P. 1
Nastavna Sredstva i Pomagala

Nastavna Sredstva i Pomagala

|Views: 80|Likes:
Published by Koha52

More info:

Published by: Koha52 on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Što su nastavna sredstva –
 • 2.1. Prema značajkama rada u nastavi demonstracijska – slike, karte, crteţi,
 • 2.2. Prema načinu kako učenici percipiraju stvarnost
 • 2.3. S obzirom na dimenzije nastavnih sredstava
 • 2.4. S obzirom na način prikazivanja pojava
 • 3. Grafička sredstva - materijali koji prenose
 • 4. Dinamička projekcija omogućava učenicima zajedničko promatranje slika
 • 5. Tekstualna nastavna sredstva
 • 6. Auditivna nastavna sredstva
 • 7. Ţiva riječ
 • 8.1. Obrazovna televizija – televizijske emisije
 • 9. NASTAVNA POMAGALA
 • 10. OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

Didaktika Osmandžiković mr.sc.Hasan JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla

1. Što su nastavna sredstva – nastavna pomagala?
Nastavna sredstva – didaktički oblikovana izvorna stvarnost koja omogućuje pristupačnije učenikovo spoznavanje tijekom nastavnog procesa. Nastavna pomagala – pomaţu u korištenju, predstavljanju nastavnih sredstava u nastavnom procesu.

2. Podjela nastavnih sredstava
2.1. Prema značajkama rada u nastavi

demonstracijska – slike, karte, crteţi, sheme, grafikoni, dijagrami, reljefi, modeli, dijapozitivi, dijafilmovi, filmovi, kompjutori; nastavno-radna – udţbenici, priručnici, rječnici, radne mape, radne biljeţnice, dnevnici rada, enciklopedije;

laboratorijsko-eksperimentalna –odnose se na rzličite aparate i uređaje pomoću kojih se proučavaju prirodne zakonitosti, svojstva materijala, provode mjerenja i dr. manipulativna – alati, pribor, alati, pribor; operativna – strojevi i aparati za proučavanje procesa proizvodnje; proizvodna – strojevi i alati za proizvodni rad.

2. Prema načinu kako učenici percipiraju stvarnost auditivna vizualna audiovizualna .2.

3. S obzirom na dimenzije nastavnih sredstava dvodimenzionalna trodimenzionalna .2.

4.2. S obzirom na način prikazivanja pojava statična dinamična .

fotografije. preparate. dijapozitive. grafička sredstva (skice. slike (nastavne. reljefe. tablice. . raznovrsne materijale za didaktičke igre. makete. modele. planove. knjige. dijagrame. prozirnice. dijafilomove. kalendare prirode. zemljovide. Vizualna nastavna sredstva U najčešće korištena vizualna nastavna sredstva ubrajamo: uzorke iz okoliša. umjetničke. elementfilmove. vremenske trake. fosile. zbirke. itd. sheme. aplikacije). crteţe.3. grafikone).

kvalitetu. koja su temelj svakog spoznavanja. trajnost znanja i razvitak učeničkih sposobnosti.Nastavnikova zadaća je da osigura što bogatiji izvor neposrednih iskustava. mišljenja i zauzimanja stavova. Pravilna uporaba vizualnih sredstva pozitivno utječe na kvantitetu. . Uporaba vizualnih nastavnih sredstava temelji se na činjenici da su ona manje apstraktna od riječi.

Nastavnik će u svojoj pripremi za neposredno izvođenje nastave. među ostalim. kako bi ih mogli detaljno promatrati i iskoristiti u procesu spoznavanja. . kada će ih upotrijebiti i kako će ih pokazati. Temeljno je pravilo u uporabi vizualnih nastavnih sredstava da se pokaţu tako da ih svi učenici dobro vide. predvidjeti kojim će se vizualnim nastavnim sredstvima koristiti.

suhi i mokri preparati ţivotinja (kukci. rude. minetrali. Trodimenzionalna vizualna nastavna sredstva Najčešća su: uzorci iz učenikova okruţenja – su predmeti i prirodnine ili njihovi dijelovi tipični za određenu skupinu predmeta ili prirodnina. goriva. biljke u herbariju ili njihovi dijelovi. Uzorci iz okoliša: stijene.. ptice. ribe.) ili njihovi dijelovi..4. . mali sisavci. vrste tla.

makete i reljefi su vjerne kopije objekata iz stvarnosti i ujedno vrijedni izvori znanja u nastavi. Pritom se koriste boja i tekstura radi isticanja pojedinih značajki.modeli. izrađeni su u veličini pogodnoj za promatranje. . često prikazuju unutrašnjost koje se obično ne mogu vidjeti. Oni su trodimenzionalni prikazi prirodnina koji se mogu lako prepoznati. S njih su nevaţni dijelovi uklonjeni. Mogu biti manji ili veći od prirodnina. tako da se najvaţniji mogu lakše uočiti.

. montaţne (mogu se rasklopiti i opet sklopiti) i presječne modele (prikazuju presjeke prirodnina). fizici. makete moţemo koristiti u početnim razredima osnovne škole. Najkorisniji su montaţni modeli. ţupanije. reljefi – zavičaja. povijesti. kemiji. ali i kasnije u zemljopisu.Razlikujemo: obične modele (uvećane ili umanjene imitacije prirodnina).

.Vizualna trodimenzionalna nastavna sredstva upotrebljavamo u nastavi uvijek kad njihova uporaba osigurava najbolje usvajanje gradiva. model uz razne druge materijale trebaju vidjeti svi učenici te njima neposredno rukovati kad god je to moguće. Pri uporabi u nastavnom procesu trebamo nastavno sredstvo pokazati u vrijeme obrađivanja. a ne prije ili kasnije.

. Slika – najčešće dvodimenzionalno sredstvo u nastavi ali i u svakodnevnom ţivotu: dnevni tisak. učenički časopisi. propagandne poruke.5. Dvodimenzionalna vizualna nastavna sredstva 1. ilustracije. knjige.

moţe se koristiti za spoznavanje pojedinosti ili cjelovitog prikaza nastavne građe. .Slika ima nekoliko komunikativnih značajki: ona je «mirno» vizualno sredstvo koje moţe nagovijestiti pokret. istaknuti glavnu ideju i impresiju.

Neka didaktička pravila prilikom odabira i pokazivanja slika Sliku treba pokazati kako bi je svi učenici dobro vidjeli. Voditi računa o vaţnosti umjetničke i didaktičke slike kvalitete. ide se prema detaljima. jasnoće.5.. da bi se ponovno završilo s cjelovitim prikazom.2. polazeći od cjelovitog prikaza na slici. veličine i zanimljivosti slike. . dovoljno dugo izloţiti da bi je učenici mogli pozorno promotriti i na njoj bitno uočiti. boje.

prirodne zanimljivosti zavičaja i/ili RH.vrlo vaţno nastavno sredstvo. kao i fotografije. Na školsku ploču pričvršćuju se pomoću magneta čime se cjelina postupno popunjava. ekskurzije itd.Fotografije .česta upotreba u nastavi.). tematski albumi (spomenici kulture u zavičaju i/ili RH. . Aplikacije . što privlači pozornost učenika jer se prikaz postupno razvija. izleti. Izrađuju se kao male sličice ali se kao aplikacije mogu koristiti i pojedine prirodnine.

grafoprojekcije. .2. powerpoint projekcije itd. Postoje različite mirne projekcije: epiprojekcije. projekcije dijafilmova i dijapozitiva. Mirna projekcija omogućava zajedničko promatranje pojedinačnog ilustrativnog materijala onoliko dugo koliko to zadaci nastave zahtijevaju.

grafikoni. planovi. skice. tablice. zemljopisne karte.materijali koji prenose činjenice i ideje pomoću kombinacija crteţa.3. Grafička sredstva . za prikazivanje brojčanih podataka i određenih apstrakcija. vremenske trake itd.) te za ilustraciju odnosa. zemljovidi. preglednom obliku. Ona su posebice pogodna za prikaz poruka u skraćenom. dijagrami. (sheme. riječi i slika. .

. Dinamička projekcija omogućava učenicima zajedničko promatranje slika u kretanju. Nastavno sredstvo kojim uspješno rabimo dinamičnu projekciju u nastavi je element-film.4.

Element film se temelji na slici u pokretu (vizualnoj komponenti). prilagođavajući ga svojim učenicima. On je nijem tako da nastavnik na temelju popratnog tiskanog naputka osmišljava i stvara svoj komentar. .Element film obično sadrţi samo jedan dio sadrţaja a rjeđe saţetak bitnih činjenica jedne nastavne jedinice ili teme te se obično ugrađuje u strukturu sata kao jedan element te strukture. Element film je kratak i obično traje od tri do četiri minute.

čitanke. enciklopedije. Tekstualna nastavna sredstva obuhvaćaju tiskane materijale. leksikoni. priručnici. članci. i dr. atlasi.5. . zbirke zadataka. a to su: udţbenici.

psihološkim.Udţbenik je jedan od najraširenijih izvora znanja u školi. didaktičkim i metodičkim načelima prerađena pojedina znanost ili struka i prilagođena izobrazbi svih subjekata u obrazovanju. . Moţemo ga najjednostavnije odrediti kao knjigu u kojoj je na posebna način prema pedagoškim. Suvremeni udţbenik bi trebao voditi učenike do otkrivanja novih spoznaja i prestao biti samo «knjiga za učenje» i postati «knjiga koja uči učiti».

iako ga često koriste i mnogi roditelji.Priručnik za nastavnike zaokruţuje tekstualna nastavna sredstva za nastavu bilo kojeg predmeta. . koji mu pomaţe u godišnjem planiranju rada. Prvenstveno je namijenjen nastavnicima.

 dodatne poruke nastavnicima. talijanskog itd.) u pojedinom razredu.  sadrţaje nastavnih cjelina.  . tema i jedinica. hrvatskog.On najčešće sadrţi: određivanje zadaća nastave pojedinog predmeta (povijesti.  temeljne pojmove koje učenici trebaju spoznati.

. CD. kasete. Izuzmemo li nastavnikovu riječ tada u tu skupinu ubrajamo radioemisije. Zbog jednostavnosti rukovanja ti se zapisi često koriste uz istodobno pokazivanje nekoga vizualnog nastavnog sredstva. itd. Auditivna nastavna sredstva U nastavi auditivna nastavna sredstva nemaju tako vaţno mjesto kao vizualna.6. Audiozapis omogućava reproduciranje tonova iz prirodnog i društvenog učenikovog okruţenja pomoću kazetofona i/li kompjutora.

Nastavnik je najčešće usmenim izlaganjem.7. Ţiva riječ Ţiva riječ bila je temeljni izvor znanja u tradicionalnoj školi. . prepričavao svoja iskustva i odgovarajuće sadrţaje koje su učenici trebali usvojiti. predavanjem.

Smisao učenikova izlaganja ne sastoji se od toga da pokaţu nastavniku koliko znaju. ali i u slušanju i razumijevanju svojih vršnjaka.Ţiva riječ učenika u nastavi zauzima istaknuto mjesto. . već da svoje iskustvo i spoznaje ispričaju drugima. Na taj način učenici vjeţbaju u izlaganju svog iskustva.

.Učenici će slobodnije i sigurnije nastupiti u svom izlaganju ako nastavnik:     izbjegne ispitno ozračje tijekom izlaganja učenika najavi učenika kao dobrog poznavatelja teme zamoli učenike da se kod kuće pripreme za izlaganje ustroji stalna mjesečna izvješća učenika o malim zanimljivostima koje su učenici spoznali u posljednje vrijeme.

). treba još spomenuti i ljude koji učenicima govore za njihova posjeta u ustanovama kao u muzejima. . itd. Također. glazbenik. izloţbama. knjiţevnik. kazalištima. operni pjevač i sl. glumac.Ţiva riječ drugih ljudi je povremeni izvor znanja (povjesničar.

8. . Audiovizualna nastavna sredstva Sam naziv audiovizualna nastavna sredstva govori da se za njihovo percipiranje istodobno koriste osjetila za vid i sluh. videokasete i CD. obrazovna televizija. te osigurava bogatija i učinkovitija komunikacija od uporabe samo jednog osjetila. Suvremena audiovizualna nastavna sredstva jesu nastavni film.

Prednosti filma su: dinamičan je. osobinama učenika s obzirom na dob i općim didaktičkim i metodičkim zahtjevima. dokument je događaja ili pojave. povećava ili smanjuje veličinu predmeta itd. moţe pokazati prošlost. poistovjećuje učenika sa stvarnom situacijom na filmu. sadašnjost i budućnost. .Nastavnim ili školskim filmom smatramo film specijalno izrađen za nastavu i usklađen s nastavnim programom.

vrijeme trajanja. Nastavnik mora prije svega sam vidjeti film. Prije gledanja u razredu učenicima dati osnovne informacije o filmu: naslov filma. Također.Za njegovo uspješno prezentiranje u nastavi vaţno je voditi računa o metodičkim naputcima. obraditi nepoznate riječi itd. . učenike treba upozoriti na što valja obratiti pozornost na filmu.

Isti metodički postupak vrijedi i za videokasete i CD. posebno one dijelove koji su ostavili poseban dojam na učenika ili koji su ostali nejasni i nerazumljivi.Nakon projekcije filma. vodi se rasprava a ukoliko je potrebno mogu se prikazati pojedini dijelovi filma. .

1. .8. Obrazovna televizija – televizijske emisije Mogućnosti televizije kao audiovizualnog nastavnog sredstva vrlo su velike. Vaţna je njena uloga kao sredstva za pribliţavanje stvarnosti koja nije dostupna. Danas se televizijske emisije isto mogu snimiti na videokasete te se u nastavnom procesu mogu projicirati prema potrebi.

raščlamba emisije – nastavnik provjerava koliko su razumjeli emisiju i zadaje im pojedine zadatke. objašnjava pojedine pojmove vodeći računa o predznanju učenika.Pri primjeni obrazovnih emisija u nastavi zapaţene su ove etape: pripremanje učenika – nastavnik usmjerava pozornost učenika na najvaţnije dijelove. praćenje emisije – učenici paţljivo prate emisiju. .

. smišljenom spajanju i sređivanju pojedinih podataka u skladnu cjelinu. samostalni rad učenika – ogleda se u rješavanju pojedinih zadanih zadataka u nastavi ali i za domaću zadaću.uopćavanje gradiva – odnosi se na saţimanju.

aparate. eksperimentalna pomagala. elektronske uređaje. oruđa.9. što pomaţu uporabu nastavnih sredstava. NASTAVNA POMAGALA U nastavna pomagala ubrajamo materijale. pribor za crtanje. instrumenti. demonstracijska pomagala. aparate i drugo. Nastavna pomagala kojima se sluţimo u školi moţemo prema sloţenosti podijeliti na: pribor za pisanje. . uređaje.

1. .9. sadrţaj poruke koju posredujemo učenicima pomoću nastavnih pomagala. Koja je razlika između nastavnih sredstava i pomagala? Nastavna sredstva su izvori znanja. objekt spoznavanja.

nastavna pomagala i postupke. načine ustrojavanja nastave. Nastavna tehnologija nastoji odgovoriti na pitanja kako primjenjujemo nastavna sredstva i pomagala u procesu učenja i razvitka učeničkih sposobnosti. .10. OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA Obrazovna tehnologija umreţava najmanje tri sastavnice:    nastavna sredstva.

Suvremena obrazovna tehnologija integrira suvremeno koncipiran program učenja (softver) i tehniku (hardver) putem koje program postaje dostupan učeniku. te instrument pomoću kojeg vrednujemo ostvarivanje programa. koji omogućavaju dvosmjernost komunikacije. Program integrira nastavno gradivo. izvore znanja – medije. sustav zadataka kojima potičemo aktivnosti učenika i tijek učenja. .

Na ţalost.  vježbanje.  ponavljanje. a pojavila su se i nova jeftinija rješenja poput kompjutorske tehnologije. kao:  obrađivanje (izlaganje. zahtijeva izradu kvalitetnog programa i dodatno tehničko osposobljavanje nastavnika. . elektronska učionica nije naišla na široku primjenu u našim školama jer je dosta skupa.Elektronska učionica je posebna učionica na koju se tehničkim uređajima pokušavaju prenijeti neki nastavnikovi zadaci. i  provjeravanje nastavnog gradiva. informiranje).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->