P. 1
Poboljsanje kvalitetea organizacije

Poboljsanje kvalitetea organizacije

|Views: 67|Likes:
Published by E-brake
standardizacija
standardizacija

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: E-brake on Mar 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

Prof. dr Slavica Jovetić Ekonomski fakulteta Kragujevac Tel: 381 63 612 199 E-mail: sjovetic@kg.ac.

yu

2.1. UVOD
Neprekidno poboljšanje kvaliteta organizacije, procesa/proizvoda/usluge i osoblja i smanjivanje troškova poslovanja predstavljaju dva osnovna uslova opstanka svake organizacije u ambijentu tržišne privrede i izražene konkurencije. Konkurentska sposobnost se uglavnom meri preko kvaliteta proizvoda/usluge, cene i roka isporuke. Merenje ukupnih troškova i troškova kvaliteta pokazuje da poboljšanjem kvaliteta, usled smanjenja troškova nekvaliteta (škarta, gubitaka, dorada, loše organizacije posla, itd.) i troškova kontrolisanja, ukupni troškovi opadaju, cena koštanja se smanjuje. Zadovoljenje kupaca kvalitetom i cenom dovodi do povećanja tržišnog učešća organizacije. Takođe, kontinuelno smanjenje troškova nekvaliteta pozitivno utiče na poslovni rezultat preduzeća; produktivnost, ekonomičnost, efektivnost, efikasnost, rentabilnost i profitabilnost. Rašireno je verovanje da se za postizanje specificiranog kvaliteta mora mnogo proveravati, kontrolisati i meriti. Navedeni problem usko je povezan sa izborom strategije kvaliteta organizacije. Strategije kvaliteta mogu biti strategija detekcije i strategija prevencije. Strategija detekcije proizvoda podrazumeva kontrolu gotovog proizvoda pre nego što stigne do kupca. U tom slučaju sortiraju se proizvodi na ispravne i neispravne, što povećava cenu koštanja proizvoda i kontrola kvaliteta poskupljuje proizvod. Međutim, strategija prevencije podrazumeva da se pre projektovanja procesa, od stvaranja ideje za uvođenjem novog procesa, definiše početni kvalitet svih ulaznih i izlaznih elemenata procesa i putanja kretanja nivoa kvaliteta procesa, što dovodi do izvrsnih poslovnih rezultata i do "poslovnog savršenstva" organizacije. U daljem izlaganju definisaćemo osnovne pojmove standardizacije, zatim ćemo analizirati svaku fazu i navesti njene karakteristike.

2.1.1. OSNOVNI POJMOVI STANDARDIZACIJE
U opšteprihvaćenim definicijima standarda istaknut je značaj i cilj standardizacije. Moguće d efinicije standarda su: ″standardizacija je jedinstveno rešenje problema koji se ponavlja″ ili ″ nauka koja u cilju ekonomičnosti donosi određena rešenja, koja ostaju ista za probleme koji se ponavljaju ″ ili ″forma sadržaja procesa, odnosno proizvoda u obliku sporazuma. ″ Nešto kompleksniju definiciju dala je INTERNACIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO), međunarodna organizacija za standardizaciju: ″Standardizacija je proces utvrđivanja i primene određenih pravila sa ciljem sređivanja i regulisanja aktivnosti u datoj oblasti, u korist i uz učešće svih zainteresovanih strana, a naročito radi ostvarenja sveopšte i optimalne uštede, uzimajući u obzir funkcionalnu namenu i zahteve tehničke bezbednosti. ″ [48] Dve najznačajnije međunarodne organizacije za standardizaciju ISO i IEC, INTERNATIONAL ELECTROCHNIC COMMISSION, (objavljuju oko 85% standarda) ističu u svojoj zajedničkoj dekleraciji ciljeve svog zajedničkog delovanja. To ujedno predstavlja značaj standardizacije na globalnom nivou. Ciljevi delovanja ISO i IEC su: • Osnovna misija je unapređenje međunarodne saradnje po pitanjima standardizacije i odgovarajućih aktivnosti kao što su ispitivanje i atestiranje, što doprinosi boljem razumevanju i saradnji među ljudima i narodima. • Standardizacija je integralni deo svih industrijskih i ekonomskih aktivnosti.

Međunarodna standardizacija i atestiranje podudarnosti sa standardima doprinosi: podsticanju međunarodne trgovine, sprečavanju necarinskih barijera, postavljanju zajedničkih osnova za dogovaranje u međunarodnoj trgovini i transferu tehnologija obezbeđenjem odgovarajućeg kvaliteta i pouzdanosti proizvoda, obezbeđenju bezbednosti korisnika, zaštiti okoline i smanjenju otpada, povećanju kompatibilnosti i funkcionalnosti dobara i usluga, pojednostavljenju i lakšoj upotrebu proizvoda i usluga, smanjenju broja podela. Atestiranje podudarnosti sa standardima omogućava proizvodima i uslugama, koji su kvalifikovani, da budu ponuđeni svim korisnicima.

Ekonomski značaj standardizacije je neprocenjiv i ogleda se u sledećem: uštede reprodukcionog materijala, uštede radne snage i time pad troškova proizvodnje, optimalno svođenje asortimana, lakša zamena delova i servisiranje, poboljšani i ujednačenje nivoa kvaliteta, bolja konkurentska sposobnost privrede, olakšavanje međunarodne kooperacije i tehnička saradnje, lakše uključivanje u međunarodnu podelu rada, pojačan promet u zemlji i inostranstvu, zaštita potrošača, zaštita zdravlja i života, lakše sporazumevanje i drugo.

2.2 ISTORIJSKI RAZVOJ SISTEMA KVALITETA I OSNOVNI CILJEVI I PRINCIPI POSLOVANJA ORGANIZACIJE
U prethodnom odeljku istaknuto je da su faze razvoja sistema kvaliteta sledeće: • Završna kontrola, • Dogovorni nivo kvaliteta, • Kontrola u procesu proizvodnje, • Kontrola i upravljanje sistemom kvaliteta u skladu sa serijom standarda ISO 9000:1996, • Prevencija u oblasti kvaliteta, • Totalno upravljanje kvalitetom (TQM) i TQM i kvalitet življenja. U ovom odeljku biće objašnje karakteristike pojedine faze.

2.2.1. ZAVRŠNA KONTROLA, DOGOVORNI NIVO KVALITETA, KONTROLA KVALITETA U PROCESU PROIZVODNJE
Prve dve faze koncepta kvaliteta odnose se na ispitivanje kvaliteta gotovog proizvoda - inspekciju proizvoda. Odlikuje se sledećim karakteristikama: • čuvanje proizvoda, sortiranje, klasiranje, • definisanje, • sprovođenje korektivnih mera i • identifikovanje neusaglašenosti. U tri prve faze zastupljen je »konvencionalni« pristup kvalitetu. Kontrola kvaliteta se vrši pošto je proizvod proizveden, ex post, tako da to poskupljuje proizvod. Redukcija troškova i povećanje kvaliteta su konfliktni ciljevi poslovanja preduzeća. Kontrola kvaliteta u toku procesa proizvodnje, treća faza, je viši nivo kontrole nivoa kvaliteta proizvoda i odlikuje se: • merenjem performansi proizvoda, • ispitivanjem proizvoda, • elementarnim planiranjem kvaliteta, • primenom elementarne statistike u kontroli kvaliteta, • primenom tehničkih standarda i • kontrolom tehničke dokumentacije proizvoda.

U ovom periodu statističkim metodama se zamera da deluju ex post, odnosno pošto je faza proizvodnja završena, tako da utiču na povećanje cene koštanja proizvoda (detekcija kvaliteta). Sve definicije kvaliteta u ova tri perioda odnose se samo na definisanje kvaliteta proizvoda i obuhvataju oblik i sadržaj proizvoda. Najveći eksperti za kvaliteta različito definišu kvalitet proizvoda: • kvalitet predstavlja standard koji kupac očekuje; (Fred Smith, CEO Federal Express) • kvalitet predstavlja upoznavanje sa kupčevim potrebama prvi i svaki put; ( GISA) • snabdevanje naših kupaca proizvodima i uslugama koji dosledno ispunjavaju sve njihove potrebe i očekivanja; (Baeing) • Američko odeljenje odbrane definiše kvalitet kao obavljanje prave stvari ispravno prvi put uvek težeći ka poboljšanju i uvek zadovoljavajući kupce; • pogodnost za namenu ili korišćenje (Juran). Feigenbaum po prvi put zastupa koncept globalnog sistema kvaliteta. Po ovom konceptu kontrola i planiranje kvaliteta se obavlja kroz sve faze životnog ciklusa proizvoda, od marketinga do prodaje proizvoda, eksploatacije i post eksploatacije. On definiše kvaliteta na sledeći način: • kvalitet je celovit sklop karakteristika proizvoda ili usluga u marketingu, projektovanju, proizvodnji i održavanju preko kojih će proizvod ili usluga pri korišćenju ispuniti očekivanja kupaca (Feigenbaum).

U tom periodu osnovni tipovi standarda odnosili su se na standardizaciju kvaliteta proizvoda i propisivali su: • kvalitet gotovih proizvoda, • kvalitet sirovina i reprodukcionog materijala, • metode i tehnike ispitivanja određenih proizvoda, elemente proizvodnih procesa, • kvalitet procesne opreme, • projektovanje i inžinjering u celini, • atribute bezbednosti upotrebe proizvoda, • uslove zaštite životne sredine i • standarde za tehničko sporazumevanje kojima se definišu razni pojmovi, mere i veličine.

2.2.2 KONTROLA I UPRAVLJANJE SISTEMOM KVALITETA U SKLADU SA SERIJOM STANDARDA ISO 9000:1996
Uglavnom osnovni tipovi standarda prema predmetu standardizacije, do uvođenja ISO standarda, odnosili su se, kao što je već naglašeno, na standardizaciju kvaliteta ulaznih resursa i gotovih proizvoda Međutim, narasli problemi na relaciji isporučilac-kupac istakli su potrebu za međunarodnom saradnjom u definisanju standarda u oblasti uređenja sistema kvaliteta kako bi se postiglo uzajamno priznavanje sistema osiguranja kvaliteta. Tako se, pored testiranja ulaznih resursa i samog proizvoda, ispituje i ocenjuje sposobnost proizvođača da proizvede propisani proizvod. Kao rezultat potrebe unifikacije i standardizacije sistema kvalita proizvođača-isporučilaca nastaju ISO standardi, jedinstveni kriterijumi i zahtevi za organizovanje i ocenjivanje sistema kvaliteta isporučilaca. I u našoj zemlji su prihvaćeni ISO standardi. Da bi se pravilno shvatio sistem kvaliteta prema standardima iz 1996. godine potrebno je jasno definisati elemente pojedinih standarda i objasniti zakonitost i principe funkcionisanja pojedinih elemenata sistema kvaliteta u celini. Zahtevi standarda su koncipirani u dvadeset pottačaka tačke 4 standarda i odnosili su se na proizvodne, ključne aktivnosti. Preduzeća su mogla da se sertifikuju po sledećim standardima: ISO 9001- Sistem kvaliteta- Model obezbeđenja kvaliteta u projektovanju/razvoju, proizvodnji, ugradnji i servisiranju; ISO 9002 - Sistem kvaliteta - Model obezbeđenja kvaliteta u proizvodnji, ugradnji; ISO 9003 - Sistem kvaliteta - Model obezbeđenja

a da proizvod ne ispunjava strogo definisane. nivoe i propisivanjem ključnih aktivnosti smatralo se da će se obezbediti i kvalitetan proizvod. • merenje performansi. uz minimalne devijacije od propisanog. • elementarna statistika i • kontrola sistema i dokumenata. Međutim. specificirane zahteve kupaca. postupci. obavljanju procesa proizvodnje.kvaliteta u završnoj kontroli i ugradnji. Definicija kvaliteta se menja. projektovanju razvoja tržišta. 2. ali se u centar stavljaju izražene potrebe korisnika usluge/proizvoda i glasi: kvalitet je skup svih svojstava i karakteristika proizvoda ili usluga koje se odnose na mogućnost da zadovolje utvrđene ili indirektno izražene potrebe (ISO 8402-Rečnik). Koncept se odlikuje sledećim karakteristikama: • organizacija poseduje sva dokumenta sistema kvaliteta. U prethodnom odeljku istaknuto je da ovi standardi definišu osnovne ciljevi poslovanja svake organizacije i to sa dva međuzavisna. Standardi ISO 9000:1996 daju jedinstveni kriterijumi za organizovanje i ocenjivanje sistema kvaliteta isporučilaca. U isto vreme razvija se i marketing koncept koji u centar poslovanja organizacije stavlja istražene i precizno definisane potrebe potrošača. odnosi se takođe samo na kvalitet proizvoda. karakteristično za ISO standarde da oni predstavljaju zahteve koji se odnose samo na poslovanje organizacije. postigne najekonomičnije korišćenje resursa. prema zahtevima standarda ISO 9000:1996. a nijedno po standardu ISO 9003:1996 U ovom periodu cilj je bio da se ispita i oceni sposobnost proizvođača da proizvede propisani proizvod. • nezavisno. • periodična interna i eksterna provera sistema kvaliteta. uputstva i zapisi o uspostavljanju i oblikovanju sistema kvaliteta. projektovanju procesa proizvodnje. brojna dokumenta. Uvođenjem sistema kvaliteta u organizaciju i u sve njene funkcije. • upravljanje troškovima kvaliteta. • sistemom kvaliteta obuhvaćene su i neproizvodne funkcije • i primena statističkih metoda prema petlji kvaliteta. često se dešavalo da organizacija uvede sistem kvaliteta i da poseduje dokumentaciju sistema kvaliteta. eksterno ocenjivanje. pakovanja. a cilj je da se. održavanja i servisiranja proizvoda.3 PREVENCIJA U OBLASTI KVALITETA Po ovom konceptu kontrola i planiranje kvaliteta se obavlja kroz sve životne cikluse proizvoda. odnosno kontrola i planiranje kvaliteta se obavlja u: marketingu. specificiranog kvaliteta i uz minimalne troškove. često se zapostavljao kvalitet proizvoda i osoblja. bila njegova potvrda od treće strane. • upravljanje ključnim aktivnostima. • autokontrola.2. projektovanju proizvoda. Do 2000-te godine bilo je sertifikovano 136 organizacija po standardima ISO 9001:1996 i ISO 9002:1996. . U integralnom sistemu globalne kontrole kvaliteta sve su aktivnosti. Pošto je osnovni cilj uspostavljanje sistema kvaliteta i njegovo dokumentovanje. • poslovnik o kvalitetu. dobijanjem sertifikata. od faze marketinga do faze serviranja u interakciji. ravnopravna aspekta: potrebe i očekivanja kupaca i potrebe i interes organizacije. Međutim. • osnovno planiranje kvaliteta. U centru ovih standarda nalazi se: • sistem kvaliteta.

Svi principi TQM (liderstvo. specificiranog kvaliteta i uz minimalne troškove. • primena statističkih metoda prema petlji kvaliteta i . od faze marketinga do faze serviranja i reciklaže proizvoda. odlučivanje na osnovu činjenica. To znači da se planiranje kvaliteta obavlja kroz sve faze životnog ciklusa proizvoda. • kontinuirana analiza. eksterno ocenjivanje. u interakciji. merenje i poboljšanje sistema/procesa/osoblja/proizvoda. uključivanje zaposlenog osoblja. a u korist svih članova organizacije. U ovom odeljku ćemo nastaviti sa opisom koncepta. jer su sve karakteristike koncepta i principi uključeni u najnovije verzije familiji ISO standarda. • nezavisno. postupotrebi proizvoda-reciklaži. usmeravanje na interne korisnike.Standard za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane (HACCP-sistem i ISO 9000). uzajamno korisni odnosi sa isporučiocima.2. provera i planiranje kvaliteta. • integralni sistem globalne kontrole kvaliteta. ISO 14000. Preduslov za primenu TQM koncepta je uvođenje i postojanje sistema kvaliteta u skladu sa serijom standarda ISO 9000. primena. zainteresovanih strana i društva (ISO 8004:1996. krajnje korisnike i zainteresovane strane. str. projektovanju procesa proizvodnje.Sistem menadžmenta kvalitetom (ISO 9000Rečnik. .3. • periodična interna i eksterna provera sistema kvaliteta. ISO 9004-Rukovođenje sa ciljem ostvarivanja održivog uspeha organizacije –Pristup preko menadžmenta kvalitetom.Standardi za menadžment zaštitom životne sredine. • upravljanje troškovima kvaliteta. TOTALNO UPRAVLJANJE KVALITETOM (TQM) i TQM I KVALITET ŽIVLJENJA U prethodnom odeljku detaljno je opisan TQM. projektovanju razvoja tržišta. sistemski pristup menadžmentu. Istaknuto je da je Totalno upravljanje kvalitetom(TQM)) je pristup upravljanja u organizaciji usredsređen na kvalitet zasnovan na učešću svih njenih članova. tako da će u tekstu koji sledi biti i analizirani i objašnjeni. održavanju i servisiranju proizvoda. kao i projektovanje. visokog znanja. • organizacija poseduje sva dokumenta sistema kvaliteta. ISO 22000. • sistemom kvaliteta obuhvaćene su i neproizvodne funkcije. obavljanju procesa proizvodnje. U integralnom sistemu globalne kontrole kvaliteta sve su aktivnosti.22) U TQM prihvaćen je preventivni pristup SMK. 2. projektovanju proizvoda.4.2. postigne efektivno i efikasno korišćenje resursa. usmeren na dugoročni uspeh putem zadovoljenja kupaca. pakovanju. razvoj. odnosno kontrola i planiranje kvaliteta se obavlja u: marketingu. VRSTE STANDARDA Sledeći standardi odnose se na sistem menadžmenta kvalitetom (SMK) ISO 9000:2000 i ISO 9000:2008 . a cilj je da se. uz minimalne devijacije od propisanog. stalna poboljšanje i procesni pristup) uključeni su u verziji familije standarda ISO 9000:2000. Koncept se odlikuje sledećim karakteristikama: • kvalitet se odnosi na sistem/procese/proizvode i kvalitet zaposlenog osoblja. ISO 9001-Zahtevi.

Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta.4 FAMILIJA STANDARDA ISO 9000:2000 I ISO 9000:2008 U ISO organizaciji rad na pripremanju novih standarda odvija se preko tehničkih komiteta. Često se dešavalo se da je organizacija sertifikovala svoj sistem kvaliteta.Direktiva za utvrđivanje usaglašenosti proizvoda (CE znak) OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assesment Series)-Standard za SM zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu zaposlenih (upravljanje rizicima). Nedostaci standarda iz 1996. ima pravo da delegira svoje predstavnike u taj komitet.6] Često izlazni elementi jednog procesa direktno formiraju ulazne elemente drugog procesa. koje su u vezi sa ISO organizacijom. Naslov standarda ISO 9000. tako da je u 2000. IWA2: 2007 . 2. godine sastojali su se u sledećim: • Zahtevi standarda odnosili su se na propisivanje ključnih aktivnosti koje su se obavljale u određenim proizvodnim funkcijama. imaju za cilj i povećanje zadovoljenje korisnika i svih zainteresovanih strana. str.Posebni zahtevi za primenu ISO 9001 u lokalnoj samoupravi. godine imali niz nedostataka i pošto su zemlje članice imale dosta primedbi. a da izlazi iz procesa (proizvod/usluga. sugestija i novih ideja nastala je revizija standarda. pošto ostale aktivnosti nisu bile propisane.Sistem analize rizika i upravljanje procesima u kritičnim kontrolnim tačkama i smernice za primenu ISO 9001 u prehrambenoj industriji i proizvodnji pića (HACCP-sistem i ISO 9001). godini usvojena revidirana verzija standarda. takođe učestvuju u definisanju standarda.Sistem menadžmentom kvaliteta. Svaka ISO članica. Global G. To je prouzrokovalo. dokument i informacija) nisu bili u skladu sa specifikacijom njihovog nivoa kvaliteta. Organizacija-sistem je mreža procesa.P. Nacrt međunarodnog standarda daje se na razmatranje ISO članicama. da su nastajala različita uska grla u funkcionisanju procesa i da nije moglo nesmetano da se odvija pravilno funkcionisanje ključnih procesa.Društvena odgovornost Sledeći standardi odnose se na posebne oblasti i to: CE. je revidiran i više nije obuhvatao termin "obezbeđenje kvaliteta" i glasi "sistem menađžmenta kvalitetom. Takođe.Zahtevi za sertifikaciju primarnih poljoprivrednih proizvoda i PM 9000. Pošto su standardi ISO 9000:1996.ISO 15161. ISO organizacija sarađuje i sa IEC u vezi sa svim pitanjima standardizacije u oblasti elektrotehnike. Prednost procesnog pristupa je stalno upravljanje. U daljem teksti analizirani su neki od ovih standarda. Međunarodne vladine i nevladine organizacije. Uputstvo za primenu ISO 9000:2000 u obrazovanju. Familija standarda ISO 9000 podstiče usvajanje procesnog pristupa koji dovodi do povećanja efektivnosti i efikasnosti sistema kvaliteta i povećanja satisfakcije svih zainteresovanih strana. „Aktivnosti ili grupa aktivnosti koje koriste resurse i imaju menadžment kojim omogućavaju transformaciju ulaznih elemenata u izlazne može se smatrati procesom.A. ISO članice stavljaju primedbe na nacrt i onda se konačna verzija nacrta šalje ISO članicama na usvajanje. koje on obezbeđuje preko veze između pojedinih procesa u sistemu • . kada je zainteresovana za predmet rada nekog od osnovnih tehničkih komiteta." To odražava činjenicu da zahtevi za sistem menadžmentom kvalitetom. ISO 31000. Da bi jedna organizacija efektivno i efikasno funkcionisala ona mora da definiše i obavlja upravljanje brojnim aktivnostima. pošto procesi nisu bili definisani i izlazi iz procesa nisu bili specificiranog nivoa kvaliteta. Da bi se međunarodni standard usvojio. (Good Agricultural Practices).“ [. potrebno je da ga odobri najmanje 75% od ukupnog broja članica koje su učestvovale u glasanju. (Svake sedme godine sprovodi se postupak revizije standarda i upravu su isti revidirani). uz obezbeđenje kvaliteta proizvoda.Upravljanje rizikom ISO 26000.

prepušteno je organizaciji da . d) veličina organizacije i njena organizaciona struktura. Mnoga pitanja nisu bila obrađena ili zahtevi nisu bili jasno definisani. njegovog značaja kao i učestalosti pojavljivanja. Kada se koristi u sklopu SMK. čija su osnova principi. principi i struktura standarda ostala je ista. vrednuje efektivnost preduzetih mera u oblasti povećanja kompetentnosti. proizvodi koje isporučuje. ″Time se kod organizacije i njenih korisnika obezbeđuje poverenje da je moguće isporučiti proizvode koji konstantno ispunjavaju zahteve″[str. planiranih performansi procesa. Najvažnije promene odnose se na: uključenje upravljanja rizikom iz okruženja na projektovanje i upravljanje SMK i definisanje kompetencija zaposlenih. odrede značaj njihovog uticaja i učestalost pojavljivanja. U tom velikom broju zahteva neproizvodne organizacije često nisu mogle da se snađu.godini nastala je nova revizija standarda. kao i preko njihove kombinacije i međusobnog delovanja.. stalnog poboljšanja procesa. koncept. tako da se javila potreba za definisanjem dodatnih standarda. dejstvo negativnih faktora. omogućili su otklanjanje navedenih nedostataka. opis radnih mesta je zakonska obaveza svih preduzeća u Srbiji). Familija standarda ISO 9000:2000 pravi razliku između zahteva sistema menadžmentom kvaliteta i zahteva za proizvod [str.“ [str. treba kao polazni metode koristiti SWOT analizu i brainstorming/brainwriting. ostvarivanje željenih. c) posebni ciljevi organizacije. ističe se da „usvajanje SMK treba da bude strateška odluke organizacije. definiše faktore iz okruženja koji pozitivno i negativno utiču ili mogu da utiču na poslovanje organizacije i na funkcionisanje pojedinih podsistema organizacije. Stoga je rukovodstvu organizacije prepušteno da: definiše okruženje organizacije koje je bitno za njeno poslovanje vodeći računa o specifičnostima poslovanja organizacije. postupak poboljšanja sistema kvaliteta.10]. nezavisno od kategorije proizvoda" [str. trendove njihovog uticaja na sistem i podsisteme i trendove promena veza između sistema i podsistema). obuke. i iskustva. morale da primene zahteve ovog standarde i zahteve standarda ISO 9001 ili ISO 9002.procesa. U definisanju rizika iz okruženja za organizaciju. sertifikacija poslovanja u oblasti procesne industrije. Neproizvodne organizacije su. (1) U ovoj revidiranom standardu. procesi koje primenjuje. str. znanja. Organizacija mora da definiše potrebnu kompetentnost (sistematizacija. b) razne potrebe organizacije. osigura da zaposleni budu obavešteni o svim pitanjima koji se odnose na njihove aktivnosti i upravlja zapisima o obrazovanju. promene u tom okruženju i rizici koji proizilaze iz tog okruženja. Novi koncept revidiranog standarda-procesni pristup. Međutim.6].6]. (2) U standardu ISO 9001 prihvaćeno je da organizacija mora da definiše resurse potrebne za primenu i održavanje SMK i stalno poboljšanje njegove efektivnosti i efikasnosti i povećanje zadovoljstva korisnika ispunjavanjem njihovih zahteva. kao i u verziji iz 2000. znanju i iskustvu. obuci. U 2008. • ISO standardi su bili namenjeni proizvodnim preduzećima.22) u pogledu obrazovanja. Promene nisu velike. Naziv. Dalje se u tekstu verzije iz 2008. potrebe razmatranja procesa u smislu dadatne vrednosti. da bi standardizovale i sertifikovale svoje poslovanje.10].godini.10]. Usled svega navedenog nastala je revizija standarda u 2000. godine kaže: na projektovanje i primenu SMK u organizaciji utiču: a) okruženje organizacije. Sve ovo treba posmatriti i obavljati u funkciji vremena (treba posmatrati i analizirati trendove kretanja faktora. Posebno je naglašeno da ovaj međunarodni standard „nema za cilj da nametne uniformnost u strukturi SMK niti uniformnost dokumentacije.“ [str.god. ekonomika kvaliteta. Pošto se javila potreba za standardizacijom poslovanja i neproizvodnih preduzeća ISO organizacija je definisala i usvojila standard 9004-2 koji je bio namenjen neproizvodnim preduzećima. Usled navedenog organizacija mora da ispuni zahtev da osoblje koje obavlja poslove koji utiču na usaglašenost sa zahtevima mora da bude kompetentno (ISO 9001:2008. takav pristup naglašava važnost: razumevanje i ispunjenje zahteva. itd. kao i da upravljanju njima. Zahtevi familije standarda ISO 9000:2000 su "opšti i primenljivi su u organizacijama u svakoj industrijskoj i privrednoj oblasti. jasno definisani principi i zahtevi.

. za ocenu sposobnosti organizacije da ispunjava zahteve korisnika. znanja i iskustva. Održivi uspeh organizacije postiže se efektivnim i efikasnim sistemom menadžmenta kvalitetom. zahtevnom i promenljivom okruženju. • osigura resurse neophodne za podršku sistemu/procesima. Opšti zahtevi familije ISO 9000 standarda odnose se na obavezu organizacije da mora da uspostavi. Mogu ga koristiti interne i eksterne zainteresovane strane. dokumentuje. Cilj ovog standarda je stalno unapređenje performansi organizacije i stalno poboljšanje i prevazilaženje zadovoljenja korisnika i ostalih zainteresovanih strana. karakteristike. proveru i obezbeđenje kvaliteta mernih procesa. • odredi redosled i međusobno delovanje ovih procesa. uz obezbeđenje kvaliteta proizvoda. organizaciju. dokumentaciju. efektivnosti. proizvod i procese. Naslov je modifikovan da bi odrazio savremenost SMK. usaglašenost. ISO 9001 – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi Specificirani zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom u ovom standardu. efikasnosti i produktivnosti. • povećanje zadovoljstva klijenata. upravljanjem faktorima dejstva iz okruženja. Familija ISO 9000 standarda sastoje se iz tri standarda i to: ISO 9000 . ispitivanje. Ovim standardom podstiče se usvajanje procesnog pristupa čijom se primenom povećava efektivnost i efikasnost sistema kvaliteta. • postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda (usluga) radi zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata. odnosno da u zavisnosti od raspoloživih sredstava napravi planove i programe za postizanje definisane kompetentnosti zaposlenih organizacije. • prati sistem/procese/proizvode. povećanje obrazovanja. uključujući sertifikaciona tela. • usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata. učenjem i primenom poboljšanja i inovacija.sama definiše svoje potrebe za obuku. primenjuje i održava SMK i da stalno poboljšava njegovu efektivnost i efikasnost.Sistem menadžmenta kvalitetom –Osnove i rečnik U standardu ISO 9000:2000. ISO 9000 je povezan sa standardom ISO 14001. Ovaj međunarodni standrad pruža uputstvo za podršku organizacijama za postizanje održivog uspeha u kompleksnom. ISO 9004 – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Rukovođenje sa ciljem ostvarivanja održivog uspeha organizacije. na način da: • identifikuje procese neophodne za funkcionisanje SMK i da ih primenjuje u celoj organizaciji. pored osnova standarda definisani su pojmovi koji se odnose na: kvalitet. meri i analizira njihove performanse i • primenjuje mere potrebne za ostvarivanje planiranih rezultata i poboljšanje karakteristika sistema/procesa/proizvoda i zaposlenog osoblja. Preporučuje se kao uputstvo za organizacije čije najviše rukovodstvo želi da preduzme dalje korake u odnosu na zahteve standarda ISO 9001:2000 u nastojenju da se ostvaruje održivi uspeh. Usled navedenog sledi da uvođenje i upravljanje SMK u jednoj organizaciji podrazumeva ispunjenje principa i zahteva standarda i izradu i posedovanje dokumentacije SMK kojom se obezbeđuje efektivno i efikasno upravljanje sistemom/procesima. menadžment. • poboljšanje poslovne sposobnosti. zahteve propisa i zahteve same organizacije. Prednosti implementacije ISO 9001 standarda su: • Sticanje i (ili) učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i što je još važnije kod potencijalnih klijenata. treba da obezbede povećanje zadovoljenja korisnika.Pristup preko menadžmenta kvalitetom.

• da prevede identifikovane potrebe i očekivanja u zahteve (da napravi specifikaciju za svaki proizvod/uslugu). krajnje korisnike i zainteresovane strane U standardu 9000 se ovaj princip definiše na sledeći način: ”Organizacije zavise od svojih korisnika i. na koje utiču organizacija ili njeni proizvodi). treba da ispune zahteve korisnika i da nastoje da pruže i više nego što korisnici očekuju. ukoliko preduzeće pored navedenog koristi i benčmarking u poboljšanju svojih performansi. Kako bi ISO 9000 serija standarda zadržala svoju efikasnost. dobijanje sertifikata ISO 9001 od strane akreditovanog sertifikacionog tela i mogućnost učestvovanja i nadmetanja na tenderima. kao zajednica i javnost.1.4. . kao i da bi se odgovoril na povratne informacije korisnika.1. • da omogući uravnotežen odgovor na njihove potrebe i očekivanja. pojedinci ili grupe. Uspeh organizacije zavisi od razumevanja i zadovoljenja aktuelnih i budućih potreba i očekivanja sadašnjih i mogućih korisnika i krajnjih korisnika. strukture i kriterijuma standarda ISO 9004 pokazuje da on može da predstavlja ISO model TQM. U TQM organizacije se ne zadovoljavaju samo sa ispunjenjem satisfakcije potrošača. ISO 9000. operativni. Svi navedeni međunarodni standardi. da ispune njihove zahteve i da pruže više od onoga što oni očekuju. investitori-akcionari. Smatra se da nije dovoljno imati potrošača koji je samo zadovoljan. Analiza principa.4. menadžment investicijama. 6] Međutim. posegnuti za prošlim ili izgubljenim i pridobiti nove. potrebno je da se ona na putanji razvoja i rasta vodi prema definisanoj viziji i da se njome upravlja na sistematičan način.” [. krajnje korisnike i zainteresovane strane (vlasnici. Uspeh može da rezultira iz primene i održavanja sistema menadžmenta koji je projektovan da stalno poboljšava performanse obuhvatajući potrebe svih zainteresovanih strana. zajedno čine koherentan skup standarda za sistem menadžmenta kvalitetom. 2. standard 9004 je širi i ovaj princip obuhvata usmeravanje na: interne korisnike (zaposleno osoblje). od zadovoljenja tih potreba i očekivanja. Da bi razumela i zadovoljila potrebe i očekivanja korisnika i svih zainteresovanih strana organizacija treba da za svaki proces: • identifikuje svoje korisnike/zainteresovane strane. Menadžment organizacijom sadrži menadžment kvalitetom. javni sektor sa posebnim interesom u organizaciji. Zbog toga je bitno da organizacija razume sadašnje i buduće potrebe korisnika i zainteresovanih strana. PRINCIPI MENADŽMENTA KVALITETOM Da bi se ostvarili uspešno vođenje organizacije i njen uspešan rad. itd. u cilju poboljšanja njenih performansi.• • • • pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava.1. marketing. isporučioci i partneri i društvo. tj. U standardu je navedeno osam principa menadžmenta kvalitetom koje najviše rukovodstvo može i treba da koristi pri vođenju organizacije. Treba zadovoljiti kupca/korisnika i izgraditi lojalnost. standardi se periodično pregledaju kako bi se implementirala nova dostignuća u oblasti upravljanja kvalitetom. zajedno sa svim ostalim disciplinama menadžmenta. • da saopšti specificirane zahteve svim zaposlenim i • da se usresredi na poboljšanje procesa. Uspešno vođenje i rad organizacije zahteva da se njome obavlja menadžment na sistematičan i transparentan način. da bi obezbedila vrednost za identifikovane zainteresovane strane. stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu. finansijski. 2. kao i od razumevanja i razmatranja potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana. ISO 9001 i ISO 9004. prema tome. Potrebno je uspostaviti i održati odnose sa sadašnjim kupcima/korisnicima. one treba da razumeju aktuelne i buduće potrebe korisnika. Usmeravanje na interne korisnike.

nagrađivanja. u potpunosti. Ukoliko organizacija pravilno shvati ovaj princip. Sa aspekta društva u TQM se od organizacije očekuje da: • pokaže odgovornost za zdravlje i bezbednost kako zaposlenog osoblja isto tako i ostalih građana. • da identifikuje i ocenjuje konkurenciju na svom tržištu i željenim tržištima i • identifikuje mogućnosti tržišta.6] Liderstvo. ličnog usavršavanja i napredovanja. Time se doprinosi osiguranju maksimalnog uključivanju i motivisanja osoblja. .1. zahteva direktno dobijanje povratnih informacija o reagovanju na efektivnost i efikasnost SMK.2. zahteva identifikovanje procesa realizacije proizvoda koji daju dodatnu vrednost organizaciji. vlasnike. lokalna zajednica i društvo u celini). Partnerski odnos treba da se zasniva na zajedničkoj strategiji. znanju. U TQM je veoma bitno za organizaciju da uspostavi partnerski odnos sa svojim isporučiocima. povećana lojalnost korisnika koja vodi ka ponovnoj poslovnoj saradnji i obezbeđivanju uravnoteženog pristupa između zadovoljavanja korisnika i ostalih zainteresovanih strana (kao što su vlasnici. zakonskoj odgovornosti za proizvod i njegovom uticaju na životnu sredinu. onda se povećava njen prihod i udeo na tržištu. dobicima i gubicima. ceni i troškovima životnog ciklusa. zaposlene. u isporuci na vreme. slabosti i buduće konkurentske prednosti. kontinuelno saopštava namere i vrednosti u organizaciji. radi stvaranja vrednosti sa obe strane. bezbednosti proizvoda. onda su ključne koristi za organizaciju sledeće: • • • • ako je organizacija fleksibilna i brza u vezi odgovora na zahteve tržišta. Organizacija treba da definiše finansijske i ostale rezultate koji zadovoljavaju identifikovane potrebe i očekivanja vlasnika i investitora. uključujući očuvanje energije i prirodnih resursa. povećana efektivnost i efikasnost u korišćenju resursa organizacije. u traženju novih metoda. kao i na lokalnu zajednicu. raspoloživosti.4. lokalnu zajednicu i društvo u celini. Za ostvarivanje ovih koristi potrebno je postići. • utvrdi ključne karakteristike proizvoda koje se ogledaju u: njegovoj usaglašenosti. politike i strategijske i taktičke ciljeve koji su međusobom usklađeni. motivacije. • razmatra uticaj na životnu sredinu. da učestvuje u ostvarivanju ciljeva organizacije. Oni treba da stvaraju i održavaju interno okruženje u kojem osoblje može. radi ostvarivanja koristi za zainteresovane strane. procesa i aktivnosti na društvo u celini. rešenja i proizvoda. Stoga najviše rukovodstvo treba da: • utvrdi viziju. Liderstvo "Lideri treba da uspostavljaju jedinstvo ciljeva i vođenje organizacije. • • • • • • uzimanju u obzir potreba svih zainteresovanih strana uključujući korisnike. učestvuje u projektima za poboljšanje. finansijeri. finansijere. • identifikuju odgovarajuće zahteve propisa i ostalih normativnih dokumenata i • identifikuje aktuelne i potencijalne uticaje svojih proizvoda. posvećenost i aktivno uključivanje najvišeg rukovodstva bitni su za razvoj i održavanje efektivnog i efikasnog SMK. priznanja. 2. održavati i povećavati zadovoljenje korisnika. koje se odnose na kvalitet i na SMK. "[. Sa aspekta zaposlenog osoblja organizacija mora da identifikuje njihove potrebe i očekivanja u pogledu njihovih plata. isporučioci. zaposleni. zahteva identifikovanje procesa podrške koji utiču na efektivnost i efikasnost procesa realizacije. profesionalnog zadovoljstva.U pogledu ispunjenja potreba i očekivanja korisnika/zainteresovanih strana najviše rukovodstvo treba da: • razume njihove potrebe i očekivanja. sigurnosti funkcionisanja. aktivnosti posle realizacije.

• • • • • • • utiču na stvaranje okruženja koje podstiče uključenost osoblja i njihov razvoj. koji će omogućiti da se. obuke i slobode kako bi mogli da deluju odgovorno i pouzdano. Veoma je bitno da se kreira dvosmerni odnos između organizacije i zaposlenih. • odaje priznanja i nagrađuje. 2. usklade. stvaranju i održavanju zajedničkih vrednosti. • definiše odgovornosti i ovlašćenja.4. ljudi odgovorni za svoje vlastite učinke i ljudi željni da učestvuju i doprinose stalnim poboljšanjima . podsticanju i priznavanju doprinosa ljudi. ocena zadovoljenja korisnika. • obezbeđuje efektivan timski rad. • olakšava otvorenu. inovacija i kreativnost pri realizaciji ciljeva organizacije. • istražuje razloge zašto osoblje dolazi u organizaciju i napušta je. što utiče na stvaranje poverenja kod zaposlenog osoblja. ciljeva. • stvara uslove za podsticanje inovacija.3. merenje performansi procesa u celoj organizaciji. da definiše metode za merenje performansi organizacije radi utvrđivanja da li se ostvaruju planirani ciljevi (analiza finansijskih pokazatelja.6] odnosno za ostvarenje planiranih vrednosti. • ostvaruje menadžment performansi procesa i vrednuje njihove rezultate. • obezbeđuje stalnu obuku i planiranje karijere. često konfliktni. kao što su poređenja sa konkurencijom i vrednovanje preko treće strane. "[. posvećeni i uključeni ljudi u okviru organizacije. inspirisanju. usklađene i primenjene na jedinstven način i neadekvatna komunikacija između različitih nivoa u organizaciji svodi se na minimum. osoblja u organizaciji i ostalih zainteresovanih strana. Ključne koristi od primene ovog principa su> • • • • motivisani. Uključivanje osoblja "Osoblje na svim nivoima čini suštinski deo jedne organizacije i njihovim punim uključivanjem omogućava se da se iskoriste njihove sposobnosti za ostvarenje dobrobiti organizacije. individualni ciljevi i ciljevi organizacije kao celine. • • Ključne koristi od primene ovog principa su> • • • ljudi će razumeti i biti motivisani prema opštim i posebnim ciljevima organizacije.1. uspostavljanu poverenja i uklanjanju straha. uz sagledavanje potreba i ciljeva zaposlenih. dvosmernu razmenu informacija. aktivnosti su vrednovane. • utvrđuje pojedinačne i timske ciljeve. koji su neophodni za podršku strategijskim planovima organizacije. obezbeđivanju zaposlenima neophodnih resursa. saopštava predloge i traži mišljenja. • stalno preispituje potreba osoblja i meri njihovo zadovoljenje. ocena zapažanja korisnika i ostalih zainteresovanih strana o performansama isporučenog proizvoda i merenja ostalih činilaca uspeha koje identifikuje najviše rukovodstvo) i da obezbede da stalno poboljšanje SMK vodi poboljšanju performansi organizacije vodi organizaciju ličnim primerom. Organizacija treba da: • podstiče uključivanje osoblja i njihovo kontinuirano usavršavanje. • olakšava uključivanje u definisanje ciljeva i donošenje odluka. obezbede organizacione strukture i resurse. pravičnosti i etičkih modela na svim nivoima u okviru organizacije. eksterna merenja.

usklađivanje aktivnosti poboljšanja na svim nivoima. "Identifikovanje i razumevanje nekog sistema međusobno povezanih procesa i menadžment tim sistemom doprinosi efektivnosti i efikasnosti organizacije u ostvarenju njenih ciljeva. složeni. organizovanih od strane ljudi i upravljački orijentisani ka ostvarenju jasno definisanih ciljeva. kao i faktori dejstva na pojedine relacije između podsistema koji mogu da dovedu do raspada sistema.2. a informacija je saznanje iz evidentiranih. Sistemi se mogu podeliti prema različitim kriterijumima. uključuju ponovno projektovanje postojećih procesa i treba da obuhvate: definisanje ciljeva i definisanje i usvajanje projekta poboljšanja. u pogledu doslednosti. sistem se posmatra kao mreža procesa. efektivnosti i efikasnosti organizacije. Organizacija.4. Projekti prelomnih promena-reinžinjering. Odlučivanje na osnovu činjenica Da bi odluke bile efektivne treba da se zasnivaju na analizi podataka i dobijanju informacija.1. Projekti prelomnih tačaka vode reviziji ili poboljšanju postojećih procesa ili primeni novih procesa. definisanjem i stalnim preispitivanjem ciljeva kvaliteta i svih ostalih ciljeva poslovanja. iterativnim postupcima da poboljšava efektivnost i efikasnost SMK. prema strateškim namerama organizacije i prilagodljivost za brzo reagovanje na mogućnosti. Podatak je karakteristika posmatrane jedinice izražena numerički ili opisno. Stalna poboljšanja Jedan od strategijskih ciljeva organizacije treba da bude i ostvarivanje stalnog poboljšanja procesa. elemente sistema. korišćenjem: politike kvaliteta. definisanje i planiranje poboljšanja procesa. " [. da se posmatraju. verifikaciju i validaciju poboljšana procesa i vrednovanje ostvarenog poboljšanja. primenu poboljšanja. .6] Ključne koristi od primene ovog principa su: • • • • 2. polazeći od činjenice da sinergeski efekti mogu da se ostvare ukoliko svi delovi poštuju interes celine i jedinstvo akcija i namera. rezultata eksternih i internih provera. granice sistema. Ovaj pristup se zasniva na teorijskim osnovama opšte teorije sistema: otvoreni sistem. Kvantitativno ili kvalitativno izražene . Stalan proces poboljšanja može biti u obliku strateških poboljšanja projektima prelomnih tačaka i u obliku manjih stalnih poboljšanja-korak po korak. faktori dejstva iz okruženja na sistem i posebno faktori dejstva na pojedine podsisteme tj. Manja stalna poboljšanja obuhvataju aktivnosti koje sprovodi osoblje u organizaciji u okviru postojećih procesa. analizu postojećeg procesa i sagledavanje mogućnosti za izmene. grupisanih i analiziranih podataka.4.4. Preduzeće je jedan organizacioni. sposobnost da se napori usmere na ključne procese i pružanje poverenja zainteresovanim stranama. povratna sprega.4. analize podataka i informacija.1. sinergija. analiziraju i definišu relacije između elemenata. Organizacioni sistemi su skup prirodnih i tehničkih sistema.48] Sistemski pristup podrazumeva da se složene celine posmatraju i analiziraju funkcionalno sa svim svojim delovima. integracija i usklađivanje procesa koji će najbolje postići željene rezultate. Ključne koristi od primene ovog principa su: • • • unapređenje performansi kroz poboljšane sposobnosti organizacije.5.6. definisanjem korektivnih i preventivnih mera i preispitivanjem svega navedenog od strane rukovodstva. Sistemski pristup naglašava značaj dinamičkog aspekta organizacije i zadataka menadžmenta. Organizacija mora kontinuirano. obično. "[. 2. benčmarking. kao bi se poboljšale njene performanse i ostvarile koristi za sve zainteresovane strane. stohastički i otvoren sistem. podsistem. Sistemski pristup menadžmentu "Sistem je skup međusobno povezanih ili međusobno delujućih elemenata.1. tokovi. dinamički. U ovom konteksu najbitniji su organizacioni sistemi.

• sarađuje sa isporučiocima u validaciji sposobnosti njihovih procesa. poboljšanje poslovnih i finansijskih rezultata. • razmeni ključne informacije i napravi zajedničke planove za budućnost. pozivanjem na činjenične zapise i uvećana sposobnost za preispitivanje. Pravilno uključenje isporučilaca omogućuje projektovanje superiornih proizvoda/usluga. Organizacija treba da: • identifikuje svoje potreba za informacijama. • podstiče isporučioce da primenjuju programe za stalno poboljšanje performansi i da učestvuju u ostalim inicijativama za poboljšanja. radi olakšavanja bržeg rešavanja problema i izbegavanja skupih odlaganja ili sporova. povećana sposobnost da se prikaže efektivnost prethodnih odluka. Ukoliko organizacija primeni navedeni princip onda treba da: • optimizuje broj isporučilaca i partnera (oceni. Uzajamno korisni odnosi sa isporučiocima (partnerski odnos) "Organizacija i njeni isporučioci su nezavisni. • uključuje partnera u identifikaciji potreba nabavke i zajedničke strategije razvoja (primer poslovni klasteri ) • se udružije u ekspertizi. KONCEPT ISO STANDARDA-Procesni pristup .3. Sve ovo koristi da se definiše i ostvari odgovarajuća strategija i definišu ciljevi. fleksibilnost i brzina zajedničkog odgovora na promene na tržištu ili promene u pogledu potreba i očekivanja korisnika i optimizacija troškova i resursa. osigura poverljivost. kako bi se osiguralo ostvarenje definisanih performansi organizacije i zadovoljenje zainteresovanih strana. da bi se otklonile suvišne provere. • uključuje isporučioce u aktivnosti projektovanja i razvoja u organizaciji radi zajedničkog posedovanja znanja i radi efektivnog i efikasnog poboljšanja procesa realizacije i isporuke usaglašenih proizvoda. nabavci i korišćenju resursa sa partnerima i • vrednuje.1. vrednuju koristi koje se dobijaju korišćenjem informacija. odluke na osnovu informacija.6]. • uspostavi dvosmernu komunikaciju na odgovarajućim nivoima u obe organizacije. 2. Ključne koristi od primene principa odlučivanja na osnovu činjenica su: • • • • 2. a sve u cilju osiguranja dodatne vrednosti za organizaciju.7. " [. • uspostavlja odnose koji predstavljaju izbalansiran odnos kratkoročnih dobiti i dugoročnih razmatranja. • identifikuje izvore internih i eksterih podataka kao i pristup tim podacima i • pretvori podatke u informacije i u znanje koje će se koristiti u organizaciji. • prati. rangira i izabere isporučioce po strogo definisanim kriterijumima). Ključne koristi od primene ovog principa su: • • • povećana sposobnost stvaranja vrednosti za obe strane. pa uzajamno korisni odnosi povećavaju sposobnost i jednih i drugih da stvaraju vrednost. Najviše rukovodstvo treba da obezbedi efektivna i efikasna merenja. ili pitanja organizacije. izazove (challenge) možda čak i diskusije ili debate i razmene mišljenja i odluka. prikupljanja i validaciju podataka za dobijanje informacija.karakteristike elementarnih jedinica su potrebne i važne za donošenje validnih zaključaka na osnovu činjenica. priznaje i nagrađuje napora i dostignuća i isporučilaca i partnera. ocenjuje i vrednuje sposobnost isporučilaca da isporučuju usaglašene proizvode.4.

efikasnih i efektivnih procese koji obezbeđuju stvaranje izlaza koji omogućuju zadovoljenje potreba drugih zainteresovanih strana i efektivnih i efikasnih procesa koji obezbeđuju ostvaranje izlaza koji pozitivno utiču na efektivnost i efikasnost drugih procesa i poslovnih rezultata. POJAM I DEFINICIJA POSLOVNOG PROCESA Procesno orijentisana organizacija tretira se kao mreža vertikalnih i horizontalnih poslovnih procesa (Slika 2. 2.6].” [.1. U standardu ISO 9000godine proces se definiše kao "skup međusobno povezanih i međusobno delujućih aktivnosti koji ulazne elemente pretvara u izlazne. Jasnim definisanjem procesa i njihovim upravljanjem omogućuju se ostvarenje: • • • efikasnih i efektivnih procesi koji obezbeđuju stvaranje izlaza za zadovoljenje zahteva kupaca/korisnika usluga. Takođe je jedan od najvažnijih pristupa koji je prihvaćen i u standardima ISO 9000:2000 i u ISO 9000:2008.Upravljanje poslovnim procesima je menadžment koncept koji je prihvaćen u TQM.50]. . je procesni pristup ( osmi princip).4.).2. Željeni rezultat se može efikasnije ostvariti ako se menadžment odgovarajućim aktivnostima i resursima ostvaruje kao proces ” [.

TIPOVI PROCESA I ISO 9000 MODEL PROCESA . merenje. analiza i poboljšanje ključnih procesa u organizaciji.” Kraljevo Da bi se uspešno obavljalo upravljanje procesima potrebno je jasno definisati proces.Slika 2. Mreža procesa u preduzeću “Gibnjara. Takođe uspešno upravljanje procesima podrazumeva potpunu kontrolu. nominalnih vrednosti.4. usmeriti dejstvo svih pozitivnih faktora na proces kako bi se došlo do željenih.2.2. utvrditi željene vrednosti procesa. 2.

merenje. njegov značaj za organizaciju i mrežu procesa. Posle definisanja ključnog procesa definišu se glavni procesi u organizaciji. Prema slici 2. To je vrlo složena grupa procesa koja se sastoji od strategija i ciljeva. • menadžment procesom (tačka 7 standarda). Da bi se upravljalo procesima mora se imati na umu sledeće: da se svaki proces sastoji od niza povezanih aktivnosti i da ima ulazne i izlazne elemente. Upravljački procesi podrazumevaju aktivnosti donošenja upravljačkih odluka. Da bi se u potpunosti iskoristile sve prednosti procesnog pristupa u organizaciji potrebno je odrediti tip procesa. Proces je određen ulazom. već prožimaju celo preduzeće.). polazeći od zahteva za stalnim poboljšanjem SMK prema ISO 9001. . radnom sredinom. gde kupci/korisnici mogu biti interni i eksterni. ključnim aktivnostima. Uporedo sa definisanjem krucijalnih procesa u organizaciji moraju se odrediti njihovi korisnici. Izlaz je određen rezultatima: proizvod/usluga. analiza i preispitivanje (tačka 8 standarda) i • poboljšanje. Strukturu standarda i tačke standarda treba shvatiti kao obavezne zahteve koji se moraju ispuniti da bi se uspešno upravljalo procesima i kao ISO model procesnog menadžmenta. Koncept stalnog poboljšanja prema ISO 9004 nešto je širi i obuhvata: • strategija i politika (tačka 5 standarda). materijalom. oni koji utiču na funkcionisanje ostalih procesa u organizaciji. Standard ISO 9000:2000 i ISO 9000:2008 koncipirani su na bazi modela procesa i upravljanja procesima (slika 2. Ne vezuju se za jedan segment organizacije. sam proces i njegove potprocese.3. • praćenje. infrastrukturom. merenjima. procesni pristup bazira na: • utvrđivanju odgovornosti rukovodstva (tačka 5 standarda). • menadžment resursima (tačka 6 standarda).3 može se doneti sledeći zaključak da. metodama i informacijama. bihejviorističke procese i procese promena. Organizacioni procesi obuhvataju radne. fazama procesa.U diferencijaciji poslovnih procesa u organizaciji prihvaćena je sledeća klasifikacija procesa: organizacioni i upravljački. Izlazni elementi jednog procesa mogu postati ulazni elementi jednog ili više drugih procesa. Glavni procesi su oni koji dovode do realizacije proizvoda/usluge. analizi i stalnom poboljšanju procesa (tačka 8 standarda). dokumenta i informacije. • realizaciji proizvoda i definisanju procesa (tačka 7 standarda) i • merenju. U definisanju procesa u organizaciji može se poći od ključnog vertikalnog i horizontalnog procesa. oni koji utiču na efektivnost i efikasnost ostalih procesa i oni koji utiču na strategijske ciljeve organizacije i na poslovni rezultat. Ulaz je definisan: osobljem. procesa pregovaranja i uveravanaja i procesa praćenja i kontrole. Međusobno povezani i isprepletani procesi čine mrežu procesa. inovacije i učenje (tačka 9 standarda). • menadžment resursima (tačka 6 standarda). izlazom i faktorima koji deluju na proces u pojedinim fazama.

tačka 8 Praćenje. To je jedina organizacija. odnosno verovatnoća neuspeha procesa (ocenjuje se ocenom od 1-3).4. tačka 8 Merenje. U novoj verziji standarda filozofija kvaliteta se menja. Zahtev standarda je da svi procesi slede Demingov krug poboljšanja procesa PDCA krug: Planirajte Utvrdite ciljeve i utvrdite i uspostavite procese potrebne za dobijanje rezultata u skladu sa zahtevima korisnika i politikom organizacije. tačka 5 Strategija i politika ISO 9001. tačka 6 Menadžment resursima ISO 9001. definisani kriterijumi i metodi za efektivno upravljanje procesima i definisani zahtevi koji se odnose na dokumentaciju. utvrđen redosled i međusobno delovanje procesa. tačka 7 Realizacija proizvoda Korisnici Proizvod ISO 9004 ISO 9004. tačka 4 Dostizanje održivog uspeha Zainteresovane strane Potrebe i očekivanja ISO 9004. PRIKAZ KRITERIJUMA ZA DEFINISANJE PROCESA U PREDUZEĆU.3. odnosno uticaj procesa na zadovoljstvo kupce i druge kritične faktore uspeha (ocenjuje se ocenom 1-3) i sposobnost učinka procesa. inovacije i učenje Zainteresovane strane Korisnici ISO 9004.4. tačka 9 Poboljšavanja. Delujte Preduzmite akcije za stalno poboljšanje. DEMINGOV KRUG POBOLJŠANJA PROCESIMA-PDCA KRUG U verziji ISO 9000 standarda iz devedesetih godina zastupljena je Juranova filozofija kvaliteta: uvek uradi najbolje prvi i svaki put. po mišljenju autora ovog teksta. tačka 5 Odgovornost rukovodstva ISO 9004. tačka 7 Menadžment procesima Legenda: Tok informacija Aktivnosti koje dodaju vrednost Osnova: principi menadžmenta kvalitetom Slika 2. poredite ih sa politikom. ciljevima i zahtevima za proizvod i izveštavajte o rezultatima. Uradite Primenite procese.3: Prošireni model sistema menadžmenta kvalitetom zasnovan na procesima 2. koja je definisala kriterijume za rangiranje svojih procesa i zato je odabran ovaj primer. MLEKARE AD "IMLEK" I PRIKAZ NJIHOVOG PROCESNOG PRISTUPA Sistem menadžmenta kvalitetom u preduzeću »IMLEK« bazira na procesnom pristupu i usled toga je izvršena: identifikacija procesa. 2. Na osnovu ukupnog zbira .Stalna poboljšavanja sistema menadžmenta kvalitetom koja vode održivom uspehu Okruženje organizacije Okruženje organizacije ISO 9004. tačka 6 Menadžment resursima (prošireno) ISO 9001. analize i preispitivanje ISO 9001 Zadovoljstvo Korisnici Potrebei i očekivanja ISO 9001. analize i poboljšavanja ISO 9004.4. Proverite Pratite i merite procese i proizvod. merenje. Kriterijumi za odabir procesa su sledeći: značaj procesa.

Tabela 2. svrstani u tri klase tabela 2.1.poena za svaki proces.1. kao i visoku verovatnoću neuspeha procesa (ocena 3). Procesi u mlekari AD „Imlek“-u Naziv procesa Merenje i analize Laboratorijsko ispitivanje Kontrola neusaglašenih proizvoda Interna provera Korektivne i preventivne mere Procesi poboljšanja Obrada reklamacije Poslovni procesi Ugovaranje prodaje Nabavka sirovog mleka Realizacija porudžbine Proizvodnja pasterizovanog mleka Proizvodnja kiselomlečnih proizvoda Proizvodnja maslaca i sitnog sira Skladištenje i isporuka Procesi podrške Procesi upravljanja Upravljanje pomoću ciljeva Upravljanje dokumentacijom Interna komunikacija Realizacija investicija Osposobljenje osoblja Kontrola merne opreme Održavanje opreme Anketiranje kupaca i potrošača . procesi su prema prioritetu. Ključni procesi su svi procesi koji imaju jak uticaj na kritične faktore uspeha (ocena 3).

isporučioce i ostale zainteresovane strane. . "Kraljevo prema ISO 9001 Primena principa procesnog pristupa obično vodi ka: • • • • • • definisanju ključnih procesa/potprocesa i sistematičnom utvrđivanju aktivnosti neophodnih da bi se postigli željeni rezultati. 2. posledica i uticaja procesa/potprocesa/aktivnosti na korisnike. fokusiranju na faktore kao što su resursi.Slika. uspostavljanju jasnih odgovornosti i nadležnosti za upravljanje ključnim procesima/potprocesima/aktivnostima. Model procesa u preduzeću "Gibnjara. analiziranju i merenju sposobnosti procesa i ključnih potprocesa/aktivnosti. identifikovanju veza između ključnih procesa/potprocesa/aktivnosti u okviru i između različitih funkcija u organizaciji.4. metode i materijali koji će poboljšati procese i ključne potprocese/aktivnosti organizacije. vrednovanje rizika.

projekat ili ugovor. kako ih zvanično izražava najviše rukovodstvo"[str.5.dokument koji opisuju SMK jedne organizacije i daje usklađene informacije. koje se odnose na kvalitet. • uputstva. ZAHTEVI KOJI SE ODNOSE NA DOKUMENTACIJU Jedan od bitnih zahteva standarda. interno i eksterno. a njihovo ostvarivanje treba da bude merljivo. u organizacijama koje su sertifikovale svoj sistem kvaliteta.Dokumentovana izjava o politici kvaliteta Politika kvaliteta i ciljevi kvaliteta utvrđuju se da bi se obezbedio pravac (vizija organizacije) u kojem će se voditi organizacija.4. "Ciljevi kvaliteta predstavljaju ono što se traži ili želi postići u vezi sa kvalitetom"[str.sadrže preporuke ili sugestije.Ključne koristi od promene procesnog pristupa su: • niži troškovi i kraća vremena ciklusa kroz efektivno korišćenje resursa. • dokumenta potrebna organizaciji da bi osigurala efektivno planiranje i izvođenje svojih procesa i • zapise o kvalitetu koji daju objektivne dokaze o izvršenim aktivnostima ili ostvarenim rezultatima.sadrže iskazane i jasno definisane potrebe ili očekivanja. konzistentni i predvidivi rezultati i • mogućnosti za poboljšanja koje su usmerene i postavljene prema prioritetima 2. • dokumentovane procedure. "Politika kvaliteta predstavlja sveobuhvatne namere i vođenje organizacije. a time i na zadovoljenje i poverenje zainteresovanih strana. Ostvarivanje ciljeva kvaliteta može da ima pozitivan uticaj na kvalitet proizvoda.52].1. • specifikacije. potprocese i ključne aktivnosti i daju informacije o tome kako se oni dosledno obavljaju. .52]. je da one moraju da formiraju i poseduju odgovarajući dokumentaciju SMK i to: • politiku kvaliteta. 2.opisuju kako se sistem kvaliteta primenjuje za specifičan proizvod. Politika kvaliteta daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta. radnu efektivnost i efiksnost i finansijske performanse sistema i procesa. radna uputstva i crteži definišu i opisuju procese. o njenom SMK.4. zahteve. • poslovnik o kvalitetu. • planove kvaliteta. • poboljšani. Ciljevi kvaliteta treba da su usklađeni sa politikom kvaliteta i obavezom stalnih poboljšanja.5. Takođe. određuju rezultate koje treba dobiti i pomažu organizaciji da koristi svoje resurse da bi dobila te rezultate.

Slika 2. misije i temeljnih principa u distribuciji električne energije i pružanju usluga.2] Politika kvaliteta je dostupna svim zainteresovanim stranama. Za tumačenje politike kvaliteta odgovoran je predstavnik rukovodstva za kvalitet. Upravljanje zaštitom životne sredine prema ISO 14000 i Sistem upravljanja zaštitom na zdravlja i bezbednost na radu prema OHSAS-u-18001). [3. a za sprovođenje politike kvaliteta odgovorni su svi zaposleni". kao i prikazana politika kvaliteta u prvom odeljku. je uopštena i ne prikazuju stvarnu opredeljenost preduzeća za kvalitet. Politika kvaliteta PD „Elektrosrbija“ Preduzeće PD „Elektrosrbija“ smatra da će usvajanjem politike kvaliteta i politika zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu obezbediti uspešnu realizaciju vizije.4. стр. a svi zaposleni u preduzeću su u obavezi da postupaju u skladu sa politikom i da aktivno sarađuju sa menadžmentom na implementaciji i održavanju integrisanog sistema upravljanja (SMK prema ISO 9000. U politiku kvaliteta preduzeća treba uključiti . Prethodna politike kvaliteta.

kojim resursima. 2. " Kraljevo. • dokumentovane procedure utvrđene za sistem menadžmenta kvalitetom ili pozivanje na njih i • opis međusobnog delovanja procesa sistema menadžmenta kvalitetom. itd.. prikazan je dijagram toka procedure Ocene yadovoljstva kupca AD "Imlek" koja opisuje sve aktivnosti." Kragujevac. vezu sa drugim dokumentima. izlaze. proizvodni program. definicije i objašnjenje termina koji se koriste u proceduri. Takođe su.2.52].Poslovnik o kvalitetu "Dokument kojim se definiše sistem menadžmenta kvalitetom organizacije. Dokumentovane procedure. prikazana je i procesna lista procesa rešavanja reklamacije na novoproizvedenim neprodatim automobilima u preduzeću "Zastava Automobili. dokumentaciju. 2. resurse. kada radi. radna uputstva. postupak je utvrđen način za obavljanje neke aktivnosti ili procesa.dokumenta koji daju informacije. da li su ili ne potrebne korektivne i preventivne mere. šta radi. Procedura sadrži: ime i šifru. odnosno dokumentaciju. ključne aktivnosti. učestvuje referent prodaje.merljive strategijske ciljeve preduzeća i željene. očekivanja kupaca i svu dokumentaciju tog procesa. sam postupak-opis svih potprocesa/ključnih aktivnosti po strogo utvrđenom redu (ko učestvuje u procesu. slika 2. u pisanoj formi. Poslovnik o kvalitetu obično sadrži u prilogu organizacionu šemu preduzeća do nivoa bitnog za upravljanje sistemom menadžmenta kvalitetom i glavnim procesima na koje se odnose procedure i matricu odgovornosti za upravljanje sistemom menadžmenta kvalitetom. o tome kako se dosledno obavljaju aktivnosti i procesi. Primer: cilj nam je da povećamo kvalitet naših proizvoda i prodaju za 1% ili da smanjimo reklamacije za 1%. a izvršava direktor PJ Mlekare i izvršni direktor za komercijalne poslove. dijagram toka i procesnu listu. • predmet i područije primene sistema menadžmenta kvalitetom. predmet i područje primene. ko poseduje proceduru.2. prema aktivnostima.Dokumentovane procedure koje se zahtevaju u ovim međunarodnim standardima „Procedura.3. naime za aktivnost definisanja korektivnih i preventivnih mera u procesu „Ocene zadovoljstva kupaca“ odgovoran je rukovodilac komercijale. istorijski razvoj preduzeća. logične kvantitativne pokazatelje.7. Na isti način se prikazuju i uputstva. crteži. Na slici 2. "[str. Dijagram toka prikazuje sve aktivnosti po redosledu njihovog obavljanja. u vremenu. Takođe. Na slici 1.5. interne kupce/korisnike usluga i performanse koje treba meriti i porediti u vremenu i njihove ciljne vrednosti.). teži nominalnoj vrednosti. lokaciju. slika 2.5.4. pisana ili nedokumentovana. odnosno odgovore na zahteve standarda uključujući detalje o svim izostavljanjima i obrazloženja za ta izostavljanja. primarnu i sekundarnu odgovornost i zapise.” Procedura može biti dokumentovana. Preduzeća ispunjavaju ovaj zahtev definišući sledeće procedure: ocena zadovoljenja kupaca i praćenje reklamacije kupaca. samo se oni opisuju i definišu potprocese ili ključne aktivnosti.4. Zahtev standarda je da preduzeće mora da komunicira sa svojim kupcima/korisnicima usluge. Organizacija mora da formira i održava poslovnik o kvalitetu koji obuhvata: • opis preduzeća.6. . ko kontroliše i ko je odgovoran za proces. odnosno da li proces. Procesna lista daje kompletan prikaz procesa: ulaze. Performanse procesa se mere u definisanim vremenskim periodima i služe kao kontrola da bi se utvrdila tendencija njihovog kretanja.2. podeljene odgovornosti i ovlašćenja zaposlenima. i procesa lista procesa nabavke u preduzeću "Gibnjara. prikazan je dijagram toka procesa Ocena zadovoljenja kupaca u mlekari AD „Imlek“.

6.Slika 2. Procesna lista procesa rešavanje reklamacija na novoproizvedenim neprodatim automobilima krajnjim korisnicima u preduzeću „Zastava-automobili“ .

zadovoljavaju njihove potrebe i očekivanja. ”Kragujevac i ponuđača preduzeća ”Prizme”. Slika modela SMK zasnovanog na procesima pokazuje da sve počinje zahtevima korisnika. U ugovoru o javnoj nabavci male vrednosti koji je sklopljen između naručioca Narodne biblioteke ”Vuk Karadžić.5.4. " Kraljevo 2.7. a završava se njihovim zadovoljenjem."[str.Slika 2.4. Specifikacije "Dokument kojim se iskazuju zahtevi. Zahtevane karakteristike proizvoda mogu se specificirati u ugovoru ili ih može utvrditi sama organizacija. koje u zavisnosti od cene proizvoda i njihovog dohotka. Procesna lista procesa nabavke u preduzeću "Gibnjara. 1 . U oba slučaja je korisnik taj koji utvrđuje prihvatljivost proizvoda.52] Korisnici zahtevaju proizvode sa karakteristikama. Kragujevac u čl.

zahteva u pogledu kvaliteta. ukoliko su u pitanju specijalni alati i pribori. obim 14 štamparskih tabaka od 16 stranica. razvrstani po sklopovima. početak i završetak proizvodnje. Na osnovu tehnološke razrade proizvodnje nekog proizvoda i zadataka predviđenih operativnim planom specificira se radni nalog. zahteva u pogledu kvaliteta. 7-8. Zapisi su dokumentacija preduzeća i prema funkcijama u preduzeću najvažniji zapisi su: sastavnica. Za svaku operaciju dati su sledeći osnovni podaci: naziv i oznaka mašine. Kragujevac napravljen je u obliku koverta. kao poseban dokument. definisanje količine i kvaliteta. ugovor itd. Izbor alata i pribora vrši se na osnovu specificiranog tehnološkog postupka. Radni nalog preduzeća „ Prizme.u potpunosti je specificiran proizvod: ”Ponuđač se obavezuje da odštampa po 500 primeraka časopisa ”Koraci” (br. operaciona lista. propratnica.4. povratnica. • specifikaciju materijala. • količinu u odgovarajućoj celini. narudžbenica. radni nalog.5. alati i pribori koji će se koristiti u izradi te operacije.9-10. itd. hijerarhijski poredak sklopova. Izbor mašine za svaku operaciju vrši se na osnovu mašinske karte. trebovanje materijala. račun. korica jednostrano kolor +ton. otpremnica. pregled izmena. tako da postoji radni nalog proizvodnje. korice bindekot 250g. preventivnim i korektivnim merama.5-6. radna lista. kontrolu kvaliteta i nabavku. Posebno se vrši specifikacija materijala. itd. putni nalog. štampa tabaci obostranom crnom bojom. normirano vreme izrade. materijal: za tabake ofsetni 80g. kao i podatke o proizvedenoj količini ispravnih i neispravnih proizvoda. podsklopa i sklopa. podsklopovima." Zapisi se mogu upotrebiti za dokazivanje sledljivosti.“ Grafički centar. Otvaranjem i izdavanjem radnog naloga označava se započinjanje proizvodnje.00 dinara po primerku i rok izrade: 7 dana od dostavljanja pripreme. potpis lica koji je otvorilo radni nalog i koje je kontrolisalo i odobrilo isporuku gotovih proizvoda. korica jednostrano plastificirana mat folijom. održavanja. Radni nalog je osnovni operativni dokument bez koga se ne može obavljati nijedan zadatak u pogonu. Pošto sadrži popis svih delova ona predstavlja osnovu za izračunavanje potrebnih količina gotovih delova i reprodukcionog materijala i planiranje proizvodnje i montaže. verifikaciji. • oznaku crteža i šifru koja omogućuje identifikaciju svakog dela.5.” 2. predajnica. Radni nalog sadrži: broj. podsklopova. U okviru organizacione jedinice tehnološke pripreme stvaraju se sledeći dokumenti: operaciona lista i instrukciona lista. dorada: povez broširan lepljeno termolepkom. a. instrukciona lista. postavljaju se posebni zahtevi za njihovo konstruisanje. delova. Da bi proizvodnja mogla kontinuirano da se odvija potrebno je da proces proizvodnje određenog proizvoda prati kompletna tehničko-tehnološka dokumentacija. koja će omogućiti da na zalihama bude uvek potrebna vrsta i količina materijala. vrsta i normirana količina materijala. Instrukciona lista sadrži detaljna upustva za obavljanje svake operacije i obrađuje se. • osnovne dimenzije. odnosno karakteristike dela. Takođe sadrži i overu. za svaku operaciju. montaže.11-12) po sledećim parametrima: tiraž 500 primeraka po broju. naziv i količinu proizvoda. cena 96. količinu potrebnog materijala i • druge podatke u skladu sa specifičnim svojstvima proizvoda. Jedna strana koverte sadrži sav potreban . format 14x24. Omogućuje uvid u strukturu celine proizvoda. Zapisi "Dokument kojim se iskazuju dobijeni rezultati ili daju dokazi o izvršenim aktivnostima. stanja mašina i stepena njihove iskorišćenosti. To će obezbediti normalno odvijanje procesa proizvodnje i neće opteretiti proizvodnju visokim kamatama na obrtna sredstva. Operaciona lista sadrži opis predviđenih operacija za izradu jednog dela i redosled njihovog izvođenja. Sastavnica predstavlja vrlo važnu bazu podataka za tehničku funkciju. Izrađuje se na osnovu projektno-konstrukcionih rešenja za proizvod i sadrži: • naziv svih delova koji čine proizvod.

Povratnica materijala je dokument koji se koristi kada po završetku procesa proizvodnje preostane izvesna količina istrebovanog materija. Ovaj dokument ima svoj broj. trebovanje materijala. Trebovanje materijala je dokument na osnovu koga se uzima potreban materijal iz magacina. Povratnica sadrži broj. U radni nalog se mogu upisati i zastoji u procesu proizvodnje (u jedinici vremena). predatu količinu i overu primo/predajnog postupka.materijal za izradu proizvoda: šifru. na taj način je obezbeđena sledljivost proizvoda. vrednost. a skladište prijem istih. koji se rade u više radionica. posebno se ispostavljaju radionički nalozi. Za razliku od napred navedenih dokumenata propratnica nije dokument koji imaju sva preduzeća. U preduzeću „ Prizma. Ukoliko se na pojedinim delovima nekog proizvoda ili na proizvodu obavlja više operacija tokom proizvodnog procesa. vrstu i količinu trebovanog materijala. Kragujevac sva dokumentacija koja prati radni nalog ima istu šifru kao i radni nalog i pakuje se u koverat. predajnica. koji su odgovarajućim šifriranjem vezani za radni nalog. kao i overu kontrole. onda ovaj dokument omogućuje efektivno i efikasno praćenje delova/proizvoda kroz sve faze proizvodnje i utvrđivanje stanja obrade. prenose odgovarajući podaci. Kragujevac vidimo da on na jednoj strani sadrži spisak svih operacija/vrste posla. broj. Objedinjavanjem radnog naloga i propratnice u preduzeću „ Prizma. Ono omogućuje sukcesivno uzimanje materijala u skladu sa dinamikom trošenja u proizvodnji i šifrom se vezuje za određeni radni nalog. šifru materijala. tako da se združivanjem ovih dokumenata može tačno utvrditi potrošnja materijala po radnom nalogu. (Slika ). Druga strana koverte sadrži sve potrebne poslove. povratnica materijala. Na primeru radnog naloga „ Prizme. montaži. jedinicu mere. odnosno dužinu zastoja u jedinici vremena. overu izdate i primljene količine. u za to predviđene rubrike.“ Grafički centar. tako da je omogućeno izračunavanje direktnih troškov. tako da broj radnog naloga ima važnu funkciju u sprovođenju svrsishodne cirkulacije i združivanja dokumentacije. Kragujevac pojednostavljena je proizvodna administracija. šifru radnog naloga. procesu proizvodnje i doradi . što predstavlja propratnicu jednog proizvoda. U radnu listu se unose podaci o stvarno utrošenom radnom vremenu. Predajnica je dokument koji služi za predaju gotovih proizvoda i proizvedenih delova magacinu gotovih proizvoda po završetku proizvodnje po radnom nalogu. šifru proizvoda i delova. Na osnovu tih dokumenata. Za poslove na kojima radi grupa radnika koriste se grupne radne liste. na osnovu koga se izračunava učinak i obračunava iznos zarade. Na ovom dokumentu kontrola kvaliteta gotovih proizvoda svojim potpisom potvrđuje da je obavila kvantitativan i kvalitativan prijem gotovih proizvoda/delova. Za slučaj složenih proizvoda. potrebne časove. vrstu. . Radnu listu obično overava šef proizvodnje. opis poslova u pripremi. Pored propratnice neka preduzeća imaju i listu zastoja u procesu proizvodnje. šifru radnog naloga i broj trebovanja. Kao takva ona služi organizacionoj jedinici za regulisanje toka proizvodnje. Limitirano trebovanje obavlja se kada je po jednom radnom nalogu potrebno utrošiti veće količine proizvoda. Radna lista predstavlja dokument koji sadrži elemente zadataka namenjenog izvršiocu rada na određenom radnom mestu. Takođe je i ovaj dokument vezan šifrom za radni nalog.“ Grafički centar. količinu cenu. propratnica itd. uzrok zastoja i odgovorno lice. u radnom nalogu se. broj trebovanja. Poželjno je da se svako trebovanje odnosi na samo jednu vrstu materijala. Pored definisanja zadataka/operacija po sadržini i količini može da sadrži i normirano vreme i podatke o početku i završetku određenog broja operacija/komada. Trebovanje mora da sadrži sledeće podatke: šifru radnog naloga za koji se vezuje trebovani materijal. Takvo šifriranje proizvodno-tehničke dokumentacije omogućujemefikasno registrovanje svih direktnih utrošaka rada i materijala za određeni proizvod i njegovu količinu/po radnom nalogu.“ Grafički centar. Za radni nalog se vezuju sledeća dokumenta: radne liste.

i to: • projekti prelomnih tačaka. simplifikacije i reinžinjeringa. koji vode ka reviziji ili poboljšavanju postojećih procesa ili primeni novih koje obično izvode multidisciplinarni. predstavljaju postupak koji organizacija mora da sledi ukoliko želi da poboljšava performanse sistema.4. odnosno povećanja efektivnosti i efikasnosti procesa. overu lica koje je isporučilo/primilo proizvode. podatke o kupcu. koje je uključeno. U ovom radu se pod efektivnošću podrazumeva kvalitet prosečnog radnog učinak u jedinici vremena. odabrati i primeniti najbolje rešenje. odnosno proces poboljšanja započinje i završava se preventivnim i korektivnim merama koje dovode do poboljšanja performansi procesa. posmatrati u konteksu cele tačke 8 standarda. međufunkcionalni timovi. • treba da se vrednuje efikasnost i efektivnost postojećeg procesa. bilo kojom metodom. Stalno poboljšanje. tehničku podršku i neophodne resurse za izmene koje su povezane sa poboljšanjem. Prilikom isporuke se kupcu.” aktivnosti koje sprovodi osoblje u okviru postojećih procesa. Tabela 2. analiza i poboljšanje procesa. veoma je bitno naglasiti da se procesa poboljšanja mora posmatrati zajedno sa preventivnim i korektivnim merama. podatke o prodavcu. definisane po srogo utvrđenom redu. Postupak merenje. te je to dokument službe marketing. a pod efikasnošću kvalitet prosečnog radnog učinak u jedinici vremena uz minimalne troškove. ISO METODOLOGIJA ZA POBOLJŠANJE PROCESA Konceptualno. U standardu su prihvaćena dva osnovna načina za stalan proces poboljšanja. • treba potvrditi da su otklonjeni i ”problemi” i njegovi koreni uzroka ili smanjeni njihovi efekti. šalje jedan primerak otpremnice. 2. navodeći razlog za rad na tome. tako da rešenje funkcioniše i da je ostvaren cilj poboljšanja. • treba da se identifikuju i verifikuju koreni uzroka ”problema”. vrednost.1. jedinicu mere. a to je ono koje će eliminisati korene uzroka ”problema” i sprečiti da se ”problem” ponovo pojavi. Osoblju u organizaciji. treba da obuhvati sledeće: • treba izvršiti izbor oblasti za poboljšavanje. 2 Merenje.Merenje. 2. distribuciji proizvoda. Struktura tačke je koncipirana tako da njene etape i aktivnosti. • treba istražiti alternativno rešenja. analiza i poboljšanje procesa. poboljšanje procesa ide u pravcu: smanjenja vremenskog trajanja procesa.6. • treba da se zameni stari proces poboljšanim i • treba da se vrednuje efektivnost i efekasnost projekata i razmotri korišćenje njegovih rešenja svuda u organizaciji. treba dati ovlašćenja. Otpremnica sadrži: broj. analiza i poboljšanje procesa prema ISO 9001 Korak 1 Korak 2 Upravljanje neusaglašenim proizvodima Korak 3 Korak 4 Praćenje i merenje Analiza podataka Poboljšanje Zadovoljenje korisnika Interna provera Stalna poboljšanja Korektivne mere . Koraci i aktivnosti poboljšanja dati su u tabeli 2. izvan rutinskih aktivnosti i • manja stalna poboljšanja “korak po korak. povećanja kvaliteta rezultata procesa.6. racionalnog korišćenje resursa. količinu. Takođe. smanjenja troškova. zajedno sa robom. cenu po jedinici.Gotovi proizvodi se izdaju na osnovu otpremnice prodajnoj službi.2.4. koja su u skladu sa gore iznetim objašnjenjem korekcije. njegove etape i aktivnosti. naziv proizvoda. ISO 9001 metodologija za poboljšanje procesa U ISO standardu mora se model stalnog poboljšanja. procesa i proizvoda.

Interna proveru sprovodi tim za internu proveru. ankete. Organizacije. izveštaji različitih medija. Slika 2.). knjiga utisaka. mere i aktivnosti (politika kvaliteta. treba da utvrdi metode za dobijanje podataka i informacija. U nalogu za internu proveru definiše se: cilj provere. . i 2. proveravači predlažu preventivne i korektivne mere najvišem rukovodstvu preduzeća. Metodologija treba da se primeni na sve procese. uz dosledno korišćenje procesnog pristupa. organizacija mora da preduzme mere.Praćenje i merenje performansi procesa Praćenje i merenje karakteristika proizvoda Preventivne mere Zadovoljenje korisnika – Organizacija mora da sakuplja i analizira informacije o zapažanju korisnika o tome u kojoj je meri ispunila njegove zahteve. preventivne i korektivne mere. koje odgovaraju posledicama ili mogućim posledicama neusaglašenosti.Delujte“ (PDCA). Praćenje i merenje performansi procesa U listi procesa definišu se parametri procesa koji se prate u definisanim vremenskim intervalima (sl. procedure. prikazuje izveštaj tima za poboljšanje i mera poboljšanja preduzeća "Gibnjara. ciljevi kvaliteta." Kraljevo. Interna provera – Organizacija mora u propisanom roku. da sprovodi internu proveru sistema/procesa/ključnih aktivnosti po planu i programu provere. U ovom delu samo se mora naglasiti da. preispitivanja od strane rukovodstva) koje ih poboljšavaju i utiču na povećavanje efektivnosti i efektivnosti SMK. zahtevi i dokumentacija koja se koriste za poređenja). u zavisnosti od specifičnosti svog poslovanja. specificiranim karakteristikama procesa i proizvoda i njihovim trendovima i isporučiocima. Svaka organizacija mora da prati i meri karakteristike proizvoda/pružene usluge u odgovarajućim fazama procesa realizacije proizvoda. najčešće na svakih šest meseci. rezultati interne provere. definišu metode koji na validan način prikazuju visinu i tendenciju kretanja odabranih parametara i njihovo poklapanje /odstupanje od nominalnih vrednosti. kako bi se osigura usaglašenost proizvoda. definisala je metode.8. Takođe. usaglašenošću sa zahtevima korisnika. kao što je metodologija „Planirajte – Uradite – Proverite . analiza parametara procesa/proizvoda/aktivnosti. Upravljanje neusaglašenim proizvodom Svaka organizacija koja je sertifikovala svoj SMK definisala je proceduru koja se odnosi na identifikovanje neusaglašenim proizvodima/uslugom i upravljanje istim. Izvori informacija i merila zadovoljstva korisnika su: reklamacije/žalbe. Svako odstupanje realizovanih karakteristika od planiranih smatra se da je proizvod neusaglašen. ako se neusaglašenost otkrije posle isporuke proizvoda ili pošto je upotrebljen. predmet i područije provere. prikuplja i analizira odgovarajuće podatke kako bi se dobile validne informacije koje pokazuju efektivnost i efikasnost SMK/procesa/zaposlenog osoblja i njihovo stalno poboljšanje. Svako odstupanje parametara od nominalnih vrednosti smatra se neusaglašenošću i zahteva primenu preventivnih i korektivnih mera. Stalna poboljšanja Svaka organizacija je. Na kraju interne provere tim za proveru podnosi izveštaj o konstatovanim neusaglašenostima i daje ocenu primene SMK.6. podaci dobijeni direktnom ili indirektnom komunikacijom sa kupcima/korisnicima usluge. kriterijumi provere (skup koji čine: politika. Analiza podataka Organizacija mora da utvrđuje. u skladu sa odgovarajućom zakonskom regulativom. u zavisnosti od svojih potreba. za svaki proces i ključnu aktivnost. Praćenje i merenje karakteristika proizvoda Karakteristike proizvoda u svakoj organizaciji definišu se. Procesi poboljšavanja treba da prate strukturalni pristup. učestalost i metode. specifikacija proizvoda/usluge. a za njihovo sprovođenje i otklanjanje neusaglašenosti odgovoran je rukovodilac procesa u kome je konstatovana neusaglašenost. Analiza podataka mora da obezbedi informacije u vezi sa: zadovoljenjem korisnika. Preventivne i korektivne mere usvaja najviše rukovodstvo. izveštaji o realizaciji. Proveravači ne smeju proveravati svoj sopstveni rad.7. Organizacija.2.

34]. Na osnovu analize izveštaja može se zaključiti da realizovana vrednost u granicama propisanog. planiranog. Slika 2. Slika prikazuje i analizu efikasnosti procesa nabavke pomoću definisane mere performanse: učešća cene osnovnog materijala u ceni koštanja proizvoda.34]. prikazan je izveštaj tima za poboljšanje preduzeća "Gibnjara. Izveštaj tima za poboljšanje i mera poboljšanja preduzeća "Gibnjara. Svaka organizacija koja je sertifikovala svoj SMK definisala je postupak za korektivne mere koje odgovaraju i delimično ili potpuno otklanjaju uzroke koji dovode do neusaglašenosti." Kraljevo. Svaka organizacija koja je sertifikovala svoj SMK definisala je postupak za preventivne mere koje odgovaraju i delimično ili potpuno otklanjaju uzroke koji dovode do potencijalne neusaglašenosti.8. u Prilogu „B“) Na slici 2. ISO 9004." Kraljevo. Mere performansi procesa nabavke su: odnos neusaglašenog nabavljeni pomoćnog materijala i ukupnog nabavljenog pomoćnog materijala. Preventivne mere "su mere za otklanjanje uzroka moguće neusaglašenosti ili druge neželjene moguće situacije " [str. . odnos cene nabavljenog osnovnog materijala i i cene koštanja proizvoda i odnos broja realizovanih i planiranih porudžbina. Na osnovu izveštaja može se zaključiti da odnos cene nabavljenog osnovnog materijala odstupa od cene koštanja više od propisane vrednosti 60% i da je definisana mera poboljšanja: Mogućnost nabavke materijala od novih isporučilaca po nižoj cen.8. kao i nabavka osnovnog materijala direktno od proizvođača.(Za više informacija o »stalnom poboljšanju« videti principe menadžmenta kvalitetom. Korektivne mere "su mere za otklanjanje uzroka otkrivene neusaglašenosti ili druge neželjene situacije" [str.

a da kada uvede ISO 9001 i ispuni sve zahteve SMK.3 Prošireni model SMK zasnovan na procesima pokazuje koliko je standard ISO 9004 širi od standarda ISO 9001. Pod pojmom održivi uspeh organizacije podrazumeva se rezultat sposobnosti organizacije da postigne i održava dugoročno svoje ciljeve .Pristup preko menadžmenta kvalitetom.6. Slika 2.4.9.Slika 2. onda poboljšanje svog sistema/procesa može da obavlja po standardu ISO 9004. Realizovana vrednost parametra učešće cene osnovnog materijala u ceni koštanja proizvoda u martu mesecu 2. Međutim. Preduzeće ne može da se sertifikuje po ovom .2. a okruženje organizacije je kombinacija unutrašnjih i spoljnih faktora i uslova koji mogu imati uticaj na postizanje ciljeva organizacije i njeno ponašanje u odnose na zainteresovane strane. ono što je bitno istaći to je da se preduzeće sertifikuje po standardu ISO 9001. Prvo je promenjen naziv standarda Smernice za poboljšanje performansi u Rukovođenje sa ciljem ostvarenja održivog uspeha organizacije . ISO 9004:2008 metodologija za poboljšanje procesa Standard ISO 9004: 2008 je pretrpeo velike izmene u odnosu na standard 9004:2000.

kao i za upravljanje informacijama neophodnih za identifikovanje sadašnjih i budućih potreba svih zainteresovanih strana. • Definišu se ključni indikatori performansi na nivou pojedinih procesa i funkcija i ostali indikatori. • da pozicioniraju organizaciju na njenoj putanji razvoja i rasta i • da izmere doprinos poslovanja pojedinih funkcija na uspešnost poslovanja same organizacije. • Definišu se strategijski. merenje. . • Preispituju se ciljevi i horizontalno i vertikalno usklađuju. proizvoda i na visok nivo kompetentnosti zaposlenih. taktički i operativni ciljevi preduzeća koji proizilaze iz misije i vizije. inovacije i učenje (tačka 9 standarda) Merenje Ključni indikatori performansi Interna provera Samoocenjivan je Benčmarking Preispitivan je informacija iz praćenja. Tačka 8 standarda je Praćenje. merenje. Praćenje Najviše rukovodstvo treba da definiše i održava procese za praćenje okruženja. • Definišu se strategijski.2. analiza i preispitivanje (tačka 8 standarda) Poboljšavanje. procesa. finansijski i nefinansijski pokazatelji koji imaju zadatak: • da tačno odrede nivo kvaliteta organizacije i njenih pojedinih funkcija. analiza i preispitivanje (tačka 8 standarda ISO 9004) i poboljšavanje. • Definiše se ključni indikatori performansi na nivou preduzeća. a 9 tačka je Poboljšavanje. Pri tome. Kao rezultat usvajanja novih poslovnih ciljeva zahtevaju se brojni kvantitativni i kvalitativni. taktički i operativni ciljevi pojedinih funkcija. analize i preispitivanje. merenja i analiza Inovacije Primena Poboljšanj e Optimizacij a vremena Proces Rizici Učenje Praćenje Analiza U daljem tekstu će biti opisani samo neki potprocesi procesa iz tačke 8 i tačke 9. Ključni indikatori performansi TQM je nova poslovna filozofija koja se odnosi na visok nivo kvaliteta: organizacije. inovacije i učenje. ocenjivanje snaga i slabosti organizacije i mogućnosti i pretnje iz okruženja (SWOT-analiza) i određivanje sadašnjih i budućih tendencija kretanja faktora u okruženju a koja su bitna za organizaciju. inovacije i učenje(tačka 9 standarda ISO 9004) Praćenje. U određivanja uspešnosti poslovanja organizacije veoma je važno kako konfliktne ciljeve pojedinih zainteresovanih strana i organizacionih celina preduzeća uskladiti sa misijom. Postupak za određivanje nivoa kvaliteta preduzeća i njegovih funkcija je sledeći: • Definiše se misija i vizija preduzeća. Tabela 2. Postupak za praćenje. taktički ciljevi na nivou preduzeća su obično strategijski na nivou pojedinih funkcija.2 prikazana je struktura ovih tačaka. U tabeli 2. vizijom i ciljevima poslovanja preduzeća. merenje.standardu.

koji treba obratno da budu konzistentni sa strategijom i i politikama (videti tačku 5. Sve indikatore/pokazatelje posmatrati u funkciji vremena i za njihovo dobijanje koristiti vrednosne veličine izražene u stalnim cenama. troškovi i prosečno vreme rešavanja reklamacije) i ostvareni rokovi isporuke (u %). Izbor odgovarajućih ključnih indikatora performansi. Moderan razvoj operativnog menadžmenta. U procesu proizvodnje mere performansi procesa koje se koriste u našim preduzećima su: vrednost proizvodnje. odnos broja realizovanih radnih sati i planiranih radnih sati u proizvodnjii. . Pošto merila performansi zavise od uticaja različitih faktora na preduzeće (neki zavise od faktora u sveri tehnologije proizvodnje. Svako preduzeće mora da pronađe optimalnu ravnotežu merila koju ona smatra odgovarajućom za upravljanje svojim operativnim aktivnostima. U tački 8. preventivne i mere poboljšavanja kad je to neophodno. a neki zavise od pojedinih standarda koje prihvata organizacija. Merenje i analize procesa treba da se koriste za praćenje ovog napredka. identifikuje. I obratno.34] Ključni indikatori performansi (KPI) su faktori kojima organizacija može da upravlja i kritični su za njen održivi uspeh. »[. na svim nivoima i u svim relevantnim procesima i funkcijama u organizaciji. Preduzeća čiji menadžeri razumeju nove indikatore nivoa kvaliteta ujedno će ih najbolje koristiti. razvoj novih tehnologija. ostvareni rad (redovni i prekovremeni). Pretpostavlja se da će se sve više prihvatati nefinansijski pokazatelji uspešnosti poslovanja.3 se kaže „Najviše rukovodstvo organizacije treba da oceni napredak u postizanju planiranih rezultata u odnosu na misiju. Mere performansi preduzeća su navedene u odeljku 1. kao i metodologija praćenja su kritični za uspeh procesa merenja i analize. zahteve zakona i propisa. reklamacije kupaca na kvalitet (broj. vrednost proizvodnje u kooperaciji.2 standarda ISO 9004). za sakupljanje i obezbeđenje neophodnih informacija za vrednovanje performansi i efektivno donošenje odluka. Pri izboru KPI organizacija treba da osigura da oni obezbede informacije koje su merljive. Oni treba da budu konzistentni sa ciljevima organizacije.Jedan od imperativa savremenog poslovanja je da strategijski. ali se moraju jednostavno izraziti. odnos planirane vrednosti proizvodnje i realizovane.2. upravljanje sistemom kvaliteta ističu nefinansijske pokazatelje. viziju. Najviše rukovodstvo treba da izabere KPI kao osnovu za donošenje strateških i taktičkih odluka. politiku. taktički i operativni ciljevi preduzeća i pojedinih njegovih funkcija treba da budu merljive veličine i uporedive u vremenu. U preduzeću treba da se odredi optimalan miks specifičnih finansijskih i nefinansijskih indikatora. inžinjerskih i menadžerskih metoda. procesima i aktivnostima. kao što su i standardi SMK) treba da budu dinamičke kategorije. Dalje prilikom određivanja KPI treba imati na umu sledeće: • KPI su specifični za svaku organizaciju i treba da odgovaraju prirodi i veličini organizacije i njenim proizvodima. Merila rezultata treba da odslikavaju operativnu složenost organizacije. (više o performansama potprocesa i ključnih aktivnost u odeljku 9). KPI/indikatori treba da budu takvi da se mogu kvantifikovati i treba da omoguće organizaciji da postavi merljive ciljeve. prati i predviđa trendove i preduzme korektivne. • • • • • • • Na osnovu analize rezultata primene statističkih. tačne i pouzdane i upotrebljive za primenu korektivnih mera kad performanse nisu usaglašene sa ciljevima ili ne mogu da doprinesu poboljšanju efikasnost i efektivnost procesa. Brojne su i druge mere performanse i u procesu proizvodnje mogu biti: kvalifikaciona struktura zaposlenih u proizvodnji. itd. strategije i ciljeve. neusaglašeni proizvodi (troškovi i utrošeno vreme). KPI treba dekomponovati kao indikator performansi na relevantnim funkcijama i nivoima u organizaciji da podrže dostizanje ciljeva na najvišem nivou. troškova internih i eksternih otkaza i brojnih domaćih i inostranih publikacija mogu se definisati mere performanse preduzeća i svih procesa i potprocesa.3 standarda 9004:2008 odnosi se na merenje. Tačka 8. str.

njenih procesa i potprocesa. Organizacija može da prati kretanje svojih performansi i poređenjem sa najboljom praksom. Ključni element Nivo zrelosti Nivo 3 Usredsređeno je na ljude i neke dodatne zainteresovane strane. U anexu A standarda 9004:2008 dat je upitnik.Od svih navedenih mera performansi preduzeće treba da izabere samo nekoliko najvažhijih koje će omogućiti stvarno merenje nivoa kvaliteta sistema/procesa/proizvoda. svojom ili druge organizacije. tačka 7 sadrži 3 pitanja. i • identifikaciju i davanje prioriteta područjima za poboljšavanje[. • benčmarking sa drugim organizacijama. V-Najbolja praksa (205 poena). a koje zavise od specifičnosti poslovanja tog preduzeća. tačka 6 osam pitanja. Na šta je usredsređeno najviše rukovodstvo? (Rukovođenje) Nivo 5 Usredsređeno je na balansiranju potreba zainteresovani h strana koje se pojavljuju. sa nekim strukturnim reagovanjima na probleme i mogućnosti Nivo 4 Usredsređeno je na balansiranje potreba identifikovanih zainteresovanih strana. Devet pitanja se odnose na ključne elemente. tačka 8 devet pitanja i tačka 9 tri pitanja. II nivo-Reaktivni pristup (82 poena). sprovođenjem periodičnog samo-ocenjivanja. probleme i mogućnosti. U upitniku su prikazana pitanja koja može koristiti organizacija u svom samoocenjivanju. ukoliko su vrednosno izražene. gde je to neophodno. a tačka 4 standarda sadrži 4 pitanja. Pitanja se odnose na ključne elemente i pojedine tačke standarda. Završetak samo-ocenjivanja treba da rezultira planom mera za poboljšavanje i/ili inovacije koji predstavlja ulazni element za planiranje i i utvrđivanje prioritetnih aktivnosti i/ili inovacija koje bi omogućile da se pojedini elementi podignu na viši nivo. Samo-ocenjivanje može pomoći organizaciji da utvrdi prioritete. Prema iskrenim odgovorima organizacije ona se može svrstati u sledeće nivoe zrelosti u odnosu na održivi uspeh: I nivo-Osnovni nivo-neformalni pristup (41poen ). Mere performansi. a maksimalno 205 poena. proceni i obezbedi potrebne resurse i identifikuje očekivane koristi i moguće rizike. Samoocenjivanje Samo-ocenjivanje je sveobuhvatno i sistematsko preispitivanje aktivnosti organizacije i njenih performansi u vezi sa stepenom njene zrelosti. Samo-ocenjivanje treba da se koristi za utvrđivanje snaga i slabosti organizacije na nivou cele organizacije. U ovam koraku organizacija treba da dodeli odgovornosti za izabrane mere. str. moraju se pratititi u stalnim cenama u dijagramu rasipanja. III nivo-Proaktivni pristup (123). IV nivo-Sistemski pristup (164 poena). Definisani su i primenjeni procesi za reagovanje na probleme i mogućnosti Nivo 1 Usredsređeno je na proizvode. • praćenje napretka organizacije kroz vreme.52]. akcionare i neke korisnike. Nivo 2 Usredsređeno je na korisnike i zahteve zakona i propisa. Informacije prikupljene iz samo-ocenjivanja se mogu koristiti za: • stimulisanje poređenja i širenje učenja kroz organizaciju (interni benčmarking). . Stalno poboljšavanje je naglašeno kao deo usredsređenosti organizacije. planira i primeni poboljšanje i/ili inovacije. Preduzeće može imati minimalno 41 poen. tačka 5 sadrži 4 pitanja. sa ad hock reagovanjima na promene. Kao primarni cilj se postavljaju performanse najbolje u klasi.

istraživanja tržišta. Šta je potrebno Menadžment da bi se dobili resursima se rezultate? ostvaruje na “ad-hoc” način (Resursi) Menadžment resursima se efektivno ostvaruje. Bazira na procesu odlučivanja koji je zasnovan na objektivnim podacima i informacijama. razvio se kao potpuno drugačiji pristup problemu u potpuno izmenjenim uslovima. Danas sva velika i mala preduzeća koriste ili pokušavaju da koriste BM. strane.“ Poređenje se vrši radi poboljšanja performansi sopstvenih procesa koje pozitivno utiču na poboljšanje performansi cele organizacije. U 1995. Nivo 5 Pristup je Pristup je Pristup je proaktivan i proaktivan. sa proaktivan. . benčmarking.statističke. i orijentisan na visokim ovlašćenja za učenje.Više je od prostog poređenja poslovne prakse jedne organizacije sa drugom.252] metod istraživanja i opserviranja najbolje industrijske prakse konkurenata koji vode stvaranju superiornih karakteristika. zaposlenog osoblja i samog proizvoda.god od 500 anketiranih kompanija nijedna nije koristila BM. Donošenje odluka je zasnovano na potrebama i očekivanjima korisnika. BM je koncept. BM nije potpuno nov metod. multidisciplinarni pristup. Donošenje Donošenje Donošenje odluka je odluka je odluka je zasnovano na zasnovano na zasnovano na potrebi za strategiji razvijanju povezanoj sa fleksibilnošću. sprovedeno i njihove zadovoljava pojedinačne zainteresovane nestašice. Međutim. ljudi na svim odluka. strana. BM predstavlja [1.Ključni element Nivo 1 Pristup je reaktivan i zasnovan na instrukcijama od vrha naniže. da je orijentisan na procese i da je metod prakse. Kakav je pristup u liderstvu? (Rukovođenje) Donošenje odluka je Kako se odlučuje o tome zasnovano na neformalnim šta je važno? ulaznim elementima sa (Strategija i tržišta i iz politika) drugih izvora. str. a sprovodi se sa ciljem da se ostvari unapređenje kvaliteta do svetskog nivoa u skladu sa definisanim strategijskim ciljevima organizacije. Xerox ga je prvi primenio i prihvatio kao poslovnu filozofiju. godini polovina od 500 anketiranih preduzeća koristila je ovaj metod. Razvio se iz analize konkurencije istraživanja marketinga. pouzdanosti proizvoda i troškovima. strukturne analize. industrijske špijunaže. U 1985. Nivo 2 Pristup je reaktivan i zasnovan na odlučivanju menadžera na različitim nivoima. sa učešćem ljudi iz donošenje povećavanjem organizacije u odluka su sposobnosti donošenje delegirana. i koristi se za kontinuelno i inkrementalno poboljšanje onih poslovnih procesa koji imaju najveći uticaj na poslovne performanse i performanse preduzeća. Glavna njegova karakteristika je da je on proces.. način koji efikasno efikasno uzima u obzir ostvaruje. nivoima. Menadžment Menadžment resursima i resursima se njihovo efikasno Menadžment korišćenje je ostvaruje na resursima se planirano. a. Nivo zrelosti Nivo 3 Nivo 4 Banchmarking Početkom osamdesetih godina u TQM se razvija specifičan metod-poređenje sa najboljim.. svih procesa u organizaciji. crosssection analize .. strategije u potrebama i agilnošću i operativne očekivanjima održivim potrebe i performansam zainteresovanih procese. misiju: "BM je kontinuelni proces merenja našeg proizvoda. usluga i praksi naspram naših najačih konkurenata ili onih kompanija koje su ponovo zauzele lidersku poziciju. Naš cilj je superiornost u svim oblastima-kvalitetu. Benchmarking (BM) je iterativni proces kojim se uvek iznova vrše podešavanja i prilagođavanja da bi se stvorile nove polazne osnove za kontinuirano poboljšanje ostalih procesa.

Posle toga je Rank Xerox dobio MBQNA. Toyota. vreme od proizvodnje do lansiranja novog proizvoda na tržištu bilo dva puta duže. Brojne su i druge organizacije koje u poboljšanju svojih procesa koriste BM pristup: Motorola. karakteristike proizvoda i usluga. U standardu ISO 9004 BM se definiše na sledeći način: „Benchmarking je metodologija merenja i analize. Prvi put su te godine otpuštani radnici. što ujedno i objašnjava sam pojam. Usled toga može se prihvatitio sledeća definicija BM: aktivnost definisanja. japanskim preduzećem. Rezultati poređenja proizvodnog procesa pokazali su da je: broj neproizvodnih i proizvodnih radnika bio duplo veći nego kod japanskog preduzeća. Stopa rasta produktivnosti u industriji bila je 3%. poslovne strategije našeg preduzeća u prošlosti. godini.» Poredi svoj proizvodni proces sa Fuji-jem. škart bio deset puta veći. Quality Improvement Prototype Award. godini na ispod 45% u 1982. U tom momentu potpuno menja pristup i pravi spesifičan program «kvalitet preko liderstva sa konkurentnim BM. kao metod kvaliteta. nego o rastu. Tada je Xerox. Slično i ostale nagrade u svojim kriterijumima sadrže BM: Deming Prize. da su kvarovi na sto mašina bili sedam puta veći i da su proizvodni troškovi po jedinici bili jednaki prodajnim troškovima japanski preduzeća. japansku nagradu za kvalitet i to je bila potvrda da je lider svetske klase kvaliteta. broj dobavljača/isporučioca bio devet puta veći. operacije. Jovetić). a premalo na aktivnosti definisanja. Xerox-om. pokazivala superiornost. sadašnjosti i budućnosti i komparacija tih odabranih parametara sa poslovnim procesima između organizacionih celina preduzeća u samom preduzeću i drugim najuspešnijim preduzeća (S. američku nagradu za kvalitet. Takođe je i Florida Power and Light osvojila sve tri nagrade za kvalitet. President's Quality Award. politiku. analiziranja i merenja karakteristika poslovnih procese. Profit je opao sa 1149000000$ u 1980. Karakteristično za sve navedene ove definicije je da su previše koncetrisane na aktivnost poređenja sa drugima. je : da je on je proces identifikovanja. procese. sa ciljem poboljšavanja njenih performansi. Na osnovu navedenih pokazatelje Xerox je morao da razmišljao pre o opstanku. . Da bi se prestigli japanski konkurenti u sledećih pet godina bila je potrebna stopa rasta produktivnosti od 18%. Metod je standardizovan. godini. u borbi za poziciju lidera na svetskom tržištu. proizvodne i radne prakse. analiziranja i merenja procesa unutar preduzeća. Japanska preduzeća su u to vreme na tržištu. uspostavljanja i dostizanja standarda izvrsnosti. Zajedničko za sve definicije BM. organizacione strukture. Prvi je navedeni termin u oblasti kvaliteta upotrebio Camp. EFQA-evropsku nagradu za kvalitet i Deming Prize. Florida Power and Light. kao ključnim alatom. izabrao novu filozofiju poslovanja. Strategijski plan se bazirao na godišnjem porastu produktivnosti po stopi od 8%.“ Benchmarking može da se primenjuje na strategiju.Rank Xerox korporacija je prvi put upotrebila da bi istražila jedinične troškove proizvodnje. Kodak. upravljanje totalnim kvalitetom. Dve trećine kriterijuma Malcom Baldrige National Quality Award za osnovu imaju benčmarking. zasnovanu na benčmarkingu. godini na 600000000$ u 1981. Benčmarking je geološki termin i znači kotiranje ili merenje u odnosu na reper. koji su se ogledali u sledećem: Tržište fotokopir aparata se utrostručilo. Kada je odlučio da primeni BM filozofiju imao je značajne probleme na nivou cele organizacije. proizvode i strukturu organizacije. u svakom pogledu. itd. Tržišno učešće fotokopir aparata Xeroxa je opalo od 67% u 1976. Ford Motor Company. koju organizacija može da koristi u potrazi za najboljom praksom kako unutar tako i van organizacije.

gde oba partnera treba da očekuju dobitak razmenom informacija. nema mnogo zalaganja. Postoje četiri osnovna tipa BM: interni. koristan je za planiranje i . njihova adaptacija ili adaptacija njihove dobre budućnosti i njihova implementacija da bi se povećao kvalitet cele organizacije. potrebne informacije. Reperi za poređenje. procesa ili metoda. industrijski lider po dostignutom kvalitetu procesa. i ukoliko zaposleni u organizaciji imaju iskustva sa BM. usluge. Istraživački projekat je fokusiran na poslovnu praksu. porede se slični procesi. Primenom ovog tipa BM obezbeđuje se upoznavanje i dublje razumevanja glavnih procesa poslovanja u organizaciji. analize karakteristika procesa organizacije i karakteristika procesa organizacije svetske klase. navijačko ponašanje. Praksa kontinuelnog paralelnog snimanja. kreira atmosferu rivaliteta u pojedinim organizacionim celinama preduzeća. neznatno unapređuje performanse ( oko 10%-Texas Instruments. prakse i procesa. koje su utvrđene različitim empiriskim istraživanjima: najbolja funkcionalna celina u jednoj organizaciji ne mora da bude ni osrednja u odnosu na druge najbolje organizacije. zaposlenog osoblja i proizvoda/usluge. prenosi znanje. Oni predstavljaju predmet istraživanja. Neprijatelj je na ulici. Struktuiran. lako i brzo se primenjuje. Brojni su primeri njegove primene. to je učenje kako vodeće kompanije postižu svoje performanse i kako se adaptiraju za primenu u svojoj organizaciji.») Partnerski odnos. Traženje i prevazilaženje najboljih iskustava u procesima. taktičkih i operativnih ciljeva. njegovih principa. industrije i šire. Empirijska analiza ukazuje da su sledeći razlozi za njegovu primenu: upoznaju se bolje konkurenti. merenja. Kontinuiran proces merenja proizvoda. konkurentski. Pod pojmom najbolja praksa podrazumeva se sledeće: «metode koje se koriste u radnim procesima koji za rezultat imaju takve proizvode koji najbolje ispunjavaju zahteve korisnika proizvoda/usluga na određenom tržištu. Osnovni cilj njegove primene je da se prenese i proširi najbolja interna praksa na sve organizacione celine u preduzeću. Takođe. Cilj njegove primene je mogućnost boljeg shvatanja sebe i svog konkurenta i udruživanje snaga protiv ostalih. strategijskih. Pozitivan pristup procesu pronalaženja i prihvatanja u odnosu na najveće konkurente ili one kompanije koje su priznate kao vodeći lideri. a ne preko stola. procesa. («Fokus je usmeren na praksu. Konkuretski BM je direktno poređenje dva konkurentska proizvoda. ograničene su njegove mogućnosti za poboljšanje procesa. uvodi. najbolji u grani i svetska klasa kvaliteta. Proces istraživanja i učenja koji obezbeđuje otkrivanje najboljih iskustava. Međutim navedni tip BM ima i mane. moguće partnerstvo između konkurenata. njihovu adaptaciju i primenu. kako bi se izvršila konverzija najboljih praksi u merenje najboljih performansiodređivanje ideal firmi. benčmark su: najbolji u klasi. Svi navedeni pojmovi moraju da se posmatraju u konteksu TQM. 1991). sa ciljem kontinuelnog poboljšanje procesa organizacije i prevazilaženja kvaliteta procesa organizacije sa kojom se vrši poređenje. Poslovni alat i alat kvaliteta za poboljšanje ključnih poslovnih procesa u organizaciji. Interni BM je poređenje jednog poslovnog procesa sa drugim u okviru same organizacije. Takođe. ciljeva i rezultata. strategija i vizije preduzeća i kontinuiranu izradu projekata poboljšanja kvaliteta zasnovanih na najboljim iskustvima iz grane. precizan. funkcionalni i generički. podstiče osrednjost.» (Xerox). strogo definisan metod koji zahteva kontinuelno određivanje i preispitivanje misije. Empirijska analiza ukazuje da se ovaj tip BM najčešće koristi pošto je troškovno najefikasniji. koje može da utiče na motivaciju zaposlenih i izaziva unapređenje. Američki lanci prodavnica prehrambene robe ga redovno koriste birajući najprofitabilnije radnje za BM. usluga i prakse.Struktuiran proces kontinuelnog istraživanja najboljih metoda. moguće je da se ne porede najbolji procesi.

procesa i osobina proizvoda i usluga po odabranim parametrima organizacionih celina u I i II preduzeću izvan same industrijske grane. sa članovima koji su zaposleni na različitim organizacionim nivoima. Primena ovog tipa BM dovodi do široke konceptualizacije. naročito finansijskih sredstava od predhodna dva tipa. Inicijativa BM može biti prvi korak u ostvarivaju ovih poboljšanja. Svi navedeni nedostaci prethodna dva tipa BM su pozitivne strane ovog tipa. mora da postoji sposobnost vizuelizacije najboljih iskustava. Sve definicije su nejasne i jedino iz analize načina primene ovog tipa BM može se zaključiti da je on poređenje odabrane strukture i odabranih sistema/procesa u okviru te strukture I i II organizaciji. 1991). Dizajn i struktura BM tima zavisi od procesa na kome se sprovodi Benchmarking i moraju da mu odgovaraju. BM tim može biti multifunkcionalan. 1991). ugrožava samostalnost i specifičnost poslovanja preduzeća i naročito specifičnost u odvijanju procesa i primeni metoda. ograničen je poslovnim tajnama. Često se navodi da ga je teško primeniti zato što se uobičajene funkcije teško definišu. Naravno pored prednosti i šireg spektra primene ima i nedostataka a to su: različite korporativne kulture. ili u odnosu na rivalske hemijske kompanije u oblasti zaštite životne sredine. 437]. već konkurenti. Izbor tipa BM zavisi od procesa nad kojim organizacija odabere da sprovede BM. inžinjerskih i menadžment metoda u poređenje različitih poslovnih funkcija i poboljšanju procesa. Kako empirijska analiza pokazuje ovaj tip BM dovodi do najboljih rezultata i zbog svojih prednosti najčešće se koristi. [5. itd. velika potreba za pojedinostima. Međutim. . ne porede se procesi najboljih preduzeća . Svaka funkcija u preduzeću se može raščlaniti na procese i onda porediti. u BM timovima rade najbolji stručnjaci koji su odgovorni za svoje procese i to ne bi trebalo da bude problem.postavljanje ciljeva i slična je zakonska i ostala regulativa koja se odnosi na poslovanje organizacije i proizvodnju proizvoda/usluge. ciljevi. a dodatno obezbeđuje brojne informacije o različitim tržišnim trendovima. IBM je želeo da smanji krađe u svojoj organizaciji i poredio se sa kazinima u LAS Vegas-u. Čim se donese odluka da se sprovede BM formira se tim. ceo BM proces treba da započne i da se završi strateškim planom organizacije. Strateški plan pomaže liderima da obezbede okvir i fokus za napore organizacije usmerene na poboljšanje (Wells i Doherty). najveću stopu poboljšanja procesa: oko 35% (Texas Instruments. Funkcionalni Benchmarking je poređenje identične ili slične prakse. strategije i ishodišna tačka strateškog plana se moraju preispitati na osnovu podataka prikupljenih i analiziranih u istraživanju najboljih iskustava. veličine organizacije i njene zrelosti u primeni totalnog kvaliteta. Pored koristi koje nastaju usled korišćenja ovog BM brojni su i razlozi koji otežavaju njegovu primenu: ukoliko nastanu neki problemi između preduzeća koja se porede teško ih je pravno rešiti. Često se primenjuje. zahteva više vremena i sredstava. koji dovode do boljih performansi procesa/proizvoda/usluga i konkurentskih prednost na tržištu. Za maksimalni povraćaj investicije. omogućuje detaljno kvantitativno poređenje i primenu različitih statističkih. jer omogućuje uočavanje aktivnosti koje se obavljaju na superioran način bez obzira na industriju u kojoj postoje. str. U američkoj praksi brojni su primeri ovog tipa BM. Generički benchmarking je veoma teško definisati. ali i detaljnog i pažljivog razumevanja generičkog radnog procesa koji funkcioniše veoma dobro. Kada se inicijalni BM postupak sprovede. Američki proizvođači u automobilskoj industriji redovno sprovode ovaj tip BM u odnosu na internacionalne konkurente radi višestrukih koristi. konkurent može da profitira na tuđoj slabosti i relativno je nizak potencijal unapređenja: oko 20% (Texas Instruments. vizija.

Skupi i analiziraj podatke 5. obaveštenje o najboljoj industrijskoj praksi i njeno istraživanje. Ponovno podešavanje 9. Odredi funkcionalne ciljeve 7. Odredi performanse gapove i snage Camp ističe da BM dovodi do( . postizanje konkurentske pozicije. 3. determinisanje tačnih merenja produktivnosti. Razviti akcioni plan KONTROLIŠI 8.10 PDCA krug i potprocesi BM DELUJ 1. Posle primene BM u Xeroxu merenja odabranih parametara proizvodnog procesa su pokazala znatna poboljšanja koja su se ogledala u sledećem: . Informisati se o rezultatima Benchmarkinga 6. uspostavljanje bazičnih ciljeva na osnovu utvrđivanja spoljašnjih uslova. 27): adekvatnog utvrđivanja i upoznavanja sa zahtevima kupaca.10. PLANIRAJ Odaberi proces na kome se sprovodi Benchmarking Odaberi i pripremi Benchmarking tim Identifikuj Benchmarking patner(e) RADI 4. Slika 2. 10. Zauzeti sistemsko gledište 2. str.Benchmarking model mora da sledi PDCA –Demingov krug poboljšanja i njegovi potprocesi su prikazani na slici 2.

• Optimizacija zaliha u prijemnom magacinu i magacinu gotovih proizvoda Ukupne zalihe su smanjene za dve trećine. osoblje i proizvod. institucijama. • pomogne organizaciji da ostvari proboj u poboljšanju procesa. korisnicima proizvoda/usluge. gepovi i drugi problemi. otkriju uska grla. isporučiocima i svim zainteresovanim stranama. proaktivan. • ubrza kontinuirani proces unapređenja (CPI) i određivanje kvalitetnijih ciljeva za CPI. • Smanjeni su škartovi na proizvodnim linijama Oštećeni delovi na proizvodnim linijama (delovi na jedan milion) smanjeni su 13 puta (od 4000 na 300). analize i poboljšanja. kako ključnih procesa u preduzeću. Na osnovu empirijskih analiza sprovedenih posle primene BM u najuspešnijim firmama. • analiziraju dostupni podaci i informacije i utvrde. • Povećan je kvalitet prijemne kontrole Škartovi u magacinima materijala i alata smanjeni su za 5%. utvrđen je njegov pozitivni uticaj na organizaciju. meranja. • promoviše timski rad i eliminiše subjektivnost iz odluka kritičnih za opstanak organizacije. • odrede standardi efektivnosti i efikasnostu procesa izvedeni iz analize najboljih u poslu. vodeće organizacije u procesuma ili aktivnostima. • Smanjenje troškova radnih usluga. koji su opali za 30% i • Povećana satisfakcije korisnika proizvoda/usluge za 38% za sledećih pet godina. strukturiran proces stalnog praćenja. inovacije i učenje U turbulentnom okruženju i stalno rastućoj konkurenciji kontinuirana poboljšanja i inovacije su neophodne za održivi uspeh organizacije. • osigura da rezultati poređenja budu relevantni za celu organizaciju i njene funkcionalne celine. taktički.5%. Poboljšanje.Povećanje kvaliteta proizvoda i aktivnosti Škartovi na sto mašina su drastično smanje (10 puta) i dostignut je reper. • pronađe ko najbolje radi i zatvore gepovi i uska grla i poboljša kvalitet cele organizacije. • Rast kvaliteta isporučioca U USA i pacifičkim regionima smanjen je njihov broj sa 5000 na 500. generalizacijom rezultata. • kontinuirano meri i upoređuje ostvarena efektivnost i efikasnost cele organizacije i prati funkcionisanje procese i upoređuju strategije i njihova realizacija u odnosu na najbolje. kao i ciljevi procesa zasnovane na iskustvu i praksi najboljih u klasi. • odrede očekivanja korisnika usluga/proizvoda i standarde procesa i poslovanja koje su postavili najbolji u grani. procese. • obezbedi pozitivan. operativni ciljevi. na bazi raspoloživih činjenica. • otkriju i pojasne novi ciljevi. osoblja i proizvoda. • promoviše partnerski odnos sa različitim preduzećima. • kreira osećaj hitnosti promena. • ispitaju procesi u organizaciji. Pošto je BM metod TQM vrlo je teško izmeriti i razgraničiti efekte BM na poslovanje i kvalitet organizacije od efekata koje generiše primena svih ostalih principa. konkurencijom. Učenje . kriterijuma i metoda TQM. • Povećan je kvalitet gotovih proizvoda Prihvatljivost gotovih proizvoda iznosila je više od 99. isto tako i benčmarking procesa. procesa. • poveća zadovoljstvo korisnika usluga/procesa i odredi pravac delovanja kako bi se kontinuirano prevazišla njihova očekivanja. Na osnovu različitih analiza kontatovano je da BM pomaže da se : • definišu realni i kvalitetniji strategijski.

radnu sredinu i tehnologiju. Inovacija je primena novog ili značajno unapređenog proizvoda (robe ili usluge). (2005). proizvode. str. ili procesa. Guidelines For Collecting And Interpreting Innovation Data. godine i u velikoj meri se oslanja na velike količine podataka i iskustva koja proističu iz ranijih istraživanja.nov za firmu. 46 . marketing i organizaciona inovacija.obezbeđuje osnovu za efektivno i efikasno poboljšavanje i inovacije. Postoje tri koncepta noviteta . ali je ovo izdanje unapređeno inkorporiranjem iskustava iz ranijih istraživanja. Proizvodna inovacija je uvođenje robe ili usluge koja je nova ili značajno unapređena posmatrajući njene karakteristike ili nameravanu upotrebu. Poboljšanja. procesna. Ova klasifikacija održava najveći mogući stepen kontinuiteta sa prethodnom definicijom tehnološke inovacije proizvoda i procesa koja je korišćena u drugom izdanju Priručnika. organizacione strukture. na mikro nivo. i veze sa odgovarajućim zainteresovanim stranama. koje je izašlo 1997. Oslo Manual. nov za tržište i nov za svet. organizaciji radnog mesta ili spoljnim odnosima2. Prvo izdanje Priručnika je izašlo 1992. str. procese i njihove interfejsove. definicije i metodologiju. tako da je stvorena potreba za novim indikatorima koji treba da „uhvate“ te promene i obezbede donosiocima ekonomskih odluka odgovarajuće alate za neophodne analize. nove marketing metode. infrastrukturu. • prepoznaje se značaj inovacija u industrijama koje su manje zavisne od funkcije istraživanja i razvoja (kao što su usluge i niskotehnološka proizvodnja). sve inovacije moraju sadržati stepen noviteta. poboljšanim razumevanjem inovacionih procesa i uzimanjem u razmatranje šireg okvira (između ostalog obuhvaćen je i sektor usluga). sisteme menadžmenta. Prilog „B“) Inovacije Tokom vremena priroda inovacija i sam okvir posmatranja inovacionih aktivnosti je promenjen. Drugo izdanje Priručnika. • definicija inovacije je proširena tako da uključuje dva dodatna tipa inovacija – organizacione i marketing inovacije i • priručnik sadrži aneks o inovacionim istraživanjima u zemljama koje nisu članice OECD-a i pokazuje činjenicu da rastući broj tih zemalja sada sprovodi inovaciona istraživanja. Diskusija o organizacionim i netehnološkim inovacijama je bila uključena u aneks. Ovim izdanjem okvir za merenje inovacija je proširen u nekoliko veoma bitnih pravaca1: • stavljen je veći naglasak na ulogu povezivanja sa ostalim firmama i institucijama u inovacionom procesu. To uključuje značajna unapređenja u 1 OECD and Eurostat. (2005). Značajan deo aktivnosti po ovom pitanju je preduzet tokom 1980-ih i 1990-ih godina kada se razvijaju modeli i analitički okviri za proučavanje inovacija. Treće izdanje Priručnika je izašlo 2005. ili nove organizacione metode u poslovnoj praksi. u ISO 9004. Oslo Manual. Na osnovu ovako proširene definicije inovacije razlikujemo četiri 4 tipa inovacija: proizvodna. Guidelines For Collecting And Interpreting Innovation Data. inovacije i učenje mogu da se primene na: organizaciju. Dakle. godine i bilo je fokusirano na tehnološke inovacije proizvoda i procesa u proizvodnji. po definiciji. ljudske aspekte i kulturu. 11 2 OECD and Eurostat. (Za više informacija o »stalnom poboljšanju« videti principe menadžmenta kvalitetom. Proizvodna i procesna inovacija su usko povezane sa konceptom tehnološke inovacije proizvoda i procesa. godine je zadržalo originalni konceptualni okvir. To je dovelo do toga da je zajedničkim snagama OECD-a i Eurostata stvoren Oslo Priručnik koji je samo jedan iz “Frascati porodice” uputstava koji pokriva merenje inovacija i tehnologije.

organizacioni. Oslo Manual. uspostavi i održava efektivan i efikasan proces inovacija i obezbedi resurse u vezi s tim.3 posvećena je inovacijama. već takođe da predviđaju moguće izmene u okruženju same organizacije i životnom ciklusu proizvoda). kada se pojavljuju izmene u okruženju organizacije). ili ostalim funkcionalnim karakteristikama. opremi i/ili softveru. Optimizacija vremena predstavlja balans između hitnosti koja je potrebna u odnosu na resurse koji su raspoloživi za njen razvoj. Organizaciona inovacija je implementacija nove organizacione metode u poslovnoj praksi firme. Namera organizacionih inovacija je da popravi performanse firme smanjivanjem administrativnih ili transakcionih troškova. Neke inovacione aktivnosti su same po sebi inovativne.tehničkim specifikacijama delovima i materijalima. ostale nisu nove aktivnosti ali su neophodne za implementaciju inovacija. Marketing inovacija je implementacija novog marketing metoda koji uključuje značajne promene u dizajnu ili pakovanju proizvoda. Prilikom uvođenju inovacija mora se voditi računa o optimizaciji vremena i optimiziji koristi i troškova. Namera sprovođenja procesne inovacije je da smanji troškove po jedinici proizvodnje ili isporuke. Inovacione aktivnosti su svi naučni. U njoj se ističe da izmene u okruženju organizacije mogu da zahtevaju inovacije da bi se ispunile potrebe i očekivanja zainteresovanih strana. taktičkim i operativnim ciljevima i ostalim procesima i potprocesima u sistemu. Procesna inovacija je implementacija nove ili značajno unapređene priozvodnje ili metoda isporuke. ili novo pozicioniranje firminih proizvoda na tržištu. ili smanjivanjem troškova isporuke3. ili određivanju cene. promociji proizvoda. Takođe i familija ISO 9000 standarda u okviru tačke 9 ISO 9004:2009 stanadarda posvećena je inovacijama. pristupanjem korisnim stvarima kojima se ne trguje. sa ciljem povećanja prodaje. učenjem i primenom poboljšanja i inovacija Tačka 9. ili inovacije za poboljšavanje stabilnosti procesa i smanjenje varijansi). inovacije koje nisu samo odgovor na izmenjene potrebe i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana. plasmanu proizvoda. da osigura da se održava konkurentska prednost i da se koriste nove mogućnosti. ili imaju nameru da vode. str. organizaciji (npr. Guidelines For Collecting And Interpreting Innovation Data. (2005). finansijski i komercijalni koraci koji zapravo vode. Dalje se ističe da inovacije mogu da se primenjuju na svim nivoima organizacije. tehnološki. ili da proizvodi ili isporučuje nov ili značajno unapređeni proizvod. otvaranje novih tržišta. ugrađenom softveru. 3 OECD and Eurostat. procesima (npr. U navedenom standardu se ističe da se održivi uspeh organizacije postiže efektivnim i efikasnim sistemom menadžmenta kvalitetom. upravljanjem faktorima dejstva iz okruženja. unapređenjem zadovoljstva na radnom mestu (time i radne produktivnosti). 48-51 . ka implementaciji inovacija. To obuhvata sledeće izmene u: tehnologiji ili proizvodu (npr. Organizacija treba da upravlja procesima za inovacije i taj proces mora biti horizontalno i vertikalno usaglašen sa starategijskim. inovacije u metodama za realizaciju proizvoda. da podigne kvalitet. inovacije u njenom uređenju i organizacionoj strukturi) i sistemu menadžmenta organizacije (npr. Ovo uključuje značajne promene u tehnici. Stoga organizacija treba: da identifikuje potrebe za inovacijama. Marketing inovacije imaju za cilj bolje razumevanje potreba kupaca. organizaciji radnog mesta ili spoljnim relacijama. Inovacione aktivnosti takođe uključuju istraživanje i razvoj iako to nije direktno povezano sa razvojem specifične inovacije.

Prilog A). str. rešenost organizacije za inovacije. Najviši nivo zrelosti postiže organizacija koja ima proaktivan pristup rukovođenju. efektivnost i efikasnost preduzeća i sistem menadžmenta kvalitetom (SMK). ukoliko se priča o uspešnosti poslovanja neke firme. uključujući razmatranje potencijalnog uticaja na organizaciju izmena i da pripremi preventivne mere za ublažavavanje tih rizika. vrši se samo redukcijom troškova nekvaliteta. pa više informacija o tome videti princip menadžmenta kvalitetom-liderstvo str. ciljevi inovacija i njihov uticaj na proizvode procese i organizacionu strukturu. onda se obavezno spominju i stepen redukcije troškova nekvaliteta. podrška i nagrađivanje poboljšavanja kompetentnosti ljudi. “Organizacija koja uči“ i “učenje “ Za dostizanje održivog uspeha. povezivanja. sa povećavanjem sposobnosti ljudi na svim nivoima (Više videti tabelu A6u ISO 9004. održavanje i upravljanje procesima za inovacije unutar organizacije utiču: hitnost potrebe za inovacijama. podržavanje različitosti u mišljenjima različitih ljudi u organizaciji. ukoliko ih sledi. Odgovornost za stvaranje povoljnog ambijenta za učenje imaju lideri u organizaciji.… ). neophodno je da organizacija usvoji strategijski cilj postati i ostati “organizacija koja uči“ i “ učenje“ koje integriše sposobnost pojedinaca sa sposobnošću organizacije“.1 DEFINICIJA TROŠKOVA KVALITETA I CILJEVI UPRAVLJANJA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM Uvođenje sistema troškova kvaliteta (StrK) i upravljanje troškovima kvaliteta (TrK) ima pozitivan uticaj na poslovne rezultate. Kriterijume TQM i zahtevi standarda ISO 9004:2000 su takvi da preduzeće. međusobnih aktivnosti i razmene znanja i unutar i van organizacije. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM. Oakland. orijentisan na učenje. NEUSAGLAŠENOSTI I GUBICI 3. načina razmišljanja i ponašanje ljudi sa vrednostima u organizaciji. kroz proces učenja i razmenu znanja i uvažavanje kreativnosti. vizijom i strategijama. Dalje se ističe da organizacija treba da oceni rizike koji se odnose na planirane aktivnosti inovacija. stvaranjem povoljnog ambijenta za učenje. Morse. mora kontinuirano da sprovodi poboljšanje efektivnosti i efikasnosti SM i tako da pozitivno utiče na finansijske rezultate organizacije (ISO 9004:2009. 3. podsticanjem umrežavanja. rentabilnost. Redukcija ukupnih troškova. Takođe treba da napravi plan za vanredne situacije. rešenost ljudi da odgovore na izazove i da promene postojeće stanje i dostupnost ili pojava novih tehnologija. profitabilnost. Takođe. Da bi jedna organizacija bila „Organizacija koja uči “ ona treba da prikuplja i analizira informacija iz spoljašnjeg okruženja i unutrašnjih i spoljašnjih događaja i izvora i donosi odluke na osnovu rezultata tih analiza Učenje koje integriše sposobnost pojedinaca sa sposobnošću organizacije“ se postiže kombinovanjem znanja. Navedeno se ostvaruje: stalnom analizom vrednosti organizacije i usklađenosti njenih vrednosti sa misijom. Svi eksperti za kvalitet smatraju da se merenje dostignutog nivoa kvaliteta preduzeća vrši merenjem TrK.Na uspostavljanje.TROŠKOVI KVALITETA. Taguchi. održavanje sistema za učenje i razmenu znanja. To se pozitivno odražava na ekonomičnost. Roth and Poston. ukoliko su normativi i planske cene pravilno propisane.20) . odnosno nekvaliteta (Crosby.

ključne karakteristike. trošak nekvaliteta i kako bi se dugoročno. mašine itd. U istom standardu se preporučuje da se svi troškovi u preduzeću evidentiraju i analiziraju prema aktivnostima. • merenje i praćenje eksternih i internih otkaza. Dalje se u navedenoj tački standarda daje polazna struktura finansijskih pokazatelja: Generalizovano tumačenje tačke 8 standarda je sledeći. trošak nekvaliteta. rezultata zadovoljenja kupaca. standarda 9001 odnosi se na merenje. Pored navedenih ciljeva cilj analize finansijskih rezultata sistema kvaliteta je: • izrada odgovarajućih analiza koje ukazuju na značajne probleme u svim organizacionim delovima. predstavljaju smernicu za odluke o korektivnim i preventivnim merama koje su potrebne pri poboljšanjima.). . proizvoda.1. • dobijanje informacija-elemenata za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta roba i usluga i • dobijanje potrebnih informacija za usklađivanje ulaganja u kvalitet i postignutih rezultata. izjednačila tekuća vrednost karakteristike sa nominalnom. kako bi se smanjila neusaglašenost/gubitak. usluga vrši se procesom/postupkom i potprocesima/koracima definisanim tačkom 8 standarda i prikazanim u tabeli 2. ili vraćanja. troškova neusaglašenosti procesa i gubitaka kvaliteta kako bi se stvorila osnova za interne programe unapređenja SMK i njegovih procesa. Poboljšanje karakteristika procesa.1. finansijskog i tržišnog učinka.. Troškovi eksternog otkaza su troškovi koji nastaju usled loše organizacije rada kada je proizvod isporučen kupcu ili usled lošeg rada drugih). iterativnim postupkom. ocenjivanja i otkaza. lošeg rada radnika. Istaknuto je da odluke koje se zasnivaju na činjenicama zahtevaju efektivne i efikasne mere. prema tome. U standardu ISO 10014:2008 se navode tri kategorije troškova i to: troškovi prevencije. Navedena tačka u okviru merenja i praćenja obuhvata merenje performansi sistema/procesa/proizvoda/usluga. škart. itd. troškovi garancije. analizu i poboljšanje.Tačka 8. kao ravnotežu iskustvu i intuicije. odgovarajuće statističke tehnike i donošenje odluka i preduzimanje mera prema rezultatima logičkih analiza.i njihovih performansi su definisani i određena je njihova nominalna vrednost koja je merljiva veličina. kontrolisanja ili provere radi ocenjivanja da li se održava utvrđeni kvalitet. pa su troškovi internog otkaza troškovi koji nastaju usled otkaza proizvoda ili usluge da ispune specificirane zahteve kvaliteta usled loše organizacije posla.. Svako odstupanje određene karakteristike od njene nominalne. U okviru tačke analize obuhvata analizu podataka i analizu informacija koje se koriste za određivanje trendova operativnog učinka. kao što su: validne metode analize. proizvoda. procesa. Troškovi prevencije su troškovi koji nastaju sa ciljem da se spreči otkaz sistema. servisiranje proizvoda. a koji utiču na ukupno poslovanje. parametri sistema/procesa/proizvoda/usluga/učinka/poslovnog uspeha . Troškovi ili gubici nastaju usled internog i eksternog otkaza. efektivnosti i efikasnosti organizacije i ekonomičnosti kvaliteta. Analiza podataka može doprineti utvrđivanju korenitih uzroka postojećih ili potencijalnih problema i. željene vrednosti je gubitak. Troškovi ocene su troškovi koji nastaju usled ispitivanja. tako da se zatim prema tipu i vrsti procesa/potprocesa/aktivnosti i organizacionoj šemi definišu vrste Trk u okviru kategorije. Struktura tačke 8 data je u tabeli 2. u preduzeću (dorada proizvoda.

Tabela 4. i načinom funkcionisanja njegovog SMK. proizvod/ uslugu/informaciju/dokument. sada nevažećem standardu JUS ISO 9004-1. DEFINISANJE MODELA TRK U definisanju modela finansijskih pokazatelja SMK može se poći i od analize procesa. Troškovi kvaliteta prema mestu i kategoriji dati su u tabeli 3. merenja i okolinu. Polazna struktura troškova može se definisati i preko gubitaka. U definisanje modela TrK postupak je sledeći: detaljno se definišu svi TrK u preduzeću prema kategorizaciji standarda ISO 10014:2008. Iz svega navedenog proizilazi da preduzeće samostalno i slobodno u okviru navedenih kategorija troškova određuje elemente troškova-strukturu troškova i može koristiti jedan od tri pristupa u definisanju modela troškova. U ovako definisanu matricu uključuje se vremenska komponenta. Zatim se prema tipu i vrsti procesa i organizacionoj šemi definišu vrste TrK u okviru kategorije. energiju i neutrošeni rad radnika i mašine. Merljivi gubici su troškovi nekvaliteta. Gubitak je vrednost celokupne proizvodnje u vremenu. Tako se dobija dvodimenzionalna matrica strukture. vezane za radni nalog. 4. metode. Usaglašenost procesa se utvrđuje preko odabranih parametara ulaza. uključujući i statističke. Gubici. U literaturi su poznata tri modela troškova kvaliteta i to: po mestu nastanka.2 (više o troškovima kvaliteta u odeljku 9). koji se odnosi na materijal. i tako postati merljivi. Primer: zastoj u procesu proizvodnje se može vezati za radni nalog. ljude. parametre faza procesa i parametre izlaza koji se odnose na izlaz.Uvođenje i primena sistem troškova kvaliteta (STK) i upravljanje istim određeno je mrežom procesa konkretnog preduzeća. mogu biti merljivi i nemerljivi. Zajedničko za ove modele je da se za sve funkcije u preduzeću definišu vrste troškova kvaliteta u okviru kategorije. Međutim.2. prema ranijem. a može se uključiti i dimenzija proizvod-kombinovani model. a samo neki troškovi kvaliteta za proizvodnu funkciju prikazani su u tabeli 4.1. Mesto i kategorija TrK prema funkcijama u preduzeću . po nosiocu i po vrsti upotrebe. mašine. i umanjene za trebovani materijal. Svako odstupanje tekuće vrednosti parametra od nominalne je gubitak i ukoliko je on merljiv postaje trošak nekvalite. a može koristiti i kombinovani pristup. U tom slučaju troškovi mogu biti troškovi usaglašenosti i neusaglašenosti procesa. svi gubici se mogu oceniti pomoću različitih metoda.

projektovanje i razvoj.Tabela 4. ispitivanja i proveravanja koji nastaju usled proveravanja rada svih mašina. stručnih knjiga Izrada normativa materijala u procesu proizvodnje Normativ materijala utvrđuje se u zavisnosti od tipa proizvodnje. Linijska/procesna i međufazna kontrola Troškovi kontrolisanja. opreme i rezervnih delova iz magacina Preuzimanje materijala. opreme i rezervnih delova i njihovo kontrolisanje i sortiranje iz magacina koje se sprovodi radi utvrđivanja prihvatljivosti za korišćenje. Troškovi ocene kvaliteta u proizvodnji Prijem materijala. proizvoda.2. priprema i sprovođenje osposobljavanja zaposlenih u proizvodnji na svim nivoima. …i definišu se u saradnji sa funkcijom istraživanje. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------itd. softvera. U slučaju kada su gubici materijala sastavni deo kontrole i ti troškovi moraju da budu obuhvaćeni. kao i troškove povećanja nivoa kvaliteta obrazovanja zaposlenih i programa stručnog osposobljavanja za različite aktivnosti proizvodnje. Nabavka časopisa. karakteristika tražnje. Neki finansijski pokazatelji SMK u proizvodnji (više o njimu odeljku 9) Preventivni troškovi kvaliteta Stručno osposobljavanje osoblja Razvoj. Troškovi internih i eksternih otkaza . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------itd.

tako da postupak opisuje faze upravljanja istim. Postupak U postupak.Izgubljeni rad Razlika između planiranog rada i ostvarenog prema kvalifikaciji zaposlenih u proizvodnji. Gubitak je izgubljena dobit. Rukovodilac proizvodnje određuje izgubljeno vreme kao razliku između planiranog i utrošenog vremena. odgovornost i ovlašćenja odgovornih lica. Formiranje analitičkog kontnog plana Analiza troškova kvaliteta. cilj uvođenja STrK upravljanje istim. kao odgovor na zahtev standarda. *troškovi se izračunavaju u stalnim cenama ili u evrima. itd. • da se odrede generatori TrK u kritičnom momentu. što predstavlja meru nekvaliteta i • da se definišu korektivne mere. Sistem troškova prevencije i ocenjivanja. kao nova procedura. Upravljanje TrK je horizontalan proces. dokumenta SK. Izveštavanje o troškovima kvaliteta. analiziranje troškova kvaliteta i preventivne i korektivne mere. DOKUMENTA SISTEMA TROŠKOVA KVALITETA Dokumenta STrK su: Poslovnik o kvalitetu. evidentiranje i obračun troškova kvaliteta. *pored izračunavanja apsolutnih troškova periodično se obračunavaju i relativni troškovi. *u preduzeću je urađena nomemklatura rada i materijala. neusaglašenosti i gubitaka. Poslovnik o kvalitetu U Poslovnik o kvalitetu može se. Evidentiranje troškova kvaliteta. 4. analiza i poboljšanje. Korektivne i preventivne mere. a trošak obračunava finansijski sektor. odabrani model TrK. • da se odredi odstupanje modeliranih vrednosti TrK konkretnog preduzeća od prihvaćenih u teoriji. izveštavanje o troškovima kvaliteta.3. uključiti procedura: Finansijski pokazatelji sistema menadžmenta kvaliteta. način i vrsta izveštavanja i merenje. Plan i analiza daju cenu rada radnika Rukovodilac proizvodnje obračunava trošak Gubitak nastao usled otkaza nabavljenog MDROAP Zastoji u procesu proizvodnje koji nastaju usled otkaza loše nabavljenog MDROAP ili njegovog otkaza u garantnom roku. Odluku da uzrok zastoja loše nabavljeni MDROAP donosi generalni direktor. troškova neusaglašenosti i troškova internih i eksternih otkaza. Postupak. . po grupama proizvoda ili po proizvodu. • da se odredi njihova zakonitost kretanja u dužem vremenskom periodu i oceni kretanje TrK u budućem periodu. Cilj usvajanja ovakvog modela je da se: • odredi iznos TrK prema vrsti u okviru kategorije po procesima i organizacionim celinama. Uputstva: Raspoređivanje troškova kvaliteta. uključeno je sledeće: odgovornost i ovlašćenja rukovodstva. Sistem troškova kvaliteta opisuje potprocese upravljanja troškovima kvaliteta i to: identifikacija i raspoređivanje troškova kvaliteta.

treba da omogući: nesmetan protok informacija i dokumenata. troškovima kvaliteta i preventivnim i korektivnim merama za troškove kvaliteta od kolegijuma prema svim funkcijama u preduzeću ili organizacionim celinama u preduzeću.Upustva se odnose na vertikalne procese. sinhronizovanu povezanost aktivnosti i procesa i hijerarhijsku uspostavljenu odgovornost pojedinih službi u praćenju troškova kvaliteta (slika 4. tj. • • • • . ako je ona ustanovljena po funkcionalnom principu. konta i dokumenta koja omogućuju evidentiranje troška kvaliteta.Ovim uputstvom se na osnovu organizacione šeme preduzeća i usaglašene strukture troškova kvaliteta raspoređuju određene vrste troškova kvaliteta na mesta njihovog nastajanja. njihove međusobne horizontalne i vertikalne veze i odnose u organizacionoj strukturi firme. Podataka o utrošcima i troškovima kvaliteta od svih funkcija u preduzeću do knjigovodstva i plana i analize.1). nesmetani protok: • Informacija o politici. Informacije o troškovima kvaliteta od finansijske funkcije do svih funkcija ili organizacionih celina u preduzeću ( sa povratnom spregom ). poslovniku. odnosno ovo uputstvo prikazuje: detaljne definicije vrste troškova u okviru kategorije prema organizacionim celinama preduzeća. Povratnih informacija o sistemu troškova i troškovima kvaliteta od Kolegijuma do svih funkcija u preduzeću ili organizacionih celina. planovima kvaliteta. Svih dokumenata i to kako dokumenata sistema kvaliteta isto tako i dokumenata koji služe za evidentiranje troškova kvaliteta. koji definišu aktivnosti i odgovornost pojedinih funkcija u preduzeću i oni su: Raspoređivanje troškova kvaliteta. šifre troška kvaliteta. Organizaciona šema preduzeća prikazuje poziciju svakog organizacionog dela ili funkcije u sistemu troškova kvaliteta. Organizacione šeme preduzeća.

I model TrK-vertikalni model Evidentiranje troškova kvaliteta. U postupku je definisano da se izveštavanje vrši mesečno. .ovim uputstvom se propisuje sintetički i detaljan analitički kontni plan za knjiženje troškova kvaliteta. Formiranje analitičkog kontnog plana.ovim uputstvom se definiše način. Mesečni i kvartalni izveštaji imaju istu formu. U analizi troškova kvaliteta u preduzeću mogu se koristiti dve metode: Pareto i analiza vremenskih serija. Cilj korišćenja navedenih metoda je da se utvrđivanjem generatora TrK omogući donošenje odgovarajućih preventivnih i korektivnih akcija za smanjenje vrednosti pojedinih elemenata troškova i za iznalaženje njihovog optimalnog odnosa. 1. Ovde je data forma Dokumenta za evidentiranje troškova kvaliteta.uputstvo definiše način sprovođenja analize.Slika 4. vreme i nosioci evidentiranja i postupak za evidentiranje TrK. kvartalno i godišnje. U upustvu su data i dokumenta koja omogućuju evidentiranje TrK i funkcija u kojoj nastaje trošak kvaliteta i koja se zadužuje za njegovo evidentiranje. Analiza troškova kvaliteta.

Odnos između modeliranih vrednosti hiperpovršina i priznatih u teoriju predstavlja meru kvaliteta ili nekvalitet. preventivni.2). Uputstvom se definiše oblik. Odluku o sprovođenju preventivnih i korektivnih mera donosi najviše rukovodstvo na predlog rukovodioca funkcije u kojoj je trošak nastao. preventivnih. ukoliko je veliko odstupanje.Pomoću Pareto analize analizira se struktura troškova u jednom momenti. organizacione šeme preduzeća i usvojenog modela troškova kvaliteta nastaje uputstvo Izveštavanje o troškovima kvaliteta. a preventivni blago rastuću pravu i TrK ocene kvaliteta da slede horinzontalnu pravu (slika 4. . ABC dijagram-Pareto analiza . ukupnih. utvrđeno da ukupni troškovi i eksterni i interni otkazi treba da slede hiperbolu. troškova ocene kvaliteta i eksternih i internih otkaza (godišnjih)-pomoću statističke metodologije prilagođavanja hiperpovršina empirijskim podacima. C. • uzročnike i faktore nastanka troška po važnosti. rukovodilac organizacione celine u kojoj je trošak nastao stara se o sprovođenju preventivne i korektivne mere i o dejstvu korektivne mere na trošak periodično obaveštava Kolegijum. troškovi ocene kvaliteta i eksterni i interni otkazi analiziraju se i pomoću statističke metode analize vremenskih serija . Korektivne i preventivne mere Ovo upustvo definiše: • troškove (ne)kvaliteta. gde se empirijskim podacima prilagođava teorijska hiperpovršina. Izveštaji su sledeći: Izveštaj knjigovodstva planu i analizi za vremenski period od----do----. Izveštaj o vremenskim serijama-prikazuju se i analiziraju TrK iz oblasti A u pet uzastopnih perioda (dijagram rasturanja i indeksi). Problem je ako niski troškovi počinju da rastu. Onda se odrede tendencija kretanja TrK iz oblasti A za pet uzastopnih perioda i uporedi se njihov nivo pomoću stope rasta. Izveštavanje o troškovima kvaliteta Kao rezultat prethodno navedenih analiza. B. Nije problem ako visoki TrK iz oblasti A opadajupravilno deluju preventivne i korektivne mere. Izveštaj o rezultatima vremenskih serija. Ukupni TrK.funkcionalne metode. dinamika i odgovornost za izradu i distribuciju izveštaja o troškovima kvaliteta. forma. • funkcije u preduzeću uzročnike nastanka problema i • preventivne i korektivne mere po značaju uticaja na trošak. Odrede se troškovi u oblasti A. Takođe.. Razlog za primenu ove metode je sledeći: u teoriji je. na osnovu empirijskih istraživanja.

Odnos između troškova kvaliteta. sposobnosti proizvoda i satisfakcije kupaca .Slika 4.2.

• ocena zapažanja korisnika i ostalih zainteresovanih strana o performansama isporučenog proizvoda i • merenje ostalih činilaca uspeha koje identifikuje rukovodstvo (str. Pri tome. trajanje ciklusa ili protok. • eksterna merenja kao što su poređenje sa konkurencijom i vrednovanje preko treće strane. iskorišćenost tehnologija. Kao rezultat usvajanja novih poslovnih ciljeva zahtevaju se brojni kvantitativni i kvalitativni. taktički i operativni ciljevi preduzeća koji proizilaze iz misije i vizije. prihvatljivost i sposobnost procesa. • Definišu se strategijski. efektivnost i efikasnost osoblja u organizaciji. Jedan od imperativa savremenog poslovanja je da strategijski. veoma uopštene. standarda 9001: 2000 i 9004:2000 odnosi se na merenje. • Definišu se mere performansi na nivou pojedinih procesa i funkcija. U okviru tačke analize obuhvata analizu podataka i analizu informacija koje se koriste za određivanje trendova operativnog učinka. U ove metode spadaju: • analiza finansijskih pokazatelja. osoblja u organizaciji i ostalih zainteresovanih strana. merljivi aspekti sigurnosti funkcionisanja. merenje performansi procesa u celoj organizaciji. • ocena zadovoljenja korisnika. efektivnosti i efikasnosti organizacije i ekonomičnosti kvaliteta. vreme odziva. Brojna preduzeća koja su uvela SMK u dokumentima SMK navode performanse procesa. produktivnost. U tački 5.1. analizu i poboljšanje. • Definiše se mera performansi na nivou preduzeća. smanjivanje gubitaka i raspodeljivanje troškova i njihovo smanjivanje [ISO 9004:2000]. taktički ciljevi na nivou preduzeća su obično strategijski na nivou pojedinih funkcija. 24).1. U određivanja uspešnosti poslovanja organizacije veoma je važno kako konfliktne ciljeve pojedinih zainteresovanih strana i organizacionih celina preduzeća uskladiti sa misijom. finansijskog i tržišnog učinka . U standardu se predlažu sledeće. Tačka 8. da pozicioniraju organizaciju na njenoj putanji razvoja i rasta i da izmere doprinos poslovanja pojedinih funkcija na uspešnost poslovanja same organizacije.5 PERFORMANSE PROCESA I NJIHOVO MERENJE TQM je nova poslovna filozofija koja se odnosi na visok nivo kvaliteta: organizacije. taktički i operativni ciljevi pojedinih funkcija. Standarda ISO 9004 kaže se da najviše rukovodstvo mora da definiše metode za merenje performansi organizacije radi utvrđivanja da li su ostvareni planirani ciljevi. Postupak za određivanje nivoa kvaliteta preduzeća i njegovih funkcija je sledeći: • Definiše se misija i vizija preduzeća. • Preispituju se ciljevi i horizontalno i vertikalno usklađuju. • Definišu se strategijski. rezultata zadovoljenja kupaca. procesa. Struktura tače 8 data je u tabeli 1. performanse procesa: sposobnost. periodična kontrola treba da obezbedi propisani kvalitet procesa: stabilnost. Navedena tačka u okviru merenja i praćenja obuhvata merenje performansi sistema/procesa/proizvoda/usluga. proizvoda i na visok nivo kompetentnosti zaposlenih. vizijom i ciljevima poslovanja preduzeća. taktički i operativni ciljevi preduzeća i pojedinih njegovih funkcija treba da budu merljive veličine i uporedive u vremenu. Njihova kontinuirana. finansijski i nefinansijski pokazatelji: koji imaju zadatak da tačno odrede nivo kvaliteta organizacije i njenih pojedinih funkcija.

• Pretpostavlja se da će se sve više prihvatati nefinansijski pokazatelji uspešnosti poslovanja. Preduzeća čiji menadžeri razumeju nove indikatore nivoa kvaliteta ujedno će ih najbolje koristiti. ali se moraju jednostavno izraziti. . navodi se da merenje performansi procesa treba da. odnos broja realizovanih radnih sati i planiranih radnih sati u proizvodnjii. izbalansirano. finansijske i komercijalne performanse.5. (više o performansama potprocesa i ključnih aktivnost u odeljku 9) Prilikom određivanja performansi treba imati na umu sledeće: • Sve pokazatelje posmatrati u funkciji vremena i za njihovo dobijanje koristiti vrednosne veličine izražene u stalnim cenama. Primeri merenja su i smanjivanje gubitaka i raspoređivanje troškova i njihovo smanjivanje. Svako preduzeće mora da pronađe optimalnu ravnotežu merila koju ona smatra odgovarajućom za upravljanje svojim operativnim aktivnostima. obuhvati potrebe i očekivanja zainteresovanih strana. preporuka standarda [ISO 9004:2000] i brojnih domaćih i inostranih publikacija mogu se definisati performanse preduzeća i svih procesa i potprocesa. upravljanje sistemom kvaliteta ističu nefinansijske pokazatelje. razvoj novih tehnologija.2. Na osnovu analize rezultata primene statističkih.2.U okviru tačke 8. kao i zadovoljenje korisnika i ostalih zainteresovanih strana. Od svih navedenih performansi preduzeće treba da izabere samo nekoliko najvažhijih koje će omogućiti stvarno merenje nivoa kvaliteta sistema/procesa/proizvoda. • Pošto merila performansi zavise od uticaja različitih faktora na preduzeće (neki zavise od faktora u sveri tehnologije proizvodnje. odnos planirane vrednosti proizvodnje i realizovane. itd. performanse proizvoda. a neki zavise od pojedinih standarda koje prihvata organizacija. neusaglašeni proizvodi (troškovi i utrošeno vreme). troškova internih i eksternih otkaza. troškove neusaglašenosti.4 kaže se da organizacija rezultate analize podataka može da koristi da bi utvrdila ekonomičnost kvaliteta. ostvareni rad (redovni i prekovremeni). treba da budu dinamičke kategorije. moraju se pratititi u stalnim cenama u dijagramu rasipanja. • Merila rezultata treba da odslikavaju operativnu složenost.1. Moderan razvoj operativnog menadžmenta. U tački 8.1 ističe se da rukovodstvo treba da obezbedi da se koriste efektivne i efikasne metode kojima se identifikuju oblasti za poboljšanje performansi sistema kvaliteta. ukoliko su vrednosno izražene. Performanse.2. sigurnost funkcionisanja i bezbednost. U procesu proizvodnje performanse procesa koje se koriste u preduzećima su: vrednost proizvodnje. reklamacije kupaca na kvalitet (broj. U tački 8. Neke performanse procesa proizvodnje su: kvalifikaciona struktura zaposlenih u proizvodnji. kao što su i standardi SMK. U tački 8. vrednost proizvodnje u kooperaciji. Performanse preduzeća su navedene u odeljku 1. • Odrediti optimalan miks specifičnih finansijskih i nefinansijskih indikatora. a koje zavise od specifičnosti poslovanja tog preduzeća.2. inžinjerskih i menadžerskih metoda. troškovi i prosečno vreme rešavanja reklamacije) i ostvareni rokovi isporuke (u %).2 Korektivne mere ističe se da planiranje korektivnih mera treba da obuhvati vrednovanje značaja problema i treba da se ostvaruje na osnovu potencijalnog uticaja na aspekte kao što su: troškove rada.

Njegove glavne karakteristike su da je naučno zasnovan. potrošače proizvoda. veterinarske i humani medicine. hemijske i fizičke agense koji se mogu naći u hrani i negativno delovati na zdravlje potrošača. značajnu podršku HACCP sistemu pružila je ISO organizacija izradom standarda ISO 15161 i ISO 22000. čuvanja i prodaje proizvoda. pakovanja. HACCP plan sadrži: početnu i završnu tačku procesa koji je pokriven planom. Standardi ISO 15161 daje uputstvo za primenu standarda ISO 9001 u proizvodnji hrane i pića i odnosi se na sve aspekte njihovog kvaliteta. transporta. Predmet i područje primene ISO 22000 isključivo je problematika upravljanja procesima koji treba da osiguraju bezbednost poljoprivredno prehrambenih proizvoda. STANDARDI ZA POBOLJŠANJE PERFORMANSI PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA – HACCP sistem i principi Poslednjih godina dosta se pažnje poklanja kontroli kvaliteta postupaka za proizvodnju prehrambenih proizvoda. hemije. HACCP je sistemski pristup identifikaciji. u kojima bi mogle da nastanu neželjene situacije i koje bi mogle da ugroze zdravlje ljudi. Takođe. analiza rizika i kritične kontrolne tačke. opis proizvoda i njegove upotrebe. skladištenje i distribuciju proizvoda i druge informacije vezane za obezbeđenje bezbednog proizvoda. u celokupnom ciklusu proizvodnje prehrambenih proizvoda. od njive do trpeze. tipove opasnosti za bezbednost hrane. deluje preventivno. oceni na kojim . preporučuju ga za implementaciju u SMK. a ISO 22000 upućuje sve učesnike u lancu proizvodnje hrane. dokumentovan je i proverljiv i omogućuje da se identifikuju i prate i kontrolišu opasnosti koje predstavljaju naročito visok rizik za bezbednost hrane. Najzad.godine dokumentom 94/356 EC. Ovi standardi se međusobno dopunjuju: ISO 15161 ukazuje na mogućnost kako HACCP sistem može da bude integrisan u principe i zahteve SMK. manipulacije. njihove obrade. a 1994. tehnologije hrane i zaštite životne sredine. jer su kod ovog pristupa potrebna različita znanja i to: iz oblasti poljoprivrede. prerade. Podrazumeva kontrolu svih procesa u proizvodnji na mikroorganizme. kako da razviju sopstveni sistem za proizvodnju bezbednih proizvoda i integrišu SMK i HACCP sistem i principe. proizvodnje osnovnih i pomoćnih sirovina (veštačka đubriva). • CCP-utvrđivanje kritičnih kontrolnih tačaka u procesu proizvodnje i definisanje preventivnih mera u kojima se rizik proizvodnje i nastanak potencijalno opasne hrane uklanja ili svodi na prihvatljivu meru.6. vrednovanju i upravljanju potencijalnim opasnostima vezanim za hranu. Suština HACCP sistema je da se definišu i odrede kritične kontrolne tačke. tehnologije. Kontrola kvaliteta pomoću sistema HACCP podrazumeva aplikaciju osnovnih načela higijene namernica od početka lanca proizvodnje. Glavni cilj HACCP plana je da se identifikuju potencijalne opasnosti. tako da je napravljen sistem i usvojeni standardi u koje je ugrađen sofisticirani sistem kontrole kvaliteta namernica nazvan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). sistematičan je. mikrobiologije. Da bi se primenili HACCP principi i HACCP sistem definiše se i usvaja HACCP plan. koristi ocenu rizika kao alat. tip pakovanja. Jedna od glavnih osobina pristupa HACCP-sistema je njegova multidisciplinarnost. Značenje akronima je sledeće: • HA-identifikacija i analiza specifičnih opasnosti. Punu podršku ovom konceptu dala je i EU u svom dokumentu 93/43 EEC. i kontrolu kada se on isporuči potrošaču.

sudžuk Goveđa pašteta Rukovodilac prerade mesa Rukovodilac prerade mesa Službe Službe Rukovodilac prerade mesa Službe Smernice Codex Alimentarius (FAO/WHO). jestivi delovi(organi). a za svaki potproces je navedena i šifra HACCP plana i odgovorno lice. Zakona o hrani. Subjekti koji se bave proizvodnjom. Inicijalni koraci za uvođenje HACCP-a su slični kao za uvođenje svih ostalih standarda i prikazani su u sledećoj tabeli: Tabela 2 Procedura za razvoj i implementaciju HACCP koncepta Faze P Koraci Obuka i formiranje tima za razvoj HACCP . Proces Proizvodnja mesa Potproces sirovog Proizvodnja mesa od goveda HACCP PLAN01 Proizvod Primarno obrađene i ohlađene polutke/četvrtine. svinjska užička pršuta Odgovornost Rukovodilac Službe proizvodnje mesa Proizvodnja mesa od ovaca HACCP PLAN02 Rasecanje svinjskih polutki HACCP PLAN03 Proizvodnja proizvoda Proizvodnja od mesa suvomesnatih proizvoda HACCP PLAN04 Proizvodnja suvih slanina HACCP PLAN05 Proizvodnja fermentisanih kobasica HACCP PLAN06 Proizvodnja sterilisanih konzervi HACCP PLAN07 Rukovodilac Službe proizvodnje mesa Rukovodilac Službe proizvodnje mesa Rukovodilac prerade mesa Službe Zlatiborska slanina. U cilju jasnijeg i preciznijeg uvida u preduzeću IM “ Zlatibor. hemijska i fizička kontaminacija hrane sprečava u potpunosti ili bar drži pod kontrolom i ne dozvoljava da prekorači definisan nivo prihvatljivosti. Sremska kobasica. prateća tkiva Goveđa užička pršuta.“ AD Čajetina izvršeno je grupisanje procesa i potprocesa. Meso i prateća tkiva Primarno obrađeni i ohlađeni trupovi. jestivi delovi(organi) Obrađeni osnovni delovi svinjskog trupovi (polutki). makrokonfekc. Tirolska slanina Čajna kobasica. preradom i prometom hrane treba da razvijaju i primenjuju sistema za svaki poseban proces/proizvod. utvrđuju dvanaest koraka za primenu sedam principa koji se mogu grupisati u dve osnovne faze: faza uvođenja i faza realizacije. kao i u kojim tačkama je moguće tu opasnost kontrolisati (značajno smanjiti ili eliminisati). Usled navedenog se HACCP plan se fokusira na CCP u kojima se mikrobiološka.mestima proizvodnog procesa one dovode do visokog rizika za bezbednost hrane.

Izrada dijagrama toka procesa Dijagram toka procesa treba da se konstruiše tako da opiše svaku aktivnost i korak u proizvodnji hrane. Po svojoj prirodi opasnosti mogu biti biološke. koja je prilagođena njihovim odgovornostima. Obuku osoblja treba da izvode kvalifikovani pojedinci iz preduzeća i odgovarajući konsultanti. distribucije do konzumiranja i karakterizaciju opasnosti. itd.).R I P R E M A R E A L I Z A C I J A Princip I Princip II Princip III Princip IV Princip V Princip VI Princip VII Opis namernica/proizvoda koji su predmet kontrole Utvrditi i opisati način upotrebe proizvoda i potrošača Izrada dijagrama toka procesa Verifikacija dijagrama toka procesa Praćenje i analiza opasnosti Utvrđivanje CCP Utvrđivanje kritičnih granica za svaku CCP Utvrđivanje sistema praćenje za svaku CCP Utvrđivanje korektivnih mera Utvrđivanje postupka verifikacije Utvrđivanje upravljanja dokumentima i zapisima Obuka i formiranje tima za HACCP. kao i posledica direktne i indirektne kontaminacije na bilo kojoj tački proizvodnog procesa. stari.Svo zaposleno osoblje preduzeća koje proizvodi hranu mora da prođe obuku za primenu HACCP. posebno se osvrnuti na korišćenje proizvoda od strane osetljivih grupa u populaciji (beba. način pravilne upotrebe itd. ukoliko je to potrebno. Dijagram toka procesa mora da se sastavi za svaki proizvod ili grupu proizvoda na koju se primenjuju HACCP principi.) Opis proizvoda treba da pruži koncizan pregled informacija o najvažnijim karakteristikama proizvoda ( fizička i hemijska svojstva. Biološke opasnosti su organizmi ili agensi biološkog porekla čije prisustvo može da prouzrokuje da proizvod bude . hemijske i fizičke. male dece. trudnice. sirovine i poluproizvodi koji se koriste u njegovoj upotrebi. Za svaku proizvodnu operaciju u HACCP planu treba da se razmotre koraci koji joj prethode i koji slede iza nje. Faza realizacije Princip I – Analiza opasnosti uključuje dva glavna elementa: identifikaciji potencijalnog opasnosti u svim fazama proizvodnje hrane. bolesni. Takođe je važno utvrditi potencijalne korisnike proizvoda i. Opis proizvoda i definisanje njegove upotrebe HACCP tim mora da sastavi opis svakog proizvoda posebno na koji se odnosi HACCP plan. HACCPtim je multidisciplinaran tim stručnjaka koji mora da poseduje sva specifična znanja o datim proizvodima i procesima i opšta znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom i higijene hrane. od mesta proizvodnje sirovine preko prerade. Identifikacija opasnosti podrazumeva da HACCP tim treba da identifikuje i precizno navede sve opasnosti za koje se osnovano očekuje da mogu biti povezane sa proizvodom.

virusi. u okviru algoritamske šeme odgovaranjem na pitanja sa da ili ne. Na osnovu toga određuju se preventivne mere za kontrolu rizika. korak ili postupak u procesu proizvodnje gde se nadzorom.) koja se normalno ne očekuju u hrani. sušenje i fermentacija. Kritične granice su relativna vlažnost komore za dimljenje i fermenta u početnoj fazi zrenja 90% uz postepeno snižavanje na 75%. paraziti i prione (posebni proteini koji izazivaju neke bolesti kod ljudi i životinja). Važno je napomenuti da je nekad neophodno primeniti nekoliko preventivnih. na predlog rukovodioca Službe prerade mesa. kamenje.nepodesan ili opasan za konzumiranje. Korektivne mere su: u slučaju odstupanja od kritičnih granica. dlaka. temperatura komore i kalibrisanje termometra. Eliminisanje opasnosti se vrši kuvanjem hrane (određena visina temperature i dužina izloženosti proizvoda propisanoj temperaturi) i tako se uništavaju mikroorganizmi. Temperatura komore za dimljenje i fermenrtaciju u početnoj fazi zrenja ne iznad 240C. Biološke opasnosti mogu dospeti u proizvod u toku njegove obrade i prerade iz sredine u kojoj se proizvodi hrana. U preduzeću IM „Zlatibor“a. U CCP se prati relativna vlažnost komore. Kada se ova . Hrana može da sadrži ostatke mnogobrojnih hemijskih supstanci uključujući hemikalije koje se koriste u poljoprivredi ili supstance koje su posledica kontaminacije životne sredine iz industrije.Čajetina definisane su četiri CCP. determiniše da li određeni korak u procesu proizvodnje. a uz konsultacije sa veterinarskom inspekcijom. a prevencija opasnosti. drvo. Mnoge se hemijske supstance i dodaju hrani u cilju poboljšanja nekih njenih svojstava ili da se uspori njeno kvarenje. CCPs (Critical Control Points) je tačka. mesto. iz sastojaka koji se dodaju u proizvod ili od ljudi koji su uključeni u proizvodni proces. Karakterizacija opasnosti podrazumeva da mora da se odredi koje su opasnosti od posebnog značaja i čija je priroda takva da je njihova eliminacija ili redukcija na prihvatljiv nivo od suštinske važnosti za proizvodnju bezbedne hrane. U tom preduzeću su određene i šifrirane CCP. U cilju identifikovanja CCP koristi se stablo odlučivanja koji omogućuje da se. hemijske supstance koje se koriste da poboljšaju rast životinja ili da ih leče od različitih bolesti. predstavlja CCP. Princip III . Za svaku opasnost visokog rizika mora da postoji jedna ili više CCP. doneti odluku o proglašenju proizvoda neispravnim ili uslovno upotrebljivim. plastika. Kritična kontrolna tačka CCP-4B je: dimljenje. pesak. tehnička služba interveniše i otklanja kvar kod rashladnih uređaja. u zavisnosti od nivoa i vremena odstupanja.Utvrđivanje graničnih vrednosti ili kritični limit.Određivanje kritične kontrolne tačke. Kritična granica je je najviša ili najniža vrednost određenog parametra koja je prihvatljiva da bi se smatralo da je proces na prihvatljivom higijenskom nivou kao preduslov da bi proizvod bio bezbedan. predstavnik rukovodstva za kvalitet će. ali čije prisustvo može da dovede do povreda ili do štetnih efekata kod ljudi nakon konzumiranja. a nekada se više opasnosti mogu kontrolisati jednom. Hemijske opasnosti su ostaci supstanci koje imaju farmakološko dejstvo i/ili njihovi metaboliti. Biološke opasnosti su mikroorganizmi (bakterije. a koji su opasni po zdravlje ljudi. vrši se zamrzavanjem hrane. gljivice). Princip II . ostaci kostiju. sprečavanje razvoja opasnih mikroorganizama. kontrolom identifikovana opasnost visokog rizika u procesu proizvodnje može eliminisati ili određenim merama svesti na prihvatljiv nivo. U slučaju odstupanja od kritičnih granica. itd. Fizičke opasnosti su „strana tela“ (staklo. istom kontrolnom merom. kontrolnih mera za kontrolu jedne opasnosti. U preduzeću „Voda Vrnjci“ se uzimaju slušajnom metodom na definisanim mestima uzorci mineralne vode i kontrolišu interno i eksterno u laboratorijama. koje moraju da budu postignute da bi se u svakoj kontrolnoj tački garantovao uspeh. u kom je identifikovana opasnost.d. ostaci metala. Opasnost naročito visokog rizika je opasnost čija je verovatnoća poljavljivanja visoka i/ili ima ozbiljne poledice po zdravlje potrošača.

pravilnici). Monitoring utvrđuje da li je posmatrani proces pod kontrolom kako bi se preduzele preventivne mere. odstupanja od kritičnih granica i korektivne mere vezane za njih. Ocenjivanje se vrši u tri dela: preispitivanje postavljenog HACCP plana za dati proizvod. Obuhvata i proveru objekata i opreme za proizvodnju. • spreči da potencijalno škodljiva hrana dođe do potrošača i • spreči da se ponovo desi odstupanje. Kritične granice ne mogu biti manje precizne ili blaže od primenljivih vrednost za takav procesni korak. • moraju da postoje zapisi o sprovedenom monitoringu i • mora da postoji procedura za kalibraciju merne opreme. kao i proveru programa upravljanja. Dokumentacija ukupnog sistema bezbednosti hrane u preduzeću obuhvata dokumentaciju koja se odnosi na preduslove programa i dokumentaciju koja se odnosi na HACCP plan.vrednost prekorači smatra se da CCP nije pod kontrolom.Utvrđivanje korektivnih aktivnosti kada monitoring pokazuje da u određenoj CCP kontrolne mere nisu korektno sprovedene. HACCP sistem se mora adekvatno i redovno proveravati da bi se obezbedila njegova efektivnost i potpuna usklađenost između onoga što je planirano i onoga što se stvarno dešava u vezi bezbednosti hrane u konkretnom preduzeću. kao i procedura za čuvanje dokumenata i zapisa. Procedure i uputstva se odnosi na analizu opasnosti. Kritični limit se određuje prema odgovarajućim propisima (državni zakoni. potrošače i one koji vrše kontrolu bezbednosti proizvoda. Princip IV .Utvrđivanje postupka za verifikaciju koji uključuje dodatna testiranja i procedure u cilju potvrde da je program bio efikasan. a koje služe da se: • ponovo uspostaviti kontrola nad CCP. Specifične korektivne mere moraju biti razvijene za svaku CCP u HACCP-sistemu. • kod periodičnog monitoringa frekvencija kontrole u CCP mora biti dovoljno česta da garantuje da je CCP pod kontrolom. • monitoring treba da obezbedi potrebne informacije na vreme. Sertifikacija se odvija po istim opštim pravilima i postupku kao i sertifikacija SMK. standardi kompanije. procese rada i osoblja. Princip VI . Korektivne meru su prethodno planirane mere. Princip V . Zapisi se odnose na aktivnosti u monitoringu nad CCP. čija primena počinje onog momenta kada se ustanovi da je došlo do prekoračenja kritične granice u CCP. upustava i zapisa. uptstva i zapisi za preduzeće koje se bavi proizvodnjom hrane. odnosno higijene. Provera sistema se sastoji iz dva dela: • validacije-provera tačnosti i kompletnosti plana pre nego što je plan implementiran i • verifikacije.Uspostavljanje dokumentovanih procedura. provera funkcionisanja dobre proizvođačke prakse. Da bi monitoring bio uspešan mora da se obezbedi sledeće: • izabrane procedure za monitoring moraju biti takve da mogu da otkriju gubitak kontrole u CCP. određivanje CCP i utvrđivanje kritičnih granica. Dokumentacija su pisane procedure. Preduzete korektivne mere moraju takođe da uključuju odgovarajuće uklanjanje ili ponovu preradu neusaglašenih proizvoda.provera uspešnosti funkcionisanja nakon implementacije plana. kao i modifikacije koje su naknadno unete u HACCP-sistem. • podaci dobijeni monitoringom treba da se procenjuju od strane stručnjaka. . čuvanja dokumenata i zapisa i ukupno obezbeđenje kvaliteta.Utvrđivanje sistema za praćenje primenjenih mera u CCP. Princip VII .

kao odgovor na povećanu zabrinutost . U Delu Zakona. što nedvosmisleno ukazuje da su HACCP-principi uključeni u zakonsku regulativu i postali su obavezni za sve subjekte u proizvodnji hrane na teritoriji R Srbije. za oblast poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje i prodaje zdrave hrane. pošto je nastao 1997. strožijim zakonskim propisima (Generalni zakon o hrani). Prema podacima Ministarstva poljoprivrede u toj godini je oko 650 preduzeća bilo u procesu implementacije ili je sertifikovalo integrisani ISO 9001/HACCP. U cilju poboljšanja stanja. podizanja nivoa svesti o pravu potrošača na ovakvu vrstu zaštite i neophodnost postojanja sistema dokumentovanog kvaliteta kod svakog proizvođača hrane za tržište. mehanizme inspekcije i sertifikaciju proizvoda. postaju obavezujući na tržištima EU Svetske trgovinske organizacije. dodataka i drugih supstanci koje se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi hrane. godine deneli politiku.).Počevši od januara 2006. koji su uveli i novi koncept.86] 7. ali ipak predstavljaju najbitniji uslov za ulazak na tržište Evropske unije. fizičko-hemijska i senzorska svojstva sirovina. kategorizacija i naziv proizvoda. • Metode uzimanja uzoraka i ispitivanje kvaliteta hrane . antibiotika itd. U junu mesecu 2009.Good Manufacture Practices). Potrošači su jasno dali do znanja da. godine temeljno izmenjen novim. hormona. • Elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji hrane. serije prezentacija po lokalnim privrednim komorama u cilju promocije Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti hrane. Ministri EU su 2003. higijensku praksu i HACCP i nacionalne mere. • Pakovanje i deklarisanje i • dodatne zahteve za označavanje hrane. fizičko-hemijska i senzorska svojstva. kao i sastav hrane. GLOBAL GAP Usled povećane zabrinutosti potrošača za kvalitet hrane (bolesti ludih krava. Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka CCP (HACCP).Higijena hrane i hrane za životinje određeni su uslovi higijene hrane. • Fizička. dobre poljoprivredne prakse (GAP-Good Agricultural Practices). hemijska. a to je “mogućnost praćenja hrane od njive do trpeze”. „ [ broj41. Posebno je istaknuta pažnja za smanjenjem gubitaka u poljoprivrednoj proizvodnji.godine. ceo sistem kontrole proizvodnje hrane u EU je od 2000. • Izdavanjem ovlašćenja ocenjivačima senzorskih svojstava hrane za određene proizvode. hemijska. pesticida. dobre higijenske prakse (GHP-Good Hygiene Practices). U Evropskoj Uniji ovi standardi su prvo nazvani EUREPGAP. Ovom politikom podvlači se značaj održivosti poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje zdrave hrane korišćenjem dobre prakse (GMP. data su uputstva za dobru proizvođačku. uvođenja genetski modifikovane hrane. a kasnije se koriste pod imenom Global GAP (The Global Partnership for Good Agricultural Practice) standardi. Ministarstvo poljoprivrede RS u 2006. Napominjemo da standardi u poljoprivrednoj praksi nisu zakonski obavezujući. GLOBALGAP je međunarodni komercijalni standard. dovela je do nezadovoljstva potrošaca i do gubitka poverenja u institucije zadužene za kontrolu bezbednosti hrane u Evropskoj uniji. godine standardi bezbedne hrane. GLOBALGAP propisuje uslove proizvodnje. ukoliko je garantovana ispravnost poljoprivrednih proizvoda. njenoj stručnoj kontroli i upravljanju životnom sredino. godine usvojen je Zakon o bezbednosti hrane. Ceo sistem stavljen je u službu potrošača pod načelom da svako ima pravo na kvalitetnu i bezbednu hranu. kao i vrstu i količinu sirovina. godini je pokrenulo je promotivnu akciju pod nazivom "Mislite na vreme" koje predviđa emitovanje TV i radio spotova. • Fizička. preteranog korišćenja aditiva. propise i standarde. str. su spremni da plate više za takve proizvode. u prvom redu HACCP. Takođe se bliže propisuju uslovi u pogledu kvaliteta hrane i to za: • „Klasifikacija.

• briga o socijalnom stanju zaposlenih i • briga o životinjama (gde je primenljivo) i o životinjama na poljoprivrednom dobru. • zaštita životne sredine. kafe. Obuhvata proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda i aktivnosti nakon berbe. svim poljoprivrednim proizvođačima. integrisane poljoprivredne proizvodnje i koji se primenjuju u više od 45 zemalja u svetu. Cilj ove inicijative je da razvije uvođenje i sertifikaciju poljoprivredne proizvodnje i isporuke poljoprivrednih proizvoda prema specificiranim standardima i pravilima. Ciljevi standarda GLOBALGAP : • bezbednost hrane primenom HACCP principa. tako da se štiti kvalitet vazduha.potrošača. potprocesima i aktivnostima u poljoprivrednoj proizvodnji. integrisane sigurnost u gajenju stoke (Integrated Farm Assurance-IFA). na inicijativu velikih supermarketa (Euro Retailer Produce working Group). • korišcenje principa dobre poljoprivredne prakse. • optimalna upotreba prirodnih energetskih resursa. Principi standarda GLOBALGAP : • proizvodnja visokokvalitetnih proizvoda. • podrška ekonomski prihvatljivoj poljoprivrednoj proizvodnji. • kombinovanje najboljih dostupnih profitabilnih praksi i • poboljšanje životnih uslova lokalnih zajednica. bez obzira na vrstu i veličinu njihove Evropska dobra poljoprivredna praksa odnosi se na upravljanje procesima. cveća i ukrasnih biljaka. Od 2005. već se nalazi u okviru zakona i pravilnika o poljoprivrednoj proizvodnji. U Srbiji. meda. ribarstva. Namenjen je proizvodnje. Standard je zamišljen da pruži garanciju maloprodaji i potrošacima. zemljišta i vode i čuva prirodno stanište biljnih i životinjskih vrsta. • zaštita životne sredine. kao i tome da su preduzete sve mere i kontrole da bi proizvod bio bezbedan po zdravlje potrošača. dobra poljoprivredna praksa nije izdvojena kao zaseban dokument. GAP-dobra poljoprivredna praksa je propisana od strane međunarodnih institucija. kao što je Organizacija za hranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim nacijama – FAO. 1997. GLOBALGAP obuhvata sisteme sertifikacije voća. upravljanje zaštitom od štetočina i uvođenje i održavanje SMK. stočarske proizvodnje. povrća. • primena HACCP principa i osiguranje bezbednosti hrane. .godine primena GAP je zakonska obaveza i uslov za pristupanje na tržišta EU i sveta. Time se osigurava dugoročna efektivnost i efikasnosti poboljšava zdravlje i dobrobit ljudi. • odgovornost prema društvu i • upravljanje zaštitom životne sredine. • zdravlje i bezbednost zaposlenih. Komponente Global GAP su: • proizvodnja hrane u kontrolisanim uslovima.

komunikacije) dok treći. poljoprivrednik mora da usaglasi proizvodnju sa pravilima sledećih dokumenata : • EUREPGAP General Regulations – Opšti pravilnik . navodnjavanje i đubrenje. Opšta pravila. Važan deo potrebne dokumentacije za sertifikaciju GLOBALGAP-a je svakako izrada akcionih planova. može da se dobij sertifikat GLOBALGAP. evidentiranje i interna provera. odnosno reakcija u slučaju pojave kritičnih tačaka sastoji se u sledećem: analiza rizika (definiše potencijalne probleme) i kritične kontrolne tačke (mere. neispunjava i neprimenljivo. pravila i principa HACCP i kontrolnih lista sa akcentom na modulu kome pripada njegova proizvodnja. Kontrola proizvodnje voća i povrća obavlja se kroz tri modula : • modul za sva poljoprivredna dobra koji sadrži kontrolne tačke primenljive za svaku vrstu poljoprivredne proizvodnje i za stočarstvo. Proizvođač koji želi da izvrši sertifikaciju svoje proizvodnje treba da obezbedi dokumenta koja dokazuju da je ispunio obavezne zahteve i pružaju specificirane informacije u oblasti opštih pravila. drugi dokument. zahtevi vezani za upotrebu đubriva (jasno dokumentovan način upotrebe . da bi se dobio sertifikat GLOBALGAP. vrste i podloge. USLOVI za primenu standarda GLOBALGAP su: Da bi se dobio proizvod koji je zdravstveno bezbedan i kvalitetan. koji vodi kroz celokupan proces implementacije . analiza rizika -procene rizika. Prva dokumenta standarda.crops base. aktivnosti.vrsta. ali da su ispunjeni navedeni procenti primarnih i sekundarnih obaveza). potrebno je da inspektor pozitivno odgovori na : * 100% od primarnih kontrolnih tačaka (primenljivih) * 95% od sekundarnih kontrolnih tačaka (primenljivih) * Postojanje što većeg broja preporuka za koje nije definisan minimum ( znači da. mesto i učestalost). kontrole koje omogućavaju sprečavanje pojave opasnosti). iako nije ispunjena ni jedna preporuku. • modul za biljne kulture-koji je formulisan za kontrolu biljnih proizvoda i • modul za voće i povrće-koji predstavlja ček-listu za proveru poljoprivrednih proizvoda koji se svrstavaju u voće i povrće. zaštita useva. Kriterijumi za ispunjavanje su opis aktivnosti potrebnih za usaglašavanje sa standardom i uslov. • EUREPGAP Control Points and Compliance Criteria (All farms. Kontrolna tačka je pitanje na koje inspektor može odgovoriti sa : ispunjava. upravljanja rizikom. zemljište i supstrati. žitarice. Zahtevi koje poljoprivredna proizvodnja treba da zadovolji su: mogućnost utvrđivanja porekla.Primena principa HACCP omogućava da se kritične kontrolne tačke na vreme indentifikuju i tako otklone moguće opasnosti po bezbednost hrane. voće i povrće) • EUREPGAP Checklist – Upitnik Postoji poseban spisak kontrolnih tačaka i kriterijuma za svaki modul posebno. istorija i upravljanje lokacijom. Akcioni plan je vrsta vodiča. bezbednost i socijalna zaštita radnika i zaštita životne sredine. radni dokument. Iz navedenog prioizilazi da je HACCP sistem uklopljen u Global GAP standard.fruit and vegetables) – Kontrolne tačke i kriterijumi za ispunjavanje (sva poljoprivredna dobra. daje detaljan opis zahteva za dobru poljoprivrednu praksu i kriterijume za prihvatanje (specificiranje rizika. može da se koristi za ocenjivanje i samo ocenjivanje. Preventivno uklanjanje. isto kao i u upravljanju SMK i u uvođenju i primeni HACCP-sistema i principa. daje pregled opštih zahteva. Kontrolna lista. HACCP.

sredstva). Treba odredite vremenski raspored za izvršavanje zadataka. • plan za procenu rezultata. aktivnosti i osobu koja će biti obaveštena čim zadatak bude gotov: • resursi potrebni u izvršavanju cilja (ljudi. odnosno vreme početka i završetka neke aktivnosti. listu partnera i vreme potrebno za izvršenje projekta. sagledavaju se mogući problemi i mogućnosti za njihovo rešavanja. odgovornost za izvršavanje aktivnosti i zadataka. KO će to uraditi i KADA. sertifikat im se može oduzeti. Važno je dobro isplanirati svaki korak. Da li se radi ono što je specificirano? Da li ispunjava planirano? • uključenje svih mogućih promena u plan. Zato. . Elementi plana su: Uvek na početku treba da se napiše kratka izjavu o problemu (aktivnosti) koji treba da se reši. kao i planiraju aktivnosti za rešavanje istih. se proizvođačima preporučuje da se organizuju i formiraju udruženja ili zadruge i da se učlane u Gransku asocijacija za sigurnost i kvalitet u oblasti prehrane. Akcioni plan određuje ŠTA ce biti urađeno. Proveru uvedenog sistema standarda obavlja odgovarajuce sertifikaciono telo. • kominukacija-svi ušesnici u projektu moraju da znaju da je ovo dokument koji može biti verifikovan.vreme.Važno je znati šta treba da se postigne u toku rada i koje je rešenje idealno za otklanjanje nastalog problema. • merljive i realne ciljeve u ostvarivanju akcionog plana. Zato se preporučuje otvorena komunikaciju. Tada se svi članovi udruženja lakše organizuju za dobijanje sertifikata i za njegovo održavanje. Važenje sertifikata može da se produži do maksimalno tri godine. Planiranje podrazumeva definisanje vremenskih rokova. . definišu: potrebni resursi. Samostalna sertifikacija izuzetno je skupa i traži uključenje i internih i eksternih stručnjaka. • strategije: treba definisati i opisati korake. kada sledi ponovno ocenjivanje. • odgovornost za svaki deo projekta. Ukoliko se nosioci sertifikata iz bilo kojih razloga ne pridržavaju propisanih zahteva. timski rad. Za izradu plana potrebne su informacije i njihova detaljna analiza.standarda. i to pomoću pitanja iz upitnika GLOBALGAP-a. • izjava o viziji Postavite je na prednju stranu. a kasnije i aktivnosti. Sertifikat važi godinu dana. rezultati i mere ocene efikasnosti rezultata. Nakon njihovog razmatranja. aktivnosti koje treba preduzeti za izvršavanje ciljeva. Zato je važno definisati CILJ. • jasno specificiran cilj. kao i krajnje rokove. Osnovni elementi koje treba uneti u akcioni plan : • naslovna strana mora da uključuje naziv projekta. Sertifikacija može da se obavi na sledeće načine: sertifikacija individualnog poljoprivrednika i sertifikacija udruženja poljoprivrednika. Za svaki novi cilj napravite poseban plan koji će razdvojiti odabrane strategije. Postavljanjem vremenske granice stavljaju se u prvi plan predviđeni i alternativni planovi. Za svaki od ciljeva akcionog plana treba da se opišu: zadaci. nakon čega sledi inspekcijska provera.

mašine (1989. Za ocenjivanje usaglašenosti direktiva daje precizno definisane zahteve u članovima od 2 do 14.). neautomatski merni instrumenti (1990.). lična zaštitna oprema (1989. bojleri za toplu vodu na ugalj i gas (1992.). Moduli su kompatibilni. a) u slučaju kada je proizvod podvrgnut direktivama. U toku prethodnih dvadeset godina usvajene su i objavljene direktive koje se odnose na potencijalno rizične proizvode i koje odmah postaju obavezujuće za sve države članice. jednostavni teretni plovni objekti (1987.).). tj. godine je prvi put sertifikovan paradajiz proizveden po Global GAP standardu preduzeće " IBR Tomato. telekomunikacioni terminal uređaji. koja je u godini 2008.). itd. F (verifikacija proizvoda). Ministarstvo za poljoprivredu finansijski pomaže u finansiranju uvođenja ovog standarda. E (obezbeđenje kvaliteta proizvoda). Direktiva važi samo na tržištima zemalja članica EU.)." Oznakom CE (skraćenica pojma evropske usaglašenosti.European Conformity) koja se stavlja na proizvod proizvođač ili onaj koji je odgovoran za plasiranje prizvoda na tržištima zemalja EU jemči da njegov proizvod ili/i proizvodnja ili podsklopovi tehnički ispunjavaju zahteve za bezbednost građana i zaštitu životne sredine. uređaji pod pritiskom i uređaji koji rade u potencijalno eksplozivnim sredinama. na tržištima država EU gradi se "harmonizovano tehničko zakonodavstvo.Global GAP standard nije obavezan na našem tržištu. proizvodi za konstrukciju (1988). to podrazumeva da je proizvod i u pogledu pojedinačnih performansi usaglašen sa odgovarajućim odredbama ovih direktiva.). medecinski uređaji. uređaji na gas i tečna goriva (1990. dečije igračke (1988. Takođe se očekuje usvajanje Zakona o bezbednosti hrane u koji će biti uključena zakonska obaveza: sertifikacija poljoprivredne proizvodnje po zahtevima standarda Global GAP-a. 3. usaglašenosti sa njom. po specificiranim pravilima.). što treba da doprinese boljim izvoznim rezultatima poljoprivrede. izbor jednog modula ne isključuje mogućnost primene i drugih ("modul C je dizajniran tako da može da se koristi u kombinaciji sa modulom B"). ostvarila suficit od 600 miliona dolara. U predmetu svake direktive dati je detaljan spisak proizvoda i precizno su definisani zahtevi za bezbednost koji moraju biti ispunjeni pre nego što se proizvod označi CE znakom i plasira na tržištu zemlje članice. 7. STANDARDI ZA POBOLJŠANJE PERFORMANSI PROIZVODA – CE znak Definisanjem evropske tehničke regulative i ocenjivanjem. preduzeće mora da uradi detaljnu i preciznu tehničku dokumentaciju kojom dokazuje usaglašenost. 2.). b) preduzeće može da nominuje i pojedine podsklopove proizvoda i u tom slučaju se . ali je obaveza na tržištu EU. uključujući i proceduru za ocenu usaglašenosti. ali zajednički su im sledeći zahtevi: 1. Obeležavanje se vrši CE-oznakom Zemlja članica treba da pretpostavi da proizvodi koji imaju CE znak odgovaraju zahtevima ovih direktiva. Detaljni zahtevi su specificirani u članovima pojedinih direktiva i variraju od direktive do direktive. D (obezbeđenje kvaliteta proizvodnje). Takođe. medicinski uređaji koji se ugrađuju u telo (1990. modul B (CE znak-ispitivanje).). G (verifikacija jedinica) i H (potpuno obezbeđenje kvaliteta). C (usaglašenost sa znakom). već dugi niz godina. Preduzeće bira modul po kome će da sertifikuje svoj proizvod i/ili proizvodnju i može da izabere sledeće module: A (interna kontrola proizvoda). uključujući i lokalne zahteve za njihovu usaglašenost (1991. U septembru mesecu 2008. " Martinovci. Do sada usvojene direktive se odnose se na sledeće proizvode: električna oprema dizajnirana za upotrebu pod određenim električnim naponom (1973. elektromagnetna podudarnost (1989.

Ozbiljan rizik je svaki rizik koji zahteva hitno postupanje nadležnih organa. da proizvod odgovara dizajnom. Proizvođač mora u svakom trenutku da garantuje da njegov proizvod ispunjave zahteve odabrane direktive. „Bezbedan proizvod. Proizvođač je dužan da obezbedi tehničku dokumentaciju. ovog zakona. uključujući i rizik čije se posledice ne ispoljavaju odmah kada se proizvod koristi. kriterijumi za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa opštim zahtevima za bezbednost. potvrđuje da proizvod/proizvodnja (dizajn i redosled obavljanja operacija) odgovara tipu opisanom sertifikatu CE ocenjivanja. 5. kada je to potrebno. . „Zakonom o opštoj bezbednosti proizvoda“ uređuje se opšta bezbednost proizvoda koji su stavljeni na tržište. uklučujući period u kome se proizvod upotrebljava. a u granicama delatnosti koju obavlja preduzme aktivnosti i mere koje će mu omogućiti da: • blagovremeno izvrši analizu i procenu rizika koje bi ti proizvodi mogli da predstavljaju. Zakona se navodi: „Ako ne postoje odgovarajući posebni propisi iz člana 2. 7. Proporcije znaka se moraju poštovati i ne sme se znak uvećavati niti menjati. Proizvođač je obavezan da. Urađen je crtež CE znaka na milimetarskoj hartiji . u zavisnosti od svojstava proizvoa. U članu 7. Ukoliko se utvrdi da je CE znak dodeljen neispravno. 8. proizvod se smatra bezbednim ako ispunjava zahteve srpskih standarda kojima se preuzimaju harmonizovani evropski standardi doneti radi ispunjenja opšteg zahteva za bezbednost proizvoda.4. preko sertifikacionog tela (EU daje spisak sertifikacionih tela u Official Journal of the European Communities). nego se ozbiljnost mogućih posledica po zdravlje i bezbednost potrošača i drugih korisnika i učestalost njihovog pojavljivanja procenjuje. Proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik mora na svaki proizvod da otisne CE-znak. Proizvođač treba da izvrši sva potrebna i neophodna merenja za proces proizvodnje da osigura da se proizvod poklapa sa tipom opisanim u CE-ispitanoj sertifikaciji. “ što znači da navedene direktive EU važe i u Srbiji. Svaki drugi znak stavljen na proizvod ne sme ugroziti vidljivost i čitljivost CE znaka. 11. “ Opasan proizvod je svaki proizvod koji nije bezbedan u smislu ovog zakona. kao i puštanje u rad. proizvodnjom i svojom funkcionalnošću. Ona mora biti u svojini proizvođača ili njegovog ovlašćenog distributera na teritoriji Zajednice kako bi bila dostupna ovlašćenim proveračima. proizvođač mora biti primoran da napravi proizvod podudaran sa zahtevima koji se tiču CE znaka i otkloni uočeni neusaglašenosti sa zahtevima standarda. po ovom zakonu. instaliranje i zahteve u pogledu održavanja. Provera EC je procedura gde proizvođač. koji je primeren upotrebi proizvoda i koji se smatra prihvatljivim i usklađenim sa visokim nivoom zaštite bezbednosti i zdravlja potrošača i drugih korisnika. pod redovnim ili razumno predvidljivim uslovima upotrebe. Određene komponente CE znaka moraju imati istu vertikalnu dimenziju koja ne sme biti manja od 5 mm. Ona mora da dokazuje. proverava usaglašenost sa zahtevima samo za te podsklopove. 10. uslovi i način informisanja i razmena informacija u vezi sa rizicima koje proizvod predstavlje po zdravlje i bezbednost potrošača i drugih korisnika. odnosno čija je upotreba predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje i bezbednost potrošača i drugih korisnika. je svaki proizvod koji. Svaka zloupotreba CE znaka je zabranjena. obaveze proizvođača i distributera. 9. Takođe moraju biti uključeni određene zapisi koje se odnose na merenja usaglašenosti. onoliko koliko je zahtevano. kao i vršenje nadzora. ne predstavlja nikakav rizik ili predstavlja minimalan rizik. 6. Tamo gde se nastave neusaglašenosti zemlja članica mora da zabrani plasiranje proizvoda na tržištu i da utvrdi da je proizvod povučen sa tržišta. Ne sme se staviti CE znak na proizvod sa ciljem da se obmanu potrošači. Tehnička dokumentacija mora da bude urađena tako da potvrđuje usaglašenost sa zahtevima direktive.

• pruža prednost na lokalnom i međunarodnom tržištu i • uliva poverenje korisnicima/kupcima da postoji opredeljenost upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koja se može dokazati 8. • redukuje troškove osiguranja zaposlenih. • usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima. a kada je to potrebno i neophodno proizvođač treba da ispita uzorke proizvoda na tržištu. Aktivnostima i mere koje proizvođač mora samoinicijativno da preduzme su sledeće: ukazivanje na proizvodu ili ambalažu gde treba da stoje podaci o proizvođača.g. OHSAS 18000 Usvajanjem Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu krajem 2005. • povećava motivaciju zaposlenih.. • privlači strane ulagače. • povećava efektivno radno vreme smanjenjem akcidentnih situacija.• • upozori potrošače i druge korisnike na procene rizika i opozove i povuče proizvode sa tržišta sa ciljem otklanjanja ili smanjenja rizika na prihvatljiv nivo. OHSAS je skraćenica za Occupational Health and Safety Assessment Series. obradi informacije. poslodavcima. preduzeća itd. • pruža zaštitu od mogućih povreda. Serija standarda OHSAS 18000 obuhvata: • OHSAS 18001-sisteme upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu nastala je usled potrebe za upravljanjem bezbednošću u radnoj sredini • OHSAS 18002:2000-dodatak standardu i predtavlja smernice za primenu Ova serija standarda kompatibilna je sa standardom za upravljanje kvalitetom ISO 9001 i sa standardom za upravljanje zaštitom životne sredine ISO 14001. institucija. kao i kontinualno poboljšanje. top menadžmentu organizacija. odnosno na nivo da on postane bezbedan proizvod. • doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnost. tako i posetiocima. je postala obaveza da obezbede uslove za bezbedan i zdrav rad zaposlenih. OHSAS standard propisuje zahteve za upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu i omogućuje organizacijama da upravljaju rizicima po zdravlje i bezbednost na radu.1.novembra. • smanjuje troškove proizvodnje. • povrede na radnom mestu svodi na minimum ili ih eliminiše. kako zaposlenima. OHSAS 18001:2007 BSI-British Standard Institute definiše ON&Ѕ sistem menadžmenta kao ‘’deo globalnog sistema menadžmenta koji olakšava menadžment ON&Ѕ rizicima povezanim sa biznisom . tj. • povećava svest zaposlenih o međusobnom uticaju u toku rada. Prednosti organizacija sa sertifikovanim sistemom OHSAS su sledeće: • poboljšava ugled firme (ili eventualno smanjuje rizik zbog lošeg publiciteta). tačnije 25. 8. vodi registar reklamacija i informiše distributera o preduzetim merama.

organizacije. OHЅAЅ 18001 se referencira i koristi materijal iz tog standarda. a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika i da koncept OHSAS standarda uključuje proces stalnog poboljšanja. a standard (po izdanju 2007. Definisan je u skladu sa pravilima datim u ISO/IEC Direktivama. preispitivanje i održavanje politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. primenu. a ne na korektivnim merama. • planiranje. razvoj i implementacija sistema zaštite zdravlja zaposlenih. procedure. Pored toga. gde je veći naglasak stavljen na važnost zdravlja. • određivanje ciljeva. resusrse za razvoj. • obuka zaposlenih o opasnostima radnih mesta. To uključuje organizacionu strukturu. ostvarivanje. prakse. Zato je potrebno sistematsko praćenje i otklanjanje svih mogućih opasnosti na radnom mestu. da je naglasak na preventivi. OHSAS 18001:2007 predstavlja sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Ovaj standard definiše organizacionu strukturu. smanjuje nesreće i probleme zaštite zdravlja na radu. Transparentan i efektivan proces zaštite i bezbednosti zaposlenih na radu potpomaže komunikaciju i saradnju sa nadležnim inspekcijama. odgovornosti.godine). Sistematski pristup identifikaciji opasnosti i upravljanju rizicima doprinosi zdravijoj i sigurnijoj radnoj okolini. čime se smanjuju gubici izazvani bolestima i povredama zaposlenih. Implementacijom ovog standarda preduzeće stiče poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.) za ocenjivanje Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu zaposlenih. Sistem pruža objektivne dokaze o odgovornoj brizi za zaposlene čime se smanjuje mogućnost rizika od nesreća i narušavanja zdravlja. procese i resurse za razvijanje i postizanje. planiranje aktivnosti. Osnova ovog sistema je sigurnost zaposlenih na radnom mestu koja se postiže uz pomoć sledećih koraka: • određivanje opasnosti u skladu sa zakonskim propisima. praksu. odgovornosti. OHSAS 18001 pruža zaštitu zaposlenima. da je moguće pružiti dokaze o tome da se OHSAS odnosi na celu organizaciju. odštete u slučaju povrede na radu ili bolesti izazvane nepovoljnim uslovima za rad su velike i mogu finansijski opteretiti kompanije. • kontrola sistema. Britanski institut za standarde publikovao je britansku verziju standarda OH&Ѕ sistemima menadžmenta za zdravlje i bezbednost (VЅ 8800). aktivnosti planiranja. OHSAS 18001 je specifikacija ( po izdanju iz 1999. preispitivanje i održavanje OH&Ѕ politike organizacije’’. procedure. • periodična revizija sistema i . Na svakom radnom mestu postoje određene opasnosti po zdravlje zaposlenih. Pomaže u upravljanju rizicima koji imaju uticaj na zdravlje i bezbednost na radu zaposlenih i posetilaca. Razvijen je kao odgovor na potrebu organizacija da na efikasan način ispune svoje obaveze vezane za zaštitu i bezbednost zaposlenih na radu.

• planiranje. • preispitivanje od strane rukovodstva. referentnih publikacija. • primena i sprovođenje. ima još 6 elemenata gde su uglavnom definisani zahtevi sistema upravljanja bezbednošću i zdravlja na radu. Osnovni pristupni metod za primenu sistema upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu izgleda na sledeći način: Slika 8. Veoma je bitno da je struktura OHSAS 18001 prihvaćena od strane PDCA modela. ekologija). odnosno opšti zahtevi: • politika OH&Ѕ.• sertifikacija. predmeta i područja primene. Smatra se da standardna struktura OHSAS 18001 predstavlja kombinaciju sa ostalim upravljačkim sistemima (SMK. njihovo poznavanje zaštitnih mera i pružanje prve pomoći. . tj. Osnovni elementi OHЅAЅ standarda su: • pored prva tri elementa. gde bezbednost i zdravlje na radu su salno prisutni kao živi organizam.1. Za uspešno funkcionisanje OHSAS-a od velikog je značaja obaveštenost zaposlenih o opasnostima. OHЅAЅ 18001 ima neke zajedničke zahteve sa ISO 9001 i to su: • politika zdravlja i bezbednosti zaposlenih. termina i definicija. jer definisanjem politike i ciljeva kvaliteta imamo stalno prisutan PCDA ciklus. • provera i korektivne mere i • preispitivanje od strane menadžmenta Svi ovi elementi predstavljaju dinamičan sistem. • upravljanje dokumentacijom i zapisima. Model sistema uprava Prilikom sertifikacije posebna pažnja se pridaje određivanju stepena opasnosti na radnom mestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih.

GLOBAL GAP-u i u OHSAS-u. • računovodsvenim preduzećima i • svim kompanijama iz oblasti uslužnih delatnosti. . Ciljevi: • stvaranje sistema menadžmenta sigurnošću na radu (AMЅ) radi minimiziranja rizika u odnosu na zaposlene i druge zainteresovane strane koje bi u vezi sa organizacijom mogle biti izložene rizicima zaštite na radu • stalno poboljšanje AMЅ • usaglašenost sa sopstvenom sigurnosnom politikom • upoznavanje okruženja sa ovom usaglašenošću • sertifikacija/registracija AMЅ od strane eksterne organizacije ili • definisanje sopstvenog nivoa zaštite na radu i potvrda usaglašenosti sa postojećom OHSAS specifikacijom Kriterijumi Sistem menadžmenta OHSAS 18001 sadrži zahteve u odnosu na sistem menadžmenta sigurnošću na radu pomoću kojih organizacije mogu upravljati svojim rizicima zaštite na radu i poboljšati svoje rezultate. OHSAS 18001 se uspešno implementira u: • svim granama industrije. • integracija zahteva u procese u preduzeću i • interni auditi i periodična ocena od strane najvišeg rukovodstva. Cilj procene rizika na bezbednost i zdravlje na radu. ovlašćenja i nadležnosti. u odnosu na opasnosti i štetnosti koje se pojavljuju na radnim mestima na kojima se obavljaju aktivnosti zaposlenih. postavljanje ciljeva i stvaranje programa za smanjenje broja nesreća na radu. zadaci. praćenje i merenje performansi. • tehničkim kompanijama. akcenat se stavlja na definisanju rizika i proceni rizika i zato ćemo to u ovom delu malo opširnije objasniti. • hotelima i turističkim organizacijama. je: da se aktivnosti bezbedno obavljaju. da se izvrši ponovna procena rizika ako je neophodno. OHSAS specifikaciju može primeniti svaka organizacija. planiranje. kao i svoj zakonskoj regulativi. upravljanje neusaglašenostima i korektivne i preventivne mere. da se nakon incidenta preispitaju procenjeni rizici i da se propišu odgovornosti. DEFINISANJE I PROCENA RIZIKA U HACCP-sistemu. odgovornosti i ovlašćenja. • sprovođenje analize rizika. da se procene rizici i da se svedu na prihvatljiv nivo. Za sertifikaciju. preduzeće mora ispuniti sledeće kriterijume: • stvaranje sigurnosne politike. koja je povezana sa ovim sistemima i standardima. u skladu sa standardom OHSAS 18001. • pomorskim kompanijama.• • • • • resursi. vrednovanje i usklađenosti (interne provere).

narušavanja okoline radnog mesta ili kombinacije istih. predstavnici sindikata i predstavnici zaposlenih. snimanje radnih mesta. imenovanjem predstavnika rukovodstva za bezbednost i zdravlje na radu. Za neposrednu primenu u ograncima i pogonima odgovorni su Saradnici za beѕbednost i zdravlje na radu. Svaka opasnost ili štetnost ima svoju šifru. Ovaj termin u svoje značenje uključuje i ''samo što se nije desio''. da li je to radno mesto sa posebnim uslovima rada ili sa benificiranim radnim stažom. definisanje i usvajanje akta o proceni rizika i praćenje.U svim sertifikovanim preduzećima dokument kojim se upravlja rizikom je postupak i njegova primena obavezna u svim poslovnim funkcijama. povrede. Tehnološki proces podrazumeva poslove za koje je zadužen radnik na određenom radnom mestu.. procena rizika. Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu u svakom preduzeću se mora imenovati osoba koja će sprovoditi određene aktivnosti i zahteve Zakona. da li postoje povrede ili oboljenja u vezi sa radom. narušavanja zdravlja. i formiranjem tima. Da di se dobro procenio rizik potrebno je da se analiziraju i kontinuirano prate i redovni i povremeni poslovi. . 02. tehnička lica koja dobro poznaju proces rada. opremu i materijal koji se koriste. . i ove šifre učestvuju u rangiranju rizika. štete imovine. osobe koje rade na tom radnom mestu. Rizik-kombinacija verovatnoće i posledice(a) specifičnog opasnog događaja koji se dešava. Tim sačinjavaju: predstavnik rukovodstva za bezbednost i zdravlje na radu.. Takođe se zbog procene rizika angažuje i Medicina rada. Na primer u EPS-u. štete ili drugih gubitaka. Snimanje organizacije rada O radnim mestima je potrebno prikupiti dovoljno informacija i to: lokaciju radnog mesta.. koje se mere zaštite koriste. Postupak procene rizika sastoji se iz sledećih aktivnosti: opis tehnološkog i radnog prostora. definisanje opasnosti i štetnosti. Poželjno je da se obavi i razgovor sa zaposlenima koji se nalaze na tim radnim mestima. koji je rukovodilac tima. Ocena rizika-sveobuhvatan proces procene veličine rizika i odlučivanja da li se rizik može prihvatiti ili ne. Incident-događaj koji je uzrok akcidenta ili koji ima mogućnost da dovede do akcidenta. Za proveru primene ove procedure odgovoran je Predstavnik rukovodstva za OH&S. Definisanje opasnosti i štetnosti Identifikacija opasnosti i štetnosti se obavlja po radnim mestima i one se posebno identifikuju za svako radno mesto i za svaku aktivnost. Definicije Akcident-neželjeni događaj koji dovodi do smrti. snimanje organizacije rada. Postupak procene rizika na bezbednost i zdravlje na rad započinje donošenjem odluke o početku procene rizika. Ponovnoj proceni rizika se pristupa ako dođe do teške pojedinačne ili kolektivne nesreće ili smrti i za nju snosi odgovornost i lice za bezbednost i zaštitu na radu jer se smatra da nije dobro procenilo rizik i da nije predvidelo opasnost (štetnost). Isto kao i kod primene HACCP principa aktivnosti na proceni rizika započinju opisom tehnološkog i radnog procesa. a u preduzećima koja su sertifikovana po OHSAS-u za doslednu primenu ove procedure je odgovoran Stručni saradnik za bezbednost i zdravlje na radu. Opasnost-izvor ili situacija koja može dovesti do štete u vidu povrede ili narušenog zdravlja. Šifre se kreću od broja 01. tehnološki proces za elektromontera 2 za održavanje niskog napona su operativni procesi za održavanje niskonaponske mreže. itd.

po sledećim koracima. daju se faze i rokovi za izvršenje procene rizika. Otpočinje donošenjem odluke i određuje se datum završetka procene. Procena rizika se zasniva na sistematskom evidentiranju i procenjivanju svih faktora u procesu rada. opis sredstava za rad. opasnosti koje se pojavljuju vezano za način rada. Procenu rizika vrši stručni tim društva. njihovo grupisanje i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. • snimanje organizacije rada. trovanje). U treću grupu spadaju štetnosti psihofizički napori koji su uzročno vezani za radno mesto i poslove koje zaposleni obavlja i mogu biti sledeći: napori ili telesna naprezanja i nefiziološki položaj tela.Postoje tri grupe opasnosti koje se dalje mogu raščlaniti. vlažnost). • snimanje i opis radnog mesta. Za svaku radnu aktivnost propisane su opasnosti i štetnosti sa kojima se radnici mogu suočiti. određuju se procenjivači i prilaže se njihov spisak. Identifikacija opasnosti i štetnosti se obavlja po radnim mestima i one se posebno identifikuju za svako radno mesto. vibracije). Takođe propisane su i moguće posledice koje se mogu desiti i to za svaku opasnost i štetnost posebno. biološke štetnosti (infekcije. 4. izlaganje mikroorganizmima i alergenima) i štetni uticaji mikroklime (visoka ili niska temperatura. radni procesi. Procena rizika Vrednovanje rizika se obavlja u odnosu na svaku identifikovanu opasnost i štetnost i to na osnovu Akta o proceni rizika. oboljenja i oštećenja zdravlja na radnim mestima i u radnoj sredini i utvrđuju se mere za otklanjanje i smanjivanje rizika u obimu kojim se sprečava povreda na radu. Štetnosti se mogu grupisati u četiri različite grupe i to: štetnosti koje se pojavljuju u procesu rada: hemijske štetnosti. prikuplja se dokumentacija potrebna za procenu rizika. određuju se metode za vršenje procene rizika. rad u smenama i skraćeno radno vreme. grupu spadaju ostale opasnosti i štetnosti koje se pojavljuju na radnim mestima i mogu biti: opasnosti i štetnosti koje prouzrokuju druga lica (nasilje prema licima koja rade na šalterima. sirovine i materijali koji se koriste kao i drugi faktori. Koordinacija između procenjivača rizika vrši se na povremenim sastancima. U poslednju. četvrtu. opekotine. Tako se sagledava organizacija rada.. gušenje. 3. radna mesta. rad sa životinjama rad u atmosferi sa visokim ili niskim pritiskom i druge opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti na radnom mestu.. sredstva za rad. organizaciju rada i karakteristike radnog mesta i opasnosti koje se pojavljuju korišćenjem električne energije.).: 1. Aktom o proceni rizika sagledava se organizacija i proces rada sa procenom rizika od povreda. . 2. Opasnosti su: opasnosti koje se pojavljuju korišćenjem opreme za rad. Posledice se mogu rangirati od običnih posekotina i razderotina pa čak i do teških oštećenja nervnog i vegetativnog sistema ili teških preloma ekstremiteta ili kičme sa trajnim ili fatalnim ishodom. Postupak procene rizika odvija se po po strogo utvrđenom redu. U drugu grupu spadaju štetnosti vezane za organizaciju rada koje se mogu klasifikovati na sledeći način: prekovremeni rad. fizičke štetnosti (buka. • zaključak i • izmene i dopune Akta o proceni rizika i provera efikasnosti primene Akta o proceni rizika. Procena rizika obuhvata: • opšte podatke o poslodavcu • opis tehnološkog i radnog procesa. prašina i dimovi (udisanje. oštećenje zdravlja i oboljenja zaposlenih.

informisanje i konsultovanje predstavnika zaposlenih o rezultatima procene rizika i preduzetim merama Metode za procenu rizika Za procenu rizika na radnim metima i radnoj okolini koristi se modifikovana AUVA metoda. po šiframa opasnosti i štetnosti. III rangiranje verovatnoća nastanka opasnosti. IV određivanje težine mogućih posledica za svaku verovatnoću nastanka opasnosti. odnosno štetnosti i težina mogućih posledica.monter za održavanje VN6 i SN7 El.monter za održavanje EEO5 Vodeći el. verovatnoće i težine mogućih posledica i na trostepenoj i petostepenoj skali u EPS-u. Njeni elementi su: verovatnoća nastanka opasnosti. odnosno sa rangom rizika A na trostepenoj skali. Verovatnoća nastanka opasnosti zavisi od izloženosti zaposlenih opasnostima i štetnostima i od stanja radne okoline. 7.monter 1 za održavanje VN i SN Šifra opasnosti 08. Prozvod ranga izloženosti i ranga stanja okoline određuje meru verovatnoće nastanka opasnosti. odnosno moguću opasnost i štetnost na radnom mestu i u radnoj okolini. procenjivači se međusobno informišu (informisanje je periodično-na sastancima). štetnosti i ranga težine mogućih posledica. Rang rizika se određuje za svaku identifikovanu. niti bilo koja aktivnost u preduzeću ne može se rangirati sa IV ili V na petostepenoj skali. kao i moguća posledica i da je to rangirano. a putem razmena informacija preko tehničkih sredstava komunikacije. Radna mesta sa rangovima rizika I i II na petostepenoj skali.16 08.16 PDC-područni distributivni centar EEO-elektroenergetski objekat 6 VN-visoki napon 7 SN-srednji napon . U tabeli dat je spisak radnih mesta sa povećanim rizikom.16 08.b. V određivanje mera rizika-proizvod ranga verovatnoća nastanka opasnosti. odnosno sa rangovima rizika B i C na trostepenoj skali.5. II kvantitativno rangiranje stanja radne okoline. IV i V na petostepenoj skali. 1 2 3 4 4 5 Naziv radnog mesta sa povećanim rizikom Dežurni el. kao i šifre opasnosti (štetnosti) na osnovu kojih je utvrđeno radno mesto sa povećanim rizikom: Broj zaposlenih na tom radnom mestu 14 9 2 9 R. VI rangiranje rizika. To znači da je za svaku radnu aktivnost određena moguća opasnost ili štetnost. 6. odnosno rad se mora prekinuti. pribavljaju se informacije za procenu rizika od zaposlenih-neposrednim razgovorima. intervijuima. Radna mesta sa povećanim rizikom su radna mesta sa rangovima rizika III. smatraju se radnim mestima sa prihvatljivim rizikom. Postupak procene rizika odvija se po sledećim koracima: I kvantitativno rangiranje izloženost zaposlenih opasnostima i štetnostima. kao i broj zaposlenih koje ta radna mesta obuhvataju u ''Elektrodistribuciji'' Valjevo. održava se koordinacija između procenjivača rizika-vrši je rukovodilac stručnog tima prema planu. Bitno je napomenuti da nijedan proces rada.monter PDC4 Dežurni el.16 08. Konkretno se razrađuje za svako radno mesto i 8. U prilogu je dato celokupno rangiranje rizika. rangovima stanja životne sredine. niti sa C na trostepenoj skali jer na tim poslovima nije dozvoljen rad. anketiranjem.

monter za zaštitu El.monter 2 za održavanje NN El. smanjenje i sprečavanje rizika Kada se utvrdi da rizik nije prihvatljiv moraju se odmah preduzeti mere koje se odnose na eliminisanje rizika ili ako to nije moguće na dovođenje rizika na prihvatljiv nivo.monter za održavanje EEO El.monter 1 za održavanje EEO El. kod kojih pored broja radnika stoji kosa crta.16 08.16 08. 8 NN-niski napon .monter 2 za održavanje VN i SN El.monter za održavanje NN8 El.16 08. opšte mere.16 08. Zatim je potrebno ponovo proceniti rizik. Mere za otklanjanje.monter za merenje i zaštitu 0 0 5 9 7 0 3 14 2 0 0 6 4 / 3 / / / 08. priključak i kontrolu MM Električar za pregledanje.16 08.16 08. kao i posebne zdravstvene uslove predviđene ovim aktom.monter za tehničke poslove u prodaji el.16 08. predviđena su. U organizacione mere spadaju: obezbeđenje uslova za bezbedan rad. Mere mogu biti: organizacione. ali ih nema konkretno u ''Elektrodistribuciji'' Valjevo.16 08.16 08. priključak i kontrolu MM9 El.16 08. radnici moraju da ispunjavaju uslove utvrđenje Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Takođe je poslodavac dužan da vodi službenu evidenciju.monter za pregledanje.monter 2 za održavanje EEO El. energije Električar za kontrolu u prodaji elektične energije El. opšte zdravstvene mere za smanjenje rizika na radnom mestu i posebne mere. U svim preduzećima propisane su mere za smanjenje rizika na radnim mestima.16 08. U opšte mere spadaju: • obavezno održavanje opreme i instalacija u ispravnom stanju i obavljanje pregleda i ispitivanja istih u rokovima propisanim od strane isporučioca opreme.monter 1 za održavanje NN El.monter za merenje El.16 08.16 U tabeli radna mesta sa povećanim rizikom. priključak i kontrolu MM El.16 08.monter 3 za održavanje EEO Vodeći el.monter za pregledanje.monter 3 za održavanje NN Vodeći el. sistematizacijom radnih mesta ''Elektrosrbije'' Kraljevo.16 08.16 08. Definisani su za svaku grupaciju radnih mesta kao i prioriteti u otklanjanju rizika.16 08.16 08.monter 3 za održavanje VN i SN Vodeći el.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 El.

koje se odnose na njihova radna mesta. do 2007.g 7 3 / / 2005. sve opasne materije moraju se zameniti drugim materijama koje nemaju ta svojstva i u objektima koji se koriste za radne i pomoćne prostorije treba da se odrede posebne prostorije za pušače.godine : Težina povreda Lake Teške Smrtne Kolektivne 2003. opasne materije. tranformatorska ulja. Njega usvaja najviše rukovodstvo preduzeća. Nakon svake teške pojedinačne ili kolektivne povrede ponovo se preispituju identifikovani rizici. Donošenje zaključka Kada se završi procena rizika nastaje Akt o proceni rizika. periodičnim pregledima opreme i pregledu opasnih materija. Svi zaposleni moraju da poznaju i poštaju uputstva za bezbedan rad. Zaposleni. Valjevo se klasifikuju prema težini povreda i u narednoj tabeli dat je prikaz povreda na radu u periodu od 2003. moraju da se upute na periodičan pregled koji pored opšteg obuhvata i specifičan pregled na 12 (24) meseci. Praćenje Povrede na radu. pri izmenama Pravilnika i pri uvođenju nove opreme i sredstava za rad. obavezno teorijsko i praktično osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad na radnom mestu i to pre svakog raspoređivanja zaposlenog na radno mesto. incidente i oboljenja u vezi sa radom prate lica za bezbednost i zdravlje na radu. U opšte zdravstvene mere za smanjenje rizika na radnom mestu spadaju: prethodni lekarski pregled. vanredni kontrolni lekarski pregled. Za radna mesta na kojima su prisutne hemijske štetnosti treba posebno organizovati lekarski pregled. obukama. vođenje evidencije o profesionalnim bolestima. Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenoom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. na radnim mestima sa povećanim rizikom. Povrede na radnom mestu u „Elektrodistribuciji”. preporuke i naredbe. merenje uslova na radnom mestu i u radnoj okolini u radnim i pomoćnim prostorijama.• • • • • • • obavezan pregled i ispitivanje opreme i sredstava za ličnu zaštitu. evidencija o svim materijama koje se koriste u procesu rada. a ako se desi smrtna povreda ponovo se procenjuju rizici. periodični lekarski pregled (opšti i specifični). izrada uputstava i radnih procedura za bezbedan rad za sve radne operacije i za sve tipove opreme za rad ili uređaja.g 5 2 / / 2004. čije su specifičnosti diktirane rizicima koje je identifikovao Akt o proceni rizika.g 10 1 / / 2009.g 8 3 / / 2007. Tako da se vodi evidencija o: incidentima/akcidentima/povredama i oboljenjima.g 5 2 / / 2006. u skladu sa važećim propisima o zabrani pušenja.g 5 1 / / . pogonske materije. bolestima vezanim za rad i povredama na radu i zdravstvena edukacija zaposlenih. a i zdravstvenim uslovima koje moraju da ispune zaposleni na tom radnom mestu. radne procedure.g 10 1 / / 2008. Postoje i posebne mere za smanjenje rizika i one se odnose na tačno poštovanje određenih procedura pri radu zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom. a naročito za hemijske materije.

Ukupne Ukupan br izgubljenih radnih dana zbog povreda na radu

7 164

10 254

7 286

11 249

11 140

11 446

6 127

Pored toga što se povrede na radu klasifikuju i evidentiraju po težini, evidentiraju se i klasifikuju i po mestu nastanka (na radnom mestu ili van njega), zatim po kvalifikaciji radnika, pa po povređenom delu tela, po mesecima, po danima, prema radnim satima, prema starosnom dobu. U 2009.g u ''Elektrodistribuciji'' Valjevo bilo je 7 incidenata, od toga: • U 1 incidentu nije bilo povreda zaposlenih. • U 5 incidenata je bilo 5 povreda zaposlenih. • U 1 incidentu je bila teška povreda zaposlenog. U 2009.g u ovom preduzeću je izvršeno osposobljavanje za bezbedan rad na sledeći način: • 11 radnika za poslove vezača tereta i signaliste, • 6 radnika za rad sa motornom testerom, • 1 radnika za poslove dežurnog elektromontera PDC-a, • 99 radnika za pružanje prve pomoći, • 43 radnika je vršena provera znanja za rukovodioca radova, • 88 radnika je upoznato sa opasnostima i štetnostima po aktu o proceni rizika, • 1 radnika za poslove uklopničara, • 2 radnika za poslove tehničkog merenja i • 186 radnika iz protiv požarne zaštite Dijagram toka

ПОЧЕТАК

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

Директор Друштва 5.1 Доношење одлуке Одлука

Одлука, техничка документација, документација ИМС Тим за процену ризика 5.2 Опис технолошког и радног процеса

Систематизација радних места Документа о организацији

Тим за процену ризика 5.3 Снимање организације рада

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, Сл. Гласник РС 72/2006

Тим за процену ризика

5.4. Корективне / превентивне мере Акт о процени ризика Директор Друштва 5.8 Праћење Корективне / Изјава директора да применити све потре мере за безбедан и зд рад .6 Мере за откла и спречавање ризика.7 Доношење закључка Запис о неусаглашености Решење инспектора Запис о инциденту Лице за безбедност и здравље на раду 5.5 Процена ризика Акт о процени ризика Акт о процени ризика Директор Друштва 5. Методологија Службе за квалитет и заштиту 5.

planiranje opštih i posebnih ciljeva. Definisan je i inspekcijski nadzor. kroz smanjenje ekoloških incidenata i akcidenata i kroz smanjenje povreda na radu i odsustva radnika zbog bolovanja i . isporuku električne energije i naplatu i utvrđivanja zahteva i zadovoljstva korisnika) • • • • • Ključne karakteristike integrisanog sistema su: preventivno delovanje na sve neusaglašenosti procesa isporuke električne energije kupcima potpuna. kao i polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zaštite na radu i poslova odgovornog lica. odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi. Određeno jei na koji način poslodavac treba da vodi evidenciju. korektivne i preventivne mere) • Procesi realizacije usluga (koji se sastoje od ugovaranja i preispitivanja zahteva korisnika. zdravstvene ustanove. Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenoom rizika od povreda i (ili) oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom. dok se primena OHЅAЅ-a posmatra kao preventiva i stalno unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu. radi sprečavanja povreda na radu. Određena je i visina kazni za svakog prekršioca ponaosob. U Zakonu je predviđeno i organizovanje poslova bezbednosti i zaštite na radu. internu proveru. Poslodavci su u obavezi da urade Akt o proceni rizika. Zakonom o bezbednošću i zdravlju na radu uređuje se sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu lica koja učestvuju u radnim procesima. [7. On reguliše prava. kako i kada da sarađuje sa nadležnom inspekcijom. obradu žalbi korisnika. Na kraju su definisane i novčane kazne za poslodavce. kao i upravljanje dokumentima QMS. član 4] Poslodavac je dužan da donese Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini. sa svim neophodnim elementima jer je akt o proceni rizika zakonska obaveza. obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih. kroz smanjenje neusaglašenosti usluge. održavanje elektroenergetske mreže. ulaznu kontrolu i magacinsko poslovanje. pravno lice ili odgovorno lic eu pravnom licu ili lice za bezbednost i zaštitu na radu i za zaposlene ako učine (naprave) prekršaj.Zakonska regulativa Pri uspostavanju OHSAS sistema obavezno se mora uzeti u obzir važeća zakonska regulativa. kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini. EMS i OH&S. svest i obuku zaposlenih. Važeća zakonska regulativa kod nas je ''Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu'' i ona predstavlja zakonsku kategoriju dok je OHSAS nadgradnja koja može da obezbedi gore navedene koristi. izbora pouzdanih isporučioca i nabavka. zaštita životne sredine i procene rizika zdravlja i bezbednosti na radu uključivanje aspekata životne sredine i procene rizika zdravlja i bezbednosti na radu smanjenje troškova poslovanja i povećanje dobiti. koja se može razlikovati od države do države. To su: • Procesi upravljanja kvalitetom i zaštitom (koji obuhvataju preispitivanje funkcija sistema od strane rukovodstva. Integrisani sistem (IMS) ima dve osnovne zajedničke komponente. kao i poslovi i obaveze lica z abezbednost i zdravlje na radu. osposobljenost. zakonski regulisana. zatim prava i obaveze prestavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu.

• stalno poboljšanje sistema preduzimanjem preventivnih i korektivnih mera za otklanjanje uzroka neusaglašenosti. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->