WWW.EPRAVO.

BA

ISTORIJSKI RAZVOJ FINANSIJA
Danas ne postoje čvrsti dokazi o prvim pojavama finansija, ali kroz literaturu se moţe zaključiti da svi istraţivači ovog pojma, vrijeme pojave vezuju za razvoj novca, tj.robnonovčane privrede.Tada dolazi do prvih duţničko-povjerilačkih odnosa, pojave kredita, kamata, pojave drţave i prava kao posebnog fenomena. Grčki filozofi Ksenofon i Aristotel su u svojim radovima koristili izraz »finansijski poslovi«.Ksenofon je proučavao drţavne prihode i rashode, dok je Aristotel više proučavao stvaranje robova po principu ne plaćanja obaveza.U to doba prema pisanju Aristotela kamata je bila nedoličan i nečastan prihod, a poreska obaveza se rasporeĎivala prema ekonomskoj moći poreskog obveznika. Rimski pisci Tacit i Ciceron, su koristili finansijske izraze u proučavanju drţavnog sistema prihoda zasnovanog na porezima, kao i sistemu rashoda kao načinu očuvanja drţave. Za Ibn Halduna se veţe poznata misao ‫٭‬drţava počiva na dva stuba-dobroj vojsci i dobrim finansijama‫٭‬ U Evropi,tog doba, finansije se kao pojam susreću kod poznatog vjerskog filozofa Tome Akvinskog.

VRSTE FINANSIJA
Dva su osnovna oblika finansija:  MONETARNE  JAVNE FINANSIJE Poslovni svijet finansija, koje se bave praćenjem procesa poslovanja ( prihoda, rashoda,troškova,kapitala,obaveza i sredstava) sve se više naziva POSLOVNE FINANSIJE. MONETARNE FINANSIJE se javljaju kad se govori o pitanjima finansija pojedinca, fizičkih lica, privatno-pravnih ili javno pravnih lica. Monetarne finansije se bave i pitanjima novca,kredita banaka i berzi sa drţavnog interesa.Znaci,pitanja novcai institucija novca,raznih oblika duţničko povjerilačkih odnosa, prihoda i rashoda pomenutih lica su pitanja monetarnih finansija.

Pod pojmom JAVNIH FINASIJA podrazumjevamo finansijske aktivnosti, pojave, odnose,institucije vezane za pribavljanje i trošenje finansijskih i nefinansijskih sredstava koje obavlja drţava ili drţavni organi za svoje potrebe. Metod obavljanja javnih finansija zavisi od društveno političkog ureĎenja. Javne finansije imaju dvije osnovne oblasti:  Oblast javnih prihoda  Oblast javnih rashoda Javne finansije moraju zadovoljiti 3 osnovna aspekta:    Ekonomski Socijalni i Politički 1

WWW.EPRAVO.BA

POJAM FINANSIJA
Jedna od značajnih naučnih disciplina su finansije koje se u suštini bave izučavanjem: pojmova, kriterija i institucija vezanim za novac, kredite, banke, berze i druge finansijske institucije. Finansije se bave proučavanjem kategorija:    Prihoda i rashoda drţavnih organa Prihoda i rashoda pravnih lica Prihoda i rashoda fizičkih lica

Finansije - riječ staroslavenskog porjekla ‫٭‬finis‫٭‬- kraj nekog posla. Razvojem društva ova riječ finis dobiva formu ‫٭‬finire‫ ٭‬ili ‫٭‬finare‫ ٭‬kao zvaničan prestanak obaveze na osnovu sudskih ili pravosnaţnih presuda- rješenja. Pojavom robnonovčane razmjene riječ finare prelazi u riječ ‫٭‬finatio‫ ٭‬suma za plaćenje. Finansija nema bez novca.Iako se poslovi mogu obavljati i sistemom kompenzacije, razmjene i sl., ipak sve transakcije na kraju imaju za rezultat novac. Kao obračunsku vrijednost i kao efektivu.

FINANSIJSKA POLITIKA
Finansijsku politiku treba shvatiti kao jednu od politika koju je moguće voditi u sistemu ekonomske politike. Finansijska politika bi u suštini predstavljala,moguće optimalno rješenje u voĎenju strategije u upravljanju elementima i institucijama koje čine finansije.Za finansijsku politiku se moţe reći da je izraz primjenjene nauke o finansijama u svakom konkretnom slučaju u praksi. VoĎenjem finansijske politike, pravna i fizička lica, drţavni organi i druge organizacije, pokušavaju ostvariti svoj ekonomski cilj. Svoju finansijsku politiku drţava vodi i usmjerava mogućim zakonskim rješenjima vezanim za prikupljanje prihoda, ali i za raspored prihoda, što se u praksi tretira kao pokriće rashoda. Pravna lica svoju finansijsku politiku vodi tako da u okviru zakonskih mogućnosti rješenja obezbjede moguće novčane tokove koji ce biti u dozvoljenom prostoru MeĎunarodnih računovodstvenih standarda, podpomognuti odlukama i pravilnicima ka jedinstvenom cilju pozitivnog ili pozitivnijeg rezultata. Danas se najviše koristi pojam monetarne i fiskalne politike kao oblika finansijske politike sa makro aspekta, dok se finansijska politika kod pravnih lica koristi kao sastavni dio poslovne politike pravnog lica.

2

WWW.EPRAVO.BA Društvo u cjelini bi trebalo da projektuje svoj cilj, a potom da kreira politiku kojom taj cilj zeli da ostvari.Uspješna finansijska politika treba da da i svoj rezultat koji se priznaje kao pozitivan finansijski rezultat ili pozitivniji. Finansijska politika bi trebala da se zasniva na ekonomskoj logici.U budućnosti se moze očekivati da će sa sve više u praksi primjenjivati u mogućim rješenjima koje je rjesenje logično.Tako ce se i u sudskoj praksi cjeniti ono sto je logicno a ne sto je po zakonu.Tako npr. mi mozemo imati pravo na potrazivanje od 100.000 – ali nema ekonomske logike da to i naplatimo jer toliko imovine duţnik nema pa je logično da kaznu i potrazivanje uskladimo sa mogućom manjom naplativosti. Nije logicno da sutra cijenimo u praksi, finansijsko pravo na zateznu kamatu, ako znamo da ni glavnicu nemamo od koga naplatiti.

Kada govorimo o finansijskoj politici tada prije svega mislimo na monetarnu i fiskalnu politiku. MONETARNU POLITIKU mozemo definisati kao kreaciju kojom se usmjerava regulisanje novčane mase u pravcu postizanja zacrtanih ekonomskih ciljeva .Od ciljeva ekonomske politike zavisit ce i ciljevi monetarne politike . Monetarne politike razlicitih drzava se razlikuju shodno svom drzavnom uredjenju.Centralna banka u svakoj drzavi je ta koja vodi i kreira monetarnu politiku. Monetarna politika ima svoje instrumente koji regulišu kvalitet i kvantitet mjera koje poduzima centralna banka. U kvantitativne mjere spadaju: 1. ekonomska – diskontna politika 2. politika otvorenog trzista 3. politika obaveznih rezervi U kvalitativne mjere spadaju: 1. regulisanje vlastitog ucesca potrosaca 2. primjenu razlicite kamatne stope za pojedine vrste kredita i utvrĎivanje različitih rokova povrata kredita ili dr. oblika obaveza

Kvantitativne mjere se u literaturi nazivaju jos i selektivne mjere jer se primjenjuju selektivno od vremena do vremena ili od slucaja do slucaja.

FISKALNA POLITIKA treba da ponudi odgovore na pitanja vezana za aktivnosti koristenja fiskalnih instrumenata kao sto su: porezi i drugi javni prihodi, javni rashodi i drugi oblici javnog duga koji uticu na zaposljavanje , socijalno bezbjedonosno i politicko stanje, kao i privredni rast u cjelini.

3

a svi ostali oblici su surogati bez obzira da li bili predstavljeni u formi plemenitih metala ili hartija od vrijednosti.Papirni novac je znak vrijednosti samo ukoliko predstavlja kolicine zlata koji su. Taj princip podrazumjeva uslov konkurencije na trzistu.kao i kolicine svih ostalih roba. novac.MARKS: Papirni novac je znak zlata ili novcani znak. pod uslovom da cijena bude postignuta. 4 . surogati novca. zlato i srebro. mjenice i dr. a stoga i drustveni monopol. AKTIVNO TRZISTE podrazumjeva ucesce 3 ili vise ucesnika na razlicitim stranama ponude i traznje. čekovi. stvaranja prihoda i rashoda. Za novac se moze reci da je specifican oblik robe ( sui generis ).WWW. Njegov se odnos prema robnim vrijednostima sastojao samo u tome sto on simbolicki konkretno predstavlja one iste kolicine zlata u kojima su robne vrijednosti idejno izrazene. danas se govori o aktivnom i pasivnom trzistu. Istorijski posmatrano.Pored te. Razvojem funkcije ponude i traznje .MARKS: Sada kada je. K. Kad je sam proces trampe ( proizvod za proizvod ) postao preuzak da primi sav visak proizvoda te zadovolji i one koji nisu proizvoĎaci nego samo potrosaci. K. PASIVNO TRZISTE je kupoprodajni odnos izmedju 2 lica ( kupca i prodavca ) bez konkurencije. S njima se u pravilu trguje po posebnoj proceduri uz uporedivost kurseva ( meĎusobnog odnosa ). pa brzo njih mjenjaju drugi metali.kolicine vrijednosti. srastao s prirodnim oblikom te specificne robe postaje ova novcanom robom. RAZVOJ I VRSTE Novac je opste sredstvo razmjene dobara u postupku ponude i traznje.EPRAVO. funkciju novca brzo preuzimaju plemeniti metali. papirni novac. I u jednom i u drugom slucaju su ispunjeni uslovi za razmjenu i funkciju novca. NOVAC I NOVČANI SISTEM – POJAM.tj.Valute su gotov novac u obiku papirnih novcanica ili kovanog novca u zemlji koja nije zemlja porjekla novca. da u okviru robnog svijeta igra ulogu opsteg ekvivalenta.Razvojem trzista nije zlato i srebro moglo zadovoljit potrebe razmjene. Danas se moze govoriti o papirnom novcu kao najmasovnijem obliku u cijelom svijetu. da ima svoju vrijednost i upotrebnu vrijednost.BA Drzava fiskalnim opterecenjima ili fiskalnim rasterecenjima usmjerava razvoj ili prelijevanje ekonomske koristi iz jedne grane djelatnosti u drugu prema zacrtanim makro vizijama razvoja drustva u cjelini. Ona dobiva specificnu drustvenu funkciju.s drustvenog gledista . tada je bilo neminovno da dolazi vrijeme opšteg ekvivalenta razmjene tj. *VALUTA je efektivni novac odreĎene drzave. funkcija novca se razvila i u funkciji regulisanja duznicko povjerilackih odnosa. oblik opšteg ekvivalenta.

To znači da početnu cijenu na trţištu roba uvijek odreĎuje ponuĎać a ne traţilac.WWW. mjesto gdje se to mjerilo potvrĎuje.U tom slučaju se na vidi efektivni novac niti se fizički prenosi sa ţiro računa na ţiro racun. kilograma. To su slucajevi kad odreĎene robe na trţistu nema ili je nema dovoljno. 1. moramo shvatiti . 5 . Za mjenice. Trţište moţe biti AKTIVNO I PASIVNO. Pocetna cijena kod ponude se formira na bazi troskova sticanja odredjene robe uvecane za pretpostavljenu zaradu i drzavne obaveze koje opterecuju promet. Tako se pod pojmom gotovine danas pojavljuju izmeĎu ostalog i akreditivi. Otuda i naziv ţiralni novac. koristimo izraz ekvivalenti gotovine – novca. TRŢIŠNA CIJENA zavisi od intenziteta ponude i intenziteta traţnje. bez obzira na mjesto štednje ili deponovanja nazivaju gotovinom. nuţno je koristiti se opštim ekvivalentom kao mjerilom vrijednosti prometa. NOVAC KAO MJERILO VRIJEDNOSTI Obzirom da je nemoguce vrijednost robe pretvarati u ekvivalente vremena. devizni računi i sl. Da li cemo sve to naplatiti i od trzista tj. I na jednom i na drugom se na osnovu ponude i traţnje utvrĎuje cijena koju u ekonomiji nazivamo trţišna vrijednost . ali funkcija koja se ne mjenja je da ostaje ekvivalent vrijednosti pretpostavljenog utrošenog rada u vrijednosti novca koji treba razmjeniti za istu količinu rada predpostavljenog u drugoj robi. Ima slučajeva kad traţilac pokušava da odreĎuje početnu cijenu odreĎenoj robi ali to ne znaci da ce je i po toj vrijednosti i nabaviti. da je trţište. a novac je samo sredstvo realizacije takve razmjene. Cijena koju u takvoj razmjeni ostvarimo nazivamo mjerilom vrijednosti robe. Dakle novac kao mjerilo vrijednosti se danas pretvara u formu trţišne cijene. Novac pomaţe da se promet obavi ali koliko će novca trebati zavisi od početne cijene ponude. litara i sl.Ţiralni novac se naziva i gotovinom. ‫٭‬ŢIRALNI NOVAC je vrijednost koja se posebnim nalogom za prenos prenosi sa računa na račun. u razmjeni roba meĎusobno. čekove. Da bismo danas govorili o novcu kao mjeri vrijednosti.Razlicite drzave za sebe utvrĎuju razlicite oblike i vrste vazecih novcanih jedinica. Takve cijene su obično veće nego do sad ili su uobicajeno vece od realnih cijena gdje ponuda i traznja nisu zasicene.EPRAVO. Jer MeĎunarodni računovodstveni standardi svaki oblik novca.Novac koji vazi u drugoj drzavi poprimio je naziv deviznog novca izrazen u valuti date zemlje. kasnije i čekova i drugih potrazivanja koja su se imala naplatiti u stranoj valuti. kupca zavisice od interesa kupca za odredjenom robom od interesa za kolicinom i od mogucnosti da ponuĎenoj robi naĎe zamjenu koja je jeftinija ili mozda i skuplja a boljeg kvaliteta. garancije i sl. plemeniti metali. To za nase potrebe uradi banka prenosom sa jednog ţiro računa na drugi.BA * DEVIZA su se najprije javile u obliku mjenica. FUNKCIJE NOVCA Funkcija koju novac treaba da obavi ili je za to namjenjen kroz vrijeme se mjenja. Takve slucajeve u praksi nazivamo MONOPOLSKIM PROIZVODIMA.Tu ulogu obavlja novac u svojim različitim pojavnim oblicima.

NOVAC U ŠTEDNOJ I KREDITNOJ FUNKCIJI * STEDNJA je pojam koji je u direktnoj vezi sa viškom novca kod pojedinca ili kod pravnih lica. 6 .EPRAVO. naravno uz obracunatu cijenu zbog konacno ne objavljenog duznicko povjerilackog odnosa. 2. To ne znaci da ce novac prestati biti sredstvo prometa ali znaci da ce vrijednost prometa biti evidentirana a da ce novac koristiti samo kao kvantifikacija vrijednosti prometa. Takav primjer je kod avansnih placanja. Regulisanje funkcionisanja bankarskog sistema je pod kontrolom drţave. Zdravi krediti odnose se razvijanju na stednji. Novac kao sredstvo prometa moţe da obezbjedi više ili manje robe a istom vrijednošću novca. kapara. Tu relaciju uspostavlja banka.WWW. zaloga i sl.BA Ukoliko ponuĎac ne moze da ostvari ponuĎenu prodajnu cijenu na trţištu jer je kupac nece da plati i nudi mu manje novca tj. Roba je pretpostavka da do takvog odnosa uopce i doĎe. Postoje slučajevi kad novac u funkciji stednje gubi svoj smisao a to su slucajevi galopirajuce inflacije. Odnos stednje i kredita je uspostavljanje ravnoteze. gdje je kamata na stednju uvijek mana od inflacije. kao sto su sigurnost stednje u smislu povrata kada novac bude potreban štediši. Tu takoĎer ima granicna vrijednost potrosnje novca jer se sav novac predviĎen za stednju nece potrositi u roba jer i njima isticu rokovi trajanja. Visina kamate na štednju je takoĎer faktor koji nas opredjeljuje na stednju. Novac vremenom treba da minimizira svoju ulogu u prometu. 3. tada je razlika u cjelini nula ali se koriguje i vrijednost poreza jer se osnovica mijenja. nizu cijenu tada se korekcija cijene najprije vrši na teret razlike u cijeni a ne na teret poreza sve dok prodajna cijena ne padne ispod troška sticanja robe.Novac se ponovo pojavljuje kao univerzalno sredstvo za stednju. NOVAC KAO SREDSTVO PROMETA Novac je ekvivalent koji posreduje izmeĎu različitih roba u prometu. kaucija. Za štednju treba da budu stvoreni i drugi uslovi pored uslova viska novca. kao institucija zaduzenih za mobilizaciju i plasman novca izmeĎu lica koja imaju visak novca i lica kojima taj novac nedostaje. garancija . Kada postignuta cijena razmjene padne na visinu troskova sticanja robe. tajnost informacije o stednji i jos niz drugih faktora koji uticu na stednju. podsredstvom banaka. Novac se u svojoj obracunskoj vrijednosti pojavljuje kao sredstvo uspostavljanja odnosa izmedju duznika i povjerioca i bez robe. da nije sigurno da ce do robe u prometu doci jer ukoliko se roba ne pojavi u takvom odnosu duznicko povjerilacki odnos se zavrsava sa povratom avansno uzetog novca. U budućnosti vrijednost prometa će se izraţavati i evidentirati u novcu ali ce se obracuni zavrsavati meĎusobnim ţiralnim kompenzacijama dok ce se konacna salda obaveza krajem obracunskog perioda placati u novcu.

4. To su prema vaţecim zakonima moguci kreditni odnosi samo u formi komercijalnih kredita a ne finansijskih.. Preduzecima je ostavljeno da mogu davati finansijske kredite samo kod sebe uposlenim radnicima. Novac kao kreditno sredstvo danas MeĎunarodni računovodstveni standardi daju iskljucivo bankama a ne preduzecima. ukoliko kod primaoca kredita ( duznika ) obezbjedi pozitivnu finansijsku polugu a banci pozitinu razliku izmeĎu aktivne i pasivne kamate. Kreditni odnos ne nastaje samo izmeĎu pravnih lica i banke. KREDITNI ODNOS je plasman sredstava ( robe i novca ) na odgoĎeni povrat ( za odreĎeno vrijeme ) uz cijenu povrata kamata. Ukoliko je odgoĎeno placanje definisano uz fiksni iznos cijene kapitala bz obzira na vrijeme povrata tada se ponovo ne radi o kreditu vec pozajmici na koju se placa provizija a ne kamata. Kredit kao pojam moze biti vezan za robu i novac. To sredstvo ( novac ) nazivamo zakonsko sredstvo placanja. vec moţe nastati i izmeĎu pravnih lica kao davaoca kredita s jedne strane i pravnog lica kao primaoca sa druge strane. Vanjski platni sistem ureĎuje svaka drţava za sebe i duţnici ga moraju poštovat.WWW.EPRAVO. a i znaju koliko radnik moţe zaraditi i procjeniti duţinu budućeg angaţmana. AVANSA I AKREDITIVA * DEPOZITI su deponovana ( uloţena ) novčana sredstva kod banke ili drugog lica za obezbjeĎenje ili učvršćenje odreĎenih poslovnih aktivnosti. Ako imamo plasman robe ili novca na odreĎeno vrijeme ali bez kamate. NOVAC U FUNKCIJI: DEPOZITA. Naravno to vaţi za unutarnji platni sistem. U tom slučaju imaju garanciju naplate direktno od plate. Kada ga vezujemo za robu kao izvor kredita tada govorimo o komercijalnim kreditima. Drzava svojim zakonima ureĎuje koje sredstvo placanja ce vaziti na podrucju jedne drzave. Kada je izvor kredita novac tada je rijec o finansijskom kreditu.BA Kreditni sistem moţe da funkcionise i bez stednje ali je ta pojava veoma opasna i brzo proizvodi inflaciju koju je tesko zaustaviti jer je potpomognuta emisijom novca bez robne podloge. 7 . U pitanju je duţnicko povjerilacki odnos izrazen u novcanoj vrijednosti i time se funkcija novca kao mjere vrijednosti uspostavlja kao kreditna funkcija novca. ZALOGA . I za jedan i drugi kredit je zajednicko da se vracaju u novcu uz cijenu nadoknade cekanja povrata novca koju nazivamo kamata. zasnovana na stednji ima razvojni karakter. KAUCIJA . to nece biti kredit. Kreditna funkcija novca.

To ne znaci da i druga sredstva ne mogu posluţiti kao kaucija i kapara. Takvu funkciju novca kod depozita danas imamo kod kreditnih poslova. povjerilac se s njome ne smije sluţiti i ona se obično polaţe u banku na štednu knjiţicu kojom povjerilac moţe raspolagati samo prema ugovorenim uslovima. Kaucija ( lat. svaka vrsta ličnog ili realnog jemstva za izvršenje neke obaveze 2. Raspolaganje kaucijom u slučaju ne izvršenja obaveza zbog koje je kaucija poloţena zavisi od ugovora izmeĎu stranaka no povjerilac ne smije raspolagati kaucijom ako prethodno ne obavjesti duţnika i bez intervencije suda. potrebno je uloţiti 100. Ako se kaucija daje u novcu. cautio.EPRAVO. ) ─ dugoročno – rok oročenja preko 12 mjeseci Depozit koji je uslovljen nekom drugom poslovnom koristi je npr. rokovi oročenja 3. Depoziti koji su dati kao uslov za obavljanje nekog drugog posla ili dobijanje neke koristi mogu posluţiti kao osnova za placanje gubitka u takvoj transakciji.  8 . Tako npr. kada duţnik daje povjeriocu izvjesnu sumu novca ( ili drugih zamjenjivih stvari ) kao garanciju da će izvršiti svoju ugovornu obavezu. u tom slučaju se dogovaraju o uslovima razročenja ili su ti uslovi već definisani na ugovoru o oročenju. razlozi oročenja 2. Takav depozit je oročen od povrata kredita u cjelosti ( glavnica plus kamata ).000 – novčanih jedinica da bismo dobili 30. oprez ) je : 1.000 – novcanih jedinica kredita. Oročeni – ovdje moraju biti poznati : 1. kamata za vijeme oročenja Oročen depozit se ne moţe razročiti osim ako se s tim ne slaţu obje strane ( depozitar i deponent ) . Depozit moţe biti oročen: ─ kratkoročno – rok oročenja do 12 mjeseci ( 1 god.WWW. depozit koji je poloţen kao uslov da bi se razmatralo da li se odreĎenom licu moţe dati kredit.BA Depoziti mogu biti:  Po viĎenju – vlastita sredstva na računu drugog lica ( banke ) kod kojeg pravno lice ima otvoren ţiro račun. dok su danas depoziti po viĎenju uglavnom bez kamata. Na sredstva depozita po viĎenju ( avista depoziti ) vlasnik sredstava moţe da ugovori odreĎenu kamatu koja mu je banka duţna plaćati. * KAUCIJA se izvršava novcem. jemstvo koje treća lica daju banci prilikom dodjeljivanja bankarskog kredita ( zajmova ) nekom od klijenata banke 3.

Pored kategorije kamate koja se moţe pojaviti uz avans.Zahtjev moţe biti samo alternativan. Inače kad se ugovor normalno ispuni. Ako davalac kapare ne ispuni ugovorenu obavezu primalac kapare ima pravo da je zadrţi. Dok je avans u svojoj redovnoj funkciji novca.BA Kaucija se razlikuje od jemstva i zaloga. druga stranka ne moţe kumulativno zahtjevati vrijednost kapare i ispunjenje ugovora ili naknadu štete .a zalog se daje za pojačanje sigurnosti novčanog duga. *KAPARA ( ital. To je novčani iznos ( dio kupovne cijene ) koju jedna stranka daje drugoj u znak da je ugovor sklopljen. smatra se da je odustala od ugovora. kupoprodajni odnos. Stranka se ne moţe osloboditi od odgovornosti za ne ispunjenje ugovora time što ostavlja kaparu odnosno time što vrati dvostruku kaparu.To unaprijed treba shvatiti kao plaćanje potencijalne obaveze.Kada i ako izgubi funkciju avansa dati novac postaje osnovica na koju se treba platiti kamata. KURSNU RAZLIKU treba shvatiti kao razliku kurseva dvaju valuta u različitom vremenu . Ako se odluči za kaparu. Ovakva posljedica treba da bude blagovremeno predviĎena i uključena u kupoprodajni ugovor.WWW. *JEMSTVO je tuĎa lična obaveza. 9 . *AVANS Novac u funkciji avansa je apsolutno različit od novca u funkciji kaucije kapare ili zaloga. MeĎutim moţe i svaka stranka da odustane od ugovora uz puštanje kapare. tada se kapara obračunava ili vraća jer tada prestaje svrha za koju je dana .To znaci da ne moze biti kursne razlike priznate u istom danu. Ako kupoprodajni ugovor ne bude ispostovan ili ne bude ispostovan u cjelosti avans postaje predmet obracuna zatezne kamate. Avans kao novac nije predmet obračunavanja kamate sve dok je taj novac u funkciji avansa. Avans se daje kao garancija ţelje da kupoprodajni odnos bude uspješno završen. vec moţe insistiratida se ugovor izvrši i zahtjevati naknadu štete. Kad je jedna stranka odgovorna zato sto ugovor nije ispunila . Avans treba shvatiti kao unaprijed izmirenje obaveze ( djelimično ili u cjelosti ).tj. moţemo imati i kategoriju kursnih razlika ukoliko su avansi vezani za drugu valutu. ne podlijeţe obračunu kamate. odnosno uz vraćanje dvostruke kapare.EPRAVO. Da bi novac bio u funkciji avansa mora prethodno postojati pretpostavljeni duţničko povjerilački odnos . Zato ne moţe ni odustati od ugovora . Ako primalac kapare ne ispuni ugovorenu obavezu tada davalac kapare ima pravo da traţi povrat u dvostrukom iznosu ako se ugovor ne ispuni krivicom primaoca. Neduţna stranka ne mora da se zadovolji vraćanjem dvostruke kapare .Kapara se osim u novcu moţe dati i u drugoj vrijednosti. Caparira ) način osiguranja izvršenog ugovora. U tom slučaju kapara se smatra odustanicom. Druga stranka moţe traţiti ispunjenje ugovora i naknadu štete zbog neispunjenja ugovora ako ne ţeli koristiti pravo na kaparu.

Dokumentarni akreditiv postoji kada je banka obavezna da isplati korisniku akreditiva odreĎenu novčanu svotu pod uslovom da joj budu podnjeti dokumenti prema uslovima utvrĎenim u akreditivu. PUTNIČKI ČEK – je cirkularno kreditno pismo rastavljeno u više djelova koji glase na manje okrugle sume a imaju oblik čeka.Ono sto jeste utvrĎeno to je da se novcana masa moţe sagledavati sa mikro i makro aspekta. 10 . onda je to posebno. I ovaj akreditiv se moţe naplaćivati postepeno u više mahova.za razliku od naloga za isplatu ( virmana ) koji banka izvršava čim ga dobije. akreditivna banka se obavezuje da ce korisniku isplatiti odreĎenu novčanu svotu ako do odreĎenog vremena budu ispunjeni uslovi navedeni u nalogu za otvaranje akreditiva. LIČNI AKREDITIV – je otvaranje akreditiva na odreĎeno vrijeme u korist odreĎenog lica kod nekog drugog bankarskog sjedišta.Dokumentarni akreditiv predstavlja najsigurniji instrument placanja koji maksimalno stiti obje ugovorne strane ( kupca i prodavca ). a ako je adresirano na više isplatnih mjesta onda je to cirkulirano kreditno pismo. Prihvatanjem zahtjeva nalogodavca za otvaranje akreditiva. Primjenjuje se naročito u putnickom prometu. 3. *MAKRO aspekt novčane mase podrazumjeva kategorije koje predstavljaju različite oblike novčanih sredstava i ekvivalenata novca u robno – novcanom prometu u zemlji i inostranstvu.WWW. Akreditiv je nezavisan od ugovora o prodaji ili drugog pravnog posla povodom kojeg je otvoren. kao i novac i ekvivalenti novca koji se nalaze van prometa kao depoziti ili novcana masa kod razlicitih finansijskih institucija. Mogu bibi uslovljeni i neuslovljeni. U neulovljene akreditive spadaju: 1.BA * AKREDITIV Akreditiv je otvoreno pismo kojim se primalac pisma umoljava da predavacu ( akreditovanom licu ) do izvjesne visine stavi na raspolaganje novac na racun izdavaca tog pisma. Mora biti sacinjen u pismenoj formi. Akreditiv je moguće naplatiti tek nakon izvrsenja pravnog posla. Korisnik moţe da akreditivnu sumu naplacuje postepeno u djelimicnim iznosima.Ako je adresiran na jedno isplatno mjesto. Korisnik ne dobija u ruke nikakav dokument vec eventualno samo izvjestaj da mu je akreditiv otvoren. KREDITNO PISMO – je dokument o akreditovanju koji korisnik nosi sa sobom. Akreditovanje . U uslovljene akreditive u prvom redu spada DOKUMENTARNI AKREDITIV. NOVČANA MASA I LIKVIDNOST Ekonomski eksperti nisu usaglasili jedinstven pojam novcane mase. koji onda podiţe novac bilo prema vlastitoj potrebi ( NEUSLOVLJEN AKREDITIV ) bilo uz ispunjenje odreĎenih činjenja ( USLOVLJENI AKREDITIV ). 2.EPRAVO. stavljanje na raspolaganje odreĎenog iznosa kod nekog drugog bankarskog sjedišta odreĎenom korisniku.

11 .WWW.BA *MIKRO aspekt novčane mase je novcani izraz vrijednosti odreĎenog lica koji je u njegovom vlasnistvu bez obzira na mjesto gdje se novac u momentu posmatranja likvidnosti nalazi. ODNOS LIKVIDNOSTI I SOLVENTNOSTI LIKVIDNOST je sposobnost subjekata da novcanim sredstvima ili ekvivalentima novca izmiri svoje dospjele obaveze. za svaki subjekt pojedinacno ). 2. Likvidnost se danas sve vise treba shvatiti kao izmirenje dospjelih obaveza blagovremeno ( na dan dospjeca ) bilo kojim ili kakvim sredstvima koje suprotna strana prihvata u fervrijednosti ako se radi o nenovcanim sredstvima kojja ne predstavljaju ekvivalente novca. SOLVENTNOST bi se najlakse mogla okarakterisatikao dugorocna likvidnost. 5. OPTIMALNA NOVČANA MASA je novcana sposobnost koja ne prekida dnevnu likvidnost. za svaku sedmicu. dok je solventnost koeficijent koji se izracunava na bazi djelimicno poznatih kategorija i procjenjenih navedenih kategorija u periodu za koji se izracunava solventnost. Solventnost je kosficijent dugorocne likvidnosti koji je sve neprecizniji sto se kao vrijeme uzima duzi period. izmirenje obaveza je dozvoljeno bilo kojim oblikom sredstava ukoliko razmjenu prihvate obje strane. Takav ce odnos prema mogucnosti izmirenja obaveza dovesti u pitanje pojam likvidnosti i solventnosti.cekovi.Računa se samo za kratkoročne dospjele obaveze. Optimalna novcana masa ne znaci istovremeno i visak novca vec se smatra dovoljnom kolicinom koja nece dozvoliti stvaranje zakasnjelih obaveza u placanju. mjesec i sl. ţiro i tekucim racunima kao i deviznom racunu otvorenom akreditivu u domacoj ili stranoj valuti blagajni domace valute i deviznoj blagajni plemenitim metalima ekvivalenti gotovine ( mjenice . novcana masa predstavlja novac rasporeĎen u obliku novca i ekvivalenta novca u ili na: 1. U savremenom svijetu privrede. Prema MeĎunarodnim racunovodstvenim standardima . Prava likvidnost se kao pojam moze posmatrati samo sa mikro aspekta / tj.EPRAVO. bonovi ) LIKVIDNOST je sposobnost dato lica da raspoloţivom novcanom masom podmiri svoje kratkoročne ( dospjele ) obaveze. Za cilj ima odrzavanje kontinuiteta likvidnosti.godisnjoj ili visegodisnjoj. Solventnost ima tacno odreĎeno vrijeme ali je ono znatno duţe od vremena likvidnosti. 4. O solventnosti se moze govoriti kao:mjesecnoj. Likvidnost se moze mjeriti za svaki dan pojedinacno. to je situacija u kojoj dospjele obaveze izmirujemo bez kasnjenja i bez zateznih kamata. Likvidnost je parametar koji se moze izracunatina osnovu tvarnih elemenata.polugodisnjoj. 3. Dakle.

Nekonveribilna valuta je valuta koja se ne moze mjenjati za zlato niti je kao takvu zele imati druge zemlje. valutni sistem zemlje U meĎunarodnoj naučnoj terminologiji valuta se koristi kao izraz za inokosni gotov novac koji se koristi kao zakonsko sredstvo placanja. što danas susrecemo na fakturama ili ugovorima ( rok upisan na fakturi se označava npr. 2. 3. valuta za placanje 30. Danas uglavnom imamo vise konvertibilnih valuta sto zavisi od ponude i traznje u robno – novcanom prometu i na berzi. Transferabilna valuta je valuta koja se moze koristiti za placanje u vise zemalja.BA VALUTE I DEVIZE Valuta kao pojam ima korijen u lat. Najpoznatija klirinska valuta u svijetu je klirinski dolar koji se i do danas zadrzavao kao takav.EPRAVO.U ulozi crnoberzanske valute najcesce se nalaze konvertibilne valute koje raznim nelegalnim kanalima kupuju zemlje u rzvoju ili nerazvijene.6 tekuce god) 2. rijeci ˝ Valuta ˝ sto zadovoljava kriterije u odreĎenim slučajevima da to bude: 1.WWW. Svoju misiju zavrsava uglavnom kao interna valuta . Uglavnom njena uloga se zadrzava u granicama domicilne zemlje ( zemlje izdavaoca te valute ) . strani novac ( papirni ili kovani ) 3. To liderstvo valute dovodi do toga da se konvertibilnost drugih valuta mjeri u odnosu na ˝ valutu lidera ˝. Danas u svijetu ne postoji apsolutna konvertibilnost jedne valute vec vise njih koje se na svijetskom trzistu novca meĎusobno razmjenjuju i tako garantuju jedna drugoj konvertibilnost bez obzira na zlatnu podrsku. Pojam i vrste deviza 12 . rok do koga treba izmiriti odreĎenu obavezu tj. konveribilne nekonvertibilne transferabilne klirinške crnoberzanske Konvertibilne valute treba shvatiti kao valute koje su u potpunosti zamjenjive za zlato i zlatne devize. 5. Najviši nivo koji moţe doţivjeti odreĎena valuta je da preuzme ulogu svjetskog novca koju i do danas ima jedino zlato. Klirinskom valutom se uspostavljaju odnosi izmedju duznicko povjerilackih odnosa tj sluze za medjusobni obracun obaveza i potrazivanja. Danas valute djelimo na: 1. Klirinške valute se vezuju za klirinski sporazum pojedinih zemalja. 4. Crnoberzanska valuta ja valutna vrijednost koja se uspostavlja na legalnom berzanskom trzistu niti se uspostavlja na legalnim propisima zemlje iz koje je porijeklo valute.

proizvode sluge ili stalna sredstva cija vrijednost je iskazana u stranoj valuti 13 . Visina deviznog kursa zavisi od vrijednosti domaceg novca. Da bi došlo do priznavanja kursnih razlika. pridruţena kompanija zajednički poduhvat ili filijala izvjestajnog pravnog lica čije su aktivnosti osnovane ili se njima upravlja u drugoj zemlji a ne u zemlji izvještajnog pravnog lica. Početno priznavanje prema navedenom standardu obuhvata transakcije u stranoj valuti koje su izraţene ili zahtjevaju podmirenje obaveze ili troška u stranoj valuti uključujuci transakcije koje nastaju kada pravno lice: a) Kada strano lice prodaje robu. 3) IZVJEŠTAJNA VALUTA je valuta korištena u prezentiranju finansijskih izvjestaja izvještajnog pravnog lica 4) STRANA VALUTA je valuta koja nije izvjestajna valuta pravnog lica. 5) VALUTNI KURS je odnos razmjene dviju valuta. 8) NETO ULAGANJE u inostrani subjekt je udio izvjestajnog pravnog lica u neto imovini tog subjekta 9) MONETARNE STAVKE jesu novac koji se posjeduje i sredstva i obaveze koje ce se primiti ili platiti u fiksnom ili odredivom iznosu novca 10) FER VRIJEDNOST je iznos za koji bi se neko sredstvo moglo razmjeniti ili obaveza podmiriti izmeĎu obavještajnih i zainteresovanih strana u transakciji u kojoj se cijena odreĎuje pogodbom 11) SPOT KURS je kurs razmjene za trenutnu isporuku razmjenjenih valuta 12) BUDUĆI KURS je specificirani kurs razmjene po ugovoru o razmjeni valuta na odreĎeni budući datum. 6) KURSNA RAZLIKA je razlika koja proizilazi iz izvjestavanja istog broja jedinica strane valute u izvjestajnoj valuti po različitim valutnim kursevima 7) ZAKLJUČNI KURS je spot kurs na datum bilansa stanja. Danas kad se vrši obračun jedne valute u drugu mogu da se pojave kursne razlike. Pri tome treba razlikovati formiranje deviznog kursa u doba zlatnog standarda i njihovo formiranje nakon ukidanja zlatnog standarda. moramo znati kada se moţe priznati priticanje u stranoj valuti.EPRAVO. 2) INOSTRANI SUBJEKAT je inostrana djelatnost čije aktivnosti nisu sastavni dio aktivnosti izvjestajnog pravnog lica.BA Devizu treba shvatiti kao potraţivanje u stranoj valuti bez obzir na ročnost i bez obzira u kojem obliku to potraţivanje bilo izrazeno. I njih danas mozemo sresti kao: konvertibilne i nekonvertibilne. Ovaj se odnos uglavnom uspostavlja izmeĎu domace valute i stranih konvertibilnih valuta jer se odnos domace nekonvertibilne valute u odnosu prema stranoj nekonvertibilnoj valuti uspostavlja kliringom. vrijednosti inozemnog novca i od njihovih meĎusobnih odnosa na deviznom trţištu tako da se devizni kursevi i ne moraju poklapati sa njihovim zvanicnim paritetima.WWW. Definicije vezane za kursne razlike: 1) INOSTRANA DJELATNOST je produţnica.

Dva su uslova za ostvarenje kursne razlike: 1.BA b) PosuĎuje od nekog ili nekom posuĎuje finansijska sredstva pri čemu su dugovanja ili potraţivanja iskazana u stranoj valuti c) Postane strana duţnik. tj.MeĎutim kada je transakcija podmirena u sljedećem obračunskom periodu kursna razlika je priznata kao prihod ili rashod u bilansu uspjeha za svako proteklo razdoplje do perioda podmirivanja i odreĎena je primjenom valutnih kurseva tokom tog razdoblja. nemonetarnim stavkama Efekti promjena kurseva stranih valuta izraţavaju monetarne i nemonetarne stavke na sljedeći način:    monetarne stavke u stranoj valuti treba da se iskaţu primjenom ili zaključenog kursa kad su početno evidentirane primjenom spot kursa ili budućeg kursa kad su početno evidentirane primjenom budućeg kursa nemonetarne stavke knjiţene po trošku nabavke. Kursne razlike proistekle iz obaveza u stranoj valuti obracunate kao zaštita neto ulaganja pravnog lica u strani subjekt treba da se klasifikuju kao dodatna ili odbitna stavka vlasnickog kapitala u finansijskim izvjestajima pravnog lica do otuĎenja neto ulaganja kada kumulativne razlike treba da budu priznate kao prihod ili rashod u bilansu uspjeha. Kada je transakcija sreĎena u okviru istog obračunskog perioda u kojem je i nastala sve kursne razlike su priznate u tom periodu. Kursne razlike proistekle iz monetarne stavke koje u biti sačinjavaju dio neto ulaganja pravnog lica u inostrani subjekt treba da se klasificiraju kao vlasnicki kapital u finansijskim izvještajima pravnog lica sve do otuĎenja neto ulaganja kada treba da se priznaju kao prihod ili rashod u bilansu uspjeha. razlika meĎu kursevima u različitom vremenu Kod priznavanja efekata stranih valuta moţemo govoriti o: 1. a koju treba realizovati u stranoj valuti d) Kada na neki drugi način stiče ili otuĎuje sredstva ili podmiruje obaveze iskazane u stranoj valuti. distanca vremena od nastanka do izvršenja transakije 2. monetarnim 2. izraţene u stranoj valuti treba da se iskaţu primjenom valutnog kursa na dan transakcije nemonetarne stavke koje su knjiţene po fer vrijednosti izraţene u stranoj valuti treba da se iskaţu primjenom valutnog kursa koji je postojao kad su se odredile vrijednosti Kursna razlika nastaje kad postoji promjena valutnog kursa izmeĎu datuma transakcije i datuma podmirenja bilo koje monetarne stavke proizašle iz transakcije u stranoj valuti.WWW. 14 . strana ne izvršenja odreĎene obaveze iz ugovora.EPRAVO.

NEGATIVNA KURSNA RAZLIKA pojavit ce se kada duznik u nedostatku sredstava svoju evidentiranu obavezu placa u nekom budućem periodu u kome za isti iznos strane valute mora da da vecu vrijednost domace valute. * pozitivna razlika kod:  potrazivanja: vise naplaceno u domacoj valuti nego sto je fakturisano u odnosu prema stranoj valuti po spot kursu i kursu na dan naplate  obaveze: mane naplaceno u domacoj valuti nego sto je bilo evidentirano obaveze po spot kursu *negativna razlika kod:  potrazivanja:manje naplaceno u domacoj valuti nego sto je to bilo evidentirano po spot kursu  obaveza:vise naplaceno u domacoj valuti nego sto su bile priznate po spot kursu na dan evidencije i nastanka obaveze Ove kategorije potraţivanja u konacnom obracunu daju rezultat prihod dok se obaveze po ovom osnovu mogu izraziti na različite nacine kao: a.EPRAVO. Negativno dejstvo na sredstva znaci da ce nas nabavke iz inostranstva kostativise nego sto je to bilo na dan evidencije takture ili cemo zbog negativnog dejstva dobiti manje prihoda od prodaje nego sto je prihod bio evidentiran na sam dan prodaje. To je jedan slucaj kada se pojavljuje pozitivna razlika . Negativna kursna razlika se pojavljuje i kada se naplacuju potrazivanja u stranoj valuti pod uslovom da na dan naplate vrijednost iznoi manje nego sto je to bilo na dan evidencije potrazivanja. 15 . Naplacena potrazivanja u stranoj valuti se radi zakonskih propisa i knjigovodstvene evidencije odmah pretvaraju u domacu evidencionu valutu. kapitalu. Svako smanjenje prihoda usljed negativne kursne razlike priznaje se kao rashod po osnovu finansiranja tekuceg perioda. rezervama.obavezama. kada se sa manjom vrijednoscu domace valute izmiruje obaveza ranije priznata u stranoj valuti. povecanje troska sticanja stalnih i tekucih sredstava b. prihodima.WWW. povecanje rashoda poslovanja u tekucem izvjestajnom periodu. rashodima i novčanim tokovima.BA POZITIVNA KURSNA RAZLIKA je pozitivan odnos domace valute prema stranoj valuti tj. To znaci da je u meĎuvremenu doslo do porasta kursa strane valute u odnosu na kurs domace valute. povecanje troskova proizvodnje i troskova usluga c.Postoji i drugi slucaj a to je kada se odreĎeno potraţivanje naplacuje u stranoj valuti. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ * FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ predstavlja pregled finansijskih informacija koje su rasporeĎene u više formalizovanih tabela o rezultatima poslovanja izraţene kroz pokazatelje o sredstvima.

Ove odluke mogu uključiti pitanja npr. dobavljači i ostali povjerioci. Ciljevi finan. Menadzment pravnog lica ima primarnu odgovornost za pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja pravnog lica dioničarima. izvještaja:  da obezbjedi informacije o finansijskom poloţaju . godini i porciju izdatih dionica koje one predstavljaju ─ plaćeni iznos za pribavljanje takvih dionica i primljeni iznos od bilo kojeg otuĎenja dionica ─ broju i nominalnoj vrijednosti svih dionica u subjektu koje su nabavljenje i koje se čuvaju kao i porciju izdatih dionica koje one predstavljaju 16 .WWW. vlade i njihove agencije.EPRAVO. godine predviĎenom budućem razvoju pravnog lica aktivnosti na polju istraţivanja i razvoja u slučaju kada pravno lice ili osoba koja djeluje u ime pravnog lica nabavi dionice u subjektu: ─ razlozima za nabavku dionica ─ broju i nominalnoj vrijednosti takvih dionica koje su pribavljene ili otuĎene u finan. preformansi i promjenama u finansijskom poloţaju pravnog lica koje su korisne širokom krugu korisnika u donošenju ekonomskih odluka  finan. izvještaji pripremljeni za tu svrhu udovoljavaju uobičajenim potrebama većine korisnika. da li zadrţati ili prodati svoje ulaganje u pravno lice ili treba li ponovo izabrati isti ili zamjeniti menadzment  ekonomske odluke koje donose korisnici finan. kupci. javnost društveno – političke zajednice. izvještaji takoĎer pokazuju rezultate vodstva menadzmenta ili odgovornost za povjerene im resurse. zaposleni. a potom kad to dioničari usvoje i javnu prezentaciju izvještaja svim prethodno navedenim stranama. nadleţnih vlada a nakon usvajanja na parlamentima i upoznavanje šire javnosti. Oni korisnici koji ţele ocjeniti rad menadzmenta ili njegovu odgovornost čine to kako bi sebi omogućili donošenje ekonomskih odluka. MeĎutim.Ova sposobnost u krajnjem slučaju odreĎuje npr. Kod finansijskih izvještaja javnog sektora odgovornost izvještavanja i odgovornost za izvještaje pripada nadleţnim ministrima. izvjestaja zahtjevaju procjenu sposobnosti pravnog lica da stvara gotovinu i ekvivalente gotovine te pravovremenost i sigurnost njihovog stvaranja. Godišnji finansijski izvještaj karakteriše to da mora da sadrţi pregled razvoja poslovanja pravnog lica i uz to njegovog poslovanja ukljućujući objašnjenje o: 1) 2) 3) 4) bilo kojem vaţnom dogaĎaju koji je nastao do kraja finan. zajmodavci. mogućnost pravnog lica da plati svoje zaposlene i dobavljace da plati kamate vrati zajmove i isplati dividendu vlasnicima. ne pruţaju sve informacije koje bi korisnici mogli zatrebati pri donošenju ekonomskih odluka  finan.BA Korisnici informacija finansijskog izvještaja su prije svega: ulagači.

konsolidovani finan. razumljivost ( osnovni kvalitet informacija u finan. Obavezni finan.EPRAVO.To su izvještaji koji sačinjavaju sva pravna lica kao polugodišnji i godišnji šo je u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu. moraju biti kompletne) 7. relavantnost ( da bi bila relevantna informacija mora sa sobom nositi dozu korisnosti za donošenje odluka) 3. 3. izvještaji moraju biti sacinjeni na vjerodostojnim informacijama na stvarnim dokumentima i knjigama evidencije o poslovanju) 6. izvještaji se karakterišu time da potvrĎuju informacije o odreĎenim djelovima pravnog lica tj. Karakteristike finansijskog izvještaja: 1. izvjestaj – tj. izvještaji su javni dokumenti i rezultati iz izvještaja nisu niti smiju biti poslovna tajna. godisnji isl.WWW.BA Prema vaţećim propisima finan. mjesecni. * NEOBAVEZNE – se propisuju od korisnika informacija i nisu bavezni za sva lica Pored ovih izvještaja postoje i druge forme računovodstvenih informacija kao što su : 1. izvještaju jeste da su odmah razumljive korisnicima 2. izvještaja je na: * OBAVEZNE – su propisani obavezni za sva pravna lica. izvjestaj – predstavlja izvještaj vise djelova pravnog lica ili vise pravnih lica u sloţenom privrednom sistemu U konsolidovani finan. sedmični. njegove šeme da bi bile uporedive moraju biti sačinjene u skladu sa računovodstvenim standardima koji vaţe za sva pravna lica bez obzira na djelatnost ) Osnovna podjela finan. uporedivost ( finan. značajnost ( beznačajne stavke mogu biti opisane u zabilješkama izvještja ali ne unesene u tabele izvještavanja) 4. vjerodostojnost prezentacije (finan.Intervalni izvjestaji mogu biti dnevni.Revizorsko mišljenje je javni dokument i obavezno je za objavljivanje u jednom od dnevnih listova u BiH. obaveza kapitala. o odreĎenom segmentukako sa organizacijskog tako i sa aspekta dijela sredstava . izvještaj treba nezavisni revizor i da svoje pismeno mišljenje. intervalni – su finan. izvjestaji koji se sacinjava u odreĎenom vremenu i predstavljaju pregled stanja u odreĎenom vremenskom periodu ili izvjestaj za odreĎen dan . segmentarni finan. 2. prihoda ili rashoda. pouzdanost ( da bi informacija bila korisna ona mora biti pouzdana sto se mjeri stepenom greske i nivoom znacajnosti greske) 5. kompletnost ( infor. Mogu da budu poslovna tajna i predsatvljaju izvjestaj koji uglavnom sluzi vlasniku kapitala i menadzmentu. izvjestaj ne unosimo interne odnose povezanih lica u izvještaju kao sto su: ‫ ٭‬prihodi i rashodi povezanih lica u sistemu koji meĎusobno ostvare 17 .

Sredstva sa ogr. Da bismo ispunili cilj finansijskog izvjestaja moraju se obezbjediti intormacije koje se odnose na: a) sredstva b) obaveze c) vlasnički kapital i njegovu kvalitativnu strukturu d) prihodi i rashodi. sume i sl. kaucije i sl. izvještaj je zbir vise pojedinacnih izvjestaja datog sloţenog sistema bez iskljucivanja internih odnosa . Sva sredstva u pravnom licu mogu se podjeliti u 2 osnovne grupe: 1. oprema i sl. ) 3. tekuća STALNA SREDSTVA su imovina od koje se očekuje buduća ekonomska korist koja treba da traje duţe od 12 mjeseci i čija pojedinacna vrijednost u pribavljanju košta vise od 250. KM po jedinici nabavke. finansijska dugoročna sredstva ( ulaganja . Stalna sredstva prema strukturi se grupisu u 3 osnovne grupe: 1. materijalna sredstva (zemljiste. depoziti. nematerijalna sredstva ( patenti. zajedno sa dobicima i gubicima e) gotovinski tokovi pravnog lica Da bi se priznala sredstva u finan.WWW. b) sredstva ograničenog vijeka koristenja .) 2.mostovi. licence i sl.imaju svoju amortizaciju u vremenu ili po kapacitetu ( vremensku ili funkcionalnu ) jer u tom periodu bi svoju vrijednost trebalo da prenesu na učinak. ) 18 . kao sto su zemljista . tuneli i sl. stalna i 2. sume. da se od njih ocekuje buduca ekonomska korist.BA ‫ ٭‬potraţivanja i obaveze izmeĎu povezanih lica u konsolidacijskom sistemu Zbirni finan. To znaci da imovina od koje se ocekuje buduca ekonomska korist predstavlja vrijednost sredstava koja se smije priznati u finansijskom izvjestaju. vijekom su: zgrade.EPRAVO. Sa stanovišta funkcije u kojoj se nalaze sva sredstva se djele na sredstva: a) u pripremi b) u funkciji ( upotrebi ) c) van funkcije ( van upotrebe ) Stalna sredstva se djele jos na : a) trajna – sredstva kojima se ne moze odrediti – ograničiti vrijeme korištenja. izvjestaju moraju zadovoljiti osnovno pravilo.

čekovi i sl) c. )i predaje se nadleţnom organu na obradu i kontrolu najkasnije do februara tekuće god. finansijske aktivnosti Pod pojmom ekvivalenta gotovine podrazumjevamo ulaganje hartije od vrijednosti i sl. zalihe ( materijala. ulagačke aktivnosti 3. rezervnih djelova. blagajna.1. Obavezan finansijski izvještaj se sastoji od: 1) 2) 3) 4) bilansa stanja bilansa uspjeha izvjestaja gotovinskih tokova izvjestaja o promjenama vlasnickog kapitala računovodstvene politike i zabilješke Bilans stanja predstavlja sumaran pregled sredstava. gotovina.EPRAVO. sa rokom trajanja od 12 mjeseci d.WWW. iskazan na odreĎeni dan po vrsti i vrijednosti. Tekuća sredstva su grupisana u sljedece grupe: a. gotovih proizvoda. 19 . Bilans stanja predstavlja sumaran pregled: sredstava. ekvivalenti gotovine i potraţivanja ( ţiro – račun.KM. za prethodnu god. Bilans stanja se sačinjava sa dvije osnovne strane i zovemo ih: a) AKTIVA b) PASIVA Aktiva odraţava sredstvo preduzeca ili drugih lica sa kojima preduzece posluje a koja moraju imati sadašnju vrijednost koja se mjeri nivoom očekivane ekonomske koristi. do 31. tekuća potraţivanja i kratkoročni krediti.. Gotovinski tokovi predstavljaju priliv i odliv gotovine i ekvivalenata gotovine u pravnom licu i iz pravnog lica u utvrĎenom vremenu. devizni račun. Bilans uspjeha predstavlja zbir prihoda i rashoda na odreĎen dan prikazan kroz vec ranije definisanu strukturu kojom se utvrĎuje finansijski rezultat. poslovne aktivnosti 2. obaveza i kapitala na odreĎeni dan iskazan po vrsti i vrijednosti. Finansijski izvještaj sačinjava se za period poslovne godine ( za stanje od 1.12.BA TEKUĆA SREDSTVA su imovina čiji je rok korištenja kraći od 12 mjeseci i čija pojedinačna vrijednost je manja od 250. koje su kratkog roka ( do 3 mjeseca )i koje se daju bruto unovčiti na dan dospjeća ili odmah po potrebi. obavezai kapitala. priznate kroz 3 razlicite aktivnosti: 1. u vrijednosne papire kratkoročne dionice i sl. i sl ) b. ulaganja u druga pravna lica.

rashodovana sredstva 3. korekcioni racuni ( odstupanja od cijena i ispravke vrijednosti) 2. obaveze prema drzavi ( zbog neplacenih poreza.WWW.EPRAVO. računi nivelacije cijena U pasivi bilansa stanja nalaze se izvori koji nam govore odakle su nam sredstva finansirana ili čija su sredstva ili koliko su vlasnistvo nas osnivaca preduzeca a koliko su tuĎa. obaveze prema dobavljacima zbog neplaćenih racuna za nabavku stalnih ili tekucih sredstava 2. obaveze prema radnicima ( zbog neplacenih plata i naknada plata ) 4. U bilans stanja se ne mogu unositi: 1. U pasivi se nalaze 2 osnovna izvora: 1. 20 . Aktiva uvijek mora biti jednaka pasivi i to nazivamo bilansna ravnoteža. Bilans uspjeha predstavlja sumaran pregled prihoda i rashoda na odreĎeni dan iskazan po vrsti i vrijednosti. ostale obaveze fizičkim i pravnim licima Kada ţelimo da saznamo koliki je kapital odreĎenog lica tada od vrijednosti aktive (sredstava) oduzimamo obaveze ( dio pasive )i takva razlika je kapital rasporeĎen u grupe. obaveze Kapital i rezerve su u skladu sa standardima i kontnim planom rasporeĎene u vise grupa kao sto su: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) upisani vlasnicki kapital dionicka premija revalorizovane rezerve rezerve ( obavezne i neobavezne ) akumulirana dobit dobit tekućeg perioda vlastite dionice koje drzi pravno lice Obaveze su uglavnom podjeljene po ročnosti na dugoročne i kratkoročne a po svojoj strukturi u kojoj nastaju djeli se na: 1. kapitali rezerve 2. obaveze prema bankama ( zbog neplacenih kredita i kamata) 3.BA Da bi se sastavio bilans stanja posebno njegova aktiva ( sredstva stalna i tekuca ) potrebnoje da se izvrsi prije toga popis imovine ( provede inventura )kako bismo saznali sta je stvarno stanje sredstava i uporediti ga sa knjigovodstvenim stanjem i ustanovili eventualne razlike. doprinosa ili drugih obaveza ) 5.

Prihodi i rashodi se u skladu sa računovodstvenim standardima djele na 2 osnovne grupe:  operativni (osnovni ili oni koji proizilaze iz osnovne registrovane djelatnosti)  neoperativni ( svi ostali koje pravno lice ostvari a ne pripadaju pojmu operativne – osnovne djelatnosti ) Ko rashoda od operativne djelatnosti imamo rashode prodatih proizvoda usluga i robe troškove distribucije i administracije i sl. 4. 3. 4. izvjestaja iznosimo informaciju da li je doslo do promjene vrijednosti kapitala i da li je doslo do promjene vlsanika. 21 .EPRAVO. 2. Racunovodstvena politika je opis dogaĎanja sa prijedlogom mjera za poboljsanje poslovanja.WWW. prihodi od ulaganja i ulagačkih aktivnosti prihodi od finansiranja ostali prihodi vandredni prihodi U stukturu neoperativnih rashoda ubrajamo: 1. To znaci da je prateca evidencija ovom bilansu knjiga dionicara.BA Bilans uspjeha ima 2 strane: 1) strana prihoda 2) strana rashoda Ove dvije strane moraju biti i statistički uvijek u ravnoteţi jer im se ravnoteţa postiţe izračunavanjem finansijskog rezultata koji se priznaje kao dobit ili gubitak. 3. 2. Ako je doslo do promjene vlasnika promjena se mora ovjeriti kod suda Komisije ze vrijednosne papire i registra vrijednosnih papira. rashode po osnovu ulaganja rashode od finansiranja ostale rashode vandredni rashodi Bilans promjena kapitala nam pokazuje da li je doslo do promjene vrijednosti kapitala te da li je doslo do promjene strukture vlasnika. U strukturi neoperativnih prihoda nalaze se : 1. U četvrtom dijelu finan. Računovodstvene politike su peti dio polugodisnjeg ili godisnjeg izvjestaja koji treba da prikaze racunovodstvenu politiku koja se vodila u preduzecu prezentirajuci utjecaj svih odluka pravilnika i drugih mjera koje su uticale na finansijski rezultat. Tako dobijemo informaciju da li se kapital uvecao ili smanjio i koliko. Druga informacija koja nam dolazi sa berze i na osnovu kupoprodaje dionica nam govori da li je doslo do promjene vlasnika.

Samo sredstvima koje se prvi put evidentiraju u pravnom licu u funkciji dozvoljena je procjena vrijednosti očekivane koristi pod uslovom da za utvrĎivanje njihove vrijednosti ne postoji faktura ili ugovor o kupoprodaji. MeĎunarodni racunovodstveni standardi koji regulisu pitanje priznavanja inflacije kroz porast sredstava zahtjevaju obracun inflatornog dejstva samo kod stalnih sredstava dok je dejstvo inflacije na tekuca sredstva u potpunosti iskljucena jer se smatra da bi to bio generator inflacije. Revalorizaciju stalnih sredstava obavezno trebamo vrsiti pod uslovom da je inflacija 10 % i vise godisnje priznata od nadleznog drzavnog organa ili 10 % i vise kumulativno u vise godina uzastopno od zadnje promjene vrijednosti stalnih sredstava uslovljene inflacijom. dok svaka promjena vlasnika se prijavljuje sudu kod koga je lice registrovano kako bi se znalo ko su i koliko novi vlasnici pravnog lica.To znaci da se stalnim sredstvima smije povecati vrijednost samo kada to zahtjeva inflacija. dionice. 22 . Svaka promjena vrijednosti kapitala prijavljuje se Registru vrijednosnih papira i Komisiji za vrijednosne papire radi odnosa sa berzom.WWW. Kod promjene vrijednosti sredstava i kapitala u plusu sud ne smije priznati za sredstva u funkciji osim ako to nije zasnovano na inflacije. Takvu pojavu nazivamo revalorizacijom uslovljenom inflatornim dejstvom.EPRAVO. Danas odnos prema inflaciji razne privredne djelatnosti regulisu odreĎenim zastitinim mjerama. Tako cemo kod bankarskog poslovanja zastitu vrijednosti od dejstva inflacije imati kroz kamatu koja pored cijena kapitala u sebi sadrzi i dio kamate kao zastitnu mjeru od inflatornog dejstva.BA Kapitalu je jasno propisano kako se moze povecati ali i smanjit Povecane vrijednosti grupe kapitala i rezerva moze biti na sljedece nacine:     dodatnim ulaganjem vlasnika kapitala iz dobiti nakon oporezivanja iz osnova revalorizacije stalnih sredstava smanjenjem obaveza otpisom od strane povjerilaca Kapital se moze smanjiti: pokrićem gubitka i jednostranim povlacenjem kapitala od strane vlasnika ili oprostom potrazivanja. izraza inflatio sto znaci nadimanje i zapaljenje pluca. INFLACIJA I SREDSTAVA NJEN UTICAJ NA REVALORIZACIJU Izraz inflacija vodi porjeklo od lat. Sredstva koja su evidentirana jedan dan ranije u preduzecu nije dozvoljeno procjenjivati sredstvima vrijednost nakon evidencije u plusu i na taj nacin bez trzista vrsiti promjenu vrijednosti kapitala tj.

WWW.EPRAVO.BA Revalorizaciju stalnih sredstava se vrsi tako da se za koeficijent inflacije povecaju stalna sredstva u funkciji i povecava se ispravka za isti procenat a razlika takvog povecanja i korekcije naziva se efekat revalorizacije. Inflacija kao faktor rasta cijena stalnih sredstava se primjenjuje samo kod stalnih sredstava u funkciji tj. upotrebi. To znaci da se revalorizacije stalnih sredstava nece moci primjeniti na stalna sredstva u pripremi i stalna sredstva van upotrebe. Dobiveni efekat revalorizacije se smatra prirastom kapitala pod dejstvom inflacije. Racun revalorizovane rezerve smijemo koristiti samo do salda nula, ne moze nikad biti negativan tj. u minusu. Revalorizovanu rezervu cemo koristiti u slucaju gubitka u poslovanju da se iz te vrijednosti nadoknadi vrijednost gubitka kao se ne bi mjenjala vrijednost dionice zbog gubitka u poslovanju.

DEFLACIJE I NJENE POSLJEDICE
Deflacija predstavlja povecanje vrijednosti novcane jedinice. To znaci da se sa manjom kolicinom novca moze kupiti ista ili veca kolicina robe. Deflacija slicno kao i inflacija moze biti izazvana raznim faktorima bilo monetarnog, opceg ekonomskog ili politickog karaktera. Ona najcesce dolazi kao posljedica kombinovane primjene raznih uzroka: monetarno kreditne politike , neracionalne raspodjele dohotka, opadanja proizvodnje usljed raznih vanjskih faktora i dr. Korist od deflacije imaju samo povjerioci jer njihova potrazivanja od ranije naplacuju danas kada je vrijednost novca porasla. U slucaju deflacije pravno lice moze pristupiti smanjenju vrijednosti sredstava. Gubitak ocekivane vrijednosti dobiven slobodnom procjenom nadoknaĎuje se na teret racuna revalorizovana rezerva dok rezerve ima a nakon toga smanjenje vrijednosti se knjizi na teret rashoda. Kod smanjena vrijednosti sredstava moţe doci do smanjenja vrijednoti kapitala ili na teret rashoda tekuceg perioda .

BANKE I BANKARSKI SISTEM
Zakonom o bankama utvrĎena su pravila: osnivanja, organizacije, poslovanja, prestanka pravnih lica koja se bave prijemom novcanih sredstava u formi razicitih sredstava i plasmanom tih sredstava u formi razlicitih kreditaili drugih poslova iz nadleznosti bankarskog zakonodavstva.

23

WWW.EPRAVO.BA Banka se osniva i posluje kao dioničko društvo. Da bi se registrovano drustvo moglo baviti bankarskim poslovima mora dobiti dozvolu Agencije za bankarsvo.Tako da dijec banka u svom nazivu ne moze koristiti niko ko nije dobio dozvolu od nadlezne Agencije. Ako naka banka iz inostransva zeli da otvori predstavnistvo u Federaciji BiH za to je potrebno takoĎer dobiti dozvolu od Federalne Agencije za bankarsvo. Na zahtjev banke iz inostranstva za otvaranje banke ili produţnice, Agencija je duzna odgovoriti u roku od 60 dana. Predstavnistvo u skladu sa zakonom o bankama je organizacioni dio banke u kome se ne obavljaju bankarske aktivnosti nego se vrsi prezentiranje, prikupljanje ili davanje informacija od interesa za banku osnivaca. Banka iz inostrsnstva moze osnovati filijalu ali uz takav zahtje je duzna priloţiti ovjerenu izjavu da svom svojom imovinom odgovara za obaveze koje ce nastati u poslovanju filijale. Filijalu banke treba prihvatiti kao poslovni dio banke sa ovlastenjim u prometu koja su predviĎena statutom banke. Zahtjev za bankarsku dozvolu osnivac podnosi Agenciji za bankarstvo. Uz zahtjev se moraju priloziti sljedeci dokumenti: 1. ugovor o osnivanju propisom od osnivaca, nacrt statuta i drugih osnivackih akata prema uputstvu Agencije 2. podatke o kvalifikacijama i iskustvu predviĎenog viseg rukovodstva banke 3. iznos dionickog i drugih oblika kapitala banke 4. plan i projekcija poslovanja kao i oranizacionu strukturu banke 5. knjigu dionicara banke Agencija je duţna podnosiocu zahtjeva u roku od 60 dana dati odgovor na koji ako stranka nije zadovoljna ima pravo ţalbe u roku od 8 dana od dana prijema rijesenja o osnivanju ili odbijenici. Prigovor se dostavlja direktoru Agencije za bankartvo. Da bi se banka mogla upisati u sudski registar mora prethodno obezbjediti dozvolu za rad Agencije za bankarstvo. Dozvola za bavljenje bankarskih poslova nije prenosiva i nije ogranicena rokom tj. tajna je. Domaca banka moţe imati svoje filijale i produţnice ali one nemaju svojstvo pravnog lica dok filijala strane banke ima svojstvo pravnog lica. Zakonom je predviĎeno kada Agencija moţe oduzeti dozvolu za rad banci a to je: 1) u slucjo da to zatrazi sama banka (dozvola se podnosi u roku od 60 dana od podnosenja zahtjeva u 8 dana roka na prigovor na rijesenje o oduzimanju dozvole za rad) 2) u slucaju da je banka kaznjena zbog prekrsaja 3) da Agencija utvrdi da je banka nesolventna prema jedinstvenoj metodologiji Agencije 4) da se utvrdi da je Agencija izdala dozvolu na nezakonitim dokumentima 5) ako banka n pocne sa radom u roku od 3 mjeseca od upisa u sudski registar ili ako za 6 mjeseci ne prima depozite niti daje kredite 6) u slucaju spajanja, pripajanja ili podjele banke 7) ako kapital i rezerve padnu ispod minimuma utvrĎenog za osnivanje banke

24

WWW.EPRAVO.BA Uroku od 3 mjeseca od oduzimanja dozvole banka je duzna isplatiti sve obaveze i likvidirati svoju aktivu po principu poslovanja kao da radi pod dozvolom. O statusnim promjenama banke,Agencija daje saglasnost. Banka ima svoja rukovodna i kontrolna tijela koja su definisana zakonom u formi: skupstine dioničara, ndzornog odbora i direktora banke. Agencija moţe imenovati prinudnog upravitelja u uslovima kojim agencija procjeni da su alarmantni te da su time ugroţena prava ili interesi deponenata te ako je kapital banke manji od 50 % visine kapitala predviĎenog za osnivanje banke. Prinudni upravitelj se odreĎuje i u uslovima kad Agencija oduzme dozvolu za rad banci. Banka svoje poslove mora podvrgnut eksternoj reviziji od strane revizora ciju saglasnost daje Agencija kojok je obavezno dostaviti izvjestaj o reviziji banke. Danom imenovanja privremenog upravnika prestaju sa radom svi do tad legalni organi banke. Ukoliko Agencija na osnovu izvjestaja privremenog upravitelja ili na drugi nacin doĎe do saznanja da treba pokrenuti likvidaciju tada odreĎuje likvidacionog upravitelja a prestaje rad prinudnog upravitelja. Likvidnost ukazuje na raspolozivost dovoljnim iznosima finansijskih sredstava za pokrice povlacenja depozita i drugih finansijskih obaveza u vremenu dospjeca. Solventnost ukazuje na visak sredstava nad obavezama i na adekvatnost kapitala banke. Sve bankarske poslove moţemo podjeliti u 4 osnovne grupe: 1. aktivni bankarski poslovi 2. pasivni bankarski poslovi 3. neutralni bankarski poslovi 4. vlastiti bankarski poslovi

Pojam aktivnog aktivnog bankarskog posla pripada onoj vrsti poslova u kojima banka ostvaruje prihod ili porast sredstava kroz razne oblike plasmana. Aktivni bankarski poslovi se evidentiraju u aktivi bilansa stanja. Pasivni bankarski poslovi su poslovi u kojima banka stvara obaveze koje bi trebali platiti ili sredstava vratiti. Time se osvtvaruje rashod ili smanjenje sredstava . Ovakvi poslovi se evidentiraju u pasivni bilans stanja. Neutralni bankarski poslovi su takvi poslovi u kojima se banka ne pojavljuje niti kao duţnik niti kao povjerilac. Po tom osnovu se ne ostvaruje kamata vec provizija kao sto su poslovi platnog prometa i druge bankarske usluge koje banka vrsi za svoje klijente. U grupu neutralnih poslova ubrajamo: a. b. c. d. e. izdavanje kreditnih pisama izdavanje akreditiva depo-poslovi inkase poslovi bankarske garancije

25

Da bi odreĎena društveno politička zajednica dozvolila legalan promet proizvoda robe ili usluga na svom području propisuje odreĎene cijene – tarife takvih prava. 7. 8. 6. Porez na promet je prihod Federacije. 3. 6. a samim tim priznaje i odreĎene vrijednosti za vrijeme cekanja naplate obaveze. d. finansijskih institucija i sl. kantona i opština. naplate garancije ili tuĎih kreditnih sredstava. 3.EPRAVO. Aktivne bankarske poslove uglavnom posmatramo kroz kreditnu aktivnost. Banke su razvile različite bankarske poslove koji imaju karakter aktivnih bankarskih poslova kao sto su: 1. c. Da bi se u potpunosti mogao primjenjivat sistem obracuna i naplate poreza na promet drustveno politička zajednica Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga odreĎuje: 1. 4. POREZ NA PROMET PROIZVODA I USLUGA Jedan od osnovnih izvora budţetskih prihoda je porez na promet proizvoda i usluga. kantone ili opštine. emisione poslove izdavanje obaveznica i zaloţnica izdavanje dionica depozitni poslovi kreditna zaduţenja kod banaka ili dr. 5. društveno politička zajednica svojim posebnim propisom rasporeĎuje na Federaciju.To znaci da prihode koje obveznici placaju. povrata sredstava ili garancija . 2. 2. U ovu vrstu poslova ubrajamo: a. institucije koje ce to naplacivati predmet oporezivanja osnovice na koje ce se porez obracunavati i poreske obveznike rokove u kojima se ima pravo naplatiti porez tarifa po kojima se porez obracunava lica koja ne naplacuju porez – poreska oslobaĎanja povrat poreza kaznene mjere 26 .WWW. b. e.BA Vlastiti bankarski poslovi za razliku od prethodno navedenih imaju svoju specifičnost jer imaju karakter kupovine dionica druge banke ili drugog preduzeca te po tom osnovu ţele ostveriti dobit. potrosacki kredit investicijski kredit eskontni kredit lombardni kredit akceptni bankarski kredit rambursni kredit Pasivni bankarski poslovi su poslovi stvaranja obaveza. To nisu kreditni poslovi i ne doprinose kamatu vec dobit. Takvo pravo trgovine – prometa reguliše se naknadom koju nazivamo POREZ. 4. 5.

Kod proivoda je bitno da nastane promet. na koji se ne placa porez: 1) prodaja proizvoda pravnom licu koje se bavi trgovinom a koje je te proizvode nabavilo radi daljnje prodaje 27 . Promet proizvoda i usluga koji sluţe u krajnjoj potrošnji prema Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga smatra se: 1) Promet proizvoda koji je placen gotovinom. hoce li kada i kako biti placen to ne stvara osnovu za oslobaĎanje dok kod usluga to je iskljucivo faktor vremena plaćanja tj. poreska osnovica je nula. Baš u toj razlici potrošnje nalazimo razloge da se u prvom slucaju ne obracunava. Kod proizvodnje proitvod se troši ali njegov trošak i supstanca se ne uništava već se prenosi na neki drugi proizvod ili uslugu kao budućeg poreskog nosioca. Finansijska policija Predmet oporezivanja Proizvodi i roba su oporezivi kad se obavlja posljednja faza prometa za potrošnju a ne posljednja faza prometa za proizvodnju.BA Institucije koje je politicka zajednica ovlastila da su nadleţne za naplatu poreza su prije svega: a. osim manjka proizvoda koji je nastao djelovanjem više sile ili je posljedica kaţnjivog djela 6) rashod koji je veci od rashoda dozvoljenog općim aktom pravnog lica .EPRAVO.WWW. Poreska uprava b. da li je usluga za naknadu ili bez naknade. odnosno ovlaštenog strukovnog udruţenja u Federaciji 7) korištenje proizvoda koji graĎanin ili pravno lice izradi za vlastitu upotrebu a koji podlijeţu obavezi godišnje registracije 8) davanje bez naknade motornog vozila ili plovnog objekta koje obavi graĎanin ako se na to davanje ne placa druga vrsta poreza. koje je proizvelo ili nabavilo pravno lice za vlastitu krajnju potrišnju 4) davanje proizvoda bez naknade koje izvrši pravno lice 5) manjak proizvoda kod pravnog lica. Potrošnja se smatra fazom u kojoj proizvod prestaje da postoji u svom fizičkom i hemijskom smislu i ne moţe se ponovo pojaviti u istom obliku u prometu. čekom s tekućeg računa i kreditnom karticom graĎana 2) uvoz. Prometom proizvoda iz ove tacke ne smatraju se pokloni iz prvog nasljednog reda Dok se po istom Zakonu reguliše promet koji se ne smatra krajnjom potrošnjom tj. ukljućujući i privremeni uvoz 3) uzimanje vlastitih proizvoda.Ako je usluga bez naknade nije predmet oporezivanja tj.

Postoje slucajevi kad su automobili osloboĎeni poreza na promet. biblioteka.EPRAVO. arheološke i restauratorske institucije. lice prestalo da se bavi taxi poslom. Institucije tipa muzeja . usluge deponirane štednje. pravnim i fizičkim licima 6) obrazovne i kulturne usluge.ili prav. zarada za zastitu spomenika kulture. Pravna lica iz oblasti zdravstva koja obavljaju liječenje i njegu bolesnika mogu nabavljati proizvode i potrošni materijal bez poreza pod uslovom da ih troše u obavljanju registrovane djelatnosti. usluge osiguranja ţivota. stranom diplomatskom i konzularnom osoblju pod uvjetom reciprociteta 10) usluge ekshumacije koje se vrše na zahtjev nadleţnih organa 11) usluge meljave psenice za potrebe robnih rezervi. od nabavke bi bio oporeziv u osnovici vrijednosti kada je nabavljen . galerija i biblioteka . koncertne priredbe klasične muzike. graĎanima . osiguranja za ozljede na radu i oboljenja od profesionalne bolesti u smislu posebnog zakona 2) zdravstvene i veterinarske usluge te usluge socijalne zaštite 3) usluge sto ih obavljaju humanitarne organizacije u okviru registrirane djelatnosti 4) usluge vjerskih institucija 5) usluge koje obavljaju organi uprave u okviru utvrĎenih nadleţnosti i Agencije Federacije od kojih Vlada zatraţi da pruţaju usluge Vladi. Ako bi fiz. mogu za svoju osnovnu djelatnost vrsiti nabavku ili prijem iz drugih izvora reprodukcijski materijal bez placanja poreza na promet. usluge muzeja. sportske i koncertne priredbe kod kojih se ukupno ostvareni prihod daje u humanitarne svrhe 7) izvozne usluge kojim se smatraju usluge koje obave domaća pravna i fizička lica sa sjedistem u Federaciji stranim pravnim i fizičkim licima sa sjedistem u inozemstvu a naplacene su u skladu sa propisima kojim je utvrĎeno vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje na usluge oplemenjivanja i usluge sto ih obave suorganizatori neovisno od nacina naplate usluge 8) usluge prijevoza u meĎunarodnom saobracaju 9) usluge sto ih pravna i fizicka lica obavljaju diplomatskim i konzularnim predstavnistvima. drugom pravnom licu koje je registrirano za obavljanje ugostiteljske djelatnosti a koje te proizvode nabavlja radi prerade odnosno daljnje prodaje 3) prodaja upotrebljavanih stvari neposredno izmeĎu graĎana i putem komisione prodaje osim prodaje ili davanje bez naknade upotrebljavanih putničkih automobila ostalih motornih vozila i plovnih objekata kao i prodaja poljoprivrednih proizvoda koja se obavlja meĎu graĎanima na pijacma i sajmovima 4) uvoz proizvoda radi daljne prodaje 5) prodaja proizvoda pravnom licu koje se bavi remontom . pozorišne i kino predstave.BA 2) prodaja proizvoda pravnom licu koje se bavi ugostiteljskom djelatnošću . popravkom i servisiranjem proizvoda radi ugradnje u proizvode koji se popravljaju i servisiraju.WWW. arhiva. 28 . Tako ćemo imati usluge na koje nećemo platiti porez: 1) kreditne usluge. dozvoljena je nabavka novog automobila u te svrhe bez poreza ali jedanput u periodu od 3 godine. Ako fizičko ili pravno lice obavlja taxi poslove. nabavljeni automobil bez poreza u periodu od 3 god.

Poreska osnovica Poreska osnovica podrazumjeva definisanje prometne vrijednosti u koju nije uracunat porez a koja je predmet placanja. porez placa krajnji potrošacplacajući krajnju cijenu potrošnje. U koliko prozivode koje smo nabavili bez poreza .: 29 . Poreska osnovica poreza na promet usluga su različite a zavise od vrste usluge ili vrsta lica koja ih pruzaju kao npr. tekuca goriva i maziva. u svrhu koja nije osloboĎena poreza. prema zakonu poreski obveznikje pravno ili graĎansko lice koje je obavilo posljednji promet. Kada pravno lice nabavlja proizvode ili prima uslugu od graĎanina tada je pravno lice poreski obveznik obveznik i o tome treba posebno voditi racuna kod obracuna poreza kako ne bi doslo do zaborava u placanju sto moze prouzrokovati kaznu i kamatu.BA Ovdje nema zatezne kamate jer se ona regulise rjesenjem o placanju porezaza period kada je porez utvrĎen pa do perioda kada je porez placen. Kad se usluga placa u robi tada je fer vrijednost robe vrijednost kojom se razmjenom placa usluga sa porezom . Kada poresku osnovicu i porez saberemo dobijemo maloprodajnu vrijednost. rastura. kvara i loma. kao i lice kod koga je utvrĎen manjak proizvoda ili robe iznad dozvoljenog kalo. automatski postajemo poreski obveznik. Fakturna vrijednost je vrijednost duga za kupljene proizvode koji dobavljac upisuje na fakturi ili racunu. vrijednost koju cemo ostvariti na trţistu. osim ako se goriva i maziva ne nabavljaju za daljnju preradu. koristimo nenamjenski tj. Poreski obveznik je lice koje daje proizvode bez naknade. Pod pojmom reprodukcijskog materijala ne smatra se kancelarijski materijal i pribor. Poreski obveznik Porez je uracunat u krajnju cijenu koju na trţistu prepoznajemo pod nazivom maloprodajna cijena tj.tj. Kod prometa sredstava koji podlijeţu registraciji mozemo imati 3 različita slucaja: 1) ako pravno lice prodaje pravnom licu ili graĎaninu sredstvo tada je poreski obveznik kupac 2) ako graĎanin prodaje graĎaninu pomenuto sredstvo poreski obveznik je prodavac 3) ako se kupoprodaja obavi uz posredsvo sgencije poreski obveznik je kupac Poreski obveznik je domace pravno lice ako uslugu za koje je propisano placanje izvrsi strano pravno ili fizičko lice. Kada fakturnoj vrijednosti korigovanoj za rabat dodamo troškove nabavke dobijemo vrijednost koju nazivamo nabavna vrijednost ili vrijednost sticanja zalihe.WWW.EPRAVO.

mlijeko u prahu. Takvi slucajevi su u praksi poznati kao promet pod tarifom nula ( poreska stopa nula ).) 2) proizvodi koji se izvoze 3) lijekovi i pomoćnaljekovita sredstva 4) stocna hrana bez koncentrata 5) proizvodi koji se uvoze a za koje je propisano oslobaĎanje od carine 6) proizvodi koji pod uslovima reciprociteta nabavljaju strana diplomatska i konzularna predstavnistva i strano diplomatsko i konzularno osoblje na osnovu potvrde Ministarsva vanjskih poslova 7) prozvode sto ih humanitarne organizacije dobiju bez naknade ili ih nabavljaju pod uvjetima iz clana 8 ovog zakona a upotrebljavaju ih za namjene koje su osnovane 8) sredstva naoruţanja za armijske snage Federacije.WWW. posrednickih ili komisionih poslova ostvarena provizija i druga naknada u vidu redovnih i vanrednih prihoda kod obavljanja bankarskih i berzanskih usluga ostvareni prihod po osnovu provizije i druge naknade za obvaljene poslove kod usluga osiguranja. Prilikom popravke proizvoda porezna osnovica poreza na promet usluga moţe se um anjiti na vrijednost rezervnih djelova na koje je po nabavci placen porezna promet proizvoda sto ih je izvrsitelj usluge ugradio prilikom popravke proizvoda a koji su u fakturi za obavljene usluge posebno iskazani i za koje je prilozena odgovarajuca dokumentacija. Poreska stopa Poresaka stopa poreza na promet proizvoda i usluga su proporcionalne i jedinstvene za sve proizvode i usluge u Federaciji BiH . odnosno reosiguranja. provizija koju ostvari pravno ili fizičko lice obavljanjem platnog prometa kod graĎevinskih usluga vrijednost usluge koja u sebi ne sadrţi vrijednost ugraĎenog graĎevinskog materijala i porez na promet proizvoda koji je placen na taj graĎevinski materijal. Stopa poreza na promet proizvoda je 20% a usluga 10%. mlijeka za bebe. sve vrste jestivog ulja.EPRAVO.Tu spadaju sljedeci proizvodi : 1) prehrambeni proizvodi( sve vrste hljeba. polisiju i sluţbu bezbjednosti 30 . mlijeka koje se stavlja u promet.BA         kod obavljanja spoljnotrgovinskih usluga primljena provizija ili druga naknada ostvarena u vidu redovnog ili vanrednog prihoda kod usluga zastupanja pravnih ili fizičkih lica provizija i druga naknada ostvarena u vidu redovnih ili vanrednih prihoda kod obavljanja agencijskih. maslaca i ostalih mlijecnih proizvoda. Poreska oslobaĎanja Pod pojmom poreskog oslobaĎanja podrazumjevamo promet u kome ni sa jedne strane ( kupca niti prodavca ) ne postoji poreska obaveza. jestive masti itd. ostvarena premija osiguranja kod igara na srecu vrijednost primljenih uplata za sudjelovanje u igrama na srecu za igre za koje se utvrĎuje fond dobitaka a za ostale igre na srecu vrijednost primljenih uplata za ucesce u igrama na srecu po dobitku igracima kod usluga obavljanja platnog prometa.

Smatra se da je promet proizvoda obavljen odnosno da je usluga izvrsena: 1) u casu izdavanja racuna o prodaji proizvoda odnosno obavljene usluge 2) u casu isporuke proizvoda ako je isoruka obavljena prije izdavanja racuna odnosno u casu obavljanja usluge ako je usluga obavljena bez izdavanja racuna 3) u casu uzimanja vlastitih proizvoda za vlastitu krajnju potrosnju ili upotrebu 4) u casu nastanka obaveze placanja carine i uvoznih davanja 5) u casu prelaska preko carinske crte ako se radi o privremenom uvozu motornih vozila 6) u casu isporuke proizvoda koji su dati bez naknade 7) u casu tuvrĎivanja manjka i rashoda proizvoda koji premasuje manjak i rashod dozvoljen opcim aktom poreznog obveznika ili aktom strukovnog udruţenja Federacije Rokovi placanja poreza Porez na promet proizvoda i usluga obveznik placa: a) u roku od 5 dana po isteku sedmice u kojoj je promet nastao. muzejske i arhivske vrijednosti otkupljuju muzeji i arhivi 15) opreme za poljoprivrednu proizvodnju 16) pcelarski proizvodi opreme za pcelarstvo i sredstva za zastitu zdravlja pcela Pored toga poreza ce biti osloboĎenji proizvodi ili djelovi koji daju ili zamjenjuju kupnju u garantnom roku.Ovo vazi kad je kupac pravno lice. kulturnog i obrazovnog karaktera itd.WWW. Obaveza obracunavanja poreza na promet proizvoda i poreza na promet sluga nastaje u casu kada je obavljen promet proizvoda. casopisai publikacija strucnog..EPRAVO. Ako cijena odstupa u plusu osnovica oporezivanja bice samo razlika vrijednosti zamjenjenih djelova i proizvoda. brosura. ako se radi o pravnom licu b) u roku od 15 dana po isteku sedmice u kojoj je promet nastao ako se radi o fizickom licu Ako je isporuka robe i izdavanje racuna u razlicitom vremenu rok tolerancije je 30 dana( pod uslovom da je roba prije otpremljena ). uvoze 14) proizvoda sto ih kao spomenicke. Kod prometa upotrebljavanih automobila ili plovnih objekata ( koji morajuu biti stariji od 2 god.BA 9) vode ( H2O) 10) knjiga . 31 . 11) bebi oprema osim igracaka 12) ortopedske isprave i pomagala te aparati za poboljsanje sluha i vida 13) osobni automobil za invalide osobe koji se jednom u razmaku od 5 god. umjetnickog. naucnog.) poreska osnovica je vrijednost koja se uspostavlja kao razlika izmeĎe prodajne i nabavne cijene .

Ţalba na rijesenje Porezne uprave podnosi se poreznoj upravi u roku od 15 dana a potom ministarstvu finansija Federacije BiH. U tom slucaju zastarjeva pravo na : porez. Kao poresku osnovicu kod javnih preduzeca smatrat cemo realizaciju koja je starija od 90 dana od isporuke proizvoda ili izvrsene usluge. od prvog roka i bez obzira na prekid zastare. Ako se dogodi da je poreski obveznik preplatio poresku obavezu ili vise naplatio kamate.000 KM. Konacan obracun poreza za proteklu godinu sastavlja se i predaje nadleznom organu tj. Ţalba na rijesenje Finansijske policije podnosi se Finansijskoj policiji.BA Kod prodaje automobila iz uvoza ili su lica samo napravila rok placanja poreza je 15 dana od prodaje uz napomenu da se registracija ne moze obaviti bez placenog poreza na promet. od uplate. Rok zastare prekida poreski organ ili organ finansijske policije i od tada tece novi rok zastare . kamatu. Zastara poreskih obaveza Pravo na zastaru.000 KM do 150. kaznu i troskove prisilne naplate.000 KM kaznit ce se za prekrsaj porezni obveznik – pravno lice i novcanom kaznom od 1. od nastanka poreske obaveze .WWW.Kod izvoza imamo specifičnu situaciju:  pravno i fizicko lice koje je izvezlo proizvode koji nisu placeni u roku od 120 dna od dana izvoza ili u tom vremenu nisu osigurani dokazi o izvozu duzni su platiti porez kao da je promet obavljen na domacem trzistu i to prvog dana po isteku 120 dana od dana izvoza. Odgovorno lice. februara tekuce godine za prethodnu godinu dok je taj rok fizickom licu do kraja januara tekuce godine za prethodnu godinu. Poreski izvjestaj pravno lice sastavlja 15 dana po isteku mjeseca obracuna poreza a fizicko lice 30 dana po isteku mjeseca obracuna.500 KM. kazne i drugih troskova pravo na povrat istice 5 god. DOPRINOSI Doprinosi su kategorije prihoda nosilaca osiguranja. poreznoj upravi najkanije 28.000 KM do 100. Ţalba na carinske obaveze podnosi se u prvom stepenu carinskoj sluţbi a u rugom stepenu Ministarstvu finansija Federacije BiH. Iz doprinose se direktno finansiraju institucije koje drzava formira a koje treba da se brinu o odreĎenim nivoima osiguranja opšteg 32 . Novcanom kaznom od 5. To znaci da apsolutni rok zastare iznosi 10 god. u slucaju nepostivanja zakonske obaveze vezano za porez na promet datog pravnog lica placa novcanu kaznu od 1. poreski obveznik koristi u periodu od 5 god. Potom kaznjava se i novcanom kaznomod 100 KM do 1000 KM i moze se kazniti novcanom kaznom od 100 KM.EPRAVO. Nadzor nad obracunom obaveza poreza na promet i placanja istih ima Porezna uprava i Finansijska policija.

EPRAVO. za osiguranje od nezaposlenosti Na osnovu vrste doprinosa u sistemu su formirane sluzbe koje se brinu o prikupljanju ali i trošenju odreĎenih doprinosa. u odreĎenim slucajevima u uslovima zaposlenosti a u drugim u uslovima nezaploslenosti. meĎunarodne organizacije i ustanove ili stranog diplomatskog i konzularnog predstavnistva ako meĎunarodnim ugovorom nije drugacije odreĎeno 4) Koje je od strane pravnog ili fizičkog lica rezidenta federacije kod kojeg je u radnom odnosu upuceno na rad ili stručno usavrsavanje u inostranstvo ako nije obavezno osigurano po propisima drţave u koju je upuceno ili ako meĎunarodnim ugovorom nije drugacije odreĎeno 5) Koje je zaposleno u inostranstvu kod inostranog poslodavca ako nije obavezno osigurano kod inostranog nosioca socijalnog osiguranja 6) Koje samostalno obavlja privrednu.BA standarda stanovnistva. smatramo ih direktnim korisnicima doprinosa a to su: 1) Fond penziono invalidskog osiguranja 2) Fond zdravstvenog osiguranja 3) Agencija za zaposljavanje Kad se govori o vrstama doprinosa onda ih moţemo posmatrati u skladu sa osnovicom na koju se obracunavaju kao: a) Doprinose IZ licnih primanja i drugih prihoda osiguranika b) Doprinosi NA isplacena lična primanja na teret poslodavca c) Doprinosi koji se placaju na druge izvore koje obezbjeĎuju obveznici Obveznik doprinosa iz ličnih primanja i drugih prihoda osiguranika po zakonu je fizičko lice rezident Federacije: 1) Koje je na teritoriji Federacije u radnom odnosu kod pravnog ili fizičkog lica _ rezidenta Feder. penziono i invalidsko osiguranje b. Zakon o doprinosima reguliše pitanja obaveznih doprinosa kao sto su doprinosi za: a. Doprinosi kao kategorija obaveznog izdvajanja poslodavca po osnovu isplacenih plata i drugih primanja koja poslodavac isplacuje a ulaze u domen naknada za rad mogu biti obavezni. vrhunski sportisti ako nisu obavezno osigurani po drugom osnovu 33 . zdravstveno osiguranje c.WWW. profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje 7) Koje ostvaruje prihod od autorskih prava a koje nije obavezno osigurano po drugom osnovu 8) Koje se bavi zemljoradnjom kao glavnim zanimanjem. 2) Koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu duţnost za obavljanje te duţnosti ostvaruje placu ili drugu naknadu koja se tretira kao plata 3) Koje je na teritoriji Federacije zaposleno kod pravnog ili fizickog lica_ nerezidenta Federacije.

profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje 11) Prosjecna mjesecna bruto plata zaposlenih u privredi na teritoriji Federacije prema posljednjem objavljenom podatku za lice koje se bavi zemljoradnjom kao jedinim ili glavnim zanimanjem 12) Primanja od autorskih prava i primanja vrhunskih sportista s tim da ta osnovica ne moze biti niza od od prosjecne mjesecne bruto plate zaposlenih na teritoriji Federacije po posljednjem objavljenom podatku 13) Ostala primanja i naknade fizičkih lica koja nisu obveznici doprinosa po drugom osnovu u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju . rukovodnog radnika i pripravnika Bruto plata ili druga naknada funkcionera koja zamjenjuje platu Naknada plate za prekid rada koji nije uzrokovao radnik Naknada plate za vrijeme praznika za koji se po zakonu ne radi Naknada plate za vrijeme odsustva s posla radnika u vrijeme korištenja godišnjeg odmora 6) Naknada plate za vrijeme odsustva s posla u skladu sa zakonom .WWW.BA 9) Druga fizička lica _ rezidenti Federacije u skladu sa propisima iz iblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. zdravstvenog i osiguranja od nezaposlenosti Obveznik doprinosa iz ličnih primanja i drugih primanja osiguranika kao nerezident Federacije je fizičko lice koje je na teritoriji Federacije:    U radnom odnosu kod pravnog ili fizičkog lica _ rezidenta Federacije Zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica . kolektivnim ugovorom i sl.nerezidenta Federacije ako meĎunarodnim ugovorom nije drugacije odreĎeno Zaposleno kod meĎunarodne organizacije i ustanove ili stranog diplomatskog i konzularnog predstavnistva ako meĎunarodnim ugovorom nije drugacije odreĎeno Za razliku od prethodnih obveznika Zakon je utvrdio da su obveznici doprinosa na isplacena lična primanja na teret poslodavca:   Pravna i fizčka lica – rezidenti Federacije koje zaposljava radnike za radnike u radnom odnosu i s njima izjednacene osiguranike Fizičko lice – rezident Federacije koje samostalno obavlja privrednu djelatnost kao svoje osnovno zanimanje Prema Zakonu o doprinosima osnovicom za obracun doprinosa se smatra: 1) 2) 3) 4) 5) Bruto plata zaposlenog radnika.EPRAVO. zdravstvenom osiguranju i osiguranju od nezaposlenosti 34 . 7) Naknade plate za vrijeme odsustva radnika s posla radi obrazovanja i stručnog usavršavanja i prekvalifikacije radnika 8) Naknada plate u slucajevima privremene sprijecenosti za rad usljed bolesti do 42 dana 9) Naknada plate zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti koja se isplacuje iz sredstava pravnog odnosno fizičkog lica kod kojeg je osiguranik zaposlen 10) Bruto plata odnosno naknada plate radnika koji samostalno obavlja privrednu.

poslodavac placa dodatnih 2% doprinosa na placu 2) Za period od 12 mjeseci efektivnog rada treba racunati 15 mjeseci osiguranja zasto poslodavac placa dodatnih 3 % doprinosa na placu 3) Za period od 12 mjeseci efektivnog radnog staza ako se racuna vise od 15 mjeseci staza osiguranja placa se 6% vise doprinosa na placu na teret poslodavca Svaki poslodavac radi kompletiranja troskova poslovanja obavezan je obracunavati svaki mjesec neto i bruto platu a time i sve obaveze koje iz plate i naknade plate proizilaze ali ih nije na dan obracuna obavezan i platiti ako za to nema likvidnih sredstava . Taksa kao trošak podnosiocu zahtjeva i prihod budţeta nastaje po 3 osnova: 35 . Administrativne takse su vrijednosti usluga utvrĎene tarifom o taksama koje placaju fizička i pravna lica u postupcima pred institucijama BiH a sa druge strane institucije BiH ovlastene za pruzanje usluga i ovlastene da naplate taksu za takve usluge . ADMINISTRATIVNE TAKSE Administrativne takse kao dio budţetskog prihoda predstavljaju naknadu fizičkih i pravnih lica za usluge koje pruţaju drţavni organi za jasnu utvrĎene usluge i jasno definisane iznose. osiguranje 3) Za osiguranje od nezaposlenosti % doprinosa iz plate 17 13 2 % doprinosa na plate 7 4 0. snosit ce je svi obveznici kao korisnici usluge koju daje drţava po tom zahtjevu.EPRAVO. Ukoliko po jednom zahtjevu postoji vise obveznika njihova obaveza je solidarna tj. osiguranje 2) Za zdravstv.5 Kod penziono invalidskog osiguranja postoje korekcije koje su vezane za takozvani beneficirani staţ ( priznato uvecano trajanje staza ) Tako cemo : 1) Za period od 12 mjeseci efektivnog rada racunati 14 mjeseci osiguranja. Ne mogu se isplatiti neto plate a da se po tom ne plate porezi i doprinosi po osnovu plate .WWW. Kaznene odredbe za ne placanje doprinosa: 1) Za kasnjenje duze od 30 dana platiti 2 puta veci iznos doprinosa 2) Za kasnjenje duze od 60 dana platiti 3 puta veci iznos doprinosa 3) Za kasnjenje duţe od 90 dana platiti 5 puta veci iznos doprinosa U navedenim slucajevima kaznjava se i odgovorno fizičko lice u pravnom licu novcanom kaznom od 2.000 KM.BA Vrsta doprinosa 1) Za penz. invalid.

WWW.BA 1) Za podneske 2) Za rjesenje i druge isprave 3) Za pravne radnje Ima slucajeva kad se podnesak mora uraditi postom ili jednostavno drţavni organ dobije podnesak postom bez odgovarajuce takse.EPRAVO. U roku od 8 dana od dana prijema opomene podnosilac zahtjeva je duzan uplatiti redovnu taksu i troskove opomene. Kontrolnu funkciju u primjeni Zakona o taksama vrsi Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija BiH dok internu kontrolu o primjeni zakona o taksama treba da provodi svaka institucija u vrsenju svoje djelatnosti. Konzularne takse u inostranstvu uplacuju se na konzularni racun u eurima. Nadzor nad prihodima od taksi i njihovu kontrolu vrsi Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija u saradnji sa ministarstvom vanjskih poslova za slucajeve konzularnih taksi. Ako se radi o podnesku iz inostranstva koji je postom stigao kod nadleznog drţavnog organa necemo pisati opomenu vec cemo podnesak rijesiti ali taksu cemo naplatiti kad uručujemo rjesenje ili drugu ispravu.Primalac podneska je duţan u tom slucaju napraviti opomenu.Pravo za naplatu taksi zastarjeva u roku od 2 god. placaju 50 % od vrijednosti propisanih konzularnih taksi 7) Zahtjev za povrat nepravilno naplacenih taksi 8) Zahtjevi u postupku za ispravku greski u rjesenjima ili drugim ispravama ili sluţbenim propisima Placanje taksi kod institucija BiH i na teritoriji BiH takse se placaju iskljucivo u gotovu. od kada je taksa placena . Ako se graĎani BiH obracaju konzularnim predstavnistvima u BiH u inostranstvu tada placaju taksu u KM-ovima ali na uplatni racun za konzuilarne takse Ako lice iz inostranstva podnosi zahtjev organima BiH iz BiH tada vrsi uplatu na racun u BiH ali po vazecem kursu iz zemlje i u valuti u kojoj taksu placa. Takse koje se placaju u inostranstvu organima BiH sa sjedistem u inostranstvu nazivamo konzularnom taksom.Zakon u ovim slucajevima nije predvidio mogućnost prekida zastare. Za slucaj vise placene takse povrat se moze uciniti u roku najduţem 2 god. Takse ne placaju : 1) Institucije BiH 2) Humanitarne i dobrotvorne organizacije registrovane u BiH 3) Strana diplomatska i konzularna predstavnistva u diplomatskim i konzularnim poslovima pod uslovom da pripadaju listi reciprociteta 4) GraĎani za akte o zasnivanju radnog odnosa u institucijama BiH 5) Spisi i radnje cije je oslobaĎanje od taksi predviĎeno meĎunarodnim ugovorom 6) Izbjeglice u inostranstvu. 36 . I kod takse postoje rokovi zastare ali su oni znatno kraci od rokova zastare poreza.od dana kada je taksa trebala biti placena . drţavljani BiH za podneske u diplomatskim i konzularnim predstavnistvima u inostranstvu .

To znaci da treba biti odreĎeno vrijeme za koje se budţet donosi. Svaki budţet sa sobom nosi karakteristiku: privrednog. socijalnog i plitičkog dokumenta. gradska vijecai opcinska vijeca.EPRAVO. Ono sto posebno obiljeţava budţet je determinanta vremena. Budţet sa sobom nosi odreĎene aktivnosti od pripreme do nadzora kao sto su: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Pripremne radnje za izradu budţeta Izrada budţeta Usaglasavanje budţeta( usvajanje budţeta ) Izvršenje budţeta ( prikupljanje prihoda i pokriće rashoda ) Rebalans budţeta Nadzor i revizija budţeta Prema Zakonu o budţetu FBiH: Budţet je procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrĎen iznos izdataka i drugih placanja Federacije. gradova i opcina koje odobrava Parlament Federacije BiH odnosno zakonodavna tijela kantona – ţupanija. odnosno kantona ţupanija. BUDŢET KAO JAVNI SISTEMSKI DOKUMENT PRIHODA I RASHODA Budţet počiva na sljedecim ekonomskim principima: 1) 2) 3) 4) Šta će se proizvoditi? Kako ce se proizvoditi? Ko će sta proizvoditi? Kako ce se donijeti odluka – provesti kolektivni izbor? Riječ budţet ima korijen u francuskoj rijeci bougette i engleske rijeci budget a oznacavaju vrecicu ili torbu u kojoj su informacije o prihodima i rashodima. Budţet kao pregled prihoda i rashoda odreĎenog organa mora biti hijerarhijski usklaĎen sa vasim instancama. 37 .BA Tarifom za takse u BiH ( koja obuhvata 28 tarifa )obuhvaceo je 8 različitih grupa tarifa: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Tarifa za podneske Tarifa za rjesenja Tarifa za uvjerenja Za ovjere prepisa i izvode Tarifa za misljenja Za oblast meĎunarodnog cestovnog i vanjskog prometa Putne isprave i drţavljanstva Vanjska trgovina Konzularna taksa je rasporeĎena u 13 tarifa ali u jednoj grupi.WWW.

Svako uspostavljanje budţetske ravnoteţe zahtjeva istu zakonsku proceduru kao sto se provodi za donosenje budţeta.) Budţetski korisnici jesu ministarstva i druga tijela uprave kao i ostali korisnici za koje Parlament prihvati da se finansiraju djelimično ili u cjelosti iz budţeta. da se jasno vidi iz kojih izvora Vlada planira obezbjediti i koliko prihoda kao i to da se iz budţeta jasno vidi koje potrebe i koliko ce finansirati drţava iz budţeta.WWW. fond za zaposljavanje itd. njegov nadzor upravljanje novcanim tokovima kao i voĎenje jedinstvenog racuna trezora u okviru jedinstvenog racunovodtva trezora a sve sa ciljem jedinstvene kontrole izvrsenja budţeta. da se rashodi rasporeĎuju na nivou predviĎenih prihoda. tj. Budţetski prihodi Budţet na svim nivoima od Opstine do Federacije predviĎa istu strukturu grupa prihoda a to su : 1) 2) 3) 4) Porezni prihodi utvrĎeni zakonom Neporezni prihodi Prihodi ostvareni od obavljanja osnovne djelatnosti budţetskih korisnika Domace i inostrane donacije Porezni prihodi Prihodi od poreza obuhvataju: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Porez na dobit od pojedinca i preduzeca Doprinos za socijalnu zaštitu Porez na plate i naknade plata Porez na imovinu PDV i porez na promet proizvoda i usluga Prihod od akciza Porez na meĎunarodnu trgovinu i transakcije Ostale vrste poreza 38 . Ako bi bilo koja mjera ( odluka ) kojom se donosi u toku godine poremetila ravnoteţu budţeta moraju se predvidjeti prihodi za ravnoteţu. Vanbudţetski fond je pravna osoba utvrĎena na osnovu zakona sa posebnim zadatkom koja se finansira iz namjenskog poreza i neporeznih prihoda meĎu koje prije svega ubrajamo doprinose ( penziono invalidki fond. Niti jedna promjena prihoda i rashoda ne smije biti propustena u evidenciji trezora. U okviru Federalnog ministarstva finansija uspostavlja se trezor ( riznica ) koja ima svrhu da planira izvršenje budţeta . zdravstveni fond. S obzirom da budţet predstavlja svojevrstan bilans prihoda i rashoda mora da zadovolji prinip ravnoteţe tj.BA Budţet sa sobom nosi karakteristiku analitičnosti. U skladu sa uspostavom federalnog trezora uspostavljaju se Kantonalni trezori.EPRAVO.

U suprotnom slučaju kada imamo visak rashoda nad prihodima tada kazemo da smo ostvarili deficit. a kapitalni prihodi svoj izvor zasnivaju na stalnoj imovini ili dugorocnoj osnovi obracuna gdje se samo jedan dio prihvata kao tekuci prihod. takse i prihodi od pruzanja javnih usluga 3) Novcane kazne koje budţet naplati U kategorije kapitalnih primitaka ubrajamo: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Prihode od prodaje stalnih sredstava Prihode od prodaje robnih rezervi Kapitalni grantovi od nevladinih organizacija Kapitalni primici iz inostranstva Kapitalni grantovi od ostalih nivoa vlasti Naplaceni anuiteti datih kredita i povrat kapitala Svi ovi prethodni prihodi sa aspekta rocnosti mogu se posmatrati kao: tekuci i kapitalni. Budţetski rashodi Budţetski rashodi na svim nivoima imaju sljedecu stukturu: 1) Takući izdaci – rashodi ( plate.taj korisnik podmiruje obaveze blagovremeno.EPRAVO.BA Neporezni prihodi U ovu kategoriju prihoda ubrajamo: 1) Prihode od poduzetnickih aktivnosti imovine. kao i prihode pozitivnih kursnih razlika 2) Naknade. naknade plate. Tekuci prihodi se obracunavaju na bazi tekuce imovine i tekucih novcanih tokova. troskovi materijala i usluge. nema dospjelih a neplacenih obaveza. kapitalni transferi ) 3) Rashodi datih zajmova i udjeli u osnivackom kapitalu umanjenih za otplate zajmova ) U kategoriju tekućih rashoda budţetske jedinice ubrajamo: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Bruto plate i naknade plata zaposlenih radnika i skupsinskih zastupnika Doprinosi koje placa poslodavac kao budţetski korisnik Rashodi za materijal i placanje usluga Rashodi tekucih grantova i subvencije u zemlji i inostranstvu Kapitalni grantovi u zemlji i inostranstvu koji dospjevaju kao tekuci rashod Rashodi za kamate na pozajmice u zemlji i iz inostranstva Rashode kao doznake niţim nivoima budţeta Suficit i deficit budţeta Kada se pojavi pozitivna razlika prihoda nad rashodima kod budţetskog korisnika tada kazemo da smo ostvarili suficit budţeta.WWW. tekući transferi i rashodi kamata ) 2) Kapitalni izdaci ( nabavka stalne imovine.Deficit moţe nastati i kad se javi vise rashoda nego prihoda. 39 . ujedno znaci nelikvidnost u tekućoj budţetskoj godini sto je preduslov za pocetak krize.

tekuće godine.06 tekuce godine za sljedecu fiskalnu godinu. Na osnovu stavova vlade. Obaveza Ministra finansija je da svaki mjesec podnese izvjestaj o koriostenju sredstava rezervi vladi dok je obaveza vlade Federacije da izvjesti Parlament o koristenju sredstava rezervi svakih 3 mjeseca. do 31. Rok od 6 mjeseci tekuce godine se smatra dovoljnim za realnu procjenu stanja u narednoj godini.BA Rokovi i procedure donosenja budţeta Ministarstvo finansija je obavezno u saradnji sa tijelima federalne uprave nadleznim za privredni razvoj napraviti preliminarni izvjestaj i primarnoj i fiskalnoj politici do 30. Sredstva rezervi budţeta rasporeĎuje Premijer i Ministar finansija o cemu moraju dobiti saglasnost vlade. Prijedlog zahtjeva budţetskih korisnika moraju sadrzavati : Prihodi rashodi predviĎeni za budţetsku godinu Saţeti prikaz i struktura zaposlenih Obrazloţenje predviĎenih potreba Prijedlog zahtjeva koji se odnose na buduće obaveze ili višegodišnje izdatke ukljucujuci investicione projekte 5) Kapitalni projekti 1) 2) 3) 4) Pojedinacni budţetski korisnici potom izraĎuju prijedloge zahtjeva. tekuce god.7.WWW. Dobiveni prijedlog Vlada Federacije BiH je duţna u roku od 15 dana razmotri preliminarni prijedlog i zauzeti svoj stav. Ministar finansija FBiH obavezan je budţetskim korisnicima uputiti akt o nacinu i elementima izrade godisnjeg budţeta najkasnije do 22. Ne mogu se ciniti u vecem iznosu nego sto su predviĎeni budţetom jer u suprotnom to bi znacilo budţetsku neravnoteţu. Sa rashodima je sasvim drugacija situacija . To znaci da ih moţemo ostvariti i znatno vise od predviĎenih u budţetu ako se za to stvore povoljni uslovi. za narednu god. Prihodi budţeta nisu ograniceni u svom ostvarenju samim budţetom to znaci da nemaju limit zbog same procjene. Budţet nakon usvajanja na parlamentu ja javni dokument obavezujuci za izvrsenje i objavljivanje u sluzbenim novinama 15 dana po usvajanju.zato se donosi posebna odluka na parlamentu ali najduze za period od 3 mjeseca tj. Jos vaznije od ove napomene jeste ogranicenje u budţetu da se ne moze napraviti budţetski rashod ako nije predviĎen budţetom kao kategorija . podkategorija ili pozicija.3 i za nivo najvise jedne cetvrtine budţeta iz prethodne fiskalne godine. On se vladi Federacuje mora prezentovati najkasnije do 15. Zakonom je dotvoljen izuzetak u budţetu: da se moze odstupiti u rashodima ili odlivu budţeta samo kada se radi o placanju kamata i glavnice po dugovima.EPRAVO.11. 40 . Ministarstvo finansija pregleda sve prijedloge zahtjeva i izraĎuje konacan prijedlog budţeta za narednu godinu( nacrt budţeta ).10. Ako parlament ne usvoji budţet do kraja godine bez obzira na razloge tada se finansiranje budţetskih korisnika vrsi privredno. Kad Vlada usvoji budţet on se podnosi Parlamentu FBiH najkasnije do 15.

WWW. AUTORSKO PRAVO Autorko pravo proizilazi iz autorskog djela i spada u finansijska prava fizickih lica.BA U osnovi iznos pozajmljenih sredstava za potrebe budţeta ne smije prelaziti 20% prihodovne strane budţeta.To vazi i za vanbudţetske fondove . izraditi godisnji obracun budţeta Federacije za prethodnu god. umjetnosti i drugih oblika stvaralastva bez obzira na vrstu . Resorni ministri su duţni Ministru finansija Federacije BiH dostaviti goisnje izvjestaje izvsenja budţeta do 31. Budţetski korisnici su duzni do kraja februara tekuce godine izraditi izvjestaj o izvrsenju budţeta za prethodnu godinu i dostaviti ga nadleznom ministarstvu. sacini izvjestaj o izvsenju budţeta Federacije BiH i dostavi ga vladi Federacije dok je obaveza vlade da sacini izvjestaj i provede proceduru usvajanja i dostavi svoj izvjestaj parlamentu do kraja maja tekuce god. tekuce godine.12. Zakon o autorskom pravu podrazumjeva pod autorskim djelima.4. 41 .3 tekuce godine za prethodnu godinu a federalni ministar do 15.4.EPRAVO. Sva sredstva koja 31. Pod kategorijom autorskog djela iz koga proizilazi autorsko pravo smatra se individualna duhovna tvorevina iz oblasti knjizevnosti. gradovi ili opstine pozajme sredstva od Federacije moraju ih vratiti najkasnije do 31. za prethodnu god. skice i plastična djela Ako postoji slucaj da odreĎeno autorsko djelo je rezultat rada vise lica i ako je djelo nedjeljivo tada im pripada nedjeljivo autorsko pravo ( koautorsko pravo ). djela drţavljana BiH ili lica koja nisu drţavljani BiH a imaju prebivaliste u BiH. Koautorsko se ureĎuje ugovorom koautora gdje koautori sami regulisu svoja prava i eventualne obaveze u skladu sa zakonom. nacin i oblik izrazavanja kao sto su: 1) Pisana djela 2) Govorna djela 3) Dramska i dramsko.muzička djela 4) Koreografska i pantomimska djela 5) Muzička djela 6) Filmska djela 7) Djela iz oblasti likovnih umjetnosti 8) Djela svih grana primjenjenih umjetnosti i industrijskog oblikovanja 9) Fotografska djela 10) Kartografska djela 11) Planovi. Ako bi se ipak dogodilo da kantoni. ako su objavljena u BiH ili u inostranstvu kao i autorska djela koja nisu objavljena a uzivaju zastitu u skladu sa ovim zakonom. tekuce god. Ukoliko Federacija treba da zaduzi u zemlji ili inostranstvu takvu odluku donosi Parlament Federacije BiH na prijedlog Vlade Federacije ali najvise do 20 % od vrijednosti predviĎenog budţeta koji se kreditira . tekuce godine ostanu na bankovnom raunu nakog ministarstva moraju se vratiti na racun budţeta Federacije.12. Ministar finansija ima obavezu da do 30. nauke.

predmetom obuhvatanja carinom su: 1) Fizicka lica 2) Pravno lice Carinarnica predstavlja svaki organizacioni dio carinske uprave u kome se mogu obaviti sve ili neke od radnji i postupak predviĎenih carinskim pravilima i postupcima.pravna ovlastenja Svoja prava koristenja djela autor prenosi na drugo lice autorskim ugovorom koji u osnovi ima svoje bitne elemente.Autorski ugovori se uvijek zakljucuju u pismenoj formi.WWW. Pored carine kao obaveze uvoznik placa i carinsko evidentiranje u procentu od 1 %.nakon smrti ako se radi o koautorstvu onda 70 god od smrti posljednjeg koautora. 42 . Autorsko pravo traje za ţivota autora i 70 god. CARINA KAO PRIHOD BUDŢETA Carina je osnovna uvozna obaveza koja se placa prilikom uvoza ili u vezi sa uvozom robe nadleznom drzavnom organu na carinsku vrijednost robe u skladu sa zakonom o carinskoj tarifi BiH.EPRAVO. Zakon o carinskoj politici je jedinstven na podrucju BiH a provode ga Uprave carina entiteta. ako ugovorom nisu drugacije rijesili a nakon 5 god. Autorski ugovor moze obuhvatiti djela koja ce biti stvorena . U carinskom postupku pored uvoza i izvoza postoje procedure privremenog uvoza i privremenog izvoza. autorsko djelo pripada iskljucivo autoru. Ako se odreĎeno autorsko pravo stice po osnovu ugovora o djelu tada pripada iskljucivo autoru. Carina se moze okarakterisati kao zastitna mjera privrede BiH.BA Ako lice stvara autorsko djelo za poslodavca to se pravo prenosi na rok od 5 god. Od autorskog ugovora treba razlikovati izdavacki ugovor kao ugovor kojim autor prenosi izdavacka prava objavljivanja autorskog djela na drugo lice. Carinske stope su jedinstvene na cijeloj teritoriji BiH i bez obzira sto su prihod entiteta ne mogu se pojedinacno mijenjati. U skladu sa zakonom lica koja mogu biti obveznici tj. Autorsko pravo sadrzi: a) Imovinsko pravo ovlastenja b) Licno. Izavacki ugovor prestaje: 1) Smrcu autora prije zavrsetka autorskog djela 2) Iskoristenjem tiraza svih ugovorenih djela 3) Istekom vazenja ugovora Ako bismo imali slucaj nasljedstva autorskog prava tada ce se to uciniti u skladu sa Zakonom o nasljeĎu to znaci da u slucaju smrti nasljednici nasljedjuju autorsko pravo osim ako to nije drugacije ranije ugovoreno. Na tako objavljenim djelima mora biti ime autora.Autorsko pravo se moţe ostvariti i preko zastupnika ako je to ţelja autora.

EPRAVO. Komisija ima 7 clanova od kojih je jedan predsjednik jedan zamjenik i 5 clanova komisije. Komisija za koncesije Komisiju za koncesiju Federacije BiH usvaja Parlament Federacije BiH sa mandatom od 5 god. Carine moze biti osloboĎena oprema rpba ili druga imovina u sljed. Osnovicu za obracun uvozne carine cini vrijednost feo. vrijednost iz fakture dobavljaca iz inostranstva uvecana za zavisne troskove nabavke do granice uvoznika. Koncesionaru finansijsko pravo moţe biti odreĎeno kroz sljedece elemente: a) Vremenom koristenja koncesije b) Eksploatacije povrsine prirodnog blaga c) Kolicinom iskoristenosti koncesionog prava Prirodno bogatsvo se smatra neponovljivim resursom i na koristenje se daje pod posebnim propisanim uslovima koje nazivamo koncesija. Posto odreĎena prirodna bogatstva mogu biti na lokalitetu jednog ili vise kantona tada je nadlezna Federalna komisija za koncesije. Lice moze biti osloboĎeno placanja poreza zbog unistenja ili otuĎenja iz opavdanih razloga ali carine ne moze biti osloboĎeno lice bez obzira na razlog otuĎenja. i mogucnoscu da se mandat ponovi jos jednom. kojeg odredi Vlada kao Koncesionar je pravno lice osnovano u skladu sa vazecim zakonskim propisima u vlasnistvu domaceg ili stranog lica kome se dodjeljuje koncesija i koje izvrasva ugovor o koncesiji u skladu sa zakonom.BA Privremeni uvoz podrazumjeva ponovni izvoz robe u istom obliku ili sa veoma malim izmjenama. Zbog toga svaka drzava za sebe donosi Zakon o koncesijama.granica ( franco granica uvoznika )tj.WWW. Komisija ima svog sekretara koji nije clan komisije. slucajevima : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Oprema stavljena u slobodan promet ( a koja je zasnovana na inostranom ulaganju ) Oprema vojnih i politickih snaga BiH i entiteta Oprema za projekte obnove i rekonstrukcije BiH Licna imovina Roba koja je uvezena radi reklamiranja Roba dobrotvornih i humanitarnih organizacija Druga roba predviĎena Zakonom o carinskoj politici KONCESIJA KAO OSNOV FINANSIJSKOG PRAVA To je pravo obavljanja privrednih djelatnosti koristenjen prirodnog bogatstva – dobra u opstoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od opsteg interesa odreĎenih Zakonom o koncesijama. Koncesor je nadlezno ministarstvo ili organ vlasti u drţavi nadleznog za dodjelu koncesije. 43 .

Centralnom bankom rukovodi Upravno vijece i Guverner Centralne banke. dana tj.BA S obzirom da Parlament odreĎuje clanove komisije .EPRAVO. Prilikom razmatranja prijava na tender Komisija uporeĎuje prijave sa svojim uslovima koje je propisala kao sto su: 1) Cijena 2) Rokovi koncesije i uslovi placanja 3) Propisuje druge uslove vezane za koncesiju Komisija je nadlezna za eventualne zalbe i revizije po odreĎenim zahtjevima iz koncesionog postupka.WWW. do 30. Vlada izvjestaj komisije razmatra i prosljeĎuje ga parlamentu u roku do 30. Upravno vijece u prvih 6 god. 44 . Guverner nije drţavljanin BiH niti neke od susjednih drţava. Koncesor raspisuje javni poziv koncesionarima za usvojen projekat koncesije. tekuce god. Koncesor izraĎuje studiju o koncesiji koju podnosi komisija za usvajanje. Komisija prikuplja prijave za koncesiju i razmatra ih. Ciljevi centralne banke :  Da postigne i odrzi stabilnost domace valute (KM ) putem currensy boarda Zadaci centralne banke :      Usvajanje i kontrola monetarne politike po kursu 1 KM = 1 DM Drzanje i upravljanje sluzbenim deviznim rezervama Pomaganje i odrzavajne platnih i obracunskih sistema Koordinacija djelatnosti agencija za bankarstvo u entitetima ProvoĎenje monetarne politike itd.5.6. Upravno vijece je nadlezno za vrhovnu upravu i kontrolu sprovoĎenja politike za administraciju kao i poslovanje centralne banke BiH. Za sve sporove iz nadleznosti komisije nadlezan je Vrhovni sud Federacije BiH. Komisija svoj izvjestaj podnosi Vladi Federacije BiH najkasnije do 31. poslovanja ima guvernera koga imenuje MeĎunarodni monetarni fond i 3 clana koga imenuje Predsjednistvo BiH . Upravno vijece centralne banke cine Guverner i 3 viceguvernera. tekuce god. Komisija je duţna prijedlog za koncesiju razmatrati i u roku od 30 dana projekt prosljediti Vladi usvojen prijedlog ili koncesoru vratiti na doradu.za prethodnu god. Vlada Federacije BiH im utvrĎuje budţet a time i platu clanovima komisije i druga primanja. CENTRALNA BANKA BIH To je centralna finansijska institucija sa sjedistem u Sarajevu koja usvaja i kontrolise monetranu politiku BiH.

Porez se obracunava i naplacuje pri naplati svakog individualnog dodatnog primanja. Zadatak CB je da osigura da ukupan iznos njene novcane pasive nikad ne preĎe ekvivalentan iznos njenih deviznih rezervi. posrednike i korespodente CB. Moze sklapati ugovore u ime CB. kupovinom dionicabilo koje korporacije ili kompanije Sticanje prava na nepokretnu imovinu ( osim za vlatitu administraciju ) POREZ NA PLATE Porez na platu podrazumjeva porez na zaradu fizickih lica koju oni ostvare po osnovu: radnog odnosa. Osnovica obracuna je bruto plata umanjena za propisane doprinose za socijalno osiguranje na teret osiguranika.BA Nakon 6 god. potom imenuje sluzbenike. Guverner je glavni izvrsni funkcioner CB. Lična primanja po osnovu redovnog rada obuhvataju: 1) Platu zaposlenog djelatnika 2) Platu rukovodnog radnika 45 . Osnovica za obracun poreza na platu Za osnovicu poreza na platu uzima se plata ostvarena za rad u Federaciji i van Federacije. izvan radnog odnosa i od samostalnog obavljanja djelatnosti. Postoje aktivnosti koje su zabrnjene centralnoj banci: 1) 2) 3) 4) 5) Davanje kredita Drzanje depozita izrazenog ili plativog u valuti BiH ili od rezidenata BiH Davanje novcanih ili finansijskih poklona Bavljenje trgovinom .WWW. Pod platom u smislu Zakona o platama podrazumjevaju se:    Licna i dodatna primanja koja fizika osoba ostvari na osnovu redovnog rada Dodatna primanja koja fizicka osoba ostvari izvan redovnog rada Primanja koja fizicka osoba ostvari od samostalnog obavljanja djelatnosti To znaci da je fizicka osoba obveznik poreza na platu koju ostvari u Federaciji ili van Federacije i osoba koja djelatnost obavlja samostalno kao osnovno zanimanje. Za osnovicu van Federacije uzima se plata koja bi se zaradila radom u Federaciji osnovica obracuna poreza na platu za nerezidente Federacije je plata ostvarena za rad obavljen u Federaciji.EPRAVO. centralno bankom rukovodit ce Upravno vijece. Svi ti obveznici su rezidenti Federacije. Porez na plate je opsti prihod kantona i opstina a rasporeĎuje se po posebnom kantonalnom zakonu. Obveznik poreza je fizicka osoba – nerezident Federacije koja placu ostvari na teritoriji Federacije.zastupa CB u pravnim postupcima.

kod prestanka radnog odnosa zbog tehnoloskog ili ekonomskog viska 9) Jubilarne nagrade Dodatna primanja koje fizicka osoba ostvari izvan redovnog rada obuhvataju: 1) Naknade za obavljane povremene i privremene poslove 2) Naknadu clanovima upravnog odbora i nadzornog odbora 3) Naknadu za rad sudijama porotnicima i sudijama izabranih sudova i arbitrima koji nemaju svojstva zaposlenih u tim sudovima i arbitrazama 4) Naknadu u vezi sa izvrsavanjem poslova odbrane. Jedino kod samostalnih ugostitelja osnovica poreza na platu ne moze biti manja od prosjecne plate u Federaciji. teske invalidnosti ili dugotrajne bolesti 8) Otpremnine prilikom odlaska u penziju. odmora Primanja za vrijeme odsutnosti sa posla u skladu sa zakonom . kolektivnim ugovorom itd.WWW. ustanovi i radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida 3) Dodaci na djecu 4) Naknade za vrijeme nezaposlenosti 46 .BA 3) 4) 5) 6) 7) 8) Platu duznosnika Platu pripravnika Primanja za prekid rada koji nije prouzrokovao djelatnik Primanja za vrijeme praznika u kome se po zakonu ne radi Primanja za vrijeme odsustva sa posla djelatnika u vrijeme koristenja god.EPRAVO. civilne zastite i zastite od elementarnih nepogoda 5) Primanje profesionalnih sportista 6) Naknadu po osnovu bavljenja sportom 7) Naknadu poslanicima Osnovica poreza kod plate lica koja obavljaju djelatnost samostalno ne moze biti manja od minimalne plate po kolektivnom ugovoru. Imamo primanja na koja se ne placa porez na platu: 1) Posebni propisi o pravima ratnih invalida i civilnih zrtava rata 2) Plate invalidnih osoba koje su zaposlene u preduzecu . rad nocu i rad subotom i nedjeljom Pojam dodatnog primanaj koja fizicka osoba ostvari po osnovu redovnog rada i to : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Naknada za odvojen zivot Naknada za rad na terenu Regres za godisnji odmor Dnevnica za sluzbena putovanja u zemlji i inostranstvu Naknada za prevoz na posao ili s posla Naknada za ishranu u toku rada Pomoci u slucaju smrti radnika ili clanova uze obitelji. 9) Naknadu za vrijeme odsutnosti sa posla radi obrazovanja i strucnog usavrsavanja 10) Naknada za vrijeme cekanja na posao djelatnika 11) Naknadu u slucajevima privremene sprijecenosti za rad uslijed bolesti do 42 dana 12) Primanja studenata i ucenika za rad u studentskim i Ďackim zadrugama i servisima 13) Prekovremeni rad .

BA 5) 6) 7) 8) Socijalna pomoc Naknade iz zdravstvenog osiguranja Isplata osiguranih suma licnog osiguranja i osiguranja imovine Naknade koje upucene odnosno osuĎene osobe primaju za rad u vaspitno – popravnim ustanovama 9) Kamata po javnim zajmovima 10) Stipendije i krediti ucenika i studenata 11) Naknade po osnovu tjelesnog ostecenja umanjene radne sposobnosti i naknade za pretrpljenu neimovinsku stetu 12) Otpremnine prilikom odlaska u penziju. Prihod se priznaje istovremeno sa priznavanjem povecanja sredstava ili smanjivanjem obaveza. Cilj njihovog poslovanja jeste ostvarenje dobiti. Ta dobit podlijeze obavezi placanja poreza na dobit. a za kasnjenje preko 90 dana kazna je 5 puta veca. Ako lice ostvari platu kod nerezidenta Federacije na teritoriji Federacije takoĎe treba da plati porez 7 dana po isteku mjeseca obracuna plate ako to vec nije za njega uradio nerezident. Karakteristika kod kaznenih odredbi za porez na plate je to sto pravno lice placa zateznu kamatu po danim kasnjenja a samostalni privrednik kasnjenje duze od 30 dana placa dvostruki iznos neplacenog poreza. Obveznik poreza je duzan posebnim obrascem obavjestiti poreznu upravu narednog dana po isplati plate i poreza Za dane kasnjenja uplate poreza na plate placa se zatezna kamata u skladu sa Zakonom o zateznim kamatama ( 0. 47 . POREZ NA DOBIT PRIVREDNIH DRUSTAVA Privredna drustva svoj rezultat poslovanja iskazuju kao dobit ili gubitak.WWW. Primanja od samostalnog obavljanja djelatnosti su 5 % oporeziva porezom na plate. Naknade studentima i Ďacima u studentskim i Ďackim zadrugama se obracunava na isplate po stopi od 5 % .06 % dnevno ). Prihode i rashode privredna drustva iskazuju u obrascu koji nazivamo bilans uspjeha. Porez na platu placa isplatilac plate prilikom svake isplate.EPRAVO. Najniza plata iznosi 55% prosjecne plate u Federaciji. Lica koja obavljaju samostalno djelatnost porez na platu trebaju platiti 7 dana po isteku mjeseca za obracun plate. Za kasnjenje preko 60 dana platiti ce se kazna 3 puta veca od neplacenog poreza. Za naplatu poreza na plate nadlezne su Poreska uprava i Finansijska policija. kod prestanka radnog odnosa zbog tehnoloskog ili ekonomskog viska 13) Naknade clanovima Akademije nauka i umjetnosti 14) Naknade za tehnicko tehnoloske inovacije 15) Neisplacene plate vojnika tokom rata Poreska stopa za licna primanja po osnovu redovnog rada je 5%.

Troskovi materijala se smiju priznati samo po prosjecnim cijenama za izdatu količinu sa zaliha u proizvodnju ili nastanak drugog troska ili rashoda materijala. Razne clanarine priznaju se samo do nivoa 0.5%. kamate i autorskih honorara oporezuju se sa 15% poreza na dobit. Preko tog iznosa razlika placenih clanarina se prenosi u poreski bilans i povecava oporezivu dobit. Ako bismo zeljeli platiti odreĎen iznos za humanitarne. Poreske olaksice poreza na dobit U slucaju novoformiranih privrenih drustava ili zadruga: 48 . ukoliko se u likvidacionom postupku ostvari dobit bice oporeziva jer je ostvarena iznad nivoa obaveza u likvidacijskom postupku. Zakon o racunovodstvu i MeĎunarodni racunovodstveni standardi dozvoljavaju obracun troskova materijala po sljedecim metodama: 1) 2) 3) 4) FIFO – prva ulazna cijena je prva i izlazna LIFO – posljednja ulazna cijena je prva izlazna Prosjecne cijene troskova materijala Metoda stalnih cijena I donacija i troskovi reprezentacije se ne oporezuju ako njihov iznos ne prelazi 0.EPRAVO. Zakon insistira na prosjeku cijene kako bi se izbjegla negativna ili pozitivna dejstva oscilacije nabavnih cijena na troskove.1% ukupnog prihoda. kulturne obrazovne i naucne i sportske ciljeve tada moramo znati da postoji ogranicenje za nastanak takvog takvog neoporezivog rashoda do 0.BA Rashod se priznaje istovremeno sa priznavanjem povecanja obaveza ili smanjenja sredstava. Likvidacioni postupak ne moze trajati duţe od 2 god. Prilikom trosenja utvrdit cemo prosjecnu cijenu na dan troska.5 % od vrijednosti ukupnog prihoda u toku finansijske godine. U slucaju likvidacije obveznika. Poreska stopa na dobit je jedinstvena za rezidente i iznosi 30%ali isplate koje se isplacuju nerezidentu po odbitku dividende. Ukoliko preĎu taj procenat onda se ove stavke unose u poreski bilans i uvecavaju oporezivu osnovicu poreza na dobit. To znaci da se materijal u nabavci moze pojaviti vise puta i svaki put da bude razlicita cijena nabavke.WWW. Poreski obveznici ovog poreza su: 1) 2) 3) 4) 5) Privredna drustva Banke i druge finansijske organizacije Drustva za osiguranje i reosiguranje imovine i lica Zadruge i zadruzne organizacije Ustanove koje prodajom proizvoda i usluga na trzistu ostvaruju dobit Poreska osnovica Je oporeziva dobit koja je utvrĎena poreskim bilansom usklaĎivanjem sa bilansom uspjeha.

FINANSIJSKA INSTITUCIJA Mikrokreditna organizacija je nedepozitna i neprofitna organizacija cija je osnovna djelatnost davanje mikrokredita socijalno ugrozenim licima s ciljem razvoja mikropoduzetnistva. poslove platnog prometa kao sto je taj posao ostavljen bankama. Ugovor o osnivanju b. rijec je o kreditnim organizacijama koje nemaju karakter banaka niti se osnivaju po proceduri banaka. Obvezniku koji izvrsi ulaganje oporezive dobiti u investicije za vlastitu proizvodnu djelatnost umanjuje se poreka obaveza za iznos cjelokupnog ulaganja Obvezniku kod koga stranolice ulaze kapital ciji je udio u ukupnom trajnom kapitalu preduzeca najmanje 20% umanjuje se porez na dobit preduzeca u trajanju od 5 god od dana takvog ulaganja srazmjerno ucesću stranog kapitala u ukupnom trajnom kapitalu obveznika Ako privresno drustvo zaposljava vise od 50% invalida u radnom odnosu tada je osloboĎeno 100% poreza Ukoliko obveznik nije zadovoljan dobivenim rjesenjem poreske uprave ima pravo zalbe u roku od 15 dana od dana dostavljanja rijesenja ali zalbu ne odlaze rijesenje prvostepenog organa. Nisu u nadleznosti Agencije za bankarstvo. poslovanja 70% za drugu god. poslovanja Za slobodne zone i korisnike zona – 100% u trajanju od 5 god.EPRAVO. Osnivacki akt mikrokreditne organizacije mogu biti : a. Dakle. Cilj osnivanja mikrokreditne organizacije je davanje mikrokredita socijalno ugrozanim licima s ciljem razvoja mikrokreditnog poduzetnistva. poslovanja 30% za trecu god. Odluka o osnivanju 49 . Kada se gubitak iz prethodnih god. Na mogu primati i cuvati depozite kao orocene ili neorocene stednje Na smiju primati kamate jer su im zabranjeni depozitni poslovi Neprofitne mikrokreditne organizacije su one organizacije koje ne ostvaruju dobit kao privredna drustva . pokriva na teret dobiti tekuceg perioda prednost ima stariji gubitak ali ne stariji od 5 god.BA 100% je olaksica obaveze poreza na dobit za prvu god. Zastava u obracunu i naplati poreza kamata i kazni je rok od 5 god od vremena u kome su obaveze trebale biti utvrĎene. Karakteristike nedepozitne mikrokreditne organizacije: Zabranjeno im je voditi depozitne poslove tj.WWW. Samim tim ne placaju ni porez na dobit vec eventualni visak prihoda nad rashodima prenose u fond za kreditiranje za naredni period.

Naglasena je njena kontrolna funkcija nad bankama. c. Cilj osnivanja Agencije za bankarstvo je da: 1) Unaprijedi sigurnost 2) Kvalitet i zakonito poslovanje trzisno orjentisanog stanilnog bankarskog sistema u BiH. Zavisno od toga osnivacki akt je ili ugovor ili odluka o osnivanju. c. koristenja i raspolaganja sredstvima Nacin donosenja i izmjene i dopune statuta Pecat I dr. b. Prikupljena finansijska i dr. d. Ministarstvo je duzno dati odgovor u roku od 30 dana od podnosenja zahtjeva nerezidenta Federacije BIH. Pokloni i donacije u fond mikrokreditne organizacije AGENCIJA ZA BANKARSTVO Agencija za bankarstvo je samostalna finansijska institucija koja na identican nacin postoji u oba entiteta. sredstva iz bilo kojih izvora koji imaju legalan i zakonit izvor d. Ima sjediste u Sarajevu. Izdavanje dozvole za osnivanje i rad banaka Nadziranje poslovanja banke Ukidanje dozvole za rad bankama Upravlja ili nadzire postupak sanacije i likvidacije banaka te pokrece postupak stecaja nad bankama e. Osnovni zadaci Agencije za bankarstvo: a. Najmanje 2 fizicka ili 1 pravno lice se moraju pojaviti u ulozi osnivaca mikrokreditne organizacije . Clanarina clanova kluba mikrokreditne organizacije e. Osnivacki kapital ili dodatno uplaceni kapital osnivaca b. Statut mikrokreditne organizacije treba da uredi sljedeca pitanja: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Naziv i sjediste – svrhu osnivanja i djelatnost Strukturu upravljanja i rukovoĎenje Uvjeti za sticanje i prekid clanstva Prava i obaveze clanova Nacin delegiranja prava skupstine organima upravljanja Nacin sticanja. raseljenih lica i izbjeglica FBIH.BA Mikrokreditnu organizaciju mogu osnovati domaca i strana fizicka i pravna lica. Da bi otpocelo sa radom mora dobiti rjesenje Ministarstva socijalne politike. Svoje poslovanje ureĎuje statutom koji donose osnivaci organizacije. pitanja znacajna za rad mikrokreditne organizacije Izvori sredstava za rad mikrokreditne organizacije : a.WWW. Visak prihoda nad rashodima po obracunu krajem god. Donosenje podzakonskih akata kojima se regulise rad banaka 50 .EPRAVO.

51 . OSIGURANJE IMOVINE LICA Drustva za osiguranje imovine i lica su institucije su institucije koje se bave osiguranjem imovine i lica. Postoje i drustva zreosiguranje imovine i lica. Vrsi ocjenu ispunjavanja uslova Agencijom upravlja Upravni odbor agencije koji broji 5 clanova koje imenuje parlament Federacije BiH na prijedlog Vlade BiH na rok od 5 god.WWW. S obzirom da se kod budţetskih organizacija finansijski rezultat ne izrazava kao dobit ili gubitak vec kao suficit ili deficit to ce se i kod Agencije za bankarstvo visak prihoda nad rashodima prenjeti u narednu god. Poslovi koje obavlja direktor Agencije su: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Izdaje i oduzima dozvole za obavljanje bankarskih polova Poduzima propisane mjere prema bankama Sklapa obaveze u vezi sa ugovorima i interesu Agencije Imenuje osoblje i zastupnike Agencije Zastupa Agenciju kod sudbenih postupaka Obavlja i dr. poslove propisane ovim zakonom i statutom Agencija za bankarstvo svoje finansiranje obezbjeĎuje uglavnom iz sljedecih izvora : 1) 2) 3) 4) Od naknade za izdavanje dozvola za rad banaka Naknada za nadzor rada banaka Ostali prihodi koji se obezbjeĎuju iz poslova Agencije Prihoi iz budţeta FBIH Banke su duzne Centralnoj banci i Agenciji za bankarstvo dostavljati izvjestaje o poslovanju i druge informacije o poslovanju. juna tekuce godine za prethodnu godinu. Agncija je duzna napraviti revizju svog poslovanja i revizorsko misljene dostaviti Parlamentu Federacije BIH u roku najduze do 3 mjeseca po zavrsetku poslovne godine. Posebni zadaci Upravnog odbora Agencije su utvrĎeni zakonom a to su prije svega: 1) 2) 3) 4) Donosi Statut Agencije Donosi druge opce akte u skladu sa Statutom Agencije Usvaja finansijski plan i finansijski izvjestaj Agencije Usvaja izvjestaj koji agencija pravi o svom radu Agencija u svojoj rukovodnoj strukturi ima direktora i zamjenika direktora Agencije koja bira Parlament Federacije BiH na prijedlog Vlade Federacije s mandatom od 5 god.BA f.EPRAVO. Banka nakon sto provede reviziju poslovanja od strane nezavisnog revizora revizorski izvjestaj je duzna dostaviti Centralnoj banci i Agenciji za bankarstvo najdalje do 30.

Zakljucivanje i izvrsavanje ugovora o osiguranju imovine i lica b. Poslovi zivotnog osiguranja djele se na: a.BA Poslovi kojima se bave drustva za osiguranje imovine i lica grupisu se u sljedece grupe : a. dozvolu Uredba za nadzor osiguravajucih drustava. Zakonom su propisani uslovi osnivanja a izmeĎu ostalih i visina kapitala. Mjere za sprecavanje i smanjenje stete e. Tako cemo imati razlicite nivoe nadleznosti osiguranja od cega ce zavisiti i visina kapitala: 1) Osnovni kapital pri osnivanju drustva za osiguranje za bavljenje poslovima zivotnog osiguranja je najmanje 1. Drugi poslovi koji ne izlaze iz okvira djelatnosti osiguranja Drustva za osiguranje duzna su poslovati pod sljedecim principima : 1) Da postuju ekonomska nacela i pravila struke osiguranja i aktuarske struke 2) U skladu sa zakonom. Pored toga postoji jos jedna sluzba pod nazivom Biro osiguranja. Zakljucivanje i izvrsavanje ugovora o osiguranju i reosiguranju c.000 – KM 3) Osnovni kapital drustva za reosiguranje je najmanje 2.000. Mjere za sprjecavanje i smanjenje rizika koji ugrozavaju osiguranu imovinu i lica d.000. Biro osiguranja je nadlezan da regulise obavljanje poslova utvrĎenih meĎunarodnim sporazumom o osiguranju vlasnika i korisnika motornih vozila u promezu van granica BiH.000.000 – KM Ured za nadzor je duzan na zahtjev lica koja podnese zahtjev za formiranje drustva za oiguranje u roku od 60 dana:  Dati rjesenje ili 52 . – KM 2) Osnovni kapital osiguranja za poslove ostalih osiguranja ( bez zivotnog ) je najmanje 2.WWW. nacelima lojalne trzisne utakmice 3) Dobrim poslovnim obicajima i poslovnim moralom Drustvo za osiguranje moze obavljati i poslove zivotnog osiguranja lica kao i poslove reosiguranja. Osiguranje zivota b.EPRAVO. Rento osiguranje Da bi se drustvo za oiguranje registrovalo potrebno je da dobije saglasnost tj. Osnivanje drustva za osiguranje Mogu ga osnovati domaca pravna ili fizicka lica a mogu i strana lica ali zajedno sa domacim pravnim ili fizickim licima.000.

WWW. rezerviranje za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu. matematicka rezerva osiguranja zivota.BA  Obavjestiti lice o nedostacima uslova ili dokumentacije.EPRAVO. Drustva za uzajamno osiguranje To su osiguravajuca drustva u kojima clanovi drustva svojim uplatama meĎusobno garantuju da ce se na principima uzajamne solidarne odgovornosti pokriti stete koje nastaju kao rizik u poslovanju drustva. Drustvo za uzajamno osiguranje moze biti osnovano kao drustvo:   Neogranicenom ulogom ili S ogranicenom ulogom Sredstva s kojima drustva za osiguranje posluju imaju sljedecu strukturu: 1) 2) 3) 4) 5) 6)     Sredstva osnovnog kapitala Premija osiguranja Sredstva tehnicke rezerve sredstva preventive Rezerve sigurnosti Sredstva poslovnog fonda Ostala sredstva drustva Premija za osiguranje sastoji se od funkcionalne premije i dijela premije za obavljanje djelatnosti osiguranja Funkcionalna premija sadrzi i tehnicku premiju a moze sadrzavati dio za preventivu ako je taj dio uracunat u premiju Tehnicka premija je dio premije namjenjen ispunjavanju obaveza iz osiguranja Sredstva tehnicke rezerve drustva za osiguranje cine: prenose premije i rezervirane stete . Sredstva osiguranja zivota drustvo za osiguranje duzno je voditi na posebnom racunu i ona se ne mogu koristiti niti se nad njima moze provoditi prisilno izvrsenje za pokrivanje obaveze drustva osiguranja zivota imaju karakter stednje Matematicka rezerva osiguranja zivota je razlika izmeĎu sadasnje vrijednosti svih buducih obaveza osiguratelja po ugovorima iz osiguranja zivota i sadasnje vrijednosti svih buducih obaveza ugovaratelja osiguranja po tim ugovorima Pod osiguranjem zivota smatraju se sve vrste ugovora o osiguranju osoba kod kojih se kumuliraju sredstva stednje ili sredstva za pokrice povecanih rizika u kasnijim god. osiguranja    Osiguravajuca drustva svoje prihode ostvaruju po sljedecim osnovama: 1) Prihodi od premije osiguranja 53 . Pri sklapanju ugovora ovakvog drustva mora da ucestvuje najmanje 250 lica. propisano rezerviranje za kolebanje steta itd.

EPRAVO. U svom poslu odgovoran je Vladi Federacije BiH. Kapital garancijskog fonda cine: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Osnovni kapital Rezerve sigurnosti Ostale rezerve drustva Zdravstvena dobit Dio tekuce dobiti koji se predviĎa rasporediti u osnovni kapital Rezerve i nerasporeĎena dobit Ured za nadzor Osnovna funkcija Ureda za nadzor je da daje odobrenja za rad osiguravajucim drustvima i vrsi nadzor njihovog rada.WWW. Izdvajanje u rezerve sigurnosti Isplata djela dobiti dionicarima Izdvajanje u druge rezerve drustva Izdvajanje za udio i dobiti ugovorenih svota osiguranja zivota Zadrzana dobit Drustvo za osiguranje obavezno je rezerve sigurnosti izdvojiti u visini najmanje 1/3 od ostvarene dobiti po dobitku poreza. Gubitak u poslovanju se pokriva iz sljedecih izvora: 1) 2) 3) 4) Zadrzane dobiti Dodatnog uloga Rezerve sigurnosti Poslovnog fonda u djelu koji se odnosi na novcana sredstva i sredstva u plasmanima ciji rok vracanja istice do dana podnosenja godisnjeg obracuna 5) Fonda preventive ako nadlezni organ drustva donese takvu odluku 6) Ostale rezerve Drustvo za osiguranje mora u toku svog poslovanja stalno garantovati ispunjenje ugovorenih obaveza osiguranja sredstvima garancijskog fonda o cemu vrsi nadzor Ured za osiguranje.BA 2) 3) 4) 5) 6) Prihodiod korekcije prenosnih premija i premija predatih u reosiguranje Premija aktivnih poslova u suosiguranju i reosiguranju Ostali prihodi poslova osiguranja Prihodi od ulaganja i djela Ostali prihodi i vanredni prihodi Ukoliko drustvo ostvari dobit zakonom je propisana njena moguca raspodjela na sljedece kategorije: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Pokrice gubitka iz prethodne god. Finansiranje Ureda za nadzor obezbjeĎuje se iz različitih izvora u skladu sa zakonom i to: a) 10% iz budţeta FBIH 54 .

BA b) 90% iz fondova drustava za osiguranjem ( dotacijom ) Obavezno osiguranje Osiguranje je obavezno za: 1) Putnike u javnom prometu od posljedica nesretnog slucaja 2) Vlasnike/korisnike odnosno korisnike motornih vozila od odgovornosti za stetu pricinjenu 3. Lica koja nisu kupila kartu ali se nalaze u prevoznom sredstvu sa namjerom da cekaju kupovinu karte su takoĎer osigurana Putnici koji koriste besplatan prevoz Pravo na obavezno osiguranje po ovom osnovu nemaju zaposlenici radnici firme koja se bavi prevozom. Prema nasem zakonodavstvu u sistemu egzistiraju sljeeca drustva i fondovi: 1) 2) 3) 4) Drustvo za upravljanje fondovima Drustvo za upravljanje privatizacijskim investicionim fondovima Fondovi posrednici u realizaciji potraszivanja graĎana u postupku privatizacije Investicijski fondovi Dozvolu za osnivanje drustva daje Komisija na osnovu podnesenog zahtjeva koji sadrzi: a. Ugovor o osnivanju sa dokazom o osnivacima b.WWW. licima 4) Vlasnike / korisnike brodica na motorni pogon od odgovornosti za stetu pricinjenu 3. Dokaz o ispunjenju kadrovskuh uslova propisanih od Komisije 55 . licima Obavezno osiguranje pripada:    licima koja su kupila kartu i nalaze s u prevoznom sredstvu ili u blizini njegovog ukrcavanja odnosno ulaska ili izlaska. licima 3) Vlasnike / korisnike zrakoplova od odgovornosti za stetu pricinjenu 3. Drustva i fondovi se osnivaju radi prikupljanja finansijskih sredstava.EPRAVO. zajednickog visepartnerskog investiranja na principima minimiziranja i disperzije rizika i profesionalnog upravljanja Fondom i ne mogu obavljati drugu djelatnost. DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA Drustvo je preduzece cija je iskljuciva djelatnost upravljanje fondovima. Dokaz o uplati osnovnog kapitala c.

Drustvo moze podnjeti zalbu na ovakav postupak u roku od 15 dana komisiji. Kad se oduzima dozvola drustvu to ne znaci da Fondovi kojima je drustvo upravljalo prestaju sa radom nego komisija odreĎuje privremenog upravitelja za svaki fond kojim je drustvo upravljalo.000 milion KM ako upravlja samo jednim fondom. Prilikom osnivanja ovog drustva mora biti uplaceno 50% osnovnog kapitala a ostatak od 500.000 KM po jednom fondu na ime osnovnog kapitala. od dana upisa privatizacijskog drustva.000.000. PIF Privatizacijsko drustvo je osnovano da bi upravljalo privtizacijskim investicionim fondovima. Drustvo je obavezno obezbjediti dozvolu za upravljanje savkim fondom od Komisije za vrijednosne papire.WWW.000 – KM.000 – KM treba uplatiti za period od 2 god.BA Osnivacki kapital drustva s mora uplatiti u novcu i to u visini od 1. Osam dana od dana donosenja odluke o zabrani rada drustva Komisija je duzna dostaviti odluku na sljedece adrese: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Drustvo za upravljanje fondovima Banci depozitaru Registru vrijednosnih papira Privremenom administratoru Nadzornom odboru fonda Jednom domacem dnevnom listu radi objavljivanja Depozitar drustva Uslove i obaveze postojanja banke u ovakvim poslovima propisuje Komisija za vrijednosne papire i on se smatra obaveznim. Svako povecanje broja fonda u drustvu podrazumjeva obavezu uplate od 250. Osnovni kapital se povecava emisijom fonda po odobrenju Komisije. 56 .EPRAVO. Osnovni kapital investicionog fonda je 4. Komisija daje sozvolu ali je i oduzima drustvu koje ne postuje zakonske propise i procedure komisije. Drustvo mora imati banku depozitara cije ime prijavljuje KZVP. Vlasnici dionica Privatizacijskog drustva ne mogu biti drustveno politicke zajednice niti pravna lica koja u svom kapitalu imaju vise od 50% vrijednosti drzavnog kapitala. Kod depozitara se drzi imovina fonda . Investicioni fond Je dionicko drustvo cija je iskljuciva djelatnost prikupljanje finansijskih sredstava i finaniranje u prenosive hartije od vrijednosti kao i drugih investiranja sa ciljem sticanja dobiti. Dozvolu za osnivanje fonda drustvu daje komisija u roku od 90 dana od podnosenja zahtjeva. vrsi platni promet i drugi poslovi iz domena bankarskih nadleznosti.

a najvise 1. Komisija osigurava primjenu i nadzore provoĎenja zakona i drugih propisa koji se odnose na emisiju i promet vrijednosnih papira a ovlastena je i odgovorna narocito za : 57 . Mandat komisije je 5 god. Organi koji rukovode registrom su Skupstina i Nadzorni odbor.000 – KM rasporeĎenih u 1000 dionica po 100 KM. Predsjednik i clanovi Nadzornog odbora ne mogu biti: 1) MeĎusobno u braku ili srodstvu u uspravnoj ili pobocnoj liniji ili po tazbini zakljucno sa 3 stepenom 2) Biti krivicno kaznjavani 3) Biti clanovi organa zakonodavne izvrsne ili sudske vlasti 4) Posjedovati direktno ili indirektno vise od 5 % vrijenosnih papira pravnog lica 5) Obavljati duţnosti u politickoj stranci 6) Ucestvovati u politickim aktivnostima 7) Obavljati aktivnosti koje nisu u skladu sa principima zastite investitora i neovisnosti registra Registar nije budţetska institucija . Oni su osnovani radi prikupljanja certifikata u postupku privatizacije preduzeca.5 % ali naplatu vrsi u dionicama od osnovnog kapitala PIF –a dok je godisnja provizija 1% od vrijednosti imovine PIF –a sto se moze placati u prvih 5 god. Komisija za vrijednosne papire Je samostalna specijalizirana institucija ima svojstvo pravnog lica sa sjedistem u Sarajevu.BA Privatizacijsko investicioni fond – PIF Pif – ovi su zatvoreni investicijski fondovi. Ove dionice su namjenjene da se prodaju privatnim licima o cemu brigu vodi Komisija za vrijednosne papire. Osnovni kapital PIF – a je iznosio 200. Ova vrijednost kapitala moza biti veca ako saglasnost da Komisija. od registracije. PIF je duzan izvrsiti transformciju u investicioni fond u rokuod 5 god od registracije PIF – a.EPRAVO. PIF moze raspolagati najvise 30 % dionica jednog pravnog lica sto se moralo uskladiti u roku od 2 god.WWW. ako se to ne dogodi Komisija ima pravo pokrenuti postupak likvidacije Pif –a u roku od naredna 2 mjeseca. Privatizacijsko drustvo ima pravo na troskove osnivanja PIF.000 – KM na dan osnivanja. Registar se osniva kao dionicko drustvo koje je osnovala Federacija BiH sa svojim osnivackim kapitalom od 100. REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA Je osnovan sa ciljem obavljanja poslova registracije . do 20% u dionicama. Ima 5 clanova koje imenuje predsjednik Federacije uz saglasnost potpredsjednika i potvrdu Parlamenta Federacije. cuvanja i odrzavanja podataka o vrijednosnim papirima i poslove prenosa u skladu sa zakonom kojim se ureĎuje emisija i promet vrijednosnih papira.

pcela itd. 58 . OSNOVICA POREZA NA DOBIT FIZIČKIH LICA Porez na dobit fizickih lica placa se u skladu sa ostvarenom dobiti u pausalnom iznosu i u procentu od svakog pojedniacno ostvarenog prihoda fizickog lica. vrijednosnih papira preduzeca i banaka 3) Odobravanje izdavanja vrijednosnih papira drustava za upravljanje fondovima 4) Regulisanje uvjeta i nacina izdavanja obveznica kantona i opcina 5) Propisivanje pravila i nadzor prometa vrijednosnim papirima 6) Zastitu interesa investitora 7) Propisivanje i nadzor primjene standarda izvjestavanja investitora i javnosti o poslovanju ucesnika u prometu vrijednosnih papira 8) Propisivanje i nadzor primjene standarda upravljanja dionickim drustvima 9) Propisivanje uvjeta Akti koje donosi komisija su konacni i protiv njih se moze pokrenuti samo upravni spor kod suda. preko vlastitih potreba 3) Fizcko lice strani drţavljanin koji ostvari dobit od obavljanja djelatnosti na teritoriji kantona U principu dobit predstavlja razliku izmeĎu ostvarenog prihoda i nastalih rashoda u periodu za koji se obracunava dobit uz uslov da su prihodi veci od rashoda. Ukoliko se ostvari visak prihoda nad rashodima iz djelatnosti komisije taj se visak ne izrazava kao dobit vec se prenosi u budţet Federacije. Komisija je duzna svoje akte objaviti u Sluţbenim novinama Federacije BiH. zeceva .BA 1) Regulisanje uvjeta i nacina izdavanja i prometa vrijednosnih papira 2) Odobravanje izdavanja dionica i dr. Obveznik poreza na dobit F. Kada se utvrĎuju osnovice u pausalnom iznosu bitno je naglasiti da takvu odluku donosi vlada kantona sto predstavlja i poseban propis Kantona.WWW. Pored samostalnog privrednika obveznik ovog poreza su: 1) Fizicka lica kao profesionalni sporisti i sportski radnici koji ostvare prihod po osnovu transfera ili nagrade na domacim ili stranim takmicenjima 2) Fizicko lice koje obavlja sporedne djelatnosti u privredi kao sto je odgajanje zivine .L su smostalni privrednici a to su lica koja na osnovu rjesenja nadleznog organa ličnim radom u vidu osnovnog i dopunskog zanimanja obavljaju samostalnu djelatnost privrednu ili profesionalnu u zemlji i inostranstvu sa ciljem sticanja dobiti.EPRAVO. Komisija nije budţetska institucija i finansira se iz prihoda od naknada i taksi ostvarenih iz djelatnosti komisije u skladu s finansijskim planom Komisije.

rezervnih djelova i sitnog inventara Otpis sitnog inventara Otpis autoguma Troskovi reklame i propagande Nuzni troskovi izlaganja na sajmovima. rada 70% -za trecu god. rada 30% Pod pocetkom obavljanja djelatnosti ne smatra se: *promjena djelatnosti *promjena mjesta obavljanja djelatnosti.WWW. Kda je rijec o rashodima samostalne djelatnosti tu prie svaga ubrajamo: 1) 2) 3) 4) Bruto plata poreskog obveznika Bruto plata ostalih zaposlenih lica kod obveznika Iznosi placenog poreza na promet Ostali troskovi poslovanja samostalnog privrednika u koje ubrajamo sledece troskove prema vazecem Zakonu o porezu na dobit fizickih lica: Placani troskovi energije. Obvezniku poreza na dobit koji zaposljava invalidna lica sa 59 . Ako se osnovno sredstvo za ciju je nabavku umanjena osnovica poreza na dobit otuĎi u roku od 3 god. obveznik poreza zaduzice se porezom za koji je bio osloboĎen. Vlasnici ugostitaljskih i trgovinskih djelatnosti b. izlozbama i revijama itd Kao i kod drugih poreskih obveznika i kod ovog poreza postoje odreĎene povlastice koje je zakon regulirao na sljedeci nacin: 1) Obvezniku poreza na dobit umanji ce se osnovica poreza za prve 3 god. Porezni obveznici koji svoj prihod obavljaju preko ziro – racuna Fizicko lice obveznik ovog poreza duzno je otvoriti ziro racun i prijaviti njegov broj Poreznoj upravi. *prelazak iz pravne u fizicku osobu.EPRAVO. 3) Obvezniku poreza na dobit umanjit ce se za 10% osnovica poreza na dobit za svako novootvoreno radno mjesto na kome se uposli novi radnik u godini u kojoj je radnik zaposlen i to tako da ukupno umanjenje osnovice moze iznositi najvise do 50%. od pocetka obavljanja djelatnosti i to: . *nastavljanje djelatnosti u roku od 5 god * kao i podjela radnje ili spajanje dvije ili vise radnji u jednu 2) Obvezniku poreza na dobit umanjit ce se osnovica porza na dobit za izvrsena ulaganja u nabavku osnovnih sredstava i ulaganja u izgradnju i adaptaciju poslovnog prostora u vlasnistvu u iznosu izvrsenih ulaganja u toj godini a najvise do visine iznosa osnovice poreza na dobit utvrĎene za tu god.za prvu godinu rada 100% -za drugu god.BA Pausalnu osnovicu ne mogu imati: a.

Porez na imovinu Placaju pravna i fizicka lica pod uslovom da su vlasnici sljedece imovine: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Zgrade ili stana za odmor ili rekreaciju Poslovne prostorije . 60 . Automata za zabavne igre Porez na imovinu prema zakonu ne placa: 1) BIH. Stope ovog poreza utvrĎuju opstine svojim propisom ali ne mogu biti manje od 20% od osnovice. Automata za igru na srecu c. stambene zgrade ili stana koji se izdaje pod zakup Garaze koja se izdaje pod zakup Putnickog motornog vozila Motocikla do 7 god. ostvare prihod od kirije nepokretne imovine ili prihod od rentiranja pokretne imovine. procjenom na priblizno trzisnu vrijednost. FBIH. ratni invalidi civilne zastite i civilne zrtve rata sa pomagalima za putnicke automobile i fizika lica koja obavljaju usluge prevoza putnika taksi automobilima 4) Vjerske institucije za imovinu koja se koristi za vjerske namjere Porez na prihod od imovine i imovinskih prava Za razliku od poreza na imovinu postoji porez na prihod koji lica ostvare od imovine i imovinskih prava. Stola u kazinu b.BA preko 50% invaliditeta i clanove sehidskih porodica imenuje se osnovica za razrez poreza na dobit u iznosu od 15% za svakog novouposlenog radnika a najvise u iznosu od 75%. Kod prodaje pokretnih stvari poresku osnovicu odreĎuje nadlezna poreska uprava. Obavezu poreza na prihod od imovine i imovinskih prava imaju fizicka lica koja u toku god.EPRAVO.WWW. starosti Polovnog objekta preko 5 m duzine Obveznik poreza na imovinu je pravno i fizicko lice koje je vlasnik ili korisnik sljedece imovine: a.Kantoni i opstine 2) Strene drzave pod uslovom reciprociteta 3) Ratni vojni invalidi. Prihodi na koje lica ne placaju porez smatra se prihodom kojim se nadoknaĎuje izgubljena imovina ili pretrpjela steta po zdravlje i fizicku sposobnost i druge prihode kao sto su: 1) Naplate zivotnog osiguranja i posljedica nesretnog slucaja 2) Prihoda ostvarenih od kamate na stednju i po zajmovima datih drzavi BiH. kantonima i opstinama.

Za slucaj muzickih djela porez je 20% osim prihoda od ozbiljne muzike za koju je procenat 5%. Ako autorsko pravo koriste nasljednici imaju pravo na naknadu troskova koje placaju posredniku za ostvarivanje tog prava. donaciju i to je regulisano MeĎunarodnim standardom br. Uvjet za ovaj porez ne mora biti osnovica primljena imovina to moze biti i primljeno pravo uzivanja ili koristenja nekretnina. patenata i tehnickih unapreĎenja iz oblasti knjizevnosti. 20 – Donacije i pomoci gdje se u osreĎenim slucajevima prihod priznaje u tekucem periodu na dan sticanja a u drugim slucajevima se taj prihod odlaze u vremenu amortizacije.EPRAVO. Ako se prihod od autorskih prava ostvari preko pravnih lica tada se porez placa svaki put kad se naplati prihod. Obveznik ovog poreza je fizicko lice a ne pravno lice moje primi sredstva bez placanja iz izvora nasljedstva ili poklona. umjetnosti u sto spadaju: 1) Pisana djela 2) Govorna djela 3) Dramska i dramsko – muzicka djela 4) Koreografska i pantomimska djela 5) Folklorna djela 6) Kinematografska djela 7) Djela iz oblasti likovne umjetnosti 8) Kartografska djela 9) Zbirke autorskih djela ( samostalne tvorevine ) 10) Nagrade na takmicenjima( pod uslovom da je natjecaj objavljen u javnim glasilima ili je napravljen konkurs) 11) Muzicka djela sa rijecima ili bez rijeci 12) Prihodi ostvareni izvoĎenjem programa narodne. estradnih programa 13) Prihodi ostvareni od patenata i tehnickih unapreĎenja Obveznik poreza na prihod od autorskog prava je i strani drzavljanin koji ostvari prihod na podrucju Kantona a koji nema prebivaliste u BiH i drzavljanin BiH koji ima prebivaliste u inostranstvu. Porezom na naljeĎe i poklone obuhvacena su i sljedeca prava: 1.WWW. zemljiste 61 . Porez na nasljeĎe i poklone I pravna lica mogu dobiti poklon tj. zabavne muzike i dr. patenata i tehnickih unapreĎenja Ovu vrstu poreza placaju fizicka lica koja ostvare prihod od autorskog prava. Poreska stopa na prihode od autorskih djela je 15% osim na prihode ostvarene od patenata i tehnickih unapreĎenja gdje je stopa poreza 10% .BA Porez na prihod od autorskih prava. nauke.

BA 2. d) nasljednik koji nasljeĎuje poljoprivredno zemljiste a kome je poljoprivreda osnovno zanimanje Predneti na koje se ne placa porez: a) predmeti domacinstva b) imovina na koju polonoprimac odnosno nasljednik ne moze steci pravo vlasnistva.WWW. Obveznik poreza od polj.000 KM.12 tekuce god. zgrade i ostala nepokretna imovina 3. bracni drug ako je u drugom nasljednom redu. Zakonom su predviĎene različite stope poreza na nasljeĎe i poklone i to: a. Ako se poljoprivredno zemljiste vodi kao vlasnistvo vise lica istog domacinstva obveznik poreza je samo jedno lice koje za poresku upravu predstavlja nosioca obaveze tj. pravo uzivanja i koristenja nepokretne imovine Vrijeme nastanka poreza na nasljeĎe i poklone: 1) u trenutku pravosnaznosti rjesenja o nasljeĎu 2) u trenutku prijema poklona Poreskom osnovicom na naljeĎe i poklone smatra se nasljeĎena ili primljena vrijednost poklona procjenjena na vise od 2. Kantonu. na nepokretnu imovinu po stopi od 6% b. roditelji. pravo uzivanja odnosno koristenja c) poklon ili nasljedstvo koje poreski obveznik ustupi bez naknade drzavi BiH. nosilac domacinstva. Federaciji. maloljetna djeca bez oba roditelja b) nasljednik drugog nasljednig reda koji nasljeĎuje jedan stan c) nasljednici braca i sestre pod uslovom da se ta imovina ne moze otuĎiti u roku od 3 god. 62 .djelatnosti je lice vlasnik ili korisnik zemljista koje po tom osnovu ostvaruje prihod i koje se na dan 31. na pokretnu imovinu po stopi od 10% Porez na nasljeĎe i poklone nece se placati kada je: a) nasljednik prvog nasljednog reda. Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti Prihod od poljoprivredne djelatnosti je prihod koji se dobije procjenom ocekivane korisnosti od koristenja poljoprivrednog zemljista ili samim tim sto se postaje vlasnikom zemljista.vodi u evidenciji katastra zemljista u pomenutom svojstvu. Ako se imovina nalazi na teritoriji vise opstina tada porez pripada opstini na cijoj teritoriji je imovina a procjenu vrsi nadlezna poreska uprava pojedinacno opstine na kojoj se imovnina nalazi. opcini i vjerskim institucijama Procjenu poreske obaveze vrsi Poreska uprava na cijoj teritoriji se nalazi imovina kao predmet poklona ili nasljedstva.EPRAVO. Rjesenje o nasljeĎu ili poklonu izdaje nadlezni sud.

Ovdje se ne uzimaju u obzir maloljetna djeca. 63 .BA Obveznik ove vrste domacinstva moze biti i strani drzavljanin ukoliko je vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljista na podrucju BiH.WWW. Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti nece se placati ako katastarski prihod iznosi manje od 10% od vrijednosti prosjecne plate zaposlenih u poljoprivredi. odnosno zenskih clanova domacinstva mlaĎih od 55 god.god. Porez na dobitke od igara na srecu Korist koja se po tom osnovu moze ostvariti ima svoj minimum koji se ne oporezuje a to je iznos od 100 KM po pojedinacnom dobitku.EPRAVO. Poreska osnovica se utvrĎuje 20% od osnovice koju prizna poreska uprava i u roku koji na rijesenje odredi nadlezna uprava. Porez na prihod od poljop. kanali i njihove ustave i sl. Upravom rukovodi direktor koji ujedno i predstavlja Upravu za indirektno oprezivanje. Priznavanje vrijenosti stvari ili prava ili njihovu procjenu vrsi Porezna uprava. groblja i mezarja e) zemljista na kojima su podignuti nasipi. Ova vrsta poreza je iskljucivo opstinski prihod. To znaci da ovdje ne vazi pravilo kumulativne poreske osnovice. akcize porez na dodatnu vrijednost kao i sve druge poreze zaracunate na robu i usluge ukljucujuci i poreze na promet i cestarine. kvadratnih ako se izdaje pod zakup ili ne uziva odvojeno od zgrade d) dvorista vjerskih objekata. Odredbama Zakona o indirektnom oporezivanju konstituise se Uprava za indirektno oporezivanje kao samostalna upravna organizacija. Porez na prihod od poljoprivrednog zemljista ne placaju domacinstva koja nemaju muskih clanova domacinstva ispod 6 god. decembra 2003. je usvojen Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja. SISTEM INDIREKTNOG OPOREZIVANJA U BiH Na sjednicama oba doma Parlamenta BiH 29. djelatnosti se nece placati ni u sljedecim slucajevima: a) za zemljista cije je iskoristavanje za poljoprivrednu proizvodnju zabranjeno od strane nadleznog organa b) zemljista stranih drzava uz zgrade diplomatskih i konzularnih predstavnistva pod uslovom reciprociteta kao i za zemljista meĎunarodnih organizacija c) zemljiste pod zgradama kao i za dvorista do 1000m. Ako bismo u igrama na srecu ostvarili dobitak koji je u obliku stvari ili prava osnovica poreza u tom slucaju je procjenjena trzisna vrijednost ili vrijednost za koju postoji dokument o njenom trosku priznata u vremenu nastanka ili priznavanja dobitka. Indirekni porez podrazumjeva sve uvozne i izvozne dadţbine .

U budţetu Uprave za indirekno oporezivanje posebno se predviĎaju troskovi Upravnog odbora.RS.EPRAVO. Upravni odbor ima sljedece odgovornosti: utvrĎivanje prijedloga politike o indirektnom oporezivanju za provedbu u cijeloj BiH informisanje Vijeca ministara i vlada FBiH.BA Obaveze i odgovornosti direktora Uprave za indirektno oporezivanje: a) osiguranje jedinstvene provedbe indireknih poreza na cijelom teritoriju BiH b) uspostavljanje i odrzavanje knjigovodstvenog sistema i sistema izvjestavanja kojim se Odboru dostavljaju izvjestaji o naplati i raspodjeli indirektnih poreza c) odgovara vijecu ministara d) informise Odbor za aktivnost Uprave o svim problemima u provedbi Zakona e) izraĎuje prijedlog godisnjeg budţeta i dugorocnog godisnjeg plana f) izvrsenje godisnjeg budţeta g) izrada godisnjeg izvjestaja o finansijskom stanju i aktivnostima Uprave h) izrada godisnjeg plana rada Uprave i) izrada pravilnika o unutrasnjoj organizaciji j) postavlja i razrjesava operativne rukovodioce Uprave k) pruza statisticke podatke mjerodavnim tijelima l) uspostavlja interne revizije Uprave Uprava za indirektno oporezivanje ima vlastiti budţet koji se usvaja u skladu sa odredbama Zakona o trezoru institucija BiH i Zakona o izvrsenju budţeta institucija BiH meĎunarodnih obaveza BiH.DB definisanje strateskih ciljeva Uprave i ocjena uspjesnosti Uprave u postizanju istih odobravanje prijedloga budţeta Uprave odobravanje godisnjeg plana rada i pravilnika o unutrasnjem ustrojstvu uprave donosenjem odluke o spornim slucajevima u vezi raspodjele prihoda pokretanje aktivnosti na pripremi zakonskih propisa u vezi sa indirektnim oporezivanjem i njihovih izmjena 8) usvajanje instrukcija 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Odbor ima svojstvo pravne osobe i za svoj rad odgovara Vijecu ministara BiH.WWW. Odbor donosi odluke konsenzusom a u slucaju nedostatka konsenzusa odluke odbora se usvajaju na sljedeci nacin: 1) u slucaju donosenja odluka o uspostavi uvoznih i izvoznih dadţbina te o bilo kakvim promjenama takvih dadţbina potrebna je prosta vecina glasova clanova Odbora ukljucujuci i glas Ministra finansija i trezora BiH 2) u slucaju donosenja odluka o ostalim indireknim porezima ukljucujuci step i strukture takvih poreza potrebna je prosta vecina glasova clanova odbora ukljucujuci i glasove ministara finansija RS i FBIH 3) u slucaju donosenja odluke o raspodjeli prihoda o inirektnim porezima potrebna je prosta vecina glasova Odbora ukljucujuci i glasove svih clanova odbora Raspodjela prihoda od indireknih poreza vrsi se u skladu sa sljedecim kriterijima: 64 .

RS I DB te da se direktno uplacuje u drzavni budţet U roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje odbor je duzan zavrsiti sljedece zakone i druge propise: 1) 2) 3) 4) o pravima i duznostima uposlenika o doznacavanju i raspodjeli prihoda na osnovu indirektnih poreza o metodama uplacivanja na jedinstven nacin o carinskoj politici Stupanjem na snagu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost sljedeci porezi se ukidaju: 1) porez na promet roba i usluga u FBIH 2) porez na promet roba i usluga i naknada za zeljeznice u RS 3) porez na promet roba i usluga u D Odbor donosi odluke konsenzusom a predsjedavajuci proglasava da li je konsenzus postignut. god.WWW.DB izmiruju sve operativne troskove za carinske aktivnosti kao i potrebne troskove za odrzavanje i zamjenu opreme ranijih carinskih uprava na njihovom podrucju te troskove placa i naknada za zaposlene u tim upravama. ispostavama i produznicama 3) I standardima pruzanja usluga poreznim obveznicima Zakljucno sa 31.RS I DB utvrĎuje na temelju njihovih udjela u krajnjoj potrosnji prikazanog prijavama PDV-a 3) da se iznosi koji je potreban za finansiranje obaveza vanjskog duga oduzme od udjela FBIH. Budţet Uprave ukljucit ce se u potpuni godisnji proracun institucija BiH za 2004. koji je tek nedavno usvojen te ce transferi Uprave iz F. Direktor je obavezan da pripremi i Odboru podnese plan organizacijskog rekonstruiranja a isti treba da sadrzi mjere potrebne za zadovoljavanje odredaba Zakona o sistemu indireknog oporezivanja a posebno u pogledu: 1) Organizacijske strukture 2) Racionalizacije osoblja u sredisnjem uredu. 2) U slucaju donosenja odluka o raspodjeli prihoda od indireknih poreza potrebna je prosta vecina glasova clanova Odbora ukljucujuci glasove eksperata.12.2003 god.RS.RS i DB postati dio transfera za finansiranje 65 .BA 1) da se iznosi koji se prenose drzavnom budţetu temelje na iznosu u drzavnom budţetu za tekucu god. 2) da se dio preostalog iznosa koji se prenosi FBIH. F. U slucaju nedostatka konsenzusa odluke Odbora se usvajaju na sljedeci nacin : 1) u slucaju odluka o ostalim indireknim porezima ukljucujuci stope i strukturu takvih poreza potrebna je prosta vecina glasova clanova odbora ukljucujuci i glasove ministara finansija FBIH i RS.EPRAVO.

EPRAVO. Svjetsak banka se bavi aranziranjem kredita i zajmova ili garantiranjem za pribavljanje zajmova na meĎunarodnom trzistu novca i kapitala i kroz druge kanale tako da se urgentniji projekti a i veoma skupi mogu efikasno izgraditi i eksploatirati . Provizija za neiskoristena sredstva iznosi 0. Osnovana je radi obnove zemalja koje su devastirane i opustosene u toku Drugog svjetskog rata .75% na godisnjem nivou i obracunava se dva mjeseca nakon potpisivanja ugovora o kreditu. Povlacenje sredstava se vrsi na osnovu fakture ili drugih dokumenata iz cijih sadrzaja se moze jasno vidjete da su ispunjeni svi uslovi za placanje ili je samo placanje od strane investitora izvrseno. 2) Drugi korak: podrazumjeva direkno placanje izvoĎacima radova odnosno dobavljacima opreme i usluga za investitora i koristi se uglavnom za isplatu avansa odnosno placanje manjih iznosa kod uvoza opreme i usluga: 3) Treci korak:koristi se u slucajevima kada se uvoz opreme placa putem dokumentiranog akreditiva i podrazumjeva da komercijalna banka kod otvaranja podnosi zahtjev Svjetskoj banci da da saglasnost korespodentnoj banci da ce izvrsiti uplatu po akreditivu ukoliko su svi ugovoreni uslovi u cjelosti ispunjeni 66 . mirovanja racuna se od datuma odobravanja kredita a ne od perioda kada je zavrsen projekat i on se krece od 3 do 5 god. Vrsi se u 4 koraka: 1) Prvi korak: njim se vrsi rambusiranje placanja koja su izvrsena od strane investitora. Banka znatno su duzi u odnosu na druge nerezidentne finansijske izvore. Kamatna stopa utvrĎuje se kao varijabilna. Rokovi za otplatu zajmova koje daje Svj.decembra 1945 .god sa zadatkom da pomaze obnovu i razvoj drzava clanica . davanjem zajma ( kredita) za proizvodnju prije svega za izgradnju infrastrukturnih objekata koji su veoma skupi i cija izgradnja u principu dugo traje a preduslov su za bitnije unapreĎenje ukupne ekonomije. njeno usklaĎivanje se vrsi tromjesecno i njena visina je uslovljena visinom pasivne kamatne stope koju svj. Sredstva kredita se povlace samo za okoncane radove. SVJETSKA BANKA Svjetska banka je osnovana 27. Pored toga racunanje kraceg perioda odnosno perioda tzv.WWW.BA institucija BiH kada je jedinstveni racun postane operativan Uprava ce se finansirati u okviru drzavnog proracuna.banka placa ne vlastite izvore sredstava. Kod kreditnih linija Svajetske banke znacajno i karakteristicno je to da utvrĎuje minimalnu kamatnu stopu za krajnje korisnike i ona je za 2-4 % veca od one po kojoj banka odobrava kredite. Povlacenje sredstava iz odobrenog kredita Svjetske banke vrsi se u fazama koje su u direktnoj vezi sa stepenom realizacije projekta i planom njihove finansijske podrske. Uslovi zajma ( kredita ) svjetske banke nisu jedinstveni i fiksni i oni zavise od vrste projekta ( investicije ) kao i visine kamatnih stopa te ponude i traznje kapitala na meĎunarodnom i finansijskom trzistu.

osim ako zemlja clanica ne odluci drugacije. Članstvo u IFC je otvoreno svim onim clanovima Banke u svako vrijeme i u skladu sa uslovima koje propise IFC.WWW.  Mandat traje onoliko dugo koliko to odluce izvrsni direktori  Glavni je administrator i rukovodilac svim zaposlenim u banci i vrsi sve redovne poslove banke 67 . Osnovana je s ciljem osnivaca da se prosiri djelatnost banke ciji je IFC jedna od investitora osnivaju. Predsjednika banke biraju izvrsni direktori. Sva vlast Svjetske banke je sadrzana u Odboru guvernera koji se sastoji od po jednog guvernera i od po jednog zamjenika svake zemlje clanice. Guverneri i njihovi zamjenici imaju mandat u trajanju od 5 god.BA 4) Cetvrti korak: slican trecem koraku s tim sto Svjetska banka rambus uslovljava da u periodu od otvaranja do likvidacije akreditiva nije doslo do raskida ugovora o kreditu.  Duzan je da prisustvuje sjednicama odbora Guvernera takoĎer bez prava glasa.oktobra 1955. Ovaj korak se u praksi naziva i uslovljeni rambus. Predsjednik:  Predsjedava sjednicama izvrsnih direktora bez prava glasa osim kada je njegov glas potreban radi postizanja vecine za donosenje odluke. Struktura rukovoĎenja svjetskom bankom: 1) 2) 3) 4) Odbor guvernera Odbor izvrsnih direktora Savjetodavno vijece Odbor za kredite odnosno zajmove MeĎunarodna finansijska korporacija ( IFC) je povezana jedinica Svjetske banke.. Predsjednik banke ne bira se iz reda niti guvernera niti izvrsnih direktora.god potpisale pristupanje davanjem saglasnosti na statut meĎu kojima je bila i bivsa Jugoslavija. Stoga su osnovna opredjeljenja IFC: 1) Da disponiraju finansijska sredstva privatnim preduzecima onda kada je taj privatni kapitalnedostajuci na trzistu kapitala i to bez obaveze investitora da obezbjede garancije od strane odgovarajuce zemlje clanice 2) Da stvara mogucnosti za investiranje privatnog kapitala i to preko povezivanja stranih i domacih pravnih investitora i ustupunjem neophodnog strucnog osoblja radi finaliziranja odnosa takve saradnje a posebno obezbjeĎenjem savremeno obrazovnog menadţmenta 3) Da doprinese i pomogne stvaranju uslova za veci priliv privatnog kapitala stranog i domaceg u proizvodne investicije zemalja clanica Osnivacima ujedno i clanovima IFC smatraju se one zemlje koje su od 30.EPRAVO. unapreĎuju i prosiruju prostor djelovanja privatnih preduzeca u proizvodnim djelatnostima u svim zemljama u svijetu a narocito zemljama u razvoju.

decembra 1995.EPRAVO.djelo iz niskih pobuda ili protiv sluzbene duznosti ili protiv drustvenog ureĎenja FBIH 3) Ne ispunjavaju moralne kriterije za obavljanje poslova kontrole te osobe koje nemaju fizicke i psihofizicke pretpostavke za obavljanje poslova nadzora utvrĎenog zakonom MEĐUNARODNI MONETARNI FOND I SVJETSKA BANKA BIH je postala clanica MMF – a 20. svoje izuzetno znacajne aktivnosti IMF je prosao kroz niz promjena u pogledu reforme MM sistema. Od vremena osnivanja do danas u preko 50 god.BA  Imenuje i otpusta namjestenike i drugo osoblje FINANSIJSKA POLICIJA Finansijska policija FBIH je visokocentralizovano tijelo drzavne uprave u sastavu Federalnog ministarstva finansija. Odgovornosti Finansijske policije FBIH je kontrola kod pravnih i fizickih lica: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Obracunavanje i placanje javnih prihoda FBIH i njenih federalnih jedinica Nabavke i placanje roba i usluga Provodbe mjera prinude naplate javnih prihoda Stanja i usmjeravanja sredstava javnih prihoda Poreski bilansi Prijavljivanje imovine koja podlijeze oporezivanju Rada radnika Poreske i Carinske uprave koji utvrĎuju i kontrolisu obracunavanje i placanje javnih prihoda 8) Uvoza i izvoza roba i usluga odnosno obracunavanja i placanja carine.poslove u skladu sa zakonom i nalogom Vlade FBIH i Federalnog ministra finansija Za inspektora Finansijske policije Federacije BIH ne mogu biti postavljene osobe koje su: 1) Strani drzavljani 2) Pravovaljano osuĎivane za krivicna djela izvrsena iz koristoljublja ili kr.WWW. Najvece znacenje za te promjene 68 . Finansijsku policiju FBIH cine organizacione jedinice: 1) Sredisnji ured 2) Ured za sprecavanje pranja novca 3) Osam organizacionih jedinica van sjedista koji su organizovane politickom principu po teritorijalno Glavni inspektor upravlja Finansijskom policijom. posebnog poreza i drugih uvozno izvoznih dadţbina koje su prihod budţeta 9) Deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja i kreditnih poslova sa inostranstvom 10) I dr. Inicijativu za postavljanje glavnog inspektora daje Federalni ministar finansija.god naslijeĎujući to clanstvo u odgovarajucem ucescu u osnivackom kapitalu MMF od strane bivse Jugoslavije. Njega postavlja i razrjesava Vlada Federacije BIH na prijedlog premijera i 2 zamjenika premijera.

posebno ţitarica na koje zemlja clanica ne moze da utice. povecanim troskovima za uvoz hrane. sredstva se dobivaju u formi stand –by aranzmana u koje je ukljucena i kupovina strane valute u ratama.  Finansiranje zaliha 69 .Otkupi valuta vrse se na period od 3 do 7 god.BA vezuju se za projekat poznat pod imenom TRIFFIN PLAN.  Mogucnost povecanog pristupa Ovaj se aranzman koristi u slucaju potrebe povecanja sredstava kao i prosirenih aranzmana a odnose se na programe koji podrazumjevaju vece finansijsko angaziranje IMF.  Produzena olaksica IMF Za koristenje ove olaksice mogu se kandidirati samo zemlje koje imaju odobren srednjorocni program koji daje realnu mogucnost prevazilazenja strukturnih platno – bilansnih diskrepansi. daju se identificirati sljedeci aranţmani odnosno olaksice:  Vise kreditne tranše IMF Članica IMF je obavezna da sacini konzistentan program kojim se osigurava prevazilazenje finansijskih teskoca. U okviru mehanizma IMF. Otkupi valute vrse se na perid od 3 do 5 god.4% sto je bila osnovica na kojoj se odredila kvota za BiH i njeno punopravno članstvo pored drugih uslova kao sto je potpisivanje Sporazuma i u njemu utvrĎenih prava i obaveza. Osnovna odreĎenja MMF su to sto: 1) Vrsi usmjeravanje meĎunarodnog monetarnog sistema 2) Pruza pomoc svim svojim clanicama – razvijenim i zemljama u razvoju 3) Podstice stvaranje novcanih rezervi svojih clanica putem alokacije specijalnih prava vucenja a prema proporciji vucenja a u proporciji kvota svake od svojih clanica 4) Vuce finansijska sredstva primarno iz upisanih kvota svojih clanica 5) Ima svoj kapital iz uplacenih kvota Specijalnih prava vucenja u ukupnom iznosu od 145 milijardi Specijalnih prava vucenja Postoje 2 cilja koja su od presudne vaznosti za uspjesnu aktivnost IMF a to su: 1) Promocija meĎunarodne monetarne kooperacije 2) Povecanje i ekspanzija meĎunarodne trgovine IMF je prilikom prijema u clanstvo BiH utvrdio prvo da je njeno ucesce u GDP( ĐI DI PI= dohodak po glavi stanovnika) eks jugoslavije iznosilo 13.EPRAVO.WWW. Program obuhvata trogodisnji period a moguc je i produzetak do 4 god.  Kompenzatorna i finansijska olakšica u slucaju nepredviĎenih okolnosti Ovaj se model koristi kada se zemlja clanica suocava sa opadanjem njenog izvoza. Ovaj plan koincidira sa Keynsovim planom kojim je bila predviĎena transformacija IMF u MeĎunarodnu centralnu banku ali to je ostala jos uvijek samo namjera.

god zakljucila stand. 70 . U okviru ovlastenja koja mu je ustupio Odbor guvernera Izvrsni odbor je ovlasten da upravlja poslovima IMF. Generalni direktor je predsjednik Izvrsnog odbora ali nije ovlasten da glasa osim u slucaju jednakog broja glasova za ili protiv. Ovaj stand – by kredit je odobren iskljucivo pod uslovima da se BIH obaveze na provoĎenje ekonomske politike koju je nakon dugih konsultacija odobrio IMF. Izvrsni odbor imenuje ali ne iz reda svojih clanova niti iz reda Odbora guvernera generalnog direktora koji je odgovoran za svakodnevne aktivnosti IMF.  Strukturno prilagoĎavanje Sredstva za ove namjere se pribavljaju po koncesionim uslovima zemalja clanica koje imaju pristup MeĎunarodnom udruţenju za razvoj IDA sto znaci dobivanje istih po veoma povoljnim uslovima na dugi rok sa malim troskovima kapitala. nadzora nad korisenjem te prikupljanje sredstava za tu namjenu. objedinjavanju sada rascjepkanog platnog sistema i prometa. Prva zemlja koja je u julu 1952. Uzimanje stand –by aranţmana je preporucljivo kada se radi o preduzimanju odreĎenih mjera prestruktuiranja svoje ekonomije odnosno prevazilazenja odreĎenih problema u placanju prema inostranstvu. primila stabilizacioni kredit IMF po modelu stand –by aranţmanu. Upravljanje i rukovoĎenje IMF MMF upravlja Odbor guvernera na sljedeci nacin:     Rukovodi aktivnostima IMF Moze sazvati sjednicu na zahtjev najmanje 15 guvernera i na zahtjev Izvrsnog odbora ili Savjeta Odobrava godisnji izvjestaj i obracun koji prethodno odobrava revizor U nedleznosti Odbora guvernera su i izbori predsjednika koji se biraju na 2 god.WWW.BA Ova olaksica se koristi u slucaju potrebe zemalja clanica da se za slucaj agresije. novi metod vučenja sredstava iz IMF a iznad tada ko ristene zlatne transe manifestirao se kroz stand – by aranzman. Odbor guvernera osniva Savjet vecinom od 85% ukupnih glasova sa stalnim djelovanjem i ovlastenjem da donosi odluke. god.god. Da bi se stand –by aranţman zakljucio potrebno je povesti sa Fondom pregovore s tim da zemlja clanica iznese u posebnom memorandumu ciljeve i namjere koje ima da realizira u svojoj politici i predvidi rezultate koje ocekuje da ce postici aranţmanom razraĎivanim kroz stalnu praksu. Poslije 1952.EPRAVO. Vrijeme otkupa se krece izmeĎu 3 do 5 god. rata ili napada na zemlju obezbjede odgovarajuce robne zalihe.  Pojacano strukturno prilagoĎavanje Razlika u odnosu na druge olaksice je u rasponu ocjene pristupa. jedinstvene carinske i vanjskotrgovinske politike i tarifa uspostavi efikasnog i ujednacenog poreskog sistema . Rijec je o uvoĎenju i koristenju zajednicke valute.by aranţman je bila Belgija. BIH je u toku mjeseca juna 1988.

gas. toplotnu energiju ili slično. Pod privrednom djelatnoscu podrazumjeva se iskoristavanje imovine ili imovinskih prava u svrhu ostvarivanja prihoda. električnu energiju. Postizanje cilja da SDR postanu glavna rezervna aktiva u meĎunarodnom monetarnom sistemu zavisi od 2 osnovna elementa i to: 1) Od privlačnosti SDR u odnosu na druge oblike rezervne valute 2) Od raspolozivosti tih sredstava PDV Porez na dodatnu vrijednost ( PDV ) je porez koji se primjenjuje na teritoriji cijele BIH a placa se na promet dobara i usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja svojih djelatnosti izvrši na teritoriji BIH uz naknadu kao i uvoz dobara na teritoriji BIH.EPRAVO. Zakonom o PDV-u prosiren je pojam dobara i na :vodu. U nedostetku takvog mjesta ima stalnu adresu ili uobicajeno mjesto stanovanja u BIH 71 . Pod pojmom prometa dobara treba da se podrazumjeva prijenos prava raspolaganja na stvarima kao da je njihov vlasnik. Ima stalno sjediste u BIH iz kojeg se povezuje usluga ili b.a su: 1) Obveznici koji vrse promet dobrima ili uslugama na koje se obracunava PDV 2) Poreski zastupnik koga odredi obveznik koji u BIH nema sjediste ni stalnu poslovnu jedinicu a koji obavlja promet dobara i usluga u BIH 3) Primalac dobara i usluga 4) Svako lice koje u fakturi ili drugom dokumentu koji sluzi kao faktura iskaze PDV a koje nije duzno da obracuna i uplati PDV 5) U slucaju uvoza : primalac dobara odnosno carinski duznik utvrĎen u skladu s carinskim propisima 6) Primalac dobara i usluga povezanih sa izgradnjom nepokretne imovine prema zakonu o PDV – u Kada se govori o mjestu prometa dobara kao mjestu obracuna placanja ili naplate PDV – a tada je teritorija BIH. Kada je rijec o uslugama takoĎer se vezuju za teritoiju BIH pod uslovom da obveznik PDV. Pod pojmom privredne djelatnosti podrazumjeva se djelatnost prizvoĎaca trgovaca i pruzaoca usluga koja se vrsi u cilju ostvarivanja prihoda uključujući i djelatnosti eksploatacije prirodnih bogatstava. poljoprivrede sumarstva i profesionalnih djelatnosti. Poreski obveznik je svako lice koje samostalno obavlja privrednu djelatnost.WWW. Lica koja podlijezu placanju PDV.a: a.BA UvoĎenje SDR u monetarni sistem oznacava pozitivan pokusaj da se na organiziran nacin pristupi kreiranju likvidnosti u meĎunarodnim finasijskim transakcijama nezavisno od monetarne politike bilo koje zemlje clanice.

Povrat poreza moze ostvariti i fizicko lice koje nema stalno mjesto boravka u BIH na robu koju kupi u BIH a potom je iznesen izvan granica BIH osim ako se radi o mineralnom ulju .BA Pod pojmom poreske osnovice PDV –a u skladu sa zakonom o PDV.EPRAVO. Vremenski period za koji se obracunava PDV je zaokruzena vremenska cjelina od jednog kalendarskog mjeseca.u kod prometa dobara i usluga smatra se oporezivi iznos naknade koju poreski obveznik primi za isporucena dobra ili usluge uracunavajuci i odobrene subvencije koje imaju direktori vezu sa cijenom dobara i usluga u prometu a u koje nije ukljucen PDV osim izuzetak koji su navedeni zakonom . naknade za ugradnju i dr. Ukoliko je ulazni porez veci od izlaznog poreza istog obracunskog perioda poreski obveznik ima pravo na povrat poreza za ostvarenu razliku. carina i druge uvozne dadţbine kao i ostali javni prihodi osim PDV-a Svi sporedni troskovi i vanredni Bilo koji iznosi koji se obracunavaju na povratnu ambalazu Bilo koji troskovi prikljucivanja .WWW. U pomenutu osnovicu PDV – a uracunat ce se : 1) 2) 3) 4) Akciza . iznosi koje se obracunavaju kupcu od strane isporucioca dobara Zakon definise stopu od 20% kao osnovnu poresku stopu za PDV u BIH. Poreski obveznik je duzan da sacinjava mjesecnu prijavu PDV –a i da svoju obavezu unese u mjesecnu prijavu. alkoholu i alkoholnim picima i preraĎevinama od duhana. 72 .