PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Uxbeni~ki komplet za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku sadr`i:
[ta sve deca znaju ‡ radna sveska za pripremu za po~etno ~itawe i pisawe ^udna mi ~uda ‡ prva zbirka tekstova za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa Pi{em, pi{em ‡ radna sveska za po~etno pisawe Pri~am ti pri~u ‡ druga zbirka tekstova Slovarica Evidencioni list (prilog u kwizi [ta sve deca znaju)

[ta sve sadr`i priru~nik:
1. Uvodni deo sa kratkim obja{wewem kompleksnog postupka (Vuk Milatovi} i Jelena Mio~). Uputstvo za rad 2. Prva i druga etapa sa oko 40 ~asova ‡ priprema za po~etno ~itawe i pisawe 3. Tre}a etapa sa oko 50 ~asova ‡ osposobqavawe u~enika za samostalno ~itawe i razumevawe kratkih tekstova (usmeno i pismeno) 4. ^etvrta etapa ‡ razvijawe usmenog i pismenog izra`avawa ‡ usavr{avawe logi~kog ~itawa 5. Nastava po~etnog pisawa 6. Preporuka za u~iteqa po~etnika 7. Scenariji ~asova

2

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Kompleksni postupak u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa nastao je empirijskim putem tokom dve {kolske godine (1960/1961. i 1961/1962) iz potrebe da se nastava po~etnog ~itawa i pisawa uskladi sa savremenim tokovima i mogu}nostima opismewavawa dece. Nau~nu potvrdu vrednosti postupak je dobio doktorskom disertacijom dr Muhameda Muradbegovi}a Kompleksni i monografski postupak u po~etnom ~itawu, ZUNS, Beograd 1968. „Sve postavke ovog postupka nikle su iskqu~ivo iz prakse u mnogim odeqewima prvog razreda, gde su vi{e godina proveravane i dogra|ivane. Upravo to im daje posebnu ~vrstinu i realnost.“1 Tvorac kompleksnog postupka je Jelena Mio~, u~iteqica iz Beograda.

POSTAVKE KOMPLEKSNOG POSTUPKA
• Proveravawe i utvr|ivawe prethodnog znawa iz oblasti slova i ~itawa. • U~enicima je omogu}eno samostalno napredovawe prema sopstvenim sposobnostima, uz stru~nu pomo} u~iteqa. • U~iteq „ne odr`ava nastavu“ u dosada{wem smislu i „ne obra|uje gradivo“. Umesto toga, on organizuje razli~ite zanimqive aktivnosti u kojima u~estvuju svi u~enici, bez obzira na to kolike su razlike u znawu, te se mo`e re}i da su uspostavqeni novi odnosi izme|u nastavnih ~inilaca: u~enik‡u~iteq‡nastavno gradivo. • U radu prema kompleksnom postupku nema jedinstvene strukture ~asa. • Osobine koje dete pre polaska u {kolu ispoqava kroz igru (radoznalost, ma{ta, sklonost ka aktivnostima, slobodno ispoqavawe svoje li~nosti), po polasku u {kolu treba daqe da nadogra|uje kroz navikavawe na samostalan rad i ~itawe, nalaze}i zadovoqstvo u tome. • Razvijawe de~jeg mi{qewa i izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa, pri ~emu se posebna pa`wa posve}uje sadr`ajnosti i kreativnosti de~jeg izra`avawa. • Uskla|ivawe sa uslovima sredine u kojoj se radi.

Etape u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa prema kompleksnom postupku
I. Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II. Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III. Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV. Usavr{avawe logi~kog ~itawa Du`inu trajawa etapa u radu prema kompleksnom postupku trebalo bi shvatiti uslovno. Wihovo trajawe zavisi, pre svega, od kvaliteta i kvantiteta prethodnog znawa u~enika.

1

J. Mio~, N. Mio~-Stanojevi}, Nastava po~etnog ~itawa i pisawa ‡ priru~nik za u~iteqe, ZUNS, Beograd 2003.

3

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

I ETAPA Priprema za po~etno ~itawe i pisawe
U uxbeni~kom kompletu za srpski jezik nalaze se: [ta sve deca znaju ‡ radna sveska za po~etno ~itawe i pisawe i de~ja Slovarica, koje su predvi|ene za realizaciju ciqeva I i II etape nastave po~etnog ~itawa i pisawa. Tokom te dve etape u~enici treba da pi{u flomasterima. U pripremnom periodu u~enici su u neposrednom kontaktu sa svim slovima. Koriste ih u svakodnevnim aktivnostima, samostalno ih usvajaju, svako svojim tempom i redom. Svaki u~enik napreduje u odnosu na vlastite intelektualne sposobnosti. Prema autoru ovog postupka, tokom ove etape izdvajaju se tri osnovna na~ina rada: 1. u~iteq pi{e na tabli 2. rad na razrednoj i de~jim ilustrovanim slovaricama 3. u~enici pi{u {tampanim slovima, crtaju.

II ETAPA Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica
Pored potpunog usvajawa {tampanih slova i savla|ivawa {~itavawa, ostali ciqevi druge etape su: • „potpuno aktivirawe svih u~enika, bez obzira na stepen inteligencije, prethodno znawe i op{te obrazovawe • osmi{qavawe aktivnosti za razvijawe de~jih intelektualnih sposobnosti, posebno kriti~kog i stvarala~kog mi{qewa • aktivirawe i boga}ewe de~jeg re~nika • osposobqavawe dece za samostalan rad ‡ samostalno, izra`ajno i kreativno usmeno i pismeno izra`avawe, kao i sticawe navika za pravilno usmeno i pismeno izra`avawe. Ovi ciqevi ne samo da se proklamuju, nego se i realizuju celokupnom organizacijom rada. U~iteq i svi u~enici aktivni su tokom svakog ~asa. U~iteq je organizator i voditeq rada na ~asu, a u tom radu podjednako u~estvuju u~enici ‡ svako na nivou svojih mogu}nosti. Da bi se to postiglo, sadr`aji ~asova u~enicima treba da budu bliski i zanimqivi, da se tokom wih smewuju razli~iti oblici aktivnosti u okviru teme ~asa.“2 Osnovni na~ini rada tokom ove etape su: 1. 2. 3. 4. zajedni~ki rad na ve`bawima iz ilustrovane slovarice samostalan rad u~enika na slovarici pisawe {tampanim slovima razna obave{tewa i upu}ivawa na de~ju {tampu.

Kriterijumi za prelazak na tre}u etapu
Prva i druga etapa okvirno traju osam nedeqa, tj. oko 40 ~asova. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi (ili skoro svi) u~enici u odeqewu poznaju velika i mala {tampana slova • svi (ili skoro svi) mogu pravilno da pro~itaju ({~itavaju) kratku, jednostavnu re~enicu i shvate wen sadr`aj • u~enici mogu da smisle kra}u ili du`u re~enicu i pismeno je izraze pomo}u slova ilustrovane slovarice ili {tampanim slovima.“3
2 3

Mio~, Mio~-Stanojevi}, nav. delo. Isto.

4

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

III ETAPA Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa
Ciqevi III etape realizuju se kroz prvu zbirku tekstova sa diferenciranim zadacima pod nazivom ^udna mi ~uda. Kako su u prethodnim etapama u~enici osposobqeni da neku svoju misao ili zapa`awe pismeno izraze re~enicom, u tre}oj se etapi osposobqavaju za: • samostalno ~itawe i razumevawe kratkih, jednostavnih tekstova • usmeno i pismeno prepri~avawe wihovog sadr`aja i • izlagawe sopstvenih misli i zapa`awa u vezi sa obra|enim sadr`ajem.

Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom III etape
• motivacioni razgovor (aktivnost) koji budi de~je interesovawe za novi sadr`aj • predstavqawe ciqa ~asa • u~enici samostalno ~itaju tekstove • kratko prepri~avawe sadr`aja teksta (sticawe uvida u to koliko su u~enici razumeli tekst), u po~etku uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq, a kasnije se prelazi na prepri~avawe teksta u celini • ponovno ~itawe teksta ‡ najboqe je da to u~ini u~enik koji ve} te~no ~ita (zbog razumevawa sadr`aja teksta u celini) • kratka analiza teksta sa pro{irivawem sadr`aja • prepri~avawe pro{irenog sadr`aja • ve`bawe ~itawa, od dva do tri puta (ne treba da u~estvuju u~enici koji ve} pravilno ~itaju) • samostalan rad na diferenciranim zadacima (svaki u~enik ima pravo da izabere zadatak ‡ prema nivou te`ine ‡ koji najvi{e odgovara wegovim sposobnostima, interesovawima i iskustvu, i da na wega odgovori)

Nastava po~etnog pisawa
Za obradu pisanih slova prire|ena je radna sveska za u~ewe pisawa pisanim slovima Pi{em, pi{em. Sveska }e, prema izboru u~iteqa, u~enicima u po~etku slu`iti za uve`bavawe pisawa ili zadatke koje osmisli u~iteq, kao i za daqi rad tokom ~etvrte etape. Pisana slova u~enici ispisuju penkalom. U~ewe pisawa pisanih slova po~iwe tokom tre}e etape. Slova se usvajaju grupno. Prilikom savla|ivawa pisawa pisanih slova treba tolerisati razlike u kvalitetu i obimu de~jeg rada, odnosno po{tovati individualne sposobnosti svakog u~enika. Neophodno je napraviti dobru grafomotori~ku pripremu ‡ radi {to uspe{nijeg (i „bezbolnijeg“) savla|ivawa pisawa pisanih slova. Radna sveska za po~etno pisawe sastoji se iz dva dela: 1. upoznavawe i ~itawe pisanih slova kao priprema za pisawe 2. pisawe pisanim slovima. „Dok obra|uju pisana slova, deca se pismeno izra`avaju {tampanim slovima, a na pisana se prelazi tek po{to se obradi i posledwa grupa tih slova. Izuzetak mogu da budu

5

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

samo u~enici koji su ranije samoinicijativno savladali pravilno pisawe pisanim slovima ‡ ostalima to ne treba dozvoliti. Rad na nastavi po~etnog pisawa ne zavr{ava se obradom pisanih slova. Sve do kraja {kolske godine u~iteq strpqivo i uporno izgra|uje de~ji rukopis, tj. trudi se da kod wih stvori ~vrstu naviku pravilnog pisawa i povezivawa slova u re~i.“4

Kriterijumi za prelazak na ~etvrtu etapu nastave po~etnog ~itawa
Tre}a etapa okvirno traje oko 50 ~asova. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi u~enici poznaju sva {tampana slova, velika i mala • svi ili skoro svi u~enici su savladali tehniku ~itawa, tako da ono bude te~no i prirodno; brzina ~itawa treba da bude pribli`na brzini normalnog govora; te`e i nepoznate re~i jo{ uvek mogu da se {~itavaju • u~enici su osposobqeni za samostalno ~itawe kratkih, jednostavnih, nepoznatih tekstova s neposrednim razumevawem sadr`aja • posle samostalnog ~itawa takve tekstove mogu da prepri~aju u celini • u pismenom izra`avawu ({tampanim slovima) uglavnom vladaju prostom i kra}om pro{irenom re~enicom, re~enice po~iwu velikim slovom i zavr{avaju se ta~kom, re~i u re~enici pi{u se odvojeno.“5

IV ETAPA Usavr{avawe logi~kog ~itawa
Logi~ko ~itawe usavr{ava se radom na tekstovima druge zbirke Pri~am ti pri~u, tekstovima iz de~je {tampe, enciklopedijama ... i ono predstavqa posledwu etapu u nastavi srpskog jezika u prvom razredu. Tokom ove etape nastavqa se sa usavr{avawem tehnike ~itawa. ^itawe treba da bude pravilno i te~no, a brzina treba sve vi{e da odgovara brzini normalnog govora i sposobnosti shvatawa sadr`aja. Tokom ~etvrte etape, radom na raznovrsnim tekstovima, usavr{ava se de~je usmeno i pismeno izra`avawe.

Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape
• emocionalno-intelektualna priprema • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza, plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalni stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak

4 5

Isto. Isto.

6

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Poruka za u~iteqa po~etnika
Pomo} prijateqa, ohrabrewe, ideje i sve drugo ~ega se setite, a {to je u vezi s radom prema kompleksnom postupku, mo`ete dobiti na slede}im adresama: Zorica Vukajlovi} ‡ zoca04ªgmail.com Zorica Stojanovi} ‡ petsonªptt.yu

CIQEVI I ZADACI NASTAVE KWI@EVNOSTI U MLA\IM RAZREDIMA
„Ciq nastave kwi`evnosti u mla|im razredima jeste da u~enici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog kwi`evnog jezika na kojem }e se usmeno i pismeno izra`avati, da upoznaju, do`ive i osposobe se za tuma~ewe odabranih kwi`evnih dela, pozori{nih, filmskih i drugih umetni~kih ostvarewa iz srpske i svetske ba{tine.“6 „Pored ciqa postoje i zadaci nastave kwi`evnosti u mla|im razredima: ‡ razvijawe qubavi prema materwem jeziku i potrebe da se on neguje i unapre|uje ‡ osnovno opismewavawe najmla|ih u~enika na temeqima ortoepskih i ortografskih standarda srpskog kwi`evnog jezika ‡ osposobqavawe za uspe{no slu`ewe kwi`evnim jezikom u razli~itim vidovima wegove usmene i pismene upotrebe i u razli~itim komunikacionim situacijama ‡ razvijawe ose}aja za autenti~ne estetske vrednosti u kwi`evnoj umetnosti ‡ uve`bavawe i usavr{avawe glasnog ~itawa i ~itawa u sebi ‡ osposobqavawe za samostalno ~itawe, do`ivqavawe, razumevawe, svestrano tuma~ewe i vrednovawe kwi`evnoumetni~kih dela raznih `anrova ‡ upoznavawe, ~itawe i tuma~ewe popularnih i informativnih tekstova iz ilustrovanih enciklopedija i ~asopisa za decu ‡ postupno, sistemati~no i dosledno osposobqavawe u~enika za logi~ko shvatawe i kriti~ko procewivawe pro~itanog teksta ‡ razvijawe potrebe za kwigom, sposobnosti da se wome u~enici samostalno slu`e kao izvorom saznawa; navikavawe na samostalno kori{}ewe biblioteke; postupno vo|ewe dnevnika o pro~itanim delima ‡ postupno i sistemati~no osposobqavawe u~enika za do`ivqavawe i vrednovawe scenskih ostvarewa ‡ usvajawe osnovnih teorijskih i funkcionalnih pojmova iz pozori{ne i filmske umetnosti ‡ upoznavawe, razvijawe, ~uvawe i po{tovawe vlastitog nacionalnog i kulturnog identiteta kroz dela srpske kwi`evnosti, pozori{nu i filmsku umetnost, kao i kroz druga umetni~ka ostvarewa ‡ razvijawe qubavi prema kulturnoj ba{tini i potrebe da se ona neguje i unapre|uje ‡ vaspitawe u~enika za `ivot i rad u duhu humanizma, istinoqubivosti, solidarnosti i drugih moralnih vrednosti.“7

6 7

Prosvetni glasnik. ^asopis prosvetnih radnika Srbije 54 (2006) Isto.

7

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

GODI[WI (GLOBALNI) PLAN RADA NASTAVNIKA
Nastavni predmet: Srpski jezik Redni broj nastavne teme Razred: prvi Broj ~asova za Broj ostale ~asova obradu tipove po temi ~asova 40 40

NASTAVNE TEME I i II etapa I Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II Kona~no usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III etapa Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog u radu na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV etapa Usavr{avawe logi~kog ~itawa UKUPNO

1.

2.

50

50

3.

90 180

70 160

20 20

GODI[WI PROGRAM RADA ZA SRPSKI JEZIK ‡ kompleksni postupak
Nastavne Sadr`aji programa teme I i II etapa Priprema za (40 ~asova) po~etno ~itawe i pisawe slova. Ciqevi Samostalno usvajawe nepoznatih slova i savla|ivawe ~itawa ({~itavawa) radi saznavawa zna~ewa zapisanih ili slo`enih re~i, a malo kasnije i sadr`aja kra}ih re~enica. Vrste aktivnosti Na~in u obrazovno-vaspitnom i postupak radu ostvarivawa Posmatrawe, razgovor o posmatranom, rad na ilustrovanim slovaricama, de~je crtawe u radnoj svesci uz zapisivawe velikim {tampanim slovima, razli~iti oblici rada uz kori{}ewe uxbenika [ta sve deca znaju, rad u vezi sa zna~ewem re~i ise~enih iz naslova iz {tampe i samostalno ~itawe i shvatawe pisanih poruka. Razgovor, usmeno izlagawe, ilustracija, pismeni radovi.

III etapa Usvajawe i savla(50 ~asova) |ivawe pisawa pisanim slovima, izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog, organizovawe govornih i pismenih ve`bi ({tampanim slovima). IV etapa Usavr{avawe (90 ~asova) logi~kog ~itawa i sticawe potrebne brzine, uvo|ewe u izra`ajno ~itawe, izgra|ivawe de~jeg rukopisa, daqe izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa.

Savla|ivawe Izrada frizova pisawa pisanim ‡ ornamenata, slovima, motori~ke ve`be. usavr{avawe tehnike ~itawa.

Rad na tekstu, razgovor, ilustracija, prepri~avawe, pismeni radovi. Dramatizacija.

Savla|ivawe tehnike i logike ~itawa (izra`ajno ~itawe, ~itawe brzinom normalnog govora). Pravilno, ~itko i uredno pisawe, slu`ewe kwi`evnim jezikom.

Govorne igre inspirisane do`ivqajem pro~itanog, recitovawe, kori{}ewe razli~itih medija, smi{qawe pri~e.

^itawe i rad na tekstu, tematske diskusije, pismeni radovi, ilustracije.

8

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

PLAN NASTAVNIH JEDINICA
Redni broj Redni broj ~asa ~asa po etapi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Uvodni ~as Ovo sam ja Moja porodica Moja igra~ka Moja {kola 2. nedeqa Jezi~ke ve`be 1 Jezi~ke ve`be 2 \a~ka torba Park ‡ igre Na{a u~ionica 3. nedeqa Orijentacija u vremenu Dani u nedeqi Razlikovawe glasova ^ i ] u izgovoru i pisawu Seosko dvori{te i doma}e `ivotiwe Pijaca ‡ jesen 4. nedeqa @ivo ‡ ne`ivo Vo}e ‡ vo}wak Povr}e Restoran (ro|endan) ‡ lepo pona{awe U prodavnici 5. nedeqa Pri~a prema nizu slika Putovawe ‡ saobra}ajna sredstva Ulaznice / karte za pozori{te, bioskop, zoo-vrt, autobus, voz... Igram se sa drugom / loptom Slika iz novina (predmeti) 6. nedeqa Ku}ni qubimci Zanimawa Re~i i izrazi ise~eni iz {tampe (naslov) Zoolo{ki vrt Mogu}i naslovi ‡ Iznena|ewe, Radost, Sre}a, Poklon... 7. nedeqa Komponovawe re~enica sa re~ima ise~enim iz {tampe Pantomima Red re~i u re~enici Bajka Biblioteka (u~lawewe) 8. nedeqa Svemir Suprotnosti Audio-vizuelna sredstva [ta zna~e ove re~i Pri~a sa izostavqenim re~ima I i II ETAPA 1. nedeqa

9

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. 1.

III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em, pi{em; Azbuka ‡ upoznavawe; obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}; friz; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma; friz; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ Mi{, Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). Obrada teksta Na moru ‡ autori; friz; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em, pi{em); Iza svakog imena tajna je skrivena; friz; doma}i zadatak (Pi{em, pi{em). Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em, pi{em); obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}; friz; doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}; friz; doma}i zadatak ‡ friz; brzalica; tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). Druga grupa pisanih slova za ~itawe; friz (Pi{em, pi{em); razbrajalica Eci, peci, pec; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Obrada teksta Mrav ‡ T. Agajev; friz; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez; friz (Pi{em, pi{em); tekst Recept za pekmez ‡ autori; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}; zagonetka; friz; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda); doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. Recitovawe pesme Gozba; tre}a grupa pisanih slova za ~itawe; friz; doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em, pi{em). Obrada teksta Je`i} ‡ T. Agajev; zagonetka je`; friz; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka; friz; doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em, pi{em); narodne izreke Ka`e se… ; zadatak; doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala; friz; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). ^etvrta grupa slova za ~itawe; zadatak; friz (Pi{em, pi{em); obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}; friz; doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad; doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}; friz (Pi{em, pi{em); obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. Tajc; zadatak; friz (Pi{em, pi{em); dopuwalka vuk; ilustrovawe; doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj; zagonetka sat; friz (Pi{em, pi{em); obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}; friz; doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda).

42.

2.

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

50. 51. 52.

10. 11. 12.

53. 54. 55. 56. 57.

13. 14. 15. 16. 17.

58.

18.

59.

19.

10

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 60. 61. 62. 20. 21. 22.

III ETAPA Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a; friz i prva ~etiri friza na slede}oj strani (Pi{em, pi{em). Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari; friz; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda); doma}i zadatak ‡ posledwa ~etiri friza (Pi{em, pi{em). Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. Krotov; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). Recitovawe pesme Bombona; prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em, pi{em). Prva grupa pisanih slova I, [, P, T (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada; zadaci (^udna mi ~uda). Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. Druga grupa pisanih slova A, L, M, V (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. Krotov; zadaci (^udna mi ~uda). Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). Tre}a grupa pisanih slova Z, O, E (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redosledom (^udna mi ~uda). Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta); crtawe (^udna mi ~uda). ^etvrta grupa pisanih slova J, S, ^; rebusi; ispremetana slova (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). Pisana slova koja smo nau~ili; zadaci (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}; zadaci; ilustrovawe (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova G, g, U, u (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}; zadatak (^udna mi ~uda). ^itawe i analiza doma}eg zadatka; Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova N, n, R, r (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova B, b, Q, q (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole; zadaci (^udna mi ~uda). Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova D, d, K, k (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ informativni tekst; oboj dugu (^udna mi ~uda). Govorna ve`ba Nova godina (slika); zadaci; crtawe jelke (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova W, w, C, c (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu; zadaci (^udna mi ~uda). Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori; obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata; dopuwalka; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda).

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

11

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa III ETAPA ~asa po etapi 84. 44. Obrada teksta Au, {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}; zagonetke; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ rebusi (^udna mi ~uda). 85. 45. Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ objasni izreke; zagonetka (^udna mi ~uda). 86. 46. Obrada grupe pisanih slova H, h, @, ` (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti; zadaci (^udna mi ~uda). 87. 47. Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). 88. 48. Obrada grupe pisanih slova ], }, F, f (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). 89. 49. Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez; dopuwalka; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 90. 50. Posledwa grupa pisanih slova \, |, X, x; doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em, pi{em).

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. 1.

IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov; doma}i zadatak. • Uputiti u~enike na stranicu u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. @ABA ^ITA NOVINE Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J. J. Zmaj; doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. Recitovawe pesme @aba ~ita novine sa osnovnim uputstvima za to kako treba izra`ajno recitovati; doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. Re~i sa suprotnim zna~ewem; doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a; doma}i zadatak ‡ dopuwalka. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a; doma}i zadatak. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa; doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. J. Zmaj. Re~i sa sli~nim zna~ewem; doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. Filipova. Izbor iz poezije ‡ J. J. Zmaj. IGRA Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}; doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. Obrada teksta Mati ‡ J. J. Zmaj; doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. Pisawe velikog slova.

92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

103. 104. 105. 106.

13. 14. 15. 16.

12

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

IV ETAPA Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}; doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov; doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}; doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N. Jeremi}; doma}i zadatak. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}; doma}i zadatak. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}; doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}; doma}i zadatak. Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}; doma}i zadatak ‡ osmosmerka. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}; doma}i zadatak. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO, TU DRVO POSADI Obrada teksta Sadi drvo ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj; doma}i zadatak ‡ rebus. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}; doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da sunce tebi pokloni ‡ ilustrovawe. Obrada teksta Vetar seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}; doma}i zadatak. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}; doma}i zadatak ‡ tekst Restorani za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}; doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. Vladesku; doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na tekstu Mali `ivot ‡ D. Radovi}; obrada teksta Ja sam ~udo video; doma}i zadatak. Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor; doma}i zadatak. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. Re~i sa uve}anim zna~ewem; obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. Timotijevi}. Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE

119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

133. 134. 135.

43. 44. 45.

Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}; doma}i zadatak. Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}; doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. J. Zmaj. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}.

13

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 136. 46. 137. 47. 138. 48. 139. 49. 140. 50. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

IV ETAPA Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna; doma}i zadatak. Obrada pesme Slavujak ‡ narodna pesma. Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a; doma}i zadatak. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj; doma}i zadatak. Obrada pesme R|ava {ala ‡ narodna pesma; doma}i zadatak. Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}; doma}i zadatak. Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. Obrada teksta Brodi} ‡ V. Sutejev; doma}i zadatak ‡ (4) prepri~avawe sa promewenim krajem. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e, poslovice, zagonetke, brzalice). PRI^AM TI PRI^U Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a; doma}i zadatak. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}; doma}i zadatak. Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}; doma}i zadatak. Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen; doma}i zadatak. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. TO JE TEK ONAKO Obrada teksta To je tek onako ‡ J. J. Zmaj; doma}i zadatak ‡ pesma Magarac i kwige ‡ M. Barjaktarevi}. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M. Barjaktarevi}. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke). Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. Timotijevi}; doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a); doma}i zadatak. Obrada teksta Rva~i ‡ B. Timotijevi}. Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}.

155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165.

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

^etvrta etapa se sastoji od oko 90 ~asova. Ovde je isplanirano 75 ~asova, a ostalih 15 ~asova u~iteq mo`e iskoristiti za: • ~itawe de~je {tampe • recitovawe • dramatizaciju • razne vrste diktata • dodatni rad na lektiri • ~itawe nau~no-popularnih tekstova i sl.

14

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

[TA SVE DECA ZNAJU
Napomena: Na kraju radnog uxbenika [ta sve deca znaju nalazi se nekoliko praznih strana. Te stranice u~iteq mo`e da iskoristi za dodatne zadatke ili za ~asove koje je sam osmislio. U ovoj etapi u~enici sastavqaju re~enice najpre pomo}u slovarice, a zatim ih zapisuju. Dete, koje po u~iteqevoj proceni ve} zna da pi{e, ne treba prisiqavati da koristi slovaricu. One u~enike koji naro~ito napreduju u savladavawu po~etnog ~itawa i pisawa u~iteq tako|e osloba|a kori{}ewa slovarice.

1. NEDEQA (preporu~uje se da se pi{e flomasterima)
1. UVODNI ^AS U {kolama koje toga dana vr{e prijem prvaka predvi|eno je upoznavawe sa u~enicima i roditeqima. U {kolama u kojima je ovo prvi nastavni ~as toga dana, u~iteq upoznaje svoje u~enike sa prostorijama {kole, na~inom rada i sl. Deo ovog ~asa u~iteq mo`e da realizuje kroz igru, ~itawe neke pesme ili kratke pri~e. ^as bi trebalo da protekne u opu{tenoj i veseloj atmosferi. 2. OVO SAM JA (str. 4‡5) • Upoznavawe sa uxbenikom [ta sve deca znaju ‡ prelistavawe uxbenika, obja{wewe pojedinih znakova i na~ina na koje }e se (i ~ime }e se) pisati i crtati (5 minuta). ^itawe pesme [ta sve deca znaju i kratak razgovor o pesmi (2-3 minuta). Pesma treba da poslu`i za to da deca shvate da su do polaska u {kolu mnogo toga ve} nau~ila, a da }e se u~ewe u {koli samo nastaviti. • U~iteq se ukratko predstavqa: ‡ imenom i prezimenom (nadimkom); (ime zapisuje na tabli velikim {tampanim slovima) ‡ pri~a o tome {ta je najvi{e voleo da radi kada je bio mali ‡ govori u~enicima koga voli ‡ govori o tome {ta voli / zna da radi ‡ nabraja ono {to voli da jede ‡ otkriva im koju boju najvi{e voli… Dakle, u~iteq navodi sve ono {to ga karakteri{e. Wegovo predstavqawe bi trebalo da slu`i za primer (uzor) u~enicima, te o tome mora da vodi ra~una kad odlu~uje o na~inu na koji }e se predstaviti. • U~enici koji to `ele, mogu da pri~aju o sebi. Ako u~iteq oseti da je potrebno, mo`e da im pomogne slede}im pitawima: ‡ Koga voli{? ‡ Da li ima{ brata ili sestru? ‡ Koju igru najvi{e voli{? ‡ S kim se najradije igra{? ‡ Koji ti je omiqeni crtani film / kwiga? ‡ [ta najvi{e voli{ / zna{ da radi{? i sl. • Crtawe sebe (u ogledalu) ‡ [ta sve deca znaju (str. 4). Treba posavetovati u~enike da nacrtaju ne{to po ~emu }emo ih lako prepoznati kada budu crtali sebe u ogledalu. Ukoliko u~iteq ho}e da proveri da li neko ume da ~ita, mo`e zamoliti u~enike za „pomo}“ pri ~itawu zahteva u dnu strane. Pre nego {to zapo~nu crtawe, u~iteq treba da objasni ~emu slu`i prostor u gorwem desnom uglu (prostor za datum). U~enici sa table „prepisuju“ datum.

15

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

• Ako u~enik zna da pi{e, mo`e (ako `eli) da napi{e svoje ime ili ne{to o sebi u prostoru za pisawe pored ogledala. U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno, podsti~e ih osmehom, pitawima, nenametqivim sugestijama…). • U~enici koji to `ele, na kraju ~asa mogu da poka`u pred celim razredom svoj rad i predstave ga pokretom, re~ima, pantomimom… Oni koji su ne{to napisali mogu, ako `ele, to da pro~itaju. 3. MOJA PORODICA (str. 6) • ^as po~iwemo pri~om ili pesmom. Predlog: Jutarwi pozdrav Dobro jutro, tata, ~uj zvowavu sata. Dobro jutro, mama, i tebi i nama. Dobro jutro, seko, uzavri nam mleko. Dobro jutro, bako, ustani polako. Dobro jutro, deda, donesi nam meda. Dobro jutro svima koliko vas ima! Petar Kne`evi} • Podsticajna pitawa: ‡ Ko ~ini porodicu? ‡ S kim u~enik `ivi? ‡ S kojim ~lanom porodice i {ta voli da radi? • U~enici crtaju porodicu unutar rama za sliku po{to „prepi{u“ datum sa table (str. 6). Prvi zahtev mo`e da pro~ita u~enik koji zna da ~ita. Oni koji znaju da pi{u, mogu da napi{u imena ~lanova svoje porodice ili re~enice o svojoj porodici u prostoru za pisawe. U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno, podsti~e ih osmehom, pitawima, nenametqivim sugestijama…). Oni koji to `ele, na kraju ~asa mogu da pro~itaju to {to su napisali. • Doma}i zadatak Pro~itati, a zatim objasniti {ta je to, u stvari, doma}i zadatak. Za slede}i ~as poneti omiqenu igra~ku. 4. MOJA IGRA^KA ‡ ORIJENTACIJA U PROSTORU ‡ GORE, DOLE, LEVO, DESNO (prvi ~as na kojem u~enici samostalno „prepisuju“ naslov s table) • Govorna ve`ba Moja igra~ka (trajawe do 15 minuta) (str. 7) • Na znak u~iteqa u~enici poku{avaju izvesnim ogla{avawem da predstave svoju igra~ku (wen naziv, na~in ogla{avawa…). Na ovom primeru treba objasniti za{to je potrebno da slu{amo jedni druge, da ne govorimo svi uglas, da ne upadamo drugima u re~ i sl.

16

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

• U~enici koji to `ele, mogu pojedina~no da predstavqaju svoje igra~ke. Podsticajna pitawa: ‡ Koji je naziv igra~ke? ‡ Kada su je dobili? ‡ Od koga? ‡ Kako se wom igraju? • Orijentacija u prostoru ‡ gore, dole, levo, desno (do 20 minuta). • U~iteq ispisuje naslov na tabli velikim {tampanim slovima. • U~enici kroz igru pokazuju levo, desno, gore, dole, a zatim uz pomo} u~iteqa pokazuju {ta se na tabli nalazi gore, {ta je dole, {ta je levo, a {ta desno. Svaki od tih izraza u~iteq zapisuje (ili lepi pripremqene natpise) na odgovaraju}e mesto na tabli (Prilog br. 1). • U~enici „prepisuju“ naslov, datum, a zatim i re~i u nazna~ena poqa u uxbeniku. • Sledi crtawe igra~ke na mestu koje je u uxbeniku za to predvi|eno (izme|u ispisanih izraza). • U~iteq obja{wava da crte` treba da bude krupan i da zauzima ceo slobodan prostor, crtaju}i na tabli ne{to jednostavno kao primer (drvo, ku}u i sl.). Va`no je da ne nacrta igra~ku, da ga u~enici ne bi kopirali. U~enici koji znaju i `ele da pi{u, mogu da zapi{u naziv igra~ke ili ne{to o woj unutar prostora za pisawe. Oni koji to `ele, na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali. • U~enik koji ne zavr{i crte` na ~asu, mo`e to da uradi kod ku}e. 5. MOJA [KOLA (str. 8) • ^as se zapo~iwe igrom Na slovo, na slovo, a u~enici treba da imenuju {to vi{e pojmova koji po~iwu zadatim slovom. Sledi upoznavawe sa razrednom slovaricom i imenovawe predmeta sa sli~ica nacrtanih iznad slova kako bi se formirale asocijacije: naziv predmeta na slici ‡ prvi glas tog naziva ‡ slovo ispod sli~ice. U~iteq pokazuje pojedina slova na slovarici, a deca ve`baju wihovo imenovawe (pomo}u asocijacije na sli~icu). • Govorna ve`ba Moja {kola • U~iteq ispisuje naslov na tabli Podsticajna pitawa: ‡ Koje je ime {kole? ‡ Gde se ona nalazi? ‡ Kako izgleda? ‡ Od kojih prostorija se sastoji? ‡ Kako izgleda dvori{te? ‡ Koji deo {kole vam se najvi{e svi|a i za{to? Zatim u~enici otvaraju uxbenik na str. 8, a u~iteq im skre}e pa`wu na levu i desnu marginu i sli~ice sa slovima. Uo~avaju da su sli~ice i slova ista kao na razrednoj slovarici. U~enici ~itaju zahteve. Zatim prepisuju naslov i datum, a onda crtaju {kolu. U~enici koji znaju i `ele da pi{u, mogu da zapi{u ime {kole ili ne{to o woj u prostoru za pisawe. Oni koji to `ele, na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali.

17

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

2. NEDEQA
6. JEZI^KE VE@BE 1 (SLOVO, GLAS, RE^) ‡ PODELA DE^JIH SLOVARICA (str. 9) • Na razrednoj slovarici u~iteq pokazuje slova redom, a u~enici ih u horu imenuju. Zatim u~iteq pokazuje slova na preskok, a u~enici ih izgovaraju (trajawe do 5 minuta). • „^itawe“ slova iz slovarice. U~iteq uvodi decu u „~itawe“ slova. On treba da pravi jasnu razliku izme|u „~itawa“ i imenovawa pojedinih slova. Kod imenovawa, slova se izgovaraju kratko i tvrdo (s prizvukom), a kod „~itawa“ slova, wihovi se glasovi izgovaraju onako kako se ~uju u govoru ‡ meko, bez prizvuka, samo malo produ`eno (trajawe do 5 minuta). • Zatim se prelazi na rad sa de~jim slovaricama. U~iteq tra`i od u~enika da na preskok poka`u neka slova, a da ih zatim vrate u xepi}, na odgovaraju}e mesto. Treba objasniti u~enicima i to da se karton~i}i mawe savijaju ako ih u xepi} vra}aju otpozadi ‡ kao posledwe slovo (trajawe do 5 minuta). • U~enici otvaraju uxbenik na str. 9 i gledaju prvu sliku na kojoj je SIR. Uz pomo} u~iteqa sastavqaju re~ SIR od slova slovarice. Zatim imenuju `ivotiwu sa slike koja stoji ispod (RIS). Od u~enika se tra`i da pomo}u istih slova od kojih je sastavqena re~ SIR, mewaju}i wihov redosled, napi{u re~ RIS. Sledi najava ~asa i ispisivawe naslova IGRE RE^IMA na tabli. Kroz igru u~enici ponovo „pi{u“ re~ SIR, zatim prepisuju naslov, a naposletku re~ SIR u odgovaraju}i prostor ispod slike. Mewaju}i redosled slova, na isti na~in ispisuju re~ RIS. • Slede}e tri slike ‡ OKO, SOK, SOKO ‡ obraditi na isti na~in (u trajawu od 30 minuta). 7. JEZI^KE VE@BE 2 (GLAS, SLOVO, RE^) ‡ 2. ^AS (str. 10) • Razlikovawe „~itawa“ i imenovawa slova (ve`ba sa 6. ~asa). • Otvoriti uxbenik na strani 10. Sledi razgovor o slici na kojoj je prikazan lav koji ri~e. Pitati u~enike {ta izlazi iz lavovih usta. Ako ka`u da je to slovo A, onda tra`iti od u~enika da i oni izgovore to slovo, da bismo videli da li }e i wima iz usta da iza|e slovo A. Na taj na~in dolazimo do obja{wewa da je to {to ~ujemo glas, a kada taj glas zapi{emo odre|enim znakom, onda je to slovo (A ‡ slovo). Da bi nastala re~ potrebna su nam i druga slova. Koja smo sve slova upotrebili da bismo napisali re~ LAV? • Zatra`iti od u~enika da od slova slovarice napi{u svoje ime, kao i da ka`u od kojih je slova sastavqeno wihovo ime i da ga pro~itaju (trajawe 2-3 minuta). • Od u~enika potom tra`iti da od slova slovarice sastave re~ LAV. Pitati ih {ta je to prikazano na slici ispod i koje je boje. Po{to zakqu~imo da je auto PLAV, pita}emo u~enike koje je slovo koje treba dodati re~i LAV i na kom mestu da bismo dobili re~ PLAV. Na isti na~in obraditi i re~ LAVA. U~enici zatim dopuwavaju izostavqena slova u re~ima iz uxbenika. • Do kraja ~asa u~enici sastavqaju re~i od slova slovarice, ~itaju re~i koje su sastavili i imenuju slova koja su im bila potrebna za sastavqawe tih re~i. 8. \A^KA TORBA (str. 11) • Govorna ve`ba ‡ razgovor o slici |a~ke torbe (trajawe do 10 minuta) (str. 11) U~enici imenuju predmete prikazane na slici i „~itaju“ natpise. Sledi razgovor o tome {ta se nalazi u wihovim torbama. Posle zapisivawa naslova pomo}u slova slovarice (i uz pomo} u~iteqa), u~enici prave spisak predmeta iz svoje torbe i prepisuju

18

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

ga na ozna~eno mesto u kwizi. Svako }e raditi prema sopstvenim mogu}nostima! Dopustiti u~enicima da prepi{u re~i sa slike (trajawe do 30 minuta). • U~iteq podsti~e u~enike da ~itaju svoj spisak (u trajawu od 5 minuta). 9. PARK ‡ IGRE (RE^ENICA) ‡ EGZEMPLARNA NASTAVA (str. 12‡13) • Govorna ve`ba na osnovu slike. U okviru ve`be pro~itati nazive sa slike. Tra`iti od u~enika da predlo`e imena dece sa slike (str. 12). Ve`ba treba da traje do 5 minuta. • Pitati u~enike: „[ta rade, na primer, Petar i Ana?“ O~ekivani odgovor bi glasio: „Klackaju se“. U~iteq od slova razredne slovarice pi{e: PETAR I ANA SE KLACKAJU. To je re~enica. [ta je ono {to stoji na kraju re~enice? Na kraju re~enice pi{emo TA^KU. U~enici prvo prepisuju tu re~enicu, a zatim od slova slovarice sastavqaju re~i (quqa{ka, tobogan), pa ih prepisuju. Onda ~itaju napisane re~enice, a zatim crtaju (trajawe do 40 minuta). 10. NA[A U^IONICA (str. 14) • Govorna ve`ba pomo}u slike (str. 14). Na kraju govorne ve`be u~enici sastavqaju izostavqene re~i od slova slovarice i prepisuju ih u odgovaraju}a poqa (trajawe do 15 minuta). • U~enici samostalno (ili uz pomo} u~iteqa) sastavqaju re~enice o svojoj u~ionici ili o u~ionici sa slike i upisuju ih u odgovaraju}i prostor. • Sledi ~itawe re~enica.

3. NEDEQA
11. ORIJENTACIJA U VREMENU ‡ JU^E, DANAS, SUTRA, PREKOSUTRA (str. 15) • Govorna ve`ba sa nizom slika (str. 15). Pitati u~enike {ta rade ujutru, u podne i uve~e. Zatim sa wima uraditi vremensku lentu (PREKJU^E, JU^E, DANAS, SUTRA, PREKOSUTRA). Pitati u~enike o tome {ta su i kada radili, a zatim ih uputiti na samostalan rad ‡ neka najpre napi{u re~enice o tome {ta rade ujutru, {ta u podne, a {ta uve~e, a potom neka crtaju. • ^itawe zapisanih re~enica. 12. DANI U NEDEQI (str. 16) Razgovor zapo~eti pitawima: ‡ Koji je danas dan? ‡ Koji je dan bio ju~e? ‡ Koji }e dan biti sutra? (nadovezati se na prethodnu nastavnu jedinicu ‡ Kada se {ta dogodilo) Sledi ~itawe / slu{awe i kratak razgovor o pesmi Nedeqa. (Predlog: Ako u~iteq mo`e da nabavi tu ili drugu pesmu o danima u nedeqi koja se peva, mo`e je iskoristiti.) U~iteq zatim ~etvorici de~aka treba da podeli kartone na kojima su ispisani nazivi dana u nedeqi ‡ ponedeqak, utorak, ~etvrtak, petak (re~i mu{kog roda), a trima devoj~icama natpise sa preostalim danima ‡ sreda, subota, nedeqa (re~i `enskog roda). Prilikom drugog ~itawa / slu{awa pesme, zadatak u~enika bi}e da iza|u i stanu ispred odeqewa kada se u pesmi pomenu nazivi dana u nedeqi koji su ispisani na kartonima koji su im dodeqeni. Kartone sa nazivima dana u~enici treba da dr`e ispred sebe, tako da ih svi mogu pro~itati.

19

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Dani se re|aju zdesna nalevo, po~ev od ponedeqka. U~iteq treba da napravi razmak izme|u subote i nedeqe i ostalih dana. Sledi razgovor i obja{wewe za to za{to su dani razmaknuti jedan od drugog, kao i za to za{to su napisani razli~itim bojama. U~enici, uz u~iteqevu pomo}, lepe natpise na tablu jedan ispod drugog (u trajawu od 15 do 20 minuta). Sledi pisawe naslova Dani u nedeqi. U~enici prepisuju naslov i nazive dana u nedeqi na odgovaraju}e mesto u uxbeniku. Nakon toga pomo}u slovarice sastavqaju re~enice o svom omiqenom danu u nedeqi (u trajawu od 25 do 30 minuta). Doma}i zadatak: Nacrtaj ne{to {to obi~no radi{ tog dana. 13. RAZLIKOVAWE GLASOVA ^ I ] U GOVORU I PISAWU (OGLA[AVAWE @IVOTIWA) (str. 17) ^as }emo po~eti tako {to }emo pitati u~enike da li znaju kako se neke `ivotiwe ogla{avaju. U~enici imitiraju ogla{avawe `ivotiwa po izboru (trajawe 2-3 minuta). Zatim otvaraju uxbenik (str. 17). Pita}emo ih da li znaju kako se ogla{avaju `ivotiwe sa slika (onomatopejom). U~enici zatim od slova slovarice dovr{avaju re~enice: ‡ Cvr~ak cvr~i. ‡ Petao kukuri~e. ‡ Golub gu~e. ‡ Koza meke}e. ‡ @aba kreke}e. ‡ Sviwa grok}e. Sledi samostalno (ili uz eventualnu u~iteqevu pomo}) sastavqawe i prepisivawe re~enica o me~ki i }urki. U~enici ~itaju re~enice. Na kraju ~asa mo`e se organizovati igra u kojoj }e u~enici odabrati `ivotiwe i imitirati ih pokretom i onomatopejom. 14. SEOSKO DVORI[TE I DOMA]E @IVOTIWE (str. 18‡19) Govorna ve`ba na osnovu slike (str. 18). ^itawe i obja{wewe napisanih re~i. ^itawe pesme Vile, D. Eri}a. Ispisivawe naslova Doma}e `ivotiwe. Samostalan rad u~enika ‡ sastavqawe i pisawe re~enica o doma}im `ivotiwama. ‡ Koju doma}u `ivotiwu najvi{e voli{? ‡ Za{to? ‡ Gde si je video/videla? ‡ [ta zna{ o woj? Crtawe doma}ih `ivotiwa. 15. PIJACA ‡ JESEN (str. 20) ^itawe pesme Hvala ‡ J. J. Zmaja (uxbenik, str. 20). Govorna ve`ba na osnovu slike. ^itawe i obja{wewe natpisa sa slike. Ukr{tenica U~enici se prvi put sre}u sa ukr{tenicom, te je potrebno objasniti im kako se ona popuwava.

20

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Predlog: U~iteq na tabli crta ukr{tenicu. Prvu re~ (JABUKA) zajedni~ki sastavqaju od slova razredne slovarice. Zatim je u~iteq ispisuje u ukr{tenici na tabli, a u~enici to prepisuju. Ostale re~i u~enici samostalno sastavqaju od slova slovarice, a potom ih prepisuju. Objasniti za{to je kona~no re{ewe JESEN. Sledi sastavqawe re~enica o jesewim plodovima. ^itawe re~enica.

4. NEDEQA
16. @IVO ‡ NE@IVO (str. 21) ^itawe pesme Hvala sa prethodnog ~asa i uo~avawe velikih i malih slova. U~iteq okre}e slova slovarice jedno po jedno, pa upore|uje malo i veliko slovo. Na tabli zapisuje ona slova kod kojih je malo slovo razli~ito od velikog (A, a; B, b; \, |; E, e; J, j; R, r; ], }; U, u; F, f). U~enici okre}u slova svojih slovarica. Otvaraju stranu 21. U~iteq im skre}e pa`wu na margine na kojima se nalaze mala i velika slova. Najava ~asa: @ivo i ne`ivo ‡ u~iteq obja{wava da }e se odsad na po~etku naslova i svake re~enice uvek pisati veliko slovo. U~iteq daje uputstva za re{avawe navedenog tipa rebusa. Analiza rebusa luk (biqka) i luk (predmet). U~enici samo zapisuju re{ewa tih rebusa, a ono {to je zadato za crtawe i druga dva rebusa uradi}e za doma}i zadatak. Sledi kratak razgovor o tome {ta je `ivo, a {ta nije `ivo, a zatim crtawe i pisawe. 17. VO]E ‡ VO]WAK (str. 22‡23) (jabuka, jagoda, gro`|e i banana) • Govorna ve`ba na osnovu slike Vo}wak (u trajawu do 10 minuta). • Razgovor o svakom pojedina~nom vo}u uo~enom na slici. • Posebno naglasiti razlog zbog kojeg u ovom vo}waku na slici nema banane (zato {to banana ne raste u na{em kraju). • Na primeru {qive u~iteq obja{wava u~enicima kako da zapi{u re~enice o toj vo}ki. Zajedno sa u~enicima smisliti najvi{e tri jednostavne i kratke re~enice i zapisati ih na tabli. U~enici ove re~enice ne prepisuju. (Npr: [qiva je qubi~asta. Od we se pravi xem. Volim da jedem {qive.) • U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. • Na kraju ~asa nekoliko u~enika bi trebalo da pro~ita svoje re~enice. • Doma}i zadatak: (str. 23) nacrtati i zapisati sastojke za vo}nu salatu (ko to zna i `eli). 18. POVR]E (str. 24‡27) ^itawe i kratak razgovor o pesmi sa strane 24. Popuwavawe ukr{tenice (videti ~as 15). Kratak razgovor o povr}u na sli~an na~in kao i tokom prethodnog ~asa na kojem je tema bila vo}e (sve tri aktivnosti bi trebalo da traju 15 minuta). U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice o povr}u, a onda ih ~itaju. Doma}i zadatak: crtawe povr}a i zapisivawe re~enica.

21

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

19. RESTORAN (RO\ENDAN) ‡ LEPO PONA[AWE (str. 28‡29) Pevawe pesme Danas nam je divan dan. Govorna ve`ba na osnovu slike. Zapisivawe zadatih re~i na odgovaraju}a mesta u obla~i}ima. Razgovor o lepom pona{awu i re~ima koje tom prilikom koristimo. U~enici samostalno sastavqaju re~enice o lepom pona{awu, zatim ~itaju re~enice i re{avaju tajne poruke. 20. U PRODAVNICI (STR. 30‡31) Govorna ve`ba na osnovu slike, sa osvrtom na zdravu hranu. Podsta}i u~enike na to da ka`u koje se namirnice koriste u wihovoj porodici (trajawe oko 10 minuta). U~enici ~itaju natpise. Sastavqawe spiska za kupovinu. Sledi crtawe.

5. NEDEQA
21. PRI^A PREMA NIZU SLIKA ‡ 3 SLIKE (str. 32‡33) Govorna ve`ba na osnovu niza slika. Podsta}i u~enike na to da za svaku sliku smisle bar po jednu re~enicu. U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice, a naposletku ~itaju pri~u. 22. PUTOVAWE ‡ SAOBRA]AJNA SREDSTVA (str. 34‡35) ^itawe/slu{awe pesme Semafor. Govorna ve`ba na osnovu slike; ~itawe natpisa. Imenovawe preostalih prevoznih sredstava sa slike. Zapisivawe izostavqenih naziva. Re{avawe rebusa. Obja{wewe postupka u re{avawu rebusa voz (zajedno treba da traje oko 20 minuta). U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice o putovawima i prevoznim sredstvima, a onda ih ~itaju. Doma}i zadatak ‡ crtawe onoga {to predstavqa re{ewe rebusa. 23. ULAZNICE / KARTE ZA POZORI[TE, BIOSKOP, ZOO-VRT, AUTOBUS, VOZ… (str. 36) Pozvati se na prethodni ~as ‡ Saobra}ajna sredstva. Uporediti putovawe automobilom i autobusom (vozom, avionom…) da bi u~enici shvatili da nam je za putovawe tim prevoznim sredstvima potrebna karta. ‡ U kojim jo{ situacijama koristimo karte/ulaznice? Ispisivawe naslova ‡ Ulaznice i karte. Prona}i prilog br. 1. Prepoznati koja karta/ulaznica ~emu slu`i. Objasniti u~enicima kako da razdvoje karte. Sledi igra u parovima Kobajagi putujemo ili idemo u bioskop… Nekoliko parova treba da odigra igru pred celim odeqewem (trajawe do 20 minuta).

22

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

U~iteq daje u~enicima uputstva za re{avawe osmosmerke, a onda je zajedni~ki re{avaju. Smi{qawe izgleda i crtawe jedne ulaznice. Doma}i zadatak ‡ prona}i i zalepiti jednu kartu/ulaznicu. 24. IGRAM SE SA DRUGOM/LOPTOM (str. 37) ^as po~eti pesmom Dugme slu`i kaputu (Bukvar, Kreativni centar, str. 72). Kratak razgovor o pesmi, sa osvrtom na to ~emu {ta slu`i. Na str. 37 uporediti „trake“ (`iva bi}a i predmete). Tra`iti od u~enika da objasne u ~emu je razlika. ^itawe re~enica ‡ Igram se sa drugovima. Igram se sa psom. Odnosno ‡ Igram se igra~kama. Uporediti te re~enice i objasniti razliku me|u wima, a zatim objasniti u~enicima kako da pravilno upotrebqavaju predlog S/SA u usmenom i pismenom izra`avawu. Zapisivawe naslova ‡ Igramo se. Za svaku sli~icu u~enici treba usmeno da sastave odgovaraju}e re~enice (u trajawu od oko 20 minuta). U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice, a onda ih ~itaju. 25. SLIKA IZ NOVINA (PREDMETI) (str. 38‡39) Na po~etku ~asa u~enike uputiti u to da u narednih nekoliko dana treba da zapisuju na 50. strani obave{tewa i natpise koje pro~itaju u svojoj okolini. Primeri de~jih radova

23

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Za ovaj ~as u~iteq priprema sli~ice ise~ene iz novina i ~asopisa na kojima su predstavqeni razni predmeti. Slike treba da budu velike, jasne, precizne, lepe, a da je ono {to je na wima predstavqeno ‡ u~enicima poznato. U~enici dobijaju zadatak da smisle i zapi{u re~enice o slici koju su dobili. Pre nego {to po~nu da pi{u, nekoliko u~enika treba da ispri~a: ‡ kako izgleda to {to je predstavqeno na slici ‡ ~emu to slu`i ‡ kako i kada se koristi. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice, a onda ih ~itaju.

6. NEDEQA
26. KU]NI QUBIMCI (str. 40‡41) Govorna ve`ba o ku}nim qubimcima ‡ o onim koje u~enici ve} imaju ili o onim koje bi `eleli da imaju. Re{avawe zagonetki. Pisawe naslova ‡ Ku}ni qubimci. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u, a onda to ~itaju. Sledi crtawe ku}nog qubimca. Doma}i zadatak. 27. ZANIMAWA (str. 42‡43) ^as po~iwemo kratkim razgovorom o tome kojim se zanimawima bave roditeqi (ro|aci, kom{ije, prijateqi) u~enika. Analiza sli~ica iz uxbenika sa strana 42, 43 ‡ Ko su i {ta rade qudi sa slika? Zapisivawe naslova ‡ Zanimawa. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice, a onda ih ~itaju. Zatim, prema sopstvenom izboru, crtaju i/ili pi{u o tome {ta bi `eleli da budu kad porastu, a onda to ~itaju.

24

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

28. RE^I I IZRAZI ISE^ENI IZ [TAMPE (NASLOV) (str. 44‡45) Primeri de~jih radova

Za ovaj ~as u~iteq priprema re~i ise~ene iz novina i ~asopisa. U~iteq bira imenice koje su deci poznate i interesantne. Svaki u~enik dobija razli~itu imenicu i zadatak da proba da je pro~ita. U~iteq proverava da li je svaki u~enik razumeo re~ koju je pro~itao, a zatim nekoliko wih smisli dve-tri re~enice ili kra}u pri~u u vezi sa dobijenim pojmom. Sledi individualno smi{qawe i zapisivawe re~enica. ^itawe re~enica.

25

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

29. ZOOLO[KI VRT (str. 46‡47) Kratak razgovor o tome ko je bio u zoolo{kom vrtu i {ta je tamo video… Na str. 44 posmatramo sliku zoolo{kog vrta iz kojeg su neke `ivotiwe „pobegle“. Upu}ujemo u~enike na prilog br. 2 u kojem se nalaze sli~ice `ivotiwa koje treba da zalepe na odgovaraju}a mesta (tj. smeste u odgovaraju}i kavez). U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u, a onda to ~itaju. Sledi samostalan rad na povezivawu naziva (delova `ivotiwa). 30. MOGU]I NASLOVI ‡ IZNENA\EWE, RADOST, SRE]A, POKLON… (str. 48‡49) Govorna ve`ba pomo}u slike. U~enici prvi put sami smi{qaju naslov svoje pri~e i zapisuju ga. Sledi pisawe pri~e, ~itawe te pri~e i crtawe. Posle toga je na redu pronala`ewe skrivene re~i.

7. NEDEQA
31. KOMPONOVAWE RE^ENICA SA RE^IMA ISE^ENIM IZ [TAMPE (str. 50‡51) Primeri de~jih radova

26

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Za ovaj ~as u~iteq treba da pripremi re~i/delove re~enica koje su ise~ene iz ~asopisa i novina, a odabrane tako da samo u re~enicama mogu da imaju pun smisao. Re~i/delovi re~enica treba da budu poznati deci, jasno napisani }irili~nim slovima i to raznim fontovima. U~iteq pokazuje u~enicima re~ „Poklon“ (napisanu velikim po~etnim slovom). Kroz razgovor u~iteq navodi u~enike na zakqu~ak da je to re~. ^emu slu`e re~i? (Re~i slu`e za sastavqawe re~enica.) Hajde da re~ „Poklon“ smestimo u jednu re~enicu. Budu}i da je re~ „Poklon“ napisana velikim po~etnim slovom, treba navesti u~enike da zakqu~e da }emo tako napisanu re~ smestiti na po~etak re~enice. U~iteq lepi re~ „Poklon“ na tablu, a zatim navodi u~enike na to da treba da sastave re~enicu ‡ Poklon je zanimqiv. Zatim u~iteq ponovo pokazuje re~ „poklon“ ‡ ovog puta napisanu malim slovima. Analizirati re~ „poklon“ na sli~an na~in kao i prethodnu re~, a onda je postaviti na kraj re~enice ‡ Volim kada dobijem poklon. U~enicima se ponovo pokazuje re~ „poklon“, tako|e napisana malim slovima. Analizirati je na sli~an na~in kao i prethodne re~i, pa je postaviti u sredinu re~enice: Taj poklon me je najvi{e obradovao. (Kompletno obja{wewe treba da traje 10 minuta.) Str. 48 ‡ ~itawe re~enica i konstatovawe da su iste kao na tabli. Zakqu~iti da re~ „poklon“ izgleda kao da je iz novina. Danas }emo se igrati i sme{tati re~i iz novina u re~enice. Pisawe naslova ‡ Igramo se re~ima. U~iteq deli u~enicima re~i (pri izboru vodi ra~una o mogu}nostima i osobenostima svakog u~enika), a oni samostalno sastavqaju re~enice. U~enik koji zavr{i zadatak iz kutije }e, uz pomo} u~iteqa (nenametqivom sugestijom), birati re~i i sastavqati nove re~enice, te }e ih pro~itati. 32. PANTOMIMA / PRO^ITAO SAM (str. 52) ^as po~iwemo tako {to u~enici ~itaju ono {to su proteklih dana zapisivali na str. 50. Kada pro~itaju natpis, u~iteq tra`i od wih da objasne gde su ga videli, {ta taj natpis zna~i itd. (trajawe najvi{e 15 minuta). Drugi deo ~asa ‡ PANTOMIMA U~iteq obja{wava {ta je to pantomima i kako se ona igra (tako {to jedan u~enik dobije listi} sa re~enicom, pro~ita je u sebi i izvede zapisanu radwu pred celim odeqewem. Ostali u~enici poga|aju {ta je to {to on radi). U~iteq treba da pripremi onoliko ceduqa koliko u~enika ima u odeqewu. Na svakoj ceduqi napisano je {ta dete treba da opona{a. Pri izboru svake ceduqe u~iteq treba da vodi ra~una o te`ini re~enice koju dete treba da pro~ita, kao i o te`ini radwe koju treba da izvede. U~enik treba samostalno da pro~ita re~enicu i izvede radwu pantomimom pred odeqewem. Ostali u~enici poga|aju ono {to on izvodi. Ukoliko dete ne mo`e da se sna|e samo, u~iteq mu poma`e ohrabruju}i ga. Pripremite listi}e sa slede}im re~enicama (Prilozi 2a i 2b). 33. RED RE^I U RE^ENICI (str. 53) Ponavqawe: ‡ veliko slovo se pi{e na po~etku re~enice ‡ ta~ka se pi{e na kraju re~enice.

27

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Red re~i u re~enici U~iteq na tri primera pokazuje u~enicima kako se pravilno raspore|uju re~i u re~enici. Primer: U~iteq obja{wava u~enicima da je dunuo vetar i pome{ao re~i u re~enicama. Zadatak je da se re~i ponovo pravilno rasporede. Stoga izvodi tri u~enika. Svaki izvla~i po jednu ceduqu. Wihov zadatak je da pro~itaju re~ koju su dobili, a zatim da poku{aju da sastave re~enicu tako {to }e se pravilno pore|ati. U~enici treba zajedno da pro~itaju re~enicu. Preostale dve re~enice treba obraditi na isti na~in. ‡ P~ele prave med. ‡ Meda se sladi medom. ‡ P~ele ~uvaju med u ko{nici. U~enici otvaraju uxbenik (str. 53) i pi{u naslov ‡ Red re~i u re~enici, a zatim dobijaju zadatak da re~i (iz u~eni~kog priloga 3) pravilno rasporede i zalepe na predvi|eno mesto i tako dobiju re~enice. U~enici ~itaju re~enice. Zatim dobijaju zadatak da u nizovima re~i prona|u pravilno napisane re~i ‡ kru{ka, ~okolada. 34. BAJKA (str. 54‡55) Govorna ve`ba na osnovu slike. Razgovarati o slede}em: ‡ kako bajke po~iwu (Bio jednom jedan…) ‡ o likovima iz bajki ‡ o mestima na kojima se pri~a odvija ‡ o wihovoj omiqenoj bajci ‡ o tome ko im je ~itao/pri~ao bajke. Sledi ~itawe natpisa i imenovawe ostalih pojmova sa slike. U~enici usmeno obja{wavaju svoje asocijacije na odre|ene pojmove iz bajki. Npr. Vuk je/pojeo Crvenkapu/gladan/opasan… ‡ Kraq… ‡ Kraqica… ‡ Princeza… ‡ Princ… ‡ Zmaj/a`daja… ‡ Iza sedam brda… Zapisivawe naslova ‡ Bajke. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice, a onda ih ~itaju. Na kraju se bavimo ilustrovawem. 35. BIBLIOTEKA (U^LAWEWE) (str. 56‡57) Ovaj ~as bi bilo po`eqno pripremiti ranije (~lanske karte za biblioteku) i organizovati ga u {kolskoj biblioteci, ako za to u {koli ima uslova. Po dolasku u biblioteku u~enici se upoznaju sa bibliotekarom. Sledi kratko upoznavawe sa na~inom rada u biblioteci. U~enici ~itaju natpise s polica, kao i naslove pojedinih kwiga. Upore|ivawe slike iz uxbenika (str. 56) sa pravom bibliotekom.

28

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

U~enici ~itaju natpise iz uxbenika i re{avaju zagonetke iz kwige. Pisawe naslova ‡ U biblioteci. Rad u uxbeniku (str. 57); u~enici ~itaju ono {to su napisali. Na kraju ~asa u~enici dobijaju ~lanske karte i iznajmquju kwigu koja je primerena wihovom uzrastu. Ako nema uslova da se ~as organizuje u biblioteci, ~as organizovati kao govornu ve`bu pomo}u slike.

8. NEDEQA
36. SVEMIR (str. 58‡59) Govorna ve`ba na osnovu slike. (U~enike navesti da razmi{qaju o zadatku koji }e pisati ‡ Zami{qeno putovawe u svemir.) ^itawe onoga {to je napisano. Obja{wewe zna~ewa nepoznate re~i (lansirati) i razgovor o tome {ta je re~nik i ~emu on slu`i. ^itawe zanimqivosti. Samostalan rad na pisawu kratke pri~e o zami{qenom putovawu u svemir i ~itawe pri~a. Re{avawe zadatka u raketi. 37. SUPROTNOSTI (str. 60‡61) Na primerima iz u~ionice tra`iti od u~enika da prona|u neke suprotnosti (deca ‡ de~ak/devoj~ica; kosa ‡ duga~ka/kratka, svetla/tamna; gore/dole i sl.). Izvo|ewe govorne ve`be na osnovu slike, sa akcentom na prikazanim suprotnostima. Sledi ~itawe i obja{wewe pesme Razlika. Samostalan rad u~enika (str. 61). 38. AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA (str. 62‡63) Govorna ve`ba na osnovu slike. ^itawe natpisa. Akcenat se stavqa na to koje od prikazanih aparata u~enici naj~e{}e koriste, koje najvi{e vole da koriste i za{to. Ako za to postoji mogu}nost u {koli, bilo bi po`eqno da u~iteq neke od aparata donese na ~as i poka`e kako rade. Samostalan rad u~enika (str. 63). ^itawe radova koje su napisali u~enici. 39. [TA ZNA^E OVE RE^I (str. 64‡65) U~enici ~itaju re~i i ukratko obja{wavaju wihovo zna~ewe (str. 64). Dobijaju zadatak da samostalno pro~itaju re~i, napi{u wihovo zna~ewe i nacrtaju to {to one ozna~avaju. U~iteq podsti~e u~enike i nenametqivo poma`e onima kojima je pomo} potrebna. ^itawe radova koje su napisali u~enici.

29

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

40. PRI^A SA IZOSTAVQENIM RE^IMA ‡ NALEPNICE (str. 66‡67) Ponavqawe: ‡ pisawe velikog slova na po~etku re~enice ‡ pisawe ta~ke na kraju re~enice ‡ redosled re~i u re~enici. U~enici treba da poku{aju da pro~itaju pri~u. Ustanovi}e da neke re~i nedostaju. Prona}i }emo ih u prilogu za u~enike br. 4. Ponovo ~itamo re~enice, pronalazimo odgovaraju}u re~ iz priloga i lepimo je na predvi|eno mesto. ^itamo pri~u jo{ jedanput, a zatim u~enici samostalno ~itaju pitawa i odgovaraju na wih. Podsta}i u~enike na to da odgovore na pitawa punom re~enicom. Na jednom primeru treba objasniti {ta to zna~i odgovoriti punom re~enicom. ^itawe odgovora koje su dali u~enici. Samostalan rad u~enika (str. 67), a zatim ~itawe.

30

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. 1.

III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em, pi{em; Azbuka ‡ upoznavawe; obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}; friz; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Upoznavawe s novim uxbenicima ‡ Pi{em, pi{em i ^udna mi ~uda (boja, simbol). • U~enike upu}ujemo na uxbenik Pi{em, pi{em ‡ uz obja{wewe da }e u wemu pisati penkalom. • ^itawe Azbuke. (Sve tri aktivnosti treba da traju do 10 minuta.) • Upoznavawe s radom u uxbeniku ^udna mi ~uda. Objasniti u~enicima na koji }e na~in birati i raditi diferencirane zadatke i frizove (tokom rada sa u~enicima koristiti re~ {are). U ovom uxbeniku u~enici }e pisati flomasterima. • ^itawe teksta P~ele (~ita}e nekoliko u~enika); kratak razgovor o tekstu. • Rad na frizovima. • Rad na diferenciranim zadacima. Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma; friz; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ Mi{, Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). • ^itawe pesme Kuca ka`e; razgovor; obja{wewe simbola za re~nik. • Rad na frizovima. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Na moru ‡ autori; friz; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Na moru; razgovor. • Rad na frizovima. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak. Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em, pi{em); Iza svakog imena tajna je skrivena; friz (^udna mi ~uda); doma}i zadatak (Pi{em, pi{em). • U~enicima obja{wavamo da }emo po~eti sa upoznavawem pisanih slova tako {to }emo ih najpre samo ~itati. • ^itawe prve grupe pisanih slova, upore|ivawe sa {tampanim slovima. • ^itawe re~i napisanih pisanim slovima. (Sve treba da traje do 20 minuta.) • Razgovor o imenima i ~itawe (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima. • Samostalan rad na zadatku; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak. Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em, pi{em); obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}; friz; doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe re~enica. • Samostalan rad na zadatku. • Rad na frizovima. (Sve treba da traje do 15 minuta.)

42.

2.

43.

3.

44.

4.

45.

5.

31

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi

III ETAPA • ^itawe teksta Sanovnik; razgovor. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ frizovi.

46.

6.

Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}; friz; doma}i zadatak ‡ friz; brzalica; tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Zavrzlama; razgovor. • Rad na frizovima. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ tekst Bekstvo i frizovi. Druga grupa pisanih slova za ~itawe; friz (Pi{em, pi{em); razbrajalica Eci, peci, pec; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). • ^itawe druge grupe pisanih slova, upore|ivawe sa {tampanim slovima. • ^itawe tekstova [iri, {iri i Igra u parku ‡ napisanih pisanim slovima. • Rad na frizu. (Sve treba da traje oko 15 minuta.) • ^itawe razbrajalice Eci, peci, pec (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Za doma}i zadatak ‡ frizovi. Obrada teksta Mrav ‡ T. Agajev; friz; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Mrav; razgovor. • Rad na frizu. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez; friz (Pi{em, pi{em); tekst Recept za pekmez ‡ autori; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Pekmez, napisanog pisanim slovima. • Samostalan rad na zadatku. • Rad na frizovima (Pi{em, pi{em). (Sve treba da traje oko 15 minuta.) • ^itawe teksta Recept za pekmez. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}; zagonetka; friz; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda); doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. • ^itawe pesme Gozba; razgovor. • Zagonetka. • Rad na frizovima. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. Recitovawe pesme Gozba; tre}a grupa pisanih slova za ~itawe; friz; doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em, pi{em). • Recitovawe pesme Gozba. • ^itawe tre}e grupe pisanih slova, upore|ivawe sa {tampanim slovima.

47.

7.

48.

8.

49.

9.

50.

10.

51.

11.

32

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi

III ETAPA • ^itawe teksta Lopta. • Rad na frizovima. • Doma}i zadatak ‡ re{avawe zagonetke.

52.

12.

Obrada teksta Je`i} ‡ T. Agajev; zagonetka je`i}; friz; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. • ^itawe teksta Je`i}; razgovor. • Zagonetka. • Rad na frizovima. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ tekst Je`. Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka; friz; doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em, pi{em); narodne izreke Ka`e se… ; doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • ^itawe izreka napisanih pisanim slovima. • Rad na frizovima. • Doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke (Pi{em, pi{em). (Sve treba da traje do 15 minuta.) • ^itawe i obja{wewe izreka (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala; friz; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Te`ak zadatak; razgovor o tekstu (prilikom razgovora napraviti poseban osvrt na {aqivost u tekstu). • Rad na frizovima. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. ^etvrta grupa slova za ~itawe; zadatak; friz (Pi{em, pi{em); obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}; friz; doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe posledwe grupe pisanih slova, upore|ivawe sa {tampanim slovima. • ^itawe teksta Zima, napisanog pisanim slovima. • Samostalan rad na zadatku. • Rad na frizovima (Pi{em, pi{em). (Sve treba da traje do 30 minuta.) • ^itawe teksta Pada sneg; razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). • Zagonetka. • Rad na frizovima. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad; doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Nezgoda; razgovor o tekstu. • Usmeno prepri~avawe (uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq). • Zajedni~ko prepri~avawe i ispisivawe teksta na tabli/grafo-foliji. • Prepisivawe prepri~anog teksta. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima.

53.

13.

54.

14.

55.

15.

56.

16.

33

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 57. 17.

III ETAPA Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}; friz (Pi{em, pi{em); obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Svet, napisanog pisanim slovima. • ^itawe imena napisanih pisanim slovima. • Rad na frizovima (Pi{em, pi{em). (Sve treba da traje do 15 minuta.) • ^itawe teksta Cve}ar; razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. Tajc; zadatak; friz (Pi{em, pi{em); dopuwalka vuk; ilustrovawe; doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Vuk, napisanog pisanim slovima. • Samostalan rad na zadatku. • Rad na frizovima (Pi{em, pi{em). (Sve treba da traje oko 30 minuta.) • ^itawe dopuwalke vuk i dopuwavawe; ilustrovawe (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ J. J. Zmaj; zagonetka ‡ sat; friz (Pi{em, pi{em); obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}; friz; doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Mali brata, napisanog pisanim slovima. • Zagonetka. • Rad na frizovima (Pi{em, pi{em). (Sve treba da traje oko 25 minuta.) • Razgovor o satovima sa slike (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Sat mla|eg brata; razgovor. • Rad na frizovima. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Slon i mi{; razgovor o tekstu. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a; friz i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em, pi{em). • ^itawe teksta Koliko je pet i jedan, napisanog pisanim slovima. • Rad na frizovima (str. 16) i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em, pi{em). Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari; friz; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda); doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (Pi{em, pi{em). • ^itawe teksta Lisica pred sudom; razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (str. 17).

58.

18.

59.

19.

60.

20.

61.

21.

62.

22.

34

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 63. 23.

III ETAPA Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. Krotov; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Kaktus koji ra|a bombone; razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu Bombona napamet, ilustrovati je. Recitovawe pesme Bombona; prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em, pi{em). • Recitovawe pesme Bombona. • Prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em, pi{em). • Objasniti u~enicima da smo ve} nau~ili da pi{emo ozna~ena mala pisana slova crtaju}i {are. Od danas po~iwemo stvarno da pi{emo pisanim slovima. • ^itawe napisanih re~i. • Pisawe ozna~enih re~i. • Pisawe re~enica i re~i (str. 19); ~itawe re~enica. Prva grupa pisanih slova I, [, P, T (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada; rad na zadacima (^udna mi ~uda). • Obrada prve grupe pisanih slova I, [, P, T (Pi{em, pi{em). • Pisawe slova, re~i i re~enica. • ^itawe re~enica. • Doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada (^udna mi ~uda). Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. • Govorna ve`ba na osnovu niza slika. • Samostalan rad na pisawu pri~e. • ^itawe pri~a. Druga grupa pisanih slova A, L, M, V (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. Krotov; zadaci (^udna mi ~uda). • Obrada druge grupe pisanih slova A, L, M, V (Pi{em, pi{em). • Pisawe slova, re~i i re~enica. • ^itawe re~enica. • Doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i (^udna mi ~uda). Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Moderan Sne{ko; razgovor o tekstu. • Rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). Tre}a grupa pisanih slova Z, O, E (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). • Obrada tre}e grupe pisanih slova Z, O, E (Pi{em, pi{em). • Pisawe slova, re~i i re~enica. • ^itawe re~enica. • Doma}i zadatak ‡ prepisati re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda).

64.

24.

65.

25.

66.

26.

67.

27.

68.

28.

69.

29.

35

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 70. 30.

III ETAPA Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta); crtawe (^udna mi ~uda). • Govorna ve`ba ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi razne vrste rukavica: vunene, ko`ne, gumene, svilene, ~ipkane, hirur{ke, golmanske… • Zajedni~ko opisivawe rukavica (najboqe je da to budu zimske rukavice). • Pisawe sastava. • Prepisivawe. • ^itawe. • Ilustrovawe. ^etvrta grupa pisanih slova J, S, ^; rebusi; ispremetana slova (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ re{avawe ukr{tenice (^udna mi ~uda). • Obrada ~etvrte grupe pisanih slova J, S, ^ (Pi{em, pi{em). • Pisawe slova, re~i i re~enica. • ^itawe re~enica. • Re{avawe rebusa. • Doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). Pisana slova koja smo nau~ili; zadaci (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). • Pisana slova koja smo nau~ili… • ^itawe i prepisivawe teksta Ma~e Maza. • Samostalan rad na zadacima (Pi{em, pi{em). • Doma}i zadatak ‡ oboj mi{a (^udna mi ~uda). Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}; zadaci; ilustrovawe (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Poledica; razgovor o tekstu. • Rad na zadatku. • ^itawe odgovora. • Ilustrovawe teksta u pet slika. Obrada grupe pisanih slova G, g, U, u (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}; zadatak (^udna mi ~uda). • Obrada grupe pisanih slova G, g, U, u (Pi{em, pi{em). • Pisawe slova i re~i. • Prepisivawe teksta. • Doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe (^udna mi ~uda). ^itawe i analiza doma}eg zadatka; Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Putovawe (prvi doma}i zadatak). • Jezi~ka igra (^udna mi ~uda) ‡ na kraju ~asa ili za doma}i zadatak, prema odluci u~iteqa. Obrada grupe pisanih slova N, n, R, r (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Obrada grupe pisanih slova N, n, R, r (Pi{em, pi{em). • Pisawe slova i re~i.

71.

31.

72.

32.

73.

33.

74.

34.

75.

35.

76.

36.

36

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi

III ETAPA • Prepisivawe teksta. • Rebus. • Doma}i zadatak ‡ tekst More (^udna mi ~uda).

77.

37.

Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Hleb; razgovor o tekstu. • Dopuwavawe re~enica ([ta ko radi). • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Zagonetka. Obrada grupe pisanih slova B, b, Q, q (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole; zadaci (^udna mi ~uda). • Obrada grupe pisanih slova B, b, Q, q (Pi{em, pi{em). • Pisawe slova i re~i. • Re{avawe rebusa u naslovu teksta. • Prepisivawe teksta. • Samostalan rad na zadatku; ~itawe odgovora. • Doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla (^udna mi ~uda). Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Lav i mi{; razgovor o tekstu. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta pomo}u slika. Obrada grupe pisanih slova D, d, K, k (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ informativni tekst; oboj dugu (^udna mi ~uda). • Obrada grupe pisanih slova D, d, K, k (Pi{em, pi{em). • Pisawe slova i re~i. • Prepisivawe teksta. • Zagonetka. • Jezi~ka igra. • Doma}i zadatak ‡ Dugine boje (^udna mi ~uda). Govorna ve`ba Nova godina (slika); zadaci; crtawe jelke (^udna mi ~uda). • Govorna ve`ba na osnovu slike Nova godina (^udna mi ~uda). • Rad na zadacima. • ^itawe. Obrada grupe pisanih slova W, w, C, c (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu; zadaci (^udna mi ~uda). • Obrada grupe pisanih slova W, w, C, c (Pi{em, pi{em). • Pisawe slova i re~i. • Prepisivawe teksta. • Zanimqivost ‡ obja{wewe. • Doma}i zadatak ‡ tekst Beograd (^udna mi ~uda).

78.

38.

79.

39.

80.

40.

81.

41.

82.

42.

37

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 83. 43.

III ETAPA Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori; obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata; dopuwalka; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Razgovor o Bo`i}u. • ^itawe informativnog teksta Bo`i}; razgovor o tekstu. • ^itawe pesme Bo`i} {tapom bata; razgovor o pesmi. • Dopuwalka. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. Obrada teksta Au, {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}; zagonetke; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ re{avawe rebusa (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Au, {to je {kola zgodna; razgovor o tekstu. • Zagonetke. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ rebusi. Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ objasni izreke; zagonetka (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Cvr~ak i mrav; razgovor o tekstu. • Ne{to za radoznale. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ objasni narodne izreke i re{i zagonetku. Obrada grupe pisanih slova H, h, @, ` (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti; zadaci (^udna mi ~uda). • Obrada grupe pisanih slova H, h, @, ` (Pi{em, pi{em). • Pisawe slova i re~i. • Prepisivawe teksta. • ^itawe informativnog teksta Da li zna{ (po`eqno je pro~itati tekst pre prepisivawa). • Doma}i zadatak ‡ pri~a na osnovu slika: Zimske TV vesti; zadaci (^udna mi ~uda). Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a; rad na diferenciranim zadacima; doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Sveti Sava i |aci; razgovor o tekstu. • Slavna li~nost. • Zanimqivost. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak. Obrada grupe pisanih slova ], }, F, f (Pi{em, pi{em); doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). • Obrada grupe pisanih slova ], }, F, f (Pi{em, pi{em). • Pisawe slova i re~i. • Prepisivawe teksta. • Doma}i zadatak ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda).

84.

44.

85.

45.

86.

46.

87.

47.

88.

48.

38

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 89. 49.

III ETAPA Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez; dopuwalka; rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Nema za ma~ke {kole; razgovor o tekstu. • Dopuwalka. • Rad na diferenciranim zadacima; ~itawe u~eni~kih radova. Posledwa pisana slova \, |, X, x; doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em, pi{em). • Obrada grupe pisanih slova \, |, X, x (Pi{em, pi{em). • Pisawe slova i re~i. • Prepisivawe teksta. • Ilustrovawe. • Doma}i zadatak ‡ Nau~io sam pisana slova.

90.

50.

Obavezni tekstovi za prvi razred, predvi|eni Planom i programom. Napomena: Ve}ina tekstova ima diferencirane zadatke, ali ima i izuzetaka. Tokom ove etape po~iwemo sa kori{}ewem sveske. Prilikom crtawa „{ara“, u~enicima uvek treba naglasiti od kog slova ili re~i „crtamo {aru“. Na taj na~in se, prema kompleksnom postupku, usvajaju prva pisana slova. U priru~niku bi trebalo prepravqati sva odgovaraju}a slova u pisana (po~ev{i od 65. ~asa, pa sve do 90. ~asa).

39

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. 1.

IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov; doma}i zadatak. • Upoznavawe sa novim uxbenikom, na~inom rada i na~inom kori{}ewa sveske. Objasniti u~enicima koji im znak govori da odgovor treba da napi{u u svesci. • Uputiti u~enike na stranicu 4 u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape (u narednim scenarijima, umesto kompletne strukture obrade teksta, koristi}emo izraz ~itawe i rad na tekstu). U~iteq mo`e da koristi i neki drugi model obrade teksta ukoliko `eli. Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati. • emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (str. 3) • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza, plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalan stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak

@ABA ^ITA NOVINE
92. 2. Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J. J. Zmaj; doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ kratka govorna ve`ba na osnovu slike kioska s novinama. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Objasniti pojmove pesma i stih. Recitovawe pesme @aba ~ita novine; doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. • U~enici recituju pesmu. • U~iteq treba da pohvali sve u~enike kako su dobro nau~ili pesmu napamet. • Sledi razgovor o tome {ta zna~i lepo i izra`ajno recitovati. • Recitovawe ‡ ve`be recitovawa prema uputstvima u uxbeniku. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vuku i zecu (kakve su te `ivotiwe u prirodi). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Objasniti pojmove pri~a i mesto radwe. Re~i sa suprotnim zna~ewem; doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. • Prona}i u u~ionici me|u predmetima ili decom odre|ene suprotnosti, odnosno re~i sa suprotnim zna~ewem. Na primer kroz igru ‡ ja stojim ‡ vi sedite; ja `murim ‡ vi gledate; ja sam napoqu ‡ vi ste unutra i sl.

93.

3.

94.

4.

95.

5.

40

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi

IV ETAPA • Rad na zadacima iz uxbenika. • Doma}i zadatak.

96.

6.

Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a; doma}i zadatak ‡ dopuwalka. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ na{e omiqene boje. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Objasniti pojam glavni lik. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta u~enici znaju o zecu. Unutar obrisa zeca upisati {to vi{e re~i koje asociraju na zeca (duge u{i, brz, {argarepa i sli~no). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Objasniti pojam strofa. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke odeqenske anegdote kada neko nije poslu{ao savet u~iteqice. Voditi ra~una o tome da anegdota ima {aqiv prizvuk. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a; doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pojmu mudar. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Obja{wewe pojma vreme radwe. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa; doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. J. Zmaj. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor na temu: Da li ti se desilo da bi tokom ~asa vi{e voleo da radi{ ne{to drugo umesto da u~i{? [ta? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. J. Zmaj. Re~i sa sli~nim zna~ewem; doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. Filipova. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ rebusi ku}a i dom uz obja{wewe da su to re~i koje se razli~ito pi{u, a isto zna~e. • Rad na zadacima u uxbeniku. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. Izbor iz poezije ‡ J. J. Zmaj Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe, dramatizacija, prepri~avawe, izra`ajno ~itawe i sl. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • Pro~itati dve do tri pesme J. J. Zmaja (po izboru u~iteqa). • Objasniti {ta to zna~i biti slavna li~nost i za{to je J. J. Zmaj slavna li~nost.

97.

7.

98.

8.

99.

9.

100.

10.

101.

11.

102.

12.

41

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi

IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama uz obja{wewe da je J. J. Zmaj naj~e{}e pisao o deci, `ivotiwama i o prirodi. Grupisawe pesama prema temi.

IGRA
103. 13. Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}; doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ odigrati sa u~enicima wihovu omiqenu igru. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o pozori{tu i wihovom iskustvu s pozori{tem. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Napomena: Dramatizacija se mo`e izvesti na slede}em ~asu, po `eqi u~iteqa. Obrada teksta Mati ‡ J. J. Zmaj; doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome ko se o u~enicima u porodici najvi{e brine i kako oni to prepoznaju, ose}aju i do`ivqavaju. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. Pisawe velikog slova • ^itawe i razgovor o tekstu. • Uo~iti da su neka velika slova napisana razli~itim bojama. Analizirati re~i koje su napisane velikim slovom u boji. • Postavqawe pravila: Veliko slovo pi{emo… (pro~itati iz uxbenika). • Rad na zadacima iz uxbenika. • Doma}i zadatak u~iteq bira prema sastavu i sklonostima odeqewa. Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}; doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome u kojim ku}nim poslovima u~enici u~estvuju i koje predmete koriste pri radu. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov; doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. Napomena: Zahtev u predvi|enom tekstu spada u kategoriju te`ih. Stoga u~enicima treba dati detaqno uputstvo i pomo}i im u radu. • U~enici dobijaju zadatak da poku{aju da u sebi pro~itaju tekst i nekoliko puta, ako je to potrebno, bez dopisivawa izostavqenih slova. • Voditi kratak razgovor o tekstu kako bi se utvrdilo da li su u~enici razumeli o ~emu se u tekstu govori. • ^itawe teksta naglas (mogu ~itati u~enici koji se dobrovoqno jave, po mogu}stvu oni koji ve} znaju da ~itaju).

104.

14.

105.

15.

106.

16.

107.

17.

108.

18.

42

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi • • • • 109. 19.

IV ETAPA Dopisivawe izostavqenih slova. ^itawe teksta. Rad na zadacima iz uxbenika. Doma}i zadatak.

Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}; doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as po~eti nekom {alom (u~iteq ili u~enici). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak na temu ‡ Bilo mi je sme{no. ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Bilo mi je sme{no (drugi doma}i zadatak). • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. Treba ih podsticati pitawima: • Da li vam se rad svi|a? • [ta vam se posebno dopalo? • [ta vam je bilo sme{no? i sl. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N Jeremi}; doma}i zadatak. • ^itawe i razgovor o tekstu. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. • Postavqawe pravila i ~itawe. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}; doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ sa u~enicima voditi razgovor o tome kojih se zanimawa oni igraju. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}; doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome za koje su poslove oni jo{ mali, a za koje su dovoqno veliki i da li je ta podela uvek pravedna. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}; doma}i zadatak. • ^itawe i razgovor o tekstu. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. • Postavqawe pravila i ~itawe. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. • Doma}i zadatak.

110.

20.

111.

21.

112.

22.

113.

23.

114.

24.

43

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 115. 25.

IV ETAPA Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ [ta to zna~i biti radoznao? Kada su deca stra{no radoznala? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}; doma}i zadatak ‡ osmosmerka. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome kojoj osobi u~enici najvi{e veruju i za{to. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}; doma}i zadatak. • ^itawe i razgovor o tekstu. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. • Postavqawe pravila i ~itawe. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe, dramatizacija, prepri~avawe, izra`ajno ~itawe i sl. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • Pro~itati nekoliko pesama Desanke Maksimovi} (po izboru u~iteqa). • Ponoviti to {ta zna~i biti slavna li~nost i objasniti za{to je Desanka Maksimovi} slavna li~nost. • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. • Korelacija sa muzi~kom kulturom ‡ ako je u~iteq u mogu}nosti, pesma U gostima mo`e se i otpevati.

116.

26.

117.

27.

118.

28.

GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO, TU DRVO POSADI
119. 29. Obrada teksta Sadi drvo ‡ J. J. Zmaj; doma}i zadatak ‡ rebus. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ Koje je tvoje omiqeno drvo? • ^itawe i rad na tekstu. • ^itawe uputstva za pisawe sastava. • Pisawe sastava. • ^itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}; doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da Sunce tebi pokloni (ilustracija) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke; razgovor o prole}u. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak.

120.

30.

44

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 121. 31.

IV ETAPA Obrada teksta Vetar Seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vetrovima. Kada je vetar lo{ (oluja, lomi grane…), a kada dobar (pre~i{}ava vazduh, seje semenke biqaka…)? • ^itawe i rad na tekstu. • Davawe naslova strofama (pesni~kim slikama) i ilustrovawe. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}; doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta sve mo`e da bude naopa~ke (prona}i {to vi{e re~i sa suprotnim zna~ewem). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}; doma}i zadatak ‡ tekst Restoran za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta zna~i pomo}i nekome i da li su se u~enici nekad na{li u situaciji da mogu nekome da pomognu. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}; doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pro~itati nekoliko u~eni~kih radova (doma}i zadatak sa prethodnog ~asa). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. Vladesku; doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije u kojoj je u~enik uporno tvrdio: „Nisam ja kriv!“ • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Jedan moj nesta{luk (tre}i doma}i zadatak). • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pitati u~enike kako se zovu kwige koje su „~itali kad su bili mali“, u kojima ima vi{e slika nego teksta. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Ilustrovawe. Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na pesmi Mali `ivot ‡ D. Radovi}; obrada teksta Ja sam ~udo video; doma}i zadatak.

122.

32.

123.

33.

124.

34.

125.

35.

126.

36.

127.

37.

128.

38.

45

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi

IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~itawe pesme Mali `ivot i razgovor o re~ima sa umawenim zna~ewem (to su re~i koje ozna~avaju ne{to umaweno). Prona}i primere iz neposredne okoline (imena i premeti, nazivi biqaka…). • Rad na zadatku iz uxbenika; ~itawe odgovora; izvo|ewe zakqu~ka. • ^itawe teksta Ja sam ~udo video i rad na wemu. • Doma}i zadatak.

129.

39.

Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor; doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ usmeno prepri~avawe pri~e Senica i drvo (ukratko). • ^itawe i rad na tekstu. • Rad na zadatku (zaokru`i sve ono {to bi ptica mogla da upotrebi kada pravi gnezdo). • Usmeno prepri~avawe teksta. • Smi{qawe kraja teksta (samostalan rad u~enika). • ^itawe u~eni~kih radova. • ^itawe zanimqivosti iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o omiqenim temama za crtawe (koje materijale i boje najvi{e vole da koriste). • Kako bismo mogli da nazovemo svesku (ili blok) koji bi nam slu`io samo za crtawe? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Ilustrovawe. Re~i sa uve}anim zna~ewem; obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. Timotijevi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re~i sa umawenim zna~ewem ‡ ponavqawe (nekoliko primera). • Prona}i i pro~itati re~i sa umawenim zna~ewem iz uxbenika (ku}ica, pti~ica, juna~i}, ran~i}). • Analizirati primere pojedina~no i do}i do re~i sa uve}anim zna~ewem. • Prona}i primere iz neposredne okoline. • Izvo|ewe zakqu~ka. • Rad na zadatku (re~i iz ran~ine). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe, dramatizacija, prepri~avawe, izra`ajno ~itawe i sl. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • Pro~itati nekoliko pesama Mom~ila Te{i}a (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima.

130.

40.

131.

41.

132.

42.

46

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi

IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. • Korelacija sa likovnom kulturom i matematikom (brojawe).

PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE
133. 43. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}; doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podse}awe na to u kojim su sve tekstovima, tj. situacijama, `ivotiwe jedna drugoj pomagale. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}; doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. J. Zmaj. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke (pu`). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pozori{tu (pitati u~enike da li su nekada bili u pozori{tu, kakvi su im utisci o predstavi i sl.). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe teksta po ulogama. Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna; doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome kako se u~enici ose}aju kad ih neko hvali za ne{to {to su uradili i da li misle da su te pohvale uvek iskrene. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Slavujak ‡ narodna pesma. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pticama koje su videli i za koje su ~uli. Pitati u~enike, na primer ‡ Koje od tih ptica lepo pevaju i kada? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a; doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije kada su u~enici u odeqewu ne{to radili zajedno ili jedno drugom pomagali (kitili jelku, pravili Sne{ka, ukra{avali pano, ukra{avali u~ionicu…). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj; doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • Za{to je va`no imati druga? • Kako se sti~e drug? • Kako sa~uvati druga? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak.

134.

44.

135.

45.

136.

46.

137.

47.

138.

48.

139.

49.

47

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 140. 50.

IV ETAPA Obrada teksta R|ava {ala ‡ narodna pesma; doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ po~eti primerima u~enika o tome kako su se i kada su se s nekim na{alili. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}; doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • [ta su basne, o ~emu govore i koje smo basne dosad ve} ~itali? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dva jarca (akcenat staviti na sva|u i nerazumevawe i na to kako se sve zbog sva|e zavr{ilo). • ^itawe teksta. • Kratak razgovor o stripu. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Brodi} ‡ V. Sutejev; doma}i zadatak ‡ (4) tema ‡ prepri~avawe sa promewenim krajem. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dve koze (akcenat je na saradwi i dogovoru i na tome kako se to odrazilo na re{ewe problema). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Ponoviti re~i sa umawenim zna~ewem. • Doma}i zadatak. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (~etvrti doma}i zadatak). • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. Treba ih podsticati pitawima: - Da li vam se rad svi|a? - [ta vam se posebno dopalo? - [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq na tabli treba da nacrta jednu veliku jabuku i podeli je napola. U jednoj polovini zapisuje predloge u~enika u vezi s tim kakva sve jabuka mo`e da bude, a u drugoj ‡ sa kim bi je u~enici podelili. • ^itawe teksta. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e, poslovice, zagonetke, brzalice) • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom, po`eqno je u~enicima objasniti pojam narodnog stvarala{tva i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju.

141.

51.

142.

52.

143.

53.

144.

54.

145.

55.

146.

56.

48

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi

IV ETAPA

PRI^AM TI PRI^U
147. 57. Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a; doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podsetiti se pro~itane narodne {aqive pri~e. • ^itawe teksta. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}; doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ zbog obimnosti teksta po`eqno je da u~iteq smisli {to kra}u emocionalno-intelektualnu pripremu. • ^itawe teksta U~iteq. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (pozori{te); kratak razgovor o pozori{tu. • ^itawe teksta. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Dramatizacija. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq treba da zapo~ne re~enicu: „Imam predlog…“, a u~enici treba da je dopuwavaju sopstvenim predlozima. • ^itawe teksta ‡ prilikom prvog (u~iteqevog) ~itawa u~enici usmeno dopuwavaju strofe. • Samostalno ~itawe i pismeno dopuwavawe strofa. • Rad na zadacima. • ^itawe u~eni~kih odgovora. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}; doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ poga|alica ‡ Koje su to pri~e koje po~iwu sa „Bio jednom…“, a da se u wima govori o prin~evima, princezama, a`dajama…? Koje su bajke u~enicima omiqene? • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome da li se u~enicima nekad dogodilo ne{to ~udno (a ako je mogu}e, da je bilo lepo/pozitivno). • ^itawe teksta. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe u~eni~kih odgovora. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen; doma}i zadatak.

148.

58.

149.

59.

150.

60.

151.

61.

152.

62.

153.

63.

49

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi

IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ tra`iti od u~enika da opi{u pravu, pravcatu princezu. Na osnovu ~ega se princeza prepoznaje na prvi pogled? • ^itawe teksta. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Nau~ili smo… • Doma}i zadatak.

154.

64.

Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe, dramatizacija, prepri~avawe, izra`ajno ~itawe i sl. Smatramo da na ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • Pro~itati nekoliko pesama Grigora Viteza (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima. • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima.

TO JE TEK ONAKO
155. 65. Obrada teksta To je tek onako ‡ J. J. Zmaj; doma}i zadatak ‡ tekst Magarac i kwige ‡ M. Barjaktarevi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici ~itaju spisak pro~itanih kwiga i pri~a (uxbenik, str. 4). • ^itawe teksta. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Doma}i zadatak. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M. Barjaktarevi}. • Setiti se pravila o lepom i izra`ajnom recitovawu. • Pojedina~no recitovawe. • Analiza recitovawa. Napomena: Za slede}i ~as predvi|eni su informativni tekstovi o igra~kama. Od u~enika mo`ete tra`iti da za slede}i ~as donesu neku neobi~nu, zabavnu, zanimqivu … igra~ku (ne mora da bude wihova omiqena, ve} to mo`e da bude i neka stara igra~ka wihovih roditeqa/baka/deka). U~iteq za taj ~as mo`e, ako je u mogu}nosti, da nabavi neke od igra~aka o kojima se govori u tekstovima. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici pokazuju igra~ke koje su doneli i o wima govore sve {to znaju. • ^itawe tekstova i razgovor. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. Timotijevi}; doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io.

156.

66.

157.

67.

158.

68.

50

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi

IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o de~jim strahovima (o tome ~ega se sve deca boje, {ta rade kad se upla{e, koga naj~e{}e zovu u pomo}). • ^itawe teksta i analiza slika. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Doma}i zadatak.

159.

69.

^itawe i analiza doma}eg zadatka. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (peti doma}i zadatak). • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom, podsetiti se pojma narodno stvarala{tvo i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju. • Objasniti kako su nastale uspavanke i {aqive pesme, kada su se i za{to su se pevale (samo kao razgovor, bez definisawa). Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi i poka`e/pro~ita u~enicima uputstvo sa bilo kog proizvoda (instant supa, puding, ~aj, vitaminski napici…). • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. • ^itawe u~eni~kih odgovora. Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as mo`emo po~eti postavqawem raznih {aqivih pitawa u~enicima, npr: ‡ Za{to ti ima{ kovrxavu, a ja ravnu kosu? ‡ Za{to ti ima{ plave o~i, a ja braon? ‡ Za{to danas pada ki{a / za{to je sun~an dan? • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a); doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ za ovaj ~as u~iteq mo`e da pripremi jednu ili nekoliko razli~itih enciklopedija. Voditi razgovor o tome ~emu enciklopedija slu`i, kao i da li ih u~enici koriste. • ^itawe tekstova i razgovor. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. • ^itawe u~eni~kih sastava. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Rva~i ‡ B. Timotijevi}.

160.

70.

161.

71.

162.

72.

163.

73.

164.

74.

51

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi

IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o sportovima kojima se u~enici bave, koji su im poznati… • ^itawe teksta i razgovor. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali.

165.

75.

Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor po~eti naslovom pesme [ta je na kraju i tra`iti od u~enika odgovor. • ^itawe teksta i razgovor. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika i ilustrovawe. • ^itawe u~eni~kih odgovora.

52

Prilog 1

Prilog 2a

Umivam se. [e}kam se. Plivam. Pewem se na drvo. Berem cve}e i miri{em ga. [etam psa. Igram {kolice. Igram lasti{. Izvodim penal. Bri{em tablu. Perem zube ~etkicom. Vozim bicikl. Vozim rolere. Skijam. Pravim Sne{ka Beli}a. Grudvam se. Zakucavam ekser ~eki}em. Pijem vreo ~aj. Fotografi{em.

Prilog 2b

Igram igricu na kompjuteru. Mazim ma~ku. Pletem drugarici pletenicu. Jedem bananu. Su{im kosu fenom. Seckam nokte makazicama. Lepim sli~ice u album. ^itam kwigu. Tu{iram se. Razgovaram telefonom.

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE Za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku u prvom razredu osnovne {kole prvo izdawe

autori Zorica Stojanovi} Zorica Vukajlovi} recenzenti prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet, Beograd Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“ Vr{ac Sne`ana Ili}, profesor razredne nastave u O[ „U`i~ka republika“, Novi Beograd lektor Milica Rogi} redaktor Violeta Babi} likovni urednik Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd tel. / faks: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 urednik Slavica Markovi} za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} {tampa Branmil tira` 2.000 copyright © Kreativni centar, 2008

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 371.3::003.344-028.31(035) СТОЈАНОВИЋ, Зорица Приручник за учитеље за наставу почетног читања и писања по комплексном поступку у првом разреду основне школе : уз уџбенички комплет: Шта све деца знају; Чуда ми чуда; Пишем, пишем; Причам ти причу / [Зорица Стојановић, Зорица Вукајловић]. – 1. изд. – Београд : Креативни центар, 2008 (Београд : Бранмил). – 52 стр. : илустр. ; 30 cm Податак о аутору преузет из колофона. – Тираж 2.000. – Напомене и библиографске референце уз текст. ISBN 978-86-7781-635-3 1. Вукајловић, Зорица [аутор] a) Читање – Почетна настава – Методика – Приручници b) Писање – Почетна настава – Методика – Приручници COBISS.SR-ID 149715212