P. 1
Nastavna Sredstva i Pomagala

Nastavna Sredstva i Pomagala

|Views: 82|Likes:
Published by Koha52

More info:

Published by: Koha52 on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

Didaktika Osmandžiković mr.sc.Hasan JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla

1. Što su nastavna sredstva – nastavna pomagala?
Nastavna sredstva – didaktički oblikovana izvorna stvarnost koja omogućuje pristupačnije učenikovo spoznavanje tijekom nastavnog procesa. Nastavna pomagala – pomaţu u korištenju, predstavljanju nastavnih sredstava u nastavnom procesu.

2. Podjela nastavnih sredstava
2.1. Prema značajkama rada u nastavi

demonstracijska – slike, karte, crteţi, sheme, grafikoni, dijagrami, reljefi, modeli, dijapozitivi, dijafilmovi, filmovi, kompjutori; nastavno-radna – udţbenici, priručnici, rječnici, radne mape, radne biljeţnice, dnevnici rada, enciklopedije;

laboratorijsko-eksperimentalna –odnose se na rzličite aparate i uređaje pomoću kojih se proučavaju prirodne zakonitosti, svojstva materijala, provode mjerenja i dr. manipulativna – alati, pribor, alati, pribor; operativna – strojevi i aparati za proučavanje procesa proizvodnje; proizvodna – strojevi i alati za proizvodni rad.

2. Prema načinu kako učenici percipiraju stvarnost auditivna vizualna audiovizualna .2.

3. S obzirom na dimenzije nastavnih sredstava dvodimenzionalna trodimenzionalna .2.

2.4. S obzirom na način prikazivanja pojava statična dinamična .

crteţe. fosile. vremenske trake. planove. zemljovide. aplikacije). Vizualna nastavna sredstva U najčešće korištena vizualna nastavna sredstva ubrajamo: uzorke iz okoliša. reljefe. slike (nastavne. dijagrame. makete. dijapozitive. fotografije. grafička sredstva (skice. knjige. raznovrsne materijale za didaktičke igre. prozirnice. grafikone). . kalendare prirode. elementfilmove.3. itd. sheme. dijafilomove. preparate. tablice. zbirke. modele. umjetničke.

koja su temelj svakog spoznavanja. Pravilna uporaba vizualnih sredstva pozitivno utječe na kvantitetu. Uporaba vizualnih nastavnih sredstava temelji se na činjenici da su ona manje apstraktna od riječi. trajnost znanja i razvitak učeničkih sposobnosti.Nastavnikova zadaća je da osigura što bogatiji izvor neposrednih iskustava. . mišljenja i zauzimanja stavova. kvalitetu.

među ostalim. . Temeljno je pravilo u uporabi vizualnih nastavnih sredstava da se pokaţu tako da ih svi učenici dobro vide. kada će ih upotrijebiti i kako će ih pokazati. predvidjeti kojim će se vizualnim nastavnim sredstvima koristiti. kako bi ih mogli detaljno promatrati i iskoristiti u procesu spoznavanja.Nastavnik će u svojoj pripremi za neposredno izvođenje nastave.

minetrali. ribe. vrste tla. . mali sisavci. Uzorci iz okoliša: stijene. goriva.. biljke u herbariju ili njihovi dijelovi.4.) ili njihovi dijelovi. rude. suhi i mokri preparati ţivotinja (kukci.. ptice. Trodimenzionalna vizualna nastavna sredstva Najčešća su: uzorci iz učenikova okruţenja – su predmeti i prirodnine ili njihovi dijelovi tipični za određenu skupinu predmeta ili prirodnina.

S njih su nevaţni dijelovi uklonjeni. Pritom se koriste boja i tekstura radi isticanja pojedinih značajki. izrađeni su u veličini pogodnoj za promatranje. često prikazuju unutrašnjost koje se obično ne mogu vidjeti. makete i reljefi su vjerne kopije objekata iz stvarnosti i ujedno vrijedni izvori znanja u nastavi. .modeli. Mogu biti manji ili veći od prirodnina. Oni su trodimenzionalni prikazi prirodnina koji se mogu lako prepoznati. tako da se najvaţniji mogu lakše uočiti.

ţupanije. reljefi – zavičaja. povijesti. . montaţne (mogu se rasklopiti i opet sklopiti) i presječne modele (prikazuju presjeke prirodnina). makete moţemo koristiti u početnim razredima osnovne škole. ali i kasnije u zemljopisu.Razlikujemo: obične modele (uvećane ili umanjene imitacije prirodnina). fizici. kemiji. Najkorisniji su montaţni modeli.

a ne prije ili kasnije. . model uz razne druge materijale trebaju vidjeti svi učenici te njima neposredno rukovati kad god je to moguće.Vizualna trodimenzionalna nastavna sredstva upotrebljavamo u nastavi uvijek kad njihova uporaba osigurava najbolje usvajanje gradiva. Pri uporabi u nastavnom procesu trebamo nastavno sredstvo pokazati u vrijeme obrađivanja.

knjige. ilustracije. . Slika – najčešće dvodimenzionalno sredstvo u nastavi ali i u svakodnevnom ţivotu: dnevni tisak. Dvodimenzionalna vizualna nastavna sredstva 1. učenički časopisi. propagandne poruke.5.

Slika ima nekoliko komunikativnih značajki: ona je «mirno» vizualno sredstvo koje moţe nagovijestiti pokret. istaknuti glavnu ideju i impresiju. moţe se koristiti za spoznavanje pojedinosti ili cjelovitog prikaza nastavne građe. .

Voditi računa o vaţnosti umjetničke i didaktičke slike kvalitete. . boje. dovoljno dugo izloţiti da bi je učenici mogli pozorno promotriti i na njoj bitno uočiti. Neka didaktička pravila prilikom odabira i pokazivanja slika Sliku treba pokazati kako bi je svi učenici dobro vidjeli. ide se prema detaljima. polazeći od cjelovitog prikaza na slici..5. jasnoće. veličine i zanimljivosti slike.2. da bi se ponovno završilo s cjelovitim prikazom.

tematski albumi (spomenici kulture u zavičaju i/ili RH. što privlači pozornost učenika jer se prikaz postupno razvija. kao i fotografije. Aplikacije .vrlo vaţno nastavno sredstvo.česta upotreba u nastavi. ekskurzije itd. izleti.Fotografije .). Na školsku ploču pričvršćuju se pomoću magneta čime se cjelina postupno popunjava. Izrađuju se kao male sličice ali se kao aplikacije mogu koristiti i pojedine prirodnine. prirodne zanimljivosti zavičaja i/ili RH. .

. grafoprojekcije.2. Postoje različite mirne projekcije: epiprojekcije. Mirna projekcija omogućava zajedničko promatranje pojedinačnog ilustrativnog materijala onoliko dugo koliko to zadaci nastave zahtijevaju. projekcije dijafilmova i dijapozitiva. powerpoint projekcije itd.

za prikazivanje brojčanih podataka i određenih apstrakcija. riječi i slika.materijali koji prenose činjenice i ideje pomoću kombinacija crteţa. zemljovidi. preglednom obliku. zemljopisne karte. grafikoni. planovi. Grafička sredstva . .) te za ilustraciju odnosa. skice. vremenske trake itd. dijagrami. Ona su posebice pogodna za prikaz poruka u skraćenom. tablice.3. (sheme.

Nastavno sredstvo kojim uspješno rabimo dinamičnu projekciju u nastavi je element-film.4. Dinamička projekcija omogućava učenicima zajedničko promatranje slika u kretanju. .

Element film obično sadrţi samo jedan dio sadrţaja a rjeđe saţetak bitnih činjenica jedne nastavne jedinice ili teme te se obično ugrađuje u strukturu sata kao jedan element te strukture. Element film se temelji na slici u pokretu (vizualnoj komponenti). prilagođavajući ga svojim učenicima. On je nijem tako da nastavnik na temelju popratnog tiskanog naputka osmišljava i stvara svoj komentar. Element film je kratak i obično traje od tri do četiri minute. .

i dr. zbirke zadataka.5. Tekstualna nastavna sredstva obuhvaćaju tiskane materijale. priručnici. a to su: udţbenici. članci. enciklopedije. čitanke. atlasi. leksikoni. .

Moţemo ga najjednostavnije odrediti kao knjigu u kojoj je na posebna način prema pedagoškim. psihološkim. didaktičkim i metodičkim načelima prerađena pojedina znanost ili struka i prilagođena izobrazbi svih subjekata u obrazovanju. . Suvremeni udţbenik bi trebao voditi učenike do otkrivanja novih spoznaja i prestao biti samo «knjiga za učenje» i postati «knjiga koja uči učiti».Udţbenik je jedan od najraširenijih izvora znanja u školi.

iako ga često koriste i mnogi roditelji. . Prvenstveno je namijenjen nastavnicima. koji mu pomaţe u godišnjem planiranju rada.Priručnik za nastavnike zaokruţuje tekstualna nastavna sredstva za nastavu bilo kojeg predmeta.

hrvatskog. talijanskog itd.  dodatne poruke nastavnicima. tema i jedinica.  .) u pojedinom razredu.  sadrţaje nastavnih cjelina.On najčešće sadrţi: određivanje zadaća nastave pojedinog predmeta (povijesti.  temeljne pojmove koje učenici trebaju spoznati.

kasete. Audiozapis omogućava reproduciranje tonova iz prirodnog i društvenog učenikovog okruţenja pomoću kazetofona i/li kompjutora. Izuzmemo li nastavnikovu riječ tada u tu skupinu ubrajamo radioemisije. CD.6. itd. . Auditivna nastavna sredstva U nastavi auditivna nastavna sredstva nemaju tako vaţno mjesto kao vizualna. Zbog jednostavnosti rukovanja ti se zapisi često koriste uz istodobno pokazivanje nekoga vizualnog nastavnog sredstva.

prepričavao svoja iskustva i odgovarajuće sadrţaje koje su učenici trebali usvojiti. Nastavnik je najčešće usmenim izlaganjem.7. predavanjem. . Ţiva riječ Ţiva riječ bila je temeljni izvor znanja u tradicionalnoj školi.

. ali i u slušanju i razumijevanju svojih vršnjaka. Na taj način učenici vjeţbaju u izlaganju svog iskustva.Ţiva riječ učenika u nastavi zauzima istaknuto mjesto. već da svoje iskustvo i spoznaje ispričaju drugima. Smisao učenikova izlaganja ne sastoji se od toga da pokaţu nastavniku koliko znaju.

.Učenici će slobodnije i sigurnije nastupiti u svom izlaganju ako nastavnik:     izbjegne ispitno ozračje tijekom izlaganja učenika najavi učenika kao dobrog poznavatelja teme zamoli učenike da se kod kuće pripreme za izlaganje ustroji stalna mjesečna izvješća učenika o malim zanimljivostima koje su učenici spoznali u posljednje vrijeme.

knjiţevnik. izloţbama. itd.Ţiva riječ drugih ljudi je povremeni izvor znanja (povjesničar. operni pjevač i sl. treba još spomenuti i ljude koji učenicima govore za njihova posjeta u ustanovama kao u muzejima. .). glumac. Također. glazbenik. kazalištima.

Suvremena audiovizualna nastavna sredstva jesu nastavni film. . obrazovna televizija.8. videokasete i CD. Audiovizualna nastavna sredstva Sam naziv audiovizualna nastavna sredstva govori da se za njihovo percipiranje istodobno koriste osjetila za vid i sluh. te osigurava bogatija i učinkovitija komunikacija od uporabe samo jednog osjetila.

povećava ili smanjuje veličinu predmeta itd. . osobinama učenika s obzirom na dob i općim didaktičkim i metodičkim zahtjevima. dokument je događaja ili pojave. moţe pokazati prošlost.Nastavnim ili školskim filmom smatramo film specijalno izrađen za nastavu i usklađen s nastavnim programom. sadašnjost i budućnost. poistovjećuje učenika sa stvarnom situacijom na filmu. Prednosti filma su: dinamičan je.

. Prije gledanja u razredu učenicima dati osnovne informacije o filmu: naslov filma. Također. Nastavnik mora prije svega sam vidjeti film. vrijeme trajanja.Za njegovo uspješno prezentiranje u nastavi vaţno je voditi računa o metodičkim naputcima. učenike treba upozoriti na što valja obratiti pozornost na filmu. obraditi nepoznate riječi itd.

.Nakon projekcije filma. posebno one dijelove koji su ostavili poseban dojam na učenika ili koji su ostali nejasni i nerazumljivi. vodi se rasprava a ukoliko je potrebno mogu se prikazati pojedini dijelovi filma. Isti metodički postupak vrijedi i za videokasete i CD.

1. Danas se televizijske emisije isto mogu snimiti na videokasete te se u nastavnom procesu mogu projicirati prema potrebi. Vaţna je njena uloga kao sredstva za pribliţavanje stvarnosti koja nije dostupna. .8. Obrazovna televizija – televizijske emisije Mogućnosti televizije kao audiovizualnog nastavnog sredstva vrlo su velike.

Pri primjeni obrazovnih emisija u nastavi zapaţene su ove etape: pripremanje učenika – nastavnik usmjerava pozornost učenika na najvaţnije dijelove. raščlamba emisije – nastavnik provjerava koliko su razumjeli emisiju i zadaje im pojedine zadatke. . praćenje emisije – učenici paţljivo prate emisiju. objašnjava pojedine pojmove vodeći računa o predznanju učenika.

smišljenom spajanju i sređivanju pojedinih podataka u skladnu cjelinu. .uopćavanje gradiva – odnosi se na saţimanju. samostalni rad učenika – ogleda se u rješavanju pojedinih zadanih zadataka u nastavi ali i za domaću zadaću.

9. aparate i drugo. što pomaţu uporabu nastavnih sredstava. demonstracijska pomagala. Nastavna pomagala kojima se sluţimo u školi moţemo prema sloţenosti podijeliti na: pribor za pisanje. pribor za crtanje. eksperimentalna pomagala. elektronske uređaje. instrumenti. NASTAVNA POMAGALA U nastavna pomagala ubrajamo materijale. uređaje. oruđa. aparate. .

objekt spoznavanja.9. Koja je razlika između nastavnih sredstava i pomagala? Nastavna sredstva su izvori znanja.1. . sadrţaj poruke koju posredujemo učenicima pomoću nastavnih pomagala.

Nastavna tehnologija nastoji odgovoriti na pitanja kako primjenjujemo nastavna sredstva i pomagala u procesu učenja i razvitka učeničkih sposobnosti.10. OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA Obrazovna tehnologija umreţava najmanje tri sastavnice:    nastavna sredstva. . nastavna pomagala i postupke. načine ustrojavanja nastave.

izvore znanja – medije. te instrument pomoću kojeg vrednujemo ostvarivanje programa.Suvremena obrazovna tehnologija integrira suvremeno koncipiran program učenja (softver) i tehniku (hardver) putem koje program postaje dostupan učeniku. sustav zadataka kojima potičemo aktivnosti učenika i tijek učenja. . Program integrira nastavno gradivo. koji omogućavaju dvosmjernost komunikacije.

a pojavila su se i nova jeftinija rješenja poput kompjutorske tehnologije. elektronska učionica nije naišla na široku primjenu u našim školama jer je dosta skupa. . Na ţalost. kao:  obrađivanje (izlaganje.  vježbanje.Elektronska učionica je posebna učionica na koju se tehničkim uređajima pokušavaju prenijeti neki nastavnikovi zadaci. i  provjeravanje nastavnog gradiva.  ponavljanje. zahtijeva izradu kvalitetnog programa i dodatno tehničko osposobljavanje nastavnika. informiranje).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->