P. 1
broj1

broj1

|Views: 24|Likes:
Published by ikonopis

More info:

Published by: ikonopis on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

PODOVI

specijalizovani gra|evinski ~asopis o svim vrstama podova i podnih obloga godina I broj 1

ISSN 1820-970X

INDUSTRIJSKI PODOVI ^UDESNI PARKETI IZ CELOG SVETA HACCP STANDARD SVET PODOVA PO VA[OJ MERI PODNO GREJANJE

Ven~a~ka 19a/27.nordwood. 11030 Beograd tel.rs natural wood floors ./fax: +381 11 250 68 26 mob.rs www.Ul.: +381 64 645 33 11 e-mail: office@nordwood.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Radojke Laki} 24. tel/fax: 011/24-22-133 .11000 Beograd.

.

com [tampa: [tamparija „Valjevac“ .^asopis „Podovi“ Radomira Ra{e Radujkova 12.Valjevo ISSN 1820-970X Sve vrste industrijskih podova 18 22 24 26 28 32 Predstavljamo: "Jugo-mont" Gra|evinsko preduze}e kojem se veruje Predstavljamo: "Alpod Flooring" ^udesni parketi iz celog sveta O tome se pri~a [ta je HACCP standard? Republi~ki zavod za statistiku Srbije Gra|evinarstvo Srbije u brojkama Predstavljamo: "Carpetland" Svet podova po va{oj meri 2 7 ! Q P E PW J . Novi Sad Tel/Fax: 021 49 40 02 021 49 33 29 office@instruktordoo. \ur|evo Novi Sad Direktor: Slobodan \uri} Glavni i odgovorni urednik: Predrag Ra|en office@instruktordoo.Predstavljamo: "Instruktor 021" doo Izdava~: Instruktor 021 doo Petra Ko~i}a 8.com Sekretar redakcije: Ivana Arsi} Dizajn i priprema: Vesna Karajovi} Lektura i korektura: Redakcija Redakcija: Vladimir Lazi} Branko Jovanovi} Ivana Arsi} Dejan Mi{kov Ana Stankov Petar Popovi} Dejan Ke`i} Bo`idar Kopanja Goran Bodirogi} Adresa redakcije: Instruktor 021 .

Arhitektura

36 42 46 48 50 52 54

Pa`ljivo izaberite vrstu poda

Po{tovani,
Verujemo da su se mnogi od vas pitali kako to da u Srbiji ne postoji ni jedan gra|evinski ~asopis koji se bavi isklju~ivo podovima. U moru gra|evinskih novina na na{em tr`i{tu jako malo prostora se posve}uje ovom segmentu gra|evine, mi }emo se truditi da to ispravimo. Tako je i u samom procesu gradnje. Uglavnom se pod finansira od ostatka sredstava planiranih za ceo objekat. Neretko se de{ava da se u veoma kratkom periodu radi reparacija istog. Na na{em tr`i{tu trenutno postoji mnogo preduze}a koja se bave prodajom ili ugradnjom bilo koje vrste poda i podnih obloga. Izbor je zaista veliki, ~ak smatramo da je ovaj segment gra|evine davno prevazi{ao svoju svrhu i da se grani~i sa umetno{}u. Ipak, da se vratimo na ~asopis. “Podovi” }e se distribuirati ~etiri puta godi{nje poslovnim i javnim elitama, odnosno na adrese vode}ih doma}ih kompanija, gra|evinskih preduze}a, auto salona , hotela, banaka, dr`avnih i javnih institucija... Pozivamo sve vas koji se bavite podovima direktno ili indirektno da nam se javite i va{im savetima i sugestijama u~inite ~asopis jo{ boljim. Kada smo krenuli u realizaciju projekta zvanog „~asopis Podovi“ planirali smo za po~etak da vam se obratimo na 52 strane, evo nas ipak na 60 strana, zbog velikog interesovanja preduze}a za jedini ~asopis koji se bavi podovima i podnim oblogama. „Podovi“ }e vam besplatno stizati na adrese svaka tri meseca, a ve} sada obe}avamo da }ete nas u februaru ~itati na jo{ vi{e strana. A do tada, redakcija vam `eli puno uspeha u narednoj 2009. godini. Iskreno va{

Predstavljamo: "Aqua code"

Voda u va{em okru`enju

Predstavljamo: "Instruktor 021" doo

Industrijski podovi po va{oj meri

Podovi od masiva

Neka va{ pod bude elegantan, moderan i zdrav

Aktuelno: Podno grejanje

Polaganje drvenih podnih obloga na podno grejanje

Boja vina

Svako je vino "crno" ako se u pijenju ne pretera
Arhitektura: Prag

Razli~ite forme arhitektonskog izra`avanja na jednom mestu

Q P E PW J ! 2 8

Predstavljamo: "Instruktor 021" d.o.o.

Sve vrste industrijskih podova
^est je slu~aj da se najbolji materijali koje prati dobra tehni~ka dokumentacija i uputstva o ugradnji materijala ugrade sa gre{kama koje posle kra}e ili du`e upotrebe poka`u svoje nedostatke koji su uglavnom uzrok nekvalitetne ugradnje, u{tede materijala i ne po{tovanja uputstava kao i zbog zastarelog na~ina ugradnje i nedovoljnog iskustva. Sve naknadne intervencije, izmene i popravke su skoro nemogu}e ili su veoma skupe. Zato je va`no da se na samom startu odlu~ite za kvalitetnog izvo|a~a

P

reduze}e INSTRUKTOR 021 d.o.o. je specijalizovano za ugradnju svih vrsta industrijskih podova. Po~eli su pre ne{to vi{e od pet godina a svakim danom se interesovanje i potra`nja za industrijskim podovima pove}ava, a samim ti i za njihovim uslugama. ^est je slu~aj da se najbolji materijali koje prati dobra tehni~ka dokumentacija i uputstva o ugradnji materijala ugrade sa gre{kama koje posle kra}e ili du`e upotrebe poka`u svoje nedostatke koji su uglavnom uzrok nekvalitetne ugradnje, u{tede materijala i ne po{tovanja uputstava kao i zbog zastarelog na~ina ugradnje i nedovoljnog iskustva. Sve naknadne intervencije, izmene i popravke su skoro nemogu}e ili su veoma skupe. Zato je va`no da se na samom startu odlu~ite za kvalitetnog izvo|a~a. Oni ne rade najbolje u Srbiji, ali se trude da rade najbolje {to umeju ili jo{ bolje ONI RADE

[KOLSKI. Kvalitetni industrijski podovi, tim sa velikim iskustvom, pra}enje svetskih trendova, ugradnja materijala renomiranih svetskih proizvo|a~a, zajedno sa tehni~kom podr{kom, omogu}ili su preduze}u Instruktor 021 d.o.o. da odgovori na najvi{e zahteve u poslu i omogu}i visoku poziciju na konkurentskom tr`i{tu.

Industrijski podovi i savremeni standardi
Industrijski podovi U mnogim zemljama industrijski podovi podlo`ni su strogim zakonskim odredbama i zahtevima. Industrijski podovi se ne koriste samo u radnim prostorijama, ve} se mogu postavljati i u skladi{tima i proizvodnim pogonima kao i u privatnim i javnim gara`ama. U poslednje vreme trend je da se industrijski podovi postavljaju u robne ku}e i supermarkete. Da bi sama industrija bila uspe{na vodi se ra~una o svim faktorima od kojih ona zavisi. Jedan od bitnijih faktora su i po-

dovi. Po{to je i sama industrija raznolika i podovi se razlikuju u zavisnosti od zahteva. Bitno je napomenuti da je za ode|enu delatnost veoma va`no primeniti i vrstu industrijskog poda koja je namenjena ba{ za tu vrstu upotrebe. ^esto se na podnu oblogu ne obra}a previ{e pa`nje zbog pogre{nog mi{ljenja “lako }emo za pod” ali morate imati u vidu da prilikom ulaska u bilo koji objekat prvo stanete na pod i svakako prvo njega primetite a naravno i koristite ga svaki dan. Mislimo da je to dovoljno da shvatite va`nost poda. Oblasti primene Preporu~uje se upotreba u slu~aju kada postoje srednja i velika mehani~ka optere}enja, kod industrijskih i proizvodnih hala za podove bez dilatacija, npr. u ma{inskoj, hemijskoj, prehrambenoj, farmaceutskoj indu-

striji itd. Zato industrijske podove mo`emo podeliti na podove razli~itih namena: - Auto i ma{inska industrija: gara`e, parkinzi, perionice, auto servisi, akumulatorski servisi, proizvodnja goriva, ulja i maziva, bravarske radionice, metalo-obra|iva~ka radionice, radionice sa kompijuterskim navo|enim ma{inama... - Prehrambena industrija: pekare, mlekare, mesare, klanice, {e}erane, magacinski prostori, kuhinje - Farmacija: labaratorije, ~iste sobe, magacinski prostori, proizvodnja lekova i opreme, prostorije za pranje... - Magacinski prostori: Visoko regalna skladi{ta sa kompijuterski navo|enim vilju{karima, skladi{ta za prehrambene proizvode, skladi{ta za zamrznute proizvode... Odabir poda A sam odabir poda treba prepustiti stru~njacima a uz osnovne `elje projektanta ili investitora kao i prora~une koji zadaju vrste optere}enja i namena objekta mi vam nudimo re{enja i opcije poda sve dok ne uskladimo va{e `elje, potrebe i mogu}nosti sa finalnim proizvodom.

Bitno je da znate da pod i podna konstrukcija, zavisno od namene, moraju da zadovolje vi{e uslova: - ~vrsto}a i trajnost - otpornosti na habanje i udare - otpornost na pokretna optere}enja vilju{kara, svih vrsta vozila i {lepera, kontinualna i koncentrisana stati~ka optere}enja - otpornost na posebne uticaje koje zahteva investitor (razni hemijski agensi, ekstremne temperaturne promene, posebna obrada i raspored dilatacija...) Tako|e je bitno da znate odre|ene pojedinosti u zavisnosti da li postavljate novi pod u va{em objektu ili reparirate stari. Popstavljanje novih industrijskih podova: od samog starta se vodi ra~una o proceduri za ugradnju namenskog poda. Na osnovu prohteva samog objekta ~ijoj gradnji se pristupa pravi se projekat. Dakle kada ugra|ujete novi pod nemojte {tedeti na konsultacijama jer je bitno pre ugradnje industrijskog poda

znati sve,od materijala do izvo|a~a. Zato kontaktirajte njihovu Slu`bu tehni~kog savetovanja i prona}i}e najbolje re{enje za vas. Reparacija postoje}eg poda:usled dotrajalosti poda ili promene proizvodnje (namene poda) pod odre|enim okolnostima se pristupa sistemu koji odgovora kriterijumima kvaliteta i kvantiteta. ^esto puta sama reparacija poda ko{ta vi{e od ugradnje novog poda. Da bi se tro{kovi sveli na minimum a za{titio interes investitora i dobio tra`eni kvalitet va`no je pristupiti detaljnom sagledavanju stanja postoje}eg poda. Naravno, po`eljno je pristupiti izradi idejnog projekta i nakon stru~nih konsultacija izme|u projektantaproizvo|a~a i izvo|a~a pristupiti izradi glavnog projekta koji je temelj kvalitetne gradnje. Na`alost, u zadnjih dvadesetak godina na{a dr`ava kaska za savremenim svetskim trendovima u oblasti kvalitetne a u isto vreme i ekonomi~ne gra|evine tako je i sa industrijskim podovima. Ipak "Instruktor 021" doo i po tom pitanju se razlikuje od drugih, oni {tite interese investitora, prate moderne evropske trendove pri ugradnji industrijskih podova i koriste materijale od najboljih i najkvalitetnijih evropskih proizvo|a~a. Izgled: Podna obloga u boji, koja se lako ~isti, primenjuje se u magacinima, radnjama, robnim ku}ama, trgova~kim i zabavnim centrima, gde je optere}enje veliko. Ipak, izgled industrijskog poda se razlikuje ~ak i kada se radi o istoj vrsti poda. Kvalitetni materijali i iskustvo u ugradnji industrijskih podova igraju presudnu ulogu na sam izgled poda. “Instruktor 021” d.o.o. Petra Ko~i}a 8, \ur|evo PJ. Radomira Ra{e Radujkova 12, Novi Sad Tel: 021 49 33 29 Tel/fax: 021 49 40 02 064 64 62 979 Slobodan \uri}, generalni direktor 064 64 62 978 Milio{ Arsi}, tehni~ki direktor 064 64 62 980 Predrag Ra|en, komercijalni direktor www.instruktordoo.com office@instruktordoo.com

Q P E PW J 2 :

. Neki od ovih materijala su: Polimer bitumenski materijali (Combiflex-C2.Industrijski podovi: AQUAFIN – SRBIJA. sanacioni i reparaturni malteri. pigmenti za obojeni beton. Tako beton ostaje zatvoren ~ak i za vodu pod pritiskom. Na{a firma nudi niz proizvoda i radnih koraka koji mogu pomo}i kod projekata kod kojih ili nije uop{te izvedena hidroizolacija ili je ona izvedena nekvalitetno. hidrofobni premazi.) Materijali za sanaciju betonskih konstrukcija (rezervoari za pitku i tehni~ku vodu. a mo`e dramati~no uticati na kvalitet izvedenog posla.. Ovo se posebno odnosi na program koji se bavi industrijskim podovima.) Polimer cementni materijali (Aquafin-1K. sa~marenje. bentonitni materijali. godine i tokom sedam decenija svog postojanja izrasla je u jednog od globalnih lidera proizvodnje.. Ovaj se materijal dodaje u mikser na samom gradili{tu i ne uti~e na sam kvalitet betona osim {to mi stvara kristale u samoj strukturi koji ostaju trajno aktivni i konstantno u kontaktu sa vodom stvaraju vodonepropusnu barijeru... {iri svoje prisustvo na me|unarodnoj sceni. Na to treba dodati ve} vi{edecinijsko prisustvo u zapadnoj i centralnoj Evropi. mase za fugovanje) Materijali za niskogradnju (malteri za pdlivanje i ankerisanje. Vlaga. Prednosti ovog sistema je {to ne naru{ava samu dinamiku posla i vrlo brzo nakon zavr{etka podne plo~e. Combiflex-DS.) Sanicioni materijali (injekcioni rastvori. ona se mo`e dalje obra|ivati SCHOMBURG epoksidnim ili poliuretanskim sistemima.. osvrnimo se na nekoliko vrlo bitnih predradnji. Firma je u kratkom periodu uspela da se uklju~i u aktuelna de{avanja na izuzetno propulzivnom tr`i{tu gra|evinskih projekata (prvenstveno u Srbiji. postoji jedno pitanje koje se ~esto zaboravlja.. Proizvodi kojima se kompanija bavi grubo se mogu podeliti u slede}e kategorije: Materijali za izradu industrijskih podova (epoksidni.. 3 1 ! Q P E PW J ! .. retarder. SAD. a konstantnim ulaganjima (kako u proizvodnju. frezovanje itd... Crnoj Gori i BiH) i da svoje materijale i njihov kvalitet potvrdi implementacijom u nizu velikih projekata. NEMA^KI KVALITET Kompanija SCHOMBURG iz Nema~ke.. Sam izvo|a~ u saradnji sa na{im tehni~kim sektorom procenjuje koji vid pripreme treba primeniti (bru{enje.). Tako mo`emo slobodno konstatovati da su tr`i{ta isto~ne Evrope kao i bliskog i dalekog Istoka postale mesta na kojima je prisustvo kompanije SCHOMBURG u poslednje vreme itekako uo~ljivo. postoji od 1936.. podzemna voda kao i naknadni tipovi poput vlage iz procesa hidratacije mo`e o{tetiti i najkvalitetnije izveden pod i izvo|a~i naj~e{}e ne `ele ni da zapo~injnu posao u tom slu~aju. mase za fugovanje kod tramvajskih {ina. mada treba napomenuti da je u pitanju korak koji je od neprocenjive vrednosti kada je u pitanju kvalitetno izveden posao. Aquafin-UM. polimer cementni premazi. a primenjen je do sada vi{e puta u praksi je i kori{}enje posebnog aditiva za vodonepropusnost (iznad standardih klasa vodonepropusnosti) na bazi kristalizacije Betocrete-C16. Ipak. Pre samih industrijskih podova. To je hidroizolacija. Na na{em tr`i{tu kompanija je prisutna je od 2005. distribucije i ugradnje materijala iz oblasti gra|evinske hemije.) Hidroizolacioni materijali (polimer bitumenski premazi. Samu pripremu podloge ostavljamo izvo|a~ima..) Jedan od sistema koji mo`e biti vi{e nego koristan... Me|utim. Aquafin-2K/M. godine kroz zajedni~ko ulaganje sa direktorom gospodinom Vladimirom Lazi}em iz koga je nastala firma AQUAFIN iz Pan~eva. Africi itd..) Bentonitni materijali (Aquafin-CJ3.) Materijali za polaganje plo~ica (lepkovi. a koji }e i biti glavna tema ovog predstavljanja. tako i u nove tehnologije ispitivanja materijala) u poslednjih desetak godina.. akceleratori. posipi za izradu fero betona. poliuretanski.) Aditivi za industriju betona (plastifikatori. pre nego krenemo sa poja{njavanjem bogatog programa SCHOMBURG-ovih proizvoda za industrijske podove. CEMtobent-DS.) SCHOMBURG u ovom trenutku raspola`e sa preko trideset predstavni{tava {irom sveta i ~etiri fabrike za proizvodnju svojih materijala.. superplastifikatori..

Fabrika deterd`enta Panonija Pan~evo. a to su samolivi koji se nanose u debljinama od 1. Rafinerija nafte Beograd. gra|. prate}i materijali i sl. antistatik podove. podove izlo`ene delovanju agresivnih hemikalija. Pekara Pan~evo. Neki od njih su: INDUFLOOR-IB3355 (kiselo-otporni samoliv. Predstavljamo neke od njih. Fabrika Metalka Majur. ing.com Direktor: Vladimir Lazi} 064/85-88-953 Tehni~ki sektor: Dejan Ke`i}. elektro industriji.. Gara`e stambenog kompleksa Panorama Beograd. njegova viskoznost mu omogu}ava da dublje penetrira u strukturu podloge. automobilskoj industriji itd.5 mm i svojom {irokom paletom podmiruju potrebe investitora za velikim brojem radnih zadataka.) INDUFLOOR-IB3390 (dekorativni reljefni samoliv sa strukturalnim izgledom „narand`ine kore“) INDUFLOOR-IB3385 (poliuretanski materijal. Lako}a njihovog nano{enja kao i ekonomi~nost ~ine ih idealnim re{enjem za prostore kao {to su: gara`e. mo`e se kombinovati sa kvarcnim peskom i slu`i kao naj~e{}i prajmer za industrijske podove) INDUFLOOR-IB1240 (poslednja generacija prajmera.333-601 E-mail: aquafin@nadlanu. ing. [tamparija Zapis Aran|elovac. 064/85-88-955 Sa{a Cvetanovi}.) INDUFLOOR-IB3070 (cementni samoliv koji se mo`e ugra|ivati u prakinzima. terase i balkone. klani~noj. 5 do 2. parkinge i gara`e. gra| 064/85-88-954 Komercijalno-logisti~ki sektor: Petar Popovi} 064/85-88-956 Q P E PW J 3 2 ... pogodan i za otvorene prostore poput balkona. Skladi{tene hale Carlito Beograd. 064/85-88-958 Boban Uzunovi}.).) INDUFLOOR-IB3100 i 3200 (posipi za izradu fero betona na bazi kvarca i korunduma) Neke od na{ih referenci Kovnica novca – ZIN Beograd. 26000 Pan~evo Tel i fax: 013/333-600. a zbog svog sastava mo`e da se koristi kao brana od vlage i ulja.. gara`ama i sl. Autosalon Toyota Mijaljevi} Beograd. Njihova uloga je da penetriraju u strukturu podloge i dodatno je u~vrste za sloj premaza ili samoliva koji sledi. pa ~ak u nekim slu~ajevima i kao hidroizolacija. Industrija mesa Paji} Para}in. U narednim brojevima bavi}emo se daljim poja{njavanjem primene na{ih proizvoda kao i nekih tema kojih se nismo dotakli (mase za fugovanje. terasa. gra|. Do tada. hemijskoj industriji. Koristi se za podloge do 8 % zaostale vlage) INDUFLOOR-IB1010 (univerzalna impregnacija betona koja mu pove}ava mehani~ku ~vrsto}u) Premazi Ovo su proizvodi koji se nanose u tankim slojevima kao me|u premazi u epoksidnom sistemu ili kao zavr{ni slojevi kod srednje hemijski i mehani~ki optere}enih okru`enja. izlo`beni prostori i sli~no. koristi se u sistemu antistatik podova) Samolivi Dolazimo i do materijala koji predstavljaju su{tinu industrijskih podova. Neki od proizvoda iz ove grupe su: INDUFLOOR-IB1260 (univerzalni prajmer za podloge sa 4 % zaostale vlage. holovi. Tako se u na{oj ponudi nalaze zavr{ni slojevi za: kiselo-otporne podove. posebno pogodan za primenu u prehrambenoj. dipl.SCHOMBURG – NEMA^KA NA NA[EM TR@I[TU Vrste materijala za izradu industrijskih podova Materijali koje proizvodi SCHOMBURG rade se na bazi epoksidnih i poliuretanskih smola i mogu podeliti u slede}e grupe: Prajmeri i impregnacije Ovo su proizvodi kojima se postoje}a cementna podloga – ko{uljica ili armirani beton pripremaju za nano{enje slede}ih slojeva. ing. prehrambenu industriju itd. peseduje IMS-ov kao i HACCP sertifikate) INDUFLOOR-IB3350 (antistatik samoliv namenjen kompjuterskim salama. Predstavnici na{eg tehni~kog sektora su uvek na raspolaganju kako prilikom odabira pravilnog sistema tako i za potrebe nadzora tokom izvo|enja radova: AQUAFIN doo Nemanjina 3. Autosalon AS Car Ni{. pozivamo Vas da nas za sve dalje informacije slobodno kontaktirate. INDUFLOOR-IB2360 (visoko kvalitetni univerzalni premaz na vodenoj bazi koji se u prvom koraku razre|uje sa vodom kao bi se prajmerisala podloga) INDUFLOOR-IB2250 (epoksidni premaz visokog stepena za{tite koji se zbog toga mo`e korisititi kao za{titni sloj za samolive) INDUFLOOR-IB2115 (konduktivni lak.

500 m2 sa cca 1.) Auto dizalica 20t (1983. osnovano je 27. Od ostalih stambeno poslovnih objekata nave{}emo samo najzna~ajnije: Koza~inskog 6. Slobodana Baji}a 36 i drugi.O.000.400 mesta za gledaoce zavr{en za 12 meseci. 1995. investitora JP Poslovni prostor Sportsko poslovni centar . Avgusta Cesarca br. SPOLJNI I UNUTRA[NJI PROMET D.Jugo-mont’’ doo Novi sad. II B i C faza.g) Cevasta skela 5. objekat u ulici Njego{evoj 10. Novosadskog sajma 5-7.. JP Poslovni prostor SPC . 15.700 m2 ra|ena 2003. bulevar Jovana Du~i}a 33… Do sada smo radili i izgradnju sportskih hala i to : Objekta Sportske hale Beo~in.yu PREDUZE]E ZA PROIZVODNJU. centar ugao Bul..150 m2 . 12. Tihomira Ostoji}a i Vardarske ulice sa rokom izvo|enja od 14 meseci. Koste Racina 5.000 m2 sa cca 1. JP Poslovni prostor Tehni~ka opremljenost je slede}a: Kran d=53m i 40m (2007. tesari. objekti u ul. povr{ine 2. Katoli~ka porta 5.O. godine.. Od rekonstrukcija najzna~ajnija je rekonstrukcija poslovnog objekta Zavoda za izgradnju grada Novog Sada u ulici Stevana Branova~kog 3 u Novom Sadu. p=4. NOVI SAD.g) Teretno vozilo Isuzu d-max.00 m2 Gd dizalice.6. Investitora JP Poslovni prostor Novi Sad. mikseri. 2 administratora a ostalo su VKV I KV radnici gra|evinske struke (armira~i.Slana Bara’’ II faza – zatvoreni bazen p=3. Oslobo|enja i Futo{ke. Osnovna delatnost preduze}a je izvo|enje grubih GRAÐEVINSKIH radova.Predstavljamo: Gra|evinsko preduze}e kojem se veruje G ra|evinsko preduze}e .g) Zglobni rovokopa~ (100m3/h) (2006. godine. Trenutno je ugovorena rekonstrukcija i nadogradnja Kulturnog centra grada Novog Sada. a najve}i objekat koji je trenutno u fazi zavr{etka je stambeno poslovni objekat Investitora "Zoned gra|evinar" doo Novi Sad povr{ine 36. skip dizalice podupira~i.000 m2 samo stambenog prostora. I 2008. Proizvodni objekat [tamparije Stojkov. maj’’. a OSNIVA^ i direktor preduze}a je Kati} Dragan. zidari i kvalifikovani rukovaoci gra|. izgra|eno je veliki broj objekata razli~itih namena. od ~ega 5 visokoobrazovano gra|evinske struke. kontejneri i sl. 2 i br. te in`enjering.g. Filipa Vi{nji}a 1-3. kao i svih ostalih radova u gra|evinarstvu. I faza. BULEVAR JOVANA DU^I]A 33 Tel/Fax: +381 21 552-109 +381 21 473-67-60 +381 21 479-27-60 e-mail: jugo-mont@eunet.5t (1995. U dosada{njem radu . U proteklom periodu je izgra|eno oko 50.000m2 sa prate}im objektima . investitora SPC Beo~in Sportsko poslovni centar Futog p= 4. agregat. me{alice kompresor. i rade se pripremni radovio sa rokom zavr{etka od 90 dana za grube gra|evinske radove i povr{ine 1. Radni~ke i Stevana Musi}a. IN@ENJERING. Trenutno je u preduze}u zaposleno 32 radnika.) Kamion samoistovariva~ 2t i 10t (1992. za {ta posedujemo i odgovaraju}i osposobljen tehni~ki kadar. Kisa~ka 44.Slana Bara’’ p=5. ugao Novosadskog sajma i Ivana Kosan~i}a. Bore Prodanovi}a 13. Petra Drap{ina 43. Jovana Hranilovi}a 57-59. ma{inama).000 m2 u 5 lamela. GRADNJU. Renault cangoo i Dacia double cab Auto dizalica 2. na uglu ulica Polgar Andra{a. Poslovni objekti koji su ra|eni : Posl.. i 1999. poslovni objekat ugao ul. Laze Nan~i}a 3436.400 mesta za gledaoce zavr{en za 12 meseci.800 m2. Poslovni objekat teniskog centra .g. "Jugo-mont" 3 3 ! Q P E PW J .

Sombor Tel: 025 450 713 064 321 48 68 .MA[INSKA IZRADA CEMENTNIH KO[ULJICA DOO "\UR\EVI] GRADNJA" Bra}e Miladinov 35.

vi{eslojne.^udesni parketi iz celog sveta Na srpskom tr`i{tu u domenu podnih obloga sve zna~ajnije mesto zauzima preduze}e Alpod Flooring doo iz Novog Sada. Alpodov prodajni program obuhvata masivne. a pored njih i termi~ki obra|eno drvo za fasade 3 5 ! Q P E PW J ! . specijalizovano za distribuciju i prodaju podnih obloga od drveta. obloge od drveta namenje za spoljnu upotrebu (tzv. pre svega gotovih parketa. gotove podove od lakirane plute. uz sav prate}i materijal koji je neophodan da se pod ugradi. Od skora u ponudi su i drveni sportski podovi. te linoleum i laminate. decking). troslojne i dvoslojne parkete. kau~uka i vinila.

beljenjem. uze}e Alpod Flooring doo iz Novog Sada. wenge. mo`ete na}i i egzoti~ne vrste kao {to su crni siris. jer je period obnavljanja listopadnih stabala od 70 do 100 godina. Pansilva Sun. Proizvodi koje Alpod Flooring doo nudi visokim kvalitetom i velikim izborom dezena zadovoljavaju i najprobirljivije ukuse. pagoda. Ovo re{enje ima nesumnjive ekolo{ke prednosti. decking). tali. UV lakiranjem ili uljenjem. bambus. jer je na svetskom tr`i{tu kvalitetnog drveta sve manje. pre svega gotovih parketa. ru~nim ~etkanjem. Po`gaj. Kronoflooring itd. kempas. padouk. Balterio.. oraha. jasena. Garbelotto. bresta. uz sav prate}i materijal koji je neophodan da se pod ugradi. Q P E PW J 3 6 . jele. obloge od drveta namenje za spoljnu upotrebu (tzv. Pored dvoslojnih parketa. kanadski javor. ru~nim hoblanjem. te linoleum i laminate. jatoba.. Fetim. To su drvene podne obloge idealne za polaganje na podove sa toplovodnim podnim grejanjem koje su u skonska ljudska potreba da se `ivotni prostor oplemeni drvetom ne kopni. merbau.. sakura. Od skora u ponudi su i drveni sportski podovi. Primereni su za sve vrste stambenih i poslovnih prostora. graba. U Parkett Centru. troslojne i dvoslojne parkete. specijalizovano za distribuciju i prodaju podnih obloga od drveta. dimljenjem. tiger wood. Da bi utro{ak drveta bio {to ekonomi~niji i u sferi drvenih podnih obloga. Alpod Flooring doo sara|uje sa brojnim renomiranim proizvo|a~ima parketa iz celog sveta kao {to su Admonter. Proizvodi koje Alpod Flooring doo nudi srpskom tr`i{tu visokim kvalitetom i velikim izborom dezena zadovoljavaju i najprobirljivije ukuse. vi{eslojne. Pored {irokog spektra boja i vrsta drveta. koja omogu}ava drvetu da di{e i isti~e njegove prirodne karakteristike. ameri~ki orah. bru{enjem. Alpodov prodajni program obuhvata masivne. teak. bagrema. breze. crnim ili belim pranjem. mo`e se pogledati {est stotina vrsta podova koje Alpod Flooring doo nudi svojim klijentima. javora. uprkos drasti~nom smanjenu povr{ina prekrivenih {umom na planeti. pa se predvi|a da }e masivni parketi uskoro oti}i u istoriju ili }e zbog previsoke cene biti dostupni veoma malom broju ljudi. Pamino. tre{nje. mahagoni. Landmax. U planu je i izgradnja velikog distributivnog centra sa pro{irenim izlo`benim prostorom koji }e imati za cilj da Alpod Flooring doo dovede do liderske pozicije na tr`i{tu gotovih podova. azijski javor. Barlinek. LI&CO. Dragocenu pomo} u odabiru pru`a odabrano stru~no osoblje koje prati savremene trendove i prilago|ava se potrebama i `eljama klijenata. novina su i rusti~ni podovi velikih formata kojima je zavr{na obrada uljenje umesto lakiranja. pribeglo se kombinovanju tvrdih vrsta drveta – listopadnih. ameri~ka tre{nja. bukve. izuzetan i prepoznatljiv izgled podova posti`e termi~kom obradom. a pored njih i termi~ki ob- ari{a. Tako su nastali vi{eslojni parketi u kojima stru~njaci vide budu}nost podnih obloga od drveta. kambala.. gotove podove od lakirane plute. sa mek{im – ~etinarskim. afri~ki orah. kau~uka i vinila. badi. Na srpskom tr`i{tu u domenu podnih obloga sve zna~ajnije mesto zauzima pred- I zemljama zapadne Evrope uveliko gra|evinski standard. cabreuva. Egger.ra|eno drvo za fasade. Ono u ~emu je Alpod Flooring doo pionir na na{em tr`i{tu jeste distribucija dvoslojnih parketa. iroko. To prakti~no zna~i da se u Alpodovoj ponudi nalaze podovi sa svih kontinenata i da pored evropskih vrsta poput hrasta. dok je kod ~etinara taj period znatno kra}i i prihvatljiviji (od 20 do 30 godina). najve}em u Srbiji.

Krajnji cilj HACCP je proizvodnja {to je mogu}e bezbednijeg proizvoda primenom {to je mogu}e bezbednijeg postupka. avionskih i drugih kompanija. prerada i pakovanje.CCP (kriti~ne kontrolne ta~ke) predstavljaju faze u proizvodnji u kojima se mo`e spre~iti ili eliminisati rizik po sigurnost hrane ili njegov uticaj svesti na prihvatljiv nivo. . To zna~i da primena HACCP ne obezbe|uje uvek 100% sigurnosti za korisnike. Odre|ivanje neophodnih mera za njihovu prevenciju i kontrolu.za potrebe bolnica. koji omogu}ava: 1. Koje sve grane prehrambene industrije zahtevaju HACCP sistem? .HA predstavlja analizu rizika. 3. kao i vr{iti njihova kontrola. restorana. 2.Analiza opasnosti i kriti~ne kontrolne ta~ke) je logi~an.Skladi{tenje. Ovaj zakon predvi|a i osnivanje Agencije za bezbednost hrane koja }e vr{iti registraciju I monitoring svih proizvo|a~a i distributera hrane. hotela. svakog fizi~kog. u svim fazama procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda. . Identifikaciju i procenu svih mogu}ih opasnosti. U svetu je snabdevanje potro{a~a bezbednim i visokokvalitetnim prehrambenim proizvodima sve zna~ajnije.Trgovina . hemijskog ili mikrobiolo{kog hazarda. odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procenu zna~aja tih opasnosti po ljudsko zdravlje.Priprema i distribucija hrane .“od farme do trpezarijskog stola”. . Njegova primena je {iroko rasprostranjena u razvijenom svetu. godine u skladu sa Zakonom o veterini HACCP standard postaje obavezan za sve proizvo|a~e i distributere animalnih proizvoda. Zbog toga uvoznici iz zemalja EU i drugih razvijenih zemalja (SAD. HACCP sistem se sastoji od dve osnovne komponente: . Obezbe|ivanje da te mere budu uspe{no sprovedene na delotvoran na~in. transport i distribucija. januara 2009. HACCP sistem je prilago|en svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim fazama proizvodnje i rukovanja . kojim se obezbe|uje proizvodnja i promet zdravstveno bezbedne hrane. dok je u EU i zakonski obavezuju}a (Council Directive 93/43/EEC). tj. . nau~no zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda. ali zna~i da preduze}e proizvodi hranu na najbolji i najbezbedniji mogu}i na~in.maloprodaja i ugostiteljstvo.O tome se pri~a: [ta je HACCP standard? Prema va`e}oj zakonskoj regulativi od 1. U proceduri je dono{enje Zakona o bezbednosti hrane koji }e obuhvatiti sve proizvo|a~e i distributere hrane i prehrambenih proizvoda kada je u pitanju obaveza uvo|enja HACCP standarda. Za{to se primenjuje HACPP? HACCP je od izuzetnog zna~aja za proizvo|a~e hrane sa stanovi{ta za{tite potro{a~a. de~jih ustanova. . 3 7 ! Q P E PW J ! .Organska prehrambena industrija. U praksi HACCP standard obavezan je ukoliko `elite da izvozite hranu i proizvode od hrane na tr`i{te Evropske Unije i tr`i{te zemalja ~lanica CEFTA sporazuma HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points .Proizvodnja.

. rukovanja. Za uspe{nu implementaciju HACCP plana menad`ment mora da bude sna`no privr`en HACCP konceptu. Sve je ve}i broj izvora zaga|ivanja i zaga|uju}ih materija. U nekim slu~ajevima je za odr`avanje poslovnih aran`mana potrebno zadovoljiti i dodatne higijenske zahteve za pojedine vrste proizvoda. .Redukuje pojavu bolesti izazvanih hranom. Uspeh HACCP sistema zavisi od obrazovanja i obuke zaposlenih. proizvodnje. hemijskih i fizi~kih hazarda od ulaznih sirovina.Pove}ava profit. Svaka sirovina ili prera|evina za koju se samo posumnja da je inficirana ili kontaminirana ne}e biti prihva}ena. Primena HACCP nije limitirana samo na velika proizvodna preduze}a i kombinate. Q P E PW J 3 8 . ljava uvoznike da uvoze isklju~ivo prehrambene proizvode vi{eg kvaliteta i ve}e sigurnosti. Svaki pojedinac koji poseduje. mleko i mle~ni proizvodi. 1.Uklanja barijere internacionalne trgovine.Omogu}uje ispunjenje zahteva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor. Veoma je va`no da zaposleni shvate {ta je i kako funkcioni{e ovaj Prednosti i preduslovi uspe{ne primene Briga o zdravlju je u savremenom svetu postala imperativ br. hotele i restorane gde je bezbednost hrane od kriti~ne va`nosti.primena novih tehnologija.Pove}ava konkurentnost preduze}a na svetskom tr`i{tu. zahtevaju}i od njih striktnu primenu HACCP u zemljama porekla. SOP – standardne operativne procedure i SSOP – standardne operativne procedure higijene. HACCP je sistem upravljanja u kome se bezbednost hrane razmatra kroz analizu i kontrolu biolo{kih. . od njive i farme pa sve do zavr{nog pakovanja. postoji veoma izra`ena potreba za uvo|enjem HACCP sistema i u na{a prehrambena preduze}a. proizvo|a~i i uvoznici prehrambenih proizvoda iz zemalja van EU koji `ele da plasiraju svoje proizvode na zajedni~ko tr`i{te EU moraju da u svoje poslovne aktivnosti uklju~e i procedure vezane za bezbednost hrane i uvedu HACCP sistem u svoja preduze}a. sistem.Japan i dr.Obezbe|uje snabdevanje stanovnika zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima. HACCP nije nezavisan program. distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda.) zahtevaju da sigurnost hrane. ali i rizik od bolesti izazvanih problemima u proiz- vodnji hrane . mora da uvede sistem bezbednosti HACCP Primena ove direktive prisi. . ve} je deo ve}eg sistema kontrole. . izmenjeni `ivotni stilovi i sve manja otpornost ljudi.Omogu}uje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduze}a. Pored toga. koji uklju~uje i sprovo|enje univerzalnih procedura koje se primenjuju za kontrolu op{tih uslova i okru`enja proizvodnje i doprinose bezbednosti proizvoda. prema odredbama Direktive. implementirani i dokumentovani su GMP – dobra proizvo|a~ka praksa. ali i da zahtevaju stalna pobolj{anja proizvodnje u zemljama porekla. . Dosada{nja praksa je pokazala da su preduze}a iz EU koja posluju sa prehrambenim proizvodima postala zna~ajno selektivnija u poslovanju sa dobavlja~ima iz zemalja van EU. Programi koji treba da budu usvojeni. . bude u saglasnosti sa strogim higijenskim pravilima. ve} se efikasno mo`e uvesti u srednja i mala preduze}a. upravlja ili radi u proizvodnji hrane u EU. Prednosti primene ovog sistema su: . zadruge. a da zatim nau~e ve{tine koje su im potrebne za uspe{no obavljanje posla (alati i metode) i odgovaraju}e procedure i radna uputstva koja sadr`e opis posla koji treba da bude obavljen. Sa stanovi{ta tr`i{ta. kao {to su meso.Omogu}uje efikasno uvo|enje novih tehnologija i proizvoda. preduze}a iz Evrope i drugih industrijalizovanih zemalja koja se bave hranom ne}e kupovati ~ak ni sirovine iz drugih dr`ava ukoliko im se ne obezbedi sigurnost da }e proizvod dobijen preradom u njihovim fabrikama biti bezbedan za ljudsku upotrebu. Zbog svega navedenog.

a 1882. 21. Detaljnije informacije o samom Republi~kom zavodu za statistiku. Za vreme izme|u dva svetska rata raspola`e se samo podacima o obimu dr`avnih gradnji. Za pomenuta istra`ivanja ura|ena su metodolo{ka uputstva za njihovo sprovo|enje koja su namenjena kako u~esnicima u sprovo|enju istra`ivanja tako i korisnicima podataka. spoljne trgovine. Godine 1859. uz neophodno kori{}enje metodolo{kog znanja. zarada. koja se odnose na predmet istra`ivanja. Dr`avna statistika Srbije je ~lan Me|unarodnog statisti~kog instituta od samog osnivanja ove zna~ajne institucije. analiza i objavljivanje statisti~kih podataka i informacija. Organizacionu strukturu Zavoda ~ine dva odeljenja (odeljenje za odnose sa javno{}u i odeljenje za sistem i komunikaciju) i 11 sektora za: nacionalne ra~une razvoj statisti~kog sistema ekonomske statistike dru{tvene statistike statistiku cena. kao i na zavodskom veb sajtu. a njeni osnovni zadaci su: prikupljanje. Statisti~ku slu`bu danas ~ini devet podru~nih odeljenja u centralnoj Srbiji. Zakon o ustrojstvu statistike donet je 1881.. Rezultati obrade podataka statistike gra|evinarstva objavljuju se u publikacijama Republi~kog zavoda za statistiku: Statisti~ki godi{njak Srbije. ali posebna kancelarija statistike Srbije ne postoji sve do 1945. kada je knez Mihailo Obrenovi} potpisao akt kojim se ekonomsko odeljenje Ministarstva finansija obavezuje da vodi sve statisti~ke poslove. Ministarstvo gra|evine imalo je ~etiri odeljenja i Gra|evinski savet i staralo se o podizanju javnih gra|evina i o gra|enju puteva u zemlji. kao i na obradu podataka i publikovanje rezultata. definicije. godine. iako obimna. strate{ke oblasti delovanja i program promena do 2008. na osnovu Zakona o ustrojstvu centralne uprave. Pod nadle`no{}u ministra gra|evina bila je i Direkcija srpskih dr`avnih `eleznica. a od 1824. organizaciju i sprovo|enje istra`ivanja. pri ~emu oblast privatnih gra|evinskih radova. I pre osnivanja dr`avne statistike obavljali su se statisit~ki poslovi o ~emu svedo~i izve{taj o u~e{}u na me|unarodnom kongresu u Hagu 1859. analizi i dostupnosti podataka. dobila funkciju Ministarstva gra|evina. Op{tine u Srbiji. neophodno je bilo usvajanje savremenih standarda u prikupljanju. U Srbiji se stanovni{tvo redovno popisuje u petogodi{njem periodu od 1834. obradi. godine statistika prelazi u nadle`nost Ministarstva narodne privrede. godine. Definisani su i strate{ki ciljevi. trgovine. U skladu sa tranzicionim kretanjima ka evropskim integracijama i me|unarodnoj saradnji. Objavljeni podaci i informacije moraju da budu kvalitetni. Radi ilustracije rezultata statistike gra|evinarstva dat je kratak prikaz nekih njenih rezultata. Mese~ni statisti~ki pregled. pravovremeni. kao i o radovima u inostranstvu. To je po~etak dr`avne statistike u Srbiji. a tromese~no podaci o gra|evinskim radovima. Po~ev od 2006. godine. godine pored poreskih glava prebrojavala se i stoka. godine pri Ministarstvu socijalne politike Kraljevine Srba. navedeno je da zvani~na statistika u svom radu treba da se pridr`ava principa koji su Građevinarstvo Srbije u brojkama R definisani u dokumentu UN Fundamentalni principi zvani~nih statistika. mada je zabele`eno da su se na ovim prostorima i ranije prebrojavale poreske glave. godine. Redovno pra}enje statistike spoljne trgovine. unutra{njeg prometa. 23. o poru{enoj zgradi sa stanovima i adaptaciji stambenog prostora u nestambeni.stat. Uprava je od 1862. nepristrasni. Metodolo{ki materijali za ve}inu istra`ivanja su objavljeni u ediciji RZSS Metodologije i standardi. jedinice posmatranja. kao i obilje statisti~kih podataka i informacija iz razli~itih oblasti. na redovnim konferencijama za novinare i svojoj internet stranici. Statistika gra|evinarstva ima dugu tradiciju. osnovana je Glavna uprava gra|evina koja je imala tri odeljenja (in`enjersko. kao i u dokumentu Evropske komisije Kodeks prakse evropske statistike. mogu se na}i na zavodskom veb sajtu www. 24 i 27. Osim toga. veku. arhitektonsko i ra~unsko). Obuhvat statistike gra|evinarstva postao je znatno {iri posle Drugog svetskog rata. u sveskama br. obrada. Uputstva sadr`e sva neophodna metodolo{ka obja{njenja. Na samom po~etku poslovi gra|evinarstva bili su u nadle`nosti gra|evinskog odeljenja Pope~iteljstva vnutrenih dela. Njeni po~eci vezuju se za izve{taje Ministarstva finansija o bud`etskim izdacima za dr`avne gradnje u 19. 3 9 ! Q P E PW J . u saop{tenjima i dr. Zavod godi{nje sprovede preko 200 istra`ivanja ~ije rezultate saop{tava u 13 edicija.rs. ugostiteljstva. a na teritoriji AP Vojvodine Republi~ki zavod za statistiku ima Sektor za statistiku sa pet podru~nih odeljenja. Direkcija dr`avne staistike osnovana je 1919. uz statistiku industrije i energetike. statistika Srbije postoji od 1862. poljoprivrede i `ivotnu sredinu publicistiku informaciono-komunikacione tehnologije zajedni~ke poslove statistiku AP Vojvodine koordinaciju podru~nih odeljenja evropske integracije i me|unarodnu saradnju. nije bila obuhva}ena. a zna~ajnu pomo} i podr{ku u ovom poslu obezbedila je EU. statistike cena i nadnica u Srbiji uvodi se od 1843. pristupa~ni i jednostavni za kori{}enje. godine. U polugodi{njoj periodici prikupljaju se podaci o cenama stanova novogradnje. Hrvata i Slovenaca. 22. Statistika gra|evinarstva prikuplja podatke putem godi{nih istra`ivanja o gra|evinskim radovima. saobra}aja i veza i uz strukturne ekonomske statistike. Posleratni podaci predstavljaju gra|evinsku aktivnost u zemlji i inostranstvu.Republički zavod za statitiku Srbije epubli~ki zavod za statistiku Srbije osnovan je 1945. godine. Strategija razvoja zvani~ne statistike doneta je krajem 2006. Poslednjih godina Republi~ki zavod za statistiku prolazi kroz zna~ajne organizacione. o potro{nji gra|evinskog i pogonskog materijala. turizma i ostalih usluga. statisti~kih standarda i moderne tehnologije i tehnike.gov. metodolo{ke i tehnolo{ke promene. 15. godine mese~no se prikupljaju podaci o gra|evinskim dozvolama (prijavi po~etka radova na osnovu odobrenja o izgradnji i o izdatim upotrebnim dozvolama). Me|utim. Statistika gra|evinarstva Grupa za statistiku gra|evinarstva deo je Sektora ekonomskih statistika.

Q P E PW J 3 : .

4 1 ! Q P E PW J ! .

Va`na oblast statistike gra|evinarstva odnosi se na podatke o stambenom fondu koji se dobijaju na osnovu popisa stanova. prostorije nastanjene iz nu`de. Popisom stanova u gradskim naseljima 1949/50.1991.03. 1991. Pored prikazanih podataka na zavodskom veb sajtu. 31. U popisu stanovni{tva. Stambenim fondom obuhva}eni su stanovi u Republici Srbiji. koja su ~esto sastavljena iz vi{e naselja. U popisima 1981. kojim su gradska naselja utvr|ivana na osnovu odluka nadle`nih slu`bi skup{tina op{tina. sa zaka{njenjem od jedne godine u odnosu na redovnu desetogodi{nju dinamiku sprovo|enja.1951.1951. U popisima stanova u naseljima prete`no gradskog karaktera sprovedenih 1949/50.03. godine.03. obra|eno je 200.1971. i 2002. prikupljeni su u popisima stanovni{tva i stanova koji su sprovedeni 1971. primenjena je ista definicija stana.03.gov.03. doma}instava i stanova 2002. i stambene izgradnje u gradskim naseljima u periodu od popisa do 31. godine primenjen je tzv. doma}instava i stanova (2002) dobijeni su podaci o stambenom fondu na teritoriji centralne Srbije i Vojvodine. godine 230 gradskih naselja. i 1961. i 1991. za odmor i rekreaciju i za vreme sezonskih radova u poljoprivredi. Na bazi popisa poljoprivrednih gazdinstava sprovedenog maja 1960. i 1971. Mr Slavica Ga`o Rukovodilac grupe za statistiku gra|evinarstva . Podaci o stambenom fondu 31.1981. i 1991. 1981. kao i u popisima 1971. a u popisu 1991.rs/statisti~ke oblasti/gra|evinarstvo).stat. i 31. Na ovaj na~in u popisu 1981. godine. godine u gradskim naseljima obuhva}ena su u`a gradska podru~ja. i popisa stambene izgradnje na selu sprovedenog u periodu od maja 1960. u okviru oblasti statistike gra|evinarstva. Poslednjim popisom stanovni{tva. korisnici mogu na}i i niz drugih podataka (www. Popisom 1961.1961. a ~ine ga nastanjeni i prazni stanovi namenjeni za stalno stanovanje. na teritoriji Republike Srbije odre|ena su 204 gradska naselja. u naseljima prete`no gradskog karaktera. godine obuhva}eno je 346 gradskih naselja. kao i radni~ke barake privremenog karaktera. godine formirani su podaci o stambenom fondu 31. pravni kriterijum klasifikacije naselja prema tipu. popisa poljoprivrede januara 1951. godine formirani su na bazi popisa stanova u gradovima 1949/50. U stambeni fond nisu uklju~eni stanovi koji se koriste povremeno.03. do aprila 1961. kolektivni stanovi. godine. popisa stanova sprovedenog aprila 1961. zatim nastanjene poslovne prostorije. Podaci o stambenom fondu 31. 1981.

ContactWorld }e svojim kupcima doneti najvi{e standarde po pitanju osobina. ContractWorld je nezavisan uvoznik i distributer razli~itih vrsta podnih obloga. U ponudi je i {iroka paleta uzoraka koji prate savremene trendove. Uz partnerstvo i saradnju sa vode}im svetskim proizvo|a~ima podnih obloga. nude tehni~ke savete pri odabiru materijala kako bi kupci bili sigurni u adekvatan i pravi izbor poda. otpornosti i odnosa kvaliteta i cene. kao i iz ostalih krajeva sveta. ContractWorld ne nudi samo podne obloge ve} kompletna re{enja i postaje najverniji partner u izboru dezena i postavljanja podnih obloga. kvaliteta. Zahvaljuju}i razvijenim prodajnim aktivnostima. najvi{e kroz maloprodajne objekte. Zatim. Postoji nekoliko razloga za saradnju sa njima. Sektor Carpetland svoje aktivnosti dalje usmerava kroz lanac maloprodajnih objekata i kroz veleprodaju. Pre sve- K ga. pronala`enje odgovaraju}ih i tr`i{no konkurentnih proizvoda najve}a je snaga ove kompanije. kao i kontrolu kvaliteta na osnovu vi{egodi{njeg iskustva. Posebni zahtevi na profesionalnom nivou poslovanja iziskivali su da njihova ponuda u Business to Business poslovnju bude izdvojena kao poseban sektor kompanije. uklju~uju}i i pripremu podloge. Njihove podne obloge na{le su se u mnogim reprezentativnim objektima u Srbiji. Sektor prevashodno orjentisan ka biznis korisnicima nazvan je ContractWorld flooring solutions. ova kompanija je uspela da realizuje veliki broj projekata u Business to Business segmentu poslovanja. Do danas su uspe{no iz- . Zahvaljuju}i razvijenoj mre`i dobavlja~a iz Evrope. oni nude kompletna re{enja za podove. Nude organizovanu logistiku koja kupcu garantuje isporuku na vreme po{tuju}i ugovorene rokove. profesionalnu instalaciju.Predstavlajamo: Svet podova po va{oj meri ompanija Carpetland ove godine slavi {est godina poslovanja.

o. Organizovanu logistiku koja Vam garantuje isporuku na vreme po{tuju}i ugovorene rokove. sportskih podovi. 3. www. [iroku paletu uzoraka svakodnevno prate}i savremene trendove 5. Sve pohvale. Svaki od proizvo|a~a sa kojima ContactWorld sara|uje lider je na tr`i{tu u proizvodnji odre|enog tipa podnih obloga (tepisoni. sajmovima i ostalim savremenim prostorima. PRODAJNA MESTA BEOGRAD: Ugao Francuske i Dunavske Beograd Tel: +381 11 262 80 34. restoranima. parketi. tepisoni u plo~ama. +381 11 328 52 93 NI[: Bulevar 12. koji mo`e imati primenu u hotelima. kao i sa ve}inom investitora i arhitekata u zemlji.rs .o. kvaliteta.CENTAR: Cara Du{ana 36-40. Tel: +381 11 262 12 72 NOVI BEOGRAD: Bulevar umetnosti 27. wilton tepisoni.5 razloga za sardnju sa nama gradili sna`ne partnerske odnose sa vode}im proizvo|a~ima podnih obloga. Mi nudimo: 1. 4. ekskluzivnim stanovima. Svim posetiocima je obezbe|en parking prostor i ono {to je bitno napomenuti je to da u ovom prostoru mo`ete na}i takav izbor podnih obloga da }e te se za~uditi. zaista retko kod nas.carpetland. {kolama. bolnicama. info@carpetland. Partnerstvo i saradnju sa vode}im svetskim proizvo|a~ima podnih obloga donose}i najvi{e standarde po pitanju osobina. e-mail: contractworld@kenzaigroup. februar 91. otpornosti i odnosa kvaliteta i cene. BEOGRAD .rs. ve{ta~ke trave itd. vinil podovi. Kompletna re{enja za podove uklju~uju}i pripremu podloge. Tel: +381 11 213 02 16 [ABAC: Masarikova 65-67. Tel: +381 18 581 268 maloprodajama. ContactWorld showroom na 1000m2 nalazi se na uglu Dunavske i Francuske ulice u centru Beograda.contractworld. laminati. Tel: +381 15 348 832 NOVI SAD: Temerinska 76 Tel: +381 21 528 012 Q P E PW J 4 4 CONTRACTWORLD i CARPETLAND su deo KENZAI GROUP d. bukvalno sve ono {to vam je potrebno na jednom mestu.rs web: www. Tehni~ke savete pri odabiru materijala kako bi ste bili sigurni u adekvatan i pravi izbor poda.com. sportskim objektima. profesionalnu instalaciju kao i kontrolu kvaliteta na osnavu iskustav. industriji.). poslovnim prostorima. 2.

upotreba novih materijala i savremene mehanizacije zahtevaju brzu i preciznu izradu projektnotehni~ke dokumentacije. programerska ku}a AGtim je dugi niz godina radila na usavr{avanju programa NormAG. ali i svih onih koji `ele da imaju uvid u analize i kalkulacije cena. Tako danas imamo softver koji je u potpunosti prilago|en savremenim tendencijama u gra|evinarstvu. Takvu ekspanziju je. elektroinstalacije i instalaterske radove u okviru kojih su razvrstane i odgovaraju}e grupe radova. P NormAG u svojoj bazi podataka sadr`i sve knjige Normativa i standarda rada u gra|evinarstvu kojima su obuhva}eni svi vidovi gra|evinske i srodne delatnosti. Mora se ista}i otvorenost programa ka pro{irenju gde se korisniku omogu}ava da bazu progama dopuni i uredi u skladu sa svojim potrebama. Korisnici mogu biti projektantske. naravno. Raspolo`ivi standardi i propisi ne obuhvataju savremene materijale i nova tehnolo{ka dostignu}a te je njihova primena ograni~ena. firme koje objavljuju tendere. radne snage i mehanizacije. AGtim je postavio savremeni internet sajt na adresi www.normag. definisane cenovnike materijala. sve ve}i broj privatnih investitora i izvo|a~a.rs na ~ijim strana korisnici i zainteresovani posetioci mogu u svakom trenutku dobiti potrebne informacije. Primena softvera NormAG je jako {iroka. Program NormAG za sve opise pozicija koji se nalaze u bazi ima unapred unete normative materijala i radne snage. anga`uju gra|evinsku operativu ili iz nekih drugih razloga `ele da imaju uvid i kontrolu nad anga`ovanom radnom snagom i potrebnim materijalom za odre|eni posao. Potvrdu njegovog kvaliteta i primenjivosti u praksi daje {iroka mre`a korisnika ne samo u Srbiji i u svim biv{im jugoslovenskim republikama ve} i {ire.Predstavljamo: NormAG SOFTVER ZA GRA\EVINARSTVO oslednjih godina gra|evina je postala jedna od najzastupljenijih privrednih delatnosti. baza je razvrstana na: viskokogradnju. izvo|a~ke i investitorske firme.com ili www. Na osnovu ovih podataka program sam generi{e cenu izabrane pozicije. 4 5 ! Q P E PW J ! . Podr{ka korisnicima je bitan segment svakog softvera.agtim. niskogradnju. Shodno tome. Da bi iza{li u susret zahtevima savremene gra|evinske prakse. tehnologijom i opremom. preuzeti update programa i download instalacije programa. pratilo i tr`i{te kompjuterskih programa bez kojih bi pojedini poslovi u gra|evinarstvu u dana{nje vreme bili nezamislivi. Savremeni pristupi projetovanju i izvo|enju gra|evinskih radova.

obra|uju se kalkulacije cena. cene se ~uvaju u posebnoj arhivi po datumima unosa. Program sam prepoznaje i odvaja naknadne radove. Iz 3D modela objekta NormAG dobija potrebne podatke o koli~ini i broju elemenata i kreira predmer radova. Posebna pogodnost je automatski uvoz tendera iz MS Excel-a bez prekucavanja pozicija. U ovom delu obra|uje se rad sa bazom normativa.. U fazi izgradnje NormAG je povezan sa vode}im softverima za pra}enje dinamike radova kao {to su Primavera i MS Project. Pored toga {to je rad sa gra|evinskom knjigom sastavni deo programa NormAG u full verziji. Posebno bitan je rad sa cenovnicima. U okviru cenovnika materijala postoji posebna mogu}nost povezivanja cenovnika sa programima za knjigovodstvo (robno i materijlno) iz ~ije baze NormAG mo`e da preuzima cene materijala. radne snage i mehanizacije. Sakupljanjem koli~ina iz listova knjige automatski dobijamo izve{taj mese~nih situacija ra|ene po kumulativnoj metodi. NormAG se sre}e sa svojom prvom vezom sa 3D programima za projektovanje. U svakom tenutku dostupni su vam izve{taju o utro{cima materijala. Prvi segment je rad sa bazama i projektima. Nastavi}e se . unos dokaznica po obra~unskim periodima brzo kreiramo potreban izve{taj. a tako|e veoma bitna stavka je {to u NormAG-u znate i ko je dobavlja~ izabrane cene.. Rad sa gra|evinskom knjigom je jednostavan i intuitivan. Obrada predmera i predra~una radova. to su Archi CAD (graphisoft) i Revit (autodesk). Tre}i segment na koji smo posebno ponosni je povezanost NormAG-a sa drugim softverima. faze projektovanja. Svaku situaciju mo`emo uporediti sa ugovorenim stavkama i prikazati kao kona~ni ili privremeni obra~un vi{kova ili manjaka radova. Do tada Vas pozivamo da sa na{eg sajta preuzmete besplatan demo CD programa NormAG kako bi smo se zajedno upoznavali sa radom i mogu}nostima programa NormAG. Mogu}nost prikaza i {tampe analiza cena sa svim resursima i faktorima re`ija. rad sa dokaznicama mera. Ve} od po~etne faze rada. Q P E PW J 4 6 . Drugi segment je rad sa Obra~unskim listovima gra|evinske knjige. pro{iruje se baza unosom novih pozicija i resursa. Priroda na{eg softvera a i poslovna politika firme je OTVARANJE.Programski paket NormAG mo`emo podeliti u tri segmenta koji }emo obraditi u narednim brojevima ovog ~asopisa. potrudili smo se da taj segment izvu~emo kao poseban program pod nazivom AGKnjiga. U narednim brojevim obradi}emo detaljnije svaki od ovih segmenata.

Svaka prostorija. Boja je vrlo sugestivna i individualna stvar. Tako na primer. Oblik kao geometrijska kategorija predstavlja najneposrednije sredstvo izra`avanja i uobli~avanja. U tom smislu. plafon je nebo. testirajte mogu}nosti. bez izuzetaka. a zidovi su horizonti. na primer. a odnos kvantuma pojedinih elemenata daje kvalitet zbiru. Pod je zemlja. Ovaj tehni~ki postupak zapravo nam poma`e da se stekne ose}aj podele prostora na „ovde“i „tamo“. skupite uzorke.Arhitektura Pa`ljivo izaberite vrstu poda Obi|ite prodavnice i izlo`bene prostore. sadr`i pod u sklopu svojih elemenata. Veli~ina poda je kvantitativna vrednost. Ova osobina je vezana za oda- S 4 7 ! Q P E PW J . Promena nivoa. je trik koji nagla{ava razli~ite delove prostora. pod je povr{inski element koji je definisan zidovima. temeljno ih razgledajte. Povr{ina poda jedne prostorije naj~e{}e se nalazi u jednom nivou. konsultujte se sa stru~njacima i na pravom ste putu ka dobrom enterijeru vaki arhitektonski prostor. Prema zna~enju ovi elementi su ravnopravni i predstavljaju osnovne faktore svakog arhitektonskog prostora. prostor u prostoru u kome se ponavlja temeljna struktura ambijenta. pa i kafe predstavlja mikrokosmos. nekih delova poda. njegov oblik u osnovi direktno proizilazi iz zidne konfiguracije. Tokom projektovanja poda u jednom kafeu ili restoranu zna~ajnu ulogu ima struktura poda. Shodno tome boja poda ima poseban zna~aj. Tako. tako da se sa njom mora „operisati“ vrlo pa`ljivo. ali nije redak slu~aj primene denivelacije. isti materijal u razli~itim veli~inama prostorija ne odaje isti utisak. Elementi predstavljaju sredstva. a svaki element ima svoje odre|ene osobine. u kafeima se prostor za sedenje mo`e izdignuti u odnosu na ostale delove prostora. a principi odre|eni postupak njihovog komponovanja. Na taj na~in elementi i principi kompozicije postaju osnovni atributi konstitucije jednog prostora. Uspe{nim komponovanjem uspostavlja se red i zakonitost u njihovom odnosu i na osnovu ove harmonije prostor dobija potrebnu celovitost i sklad. mi uspostavljamo odre|eni odnos prema nekoj boji tek nakon asocijacija koje ona u nama pobu|uje.

sama namena prostorije stvara}e po svojoj funkciji odre|ene zahteve u odnosu na pod. sa njom se posti`e `eljena atmosfera i stvara se odre|eni ambijent.bir materijala od kog se pravi pod. kamena ili raznovrsni podovi od plasti~nih materijala. Funkcija poda je da defini{e povr{inu prostora i da slu`i svrsi i nameni prostora. temeljno ih razgledajte. Svi oni mogu da zadovolje zahteve koji su navedeni u ovom tekstu. Izbor poda zavisi od prometa i aktivnosti koje se na njemu odvija. sigurnosti. Budu}i da na tr`i{tu postoji velik izbor podnih obloga. U tom smislu. Udobnost u odnosu na prijatno ose}anje pri kora~anju i na spre~avanje preno{enja buke je tako|e jedan od kriterijuma koji se mo`e postaviti u nekim od kafea i restorana ukoliko se `eli posti}i jedna mirnija atmosfera. kamen kao i moderni podovi od plasti~nih masa. ~ime se obezbe|uje bezbednostpo ljudstvo u neposrednom dodiru sa podom. odnosno od sinteze va{ih zahteva. testirajte materijale. Dakle. Kao {to je ve} pomenuto. Materijal koji }ete da koristite za pod zavisi od va{e krajnje odluke. Pre nego {to odaberete vrstu poda. usagla{enosti sa drugim materijalima kao i samog izgleda poda. zahtevi su u ovim prostorima strogi. Ana Stankov Foto: Alpod floring doo Q P E PW J 4 8 . Jednostavno odr`avanje ~isto}e podova u javnim prostorima je neizostavan zahtev koji se mo`e zadovoljiti dobrim izborom pre svega poda kao i specijalizovanih aparata za ~i{}enje javnih prostora. Obi|ite prodavnice i izlo`bene prostore. Ovaj kriterijum zadovoljavaju podovi od tvrdog drveta koji su premazani za{titnim sredstvima. `elja i mogu}nosti. morate da razmotrite neke prakti~ne probleme. Jedinstvo u ure|enju i dekoraciji podrazumeva i usagla{enost poda sa drugim materijalima u enterijeru. mogu}e je uspe{no sprovesti jednu usagla{enu ideju u svim njenim pojedina~nim elementima. odnosno zahteve za njegovu estetsku vrednost. podovi javnih prostora kao {to su kafei i restorani moraju da zadovolje kriterijume trajnosti. skupite uzorke. Trajnost poda u ovim prostorijama mora da zadovolji visoke standarde otpornosti na habanje zbog velike frekventnosti. lakog odr`avanja. Postavljanje poda je jedan od najve}ih izdataka i zato je svaka gre{ka skupa. konsultujte se sa stru~njacima i na pravom ste putu ka dobrom enterijeru. udobnosti. odnosno svaki materijal ima svoju strukturu. ali postoje materijali kao {to su kvalitetan drveni pod ili keramika. Sigurnost se posti`e pre svega izbegavanjem klizavih i veoma glatkih podova. Pri tome se mora voditi ra~una da se u prostoru pronalaze najrazli~itiji materijali koji imaju svoje specifi~ne strukture i da sve one zajedno sa strukturom poda moraju da se nadopunjuju. zatim podovi od keramike. Estetska vrednost materijala je veoma bitna.

.

.

.

.

^esto znamo u te`nji za savremenim opremanjem stana ili poslovnog prostora preterati sa kori{}enjem hladnih materijala. u vidu penu{avih gejzira. uglavnom zbog ograni~enog prostora i specifi~nih uslova. nema sumnje da svetlucanje i `ubor vode ne}e nikoga ostaviti ravnodu{nim. Ukoliko procenite da je vodeni zid najbolje re{enje za va{ enterijer treba izabrati najadekvatnije mesto na kojem }e ovaj elemenat do}i do punog izra`aja. terarijumima. Vodeni zidovi se mogu napraviti od kamena. jer se velika pa`nja mora usmeriti na njihovu konstrukciju. . Smatramo da je darivanje osnovnog elementa prirode va{em okru`enju pun pogodak. ili tankih mlazeva koji klize niz ma{tovito odra|ene povr{ine.. gline ili od razli~itih vrsta metala. Fontane se mogu napraviti od raznih prirodnih materijala. Postoje razli~iti oblici fontana kod koji se voda mo`e javiti u vidu mlazeva razli~itih oblika. materijalu i naravno vrsti vodenih elemenata. Najbolje je da se konsultujete sa stru~njacima iz Aqua coda i oni }e vam predlo`iti re{enja za koje i niste ni slitili da postoje Aqua code + 381 11 394 13 77 + 381 64 111 00 65 na koji se odlikuje velikom postojano{}u. Preduze}e Aqua code je pravo mesto gde se mo`ete obratiti ukoliko `elite va{ prostor oplemeniti morskim akavarijumima. Postoje razli~iti oblici fontana kod koji se voda mo`e javiti u vidu mlazeva razli~itih oblika. Enterijer zahteva i podsti~e kreativna re{enja i traganje za raznovrsnim vodenim elementima. fontanama. Ve{ta~ka jezera u enterijeru tako|e podrazumevaju konsultaciju stru~njaka. boji.Predstavljamo: Aqua code K ada govorimo o eksterijeru. instalaciju za dovod i odvod vode i vrste i na~in osvetlenja. U Italiji. prelivnih zavesa. Treba voditi ra~una kako }e vodeni zid izgledati okupan dnevnom svetlo{}u. prelivnih zavesa. Najbolje je da se konsultujete sa stru~njacima iz Aqua coda i oni }e vam predlo`iti re{enja za koje i niste ni slitili da postoje. u vidu penu{avih gejzira. bazenima. drveta. [paniji i Francuskoj koriste se uglavnom vodeni zidovi izra|eni od livenog beto- Voda u va{em okru`enju Fontane se mogu napraviti od raznih prirodnih materijala. U zatvorenom prostoru su su`ene mogu}nosti. treba napomenuti da prostor ispred va{eg objekta mo`ete oplemeniti razli~itim tipovima vodenih povr{ina.. Zato treba dobro razmisliti o mogu}im oblicima. izolaciju povr{ina. ili tankih mlazeva koji klize niz ma{tovito odra|ene povr{ine. Sa veli~inom jezera ne treba preterivati jer mala jezerca prirodnih oblika ostavljaju podjednako ostavljaju sna`an utisak kao i ona ve}a. vodenim zidovima.

12315 Petrovac na Mlavi Trnov~e.co.md.yu Q P E PW J 5 4 .MD. Ra{anac tel: +381 12 343 169 fax: +381 12 343 170 mob: +381 63 232 758 web: www.

Panasonic. Billa. Siemens.857 m2 Fabrika Prediva „Fulgar“ Zrenjanin 22.unutra{nje gara`e 5 5 ! Q P E PW J . Glavni akcenat stavljamo na razvoj. BPB Rigips. Pepsi. U na{im nastojanjima za {irenjem kontaktiramo Vas kao potencijalnog poslovnog partnera. Lider na tr`i{tu i respektovani proizvo|a~ u Centralnoj i Isto~noj Evropi Najzna~ajniji deo proizvodnog programa PANBEX®-a su cementni suvi posipi koji su u {irokoj upotrebi za izgradnju podova sa te{kim saobra}ajem u modernim komercijalnim. Suvi cementni posip PANBEX® je vode}i evropski proizvo|a~ sistema za industrijske podove i specijalizovanih gra|evinskih materijala. proizvodnim i stovari{nim industrijskim objektima.469 m2 Institut za ratarstvo“NS Seme“ N. IKEA.o.500 m2 Mega Market“Rodi}“ Beograd 11. Volkswagen. proizvodnju i prodaju cementnih suvih posipa. Carrefour.000 m2 Neki od njih su: Logisti~ki centar „PHIWA“ Subotica 12. Philip Morris.o. Subotica 6. moralnim integritetom i zapadnja~kom poslovnom kulturom 3. Makro/Metro i hiljade drugih. samo-razlivaju}ih ko{uljica. Internacionalna firma sa perfektnom reputacijom. CocaCola. Baza podataka sa milionima kvadratnih metara podova ura|enih za veoma zadovoljne mu{terije.Sad 6.000 m2. zaptivnih sredstava. koje obuhvataju kompanije kao {to su ABB. govori da ima smisla odlu~iti se za PANBEX®. [koda. Bekaert.564 m2 Logisti~ki centar „PHIWA“ Zrenjanin 12.Predstavljamo: PANBEX SB d.564 m2 Hotel „Galerija“ gara`e. popravnih maltera i neskupljaju}ih masa za podlivanje. Svrha kontakta je da inicira Va{e interesovanje za kratkim sastankom gde }e PANBEX® dokazati da je: 1. Baumax. prevlaka. Odgovaraju}i dobavlja~ koji nudi velike u{tede pri nabavci 2. U Srbiji na{i podovi za sada su ugra|eni u objektima ukupne povr{ine preko 250.

o.678 m2 Fabrika Vode“La Fantana“ .3.470m2 Fabrika lima“ Inter Lemind“ Leskovac .124 m2 Parking Sevis Carinska Skladista 3.panbex.Pazova . Beograd Batajni~ki put 285.275m2 „Jovanovi} Plast“ S.896 m2 Fabrika“Don Kafa“ [imanovci 5.375m2 Fabrika“Coca Cola“ Sarajevo 12. Iz toga razloga Vas kontaktiramo sa nadom da }ete prihvatiti na{ predlog da Vas na zajedni~kom sastanku upoznamo sa mogu}nostima koje Vam nudi PANBEX®.2.o. Trenutno na{ je cilj da ostvarimo kontakt sa vode}im kom- panijama na polju gra|evinarstva radi ostvarivanja dugoro~ne saradnje.o.Servis“Porsche Ada“ Beograd 1. Od 2006 PANBEX® Grupa posluje i u Srbiji i to kroz svoju podru`nicu PANBEX SB d.000m2 PANBEX® posluje sa velikim brojem profesionalnih firmi {irom sveta.4.7. PANBEX SB d.o. uz obostranu korist i sa dugoro~nim poslovnim potencijalom. 11 080 Beograd Tel.146 m2 Fabrika“Knauf“ Beograd . PANBEX® Grupa ima podru`nice u 8 zemalja i izvozi u 29 zemalja sveta. kao i deklaraciju o EC usagla{enosti za sve proizvode iz na{eg proizvodnog programa.rs Web: www. Beograd.2./Fax: +381 (0)11 8487 103 E-mail: panbex@panbex.rs Q P E PW J 5 6 .945 m2 Magacin“Coca Cola“ Beograd 1. Posedujemo ISO9001 i ISO 14001 sertifikat i QMS standard.468 m2 TC „Merkator“ Ni{ .

badminton. zavisno od primenjenog materijala. aerobik kao i podloge za de~ija igrali{ta. Oni treba da budu bezbedni. tanji linoleum ili PVC na elasti~noj drvenoj podkonstrukciji ili PVC na betonskoj podlozi. zatim povr{ine za profesionalna takmi~enja. odli~na prilagodljivost i obezbe|ena za{tita biomehani~kih performansi. zavisno od primenjenog materijala. neklizaju}i. Ova poslednja vrsta predstavlja savitljivi elasti~an pod kod kojeg je povr{ina izlo`ena deformacijama ~vrsto priljubljena na podu~je koje podnosi optere}enja odne obloge namenjene prostorijama u kojima se obavljaju sportske aktivnosti. rukomet. Podna povr{ina treba da obezbedi adekvatno re{enje za razli~ite potrebe u skladu sa P standardima. mali fudbal. kao i smanjen rizik povreda mi{i}a i tetiva kod sportista. odnosno aktivnosti koje se u njima obavljaju. tenis. Ono {to je zajedni~ko za sve sportske podove je da treba da postoji visok stepen sigurnosti. predstavljaju posebnu kategoriju podova. prostori za razli~ite sportove kao {to su odbojka. tako|e na drvenoj podkonstrukciji. Podne obloge za sportske objekte mogu biti realizovane na nekoliko na~ina. teretane ili specijalizovane sportske centre za obnovu fizikalne motorike.Elasti~ni sportski podovi Sportske aktivnosti bez povreda Podne obloge za sportske objekte mogu biti realizovane na nekoliko na~ina. pa samim tim i uslova koje je potrebno da ispune. komforni. Tu su i prostori za body bilding. naro~ito imaju}i u vidu raznolikost prostora. Svaka od navedenih aktivnosti ima svoje specifi~ne zahteve. U ovu grupu objekata spadaju oni vi{enamenski. zatim deblji linoleum ili PVC. To mo`e biti parket koji je postavljen na drvenoj podkonstrukciji. pa i estetski atraktivni. To mo`e biti parket koji je postavljen na drvenoj podkonstrukciji. tako|e na drvenoj podkon- 5 7 ! Q P E PW J ! . zatim deblji linoleum ili PVC. Izbor vrste podova koji se postavlja u sportskim objektima je izuzetno zna~ajan. ko{arka.

Ove podne obloge su finalno obra|ene sa glatkom zavr{nom povr{inom. prljav{tine i bak- iscrtavanje linija na sportskim terenima. Lako odr`avanje bez talo`enja. obezbe|uje komfor i sigurnost. Elasti~ni sportski podovi pola`u se preko ravne betonske podloge ili cementne ko{uljice. udobni su. Q P E PW J 5 8 . Sinteti~ki proizvodi od plasti~nih masa. kao i od tehnologije proizvodnog postupka. sa tehni~kim karakteristikama koje odgovaraju nameni odnosno -datom sportu. Podovi su visokog kvaliteta. pod mo`e posedovati sloj koji {titi od vlage. postojanost. tako|e. Podovi od sintetskih masa lako se postavljaju i odr`avaju. Proizvodnja PVC sportskih podnih obloga. daju ~itave serije materijala za podove. ali su veoma razli~itog kvaliteta i trajnosti. tanji linoleum ili PVC na elasti~noj drvenoj podkonstrukciji ili PVC na betonskoj podlozi. Svojim tehni~kim karakteristikama.strukciji. Oni poseduju elasti~nost i ravnomerno apsorbuju energiju. terija proisti~e iz homogene strukture poda. kao {to su polivinil-hlorid (PVC) i polivinil-cetat (PVA). dopunjena je podnim za{titnim folijama i pokriva~ima. elasti~ni sportski podovi nesumnjivo predstavljaju odgovaraju}u alternativu sportskim podovima od tvrdog drveta. U slu~aju da podloga nije izvedena dovoljno ravno podloga se premazuje odgovaraju}om masom za izravnavanje u dva sloja. Po potrebi. koje moraju biti kvalitetno i horizontalno izvedene. atraktivan izgled. sredstvima i opremom za toplo zavarivanje. i sloj sa matricom od staklene vune koja obezbe|uje ~vrsto}u i postojanost. Prisutan je veliki izbor materijala. Ova vrsta podova u prostorijama gde je postavljena. Ova poslednja vrsta predstavlja savitljivi elasti~an pod kod kojeg je povr{ina izlo`ena deformacijama ~vrsto priljubljena na podu~je koje podnosi optere}enja. Sloj od penastog PVC -a apsorbu- je udarce. omogu}ava realizaciju sportskih aktivnosti bez povreda. Sportske podne obloge sastoje se od specijalnog vi{eslojnog sendvi~a koji u svojoj strukturi ima pored kompaktnog povr{inskog sloja od gume ili PVC-a. {to zavisi od vrste i kvaliteta upotrebljenih sirovina. Gornji sloj je higijenski sa antibakterijskim i antifungicidnim karakteristikama. a ujedna~eno prijanjanje spre~ava povrede. razli~itog dizajna i boja. za{titnim podnim membranama za sportske hale sa visokim procentom vlage u podlozi. Tri klju~na aspekta kvaliteta PVC podova su trajnost. poseduju gipkost. omogu}avaju ravnomerno trenje koje uti~e na odskok lopte. a zatim i tvrdo}a. higijena i lako odr`avanje. kao i specijalnim bojama za Zahvaljuju}i primeni novih tehnologija karakteristike podova su znatno unapre|ene.

Svojim izgledom se mogu uklopiti u okolinu. Obi~no se pri ugradnji ostavlja mali prostor izme|u poda i zida. U ukupnom izgledu doma podovi imaju veliki zna~aj. oni ka`u da svako ko `ivi u okru`enju od masivnog drveta ima neku vrstu koristi za svoje zdravlje.Podovi od masiva U modernom svetu izgled doma postao je jako va`an. Danas ljudi sve vi{e te`e stanovanju u prirodnoj sredini. debljina izme|u 10-22mm. du`ina 350-2000mm. Obi~no se nalaze i po nekoliko generacija u upotrebi. Po`eljno je ~ak da je drvo povr{inski obra|eno prirodnim materijalima (npr. a tako|e mogu naru{iti ukupan izgled. U Sjedinjenim Dr`avama ve} du`e vreme najpopularniji su podovi od hrasta i jasena . lanenim uljem). moderan i zdrav Podovi izra|eni od punog plemenitog masivnog drveta. Bez sumnje. Jedna od njihovih osobina je i to sto se ute`u i bubre u zavisnosti od relativne vla`nosti prostorije u kojoj se nalaze. Medicinski stru~njaci u svetu se sla`u da podovi izra|eni od masiva poma`u osobama obolelim od bolesti respiratornih organa. Ljudi ~esto uzimaju i po nekoliko arhitekata. ^vrste povr{ine masivnih podova ne sakupljaju u sebi bakterije i pra{inu. i samim tim oni stvaraju bolji kvalitet vazduha u prostoriji. kao neke vrste tepiha. Taj prostor se sa gornje strane prikriva ugaonim lajsnama. Zbog svoje debljine podovi od masiva mogu se nekoliko puta ponovo brusiti. dizajnera i drugih stru~njaka da bi im pomogli u ure|enju. Neka va{ pod bude elegantan. i sigurno nikada ne}e prestati da bude ~ovekov verni pratilac u njegovom stambenom i poslovnom okru`enju. ostaju nepromenjeni u vremenu garantuju}i trajnost i lepotu. tako da je postao trend da se ugra|uje masivno drvo. Zbog toga drvo predstavlja simbol moderne ekolo{ke svesti. Ugradnja poda od ma- Medicinski stru~njaci svakodnevno iznose nove dokaze o {tetnom uticaju sintetskih materijala koji nas okru`uju. ~ine}i skladnu celinu. i premazivati razli~itim bojama. Drvo predstavlja metaforu za prijatnost i udobnost enterijera. da bi pod mogao da “radi”.

odnosno stru~njak. Tehni~ki (lamelirani) podovi se dobijaju vezivanjem jednog sloja masiva i nekoliko slojeva furnira slepljenih adhezivom. s tim da kvalitetan brodski pod ne bi trebalo da prelazi 7-9% vla`nosti. Oni su vi{e dimenziono stabilni. tako i drvo ima gre{ke. na drvetu i oko drveta. s obzirom da se proces vodi i kontroli{e automatski ili poluautomatski. U Sjedinjenim Dr`avama ve} du`e vreme najpopularniji su podovi od hrasta i jasena. a ujedno {titi i od ugradnju. ekolo{ki . Podovi od masiva su skuplji od ve}ine drugih tipova podova. To kod nezavr{enih podova nije mogu}e. pa se ove vrste iz generacije u generaciju razvijaju u istom drvetu stalno obnavljaju}i i pove}avaju}i geometrijskom progresijom svoju brojnost populacije. hoblovanja. ^vrste povr{ine masivnih podova ne sakupljaju u sebi bakterije i pra{inu.da su stabilni. jer je potrebno nekoliko puta lakirati i brusiti. treba da vr{i redovan pregled i kontrolu zdravstvenog stanja proizvoda od dr- prodiranja vlage. Pored estetskog ulep{avanja doma. drvo je izlo`eno uglavnom napadu tzv. ekonomski . koja zadr`ava svoju vrednost tokom vremena. jer je to sve ve} ura|eno u fabrici.siva predstavlja dugorocnu investiciju. a pogotovo o procesu su{enja. Laminatni podovi ne smeju biti postavljani u prostorije u kojima relativna vla`nost vazduha prelazi 70%. Jugoslovenski standard JUS. boje drveta. Poznati su i slu~ajevi kada se sirovina namerno izlagala dejstvu gljiva ili insekata kako bi se kasnije postigao efekat rusti~nosti gotovog poda. a represivna za{tita. ili drugim prostorijama sa vla`nom klimom. O~igledna prednost zavr{enih podova je {to kompletan proces ugradnje oduzima manje vremena (nema struganja. a deluju hladno. Slojevi su unakrsno postavljeni u odnosu jedan na drugi. podovi moraju da zadovolje i neke druge zahteve. laku i brzu Lamelirani podovi su dostupni kao zavr{eni i nezavr{eni. Povr{ina nali~ja sastoji se od ravnote`nog filma koji elimini{e naprezanja stvorena od strane povr{inskog sloja lica. Drveni masivni podovi poma`u u stvaranju tople atmosfere u domu. Na ovaj na~in spre~ava se naknadno primanje vla`nosti iz vazduha tokom transporta i skladi{tenja poda. kao neke vrste tepiha. jer je u takvo drvo ulo`eno najvi{e rada . tako da nikada nismo potpuno sigurni kakva }e boja na kraju biti. nealergijsko okru`enje i predstavljaju proizvod koji se mo`e reciklirati. i zato se mora voditi ra~una o svim fazama proizvodnje. oni ka`u da svako ko `ivi u okru`enju od masivnog drveta ima neku vrstu koristi za svoje zdravlje. ali imaju znatno du`i vek trajanja. ~ak i do 50 godina.D5.da imaju mali uticaj na zagadenje okoline. ali nemaju nikakvo rezidualno delovanje. a sa druge strane suvo drvo (izuzev u ekstremnim uslovima) vi{e ne menja bitno svoje stanje sa aspekta sadr`aja vlage. Dostupni su kao nezavr{eni i zavr{eni. Danas je to dosta olak{ano.D. Rukovodilac za{tite drveta. za razliku od ve{ta~kih materijala koji se sve vi{e upotrebljavaju u modernom dizajnu. Ovakvi trendovi omogu}avaju prera|iva~ima da podove izra|ene od sirovine ni`eg kvaliteta prodaju po istoj ili ~ak ve}oj ceni od podova izra|enih od prvoklasne sirovine bez gre{aka. bru{enja. Kao {to ~ovek ima mane. Ove vrste nanose najve}e {tete i najopasnije su. ako se izvodi. i malu emisiju rastvara~a u zavisnosti od sredstava povr{inske obrade. U nekim zapadnim zemljama vrlo ~esto se javljaju trendovi kada se tra`e podovi od masiva sa razli~itim gre{kama grade drveta (veliki broj kvrga). Jedna od prednosti je i to {to kupac mo`e odmah da vidi izgled gotovog poda.020 defini{e na~in obrade i dozvoljenu vla`nost.da imaju jeftinu proizvodnju. Ovi podovi se lako odr`avaju i pru`aju zdravo. a spojeni su pod visokom temperaturom i pritiskom. mada kao baza mo`e poslu`iti i MDF ili OSB plo~a. otporni na udare. Svakako da dobra sirovina nije jedini preduslov za kvalitet. Goran Bodirogi} e-mail: gbodirogic@yahoo. i idealni su za postavljanje u prizemljima. lamelirani podovi su manje skloni promenama dimenzija usled promene vla`nosti. posle provetravanja ispare iz drveta (Miric. Medicinski stru~njaci u svetu se sla`u da podovi izra|eni od masiva poma`u osobama obolelim od bolesti respiratornih organa. s obzirom da u daljem toku kori{}enja proizvodi dolaze u kontakt sa ~ovekom. 2004). lakiranja). mora biti takva da posle tretmana nema zaostalog otrova na ili u drvetu. na osnovu kojih se odre|uje i klasa poda. a sami paketi da se uve`u stretch-folijom na paleti.pa mu je i cena najve}a. Proces izrade kvalitetnog proizvoda po~inje odabirom kvalitetnog trupca iz koga dobijamo sirovinu za izradu poda. bez ikakvih zazora i preklopa. U magacinima gotovih proizvoda naro~ito parketa. Kao rezultat. Povr{ina lica oblo`ena je dekorativnim melaminskim filmom u kombinaciji sa slojem otpornim na abraziju. Nakon su{enja i obrade pod bi trebao da se pakuje u pakete za{ti}ene najlonom. tj. Preventivna za{tita se kod gotovih proizvoda ne preporu~uje. Osnovni materijal za proizvodnju je HDF (vlaknatica velike gustine). Ovaj efekat posti`e se fumingacijom otrovnim gasovima koji drvo sterili{u. i da izabere boju i dezen koji se uklapa sa name{tajem. {to uvek nosi opasnost od trovanja. za ~oveka je bila oduvek prirodna stvar. U poslednje vreme u na{oj zemlji postali su jako popularni laminatni podovi. pomenuti da se prema ovim standardima dozvoljena vla`nost kre}e u granicama od 713%. Kretati se i `iveti sa drvetom. kao sto su: funkcionalni . a upravo to ga ~ini mnogo blizim ljudima. tercijernih vrsta insekata koje su prilago|ene `ivotu u suvom drvetu. i samim tim oni stvaraju bolji kvalitet vazduha u prostoriji. odnosno ponovo upotrebiti za ne{to drugo. Bez sumnje. Va`no je veta i u slu~aju potrebe da preduzme potrebne mere represivne za{tite.com Foto: Alpod Flooring doo Q P E PW J 5 : . jer tu mo`e da nastane najvi{e gre{aka. pre svega zbog svoje cene i lake i brze ugradnje. Oni su ustvari proizvedeni od 3-5 slojeva masiva. oste}enjima od insekata i dr.

Da biste postigli propisane uslove za polaganje poda.5%. nakon {to pro|e propisano vreme za mirovanje estriha (od 3 do 5 nedelja u zavisnosti od debljine estriha. ali je slab provodnik toplote. To pove}anje temperature u podu izaziva vi{e ili manje vidljivu napetost. povr{ina mora biti ravna. a sam estrih kompaktan i suv. cca 10 dana za svaki cm). sloj lepila i drveni pod. ukupan toplotni otpor je zbir toplotnih otpora 6 1 ! Q P E PW J ! . Da bi dopustilo toploti prodor na povr{inu i drvo mora prona}i neku uravnote`enost s telom koje ima ve}u temperaturu. pod treba ponovo grejati pribli`nom temperaturom od 40°C. koja mora biti unutar dozvoljenih granica (do 1. Sada treba izmeriti vla`nost estriha. i prajmer i lepak moraju biti primereni za polaganje na podno grejanje Nakon zavr{etka postavljanja temperatura se postepeno pove}ava sve dok se ne postigne temperatura kojom }emo kasnije grejati stambeni prostor. Ako je pod oblo`en slojevima raznih materijala.Naravno. jer tamo gde je sloj tanji drvo }e gubiti previ{e vlage {to }e za posledicu imati pojavu pukotina. Prilikom postavljaja parketa preporu~uje se upotreba predpremaza (prajmera) koji pove}avaju prijajanje upotrebljenog lepila. Da bi se izbegli ne`eljeni problemi i da bi ceo sistem funkionisao besprekorno. Cevi sa toplom vodom moraju se polagati barem 3 cm ispod povr{ine estriha.5% za cementni estrih). kako bi raspore|ivanje toplote bilo ravnomerno i ta debljina mora biti jednaka po ~itavoj povr{ini. Sada mo`emo po~eti polaganje parketa i pri postupku polaganja temperatura estriha mora biti minimalno 18°C mereno na povr{ini. preporu~ujemo da se parket ne pokriva tepisima i drugim materijalima koji deluju kao toplotni izolatori ve je vi{e podnih obloga koje se mogu polagati na podno grejanje pored keramike. Maksimalna vla`nost estriha za polaganje podne drvene obloge ne sme pre}i 1. Grejanje po~injemo sa temperaturom vode od 25°C i svaki naredni dan je di`emo za otprilike 5°C. mora se ispo{tovati odre|ena procedura. Maksimalna temperatura vode se odr`ava onoliko dana koliko je debeo estrih u cm.15 m2K/W. Toplina koju pru`a podno grejanje mora se probijati kroz razne prepreke. potrebno je pustiti sistem podnog grejanja u probni rad. Da bismo izbegli nastajanje pukotina i rascepa u parketu. a relativna vla`nost vazduha manja od 60%. Estrih (cementna ko{uljica) mora biti postavljen u skladu sa propisanim gra|evinskim standardima. Nakon toga spu{tamo temperaturu vode onim tempom kojim smo je i zagrevali. dok ne obezbedimo vla`nost estriha koja je primerena za polaganje. Temperature poda ne sme da prelazi 25°C! Toplotni otpor odre|ene podne obloge uti~e na temperaturu vode i preporuka je da toplotna otpornost podne obloge ne sme da prema{i 0. koje joj onemogu}avaju neposredno {irenje: cementna ko{uljica (estrih).Aktuelno: Podno grejanje POLAGANJE DRVENIH PODNIH OBLOGA NA PODNO GREJANJE S Op{te je poznato da je drvo dobar toplotni izolator. jer od toga zavisi i upotreba i na~in ugradnje cevi. glatka i ~vrsta. Dvoslojni gotovi parketi i termi~ki obra|eni jednolamelni troslojni parketi u zemljama zapadne Evrope su uveliko gra|evinski standard kada je re~ o polaganju drvenih podnih obloga na podno grejanje. Ve} prilikom izrade nacrta nekog objekta potrebno je znati kakva }e podna obloga biti kori{}ena. Ukoliko je vla`nost ve}a od dozvoljene. dok ne dostignemo temperaturu vode od 55°C (bez promene temperature tokom no}i).

na povr{ini parketa pojave pukotine. Bo`idar Kopanja Fotografije Alpod Flooring doo Q P E PW J 6 2 . Tu pojavu mo`emo minimalizovati. koju ima svako drvo. Zbog tehnolo{kih i higroskopnih osobina drveta mogu}no je da se u vreme grejne sezone. Da bismo izbegli nastajanje pukotina i rascepa u parketu. To pove}anje temperature u podu izaziva vi{e ili manje vidljivu napetost. 13489. ve} prirodnim radom drveta te ih kao takve moramo i prihvatiti. Toplina koju pru`a podno grejanje mora se probijati kroz razne prepreke. koje joj onemogu}avaju neposredno {irenje: cementna ko{uljica (estrih). Maksimalna dopu{tena vla`nost drveta kod vi{eslojnog parketa iznosi 5-9% prema standardu EN 13226. izme|u sezona grejanja ne mo`emo spre~iti nastajanje pukotina. Da bi dopustilo toploti prodor na povr{inu i drvo mora prona}i neku uravnote`enost s telom koje ima ve}u temperaturu. Op{te je poznato da je drvo dobar toplotni izolator. 13488.13629 koji su stupili na snagu pre dve godine. ali je slab provodnik toplote. sloj lepila i drveni pod. posebno pri previsokim temperaturama i preniskoj vla`nosti vazduha. 13227. odnosno izbe}i odr`avanjem konstantne klime s temperaturom izme|u 18 i 21°C i relativnom vla`no{}u vazduha od 50 do 55%. Ako su one koliko-toliko pravilno raspore|ene po povr{ini ne smemo ih smatrati gre{kom. Potrebno je znati da usled zna~ajne higroskopske osobine. Na ovaj na~in omogu}avamo parketu da sam ujadna~ava svoju vla`nost i ostane stabilan. preporu~ujemo da se parket ne pokriva tepisima i drugim materijalima koji deluju kao toplotni izolatori.svakog pojedinog materijala.

jer one imaju obojenu i pulpu (meso). ali i uslova gajenja gro`|a. svako od nas boje do`ivljava druga~ije. Dodu{e. dobili bismo belo vino sa jedva primetnim crvenkastim tonom. malo fizike. Svako oko vidi malo druga~ije. njihove reakcije se prenose na nerve. gro`|e za proizvodnju crvenih vina je obojeno nizom tonova izme|u plave i bordo boje. Ukoliko bi se odmah nakon muljanja crnog gro`|a. Kako je koli~ina i vrsta bojenih materija razli~ita od sorte do sorte. izdvoji}e se jedan deo i spram toga javi}e se odre|eni utisak boje. Da za|emo u oblast fizike objasnili bismo to ~injenicom da svaki objekat vidljivu svetlost delimi~no propu{ta. ~udesan mali aparat. mogu i da se mere odgovaraju}im ure|ajima i time izraze samo brojem. koji nai|e na posmatrani objekat. Gro`|e za proizvodnju belih vina je svetlozelene. o~i ne la`u. nalaze se kod ve}ine sorti u poko`ici gro`|a i izdvajaju u {iru tokom fermentacije dejstvom ugljen-dioksida i alkohola. Da bismo boju "videli" u oku se aktiviraju mnoge }elije receptori. I dok se stru~njaci bave polemikom oko toga crveno ili crno. Zbog ~ega boju vina do`ivljavamo upravo takvom kakva jeste? Malo hemije. Ovo ne va`i za pojedine sorte koje se nazivaju bojadiseri. Poznato je da se i od crnog gro`|a mo`e proizvesti belo vino. delimi~no upija i delimi~no odbija. tako se vina dobijena od istih D 6 3 ! Q P E PW J ! . A na{e oko. zato i postoji mnogo opisa boja vina. Ali je zanimljivo znati da se toliko "posla obavi" da bismo makar i u boji vina u`ivali.Boja vina Svako je vino "crno" ako se u pijenju pretera Kada se bira vino pitanje je obi~no "belo ili crno?" Da li ste znali da se jedino u srpskom jeziku vino naziva crnim iako je bukvalan prevod sa svih drugih (po vinskoj kulturi i razvijenijih zemalja od nas) upravo crveno vino. Naime hemijske materije odgovorne za boju crvenih vina. Intenzitet i ton boje vina. Treba zaslu`iti toliko.. kao najzna~ajnije karakteristike kojima se boja mo`e kvantitativno objasniti.. Kao rezultat ovih dejstava od celog spektra vidljive svetlosti. pa i vino u ~a{i. Ali boja gro`|a ne zna~i nu`no i samu boju vina. Sa druge strane. ove reakcije prevodi u subjektivni ose}aj i mi boju opisujemo re~ima. da ne govorimo o drugim senzacijama koje izazvane vinom nastaju. Puno je tu i fizike i biologije i hemije. da ne du`imo. `utozelene ili `ute boje. a malo i tehnologije i do}i}emo do odgovora a smo totalne neznalice i da nam se u ~a{u sipaju dve osnovne vrste vina rekli bismo . Tajna je u tehnologiji. antocijani. {ira odvojila od poko`ice. zar ne?! Osnovna razlika u boji vina poti~e pre svega od gro`|a. pa putuju do mozga gde se stvara utisak. Jer o~i ne la`u.ovo je `u}kasto. a ovo crveno.

. sa ja~e izra`enom aromom. Boja je slabija i ukoliko je gro`|e nedovoljno zrelo. kao i starija bela vina. a sa stajanjem se javljaju ciglasto ili mrkocrveni tonovi.sorti crnog gro`|a sa razli~itih geografskih podru~ja razlikuju po boji. U nekim geografskim podru~jima ~ak i crno gro`|e za proizvodnju najkvalitetnijih vina jednostavno ne sadr`i dovoljnu koli~inu bojenih materija kao {to bi to bio slu~aj u uslovima idealnim za njegov uzgoj. Boja kajsije. Boja je razli~ita i kod istog gro`|a podvrgnutog razli~itim tretmanima u toku tehnolo{ke obrade. U zavisnosti od vrste gro`|a. uklju~uju}i i njegovu boju. pa se mo`e javiti i mrk ton. du`ina stajanja na kljuku. eventualni dodatak bojadisera za pobolj{anje boje. Ivana [ija~ki Q P E PW J 6 4 . ka `utom i zlatno i }ilibarno `utom. A na kraju bismo mogli i zaklju~iti da postoji i to crno vino. U zavisnosti od ovih tretmana boja }e varirati od nijansi bli`ih plavoj ka nijansama bli`im crvenoj boji. ali i usled du`eg kontakta sa vazduhom kada dolazi do oksidacije. Slatka bela vina imaju intenzivniju `utu boju. {to je nepo`eljno sa celokupnog senzornog aspekta. U svakome od nas le`i mali nau~nik koji }e tra`iti adekvatne re~i za opis vina. dok su najkvalitenija crvena vina naj~e{}e rubin crvene boje. slamnastog. a samim tim i bojene materije. a ne samo boje. Sa stajanjem vina odvija}e se hemijske reakcije na samim bojenim materijama i vino }e dobijati mrki ili braon ton. Prevelike koli~ine sumpor-dioksida neu- trali{u boju crvenih vina. koli~ina upotrebljenog sumpor-dioksida.. Ja~i `ut ton javlja se ukoliko je {ira bila du`e u kontaktu sa poko`icom. u zavisnosti od na~ina njihove proizvodnje. od njega se gotovo ne mo`e proizvesti crveno vino jer plesni razaraju poko`icu. I u boji vina se mo`e u`ivati. ali i na~ina proizvodnje. pa boja postaje vi{e bledo-crvena. Stoga se u mladim crvenim vinima vi{e primeti ljubi~asti ton. Me|utim. toliko se manje zna o boji belog vina. Smanjenjem kiselosti sredine vino mo`e da postane plavo. ukoliko je gro`|e o{te}eno plesnima. i tada je mo`da potrebno i "popraviti" boju dodatkom malih koli~ina bojadisera. Koliko su bojene materije crvenih vina izu~ene i detaljno opisane. bledo pink ili ~ak ru`i~asta javlja se u rozeima i ru`icama. {to se mo`e ponekad primeniti kako bi se dobila ekstraktnija vina. koliko i u njemu samom. bledo`u}kastog. preko zeleno`utog (kao najpo`eljnije i naj~e{}e boje). ali samo ako se u pi}u pretera. vino mo`e da bude od gotovo bezbojnog. a samim tim i koli~ine bojenih materija koje prelaze iz gro`|a.

Od romantike i gotike do kubizma i funkcionalizma. Romanti~ke. a kad je zavr{en udvostu~io je veli~inu grada. Uzmimo. sagra|ena unutar zidina zamka. Ovaj imperator S pokazao se veoma uticajnim na Pra{ku arhitekturu. Me|utim. Najuo~ljivija u Pragu je katedrala Svetog Vitusa.primer. barokne i rokoko fasade kombinovane su da bi se stvorio veli~anstveni rezultat. Prag nudi iznena|uju}e bogatu arhitekturu. . ona je zamenjena trodelnom baroknom strukturom. Od gotike ka baroku Gotski uticaj koji je dolazio iz Francuske u ranim godinama XIII veka doneo je vi{e. sagra|en 1357. daju Maloj Strani njen dana{nji {arm. Ali. Rimski imerator ^arls IV osnovao je Novi grad u ranim godinama XIV veka na osnovu projekta nema~kog arhitekte Peter-a Parler-a. sa opekom u malteru i kupolom prekrivenom bakrom. student Ota Vagnera. na. Centar Starog grada je kod zamka Prag. sagradio je Pra{ki Univerzitet i ^arlsov most. Male ulice. Primeri renesansne arhitekture mogu se na}i u delu Mala Strana (mala ~etvrt Starog grada). Najve}u je u XX veku izvr{io slovena~ki arhitekta Joze Plecnik. ona pru`a sopstvenu istoriju gradskih arhitektonskih stilova i uticaja. originalno projektovan kao gotski od strane Parlera 1392. Zavr{en je 100 godina kasnije u renesansnom stilu. dodate su tek u XVII veku. Radovi na katedrali zapo~eli su 1344. sa mnogim modifikacijama tokom godina. gotske. lociranom na brdu izme|u zamka i reke Vltave. najpoznatija je turisti~ka atrakcija u Pragu.Arhitektura: Prag Razli~ite forme arhitektonskog izra`avanja na jednom mestu agra|en na sedam brda i prese~en krivudaju}om rekom Vltava. ^arlsov most koga je projektovao Parler. zvonik. godine. renesansne palate i barokne crkve. Kada je grom o{tetio kupolu 1760. Novi grad je planiran oko Wenceslas skvera. glavni grad ^e{ke Republike jedan je od nekoliko gradova gde mno{tvo razli~itih formi arhitektonskog izra`avanja egzistiraju zajedno. renesansne. godine najpre u stilu revizije gotike. prostranije i ne`nije gra|evine. statue u baroknom stilu po kojima je on poznat. Struktura datira jo{ iz IX veka. zbog 1000 godina koliko je trebalo da bude zavr{ena. Svaka era gradske istorije reflektuje se svojim gra|evinama.

to je vesela prezentacija modernih boema. ovlastila je Frank-a Gehry-a da izgradi ugao Jiraskuv mosta 1990. arhitekt Jan Koula otvorio je novu eru projektom mosta Svatopluka Cecha preko Vltave. jedan sa dva nivoa sjajnog stakla i jedan masivan koji nosi zatalasanu fasadu. Nije popularna jer je planirana pod komunisti~kom vladavinom. Milan Babuska projektovao je ARA magacin tekstila u Starom Mestu u Novom gradu. ~iji su brojni primeri u Pragu. Jednako kontraverzan je i Myslbek centar. Prag je izgleda jedini grad u kome su Picasso-ve kubisti~ke ideje primenjene u arhitekturi. u kontrastu sa bur`oaskim enterijerima iz pra{ke pro{losti. Iako u kontrastu sa svojom istorijskom okolinom. Gehry-jeva Rasin zgrada koja je prouzrokovala bujicu negodovanja u Pragu. Ona i daljen nosi hladne opomene iz pro{losti. a romanti~ke osnove. ona ilustruje svoju veru da je prostor ne{to {to tre- ba iskusiti. Revivalizam i Ar Nuvo (Art Nouveau) Nacionalni Teatar originalno je projektovao Josef Zitek u kasnim godinama XIX veka. Masivno {irenje staklenih plo~a dopustilo je kompaniji da reklamira svoje proizvode. projektovane kori{}enjem pljosnatih opeka koje su stvorile geometrijsku fasadu. Jedina kubisti~ka uli~na svetiljka tako|e se nalazi ovde. najvi{e u stambenim blokovima. Komunizam i kubizam Prelepi Hotel Praha u rezidencijalnom predgra|u grada. Frenk Gehry i njegov ~e{ki ko-arhitekt Vladimir Milunic. formirao je odbor za arhitekturu. ima dva cilindri~na elementa. Gra|evina se prilago|ava konturama terena. koja je sagra|ena za prodaju obu}e 1930. Ova kula koju nose tri stuba modelovana je po Sovjetskoj svemirskoj raketi. godine. Ovaj skoro minimalisti~ki projekat je jednostavan. Ova zgrada ima nadimak Fred i Ginger jer oblikom podse}a na dva plesa~a. trgova~ki centar i kancelarijski kompleks sa staklenom fasadom koji je u obliku an|ela. ~eli~na struktura bila je jedna od prvih koje su isklju~ile kulu sa zakrivljenim uglovima od gornjih spratova. sagra|en je za vode}e ~lanove ^eho- Q P E PW J 6 6 . on je blokirao pogled na crkvu Tyn u Starom gradu. Godine 1905. Ova radikalna forma ekspresionizma mo`e se videti rasuta unaokolo. Ona ima ne`ne ~ipkaste detalje." Odavaju}i kombinaciju modernisti~kog i kubisti~kog uticaja. Projektovali su ga Bedrich Bendelmayer. uklju~uju}i mozaike. kao elektri~no ma~evanje. Sastoji se od ~etvorougaonog auditorijuma obu~enog u staklene. Mnoge od njih dobile su barokne fasade za vreme obnove u XVII i XVIII veku posle po`ara koji je zahvatio grad. ^e{ki modernizam i funkcionalizam Jan Kotera posejao je seme ^e{kog modernizma svojom ku}om Urbanek Publishing. Ova glatka. najrasko{niji je potekao od Karel-a Prager-a 1980. Jean Nouvel projektovao je Andel centar. Baziraju}i se na tom planu. zvu~no izolacijske blokove. U mirnom predgra|u Praga je vila Muller koju je projektovao austrijski arhitekta Adolf Los zajedno sa Karel-om Lhota-om 1928. Projektovao je francuski arhitekta Claude Parent na mestu gde su nekada stajale gradske zidine koje su simboli~ki prikazane u projektu. Oni su skrnavili obli`nje Jevrejsko groblje da bi sebi napravili put. Razmatrana kao jedno od Losovih najboljih dela. bela. godine. Divan primer je barokna vodenica Sitkovsky pokrivena kupolom u obliku luka koja je ostala do danas iako su ostali radovi zamenjeni funkcionalisti~kim galerijama ~e{kog arhitekte Otakar-a Novotny-a. godine. Va`na kod premo{}avanja dve obale nejednakih visina je laka ~eli~na konstrukcija. gradona~elnik Praga. To je jednobrodna gra|evina sa masivnom kulom u kojoj je stakleni sat koji stvara iznena|uju}i i izvanredan efekat. Moderna do danas Godine 1990. ~e{kog arhitekte Evzena Linhart-a. godine. Joze Plecnik projektovao je crkvu `rtvovanog Srca 1922. Mnoge gra|evine imaju gotsku unutra{njost. Oko ugla Wenceslas skvera je avangardna Bat'a prodavnica. Istakuti deo konture Praga je TV kula Zizkov. slova~ke Komunisti~ke Partije da promovi{u ^e{ku industriju. Dizajnirao je arhitekta Vladislav Hofman 1913.Stari grad bio je srce Praga ~ak i za vreme X stole}a. koje je sada isklju~eno. godine. godine. Nakon toga dodato je jo{ nekoliko prostora. Me|utim. koja se smatra remek-delom komunisti~kog stila. arhitekta po obrazovanju. {kola u obliku slova L na periferiji grada. Hotel ima izobilje ekstravagantnih detalja. Grand Hotel Europa na Wenceslas skveru ima jednu od najbolje sa~uvanih ar nuvo fasada u Pragu. klasi~ni je primer efikasnog kori{}enja prostora zavisno od namene gra|evine. metalne ukrase i drugo. ovom zgradom prekrili su prostor koji je ostao prazan posle bombardovanja u II svetskom ratu. Jan Hasl. "Gra|evina treba da bude nema spolja i da odaje svoje bogatstvo jedino iznutra. Obimni glavni plan predlo`io je novo komercijalno jezgro u Kalin i Smi~kov oblastima koje su malo van centra. planiranje i za{titu da predlo`i re{avanje konfliktnih ideja budu}ih kretanja modernog Praga. Holandska kompanija ING Real Estate koja anga`ovala Nouvel-a da projektuje Andel centar. Alois Dryak i Bedrich Ohmann. Jednostavnost i osmi{ljenost su klju~ funkcionalizma. komercijalna zgrada pored Wenceslas skvera.

[iroko tematsko polje ~asopisa (gra|evinske firme. alat.S’ obzirom na prirodu Va{eg posla i na ~injanicu da se magazin besplatno distribuira na adrese potecijalnih korisnika va{ih usluga( izvo|a~i radova. preduzetnici. kvalitetnu fotografiju i ciljanu distribuciju “Instruktor 021” d. Smatramo da je ~asopis Podovi idealno mesto da predstavite Va{ objekat. predstavni{tva.. Novi Sad. tel: 021 49 33 29. va{e preduze}e. javna preduze}a. po{tom na slede}u adresu: "Instruktor 021" doo. \ur|evo.o. mejlom na slede}u adresu: office@instruktordoo. Petra Ko~i}a 8. Tako|e. projektanti. akciju.kako pisanom re~i. dr`avnih i javnih institucija. auto salona . Radomira Ra{e Radujkova 12.Predstavite se u ~asopisu Podovi ^asopis Podovi }e se distribuirati poslovnim i javnim elitama.com Ime i prezime: Pozicija u okviru kompanije: Komapnija: Adresa: Po{tanski broj i mesto: Telefon: E-mail: Fax: Internet adresa: Kog tipa je organizacija u kojoj radite? Zastupnik Proizvo|a~ Iznajmljivanje/lizing oprema i/ili ma{ina Kontultantska kompanija Nacionalni/regionalni/lokalni organ vlasti Drugo (molimo Vas navedite) Molimo Vas da date detaljniji opis delatnosti organizacije u kojoj radite: 6 7 ! Q P E PW J ! .. tel/fax: 021 49 40 02 MARKETING 064 64 62 980 Da li `elite da ubudu}e dobijate Va{ besplatni primerak ~asopisa PODOVI? Da Potpis Datum Ne Da biste po~eli da dobijate va{ BESPLATNI primerak ~aslopisa PODOVI potrebno je da u potpunosti ispunite ovaj formular i da nam ga zatim po{aljete na neki od slede}ih na~ina: 1. S’ toga smo u mogu}nosti da Vam ponudimo slede}e usluge: Novinarski i grafi~ki tim ~asopisa Podovi doprinosi . auto saloni. Predstavljanje u ~asopisu Podovi obezbe|ujete kvalitetnu medijsku podr{ku u svim poslovnim aktivnostima va{e kompanije. \ur|evo PJ. banke itd) otvara mogu}nost brendovima da se ve`u uz odre|enu temu i time upotpune svoj reklamni izgled. objaviti sni`enje proizvoda. banaka. odre|eni brend. odnosno na adrese vode}ih doma}ih kompanija.)mi{ljenja smo da bi Vam predstavljanje u ~asopisu "Podovi" odnosno brendiranje i upoznavanje sa Va{im radom bitno pomoglo u uspe{nom obavljanju delatnosti. ^asopis se od prvog broja distribuira direktno na adrese korisnika-~italaca . hotela itd.. PJ. faksom na broj 021 49 40 02 2. 21000 Novi Sad 3. trgovci. Radomira Ra{e Radujkova 12.{to kvalitetnijem predstavljanju na{ih klijenata. firmu. gra|evinskih preduze}a. manifestaciju objedinjuju}i na jednom mestu i profesionalni tekst. tako i modernom fotografijom i dizajnom .o. in`enjeri. ma{inu. ~asopis Podovi predstavlja specifi~nu i stru~nu dopunu propagandnom materijalu va{e kompanije. Petra Ko~i}a 8. komercijalni sektor.

kako metala tako i nemetala.rs web: www. a u zoni se~enja mlaza proces je potpuno hladan tako da nema opasnih gasova kao nus produkta nekih drugih metoda. Sa novom tehnologijom se posti`e zna~ajno smanjenje tro{kova proizvodnje kako serijske tako i izrade prototipa. Visoka preciznost i kvalitet reza u vecini slu~ajeva ne zahteva zavr{nu obradu (projektovana gre{ka je max 0. MLAZOM DO CILJA Nova tehnologija koju `elimo da Vam predstavimo je rezanje PUTEM VODENOG MLAZA svih vrsta materijala koji trpe vodu. na radnoj povr{ini od 3200mm X 1750mm. AQUA REZ: +381 21 462 255 +381 22 449 229 office@aquarez. Mogu}nost izrade delova po uzorku ili na osnovu tehni~kog crte`a. Nudimo Vam usluge REZANJA VODENIM MLAZOM Materijali: Alatni ~elim Inox Titanijum Staklo Mermer Keramika Guma Plastika Drvo Meki sun|er Karton Uspe{no rezanje slobodnih formi u arhitekturi i gra|evinarstvu. Ne postoje ograni~enja u obliku.aquarez.AQUA REZ.15mm). a debljina materijala je do 120mm.rs . Tehnologija abrazivnog se~enja vodenim mlazom kao vrhunski rezultat daje nepromenjenu strukturu materijala.

.

\ur|evo. Novi Sad. Novi Sad www. office@instruktordoo. Tel/fax: 021 49 40 02. 021 49 33 29 .UGRADNJA SVIH VRSTA INDUSTRIJSKIH PODOVA "Instruktor 021" doo.instruktordoo.com.com PJ. Petra Ko~i}a 8. Radomira Ra{e Radujkova 12.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->