P. 1
Geologia Za Gradevinare

Geologia Za Gradevinare

|Views: 328|Likes:
Published by jasbojanot
Osnovi geologije za Gradevinare
Osnovi geologije za Gradevinare

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: jasbojanot on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

Sejfudin V rabac Dinka Pasic-Skripic Zijad Ferhatbegovic

GEOLOGIJA ZA GRADEVINARE

UNIVERZITET U TUZLl RUDARSKO-GEOLOSKO-GRADEVINSKI FAKULTET
2003

Izdavac: JU Univerzitet u Tuzli

Recenzenti: Doc.dr.Hazim Hrvatovic, dipLini.geoL Doc.dr. Ibrahim Cackovic, dipl.ini.grad. Autori: Dr.sci.Sejfudin Vrabac, dipLinz.geoL Dr.sci.Dinka Pasie-Skripie, dipLinz.geol. Kompjuterska priprema teksta i slika: Doc.dr.zijad Ferhatbegovii:, dipLinz.geoL Doc.dr.Dinka Pasie-Skripic, dipLinz.geol.

Stampa: Ars grafika, Tuzla Tiraz: 200 prirnjeraka
Izdavanje ovog univerzitetskog udzbenika odobrio je Senat Univerziteta U Tuzli odlukom broj: 03-2960 4. 12/05., od 18 maja, 2005 god.

Manualia universitas studiorum Tuzlaensis

(Udzbenici Univerzitela u Tuzli)

PREDGOVOR Rezultati geoloskih istraZivanja omogucavaju cjelovitije upoznavanje grade prostora u kojem zivimo te nam koriste u gotovo svim segmentima zivota, napnmJer u gradevinarstvu, rudarstvu, vodosnabdijevanju, energetici, poljoprivredi, sumarstvu, zastiti okoline, itd .. Obzirom da se danas izvode slozene i skupe gradevine, posebna painja se posve6uje nacinu i mogu6nostima temeljenja, stabilnosti i zastiti kosina te uvjetima rada u razliCitim stijenama. Optimalno rjesenje problema nije moguce ni zamisliti bez interdisciplinarnog rada tima strucnjaka razliCitih pro fila, koji sveobuhvatno analiziraju slozenu problematiku gradenja. VaZan dio posla koji pri tom treba obaviti ulazi u djelokrug rada geologije, jer za pravilno planiranje i izvodenje gradevine trebamo poznavati sastav stijena, njihove medusobne odnose i fizickomehanicka svojstva, dinamiku odredenog prostora, strukturno-tektonske i hidrogeoloske odlike terena, itd .. Na osnovu navedenih karakteristika odreduje se nosivost terena, te vrsi izbor alata za rad i eksploziva, izbor mehanizacije, planira zavrsetak radova, itd .. Pri istrazivanjima za hidroenergetske gradevine i postrojenja, geologija daje odgovore na brojna pitanja vezana za odredivanje najpovoljnijih lokacija podzemnih gradevina, brana i akumulacija. IstraZivanja za potrebe vodosnabdijevanja i efikasnu zastitu voda od zagadenja te pronalazenje tennalnih i mineralnih voda, djelatnosti sn u kojima geologija sa svojim specijaliziranim naucnim disciplinama, posebno hidrogeologijom, daje veliki doprinos. Poljoprivreda i sumarstvo takode koriste rezultate geoloskih istrazivanja. Tako se naprimjer, danas dobro zna kakve sve negativne posljedice po okolinu mogu izazvati egzodinamski faktori zbog nekontrolisane sjece suma, narocito na padinama ali i neracionalno pretvaranje planinskih pasnjaka u oranice. U zastiti okoline, geoloska istraZivanja daju vaZne odgovore na pitanja vezana za zastitn prirodnih padina i izvedenih kosina od erozije, zatim 0 mogucnostima i rjesenjima sanacije klizista i odrona, zaStite podzemnih voda od oneCiscavanja, odabiru optimalnih lokacija za odlagalista otpada, itd .. Iz ovog kratkog osvrta na ulogu geologije u praksi, jasno proizilazi potreba gradevinske struke za poznavanje osnova ove nancne discipline. Stoga smo se odlncili da prioritetno za studente Gradevinskog odsjeka na Univerzitetu u Tuzli, ali i za sve strucnjake gradevinarstva, napisemo ovaj udzbenik. Pri tome smo posH od realnosti da studentu treba prezentirati osnove geoloskih disciplina koje su vezane za

I -

I

3

gradevinsku praksu i koje ee mu koristiti ne sarno tokom studija vee i
kasnije u praksi.

SADRZAJ PREDGOVOR I.UVOD .................................................................................................... 9 1.I.Definicija i podjela Geologije ............................................................. 9 l.2. Postanak, grada i osobine Zemlje ...................................................... 9 2. MINERALOGIJA ................................................................................. 14 2.1.Postanak rninerala ............................................................................... 14 2.2. Unutrasnja grada i oblici pojavljivanja minerala ............................... 15 2.2.1. Kristalizirani minerali .............................................................. 15 2.2.2. Amorfni minerali ..................................................................... 16 2.3. Simetrija kristala ................................................................................ 16 2.4. Kristalni sistemi ............................................................................. .... 16 2.5. Polimorfizam i izomorfizam .............................................................. 18 2.6. Fizicka i hemijska svojstva minerala ................................................. 18 2.7. Metode ispitivanja minerala ............................................................... 21 2.8. Sistematika minerala .......................................................................... 22 2.8.1. Silikati ...................................................................................... 23 2.8.1.1. Nezosilikati ................................................................ .26 2.8.1.2. Sorosilikati .................................................................. 27 2.8.1.3. Ciklosilikati ................................................................. 27 2.8.104. lnosilikati ................................................................... .27 2.8.1.5. Fiiosilikati ................................................................... 28 2.8.1.6. Tektosilikati ............................................................... .30 2.8.2. Karbonati ................................................................................. 33 2.8.3. Sulfati ....................................................................................... 34 2.8.4. Sulfidi ...................................................................................... .35 2.8.5. Oksidi i hidroksidi ......................................'............................. 35 2.8.6. Minerali ostalih grupa ............................................................. .36 2.8.7. Elementi .................................................................................. .37 3. PETROLOGIJA .................................................................................... 37 3.1. Podjela stijena prema naCinu postanka ............................................. .38 3.2. Magmatske stijene ............................................................................. 38 3.2.1. Struktura i tekstura rnagmatskih stijena ................................... 39 3.2.2. Lucenje magmatskih stijena .............................................. ...... 041 3.2.3. Sistematika magmatskih stijena .............................................. .43 3.204. Mineraloske i petroloske karakteristike granita, gabra i peridotita ..................................................................... .45 3.2.4.1. Granit ......................................................................... .45 3.2.4.2. Gabri ........................................................................... 46

Ugodna nam je duinost da se zahvalimo recenzentima dr.sci. Ibrahimu Cackovieu. dipl.ing.grad. i dr.sci. Hazimu HrvatoviCu, dipl.ing.geol. koji su svojim savjetima doprinijeli kvalitetu ovog udibenika. Bit cerno zahvalni svim kolegama koji lekst proCitaju i dostave nam svoj kriticki osvrt.

4

5

... 53 Mineraloske i petroloske karakterislike glina......................12................................ Odronjavanje ............. Klasifikacija klizista ..8..... 4.............................................vatre i hemijskih agresivnih materija na stijene i kamen .. 168 6...........1... 4......2........glllatskim stijenama i prill1Jena magl11atskih stijena u gracievinarstvu ..........1...........1..... 78 4........... 172 6 7 ..............................3.MineraloSko-petrografske karakteristike ......2. " .........Povrsinsko raspadanje ........... Inzenjerskogeoloski procesi .................. Fizicke karakteristike .................................. 121 4.. ................2....... PODZEMNE VODE ... 149 6.............. Endodinamika ..Isusivanje temeljnih iskopa ...2....................4...............................1.8........................... ..............1....... 4..... Krecnjaci (vapnenci) ...............4................3..3.......... 147 5. Sufozija ........ 131 4........ Lednicka erozija ................................. .....1.2.................. 133 4.... Nacela modeliranja .....1.... 69 3 A..........................3. Tehnoloska svojstva stijena ...........3......................3. Elementi klizista ............................. struktura i tekstura sedimentnih stijena ... 93 4.................................1...............2...................................... 150 6.........................2..1.................. 138 S. Cilj iilZenjerskogeoloskog izucavanja klizista ...............4................................5................ Serpentiniti .................... 4............ 119 4.. Metode istrazivanja za potrebe gracievinarstva .................... 120 4...................... Osipanje ...1............................ 99 4... 112 6... pjescara................... Mehanicke karakteristike ..2............................2...........4...................3...... Kvarciti ..................7.......4............." ................................Tidotiti.3.........4............................................6..........................................................1....4..... .11.......::njd 1\............. .....................2.....................................4...........................2....4. 71 3..................1.........4.......2...................... Mermeri (mramori) .........1........................ serpentinita i amfibolita ........... Uzroci stvaranja klizista ........................... Metamorfne stijene .... Saniranje labilnih padina i klizista .... 148 6...........1..................... 51 Sistel11atika sedimentnih stijena ..3...........3.............. Karstna erozija .............Egzodinamika .....11........2....................................3..2......... Abrazija ......................3.... Pjescari ..2......................... 134 4......................struktura i tekslura metamorfnih stijena ...... Pokotine ............2............6....3................ Tektonska aktivnost ......!................6.3...................3.....48 Sedil11entne stijene .............3......4..............2... Izdani ...3.......................3.... Rasjedi ...leda... 102 4.........................1...................1............. 57 3............................................. Amfiboliti .......3.....................1.Istrazno busenje i raskopi ... 168 6............................2................... Poroznost i propusnost stijena .1...................................5.................................... t.............1............... ...................................1........... 125 4...2.. ..~ 3........11........3........1............ .......... Erozija padavina .........3.... 76 3.........................1. 155 6.......................................7.................1........... 3....... 158 6.......................................... 146 5................. 58 3................... 3......................1.............................Geofizicka istraZivanja ......].............1................................ 111 112 114 115 4........2.............1.4............. 116 4..............................11..1...3..............lNZENJERSKA GEOLOGIJA .........5.... Fluvijalna erozija ...........................9.......... 76 3................ Denudacija ...........13.................5.. 131 4..3..................2....... 128 4........................... 88 4........1.........49 Sastav......1. 60 3.....1.11.................4.. 159 6....2.......................... Istrazivanje pukotina i drugih strukturnih elemenata ............ 139 5............3..................................................................... Obrada i interpretacija rezultata ..............2....... 4......1.........1... 164 6...] ....... Zamocvarenje terena .......5........2............... Laporci (Japori) ........1..........47 U l1lJ.....................2.............................. 135 5......... lSI 6............................... 141 5................................ Znacaj proucavanja geoloskih struktura sa aspekta gradevinarstva .............1.......... Zone u hidrogeologiji .............................. 90 4.......... Sastav...........1.......................... Inzenjerskogeolosko kartiranje ...... 137 5.........2................... Neka svojstva stijena i kamena i njihovo laboratorijsko Ispitivanje ... Uvjeti gradenja u metamorfnim stijenan1a i primjena metalTIorfnih stijena u gradevinarstvu ....... 76 304..... 158 6............... ..... 117 4.............4..........................4............1.............. 77 3.. 127 4...4.2...11.................................... GEODINAMIKA ............ kvarcita......3.4............................................... Klizenje i kIizisla ................................................ .......... 96 4......... Uvjeti gradenja u sedilnentnim stijenama i primjena sedimentnih stijena u gradevinarstvu .... ......................Uticaj vode....................2.................... Sistematika metamorfnih stijena .........................1............ 73 3...............2 Bore ..................................... 129 4.. 171 6...... Mineraloske i petroloske karakteristike mermera.................4...........................3...... .............2.3......................................................................1....................... 76 3......... 157 6..10. 57 3.............4.... 3................ 59 3.... Seizmicka aktivnost ....4.....yjcti gradt....................... Hidrogeoloska istraZivanja u gradevinarstvu ............. Magmatizam ...............3.................... 128 4............... 99 .............. 124 4...................... laporaca i krecnjaka ........................................4..2... 64 3...... Zagaciivanje izdanskih voda ..... 77 3......................3..4........................ 79 4. Eoiska erozija ....... 79 4....1 Gline .. .....3...1.....................2.. Slojevi i geologke strukture stijena ..........................

.....9................ia je nauka koja proucava teren kao prirodnu geolosku konstrukciju odnosno kao radnu i zivotnu sredinu.. Saobracajnice . Odlagalista otpada .... Bavi se problemima prilagodavanja gradevinskih objekata terenu i metodama poboljsanja svojstava stijena......2.. Mineralogija je nauka 0 mineralima odnosno 0 njihovim morfoloskim i hemijskim osobinama..................0dredivanje starosti stijena...... .......2............4.... 1.... ..........2. ......7.............. Geoloska karta . teksturu.....2..................... 20] 7..... ..... Zasjeci.. 188 6.2..... 205 8. uslove njihove eksplotacije kao i mogu6nost njihove upotrebe u gradevinarstvu..... Tuneli ... 173 6. Aerodromi ... 195 7.....5................... 208 8............ .1.............1. u nastavku su saZeto prkazane sarno neke...... 7....2.................. .... 182 ....6.... Odrcdivanje relativne starosti slijena ..........3......... 176 6. usjeci i nasipi .. tektonskih i magmatskih dogadaja...... .. .. ..... ........ 7....... Mostovi .......... 191 6.... . strukturu......3........3... Petrologija je nauka 0 stijenama koja proucava njihov sastav..... Geolosko kartiranje .......................7. ...........2............ 204 7..................................2....... .......... . 179 6....... .. 179 6.. Definici.............. Specificnosti inzenjerskogeoloskih istrazivanja za razlicite namjene i objekte ....................... .........7.... .3.2.......4... 190 6........ Dinamika Zemije u svijetlu mobilisticke koncepcije ...... 203 7.......2..........1.............. .... ....... Fosi!i i stijene kao geoloska svjedocanstva ........................ Hidrogeologija........... 194 7......... Istorijska geologija je nauka koja se bavi proucavanjem istorije Zemlje kao nebeskog tijela od njenog ulaska u planetski stadij odnosno od "Temena stvaranja litosfere pa do danas.... Stratigrafske jedinice ....... ................. .... Ona obezbjeduje podatke neophodne za ocjenu medusobnog uticaja terena i gradevinskih objekata.. 198 ................ ..........2....... .. ..1............. ......... Brane ........... 209 LITERA TURA ............1.... ...........2....................... 180 6... Prognozira uslove gradenja u stijenama kao i ponasanje stijena tokom eksplotacije gradevinskih objekata koji su na njima izgradeni... ....4. 181 6..... .... Cestovne saobracajnice .. Temeljenje ........... ............2...... 185 ..... Istorijska geo!ogija. . .... 193 6.............3............. ......... ................................ ... 6........ genezu....1......... . ................ .......... Tektonika itd ........ .2... .. Akumulacijajezera 6..... .. Obzirom da do danas nije izrazito prihva6ena bilo koja od njih..........2...6......2....... .... te rekonstrukcija paleogeografskih.......... ..........214 REGISTAR .....5.......2.........Pomorske luke. Pored navedenog Inzenjerska geologija proucava prirodne gradevinske nemetalicne materijale.... Prostorno planiranje ... grada i osobine Zemlje o postanku Zemlje i ostaiih clanova Suncevog sistema postoje razlicite teorije i hipoteze...............2.... ......... Inzenjcrska geologi.. ........... .... Hidrotehnicki objekti ...2..... ..... preobrazavanje i sistematiku..... STRA TlGRAFSKA GEOLOGIJA ......... Postanak.. Petrologija... ............... Tektonika proucava pokrete u Zemljinoj kori i njima proizvedenu tektonsku gradu iIi sklop te strukturne oblike pojedinacno tretirajuCi zakonitosti njihove geneze i rasporeda..........2....... Mezarja i groblja ... ............................ia i podjela geoiogije Geologija je prirodna nauka koja izucava sastav..... Odredivanje apsolutne starosti stijena ... 217 UVOD 1.7.... dinarniku i istorijski razvoj Zemlje.. ...2.......... 196 7..... . U okviru Geologije izdvojeno je vise naucnih disciplina kao sto su : Mineralogija........... kao i 0 njihovoj genezi i primjeni................................... Kanali ..........3..................... 208 8.... ..... 183 6............................ Zeljeznicke pruge .... 192 6..........2......... 186 6.. 173 6...2. .. Njeni osnovni zadaci su odredivanje starosti stijena i geoioskih dogadaja.........3......... Hidrogeologija je nauka 0 podzemnim vodama koja proucava njihov postanak..8...............1............... 202 .. rasprostranjenje i kretanje u Zemljinoj kori.................... .....3........ GEOLOSKO KARTlRANJE I GEOLOSKE KARTE ..................3.3................. .........2............. Razvitak Zemlje i zivota u geoloskom vremenu ..... .. ......... Inzenjerska geologija.................... 8 9 . ...

estanovic. ugljenog dioksida.R. odnosno zracni omotac koji je sastavljen od azota. / eNeptun . To su : -atmosfera. Ravnotezu pJutanja raz}icitih blokova nazivamo izostazijom.Moulton.. Chamberlin i F.' ! /·U~~·~ . '~erkui. Autor ave hipoteze je R. Hipoteza "supernova" eksplozije F.:~suflce! \'- Slika I Shematizirani prika:: Sunc'evog sistema (premo iz ~f. arnonijaka. "::-. Prema novim shvatanjima u litosferu nazvanu tektosferOlll.~.y:. 10 II . PS de Laplace (1749-1827) .T.95 g/cm 3 (u okeanskoj kori ). Relativna gllstoca litosfere iznosi od 2. Autori ave hipoteze koja je nastala oko 1900 godine su R.a~ . pa su njezinim hladenjem i raspadanjem nastali planeti. Njezin gornji dio izgraduju stijene uglavnom granitnog sastava uz malo sudjelovanje sedimenata.7 g/cm3 (u kontinentalnoj kori ) do 2. izgraden ad uItrabazicnih stijena. Plinska hipoteza je varijanta planetezimalne hipoteze. prosjecne debljine 40 km u podmcju kontinenata i 10-12 km u okeanskim podrucjima. .':-. Cvrsto dno okeana izgraduje kontinuirani ovoj preteZno bazaltnog sastava. DiD materije tog blizanca zadrzan je u podrucju Sunceva djelovanja. -hidrosfera.7~~rs \. Hipoteza Suneeva blizanca pretpostavlja da je primarno Sunee bilo dvostruka zvijezda te da je blizanca danasnjeg Sllnca odvojila privlacna sila neke zvijezde II prolazll. a Cijim je zgusnjavanjem te raspadanjem stvorena osnova za postanak planeta. Planetezirnalna hipoteza polazi od pretpostavke da su SUllce i planeti nastali iz spiralne magliee.l. -iitosfera.~'~' .~~:~~\".200Jj Bei.~~~-7. nazvan okeanskom korom..eF 19'75. Materija tog blizanca oslala je II podrucju privlacne sile Sunca. a u njenim pojedinim dijelovima od kapljica i ('vrstih cestiea koje su nazvane planetezimale razvili su se p]aneti. Hoylea takode polazi od pretpostavke postojanja suncevog bIizanca koji je dozivio eksploziju karkteristicnu za zvijezde tipa "supernova". Jeffreys. nastao plinski val koji je od njega otkinut. prasine i mikroorganizama. a njezinim hladenjem i raspadanjem nastali su planeti.Novi podaci 0 istrazivanju svemira vjerovatno ce rezultirati i novim spoznajama neophodnim za tacniju interpretacijll postanka Suncevog sistema i planete Zemlje. Iz sredisnjeg dijela magliee razvilo se Sunee. Aulori ove hipoteze su LKant (1724-1804) i neovisno 0 njemu./Satur~___ -. Ova kora nije kontinuirana jer nedostaje na dnll okeana. Njihova je pretpostavka da je prolazom nekog velikog stranog tijela pored Sunea. ubraja se i gornji stjenoviti dio omotaca. Obzirom da kontinentalna kora lezi na guscoj okeanskoj kori) njezino spustanje na jednoj strani izaziva podizanje na drugoj. Taj dio se nazi va kontinentalna kora. Nju su 1925 godine predlozili JJeans i H. prcu::eto Nebularna hipoteza pretpostavlja postanak Sunea i planeta iz rotirajuce nebule (llsijana plinska masa) koja je popunja\'ala prostor danasnjeg Suncevog sistema. kiseonika. ! Zemlja se sasloj. od nekoliko koncentricnih zona. :~em~j\~?~~.A Lyttleton.ili vodeni Zemljin pokrivac sastavljen od slane vode okeana i mora te slatke vode na povrsini i u podzemlju kontinenata. odnosno povrsinski Zemljin pokrivac.

Ta granicna zona zove se neutralni temperaturni sloj. 19/)'. Zona/na gr(l(1u ZI. rezultiraju silom teze.I/eru. Geoid u poreaenju sa sferoidom (po Wagneru iz Heraka. ana je najmanja na ekvatoru. a da periferni( vanjska jczgra ) predstavlja metainu tekueu masu u kojoj se odvijaju konvekcijska strujanja.::cf(/ j::_ Herak. sredisnji dio Zemljc koji se pruza oel 2900 kl11 do sredista.m nazi va sc astenosfera. PI-gornji Ol1lo/ac'.!I1I/. J2-1II1Ulr(/. odnosl1o Ul1utrasnji dio Zenlije koji od graniee sa litos!'crom doseze do dubine 2900 km i inla relativl1u gustocu izmedu 2. -Jezgra iii barisfera. Utvrdeno je da ispod povrsine postoji zona u kojoj je temperatura stalna i uglavnom odgovara srednjoj godisnjoj temperaturi promatranog poodrucja. a zonalnoj gradi Zemlje ( s1. vee geoida. i centrifugalna sila koja postoji zbog rotacije Zemlje aka njene ose.3). 1984) Slika 2.u. Povecanjem dubine temperatura raste od neutralnog sloja 0 cemu svjedote podaci iz rudnika i duboka busotina. tije!a kojem se povrsina Gravitacija. 12 13 . Geografski i magnetski polovi Zemlje se ne podudaraju. te Wiechert-Gutenbergov diskontinuitet na granici Oll1otaca i jezgre. Stika 3. au okeanskim se podrucjima nalazi ispod nje (s1.2) svjedoCi povecanje temperature i gustoee od povrsine prema sredistu kao i sirenje potresnih talasa kojima je dokazano vise diskontinuiteta. ona nije oblika rotacijskog elipsoida. ta dubina u Evropi iznosi oko 32 m. Medutim. Ciji se pozitivni pol nalazi na juznoj sferi.. L-lifu. a polarni 6356 km. A-ustell(J. P2-srnl!y'j olllola(. Dubinski razmak u metrima potreban za povecanje temperature za 1 °c naziva se geotermski stupanj. a najveca na polovima.c K-koru. te brzine sirenja potresnih talasa. od kojih je llujvazniji MohoroviCicev na graniei litosfere i omatai'a. Donji dio ornotuca nazi va se mezosfera.3 g/enY) i G. Sa povecanjem nadmorske vi sine jatina te sile opada.-/) -Omotac. Toplotna energija Sunca djeluje na povrsinu i plitko pod povrSinom Iitosfere. AVO potvrduju i prirodne pojave kao sto su lave vulkana temperature do 1200 °c i vode gejzira do 90 Dc. Zbog rotacije. U tom dijelu plasta odvija se 1ermalna dinanlika i s njom u vezi konvekcijska strujanja sto moze biti uzrok elinal11ike i piasticnih detorl11acija u tektosferi. Zemlja se ponasa kao velik. a negativni na sjevemoj. Temperatura Zemlje rezultat je djelovanja dva izvora: Sunca i stalnih radioaktivnih procesa koji se zbivaju u njezinoj unutraSnjosti. Zemlja je na polo viOla spljostena tako da njen ekvatorijalni poluprecnik iznosi 6377 km.fera. smatra se da je sredisnji dio jezgre (unutrasnja jezgra) u cvrstom stanju. Ugao sto ga zatvara magnetski rneridijan s horizontalnom ravninorn zove se ugao rnagnetne inklinacije koji je takode razlicit na razlicitim mjestima litosfere. a srednji dio koji ide od granice s Inezosferorn do dubine oko 400l-:. U prosjeku. F 3-don}i OlJlotu(. H-huf'l:'J~ra (pn. a on je razliCit na razlicitim mjestima litosfere.'.5 1 g/cm· . ali relativno slab magnet (dipol). Ugao izmedu geografskog i magnetskog pola zove se ugao magnetne deklinacije.~'I!la je::gra. privlacna sila koja djeluje medu masama u Suncevom sistemu. Sastoji se od zeljeza i nik1a i ima realativnu gustocu oko 11 g/em 3 Na osnovu visokc temperature (izmedu 4000 0C i 5000('C )i pritiska (oko 3 miliona bara). j j -vw!isku je::gra.u kontinentalnom dijelu izdize iznad povrsine elipsoida.

) koji sadrii otpornije minerale.2. i ostala lizieko-hemijska svojstva. c) kvarca (preuzeto i:::.1..O ) iz cementa. granit.4). Postanak minerala Prema nacinu postanaka minerali mogu biti: pirogcni. itd. Drugim rjeCima. Oblik minerala ovisi 0 mnogim faktorima koji su djelovali tokom njihovog postanka (temperatura. Kristalizirani minerali Mineralne mase koje imaju pravilne ( poliedarske ) oblike kontura nazivaju se kristalima (s1. sto je karakteristicno za rudne minerale. Poznavanje otpornasti minerala na djelovanje atmosferilija veoma . U sredinama gdje je zrak dosta zagaden i gdje padaju klsele kiSe (npr. kvarc. da bisn10 megii utvrditi sastav stijene u kojoj iii 11a kojoj narnjeravamo graditi odredeni objekat.~. Minerali se razvijaju procesom kristalizacije kojim dolazi do stvaranja kristala. Kalcit najcesce nastaje hidatogeno ali moze i pirogeno (diferencijacija baziene magme i stvarnje karbonatnih tijela) i hidrotermalno ( u polimetalienim sulfidnim rudama sa nisko i srednje temperaturnim mineralin1a). anhidrit. 2. Nastali spojevi imaju veell zapreminu nego ani koji su usli u reakciju. pirokseni i liskuni itd .) b) ~ (. naein postanka te vrsi njihovu sistematizaciju. berit. itd. turmalin.. silimanit. \ . pneumatogeno. Pod mineralima se podrazull1ijeva prirodna tvorevina odredene strukture.2. 25%).Ie vazno kod odahiranja dekorativnog kamena U odgovarajuCim klimatskim i ekoloskim llvjetima. kristal se razvija u poliedarsko tijelo omedeno ravnim ploharna. kalcit.gahro. Ako agregat za pripremu betona sadrz. Povecanje zapremine u dodiru sa vodon1 primjeceno je kod minerala kao1inita (do. b) ka/cita. njihovu unutrasnju gradu. hidatogeni i metamorfni. Sa stanovista gradevinske prakse.itd.) Zbog eesto nepovoljnih uvjeta razvoja minerali se u prirodi nalaze vecinorn u odredenim nepravilnim oblicima koji su rezultat 14 15 . 2. pneumatogeni. Zanimljivo je da neki minerali mogu nastati na vise razlieitih nacina.. topaz. \ . rastvorima. Oni imaju homogenu gradu i odredeni hemijski sastav koji se moze izraziti hemijskom formulom.1. Oblici krista/a: a) magnetita. raspadanje pod uticajem atmosferilija. Tuzla) racionalnije je primjcnjivati dekorativni kamen (npr. To je nauka koja proucava hemijska i fizieka svojstva minerala. C02 itd. Ukoliko minerali nastaju u procesu mctamorfizma izazvanom pritiscirna. 0 tom rasporedu avise i karakteristike minerala. moramo odrediti minerale od kojih se oni sastoje i njihove kolicinske odnose. Koliko je vaino poznavati mineralni sastav matcrijala koji se koristi u gradevinasrstvu veoma ilustrativno se moz.O i K. Proueava ih posebna nauena disciplina koja je po njima nazvana mineraiogija. Tako recimo montmorilonit moze povecati zapreminu do 10 puta sto pri izraC\i tunela izaziva vel ike prohleme. a to su npr. Primjera radi. zeoliti. . onda . ". Kristali se mogu pojaviti u oko 230 poliedarskih oblika.Unutrasnja gratia i oblici pojavljivanja mineraia Minerali se u stijenama pojavljuju kao kristalizirani iIi amorfni. zbog cega se pojavljllju unutrasnja naprezanja koja rezultiraju pucanjem betona sa pojaV0lTI mrezastih pukotina.. Slika 4.) nazivaju se hidatogeni. velicina prostora itd. ) u stvrdnutom hetoou moze doti do hemijske reakcije izmedu ovih mineral a i alkalija (Na. hidrotcrmaini. itd). skupljanje. hemijskog sastava i fizickih svojstava. mineralogija je nauka koja nam pomaie pri utvrdivanju cjelokupnog sastava stijenske mase. te njihava eventual no bubrenje. Zbog nejednakog rasta u razlicitim smjerovima.Vlahoviic. Pneumatogeni nastaju kristalizacijom iz p1ino\'a i para.se oni zovu metamorfni minerali (npr. gips. Oni minerali koji nastaju kristalizacijom iz vodenih rastvora (npc. Minerala ima j n3 drugim planetama kao i na Mjesecu. Tako recimo kvarc moze nastati: pirogeno. na ponasanje laporaca bitno uticu minerali glina koji su veoma osjetljivi l1a dodir s vodom. ivicama i uglovima. iii kamena kojim gradilTIO. . feldspati. andaluzit.e vidjeti i na primjenu agregata za beton. pritisak. aragonit. Pirogeni minerali su oni koji su nastali kristalizacijom iz magme. Takvi minerali su npr.. temperaturom i djelovanjem vode. ltd" Postanak bidrotermalnih mineraJa vezan Je za kristalizaciju U vfucim Pravilna unutraSnja grada kristala sastoji se U odredenom rasporedu elementarnih eestica-atoma i jona u prostoru.2.J996) 2.i rcaktivne silicijske minerale (opal. hidrotermalno i hidatogeno. MINERALOGIJA Minerali su 03nov11i sastojci stijena koje izgraduju Zemljinu litosferu..

biotit. Amorfni Ininerali nen1aju prayilnu unutrasnj u grauu. osim u kristaliziranom " pojavljuju i u amOrfn0111 stanju. dolomit.Teseralni iii kubicni sis tern karakterise se s tri kristalografske ose jednake duzine. Amort'ni minerali su nestabilni i tete da prcdu u kristalno stanje. i -centrom simetrijc. turma!in. korund. rombicni. 5. I. bubreiastim i grozdastim oblicima.4. Osa simetrije u kristalu je svaka osa oko koje obrtanjem kroz 0 360 nekoliko puta dovodimo kristal u is(i polozaj. muskovit. Dvije ose u horizontalnoj ravni su jednake duzine a treca koja 2. heksagonalni. itd. Pojavljuju se najcesce u kuglastim. Zbog toga su ovi minerali izotropni odnosno imaju iste karakteristike U 5vin1 pravcima. P%::aj krisla/ogra/\-kih usa 11 kristainim si''''lemima (prema: Tuclln / 951.defekata u nj ihovoj gradi ili strukturnoj reSetki a nazlvaju se realnim kristalima.preu::elo i:::: Sestanovi(:. 0. Palazaj kristalografskih Gsa u kristalnim sistemin1a prikazan je na slici 5. tctragonalni. Ova silnetrija se manifestuje sljedecin1 elen1cntima: -ravninatna.3. Tetragonalni sistem ima tri kristalografske ose medusobno vertikalne.ni oblik zbog cega su i dobili takav naziv. 6. gips. apati!. Ovom kristalnom sistemu pripadaju: kvarc. Kristalizirani minerali su anizotropni.. Ovakvim elemenlima simetrije karakterise se mineral cirkon. montmorilonit. koje su medusobno vertikalne.Monoklinicni sistem se karakterise sa tri nejednake kristalografske ose.. Rombicno kristalisu: kale it . U amorfna mineralna tijela spadaju i vulkanska s(akla. Kristalni sistemi moze biti duza iii kraca je upravna na njih. Nastaju obicno procesima povrsinskog raspadanja minerala. SliIw 5. topaz. ' ' Postoje 32 kombinacije elemenata simetrije koje s obzirom na duzinu i medusobni odnos kristalografskih osa mozemo svrstati u 6 kristalnih sistcrna: teseralni. graft!. Rombicni sistem ima tri krista10grafske ose nejednake duzine ali medusobno vertikalne. Tako vremenom opal prekristalise u kaleedon a amorfni hidroksidi gvozda u geti!. a treca je u odnosu na njih kosa. udaljenos( ad centra simelrije do identicnih parova ravni. Heksagonalni sistem odikuje se s cetiri kristalografske ose. 2. hornblenda.-- .. Monoklinicno kristalisu slijede6i minerali: kaolinit. dvije su medusobno upravne. od kojih su tri jednake duzine i lete u horizontalnoj ravnini sjekuCi se pod 0 uglom od 60 Cetvrta osa je duza iIi kraca i okomita je na njih. Ako je neki kristal nastao u idealnim prilikama njegov oblik je posve pravilan pa se na21\'a idcalnim kristalom. limonit. Trikiinicni sistcm in1a lri nejednake kristaklografske ase koje su koso polozene jedna prema drugoj.2. 'I . ortoklas. itd . Centar simetrije predstavlja tacku u geometrijskom sredistu kristala. fluorit.2. 2. U mnorfnom stanju javljaju se cesta silicija i hidroksidi gvozda. Amorfni minerali Minerali se u stijenama. pirit. Simetrija kristaia Praviino razvijeni kristalni oblici pokazuju izraienu silnetriju..itd . halit. 3. Usljed nedostatka strukture amorfni minerali ncmaju odredeni spolja. Navedene elemente simetrije imaju plagioklasi i mikroklin. ivica i uglova je jednaka. . lO() J) 16 17 . rnononklinicni i triklinicni. To znaCi da su njihova svojstva u razlicitim pravcima razlicita. sin1ctrije -osama simetrije. 4. Ovom kristalnom sistemu pripadaju: dijamant. olivin. 6. 2 . aluminijuma i mangana. Ravan simetrije dijcli kristal na dva jednaka dijela koji se jedan prema drugom odnose kao prcdme( i lik U ogledalu.~ L. Kod ideal no razvijcnih kristala.

Oblik minerala zavisi od mnogih faktora koji su djelovali tokom njihovog postanka (tempertura. Sjajnost minerala potice od razlicitog intenziteta odbijanja svjetlosti sa povrsine minerala. Postoje i boje koje su posljediea preobrazaja minerala usljed povrsinskog raspadanja stijena a one se nazivaju pseudohromatske (grc. 2. !urmalin . Najkarakteristicniji prirnjer za ovu pojavu predstavljaju plagioklasi koji su kristali mjesanei albita NaA1Si3 0s i anortita CaA1Si 20 s koji se nalaze u razlicitim omjerima. Strana materija zove se pigment. tvrdina. allos-drugi) boju koja potice od sitnih mehanickih primjesa iii inkluzija II kristalu. iglicasti. radioaktivnost. sjaj. Kaleit ima tri pravea ejepljivosti. magneticnost.idios-svoj. RazliCit oblik kristalne resetke uzrokuje kod ova dva minerala izvanredno vel ike razlike u fizickim osobinama i oblieima. Tako se Si0 2 moze javiti u nekoliko modifikacija (kvare.). te se medusobno zrunjenjuju u svirn koliCinama.. Kaleit koji je najcesce mlijecnobijel moze npr. dok je srednja gustina rudnih minerala oko 5 g/cm 3 Ukoliko mineral ima gustinu 2 g/cm 3 to znaCi da je on dva puta tezi od iste zapremine vode na 4°C. itd . -18 19 . Polimoruzam je osobina da se jedna ma!erija javlja u vise razliCitih kristalnih formi. Medutim.pritisak.ldiohromataski minerali (npr.n.65. itd.5 g/cm 3 (npLkvarc 2. vostana (opal). sto je najees6e posljedica razlieitih uslova kristalizacije ( temperatura. Opcenito. karbonati.pseudos-Iaz) boje. medutim. ldiohromatskom bojom karakterisu se npr. Ovakvi oblici se nazivaju realnim kristalima..).. hila koja paralelna ravan u mineralu je potencijalana ravan cjepljivosti. listicavi. oblik. Polimorfizam i izomorfizam Koliko raspored testica u kristalnoj resetki ima odraza na fizitke osobine minerala najbolje ilustruje pojava polimorfizma.5. provodljivost toplote. Hrapave povrsine rasipaju svjetlost nepravilno i ne mogu biti sjajnc. sedefasta (talk. kristobaliLitd. primjer ugljenika koji se javlja kao grafit (kristalise heksagonalno) ili kao dijamant (kristalise teseralno). elektroprovodljivost. cjepljivost ( kalavost). kale it 2.kvarc.itd . veliCina prostora. tridimit. itd .) Pri daljem padu intenziteta svjetlosti sjajnost je polumetalna (hematit). biti ern od primjesa manganovog oksida iii zut od primjesa zeljeznog hidroksida. Sto su povrsine vise glatke odbijanje svjetlosti je intezivnije i obratno. mrko (cadavae). Zbog cesto nepovoljnih uvjeta razvoja. koji je tipski bezbojan mineral.Boja nije stalna i postojana osobina minerala. za stvaranje kristala mjesanaca potrebno je da izomorfni minerali imaju ne sarno isti tip kristalne resetke. minerali se u prirodi nalaze vecinom u odredenim nepravilnim oblicima koji su posljedica defekata u njihovoj strukturnoj resetki. lirnonitni oker ) su u kamenu prirodni pigment. tablicasti. vee da im se atomski ill jonski radijusi medusobno mnogo ne razlikuju.itd. Savrsenu cjepljivost imaju npr: liskuni i grafit (sI. Najrnarkantniji je. ljubicas!o (ametist). itd.hematit. elasticnost. Prema obliku minerali mogu biti: prizmatski. Fizicka i hemijska svojstva minerala Fizieka svojstva po kojima se minerali medusobno razlikuju jesu: gustina. lz izomorfizma proizilazi da dvije supstance razlicitog hemijskog sastava mogu imati iste iii sliene morfoloske i fizicke karakteristike. boja. Gustina ili relativna gustina minerala je masa njegove jedinicne zapremine (g/cm\ Kod petrogenih mineral a ona ve6inom varira od 2. Pos!o je ejepljivost osobina minerala da sc cjepa duz neke ravni koja prolazi izmedu atomskih ravni.6)..6) dok se npr. Grupa olivina je takode izomorfna smjesa Cije su dvije komponente (forsterit-Mg2Si04 i fajalit-Fe2Si04) razlicito izmijesane.5 do 3.minerali bakra azurit (plav) i malahit (zelen). hromatos-boja). metalna (piri!).. pritisak. U slucaju plagioklasa Na i Ca joni imaju priblizno iste jonske radijuse. Cjepljivost (kalavost) mincrala je njihova osobina da se eijepaju dui odredenih ravni. Takvu boju zovemo idiohromatska (grc. Suprotno polimorflzmu izomoruzam je osobina da supstanee hemijski razliCite iIi analognog hemijskog sastava mogu stvarati iste kristalne forme pa eak i graditi kristale mjesanee.. Dijarnant naprirnjer ima oko 140 000 puta vecu tvrd06u od grafita. Naprimjer kvare.6. stupicasti.2. moze biti alohromatski obojen iuto (citrin). kvarc prakticno ne cjepa (s1. cirkon). Pri vrlo intenzivnom odbijanju svjetlosti minerali irnaju dijamantsku sjajnos! (dijamant. Ona zavisi od kristalne strukture i orjentisana je duz paralelnih ravni atoma.) od kojih svaka ima specificne morfoloske j fizicke karakteristike.feldspat). ). ako je kod minerala razlika kohezije u razliCitim smjerovima veca. ook pri nesto manjem intenzitetu sjajnost postaje staklasta ( mnogi silikati-npr. Vrlo je mali broj mineralnih vrsta stalne boje koja potice od materije od koje je mineral izgraden. itd . onda je i njegova cjepljivost vise izrazena. Mnago veci broj minerala irria alllhromatsku (gre. izometricni itd .

.25 i Paraju se 14.J 1~~ I 4.lvrdoce oslalih minerala dobive. 2. Ako se zeli ispitati koliCinska zastupljenost elemenata u mineralu. muskovit) -hemijski neotporni (feldspati. primjenjuje se kvaiitativna analiza. Elasticni minerali su npr. Korelacija relativne tvrdoce karborundom tvrdoce prema brusenju Osobina minerala da lrpi plasticne deformaeije i da se po prestanku djelovanja sile vraca u prvobitno stanje nazi va se elasticnost. na osnovu cega je ponekad moguce na terenu i u laboratoriji odrediti mineral. Pren1a hernijskom ponaSanju minerali mogu biti: -hemijski otporni (kvare. Ta metoda omogucava razlikovanje bezbojnih od obojenih minerala. mineral se ispituje kvalitativno i kvanlitativno... Sto su jace sile vezivanja atoma mineral je tvrdi.1981) II Tvrdoca nekog minerala predstavlja otpor sto ga on pruza prodiranju tvrdog predmeta u njegovu unutrasnjosl. hemijske. 20 21 . odnosno koristenja stijenc u gradevinurst\'u neophodno je utvrditi mineralni sasta\' stijene. koji sc odlikujusavrf:. gips. itd .Uz prelpostavku tvrdoce korunda lOOO.7. Metode ispitivanja mincrah~ Mineral I tvrdoca(po Mohsu) I Relativna I Karakteristike I Tvrdoca prema brusenju karborundom talk gips kalcit fluorit apatit ortoklas kvare (kremen) topaz korund diiamant 1 2 i Paraju se noklom 3 4 5 6 7 8 9 0.S i C ) u prahu .. Metalicni minerali imaju neuporcdivo vecu relativnu provodljivost od nemetalicnih. Tvrdoca -lnineraia moze se odrediti i na osnovu otpora kogs mineral pruza brusenju karborundom (silicij-karbid. zeoliti) Prisustvo hemijskih reaktivnih minerala u agragatu za beton veoma je stetno jer maze prouzrokovati pucanje bctona. rendgenske.5 5. utvrdivanje indeksa lorna. liskuni. Ako nas zanimaju hemijski elementi od kojih je mineral izgraden. razlikovanje amorfnih mineral a od kristaliziranih itd . U poglcdu provodljivosti toplote mincrali se razliCito ponasaju.04 1. opticke anizotropnosti.enom cjepljivoscu i dcsno-kvarc ko)i se prakticno ne (jepa) (prema TaHiC'. Hemijske metode cesto se primjenjuju za odredivanje nekog nepoznatog minerala. Ovisnost cjepl/ivosti 0 kris{alnoj struktllri minerala (lijeva-graftt. Hemijsko ponasanje minerala prema odredenirn reagensima (najcesce su to kiseline ) je razlicito. upotrebljava se kvantitativna hemijska analiza. zatin1 koliCinske odnose mineral a i njihovo eventual no bubrenje. Ovisno 0 potrebi.5 --. sredini-halit. pirokseni ) -hemijski topivi (kaleit. termicke. Tabela 1.0 komadi6em prozorskog stakla 6. tvrdota minerala ovisi od nj ihove kristalne strnktnre pa maze u razlicitim smjerovima biti razlicita.eija relativna tvrdota iznosi izmedu 9 i 10 po Mohsovoj skah. Kao i druge fizicke osobine. kojim se posmatra tanki preparat minerala (izbrusak). skupljanje . utvrcluju se elementi koji ga izracluju l.' -*'--[:#-1= :I I 1 !! ! 1 I I I ~I II I I l : I I! Stika 6.Paraju 37 ne mogu se parati staklo Sijeku slaklo 120 175 1000 140000 celicnilTI nozem 10 Prijc izvodenja gradevinskih radova na nekoj stijeni iii u njoj. pri cemu se moze primjeniti mokri postupak ( mineral se otopi i razlicitim reagensima utvrduje se njegov sastav) i suhi postupak ( mineral se zari i ovisno 0 njegovoj reakciji na visoku temperaturu. anhidrit ) -hemijski reaktivni (opal. dok je krti mineral npLkvarc. Za odredivnie reiativne tvrdoce minerala koristi se Mohsova skala tvrdoce.c ovom metodon1 u poreaenju s rdativnorn tvrdOC0111 prikazane su u taben. Za determinaciju minerala i ispitivanje njihovih osobina koriste se razliCite metode kao sto su : opticke. raspadanje pod uticajem atmosferilija itd . Za odredivanje ponasanja minerala u polariziranom svjetlu koristi se polarizacijski mikroskop.

Kaleit ucestvuje sa 1. filosilikati tcktosilikati. Njihov hemijski sastav je slozen.osilikato Kristalna resetka im je izrazito zbijena. kad se uzorak postupno zagrijava ( abieno do aka I aoooe ) . Mineralni prah se maze ispitati i termickim metodama od kojih je najcesca diferencijalno terrnicka analiza. U ovu grupu spadaju olivin. izraden od mineralnog praha i odgovarajuceg ljepila. Primjenom ove metode dobiva se uvid u strukturu minerala. augit-hornblenda. U kristalnoj resetki silikatnih minerala. a snimljeni uzoIci mogu se pavecati jos pet puta. u gradi Iitosfere sudjeluje manji broj minerala koji se u okviru stijena koriste 11 gradevinarstvu i industriji gradevinskog materijala. Osnovu strukturne grade silikata Cine SiO" tetraedri. Svaka kristalna materija ima sopstveni rendgenogram (dijagram praha ) koji zavisi od unutrasnjc strukture kristala. 7). 2. uzrokovane fizickim i hemijskim promjenama. Za odredivanje velicine i ohlika sitnih cestica u mineralin18 glina koristi se elektronski mikroskop koji omogucava povecanje i do ]5 000 puta.8. Minerali su razvrstani u skupine s obzirom na njihov hemijski sastav i strukturnu graau. NajveCi broj ovih minerala nastao je krlstalizacijom iz magme prl visokim ternperaturarna i uglavnom visokim pritiscima. itd .Rendgenska ispitivanja minerala najcesce se realizuju na sitnim frakcijama minerala iii agregata metodom praha... itd . SiO~ felraedar kod nc::. inosilikati. Oblik im je izometrican iii kratkostubicast. ortnklas ~ 18'%). sastav cementa. ciklosilikati. radioaktivnHl i drugib svojstava.itd. sto rezultira novim spoznajama 0 njegovim geometrijskim. mcdusnhno povezani samo preko drugih jona. zatim kvare (~13%. Ovom metodom najcesce se ispituju mineraii glina.8. podvrgne se rendgenskim zrakama i na filmu se dobije odredena karakteristicna slika koja omogucuje odredbu minerala. U narednom poglavlju prezentirana je pojednostavljena podjela vaznijih petrogenih minerala. kiseonika. U sastavu Zemljine kore najvece ucesee imaju feldspati (plagioklasi ~ 40%. a mali broj iz termalnih rastvora. 1 Stika 7. Ovom rnetodom odreduje se tenlperatura na kojoj dolazi do termicke reakcije ll1inerala. Silikati Petrogeni rninerali su uglavnom j-edinjenja silicijuma. Jpak.1. z3tim. zbog cega nlincraIi eve grupe imaju veliku gusto6u i tvrdocu. Osirn navedenirn metodama minerali se rnogu ispitivati i drugim naCinima radi utvrdivanja njihovih magnetskih. Pri ovom ostaje sest jona kiseonika sa po . malog broja drugib elemenata zbog cega ih naz1vamo silikat1ma. Silikati se odlikuju razlicitom tvrdocom i teskom topljivoscu. te slabu cjepljivost i veIiki indeks loma svjetlosti. Sistematika minerala Danas je poznato vise hiljada razlicitih minerala ( >3000 ) i njihovih varijateta. Jezgre velikih jona kiseonika nalaze sc u vrhovima letraedra.. 2. Nczosiiikati predstavljaju silikate kod kojih su SiO" tetraedri samosta1ni. Veoma tanki vlaknasti valjak. Endotennna reakcija je pracena dehidrataeijom minerala i raspadanjem strukture dok je egzoterrrma reakcija okrakterisana nastajanjem novih visokotemperaturnih formi ( prekristalizacija ) ..5 %. alteracijan1a i trosenju. Ovisno 0 naCinu vezivanja Si0 4 tetraedra u kristalnoj resetkL razlikuju se ovi osnovm strukturni tipovi silikatnih minerala: nczosilikati. Sorosilikati se karakterisu vczivanjem dva Si04 tetraedra preko zajednickog jona kiseonika. npLn1agnezija ili zeIjeza (sl. a mali jon silicijuma u njegovom sredistu. granati.16% ). koji S11 sistematizirani u skupine. sorosilikati.22 23 . olivin ( . Rezultati ove analize prikazuju se krivuljarna (diferencijalnoterrnicke kYJVf' ) lzoje S11 karakteristlcne 22 odrcciene minerale. Pri ovakvom trelmanu uzorka dolazi do endotennne i egzoternlne reakcije. SiO_~ tctraedri se medusobno razlicito vezu ( preko drugih jona iii preko zajednickog jona kiseonika ). pri metamorfozama. fizickim i hemijskim karakteristikama.

Slik(1 10. Ovdje spadaju turmalin. stubicastog stapicastog obika. a na slobodne valencije vezn se joni metala. SURa II.. a ako je ta veza II dva niza medllsobno povezana kiseonikom onda su to amfiboli (s1.l2l.epidot.jednom slobodnom valeneijom. a mogu biti i vlaknasti.1 0).ll) usljed cega minerali ove grupe pokazllju savrsenll ejepljivost i imaju plocast i listicav izgled. Minerali ovakve struktllrne grade imaju relativno malu gustinu i mali indeks lorna svjetlosti. Ako izme(tu mreza u ravnini ude voda. U sorosilikate spada npr. Ovdje spadaju kvare. 24 25 . itd. Veza SiO-.8). I'eze SiO. savrsene cjepljivosti. NaCin veziV(}f!ia silicijuflw i kiseonika kodji/osifika/a Slika 9.. Tektosilikati predstavljaju silikate kod kojih su Si04 tetraedri u prostoru medllsobno povezani preko svih jona kiseonika (sl. Filosilikati se karakterisll vezom Si0 4 tetraedra u jednoj ravni (sl. cetiri iii sest Si04 tetraedara medusobno povezu u prstenove preko jona kiseonika (s1. Veze SiD. tetraedara kod ciklosilikata Inosilikati predstavljaju silikate kod kojih Sll Si0 4 tetraedri povezani II jednom pravcu. Svaki prsten je u strukturi samostalan. na koje se mogu vezivati joni metala (sI. Ukoliko su tetraedri povezani II jednom niZll onda su to pirokseni. tetraedaru kod inosilikata Zbog ovakve strukturne grade inosilikati su prizmatskog. feldspati.9). itd . Slika 8. beril. tada je povezanost takvih kristalnih mreza veoma slaba sto je slllcaj sa liskunima i mineralima gEna. tetraedara kod sorosilikala Ciklosilikati nastaju kada se tri.

Fe )z Si04 su izomorfna smje. a M" Ca.5 a gustina varira ovisno od hemijskog sastava i krece se izmedu 3.Ca) (Mg. (OH)4 kristalise heksagonalno. Otporan je na djelovanje atmosferilija pa se nakon raspadanja stijena cesto nalazi u pijesku. Sjajnost je staklasta.) (Si0 4 ) 0 (OH) J je mineral metamorfnih stijena. kalcija i aluminija sa nesto natrija.1.2 g/em] Tipican je pneumatolitski mineral. najcesce je erna. zbog visokog lorna svjetla. Fe.8. u iglicastim. granati. opal sku masu. veoma slozene strukturne grade koja ima svojstva prelaznog tipa izmedu sorosilikata i nezosilikata. U industriji se koriste kao abrazivni rnaterijal. Sorosilikati U OVil grupu spadaju epidot i ems1t. ceste u metamorfnim stijenama.7 g/em 3 • Ako je u kristalnoj resetki eirkon zamijenjen torijem.5. Fe i Cr. Cikiosiiikati Minerali ove grupe s tri i cetiri medusobno prstenasto povezana tetraedra veoma su rijetki. a nastao je u zavrsnoj fazi kristalizacije.2-4. lmaju vrlo slabu ejepljivost.1. jesu cesti minerali metaroorfnih stijena. Cirkon-ZrSi04 je sporedni mineral eruptivnih i metamorfnih stijena. Osnovni su sastojei bazicnih i ultrabazicnih stijena. Izmedu ova dva krajnja Clana postoje postupni prelazi.. zeljeza.5 i 7.a minerala forsteritaM!?2Si04 i fajalita-Fe2Si04. Pirokseni su silikati magnezija. Koristi se kao termo i piezoelektricna sirovina. tvrdoce 6.3. andaluzit.3 g/cm'. NaCin vezivanja silicfjuma i kiseonika kod tektosilikata U nastavku su obradeni vainiji silikatni minerali.1. silimanit i stauralit. grupisani prema struktumoj gradi. l:jede u talk. disten.2. a gustine 3. Inosilikati U ovu grupu svrstavaju se pirakseni s jednostrukim l1Izom Si0 4 tetraedara i amfiboli s dvostrukim nizom Si04 tetraedara. Izrazito su otporni. [ (Si 20. tetraedara povezanih kiseonikovim jonirna u prstenastu strukturu znacajan je turmalin. Boja im zavisi od sadrzaja gvozda i obicno je maslinastoze1ena. Izrazito je otporan mineral i sastojak je pijeskova. potom granite.9-3.-3. cirkon. Djejstvom hidrotermalnih rastvora pre laze u serpentin. Coisit --Ca. Vezan je za kisele magmatske stijene . ali moze biti zu!. gustinu 3.O. Dosta je otporan. Fe i Mn.4. svrstavaju se u drago kamenje. Turmaiin-(NA. i staklastu sjajnost. 2. smaragdnozeleni. tvrdocu 6.8.2. zuckasta do ema. a od onih sa sest SiO.4 g/cm3 i 4. Slika 12. [ ( Si. 2. Narandzasti cisti varijateti eirkona.8. U stijenama se uglavnom nalaze u obliku nepravilnih zrna. Lih AI.mineral se odlikuje radioaktivnoscu. taronosiv i ern.prvenstveno za pegmatite. Smedaste je boje. andaluzit i silimanit-Ah(OSi0 4) su polimorfne modifikacije.Fe). 26 27 . Nezosilikati Ovoj grupi pripadaju olivini. dok se prozracne vrste koriste kao poludrago kamenje.)O (OH) ] je mineral metamorfnih i nekih eruptivnih stijena. Pri povrsinskom raspadanju prelaze u limonit.3 g/cm 3 . Boja je yeoma varijabilna sto zavisi od hemijskog sastava.5-7. a gustine oko 3. Njihova boja ovisi 0 hemijskom sastavu tako da mogu biti bijeli. 2. erveni.1. Granati.AI.4 g/em 3 Najcesce je zelene boje. tvrdoce 7 do 8 i gustine oko 4. granodiorite. Tyrdoce je 6.. 2. pa se svrstavaju u drago kamenje. s opstom formulom M 2 " M3" (Si04 h kod kojih M'" mogu biti AI. gdje se stvara u posljednjem stadijumu ocvrscivanja intruzija. Na niskim temperaturama minerali olivinske grupe su nestabilni. itd . Tvrdina je 7-7. magnezit. Disten. Mg.1. Tvrdoca im je izmedu 6. Epidot bez zeljeza nazi va se klinoeoisitom. a ako su prozirni.3 g/cm 3 Najcesce je syjetlosive do plavosive boje. stubicastim iIi prizmaticnim formama. Lijepe su zelene boje i velike tvrdoce.8. Prazirne vrste olivina nazivaju se hrizolitima.smedi i erni. crvena i zelena. pjescara i drugih sedimenata. Kristalisu rambicno u kratkostubicastim agregatima ali se najcesce javljaju u vidu zrnastih agregata ncpravilnog oblika. Olivini-(Mg.5 a gustina 2. Hemijski sastav mu je jednak epidotu bez zeljeza odnosno klinoeoisitu. koriste se kao poludragi kamen.) (SiO. Epidot-Ca2 (AI. B3 Si6 O2. Cjepljiyost nije izrazena. a moze biti zuta.

lmaju savrsenu cjepljivost ali su im ljuspice neelasticne. Listicave nakupine nazivaju se antigoritom • a vlaknaste hrizotilom. Nalaze se u magmatskim.. hlorit i talk. 2. Augit sa malinl sadrzajem gvozda. kvarc. keramici i kao vatrostalni materijal. Serpentin-Mg. 28 29 . Boje je svjetlozelene do erne Sastoja1. Biotit-K(Mg. Si. Boje je tamnozelene do erne. To su sekundarni minerali koji nastaju metamorfozom biotita. te se javlja kao redovan sastojak glinovitih i pjeskovitih sedimenata.2 g/cm 3 U kori raspadanja muskovit je veoma stabilan. Tvrdine 6. . tako da je bilo kakvo odvajanje golim okam nemoguce.4 g!cm 3 • Nije stabilan lllineral pa nletamorfozorn prelazi u hlorit biotit i cpido!. turingit) znatno brze.Mg.(Ca. Najcesee su prisutni u metamorfnim stijenama.0 i 2. Sastojak je metamorfnih stijena a najcesce se nalazi u listieavim nakupinama. scrpentin i mincrale glina. Od minerala glina posebno su znacajni kaolinit. I"e. Lisknni (tinjei) su rasprostranjeni minerali koji se cijepaju u tanke listice. Kristalisu monoklinicno u plocastim iIi listicastim agregatima.AI)zO. na magnezijske silikate. Tipican je sastojak vulkanskih stijena.8-3. bronzano zelene boje i savrsene cjepljivosti zove se dijaiag. AmfiboIi su siIikati magnezija. zatim u kori raspadanja i u zemljistu na kame rastu biljke.s nesto alurninija i natriju. na osnovu cega se lako raspoznaju. a ponckad sU zastupljeni i u kristalastim skriljcima" 1) izgradnji stijena vecinl dijelom sudjeluju augit. a gustina mu je 2. zeljeza i kalcija. Slozenog su hemijskog sastava 1 slicnih lTIorfoloskih j fizickih karaktcristika. Hloriti su hidratisani aiumosiiikati magnezijuma i gvozaa. zute i sive boje.5. lndustrijski znacaj imaju ona nalazista talka koja su nastala metamorfozom ultrabazicnih stijena. dijalag.2 g/cm 3 Mctamorfozom lako prelazi u hlorit i epidot.5-3 a gustoca izmcau 2. Filosilikati Ova grupa sadr:?. enstatit.e se 11 kaolinit.8-3. Nerastvorljiv je i moze biti claleko transportovan u vidu sitnih ljuspi. metamorfnim i sedimentnim stijenama. [rna veliku primjenu u industriji papira. Tvrdoea mu je izmedu 2. 0 22 (OH). gustine 3.gume. Tvrdoca im iznosi 1. Nastaje djejstvom toplih voda bogatih CO. hlorite.Nisu stabilni pa Inetarnorf{)z0111 prelaze u amfibole. amfibola i piroksena. Sastojak je magmatskih i metamorfnih st~lena. Na .4 g/cm3 Oba su minerala zeiene. Al ) (Si. Muskovit-KA\z (AlSbOto )(OHh kristalise monoklinicno. montmorilonit i iiit.2-3.6-3. Najvazniji liskuni su biotit i muskovit..5 a gustina 2.Si. Oni uglavnom nastaju raspadanjem alumosilikata (feldspati. Pri procesilna povrsinskog raspadanja transformisc se u ka1cit. Boje jt' erne. Tvrdina je 6. obicno u stubicastim kristaliulu. Tvrdoea antigorita je 3. hipersten i diopsid.5 3 g/cn1 . a u povrsinskim llslovima transfonnisu se u kalcit. Fe.2 g/cm 3 U povrsinskim uvjetima minerali hloritske grupe se raspadaju. Mada u grupi minerala glina razlikuje ll10 nekoliko vrsta. talk. u svim nijansama. posebno znacenje imaju hornblenda. Augit. a gustina 3. Kao petrogeni rnineral.:.Fc)JAISbOIO (OHlo kristalise monoklinicno.i lTlinerale: liskune. Pretcino jc bezbojan iIi bijele i zuckaste boje . opal i okside gvozda. kristalise monoklinicno. Nah.3 (Mg.(Ca. Hornblcnda. ListiCi muskovita su odlican izolator. Vazlli su minerali bazicnih Inagnlutskih stijena. Javlja se u kratkostubicastim i p!ocastim fonnama.1. broncit.Tavlja se u plocastim i listastim agregatima razlicite velicine. feldspatoidi ) u povrsinskini uvjetima.Si. Talk.5 a gustoea oko 2. Cjepljivost mu je savrsena. Tvraoca mu je 2.a najcesce u zrnastim agregatirna. Nalazi se u obliku mikrokristalastih.5 a gustoca oko 2.8. Minerali glina su jedana od najzastupljenijih komponenti sedimentnih stijena litosfere. Ulazi U S:lstuv mnogih magmatskih stijena. kristalise monoklinicno. ali cesce nastaje metamorfozom feidspata i minerala glina koji sadrze kalij.Os (OH)4 nastaje metamorfozom oiivina i drugih Mg silikata bez aluminija iz ultrabazicnih i bazicnih stijena. AI). (SiAl). a u tehnickom kantcnu su stetni.8 g/cm3 Boje je bijele do svjetIozelene. Uglavnom su zelene boje.5 g/cm 3 Tvrdoea hrizotila je ako 2. Pri povrsinskom raspadanju transformi!. Muskovit se u granitirna javlja kao primarni mineral. rijetko kada se ovi minerali pojavljuju pojedinacno. boja.0-3. listicastih i vlaknastih nakupina. tako da se nalazi i u metamorfnim stijenama.O lO (OH). i to oni bogatiji zeljezom (samozit. U arhitektonsko-graaevinskom kamenu liskuni nisu pozeljni u vecoj koliCini. Preobrazajem prelaze u hlorite i amfibole. Mg. iIi udruzeni sa drugim alumosilikatima iIi kvarcom i veoma su sitnozrni. aktinolit j trell1oiit.5-2. Vlaknasti hrizotilski azbest koristi se kao sirovina za proizvodnju vatrostalnih materijala i salonita ali danas u razvijenom svijetu sve manje zbog ekoloskih razloga (izaziva azbestozu ). kristalise monoklinicno. Tvrdoca talka je I. lil1l0nit itd . Konacno raspadanje ovih minerala uz odnosenje gvozda dovodi do stvaranja raznih minerala glina. Obicno su u grupi. Kacl su liske sitne (manje od lmm) s vecom koliCinorn konstitucijske vode i manjinl sadrzajem kalija nazivamo ga sericit. a sjajnosti staklaste.5 a gustina 2. jc tllnogih magnwtskih i nekih rnetamorfnih stijena.

a vrste sa vodom ponasaju se kao plasticne mase. Kristalise heksagonalno (S1. Kalijski i natrijski almllosilikati nazivaju se alkalnim feldspatima (najvazniji ortoklas).Ie montmorilonitu ali znatno slabije apsorbuje vodu i ne pove6ava znatnije zapreminu. Hemijski Cist kvarc je proziran ("gorski krista]" ) a razliCitl1 hoju mu daju prirnjese (ljubicasti yarijateti nazivaju se ametistom. Kvarc ( kremen ). Kolicina vode U opalu varira. x H 2 0 je mineral bijelosive boje koji svoja svojstva mijenja ovisno 0 koliCini vode. ali 11 ekstremnim slucajevima i do 20%. Upija vlagu pri cemu moZe povecati zaprelninu do 250/0. Ako se javlja 11 trakastim formama sa razlicito obojenim trakama naziva se ahat ( ukrasni kamell ). te kao produkt raspadanja prilnarnih silikata. a ima ga i u sedimentnim i metamorfnilTI stijenaIna.13). Kvarcni pijcsak se koristi za proizvodnju gradevinskog n1aterijala (siporeks.Ie sastojak granita i sijenita. Nastaje pri preobrazaju magmatskih i metamorfnih stijena i to raspadanjem alumosilikata (feldspata iii liskuna-biotita). Yodu lako apsorbira.2 g/cm3 Nastaje raspadanjem bazicnih eruptivnih stijena i tufova u alkalnim sredinama. a natrij sko-kalcij ski alumosilikati plagioklasima. Tvrdoca mu je oko 2 a gustina 2. ). Nastaje iz magmc. Kristali kvarca Cest je mineral kise1ih magmatskih stijena. talozenjem u blizini toplib izvora te biohemijski (mikroorganizmi. Tvdoce .6. Tvrdoca opal a. Ovaj mineral je sastojak i nekih laporaca. Stika 13. krt je .65 g/cm3 Najcesce se javlja u formi zrna iii sesterostrane prizme i piramide. U prirodi ga nalazimo U ""v·ise modifikacija koje su stabilne u razliCitin1 temperaturnim intervalima. liskuna i drugih alumosilikata.dijatomeje. rnetalurgiji. itd.Ie 2-2.5. Feldspati su alumosilikati kalija.6 g/cm3. 30% metamorfnih i 10% sedimentnih stijena. a takode i za suspenzije pri injektiranju vodopropusnih stijena radi postizanja njihove vodonepropusnosti. industriji kermuike. pri cemu visestruko povecava zapreminu.Ie bijele.1. U izgradnji tunela montmorilonit je veoma stelan mineral zbog povecanja zapremine apsorpcijom vode 5tO moze izazvati smanjenje tune]skog profila i rusenje vecih razmjera. emi morionom.. Cisti varijateti koriste se u proizvodnji porculana i vatrostalnih materijala.Si0 2 xl·hO nastaje hemijskim trosenjem (raspadanjem) silikata.5 a gustoce 2. feldspati.) se javlja u bijelim 5itno kristalastim agregatima. ovisno 0 kolicini vode.Si0 2 je jedan od vaznijh minerala koji izgraduju stijene litosfere. 2. Tvrdoca mu je oko 2 a gustina 2. Amorfni kvarc iii ol'al.8. Nastaje trosenjem feldspata. feldspatoidi i zeoliti.14) a vazan .AhSi2 0s (on . Posebno je zastupljen u dubokomorskim sedimentima (Iaporci. 30 31 . Koristi se kao isplaka pri dubokom busenju.6-3 g/cm3 Sliean . a primjesama moze biti razliCito obojen. Ortokias-K ( AIShOR ) nastaje kristalizacijom iz magme. Boje .OIO] (OH). Kristalise monoklinicno (s1. a takoder i talozenjern iz toplih i hladnih Yoda. Tektosilikati Minerali ove grupe su kvarc.0-2. Cest je sastojak humusnih (kiselih ) sredina. Kaicedon je kriptokristalasti Si02 . zalim u industriji stak1a. malter). itd . tamni cadaVCClTI. ali se od lljega razlikuje manjom kolicinom kalija. natrija i kalcija. glinci ). U morskim bazenima stvaraju se mnoge bentonitske gline koje predstavljaju Ciste montmorilonite. od 3-9%. Yeoma je otporan na uticaj atmosferilija. Montmorilonit-Aiz [(Si. npr.AI). tvrdoce 7 a gustine 2. I1it-KAh (ShAIO IO) (OHh je sliean muskovitu. iuti citrinOll1. izlucuju opalne skelete ). Feldspati izgradl1ju oka 60% magmatskib. je 2 .6.:r Kaolinit.

bazicni pJagioklasi ). U vodi se tesko topi. U kristalnoj resetki zeolita nalazi se slabo vezana voda koja se zagrijavanjem gubi.allgit ). Nefelin-Na ( AISiO. a gustoca 2. a gustoca 2. Tvrdoca mu je 6.2. a gustoca 2. a gustoca 2. Nalaze se u pukotinama i supljinama magmatskih stijena. Potpuno Cist je bezbojan i proziran. Tvrdoca mu je 5. Kaicit-CaC0 3 je Ininerai k_oji se u st~jenarna najcesce nalazi u zrnastiIll fonnama.5 . Zeoliti se alumosilikati natrija. Tvrdoca mu je 6. sideri! F eC0 3 . siv.7 giern3. kalcija i rjede barija. Plagioidasi si izomorfna grupa dvaju Clanova :albita . Obieno su bezbojni ali primjesama mogu biti obojeni. Uglavnom nastaju talozenjem iz tolih i hladnih voda. ali ako je voda bogata ugljen 32 33 . i smitsonit ZnC03. Boja mu je najcesce mlijecnobijela. Kristalise te!'seralno.5 g/em3 Boje je pepeljastosive i bijele. pri cemu se ne narusava struktura.8 g/cm 3 KristaIisu triklinicno. Nepozeljni su u agregatu za pripremu betona. Niskotemperaturni K-feidspatje mikroklin. Raspada sa se u minerale glina. a manjim dijelom raspadanjem minerala nastalih iz magme koji u sebi sadrze kaleij (npr. u manjim koliCinama ima ih u matamorfnim stijenama. te magnezij i zeljezo (npr. Veoma su rasireni u magmatskim stijenama. S njima se rijetko javljajll i drugi karbonati kao sto su magnezit MgC03 . Lcucit-K( AISh06 ) je mineral bazicnih magmatskih stijena alkalijske grupe. zatim za proCiscavanje otpadnih i kanalizacijskih voda. Kristalise rornbicno tako da njegovi kristali imaju oblik romboedra (sl. Pri povrsinskom raspadanju bazicni plagioklasi se kalcitisu a kiseli prelaze u minerale glina ( kaolinit ). Karbonati izgraduju veei dio sedirnentnih stijena. stroncija i kalija.Na (AIShOg) i anortita-Ca (AlzSi 2 08). Tvrdoca im je 6-6. a nekad je i bezbojan.6 g/cm3 . rodohrozit MnC0 3 . moze se koristiti u proizvodnji porculana. i za odstranjivanje ulja sa vodene povrsine. te metamorfozom feldspata i feldspatoida.lS). Karbonati Karbonat! su soli karbonatne ( ugljene kiseline ). dok su u sedimentima rijetki ( arkoze ).5 g/cm Nastaju hidrotermalno do hidatogeno. 2.8. Fcldspatoidi su grupa minerala koji u magmatskim stijenama zamjenjuju feldspate od kojih se razlikuju nlanjirn sadrzajem silicija. Zeoliti se koriste za prociscavanje radioaktivnih otpadaka. Boje je bijele iii je razlicito obojen. Uglavnom je bijele iIi crvenkaste boje. iii smed.6-2. a djelovanjem atmosferiiija i hidrotermalnih procesa u kaolinit. ) je takode mineral bazicnih magmatskih stijena alkalijske grupe U kojima se nalazi u nepravilnim zrnima iIi u Slika 15. a rneau ujima najvazniji su kalcit i dolomit. U dodiru s vlagorri zeoliti vodu primaju natrag. Boja im varira od bijele do zelenkaste. Slika 14. a od primjesa moze biti zut.5 a gustoea 2.5 g/cm 3 Ako je bez prirnjcsa. ciscenje din1nih gasova.6 . Vainiji minerali ave grupe SLl leucit i nefelin. Kristal kalei!a Tvrdoca mu je 3. Kristali ortoklasa Nije stabilan jer pod djejstvom hidrotermalnih rastvora transfornlise se u sericit. Tvrdoce su 3-5. gustoce 3 2-2.nakupinama.

Crveni korundi nazivaju se rubini. Ohladen. Oksidi su spojevi kiseonika sa drugim hemijskim elementima a hidroksidi su spojevi elemenata sa hidroksilnom skupinom OH .CaC03 MgC0 3 se kao i kaleit u stijenama najcesce nalazi u zrnastim formama.5 a gustoce oko 5 g/em] Boje je zlatnozute. Zbog velike gustoee ( tezae! ) barit se koristi za izradu teskih opeka. Bezbojan je . Gips-CaSO. vlaknast i plocast. dobiva se tzv. dolomit ne. sto mu ogranicava primjenu u gradevinarstvu. koralji. "estrih gips" koji s vodom prelazi u veoma tvrdu masu ( "hidraulicni gips "). feldspate i druge minerale u stijeni. Sitnozmi agregati bijele boje zovu se alabaster i koriste se u vajarstvu.8. Ako iz njegovog sastava izade karbonatna (ugljena) kiselina. Zrna dolomita se medusobno dodiruju duz ravnih povrsina i ne zadiru jedno u drugo kao kod krecnjaka. tada prelazi u kaleij-hidrogenkarbonat koji je lakse topiv prema formuli: CaC0 3+ H20+ C02 __ Ca (HC03h Kaleijum-hidrogenkarbonat nije stabilan spoj.enom HCl kalcit se lako topi.1 g/cm • Idiohromatski je bezbojan ali od primjesa moze biti razlicito obojen.5. plavka~t. Ako je zahvacen proeesima trosenja. itd ) . Tako nastaju sige ( stalaktiti i stalagmiti ) u pecinarna i bigar iii sedra oko slapova krskih rijeka. Javlja se u pravilnim kristalima te u formi zrnastih masa i sitnozmastih nakupina. 2. Praskasti anhidrit lako prima vodu i prelazi u gips. Dolomit se koristi za izradu vatrostalnog materijala. lako prima vodu i brzo ocvrsne. Rjede je hidatogeni mineral a moze nastati i hidrotermalno. U prirodi su zastupljeni znatnim brojem. U prvoj fazi poslije karbonata. Nastaju hidatogeno i hidrotermalno. framinifere. Naime. talozi se gips a zatim anhidrit. Barit-BaS04 kristalise rombicno.3 .8. crvenkast i plavkastosiv. ponovo nastaje tesko topivi kaleij karbonat.. uz jak sum i pjenusanje u dodiru sa razblaz. Koristi se za dobivanje sulfatne kiseline. itd . Kaleit je veoma vazan petrogeni mineraL Bitan je sastojak krecnjaka. Tvdo6a mu je izmedu 3 i 3. itd . zeleni smaragdi. karbonatnih pjeseara i laporaea sto mu daje posebnu vainost u gradevinskoj praksi i to s dva stanovista : kao materijala kojim se gradi i materijala na kojem se gradi.x2H 2 0 kristalise monoklinicno. prelazi u limonit i sulfatnu kiselinu koja otapa karbonate (djelovanjem H 2 S04 na krecnjak nastaje gips ). Kristalizira prakticki u svim uvjetima tako da je on sastojak magmatskih. Kaleit je takode veoma vazna komponenta kod proizvodnje cementa. Gustoca mu iznosi izmedu 3. Koristi se u industriji cementa. Moze biti bezbojan. Sulfidi U prirodi se nalazi veliki broj sulfida. Koristi se i kao dodatak u pripremi nekih vrsta cementa. zbog cega se laka lomi i mrvi. a gustoca aka 2. Maze nastati i biohemijski. Sulfati Sulfati su soli sulfatne kiselnie-H2S04. a gustoca 2. a zapreminski 90% ). Medu ovim mineralima najznacajniji je pirit.9 i 3 4. Pirit-FeS2 kristalise teseralno. uz sudjelovanje anaerobnih bakterija. a od primjesa moze biti bijel.9 glem 3 Boje je bijele do sive. Mineral dolomit je glavni sastojak stijena doiomita i dolomitskih mermera. Tvrdoca muje izmedu 3.. Mineral dolO1nit postaje na razne naCine. a gustoca 4. a gustoca oko 3 glem'.4. 2. zut i ern. Pri gradnji tunela takva pojava izaziva savijanje opIate i smal1jivanje tunelskog profila a cesto i rusenja.3 g/cm 3 Najcesce nastaje talozenjem u izolovanim dijelovima mora. pa se koristi za izradu posebnog maltera. Korund se koristi 34 35 . To je krt mineral tvrdoce 6-6.3. Dolomit. pri cemu se njegov volumen poveea za oko 60% liZ razvijanje pritiska oko 1100 bara. hidatogeno (u izolovanim dijelovilna mora pri redukcionim uslovima ) itd . Kaleit nastaje i biohemijskiposredstvom organizama i mikroorganizama koji izlucuju skelete od -- CaC03 ( skoljke. a kao petrogeni najvafuiji su gips i anhidrit. Tvdoca mu je 2.5. Na tempertauri od 110°C gubi 75% vode.5 i 4.dioksidom ( atmosferska voda ). Apsorbira zracenje. Kiseonik je najzastupljeniji element u litosferi ( njegov maseni udio u litosferije 50%. Tvrdoea mu je 3 . od kojih sarno neki sudjeluju u izgradnji stijena. a nalazi se u magmatskim i metamorfnim stijenama.5 g/cm 3 Bezbojan je iii bijel.. sedimentnih i metamorfnih stijena. zbog cega je stetan.4. 2. mermera i njihovih breea. bijel iIi razliCito obojen primjesama.4. Obzirom na slicnost s kalcitom lako se razlikuje po reakeiji na sohm kiselinu. Javlja se zmast. Cisti varijeteti lijepih boja su drago kamenje. Oksidi i hidroksidi. Obicno se javlja u zmastim i vlaknastim agregatima. plavi safiri. a od primjesa moze biti siv. Najvlse se razvija metasomatski pri dijagenetskim procesima djejstvom Mg rastvora na krecnjake. u hemijskoj industriji. kristalise rombicno.. a ponekad i u pravilnim formama. Zagrijavanjem iznad 500°C. Anhidrit-CaSO. Obicno se nalazi u plocastim kristalima te nepravilnin1 nakupinarna i zmastim masama. Korund-Ah03 je mineral vel ike tvrd06e (9). Nastaje na vise naCina: hidrotermalno. alge.8.

u kojima je prirodni pigment (npr.).2 g/cm3 Topiv je u vodi i slanog okusa. Vazanje u ishrani.1-2. Kristalizira u formi kocke (teseralno). kod dobijanja hlorovodonicne kiseline. zovu se brilijanti. kao topitelj. Halit je bezbojan mineral kome primjese mogu dati zutu. a koristi se i kao sirovina u hemijskoj industriji. nastalog u anaerobnim uvjetima nalaze se na Sieiliji i u SAD (Texas ).2 g/em 3 Bezbojan je iii primjesama razlicito obojen ( zutozelen. Mineraii ostalih grupa Ostali vaZiliji petrogeni minerali svrstani su u grupe halida i fosfata. zelen ).8. HaHd.8. je zapravo. Medu njima. Drugi vaZniji mineral ove grupe je f1uorit-CaF 2 koji kristalise teseralno. 2. PETROLOGIJA Petrografija je nauka ciji je zadatak proucavanje stijena. a gustoce 2. Poznata lezista elementarnog sumpora. Nastaje uglavnom talozenjem iz morske vode. Bezbojan je ali od primjesa moze biti razliCito obojen ( play.grafitski skriljci i mermeri ).Fe2 0JxH20 je cest hidroksid zeljeza.0 g/cm3 Ukoliko je Cist ima zulu boju. ali u malim koliCinama. Bezbojan je ali od primjesa moze biti razlicito obojen (zut. a s obzirom na veliku otpomost prema trosenju ima ga i u sedimentnim stijenama. Tvrdoce je 1-2. proucava i uslove postanka stijena u nizu geoloskih procesa koji se desavaju u Zemljinoj kori i na njoj.3-3. Koristi se za proizvodnju sulfatne kiseline. Tvrdoce je 2. itd ) 2. smed. Tvrdoca mu je 4 a gustoca 3. Grafit-C je stabilna polimorfna modifikacija ugljenika s tipicnom slojevitom re!letkom.5 . naCin njihovog pojavljivanja i bavi se njihovom klasifikaeijom. nalazimo je i na dnu vrtaca.kao abraziv. a gustoca 3. eksploziva i insekticida. hidrotermalno. a u gradevinarstvu za izradu kruna koje sluze kod istraZnog busenja u tvrdim stijenama. Naziv se koristi kao opsti pojam za koloidnu tvorevinu hidratiziranih zeljeznih oksida . itd . ijubicast. Nalazi se u eruptivnim stijenama kao sporedni iIi akcesomi mineral. bemit. dijamant i sumpor.0. Tvrdoca mu je 10. Nalazista dijamanata vezana su za ultrabazicne eruptivne stijene -kimberlite. u grckim mermerima koji sadrze 0. Limonit je u veCim koliCinama ponekad stetan sastojak stijene. sjaja metalnog do mutnog.6. ruzicast. u anaerobnim vodenim sredinama posredstvom mikroorganizama. ana analizira strukturne. svakako. plavozelen. Limonit.. smedu i modru boju.1-3.. Kristalise heksagonalno. pa cak i em ).4 g/cm . mineraloske i hemijske karakteristike stijena. itd . bubrezastim i grozdastim formama.2 g/cm3 Boja mu je ema a ejepljivost savrsena ( odraz strukture l. Tvrdi varijeteti su tvrdoee oko 5 . . gustoce oko 2. najvecu vamost ima halit (kuhinjska so )-NaCI. Element. zatim optiei.OH) (PO. ali ako sadrzi primjese bitumena i glina moze biti smed i siv.F. Nastaje iz solfatara i mineralnih termalnih voda. Zemlja crvenica ( terra rossa ) je netopivi ostatak krecnjaka a sastavljena je uglavnom ad aluminijskih hidroksida ( hidrargilit.1-2. Dijamant-C je takode stabilna polimorfna modifikacija ugljenika. a gustoce 2. slabe je ejepljivosti i ima mastan sjaj. ako je fino disperziran u stijeni onda moze biti koristan kao npr. 2. plavicast. 36 37 . ako se ona zeli primjeniti u arhitektonsko-gradevinske svrhe. Najvece mase grafita nastale su metamorfozom uglja u dubljim dijelovima litosfere. a naiazi se u zemljastim.7. U podrucju krsa ispunjava pukotine i supljine. ali se cesce nalazi u zrnastim formama kao stijena odnosno kamena so ( tako je zastupljen u !ezistima Tuzle ). Kristalise rombicno. Zbog velike tvrdoce koristi se u izradi krnna za istrazivacko busenje u tvrdim stijenama. Nalazi se u nekim metamorfnim stijenama . su u prirodi zastupljeni vecim brojem minerala. Petrografija . Zbog velike otpomosti na trosenje moze se naci i u rijecnim nanosima (sekundarna le±ista ). Kristalise teseralno. a u pravilu.5-2. dijaspor ) i zeljeznih oksida i hidroksida. Iz grupe elemenata koji se u prirodi nalazi samorodno bit ce spomenuti grafit. Medutim.nauke koja pored navedenih sadrzaja. itd . a gustoca 3. a gustoce od 3 3.. Sumpor-S je element tvrdoce 1.6 g/cm 3 • Nastaje pirogeno. u cementnoj industriji. Obradeni dijamanti su skupocjen nakit.12% fino disperziranog limonita koji im daje lijepu boju. Boja mu varira od zute do smede. dio petro\ogije . U grupi fosfata vaZnije mjesto zauzima apatit-Cas (CI. a kao abraziv za alate kojima se obraduju kamen i tvrdi metali ( u ovim slucajevima se koriste uglavnom vjestacki proizvedeni dijamanti ). te u proizvodnji grafitskih olovaka. a oni u obliku polukugle rozetc. Odlikuje se crveukastosmedom bojom.5 g/cm3 • Sjajnost mu je dijamantska. Tvrdoca mu je 5. Nalazi se u listicavim nakupinama i gustim masama. zut. koji se upotrebljava kao prirodni pigment. Koristi se u metalurgiji. Koristi se u elektroindustriji i metalurgiji. Ako su bruseni u obliku bipiramide. Zemljaste zute limonite nazivamo limonitnim okerom.

minerali magmatskih stijena dijele se na: salske iii bezbojne. u magmatskim stijenama minerali se dijele na : primarne ( nastali kristalizacijom iz magme ) i sekundarne ( nastali alteracijom iii izmjenom primarnih minerala pod djelovanjem hidrotermalnih procesa i hemijskog trosenja). ofitska i hijalinska struktura ( slika 16 ). mozemo ih podijeliti na: -dubinske (intruzivne iii plutouske). oblik i meclusobni odnosi minerala. svrstavaju se u t[i glavne skupine: magmatskc iii cruptivne stijene. s veCim ucescem Si i Al ( kvarc. Struktura stijene . tekstura. a zavisi od nacina postanka stijene. litosfera je do 16 km duhine izgradena 95% ad magmatskih stijena i ortometamorfita. bilo prilikom nastanka stijene iii uakon toga. u specijalno pripremljenim izbruscima ). Prema rezultatima istrazivanja americkih geohemicara Clarkea i Washingtona. Vew izmedu ove dvije grupe magmatskih stijena predstavljaju ?liene iii hipabisalne stijene koje se javljaju kao ogranci dubinskih stijena od kojih se razlikuju po strukturi a ponekad i po mineralnom sastavu. sedimentnih i vee postoje6ih metamorfnih stijena. te veliCinom. -povrsinske (izlivne iii efuzivne). Magmatske stijene Magmatske stijene nazivaju se prinlamim stijenama. 1972 preuzeto. Ovisno 0 boji. a zavisi od uticaja vanjskih faktora. Polimineralne stijene su znatno ceSce. nastale kristalizacijom magme ili ocvrscavanjem lave. s veCim sudjelovanjem Fe i Mg ( olivini. Obzirom na nacin postanka. 3. veliCina. . sedimentne iii talozne stijenc.n. Porfirska struktura se odlkuje relativno krupnim i pravilno kristaliziranim mineralima koji su nepravilno razmjesteni u staklastoj iIi sitnokristalastoj masi.2. 3. Ovisno 0 mjestu njihova postanka. porfirska. Inaee to su tijela male debljine a velike dutine prostiranja. Tekstura oznacava naCin na koji su minerali zauzeli prostor u stijenskoj masi. Ofitska struktura tini prelaz izmeclu zmaste i porfirske. nastale rnetamorfozom magmatskih. nastale brzom kristalizacijom i ocvrscavanjem lave na povrsini (iii pri povrsinskim dijelovima) litosfere. struktura magmatsk.tnka Sve stijene litosfere. amfiboli. Pojed.Ie definisana slepenom kristaliniteta. . Podjela stijena prema naCinn post.2. feldspati ). tipov. 1986) Za zrnastu strukturu karakteristicno je da se minerali javljaju u formi zma nepravilnih oblika.3. Ova struktura je svojstvena svim intruzivnim stijenama. i polimineraine kada su izgraclene od vise mineralnih vrsta.1. ovisno 0 naCinu postanka.piroseni. Tipicna je za granite. Slika 16. Struktura i tekstura magmatskih stijena Pod strukturom magmatskih stijena podrazumijeva se stepen kristalizacije. oblikorn i medusobnim odnosom minerala. nastale postupnom kristalizacijom magme u dubljim dijelovima litosfere. i femske iii obojene. nastale u vodi iii na kopnu kao rezultat taiozenja materijala razlicitog porijekla i metamorfne stijene. -mikrokristalne ( aka se minerali mogu razlikovati sama mikroskopom.h stijena ( prema: Tajder. Herak. meclusobno se dodiruju i priblizno su ujednacene veliCine.kriptokristaine (ako se minerali ne mogu razlikovati ni mikroskopom povecanja do 1000 puta). biotit ). Karakterise se neorjentisanim stapicastim plagioklasima izmeclu kojih se 38 39 . stijene se mogu podijeliti na: -fenokristalne ( aka se minerali magu razlikovati okom iii povecanjem do 10 puta).c. Stijene mogu biti monomineralne kada su izgraclene sarno ad jedne mineralne vrste.z Sestanov.1. Struktura ie ovisna ad uvjeta nastanka tih stijena pa se generalno moze razlikovati: zrnasta. zhog cega se jos zove i granitskom struk'turom. Prema krupnoci minerala koji ih izgracluju. Ova struktura je karakteristiena za efuzivne stijene. Ovisno 0 kolicinskom udjelu i vaznosti minerala koji izgracluju st\jene minerale dijelimo 11a: -bitne (prevladavaju i 0 njima ovise svojstva stijene kao cjeline) -sporedne ( pojavljuju se u manjim koliCinama ) -akcesorne ( pojavljuju se rijetko i u zanemarivim koliCinama ) Sa graclevinskog aspekla veoma bitne karakteristike stijena su njihova struktura i.

Ova leksl]Jfa karakteristicna je . U grattevinarstvu gU povgljnije stUene homogene (m.tijen!! i OIJABAZNA ) OUSWSKl (M. plOCllsto. Paralelopipedno iii pru:mlltskQ lucenje karakterise se prisustvom nekoliko sistema pukotina koje su medusobno upravn\!. Kad magma ocvrscava.nalazi piroksen augit koji je ('esto hloritisan. Vaznije lekslure mqgmatsklh stijena a-masivna. Sjencenjem su oznacene zone metamorfisanih stijena Tekstura magmatskih stijena predstavlja prastorni raspored mineralnih zma u stijeni.prezanja..2.SIV) Stika 17. To u"rokuje formir@je diskontinuiteta kao sto su pukotine i prsline. Osim toga lako su obraduju i dobra poliraju pa se mogu koristiti u arhitektonsko-gradevinske svrhe. veziknlllrnom i mandoltlstom tllksturom imaju ogranicenu primjenu zbog nepavoJjnih karakteristik!l. stubasto. Tipski je razvijena u dijabazima te se jos naziva i dijabaznom strukturom.1:8. odnostlo dok se hladi. . su orjentisana Pllralelno srnjeru taka lave. Kod fluidalnc tcksture mineralna . Rijetki stapicasti minerali ( obieno feldspati ) su u Stijene koje imaju zmastu strukturu uglavnom su jednolicne boje. Hijalinska iii stakIasta struktura nastaje staklastoj masi orjentisani u smjeru taka lave. kaici!. Tada sU u magmatskim stijenarna prislltna prizmaticna tijela razlicltih dirnenzij a. Vezikularna tekstura k€!n\kterise se s mnogo supljin€! n€!shlUh oslobadanjem plinov<l i pam lokam n€!gloghl<ldenj& adnosna kristalizacije law. Ta pojava odvajllnja magmatskih stijene dliZ diskontinulteta naziva Se IUgenje. Karakteristicn&Je >oa bw>:icne efuzivne stijene. ' . Stijene Sa fluid. ali se pojedini varijateti povoljnih fi>oicko-rneh@i¢kih svojstavil magu koristiti u dekorati vne svrhe.] 8 ). i nllprllViino. intru>:lvne stijene.\lnom. Ukoliko se nakrmdnim procesirna supU!ne !spune ral1. Strukture bazlcnlh magmatsklh stijena u avlsnastl ad ab/llka pojavljivanja tih stijena u razH6itim nivoima iitosfere. Na sliei 17. U ovisnosti 0(1 polozaja lih pukotina i prslina ma$matske stijene ge odvajflju i odlamaju. a) pn naglom o('vrsCivanju lave. itd ) onda se takVa tekSlUfa Zave mando!astll. c-vezikularna (mjehurasta) nlvoe. STRUKTI. f1uidalna i vezikularna ( sJ. U ovisnosti od prostomog polozaja pukotina i prslina razlil.2 Lucenje magmats/dh . Ona ovisi od uvjeta kristalizacije a moze biti : homogena iii masivna. 3. bankovito. Ako je rastojanje 40 41 .aSKA '<1J"UNS".:rna.JRA POVRSIN$K' (FLOC'" 1 PORf. kuglasto.wivn!'l) (eksture. a fizicko-mehanicka svojstva priblizno su im jednaka u svim smjerovima. bez vidljive orjentaeije.O.IlMim mineraJimu (kvare._ OfiTSAA HIPABlSAlNI (SKLAD) Homogena iii masivna tllkstufll odlikuje 5e r<lVnomJWlO rasporedenim mineralnim ~rnim<l.:uju se slijedeci oblici lucenja: paraielopipedno iii pru:matsko. Plocasto i bankovito lucenje nastaju ukaliko je u stijeni zastllpljen sarno jedan sistem paralelnih pukotina. Prema tome ova tekslunl Svgjstvena je "fu>oivnim stijenama. Magmatske stijene se u prirodl obieno javljaju kIlO !zdijelj\!!1erasCianjene mase razlicitog oblika. prikazane su bazicne magmatske stijene u razlicitim nivoima litosfere i s tim u vezi strukture karakteristicne za pojedine Stika 18. b-f/uida/na. u njoj se POjlWljUjU na.

Stubasto Jucenje u bazaltima (Birkeland & Larson. veoma je tesko dobiti 42 43 . 1989) Kugiasto lucenje svojstveno je izlivnim stijenama i jav\ja se u plicim perifemim dijelovima intruzija. komponente. blokove odredenih dimenzija.3. bazicne i ultrabazicne.sve magmatske stijene dijelimo na dubinske (intruzivne iii plutonske). Stubasto lucenje (sLJ9) karakterise se cetverostranom. koja je skoncentrisana u olivinu i drugim silikatnim mineralima s manjim sadrzajem Si02 . Lucenje stijena ad velikog je znacaja za eksploataeiju kamena i njegovu obradu u gradevinske svrhe ( izradu koeki. a tolika kolicina te komponente rezultat je vece kolicine minerala kvarca i minerala sa vecim u<~escem Si. U1trabazicne stijene sadrze manje od 45% Si02 komponente. obzirom na mineralni sastav i struktumo-tekstume karakteristike. sto je pretezno rezultat vece koliCine Si0 2 u feldspatima i mjestimicne pojave kvarca.).izmedu pukotina manje od 10 em onda se formiraju ploce. Detaljnija i kompletnija sistematika magmatskih stijena bazira se JOS 1 na bitnim sastojcima stijena te njihovim strukturnim i tekstumim karakteristikama. pri cemu stubovi stoje upravno na povrsinu sliva. Prisustvo pukotina lucenja znatno olaksava eksploataeiju. . Sistematika magmatskib stijena Magmatske stijene litosfere mogu se sistematizovati na vise naClna. Kiselc magmatske stijene sadrze vise od 65% SiO. komponente. Stika 19. Ultrabazicne stijene su izdvojene jer one ne sadrze feldspate. magmatske stijene se dijele na kisele. Ipak.odnosno sadrzaj Si02 mineralni i hemij ski saslav Prema mjestu postanka. ako su sistemi pukotina i prslina jako gusti.bazalti). petostranom iIi sestostranolll izdijeljenoscu u vidu stubova. sto je iskljucivo rezultat sadrzaja Si0 2 u plagioklasima i drugim silikatnim mineralima. su nepovoljne stijene sa 3. a takode i obradivost magmatskih stijena. spomenika. Narocito kuglastim i nepravilnim lucenjem.2. neutralnc. Opsti pregled magmatskih stijena alkal~jske i kalcijsko-alkalijske serije prikazan je u narednoj tabeli. zatim na zicne (bipabisalne ) i na povrsinske (efuzivne iii izljevne). ivicnjaka. Izdvojeni komadi imaju oblike koncentricno gradenih kugli. itd. ovisno 0 kriteriju koji se pri tome definira. Nepravilno lucenje javlja se kada se sistemi pukotina ukrstaju iIi stoje pod kosim uglom sto uvjetuje izdvajanje nepravilnih blokova razliCitih dimenzija. a ukoliko je one ve6e ad 60 em nastaju banci. Neutralne stijene sadrze 55% do 65%SiO. Bazicne stijene sadrze od 45% do 55% SiO. Poznatije sistematizacije ukljucuju : mjesto postanka ( nivo kristalizacije ) kiselost. Magmatske stijene. Na osnovu sadrzaja Si02 komponente . imaju obicno veliku cvrstaeu i zbog toga se dosta tesko eksploatisu i obraduju. Stubasto lucenje karakeristicno je za izlivne stijene a narocito je cesto kod slivova bazicnih stijena (npr.

Od granita se razlikuju po tome sto ne sadrie kvare. Obicno se nalaze na obodu granitskih batolita. Graniti su leukokratne (grc. kvarca i bojenog minerala (biotit.2. zbog cega se pretezno koriste u skulptorstvu._______. homblenda. Dijabazi su hipabisalni ekvivalenti gabra. Sijeniti rijetke neutralne dubinske magmatske stijene koje se javljaju u rnanjim masivima i zilama.I i I ~-----+-------+----------+--------~'------~----------4 OUBINSKA I KISELA KVARC SIOTIT HORNBLENDA f---------jl POVRSINSKA I GRANIT RIOLIT I I OIORIT i GRANO DIO~·.. Struktura im je porfirska a tekstura fluidalna.BAZAL T BAZALT PERIDOTIT ----------f-------I-. gabra i peridotita prikazane u narednom poglavlju ovdje ce u kratkim crtama biti opisane ostale magmatske stijene koje su navedene u tabeii 2. Daeit. nepravilno. Strukture su porfirske.. Lucenje im moze biti paralelopipedno... a tekstura masivna (homogena).T--+------··-----~I:I ! f-O-U-B-. Rioliti su efuzivni ekvivalenti granita. Struktura im je porfirska.j f---------j DUBINSKA : PIROKSEN OLiVIN ± Trahiti su efuzivni ekvivalenti sijenita. dvoliskunski g. itd. vulkanskih kupa i eruptivnih :lila.1. su efuzivni ekvivalenti granodiorita.I' K~FELDSPAT! PLAGIOK LASI -AlKALNA : FELDSPATA SERlJA . ekvivalenti peridotita. Struktura im je zmasta. svjetao. pri cemu veliCina zrna u ovim stijenama varira. BAZICNA I OUBINSKA POVRSINSKA I ' rI i : ± 810TIT I OACITiI i r-... sastavljene preteino od Na-plagioklasa i hornblende. Andezita ima u okolini Srebrenice. NajcesCi su dvoliskunski graniti (sa biotitom i muskovitom) te se zato nazivaju obicni graniti. Graniti dobijaju naziv prema nekom vodecem bojenom iii karakteristicnom mineralu: biotitski granit. . Obzirom da su karakteristike granita. Boje su bijele do ruzicaste i Cfvene. kratos-vladavina ) zmaste stijene. a homo gene teksture.j ! ALKGABRO GABRO i i----------~------~----------. Teksture su masivne. tamnosive i zelenkaste boje. Pojavljuju se u vidu izljeva. itd. ponekad albit) . gabra peridotila Od magmatskih stijena u gradevinarstvu najces6u primjenu imaju graniti i gabri.N-S-KA--+---------f----------l. Strukture su zrnaste. a tekstura homogena.4. a teksture homogene.-. Daciti su svjetlosive.-----------. Strukture su porfirske. Andeziti su efuzivni ekvivalenti diorita. Mineraloske i petroloske karakteristike granita.j ALK. Treba istaCi da su sitnozmi i srednjezrni varijateti mnogo povoljniji za gradevinarstvo od krupnozrnih. itd. U obradi su podatniji od granita... Nalaze se u obliku velikih i debelih ploca. Dioriti su neutralne intruzivne stijene. Trahiti se zbog hrapavosti primjenjuju za stubista i plocnike.. amfibolski g.SlJENIT HORNBlENOA NEUTRALNA f--PO_V_R_"_NS_M __ +-______. jer se u njima nalaze primarna lezista dijamanata. Bitni minerali u njima su feldspati.. Boje su tamnozelenosive do erne. 3. RazliCitih su nijansi svjetlozelene boje. ali i u formi zila i skladova. Dijabazi se cesto javljaju na potezu Banja Luka-Zavidovi6i-Visegrad.~!_T_RA_H __ 'T____~-A-ND-~--'T--~I__________-. plocasto. teksture fluidalne a boje su sivozelene. izgradene od alkalnog feldspata (ortoklas iii mikroklin. Ofitske ( dijabazne ) su strukture i homogene teksture. fluidalne i mandolaste. 44 45 . Stoga co karakteristike ovih stijena biti detaljnije prikazane. Zmaste su strukture. Varijateti sitnijeg zma i s djelimicno staklastom osnovom imaju tamniju boju.jl ULTRABAZ I leNA ! PQVRSINSKA ) i OLiVIN PIROKSEN I I PIKRITi i KIMBERLIT I I 3.Tabela 2. Njihovi bitni minerali su kvare i plagioklasi. djelimicno imaju dobro razvijene ravni). turmalin. sto ovisi 0 boji K-feldspata ortoklasa koji prevladava u stijeni. Opsti pregled magmatskih stijena MJESTU PQSTANKA I KISELOST! i MINERALNI I SASTAV i i ' I ALKALNA KALClJSKO ! BEZ i SERIJA Ii I i ".2. turmalinski g. Nalaze se u obliku vecih i manjih izljeva i vulkanskih kupa. Boje su sive i sivozelene. uglavnom hipidiomorfno zrnaste (mineral.leukos-bijel. Graniti Ime su dobili po latinskoj rijeCi granum-zmo (javljaju se u zmastim agregatima). Kimberliti su ultrabazicne eruptivne stijene. i------~-----~----------l f--------. koji se pretemo javijaju u obliku skladova. Bazalti su efuzivni ekvivalenti gabra.4.). Imaju veliku ekonomsku vainost. muskovitski g.

tarnnozeiene. kvare). hlorit. Jedan od takvih kompleksa zastupljen je u Centralnoj ofiolitskoj zoni u Bosni i Hereegovini (od Banja Luke do Visegrada). Ako se u ulozi bitnog sastojka pored dva navedena minerala javi i olivin stijena se naziva olivinski gabro. U njima se javljaju olivin i pirokseni. Jedm! minerali koji nisu podlegli raspadanju su kvarc i muskov!t. Djelimicno iii potpuno alterisani peridotiti dobijaju zelenu iIi eak emu boju. Ako su sasvim svjezi tamnozelene su do Zuckastozelene boje. koja podsjeca na PlJesak. a.2. l!z serpentin se kao alteraeioni produkti sreeu jos talk. Gramt! se javljaju u vidu razlicitih formi ( s1.:tin). Veei masiv gabra u BiB je na podrucju Jablaniee. itd.O) ! mahm sadrzajem magnezijuma (MgO). staklastog do masnog sjaja i veoma jedri. Obieno su manje iIi vise serpentinisani (olivin i piroksen se transformisu u serpe. Graniti spadajl1 11 vrlo otporne stijene. Ponekad mogu biti i ofitske strukture. dijabazima i sedimentnim stijenarna kada grade takozvane ofiolitske komplekse (fragmenti okeanske kore i gomjeg omotaca).2. Peridotiti su vrlo rijetko svjeze stijene. Gabri se javljaju u vidu ve6ih masa. a masivne teksture. hlont. To su stijene vrlo razlicite boje sto zavisi od sastava i stepena sadrzine peridotita. zelene pa katkad i erne boje. Njihovo raspadanje pocin]e promjenom bojenih minerala (najcesee njihovom oksidacijom). zatim sfen. liZ odgovarajuCi bojeni mineral (p!roksen. Peridotiti su udrnZeni sa gabrima. Kada imaju praviino paralelopipedno iii bankovito iucenje uz srednju veliCinu zma veoma su cijenjen gradevinski materijal. ponekad mogu evrstu stijensku masu dovest. Peridotiti Opsta karakteristika stijena peridotitske grope je da su siromasne silieijem i aluminijem a bogate magnezijem i gvoZdem.20 ). uslje~ cega zadohijaju mrkocrvenu boju. Sekundarni su sosirit (albit + epidot + eojisit) koji se stvara na racun bazienih plagioklasa. olivin. U masi. epidot. Nakon toga zamu6uju se feldspat! ko]! daljom transformacijom prelaze 11 gline. Kao karaktenstlcan sasto]ak J3vl]a sebazlcm plagioklas (labrador i bitovnit). . ponekad i homblenda. Ako stijena sadrii olivine kao sekundarni mineral javlja se i serpentin. Blok-dijagram granitske intruzije (Ristic i Pamii:. Zmaste su strukture. To su stijene zelenosive.) . Sadrzaj labradora sa plavicastim svjetlueanjem povecava vrijednost gabra kao gradevinskog kamena. SadrZaj alkalija pa i ka1cija uglavnom je minimalan. Masivne su teksture koja ponekad moze biti i planparalelna. obieno oblika lakolita iii zila. 3. Od sporednih sastojaka ueestaliji su ilmenit. amfibol. Stijena izgradena od bazicnog plagioklasa i monoklinienog piroksena (uglavnom dijalag) u ulozi bitnih sastojaka naziva se gabro (u uzem smislu). Sve dubinske stijene gabro grupe karakterisu se zmastom strukturom i relativno ujednaeenom krupnocom zma. Gabri Stijene ove grupe siromasne su siiie~em. Od rudnih minerala najcesci su hromit i magnetit. Zbog toga peridotitske stijene ne sadrze salicne (svjet/e) minerale (feldspat.O 1 K.Stijene grupe granita i granitoida odlikuju se visokim sadrzajem silicijuma (SiO. Ove stijene glacaju se dobro i imaju lijep izgled. b~gate ka1cije:n: magnezijumom i gvozdem. kaleit.4. . u rastreslto stanje tzv.granitski grus. katkad i u obliku ziea promjenljive debljine.2. apatit i magnetit. Lucenje je uglavnom nepraviino.). a javlja se paralelopipedno i bankovito lucenje. magnezIt.3. /981) Poznati masivi granita su u sjevemoj Bosni ( Motajiea i Prosara ) . 3. Peridotiti se javljaju u vidu velikih masa obicno nepravilnog oblika. Osim hromita peridotiti mogu da sadrze platinu i dijarnant. Stika 20. povisenim sadrzajem alkalija (Na. Cesto bazicni plagioklas (labrador) pokazuje svjetlueanje u plavicastoj boji sto se naziva labradorizacija. spilitima. kao bitni minerali. Lucenje je preteZuo nepraviino. 46 - 47 . Ovi procesi obieno poCinju po obodu zma. gvozda (FeO) i kaJcija (CaO).4. Pomenuto je da povoljno luteni srednjezrni i sitnozmi varijateti gabra predstavljaju dobar gradevinski materijal.

rastezanju . U zoni povrsinskog raspadanja yise Inetara u dubinu) tereni izgradeni. obalnih utvrda. llpotreblJUvajll sc II arhitektllri i kiparstvll . 48 49 . Peridotiti su u BiB ugla\'l10m zaswpljeni 11 okviru Centralne ofiolitske zone (potez Banja Luka-Zavidovici. Svjezi gabro se moze lako polirati i tada je veoma postojan na djelovanje atmosferilija. tunclskih partaIn te za izradu postolja spomenika. Obradeni blokovi granita upotrebljuvuju se za izgradnju stubova. mostova. 3.Procesorn metamorfoze ave stijene transforrnisu se u serpen(init breeastog izgleda koji se radi lijepe zeiene boje naroelta koristi za unutrasnje oblaganje zidova. za ivicnjake. 3. stubova mostova. Ponekad se varijateti peridotita (lerzoliti ) koriste kao ukrasni kamen za unutrasnju dekoraciju jet imaju iijepu tamnozelenu beju i cesto trakastu gradu.6-3. za kocke. zidanje potpomih i obloznih zidova. Peridotiti u tehnickoj praksi imaju manju primjenu zbog velike gustoce (2.talozenje rastrosenog materijala Nakon talozenja uz odredene fizicko-hemijske procese. Aka su ave stijene trosne iii jace ispucale poprinlaju karakteristike slicne nevezanirn stijenama. V rste rioiita s malo fenokristala i gustom osnovom. cesto u veoma sitne cestice. plocnika. Mehanicko trosenjc stijena iii dezintegracija uzrokovana je siiama koje djeluju iz atmosfere ( insolacija ). U gradevinarstvu se posebno primjenjuje na mjestima izlozenim velikom pritisku. nledutim zbog velikog otpora ovih stijena radovi u njirna su usporclliji i skuplji. Tereni izgradcni od 3vjezih intruzivnih stijena irnaju veoma povoljne karaktcristike za temeljenje najrazli6ilijih objekata. zatim za izradu dekorativnih pioi'a za oblaganje. jer ima veliku cvrstoeu i zilavost.ukoliko Sl1 OY'C stijcnc trosne i razlomljene nosivost in) znatno opada. ad ovih stijena zahvaceni su prOCeS1l11Cl erozije.3. (ako su lijepih boja i skloni poliranju).2. Takode. Rjede se upotrebljavaju u arhitektonsko-gradevinske i skulpturne svrhe. Sedimentne stijene Postanak sedimentnih stijena rezllitat je slozenog i dugotrajnog procesa koji sadrzi: -fizicko i hemijsko trosenje postojeCih magmatskih.jaruzanja i klizanja. . ako se granit jako ugrije i polije hladnom vodom odmah se raspukne u nepravilne komade. zatim kao drobljeni Kamen u cestogradnji. itd" Bazalti imaju veliku primjenu kao agregat za beton a porozne vrste se koriste za izradu pjesackih staza jer zadrzavaju hrapavost. savijanju i udarcima. n·::oStecenih lIlagmatskih stijena nosivost je prakticno neogranicenu. uz pojave. i ivicnjake.Kod svjezih.transport mehanicki usitnjenih fragmenata i otopljenih materija. Efuzivne magmatskc stijene (poput intruziva) u svjezem stanju Cine veonlH povoljnu podlogu za tcnlcljenje. Upotreba magmatskih stijena u gradevinarstvu u direktnoj je ovisnosti od karakteristika pojedinih tipova stijena. jer su postojane prema hemijskim agensima i solima iz morske vode.if kalcit i opaL Povrsinski raspadnnti peridotiti jako su ispucali i ispresjecani zican1a opata i magnezita. hidrosfere i biosfere. jer se' ne glacaju i uvijek ostaju brapavi. Imaju slicne karakteristike i prilikonl izgradnje tUllC1a i drugib podzemnih objekata. Koriste se i kao sirovina za kamenu vunli (toplotni izolacijski materijal). zbog ('ega se pretezno koriste u umjetnickoj obradi. gradnji zeljeznickih pruga i kod pripreme betona. . spomen ploea i bistRo Nepovoljno svojstvo granita je da ukoliko dade do trosenja feldspala ova stijena tada 1ma nejednaku boju i razliCite fizieko-mchanicke karakleristikc. Pri tome ne dolazi do promjena hemijskog sastava stijene vee do njenog komadanja i usitnjavanja. Upotreba periaotita u gradevinskc svrhe v1'1o jc ogranicena jcr su ani pored velike zapreminske iezinc nedovoljno otporni nn atmosferske uticaje.5 Uvjeti gradenj" II magmatskim magmatskih stijena u gradcvinarstvu stijcnama primjena Sijeniti su u obradivanju podatniji od granita.2 gr/cm3 ) i male otpomosti prema fizickim i hemijskim agensima. Daciti se koriste kao tehnicki kamen. Trahiti se primjenjuju u izradi stepenica i plocnika.Visegrad ). Guste vrste se primjenjuju u gradnji obalnih utvrda i morskih pristanista.U svjezinl intruzlviulU nlogu se izvesti stabilni tuneli i drugi podzemni objekti vecih dirncnzija. sedimentnih i metamorfnih s!ijena litosfere. Graniti se koriste za oblaganje zidova u enterijerima i eksterijerilna. Takvo trosenje moze biti olaksano sistemima pukotina i prslina II zonama koje su bile zahva6ene izrazenom tektonskom aktivnos6u. medutiul. moze doCi do stvrdnjavanja sedimenata. plocnike. Koristi se u najrazlicitije svrhe kao arhitektonsko-gradevinski i tehnicki kamen. Gabro se koristi priiikom izrade temelja visokih gradevina.

hemijskim putem bit ce olaksano u toplijoj vodi. poluzaobljena. Prema porijeklu minerali mogu biti alotigeni i autigeni. dok ima i onih koji su praktieno netoplvl (kvarc). U pravilu. trosenje stijena. zaobljena i dobro zaobljena. Navedene promjene koje se dogadaju u sedimentu od njegovog talozenja pa do pocetka metamorfnih procesa nazivaju se dijageneza.002 glina prema grckom prema latinskom prema PSEFIT PSAMIT ALEVRIT PELIT RUDIT ARENIT LUTIT GRAVEL SAND SILT CLAY Zma u klasticnim sedimentima prema obliku mogu biti: uglasta. cementacija. strnktura i tekstura sedimentnih stijena Mineralni sastav sedimentnih stijena avisi 0 sastavu primarnih stijena Cijim su trosenjem one nastale.21). Do talozenja cestiea nastalih mehanickim trosenjem dolazi zbog djelovanja sile teze. Alotigeni minerali potjeeu od mehanicki i hemijski razorenih stijena. Hemijski sedimenti mogu imati i oolitsku i sferolitsku strukturu ( sI. kalijski feJdspat).02-0. a moze nastati neposredno nakon taloienja. nevezanih vodom natapljenih taloga nastaju cvrste stijene. medusobni odnos. Klastienu strukturu imaju sedimenti izgradeni od fragmenata stijena i minerai a.). jer se moe rastvaranja vode povecava sa temperaturom. ugljena kiselina i kiseonik). kompaktna i glatka stijenska masa lakse odoljeva hemijskom trosenju nego ona sa puno prslina. organskim i humusnim kiselinama. Najznacajniji faktor transporta je voda (bujicc. U sedimentologiji i petrologiji sedimentnih stijena za kvalitativno oznacavanje velicine zrna klasticnih sedimenata uobicajena je ova terminologija : VeliCina zma engleskom (mm) >2 sljunak 2-0. Otopljene mineralne materije taloie se promjenom fizicko-hemijskih fal(tora koji su uvjetovali njihovu topljivost. te koliCini kiseonika. od blokova do sitnih cestica. ili u nekoj kasnijoj fazi. od onih nastalih pri nizim temperaturama ( kvare. Stvrdnjavanje moze biti potpuna iIi nepotpuno.). sericit-muskovit. poluuglasta. i sudjeluju u nastanku glacijalnih sedimenata koji se odlikuju nesortiranoscu. rijeke. U mineralnom sastavu sedimenata najcesce se nalaze kvarc. iIi sporo (karbonat!). Sedimentne stijene hemjskog porijekla karkterisu se kristalastom strukturom (npr. mora. ili pak uticajem organizama. a nazivaju se eolskim sedimentima. Autigeni minerali nastaju kristalizacijom iz vodenih rastvora. hlorida i nekih drugih soli. 3. dolomit i minerali glina. cement oblaganja i kontaktni. piroksen. Struktura sedimentnih stijena moze biti k1asticna i kristalasta. Transport ledom odvija se u glaeijalnim podrucjima veoma malom brzinom (150-1300 m godisnje). Ca-plagioklas) manje otporni na hemijske agense. prema njemackoj geoloskoj skoli razumijevaju se veliCine zma. Kod silikatnih minerala je zapaieno da su oni minerali koji su kristalisali na visim temperaturama (olivin. Struktura sedimentnih stijena definisana je prije svega velicinom i oblikom cestica koje sudjeluju u gradi stijena. Ledenjaci mehanicki razaraju stijene i prenose materijal razlicitih dimenzija. iIi u obliku otopljenih materija.002 prah (silt) <0. meduprostorni. Postoje minerali koji se pod uticajern vode otapaju veoma brzo (karnena so. Pri hemijskom trosenju stijene najvazniji je utieaj atmosferilija (atmosferska voda.02 pijesak 0. Pri niskim temperaturama i malim pritiseima u sedimentima se nakon talozenja zbivaju mnoge fizicke i hemijske promjene (zbijanje.1. kad se promjene dinamieki uvjeti koji su omogucavali transport. Ta su obiljezja prema anglo-americkoj skoli obuhvacena terminom teksturatexture. anorganskim. Cement kod ovih stijena moze biti bazalni. kolicini u njoj otopljenog CO2 . muskovit. Pod strukturom sedimentne stijene. raspored i oblik pojedinih mineralnih sastojaka. raziicitih po veliCini i obliku ( klasticne ili mehanicke sedimentne stijene ). pukotina i supljina koj" je liZ to i hrapava. 50 51 . Vaian faktor hemijskog trosenja jesu veliCina i oblik povrsine stijene koja je izlozena djelovanju vode. kaleit.Hemijsko trosenje se svodi uglavnom na otapanje komponenata topivih u vodi. sulfati). prekristalizacija i s1. otapanje. Sedimenti transportovani vjetrom dobro su sortirani po velicini zma. potoci. Najvazniji dijagenetski procesi su procesi litifikacije pri kojima od rahlih. Ooliti su koncentricno slojevite grade. a rezultat je svih procesa koji su djelovali na stijenu tokom nastanka. Nairne. sitnokristalasta. okeani) koja prenosi ogromne koliCine materijala u obliku vucenog i suspendiranog nanosa.3. mikrokristalasta itd. Sastav. Karbonatne stijene nastale mehanieki odlikuju se detriticnom strukturom. krupnokristalasta. Iz pravih otopina materije se izlncuju kao posljedica prezasicnosti. Moe otapanja vode ovisi 0 njenoj kiselosti (ph faktoru). bili su podvrgnuti transportu i talozeni su dalje od matiene stijene.

trakasti laporci. Masivnu teksturu imaju stijene kod kojih su minerali jednolicno rasporedeni u stijeni Gedd krecnjaci. brece i brecoliki krecnjaci. ) . Slikll. 3. trakasta. Mehanicko trosenje.3. Sistematika sedimentnih stijena Sistematika sedimentnih stijena bazirana je na njihovoj genezi. transport mehanicki rastrosenog materijala i mehanicko 52 53 .23) imaju stijene sastavljene ad vezanih veCih i manjih cestica drobine ( npr. 22.21.slojeviti pjescari itd.odnosno zone sa krupnijim i sitnijim sastojcima (npr. homogeni pjescari. Trakasta i slojevita tekstura ( s1. ritmicnost. Stika 23. teksture nastale podvodnim klizanjima i razarenjem slojeva. Tok nastajanja sedimenata obuhvaea kao sto je navedeno faze trosenja. slojevita i brecasta.Ako Sli velicine preko 2 mrn zovu se pizoliti Sferoliti se sastoje od tankih iglicastih kristala radijalno rasporedenih oko centra kristalizacije.). prostornim rasporedom i orjentacijom pojedinih komponenata. Graila oolita (a) i sferolita (b) Organogena struktura je karakteristicna za stijene izgradene veCinom od netransportiranih ostataka biljnog i zivotinjskog porijekla. ) karakteristicna je za slojevite sedimentne stijene kod kojih se izmjenjuju zone razlicite boje.2. transporta. itd. hemijskom dijagenezom i djelatnos6u organizama. Trakasfu-slojevita lekslUra u sanoj jormaciji ieiista Tusanj u Tuzli. kao i vanjskim i unutrasnjim morfoloskim oblicima sedimentne stijene Za razliku od struktura. gvoZdevitih i aluminijskih sedimentnih stijena. Pod teksturom sedimentne stijene ( u americkoj ternlinoiogiji . Brecasta tekstura Tekstume karakteristike koje se najcesee istraZuju na terenu su : vanjska i unutrasnja slojevitost. a manjim dijelom u laboratoriji.). teksture na donjim i gomjim slojnim povrsinama. Slika 22. Oolitska i sferolitska struktura sreeu se kod karbonatnih. fosfatnih. struktura-structure) podrazumijevaju se sve karakteristike njene grade uvjetovane meausobnim odnosima. talozenja i litifikacije odnosno stvrdnjavanja. Brecastu teksturu (s1. Najznacajniji tipovi tekstura scdimentnih stijena su: masivna (homogcna). teksture sedimntnih stijena uglavnorn se istrazuju i proucavaju na lerenu.

talozenjem cestica transportovanih vjetrom i vodom. Vezivo im moze biti kalcitno.MULJ ~:~::K'_ . Obzlrom da ce karaktenstIke ghna. Opsti pregled sedimentnih stijena zasnovan na njihovoj genezi da! je u taheli 3. Prah iii alevrit (silt) je nevezani sitnozmasti klasticni sediment. eolski. 'Jpstl pregw se lmentni 1 stijena KLASTICNE SEDIMENTNE STIJENE VELlCINA NAZIV CESTICA >2mm PSEFITI (RUDITI ) I I NEVEZANI SLJUNAK DROBINA PlJESAK SEDIMENT POLUVEZANA STlJENA i VEZANA STIJENA I I I KONGLOMERAT . Kalkrudit. i cini petrografski spektar slivnog podrucja 54 - (polimiktni sljunak).DIJATOMIT. Fizickomehanicka svojstva im ovise 0 karakteristikama veziva i fragmenata. Velike koliCine kvarcnog pijeska (nekad prelazi u slabo vezani pjescar) nalaze se u Krekanskotn bazenu. limonitsko itd. Vezivo je uglavnom karbonatno. uglavnom slojevite stijene. I PSAMrTI 2~O. Obicno se nalazi u podnozjima strmih padina ( gdje se formiraju sipari iii tocila ) i u donjem dijelu kratkih bujicnih potoka. faze su nastajanja hemijskih sedimentnih stijena. KRECNJAK (SEDRA). GIPS. Hemijsko trosenje. sastavljene od fragmenata veCih od 2 mm. naziva se oligomiktni sljunak. I (ARENITI) 0. DOLOMIT. a ea. Nalazi se u naslagama flisa. oblutaka) jednakog ili razliCitog petrografskog sastava. ANHlDRIT. Dolomiti Sll karbonatne stijene koje se poput krecnjaka. Valutice mogu biti razliCite veliCine. poluvezane i vezane. BIGAR TRAVERTIN. izgraden od sitnih cestica razlicitog stepena zaobljenosti.06-0. liskuna i rjede kaleita . nalaze u fonni slojeva razliCite debljine iii Sll pak masivni. tada nastaju biohemijski iii organogeni sedimenti. U njemu su zastupljeni rezistentni minerali ( kvarc. ROZNJAC ( ROZNAC ) SEDIMENETNE ORGANOGENE STIJENE KRECNJAK. Petrografski sastav drobina II vecini slucajeva je jednolican zbog kratkotrajnog transporta. Polimiktni pijesak je sastavljen od cestica razliCitog petrografskog sastava dok je oligomiktni izgraden od cestica istog sastava. Pijesak je nevezan klasticni sediment.06 mm ! i . KALKARENIT. sto ovisi od duzine transporta i njihovaj otpomosti na mehani6ko i hemijsko troseyUe.talozenje jesu faze nastajanja mehanickih i klasticnih sedimentnih stijena.lSKE SEDIMENTNE STIJENE (V APNENAC). cestica velicine praha. PJescara. Brece su vezane klasticne slijene. Petrografski sastav val utica je uglavnom razliCit ( polimiktni konglomerati ). Klasticne sedimentne stijene mogu biti nevezane. Vezivo im je uglavnom kalcitno i kvarcno. RADIOLARlT.002 mm PELrn (LUTITI) I I LES ( PRAPOR ) PRAH. laporaca 1 krecnJaka biti detaljnije prikazane. granat. kalkarenit i kalklutit su klasticni krecnjaci nastali mehanickim putem pretalozvanjem cestica primarnih krecnjaka. itd ) i cestice rezistentnih stijena . transport hemijski rastvorenog materijala i precipitacija (talozenje). Kod transporta veCim rijecnim tokovima sljunak je redovito heterogenog sastava. Nastaju na vise naCina: uglavnom procesom dolomitizacije. Fizicko-mehanicke karakteristike im ovise 0 karkteristikama cestica i vrsti vcziva kojim su valutice cementiranc. Konglomerati su vezane. dobro sortiranih prema veliCini. ovdje su dati osnovni podaci 0 ostalim sedimentnim stijenama u tabeli 3. izgraden od krupnih zaobljenih fragmenata iii cestica (val utica. muske'llt.ie) je nevezan klastican sediment sastavljen od krupnih uglastih fragmenata. kvarcno. Njegov mineralni sastav jc sliean mineralnom sastavu pijeska uz odredeni udio minerala glina. marinski i jezerski. mehanicki (cementacijom transportiranih cestica rastrosenih dolomitnih stijena) i hemijskom 55 . Ako je jednakog sastava. Prema genezi moze biti rijecni.lavlja se pretczno u vidu slojeva . Sljunak je nevezan klasticni sediment. Nastaju prirodnom cementacijom valutica sljunka. feldspata. BRECA KALKRUDIT PIESCAR. Nalazl se u rijecnirn koritima i terasama. zaohljenih cestiea vecih od 2 mm. Nastaje u vodenim podrucjima iii na kopnu. Alevrolit (siltit) je vezana sitnozrnasta klasticna stijena. Nastaju prirodnom cementacijom drobine razliCite krupnoce cestica. Drobina (krs. Sljunak je u veCini slucajeva sortiran prema velicini val utica a ponekad je slojevit. Sastav(jen je od kvarca. kao i u obalno~ podrucju mora i jezera.002 mm ALEVRITI (LUTITI ) <0. . Ako je talozenje izvrseno uz sudjelovanje organizama.SPIKULIT ( SPONGOLIT ) . j ALEVROLIT KALKLUTIT GLlNA I LAPORAC (LAPOR) I I NEKLASTICNE SEDIMENTNE STIJENE I HEMl.

sedimentne stijene su razvrstane na natin kako je prikazano slikom 24. Organogeni silicijski sedimenti su dijatomiti. gline gube vodu i prelaze u cvrste slojevite stijene koje se nazivaju gline!.. Crvenica iIi 56 57 . pjescara. Roznjac je silicijski sediment sastavljen ad kaJcedona. Manja koliCina roznaca nastala je direktnom precipitacijom iz otopina bogatih silicij-dioksidom. ilovace (oneciscene pijeskom i kaJcijum karbonatom koristi se u ciglarskoj industriji). To je spuzvasti. Prema mineralnom sastavu razlikujemo slijedece vrste glina: kaolinitske ( vatrostalne koje cesto nastaju raspadanjem granita). Gline testo kao primjese sadric hidrokside gvozaa koji stijenu pigmentiraju crvenkasto.ni krecnjak nastao na slapovima jezera i rijeka i na izvorima izluCivanjem kalcita po vlatima mahovina. sericita. Poznate naslage sedre u nasoj zemlji su u koritu rijeke Une. kaleita. UilI<ribJ<i m. modrozelenim algama i vodenom bilju. i kaleit. Ces(o sadrie i organske supstance (narocito bitumije) koje im daju tamnosivu i cmu boju. radiolariti i spikuliti koji su nastali talozenjem skeleta algi dijatomeja. celijasto graden.uik$ > ~bkog CIllUeflta C ~ . a kao specifican tip izdvajamo rezidualne gline (nastaju raspadanjem primamih stijena). ad sedre se razlikuje vecom kompaktnoscu i izrazito slojevitom gradom. Rezidualne gline obicno nisu slojevite. U nasoj zemiji dolomiti se najceSce javljaju u Vanjskim Dinaridima zajedno sa krecnjacima.. Pod uticajem pritiska iIi vrlo intenzivnim iSllsivanjem.Ikritskog R'latrfksa Slika .precipitacijom iii talozenjem minerala dolomita iz prezasi6enih rastvora. Najvece koliCine roinjaca nastale su u vrijeme podmorskih izljeva lave s velikom kolicinom silicija. . ~I _ I 2: . itd. apatita.!'vdjela sedimentnih stijena prema prijedlogu evropskih norm. Minearaloske i petroloske karakteristike glina.002 mm. Gline se sastoje od minerala glina. laporovite gline (sadrie 5-15% CaC03). kalcitski dolomit ima 50-90 % dolomita dak dolomitski krecnjak ima lO-50 % dolomita). hlorita. Dakle roznjaci mogu nastati organogeno i hemijski. Prema mjestu postanka gline dijelimo na rijecne. koji su organizmi koristili za izgradnju svojih skeleta Cijim talozenjem je formiran ovqj sediment.3. laporaca i krecnjaka Za gradevinsku praksu od sedimentnih stijena posebno su vazne gEne. uz zadovoljavanje posebnih uvjeta. laporci ( lapori ) i krecnjaci ( vapnenci ) 3. pjescari . nepravilno laminiran iii slojeviti krecnjak nastao anorganskim izluCivanjem kalcita iz vru6ih voda oko termalnih izvora iii iz toplih sulfatnih otopina. dolomitni pijesak. opala i kvarca. i viSecelijskih zivotinja spliZvi (njihove iglice). posebno u podrucju prskanja vode vodopada. EN 12407: 1996). Male kolicine mangana boje stijenu zelenkasto. cirkona. zatirn zma kvarca. montmorilonitske.. Dolomiti se raspadaju u veoma sitna zma oblika romboedra ostrih ivica. Prema prijedlogu evropskih normi (pr. izrazito poroz. jezerske i marinske. U sastavu dolomita nalazi se s manjim iIi vecim udjelom. jednocelijskih iivotinja radiolarija.1. u tzv. na osnovu cega se razlikuju prijelazni varijateti od dolomita do krecnjaka ( npr. Gline su obicno slojeviti do tankoslojeviti sedimenti katkad su trakaste teksture.3. Cestice glina medusobno su povezane preko vodenih opni koje obavijaju svaku cesticu.3. 3. zuto Hi mrkocrveno. supljikavi. barske. Nalazi se uglavnom u vidu soc iva u krecnjacima a ponekad i u obliku slojeva. Gline Gline su klasticni poluvezani sedimenti sa precnicima cestica manjim od 0. Bigar (sedra) je hemijski sediment.3. Travertin je cvrsto litificirani. 24.

kada ie neophodna upotreba eksploziva. metanl0rfnih i starijih sedimentnih stijena. Zbog toga. Dia kalcita moze biti hemogenog porijekla. Tipicna arkoza je krupnozma stijena izgradena uglavnom od kvarea i feldspata. a kalcit i kao . gvoZdeviti (vezani hematitom iii limonitom). pri cemu je kaleit hemogenog. Odlikuju se tarnnosivom do. Najcesce su :lute. iii arenit. dok se drugi minerali javljaju u podredenim kaliCinarna. Minerali glina i drugi silikati najcesce izgraduju matriks i cement pjescara. vapnoviti. oblaganje tunelskih partaia i za ugradivanje u temelje. od 15%. (cesta klizanja terena).3. 58 59 .nastati izlucivanjem iz morske iIi jezerske vode. Na uvjete rada u ovim sedimentima bitno utite sklonost ka raspadanju i raskvasav[lnju. a najteie u kvarcnim pjescarima vezanim silieijskim vezivom. matriks -osnova) koji predstavlja materijal sitnijeg zma ( <30 mikrona ) u kaji su uloiene krupnije cestice minerala. medutim . a dio moze biti najsitniji karbonatni detritus. sa koliCinom matriksa manjom od 15%. i necisti pjescari iii grauvake kod kojih je udia matriksa vee. bez elektronskog mikroskopa. Karbonati (kaleit. Pjescari nastaju vezivanjem (cementacijem) pijeskova nekim ad prirodnih veziva. Jer je poznato da su gline vodonepropusne. bituminozni i dr. U podzemnim prostorijama mogu se javiti pritisci izazvani bubrenjem minerala glina. Arkoze su razliCite baje i vode porijeklo od granitoidnih stijena.3. Uslovi rada u glinarna su uglavnom nepovoljni. Uz veziva na pogadnost pjescara za gradnju utice i slojevitost. Upotreba glina u gradevinarstvu svodi se na ugradnju u nasipe. Bitni sastojci su kvarc. Upotreba pjescara u gradevinarstvu prilicno je raznavrsna. glinoviti. veliko i neravnomjemo slijeganje pod objektima. Danas je. jasno da dio kalcita pripada karbonatnom detritusu nastalom fizickim i biogenim usitnjavanjem ( organizmi koji buse podlogu ) starijih karbonatnih stijena. 3. Pri izgradnji hidrotehnickih objekata i podvodnih dijelova gradevinskih kanstrukeija treba izostaviti primjenu pjescara sa lahko rastvorljivim vezivom i vezivirna koja u vodi orneksavaju. a siliciklsticni detritus ( glina i silt ) . Medutim. kao i odiomaka stijena male otpornosti na trosenje.Mineralni sastav ovih klasticnih (terigenih) stijena. NaraCito je kod njih izrazeno stetna djejstvo mraza. kvare. tj . klasticnog porijekla. Obzirom na kolicinu matriksa izdvajaju se dva tipa pjescara : cisti pjescari. minerali glina ) te zmima kvarea i odlomcima stijena. Slabo vezani pjescari. Boja pjescara potice najcesce od veziva. u giinama se pri izradi podzemnih objekata mora obavezno vrsiti podgradivanje i oblaganje. dolomit. Sa smanjenjem debljine slojeva smanjuje se pagodnost i obratno. plagioklas).3. Pjescari cesto dobijaju nazive prema vrsti veziva: silieijski. Ciji sastojci odgovaraju produktima raspadanja magmatskih . zatim feldspati (ortoklas. naslage glina pruzaju povoljne uvjete kod formiranja povrsinskih akumulacija vode. zaptivanje terena (injektiranje). grauvake obicno nisu cvrsto litifieirane pa su na izdaneima podloine brzom trosenju. stijene i fosila. ie veoma raznovrstan i pored alotigenih ukljucuje i autigene minerale (nastali u pjescaru nakon njegovog talozenja procesima dijageneze). rorke. mjesoviti hemogeno-klasticni sedimenti. 3. Joana od kalsifikacija bazira na zastupljenosti matriksa (lat. prije svega gline. Pjescari se uglavnam javljaju kao dobro uslojeni sedimenti. mala nosivost (stoga se glinovita zemljista prije izrade gradevinskih objekata konsoliduju). sastojak fosilnog detritusa. detriticna zma. Osnovne inzenjerskogeoloske karakteristike glina su mala stabiinost padina i vjestackih kosina. PjeScari Pjescari su klasticne stijene sa veliCinom zma 2-0. Laporci ( Japori ) Laporci su mijeSatle karbonatno-glinovite stijene sastavljene od varijabitnih odnosa kriptokristalastog kalcita i od siliciklasticnog detritusa pelitnih dimenzija. crvene iIi zelene boje.terra rossa predstavlja pelitski materijal koji nastaje raspadanjem krecnjaka. liskuni i odlomei stijena. Grauvake su stijene bogate detriticnim matriksom ( sericit. a najvise za izradu opeke.2. U zavisnosti od kvaliteta veziva pjescari mogu biti dobra do. mikroklin. hlorit.a naroCito varijatet sa glinovitim vezivorn irnaju malu otpornost na uticaj egzogenih faktora. gotovo cmom bojom. laporoviti. Ciji srednji sadrzaj iznosi 65%.06 mm. erijepa i keramickih ploCica. odlicna podloga i sredina za gradenje. Osim navedenog u glinarna je cesto intezivno razvijena erozija. Najlakse se izvode radovi u slabo vezanim pjescarima. Obicnim mikroskopskopetroloskim istraiivanjima. sive. U Ciste pjescare spadaju i arkoze.3.3. a i zbog nepovoljnih fizicko-mehanickih svojstava. Zbog velikog udjela glinavitag matriksa. u pravilu nije moguce ustanoviti porijekio takvog kaleita pa se uglavnom smatralo da su laporci S obzirom na genezu. Siabo vezani pjescari kariste se za vanjsku dekoraeiju i za izradu potpomih zidova. feldspati. siderit) uglavnom predstavlaju cement pjescara ali mogu da se jave i kao alotigena. Postoje razliCite klasifikacije pjescara. ako nisu pretrpjele intenzivne dijagenetske promjene minerala glina.

Sastavljeni su od kaleita ali su rijetko sasvim Cist. Baja je razliCita u ovisnosti ad primjesa. Stijenu koja . zma pijeska. Najznacajniju prinljenu ove stijene inwju za proizvodnju celnenm pri telnu treba da sadrze 75-78%) CaCO J i 22-25 %) kuolina i tada se nazivaju celnentnim laporcima. Obicno se javijaju sa k. Krecnjaci mogu nastati na vise nacina: kao hemijski sedimenti.3. Dok se Dunhamova klasiJ1kacija vise primjenjuje pri terenskom opisivanjll i odredivanju krecnjaka.Ie prije dijageneiskih procesa na veCim dubinama znlijcganja bila sastavljena od kalcita i gline s 111cdusobninl oonOS0111 koji odgovara sastavu laporaca. zma. Katkad su Citave geoloske formacije izgradene san10 od krecnjaka. koji sadrze vise od 10 % zma promjera > 2mm. Kalsifikacija krecnjaka ( vapnencu ) s nadopunama Embryja i Klovana ( 1972 ) po Dunhamu (1962) Folkova klasifikacija ( 1959. kao organogeni sedimenti kad nastaju uz aktivno llcesce zivih organizaIna i najzad kao rezultat mehanickog raspadanja i pretalozavanja ranije stvorenih krecnjaka. muda mogu biti sivo-plavicasti zu6kasti. sericit ili muskovit ) ne treba vise sn1utrati laporceln. Mn.litiJ1kacije na mjestu rasta. Pravi "cisti" Iaporci. Krecnjaci nastali kao Slika 25. vec je to litificirani laporac iii Il1arlit ( marlstonePettijohn. odnosu udjela zma i mulja te znakovima organogenog vezivanja skeleta za vrijeme razvoja organizama. zelenkasti itd. Od nekoliko klasifikacija krecnjaka u Svijetu danas najslru orimienu imaju Dunhamova "(1962) i Folkova (1959 i 1962) k]asifikacija. a sa primjesama gvozda mrko zutu do crvenu boju. Dunharnovu klasiJ1kaciju nadopunili su Embry i Klovan ( 1972 ) uvodenjem dva nova tipa stijena: floutston i radston.. Dunhamova klasifikacija krecnjaka ( 1962 ) bazirana je na slijedeCim karakteristikama: prisutnosti iii odsutnosti karbonatnog mulja.4. dok sa primjesama bitumije krecqjaci imaju emu boju. kalkareniti i kalklutiti). lako su laporci definisani kao s111jesa gline i kalcita.3.. odnosno na ITwdusobnim odnosima prin1arnih struktumih sastojaka. Mogu se javiti kao slojevi razliCite debljine ili kao masivni.5 mm) do kriptokristalasta ( ispod 0. tj. detriticna itd . liskun. dotle Folkova klasiJ1kacija ima 81m primjenu pri mikroskopskim istrazivanjima krecnjaka. Najcesce je svjetlosiva iIi bijela . feldspal.Laporcem obicno sn1utramO s1ijenu koja sadrzi izrnedu 200/0 i 80% gline i 20 i 80% kaleita.rccnjacima iii pjeskovitill1 stijenama. Javljaju se u slojevima razlicite dcbljine a rnogu biti i masivni. bindston i fremston. Mg.1975 ). 1975 ). Tekstura krecnjakaje razlicita. Struktura mozc biti krupnokristalasta (velieina zma >0. srednjcg i krupnog silta do sitl10g pijeska. tj. a 11akon dijagenetskih procesa u veciln dubinama zalijeganja tipicni minerali gEna transforn1isani su u hidroliskunc ( hlorit. Obje ove kiasifikilcijc osnivaju se na strukturno··teksturnirn karakteristikama krecnjaka. rnehanicki talozi izgradeni su abieno od fragnlenata razlicitc vdicine (kalkrudili. 3. karbonatnog mulja i kalcitskog cementa. Neke kiasiJ1kacije tu granicu stavljaju na 33 i 66 % (Pettijohn. u njima redovno ima i siliciklasticnog materijala ( b'arc. za graclc\'inskc objckle.01 mm ) iii pak organogena. ! 962 ) pnmJenJuJe se samo za marinske krecnjake jer njome nisu obuhvaceni slatkovodni i teresticki 60 61 . ) dimenzija sitnog. Obicno sadrze hemijske primjese Fe. organsku materiju itd. iii pak kaicijski glinoviti skriljac ( calcareous clay shale) aka pokazuje lisnatost.. Laporci koji imaju Inanje giinovite komponente masivnu teksturu pogodniji su rnedij. Krecnjaci ( vapnend ) Krecnjaci Sli najrasprostranjenije karbonatne stijene i jedne od najrasprostranjenijib sedimentnih stijena lIopste. itd. a baundston su podijelili u tri nova tipa : bafiston.25 ). Laporci su najcesce sive boje. ooliticna. u prirodi su rijetkost. zatim primjese glina. saslavljeni samo ad gline i kaleita. ovisno 0 strukturi i 0 naCinu na koji su organizmi sudjelovali u stvaranju tih stijena ( s1.

oospafJ1 oomikril 1l\ikrits ooidirnn !nikril" mikeil biolitil :1:1 3:1 do 1:3 j:3 hinspant biord~ hinmikril bwpd . 35 75 .':. lVleautilTI.ici. Upotreba krecnjaka u gradevinarstvu je velika. ugradnju u potporne zidove. ili je potrebna tanka obloga. slIm::t evrsti krecnjaci predstavljaju odlicnu podlogu i sredinu za gradenje.) prikazana tabelom 4. kako po obimu . kamenih nabacaja u lukobranima. Tabela 4... kao i za ispunu u drenaZarna...laporoYita glina I' I 'I i I0 % _. iziucene kao cement u porama krecnjackog taloga. Sparit iii sparitski kalcit predstavlja prozirne sitne kristale kalcita precnika > 10 mikrona. iii aiohemi.alda. za pecenje kreca i za proizvodnju cementa.. kamenih (zidanih i nasutih) brana.. u niskogradnji za nasipe. Klasifikacija krecnjaka premo F'olku (pr En! 2.__l.iski sastojci u krecnjacima ukljucuju say karbonatni materijal koji je nastao hemijskim iii biohemijskim procesima unutar sedimentacionog bazena. Folk izdvaja cetiri bitna alohema: -intrakiaste.krecnjaci.f07: 1966) Obzirom da karbonatne stijene cesto sadrze razliCite koliCine glinovite komponente. sva obavijena karbonatna zrna -fosile. page 13) r % CaC03 -----------. Ukoliko su krecnjaci masivne teksture bez tektonskih ostecenja stabilnost kosina u zasjecima kao i stabilnost zidova u tunelinla i drugim podzemnim prostorijama je velika. Tabela 5.--+--"'=r=--:1 gn:h.'--if--C'.. Krecnjaci su u Bosni i Hercegovini veoma siroko zastupljeni a osobito u Vanjskim Dinaridima. __ i' +-~n"=H='i=k=.. U prijedlogu evropskih normi preuzeta je kiasifikacija prema Folku (1959. valjkaste elipsoidne cestice kriptokristalaste strukture. za oblaganje portala i obzidivanje tunela. ali njihova pogodnosl opada sa porastom slepena ispucalosti i kavernoznosti. Ortohemijski sastojci iii orlohemi su karbonatne komponente krecnjaka nastale hemijskim i biohemijskim izluCivanjem u sedimentnom bazenu iIi u sarnom krecnjaku kao autigeni n1inerali.:"'c. U oblasti hidrogradnje koriste se za izradu pristanisnih zidova. fosilima fosilifcmi i mikri! !--__+--":cp. i 1962. kuglaste.--. u prijedlogu evropskih nonni uvrstena je klasifikacija prikazana na tabeli 5..:. a koji je unutar bazena bic prenosen vodom. -ooide. Krecnjak se koristi za izradu betonskog agregata.:. munjc od 109{ alokcma 1O'}' 1 ~_ _ _ _ _ _ _ _+-_'_·a_"...i.tf. kod nekih tipova krecnjaka sparitni kalcit moze nastati procesima rekristalizacije.~ 5 1" nekarbonata. viSe 0el lO'7r :11okema a\okema f Yohllncnu !---:c-. Alohern.. Oblaganje podzemnih prostorija cesto nije potrebno. Folk razlikuje dvije glavne grupe karbonatuih sastojaka. karbonatne fragmente nastale razaranjem poluocvrslih i neocvrslih unutar bazenskih sedimenata.--_~Ic-------::-::-_---i 85 95 . I ~~ecnJ [lapOrOYiti I I krecnjak vapnoviti krecnjak laporac I glinovili laporac I glina . Kao ortoherne (Folk ( 1959) definise mikrokristalasti kalcitski mulj iii mikrit i sparitski kaleit.:. i-I 1100 95 85 6S 25 I .~_ _ _~"="='k=c='n""+-_ _-j alokcln." intraklas!a mtmspant imramlkril[ in. Kals(fikacfia karhonatnih stijena premo sadriini kalcijum karbonata i glinovUe komponente (po EN 12407: 1966. manjc oll vapn<:nci 1If< mikrit sa vik (xi 25'!. karbonatne bioklaste i to cjelovite skelete i njihove krhotine i -pel etc. Pod mikritom podrazumijeva sve karbonatne cestice precnika < 4 mikrona i smatra da je nastao brzim hemijskim i lili biohemijskim izluCivanjima iz morske vode.ar. oblaganje kosina nasipa. tako i po raznovrsnosti.. zastore puteva i zeljeznickih pruga. U visokogradnji se upotrebljavaju za zidanje i oblaganje zgrada._= L_----.'nski vecinom spantl1l vccinom mikritski j .To su : alohemijski i ortohernijski sasto.:'-j pdc!ifcrni pclsparit pdmikm 62 63 .

upotreba sljunka u graoevinarstvu prilicno je jednostrana. Sto su ccstice sitnije. ali je kolicinski velika. Osobito su u gradevinarstvu opasni tzv. a dreniranje lahJeo. kohezija je reiativno veca. Izvedba podzemnih radova II sljuncilna je teska i spora. pa U odredenim prilikan13 imaju karakteristike povoljne za tenleljenje objekata. odnosno 0 uglu wlutrasnjeg trenja <. a takoder i za izradu maitera. ima dopustenu nosivost 2 do 100 kN/m Subi dobro sloicni pijesak moze se opteretiti s 200-400 kN/m'. u gradevinarstvu stijenama primjena Stabilnost terena izgractenlh od nevezanih sedinlenam ovisi 0 granulOll1etrijskom sastavu i zbijenosti materijala. Podzemni radovi u pijescima izbjegavaju se zbog izuzetno teskih uvjeta rada i sporog napredovanja. lagano i dugOlrajno siijeganje koje moze traFtl desetljeCima. Kanali. Najvise se upotrebljava kao agregat za betone i nsralte. pa oni mogu sadrzavati vel ike kolicine podzcmne vode. Jos jedna nepovoljna karakteristika podrucja izgradenih od g!ina je izraiena denudaeija i erozija.a cvrstih 300-600 kN! rn 2 .3. Za spravljanje betona najpovoljniji su sljunci Cija zrna vode porijeklo od magmatskih stijena. osobito ako su zasiceni vodom. te 0 koliCini eventualno prisutne glinovite komponente. Uvjeti gradenja u sedimentnim sedimcntnih stijena. a da se to ne odrazava ncgativno na objcka!. i druga. pa su takvi tereni povoljni za vodosnabdijevanje. Propllsnost pijeskaje velika. ali i za izradu sljuneanih filtera kod vodozahvatnih bunara.za srednje slozenl slj unak 300-600 kN/m2 2 . Propusnost takvih tcrena je velika. Pijesak se koristi i za izgradnju dijelova saobracajnih konstrukcija na putcvima. Poput sljllnka i pijesak se u gradevinarstvu koristi kao agregat za beton i asfalte.4. a iznosi: . Gline koje su bile izlozene velikon1 pritisku. Meduti~. Usiovi izvodenia radova su pretezl10 povoijni. a rnanifestuje se bocnim istiskivanjem. Dopusteno opterecenje za gradenje na sljunku ovisi () sastavu . veliCini i slozenosti val utica. Pijesci su u suhom stanju potpuno rastresiti a malo ovlazena lTIaSa je slnbo kohezivna.ljunei koji sadrze valutice roznaca. temeljenje u cistim pijescillla U odredenim prilikama moze se abavili uz relativno veJikll dopustenu nosivost. Gline imaju dvije faze slijeganja: prva. Kod terena izgradenih od giina i raz!icitih glinovitih stijena stabilnost ovisi 0 koheziji (e) i uglu unutrasnjeg trenja ( <p ). izazvanom sedimentima iznad njih. bubrenja i tiksotropije ne rnogu podnijeti odgovarajuca opterecenja. nepovoijan je . Medutim. SIjunci su rastresili u SUhODl i makranl stanju i slaho stisijivi. Generalno je dopusteno veee opterecenje glina u horizontainim terenima. Praktieno nijedan drugi sediment nije podlozan promjenama u konzisteneiji. dobro sloieni sljunak do 800 kN/rn Za izgradnju saohracajnica i drugih objekata niskogradnje sljunci imaju povoljne karakteristikc. Stoga terneljenju u glinmna treba priCi sa izuzetnom paznjom. koja se pojavljujc neposredno nakon opterecenja i traje kratko. Naime. krecnjaka i kvarea. Kohezija je sposobnost sitnih cestica da pruzaju otpor s1l1icanju. Za temeljenje u pjeskovitim terenima vaznu ulogu ima koliCina glinovite komponente u' njima.treba istaCi da se ne moze govoriti uopsteno 0 ponasanju glina i glinovitih stijena u pogledu izvodenja radova u njima iIi na njima. Najvece koliCine sljunaka u Bosni i Hercegovini nalaze se u dolinama i koritima sadasnjih i nekaclasnjih rijeka. glinovit i zasicen vodom. Uvjeti za rad u glinovitim sedimentima koji su zasiceni vodorn izuzetno su teski. ravnotezi i stabilnosti kao glina. koja se lahko drenira. polucvrstih giina 200-300 kN! rn 2 .p (ugao kosine kod kojeg je materUal II prirodnom stanj u stabilan). Nepovoijni za beton su . Dok neke gline u pogledu temeljenja imaju povoljne karakteristike. Stoga proizilazi zakljucak da je za ocjenu 0 mogucnosti temeljenja na glinama i glinovitirn stijenama neophodno izvrsiti detaijna inzenjerskogeoioska i geomehanicka istrazivanja. U nasoj zemlji posebno su poznati kvarcni pijesei pontske starosti iz Krekanskog bazena.za cisti. a uz to i izuzetno skupa pa se izbjegava gdje je god 10 moguee.3. a krupnozrnasti. "tekuci pijescI . akumulacijski 64 65 . opala. Stisljivost inl je neznatna. Nepozeljene komponente su i gEna te valutice poroznih. ali ako sadrze imalo gline nosivost se znatno sn1anjuje a povecava slijeganje zbog stisljivosti. U sljunkovitim terenima formira se vcea koliCina podzemne vode. Negativna karakteristika je sto se ova vada lahko zagaduje i s10 ponekad in1a nepovoljan he:mijski sastav. dotie druge zbog svoje stisIjivosti. pijesci Sil closta pokretljivi.. ali ako sadrii liskune. izgradnju donjeg ( talnpona ) i gornjeg nose6eg sloja fleksibilnih ( asfaltnih ) saobracajnih kons1rukcija. skriljavih i hemijski izmjenjenih stijena. zbijenije su i evrsce. jaspisa i uopste hidrokside siiieija. U glinovitim terenima klizista nastaju i kod veoma blagih nagiba padina i ucestala su . a rezultat je privlacnih sila sto djeluju menu njima. Dopusteno opterecenje mehkih g!ina iznosi do 100 kN! m 2 . Znatno manje zastupljeni su jezerski i rnorski sljunei. a manje na padinama.za giinoviti i sasvim sipki sljunak do 200 kN/m2 . u zoni podzemne vode tl uslovi su znatno otezani. Sitnozrnasti pijesak . Zasi6eni vadom. nar06to iznad nlvoa izdani. Kod hidrotehniekih objekata upotrebljava se kao ispuna u drenaiama. veoma dobro sloicni pijesak i do 500 kN/m2 . jer stupaju u hemijsku reakciju sa cernentOlTI. Stoga 11 odnosu fla sljunkove pijeskovi predstavljaju marlje povoljne sredine i podloge za gradenje.

Problemi se usloznjavaju zbog razlicitih. zasjeka i raskopa u krecnjacima su stabilne. Ukoliko u laporcima ima vise CaC03 oni su Cvrscl. Laporci su zastupljeni sirom nase zemlje. U hidrogeoloskom pogledu gline se tretiraju kao vodonepropusni sedimenti. sto moze dovesti do zatrpavanja akumuiacijskog bazena. U terenima izgradenim od krecnjaka i dolomita treba izbjegavati siparista u kojima zbog nestabilnosti nije preporucljiva gradnja. Za temeljenje su najpogodnije lokacije izgradene od jednog litoloskog clana. a vodonepropusni clanovi osiguravaju postojanost vjestackih akumulacija. Flisni sedimenti su obicno intenzivno ubrani i izrasjedani sto se veoma dobro uocava na otvorenim profilima. sto izaziva vel ike pritiske i viskove izbijanja. Opcenito. rejon Motajice i kore raspadanja laporaca sirom nase zemlje). Medutim. Pri izgradnji saobracajnica problemmi su izraieni zbog nestabilnosti kosina usjeka i zasjeka i njihovog podlokavanja. Posmalrano hidrogeoloski. ako viSe danoya razliCitih imenjerskogeolskih svojstava izgraduje lokaciju objekta. Podzemni radovi mogu se izvoditi relativno lahko. sto namece potrebu sanacije terena radi podizanja jednolikih svojstava ispod temelja. Reljef flisnih terena je izrazito razuden slo je pos\jedica selektivne erozije. kotrljanja. Kosine usjeka. uzduzne brazde. u gornjem toku rijeke Neretve itd. Osnovni problemi prilikom izvodenja gradevinskih radova u flisu proizilaze iz njegoye heterogenosti i brzih izmjena litoloskih clanoya razlicitih fizicko-mehanickih karakteristika. te ako su masivn. Neposredno nakon nastanka. Obzirom da su odredeni tereni Bosne i Hercegovine izgradeni od naslaga flisa.Dopusteno opterecenje za temeljenje objekata ovisi 0 fizicko-mehanickim odlikama tih stijena koje u prvom redu ovisi od medusobnog odnosa CaC03 i glinovite komponente. U hidrogeoloskom smislu naslage laporaca izgraduju vodonepropusne tcrene. koji u dodiru sa vodom visestruko povecava zapreminu. veoma uceslalih strukturnih promjena. mada ima i rezidualnih glina (npL Bratunac. u vertikalnom i lateralnom pravcu. Podzemni radovi u glinama i glinovitim stijenama izvode se tesko i sporo. Problemi nastaju zbog nestabilnih padina sklonih klizanju te intenzivne denudacije i erozije. ti tragovi bivaju ispunjeni materijalom iz mutnog toka. itd . Redovito je stabilna ona slrana gdje su slojevi nagnuti suprotno od nagiba padine. jer uglavnom imaju veliku nosivost i dobru stabilnost. neophodno je sa aspekta gradevinarstva upoznati njihove osnovne inzenjerskogeoloske karakteristike. pretezno manjeg kapaciteta. i tektonski neosteceni. postotak minerala glina. Tereni izgradeni od krecnjaka i dolomita povoljan su medij za temeljenje i podzemne radove. Posebno ekonomsku vainost laporci imaju za prizvodnju cementa.Njihova negativna karakteristika je da su malo otporni na uticaj atmosferilija. odnosno nejednake otpomosti sedimenata flisa na razarajuce djelovanje atmosferilija.jima vezano je za uticaj mutnih tokova. kompleks flisnih naslaga je vodonepropustan medij ako ga posmatramo kao cjelinu.bentonit ) kao isplaka kod busenja (odrzavanje zidova busotina ) kao i za injektiranje. a odredene vrste (npr. tragovi vrtlozenja. upravo zbog dobre stabilnosti i povoljne busivosti.. dok otporniji sedimenti strse u terenu. narocito ako se njegove fizicko-mehanicke odlike bitno ne mijenjaju u zoni objekta. Pri izgradnji saobracajnica najveca su opasnost dionice u usjecima nestabilnih padina kao i duboke i ceste jaruge.Stoga otvoreni profili ne smiju duze vrijeme ostati nezasticeni. Odlikuje se izrazitom izmjenom krupnozrnastih i sitnozrnastih stijena. sto omogucava brzo napredovanje bez podgradivanja. Inzenjerskogeoloske odlike terena s naslagama flisa ovise i 0 svojstvima litoloskih clanova koji ga izgraduju. te laporci i druge glinovite stijene. Laporci su stijene povoljne za temljenje i izvodenje gradevinskih zahvata u podzemlju. Naslage flisa se kao gradevinski materijal ponekad lokalno eksploatisu u mnogim kamenolomima (pjescari i detriticni krecnjaci). Litoloski clanovi sa veCim ucescem gline trose se lakse i cine udubljenja. U Bosni i Hercegovini gline su uglavnom zastupljene u ugljonosnim bazenima..bazeni i drugi hidrotehnicki objekti u ovim stijenama su relativno lahko ostvarljivi. Stvaranje flisa sa karakteristicnim strukturnim i teksturnim obiljez. moguca je pojava nejednolikog slijeganja gradevinske konstfukcije. lokalno. Primjena krecnjaka u gradevinarstvu·· je 66 67 . medu kojima preovladuju pjescari i detriticni krecnjaci. zatim na prostoru Sarajevo-Banjaluka. Narocito je opasno ako gline sadrze vecu koliCinu montmorilonita. a eroziono djeluju na istalozene sedimente cime se stvaraju razlicite teksture: tragovi teeenja. Flis se moze definisati kao tipican sinorogeni compleks klasticnih marinskih naslaga. Prilikom izvodenja podzemnih radova problemi nastaju kod zdrobljenih i raskvasenih glinovitih sedimenata flisa sklonih bujanju. stvarajuci pri tome pritisak koji nijedna podgrada ne moze izdrzati. pa njihove forme pri ocvrscavanju ostaju ocuvane. Laporci se koriste kao sirovina za proizvodnju cementa. osobito ako ne sadrZe vee. to su (osim u jace razlomljenim podrucjima) najpovoljnije stijene za izradu tuncla i drugih podzemnih objekata. Profili u podrucjima s naslagama fliSa povoljni su za izvedbu hrana. Medutim. Oni gradiraju cestice. erozioni kanali. Flis je u BiH zastupljen u sjevernoj Bosni. Gline se u gradevinarstvu najvise koriste za izradu opeka i crijepa. na kontaktu vodopropusnih i vodonepropusnih danova moze biti mnogo izvora. Izuzetak Cine tektonski ostecene zone u kojima se javljaju rasjedi i sistemi pukotina. Stabilnost flisnih terena pored ostalog ovisi i 0 polozaju slojeva.

Pri tome je postojeca stijena podvrgnUla brojnim mineraloskim. projektuju se injekcio!lc zavjese. vrlo lijepih sara i lrulke obradljivosti posebno . Inzenjerskogeo\oska svojstva u podrucju krsa su kompleksna i razIikuju se od jednog do drugog lokaliteta. tektonika predisponira nastanak povrsinskih krskih morfoloskih pojava i slozenih podzemnih komwlikacija.. Pritisak je uglavnom jednostran ( bocan ). pri prodoru magme uz povecanu temperaturu i umjereniji pritisak. odabiru II sklopu krskih polja. poznato jc da je krs ( pOSlnatrano generalno ) \'odopropustan. metamorfizmu su podvrgnute manje mase stijena na uzem podrucju. pa se u toj zoni metarnorfoza vrsi uglavnom mehanickim putem. Najvise se kriste u dekorativne svrhe i to za ablaganje fasada. i -razliCitirn strukturama u gradi stijene (prsline. stubova i stepenista. zbog konfiguracije. 3. Metamorfne stijene Metamorfne stijene nastale su preobrazajem postojeCih magmatskih. DijcloVJ stijenskih lnasa se odronjnyuju o a voda se slijeva nn saobracajnicu. kao sirovina za dobijanje kreca i ostalih veziva te u cementnoj industfiji. OViS110 0 strukturninl. iduCi od povrsine prema dubljim dijelovima litosfere. Terem izgradeni od cvrstih vezanih klasticnih sedimentnih stijena (pjescari. Nairne. Pri izgradnj i saobracajnica u krskim terenima veliki problem je odrzavanje stabilnosti kosina usjeka i zasjeka 11a kojinla se javljaju pukotinski sistemi.).metamorfozom mogu biti zahvacene velike mase stijena na sirem podrucju. ciji bi svod pod pritiskom mogao popustiti i izazvati djelimicno slijeganje iii utonucc ohjekta. Zbog povoljnih boja.su na cijeni dobro cementovane mermerne. Za temeljenje objekata u krskim tcrenima treba ispitati pukotinske sistemc i odrediti da Ii u dubini ( do koje se manifestira veci dio projektovanog pritiska na stijensku masu ) ima vecih pukotina iii kaverni.konglomerati. U vecim dubinama Zemljine kore. dobro vezanih klaticnih sedimentnih stijena je prakticno neogranicena. Obzirom na pritisak i temperature. razlikuju se tri zone u kojima se zbiva metamorfoza stijena : -epizona. a pri svestranorn pritisku obrazuje se granniarna struktura odnosno masivna i okcasta tekstura. razlomijene zone. Kao sta je navedeno upotreba pjescara u gradevinarstvu je prilicno raznovrsna ( za spoljasnju dekoraciju i za potporne zidove. Medutim. rasporedu i naCinu vezivanja mineralnih cestica. detriticni krecnjaci ) Cine stabilnu padlogu za temeljenje i rad u njima. Od kalkarenita koji se nalazi blizu aerodroma Mostar obnovljcn je Stari most u I\1ostaru a krecnjaci Brese kod Sarajeva koriste se za izradu spomenika. Obzirom da se fadi 0 krsu. te mjesta predvidenih za podgradivanjc kao i tipove podgrada. veonlU je V017. krecnjacke i serpentinske brece. -velicini. Erozijom k. Dopustena nosivast neostecenih.110 rijesiti problem vododrziyosti u takvom mediju.4. Ali situacija se od podrucja do podrucja Inijcl1Ju. Vodopropusnost krskih terena je uslovljena pukotinskorn poroznoscu.rnnogostruka: koriste se kao tehnicki i arhitektonsko-gradeyinski kamen. Kroz pukotine voda prodire u podzemlje pri cemu otapa krecnjak i siri porne prostore. poznavanje tektonskih elemenata uzduz trase tunela Olnogucava planiranje brzinc i !laCina rada. Kod metarnorfizma pritisak moze biti svestran (hidrostaticki) i jednostran (bocni iii stres). najbliza povrsini s umjerenim pritiskom temperaturom.ija u podrucja krsa.Ako takvih pojava ima (a one se odreduju geofizickim istrazivanjima i husenjem) objekt treba prelocirati ili poboljsati svojstva stijenske mase do te mjere da se planirani objekt moze izgraditi bez opasnosti za njegovu funkcionalnost. Dakle. litostratigrafskinl. Ipak. tj. pukotine itd. brece. Krski tereni su u BiB zastupljeni uglavnom u Vanjskim Dinaridima (potez Trebinje-Bihac). noseCi pri tome crvenicu i krsje. zidova. Cija dubina scie do nivoa na kojem je dokazana minimalna kolicina gubitaka vode. Pri jednostranom pritisku nastaje folijacija (skriljavost). sto ovisi 0 karakteristikama metarnorfizma fizi6kinl i hemijskim svojstvima same stijene. Cilj jc da se odgovarajuCim istrazivanjirna nastaji postici kolicina gubitaka koja je opravdana sa ekonomskog aspekta. ili se izvode pregradivanjem dubokih rijec!lih dalina. obliku. ). U gradevinarstvu brece imaju raznovrsnu primjenu. uz povecani pritisak i temperaturu. Ovisno 0 pritisku fonniraju se razlicite teksture metamorfnih stijena. strukturnim teksturnim promjenarn. sto se tretira leaa regionalni metarnorfizam. sedinlentnih i metamorfnih stijena. pa se trumv metarnorfizam naziva kontaktni. to ce se dio akumulirane vode obavezno gubiti podzenlnim komunikacijanla. Lokacije akumulacija obicno se . jer su im dna prekrivena slabopropusnim do nepropusnirn naslagama. Pri projektovanju i izvedbi akU111Ulac.rccnjaka povrSinskim i podzelnnim vodalna nastaje specifican krski reljef koji moze bid prepreka u izradi gradevinskih objckata na pOvTsini i u podzemlju. U krskin1 terenilna pukotine. 68 69 . i dotod vade otezavaju izvedbu podzemnih objekata i zahtjevaju posebne zastitne mjere. nanosi koji ugrozavaju saobra6aj. za portale tunela itd. uglavnom u dubljim dijelovima litosfere. Za presJccanje glavnih odvodnih puteva. hidrogeoloskim i hidroioskim kurakteristikama stijena i terena. Osim poznavanja inzenjerskogeoloskih i hidrogeoloskih svojstava stijena. Krska polja su podrucja pavoljna za ostvarenje akumulacija. gdje vladaju visoki pritisci i temperature. uvjeti rada u takvim stijenmna mogu varirati od povoljnih do 105ih sto ovisi 0 : -mineralnom sastavu cestica i sastavu veziva.

strukture i teksture stijene. -lepidoblasticna ( Iisticava ) struktura. ako su minerali razlicitih veliCina. Ako je stijena bila visestruko podvrgnuta metamorfozi u razliCitim geoloskim vremenima. s visokim hidrostatickim pritiskom i temperaturom. Za kataklasticnu ili kineticku metamorfozu karakteristicni su tzv. 3. s veoma visokim hidrostatickim pritiskom i temperaturom. a time j do promjena u strukturi i teksturi stijene. stabilna pri uvjetima llizeg pitiska i ten1perature. Vrste metamorfoze kojima mogu biti podvrgnute postojece stijene su : -kataklasticna iii kineticka metamorfozs. 70 71 . Stres je vrlo slab a ponekad izostaje. homblenda itd. kojorn su stijene podvrgnute djelovanju visoke temperature i hidrostatickog pritiska u najdubljim dijelovima litosfere. nazi va polimetamorfoz~jm. andaluzit itd. Padom temperature i smanjenjem pritiska kad retrogradne metamorfoze uz uticaj razliCitih rastvora nastaje nova asocijaeija koja je stabilna u promjenjenim uslovima (takvom metamorfozom gabro pre1azi u zeleni skriljac. Smatra se da je metamorfoza moguea do temperature 1500 C Jer se na vecoj temperaturi veCina stijena topi. -katazona.. Najvece rnase ll1etan10rfnih stijena nastale su u rnezozoni i eplZOlli. feldspati.). Metamorfoza maze bitj progradna i retrogradna. kojom su stijene podvrgnute djelovanju temperature i usmjerenog pritiska u dubljirn dijelovima litosfere. a peridotit u serpentiniL iz granata nastaje hlorit. kordijerit) karakteristicni su za termalnu metamorfozu i nisu stabilni u zonama velikih dislokaeija s jakim usmjerenim pritiskom. u najdubljim dijelovima litosfere. Buduci da ovakva metamorfoza zahvata siTa podrucja i vece mase stijena naziva se i regionalnom. Retrogradna metamorfoza se odvija veorna sporo. tipicna za amfibolit. u dubljim dijelovima litosfere. Njome su zahvaeene uglavnom manje mase stijena na kontaktu s magmom. liskuni i granat). mermer i kvarcit. U ovoj zoni dolazi do ejelovite prekristalizaeije minerala te struktumih i teksturnih promjena. pa se takva n1etamorfoza nazi va kontaktna.odnosno glineni sedimenti u filite. Struktura metamorfnih stijena rezultat je prekristalizaeije i rasta minerala u cvrstom stanju (hlasticna struktura) iii drobljenja dijelova i Citave mase primarnih stijena (klasticna struktura). mikasiste i gnajseve). a iz hornblende i bazicnih plagioklasa nastaju hlorit i sosirit). dok Je progradna brza. svojstvena filitu mikasistu. turmalin.4. kad su neki minerali u strukturi izrazito veei od drugih ( slicno porfirskoj strukturi kod eruptivnih efuzivnih stijena ). amfibole i druge minerale koji su postojani pri visokim pritiscilna i temperaturatna. -plutonska mctamorfoza. odnosno djelimicnom iii potpunom promjenom hemizma. Metamorfoza u tom dijelu dovodi do djelimicne iii potpune prekristalizaeije postojecih minerala. struktura i tekstura metamorfnih stijena Metamorfne stijene su sastavljene od minerala karakteristicnih za magmatske (kvare. Kod homeoblasticne strukture razlikuju se: -granoblasticna ( zrnasta ) struktura. Antistres minerali (andaiuzit. kojom su stijene podvrgnute povisenoj temperaturi i relativno niskom pritisku (uglavnom kod prodora magme prema povrsini) . onda se takva metamorfoza. -termalna metamorfoza. -nematoblasticna (stapicasta ) struktura. a rezultira promjenom hemizma stijene i njezine strukture i teksture. Stijene podvrgnute regionalnoj metamorfozi sadrie staurolit. Blasticna struktura Inoze biti homeoblasticna. dok su neki minerali tipicno rnetamorfni (silirnanit. ako su mineralni sastojci priblizno iste veliCine i heteroblasticna.Ie naJeesee zastupljena kao porfirohlasticna. liskuni. Heteroblasticna struktura . postaje nestabilna i prelazl u asocijaciju koja je stabilna u promijenjenim uvjetima (ilit i montmorilonit prelaze u serieit i hlorit.stres mincrali (staurolit. kojom su stijene podvrgnute jakom usmjerenom pritisku pri relativno niskoj temperaturi u povrsinskom dijelu litosfere.1. karakteristicna za gnajs.-mezozona.) i sedimentne stijene (kaleit i dolornit). neke piroksene.a rezultira djelimicnom promjenom hemizma stijene. Sastav. a rezultira drobljenjem minerala i stijena. a rezultira prekristalizacijom minerala. disten. -dinamotermalna metamorfoza. Navedene vrste struktura prikazane su na sliei 26. Povecanjem pritisaka i temperature kod progradne metamorfoze odredena mineralna asocijacija.

kod kojc su ostala saclIvana jczgra primarnih mineral a obrubljena sitnozrnastim. Za rnetamorfne stijene karakteristicna je i cvorasta (okcasta iii flaserska) tekstura. j\i!ke slruktllre lI/etul1/urfnih sf!ienu Kod masivne teksture zrna u stijeni su rasporedena bez vidljive orjentacije 3. zdrobljenim agregatom. Po4iela metamorfnih stijena prema vrsti metamo~foze I SKUPINA klasticne stijene I hornfelsi (korniti ) mermeri ( mrarnori ) NAZIV STlJENE VRSTA METAMORFOZE iIi metamorfne kataklasticna iii (mehanicka dislokacijske brece. kod kojc sLlneki minerali (ohicno.kvarc i fe1dspal) nakupljeni u mase lc6aste iii O\'alne forme a karakteristicna je za metamorfne stijene nastale u dubljirn dijelovima litosferc. kontaktna metarnorfoza pelitski pjegavi skrilici kontaktna 1 regionalna kontaktni 1 skriljavi meffi1eri metarnorfoza 72 73 . drobljenje miloniti ) hornfelsi. S obzironl na rasporcd minerala U l1letamorfnirn stijenama. Navedene teksture prikazane Sll na slid 27.reliktna struktura pjescara je hlastopsamitska). Sistenlatika prema porijeklu materijala od kojih su izgradene stijene nije pouzdana. porijeklu minerala od kojih su izgradene i kvantitativnom mineralnom sastavu i teksturnilll svojstvima.2.4. OkcQsta (a)1 !kri/java (6) reksruru Slikll 26. kod koje su mincrali zdrobijeni i razlol1lljeni S10 je posljedica mehanicko& drohijenja primarnih stijena zbog djelovanja usmjerenog pritiska. -brecasta. Podjela prema kvantitativnom tnineralnom sastavu i teksturnim karakteristikama odreduje sarno one metamorfne stijene koje su nastale regionalnom metamorfozom. Sistematika metamorfnih stijena Metamorfne stijene se mogu razvrstati prema: vrstl 1 mtezitetu metarnorfoze.) Klastiene metamorfne strukture su: -porfiroklasticna. kod kojt se manji fragmenti primarne stijene iii veca mineralna zrl1a nalaze u sitnozrnastoj zdrobljenoj 11lasi. Ako su u 111etmnorfnoj stijeni vidljivi ostaci strukture primarne stijene lakva se struklura naziva reliktnom (npr. jer u veeini slucajeva nije mogu6e odrediti porijeklo minerala odnosno razlikovati ortoskriljce (nastale metamorfozom magmatskih stijena) od paraskriljaca (nastalih metamorfozom sedimentnih stijena). Tabela 6. -kataklasticna.java. pa je zato manjkava. kod kojt su minerali zauzeIi paralelan raspored zbog djelovanja usmjerenog pritiska u epizoni i mezozoni. medu najtipicnije teksture uhraja se skril. Stoga ce ovdje biti prikazana podjela metarnorfuih stijena prema vrsti i intenzitetu metamorfoze (tabela 6.Stika 27. kineticka deformacija.

metamorfizma serpentiniti U prijedlogu evropskih normi. Nastali su regionalnom metamorfozom glinovitih stijena. Komiti su uglavnom produkt~. kalcita i epidota.Koncepcija 0 metamorfnim facijesima primjenjena je za genetsku klasifikaciju metamorfnih stijena.. argilosista i filita. Srecu se dliZ dislokacionih ravni. Boje su sive i crne.. Filiti s~ nastali regionalnom meamorfozom glinovitih stijena u eplzom. Mikasisti (Iisknnski skriljci) pripadaju grupi skriljaca srednjeg i vlsokog stcpena metamorfizma. epidot i aktinolit. zeieni skriljci i metamorfizma I argilosisti mikasisti. Sastoje se od kvarca. "".1ena. muskovita. a tekstura skriljava i okcasta. opkoljenih finom milonitskom pastom. laporovl11h 1 srodmh stl.bt>n. Boja im potice od mineral a zelene boje: hlorit. zelenkasti (hloriti ) i erni (grafiti). Argilosisti (glineni skriljci) nastaju regionalnom metamorfozom glinovitih stijena uz jaci pritisak. prije svega biotita. Na osnovu toga definisan je termin metamorfnih facijesa u kojima nastaju stijene razlicitog hemijskog sastava u odredenim fiziekim uvjetima. metamorfne stijene su razvrstane prema mineralnom sastavu ( sl . page 14) Metamorfne stijene razliCitog mineralnog sastava postiZu ravnotezu tokom metamorfizma u nekim odredenim..ntitktnog izohemijskog metamorfizma glinovitih. nematoblasticna i porfiroblasticna. termoko. ..1e se od sericita. a isto tako i vulkanskih stiiena na kontaktu sa magmatskim intruzijama. Hornfelsi ( korniti ) su finozmaste kontaktno meamorfne stijene lzgradene od Zilla bez preferirane orjentacije. skriljci srednjeg i regionalna 1 plutonska gnajsi. Miloniti su tektonske breee koje se sastoje iz heteroblastienih fragmenata. Podjela metamorfnih stijena prema mineralnom sastavu (po EN 12407: 1996. Detaljnije karakteristike mermera. lepidoblasticna. a tekstura skriljava. feldspata i liskuna. U filitima je koliCina muskovita (sericita) veea neao kod argilosista a manja nego u mikasistima. Tlnjcl. II:lo.. hlorit i grafit. Boja 1m Je SIva do cma. 74 75 . hlorita. Glavni sastojci su liskuni i kvarc.!>lend. Zeleni skriljci nastaju regionalnim metamorfizmom na niskim temperaturama it bazicnih i intermedijarnih magmatskih stijena i njihovih lufova.ravni navlaeenja gdje se stijene u blizini ove ravni premjestaju. .. Fl"""t<bpati """. J Pjegavi skriljci su kontaktno-metamorfne stijene vrlo slabo lzraiene por~roblasticne strukture i skriljave teksturc. To su prelazne slijene.W Q~K . ovisno 0 koliCini obojenih mineral a. Struktura im je razliCita: granoblasticna. Sast0. visokog stepena metamorfoza amfiboliti. Ima Ih u srcdnjoj Bosni i Podrinju. metamorfoza grafitski kvarciti I skriljci niskog stepena regionalna metamorfoza ! filiti. Struktura filita Je Iepidoblasticna. Struktura im je lepidohlasticna do porfiroblasticna. Struktura imje blastopelitska do lepidoblasticna a tekstura skriljava. drobe i Iaporovitih stijena. u okviru epizone i mezozone. Uz minerale glina ( ilit ) sadrie i sericit.2 8 ) kvarciti I kontaktna pretvaraju u finokraljusaste stijene sa reliktnim fragmentima primarnih minerala. Nastaju termokontaktmm met31norfizmom slabog intenziteta od glinovitih C"Ka. Podrinja i na podrucju Sane i Une. obieno mikroskopskih velieina.. Uglavnom su iuekasti (sericiti). a ovdje ce biti navedeni osnovm podaci 0 ostalim stijeama navedenim u tabeli 6. kvarcita." e"'Ep\doti iiI>! ".i regionalna IliSkunoviti kvarciti. Gnajsi su sive do erne boje. Ima ih na podrueju srednje Bosne. kvarca te grafita. . pri cemu nastaju uvijek iste mineralne asocijacije. a tekstura skriljava. serpentinita i amfibolita date su u narednom poglavlju. arkoza i glinovitih skriljaca itd. . . izmedu glinovitih stijena i filita. Stika 28. Gnajsi su nastali metamorfozom visokog stepena iz kiselih magmatskih stijena. npr.dovoljno sirokim granicama pritiska i temperature.

3. Boja mermera ovisi od njegove cvrstoce. 3. Amfiboiiti Amfiboliti su stijene visokog kristaliniteta i visokog stepena metamorfizma. U mermerin1a se mogu sresti muskovit. Od sporednih sastojaka sadrie hromit.4. i u kiparstvu.1. koje OVlse od stepena njihove razlomljenosti. ona reagnje sa olivinom stvarajuCi serpentin.3. serpentinita i amfibolita 3.4. U slucajn da voda bnde 76 77 . nlagnetit.3.aja primjesa mogu biti zelenkasti. Razlikovanje ove dvije grupe stijena je izuzetno tesko.2. koja je primarno bila u peridotitima. tamnozelena iii sarena. Serpentiniti su masivne teksture. lzgracleni su od amlibola ( hornblende) i plagioklasa (andezin). kvarcita. kaleit. U najvecem broju slncajeva imaju nematoblastii'nu strukturu (stapicasta sa naglasenom paralelnom Oljentacijom hornblende). grafit. itd. silimanit. Teksture su masivne mada ima i skriljavih kvareita. gralit. kvarc i organska materija. Na ovaj naCin mogu nastati velike mase stijena koje se nazivaju serpentiniti. crvenkasti. Mogu sadrzavati u malinl koliCinama granat. Stetne primjese kod mermera predstavljaju pirit. hematit. Pri proejeni kvaliteta mermera posebnu paznju treba obmtiti na prisustvo stetnih minerala: pirit. Kvarcna zrna su u ovim stijenama cesta zupcasto srasla sto stijenama daje veliku cvrstinu.4. Postoje prelazi ka granoblasticnoj strukturi (granonematoblasticna). Cisti kvarciti su bijele boje ali su najcesce. mrki iIi crni. Boja im je zelena. Tereni igradeni od mermera i kvareita imaju promjenljive hldrogeoloske karakteristike. Strukture su granoblasticnc. NaroCito su povoljni sitnozrni varijateti ler se lakse obracluju i potpunije glacaju. (mramori) Mermeri su metamorfne stijenc nastale kontaktnom i regionalnom metarnorfozorn krccnjaka i dolomita. U tiln slucajevima prirnarna klasticna zrna kvarca SlI nesta krupnija a rekristalisala silicijska masa obrazuje sitnozrne vijence oka primarnih zrna (heteroblasticna struktura). kvarc. itd. Najugu Krivajsko-konjuskog masiva kod Dubostice nalazi se masiv amfibolita ( lSxS km ). K varciti Kvarciti su metanlorfne stijene u kojinla kvarc cini vise od 80 ~~ mase stijene. kao i krecnjaei. epidot. omogu6en odlazak. kvare. Mermer se eijene kao izvrstan materijal. sivi pa i crnL Crna boja potice od organske materije i veoma je nepostojana. Tekstura 1m je mas:vna (homogena). Serpentiniti predstavljaju uglavnom nepovoljan medij za izvodenje povrsinskih i podzemnih radova. Skriljave su iIi l11asivne teksture. Aka Sll Cisti bijele su boje i saharoidnog sjaja ( gre. Najvise se koriste kao arhitektonsko~radevinski kamen.. limonit. 3. kada se nazivaju serpentinski skriljei. Nastaju kontaktn0111 i regionalnom mctamorfOzolll pjescara sa slicijskim vezivom iii od roznaca. Usljed sudrz. Mineraloilke i petroioske karakteristike mermen. Imaju "veliku primjenu u graclevinarstvu. Uvjeti gradenja u metamorfnim stijenama primjena metamorfnih stijena u gradevinarstvu Mermeri i kvarciti imaju povoljne karakteristike za povrsinske i podzemne radove pod uvjetom da nisu tektonski izlomlieni.Za dekorativne svrhc najbolji su sitnozrni mermeri jer se najlakse i najbolje poliraju. zbog primjesa.4. Mermeri bogati liskunima koji lokalno imaju elemente lepidoblasticne strukture nazivaju se cipoHni.4. 3.3.4. Prema mineral nom sastavu razlikujemo kakitske i dolomitske mermere pri cemu su kalcitski mermeri znatno VIse rasprostranjeni.4. K vareiti su uglavnon1 monomineralne stijene izgradene ad kvarca. Povrsinski radovi otezani su 3. ali ima i skriljavih. stvori6e se normalne peridotitske stijene. razlicite velicine zrna. hlori!. biotit. U njn1a se javljaju 1ezista azbesta i magnezita. K \'arciti se u gradevinarstvu koriste ograniceno. Pri obradi mermera vazna je veliCina zrna i naCin njhovog srastanja. Najvece mase serpentinita nalaze se na Konjuhu i Ozrenu. lzgradeni su uglavnom od serpentina koji moze nastati kako od olivina tako i od piroksena. Sa sadrzajem iiskuna prelaze u kyarc-mikasiste.3. Cisti mermeri izgradcni su ad zrna kalcita iii dolomita koja su obicno izometricna i raz1i6ito srasla. u prirodi vrsiti i regionalnom metamorfozom u prisustvu vode. Kao sporedni sastojci u kvarcitima javljaju se disten.4. talk. alb it. preteino kao lomljeni kamen za sve grube gradevinske radove. itd. Nastaiu metamorfozom bazaltoidnih magmatskih stijena (orto-amfiboliti) iii bazicnih tufova i laporaea (para-amfiboliti). kvare. epidot. plavkasti. sakchar-secer ). Mermer. Zelene su do tamnozelene boje. Struktura im je granoblasticna ponekad mogu imati sacuvanu strukturu kvarcnih pjescara. Odlicno se poliraju. sivi. itd. magnctit. Narocito moie biti veiiki sadrzaj muskovita ako su mermeri nastali mctamorfozom glinovitih krecnjaka. zadriana i da ima temperaturu oko 400°C . magnetit. Serpentiniti Ako je vodi. meclutim.3.3. Preobrazaj peridotita u serpentinite moze se.

Treba napomenuti da se izdizanja. Upotreba skriljaca viseg stepena rnelarnorfizma u gradevinarstvu je ogranicena zbog njihoye skriljavosti. Naprimjer. teze ka potpunoj pcneplcnizaciji odnosno zaravnjenju terena. oblaganje izbijenih profila. U sklopu pokreta u litosferi izazvanih endodinarnskirn silarna. Oni su u geoloskoj proslosti rezultirali izdizanjima i spustanjima dijelova litosfere. filiti i hloritski skriljci-samo u svjeiem stanju imaju povoljna svojstva za temeljenje i izgradnju objekata na povrsini. rasjedanje i navlaceqje stijenskih kompleksa. ubrzan je proces mehanicke i hemijske degradacije. odvijaju i danas. Kod radova u podzemlju yeCi problemi nastaju sarno u zonama gdje su stijene izrazito skriljave.1. Sve te pojave. pa je uputno brzo oblagaqje. Relativno su brzi. Endodinamika Endodinamika proucava djelovanje unutrasnjih sila Zemlje i procese koje te sile proizvode. Pri izradi podzemnih objekata. Tektonska aktivnost Mehanicki pokreti u Zernljinoj kori i gornjem omotacu. liZ popratne pojave identicne onima u geoloskoj proSIosti. pokretima rnagme i snaznlm orogenim kretanjirna teie da s!vore neravnine na Zernljinoj povrsini. Voda se u manjim kolcinam i izoliranim pojavama maze naCi sarno u zoni povrsinskog raspadanja. Pojave koje nastaju djelovanjem endodinarnickih sila odrazavaju sc i u gradevinskoj praksi. 4. a rezuitiraju magmatskom aktivnoscu i pokretima litosfere. Ove stijene izgraduju vodonepropusne terene . Amfibolit se koristi kao kvalitetan tehnicki kamen. imaju povoljne karakteristike za temeljenje objekata na povrsini i za radove u podzemlju. koja narusava reljef i dovodi do nestabilnosti kosina usjeka i zasjeka. ako nisu izrazito skriljavi. horizonlalna pomicanja te udaljavanja kontinenata s jedne strane·i pribliiavanja. Ti procesi su takode doveli do stavranja mnogih boranih planinskih vijenaca razlicite starosti kao i do sireqja okeanske kore. nastala trosenjem serpentinita. kako bi se izbjegla pojava poput bubrenja i naknadnih odrona. pod Cijim djelovanjem dolazi do kretanja i premjestanja stjenovitog materijala u litosferi. U njirna se nastavlja tektonska aktivnost. Zbog prilicno nepovoljnih fizicko-mehanickih karakteristika ave se stijene u gradevinarstvu gotovo i ne primjenjuju. a time i do izmjene strukture geoloskih tijela.1. Takvi (recentni pokreti ) predmet su proucavaqja neotektonike. 78 79 . u tunelu kod Maglaja u tektonskoj zoni registrovana je montmorilonitna glina. dotIe egzogene sile razaranjem ( fizickim i hernijskirn putem ) istaknutih dijelova na Zemljinoj povrsini i odnosenjem razorenog materijala u nize dijelove gdje ga akumuliraju. To su yeorna jaki pokreti koji uzrokuju bitne prornjene postojeCih medusobnih odnosa stijena u dijelu litosferc. 4. izuzev za nasipanje (ali i tada su kategorisane kao slahiji rnaterijal). Prilikom izvodenja radova U ovirn stijenama prepofucljivo je brzo Dok endogene sile. Tereni koje izgraduju skriljci viseg stepena metamorfizma-gnajsi. a praceni su magrnatskom aktivnos6u i metamorfizmom uz oslobadanje seizmicke energije. Pod geoloskim silama i pojavama mogu se definisati sve one koje na rna koji nacin modifikuju spoljasni izgled i unutrasnju strukturu litosfere. kako u moru tako i na kopnu. Geodinamika se dijeli na endodinamiku (unutrasnja geodinamika) i egzodinamiku (spoljasnja geodinamika). sto je veoma usporilo i otezalo izvodenje radova. formirajuCi pogodne prostore za sedimentaciju. vainu ulogu irnaju orogeni pokreti. obuhvaceni su zajednickirn imenom kao tektonski pokreti. kosine zasjeka i usjeka pri izvedbi saobracajnica vecinom su nestabilne. Sloieni endodinarnicki procesi djeluju na Iitosferu od vremena postanka Zernlje. Zbog toga su na serpentinitima moguca klizanja manjih i vecih masa. metamorfizmom i seizrnizoill. te jaee razlomljene i trosne. sedimentne i metamorfne stijene s razlicitim medusobnim odosirna. prostorno ograniceni. rnoguca je pojaya povecanog pritiska i suvisnog profila kod izbijaqja. 4.GEODINAMlKA Gcodinamika je nauka koja proucava Zemlju s dinamickog glediSta ispitujuCi sile koje djeluju na Zemlju kao i posljedice djelovanja tih sila. U podrucjima izgradenim od skriljavih stijena oye grupe. To je rezultat matarnorfoze i prateceg povecanja zapremine kod transformacije olivina u serpentin. spustanja. Izdignuta podrucja izgraduju magmatske. pracene su magmatizmom. sto rezultira debelin1 trosnirn povrsinskim pokrivacem i nepovoljnim svojstvima za gradenje. a rezultiraju izdizanjern velikih boranih planinskih vijenaca i nastankom depresija. Procesi koji se odvijaju u unutrasnjosti Zemlje uglavnom nastaju pod uticajem visokog pritiska i temperataure.ici. Skriljci llizeg stepena metamorfizn1a-argilosisti.1. takva podrucja podlozna su intenzivnoj eroziji. ali je podzemni rad u njima dosta teiak.zbog njihove razlomljenosti do znatne dubine. odnosno sudaranja s druge. koje su bitno mijenjale izgled Zernljine povrsine. Pored toga. narocito u podrucjirna gdje se njihova aktivnost i danas neposredno izraiava. odnosno tektonski poremecena. amfiboliti amfibolitski skril. Ako je stijenska masa izrazito skriljava i uz to borana. Karakterise ih boranje.

T vulkanizam" metamorfizam i seizrnizam. Zavrsna magmatska aktivnost u sklopu orogeneze u ortogeosinklinali naziva se finalni magmatizam. ali slabijim intenzitetom nego u vrijeme izdizanja. Zbog veoma jakog boranja. one se lomi. Magmatska aktivnost se odvija u dubljim zonama. Ovakvi pokrcti nazivaju se epirogcni pokreti. iz geosinklinalnih prostora. veoma slabo porenlecenim sedimentirna. Tako nastaje dvostrllki orogen ( s1. Konacno. takode izgradena ad jako boranih i nletal110rfisanih starih stijena koje su prekrivene mladinl. pretezno sa granitima. centralni diD se izdize. nazvanih olistoiitima. generalno gledajuCi odvija se u tri faze: -Prvu fazu karakterise nastanak I razvoj geosinklinala s nagomilavanjem velike koliCine preteino glinovitih i glinovitopjescarskih sedimenata koji UZroklljll spustanje njenog dna. a prema kopnenim masama rubna. Pokreti u kratonima su dugotrajni i uglavnom 'verikalni bez izrazitijih pr0111jena u prostomim odnosima mec1u stiienama. tzv. o okolnostill1U koje rezultiraju orogenetskim pokretinla i prostoru u kojem oni nastaju postoje dvije koncepcije. dacitirna i riolitima uz granitske intruzije. Prilikom navlacenja moze doCi do odronjavanja i urusavanja veCih blokova. Ovi blokovi s cela naviake bivaju ulozeni u nove nekonsolidovane klasticne sedimene. U udubljenjima se nastavlja sedimentacija. a bocni dijelovi se boraju i navlate na kontinentalne obodne mase. metamorfnih I seizmickih aktivnosti. sredisnji masiv.Aubouin. erupcija i intruzija. Takvi sedimenti. Najizrazitiji predstavnici fiksisticke koncepcije koji su istrazivali terene Bosne i Hercegovine i susjednih drzava bili su austrijski geolog J. Mec!u sedimentima koji nastajll II zavrsnoj fazi orogenetskih pokreta kao posljedica razaranja mlac!eg gorja vazan je sediment molasa. odnosno glinovite stijene a lok~lno konglomerati i detriticni krecnjaci). nastaju i prirastaju mladi borani planinski vijenci.Kober i francuski J. navlacenja i lomljenja naslaga izraien je magmatizam u obliku izljeva. a zastupljen je i regionalni metamorfizam. Sedimenti su podvrgnuti pocetnom boranju koje je praceno izljevima lave i intruzijama sto Cini osnovu nastanka nove kontinentalne kore. One su osnovane nu raziiCitom tumacenju polozaja kontinenata od vremena nastanka Zemlj inc kore do danas. Kober navodi da geosinklinalno podrucje prelazi u orogen zbog pritiska koji izazivaju nataloteni sedimenti i kontinentalne rubne mase. boene pritiske i visoku temperaturu II dubljim dijelovima. Tokom orogenetskih pokreta u ortogeosinklinali odvija se izrazito jaka magmatska aktivnost.Drugu fazu obiljczava izdizanje ostrvskih lllkova (kordiljera ili geosinkiinala) pod uticajcm kompresijskih pokreta. a nalaze se izmedu relativno stabilnih rnasa iii uz njihoy rub. Platforme su pretezno horizolltailla velika podrucja. liZ koje.29 ) 80 81 . L. koji rezllltira bazicnim eruptivnim stijenama sa prevladavanjem bazalta i stijena alkalijske grupe s feldspatoidima. Prema fiksistickoj koncepciji na prikazani nacin su nastali nasi Dinaridi te Alpe i Karpatobalkanidi. Proces nastanka boranih planinskih vijenaca iz geosinklinala prema fiksistickoj koncepciji. Ta su podrucja bez fanerozojkih sedimenata. . odnosno ofiolitima iii zelenim stijenama. Za razliku od orogena.Treca faza se odlikuje izdizanjima koja prvo pocinju u sredisnjem dijelu geosinklinala i sire se prema njenim krajevima. Stitovi su nesimetricna blago uzvisena velika stabilna podrucja izgrac!ena od najstarijih stijena koje su bile izlozene jakom boranju j metamorfizmu. Kad labilno dno geosinklinale dode u fazu u kojoj ne moze izdrzati teret sedimenata. U sredisnjem dijelu najtesce se formira uzdignuce. Geosinklinalno korito nastavlja se ispunjavati trosenjem kordiljera. na citavom podrucju geosinklinale izdignuti su i formirani veliki mladi borani planinski vijenci i udubljenja na rubovima i u mec!uplaninskim podrucjima. U unutrasnjirn koritima nastaje talozenje klasticnog 111aterijala Uz sudjelovanje mutnih tokova u ovoj fazi nastajll karakteristicni f1isni sedimenti u kojim se izmjenjuj u krupnozrnaste i sitnozrnaste stijene (pretezno pjescari i laporci. magmatskih. I . gabrima i dijabazima. U pocetkll je to inicijalni 111agn1atizam zastupljen uglavnom peridotitima. Gcosinkiinale su velika utonula izduzena 1 kontinuirana labilna podrucja u kojima se odvija dugotrajna sedimentacija 111aterijaia razliCitog sastavu i porijekla. s fragmentima razlicite velicine nakupljenim bez vidljivog reda unutar kojih postoje olistolitL nazivaju se vild flis. Fiksisticka koncepcija polazi od nepromjenljivosti polozaja kontinenata. a nazivaju se kratonima u cijem sklopu su stitovi i platforme. Nakon sinorogenetskog slijedi supsekventni magrnatizanl sa andezitima. Razaranjem mladih boranih i nedovoljno konsolidovanih planinskih vijenaca nastaje ishodisni materijal za postanak novih sedimenata. Ovakva podrucja nazivaju se orogenom. Nastaje kopneno podrucje s manjim izolovanim bazenima a obodni dijelovi su i dalje pod morem. nakon koga slijedi sinorogenetski. izgraden od fragmenata razliCite velicine bez vidljivijeg sortiranja i slojevitosti. lzmec!u ostrvskih lukova formiraju se unlltrasnja korita. stare stabilne kontinentalne mase nemaju izrazitijih tektonskih.

82 83 . -germanotipno (saksonsko) boranje. god. Koberovo interpretirw?jc dvostrukog orogena. kod kojeg se krovinske naslage. Herak 1984) S obzirom na saslav stijenskih kompleksa i strukture utvrdio je i simetriju u njihovom ponavljanju.1991 i 1995 ) nastali su iz eugeosmkhnalnog prostora. uz rubove kontinental nih masa. Prema sbvacanju J . 1986.miogeosinklinala) (preu:::eto j:::. otkinute od podloge. Aubouinova shema geosinklinafc u parovima ( SM-sredi!inji masiv. (preuzeto iz : Herak. dijabazi itd.). nakon provedene analize procesa nastanka kontinenata i okeana zakljuCio da se kontinenti pomicu.Aubouina u geosinklinalnom prostoru kao cjelini postoje: -sredisnji masiv koji je nastao u fazi razvoja geosinklinale i simetricno dijeli geosinklinale na parove. -jurski tip boranja (nazvan po planini Juri). a desno iz 1931 god. intenzivno boran i razlomljen. kojima je u fazi nastanka i razvoja svojstven tzv-inicijalni magmatizam s ofiolitima Hi baziCnim i ultrabazicnim stijenama (peridotiti.Slika29. boraju i lome neovisno 0 poremecajima podine. -pragovi. -andski tip orogeneze. s poremecajima koji se odvijaju unutar starih stabiliziranih masa.Aubouin je.1991 . Prema Aubouinovu tumacenju Unutrasnji Dinaridi ( Supradinarik. izradio shemu pojavljivanja geosinklinale u parovima ( s1. S tim u vezi tazlikuju se : -alpinotipna orogencza. bez inicijalnog magmatizma sa sedimentima specificnog sastava. Istraiivanja orogena rezultirala su spoznajama 0 njihovoj raz1i6it05ti. Iz miogeosinklinale izdizanjern nastaju planinski vijenci s naslagama debelim i vise od 10 km. a prati ih pojava dijapirizma. To je prvi izdignuti planinski vijenac. gabri. Posto se ispune sedimentima dolazi do boranja pracenog magmatizmom kiselog sastava (graniti i njima slicne stijene) i izdizanja velikih planinskib vij enaca. grade i vel ike debljine. ali sa slabije izra±enim metamorfizmom. Njezin se pocetak vezuje uz istrazivanja A. Slika 30. One se nalaze u rubnim dijelovima geosinklinale.Wcgenera koji je 1912. a Vanjski Dinaridi (Adrijatik. Eu~eugeosinklinala! P-prag. s velikom debljinom sedirnenata i bez ofiolita nastali su iz rniogeosinklinale. Ta se podrucja nalaze u sredisnjim dijelovima geosinklinale. s prevladavajucim velikim navlakama i umjerenim magmatizmom. 1986. Mio . -miogeosinklinale. -eugeosinklinale. s prevladavajucim boranjem blokova uz izrazito lomljenje i rasjedanje i S VCOlna intenzivnim magmatizmom. l{jevo iz 1921 god.30 ). s jedne i druge strane sredisnjeg masiva. Epiadrijatik i Dinarik prema Heraku. Erozijom tog masiva nastaje materijal kojim se ispunjava geosinklinala. Mobilisticka koncepcija bazira se na mijenjanju polozaja dijelova litosfere tokom razvoja Zemlje. uzdignuca u geosinkinali sa specificnom sedimentacijom neritskih naslaga. cemu je dokaz postojanje ofiolita. 1984) J. a odvajaju eugeosinklinalne prostore ad miogeosinklinalnih. proucavajuCi Dinaride. na osnovu cega je zakljuceno da iz svih ortogeosinklinala nisu nastali planinski vijenci jednakib karakteristika. prema Heraku.1995). time JC dato logieno tumacenje slicnosti obrisa nekib kontinenata ( sUI ).

Mjeseca i drugih svemirskih tijela. Za te zone karakteristieni su potresi plitkih iarista. l-glavna podrucja subdukcije.nentskog praga (selja)tamniju podru{ja o:::acavajll l1?/esta moguceg prekril'at?ia. 84 85 . ali i gravitacijskim silama. oscilacijama i lomovima u Zemljinoj kori.. a markirane su hrptovima i uzvisenjima na dnu okeana. Uzroci kretanja ploea dovode se u vezu sa konvekcijskim (topiotnim) strujanjem koje je u neposrednoj vezi s kretanjelTI maglne. 1984 ) Plote litosfere su elasticne. dopunjeno) U slucaju divergcntnih granica ploce se udaljavaju. Kretanja u litosferi objasnjavaju se i privlacnim silama Sunca. 1975. Mobilisticku koncepcija obuhvata U osnovi sve one stavove koji zastupaju kretanje ploea litosfere po plasticnom sloju astenosfere.c. te kretanju njezinih odvojenih dijelova. konvergcntne (destruktivne iii konzumacijske) transformne (neutntlne iIi konzervativne).. a sljetlija mogui'e pra:::nine (po Bul/ardu.1" > OKean~. (grebeni )SIre/ice ozacavaju smjer krelanja ploeG ( po Sul/ardu.. sto rezultira velikinl valovitim izvij anj em.""""'" SI. Everetfu i Smithl!. 2-okeanski hrptov.T I Slika 32.. prcuzeto iz . Pokreti u astenosferi rezultiraju pomicanje ploca duz granica koje mogu biti divcrgentne ( konstruktivne iii akrecijske). Podudaranjc kOl1lura kontincnata pu rubovima kont. Graniee ploeG UfOs/ere (prema: Beiser.. a mjesta udaljavanja popunjavaju se novom okeanskom korom bazaltnog sastava.ea.==== I '""" .J" ~ ('Dfl2uma"'j~) o. ]984 ) Slika 31. (8""". Na mobilistickoj koncepciji razvijena je sredinom 60-tih godina ovog vijeka koncepcija nove glabalne tektonike odnosno tektonika ploe•.. Ona izazivaju kretanja magme. sto se vidi na slid 33. Divergentne granice jos se nazivaju i zonama sircnja ("spreading"). ali ujedno i dovoljno krute da mogu zadrzati svoj oblik. Prema njoj litosfera je sastavljena od sest velikih i veceg broja manjih ploea koje leie i pomieu se po astenosferi ( s1. preuzeto iz Heraka.33. Glavne p/oce /irosfcre.e !cOre • ~ub<lu.32 ) --- ~\:=-~====~:~:~:~:~~~:~. Herak...

kao i 0 promjenarna smjera subdukcije. odnosno Amstutzu). F-jliS. zbog velike gustoce. Te su granice markirane dubokim rasjedima s horizonntalnim kretanjem. ¥I I I I I I pacificke ploce. spoj Pacifickog okeana s okolnim kontinentima ujedno predstavlja ( uglavnom ) i subdukcijsku granicu r. sto je praceno izraZenim vulkanizmom andezitskog sastava i potresima plitkog. modifikovano. naprimjer.melange) . Pri priblizavanju i sudaranju dviju kontinentalnih ploca dolazi do odvajanja i smieanja gomjih dijelova kontinentalne kore kojima je najcesce zabvacen sedimentni pokrovo Odvojeni dijelovi su potiskivani i formiraju izokline i polegle bore. modifikovano. a plitke su zbog njezine krutost! koja ne dopusta vece podvlacenje. Jednafaza orogeneze kordiljerskog·lipa. MF-metamorfna fronta. Zavrfnefaze orogeneze kolizijskog tipa-sudar dva kontinenta:K-kontinentalna kara. a morfoloski su markirane dubokim brazdarna i u odredenim slucajevima ostrvskim lukovima. . preuzeto iz: Herak J984 ) Kolizijski tip orogeneze nastaje kod duzeg trajanja subdukcije. dok obale Atlantskog okeana predstavljaju sarno granicu izmedu kontinentalne i okeanske kore ( na istoj ploCi ). sto moze rezultirati nastankom sistema navlaka. Tokom istraiivanja okeanskih prostora uocena su morfoloski razlicito gradena podrueja spojeva kontinenata i okeana. Prilikom subdukeije dogada se da dijelovi (iii komadici) okeanske kore ( koja se redovno. Zbog jakog trenja u dnbljim dijelovima kontinentalne kore ovaj proces nije stalan. 1984) Postoje takoder i misljenja 0 moguCim kombinacijarna navedenih tipova orogeneze. Razlikuje se tektonski mel ani (nastao pretezno u zoni subdukeije ). preuzeto iz Herak.:·· . 86 87 . OF-ofioliti. U tim se podrucjima okeanska kora podvlaci pod kontinentalnu. podrucja Japana i Filipina slika 34 ). dogada u zoni kolizije dviju ploea. M-meiani (prema Dewey & Bird. Razlikuju se duboke iii B-subdukcije (nazvane po seizmologu Benioffu) i plitke. Kordiljerski tip orogeneze dogada se iznad dijela okeanske ploce koja se subdueira ( podvlaCi ) pod ostrvski Ink ( primjer. Ako se ploce horizontalno pomicu (klize) jedna uz drugu. U tom je slucaju izraZena jaka konzumacija okeanskog dijela ploce pa doiazi do sudaranja dva kontinenta ( slika 35 ). ofiolitni melanz ( u kojem prevladavaju fragmenti ofiolitnih stijena ) i olistostromni melani (nastao podmorskim gravitacijskim klizanjem). M-molasa. prema tektoniei ploca. akreacijska. K o I I I Slika 34. Proces orogeneze se. a nazivaju se JOS 1 zonama subdukcije. oct kojih barem jedna nosi na sebi kontinentainu koru. pa su izdvojena dva osnovna tipa: atlantski iii pasivni kontinentalni rub i pacificki ili aktivni kontinentalni rub. To je dijelom haoticni sediment s fragmentima razlicitog porijekla i velicine. Razlikuju se dva osnovna tipa orogeneze: kordiljerski i kolizijski. £0embrionalna orogenezQ. a zarista njihovih potresa su plitka. A-subdukcije mogu biti manifestovane i vulkanizmom kiselog sastava. GD-gabro i dioriti. te pojavom potresa plitkih i srednje dubokih zarista. ad pelita do olistolita. B-subdukcije nastaju naJcesce uz rubovc kontinenata. Himalaji. srednje dubokog i dubokog zarista. odnosno divergentna granica). Ve6ina njih nalazi se u okeanskim bazenima. subducira-podvlaci. A.K-kontinentaina kara. onda ne dolazi do nastanka nove kore ni do unistavanja postojece. S-mjesto subdukcije. kontinentalne (krustalne) iii A-subdukeije (nazvane po Ampfereru. On se povremeno ( nakon savladavanja tTenja ) ponavlja.subdukcije odvijaju se u kontinentalnoj kori. D-delta (prema: Dewey & Bird. F-flis. Pri tome pomak po pruzanju moze naglo prestati na obje strane iIi promjeniti oblik i smjer kretanja. OF o Slika 35. Ta se pojava naziva obdukcijom. Njome se objasnjava razlog postojanja ofiolita na kontinentu. pod kontinentalnu ) budu otrgnuti od podloge i navuceni na kontinentalnu koru. O-okeanska kara. S tektonikom ploea povezan je speeifican sedimentni kompleks nazvan melanz (fr. 0okeanska kara. pri cemu se granica izmedu ploca nalazi u sredini Atlantika (srednjeatlanski hrbat. Nairne.·· . P-plast ( omotac j. To su transformni rasjedi.. N-neritik.Konvergente granice su mjesta na kojima se ploce priblizavaju.

prevrnuti. ali samo u mjeri koiu dopustaju poznati odnosi danas i utvrdena stanja u geoloskoj proslosti. sJojeve (5-60 em) i banke (60-300 em). Prema debljini sloja razlikujemo: liske «5 mm). Odredvanje poloiaja slojeva omogucuju njihovi dijelovi koji se pojavljuju na povrsini (izdanci). I-~ I ~ iii I I i II . dcltama. nema realnog opravdanja da se danasnje stanie nepromienjeno projektuie u bilo koje razdoblje geoloske proslosti. teorijom tektonike ploca objasnjava se ukupna tektogenez~ litosfere.l koja se cesto javlja na izdancima. vertIkalm . Podinu jednog sloja Clni onaj sloj koji leii ispod njega a njegovu krovinu predstavlja sloj koji Ieii preko njega. oko koralskih sprudova. dok se kod horizontalnog libelom provjerava njegova horizontalnost. I hi i. .. iz cega odreciujerno i pravac pruzanja sloja. u istrainim busotinama. bez obzira na njihov nagib. nlctamorfizam 1 seizmizam. Polozaj slojeva u prostoru ( pruzanje i smjer pada ) i ugao nagiba. d-prevrnutj Ako dva niza slojeva nisu vremenski kontinuirano talozena. Stika 36. Svaki sloj irna donju i gornju povdinu siojevitosti.· Da bi utvrdili koji su slojevi prevrnuti neophodno je prije svega utvrditi nihovu staros!. smjcr pada (azimut) i ugao nagiba (s1.. Ugao nagiba je ngao sto ga sloj zatvara sa vodoravnom ravninom. . Smjer pada sJoja (azimut) pokazuje na koju je stranu svijeta sloj nagnut. Prvobitan polozaj slojcva je skoro redovno priblizno horizontalan.1. Prema tome dovoljno je odrediti sarno smjer pada sloja (azimut) na terenu. . Kod vertikalnog sioja mjcri se sarno njegovo pruzanje. b-uhrani.1. uz poznavanje litoloskih svojstava i ruptura.36 ). anda ani mecisobno mogu biti pod nekim uglom. Svaki sloj ima svoju podinu i krovinu. plocc (S-5mm). Odstojanje od jedne do druge povrsinc prcdstavlja debljinu sloja. ali i popratne pojave kao sto su magatizanl. c-vertikalni. nazivaju se konkordantnim iii konformnim slojevima (sI. omogucava procjene 88 89 . slojevi 1l10gU U lzvjesl10j uljeri i u toku smnoga talozenja da zauzmu i kosi (nagnuti) polozai i to u priobalskim dijelovima bazena. u koritima rijeka itd. Takav odnos slojeva je diskordantan. . Sarno izuzetno. Slojevi se u prirodi javljaju kao hOrlzontaim. Konkordantni slojevi: a-hori::. . . H- I I Stika 37. Pruzanje sloja je njegovo presjeciste sa vodoravnom ravninom. Navedeni podaci ukazuju da ima dovoljno razloga da se 0 tektonici razmislja na mobiiisticki nacin. Pristalice navedene koncepcije nalaze dokaze za svoje pretpostavke..onatlni. ali naglasavaju mogucnost varijacija i potrebu da se svaka pojava posebno ispita radi sto tacnije rekonstrukcije razvoja litosfere i procesa i pojava koje se u njoj dogadaju. Elementi p%ioja nagnutih slojeva Pruzanje sioja i smjer pada sloja stoje uvijek meciusobno pod uglom od 900. kOSI. Masivni sedimenti nemaju izrazenu slojevitost. . Slojevi i geoioske strukture stijena Sloj jc elementarni oblik pojavljivanja sedimentnih stijena u prostoru nastao talozenjem istovjetnog materijala pod nepromjenjcnim uvjetima sedirnentacije. Obzirom da je osnovno obiljezje evolucije nepovratnost procesa.37). I I i ! I i :! i I LJH II. U veCini slucajeva nagnutost i savijenost slojeva posljedlca je naknadnih tektonskih poremecaja. Razlikujemo stvarou debljinu (d) koja predstavlja najkrace rastojanje iii okomien izmedu slojnih ploha i prividnu debljinu (d.1. Medusobno paraieini slojevi koji su vremenskl kontll1111ranO talozeni. podzemnim radovima itd. Kod svakog izdanka nagnutog sloja potrebno je razlikovati pruzanje sloja.Dakle. 4.

1. 40 i 41).39 ) ---I !-::----:-----::c. prema tome jesu Ii krila jedno prema drugome pomaknuta udesno ili ulijevo ( s1.jedi Rasjed je osnovna strukturna jedinica u litosferi koja nastajc pomicanjem dijelova stijenske mase po pukotini koja se naziva parakiaza iii rasjedna povrsina. Po vertikalnoj rasjednoj povrsini moze postojati sarno skok i eventualno horizontalni pomak paralelno sa rasjednom povrsinom.. Vecu stabilnost i uopste povoljnije uvjete gradenja pruzaju masivni i bankoviti sedimenti u odnosu na tankoslojevite. Na rasjede ukazuju ostri kontakti naslaga razllcite starosti. Reversni ras. pa razlikujemo desne (dekstralne) i lijeve (sinistralne) rasjede.na trasi saobracajnice. Horizontalni ili transkurentni rasjedi imaju krila koja se pomjeraju u pravcu pruzanja rasjedne povrsine. krila rasjeda. iii pak kretana oba krila u navedenim smjerovima ( s1.'" 0000000 RP Stika 38.1.1. zatim tektonska ogledala sa strijama. Ras. morfoloske razlike.iedi imaju krovinsko krilo uzdignuto uz rasjednn povrsinu iii podinsko krilo spusteno niz rasjednu povrsinu.). Normalni rasjedi su takyi rasjedi kod kojih se krovinsko krilo spustilo niz rasjednu povrsinu ( s1. ploeaste i listaste sedimente istovjetnog litoloskog sastava. U okviru sedimentnih slojevitih stijena najbolje se uoeavaju strukturni elementi formirani tektonskim putem kao sto su ras. RCl'crsni rasjed Rasjedna povrsina je povrsma po kojoj je izvedeno relativno kretanje krila rasjeda. Da bi definisali rasjed.38 ).1. Kod rasjeda s vertikalnom rasjednom povrSl11om krila se oznacavaju prema stranama svijeta.O::. Ona moze biti debela nekoliko decimetara do vise stotina metara. Normalni rasjedi obuhvataju i sve vertikalne rasjede. Do iste pojave dolazi ako je podinsko krilo uzdignuto uz rasjednu povrsinu. spustati iii uzduzno pomicati pod uticajem vertikalnih (radijalnih) i horizontalnih (tangencijalnih) pritisaka. PK-podinsko krilo.. pUkotinc itd. niz izvora n8 kracem razmaku. h-hod Stika 39.. reversne i horizontalne iii trasnkurentne. Kad se krila po rasjednoj povrsini pomicll koso osirn hoda i skoka nastaje i horizontalni pomak paralelno sa pruzanjem rasjedne povrsine (paraklaze). Pomjeranje krila moze biti u dva smjera.jedi. KK-krovinsko krilo. Ovo je od posebne vaznosti za ocjenjivanje stabilnosti padina U odnosu na mogucnost pojavljivanja klizista. bore. kao i kombinacijom jednog i drugog kretanja..--.38 ). 90 91 . Sto se tice klasifikacije rasjeda najcesce se spomil'\iu dvije i to: a) po relativnom kretanju krila b) po odnosn prema sklopu okoline. Kod rasjeda sa kosom povrsinom razlikuju se krovinsko krila koje se nalazi iznad rasjedne povrsine i podinsko krilo koje se nalazi ispod rasjedne povrsine.o ponasanju tih stijena kada njihova prirodna ravnoteza bude poremecena gradevinskim radovima (npr.ina. te skok i hod ( 81. Po relatiynom kretanju krila rasjedi se dijele na: normalne.. Skok kod rasjeda predstavlja yertikalno rastojanje izmedu dva rasjednuta krila (bloka). tektonske brece. s-skok. moramo poznavati njegove osnovne elelnente h::ao sio su rasjedna povrsina. Normalni rasjedi su posljedica ekspanzije i grayitacije. Kada je kretanjem blokova zdrobljen siri pojas stijene rasjedna povrsina se pretvara u trodimenzionalno tijelo koje se naziYa rasjedna zona. Krila rasjeda iii rasjedni blokovi su dijelovi stijenske mase sa jedne i druge strane rasjedne povrsine. >1.. Po paraklazi se stijenske mase mogu izdizati. itd. Poprecni prcsjek normalnog rasjeda sa eiementima RP-rasjedna povrl. Hod iii bocni razmak je horizontalno rastojanje izmedu dva rasjednuta krila (bloka).. itd.

,
Slika 40. Desni (a) i lijel'; (6) horjzontalni rasjed Slika -12 Horst (timor) i rov (graben)

Horst iii timor obiljezenje relativno uzdignutim sredisnjim dijelom, dok se bokovi s(epenicasto spustaju. Rov iii graben nastaje ako se sredisnji dio terena relativno spusta U odnosu na granicne rubne terenc. Trenje rasjednih krila pri kre(anju stvara na njihovim rasjednim povrsinama uglacane povrsine koje nazivamo gorska ogledala. Strije, odnosno brazde na njima ukazuju na pravac kretanja, a ponekad aka Sli dobro ocuvane i na sam smjer kretanja rasjednih krila.

4.1.1.1.2. Bore
Bore su strukturne jediniee litosfere koje nastaju savijanjem slojeva najces6e pod uticajem sila kompresije koje se prenose po slojevima. Slojevite stijene izlozene jednostranom iii dvostranom bocnom pritisku ( horizontalni iIi tangecijalni ) podlijezu povijanju odnosno ubiranju na razliCite naCine, gradeci pri tome razliCite naborne oblike. Pri oblikovanju bora samo izuzetno sudjeluju gravitacijske sile i dijapirski prodori, Bora se sastoji od izbocenog ( konveksnog ) i udubljenog ( konkavnog ) dijela. lzboceni dio bore je antikiinala, a udubljeni je sinklinala (s1.43 )

Slilw 41. Desni rusjed San Andreu." u SAD (California)

Rasjedi s horizontulnim kretanjem kod kojih na objc strane u pruzanju pomak naglo prestajc iii se mijenja oblik i smjer nazivaju se transformni rasjcdi~ Po odnosima prema sklopu okoline, rasjedi se klasifikuju prema tome kakav je polozaj rasjedne povrsine u odnosu na povrsine slojevitosti iIi ose sklopa. Izdvajaju se: uzduzni (Iongitudinalni), popreeni (transverzalni ) i kosi (dijagonalni). Specificne vrste rasjeda su makazasti i rotacijski rasjedi. Kod makazastih rasjeda hila su relativno razmaknuta na jednom kraju dok su kod rotaeijskih rasjeda krila relativno razmaknuta na oba haja rasjeda i to u suprotnim smjerovima. Rasjedi su u prirodi rijetko usamljeni. Obicno ih ima vise u nekom terenu pa se govori 0 sistemu rasjeda. Najesce su oni posljedica tektonskih poremecaja regionalnih razmjera. Grupe rasjeda grade slozene oblike kakvi se cesto ponavljaju u prirodi. Mogu se javiti kao: paralelni, koneentri"ni, radijalni, itd .. Slozeni strukturni obliei nastali rasjedanjem terena nazivaju se horst (timor) i roy ( graben) (s1. 42 ).

92

93

T
1

,

~
normalna

I

M
,
izoklina

lepezasta

Slika 44. Klasifiacija bora na osnovu odnosa aksijalne ravni i kri/a bore

Stika 43.Bora sastavijena od sinklinaleantiklinale u francuskih Alpa sjeverno od Grenlanda (iz Birkeland & Larson, 1989)

podrucju

Prevojna podrucja nabora nazivaju se sarniri, a izrnedu njih nalaze se krila (bokovi). Samir antiklinale zove se greben iii tjeme, a samir sinklinale zove se dno. Unutrasnji dio sinklinale je jezgro sinklinale (najmladi sedmenti), a unutrasnji dio antiklinale je jezgro antiklinale (najstariji sedimenti). Osa antikiinale iii osa sinlinale je zamisljena iinija presjeka aks~jalne ravni u horizontalnoj projekciji, koja oznacava pravac pruZanja antiklinale odnosno, sinklinale. Kad su oblici pravilni, ova iinija kod antiklinale ide sredinom grebena a kod sinklinale sredinom njenog dna. Prava koja prolazi kroz pomenutu osu, koja predstavlja liniju u horizontaJnoj projekciji, i dijeli antiklinalu, odnosno sinklinalu na dva dijela, naziva se aksijalna ravan. Bore su medusobno razlicite, kako po obliku tako i po dimenzijarna. Najcesce se razvrstavaju: a) prema odnosu aksijalne ravni (osna ravan) i krila bore, b) na osnovu odnosa aksijalne ravni prema horizontali. Prema odnosu aksijalne ravni (osna ravan) i krila bore, bore se dijele na : normalne, izokline i lepezaste ( sI.44).

Normalne ( simetricne ) bore imaju krila koja leze simetricno prema aksijalnoj ravni i to kod sinklinale krila konvergiraju ka aksijalnoj ravni na nite, a kod antiklinaJe na vise. Izokline bore imaju hila koja su vecim dijelom paralelna aksijalnoj ravni, pa i medusobno sarno su povijena u tjemenu ( kod antiklinale ), odnosno u dnu ( kod sinklinale ). Lepezaste bore imaju krila koja se lepezasto prosiruju u dnu sinklinale i tjemenu antiklinale. Na osnovu odnosa aksijalne ravni prema horizontali bore se dijele na: nspravne, kose, prevrnute, polegJe i zagnjurene (sl 45 ).

I I
I
I
l

uspravna

Slika 45. Klasijikacija bora na osnovu odnosa aksijalne ravni i horizontalne ravni (Uv - ugao vergence)

Uspravne bore, imaju uspravnu aksijaJnu ravan koja prema horizontali stoji pod uglom od 90 stepeni iii pod priblifuo vertikaJnim uglom. Kose bore, imaju aksijalnu ravan pod izvjesnim uglom prema horizontali. Prevrnute bore, imaju kosu aksijalnu ravan, krila im padaju na istu stranu, slojevi su na krovinskom kriIu norrnalni a na podinskom inversni ( prevmuti ). PoJegle bore imaju skoro iIi potpuno horizontalnu aksijalnu ravan, slojevi su na krovinskom krilu norrnalni a na podinskom inversni ( prevmuti ). Zagnjurene bore imaju ugao vergence (otklon aksijaJne

94

95

ravni od vertikaie ) veti od 90°, tako da antiklinala ima oblik sinforme u samiru i obrnuto. Pored navedenih bora postoje i specijalni oblici bora kao sto ~u : koljenasta ( fleksura ). dijapirska itd. Koljcnasta bora iii monoklma bora koja se jos zove i fleksura ima u jednon1 krilu skoro horizontalne slojeve a u drugom vrlo strme. Dijapirska bora. je rezultat vertikalnog prodora pojedinih tijela ( so, gips. anhidrit, itd.) prema povrsini. Bore mogu biti proste i slozene. Proste bore su na terenu najcesce predstavijene jednom antiklinalom i jednom sinklinalom. Siozene bore u sebi sadrze vise prostih bora iii oblika drugog reda. Ako jedna slot.ena bora velikih dimenzija ima oblik slozene antikIinale onda se ana zovc antiklinorij i obrnuto, aka u cjelini ima koritasti odnosno oblik sinklinale. onda se zove sinklinorij ( sl.46 ).

Stika 46. Sinklinorij ( S) i ol1(ikiinorij (.4)

Sinkinorij i antikiinorij imaju clemente anaiogne sinklinali i antiklinali.

4.1.1.1.3. Pukotine
Pukotine su ravni diskontinlliteta uzduz kojih nije doslo do veCih pomaka u stijenskoj masi. Mcdu njima raziikujemo dijaklaze, pukotine nesto ve6ih dimenzija ( koje u sedirncntnim stijenama rnogu presjecati vise slojeva) i ieptoklaze manje pukotinc koje se uglavnom nalaze u povrsinskom dijeiu stijena. Veorna sitne pukotine, koje se ceslO ne mogu registrovati okonl, nazivaju se prsline. Pukotine mogu nastati u svim fazama postanka stijena. Formiraju se rastezanjem, stezanjem, i torzijom stijena. te pri konsolidaeiji ( magmatske stijene ), temperaturnim promjenama i slieno. Za njihovo potpunije definisanje potrebno pozna"ati slijedece karakteristike: naein postanka ( gcnezu ), polozaj u prostoru, orjentaciju, oblik. dimenzije, vrstu i karakterstike ispune. PoslOji vIse klasifikacija pukotina. Prema genctskoj kalasifikaciji pukotine se dijele na: -primarne ( iucenje, usiojavanje, dehidrataeija )

-tektonske ( paraleine osama nabora, paraieine rasjedima iIi pod nekim uglom) -pukotine rnehanickog raspadanja ( do dubine 15-30 m ) -gravitacione ( pri klizenju i odronjavanju ) -tehoogene ( nastaju pri miniranju, slijegan,iu i iskopavanju ) Primarne pukotine nasta!e su u fazi formiranja stijene, dok su ostale pukotine koje se zovu jos i sekundarne, nastale zbog djelovanja endodinamickih i egzodinamickih faktora kao i djelovanjem covjeka na vee formiranu stijenu. U fazi formiranja magmatskih stijena nastaju pukotine zbog promjene zapremine tokom h!auenja magme. Pri susenju vlaznih sedimenata i zbog prornjene zaprernine nastaju tzv.pukotine isusivanja. Usljed prekida u sedimentaciji formiraju se meduslojne pukotine iIi pukotine uslojavanja. Meuu sekundarnim pukotinama posebno znacenje imaju one koje su nastale djelovanjem pritiska na stijenu. Kod kinetickog razmatranja razlomnih deformacija osnovni kriterij predstavlja vrsta naprezanja koja je uzrokovala obrazovanje sistema pukotina. Prema kinematskoj klasifikaciji pukotine se dijele: -tenzione pUkotine -pukotine smicanja -relaksacionc pukotine Tenzioue pukotine javljaju se u naborima na spoIjriim krivinama sarnica, a uz rasjede kao posljedica kretanja rasjednih blokova. Obieno su otvorene, bez ispllne, ili su naknadno ispunjene razlieitim materijalom. Mogu biti nepravilne, socivaste iIi peraste (uz rasjede ). Javljaju se llpravno na pravac najmanjeg pritiska-03 . Pukotine smicanJa su po obliku obii'no bliske ravnima i pokazuju tragove kretanja ( em-dm pomjeranja blokova ) pre1azeei u rasjede. Zidovi su im g!atki i obieno blisko postavijeni tako da nemaju ispunu ( nisu zice ) a na zidovima obicno posjeduju strije ( brazde ) koje su paralelne pravcu kretanja. Nastaju paralelno sa smjerom srednje jakog pritiska (02 ) a sa smjerom najveceg pritiska (01) zatvaraju ostar ugao. Relaksacione pukotine nastaju u ravnima upravnim na smjer maksimalnog pritiska (od u fazi kada njegovo djejstvo prestane i nastupi relaksacija u stijenskoj masi. Pukotine su obicno zatvorene, zbijene i rayne. Na sliei 47. prikazan je polozaj pukotina prema kinematici nastanka njihov izgled

96

97

Polaiaj pukotina prema kinematici nastanka i njihov izgled (b r smjer najveceg pritiska. 8tO moze zatim otdati.1. Naprimjer. a iznad podzemnih prostorija moze doei do naglog prolamanja stijena. 02 -smjer srcdnje jakog pritiska. paralelno poredanih pukotina koje se zovu pukotinski klivaz. nastaju razlieite magmatske intruzivne stijene. Podaei a pukotinama se nakon terenskih istrazivanja statisticki obraduju i grafieki prikazuju odredenim dijagramima. Navedene pukotine negativno uticu na fizicko-mehanieke karakteristike stijena.1. pojave pojedinacnih pukotina. one su eesto koneentrisane i Cine sisterne pukotina.y z taeke u kojoj se ona nalazi. blokove odredenih dimenzija.2. Dimenzije pukotine definisu ~ezinu duzinu i sirinu.osteeenja bitna za stabilnosl kosina i iskopa.itosferi. naCin otkapavanja.1.. Oblik pukotine odreduje se njenim oblikom po pruzanju (ravna. stepenicasta ) i oblikom njene povrsine ( glatka . 3. granulometriji. 2-pukotina smicanjo. usporiti i poskupili izvocienje daljih radova. cvrstoci i stepenu vlainosti. Za utvrdivanje osnovnih parametara sistema pukotina neophodno je odrediti broj zastupljenih istovrsnih pukotina prema kinematici nastanka. valovita. Kod duze pukotine njen polozaj se odreduju s dvije tacke ili viSe. PriIikom ubiranja terena u okviru ubranih stijena formiraju se pukotine paralelne asi nabora koje se nazivaju klivaz. Tokom prodiranja prema povrsini magma se postepena hladi i postaje viskozna.relak. U dnu sinklinala prilikom izrade podzemnih prostorija javljaju se veei pritisci. Taj proces je posljedica manje gustoee magme od stijena Iitosfere ( sto dovodi do magmatskog uzgona ) i postojanja plinova. za cjelovito proucavanje sistema pukotina nuzno je utvrditi i sve karakteristike pojedinih istovrsnih pukotina i pojedinaenih pukotina koje Cine sistem. a utvrdivanjem horizontalnosti za horizontalne). a odredena je njenim elementima polozaja (smjerom i uglom nagiba za nagnute pukotine. 4. Prilikom izvodenja podzemnih radova kroz rupture moze doCi do prodora vode i gasova. br smjer najmanjeg pritiska. posto popusti visoki pritisak pod kojim se pnmarno nalazi. prouCavanju geoloskih strnktura treba posvetiti posebnu paznju. Kod rasjeda klivai moze biti paralelan s paraklazom iIi pod odredenim uglom na nju. . ondaje njihov polozaj u odredenoj vezi s elementima nastale makrostrukture.usvajanja geometrijskih karakteristika ( visina i nagib etaze.wciona pukotina) Polozaj pukotine u prostoru odreden je koordinatama x. ). zatim pomicanje blokova u tunelima. Orijentaeija pukotine mjeri se geoloskim kompasom. 98 99 . pri boranju i rasjedanju terena u slojevitirn stijenama nastaje sistem uskih. pukotine ) mogu prouzrokovati klizanje i odronjav~e terena. U terenu se rijetko nalaze pojedinaene ( slucajne ) pukotine.. Ako su pukotine nastale kao posljedica veCih tektonskih poremecaja. Poznavanje ispucalosti stijenskih masa ima veliki znacaj kod projektovja kamenolorna tj. Magmatizam Magma iz unutrasnjosti Zemlje prodire prema povrsini kroz ndiCite pukatine i kanak. a takode i obradivost rnagmatskih stijena. para i visoke temperature kojom magma topi stijene i siri postojece pukotine. medusobne odnose u prostoru medu istovrsnim pukotinama i ukupan broj pukotina u sistemu. itd. Pukotine lueenja ( kackasto iIi paraleiopipedno i bankovito do plocasto ) znatno olaksavaju eksploataciju. Zbog naprijed navedenQg. U slueaju da ana kristaIizira u ). te mogucnosti koristenja kamena kao pnrodnog gradevinskog materijala. Pojava zaostajanja "i kristalizacije magme u untrasnjosti naziva se plutonizam. Meautim. 4. ujedno i manje pokretna. /-tenziona pukotina. pravcem pruianja za vertikalne. Tereni sa rupturama imaju manju stabilnost a lokom zemljotresa gradevinski objekti na ovakvim terenima trpe veea ostecenja. Uz to. ako su sistemi pukolina jako gusti veoma je tesko dobit. broj etaze i s1. Poznato je da rupture ( rasjedi.e materijal ispune pukotine i to prema mineralnom sastavu. jer one upucuju na mehanicka Za prognoziranje uvjeta gradenja na nekom terenu neoph~dno je pored drugih elemenata istraiiti i geoloske strnkture tog terena. gustih. Naprotiv.4. hrapava ). Istraiiva'1ie pukotina ima posebno znaeenje u sklopu inzenjerskogeoloskih istrazivanja terena. Znacaj gradevinarstva proucavanja geoloskih struktura sa aspekta Slika 47.1. Vrsta i karakteristika ispune defini. kao i primjene kamena.

. pepela i drugog eruptivnog materijaIa. preuzeto iz Herak.48 ) nastao od lave. Vaino je naglasiti da su pri jednakoj temperaturi. Mauna Loa ria Havajima. Kad intenzivna vulkanska aktivnost prestane. Ra5poredvulkana na Zem!ji (po Ramseyu. AI. izljeva i drugih oblika vulkanske aktivnosti na povrsini litosfere. solfatare ( prevIadava sumporvodonik ). Uz to ana sadrii . mofete ( llgIjen-dioksid ). kisele magmc viskozne. i Ti. Fe. Na tom zavrsetku obicno se formira kupast oblik (s1. Tamboro na Sumatri. Mg. Etna. H 2 0. a slikatni rastop koji izbija na povrsinu naziva se lava. Tokom istorijskog razdoblja bilo je aktivno oka 800 vulkana rasporedenih u vise pojasa. Fuji u Japanu. S02. Etna.). Si. H 2 S. HCl. Vezllv. Ararat II Turskoj. a to njeno svojstvo ovisi 0 hemijskom sastavu i temperaturi. Medutim. Sve manifestacije do kojih dolazi izlaskom magme na povriiinu nazivaju se zajednickirn imenom vulkanizam. Prema naucniku Bowenu (1956) postoji sarno jedna izvorna magma bazicnog sastava iz koje kristalizacijskom diferencijacijom . Vulcano i Stromboli. nastaju sve vrste magmatskih stijena. lJ 99250/0 kolicine luagma je sastavljena od 0. 1989) 100 101 . To su postvuIkanske pojave. havajski vuIkani ). Meru i Kilimandaro u Afriei itd . HF itd. Vulkan predstavlja zavrsetak duboke pukotine cjevastog oblika kroz koju magma izbija nu povrsinll litosfcre. Stika 48. dolazi do mirnog izljevanja kroz pukotine litosfere bez formiranja vulkanske kupe ( naprimjer. Demavent u lranu. 1984) U podrucju SredozemIja poznati su vulkani Vezltv. NaCin rada i oblik vulkana ovisi 0 koliCini i sastavu plinova i 0 pokretljivosti 111agme. na povrsinu mogu izlaziti razliciti plinovi i pare iz magme koja u unutrasnjosti litosfere jos nije posve ohladena. ako je vodena para u podredenom odnosu ( sto je cest slucaj kod bazicnih fluidnih lava) . Ljcvkasto udubljenje formirano na vrhu kupaste uzvisine naziva se kraterom. Tokom tog vremena maze biti izvorom povremenih vulkanskih erupcija. japanski i meksicki vulkani ).Pelle na Martiniku. Recentna erupc(ja vu/kana Cerro Negro ( Nicaraglloj (iz Birkeland & Larson.ios i neke lahkoisparljive komponente koje se zajednickim imenom nazivaju plinovima i paramn (CO" CO. Ako u sastavu plinova preovladava vodena para ( sto je cesto karakteristika kiselih viskoznih lava.Magma predstavlja silikatni viskozni rastop. vee se poput tjesta izdize iznad vulkanskog grotla. ali vezanih za podrucja mladog boranog gorja i velikih tektonikom deformisanih zona ( s1. a bazicne fluidalne. Ponavljanje izliva moze rezultirati nastankom debelih ploca efuzivnih stijena na velikoj povrsini. S obzirom na visoku temperaturu magme o (600-1200 C) ona se moze hladiti hiljadama godina. Na. Mt. K.49 ) Slika 49. Dekkan u Indiji. njezinim naglim oslobadanjem dolazi do ekspIozivne erupcije i nastaju vulkanske kupe (naprimjer. a medu njima su vaznije fumarole ( vodena para i plinovi ). a II ostalim podrucjima: EIbrus i Kazbek na Kavkazu. Ca. gejziri ( vruca voda i para ). Krakatall ( izmedu Sumatre i Jave ). Naprimjer bazaltska lava vulkanu Maunaloa na Havajima teee brzino111 oko 16 km/h. a kisela lava vulkana Mont Pele na Martiniku ( SI od Venecuele ) uz snizenu temperaturll uopstc ne teee.

Raspored potresnih iarj. Najaktivnija seizmicka podrucj a na Zemlj i su: -cirkumpacificko podrucje uz rubove Tihog okeana ( odgovara subdukcijskim i u manjoj mjeri. Kavkaz. Mala Azija. a om jaCi. poznati su pod opstim imenom trusovi. Stoga su tektonski potresi uglavnom vezani za geosinklinalne oblasti a rijetko za stare ukocene stjenovite mase ( platforme ). vulkanskc. kao i prelna nacinu manifesacije san1ih potresa na Zemijinoj povrsini. Slabiji potresi plitkih zarista nastaju u podrucju okeanskih grebena Vulkanski polresi javljaju se u vulkanskim oblastima.desno-spustanje iarista u zoni subdukcije ( prema Wvllieju. Urvinski (urusni ) potresi nastaju u onim dijelovima Zemljine kore. pecine i drugi prazni prostori u litosferi.. Nastaju usljed velikih napona u kanalu i proboja lave. u kojima postoje supljine. siabiji i manjih razmjera od tektonskih pOlresa.) (iz Birkeland & Larson. ali isto tako i na povrsini Zemlje u nestabilnim terenima. gdje se oslobada ako 15% ukupne seizmicke energije. preuzclO i::: Herak. a manifestuje se pojavama potresa. kojem pripadaju Sredozemlje. Pretpostavlja se da njima pripada oko 7% od svih potresa uopste. zemljotresi se dijele na tektonskc. gdje dolazi do rasjedanja. Seizmicka aktivnost je rezultat endodinamskih procesa. Vulkanski potresi su znatno Ijedi . gdje su registrovana zarista najjaCih potresa kojima se oslobada oko 80% ukupne seizmicke energije. transformnim rubovima pacificke ploce). a dolaze najcesce kao prethodnica vulkanskim erupcijama.1. Pamir. urvinske i vjestacke. koji so manifestuju kao potresi i vibracije u litosferi i na njenoj povrsini. U svim ostalim seizmicki aktivnim podrucjima na Zemlji oslobada se preostalih 5% energije. San Francisko razrusen potresom tektonskog porijckla ( 1906 god.50 ) Slika 51. Glavnim potresin13 smatraju se ani koji SD nastali kao posljedica tektonskih poremecaja koji izazivaju pucanje i vibracije lito sfere uz oslobadanje energije.~ta ( hipocentara): lijevo-plitki potrest u podrucju okeanskog grebena.3. Himalaji. Iran. u kojima su stijene zahvacene orogenim pokretima. lako zem~jotresi traju svega nekoliko sekundi. Burma i Malajski arhipelag (adgovara zoni kolizije izmedu africke i indijske ploce s juga i cvroazijske ploce sa sjevera). Ovi potresi su lokalnog karaktera i njima pripada oko 3 % od svih potresa uopste.4. pa sc kao takvi smatraju lokalnim potresima. lznenadni poremecaji u Zemlji.51 ). Proucavanjem ove vrste dinamickih kretanja u Zemlji i njenoj kori bavi se posebna disciplina nazvana seizmoiogija. Lokacije vainijih zarista potresa prikazane su slikom 52. 102 103 . s dubokim zaristima. Prema uzrocima njihovog nastajanja. a najcesce zbog eksplozije i iznenadnog oslobadanja gasova i para. Oni se javljaju u labilnim terenima. trusovi se cesce u narodu nazivaju zemljotresi. Prema poslavkama Nove globalne tektonike potresi nastaju pomicanjem litosfernih ploea. Hipocentri vulkanskih potresa nalaze se uglavnom na dubini od 30-50 km . -mediteransko-transazijsko podrucje. 1984) Slika 50. u zonama subdukcije ( sl. Seizmicka aktivnost transformnih rasjeda. na povrsini litosfere mogu izazvati katastrofalne posijedice. 1989) Pretpostavlja se da tektonskim potresima pripada oko 90% svih potresa. (s1. Kako se pri ovim potresima i vibracijama Zemlja "trese". Vjestacki potresi najcesce se javljaju u oblastima miniranja i eksplozija u vezi sa radovima u Zemljinoj kori.

TreCi stepen-te:i:a ostecenja: vece i dublje pukotine u zidovima. rusenje dimnjaka. a do danas ih je bilo u upotrebi 38.razaranje: pucanje zidova. Drugi stepen-umjerena ostecenja: lnanje pukotine u zidovima. pojava pukotina na dimnjacima i padanje dijelova dimnjaka. -Modificirana Mercallijeva skala ( MM) s 12° iz 1931. skala MSK-64 najpotpunijaje ( i za gradevinarstvo najprihvatljivija ) od svih do sada predlozenih jer polazi od vrste gradevina te vrste i koliCine ostecenja nastalog potresom odredenog stepena.lahka ostecenja: sitne pukotine u malteru.zgrada ad neobradenog kamena. koja se 1 danas koristi kod nas. godine s 12°. Prvu opisnu skalu intenziteta dao je Pignatoro 1783 godine. Zivotinje su uznemirene. Intenzitet potresa u epicentru oznacava se s 10. Zgrade se potresaju iz temelja. c) Prirodne pojave. S obzirom na opisane karakteristike intenziteta potresa. a na temelju skale intenziteta. . padanje crijepa sa ITova. b) Gradevinske konstrukcije. kuce oblijepljene glinom. Prv. 1984) I Tipovi zgrada ( zgrade kod kojih nisu primjenjene aseizmicke mjerenja) Tip A. djelimicno rusenje zgrada. a na bilo kom drugom mjestu s Im. s Osnovne karakteristike od kojih polazi MSK-64 skala. naziva se epicentrom. Intenzitet potresa ( izrazen u stepenima od V do XII ) V O Jak potres-potrcs koji budi iz sna a) Potres tog stepena osjete svi !judi u kucama i mnogi pod vedrim nebom: mnogi se bude iz sna.Linije koje spajaju sva rnjesta jednakog intenziteta potresa jesu izoseiste. 3. otvorene pukotine. 4.Raspored glavnih epicentara potresa na Zeml}i (po Gutenbergu.Stika 52. IV Grupirana obiljezja skale a) Ljudi i okolina koja ih okruzuje. stepen. -Japanska skala sa 7° iz 1950. Podjela u ska1i: 104 105 . Pet. Koriste se jos svega cetiri: -Mercalli-Cancani-Siebcrgova skala (MCS ) iz 1917. opadanje krupnih komada maltera. osipanje komadi6a maltera i ljuskica bojc sa zidova i plafona ( stropova ). i -Medvedev-Sponheuer-Karnikova skala ( MSK-64) iIi UNESCO-skala s 12° iz 1964 godine. rusenje unutrasnjih zidova. zgrade od blokova i montazne zgrade od prirodnog obradenog kamena. podjelom i opisom potresa od V do XII stepena. Predmeti koji vise Mjesto nastanka potresa u dubini Zemlje nazi va se hipocentrom. prikazane su u nastavku. seoske zgrade ad nepecene opeke. Tip B-obicne gradevine od pecene opeke. razaranje konstruktivnih veza. stepen-totalna oste6enja: potpuno ruset\ie zgrada. TipC-armirano-betonske zgrade i dobro gradene drvene zgrade II KoliCinske karakteristike ( procentualni odnos ostecenih gradevina prema postojecem broju gardevina ) Pojedine-do 5% Mnoge-do50% Vecina-priblizno 75/j-o III Klasifikacija ostecenja 1. godine ( koristi se u SAD-u ). Cetvrti stepen. prellzeto I:::: Herak. 2. 5. a mJesto vertikalne projekcije hipocentra na povrsini u kojem se osjeti najjaCi udar. kao i one s djelimicnom drvenom konstrukcijom. JaCina potresa u epicentru oznacava se stepenima.

a puni mogu presusiti. Mala crkvena zvona pocinju zvoniti. ako je udar okomit na ravninu njihanja. a mnogi tesko odrzavaju ravnotezu. Vise6i predmeti (lusteri) djelimicno se oste6uju. b) Mnoge zgrade tipa C trpe stetu prvog stepena. VIII Stetan potres-potres koji izaziva jaka ostecenja zgrada a) Opei strab i panika: potres se jako osjeca i u automobilu u pokretu. a) Potres osjete svi Ijudi u kueama i pod vedrim neborn. Velike stete vidljive su na namjestaju. Domace zivotinje bjeze iz stala. TekuCine se izlijevaju iz otvorenih posuda. U mnogim slucajevima lome se stakleni predmeti i posude. U ponekim slucajevima krive se zeljeznicke pruge. Pored takvih. Na mnogim zgradama tipa A nastaju stete treeeg stepena. Mijenja se izdasnost izvora i nive vode u bunarima. Ljudi istrcavaju iz ku6a na ulicu. Pojedine zgrade tog tipa trpe stete petog stepena.a u kamenim ogradama i zidovima pukotine. O IX Ograniceno razoran potres-potrcs koji izaziva opea osteeenja gradevina O a) Opca panika. Grane na drveeu se lome. a pojedine i cetvrtog. Podzemne cijevi se djelomicno lome.jako se njisu. U veeini slucajeva zaustavljaju se salovi s njihalom. a putevi se osteeuju. a aktivni presusiti. b) VeCina zgrada tipa C trpi stete drugog stepena. Pukotinc u tlu mogu imati sirinu i do nekoliko eentimetara. Mnoge zgrade tipa A trpe stete petog stepena. Nezatvoreni prozori i vrata se nji. a voda se muti zbog dizanja mulja. Voda u jezerima se muti. Spomenici i stubovi padaju. a neki gube ravnoteiu. a ponekad i prevrcu. c) Dolazi do klizanja tla na bokovima USJeClma puteva. Izdasnost i niva vode se mijenjaju. a djelimicno i prevrce. U pJaninskim predjeJima mogu6e su pojave kJizanja. a poneke zgrade iz ove grupe trpe stete treceg stepena. Na rezervoarima se javljaju ozbiljna ostecenja. VIO Dosta jak potres-potres koji izaziva paniku. Pukotine koje se javljaju u terenu mogu imasti sirinu i do 10 em. zivotinje bjeze na sve strane. kao i izdasnost izvora. Mnoge zgrade tipa A imaju osteccnja cetvrtog stepena. c) Na vodenim povrsinma nastaju valovi. U brdovitim podrucjima ucestali su odrani i odvaljivanje yelikih komada 106 107 . b) pojedine zgrade tipa B i mnoge zgrade tipa A trpe ostecenja prvog stepena. Pojedine zgrade tipa A trpe ostecenja drugog stepena. Mogu se pojaviti novi izvori. Kamene ograde i zidov1 se fuse. Statue i kameni spomenici okrecu se ake svog postolja. Velika zvona zvone.S vodom i bez nje mogu biti izbaceni pijesak i mulj na povrsinu. voda izbija na povrsinu i izljeva se. maze se pojaviti i veCi broj rnanjih pukotina. b) Moguee su stete prvog stepena na pojedinim zgradama tipa A. c) Mogueaje promjena izdasnosti izvora. Presahli bunari se pune vodom. a na pojedinim stete cetvrtog stepana. a mnoge zgrade tipa B stetu drugog stepena. Nivo vode u bunarima se mijenja. a pojedinc petog. Nepricvrsceni predmeti se pokrceu. Potres osje6aju Ijudi i u vozilima koja se kreeu. Rjede nastaju kJizista na sljunkovito-glinovitim obalama. Tezak namjestaj se pomice. b) Mnoge zgrade tipa C trpc osteeenja treeeg stepena. a pojedine cetvrtog.sll. c) U nekim vlaZnim tlima moguce su pojave pukotina sirine do I em. PreSllsenl izvon St: mogu ohnoviti. VIIo Silan potres koji izaziva ostecenja gradevina a) Ljudi bjeze iz kuea u panici.Slike na zidovima se pomicu. Na spojnicama cjevovoda nastaju osteeenja. Na mjestima gdje su putevi zasjeceni u padine mogu se pojaviti klizista i pukotine. c) U ravnicarskim predjelima s visokim nivoom podzemne vode. Rijetko dolazi i do lorna cjcvovoda na spojeviIna. Mnoge zgrade tipa B dobijaju ostecenja cetvrtog stepena.

U njoj su zastupljeni seizmicki aktivni rasjedi od kojih je najbitnija sprecanskokozaracka rasjedna zona. Cijevi u POdZCI11nin1 instalacijama se lon1e. makadam ) nastaju valovite defortnacije. Odredivanje ovog intenziteta trazl posebno iz~cavanje. Najvainije seizmogeno podrucje je Treskavica. VeCina potresa ima svoj pocelni stadij sa slabijim udarima-for sok.5 log h +3 M-Inagnituda h-dubina zarista (km) Io-intenzitet potresa u epicentru Razorno djelovanje potresa bit 6e vece ako je zariste plice. a prostire se sjeverno ad linije Rudo-Bosanski Novi.V. zeijeznicke pruge i putevi postaju neupotrcbljivi. odnosno. Nastaju nova jezera. I\1ogu nastati nova lczera. Yoda iz kanala. nastaju velike pukotine u tlu i velika horizontalna i vertikalna premjestanja stijenskih masa. Magnituda nekog potresa odreduje se kao dekadski logaritam maksimalne amplitude u odnosu na standardni ( etalonski ) potres. U susjednoj Hrvatskoj sreclnja dubina zarista potresa nalazi se oko 15 km. Centralna zona je seizmicki dosta mirnija od prethodne.stijena. Mostovi.Cijevi u podzemnim instalacijama se savijaju i lome. Zeljeznicke pruge se krive. rijeka i jezera se izlijcva. Nivo vode u bunarilllU se nlijenja . Najznacajnija seizmogena podrucja su Gatacko i Nevesinjsko polje. . vee ina zgrada tipa A trpi ostecenja petog stepena. Seizmotektonske defortnacije na ovom podrucju izazvane su horizontalnim kretanjima na rasjedima. Podrucje BiH podijeljeno je na lri glavne zone: sjeverna. a najvaznija struktura je Busovacka rasjedna zona. te vrbaski rasjed kod Banja Luke.5. . Odnos magnitude M i intenziteta potresa u epicentru 10. Na nasipima i branama dolazi do kriticnih o'tccenja. Nastaju velike pronljene u rezimu podzemnih voda. b) Teska su oste6enja na solidno gradenim objektima. c) U tiu nastajc veliki broj otvorenih pukotina i rasjeda.Podrucje Bosne i Hercegovie izlozeno je potresima CIJa Jacma dostize 8-9 stepeni Mercaliijeve skale.. zalede Makarske.godine. Tu mjeru definisao je Richter I 935. nastaju odronjavanja velikih razmjera u planinskim predjelima iii na obalama rijeka i drugih vodotoka. a rijeke mogu promjeniti smjer svog taka..1. centralna i juzna. Za naSu zemlju uradena je seizmotektonska karta na kojoj je prikazana debJjina Zemljine kore. Seizmogena podrucja su Banja Luka . Doiazi do aktiviranja mnogih kiizista. moguce je potpuno rusenje svih gradevina iznad i ispod zemlje.53 ). Nastaju velika klizanja i adroni stijenu.5 M -3. c) U tiu se pojavljuju otvarene pukotine sirine od nekoliko centimetara do 1 m. XIIo Katastrofalan potres-potres koji izaziva promjenu reljcfa b) Stete su veOl11a velike. a 100xlOO (l0000) jaci magnitudn 2. Sjeverna zona obuhvata sjevemu Bosnu. Muoge zgrade lipa B trpe ostecenja petog stepena.2. pa se po njemu magnitudna Ijestvica naziva jos i Richterovom. prel11a S. Nastaju teska ostecenja na mostovima. brane. itd. x!' Razorni potres-potres koji izaziva opce rusenje zgrada b) Muage zgrade tipa C trpe ostecenja cetvrtog stepena. najslabiji potres s oslobodenom energijom ad oko 10 5 J ima magnitudu O. cija je magnituda 0.lacina potresa u zaristu ( hipocentru ) oznacava se magnitudom M. Slabije vezana tia khze niz padine. Tuzla i Derventa. Xlo Pustosni potres-potres koji izaziva katastrofu Na osnovu kolicine oslobodene energije. 108 109 . a isto taka i na strmim morskiul obalama.rasjedi. Stona i Dubrovnika. slabiji-after liok ( s1. a pojedine zgrade tog !ipa i petog stepena. c) Povrsinski izgied Zel11lje bitno se m~ienja. Na povrsini puteva ( asialt.3. Sto puta jaci potres ima magnitudu I. Brojevi 0. Medvedevu (1965 ) moguce je odrediti formulom: 10=1. i tako redom. ovisno 0 dubini zarista. Premjestaju se stijenske mase u horizontalnom i vertikalnom smjcru. u takvoj skali oznacavaju magnitudu M=8. epicentri potresa.nakon cega slijedi glavni udar. Na obalatna rijcka mogu6a su fOrIl1iranja velikih klizista.9 logaritamskoj 23 (s oslobodenom energijom od oko 10 J ) dok potres kaji se jedva osjeti ima magnitudu 1. da bi poslije njega nastupili zavrsni. Seizmotektonske defonnacije su prouzrokovane nonnalnim rasjedanjem Juzna zona ima vise rasjednih struktura znacajnih za seizmicku aktivnost.

s naglaskom na veeu nepovoljnost onih s krupnijim zm!ma. Amplituda talasa u vezanim stijenama iznosi do 2. duzine i d09m. te lokalnih uvjeta 0 kojima ovisi poveca. aridno-insolaeija i vjetar ). Seizmogram potresa s dvafor . Iskustveni podaei svjedoee da je razomo djelovanje potresa izrazitije na povTsini nego u dubini. razliCite elasticnosti i gustoee. a u nevezanim i do 30 ell. U seizmicki aktivnim podrucjima urbani sticka rjesenja treba osmisliti tako da se opasnost za Ijude svede na minimum. Brzina sirenja talasa ovisi 0 materijalu kroz koji prolaze. Kroz njih se potresm talas! prenose ravnomjemo. undae secundac iii S-talasi. Znacajno je da egzogene sile zajedno sa proeesima i pojavama koje uzrokuju imaju adraz u dijelu litosfere u kojem se vrse gradevinski radovi i grade razni objekti.stijene.nje . gnajsevi . Egzodinamika Egzodinamika proucava zbivanja u atmos. vibriraju okomito na smjer sirenja. koja se naziva diskontinuitetom. Poznato je da su zgrade od betona sa skeletnom armaturom znatna otpomije od zidanih kamenih zgrada kao i zgrada od opeke.feri. dolomiti. ostecenja gradevmsklh obJekata ovisit 6e i 0 njihovoj udaljenosti od epicentra. najbrzi Sil. Potres se registrira uredajem koji se naziva seizmograf. ali da se od njihovog razomog uticaja mozemo zastiti odgovarajuCim planiranjem. Savremeni egzodinamski procesi djeluju na Zemljinoj povrsini ovisno od klimatskog uticaja ( nivalno podrucje-snijeg i led. U dosadasnjoj praksi spoznali smo da se zemljotresi ne mogu predvidjeti. sto ujedno oznaeava granicu medu medijima. Tako recimo na dubini od 15 m potres se mamfestl\Je sa samo oko 10% razome snage koja je registrovana na povrsini. rasjedi. sporiji su od P-lalasa za oko 1. geoloskoj gradi stijene i nai'inu gradnje.2. moguce je izdvojiti podrucja na kojima odredeni objekat trebamo temeljiti i konstrukeijski koncipirati tako da izdrzi ocekivani potres. -Transverzalni talasi. projektovanjem i izgradnjom objekata. 4.a razlikuju se naCinom i brzinom sirenja: -Longitudinalni taiasi.Stika 53. Seizmicki su opasne sve nevezane . 110 pjeScari . Sporiji su od PiS talasa i imaju najmanju vaznost. polozaj slojeva. krecnjaci. a najsporiji u nevezanim. Prilikom izgradnje u seizmieki aktivnim podrucjima. nuzno je VOG!t! racuna i 0 lokalnim uvjetima ( reljef. vibriraju u smjeru sirenja potresnog udara. Naselja treba da budu sirokih uliea i sa dosta zelenih povrsina ravnomjemo rasporedenih po eijeloj povrsini grada.5 em. Na osnovu zakasnjenja S-talasa prema P-talasima maze se izracunati mjesto epicentra.. glineni skriljei i njima sliene stijene. a brzina im raste s dubinom. kvarciti. cvrstim stijenama. humidnovoda i organizmi. te litoloskog sastava i tektonske grade. hidrosferi i biosferi. klizista. Stijene na kojima radimo mogu se u seizmickom smislu podijeliti u dvije grupe: a) seizmicki bezopasne stijene i b) seizmicki opasne stijene. itd). Na poveeanJe seizmicnosti u tim stijenama znatno utice visok nivo podzemne vode. sire se konveksno prema sredistu ZemUe. Najbrzi su u vezanim. i njihove uticaje na Zemljinu koru. i to vise iIi manje paralelno. potresni se talasi iii reflektiraju iIi lome. Osim nacina i dubine temeljenja. izazlvaju stezanje i rastezanje stijenske rnase. undae longae iii L-talasi sire se sarno kroz litosferu. konglomeratai. bez narusavanja njegove funkeionalnosti. iIi ~manjenje stepena seizmickog intenziteta.7 pula. -Dugi talasi. glavnim udarom ijednim after . U grupu seizmicki bezopasnih stijena ubrajaju se sve cvrste stijene ovim redosljedom: magmatske stijene. Egzogene sile djeluju na Zemljinu koru s tendeneijom da izvrse peneplenizaciju (izravnjavanje) reljefa na podrucjima gdje su endogene sile dovele do stvaranja neravnina u reljefu. Ovi procesi manifestuju se kao: III .foka. Na prelazu iz jednog medija ( koji ima odredenu elasticnost i gustocu ) u drugi. Zakljueak koji proizilazi iz ovih podataka jeste da u potresnom podrucju objekte treba temeljiti dublje. Na osnovu ucestalosti potresa i njihove jaCine na nekom podrucju. undae primae iii P-talasi.fokom Potresni udari sire se u talasiIna koji rezultiraju jaCim iIi slabijim vibracijama. za sto su potrebne najmanje tri seizmoloske stanice ( ne u pravcu !).

NajcesCi uzrok fizi6kog raspadanja stijena je dncvno i godisnje temperaturno kolebanje. predstavlja zaStitni pokrivac dubljih svjezih dijelova stijenskih masa. itd. odnosno zamrznuta voda u porama kamena ( led ima veeu zapreminu od vode za oko 10 % pa sc stvaraju visoki pritisci ). Pri tome sulfidni minerali pirit i markasit oksidisu pretvarajuci se u limonit. -osipanje.-povrsinsko raspadanje stijenskih masa. Sa inzenjerskogeoloskog aspekta zona raspadanja moze da ima negativnu i pozitivnu ulogu. -odroujavanje. Proucavanje egzodinamskih procesa omogu6ava ocjenjivanje pogodnosti nckog tcrena za izgradnju gradevinskih objekata. 4. raspadanje stijena. ). pirokseni i amfiboli u serpentin ) i hloritizacija ( biotit. pa se takva izmjena stijena naziva fizicko-hemijsko raspadanje. a mogu djelovati i kao lokalni egzodinamski procesi ( npr. odnosno planiranje i projektovanje odgovarajucc zastite u slucaju njihovog . Egzodinamski procesi mogu biti vezani za veee prostare kada se tretiraju kao regionalni ( npr. -sufozija. Hemijsko raspadanje predstavlja hcmijske izmjene stijenskih masa kao sto su hidratacija. Vidovi hidratacije su kaalinizacija ( feldspati i liskuni u kaolinit ). -fiuvijalna erozija. sufozija-ispiranje tla. crozija ).temog djelovanja. Hidratacija je proces vezivanja cestica rastvorenih u vodi sa molekulima vode. Hidroliza predstavlja razlaganje slozenih silikata uz prisustvo vade sta je praceno iZdvajanjem kiseline. odronjavanje. Usljed pramjene temperature dolazi do sirenja i skupljanja mineral a odnosno do pojave prslina i pukotina. Hemijske izmjene nastaju u onim dijelovima stijenskih masa koje su dostupne dejstvu vode. hloridi ). Oksidacija predstavlja proces djelovanja slobodnog kiseonika na minerale sa dvovalentnim zeljezom ( pirit. serpentinizacija ( olivin. -Iednicka erozija. -klizeuje. sporije u karbonatnim stijenama a najmanje i najsporije u stijenama silikatnog i silicijskog sastava. -erozija padina. -zamocvarenje.1. magnetit. Ovim procesom oslobada se sumporna kiselina koja razlaze druge minerale ( feldspat. Fizickim raspadanjem tretira se meh. Zona stijenskih masa u kojoj dolazi do znacajnije izmjene fizickih osobina i hemijskog sastava naziva se zona iIi kora raspadsnja ( 81. -karstna erozija. biotit.micko usitnjavanje stijenske masc. U okviru ovih zona u odgovarajucim uvjetima formir~u se klizista a u 81ucaju potresa u okviru njih izra. CO2 i drugih hemijski aktivnih supstanci. -abrazija.2. Povrsinsko raspadanje stijenskih mas a velike vlamosti. -colska erozija. Povrsinsko raspadanje stijenskih masa je najrasprostranjeniji savremeni geoloski proces. U prirodnim uvjetima fizicko i hemijsko raspadanje djeluju zdruzeno. Negativna strana zone raspadanja ogleda se u Cinjenici da stijenske mase imaju manju cvrstocu te su manje otpome na mehanicke uticaje i eroziju.zeniji 112 113 . . Hemijske izmjene stijenskih masa su najbrze u onim stijenama koje sadrZe lahko rastvorljive minerale ( sulfati . Slieno razomo djejstvo ima i mraz. Nestabilni alumosilikati prelaze u minerale glina.54 ). Sa dubinom proces fizickih i hemijskih promjena postaje sve sporiji. amfibol i piroksen u hlorit ). olivin. ako nije erodovana.denudacija. profil terena sa korom raspadanja Ova kara moze biti razliCite debljine od nekoliko mm do oko 20 m. rastvaranje i hidroliza. itd. Ono se sastoji iz fizickog ( mehanickog ) i hemijskog raspadanja stijcnskih masa. Na povrsinama kamena zahvacenog ovim procesom uocavaju se mrkozute mrlje koje prljaju kamen i narusavanju njegov izgled osobito ukoliko je kamen glacan i poliran. klizanje terena. aksidacija. kiseonika. Ovaj proces je naroCito razvijen u tropskim predjclima u uvjetima visih tClnperatura i Slika 54. jer sarna raspadina. kale it ). Ove izmjene su najvece pri povrsini terena i liZ povrsine prslina i pukotina. ).

Erozija pad ina Erozija (lat.2. Povremeni povrsinski tokovi. Kao posljedica nakupljanja rnaterijala nosenog kisnim kapima i rnlazevirna kiSnice.denudare-ogoliti ) predstavlja proces spiranja i ogoljavanja terena pod djelovanjern atrnosferske i kopnene vode. u brdsko-pJaninskim predjelirna reljef se snizi oko 0. Vododerine imaju dubinu erozionih zljebova (s1. prisustva biljnog pokrivaca. Takode zahvaljujuci kori raspadanja razvijaju se poljoprivredna dobra i povecavaju povrsine obrasle sumorn. To je nglavnom slabo konsolidovan i stisljiv rnaterijal. a duzina im iznosi par stotina metara. nagiba terena. itd.2.erodere-prostrugati.Na denudaciju utii'u lokalni faktori kao sto suo geoloska grada i reljef terena. Takav primjer je kada se u okviru njih formira materijal ( glina itd. izglodavati ) padina je proces linijskog spiranja padina povremenirn mlazevima tekute vode. koliCina i intenzitet atmosferskih padavina. Profil terena sa korom raspadnja-l ( e/uvij ) cijim je kretanjem niz padinu formiran defuvij (2) I I Deluvij se odikuje ilovacastirn sastavorn i velikom poroznosti. Brzo se razblacuje. otpomost stijena prema mehanickom i hemijskom razaranju itd. ) koji se koristi u gradevinarstvu. Proces nastajanja jaruga prikazan je na slici 57. Tri faze razvoja erozionih :f(jebova Kod jaruga zljebovi su duhlji ad 2m ( mogu bili duboki do 20 m ) a duzina im moze biti oko 1 krn. Intenzitet erozije padina zavisi od geoloske grade terena. kJimatskih prilika. a sporo i nepotpuno drenira. B-horizontlana projekcija 114 115 . 4. vegetacija. javlja se deluvij. j' Slika 55. Razlika izmedu ovog procesa i procesa denudacije je u tome sto se pri denudaciji teren spira cijelom povrsinorn a pri eroziji dolazi do zljebljenja terena dut pravacajacih mlazeva vode. 4.3. Stika 56. Denudacija Denudacija ( lat. PriIikom crozije padina formiraju se odgovarajuCi erozioni i akumulacioni oblici. podlozan velikorn i neravnomjernorn slijeganju. lz navedenog proizilazi da je deluvij veorna nepovoljan rnedij za gradnju bilo kakvih gradevinskih objekata. Nagomilanje pokrenutog i nosenog sitnog rnaterijala vrsi se po lokalnim depresijama u reljefu iii dosta cesce pri dnu padina ( s1. Delnvij se formira od eluvija odnosno. Erozioni oblici su vododerine i jaruge dok su akurnulacioni oblici erozione plavinc. itd) lakse se izvode zahvaljujuci korama raspadanja. svojom snagom zljebe povrsinu terena i odnose rastresiti pokrivac. A-perspekfiva. Medutirn. Shema razvojajarllga. Mnogi inzenjerski zahvati ( kopanje kanala. Slika 57.su seizmiCki efekti. Proces se odvija diskontinuirano i dosta ravnomjerno po cijeJoj povrsini ( npr.5 mm godisnje ).55 ). ponekad Zone raspadanja rnogu irnati pozitivne karakteristike. daljem razaranju.56) do 2m.2. rnaterijala formiranog u kori raspadanja stijena. Pri tome vodene kapljice i slabiji rnlazevi vode nose sa soborn sitne mineralne cestice. a zasjecen i raskvasen jos i klizenju. .

k1isure ( kose obale ).Erozione plavine nastaju u blaZe nagnutinl iE ravnim dijelovima terena odnosno tamo gdje oslabi transportna moe povremenih vodenih tokova. Nivoi jezera i vecih rijeka su lokalne erozione baze. fundiranju mostova (izbjegavati terase iei u zdravu stijenu ). Intenzitet rijecne i potoene erozije ovisi od ve6eg broja cinilaca kao lito suo geoloski sastav i struktura terena. prisustvo i karakter tektonskih pokreta." slaba konsolidovanost. kanali. dok je nivo mora opca eroziona baza fluvijalne erozije. Intcnzivna erozija padina moze u kratkom roku uCiniti tcrcn neprohodnim za vozila i Ijude. mostovi. zabrana oranja terena sa nagiborn veCin1 od 20 0 . Udaranjem talasa u kamenite obale formiraju se udubljenja odnosno talasne potkapine. iii su stjenovite odnosno usjecene u osnovne stijene po stranama doline. 4. Navedene abrazione tvorevine prikazane su na slikama 59 i 60. slaba nosivost. Tako je naprimjer u karito rijeke Miljacke (1999. klima itd. Mogu biti izgradene od pij eska i sljunka 1 I ( s1.. Ukoliko podsjeeene mase padnu u more obrazuju se strmi odsjeci na obali mara koji se zovu klifovi. N ISKC!. podloznost slijeganju. u Lipnici kod Tuzle ( selo CaniCi ) bujica nosiin stabia krupnog drveea koja Sli probijala zidove kuea a scoski put je za kratko vrijeme nestao i pretvoren je u vododerinu. .2. terasa ravan Korito I . . To se desava pri bujicnoj eroziji kada se formira bltjicna plavina odnosno proluvij. Savntmpoa aluvi'jatna ' !. itd. 116 117 . Inzenjcrskogeoloske odlike plavine su: velika poroznost. U dolinama potoka i rijeka gdje preovlaauje vertikalna erozija ( zljebljenje korita ) formiraju se kanjoni ( skoro vertikalne obale ). One nastaju produbljavanjem rijeenog iii potocnog korita odnosno usijecanjern nove doline u starom i relativno sirokom dolinskom dnu. odnosenju razorenog materijala i njegovom talozenju. Na podrucju Tuzlanskog kantona tokom 2001 god. izgradnji brana.5. RijeL~ne lerase izgradene od pijeska i sljunka Stvaranje terasa moze biti prouzrokovano: pomjeranjem i promjenom erozione baze.) odlagan zemljani materijal koji je doyen do promjene toka rijeke i njenog udaranja 0 drugu obalu odnosno bocne erozije (podrivanje obale ) eime je izazvano stvaranje velikog klizista. Kao znacajne tvorevine rijecne i potoene erozije javljaju se rijecne i potoene teruse. promjenama u koliCini taloga itd.58 ).f1uvius-rijeka) crozija obuhvata razaracki rad potoka i rijeka koji se manifestuje u vidu produbljavanja ( vertikalna erozija ) i prosirivanja ( boena erozija ) njihovih korita. itd.2. lzgradnja objekata( pUlcvi. pruge. 4. Sanacione mjere protiv erozije padina su: zatravljivanje i posulnljavanje padina. kao i podloinost mehanickorn razaranju.. Tako je recimo 2001 god. ) na terenima sa bujicnim tokovima dosta je teska i lnoze biti veoma skupa.. izrada popleta i drugih pregrada po vecim iljebovima.. itd. kolieina tekuce vode. Prema tOlne tereni izgradeni ad plavina nisu pogodni za izgradnju saobra6ajnih i drugih gradevinskih objekata. Ukoliko u dolinama patoka i rijeka dominira bocna erozija ( podlokavanje obala ) formiraju se rijecni meandri. izgradnji naselja. patoka: )' Stika 58.4. vodopadi itd. Abrazija Pod abrazijom ( lat. Fluvijalna erozija Fluvijalna (lat. Nekada teiikoce mogu biti tako velike da se radije pristupa izmjestanju trasa puteva itd. usljed potoene i rijeenc erozije doslo je do pojave brojnih klizista. Razvojem ovog procesa obrazuju se priobalne terase koje su nagnute prema moru. Ukoliko je plavina formirana bujicnim tokom onda se naziva proluvij.abradere-ostrugati ) podrazumijeva se djelovanje morskih i jezerskih talasa koje se manifestuje u vidu razaranja obala. Proueavanje oblika i veliCine rijecnih i potocnih terasa ima veliki znacaJ pri slijedeCim gradevinskinl radovima: izgradnji saobracajnih objekata i kanala. tektonskim pokretima.god. koli6na i vrsta vucenog i lebdeceg nanosa. nagib rijecnog iii potocnog korita. Da bi se ovo sprijecilo potrebno je regulisati i Cistiti korita rijeka i potoka.

Sastoji se u izgradnji specificnih zastitnih zidova ( sl 61. . Obrazovanje plaZa dovodi do slabljenja pa i do potpunog prestanka abrazije obala. polozaj obale na obali. . Ovakva abrazija naziva se selektivna abrazija.zaliyi. taloze se u priobalskom dijelu mora ( uglavnom u zalivima ) gdje se stvaraju sljuncane i pjescane plaze. odnosl nerastvorljive mineralne cestice takvu SUfOZlJU nazlvamo rnehamckorn.nabacivanje blokoya ). odronjavanje. odnosno tame gdje se nivo rijeka i jezera brzo ffilJenJa. Marsko ooala sa ahrazionim tvorevinama ( I-kltt: 2-talasna potkapina. Sufozija je najcesce zastupljena u priobalskim dlJelovlma r11eka 1 Jezera. . U okviru meksih stijena abrazijom se formiraju Jl8 119 . .6.2. a ukoliko v~da rastvara minerale cestice i odnosi ih u vidu rastvora onda je u pitanju hernijska sufozija. Provodenje mjera zastite morskih i jezerskih obala woma je tesko i skupo. Kada voda . 1989) 4. Ove Oljere treba pored abrazlJe da spr~iece i druge egzodinamicke procese kao sto su klinnje terena . 3.. kao i oni doneseni potocima i rijekama. Pn ovom procesu imamo dvojako djelovanje vode.priobalska terasa. Razaranje stijenskih masa obavlJa se pod hldrodmamlcktm djejstvom toka podzemnih voda kroz porozne nevezane 1 slabo vezane sedimente ( prasinasti. itd. KIf! na zapadnoj obali Koreje ( Birkeland & Larson. Slika 60. Jacma talasa. pjeskoviti i glinoviti sedimenti ). 1989) Mehanicki sedimenti koji se formiraju prilikom razaranja obale. a u zani cyrsCih stijena rtoyi i poluostrva... Zastifni zidovi na obali Floride (Birkeland & Larson.) i drul'lh objekata (napr. 4-kontincntalni od. Sliku 59. sastav stijena i polozaj slojeva mehanicka otpomost stijena.. ( zaklonjenost ostrvima ). Ovom procesu su najcesce izlozeni sitnozrnasti pijeskovi i prasinasto-glinovite stijene. Faktori koji uticu na abraziju su slijedeci: nagib obale ( proces je intenzivmJI na strmim obalama). Sufozija Sufozija je proces ispiranja i prenosenja sitnih cestica iz rastresitih stijena kroz koje se filtriraju podzemne vode.~jek) Slika 61. prinos klasticnog materijala sa kopna (smanjuje abraziju ).

CHj inienjerskogeoloskog istraiivanja rnocvara je da se utvrde: genetski tip mocvara. Te vode rnogu biti atmosferskog porijekla ( kisnica.7. Skrape (sI. 120 121 . sulfatne i hloridne). speeifican rezim eirkulacije podzemnih voda.8. debljina sedimenata).te preopterecenjll debljih taloga i njihovorn istiskivanju ispod nasutog rnaterijala. Ove stijene su plasticnije pa se u njirna rjede formiraju diskontinuiteti (pukotine. Visoke nlocvare se karakterisu tanjim slojevima organskih naslaga.62) su brazde cija sirina i dubina mogu da budu od nekoliko centimetara do nekoliko decimetara a duzina po vise nletara. tako i za Ijude. tokom Vre111ena. Skrape u krecnjacima Vanjskih Dinarida Vrtace su tanjirasta iii ljevkasta udubljenja Cija je sirina najcesce 10-50 m a dubina 3-20rn. a ponekad i izdignute podzernne vode U okviru mocvara dolazi do talozenja sedirnenata biljnog porijekla ( treset ). Na dnu vrtaca prislltne su pukotine duz kojih su vrtace nastale(sI. Zamocvarenje tcrena Pri ovorn egzodinarnickorn proeesn dolazi do akurnuliranja stajacih voda u okviru depresija.skidanju i odstranjivanju tankih mocvarskih taloga. sirina.63). te izrazito slijeganje i istiskivanje pri opterecenjll. 4. izvanredna stisljivQst.U terenin1a iziozenim procesu sufozije. zatim izlivene iz korita rijeka za vrijeme pop lava.izradi nasipa u cilju sprijecavanja izliva poplavnih voda. visoke sarno padavinama. Izvodi se najcesce onda ako su ugrozeni znacajniji objekti. uvale i karstna polja. 4. Opec inzenjerskogeoloske odlike mocvarnih sedimenata su: velika poromost. Najrasprostranjeniji je karst u krecnjacima. formiraju se lokalna udubljenja tanjirastog oblika koja podsjecaju na plitke vrtace. Niske mOGvare se prihral1jujll sarno izdanskonl VOd01l1. kojima se sprijecavu iznosenje mineral nih cesticu iz nevezanih i slabovezanih sedinlenata. rnorfoiogija (oblik. Termin karst obuhvata geoloske procese i pojave u Zemljinoj kori i na povrsini izazvane hemijskim rastvaranjem stijena. Uprkos lakse rastvorljivosti sulfatne i hloridne stijene imaju manje karstnih formi. Znacajniji povrsinski reljefni obliei u karstu su: skrape. Slika 62. pijeska. rnermerirna i dolomitima. te fizicka i mehanicka svojstva sedimenata. U te svrhe prinljenjuje se injcktiranje silikatnim maSaIua ili izrada betonskih elaana sa filterima. snijeznica ). Saniranje terena zahva6enih sufozijorn dosta je teSko. rasjedi) sto se odrazava na smanjenje rastvaranja pa i karstitifikaeiju sulfatnih i hloridnih stijena. gipsni i soni karst. pri cemu se obrazuju raznovrsne supljine. Obzirom na stijene u kojima je zastupljena ova erozija razllkujemo karbona!ni. sa karakteristicnim reljeforn i hidrografskom mrezom. Usljed navedenih karakteristika rnocvare su cesto neprohodne kako za vozila. Saniranje rnocvarnih terena sastoji se II isusivanju pornocll drenaznih kanala i drenaznih rovova.2. Prilikom izrade saobracajnica njihove trase obicno idu rubovima mocvara jer su lamo uglavnom mocvarski talozi najtanji. hidrogeoloske karakteristike.prihvatanju povrsinskih voda i onemogucavanju njihovog priticanja u mocvaru. dok se mjesovile nl0c:vare koje su najzastupljenije prihranjuju vodom oba porijekla. U priobalju vecih rijeka sufozija rnoze izazavati klizanje terena. geoloska grada. itd. duzina. zatirn gline. Karstna erozija Pod karstnom erozijom podrazumijeva se razaracki rad povrsinskih i podzemnih voda II labko rastvorljivirn stijenama (karbonatne. vrtace. uvjeti prihranjivanja.2.

Mogu biti duboke vise slotina metara. jame i pecine. hidrografskim hidrogeoloskim svojstvima pojedini au tori izdvajaju dva tipa karsta: holokarst (potpuni karst iii Ijmi karst) i merokarst (nepotpuni iIi zeleni karst). Ponori su zjapece pUkotine u koje poniru povrsinske vode. brojnost i prostorni raspored karstnih oblika. ceste vrtace i druge depresije. po~ori. teska prohodnost.Karstni kanali su ejevaste supljine nastale prosmvanJem pukotina sirine nekoliko em do vise dm. Znacajniji podzemni karstni obliei suo karstni kanali. Vrtace formirane u ispucalim krecnjacima Uvale nastaju spajanjem vise vrtaca. Karstna poija se formiraju spajanjem vise uvala a mogu nastati i tektonskin: putem.kaverne) mogu koristiti za skladistenje materijala iIi pak kao sklonista za ljude.'il1c) Po koliCini karstnih oblika. kao 1 tokove ponomiea. uglavnom bliic povrsini tcrena kao i duO' tektonskih ruptura. poroznost. Pecine su uglavnom horizontalne podzemne pro. intenzitet obrazovanja povrsinskih i podzemnih karstnih oblika.S04.64) .Slika 63. Duzina im je do 2 km a sirina par stotina metara. Nalaze se po obodu 1 duu karstnih polja. Prilikom izvodenja gradevinskih radova u karstnim terenima nailazi se n3 sljedece oteO'avaj uce okolnosti: teski uVjeti vodosnabdjevanja.Imaju izuzetan znaca] za eirkulaeiju i bidraulicku povezanost podzemnih voda. rastvorljivost stijena. pc~jave odrona i sipara itd. Pri injzenjerskogeoloskom istraz. nestabilni sa 1-5 proloma godisnje. Karstna polja Bosne i Hercegovine uglavnom su nastala tektonskl.storij~ u kojima ponek3'd teku manji vodeni tokovi. Karstifikacija je intenzivnija u zonarna .ivanju karsta prikupljaju se sljedeci podaci: vrste. uvala i vrtaca. treba navesti da se karstni podzemni oblici (peCine.jame. vodopropust1jivost protocnost podzemnih voda i rastvaracka moe podzemnih voda ( prisustvo disoeiranih jona CO 2 . U pecinama se stvaraJu peemskl nakltl ka? sto su stalaktiti (vise na krovu petine) i stalagmiti (rastu na podu peeme) (sI. Stika 64. Jame su pretezno vertlkalne pukotme ko]e su prosirene karstnom erozijom. Ovi 122 123 . Na razvoj karsta uticu sljedeCi i~lktori: mineralni sastav stijena i njihova tektonska ostecenost.lace cirkulacije voda koje sadrze slobodan CO 2 .U dubini su vezane za karstne kanale. iznenadni prodori podzemnih voda i prolomi (u tektonski ostecenim zonama) prilikon1 izgradnje tunela.)'e na kronl pei:ine) i sfaiagmifl (NlstlllW podu pei. stabilnost terena i uvjeti izgradnje gradevinskih objekata. Tako se naprimjer vrlo nestabilni tereni karakterisu sa 5-10 proloma godisnje. starost karsta. sfaiaklifi (n'. Medutim.CI). a relativno stabilni sa 1 prolomom za 1-20 godina. Stepen stabilnosti terena odreduje se prema broju proloma na I km' za jednu godinu. Formiraju se duz pukotina i rasjeda.

Eolska erozija je Ilojintenzivnija u pustinjskim predjelinlu gdje su utmosferski talozi izuzetno rijetki i gdje je rastvoreni nlaterijal lahko p0kretljiv jer nije obrastao vegctacijOln. poroznost. Kamene pustinje se karakterisu prisustvorn krupnih karnenih b10kov<1 na povrsini terena.2. vrenlenske duzine djelovanja vjetra.ill eolski erozioni obEd: kamene pustinje i oaze. mincraloski i petrografski sastav pijeska. vlainos! i vodopropustljivost naslaga. debljina naslaga.! II Kalij(wmji(po Shelton. vlainosti stjenskih masa na kaje vjetar djeluje~ te krupnocc.2. Na osnovu navedenih podataka poduzimaju se mjcre u eilju sprecavanja razvoja eoiske erozije i njenog uticaja na gradevinske objekteo Najcesce sanacione mjere sue prekrivanje terena humusom. Proces izduvavanja i odnoscni.PrilikOln ovog procesa nasta. Najpoznatiji erozioni lednicki obliei reljefa su cirk i valovo Cirk predstavija amfiteatralnu depresiju u okviru kojc se snijeg pretvara u ledo Na mjestu nekadasnjih cirkova n10gu se fornlirati glacijalna jezera kakav je i prin1jer prikazan na slici 670 Slilw 65. zbijanje Jnase pod dinamickim uticajima.1O. zatravljivanje. oblika i sastava Zfll3. Eolski akulllUladoni oblici Sli pjcscane pustinje i dine. Transport pfjeska iformirunje dine(po Bagno!du preu=eto i:: Heraka) 124 125 .tereni takode sadrze dobar (krecnj aci) 0 lahko obradljiv gradevinski kamen ldealan oblik dine je srpasta barhana (sL66) 4. Oaze su plitka OVa111<1 udubljenja (dubina 5-20m). granulometrijski sastav zma.:. posumljavanje i izrada popleta. prenoscl1Je i talozenje cestica prasine i pijeska pod djejstvOlll vjetra. Barhanl. preu::etv I:: Birke!and&Larson) Inzenjerskogeoloskim istrazi \'anjem terena sa eolskim tvorevinanla prikupljaju sc sljedcCi podaei: vrsta matiene stijene od koje potice pijesak. 4.9. Eolska erozija oVls1 od sijedecih faktora: jacine vjetra. tu se jedino nloze zivjeti u pustinji.65)0 Stika 66. rastresitog materijala nazi va se deflacija (laLde'i1atio-Ocluvmi). koja SD blize nivou podzemne vade. Pjescanc pustlnje nastaju talozenjeul vjetrom tnmsportovanog pijeska blize iii daije ad kamcnitih pu:otiniao Dine predstavijaju brezuljke uglavnom polumjesecastog oblika cija je blaze nagnuta strana okrcnuta ka vjetru (s1. smjera duvanju vjetra.U starogrckoj mitologiji Eol je bio bog vjetra pa je po njelItU ova erozija dobiia naziv. mikro reljcfEL prisustva vegetacijc na povrsini teren<1. pa su pod vegeiacijom .Lcdnicka erozija Aktivnost Ieda pri stvaranju erozionih oblika naziva se lednicka iii glacijalna (laLglacies . koja vjetar transportuje. te ugao otpora smicanja i ugao prirodnog nagiba. oblik i glatkost zma.Eolska erozij2 Eolska crozija predstavlja izduvavanje.led) erozijao Bez obzira na sporast kretanja lednika (nekoliko em-m na dan) ani svojim krctanjcm uticu 11a forn1iranje reljefa obrazujuci erozione i akumulacione obI ike.

a ukoliko je izazvano djelatnoscu covjeka onda se tretira kao tehnogeni proces.i:: Birkeland&Larson) Pri inzenjerskogeoloskom istraZivanju terena sa lednickom erozijom posebna paznja se posvecuje morenskom materijalu koji zbog svojih karakteristika moze biti nepovoljna sredina za izvodenje gradevinskih radova. GlacijalnajezeraJormirana 11 dolinama cirkova (Wind River Mountains. Klizenje moze nastati spontano i tada se naziva prirodni proces. ukoliko je taj sloj nagnut. slabo konsolidovan i moze biti debeo vise desetaka metara. Za taj materijal karakteristieno je da je uglavnom nevezan pri eemu se naziva til (sI.69). Slika 69.1l. Akumulacioni lednicki oblik reljefa naziva se ceona morena. te se odlikuje nedovoljnom nosivoscu.itd. nepovoljnim uvjetima zaptivanja injektiranjem.68). klizanje se odvija po slojnoj povrsini stabilnijeg sloja.Ako su naslage uslojene.2.na mjestu otapanja lednika. Wyoming) (i:: Birkeland & Larson) Valov predstavlja lednieko korito kroz koje se kretao iii krete lednik (s1. naziva se morenski materijal. podlozan je nepravilnom slijeganju. pa se izmjenjuju evrse. u svome tijelu.To je polukruzni bedem formiran 126 127 . To je padinski gravitacioni proces.Glacijalni til u Siera Nevadi-Kalifornija ( po Putnam. (stabilniji) i glinoviti (pokretljivi) slojevi. Valov kro:: koji se krete lednik (glecer) i nasi morenski mataUal (Yentna Glacier-Alaska) (iz Birkeland & Larson) Kameni materijal koji lednici nose na svoJoJ povrsml. Materijal je veoma heterogene granulacije. razliCitom vodopropustljivoscu.KliZenje i klizisla KliZenje je proces otkidanja i pomjeranja otkinutih masa preko stabilne podloge. Slika 68. 4. Slika 67. U ovom materijalu mogu6a je nestabilnost.Klizenje se odvija po kliznoj vise-manje skoljkovitoj povrsini ako je u pitanju homogeni glinoviti materijal. iii pri dnu.

odnosno bare. ali cesce je diskontinuiran. prekomjerna usjecanja itd. Slika 70. Tijeio klizista predstavija tlo iii stjensku masu koja se krece niz padinu. to je zapravo pukotina duz koje je doslo do spustanja otkinute mase. Kod njih Sll pukotine gus6e ali su i spustanja blokova manja 4.Trbuh klizista je ispupceni dio tijela klizista.2. 4. veliCina klizista.3.Ie dio terena koji se pomjera iii se p0111jerao niz padinu. oblik.2. Nozica klizis!a predstavlja hipsometrijski najnizi dio tijela klizista. NajcesCi nep~sredni povodi za pocetak klizenja su: izrazito povecanje vlaznosti stijena i rastresitog pokrivaca padine.Prema aktivnosti procesa klizenja kliziSta se dijele na aktivna (spora-vizuelno nevidljiva pomjeranja. Osnovni elementi klizista prikazani su na sliei 70. Uvala iii depresija kliziSta je ulegnuti dio tijela klizista. Sekundarni oziljci klizista su pukotine duZ kojih je doslo do naknadnog komadanja tijela klizista. i fosilna-starija i 128 129 . Posmatrana u presjeku ona je cesce nepravilnog nego cr~ometrijski pravilnog oblika. C-depresija.n.11. Prirodne i vjestacke iZ1njene konfiguracije padina lTIOgU biti izazvane: poarIvanjsm rijecnih obula. smjer razvoja klizenja. Kod velikih kliziSta moze ih biti i po nekoliko u tijelu klizista. dubina klizista.11. brza pomjeranja mldan i nagla) i neaktivna (smirena. E-trbuh. D-sekundarni oiiijci) 4. Nainlc. koja se.2. FG-noiica kliziSta.Uzroci stvaranja klizista Na veliCinu.Ceoni oziljak klizista je hipsometrijski najvisi dio klizista. ne tako rijetko. vrijenlc nastanka i svojstva klizista. Najvecu ostecenost tijela klizista uglavnom imaju plitka klizista. Diskontinuirano aktiviranje klizenja vecinom je povezano za obilnije topljenje snijega iIi intcnzivnije padavinc poslije duzih susa.Klasifikacija idizista Klizista se mogu klasifikovati po raznim kriterijumima kao ilto su: aktivnost procesa klizenja. utice veCi broj faktora koji se 1l10gU svrstati u dvije grupe: promjene u sastavu i svojstvima stijena. geoloski sklop stijena itd. U velikim klizistima moze se obrazovati vise takvih ulegnuca.iene konfiguracije padina Do promjena II sastavu i svojstvima stijena dolazi usljed raz!icitih uzroka od kojih su najznacajniji fizicko i hemijsko raspadanje s(jena. zasjecanjem i usjecanjenl.Proces klizenja moze biti kontinuiran. na osuncanim padinama tokom suse dolazi do formiranja pukotina koje tokom kisnog perioda prinlaju povrslnske vade sto cesto predstavlja jedan od nzroka klizenja terena. i prirodnc i vjestackc izm. (e hemijska i mehaniCka sufozija. intenzivnom denudacijol11 i erozijonl.l.Elementi kliziSta Svako kliziste posjeduje odredene elemente. vjestacko preopterecenje padine. nasipanjen1 materijala itd. Klizna povrliina iii povrsina klizenja je donja sasvim jasno izraiena granica tijela klizista i stabilne podloge po kojoj je doslo do smicuceg kretanja tiieia kliziSta. Elementi klizista prikazani u planu ina profilu (AB-ceoni oiiijak kliziSta. Kliziste je tvorevina procesa klizenja. odnosno to . mogu pretvoriti u manja jezerca.2.

Geomorfoloski indikatori su: strm nagib padine. Za sistematsko proucavanje klizista i procesa klizerBa neophodno Je d:fimsalJ podatke 0 terenu i stijenama kao i 0 procesu kiizenja i kllZlstU. ltd. pojavu krivih stabala tzv. mnogo pistevina. na vrlo mala « 100 m 3 ).4.morfologiju i druge karakteristike klizista. jako razuden reljef i velika zatalasanost padina. 4.velike i eeste oseilacije nivoa rijeka i jezera. do ogromna (> 1000 000 m').) te krivljenje objekata. konzisteneija.Tehnicki indikatori koji ukazuju na labilnost padine su prsline i pukotme na obJekrlma (zgrade. lzrada elaborata 0 inzenjerskogeoloskim uvjetima saniranja klizista sa prijedlogom sanacionih mjera.Saniranje labilnih padina i k1izista Ako se pouzdano definisu uzroci k1izenja. antropogene utlca]e ltd. uzajamni uticaj klizista na objekte i objekata i radova na kliziste. Kada je u pitanju smjer razvoja klizenja izdvajaju se deiapsivna (proces klizenja odozdo navise) i detruzivna kIizista (proces klizenja odozgo nanize). 5.2. Konsekventno kliziste II Tuzianskom kantonu (snimio ZFerhatbegovi6) Na prostoru Tuzlanskog kantona evidentirano je preko 600 klizista.mjere Slika 71. 2. Kad]e u pllanju proces klizenja i kliziste onda treba odrediti: uzroke koji su doveli do klizenja.11.potporni zidovi.strmo podsjeeene padine.Cilj inzenjerskogeoloskog izucavanja k1izista Cilj inienjerskogeoloskog izucavanja kliziSta svodi se na sljedece: a) d~finisa~je stepena ugrozenosti objekata. Medu njima izrazito dominiraju plitka. Od bioloskih indikatora treba navesti: ogoljenost padina. asekventna (klizenje u jednorodnim.itd. bioloski i tehnicki."pijanih suma".obim i raspored istrainih radova kako na klizistu tako i izvan njega). istrnino busenje. intenzivna tektonska ostecenost stijena. Hidroloski i hidrogeoloski indikatori su:jaka raskvasenost stijena. Podael 0 terenu i stijenama obuhvataju: geolosku gradu.Prema geoloskom sklopu stijena u kojima se formiraju klizista se dijele na: konsckventna (51. plitka (1-5 m). pojavu barske vegetacije uz 130 131 . stanje napona. vel ike i ceste oscilacije nivoa podzemnih voda. Za saniranje klizista primjenjuju se tri grupe sanacionih mjera. geomorfoloski. nepovoljna orjentacija nagiba slojeva i ruptura (smjer nagiba niz padinu). geodetska i. okna.duboka (5-20 m) i vrlo duboka (preko 20 m). morfolosh odlike. fizicke karakteristike stijena. 71) (klizenje po slojnim plohama i klizenje rastresitog pokrivaea preko evrs!e podloge).11. vrbe itd. 4. 3. a u laboratoriji odreduju se fizicka Svo]stva stlJena-vlninost. dimenzije i ostala svojstva klizista. hidrogeoloske karaktenstlke. geofizicka ispitivanja. koji su zanvaceni III mogu bit! zanvacem procesom klizenja i b)pravilno odabiranje a potom i projektovanje mjera saniranja k1izista. Od geoloskih indikatora znaeajni su duboka povrsinska raspadnutost stijena. granica plastienosti cvrstoca na smicanje itd. hidroloski i hidrogeo!oski..itd. Prema veliCini klizista se mogu podijeliti npr. Prepoznavanje labilnih pad ina vrsi se na osnovu razliCitih indikatora kao sto su: geoloski. klImatske faktore.prekrivena sedimentima).5.) . nepovoljan litoloski sastav. .2. konsekventna klizista. Na osnovu dubine izdvajaju se: povrsinska (do 1 m). Inzenjerskogeolosko rekognosciranje (terensko upoznavanje problema). 4. hidroloska i hidrogeoloska osmatranja. mogu se primjeniti efikasne mjere saniranja.l. cesta pojava izvora. Analiza literaturnih i fondovskih podata\<a (ako postoje). geotehnicka osmatranja. Izvodenje terenskih i laboratorijskih istrniivanja (inzenjerskogeolosko kartiranje.Izrada projekta inzenjerskogeoloskih istrniivanja (vrsta. Pri izucavanju velikih klizista treba se pridrzavati sljedeceg redoslijeda: 1.uglavnom zemljastim masama) i insekventna (klizenje u heterogenoj geoloskoj sredini duz kosih pukotina koje presjecaju horizontalne slojeve iIi slojeve nagnute suprotno od padine).itd. bioloska ogoljenost. istraini iskopi-rovovi.

132 133 . zamrzavanje vade u pukotinama~ fast korijenja visih biljaka. Akutne sanacione mjere primjenjuju se za saniranje aktivnih klizista. odronski materijal (moze biti homogen iii heterogen i on gradi tijelo odrona koje moze imati razlicite dimenzije). 2.njegovoj podlozi i zalec!u. nepovoljna orijentacija primarnih i sekundarnih diskontinuiteta. oziljak odrona (povrsina otkidanja-bez lisaja i drugog nizeg bilja). Prema velicini tiJela odroni se dijele od vrio malih (do 100m3 ) do ogromnih (> 1. itd. Dreniranje kli:::ista kanalima(l-obodnt.sa izravnjavanjern povrsine 4. Prije veceg odronjavanja mogu da se jave manja otkidanja i padanja kamenih blokoya. terasiranje povrsine terena i rasterecenje ceanog dijela klizista te zamjena stjenskih masa (koriste se stjenske mase koje pove6avaju etpore sn1icanja).Te mjcre su: izrada kanala (sl.) Slika 73.2. i sprecavanJe podlokavanje obala (regulisanje tokova rijeka i potoka). sipoy!' itd. injektiranje sa slabim pritiscima (injektiranje stjenske mase u tijelu klizista te podlozi i zaiec!u).OOOm ). Do ovog procesa dolazi usljed djejstva gravitacije i drugih sila kada one savladaju otpore smicanja (koheziju i unutrasnje trenje).mjere kojima se poboljsavaju karakteristike tvorevina u tijelu klizista.-2-po fijelu kli::d'ta 3~kombinacija obodnih i kana/a po Tijelu klizi.One obuhvataju: obnavlj anjeunistene vegetaeije (zatravljivanje. sprecavanJe raskvasavanja terena povrsinskim i podzemnirn vodama (izrada vodozahvata.posumlj avanj e). Uzroci odronjavanja karnenitih masa mogu biti sljedeci: podsjecanje strmih padina. pukotina glinama. 3. Takav jedan odron koji se nalazi na magistraJnom putu J ablanica-Mostar prikazan je na slici 73. Odroni su narocito cesti u krecnjacima. 2000 ) Slika 72.kojima se otklanjaju uzroci klizenja.72) za prihyatanje i odvodnju poyrsinskih Yoda. izrada drenaznih royoya za prihvat i odvoc!enje podzemnih voda. podupiranje potpornim konstrukcijarna (kameni.Prcventivne mjere se primjenjuju u cilju sprecavanja klizenja na labilninl padinama.Prema vremenu izvoc!enja razlikuje se preventivno i akutno saniranje. gabioni. Gdron "Jasenjani" nOS/GO us/jed vertikalnog zasjeka visine preko20m kao i zbog nepovuljne orijemQcije primarnih i sekundarnih diskontinuiteta (Basagfc.12.~la) U terenu na kome se desilo odronjavanje mogu se razlikovati: zona odronjavanja (zona otkidanja i stropostavanja kamenih dijelova).0dronjavanje Odronjavanje je egzodinarnicki proces pri kome dolazi do otkidanja i padanja dijelova stijena sa strmih padina.kanala.mjere kojima se sili klizenja suprotstavlja kontra sila.drenaznih rovoya). zatvaranje terena. dijafragme. Odronjavanje uglavnom pocinje pojavom noyih prslina i pukotina iii prosirivanjem postojeCih. betonski armirano betonski zidovi.OOO.

sidrenje labilnih masa. U nozlcl sipara akumuliraju se krupniji blokovi dok se pri vrhu sipara nakupljaju sitniji komadi stijena.75). Kao na. izrazila vodopropustljivost itd. Saniranje sipara izvodi se na sljedece nacine: izradom potpomih konstrukcija (potpomi zidovi. itd.IilZenjerskogeoloske odlike tijela sipara su: velika poroznost. Kretanje drobinskog materijala je diskontinuirano i kratkotrajno.. lahka i potpuna ocjedljivost.do vrlo debeli>20m).2. Slika 74. Klasifikacija sipara vrsi se na osnovu razliCitih kriterija kao sto su: debljina tijela sipara (vrlo t~i do 0. saobraeajnice. Sipari u krecnjacima Vanjskih Dinarida Siparski materijal moze biti pokrenut usljed sljedeCih uzroka: zasjecanjem tijela sipara (gradevinski radovi). Navedene karakteristike definisu sipar kao nepovoljnu podlogu za izgradnju saobraeajnica (putevi. Istrazivanje odrona najcesce se sastoji u preventivnom utvrdivanju faklora koji mogu dovesti do pojave odrona. preopterecenjem tijela sipara (izrada nasipa.5 m. velika poroznost.neaktivni). nadimanje stjenskih masa. Saniranje tcrena sklonih odronjavanju svodi se na sljedeca dva vida:a.Inzenjerskogeoloski procesi 4. pregrade).0sipanje Osipanje je padinski proces rotacionog kretanja (kotrljanja) komada stijena nastalih mehanickim raspadanjem kamenitih stijena. itd.3..Pukotine na So/nom trgu u Tuzli nastale slijeganjem teren (snimio ZFerhatbegovicj 134 135 . potresima (miniranje. rasterecenjem masa ublazavanjem njihovog nagiba.itd . Slijeganje iercna lnoze biti prouzrokovano eksploatacijom mineralnih sirovina bocnim istiskivanjem slabonosivih stijena.). velika stisljivost. podrivanjem nozice sipara vodom rijeka.sniiavanjem nivoa izdani (primjer Venecije).strmog nagiba 3S-4S0). itd. mala nosivost.Mnogi objekti u gradu su sruseni a danas se na ulicama i zgradama nalaze brojne pukotine i neravnine koje svjedoce 0 slijeganju terena (sI.ices"i inzinjerskogeoloski procesi izdvajaju se: slijeganje terena. akumulacije. 4.). Karakteristican primjer slijeganja usljed nekontrolisane eksploatacije kamene soli predstavlja Tuzla gdje su pojedine zone u proteklih 100 godina slegnute oko 15m. prodori podzcmnih voda i tecljivih masa.)preventivno mehanicko uklanjanje labilnih blokova prije izgradnje objekata b. prolamanje stjenskib masa. Nagomilavanjem ovog materijala formira se sipar. slaba konsolidovanost.lnzenjerskogeoloske karakteristike odronskog materijala su: losa sortiranost blokova.pruge) i drugih gradevinskih objckata. nagib povrsine (blaZeg nagiba do 25°. kao i injektiranje pri slabom pritisku. itd. aktivnost sipara (aktivni.13. brane.) u terenima gdje su vee sagradeni gradevinski objekti primjenjuje se podupiranje i izgradnja potpomih zidova. Sipari su testi u nasim krecnjackim terenima Vanjskih Dinarida (sl. mora itd. podzemni Cgorski") udari. velicina tjela sipara (vrlo mali<!O m '. naselja. 74) Pod inzenjerskogeoloskim procesima podrazumjevaju se vjestacke promjene geoloskih uvjeta terena prouzrokovane izgradnjom objekata (rudarski radovi. do ogromni> 100000 m\ Stika 7S. zemljotresi.). i sl.

Prodori podzemnih voda i teCljivih masa javljaju se u tune lima i drugim podzemnim objektima naroCito u karstnim terenima.U toku kretanja kroz Zemljinu koru mjesa se sa vodom meteorskog porijekla pa je veoma tesko utvrditi pravu juvenilnu vodu. juvenilna i konatna.Prema porijeklu podzemna voda moze biti: vadozna (meteorska iii atmosfcrska).Postoje jos i atmosferske i povrsinske vode. Nize od ove dubine javljaju se sarno vodene pare. Prolomi su najcesci u tektonski ostecenim zonama. U prirodi se sreee u vulkanskim oblastima. Na poniranje vode II tlo uticu: padavine. a dio koji se krece pod uticajem gravitacije je slobodna voda. Dio vode zadrzane u kapilarnim porama iii uz stijenke sitnih mineral nih cestica naziva se f"Izicki vezanom vodom iii vlagom. Konatna voda miruje u odredenim geoloskim strukturama sve dok se do njih ne dode busenjem iii im se prirodnim putem (rasj edanj em) ne omoguCi istieanje i zamjenjivanje atmosferskom vodom.Kratf!r form iran prolamanjem [erena usUed nekontrolirane eksploatacije kamene soli u . a ne i tecne podzemne vode.voda dolazi iz atmosfere kondenzacijom vodene pare koja se nalazi u vazduhu i zajedno sa njim prodire u supljine i pukotine koje se nalaze u litosferi i tll se kondenzuje u VOdll. a strmi nagib padina. Da bi se ovaj proces sprijeCio potrebno je vrsiti brzo probijanje prostorija i izvoditi njihovo zatvoreno podgradivanje.a odomacen je i naziv vadozna voda.Pored infiltracije meteorske vode u podzemlje. smanjuju mogucnost infiltracije.Smatra se da se podzemne vode javljaju u Zemljinoj kori na dubini do 12 lan. i ova zabiljezena u SAD prikazana na sliei 76.Prin1jer prolamanja terena zabiljezen je na Boricu u Tuzli 1989. Juveniina voda nastaje vezivanjem vodonika i kiseonika koji se oslobadaju u procesll diferencijacije magme.Udari se dogadaju na mjestima maksimalne koncentracije napona u momentu trenutne preraspodjele naprezanja usljed oslabljenja napregnute zone podzemnim iskopom. nagib povrsine. NajcesCi su u rudnicima uglja nn dubinama veCim od 250 m.. PODZEMNE VODE Podzemne vode su one vode koje se nalaze u unutrasnjosti Zemlje. Podzemni ("gorski") udari predstavljaju iznenadno rusenje stijena sa zarusavanjem i zatrpavanjem podzemnih prostorija. precnika oko 25m. Tadaje na eesti nastao krater dubine oko 15m.Najnepovoljniji vid slijeganja je veliko 1 neravnomjerno slijeganje. Slika76. a takva je npr.juvenilis-mladalacki). Navedene inzenjerskogeoloske procese treba studiozno i kontinuirano proucavati te podllzimati odgovarajuce mjere radi njihovog sprecavanja i ublaiavanja.)-'AD (Dunrud & Nevins. Slicnih pojava ima sirom Svijeta. 136 137 . Konatna voda (lat. zatim plitko ispod povrsinskih tokova itd. Proiamanje stijenskih masa desava se kada u krovini podzemnih prostorija dude do pucanja i pomjeranja stijena sto se moze prenijeti sve do povrsine terena.Veca kolicina padavina u terenima izgradeninl ad propusnih stijena rezultira Inogu6noscu nakupljanja veCih koliCina podzemne vode. biljni pokrov. Podzemna voda meteorskog porijekla potice od padavina iz atmosfere i zato se cesto naziva atmosfcrska iii meteorska voda. voda u porama stijena i vegetacija. propusnost stijena i kolicina vode sto se vee nalazi u porama stijena.god.conatus-zajedno roden) je podzemna voda koja se nalazi u sedimentnoj seriji a vodi porijeklo od voda mora iii jezera u kome su se stvarali dotieni sedimenti. 5. Ona nastaje prvi put pa se cesto naziva i "mlada voda"(lat.i:: Imamovii) Nadimanje stijenskih mas a uglavnom je vezano za bujanje glina koje prodiru u podzemne prostorije. Udari se desavaju u stijenama velike cvrstoce u kojima moze da se akumulira energija elastii'ne deformacije.

2. Prostori gdje nema vode ispunjeni su zrakom pa i odatIc i naziv zone.. Zona vode temeijnice iii freatskc vode nalaze se ispod prozraene zone. Dio vode u ovoj zoni fizicki je vezan adhezijskim i drugim molekularnim silama (vlaga). 3-1'odno licc s kapilarnim obrubom iii nivu podzemnc vade.l. Ova definicija se odnosi na stijene sa intergranularnom poroznosti (nevezani sedimenti i poluvezane stijenegline). i to u ublazenim kontnrama.U krecnjacima i dolomitima koji su viSe iii manje topljivi u vodi koja sadrzi C02 i neke druge agresivne sastojke. njihovom rasporedu.1. Odstupanje moze biti u vezi s polozajem i vrstom nepropusne podloge i s obiljezjima vodonosnih stijena..vec je obrubljena kapilarnim obrubom u kojem se voda dize kroz kapilarne pore i ulazi u prozracnu zonu. Pukotiuska poroznost karakteristiena je za sve guste i tvrste stijene koje su prakticno netopljive u vodi. pri cemu moze lnijenjati podzemne puteve. poroznost predstavlja zapreminu supljina u .Poroznost i propusnost stijena -.. a oznacava primarnu poroZDost. Povrsina vade temeljnice naziva se vodno lice iIi nivo podzemnc vodc. U vezanim stijenarna voda se nakuplja i cirkulise u pukotinarna. Voda II podzemlju U okviru hOn1ogenih granuliranih naslaga: J-vodoncpropusna pod/oga. pa se zato kate da se vezane stijene karakterisu sekundarnom (pukotinskom) poroznosti. Granica izmedu freatske vade i prozracne zone nije ostra. kao i njihova veliCina. Fizicki vezana vada gubi se uglavnom isparavanjem na povrsini (evaporacija). 138 139 . zavisi 0 veliCini i obliku zma. Slika 77. pukotinske se supljine proSlrujU pa nastaje pukotinsko-disolucijska (krska) poroznost. 4-prozrah1D zono Prozracna zona je podrucje blizu povrsine u kojem ispunjenost supljina vodom ovisi 0 kolicini padavina. To ovisi 0 klimatskim i geoloskim uvjetima koji utieu 11a kolieinu vode. U hidrogeologiji.Ono se nalazi na razlicitim dubinmna. U novije vrijeme sve vise preovladuje stav da kao pore u stijenarna treba smatrati sve one prostore u stijenama koji nisu ispunjeni cvrstom mineralnom materijom bez obzira na naCin postanka. Slobodna voda pod utieajem gravitaeije teee u nize predjele. .Navedeni tipovi poroznosti prikazani su na sliei 78.iedinici zapremine stijene (npr u 1 m 3 stijene).oda.U ovoj zoni voda ispunjava prazne prostore do nepropusne podloge iii do dubine u kojoj je temperatura 1Oliko visoka da dolazi do isparavanja. isparavanje i na eventualno istjecanje vode na povrsinu iIi podzemljem. te 0 vezivu koje ispunjava prostor izmedu zrna.ukupna kolicina vode koja se moze nakupiti ovisi od stepena poroznosti odredenog sedimenta odnosno stijene. ali i uopste u ejelokupnoj geotehnici. Yodno lice cesto oponasa povrsinsku konfiguraeiju terena ispod kojeg se nalazi. velicinu i druge karakteristike takvih supljina. a trose je i biljke i na kraju ispustaju (transpiracija)..Zone u hidrogeologiji 1 11 I S obzirom na hidrodinamieke karakteristike. obiik. 77) S obzirom na Cinjenicu da voda u podzemlju cirkulira i zadrzava se u porama i supljinarna (u nevezanim klastiCnim sedimentima) i pukotinarna i supljinarna (u vezanim stijenarna). S. u podzemlj u se generalno razlikuju: prozracna zona iIi zona acracije i zona vode temeljnice iIi zona freatske vade (sI. Sekundarna poroznost nastaje nakon formiranja stijene djelovanjem razlicitih sila.S.. .2-voda temeUnica ilifreatska >. SJobodna voda ne ispunjava potpuno supljine ave zone i ne 6ni povezan slo. Ukupna zapremina supljina.

F-poroznost zrna).Ukoliko stijena propusta vodu to se naziva njenom propusnoscu iii permeabiinoscu. 5.iz Heraka) Stepen ukupne poroznosti uzoraka u procentima za neku stijenu izracunava se prema formuli: n-stepen ukupne poroznosti uzorka stijene n _Vp XlOO(%) V V -ukupna zapremina uzorka stijene Vp-ukupna zapremina supljina u uzorku Dakle. Slika 78. Siozene izdani nastaju kombinacijim najmanje jedne zbijene i jedne razbijene izdani. Medutim.A-F-faktori poroznosti u granuliranim naslagama (A.naziva se koeficijent filtracije iii koeficijent vodopropustijivosti. a izraiava se u emisec. Razbijene izdani se formiraju u stijenama sa pukotinskom poroznos6u dok se zbijene izdani obrazuju u stijenarna sa intergranularnom (meduzrnskom) poroznoscu.Vodopropustljivost je neposredno ovisna od velicina i medusobne povezanosti pora kao i od napona koji uvjetuje laetanje vode. utoliko je manji olpor kretanju vode. U vezi stirn veca je i vodopropustljivost stijena. itd. H-poroznost u krecnjaku zbog korozivnog pro. Stoga milao lokacija vodozabvatnih objekata u terenima sa zbijenim izdanima nema veCi znacaj. rn/sec. Shematski prikazane izdani aJ razbijena izdan. One stijene koje lahko propustaju podzemnu vodu nazivaju se hidrogeoloski kolektori za razliku od hidrogeoloskih izolatora koji su vodonepropusne stijene u kojima se ne moze formirati izdan. rijeke.On se najces6e oznacava sa "k". ledinica kojom se definise vodopropusnost stijena " Slika 79. U krupnozrnim sljunkovima velicine pora dostizu I em pa i vise.25mm). Voda iz izdani moze da hrani izvore.!-pukotinska poroznost masivnih stijena (po Gillulyju i dr.E-utieaj eementacije meauzrnskih prostora. iIi midan. Obzirom na vrstu poroznosti koja je zastupljena u stijeni gdje je formirana izdan razlikuju se razbijene i zbijene izdani. 140 141 .Kretanje podzemne vode pod djejstvom sile gravitaeije moguce je sarno u porama superkapilamih veliCina (>0. Naime gline imaju veliku poroznost (neke cak vetu od 50 %) ali su prakticno vodonepropusne zbog toga sto su pore taka male da se voda \eze uz povrsinu stijenki i ne moze istjecati. Ukoliko su vece dimenzije pora u stijenama.3. I-nadizdanska zona. Dakle izdani se formiraju u stijenama koje su sposobne da primaju. D-uticaj granulomerrijskog SQstava i rasporeda zrna razlicite velicine.. zadrzavaju i propustaju podzemnu vodu. Tipovi poroznosti.bez obzira na njihovo porijeklo i geoloske uvjete u kojima se sada naJaze u Zemljinoj kori. neminovno naide na vodu. 2-izdanska zona. Zbog toga je njihova vodopropustljivost veca nego kod pijeskova. ukupna kolicina vode u stijeni zavisi od stepena njene poroznosti. c)sloiena izdan. 3-hidrogeoloski izolator Dovoljno kompaktne vodene mase zbijenih izdani daju mogucnost da se kopanjem bunara. busenjem busotina.Izdani Izdanima se nazivaju sve geoloski znacajne akumulacije slobodnih podzemnih voda. Krupnozrni sljunkovi imaju poroznost 20-35 %. Navedeni tipovi izdani prikazani su na sliei 79. G-porozna zona izmeau slivova lave. !reba istaci da propusnost stijena nije proporcionalna njihovoj poroznosti. bunare i druge prirodne i vjestacke vodne objekte.Butica) poloiaja zrna. rna gdje oni bili izvodeni u zoni prostiranja zbijenih izdani.{:irenja primarnih supljina. b)zbijena izdan. Cije su podzemne vode spojene u jedinstvenu vodenu masu.

1996 ) Vertikalna komponenta hidraulickog pritiska u arteskim izdanima naziva se pijezometarski pritisak.. Shematski prika:: slobodne izdani (I-minimalni vadostaj rijeke.-~~ --~~-. Na osnovu uzajamnog polozaja hidrogeoloskih izoiatora i kolektora mogu se formirati dvije osnovne hidraulicke vrste izdani: zatvorene i otvorene.80).vki fIoialor. Na dijelovirna arteskih izdani gdje je povrsina terena hipsometrijski VIsa od pijezometarskog nivoa.. jer su vode u njima nepokretne i po kolicini nepromjenljive.::':.~..:0:.2-hidrogeolo.bez obzira sto su ti objekti zasli u stijensku masu dublje od nivoa izdani..·~E~~~~ ':'. voda iz arteske izdani izbija pod pritiskom na povrsini terena i dostiie visi nivo od same povrsine terena. Oscilacije nivoa slobodne povrsine izdani uslovljavaju i oscilacije kapilarnog pojasa.~~-=-:'-::':::'::-. od vodenih ogranaka. Vode veeine otvorenih izdani stalno se smjenjuju.maksimalni vodostaj rifeke.§*~~=-~~~" '. Podinu hidrogeoloskom kolektoru cini glina kao vodonepropusna podloga. U njma je hidraulicki mehanizam promjenjljiv.a nivo izdani u njemu je subarteski nivo izdani. . Zatvorene izdani obuhvacene su sa svih strana hidrauluckim izolatorima. Prema tome...~ __ . Prema hidraulickim karakteristikama otvorene izdani mogu biti slobodne i arteske. Slika 80. Tek po otvaranju nekog dljeia hidrogeoloskog kolektora djelatnoscu covjeka iii erozijom vode iz zatvorenih izdani mogu da se krecu iii eksploatisu.U zoni prostiranja razbijenih izdani ne mora se uvijek naiCi na izdansku vodu.--- . >.-:~. 1996 ) ( Arteske izdani su na najveeem dijelu svog prostranstva prekrivene povlatnim hidrogeoloskim izolatorom (sI. Otvorene izdani formiraju se u otvorenim hidrogeoloskim kolektorima koji su cije10m gornjom povrsinom iii jednim njenim dijelom vezani za povrsinu terena.osciJacije nivoa izdani) iz Vlahovic. ~ __~ I~~_. Slika 81.Taj dio naziva se subarterski dio izdani. Po tom karakteristicnom svojstvu one su j dobile naziv slobodne izdani (sI. Debljina i oblik ovog pojasa zavisi od duiine i izgleda kapilarnih pora. --.81).. Kada se izvede busotina iii bunar na dijelu terena cIJa se povrsma nalazi hipsometrijski nize od pijezometrijskog nivoa.a lagano oticanje vode iz izdani praznjenje. Artdka izdan (l-hidrogeoloski kolektor.1h. uspjesnost lociranja vodozahvatnih objekata u razbijenim izdanima. Siobodne izdani po cijelom svom prostranstvu nemaju povlatni hidrogeoloski izolator.~.-- . Njihov hidraulicki mehanizam je ustaijen. Pri istrazivanju vode u sloienim izdanima busotine treba postavljati u dijelu na kojem je zastupljena izdan zbijenog tipa. 2. dok se nadizdanska zona rasprostire izmedu izdanske zone i povrsine terena. Priticanje svjeze vode u izdan naziva se prihranjivanje.. i sto se u njihovom susjedstvu nalaze busotine iIi bunari sa vodorn.a najcesee u dubinama 50 do 300 m.3-nivo slobodne izdani i .pfjezomelarski nivo. a na njihovo mjesto priticu svjeze vode najces':e sa povrsine Zemlje. dok se nivo do koga dopire arteski pritisak naziva pijezometarski nivo.''''. narocito u slabije poroznim stijenskim masama sa rijetkim vodenim zicama zavisi i od slucajnosti da Ii ce se njima presjeci iii ne nek. One sto su jedno vrijeme cinile izdan lagano olieu negdje prema Zemljinoj povrsini.Kapilarni pojas obrazuje se u kapilarnim i sUbkapilarnim porama neposredno iznad slobodne povrsine izdani. otorene izdani su znatno vise zastupljene i imaju znatno veei prakticni znacaj. - --'~ .U njima nivo izdani moze slobodno da oscilira sve do same povrsine lerena. U odnosu na zatvorene izdani. Prihranjivanje izdani vodom iz atmosferskih 142 143 .~. - . Arteske izdani javljaju se u dubinama od nekoliko metara do 2 km. Najopstije hidrogeoloske karakteristike kolektora u kojem je formirana izdan prikazane su na slici 77. a povrsina izdani moze da oscilira slobodno u vertikalnom pravcu. Ona se obicno krece od nekoliko cm do 2 m.. ~:. Izdanska zona formirana je u naJl11Zlm dijelovima hidrogeoloskog kolektora. 5. 6-subarteski nivo)(iz Viahovic.__ '-I":--~ . izdanska voda ne moze izbiti na povrsinu terena.

U torn slucaju voda sa povrsine terena ponire u hidrogeoloski kolektor kroz bezbroj pora. _ r____ _ ~ --. Radijus bazisa depresione kupe naziva se radiju.' . kolicina. Kod malo propustljivih glina kupe su uske sa malim radijusima uticaja.~~ Slika 82. Praznjenje izdani moze biti i prcka vegetacije koja svojim korjenjem dopire do kapilarnog pojasa nadizdanske zone i iz njega se snabdijeva vodorn za svoje zivotne procese.Ovaj tip kretanja vode u s\ienama javlja se relativno rijetko. pravac i dr... uticaja..-~ /'-. razlike nivoa slobodne povrsine izdani. drenaZa. tako i tokom vremena. Zakoni kretanja podzemnih voda koriste se pri hidrogeoloskim proucavanjima zahvata podzemnih voda. Kretanje podzemnih voda vrs! se pri postojanju ra.Vjestacko praznjenje izdani vrse Ijudi. Ono predstavlja faktor koji ne samo da remeti prirodni rezim izdani.Laminamo kretanje zastupljeno je ne samo u stijenama meduzrnske poroznosti vee i u ispucalim stijenama u kojima koeficijenti vodopropustljivosti ne prelaze 0.) ne mjenjaju se tokom vremena. 144 Odredivanje granica depresione kupe ima veliki prakticn. __ ___ ___ r__ .--' ._r- r~' -. U mnogim slucajevima javljaju se manje promjene sto se u praksi moze zanemariti. S-sniZenje nivoa vode u bunaru iii busotini.itd. imajn siroke kupe sa velikim radijusima uticaja. Masa te vode koja se krece obrazuje filtradoni tok. 3-izdan.taljeno i promjenljivo.. sa visim nivoom.4 cm/sec. Kretanje podzemnih voda postaje promjenljivo tj.Depresiona kupa nastala crp(je'?iem podzemne vodc (l-nivo podzemne vode: 2-depresiona kriv(l. hidraulickom stanju.4 cmlsec. koje se medusobno priblizavaju prema dnu bunara iii busotine. Praznjenjc slobodnih izdani moze se vrsiti na vise nacina. ?C '" r_______ c~ r~ ~--~---.vec cesto mijenja i cjelokupan hidraulicki mehanizam izdani..zlike hidraulickih pritisaka tj.. rezervi itd.-___. H-debljina izdant) Horizontalna projekcija depresione kupe ima priblizno krumi oblik. _ ____ . Prj gravitacionom ocjedivanju vjestackim uredajima se omogucava izdanskilTI vodan1a da pod djejstvorn gravitacije izbijaju na povrsinu terena. Filtracioni tokovi podzemne vode medusobno se razlikuju po nacinu kretanja.njenje izdani vrsi se kroz izvore iii druge vidove izliva. Prj filtraciji kretanje podzemne vode vrsi se kroz pore koje su potpuno ispunjene vodom. Crpljenjem se izdanske vode iz bunara izdizu na povrsinu terena pornocu raznih uredaja.3 do 0..3 do 0. Pri tome se kretanje vrsi od mjesta sa vecim pritiskom tj.f . -_ ~ _ --.kretanje vode u pojedinim slucajevima moze biti turbulentuo pri cemu se strujnice vode medusobno sijeku. ka ~ 145 .-:--' ~. rezimu filtracije. Pri laminamom kretanju strujnice vode su medusobno paralelne. 4-hidrogeoloski izolator. R-radUlis lltic(?ia (depresione kupe). Obrazovanje depresione kupe izaziva odstupanje toka podzemne vode od prirodnog pravea. Jedino u izdani razbijenog tipa koja iina mnoge supljinc (u karstnin1 predjelima) moze mjestimicno lzaan da se prihranjuje velikim koliCinama povrsinskih voda i2 rijeka ponornica. kretanja podzemnih voda naziva se dinamika podzemnih voda. Po karakteru kretanje podzemnih voda moze biti laminarno i turbulentno. infiltracija otpadnih i industrijskih voda i dr. Kretanje podzemnih voda moze biti u.~~~c. Pri infiltraciji kretanje podzemne vode vrsi se kroz pore djelimicno ispunjene vazduhom iIi vodenom parom. znacaj pri procjenama filtracionih svojstava stijena i uslova ugradnje uredaja za vodosnabdijevanje i dr. ovise 0 vodopropustljivosti tvorevina. Filtracioni tok je promjenljiv ako se njegovi elementi mjenjaju kako u prostoru. a dio hidrogeologije u kojem se izucavaju zakonomjernost. crpljenje vodom.Dobro vodopropustljivi sljunak i pijesak kod kojih je manje trenje vode i cestiea. Za praktiCne svrhe koriste se jednacine za priblimo odredivanje velicina radijusa uticaja.taloga iii iz povrsinskih voda 113jcesce je difuzno..Toll1 prilikom snizava se nivo izdani (podzemne vode) obrazujuci oko mjesta crpljenja udllbljenje u izdani kaa sto je prikazano na slici 82. Bitno se razlikuju dva naCllla vjestackog praznJenja izdani: gravitaciono ocjedivanje i crpljenjc.). Podzemne vode se mogu kretati kroz stijene u obliku infiltracije iii filtracije. Ovo udllbljenje naziva se depresiona kupa.U stjenama sa krupnim porama i pukotinama Ciji su koeficijenti vodopropustljivosti veti od 0.U vertikaluom presjeku graniee depresione kupe predstavljene su depresionim krivim.zadobija promjenljiv karakter pod djejstvom razlicitih prirodnih i tehnickih cinilaca (neravno~erna infiltracija atmosferskih taloga. U vecini slucajeva podzemne vode se kretu. Prirodno praz. medu njima osnovn.~ - ~ ~ '~r . Pri ustaljenom kretanju svi elementi filtracionog toka (brzina. koje prodiru koncentrisano kroz ponore u podzemlje. Dimenzije depresione kupe a saglasno tome radijus uticaja i veliCine snizenja (visine kupe). sn prirodno i vjestacko praznjenje..

4. Rasprostiranje zagadivanja uslovljeno je pravcem kretanja izdanskih voda. Pri tome se stvaraju uslovi za zagadivanje izdanskih voda. Podzemne vode se istrazuju za potrebe vodosnabdijevanja naselja i industrijskih objekata. Hidrogeoloska istrazivanja u grailevinarstvu 5. 1:200 000 i manjc). hidrogeoloski i ostali dostupni podaci koji su osnova za detaljna istrazivanja. Najopasnije po zdravlje Ijudi je zagadivanje izdanskih voda materijarna organskog porijekla. U takvim vodama nalazi se obilje bakterija zaraznih bolesti (zutica. septickih . Rezultati prospekcijskih istraiivanja prikazuju se graficki na kartama malih razmjera (l: 100 000. odvodnje sa saobracajnica i 51. Opcenito. U pijesku i sljunku preCis6avanje je razliCito u horizontalnom i vertikalnom pravcu. U njima se bakterioloski zagadene vode preCiste na duzini od oko 20cm. Za upoznavanJe hidrogeoloskih osobina slijenskih masa treba dobra poznavati litostratigrafske karakteristike stijena i njihov polozaj u prostoru (5 obzirom na tektoniku). Ta razlika nivoa podzemne vode naziva se razlika pi.Uzvodno od mjesta zagadivanja prenosenje je kratko. a Sm u vertikalnom pravcu. Kada su podzemne vode sletne. Medutim kretanje izdanskih voda kroz ove sedimente kolicinski je vrlo malo i uz to vrlo sporo. . Regionalna (opsta) hidrogeoloska istrazivanja su detaljnija. istraiuju se u cilju isusivanja terena i temeljnih jama. a treba da budu zavrsena i regionalna hidrogeoloska istrazivanja.hidrogeoloska istrazivanja treba da rezultiraju spoznajarna 0: odnosu izmedu povrsinskih i podzemnih voda. Detaljna hidrogeoloska istrazivanja provode se radi rjcsavanja nekog prakticnog problema i pri tom geoloski odnosi istrazivanog podrucja u cjelosti moraju biti poznati.iezomctarskog nivoa. za potrebe izgradnje hidrolehnickih objekata. 5. U ovakvim istrazivanjima upotrebljava se osnovna geoloska karta i svi geoloski. cesto nije dovoljna ni duzina od 12 km za potpuno bakteriolosko preciscavanje izdanskih voda. Organske materije vjestackog porijekla pOlicu najveCim dijclom iz smetljisla. dok neorganske materije vjestackog porjekla dospjevaju u podzemne vode najcesce iz gradskih.mjestima sa nizim pritiskom odnosno nizim nivoom podzen1ne vode. Prospekcijska (orijentaciona) istrazivanja provode se na neistrazenim podrucjima radi dobivanja orijentacionih spoznaja 0 hidrogeoloskim prilikarna na terenu. naroCito ako se smzavanje vrS! crpljenjem iz vodozahvatnih objekata. . podzemne vode dolaze u dodir sa materijama razlicitog porijekla. pri cemu se rade hidrogeoloske karte u mjerilu 1:25 000 iIi 1:50 000. pri cemu je za izbor metode bitno da Ii se podzemne vode istrazuju radi njihovog koristenja. Prodiranje zagadivanja u dubinu uslovljeno je snizavanjem nivoa izdani. seoskih i industrijskih otpadnih voda. a u dubljim . djelovima osim nabrojanih jos i ugalj. dok je nizvodno prostiranje l1ll1ogostruko vece. ZagaUivanje izdanskih voda Tokom pronicanja i filtracije. te 0 hidrogeoloskim osobinama stijenskih masa. ovisno 0 potrebi. dizenterija. Neorganske materije prirodnog porijekla poticu od rastvorenih soli iz stjenskih masa kroz koje se krecu podzemne vode. neorganskog iii orgamkog porijekla. difterija. rnase. odvodnje u rudnicima. saobracajnica i drugih slozenih inZcnjerskih objekata. dok je najmanji obim vezan za neposrednu okolinu mjesta zagadivanja. Pri kretanju kroz karstifikovane stjenske Hidrogeoloska istrazivanja obavljaju se u razlicite svrhe. Udaljavanjem od izvora zagadivanja vrs! se prirodno preciscavanje izdanskih voda. iii se tretiraju kao stetne pa ih stoga treba odstraniti. ovisno 0 potrebi. TakO se kroz pijeskovito-sljunkovite flJecne sedimente preCiscavanje izvrsi na duzini od najmanje SOm u horizontalnom pravcu. Oslale vrste gline i les su nesto slabiji preCistaCi. Prirodni zagadivaCi organskog porjekla nalaze se vee na samoj povrsini terena. Stepen preciscavanja zavisi od dimenzija pora u s1jenarna i od duzine predenog puta. Na osnovu dobivenih podataka.5. U najnepovoljnijim uvjetima zagadivaJ::\jem moze biti zahvacena izdan u okviru cjelokupne sabirne povrsine.).lama i stala. Rezultati detaljnih hidrogcoloskih istrazivanja graficki se ucrtavaju na karte u mjerilu 1:25 000 do 1:500. za navodnjevanje i sJ. Najbolji prirodni precistaei su visoko plasliene (masne) gline. ZagadivaCi mogu biti prirodnog iii vjestackog. U njima se preCiscavanje izvrsi pri filtracionom putu od 1 do 4m. regionalna (opsta) i detaijna. Detaljna hidrogeoloska istrazivanja provode se prilikom rjesavanja problema vodosnabdijevanja. za navodnjavanje i odvodnjavanje. prograrniraju se regionalna i detaljna istrazivanja. To zahtijeva ne sarno prec:izno izradenu geolosku kartu i geoloske profile vee i rezultate ostalih izvedenih istrazivackih radova kao sto su podaci dobiveni istrainim busenjem sa 146 147 . Hidrogeoloska istraiivanja mogu biti: prospekcijska (orijentaciona). kolera i dr. Na povrsini terena to su najcesce istruhli dijelovi biljaka iii uginulih zivotinja. za izvedbu hidrolehnickih objekata. ali i ispod njegove povrsine.

la veoma bliska gradevinskim discipiinama: konstrukcijama.la. a u fazi eksploatacije ugroza'i.lihovog ponasan. sastava. Ovdje treba naglasiti da potpuno isusivan.lcesce se prirnjenju. Da bi se Ijesenja isusivanja temeljnih iskopa mogia efikasno projektirati. Hidrogeoloske barijere Sll definisane nepropusnoscu i prostornim polozajem stijena. Ako je kola terneljenja sarno djelirnicno u vodonosnom sloju. stabilnosti kosina. ispitivanja vodopropusnosti. ..ienih oko jame.la gornjih dijelova litosfere te n. u skiopu hidrogeoloskih karakteristika istraiivaTIog terena.lektirana ispod kote podine vodonosnog sloja. Dobiveni rezultati osnova su za ocjenu rnognceg stcpena uticaja prirodnih geoloskih i naknadno izazvanih procesa i pojava na graclevinski objekt. INZENJERSKA GEOLOGIJA Inzenjerska geologija .la pro.le: a) otvoreno crpljenje iz gradevinske jame. Prellla tOl11C\ prvi zadatak je isusiti temeljni iskop. abrazije.lame crpljen.le speci. a moze se provoditi na vise naCina.la itd.lnih faktora. a hidrogeoloske kolektore cine propllsne stijene s intergranularnim i pukotinskim porozitetorn. optimalnoj metodi i nacinu snizavanja nivoa podzemne vode~ odnosno isusivanju temeljnog iskopa za gradnju u kontaktnom podrucju.lena i rnehanici tla.lerskogeoloskih istrazivanja svodi nu odreclivan.la 0: koliCini pretposli. Zanimijivo je da su za postanak i razvoj inzenjerske geologije zaslillni upravo gradevinari. 5.lena i terena za potrebe gradn.len. geofizicka i laboratorijska ispitivan. Nacin crpljenja zavisit ce od koliCine dotoka.enje iz cijevnih bunara postavl.la graclevinskog zahvata.le. erozije. mehanici sti.la rezllitiraju 1Z hidrogeoloskih istrazivanja. 6. Prihvativsi takvu definiciju i zadatak inzenjerske geologi. Hidrogeoloska funkcija sti. b) crpl. opazanje pijezOlnetara. stabilnosti izvedenih kosina zas.le zastitnih rn. cime se snizava niva podzemne vode. mogucnostima procjeclivanja povrsinskih voda i njihovoj pretpostavljenoj kolicini.lem nije rnognce. karakteristika i nvjeta nastanka i prostiran. klizanja. kao i cndodinamickih pojava. ako . osipan.le). odronjavanja.le. te podova.iov'l 11(1 tC111eijenju objekata.le: prirodnih geoloskih proeesa i pojava te proeesa i pojava izazvanirn gradevinskirn radovirna. pri Ce!l1U je posebno vazno dobiti odgovore na piotan.le kota ternei. 1z takvog fonda podataka hidrogeolog Inoze i_zdvoj iti odlike stijenske 111ase U OdllOSU na vodopropusnost i definisati smier (iii sm. 148 149 . tako da se razlikuju stijene kao hidrogcoloske barijere (izoiatori) kao koiektori.l\'ljenog dotoka vode U otvoreni iskop iz stij enske mase.J tcn1eijc.. razliCitim metodama mogu6e je postici snizenje nivoa podzemne vode i temcljenje obaviti n suhorn.la ljesava se izvedbom otvorenih kanala (drenova) koji vodn sknpljaju i odvode izvan podruc.lena . narocito potresa. geoloskih karakteristika stijenske mase i karakteristika temeljnog iskopa. koji traze od geologa podatke 0: cvrstoci i stabilnosti sti.Isusivanjc tcmcljnih iskopa Aka se temeljna jat11IJ kopa u vodopropusnirn podrucjima.6.lavarna.le temeljne . odnosno vjerovatno6i pojave klizanja kosine iskopa.tllJa KO. veoma slozena pojava koja u konkretnom slucaju zavisi od prilika na terenu.jezgrovanjem. stepenu opasnosti od savremenih egzodinamickih proeesa i pojava (denudaci.lera protiv eventualnih nepovol. njenim rezultatima se definisu uvjeti gradnje. predvidaju se promjene li terenu. Dakle. To ukazuje da je inzenjerska geologi.le. bokova i svodova podzernnih objekata. Povrsinska odvodn.leka i usjeka na povrsini.lalisticka naucna disciplina. cesta se dogodi da se kroz zasjecene dijelove dobiva manji iii veCi pritok vode koja otezava izvodenje gra(tcvinskih ra<. i n.lihov odraz na graclevinski objck!. koje 6e biti izazvane savremenim egzodinamickim i endodinarnickim procesima i po. ocito je da se osnova inzen.lena. geoloske procesc. kao i predvidan. stanja. strukture.la i upotrebe prirodnih graclevinskih rnaterijala.le u graclevinarstvu. koja proucava geolosku gradu.lerove! kretanja podzemne vode. kao i u fazi eksploatacije objekta. Na. sufozi.la pri izvedbi graclevinskih radova. potrebna su sazm. Drugi zudatak sastoji SE' u projektovanju efikasnc odvodnje objekata radi sprecavanja dotoka vade u konlaktnu zonu temelj-stijena. mineralosko-petrografske i fizicko-rnehanicke karakteristike sti.rnogucnostima pronalaZen.

pri inzinjerskogeoloskim istrazivanjima treba koristiti rezultate ostalih geoloskih disciplina (stratigrafije.. Uz to daje se pregled postojecih rezultata istraZivanja bitnih za definisanje inZenjerskogeoloskih karakteristika stijena i terena. mehanike stijena. optimalnog naCina izvedbe radova.a cilj im je omoguciti optimalan pristup planiranju i izvedbi radova. kOllstrukcijska slozenost objekata i potreba da se objekti izvedu na ponekad nestabilnim terenima i terenima teskim za izvodellje radova. To se naroeito odnosi na hidrogeologiju. tunela. i tehnicku petrografiju. koja daje vrijedne podatke 0 inzenjerskogeoloskim karakteristikama terena (sastav. treba obratiti pukotinama i pukotinskim sistemima. saobracajnica (cestovnih. u pogledu slozenosti. istrainom busenju. vrste eksploziva. lnzenjerskogeoloska istrazivanja daju osnovu za idejna rjesenja. koja proucava mineralosko-petrografska i tehnicka svojstva stijena i kamena i nai'in istrazivanja !ezista i mogucnosti primjene kamena i nevezanih scdimenata u gradevinarstvu. istraznih jama i sl. omogueili su razvoj metoda istrazivanja u inzenjerskoj geologiji. Inzenjerska geofizika svojim metodama i rezultatima taleoder doprinosi odredival1iu fizicko-mehanickih karakteristika stijena i terena predvidenih za gradevinske zahvate. InZenjerskogeoloska istrazivanja se nliZno rade za sve objekte jer daju rezultate Cija primjena u praksi bitno utice na pravovremeno eliminisanje moguCih negativnih uticaja terena na objekat. kolii'inu i djelovanje u podzemlju. endodinamike. kvalitet. mineralogije. istraZivacko busenje. umjetnih jezera. mostova. Je 6. inzenjerske seizmologije.. predhodi geofizickim istraZivanjima. kao jedna od faza istraZivanje terena. brana i mezarja. njegova dinamika i cjenovnik. . poremeceni i neporemeeeni.njihov postanak. bez detaljnih akumulacijskih inZenjerskogeoloskih istraZivanja koja.morfoloske. Zatim slijedi detaljan opis problematike i cilja istraZivanja i s tim u vezi i obim predvidenih istraZivanja. ali i drugih disciplina koje pridonose istrazivanju terena za potrebe gradnje ( inzenjerske geofizike. neophodne za sto sigurniju gradnju u seizmicki aktivnim podruejima. ali i laboratorijskim ispitivanjima. Inzenjerskogeolosko kartiranje Prije pocetka terenskog rada prikupljaju se i proueavaju svi dostupni podaci 0 nekom terenu. potkopa 1 slieno. a uz to su vaZni rezultati laboratorijskih ispitivanja. dajc veoma vrijedne podatke. izboru alata. zeljezniekih. koja proucava podzemne vode. upotrebe kamena i sl.1. Nemoguee je zamisliti optimalno koncipiranje i izvedbu temelja bilo koje gradevine. egzodinamike. kako bi se mogao izraditi cjelovit projekt istrazivanja. kao i procese koji nastaju u kamenu pod uticajem razlicitih faktora. jama. hidrografske i hidrolosko-klimatoloske podatke na terenu. a omogucuju i spoznaje 0 nosivosti terena. mehanike tla). morfologije. Posebnu paznju pri povrsinskom kartiranju terena i kartiranju jezgra istraZnih busotina. hidrogeoloskih i geomorfoloskih pojava i sl. raskopa is!. izradi raskopa. koje su dopunjavale podatke dobivene inzenjerskogeoloskim istrazivanjima. uz ostale istrazivaeke radove. Uzorci s terena. Metode istrazivanja za potrebe gradevinarstva Inzenjerskogeoloskim istraZivanjima treba odgovoriti na veliki broj pitanja u vezi definisanja uslova kojima treba udovoljiti pri izvedbi objekata. podvrgavaju se laboratorijskim ispitivanjima. kosina zasjeka usjeka. jer se obradom tih podataka dobiva stvaran uvid u strukturnogeolosku gradu istraZivanog podrueja. Naravno. Ta istraZivanja je nuzno shvatiti kao dio ukupnih raznovrsnih istraZivanja koja treba obaviti prije izgradnje nekog objekta. okana. Projekt istraZivanja sadrzi opee geografske. mehanizacije. petrografije. tektonike. kartiranju zasjeka. vijadukata. ali i razvoj novib primjenjenib naucnih disciplina. a naroCito slozenih i skupih gradevinskih objekata. strukture. i liZ odredena misljenja i sugestije. eiji rezultati uSl1lJeravaJu dalJnJe faze istrazivanja: geofizieka istraZivanja. geoloske. a inzenjerska seizmologija proucavajuci seizmicke pojave i njihove posljediee.1. rezim. Nesumnjivo da pri tome lstraZlvanja pocinju inzenjerskogeoloskim kartiranjem. Dobivene rezultate radni tim obraduje i interpretira. idejne projekte i glavne projekte objekata razliCite namjene. Interdisciplinarnim pristupom moguce 150 151 . arhitekturi i skulptorstvu. izradu istraZivackih zasjeka. postojanje egzodinamickih geoloskih procesa i pojava.1. lnzenjerskogeolosko kartiranje. izradu raskopa.). pomorskih i zrakoplovnih luka). Kod inzenjerskogeoloskog kartiranja analizira se fotogeoloska dokumentacija (fotoskice i avionski snimci). tehnieke petrografije.Intenzivna gradevinska aktivnost eovjeka kroz stoljeea. omogucuju optimalno projektovanje i izvdebu prakticno svih. PostojeCi podaci i rezultati dobiveni eventualno potrebnim rekognosciranjem terena daju sliku stepena teiine inzenjerskogeoloskih istrazivanja. pokrivenosti i prohodnosti. 6. predlaZu investitoru optimalan pristup izvedbi radova. istrazenosti. hidrogeologije). je u inzenjerskogeoloskom smislu definisati kvalitativne ali i kvantitativne karakteristike stijenske mase u terenn.

liZ unosenje podataka iz postojece seizmicke karte 0 seizmickoj aktivnosti. krsje.JERSKOG 'I LOSKE JED!NICE EOLOSKE KARAKTf.lERSKOGEO I INZEN. pukotinama i pukotinskirn sistemima. anhidri!.. pijesci Zbiiene Siabo slozene I stuene I I ' -_ _ _ _ _ _. te bore i sve pratece manifestacije do kojih je zbog boranja doslo. brece.75 Tvrde lc>!O GlinovHoklasticne Glme . koje se mogu koristiti u gradevinarstvu ili u druge svrhe.75 ~~ E ii '" ~ "5-E. Kod odredivanja struktllrno-tektonskih karakteristika.EN. karakteristikama litoloskih jedinica.~'"='~=. 1: 100. valutice. tektoniei. ali stiJene.000 (preuzeto i=: [}pulstva za izradu DICK. inienjerskogeoloska klasifikacija stijena za O/GK.< 0. haht Organogene Vulkano-klasticne kamen.rna '" krupnozrna '" Karbonatne I ! iZraZena tekstuma pukotinska anizotropllos( sliJenske mase stijene vapnencl. brece. rasjednih zona i neotektonskih kretanja. ligult i trese! piroklaSli!i tufovi I vulkanske pooiozne fizickohelllijskim prom'enama podiozne proceSlma oksida~ nehomogene nejednorodne I I i-·-------rb~"~"'------!_'''~. dobijaju podaei 0 odnosima izmedu razlicitih litoloskih kompleksa. Sumiranjem podataka izdvajaju se zone prema ugrozenosti savremenim egzodinamickim (i tchnogenim) procesima i pojavama.'.. konglomerati nejedllOfodnost II pogJedu sastava i fizickomehanickih svoJstava '" finozmaste okamcnjcne gline. stanju stjenske rnase.~z~"~z~jlo~ho~'~no~g.1 Vulkanogenosedil!lelllnc ~scari okamenjcni lapori. lllcenjll (kod magmatskih) i skriljavosti (kod metamorfhih) .n. egzodinamickim geoloskirn pojavama i njihovom eventualnom napredovanju te hidrogeoloskim i geomorfoloskim pojavama. Klasti~ne sedimenlnc I [-"==-----1 Dobro slozene SIJlUlCi. pratecih plikotina.RISTI I KE Rastresite Stijene promjenljivog petrograt:~kog i granulometrijskog. isprav(jeno i dopunjeno. nairne. M.. I mrki lIg1Jen.. promjelllj i ve I lekSlUre I podloZne okrSavan·13 cYfSle.S E Plasticne JO>lc<O.. lapor. koje imaju znacenje za ukupnu inzenjerskogeolosku sliku terena. 1988. diiabazi i anizo(ropna sti'cnska masa 153 .--------t-. Stijene se klasificiraju prema Uputstvu za izradll osnovne inzenjerskogeoloske karte (tabela 7) Tabela 7.. Istrazivanje tektonskih karakteristika sadrzi narocito elemente i karakteristike rasjeda. rudnim pojavama.=_j Slijene podlozne Karbollatnc okrSavanju gliuc i Japori Jako jzrn1ena anizotropnos! i finozmaSle sredn jezrna sle i krupnozrna pjdcari. pojavama nemetalicnih mineralnih sirovina. prema intezitetu okrsenosti i prema stepenu stabiinosti.Kartiranjern se.. blokovi svoJ~tava Meke 1. lravertllli dolomiti. sedimentne slijene '" Z '" ~ --_J '-' Slijene razlititih struklUmotekstumih fizickomehanickih sv~tava I I Suliatne I haloidne gips.. te ispllcalosti (kod svih stijena). siltiti pjescal'i.-. ugJavnom sio-evile I 152 ·~·I ~ ~ E g ~ ii <n ~ 11 Slli~ijske krt' sihcifirane roznaci sli)ene druge or------------"---------------i"Ro~fu~~~. !apori. kong!omerati i srednjel. sastava ujednacenih fizickomehafllckih Prasina... Ie -indeks konzistencije) RAZRED I PODRAZRED I I BITNE INZ. najveca se paznja posvecuJe sloievitosti (kod sedimentnih stijena).

.§§El '"'..f' .....iI... bazalti.. ~ •.. ..-.........~"" ". . <Joi>...tt... korni!i.... n..71i Vulkanske daciti. .. l~ -:: : :. Neki simboli u inienjerskogeoloJkoj karli (iz Uputstva::a izradu OfGK.·d... andeziti..~~ '" E ndkri!jave karbonatne mermen· preteZllo homogene am:zotropne stijene ujednacenih fizickomehanickih svo'stava jako iZraZena pukolinska anizotropnost cvrste. I .."an 1CZi::~ ~'..lncl.~l" miiti....J.l><l>r. peridotiti 1 .. I "'f' .§ I \ o " "'.c.. j.. menneri .. li.2. .c..~ _f'<'£'C""""" oil.&n"". i.. zeleni skrilici Amfiboliti.""~ III. ~ri hrcl'e '"i<·""..-c. ..."\I~ ."tlj.-. .. trahitl.::1 ~ 0 0 "' i5 .K""i i tn~. dijabazi Graniti.e!1 ~."'....•.....K>!{ """00 ..GeotIzicka istrazivanja Temeljne geofizicke metode. amfibolski kvarciti....... argilosisti...".x~ .• .-....~j<...J... b..M..AAU r>trc'"" ~ i».1."..... ~..·Ii" 1\:- ....l .j . t""d""" ...":l1"...lb<'f'#I'rii~ "'t>1'W......nam. n<::~ .. "krko.Ij""i ..''''' ·!I.>naJS!..F-::o:.o~i mi. masivne iii Irakaste teksture jako izraiena anizotropnost u vezi sa stnlklurnotekslUrnim fizickomehaniekim svoistvima Stijene heterogenog sastava pukotinskom anizotronnos\..k i<iu. s vafuim grafickim prilozima i dokumentaeijom....-.'<... at .. Slika 83..1ffijITIiijl ~~ lIk. '"= !""'>rtc~i..tI fu~:3J r i ..::rtOui f. !.!!J J!':.' 10<101. Na osnovu razliCitosti lih brzina. P1Ulonske " Autometamorfne Kontaktnomelamorfne skriljave simozrnaste skriljave kmpnozmastc ~ I serpentinili skarni....'"'''' ___ .alC'i tt'<l..10_11 .... " ""'''i'' . filiti.. su seizmicke i geoeiektricne te razliCita mjerenja u istraZnim busotinama.'..... :-..1Wstil. ffi'b'0~ -f>/J.•• . ..g<:<-><:kklTi&tiI! ~ ."'.-..ct:" . Svaku inzenjerskogeolosku kartu prate profili i odgovarajuci tekstualni dio (turnac). skriljci."l:~·.....j" w#~ .i. u podzemlju se mogu 154 155 . mermer.. 1988) 6.. Seizmicke mctode baziraju se na vjestackom izazivanju elasticnih valova i odredivanju njihove brzine sirenja kroz materijale koji se istrazuju. .al .i..... ~ w.lI 1.. dok se podredeno u tu svrhu koriste magnetometrijska mjerenja..<>j .. .. <><In>'oi'''''''"''j .. koje se primjenjuju za ejelovitije upoznavanje karakteristika stijenske mase radi izvedbe nekog inzenjerskog objekta...r" I...~.. t.... gabri.. dior!u. ~·'~ d..:!. ""....tc"~ij... Neki vaZni simboli koji se koriste pri izradi inzenjerskogeoloske karte prikazani su na sliei 83.

IstraZivacki zasjeci i usjeci izvode se na 156 157 .krecnjacima i dolomitima ). u prirodnim uvjetima. Obrada reznitata busenja pocinje determinacijom jezgra i odvajanjem njegovih dijelova za laboratorijska ispitivanja. pa se ponekad koristi u istraZivanju za projektovanje obalskih gradevina. Osnovne dvije seizmicke metode su rcfrakcijska i refleksijska. a izazivaju ih. zatim za istraZivanja naJazista gradevinskih materijala i odredivanje eksploatibilnih nasJaga. To suo debljina nekonsolidovanih materijala do cvrste stijene.s jezgrom iii bez jezgra ). debljina sedimenata za koje su karakteristicne male brzine "irenja elasticnih valova radi seizmicke mikrorejonizacije. uzimanje uzoraka vode. brzina elastienih valova.3. Kroz busotine se injektira smjesa za zatvarunje pukotina. Opcenito daje pouzdane podatke ondje gdje su razlike specificnih elektrienih otpora istraZivanih materijala velike. Na temelju podataka tih mjerenja moguce je detaljno litolosko rasclanjivanje nabusenih materijala. \TSenje bojenja. elektrohemijski procesi u nekim rudnim lezistima i slieni uzroci. Radni proces se pri busenju dijeli prema: pogonu ( rUCHO i filotornO ). ovisno 0 zadatku i potrebl ). odnosnQ odredivanje tokova podzemnih voda. Radi postizanja sto potpunijih spoznaja 0 karakteristikama slijenske rnase. za TV i slereofotografsku karotazu itd. sto je veoma bitno pri temeJjenju i izvedbi podzemnih radova. nagib slojeva itd. osnovni je uvjet da busotina bude pra:vilno izvedena. Ovisno 0 potrebi.izdvajati materijali razlicitih karakteristika. Pri tome treba odrediti vrstu naslaga kroz koje je buseno. Metoda spontanog potencijala bazira se na mjerenju potencijala koji postoje ispod povrsine. koso. Istrafno busenje i raskopi lstraillo busenje svrstava se medu najuniverzalnije istrazivacke radove jeT se tim naCinom istrazivanja dobiva mnostvo razliCitih podataka vaZnih za projektovanje i izvedbu inzenjerskih objekata.Moze pruziti i podatke 0 debljini nekonsolidovanih sedimenata na dnu mora. naCinu iznoscnja 11lmerijala s dna busotine ( bez ispiranja-na ispuh. horizontalno. trenje pri protjecal1ju podzemne vode.a od njih. 6. zatirn jc 1110guce odredivanje . Zato se ova metoda primjenjuje pri istraZivanju rudnih lezista i tokova podzemnih voda te pri odredivanju gubitaka vode iz akumulacije u krsu. elektromagnetska metoda i metoda spontanog potencijala. u busotinama se mjeri specificni elektricni otpor. nedostupna promatranju i mjerenju in situ. prOIl1Htranje oscilacija podzen1ne vade ( pijezoluetar ). Primjenjuje se u gradevinarstvu za odredivanje trosnih i razlomljenih podrucja u evrstim stijenama. Neka se ispitivanja obavljaju in situ. dubina i oblik klizne plohe klizista. dobiva se mogucnost promatranja i mjerenja dijelova stijenske mase u njihovom prirodnom okruzenju. istraZivackih jama i istraZivackih potkopa. Refleksijska metoda nalazi osnovnu primjenu u istraZivanju de1:iljeg podzemlja. nlJcrenja. stepen razlomljenosti jezgra. naCinu rada (udarno. a 1110ze posluziti 1 za f<lzlicita geofizlcka. i mjestu rada ( s povrsine. smjeru busenja ( vertikalno. Geoelektricne metode koje se koriste u gradevinarstvu suo metoda elektricnog otpora. Metoda eiektricnog olpora bazira se na Cinjenici da pojedine vrste stijena imaju razlicite velieine specifienog olpora. potencijal. odnosno u samoj slijeni iii na stijeni kakva je u prirodi. udarno rotaelono ). a pouzdane podatke daje u istraZivanju nekih rudnih lezista. Pogodna je za odredivanje podrucja slabijih fizicko-mehanickih karakteristika u tvrstim stijenama (npr. Refrakcijskom metodom pouzdano se mogu odrediti karakteristike naslaga do dubine na kojoj objekt ima uticaja na stijenu. odabrani uzorci se ispituju u laboratoriji. rOiaciono. Da bi se sva navedena istrazivanja nlog1a izvesti ( iii nek. Prj busenju za potrebe gradevinarstva. izmedu ostalog. llsn1jereno ). otpor prema busenju. vrste i ugao nagiba pukotina. Otkrivke se koriste u terenu s tankim rastresitim pOkrivacem u cilju neposrednog uvida u karakteristike rastresitog materijala i njegove debljine i stijene koja nam je. zatim u istraZivanju vode i lezista glina. Elektromagnetska mctoda bazira se na upotrebi struja i pojava indukcije u vidljivim materijalima pod zemljom. njihovu sirinu i ispunu. ugao nagiba slojeva. pripadna radioaktivnost. vodopropusnosti itd. uglavnom se koriste promi busenja 131 mm. apsorpcija gama-zraka ( tzv.1. 116 mm i 101 mm. istraZivackih zasjeka i usjeka. s ispiranjem .gama-gama karotaZa ). Izvedena busotina moze sluziti za ispitivanje vodopropusnosti. a zavrsni prom obicno iznosi 86 nun. pomo6u otkrivki. poroznosti. tacne dubine promjene materijala razlicitih fizicko-mehanickih karakteristika. za odredivanje pojava vodonosnih sljunaka u glinama i s1. jamsko ). kvalitet stijenske mase i debljina trosnog dijela na njezinoj povrsini. lstrazivackim raskopima.

Osnovne karakteristike stijena u pogledu njihove upotrebljivosti u gradevinarstvu direktno ovise 0 mineralnom sastavu. stisljivost. Mineralosko petrografske karakteristike bitne su sa stajalista cvrstoce. uz proucavanje karakteristika stijenske rnase. 6. radioaktivnost i Ijepljivost. mehanicko .gustoca ( g/cm 3 ) mo . stijene sa 158 159 . toplotna provodljivost.masa cvrste faze (g ) Vo . Gustoea je odnos mase evrste faze prema ukupnoj zapremini ( volumenu ).zapremina evrste faze ( em3 ) Kod cvrstih stijena gustoca ovisi direktno od mineralnog sastava stijena. omogucava dreniranje podzemnih voda.petrografskih karakteristika.4. . poroznost. vatre i hemijski agresivnih supstaneija na stijene i kamen. a odreduje se fonnulom: 6. Mineralosko . Ova metoda se prvenstveno koristi za odredivanje nacina temeljenja i karakteristika temeljne stijene kod izvedbi nadogradnji na postojecim objektima.4.padinama u svim vrstama stijena. prostorna masa. drugih mehaniekih karakteristika stijena. gdje su: y. leda. njihova zastupljenost. uglavnom kod istrazivackih radova. Istrazivacke jame izvode se u cilju uzimanja neporemecenih uzoraka za laboratorijska ispitivanja. Prostorua masa oznacava odnos cvrste faze prema ukupnoj zapremini uzorka zajedno sa supljinama.1.2. ( zapreminska tdina ). ali i istrailvacko busenje u podzemlju. te uvida u dublje dijelove stijenske mase. . strukturi i teksturi. itd.ta i za istraZivanje terena na pregradnim profilima kod projektiranja brana. svjezina i eventualni stetni sastojci. uz pomoe poveeala. habanja. prikazana je jediniena zapremina zapreminom evrste faze i zapreminom pora i supljina. odnosno oni minerali koji svojim promjenama rnogu negativno djelovati na ukupna svojstva stijene.1. polarizacijskim mikroskopom.. velika se painja posvecuje mineralnom sastavu. radi saniranja klizi.petrografskih karakteristika. IstraZivacki potkopi izvode se na strmim padinama. bubrenje. Analizom mineralnog sastava odreduju se bitni. Ovim radovima se.prostorna masa (g/em 3 ) mo -masa cvrste faze (g) V -ukupna zapremina uzorka (em3 ) Slikom 84. sporedni i akcesorni minerali.4.1. a izracunava se pomocu izraza: 6. bez supljina. tvrdoce.1. Neka svojstva stijena i kamena i njihovo laboratorijsko ispitivanje U sklopu inzenjerskogeoloskih istraZivanja stijena kamena obavljaju se laboratorijska ispitivanja u cilju odredivanja: mineralosko . strukturi i teksturi stijene. Fizicke karakteristike Medu fiziCkim karakteristikama stijena bitnu ulogu imaju gustoea.petrografska svojstva stijena ispituju se makroskopski. fizickih karakteristika.Mineralosko . postojanost. boja.tehnoloskih karakteristika. speeifiena tezina. vodopropusnost. . gdje su: y. uticaja vode.petrografske karakteristike Kod odredivanja mineralosko .

a ovisno je 0 granulometrijskom sastavu. Nairne.0-2.i) . ali nije proporcionalno poroznosti.prirast pritiska (kN/rn2). Kod po1uvezanih stijena stisljivost ovisi 0 mineralnom sastavu.0 5. Jedinicna zapremina stijene (V) sa zapreminom (. Ovisno 0 poroznosti karnen se kategorizira u sest grupa (tabela 8).5 2.kolieina vode koja protice kroz stijenu ujedinici vremena (m3/s).hIh Vp gdje suo Mv . naCinu i brzini optereeenja. k . jer su pore tako malene da se voda veze uz povrsinu stijenki i ne moze istjecati. ali su praktieno vodonepropusne.0 vise od 20. LI. uz sprecavanje boenog sirenja uzorka. Vodopropusnost iii permeabilnost oznaeava rnogucnost stijene da propusta vodu.Najvise vrsta kamena koji se koristi u gradevinarstvu ima prostornu masu od 2. korlsti Darcyjev zakon filtracije prema izrazu: gdje suo n-poroznos! (%) V p-zaprernina pora (em3 ) . U praksi se za odredivanje vodopropusnosti."vrste faze (Va) i zapreminom supljina (VpJ Stisijivost oznacava svojstvo stijene da srnanJuJe zapreminu dje10vanjem vanjskih faktora.supljine v v.0 1.re1ativna deformaeija Stis1jivost se odreduje u neporemecenorn uzorku u edornetru. 161 .koeficijent filtraeije ( mls ) A . To svojstvo ovisi 0 ve1ieini pora i njihovoj povezanosti u stijeni.deformaeija uzorka (rn) h . itd.h .povrsina popreenog presjeka vodonosnog sloja ( m 2 ).0-20.0 160 Q = k. upijanje vode. A' H -H 3 1 2 (m Is) L gdje suo Q . Ll. Tabela 8. poroznosti. vcoma poroznih krecnjaka itd. Kategorizacija kamena prema poroznosti (prema Crnkovi6 Sarie. odnosno laminarnog teeenja podzemne vode u pijeseima i slienim materijalima.visina uzorka (rn) Ll. a nize vrijednosti su karakteristike nekih travertina.0 10.modu1 stis1jivosti (kN/rn2).5-5. a izrazava se u procentima prerna formuli: n = -yXIOO(%) M .5 g/cm 3 do 3 g/cm 3 . V -ukupna zaprernina uzorka u prirodnom stanju (em3 ) o poroznosti ovise tehnicka i akusticka svojstva kamena. cvrsta Slika 84. pod pritiskorn.hIh . a bitno utice na slijeganje tcrena ispod gradevinskog objekta.-H2.razlika visine vode u posmatranim presjecima (m). gline irnaju veliku poroznos! ( neke eak i veeu od 50 % ). Nevezane stijene imaju malu stisljivost. Kvantitativni pokazate1j stis1jivosti je modul stisijivosti. stepenu zasi6enosti vodom. Poroznos! oznacava odnos zapremine svih supljina prcma ukupnoj zapremini uzorka u prirodnom stanju. otpomost na smrzavanje i s1. =~kN/m2 Ll.0-10. H. mineraloskirn karakteristikama i strukturi. slijeganje se brzo realizira. iz Sestanovie 1993 KATEGORIJA KAMEN A Kornpaktan Dobro porozan Umjereno porozan Dosta porozan Jako porozan Ekstremno porozan POROZNOST(%) rnanje od 1. koji se racuna pomocu izraza: Prostorna masa stijena ovisi 0 nj ihovom mineralnorn sastavu i sadrzaju sup1jina.

opcenito. Iskustveni podaci svjedoce da je stijena zrnaste strukture i homogene teksture u pogledu toplotne provodljivosti gotovo izotropna. imajuci pri tome u vidu stepen njihove stabilnosti. struktumim i teksturnim karakteristikama i poroznosti. poput cirkona s radioaktivnim torijem. v dotok Slika85. Povecanje volumena iznosi od 25% do 80%. a da su plocaste i skriljave stijene anizotropne (provodljivost toplote bolja je u smjeru povrsina skriljavosti i slojevitosti. Za primjenu u gradjevinarstvu. Shematizirani prikaz Darcyjevog pokusa Kod izgradnje brana i akumulacija. prednjaCi karnen vece gustoce.L . 163 . boja karnena u vecini slucajeva ima odlucujuCi utieaj. Stepen bubrenja definise se izrazom: B. svjezini i velicini mineral a. jonske zamjene.000 kN/m2 . vlaznosti i glatkoCi povrsine. kamen je. nego okomito na njih). u cemu. Vezano za bubrenje. Topiotna provodljivost stijena ovisi 0 mineraloskom sastavu. Ljepijivost je svojstvo stjenskih masa da se Iijepe za razlicite materijale (alate i orudja sa kojima se izvode zemljani radovi). To je bitno svojstvo gline i glinovitih stijena. dat je na slie. Ovo svojstvo posjeduju sve vrste stijenskih masa. kao i kod drugih objekata. tako i mehanizacijom. Induciranu radioaktivnost lakse primaju karbonatne stijene.dliZina puta filtracije ( m ). Jediniea koja definise gubitak I litra vode u 1 minuti na I m dmni busotine pod pritiskom od 1x I 06 Pa (uz odriavanje pritiska od najmanje 10 minuta) naziva se I Lugeon. Bubrenje stijena oznacava svojstvo povecanja volumena zbog upijanja vode. koju kamen prima radioaktivnim zracenjem okoline. gdje su: By . Radioaktivnost je obiljezje stijena koje u sebi sadrze radioaktivne minerale. ispituje se vodopropusnost (VDP) stijena utiskivanjem vode pod pritiskom u istraznu busotinu.volumen uzorka nakon bubrenja Vo .volumen uzorka prije bubrenja Pri bubrenju moze nastati pritisak od 300 do 1. mada treba pravilno valorizovati i veoma vazna svojstva prirodnih pigmenata. povoljan materijal kao zastita od radijacije. a kod montmorilonita (bitan mineral u bentonitskim glinama. kobalta. Pojava Ijepljivosti kod stijena predstavlja jedan od Cinilaca koji odredjuju uvjete izvodjenja radova kako rucnim alatom. a uzrokovano je karakteristikarna minerala glina i mogucnostima. prostomom rasporedu minerala. treba veliku painju posvetiti izboru materijala za izradu glinenih jezgri i ekrana brana te izvedbi tunela u glinovitim stijenama.stepen bubrenja VB . Deformacije koje nastaju povecanjem i snizenjem temperature karnena treba uzimati u obzir kad se karnen ugradjuje s drugim materijalima. Medjutim. poput krecnjaka i dolomita a slabije magmatske silikatne stijene i gline. a najizraienije kod poluvezanih sedimenata. Shematizirani prikaz Dareyjevog pokusa. mangana i elemenata rijetkih zemaija. 85. kao i stepen smanjenja efekata rada. Maksimalna vrijednost Ijepljivosti dostize se pri najvecoj molekularnoj vlainosti. Ljepljivost poluvezanih sedimenata zavisi od karakteristika pome vode koja se nalazi u njima. ono je najmanje i prakticno zanemarljivo kod cvrstih stijena. prirode materijala i povrsine kontakta predmeta za koji se vrsi Ijepljenje. U tehnickoj primjeni karnena bitna je inducirana radioaktivnost. kojim se objasnjava laminami tok vode u presjeeima. a ona nastaje u slucajevima postojanja minerala teskih metala. glinesklone bubrenju mogu inicirati nastanak klizista. a rezultat je reflaksije svjetlosnih zraka odgovarajuce talasne 162 duzine s njene povrsine. sto ukazuje na nuinost odredjivanja njihove kompatibilnosti u pogledu toplotnog koeficijenta linearnog sirenja. Ipak. Boja stijene ovisi 0 njenom mineralnom sastavu. nekim laporcima i alevrolitima) moze iznositi i do 12 puta vise U odnosu na prvobitni volumen. Uz to. Ovo svojstvo simi i za proejenu prohodnosti vozila na raskvasenim terenima. Nova metodologija proucavanja Ijepljivosti poluvezanih sedimenata omogucila je da se dode do zakljucka da Ijepljivost glina raste s povecanjem sadrzine vode i spoljailnjeg opterecenja.

8 3.1.0 I CVRSTOCA I I CVRSTOCA NA SAVIJANJE . Cvrstoea na istezanje stijena uglavnom se ispituje na uzorku u obliku diska (valjka).povrsina uzorka na koju je sila djelovala (m ) Za upotrebu kamena u arhitektonsko-gradjevinske svrhe uzorci se ispituju u suhom stanju. F . cija je visina jednaka radijusu. svjez Granit. 2 A . zilavost. Cvrstoca na pritisak je rezultat jednoosnog optereeenja na jedinicu povrsine dok ne dode do lorna uzorka. lspitivanje cvrstoce na pritisak obavlja se na tri uzorka. eiasticnost. 0 zilavosti stijena treba voditi racuna na mjestima izlozenim ucestalim dinarnickim udarima. Ova cvrstoea je (u najvecem braju slucajeva) 10 do 20 puta manja od cvrstoce na pritisak.2 Cvrstoca na pritisak. pri cemu se rezultati reduciraju na prizmatican uzorak. . kod tega su boene stranice slobodne.4 4. a promjer ne smije biti manji od 5. Uporedni preglcd cvrstoee na pritisak.8 203. karbonatni Krecnjak gust Krecnjak porozan 95. opit se obavlja na uzorku u obiku valjka. Pri tome odnos visine uzorka i promjera baze mora iznositi minimalno 2.4. Tabelom 9. Sila smicanja se povecava do sloma. cvrstoca na savijanje. u kojem se istodobno primjenjuju horizontalna sila smicanja i vertikalna sila na plohu smicanja. istezanje. koje su bitne za gradjevinsku praksu. a rezultat se uzima kao aritmeticka sredina sva tri mjerenja.2 1 1. Cvrstoca na savijanje ispituje se na uzorku oslonjenom na dva osionca (nosata). MPa 21.3.5 3 .le se na cilindricnom iIi prizmaticnom uzorku u specijalnom aparatu.0 136. Opterecenje se prenosi na plaS! i mora biti okomito na os valjka.sila koja je dovela do lorna uzorka (MN). otpornost na habanje.3 6. Cvrstoca na istezanje odredjuje se za kamen na prizmaticnim uzorcima propisanih dimenzija. istezanje i savijanje VRSTA I STIJENE 1 I CVRSTOCA NA FRITISAK MPa 185. cvrstoca na istezanje. a vertikalna se odrzava trajnon1.4 8. su: tvrstoca na pritisak. Zilavost stijena (dinamicka cvrstoca) oznacava svojstvo stijene da pruia otpor na udar i na ucestalo djelovanje neke koncentrirane sileo Stijene neotpome na udar nazivaju se krte. Otpornost na hahanje oznacava postojanost stijene i kamena prema abraziji struganjem. i3 p - I Granit.4 cm. s Cime treba racunati pri ispitivanjima.5. Zilave stijene (magmatske stijene. silikatni Pjescar. Mehanicke karakteristike Mehanicke karakteristike stijena. Kod laboratorijskog ispitivanja kamena uzorak je kocka s ivicama duzine 5 em. frekventne stepenice itd.2 16.8 INA ISTEZANJE MFa 16. Prema iskustvenim podacima ona je 20 do 40 puta manja od cvrstoce na pritisak.6 . savijanje i smicanje mogu biti znatno manje u slucaju postojanja mikroprslina u mineralima i manjih pukotina u stijeni. u vodozasicenom stanju i nakon ponovljenih ciklusa smrzavanja i odmrzavanja. ali i na valjkastim uzorcima. cvrstoca na smicanje. skriljav Pjestar. a ispituju se laboratorijskim postupcima.Tednoosna evrstoca na pritisak racuna se prema izrazu: Cvrstoca na smicanje isp1tU. Na uzorak se djeluje silom okomitom na njegovu os.0 135. a optereeuje se po eijeloj povrsini. plasticnost i tiksotropnost.). a odlikuju se hrapavim i nepravilnim prijeIomom (slojevite sedimentne i skriljave metamorfne stijene). ! gdje su: evrstoea na pritisak (MP a).6.0 4. Ona je takodje vrijedan pokazatelj pri istraznom busenju i obradi kamena. Elasticnost stijene je odlika koja ukazuje na mogucnost promjene oblika i volumena stijene pod uticajem vanjskih faktora i 164 165 . Tabela 9. istezanje i savijanje. zmaste i porfirske strukture) odlikuju se glatkim i skoljkastim prijelomom. podovi trgova.2 2. sto utice na primjenu kamena u prastorima izlozenim habanju (podne povrsine interijera. Za odredjivanje jednoosne cvrstoce na pritisak neke stijene.0 50. prikazana je cvrstoca nekih stijena na pritisak.4 6.

Poissonovim brojem (m). gotovo zanemarljive (npr. Medjutim.36 10. Uticaj vode. vremenu f\jegovog trajanja i uceslalosli ciklusa smrzavanje-odmrzavanje.0 0.lene karbonatnog sastava . -strukturnim i teksturnim karakteristikama.0 metoda:na. leda. Znacajna je za cvrste. Deformacije se realiziraju bez loma stijena. Plasticnost je svojstvo stijena da nakon djelovanja neke sile mijenjaju oblik i volumen. iskljuCivo zbog mehanickog djelovanja. poroznosti. koji ostaju promjenjeni i nakon prestanka djelovanja sile.4. siabo topive stijene (preteZno st1. U laboratoriji se modul elasticnosti ispituje uglavnom ultrazvukom.luce. prema ukupnoj nlaSl suhog kmnena. poput gipsa.20-0. kompaktni krecnjaci. 0. mermeri) i lahko topive st!Jene (sulfatne I hloridne stijene.5%). Na djeIovaf\je Ieda otpome su stijene malog stepena poroznosti i veIike cvrstoce (sve kristalizirane magmatske stijene. prikazane su vrijednosti modula elasticnosti (E) Poissonovog koeficijenta za neke vrste stijena. U vrednovanJu kamena za primjenu u gradjevinarstvu vaZan je pokazatelJ n.20-0.0-30. Odredjuju se Hookeovim zakonom proporcionainosti naprezanja i deformacije. narocito na one koje u sebi sadrze vecu koiCinu vlage iIi su potpuno zasicene vodom.vraeanje u prvobitno stanje nakon prestanka takvog uticaja. dolomiti. a neotporne su stijene sa veIikim stepenom poroznosti i malom cvrslocom (laporci. vatre i hemijski agresivnih materija na slijene i kamen Vo~a na stijene djeluje fizii'ki i hemijski. koji oznacava odnos reiativne uzdufue deformacije i relativnog poprecnog skracenja. mermeri i pjescari). koji oznacava reciprocnu vrijednost Poissonovog broja. koji oznacava silu potrebnu da uzorak jedinicnog poprecnog presjeka produzi za iznos prvobitne duzine. poput bubrenja i tiksotropije. sto se izraiava u procentima.4. kod nekih sVjezih magmatskih stijena i kvarcnih pjescara). Pokazatelji elasticnih svojstava stijena imaju veliko znacenje prj odredjivanju podzemnih pritisaka u tunelima. zilavosti i boje. u cetvrtu kategoriju (2. 6. a in situ pomoeu hidraulicnog jastuka. kod cega te promjene mogu bill neznatne.0 0.krecnjaci.21-0. mtenzItetu smrzavanja.30 0. To je odlika poluvezanih stijena (glina). pri. Poissonovim koeficijentom. Tikstropija je karakteristika nekih glina. gline i druge stijene u kojima prevladavaju minerali gIina). a takodje i kod temeljenja teskih objekata visokogradnje i pri izgradnji brana. Tiksotropne pojave sreeu se pri pobijanju sipova dinamickim Led na stijene djeluje razara. Procenat upijanja vode treba analizirati uvijek pri primjeni kamena u vanjskim uvjetima.5-5. Najuocljivije tIksotropne pOjave JavljaJu se u glinama koje su izgradjene ad montmorilonita. anhidrita i kamene soli). Pri potpunom zasiCenju vodom neke gline prelaze u kasasto stanje pri dinamickim djejstvima.0%) a u sedmu kategoriju (vise ad 30%). Tabela 10.05-0.25-0. Elasticnost stijena izrazava se: Youngovim modulom (E). ali u korelaciji s poroznoscu i ostalim pokazate~jima fizickih karakteristika. Tabelom 10.40 10. Hemijskim djelovanjem voda otapa slabije otpome minerale. To jc svojstvo koje se ogieda u sposobnosti primanja i zadrzavanja vode u unutrasnjosti kamena a laboratorijski se odredjuje odnosom mase destilirane v~de. pri izradi podzemnih prostorija i pri dmamlcklm oSCllaclJama izazvanim radom raznih masina. koju k~en upije pri propisanom atmosferskom pritisku i temperatmi. a manje u kaolinitskim glinama.0 0.0 0. Stepen ?jelov~nja leda ovisi. 0 mineralnom sastavu. Vezane stijene.32 33.1. . poput cvrstoee eJasticnosti. cvrstoCi stijene. Otpornost kamena na uticaj leda u laboratoriji ispitllje se nakon vise ciklusa zarnrzavanja i 166 167 .lcgovo upijanje vode. . bu~enju tla. a ovisi 0 njihovim mineraloskim. a kod lwkih (naroCito glinovitih) izaziv~ nove fizicke pojave. Fizicko djeiovanje vode na stlJenu rezultira mijenjanjem nekih njenih svojstava. pa se s tim u vezi razlikuju prakticno netopive stijene (veCina svjeZih magmatskih stijena i metamorfmh stIJena slhkatnog sastava).25 31. Modul elasticnosti i Poissonov koeficijent za neke vrste stijena NAZIV STIJENE Krecnjak Pjescar Andezit Granit Mermer Glinac MODUL POISSONOV ELASTICNOSTI GN/m 2 KOEFICIJENT 20.15-0.0-48.30 . a zatim se po prestanku tog djejstva vracaju u prvobitno stanje. Prema upijanju vode kamen se razvrstava u sedam kategorija pri cemu u prvu kategoriju dolazi kamen koji upija veoma malo vode (manje od 0. voda n veCini stijena mijenja njihove temeljne karakteristike'. a odrazava se u izmjeni viskoziteta.0 35.

POllzdani podaci 0 busivosti neke stijenc dobijaju se in situ. pojave pojedinacnih pukotina. Jako velikorn i iznenadno povecanom temperaturom razara im strukturu i bitno smanjuje c:vrstocu. glina. laporci s vecom kolicinon1 glinovite. ali i rciirou busenja. Znacajno je da na vatrll nisu otporne izlivne ll1agmatske stijene staklaste strukture. Obradivost je svojstvo stijena i kamena koje ukazuje na mogucnost njihovog oblikovanja razliCitim alatima.5. Ovisi 0 mineralnolll sastavu (naroCito tvrdoCi minerala koji stijenu izgradjuju). za cjelovito proucavanje sistema pukotina. Iskustveni podaci ukazuju da se teze obradjuju i poliraju krupnozrnaste stijene.aju olpor busacem alatu (dlijeto. krecnjaci s kalcitskin1 zilicama i gips. Spoznaje 0 uticaju leda na kamen i njegovoj otpomosti odredjuju izbor materijala za ugradnju u brane. Uz to. pukotinama i pukotinskinl sisternilna. Vatra ima negativan uticaj na stijene. amfiboliti.6. 6. stijene visoke cvrstoee i velike zilavosti. Busivost stijcna predstavlja njihovu osobinu da pruz. karbonatni pjescari. les. narocitu paznj II treba posvetiti mineralnom sastavu i struktumo-teksturnim karakteristikama.1. U pogledu glacanja i poliranja.odmrzavanja. roznjaci) srednje tVl'de stijene (krecnjaci. koje se s obzirom na kinemaliku nastanka nalaze kao odredjeni broj skupina. Prema busivosti razlikuju se: veoma tvrdc sti. poroznosti.icnc (sve sVJCZC rnagmatske stijene. mogucnost upotrebe karnena kao prirodnog graaevinskog materijala. od polimineralnih zbog toga sto je u monomineralnih stijena koeficijent linearnog sirenja jednolik dok kod polimineralnih svaki mineral ima svoje specificne temperatume karakteristike. Uglacane stijene pored estetske privlacnosti llnaju ve6u otpon10st na djelovanje atmosferilija i drugih Vlli1jskih uticaja.) prilikom busenja kroz njih. glinovite stijene. koje mogu biti zahvacene pozarom. a kvantitativno se otpornost karnena na smrzavanje odredjuje koeficijentom otpomosti. Stetno djelovanje leda veoma se ocituje u deformacijama plitkih temelja ohjekata i saobracajnica.1. Na vanjskim povrsinama mijenja se boja i pigmentacija. treba odrediti i sve karakteristike pojedinih skupina i pojedinacnih pukotina koje Cine sistem. Pukotine su u stijenskim masama veCinon1 kOl1centrirane te cine sisteme pukotina. obradjuje kamen jedrih i svjezih stijena izgradjenih od minerala priblizno jednakih fizicko-mehanickih karakteristika. Ocjena 0 podobnosti nekog kamena za primjenu u gradjevinarstvu daje se na osnovu rezultata mineralosko-petrografskih laboratorijskih analiza. Promjene u kamenu enterijera obicno nastaju agresivnim djelovanjem sredstava za Ciscenje. Na vatru su manje atpome vrste kamena koje u sebi imaju b·arca. Tehnoloska svojstva stijena Znacajnije tehnoloske karakteristike stijena u inzenjerskoj geologiji su obradivost i otpornost pri busenju. zilavosti i svjezini minerala koji stijenu izgradjuju. zilavosti. itd. pri cemu bitnu ulogu imaju promjene zeljezovitih sulfidnih minerala u kamenu. mermeri. Pri upotrebi kamena u konstrukcijama. tufovi. sve svjde magmatske stijene. Od otpomosti kamena na djelovanje leda ovisit ce i mogucnost njegove primjene kao agregata za betone i asfalte. Stepen djclovanja hemijski agresivnih rnaterija ovisi 0 otpomosti minerala koji izgraduju stijenu. kvarcni pjescari. zatim roznjaci. ana ovisi 0 mineralnom sastavu. Spoznaje 0 njima ukazuju na mehanicka ostecenja bitna za stabilnost kosina i iskopa. kvarciti. ali i kao materijala za gradenje i oblag~e objekata. teze se. a njihov je neposredni uticaj uglaVnOlTI izazvan padavinama. strukturi. temelje mostova i gradnju lTIOstova. vapneni laporci i trosne 111agn1atske stijene) mehke stijene (sedra. ali s uspjehom. kao i stijene s kvarcnim vezivom. i to uglavnorn u zagadjenom urbanom i industrijskom okruzenju. skriljave metamorfne stijene i 168 169 . Hemijski agresivne materije koje djeluju na stijenu i kamen nalaze se u atmosfcri. Za odredivanje osnovnih pararnelara sistema pukotina potrebno je precizirati: broj zastupijenih skupina prema kinematici nastanka. cvrstoCi.komponente i gline koje ne bubre) Poznavanjem busivosti dobijaju se podaei bilai za izbor busaceg pribora. teksturi. medjusobne odnose u prostoru medju skupinama pukotina i ukupan broj pukotina u sistemu. 6. Istrazivanje pukotina i drugih strukturnih elemenata Istraziv~e pukotina lma poseban znacaj U okviru inzenjerskogeoloskih istrazivanja terena. sto se manifesluje brzinom busenja iii habanjem busace krune. vrsti i tvrdoci veziva~ statickoj i dinamickoj cvrstoCi. ali analiza ostalih fizickih i mehanickih karakteristika. Kod toga su monomineralne stijene postojanije.

naprimjer: promjene naponskog stanja. Matematicki modeli daju kvantitativne podatke kojima se cgzaktno opisuju inzenjerskogeoloski procesi i pojave. granicni uvjeti stabilnosti i promjene koje ce nastati izgradnjom objekta. mogucem dotoku vode i slicno.3pad Slika 86. potrebno je razluCiti ono bitno sto oznacava proucavanu pojavu iii proces. prirodnim okolisem. " h Stika 87. nakon terenskih istrazivanja. njenu strukturu i teksturu. odudaraju od cjeline). 7. Kod detaljnih istraiivanja mjere se elementi pukotina u cilju dobivanja statistickih podataka 0 njihovoj orjentaciji u terenu. kod kojega podjela po vanjskom obodu pokazuje skupine (najcesee odredjene pravcem pruzanja pukotina). Laboratorijski modeli predstavljaju na6n eksperimentalnog proucavanja pojava i njihovib posljedica na konstrukciju.1. Normalno. ali reprezentativan broj (bez zanemarivanja pojava koje. a podjela po radijusu oznacava ucestalost pojedine skupine. Pri tome kvalitati vne karakteristike sluze za definisanje problema. naprimjer.. Smatra se da je dovoljno izmjeriti od 50 do 250 pukotina. Modeliranje se u imenjerskoj geologiji moze definisati kao sistem ispitivanja prognoziranih dogadaja u vremenu i prostoru s obzirom na sastav stijenske rnase. Dok je to relativno jednostavno kod materijala za konstrukciju objekta (naprimjer. u globalu. i to njen donji dio). odnosno traienje fjesenja u kvantitativnom smislu laboratorijskim i matematickim modeliranjem. tako da je pol u jednom slucaju postavljen u centar (polama mreZa). Pri tome treba imati u vidu da se svi strukturni elementi u terenu posmatraju kao pravci iii kao ravnine. statisticki obradjuju i graficki prikazuju odredjenim Ol]agramima. a u drugom na periferiju (ekvatorijalna mreza). Podaei se obicno nanose na sjevernoj polovini (sl. osi tunela i brana.' da se u gradjevinarskoj praksi strukturni dijagrami cesto koriste za dopunu informaeija 0 odnosu struktura prema. polozajna lopta (zamisljena i geografski orjentisana lopta. Da bi se postigao zeljeni cilj. tektonske karakteristike.e dobiveni podaei interpretirati i odraziti u interakeiji sa stvamim. na terenu nije moguce istraziti i izmjeriti bas sve pukotine. cvrstocll na pritisak. Bitna pretpostavka ispravnog postavljanja problema statistickog ispitivanja pukotina (i ostalih strukturnih elemenata) sadrzana je u spoznaji 0 zakonitostima njihovog poloZaja u prostoru i uzajamnim vezama. moguce deformaeije. Projekci}a polulopte: po/arna (a) i ekvatorijalna (b) lzrada strukturnib dijagrama opisana je u udzbenieima geoloskog kartiranja i strukturne geologije. 86). vodopropusnost. vee se ogranicavamo na dovoljan. Veei broj mjerenja omogueuje sigurnije zakljuCivanje. Polozajna lopta za prakticne svrhe projektira se u ekvivalentnoj projekeiji (Scbmidtova mreza). Nacela modeliranja 270 7. istezanje i smicanje.Podaci 0 pukotinama se. kako pravaca tako i ravnina. beton se smatra homogenim i izotropnim materijalom poznatib deformabilnih 17()' 171 . a temelje se na teoriji slicnosti. Rozeta je predstavljena polamim koordinatnim sistemom. sto se moze vidjeti na sliei 87. odnosno treba shematizirati problem. Kod toga se koristi tzv. 6. raspored zona u kojima se koncentrisu razliciti oblici napona. Izgled polurozete (dijagram pruzarya pukotina) Strukturni dijagrami imaju najvecu pnmJenu u statistickom prikazu strukturnih elemenata. Treba napomenuti. Statisticki se pukotine najcesce prikazuju rozetom iii strukturnim dijagramima. u prirodnim i promijenjenim uvjetima nastalim gradevinarskim zabvatima. dcfonnabilne karakteristike is!. Kod toga treba orediti nacin na koji ee se neki proees (iii pojava) opisati i modelirati sa svojim opstim karakteristikama i kako ce s.

raz!iciti dijagrami i fototeka . U projektovanju i gradnji temelja bitne su inzenjerskogeoloske karakteristike terena. u kojem trebaju biti najmanje jedan primjerak gotovog elaborata.treba navesti imena svih istrazivaca koji su sudjelovali u njegovom stvaranju.8. liZ interpretaciju. tekstuulnih i grafickih)..karakteristika. 6. geoloske kartc i profili. s prijE. geofizicara.1. heterogena i diskontinuirana.) . U priiozima se nalaze grallcki materijali koji dokumentuju navode iz tekstualnog dijela (situacija. ali i sloma stijene). (skice.ako sa ovaj izvodi u stijeni Jogieno. sto je u funkcionalnoj vezi sa slozenos6u grade lerena i samog objekta. a koje su u vezi s promjenama u stijenskoj masLRezultati istralivanja u drugoj i tree.obicno na pocetku iii na kraju tekstualnog djela . Na kraju tekslualnog dijela slijedi papis literature kOjOlll su se autori sluzili za forrniranje stava 0 nekom problemu. radne karte. pri tome moraju biti zadovoljeni osnovni nvjeti: trajnost. pomoene analize laboratorijskih ispitivanja i s1. 6. Interakcija objekta i stijene kao realnog okruzenja treba biti u svakom pojedinacnom slucaju istrazena i cjelovito odredjena. treba zastititi u cvrstom omotu radnog naloga za odredjeni posao. a u direktnoj su vezi sa stijenskorn masoru u kojoj se izvode radovi. uz mogucnost niza Sinll.I(e. cijim se poznavanjem omogucava da metadama mehanike tla (za inkoherentne i koherentne stijene) i mehanike stijena (za evrste.dlogorn temeljenja. zbog cega na pogodnom mjestu . koherentnim i inkoherentnim stijenama. Obradjeni rezultati istraiivanja trebaju uputiti gradevinare u sve relevantne probleme koji ih ocekuju tokom gra(lenja.2. te shematizacija moze u scbi sadrzavati lunogobrojne i hitne grei:.2. Treta faza poCinje zavrsetkom ohjekta. profili istraznih busotina i ostalih istraznih radova s deternlinacijorn. povecavajuCi istovrerneno brzinu obradc in i'onnacij a. 6. ponuda. Sve pomoene radne materijale. U uvodu je izlozeno da je s izvjestajem svrsena tek prva faza uloge inzenjera-geologa.:' odgovoran. koj im zavrsuva prva faza u]oge inzenjera-geologa.. uz trazenu stabilnost i sigumost. kako bi se na propisan nacin i nn jednom mjestu euvali i obradiE svi geotehnicki istraZivacki radovi. Temeijenje Osovna funkcija tcmelja neke gradjevine je prenosenje opterecenja objekta na podlogu. a jedan primjerak obavezno treba dostaviti slilloi koja vodi geotehnicki katastar.11acija.po potrebi. filmove. vezane stijene) rijesimo probleme deformacija i eventualnog 172 . dnevnike busenja. Nakon zavrsenog posIa. Taj dio posla. sintetiziraju u izvjestaj U (J rezullatinlfl inzenjerskogeoloskih istraiivackih radovi. odnosno izvedbe bilo kojcg inze~erskog objekta . tekstualne opise. gradevinara i (po potrebi) strui'njaka drugih profila. ugovor i kopija racuna za izvedbeni rad. Oomd" i interl'retaci. sve do pronalaska optinl<-llnog ljesenja. Uz maksimalno mogueu usaglasenost koncepcije prajekta i karakteristika terena. u granicanlH elasticnosti.. Naravno. odnosno sve relevantne karakteristike vazne za funkcionalnost objekta. Izvjestaj 0 imenjerskogeoloskim istraZivackim radovima rezultat je timskog rada geologa. drugi i treci dio izvjestaja bit ce obradjeni u vise samostalnih jedinica. izrazito je slazen i nadasv. kad se prate eventualna slijeganja i deformacije. Brz! elektronski racunari snmnjuju mogucnost greske. bit ce razliCit i uticaj inzenjerskogeoloskih karakteristika stijena i terena na objek!. U drugoj fazi obavlja se inzenjerskogeoloski nadzor i .fotograflje zanimljivih detaija i pojava koje 6e inzenjerskim zahvaton1 biti izmjenjene ili unistene).oj fazi elaboriraju se posebno i takode cuvaju u prilogu radnog naloga.ia rezultata Provedeni istrazivHcki radovi obradjuju se i. funkcionalnost i stabilnost objekta. Kako se inzenjerskogeoiuskim istrazivanjilna prikupi veoma vcliki broj infonnacija (nulner1ekih.1. SiD je Ve0111U blizu stvarnom stanjuL stijenska masa je u pravilu anizotropna. to ih je 1110guce prilagoditi nacinu prinljerenolll obradi na racunaru i SilTIulirati stanjn (u snlislu promjena koje ce nastati u prostoru izgradnjonl nekog objekta. ovisno 0 potrebi i natinu izvedbe daljnjih istrazivackih radova. cjelokupni materijal se arhivira i euva (za eventualno konsultiranje u drugom istrazivackom radu iii za druge svrhe). Izvjestaj 0 istrazlvackim radavlnla U osnovi treba sadrzavati tekstualni dio i priloge. Tekstualni diu izvjestaja treba da sadrzi tri dijela: uvod~ prikaz vrsta i llletoda istrazivanjG i rezuhale iS1razivackih radova. objekte S obzirom na razlicitost inzenjerskih objekata koji se izvode na (iii u) cvrstim. potrebno je za sve faze projektovanja odrediti inzenjerskogeolaske karakteristike i njihov odraz na konstrukciju tokom izgradnje i u eksploataciji. dopunjuju rezultati istrazivackih radova. a sve li cilju dtfinisanja optiIl1alne gco111ctrije konstrukcije objckta i uvjeta gradenja. vezanim stijenama. Investitoru pripada onoliko primjeraka izvjestaja koliko je predvidjeno ugovorom. Specificnosti inzenjerskogeoloskih istrazivaja za razlicitc namjene .

a koji mogu dovesti do njenog sloma. koje su u pravilu heterogene i anizotropne s brojnim deformaeijama u svojoj gradi i s odredenim prirodnim i naponskim stanjima.). Da bi se dobio cjelovit uvid u deformabilnost stijenske i karakter slijeganja. drveta i kamena. To znati da takav kamen mora biti izgraden od rezistentnih 174 175 . To se n". Na rezultate uticu parametri e i '1'. sirina. Stika 88. Razpodjele napona ispod teme/ja za homogeni izotropni elasticni Poluprostor(a) i diskonlinuilela pod razli(}ilim uglovima (b-j) (prema pokusu Gazieva /971. U cvrstin1~ vezaniln stijenmna. polozaj diskontinuiteta i njihov medjusobni odnos. tc odredimo dopusteno opterecenje koje podloga moze preuzeti bcz lama ispod gradevine. polozaj slojeva. Poznavanjem parametara inkoherentnih i kohercntnih stijcna. V" . deformabilnost. uzimaju se intaktni i poremeceni llzorci za laboratorijska ispitivanja. nz definisanje inzenjerskogeoloskih karakteristika. Kada se za temeljenje koristi kamen.jbolje i n". Razlike raspodjele napona ispod temelja. a za svaku vrstu stij"ena i raz!iciti naCin deformisanja. Ol~jentaciono. eime se dobijaju podaei za projektovanje dopustenog opterecenja dimenzija temelja. vee i u dubini do koje objckt djeluje 11a stijenu. cisccllje pukotina od ispune s1. preu::.ju rezultirati odredivanjem zona jednakih deformabilnih karaktcristika. metodama proracuna iz domena mehanike tla dobijaju se pouzdani podaci 0 svim relevantnim karaktcristikama temeljenja. njihovim sistemima i medjusobnom odnosu. daje odgovor na pitanje 0 deformabilnim karakteristikama pomocu izraza: gdje su: e . poput betona i armiranog betona. celika.kriljei) ta voda bitno mijenja kohezijll i neke mineralc Gonska izmjena.. duiina. Ako se tOllle doda i posve odredjeni. U tome bitnu ulogu imaju parametri olporno'li na smicanje: kohezija (c) i ngao unutrasnjeg trenja ('1'). prikazane su na sliei 88. koji ovisi 0 brojnim faktorima. niskometamorfirani . te njihove grade i sastava po dubini. koji ·na indirektan naem. problemi temeljenja ponekad mogu biti veoma slozeni. istezanje i smieanje. cvrstoca na pritisak. Danas temeljenje na takvim lnaterijalima ne predstavija velik problem. karakteristike pukotiria (hrapavost. izvedena mase. temeljcnju prethode konsolidacijski radovi (injektiranje. U nekim stijenama (glinovite stijene.slijeganja Gednolikog iIi diferencijalnog).) Kod temeljenja treba uzeti u obzir ulogu podzemne vode. Vim . ispuna) i utieaj vode. U slucajevin1a vecih defekata u gradji stijene. smjer i ugao nagiba. mineralne izmjene. Na uzorcima se odredjuju parametri otpornosti na smicanje. odnosno mogu6e slijeganje istrazivanja mor". Temeljenje na stijeni m. bitnih za odredivanje postojeCih napona u masivu. i to 11e samo u neposred11oj kontaktnoj zoni temelj-podloga. otpomi na smrzavanje. 1993. za homogeni izotropni elasticni poluprostor i za stijenske mase s diskontinuitetima pod razicitim uglovima. s obzirom 118 dodatne nap one kojima se djeluje na stijenu. kao jedinog ispravnog puta rjesavanja prob1e1na. U tu svrhu su nuzm kvantitativni podaci 0 diskontinuitetima. Takva situaeija upucuje na potrebll interdisciplinamog pristupa temeljenju l1a stijen!.c.brzina prostiranja elasticnih longitudinalnih seizmickih talasa kroz monolitni uzorak stijene (m/s) Za izvcdbu temclja koristc se razliciti materijali. lnzenjerskogeoloskim i njihova plombiranje betonom istraZivalliima odredjuju se litoloske karakteristike stijena. Uz to koristi se i koefieijent ostecenosti stijenske rnase. treba istraZiti i niz drugih parametara. itd.koeficijent ostecenosti stijenske rnase.). kako monolitnog uzorka tako i pukotinske ispune. odabiru se varijeteti postojani u vlazi i vodi.jbrze postize pomocu strukturnih (Schmidtovih) dijagrama.Qze se izvesti neposredno (bez temeljne stope) i s temeljnom stopom odredjenih dimenzija. bit ce jasno da. pukotinska ispllna i njene karakteristike.brzina prostiranja elasticnih longitudinalnih seizmickih talasa kroz stijenu u prirodnom stanju (m/s).eto iz: Sestanov.

prikazana je u tabe1i 11.TVIU l" "". saobracajne.. Snizenje nivoa podzemnih voda usjesno se obavlja drenaznim sistemima..\." od""n" ! !.uji/'ulb 11. P"ostorno pluniranje I Inzenjerskogcoloska istraiivanja prostora za izgradnju novih urbanih podrucja treba posmatrati kao dio istrazivanja cieiokupnoookolisa.I. Velika painja posvecuje se stabiinosti terena kada su u pitanju pOjave poput klizista. hidrogeoloske. hidrografskc. ). Povoljnost terena za izgradnju.mineraia. : . seiZlnotektonske. bujisnih vodotoka i njihovih nanosa. OJ)f{O:---:.'" i PL\ VI J F. zamocvarenje terena i erodiranje. ekoloske . promjene nivoa i hemijski sastave vode (zbog agresivnosti). Teren se s obzirom na povoljnost izgradnje u odnosu na nagib. pedoloske. Za uspjesno projektiranje drenaZe !reba poznavati iilZenjerskogeoloske i hidrogeoloske karakteristike terena. a naroeito polozaj vodonepropusnih i vodopropusnih slojeva. KUnS-f. vee je nuzno odrediti i litoloske. seizrnoloske 1 geoll1orfoioske karakteristike.lIl NA~"\iO'<'. naroCito u projektovanju i izvedbi odvodnje. klimatoloske.'. l III t l\'jCHlO pOV-C.. moze podijeliti na optimalan (nagib 1-5%). Prostomi polozaj stijena u terenu njihove strukturne karakteristike takodje bitno uticu na urbanzaciju. fLO" UL".rZ. uvjetno povoljan (10-20%) i nepovoljan teren (nagib veei od 20%). Ali. Povrsinske vode mogu izazvati plavljenje hipsometrijski nizih dijelova.(JST TEHE~:\ !'ltE~t\ l InJ)I{['. U pravilu. -~ LK/ poj:lI'c kli/. U pogledu morfologije !reba proueiti karakteristike reljefa nagibe padina.. koji u vezi s drugi_m vrstanla istratjvanja doprinosi. tuale poroznosti i velike cvrstoce na pritisak. narocito bujicnim vodotocima.. tako i otpadnih voda. istezanje smicanje.UZ\lI(:-'. Terene u kojima se izmjenjuju litoloski clanovi razlicitih fizicko-mehanickih karakteristika treba paZljivo istraZiti. Op6enito...2.donosenj~ optimalnih odluka 0 ttrbanizaciji. I'O)A"v:'I." (. Povol. kako povrsinskih i podzemnih. procese i pojavc kao i sel::micnost {erena 176 177 . Veci znacaj za konacnu odluku ima litoloski clan s najnepovoljnijim fizickomehanickim karakteristikama. 6.\ . reljef ima veliko znacenje u planiranju izgradnji gradskih i industrijskih sadrzaja. Podzemne vode visokog nivoa otezavaju izgradnju i eksploataciju objekata. te seizrnotektonskih i SeiZll1ickih karakteristika.5 m od dna temelja.--" I I'L"I.2. Kategorizacija terena prema dopustenoj nosivosti stijena i njihovoj stabilnosti u odnosu na gradevinske radove u njima. U domenu geoloskih disciplina. Povoljnost terena prema dopustenoj nosivosti stijena u odnosu na gradevinske radove u njima stabilnosti Y > ') Tabela 11. brzinu i smjer teeenja. Odabir dimenzija i oblika mora biti prilagoden svrsi. plavljenja. NaroCito je vaZno definisati geotektonske i neotektonske pojave u cilju prognoziranja moguCih seizmickih efekata na teren i objekte. uz sve 08talo (npr. ..djnlj.~~J . pogorsavaju sanitame uvjete i pridonose aktiviranju klizista.. I"'P"-: l. ~ .'. prikazana je tabelom 12. povoljan (5~IO%). c1eterrninlra}u ieren za izgradnju sa svih relevantnih slaj aMta. S obzirom na navedene karakteristike. Time cjelovile geoloske karakteristike.L. SIPA. kod prostornog planiranja. : P()JX. liZ zoniranje terena s tog stajalista i naznaku fizicko-mehanickih svojstavu.\ < .tH tcr-cH Litoloski sastav terena takodje direktno utice na urbanizaciju odgovarajuceg podrucja. nije dovoljno odrediti sarno inienjerskogeoloske karakteristike. Tabela 12. debljine vodonosnog sloja.lj." :.n<""a . bioloske.\. sipara.ldt!ju U odnosu na savrefllene egzodinulllh'k('.-j :-. maksimalni nivo podzernne vode smije biti do 0. : STEPEN P(WOLj!\'()Sl'.. Pri tome se odluka 0 najviSem dopustenom nivou podzemne vode donosi u ovisnosti 0 karakteristikama objekta.JflOst {crena za i~gri.

. Nanosi na padinama ne smiju se zasijecati i . te njihove fizicko-mehanicke karakteristike. inZenjerskogeoloskih i drugih istraZivackih radova. 178 179 . <. hidrogeoloskih. te zastite od zagadjenja). inzenjerskogeoloske. te ib je uvijek neophodno izvesti prije prostornog planiranja . u litolosku kartu. '..1.-'. > 1000 Ill..___L ____.DU _ KOEl JCIJb"\'1 PR010l)\.2. 6. Geoloski podaei obraduju se po dlOmeama..b'lJA. ali i klimatoloskih i ekoloskih faktora pnJe Izrade IdeJnog I izvedbenog projekta. Rezultati trebaju dati nedvosmislena rjesenja 0 odrzivosti projektirane trase u cjelini iii po dionicama._____.. To upucuje na neophodnost studioznog upoznavanja uticaja reljefa. a rezultiraju programom geoloskih. I' I STABl1. "i0 Rezultati ejelovitih geoloskih istraZivackih radova mogu.. jer su takvi terem (s aspekta lzgradnJe saobracajnica) veoma nepovoljni i redovno ih treba zaobilaziti. To je veoma vazno u brdovitom terenu. te dopustenih nagiba.. hidroloskih i hidrogeoloskih te inz~njerskogeoloski~ karakteristika. mnoge karaktenstlke terena (litoloske.I I . Saobracajnice Saobracajnice su gradjevinski objekti koji imaju sasvim specificne karakteristike u pogledu planiranja i izvedbe trase. saobracajnice itd.) ovisno 0 povoljnosti terena. snlJ>Ai~J POVOLJ1'<OSTI I ' ! I I nOPusTE. uz naznaku mogucnosti vodosnabdijevanja i mogucnosti zagadjenja. Preliminarna istrazivanja za potrebe projektovanja i gradilje saobracajniea sadrze geolosko rekognosciranje terena sireg podrucja trase.._'_ _ ... pa svaki veCi nekontrohsam zahvat moze Izazvah obrusavanje . a prikazuje najznacajnije elemente koji direktno uticu na izradu prostornog plana).KONOVi 1 .. sintetizirana (na osnovu podataka prethodno izradenih karata omogucava sintezu i precizira interakciju s rezultatima drugih istraZivanja. Prilikom istrazivanja posebnu pafujutreba posvetiti aktivnim i recentnim siparistima. L~C~="~F"". Kod cvrstih stijena problem predstavlJaJu tektonskI I mikrotektonski elementi narocito oni na lokaeijama zasjeka i usjeka.3./'\[A OP'TERE(. pa na odredjenim dionicama postoje razliCiti uticaji egzodinamickih i endodinamickihprocesa i pojava koje oni izazivaju. Cestovne saobracajnice Idejno rjesenje trase neke saobracajnice daju gradevinari.d . Uvjl-'lIKJ pOVOlj<Ul tcrcll 50 -. tektonske i reljefue) mijenjaju se uzduz trase.200 lahiiMl I "v\'. i nosivosti.. Studija 0 utieaju svih navedenih faktora upucuje projektanta na izbor optimalnog rjesenja. Na taj naCin se odmah odreduju nepovoljna podrucja i s projektantima obavljaju potrebne korekcije... bidrogeoloska (registrira sve pojave vode.______L_s:!__._.C. neovisno 0 geoloskoj starosti). prema potrebi. gdje se izvode tuneli i vijadukti.23. u pet razlicitih karata. ! ~ Izvedena istraZivanja omogucavaju rejonizaciju urbanih ejelina za izgradnju objekata razliCite namjene (stambena podrucja. a podaci 0 rnineralnim sirovinama.. prezentirati model prirodnog sistema kojeg treba urbanizirati. seizmotcktonsko-seizmoloska (prikazl!je geotektonsku i neotektonsku rejonizaeiju. Te karte. inzenjerskogeoloska (prikazuje i daje prognozu stabilnost. Takvi" s~ mater~jali u ~labil~oj ravnotezi.NOST :J tkNjOl~ J 2 OTP()H pm Iv't. 6.usij~cati. i prijedlog sanacije manje povoljnih podrucja.. Zbog duzine saobracajnica. Podaei 0 geomorfoloskim karakteristikama unose se u seizmotektonsko-seizrnolosku. te interpretira tektonsku evolueiju terena uz proejenu djelovanja seizmickih sila na prostoru predvidenom za urbanizaciju). industrijske zone. Trasa se ucrtava na postojecu geolosku kartu odgovarajuce razmjere i uocava se geoloska grada terena. preporuke za ocuvanje prirodnih nvjeta i podatke 0 njihovoj prilagodbi). geoloske gradje... prognozu mogucih promjena u terenn tokom izgradnje ali i n fazi eksploataeije objekta. uz pojednostavljeni prikaz njihovog sadrzaja suo litoloska (prikazl!je vrstu stijena i njihov medjusobni odnos. podrucja za sport i rekreaciju. Obim radova OVISI 0 geoloskoj gradi terena.

Valovi i morske struje na pristanista djeluju razarajuce. odredujuci pri tome debljinu i sastav nanosa. na raziicitim vrstama stijena. naroCito u pogledu karakteristika upotrebljenog kamena. zalim betonskim i kamenim zidovima i drvenim gredama. djelovanje valova i morskih struja. Uz strme stjenovite obale morsko dno je na veeoj dubini stjenovito i obicno bez bitnijih debljina nanosa. Topograftja i geoloska grada obalnog dijela u luci mora omogueiti izgradnju stabiine i dovoljno prostralie operativne zone.Uzorci iz cvrstih stijena uzimaju se istraZnim radovima. i rijecnim dolinima i u brdsko-planinskom reljefu. Temeljeni su na dubinama koje omogucuju pristajanje plovnih objekata odgovarajueeg gaza. velike cvrstoce i zilavosti. kao i na hidrogeoloske karakteristike terena i djelovanje povrsinskih voda kojemogu ugroziti prugu.2. klizistima. Dobivene rezultate analizira tim strucnjaka u sastavu projektant. Ako treba. osim onih koje imaju izrazitu skriljavu teksturu. najbolje karakteristike imaju sve svjeze magmatske stijene.InZenjerskogeoloska istraiivanja izvode se u sirini od 200 do 500 m s obje strane projektovane trase. za utovare i istovare s brodova te lahku izvedbu komunikacijskih saobracajnica. siparista. Pri izboru dijela obale za izvedbu pristanista i komunikacija. erozija. uzduz trase obavljaju se probna usijecanja i zasijecanja. odroni). Nakon obavljenih geoloskih istrazivanja. i na pojavu bujicnih vodotoka i njihovih nanosa. Ostale karakteristike inzeJ1jerskogeoloskih istaZivanja sliene su onima koje su opisane u dijelu 0 cestovnim saobracajnicama. 6. njegove veliCine i nacina slaganja. 6. koji se u njega utiskuje. osobito njegovu stabilnost. Blago zaravnjene padine se u blagom nagibu nastavljaju u more. Reljef morskog dna odreduje se dubinomjerima. odnosno 0 potrebi njenog premjeiltanja. kao i veliCini radijusa krivine. vezane sedimentne i metamorfue stijene. Aerodromi Aerodromi mogu bili izvedeni u nizinskom reljefu. zbog mogucnosti pojave s'1idnih nanosa i lavina te udara odronjenog kamenja.4. programira se istraino busenje i kopanje istraznih jama. U pogledu povoljnosti terena za temeljenje pruge. geolog i geomehanicar. u pravilu s vecom koliCinom i debljinom sitnozmastg nanosa. Tuneli se rjeilavaju posebnim projektima. To se odnosi na savremene injzenjerskogeoloske egzodinamicke proeese i pojave (klizista. nestisljiv. usjecima i zasjecima pafuju treba obratiti na plohe 6. koja rezultiraju spoznajama 0 litoloskim i tektonskim karakteristikama. U brezuljkastim i brdovitim terenima s Jakim uticajem vjetra.2. labilnim padinama i Jokacijama mogu6ih odrona. Stoga se pri istraiivanjima za potrebe projektovanja zeljeznickih pruga velika paznja posveeuje karakteristikama reljefa.otito je da u inZinjerskogeoloskom smislu treba istraziti teren.Pomorske luke Pomorske luke su objekti izgradeni na rubovima obala. Kod toga je potrebno znati da su obalni i morski reljef u medusobnoj interakeiji. ali i lIZ pomoe ronilaca. bilo u cjelini iii po dionieama. U krskim terenima potrebno je otkriti eventualno postojanje podzemnih supljina ispod pruge da bi se izbjegla pojava proloma. U nekonsolidovanom nanosu uzorci se uzimaju specijalno izradenim priborom. Neposredna zracna zona proucava se sa stanoviSta meteorologije.U tunelima. narocito 180 181 . odnosno njihovog nagiba u usponu i padu.2.2.zilav otporan na udar i srnrzavanje ali i na djelovanje organizama. slozenim izmedu profila od betona i zeljeza koji su izvedeni za tu svrhu. otporan na atrnosferske i druge vanjske faktore. 12 podrucja mehanike stijena. narocito prstaca koji tokom svog rasta izlucuju razliCite agresivne komponente koje mogu razoriti kamen. bitno je istraziti geolosku gradu i topografiju morskog dna. radi odredivanja nagiba kosina. Zastita se izvodi pomocu pregrada temeljenih u teren. potrebno je istraiiti teren radi optimalnog rjesenja zastite voza i pruge (posebno nakon izlaska iz usjeka).3. Zbog toga se potrebna paZilja posvecuje pravilnoj izvedbi valobrana. u saradnji sa geomehanicarima i strucnjacima. Ovdje treba naglasiti da u nevczanim materijalima i djelimicno glinama geomehanicka istraiivanja mogu dati odgovor na sva pitanja vazna za postojanost saobracajniea. biljnog rastinja. vrijede strogi kriterijumi kao sto je to slucaj kod cestovnih saobracajnica. Kako je reljef posljedica djelovanja ejelokupnih geoloskih faktora od postanlm do danas .3.3. diskontinuiteta. Kod izvedbi nasipa treba odabrati kamen male poroznosti. Rezultati istrazivanja prikazuju se na kartama u razmjeri od 1 :200 do 1: 1000. Zeljeznicke pruge Kod projektovanja zeljeznickih pruga. Kamen za valobrane mora biti veoma male poroznosti.3. Injzenjerskogeoloske karakteristike nanosa i stijena koje izgraduju morsko dno odreduju naNn temeljenja pristaniSta i moguenosti produbljivanja morskog dna u slucaju potrebe. te topografiju i geolosku gradu obalnog dijela . Oni dajn prijedlog 0 prihvatanju projektovane !rase.

Oblaganje se u eijelosti izvodi samo u tunelima hidrotehnicke namjene. te laboratorijskim i in situ mjerenjima sto detaljnije upoznati podlogu kako bi se u cjclosti osigurala stabilnost uzletno-sletne staze i ostalih objekata te postigla odgovaraju6a nosivost (npr. stepen trosnosti povrsinskog dijela. morfo1oske i ostale prirodne okolnosti. U takvim podrucjima uz inzenjerskogeoloske. _ Veoma teske tunele: u slabo vezanilll i nevezanim stijenama sa znatnim kolicinama vode i vlage. Moguca su bubrenja sa svih strana pa i u podu tunela.zenost zrna. diskontinuitete (njihov polozaj. Nema pritiska pa su podgradnja ! oblaganja nuini sarno u jate razlomljenim zonama. cvrsocu na pritisak i udar. trajnu paznju treba posvetiti drenazi i onemogucavanju ispiranja . Brdsko-planinska podrucja S11 uglavnom izgradena od cvrstih vezanih stijena razlicitog sastava i starosti te u inienjerskogeoloskom smislu treba istraZiti petrografski sasta\'.-Sestal1ovic.U pjeskovitim glinama smiju dostic. ugao unutrasnjeg trenja.smjera jaCine ucestalosti vjetra te ucestalosti magIe.Sm od kote temeljenja.sitnih cestiea liZ kontroiu stabilnosli i stisljivosti terena. Tuneli se ovisno 0 geoloskim. karakteristikama stijenske mase u kojoj se planira njihova izgranja dijele na: _ Labke tunele: u cvrstim stijenama velike tvrdoce i zilavosti. KOn/llra plamranog i i:::biJenog profila lunela II slojevllll1l srijcnama ra:::licitog liloioskog sastava (premo Lean. za teske u svodu od 10% do 20%. Laboratorijskim ispitivanjem na uzoreima i ispitivanjem in situ u terenima nevezanih i poluvezanih stijena treba odrediti granulometrijski sastav. Srednje teske tunele: u poluokamenjenim stijenama manje cvrstoce. koheziju.To ce posluziti kod proracuna dopustenog opterecenja na kontaktnoj povrsini objekta i terena.5 metara. a u glinama do 1. granieu plasticnosti. granicu tecenja. u podzemlju. S obzirom na razlicitost u sastavu. a narocito uzletno. ~ u bokovima od 5 % do 10 %. razliCite stijene u podzemlju razliCito reaguju kod izvodenja gradevinskih radova. potkovicastog su oblika) i hidrotehnickih objekata (hidrotehnitki tuneli su pod pritiskom. _ Teske tunele: u slabo vezanim plasticnim veoma raspadnutim i razlomljenim stijenama. petrografski sastav fragmenata. Razvija se snazan podzemni pritisak pa su nuine jake podgrade i debela iIi armirana obloga. Slika 89.0 m. U karstnim terenima problemi se pojavljuju zbog postojanja manjih i vecih kavern. 6. dok za veoma teske tunele u svodu lZllOS! 20-40% au bokovima 10-20%.sletne staze i aerodromske staniee maksimalni nivei podzemnih voda u pjeskovitim i sljunkovitiln sedimentima moraju biti niZi od nivoa temelja najmanje 0. Razvija se manji vertikalni a mjestimicno i boeni pritisak pa su obavezni podgradnja i oblaganje. istraZnim busenjem. slo.4. Grihble: jz . gustocu i prostOlTIU masu. gustocu (speeificna [dina).U brdsko-planinskim podruejima moguce je izgraditi podzemne hangare za avione.1986) 182 183 .89) za laltke tunele iznosi 10% za srednje teske tunele prosjecno do 10%. Obavezno treba geofizickim istrazivanjima. nivo do 1. snijega i leda sto bitno utice na izbor lokacije aerodroma. koeficijent filtracije. Dopusteni visak izbijanja (s1. fizicke i mehanicke karakteristike. Zbog stabilnosti oi:>jekata. jace ostecenim cvrstim stijenama i stijenama u procesu raspadanja. poroznost. I u takvim terenima treba racunati s koliCinom i uticajem povrsinskih i podzemnih voda. praznih iIi ispunjenih produktima trosenja nastalih in situ. i prema potrebi i helnijska svojstva. stepen vlaznosti. sirinu i medusobne odnose}.Zbog toga je potrebno obaviti detaljna istrazivanja kartiranjem i odredivanjem strukturno geoloskih karakterisika. Tuneli Tuneli su podzemni objekti koji se grade u sklopu saobracajnica (cestovnih i zeljeznickih. te otpornost na smrzavanje i uticaj vode.Razvija se snaZan podzemni pritisak pa je potrebna jaka podgrada i adekvatno oblaganje. kruznog su oblika ).2. U nizinskim podrucjima s preovladavajuCim nevezanim poluvezanim sedimentima te vi so kim nivoom podzemne vode koja se u maksimalnim kotama moze podignuti do povrsine terena i ugroziti avionski saobracaj velika pafuja se posve6uje efikasnoj drenazi. Slicni probleml postoje i u prosirenim rijecnilli doli nama.kod slijetanja avion pritisce podlogu silom od minimum 200 leN/m2 do maksimum 1500 kN/m 2). prostornu masu (zapreminska tdina).

Smatra se da je most objekat koji spaja obale neke rijeke. treba definisati karakteristike bitne za gradcnje i sigurnost u eksploataciji. i nakon niza godina moze doc. uglu unutrasnjeg trenja. Svi navedeni radovi rezultiraju claboratom 0 injzenjerskogeoloskim uvjetima izgradnje luncia u sklopu kojeg so obavczno nalaze prognozni inzenjerskogeoloski profili. Istrazivanja se izvode 11 tri faze: .u jako ubranim poremecenim i degradiranim niskometamorfisanim skriljcirna). inzenjcrskogeoloskog kartiranja geofizickih istrazivanja. uz detaljno· registrovanje svih relevantnih geoloskih karakteristika i njihovo ucrtavanje na inzcnjerskogeoloskol1l profllu tunela u rnjerilu od 1:100 do 1:200 (s1. Struktllrnogeoloske karakterislike su bime kod odredivanja lokacija temelja siubova i iskopa za teu1clje (radi njihove stabilnosti i otpornosti na seizmicke uticaje i postizanje dopustene nosivosti). . velika se painja posvecnje debljini sloja. te osipanje i klizanje po povrsinan1a diskontinuiteta. istrazivackiln radovima u svim fazan1a projektovanja. fizicko-mehanicke osabine. bujanju. istrazivanja tokom eksploatacije tunela sastoje se u instrumental nom pracenju svih relevantnih karakteristika u pogledll stabilnosti i postojanosti objekta jer je iskustveno dokazno da.Mostovi i vijadukti Mostovi . zbog skracivanja duzine puta i troskova koji bi nastali obilazenjcm a takoder i zbog poboljsanja saobracajnih karakteristika trase. granulometrijskom i petrografskom sastavu. U pogledu iiloiogije. slozenosti zrna. stisljivosti.o i:::Ses!u!1ovic 1986) U ovoj fazi istrazivanja su veoma vazna i n10raju biti tacna i pravovren1ena jer rezultiraju podacima koji mogu uticati na izmjene u glavnom projektu tukom izvedbe a u [azi eksplatacije tunela (kod eventualnog ostecenja obloge) daju llvid u graau i sastav ostecene dionice. koj. odnosno rijecne doline.istrazi\'anja za potrebe projektnc dokumcntacije~ koja rezultiraju ocjenom 0 moguC:~nostin1a i ogranicenjirna predlozenih varijanti (iii sumo jednog t:. 2ilavost. odronjavanje dijelova stijenske rnase. vijadukti izvode se u sklopu saobracajnica. koheziji. U torn smislu nepovoljcne karakteristike imrtju stijene koje su jako razlomljene i trosne~ naroCito ako je telnelj lociran u rasjednoj zoni iii u razlomljenom tjemenu antiklinale. odnose se na litoloski sastav terena. Pri tonIe treba paznju posvetiti pojavama podzemni voda i plinova. a vijadukt objekat koji premoscuje suhu dolinu.iesenja). hidrogeoluske karakteristike i uticaj savremenih egzodinamiekih procesa i pojava. poroznost. optornost na uticaj vode i otpornost na udaL Hidrogeoloske karakteristike bitne za sigurnost temeljne konstrukcije su: podzemni tokovi i veliCina slivnog podrncja s kojeg voda gravitira lokacijama stubova.istrazivanja tokom igradnje tuneia sadrze pracenje radova. tektonske i strukturnogeoloske karakteristike. i kod vijadukata).Pri projektovanju i izgradnji tunela inzenjerskogeoloska istrazivanja su od najvece vaznosti jcr moraju rezultirati podacima koji su neophodni za odabiranje najpovoljnije varijante i predvidanje teskoca koje se mogu pojaviti prilikOll1 izvodenja i tokOIn eksploatacije objekta . nivou podzemne vode i njegovom kolebanjll. (prema Alagdalenic preuze. razliCitih ispitivanja in situ (tnetodama mehanike stijena) i labormorijskih ispitivanja. a povremeno u slueaju bujicnih vodotoka. tc vodopropusnost i nivoi kolebanja podzemne vode. lnienjerskogeoloski projit tune/a (LB-/ijevi bok S-svod DB-desni bok). za lemeljenje mostova i vijadukta povoljne su sve svjeze cvrste stijene koje odgovaraju kriterijama nosivosti.5. istramog busenja.. Savrerneni egzodinamicki procesi koji uticu na stabilnost Illostova i vijadukata su: fluvijalna erozija (veoma i trajno izrazena na obalama koje spajaju most.Takva se ocjena daje nakon studiozne obrade geoloskih karakteristika. temelja stubova mostova i vijadukata u nevezanim i poluvezanim stijenama. poroznosti. SLl potrebni prj projektovanju i izgradnji mostova i vijadukta. tiksotropij. 90). gustoca. U slucaju izvedb. tunela izgradenog u veoma nepovoljnim stijenama (npr.2. zbog morfoloskih karakteristika tcrena. sufoziji i likvefakciji LB s t!"H I I I I t Il Stika 90. U takvim stijenama. do pucanja i deformisanja obloge ali i do pomicanja trase 184 185 . otpornost na smrzavanje.Zavrsni claborat 0 istraiivanjin1a tokom izgradnje tunela izvanredno je vazan materijal jer se koristi za projektovanje i izvodenje tunela u slicnirn geoloskirn prilikama. Bitni geoloski podae. Fizicko-lnehanicka svojstva koja utiCll na stabilnost temelja stubova mostova i vijadukata (a time i na cjelokupnu konslrukciju) Sll: cvrstoca na pritisak. prostorna masa. 6. povisenih temperatura i podzenmog pritiska.

U tu svrhu izvode se potporni i oblozni zidovi. Zasjeci i usjeci izvode se u rnorfoloski razudenom terenu. Stabilnost zasjcka i usjeka. kod kojeg ce bokovi biti stabilni. koji traje godinarna. Time se izbjegavaju visoki stepeni nagiba trase i njezino produzenje obilazenjern prepreke. J.0usjck u magmatskoj stijeni s aha stabllna boka . uobicava se izvesti berma.c-usjek u krecnjaku sa stabilnim lijevim bokom i desnim bokom sklonom klizanju po slojnim povrsinama (diskontinuitetima) Nasipi su takode objekti koji se izvode na eestovnirn saobracajniearna i zeljeznickirn prugama. Zastiti kosina od utieaja savremenih egzodinarnickih faktora (erozije. Za izvedbu nasipa najpovoljniji je lomljeni. postavljaju se usidrene zicane mreze sa zategarna. i glina su u nasi pima stisljivi.:b-usjek u krecnjaku. nesimetricna radi postizanja stabilnosti oba boka U odnosu na slojevitosf . U kraskirn terenirna gornji dio kosine zasjeka i usjeka izvodi se u blazern nagibu od donjeg. Nasipanje se obavlja u slojevirna debljine do rnaksirnum 60 em. Konsolidacija nasipa u sljuneirna traje relativno kratko (slicno je kod pijesaka). postize se karnenom.U slojevitirn stijenarna bitan je i odnos nagiba slojnih ploha prema nagibu kosine zasjeka i usjeka (slika 91). odnosno podlozni slijeganju tokorn vrernena. Zbog toga su nagibi kosina i usjeka u nevezanim i poluvezanim sedirnentirna u pravilu veorna bIagi. u svim slucajevima kada je kota nivelete trase ispod kote terena neposredno u padini (zasjeei). 6. klimatskim faktorima (smrzavanjul. a radi povecanja stepena sigurnosti i stabilnosti. Opeenito. stabilnost kosina aVIS! 0 granulometrijskorn petrografskom sastavu. Kod izrade veorna visokih zasjeka i usjeka.2. 1 Nagibi kosina rnogu u cvrstirn stijenarna. uglu unutrasnjeg trenja materijala. za nasipanje se koriste sljunak. kao i nasipavanje pojedinih njegovih dijelova u funkciji su realizaeije eestovnih saobraeajniea i zeljeznickih pruga. U ovisnosti 0 geoloskim karakteristikarna stijena. Upotrebom i pravilnorn ugradnjorn karnena elirninise se rnoguenost slijeganja. Ako karnena nema u terenima (u terenirna izgradenirn od poIuvezanih i nevezanih sedirnenata).U glinarnaje to dug proees. pijesak i glina. vodopropusnosti. sirnetricni i nesirnetricni. biti od veorna strmih do okornitih. poroznosti. odnosno odredivanje nagiba kosine. odronjavanja. Za izvedbu nasipa nisu 186 187 . usjeci i nasipi Zasijecanje i usijeeane terena. uz povoljne inZenjerskogeoIoske i strukturnogeoloske karakteristike. 0 cernu ce ovisiti naCin terneljenja (pIitko terneIjenje iIi terneljenje na busenirn iii zabijenirn pilotirna). osipanja). posveeuje se painja u razlornljenirn stijenarna. 2 Slika 91. U cvrstim. (visih od 6rn). Ostali rnaterijali zahtijevaju blaze nagibe.a-zasjek u magmatsko} stijeni stabilan pri vrlo strmom nagihu . koheziji. sirine potrebne za prihvacanje rnanjih odronjenih kornada i ublaiavanje njihovog udara na saobracajnicu. iii podrucju niskih brezuljaka (usjeei).(tecenje stijena). izraduju se kontrafori sa sidrenjern u stijenskoj rnasi iIi se stijenska rnasa zasticuje rnlaznim betonom. U terenirna izgradenirn od nevezanih i poluvezanih sedimenata.6. c-zasjek u krecnjaku nestabilan S obzirom no odnos nagiba slojeva i nagiba kosine zasjeka 2. Stabilnost kosina nasipa. prilagodeni njihovim karakteristikarna u pogiedu stepena otpornosti rnaterijala na SlllCan]e. povoljnih petrografskih i fizickomehanickih karakteristika. ovisno je 0 litoloskorn sastavu. te 0 proslojcima i leearna materijala razliCitih granulometrijskih i fizicko-mehanickih karakteristika. u nagibu I: I i veeern. u takvirn terenima potrebno je studiozno izuciti sve vazne faktore. Sljunak. dobro slozeni kernen. pijesak.b-zG!>jek u krecnjaku stabilan S obzirom na odnos nagiba slojeva i kosinc zasjeka. prostornorn polozaju pukotina i njihovorn rnedusobnorn odnosu. razlornljenosti stijenske rnase. uz trajno nabijanje vibrovaljeima i osiguranje optirnaine vlainosti. gabionski madraei. narocito one koji mogu izazvati pojave klizanja. U pravilu je u takvirn terenima prvih nekoliko metara stijene intenzivno razlomljeno i odvojeno u blokove razliCitih dimenzija s pukotinarna koje su pretezno ispunjene zemljorn crvenicom. vezanirn stijenama izvedba zasjeka i usjeka. nivou podzemne vode i njegovom oseilavanju. u siucajevima kada je kota nivelete trase iznad kote terena. Cilj irn je postizanje projektovane nivelete u visinskorn i prostornom smislu.Zasjeci.

Rezultati se graficki prikazuju na kartama i profilima u mjerilu od 1: 100 do 1:5000. fizicka i mehanicka svojstva stijena.postojanost kosina usjeka i zasjeka ). Osnovnim projektom definise se konacni izbor lokacije najpovoljnije za hidrotehnicki objekt. Odreduje se ugao kosine zasijecanja i usijecanja padina. 6. S obzirom na to da njihova pogresna iii nedovoljno precizna oejena moze lzazvati katastrofalne posljedice.Akumulacijska jezera Kod izvedbe akumulacijskih jezera za potrebe energetike. 6.1. klimatoloske i meteoroloske karaicteristike. istraiivanja za potrebe izrade glavnog projekta. su kompleksna i raznovrsna jer zahtijevaju taene i do kraja precizne determinacije odnosa na terenu. hemizam podzemne i nadzemne vode.7. potrebno je prouCiti morfoloske karakteristike terena. definisu se: naein i dubina temeijenja. jer naknadno uoeeni detalji (koji u kompleksnim geoloskim istraiivanjima prije nisu uoceni) mogu vrijediti za prilagodavanje realnom stanju. tunela i drugih dijelova objekta. i prijedlozima sanacije. Osim toga.Odreduje se tip brane.7. Dobiveni rezultati koriste se kao temelj za glavni projekt ejelokupnog investieionog zahvata. . Tokom izvodenja radova kontrolisu se oejene prethodnih faza istraiivanja i zakljucei.rezultatima razliCitih probnih opterecenja. materijal potreban za njenu izvedbu. U fazi istraiivanja za pootrebe glavnog projekta koriste se spoznaje prethodnih faza istrazivanja i obavljaju dopunska detaljna istraiivanja na lokacijama pojedinih dijelova objekta. poljoprivrede ltd. .akumuliranju materijala (koji moze biti transportovan zbog djelovanja denudacije i erozije) u izvedenim objektima. Posebna painja posvecuje se nestabilnim padinama i klizistima. mogucnost procjedivanja unutar akumulacije. sprecavanja pop lava.geofizickim parametrima. kanala). . maksimalna dopustena visina uspora i drugo. podzemnih i porsinskih tokova). koja je rezultat istrazivanja ave faze. uticaj egzodinarnickih i endodinamickih procesa i pojava.je hidrotebnickih objekata (brana. veliCinu slivnog podrucja. lnzenjerskogeoloska studija. istrazivanja tokom izvodenja radova. veliCina slijeganja stijenske mase ispod brane. Naravno. oko brane i ispod nje. laporci. istraiivanja za pOlrebe izrade osnovnog projekta. . ovisno 0 vrsti objekta i potTebi. U fazi istraiivanja za potrebe osnovnog projekta istrazuju se lokacije koje su odabrane kao povoljne za hidrotehnicke objekte.2. te koliCinu nanosa koja se vremenom taloii u akumulacijsko jezero. vodosnabdijevanja. silt (prah) i gline s organskim materijarna. obavlja se izbor lokacija povoljnih za akwnuliranje vode i za eksploataciju i preradu potrebnog karnena iz privremenog kamenoloma. U fazi preliminarnih istrazivanja uz konsultaciju postojecih objavljenih radova i fondovskih dokumenata. posebno ani sa vecom koliCinom glinovite komponente). medu kojima veliki znacaj imaju ona koja obraduju uticaj akumulacije na eko-sistem i osiguranje postojanosti (odnosno poboljsanje karakteristika) odgovarajucih izvora u nizim 188 189 . naein izvedbe.povoljni materijali podlozni trosenju i raspadanju (npr.nestabilnim padinama i klizistima.geoloskoj gradi i vizuelnoj ocjeni kvaliteta stijena.lokacijarna povoljnim za akumuliranje vode. smijer kretanja podzemne vode.2. Istrazivanja ove faze moraju rezultirati spoznajama 0: .radovima koje treba obaviti za izradu osnovnog projekta.hidrogeolSkim karakteristikama (nivo podzemmne vode.debljina povrsinskog trosnog pokrivaca. -inienjerskogeoloskim karakteristikama (mineraloskopetrogarfska. uzimajuCi u obzir pozitivne i negativne faktore.Hidrotehnicki objekti Geoloska istraiivanja za potrebe izgradn. . hidrogeoloske odlike (prosjeenu koiicinu dotoka u akumulaeiju od padavina. hemij skim svoj stvima vode moguCim gubicima proej edivanj em. dobiva se uvid n geolosku gradu lokaeije unutar kompenzacijskog bazena. U sklopu rezuitata istraiivanja za potrebe osnovnog projekta. . ali ni gradevinski otpad. glavna podrueja gubitaka procjedivanjem u podrucju akumulaeije te oko brane i ispod nje). za postojanost akumulaeijskog jezera i njegovu funkeionalnost obavljaju se i druga istrazivanja. izdasnost izvora. mora sadrzavati spoznaje 0: . IstraZni radov! provode se u cetiri faze: prelirninama istrazivanja.akumulacija.

erozija. sufozija) 1 intenzitet ispunjavanja akumulacija razliCitirrl nanosima (transportovanim vodenim tokovima iii nastalim trosenjem stijena obeda akurnulacije). seizmicnost.).2. Inzinjerskogeoloskim istTaZivanjima bitno je odrediti stabilnost obala akumulacije S obzirom na djelovanje vode (denudacija. 190 191 . Panamski kana! itd. pokriveni i nepokriveni.podruejima. lspucalost znatno utice i na izbor tipa brane zbog potrebe unosenja dodatnih sila (razliCitim vrstama sidara) u tercn. akumulacijska jezera se uglavnom izvode u prasirenim dijelavima rijecnih dalina te u podrucjima kraskih polja (ali uz bitna i raznolika istrazivanja i injektiranja radi ostvarenja postojanosti akumulacije). klizanja masa. obavezno izraduju karte seizmicke mikrorejonizacije. U sirem podrucju akumulaeija.U seizmickin1 zonama se u s!ucaju potresa veceg od 6 stepeni MSK-64 skale. oSlpanJe. s razlicitim stepenima nagiba osc i bokova.odgovarajucu pazllJu. a nasute u sirim rijecnim dolinamf). d-/uhw betonska hrana) 6. U fazi projektovanja. b-masivna hClOnsko brana. uz registrovanje svib relevantnih hidrogeoloskib pojava. lspucalost terena i s njom u vezi hidrogeoloske karakterisike uvjetuju projektovanje -. Vrsta materijala od kog ce neka brana biti izgradena takode ovisi i 0 morfo!ogiji. uz prethodne prognoze. Po potrebi mogu bItt oblozenl (cak i u vodonepropusnom terenu). Za postojanost akumulacije najpovoljnije su vadonepropusne stijcne (npLsvjeze magmatske). sta znaei da u fazi istrazivanja i projektovanja treba pazljivo pri6i litoloskim· i strukturnogeoloskim istrazivanjima ten1eljnc stijene i bokova. 6. i neoblozeni. zbog njene osjctljivosti 11a potrcs. Lucne anniranobetonske brane izvode se u uskim klisurama. S danasnjim stepenom tehnickotehnoloskih dostignuca. Savrerneni egzodinamicki procesi obieno su rezultat porasta nivoa vode u podzemlju sto se prenosi i na sire podrucje padina. a izvedba je moguca liZ strogo postovanje uvjeta gradnje u seizmicki aktjvnim podrucjima. Mogu biti koristeni i kao plovni putevi (npLSueski. koje (uz astale) posebno treba prouCiti pri odabiranju lokacije i tipa brane su: razlomljenost terena. Pri lOme morfologija terena i inzenjerskogeolaske od!ike stijena imaju veorna vaznu ulogu. Svi nabrojani elemen6 ovisit ce 0 inzenjerskogeoloskim.Branc radova u eilju sprecavanja gubitaka vode ispad i oko brane. armiranog betona i kamenog nasipa s vodonepropusnim glinenim jezgrom.~/ekll (a-naslIta zemljana brana s glinenimjezgrom.2. U morfoloskom smislu. ovisno 0 pritisku akumulirane vode koji na branu djeluje i inzenjerskogeoloskim karakteristikama terena u kojim se izvode.7.1=7\ ~~-- d S/ika 92. kako bi sc osiguraia stabilnost brane. Dopusteno opterecenje na dodirnoj plohi teren-temelj Ima posebno znacenje zbog pritiska kojim brana cljeiujc na stijenu svojom lnaSOill.Kanali Kanali su dovodni i odvodni objekti hidrotehnickih sistema za potrebe energetike i poljoprivrede. dopusteno opterecenje i mogucnost smicanja brane po temeljnoj stijeni i s temeljnom stijenom. treba posvetiti .Raz/iCifi tipovi brana 11 popre<-'nom pre. odronjavanje. kao i u fazi eksploatacije. akull1ulacije se ostvaruju i u kavernoznim razlomljenim krskim terenima (u krskim poljima.2. rijecnim prosirenim dolinama). posebno prilikom naglog punjenja i praznjenja vode.3.7. uvalarna. pravougaonog iii trapeznog oblika. U morfo!oskom smislu brane se izvode u susnim dije!ovima rijecnih dolina iii na nekom drugom morfoloski pavoljnom mjestu. narocito one izgradene od betona i afmiranog betona. lnzenjerskogeoloske karakteristike. b Brane su hidrotehnieki objekti kojima se omogueava zadrzavanje vode u nekom podrucju. Savremene brane se izvode od betona. vaino je hidrogeoloskim istraiivanjima odrediti vodopropusnost terena na obodima 1 u podrucju dna akumulacije. te se tom problernu u fazi istrazivanja i projcktovanja poklanja odgovarajuca paznja. Najucestaliji tipovi brana prikazani su n3 sl1d 92. takvim pojavama. Kanai je moguce izgraditi u svim vrstama stijena. Seizmicnost terena je jedna od komponenata koja takodc bitna utice 11a izbor pregradnog mjesta i tipa brane. primjecenaje povecana seizmicka aktivnost. Smicanje brane po temeljnoj stijeni i s temeljnom stijenom dogada se redovno po plohama diskontinuiteta (slojnim j tektonskim pukotinama). U geoloskom smislu.. c-olak~aJ1a armiram!-bclOnska brana.

njenu brzinu i mjesto (mjesta) isticanja. prirodne vlaznosti. pamja se posvecuje 6.izdvojiti teren povoljan za lokaciju odlagalista otpada. Teren koji pripada slivu crpilista iIi izvoru pitke vode za potencijalno vodosnabdijevanje u cjelosti se i bezuvjetno odbacuje kao podrucje n kojem bi se trazilo morfoloski i saobracajno povoljno odlagaliste otpada. Kod pripremanja podloge treba odgovarajucim zabvatima osigurati odvodnju odlagalista i odabrati mjesta za prihvat procijednih voda iz odlagalista u cilju njihovog evakuiranja. istraZivanjima zabvata sira okolina u cHju odredivanja koliCine i kvaliteta takvog materijala. definisu slivno podrucje podzemnih voda. vodopropusnost stijena. neophodno je : . brzinu migracije zagadivaca u podzemlje. U okviru geologije. Kako je veoma tesko u morfoloski pogodnom terenu naC! prirodnu. kao i dotok u slucajevima visokog podzemnog vodostaja u zaledu. jeT se njegovom izvedborn nloze aktivirati proces klizanja masa. Obim i vrsta istrazivanja ovisit ce 0 siozenosti litoloske i tektonske grade terena. U neoblozenim kanalima dolazi do erodovanja i punjenja dna sitnim cesticama. koncentraciju zagadivaca u vremenu. Upravo tQj segment zivota nastoji se rijesiti s ekoloskog i sanitarno-epidemioloskog. s razlicitom efikasnoscu. klimatskim. Inzenjerskogeoloski istrazni radovi.hidrogeoloskim. Pri inzenjerskogeoloskim istraZivanjima odlagalista otpada primjenjuju se. Da bi se studiozno pristupilo istraZivanju problema zagadenja. apsolutno vodonepropusnu podlogu. kohezije i vodopropusnosti.ene karakteristike terena. hidrogeoloski povoljan teren za lokaciju odlagalista otpada mora biti istraZen u cilju izbora i vrednovanja potencijalnih lokaliteta n sanitarno -zdravstvenom. Pri tonle je vaino odrediti koliCinc podzemnih voda koje gravitiraju ka kanalu. prostorne mase ( zapreminska masa ). tehnoloskog i gradevinskog sianovista. i padine u kojoj ce kanal biti izveden. veliki znacaj u trazenju optimalnog rjesenja lokacije odlagalista imaju dvije specijalisticke discipline koje su s gradevinarstvom najvise povezane. i drugin1 l1vjetirna. U ovisnosti 0 topografskim. Hidrogeoloska istraZivanja 0 mogucem odlagalistu otpada prethode ostaIim istrazivanjima iz domena tehnickih nauka.gabionirna) i trajnim ciscenjem dna. odredivanja diskontinuiteta (u cvrstim stijenarna). litoloskim i strukturnogeoloskim karakteristikama terena. koriste se prvenstveno gline i prab.8. To su: hidrogeologija i inzenjerska geologija. Zbog toga se imenjerskogeoloskim odgovarajuceg kvaliteta. a ponekad i izradu raskopa. U inzenjerskogeoloskom smislu bitne su karakteristikc stabilnost kosina kanala. Medutim. osim kartiranja (u svim stijenama). Inertni materijal za pokrivanje otpada laboratorijski se ispituje u pogledu gustoce ( specificna masa ). ali i 0 konstrukcij skim odlikama kanala i zahtjevima projektanta u veZl sa vodonepropusnoscu kanala. po potrebi sadrze i geofizicka istrazivanja i istrazna busenja. posebno ce ovisiti 0 namj eni kanala. ugla unutraSnjeg trenja. neophodno je u inzenjerskogeoloskom smislu istraZiti teren radi pripremanja podloge za odlagaliste otpada te odredivanja stabilnost. jeT daju podatke 0 mogucoj migraciji zagadivaca u podzemne vode.0dlagalista otpada Otpadni materijal njegovo konlrolisano odlaganje na odgovarajucu deponiju predstavlja jedan od problema s kojim se covjek svakodnevno susrece. socijalnom i tehnicko-tehnoloskom smislu.izdvojiti teren koji pripada slivu crpilista (odnosno izvoru) pitke vode i voda za potencijalno vodosnadbjevanje naselja i industrije. te njihovu oscilaciju i mogucnost ispiranja sitnijih frakcija iz nevezanih i poluvezanih sedilnenata. U cvrstim i razlomijenim stijenama (naroCito krskim) bitno je istraziti kolicinu gubitaka vode kroz dno i bokove. injektiraju se ani dijelovi u kojima se voda gubi pri\'ilegovanin1 putevin1a (u vccim dobro povezaniln puklinama). U tu svrhu. s napomenom da gline ipak !maju najvise povoljnih elemenata. Takvi podaci upucuju na eventualno potrebne mjere oblaganja kanala. ona se postize oblaganjem dna i bokova betonom (iIi armiranim betonom) s dodacima za postizanje vodonepropusnosti. U ovom posljednjem (tehnicko-tehnoloskom smislu) bitnu ulogu imaju inzenjerskogeoloska istrazivanja. Ako se zahtijeva vodonepropusnost. odnosno. U slucajevima kada nema potrebe za cjelovitin1 betoniranjem kanaia. kosina zasjeka u odnosn na traZenu visinu. To je n10guc:e sprijeCiti zastitom kosina (npr. treba ugraditi odgovarajuce materijale u podlogu. a od inzenjerskogeoloskih egzodinamickih pojava. da bi se u bilo kojoj fazi eksploatacije odlagalista potpuno onemogucilo prodiranje zagadivaca u podzemlje. smjer kretanja zagadene vode.2. . kako bi se in situ i u laboratoriji u cjelosti upoznalc trai. uz obavezno kartiranje. U tehnologiji odlaganja otpada znacajno mjesto zauzima potreba svakodnevnog prekrivanja otpada slojem inertnog materijala. 192 193 . jos i istramo busenje i raskopi. Uz to pokriveni inertni materijal mora se lahko i brzo zbijati ffiaSinama.

Ove mjere se poduzimaju u cilju sprecavanja zagadenja podzemnih voda. Na stabilnost betonom izvedenih mezaJ:ja i grobnica u glinovitim materijalima utieu promjene prostorne mase zbog smrzavanja i odmrzavanja. te pritiska kojim voda djeluje kao i njene eventualne agresivnosti. integralno proucava naucna disciplina koja se naziva stratigrafska geologija. Na pocetku su se istorija Zemlje.Mezarja i groblja Mezarja i groblja su objekti koji se izvode na periferijama urbaniziranih cjelina. Pored navedenih naucnih disciplina. struktume. ali i u povrsinskim. tako i bioloske pa se jos naziva i istorijska geologija. njihovu ispunu i mogucnost kOllluniciranja povrsinskih i podzemnih voda. betonski zidovi Inezara i grobnica se ostecuju zhog ponavljenih procesa susenja i vlazenja. Ona se uglavnom izvode u nevezanim i poluvezanim sedimentima. Mezarja i groblja se ne bi smjela izvoditi na lokacijama unutar slivnih podrucja. Geotektonika pomaie u razumijevanju procesa i promjena koje su rezultirale prostomim odnosima meau stijenama litosfeTe u odreaenom geoloskom razdoblju.klizistima i siparima. navedene same one naucne oblasti bez kojih bi informacije koje slijede bile nepotpune. biologija. njihove mineraloske.Ona opisuje i na naucnoj osnovi rekonstruise. Za dobijanje cjelovite slike 0 fazama razvoja Zemlje koriste se rezultati i spoznaje svih naucnih grana geologije. skupljanja i bubrenja. U inzenjerskogeoloskom smislu. koja istraiuje klimatske promjene tokom geoloske istorije Zemlje. proucavali iz dokumenata nadenih u slojevima sedimentnih stjena te odatle potice i naziv stratigrafija (Iat. debljinu razlomljenog dijela u evrstim stijenama. tekstume i fizicko-mehanicke karakteristike te uvjete okoline i procese koji su se odvijali u Zemljinoj kori u vrijeme kada j e odredena stij ena nastala. cesto u bogata (ali iscrpljiva) lezista ruda bez kojih je covjekov danasnji zivot nezamisliv. radi prikaza kompleksnosti zadataka kojim se stratigrafska geologija bavi. kapilarne vlage. ~aleontologija proucava razvoj i promjene u zivotinjskom (paleozoologija) i biljnom (paleobotanika) svijetu tokom duge geoloske istorije Zemlje. dinamicka geologija nam omogucava da upoznamo promjene u rasporedu kontinenata u odnosu na magnetne i geografske polove Zemlje. Mineralogija pomaZe pri odreaivanju uvjeta koji su rezultirali nastankom odreaenih vrsta minerala i njihovim nakupljanjem. veoma razlomljenim stijenama krsa. mehanizme nastanka i razvoja planinskih vijenaca i s tim u vezi rekonstrukciju pojava poput magmatizma. podatke u proucavanju razvojnog puta Zemlje i zivota na njoj daju jos i paleogeografija koja opisuje fizickogeografske promjene te paleoklimatologija. Ovdje su. U terenima. kao i namjene ove knjige. njihovoj genezl 1 prognozi daljnjih efekata takvih pojava. jer postignutim znanjem i rezultatima pomaiu u rekonstruisanju i interpretaciji razvoja Zemlje i zivota na njoj. U povrsinskim dijelovima okrsenih terena.2. usko su povezane i druge. s navedenim naucnim oblastima koje se medusobno dopunjuju.naroCito u podrucjima s visokilTI nivoom podzemne vode. Petrologija omogucava upoznavanJe stijena. narocito opis i podjela geoloskih doba po starosti. naprimjer fizika. Litostratigrafija proucava litoloske karakteristike stijena i daje veoma korisne podatke. Dakle. 194 195 . PaZljivo se prati i seizmicka aktivnost. naroCito 0 hemizmu i stepenu dijagenetskih promjena.stratum-sloj). gdje postoji direktna veza sa izvorom pitke vode iIi crpilistem za pitku vodu. koje sluie za odredivanje relativne starosti stijena i korelaciju istovremeno nastalih stijena. parametre 0 kojima ovisi proillJena zapremlne i sadrzaja vode (u glinovitim stijenama). kod izbora novih lokacija za mezarja i groblja iii u slucajevima prosirenja postojceih. Naprimjer. 6. prostorno i vremenski glavne dogadaje i pojave iz istorije Zemlje kako geoloske. Biostratigrafija daje vrijedne podatke 0 vremenskom redoslijedu nastanka zivota i omogucava podjelu stijena po starosti upravo u ovisnosti 0 organizrnima koji su u njima nadeni. treba ih locirati u vodonepropusnim terenima i izvesti ih tako da se sprijeci bilo kakav njihov negativaJl uticaj na okolinu. patrebno jc odrediti: elemente stabilnosti terena (da bi se izbjegle pojave klizista). sto dovodi do njihovog ostecenja i slijeganja. Naravno. STRATIGRAFSKA GEOLOGIJA Razvoj Zemlje kao nebeskog tijela od vremena njenog nastanka i razvoja zivota na njoj. 7. ali i rezultati i spoznaje drugih prirodnih naucnih disciplina. epirogenetskih pokreta i seizrnizrna. izgradenim od sedimenata sa sitnijim cesticama u pravilu je i moguenost osteeenja i slijeganja veea.9. da mezarja i groblja ne bi bila izvor zagadivanja podzemnih voda. hemija. pukotine i pukotinske sisteme. metamorfizma.

Mjesoviti sedimenti zastupljeni su lIZ obalna podrucja (litoral). planktonu. laporcima i krecnjacima s dominirajucom nektonskom falIDom. Dakle. 06to je da proucavanjem savremenih procesa i pojava i njihovih uzrocnika. batijalni sedimenti su predstavljeni muljevima. koji polazi od pretpostavke da su tokom Zemljine proslosti na njenoj povrsini i u unutrasnjosti djelovale uglavnom iste one sile koje djeluju i danas. Neritski sedimenti (cesto karbonatne stijene) sadrie brojne plitkomorske fosile. estuarima i limanima. grebenski koralji su veoma osjetljivi na Cistoi:u mora i vee kod manjih zamuljenja ugibaju. Ovisno 0 mjestu sedimentacije. analizom sedimenata i fosilnih ostataka u njima. u ovisnosti 0 uvjetima okoline. Mjesoviti sedimenti taloze se jos u lagunama. Naprimjer. a spuzve i druge zivolinje. Poznato je da danasnji organizmi zive u morima. te u postojanju priobalnih i plitkomorskih sedimenata na velikim visinama. Pri tome se sluiima aktualistickim principom. jezerske iii lakustricke (sljunci. odnosno terestricki (eolski. a time i podataka za rekonstrukeiju i interpretaeiju faza u razvoju Zemlje i zivota nalazi se u sedimentnim stijenama koje su nastale u morima. Ipak. gline i laporci te hemijski i organogeni sedimenti sa slatkovodnom florom i faunom) i mocvame naslage. najvise fosilnih ostataka. oni koji plivaju poznati su kao nekton ski. 7. flisern. dobijamo spoznaje 0 procesima i pojavama koji su se dogadali tokom razvoja Zemlje i utieali na oblike zivota na njoj. a taka je bilo i u geoloskoj proslosti. pijesci. tako i iosilnog) uoCio zakonitosti evolucije i zakljucio da je najvazniji uzrok promjena prirodna selekeija. odnosno eko sistema u kojim su zivjeli. da izdizanja u pravilu slij"ede nakon jakih deformacija zbog 196 197 . mogu zivjeti i na dubinama do kojih svjetlost ne dopire. Organizmi koji zive na morskom dnu nazivaju se bentoski. Budue. nalaze se klasticne naslage. Dinamika Zemlje u svijetlu mObilisticke koneepcije Dokaze 0 stalnom "sukobljavanju" egzodinamickih i endodinamickih sila danas nalazimo u podrucjima orogena s veoma deformisanim. zivotne sredine uvjetuju egzistenciju odredjenih iivotinjskih i biljnih oblika i zajednica. sedimenti nastali na kontinentu i mjesoviti sedimenti. Kasnijim istrazivanjima Darwinova teorija evolucije je doradjivana. Svako razdoblje Zemljine proslosti bilo je obiljezeno svojim karakteristicnim oblicima zivota.o mutacije gena omogucile pocetak evolueijskog procesa. odnosno da su prirodni procesi geoloske proslosti analogni danasnjim.2. u cemu uvjeti okoline omogucavaju opstanak selekcijom odabranih najprilagodljivijih organizama. izolaeija i snaga gena. a u podini su morske sitnozrnaste naslage. Navedeni podaei omogucavaju nam da zakljuCimo u kom je sedimentacionom prostoru nastao neki sediment u dalekoj geoloskoj proslosti. Nesumnjivo je da se zivot zaceo u vodi te da su kopneni obliei nastali kasnije. Kontinentalni sedimenti mogu biti kopneni. jer do te dubine prodire svjetlost koja im je nuina za fotosintezu. Morske biljke iive sarno do dubine oko 200 m. a izdizanja su izrazito obiljezena dubokim kanjonima urezanim u kopno kroz dugo geolosko vrijeme. U skladu s takvom pretpostavkorn. u krovini su sitnozmaste slatkovodne naslage. dubokovodniji (batijalni) i dubokovodni (abisalni) sedimenti. Charles Darwin (1809-1882.Fosili i stijene kao geoloska svjedocanstva Dogadaje u razvoju Zemlje i uvjete zivota na nJoJ moguce je rekonstruisati i interpretirati proucavanjem stijena litosfere i okamenjenih ostataka organizama (fosila) koji su u nekom geoloskom razdoblju iivjeli i razvijali se u odredenoj zivotnoj sredini. u razliCitim klimatskim pojasevima.) jc tokam svojih istrazivanja biljnog i zivotinjskog svijeta (kako reeentnog. U tim sedimentacionim sredinama. razlikuju se sedimenti morskih i marinskih prostora. a u podrucjima delti. Docena je da neke morske zivotinje i biljke mogu zivjeti sarno u odredenoj zivotnoj sredini. dok u abisalnim sedimentima dominiraju organski muljevi i sitnozrnaste naslage s nesto planktonskih fosila. u sredisnjem dijeiu brakicne naslage nesto krupnijeg zma s kosom slojevitoscu. Dakle. Sedimentacione sredine su bitne za nakupljanje odredenih sedimenata. uz strme obale. mogu6e je odrediti raznovrsne karakteristike sedimentacionog prostora u kome su nastali neki sedimenti. pa se danas zna da su pokretacki evolueijski faktori uz prirodnu selekciju jos i mutacija. U okviru marinskih sedimenata razlikuju se pJitkovodni (neritski) sedimenti. te peCinske naslage) i slatkovodni medju kojima razlikt\jemo rijecne iii fluvijalne (rijeeni nanosi). razlomljenim i metamorfisnim stijenama lIZ manifestacije eruptivne i seizmicke aktivnosti. u slatkoj vodi i na kopnu. dok organizmi koji Iebde u vodi pripadaju. Proucavanjem fosilnih ostataka uoceno je da su se biljni i zivotinjski organizmi ad prvih pojavnih oblika do danasnjih dana mijenjali i usavrsavali. pa je stirn u vezi uveden termin facijes za oznacavanje litoloskih i paleontoloskih svojstava stijene nastale u odredjenom sedimentacionom prostoru. Smatra se da su uprav. glacijalni i glaciofluvijalni sedimenti.

Grebeni su locirani unutar okeana. Teorija 0 pomicanju litosferskih ploea (tektonika ploca. uzroelllclma kretanja i njihovim granicama pojasnjena je u potpoglavlju 4. dobiveni su brojni podaei koji su omogucili definisanje litosferskih ploea i dali osnovu koneepeiji 0 sirenju okeanskog dna. nova globalna tektonika). sto je svakako jedan u nizu dokaza 0 kretanju litosferskih ploea. Na primjer. poredjenjcm rasprostranjenosti fosilnih ostataka.) Sjeverni dio te jedinstvene kontinentalne mase nazvan Je Laurazija. Filipini i dalje prema Australiji). Nairne. Medutim. to je i manja mogucnost postojania sedimenata.nagomilanog pritiska.no 65 miliona godina njezini dijelovi (kao zasebni kontinenti) dosli u polozaj koji priblizno odgovara danasnjem (51. a cesto su prekinute i segmentirane transformnim rasjedima.1. liZ obalu Juine Amerike . Na relativno konsolidovano dno se s vremenom nakupljaju abisalni sedimenti i izravnjavaju relief. odnosno 0 kretanju velikih odvojenih masa Zemljine kore tokom geoloske proslosti. kad se okeanska kora subdueira pod kontinentalnu. Slika 93. Spoj sjevernog i juznog kopnenog dijela bio je na zapadu. ove knjige. Rubovi okeana markirani su uglavnom ostrvskim lukovima vulkanskog porijekla. pa ce u nastavku biti prezentirani sarno savrerneni dokazi 0 kretanju ploea. odredjeno je da se Sjevema Amerika udaljava od Evrope brzinom koja na sjevemom dijelu iznosi 1. a njihovi struktumi obliei raskinuti transformnim rasjedima ukazuju na pojavu jakih naprezanja. Divergentne granice litosferskih ploca markirane grebenima koji su simetricni U odnosu na osu zone sirenja. 93. nalaze se U okeanskirn prostorima. mnogobrojna detaljna naucna istrazivanja dala Sil podrsku osnovnim \Vegenerovim postavkama 0 pomicanju kontinenata.Cileanski model subdukeije). 2001. a u istocnom dijelu bio Tethys okean ("zaliv" Panthalasse). koja se pocela "kidati" prije oko 220 miliona godina.3 em/god" dok se Juzna Amerika udaljava od Afrike u sjevemom dijeJu za 2. S druge strane. Udaljavanje kontinenata prema savremenim gledistima (premo: Trevison & Giglia. Mjerenjima brzine relativnog kretanja ploea na 198 199 . 0 starosti nove okeanske kore na dnu okeana zakljucuje se upravo iz debljine abisalnih sedimenata. u koje se utiskuje baziena lava uglavnom pukotinskog tipa izljevanja. /989. debljina sedimenata se u pravilu povecava udaljavanjern od ose zone sirenja. Sljedeca potvrda 0 kretanju litosferskih ploea dobivena je preeiznim mjerenjima udaljenosti kontinenata. a u neposrednoj okolini zone sirenja mladi abisalni sedimenti nedostaju. Odnosno. sto je dno mladje. nova litosferska kora nastaje upravo u tim zonama. u slueaju kad se jedna okeanska ploea subdueira pod drugu (npr.1. Snimanjem dna okeana. Nakon sto 5e njemacki geofizicar Alfred Wegener 1912.1 em/god. iz kojeg strse vulkanske morske planine.8 emigod" a na juznom dijelu 2.5 em/god" a u juznom za 4. precizmm geodetskim pracenjem promjena u udaljenostima kontinenata. moze se zakljueiti da je dno okeana u geoJoskom smislu mlade od sedimenata kontinentalne kore. nazvanoj Pangaea. otvorena je mogucnost globalnog gledanja na dinanliku litosferc. prerna klasienoj geosinklinskoj koncepciji kasnije poznat Mediteransko-transazijsko geosinklinalno podrueje. preuzeto iz: Lf)estanovic. da bi prije pribliz. a juzni Gondwana. a ni fosili nadeni u abisalnim sedimentima nisu bili stariji. Pangaea je bila okruzena okeanskim prostorom nazvanim Panthalassa. Od sredine 60-ih godina ovog stoljeca do danas. srednjedubokih i plitikih zarista potresa. Prema tome. danasnji zapadni rub Pacifika: Japan. radiometrijskim mjerenjima starosti uzoraka bazalta s dna okeana dobivena je najveca starost od priblizno 150 miliona godina. godine objavio radikalnu teoriju 0 pomicanju kontinenata sa naucno utemeljenim obraz10zenjem 0 slicnosti kontura nekih nasuprotnih kontinenata (osobito Afrike i Juzne Amerike). Tako je prihvacena misao 0 nekad jedinstvenoj kontinentalnoj masi.). na istocnom rubu Paeifika. Nova okeanska kora se tokom udaljavanja od sredisnjeg dijela sirenja lomi i izdize. Prema postavkama tektonike ploce. trebalo je odgovoriti na lllZ slozenih pitanja 0 uzrocima nastanka horizontalnih sila koje se tako jakim pritiskom realiziraju. pracenjem eruptivne aktivnosti te magnetizma u starim stijenama na povrsini i u okeanskoj kori. odredjivanjem sadrzaja dubokih. tada otoenih lukova nema (npr. pracenim dubokim okeanskim brazdama.

Dakle i o[lOllti bi trebali biti jos jedan u nizu dokaza a stalnom kretanju litosferskih ploea tokom geoloske istorije zemlje. hemijski sastav. sta bi takode bila teska iogicki objasniti da ti dijelovi u dalekoj geolaskoj proslosti nisu bili jedinstveno kopno. grebenima i transformnim rasjedima). Fosilni ostaci istih vrsta nekih biIjaka i zivotinja geoloske prosiosti. Nairne. To je oeito jos jedan dokaz 0 postojanju prakopna i njegovom komadanjn i odvajanju. sto se smatra malo vjerovatnim u slucaju da su kontinenti od svog nastanka bili u danasnjem poloiaju. kao sto su boja. a vrlo slieni kod nastajanja stijena razliCite starosti. Kad stijene koje gradi okeansko dno (ultrabazicne i bazicne magmatske stijene s dubokol110rskim sedimentima) danas nalazimo na kontinentu. 10m. sta se objasnjava vezom ta dva kontinenta (Gondwana) u sklopu Pangaee. Medjutim. Na primjer. sto se naziva obdukcijom. te da su potresi upravo posljedica pomicmlja litosferskih ploea. moze se odrediti vrijeme obdukcije. nadene danas u Sjevernoj Arnerici i Velikaj Britaniji. Obzirom da su hipoteze 0 pomicanju rotacione ose Zemlje odbacene kao nemoguce po zakonima fizike. lzrazito jaki ucestali potresi na konvergentnim (subdukcijskim) granieama objasnjavaju se Cinjenicom spustanja dijelova relativl10 hladne (i manje guste) Iitosferske ploce duz konvergentne odnosno subdukcijske granice u topliju (vece gustoce) astenosferu. gdje se topi i u mineraloskorn smislu transformise uz oslobadanje vel ike kolii'ine energije na dubinama od vise stotina kilornetara. Praktiena vrijednost metode prestaje u uvjetima tektonski jace poremecenih naslaga.3 em/god. to je nepouzdan postupak za uporedivanje na .irim podrucjima jer litolo. Ipak. nazivamo ih ofiolitima. nekih vodozemaca i gmizavaca nadjeni su u podrucjima Juine Afrike i juinog dijela Juzne Amerike. Metoda supcrpozicije slojeva polazi od cinjenice da su mladl slojevi talozeni iznad starijih. Cinjenica je da stijene ciji minerali sadrie zeljezo tokom nastanka registfuju orijentaciju magnetskih polova Zemlje i prema njima se polariziraju. Proucavanjem seizmicke aktivnosti i lokaeija potresa u zemljinoj kori potvrdello je da sn potresne zone saglasne s granicama ploea (brazdama. Podaei 0 paleomagnctizmu takode su posluzili pristalicama mobilizma kao jos jedan dokaz za postojanje i pomicanje litosferskih ploea. Mobilistickom koncepcijom je danasnji polozaj ofiolita protumacen navlacenjem dijela okeanske kore na kontinentalnu. SW ukazuje na brzinu prirasta nove okeanske kore. stariji ad 200 miiiona godina. fosili papratnjace Glassopteris. zabiljeien je tek u stijenama starim do .U sjevernam dijeiu Pangaee (Laurazija) zivjcle su biljke penjaciee istog roda. dobiveni su podaei izmedju 1. Relativna starost magmatskih i metamorfnih stijena odredjuje se na osnovu njihovog odnosa sa sedimentnim stijenama poznate (takode relativne) starosti. stepen dijageneze itd . s manje ili vise taenosti.3. Medutim. Pri odredivanju relativne starosti stijena posebno se koriste metoda supcrpozicije.ka obiljezja naslaga ne ovise 0 vremenu postanka nego 0 mjestu i nvjetima u kojima su nastale. u jasno ogranieenim prostorima i 200 201 . Odredivanje starosti stijena Osnovni preduvjet za pouzdanu rekonstrnkciju redoslijeda dogadanja u razvitku zivota na Zemlji i promjena u prostornim odnosima medju stijenama litosfere jest poznavanje starosti stijena. jer je tesko zamisliti paralelnn evoluciju na udaljenirn kontinentilna. ta se starost moze odrediti relativno i apsolutno (radiometrijski). nadeni su na razlicitim kontinentima.3.. To znaCi da iz podataka 0 "zannznutom" magnetizmu mozemo zakljuciti 0 orijentaciji te stijene prema nekadasnjem polu. odnosno tamo gdje 1m nije mjesto postanka.divergentnim granicama. upravo uvjeti mogu biti razliciti kod postanka istodobnih stijena. RazliCitim metodama. iitoloska i paieontoioska metoda. 7. Potvrda za navedenu tvrdnju nalazi se u postojanju anomalije sile tde u podrucjima brazdi. Naprijed navedeni podaei ukazuju da mobiiisticka koncepcija daje prihvatljiva objasnjenja cjeJokupne Zemljine dinamike tokom njenog razvitka.3 i 10. a samo u zadnjih 10 rniliona godina utvrdeno je cak preko 15 epizoda obrnutog (reversnog) polariteta. Litoloska metoda je zasnovana na litoloskim karakteristikama. Odredivanje relativne starosti stijens Za odredjivanje relativne starosti najvise se koriste podaci iz sedimentnih stijena. Navedene karakteristike mogu se koristiti za uporedivanje i odredivanje relativne starosti pod pretpostavkom da su jednake iIi sliene stijene ujedno i istodobne.1. Iz razlike starosti ofiolita (odnosno okeanske kore) i vremena njihovog "smjestavanja" na kontinentalnu korn. To pravilo vrijedi za primarni polozaj slojeva sedimentnih stijena. 7. razliCit polaritet u starijim stijenama je objasnjen promjenama u polozaju kontinenata. Polaritet koji odgovara danasnjem.730 hiljada godina.

rpak.7 milijardi godina. Metoda uran-olovD sluz] za odredivanje apsolutne starosti najstarijih stijena litosfere. broj metoda pomocu kojih se pokusava odrediti apsolutna starost pojedinih stijena litosfere. s vremenom poluraspadanja 1. Konaeni. Vrijeme koje je potrebno da se kolicina nekog radioaktivnog (iii nestabilnog) elementa smanji na polovinu je njegovo vrlJeme poluraspadanja. jasno je da starost minerala ne mora biti i s!varna starost stijena. To je iskoristeno za proucavanje starosti stijena metodama koje se nazivaju radiometrijske. organizmi geoloske prosIosti redavno su bili uklopljeni u neki sediment bez kontakta sa zrakom kada prestaje razmJena ugljenika izmedju okoli!'a I organizama. U organizme putem CO2 ulazi procesom fotosinteze. Vrijeme poluraspadanja radioaktivnog izotopa urana 2. Pri tome moze da se primjenjuje metoda karakteristicnih (provodnih) fosila.3 milijarde godina.47 milijardi godina. Radioaktivnim raspadanjem izotopa 14C reducira se njegova prvobitna koliCina i odnos sa stabilnim izotopima. era (era tern). Ono je konstanta. kalij-argon-kalcij. a na kraju prelazi u stabilne izotope.3. te metode ne daju posve tacne rezultate. i ugljenikova metoda.567 ± 30 godina. a njegovi stabilni izotopi su 12C i 13c. Za odredivanje starosti stijena koriste se fosili.4. a sluzi i za odredivanje starosti arheoloskih nalazista. Nairne. a geografski su bili veoma rasprostranjeni. U okviru kriptozoika izdvojena je 202 203 . cpoha (serija) i doba (kat). Obzirom da se kalij i njegovi spojevi nalaze u mnogim magrnatskim i metamorfnim stijenama. Zbog relativno kratkog vremcna poluraspadanjc izotopa J4C. a moze biti od nekoliko hiljada godina do nekoliko miiijardi godina. 7. Tako su izdvojene slijedece jedinice: eon (eonotem). Metoda kalij-argon-kalcij osniva se na raspadanju radioaktivnog izotopa kalija 40K na dva na('ina: II % atoma dobivanjem elektrona iz svemira (apsorpcijom j3 cestica) prelazi u argon (40 A). Takvi fosili. Prj tome se tretiraju minerali iz grupe liskuna. zbog cega se njihova masa tokom vremena smanjuje. On ima vrijeme poluraspadanja 5. Konacan produkt njegovog raspadanja je 4He (ex cestice) i izotop olova 206 Pb . ne sarno okarnenjerri ostaci organizarna geoloske proslosti. ali za odredivanje relativne starosti stijena ne znaee mnogo. Mjerenjem omjera 14C/ 12 C odredjuje se starost s velikom pouzdanoscu. rpak. bilo je organizarna koji su zivjeli sarno u nekom odredenom geoloskom razdoblju iii u odredenom ekosistemu.2.6 i 4. ova metoda se koristi za odredbu starosti tih stijena. period (sistem). Spektrometrijskim odredivanjem mase izotopa olova i poredenjem 5 masom radioaktivnog izotopa urana. a nazivaju se ihnofosiiima. Metoda takode daje i dosta pouzdane rezultate za odredivanje starosti stijena starijih od 10 miliona godina. U okviru svake gcohronoloske jedinice (eon-doba) stvarane su tanje iIi deblje nasI age stijena koje zapravo predstavljaju hronostratigrafske jedinice (eonotem-kat). vee i tragovi njihove zivotne aktivnosti i otisci takode se ubrajaju u fasile. Neki organizmi geoloske proslosti zivjeli Sil u vise geoloskih razdobija. ovom metodom se postizu dobri rezultati u ispitivanju mladih stijena i zivata (u posljednjih 30 do 40 hiljada godina). vrijeme poluraspadanja odnosi se na radiaaktivni element nekog minerala a kako je taj mineral magao nastati prije nastanka stijene. Ugljcnikova metoda bazira sc na radioaktivnom izotopu ugljenika (4C). Odredivanje apsoiutno starosti stijena Proucavanjem prirodnih radioaktivnih elemenata i prodnkata njihovog raspadanja pronaden je vee. a nazivaju se karakteristicni iii provodni fosili.dijelom poznatim uvjetima i litoloske karakteristike mogu posIuziti za vremensku korelaciju. zajedno s njom iii poslije njenog nastanka. Nakon uginuca. Eoni se daljc dijele na ere. Najcesce primjenjivane radiornetrijske metode su: uran-olovo. Paleontoloska metoda ternelji se na proucavanju i interpretaciji evolucije zivotinjskih i biijrrih organizama tokom geoloske proslosti. jer su bili otporni na promjenu uvjeta zivota iii su imali veliku sposobnost adaptacije novonastalim uvjetima. S druge strane. 7. Ovi fosi!i imaju prakticnu vrijednost s gledista evoIucije i odredivanja uvjeta koji su vladali u okolisu njihovog zivljenja. U okviru geohrono]oskih jedinica najduzc su trajali coni a izdvojena su dva ito: kriptozoik i fanerozoik. fosilnih asocijacija i filogenetska metoda. Radioaktivni elementi emitiraju ex i j3 cestice te y zrake.Stratigrafske jedinice U cilju prikaza geoloske istorije Zemlje koriste se geohronoloske i njima odgovarajuee hronostratigrafske jedinice. stabilni produkt ( izotop) moze se koliCinski uporedivati s izvamim radioaktivnim elementom. Ovom rnetodom je odredena starost stijena s Mjeseca i nekih rneteorita u rasponu izmedju 4.l8 U je 4. a 89% aloma gubitkom j3 cestica prelazi u kalc\j (")Ca). definise se starost minerala iz proucavane stijene. za odredivanje relativne starosti stijena imaju posebnu vrijednost.

arhajska i proterozojska era. Paleozojska era sastoji se od scst perioda: kambrij. orciovicij.5 milijardi godinaO Taj dio razvitka Zemlje uprkos brojnim istrazivanjima ostaje sve do danas nedovoljno pozna\. a druga (koju cesto nazivamo prvobitn01n) je nastala naknadno. U ovoj eri najvecu zastupljenost imaju skriljave metamorfne stijenc (mikasisti argilosisti i iiliti) a potom pjescan< Mczozojska era dijeli se net tri perioda: trijas. j 7. Razvitak Zemlje i zivota u geoloskom vremenu Razvitak Zemlje proucava se od vremena kad je ona nastala. Za prvo razdoblje formiranja Zemlje kao jedne od devet planeta nema pouzdanih podataka. poCinje formiranje kontinentalne kore iznad okeanske. uglavnom vulkanskim ekshalacijanlU uz sudjelovanje suncevog vjetra i kometa. ~i oko 4000 I I I . to se dogodilo prije ako 4.I w . jura i kreda. zasnovanim na proucavanju stijena s Mjeseca i nekih meteorita. od kada se racuna pocetak prvog primitivnog zivota na Zemlji< Sto je bilo prije toga. odnosno.Oit. Smatra se da je voda u pocetku Zcmljinog <razvoja kontinuirano pokrivala veei diD pOVTsine formirajuei prvi plitki okean< Tabela 13.~ska era. pripadaju razdoblju od zadnjih 3 do 3. sHuI'.! II ~ I .) adw. Prva hidrosfera vodi porijeklo od plinova koji su na povrsinu izbili sa vulkanima.. sta se dogadalo od prvih oko 1 do 1. . 13. kao i kondenzacijom vodene pare iz atillosfere. I I I 4700 204 205 . a podijeljena je nu dva perioda: tcrcijar i kvartar. I .5. danas odredenih ispod gotovo svih starib kontinentalnih masa< U to se vrijeme poCinje odvijati i diferencijacija u unutrasnjosti Zemlje. :. sastavijena od vodonika i helija. f- g: t.vi. em Pr: I . karhon i perm. situr Mdovicij kambrij . kamena kora postaje deblja jer kristalizira 111110StVO uglavnom andezitsko-dacitskih stijena.5 milijardi godina. kao u ostalom ni za nastanak Suncevog sistenla. Danas se smatra pribvatljivom pretpostavka da je hladna povrsina postojala od samog pocetka te da je bila pretopljavana i preradivana toplotnim strujama i uzarenonl masom koja je iz unutrasnjosti prodirala prema povrsini< U tom su razdoblju meteoriti i manji asteroidi ucestalo padali na Zemljinu ponsinu< lomeCi je i formirajuci vece i manje kratere pri cernu se mijenjao reljef i stvarao uvjet za nastanak prvih vodenih bazena. Odlikuje se skora potpunim odsustvom nletanl0rfriih stijena i vrlo velikom zastupijenoscu krecnjaka. prve izbocine i udubine na povrsini 1110gle Sll na5tati i kao rezultatl stezanja pri ocvfsCivanju. razgranicenjem jezgra i omotaca< 0 nastanku atmosIere lakodje nema pouzdanih podataka< Pretpostavlja sc da je prvobitna Zemljina atmosfera. 7u 45-55 34-45 65 65 135 11)0 I ~ 'II '" . Nczna se tacno niti kad jc i kako nastala njena kamena kora. i i 350 395-400 4)5-400 . I '" Z jura trijas <: ~ "" '" I I0 i N 6:: I I I I I T I i 230 285 perm k:ui)on devon P C ) 50-55 i 0 .) Pc. mikasistl itd. devon. a laksa kisela magma se utiskuje u vise dijelove< Kad je magmatska aktivnost postala intenzivnijom.N~ i i . uz sUdjelovanje geoloskib siia< U slijedeCim fazama razvitka Zemlje dolazi do gravitacijske diferencijacije materijala koji je gradio tadasnjukamenu koru. U njoj so st"\'arane velike mase klasticnih sedirnenata. GeohroIloloSka sLab Zemljine kore bcz epchu i doba ( katovi) prikazanaje na labeli br.il (arI1eol.krecla I pak"oc\:n K j p. Arhajska protcroz0jska era zastupljene su uglavnom nlctamorfniIn stijenama (gnajs[. a U okviru fanerozoika izdvojcne su palcozojska~ mezozojska i kenozo. a pravo formiranje reljefa mogio se dogoditi kasnije. Geohronol(j~ka skala Zcmljinc kore -: 1 N 0 " I . bila ostatak primarnog omotaca te da je Hisparila" u svelnir zbog nedovoljne Zenlljine gravitacije. 0 D I 50-55 ! i 40 (')(i-65 . a prema sadasnjim spoznajama. Ipak. I I 500 570 7() proterozoik (algonkij) i "' '" 0. '" '" @ ~". Kenozojska era je najmlada.7 miiijardi godin2< Podaci nadeni u stijenama litasfere omogucavaju poznavanje evolucije Zemlje i zivota na njoj < Realnost spoznaja ovisi 0 brojnosti nalaza i njihovoj naucnoj obradi i interpretaciji< Podaci koje su nam ostavili organizmi u stijenama.).

Nastanak zivota na Zemlji precmet je brojnih istrazivanja, ali ni do danas nen1a pouzdanog odgo-vora na pitanje: k3ko': Prvi organizmi nisu ostavili traga u stijenama, pretpostavlja sc, s .lednc strane zbog toga sto nisu posjedovali cvrste mineralizovane dijelovc, a s druge strane, zbog veoma dugog vremena koji je prolcko od njihovog izumiranja. tokom kojeg su stijene u kojiIna -su ostaci eventualno bili sacuvani, pretrpjele vise metamorfoza koje SD ill unistilc. PrCIna sacuvanim i analiziranim najstarijim fosilima, rac-una se da su pry! i primitivni organski ablici zivota nastali na Zem1ji prije vise od 3 milijarde godina. lshodistem zivota smatraju se organski spojevi nakupljeni u plitkim vodama. Njihova koncentracija se povecavala lsparavanjem. Djelovanjem ultraljubicastih Suncevih zraka na takvu koncentriranu otopinu dolazi do veoma slozenih hemijskih procesa koji rezultlraju nastanlcom aminokiselina, ugljikohictrata, proteina i nukleinskih kiselina. S dovoijno ugljendioksida omogncen(:l je fotosinteza a ena dalje (}1nogucava nastanak prvih biljaka sposobnih za samostalan zivot, odnosno, prema takvoj shelni nastao jc onaj prvi, odlucujuci evolucijski skok. Je Ii doista bilo tako, nije naucno potvrdeno, ali irna logike u tako zanlisljenoj shelni. Prekmnbrijske stijcne, od kojih najstarije imaju oko 4~7 Inilijardi godina, a najmladje oko 570 mil10na godina, danas 5U U pravilu predstavljene rnetamorfitima, bez fosiIa. On1 rijetki pronaclcni -rosiE nisu dovoljni za detaljnije hronostrmigrafsko odvajanje i ilnaju prakticno zn_acenje uglavnoHl za paleontologe. Istrazivanjem struktura 1 uocavanjem ,geoloskih promjena koje Sll u tom razdoblju bile intenzi"vne, prekillnbrijski eon, nazvnn jos i kriptozolk, podijeljen je u dvije ere: stariju, nazvanu arhajk (arheozoik) i mladju naz\-'anu proterozoik (algonkij). Na prostoru BiB, prekrambijske stijene TIlSU nigdje dokumentovane. Paleozo.iska era trajala je ukupno oko 335 do 350 rnoliona godina, odnosno od prije 570 do prije 230 miliona godina. Najstarija je era fanerozojskog eona. Posebno je znacajna kao era intenzivnog razvitka zivota. Podijeljena je u sest porioda. PoCinje kambrijem a zavrsava se perrnom. Organski svijet paleozoika je veoma raznovrstan. Istice se bogato prisustvo tabuiatnih i tetrakorala. krinoida, trilohita, u ordoviciju i siluru dominiraju graptoliti. razvijaju se cefalopodi-nautiloidea i amonoidea. brahiopodi su znacajni, u mladem paloozoiku dominiraju fuzulinide, a javljaju se skoljke i puzevi. U paleozoiku se javljaju prve ribe, vodozemci i gmizavci. Flora je predstavljena primitivnom psilofitskom florom, papratima, rastavi6ima i preCicama. U Bosni i Hercegovini paleozoik je uglavnom predstavljen metmTIorfitirna (skriljcima) a sporadicno krecnjacima. klastitima i drugim tvorevinama. 1zdvojen je: Sansko-Unski paleozoik, Kljucki paleozoik.

Centralnobosanski paleozoik, paleozoik istocne Bosne i paleozoik jugoistocne Bosne. Mezozojska era trajala je oko 150 do 170 miliona godina, odnosno pocela je priblizno prije 230 a zavrsila se prije 65 miliona godina. To je sredisnja era fanerozojskog eona. a znacajna je po velikim promjenama u geoloskom smislu i u razvitku zivota. Dijeli se na tri perioda: trijas, juru i kredu. U razvoju organskog svijeta u mezozoiku su izvrsene znatne promjene. U trijasu pojavili su se prvi sisari, a u juri prve praptice (Archaeopteryx). Zbog pogodnih klimatskih uvjeta tokorn mezozoika razvili su se dzinovski gmizavci koj i su izumrli krajem krede. Od beskicmenjaka najveci znacaj imaju cefalopodi amoniti na osnovu kojih su izvrsena detaljna biostratigrafska rasclanjavanja. Sa amonitima druguju belemniti koji krajem mezozoika zajedno izumiru. Znacajne su skoljke. puzevi. brahiopodi, jezevi a od mikrofaune foraminifere. U Bosni i Hercegovini mezozoik ima veliko rasprostranjenje. Sedimentne, magmatske i vulkanogeno-sedimentne tvorevine mezozoika, javljaju se na povrsini od oko 35 hiljada km 2 • iIi na priblizno Y, teritorije BiB. Dominantno ucesce menu navedenim stijenama imaju krecnjaci. Kenozojska era je najmlada u istorijskom razvitku ZemIje. 1me joj potice ad grckih rijeCi kenos i zoon. sto u prevodu znaCi novi zivot. Nazi\' slikovito oznacava pro111jene U odnosin1a kontinenata i okeana, ali i u oblicima flore i faune. sto tokom kenozoika poprimaju danasnji izgled i rasprostranjenost. Traianje se proejenjuje na oko 65 miliona godina. Dijeli se na dva perioda: tercijar i levartar. Pocetak kenozoika jasno je obiIjeien velikim promjenama u organskom svijetu. Na kopnu preovladuju cvijetnice a javlja se i veliki broj insekata. Za ovu eru karakteristican je nagli razvoj sisara i ptica. 2ivi svijet u toku ove ere sve se vise usavrsava i priblizava danasnjim oblicima organizarna. U kenozoiku se javlja i najvisi predstavnik zivih biea - covjek. Tokom kenozoika su ubrane i definitivno formirane najmlade vjenacne planine: Alpi. Dinaridi. Pirineji. Apenini. Kavkaz, Himalaji itd. Kenozoik je najvise zastnpljen na podrncju sjeveme Bosne, dok je u ostalirn podrucjima vezan uglavnom za slatkovodne ugljonosne bazene, iIi za diskontinuirane zone u Hercegovini. Dominantno je predstavljen klastitima sa podredenim ucescem krecnjaka. magmatskih stijena i drngih tvorevina.

8. GEOLOSKO KARTIRANJE I GEOLOSKE KARTE Za dobivanje opee slike 0 geoloskim istrazivanjima i procesu nastanka geoloske karte te 0 geoloskoj karti kao konacnom rezultatu

206

207

istraiivanja, u nastavku SU, na nivou inforrnacije za one kojima geologija nije maticna strnka, opisani zadaci geoloskog kartiranja po fazama rada i opc; pojmovi 0 geoloskoj kalii. 8.1. Geolosko kartiranje Geolosko kartiranje je osnovna metoda terenskih terenskih istraiivackih radova, Cija je svrha evidentiranje sastava stijena, i strukturnih odnosa odredenog lerena. Ono se odvija u lri faze, koje obuhvataju: 1. pripremne radove 2. rad aa terenn i 3. zavrsne kabinetske i laboratorijske radove. Pripremni radovi sadrze: proucavanje postoje6ih podataka 0 terenu, u sto spadaju svi objavljeni radovi i fondovska dokumentacija, prethodnu fotogeolosku obradu, kojom se dobivaju orijentacioni podaei 0 terenu i njegovoj gracli, sto ce tokom rada na terenu biti provjereno, kreiranje koncepcije kartiranja ( proliliranjem, kartiranjem izdanaka, pracenjem granica ), pripremanje lOpografskih podloga i ostale dokumentacije koja 6e sluiiti na tereou, sredi vanje terenske opreme, planiranje srnjestaja, prehranc i nacina rada na terenu. Rad us tcrenu obnhva':a: rekognosiranje radi upoznavanja lerena i prikupljanja materijala za preliminarnu laboratorijsku obradu, detaijno kartiranje, prilikom kog se na terenu biljeze podaei na taekama opazanja i uzimaju uzorei za laboratorijska ispitivanja, a u terenskoj bazi se dobiveni podaci svalwdnevno aiuriraju na karti obilazaka, u dnevniku tacaka opazanja i terenskoj geoloskoj karti, liZ pop is i spremanje uzoraka, reambuliranjc radi rjesavanja nerijesenih problema iii dopune podataka. ZavrSni kabinetski i laboratorijski radovi obuhvatajn:

izradu grafieke dokumentacije u koju spada geoloska karta, geoloski stub, profili i blok dijagrami, paleontoloska,mineraloska, petroloska, sedimentnopetroloSka, hemijska, fizicko-mehanicka i po potrebi druga ispitivanja uzoraka, izradu izvjestaja ( iIi tumaca) koji se sastoji od teksta i priloga.

8.2.Geoloska karta Geoloska karta je graficki prikaz grade terena, starosti stijena, njihovog sastava i medusobnih odnosa te ostalih vainih geoloskih pojava, nacrtana na topografskoj podlozi na osnovu rezultata dobivenih geoloskim kartiranjem na (erenu, kabinetskih radova i iaboratorijskih ispitivanja. Na geoloskoj karti moraju biti oznaeene geoloske graniee, polozaji slojeva, strnkture, nalazista fosila, mineralnih sirovina is!., sve standardiziranim simbolima i grafikom. Ako je karta obojena, onda se propisanom bojom oznaeavaju kartirane hronostratigrafske jediniee, a ako je izgradena crno- bijelom tehnikom, koriste se odgovarajuca sjencenja. Geoloska karta mora sadrzavati legendu kartiranih jediniea i oznaka koje su uertane na njoj. U legendi su kartirane jedinice poredane vertikalno po starosti, tako da su najdonje ujedno i najstarije, a prema gore su sve miade. Uz osnovnu geolosku kartu izraduje se i geoloski stub. Njime sn propisanim grafickim simbolima prikazane utvrdene geoloske tvorevine prema redoslijedu nastanka njihova debljina, uz kratko opisane karakteristike. Sastavni dio geoloske karte je jedan profil iii vise profiia. Geoloski profil je graficki prikaz svih utvrdenih geoloskih elemenata i njihovih odnosa po dubini u odredenom vertikalnom presjeku. Takav profil je s obje strane ogranicen vertikalnim pravcima S oznacenim apsolutnim visinama, a uz to sadrii oznaku orijentacije, horizonlalno grafieko mjerilo i nazive vaznijih lokaliteta. U geoloskim profilima uertavaju se litoloske oznake koje se mogu koristiti i za oznacavanje vrste stijena na cmo-bijeiim kartama. Na geoloskim kartama postoje slovno-brojcane oznake za pojedina geoloska razdoblja u kombinaeiji s bojama, te oznake strukturnih elemenata. Slovno-brojcane oznake za pojedina geoloska razdoblja date su u tabeli 13. Boje koje se koriste za oznacavanje starosti sedimentnih stijena su: kvartar - bijela tereij ar - zula kreda - zelena karbon - siva devon ~ sivosmeda silur - svijetla plavozelena

208

209

jura - plava trijas - Ijubicasta penn-smeda

ordovicij - tamno plavozelena kambrij - sivomaslinasta prekambrij - ruzicasta

Geoloske srukture se na kartama oznacavaju grafickim oznakama crvene boje. Neke od grafickih oznaka prikazane su na slici 95.
'V

Starije stijene istog geoloskog razdobJja boje se tamnijim, a mlade svijetlijim nijansama. Magmatske stijene se na geoloskoj karti oznacavaju bojom i slovnom oznakom. Propisana boja za intruzivne kisele i neutralne stijene je kannin crvena, za bazicne zelena, a za ultrabazicne sivozelena. Efuzivne kisele i neutralne stijene oznacavaju se narandzastom bojom, a baziCne zelenom. Slovima grckog pi sma oznacava se sastav eruptivnih stijena. Za oznacavanje nekih intruzivnih i efuzivnih stijena koriste se slijedeca slova grckog pisma: ' granodiorit 6, , diorit 6 , sijenit q , gabro y , peridotit 0" - granit r - riolit X , daeit a p
,

- osa sinklinale, uspravne iii kose

- osa sinklinale, prevrnute iii polegle

- osa antiklinale, uspravne ili kose

- osa antiklinale, prevrnute iii polegJe

andezit a , bazalt j3, dijabaz j3j3

Metamorfne stijene se na karti takode oznacavaju bojom i slovnom oznakom. Naprimjer, mermeri se boje svijetJoplavo s oznakom M, kvarciti kobaJtnoplavo S oznakom Q, alnfiboliti zeleno S oznakom A, gnajsevi ruzicasto s oznakom G itd. Starost magmatskih i metamorfnih stijena oznacava se simbolima datim u tabeli 13. LitoJoske oznake nekih sedimentnih, magmatskih i metamorfnih stijena, prikazane su na slid 94<

=+
o

=+=

- osa sinklinorijuma, uspravnog iii kosog

- osa antiklinorijuma, uspravnog iii kosog

- rasjed bez oznake karaktera, osmatran - rasjed pokriven ili nesigurno lociran (pretpostavljen)

1':'0'::-'1
c:-:J I%"Yhl
~

GLiNA
PIJESAK

~ ~
+.. .•• ~
~ ~'

KRECNJAK
SLOJEV1T

-- , E:3
1=--:;:;:3
~ -

n ANDEZIT

DOLOMIT SLOJEVIT '( GRANJT

!>

aA.ZALT

- rasjed osmatran fotogeoloski - vertikalan rasjed - relativno kretanje krila rasjeda horizontalnog tipa - elementi pada pukotine - vertikalna pukotina

5LJUNAK

STIJENE S FElDSPATOIOIMA
G GNAJS

PJESCAR
SLOJEV1T

~ ."
" . ITm

v_ GA8RO

Ie::: ill
f)J):l

~

KONGLOMERAT SLOJEVIT
BRECA

1; $IJENIT

Q KVARClr

g=;;q
~7!i!

SlOJEVITA
LAPORAC

~
• i ••
~

{f

PERIDOTIT

F"~~'r:i

x RlOUT

!'ii'h1 liliiii

I\;!MERMER
MASlVNI
A AMFlBOLIT

- horizontalna pukotina
Slika 94. Litoloske oznake za pojedine vrste stijena Slika 95. Graficke oznake za pojedine ge%ske strukture

210

211

1978: Gcolosko kartiranje. W. < • Prema sadrzaju... 2000: Odroni u karbonatnim stijenama..'fU i~ NlTulurj('. 2003: Klizista Tuzlanskog kantOlla. -spccijalnc gcoioske karte ~.. & Larson E. Slika 96. Beograd. Beograd.)) 213 .6 B. 1992: Sedimentary petrology. 17/18.e pudatkc 0 sasta\'u. hidrogeoloske kane..f!1·illc ! j'I"<!ICI. j c Nauka. -dctaljnc gcoloskc kar!e ( 1: 10000 i veee )..Civilna zastitaKal1tonalni stab CZ-Tllzla. Gillen C. Tuzla.cnjclskogcohlske karle.. 1999: Geoloski vodic kwz Bosnu i Hercegovinu. The Viking Press.. Dzindo A. Hrvatovic l-l.. Zagreb.Sarajevo.2003: Hitne intcrventne lujere na klizistill1a karaktensl1ka~ primjena i opmvdanost. Beograd. 175-182. Birkeland P..' . prikazom tcrenn sa aspckta oelre-denc geoloskc disciI)linc.1972: The Studio Handbook of Minerals. Gculoskn karlu 8iH l'fikaLlrlajc na slicl 06. 1989: Putnam's geology. Beograd. Fcrhatbeuovi(: Z. Cackovi6 1.c P. 2000: Inienjerskogeoloski i geotehnicki modeli kHzista na podrucju Tuzlanskog kantona. Geoloske kartc se mogu podije1iti prema mjcriiu i sadrzaju.. 1.1-203 .185.513. 86-92. f9YI. Zbornik radova ROOF. fnzla. 17118.). Rudarstvo. 1-436. 1991: Osnovi petro\ogije. Fcrha\begovic 2002: Savremeni egzogeno geoloski procesi u krovini tuzlanskc sone formacije. Herak M. Civilna zastila-Kantona1ni stab CZ-Tuzla.429. civilna zastita-Km. 1-175. Gcoluy/w !WI"/U BU. University of Aberdeen. 1.Tuzla. Zavod za geoiogiju. tektonskc karL:. Univerzitet u Beogradu. 1.1984: Metamorphic geology.'ta. Grubii. Tuzla. Obradovic J.Opis gcoloske kartc i svih evidentiranih geoloskih elemenala kao Ijasnjenje grafickih prikaza 11<1 karti 1e istorija nastanka kartiranog terena ikazuju se u tunlacu geoloske kanc. 1·· 223. Univerzitet u Beogradu.tonalni stab CZ-Tnzla. Rudarstvo. FilipoviC B.173. Hrvatovic H. litolo~. Sarajevo. Prema jerilu geoioske karte se dijele na: -pregledne gcoloskc karte ( 1: 100000 i manje )... Oxford University.. 1980: Metodika hidrogeoloskih istraiivanja. & Vasi6 N. sanae. Janjic M. Bordev. 1-486. Nanena knjiga. 1. struktura 1 dmamlka ZemlJe. LlTERATURA Basagic M.ke kane" fOlOgeoloskc karte. E.. starosti i sirukturnoj gradi terena (takvH je naprimjer Osnovna geoloska karLa BiH u M l:lOO 000). 2003: Poznavanje .. V. . Aberdeen.(illl.Tuzla. Dortman N. 1304 New York.. 1. 1979: Inzenjerska geodinamika. " . Beograd. .l .. 15-23. 1-646.23-29. f)oruevii. Basagic M. Blatt H. 1996: Sedimentologija.ja kHz. XXIV 37-41. Oklahoma City. A. geockoloskc karle itd. 1-277. kojc sadri. et aL" 1976: Fiziceskie svojstva gornih parod i poleznih iskopaenlih.9-15.. Tuzla. 1984: Gcologija. 2000: Oeologija. B.l.. & Redzepovi6 R. -osnovnc geoloske karte ( od i: I 00 DOD do I: I 0 000 ). & Mi\ovanov. University of Oklahoma. ] Ivloskva. Univerzitet u Tuzli. Nedra.. geoloskc kartc se dijek na: -opst(~ geoloskc iUlrtc. TLlzia Dimitrijevi(: lVt. Skolska knjiga. 2003: Geologija-postanak. Earth science institute. 1-439. Boegel 11.'IIl' i H{'J"CCY. Univerzilet u Beogradu. Caclwvic 1..New York.

Tuzla. & Panic J.& Kovacevic R. 1-364. 1981: Petrologija i petrografija magmatskih stijena. Geoloski glasnik. 1-447. P.c 'vI.23-55. Tuzla. Scstanovic S.. Ristic P. Stevie M..D. Halilovie S. & Sijercic I.Rudarstvo.. 2000: Marinski paleogen i miocen II profilima istraznih busotina kod Gracanice. Tuzla. Nafta. 2000: Prikaz uzroka msenja potpornog zida i na:.. Zagreb. Rudal'stvo.. & Alit F. 102-111.Sarajevo. 1994: Scdimentne stijene..47-51. 1-204. 1-395. 10. 12. 1-262. Me Graw-Hill Book Company i557. 2001: Odreclivanje koeficijenta fiI{racije lezista Omarska na osnovu granulometrijske al1alize. Milojevic N.primjena cradevinarstvu. . 1-159. Tuzla. Vlahm'.. Skolska knjiga. knj. Stevie M . . Pami" J.c. & Nikolic P. Sarajevo... 2003: Sanacija klizisla "i'asji grab" na putu Kalesija-Sapna. Univerzitet u Beogradu. Rudovi LXXXV... University of Camhridge.. Jevremovi6 D" i997: Geoloski gradevinski materijali. 1..736. J 986: Osnovc geologije i petrografije. 1987: Klizcnje i stabilizacija kosina.J Bil-1. 23/24.::a PanonskoF bazena.. Univerzitet u Tuzli. Zigic 1. lnstilu! za gcoioska iSlrazivanja.Sapna. knj. Sokiit 1. Naucna knjiga. Vardarskc zone i juinih dije1o. 1996: Geologija u gradevinarstvu. Svjetlost. Rudarstvo ! 7118. 2000: Deformaeije gabionskih konstrukcija pri osiguranju padina. 1-198. 10. ~001: Promjene toka brzine slijeganja po petogodisnjim penod. & Lebo Z. . Rudarstvo 17118. .Janjic M .1-375 .. Naucna knjiga. Split. Tuzla. Cambridge... 127134. Nonveiller E. Soklic I.. Sarae Dz. 1989: Mineralogija. Tisl'jar L 2001: Sedimcntoiogija karbonata i evaporila. Rokic Lj. Rudarstvo 17118. 2001: Stijenski masivi kao objekti inzenjerskoge()loskih izucava~a sa osvrtom na savremene inzenjerskogeoloske karakteristike tuzlanskog sonog lezi!. Vrabac S. 10. 1-378. Ferhathcgovic Z.odrona uz prometnice primjenom drenaznog sustava i gabionskih zidova. 156-162. 1983: Specijalna mineralogija. Radovi LXXIX. 2000:Metodologija istrazivanja klizista. 1985: Inzenjerska geologija sa osnovama geologije. Cackovic r. 1964: Postanak 1 struktura Tuzlanskog bazena. Nikolic P.ipa an putu Ka!csija. Grifon. 134-137.. 1986: Tektonsko. . Univerzitet u Beogradu. Beograd. 162-171. Lege! F.231. Glasgow.. & Gribble C. ~ Tisljar J. Split. Beograd. 1-233.. & Zekan S.. 129-33. Beograd. Vrnbac S . Beograd. 2000: Kliziste StuboGracanica istrazivanje i sanacija.. 1973: Cities and geology. Univerzitet u Sarajevu. 1.. Tuzla. 17/]8.310. & Ferhatbegovi6 Z. Beograd.. Rudarstvo 17118. ' Mandzi6 E. Sestan~\i6 S.. McLean A. Sarajevo. Uniwrzitct u TllZli. Beograd.. Sestanovic S. New York. Rudarstvo 17/18. 1970: Geologija za mdare. Tuzla.ta. 2001: Kako zivjeti na klizistu. 1964: Lineamenti sjeveroistocne Bosne. Sarajevo.159-169.... 1989: Geotehnika. Sokiic 1. 1967: I-lidrogeologija. Zbornik radova ROOF... 1993: Osnove inzcnjerske geologije. Skolska knjiga.R. Soklie l.. Beograd.. Kantonailli Slab CZ. 1-422. Soklic I. 1-107. ] -314. Cackc)\'ic r & Zekan S..Tuzla. Geoloski glasnik. 2000: Sanira~e klizista. Beograd. Putnis A. 1979: Osnovi geologijc. Univerzitet u Beogradu. JanjiC S.. 163-169. 1. Rudarstvo.457. Tuzla. 1. Zagreb.. Suljkanovic M.stmktumi obliei Tuzlanskog bazena i Majevicc. Jasarevi6 I. Stevie M. 23/24.. 2000: Razvoj baze podataka nestabilnih terena urbanog podmcja kantona Sarajevo. Sarajevo.pnmJcna u graditeljstvu. 5-25. 1996: Magmatske formacije Dinarida. Tuzla. Tuzla. 1985: Geology for civil engineers. Zavod za geologiju. Zagreb. ANU BiT-I. ' Petkovie K. University of Glasgow. 1999: Facijalne i biostratigrafske odlike badena i sarmata sjcYerne Bosnc. Zagreb. Pasic-Skripi6 D. 1-35.. ' Lokin P. Sveuciliste u Splitu.23-38.. 1992: Introduction to mineral Sciences. Tuzla. Gradevinski institut.. PasiC-Skripie D.& FerhatbegoviC Z. Zagreb. Risti6 P. 1-596.. Taksie A. 1988: Hroaologija geotektonskih pokreta u Dinaridima u mczozoikll i kenozoiku.. Naucna knjiga.Corie S. 198 J: Gcologija za gradevinare. 1-220. 1-272. 115-117.ma tuzlansKe gradske zone. Zbornik radova RGGF XXIlI. AN1. Sveuciliste II Splitu. XXII!!.& Ristic P. 65-71 Tuzla. Sarajevo. Skolsk" knjiga 1-198. I I 1-139. Redzepovi6 R.Tuzla. 214 215 .. 2001: Osnove gcoiogijc i petrografije. Zagreb. PasiC-Skripic D. Sarajevo.

77 amorfni minerali.l.27 217 . 71 bo. 179 ciklosilikati. 128 endodinamika.45 bazalti. REGISTAR Abrazija.27 cvrstoca na istezanje. 93 brane. 202 argilosisti. 37 dijatomiti. 45 anbidri!.27 andeziti. 49 bazien. stiieno. 164 cvrstoca na pritisak. 165 elementi kHz.Vrabac S.35 bazalti. Tuzla. 114 detalinn kartiranje. 195 bioHt. 181 akumulacijska jezera. Wiley.nje.44 disten.55 clasticnost slijone. 83 amfiboli. 79 eolska erozija. 75 arkoze.Civilna zastita-Kantonalni stab CZ Tuzla. 43 bigar ( sedra ). S3 brcce. 114 denudaeija. 137 dinamotermalna metamori'oza. 76 cirk. Windley B.27 dolo mit. 1.55 bubr. 208 detri!icn" slmklnra. 132 alevrolit ( sHtit ). 162 busivost stijena. 93 antiidinorij. 35 anizotropni minerali. 19 boj" slijen..190 brecas!a lekstura. 96 apati!. 45 dijageneza. 55 alohemijski sastojci. 55 drobina. 164 cvrstoca na savijanje~ 164 cvrstoca na smicanje. 88 deluvij. 19 eoisit.. 117 Aerodromi. 62 alpinotipna orogenezu. 51 devon.28 barit.36 apsolutna staros!.27 cipolini.526. Chichester. 165 dadti.56 dinamika podzemnih voda. 143 atmosfera. 34 dolomiti. 2003: O$novni uzroci pojaye klizista na podrucju Tuzlanskog kantona. 169 centar simetrije.44 debljina sloja. 162 bore.sta. F.28 blasticn!! struktura. 124 epicenter. 104 epidot.ia minerala. 204 dijabazi. 11 atmosferska iii meteorska voda. 16 andaluzit.. 50 dijamant.26 ejepljivost (kalavost) minerala. 124 dioriti. 189 akutue sanudone mjere. 1995: The evolving continents.90 augit. 28 amfiboliti. 7-9. 16 coslovne saobracajniee. 70 dine. 16 antiklinala.125 cirkon.59 arteilke izdani. 56 biostratigrafija.

121 kataklasticna metamorfozlI. 75 filosilikati...~.. 75 horst. 21 hemijski reaktivni mincarli .. 197 :rna.ili ). 55 kambrij.-. 156 geofiziciul 155 gco~ngija ... 19/1 37 granati. 4i horizonta1ni rasjedi.!. 9 istra:bw husenjc i raslwpi. 14 Hi staidas!a stmktom.'mH". 1] hi<irolehnil'ki objckt.:" Sun"eva hliunca. 93 idealni l-{r"' r iii!. 188 rOllerm.45 kisele magmatskc stijcne. 55 konsekv.33 kalkarenit._f.. 96 klasti""" mctamorf"" stmktura.n' (Iinjd). 116 kaolin. H liloslratigrafi. 41 mnrin\C~...nc> 'I~ 171 Gom!w". 171 laporci. 30 k31'boo. HI" nnermcri. -:'" !li'\~'''I.141 izomorfizarn.48 lellei!.::.62 ".lode. 14 hillrogeologija.iski neotporni millerali. 21 hcmijski topivi mineraH. 80 filit. 17 hemi. 2~) 123 75 iii ma.66 Laurazija.. lIH 46 ge. 125 icpidoblasticna struktura. 191 kanioni.32 limon. 34 gHnc~57 gnaj§~ haHt.'''''' 130 kontinentalni sedirnentR.99 kliziSte. 99 magmatske 38 magnezit. 113 komnd. 100 lednicka erozija.!. heksagonalni sistem. 13 gustina mineraia~ J 8 gustoca. . 86 J'. 141 hi!ll'osfera.lo.". minerali.ja.36 . 209 gcoloslw ka. 207 kimberliti.epirogeni pokreti.3:. 123 metamorfnc stijene." 207 gcosinklinalc.10 hliPolc... 124 kanali..i.. 204 laboratorijski modeli. 70 kcoozo. 198 lava. 31 feldspa/oidi..ia. ~: kristalizirani miuerali. 30 27 jame. 21 hemijsko raspadanje. 141 hidrogeoloski kolek!ori. 15 mclanz. 209 geoloski stub.iivost.. 16 kuglasto lucenje. 112 hemijsko trosenje.. 204 kalcit. SH borublcuda. 33 mandolasta teL ': ~u ra. 38~69 metamorfni mjneraH~ 15 mczozojska era.. 32 fiksisticka koncepci. 80 gcolektonika.ja. 204 kamenc pustinje.I\) inzen. 60 kreda. 76 kvartar.. 11 6 foii.c":ni-Sic. ] 57 1£.196 fmllamie. ( l". 121 karstnll polja. 71 ierzoliti. 28 Ii/osiera.icrskogeoic'\ski ]j 35 kartjranje j klivaz. 204 karbonatl.SfitT/ <~. 115 faciJes. 36 nuvijaln" erozi. 43 klasifikacija ldiziSta. 9 hi<lrogeoioski i:wlaiori.!a. 50 hillatogeni minerali.iadja (skriljavost).9 g~oioska karta 1 209 geolosld prom. 21 hemijski otporni mineraii. 195 longitudinaln' tala. 197 kon raspadlluja.. 10 !l!'lril'i.iziri. 151 71 gravitad.:~enti.. 42 kvarc ( kremen ).iska era."..ja. :.rjC.11'. 41 fluorit. 40 . 28 fizii'ko raspadan.n. 163 magma.ie. 69 fosiU.herg.28 hornfels.33 karstna erozi.".. ] 59 halidi.122 jaruge. 16 WI"''''" 218 219 . 75 mikrit. 41 Ijepl..rfi. 207 mikasisti. 72 ktasticna strul{hH"}L ' klifovi. H2 tlnidaina tckstur3.sivna rdishl.. 30 kvarciti. 52 TtU1tC.ia.ie magmaiskill slijella. 104 izntr-opni nljnera ii. 15 kristalni sistemi. 78 gcoeicktricne n". 129 klasifikacija pulwtj"".". 141 lwoglomerati.. 80 erozi.12 jura. 26 graniti~ 45 granoh~asticna grauvake~59 \ ". skala. 195 gcotermski stupanj. 59.ia. krccnjaei. 36 lisl". 11 7 kH"'~~~:<::. 51 kristali. 128 klizenje.~ :. 55 kalkrndit. 1(] 1 grodirmmika..je.36 gcologi. 76 merolmrst. 18 izosciste. 13 gil'S..115 jezgra. 110 lucen. ~ 27 lioefidjcn! filtrad. 197 feldspati.' :_~ra. 55 kalklutit.204 kristalasta stroktllra.

35 rozeta. 4 p"oks"n'. 143 pint.32 plan~~ezimalna bipotez" 10 piashenos!. 18 sufozija.i'" 42 nentralne s!ijene 25 Ilczosilikati 26 ' IHVO podzemnc vode 91 normalni rasjed'.ni minerali.74 m~nerali glina. 56 skrape. 23 tercijar. ') seizmograf. 17 sulian. 17 montmorilonit.37 pijL'Sak..29 seizmickc metode. 5'" orogen. 55 rasjed. 201 strlje.208 stratigrafskll gcologija.135 silimanit. 88 slobodne izdani.71 pnwi no Ineen. 198 para\elopipedno iii lucenjc. 135 pr~h iii alevr. 44 tcrasc.195 paleozojska era. 136 sinklinorij.119 rombieni sistem.62 rcalni kristali. 110 tektonski pokre!. 45 pecine. 52 seizmicki opasnc stij""'" no tektonika. 54 ohs!oli!i..80 seizmicka aktivnost5 102 talk. 76 temperatura zemli c. 156 stalakli!i.58 rcversni ras.! ( silt).96 smitsonit. 163 smjer pada. 39 poroznost. 58 plagioklasi. 92 sjajnos t minerala. 23 petrografi. 1 It) tektouika ploea. p~rogeni miner-ali. 168 odronjavanje.!. an. 171 ' molasa. 16 oSlpanje. .45 < ' otpornost na habanje.ic. 55 simetrija kristaia. 126 most. 122 refleksijska metoda. J 61 rckognosiran. 10 ncfeli". 135 p. 97 sloj. 166 ' platforme. 160 os~ simetrije. 16 spccijalne geoloske karte. 97 stratigrafske jedinice.81 monoklinicni sistem. 21 seizmicki bezopas .37 roiniac. 42 rodobrozit. 27 ravan simetrije.64 sedimentn" stijene.88 propusnost. 70 pneumalogcn' minerali 4 podzemne vode. 93 prolamanje stijenskib masa.122 peridoti!i. 18 obradivost.trog. 170 rioliti.obla. _. 14 I'!c~~vi skriljci. 156 stisljivosl. 124 I'j escari.mkovito lucenjc 41 piutonizam. 179 sljunak. 34 rov. 16 sparit.122 porfirska struktura. 203 rclativna starost.ia.35 ' ol~gomiktlli illjnnak. 9 petroiogija.. 181 ponod.75 sipar.124 obtik minerala.208 stalagmiti. 51 rijecni meanor'. 79 selektivna abrazii'" 119 teklos ilika 25 s"rpentin. 37 l'ctrologija. 18 Icnzionc pukotine.88 pukotine. 134 sil"r. 19 prostomo pianiranje. " stijene.170 sump"r. 155 leks!ura.81 olivini. 29 mmeraiogija. 18 radioaktivnost. 206 Pangaea. 195 paleontologija. 32 nemll. 122 refrakcijska metoda. 141 rcambuliranje.clI" strukl < ne <I um. 31 opste geuluske karte 141 ordovicij.6 po Imlktni sli"na\{ 32 poiimorfuam. 35 . 49 plinska hipotez" 10 ' . 133 ofitska strok/ofa 39 oksidi.lcdi~ 91 struktura. 115 serpentin'!. 99 ' plutonska metamorfoza.121 saobracajnice. 97 s'jeni!i.13 !" 221 .prizmatsko paraskriljaci. 194 relaksacione pukoline.90 sorosilikati.miloniti. 16 prevcntivne mjcre. 123 muskovit. 91' oaze. 135 prubnjc sloja. 142 pnkoline smicanja. 75 p!e~~ane (lnstinje.12 opal..29 temeijcujc. 116 strukturni dijagrami. 135 ' organogena struktunI.47 perm. 195 paleoklimatologija. 176 slijeganje terena. 165 paleogeografija. 30 morenski materijal. 07 ' podzemni ("gorski") "d' ' I'· . 55 pij~zom"t"rski pritisak. 132 sinklinala. 79 ~ ortohemijski sastojd 62 ortoldas.28 nasipl. 9 mjesoviti sedimenti 197 mobilisticka konce~cija 83 modeliranje. 18 ' " pomorskc luke.187 Nebularna hipoteza. 96 proluvij.26 omotac.54. p i ocasto i b. pokrell. 44 stubasto luccnje. 31 ' ortoskriljci.116 silikati.41 .93 sulfidi. 13 siderit. 49 stitovi.

20 ugao nagilla.termalna metamorfoza. 31 transformni rasjedi.86 zrnasta struktura.122 va!ov. 55 ultrahazicnc stijenc. 56 trijas.121 vulkan. 123 vodoaerioc. 92 transverzaini talas. 75 zcmlja ervenica.lOO vulkanizam. 161 vrtace. zasjcci. 27 {vnloea mineral". 36 zemijotrcsi.4S trakasta i slojevita tckstura.141 hmcli. 166 toplotna provodljivost stijcna.121 YodOprOpllsnost iii pcrmcabiloost. 70 teseralni iii kubicni sistem. 25 usjed.33 zOlle subd""dje. 71 travertine.186 m'ale. ISO ziiavosf stijena~ 165 222 . 39 zcljeznicke pmgc. 17 tikstropija. i83 turmalin. 125 vezil{uiarna tekstura. 17 Tetbys okean. 186 zeleni skriljci. 10.. 132 tetragonalni sistem. 17 tumac. 135 triklinicni sistem. 41 viJadukt. 65 zeoliti. 163 trahiti. 100 vllikanskc kupc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->