P. 1
Knjiga Medicina Rada

Knjiga Medicina Rada

|Views: 1,073|Likes:
Published by Sonja Lekovic
occupational medicine
occupational medicine

More info:

Published by: Sonja Lekovic on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

Sections

 • Profesionalni stresovi
 • BIOLOŠKO DEJSTVO VISOKE TEMPERATURE
 • BIOLOŠKO DEJSTVO NISKE TEMPERATURE
 • VLAŽNOST VAZDUHA
 • BIOLOŠKO DEJSTVO SNIŽENE VLAŽNOSTI
 • BIOLOŠKO DEJSTVO POVEĆANE VLAŽNOSTI
 • KRETANJE VAZDUHA
 • BIOLOŠKO DEJSTVO KRETANJA VAZDUHA
 • TOPLOTNO ZRAČENJE
 • OCENA MIKROKLIMATSKIH USLOVA
 • BAROMETARSKI PRITISAK
 • RAD POD POVIŠENIM BAROMETARSKIM PRITISKOM
 • BIOLOŠKO DEJSTVO SNIŽAVANJA BAROMETARSKOG PRITISKA
 • KESONSKA BOLEST
 • SINDROM HIPOKSIJE
 • VISINSKA BOLEST
 • OSVETLJENOST
 • 4. OSVETLJENOST
 • BIOLOŠKO DEJSTVO OSVETLJENOSTI
 • ZVUK - BUKA
 • VRSTE ZVUČNIH POJAVA
 • PRAG SLUHA I BOLA
 • TIPOVI BUKE
 • BIOLOŠKO DEJSTVO BUKE
 • EKSTRA - AUDITIVNI EFEKTI BUKE
 • ULTRAZVUK
 • BIOLOŠKO DEJSTVO ULTRAZVUKA
 • INFRAZVUK
 • VIBRACIJE
 • BIOLOŠKO DEJSTVO VIBRACIJA
 • VIBRACIONA BOLEST
 • NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE
 • ULTRAVIOLETNO ZRAČENJE
 • BIOLOŠKO DEJSTVO ULTRAVIOLETNOG ZRAČENjA
 • INFRACRVENO ZRAČENJE
 • BIOLOŠKO DEJSTVO INFRACRVENOG ZRAČENjA
 • RADIOFREKFENTNO (RF) ZRAČENJE
 • ELEKTRIČNA I MAGNETNA POLJA
 • BIOLOŠKO DEJSTVO E I M POLjA
 • LASERSKO ZRAČENJE
 • BIOLOŠKO DEJSTVO LASERSKOG ZRAČENJA
 • JONIZUJUĆE ZRAČENJE
 • BIOLOŠKO DEJSTVO JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
 • AKUTNI RADIACIONI SINDROM (BOLEST)
 • AKUTNI RADIODERMATITIS
 • HRONIČNI RADIODERMATITIS
 • RADIACIONA KATARAKTA
 • INTERNA RADIOAKTIVNA KONTAMINACIJA (ARIK)
 • VAŽNIJI RADIONUKLIDI
 • ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
 • VERIFIKACIJA PROFESIONALNOG OBOLJENJA IZAZVANOG JONIZUJUĆIM ZRAČENJEM
 • AGENSI HEMIJSKE PRIRODE
 • TOKSIKOKINETIKA
 • APSORPCIJA
 • DISTRIBUCIJA
 • BIOTRANSFORMACIJA
 • ELIMINACIJA
 • INTERAKCIJA
 • PROCENA RIZIKA
 • BIOLOŠKI MONITORING
 • TROVANJA METALIMA I NEMETALIMA
 • 1. TROVANJE OLOVOM
 • TROVANJE OLOVNIM ALKILIMA
 • 2. TROVANJE ŽIVOM
 • 3. TROVANJE KADMIJUMOM
 • 4. TROVANJE MANGANOM
 • 5. TROVANJE ARSENOM
 • 6. TROVANJE FOSFOROM
 • 7. TROVANJE BERILIJUMOM
 • 8. TROVANJE SELENOM
 • 9. TROVANJE HROMOM
 • 10. TROVANJE NIKLOM
 • LIVAČKA GROZNICA
 • TROVANJA GASOVIMA
 • TROVANJA NADRAŽLJIVCIMA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA
 • TROVANJE HLOROM
 • b) TROVANJA NADRAŽLJIVCIMA DONJIH DISAJNIH PUTEVA
 • 1. TROVANJE NITROZNIM GASOVIMA
 • 2. TROVANJE FOZGENOM
 • a) TROVANJA JEDNOSTAVNIM ZAGUŠLJIVCIMA
 • 1. TROVANJE UGLJEN- DIOKSIDOM
 • b) TROVANJA HEMIJSKIM ZAGUŠLJIVCIMA
 • 1. TROVANJE UGLJEN- MONOKSIDOM
 • 2.TROVANJE CIJANIDIMA
 • 3. TROVANJE SUMPOR- VODONIKOM
 • TROVANJA ORGANSKIM RASTVARAČIMA
 • 1. ALKANI (PARAFINI)
 • 2. ALKENI (OLEFINI)
 • 3. ALKINI (ACETILENI)
 • 5. BENZIN
 • 6. ASFALT
 • a) BENZEN
 • b) HOMOLOZI BENZENA
 • HALOGENI DERIVATI ALIFATIČNIH UGLJOVODONIKA
 • TROVANJA AMINO I NITRO JEDINJENJIMA UGLJOVODONIKA
 • d) ALDEHIDI
 • e) KETONI
 • TROVANJE PESTICIDIMA
 • TROVANJE PLASTIČNIM MASAMA
 • ZAŠTITA OD HEMIJSKIH AGENASA
 • OBOLJENJA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA
 • OBOLJENJA NOSA I PARANAZALNIH ŠUPLJINA
 • OBOLJENJA NOSA I PARANAZALNIH ŠUPLJINA
 • INFEKTIVNI RINITIS
 • IRITATIVNI RINITIS
 • ALERGIJSKI RINITIS
 • VAZOMOTORNI RINITIS
 • POLIPOZA NOSA
 • ULCERCIJA I PERFORACIJA NOSNOG SEPTUMA
 • RHINOLITHIASIS
 • AKUTNI SINUSITIS
 • HRONIČNI SINUZITIS
 • AEROSINUSITIS
 • OLFAKTIVNI POREMEĆAJI
 • POVREDE USLED DEJSTVA TOPLOTE
 • POVREDE JONIZUJUĆIM ZRAČENJEM
 • ALERGIJSKI FARINGITIS
 • IRITATIVNI FARINGITIS
 • MEHANIČKE POVREDE
 • HEMIJSKE POVREDE
 • FIZIČKE POVREDE
 • IRITATIVNI LARINGITIS
 • ALERGIJSKI LARINGITIS
 • INFEKTIVNI LARINGITIS
 • TUMORI LARINSA
 • ANGIONEUROTSKI EDEM GORNJIH DISAJNIH PUTEVA
 • PNEUMOKONIOZE
 • RADIOLOŠKA SLIKA PNEUMOKONIOZA
 • SILIKOANTRAKOZA
 • SILIKOANRAKOZA
 • SILIKOTUBERKULOZA
 • PNEUMOKONIOZA UZROKOVANA HROMOM
 • PNEUMOKONIOZA UZROKOVANA VEŠTAČKIM VLAKNIMA
 • KRITERIJUMI DA SE PNEUMOKONIOZA PRIZNA KAO PROFESIONALANO OBOLJENJE
 • BERILIOZA
 • HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA
 • ASTMA
 • PROFESIONALNA ASTMA
 • ALERGIJSKI BRONHIOLO- ALVEOLITIS (AB)
 • NAJČEŠĆI TIPOVI ALERGIJSKIH BRONHIOLO ALVEOLITISA
 • BISINOZA BLUĆA
 • PROFESIONALNE BOLESTI IZAZVANE BIOLOŠKIM AGENSIMA
 • 2. BRUCELOZA
 • 4. TULAREMIJA
 • 5. LEPTOSPIROZA
 • 6. LISTERIOZA
 • 9. Q-GROZNICA
 • KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE ZOONOZA KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA
 • TROPSKE BOLESTI IZAZVANE VIRUSIMA
 • KRPELjSKI ENCEFALITIS
 • DENGA
 • AMEBIJAZA
 • TRIPANOZOMIJAZA
 • LAJŠMANIJAZA
 • TROPSKE BOLESTI IZAZVANE HELMINTIMA
 • ŠISTOZOMIJAZA
 • FILARIJAZA
 • 2. VIRUSNE HEMORAGIČNE GROZNICE
 • VIRUSNE HEMORAGIČNE GROZNICE
 • HEMORAGIČNA GROZNICA SA BUBREŽNIM SINDROMOM (HGSBS)
 • 2. BOTULIZAM
 • KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE VIRUSNOG HEPATITISA KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA
 • 5. SINDROM STEČENE IMUNODEFICIJENCIJE (AIDS)
 • KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE AIDS-a KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA
 • 6. TETANUS
 • 7. BRONHOPULMONALNA OBOLJENJA IZAZVANA ATIPIČNIM MIKOBAKTERIJAMA
 • 8. TUBERKULOZA PLUĆA
 • KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE TUBERKULOZE KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA
 • ZAŠTITA OD BIOLOŠKIH AGENASA
 • PROFESIONALNA MALIGNA OBOLJENJA
 • PODELA KANCEROGENA
 • PROFESIONALNI KANCEROGENI
 • KANCEROGENI IZ ŽIVOTNE SREDINE
 • KANCEROGENEZA
 • NAJČEŠĆI HEMIJSKI PROFEIONALNI KANCEROGENI AZBEST
 • NAJČEŠĆI BIOLOŠKI PROFESIONALNI KANCEROGENI
 • NAJČEŠĆI PROFESIONALNI MALIGNI TUMORI
 • PREVENTIVNE MERE
 • KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE PROFESIONALNIH MALIGNIH BOLESTI
 • PROFESIONALNA OŠTEĆENJA KOŽE
 • ETIOLOGIJA
 • OŠTEĆENJA KOŽE IZAZVANA FIZIČKIM FAKTORIMA MEHANIČKIM FAKTORIMA
 • OŠTEĆENJA KOŽE IZAZVANA HEMIJSKIM FAKTORIMA
 • PROFESIONALNE STIGME
 • KONTAKTNI DERMATITIS
 • II - ALERGIJSKI KONTAKTNI DERMATITIS (AKD)
 • NAJČEŠĆI UZROCI PROFESIONALNOG AKD
 • DIJAGNOSTIKOVANJE KONTAKTNOG DERMATITA
 • KRITERIJUMI ZA PROGLAŠENJE PROFESIONALNOG OBOLJENJA
 • PREVENCIJA PROFESIONALNIH DERMATOZA
 • SMERNICE ZA EVALUIRANJE TRAJNOG OŠTEĆENJA KOŽE
 • PROFESIONALNI TRAUMATIZAM
 • DEFINICIJA POVREDA NA RADU
 • UZROCI POVREDA NA RADU
 • FAKTORI IZ RADNE I ŽIVOTNE SREDINE
 • KLASIFIKACIJA POVREDA NA RADU
 • PREVENCIJA PROFESIONALNOG TRAUMATIZMA
 • TRAUMATIZAM U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
 • UZROCI SAOBRAĆAJNIH NESREĆA (SN)
 • STAROST VOZAČA
 • VOZAČKO ISKUSTVO
 • POL VOZAČA
 • PSIHOLOŠKE OSOBINE I KARAKTERISTIKE VOZAČA
 • SPOSOBNOSTI VOZAČA
 • OSTALE KARAKTERISTIKE LIČNOSTI
 • UTICAJ ALKOHOLA
 • UTICAJ LEKOVA
 • UTICAJ PUŠENJA CIGARETA
 • UTICAJ BOLESTI
 • UTICAJ ISHRANE VOZAČA
 • PREVENCIJA TRAUMATIZMA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
 • UKLJUČIVANJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE U BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU
 • BOLESTI U VEZI SA RADOM
 • PODELA
 • FAKTORI RADA
 • OBOLJENJA RESPIRATORNOG SISTEMA
 • FAKTORI RIZIKA
 • BIHEVIORALNI POREMEĆAJI I MENTALNE BOLESTI
 • OBOLJENJA LOKOMOTORNOG SISTEMA
 • BOLNI SINDROM VRATA I GORNJIH EKSTREMITETA
 • OCENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI
 • KADA SE VRŠI ORS
 • OSNOVI PRINCIPI ORS
 • OCENA RADNE SPOSOBNOSTI KOD PROFESIONALNE ORIJENTACIJE I SELKCIJE
 • OCENA RADNE SPOSOBNOSTI KOD PRETHODNIH I PERIODIČNIH PREGLEDA
 • OCENA RADNE SPOSOBNOSTI U OKVIRU OBRADE ZA INVALIDSKU KOMISIJU
 • ORS OBOLELIH OD KVS BOLESTI
 • ORS OBOLELIH OD RES BOLESTI
 • ORS OBOLELIH OD BOLESTI JETRE
 • ORS OBOLELIH OD BOLESTI GIT-a
 • ORS OBOLELIH OD BOLESTI KRVI
 • ORS OBOLELIH OD ENDOKRINIH BOLESTI
 • ORS OBOLELIH OD NEUROLOŠKIH I PSIHIJATRISKIH OBOLJENJA
 • ORS OBOLELIH OD BOLESTI LOKOMOTORNOG SISTEMA
 • ORS OBOLELIH OD BOLESTI ORGANA VIDA
 • ORS OBOLELIH OD BOLESTI ČULA SLUHA I RAVNOTEŽE
 • ETIKA U MEDICINI RADA
 • PREGLED ETIČKIH PRINCIPA, POSTUPAKA I SMERNICA
 • PRIMENA U RADNIM ORGANIZACIJAMA
 • PRAKSA MEDICINE RADA I ZAŠTITE NA RADU
 • RAD ZA PRIVATNE RADNE ORGANIZACIJE
 • ZDRAVSTVENA KONTROLA RADNIKA I MEDICINSKA ISPITIVANJA ZA TREĆA LICA
 • ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE NA RADU (RADNOM MESTU)
 • PROPIS ETIČKOG PONAŠANJA AMERIČKOG UDRUŽENJA ZA MEDICINU RADA
 • ETIČKI PROPISI AMERIČKE ASOCIJACIJE SESTARA MEDICINE RADA
 • INTERNACIONALNE ETIČKE NORME ZA PROFESIONALCE MEDICINE RADA
 • PROMOCIJA ZDRAVLJA NA RADNOM MESTU
 • Zašto promocija zdravlja na radnom mestu?
 • Kako promovisati zdravlje na radnom mestu
 • KRITERIJUMI KVALITETA PROMOCIJE ZDRAVLJA NA RADNOM MESTU
 • DEFINICIJA MENADŽMENTA
 • MENADŽER
 • ULOGE I ZADACI MENADŽERA
 • POTREBNE OSOBINE MENADŽERA
 • POTREBNE SPOSOBNOST MENADŽERA
 • POTREBNA ZNANJA MENADŽERA

Medicinski fakultet Univerzitet u Nišu

MEDICINA RADA
Prvo elektronsko izdanje za studente integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija

Prof. dr Mirjana Aranđelović 2009.

Prof. dr Jovica Jovanović

MEDICINA RADA Prvo elektronsko izdanje za studente integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija, 2009. Autori Prof. dr Mirjana Aranđelović Prof. dr Jovica Jovanović Recenzenti Prof. dr Nurka Pranić Prof. dr Miroslav Spasić Prof. dr Konstadin Trićković Izdavač Medicinski fakultet, Niš Za izdavača Prof. dr Milan Višnjić, dekan Medicinskog fakulteta ISBN 86-80599-52-2 Odlukom Naučnonastavnog veća Medicinskog fakulteta u Nišu br. 14-74/2-4 od 12. 01. 2007. godine, prihvaćeno je da se rukopis Medicina rada štampa kao udžbenik.

………………………………..……Medicina rada…………………

SADRŽAJ .........................................................................1 1. FIZIOLOGIJA RADA ........................................................... 3
UVOD U FIZIOLOGIJU RADA............................................................................................................................. 1 RADNA OPTEREĆENJA....................................................................................................................................... 1 ZAHTEVI RADA.................................................................................................................................................... 3 NAPOR ....................................................................................................................................................................3 BIOENERGETIKA PRI RADU ............................................................................................................................. 4 TERMOREGULACIJA…………………………………………………………………………………………... 4 KVS U USLOVIMA FIZIČKOG NAPORA.......................................................................................................….5 STRES ......................................................................................................................................................................6 PROFESIONALNI STRES ......................................................................................................................................8 BIOLOŠKI RITMOVI……………………………………………………………………………………………..9 TEŽINA RADA ………………………………………………………………………………………………… 11 ZAMOR…………………………………………………………………………………………………………. 12 PREMOR ……………………………………………………………………………………………………….. 14

2. ZAŠTITA NA RADU........................................................... 15
SIGURNOST NA RADU I OČUVANJE ZDRAVLJA RADNIKA……………………......................................15 KONTINUIRANO POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA RADU I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA.................... 15 TEHNIČKE MERE ZAŠTITE……………………………….............................................................................. 16 ORGANIZACIONE MERE ZAŠTITE .................................................................................................................17 HIGIJENSKE MERE ZAŠTITE ...........................................................................................................................17 MEDICINSKE MERE ZAŠTITE ……………………………………………………………………………….18 SOCIJALNA ZAŠTITA RADNIKA................................................................................................................….19 ZAKONODAVNO – ADMINISTRATIVNE MERE........................................................................................... 20

3. HIGIJENA RADA …….........................................................22
UVOD U HIGIJENU RADA …………………………………………….……………………............................22 AGENSI FIZIČKE PRIRODE............................................................................................................................... 22 AGENSI BIOLOŠKE PRIRODE …………………………................................................................................. 23 AGENSI HEMIJSKE PRIRODE ..........................................................................................................................23 INTERAKCIJA FAKTORA RADNE SREDINE .................................................................................................23 AMBIJETALNI MONITORING …………………………………...………..………………………………….24 DOZVOLJENE DOZE I KONCENTRACIJE..................................................................................................….25 OCENJIVANJE RADNOG MESTA.................................................................................................................... 26 SANITARNOHIGIJENSKO UREĐENJE RADNE SREDINE............................................................................27 ISHRANA I RAD ………………………………….....………………………………………………………….29 VODA I ELEKTROLITI ………………………………..……………………………………………………… 31 KOLEKTIVNA ISHRANA ………………………………………………….…………………………………. 32

4.UVOD U PROFESIONALNU PATOLOGIJU.................................. 33
UVOD U PROFESIONALNU PATOLOGIJU.....……………………….……………………............................33 PROFESIONALNA BOLEST............................................................................................................................... 33 POVREDA NA RADU …………………………...........................................................................33 BOLESTI U VEZI SA RADOM............................................................................................................................34 ZAKONSKA PRAVA U SLUČAJU POVREDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI..........................34 PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROFESIONALNIH BOLESTI …..…………………………….........……..36 LISTA PROFESIONALNIH BOLESTI...........................................................................................................…..37

………………………………..……Medicina rada…………………

5. AGENSI FIZIČKE PRIRODE..................................................41
UVOD ..................................…………………………………………….……………………............................ 41 TEMPERATURA VAZDUHA............................................................................................................................. 41 BIOLOŠKO DEJSTVO VISOKE TEMPERATURE........................................................................................... 43 BIOLOŠKO DEJSTVO NISKE TEMPERATURE...............................................................................................45 VLAŽNOST VAZDUHA.......................................................................................................................................46 BIOLOŠKO DEJSTVO POVEĆANE VLAŽNOSTI.…………………………..……………………………….47 BIOLOŠKO DEJSTVO SNIŽENE VLAŽNOSTI............................................................................................….47 KRETANJE VAZDUHA....................................................................................................................................... 47 BIOLOŠKO DEJSTVO KRETANJA VAZDUHA................................................................................................48 TOPLOTNO ZRAČENJE ……………………….....………………………………………………………….....48 OCENA MIKROKLIMATSKIH USLOVA ….......……………………….………………………………….… 48 BAROMETARSKI PRITISAK …………………………………………….……………...……...……………. 49 RAD POD POVIŠENIM BAROMETARSKIM PRITISKOM …………………….............................................50 BIOLOŠKO DEJSTVO POVIŠENOG BAROMETARSKOG PRITISKA.......................................................... 50 BIOLOŠKO DEJSTVO SNIŽAVANJA BAROMETARSKOG PRITISKA....................................................... 51 KESONSKA BOLEST...........................................................................................................................................51 BOLEST AVIJATIČARA......................................................................................................................................52 SINDROM HIPOKSIJE.…………………………...………..…………………………………............................53 VISINSKA BOLEST.........................................................................................................................................….53 OSVETLJENOST.................................................................................................................................................. 55 BIOLOŠKO DEJSTVO OSVETLJENOSTI..........................................................................................................56 ZVUK - BUKA ……………………….....…................……………………………………………………….....57 VRSTE ZVUČNIH POJAVA ………………………… …….…………………………………… 57 PRAG SLUHA I BOLA …………………………………………….……………………...……………....…… 57 TIPOVI BUKE...................…………………………………………….……………………............................... 58 BIOLOŠKO DEJSTVO BUKE............................................................................................................................. 58 PROFESIONALNA GLUVOĆA I NAGLUVOST.............................................................................................. 59 EKSTRA - AUDITIVNI EFEKTI BUKE………..................................................................................................60 ULTRAZVUK........................................................................................................................................................63 BIOLOŠKO DEJSTVO ULTRAZVUKA…………………………...………..………………………………….64 INFRAZVUK.....................................................................................................................................................….65 VIBRACIJE........................................................................................................................................................... 65 BIOLOŠKO DEJSTVO VIBRACIJA................................................................................................................... 66 VIBRACIONA BOLEST. ……………………….....…………………………………………………………....67 NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE …………………………....................…….…………………………………….71 ULTRAVIOLETNO ZRAČENJE………………………………………….…………………...………...…….. 71 BIOLOŠKO DEJSTVO ULTRAVIOLETNOG ZRAČENJA.............................................................................. 72 INFRACRVENO ZRAČENJE.............................................................................................................................. 73 BIOLOŠKO DEJSTVO INFRACRVENOG ZRAČENJA ...................................................................................74 RADIOFREKFENTNO (RF) ZRAČENJE............................................................................................................75 BIOLOŠKO DEJSTVO RF ZRAČENJA...............................................................................................................75 ELEKTRIČNA I MAGNETNA POLJA ………………………………………………….................................. 77 BIOLOŠKO DEJSTVO E I M POLjA................................................................................................................. 77 LASERSKO ZRAČENJE ..................................................................................................................................... 78 BIOLOŠKO DEJSTVO LASERSKOG ZRAČENJA............................................................................................79 JONIZUJUĆE ZRAČENJE....................................................................................................................................81 BIOLOŠKO DEJSTVO JONIZUJUĆEG ZRAČENJA..………………………...…………...………………….82 AKUTNI RADIACIONI SINDROM (BOLEST).............................................................................................….83 HRONIČNI RADIACIONI SINDROM (BOLEST)............................................................................................. 84 AKUTNI RADIODERMATITIS...........................................................................................................................85 HRONIČNI RADIODERMATITIS ……………………….....………….……………………………………....86 RADIACIONA KATARAKTA ……………………………….……………...................…………...………… 86 OŠTEĆENJA IZAZVANA JONIZUJUĆIM ZRAČENJEM ……………………………………….…….……..87 INTERNA RADIOAKTIVNA KONTAMINACIJA (ARIK) ……………………...............................................88 VAŽNIJI RADIONUKLIDI.................................................................................................................................. 89 ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA....................................................................................................... 91 VERIFIKACIJA PROFESIONALNOG OBOLJENJA IZAZVANOG JONIZUJUĆIM ZRAČENJEM.............93

………………………………..……Medicina rada…………………

6. AGENSI HEMIJSKE PRIRODE .................................................. 94

TOKSIKOKINETIKA.…………………………...………..…………………………………..............................94 APSORPCIJA....................................................................................................................................................….94 DISTRIBUCIJA..................................................................................................................................................... 95 BIOTRANSFORMACIJA......................................................................................................................................96 ELIMINACIJA..........………………….....…................…………………………………………………...…......96 INTERAKCIJA …………………………............................................…….…………………………………… 97 PROCENA RIZIKA...... …………………………………………….……………………..……………...……. .97 BIOLOŠKI MONITORING ..............………………………………….…………………….............................. 97 TROVANJA METALIMA I NEMETALIMA.....................................................................................................100 TROVANJE OLOVOM....................................................................................................................................... 100 TROVANJE OLOVNIM ALKILIMA ………....................................................................................................103 TROVANJE ŽIVOM............................................................................................................................................103 TROVANJE KADMIJUMOM………….…………………………...………..………………………………...106 TROVANJE MANGANOM ............................................................................................................................…108 TROVANJE ARSENOM .....................................................................................................................................110 TROVANJE. FOSFOROM ..................................................................................................................................112 TROVANJE BERILIJUMOM …………………......…………………………………………………………...113 TROVANJE SELENOM ……………………………..…....................…….…………………………………...115 TROVANJE HROMOM…………………………………….……………………...………………………….. 116 TROVANJE NIKLOM ........................................................................................................................................ 118 LIVAČKA GROZNICA........................................................................................................................................119 TROVANJA GASOVIMA .................................................................................................................................. 120 TROVANJE HLOROM ....................................................................................................................................... 120 TROVANJA NADRAŽLJIVCIMA DONJIH DISAJNIH PUTEVA..............................................................................122 TROVANJE NITROZNIM GASOVIMA …………………………………………………................................122 TROVANJE FOZGENOM ................................................................................................................................. .123 TROVANJA JEDNOSTAVNIM ZAGUŠLJIVCIMA..........................................................................................124 TROVANJE UGLJEN DIOKSIDOM ................................................................................................................. 124 TROVANJA HEMIJSKIM ZAGUŠLJIVCIMA.................................................................................................. 125 TROVANJE UGLJEN MONOKSIDOM ........................................................................................................... 125 TROVANJE CIJANIDIMA ..........................................………………………...……………………………… 126 TROVANJE SUMPOR VODONIKOM............................................................................................................... 128 TROVANJE ORGANSKIM RASTVARAČIMA ............................................................................................... 129 TROVANJA ALIFATIČNIM UGLJOVODONICIMA........................................................................................130 ALKANI (PARAFINI). ............………….…………………………...………..………………………………...130 ALKENI (OLEFINI)..........................................................................................................................................…131 ALKINI (ACETILENI) .........................................................................................................................................131 NAFTA ..................................................................................................................................................................131 BENZIN ………………………………………….....…………………………………………………........…...132 ULJA …………………………………………………..…....................…….……...…………………………...133 ASFALT ........................ …………………………………….…………………….…………………………... 133 TROVANJA AROMATIČNIM (CIKLIČNIM) UGLJOVODONICIMA ......................................................... 134 BENZEN...........................................................................................................................................................…134 HOMOLOZI BENZENA .....................................................................................................................................135 TROVANJE. FENOLOM ....................................................................................................................................136 TROVANJA HALOGENIM DERIVATIMA UGLJOVODONIKA…..…………………………………….....137 HALOGENI DERIVATI ALIFATIČNIH UGLJOVODONIKA ........…….……………………………….....137 TROVANJE VINILHLORIDOM ………………………….……………………...………..........………….. 139 TROVANJE AROMATIČNIM HALOGENIM UGLJOVODONICIMA...........................................................139 TROVANJA AMINO I NITRO JEDINJENJIMA UGLJOVODONIKA ……..…………………………..…...140 TROVANJA ALKOHOLIMA, ETRIMA, ESTRIMA, ALDEHIDIMA I KETONIMA ................................…143 TROVANJE ETIL ALKOHOLOM .....................................................................................................................143 TROVANJE. METIL ALKOHOLOM................................................................................................................ 144 ETRI ..........................................………………......…………………………………………………………... .144 ESTRI..............................……………………………..…....................…….…………………………………...145 ALDEHIDI .......................………………………………….……………………...…………………………... 145 KETONI ……………......................................................................................................................................... 146
TROVANJA NADRAŽLJIVCIMA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA....................................................................................120

...158 ALERGIJSKI RINITIS ……......................................................................................................................………………........................................................................157 INFEKTIVNI RINITIS ………………………….........................................................................................................…………………….. 159 RHINOLITHIASIS..………………………………………………………....…………………………................................................……Medicina rada………………… TROVANJE UGLJEN DISULFIDOM .................................……….............................174 PNEUMOKONIOZA RUDARA UGLJENOKOPA.......................……………………………..........................………………………………...................……………………………… 188 BISINOZA BLUĆA..... ..159 ULCERCIJA I PERFORACIJA NOSNOG SEPTUMA.....................................146 TROVANJE PESTICIDIMA ………………………………………………..............................................…………………..................................................................................………....….......................................................……………………………….................................................................................................................................. 163 ANGIONEUROTSKI EDEM GORNJIH DISAJNIH PUTEVA.........................161 OBOLJENJA LARINKSA..............................……....181 ASTMA ........ 177 STANOZA ............................................................................................................................................................................................. 177 PNEUMOKONIOZA UZROKOVANA HROMOM....................................................……………………….................169 SILIKOTUBERKULOZA .............................163 PNEUMOKONIOZE............................................................................................................................... 157 IRITATIVNI RINITIS............................................................................................................. 161 HEMIJSKE POVREDE ...................................................................................... PROFESIONALNA OBOLJENJA RESPIRATORNOG SISTEMA..........................................................................…165 SILIKOZA............ 160 OLFAKTIVNI POREMEĆAJI...………....170 REUMATOIDNA PNEUMOKONIOZA ......................................................158 VAZOMOTORNI RINITIS ............................................................………….................................................…………………………...........………………...................................................……….…………………………………………………………...........................…………………………………..........157 OBOLJENJA NOSA I PARANAZALNIH ŠUPLJINA...........................................................................…................................................................……...................................175 SIDEROZA..............................................................................................................................................................................................................164 RADIOLOŠKA SLIKA PNEUMOKONIOZA........................... 181 PROFESIONALNA ASTMA............................................................................…159 POLIPOZA NOSA .....................................................................................................................................................161 MEHANIČKE POVREDE..............................................................147 TROVANJE PLASTIČNIM MASAMA ......................................................................176 BARITOZA....... 177 PNEUMOKONIOZA UZROKOVANA TVRDIM METALIMA... 160 HRONIČNI SINUSITIS................................... 162 ALERGIJSKI LARINGITIS................................................................................157 OBOLJENJA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA …......………….............................……………………………………....................………………….......................................................................... 162 TUMORI LARINSA ....................….............................................…………………………………...........................................……................................................................………...............................................................175 ALUMINOZA........….....................................................…....................................................................................... 161 FIZIČKE POVREDE......................................... 159 AKUTNI SINUSITIS.........…….............................................. 151 ZAŠTITA OD HEMIJSKIH AGENASA…………………………………………………………....................................................... 160 AEROSINUSITIS .............................................................................................................................................................................................................161 IRITATIVNI FARINGITIS....... ………………………….....................................................………….........................................................................................…..........................................................................166 SILIKOANTRAKOZA .......................................................................………………….......…………….................................................153 7....................... 171 TALKOZA.................................................................................……………………………………………....................171 AZBESTOZA ......................…..........................................................................................……………………..................................................................................................................….....179 KRITERIJUMI ZA PROGLAŠENJE HOB ZA PROFESONALNO OBOLJENJE...….......................................................................................................................................160 POVREDE USLED DEJSTVA TOPLOTE .......................161 POVREDE JONIZUJUĆIM ZRAČENJEM.................….................. .......... 186 NAJČEŠĆI TIPOVI ALERGIJSKIH BRONHIOLO ALVEOLITISA..…................ 178 HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA.......... 173 KAOLINOZA........................................………………………………..................... 177 KRITERIJUMI DA SE PNEUMOKONIOZA PRIZNA KAO PROFESIONALANO OBOLJENJE...............................................................................…………………………… 162 INFEKTIVNI LARINGITIS................... 177 PNEUMOKONIOZA UZROKOVANA VEŠTAČKIM VLAKNIMA..................................................... 162 FUKCIJSKE POVREDE................................................................................. 161 ALERGIJSKI FARINGITIS ……………....................................................................................................... 184 ALERGIJSKI BRONHIOLO-ALVEOLITIS....................................................................................178 BERILIOZA ....................................................…….....……....................................... 189 ....................................................................................................……................….................... ............

........................………………………………..............197 IMPORTOVANE TROPSKE BOLESTI …………………….................... 210 TUBERKULOZA PLUĆA.............................................214 ...............................…203 INFEKTIVNE BOLESTI...............................198 ŽUTA GROZNICA............199 GUBA ……………………….....................198 DENGA.........................................................………….......…………………….................….............................. AGENSI BIOLOŠKE PRIRODE .....................................………………………………………….....……………………………………203 HEMORAGIČNA GROZNICA SA BUBREŽNIM SINDROMOM ........................... 191 PROFESIONALNE BOLESTI IZAZVANE BIOLOŠKIM AGENSIMA..........213 KANCEROGENI IZ ŽIVOTNE SREDINE..............208 SINDROM STEČENE IMUNODEFICIJENCIJE (AIDS).…194 LISTERIOZA..............................……………………...........213 KANCEROGENEZA..........………………...... PROFESIONALNA MALIGNA OBOLJENJA ............................................204 AKUTNI VIRUSNI HEPATITIS......................................................................................................................................……………...........................................................................................................……Medicina rada………………… 8............................214 NAJČEŠĆI HEMIJSKI PROFEIONALNI KANCEROGENI.........…….....................................................……………197 KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE ZOONOZA KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA ……........................................... 191 ZOONOZE..............................................……............................................................212 ZAŠTITA OD BIOLOŠKIH AGENASA...............................207 BESNILO...................................................................................209 KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE AIDS-a KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA............................................203 KRIMSKO-KONGOANSKA HEMORAGIČKA GROZNICA ...................................................................................................................……................................................…194 LEPTOSPIROZA......................................................................................... 209 TETANUS …………………………………………………...........................................................................…………………………......................................................................................... 211 KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE TUBERKULOZE KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA.............……200 MALARIJA ………………………………….............................................................................................................................................................................………………………...........................................................................198 TROPSKE BOLESTI IZAZVANE VIRUSIMA........ 214 NAJČEŠĆI FIZIČKI PROFEIONALNI KANCEROGENI …………………........................................................................................................ .192 ERIZIPELOID..............................................201 LAJŠMANIJAZA ................................................................204 BOTULIZAM…………………………………………………......................................................................................191 BRUCELOZA........................................………………………......................................................…....................... 209 BRONHOPULMONALNA OBOLJENJA IZAZVANA ATIPIČNIM MIKOBAKTERIJAMA..................................................................200 AMEBIJAZA........................................………………………………….....202 FILARIJAZA.................................200 TROPSKE BOLESTI IZAZVANE PROTOZOAMA ………………………………………………........................................... 205 KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE VIRUSNOG HEPATITISA KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA............199 PAPATAČI GROZNICA................................................................193 TULAREMIJA................................................................................................…………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................ 203 VIRUSNE HEMORAGIČNE GROZNICE ………………….....................................................................................…………………….....…......…............................................199 KOLERA......…………...................................................................................................................................................………................................................................................................................................. 213 PODELA KANCEROGENA...............................................................................................................................................................................................................191 ANTRAKS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................199 KUGA...…………......... 201 TROPSKE BOLESTI IZAZVANE HELMINTIMA..........................................................................................................203 ABROVIRUSNE INFEKCIJE.....................................................................…………….................................................................................................. 198 KRPELjSKI ENCEFALITIS................................ 202 ANKILOSTOMIJAZA I STRONGILOIDOZA ……………………........................ ..............................………………………………………....................................................................................201 TRIPANOZOMIJAZA..........................................................................................................................................................................…...............................................................……………………………......................................................……………………………… ....................................…………………...212 9.......................................................................................................................................…………......................................................................................................................203 KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE IMPORTOVANIH TROPSKIH BOLESTI KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA...........199 TROPSKE BOLESTI IZAZVANE BAKTERIJAMA..........................................195 MALLEUS.196 Q-GROZNICA ……………………………….........................………........................................................ 202 ŠISTOZOMIJAZA ………... 213 PROFESIONALNI KANCEROGENI................................................................……….....196 PSITAKOZA ……………….....................................................

...........................................................…………............................................................................. 215 PREVENTIVNE MERE................................................................ 245 OBOLJENJA KARDIOVASKULARNOG SISTEMA.........................234 PSIHOLOŠKE OSOBINE I KARAKTERISTIKE VOZAČA.....................................................................................................................................................................................…………………………………….............................................................................…............. 230 KLASIFIKACIJA POVREDA NA RADU ….......................................... 232 UZROCI SAOBRAĆAJNIH NESREĆA (SN)……………………....……Medicina rada………………… NAJČEŠĆI BIOLOŠKI PROFEIONALNI KANCEROGENI......................... ……………............................................................................... 224 KRITERIJUMI ZA PROGLAŠENJE PROFESIONALNOG OBOLJENJA....................................................................................….................................................... 234 OSTALE KARAKTERISTIKE LIČNOSTI..........……………… ……………............................................................... 226 10...........................................................……........................................... ..................................….............232 TRAUMATIZAM U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU............ 222 NAJČEŠĆI UZROCI PROFESIONALNOG AKD ………………………….............................................242 PREVENCIJA TRAUMATIZMA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU......................................................243 UKLJUČIVANJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE U BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU............................................................. .................. 227 FAKTORI IZ RADNE I ŽIVOTNE SREDINE..............................................………………….225 PREVENCIJA PROFESIONALNIH DERMATOZA....234 SPOSOBNOSTI VOZAČA……………......................................................................................................................................218 OŠTEĆENJA KOŽE IZAZVANA BIOLOŠKIM FAKTORIMA................................ ..............................239 UTICAJ ISHRANE VOZAČA............244 11...............…………233 VOZAČKO ISKUSTVO ………............................………………………………… 238 UTICAJ BOLESTI.........…………………………….............236 UTICAJ ALKOHOLA...........................................................…………………...........217 KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE PROFESIONALNIH MALIGNIH BOLESTI.......................................... BOLESTI U VEZI SA RADOM .......227 LJUDSKI FAKTOR (TEORIJE O NASTANKU POVREDA NA RADU I SN)......................................................................................................226 SMERNICE ZA EVALUIRANJE TRAJNOG OŠTEĆENJA KOŽE…..................223 KONTAKTNA URTIKARIJA …………………………………………………......................................................................................................................................................................... 218 ETIOLOGIJA.........................246 OBOLJENJA LOKOMOTORNOG SISTEMA..................................230 PREVENCIJA PROFESIONALNOG TRAUMATIZMA...247 .................................. 234 POL VOZAČA............215 NAJČEŠĆI PROFESIONALNI MALIGNI TUMORI....................231 PROPISI U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU.........................................................................................................................................................................................................................………………………………........................................................................................... …………….................221 ALERGIJSKI KONTAKTNI DERMATITIS (AKD)......... ..................................................................................... 227 DEFINICIJA POVREDA NA RADU......……...................................................................................................................................................................................................................…..............……….. 237 UTICAJ PUŠENJA CIGARETA …………………................................................................................................221 IRITANTNI KONTAKTNI DERMATITIS................................................................247 BOLNI SINDROM VRATA I GORNJIH EKSTREMITETA...................................233 STAROST VOZAČA ……………………………………………….....................................................................................…............................................…………………………......................220 KONTAKTNI DERMATITIS.................... 217 8................................................................................................................................……….................................................. ..................................................... 246 BIHEVIORALNI POREMEĆAJI I MENTALNE BOLESTI ……..……………………………………….............................………..........................................................................................236 UTICAJ LEKOVA..............................................................................................…..............................................................................…………………….................................................………...........................................................…….......................................……......... 245 FAKTORI RADA.......................................................................... PROFESIONALNI TRAUMATIZAM.................................................................................................................................................. 245 PODELA....................................................................................…………224 DIJAGNOSTIKOVANJE KONTAKTNOG DERMATITA ………............................................................ 227 UZROCI POVREDA NA RADU........................................... 220 PROFESIONALNE STIGME …….........................................245 FAKTORI RIZIKA.......................... 218 OŠTEĆENJA KOŽE IZAZVANA HEMIJSKIM FAKTORIMA....... 218 OŠTEĆENJA KOŽE IZAZVANA FIZIČKIM FAKTORIMA............................................. PROFESIONALNA OŠTEĆENJA KOŽE ....……..........245 OBOLJENJA RESPIRATORNOG SISTEMA.............................

............................................……........................................................................................271 POTREBNE SPOSOBNOST MENADŽERA ..............................................................249 OCENA RADNE SPOSOBNOSTI KOD PRETHODNIH I PERIODIČNIH PREGLEDA................................................................................258 ORS OBOLELIH OD BOLESTI ČULA SLUHA I RAVNOTEŽE.………………………………...........................................................................................257 ORS OBOLELIH OD BOLESTI ORGANA VIDA......………............................................................................................................................264 INTERNACIONALNE ETIČKE NORME ZA PROFESIONALCE MEDICINE RADA..............250 OCENA RADNE SPOSOBNOSTI U OKVIRU OBRADE ZA INVALIDSKU KOMISIJU ……......................................... OCENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI........ 260 PREGLED ETIČKIH PRINCIPA....................................................................................................................................................................................................................................................................................267 15....255 ORS OBOLELIH OD ENDOKRINIH BOLESTI.................................. ..............................252 ORS OBOLELIH OD BOLESTI JETRE …………………………………............................................................................................................................267 KRITERIJUMI KVALITETA PROMOCIJE ZDRAVLJA NA RADNOM MESTU.......................................................................................................................................………253 ORS OBOLELIH OD BOLESTI GIT-a ………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…...........264 14......................... 248 OCENA RADNE SPOSOBNOSTI KOD PROFESIONALNE ORIJENTACIJE I SELKCIJE.........................266 KAKO PROMOVISATI ZDRAVLJE NA RADNOM MESTU...........260 PRAKSA MEDICINE RADA I ZAŠTITE NA RADU. 266 ZAŠTO PROMOVISATI ZDRAVLJE NA RADNOM MESTU................271 POTREBNE OSOBINE MENADŽERA.......................................................................... 258 13............................. 270 DEFINICIJA MENADŽMENTA......................................................................270 MENADŽER...248 OSNOVI PRINCIPI ORS............................................... PROMOCIJA ZDRAVLJA NA RADNOM MESTU.................................................... ETIKA U MEDICINI RADA...................................................................261 RAD ZA PRIVATNE RADNE ORGANIZACIJE...........................……...........270 ULOGE I ZADACI MENADŽERA...................................................................251 ORS OBOLELIH OD RES BOLESTI……………………….…….......................................................................260 PRIMENA U RADNIM ORGANIZACIJAMA..............................................................................................................263 PROPIS ETIČKOG PONAŠANJA AMERIČKOG UDRUŽENJA ZA MEDICINU RADA..........262 ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE NA RADU (RADNOM MESTU).......................................................................... .......... MENADŽMENT U MEDICINI RADA........................................... 274 ................…….............................................................…….........................256 ORS OBOLELIH OD NEUROLOŠKIH I PSIHIJATRISKIH OBOLJENJA ………..................................... 254 ORS OBOLELIH OD BOLESTI KRVI..............273 15....................................................................................................272 POTREBNA ZNANJA MENADŽERA....……Medicina rada………………… 12.......................................250 ORS OBOLELIH OD KVS BOLESTI...................................................................261 ZDRAVSTVENA KONTROLA RADNIKA I MEDICINSKA ISPITIVANJA ZA TREĆA LICA................... 249 OCENA PRIVREMENE RADNE NESPOSOBNOSTI................................................................................263 ETIČKI PROPISI AMERIČKE ASOCIJACIJE SESTARA MEDICINE RADA............. POSTUPAKA I SMERNICA..................................................................................…................................... 257 ORS OBOLELIH OD BOLESTI LOKOMOTORNOG SISTEMA.......... LITERATURA...... 248 KADA SE VRŠI ORS............................................

Fiziologija rada je u početku istraživala samo uticaj fizičkog rada na organizam. Početni strmi uspon krive potrošnje kiseonika i srčane RADNA OPTEREĆENJA Obavljanje svakog rada je svojevrsno opterećenje za organizam. Ona istražuje posledice koje u čovekovom organizmu nastaju pod uticajem rada u različitim uslovima. Ovakvo upoznavanje rada daje podatke o vrsti posla i upućuje na moguća opterećenja. u svakom konkretnom slučaju odrediti o kojoj vrsti rada je reč. • Kompjuterizaciju I teledirigovano upravljanje tehnološkim sistemima. tj. Primenjena fiziologija bavi se proučavanjem opterećenja i zahteva. • Proučavanjem fizioloških sposobnosti čoveka i veličine fiziološkog napora koji on može da uloži da bi odgovorio na zahteve rada. • Definisanjem zahteva rada. Pri tom on koristi svoje sposobnosti. U toj smislu fiziologija rada se bavi: • Definisanjem radnog opterećenja. radna sredina i dr. • Dizajn i konstrukciju pribora za rad. I . Fiziološki opterećenja treba da budu tolika da organizam može na njih da odgovori fiziološkim funkcijama. Fiziologija rada proučava i kvalitet rada i fiziološke mogućnosti čoveka da savlada njegove najrazličitije oblike i njihove uzajamne odnose. FIZIČKI FAKTORI RADNOG OPTEREĆENJA Fizički rad (rad skeletnih mišića) je glavni uzrok fizičkog opterećenja radom.Dinamički rad Dinamički rad je rad u toku kojeg dolazi do promene položaja kostiju za koju je mišić pripojen i koji se sa mehaničkog aspekta karakteriše promenom položaja tela u prostoru. potrošnja kiseonika se naglo povećava. znanja i veštine. a od rada zavisi vrsta. Pod fizičkim radom se podrazumeva rad koji čovek obavlja pri savlađivanju tereta i otpora. Dinamički rad je izotonička kontrakcija. dolazi do patološkog reagovanja organizma odnosno premora. rizičnih ili čak štetnih činioca. Po vrsti opterećenja mogu da budu fizička. da se pri radu održi homeostaza. pri kojoj se dužina mišića menja a tonus ne. Njen cilj je da utvrdi kako da se radi i bude zdrav. Pri uvidu u rad mora da se definiše sadržaj i način rada. Kod dinamičkog rada ređa je pojava zamora jer stalna kontrakcija i dekontrakcija mišića deluje kao pumpa koja ubrzava cirkulaciju krvi (omogućava dotok hranljivih materija i eliminaciju raspadnioh produkata). odnosno kako da rad ne bude razlog za bolest. Kada su zahtevi rada takvi da čovek uloženim naporom može da ih savlada. sredstva i matrerijal sa kojim se radi. . • Radno vreme i režim rada i odmora. Fiziologija rada se dakle bavi proučavanjem i rada i čoveka koji radi. a štetnosti proučava higijena rada. psihička i senzorna. • Odgovornost i strepnju za uspeh u proizvodnji i karijeri. ritam i režim rada i odmora. zahteve i štetnosti. Opterećenje koje ne može da se savlada dovodi do poremećaja homeostaze i predstavlja preopterećenje te dovodi do zamora. • Otuđenost od sopstvenog rada. • Odnose u radnoj grupi ili po hijerarhiji. • Čovek koji obavlja rad – koji mora da uloži određeni napor kako bi savladao opterećenja iz rada i štetnosti iz radne sredine. • Radna sredina – koja može da bude stecište raznih otežavajućih. mora se precizno. U slučaju daljeg povećanja intenziteta preopterećenja. radnog mesta i radnog prostora. PRIMENJENA FIZIOLOGIJA PROCESA RADA Da bi se sa sigurnošću moglo govoriti o uticaju rada na čoveka. Potencijalni uticaji na organizam radnika moraju da budu tačno definisani i po vrsti i po intenzitetu i po trajanju. Razlikujemo dinamički i statički fizički rad. zbog energetskih potreba. Na početku dinamičkog rada. da bi kasnije počela da proučava i : • Materije koje postoje u radnoj sredini ili sa kojima se manipuliše. kao i srčani rad i posle nekoliko minuta dostiže nivo na kome se stabilno održava dok traje rad (steady state). režimom i organizacijom predstavlja opterećenje čoveku. intenzitet i trajanje tog opterećenja. funkcionalna sposobnost njegovog organizma i njegovo zdravstveno stanje nisu ugroženi i postoji ergonomska ravnoteža. Rad se obavlja u interakciji tri uzajamno povezana činioca: • Sam rad – koji svojim sadržajem.UVOD U FIZIOLOGIJU RADA Fiziologija rada proučava uticaj rada na fiziološke procese u čoveku.

. glukoza) i smanjuje odvod raspadnih produkata metabolizma (mlečna kiselina) pa se brže javlja zamor. Loša usklađenost individualnih osobina i sposobnosti sa zahtevima posla može dovesti do: • stresa. U toku statičkog rada zbog izometrijske kontrakcije otežana je cirkulacija krvi što znači otežano je snabdevanje aktivnih mišića kiseonikom kao i eliminacija mlečne kiseline i ugljendioksida iz aktivnih mišića pa se statički rad obavlja u anaerobnim uslovima što dovodi do stvaranja velikog kiseoničkog deficita pa je po prestanku rada za vraćanje kiseoničkog duga potreban veći utrošak kiseonika. dizanje alata. znanje i veštine radnika tj. U toku statičkog rada troši se energija za zatezanje određenih mišićnih grupa.Ukupno štetno dejstvo je veće od zbira pojednačnih štetnih dejstava. složenim. smanjuje dotok hranljivih materija (kiseonik. PSIHOLOŠKI FAKTORI RADNOG OPTEREĆENJA Pri proceni psihološkog radnog opterećenja uzimaju se u obzir tri grupe faktora: I . Psihološki fatori koji deluju na ovakvim poslovima dovode do psihofiziološkog naprezanja čija veličina zavisi pre svega od karakteristika posla (uslova i zahteva). kod monotonih poslova buka umerenog intenziteta aktivira organizam i pozitivno deluje na učinak. • • • • 2 .Međusobno poništavanje više faktora tako da je krajnji efekat manje nepovoljan nego kad bi delovao samo jedan faktor. što za rezultat može da ima veoma štetne posledice. Akumulacija . anksioznost) i • psihosomatskih oboljenja (hipertenzija. koje su neophodne da bi organizam održao određeni položaj u prostoru (dugo stajanje. kriva potrošnje kiseonika i srčane frekvence postepeno se spušta na vrednost u mirovanju. Za vreme statičkog rada. rizičnim. pridržavanje tereta . vlaga. • otpornost na stres i frustracije. Npr. Po prestanku rada. Statički rad predstavlja izometrijsku kontrakciju u toku koje dolazi do povećanja tonusa mišića. II . potrošnja kiseonika je znatno manja od zahteva za kiseonikom. Individualne karakteristike pojedinca tj. • psihičkih poremećaja (depresija. • psihičkog umora. Kompenzacija .. • neurotične crte ličnosti. Uspostavljanje stabilnog stanja označava. mada u određenim okolnostima njihov uticaj subjektivno može biti doživljen i drugačije. osobine radnika koje su definisane ličnosti naslednokonstitucionim osobinama. stresnim i odgovornim poslovima koji zahtevaju odgovarajuće sposobnosti. Reč je o opasnim. bolest). zbog toga što u toku statičkog rada dolazi do povećanja tonusa mišića koji vrše kompresiju na krvne sudove. U tom trenutku nastaje kiseonički dug. potrošnja kiseonika i dalje raste. pa se zove i statički napor jer je spoljni mehanički učinak jednak nuli. otežana cirkulacija. endokrini poremećaji i dr. Povećana potrošnja kiseonika po prestanku statičkog rada zove se Linhardov fenomen. astma. Od posebnog značaja je: • emocionalna stabilnost.Nepovoljni uslovi radne sredine U ove faktore spadaju: buka. Po prestanku rada. nedisciplina i dr. Za to vreme se vraća kiseonički dug. Multipliciranje . da je sinergija plućne ventilacije i cirkulcije dovela do izjednačavanja zahteva radnih mišića za kiseonikom i do snabdevanja njime.).Ukupno štetno dejstvo jednako je zbiru pojedinačnih štetnih dejstava. visok stepen angažovanja psihofizičkih kapaciteta radnika. zatim se vrlo sporo vrća na vrednost u mirovanju. Pomenuti faktori deluju negativno na efikasnost i osećaj udobnosti na poslu.). • samopouzdanost dr.Fiziologija rada frekvencije uslovljen je nedovoljnim snabdevanjem radnih mišića kiseonikom (krvlju). Karakteriše ga: manja energijska potrošnja u odnosu na dinamički rad ali brže dovodi do zamora i premora.Statički rad Statički rad je rad mišića u kome nema premeštanja u prostoru. Srčana frekvenca nije linearna sa potrošnjom kiseonika kao u slučaju dinamičkog rada. pri čemu se stvara veliki kiseonički dug.). uz rizike koji potiču iz radne sredine mogu da pogoduju nastanku prenaprezanja i njegovih negativnih posledica po zdravlje radnika. intelektualnog i emocionalnog opterećenja. Ukoliko ovi faktori deluju duže dolazi do psihofiziološke prenapregnutosti (stanje između normalnog fiziološkog i patološkog. • depresivno reagovanje. zbog izometrijske kontrakcije mišića. vibracije. ali i od karakteristika ličnosti.Zahtevi posla i njegove organizacionotehničke karakteristike Ovde se može govoriti o direktnom delovanju psiholoških faktora vezanih za karakteristike posla koji dovode do psihosenzornog i psihomotornog opterećenja. • neprilagođenog ponašanja (alkoholizam. temperatura. • anksioznost. Ukoliko više faktora deluje istovremeno krajnji uticaj može biti različit. II . sa tendencijom da pređe u patološku formu tj. • osvetljenost i dr.

rad u noćnoj smeni zahteva da radnik ne bude stariji od 55 godina.Fiziologija rada Sa druge strane dobra psihosocijalna adaptacija ima pozitivne efekte na zadovoljstvo radnika radom i životim i na ukupno stanje njegovog zdravlja. Različite zahteve ženama i muškarcima postavlja noćni rad. III . Stimulusi koji potiču od rada su opterećenja koja pogađaju senzorne organe. Svi ovi stimulusi su različiti oblici energije (svetlosna. Npr. Pored opšteg zdravstvenog stanja rad zahteva i neke posebno očuvane funkcije organa i sitema ili pak neke posebno očuvane ili izražene morfološke karakteristike čoveka. Npr. sukobi u kolektivu. neke menjaju. neke nestaju ili se smanjuju. stambeni problemi. kinetička električna i dr. • individualno psihološki – zasniva se na utvrđivanju profila ličnosti. rad sa fizičkim opterećenjem i rad u pojedinim tehnologijama. Pri utvrđivanju napora mora da se odredi: • granica fiziološkog napora u miru. a zasnivaju se na specifičnim razlikama u fiziologiji ženskog i muškog organizma. prerađuju i na kraju aktiviraju odgovarajuće efektorne organe. sredovečnim ili starijim radnicima. Nisu tako česti. • • • • • • • • • Procena psihološkog opterećenja Univerzalne norme ne postoje pa se procena psihološkog opterećenja zasniva se na praktičnom iskustvu i istraživanjima psihologa i lekara medicine rada. smrt u porodici. Ona je uslovljena opterećenjim i štetnostima. toplotna. • diskriminativan – razlika između dva susedna stimulusa mora da bude dovoljno velika da bi se oni prepoznali kao različiti stimulusi. Što je opterećenje veće i napor je veći. porodične obaveze. • epidemiološki – zasniva se na praćenju zdravstvenih posledica do kojih dovodi psihofiziološko radno opterećenje na određenim poslovima. a ne zanimanje. telefon. energije) koji deluju na čoveka preko receptora (čula) i koji se u organizmu prepoznaju i PRIMENJENA FIZIOLOGIJA ČOVEKA Primenjena fiziologija čoveka bavi se fiziološkim funkcijama čoveka koji radi. Analizom rada može se odrediti koje će funkcije organizma biti izložene uticajima tog rada. stanja zdravlja i ponašanja radnika.Socijalne promene i problemi u svakodnevnom životu porodični problemi. • nivo fiziološkog reagovanja pri uticaju rada (bazalni nivo. SENZORNI FAKTORI RADNOG OPTEREĆENJA U procesu rada čovek je izložen različitim stimulusima (dražima) koji mogu biti: • direktni stimulsi (od mašina. Zato uvek 3 . hemijska. Razlikujemo: Zahteve za pojedinim funkcijama organizma. • granica između fiziološkog i patološkog reagovanja. fiziološki nivo i rezervni nivo). tj. radio i televizija). razvod braka. rad sa mikroskopom zahteva određene vidne funkcije. zvučna. teškoće u međuljudskoj komunikaciji i loša privredna i ekonomska situacija u zemlji. treba analizirati pojedinačno radno mesto. ZAHTEVI RADA Zahtevi rada definišu šta opterećenja i štetnosti zahtevaju od organizma radnika. tako da jedan te isti rad neće postavljati iste zahteve sasvim mladim. alata i ljudi) ili • indirektni stimulusi (video i audio zapisi. Zahteve za određenim starosnim granicama izvršioca. zahtevima rada. Nivo fiziološkog odgovora zavisi od iskustva osobe (učestalost pojave sa istim senzornim opterećenjem snižava mesto obrade inpulsa u nervnom sistemu od gnostičkog ka refleksnom). mada svi ljudi ne ulažu isti napor da bi savladali isto opterećenje. problemi na poslu. Zahteve za određenim polom izvršioca. Na praktičnom nivou moguća su tri pristupa: • profesiografski – zasniva se na opisu i normiranju karakteristika posla. taj stimulus mora da bude: • prepoznatljiv – na osnovu poređenja sa onim što je čoveku poznato iz iskustva. Zavisno od starosti neke funkcije se uspostavljaju. NAPOR Da bi čovek savladao opterećenje koje nameće određeni rad on mora da uloži određeni napor. Da bi čovek mogao da reaguje na neki stimulus. Senzorna opterećenja uslovljavaju odgovore koji su poređani na raznim nivoima nervnog sistema. • dovoljno jak – da bi mogao da bude registrovan od strane odgovarajućeg čula.

aktivnost skeletnih mišića (fizički rad). • transportni rad . snabdevanje O2 najčešće postaje zadovoljavajuće i organizam aktivira mnogo efikasniji i dugotrajniji TERMOREGULACIJA Termoregulacija je fiziološki proces kojim se održava telesna temperatura homeotermnih organizama u uskim granicama. u termoregulaciji značajnu ulogu imaju i štitasta i nadbubrežna žlezda. Energetski fosfati (ATP i CP) . odnosno aktivnost kortikalnih centara CNS-a (psihički rad). • ugljeni hidrati. pri čemu se stvara i toplotna energija. traje duže i ne služi samo za vršenje mehaničkog rada.pretvaranje hemiske energije u mehaničku npr. • masti i • donekle belančevine.Odavanje toplote kondukcijom (provođenjem) K . • mehanički rad . • stanje relevantnih funkcija izoloženih organa.8 do 38ºC Termoregulacija je zasnovana na procesu proizvodnje i odavanja toplote.Toplota akumuirana u organizmu MEHANIZAM TERMOREGULACIJE Mehanizam termoregulacija zasniva se na Neurorefleksnim reakcijama Reflesksni luk počinje delovanje draži (toplote) na termoreceptore za hladnoću i toplotu koji se nalaze prvenstveno u koži. Temperatura kože može da varira od 29.Toplota koja se oslobađa pri radu S . Da bi potrošnja kiseonika mogla da se upoređuje među različitim osobama uveden je pojam metaboličke jedinice (MET).podrazumeva fotosintezu.1 do 37. merilo za oslobođenu energiju je potrošnja kiseonika.5 do 33. služokoži oka.mobilišu se trenutno. čime se smanjenje ili povećava produkcija toplote u organizmu. Draž se aferentnim mijelinskim vlaknima prenosi u kičmenu moždinu kao niži termoregulacioni centar i u više strukture CNS-a (hipotalamus. dostižu svoj maksimum posle nekoliko sekundi i veoma brzo se iscrpljuju. HEMIJSKA TERMOREGULACIJA Promena intenziteta metabolizma Hemijska termoregulacija podrazumeva regulisanje telesne temperature promenom intenziteta metabolizma.Odavanje toplote evaporacijom (isparavanjem) R . to je jedinica utroška energije u mirovanju i odgovara potrošnji kiseonika od 245 ml/min za osobu telesne mase od 70 kg.Oksidativnu fosforilaciju. što je preduslov za odvijanje bioloških procesa. Radni kapacitet Radni metabolizam je energetska potrošnja organizma koji radi i zavisi od opterećenja kome je radnik izložen. već i za energetsku obnovu ATP-a i CP-a. Fiziološka telesna temperatura kod čoveka kreće se od 36. Glikoza .prolazak supstance kroz ćelijsku membranu u smeru manje koncentracije. Energetski izvori Intenzitet napora sa kojim se obavlja neki rad utiče na vrstu energetskih izvora koji se koriste. oksidativni proces stvaranja energije .posle 2-4 min.razgradnja glikoze u anaerobnim uslovima (glikolitička fosforilacija ili anaerobna glikoliza) predstavlja energetski izvor koji se sporije mobiliše.2ºC merena ispod pazuha. Pošto oslobađanje energije uglavnom zavisi od aerobnih procesa. dok unutrašnji organi imaju stalnu temperaturu od 37. predstavlja pretvaranje hemijske energije u mehanički rad. Energetski izvori u organizmu su: • energetski fosfati (ATP i CP). Ovaj izvor energije čini fosfagensku (alaktatnu) komponentu anaerobnog radnog kapaciteta.Fiziologija rada Nalaz bi trebao da sadrži: • stanje organa i sistema koji je izoložen zahtevima rada. Žlezde sa unutrašnjim lučenjem Pored neurorefleksnih reakcija. preoptička area i retikularna formacija). • vrednost relevantnih parametara tih funkcija. Za početak rada i za kratkotrajan rad velikog intenziteta energija se uglavnom dobija anaerobnim procesima pri kojima se kao izvor energije koriste uglavnom energetski fosfati i glikoza. Receptori za hladnoću su brojniji i smešteni su bliže površini kože. Međutim. Ovaj izvor energije čini glikolitičku (laktatnu) komponentu anaerobnog radnog kapaciteta. digestivnom traktu i CNS-u. Oksidativna fosforilacija .Nivo toplotne produkcije E . disajnih puteva.Odavanje toplote konvekcijom (strujanje) W. 4 . Zdrav muškarac ima radni kapacitet od 12-15 MET-a. Toplotna ravnoteža može se izraziti formulom: M=E±R±C±K±W±S gde je: M .9ºC.Odavanje toplote radijacijom (zračenjem) C . BIOENERGETIKA PRI RADU Vrste rada U živim organizmima odvijaju se tri vrste rada: • hemiski rad . kada potrebe aktivnih skeletnih mišića prevaziđu mogućnost dopremanja kiseonika ponovo se aktivira anaerobni laktatni (glikolitički) mehanizam za oslobađanje dodatne energije. Produkcija toplote je hemijski proces oksidacije organskih materija u aerobnim uslovima pri čemu se oslobađa toplota.

Odavanje toplote konvekcijom povećava se sa povećanjem brzine kretanja vazduha (npr. a • Pri temperaturi od 25-30ºC metabolizam se usporava i produkcija toplote se neznatno smanjuje. Najveći koeficijenat provođenja toplotne energije imaju čvrsta tela (npr. može veoma uspešno podneti ekstremno visoke i niske temperature. pored aerobnih procesa. Na početku rada. Međutim pri potapanju tela u tečnost npr. jer ga stimuliše i samo saznanje o predstojećem radu. zdravstvenim stanjem i sl. Odavanje i primanje toplote zračenjem može se smanjiti adekvatnom odećom ili postavljanjem prepreka (vodeni zastori i sl. minutni volumen 5 . • Pri temperaturi 15-25ºC proizvodnja toplote je stabilna. ali u situacijama kada su povećani zahtevi za kiseonikom. pri čemu se povećanjem plućne ventilacije proporcionalno povećava i količina izlučene vodene pare. a ako je temperatura okolne sredine veća od temperature površine tela organizam će putem zračenja primati toplotu.Fiziologija rada • Pri spoljnoj temperaturi 0-15ºC metabolizam se ubrzava i dolazi do porasta proizvodnje toplote. Dužim boravkom u nepovoljnim temperaturnim uslovima organizam postaje tolerantniji prema tim uslovima (aklimatizacija). Ovo strujanje vazduha pospešuje odavanje toplote sa površine kože.). manji tečnost. KONDUKCIJA (PROVOĐENJE) Kondukcija je direktno prenošenje toplotne energije sa tela veće na telo manje zagrejanosti pri čemu su tela u kontaktu. povećanjem intenziteta fizičke aktivnosti) FIZIČKA TERMOREGULACIJA U odavanju toplote učestvuju fizički fenomeni razmene toplote energije i to putem: RADIJACIJE (ZRAČENJEM) Sva tela koja imaju temperaturu iznad apsolutne nule odaju toplotu zračenjem. Krvni pritisak se menja zbog dilatacije mišićnih arteriola. Nakon toga. koje nastaju zbog pada pritiska i sniženja pH krvi. Kardiovaskularni sistem u uslovima fizičkog napora Metabolički produkti. u prvoj fazi opterećenja stvori se nešto mlečne kiseline dok traje "uigravanje" lanca transportnog mehanizma kiseonika. a na njegovo mesto dolazi hladniji vazduh. Individualne razlike uslovljene su i starošću. Ukoliko se čovek nalazi u sredini koja je hladnija od površine njegovog tela doći će do odavanja toplote iz organizma putem zračenja. a time i produkcije toplote.ili eliminiše. znoja sa površnine kože utroši se 2. Period aklimatizacije traje u proseku 10 do 20 dana i u ovom periodu radna sposobnost je smanjena. Čovek pomoću adekvatne odeće i zagrevanjem ili hlađenjem sredine u kojoj se nalazi. Ne podnose svi ljudi isto ekstremno niske ili visoke temperature. KONVEKCIJA (STRUJANJE) Vazduh neposredno iznad površine kože je nešto topliji od viših slojeva vazduha zbog čega se on penje naviše. polom.pri čemu dolazi do transudacije tečnosti kroz zidove krvnih sudova u lumen znojnih žlezda). Odavanje toplote isparavanjem odvija se i preko organa za disanje. Konvekcija prestaje ako se temperature vazduha i kože izjednače. a najmanji vazduh. neposredni kontakt sa hladnim stenama brzo dovodi do hlađanja organizma).5 KJ toplote. ali ova količina se ili iskoristi. vetar). dok kod ekstremno niskih temperatura dolazi do paradoksalnog smanjenja metabolizma i produkcije toplote. Kardiovaskularni centar je pod uticajem i viših kortikalnih centara i svesti. Kada nivo mlečne kiseline u krvi pređe 2 mmol/l. Lučenje tečnosti iz organizma odvija se pasivno (putem difuzije) i aktivno (preko znojnih žlezda . ZNOJENJE) Isparavanje predstavlja jedini način odavanja toplote kada je spoljna temperatura jednaka ili veća od telesne temperature. u hladnu vodu zbog velike kontaktne površine sa tečnošću dolazi do velikog odavanja toplote. u snabdevanje energijom uključio i anaerobni metabolizam (laktatni deo kiseoničkog duga). na početku fizičkog rada prvi šalju impulse centru u produženoj moždini i regulišu rad kardiovaksularnog sistema. koji se nakupljaju u aktivnim mišićima i koji signaliziraju metaboličke promene. Pri isparavanju 1 gr. zbog nagomilavanja mlečne kiseline u krvi. Posle otprilike 30s uključuju se informacije iz hemoreceptora i baroreceptora karotidnog sinusa. povećanjem barometarskog pritiska i smanjenjem temperature okolnog vazduha. to je znak da se. EVAPORACIJA (ISPARAVANJE. Regulisanje telesne temperature hemijskim mehanizmom može biti: • nevoljno (spontani tonično-klonični grčevi telesne muskulature) i • voljno (npr. Odavanje toplote znojenjem je efikasno jedino ako znoj isparava sa površine kože. češće su greške u radu i povređivanje. i proprioceptori informišu o promenama u mišićnom tonusu. Crna rasa daleko bolje podnosi tropske klimatske uslove nego druge rase. Sa daljim povećanjem spoljne temperature dolazi do paradoksalnog povećanja metabolizma. Minutni volumen srca i utilizacija kiseonika U mirovanju srce na minut izbacuje zapreminu krvi približno jednaku celokupnoj količini krvi u organizmu (5 litara).

Ukoliko stresni odgovor ostane u granicama zaštitne uloge (upozorenja). dok se istovremeno utilizacija kiseonika u tkivima uveća tri puta. odnosno mehaničkim i fizičkim dejstvom npr. potiču najviše od veće maksimalne frekvencije srca kod mlađih osoba.: polazak u školu. Profesionalni stresovi Vezuju se za posao koji čovek obavlja. Ona se poveća do oko 150 udara u minutu inhibicijom parasimpatikusa. ali se smanjuje sa starenjem. usmeren na to da se mobilišu svi resursi organizma u cilju zaštite od nepovoljnih i štetnih uticaja. fight or flight response).Ukoliko je stresna reakcija praćena štetnim posledicama po organizama. Na taj način ukupna potrošnja kiseonika (VO2) može da se poveća 15 . Kod osoba starih 20 godina maksimalna frekvencija srca je oko 200. javlja reakcija prilagođavanja praćena različitim fizičkim i psihološkim poremećajima koji mogu dovesti do nastanka bolesti. raznim lišavanjima. socijalne krize. progoni. pljačke. Smatra se da je porast minutnog volumena srca u toku rada uglavnom posledica većeg venskog priliva. izometrijsko mišićno opterećenje (statički rad). konfliktima i dr. VRSTE STRESA PREMA VRSTI STRESOGENIH FAKTORA Fizički stres Izazvan energetskim promenama u okolini organizma. havarije.18 puta u odnosu na potrošnju u mirovanju. Najveća moguća frekvencija srca za vreme obavljanja teškog mišićnog rada zavisi od godina starosti i stanja treniranosti. Razvojni stresovi Vezuju se za životne krize i određene periode u čovekovom životu npr. Povećanje srčane frekvencije u toku rada daje informacije o integralnoj opterećenosti radnika. 6 . ratovi. Opšte je mišljenje da stres nije bolesno stanje već funkcionalno stanje narušene ravnoteže organizma i kratkotrajne psihofiziološke pometnje. koja iznosi 250 ml O2 / min. interpersonalni sukobi. permisivna granica miokarda može biti bitno snižena pri srčanoj insuficijenciji. U toku dinamičkog mišićnog rada u kome su angažovane velike grupe mišića. Ona odražava energetsku potrošnju (dinamički rad). tako da se Životni stresovi Vezani su za događanja u svakodnevnom životu ili porodici. samo unutar određenlh granica može da pojača snagu kontrakcije (sistolni volumen) i učestalost kontrakcija (frekvenciju srca).. srčana frekvencija u submaksimalnom području raste linearno. Psihološki stres Izazvan iznenadnim i neočekivanim životnim događajima. smrt u porodici. Biološki stres Izazvan biološkim i fiziološkim činiocima kao što su: povrede. Akcidentalni stresovi Vezuju se za vanredne situacije ili iznenadne događaje: elementarne nepogode. Socijalni stres Izazvan činiocima socijalne prirode kao što su nagle: društvene promene. PREMA ŽIVOTNIM SITUACIJAMA U KOJIMA NASTAJE STRES Stres se može definisati kao opšta nespecifična reakcija organizma izazvana nepovoljnim i štetnim uticajima iz spoljne i unutrašnje sredine. buka i dr. potresi. Netreniranim osobama minutni volumen poveća se uglavnom na račun srčane frekvencije. termoregulaciju. Ta tzv. Veći maksimalni minutni volumen srca i veća maksimalna potrošnja kiseonika kod mlađih u poređenju sa starijim osobama. posla i sl. adolescencija. Psiho-socijalni stres Termin koji se sve više koristi kako bi obuhvatio i psihološku i socijalnu komponentu stresa imajići u vidu da se one najčešće javljaju zajedno.Fiziologija rada srca može se povećati za oko 5-6 puta. a da miokard. pubertet. stupanje u brak. Uloga samog miokarda u povećanju minutnog volumena za vreme rada od sekundarnog je značaja. kada je fizička radna sposobnost ograničena nesposobnošću miokarda da prihvati povećani venski priliv koji potiče uglavnom iz radno aktivne skeletne muskulature.. revolucije. Ubrzanje iznad 150 udara u minutu posledica je stimulacije simpatikusa (tzv. Stresna reakcija ima zaštitni karakter. pobuđen Starlingovim refleksom. toksični i infektivni agensi. gladovanje. zaposlenje. udari. nagla promena temperature. poremećaji biološkog ritma itd. Pri izometrijskom statičkom radu srčana frekvencija odmah u početku raste nelinearno. gubitak tečnosti. Prema medicinskom shvatanju stres je bilo koje štetno dejstvo spoljašnjeg ili unutrašnjeg porekla koje narušava prirodnu ravnotežu organizma. tako da kod osoba starih između 50 i 60 godina iznosi 140. odlazak u penziju i sl. a približavanjem maksimalnom aerobnom kapacitetu postaje nelinearna. Distres . gubitak imovine. saobraćajni udesi. koje je moguće razumeti kao reaktivno stanje na granici između zdravlja i bolesti. psihičku napetost (stresne situacije) i cirkadijalne varijacije. opasnim situacijama. PREMA UTICAJU NA ORGANIZAM Eustres . pretežno zbog linearnog porasta srčane frekvencije do oko 80% od individualnog maksimalnog aerobnog kapaciteta. Mlinutni volumen srca raste linearno sa povećanjem intenziteta rada.

Fiziologija rada PREMA FIZIČKOM I SOCIJALNOM KONTEKSTU U KOME NASTAJE Ekološki stres . piloerektorne mišiće i neke krvne sudove). HIPOTALAMUS→SIMPATIKUS→SRŽ NADBUBREGA Acetil-holin (Holinergična vlakna) . pod čijim dejstvom adenohipofiza luči adrenokortiko-tropin (ACTH). snaga mišića i mentalna aktivnost. Preko ovih vla-kana srž nadbubrežne žlezde stimuliše se na lučenje hormona adrenalina (80%) i noradrena-lina (20%) koji se putem krvi prenose u sva tkiva. Simpatička stimulacija viscelarnih organa se dakle odvija na dva načina direktno preko simpatičkih nerava i indirektno preko hormona srži nadbubrega koji preko krvi dospevaju do viscelarnih organa. Podstiče mobilizaciju masnih kiselina i nji-hov korišćenje za dobijanje energije Ima antiinflamatorno dejstvo i suprimira imunološki sistem Na ovaj način kortizol koji se luči u fazi stre-sa pomaže da metabolički sistem kao izvor ener-gije umesto glikoze koristi masne kiseline. Noradrenalin koji se iz Sy nervnih završeta-ka luči direktno u tkivo ostaje aktivan samo neko-liko sekundi. glikoliza u jetri i mišićima. Lučenje CRF i ACTH nalazi se u direktnoj negativnoj povratnoj sprezi sa nivoom kortizola u plazmi. Na krajevim Sy i PSy nervnih vlakna luči se jedan od dva transmitera 7 Faza alarma (Šoka) Kada individua postaje svesna prisustva stresogenog faktora i obraća pažnju na njega u cilju definisanja i procene stresora.dolazi do porast glikoze u krvi. U fazi stresa luči se kortkotropin oslobađajući faktor (CRF). Kao što je već rečeno ANS kontroliše hipotalamus ali i kora velikog mozga. Tada se na emocionalnom planu uočava zbunjenost.dolazi do porasta rezervi glikogena u jetri Umereno smanjuje korišćenje glikoze u svim ćelijama u organizmu .povećanje konc. • povećava se dotok krvi u aktivne mišiće. Stres u roku od ne-koliko minuta dovodi do povećanja lučenja korti-zola i do 20 puta. a smanjuje u organe koji ne učestvuju u motornoj aktivnosti. ISPOLJAVANJE STRESNE REAKCIJE Autonomni nervni sistem (ANS) kontroliše pre svega viscelarne funkcije organizma. ali veći-nu organa dominantno kontroliše jedan od njih. Senzorni signali ulaze u autonomne ganglije koje se nalaze u kičmenoj moždini.Koji se doživljavaju pri prilagođavanju na drugu kulturu FIZIOLOGIJA STRESA Za fiziologiju stresa važno je poznavati dve neuro-endokrine osovine i to: HIPOTALAMUS→ADENOHIPOFIZA→KORA NADBUBREGA Hipotalamus kontroliše većinu vegetativnih i endokrinih funkcija u organizmu i mnoge oblike emocionalnog ponašanja. kao i na krajevima PSy i pojedinih Sy nerava (za znojne žlezde. srčane palpitacije ili čak srčani udar). Acetilholin stimuliše efektorne organe vezu-jući se za muskarinske i nikotinske receptore na njima Noradrenalin (adrenergična vlakna) . Smanjuje zalihe proteina u skoro svim ćelijama osim u jetri . Deo Sy pregangliskih vlakana završava se direktno u srži nadbubrežne žlezde. Sistemi Sy i PSy deluju recipročno.Se luči na krajevima većine Sy nervnih vlakan Noradrenalin stimuliše efektorne organe vezujući se alfa i beta receptore na njima. Kod stresa dolazi do masivne aktivnosti simpatikusa kao rezultat čega dolazi do reakcije celog organizma koja povećava njegovu sposob-nost da obavlja naporan fizički rad i to na više načina: • povećava se krvni pritisak. Svrsishodnost ove reakcije još uvek nije do kraja poznata. ali su stresni stimulusi nadmoćniji i uvek mogu da nadvladaju povratno dejstvo kortizola. Izgleda da viša područija mozga mogu promeniti delovanje ANS toliko snažno da mogu izazvati i neka oboljenja (peptički ulkus. masti i ugljenihhidrata Stimuliše glikoneogenezu u jetri . dok noradrenalin i adrenalin koje srž nadbubrega luči u krv ostaju aktivni sve dok ne difunduju u tkiva. proteina u krvi i jetri.Se luči na krajevima svih pregangliskih Sy i PSy vlakana. moždanom stablu i hipotalamusu. koji izaziva lučenje adrenokorti-kalnih hormona iz kore nadbubrežne žlezde od kojih je najznačajniji kortizol. • povećava se nivo glukoze u krvi. odakle se nakon obrade simpatičkim (Sy) i parasimpatičkim (PSy) nervnim vlaknima šalju odgovori u viscelarne organe čime se kontroliše njihova aktivnost. • raste ćeliski metabolizam u celom organizmu. suočavanje sa okolnostima. Procesi opažanja i mišljenja su narušeni tako da je otežana objektivna ocena situacije i donošenje pravilnih rešanja. koji kontrolišu lučenje hormona adenohipofize.Koji se doživljava pri prilagođavanju na novu geografsko-klimatsku sredinu. neverica prema okolini.Koji se doživljavaju pri prilagođavanju na urbanu sredinu Akulturacioni stres . tes-tiraju se moguća rešenja i donosi konačna od-luka o suprotstavljanju i . Hipotalamus luči oslobađajuće i inhibirajuće faktore. Usled sužene percepcije često dolazi do fiksiranja za po-jedine detalje dok se druge karakteristike zane-maruju (fenomen tunelskog viđenja). opstipaciju. Vrši se analiza situacije. Urbani stres . Faza mobilizacije (Aktivnog suprotstavljanja) Ovu fazu karakteriše mobilizacija resursa celog organizma radi suprotstavljanja delovanju stresora i razvoju neželjenih posledica. Kortizol ima brojne funkcije u kontroli metabolizma proteina.

Fiziologija rada savladavanju izvora stresa ili se preduzima bekstvo iz stresne situacije.npr. Ponekad se javlja i intenzivni strah i panika. prosvetni radnici. kao i poslovi koji se obavljaju retko (suviše malo) ali sa izuzetno komplikovanim odlučivanjem (suviše teško) mogu predstavljati stresne faktore. javlja se rasejanost. nemogućnost koncentracije. noćni rad. poslovi menadžera. normirani poslovi. Klinički se manifestuje pre svega simptomatologijom poremećaja neurovegetativnog sistema Prevencija profesionalnog stresa Mere za prevenciju profesionalnog stresa mogu biti veoma različite: • profesionalna selekcija . Izvori psihičkog stresa Postoji veliki broj pojedinačnih faktora i njihovih kombinacija koji se mogu izdvojiti kao izvori psihičkog stresa na nekom poslu. nadzornika.kada posao radniku pruža nedovoljnu stimulaciju (suviše lako) ili prekomernu stimulaciju (suviše teško) Npr.npr. jednostavni. a u daljem toku i neki instiktivni šabloni.kada posao predstavlja izvor nedovoljnog opterećenja (suviše malo) ili prevelikog opterećenja (suviše mnogo) i • kvalitativan . • akutni profesionalni stres i • hronični profesionalni stres. Etiologija Za nastanak profesionalnog stresa bitni su: • uslovi i zahtevi posla (Radno opterećenje) . Ako sve ovo ne da pozitivne rezultate nastupa treća faza.gde se radni zadaci ponavljaju u rasponu kraćem od 2 min. usluživanje više ljudi. 8 . kontrola kvaliteta proizvoda.npr. • mogućnost nastanka vanrednih situacija. • poslovi u kojima postoji zahtev za koncentrisanim posmatranjem . upravnika. • potpuno i pravovremeno informisanje . • posao na izolovanim usamljenim mestima . Stres na poslu se može opisati kroz dva fenomena: • kvantitativan . • loši međuljudski odnosi i • ubrzane promene i inovacije na posla Klinički oblici profesionalnog stresa Sagorevanje na poslu (Job Burnout Syndrome) Najčeće se javlja kod ljudi koji su u toku rada izloženi velikim emocionalnim prilivima i davanjima (lekari. prašina. • kompleksno odlučivanje i rešavanje problemaposebno kad je vezano za vremenski rok i druge ljude. • neodgovarajuća radna oprema i zaštitna sredstva. • nametnuti ritam rada .simultani rad na više mašina. rad na pregovaranju. a u ekstremnim slučajevima mogu se ispoljiti akutni psihički poremećaji ili psihosomatska oboljenja.tj. PROFESIONALNI STRES Kod profesionalnog stresa fizički i psihosocijalni faktori radne sredine se posmatraju kao faktori stresa koji mogu da dovedu do poremećaja fizičkog i mentalnog zdravlja radnika. kranisti. pacijen-tima i sl. vozači.sa jedne strani i sa druge strane i • individualne karakteristike samog radnika . neodređeno radno vreme. Ukoliko se ni aktivnom borbom ni bekstvo ne razreši stresna situacija dolazi do regresije na mentalno-emocionalnom i bihevioralnom planu. Klinički se manifestuje emocionalnom tupošću. Čuvari.-rad na traci. sa jedne strane i nemogućnosti radnika da se usavrše i prilagode toj tehnologiji kako bi obavili posao korektno i u zadatom vremenskom periodu. • prisustvo faktora radne sredine .buka. aktiviraju neke automatske navike. Uglavnom se izdvajaju sledeći psihološki faktori profesionalnog stresa: • odgovornost za bezbednost ljudi . • repetitivni i monotoni poslovi . rad sa skupom opremom.bez kontakta sa drugim ljudima i bez pomoći npr. Tehno-stres Nastaje kao posledica disbalansa pritiska izrazitog razvoja nauke i tehnologije. • odgovornost za materijalne vrednosti . piloti.smenski rad.svih koji mogu biti izloženi stresu. a mogućaje i pojava inhibicije i ukočenosti. poslovi vezani za ritam rada mašine.npr. javljaju se greške. U vezi stim razlikujemo: • fizički profesionalni stres i • psihički profesionalni stres. složenim uređajima. hemikalije.osoblja za poslove i zadatke koji nose rizik stresnog reagovanja. monotoni poslovi (suviše lako) ako se rade pod vremenskom presijom (suviše mnogo). uslužna delatnost). • odgovornost za druge ljude . sa druge strane. • poslovi sa zahtevom za brzo obavljanje posla npr.npr. rad sa učenicaima. • ograničavanje slobode i inicijative u poslu . njegovo doživljavanja samog posla. Faza sloma ličnosti (Faza iscrpljenja i dezintegracije) Dolazi do slabljenja kompenzatornih mehanizama ličnosti.poslovi koji zahevaju strogu primenu paravila i propisa. • zamorni kontakti sa drugim ljudima . depersonalizacijom ličnosti i nemogućnosti samorealizacije novih obaveza i zadataka. • organizacioni faktori rada . U zavisnosti od vremenskog perioda nastanka i manifestacija razlikujemo.pri rukovanju mašinama i uređajima npr. mikroklima.

: Direktna akcija . bioloških.broj ciklusa neke pojave ili aktivnosti koja se izvrši u određenoj jedinici vremena. i 12.deo ciklusa ili tačka u ciklusu koja izražava trenutno stanje unutar nekog perioda i • prosečna vrednost Podela Prema vremenskom trajanju: cirka-dijalni .duži od 24 sata Detaljnija podela ritmovi visoke učestalosti ritmovi srednje ušestalosti mezo-ritmovi makro-ritmovi mega-ritmovi prema sferi na koju deluju • • • • • • • • • • • BIOLOŠKI RITMOVI Definicija Veliki broj funkcija u ljudskom organizmu podležu promenama u skladu sa vremenskim ciklusima. • podsticanje individualne stvaralačke aktivnosti. kao što su snaga. • boravak u prirodi na svežem vazduhu. počev od nivoa ćelije pa do organizma u celini. • faza .otklon od nultog stanja do maksimalne vrednosti u pozitivnom ili negativnom smeru. a kritični dani su 1. Može se reći da biološki ritmovi služe opstanku i optimalnom odvijanju toka života. Periodična promenjivost u živom svetu i ljudskom organizmu postoji na različitim nivoima biološke organizacije. • podizanje samopouzdanja optimizma i opšteg nivoa psihičkog zdravlja. ali i od situacije i opštih okolnosti u kojima se koriste mere za prevazilaženje stresa. • pravilno vaspitanje .kaći od 24 sata infra-dijalni . • frekfencija . Ovaj ciklus traje 28 dana. Ovaj ciklus traje 23 dana. • informisanje o prirodi stresnih događaja. • tehnološke.Fiziologija rada • adekvatno znanje i iskustvo . dolazi do javljanja stresa i patoloških procesa što izaziva pad radne i ukupne aktivnosti.za suočavanje sa stresnim fakorima i događajima. kondicije. a njihova glav-na funkcija sastoji se u vremenskoj usklađenosti i organizaciji međusobno povezanih procesa. hemijskih. Izučavanje bioloških ritmova najveću primenu našlo je u okviru biologije (Hrono-biologija). • medikamentozna terapija za vegetativno smirenje i • lečenje u odgovarajućim ustanovama uslovljene oscilacije fizičkih.vreme potrebno da neka pojava ili aktivnost izvrši jedan ciklus. • učestvovanje u kulturno zabavnim aktivnostima. i 15.na psihološkom planu najčešće se primenjuju mehanizmi kognitivne i bihevioralne prirode npr. Lečenje profesionalnog stresa U situacijama ekstremnog opterećenja koje prevazilaze čovekove normalne kompenzatorne mogućnosti. brzina reagovanja i sposobnost koordinacije pokreta. medicine (Hrono-medicina) i psihologije i fiziologije (Hrono-psiho-fiziologija). svojstvena živim organizmima i čoveku nazivaju se biološkim ritmovima.traju oko 24 sata cirka-septalni. a kritični dani su 1. • program obuke i pripreme . • sticanje veština za samokontrolu i vladanje stresom kroz trening i relaksaciju (joga. psihološkom i socijalnom planu. • bolja organizacija radnog i slobodnog vremena. Osnovne karakteristike kojima možemo opisati neki biološki ritam jesu: • period . . Razni palijativni modeli . Značaj bioloških ritmova je veliki jer bez vremenske sinhronizacije velikog broja funkcija u našem organizmu ne bismo mogli raditi i živeti. • druženje. suprotstavljanje tim uticajima ili njihovo otklanjanje. psihološke izdržljivosti i tolerancije na psihički stres i frustracije. • održavanje pozitivnog raspoloženja.Izbegavanje štetnih uticaja.traju oko godinu dana ultra-dijalni . psihološkom i socijalnom nivou. kao i od kapaciteta i sposobnosti osobe koja je doživela stres. Ove periodične promene ili vremenski 9 Ritmovi fizičke aktivnosti Deluje prevashosno na fizičku sposobnost organizma. fizioloških i psiholoških funkcija. vežbe). izdržljivost. • amplituda . tako i na fiziološkom. • jačanje volje. • promena posla.koji se mogu sprovoditi na fiziološkom. Takve osobe najčešće se obraćaju za psihološku i medicinsku pomoć.razvijanje određenog radnog morala. koja podrazumeva: • razgovor sa poverenjem i naklonjenošću. Ritmovi emocionalne aktivnosti Deluje na sposobnost doživljavanja raznih osećanja i raspoloženja. Efikasnost prevladavanja stresa u najvećoj meri zavisi od intenziteta i trajanja stresnih poremećaja nastalih pod dejstvom stresnih faktora. • upoznavanje sa problemima na poslu i u životu. a posebno na mentalno zdravlje i kreatvivne sposobnosti pojedinca. • medicinske i psihološke mere i dr.najbolje oružije u borbi sa iznenadnim teškoćama. • izgradnja poželjnog stila življenja.traju oko nedelju dana cirka-anularni . strukturalne i organiuacione mere. . koji su značajni kako na biološkom. • aktivan odmor i rekreacija.

Savremeno idustrijsko društvo. ali je isto tako zapaženo da je radna uspešnost slaba i pri izrazito visokom nivou aktivacije. dok je noć bila rezervisana za spavanje). a druga negativna polovina periode nepovoljnu (minus) fazu. a maksimalne u popodnevnim i ranim večernjem časovima (18-20 h). Zastupnici drugog shvatanja osporavaju ove rezultate time da je nemoguće postići potpunu izolaciju na zemlji (uticaj gravitacije. dok uspošnost obavljanja mentalno složenijih i težih zadataka pokazuje inverzivan odnos sa telesnom temperaturom tj. • iscrpljenost. • bezvoljnost i • blaga depresija. Fiziološke funkcije znatno osciluju tokom dnevno-noćnog ciklusa pokazujući visok stepen korelacije sa cirkadijalnim ritmom telesne temperature koja je pokazatelj opšte metaboličke aktivnosti. Kod njih zbog brze promene vremenskih zona dolazi do neusklađenosti bioloških ritmova sa spoljašnjim vremenskim i socijalnim ritmovima tako da nastupa desinhronizacija praćena nizom simptoma koji se zajednički nazivaju Sindrom putne desinhronizacije: • opšti umor. 10 . • opstipacija. a kritični dani su 1 i 17. U skladu sa dnevno-noćnim kolebanjima fizioloških funkcija dolazi i do ciklične izmene fizičke i psihičke efikasnosti čoveka. Reakcija prilagođavanja na spoljne uticaje Po drugima biološki ritmovi predstavljaju reakciju prilagođavanja organizma spoljnim uticajima i promenama u spoljnoj sredini koji su određeni svetlosnim i drugim signalima . • pospanost. Još uvek nije razjašnjeno šta uslovljava ovu sinhronizaciju.8h. opšta budnost i efikasnost znatno smanjeni. Smatra se da u ovim danima postoji povišena sklonost ka neadekvatnom reagovanju. Genetska uslovljenost Po jednima biološki ritmovi su genetski programirani (postojanje biološkog sata koji reguliše biološke funkcije u organizmu). Kad je reč o psihičkim sposobnostima konstatovano je da obavljanje jednostavnih senzornih i repetitivnih zadaka najefikasnije u popodnevnim satima. pri čemu prva pozitivna polovina periode predstavlja povoljnu (plus) fazu. Sindrom putne desinhronizacije Posebna vrsta cirkadijalnog ritma radne uspešnosti praćena je kod pilota i putnika na interkontinentalnim letovima. Dani u kojima dolazi do prelaska pozitivne faze u negativnu ili obrnuto nazivaju se kritični dani. Naročito su nepovoljni periodi kada se poklope dva ili tri kritična dana. radijacija). nego u noćnom periodu. koninuirani tehnološki procesi i smenski rad. Telesna teperatura minimalne vrednosti ima tokom noći za vreme spavanja (3-6 h).režim budnosti i spavanja koji prati ciklične izmene dana i noći). poremetio je ovaj prirodni ritam. • malaksalost. Normalno je očekivati da radna uspešnost bude slabija u periodu sniženog nivoa aktivacije.kretanje nebeskih tela itd. Konstatovano je dakle da ritam radnog učinka zavisi ne samo od doba dana već i od vrste radnih zadataka. Poremećaj bioloških ritmova kod ljudi sa labilnijim neurovegetativnim sistemom može dovesti do razvoja neuroze i povećati sklonost ka stresnom reagovanju. • slabljenje apetita. što se i događa u noćnim smenama.Fiziologija rada Ritmovi intelektualne aktivnosti Deluje na intelektualne sposobnosti čoveka (sposobnost razmišljenja. Posebno nepovoljno na cirkadijalni ritam deluje rad u toku noći kada su čovekove prirodne psihofiziološke funkcije. učenja i pamćenja). U prilog prvoj teoriji ide činjenica da u uslovima potpune izolacije nakon početne desinhronizacije posle izvesnog vremena većina fizioloških funkcija se uspostavlja na ritam od 24. uvođenje veštačkog svetla. Cirkadijalni ritam i radna uspešnost radnika U svojoj dugoj evoluciji čovek je živeo i radio prateći svojom aktivnošću ciklične izmene dana i noći (danju je obavljao razne aktivnosti. Može se ipak zaključiti da se bolji rezultati na većini radnih zadataka postižu tokom dnevnih smena nego u noćnim smenama. U povoljnim periodima čovek može da postigne maksimalne rezultate u granicama svojih realnih mogućnosti. Poreklo i priroda bioloških ritmova Brojne funkcije u ljudskom organizmu osciluju u skladu sa spoljašnjim vremenskim ciklusima (npr. oni se najbolje obavljaju u večernjim časovima. Cirkadijalni ritam i rad u smenama Problem desinhronizacije bioloških ritmova i potreba za prilagođavanjem radnika izmenjenom režimu rada najizraženije je koda radnika koji rade u smenama. Njihovo prilagođavanje nakon desinhronizacije znatno je teže nego li kod stabilnih ljudi. dok u nepovoljnim periodima obično postiže rezultate koji su na donjim granicama individualnih sposobnosti. magnetno polje. Ovaj ciklus traje 33 dana. osobina ličnosti. rasuđivanja. Ovi ciklusi se grafički mogu prikazati u obliku sinusoide. Utvrđeno je da i osobine ličnosti imaju uticaja na spontanu desinhronizaciju bioloških ritmova. kao i od uslova u kojima se rad obavlja i idividualnih razlika tj. Ove promene utiču na radnu efikasnost pa se pilotima preporučuje odmor od 7-15 dana nakon leta. Utvrđeno je da su fizičke sposobnosti čoveka znatno bolje danju.

Zbog toga većina autora smatra da ne može doći do potpune adaptacije na smenski i noćni rad. DELATNOSTI SA SMENSKIM RADOM Uslužne delatnosti (zdravstvo. zanemarivanje društvenih obaveza. Tako dolazi do pojave neispavanosti (insomnija) što se negativno odražava na radnu efikasnost. saobraćaj. koncentraciju. neki autori kao rešenje problema smenskog rada predlažu model stabilnog ili sporog rotiranja smena.5-20. vojska. godine starosti i stepen uvežbanosti.5 kJ/min. • Vrlo težak rad 26. • Umeren rad 15. Težinu rada dakle određuje konkretan rad prema konkretnom čoveku. obezbeđenje. proizvodnja hrane. pa kao jedino rešenje ostaje brza rotacija smena (na 2-3 dana) koja ne pruža šansu za veću noćnu adaptaciju. Prema energetskoj potrošnji rad može biti: • Lak rad 10. Problem smenskog rada delimično se može rešiti i selekcijom osoba za rad u smenama.u novije vreme. TEŽINA RADA Svaki rad odlikuje se određenim stepenom težine.7 kJ/min. Poremećaj spavanja Spavanje danju nakon noćne smene znatno je kraće (skoro za 1/3). Ovakva podela se može primeniti samo na dinamički. a da pri tom ne naruši homeostazu svog organizma. U praksi se ovo retko primenjuje pošto potpuno prilagođavanje nije moguće zbog prekida rada tokom vikenda ili za vreme odmora kada se biološki ritmovi vrate na staro. Manji radni učinak Istraživanja su pokazala da je najmanji radni učinak u noćnoj smeni. jedu na brzinu i to hladne obroke i češće konzumiraju alkohol i duvan.5 kJ/min. Razlike u radnom učinku variriaju i do 30%. Energetska potrošnja kreće se od 4-6 kJ/min. Težina nekog konkretnog rada ne bi smela da bude veća od onog koji određeni pojedinac može da realizuje. policija itd. Neke neproizvodne (činovničke) delatnosti .0-32. a najbolji u popodnevnoj smeni. NEGATIVNI EFEKTI SMENSKOG RADA Raspored smena uglavnom proizilazi iz zahteva posla i socijalnih okolnosti. fizički rad sa pretežnom aktivacijom velikih mišićnih masa u aerobnim uslovima.Fiziologija rada Smenski rad je svaka radna aktivnost koja se obavlja van dnevnog radnog vremana. stalni rad u noćnoj smeni. poremećaj komunikacije i sl. nedeljni.). Na energetsku potrošnju dominantan uticaj imaju pol.5-26. Tako smenski rad može da dovede do: Poremećaja navike uzimanja hrane Smenski radnici ne jedu redovno. u miru do 50-80 kJ/min. U drumskom saobraćaju većina nezgoda se obično dešava u ranim jutarnjim časovima što se može objasniti pospanošću i uticajem bio-loških ritmova.0 kJ/min. tako da je na mnogim poslovima nemoguće isključiti smenski i noćni rad. pri izrazito teškom fizičkom radu. a moguće je i ozbiljnije narušavanje mentalnog zdravlja. Polazeći od činjenice da je pod određenim uslovima moguće prilagođavaje bioloških ritmova ako se duže radi u izmenjenom režimu ili u noćnoj smeni. Mentalni poremećaji neurotskog tipa Češće kod radnika sa labilnim neurovegetativnim sistemom i neurotičara anksioznog ili depresivnog tipa.9-15. a kvalitet spavanja je slabiji (isprekidano ili polifazično spavanja). • Težak rad 20. industrija gvožđa). MODELI SMENA Regularni režim smena Podrazumeva stabilni režim smena npr. Poremećaj socijalnog života Narušavanje odnosa u porodici. pažnju i druge psihičke funkcije. svaka 2-3 dana). Neke prizvodne delatnosti (industriji gde postoji kontinuirani tehnološki proces npr. PROCENA TEŽINE RADA Procena težine rada u fiziologiji vrši se u cilju: • normiranja radnog opterećenja • programiranja režima rada i odmora • vršenja profesionalne selekcije Procena težine rada može se izvršiti na osnovu određivanje utrošene energije tokom rada. Češća pojava nezgoda na radu Po ovom pitanju postoje podeljena mišljenja. Rotirajući režim smena Podrazumeva različite modele rotiranja smena (mesečni. PRAĆENJE DRUGIH POKAZATELJA FUNKCIJA LJUDSKOG ORGANIZMA 11 .

• psihološki zahtevi itd. Tri su osnovne karakristike zamora: • zamor je individualna pojava . ali ni jedna od njih nije sa sigurnošću objasnila uzrok nastanka zamora. Kao posledica toga rad se menja po brzini i kvalitetu ili prestaje.rad kod koga je energetska potrošnja blizu granice maksimalnog aerobnog kapaciteta. anaerobni produkti metabolisali u toku samog daljeg rada. Zamor je pojava koja se još uvek nalazi u domenu fizioloških reakcija organizma. Prema procentu angažovanog max.).rad pri kome je u čitavom toku rada očuvana ravnoteža između potreba i snabde-vanja organizma kiseonikom. koji uz poštovanje pojedinačnih kriterijuma. jer u suštini predstavlja signal koji opominje organizam da treba da prekine aktivnost zbog prekomernog opterećenja. Pri ovakvom radu gomilanje anaerobnih produkata već posle nekoliko minuta zaustavlja radnu aktivnost. fizički rad u toploj radnoj sredini znatno je teži od istog rada u zoni konfora. Kada rad traje duže ili je naporniji nedostaje O2. rad će biti težak čoveku čije je maksimalno dohvatno polje 210 cm.. na novom energetskom nivou. • zahtevi za receptorima. Teorija ugušenja Za rad svake ćelije potreban je kiseonik. Za jedan isti rad izražen istom količinom utrošene energije. Ciklus ovakvog rad može trajati do 30 minuta. mišićne ćelije ga koriste u toku svog rada za izvođenje kontrakcije. koristi E dobijenu razgradnjom ATP-a na ADP i AMP. izdržljivošću. Može se manifestovati kao lokalni zamor ili kao zamor celog organizma.Fiziologija rada Merenjem količine utrošenih kalorija tokom rada.. KLASIFIKACIJA TEŽINE RADA Prema ostvarenoj potrošnji kiseonika: • lak rad . Posle svakog sprovedenog nadražaja sledi vreme kada je membrana nerva depolarizovanaza za vreme kojeg draž bilo koje jačine ne može da se sprovede kroz nerv ni da deluje na mišićno vlakno. RES. različiti ljudi ulažu različite napore. antropometriski zahtevi (telesna težina i visina. • umeren rad . • težak rad . Što je broj zahteha veći rad je teži. subjektivnim doživljajem itd. Na istom radu zahtevi rada su najčešće mnogobrojni. Kod poslova koji zahtevaju brze.rad koji je u početku anaeroban. Procena težine rada je dakle dinamički posao. zamorom. a neće biti težak za čoveka čije je dohvatno polje 250 cm.npr. Zato se utrošak energije tokom rada mora konbinovati sa pokazateljima drugih funkcija čovekovog organizma koji učestvuju i menjaju se u toku rada. Među zahteve za određenim funkcijama spadaju: morfološki. zahtevi za sistemima koji obezbeđuju kiseonik i razmenu materija (KVS. Teorija iscrpljenja Mišićna ćelija za svoj rad. zahtevi za određenim stepenom fizičke snage. aerobnog kapaciteta: • lak rad do 25% MAK • umeren rad 25 do 50% MAK • težak rad 51 do 75% MAK • vrlo težak preko 75% MAK • ZAMOR Zamor je fenomen koji nastaje kao posledica aktivnosti pojedinih organa. tako da verovatno ovaj fenomen nastaje kao posledica više faktora.). a drugi put izgubimo apetit • reverzibilnost unutar 24h -posle odmora osećaj zamora nestaje i sve funkcije se vraćaju u normalu • izazvan je raznim životnim i radnim okolnostima TEORIJE NASTANKA ZAMORA Postoje mnoge teorije koje objašnjavaju nastanak zamora. te reaguju različitom aktivacijom. organskih sistema ili organizma u celini prilikom savlađivanja različitih vidova opterećenja. Npr. Pri radu organizam može maksimalno da obezbedi do 10 puta više kiseonika.. učestale pokrete nadražaji se stvaraju sa većom učestalošću i padaju u vreme refrakternosti te se ne mogu sprovesti kroz nerv do mišića. što znači da se ne meri napor. Npr. ako je ručica komande kojom rukuje na visini od 250 cm. mišićna ćelija se guši i organizam se zamara. da bi se nakon stvaranja ravnoteže između potreba i snabdevanja. • zahtevi za određenim senzibilitetom.rad kod koga se produkti anae-robne konponente rada kumuliraju i metabolišu tek po prestanku radne aktivnosti. U toku rada koji 12 .. mora da se obavlja za svaku situaciju posebno i to uzimajući u obzir sve aspekte rada i napor čoveka koji ga obavlja. odnosno nastaje zamor. • vrlo težak rad . rad se meri nezavisno od čovekovog ulaganja i njegove mogućnosti da taj rad obavi. Teorija promenjene hronaksije Skeletni mišići aktiviraju se putem nadra-žaja koji do njih dolaze preko mijeliniziranih nerava preko neuromuskularne ploče. ELEMENTI TEŽINE RADA Zahtevi rada Određuju težinu rada na više načina. jednom smo u stanju umora gladni.

nastaje zamor i rad prestaje. . kiseli metabolički produkti se gomilaju u mišićnim ćelijama što sve dovodi do usporenja i prestanka rada mišića. FIZIČKI ZAMOR Povećana potreba mišića za O2 i E u toku rada obezbeđuje se povećanjem rada KVS i RES sistema kao i povećanjem iskorišćavanja O2 u mišićima.Izražava granicu za fizički napor. rad mogu da preuzmu drugi. paspanost i zaboravnost. nespretni i suvišni pokreti. glikogen). aerobni kapacitet predviđen na osnovu starosti. Zbog nemogućnosti aerobnog uključuje se anaerobni metabolizma. Lokacija ovih procesa do danas nije utvrđena. ali imaju dva bitna nedostatka. zahteva uključenje anaerobnog kapaciteta u toku koga se metabolizam zaustavlja u Krebsovom ciklusu na nivou pirogrožđene i mlečne kiselčine koje se nagomilavaju u mišićnoj ćeliji. opadanje radnog učinka i greške u radu. Funkcionalni aerobni deficit (FAI) . to se i nivo aktivacije menja (od stanja najveće ekscitacije do pospanosti). težine i visine radnika . bezvoljnost i apatičnost. a radne situacije doprinose različitim nivoima psihičke tenzije. iz nekog razloga dezintegrišu i njihovi delovi ponovo integrišu na nekom drugom nivou ili po drugom modelu što se manifestuje kao zamor. glikoza. Smatra se da se funkcije CNS-a koje su u toku rada angažovane.Vo2 max (izmereni ) .Vo2 max (predviđeni) .Vo2 max (predviđeni) 13 FAI=Vo2max (predviđeni)-Vo2max (izmereni)* 100 . Izračunava se po formuli: gde je: . pri takvom radu se utroše i energetske rezerve (ATP.Izmereni maksimalni aerobni kapacitet tog istog radnika. Smatra se da izometriska napetost preko 20-30% maksimalne izaziva potpunu kompresiju lokalnih krvnih sudova. iscrpljenost. Klinički znaci fizičkog zamora • • • • • • • • • • • • • • • Psihomotorna usporenost. lako povećanje krvnog pritiska. kreatininfosfat. insuficijencije mišićnog krvotoka. povećana količina izlučenog znoja. pojava spontanih pauza. Postoje dva tipa ovog procesa Naizmeničana indukcija . ćelija se truje. nastupa zamor zbog nemogućnosti zadovoljenja povećane potrebe za kiseonokom u mišićnom tkivu. povećan broj treptaja očnih kapaka Subjektivni znaci zamora su veoma značajni za njegovu procenu. Promena brzine i ritma mišićnog rada takođe može da bude uzrok zamora jer se skraćuje vreme dekontrakcije mišića pa on ne stigne da se u potpunosti oporavi.Fiziologija rada je u skladu sa fiziološkim kapacitetom ta utrošena E se nadoknađuje razgradnjom glukoze iz krvi i glikogena iz jetre. pola. pri čemu se stvara i nagomilava mlečna kiselina koja prouzrokuje bol u mišićima što dovodi do usporenja i prestanka rada mišića. pomoćni mišići koji nemaju uvežbane motoričke modele pa rad obavljaju sporije i manje efikasno. osećaj nelagodnosti ili čak bola. MODERNO SHVATANJE ZAMORA Po ovom shvatanju zamor je centralnog porekla. težak ili se obavlja ubrzanim ritmom. Zamor nastaje usled neadekvatne aktivacije. pa se metabolizam neobavlja do kraja.kada ekscitacija jednog centra izaziva inhibiciju drugog i obrnuto i Autoidukcija . Kad je rad dugotrajan. Subjektivan doživljaj zamora vremenski zaostaje za promenama koje su se u organizmu dogodile. dolazi do poremećaja akcionih potencijala koji se provode skeletnim nervima. Zamor pri statičkom radu Nastaje kada rad od mišića zahteva da ko-riste veliki procenat svoje maksimalne izometrijske moći. povećan traumatizam na radnom mestu. a preko nje na retikularnu formaciju u kojoj se odigravaju procesi ekscitacije i inhibicije koji indukuju jedan drugog. promena raspoloženja. odnosno inhibicije centara koji su pri radu bili duže ekscitirani. Sa druge strane. povećana frekfencija disanja i pulsa.Max. povećana kožna temperatura.kada se naizmenično u jednom istom centru smenjuju ekscitacija i inhibicija Kako je dejstvo kore i retikularne formacije recipročno. Teorija intoksikacije Rad koji traje duže ili je teži nego što aerobni kapacitet osobe može da reguliše. Kada se ove rezerve glikoze i glikogena iscrpe. Tada organizam nije u stanju da obezbedi dovoljno O2 i E. organizam se zamara i rad prestaje. VRSTE FIZIČKOG ZAMORA Zamor pri dinamičkom radu Nastaje kada je u radu angažovano više od 1/7 mišićne mase. Mišići koji obavljaju određeni fizički rad imaju uvežban motorički model kojim najefikasnije obavljaju određeni rad. Po njoj spoljašnja draž (nalog za rad) deluju na koru velikog mozga (aktivira je). Aktivaciona teorija Odnosi se pre svega na umni rad. Kao posledica ovoga dolazi do poremećaja u ćelis-kom metabolizmu i gomilanje kiselih metaboličkih produkata. razdražljivost i svadljivost. Kada zbog zamora prestanu da rade.

Kada je rad doveo do zamora odgovarajućeg centra. pojačana razdražljivost. • promena raspoloženja PREMOR Ukoliko rad koji je doveo do akutnog za-mora traje i dalje. a od objektivnih pokazatelja imamo: • sporije i konfuznije rasuđivanje. To su posebni programi vežbanja koje izvode stručnjaci iz tih oblasti. Simptomi umnog zamora isti su kao i zamora drugog porekla. već biva primorana da na kraće ili duže vreme prestane da radi da bi se odmorila. pa rade i dalje. Pri aktivnom odmoru rad se ne zaustavlja već ga obavljaju druge mišićne grupe. Premor dakle predstavlja patološku pojavu i negativan efekat rada. kod premora se osoba danima ne oporavlja. Prekidu rada prethodi subjektivni doživljaj nekog vida nemoći (radi sporije. Međutim ako se pri nastanku zamora. odmah dolaze u stanje premora. statičkog rada i dinamičkog rada manjih mišićnih grupa. Predstavlja skup sportsko rekreativnih aktivnosti koje su usme-rene na uključivanje ne zamorenih mišića u rad. programiranjem nove aktivnosti. Za razliku od akutnog zamora koji odmorom u potpunosti nestaje u toku 24 sata. pa se ni zamor kod umnog rada ne može objasniti klasičnim teorijama zamora već je verovatnije da objašnjenje leži u aktivacionoj teoriji. nespretnije. njih osoba ne planira. PODELA ODMORA PO NAČINU NASTANKA Spontani odmor Nastaju u toku samog rada. ekscitacija tog centra (zbog naizmenične indukcije) izazvaće produbljenu inhibiciju centra prvobitnog motoričkog modela.Fiziologija rada Osobe koje su veoma motivisane da rade često ne osećaju zamor. često oboleva usled smanjene otpornosti. osoba se subjektivno bolje oseća. ekscitira neki novi centar. a novi radni dan započinje već umorna. Postoji nekoliko modela sportsko rekrea-tivnih odmora koji se koriste na početku i kraju radnog vremena ili u pauzama.) ili smetnje somatskog tipa (bolovi. U toku njenog traja mišićna ćelija se oporavlja više i brže nego pri običnoj autoin-hibiciji. njegovu ekscitaciju smenjuje faza inhibicije (autoinhibicija) što dovodi do zaustavljanja rada i nastanka pasivnog odmora. nastaje hronični zamor odnos-no premor. ODMOR Fiziološka odbrana organizma od zamora jeste prestanak rada odnosno odmor. PSIHIČKI ZAMOR Kod umnog rada preoladavaju psihički fenomeni uz neznatno motoričko angažovanje. Suštinu ovakvog odmora je moguće objasniti fiziologijom retikularne formacije. Za razliku od mišićnog rada kod umnog rada se količina krvi u moždanom tkivu neznatno povećava. najbolje je da osoba tada leži. zamor postepeno nestaje. opadanje interesovanja za rad. tahikardija. iscrpljen i zamoren ujutro pre početka rada. a organizam je u stanju mirovanja. pa postupno grublje. pa je zato efekat ovakvog odmora bolji. PODELA ODMORA PO SADRŽAJU Pasivni odmori U toku pasivnog odmora osoba prestaje da radi. Planirani odmori Odmori mogu i da se programiraju u okviru planiranog režima rada i odmora. 14 . On je efikasniji od pasivnog odmora ukoliko je do zamora došlo usled umnog rada. • opadanje intelektualnih funkcija . Odmor treba da nastupi odmah nakon nas-tanka zamora i da traje do oporavka svih izmenjenih funkcija. tako da preskačući doživljaj zamora.i to redom. Tada se organizam oporavlja. Organizacija režima rada gde su ovakve spontane pauze moguće je veoma dobra. Vreme potrebno za ovakav odmor zavisi od težine i trajanja rada koji je doveo do zamora i može se izračunati po formuli: Dužina potrebnog odmora = Težina prethodnog rada (u Kcal/min) * 100 (u % trajanja prethodnog rada) Aktivni odmor Aktivni odmor je odmor promenom rada odnosno anti-opterećenjem. stalno je umoran i nemože se odmoriti za 24 h. tremor. Istraživanja pokazuju da je i efikasnost takvog rada veća nego kada je vreme za odmor strogo planirano jer se nikada ne može planirati vreme pauze koje odgovara svim radnicima.). malaksalost itd. opadanje krvnog pritiska. tako da se umni rad ne može meriti količinom utrošenog kiseonika. gubitak apetita i smanjenje telesne težine. U principu bolji efekti se postižu kraćim a češćim pauzama. prvo najfinije. greši i sl. neurotsko reagovanje ako premor traje duže. tj. Oni se najčešće planiraju za celu radnu grupu. KLINIČKI ZNACI PREMORA • • • • • • • • • • Radi bez volje i sa velikim naprezanjem.

za pojedine pogone ili postrojenja tokom njihove rekonstrukcije ili da bude deo stalnih aktivnosti u okviru zaštite na radu. Funkcija zaštite na radu sastoji se iz mera i aktivnosti čiji je cilj sprečavanje nesreća i povreda na radu i stvaranje uslova za bezbedan rad i očuvanje zdravlja radnika. II – Radnici III . za obrazovanje i obuku. II . lična zaštitna sredstva. Eliminisanje rizika pre nego što prouzrokuju neželjene efekte suština je prevencije. da prati promene u operacijama i tehnologiji i da evaluira rezultate sprovedenih mera.Obično se primenjuje pri projektovanju. Da bi se postigli dobri rezultati radnici moraju da se edukuju o značaju i načinu ostvarivanja bezbednih uslova na radu. ali i složenim analizama sistema na osnovu sprovođenja anketa.odnosi se na zaštitu od rizika korišćenjem lične zaštitne opreme. Ciljevi se odnose na sprečavanje povreda i bolesti na poslu i van posla. posebno onih koji učestvuju u realizaciji zaštite i uprave. Čine ga inženjeri zaštite na radu i zaštite od požara. Primenjuje se pri projektovanju sistema zatvorenog procesa ili prostora (hermetizacija) da bi se napravila granica između rizičnog prostora i radnika. Procenjivanje rizika vrši se prostom opservacijom. Treba da bude integralni deo preduzeća ili ustanove. Ovo se postiže metodama supstitucije.Definisanje ciljeva i mera U realizaciji programa zaštite neophodno je postojanje pozitivnog stava svakog člana preduzeća. I . Osnov-ni elementi ovih planova jesu: Analizu rizika sprovodi edukovani tim koji sprovodi zaštitu. specijalisti medicine rada i drugi.Zaštita na radu SIGURNOST NA RADU I OČUVANJE ZDRAVLJA RADNIKA Zaštita na radu podrazumeva niz aktivnosti čiji je cilj otklanjanje opasnosti u tehnološkom procesu i organizacionom sistemu kako bi se rad učinio bezbednim i time stvorili povoljni uslovi za očuvanje ljudskog zdravlja i materijalnih dobar. profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.Tim koji sprovodi zaštitu I – Preduzeće KONTINUIRANO POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA RADU I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA Plan za bezbednost i unapređenje zdravlja može da se sačini za celo preduzeće u fazi projektovanja. materijal za edukaciju i obuku radnika u oblasti zaštite. tehnolozi. Preduzeće mora da obezbedi materjalna sredstva za formiranje i rad tima koji sprovodi zaštitu.Procena rizika Projektovanje proizvodnih objekata ili bilo kog dela radne sredine kao i opreme treba da obuhvati i analizu bezbednosti i zdravlja. analiziranja svih incidenata itd. projektanti. U mnogim zemljama posebnu ulogu u kontroli primene mera zaštite na radu imaju i sindikati.je prihvatljiv način zaštite kada je eliminacija neizvodljiva. da omogući korekcije u tehnološkom procesu i mere zaštite vezane za inoviranje i održavanje procesa rada. Radnci su motivisani da učestvuju u procesu ostvarenja zaštite na radu i na taj proces mogu mnogo da utiču ako se pridržavaju propisa o načinu rada.Stav preduzeća Predstavlja proces pregleda radnih mesta i opreme u cilju otkrivanja postojanja potencijalnih uzroka nesreća na radu. povreda. Izolacija rizika .Projektovanje objekata i opreme 15 . Ako rizik već postoji on se može eliminisati ponovnim projektovanjem. Zadatak ovog tima je da stvara programe i planove za bezbedne uslove na radu. mehanizacije i automatizacije procesa. III . donošenjem odgovarajućih zakonskih akata iz ove oblasti i kontrolom poštovanja tih zakona preko inspekcijskih organa. Zaštita na radu je sastavni deo organizacije rada preduzeća ili ustanove i obuhvata mere i sredstva koja su neophodna za ostvarivanje bezbednih uslova na radu. tim za sprovođenje zaštite i radnici. Pored toga veliku ulogu u ostvarivanju zaštite na radu ima i država. IV . Na osnovu ove analize predlažu se Eliminacija rizika . periodičnih pregleda opreme. Izdvajanje radnika . Ciljeve i mere zaštite definišu uprava. U ostvarenju zaštite na radu učestvuju tri osnovna elementa: Uprava preduzeća mora da ima pozitivan stav prema zaštiti na radu.

pri čemu ako se bilo koji deo tela radnika nađe u ovom snopu automatski dolazi do zaustavljanja rada mašine. 16 . automa-tizacija i hermetizacija nije moguća. eksplozija. jonizujućim zračenjem i kancerogenim materijama.Mogu biti uzrok povređivanja na radu. V . čija je namena da se radnik zaštiti od povređivanja mehaničkom. gasa ili isparenja po radnoj prostoriji. gasovima i parama.Zaštita na radu TEHNIČKE MERE ZAŠTITE Odnose se na funkcionisanje celokupnog tehnološkog procesa. zamena peska bogatog slobodnim SiO2 koji se koristio za peskarenja.postavljaju se oko mašina (uređaja) i onemogućavaju pristup radnika zoni opasnosti.podrazumeva odvajanje oruđa za rad u posebne radne prostorije (segregacija). taložnika i uređaja za prečiš-ćavanje vazduha. čime je sprečen nastanak silikoze. neprijatni mirisi i slično. Ako je stepen opasnosti veći takvi delovi tehnološkog procesa se izdvajaju u specijalno građene i izolovane prostorije.Izbor i supstitucija sirovina i pomoćnih materija Izbor sirovina i pomoćnih materija .nije pogodna za uklanjanje aerozagađenja i osnovna joj je namena da obezbedi optimalne mikroklimatske uslove u radnoj prostoriji. u prizvodnji plastičnih masa koriste se sirovine u obliku tableta ili granula (nema aerozagađenja) Zamena ili supstitucija toksičnih materija netoksičnim ili manje toksičnim vrši se u slučajevima kada tehnološki proces to dozvoljava. Uređaji sa fotoćelijama . fizičkih i hemiskih štetnosti. pri radu sa štetnim prašinama i dr. što sprečava dospevanje štetnih materija u radnu sredinu uz istovremeno praćenje svih potrebnih parametara preko kontrolnih tabli. III . automatizaciji i hermetizacije isključuje se prisustvo radnika na opasnim mestima tehnološkog procesa. Npr. Ovi uređaji moraju biti prilagođeni antropometriskim karakteristikama čovekovog tela. benzen se zamenjuje manje toksičnim toluenom. Dobro planirane i izvedene tehničke mere zaštite umanjuju potrebu za uvođenjem drugih zaštitnih mera. pojedinih pogona. IV . a postoji aerozagađenje Lokalna ventilacija . vrata i drugu zatvarači sa blokadom konstruisani su tako da se mašina može pustiti u rad samo kada su ovi zaštitni elementi u položaju zatvoreno. Ovaj tip ventilacije može se ostvariti dovođenjim i/ili odvođenjem vazduha. Takva tehnološka postrojanja omogućuju rukovanje mašinama i uređajima pomoću automatskih komandi (automatizacija).Izbor energije Prednost se daje električnoj energiji jer nedo-lazi do zagađivanja vazduha produktima sagorevanja i manja je opasnost od požara nego u slučaju primene gasovitih. uređaja i alata. zatim kod primene mašina sa većim intenzitetom buke.treba da bude takav da se u granicama tehnoloških zahteva. Poklopci. Sistem se sastoji od ventilacione kape i vodova.vrši se uređajima koji se postavljaju neposredno na mašine i uređaje da bi onemogućili širenje prašine. Vremenska izolacija . Oblik sirovina i pomoćnih materija nesme da dovodi do aerozagađenja prašinama. Proces segregacije se koristi u radu sa visokotoksičnim materijama. eketričnom. tečnih i čvrstih goriva. Razlozi za ovo su opasnost od požara. toplotnom i drugim vidovima energije kao i toksičnim i agresivnim hemikalijama. infektivni agensi.Mehanička zaštita mašina Mehanička zaštita mašina postiže se ure-đajima koji predstavljaju konstrukcijski deo mašina. I-Odvajanje delova tehnološkog procesa Prostorna izolacija . Uređaji za upravljanje . Uređaji za ručno upravljanje moraju biti tako napravljeni da ne može dođi do nehotičnog uključivanja takvog uređaja. radioaktivne čestice. Pri tom se proces odvi-ja u hermetički zatvorenim sistemima (hermetizacija). Npr. II . uvek odaberu oni materjali koji su najmanje štetni po zdravlje ljudi i tehnološka postrojenja.Mehanizacija i automatizacija U savremenoj industriskoj proizvodnji ljudski rad zamenjuje se radom mašina (mehanizacija). čeličnim kuglicama. Opšta ventilacija . Recirkulacija vazduha nije dozvoljena u prostorijama gde su u vazduhu prisutne visoko toksične materije. Zaštitne ograde .podrazumeva angažovanje samo grupe radnika neophodne za izvršenje radne operacije u vremenu kada prisustvo drugih radnika u toj sredini nije neophodno. VI . Primenom mehanizacije.Ovde fotoelektrični snop svetlosti prolazi ispred zone opasnosti. Često se vrši i zamena tehnološkog procesa kako bi se izbeglo dejstvo fizičkih štetnosti npr.Ventilacija Primenjuje se kada mehanizacija.

Pokreti se tada mogu izvoditi i mehanički bez gledanja. Grupni raspored . kao i slobodan glavni prolaz. Ovakvim rasporedom postiže se kraća. predmeta i odeće koji su bili u kontaktu sa radioaktivnim česticama Dezinfekcija i dezinesekcija prostora i odeće Detoksikacija postrojenja i predmeta na kojima ima toksičnih materija.). sluha). Planiranje tehnološkog procesa tako da je što manji broj radnika u kontaktu sa noksama koje nastaju.Bojenje mašina Bezbednosne boje i znaci imaju za cilj da brzo privuku pažnju na objekat. Pri tom se koristi princip kontrasnih boja.Uređaji za signalizaciju Pojedine mašine i uređaji snabdeveni su zvučnim i svetlosnim uređajima za signalizaciju koji se uključuju u određenim situacijam (npr. Radna zona na mašini i uređaju mora biti obojena svtlijom bojom. Obaveštavajući znaci .. a rad na jednoj ne sme ugrožavati rad radnika na drugoj mašini. III . V . Lična higijena radnika. Zamena prljavih tehnologija procesima koji su mehanizovani. Dekontaminacija prostorija. Svetlosni fluks treba da bude usmeren kosoodozgo kako bi se dobio što prirodniji izgled predmeta. Liniski raspored .Zaštita na radu ORGANIZACIONE MERE ZAŠTITE I . Adekvatno uklanjanje otpadnih materija i sekundarnih sirovina. Kombinovani raspored ima elemente i grupnog i liniskog rasporeda. U svim slučajevima potrebno je osigurati slobodan prostor oko mašina.. Loša osvetljenost doprinosi zamaranju vida i može biti uzrok povređivanja i oboljevanja. Znaci obaveze . IV .propisuju određeno ponašanje ili postupak (npr. ima zagađenja.. Mašina je uključena. Održavaje higijene prostorija i radilišta. paralelnim linijama. zaštita očiju. disajnih organa. Higijena i održavanje u ispravnom stanju ličnih zaštitnih sredstava.Osvetljenost Na mestu rada na mašini ili uređaju treba postaviti takvo osvetljenje da senke ne budu suviše oštre i tamne. Najmanja razlika u intenzitetu zvučnog signala i buke u okolini mesta signalizacije mora da bude 10 dB.) Znaci zabrane .Mašine raspoređene u skla-du sa redosledom operacija za izradu jednog radnog komada koji se kreće u istom smeru. od visećeg tereta i dr. 17 .Razmeštaj mašina Mašine mogu biti postavljene u pravoj liniji. Zaustavljanje mašine. II . a ostali delovi mašine kontrasnom bojom radi lakšeg uočavanja. u obliku slova L i U i na druge načine.. Ovako grupisane mašine nisu usklađene sa redosledom radnih operacija pa je transport cik-cak ili u obliku petlje što pogoduje nastanku nesreća.zabranjuju ponašanje ili postupak koji bi mogao izazvati opasnost (zabranjen prilaz).upozoravaju na neku opasnost (od eksplozije. Ako je predmet koji se obrađuje svetle boje. jednostavnija i sigurnija manipulacija predmetima.Znaci bezbednosti Znaci opasnosti .) i time upozoravaju rukovaoca na neko stanje ili opasnost. od trovanja. HIGIJENSKE MERE ZAŠTITE Izbor lokacije preduzeća u odnosu na aerozagađivače. Higijena ishrane i obezbeđivanje higijenski ispravne vode za vreme rada.Mašine razmeštene prema vrstama. Uređaji za signalizaciju mogu biti povezani sa uređajima za upravljanje pri čemu aktiviranje signalnih uređaja automatski dovodi do neke akcije u cilju sprečavaja nezgode (npr. automatizovani i hermetizovani.obaveštavaju o postojanju neke opasnosti. uključivanje ventilacije. podloga oko tog predmeta treba da je tamnija.

Perodični pregledi Periodični pregledi su pregledi kojima se ispitaje zdravstveno stanje radnika i daje mišljenje o tome da li . To je pomoć kandidatu da odabere onu vrstu stručnog osposobljavanja koja će mu omogućiti da koristeći svoje potencijale. zadovolji zahteve željenog zanimanja.Po osnovu povećanog rizika To su uslovi koji povećavaju rizik za nas-tanak: Povreda na radu . Posebni uslovi rada mogu se podeliti po tri osnova I . RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM Radna mesta na kojima se javljaju štetnosti izvan dozvoljenih granica. Ovim pregledom se utvrđuje da li je zdravstveno stanje kandidata u skladu sa zahtevima radnog mesta radi kojeg se pregled vrši. II . II .PRethodni pregledi Prethodni pregledi su pregledi koji se obav-laju prilikom zapošljavanja na određeno radno mesto.Kontrolni pregledi Kontrolni pregledi imaju za cilj da se utvrdi efekat primenjenih tehničkih i medicinskih mera zaštite. Na takvim radnim mestima poremećena je ergonomska ravnoteža i radnik ne može da odgovori na zahteve rada i radne sredine. Za uspešno sprovođenje ovih mera neophodno je da se uporedno izvrši analiza faktora radne sredine i analiza psihofizičkih osobina radnika koje se ispoljavaju u radu i doprinose uspešnom obavljanju profesionalne delatnosti ili predstavljaju rizik od povređivanja i obolevanja. Ovde spadaju i pregledi koji se obavljaju pre upućivanja radnika na kolektivni preventivni oporavak i nakon povratka sa oporavka. Oni su po pravilu ciljani u sledećim situacijama Pojava većeg broja slučajeva poremećaja zdravstvenog stanja sa istim ili sličnim simptomima Pri uvođenju novih tehnologija ili sirovina U slučaju povećanog apsentizma ili broja povreda na radu. materjala i alata kojim se rukuje. Prethodni pregledi su zakonski obavezni za sve radnike koji rade na radnim mestima sa posebnim uslovima rada. a koje nisu obuhvaćene preventivnim zdravstvenim pregledima. Ove mere zaštite sastoje se od niza aktivnosti kojima se čuva i unapređuje zdravlje radnika. spretnostima i interesovanju. Funkcionalna sposobnost i zdravstveno stanje radnika na takvim radnim mestima se remeti i rad može da bude razlog za bolest.Zaštita na radu MEDICINSKE MERE ZAŠTITE Medicinske mere zaštite pružaju zaposleni u medicini rada u skladu sa etičkim principima koje je izdala Međunarodna komisija za zaštitu zdravlja.Vanredni pregledi Vanredni pregedi vrše se kada nastanu posebne okolnosti koje zahtevaju uvid u zdravstveno stanje kolektiva.postoji lista ovih bolesti sa tačno navedenim uslovima rada kojima radnik mora da 18 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA I . IV . Preduslov je dobro poznavanje radnog mesta. Profesionalna selekcija odgovara pojmu prethodni pregled koji bi trebalo da se obavlja pri zapošljavanju na bilo koje radno mesto. Profesionalnih bolesti .čiji nastanak zavisi od načina rada. Kontraindikacije za rad sa određenim štetnostima Izvesna stanja i oboljenja onemogućavaju bavljenje nekim poslom te predstavljaju kontraindikaciju za zapošljavanje na određenim radnim mestima. Primenjuje se obično pri upisu u stručne škole. bira onaj ili oni čije sposobnosti optimalno odgovaraju zahtevima tog radnog mesta.PROFESIONALNA SELEKCIJA Profesionalna selekcija je postupak pri kome se za jedno radno mesto.Sistematski pregledi Sistematski pregledi imaju za cilj praćenje zdravstvenog stanja pojedinih grupa i kategorija radnika koje su homogene po nekom obeležju. jedne grupe ili ređe pojedinca. • Zahtevi za posebnim funkcijama organa i sistema • Zahtevi za određenim starosnim granicama • Zahtevi za određenim polom II . III .PROFESIONALNA ORJENTACIJA Profesionalna orjentacija je usmeravanje ljudi na određene grupe poslova ili zanimanja koje bi odgovarale njihovim sposobnostima. je radnik sposoban da nastavi rad na istom radnom mestu ili ne. V . između više kandidata. PROFESIONALNA ORJENTACIJA I SELEKCIJA I . proglašavaju se radnim mestima sa posebnim uslovima rada.Po osnovu posebnih bioloških zahteva Zahtevaju da radnik ima posebne biološke kvalitete da bi mogao da obavlja posao bez štete po zdravlje. a nezavisi od vremena koje radnik provodi u rizičnim uslovima (povreda se može očekivati i na početku rada).

III . socijalnu. nego i zadovoljenje potreba za samostalnošću. Beneficirani radni staž . • Prethodni pregledi . 19 . a ako to nije moguće putem prekvalifikacije osposobljavanje istog za posao koji odgovara njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti. MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM Cilj edukacije je da se radnici aktivno odnose I . II . Uvođenje zaštitnog obroka . kao i o načinu zaštite.Po osnovu specifičnih zahteva rada ili njihovih kombinacija Takvi su poslovi letačkog osoblja.Medicinska rehabilitacija Medicinska rehabilitacija je vraćanje obolelog u njegovu punu fizičku.služi za nadoknadu materije i energije koje su u organizmu deficitarne usled delovanja posebnih uslova rada. podsticanje stvaralaštva i produktivnosti. uzimanje hrane. • edukacija koja će doprineti napredovanju na poslu. ELEMENTI RADNIKA SOCIJEALNE ZAŠTITE • adekvatno rešenje stambenog pitanja radnika i njegove porodice.). prema čuvanju i unapređenju zdravlja.Fakultativne mere Racionalizacija režima rada i odmora . rad sa oružjem. psihičku. Ona obuhvata sve postupke lečenja od nastanka oboljenja ili povrede do konačnog ishoda. očuvanje zdravlja i zadovoljstvo radnika postignutim rezultatima i načinom života uz istovremeno sprečavanje nastanka premora.za vreme radnog vremena i u banjsko-rekreativnim centrima. • Periodični pregledi .svih osoba koje se zapošljavaju na radna mesta sa posebnim uslovima rada. • organizovan način provođenja godišnjih odmora u objektima preduzeća. i sl. • obezbeđivanje adekvatne ishrane i napitaka za vreme rada. profesionalnu i ekonomsku aktivnost i sposobnost za rad.svih zaposlenih na radnim mestima sa posebim uslovima rada. oboljenja i povreda. ugledom i poštovanjem u društvu i kao rezultat toga zadovoljstvo radnika. • omogućavanje bavljenja kulturnim i rekreativnim aktivnostima.Zaštita na radu bude izložen da bi se te bolesti mogle smatrati profesionalnim. • organizovan prevoz do radnog mesta i nazad. humanizacija rada i načina života uopšte i solidarnost.Profesionalna rehabilitacija Profesionalna rehabilitacija najčešće predstavlja nastavak medicinske rehabilitacije i usmerena je na vraćanje radnika na ranije radno mesto.daje se u sledećim situacijama: • -kada posebni uslovi izazivaju negativne efekte po zdravlje tek posle dužeg vremenskog perioda. koji će osigurati bezbednost na radu.tamo gde se štetno delovanje kumulira tokom rada. Cilj ovih mera nije samo ostvarivanje materijalne egzistencije. II . • obezbeđivanje prostorija za odmor. radnici moraju MERE ZAŠTITE NA RADNIM biti obavešteni o tome.razne konbinacije dužine vremena rada i odmora Skraćenje radnog vremena . Obuka iz oblasti bezbednosti i unapređenja zdravlja treba da bude i sastavni deo edukacije za određeno zanimanje. emocionalnu. Rekreacioni tretmani . ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE I EDUKACIJA Ako postoji rizik na radnom mestu. Osnovna načela socijalne zaštite su omogućavanje bavljenja određenom delatnošću.Obavezne mere • Redovna periodična kontrola utvrđenih posebnih uslova na radu (opterećenja. • -za poslove koji zahtevaju očuvane funkcije organizma koje se sa starenjem normalno smanjuju. rad na visini. prestižom. a organizam se ne oporavlja do sledećeg radnog dana. SOCIJALNA ZAŠTITA RADNIKA Osnovni zadatak socijalne zaštite radnika je obezbeđivanje takvih uslova na radnom mestu i van njega. održavanje lične i higijene radne odeće. • Bezbedni uslovi rada i odmora. • briga preduzeća i društva o načinu čuvanja dece i školovanju članova porodice. štetnosti i dr. MEDICINSKA I PROFESIONALNA REHABILITACIJA I .

obim zaštite. Prava iz penziskog i invalidskog osiguranja. 20 . Zakonima i brojnim podzakonskim aktima regulisana je problematika zaštite na radu. • Da se opasne materije koje mogu prouzrokovati profesionalna oboljenja ili povrede na radu. • Da se sredstva lične zaštite upotrebljavaju samo kada ne postoji mogućnost primene drugih odgovarajućih mera zaštite na radu. prevozu i prometu otrova. Mere zaštite na radu za građevinske objekte. • Da radne prostorije budu uredne i opremljene na način koji obezbeđuje zdravu životnu sredinu. mo-gu upotrebljavati samo u uslovima koji obezbeđuju odgovarajuću sigurnost radnika i zaštitu životne sredine. alati. Pružanje prve pomoći i organizovanje službe za spasavanje u slučaju nezgode na radu. Posebni propisi koji ragulišu problematiku iz oblasti zaštite na radu po granama delatnosti. Način izdavanja liste o povredama na radu. obaveze poslodavca i dr. • Da se radni uslovi prilagode fizičkim i psihičkim osobinama i sposobnostima radnika. a tehnologija i organizacija rada postave tako da radnik obavlja poslove u optimalnom položaju.Zaštita na radu ZAKONODAVNO ADMINISTRATIVNE MERE Prema Ustavu Srbije svi zaposleni imaju pravo na zaštitu na radu. postavljena i opremljena na način koji obezbeđuje odgovarajuću sigurnost radnika. ZAKONSKE MERE ZAŠTITE NA RADU TREBA DA OBEZBEDE • Da se radna sredina projektuje. Lična zaštitna sredstva i lična zaštitna oprema. • Da mašine. budu projektovana. Higijenske i tehničke mere zaštite. oprema i druga tehnička sredstva. izgrađuje i održava tako da uključuje mere zaštite od opasnosti po život i zdravlje radnika. ZAKONSKI PROPISI KOJI REGULIŠU PROBLEMATIKU VEZNU ZA ZAŠTITU RADNIKA • • • • • • • • • • • • • Zatitu pri proizvodnji. Evidenciju iz oblasti zdravstvene zaštite. Zaštitu životne sredine. Postupak i uslovi vršenja prethodnih i periodičnih pregleda radnika. Zakonom je određeno da je zaštita na radu sastavni deo organizacije rada i radnog odnosa. Zaštitu od jonizujućeg zračenja. Postupak pregleda i ispitivanja radne sredine i oruđa za rad. prava na zaštitu i dužnosti u vezi sa tim.

hemijskih i biloških. neadekvatna ishrana. hemiskih i bioloških faktora u radnoj sredini i njihova evaluacija. Procenu bioloških zahteva radnog mesta. Otkrivanje. Prepoznavanje i identifikaciju štetnosti. PROFESIONALNI ŠTETNI FAKTORI Kada karakter rada i radna sredina imaju negativni uticaj na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenih. Evaluacija drugih faktora uslova rada i radne sredine koji deluju na organizam kao stesori 3. . Ona obuhvata čoveka pojedinca i grupe radnika u radnom procesu. Veliki značaj ima i sanitarni nadzor nad projektovanjem. Zato se u okviru higijene rada razvijala profesionalna orijentacija i selekcija kao preventivna grana. a zatim je polje svoje delatnosti proširila na ishranu. javljaju se i brojni drugi činioci koji narušavajući konfor u radnom procesu. • Kontrola (iznalaženje metoda za eliminaciju i redukciju štetnosti). biološkog i medicinskog monitoringa). izgradnjom i rekonstrukcijom proizvodnih objekata. Kao profesionalno štetni faktori. Svojim dejstvom u radnoj sredini fizički agensi mogu dovesti do povreda na radu i pojave profesionalnih i drugih oboljenja vezanih za rad. nerešeni estetski i ergonomski uslovi rada. ali se zato povećalo psihičko opterećenje radnika i potreba za određenim znanjem i navikama. 2. 22 • • • • • Nejonizujuće zračenje. Električna struja. • Infrazvuk. • Povećan i snižen barometerski pritisak. U najširem smislu to je opšta higijena primenjena na ljude u procesu rada. 3. na radnom mestu i u ambijentu u kome se rad odvija. identifikacija i kvantifikacija fizičkih. Evaluaciju i kontrolu. a koristeći princip fiziologije rešava ergonomske probleme radnog mesta.UVOD U HIGIJENU RADA Higijena rada je preventivna medicinska grana u okviru medicine rada koja na bazi naučnih saznanja. ZADACI HIGIJENE RADA 1. nepovoljni psihosocijalni odnosi u kolektivu. stanovanje i socijalne aspekte vezane za radni proces. OSNOVNI PRINCIPI PRI ISPITIVANJU RADNE SREDINE • Evaluacija. radnik mora posedovati posebne psihofizičke osobine. • Vibracije. Da bi određene poslove mogao obavljati uspešno i bezbedno. PREDMET RADA U početku se higijena rada bavila higijenom radnog mesta. nepovoljna dužina radnog vremena i niz drugih konponenti bitnih za formiranje zdrave radne sredine. Jonizujuće zračenje. 2. AGENSI FIZIČKE PRIRODE U agense fizičke prirode čije prisustvo u radnoj sredini može štetno delovati na radnike spadaju: • Klima i mikroklima. • Zvuk. Tu spadaju neracionalna organizacija rada i odmora. praktičnih mera i postupaka obezbeđuje visoku radnu sposobnost i sprečava nastanak profesionalnih oboljenja i drugih oštećenja zdravlja vezanih za radni proces. Zahvaljujući razvoju nauke i tehnike u mnogim privrednim granama naporan fizički rad je sve manje zastupljen. ambijentalnog. pored fizičkih. Aerozagađenje (Hemijski neaktivna prašina). • Ultrazvuk. što se prethodno mora obezbediti školovanjem radnika. dovode do promene zdravstvenog stanja i radne sposobnosti. • Osvetljenost. uslove odmora i rekreacije. U saradnji sa tehničkim službama higijena rada rešava pitanje ambijentalnog monitoringa. NAČIN RADA U praktičnom delu higijena rada rešava pitanja sanitarnog nadzora u proizvodnji putem periodične kontrole i merenja uslova rada i profesionalnih štetnih faktora u fabrikama i drugim proizvodnim ustanovama. 4. kasnije i radnom sredinom. Predlaganje mera za poboljšavanje uslova rada i smanjivanje rizika od nastanka profesionalnih oboljenja i povreda na radu. • Kvantifikacija prepoznate nokse (metodom ličnog. EKOLOGIJA RADA Ekologija rada je orijentisana na područje radne sredine i obuhvata: 1. Izučavanje i predlaganje mera za obezbeđenje fizioloških uslova rada u toku radnog procesa uz prilagođavanje tehničkih sistema i tehnologije ljudskim mogućnostima (ergonomija rada i radne sredine). Mehanička sila. mentalno zdravlje. to znače da postoje profesionalni štetni faktori u radnoj sredini.

kao i svih šest navedenih grupa faktora koji karakterišu životnu sredinu. • Helminti • Artropode i dr. kiseonik. gljivice. voda. fizička i mentalna aktivnost. radijacija i dr. • Oportunistički . Spektar kombinovanih ekspozicija faktorima radne sredine veoma je širok: • ekspozicije faktorima iz iste grupe (npr. biološki agensi mogu biti: • Patogeni . organiza-cija rada.). hemijske materije u radnoj sredini i sl. vlažnost i sl. kozmetika. Ovi mikroorganizmi ili njihovi fragmenti mogu izazvati profesionalna oboljenja ili oboljenja vezana za radom. • makronivo komunalne sredine . rudarstvu. • hemijski faktori (nutricijensi. Zadatak medicine rada je optimalizacija biološki esencijalnih i minimalizacija biloški neesencijalnih faktora. klima. vibracije.Izazivaju samo kolonizaciju koja ne šteti domaćinu. vibracije. U odnosu na domaćina.odnosi se na populaciju grada ili regiona i • meganivo klimatske zone . međuprodukti. • Bakterije.karakterističan je za grupu radnika. životinje. naftnoj industriji.mogu izazvati infekciju i oboljenje samo kada je smanjena otpornost domaćina. • mezonivo radne sredine . alkohol. • primarno neesencijalni faktori . duvan. INTERAKCIJA FAKTORA RADNE SREDINE Higijena rada bavi se identifikacijom i evaluacijom potencijalno štetnih faktora radne sredine i zaštitiom čoveka od njihovog nepovoljnog delovanja. biljke). FAKTORI ŽIVOTNE SREDINE Životnu sredinu karakteriše i šest grupa faktora: • faktori vezani za fizičku aktivnost radnika (dinamičku ili statičku). odlučivanje. INTERAKCIJE FAKTORA RADNE SREDINE Iako se u praksi obično posmatra samo jedan aspekt ili faktor radne sredine. mašinogradnji. Pojam otrovnosti je relativan jer praktično sve hemijske materije u određenim uslovima i okolnostima mogu biti otrovne. Zbog toga je za ispitivanje prisustva hemijskih supstanci u radnoj sredini neophodno poznavanje celokupnog tehnološkog procesa. politički sistem). U proizvodnom procesu otrovnost mogu pokazivati sirovine. • ekspozicije faktorima iz dve grupe (npr.).) • biološki faktori (bakterije. • faktori vezani za mentalnu aktivnost radnika (percepcija. Hemijske materije koje unete u organizam u malim količinama izazivaju hemiske i fizičkohemijske reakcije sa tkivom nazivaju se otrovima. U proceni uticaja sredine na zdravlje čoveka moraju se uzeti u obzir sva četiri nivoa životne sredine. • fizčki faktori (zvuk. Dejstvo hemiskih materija na organizam zaposlenih najčešće se sreće u hemijskoj industriji. AGENSI HEMIJSKE PRIRODE Gotovo da nema privredne grane gde se čovek ne sreće sa više hemijskih faktora koji pod određenim uslovima mogu biti štetni. ekspozicija većini faktora iz iste ili različitih grupe odvija se istovremeno tako da su interakcije faktora radne sredine česte i mnogobrojne. tečnom i gasovitom stanju. a prema poreklu mogu biti organske i neorganske prirode. temperatura.odnosi se na širu populaciju. NIVOI ŽIVOTNE SREDINE Životna sredina može se podeliti na četiri nivoa: • mikronivo kućne sredine . • Protozoe. gumarstvu i dr. gotovi proizvodi i otpadne materije.AGENSI BIOLOŠKE PRIRODE U agense biološke prirode čije prisustvo u radnoj sredini može štetno delovati na radnike spadaju: • Virusi. jonizujuće zračenje i dr. Budući da je radna sredina samo deo životne sredine i uticaj faktora radne sredine treba izučavati u okviru potpunog okruženja. Hemijski agensi koji štetno deluju na radnike mogu biti u čvrstom. virusi. • Apatogeni . 23 .).nisu neophodni za za razvoj i očuvanje zdravlja čoveka o (štetne hemijske materije. • socijalni faktori (međuljudski odnosi. buka i vibracije). • Gljive. socijalni kontakti. delovanje).karakterističan je za pojedinca.mogu dovesti do infekcije i oboljenja. buka i mentalno naprezanje). Navedeni faktori životne sredine mogu se klasifikovati i prema biološkoj esencijalnosti na: • primarno biološki esencijalni faktori .neophodni za razvoj i očuvanje zdravlja čoveka (nutricijensi.

metalni dimovi i magle raspršenih boja o čemu treba voditi računa pri uzimanju uzoraka i analizi. Aspergillus parasiticus koj stvara izuzet-no opasne otrove u prisustvu Trychothecium roseum smanjuje lučenje alfatoksina. 3. • Duvanski dim pokazuje veliki broj interakcija sa fizičkim i hemijskim faktorima. • različiti putevi ulaska u organizam istog faktora (npr. • Mnogi gasovi. Interakcije faktora treba poznavati radi kvalitetne evaluacije ekspozicije i radi preuzimanja adekvatnih mera kontrole i zaštite. • Broj i tip mikroorganizama u radnoj sredini menja se zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. visoka temperatura.Prema broju parametara koji se prate 24 . • Benzen .onečišćenje toluena • 1. • Npr. sezone i geografskog položaja.za zaštitu od požara. protivpožarni monitoring . buka u komunalnoj i radnoj sredini). II . • Npr.za zaštitu zdravlja ljudi.• ekspoziciji faktorima iz više grupa (npr. AMBIJETALNI MONITORING Pod pojmom ambijentalni monitoring podrazumeva se praćenje nekog objektivnog parametra u određenom prostoru. • Alkohol u posudama od polivinila rastvara rezidualni monomer i može da doprinese povećanoj ekspoziciji vinilhloridu. PRIMERI INTERAKCIJA FAKTORA RADNE I ŽIVOTNE SREDINE • Interakcija sunčeve svetlosti.4-dioksan . hemijskih i bioloških faktora radne sredine (unutar iste ili između različitih grupa). hemiski i biološki faktori.onečišćenje acetilena • Dioksin . Od značaja su interakcije faktora čiji krajnji razultat utiče na biološki sistem radnika i njegovo zdravlje.Prema nameni 1. gljivice. • Alkohol dobro rastvara vinilhlorid. već se stvaraju i u atmosferu oslobađaju: I . ultravioletna radijacija i azotni oksidi. doba dana.aditiv trihloretana i trihloretilena • Fosfin i arsin .Usled dekompozicije Na kraju treba istaći da je za higijenu rada u evaluaciji potencijalnih ekspozicija štetnim faktorima radne sredine neophodno poznavanje i njihovih interakcija i izvora skrivenih štetnosti i opasnost. • Vazdušni pritisak i temperatura vazduha deluju na sadržaj izduvnih gasova dizel motira. • Istovremeno prisustvo sunčeve svetlosti i mikroorganizama ubrzava razgradnju pesticida. duvanski dim. postoje različite kombinovane ekspozicije: • istovremena ekspozicija različitim jedinjenjima istog hemijskog faktora (npr.Prilikom sagorevanja. SKRIVENE ŠTETNOSTI Skrivene štetnosti se ne koriste i neproizvode namerno. Za medicinu rada bitno je praćenje određenih parametara u radnoj sredini koji mogu štetno delovati na zdravlje radnika. • Ponašanje gasova i para zavisi od temperature i pritiska. ovde se prvenstveno misli na inter-akciju fizičkih. 2. aditivni. pare i aerosoli koji se stvaraju u toku radnog procesa menjaju se već u vazduhu • Npr. Navedene kombinovane ekspozicije proučavaju se zbog mogućeg udruženog delovanja na biološki sistem koji mogu biti: potencirajući. Većina faktora fizičke sredine pokazuje interakcije sa hemiskim i biološkim faktorima radne sredine. ali su za medicinu rada najznačajnije interakcije koje se odvijaju u vazduhu radne sredine. čađ brže vezuje i uklanja sumpordioksid u prisustvu amonijaka. smenski rad). monitoring faktora radne sredine . II -Predstavljaju aditiv ili onečišćenje u drugim hemijskim materijama.za obezbeđenje kvaliteta proizvoda. • Što je naelektrisanost azbestnih čestica veća to je veće i njihovo taloženje u radnoj sredini i u plućima. • istovremena ekspozicija istom faktoru na različitim nivoima životne sredine (npr. vlažnosti i temperature vazduha i pesticida. formaldehid se već na temperaturi od 200 C kondenzuje u paraformaldehid i dr.hroma). • U nastanku smoga učestvuju atmosferski kiseonik. • Konponente duvanskog dima se dobro apsorbuju na prašinu u vazduhu. mikroorganizama. kao i veća vlažnost i temperatura vazduha. Interakcije se mogu odvijati u različitim medijumima. Npr. • istovremena ekspozicija različitim oblicima istog fizičkog faktora (kontinuirana i inpulsna buka). Smanjenje lučenja je veće što je vlažnost i temperatura vazduha veća. Čak i pri ekspoziciji samo jednom faktoru radne sredine. • Pri sniženom atmosferskom pritisku koncentracije kiselih organskih jedinjenja u izduvnim gasovima dizel motora su veće nego li pri normalnom pritisku. IV . • Statički elektricitet čestica prašine utiče na njihovu sudbinu i ponašanje u vazduhu. Istovremeno prisustvo različitih faktora radne sredine može da dovede do njihove međusobne interakcije. VRSTE AMBIJENTALNIH MONITORINGA I . • Mikroorganizmi mogu međusobno pokazivati interakcije. • Interakcija čvrstih aerosola u vazduhu i gasova ili para. • Nastanak fotohemijskog smoga. kadmijum inhalacija i ingestija).U slučaju akcidentata. Tehnološki monitoring . kao što su razni fizički. sinergički ili umanjujući (retko).onečišćenje nekih herbicida III .

Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara. Za mnoge toksikante postoje testovi ekspozicije sa vrednostima MDK za biološki materijal (indikatori biološke ekspozicije). • više-faktorski monitoring (kompleksni) .primarna supstanca.produkt toksičnog delovanja. međutim nemoguće uraditi testove ekspozicije. mokraća i dr. primenjuju se u radnoj sredini gde se konstantno pojavljuje određeni zagađivač. dok manje razvijene zemlje uglavnom prihvataju važeće norme ili one koje predloži SZO.daju rezultate merenja za samo jednog radnika npr. • mogući su sinergički i antagonistički efekati kod ekspozicije različitim agensima. To znači da se prekoračenja dopuštaju ako se skrati radno vreme.Agencije koje izdaju preporuke koje se često koriste u zemljama u razvoju.daju rezultate merenja za veći broj ili za sva radna mesta u nekom pogonu. MDK i MDD su obično 2-3 puta manje od koncentracija i doza koje izazivaju hronično oboljenje.) odnosno biološkim monitoringom. Zato se pouzdan uvid u internu ekspoziciju može dobiti samo analizom pogodnih uzoraka biološkog materijala (krv. epidemioloških studija.Nacionalni institut za medicinu rada i zaštitu na radu USA. 25 . • kolektivni . tokom radnog veka. Najpoznatije ustanove koje izdaju liste MDK i MDD su: • WHO i ILO. razne prašine) i druge štetne agense. radnici mogu biti izloženi 8 sati dnevno.daju rezultate merenja za nekoliko radnih mesta. dok u drugim prdstavljaju samo neobavezujuće preporuke (USA). • da li njihove koncentracije prelaze dozvoljene vrednosti prema zvaničnim normama. sa medicinskim monitoringom. • da li su mere tehničke zaštite. III .Ministarstvo za zaštitu na radu u USA. iskustava iz idustrije i dr. To je veoma složen i skup proces te je uglavnom dostupan samo ekonomski najrazvijenijim zemljama. DOZVOLJENE DOZE I KONCENTRACIJE MAKSIMALNO DOZVOLJENE DOZE I KONCENTRACIJE (MDK i MDD) MDD i MDK su koncentracije i doze kojima po dosadašnjim saznanjima. 5 dana nedeljno. Ljudski organizam predstavlja individualni monitor toksikanata kojima je izložen tokom 24 sata. po mogućnosti zajedno sa periodičnim medicinskim pregledom tj. MDK i MDD za pojedine štenosti su u nekim zemljama zakonski propisane i obavezujuće (evropske zemlje uključujući i nas). • grupni . adekvatne i efikasne. • NIOSHA. štetni po zdravlje. stim što su za određeni broj supstanci vrednosti korigovane na osnovu naših iskustava. Za neke supstance je. • postoje individualne razlike u toksikokinetici u organizam unetih toksikanata. U okviru biološkog monitoringa određuju se: • biomarkeri ekspozicije . Ova lista sadrži: • TWA (Time Weighted Average) . Posebne norme su izrađene za fizičke (jonizujuće zračenje. • količina udahnutog toksikanta zavisi od veličine plućne ventilacije. • gde su izvori emisije hemijskih agenasa i kakva je kretanje koncentracije tokom tehnološkog procesa. metabolit i/ili • biomarkeri efekta . naročito lokalna i opšta ventilacija. • OSHA.Srednje vrednosti normi tokom 8 sati rada. lični dozimetri. prisutni u radnoj sredini. CILJ AMBIJENTALNOG MONITORINGA Cilj ambijetalnog monitoringa u medicini rada je kvantifikacija i upoređivanja nađenih vrednosti sa usvojenim normama radi procene rizika po zdravlje zaposlenih u toku radnog procesa. Ambijetalni i biološki monitoring treba sprovoditi paralelno i istovremeno. • radnici mogu biti izloženi istom toksikantu i na radnom mestu i u životnoj sredini. I pored toga osetljivi i hronično oboleli radnici mogu da osete određene tegobe i pri koncentracijama i dozama nižim od MDK i MDD. • koliki je stepen eksterne ekspozicije radnika. • ACGIH. BIOLOŠKI MONITORING Ambijetalnim monitoringom ne može se pouzdano odredi interna ekspozicija radnika zato što: • prisustvo materija u vazduhu radne atmosfere ne znači da će one biti i unete u organizam. a da im zdravlje ne bude ugroženo.Prema pokrivenosti Merni instrumenti koji se koriste u ambijentalnom monitoringu mogu biti: • individualni .koji prati samo jedan ili nekoliko relevantnih faktora radne sredine.koji prate parametre vezane za celokupni tehnološki proces i fizičke parametre u radnoj sredini. • mnoge hemijske materije se pored inhalacije unose u organizam i preko kože ili ingestijom. Ambijetalni monitoring treba da da odgovore na sledeća pitanja: • koji su fizički i hemiski agensi.• jedno-faktorski monitoring (jednorodni) . Ovaj indeks sigurnosti (koeficijent rezerve) je neophodan zbog različite individualne osetljivosti organizma. Postojeća lista MDK i MDD u našoj zemlji bazira se na listi ACGIH koja je najsveobuhvatnija. Izrada listi MDK i MDD vrši se na osnovu eksperimenata na životinjama i ljudima.

sredstvima za rad i načinu rada. Za izračunavanje korigovane vrednosti MDK za smešu gasova koriste se složeni matematički obrasci.• STEL (Short Term Exposure Limits) . • A1-A2 . • Trajanje rizika . Zbog toga se toksični efekat neke materije izražava u odnosu na smrtnost eksponovanih organizama ili patološke promene u organizmu koje ona izaziva. • merenjem merljivih parametara (temperatura vazduha. ako buka znatno prelazi dozvoljeni nivo ili ako je osvetljenost minimalna onda je intenzitet ovih pojava veliki (ocena 5).Odnosi se na kancerogene supstance. • C (Celing) . OTROVNOST Otrovnost materije najviše zavisi od koncentracije i vremena ekspozicije.). ređe sinergički ili antagonistički. Kod prisustva više toksičnih supstanci koje imaju različite vrednosti MDK. U vezi stim razlikujemo: • koncetracione otrove . I .Norme za supstance u tečnom obliku ili u obliku para koje lako prodiru kroz kožu.) Podaci neophodni za ocenjivanje radnog mesta svrstani su u četiri grupe: • opšti podaci o radnom mestu. LK50) .odnosi se na intenzitet pojave koja predstavlja rizik. Grupu A1 čine supstance sa potvrđenim kancerogenim dejstvom. adicioni.dovodi do smrti svih organizama. a važe za supstance sa akutnim toksičnim delovanjem. Na osnovu ovih podataka procenjuju se: • Rizici po zdravlje radnika (vibracije. prašina. Podaci neophodni za ocenjivanje radnog mesta dobijaju se na osnovu: • intervjua sa poznavaocima radnog procesa. zbog toga se stvarna opasnost od trovanja inhalacionim putem određuje u odnosu na temperaturu vazduha od 200C i izražava koeficijentom mogućeg inhalacionog trovanja u toku 2 sata. U praksi kao kriterijum za MDK smeše može se bez većeg rizika uzeti MDK supstance sa najvećom toksičnošću. Pri dejstvu više otrova na organizam njihov efekat može biti nezavisan. OCENJIVANJE RADNOG MESTA Ocena svakog pojedinačnog radnog mesta u radnoj organizaciji je neophodna iz više razloga: • radi zaštite zdravlja radnika. • Radna sposobnost radnika za određeno radno mesto u odnosu na individualne karakteristike radnika.odnosi se na vreme trajanja pojave koja predstavlja rizik u toku radnog vremena. ocena 1 je ocena za minimum. a ocena 5 za maksimum intenziteta. opasnost od eksplozije itd. Npr. Ocena nula znači da neke pojave koja predstavlja rizik nema na radnom mestu. • Stepen opasnosti kojima je radnik izložen na poslu.čija otrovnost zavisi od vremena ekspozicije. • Zahtevi radnog mesta koje radnik treba da zadovolji. • hrono-koncentracione otrove . LKmax) . resorbovana doza ne govori uvek o stvarnoj otrovnosti neke materije. • Intenzitet rizika . trajanju i učestalosti ocenama od nula do pet. 26 • podaci o uslovima rada i radne sredine. LKmin) . • maksimalna letalna doza i koncentracija (LDmax. • srednja letalna doza i koncentracija (LD50. Za ocenu otrovnosti neke materije najznačajnija je njena koncentracija u krvi. ako radnik na pneumatskoj . • S (Skin) .Plafonske vrednosti koje se uopšte nesmeju prekoračiti. a grupu A2 supstance čiji kancerogeni efekat nije potvrđen kod ljudi. • koeficijent mogućeg inhalacionog trovanja (LK50/0C20) .je ona koja izaziva smrtnost 50% eksponovanih organizama. trajanja ili učestalosti pojave koja predstavlja rizik. neophodno je primenjivati korigovane vrednosti za MDK.Ocena rizika Ocena rizika vrši se za svaki rizik posebno po intenzitetu. • radi utvrđivaja potrebe za uvođenjem mera zaštite na radu. koncentracija gasova. • radi ocenjivanja radne sposobnosti radnika koji rade na tim mestima.opasnost od trovanja zavisi i od isparljivosti otrovnih materija (veća isparljivost veća opasnost od trovanja). • podaci o predmetu rada. Liste za MDK važe samo ako se radi o pojedinačnom dejstvu toksične supstance na organizam.Norme za jake iritanse i i vrlo toksične supstance. • opservacije radnog mesta koje je obavio tim za analiziranje. • minimalna letalna doza i koncentracija (LDmin. • radi utvrđivanja potrebe za skraćenjem radnog vremena ili uvođenja beneficiranog radnog staža • radi utvrđivanja radnih mesta sa povećanim rizikom i dr. uvedena je zbog različite individualne osetljivosti organizama.čija otrovnost zavisi pretežno od koncentracije. mada zbog različite biološke aktivnosti otrova. Npr. buka.dovodi do smrti jednog organizma. • podaci o osnovnim položajima i aktivnostima radnika pri obavljanju radnih zadataka. ko-jima radnik može biti izložen do 15 minuta i to samo 4 puta u toku 8 sati rada. prisilan položaj tela. dimova i para itd.

Kada postoje dve mreže za snabdevanje vodom. 3. komunalno-skladišno-privredna zona Industrijska zona u odnosu na ostale zone. Voda iz ove mreže se može koristiti i za tehnološke potrebe i gašenje požara. dok se manji i manje agresivni industriski objekti mogu locirati i na periferiji stambene zone ili u njoj samoj. II . termoelektrane i sl. a posebno u odnosu na stambenu zonu. U svakoj etapi se vodi računa o zaštiti životne i radne sredine i obezbeđenju zaštite na radu. trajanje i učestalost po skali datoj u Tabeli 1. izrada investicionog i idejnog projekta. Rizičnost radnog mesta Izuzetno rizično radno mesto Vrlo rizično radno mesto Rizično radno mesto Malo rizično radno mesto Vrlo malo rizično radno mesto Radno mesto bez rizika Tabela 1. III . između 1 i 2 ocenom 2. tehnički prijem. U industrijskoj zoni objekti se lociraju prema srodnosti proizvodnje i raspoređuju tako da jedan drugome ne ugrožavaju kvalitet radne sredine i proizvoda. 2.odnosi se na to koliko se puta pojava koja predstavlja rizik javlja u toku radnog vremena. Industrijski objekti se lociraju na suvom. one moraju biti strogo odvojen i označene da ne bi došlo do korišćenja tehničke vode za piće i sanitarne potrebe. izrada glavnog građevinskog projekta. ali je ekonomičnije da se za ove potrebe koristi tzv. 27 .Ocena uticaja na zdravlje Ocena uticaja na zdravlje svakog pojedinačnog rizika vrši se na osnovu ocena koje je taj rizik dobio za intenzitet. Ukoliko je prosečna ocena između 4 i 5. Izlaz i ulazi u fabrički krug ne bi trebalo da se ukrštaju sa putevima i prugama. osunčanom zemljištu. administrativno-kulturna zona 5. a vibracije se javljaju samo pri upotrebi bušilice (ocena 3). a ako je prosek manji od 1 ocenom 1.) lociraju se po posebnim strožim propisima. Između industrijske i stambene zone formira se zaštitni pojas sa visokim drvećem i zelenilom. • Učestalost rizika . rekreativna zona 4. Uticaj na zdravlje Izuzetno utiče Veoma utiče Utiče Malo utiče Vrlo malo utiče Ne utiče Tabela 2.Ocena rizičnosti radnog mesta Ocena rizičnosti radnog mesta (stepen opasnosti) vrši se na osnovu dobijenih ocena o uticaju na zdravlje za svaki rizik tako što se izračuna prosečna ocena. industriska zona 3. 4. Npr. locira se tako da dominantni vetrovi ne duvaju od nje ka ostalim zonama već obrnuto. Ocena 5 4 3 2 1 0 Ocena 5 4 3 2 1 0 SANITARNOHIGIJENSKO UREĐENJE RADNE SREDINE LOKACIJA PRIVREDNOG OBJEKTA Savremena izgradnja naselja podrazumeva da se generalnim urbanističkim planom odrede sledeće zone: 1. Fabrički krug i saobraćajnice u njemu treba da obezbede normalno odvijanje saobraćaja i kretanje pešaka. izgradnja objekta. loša osvetljenost traje celo radno vreme (ocena 5). između 3 i 4 ocenom 4. između 2 i 3 ocenom 3. a poželjno je da postoje i zelene površine za odmor i rekreaciju radnika. PRJEKTOVANJE I IZGRADNJA PRIVREDNOG OBJEKTA Izgradnja privrednog objekta prolazi kroz više faza: 1. oceditom. dobilo bi ocenu 3. Objekti delatnosti visokog rizika (hemijska industrija. nuklearni reaktori. stambena zona 2. tehnološka voda. da budu prizemne ili na sprat. U pravoliniskom sistemu zgrade su udaljene jedna od druge najmanje za dvostruku visinu susedne zgrade. rizičnost se ocenjuje ocenom 5.bušilici u toku 8 sati rada aktivno radi sa bušilicom 3 sata. sa dobrim saobraćajnim vezama sa mogućnošću za odvođenje otpadnih voda i sl. Zgrade mogu da se grade po pravolinijskom i blok sistemu. Tko se dobija skala procene rizičnosti radnog mesta prikazana u Tabeli 2. Ova mreža se priključuje na gradski vodovod ili na sopstveni lokalni izvor. SNABDEVANJE VODOM I UKLANJANJE OTPADNIH MATERIJA Snabdevanje vodom U stalnim građevinskim objektima mora se obezbediti vodovodna mreža za vodu za piće i za sanitarne potrebe. dok je u blok sistemu objekat pod jednim krovom u većoj zgradi ili nizu zgrada.

agresivne. gladak (ne i klizav). Na ulazu su umivaonici sa tekućom toplom i hladnom vodom. Ako postoji opasnost od požara pod mora biti od nezapaljivog materijala. Provetravanje može biti prirodno i veštačko KUHINJSKI BLOK Ako se hrana kompletno priprema i deli. čekaonicu i sanitarni čvor. Raspored prostorija Prostorije gde postoji veće aerozagađenje. Mora da ima ordinaciju za lekara. ZDRAVSTVENA STANICA Gradi se na ulazu u preduzeće.8 m. Zagrevanje i provetravanje prostorija Treba da stvori konforne mikroklimatske uslove i svede zagađenje na dozvoljeni nivo. Mora biti ravan. Mašine koje stvaraju pojedinačno ili zajedno buku iznad 80 dB moraju biti u posebnoj prostoriji. POMOĆNE PROSTORIJE Garderobe (odvojene za muškarce i žene) Lociraju se blizu ulaza i služe za smeštaj civilne i radne odeće u gardrobne ormane. Visina magacinskih. administrativnih i drugih tehničkih prostorija mora da bude najmanje 2. čisti i dezinfikuje. a mikroklimatski uslovi konforni. Trpezarija mora biti zasebna prostorija. Uklanjanje otpadnih materija Otpadne sanitarne vode i atmosferske padavine iz kruga preduzeća mogu se ispuštati u gradsku kanalizacionu mrežu. Fontana) u suprotnom svaki radnik bi morao imati svoju posudu. Izuzetno umesto ormarića mogu se koris-titi i vešalice ako je broj radnika manji od 50 i ako je posao čist. 28 U objektima na sprat rastojanje od radnog mesta do izlaznog stepeništa ne sme biti veće od 30 m. prostoriju za intervencije. Zidovi prostorija Zidovi radnih prostorija treba da budu dobri toplotni i zvučni izolator Ako je potrebno presvlače se keramičkim pločicama ili premazuju masnom bojom do visine od 1. vlaga ili oslobađanje toplote stavljaju se uz spoljne zidove. Osvetljenje treba da bude prirodno. pri čemu spoljni zidovi ovih prostorija mogu zauzeti najviše do 40% površine zida. izrađen od materijalo koji se lako čisti i pere. Kod poslova na kojima se radna odeća jako prlja ormani moraju imati deo za civilnu i radnu odeću. kartoteku. Izlazi i stepeništa U prizemnim zgradama najbliži izlaz ne sme da bude udaljen od radnog mesta više od 50 m. a ako postoji opasnost od prolivanja agresivnih hemikalija od nepropustljivog materijala sa nagibom prema slivnicima. Zastakljene površine na sunčanoj strani treba obezbediti zastorima ili želuzinama. Broj ormana planira se prema broju radnika u dve najbrojnije smene ako je pauza između smena manja od 30 min. odnosno prema broju radnika u najbrojinijoj smeni ako je pauza veća od 30 min. Odnos zastakljene površine i površine po-da mora biti najmanje 1:8. Od suturenskih prostorija po pravilu nije dozvoljeno praviti radne prostorije Tunelske prostorije Tuneli u kojima se radnici kreću ili rade moraju imati veštačku ventilaciju Pod prostorija Pod radne prostorije treba da bude iznad nivoa lokalnog zemljišta. masne ili lako zapaljive materije odvode se posebnima kanalizacionim mrežama uz prethodno prečišćavanje i neutralizaciju u posebnu septičku jamu. Sve prostorije u kojima borave radnici duže od 2 sata u kontinuitetu zimi se moraju zagrevati. Jednu slavinu koristi najviše 60 radnika. Ispred ormana postavlja se klupa. Ako objekat ima više od tri sprata moraju postojati najmanje dva stepeništa. Rostojanje između ormana i zida ili drugog reda ormana treba da bude najmanje 1m. Podovi i zidovi moraju biti presvučeni materijalom koji se lako pere. Slavine ne smeju da budu udaljene od radnog mesta više od 100 m. Kupatila (odvojena za muškarce i žene) Ako priroda posla zahteva kupajanje posle rada kupatilo mora imati tuševe sa toplom i . NORMATIVI ZA RADNE PROSTORIJE Veličina prostorija Svaki zaposleni mora da ima najmanje 2m2 slobodne površine poda i 10 m3 vazdušnog prostora. čija veličina zavisi od broja radnika u najbrojni-joj smeni. odnosno 3 m ako u prostoriji postoji aerozagađenje ili se oslobađa toplota. Osvetljenost prostorija Zavisi od zahteva radnog mesta prema važećim standardima. Otpadne tehničke vode koje sadrže opsne otrovne. kuhinjski blok mora da zadovolji sve građevinske i sanitarnohigijenske zahteve koji se odnose na magacin sirovina.6 m. Visina prostorija Mora da bude najmanje 2. Prednost uvek ima prirod-no osvetljenje.Slavine sa vodom za piće Najbolje rešenje je da se voda za piće uzima pomoću higijenskih slavina (npr. kuhinju i trpezariju.8 m.

Spoljni faktori. kod manje prljave 1 na 15 i za ostale 1 na 20 radnika. gde najveći udeo imaju mišići. Radna sposobnost umnogome zavisi od ishrane. odnosno 100 kJ/kg/dan za žene.rast i razvoj. FAKTORI KOJI UTIČU NA ENERGETSKU POTROŠNJU Biološke varijabile . odnosno 200 m ako su van objekta. Energetska potrošnja u toku rada Energija utošena tokom rada raste linearno sa težinom rada.hladnom vodom i sapunom. Ovu prostoriju radnici povremeno koriste i u njoj kraće borave. Prostorije za povremeno zagrevanje radnika Obezbeđuje se za radnike koji rade u uslovima niskih temperatura. Ona ima konforne mikroklimatske uslove i snabdevena je toplim napicima (najčešće čaj). Na 30 muškaraca ili 20 žena dolazi po jedan nužnički otvor. Kod nas se obično koristi termin Specifično dinamičko dejstvo hrane (SDD). Sušionice (odvojene za muškarce i žene) Neophodne su u preduzećima u kojima radnici rade u vlazi i vodi. U višespratnim objektima nužnici su na svakom spratu. Nužnici (odvojene za muškarce i žene) Nesmeju biti udaljeni od radnog mesta više od 100 m. sastav tela. pol. sapunom i uređajem za sušenje ruku. 29 . automatizacije i robotike došlo je do ujednačavanja težine ra-da. Procenat povećanja je različit od 325% zavisno od sastava obroka. ISHRANA I RAD Pravilna ishrana je neophodna za održavanje dobrog zdravlja svake individue. Prostorije za pušenje Prostorija za pušenje mora se obezbediti ako priroda proizvodnje nedozvoljava da radnik puši na radnom mestu ili u dvorištu.godine. slede UH. što dozvoljava uključivanje svih dnevnih aktivnosti. Registruje se kao povećanje metaboličke stope nakon obroka sa maksimumom jedan sat nakon obroka i prestankom četiri sata nakon obroka. U zgradama nužnici su na ispiranje sa predprostorom u kome je umivaonik sa teku-ćom vodom. Ako je unos energije iznad ili ispod potreba pojedinca doći će do promena u energetskim depoima. Odela se vešaju na vešalice i stavljaju u zatvorene garderobne ormane sa otvorima za dovod toplog i odvod vlažnog vazduha. sapunom i uređajem za sušenje ruku. Nužnici treba da budu čučavci. Ukoliko su poslovi prljavi onda se i tu obezbeđuje topla voda. ELEMENTI UKUPNE ENERGETSKE POTROŠNJE Energetska potrošnja u mirovanju Predstavlja količinu E koju organizam troši u stanju mirovanja pri temperaturi okoline od 20250C. Otuda i razlike u vrednosti kod muškaraca i žena. temperatura ambijenta. Energetska potrošnja u mirovanju procenjuje se na oko 105 kJ/kg/dan za muškarce. a time i potrošnje energije među ljudima različitih profesija. a bez viška kalorija. a najveći belančevine. Ona podrazumeva kombinaciju namirnica koje obezbeđuju dovoljan unos svih esencijalnih hranljivih materija neophodnih za očuvanje. Ona čini prosečno oko 40% ukupno genergetskog rashoda. telesna težina. Svaki nužnik za muškarce ima po jedan pisoar. Najmanji utrošak energije imaju čiste masti. Po SZO ukupna energetska potrošnja dobija se kao umnožak potrošnje u mirovanju po jedinici vremena i koeficijenta težine rada. Zbog toga procena energetskih potreba samo u odnosu na zanimanje nije zadovoljavajuća. Umivaonici (odvojene za muškarce i žene) Umivaonici se nalaze između garderobe i kupatila. Fiziološka stanja. Njena vrednost zavisi od veličine telesne mase bez masnog tkiva. Obligatorna termogeneza Predstavlja termogenezu nakon obroka.).ishrana. a ako se neravnoteža produži promeniće se i sastav tela uz mogućnost narušenja zdravlja. obnovu i rast tkiva. Ispred kabine je umivaonik sa toplom i hladnom vodom. Uvođenjem mehanizacije. mladih i starih osoba. Broj slavina kod jako prljavih poslova 1 na 10. (hladnjače i sl. Prostorije za ličnu higijenu žena sa kabinama Na svakih 50 zaposlenih žena dolazi po jedna kabina. genetski faktori. trudnoća i laktacija Patološka stanja operativni zahvati. Jedan umivaonik na 4 nužničke kabine. rekovalescencija posle infektivnih oboljenja. Broj mesta se planira prema najbrojnijoj smeni. Kod jako prljavih poslova mora se obezbediti 1 tuš na 5 radnika. Energetske potrebe su onaj unos energije iz hra-ne koji će biti u ravnoteži sa energetskom potroš-njom i koji omogućuje održavanje poželjnog nivoa fizičke aktivnost osobe. kao i kod osoba različite telesne mase. Ova prostorija mora imati ventilaciju.

testenine. čime se menja i nivo rade sposobnosti.ENERGETSKE REZERVE ORGANIZMA Fosfatna jedinjenja (ATP i CP) U supramaksimalnim naporima E se prvenstveno obezbeđuje iz ATP-a. nagomilavanja ketonskih tela.55 (telesna masa X 0. neophodan je minimalni unos UH. Višak energije iz UH pretvara se u masti i deponuje kao trigliceridi u masnim ćelijama Namirnice nosioci UH su iz grupe žitarica. Pored toga ona ima i druge uloge. Ako se u višku unesu belančevine i UH.8 g/kg telesne mase dnevno. Za većinu odraslih ljudi dovoljan je unos od 0. U takvim uslovima čak 45% glikoze može da se obezbeđuje iz belančevina. Povećana potreba postoji kod dečaka između 15-18 godine (0. oni se deponuju u obliku masti MAKRONUTRIJENTI Od svih sastojaka raznovrsnih namirnica. • BELANČEVINE Glavna uloga belančevina u organizmu je gradivna (obnova oštećenih delova ćelija). što podrazumeva belančevine jaja. Namirnice kao što su žitarice. Unos UH treba da obezbedi 55-60% ukupnih energetskih potre-ba. Masno tkivo Normalan udeo masti u ukupnoj telesnoj masi je do 25% kod muškaraca i 30% kod žena. Međutim pri dugotrajnim teškim fizičkim poslovima ili pri nedovoljnom unosu UH javlja se manjak UH-rezervi pri čemu organizam pokušava da obezbedi nove količine glikogena razgradnjom belančevina. u odnosu na jaja se procenjuje biološka vrednost drugih namirnica koje sadrže proteine npr. Masti u ukupnom energetskom unosu treba da učestvuju sa 20-35%. najviše tokom 1 sekunde. Nakupljanje laktata tokom rada izaziva osećaj zamora i smanjuje radni intenzitet čuvajući na taj način rezerve glikogena od iscrpljenja. Ova količina masti daje dovoljno energije za jedan do dva meseca umerenih aktivnosti.75 pa to uvećati za 55%).). gubitak vode i minerala. povrća i voća. mediteranske ishrane koju preporučuje SZO. ali nekompletne. štiti vitalne organe od mehaničke traume. Juneće meso 69. Unos holesterola limitiran je na 300 mg dnevno po mogućnosti i manje. • • • . krompir i pasulj su 30 glavni izvori skroba i čine bazu tz. Ukoliko su u ishrani glavni izvori proteina biljnog porekla planirani dnevni unos treba korigovati Faktorom neto proteinske iskoristljivosti koji iznosi 0. hipoglikemije i znatnog smanjenja radnog kapaciteta. Pirinač 57. Povećan unos polunezasićenih masnih kiselina iz grupe Omega-3. Belančevine jaja uzete su kao referentne jer je sastav AK u njima najbolji i njima je dat indeks 100.9 g/kg. Rezerve glikogena u organizmu su podložne promenama zavisno od ishrane. dovodi do potpunog iscrpljenja ovih rezervi. ali ne bi trebao da prelazi 10% ukupnih kalorija. Depoi ugljenih hidratata UH dostupni kao izvor energije u organizmu nalaze se u obliku glikoze u krvi (3 g). masti i proteini) mogu biti iskorišćeni kao izvor energije za mišićni rad. Najveći deo energije trebalo bi da se obezbedi iz skroba. povećanja razgradnje telesnih proteina. koji se nalazi u ribama ima blagotvorno dejstvo na zdravlje.75 g/kg telesne mase dnevno takozvanih referentnih proteina. i kao depoi gli-kogena u jetri (100 g) i mišićima (350g). kao i kod teškog fizičkog rada u toplim pogonima gde se usled povećanog znojenja gubi azot. Namirnice biljnog porekla takođe sadrže esencijalne AK. Njihova ukupna energetska vrednost je 7440 kJ što je dovoljno za obavljanje umereno teških fizičkih aktiv-nosti u toku pola dana. samo makronutrijenti (UH. Izostavljanje UH iz ishrane samo jedan dan. Učešće belančevina kao goriva u uslovima kada su glikogenske rezerve visoke je zanemarljiv (2-5%) pri čemu se uglavnom iskorištavaju cirkulišuće aminokiseline. kukuruz. potreba za proteinima iznosi 0. UGLJENI HIDRATI Rezerve ugljenih hidrata u organizmu (glikoza u krvi i glikogen u jetri i mišićima) su ograničene i dovoljne za poludnevnu energetsku potrošnju pri umereno teškoj fizičkoj aktivnosti. Depoi masnog tkiva nisu posebno zavisni od tipa ishrane. Stvaranje ATP iz CP obezbeđuje dodatnu energiju za maksimalne napore još samo za nekoliko sekundi. potkožno masno tkivo sprečava gubitak toplote u uslovima niske temperature i dr. pri čemu odnos zasićenih i nezasićenih masti treba da bude 1:2. Riba ima indeks 70. Pasulj i krompir 34. Kod mešovite ishrane gde belančevine životinjskog porekla učestvuje sa bar 50%. Učešće belančevina u ukupnom energetskom unosu treba da bude 12-15%. MASTI Masti deponovane u organizmu odraslog čoveka predstavljaju najveći i u uslovima normalne ishrane neiscrpni rezervoar energije. čime se obezbeđuje konpletno svako-dnevno obnavljanje rezervi UH u organizmu. pirinač. u količini od 100g dnevno. Za sprečavanje ovakvih metaboličkih promena. Veći deo profesionalnih aktivnosti obavlja se na nižem nivou pri čemu se kao osnovno gorivo koriste slobodne masne kiseline i tako štede glikogenski depoi.

B1 i B2 VITAMIN C Dnevne potrebe za Vitaminom C kreću se od 10 mg (minimum za sprečavanje pojave skrobuta) do 200 mg (koliki je maksimalni kapacitet za resorpciju u tankom crevu). Pored toga znojenjem se gube i elktroliti Na i K (2.5 l. Gubitak se nadoknađuje unosom tečnosti (1200 ml). VITAMIN B1 i B2 Kao dovoljnim za za sve odrasle osobe smatraju se doze 1. a ostali su oligoelementi ili čak ultraoligoelementi od kojih su važniji samo neki. GVOŽĐE Pod rizikom su naročito žene u generativnom periodu između 20 i 49 godina. a preostalih 37% su tečnosti kao krvna plazma. Preporuka za dnevni unos je 800 mg za muškarce i 1200 mg za žene. Što se sastava tiče najvažnije je dati vodu. Težak fizički rad može povećati potrebu za vitaminom C. Pri fizičkom radu ubrzava se i produbljuje disanje. ali se bitnim smatraju samo 22.3-3. njene temperature i sastava.2 mg kod energetskog unosa manjeg od 2000kcal Vitamini grupe B su neophodni kao koenzimi u svim reakcijama stvaranja energije. pljuvačka i dr. to je njihov unos najčešće dovoljan ako se poveća energetski unos. ima ga u voću i povrću.8 l vode. Ukupna količina vode u organizmu održava se u ravnoteži iako su dnevni gubici u mirovanju oko 2. Toksični efekti ne postoje ali nema ni podataka da se velikim dozama postiže poboljšanje radne sposobnosti. Voda se gubi urinom (1500 ml). • 3. • 1. Do sada je poznato 13 vitamina. Potrebna količina nalazi se u litru mleka. hranom (1000 ml) i stvaranjem tečnosti tokom metaboličkih procesa (300-350 ml). Takva situacija je kod nas po pitanju JOD Endemska gušavost u nekim sredinama. Vitamin C je moćan antioksidans. može se dodati i nešto malo NaCl (10-30 mMol/l). čak ni kod prehlada. S`obzirom da je naša ishrana siromašna u voću i povrću naročito zimi opravdanim se može smatrati dodatak vitamina C naročito u sezoni zima-proleće. Pod rizikom da obole od anemije je 30-50% žena u generativnom periodu. Vitamina B1 . koji se ne sintetiše u organizmu.4 grama po litru znoja). ali koji su neophodni za funkcionisanje organizma. što znači da nema potrebe za nekim posebnim dodavanjem minerala.0 mg kod energetskog unosa manjeg od 2000kcal 2. od toga se u mišićima nalazi 65-70%. pa otuda i povećana potreba za njima u procesu rada. odnosno 1. Vitamina B2 . KALCIJUM Nedostaje u ishrani razvijenih sredina (kod nas ga ima dovoljno). U telu postoji preko 60 mineralnih materija. • • • 4.02.6 mg/1000 kcal. od čega su 7 takozvani makrominerali. niti imaju energetsku vrednost.• Kao zaključak možemo reći da osobe sa većim energetskim potrebama treba tu energiju većim delom da obezbeđuju iz ugljenih hidrata. Od ukupne vode u organizmu unutar ćelija se nalazi 63%. S`obzirom da su ovi vitamini široko rasprostranjeni u namirnicama. Dodavanje nekih minerala je neophodno jedino u sredinama gde su voda. znojenjem (600 ml). što je ispod preporučenih vrednosti od 15 mg/dan. ali i za drugim hranljivim materijama preko kojih se oni unose. Pri teškom fizičkom radu preporučuje se unos Vitamina C u dozi od 150-350 mg. Toksični efekti visokih doza vitamina C nisu poznati osim povećane skolonosti ka stvaranju bubrežnog kamenca. ali nije registrovano ni poboljšanje zdravstvenog stanja. Procenjuje se da žene kod nas unose oko 12 mg/dan gvožđa. a u mastima manje od 25%. ali oprezno jer će 31 • • • • MINERALNE MATERIJE • Mineralne materije su neorganska komponenta tela koja čini oko 4 % ukupne telesne mase. a time i namirnice koje se tu gaje siromašne u određenim mineralima. a povećano je i odavanje toplote putem znojenja.5 mg/1000 kcal. limfa. Kod teškog fizičkog rada znojenjem se u toku samo jednog sata može izgubiti 2. odnosno 1. tlo. • VITAMINI • Vitamini su grupa raznovrsnih hemijskih materija koji niti ulaze u sastav tela. Efikasnost rehidratacije zavisi od količine i učestalosti uzimanja tečnosti. što je rešeno jodiranjem soli. SELEN Za koji još uvek nema globalne suplementacije (preporučuje se unos od 55-70 ng/dan). preko pluća (300 ml) i fecesom (100 ml).od 0. • • • U uslovima povećanog energetskog zahteva raste i potreba za mineralnim materijama. • 2. Zbog svega ovoga kod teškog fizičkog rada neophodna je nadoknada tečnosti da bi se sprečio gubitak vode i tako izbegle posledice hipohidratacije.od 0. • . VODA I ELEKTROLITI • Sadržaj vode u ljudskom telu je 40-60%.

Npr. proizvodi bogati vitaminima B2. jaja. 30g ulja (mast ili margarin ili buter). povećanjem broja obroka i raznovrsnošću namirnica iz iste grupe upotrebljene u jednom obroku. 4. neophodno je obezbediti dovoljne količine hladnih napitaka. 2. a poželjno je i više namirnica u količini koja je proporcionalna energetskim zahtevima. kao i o načinu serviranja hrane i drugim momentima s`obzirom da hrana nema samo svojstvo da zasiti. 100g mesa ili ribe. dok je za noćnu smenu dovoljno samo 15%. Tokom noći jetra je svoje rezerve glikogena sa 80-100 g svela na 20 grama. a 10% u obliku belančevina. a obilno ručaju i večeraju. Drugim rečima to bi bio mešoviti obrok mesa i povrća koji bi obezbeđiva ododatnih 20-25% ukupne energije. KOLEKTIVNA ISHRANA • Pri planiranju ishrane u radnim kolektivima neophodno je prethodno ispitivanje ishrane i stanja uhranjenosti članova kolektiva. Mleko. PRVI OBROK Navike naših ljudi su takve da oni najčešće ne doručkuju. kao i procena zdravstvenog stanja zapošljenih. • • • • • Planiranje optimalne ishrane u praksi omogućeno je svrstavanjem namirnica u četiri grupe: 1. te nije zanemarljiv elemenat i u stvaranju dobre radne atmosfere. Objekat. mogu se pratiti preporuke o minimalnom unosu (1200 kcal). 220g povrća ili 70g leguminoza. Zrnasta hrana (čine osnovu tzv. povrća i voća. • 32 . kao i učešće određene grupe namirnica u ukupnom energetskom unosu izraženo kao broj osnovnih porcija. sredstvo komunikacije među ljudima. Mleko i mlečni proizvodi. 150g salate i 130g voća. Zato bi bilo nepohodno na samom početku jutarnje smene obezbediti mali mlečnougljenohidratni obrok (10-15 minuta pre početka rada dati koktel od 200ml jogurta i 200ml voćnog soka. D.hipertonični rastvor izvući vodu u interstinijum. Voće i povrće. sira ili jaja. Primer: 240g hleba. minerala i vitamina koji bi mogli nedostajati. Vrh piramide Vidljive masti i Šećeri Drugi nivo: Mleko i Meso Prvi nivo: Voće i Povrće Osnova piramide: Žitarice. Na drugoj strani kolektivna ishrana treba da obezbedi visoko vredne namirnice radi sprečavanja najčešćih deficita tzv. u vreme kada je zamor najizraženiji. ili prerđevina. 1. riba. Žitarice i proizvodi od žita. Ona je često faktor okupljanja. zaštitni obroci sastavljeni od namirnica velike hranljive gustine za pojedine nutrijente. 3. Za svaku grupu određena je osnovna porcija. U uslovima povišene temperature okoline ili povećane radiacione toplote. Energetska vrednost obroka koja se uzima u vreme osmočasovnog radnog vremena treba da pokriva 35-40% dnevnih potreba podeljeno u dva obroka od 15 i 25% Ovo se odnosi na radnike u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. Meso. Mediteranske ishrane) • • • Energetski obroci se planiraju prema težini rada najbrojnije kategorije radnika u firmi. A. tako da u prvu jutarnju smenu dolaze gladni. Povećanje energetskog unosa preko 2800 cal najvećim delom 70-75% treba da bude u obliku UH. Proizvodi od žita. Iz svake od ovih grupa mora biti prisutna jedna. restoran i kuhinja za pripremu obroka treba da zadovoljavaju osnovne higijenske norme. 30g meda i na kraju kafa kao napitak) ukupno 380 kcal. To se postiže povećanjem broja porcija namirnica iz grupe hleba. Ovaj obrok bi bio pogodan za unos vrednih belančevina. Takođe treba voditi računa i o uređenju tog prostora. Kolektivna ishrana treba da obezbedi adekvatnu količinu energije za svaku kategoriju radnika kako bi se sprečilo iscrpljivanje glikogenskih depoa i pojava zamora sa odgovarajućim smanjenjem radne sposobnosti. Unos vidljivih masti zavisi od energetskog unosa pri čemu nesme da pređe 35% ukupno unete energije. 2. DRUGI OOBROK Drugi obrok bi trebalo dati 4-5 sati nakon početka rada. Zato se za manje gubitke preporučuje dodavanje nešto više soli u hranu. C i mineralima Fe (iznutrice) Ako postoji rizik od mešanih deficita. ČETIRI GRUPE NAMIRNICA OSNOV ZA PLANIRANJE PRAVILNE ISHRANE • Američko dijetetsko društvo predlaže sledeću piramidu pravilne ishrane kao vodič za racionalnu ishranu.

Da se radi o određenim bolestima 2. To su određene bolesti prouzrokovane uticajem procesa i uslova rada na radnika koji taj posao obavlja. Višim koncentracijama agenasa ili njihovih metabolita kod eksponovanih radnika 4. Mogući kriterijumi . Činjenici da se slični poremećaji mogu dokazati i u eksperimentu na životinjama II . ali je za utvrđivanje profesionalne bolesti potrebna i morfološka ili funkcionalna promena na bar još jednom organu ili sistemu. III . Iz date definicije pojma profesionalnih bolesti proizilazi: 1.KRITERIJUMI ZA MORFOLOŠKE I FUNKCIONALNE PROMENE 1. Za postojanje profesionalne bolesti potrebno je da su ispunjeni svi uslovi predviđeni listom profesionalnih bolesti. 2. Prijave profesionalne bolesti i Medicinske dokumentacije (Ekspertiza ZZZZR iz Niša ili Novog Sada ili Instituta za medicinu rada Beograd) MEDICINSKA DEFINICIJA PROFESIONALNE BOLESTI Profesionalne bolesti predstavljaju patološka stanja nastala u neposrednoj vezi s redovnim zanimanjem radnika. kao i povreda prouzrokovana naglim promenama položaja tela. POVREDA NA RADU ZAKONSKA DEFINICIJA POVREDE NA RADU Povreda na radu je povreda osiguranika prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim ili hemijskim dejstvom.Radi se o profesionalnim bolestima za čije su utvrđivanje neophodne promene na najmanje tri organa ili sistema. Da je to ono radno mesto odnosno oni poslovi po osnovu kojih je osiguranik osiguran. bolesti Profesionalne bolesti. iznenadnim opterećenjem tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma. Pravilnikom je utvrđeno 56 profesionalnih bolesti i nabrojani su poslovi pri čijem se obavljanju ove bolesti pojavljuju. KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE PROFESIONALNE BOLESTI I . • Vremensko trajanje poremećaja zdravlja je kod nekih profesionalnih bolesti definisano u Listi ali samo u slučaju kada se poremećaj može popraviti bez ikakvih posledica. Postojanju statistički značajne povezanosti između ekspozicije štetnom agensu i oštećenja zdravlja 2. pod uslovom da je nastanak povrede 33 • . To su bolesti izazvane štetnostima sa radnog mesta. Verovatni kriterijumi . Postojanje profesionalne bolesti utvrđuju organi zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja na osnovu Liste profesionalnih bolesti.Znače da je pojava jedne morfološke promene na jednom organu ili sistemu dovoljna za utvrđivanje profesionalne bolesti. kao i uslovi pod kojim se ove bolesti smatraju profesionalnim. Da su te bolesti prouzrokovane dužim neposrednim uticajem procesa i uslova rada 3. radna mesta odnosno poslove na kojima se te bolesti pojavljuju i uslove pod kojima se smatraju profesionalnim u našoj zemlji utvrđuju ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja i ministar zdravlja.KRITERIJUMI ZA TRAJANJE BOLESTI I VREME EKSPOZICIJE • Dužina izloženosti noksi može uticati na veličinu poremećaja zdravstvenog stanja pa je minimalna dužina ekspozicije kod nekih bolesti definisana u Listi profesionalnih bolesti.UVOD U PROFESIONALNU PATOLOGIJU PROFESIONALNA BOLEST ZAKONSKA DEFINICIJA PROFESIONALNE BOLESTI Profesionalne bolesti obuhvataju određene bolesti prouzrokovane dužim neposrednim uticajem procesa i uslova rada na poslovima odnosno radnim zadacima koje osiguranik obavlja. 3.KRITERIJUMI ZA UZROČNOST Zasnivaju se na: 1. Sigurni kriterijumi . Da se taj rad i uslovi rada odnose na radno mesto odnosno poslove koje je osiguranik obavljao 4. Osnovni uslov da se jedna bolest u zakonskom smislu smatra profesionalnom jeste postojanje uzročno-posledičnog odnosa između obavljanja poslova i nastanka bolesti i da se nalazi na listi prof. Postojanju povezanosti između intenziteta ekspozicije i veličine poremećaja zdravlja 3. Prijavu profesionalnih bolesti popunjava zdravstvena ustanova koja je dijagnostikovala oboljenje. na predlog fonda.Znače da je neko stanje ili poremećaj verovatno posledica uticaja profesionalnog štetnog faktora.

astma) Oboljenja KVS (hipertenzija. • • BOLESTI U VEZI SA RADOM • Su bolesti uzrokovane noksama koje se sreću i u opštoj životnoj sredini. DEFINISANJE POVREDE NA RADU SA STANOVIŠTA POSLEDICA • • • Povreda na radu predstavlja narušavanje zdravlja. 4. Povrede na radu su dakle posledica jednokratnog delovanja uzročnika. Smrt. Povreda koju osiguranik pretrpeo na redovnom putu od stana do mesta rada i obrnuto. U bolesti u vezi sa radom spadaju: 1. Određena prava iz zdravstvenog osiguranja zaposleni ostvaruju preko svojih poslodavaca (naknadu zarade za prvih 60 dana sprečenosti za rad i specifičnu zdravstvenu zaštitu utvrđenu zakonom) PRAVA IZ PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA • Ostvaruju se ako kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti nastupi smanjenje 6. Smanjenje radne sposobnosti. bolni sindrom vrata i gonjih ekstremiteta. fizičkog ili psihičkog integriteta ličnosti. mentalne bolesti) Oboljenja lokomotornog sistema (lumbalni sindrom. Potpuna zdravstvena zaštita 2. Bolesno stanje. 3. slušna i druga pomagala 4. Telesno oštećenje. 2. 6. osteoartroza) • ZAKONSKA PRAVA U SLUČAJU POVREDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA • U slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja. emfizem. Narušenje fizičkog integriteta podrazumeva oboljenje. Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad • Naknada putnih troškova u vezi sa lečenjem i rehabilitacijom 7. Posledica profesionalnih bolesti i povreda na radu mogu biti: 1. 34 . telesno oštećenje (lakše ili teže). Multikauzalne su geneze i nisu specifične za određenu profesiju. uzastopnog delovanja uzročnika. a profesionalne bolesti su rezultat trajnog. trenutno ili na duže vreme. Naknada troškova sahrane. Pravo na zubno-protetičku pomoć i zubno-tehnička sredstva 5. • Povredom na radu smatra se i : 1. pa se nastanak ovih bolesti ne može neposredno vezati za obavljanje poslova. tehnostres. 5. Posebne mere preventivne zaštite u nekim vidovima specifične zdravstvene zaštite 3. pri vršenju obavezne vojne službe i pri obavljanju drugih poslova i zadataka za koje je zakonom utvrđeno da su od opšteg društvenog interesa. • Povredom na radu može se smatrati samo povreda izazvana obavljanjem posla pod uslovom da postoji i vremenska i prostorna povezanost sa obavljanjem tog posla. 2. 3. radniku se obezbeđuje: 1. Gubitak radne sposobnosti. pri obavljanju javnih i drugih društvenih funkcija ili građanskih dužnosti na poziv državnih i drugih ovlašćenih organa. ishemijska bolest srca i CV-bolest) Bihevioralni poremećaji (anksioznost.uzročno vezan za obavljanje poslova odnosno radnih zadataka. Povreda koju osiguranik pretrpi pri obavljanju poslova i zadataka u vezi sa akcijama spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesreća. na sanitarne sprave. za vreme obavljanja poslova odnosno radnih zadataka ili u vezi sa njima. 4. sindrom sagorevanja. Hronična nespecifična oboljenja organa za disanje (bronhitis. fizilku bol i smrt Narušenje psihiškog integriteta podrazumeva poremećaj psihičkog zdravlja sa trajnim ili vremenski ograničenim posledicama. na putu preduzetom radi izvršenja radnih zadataka i na putu preduzetom radi stupanja na rad. Povreda osiguranika nastalo kao isključiva posledica nekog nesrećnog slučaja ili više sile. ali je njihova učestalost u određenim profesijama znatno veća pa se smatra da su profesionalne štetnosti i radni uslovi kofaktori u njihovom nastanku i favorizujući faktori u njihovom toku. 2. komplikacijama i ishodu. očna. Privremena nesposobnost za rad. Pravo na protetička i ortopedska sredstva. 3.

Nefiziološki uslovi rada . Nepovoljni higijensko-tehnički uslovi u radnoj prostoriji – Nedovoljna kubatura. 3. • PRAVO NA INVALIDSKU PENZIJU Ako kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti nastupi gubitak radne sposobnosti. Pored dobrog poznavanja tehnološkog procesa (opisa) i podataka o profesionalnih štetnosti dobijenih ambijentalnim monitoringom. Paraziti. PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU Ako kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti nastupi smrt radnika. telesno oštećenje ili smrt osiguranika. Gasovi. Troškovi lečenja 3. Troškovi sahrane Materijalna šteta u slučaju telesne povrede i narušenog zdravlja 1. • PRAVO NA MATERIJALNU NADOKNADU ŠTETE Materijalna šteta u slučaju smrti radnika 1. osiguranik stiče pravo na invalidsku penziju u punom iznosu. što otežava normalnu aktivnost organizma i iziskuje veće napore u ostvarivanju životnih potrerba. Naknada za duševnu bol (zbog naruženosti. • Delovanje profesionalnih štetnosti potpomažu: 1. članovi domaćinstva stiču pravo na porodičnu penziju. Profesionalna oštećenja nastaju kada se nokse pojavljuju u takvom obliku. Plastične mase. gubitak. RADNA ANAMNEZA • Uzroci i izvori povreda na radu najčešće su očigledni. Fizičke prirode – Temperatura. 2. a koji mogu uticati na oštećenje zdravlja. Statička opterećenja i preopterećenja pojedinih organa. Neracionalni sistem rada. Izgubljena zarada za vreme lečenja 3. Loša odnosno nepotpuna organizacija rada. PRAVO NA NOVČANU NADOKNADU ZA TELESNO OŠTEĆENJE Pod telesnim oštećenjem podrazumeva se narušenost fizičkog integriteta i opšte životne sposobnosti. Prekomerni intenzitet rada. 2. Loša ventilacija itd Najčešće se radi o istovremenom delovanju više profesionalnih štetnosti. što zahteva poznavanje njihovog međusobnog reagovanja i udruženog štetnog delovanja na organizam. bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinih organa ili delova tela. 2. bez obzira na dužinu radnog staža. Troškovi lečenja 2. Izgubljena zarada zbog delimične ili potpune nesposobnosti za rad posle lečenja 4. Takođe je neophodno dobro poznavanje tehnološkog procesa rada. zbog teške invalidnosti ili smrti bliskog lica) 3. Vlaga. Oštećenje zdravlja nastaje delovanjem specifičnih noksi iz radne sredine. Izgubljena zarada 2. Prisilni položaj pri radu i dr. Vibracije i dr. • • 4. Bakterije. 2. Organski rastvarači. odnosno dijagnostikovanje bolesti. osnovni su zadaci lekara medicine rada. Opšti higijenski uslovi na radnim mestima 3. Specijalni uslovi na radnim mestima (vrsta tehnološkog procesa. Dokazati uzročnu povezanost nekog hroničnog patološkog stanja ili bolesti sa radom najčešće nije jednostavno. Zračenje. Metali. Naknada za fizičku bol 2. a poznavanje tih noksi prvi je korak u rešavanju postavljenih zadataka. Pesticidi. opšta tehnička i lična zaštita i dr) 4. Gljivice i dr. Buka. Strujanje vazduha. količini odnosno intenzitetu i deluju na takav način i tako dugo da mogu uspostaviti potreban dodir s organizmom i tako izazvati prolazno ili trajno oštećenje organizma. Trajno gubljenje ili smanjenje mogućnosti za dalji razvoj i napredovanje PRAVO NA NE-MATERIJALNU NADOKNADU ŠTETE 1. Naknada za strah UTVRĐIVANJE POVREDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI • Utvrđivanje uzročno-posledičnog odnosa između obavljanja poslova i nastanka patološkog stanja. 1. kao i način izvođenja rada. • 3. Nokse koje se pojavljuju pri radu mogu biti: 1. Hemijske prirode – Prašine. kao i procena oštećenja ili gubitka pojedinih funkcija organa ili organskih • • sistema. Delovanje ovih profesionalnih štetnosti na radnike omogućuje 1. Individualne razlike u otpornosti i osetljivosti radnika. bez obzira na to dali to oštećenje prouzrokuje ili ne pruzrokuje invalidnost.ili gubitak radne sposobnosti (invalidnost). Biološke prirode – Virusi. za utvrđivanje 35 . tj. PROFESIONALNE ŠTETNOSTI • Su svi štetni činioci kojim je radnik izložen u toku rada. • 2. Pritisak.Prekovremeni rad. PRAVO NA POMOĆ I NEGU PRAVA IZ RADNOG ODNOSA 1.

1. 5. na bazi medicinske i druge dokumentacije. kao i početni ispad neke funkcije. Podaci se uzimaju za sve poslove koje je radnik obavljao tokom svog radnog veka. 3.72/2006) • Prijavu popunjava zdravstvena ustanova koja je dijagnostikovala profesionalnu bolest (za svaku bolest posebno) i preko poslodavca dostavlja filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. u kalendarskoj godini za proteklu godinu 3.O davanju za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti 1934 godine. VAŽEĆE ZAKONSKE OBAVEZE U NAŠOJ ZEMLJI I . Istovremeno se popunjava i Prijava profesionalnih bolesti nadležnom zavodu. glasnik RS 105/2003) SPECIFIČNOSTI DIJAGNOSTIKOVANJA PROFESIONLANIH BOLESTI 36 . III . PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROFESIONALNIH BOLESTI KONVENCIJA BROJ 121 • Imajući u vidu značaj profesionalnih bolesti Međunarodna organizacija rada (MOR) donela je Konvenciju broj 121 .REŠENJE O STICANJU PRAVA PO OSNOVU PROFESIONALNE BOLESTI • Donosi Republički fond penzionog i invalidskog osiguranja. Izveštaj o profesionalnim bolestima Dostavljaju Republički zavodi Saveznom zavodu do 31. specifična je delatnost medicine rada i spada u domen ocenjivanja radne sposobnosti.IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM PEIODIČNOM PREGLEDU • Obrazac na kome se podnosi Prijava utvrđene profesionalne bolesti (ili sumnja) posle periodičnog pregleda radnika koji rade na radnim mestima sa posebnim uslovima rada.PRIJAVA PROFESIONALNE BOLESTI (Sl. 2. Prijava se podnosi nadležnoj inspekciji rada u roku od tri dana od dana postavljanja dijagnoze profesionalne bolesti ili sumnje na profesionalnu bolest.VOĐENJE PROPISANE DOKUMENTACIJE 1. glasnik RS br. IV . koju je SFRJ ratifikovala. DIJAGNOZA • Primenjuju se svi invanzivni i neinvanzivni dijagnostički postupci i procedure koji se primenjuju i u drugim granama medicine.profesionalnih bolesti neophodno je od samog radnika uzeti anamnestičke podatke o radu.01. Propiše listu bolesti koja bi se dopunila odredbama koje omogućavaju da se ustanovi profesionalno poreklo bolesti koje nije uneto u listu ili onih bolesti koje se ne manifestuju u propisanim uslovima. Konvencija obavezuje zemlju potpisnicu da između ostaolog: Propiše listu bolesti kojom bi se obuhvatile bar one bolesti koje se nabrojane u prilogu ove konvencije i koje će biti priznate kao profesionalne bolesti. 2. • Biomarkeri efekta . pre kliničkih manifestacija bolesti. Otkrivanje oštećenja u subkliničkoj fazi omogućava prekid daljeg izlaganja profesionalnim štetnotima. Pri postavljanju konačne dijagnoze neophodno je isključiti sve druge etiološke faktore koji mogu dovesti do sličnih patoloških stanja. 4. Cilj je što ranije utvrditi morfološki supstrat oštećenja organa ili sistema. • Osnovni dokument pri dijagnostikovanju i priznavanju bolesti za profesionalnu II . Biomarkeri ekspozicije – Specifični biološki testovi kojima se može otkriti postojanje profesionalne štetnosti ili produkata njene transformacije u organizmu. koji je do oštećenja doveo. V . Unese u svoje zakondavstvo opštu definiciju profesionalnih bolesti dovoljno široku da bi obuhvatila bar one bolesti nabrojane u prilogu ove konvencije. 1.PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROFESIONALNIH BOLESTI (Sl. LEČENJE • Specifičnosti u terapiji profesionalnih oštećenja svodi se na prekid daljeg delovanja profesionalnog uzročnika i eventualno ubrzano eliminisanje uzročnika iz organizma (terapija helatima). Knjiga prijave profesionalne bolesti 2. o odsustvovanju sa posla i o tome dali pacijent sme opet biti izložen istoj ili sličnoj profesionalnoj štetnosti. 6. Knjiga utvrđenih profesionalnih bolesti pri periodičnom pregledu radnika koji rade na radnim mestima sa posebnim uslovim rada.Testovi kojima se mogu otkriti rani štetni efekti profesionalnih noksi. • Odluka o trajanju prekida kontakta sa uzročnikom. Da obezbedi službe preventivne mere protiv nesreća na poslu i profesionalnih bolesti. Da obezbedi službe rehabilitacije koje treba da pripreme onesposobljeno lice da se ponovo vrati na svoj raniji posao ili ako to nije moguće da obavlja neki drugi posao Da preduzima mere za olakšavanje zapošljavanja onesposobljenih na odgovarajućim poslovima.

10. Zakon nalaže obavezne Periodični pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom.1. Krv i krvotvorni (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) organi. njegovi rođaci i drugi ljudi. ekspozicija P ili njegovim jedinjenjima (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Bubrezi. Srce Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem Poslovi i radna mesta na kojima postoji nervnog sistema ili dva od sledećih organa ili ekspozicija Mn ili njegovim jedinjenjima organskih sistema Jetra. 1. Bubrezi. 9. Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem Poslovi i radna mesta na kojima postoji bubrega ili kostiju ili dva od sledećih organa ili ekspozicija Cd ili njegovim jedinjenjima (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) organska sistema RES. . 7.• Dijagnozu treba da postavlja specijalista medicine rada. Respiratorni sistem. Informacija o zdravstvenom stanju radnika pojedinca može biti dostavljena samo radniku lično i njegovom ordinirajućem lekaru. podatke o kretanju u službi i podatke o zdravstvenom stanju obolelog tokom rada. 2. 3. 6. Jetra. 4. kome govoriš. informisanje o uslovima na radu i načinu zaštite na radu od profesionalnih štetnosti. inspekciji i sl. BOLESTI PROUZROKOVANE HEMIJSKIM DEJSTVOM Red br. 8. Poslodavcu. zašto govoriš i kako to razume bolesnik. mogu biti dostavljani samo zdravstveni podaci za grupu radnika. Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem dva Poslovi i radna mesta na kojima postoji od sledećih organa ili organska sistema Kosti. LISTA PROFESIONALNIH BOLESTI 1. 11. koji pored medicinskih činjenica poznaje i uslove na radnom mestu obolelog. Krv i krvotvorni organi. sopštavanje dijagnoze i ocena radne sposobnosti – sve to može izazvati sumnju bolesnika i deontološke probleme. Jetra. slanje u zdravstvenu ustanovu radi dijagnostikovanja profesionalne bolesti. službi zaštite na radu. Arbitraža treba da je u kompetenciji referentne zdravstvene ustanove za medicinu rada. ETIČKI I DEONTOLOŠKI PRINCIPI • Prijem radnika na posao. Poslovi i radna mesta na kojima postoji Klinička slika trovanja sa specifičnim promenama na ekspozicija Be ili njegovim jedinjenjima plućima ili specifičnim oštećenjem druga dva organa (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) ili orgnska sistema.TROVANJA METALIMA I NEMETALIMA Poslovi i radna mesta Uslovi za priznavanje bolesti na kojima se bolest pojavljuje kao profesionalne Poslovi i radna mesta na kojima postoji Izražena klinička slika trovanja ili specifična ekspozicija Pb ili njegovim jedinjenjima oštećenja krvi i krvotvornih organa ili perifernog (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) nervnog sistema ili CNS-a ili bubrega Poslovi i radna mesta na kojima postoji Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem ekspozicija Hg ili njenim jedinjenjima nervnog sistema ili bubrega ili najmanje tri od ostalih (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) organa i sistema Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem Poslovi i radna mesta na kojima postoji krvi i krvotvornih organa ili nervnog sistema ili dva ekspozicija As ili njegovim jedinjenjima (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) od sledećih organa: Srce. • Dispanzerski nadzor nad licima koja su pod uticajem profesionalnih štetnosti jedan je od osnovnih uslova za blagovremeno i tačno dijagnostikovanje profesionalne bolesti. Krvi i krvotorni organi Poslovi i radna mesta na kojima postoji Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem tri ekspozicija Se ili njegovim jedinjenjima organa ili organska sistema (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima postoji Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem tri ekspozicija V ili njegovim jedinjenjima organa ili organska sistema (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima postoji Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem tri ekspozicija Cr ili njegovim jedinjenjima organa ili organska sistema (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima postoji Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem tri ekspozicija Ni ili njegovim jedinjenjima organa ili organska sistema (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) 37 5. Profesionalna bolest Trovanje olovom ili njegovim jedinjenjima Trovanje živom ili njenim jedinjenjima Trovanje arsenom ili njegovim jedinjenjima Trovanje fosforom ili njegovim jedinjenjima Trovanje manganom ili njegovim jedinjenjima Trovanje berilijumom ili njegovim jedinjenjima Trovanje kadmijumom ili njegovim jedinjenjima Selenom ili njegovim jedinjenjima Trovanje vanadijumom ili njegovim jedinjenjima Trovanje Hromom ili njegovim jedinjenjima Trovanje Niklom ili njegovim jedinjenjima 1.0. Nervni sistem. Bubreg. • Zato kada razgovaraš sa bolesnikom o njegovoj bolesti misli šta govoriš. Jetra.

1. 17. Srce i ekspozicija ugljenmonoksidu (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) krvni sudovi. sluzokožama i respiratornom jedinjenjima sistemu (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Klinička slika trovanja sa hroničnim iritativnim Poslovi i radna mesta na kojima postoji efektom na koži. Jetra. 15. 14. 16. ili tri od ostalih organa ili organskih sistema . Bubrezi i (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Nervni sistem Klinička slika trovanja sa pojavom katarakte ili Poslovi i radna mesta na kojima postoji specifičnim oštećenjem dva od sledećih organa ili ekspozicija nitro i amino derivatima organskih sistema Krvi i krvotvorni organi. 26. sluzokožama i respiratornom ekspozicija azotnim jedinjenjima (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) sistemu Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem dva Poslovi i radna mesta na kojima postoji od sledećih organa ili organska sistema CNS. 27. sluzokožama i respiratornom njihovim jedinjenjima sistemu (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima postoji Klinička slika trovanja sa hroničnim iritativnim ekspozicija sumporu ili njegovim efektom na koži.TROVANJA GASOVIMA Poslovi i radna mesta Uslovi za priznavanje bolesti na kojima se bolest pojavljuje kao profesionalne Poslovi i radna mesta na kojima postoji Klinička slika trovanja sa hroničnim iritativnim ekspozicija halogenim elementima ili efektom na koži. 13. 22. ekspozicija ugljendisulfidu (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) PNS. CNS. Krv i krvotvorni organi Klinička slika trovanja sa asteno-vegetativnim Poslovi i radna mesta na kojima postoji manifestacijama i specifičnim oštećenjima dva od ekspozicija cijanu ili njegovim sledećih organa ili organska sistema Nervni sistem. 19.TROVANJA RASTVARAČIMA Izražena klinička slika trovanja sa specifičnim Poslovi i radna mesta na kojima postoji oštećenjima dva od sledećih organa ili organskih ekspozicija alifatičnim ugljovodonicima sistema Krv i krvotvorni organi. 21. Krv i krvotvorni organi. 1. 25. 24. Bubrezi i (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Nervni sistem Poslovi i radna mesta na kojima postoji Izražena klinička slika trovanja sa specifičnim ekspozicija cikličnim ugljovodonicima ili oštećenjima dva od sledećih organa ili organskih njihovim homolozima sistema Krv i krvotvorni organi. ugljovodonika (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Bubrezi i Nervni sistem Poslovi i radna mesta na kojima postoji Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem dva ekspozicija halogenim derivatima od sledećih organa ili organska sistema Krv i ugljovodonika krvotvorni organi. Bubrezi i Nervni sistem (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima postoji Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem dva od sledećih organa ili organska sistema Organ vida. 20.12. Jetra.3. 18. jedinjenjima (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Štitasta žlezda.2. Jetra. 23. Jetra. Trovanje cinkom ili njegovim jedinjenjima Trovanj bakrom ili njegovim jedinjenjima Trovanje aluminijumom ili njegovim jedinjenjima Trovanje kobaltom ili njegovim jedinjenjima Trovanje kalajem ili njegovim jedinjenjima Trovanje antimonom ili njegovim jedinjenjima Profesionalna bolest Trovanje halogenim elementima i njihovim derivatima Trovanje sumporom ili njegovim jedinjenjima Trovanje azotnim jedinjenjima Trovanje ugljenmonoksidom Trovanje cijanom ili njegovim jedinjenjima Trovanje alifatičnim uglovodonicima Trovanje cikličnim uglovodonicima ili njihovim homolozima Trovanje nitro i amino derivatima ugljovodonika Trovanje halogenim derivatima ugljovodonika Trovanje ugljendisulfidom 38 Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija Zn ili njegovim jedinjenjima (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija Cu ili njegovim jedinjenjima (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija Al ili njegovim jedinjenjima (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija Co ili njegovim jedinjenjima (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija Sn ili njegovim jedinjenjima (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija Sb ili njegovim jedinjenjima (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem tri organa ili organska sistema Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem tri organa ili organska sistema Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem tri organa ili organska sistema Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem tri organa ili organska sistema Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem tri organa ili organska sistema Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem tri organa ili organska sistema Red br.

ronilaca i letačkog osoblja (dokaz o ponovljenim naglim dekonpresijama) Poslovi i radna mesta na kojima se dolazi u kontakt sa bukom preko dozvoljenog nivoa (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija vibracijama (dokaz o trajanju ekspozicije najmanje 5 godina) Uslovi za priznavanje bolesti kao profesionalne Klinička slika sa morfološkim i funkcionalnim promenama u krvi i krvotvornim organima ili koži (ulcerozni radiodermatitis) ili očnog sočiva (katarakta) ili hipotireoze izazvane radioaktivnim jodom Morfološke i funkcionaln promene na organu vida (katarakta) Ponovljene vazdušne embolije i ispadi funkcije CNS ili miokarda ili pluća ili koštanog sistema Obostrano perceptivno oštećenje sluha preko 30% po Fowler-Sabineu. 34. 36. Bubrezi i Nervni sistem aldehidima ili ketonima (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Trovanje pesticidima koji nisu obuhvaćeni po drugim tačkama Pravilnika Profesionalna bolest Oboljenja izazvana jonizujućim zračenjem Oboljenja izazvana nejonizujućim zračenjem Oboljenja izazvana povišenim ili sniženim atmosferskim pritiskom Oboljenja izazvana bukom Oboljenja izazvana vibracijama 1.0. estrima.0. 2. estrima ili etrima ili aldehidima ili ketonima krvotvorni organi.najmanje 5 godina. od sledećih organa ili organska sistema Krv i 28. etrima. parazitarne Antropozoonoze Poslovi osoblja na službi u oblastima gde se tropske bolesti javljaju endemski ili epidemiski Poslovi i radna mesta na kojima je ostvaren kontakt sa uzročnikom bolesti Klinička slika tropskih bolesti (dokaz o kontaktu sa biološkim agensom i prostornoj i vremenskoj povezanosti sa pojavom bolesti) Klinička slika antropozoonoza (dolazak u kontakt sa biološkim agensom i prostornoj i vremenskoj povezanosti sa pojavom bolesti) 39 . 31. bakteriske. BOLESTI PROUZROKOVANE BIOLOŠKIM DEJSTVOM 39. importovane bolesti: visusne. Tropske.BOLESTI PROUZROKOVANE FIZIČKIM DEJSTVOM Red br. 32. 40. 33. Klinička slika sa morfološkim ili funkcionalnim promenama na vaskularnom i neuromuskularnom ili koštanom sistemu Klinička slika hroničnog zapaljenja lakatne ili ramene ili prepatelarne burze sa umanjenjem funkcije zahvaćenog zgloba Klinička slika sa morfološkim znacima hronične kompresije i funkcionalnim ispadima Klinička slika paralize perifernog nerva 29. Jetra. Dokaz o progresiji oštećenja sluha tokom rada u buci.Poslovi i radna mesta na kojima postoji Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem dva Trovanje alkoholima ili ekspozicijaalkoholima. sa dnevnim nefiziološkom položaju opterećenjem od najmanje 1/3 radnog vremena) Klinička slika sa morfološkim lezijama meniskusa i funkcionalnim promenama kolenog zgloba 3.TROVANJA PESTICIDIMA Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija pesticidima koji nisu Izražena klinička slika trovanja sa specifičnim obuhvaćeni pod drugim tačkama oštećenjima dva organa ili organskih sistema (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima se bolest pojavljuje Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija otvorenim i zatvorenim izvorima jonizujućeg zračenja (dokaz o trajnanju ekspozicije najmanje 5 godina i intenzitetu ekspozicije . Hronični burzitis Poslovi i radna mesta na kojima postoji zglobova nastao usled dugotrajno prenaprezanje i dugotrajan prenaprezanja i pritisak na burze (najmanje 5 godina) dugotrajnog pritiska Poslovi i radna mesta na kojima postoji Sindrom karpalnog dugotrajno prenaprezanje i dugotrajan tunela pritisak na šaku i podlakticu Paraliza nerava usled Poslovi i radna mesta na kojima postoji dugotrajno prenaprezanje i dugotrajan prenaprezanja i dugotrajnog pritiska pritisak na periferni nerv Poslovi i radna mesta na kojima postoji Oštećenje meniskusa opterećenje kolena u nefiziološkom kolena usled dugog položaju (dokaz o trajanju optrećenja opterećenja u kolena .ličnom biodozimetrijom ili merenjem radioaktivnosti urina) Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija nejonizujućem zračenju (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Poslovi i radna mesta kesonaca. 37. 30. 38. 35.4.

47. 5. pozitivni imunološki testovi. profuzije 1/1 i poremećajem plućne ventilacije najmanje srednjeg stepena ili veći stepen profuzije Ro-promena. 42. Klinička slika sa specifičnim Ro-promenama na plućima.41. 48. profuzije 1/1 i poremećajem plućne ventilacije najmanje srednjeg stepena ili veći stepen profuzije Ro-promena. sa poremećajem plućne ventilacije teškog stepena (FEV12%). posebno u početnim fazama prerade (dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije najmanje 10 godina) Poslovi i radna mesta na kojima dolazi do kontakta sa materijamakoje izazivaju alergijsko ili iritativno dejstvo na disajne puteve (dokaz o ekspoziciji) Poslovi i radna mesta na kojima su radnici eksponovani sporama gljivica i heterolognim proteinima (dokaz o ekspozicij) Poslovi i radna mesta na kojima su radnici eksponovani alergogenim materijama (dokaz o ekpoziciji) Poslovi i radna mesta na kojima dolazi do kontatkta sa iritirajućom prašinom (dokaz o intenzitetu i tejanju ekspozicije najmanje 10 godina) Uslovi za priznavanje bolesti kao profesionalne Klinički nalaz sa Ro-promenama na plućima. 43. 44. 45. dokaz o progresiji oštećenja pluća tokom rada. profuzije 1/1 i poremećajem plućne ventilacije najmanje srednjeg stepena ili veći stepen profuzije Ro-promena. Maligne bolesti Poslovi i radna mesta gde se ostvaruje kontakt sa kancerogenim materijama Klinička slika malignog oboljenja prouzrokovanog jonizujućim zračenjem ili UV-zračenjem ili hemiski sigurno dokazanim kancerogenima (I grupa IARC) 40 . profuzije 1/1. pozitivnim nespecifičnim i specifični bronhoprpvokativni testovi. 49. Egzogeni alergijski bronhoalveolitis Angioneurotski edem gornjih disajnih puteva Hronični opstruktivni bronhitis 52. 4. Normalan spirometriski nalaz pri zaposlenju. profuzije 1/1 i poremećajem plućne ventilacije najmanje srednjeg stepena ili veći stepen profuzije Ro-promena. poremećaj ventilacije pluća srednjeg stepena. 55.BOLESTI PLUĆA Redb r. 50. pozitivan specifični bronhoprpvokativni test i specifične imunološke promene Klinička slika sa izraženim promenama na gornjim disajnim putevima i pozitivnim ekspozicionim i specifičnim imunološkim testovima Klinička slika hroničnog opstruktivnog bronhitisa. u slučaju kada je bronhoprovokativni test kontraindikovan. Profesionalna bolest Silikoza pluća Siliko-tuberkuloza Azbestoza pluća Pneumokonioza rudara ugljenokopa Pneumokonioza uzrokovana tvrdim metalima Bisinoza pluća Poslovi i radna mesta na kojima se bolest pojavljuje Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija prašini slobodnog silicijumdioksida (dokaz o intenzitetu i trajnju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija prašini slobodnog silicijumdioksida (dokaz o intenzitetu i trajnju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija azbestnim vlaknima (dokaz o intenzitetu i trajnju ekspozicije) Poslovi i radna mesta u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije) Poslovi proizvodnje i obrade tvrdog metala(dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije) Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija prašini pamuka.0. Astma 51. 46. Poslovi i radna mesta na kojima su radnici Kontaktni dermatitis eksponovani alergogenim ili iritativnim materijama (dokaz ekspoziciji) Poslovi i radna mesta na kojima su radnici Recidivantna eksponovani alergogenim materijama urtikarija (dokaz ekspoziciji) Klinička slika težeg hroničnog ili recidivantnog kontaktnog dermatitisa sa pozitivnim specifičnim imunološkim i drugim testovima Klinički slika sa pozitivnim ekspozicionim i imunološkim testovima 6. MALIGNE BOLESTI 56. Klinički nalaz sa Ro-promenama na plućima. Klinička slika bisinoze u drugom i trećem stadijumu bolesti Klinička slika astme sa verifikacijom napada u toku rada.0. Klinički nalaz sa Ro-promenama na plućima. 53. lana i konoplja. BOLESTI KOŽE 54. Klinički nalaz sa Ro-promenama na plućima. Virusni hepatitis Parenteralne infekcija virusom SIDE Tuberkuloza Poslovi i radna mesta na kojima je ostvaren parenterealni kontakt sa uzročnikom bolesti Poslovi i radna mesta na kojima je ostvaren parenteralni kontakt sa uzročnikom bolesti Poslovi i radna mesta na kojima je ostvaren parenterealni kontakt sa TBC bacilom Klinička slika hepatitisa (dokaz o parenteralnoj infekciji sa biološkim agensom i vremenskoj i prostornoj povezanosti sa pojavom bolesti) Klinička slika AIDS-a (dokaz o parenteralnoj infekciji sa biološkim agensom i vremenskoj i prostornoj povezanosti sa pojavom bolesti) Klinička slika tuberkuloze prouzrokovane bacilom tuberkuloze rezistentnim na antituberkulozne lekove. kao i znacima aktiven tuberkuloze pluća Klinički nalaz sa Ro-promenama na plućima. dokaz da je obolela osoba oduvek bila nepušač.0.

u različitim fazama tehnološkog procesa.Za određivanje stepena zagrejanosti koriste se četiri temperaturne skale: Celzijusova. ako za to nepostoje tehnički uslovi. • Cilj ispitivanja mikroklime radne sredine je otkrivanje i otklanjanje postojećih negativnih mikroklimatskih faktora i stvaranje toplotnog konfora. Insolacija 2. Merenje se obično vrši na visini od 1. Konvekcijom (strujanjem) 14-33% 3. Pri niskim temperaturama udeo kondukcije (provođenja) i zračenja u odavanju toplote znatno je veći nego udeo isparavanja. Svojim dejstvom u radnoj sredini fizički agensi mogu dovesti do povreda na radu i pojave profesionalnih i drugih oboljenja vezanih za rad Pod klimom jednog kraja odnosno mikroklimom ambijenata podrazumeva se skup prosečnih vrednosti fizičkih faktora u toku određenog vremena u dotičnom kraju odnosno u nekom zatvorenom prostoru. U radnoj prostoriji površine do 100 m2 merenje se vrši najmanje na jednom mestu i za svakih sledeđih 100 m2 na još po po jednom mernom mestu.2-1. Farenhajtova. 2. vibracije. Atmosferske padavine Čovek u procesu rad može biti izložen manje ili više nepovoljnim klimatskim i mikroklimatskim uslovima radne sredine. Apsolutna skala. mehaička sila. Kretanje vazduha 4. za vreme rada ventilacionih i drugih uređaja. To se postiže putem: 1. U uslovima mikroklimatskog konfora odavanje toplote iznosi: 1. mikroklimatski uslovi su manje podložni promenama. električna struja. Vlažnost vazduha 3.Stepen zagrejanosti tela koja zavisi od količine toplotne energije koju to telo sadrži. hemijski neaktivna prašina i drugo. 41 • • .Količina energije tela koja je uslovljena brzinom kretanja molekula u njemu. osvetljenost. Na faktore mikroklime uglavnom utiče kvalitet veštačke klimatizacije u prostorijama i sam tehnološki proces proizvodnje U zavisnosti od mikroklimatskih (klimatskih) uslova u radnoj sredini. znatno se povećava udeo znojenja u odavanju toplote.5 metara od poda. na osnovu čega se daje ocena i zaključak o nađenom stanju mikroklime i eventualno predlažu mere za poboljšanje nepovoljnih mikroklimatskih uslova. • Prethodnog sanitarnog nadzora pri oceni projekta za izgradnju i rekonstrukciju proizvodnih pogona. U najvećem broju privrednih grana proizvodni proces se odvija u zatvorenim prostorijama. zavisi i učešće pojedinih faktora termoregulacije koje poseduje čovekov organizam. Barometarski pritisak 3. • • Pre nego što se pristupi ispitivanju elemenata mikroklime treba se upoznati sa geografskim i geološkim osobinama mesta gde je lociran proizvodni pogon. povećan i snižen barometarski pritisak. Najvažniji faktori u ovom konpleksu su 1. Reomirova. Temperatura vazduha 2. u toku dana i noći. Zbog znatnih varijacija mikroklimatskih faktora najbolje je njihovo kontnuirano praćenje. Periodičnih ispitivanja i ocene mikroklimatskih uslova. Merenje se vrši na radnom mestu u zoni rada. Evaporacijom (isparavanjem) 10-33% Kada temperatura radne sredine dostigne temperaturu ljudskog tela. jonizujuća i nejonizujuća zračenja. Temperatura tela . • • • • • • • TEMPERATURA VAZDUHA • • Toplota tela . Za razliku od klimatskih uslova koji se menjaju zavisno od promena u prirodi. Radijacijom (zračenjem) 44-59% 2. sredini i kraju radnog vremena. merenja treba vršiti u različitim godišnjim dobima. ako je ova zona široka merenja treba vršiti na više mesta ili tamo gde radnik najviše boravi. sa uporednim merenjem u spoljašnjoj sredini. Toplotno zračenje Za klimu se pored ovoga uzimaju u obzir i 1. Dobijeni rezultati merenja se dokumentuju i upoređuju sa propisanim normama. Temperaturne skale .AGENASI FIZIČKE PRIRODE UVOD • U agense fizičke prirode ubrajaju se faktori klime i mikroklime. kao i sa tehnološkim procesom u celini. buka. na početku.

• Osnovni poremećaj je intra i ekstracelularna dehidratacija. Kao posledica dejstva visokih temperatura može doći do toplotnog udara.Pojačano znojenje .Plitak gubitak svesti do duboke kome .Opšta slabost . pa nastaje paradoksalna reakcija vazokonstrikcije krvnih sudova u koži. Zbog intracelularne dehidratacije ćelije propadaju.Moguće su epileptiformne i tetaniformne krize . povraćanje . suva.Treperenje pred očima .BIOLOŠKO DEJSTVO VISOKE TEMPERATURE • U uslovima toplotnog diskonfora organizam nastoji da se oslobodi viška toplote pa dolazi do širenja krvnih sudova u koži u koju se sliva topla krv iz centralnih delova organizma.Povećana telesna T .Povišena T (38-390) .Slabost . GITa.kod teških oblika . čime se smanjuje njihovo snabdevanje kiseonikom.Podrhtavanja i grčenja raznih grupa mišića . • TOPLOTNI UDAR ETIO-PATOGENEZA • Javlja se kod neklimatizovanih osoba koje su izložene težem fizičkom radu u toploj i vlažnoj sredini. šećera.Glavobolja . • Pri direktnom dejstvu sunca na glavu oko 99% toplotne energije apsorbuje se u koži i kostima glave.Povećanje količine Er i Hg uz smanjenje hlorida. suva. topla i vlažna .Hipertermija do 420C .Koža bleda.Glavobolja . ali se brzo razvija: .Ubrzano i površno disanje.Ubrzan puls i disanje .Zastoj rada srca i disanja i smrt. Alkalna rezerva se smanjuje i pH opada. • Javlja ju se svi simptomi kao i kod lakog oblika.Vrtoglavica .Bolni grčrvi u rukama i nogama .Glavobolja . U krvi se povećava sadržaj kalijuma.Treperenje pred očima . što dovodi do cirkulatornog šoka.Cheyne-Stokes disanje . topla i cijanotična . Objašnjavaju se smanjenjem količine krvi u unutrašnjim organima. PREVENCIJA • Zaštita glave od direktnog dejstva sunca. KLINIČKA SLIKA .Vrtoglavica .Telesna temperatura normalna ili snižena .Znojenje .Krvni pritisak obično snižen .Mučnina.Žeđ .Koža crvena.Fascikulatorna podrhtavanja mišića . POREMEĆAJI FUNKCIJE KVS-a. CNS-a I BUBREGA ETIOPATOGENEZA • Javljaju se kod lica koja duže rade u toplim pogonima.Žeđ . • Može se ispoljiti u vidu lakog ili teškog poremećaja termoregulacije.LAK TOPLOTNI UDAR (Toplotna slabost) .Šum u ušima . 43 . KLINIČKA SLIKA I .Opšta slabost .Crvenilo lica . lipida. II .Pad krvnog pritiska .Poremećaj svesti sve do duboke kome .Smrt ako se ne pruži pomoć SUNČANICA ETIOPATOGENEZA • Poremećaj termoregulacije koji nastaje direktnim dejstvom sunčevih zraka na otkrivenu glavu. Jedan manji deo IC-zraka (oko 1%) prodire do tvrde moždanice izazivajući njenu hipertermiju sa pratećom hiperemijom moždanica i mozga. TOPLOTNI GRČEVI ETIO-PATOGENEZA • Javljaju se posle dugotrajnog dejstva visokih spoljnih temperatura i u toplim pogonima kod radnika koji obavljaju težak fizički rad. Produkti raspadanja ćelija i povećana temperatura narušavaju termoregulacionu funkciju hipotalamusa. fosfora. KLINIČKA SLIKA . ponekad cijanotična. nos ušiljen . • Osnovni poremećaj je povećan gubitak soli iz organizma putem znojenja.Rad srca ubrzan.Koža bleda. tonovi tihi . pa se u ekstracelularnoj tečnosti nalaze produkti raspadanja. toplotnih grčeva i sunčanice.Ubrzan i slabo punjen puls .TEŽAK TOPLOTNI UDAR • Nastaje kao posledica gubitka tečnosti i elektrolita putem znojenja. ureje i mokraćne kiseline.

4.• Smanjenje cirkulišuće krvi u oblasti splenikusa narušava funkcije organa za varenje. III . Neurastenija 2. Rehidratacija slanom vodom per-os ili infuzija fizioloških rastvora soli – kod grčeva Simptomatska terapija – Kiseonik kod cijanoze. PNS-a. i kobaltnim staklima za zaštiu očiju. KVS-a.ERITHEMA AB IBNE – Specifične promene na koži nastale kao posledica dejstva toplotne radijacije. • HIGIJENSKE MERE ZAŠTITE 1. II . ZAŠTITA OD VISOKE TEMPERATURE TEHNIČKE MERE ZAŠTITE 1.) EKRANIZACIJA Ima ulogu da reflektuje ili apsorbuje toplotu (vodene zavese. zagrejanih predmeta i toplotnog zračenja. • 4. 2. I . Unošenjem veće količine vode per-os smanjuje se baktericidna sposobnost želudačnog soka. 2. LOKALNE PROMENE NA KOŽI Mogu biti izazvane termičkom radijacijom i kontaktom sa vrelim tečnostima i čvrstim predmetima. • 6.Oboljenja bubrega.URTICARIA E CALORE – Kod rada u sredini gde je temperatura visoka. sedativi kod uznemirenih. livci.Teži poremećaji termoregulacije . • 2. Smanjena sekretorna funkcija želudca 4. • • 2.Oboljenja CNS-a. • 3. jetre i endokrinih žlezda . PRAVILNA ISHRANA . vrat i ramena. • 5.TERMIČKE OPEKOTINE – Kod radnika koji rade sa rastopljenim metalima (kovači. used čega se hrana duže zadržava u želudcu i crevima. RES-a. RACIONALIZACIJA REŽIMA RADA I ODMORA Podrazumeva veći broj pauza u toku rada. vazdušne zavese i dr. adrenalin kod zastoja srca. lan) Od azbesta ili aluminijumskih folija -Za rad pri livenju. GIT-a . kao i da se određeni poslovi obave pre nego što se uređaji koji stvaraju toplotu puste u rad. • RADNA ODELA Od prirodnih materijala (pamuk. a vazduh suv. IZBOR (ZAMENA) TEHNOLOŠKOG PROCESA Koji neće biti generator visokih temperatura i toplotnog zračenja IZBOR ENERGENATA Korišćenje električne energije ili gasa kao izvora energije (primena čvrstog goriva je najgori izbor) MEHANIZACIJA. TOPLOTNA IZOLACIJA Mera zaštite od širenja toplote i toplotnog zračenja (vrata. • 3. KLINIČKA SLIKA 1. • PROFESIONALNA ORJENTACIJA I SELEKCIJA Kontraindikacije za rad u uslovima povišene temperature su: . kupanje ili hladne obloge (voda nesme biti niža od 250C).Sa dosta vitamina i minerala i dovoljan unos tečnosti. Sve to dovodi do poremećaja u funkciji GIT-a i bubrega. HIDROPROCEDURE Obezbeđivanje tuširanja za vreme i nakon rada kako bi se sprečila hipertermija.Opravak posle operacija i oboljenja . • SKRAĆENJE EKSPOZICIJE Dobrom organizacijom postiže se da manji broj radnika bude izložen visokoj temperaturi. topljenju i gašenju požara. Obezbeđuje izolaciju izvora toplotne energije i udaljavanje radnika sa mesta visoke temperature. 5. AUTOMATIZACIJA I HERMETIZACIJA PROCESA MEDICINSKE MERE ZAŠTITE 1. staklari). KAPULJAČE OD AZBESTA ILI ALUMIJUMA Mogu biti izrađene zajedno sa štitnikom za lice. RUKAVICE OD AZBESTA Za zaštitu ruku od plamena. Postavljanje u ležeći položaj sa glavom naniže Hlađenje – Tuširanje.Anemije 44 . • 4. poklopci i sl.) OPŠTA VENTILACIJA SA KONDICIONIRANJEM VAZDUHA ORGANIZACIONE MERE ZAŠTITE 1. LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA 1. LEČENJE POREMEĆAJA NASTALIH DEJSTVOM VISOKE TEMPERATURE 1. Disfunkcija bubrega. Hipotonija 3. ZAŠTITNE PREČAGE OD KOŽE ILI AZBESTA Za zaštitu varilaca i kovača. 3. Iznošenje na svež vazduh. • 2.

pri napuštanju aviona na velikim visinama kada se neki deo zaštitne opreme otrgne. PODELA PROMRZLINA PREMA STEPENU OŠTEĆENJA TKIVA 1. • 3. Patoanatomski supstrat za sva lokalna oštećenja niskom temperaturom čine: 1. LEČENJE 1. 4. PROMRZLINE TREĆEG STEPENA • Ovde su mehurovi ispunjeni krvavim i prljavim sadržajem. nekroza kiva prodire ponekad sve do kosti. • 5. HRONIČNE PROMRZLINE Nastaju usled dugotrajnog izlaganja relativno niskim temperaturama (-5 do -150C). otežani pokreti prstiju i gubitak osetljivosti. ANGIO-SPAZAM ili 3. NORMATIVI • Propisane norme za temperaturu vazduha u radnoj sredini zavise od: Vrste rada (lak. koji dugo rade u stojećem položaju. ruku (5%). nos. Npr. PROMRZLINE PRVOG STEPENA • U fazi hlađenja koža je intenzivno bleda i BIOLOŠKO DEJSTVO NISKE TEMPERATURE LOKALNA HIPOTERMIJA (Promrzline) • • Promrzline su lokalna oštećenja kože i potkožnog tkiva hladnoćom. BLEDILO PRSTIJU Nastaje pri ponovljenom izlaganju niskoj temperaturi. Patogeneza je bazirana na poremećajima cirkulacije krvi i pratećoj hipoksemiji tkiva. velikim halama koje se nemogu zatvoriti i sl. u hladnjačama. . PREVENTIVNI PREGLEDI (Prethodni i periodični ) SKRAĆENJE RADNOG VREMENA I PRODUŽENJE GODIŠNJEG ODMORA Mere zaštite koje se primenjuju ako je temperature izuzetno visoke. Klinički na delovima stopala koji su izloženi pritisku javlja se nekroza tkiva i otoci stopala. TOPLI NAPICI 3. Postojanja izvora toplote u radnoj prostoriji. Nastaje kada temperatura tela padne ispod 350C. usled čega može doći do delimičnog ili potpunog izumiranja tkiva. Klinički bledilo i hladnoća kože. čijim prskanjem se otvaraju rane koje sporo zarastaju. 2. • • • 2. EDUKACIJA RADNIKA U cilu upoznavanja radnika sa dejstvom i posledicama visokih temperatura. • • • 2. LOKALNO ZAGREVANJE 2. BORAVAK U TOPLOJ PROSTORIJI PODELA PROMRZLINA PREMA KLINIČKOM TOKU 1. a u fazi zagrevanja se javlja crvenilo i otok • Kod ozeblina se u fazi zagrevanja javlja i urtikarija sa svrabom i perutanjem kože u kasnijoj fazi. OBLITERIRAJUĆI ARTERITIS hladna. Spoljne temperature. ako se nađu u vodi ili nenastanjenim predelima. genitalije i drugo. Najčešće su promrzline nogu (80-90%). • • 6.2. REKREACIONI TRETMANI Boravak u klimatskim centrima uz odgovarajuće fizikalne procedure. Kreću se u intervali od 12-280C. • OPŠTA HIPOTERMIJA (Bela smrt) • Može nastati kod pomoraca i pilota koji su doživeli udes u zimskom periodu. koja remeti metabolizam ćelija. a ostalo otpada na uši. PROMRZLINE DRUGOG STEPENA • Pored otoka u fazi zagrevanja stvaraju se mehurovi (plikovi i bule) ispunjeni bistrom ili lako zamućenom tečnošću. ANGIO-NEUROZA 2. • • • ROVOVSKO STOPALO Sreće se kod vojnika i radnika izloženih niskoj temperaturi i vlazi. Brzina nastanka opšte hipotermije zavisi od: • 45 . 3. POSEBNI OBLICI PROMRZLINA 1. Niskim temperaturama su izloženi radnici koji rade na otvorenom prostoru. a pri tom su prisutne i druge štetnosti. parastezije. a zahvata jedan prst ili više njih. AKUTNE PROMRZLINE Nastaju pri kratkotrajnom izlaganju delova tela veoma niskim temperaturama (-30 do -500C).Graviditet RADNA MESTA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA Radna mesta na kojima je temperatura visoka proglašavaju se za radna mesta sa povećanim rizikom. • Posle nekoliko nedelja između izumrlog i zdravog tkiva javlja se demarkaciona linija. srednje težak ili težak).

Relativna vlažnost u tom trenutku je 100 %.je temperatura pri kojoj počinje kondenzacija vodene pare iz vazduha. 2. 5. Ubrzanje disanja 6.Oboljenja bubrega .za zaštitu od kiše. Spazam krvnih sudova kože i sluzokože 2. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA Kontraidikacije za rad na niskim temperaturama su: . RACIONALIZACIJA REŽIMA RADA I ODMORA Pri čemu će se radniku omogućiti da za vreme pauze boravi u toplom prostoru za to namenski izgrađenom. Unutrašnjih faktora: zamor. Slabljenje refleksa 2. u tom trenutku počinje kondenzacija vodene pare tj njeno pretvaranje u kapljice vode. 2. Kardiopulmonalna reanimacija. vlažnost. Smanjenje krvnog pritiska i srčane frekfence 5. U atmosferskom vazduhu se uvek nalazi manja ili veća količina vodene pare što čini vlažnost vazduha. RUKAVICE. Postepeno zagrevanje celog tela 2. Potrebno je takođe i više kraćih pauza kada će radnik uzimati tople bezalkoholne napitke. Mišićno podrhtavanje. poremećaj metabolizma. KAPE. vlage i drugih nepogoda. Ubrzanje metabolizma i termoprodukcije 4.Oboljenja koštano-mišićnog sitema . vetra. Javlja se disfunkcija CNS-a. Usporeno i površno disanje 4. RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM SKRAĆENJE EKSPOZICIJE I PRODUŽENJE GODIŠNJEG ODMORA EDUKACIJA RADNIKA . 2. Smanjenje osetljivosti 3.Hronična respiratorna oboljenja . ODELA. 3.O značaju primene mera zaštite i štetnosti konzumacije duvana i alkohola. Snižavanjem temperature vazduha snižava se i maksimalna vlažnost i u jednom trenutku ona se izjednačava sa apsolutnom vlažnošću. Tačka rose . rekovalescencija. hladnoće.KVS-oboljenja . OBUĆA postavljene krznom. što vodi u smrt. Usporava se metabolizam i telesna temperatura opada 6. strujanje vazduha.1.je razlika između maksimalne i apsolutne vlažnosti za datu temperaturu. 3.Starije osobe sa poremećajem cirkulacije. PRVA FAZA HLAĐENJA 1. MEDICINSKE MERE ZAŠTITE 1. REKREACIONI TRETMANI . Deficit vlažnosti (Dv) .Neurovaskularni poremećaji . Relativna vlažnost predstavlja u stvari stepen zasićenja vazduha vodenom parom. ZAŠTITA OD NISKE TEMPERATURE TEHNIČKE MERE ZAŠTITE 1. TOPLOTNA IZOLACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA MEHANIZACIJA I AUTOMATIZACIJA IZOLACIJA RADNIKA KOJI PRATE PROCES RADA U ZAGREJANE PROSTORIJE 2. 46 . Ako je to temperatura čovečjeg tela onda govorimo o fiziološkom deficitu zasićenja.je količina vodene pare koja se nalazi u vazduhu u momentu merenja i izražava se u gramima po 1 m3 vazduha. Povećanje krvnog pritisaka i srčane frekfence 5. Relativna vlažnost (Rv) . 5. ORGANIZACIONE MERE ZAŠTITE 1. Što je temperatura vazduha veća to je i Mv veća. . VLAŽNOST VAZDUHA • 1.Boravak u klimatskim centrima uz odgovarajuće fizikalne procedure. LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA 1.Kahektični rekovalescenti . • 2. odevenost. BUNDE.je maksimalna količina vodene pare.Osobe koje su ranije prelažale promrzline . Maksimalna vlažnost (Mv) . Apsolutna vlažnost (Av) . KABANICE .je odnos između apsolutne i maksimalne vlažnosti izražen u procentima Rv % = (Av / Mv) x 100. nispavanost. koju vazduh može da sadrži na određenoj temperaturi.Metabolički poremećaji .od kože. loša ishrana. • 4. gubitak svesti. Nadražaja simpatikusa 3. 3. 4.Endokrini poremećaji . Dv = Mv – Av. LEČENJE 1. DRUGA FAZA HLAĐENJA • Pri dužem delovanju niskih temperatura. Za vreme pauze obezbediti radniku topao kaloriski adekvatan obrok. Spoljnih faktora: spoljna temperatura. kao posedica dekonpenzacije termoregulacije javlja se 1.

Brzina kretanja vazduha izražava se u metrima u sekundi. VRSTE VENTILACIJA PRIRODNA VENTILACIJA • Prirodna ventilacija predstavlja izmenu vazduha u prostoriji koja nastaje kao posledica razlike vazdušnog pritiska u spoljnoj sredini i prostoriji. ako postoji dominantan vetar moraju se praviti na različitim visinama. REUMATSKA OBOLJENJA 2. MIŠIĆNA OBOLJENJA 4. a često i nagon na kašalj. PREHLADNA OBOLJENJA i dr. te su kod njih česta: KATARALNA I DRUGA ZAPALJENJA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA Što ponekad zahteva promenu radnog mesta. prozore ili namenski izgrađene ventilacione otvore. Razvoj. zbog čega dolazi do promene prokrvljenosti sluzokoža i promena u sekreciji. grebanje grla. • Ova oboljenja uglavnom su posledica udruženog dejstva vlage i niske temperature. ali se dozvoljavaju i šire granice od 30-70%. velika grupa adenovirusa itd.je procentualni odnos između apsolutne vlažnosti na datoj temperaturi vazduha i maksimalne vlažnosti pri temperaturi od 36. • BAKTERIOLOŠKA OBOLJENJA VIRUSNA OBOLJENJA GLJIVIČNA OBOLJENJA PARAZITARNA OBOLJENJA • • • Visoka vlažnost pogoduje razvoju mikroorganizama pa su češća razna bakteriska. 4. gljivična. pri čemu povećana vlažnost potpomaže njihov nastanak. Vertikalno (turbulencija) Prema karakteru kretanje vazduha može biti: 1.6. što zavisi od vrste delatnosti i klimatske zone. opstanak i prenos izazivača ovih oboljenja na čoveka direktno zavisi od prisustva vode i vlage u vazduhu jer su svi ovi izazivači osetljivi na sasušenje.50C (temperatura tela). Fiziološka relativna vlažnost (FRv%) . 3. 2. pečenje. Horizontalno (vetrovi) 2. Radi regulisanja broja izmene vazduha otvori za aeraciju moraju imati želuzine ili specijalne zavese kojima se reguliše veličina otvora. • • KRETANJE VAZDUHA • Pod kretanjem vazduha podrazumeva se pomeranje vazdušnih masa u prostoru koje nastaje usled razlike u temperaturi odnosno razlike u pritiscima koji vladaju u pojedinim delovima vazduha iznad određenih površina. Otvori na vetrovitoj strani zida. Vrtložno • BIOLOŠKO DEJSTVO POVEĆANE VLAŽNOSTI MIKROBIOLOŠKA OBOLJENJA 1. parazitarna i virusna oboljenja. Niska temperatura praćena visokim procentom vlage u vazduhu pogodna je za razvoj i širenje virusa koji izazivaju zapaljenja gornjih disajnih puteva (influenca. • BIOLOŠKO DEJSTVO SNIŽENE VLAŽNOSTI • Suv vazduh pri visokim i niskim temperaturama ubrzava isparavanje tečnosti sa sluzokože. Usmereno 2. Poznato je da u objektima gde su vlažnost i temperatura visoki dolazi do razvoja gljivica plesni i drugih mikroorganizama koji mogu izazivati alergiska oboljenja. a zimi se otvaraju visoko postavljeni otvori (iznad 4 m) kako bi se sprečio ulazak hladnog i vlažnog vazduha. Za fiziološki optimum uzima se relativna vlažnost od 40-60%. Ovde spadaju 1. dovodi do njihovog sušenja i hlađenja. • • BOLESTI KOJE NASTAJU U VEZI SA RADOM VEŠTAČKA VENTILACIJA • Veštačka ventilacija predstavlja izmenu vazduha u prostoriji koja nastaje radom namenski izgrađenih mehaničkih uređaja koji 47 . Osobe izložene suvom vazduhu osećaju suvoću. Prirodna ventilacija se obavlja kroz vrat. U prirodi kretanje vazduha može biti: 1. NORMATIVI Poželjno je da u toplim pogonima relativna vlažnost vazduha bude na donjoj granici fiziološkog optimuma. ALERGIJSKA OBOLJENJA • Visok procenat vlage i spoljne temperature potpomaže razvoj brojnih alergiskih oboljenja. KOŠTANO-ZGLOBNA OBOLJENJA 3. Leti se otvaraju niži otvori (do 2 m visine) da bi hladni i gušći vazduh ulazio u prostoriju. Neki ljudi veoma teško podnose suv vazduh.).

TOPLOTNO ZRAČENJE • Toplotno zračenje je EM-zračenje koje pripada spektu IC-zračenja. Propisane norme za kretanje vazduha u radnoj sredini zavise od vrste rada. a odvode zagađen i zagrejan vazduh iz prostorije. Jačina toplotnog zračenja . Ovo je najbolji vid veštačke ventilacije jer se automatski regulišu mikroklimatski uslovi. OCENA MIKROKLIMATSKIH USLOVA • Bilo koji izdvojeni faktor mikroklime nije dovoljni pokazatelj. postojanja izvora toplote u radnoj prostoriji i od spoljne temperature i kreću se u intervali od 0. niti daje potpunu sliku o uticaju na razmenu toplote između čoveka i okoline. 2. Najveći neželjeni efekti su pri zagrevanju glave.INDEKSI KONFORNOSTI MIKROKLIME 1. BIOLOŠKO DEJSTVO KRETANJA VAZDUHA • • Strujanje vazduha je poželjno i izaziva prijatno osećanje do određenih brzina (0. Površina tela izložena zračenju 50% i više 25 do 50% ispod 25% • Pri IC-zračenju iznad 100 W/m2 neophodna je upotreba individualnih sredstava za zaštitu lica i glave. LOKALNA .0 m/s. Najveću moć odavanja i apsorpcije toplotnog zračenja imaju crna tela. Tako se došlo doodgovarajućih ideksa: 1. BIOLOŠKO DEJSTVO TOPLOTNOG ZRAČENJA • Biološko dejstvo toplotnog zračenja zasniva se na termičkim efektima.ako pokriva celu prostoriju. Bilo je mnogo pokušaja da se faktori mikroklime integrišu u jednu numeričku vrednost koja će izraziti uticaj mikroklime na termičko stanje organizma. Efektivna temperatura 4.dovode čist vazduh u prostoriju. ovlažiti ili osušiti). topli izvori).5 m/s.INDEKSI TOPLOTNOG STRESA 1. Operativna temperatura 2.izražava se u džulima ili kalorijama na 1 cm2 u minuti J/cm2 / min. Za normiranje mikroklime treba uzeti sve njene parametre. Veštačka ventilacija može biti: 1. 35W/m2 max. 100 W/ m2 NORMATIVI 1. Količina odavanja toplote putem zračenja proporcionalna je četvrtom stepenu apsolutne temperature Talasna dužina toplotnog zračenja koje emituje neko telo smanjuje se sa povećanjem njegove T. 4. OPŠTA . a u letnjem periodu i do 5 m/s).ako pokriva samo pojedine delove prostorije gde postoje veći zahtevi (npr. Standardna temperatura 3. Korigovana efektivna teperatura IZVORI EKSPOZICIJE • U raznim proizvodnim pogonima čovek je izložen toplotnom zračenju. • I . Ako su strujanja vazduha velika posebno ako se radi o usmerenom. Indeks temperatura globus i vlažnog termometra (WBGT) II . a gubiće toplotu putem zračenja samo ako je temperatura okoline niža od 27-280C (temperatura spoljnih slojeva odeće). Organizam čoveka će apsorbovati radiacionu 48 . 70 W/m2 max. Energija toplotnog zračenja . 3. • Kod veštačke ventilacije spoljni vazduh koji se dovodi u prostoriju može se prethodno kondicionirati (zagrejati ili rashaditi. vremena izlaganja i dela tela koji je izložen zračenju. toplotno u uslovima intenzivnog toplotnog zračenja okolnih predmeta bez obzira na temperaturu okolnog vazduha. • NORMATIVI • Propisane norme za energiju toplotnog zračenja na radnim mestima zavise od površine tela koja je izložena zračenju. Dozvoljena energija zračenja max. a na otvorenom prostoru ovo zračenje dolazi od sunca. hladnom i vlažnom strujanju vazduha može doći do LOKALNOG ILI OPŠTEG HLAĐENJA TELA. 2.nekog tela zavisi od njegove temperature i površine.2 do 1. Emituju ga sva tela čija je temperatura iznad apsolutne nule tako što se deo toplotne energije tela pretvara u toplotno zračenje. zbog čega se to telo hladi. Indeks očekivane četvoročasovne količine znoja (P4SR) 2. Efekti zavise od talasne dužine.5-1.

• Optimalni mikroklimatski uslovi podrazumevaju: 1. pO2 za različite visine izračunava se iz barometarskog pritiska (B) na određenoj visini i volumenskog procenta kiseonika u vazduhu (21%). kao i sa povećanjem nadmorske visine. ali se njegov parcijalni pritisak (pO2) sa visinom smanjuje. Na visini od 3000 metara pO2 pada na 110 mmHg što još uvek obezbeđuje 93-94% oksihempglobina.1m/s.3 kPa) Atmosferski pritisak vazduha se smanjuje sa povećanjem temperature vazduha i količine vodene pare u njemu. saobraćajnim sredstvima. 6.) Ispod nivoa mora vladaju iste zakonitosti kao i u atmosferi u odnosu na gustinu. Indeks prognoziranog stepena nezadovoljnih (PPD) Lokalni diskonfor usled usmerenog strujanja • III . Pri tom se subjektivno mogu osećati posledice mikroklimatskog diskonfora ali bez oštećenja zdravlja.OKSFORDSKI INDEKS (WD) i dr. NORMATIVI • Pri ocenjivanju i normiranju mikroklimatskih parametara. pritisak i parcijalne pritiske pojedinih gasova (sa povećanjem dubine povećava se gustina i parcijalni pritisak gasova) • • • • • Parametri mikroklime određuju se za 1. Na osnovu formule možemo zaključiti da se oksigenacija krvi može povećati povećanjem • • 49 . a relativna vlažnost smanji 5% za svaki stepen iznad gornje granice konfora. brodovima i drugim mestima gde dolazi o izraženijeg hlađenja i zagrevanja zidova koji okružuju radni prostor. Temperatura vazduha 18 . pored toga kao jedinica za pritisak koristi se i Milimetri živinog stuba. OPTIMALNI MIKROKLIMATSKI USLOVI • Predstavljaju takav odnos fizičkih parametara mikroklime koji ne dovodi do funkcionalnih poremećaja i naprezanja termoregulacionih mehanizama. pri čemu se proporcionalno smanjuju i parcijalni pritisci gasova u gasovitoj smeši (kiseonik. Za lak rad 17 .300C Pri tom obavezno je da se brzina kretanja vazduha poveća za 0. Dalji pad pO2 (povećanje visine) dovodi do Hipoksije zbog nedostatka kiseonika u vazduhu. Za umereno težak rad 15 . po formuli pO2 = (B*21)/100. DOPUSTIVI MIKROKLIMATSKI USLOVI • Predstavljaju takav odnos mikroklimatskih faktora koji dovodi do naprezanja termoregulacionih mehanizama i promena u fiziološkim sistemima.5. ali se promene nalaze u granicama fiziološkog prilagođavanja. Radni prostor . BAROMETARSKI PRITISAK • • Gasoviti omotač zemljine kugle (atmosfera) ima svoju gustinu. odnosno 101. mora se voditi računa i o klimatskoj zoni. masu i pritisak. Na nivou mora prosečan atmosferski pritisak iznosi jednu atmosferu (760 mmHg. azot i dr.320C 2.230C 2.Predstavlja prostor do 2 metara visine iznad nivoa poda ili platforme. kretanje vazduha i toplotno zračenje. Povremena radna mesta. 2. • Optimalni uslovi i zone udobnosti određivani su na osnovu izjava većeg broja ispitanika o osećaju konfornosti u odnosu na temperaturu. U tropskim i subtropskim zonama temperaturne granice za vazduh u radnim prostorijama pomeraju se: 1.6 m/sec Optimalne vrednosti efekivne temperature iznose: 2. Kretanje vazduha 0. Za lak rad 31 .Mesto na kome radnik provodi više od 50% radnog vremena ili 2 sata neprekidno u toku radnog vremena 3. koji su sastojci vazduha. Za srednje težak rad 30 .180C 4. Za težak rad 29 . Atmosferski pritisak vazduha je pritisak koji stub vazduha vrši na površinu od 1cm2 i jednak je zbiru vrednosti parcijalnih pritisaka gasova.18 . vlagu. • U posebnim uslovima.310C 3.0. uzimaju se u ubzir i 1. Razlike u temperaturi između zidova i vazduha 2. Za težak rad 12 . Stalna radna mesta . što se oseća kao prijatan toplotni konfor. Pritisak se u meteorologiji izražava u Milibarima ili Atmosferama.150C • FIZIČKE ZAKONITOSTI Volumenski procenat kiseonika u vazduhu je prilično stala oko 21%. a po međunarodnom mernom sistemu jedinica za pritisak je Paskal. Razlike u temperaturi na različitim visinama u prostoriji • Ovo je naročito bitno u podzemnim objektima.210C 3.

Oštećenja alveolarnog epitela . Vreme dekonpresije je najkritičniji period boravka u kesonima. 5.pri pritisku iznad dve atmosfere GUBITAK SVESTI OŠTEĆENJE PLUĆA .HIPEROKSIJA • Hiperoksija predstvlja povećanje količine rastvorenog O2 u krvi.Pojave hijelinizacije pluća RAD POD POVIŠENIM BAROMETARSKIM PRITISKOM I . brzo izranjanje ili dekonpresija) dolazi do oslobađanja azota u vidu mehurića u telesnim tečnostima. Pri izlasku iz kesona u prolaznoj komori se vrši postupna dekonpresija (smanjenje pritiska) sve do njegovog izjednačavanja sa pritiskom spoljnog vazduha. 50 .Inflamacije disajnih puteva . Da bi se sprečio prodor vode u osnovnu komoru kesona se ubauje komprimovani vazduh čiji je pritisak jednak pritisku vode na dubini izvođenja radova.pri dugotrajnom udisanju O2 pod povećanim pritiskom u vidu . sve do izjednačavanja sa pritiskom u osnovnoj komori kesona. 2. a sa smanjenjem pritiska se smanjuje. II .RAD U KESONIMA • Kesonski radnici izvode građevinske radove ispod površine vode ili tla sa podzemnim vodama. udisanje 100% O2) ili povećanjem ukupnog pritiska.ZAMOR PRI DISANJU II . • Povećanjem atmosferskog pritiska povećava se pO2 u udahnutom vazduhu što dovodi do hiperoksije.50C (telesna temperatura) odgovara barometarskom pritisku od 47 mmHg. Oslobođeni mehurići obrazuju Aeroemboluse u raznim tkivima. ispoljava se kao visinski meteorizam. nakon čega silaze u osnovnu komoru i rade.Sve do potpunog prestanka disanja EPILEPTIFORMNI GRČEVI .RONILAČKI SKAFANDER • Ovde se komprimovani vazduh dovodi samo u unutrašnjost zaštitne kacige kroz cev sa površine. Količina ratvorenog gasa u nekoj tečnosti je proporcionalna koeficijentu rastvorljivosti i pritisku koji vlada iznad površine te tečnosti. IV . 4. Radnici pre početka rada ulaze u prolaznu komoru gde se postepeno 1. Takav pritisak vlada na visini od 19200 metara. BIOLOŠKO DEJSTVO POVIŠENOG PRITISKA • Povećanjem spoljnog pritiska otežava se inspirijum. • Najveći značaj od svih rastvorenih gasovu u krvi i telesnim tečnosima ima azot. kiseonikom i veštačkom gasovitom smešom. Izaziva niz poremećaja kao: BRADIKARDIJA BRADIPNEJA . Sa povećanjem barometarskog pritiska procenat rastvorenog azota se povećava.RONILAČKO ZVONO • Ronilačko zvono služi za obavaljanj radova pod vodom. uz istovremeno povećanje otpora u respiratornim putevima (zbog povećane gustine vazduha koji se udiše) što zajedno dovodi do: I . Na toj visini dolazi do hladnog ključanja telesnih tečnosti (prelaska vode i telesnih tečnosti u gasovito stanje). a radnici se pri ulasku i izlasku iz zvona podvrgavaju postepenoj kompresiji odnosno dekonpresiji. visinski sinuzitis i otitis. Međutim pri naglom smanjenju pritiska (naglo penjanje na visinu. Pri blagom i postepenom smanjenju barometarskog pritiska dolazi do oslobađanja azota iz krvi i on se preko pluća izbacuje izdahnutim vazduhom. Radovi se izvode u čvrstoj komori (kesonu) koja se spušta u vodu (ukopava u tlo). U zvono se ubacuje konprimovani vazduh. Tačka ključanja vode za temperaturu od 26. • Tačka ključanja tečnosti je ona temperatura kod koje se pritisak zasićene vodene pare izjednači sa barometarskim pritiskom. • Deo skafandera koji štiti telo izrađen je od gumiranog platna pojačanog metalnim oklopom.BLOKADE DISANJA .Edema pluća (ređe) .Ukoliko su razlike izrazito visoke.RONILAČKI APARATI • Ronilački aparati mogu se podeliti na one sa vazduhom. a simptomatologija zavisi od lokalizacije embolusa u tkivima. III . III . 3. Smanjenjem atmosferskog pritiska povećava se obim gasova u zatvorenom prostotu • Povećanje obima (širenje) gasova u zatvorenim telesnim šupljinama usled smanjenja barometarskog pritiska pri penjanju na velike visine.volumenskog procenta kiseonika (npr. Pritisak zasićene pare zavisi od temperature tečnosti i pritiska iznad površine tečnosti • podvrgavaju komprimovanom vazduhu.

AZOTNO PIJANSTVO . Rastvorljivost azota najveća je u lipidima zbog čega se pri dekompresiji prvi poremećaji javljaju upravo u tkivima koja su bogata lipidima (potkožno tkivo. Smanjenje pO2 u alveolarnom vazduhu dovodi do hipoksične hipoksije.javlja se usled povećanja količine rastvorenog azota u organizmu nastalo kao posledica povećanja atmosferskog pritiska. 51 . Takav pritisak vlada na visini od oko 19200 m. odakle se izbacuje u spoljnu sredinu. normalnim barometarskim pritiskom (Npr. • Za vreme boravka u sredini sa višim barometarskim pritiskom povećava se saturacija krvi i tkiva azotom. Tačka ključanja vode za temperaturu od 36. GASTROINESTINALNA NADUVENOST (Visinski meteorizam) • Nastaje zbog širenja gasova u želudcu i crevima. BIOLOŠKO DEJSTVO SNIŽAVANJA BAROMETARSKOG PRITISKA • Kao posledica prelaska iz sredine sa višim u sredinu sa nižim barometarskim pritiskom može doći do četiri vrste poremećaja (sindroma) u organizmu čoveka. • SINDROM IZLAŽENJA GASA (Dekompresioni sindrom) • 1. ali i arteriskim što ima za posledicu gasnu embolizaciju i nekrozu tkiva distalno od mesta začepljenja zahvaćenog krvnog suda. Pri postupnom smanjivanju barometarskog pritiska azot se oslobađa iz tkiva i putem linfe i krvi dospeva u pluća. Na toj visini nastaje hladno ključanje telesnih tečnosti. Bolove. Ova pojava se naročito često sreće kod zapušenosti Tube auditive i komunikacija između paranazalnih šupljina. naglo izranjanje. • SINDROM ŠIRENJA GASA • Nastaje usled širenja gasova zatvorenih u telesnim šupljinama pri snižavanju spoljnog pritiska. Pri naglom smanjivanju barometarskog pritiska (npr. drugih sindroma nema. Uzrokuje Naduvenost. DENTALGIJA • Nastaje usled širenja gasa u šupljim ili slabo saniranim karioznim zubima. 1. dok kod avijatičara mogu da se jave sva četiri sindroma. Kod ronioca i radnika u kesonima (Kesonska bolest) dominantan je dekonpresioni sindrom. Javlja se pri penjanju na visine iznad 4000m. koju uvek prati smanjenje oksihemoglobina u arteriskoj krvi i hipoksemija. Pri naglom izlasku radnika iz kesona ili izranjanju ronioca i podmornica). kod avijatičara pri penjanju na velike nadmorske visine). Ovaj sindrom nastaje kod: HIIPOBARIČNE DEKOMPRESIJE Prelazak iz sredine sa normalnim u sredinu sa sniženim barometarskim pritiskom (Npr.6. Dekompresioni sindrom može se manifestovati kao kesonska bolest i bolest avijatičara. • SINDROM HIPOKSIJE Nastaje kao posledica smanjenja parcijalnog pritiska kiseonika u vazduhu koji se udiše. naglo penjanje na veliku visinu) dolazi do burnog oslobađanja azota u tkivu u vidu mehurića koji vrše kompresiju na okolne kapilare čime remete cirkulaciju i izazivaju ishemiju. mijelinski omotač nerava i sl).50C (telesna temperatura) odgovara barometarskom pritisku od 47 mmHg. češće venskim. Po drugoj teoriji stvoreni mehurići azota dovode do kidanja masnog tkiva pri čemu oslobođene kapljice masti linfnim putem dolaze u krvotok i začepljuju sitne krvne sudove (masna embolija). a može nastati i Kolaps 2. cevaste kosti. • • • • SINDROM VISINSKOG TKIVNOG EMFIZEMA • Nastaje usled hladnog vrenja tečnosti pri sniženom barometarskom pritisku (prelaska telesnih tečnosti u gasovito stanje). Kao posledica ishemije nastaju poremećaji tkivnog metabolizma u intracelularnim prostorima što u krajnjem slučaju dovodi do nekroze tkiva. HIPERBARIČNE DEKOMPRESIJE Prelazak iz sredine sa povišenim u sredinu sa KESONSKA BOLEST • Kesonska bolest nastaje pri naglom prelasku iz sredine sa povećanim u sredinu sa normalnim barometarskim pritiskom što se u praksi može desiti kod naglog izranjanja ronioca i podmornica kao i pri brzoj dekompresiji 2. 3. BAROOTITIS MEDIJA I BAROSINUSITIS • Nastaje zbog širenja gasova u srednjem uvu i sinusima. Do oboljenja dolazi usled stvaranja podpritiska u pomenutim šupljinama koji izaziva transudaciju tečnosti i zapaljenje. Mehurići azota mogu se mogu naći i u samim krvnim sudovima.

Bolovi u zglobovima ekstremiteta . • PERAKUTNI OBLIK Karakteriše se pojavom simptoma odmah nakon izlaska iz kesona Kod ove forme bolesti može se naći veliki broj gasnih mehurića u cirkulaciji koji ispunjavaju venski sitem i desno srce.Vtrtoglavica .Bolovi u jednom ređe više zglobova i mišićnih grupa.Grčevi .Nistagmus .Hemianopsija i dr.Svrab. PARALITIČKI OBLIK • Centralne pareze i paralize Nastaje usled lezije moždanih živaca: . KARDIOPULMONALNI OBLIK (Najteži oblik) • Nastaje posle naglog akcidentalnog izranjanja i eksplozivne dekonpresije rekonpresivnog uređaja.Edem pluća .Tahikardija .Afazija . lokalizacije gasnih mehurića.Paraplegije . pećenje i urtikarije na koži .Poremećaj sluha .Bolovi u mišićima i zglobovima (naročito u kolenima i rukama) . Nakon kratkog asimptomatskog perioda javljaju se bolovi i različite smetnje u zglobovima. U osnovi oboljenja je oslobađanje mehurića azota koji oštećuju lokalno tkivo i izazivaju embolizaciju krvnih sudova što dovodi do nekroze zahvaćenih tkiva i organa (koža.Bolovi u uhu .Polja osteoskleroze u zglobnim glavama dugih cevastih kostiju . Na rendgenskom snimku se vide .Kvadriplegije (retko) 4.).Dispneja . zglobovi. toraksa i ekstenzornih strana podlaktica . 3.Skotomi . • • KLINIČKI OBLICI PREMA NASTANKU I TOKU BOLESTI 1.Hemiplegije .Opšta slabost .Vrtoglavica .Neuralgije . . kosti. KLINIČKI OBLICI PREMA LOKALIZACIJI PROMENA KOŽNI OBLIK (Najlakši oblik) .Pojava bledoljubičastih mrlja na koži (marmorizacija).Pareze i paralize mišića lica .Paralize .Cijanoza . OSTEO-MIO-ARTIKULARNI OBLIK (Najčešći oblik) . nervni istem.Emfizem.Monoplegije . Manifestuje se: SIMPTOMIMA IZLAŽENJA GASA (Dekompresioni sindrom) Počinju da se javljaju tek pri penjanju na visinama većim od 7000 metara Mogu biti raznovrsni što zavisi od brzine penjanja.Psihički poremećaji .Cijanoza .Prolazno slepilo i dr 2.Deformirajuće osteoartroze (kasnije). .Oduzetost ekstremiteta 52 . • • • • BOLEST AVIJATIČARA (Subatmosferska dekompresiona bolest) • Nastaje pri veoma naglom smanjenju atmosferskog pritiska npr kod pilota kada lete u otvorenim kabinama ili usled poremećaja hermetičnosti kabina vazduhoplova. srce itd.Svrab i peckanje kože vrata.je dominantni poremećaj.Filifoman jedva pipljiv puls . .Poremećaj vida i sluha • Periferne pareze i paralize Nastaje usled lezija u kičmenoj moždini .Dispneja .Poremećaj govora .Afazija . 2. 3. HRONIČNI OBLIK Nastaje kao posledica prethodnog akutnog oboljenja ili kao primarna hronična bolest usporenog toka Oštećenje koštano zglobnih struktura .Parastezije . . • 1. • AKUTNI OBLIK Karakteriše se pojavom simptoma nekoliko časova po izlasku iz kesona .Suv i uporni kašalj .Hladan ljigav znoj 1. pluća. mišići.• radnika koji rade u kesonima po čemu je oboljenje i dobilo ime.Bolovi iza grudne kosti . trajanaja dekonpresije.Poremećaj koordinacije pokreta .Žarišta aseptične nekroze .

Visinski meteorizam (Naduvenost i Bolovi u želudcu i crevima. Radna anamneza Klinička slika LEČENJE DEKOMPRESIONOG SIDROMA 1. veća samo zdrave ljude starosti 20-40 godina. Smanjenje pO2 u alveolarnom vazduhu dovodi do hipoksične hipoksije. smanjuje se procenat Oksih-Hb i pH krvi.Pad oštrine vida i slabljenje akomodacije . • Utvrđeno je da postoji različita osetljivost na hipoksiju što je bitno kod profesionalne selekcije. 6.Karakteriše se naglim brutalnim gubitkom svesti bez prethodnih simptoma. 3.Ispoljava se nizom poremećaja pre nego što bolesnik izgubi svest. SIMPTOMI ŠIRENJA GASA .Javlja se mlečna i pirogrožđena kiselina. Nagli gubitak svesti . niti da radi na poslovima gde može doći do brze promene pritiska Kod izrazitih motonih i trofičkih poremećaja. Denitrogenizacija .Gubitak svesti. jetre. Rekompresija Kiseonik pod povišenim pritiskom Siptomatska terapija KLINIČKA SLIKA .za pilote i kosmonaute. 2. kardiotonici. bubrega. Nastaje kao posledica smanjenja parcijalnog pritiska kiseonika u vazduhu koji se udiše. 2. Takvim licima treba zabraniti letenje i druge aktivnosti koje su vezane za psihički i fizički napor. RES-a.pri izronjavanju i izlasku iz kesona. a može nastati i Kolaps . 2. Specijalna odela . DIJAGNOZA DEKOMPRESIONOG SIDROMA 1. snižena amplituda R i T zubca.Visinski tkivni emfizem . Kolaptoidna forma . Ovakav radnik nije sposoban da nastavi svoj posao. centra za ravnotežu. VISINSKA BOLEST • Visinska bolest nastaje pri postupnom penjanju na velike nadmorske visine (najčeše obolevaju piloti). antiaritmici). Radna sposobnost zavisi od težine oboljenja i stanja funkcije lediranog organa ili sitema. CNS-a. psihička i fizička slabost i sl. 3. 3. Javlja se pri penjanju na visine iznad 4000m.Poremećaj fine koordinacije pokreta . GIT-a. Simptomi visinske bolesti nastaju kao posledica hipoksije do koje je došlo usled smanjenja pO2 u udahnutom vazduhu koji je pak nastao zbog smanjenja atmosferskog pritiska na većim visinama. denivelacija ST segmenta. koju uvek prati smanjenje oksihemoglobina u arteriskoj krvi i hipoksemija.Poremećaj sluha (kasnije) . OCENA RADNE SPOSOBNOSTI KOD DEKOMPRESIONOG SIDROMA • 1. duboka koma i smrt KLINIČKE FORME 1. • 3. • SINDROM HIPOKSIJE 53 . 2.Glavobolja i Vrtoglavica . sluha. 4.Povećanje minutnog volumena . 2.tek na visinama većim od 19000 metara. • LABORATORIJA . nemogućnost koncentracije.kabine i individualnog odela Pravilno sprovođenje dekompresije .Na ovim poslovima ne treba primati osobe sa oboljenjima KVS-a. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI • Posle težih oblika hipoksije mogu se javiti glavobolja.Hiperkapnija usled hiperventilacije .Dentalgije SIMPTOMI HLADNOG VRENJA TEČNOSTI .pre poletanja čistim kiseonikom u trajanju od 30-40 min. Topli napici i laka fizička aktivnost još 1-2 sata nakon izvršene dekonpresije Profesionalna selekcija .2. osećaj težine u glavi. • EEG . oboleli nije sposoban ni za kakav rad.Sporiji talasi snižene amplitude • EKG .Hiperventilacije . PREVENCIJA DEKOMPRESIONOG SIDROMA 1. Presurizacija .Tahikardija. LEČENJE • Davanje kiseonika (čist ili karbogen) i Simptomatska terapija (analgetici.Opšta slabost i adinamija .Barotitis media i barosinuzitis .Euforija ređe Depresija . 5. Ukoliko se radi o lakšoj formi kesonske bolesti (Muskularni oblik) radna sposobnost nije umanjena Kod teže forme (Encefalo-miopatije) sa reziduama radna sposobnost je bitno umanjena.

ADEKVATNA I HIGIJENSKI ISPRAVNA MEDICINSKE MERE ZAŠTITE I . Periodični pregledi . Miokarda 3. 3.Povećana telesna T . Stomatološki pregledi III . a ženama nije dozvoljen. Vanredni pregledi . Hronična oboljenja srednjeg uva i Eustahijeve tube 9.Edem pluća . KRITERIJUMI ZA VERIFIKACIJU PROFESIONALNOG OBOLJENJA IZAZVANOG VARIJACIJAMA ATMOSFERSKOG PRITISKA • • • Radna mesta kesonaca. LIČNA HIGIJENA ISHRANA • 3. Na rendgenskom snimku pluća vidi se simetrično zasenčenje oba plućna krila. Oboljenja CNS i PNS 5. Dnevni lekarski pregledi . Kontrolni pregledi . Opšti pregled ORL pregled (obavezno ispitivanje sluha i ravnoteže) Neuropsihijatrijski pregled (na 24 meseca) Radiografija karlice i kolena na tri godine posle desetogodišnje ekspozicije (asepične nekroze) AKUTNA VISINSKA BOLEST .Kašalj sa iskašljavanje sukrvičavog ispljuvka . Nervni sistem (CNS. • Kontraindikacije za rad pod uslovima izmenjenog pritiska su 1. HRONIČNA VISINSKA BOLEST PLUĆA 2. Oboljenja RES 3.U slučaju pojave simptoma i znaka pri konpresiji i dekonpresiji 4. 2.Svakog dana pre početka rada 2. Dokaza o ponavljanim gasnim embolijama najmanje dva puta na osnovu medicinske dokumentacije.Tahikardija. • 2. Poremećaj vestibularnog aparata 10.PROGLAŠAVANJE RADNIH MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM • 4. VISINSKA PLUĆNA HIPERTENZIJA Nastaje zbog hipoksijom izazvane vazokonstrikcije manjih plućnih arteriola i povečanja otpora u njima. Čulo vida RANO OTKRIVANJE OBOLJENJA IZAZVANOG VARIJACIJAMA ATMOSFERSKOG PRITISKA 1. Pluća 4. ronioca i letačkog osoblja za koja postoje dokazi o ponovljenim i naglim dekompresijama. starosti.Promena psihičkog stanja .PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI 1.Cijanoza . VIsinska bolest manifestuje kao: klinički može da se 5.Tahipneja i Tahikardija .Crvenilo u licu . Oboljenja KVS 2. • ZAŠTITA OD IZMENJENOG BAROMETARSKOG PRITISKA HIGIJENSKE MERE ZAŠTITE 1. Epilepsija 6.• 1.Glavobolja . Oboljenja bubrega i urinarnih puteva 4. Koštano-zglobnog sistema 54 .Bol u grudima . 4.Dispneja .Pritisak u grudima .nakon lečenja u cilju procene sposobnosti za nastavak rada na istom mestu 5. Akutna stanja poremećaji zdravlja II .Srčana dekonpenzacija -Gubitak svesti zbog smanjenje minutnog volumena srca -Stenokardične tegobe zbog ishemije miokarda Na rendgenskom snimku pluća vidi se proširenje srca.Hemoptizija . Alkoholizam 7. Koštanozglobna i mišićna oboljenja 8.PROFESIONALNA SELEKCIJA • Pod povećanim pritiskom dozvoljen je rad radnicima od 18 do 45 god. Klinički se manifestuje kao: .Dispneja .Zujanje i bol u ušima VISINSKI PLUĆNI EDEM Nastaje kao posledica povećane permeabilnosti krvnih sudova i nagomilavanja tečnosti bogate proteinima u alveolama.Na svaka 24 meseca 3. Audio-vestibularni aparat 6. PNS) 2. Ispad u funkciji bar jednog od sledećih organa i sistema: 1. .

Lumen (lm) . indirektno i kontrastno.LAMPE SA UŽARENIM METALNIM NITIMA 5.Ako u isto vreme dolazi 3. • Koeficijent dnevne osvetljenosti određuje kvantitativu stranu osvetljenosti. Čovečije oko registruje EM-zaračenja talasne dužine 400780 nm tz. • 2. Jedan lumen predstavlja svetlosnu energiju koju daje tačkasti izvor jačine jedne kandele (cd) u prostornom uglu od 1 steradijana (sr). OSVETLJENOST Gustina svetlosnog fluksa na određenoj površini (jedinica je luks) Luks (lx) . KOEFICIJENT PROPUSTLJIVOSTI Označava prohodnost nekog materijala za svetlost i predstavlja odnos propuštene svetlosne energije prema upadnoj energiji izražen u procentima. dolazi u prostoriju može .Rad pod izmenjenim barometarskom pritiskom predstavlja radno mesto sa posebnim uslovima rada IV . a pojedine delove spektra kao boje. SJAJNOST (Svetlina) • Sjajnost nastaje zbog odbijanja svetlosti sa neke površine i ona nezavisi toliko od energije upadne svetlosti koliko od sposobnosti površine da odbija svetlost. 4. JAČINA SVETLOSNE ENERGIJE Gustina svetlosnog fluksa u prostoru (jedinica je kandela) Kandela (cd) . Za uočavanje predmeta bitno je koliko se svetlosti odbije u pravcu očiju. vidljivo zračenje koje se nalazi između IC i UV zračenja. SVETLOST Predstavlja bilo koje zračenje iz vidljivog dela spektra koje može registrovati čulo vida. • • VEŠTAČKA OSVETLJENOST Izvori veštačkog osvetljenja su I .OBEZBEĐIVANJE PRAVILNE ISHRANE II . On predstavlja odnos između unutrašnje i spoljne osvetljenosti merene u isto vreme na jednakoj horizontalnoj ravni izražen procentualno.jedna kandela je jačina svetlosti koja dolazi od tačkastog crnog tela na temperaturi topljenja platine (2045 K) pri pritisku od 101325 kPa i prostornom uglu od 1 steradijana.Kada sunčevi zraci padaju na radnu površinu ili 2. Bela svetlost predstavlja najprirodniji podražaj čula vida i treba je koristiti kad god je to moguće za osvetljenje radnih mesta. Jaka osvetljenost može dovesti do zaslepljenja usled bleštanja.Ako dolazi sa zidova . KOEFICIJENT REFLEKSIJE Odnos odbijene svetlosti prema svetlosti koja padne na određenu površinu izražen u procentima (sposobnost površine da odbije svtlost) KOEFICIJENT APSORPCIJE Odnos absorbovane svetlosti prema svetlosti koja padne na određenu površinu izražen u procentima. • Uglavnom su izrađene od volframa (jedna. Ukupan spektar vidljivog zračenja oko prima kao belu svetlost. OSVETLJENOST • Svetlosnu komunikaciju sa spoljnom sredinom čovek ostvaruje se čulom vida. VRSTE OSVETLJENOSTI PRIRODNA OSVETLJENOST • 1. BOČNA 3. a mogu biti vakumirane ili 55 .je jedinica svetlosne energije. KOMBINOVANA sa zidova i plafona. Zableštavanje može biti direktno. • • Prema tome odakle biti u vidu 1. INDIREKTNA .STRIKTNO POŠTOVANJE PRAVILA ZA RAD U USLOVIMA IZMENJENOG PRITISKA 7. Dolazi od sunca i može biti DIREKTNA .Ako dolazi sa krova ili . • ZAKONODAVNO ADMINISTRATIVNE MERE I . dok se kvalitativna strana određuje kontrastom osvetljenja. dve ili tri spirale). • 8. • KOEFICIJENT PRIRODNE OSVETLJENOSTI • Koristi se za ocenu pririodne osvetljenosti.KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U ZDRAVSTVENO-REKREATIVNIM CENTRIMA • Pod stručnim nadzorom uz odgovarajući tretman 6.EDUKACIJA RADNIKA • SOCIJALNE MERE ZAŠTITE I . NADSVETLA tavanice 2. • 1. Za dobro viđenje neophodan je odgovarajući intenzitet i kvalitet osvetljenosti. SVETLOSNI TOK (Fluks) Energija zračenja koja dolazi od svetlosnog izvora (Svetlosna energija) i izaziva svetlosni osećaj.Jedan luks je nivo osvetljenosti koju daje svetlosni fluks od 1 lumena na površini od 1 m2.Kada dolaze od difuznog svetla nebeskog svoda i svetlosti koja je reflektovana.

utiče i na stanje viših psiholoških funkcija i fiziološke procese u organizmu. II . punjene živinim parama. Izaziva osećaj ugodnosti i raspoloženja 3. UV deo spektra se pretvara u vidljivi deo spektra pomoću flurescentnog praha kojim se oblažu ove lampe. i 3. Povećava produktivnost rada Neadekvatna osvetljenost 1. U upotrebi su i halogene lampe punjene jodom koje su ekonomičnije.punjene gasovima (dugotrajnije) koji ne stupaju u reakciju sa metalom (azot. zidovima ili samim radnim mestima. Dovodi do bržeg zamora vida i njegovog oštećenja 3. manje zamaraju oči. Nivo osvetljenosti treba da zadovolji zahteve dotičnog radnog mesta. Izvori visokog pritiska Najekonomičniji. svetlost je po spektru bliža prirodnoj. Žuto-zelena deluje umirujuće 3. Crveno-oranž ubrzava nervno psihičke reakcije 2. BIOLOŠKO DEJSTVO OSVETLJENOSTI • Svetlost pored toga što omogućava čoveku da vidi predmete. mali. Osvetljenost treba da bude ravnomerna u prostoru i nepromenjivog intenziteta tokom vremena. • • • • • 2. Relativno novijeg datuma su lampe visokog pritiska punjene Ksenonom koje zbog velikog UV-zračenja moraju biti zaštićene silicijumskim staklom debljine bar 2 mm. Mana im je što emituju svetlost uskog spektralnog područija. Prema pritisku gasova i para kojima su napunjeni ovi izvori se dele na: Izvori niskog pritiska (Luminiscentne lampe) npr. veliki. kripton. pa su pogodni za osvetljavanje velikih površina i radnih mesta gde se traži visok nivo osvetljenosti. Izvori svetlosti sa električnim pražnjenjem su lampe i cevi u kojima svetlost nastaje kao posledica električnog pražnjenja u gasu ili parama metala. Ove lampe daju topliju sevetlost ali su neekonomične jer najveći deo energije odlazi na toplotu. ZASLEPLJENOST Smanjenje ili nemogućnost viđenja koje traje i neko vreme nakon ekspozicije. Boje takođe imaju psihološko dejstvo o čemu treba voditi računa pri uređenju radnih prostorija i mašina 1. NORMATIVI • 1. a uz to daju svetlost visokog intenziteta. Deluje tonzilirajuće na organizam 2. Pomoću njih se na radnim mestima može ostvariti direktna. indirektna ili difuzna svetlost. argon).SVETLOSNI UREĐAJI SA ELEKTRIČNIM PRAŽNJENJEM • • 1. 2. veoma veliki i izvanredno veliki. • • 1. Kvalitet svetla treba da bude što bliži prirodnom osvetljenju. čime se utiče na kvalitet osvetljenosti na radnom mestu. Ovi zhtevi svrstani su u 6 kategorija (veoma mali. 56 . Mogu biti postavljene na plafonu. imaju povoljniji psihofiziološki efekat na organizam i ekonomičnije su od lampi sa užarenim metalnim nitima jer se nezagrevaju. Adekvatna osvetljenost 1. srednji. Narušava psihofizički konfor 2. Osvetljenost na radnom mestu mora da zadovolji četiri osnovna zahteva. • 3. • 2. Ove lampe daju ravnomerniju osvetljenost. Plava deluje deprimirajuće Delovi mašina koji mogu uzrokovati povrede ne bi smeli biti obojeni tamnim i hladnim bojama Kao posledica neadekvate osvetljenosti može doći do: ZABLEŠTAVANJE Smanjenje ili nemogućnost viđenja samo za vreme dok traje vizuelni stimulans. KOMBINOVANA OSVETLJENOST • Podrazumeva istovremeno korišćenje prirodnog i veštačkog osvetljenja. Prema kvalitetu svetlosti luminiscentne lampe se mogu podeliti na lampe belog. • Kod kombinovanog osvetljenja veštačko osvetljenje predstavlja dopunu prirodnom osvetljenju. što se može popraviti kombinacijom sa svetlošću iz lampi sa metalnim nitima koja treba da čini 10-25% ukupne svetlosti. Smanjuje produktivnost i pogoduje povređivanju. (termičko i OŠTEĆENJE RETINE fotohemijsko). Prolaskom struje kroz gas ili metalne pare dolazi do EM zračenja vidljivog i UV dela spektra. hladnog i dnevnog svetla. toplog belog. SVETLOSNE ARMATURE • Imaju važnu funkciju u raspodeli svetlosne energije.

Promenjiva komponenta ukupnog pritiska u nekoj tački zvučnog polja. ZVUČNI TALASI Nastaju prenosom oscilatornog kretanja čestica zvučnog izora na čestice okolne sredine. I . 7. • 6. Merna jedinica je Decibel A (dBA). • 57 . Nivo buke – predstavlja korigovani nivo zvučnog pritiska dobijen propuštanjem signala buke kroz tz.Transverzalni . Ovde nema smisla govoriti o pojedinačnim frekventnim komponentama. Efektivna vrednost . Nivo zvučnog pritiska (Lp) – dobija se po formuli Lp = 20 x log10 P / Po jedinica je dB. koji se izražava u Paskalima (Pa).Longitudialni. BRZINA PROSTIRANJA ZVUČNIH TALASA Zavisi od stanja sredine u kojoj se stvaraju (u vazduhu 343 m/s) ZVUČNA ENERGIJA Kinetička E oscilatornog kretanja čestica izvora zvuka prenosi se na čestice okolne sredine. ZVUČNO POLJE Deo prostora oko zvučnog izvora kroz koji se prostiru zvučni talasi. • 2. pa one imaju svoju Periodu. Mogu biti I . harmonici) koji čine njegov frekfentni spektar. Nivo zvučnog intenziteta (Li) – dobija se po formuli Li = 10 x log10 I / Io. • 5. već samo o užim ili širim opsezima frekvence iz celokupnog frekventog spektra zvučne pojave.ako se zvučni talasi slobodno prostiru u svim pravcima od zvučnog izvora.kvadratni koren srednje vrednosti kvadrata trenutnih zvučnih pritisaka u vremenu.Difuzno zvučno polje . Nivo glasnosti – Merna jedinica je Fon 3. ZVUČNI PRITISAK (Po) U svakoj tački zvučnog polja pod dejstvom zvučnog talasa dolazi do promena u pritisku. izražava se u Vatima po m2 (W/m2).BUKA • Zvuk nastaje oscilatornim kretanjem čestica čvrstih. koja se superponira 9. II . • 3. subjektivni A filter.4. 2. SUBJEKTIVNE VELIČINE ZVUKA 1.PROSTOPERIODIČNI ZVUK • Najednostavniji oblik periodične zvučne pojave za koji možemo definisati 1. tečnih ili gasovitih tela koje imaju osobinu elastičnosti. IZVOR ZVUKA Mesto na kome čestice pod dejstvom neke sile započnu oscilatorno kretanje. • 8. II . Dijapazon vrednosti Io i Po između praga sluha i praga bola je ogroman pa se umesto njih koriste logaritamske veličine 1. Prosečna vrednost . Buka predstavlja svaki zvuk koji kod čoveka izaziva subjektivni osećaj neprijatnosti. a vrednost Po i Io koje dovode do osećaja bola naziva se prag bola. Glasnost – Veličina osećaja koja se javalja pod dejstvom zvuka.srednja vrednost zvučnih pritisaka u nekom vremenskom intervalu i 2. VRSTE ZVUČNIH POJAVA PERIODIČNE ZVUČNE POJAVE Kod kojih se vrednosti trenutnih zvučnih pritisaka posle određenog vremenskog perioda ponavljaju na isti način. Pojam zvučnog polja obično se vezuje za vazdušni prostor koji okružuje izvor zvuka i kroz koji se zvučni talas prenosi do čula sluha čoveka. Frekfencu i Amplitudu. • PRAG SLUHA I BOLA • Minimalne vednosti Po i Io pri kojima se javlja slušni osećaj naziva se prag sluha. INTENZITET ZVUKA (Io) Predstavlja brzinu prenošenja zvučne energije kroz jediničnu površinu koja je upravna na pravac prostiranja zvučnih talasa.ako se zvučni talasi višestruko reflektuju od površina prepreka.ako se oscilatorno kretanje čestica sredine vrši upravno na pravac prostiranja z.t. Razlikujemo: I . jedinica je dB. • na stalni atmosferski pritisak naziva se zvučnim pritiskom (Po). ZVUK . Osvetljenost treba da bude takva da nedovodi do zableštenja. 2. tako da i prostor oko izvora zvuka ima određenu E (zvučnu E) koja se izražava u Džulima (J) ZVUČNA SNAGA Ukupna zvučna E koju zvučni izvor stvara u jedinici vremena. izražava se u Vatima (W).Slobodno zvučno polje .SLOŽENOPERIODIČNI ZVUK • Sastavljeni iz većeg broja prostoperiodičnih zvukova (frekfentne konponente. • 4. Merna jedinica je Son. • NEPERIODIČNE ZVUČNE POJAVE (Šumovi) • Odlikuju se slučajnim promenama zvučnog pritiska u toku vremena i te se pojave nikada ne ponavljaju na isti način. 1. Šumovi su najčešći zvuk u životu.ako se oscilatorno kretanje čestica sredine vrši se u pravcu prostiranja zvučnih talasa II .

TIPOVI BUKE PREMA PROMENJIVOSTI NIVOA 1. BUKA DRUGOG STEPENA (65-90 dB) Pri kojoj se već uočavaju i neurovegetativne smetnje sa efektima kako na sluhu tako i na celom telu. 3. • 3. 4. SPEKTAR BUKE Visokofrekventna buka brže dovodi do oštećenja od niskofrekfentne. Labirint ima tri kanalića Skala vestibuli. • 7. gde je usled refleksije zvuka oštećenje sluha veće.čiji se nivo menja u opsegu do 5 dB. elastične i nejednake dužine pa zato mogu da osciluju u različitim frekfencijama. vremenska promenjivost i usmerenost buke su faktori koji utiču na veličinu i progresiju oštećenja sluha. • INTENZITET BUKE Buka većeg intenziteta dovodi do bržeg oštećenja sluha. Višegodišnje izlaganje ovoj buci izaziva trajno oštećenje sluha lakog stepena na visoke tonove. Baze ovih receptornih ćelija opletene su mrežom završetaka slušnog nerva koji vodi do odgovarajućeg centra u CNS-u.Gde su I i P vrednosti intenziteta zvuka. razdražljivost i nemiran san. a između skale medije i timpani nalazi se Bazilarna membrana na kojoj leži Kortijev organ. ISPREKIDANA BUKA – buka koja traje više od 1 sec sa više prekida u toku trajanja. • PREMA NIVOIMA INTENZITETA 1. DUŽINA EKSPOZICIJE Povećanjem dužine ekspozicije povećava se i stepen oštećenja. Nervna vlakna Kortijevog organa komuniciraju i sa vestibularnim aparatom čime se postiže prostorna orjentacija i lokalizacija izvora zvuka. glavobolju. BUKA TREĆEG STEPENA (90-110 dB) Kod većine ljudi izaziva teške neurovegetativne smetnje i progresivni trajni gubitak sluha u relativno kratkom vremenu. Ako buka pređe 130 dB oštećenja su praktično momentalna. BUKA PROMENJIVOG NIVOA– ako se nivo menja u opsegu većem od 5 dB. • unutrašnjeg uha. Sam Kortijev organ koji leži na površini bazilarne membrane sastavljen je od tri reda spoljašnjih i jednog reda unutrašnjih treptastih ćelija koje predstavljaju receptorne ćelje. medija i timpani. IMPULSNA BUKA – jedan ili više odvojenih akustičkih inpulsa koji traju kraće od 1 sec. ČINIOCI KOJI UTIČU NA NASTANAK AKUSTIČKE TRAUME 1. 4. • 2. 2. • 2. Oscilacije bubne opne prenose se preko slušnih košćica u srednjem uhu do Foramena ovale čija mambrana takođe počinje da osciluje u istom ritmu. BUKA ČETVRTOG STEPENA (110-130 dB) Ovu buku čovek ne može dugo da izdrži jer izaziva brze neurocirkulatorne smetnje i nagli gubitak sluha uz nesnosno zujanje i druge poremećaje. • BIOLOŠKO DEJSTVO BUKE MEHANIZAM REGISTROVANJA ZVUKA • Zvuk ili buka su vid mahaničke energije koja vrši pritisak na bubnu opnu koja zato počinje da osciluje. a Io i Po izmerene vrednosti. Kratke niti koje su lokalizovane u samoj bazi kohleje osciluju pri vrlo visokim frekfencijama. Izmeđi skale vistibuli i medije nalazi se Membrana vestibuli. Bazilarna membrana kortijevog organa je sastavljena od 2000 niti. Prilikom pokreta perilinfe dolazi do savijanja bazalne membrane i nadražaja neurosenzornih ćelija Kortijevog organa odnosno do pretvaranja mehaničke energije zvučnih talasa u bioelektrični potencijal koji preko slušnog nerva ide do produžene moždine. • • 3. GODINE STAROSTI Mlađi ljudi su otporniji na dejstvo buke od starijih. • 6. USLOVI RADA Rad na otvorenom prostoru je manje rizičan u odnosu na rad u zatvorenoj prostoriji. Samo kod jako osetljivih osoba može da izazove lakšu uznemirenost. • 5. dok one duže koje su pri vrhu kohleje osciluju pri niskim frekfencijama. INDIVIDUALNA OSETLJIVOST Neke osobe su osetljivije na buku i kod njih brže dolazi do nastanka i progresije oštećenja sluha. Ovu buku obično prate i vibracije. KARAKTER BUKE Stalnost i isprekidanost buke. odnosno zvučnog pritiska na pragu sluha. Na ovaj način je raspon između praga sluha i praga bola sveden na samo 130 dB što omogućava prikaz celog čujnog područja čoveka na jednom dijagramu. BUKA NEPROMENJIVOG NIVOA (Kontinuirana buka) . • 4. a odatle do centra za sluh u temporalnom delu kore velikog mozga gde se vrši definitivna analiza zvuka. • BUKA PRVOG STEPENA (30-65 dB) Dobro se podnosi i ne izaziva oštećenje sluha. Pokreti membrane ovale izazivaju pokretanje peri i endolinfe u koštanom i membranoznom delu Labirinta 58 . koje su zategnute.

Povećana ekspozicija postoji u: . PERIOD MANIFESTNE NAGLUVOSTI ILI GLUVOĆE Dolazi do definitivnog oštećenja sluha. ireparabilan i neizlečiv degenerativni proces. • 9. pri eksplozijama).Avijaciji i brodogradnji .Industriji oružja . Obostrana. povećava se broj oštećenih neurosenzornih ćelija dgovornih za prijem i prenošenje zvučnih utisaka. Ova faza traje nekoliko meseci ili godina. simetrična. perciptivnog tipa. Usled dejstva buke na vegetativni nervni sistem (Povećanje tonusa simpatikusa). tokom dužeg perioda ekspozicije kao što je industriska buka. PERIOD USPOSTAVLJANJA SLUŠNOG DEFEKTA Karakteriše se privremenom hipoakuzijom za visoke tonove. 2. Industriska buka je najčešći uzrik profesionalne nagluvosti i gluvoće. PERIOD LATENCIJE U ovom periodu prestaju subjektivne smetnje jer je došlo do adaptacije čula sluha na povećanu buku. PERIOD NEPOTPUNE LATENCE Oštećenje sluha se širi prema visokim i niskim tonovima. 2. a patološki mehanizmi se odigravaju u unutrašnjem uhu. Lezija je u delu slušnog organa za visoke frekfence (skotom je od 3000-6000 Hz).Tekstilna industrija . tako da skotom zahvata područije od 2000-8000 Hz sa oštećenjem sluha od 50 dB.Železarama . Zbog slabe prokrvljenosti bazilarnog dela kohleje i same lokalizacije ovog dela koji je prvi na udaru zvučnih talasa on prvi strada pa se prvo javlja oštećenje sluha na 4000 Hz. PRISUSTVO DRUGIH ŠTETNOSTI Potvrđeno je sinergično dejstvo vibracije i buke i njihov kumulativni efekat. Ovako započeti proces na čulnim ćelijama Kortijevog organa je progradijentan. KLINIČKA SLIKA 1.Rudnicima . DUVANA I KOFEINA • • AKUTNE AKUSTIČKE TRAUME • Nastaju usled dejstva buka velikog intenziteta (npr. Ovaj patološki proces zahvata i nervne završetke i sama vlakna slušnog nerva. Slušni zubac se produbljuje.Građevinarstvo . Čulne ćelije Kortijevog organa kao visoko diferentovane ćelije su jako osetljive na hipoksiju pa smanjenje prokrvljenosti dovodi do njihovog nepovratnog propadanja. Ovo stanje traje 2-4 nedelje uz slušni skotum u opsegu 3500-5000 Hz i oštećenjem sluha od 30-40 dB. HIPOKSIJA ZBOG SPAZMA AUDITIVNE ARTERIJE • Tok ovog oštećenja je progradijentan. da bi se posle nekoliko stati odmora sluh vratio na normalnu vrednost. 3. Može se javiti PROVALA BUBNE OPNE KIDANJE VEZA IZMEĐU SLUŠNIH KOŠĆICA OŠTEĆENJA SENZORNIH ĆELIJA KORTIJEVOG ORGANA • 1. Radnik čuje govor ali ga nerazume.Kamenolomima • • 4. ženski i dečiji glas koji sadrži visoke tonove. • PATOGENEZA • Dominantan mehanizam nastanka oštećenja kod hronične akustičke traume je: 1. • • 2. 59 . ima neprekidno zujanje u ušima i veće psihičke smetnje.Metaloprerađivačkoj industriji . 13. proširuje i zahvata slušno područije od 1000-8000 Hz sa oštećenjem sluha do 60 dB i više. nastaju spazmi završetka auditatibne arterije. On ne čuje tihi govor i šapat. Stalnim izlaganjem zvučnim oscilacijama. HRONIČNE AKUSTIČKE TRAUME (PROFESIONALNA GLUVOĆA I NAGLUVOST) ETIOLOGIJA • Javlja se kod radnika koji su izloženi štetnom dejstvu buke nižeg nivoa (preko 90 dB) u toku osmočasovnog radnog vremena. • • • 3. 12. pa vremenom dolazi do gluvoće. ZAMOR I ISCRPLJENOST SENZORNIH ĆELIJA KORTIJEVOG ORGANA 2. koja može za kratko vreme da izazove ozbiljne patološke promene. ali slabije čuje šapat. UPOTREBA OTOTOKSIČNIH LEKOVA I SREDSTAVA PRETHODNE AFEKCIJE SLUHA I VIRUSNE INFEKCIJE STANJE VASKULARNOG SISTEMA I VASKULARIZACIJA UNUTRAŠNJEG UVA STANJE NEUROVEGETATIVNOG SISTEMA UZIMANJE ALKOHOLA. 11.8. Radnik dobro čuje glasan govor. 10. koja snabdeva receptorne ćelije Kortijevog organa krvlju. KARAKTERISTIKE PROFESIONALNE GLUVOĆE 1.

. KLINIČKA SLIKA • Oslabljen sluh i tegobe koje potiču od ekstraauditivnih efekata buke.Kriva koštane sprovodljivosti prati krivu vazdušne sprovodljivosti. • 3.Lična anamneza . U početnoj fazi bolesti ispitanik ne čuje šapatni govor. 5. 6.AUDITIVNI EFEKTI BUKE • Zvučni impulsi nastali i unutršnjem uvu prenose se do centra čula sluha u CNS-u. 4.Značajni su podaci koji se odnose na konzumiranje alkohola i cigareta.Radna anamneza . a kasnije i u nižim frekvencijama. trigliceridai i LDL koje nastaje usled povećanog lučenja kateholamina. POREMEĆAJ BIOELEKTRIČNIH POTENCIJALA MOŽDANIH ĆELIJA (EEG-promene) RAZDRAŽLJIVOST. 2. DEJSTVO NA ENDOKRINI SISTEM 1. 4. POVEĆANO LUČENJE HORMONA NADBUBREGA (kortizola. centar pojedinih pokreta. 6.Socijalna anamneza . • izazvane stimulacijom β receptore u masnom tkivu (pojačana lipoliza).Obratiti pažnju na ranija oboljenja čula sluha i uzimanje ototoksičnih lekova. adrenalina i noradrenalina) POVEĆANO LUČENJE TIROKSINA POJAVA INTOLERANCIJE NA GLUKOZU DEJSTVO NA KVS 1. 2. a u završnoj glasan govor. Profesionalna gluvoća je neizlečiva i Slušni aparati ne pomažu. DEJSTVO NA ČULO VIDA • 1. KONTRAKTILNOSTI I KORONARNOG PROTOKA Objašnjava se pojačanom β-adrenergičkom aktivnošću simpatikusa i istezanja zidova desnih pretkomora POVEĆANJE RIZIKA ZA NASTANAK ATEROSKLEROZE I KORONARNE BOLESTI Zbog povečanja holesterola. gliko i mineralokortikoida DEJSTVO NA REPRODUKTIVNI SISTEM 1. 4. SLABIJE RASPOZNAVANJE BOJA SUŽENJE VIDNOG POLJA DILATACIJA ZENICA SMANJENJE SPOSOBNOSTI VIĐENJA U MRAKU SMANJENJE SVETLOSNE OSETLJIVOSTI POJAVA RELJEFNOG VIĐENJA EKSTRA . 5. 2. 2. ISHEMIJA MIOKARDA VAZOKONSTRIKCIJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA Javlja se spazam kapilarne zone i smanjenje pulsnih oscilacija (prsti. Po prestanku izloženosti slušni defekt se zadržava i ne širi više.Podatak o radu na radnim mestima gde postoji ekspozicija buci. Profesionalna nagluvost se povećava pod stalnim uticajem buke (Progradijentno oboljenje). 6. 2. PILOROSPAZAM POREMEĆAJ LUČENJA ŽELUDAČNE KISELINE ČEŠĆA POJAVA ČIRA NA 12TOPALAČNOM CREVU 60 . 3. 3. kao što su centar za vid. RAĐANJE NOVOROĐENČADI SA MANJOM TELESNOM TEŽINOM ČEŠĆI SPONTANI POBAČAJI – naročito ako je buka udružena sa vibracijama DISMENOREIČNE TEGODE DEJSTVO NA GIT 1. Usled razdraženja talamusa i retikularne formacije kao i zbog spazma ogranka arterije centralis retine. ANKSIOZNOST I OSEĆAJ NESIGURNOSTI NARUŠAVANJE PSIHOMOTORNE RAVNOTEŽE (Dovodi do povećanja broja grešaka pri radu) OŠTEĆENJE MENTALNIH FUNKCIJA SMANJENJE PRECIZNOSTI I KOORDINACIJE POKRETA VRTOGLAVICA I GUBITAK RAVNOTEŽE DIJAGNOZA 1. 8. Ovim se mogu obajsniti i brojni ekstraauditivni efekti buke na organizam. 3. 3. 3. ušne školjke). Ispadi se najpre pojavljuju u opsegu visokih frekvenci. DEJSTVO NA NERVNI SISTEM 1. NEVOLJNOST. 2. 5. ANAMNEZA . • POVEĆANJE KRVNOG PRITISKA Objašnjava se povećanje tronusa simpatikusa što dovodi do spazma arteriola i porasta krvnog pritiska POVEĆANJE SRČANE FREKVENCE. 5. 7. . 3. centar za KVS i cetri za unutrašnje organe i sisteme itd. 4. • 2. Posredstvom retikularne formacije nastali nadražaj se proširuje i na druge delove CNS-a.

Izbor građevinskih elemenata za zidove i međuspratne konstrukcije. ZAŠTITA OD BUKE ZAŠTITA NA IZVORU ZVUKA I . KRITERIJUMI DA SE OŠTEĆENJE ČULA SLUHA PRIZNA ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE 1. Izbegavanje štetne refleksije . kod kojih postoji oštećenje sluha preko 30% po Fovleru i kod kojih dolazi do brze progresije oštećenja sluha treba zaštititi od dejstva buke ili ih izdvijiti iz bučne sredine (promena radnog mesta) . simetrično oštećenje. 3.supstituciju tehnološkog procesa npr. 4. 2. POVEĆANJE LEUKOCITA POVEĆANJE LIMFOCITA POVEĆANJE NEUTROFILA POVEĆANJE TRANSAMINAZA POVEĆANJE FOSFATAZA POVEĆANJE HOLESTEROLA. šume. 3. 4.PROMENE U KRVNOJ SLICI 1. Da je radnik duže vreme obavljao poslove ili se 2. perceptivno oštećenje). 4.Prirodni (brda. 2. Da postoji medicinska dokumentacija koja isključuje: zapaljenja ušiju. 2. Postavljanje zvučnih izvora u najniži deo zgrade . Smanjenje sile udara i sile trenja Balansiranje pokretnih masa Centriranje i podmazivanje ležišta. čulo sluha se smatra očuvanim u momentu zapošljavanja). Potpuno gluve osobe mogu amaterski upravljati motornim vozilom dok je za profesionalce dobijanje dozvole ograničava na gubitak sluha do 60dB uz uslov da se slušnima apartom oštećenje konpenzuje. 6. prenosa i sl Ugradnja rezonatornih sistema OCENA RADNE SPSOBNOSTI 1. 6. osovina. 4. 3. II . 5. uzimanje ototoksičnih lekova i traume glave uz normalan audiogram pre zapošljavanja. 61 . Zamena klipnih motora turbinskim motorima. Postavljanje izvora buke što dalje od mesta prijema zvuka 2. 5. Grupisanje i odvajanje bučnih od tihih prostorija unutar jednog objekta. Projektovanje prostorija u kojima ne sme biti buke na tihoj strani zgrade ili u centralnom delu zgrade 5. (U nedostatku nultog audiograma. parkovi). Potpuno gluve osobe mogu se zapošljavati na radnim mestima na kojima postoji ekspozicija jakoj inpulsnoj ili kontinuiranoj buci. Promena frekfencija rezonatornog elementa promenom debljina ploča ili promenom njihove mase.KOD ZVUČNIH IZVORA U ZATVORENOM PROSTOTU 1. Sprečavanje prenošenja buke kroz instalacije unutar objekta. Osobe kod kojih postoji individualna preoseljivost na buku. Karakterističan audigram (bilateralno. zamena motora sa unutrašnjim sagorevanjem električnim motorima itd. Da postoji obostrano perceptivno oštećenje sluha više od 30% po Fowler Sabineovoj skali. Povećanje elastičnih gubitaka ljepljenjem plastičnih materjala na rezonatorne elemente. Primena akustički zaklona .SMANJENJE POBUDNIH SILA 1.Zvuk se najčešće reflektuje od fasada višespratnica 4. Jednostrano oštećenje sluha bitno umanjuje radnu sposobnost jedino za radna mesta gde je bitna orjentacija na zvučne pojave.PRIGUŠENJE ELEMENTATA NA KOJE DELUJU POBUDNE SILE 1. pa je promena radnog mesta najadekvatnije rešenje i daje dobre rezultate. 2. nalazio na radnim mestima na kojima dolazi u kontakt sa bukom iznad dozvoljenih nivoa.PROMENA REŽIMA RADA • Podrazumeva konstrukcione izmene tj. III . 3. 2. 3. karakterističan skotom na 4000 Hz. TGL I LDL 4. Primena zvučne izolacije pri konstrukciji prozora i vrata II .KOD ZVUČNIH IZVORA NA OTVORENOM PROSTORU 1.Takve osobe nisu sposobni da rade u bučnoj sredini Osobe starije od 40 godina sa teškom redukcijom sluha relativno lako i brzo se adaptiraju na novonastali hendikep (zahvaljujući svom iskustrvu i godinama) pa promena radnog mesta ima skromne rezultate Mladi radnici sa teškim oštećenjem sluha teško se adaptiraju na novonastalu situaciju. ZAŠTITA NA PUTANJI ZVUKA I . potvrđeno pregledom specijaliste otorinolaringologa. ili veštački (građeni sa tom namenom) 3.čime se postiže da tlo apsorbuje zvuk.

bolje prijanja.PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA • Ima za cilj otkrivanje osoba osetljivih na buku i njihovo usmeravanje na druga zanimanja.5. Šlemovi sa naušnicama koriste se za zaštitu od buke čiji nivo ne prelazi 110 dB. sa eksponiranim radnim stažom ispod 5 godina.PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI 1. Postojeća nagluvost • Gubitak sluha prvog stepena (30-40 dB) Savetuje se medicinski nadzor.ZAŠTITNA ODELA • Koriste se kada je potrebno zaštititi sve organe ljudskog tela od intenzivnog zvuka. Školjka potpuno obuhvata ušne školjke.koja naležu na predeo glave oko uva. • Dobrim čepovima zvuk se može prigušiti i za preko 30 dB. alergiskih i iritativnih reakcija. 2. Čep od vate smanuje buku za svega nekoliko dB na niskim i 10-15 dB na visokim ν. Naušnice smanjuju nivo buke za najmanje 25 dB. II . bola.ČEPOVI (ANTIFONI) 1. Bolji čep se dobija kada se vata pomeša sa voskom ili nekim drugim plastičnim materijalom. Prethodni pregledi • Pri izboru kandidata koji treba da rade u buci treba ispitati njihovu eventualnu individualnu preosetljivost na buku zašta postoje brojni Testovi zamora sluha kojima se prati privremeno spuštanje praga sluha i vreme 62 . • Kontraidikacije za zapošljavanje na radnim mestima gde postoji ekspozicija buci visokog intenziteta su 1. U poslednje vreme se proizvode čepovi sa nekoliko tankih pregrada koje formiraju više zatvorenih prostora koji prigušuju zvuk. Povećanje apsorpcije.NAUŠNICE (ŠTITNICI) • Obuhvataju ceo predeo uva zajedno sa ušnom školjkom.predviđena za spoljni ušni kanal. ZAŠTITA NA MESTU PRIJEMA ZVUKA (LSZ) • Lična sredstva zaštite od buke imaju zadatak da smanje nivo buke ispod 85 dB. Opturaciona . Oštećenja labirinta 4. Oboljenja uva sa mogućim oštećenjem sluha 2. II . Otoskleroza 5. Školjka se sastoji od tela školjke i jastučića. a jastučići omogućuju prijanjanje školjke uz glavu i ne smeju smetati nošenju naušnica. a ako se radi o ljudima mlađim od 35 god. IV . a elastični polukružni nisač od jedne ili dve elastične trake savijene prema obliku lobanje i povezane tako da se mogu podešavati prema veličini MEDICINSKE MERE ZAŠTITE I . Primenjuju se u kombinaciji sa štitnicima i antifonima. da što manje smetaju radniku pri obavljanju posla i da neizazivaju neželjene efekte u vidu nelagodnosti. Čepovi od staklene vune • Staklena vuna prečnika oko 1 mikrometar je pogodnija za izradu čepova jer se lakše oblikuje. Čepovi služe i za zaštitu od UZtalasa. Oboljenja srednjeg i unutrašnjeg uva 6. Mogu se koristiti više puta. I . zašta obično nepostoje higijenski uslovi. Bolje prijanjaju uz ušni kanal jer su fiksirani pomoću elastičnih držača. Okluziona . Zatvaranje zvučnih izvora u komore čija je konstrukcija odvojena od konstrukcije zgrade. koji nisu lako zapaljivi.Predstavlja kontraindikaciju za rad u uslovima buke. Nedostatak im je što posle određenog vremena ne prijanjaju uz slušni kanal pa se moraju promeniti. Čepovi od staklene vune smanjuju buku za 5 do 10 dB. 3.ZAŠTITNE KACIGE • Pokrivaju u vidu šlema najveći deo glave i vrata tako da smanjuju nivo buke i do 40 dB. 6. ne puštaju boju i ne menjaju oblik pri temperaturi tela. ne nadražuju ušni kanal. Fabrički čepovi • Prave se od materijala koji loše prenose zvuk. III . Oni smanjuju i koštanu provodljivost. 2.RACIONALIZACIJA REŽIMA RADA I ODMORA • Bolje je na svaka dva sata rada u buci napraviti pauzu od 10 min u prostoriji izolovanoj od buke. ne iritira kožu. Za zaštitu od buke koriste se: glave. a da istovremeno omoguće prenos najvažnijih govornih frekfencija. predlaže se promena radnog mesta • Gubitak sluha drugog stepena (40-60 dB) Obavezna je promena radnog mesta • Gubitak sluha trećeg stepena (preko 60 dB) . Smanjena slušna osetljivost bez obzira na etiologiju 3. Proizvode se u više veličina. svraba. Dele se na 1. Čepovi od vate • Za zaštitu sluha često se koristi obična vata od koje se formira čep za slušni kanal. ORGANIZACIONE MERE ZAŠTITE I . nego imati jednu dužu pauzu u toku radnog dana. Sastoje se od dve školjke i elastičnog polukružnog nosača. lako se održavaju (peru i dezinfikuju).

izražava se u W. 4. Nivo pritiska ultrazvuka . UZ se u vidu mehaničkih talasa prenosi kroz sve elastične sredine (čvrste. Isprekidani 3. bušenje i obradu metala. Nivo intenziteta ultrazvuka . IV . BITNE VELIČINE Ukupna snaga UZ izvora . UZ se kroz čvrstu i tečnu sredinu relativno dobro prenosi dok ga vazduh brzo apsorbuje. 1. • Na ovakvim radnim mestima ukoliko se tehničkim i ličnim zaštitnim sredstvima nivo buke ne može smanjiti ispod 85 dB uvodi se i Skraćenje vremena ekspozicije. Ako postoji potreba sporazumevanja govorom na udaljenosti od 4 m dopušteni nivo je 50 dB(A). a kod radnika koji su tek počeli da rade i svakodnevno.izražava se u W/m2. Mnoge životinje (slepi miševi. Audiogram je obavezan kako bi se tokom periodičnih pregleda poređenjem audiograma odredio stepen napredovanja oštećenja sluha. otvaranje daljinski vrata.izražava se u dB. ZAKONODAVNO ADMINISTRATIVNE MERE • • • • • • Pavilnikom su određeni normativi za zaštitu od buke. neki insekti) proizvode UZ.• 2. tečne i gasovite).izražava se u dB. industriji kao i u svakodnevnom životu: Za otkrivanje podvodnih objekata. • 3.UTVRĐIVANJE RADNIH MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM • Rada mesta na kojima buka prelazi nivo od 85 dB(A) su radna mesta sa posebnim uslovima rada. dok frekfencija ostaje ista. VRSTE UZ TALASA 1. 4. U većini zemalja maksimalno dozvoljeni nivo buke za osmočasovno radno vreme je do 90 dB(A) Za buku ispod 350 Hz gornja granica je 100 dB. refleksije i drugih fenomena. • potrebno za oporavak sluha (normalno se oporavak završi unutar dva sata od izlaganja buci). ispitivanje podvodnih reljefa. pasa i dr. Pri promeni brzine prostiranja menja se talasna dužina UZ-talasa. IZVORI ULTARAZVUKA • • PRIRODNI U prirodi ultrazvučni talasi stvaraju se u toku grmljavine. Periodični pregledi Imaju za cilj praćenje stanja sluha. Brzina prostiranja UZ talasa zavisi od karakteristika sredine kroz koju prolazi. nekima on služi za orijentaciju. Kontinuirani 2. dok se u čvrstim telima može širiti i u vidu transvrezalnih talasa. a za buku od oko 4000 Hz gornja granica je 80 dB. osobina da se odbija i vraća ka izvoru (Doplerov efekt) našla su svoju primenu u tehnici. Kroz živo tkivo prostiranje UZ-talasa je neujednačeno zbog nejednake gustine i različitih karakteristika sredine. 5. 3. ptica. Intenzitet ultrazvuka . kitovi. Pri prolazu kroz materijalnu sredinu dolazi do slabljenja UZ talasa zbog apsorpcije. Za određivanje daljine kod fotokamera U aparatima za rasterivanje glodara. ali ne se ne prostire kroz vakum. kao i sa mogućnošću oporavka privremenog gubitka sluha. Kotrola sluha kod radnika izloženih buci treba da se vrši u intervalima ne dužim od 6 meseci. • III . delfini. ULTRAZVUK • Ultrazvuk predstavlja mehaničke oscilacije u elastičnoj sredini frekfencija iznad gornje 63 . rasipanja. Radnika treba upoznati sa dodatnim štetnim dejstvom buke van radnog mesta. 2. 2. 6. Za čišćenje metalnih delova potopljenih u UZ kadu. zavarivanje. u alarmnim sistemima protiv provala. kavitaciono. medicini. insekata. 3. Vanredni pregledi Obavljaju se nakon izlaganja buci visokog intenziteta ili nakon oboljenja slušnog aparata koji mogu doprineti gubitku sluha. mehaničko. • granice čujnosti ljudskog uva (iznad 16000 ili 20000 Hz). metode i uslovi merenja i analize buke Za zaštitu sluha od oštećenja bukom određena je granica od 86 dB(A). • VEŠTAČKI Neka svojstva UZ kao što su zagrevajuće. Ako je buka iznad 90 dB(A) dopušteno vreme izlaganja je 4 sata. a za buku intenziteta 115 dB(A) dopušteno vreme izlaganja je 7 min. merenje dubine i praćenje riba. oluje.ZDRAVSTVENO PROSVEĆENJE I EDUKACIJA • Usmerena je na značaj i neophodnost nošenja ličnih zaštitinih sredstava i njihovu redovnu i pravilnu upotrebu. bure i drugih nepogoda. U daljinskim upravljačima za TV. Za sečenje. Impulsni • 1. U gasovima i tečnostima širi se u vidu longitudialnih talasa.

IZBOR UREĐAJA SA NAJMANJIM INTENZITETOM UZ 3. • Biološko dejstvo ultrazvuka može biti: 1. KAVITACIONO • UZ talasi velikog intenziteta koji se prenose u telo direktnim kontaktom usled svog mehaničkog dejstva mogu dovesti do stvaranja malih šupljina u biološkoj sredini (kavitacija) zbog naglog zgušnjavanja i razređivanja čestica sredine. da bi na prelazu između mekih tkiva i kostiju ponovo došlo do odbijanja najevćeg dela UZ talasa (sredine različite gustine) i malog prodiranja u kosti. 2. Mnogi autori osporavaju postojanje ove bolesti kao posebnog entiteta. PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI Prethodni i periodični pregledi . Manifestuje se 1. MEHANIČKO • UZ-talasi izazivaju mehaničko kretanje čestica u tkivima kroz koje prolaze. KVSoboljenja. BIOLOŠKO DEJSTVO ULTRAZVUKA Ultrazvučni talasi koji dopiru do čoveka šireći se kroz vazduh najvećim delom se reflektuju od površine tela tako da u organizam čoveka ulazi svega 0. 4. čulo sluha i vestibularne funkcije. AUTOMATSKA I DALJINSKA KONTROLA U cilju eliminisanja direktnog kontakta sa izvorom UZ . oštećenja sluha.Oblaganje čvrstih predmeta kroz koje se prenosi UZ i sa kojima radnik dolazi u kontakt materijalom koji apsorbuje ultazvučne talase. Umor i poremećaj sna 4. 2. KVS. 2. Bol u slepoočnicama i glavobolja 3. Osećaj neprijatnosti. za skidanje zubnih naslaga. Prolazno oštećenje sluha Navedene smetnje objašnjavaju se dejstvom UZ na nervni sistem.Pri vazdušnom prenošenju ultrazvuka. OSEĆAJ PARASTEZIJE ILI SVRABA Pri kratkotrajnoj izloženosti malim intenzitetima UZ MEDICINSKE MERE ZAŠTITE 1. • 5. • • 64 . IZOLACIJA UZ UREĐAJA U POSEBNE PROSTORIJE 4. kao i kratkotrajno izlaganje UZ iz vazduha intenziteta do 120 dB.7. 3. dugotrajnom i ponavljanom izlaganju UZ niskih frekvencija. 2. koja se javljaju pri direktnom. zujanja i bola u ušima 2.1% upadne energije zračenja. KLINIČKE MANIFESTAIJE DEJSTVA ULTRAZVUKA 1. • U medicini u Dg i Th svrhe. GUMENE RUKAVICE SA PAMUČNOM POSTAVOM . • ZAGREVANJE TELA Javlja se pri izlaganju UZ preko 140 dB ANGIO-DISTONIČNI SINDROM I POLINEURITIS RUKU Oštećenja perifernih nerava i vaskularnih struktura prstiju šaka i podlaktice. • • ZAŠTITA OD ULTRAZVUKA TEHNIČKE MERE ZAŠTITE 1. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA Kontraindikacije za rad sa ultrazvukom su: oštećenja nerava . a velikog intenziteta. Muka i povraćanje 5. • Sa povećanjem frekfencije UZ talasa dolazi do povećanja njihove apsorpcije u tkivu.sa elementima kao pri ekspoziciji buci. • 2. LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA 1. POSTAVLJANJE EKRANA OD METALNIH PLOČA OBLOŽENIH GUMOM • • Smatra se da UZ intenziteta ispod 110 dB ne može da izazove značajnije neželjen zdravstvene efekte. U slučaju direktnog kontakta čoveka sa čvrstim telom ili tečnošću kroz koji se širi UZ on prodire u telo sa veoma malo gubitka. punoće. u hirurgiji (UZ nož i kauter). • HLADNOĆA I UTRNULOST PRSTIJU Po prestanku ekspozicije ULTRAZVUČNA BOLEST Podrazumeva niz promena koje se javljaju kod ljudi dugotrajno izloženih dejstvu UZ iz vazduha nižih frekfencija (preko 100 dB) i buci većeg intenziteta. KACIGE I ANTIFONI. 3.Kod postojanja direktnog kontakta. Vrtoglavica i nestabilnost pri hodu 6.Ukoliko se UZ prenosi kroz tečnost (UZkade) ne treba uranjati ruke u kadu sa tešnošću . TERMIČKO • Prolazeći kroz biološku sredinu UZ-talasi se apsorbuju i slabe transformišući se u toplotu. Ultrazvučni aparati koji se koriste u ove svhe su veštački izvori ultrazvučnih talasa. U zavisnosti od enregije talasa ovo kretanje može da dovede do deformacija i promena u strukturi tkiva.

OSTALI SIMPTOMI 1. Javlja se: 1. Za čoveku najveću opasnost predstavlja područje infrazvuka od 8 Hz jer se poklapa sa alfa ritmom bioelektričnih struja u mozgu. 9.ZAKONODAVNO ADMINISTRATIVNE MERE • Granična vrednosti izražene u nivou zvučnog pritiska obuhvataju područje od 75-110 dB za kontinuiranu ekspoziciju tokom osmočasovnog radnog vremena. Širi se u vidu talasa koji mogu da se prostiru na veoma velika odstojanja. brzina. ubrzanje. 65 . Pretpostavlja se da se radi o mehaničkom dejstvu IZ-talasa na čulo sluha i mehanoreceptore u koži. a preko perifernih nerava na CNS i neurovegetativni sistem. 7. Prema frekvenciji vibracije mogu biti: visokofrekventne. Zaštitne kacige su neophodne ako se radi o ekspoziciji infrazvuka od oko 8Hz zbog dejstva na mozak Potrebna je i zaštita grudnog koša i abdominalnih organa koji su takođe osetljivi na ovu energiju. pritisak i bolovi u ušima Izaziva IZ frekfenca 5-10 Hz. pri kretanju lavina. 1.8 i 16 Hz iznosi 105 dB. 6. U industriji kod mašina velike snage pri malom broju obrtaja. Zamor Malaksalost Pospanost Kašalj Glavobolja Snižen apetit Muka i bol u želudcu Poremećaj ravnoteže Pritisak u grudima i abdomenu Umor i nedostatak koncentracije Osećaj suvoće i grebanja u ždrelu Uznemirenost i razdražljivost ili tromost i apatija INFRAZVUK • Infrazvuk predstavlja mehaničke oscilacije u elastičnoj sredini ispod donje granice osetljivosti ljudskog uva (ispod 16 ili 20 Hz). Izbor postrojenja koje ne stvara infrazvuk Izolacija mašina ili uređaja u posebne prostorije Apsorpcija infrazvuka • IZVORI EKSPOZICIJE Infrazvučni talasi nastaju pri mehaničkom i turbulentnom kretanju gasova i tečnosti. 11. Patogenetski mehanizami dejstva IZ na čoveka još uvek nisu dovoljno proučeni. 3. kompresora. Zavisno od oblika putanje po kojoj se vrši vibraciono kretanje može biti pravolinisko ili ugaono. Smatra se da je prirodni IZ značajan za bioritam čoveka. BIOLOŠKO DEJSTVO • Infrazvuk može da prodire u organizam čoveka preko vazduha ili putem direktnog kontakta sa čvstim površinama i tečnostima. kroz vazduh. U toku kretanja i udara morskih talasa. Osećaj punoće. 4. FREKFENCIJA VIBRACIJA • Predstavlja broj oscilacija u jedinici vremena i izražava se u Hz. Granične vrednosti mogu da budu i više ako je dnevna ekspozicija kraća. Prolaznim ispadima u pragu čujnosti . Pri kretanju transportnih sredstava. • • • • • LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA Za zaštitu od infrazvuka primenjuju se ista lićna zaštitna sredstva kao i za buku. 4. nivo intenziteta.Po prestanku ekspozicije može. pri zemljotresima itd. Pri planiranju zaštite važno je izvršiti merenja infrazvuka i frekfentnog područija. 3. zvučni pritisak. 5. agregata. hodova ili udara. dovoljno velikog intenziteta. 2. a ukupni nivo je ograničen na 110 dB. vodu i po zemljinoj površini. 3. 8. nivo pritiska ZAŠTITA OD INFRAZVUKA TEHNIČKE MERE ZAŠTITE 1. 12. Kod ventilatora. srednje frekventne i niskofrekventne (ispod 16 Hz potresi). • • VIBRACIJE • Vibracije predstavljaju oscilatorno kretanje tela (dela tela) pri čemu se telo (deo tela) naizmenično kreće u dva suprotna smera u odnosu na svoj ravnotežni položaj. 10. Prirodu IZ karakterišu pomeraj. 2.4. a radnici snabdeveni ličnim zaštitnim sredstvima. 2. • • SIMPTOMI OD STRANE ČULA SLUHA 1. ZAKONO-ADMINISTRATIVNE MERE • Dozvoljeni nivo zvučnog pritiska IZ u oktavnim pojasevima sa centralnim frekfencijama od 2. 2.

Rudarstvo 3. središnja frekvenca (oktavna analiza). a broj perioda u jedinici vremena je frekfenca periodične oscilacije.Trenutni pomeraj . Frekventni intervali u kojima se vrše merenja zovu se oktave koje se mogu podeliti na terce. ubrzanje) u toku vremena dešavaju slučajno. 2. • IZVORI EKSPOZICIJE Skoro da nema privredne grane u kojoj se ne primenjuje neki od vibrirajućih alata 1. 3. frekventna analiza). Vracijama su izloženi radnici koji rade sa pomenutim alatima. 2.Srednji pomeraj . . lokalne ručne vibracije. srednja brzina i efektivna brzina. Kao pogonsko sredstvo koriste Komprimovani vazduh Pneumatski čekić i pištolji. koji se mogu izdvojiti iz ukupnog frekfentnog spektra (spektralna tj. Zato kod njihovog ispitivanja nema smisla govoriti o pojedinačnim frekfentnim konponentama već o užim ili širim intervalima frekfencija.srednja vrednost trenutnih pomeraja u nekom vremenskom intervalu. • 2. brzina. odnosno većeg broj frekfentnih konponenti ili harmonika. Drvna industrija 5. konbajneri. izražava se u metrima i neprekidno se menja pa se radi merenja definišu neke stalne veličine pomeraja kao što su: . Y i Z) koje se seču u predelu srca. Najkraći vremski interval u kome se vibraciono kretanje ponovi je perioda.rastojanje od ravnotežnog položaja koje telo dostigne u određenom trenutku . kondukteri. izražava se u m/s2. 4. Svaka oktava je određena graničnim frekvencama. Tunelogradnja itd Vibrirajući alati mogu biti stabilni i mobilni. UBRZANJE VIBRACIJA • Predstavlja promenu brzine vibracije u jedinici vremena.Maksimalni pomeraj . Šumarstvo 2. • PERIODIČNE VIBRACIJE Ovde se oscilatorno kretanje tela posle određenog vremenskog intervala ponavlja na isti način.Razne bušilice i brusilice Tečno gorivo . pneumatske prese Električua energiju .najveće rastojanje od ravnotežnog položaja koje telo dostigne tokom vibriranja .• Ljudsko telo percipira i apsorbuje vibracije od 11000 Hz. nema ponavljanja. maksimalna brzina. kada sedi. • BIOLOŠKO DEJSTVO VIBRACIJA 66 . Kamenolomi 7. Tekstilna industrija 6. u suprotnom imamo nestacionarne slučajne vibracije koje su najteže za ispitivanje. Harmonik sa najnižom frekfencom je osnovni harmonik. izražava se u m/s. POMERAJ VIBRACIJA • Rastojanje tela od njegovog ravnotežnog položaja. kompresori i dr. Yh i Zh) koje se seku u predelu treće metakarpalne kosti šake. Ukoliko su statističke srednje vrednosti određene u različitim vremenskim intervalima približno iste slučajne vibracije se nazivaju stacionarnim. sa različitim frekfencijama. Periodične vibracije mogu biti: . sa udarno-odbojnim ili rotacionim dejstvom. • OPŠTE VIBRACIJE Javljaju se kada se čovek nalazi u vibrirajućem medijumu i deluju na celo telo npr.. a ostali su viši harmonici NEPERIODIČNE VIBRACIJE Ovde se promene karakterističnih parametara (pomeraj. kao i profesionalni vozači.Složenoperiodične .motorne testere.posebna vrsta srednje vrednosti 3. • • 1. ali je uobičajeno da se za njenu identifikaciju upotrebljava tz. • I za brzinu se definišu trenutna brzina. . leži ili stoji na nekoj vibrirajućoj potpornoj površini. Putogradnja 9. 1. I kod slučajnih vibracija osnovna veličina koja se meri je efektivna vrednost izabranog parametra.uzima apsolutne vrednosti trenutnih pomeraja (ne može imati vrednost 0). traktoristi.Oscilatorno kretanje je sastavljeno od većeg broja prostoperiodičnih vibracija. radnici na građevinskim mašinama i sl. • VRSTE VIBRACIJA 1. LOKALNE VIBRACIJE Deluju na pojedine delove čovečijeg tela npr. Metalurgija 4. BRZINA VIBRACIJA • Rastojanje koje vibrirajuće telo pređe za jedinicu vremena. Pravci delovanja opštih vibracija određeni su prema trima anatomskim osama čoveka (X. gde je pravac delovanja određen pravouglim koordinatnim sistemom koga čine tri ose (Xh. • I za ubrazanje se definišu: trenutno ubrzanje.Efektivni pomeraj .Apsolutni srednji pomeraj . Građevinarstvo 8. 2. maksimalno ubrzanje i efektivno ubrzanje.Prostoperiodične – Oscilatorno kretanje se vrši samo sa jednom učestalošću . stim što se ovde mora izračunati i statistička srednja vrednost.

vida i ravnoteže . Svako tkivo može biti dobar provodnik vibracija pa se tako potresi recimo mogu preneti sa ruku sve do kičmenog stuba i trbuha. SMANJENJE RAZDRAŽLJIVOSTI. 2. I .Usled poremećaja u CNS-u • Strukturne promene koje se mogu videti u nervnom sistmu 1.sa subokluzijom i okluzijom 2.Želuca .Senzibiliteta . dok su na niskofrekfentne vibracije (potrese) posebno osetljive koštano-zglobne i mišićno-aponeurozno-tendinozne strukture posebno kod duže kontinuirane ekspozicije potresima. Hipertrofija mišićnog sloja zida krvnih sudova .Nevnog sistema . kada odgovor α-1 receptora slabi uz istovremenu blokadu β-2 receptora. Strukturne promene koje se mogu videti na krvnim sudovima 1.Kostiju. Nastanak vaskularnih poremećaja objašnjava se dejstvom vibracija na lokalne adrenoreceptore (α-1.Metabolizma i dr. tetivama i aponeurozama ali je moguća i generalizacija vaskularnih poremećaja. 2. trofičkim i vaskularnim poremećajima. 2. dok vibracije male frekvence. deformisani.U početku usled nadražaj α-1 receptora koji dovodi do vazokonstrikcije ANGIODISTROFIČNE PROMENE . 2. i velike amplitude imaju malu brzinu ali se slabo apsorbuju pa im je domet veliki.Usled oštećenja perifernih nerava sa senzitivnim i motornim ispadima u vidu polineurotičnog sindroma praćenog raznovrsnim senzitivnim. β-2). Na visokofrekfentne vibracije su posebno osetljive neuro-vaskularne strukture u organizmu. MIŠIĆNI POREMEĆAJI 1. redukovani sa povećanom propustljivošću Funkcionalni poremećaji krvnih sudova kompromituju cirkulaciju što ima za posledicu trofičke promene u koži. 2. sa smanjenjem broja nervnih vlakana i perineuralnom fibrozom.U odmaklim stadijumima.Slika demijelinizirajuće neuropatije. • • VIBRACIONA BOLEST PATOGENEZA • • Patogeneza vibracione bolesti nije do kraja razjašnjena i zavisi od brojnih faktora. Hijelinizacija u arterijama • 1. Smatra se da morfološke i funkcionalne promene koje se javljaju nastaju kao posledica 1.INDIREKTNOG RAZDRAŽUJUĆE DEJSTVO VIBRACIJA NA NERVE • Razdražujuće dejstvo vibracija na nerve i nervne zavretke preko složenim reflektornim mehanizama utiče na različite delove nervnog sistema kao posledica čega mogu nastati razni poremećaji na nivou: . Najosetljiviji delovi tela na vibracije su distalni delovi ekstremiteta i predeo trbuha. Prisustvo aneurizmi 3.Kapilari su atonični. 3.Kože .DIREKTNOG MEHANIČKO DEJSTVAO VIBRACIJA • Koje izaziva odgovarajuće traumatske fenomene na mestu njihovog delovanja II . Vibracije visoke frekvence i male amplitude imaju veliku brzinu ali se brzo apsorbuju pa im je domet mali. Moguća je i pojava rezonancije vibracija u organizmu tako da i vibracije malih amplituda mogu dovesti do opsežnih poremećaja u unutrašnjim organima. TONUSA I REFLEKSA MIŠIĆA PROMENA MIŠIĆNE SNAGE KLINIČKA SLIKA 67 . mišićima. Najefikasniji prigušivači vibracija u organizmu su zglobne i vazdušne šupljine. NEUROLOŠKI POREMEĆAJI MONO I POLI NEUROPATIJE . ASTENIČNA I NEURASTENIČNA STANJA . Degenerativne promene u kičmenoj moždini . VASKULARNI POREMEĆAJI • 1.Krvnih sudova i srca . ANGIOSPASTIČNE PROMENE . Fibrotične promene u zidu krvnog suda 4.• • • • • • • Oštećenja koja izazivaju vibracije najizrazitija su na samom mestu njihovog delovanja. Ovi poremećaji prolaze kroz više stadijuma: Vazomotorna faza – početna faza koju karakterišu funkcionalni prolazni spazmi Vazospastična faza – javlja se naizmenično spastičo i atonično stanje kapilara Vazoparalitična faza . Hiperemija sudova i edem pojedinih neurona u velikom mozgu. 3. Polineuritis perifernih nerava .Čula sluha. Zglobova i Mišića .sa propadanjem nervnih ćelija i reakcijom glije.Endokrinog sistema .

3. metakarpofalagealnim i lakatnim zglobovima. Najmanje izraženo. što dovodi do još bržeg i težeg oblika profesionalne gluvoće. Ograničenom pokretljivošću. PAREZE I PARALIZE I SINDROM KARPALNOG TUNELA . uz • 4.Prvih godina rada sa vibrirajućim alatima zapaža se izvesno povećanje mišićne snage. • 2. 2. Pored toga utvrđeno je postojanje izrazitog spazmana krvnim sudovima mrežnjače pod uticajem vibracija. za vreme odmora i pri palpaciji 2. POJAVA CISTI I FRAKTURA U KOSTIMA OKOŠTAVANJE TETIVA Koštano zglobne promene praćene su 1. POREMEĆAJ FUNKCIJE ČULA SLUHA. da bi se kasnije proširilo na celu šaku ili čak podlakticu. u krvnim sudovima kostiju javlja se refleksna vazodilatacija sa usporavanjem cirkulacije i padom pH. Međutim sniženje percepcije zvučnih nadražaja u niskim frekvencijama se pripisuje uticaju vibraija. Oslabljenom grubom motornom snagom 3. 5. 2. SMANJENJE SENZIBILITETA ZA BOL U početku se javlja samo na krajnjim falangama prstiju ruku i nogu.Zbog kompresije krvnih sudova i ishemije u mišićima. GANGRENOZNA STANJA . raslojavanje i fragmentacije) STVARANJE OSTEOFITA . Međutim kasnije ona sve više opada uz istovremeno smanjenje i izdržljivosti mišića. OSTEOMI. 1. 6. 3. 4. 7. Dolazi do: OŠTEĆENJE ZGLOBNIH HRSKAVICA (fisure. u zavisnosti od pravca širenja vibracija. koji dovode odgovarajućih lokalnih promena. 68 . HIPERKERATOZE. SMANJENJE SENZIBILITETA ZA VIBRACIJE Obično prvo javlaj i predstavlja rani simptom oboljenja.na rubovima zglobnih površina kao regenerativni proces hrskavice SKLEROTIČNE PROMENE I CISTIČNA RASVETLJENJA U KOSTIMA DEFORMIŠUĆA SPONDILOZA OSTEOPOROZA . ali se mogu javiti i na drugim kostima. Bolovima u miru i pri pokretima. SEKRETORNI POREMEĆAJI 1. POSTEPENA ATROFIJA MALIH MIŠIĆA ŠAKA • 5.U najtežim slučajevima.. odnosno na celo stopalo ili podkolenicu. • • 2. Javlja se postepeno sniženje svih vidova kožnog senzibiliteta bez jasnih granica izraženije distalno. POREMEĆAJ VIDA Kod obavljanja poslova koji zahtevaju veliku preciznost uz istovremeno dejstvo vibacija zapažena je pojava dvosrukog vida. 8. koje se preko kostiju prenose do Kortijevog organa u unutrašnjem uvu. obično kod visokofrekventnh vibracija. HIPO ILI HIPERHIDROZA . SMANJENJE SENZIBILITETA ZA TOPLOTU Slabije je izražen u odnosu na prethodna dva. • TROFIČKE PROMENE 1. KOŠTANO-ZGLOBNI POREMEĆAJI • Promene su najčešće na kostima zglobova ručja. 5. degeneracije. na radnik pored vibracija deluje i buka. Može da ide do potpune anestezije. Sa druge strane utvrđeno je da dugotrajno dejstvo vibracija pojačava štetno dejstvo buke. 3. VIDA I RAVNOTEŽE • POREMEĆAJ SLUHA Kod rada sa vibrirajućim alatima. RAYNAUDOV SINDROM • Oboljenje u čijoj se osnovi se nalaze morfološki i funkcionalni poremećaji u malim krvnim sudovima i perifernim nervima ruku nastalih dejstvom vibracija. ZARAVNJENJE KOŽNIH NABORA I RAGADE NA KOŽI HIPOTROFIJA I ATROFIJA MIŠIĆA ŠAKE FENOMEN PRAZNIH PRSTIJU .Recidivirajući i hronični. EDOSTOZE I EGZOSTOZE ASEPTIČNA NEKROZA. nekad i noću. 6. stvaranja mreže pred očima i slabijeg vida.ređe se javljaju. Kada postoji protiče po tipu rukavica i čarapa.Ispoljavaju se u vidu preterano suve kože ili preteranog znojenja šaka.. 3. POREMEĆAJ VESTIBULARNOG SISTEMA 1. 3. što uslovljava proliferaciju osteoklasta i nastanak osteoporoze. SMANJENJE TAKTILNOG SENZIBILITETA 4.Pri palpaciji jagodica prstiju uočava se nedostatak turgora uz utisak da postoji višak kože na tom delu prsta i osećaj da je kože nalegla na kost distalne falange DUPUYTRENOVA KONKRATURA 3 I 4 PRSTA TENDO-ANGINITIS . POREMEĆAJ SENZIBILITETA • 1.

Temperatura kože prstiju pa čak i čitave šake je snižena 3. 8. Nastavljanjem rada sa vibrirajućim alatima napadi bledila prstiju su češći. Krajnji ishod obliteracije krvnih sudova prstiju su gangrenozne promene. 3. dodir i temperaturu su znatno smanjeni. 3. • Vaskularni poremećaji ispoljavaju se ne samo na rukama već bivaju izraženi i na nogama • Angiospastičke krize mogu zahvatiti koronarne i cerebalne krvne sudove pa se mogu jeviti anginozni bolovi. 9. • Kasnije dolazi do Hipertrofije mišićnog sloja i nastanka fibrotičnih promena u zidovima k. • I . Vazospazam se ovde smenjuje sa vazodilatacijom krvnih sudova pri zagrevanju II . Pojava otoka i osećaj zatezanja i napetosti u prstima 4. Napadi traju od nekoliko minuta do jednog sata i završavaju se reaktivnom hiperemijom. Karakteriše se generalizacijom vaskularnih poremećaja nastalog kao posledica oštećenja viših delova CNS-a koji reguliše funkcije vaskularnog sistema. CEREBRO-VASKULARNI SINDROM • Nastaje kao posledica dejstva opštih vibracija koje dovode do generalizacije vaskularnih poremećaja usled oštećenja u CNS-u i vegetativnim centrima koji regulišu vaskularni tonus. 5. često uz osećaj intenzivnog bola. • 1. Bledilo se obično javlja pri provociranju hladnoćom.PRVI STADIJUM 1. ujutru ali i pri psihičkim stresovima i uznemirenosti. Parastezije u rukama (osećaj trnjenja. 4. jedne ili obe ruke.IREVERZIBILNA FAZA • Gde postoji Stalna anatomska opstrukcija malih krvnih sudova tako da se i posle zagrevanja neuspostavlja cirkulacija pa samim tim ni normalna pletizmografska kriva. glavobolje i omaglice • Veoma su izraženi i rasprostranjeni poremećaji senzibiliteta. Lako izraženi bolovi u prstima i rukama 2. mravinjanja. 7. Otuda postoji osećaj nabreklosti.najpre zahvta jagodice a potom i srednje i proksimalne članke jednog ili više prstiju. Napadi belih prstiju . 2. Sniženje senzibiliteta zahvata sve prste šaka i širi se na predeo podlaktice 5. čak i njen potpuni gubitak. sudova što dovodi do smanjenja njihovog lumena čemu doprinosi i sekundarna tromboza. U mišićima se palpiraju izraženi bolni čvorovi u predelu podlaktice i lopatice III . ukočenost i umrtvljenosti) naročito van rada 3. 5. napadi vrtoglavice. 4. a objektivno otok u prstima koji konprimira nervne završetke i dovodi do osećaja utrnulosti. SPINALNI SINDROM 69 .DRUGI STADIJUM 1. 5. Glavobolja i Nesvestica Mučnina i Povraćanje Gubitak ravnoteže i Vrtoglavica Bolovi tipa stenokardije Bolovi u nogama i Poremećaj sna Objektivno Labilnost pulsa i pritiska EKG znaci poremećaja koronarne cirkulacije Poremećaj senzibiliteta Vegetativni poremećaji Znaci vegetativnog polineurita na nogama • 1.TREĆI STADIJUM 1. 6. Lake promene trofike mišića ramenog pojasa II . Sniženje vibracionog senzibiliteta 5. Temperatura kože šaka je snižena Kod nekih se javljaju grčevi u prstima Senzibilitet je znatno snižen Pojava asteničnih i neurasteničnih reakcija Poremećaj funkcije KVS-a Hiperfunkcija tireoideje Poremećaji metabolizma KLINIČKA SLIKA I . 4.REVERZIBILNA FAZA 3. 2. Nastale promene su praktično ireverzibilne i uslovljavaju znatno smanjenje radne sposobnosti. • Sa napredovanjem bolesti dolazi do potpune okluzije krvnih sudova što dovodi do trofičkih poremećaja kože. • Smatra se da je prvi odgovor na vibracije relaksacija malih krvnih sudova i povećan permeabilitet njihovih zidova što za posledicu ima nagomilavanje tečnosti u njihovoj okolini. Za vreme napada osećaj za bol. PATOGENEZA Početna faza oboljenja kod koje dolazi samo do preteranog Vazospazma malih krvnih sudova reverzibilnog karaktera.ČETVRTI STADIJUM • Retko se sreće.mogućnost generalizacije vaskularnih poremećaja u završnom stadijumu bolesti. Česta je cijanotična prebojenost kože i pojačano znojenje šaka 4. Bolovi i parastezije su jače izraženi i postojaniji su 2. Intenzivni bolovi u rukama IV . Subjektivno Zamor. 2.

Amiotrofična forma . Rtg-distalnih delova ekstremiteta i ortopedski nalaz. Ukoliko neki od ovih uslova nije ispunjen može se postaviti dijagnoza Profesionalna osetljivost na vibraciju (Expositio cum vibratio prof. LEČENJE 1.Od kože sa đonom od gume koja amortizuje vibracije. kontakt sa vaskulotropnim. Pri tom nema nikakvih bolova. aseptične nekroze ili ciste) ili . neuropsihijatriski nalaz. imaju za cilj sagledavanje dejstva vibracija. Periodični pregledi . KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE VIBRACIONE BOLESTI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE • Da bi se vibraciona bolest proglasila profesionalni oboljenjem moraju biti ispunjeni sledeći uslovi: POZITIVNA RADNA ANAMNEZA . II .Pozitivan kapilaroskopski nalaz 1. Promenu radnog mesta treba sugerisati i u slučaju postavljanja dijagnoze Expositio cum vibratio prof. 2. Nastaju pareze perifernih živaca. kaputa 2.Radiografske promene na kostima laktaepikondilitis Poremećaji na neuromuskularnog sistema podrazumeva: . čarape. Ovakvi bolesnici mogu dugo da nastave svoju profesionalnu delatnost • .Od specifičnih pregleda ispituje se Periferna cirkulacija.Kararkteriše se rasprostranjenim poremećajima senzibiliteta ruku. javlja se po tipu rukavice. Duboki refleksi su oslabljeni ili isčezavaju.Da su na radnom mestu prisutne vibracije kao profesionalna noksa iznad maksimalno dozvoljenih vrednosti . 2. ramenog pojasa.Radiografske promene na kostima ručja (artroze.Napade belih prstiju ili sniženje temperature kože (ispod 250C) . kožni senzibilitet je očuvan.) • • OCENA RADNE SPOSOBNOSTI • Lice obolelo od vibracione bolesti nije sposobno za dalji rad sa vibracijama kao ni za precizne manualne poslove i druge poslove koji zahtevaju veće fizičko angažovanje. Vazodilatatori Analgetici Vitaminski preparati Fizikalne procedure Sredstva sa tonizirajućim dejstvom Sredstva sa antiinflamatornim dejstvom • ZAŠTITA OD VIBRACIJA I .LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA 1. Radne cipele . 3. Ova forma bolesti se obično javlja kod osoba sa dobro razvijenim mišićnim sistemom i stabilnim VNS. 3.Hipotrofija hipotenara ili tenara uz atrofiju kože.Što podrazumeva: . nema poremećaja trofike. Antivibracione rukavice . Razlikujemo dve forme 1. KOMPENZATORNA FORMA VIBRACIONE BOLESTI • Jedina manifestacija oboljenja je sklonost ka akro-spazmima.MEDICINSKE MERE ZAŠTITE • PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI 1. IZRAŽENE TIPIČNE SUBJEKTIVNE TEGOBE POREMEĆAJ PERIFERNE CIRKULACIJE (obavezno) . neurotropnim i osteotropnim noksama i rad u nepovoljnim mikroklimatskim i klimatskim uslovima. 2. klečanj ili sedenje Izrađene su takođe od materijala koji amortizuje vibracije. • 4.Pozitivan pletizmografski nalaz POREMEĆAJ NA KOŠTANOM ILI NEURO-MUSKULARNOM SISTEMU (bar jedan) Poremećaji koštanog sistema podrazumevaju: . Siringomijeloidna forma . 6. ulnaris ili . 3. 5.Nastaje kao posledica organskog oštećenja kičmene moždine. 4.Obostrani EMNG ispad senzibiliteta na n. Prethodni pregledi . postavljene su filcom.Postepeno dolazi do progresivne mišićne atrofije gornjih ekstremiteta. egzostoze. 2. nekada nogu. Nalik je na segmentarne poremećaje.medianus ili n. 70 . a radna sposobnost je očuvana. a između ova dva sloja je materijal koji amortizuje vibracije Asure za stajanje. nogu i grudnog koša.Izrađuju se od kože.dokaz o ekspoziciji od najmanje 5 godina.Su obavezni jednom godišnje.

Putari . UV-A područije (λ = 315-400 nm) Područije crne svetlosti 2. Prirodnom UV zračenju su u većoj meri izloženi ljudi koji po prirodi posla veći deo godine provode na otvorenom prostoru .0 mm Radiofrekfentno λ = 1. Ovo zračenje obuhvata područije talasnih dužina od 100 do 400 nm i zauzima mesto između rendgenskog zračenja i vidljive svetlosti. 2. 3. • • NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE • Nejonizujuće zračenje obuhvata deo spektra EM zračenja koje nema energiju fotona dovoljnu da izazove jonizaciju u živom tkivu. najveći deo ovog zračenja apsorbuje se u atmosferi. Zračna ekspozicija .Zemljoradnici . 2.Planinari i skijaši i sl. III . 4.0 mm-3000 m zračenje Elčektrična i magnetna λ = 1-10 km polja Lasersko zračenje 1.Mornari i ribari . 3.Geometri . Fluorescentni sunčani emiteri.ZAKONODAVNO ADMINISTRATIVNE MERE • Našim zakonodavstvom nisu posebno propisane dozvoljene vrednosti ekspozicije vibracijama. 3. RANO OTKRIVANJ PROFESIONALNOG OŠTEĆENJA Opšti pregled Kožna termometrija Radiografija šaka na 5 godina Pletizmografija ekstremiteta Dinamometrija Organizovan prevoz Adekvatna ishrana Boravak u zagrejanim prostorijama Godišnji odmor uz organizovan preventivni fizikalni tretman.Oboljenja nerava .Oboljenje sluha i vestibularnog aparata . Koriste se ISO standardi za ekspoziciju vibracijama koje se prenose preko ruku i koje deluju na celo telo. 5.Psihički poremećaji (Psihoneuroze) . 2.• • 1. UV-B područije (λ = 280-315 nm) Područije eritema kože 3.ukupna energija zračenja na jedinicu površine (J/ m2). 3. 2.ozračenost koja pada na jedinicu površine (W/m2) i 2.Endokrini poremećaji . Deli se na: 1.Oboljenja CNS i PNS . 3.Radnici na dalekovodima .Radnici na održavanju pruga .Oboljenja krvnih sudova i srca .Trudnoća ZDRAVSTVENO PROSVEĆENJE I EDUKACIJA Upoznavanje radnika sa štetnostima Značaj primene mera zaštite Uticaj pušenja i konzumacije alkohola Značaj pravilne ishrane i dr. 4. 4. a za lokalne 81000 Hz. UV-C područije (λ < 280 nm)Germicidno područije • 1. IZVORI EKSPOZICIJE PRIRODNI IZVORI UV ZRAČENJA 1.Građevinski radnici . VEŠTAČKI IZORI UV ZRAČENJA • USIJANI IZVORI Tungstenske i Halogene lampe IZVORI SA ELEKTRIČNIM PRAŽNJENJEM KROZ GASOVE Živine lampe.Oboljenja koštano-zglobnog sistema . • 4. 71 . 1. 4. Fleš cevi. 5. Prema ovim standardima dozvoljena vrednost za opšte vibracije je 1-80 Hz. SUNCE Prirodno UV-zračenje potiče od sunca. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA Kontraindikacije za rad sa vibrirajućim alatima su: . 6. ULTRAVIOLETNO ZRAČENJE • UV zračenje ima najveću energiju fotona u odnosu na ostala nejonizujuća zračenja tako da je biološki i najaktivnije.Radnici u solanama . naročito u ozonu tako da do zemljine površine dopire samo UV zračenje talasne dužine veće od 290 nm.SOCIJALNE MERE ZAŠTITE • IV . 1. 5. 2. • 1. Za određivanje UV zračenja uglavnom se meri Zračna snaga . Područije nejonizujućeg zračenja obuhvata: TALASNA VRSTA ZRAČENJA DUŽINA Ultravioletno zračenje λ = 100-400 nm Vidljiva svetlost λ = 400-780 nm Infracrveno zračenje λ = 780 nm-1. ali ne dovoljno da izazove jonizaciju. Elektrolučno zavarivanje FLURESCENTNE LAMPE Fluorescentne cevi. UV emiteri sunčeve svetlosti LASERI i dr.

pri čemu promene nastaju već pri izlaganju veoma maloj dozi zračenja. herpesa.Eritema (pločasti ili difuzni) Nastaje usled senzibilizacije na neke hemijske supstance koje se stvaraju pod dejstvom UV zraka. Fotosenzibilizacija može biti endogenog i egzogenog porekla. • 1. U osnovi biološkog dejstva leži apsorpcija energije zračenja i njena transformacija u živom tkivu u fotohemisku i toplotnu energiju.Kebnerov fenomen. Fototoksične reakcije (Iritacija) Ispoljavaju se u vidu: . hrane i vode 4.Eritema . Održavanju biološkog tonusa i opšte otpornosti organizma Pojačavaju izlučivanje pojedinih hormona Povećavaju tonus simpatiko-adrenalnog sistema i mitohondrijalnu aktivnost Baktericidno. Malignog melanoma kože (naročito kod ljudi svetlije kože).Pojačane pigmentacije . 4. hemiskoj i farmaceutskoj industriji 3.Dolazi do zapaljenja vežnjače (konjuktivitis) i oštećenja i ljuštenja površine 72 . III . Fizioterapeuti i kozmetičari 3. Štampari 5. .Neelastična. OPEKOTINE. Radnici na fotohemijskim procesima itd • UV-zračenje je našlo svoju primenu 1. OŠTEĆENJA OKA I . germicidno i virusicidno dejstvo.Papula . HIPERPIGMENTACIJA I HIPERPLAZIJA EPIDERMA • Za razliku od UV-B zraka. Zavarivači 2. Za sterilizaciju vazduha.FOTOSENZIBILIZACIJA KOŽE Pojava preosetljivosti kože prema UV zračenju. maligni melanom ) manifestuje na otkrivenim delovima tela kod osoba koje su duži niz godina radile na otvorenom prostoru ili su bile izložene veštačkim izvorima ultravioletnog zračenja.Vezikula .Pogoršanja nekih sistemskih bolesti kao što su lupus i herpes. U elektrozavarivanju i obradi metala 2. II . tako da uglavnom izaziva promene na koži i očima. 3.POVEĆAN RIZIK ZA NASTANAK MALIGNIH OBOLJENJA KOŽE • Izlaganje UV-B zračenju dovodi do češće pojave 1. 2. Laboratorisko i medicinsko osoblje 6. U proizvodnji svetlosti pomoću flurescentnih lampi. Fotoalergijske reakcije (Alergija) Ispoljava se o obliku .Vezikula ili Bula . Karcinoma spinoznih i bazalnih ćelija 2. folikularne keratoze KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE MALIGNIH OBOLJENJA KOŽE IZAZVAN UV-ZRAČENJEM ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE • Da se maligno oboljenje kože (nemelanomski rak kože. U defektoskopiji 5. Manifestuje se oštećenjem vezivnog tkiva. OŠTEĆENJE KOŽE I . Defektoskopisti 4.Urtikarije . 5. • EGZOGENA FOTOSENZIBILIZACIJA ispoljava se u dva oblika: 1. 2. i nekih ekcema pri čemu izlaganje UV zracima dovodi do pogoršanja ovih bolesti .Ekcema . gruba i smežurana koža .PRERANO STARENJE KOŽE • Javlja se kod dugotrajnog izlaganja UV-B zračenju. UV-A zraci izazivaju hiperpigmentaciju bez prethodnog eritema.Hiperplazija i ljuštenja kože . BIOLOŠKO DEJSTVO ULTRAVIOLETNOG ZRAČENjA • • UV zračenje u maloj meri prodire u organizam.kasnije .UV-B zraci pretvaraju ergosterol u vitamin D u koži.AKUTNI FOTO-KERATO-KONJUKTIVITIS (Snežno slepilo) • Etiologija .ERITEM.Taleangiektazije. IV . suva.Veštačkom UV zračenju su eksponovani: 1. Apsorpcija fotona zračenja dovodi do ekscitacije molekula (podizanje na viši energetski nivo) pri čemu se stvaraju slobodni radikali koji oštećuju tkivo. U prehrambenoj.Pojava pega . Pored toga što UV-zračenje može da ima štetne posledice po zdravlje ono ima i korisna svojstva Prevencija rahitisa . • Patogeneza . • ENDOGENA FOTOSENZIBILIZACIJA Javlja se kod osoba koje boluju od limnfagranulomatoze.Javlja se kod izlaganja UV-B zračenju (najčešće kod varioca).

INFRACRVENO ZRAČENJE • IC zračenje ili tamno toplotno zračenje u spekru EM zračenja zauzima mesto između Radiofrekfentnog (mikrotalasnog) zračenja i vidljive svetlosti. Lečenje . 2. pa se još naziva i toplotnim zračenjem Što je teperatura tela veća emituju se IC-zraci zraci manje talasne dužine. IC zračenje obuhvata područije talasnih dužina od 780 nm do 1.PTERIGIJUM I KARCINOM SPONGIOZNIH ĆELIJA KONJUKTIVE • Kod dugotrajnog izlaganja zračenju. 2.Radnici u solanama . • • DEJSTVO NA GENETSKI MATERIJAL I .Lokalna aplikacija Anestetik.zračenje potiče od sunca. Zračna ekspozicija .Talasne dužine 3000 nm-1mm Za određivanje IC zračenja uglavnom se meri: 1.Oboljenja KVS-a . osetljivost na svetlost (fotofobija). blefarospazam i suzenje.Oboljenja CNS-a . mutageneze i verovatno do započinjanja kancerogeneze.Oštećenje očnog sočiva i oboljenja oka .Hladne obloge . IC-A (Kratko) . IC-B (Srednje) . zaštitne maske Skraćenje vremena ekspozicije Kotrolni i periodični pregledi radnika izloženih UV zračenju Profesionalna orijentacija i selekcija Kontraindikacije za rad sa UV-zračenjem su: .Mirovanje u mraku . osećaj peska u očima. Izbegavanje preteranog izlaganja zračenju Postavljanje ekrana ispred izvora zračenja i povećanje rastojanja od izvora zračenja Upotreba ličnih zaštitinih sredstava Naočare sa posebnim filterima. Prirodnom IC zračenju su u većoj meri izloženi ljudi koji po prirodi posla veći deo godine provode na otvorenom prostoru: .ozračenost koja pada na jedinicu površine (W/m2) i 2.0 mm koje se deli na tri opsega 1.Radnici na dalekovodima .Mornari i ribari . Ovo zračenje potiče od energije tolotnog kretanja (vibracije i rotacije) atoma i molekula tela zagrejanih iznad apsolutne nule. Promene traju 1-5 dana i prolaze bez posledica.Posle latentnog perida od 4-6 sati javlja se pečenje. IZVORI EKSPOZICIJE PRIRODNI IZVORI IC ZRAČENJA 1.Građevinski radnici .Psihoze i neuroze . Pri prolasku kroz atmosferu intenzitet ovog zračenja se smanjuje naročito onog sa talasnom dužinom preko 1000 nm.Ukapavanje uljanog rastvora vitamina A i D .UBRZAVA STARENJE SOČIVA I NASTANAK KATARAKTE • Dugotrajnog izlaganja UV-A zračenju. Primena zaštitinih kožnih preparata .Nošenje tamnih naočara.Graviditet Oštetćenja izazvana dejstvom UV zraka nalaze se na listi profesionalnih oboljenja.• • • epitela rožnjače (keratitis) čime se razgolićuju počeci senzitivnih nervnih vlakana. Klinička slika . 5.AKTIVACIJA RAZLIČITIH GENA I NEKIH VIRUSA • Uključujući i HIV virus. Vežnjača je otekla i hiperemična.Planinari i skijaši i sl. II .Oboljenja kože i preosetljivost kože na UVzračenja .Talasne dužine 7801400 nm 2.Putari . • SUNCE Prirodno IC. 6. IC-C (Dugo) . • MERE ZAŠTITE 1. 3.Geometri .Radnici na održavanju pruga .FOTOHEMISKE MODIFIKACIJE GENETSKOG MATERIJALA • Oštećuje DNK lance može da dovede do smtri ćelije ili do hromozomskih aberacija. 7.ukupna energija zračenja na jedinicu površine (J/ m2) II . Zračna snaga .Talasne dužine 14003000 nm 3. 1. • • LEČENJE VEŠTAČKI IZVORI IC ZRAČENJA 73 . 4.koji apsorbuju UV zrake i sprečavaju njihovo prodiranje u kožu. Uljanog rastvora vitamin A i Antibiotske masti Ocena radne sposobnosti . 3. III .Nesposobnost za rad traje 2-3 dana. Unošenje veće količine tečnosti Primena atiinflamatornih preparata (steroidnih i nesteroidnih) Kod fotooftalmije . bol.Zemljoradnici .

snažni reflektori.mogu izazvati: 1. SMEĐA PIGMENTACIJA KOŽE (Mramorizacija) 5. OPEKOTINE . hiperemije i vazodilatacije krvnih sudova moždane opne. U medicini Termografija (otkrivanje vrućih zona . 3. Smanjenje temperature izvora zračenja Postavljanje zaštitnih ekrana od Al. 2. Katarakta izazvana dejstvom IC zračenja nalazi se na listi profesionalnih bolesti. topionicama i livnicama. KERATOZA I VARUKOZNE TVOREVINE MERE ZAŠTITE KOD RADA U ZATVORENOM PROSTORU 1. KONJUKTIVITIS I SUVO OKO IC-B ZRACI . laser.Sušare .Visoke peći . duže gledanje u sunce 2. Ishranu prilagoditi energetskim potrebama i klimatskim uslovima.za zagrevanje određenih delova tela. Obično nastaje usled trenutne ekspozicije jakom izvoru zračenja pri čemu zaštitni mehanizmi (okretanje glave i zatvaranje kapaka) ne stignu da reaguju npr. TERMIČKO OŠTEĆENJE MREŽNJAČE • Nastaje zbog toga što očno sočivo fokusira IC zrake na retinu izazivajući termičku koagulaciju na njoj posle čega nastaje ožiljak koji za posledicu ima skotom sa definitivnim oštećenjem centralnog vida. • ZAGREJANI I USIJANI IZVORI IZVORI SA ELEKTRIČNIM PRAŽNJENJEM KROZ GASOVE LASERI (CO2) Veštačkom IC zračenju su eksponirani radnici u toplim pogonima: . TALEANGIEKTAZIJE I DESKVAMACIJA 7. Cu Automatizacija i povećanje rastojanja između radnika i izvora zračenja Skraćenje vremene ekspozicije Zaštitne kapuljače od azbestne i pamučne tkanine sa aluminijumskom folijom Zaštitne naočare sa kobalt staklima koja se izrađuju u 14 različitih zasenjenja zavisno od vrste radova. Nastaje zbog hiprtermije. 3. IC-C ZRACI . 6. koja kasnije prelaze u zrnasta zamućenja koja na kraju zahvate celo sočivo. Za detekciju požara 3. ATROFIJA KOŽE 9.Varioci .Kovačnice .nastaje brzo po izlaganju zbog vaskularne dilatacije 2. Za vreme odmora omogućiti tuširanje i uzimanje napitaka 4. U industriji boja. Često se javlja u industriji stakla.mogu izazvati IC-A zraci većeg intenziteta 3. KATARAKTA • Nakon višegodišnje ekspozicije.Livnicama . MREŽASTA APIGMENTACIJA 6. 8. Zaštita glave kapama i šeširima) 2.Ložionice . BIOLOŠKO DEJSTVO INFRACRVENOG ZRAČENjA SUNČANICA • Izaziva je IC-A zračenje. hrane i automobila 2. cementa i kreča .mogu izazvati 1. OŠTEĆENJA KOŽE • Kožne promene nastaju pod dejstvom IC-A zraka (IC-B i IC-C su bezopsni).Pri dugotrajnoj izloženosti IC zračenju 4.Radnici na pečenju cigle. tekstila. U fizikalnoj medicini . RETIKULARNI DERMATITIS . 4.1. Za određivanju položaja i broja ljudi (u vojsci) 4.Radnici na sušenju uglja . TOPLOTNI ERITEM . najpre se u zadnjem delu sočiva stvore vakuole.Ne prolaze kroz medije oka. 5. kože. ZAPALJENJE KAPKA. Ni. • MERE ZAŠTITE MERE ZAŠTITE KOD RADA NA OTVORENOM PROSTORU 1. LZS (Zaštitna odeća od pamuka svetle boje.Fizioterapeuti IC-zračenje je našlo svoju primenu u: 1. Za praćenju položaja nebeskih tela 5. 2. 1. lekova. Većinu poslova organizovati u jutarnjim časovima 3.Stakloduvači . APSCES ZNOJNIH ŽLEZDA OŠTEĆENJA OKA IC-A ZRACI . 74 .Valjaonice . Cr.tumori i hladnih zona opstrukcija cirkulacije) 6.Topionice .

Biološki efekti RF zračenja javljaju se na SAR od 1 . pojavom IZVORI EKSPOZICIJE PRIRODNI IZVORI RF ZRAČENJA 1.OPŠTA HIPERTERMIJA • Nastaje usled termičkog opterećenja organizma koje regulacioni mehanizmi ne mogu da kompenzuju. 6. SUNCE I DRUGA NEBESKA TELA ZEMLJA SAM ČOVEK 75 . 3.Kontraindikacije za rad sa ICzračenjem su: . • CRVENILO. Da bi došlo do zagrevanja tkiva intenzitet zračenja mora da bude preko 10 mW/cm2.7. Radiodifuzija. • Najveće zagrevanje tkiva izaziva zračenje frekvencije 30-300 MHz jer se najviše apsorbuje u telu. Manifestuju se crvenilom na koži. 7. Profesionalna orjentacija i selekcija radnika . Uvedena je za procenu biološkog dejstva RF zračenaj. RF talasi mogu da se šire kroz sve sredine uključujući i bezvazdušni prostor. Do ozbiljno oštećenje organizma može doći ako se čovek nađe u glavnom snopu zračenja u blizini izvora velike snage (radio i TV odašiljači. Prethodni i kontrolni periodični pregledi eksponovanih radnika PRIMENA RF ZRAČENJA • • • • • U telekomunikacijama: TV.Hronična oboljenja RES-a . Energija RF zračenja u živom tkivu dovodi do povećanja brzine kretanja jona i slobodnih elektrona. Radioveze.Oštećenje očnog sočiva .Oboljenja nervnog sistema .Je RF zračenje frekvenca od 300 MHz do 300 GHz. 4. RADIOFREKFENTNO (RF) ZRAČENJE • • • • • 1. • BIOLOŠKO DEJSTVO RADIOFREKFENTNOG ZRAČENjA TERMIČKI EFEKTI Većina apsorbovane energije RF zračenja u tkivu transformiše se u toplotu. Količina apsorbovane energije zračenja zavisi od njegove frekvencije.Oboljenja kože . Termički efekti RF zračenja zavise od količine apsorbovane energije zračenja kao i od osobina živog tkiva. 2. Zbog nastalog kretanja dolazi do međusobnog sudaranja i trenja te se tkivo zagreva. intenziteta i polarizacije.4 W/kg. 5. OTVORENA OSCILATORNA KOLA MEDICINSKE MERE ZAŠTITE 1. Radionavigacija U industriji: Industrijski RF grejači.Kardiovaskularna oboljenja . • • I . Industrijske mikrotalasne peći U medicini: Uređaji za kratkotalasnu i mikrotalasnu dijatermiju U naučno istraživačkom radu U domaćinstvu: Mikrotalasne peći 2.Poremećaji ravnoteže . snažni radari i neki komunikacioni sistemi). II . RF zračenje se širi u vidu talasa pri čemu električno i magnetno polje stoje upravno jedno na drugo. za tuširanje nakon VEŠTAČKI IZVORI RF ZRAČENJA 1. 3. Bitne fizičke velilčine koje se odnose na RFzračenje su: FREKFENCIJA TALASNA DUŽINA BRZINA PROSTIRANJA TALASA . Radiolokacija. RF zračenje je EM zračenje frekvencije od 100 kHz do 300 GHz. Stvaranje uslova završetka posla. MIKROTALASNO ZRAČENJE .LOKALNA HIPER-TERMIJA • Površinsko zagrevanje tkiva izaziva zračenje frekfence preko 2000 MHz i manje od 30 MHz 1. OPEKOTIN I NEKRIZA KOŽE Opekotine se javljaju pri lokalnom ozračivanju visokim intenzitetima RF zračenja. 2. Radari. psihoze i kolapsna stanja .Neuroze.Hronična oboljenja bubrega i jetre.Zavisi od sredine kroz koju prolaze JAČINA ELEKTRIČNOG POLJA izražava se u Volt na metar V/m JAČINA MAGNETNOG POLJA Izražava se u Amper na metar A/m INTENZITET ZRAČENJA Količina energije koja padne na jedinicu površine W/m2 SPECIFIČNA STOPA APSORPCIJE ZRAČENJA (SAR) Predstavlja stopu apsorpcije zračenja u jedinici mase tkiva (W/kg).

Objašnavaju se . NETERMIČKI EFEKTI • Netermički efekti RF zračenja niskih intenziteta nisu dovoljno objašnjeni. aluminijum. 8.izazovanog RF-zračenjem frekfencije ispod 1MHz zbog stvaranja indukovanih struja u organizmu koje stimulišu nervne i mišićne ćelije. 6. KATARAKTA Očno sočivo je veoma osetljivo na zagrevanje RF zračenjem. ali je evidentno da oni postoje. a pri jačim pražnjenjima do gračevitog stezanja provodnika. 7. labilnost TA) POREMEĆAJ IMUNOLOŠKOG SISTEMA LIMFOBLASTA TRANSFORMACIJA LIMFOCITA 1. Supstitucija generatora koji su izvor intenzivnog zračenja manje snažnim uređajima. 5. Zaštitna odela. Ugradnja uređaja koji apsorbuju. vezikula. Oblaganje izvora zračenja. 4. spazma respiratorne muskulature. analiza hromozomskih aberacija. 2. MERE ZAŠTITE TEHNIČKE MERE ZAŠTITE Kontrola intenziteta RF-zračenja na radnim mestima bar jednom godišnje. 4. kao i nakon 3. pa i koagulacionon nekrozom. TV-tornjevi). POREMEĆAJ SPERMATOGENEZE osećaja peckanja i bola. Automatsko upravljanje uređajima sa mesta udaljenog od izvora zračenja. 1. 3. poremećaj sna.Kardiovaskularni sistem (bradikardija. Smanjenje intenziteta zračenja na samom izvoru. Neki autori navode da RF zračenja dovodi do: NEUROPATIJE I POREMEĆAJA SENZIBILITETA NA PRSTIMA U slučajevim ponovljenog lokalnog izlaganja ruku nešto nižim intenzitetima zračenja. 3.• • 2. Prethodni pregledi • Obavezan je oftamološki pregled sa posebnim osvrtom na sočivo 2. mada po ovom pitanju postoje podeljena mišljenja. mesing) Zaštitne metalizirane naočare MEDICINSKE MERE ZAŠTITE I . Periodični pregledi • Pored oftamološkog pregleda obavezan je rendgenološki pregled pluća. . 4.Nervni sistem (glavobolja. . smanjenje libida) . slabost. razdražljivost. 3. Smanjenje snage emitovanja za vreme radova na održavanju pomenutih uređaja. kardiološki i neuropsihijatriski pregled. malaksalost. 3. (Maksimalni nivo izlaganja za opseg frekvencija od 30 MHz do 300 GHz iznosi 1 mW/cm2). Lokalne termičke povrede Hlađenje rane fiziološkim rastvorom Čišćenje i debridman tkiva Antibiotici po potrebi Postraumatski stres i hipertenzija (nakon akcidenata) Antihipertenzivi Anksiolitici Kraći psihijatriski tretman Usled zagrevanja testisa POREMEĆAJ FUNKCIJE OVARIJUM Usled zagrevanja ovarijuma OŠTEĆENJA UNUTRAŠNJIH TKIVA I ORGANA (Vrele tačke) Nastaje usled fokusiranja zračenja u dubini tkiva i organa (vrele tačke) pri čemu usled zagrevanje mogu nastati ozbiljna oštećenja tkiva i organa. Ovakva oštećenja izazova RF zračenje frekfence 400-2000MHz • • 5. kapuljače i rukavice protkane metalnim nitima (bakar.Poremećajem ćeliskog membranskog potencijala i sinteze i transkripcije DNK NEURASTENIČNI SINDROM Konpleks siptoma i promena pretežno na nervnom i KVS sistemu koji su opisali autori iz istočnih zemalja 60-tih godina ali većina drugih autora nije našla ove promene. pa i smrti.). 2. kao i opekotina po koži. intersticijalnim edemom. LEČENJE • 1. umor. 3. sanacija pukotina u oklopu i dodatno oklapanje izvora zračenja. 2.Poremećajem funkcije nervnih i mišićnih ćelija . Ograničavanje pristupa zonama radiofrekfentnog zračenja visoke snage (radarske antene. SKAKANJE VARNICA • Zračenje fekfenca od 300 Hz do 100 kHz ukoliko se u polju zračenja nađe neki veći metalni predmet može usled pražnjenja elektriciteta da dovede do skakanja varnica i 76 .PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI 1. • 2. reflektuju ili slabe energiju zračenja (zaštitni ekrani i sl. 2. Vanredni i kontrolni pregledi • Obavljaju se ako se sumnja da je radnik izložen većem inenzitetu zračenja. • 1. • LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA 1.

Magnetna idukcija . VEŠTAČKI IZVORI E I M POLJA 1. • Promenjivim E i M poljima ekstremno niskih frekfencija (ELF) od 0 do 300 Hz su u najviše izloženi 1. • Horizontalna komponenta zemljinog magnetnog polja je najveća na ekvatoru.PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA • Kontraindikacije za rad sa izvorima ovih zračenja su: .javljaju se oko provodnika sa naizmeničnom strujom. Livci 6.Organske lezije i funkcionalni poremećaji CNS-a . Magentsko polje (M) . Nalaz stečenih promena na očnom sočivu je kontraindikacija za dalji rad sa izvorima RF zračenja. 2. IZVORI EKSPOZICIJE PRIRODNI IZVORI E I M POLJA 1. • Varira u toku dana i godišnjeg doba. Jačina magnetnog polja . Zavarivači 2. Radio i TV serviseri 7. PRIRODNO ZEMLJINO ELEKTRIČNO POLJE Potiče od naelektrisanja zemlje i njenog omotača i ima srednju vrednost oko 130 V/m.nastaje oko naelektrisanih čestica u mirovanju. RAZNI ELEKTROMAGNETI • Poebno su opasni oni velike snage koji se najviše se koriste u industriji i energetici. Radnici na održavanju prenosnih i distributivnih linija i transformatora 10. ELEKTRIČNE INSTALACIJE • U stanovima od toka naizmenične struje frekvence 50 Hz. 4. 2.nastaje oko naelektrisanih čestica u kretanju (električna struja).Endokrini pormećaji .predstavlja proizvod jačine magnetnog polja i magnetne propustljivosti ( Tesla-T). 2. 3. 3. 2. Elektrotehničari 5. Radnici na elktričnim indukcionom pećima 8. Zabranjen je rad bez lične zaštitne opreme u zoni gde je intenzitet zračenja 10 i više mW/cm2. Skraćenje ekspozicije Skraćenje radnog vrmena Produženje godišnjeg odmora ZAKONODAVNO ADMINISTRATIVNE MERE 1.u biološkom materijalu slična je kao u vazduhu. Bitne fizičke veličine koje se odnose na električna i magnetska polja jesu: • 1.jedinica je volt po metru (V/m). Radnici na proizvodnji električne energije 9. II .Graviditet Jačina električnog polja . Električari 3. 2.Maligna oboljenja .jedinica je amper po metru (A/m) Magnetska propustljivost . U zoni gde je intenzitet zračenja 1-10 mW/cm2 zabranjeno je zadržavanje bez zaštitne opreme duže od 15 minuta u toku radnog dana odnosno 24 časa. 2. Vozovođe i radnici na održavanju električne železnice BIOLOŠKO DEJSTVO E I M POLjA • PROMENJIVO ELEKTRIČNO POLJE Promenjivo električno polje ekstremno niskih frekvenci dovodi do stvaranja električnog 77 .javljaju se oko provodnika jednosmerne struje i oko stalnog magneta Promenjiva .Poremećaji hematopoeznog sistema . Elektroinženjeri 4. a vertikalna na polovima. • DODATNE MERE ZAŠTITE 1. 1.Tuberkuloza . • ELEKTRIČNA I MAGNETNA POLJA • • Električno polje (E) . Kontrolni pregledi su neophodni barem jednom godišnje.Zamućenje sočiva .• sprovedenog lečenja i prekida ekspozicije u cilju kontrole efekata primenjenih mera. PRIRODNO ZEMLJINO MAGNETNO POLJE • Potiče od zemlje kao velikog magneta. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI • • Vrši se prema stepenu izraženosti sekvela. a zavisi i od atmosferskih prilika. Elektromagnetna polja mogu biti: Statička .

neon. U biološkom materijalu pod dejstvom E polja dolazi do stvaranja dipola u atomima i molekulima unutar ćelija koji sa slobodnim jonima u ekstracelularnoj tečnosti teže da se postave duž linija sile električnog pollja. VIĐENJE SVETLEĆIH KRUGOVA I 2.) koja je zatvorena između dva ogledala (jedno koje ima osobinu potpune refleksije i drugo koje je delimično prozračno). Veliki broj istraživanja bio je usmeren na moguće kancerogene efekte E i M polja ali za sada još uvek nema dovoljno dokaza za to.Ukupna energija zračenja koja pada na jedinicu površine J/m2 STATIČKO MAGNETNO POLJE • Pri izlaganju statičkom M polju takođe se javljaju električne struje u telu čoveka usled kretanja krvi ili kretanja čoveka u polju: • Ovakvo polje može da izazove: 1. argon. Za dvočasovno izlaganje 30 kV/m i 5 mT. NORMATIVI • Gornji dozvoljeni nivo E i M polja frekvencije 50/60 Hz za profesionalno izlaganje iznosi: 1. IC i vidljive svetlosti. MAGNETSKU ORJENTACIJU NEKIH MOLEKULA 2. mada neki laseri mogu da emituju i jonizujuće zračenje. Udavaljanje od izvora Skraćenje vremena izlaganja Oklapanje izvora i ekranizacija za E polja (za M polja ovo je malo efikasno. 3. 2. Za kratkotrajno izlaganje ili za izlaganje samo ekstremiteta 3 T. optička i dr. Ove struje su neujednačene. Za dugotrajno izlaganje celog tela 0. PROMENJIVO MAGNETNO POLJE • Promenjivo M polje prolazeći kroz tkivo dovodi do stvaranja električno polje u telu koje indukuje električne vrtložne struje u organizmu koje teku u obliku zatvorenih petlji. MERE ZAŠTITE 1. Melatonin je supstance koja sprečava štetno dejstvo slobodnih radikala na DNK. Dozvoljene jačine statičkog električnog polja iznosi 40 kV/m. Promenjivo magnetno polje može izazvati: SVETLUCANJA (svetloplavo ili svetložuto) • • • 1. Bitne fizičke veličine vezane za lasersko zračenje su: 1. SKAKANJE VARNICE U jačem EM polju dolazi do nakupljanja elektriciteta na većim neuzemljenim predmetima. hemijska. ELEKTRONSKE INTERAKCIJE • OSTALA BIOLOŠKA DEJSTVA EM POLJA • 1. OZRAČENOST . 3. Električno polje jačine 10-30 kV/m .• polja na površini čovekovog tela i električno polje u telu koje indukuje električne struje u organizmu. što znači da je DNK pri sniženom nivou melatonina osetljiviji. LASERSKI APARATI • Svaki laser u sebi sadrži aktivnu materiju (npr. MOGUĆE KANCEROGENO DEJSTVO • 78 . LASERSKO ZRAČENJE • Laser je izvor EM zračenja čije su talasne dužine uglavnom iz oblasti UV. ZRAČNA EKSPOZICIJA . a i skupo). 2. U aktivnu materiju se spolja dovodi ekscitaciona energija (elketrična. rastvori organskih boja i dr.Snaga zračenja koja pada na jedinicu površine W/ m2 2. 2. helijum. rubin.06 T. Gornji dozvoljeni nivo izloženosti statičkom M polju iznosi: 1. POREMEĆAJ RADA PES-MEJKERA • 3.može da izazove: OSEĆAJ DIKONFORA VIBRACIJU KOSE PECKANJE ISPOD ODEĆE Nađeno je da M polje suprimira produkciju melatonina u epifizi. 2. Pri dodiru ovakvih predmeta dolazi do pražnjenja elektriciteta u vidu varnica koje izazivaju peckanje i bol.5 mT. Pri silasku ovih atoma na osnovni energetski nivo emituju se fotoni iste energije i u fazi jedan za drugim. • 1. STIMULACIJA EKSCITABILNIH TKIVA • 3. POREMEĆAJ RADA SRSCA .) koja izazova prelazak atoma aktivne materije sa osnovnog na neki viši energetski nivo.Ekstrasistole pa čak i ventrikularne fibrilacije. 2. ali su najjače neposredno ispod površine tela. Mogu izazvati EM polja većeg intenziteta. Za osmočasovno izlaganje 10 kV/m i 0.

npr. 3.Za incizije i zavarivanje tkiva . da je prostorno i vremenski usaglašen. KARAKTERISTIKE LASERSKOG ZRAČENJA 2. dolazi do re-emitovanja vidljive svetlosti.Kao optički čitači U vojne svrhe .Očitavanje kompakt diskova • 4.Kod ofset štampe . IZVORI EKSPOZICIJE • Povećana ekspozicija laserskom postoji u sledećim delatnostima: zračenju 3. Osnovni vidovi interakcije laserskog zračenja sa živim tkivom jesu: ZAGREVANJE TKIVA Nastaje pri transformacije energije laserskog zračenja u toplotu kao posledica čega mogu da nastanu opekotine. 4. RUPURA ROŽNJAČE . 2.• Prolazeći kroz aktivnu materiju između dva ogledala. multi-fotonskom procesu. LASERE SA IMPULSNIM REŽIMOM RADA • 4. LASERE SA KONTINUIRANIM REŽIMOM RADA 2.OŠTEĆENJE SOČIVA (Akutna katarakta) 1.Za merenje daljine . OŠTEĆENJA OKA I . • 2. Apsorbuje Apsorpcija u tkivu podrazumeva pretvaranje energije fotona laserskog zračenja u neki drugi vid energije što izaziva određene biološke efekte uključujući i oštećenje tkiva naročito očiju i kože. pravoliniskog i strogo usmerenog zraka. • 5.Za navođenje raketa U trgovini .Izaziva lasersko zračenje iz UV spektra. • 6. • U zavisnosti od režima rada razlikujemo: 1.Za nivelisanje terena U štamparijama .znači da se radi o zračenju samo jedne tačno određene talasne dužine. KOHERENTNOST. Ovo je našlo primenu u razbijanju kamena u bubregu.Za otkrivanje malignoma . FOTOHEMIJSKI EFEKTI Nastaju kad se usled apsorpcije energije laserskog zračenja molekuli u tkivu podignu na viši energetski nivo čime se olakšava njihova interakcija sa drugim hemijskim strukturama. MONOHROMATIČNOST . tj.Za očitavnje bar kodova U medicini . • U građevinarstvu . zraci usmereni i paralelni ili skoro paralelni. određene talasne dužine (Laserski zrak). te nastaje raskidanje veza i cepanje molekula.Za držanje pravca u tunelogradnji .Za ispitivanje i lečenje oka . a pri tom mogu da se stvaraju i slobodni radikali. što izaziva oštećenje tkiva. pri čemu se fokusiranjem postiže velika gustina snage na maloj površini.Kad daljinomera .Vzuelni efekti na estradi . RASKIDANJE MOLEKULSKIH VEZA Nastaje kada u tkivu dođe do direktnog transfera energije laserskog zračenja u energiju koja drži molekul u celini.Za razbijanje kamena u bubregu U svakodnevnom životu . pri tom dolazi do naglog stvaranja visoke T i mehaničkog udarnog talasa što rezultira veoma velikim oštećenjima.znači da je laserski zrak kompaktan. KOLIMISANOST . TERMIČKO OŠTEĆENJE SOČIVA Izaziva lasersko zračenje iz IC spektra. Prođe bez znatnijeg gubitka energije 3. broj fotona se višestruko povećava sve dok neizbije kroz poluprozračno ogledalo u vidu tankog. JONIZACIJA Neki laseri velike snage iz područija nejonizujućeg zračenja mogu u živom tkivu dovesti do jonizacije zbog apsorpcije više od jednog fotona u tzv. • • 1. POJAVA UDARNOG TALASA Javlja se kod upotrebe lasera sa kratkim trajanjem impulsa. FLURESCENCIJA Pojava da posle apsorpcije energije laserskog zračenja u tkivu (kome je dodata strana supstanca). Odbije od površine tkiva 2. može da se: 1. fotohemijsko oštećenje rožnjače i mrežnjače oka.znači da je laserski snop usklađen. FOTOHEMIJSKO OŠTEĆENJE SOČIVA .OŠTEĆENJE ROŽNJAČE 1. Ovo je našlo primenu u dijagnostikovanju tumora. Raseje 79 . II .Može je izazvati lasersko zračenje iz UV i IC spektra. sušenje tkiva (vaporizacija) ili ugljenisanje tkiva. BIOLOŠKO DEJSTVO LASERSKOG ZRAČENJA • Lasersko zračenje u zavisnosti od talasne dužine i osobine tkiva.Za biostimulaciju .

Zaštitna odeća i rukavice tamne boje 3. Ocena radne sposobnosti kod povreda kože (ožiljci) uglavnom ne izazivaju veće funkcionalne smetnje. Prethodni pregledi . 2. Periodični pregledi . Površine podova i zidova treba da budu od materijala sa lošom refleksijom 5.Graviditet . U slučaju perforacije rožnjače oko se pokriva posebnim štitnikom i ne stavljaju se kapi II .gde posebnu pažnju treba obratiti na oftalmološki pregled i pregled kože 2. Vitrektomija . a princip lečenja je isti kao i kod savake druge opekotine. Metalne površine treba da budu crne ili tame boje sa takođe lošom refleksijom 6.MEDICINSKE MERE ZAŠTITE 1. Oko ne treba prekrivati 2. TERMIČKO OŠTEĆENJE MREŽNJAČE (Opekotine) • Izazva lasersko zračenje iz vidljivog i IC dela spektra. III .ZABLEŠTAVANJE I ZASLEPLJIVANJE • Mogu izazvati laseri manje snage.LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA 1. a gubitak oštrine vida zavisi od veličine povrede i njene blizine fovei (ozlede na fovei dovode do potpunog slepila). 3. Pokrivanje povređenog oka gazom 3.Izaziva lasersko UV zračenje Izaziva lasersko zračenje λ veće od 400 nm OCENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI • Ocena radne sposobnosti kod povreda oka izazvanih laserskim zračenjem vrši se nakon završetka lečenja na osnovu stanja oštrine vida i drugih vidnih funkcija.Hronična oboljenja CNS-a.OŠTEĆENJE MREŽNJAČE 1. Vanredni pregledi . hipotireoidizam) .POVREDE MREŽNJAČE 1. Tehnička kontrola svih delova lasera 2.Oštećenja kože . • Ozleda na mrežnjači stvara ožiljak i skotom. 2. Izolacija laserskih uređaja u specijalno građene prostorije 3. Lokalno midrijatici i antibiotici 2. MERE ZAŠTITE I .Posle akcidenata 4.OPEKOTINE KOŽE Obično nisu duboke.ORGANIZACIONE MERE ZAŠTITE 1.Izazivaju jaki impulsni laseri • OŠTEĆENJE KRVNIH SUDOVA. Zaštitne naočare 2. Na prozore se stavljaju zastori crne boje II . NERAVA I MIŠIĆA SEKUNDARNI BIOLOŠKI EFEKTI 1. ERITEM.• Kao posledica rupture i ožiljka na rožnjači može doći do gubitka vida ili smanjenja oštrine vida. MEHANIČKO OŠTEĆENJE I RUPTURA MREŽNJAČE • Mogu izazvati impulsni laseri velike snage usled naglog isparavanja vode u tkivu pod dejstvom visoke temperature ili usled pojave udarnog talsa. Profesionalna orijentacija i selekcija • Kontraindikacije za rad sa laserima su: . Obuka radnika III . 2.TEHNIČKE MERE ZAŠTITE 1.Poremećaji endokrinog sistema (dijabetes.Oboljenja oka (posebno sočiva) .Maligna oboljenja kože i drugih organa . OPEKOTINE I HIPER PIGMENTACIJA . Pri krvarenju u staklastom telu glavu prvih nekoliko dana držati podignuto 3. FOTOHEMIJSKO OŠTEĆENJE MREŽNJAČE • Izazva lasersko zračenje iz UV i kraćih λ vidljivog dela spektra.Psihoze i neuroze .POVREDE ROŽNJAČE 1.kasnije ako ne dođe do resorpcije krvi III . 4. Pojava električnog šoka i masivnih opekotina Stvaranje parazitnog X zračenja Stvaranje ozona Nastajanje požara LEČENJE I .Jednom godišnje 3.Hronična oboljenja pluća i srca . 3. Automatizacja rada sa laserskim uređajima 4. 2. OŠTEĆENJE KOŽE SA VAPORACIJOM I OŽILJKOM . OŠTEĆENJE KOŽE 1. Ograničavanje pristupa u opasnim zonama KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE KATARAKTE IZAZVANE DEJSTVOM NEJONIZUJUĆEG 80 . IV . Pravilno održavanje opreme 5. 3. Sa estetskog aspekta ožiljci na koži lica mogu biti značajniji. Korišćenje upozoravajućih signala i natpisa Poštovanje strogo propisanih radnih postupaka 4. Zaštitna maska za lice IV . TERMIČKA KOAGULACIONA NEKROZA 3.

pa je zaštita od spoljnog zračenja laka. 4. JAČINA EKSPOZICIONE DOZE JZ (X. VREME POLURASPADA (T 1/2) 2.) Jedinica je Grej u sekundi (Gy/s) Priraštaj apsorbovane doze u vremenskom intervalu (D. X zračenje je elektomagnetno zračenje koje se proizvodi u rendgenskim cevima na taj način što se zagrevanjem katode emituju elektroni koji se zatim visokim električnim naponom usmeravaju i ubrzavaju ka anodi. Gama zračenje kao i Xzračenje ima veliku prodornu moć i veliki domet. JAČINA APSORBOVANE DOZE JZ (D. Da postoje poremećaji vidnih funkcija.Jedinica je Kulon po kilogram ili Rendgen. Beta čestice su brzi elektroni koji se emituju iz jezgra atoma nekih radionukleida. RENDGENSKO ZRAČENJE • 5. a X. tako da proizvode velike radiobiološke efekte. IZVORI EKSPOZICIJE PRIRODNI IZVORI JONIZUJUĆEG ZRAČENJA 8. 5. Pri jonizaciji iz atoma sredine izbacuju se orbitalni elektroni kao negativni joni. VRSTE JONIZUJUĆEG ZRAČENJA 1.zraćenje iz njegovog omotača. bilo nakon sudara sa brzim naelektrisanim česticama. Najznačajnije fizičke veličine koje definišu jonizujuće zračenje (JZ) jesu: APSORBOVANA DOZA JZ (D) . Da postoji obostrana progredijentna centralna katarakta. 81 . Zbog velike mase alfa čestice izazivaju vrlo gustu jonizaciju. EM-zračenje nešto kraće talasne dužine od Xzračenja. EKVIVALENTNA DOZA (H) . Zbir svih jona istog znaka (dQ) koji nastaju jonizacijom vazduha u elementu zapremine vazduha mase (dm) pri transformisanju energije upadnog fotona (X=dQ/dm). ali na svom putu proizvode mnogo manju jonizaciju od alfa čestica. Nastaju pri transformaciji neutrona u jezgru u proton pri čemu se emituje negativni elektron ili pri transformaciji protona u neutron pri čemu se emituje pozitivan elektron (pozitron). β-čestice su veoma male pa imaju veliku prodornu moć (nekoliko cm).Jedinica je Sivert (SI= J / kg). Jedina razlika između ove dve vrste jonizujućih zračenja je u tome što gama zračenje potiče iz jezgra atoma. BETA ZRAČENJE • • 1. AKTIVNOST (A) . Energiju jonizujućeg zračenja koja se apsorbuje po jedinici mase (D=dE/dm). JONIZUJUĆE ZRAČENJE • Jonizujuće zrčenje je zračenje koje se sastoji od EM-talasa ili čestica koje raspolažu kinetičkom energijom dovoljnom da proizvedu jonizaciju supstance kroz koju prolaze.Jedinica je Bekerel (Bq) ili Kiri (Ci).Jedinica je Grej (1Gy = 1J/1kg). EKSPOZICIONA DOZA JZ (X) . NEUTRONSKO ZRAČENJE • 3. Vreme za koje se desi dezintegracija jedne polovine atoma nekog radioaktivnog izvora. ) Jedinica je Kulon po kilogramu u sekundi (C/kg/s). EFEKTIVNA DOZA (E) Zbir svih ekvivalentnih doza u svim organima i tkivima korigovanih težinskim faktorima tkiva. 3. 2. 2. GAMA ZRAČENJE • 6. ALFA ZRAČENJE • Alfa čestice se emituju u toku dezintegracije jezgara atoma nekih teških elemenata npr. Odlikuju se velikom prodornošću. Pokazuje sposobnost apsorbovane doze zračenja da izazove oštećenje u organizmu. Jednaka je proizvodu apsorbovana doze (D) i faktora kvaliteta (Q). 4. 3. =dD/dt). ali im je zato prodornost mala (50 µm u tkivima). =dX/dt). Neutroni se emituju iz jezgra atoma koje je postalo nestabilno bilo zbog fisije kojoj je jezgro podleglo.ZRAČENJA ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE 1. Prosečan broj spontanih dezintegracija atoma radioaktivnog izvora koje se desi u jedinici vremena. a od ostatka atoma nastaje pozitivan jon. Priraštaj ekspozicione doze u vremenskom intervalu (X. Da je radnik radio u uslovima izloženosti najmanje 5 godina. Radijum se dezintegriše na Gas radon i Jezgro atoma helijuma (dva protona i dva neutrona) koje predstavlja alfa česticu. 7. Na svom putu neutroni predaju velike iznose energije. Ako se taj proces dešava u nekoj ćeliji tkiva kao posledica nastale jonizacije pojavljuju se biološki efekti. velika opasnost postoji ukoliko dođe do unutrašnje kontaminacija.

H2.U medicini za dijagnostiku i lečenje . OH. Pri tom se sva energija zračenja deponuje u malom delu hromatina i DNK što izaziva velike promene na genetičkom materijalu .dovodi do naslednih genetskih bolesti. antitela).Pod dejstvom jonizujućeg zračenja najčešće dolazi do Kidanja bočnih lanaca u molekulu protina (na slabijim disulfidnim i vodoničnim vezama) što može da dovode do promena u redosledu AK u peptidnom lancu i do kidanja slabih. • DIREKTNO DEJSTVO JZ Podrazumeva nastanak bioloških efekata kao posledicu direktnog jonizujućeg dejstva zračenja na organske molekule u organizmu.Slobodni radikali nastali dejstvom JZ dovode do degradaciju lipida.U duvanskoj i prehrambenoj industriji . DEJSTVO JZ NA LIPIDE . • BIOLOŠKO DEJSTVO JONIZUJUĆEG ZRAČENJA 1. ZAVISNOST BIOLOŠKOG EFEKTA OD DOZE ZRAČENJA 82 .Radnici u proizvodnji i servisiranu rendgen aparata . J-125.U laboratorijama (RIA i dr.U proizvodnji plastičnih masa . DEJSTVO JZ NA NUKLEINSKE KISELINE .Za merenje gustine i debljine materijala . INDIREKTNO DEJSTVO JZ 3. DEJSTVO JZ NA UGLJENE HIDRATE Visoke doze JZ mogu da dovedu do razlaganja molekula UH na razne produkte. 1. POREKLA Od značaja su oni čije je vreme poluraspada izuzetno dugo kao što su 40K. Tehnološki izmenjeni prirodni izvori jonizujućih zračenja nalaze se u ostacima sagorevanja nafte i uglja. 232Th od manjeg su značaja 87Rb i 235U. Uglavnom ga čini neutronsko i gama zračenje. HO2. a 2. Genska mutacija u gametima . Apsorbovana energija zračenja ovde direktno dovodi do jonizacije. Kao posledica ovakvih promena proteini gube svoju osnovnu funkciju što dovodi do brojnih poremećaja zavisno od vrste proteina (enzimi. • • 2.U hemijskoji i frmaceutskoj industriji .Sobzirom da je difuzija slobodnih radikala u jedro mala predpostavlja se da jonizujuće zračenje oštećuje DNK direktnim dejstvo u slučaju kada radioaktivne čestice prolaze kroz samu DNK ili hromatin. Organski slobodni radikali stupaju u reakciju sa drugim radikalma stvarajući nove tipove molekula koji nemaju normalnu biološku funkciju. Zavisi od nadmorske visine (povećava se sa visinom) i geografske širine.U industriji svetlećih boja i satova . Molekuli ugljenih hidrata mogu da budu razloženi na subjedinice ili prekinuti. 2. 4. tercijalnu i eventualno kvaternarnu strukture proteina što dovodi do promena u njihovoj konfiguraciji. RAD NUKLEARNIH POSTROJENJA I AKCIDENTI NA NJIMA 3. 2. Tc-99m i Tricijum. UPOTREBA I PROBE NUKLEARNOG ORUŽJA 2. KOSMIČKO ZRAČENJE • Stvara se u svemiru i prodire kroz atmosferu sve do površine zemlje. O2 i H2O2) koji reaguju sa organskim molekulima u ćelijama pri čemu dolazi do kidanja molekuskih veza i stvaranja organskih slobodni radikala od ostataka molekula. hormoni. DEJSTVO JZ NA PROTEINE .U radiografiji i defektoskopiji .1. ima ih i u veštačkom đubrivu.Ugrađuju se u gromobrane i javljače dima . Mutacije u somatskim ćelijam mogu da izazovu aktivaciju ćelijskih onkogena i time započnu kancerogenezu (sinteza izmenjenih belančevina koje deluje kancerogeno). a posebno je značajan gas radon koji se oslobađa iz zemljišta i građevinskog materijala u atmosferu gde se zadržava. Genska mutacija u somatskim ćelijama dovodi do poremećajem sinteze belančevina. Jonizujuće zračenje izaziva jonizaciju vode pri čemu nastaju veoma reaktivni slobodni radikali (H.U metaloprerađivačkoj i vojnoj industriji . 238U. pri čemu nastaju oštećenja u vidu radiacionih grozdova. 1. laboratorije) . PROIZVODNJA RADIOAKTIVNIH IZVORA 4. nekovalentnih i nepolarnih veza koje održavaju sekundarnu. PRIMENA RADIOAKTIVNIH IZVORA . RADIONUKLEIDI ZEMALJSKOG • Podrazumeva nastanak bioloških efekata kao posledicu jonizacije vode u organizmu.Radnci u nuklearnim reaktorima i centralama Najčeći radionukleotidi u profesionalnoj ekspoziciji su J-131.genske mutacije. Od svih kosmogenih radionukleotida jedino 14 C zaslužuje pažnju. VEŠTAČKI IZVORI JONIZUJUĆEG ZRAČENJA 1.

Povraćanje .DIGESTIVNI OBLIK (8-20Gy) • Matične ćelije crevnog epitela su veoma radiosenzitivne što dovodi do njihovog brzog propadanja. DIJAGNOZA 83 . • . akceleratorima u nuklearnim centralama u nuklearnoj medicini.Trombocitopenija . III . Karakteriše ga: . • U ovom stadijumu mogu se registrovati laboratorijski pokazatelji oštećenja ćelija i tkiva.LATENTNI STADIJUM • Traje od 1 dana do 2 nedelje i za to vreme pacijent se dobro oseća. pa se epitelne ćelije ne obnavljaju tako da nastaju prazni prostor između crevnih resica. Npr genetska. KLINIČKI STADIJUMI BOLESTI I . Trombocitopenija Ispoljava se rano već posle 2-3 dana i doprinosi razvoju hemoragičkog sindroma Limfocitoza koja brzo prelazi u limfopeniju Limfocit je najosetljivija zrela ćelija u krvi. U zavisnosti od doze ozračivanja razlikujemo tri oblika akutne radiacione bolesti: Kosna srž je jedno od najosetljivijih tkiva na dejstvo jonizujućeg zračenja. Ovde nepostoji prag doze tako da svaka pa i najmanja izloženost zračenju može dovesti do oštećenja.5-8 Gy) III . laboratorijama.Sepsa . KVS-a i RES-a. Npr benigna oštećenja kože i katarakta. a iznad koje se efekti javljaju i postaju sve jači sa porastom doze. II .5 Gy.Grčevi mišića .Krvarenja iz prirodnih otvora . Za depresiju eritrocitopoeze dovoljna je doza od 1-1.Leukopenija . KLINIČKI OBLICI BOLESTI • • I . a bakterije prodiru u krv. Granulocitopenija nastaje kasnije pošto se rezerve leukocita potroše sobzirom da su matične ćelije nesposobne za dalje razmnožavanje i samoobnavljanje.STADIJUM OPORAVKA • Traje više meseci.HEMATOLOŠKI OBLIK (0. Prag zavisnosti . Anemija se može javiti ranije usled krvarenja. zbog toga vrlo brzo može doći do potpunog nestanka linfocita. kao i pri upotrebi nuklearnog oružija. a apsolutna 10 Gy AKUTNI RADIACIONI SINDROM (BOLEST) • Nastaje posle kratkog relativno ravnomernog ozračivanja celog organizma velikim dozama jonizujućeg zračenja što je moguće pri raznim akcidentima na reaktorima. II .Tahikardija .Kod nestohastičkih efekata.Bolovi u trbuhu u vidu grčeva . Posle dejstva zračenja nastaje: Leukocitoza koja brzo prelazi u granulocitopeniju. što izaziva potpuni slom mehanizme odbrane organizma. Ovde postoji prag doze ispod koje nema efekta. teratogena. Plazma izlazi u lumen creva.1. • • • 2.Poremećaji svesti .Krvavi prolivi i povraćanje krvavog sadržaja . • 4. Linearna zavisnost .Muka .Kod stohastičkih efekata.MANIFESTNI STADIJUM KRV . 2. i kancerska oštećenja.Anoreksija .Dijareja . Za depresiju pluripotentne ćelije čijom diferencijacijom nastaju sve krvne ćelije potrebna je doza od svega 1 Gy. tako da i male doze zračenja dovode do poremećaja produkcije krvnih ćelija. Leukocitoza u početku nastaje zbog ubrzanog otpuštanja leukocita iz rezervnih marginalnih odeljaka. IV . Srednja smrtna doza za ljude je 4 Gy. Anemija Javlja dosta kasnije sobzirom da eritrociti u perifernoj krvi žive oko 120 dana. 3.Povišena temperatura .Povišena temperatura (ponekad).Sekundarne infekcije .PRODROMALNI STADIJUM • Počinje 2 do 24 časa posle ozračivanja i traje 1-4 dana.Limfopenija .Anemija 1.Inkoordinacija pokr eta • Ova faza traje 10-tak dana i završava se najčešće letalno.Otežano disanje .Krvarenja iz kože .Opštom slabost .NERVNI OBLIK (preko 20 Gy) • Doza od preko 20 Gy dovodi do oštećenja CNS-a. usled nepravilne distribucije radioaktivnog otpada i drugim mestima gde se koriste izvori jonizujućeg zračenja.

OCENA RADNE SPOSOBNOSTI • Ako dođe do izlečenja. Pri profesionalnoj ekspoziciji radnici primaju male doze koje su limitirane zakonom. koji se prvenstveno ispoljavaju na enzime unutar ćelija kosne srži i periferne krvi.Pri radu sa zatvorenim radioaktivnim izvorima ili 2.su doze bliske prirodnom fonu. Tkivo u okolini postaje ishemično pa nastaje nekroza. antipiretici. Endotel zadebljava pa se lumen i dalje sužava. posle radioterapije ginekoloških malignoma. U ćelijama zida krvnog suda nastaje degeneracij. elastična vlakna postaju kruta tako da širina lumena krvnog suda ne može da se menja . • 5. • 1. • 5. • 3. higijena. • Pri akutnom ozračivanju jonizujućim zračenjem brojni poremećaji nastaju kao posledica oštećenja krvnih sudova u organizmu. a njihova radna sposobnost za ostale poslove zavisi od stepena oštećenja organizma. 4. Opisani način poremećaj prokrvljenosti može da zahvati razna tkiva. antibiotici. Prvo se javlja prolazna vazodilatracija zbog čega dolazi do jačeg protoka krvi i hiperemije. analgetici. • KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE PROFESIONALNOG OBOLJENJA • Radiaciona bolest predstavlja povredu na radu ljudi koji rade u zoni jonizujućeg zračenja i priznaje se za profesionalno oboljenje pod sledećim uslovima: Pozitivna radna anamneza i klinička slika Radiotoksikološka i dozimetriska ispitivanja Specifične promene u krvi i Specifične hromozomske aberacije Ukoliko se od ovih osoba kasnije pojave maligna oboljenja. Gornja granica malih doza različita je za različita tkiva HRS je skup simptoma i znakova koji su posledica efekata malih doza jonizujućeg zračenja na dva ili više radiosenzitivna tkiva. • Vidi poglavlje zaštita od JZ (Kontrolno periodični pregledi). HRONIČNI RADIACIONI SINDROM (HRS) • Hronična ekspozicija predstavlja kontinuiranu ili intermitentnu izloženost uticaju jonizujućeg zračenja duže od 5 god. transplatacija kostne srži. Sledi povećanje propustljivosti malih arterija zbog čega nastaje edem. pri čemu se javljaju patološki kumulativni efekti malih doza. • HOSPITALIZACIJA U aseptičnim uslovima uz apsolutni fizički i psihički mir. Na gornjoj granici malih doza počinju da se javljaju različita radiaciona oštećenja. OŠTEĆENJE KOSTIJU PRI AKUTNOM OZRAČIVANJU • • Česte su nekroze koje dovode do patoloških preloma. kad se javlja prelom vrata femura. Spoljašnjeg ozračivanja . • OŠTEĆENJE HEMATOPOEZNOG TKIVA • Dugotrajno kontinuirano izlaganje malim dozam jonizujućeg zračenja može dovesti do iscrpljenja mehanizama za prevenciju oštećenja.Pri radu sa otvorenim izvorima (interna kontaminacija). 2. 4. ANAMENSTIČKI PODACI O OZRAČIVANJU KLINIČKA SLIKA Intenzitet i vreme pojave prvih simptoma. PARENTERALNA ISHRANA Sa uključivanjem elektrolitnih rastvora. • 4. SIMPTOMATSKA TERAPIJA antiemetici. Npr. i ona je najčešće profesionalna.• 1. • 2. ekskreta i dlaka spektrometrijski. Male doze . • • LEČENJE 1. 3. PROFILAKSA I LEČENJE INFEKCIJA Sterilni uslovi. LEČENJE KRVARENJA Transfuzija koncentrovanih trombocita. Posledice ovoga su: OŠTEĆENJE KRVNIH SUDOVA PRI AKUTNOM OZRAČIVANJU 84 . ovi ljudi nisu sposobni za rad u zoni jonizujućeg zračenja. dekontaminacija creva. Unutrašnjeg ozračivanja . oboljenja hematopoeznog i respiratornog sistema i katarakta treba ih smatrati profesionalnim oboljenjem. 2. Može nastati kao posledica 1. dužina latentnog perioda LABORATORIJSKA I DRUGA DOPUNSKA ISPITIVANJA DOZIMETRISKA KONTROLA RADNE SREDINE I LIČNA DOZIMETRIJA U cilju utvrđivanja ekspozicionih i apsorbovanih doza. Unutrašnja površina krvnog suda zbog ovih promena postaje neravna pa se na njoj stvaraju trmbi koji začepe lumen krvnog suda tako da cirkulacija prestaje. antiaritmici itd. • 3. BIODOZIMETRIJA Merenje radioaktivnosti sekreta.

koji 4. MIJELOFIBROZA 6. OSEĆAJ PEČENJA I TOPLINE 2.Posle nekoliko dana nastaju prskaju pa nastaju 3. . RADNA ANAMENZA Anamnestički podatak o radu sa radioaktivnim izvorima.Posle nekoliko dana na tom mestu nastaje DIJAGNOZA 85 . Poremećaji u eritrocitima • Životni vek eritrocita je skraćen (zbog poremećaja u procesu glikolize). LJUBIČASTA BOJA KOŽE I OTOK SA BOLOM . 7. Poremećaj u limfocitima • Linfociti su veoma radiosenzitivni zbog obilnog DNK materijala.ispunjeni seroznom tečnošću. BOLNI INFILTRATI SA LIMFADENITISOM 2.remeti migraciju granulocita i smanjuje zapaljenjski odgovor. • RADIODERMATITIS ULCEROSA (Doza od 12-15 Gy) Nakon latentnog perioda od 1-2 dana javlja se: . Prvi znak depresije kosne srži je Limfocitoza koja brzo prelazi u limfopeniju. MIJELODISPLASTIČNOG SINDROMA 8. ali im je opšta radna sposobnost za druge poslove najčešće sačuvana. EROZIJE .nastaje 4-7 dana nakon ozračivanja i prolazi posle 3-4 nedelje. 3. TROMBOCITOASTENIJA 5. . MIJELOPROLIFERATIVNE BOLESTI 9. 8. AKUTNI RADIODERMATITIS • • Nastaju kod ozračivanja kože velikom dozom jonizujućeg zračenja u kratkom vremenskom periodu. POVIŠENA TEMPERATURA.Inhibicija mijeloperoksidaze (MPO) .I . fibroze i displazije koštane srži. KLINIČKA SLIKA LABORATORIJSKA I DRUGA DOPUNSKA ISPITIVANJA DOZIMETRISKA KONTROLA RADNE SREDINE I LIČNA DOZIMETRIJA U cilju utvrđivanja ekspozicionih i apsorbovanih doza. Poremećaj u trombocitima • Smanjena aktivnost enzima trombocita može uticati na njihovu ulogu u procesu hemostaze. Poremećaj u granulocitima • Funkcija granulocita je poremećena usled smanjene ktivnosti njenih enzima. što dovodi do konpenzatornog povećanja produkcije eritrocita koja posle dužeg vremena dovdi do hipoplazije eritrocitne loze.utiče na specifičnu odbranu i reakcije preosetljivosti. skraćenje životnog veka. • Poremećena je sinteza Hg zbog slabijeg ugrađivanja gvožđa u hem. pazušne i pubične dlake). • 6. JEZA I DRHTAVICA . Radna sposobnost . U zavisnosti od primljene doze zračenja razlikujemo tri stepena ovog oboljenja: RADIODERMATITIS ERYTHEMATOSA (Doza od 4-8 Gy) 1. SUVU. 2. RADIODERMATITIS BULOSA (Doza od 8-12 Gy) 1.POREMEĆAJ U METABOLIZMU ZRELIH KRVNIH ĆELIJA • Opadanje njihove funkcije. ERITEM .Ubrzo se pojavljuje 1. 2. BELU I OSETLJIVU KOŽU • Radna sposobnost .koje prolaze za 8-12 nedelja ostavljajući • • 5. bradu.Inhibicija alkalne fosfataze (ALP) . • Vidi poglavlje zaštita od JZ (Kontrolno periodični pregledi). • Kao posledica dugotrajne ekspozicije jonizujućem zračenju vremenom dolazi do hipoplazije koštane srži sa hroničnim citopenijam. LEUKEMIJA 10.USPORENA MATURACIJA I DIFERENCIJACIJA KRVNIH PREKURSORA • Hipofunkcija kosne srži dovodi do smanjenja broja ćelija u perifernoj krvi II . ANEMIJA 2. ERITEM. LEUKOPENIJA I LEUKOCITOZA 3. 4. poremećaj kinetike i dr. Oštećenja DNK uzrok su nastanka leukemičnog klona ćelija.posle 2-3 nedelje i traje 1-3 • nedelje (zahvata kosu. STEČENE IMUNODEFICIJENCIJE • 1. PLIKOVI .Lica koja su bolovala od II stepena trajno su nesposobna za rad u zoni jonizujućeg zračenja. 1. MIJELOSKLEROZA 7. Kao posledice oštećenja hematopoeznog sistema malim dozama zračenja može doći do nastanka: 1.Radna sposobnost posle izlečenja je očuvana (nema posledica). TROMBOCITOPENIJA 4. a potom i do aplazije. te kao posledica zračenja može doći do Mutacija i Aberacija. EPILACIJA .

termičko.sa vakuolama i zrnastim zamućenjem u zadnjem subkapsularnom delu sočiva. taleangiektazijama i konkraturama) 5. • Radna sposobnost . Hronični radiodermatiris zavisi od doze i dužine izloženosti. Lokalizacija promena zavisi od načina rada i najćešće je na rukama. 2. ULKUS . sporo metastazira u regionalne limfne žlezde. Hiperkeratoza 2. ali i znatno manje godišnje doze. ATROFIČNI OŽILJAK (sa depigmentacijom. Dejstvo je izrazitije kod mladih osoba jer je rast i metabolizam sočiva življi OŠTEĆENJEM KRVNIH SUDOVA KOJI ISHRANJUJU SOČIVO KUTANE DISTROFIJE • 1.) zbog mogućnosti stvaranja tardivnog ulkusa. ali zahtevaju češe kontrole i striktno pridržavanje mera zaštite na radu.Nastaje ako se atrofični ožiljak povredi. Lateralna diplopija i neraspoznavanje boja (plave i ljubičaste). Najmanja jednokratna doza koja izaziva kataraktu je 0. kao ni za rad na radnim mestima gde postoji opasnost od oštećenja kože (mehaničko. pljosnatih hiperkeratoza i ragada nisu kontraindikacija za rad sa izvorima jonizujućih zračenja. Ova stanja se tretiraju kao povreda na radu. Kod aksijalnog zamućenja vid je bolji pri slabijem osvetljenju. Kao profesionalno oboljenje viđa se kod radiologa. RADIACIONI KARCINOM • Nastaje posle duže ekspozicije (20-30 god). • 1. sudova. su apsolutna kontraindikacija za rad sa izvorima jonizujućih zračenja i smatraju se profesionalnim oboljenjem. Isto važi i za tardivne radionekroze i radiacione karcinome. hemisko i dr. 2. Pored toga JZ izaziva i denaturaciju proteina. Radiaciona katarakta nastaje kao posledica: DIREKTNOG OŠTEĆENJA EPITELA SOČIVA Jonizujuće zračenje remeti mitozu epitelnih ćelija na ekvatoru sočiva što dovodi do nepravilnog formiranja mladih sočivnih vlakana koja gube providnost.sa neravnim dnom i ivicama. 2. najčešće planocelularni (znatno ređe bazocelularni. osoblja u radiološkim institutima. posle dužeg vremena mogu izazvati iste promene zbog kumulativnih efekata radiotoksina. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI • Kutane distrofije bez izražene atrofije.3. HRONIČNI RADIODERMATITIS • Nastaju usled kumulativnih efekata dugogodišnje lokalizovane ekspozicije kože malim dozama jonizujućeg zračenja. TARDIVNI ULKUS . Razlikujemo tri stepena ovog oboljenja: • • • • NAČIN NASTANKA • 1. 86 . Bradavice 2.Osobe koje su bolovale od III stepena nisu sposobne za rad u zoni jonizujućeg zračenja. ređe na licu. vratu i grudima. Papilomi 3. 3. samo što one više krvare. 2. Nastaju zbog teškog oštećenja potkožnih k. • U POČETKU Koža je prozirna. • TARDIVNI ULKUS . POČETAK BOLESTI 1. • RADIACIONA KATARAKTA • Godišnja doza od 150 mSv izazvaće promene na očnom sočivu (Kataraktu). TARDIVNE RADIONEKROZE 1. mada može nastati i posle akutnog radiodermatitisa. AKSIJALNO . a ona sigurno nastaje pri dozi od 3 Gy. PERIFERNO . a izuzetno retko fibrosarkom). rendgen tehničara. • Iste ovakve promene nastaju i na sluzokožama.Dubok sa strmim rubovima i dnom prekrivenim tetidnom sekrecijom. Klinički ima karakteristike presenilne katarakte: Opažanje tamnih mrlja i magle prema svetloj podlozi. Na rubovima ovih ulkusa često nastaje radiacioni Ca. izbrazdani bez sjaja NA KRAJU 1.sa zamućenjem na periferiji sočiva pri čemu nastaje prstenasto oštećenje. KLINIČKE KARAKTERISTIKE • 1. 3. Oporavak traje i do godinu dana i na tom mestu se stvara 4. 3. a obrnuto kod periferno. sjajna i ispucala Depigmentacija i hiperpigmentacija Epilacija KASNIJE Koža je hrapava i puca Javljaju se ragade (inficiraju se) Nokti krti. Papilomatozne hiperkeratze.45 Gy.

Zbog ovoga se predlaže zabrana Rtg-snimanja žena u reproduktivnom periodu od desetog dana menstruacije.Prolazna pri dozi od 3 Gy. Perikarditis 3.KOD ŽENA 1. adreno i holinoreaktivnih sistema srca i krvnih sudova). Na EKG-u znaci ishemije i lezije. Češće se javlja hipotonija od hipertonija.Ozračivanja u kasnijim mesecima trudnoće dovodi do poremećaji u razvoju onih organa koji se u tom trenutku najitenzivnije razvijaju. jetre. posle duge ekspozicije malim dozama zračenja treba smatrati profesionalnom. naročito muški i mogu dovesti do: I . OŠTEĆENJA GONADA IZAZVANA JONIZUJUĆIM ZRAČENJEM • Reproduktivni organi su izuzetno radiosenzitivni. debelog creva. Ove promene mogu da budu u vidu: HROMOZOMSKIH ABERACIJA i GENSKIH MUTACIJA Mutacije izazvane dejstvom jonizujućeg zračenja su najčešće recesivne pa se zato ne ispoljavaju pre treće genske generacije. koji se može razviti u maligni tumor posle latentnog perioda 10-50 godina. Poremećaja u srčanom ritmu i krvnom pritisku . Ne postoji prag doza za mutacije. obično posle 30-40 generacije (100-1000 godina). Mala kongenitalna zamućenja sočiva nisu kontraindikaciju za rad sa JZ ali se moraju pratiti.1 Gy) Trajna (Doza od 8 Gy) II .KOD MUŠKARACA 1. Sterilnost . MALIGNITET IZAZVAN JONIZUJUĆIM ZRAČENJEM • Posledica zračenjem indukovanih mutacija jeste stvaranje klona malignih ćelija. Klinički se manifestuje zapaljenjima i fibrozom. Najčešći su malignomi želuca. a u slučaju oplodnje i na potomstvo. Smanjena pokretljivost spermatozoida 4. • • • TERATOGENO DEJSTVO JONIZUJUĆEG ZRČENJA • Ozračivanje trudnica jonizujućim zračenjem može dovesti do pobačaja ili do rađanja deteta sa raličitim razvojnim pormećajima (Nakaznost deteta) 87 . deskvamacija). POBAČAJ . mada ove doze mogu dovesti do 1. GENETSKA OŠTEĆENJA IZAZVANA JONIZUJUĆIM ZRAČENJEM • Ako se pod dejstvom zračenja odigraju promene na polnim ćelijama. fibrosarkom i osteosarkom. • • DEJSTVO JONIZUJUĆEG ZRAČENJA NA RESPIRATORNI I GASTROINTESTINALNI EPITEL • Oštećenje epitelnih ćelija pod uticajem malih doza moguće je samo pri unošenju radioaktivnih čestica u respiratorni trakt što je moguće pri radu sa otvorenim izvorima jonizujućeg zračenja.1 Sv. Poremećaj funkcije ovarijuma 2. • • 1. 2. Promene su nespecifične (eritem. Da bi se broj mutacija udvostručio potrebno je da čovek u toku 30 godina u području gonada primi 0. 2.Obično nastaje pri ozračivanju trudnice u prvom mesecu trudnoće 2. NAKAZNOSTI DETETA . Toksični miokarditis 2. Zadebljanja i stenoze krvnih sudova 4. limfnih tkiva i dr. • • Što je raniji stadijum trudnoće radiosenzitivnost ploda je veća pa su najopasnija zračenja u prva 3 meseca 1. one se prenose na sve generacije polnih ćelija. Po tipu najčešći su Adenokarcinom. Svaki čovek ima bar 6 nepoželjnih naslednih osobina koje se nisu ispoljile ali se prenose na potomstvo. Pod uticajem manjih doza nisu zapažene promene na EKG-u. gubitak treplji i peharastih ćelija. Usporena produkcija spermatogonija 2. kosti.Prolazna (Doza od 0. Promene u menstrualnom ciklusu 3. hemoreceptora. • DEJSTVO JONIZUJUĆEG ZRAČENJA NA KARDIOVASKULARNI SISTEM • Pod uticajem većih doza mogu se javiti degenerativne promene na srcu i krvnim sudovima i razviti 1. Presenilnu kataraktu koja ide sa tipičnom kliničkom slikom radiacione katarakte koja se pojavi kod osoba mlađih od 50 god.preko neurohumoralnih mehanizama (baroreceptora. Planocelularni i Bazocelularni Ca. Sterilnost .OCENA RADNE SPOSOBNOSTI • • Ove premene se smatraju profesionalnim oboljenjem i predstavljaju kontraindikaciju za rad u zoni JZ. Oligospermija 3.

• 2. Efektivno vreme poluisčezavanja (Tef)-Vreme za koje početna radioaktivnost opadne na pola usled raspada. 3H. kompasa. ELIMINACIJA RADIONUKLIDA • 3. kanale lojnih i znojnih žlezda. 58Co. 3. 57Co. mernih instrumenata. 1. Prelazak RN iz krvi u tkivo može se obaviti: Penetracijom celog kompleksa-nosača. Preko nosačan na spoljnoj i unutrašnjij površini ćeliskih membrana. Neravnomerno se deponuju uglavnom u mišićima.Vreme za koje se aktivnost RN usled radioaktivnog raspada smanji na 1/2 Biološko vreme poluisčezavanja (Tb) Vreme od unosa RN do opadanja telesnog opterećenja RN na 1/2. 40K. Radijum i Radon VEŠTAČKI Iz tehnološki otvorenih izvora . slezini. Rastvorljive čestice iz limfnih nodula i intersticijuma pluća ulaze u krv direktno ili preko limfotoka. Njihov prenos između ekstracelularne tečnosti tkiva i plazme vrši se putem osmoze i difuzije TRANSPORT RN PREKO PROTEINA PLAZME Većina RN transportuje se vezana za albumine. 59 Co. jetri ili u kostnoj srži. • • • 1. RN se ili ravnomerno deponuju u svim tklivima ili samo u nekima u zavisnosti od afiniteta za određenim tkivima. zavisno od njihove rastvorljivosti. Vezivanje RN za tkiva može biti reverzibilno ili ireverzibilno. 2. 51Cr. tako da se one već posle nekoliko sati mogu naći u krvi. • SLOBODNI TRANSPORT RN KRVNOM PLAZMOM Na ovaj način transportuju se potpuno rastvorljivi RN. 88 . 59Fe. Ako su u jonskom obliku RN se prenose sa resorptivnih površina u ekstraćelisku tečnost i krv i iz krvi u ćelije aktivnim transportom ili supstitucijom za prirodne jone u ćeliji. u nuklearnim postrojenjima.Radioaktivni jod. laboratorijama. IZDAHNUTIM VAZDUHOM Fizičko vreme poluraspada (Tf) . TRANSPORT PREKO ERITROCITA RN se mogu transportovati vezani za SH grupu Er. kada duže ili trajno ostaju u njima.Do kontaminacije dolazi pri radu sa otvorenim izvorima jonizujućeg zračenja. RN može proći kroz sve slojeve kože u krv pasivnim transportom ili kroz folikul dlake. a manji molekuli RN mogu se transportovati i fibrinogenom. noćnih nišana. • Deo RN koji se nije zadržao u depoima ili se iz depoa vratio u krv eliminiše se iz organizma preko: 1. zatim u proizvodnji oružija i svetlećih boja. izradi časovnika. Tricijum. • 2. Makrofagi fagocituju dospele čestice i odnose ih u intersticijum pluća i torakalne linfne nodule gde se zadržavaju. koji se u tkivu raspada uz oslobađanje toksične supstance. DEPOZICIJA RADIONUKLIDA IZVORI EKSPOZICIJE 1. 60Co. 3H. ZNOJENJEM 4. 5.INTERNA RADIOAKTIVNA KONTAMINACIJA (ARIK) • Interna radioaktivna kontaminacija nastaje pri unosu radionukleida u organizam čoveka. • PREKO RESPIRATORNOG TRAKTA Preko respiratornog trakta mogu prodreti radionuklidi u obliku aerosoli. u nalazištima radioaktivnih ruda i njihovoj preradi. Sluzokoža digestivnog trakta brzo resorbuje unete čestice. • RN se transportuju krvlju do tkiva gde se deponuju. Uran. RN rastvorljivi u lipidima vezuju se za globuline. Aktivnim jonskim transportom. Torijum. mada deo može dospeti i u jednjak i dalje u GIT. Koloidnom apsorpcijom. STOLICE 3. gasova ili para. Radioaktivni izotopi se primenjuju u medicini. To su najčešće 131J. farmaceutici. • 3. APSORPCIJA RADIONUKLIDA 1. Radiocezijum i Stroncijum U radnoj sredini . Ćelije mikrocilijarnog epitela vraćaju deo radioaktivnih čestica u nazofarinks gde se zadržavaju ili bivaju izbačene napolju. 99mTc. URINA 2. Zarobljavanjem od strane tkivnih fagocita pri prolasku kroz tkivo. PREKO DIGESTIVNOG TRAKTA Unos radionuklida preko digestivnog trakta najčešće ide preko hrane. • • • PRIRODNI Zemaljskog ili kosmičkog porekla (C14. PREKO KOŽE Prodiranje RN preko kože je znatno sporije i zahteva duži kontakt. 4. TRANSPORT RADIONUKLIDA 2. preko proteinskog dela hemoglobina ili kao jon intracelularno u Er. Neke radioaktivne supstance pak mogu stupati u hemiske reakcije sa konstituentima digestivnog trakta i stvarati stabilne konplekse koji se teško apsorbuju.

. pankrasu i nadbubregu . Ba. Posledice hronične kontaminacije zavise od apsorbovane doze i toksičnih osobina radionukleida i ispoljavaju se efektima na radiosenzitivnim organima i tkivima.Inhalacijom ili kroz Kožu (preko GIT-a se resorbuje do 5% unete količine). Ispiranje želudca 2.UBRZANJE ELIMINACIJE RN 1. Ca ili Na-alginat . • Na osnovu gama-spektometriske analize moguće je izračunati apsorbovanu dozu. Metimazol V .Hroničnih bolesti (hematološke bolesti. .Maligne bolesti . Feri-fero-cijanid . Propiltiuracil 4.sulfat III . Jonski izmenjivači 3. Najviše su pogođeni proksimalni kanalići gde dolazi do nekroze 89 . Nastaje neravnomerno oštećenje nefrona u celini.KLINIČKA SLIKA I . Diuretici 2. a profesionalna od kontaminacije radnih površina i predmeta.se deponuju manje rastvorljiva jedinjenja. • Deponuje se: . Ca-DTPA . • Pri izuzetno visokim dozama mogu ostati i trajna oštećenja u vidu . Soli aliginata 6. Emetici i Mukolitici 5.Preko žuči stolicom .PROCENA APSORBOVANE DOZE NA OSNOVU BIOLOŠKIH EFEKATA • Analiza frekvencije hromozomskih aberacija u limfocitima periferne krvi. • • OŠTEĆENJE BUBREGA Je najveće jer je to organ u kome se uran i deponuje i preko koga se ekskretuje.se deponuje četvorovalentni uran.Trajanje bolesti i ishod zavise od vrste RN koji je postao unutrašnji izvor kontaminacije. 1. • Nakon eliminacije ovih RN dolazi do oporavka čije vreme zavisi od doze koja je bila apsorbovana.SPREČAVANJE APSORPCIJE 1. II . . katrakta. Postojanje samo jedne karakteristične promene na 200 ćelija ukazuje na povećanu apsorbovanu dozu iznad dozvoljene. DIJAGNOZA . Ekspektoransi 3. IV . Akumulacija radiojodida inhibira se primenom Stabilnog jodida (K i Na-jodida) 2. a . hipotireoza.se deponuje samo manji deo urana. II . Ako se radi o kratkoživućim RN • Klinička slika zavisi od brzine eliminacije i fizičkog poluraspada. Antitireoidni preparati 3.Kod unosa radioaktivnog joda 4. .Urinom . Ako se radi o dugoživućim RN • Klinička slika zavisi od tipa radioaktivne emisije i predilekcionog organa depozicije • Simptomi i znaci mogu večno trajati i ukoliko se ne leče dovesti do smrti 2.Dominiraju Simptomi i Znaci Akutnog radiacionog sindroma. Amonijumhlorid 4. fibroza pluća itd.BLOKIRANJE I IZVLAČENJE RN IZ DEPOA 1.SPREČAVANJE AKUMULACIJE RN 1.manji deo. 1. • Kontaminacija iz životne okoline zavisi od radioaktivnosti hrane i vode.Kod unosa radiocezijuma 3.U bubrezima i kostima . • Transportuje se krvlju vezan za proteine plazme. Al i Mg.DEKONTAMINACIJA 1. ELIMINACIJA • Oko 54% resorbovanog urana se nakon sat vremena direktno eliminiše. manjim delom za Er.posle latentnog perioda. Kalijum-jodid .najveći deo . . Na. 3. Antacidi sa Al-solima 4.U plućima .U slezini.AKUTNA KONTAMINACIJA VELIKIM KOLIČINAMA RN . 2.se deponuje šestovalentni uran. DISTRIBUCIJA • Rastvorljiva jedinjenja urana iz RES-a prelaze u krv. TOKSIKODINAMIKA 1.HRONIČNA KONTAMINACIJA MALIM DOZAMA • Dominiraju Simptomi i Znaci Hroničnog radiacionog sindroma. Helati (DTPA) VAŽNIJI RADIONUKLIDI URAN TOKSIKOKINETIKA APSORPCIJA .MERENJE RADIOAKTIVNOSTI U BIOLOŠKOM MATERIJALU • Vrši se radiotoksikološkom kvalitativnom i kvantitativnom analizom koja pruža uvid u spektara RN. dok se manje rastvorljiva zadržavaju u plućima. Akumulacija stroncijuma može se smanjiti davanjem Stabilnih stroncijumovih jedinjenja. II . I LEČENJE I .U jetri . Hormonski preparati 2.Kod unosa transuranskih elemenata. Dolazi do oštećenja tubulskih ćelija i glomerulske membrane.).Kod unosa stroncijumom 2.

In-vito testove u RIA laboratorijama APSORPCIJA Izrazita isparljivost joda omogućava da jod brzo ulazi u telo inhalacijom. 3. Akutna intravskularna hemoliza . Bubrežna insuficijencije .kod akutnih trovanja. • • 3. betona.kubičastih ćelija sa posledičnom opturacijom tubula. 4. naročito na nižim etažama.KOD AKUTNE KONTAMINACIJE 1. ali i ingestijom DISTRIBUCIJA Radiojod se brzo apsorbuje u krv odakle 30% unetog joda odlazi u tireoideju. građevinskog materijala. 3.usled deponovanja urana u kostima. Kod dužeg prisustva uranil-jona može doći do potpune nekroze tubula i insuficijencije nefrona i postepeni razvoj bubrežne insuficijencije. šljake i dr. Javlja se kod rudara u rudnicima uranijuma posle latentnog perioda od oko 20 godina. leukoze. 1. mikrohematurijom i leukociturijom i kao posledica toga elektrolitnim disbalansom i acidozom. • Dugogodišnje ozračivanje koštanog tkiva može da dovede do osteosarkoma.Kod dugogodišnja izoženost radonu ŠNEBERSKA BOLEST PLUĆA TOKSIKOKINETIKA 1.je moguća nakon intenzivne interne kontaminacije. 2.Javljaju se nakon 2025 godina. • • Uran se radioaktivno raspada do Radijuma226.KOD HRONIČNE KONTAMINACIJE 1. Povećana koncentracija radona može se naći U građevinskim objektima. MALIGNA OBOLJENJA RES-a . KLINIČKA SLIKA JOD 131 IZVORI EKSPOZICIJE • J-131 . koji se dalje raspada na kratkoživuće i dugoživuće potomke sve do stabilnog Olova.U nuklearnoj medicine (U Dg i Th oboljenja tireoideje i bubrega) -125 . tako da se razvija Hemolitički sindrom. • 2. mada najčešće diskretnog tipa. Leukocitopenija zbog iscrpljenja leukocitopoeze u kosnoj srži. • KLINIČKA SLIKA I . 4. a ovaj dalje do gasa Radona-222. Oštećenje pankreasa. APSORPCIJA Radon se unosi Inhalacijom pri boravku u zatvorenim prostorijama (Profilaksa . 4. 3.Proizvodnji radio-farmaceutika . Periferne neuropatije.kod rudara usled dugotrajnog udisanja prašine urana. Bronhitis.je takođe moguće. OŠTEĆENJE KOSTIJU • Pri hroničnoj kontaminciji malim dozama urana on se prevashodno deponuje u kostima.koristi se za .Do ekspozicije može doći pri: .U laboratorijama . osteosarkom. a preostalih 10% fecesom.zavisi od oštećenog organa i sistema. nadbubrega i nervnog sistema .Nuklearnim akcidentima . RADON IZVORI EKSPOZICIJE KLINIČKA SLIKA • HEMATOLOŠKE BOLESTI . • 2. II . ELIMINACIJA 20% organskog radiojodida izlučuje se mokraćom.Ekspoziciji radioaktivnim padavinama . tumori jetre) . pri čemu se emituje alfa zračenje koje vrši jonizaciju bronijalnog epitela i pluća. a može poticati iz tla. emfizem i fibroza pluća . Šneberska bolest pluća (Radiacioni pneumonitis) Karcinom pluća nastao udisanjem radona odnosno radioaktivnog uranijuma. ataksija i nistagmus 5. 2.Dobra ventilacija) DISTRIBUCIJA Sam radon je inertan gas i ne vezuje sa za tkiva. 2.Preradi nuklearnog goriva . TOKSIKOKINETIKA 1. Maligni tumori (Ca-bronha.Hipoplazija i aplazija kosne srži 90 . Jod u štitnjači prelazi u organski jod koji se vraća u krv i distribuira u sva tkiva u telu. Pri inhalaciji radona glavnu opasnost predstavljaju njegovi kratkoživući potomci koji se zadržavaju u respiratornim putevima gde nastavljaju svoj radioaktivni raspad. Hronična hemoliza pa i manifestna anemije . 2. Simptomatska terapija . a 70% se izlučuje urinom. OŠEĆENJE PLUĆA • U slučaju inhalacije urana i njegovog zadržavanja u plućima javljaju se Zapaljenski procesi i Nekroza bronhijalnog epitela. OŠTEĆENJE ERITROCITA • Uranil-jon vezujući se za eritrocite dovodi do njihovog oštećenja i skraćenja životnog veka.Manifestuje oligurijom. proteinurijom. Može se proglasti za profesionalno oboljenje. • LEČENJE • • Peritonealna dijaliza ili hemodijaliza .

Pravilan izbor broja i rasporeda prostorija Racionalna organizacija radnih mesta Dekontaminacija prostorija Mere lične higijene osoblja Sistem ventilacije Sakupljanje i uklanjanje radioaktivnih otpadnih materija Kontinuirano registrovanje kontaminacije Nivo kontaminacije ne sme biti iznad propisane TEHNIČKE MERE ZAŠTITE 1. kecelje. kontrolno-periodične preglede i preglede u slučaju akcidenata. a kao dodatna zaštita upotrebljavaju se i specijani materijali (olovni lim. 3. kao i primena medikamentozne profilakse. 3. Pregled urina 2.Apalstička i refrakterna anemija .PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA II . Izvor zračenja mora da bude osiguran kako ne bi došlo do oštećenja ili nestručnog rukovanja Broj raspored i veličina prostorija moraju zadovoljiti norme koje zavise od vrste izvora. stakleni ekrani. Zaštitne barijere moraju biti projektovane tako da na spoljašnjoj površini jačina apsorbovane doze ne sme da bude veća od vrednosti koja može izazvati prekoračenje propisane granice ekvivalentne doze.Koriste se u nuklearnim postrojenjima za jednokratnu upotrebu. olovno staklo. paravani. • 3. onda su to olovne kabine ili paravani sa olovnim staklom. 2. LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA • Pri radu sa X. 2. baritni malter itd. Maske sa ili bez filtera. Za izgradnju objekata koriste se standardni materijali. Sigurnosni sistemi koji automatski zatvaraju izvor u slučaju nekontrolisanih postupaka. Pri radu sa otvorenim emiterima najvažnija je lična higijena. Pri radu sa beta emiterima Gumene rukavice. sluzokože. Obuhvataju prethodne preglede.KONTROLNO PERIODIČNI PREGLED Treba da obuhvati • OPŠTI PREGLED . naočare.• • . Zaštitne kecelje. rukavice). 5. naočare. II . 7. Prostorija u kojoj se nalazi izvor treba da bude pod video nadzorom sa monitorima pored komandnog stola u drugoj prostoriji. štitnici Pri radu sa zatvorenim alfa emiterima nije potrebna posebna lična zaštita.Radiacioni tireoiditis . a ako je u drugoj prostoriji mora postojati prekidač koji nedozvoljava I .PRI KORIŠĆENJU OTVORENIH IZVORA 1.).Mijelodisplastički sindrom . 6. 4. jer bi sem štete od vatre. naočare i štitnici sa olovnim ekvivalentnom u sebi propisane debljine. • MEDICINSKE MERE ZAŠTITE • Podrazumevaju zdravstveni nadzor I . Skraćenje vremena ekspozicije. Veštačka ventilacija je obavezna u prostorijama u kojima se koriste izvori jonizujućeg zračenja. gama i rendgen zračenjem su: 1. Povećanje rastojanja od izvora zračenja. 6.Leukemija OBLOLJENJA TIREOIDEJE . nokte i kosu • RUMPEL LEEDOV TEST • LABORATORISKO ISPITIVANJE 1.Mijelofibroza . ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA • S obzirom da i najmanja doza zračenja može imati štetne efekte po zdravlje preporuka je da treba izbegavati svako nepotrebno izlaganje zračenju i da nivo izlaganja pri radu treba da bude što je moguće niži. U vezi sa ovim principom je uvedena koncepcija graničnih nivoa doza. 5. 2. obučenost za pravilno rukovanje. • • 5. 7. Smanjenje doze zračenja. postojala i dodatna opasnost od kontaminiacije širih razmera. Mere zaštite od požara imaju poseban značaj. 4. 8. rukavice. 4. Komandni sto za kojim se nalazi lice koje rukuje zatvorenim izvorom može da bude u istoj ili drugoj prostoriji. Urea 91 . preko kojih se prati proces odvijanja zračenja Ako je neizbežna direktna komunikacija između izvršioca i izvora. Ako je u istoj prostoriji. 2.Karcinom tireoideje (retko) MALIGNI PROCESI NA ORGANIMA 6. površinska i interna dekontaminacija.Posebno obratiti pažnju na kožu. Beton odgovarajuće debljine u izgradnji podova i zidova može da zameni zaštitne barijere. Odela koja prekrivaju celo telo . zaštita se ostvaruje primenom ličnih zaštitnih sredstava (skafander. DRUGIM uključivanje aparata ukoliko vrata od prostorije u kojoj se nalazi izvor nisu zatvorena. 7.Hipotireoza .PRI KORIŠĆENJU ZATVORENIH IZVORA 1. 3. nad osobama koje su profesioanlno izložene jonizujućem zračenju.

4.Karioshizme . • • 5.Toksične granulacije . Hroničnog bronhitisa 3.8 X 1012/l. Razmaz periferne krvi . torijuma i sl) ne mogu raditi ljudi koji boluju od prethodno nabrojanih bolesti kao ni ljudi koji boluju od 1. Hronična i teška kožna oboljenja 7.Iznad 4 X 109/l 4. Multipna skleroza 13.Zbog sumnje na kataraku • PLETIZMOGRAFIJA • KAPILAROSKOPIJA • SPERMATOGRAM Kod bračnog steriliteta • PREGLED HROMOZOMA . Hepatogram 5. Aktivnost alkalne fosfataze u granulocitima 4.Ćelije sovine oči . Broj Le. Pneumokonioze 2. Autoimune bolesti 14. Vreme krvarenja i koagulacije 9. potrebno je da se daju neposredno pre očekivane ekspozicije radijaciji.traže se . 2. Bolesti zavisnosti U rudnicima u kojima jonizujuće zračenje prelazi dozvoljene granice (urana. Žene iznad 7. Dermatolog 4. Detekcija radionukleida u 24 satnom urinu 3. Otorinolaringolog 3. Neuropsihijatar 5. Lica mlađa od 18 godina 2. Broj neutrofila . Hromozomske aberacije na 36 meseci IV .Iznad 2.5 X 109/l (Preko 20%) 6. Bronhiektazije 5. -profesionalno oboljenje. Hematološke. Tr i Er 11. Teža oboljenja bubrega (naročito za rad sa Uranom) 11.Binuklearni limfociti • EKG • PREGLED OČNOG SOČIVA . 3. Kretinin 4. OCENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI • Da bi radnik smeo da radi sa izvorima jonizujućeg zračenja mora da ima sledeći hematološki nalaz 1. Bronhijalne astme 6. Oboljenja KVS-a 12. Pregled očnog sočiva na 24 meseca 5. Proteinogram 7. sprečavajući na taj način njihovo štetno dejstvo. Teža nervna i duševna oboljenja 9. Oboljenja očnog sočiva 6. Broj trombocita . npr.5 X 109/l (Preko 40%) 5. OŠTEĆENJE HEMATOPOEZNOG SISTEMA • ZAKONODAVNE MERE ZAŠTITE • Srednja dozvoljena doza za period od 5 godina za profesionalno izlaganje (hronična ekspozicija) iznosi 20 mSv godišnje pod uslovom da u toku jedne godine izlaganje ne sme da bude veće od 50 mSv. Oftamolog II . Hematopoezna oboljenja 4. Broj leukocita .Jednom u 2 godine • SPECIJALISTIČKI PREGLEDI 1. • Pošto ovi radikali imaju kratak vek trajanja. • Srednja dozvoljena doza za stanovništvo za isti period je znatno manja i iznosi 1 mSv godišnje. Trudnice i doilje 3.Iznad 150 X 109/l Kontraidikacije za rad u zoni jonizujućeg zračenja su: 1. 92 . kod radnika koji se spremaju da izvrše popravku nuklearnih reaktora. Ginekolog 2. Broj Er Muškarci iznad 3. Transaminaze 6.RANO OTKRIVANJE PROFESIONALNOG OŠTEĆENJA 1.5 X 1012/l 2. Količina Hb Muškarci iznad 7. Broj limfocita . U ovu dozu nije uračunato ozračivanje od prirodnog fona i u toku medicinskih procedura 1. Najpoznatiji su Cistein i Cistamin koji se vezuju za slobodne radikale koji nastaju radiolizom vode. Teškog emfizema pluća 4. Teška endokrina oboljenja 8.Jednom u 3 godine • RTG PLUĆA . Fibroze) Predstavljaju kontraidikaciju za dalji rad u zoni jonizujućeg zračenja. Bolesti bubrega AKUTNA RADIACIONA BOLEST AKUTNI RADIODERMATITIS AKUTNA RADIACIONA KATARAKTA KASNE POSLEDICE AKUTNOG OZRAČIVANJA (Maligne. Maligna oboljenja 5. Koncentracija hemoglobina 10.Vakuolizacija jedara .MEDICINSKA PROFILAKSA • Zadatak ovih mera je da se raznim jedinjenjima poveća otpornost ljudskog organizma na dejstvo radijacije. Tuberkuloza 10. Opšti pregled 2.8 mmol/l.1mmol/l 3.Jednom u 2 godinae • SPIROMETRIJA . Alkalna fosfataza 8. Žene iznad 3.Iznad 1.3.

• Kao profesionalno oboljenje mogu se priznati: AKUTNA RADIACIONA BOLEST AKUTNI RADIODERMATITIS AKUTNA RADIACIONA KATARAKTA KASNE POSLEDICE AKUTNOG OZRAČIVANJA (Maligne. 3. HRONIČNA RADIJACIONA KATARAKTA Kontraidikacija je za dalji rad sa jonizujućim zračenjem. • Sve maligne bolesti su apsolutna kontraindikacija za dalji rad u zoni jonizujućeg zračenja. Oštećenje kože podrazumeva ireverzibilni (ulcerozni ili nekrotični) radiodermatitis uz ekspoziciju X ili GAMA zračenju 10 ili više godina. kao i sve druge bolesti radiosenzitivnih tkiva bez obzitra na uzrok.Z.profesionalno oboljenje PREKANCEROZNE LEZIJE I MALIGNE ALTERACIJE NA KOŽI IZAZVANE J. 9. • • 8. HRONIČNI RADIODERMATITIS Prvog stepena Privremena je kontraidikacija za rad u zoni zračenja do izlečenja Drugog i trećeg stepeana . MALIGNE BOLESTI (pluća. 9. OPŠTI KRITERIJUMI ZA VERIFIKACIJU PROFESIONALNIH OBOLJENJA IZAZVANIH JONIZUJUĆIM ZRAČENJEM • Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima postoji ekspozicija otvorenim i zatvorenim izvorima zračenja (najmanje 5 godina uz dokaz o intenzitetu ekspozicije dobijen ličnom dozimetrijom) Pozitivan biodozimetrijski test (merenje radioaktivnosti urina) Da postoji oštećenje jednog od sledeća četiri radiosenzitivna tkiva ili organa 1. Oštećenje hematopoeznog sistema podrazumeva na terapiju refraktorna odstupanja u broju. Oštećenje oka . krvi. konkrature.. 10. MALIGNE BOLESTI 11. Predstavlja profesionalno oboljenje • Takođe i katarakta druge etiologije ako se javi kod ljudi mlađe životne dobi predstavlja kontraindikaciju za dalji rad sa jonizujućim zračenjem.podrazumeva obostranu. kada se mogu proglasiti profesionalniom bolešću. 5. HRONIČNA RADIACIONA KATARAKTA • Može proglasiti za profesionalno oboljenje u slučaju ekspozicije JZ od najmanje 5 godina. tireoideje i drugih organa) • Mogu se javiti kao posledica stohastičkih efekata malih doza zračenja. • • VERIFIKACIJA PROFESIONALNOG OBOLJENJA IZAZVANOG JONIZUJUĆIM ZRAČENJEM • 1. 8. progredijentnu kataraktu uz ekspoziciju X i Gama zračenju 10 i više godina. keratomi Kotraidikacija su za dalji rad sa jonizujućim zračenjem -profesionalne bolesti. trajno su nesposobni za rad u zoni zračenja. 4. Oštećenje tireoideje . RADIOTIREOIDITIS I HIPOTIREOZA • Kontraidikacija je za rad u zoni jonizujućeg zračenja i može biti profesionalno oboljenje. Nastalo oštećenje je profesionalno. • • 7. 6.• • • 6. RADIOTIREOIDITIS I HIPOTIREOZA 10.Kontraindikacija je za dalji rad sa JZ. kože.podrazumeva radiotireoiditis ili hipotireozu izazvana radioaktivnim jodom. 2. 4. • Anemija . izgledu i funkciji krvnih elemenata Privremena nesposobnosta za rad u zoni jonizujućeg zračenja.Profesionalnim oboljenjem kod ekspozicije JZ od najmanje 3 godine • Maligne alteracije koštane srži Profesionalnim oboljenjem kod ekspozicije JZ od najmanje 10 godina 7. morfologiji i funkciji krvnih elemenata uz ekspoziciju zračenju od najmanje 10 godine. ŠNEBERSKA BOLEST I KARCINOM PLUĆA • Može se proglasiti profesionalnim oboljenjem kod rudara koji udišu prašinu radioaktivnog uranijuma. 2. HRONIČNI RADIODERMATITIS • Može proglasiti za profesionalno oboljenje u slučaju ekspozicije JZ od najmanje 10 godina. Fibroze. 3. Ako se promene održavaju ili nastane hematološko oboljenje. Hematološke. do izlečenja. • Nastale usled hroničnog izlaganja JZ u vidu promena u broju. Fibroze) OŠTEĆENJE HEMATOPOEZNOG SISTEMA Leukocitoza i Trombocitopenija Profesionalnim oboljenjem kod ekspozicije JZ od najmanje 1 godine 93 .

Profesionalna toksikologija . a dejstvo na organizam zavisi od prirode agensa. Fizičko-hemiskih osobina hemiske supstance. Toksikant – je otrovni hemijski agens. gradijentu koncentracije i koeficijentu difuzije toksikanta. Prolazak jona zavisi od naboja u kanalu pora. a kapacitet zavisi od broja nosača. 3. Hipersenzitivne reakcije. Toksični efekti . nivoa i trajanja ekspozicije i individualnih karakteristika organizma.Deo medicine rada i toksikologije koji se bavi izučavanjem trovanja koja nastaju u procesu rada i pod uticajem uslova rada kao rezultata najčešće uzastopnog dejstva otrova. svojim fizičkohemijskim osobinama izaziva prolazna ili trajna oštećenja struktura ili funkcija jednog ili više organa ili sistema.AGENSI HEMIJSKE PRIRODE Toksikologija . Brzina difuzije proporcionalna je površini membrane. Otrovna materija u profesionalnim uslovima može biti polazna sirovina. ređe ingestijom ili preko kože. jetre i bubrega. 2. Toksičnost – je agensu svojstven kapacitet oštećenja organizma. Depozicija.Mnogo su češća u profesionalnim uslovima Hronična trovanja spadaju u profesionalne bolesti. sporedni proizvod. a obrnuto proporcionalna debljini membrane. Prolazak molekula zavisi i od veličine pora i veličine i konfiguracije molekula. Otrovna materije mogu biti u čvrstom. 4. Eliminacija. Mutageni. međuprodukt. Hemijski agens – je hemijska supstanca koja poseduje potencijalno dobre ili loše osobine.Nauka koja se bavi izučavanjem štetnih efekata hemijskih supstanci na živi organizam. TOKSIKOKINETIKA APSORPCIJA U profesionalnim uslovima ksenobiotici u organizam najčešće dospevaju inhalacijom.Toksični efekti mogu se ispoljiti kao: 1. a akutna trovanja spadaju u povrede na radu. a izuzetno retko putem implatacije strane materije. Lokalni – na mestu kontakta organizma sa hemijskom materijom. fiziološka stanja. Prolazak slabih kiselina i baza zavisi od njihove rastvorljivosti u lipidima. otpadna materija. što remeti normalne fiziološke funkcije i izaziva morfološke promene. Prolazak zavisi od širine kanala pora koji se razlikuje kod različitih membrana. Transport toksikanata kroz membrane Prosta difuzija – Bazira se na razlici koncentracija molekula ispred i iza membrane. Toksikokinetiku – Apsorpcija.Retka su u profesionalnim uslovima npr. Podela profesionalnih trovanja . krajnji proizvod ili produkt raspada nekog tehnološkog procesa.zavisi od 1. Trovanje .Procesom direktne difuzije kroz epitelne ćelije alveolarnih prostora. Brzina transporta je karakteristična za svaki tip nosača. Ovaj transport odvija se samo u jednom pravcu i to suprotno elektrohemiskom i koncentracionom gradijentu uz utrošak energije iz ATP-a. Čest način transporta u ćelijama GIT-a. teratogeni i kancerogeni efekti. 2. Sistemski – posledica su oštećenja organa i sistema u koje je otrov dospeo prolikom distribucije. Otovne materije (Otrovi) . Gasovi i pare Način apsorpcije . Olakšana difuzija – Ovde se toksikant unosi u ćeliju tako što se prethodno veže za specifični proteinski nosač na membrani koji ga potom unese u ćeliju. Faze trovanja 1. Hronična . Apsorpcija preko respiratornog trakta Toksični efekti mogu se ispoljiti na mestu kontakta kao direktno oštećenje respiratornog epitela ili se nakon apsorpcije ispoljavaju kao sistemska bolest. 3. Endocitoza – Ovde membrana obavija česticu ili kapljicu ksenobiotika stvarajući vezikulu koja se transportuje u ćeliju. Akutna . obpljenja.Sa kliničkog aspekta profesionalna trovanja se mogu podeliti na 1. slučajna primesa. Fazu ekspozicije – kontakt sa ksenobiotikom u spoljnoj sredini. Hemikalije sa visokim deobnim koeficijentom gas-krv prodiru u 94 . Bioloških karakteristika organizma . genetske varijacije i dr. pri havarijama 2. tečnom ili gasovitom agregatnom stanju. Veličina apsorpcije Zavisi od rastvorljivosti gasa u vazduhu i krvi (Deobnog koeficijenta gas-krv). Toksikodinamička faza Ishod trovanja .Svaka hemijska materija koja dospevši u organizam. Transformacija. Dezintegracija. 2. starosti. Aktivan transport – Odvija se pomoću nosača koji vežu za sebe supstancu unesu je u ćeliju i potom se vrate nazad. Distribucija.Patološki proces u organizmu nastao pod uticajem hemijskih materija koje narušavaju normalne biološke procese.pol. Filtracija – Prolazak rastvora kroz pore membrana pod dejstvom hidrostatičkog ili osmotskog pritiska.

sastava žući. odakle se gutanjem unosi u GIT. lojne i znojne žlezde). Pored toga veličina apsorpcije zavisi i od: Fizičko-hemijskih karakteristika otrova. Gasovi dobro rastvorljivi u vodi (Hlor) deluju nadražajno veća na gornje disajne puteve i retko dospevaju do alveola.Izrazito male čestice imaju Braunovo kretanje pri čemu se sudaraju sa okolnim gasnim molekulima i na taj način se deponuju. Povećanje respiracije znatno menja veličinu apsorpcije gasova dobro rastvorljivih u krvi (Ventilaciono limitiranje).) 2.zavisi od rastvorljivosti gasova i para u vodi. Sedimentacija. ali će se aspsorpcija znatno uvećati sa povećanjem protoka krvi (Perfuziono limitiranje). Mesto apsorpcije znatno utiče na dalju distribuciju i toksične efekte ksenobiotika. naelektrisanja i vezivanja u intracelularnom prostoru. Aerosoli i druge čestice Načina apsorpcije . psorijaza i dr. Starosti kože. lipaze. U GIT-u se odvijaju svi oblici apsorpcije (proces difuzije kroz ćelije. Bakteriske flore. kao što su mozak. mukus i dr. Karakteristike toksikanta (koncentracija. pH-sredine. Deo čestica može biti rastvoren u tkivnoj tečnosti i odatle apsorbovan krvlju ili limfom. nego u masno tkivo i mišiće. Apsorpcija preko gastroinestinalnog trakta .cirkulaciju u visokom procentu u odnosu na hemikalije sa niskim deobnim koeficijentom.). Distribucija je mnogo brža u visoko perfundovana tkiva. Primarna funkcija ovog procesa je eliminacija stranih supstanci iz krvi. T i dr.Čestice nedovoljne mase da bi se deponovale inercijom. pore i između ćelija. kijanjem i mukocilijarnim transportom. sekretornih produkata (proteolitički DISTRIBUCIJA Rana faza distribucije kesenobiotika zavisi prvenstveno od protoka krvi. Inercija .Čestice deponovane u gornjim disajnim putevima izbacuju se kašljanjem. vezanosti za proteine plazme. Hemijska supstanca pri kontaktu sa kožom može prodreti u cirkulaciju trans-epidermalnim ili trans-apendektalnim putem (folikuli dlake. enzimi. mase i gustine mehanizmima inercije. jejunumu i ileumu. Oštećenja stratuma korneuma (iritacija. Gasovi slabo rastvorljivi u vodi (azotni oksidi) neznatno deluju na gornje disajne puteve što im omogućava prodiranje do alveola. oblika.Čestice dovoljne mase sudaraju se sa površinom respiratornog epitela na mestima račvanje i krivina i pri promeni pravca kretanja vazdušne struje i deponuju se snagom udara. dok je trans-apendektalni put ulaska od najmanjeg značaja.U profesionalnim uslovima ingestija kao način unošenja ksenobiotika je sekundarna pojava.) 3. Difuzija . crevima i plućima. rastvorljivost. Mesto apsorpcije .Apsorpcija hemijskih supstanci kroz kožu odvija se isključivo prostom difuzijom. Mesta kontakta -najveću propustljivost ima koža skrotuma i predela iza ušiju a najmanju dlanovi i tabani. Sve supstance apsorbovane u digestivnom traktu portnim krvotokom prvo dospevaju u jetru koja raspolaže velikim kapacitetom ekstrakcije i biotransformacije ksenobiotika.Veličina perkutane apsorpcije zavisi od brojnih faktora: 1. Proces je aktivan u jetri.) 4. Pri inhalacija se određena količina otrova zadrži na sluzokoži gornjih disajnih puteva ili tu dospe mukocilijarnim transportom i kašljanjem. Najveća količina hemiklija ulazi u kožu difuzijom između ćelija stratuma korneuma. Apsorptivna sposobnost GIT-a je velika zbog velike apsorptivne površine i velikog protoka krvi.Aerosoli i druge čestice deponuju se u različitim delovima epitela disajnih puteva zavisno od njihove veličine. sadržaja i motaliteta želudca i creva i dr. manji deo difuzijom kroz same ćelije. Ksenobiotici 95 . olakšana difuzija. Prelazak ksenobiotika iz krvi u ekstracelularni prostor ili intersticijum odvija se kroz kapilarnu membranu i zavisi od njegove rastvorljivosti u mastima i vodi. Pošto prodre kroz stratum korneum difuzija kroz ostale slojeve kože vrlo je brza za večinu materija. Apsorpcija preko kože . sedimentacije i difuzije. Ingestija otrova iz kontaminirane hrane i vode u opštoj populaciji je od velikog značaja. dok liposolubilne materije lako difunduju kroz nju. dužina ekspozicije. Apsorpcija se uglavnom odvija u želudcu. njene hidratacije i bolesti kože (ekcem. jetra i bubrezi. pH sredine. pri usporenju vazdušne struje deponuju se mehanizmom sedimentacije pod dejstvom gravitacione sile. Krvno-moždana barijera predstavlja anatomsku prepreku za hidrosolubilne materije. aktivni transport i endocitoza). Čestice deponovane u donjim disajnim putevima izbacuju se procesom fagocitoze od strane makrofaga. Hemikalije slabo rastvorljive u krvi neće promeniti veličinu apsorpcije pri poveaćnju respiracije. Način eliminacije . Kontaminirane ruke i pušenje cigareta povećavaju količinu igestiranog otrova. Distribucija hemijskih supstanci po različitim organima zavisi od mogućnosti transporta tih sustanci u ćelije. duodenumu. bubrezima. inflamacija i dr. Sve hemijske supstance apsorbovane u GIT-u portnim krvotokom dospevaju u jetru gde podležu procesima biotransformacije i detoksikacije.

Biološko vreme izlučivanja . Ubrzanje eliminacije . Od značaja je za majke dojilje. dok se hemikalije sa manjom masom pretežno izlučuju urinom.Teški metali i dr. As. U ovoj fazi metabolit iz prve faze transformacije vezuje se za endogena jedinjenja (glukuronsku kiselinu. Preko bubrega urinom . u kome Citohrom P450 igra glavnu ulogu. Sposobnosti pojedinih organa da transformišu ksenobiotike vezane su za specifičnosti enzimskih sitema u njima. vremena proteklog od prestanka ekspozicije.Eliminišu se supstance slabo rastvorljive u krvi i sa visokim pritiskom pare. Proces biotransformacije može se podeliti u dve faze: Prva faza . kumulacije. plućima i bubrezima. manje se distribuiraju u tkiva. Brzina i veličina eliminacije zavisi od fizičko-hemijskih osobina hemijske supstance. bromidi. perfuzije tkiva i dr.apsorbovani u respiratornom traktu zaobilaze jetrinu barijeru i direktno se ditribuišu u intracelularne prostore ili u ćelijama tkiva. Hiperventilacijom 2.U hepatocitima ksenobiotici podležu procesima biotransformacije gradeći polarne metabolite koji se aktivnim transportom mogu eliminisati putem žuči. Hg.As).U kojoj se enzimskim procesima konjugacije iz produkata prve faze stvaraju inaktivni ekskretorni produkti.U kojoj se odvijaju reakcije koje menjaju funkcionalne hemijske grupe ksenobiotika pri čemu nastaju inaktivni. Putem žuči se sekretuju polarni metaboliti molekulske mase od 325 do 350 daltona. koja menja njihovu strukturu i karakteristike.predstavlja vreme koje je potrebno da se iz organizma eliminiše. za razliku od liposolubilnih koje difuduju iz lumena tubula i vraćaju se u intersticijalni prostor i krv. Cu i dr. Biotransformacija ksenobiotika ima za cilj da pretvori nepolarne liposolubilne materije u polarne. organski rastvarači. Zbog toga intenzitet vezivanje za proteine može znatno da utiče na toksičnost ksenobiotika. svim putevima eliminacije. aktivni ili metaboliti sa izmenjenim tipom aktivnosti. lakše resorbuju i izlučuju. Proces regulišu enzimski sistemi.Najznačajniji načini izlučivanja ksenobiotika iz organizma jesu: Izdahnutim vazduhom . metanol i dr. Proces biotransformacije vodi stvaranju manje toksičnih ili netoksičnih produkata i predstavlja detoksikaciju ksenobiotika. Aktivnost enzimskih sistema koji su uključeni u proces biotransformacije genski je regulisana. 96 . Najčešće reakcije u ovoj fazi su: Oksidacija . nivoa ekspozicije. Ugrađivanjem u dlake i nokte . Toksične supstance se mogu vezivati i za proteine unutar ćelija (npr. Ostali putevi izlučivanja hemijskih supstanci su manje značajni: Preko pljuvačnih žlezdi . Zbog svoje veličine kompleks proteinsupstanca ne može da pređe iz cirkulacije u tkivo Samo slobodne nevezane hemijske supstance mogu reagovati sa biološkim receptorima i preći u tkivo. Druga faza . aromatičnih nitrata i izvesne halogene derivate ugljovodonika.Eliminišu se supstance dobro rastvorljive u vodi jer nakon glomerularne filtracije one ne mogu da difunduju kroz tubularnu membranu. jodidi. Može poslužiti kao pokazatelj stepena ekspozicije Preko sluzokože digestivnog trakta. Redukcija . Hiperbaričnom oksigenacijom BIOTRANSFORMACIJA Većina hemijskih supstanci unetih spolja podleže hemijskoj transformaciji. Preko kože znojnim i lojnim žlezdama . puteva ulaska. Većina hemijskih supstanci vezuje se u cirkulaciji za proteine plazme naročito za albumine i globuline. hidrosolubilne metabolite. Međutim često su stvoreni metaboliti aktivniji od polazne supstance i ispoljavaju iste ili druge toksične efekte. Međutim postoji genski polimorfizam u aktivnosti ovih enzima.Metali.Mnogi organski rastvarači i neki metali (Pb.Joni nekih metala (Pb. ali je naročito izražena u jetri. Redistribucija liposolubilnih supstanci iz dobro perfundovanih tkiva u kojima se deponuju neposredno posle apsorpcije u slabije perfundovano tkivo mehanizam je kojim se objašnjavaju kasni efekti ksenobiotika.Hidroliza estara.) gradeći konjugate. Preko mlečnih žlezda . Preko žući . Tim polimorfizmom se mogu objasniti individualne razlike u reakciji organizma na iste ksenobiotike. Hidroliza . metali se vezuju za metalotioneine) što znatno utiče na biološki poluživot supstance. distribucije. 50% od ukupne količine toksikanta u organizmu. pesticidi.Reakcija oksidacije je najčešći hemijski proces prve faze biotransformacije.Eliminacija toksičnih supstanci iz organizma može se ubrzati 1. uključujući i krv. ELIMINACIJA Načini eliminacije . koji preko serije nestabilnih međuprodukata daju stabilne metabolite. amida i epoksida predstavlja hemijsku reakciju koja igra značajnu ulogu u biotransformaciji ovih ksenobiotika. Bitransformacija se odvija u svim tkivima.Reakcija redukcije mnogo je ređa i obuhvata transformaciju azotnih jedinjenja. Hg. Odvija se pod uticajem enzimskog sistema koji se naziva Monooksidanzni sistema mešovitih funkcija (MFO). sulfate i dr.). koji lakše prolaze kroz biološke membrane.

4. interakcija može biti: 1. Spoljašnja ekspozicija . 2.kada svaki agens usled različitih mehanizama delovanja izaziva različite nezavisne efekte. 3.Određeni organ koji prvi postigne svoju kritičnu koncentraciju. eventualno i o istovremneom delovanjui fizičkih i bioloških agenasa. 4. efekta i osetljivosti. 6. • Odnos doza-odgovor . Ispiranjem želudca Čišćenjem creva Forsiranom diurezom Peritonealnom dijalizom Hemodijalizom Hemoperfuzijom Plazmaferezom Eksagvinotransfuzijom Davanjem helata Volumen distribucije . U međusobnu reakciju mogu stupiti hemijske materije sa radnog mesta.koncentracija štetnog agensa u ćeliji koja uzrokuje neželjene funkcionalne promene.Srednja koncentracija štetne materije u organu u vreme kada bilo koja od njegovih ćelija dostigne kritičnu koncentraciju • Kritični organ . U praksi se najčešće u tu svrhu korisi samo analiza uzorka vazduha u radnoj atmosferi.3.Odnos doze ili procene doze i procenta osoba sa specifičnim pokazateljom efekta. trajanju i frekfenciji ekspozicije i putevima unošenja ksenobiotika.određena je poznavanjem koncentracije hemijskog agensa u svemu što je u direktnom kontaktu sa čovekom (vazduh. Volumen distribucije je neophodan za procenu Telesnog opterećenja (ukupne količine hemikalije u telu u određeneom vremenskom trenutku).Odnos doze ili procene doze i gradacije specifičnog pokazatelja efekta.). hrana. 7. Nezavisna . Aditivana . pićem i dr.Količina agensa primljena u telo po jedinici vremena u određenom vremenskom periodu. 5. vrste i trajanja aktuelne i ranije ekspozicije.kada je komnbinovani efekat manji od aditivnog. • Kritična koncentracija za organ . Otrov se raspoređuje u različite delove organizma. Obično se radi o kombinaciji više hemijskih materija.kada je udruženi efekat više agenasa jednak zbiru njihovih pojedinačnih efekata. • Kritični efekat . Proces procene rizika podrazumeva Identifikaciju rizika Kvalitativna evaluaciju po zdravlje nepovoljnih efekata neke hemijske supstance. bez obzira na različite izvore spoljašnje ekspozicije i različite puteve ulaska otrova u organizam. vezanosi za proteine plazme i vezivanja u intracelularnom prostoru. Podrazumeva ocenjivanje nivoa ekspozicije individue ili manje grupe i cele radne grupe.kada je efekat udruženog delovanja veći od aditivnog. 10. Prilikom simultanog delovanja na organizam više agenasa. Broj potencijalnih kombinacija je beskonačan pa ih je nemoguće sistematizovati. 11. Procenjuje se ambijentalnim monitoringom jednokratnim ili kontinuiranim. medikamenti i dr. PROCENA RIZIKA Osnovni zadatak u zaštiti od neželjenih efekata ksenobiotika jeste procena rizika. • Subkritični efekat . BIOLOŠKI MONITORING Biološki monitoring u toksikologiji označava procenu ukupne ekspozicije hemijskim 97 . Unutrašnja ekspozicija . Klirens je termin koji označava sposobnost organizma da očisti krv od neke supstance u jedinici vremena. unete hranom.Biološke promene uzrokovane ekspozicijom odnosno dozom. voda.Proces kojim se ocenjuje odnos između doze neke supstance i incidencije nepovoljnog zdravstvenog efekta. pomoću stacionarnih ili personalnih sakupljača. Sinergetska .Promena izazvana ekspozicijom nižom od one koja izaziva kritičnu koncentraciju u organu • Odnos doza-efekat . Antagonistička . Taj zadatak se najpreciznije može ostvariti biomarkerima ekspozicije. Karakterizacija rizika . Ukupna spoljašnja ekspozicija vodi računa o intenzitetu. Za ovo postoje brojni matematički modeli. Procena da li ekspozicija hemijskim agensima predstavlja rizik po zdravlje čoveka je konpleksan proces.Predstavlja procenu moguće incidencije po ljude nepovoljnih zdravstvenih efekata u uslovima različite ekspozicije. Procenu ekspozicije . a štetni efekti zavise pre svega od unutrašnjeg tereta na mestu učinka. iz kuće.hemijskih supstanci zavisi od njihove rastvorljivosti u mastima i vodi. 9. • Efekat .podrazumeva ukupni unutrašnji teret otrova. Procenu odnosa doza-ogovor . Veličine koje definišu međusobni odnos unutrašnje ekspozicije i efekta • Kritična koncentracija . • Doza .Biološka promena u kritičnom organu. 8.Podrazumeva evaluaciju intenziteta. INTERAKCIJA U profesionalnoj toksikologiji retki su primeri izolovane ekspozicije jednom ksenobiotiku. lekovi.

pulmonalnom lavatu. • Markeri citotoksičnosti (tubularni antigeni). urinu. Morfološke i strukturne promene u ćelijama krvi. Markeri hiperreaktivnosti (Metaholinski test). određivanja nivoa ekspozicije i praćenja efekta preterane ekspozicije. U biomarkere ekspozicije spadaju • Hemijske supstance u biološkom materijalu (metali. 4. organski rastvarači i dr. Podrazumeva merenje hemijskih supstanci.). • Za otkrivanje indukcije enzima i njihove sinteze de novo. • Markeri disfunkcije CNS-a (EEG). glukozaminoglikani). Mnogi biomarkeri efekta koriste se u kliničkoj dijagnostici. Odnos T-helper/Tsupresor. Biološki monitoring čine biomarkeri ekspozicije. Biomarkeri toksičnog oštećenja organa za disanje Markeri plućnih funkcija (Spirometrija. Biomarkeri imunotoksičnosti • Za identifikaciju uzročnika senzibilizacije (Kutani testovi.). Markeri poremećaja sinteze hema (intremedijari sinteze hema. znoju. kalikrein. Da su metode za analizu pouzdane i praktične. NMR). Pletizmografija. Markeri promene hemoglobina (methemoglobin. nitrofenol i dr. In-vitro testovi. Tumorskog nekroznog faktora i dr. Biomarkeri ekspozicije mogu se primeniti samo za hemijske štetnosti sa poznatom toksikokinetikom i toksikodinamikom. 3. Merenja se mogu vršiti u krvi. holesterol i frakcije. proteini u urinu). holesterol. njihovih metabolita ili produkata interakcije u tkivima. pseudoholinesteraza. Imunoglobulini). • Procena kognitivnih funkcija. Koriste se u identifikaciji štetnosti ili kao deo procene odnosa doza-odgovor. Makrofagi. • Za otkrivanje nekroze (aktivnost enzima i izoenzima. noktima. Najznačajniji • • • • • Biomarkeri tiksičnog oštećenja hematopoeznih organa i periferne krvi Markeri hipoplastičkog i aplastičkog delovanja (citopenije. Kiler ćelije. Biomarkeri toksičnog oštećenja bubrega • Funkcionalni markeri (kreatinin. Da je sredina u kojoj se nalazi hemijska supstanca ili njen metabolit podesna za uzorkovanje. izdahnutom vazduhu. a za prevenciju su bitni biomarkeri koji registruju još • Biomarkeri neurotoksičnih oštećenja • Markri prekliničkog oštećenja perifernih nerava (EMNG). enzimi koji regulišu sintezu hema).). telesnim tečnostima i ekskretima. • Za otkrivanje holestaze (frakcije bilirubina.supstancama na osnovu merenja pogodnih detrminanti u biološkim uzorcima eksponiranih osoba u određenom vremenskom periodu sa ciljem da se ukaže na izloženost i eventualno rizik po zdravlje radnika. sulfhemoglobin). • • • • BIOMARKERI EFEKTA Otkrivaju biohemijske. kosi. sekretima. mleku. spermi. ekskretima.). amnionskoj tečnosti. Markeri hipersenzitivnosti (Bronhijalni provokacioni test sa alergenima). Koncentracija specifičnih antitela) • Za otkrivanje imunološke supresije (T limfociti. Primenjuju se radi isključivanja štetne ekspozicije. 2. Markeri mijelotoksičnosti (ferokinetika). Markeri bronhoalveolarnog lavata (Broj i vrsta ćelija. • Enzimi u urinu (N-acetil-glukozaminidaza. acetilholinesteraza i dr. Markeri nazalnog lavata. fecesu. lipidna peroksidacija). sulfhemoglobin. zubima. • Biohemiski markeri (fibronektin. telesnim tečnostima. fiziološke. žučne soli. Koncentracija citokina. betagalaktoziodaza).). 98 .) Da bi bio celishodan biološki monitoring mora da zadovolji četiri zahteva: 1. sputumu. salivi. aktivnost enzima). hipoplazija i aplazija kosne srži). Biomarkeri toksičnog oštećenja jetre • Za otkrivanje poremaćaja sintetske funkcije jetre (frakcije proteina. Aktivnost enzima. uvek reverzibilne biomarkeri efekta su: promene. Navedenim biomarkerima ne može se precizno proceniti ukupni unutrašnji teret otrova za hemijske supstance koje se sa posebnim afinitetom deponuju u određenim tkivima. aminofenol. Inhalacioni test. Da se rezultati mogu lako i pouzdano tumačiti. izdahnutom vazduhu i dr. Analiza gasova u krvi i dr. • Markeri oštećenja moždanih struktur (CT. beta-2mikroglobulin u serumu. BIOMARKERI EKSPOZICIJE Određuju se kvalitativnim i kavantitativnim analizama hemijskih supstanci. Koncentracija proteina. B limfociti. • Biološki pokazatelji odgovora (methemoglobin. žučne kiseline). biomarkeri efekta i biomarkeri ostljivosti. Da je analitička tehnika adekvatna i reprezentativna. bioptičkom materijalu i dr. bihevioralne i druge promene organa i sistema u prekliničkoj fazi i procenjuju rizik od kancerogena. • Intermedijarni i krajnji produkti biotransformaije (hipurna kiselina. njihovih intermedijlanih i krajnjih metabolita ili njihovih specifičnih efekata u biološkom matrerijalu (tkivima.

preegzistentnu ekspoziciju. 99 . • Ćelijska proliferacija (Inkorporacija DNK prekursora u celularni DNK u S fazi). • Antigenspecifična antitela i dr. Preporučuje se da BAL koncentracije budu u granicama koje kod 95% ispitanika ne narušavaju zdravlje u uslovima higijenskih standarda. i na • • • • • • • • • • Biomarkeri kancerogenih efekata Biomarkeri genotoksičnih kancerogena (ineraguju sa DNK) Promene na DNK (Alkilirani purini. one koncentracije hemijskih agenasa u biološkom materijalu iznad kojih dolazi do promena zdravstvenog stanja. Rezultati biološkog monitoringa procenjuju se poređenjem sa odgovarajućim referentnim vrednostima. Ring hromozomi. Druge asimetrične aberacije) Stabilne (Dicentrični hromozomi. Uravnotežene translokacije i inverzije). • Povećana ili smanjena enzimska aktivnost Izoenzima CYP1A1 i CYP2D6.Indikator prethodno postojećih hromozomskih aberacija Biomarkeri ne-genotoksičnih kancerogena (ne-ineraguju sa DNK) • Ćelijska replikacija (Replikacija DNK u S fazi). • Povećana ili smanjena enzimska aktivnost Citohroma P450. • Merenje klirensa lekova. Biološki tolerantne vrednosti za profesionalno izloženu populaciju (BAL) predstavljaju one koncentracije koje ne izazivaju nikakve biološke efekte. Sestrinske hromatide . zdravstveni status. Alfatoksin. Cis-platina. Guanin. Rana fetalna smrt. U markere osetljivosti spadaju: • Povećana ili smanjena enzimska aktivnost Glutation-S-transferaze. Spontani prekid trudnoće. BIOMARKERI OSETLJIVOSTI Biomarkerima osetljivosti identifikuju se urođene ili stečene individualne razlike u reakciji organizma na štetne efekte ksenobiotika. tj. Većina BAL koncentracija određena je na osnovu vrednosti maksimalno dozvoljenih koncentracija hemijskih agenasa. urođene ili stečene varijacije u metabolizmu i dr. agensima. Mogu se koristiti dve vrste referntnih vrednosti: Vrednosti koje se primenjuju za profesionalno neizloženu populaciju predstavljaju koncentracije hemikalija u biološkom uzorku zdravih neizloženih osoba koje žive u istim uslovima kao i rizična grupa ili individua koja se ispituje. istovremenu ekspoziciju drugim .Značajan pokazatelj genotoksičnih potencijala različitih agenasa Mikronukleusi . Smanjenje težine na rođenju. Biomarkeri toksičnih efekata reprodukciju i plod Broj i karakteristike spermatozoida.Nestabilne (Acentrični fragmenti. Malformacija organa. Timinglikol i dr. • Povećana ili smanjena enzimska aktivnost Nacetiltransferaze. pol. Mogu se posmatrati • direktno poređenjem odnosa doza-efekat i dozaodgovor i • poređenjem sa koncentracijama ambijentalnog monitoringa.) Hromozomske aberacije .• Određivanje aktivnosti acetiholinesteraze neurotoksične esteraze u krvi. Određivanje hormonskog statusa. Individualne karakteristike obuhvataju godine starosti.

Inhibiše dehidratazu delta-amino-levulonske kiseline.Olovni borat. pluća. Koproporfirina i Protoporfirina u Er. Izaziva hemolizu eritrocita . TROVANJE OLOVOM • • Olovo je sivkasto-plav mek metal koji se u jedinjenjima pretežno nalazi u dvovalentnom obliku. 10. a u ireverzibilnoj frakciji 10-20 god. Cerusit i Anglezit. U industriji nafte (Olovni tetraetili i tetrametil dodaju se bezinu kao antidetonatori). Nagomilana ΔALA autooksidacijom stvara slobodne radikale.Što dovodi do gomilanja nepotpuno razgrađenih ribozoma u vidu bazofilnih punktacija . Pored toga olovo oštećuje i zdrave Er formiranjem Haptena na njihovoj površine koji pokreću imunološku reakciju. pigmenata i dr. odnosno Siderocita u perifernoj krvi. bubreg. TOKSIKODINAMIKA Toksičnost se prvenstveno vezuju za inerakciju olova sa brojnim enzimima koji sadrže sulfhidrilne grupe pri čemu nastaju merkaptidi. što izaziva niz poremećaja kao što su: 1. plazmi i urinu. Znatno manja količina olova akumulira se u mekim tkivima (jetra. 6. • MDK za olovo je 0. u mekim tkivima i reverzibilnoj frakciji u kostima 30-40 dana. Proizvodnja olovnog stakla . • Preko digestivnom trakta olovo se unosi hranom. bojenje brodova. 3. najvećim delom vezano za eritrocite (oko 95%). II . mleko. U izradi fotografija i litografiji .Enzima koji regulišu biosintezu hema kao posledica čega dolazi do gomilanja ΔALA. mostova i metala). vodom i prljavim rukama. 8. zatim za albumine plazme i najmanjim delom u obliku jona ili vezano sa niskomolekulskim proteinima (difuzibilna frakcija). DISTRIBUCIJA Nakon apsorpcije olovo se transportuje krvlju. Olovo: 1. dok su ostali putevi eliminacije od manjeg značaja (žuč. ELIMINACIJA Oko 76% olova iz organizma eliminiše se preko bubrega. alkoholom. najvažnije olovne rude su Galenit. Od toga najveći deo predstavlja ireverzibilnu frakciju. U štamparijama (izrada štamparskih slova. vezanu u korteksu dugih kostiju. 9. Proizvodnja pesticida i eksploziva . kosa. • U prirodi se retko nalazi kao čist. a ostatak je reverzibilna frakcija koja se može redistribuirati promenom pH. .Olovni arsenat i azid. a manji deo za proteine niske molekulske mase (slični metalotioneinima). 2. 4.TROVANJA METALIMA I NEMETALIMA 1. • Apsorpcija preko kože moguća je samo u slučaju ekspozicije tetraetil i tetrametil olovu. preko GIT-a se eliminiše oko 16% olova. Inhibiše enzime koji razgrađuju ribozomalnu RNK u eritrocitima . zubi). TOKSIKOKINETIKA APSORPCIJA • Apsorpcija preko respiratornog trakta je glavni put unošenja olova u profesionalnim uslovima. 3. IZVORI EKSPOZICIJE U topionicama. nokti. traumom i sl.Što dovodi do gomilanja Fe i pojave Sideroblasta u kosnoj srži. Proizvodnja i upotreba zaštitnih boja i lakova (zaštita od korozije.Olovna encefalopatija Do oštećenja CNS-a verovatno dolazi usled poremaćaja funkcije brojnih enzima u neuronima. 100 . Olovo se u početku vezuje za opnu eritrocita. 1.BPE 4. Promene u permeabilitetu membrane nervne ćelije (inhibicija ATP-aze). slezina). 2. Izaziva: I – Anemija Do nastanaka anemije kod trovanja olovom dolazi iz više razloga. helatima.Olovni nitrat.Poremećaji u sazrevanju Er stvaraju defektne eritrocite koji brže i lakše podležu hemolizi. • Na vazduhu lako oksidiše u olovni oksid koji predstavlja i najveću opasnost od trovanja. livnicama i akumulatorkoj industriji (najčešća trovanja). 5. Izrada keramičkih i grnčarskih proizvoda Olovni silikat. a sami enzimi gube svoju funkciju (inaktivišu se). odakle prodire u eritrocit i vezuje se najvećim delom za hemoglobin (oko 90%).) . Samo deo olovo u jonizovanom stanju je odgovorno za toksične efekte. U gumarskoj industriji i prizvodnji električnih kablova.Olovni acetat. Otežava ugradnju gvožđa u hem . Pri proizvodnji elektroda i zavarivanju. 7. Oko 90% čitavog tereta olova u organizmu deponuje se u kostima. znoj. Biološki poluživot olova u krvi je oko 20 dana.15 mg/m3.

Promene su naizraženije u proksimalnim tubulima i dovode do progresivnog gubljenja renalnih funkcija. 2.Znaci oštećenja jetre AKUTNO INHALACIONO TROVANJE .Livačnka groznica . -Olovni rub duž ivica desni (olovni sulfid). Smanjenje depozicije minerala. GAMAaminobuterne kiseline.Olovna nefropatija Razvija se Hronična intersticijalna fibroza i promename na malim krvnim sudovima (povećanje permeabilnosti i angiospazam koji dovodi do smanjenja renalne cirkulacije). Ređe (kod dece) akutne encefalopatije sa deilirijumom. Moguća objašnjeja su: 1. Promene se selektivno javljaju na motornom neuronu (pareze i paralize) sa neznatnim ispadima u senzibilitetu.Spazam glatkih mišića krvnih sudova i creva Nastanak spazma glatkih mišića krvnih sudova i creva nije potpuno razjašnjen. Poremećaj sinteze hema dovodi do nakupljanja ΔALA-e. što dovodi do Poremećaja oksidativne fosforilacija.kod udisanje svežih oksida.Bledilo i Hipertenzija . 4. Direktno dejstvo olova na mišićna vlakna 2. 2. Olovne kolike i Pad glomerulske filtracije. Oligurija .OŠTEĆENJE KOSTIJU 1. Sinteza hema i Detoksikacionih procesi u hepatocitima. 101 . IX . • Kao posledica spazama javlja se Bledilo. 3. ataksijom. VII . Hipertenzija. Smanjenje reapsorpcije aminokiselina. glikoze i fosfata što dovodi do tz. Kod hroničnog trovanja postoji: 1. Oštećenje mitohondrija. -Gubitak apetita -Bolovi u mišićima i zglobovima -Bledilo. Smanjenje sadržaja Acetilholina.Metalni ukus u ustima .Olovna motorna neuropatija Dejstvom olovan na PNS nastaje Masivna aksonska degeneracija koja više zahvataju proksimalne delove (Promene izraženije na gornim ekstremitetima). LAKŠI OBLIK -Nesanica -Glavobolja -Malaksalost -Razdražljivost. koje se često završava letalno.2. KLINIČKA SLIKA AKUTNO TROVANJE AKUTNO PERORALNO TROVANJE . Učestalija pojava hipertenzije. u krvi sa taloženjem njenih kristala u tkivima .Abdominalni bolovi . koja su osetljivija. Smatra se da ovi poremećaji nastaju usled neurotoksičnog delovanja ΔALA-e koja se gomila u prisustvu olova i koja autooksidacijom stvara slobodne radikale koji dovode do oštećenja. konvulzijama i komom.Oštećenje jetre Objašnjava se Inaktivacijom važnih intrahepatrocitnih enzima za koje se olovo vezuje.Hronični intersticijalni nefritis Javlja se posle intenzivne i dugotrajne ekspozicije kao progresivno ireverzibilno oboljenje.Slab lokalni nadražaj sluzokože disajnih puteva .Olovni giht. Povećanje reapsorpcije urata što dovodi do Hiperurikemije. Glikozurija i Fosfaturija sa Hipofosfatemijom. 3. Nakupljanje mlečne kiseline. Spazogeno delovanje ΔALA-e. Danas se takve promene javljaju još samo kod dece. IV . 2. VIII . V .Gađanje i Povraćanje . Povećani rizik od cerebro-vaskularnog insulta. Porast aktivnosti osteoklasta.OŠTEĆENJE KVS-a Nema sigurnih dokaza o oštećenju KVS-a pri akutnom trovanju olovom. HRONIČNO TROVANJE Profesionalna trovanja su skoro isključivo hronična i danas se obično otkrivaju u ranim oblicima skrining testovima (određivanje aktivnosti Dehidrataze ΔALA-e i Eritrocitnog protoporfirina). Dopamina i Noradrenalina III . Indirektno delovanje preko plexus myentericusa. VI . Funkcionalni poremećaji ćelija proksimalnih tubula ispoljavaju se u vidu 1. stuporom. Fankonijevog trijasa Aminoacidurija. 3. -Bledožućkasta prebojenost kože i sluzokože.Albuminurija. Oštećenje drugih enzimskih sistema. koja autooksidacijom stvara slobodne radikale koji dalje oštećuju ćelije jetre. 4. Povećanje koncentracije mokraćne kis.

psihoorganski poremećaji.kod akutnog trovanja kombinovana helatna kura BAL-om i CaNa2EDTA. 8. kreatinin.TEŽI OBLIK GASTROINTESTINALNI POREMEĆAJI .Konvulzije i koma . Ako ostanu sekvele ili dođe do ponovnog trovanja čak i kad nema sekvela zabranjuje se dalji rad sa olovom. karakteristike ličnosti. a kasnije sideropenijska).u slučaju pojave cerebralnog edema. povišene vredenosti ALA u urinu i EPP 9 u eritrocitima.Muka i Povraćanje . eritrocitni protoporfirin 9. • Barbiturati .Apatija .Vrtoglavica .Usporen puls i Povećan TA .Razdražljivost .Ekspozicija olovu Granične ili minimalno povišene vrednosti ekspozicioni testovi bez oštećenja organa i kliničke slike.Meteorizam i Fetor ex ore . 6. Privremena radna nesposobnost za rad sa olovom u trajanju od 2-3 meseca III . 4. Pregled psihologa . Pojava sideroblasta u kostnoj srži i siderocita u perifernoj krvi Anemija (u početku normohromna.Oligurija sa čestim nagonom na mokrenje NEUROMUSKULARNI POREMEĆAJI . II – PRESATURNISMUS Teži oblik .SATURNISMUS • Postojanje presaturnisma i specifičnih oštećenja nervnog sistema ili bubrega. a bez kontakta sa olovom 6 meseci.Olovni giht praćen gojaznošću i dijabetom (retko) Radna sposobnost je očuvana uz češću zdravstvenu (toksikološku) kontrolu. • Jasno izražena klinička slika (anemija.Znaci oštećenja jetre i bubrega . 5. Kod hroničnog trovanja daje se samo CaNa2EDTA u trajanju od 5 dana. Hospitalizacija 2-4 nedelje.Pareze i paralize Najčešće ekstenzora šaka. 3. 102 .Glavobolja . 2. Smanjena aktivnost dehidrataze delta aminolevulonske kiseline u krvi. hipertenzija) uz povišene vrednosti toksikoloških pokazatelja. ALA u urinu.kod konvulzija i Manitol .Prolivi ili uporne opstipacije . koproporfirina i porfobilinogena u urinu. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI I .Različiti cerebralni ispadi OSTALI POREMEĆAJI .Eliminacija olova urinom veća od 30 mmola tokom 5-todnevnog mobilizacionog helatnog testa sa CaNa2EDTA.Delirijum sa halucinacijama .za kupiranje olovnih kolika. kostima i kosi.Olovo u krvi na kraju petodnevne radne nedelje. ređe su zahvaćeni bicepsi i deltoideus ENCEFALOPATSKI POREMEĆAJI . • Bubreg.na 24 meseca. 4. KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima postoji ekspozicija olovu ili njegovim jedinjenjima. jetre. Povećana koncentracija delta aminolevulonske kiseline.kod ingestije otrova. Opšti pregled. Izražena klinička slika trovanja ili specifična oštećenja jednog od sledećih organa: • Krvi i krvotvorni organa. bubrega. Pojava bazofilnih granulacija u eritroblastima i bazofilno punktiranih eritrocita u krvi.Trbuh uvučen i zategnut u obliku čuna . 7.psihofizičke sposobnosti. 2. Ocena radne sposobnosti za druge poslove zavisi od vrste sekvela. uz radnu nesposobnost još toliko. Određivanje količine olova mobilisanog helatima.Pospanost i Umor . Povećana koncentracija protoporfirina (EPP 9) u eritrocitima.Poremećaj pamćenja . Povećana koncentracija olova u krvi. znaci oštećenja nervnog sistema. neuromuskularni i encefalopatski tip. • Helatna terapija . GIT-a. • Postoje gastrointestinalni. EKSPOZICIONI TESTOVI 1. 3. • Kalcijum glukonatom . RANO OTKRIVANJE PROFESIONALNOG OŠTEĆENJA 1. • Periferni nervni sistem. • Centralni nervni sistem. Laboratorijski pregled . LEČENJE • Provokacija povraćanja i gastrična lavaža .Olovne kolike . urinu. Neuropsihijatrijski pregled .

1.sa srebrom. 3. Gradi uglavnom dobro rastvorljiva dvovalentna jedinjenja.Anksioznost . Na opisani način može doći masvnog trovanja npr. LEČENJE 1.Metalni ukus u ustima . drveta. U industriji boja. 2. konzervisanju biljaka i životinja 10. 4. Pri proizvodnji filca i šešira 3. Korišćenjem ove ribe u ishrani živa dospeva u ljudski organizam.Spiranjem zemljišta na kome su usevi bili zaštićeni pesticidima na bazi žive velike količine žive dospevaju u vodotoke.Tremor KASNI SIMPTOMI . barometri i dr.Noćne more . U prirodi se nalazi u obliku sulfida (Cinabarit) čijom preradom se dobija elementarna živa.Ataksija . lakova. . alge i mikroorganizme.Deluju toksično pre svega na jetru i pluća. Povišena koncentracija olova u urinu Kontaminirana hrana . U famaceutskoj industriji i medicini IZVORI EKSPOZICIJE POPULACIJI 1.Poremećaj vida . 5. Korekcija acidobaznog stanja 3. U jetri podležu metaboličkoj transformaciji gradeći trialkilna jedinjenja i neorgansko olovo.Dezorijentacija. Distribucija . pa zatim u ribe u čijim se mišićima deponuje. 4. a koje je pogrešno korišćeno u ishrani. Oštećenje nervnog sistema . TOKSIKODINAMIKA 1. u Japanu.Poremećaj sna .TROVANJE OLOVNIM ALKILIMA Olovo stvara sa alkilnim radikalima jedinjenja.Alkili su u interferenciji sa oksidacionim procesima u ćelijama. Za proizvodnju detonatora (Živin fulminat) 11. Oštećenje parenhimskih organa . Kao fungicid .Razdražljivost. U rudnicima cinabarita i pri metalurškom dobijanja elementarne žive iz cinabarita 2. .Najzančajniji put unosa je inhalacija. bakrom i kalajem 9.U krvi se vezuju za lipidnu frakciju pa se najviše kumuliraju u nervnom sistemu. . Industrija mernih instrumenata . Postrojenja za proizvodnju hlora zasnovana na hidrolizi NaCl.termometri. EKSPOZICIONI TESTOVI 1. • KLINIČKA SLIKA RANI SIMPTOMI (6-12 sati nakon nosa) . zlatom i kalajem).Mišićna slabost .Smrt u komi ili za vreme konvulzija 2. gde se kao katoda koristi živa 7. Dvanjem helata postiže poboljšanje se neznatno 2.Anoreksija. paira. zlatom.Muka i Povraćanje . IZVORI EKSPOZICIJE 1. IZVORI EKSPOZICIJE Proizvodnja olovnih alkila Transport i uskladištenje etilizovanog bezina i mešanje sa benzinom Čišćenju cisterni i rezervoara u kojima je bio etilizirani benzin Remont benzinskih motora (automehaničari) Točenje benzina na benzinskim pumpama. Proizvodnja i primena živinih amalgama . od kojih su od posebnog značaja: 1. Proizvodnja živinih i flurescentnih svetiljki 6. Tetra-etil-olovo 2. 5. Živa sa drugim metalima gradi legure Amalgame (najpoznatiji sa srebrom. Postepeno otpuštaje žive iz živinih amalgama koji se koriste u stomatologiji Isparavanje žive sa površina zaštićenih živinim bojama. Na bioseintezu hema ne utiču pa nema ni anemije.Bledilo i Bradikardija . Tetra-metil-olovo Uptrebljavaju se kao dodatak benzinu da bi se smanjila njegova udarna snaga kao pogonskog goriva u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Trovanja semenom koje je tretirano živinim fungicidima. 3. TROVANJE ŽIVOM • • • • Živa je srebrnasto beli metal u tečnom stanju koji već na sobnoj temperaturi isparava.Pojačani refleksi . porcelana i elektromaterijala 4.za zaštitu semena. U OPŠTOJ 2. 103 . Visoke doze sedativa 2.Nervoza i Strah . TOKSIKOKINETIKA Apsorpcija .Pad temperature i TA . U metalurgiji za dobijanje srebra i zlata iz rude 8.Manijakalna stanja i halucinacije . ali se mogu uneti i ingestijom i preko kože. odakle prelazi u različite vodene biljke. čime se i objašnjava njihova neurotoksičnost. boja.

ELEMENTARNA METALNA ŽIVA Apsorpcija . Deo žive koji pređe u CNS pre nego što se oksiduje deponuje se u CNS-u jer ne može da prođe nazad kroz hematoencefalnu barijeru.Poremećaj rada srca . jeziku i oko usana . gubitak apetita i težine) javlja se: TOKSIKODINAMIKA I . II .Organska jedinjenja imaju visok stepen apsorpcije u plućima Apsorpcija u digestivnom traktu je oko 90%.Gastroenteritis sa . Gađenje i ulceracijama . zidu tankog creva.OŠTEĆENJE BUBREGA Nastaju zbog inhibicija enzima sa SHgrupom u tubulocitima što dovodi do poremećaju u 104 .Glavobolja .Osećaj . a preko kože je zanemarljiva.KOROZIVNO DEJSTVO NA SLUZOKOŽU RES-a i GIT-a II .OŠTEĆENJE NERVNOG SISTEMA Nastaje zbog: 1.Sluzavo-krvave stolice . Stomatitis i .u težim slučajevima . III . Apsorpcija preko digestivnog trakta i kože je zanemarljiva. gutanja i pisanja .Organska jedinjenja žive se nakon apsorpcije transportuju u jetru gde se metabolišu pri čemu se odvaja organski deo i nastaje jon dvovalentne žive čiji je dalji metabolzam isti kao kod neorganske žive.Neorganska jedinjenja se posle apsorpcije pretežno nalaze u plazmi i podležu oksidaciji (jonizaciji). • Eliminacija . transferu elektrona i pojave curenja elektrona koja vodi nastanku slobodnih radikala.Gubi se osetljivost u .Osećaj metalnog prebojenost upaljenih ukusa u ustima gingiva .Povraćanje .Konvulzije koncentracije HRONIČNO TROVANJE Pored nespecifičnih simptoma (slabost.ORGANSKA JEDINJENJA ŽIVE • Asorpcija .Intencioni tremor . a kroz kožu maksimalno do 5%.Dispneja i .Povraćanje .Moguća perforacija creva želudca . III .TOKSIKOKINETIKA I .Hipersalivacija .Tahipneja .NEORGANSKA JEDINJENJA ŽIVE Asorpcija . Znatno manji deo eliminiše se preko GIT-a.Bol u predelu .Krvave stolice . Distribucija . mišićima.Emocionalna .Drhtavica i Glavobolja . Lakšeg oslobađanja ACTH u sinapsama 3. srcu i plućima.Faringitis .Posle apsorpcije metalna živa se pretežno nalazi u Eritrocitima gde se oksidiše u dvovalentnu živu koja se potom vezana za eritrocite ili proteine plazme transportuje do svojih depoa u bubrezima.Glavni put apsorpcije je preko Respiratornog trakta Apsorpcija preko GIT-a je oko 10%.Hepato-renalna insuficijencija INHALACIJA ORGANSKIH JEDINJENJA ŽIVE .Poremaćejem elektrolita . kao i neorganska i organska jedinjenja žive uglavnom s eliminišu urinom. znojnih.kod visoke ekspozicije INGESTIJA NEORGANSKIH JEDINJENJA ŽIVE .Bol u ustima .Kašalj.Koncentrično suženja nestabilnost vidnog polja i Gubitak .Živin rub .tamna . pluća. stalni umor. Oštećenja ćelijskih membrana 2. • Distribucija . jetri.Bol u grudima i . glavni depo su bubrezi (posebno tubulociti proksimalnih tubula u kojima se živa vezuje za metalotioneine). žuči.Gingivitis.Muka.Muka i Ukoliko je ingestirana veća Gađenje količina žive . Slobodni radikali izazivaju peroksidaciju lipida čime oštećuju membranu tubula i remete procese tubularne apsorpcije i sekrecije. malaksalost. kao i preko kože i njenih andeksa.nakon 3-4 dana trbuhu .Edem pluća i Smrt .Elementarna živa.Ataksija uz poremećaj neprijatnosti govora.Slabost prstima. Distribucija . lojnih i pljuvačnih žlezda.Slabljenje sluha pamćenja i . . KLINIČKA SLIKA AKUTNO TROVANJE INHALACIJA ŽIVINIH PARA . mlečnih. slezini.Pare elementarne žive gotovo se 100% apsorbuju u plućima. Interakcije žive sa molekulima DNK i RNK koja smanjuje sintezu proteina u neuronima. nakon čega se vezuju za proteine plazme i transportuju do svojih depoa.Slabost i Malaksalost .

2.. 105 . rehabilitaciji i posle dužeg prekida ekspozicije. halucinacije) DRUGI KRITERIJUM • Da je eliminacija žive urinom veća od 4 mmola tokom petodnevnog mobilizacionog testa s penicilaminom ili da su vrednosti žive u urinu povišene (veće od 0.5 mmola/L) pri tri uzastopna merenja (uz prekid ekspozicije) sa vremenskom distancom od 15 dana između svakog merenja.Zubi se klimaju i spontano ispadaju NEURASTENIČNI SINDROM 3. Teža oblik trovanja sa sekvelama (CNS. brzi tremor koji vremenom postaje sve grublji i nepravilniji.Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima postoji i ekspozicija živi ili njenim jedinjenjima.Oštećenje glomerularne filtracije ili tubularne funkcije.Trajni umor . Hronično trovanje 1. ŽIVIN ERETIZAM . urinu i izdahnutom vazduhu. Dimeraptosukcinilna kiselina ili 2. Terapija helatima (D-penicilamin). II .Gubitak pamćenja SINDROM . 2. U početku se javlja sitan.Braonkasti refleks očnog sočiva zbog nakupljanja žive Lakši oblik trovanja bez sekvela .Nastaje pri dugotrajnoj ekspozicija živi . U periodima između ataka agitacije bolesnik je depresivan. 1.prvo na očnim kapcima i sitnim mišićima jezika (otežava govor). kosi. 2. pa čak i suicidalne tendencije OSTALI POREMEĆAJI SENZOMOTORNA POLINEUROPATIJA OŠTEĆENJE BUBREGA ATKINSONOV ZNAK .Hipersalivacija 1. LEČENJE 1. .Metalni ukus u ustima .3 Dimerkaptopropan-l-sukcinat). bubreg) . a osobe su nesposobne za rad sa neurotoksičnim.Bol u ustima . može imati halucinacije.po sprovedenoj terapiji. PRVI KRITERIJUM • Da je eliminacija žive urinom veća od 4 mmol-a tokom.strah. strahom od gubitka posla i naročito burno se manifestuje ukoliko ga neko posmatra dok radi. • Helatna terapija (Dimerkaprol-BAL. Odlikuje se razdražljivošću pacijenta.5 mmola/L odnosno veće od OCENA RADNE SPOSOBNOSTI I . 1. 3. OROFARINGEALNI SINDROM . Ako su vrednosti žive u urinu ispod 100 μg/l Sposoban za dalji rad uz tromesečnu kontrolu. KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE Dokaz o intezitetu i trajanju ekspozicije . Ova pojava povezana je sa gubitkom samopouzdanja.Gubitak volje za rad . Daljom ekspozicijom tremor se širi iz distalnih delova ka proksimalnim da bi na kraju zahvatio čitavo telo.Osećaj suvih usta .Nervoza ŽIVIN TREMOR . • Da postoji jedan od tri navedena poremećaja: • Oštećenja bubrega (poremećaj tubulske ili gromerularne funkcije). dozvoljava se rad u istim uslovima uz tromesečnu kontrolu. jetra.Upala desni . Izražen je i tipični intencioni tremor koji se pojačava pri voljnim pokretima i pokušajima pacijenta da ga suzbije. Petodnevni test mobilizacije žive DPenicilaminom. hepatotoksičnim i nefrotoksičnim materijama. kao i za teška fizička opterećenja. Ako je vrednost žive u urinu preko 100 μg/l Privremena nesposobnost za posao sve dok se vrednost žive u urinu ne spusti ispod 100 μg/l. • Živin tremor • Živin eretizam (razdražljivost.AKUTNO I HRONIČNO TROVANJE Za vreme dok traju kliničke manifestacije radnik nije sposoban za svoj posao.Nesanica .POJAČANA EKSPOZICIJA • Kada se uz pozitivnu anamnezu nađu samo povišene vrednosti žive u urinu. Akutno trovanje • Gastrična lavaža. ASTENO-VEGETATIVNI . • Simptomatska i antišok terapija.javlja se kod osoba koje usled dugotrajne ekspozicije već imaju izražen tremor.zahtevaju trajan prekid ekspozicije.Loše raspoloženje . svadljivost. petodnevnog mobilizacionog testa sa penicilaminom ili da su povišene vrednosti žive u urinu (veće od 0. 2. primena emetika i laksativa kod ingestije. EKSPOZICIONI TESTOVI Povećana koncentracije žive u krvi.

preko GIT-a oko 5%. a najčešće se dobija iz ruda cinka kao nusprodukt. Nuklearna industrija . jetri i mišićima. Po prekidu ekspozicije tokom prvih meseci koncentracija kadmijum u krvi opada zbog kratkog biološkog poluvremena u eritrocitima sve do uspostavljanja novog platoa na koji se održava više godina zbog dugog poluživota kadmijuma u tkivnim depoima. ulceracije sluzokože). Najviše se deponuje u bubrezima. keramike i emajla gde se kadmijum koristi kao pigment 7. gubitak apetita. RANO OTKRIVANJE PROFESIONALNOG OŠTEĆENJA 1. Opšti pregled Neuropsihijatrijski pregled (na 24 meseca) Pregled psihologa (psihofizićke sposobnosti. III . Proizvodnja i upotreba kadmijuskih legura . stakla. 2. Ig-G).Mehanizam ovih oštećenja nije poznat.razdražljivost) 3.sečenju i termičkoj obradi metala zaštićenih od korozije kadmijumom 4.u cilju zaštite od korozije 3. TROVANJE KADMIJUMOM • • Mek srebrnasto-beli metal. • Da postoje dva od tri navedena poremećaja: 1. metalan ukus u ustima. Pri galvanizaciji metala . Javlja se uglavnom u vidu minerala Grinokita. ispravljača. TOKSIKODINAMIKA Toksično delovanje kadmijuma svodi se nanjegovo vezivanje za enzime sa SH-grupama (inaktivacija enzima). I .35 mg/g kreatinina) pri tri uzastopna merenja (uz prekid ekspozicije). -Inhalacija je glavni put apsorpcije kadmijuma. Proizvodnja veštačkog đubriva i pesticida 9. a kasnije i fosfati.nesanica. glukoza. aminokiseline. karakteristike ličnosti. a po prekidu ekspozicije kadmijum postepeno prelazi iz jetre u bubrege. U slučaju dugotrajne ekspozicije visokim koncentracijama kadmijuma dolazi do zasićenja bubrežnog mehanizma za vezivanje kadmijuma sa metalotioneinima. kalcijum i dr. DISTRIBUCIJA Oko 90% kadmijuma u cirkulaciji je vezan za eritrocite. Proizvodnja nikl-kadmijumskih baterija i akumulatora 5.kod ekspozicije veoma visokim koncentracijama kadmijuma usled oštećenja TOKSIKOKINETIKA APSORPCIJA 106 .Nastaje usled • Gubitka fosfata.U proizvodnji flurescentnih ekrana. prizvodnji ležišta i nakita 6. transferini.pri proizvodnji kadmijuma tokom prženja rude i redukcije oksida 2. Nastaje oštećenja tubulocita i povećana eliminacija kadmijuma urinom. Pri autogenom zavarivanju .gde se koristi kao apsorber neutrona u reaktorima. 3. Proizvodnja boja. Na vlažnom vazduhu se prekriva oksidom i gubi sjaj.OŠTEĆENJE KOSTIJU Osteomalacija i osteoporoza . Atkinsonov znak (nataložena živa u prednjoj kapsuli očnog sočiva). Elektronska industrija . lako topljiv i isparljiv.OŠTEĆENJE RES-a Iritacija sluzokože disajnih puteva i oka Edem pluća . IZVORI EKSPOZICIJE U topionicama . II . Orofaringealni sindrom (hipersalivacija. a preko kože minimalno. ELIMINACIJA Kadmijum se eliminiša preko GIT-a i urina u vidu kompleksa sa metalotioneinima 3. psihoorganski poremećaji) Laboratorija (živa u krvi i urinu na kraju petodnevne radne nedelje). Prizvodnja plastičnih masa . Neurovegetativni sindrom (umor.u stomatologiji. Urinom se gube najpre niskomolekularni proteini (β2-mikroglobulini). glukoze i proteina • Povećanja nivoa paratireoidnog hormona • Inhibicije enzima koji učestvuju u produkciji vitamina D • Inhibicije enzima koji učestvuju u metabolizmu kolagena. a preostalih 10% za proteine plazme. U tkivima se kadmijum nalazi vezan za metalotioneine čime se smanjuje njegovo toksično dejstvo. 1. Kod dugotrajne ekspozicije kadmijum njegova koncentracija u krvi u prva tri meseca raste sve do postizanja platoa.gde se kadmijum koristi kao stabilizator 8. 4. potom i proteini veće molekuske mase (albumini. 2.OŠTEĆENJE BUBREGA Poremećaj glomerularne filtracije i tubularne resorpcije . s vremenskom distancom od 15 dana između svakog merenja. Tokom ekspozicije u jetri se nalazi 15-20% unetog kadmijuma. fotodioda i tranzistora 10.

Vremenom pahuljaste senke postaju sve brojnije tako da u razvijenom edemu prekrivaju sva plućna polja sem vrhova i periferije. KLINIČKA SLIKA AKUTNO TROVANJE PRI INHALACIJI Posle latentnog perioda od nekoliko sati javlja se klinička slika koja podseća na metalnu groznicu: • Groznica i glavobolja • Dispneja i kašalj • Bolovi u grudima • Konjuktivitis i rinitis. Povećan NAG . nehomogeno. Provokacija povraćanja i Gastrična lavaža kod ingestije Reanimacija respiratorne insuficijencije i lečenje edema pluća .različita mišljenja) Simptomatska terapija oštećenja bubrega i jetre Korekcija disbalansa vode i elektrolita • • • • 107 .posle četrdesete godine života je obavezan LEČENJE 1. EKSPOZICIONI TESTOVI 1. IV . Poremećaj funkcije bubrega • Proteini male molekuske mase u urinu . nejasno ograničena pahuljasta zasenčenja prečnika od nekoliko mm do nekoliko cm.alveolarnog epitela dolazi do nakupljanja ekstravazata u alveolama i razvoja edema pluća.OŠTEĆENJE KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA (Anemija) V .kod inhalacionog trovanja Davanje CaNa2EDTA kod akutnog trovanja (O primeni kod hroničnog trovanja . ali je za potpuni oporavak potrebno 6 meseci.pojačan plućni crtež. Aminoacidurija. perihilarno blaga. • • • • do • • • • OSTALE PROMENE . 3. PROGNOZA Simptomi nakon peroralnog uzimanja kadmijuma obično ne traju duže od 24 časa. Kod ekspozicije većim koncentracijama: • Akutni pneumonitis • Bronhopneumonija • Edema pluća.KANCEROGENO DEJSTVO (Karcinom pluća i prostate) . HRONIČNO TROVANJE 1. Povećana koncentracija fosfata i kalcijuma u urinu • Petodnevni test mobilizacije helatima (CaNa2EDTA) . 5.OŠTEĆENJE JETRE VI .u početku • Enzimurija.u predelu preponskih i sedalnih kosti i vratu butne kosti mogu se videti svetle pruge.nekoliko dana posle ingestije. Koštane strukture se ne raspoznaju i izgledaju kao posmatrani kroz mlečno staklo PROMENE OD STRANE RES-a Nakon dugotrajne ekspozicije Hronični bronhitis Emfizem sa dispnejom Edem pluća Kadmijumska kijavica (Hiposmijom Anosmije. U najtežim slučajevima razvija se akutna respiratorna insuficijencija i smrt.Javlaju se kod dugotrajne ekspozicije • Skelet je u celini demineralizovan i atrofičan 2. PRI INGESTIJI Nakon latentnog perioda od 15-30 minuta Muka i Gađenje Povraćanje i Proliv U najtežim slučajevima se razvija Hepatorenalna i kardiovaskularna insuficijencija Šok i Smrt . 3.posebno kod ekspozicije Kadmijum oksidu. Ulceracije na nazalnoj sluzokoži) 4. 2. Rö pluća pri akutnom edemu .koristi se za procenu veličine depoa • Rtg karlice i pluća • Pregled prostate . kosi i urinu 2. 4.Ponekad se kod osoba dugotrajno izloženih kadmijumu javlja: Anemija Oštećenje jetrine funkcije Žuta prebojenost vrata zuba (kadmijumsulfat) Karcinom pluća i prostate . Opšti pregled urina (Proteinurija.pri dužoj ekspoziciji i težem oštećenju tubula • Kalciurija i Fosfaturija što dovodi do Renalne kalkuloze • Smanjenje koncentracione sposobnosti bubrega PROMENE NA KOSTIMA (Osteoporoza i osteomalacija) .ukazuje na nekrozu) 3. Glikozurija. nakon čega sledi oscena redne sposobnosti. • Bolovi u ekstremitetima i krsnom delu kičme i Otežan hod Rtg skeleta karlice . Povećana koncentracija kadmijuma u krvi. Posle udisanja kadmijuma preživljavanje više od 4 dana vodi ozdravljenju. hilusi voluminozni nejasno ograničeni.kadmijum je dokazani kancerogen. Proteinurija i Aminoacidurija .

bazalnim ganglijama i međumozgu) • Mehanizam nastanka oštećenja nije do kraja jasan. Pri zavarivanju predmeta napravljenih od manganskih legura 4. izuzetne tvrdoće. a povezuje se sa Smanjenjem količine dopamina u zahvaćenim regijama CNS-a do koje dolazi usled inhibicije enzima Tiroksinhidroksilaze. kreatinin) 108 . IRITACIJA KOŽE I SLUZOKOŽE RES-a i OKA . OŠTEĆENJE BUBREGA I JETRE OŠTEĆENJE KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA RANO OTKRIVANJEN OŠTEĆENJA • Opšti pregled i upitnik za hronične respiratorne simptome • ORL pregled (hiposmija. ulazi u sastav pesticida Porastom upotrebe bezolovnog benzina došlo je do znatnog porasta ekspozicije stanovništva manganu. Spontane frakture) TOKSIKOKINETIKA APSORPCIJA . 2. • Osobe kod kojih je utvrđeno profesionalno trovanje kadmijumom nisu sposobne za rad sa kadmijumom ili njegovim jedinjenjima. jetru. legura aluminijuma i bakra 3.pri proizvodnju visoko kvalitetnog čelika. Da postoji eleminacija kadmijuma urinom veća od 10 mg/g kreatinina prilikom 3 uzastopna određivanja. Da postoji eliminacija kadmijuma urinom veća od 10 mg/g kreatinina prilikom 3 uzastopna određivanja. osteomalacija. U prirodi se javlja u vidu oksida . funkciju melanocita i CNS-a. IZVORI EKSPOZICIJE 1. anosmija usled perforacije nosne pregrade) • Jetra (nekroza jetre).Krvotokom se distribuira u mozak.DRUGI KRITERIJUM 1.PRVI KRITERIJUM 1. • Maksimalno dozvoljena koncentracija mangana i njegovih jedinjenja u radnoj sredini je 2 mg/m3. TROVANJE MANGANOM • Srebrnasto-beli. anosmija. • Krv i krvotvorni organi TOKSIKODINAMIKA OŠTEĆENJE CNS-a (Degenerativne promene u mozgu.aditiv u hrani za stoku i živinu. kao ni za rad u zoni izloženosti drugim profesionalnim štetnostima koje mogu pogoršati funkcije oštećenih organa. bez obzira na vremensku distancu između merenja. veštačko djubrivo. • Jon trovalentnog mangana potencira autooksidaciju dopamina. Pri eksploataciji i preradi ruda mangana (metalurški pogoni) 2. krt metal. Sposobnost za rad na drugim poslovima direktno zavisi od preostalih sposobnosti oštećenih sistema.Najčešće inhalacijom. DISTRIBUCIJA . spontane frakture) 4. perforacija nosne pregrade) • Laboratorija (kadmijum u urinu na kraju petodnevne radne nedelje. bubrezima i jetri.Manganit. ali je moguća i ingestijom i preko kože. keramike i suvih baterija 6. Da postoji oštećenje bar dva od sledeća tri organa ili sistema: • Respiratorni sistem (emfizem pluća. pri čemu nastaju slobodni radikali koji izazivaju peroksidaciju lipida čime nastaju trajna oštećenja neurona.OCENA RADNE SPOSOBNOSTI • Osobe sa akutnim trovanjem kadmijumom bez posledica sposobne su za dotadašnje poslove • Teži oblici akutnog trovanja i hronično trovanje mogu ostaviti trajne posledice na plućima. koje mogu limitirati radnu sposobnost koja onda zavisi od težine oštećenja atakovanih organa. U poljoprivredi . U čeličanama . funkcionalnih • Rendgenografija karlice i butnih kostiju na 5 godina posle petogodišnje ekspozicije (osteoporoza. II . U proizvodnji Kalijum-permaganata i Hidrohinona 5. U proizvodnji stakla. Da postoji oštećenje bar jedanog od sledeća dva organa i sistema • Bubreg (Oštećenje tubularne funkcije) • Kosti (Rtg-dokazane promene na kostima Osteoporoza. urinom se eliminiše minimalno.Pri ekspoziciji solima mangana. KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima postoji ekspozicija kadmijumu ili njegovim jedinjenjima (dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije) I . mišiće i creva. ELIMINACIJA -Eliminiše se preko žući u GIT i izbacuje fecesom. • Esencijalni element neophoda za pravilan razvoj kostiju. bez obzira na vremensku distancu između merenjA 2. pankreas. bubrege. Osteomalacija.

a izlučivanje urinom je malo.Slabost.Gubitak apetita . dizartija. LEČENJE 1. • Izražena anemija EKSPOZICIONI TESTOVI Povećana koncentracija mangana u krvi i urinu. kratkotrajno pamćenje).Hipersalivacija . a nemaju neurološke ispade sposobne su za rad uz pojačan zdravstveni nadzor.Bolovi i grčevi u mišićima INICIJALNI STADIJUM .Agresivnost . Kontraindikacije za rad sa manganom su • Oboljenja nervnog sistema (Neuropsihijatrijski ispadi). kada prekid ekspozicije dovodi do spontanog povlačenja neuroloških ispada. U slučaju manifestnog trovanja prognoza je mnogo nepovoljnija jer je došlo do trajnih oštećenja CNS-a.Opravdano je ako je trovanje dijagnostikovano u inicijalnoj fazi. Prekid dalje ekspozicije Petodnevna mobilizaciona terapija helatima (CaNa2EDTA) .Amimija .Nestabilnost pri hodu i stajanju . U slučaju da se utvrde znaci inicijalnog stadijuma hroničnog trovanja manganom (razdražljivost. Multipla skleroza 4.Bolovi u leđima .Promena raspoloženja . 4.Agitiranost . Smatra se da su anemične osobe osetljivije na toksično delovanje mangana. Neuropsihijatrijsko ispitivanje (vreme reakcije.Poremećaj sna i Pospanost .Pojačano znojenje .KLINIČKA SLIKA EKSPOZICIJA MANGAN OKSIDU • • • • • • Groznica i Glavobolja Dispneja i Kašalj Bolovi u grudima Konjuktivitis i Rinitis Funkcionalni poremećaji RES-a Pneumonija – često EKSPOZICIJA SOLIMA MANGAN OKSIDA • Znaci iritacije kože i sluzokože RES-a i oka • Eritem. • Hroničnim oboljenjima disajnih puteva.Pad libida i impotencija . koordinacija pokreta. Levo-dopa . Visoke doze vitamina E . peckanje i svrab u očima.Intencioni tremor jer se u krvi kratko zadržava. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Osobe kod kojih se utvrde povišene koncentracije mangana u krvi ili urinu. pri čemu se helatima ovaj proces samo ubzava. 2. Hronično trovanje sa jasno izraženim neuropsihičkim poremećajima dovodi do trajne invalidnosti. Na razvoj i ishod bolesti utiče i individualna osetljivost. 3. Parkinsonova bolest 2. Normalne vrednosti ne isključuju trovanje 109 .Glavobolja . Nakon latentnog perioda od 1 meseca do 10 i više godina javljaju se klinički znaci koji prolazi kroz 3 stadijuma: PRODROMALNI STADIJUM .Otežan govor .Novija saznanja ukazuju da primena ovog leka može biti čak i štetna jer povećava količinu dopamina zbog čega njegovom autooksidacijom može nastati veća količina slobodnih radikala. nadražajni kašlj.Usporenost i Nespretnost .Problemi pri govoru (Dizartija) MANIFESTNI SATDIJUM . Wilsonova bolest 3. Trovanje CO i druga degenerativna oboljenja mozga PROGNOZA Početni stadijumi bolesti imaju relativno dobru prognozu i po prekidu ekspozicije dolazi do potpunog oporavka u toku nekoliko meseci. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA 1.Je savremena terapija kod manifestnog manganizma. kijanje • • • • • • AKUTNO TROVANJE Edemi Krvarenje Hipotenzija Atrofija neravaOštećenje bubrega Konvulzije i Koma HRONIČNO TROVANJE Nastaje posle kraće ili duže ekspozicije parama ili prašini mangana ili njegovih jedinjenja. Umor i Bezvoljnost . nespretnost) treba trajno prekinuti ekspoziciju manganu i drugim neurotoksičnim materijama.

TROVANJE ARSENOM Arsen je nemetal koji se javlja u dve alotropske modifikacije kao žuti i sivi arsen. Biotransformacija neorganskih arsenovih jedinjenja podrazumeva oksidaciju trovalentnih u 110 .za nekoliko sati AKUTNO TROVANJE IZAZVANO INHALACIJOM • Pečenje u očima • Pečenje u nosu i ždrelu • Stezanje u grudima • Kašalj • Dispneja • Edem pluća – retko AKUTNO TROVANJE IZAZVANO INGESTIJOM GIT • Gađenje i Povraćanje • Bol u trbuhu • Prolivi . 3. bezbojan gas koji lako gori obrazujući Arsentrioksid.vezivanjem za fosfataze. oštećuje kožu i andeksa. tireoideji. kosi.mirisa na beli luk KVS • Cijanoza • Hladna i vlažna koža • Aritmije IZVORI EKSPOZICIJE • Topionice Ag. u nepromenjenom obliku ili u obliku Metilarsenske kiseline. petovalentna jedinjenja. Oštećuje jetru. Arsenovodonik (Arsin) . emajla i boja • Proizvodnja pesticida • Industrija bojnih otrova • Prepariranje životinja TOKSIKOKINETIKA APSORPCIJA Arsenova jedinjenja se u organizam se mogu uneti preko pluća. 2. KLINIČKA SLIKA PERAKUTNO TROVANJE • Znaci oštećenja jetre • Znaci oštećenja bubrega • Stupor • Konvulzije • Koma • Smrt . remeti tkivno disanje i mitozu . psihoorganski poremećaji) 5. 1. zubima. izaziva protein lizin enteropatiju. karakteristike ličnosti. digestivnog trakta i kože. DISTRIBUCIJA Transportuje se krvlju najvećim delom vezan za hemogobin Er. Da postoji klinička slika trovanja sa: I . Pb. Početna akumulacija je najveća u jetri. deluje paralitički na glatke mišiće krvne sudove (povećava njihovu permeabilnosti). 4. 8.Prisustvom bar dva od sledećih četiri poremećaja: Encefalopatija ili Recidivantne pneumonije Poremećaji funkcije jetre Ekstrapiramidalni sindrom. manja količina za proteine plazme.Oštećenjem nervnog sistema ILI II . oštećuje nervni sistem. Cu. Dimetilarsenske kiseline i Arsenobetaina. 5. sočivu. • • • • RANO OTKRIVANJE PROFESIONALNOG OBOLJENJA 1. ELIMINACIJA Arsen se najvećim delom izlučuje urinom. oštećuje krv i krvotvorne organe. 2. epididimisu i epitelu digestivnog trakta. hematološki poremećaji Oštećenje funkcije bubrega. TOKSIKODINAMIKA Toksični efekti se objašnjavaju velikim afinitetom arsena za sulfhidrilne grupe (SH-grupe) enzima. 6. 7. noktima. dok je dugotrajna depozicija najveća u koži.veoma otrovan.izaziva degeneraciju i nekrozu u njima. Manji deo fecesom i neznatne količine drugim ekskretima. bubrezima i plućima. ima kancerogeno dejstvo.KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE Dokaz o intenzititetu i trajanju ekspozicije . • Izaziva degeneraciju i nekrozu aksona i perifernih nerava (Arsenska polineuropatija) • Izaziva cerebralni edem i intracerebrale hemoragije. redukciju arsenata u arsenite i metilaciju. bubrege i srce . Opšti pregled Neuropsihijatrijski pregled (na 24 meseca) Pregled psihologa (psihofizičke sposobnosti. skeletu.Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima postoji ekspozicija manganu ili njegovih jedinjenjima. 9. Ni i Sn .arsen je primesa ovih ruda • Konzerviranje kože. 3. oštećuje sluzokože res-a i oka. krzna i drveta • Proizvodnja stakla.

Povećana koncentracija arsena.4 dana Blaži oblik trovanja . albumini.Bar dva od sledeća tri organa i sistema • Srce • Bubrezi • Nervnog sistema (arsenska polineupopatija) RANO OTKRIVANJE PROFESIONALNOG OBOLJENJA 1. Povećan broj BPE. EKSPOZICIONI TESTOVI 1. KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima postoji ekspozicija arsenu ili njegovim jedinjenjima. kreatinin). 4. da bi se posle nekoliko dana razvile promene na koži. PROMENE NA ANDEKSAMA• Trofičke promene na noktima • Mesove pruge (sivo-bele pruge širine 1-2mm uz matriks nokta) • Trofičke promene na kosi • Alopacija. Hemodijaliza ili peritonealna dijaliza. 3. Penicilamin) 3. 2. 8. Klinička slika trovanja sa karakterističnim promenama na koži i oštećenjem: I . 2.za 24h . Laboratorijska ispitivanja (bilirubin. HRONIČNO TROVANJE 1. PROMENE NA SLUZOKOŽAMA • Oštećenje i perforacija membranoznog septuma u nosu • Hronični faringitis. ARSENSKA POLINEUROPATIJA • Parastezije • Bolne senzacije U težim slučajevima • Gubitak dubokog senzibiliteta i motorne paralize. LEUKEMIJE I LIMFOMA OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Lakši oblici trovanja sa neznatnim manifestacijama na koži i sluzokožama i bez znakova sistemskih delovanja ne ostavljaju trajnije posledice i neumanjuju radnu sposobnost. bubrezima. metilarsenske i dimetilarsenske kiseline i arsenobetaina u urinu. Teža trovanja sa sekvelama na koži. LEČENJE 1. 2. Neuropsihijatrijski pregled (na 24 meseca). Lečenje plućnog edema.CNS • Glavobolja i Letargija • Kvadriplegija • Delirijuma • Konvulzija i Koma • Poremećaj vida • Smrt . Jetra II . na koje se mogu nadovezati pareze i paralize i oštećenje bubrega. 111 . PROMENE NA KOŽI • Eritem i Edem • Folikulitis • Bule i Ulceracije • Papulo-pustulozni egzantem • Psorijatiformne promene • Hiperpigmentacija šaka i stopala • Hiperkeratoza • Pojava bradavica • Ekcematozne promene. 7. 3. 6. Sposobnost za rad na drugim poslovima direktno zavisi od preostalih funkcionalnih sposobnosti oštećenih sistema. Opšti pregled. Osobe kod kojih je utvrđeno profesionalno trovanje arsenom nisu sposobne za rad sa arsenom ili njegovim jedinjenima. 5. leukocita i količina indirektnog bilirubina. oštećenja jetre i bubrega 2. hematopoeznog i nervnog sistema umanjuju radnu sposobnost u zavisnosti od stepena oštećenja pomenutih organa i sistema. 2.Bar jednog od sledeća dva organa i sistema • Krvi i krvotvornih organa. alkalna fosfataza. Ispiranje želuca i provokacija povraćanja 4. JETRE.Navedene smetnje se javljaju u manjem stepenu. GUBITAK PAMĆENJA I PROMENE LIČNOSTI SPLENOMEGALIJA SA ZNACIMA HRONIČNOG HEPATITISA HRONIČNI NEFRITIS OŠTEĆENJE MIOKARDA I PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA HEMATOLOŠKI POREMEĆAJI POVEĆAN RIZIK ZA NASTANAK KARCINOMA KOŽE. kosi i noktima. traheitis i bronhitis. transaminaze. 9. Helati (BAL. kao ni za rad u zoni izloženosti drugim profesionalnim štetnostima koje mogu pogoršati funkciju oštećenih organa. jetri. Povećana koncentracija arsena u krvi. Dekontaminacija kože pranjem 5. Korekcija disbalansa vode i elektrolita 6.

Pri proizvodnji fosfora U industriji petroleja (kao katalizator) U pirotehnici (za vojne svrhe) U industriji veštačkih fosfornih đubriva Kao pesticidi (organofosforna jedinjenja) U industriji šibica.Petehije i ekhimoze. zahvaćena donja vilica zbog lakog prodora bakterija kroz kariozne zube u kost. duboke. Cirkulatorni kolaps -Poremećaj RES-a -Dispneja -Poremećaj CNS-a -Tetanija. Nerastvorljiv u vodi.Toksični edem pluća . 5.Manje su izražene nego pri akutnom trovanju. Stupor. 2. neisparava i praktično se neresorbuje. fetor ex ore. endotelu kapilara i jetri. OŠTEĆENJE KOŽE (Opekotine i Koagulaciona nekroza) • Žuti fosfor i kiseline fosfora IRITACIJA SLUZOKOŽE RES-a I GIT-a • Pri ekspoziciji Fosfornim oksidima i halogenidima KLINIČKA SLIKA AKUTNO TROVANJE 1. Sekundarne infekcije ovako izmenjenih kostiju dovode do nekroze i sekvestracije sa periostalnom reakcijom. celuloze i papira U proizvodnji sapuna i deterdženata 8.tamnocrveni prah.Stezanje u grudima • .Dispneja • .Muka. Koma • . Najčeće je 112 . 3.Miris izdahnutog vazduha na beli luk • Smrtnost je visoka i do 75%. ELIMINACIJA Eliminiše se izdahnutim vazduhom. 2.Hipotenzija. pljuvačkom i neznatno preko bubrega.Pečenje i grbanje u nosu i ždrelu • .Kod hronične ekspozicije Tetrafosfornom trisulfidu. Dugotrajni procesi dovode do teških deformacija i nakaznosti. Ima veliki afinitet prema O2 pa je jako reduktivno sredstvo. Kasnije se bolovi pojačavaju. 6. U prehrambenoj industriji TOKSIKOKINETIKA APSORPCIJA Beli fosfor se može uneti inhalacijom. Konvulzije.Abdominalni bol i Hematemeza . Ako se preživi četvrti dan obično dolazi do ozdravljenja.nastaju pri kontaktu kože sa žutim fosforom (bolne. sporo zarastaju) • Koagulaciona nekroza. IZVORI EKSPOZICIJE 1. Promene na jetri i bubrezima .U težim slučajevima • . PRI INHALACIJI • . Proces se može proširiti na orbitu pa čak i na meninge što se obično završava letalno. nerastvorljiv. TROVANJE FOSFOROM Beli (žuti) fosfor .meka kristalna masa koja na svetlosti žuti i spontano se pali na 300 C pri čemu se stvara fosfor-pentoksid. bol u karioznim zubima i ponekad crvena mrlja na bukalnoj sluzokoži. ingestijom i transkutano. Razvija se: • Masna infiltracija i nekroza jetre. masi i proteina sa redukcijom glikogena i depozicijom masti. Hipoglikemija. Kontaktni dermatitis . Oligurija -Poremećaj KVS-a . bubrega i miokrada • Oštećenje krvi i krvotvornih organa • Ulceracije i krvarenja u GIT-u • Oštećenje nervnog sistema • Edem pluća i kongestija • Hiperemija OŠTEĆENJE KOSTIJU (Osteoporoza. HRONIČNO TROVANJE Nekroza vilice U početku se javlja hipersalivacija. PRI KONTAKTU SA KOŽOM • Opekotine II i III stepena. Crveni fosfor se zbog neastvorljivosti praktično ne resorbuje. TOKSIKODINAMIKA BLOKADA ĆELIJSKOG DISANJA (Oksidativne fosforilacije) • Usled blokade enzima što dovodi do poremećaja metabolizma ugljenih hidrata. Crveni fosfor . javlja se otok desni i hronični apscesi ređe fistule. • Nakon 2-3 dana bez simptoma javlja se -Hepato-renalna insuficijencija -Žutica. Rengenski se vidi osteoporoza i nekroza.6.Kašalj • . PRI INGESTIJI • U prvim satima iritacija GIT-a . 7. 4. a rastvorljiv u mastima. Isparava na sobnoj temperaturi dajući pare fosfor-trioksida mirisa belog luka.Hemijski bronhitis i Astma .nastaju pri kontaktu kože sa kiselinama fosfora 3.Kod ponovljene inhalacije. Dekacifikacija i Rarefrakcija) Kod hronične ekspoziciji kao posledica poremećaja cirkulacije u kostima zbog oštećenja krvnih sudova. Povraćanje i Dijarea . DISTRIBUCIJA Prenosi se krvlju verovatno nepromenjen i deponuje se u masnom tkivu.

Ispiranje kože vodom.Sanirati stanja u ustima. Jetra 3. bubrega i KVS-a.meša se sa uranijumom čime se smanjuje izlazak neutrona 4. održati normalnu glikemiju i kalcemiju. Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije . Pri hroničnom trovanju promene na kostima u stadijumu osteoporoze i početna oštećenja jetre zahtevaju prekid dalje ekspozicije fosforu i drugim profesionalnim štetnostima koje deluju na ove organe. albumini. Da postoji klinička slika trovanja sa oštećenjima bar dva od sledećih šest organa i sistema: 1. alkalna fosfataza.Provokacija povraćanja i ispiranje želudca. Dobija se iz rude Berila koja sadrži 1013% berilijum oksida.izrada motora. Korigovati poremećaj funkcije jetre.za izradu raznih delova elektrouređaja i keramičkih aplikacija. Pri kontaktu sa kožom . opruga. Krv i krvotvorni organi 6.promene u obliku akutnog infarkta miokarda. Pri inhalaciji . transaminaze. KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE 113 . Nervni sistem 5.EKSPOZICIONI TESTOVI • Povećana koncentracija fosfora u krvi i urin • Znaci oštećenja jetre i bubrega (bilirubin. 4. Berilijum ima najveću primenu u raznim legurama (najčešće sa bakrom). TROVANJE BERILIJUMOM Berilijum je zemnoalkalni metal poznat po svojoj lakoći i visokoj otpornosti na istezanje i koroziju. U elektronici . 5. bubrege i kosti. Fosforna nekroza kostiju leči se hiruški. TOKSIKOKINETIKA APSORPCIJA Glavni put unosa u organizam jeste inhalacija (preko GIT-a i kože beznačajno). Pri ingestiji . transaminaze. 3. DISTRIBUCIJA Deo berilijuma koji pređe u cirkulaciju transportuje se vezan za proteine plazme i najvećim delom se distribuira u jetru. 3. U automobilskoj. Eksangviotransfuzija i hemodijaliza mogu biti od koristi. Sposobnost za rad na drugim poslovima direktno zavisi od preostalih funkcionalnih sposobnosti oštećenih sistema. IZVORI EKSPOZICIJE 1. U nuklearnim reaktorima . albumini. 6. ležišta i kočnica.sprovesti terapiju protiv toksičnog edema pluća. 8. reaktora. kreatinin) Radiografija donje vilice na 5 godina posle desetogodišnje ekspozicije 7. Kod hroničnog trovanja . Za izradu elktroda za zavarivanje. U izradi rendgenskih i laserskih cevi 6. Korigovati disbalans vode i elektrolita.Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima postoji ekspozicija fosforu ili njegovim jedinjenjima. Srce RANO OTKRIVANJE PROFESIONALNOG OBOLJENJA 1. 5. Opšti pregled Laboratorija (bilirubin. Osobe kod kojih je utvrđeno profesionalno trovanje fosforom nisu sposobne za rad sa fosforom ili njegovim jedinjenjima kao ni za rad u zoni izloženosti hepatotoksičnim i nefrotoksičnim materijama i drugim profesionalnim štetnostima koje mogu pogoršati funkciju oštećenih organa. a opekotina bakarsulfatom ili kalijum permaganatom. 2. Bubrezi 4. U izradi flurescentnih sijalica i neonskih lampi 7. nespecifične promene na ST segmentu i T-talasu LEČENJE 1. U vojnoj industriji . a manjim delom se koristi kao slobodni metal i kao oksid. Kosti (fosforna nekroza vilice) 2. 2. 7. Teži oblici akutnog trovanja pri kojima posle akutne faze perzistiraju znaci oštećenja jetre. kreatinin) • Promene u krvnoj slici i elektrolitima • EKG . 2. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Lakši oblici akutnog trovanja sa neznatnim nadražajem kože ili sluzokože GIT-a i RES-a bez znakova sistemskih dejstava ne ostavljaju trajne posledice i ne umanjuju radnu sposobnost. Nakon inhalacije veći deo se fiksira u plućima gde može da perzistira duže vreme. 3. alkalna fosfataza. bubrega ili RES-a umanjuju radnu sposobnost u zavisnosti od stepena oštećenja funkcije zahvaćenih organa.u proizvodnji nukleranog oružija i sistema za navođenje. avionskoj i kosmičkoj industriji .

Kasnije (Septalna bez stvaranja granuloma). Određivanje berilijuma u biomaterijalu (urinu).Konjuktivitis.Kontaktni dermatitis. • Kore nadbubrega. Ispitivanje funkcije jetre (proteinogram hiperglobulinemija) 5. Traheo-bronhitis .Degeneracija i nekroza hepatocita. 2.Kalkuloza bubrega . bronhitisom ili fibrozom Hronična berilioza može proticati bez simptoma ili brzo progredirati u tešku insuficijenciju. • Oka .Kalkuloza bubrega-komplikacija SREDNJE TEŽAK OBLIK .U početku Fibroza pluća .Eritem.Gušenje . • Jetre .Rtg promene na plućima TEŽAK OBLIK . HRONIČNA BERILIJUMSKA BOLEST Javlja kod 1-5% eksponovanih radnika.Otok i hiperemija mukoze. Prekid dalje ekspozicije i hospitalizacija 114 . Pojačana bronhovaskularna šara (Radiološki).Neproduktivni kašalj . čemu idu u prilog i pozitivni kožni testovi na ovaj metal po tipu kasne preosetljivosti.Gušenje pri velikom naporu .Promene na radiografiji pluća BLAG OBLIK . Moguća perforacija nosne pregrade.Osteoskleroza kostiju karlice. 3. difuzna intersticijalna fibroza. INHIBIRA REPLIKACIJU I PROLIFERACIJU ĆELIJA Dejstvom na enzime koji učestvuju u metabolizmu nukleinskih kiselina. Obično počinje posle neke infekcije.Hepatosplenomegalija . DOVODI DO OŠTEĆENJA • Pluća . manjim delom urinom. pri čemu se lakši oblici povlače bez rezidua. Bolest može da se komplikuje trajnim oštećenjem disajnih organa.Osteoartropatije . Konjuktivitis. EKSPOZICIONI TESTOVI 1. posebno alkalnu fosfatazu. Kao komplikacija je moguća pojava spontanog pneumotoraksa i razvoj hroničnog plućnog srca. • BIOPSIJA PLUĆA. Razvoj bolesti u mnogome zavisi i od individualne osetljivosti na berilijum (samo kod 2 % izloženih radnika razvija se plućna reakcija). REMETI METABOLIZAM FOSFATA Inhibirajući važne enzime. KLINIČKA SLIKA AKUTNA BERILIJUMSKA BOLEST Nazo-faringitis . Blefaritis. Testovi inhibicije makrofaga i blastne transformacije limfocita . operacije ili trudnoće. Smatra se da se vezivanjem berilijuma za tkivne proteine stvaraju antigeni koji pokreću imunološku reakciju pri čemu nastaje autoagresija i oštećenje pluća i drugih tikva i organa. ulkus i granulomi u koži (ponekad) KOMPLIKACIJE .Dermatitis. Tačkasta krvarenja. 4. ulceracije korneje i alergiski blefaritis Oporavak od akutne berilioze traje 2-6 nedelja po prekidu ekspozicije.Vidi se granulomatozna.Znaci oštećenja desnog srca . Alergiski kontaktni dermatitis . Fisure i ulceracije.Artralgije i malaksalost . Razlikujemo ćetiri kliničke varijante ove bolesti ASIMPTOMATSKI OBLIK . Niskotonski vizing (Auskultatorno). Povećana koncentracija kalcijuma u krvi i urinu • RTG PLUĆA .Zapaljenjske i fibrozne promene sa ili bez granuloma. Detektuje se u urinu i 20 godina nakon prekida ekspozicije.Izražena kaheksija . • Kože . ulkus i granulomi u koži.Gubitak težine . Pozitivna kožna proba sa berilijumom .ELIMINACIJA Najvećim delom stolicom.Izražen kašalj .za dokazivanje hipersenzitivnosti (ne preporučuju se).Težak neproduktivni kašalj .Pojava anemije. • Hematopoeznog sistema .za dokazivanje hipersenzitivnosti.Neproduktivni kašalj Substernalni bol i Dispneja. • Kosti . Biološko poluvreme je dugo zbog odlaganja berilijuma u skeletu i plućima.Verovatno izazvan berilijumom iz keramičkih proteza. nakon 10-tak godina od početka ekspozicije. Akutni pneumonitis . Papule i Vezikule praćene Svrabom Alergiski stomatitis . LEČENJE 1.Pneumotoraks TOKSIKODINAMIKA ALERGOGENO DEJSTVO Pretpostavlja se da je mehanizam toksičnog delovanja berilijum alergogene prirode.

zbog fotoelektričnih svojstava Radnici u fotokopirnicama . Opšti pregled Upitnik za hronične respiratorne simptome Radiografija pluća PA na 2 godine posle petogodišnje ekspozicije TOKSIKODINAMIKA 1.aktivni sastojak šampona protiv peruti i preparata za nadoknadu selena U industriji pesticida i veštačkog đubriva koristi u sredinama sa niskim sadržajem selena u zemljištu U elektronskoj industriji za proizvodnju fotoćelija . podaci o njegovom toksičnom dejstvo potiču iz eksperimenata na životinjama. 3.Blastna transformacija limfocita Toksikološki dokaz o prisustvu berilijuma u biomaterijalu (uzorcima tkiva ili urina). Gradi veliki broj organskih i neorganskih jedinjenja od kojih je najtoksičniji Selenvodonik. • Kod lakšeg akutnog trovanja sa izolovanom simptomatologijom gornjih disajnih puteva i oka bez komplikacija radna sposobnost je očuvana. 2. 3. ELIMINACIJA Najveći deo selena (75%) eliminiše se urinom. Oštećenje bar dva od sledeća četiri organa ili sistema . Metilisani selen prolazi kroz placentnu. Deluje nadražajno na kožu i sluzokože Oštećuje andeksa kože (kosa. 5. njegovom jedinjenjima i drugim toksičnim materijama koje mogu pogroršati funkciju oštećenih organa.sredstvo za vulkanizaciju U industriji stakla. bubrega i CNS-a • • 115 . IZVORI EKSPOZICIJE 1.Promene na koži . srce i nervni sistem 8. Fibrozom pluća ILI 2. Nerastvorljiv je u vodi. 2. Da postoji klinička slika trovanja sa 1.1 mg/m3.selenski bubanj u fotokopir aparatima KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE • Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima postoji ekspozicija berilijumu ili njegovim jedinjenjima. . 4. Deponuje se u bubrezima. bubrege. TROVANJE SELENOM • Selen je esencijalni nemetal.Znaci nadražaja RES-a .gde se koristi kao pigment U farmaceutskoj industriji . • TOKSIKOKINETIKA APSORPCIJA Selen se apsorbuje iz digestivnog trakta i preko pluća.Limfadenopatija . • Kod težeg akutnog i kod hroničnog trovanja (profesionalno oboljenje) nisu sposobni za rad u uslovima ekspozicije berilijumu. 6.u kojima je selen primesa sumporu U metalurškoj industriji . a manji deo putem žuči i GIT-a. 7.Lezije u GIT-u. Po svojim osobinama blizak je sumporu. 8. • RANO OTKRIVANJE PROFESIONALNOG OBOLJENJA 1.kao aditiv za povećanje tvrdoće u proizvodnji čelika Pri proizvodnji gumenih kaiševa i gumenih omotača kablova . MDK za selen je 0. kao ni za poslove sa znatnim fizičkim naprezanjem.Oštećenje jetre.kod hroničnog trovanja četo doživotno. 3. DISTRIBUCIJA Transportuje se vezan za Er. keramike i plastike . U jetri se vrši metilacija selena. jetri i mišićima. Pri prerada sulfidnih ruda . jetru.Promene u jetri . KLINIČKA SLIKA AKUTNO TROVANJE SELENOM Za sada u literaturi ne postoje opisani slučajevi akutnog trovanja elementarnim selenom. 2. Javlja se u 6 alotropskih modifikacija. Inhalacija selena .Edema pluća .2. • • OCENA RADNE SPOSOBNOSTI • Privremena sprečenost za rad traje tokom kliničkih manifestacija bolesti. • Ukoliko dođe do brzog napredovanje bolesti sa pojavom komplikacija kao što je hronično plućno srce postoji potpuni gubitak radne sposobnosti Kada se osvetli dobar je provodnik električne struje dok mu je provodljivost u mraku daleko manja. nokti) Oštećuje pluća. njegov manjak dovodi do raznih poremećaja od kojih su najpoznatija endemske osteoartropatija i miokardiopatija.ponekad Ingestija selena . Kortikosteroidna terapija .

U tekstilnoj i kožarskoj industriji . TROVANJE HROMOM Izuzetno tvrd. hepatotoksičnim. Hromati. Oštećenje bubrega 4. • Lečenje kardiovaskularne i respiratorne insuficijencije. 9. Oštećenje centralnog nervnog sistema RANO OTKRIVANJE PROFESIONALNOG OBOLJENJA 1. a radna sposobnost za druge poslove zavisi od stepena tih oštećenja. alkalna fosfataza. IZVORI EKSPOZICIJE 1. sjajan. LEČENJE • Ingestirani otrov odstraniti provociranim povraćanjem ili gastričnom lavažom.Ređe • Poremećaji plućnih funkcija . Metalni ukus u ustima 9.AKUTNO TROVANJE SELENVODONIKOM INHALACIJA SELENVODONIKA • Iritacija gornjih disajnih puteva • Iritacija konjuktiva • Pojave metalnog ukusa u ustima • Dispneja .Kasnije • Plućni edem i Pleuromedijastinum .desetak dana nakon trovanja • Izdahnuti vazduh ima miris na beli luk U slučaju trovanja neophodan je prekid ekspozicije u trajanju od 3 meseca. dozvoljava se rad u istim uslovima uz kontrole na 6 meseci. 116 . otporan na koroziju. Osobe sa utvrđenim profesionalnim oboljenjem nisu sposobne za rad sa selenom ili njegovim jedinjenjima. Muka. Gađenje. Česta krvarenja iz nosa 4. U prirodi se nalazi u oblku raznih jedinjenja (Hromiti.Koji dugo perzistiraju Nema sistemskih efekata jer zbog oštrog i neprijatnog mirisa radnici brzo napuštaju radnu prostoriju. nefrotoksičnim materijama kao ni za druge poslove u zoni izloženosti profesionalnim štetnostima koje mogu pogoršati funkciju oštećenih organa. Oštećenje jetre 3. Od posebnog toksikološkog značaja su šestovalentna jedinjenja. Oštećenje srca 5. 3. Bele pruge na noktima i Pojava zanoktica 3. U topionicam . Gubitak apetita 7. za rad u zoni izloženosti respiratornim iritansima. 2.pretvaraju selenite u elementarni oblik selena. Opšti pregled Laboratorija (bilirubin. Osećaj neprijatnosti i nervoze Može doći i do pojave • Temora • Crvenila lica • Glavobolje • Vrtoglavice • Bolova u mišićima EKSPOZICIONI TESTOVI Povećana koncentracija selena u krvi i urinu. Esencijalni je oligoelement biljaka i životinja. • Visoke doze vitamina C . Oštećenje perifernog nervnog sistema 6. KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije • Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima postoji ekspozicija selenu ili njegovim jedinjenjima. Hromidi) najčešće u trovalentnom obliku. U slučaju da zaostanu oštećenja organa i sistema radnik trajno nije sposoban za rad sa selenom. Povraćanje.za izradu legura 2. Na koži eritem i dermatitis 5. • Da postoje bar tri od navedenih šest poremećaja: 1.metalnih predmenta 3. Nakon završetka lečenja i sprovedene rehabilitacije ukoliko nema posledica trovanja. U litografiji i izradi fotografija OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Privremena sprečenost za rad traje tokom kliničkih manifestacija bolesti. albumini. Emfizem pluća sa smanjenjem FVC za više od 20% u odnosu na vrednosti pri zapošljavanju 2. INGESTIJA SELENVODONIKA • Mučnina i Povraćanje • Proliv • Abdominalni bol • Hipotenzija • Depresija RES-centra i Apneja • Asistolija i Smrt • Opadanje kose . Sluzokoži nepca bledoružičasta sa pegicama 6. Za hromiranje i galvanizaciju . rastegljiv metal. kreatinin) Neuropsihijatrijski pregled (na godinu dana) HRONIČNO TROVANJE SELENOM 1. Gubitak kose 2. Zadah na beli luk 8. transaminaze.za bojenje i štavljenje 4. kardiotoksičnim.

Gastroenteritis .KVS-šok . TROVALENTNI HROM (Cr3+) APSORPCIJA . Korekcija renalne. ALERGIJSKI DERMATITIS I ASTMA CHR. TOKSIKOKINETIKA ŠESTOVALENTI HROM (Cr6+) APSORPCIJA Najčešće u gornjim delovima RES-a (u donjim delovima se redukuje u Cr3+ čija je apsorpcija slabija) i preko kože.šestovalentni hrom je dokazani kancerogen.Trombocitopenija .Hromni ulkus Konjuktivitis i Keratitis Astma Usled alergogenog dejstva šestovalentnog hroma Zapaljenje sluzokoža GIT-a . Oštećuje miokard 5.Ulcerozni gastritis.Fokalne pneumonije sa hemoragijama .kasnije sa sukrvičavim ispljuvkom . a nakon ingestije Urinom. Bol u trbuhu.Koagulopatija. a veoma teško u digestivnom traktu i kroz kožu DISTRIBUCIJA . Distribuira se u jetru. Kancerogeno dejstvo.5. Prekid dalje ekspozicije Provokacija povraćanja i ispiranje želudca Alkalna diureza Terapija helatima i BAL-om (efekti nisu pouzdani) 5. 1. LEČENJE 1. 5.koma . Peritoneumska hemodijaliza 7. mišiće. Faringitis. 4. Ulkusi kože dobro reaguju na kvarcovanje TROVALENTNI HROM (Cr3+) OCENA RADNE SPOSOBNOSTI 117 . Prolivi . Lako prolazi kroz ćeliske membrane i u citoplazmi se redukuje u Cr3+. Oštećuje jetru . Foklane pneumonije i Hemoragije 2. Na taj način ulazi u eritrocite i Vezuje se za hemoglobin.Kašalj .Smrt HRONIČNO TROVANJE ŠESTOVALENTNIM HROMOM 1. hepatične i KVS funkcije 9. 7. 2. slezinu. 8.kod renalne insuficijencije 6. Lokalne opekotina tretirati Na-bi-sulfatom 10. Neophodan je za metabolizam glikoze jer povećava aktivnost insulina i utilizaciju glikoze. Izaziva Ca-pluća. RINITIS.Stezanjem iza grudne kosti . Spaja se sa proteinima u površinskim slojevima kože stvarajući stabilne komplekse (nema dermatitisa). Oštećuje krvotvorne organe 6. 3.Grebanje u ždrelu . bubrega i smrt KOD INGESTIJE . 10. Hemodijaliza .Insuficijencija jetre -U toku prva 4 dana . 9. Želudačni sok ga brzo redukuje u Cr3+ koji se slabo apsorbuje -oko 10%. masno tkivo i kosti. FARINGITIS I BRONHITIS CHR. ELIMINACIJA Nakon inhalacije glavni put izlučivanja je preko stolice.Muka. 8. • • • • • EKSPOZICIONI TESTOVI Povećana koncentracija hroma u krvi i urinu.Oštećenja jetre i.Groznica i gubitak telesne težine . Eksangvinotransfuzija 8.Rinitis. 9.Degeneracija i nekroza proksimalnih distalnih tubula 3.Oligurija do anurije . Oštećuje bubrege . 6.Toksični nefritis .Slabo se apsorbuje u plućima. Povraćanje.Konvulzije.Nekroza i degeneracija hepatocita 4. U proizvodnji boja i za bojenje stakla U proizvodnji cementa U pirotehnici Za zaštitu drveta Za izradu glazura za keramiku Za izradu katalizatora 1. Hemoragijska dijateza . KONJUKTIVITIS I KERATITIS HROMNA ENTEROPATIJA HEPATITIS NEFRITIS OŠTEĆENJE KRVOTVORNIH ORGANA KARCINOM PLUĆA HROMNI DRMATITIS TOKSIKODINAMIKA ŠESTOVALENTNI HROM (Cr6+) Iritativno i alergogeno dejstvo na kožu i sluzokože Iritativni i alergijski dermatitis . 2.Pleuritis . 4. Bronhitis. 7. enteritis (Hromna enteropatija) Zapaljenje sluzokože RES-a . 3. 6. DISTRIBUCIJA Transportuje se vezan za transferin seruma.Izuzetno teško prolazi ćeliske membrane KLINIČKA SLIKA AKUTNO TROVANJE ŠESTOVALENTNIM HROMOM KOD INHALACIJE . 2.

• Trajna perforacija nosne pregrade nije kontraindikacija za rad u prisustvu hroma. zavaruje. Otporan je na atmosferske uslove. 3. Ako ulkus recidivira i ako su u pitanju alergiske manifestacije (alergiski dermatitis. Mogu se javiti znaci iritacije kože i sluzokože . Za niklovanje drugih metala 2. TROVANJE NIKLOM Nikl je beli. U izradi nikl-kadmijumskih baterija 6. Nikl je esencijalni element. Jetra (degeneracija i nekroza hepatocita) 3. jetre i bubrega potreban je prekid ekspozicije. pravljenje keramičkih glazura i emajla 7. hromni ulkusi) 2.Perforacija nosne pregrade Ulceracije. a zavisno od stepena oštećenja radnici nisu sposobni za rad sa respirtornim iritansima. ELIMINACIJA Nikl se izlučuje stolicom. astma) neophodan je trajni prekid ekspozicije hromu. U elektrogalvanizaciji 5. U proizvodnji aparature otporne na alkalije . 4. 2. Iritativno dejstvo na kožu i sluzokožu res-a i oka Alergogeno dejstvo na kožu Kancerogeno dejstvo KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE • Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije . Kao nagrizajuće sredstvo pri bojenju TOKSIKOKINETIKA APSORPCIJA Inhalacija je glavni put ulaska u organizam. bubrezima i mozgu. 2. IZVORI EKSPOZICIJE 1. kao i drugim respiratornim i kožnim iritansima. Opšti pregled. Za izradu galvanskih kada 8. HRONIČNO TROVANJE Kontaktni dermatitis Hronični rinitis i sinuzitis Intersticijalna fibroza pluća Prolazna nefrotoksičnost Maligna oboljenja RESa Iritativni i Alergijski Erozije . srebrnasto sjajni metal koji se lako polira.pri ekspoziciji visokim nivoima rastvorljivih soli nikla. dok je apsorpcija preko kože minimalna ali značajna zbog mogućeg kontaktnog alergiskog dermatita. regionalnim linfnim čvorovima. jetri. Određivanje nikla u krvi i urinu Određivanje nikla u mukozi nosa Invanzivna metoda koja se retko primenjuje - 118 . bakrom i hromom 4. TOKSIKODINAMIKA 1. 3. a kod povećane ekspozicije višak se izlučuje urinom. GIT (Hromna enteropatija) KLINIČKA SLIKA AUTNO TROVANJE Akutna toksičnost nikla i njegovih jedinjenja (izuzev karbonila) je mala. Ima tendenciju kumulacije u plućima. U proizvodnji legura sa gvožđem.• Privremena sprečenost za rad traje tokom kliničkih manifestacija bolesti. ORL pregled Standardni upitnik za respiratorne simptome Radiografija pluća PA na 3 godine posle petogodišnje ekspozicije Laboratorija (kreatinin) 10. DISTRIBUCIJA psorbovani nikl transportuje se plazmom vezan za makroglobuline. • Kada pri hroničnom trovanju postoje oštećenja respiratornog sistema. iako su nedovoljno jasne posledice njegovog nedostatka. Moguća je i apsorpcija preko GIT-a. ređe Astmom RANO OTKRIVANJE PROFESIONALNOG OŠTEĆENJA 1. • Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima bar tri od navedenih pet organa ili organska sistema: Respiratorni (perforacija nosne pregrade) 1. kao ni za druge poslove u zoni izloženosti profesionalnim štetnostima koje mogu pogoršati funkciju oštećenih organa. Koža (hronični alergijski drmatitis. hepatotoksičnim i nefotoksičnim materijama. valja i izvlači u žice. Posebno opasno jedinjenje nikla je niklkarbonil gas koji izaziva teška akutna trovanja (Vidi gasovi). • Kod ulceracija u digestivnom traktu potreban je prekid dalje ekspozicije i ograničavanje radne sposobnosti za veće fizičke poslove. Rak sluzokože nosa i paranazalnih šupljina primarnog rak bronhija i pluća EKSPOZICIONI TESTOVI 1. U prirodi se javlja u nultom i dvovalentnom obliku. 2. Za bojenje stakla. • Osobe sa utvrđenim profesionalnim oboljenjem nisu sposobne za rad sa hromom ili njegovim jedinjenjima.Hiposmija do anosmije Praćena Bronhitisom. baze i mnoge organske materije.u hemijskoj industriji 3.Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima postoji ekspozicija hromu ili njegovim jedinjenjima. Bubrezi (degeneracija i nekroza tubula) 4.

PATOGENEZA Nije u potpunosti razjašnjena.Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima postoji ekspozicija niklu ili njegovim jedinjenjima. Opšti pregled Standardni upitnik za respiratorne simptome ORL pregled Radiografija pluća PA na 3 godine posle petogodišnje ekspozicije LIVAČKA GROZNICA Nastje kao posledica udisanja dimova ili para metalnih oksida in status nascendi. Izražene hronične promene na sluzokoži gornjih disajnih puteva ili hronični bronhitis Promena radnog mesta i raspoređivanje na radna mesta gde nema visoke zaprašenosti ili iritanasa. kao i asimptomatska erozija sluzokože nosa i perforacija nosne pregrade sa dobrom epitelizacijom ruba ne umanjuju radnu sposobnost Kod erozija sluzokože nosa praćenih krvarenjem . larinksa karcinomi) Za kontaktni dermatitis .iritativni ili alergijski) 3. iza toga nastaje dubok san iz kojeg se radnik budi potpuno oporavljen. nelagodnosti. Objašnjava se delovanjem svežih oksida na pluća gde zbog velike kinetičke energije i električnog naboja oksida dolazi do deskvamacije ćelija i denaturacije proteina alveola. Sluzokože (nosa. nikla. radna sposobnost je očuvana. au težim slučajevima i pneumonija. Prekid ekspozicije za vikend. Lečenje komplikacija RANO OTKRIVANJE PROFESIONALNOG OŠTEĆENJA 1. sinusa. U tipičnim slučajevima u krvnoj slici javlja se tranzitorna leukocitoza (DDg značaj prema influenci ili početnim znacima teških toksičnih oštećenja pluća nekim metalima). Da postoji klinička slika trovanja sa oštećenjima sledeća TRI organa ili organska sistema: 1. Kod dermatita • Kortikosteroidne kreme i masti • Antibiotici • Obloge 3% Acidi borici • Sedativi II . nadražaj sluzokože gornjih disajnih puteva. pluća. koji prodorom u krvotok deluju pirogeno kao strane belančevine ili zbog oslobađanja pirogenih materija iz leukocita. groznice manjeg ili većeg stepena. Privremeni prekid ekspozicije 2. a temperatura može biti povišena i do 39°C. bolove u trbuhu. malaksalosti umora i iscrpljenosti. tremor i midrijaza. Oboleli imaju nagon na povraćanje. LEČENJE Terapija je simptomatska. srebra i berilijuma. Simptomatska terapija (respiratorna reanimacija i dr.Prekid ekspozicije od 3-6 meseci uz rad na drugim mestima bez kontakta sa iritansima. antimona. 4. hiperemije konjunktiva. bronhitis. drhtavica traje 1-3h. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Lakše akutno trovanje bez posledica.AKUTNO TROVANJE 1. KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE • Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije . Objektivno u napadu se zapaža hiperemija konjunktiva. ako nema sekvela. Trajni prekid ekspozicije 2. jetri. 2. žive.) 3. selena. Nakon latencije od 4 -8 h javljaju se simptomi u vidu bolova u mišićima. aluminijuma. 119 . Respiratorni (perforacija nosne pregrade. tranzitorne insuficijencije nadbubrega i/ili pokretanja imunoloških mehanizama. lako uvećana i bolno osetljiva jetra. ali je u slučaju recidiva neophodan trajni prekid ekspozicije niklu i jedinjenjima nikla. 3. odnosno razvija se neka vrsta „imuniteta“. uglavnom cinka i bakra.Bolest se ispoljava prvog dana nakon prekida ekspozicije od nekoliko dana. Nakon potpune sanacije promena radnik može nastaviti rad na svom radnom mestu. KLINIČKA SLIKA Karakteristično je da do ataka ne dolazi kada su kratki intervali između ekspozicija. miokardu i nervnom sistemu umanjuje radnu sposobnost zavisno od stepena oštećenja pomenutin organa i sistema.Klinička slika težeg hroničnog ili recidivantnog kontaktnog dermatitisa sa pozitivnim specifičnim imunološkim i drugim testovima • • OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Zavisi od ishoda livačke groznice. dovoljno je dug da se jave simptomi prvog radnog dana – „groznica u ponedeljak“.HRONIČNO TROVANJE 1. amože i oksidima kadmijuma.LEČENJE I . Teže akutno trovanje sa sekvelama na RESu. astma) 2. fibroza pluća. Hronična alergiska oboljenja kože i astma Radnik nije sposoban za dalji rad sa niklom i njegovim jedinjenjima. Koža (dermatitis . kao ni za rad sa drugim alergogenim materijama kao što su kobalt i hrom.

Azotnim jedinjenjima 4. Ugljen-monoksidom 5. Pema svom dejstvu na organizam trovanja gasovima se mogu podeliti na sledeći način: A . Individualnih karakteristika otrovanog. Cijanom ili njegovim jedinjenjima Nadražlljivci koji su dobro rastvorljivi u vodi (hlor. Klinička slika zavisi od 1. Klinička slika akutnog trovanja predstavlja skup sindroma među kojima mogu dominirati: 1. Nadražajem simpatikusa dolazi do vazokonstrikcije na periferiji i dilatacije krvnih sudova u plućnom krvotoku.ANESTETICI Kao profesionalna priznaju se trovanja: 1.ZAGUŠLJIVCI a) Prosti zagušljivci 1. 2. Metan 4. Hepatični 6. Neuropsihički 4. Resorpcija gasova može dovesti do metaboličke acidoze sa smanjenjem alkalne rezerve krvi. Fluor 3. Fozgen B . stvaranja metahemoglobina i oksiazothemoglobina i vazodilatacije. Respiratorni 2. 6. Toksikodinamike 5. Ugljenmonoksi 2.ORGANOMETALNI GASOVI 1. 3.NADRAŽLJIVCI a) Gornjih disajnih puteva 1. Štetnog gasa 6. Kardiovaskularni 3. dok nadražljivci koji su slabije rastvorljivi u vodi (azotni oksidi. Pod pritiskom prelazi u žuto-zelenu tečnost. Amonijak b) Donjih disajnih puteva 1. amonijak) svoje toksične efekte pretežno ispoljavaju na gornjim disajnim putevima. Na alveo-kapilarnoj membrani dolazi do oštećenja epitelnih ćelija alveola i endotelnih ćelija kapilara sa oslobađanjem endogenih amina i povećanja propustljivosti sa ekstravazacijom plazme i celokupne krvi u alveole (Toksični edem pluća). TROVANJA NADRAŽLJIVCIMA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA TROVANJE HLOROM Gasoviti hlor je veoma reaktivan gas. Hlor 2. Halogenim elementima ili njihovim jedinjenjima 2. Pri proizvodnji hlora i njegovih derivata U hemiskoj i farmaceurskoj industriji Pri hlorisanju vode za piće Pri dezinfekciji zagađenih voda Pri dekolorisanje u industriji hartije i tekstila U drvnoj industriji A . Sumpordioksid 4. Fozgen) toksičnost ispoljavaju pretežno na donjim disajnim putevima. Dužine izloženosti 3.TROVANJA GASOVIMA Akutno trovanje gasovima ima značajno mesto u profesionalnoj patologiji. Sumporvodonik C . Glavni izvor u industriji jeste proizvodnja hlora putem elektrolize kuhinjske soli i putem oksidacije HCl. Renalni 5. Toksikokinetike 4. 4. Arsenvodonik 2. Karbonil nikl D . Hematološki 7. paralize disanja i refleksnog zaustavljanja srca. . sumpordikosid.TROVANJA NADRAŽLJIVCIMA 120 TOKSIKOKINETIKA APSORPCIJA Hlor prodire u organizam inhalacijom. Nitrozni gasovi 2. Gastrointestinalni 8. Sumorom ili njegovim jedinjenjima 3. Azot 3. a u zavisnosti od koncentracije nastaje slabiji ili jači nadražaj sluzokože. Ugljendioksid 2. Fosforvodonik 3. Tečni hlor pri isparavanju daje sa vodenom parom hlorovodoničnu i hipohlornu kis. 5. Udisanjem nadražljivaca pri njihovom kontaktu sa vlagom tkiva nastaju odgovarajuće kiseline ili baze sa kaustičnim delovajem na gornje delove RES-a. neprijatnog mirisa koji guši i nadražuje. Vrlo visoke koncentracije nadražljivaca dovode do refleksnog spazma laringsa i bronhija. Poremećaji acido-bazne ravnoteže. Vodonik b) Hemijski zagušljivci 1. Cijanidi 3. Koncentracije i parcijalnog pritiska gasa 2. IZVORI TROVANJA 1.

Povraćanje i Dijarea KRITERIJUMI DA SE TROVANJE HALOGENIM ELEMENTIMA (HLOR. -Reakcije sa SH-grupama i disulfidnim vezama proteina .Gađenje. 4.Cijanoza .Smrt TEŠKO AKUTNO TROVANJE 1.Visoke koncentracije.Gubitak svesti . -Oksidativno dejstvo .Zaustavljanje disanja na nekoliko sekundi .Prestanak rada srca .Visoke koncentracije 4.Opšta slabost . 3.Nakon 6-24 h .Gastrointestinalni poremećaji .Osećaj gušenja .Cijanoza .Iritacije gornjih disajnih puteva.Bol iza grudne kosti .Muka i povraćanje -Ubzano i otežano disanje . Refleksni spazam larinksa i bronhija sa paralizom disanja .Bez ili sa oskudnim simptomima . .Ubrzan puls .Cijanoza .Edem pluća .Bronhitis .Opstruktivni poremećaji plućnih funkcija (Usled intersticijalnog edema i bronhospazma) LEČENJE 1. Faringitis i Laringitis .Jak strah 3. STADIJUM EDEMA PLUĆA .Cijanoza i Tahikardija . -Kaustično dejstvo . JOD. skidanje.Nekontrolisani pokreti .ima nascentni kiseonik (predstavlja protoplazmatski otrov). 3. nosu i ždrelu . utopljavanje.posle završetka lečenja (traje i do 2 meseca).Dispneja .Kratak grčeviti ekspirijum .Laringospazam . prašinom i drugim materijama koje nadražuju disajne puteve.Rinitis.Iritacije kože (Hlorne akne) 121 .Blagi emfizem HRONIČNO TROVANJE .Ostvaruju gas hlor.Posle 2-3 sata SREDNJE TEŠKO AKUTNO TROVANJE .Hronični bronhitis . očiju i kože 2.Erozija zubne gleđi . BROM) ILI NJIHOVIM JEDINJENJIMA PRIZNA KAO PROFESIONALNO OBOLJENJE Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima postoji ekspozicija halogenim elementima ili njihovim jedinjenjima.Crvenilo vežnjača . OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Kod lakog akutnog trovanja . KLINIČKA SLIKA PERAKUTNO TROVANJE .Dispneja . U ovom periodu treba izbegavati i teško fizičko naprezanje i nepovoljne klimatske faktore.Crvenilo grla . kao i nascentni kiseonik .LAKO AKUTNO TROVANJE TRANSFORMACIJA U kontaktu sa tkivom i vlagom u disajnim putevima nastaju hlorovodonična kiselina i hipohlorasta kiselina koja se dalje razlaže na hlorovodonik i nascentni O2.Presanak disanja . Fizička opterečenja su ograničena i zavise od stepena poremećaja plućnih funkcija. hovodonična i hipohlorasta kiselina.imaju hlorovodonična i hipohlorasta kiselina (izazivaju koagulacionu nekrozu).Hlorne akne na koži .Bol u trbuhu FLUOR.Učestalo. 2. površno i neregularno disanje .Vazokonstrikcije na periferiji uz vazodilataciju krvnih sudova u plućima. Hronično trovanje Simtomatska terapija TOKSIKODINAMIKA 1. radnika treba privremeno udaljiti sa poslova gde postoji kontakt sa hlorom i drugim nadražljivim gasovima i prašinom za izvesni period. 2. LATENTNI STADIJUM .Spazmodični kašalj .Pečenje u očima.Glavobolja . Refleksno zaustavljanje rada srca . Kod srednje teškog i teškog akutnog trovanja . Isključenje daljeg kontakta sa hlorom je indikovano i u slučaju pojave kožnih oštećenja. Nadražaj simpatikusa . Akutno trovanje Prekid dalje ekspozicije.Šok . AKUTNI STADIJUM . Iritativno dejstvo na kožu i sluzokože RES-a i oka Dolazi do oštećenja alveolokapilarne membrane sa oslobađanjem endogenih amina i ekstravazacijom plazme ili celokupne krvi u intersticijalni prostor i alveole što dovodi do Toksičnog edem pluća.Osećaj pritiska u grudima .Konjuktivitis i Blefaritis .Kašalj sa iskašljavanjem . Klinička slika trovanja sa hroničnim znacima .) 1. Kod hroničnog trovanja sa izraženim manifestacijama i u slučajevima nastanka trajnih sekvela na RES-u radnika treba trajno isključiti iz kontakta sa hlorom. kortikosteroidi. hospitalizacija i apsolutni mir Osloboditi disajne puteve i pokušati sa veštačkoim disanjem Dati ovlaženi kiseonik što pre (u manjim koncentracijam i ne pod pritiskom) Medikamentozna terapija (bronhodilatatori. diuretici.privremena nesposobnost za rad traje 3-7 dana. antibiotici i dr.

Laka trovanja prođu za nekoliko sati .Konvulzije i Koma . SPIROMETRIJA .Uzbuđenje . Poremećaji od strane KVS-a usled nadražaj simpatikusa . 5.. STADIJUM EDEMA . 2.Stezanja u grudima . Znaci prolazne asfiksije . 1.Period bez simptoma u trajanju 2-24 h IZVORI EKSPOZICIJE 1.Smrt u prvih 24 h 4. azot-dioksid. Tr. Pri proizvodnji anilinskih boja i celuloida Pri proizvodnji fotografskih filmova Pri proizvodnji azotnih đubriva Pri elektrozavarivanju i eksploziji mina Pri sagorevanju uglja.Opstruktivno-restriktivni poremećaj ventilacije.Zujanje u ušima . Le. 5. 4.Iritacije sluzokože oka i RES-a (Kataralne promene) . Erozija zubne gleđi 4. azot-monoksid. Asfiktična sinkopa i šok .Povišena T . azot-suboksid. gde a vlažnom površinom sluzokože grade azotastu i azotnu kiselinu.sa oštećenjem alveo-kapilarne membrane i ekstravagacijom tečnosti u alveole (Akutni respiratorni distres sindrom). TROVANJE NITROZNIM GASOVIMA Nitrozni gasovi su smeše azotnih oksida u različitim proporcijama. 6.Intravaskularna hemoliza eritrocita ASFIKTIČKI OBLIK Javlja se pri udisanju smeše u kojoj preovladava azotdioksida. azottrioksid.Erozija zubne gleđi Kod ekspozicije fluoridima traži se i postojanje promena na kostima (fluoroza kostiju) u vidu osteo-periostalne reakcije. 3. acidoza.Pod dejstvom nitrata • Vazodilatacija sa padom krvnog pritiska 6.Nema plućnog edema. 1. NADRAŽAJNI STADIJUM 3.Tahikardija . azot-tetraoksid i azot-pentoksid . kasnije Pahuljičasta nejasna zasenčenja oko hilusa. subhondralne skleroze i spongio skleroze sa kalcifikacijama ligamenta i tetiva. hipoksija.Teško opšte stanje .Somnolencija i Koma .Poremećaja GIT-a . EKG .Retrosternalni bol .Povećan broj Er. KLINIČKA SLIKA KOMBINOVANI OBLIK TROVANJA Javlja se kod udisanja smeše azotmonoksida i azotdioksida. grlu i očima .Vrtoglavica . 7. Ova reakcija se zbog slabe rastvorljivosti azotnih oksida u vodi. LATENTNI STADIJUM .Kašalj . a oporavak je brz HRONIČNO TROVANJE Javlja se pri prolongiranoj ekspoziciji niskim koncentracijama azotnih oksida kao: 122 . Koagulaciona nekroza u donjim disajnim putevima . RTG PLUĆA . met-Hb – ponekad. STADIJUM OPORAVKA . Oslobađanje histamina i slobodnih radikala • AUSKULTATORNO Viskotonsko zviždanje.Znaci opterećenja desne pretkomore i hipoksije miokarada.Pod dejstvom nitrata 7. Iritacija kože i sluzokože GIT-a. Smešu čine: azot-peroksid. TROVANJE SA VEĆOM METHEMOGLOBINEMIJOM . LABORATORIJA . Poremećaji od strane cns-a usled methemoglobinemije Methemoglobin se stvara reakcijom resorbovanih nitrata i nitrita (nastalih reakcijom nitroznih gasova sa alkalnim sastojcima sluzokože) sa hemoglobinom.Malaksalosti .Tahipneja . Javlja se: 1. 8. RES-a I OKA 2.U početku tanke horizontalne linije u bazalnim delovima (prepunjeni linfni sudovi). hiperkapnija. 3.Cijanoza .Gađenje i Povraćanje . Prolazi kroz četiri stadijuma: 1. Blago anestetičko dejstvo . zatvaranja glotisa i bronhospazma REVERZIBILNI OBLIK Javlja se pri udisanju smeše u kojoj preovladava azotmonoksid.Strah .Otežano disanje 2.Zbog refleksnog zastoja disanja.Nadražajni kašalj .Glavobolja . drveta i papira Pri radu dizel motora Pri požarima U silosima • • • • TOKSIKOKINETIKA I TOKSIKODINAMIKA Nitrozni gasovi u organizam prodiru kroz respiratorni trakt.Grebanje i pečenje u nosu. više odigrava u donjim disajnim putevima.Dispneja .Teška traju nekoliko dana ili nedelja b) TROVANJA NADRAŽLJIVCIMA DONJIH DISAJNIH PUTEVA 1. rano inspirijumsko i ekspirijumsko pucketanje (kod izraženog edema).

bolesnik se može vratiti na ranije radno mesto. Sluzokoži oka 2. Hlorovodonična kiselina izaziva toksični edem pluća. U reakciji sa vodom je nestabilan i daje CO2 i nascentnu HCl. Visoke koncentracije fozgena su citotoksične i izazivaju blokadu brojnih enzima u reakcijama sa amino. 3. Da postoje klinička slika trovanja sa hroničnim iritativnim efektima (kataralne promene) na: 1.Znaci iritacije sluzokže GIT-a (ređe) . traje do 72 h 3. TA pada .Da je radnik radio na poslovima i radnim 123 . bronhodilatatori.. EKSPOZICIONI TESTOVI 1. 2. kasnije produktivan) . a pri visokoj T i na svetlosti CO i Cl2 Spada u najtoksičnije industrijske otrove. Erozija zubne gleđi Prognoza je obično loša i pored sprovedene erapije. 5. 2. Ukoliko se u tom periodu ne pojave kasne komplikacije u vidu hroničnog bronhitisa. STADIJUM OPORAVKA .Povišena T .karbonil hlorid (COCl2) je bezbojan gas. 2. U metalurgiji za separaciju ruda Pri proizvodnji ketona Pri proizvodnji poliuretana Pri proizvodnji kaučuka i plastičnih masa Pri proizvodnji boja i sintetskih vlakana.Površno i ubrzano disanje . Povećan broj eritrocita i lekocita u krvi 2. oštećenjem pneumocita tip I nastajee alveolarni i intersticijalni edem. Kod težih trovanja sa izraženim edemom pluća i prolaznim komplikacijama postoji privremena nesposobnost za rad u trajanju od 4-6 nedelja i prekid ekspozicije respiratornim iritansima u trajanju od 6 meseci. prekid unosa hrane.Cijanoza . 4. TROVANJE FOZGENOM Fozgen .Grebanje i pečenje u očima i grlu . 4.Glavobolja . • KRITERIJUMI DA SE TROVANJE AZOTOM I NJEGOVIM JEDINJENJIMA PRIZNA KAO PROFESIONALNO OBOLJENJE • Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije . 5.Period bez simptoma. KLINIČKA SLIKA 1.Koža cijanotična ili pepeljasta 4. hidroksilnim. emfizema ili astme.Nastupa 2-3 dana nakon trovanja sa postepenim poboljšanjem stanja. Česte su kasne komplikacije (kontrola za 6 meseci). kardiotonici).Opšta slabost .. 2.Nadražajni kašalj .Zelene naslage na zubima .2°bezbojana uljana isparljiva tečnost mirisa na gnjilo voće. utopljavanje.Grebanje i pečenje u nosu i grlu .Dispneja . hospitalizacija. TOKSIKOKINETIKA I TOKSIKODINAMIKA Na sluzokoži donjih respiratornih puteva razlaže se na CO2 i HCl. Sluzokoži RES-a i GIT-a 3.Stezanje i bolovi iza grudne kosti . LEČENJE 1.Uznemirenost . Pneumonija Hronični bronhitis Emfizem Astma Bronhiektazije Aktivacija TBC-žarišta IZVORI EKSPOZICIJE 1.Neproduktivni kašalj . NADRAŽAJNI STADIJUM . mirovanje. oštećenjem pneumocita tipa II nekroza intersticijalnih ćelija i kolaps alveola.Neurovegetativne smetnje .Puls usporen 2. STADIJUM EDEMA . 6.Opšta slabost .Diureza smanjena .Erozija zubne gleđi • zadacima na kojima postoji ekspozicija azotnim jedinjenjima. a na T 8. Koži 4.Kašalj (suv. kiseonik Simptomatska terapija (kortikosteroidi. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI • • Kod laših oblika akutnog trovanja postoji privremena nesposobnost za rad 5-15 dana.Osećaj nedostatka vazduha .Hronični konjuktivitis . Prekid ekspozicije.Površno i ubzano disanje . Povećana koncentracija methemoglobina KOMPLIKACIJE 1. LATENTNI STADIJUM .Pospanost . antibiotici. sulfhidrilnim i imidazolskim grupamaproteina.Puls je ubrzan. a fizička aktivnost zavisi od plućnih funkcija. diuretici.Hiperemija sluzokoža . Pacijenti sa trajnim sekvelama ili izraženim manifestacijama hroničnog trovanja moraju trajno da prestanu da rade u prisustvu respiratornih iritanasa.Glavobolja .Hiperventilacija . 3.

5. diuretici.Smrt zbog srčanog zastoja 1. 3. Kod dugotrajne ekspozicije može da se javi: opšta slabost. U NISKIM KONCENTRACIJAMA Stimuliše respiratorni centar Pojačava rad srca Ubrzava disocijaciju oksi-hemoglobina Ubrzava rastvaranje kiseonika u plazmi U VISOKIM KONCENTRACIJAMA Inhibira respiratorni centar Deluje kao anestetik Izaziva paralize mišića (posebno srčanog) Izaziva vazodilataciju Iiritira kožu i sluzokože OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Vrši se nakon godinu dana i zavisi od stanja plućne funkcije i KVS-a.) Javlja se posle požara i koristi se za gašenje požara (vatrogasci) Koristi se u proizvodnji piva. hospitalizacija Kiseonik dati što pre. pećinama. 2. 3. vodonik. a kod izraženog edema rano IN i EX pucketanje.AUSKULTATORNO Viskotonsko zviždanje. utopljavanje.Smetnje vida KONC. 3. 5. glavobolja.Smanjenje koncentracije pažnje i jasnog rasuđivanja KONCENTRACIJE 8-10% . tunelima. 4. šećera.Glavobolja . Ovde spadaju ugljendioksid. vinski rednici i dr. organskih đubriva i industriji gume U medicini za uklanjanje bradavica i pripremu histoloških preparata TOKSIKOKINETIKA Unosi se preko pluća (neznatno preko kože). 4. • 1.Vrtoglavica . kardiotonici (kod slabosti srca) TOKSIKODINAMIKA • 1.Pad krvnog pritiska . 1. krečanama. B .Poremećaj mišićne koordinacije za finije pokrete . šampanjca. Bronho-pneumonije Infarkt i apsces pluća Tromboza i embolija – ređe Emfizem i astma Bronhiektazije i fibroza Aktivacija TBC-žarišta Stvara se u jamama. 2. Ugljendioksid svojim prisustvom smanjuje pPO2 (poremećaji nastaju kada pPO2 padne na 1216%). 2. 4. azot.U početku tanke horizontalne linije u bazalnim delovima (prepunjeni limfni sudovi).Ataksija . vulkanolozi. IZVORI TROVANJA • HRONIČNO TROVANJE Postojanje hroničnog trovanja je sporno. antibiotici.Tahipneja .Gubitak svesti . 6. Teži je od vazduha i ne gori. bronhodilatatori.Periodičnhi napadi grčeva .Laka dispneja .Somnolencija .Tahikardija i porast TA .Cirkulatorna insuficijencija . metan. TROVANJE UGLJENDIOKSIDOM Bezbojan gas. LEČENJE 1. 124 . apsolutno mirovanje.TROVANJA ZAGUŠLJIVCIMA a) TROVANJA JEDNOSTAVNIM ZAGUŠLJIVCIMA Deluju tako što svojim prisustvom u atmosferi smanjuju parcijalni pritisak O2 i ugušenje nastaje zbog nedostatka kiseonika u udahnutom vazduhu. Korekcija acido-baznog stanja Kortikosteroidi. RTG PLUĆA . bunarima.Cijanoza I Znojenje . KOMPLIKACIJE 1. speleolozi.Epileptiformi napadi (ponekad) KONC. ne pod pritiskom. Prekid ekspozicije. 3. trapovima sa krompirom i voćem (rudari. 2.Komatozno stanje . 3. 4. 25-30% . bunardžije. kasnije Pahuljičasta nejasna zasenčenja oko hilusa. KLINIČKA SLIKA AKUTNO TROVANJE KONCENTRACIJE 3-5% . Eliminiše se neizmenjen izdahnutim vazduhom. LABORATORIJA Hipoksija i hiperkapnija. blago kiselog ukusa. vinskim podrumima. 10-25% . 2. anoreksija i nesanica. zatim hipokapnija i acidoza.

3. Ocena radne sposobnosti zavisi će tada od stanja atakovanih sistema. OŠTEĆUJE OKO . a manji deo se oksidiše u CO2. lakši od vazduha. Ima ga u izduvnim gasovima automobila. Teška trovanja mogu ostaviti trajne sekvele na KVS-u i Nervnom sistemu. 4. 1. Nakon udisanja brzo difunduje 125 .Petehijalna krvarenja . nafte i drveta Pri autogenom zavarivanju U proizvodnji papira. 8-nerva i moždanih jedara 7. 6. b) TROVANJA HEMIJSKIM ZAGUŠLJIVCIMA 1. METABOLIČKI POREMEĆAJI Hiperglikemia i glikozurija. Najznačajniji i najrašireniji zagađivač čovekove sredine i najvažniji profesionalni otrov. Prekid ekspozicije Apsolutno mirovanje Davanje kiseonika kao antidota Simptomatska medikamentozna terapija. OŠTEĆUJE CNS . Javlja se . 5.Perivaskularni infiltrati 3. perionicama. bezbojni gas. TROVANJE UGLJENMONOKSIDOM • • • Zapaljiv. 2. OŠTEĆUJE BUBREGE . U metalurškoj industriji (topionice. MDK u vazduhu radne atmosfere je 58 mg/m3. P 450) čime remeti ćelisko disanje. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Lakši slučajevi trovanja zahtevaju kraću poštedu od rada. IZVORI EKSPOZICIJE 1.Edem papile i retinalna krvarenja 6.Aritmije . reduciranim protokom krvi i hipoksemijom. formaldehida i karbida U šahtovima U kovačnicama. 4.Nekardijalni plućni edem.CO u organizam prodire inhalacijom. BLOKIRA ĆELISKO DISANJE . SMANJUJE DOPREMANJE KISEONIKA U TKIVA . kroz alveokapilarnu membranu i u eritrocitima se vezuje za hemoglobin za mesto gde se normalno vezuje kiseonik stvarajući karboksi-hemoglobin.Oštećenja labirinta. 3.Nekroze mišića .Akutne bubrežne insuficijencije sa hiperkalijemijom 4.Neurotoksičnost CO objašnjavaja se njegovim direktnim delovanjem na nervne ćelije.Demijelinizacija .Nekroza i Edem . 3. livnice) U rudnicima uglja i plinarama Pri destilacija uglja.Kardiomegalije 2. kuhinjama i kupatilima na butan gas 8. OŠTEĆUJE ČULO SLUHA I RAVNOTEŽE . Hemoglobin u obliku karboksi-hemoglobina nije u stanju da prima i odaje kiseonik čime se smanjuje dopremanje O2 tkivima. ELIMINACIJA Najveći deo CO se eliminiše nepromenjen izdahnutim vazduhom.U mišićnim ćelijama naročito u miokardu CO reaguje sa mioglobinom stvarajući Karboksi-mioglobin čime remeti ćelisko disanje što može da dovede do . do isčezavanjem kliničkih znakova.Usled nekroze mišića dolazi do mioglobinurije koja može izazvati . OŠTEĆUJE PLUĆA . 5. naročito u nervno i mišićno gde se vezuje za enzimime koji kao prostetičnu grupu imaju hem (Citohrom a3. eksplozivni. poremećaj metabolizama fosfora.LEČENJE 1. Nastaje pri sagorevanju organskih materija koje sadrže ugljenik uz nepotpun pristup vazduhu. TOKSIKODINAMIKA OŠTEĆUJE MIŠIĆE . 2. 7. TOKSIKOKINETIKA 1.Deo CO koji ostaje rastvoren u plazmi difunduje u tkiva. 2.Hipotenzije .

Trenutna smrt PRI UDISANJU VRLO VISOKIH KONCENTRACIJA CO KOMPLIKACIJE AKUTNOG TROVANJA NERVNI SISTEM . EKSPOZICIONI TESTOVI 1.Slabljenje pamćenja i pažnje .Opšta slabost .Dispneja i Lupanje srca PRI VIŠIM KONC.Neuralgije .Osećaj toplote ili hladnoće .Tremor . 2.Manijakalna ili delirantna stanja .Infarkti CV-krize.Encefalopatija .Slabost rasuđivanja .Razdražljivosti . ružičasta ili cijanotičn .TROVANJE CIJANIDIMA 126 .Smrt .Poremećaj adaptacije na tamu . aritmije ili paralize disanja .KLINIČKA SLIKA AKUTNO TROVANJE PRI NISKIM KONC.Gubitka tetivnih refleksa .Kvadriplegija .Ateroskleroza .Ataksija .Opšta slabost i Malaksalost .Defekti u vidnom polju i Skotomi .Muka i povraćanje .Psihoze .Inkontinencija alvi et urinae . Srce (ishemiska bolest srca) i krvni sudovi 3.Pospanost i opijenost . Povećan nivo karbonil-hemoglobina u krvi.Gubitak ravnoteže .Nekroza znojnih žlezda i epiderma SRCE .Poli i mono neuropatije RESPIRATORNI SISTEM .Gavobolja .Bulozne promene .Parkinsonizam .Slepilo OŠTEĆENJA PARENHIMATOZNIH ORGANA Kod teške intoksikacije ČULO SLUHA I RAVNOTEŽE .Bledilo i gubitka osetljivosti u prstima . Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije Poslovi i radna mestia na kojima postoji ekspozicija CO Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima DVA od sledeća tri organa ili sistema 1.Dizartija .Ekstrapiramidalni poremećaji .Slabost u nogama .Pri dužem ležanju u komi . Povećana koncentracija rastvorenog CO u krvi i izdahnutom vazduhu.Hemianopsija .Šum u glavi . 2.Inkoordinacija pokreta .Oštećenje labirinta .Pneumonija .Ishemija miokarda .Izrazita mišićna slabost NASTAVKOM UDISANJA CO .Horeo-atetoničke manifestacije . CO .usled asfiksije.Nistagmus . Krv i krvotvorni organi.Paraplegija .Tinitus . Centralni nervni sistem 2.Aritmije i nestabilan TA .Poremećaj disanja . 2.Vtoglavica . LEČENJE 1.Aritmije i pad TA .Konvulzije i Kome . KRITERIJUMI DA SE TROVANJE UGLJENMONOKSIDO PRIZNA KAO PROFESIONALNO OBOLJENJE 1. 2. CO .Hemiplegija .Gubitak sluha KOŽA .Brzo zamaranje .5 godine ekspozicije u vidu: .Slabljenje vida i sluha .Vrtoglavica i Glavobolja .Respiratornog di stres sindroma OKO .Iinfarkt miokarda ODLOŽENI NEUROPSIHIČKI SINDROM Javlja se posle izvesnog perioda od trovanja HRONIČNO TROVANJE Simptomi i znaci hronične intoksikacije javljaju se posle 1-1.Premećaj sna . Davanje kiseonika i veštačko disanje Simptomatska terapija OCENA RADNE SPOSOBNOSTI • • Trajna ORS zavisi od sekvela koje najčešće ostaju na srcu i nervnom sistemu (oštećenja funkcija) U principu je kontraindikovan dalji rad na mestima gde se trovanje CO može ponoviti i gde se ostvaruje kontakt sa drugim neurotoksičnim i kardiotoksičnim noksama.Koža bleda.

• • Najotrovnije cijanovo jedinjenje jeste Cijanovodonik (HCN).Stezanje u grudima . • 1. Dolazi do: 2.Senzorne polineuropatije . Ovaj proces se najvećim delom odvija u jetri.Fascikulacije mimičke muskulature .Tonično-klonični grčevi . Pri štampanju tkanina 10. a može i ingestijom i preko kože.Lupanje srca i Tahikardija .Puls je filiforman .Metalni ukus u ustima .Cistein kao donator sumpor Pretvaranje hidroksikobalamina u cijanokobalamin i methemoglobina u cijanmethemoglobin ELIMINACIJA . a ostatak za Er. U proizvodnji rastvarača. U industriji kože i sintezi kaučuka 9.Paraliza disanja i srčanog rada .Uvećanje i Hipofunkcija 5. učestalo i duboko disanje . a zatim slabi i postaje ubrzano .Astenovegetativni sindrom .Rigidnost i slabost muskulature .Poremećaj svesti TOKSIKOKINETIKA • APSORPCIJA . slika trovanja prolazi kroz četiri stadijuma 2. a sa metalima stabilne konpleksne soli koje su manje otrovne.U organizmu cijanidi stupaju u reakciju sa jedinjenjim koja sadrže sumpor gradeći manje toksična jedinjenja Tiocijanate ili Rodanide.Atrofija optičkog nerva . U prirodi ga ima u semenkama voća (naročito trešnje i badema).Midrijaza i Egzoftalmus . Kako su količine slobodnog sumpora male to sa u detoksikaciji uključuje i .Ružičasta boja kože i saluzokoža 4. Pri čišćenju i kaljenju metala 7. KONVULZIVNI STADIJUM .Vrtoglavica .Plućni edem .Glavobolja . BLOKIRA ĆELISKO DISANJE (Citotoksična hipoksija)-Cijan se vezuje za feri jon mitohondrijalne Citohromoksidaze izazivajući inhibiciju ovog enzima čime se onemogućava iskorištavanje O2 u ćeliji. ASFIKTIČKI STADIJUM . IZAZIVA METABOLIČKU ACIDOZU Nastaje zbog nemogućnosti korišćenja O2 u oksidativnoj fosforilaciji. boja i lakova 6.Oštećenje sluha .Smrt • TOKSIKODINAMIKA 1. Cijanovodonik je jako isparljiva bezbojan tečnost. GIT I MIŠIĆE (Srce) 6.Ubrzan puls .Gubitak svesti posle nekoliko udisaja (čak i jednog) .ASMATIČNI STADIJUM . mirisa na gorki badem.Nistagmus i Ataksija KLINIČKA SLIKA • LAKO AKUTNO TROVANJE Nastaje pri udisanju nižih koncentracija HCNa.Pulsiranje u slepoočnicama . Najveći deo apsorbovanih cijanida transportuje se vazan za proteine plazme.Pad krvnog pritiska .Glavni put unose u organizam je Inhalacijom. BIOTRANSFORMACIJA . U proizvodnji veštačkih đubriva 8. Pri proizvodnji eksploziva i sode 1.Tahipneja . Nastaje hipoksija koja prvenstveno deluje na organe osetljive na smanjenje kiseonika (Srce i CNS). OŠTEĆUJE KOŽU.Perniciozna anemija Usled poremećaj metabolizma vitamina B12 i folne kiseline 4.Površno i retko disanje .Bradikardija i Stenokardija . Dobro se rastvara u vodi i organskim rastvaračima.Retrobulbarni neuritis .Paralize respiratornog centra . OŠTEĆUJE NERVNI SISTEM . Sa bazama stvara soli cijanide.Aritmije .Komatozno stanje .POČETNI STADIJUM .Gubitak tetivnih refleksa .U obliku Tiocijanata i Rodanida Mokraćom. .Metabolićka acidoza .Otežano.Aritmično disanje .Toničko-klonički grčevi .Slabost 3.Disanje se produbljuje. OŠTEĆUJE TIREOIDEJU .Smrt za 1 do 2 minuta 127 .Zujanje u ušima . IZVORI EKSPOZICIJE Pri požarima Kao fumigantno sredstvo u skladištima i silosima 3. što aktivir anaerobni metabolizam koji dovodi do povećanje laktata i nastanak acidoze.Inkontinencija alvi et urinae . 3. U proizvodnji plastičnih masa i galvanoplastici 5. • TEŠKO AKUTNO TROVANJE Nastaje pri udisanju visokih koncentracija HCN-a. sa halogenima halogen-cijanide. OŠTEĆUJE KRV I KRVOTVORNE ORGANE . Pri ekstrakciji zlata i srebra iz rude 4. 2.

Mišićna slabost .Skarlatiniformni egzantem . Povećane koncentracije Cijanida. EKSPOZICIONI TESTOVI 1. 6.Distribuira se u mozak. Hronično trovanje .Psihičke promene . organu vida i endokrinom sistemu.Retrobulbarni neuritis .Ukoliko nema sekvele. Izražene promene na nervnom sistemu. koksa i teških metala Proizvodnji viskoznih vlakana i sintetskog kaučuka Pri preradi kože i krzna U šećeranama i pivarama U klanicama LEČENJE 1. Hidroksikobalamin (OHB12) . septičkim jamama. bezbojan gas.Korozije .koji za sebe vezuju cijan stvarajući cijan-met-hemoglobin. ELIMINACIJA .Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima postoji ekspozicija cijanu. Cijanmethemoglobina i Tiocijanata u krvi i plazmi IZVORI EKSPOZICIJE 1. DISTRIBUCIJA . KRITERIJUMI DA SE TROVANJE CIJANOM PRIZNA KAO 128 . SO2 i Sumporna kiselina. mirisa na ukvarena jaja.Uvećanje . Natrijum-tio-sulfat .Hipofunkcija PROFESIONALNO OBOLJENJE • • Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije . 3. Pri postojanju čak i neznatnih rezidua potrebna je privremena promena radnog mesta na 1 do 2 meseca na lakši posao van kontakta sa toksičnim materijama. opticus-a) 3.Senzorne periferne neuropatije . bubrege. TOKSIKOKINETIKA • • APSORPCIJA . IRITIRA KOŽU I SLUZOKOŽE GORNJEG RES-a I OKA Veće koncentracije mogu dovesti do edema pluća. • 2.Ekcemi . dolazi do smanjenja ili trajnog gubitka radne sposobnosti.Glavobolja i Vroglavica .HRONIČNO TROVANJE NERVNI SISTEM .Oštećenje sluha .Kako bi se stvorio netoksični natrijumtiocijanat koji se brzo eliminiše urinom. Anticijanidna svojstva imaju i Kobaltovi helati.Grčevi u mišićima KRV .Inhibicijom enzim Citohrom oksidazu u mitohondrijamačime onemogućava iskorištavanje kiseonika u ćeliji (prestanak celularnog disanja). TROVANJE SUMPORVODONIKOM • Sumporvodonik (H2S) je zapaljiv. pankreas i tanko crevo. Nervni sistem (Polineuropatija. ograničavaju radnu sposobnost za kontakt sa toksičnim materijama ili uzrokuju trajnu invalidnost • TOKSIKODINAMIKA 1. Štitasta žlezda (Hipofunkcija) 2.Labilnost VNS . ali je moguća resorpcija i preko kože.Gađenje i Povraćanje . Umereno je rastvorljiv u vodi. Atrofija n. Rad u bunarima.Ataksija KOŽA . Klinička slika trovanja sa Astenovegetativnim sindromom i specifičnim oštećenjima bar DVA od sledeća tri organa i sistema: 1.Gubitaka apetita .Atrofije optičkog nerva .Nistagmus . 2. 3. 5. Deo H2S se u nepromenjenom stanju eliminiše preko pluća.Brzo se apsorbuje u respiratornom traktu. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI • Akutno trovanje .pri čemu se OH grupa zamenjuje CN grupom stvarajući cijanokobalamin. BLOKIRA ĆELISKO DISANJE .Netoksični oksidativnii produki eliminišu se uglavnom preko bubrega. Na ovaj način je zaštićen enzim citohrom oksidaza. ekspolozivan.Opstipacija MIŠIĆI . Krv i krvotvorni organi (Perniciozna anemija) 3. kanalizaciji i tunelima Rafinerijama nafte. Ukoliko pak dođe do trajnih promena u CNS.Perniciozna anemija TIREOIDEJA . Amil-nitrat i Natrijum-nitrat . 4. pa tako i netoksičan. jetru. 2.Grčeve u trbuhu .U oligosimptomatskim slučajevima bolesnici mogu ostati na svom radnom mestu uz odgovarajuće lečenje. Metaboliše se procesima oksidacije i metilacije (u jetri i GIT-u) ili vezivanjem za disulfidne grupe proteina. Daje veliko broj reakcija oksidacije čiji su glavni produkti S.Eritem lica i gornjeg dela trupa (Pri ekspoziciji Ca-cijan-amidu) GIT . sa kliničkim ozdravljenjem uspostavlja se i radna sposobnost. u kome je cijan nejonizovan.

AROMATIČNI (CIKLIČNI) UGLJOVODONICI C . . Trajne sekvele na RES.Dispenja i Cijanoza . reaktivi u hemiskim procesima i kao polazne sirovine.Razdražljivost . KVS i očima ograničavaju radnu sposobnost zavisno od stepena oštećenja. smole. dekontaminacija. estri. sastavljena od ugljovodonika. 4. aceton. 2.HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA D .Infarkt miokarda A . 6.Vrtoglavica .Glavobolja .Midrijaza . nitro celuloze i dr.ALIFATIČNI UGLJOVODONICI B .) zbog čega imaju veoma široku primenu i u industriji i domaćinstvu. izuzetak su velike havarije. koja imaju sposobnost rastvaranja raznih organskih materija (masti. utopljavanje.Gušenje . CNS. 5. ketoni Ugljendisulfid • SUBAKUTNO TROVANJE Kod kontinuiranog izlaganja od nekoliko sati umerenim koncentracijama H2S.Izaziva paralizu respiratornog centra u mozgu što dovodi do smrti TROVANJA ORGANSKIM RASTVARAČIMA • Organski rastvarači su različita hemiska jedinjenja u čvrstom. 2. etri.ALKOHOLI. ETRI. ALDEHIDI I KETON E .Fotofobija i Blefarospazam . Natrijum nitrat izazivanje methemoglobinemije) Simptomatsaka terapija IZVORI EKSPOZICIJE • U industriji se koriste kao rastvarači. Među radnicima su najčešća hronična trovanja. 1. ulja.Nistagmus .UGLJENDISULFID • 1.Nekardijalni edem pluća VISOKE U TEŽIM KONCENTRACIJE SLUČAJEVIMA H2S . aktivira se anaerobni metabolizam koji dovodi do povećanja laktata i nastanaka acidoze. kada dolazi do velikih akutnih trovanja i zadesna trovanja u domaćinstvu.Koma . 3. mirovanje i oksigenoterapija. tečnom ili gasovitom stanju.3. -Gađenje i Povraćanje -Smetnje u pamćenju . KLINIČKA SLIKA AKUTNO TROVANJE NISKE KONCENTRACIJE H2S .Gađenje . Prekid ekspozicije.Letargija . 3.Povraćanje .Somnolencija . elektronskoj i grafičkoj industriji Radnici na preradi drveta i izradi nameštaja OCENA RADNE SPOSOBNOSTI • • Privremena radna nesposobnost traje do potpunog saniranja svih kliničkih manifestacija trovanja.Povraćanje -Gubitak u težini HRNIČNO TROVANJE izlaganju niskim -Glavobolja -Vrtoglavica -Opšta slabost . 129 . 3.Nadražajni kašalj . najčešće je u upotrebi podela na: .Pečenje u nosu i grlu . Povećanoj ekspoziciji mogu biti izloženi: Farbari i moleri Radnici na čišćenju i odmašćivanju Radnici u metalnoj.Toničkoklonički grčevi .Iritacija sluzokože oka i gornjih disajnih puteva -Glavobolja i Vrtoglavica • Pri intermitentnom koncentracijam gasa.Hipertenzija . aldehidi. 2.ALICIKLIČNI UGLJOVODONICI F .Nesanica . IZAZIVA METABOLIČKU ACIDOZU Zbog nemogućnosti korišćenja kiseonika u oksidativnoj fosforilaciji.Penušav i sukrvičav ispljuvak .Pečenje i suzenje u očima . 4. OŠTEĆUJE PLUĆA I CNS-a .Tahikardija .Prolongirana koma . Kao profesionalna priznaju se trovanja sledećim organskim rastvaračima: Alifatični ugljovodonici Ciklični ugljovodonici i homolozi Nitro i amino derivati ugljovodonika Halogeni derivati ugljovodonika Alkoholi. ESTRI.Znaci otećenja VNS LEČENJE 1. 4. ispiranje očiju.Uzbuđenost • PODELA • Postoje različite podele organskih rastvaračam.

Propan. neuropatije) Iritacija mukoze oka i disajnih puteva Promene na koži (Dermatitis) Astma i druge alergijske reakcije 130 . 4. 6. • DISTRIBUCIJA . Kao rastvarači . Laka i brza isparljivost organskih rastvarača dovodi lako do kontaminacije radne sredine čime se povećava mogućnost trovanja radnika. 3. A . Čvrste supstance (Alkani sa 16 i više C-atoma) – Voskovi. rastvarači se prenose krvlju u tkiva i organe gde podležu biotransformaciji (prvenstveno u jetri i bubrezima) ili se kumuliraju. Pri odmašćivanju metala itd TOKSIKOKINETIKA • APSORPCIJA . odnosno prolasku kroz organizam.Dobro se apsorbuju nakon Inhalacije (apsorpcija preko kože je ograničena). Radnici u hemijskim laboratorijama 10. kaučuka i kože 4. odeće. U prizvodnji nameštaja. TOKSIKODINAMIKA • 1. mlačne). kože i žlezda (znojne. deluju kao: JEDNOSTAVNI ZAGUŠLIVCI (Alkani sa 1-4 C-atoma) . ALKANI (PARAFINI) • 1. Pri distribuciji benzina ili opravci opreme 12. mišići). Nefrotoksičnost 8. Oktan. lakova. kože i obuće 8. • ELIMINACIJA . U petrohemiji i rafinerijama (benzin) 5. Toksičnost alkana je mala. Neurotoksičnost (narkotički efekat. Kancerogena. premaza i lepkova 2.Pentan.farbi. Kardiotoksičnost (aritmije) 9. sveća i štamparskih boja 3. 2. IZVORI EKSPOZICIJE • Glavni prirodni izvori alkana su destilati nafte i produkti biljne fermentacije i degradacije. DISTRIBUCIJA • Nakon ulaska u organizam.Metan. manjim delom preko bubrega. Hematotoksično delovanje (anemija i leukemija) 6. Dejstvo na gonade (spermatotoksičnost) 10. Pri rukovanju pogonskim gorivom 6.Akumuliraju se u Masnom tkivu. Apsorpcija preko kože i digestivnog trakta je taokođe moguća. Distribucija je najveća u tkiva bogata lipidima (masno tkivo. Hepatotoksičnost 7. Neki metaboliti i intrmedijarna jedinjenja mogu biti toksičniji od osnovne materije. 3. Butan. plastike.Najveći deo se eliminiše u nepromenjenom obliku izdahnutim vazduhom. 5. a dobra rastvorljivost u mastima omogućuje brzu apsorpciju organskih rastvarača preko pluća i njihovu distribuciju u tkiva bogate mastima gde će ispoljiti svoje toksične efekte.Radnici u industriji gume i plastike Radnici u hemijskoj industriji Radnici na izradi tekstila. Metabolišu se sve do CO2 ili se konjuguju sa glukuronskom kiselinom i izlučuju urinom. Radnici koji imaju kontakt sa anesteticima 11.smanjenjem pO2 u udahnutom vazduhu IRITANSI KOŽE I SLUZOKOŽE RES-a I OKA KLINIČKA SLIKA 1. Akumulacija u organizmu pak može da dovede do razvoja trovanja i više godina nakon prestanka ekspozicije. Heksan. nervni sistem i jetra) i u organe bogate krvlju (srce. 2.TROVANJA ALIFATIČNIM UGLJOVODONICIMA 1. Radnici u prehrambenoj industriji 9. Mogu biti: Gasovi (Alkani sa 1-4 C-atoma) . 7. Pojedina jedinjenja iz ove grupe izazivaju oštećenja upravo pri njihovom izlučivanju. Tečnosti (Alkani sa 5-16 C-atoma) . Heptan. Koriste se 1. Narkomani kao sredstvo za uživanje 5. Etan. APSORPCIJA • Inhalacija je glavni put apsorpcije za lako isparljive orgnaske rastvarače jer se radi o isparljivim tečnostima čije su pare liposolubilne i lako prolaze kroz alveokapilarnu membranu. mutagena i teratogena dejstva TOKSIKOKINETIKA I TOKSIKODINAMIKA • Najznačajnije fizičke karakteristike organskih rastvarača sa stanovišta toksikologije jest njihova isparljivost i rastvorljivost u mastima. ELIMINACIJA • Eliminacija otrova se najvećim delom odvija preko pluća u nepromenjenom obliku. Alkani su alifatični ugljovodonici sa zasićenim vezama između atoma ugljenika. U proizvodnji smola. 2.

Fizičko stanje im zavisi od broja C-atoma. U njenom sastavu ulaze i aromatični ugljovodonici. Industriski intermedijeri 2.Etilen . kao rastvarač u polimerazaciji guma.Amilen . braon ili zelenocrne boje sa karakterističnim ugljovodoničnim mirisom. kikirikija.Propilen .Butadien . IZVORI EKSPOZICIJE 1. 2. TIKSIKOKINETIKA I TOKSIKODINAMIKA 1. 3. U njih se ubrajaju: .(Alkani sa 5-9 C-atoma) Lako isparavaju pri čemu nastale pare deluju narkotički Heksan se izdvaja iz prirodnog gasa i sirove nafte. IZVORI EKSPOZICIJE 1. TOKSIKODINAMIKA Pored iritativnog i narktičkog dejstva izaziva i 1. u izradi termometara za niske temperature. Ulazi i u fetus. NARKOTICI .Izopren • IZVORI EKSPOZICIJE 1.5-Heksandion (HD)oštećuje nerve. Čest je sastojak različitih preparata rastvarača.3. • 3. kao sredstvo za čišćenje. pamuka.Niži alkeni IRITANSI KOŽE I SLUZOKOŽE NARKOTICI Viši alkeni. čist acetilen deluje kao blagi anestetik. zapaljivi su i eksplozivni.Heksilen . Čišćenje tankova i cisterni u kojima se nalazi nafta . JEDNOSTAVNI ZAGUŠLJIVCI . TOKSIKOKINETIKA Heksan se lako apsorbuje kroz pluća sa retencijom od 15-20% i dobro distribuira u tkivima. sumpor i različiti metali i metaloidi. U proizvodnji polimera 3. TIKSIKOKINETIKA I TOKSIKODINAMIKA • Otrovnost im je naznatna. u proizvodnji lekova i drugo. 2. Kao anestetici Do profesionalne ekspozicije najčešće dolazi inhalacijom para pri proizvodnji polimera. ALKENI (OLEFINI) • Alkeni su nezasićeni alifatični ugljovodonici sa jednom ili dve dvogube veze između C-atoma. Nafta je viskozna tečnost tamnžute. Eksploatacija se vrši crpljenjem nafte iz njenih ležišta nakon čega se najveći deo prerađuje u rafinerijama frakcionom destilacijom (tokom ovih procesa nema veće ekspozicije sirovoj nafti). Radi se o mešavini zasićenih i nezasićenih ugljovodonika u različitom međusobnom odnosu. Senzomotornu perifernu neuropatiju Smatra se da metabolit 2.Heptilen . Najznačajniji proizvodi nastali frakcionom destilacijom nafte jesu benzin. NAFTA • Nafta je nastala u prošlosti raspadanjem organskih materija pod dejstvom visoke temperature i pritiska. semena lana. 2. Nakon apsorpcije rastvarač se akumulira u masnom tkivu. kao laboratorijska hemikalija. HEKSAN • IZVORI EKSPOZICIJE • • • • • • u prehrambenoj industriji za ekstrakcije biljnih ulja iz soje. 2. ulja i asfalt.Butilen .glavni izvor ekspozicije i trovanja 131 . sa porastom molekuske težine raste iritativno i narkotičko dejstvo. Manje su otrovni. Neuro-bihevioralne poremećaje EKSPOZICIONI TESTOVI Određivanje koncentracije 2.5HD-a u urinu ili n-heksana u izdahnutom vazduhu na kraju radne smene. 4. Pri autogenom zavarivanju Proizvodnji plastičnih masa. veštačke gume i trihloretilena. ALKINI (ACETILENI) • Alkini su nezasićeni ugljovodonici sa jednom ili više trogubih veza između C-atoma u molekulu. semena žitarica. Apsorbovani heksan uglavnom se nepromenjem brzo eliminiše izdahnutim vazduhom dok se ostatak eliminiše urinom u obliku metabolita. boja i razređivača. ponekad zbog prisustva vodoniksulfida miriše na pokvarena jaja.

2. 3. 4. 5.

Rukovanje naftom i njenim derivatima u zatvorenim prostorijama sa neadekvatnom ventilacijom U industriji boje i lakova Kod proizvodnje gume, plastičnih masa, veštačkih vlakana Kao pogonsko gorivo

LEČENJE 1. Prekid ekspozicije i simptomatska terapija (antibiotici, korikosteroidi i dr.).

OCENA RADNE SPOSOBNOSTI • • Ukoliko nakon završetka lečenja nema posledica radnik je sposoban za rad na svom radnom mestu U slučaju razvoja senzibilizacije na naftu, potreban je prekid dalje ekspozicije

TOKSIKOKINETIKA
APSORPCIJA - Glavni put unosa je preko kože i inhalacijom para, veoma retko ingestijom nafte. • DISTRIBUCIJA - Ide preko cirkulacije i deponuje se u tkiva bogata mastima-masno, nervno, mišićno • ELIMINACIJA - Urinom u vidu metabolita organskih rastvarača koji ulaze u njen sastav. TOKSIKODINAMIKA IRITIRA KOŽU Dovodi do sušenja i razmekšavanja keratinskog sloja, zatvara izvodne kanale lojnih žlezda što izaziva zapaljenjske reakcije, a može da izazove i alergiske reakcije na koži. 2. IRITIRA SLUZOKOŽU RES-a Izaziva nadražajni kašalj i može se razviti hemiski pneumonitis. 3. NADRAŽAJNO I NARKOTIČKO DEJSTVO NA CNS Nastaje ako se u nafti nalaze veće količine H2S-a. 4. KANCEROGENO DEJSTVO U IARC klasifikaciji nafta je svrstana u treću grupu kancerogena. KLINIČKA SLIKA AKUTNO TROVANJE
PRI INHALACIJI - Nadražajni kašalj - Hemijski pneumonitis KONTAKT SA KOŽOM - Urtikarijalne promene PRI INGESTIJI AKO U NAFTI IMA H2S-a - Ekscitaci - Tremor - Euforija - Konvulzije - Glavobolja - Gubitak svesti - Muka - Koma - Gubitak orijentacije - Smrt

5. BENZIN
• • Mešavina ugljovodonika, pretežno alkana, a često u malim količinam ima i benzena. Bezbojna veoma zapaljiva tečnost, a u određenim koncentracijam u vazduhu postaje i eksplozivan.

1.

IZVORI EKSPOZICIJE 1. Pri distribuciji benzina 2. Pri čišćenju benzinskih tankova i cisterni 3. Automehaničari 4. U metalnoj industriji (kao odmašćivač) 5. U industriji boje, guma i lakova (kao rastvarač) 6. Pri proizvodnji etilena u hemiskoji industriji TOKSIKOKINETIKA • APSORPCIJA - Glavni put apsorpcije u profesionalnim uslovima je Preko RES-a, mada se određene količine mogu resorbovati i preko kože, a moguća je, mada retko i zadesna ingestija. • DISTRIBUCIJA - Po apsorpciji distribuira se U tkiva bogata mastima • ELIMINACIJA - Najvećim delom Izdahnutim vazduhom, manjim delom urinom. TOKSIKODINAMIKA 1. IRITIRA KOŽU I SLUZOKOŽE Oštećuje kapilare u sluzokoži što dovodi do eksudacije i hemoragija. 2. NARKOTIČKO DEJSTVO NA CNS Intenzitet zavisi od sadržaja ugljovodonika. U većim koncentracijama može izazvati paralizu disajnog centra. Nastanak se povezuje sa hipoksijom. 3. KANCEROGENO DEJSTVO Benzin je po IARC klasifikaciji svrstan u II b kategoriju kancerogena.

- Muka - Gađenje - Povraćanje - Dijarea -Aspiraciona pneumonija

HRONIČNO TROVANJE
- Koža je suva, hiperpigmetisana, crvena, upaljena i svrbi - Usled češanja česte su sekundarne infekcije - Folikulitis i Fotodermatitis, a ponekad - Iritativne promene na sluzokoži RES-a

132

KLINIČKA SLIKA

1.

Akutno trovanje
PRI INHALACIJI - Iritacija sluzokože RES-a - Slika teškog pijanstva - Dilirijum i Konvulzije Visoke koncentracije: - Letargija - Somnolencija - Stupor - Koma PRI INGESTIJI - Iritacija sluzokože GIT-a - Pečenje u ustima - Muka, gađenje i povraćanje Ređe: - Hematemeza i Melena - Žuta atrofija jetre - Akutna bubrežna i srčana insuficijencija sa aritmijama PRI ASPIRACIJI U RES Hemijski pneumonitis - Kašalj - Otežano disanje - Bol u grudima U težim slučajevima: - Letargija - Cijanoza - Bronhospazam - Gubitak svesti - Ubzano disanje - Koma

Opekotine kože - pri radu sa zagrejanim asfaltom 2. Iritativne i alergiske promene na koži 3. Fotosenzibilizacija kože 4. Nadražaj sluzokože gornjim RES-putevima 5. Nadražaj sluzokože prednjeg segmenta oka 6. Kancerogene promene na koži

7. ULJA

1. Ekspozicija uljima može dovesti do: SEKUNDARNE KOŽNE INFEKCIJE (Eritem, Folikulitisi, Papule i Pustule) Ulja zapušavaju kanale znojnih i lojnih žlezdašto stvara uslove za razvoj sekundarnih infekcija. 2. ALERGIJSKIH PROMENA NA KOŽI (Hronični ekcem) Ukoliko dođe do senzibilizacije kože na sastojke ulja. 3. PREKANCEROZNE I KANCEROZNE KOŽNE PROMENE 4. LIPOIDNA PNEUMONIJA Sa stvaranjem lipoidnih granuloma. Kod inhalcije ulja. Često prolazi asimptomatski

Hronično trovanje
- Benzino-manija (zavisnosti prema benzinu) - Kataralne promene na sluzokožama gornjeg RES-a - Smenjivanje nervne razdražljivosti sa depresijom - Mišićne fasikulacije, bolovi i grčevi u mišićima - Nistagmus - Parastezije i Tremor - Nesanica - Gavobolja i Vrtoglavica - Gubitak apetita i telesne težine - Periferne neuropatije - Hipoplazija koštane srži sa Anemijom - Oštećenjem jetre i bubrega

KRITERIJUMI DA SE TROVANJE ALIFATIČNIM UGLOVODONICIMA PRIZNA KAO PROFESIONALNO OBOLJENJE

Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije - Da je radnik radio na poslovima i radnim zadacima na kojima postoji ekspozicija alifatičnim ugljovodonicima. Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima DVA od navedena četiri organa ili sistema: 1. Jetra 2. Bubreg 3. Krv i krvotvorni organi 4. Nervni sistem (periferna distalna polineuropatija pri ekspoziciji n-heksanu)

LEČENJE 1. 2. 3. Prekid dalje ekspozicije i dekontaminacija (svući bolesnika i okupati ga). Intubacija, oksigenoterapija i bronhodilatatori kod izražene respiratorne simptomatologije. Simptomatska terapija.

OCENA RADNE SPOSOBNOSTI
• • Kod akutnog trovanja ako nema posledica radna sposobnost je očuvana. Ukoliko postoje sekvele ili se radi o hroničnom trovanju treba prekinuti dalju ekspoziciju benzinu i drugim organskim rastvaračima.

TROVANJE ALICIKLIČNIM UGLJOVODONICIMA Zasićeni i nezasićeni ugljovodonici, gde tri i više ugljenikova atoma čine prsten. Sa toksikološkog stanovišta posebno treba istaći: 1. Cikloheksan 2. Metil-cikloheksan 3. Naftalen 4. Tetra-hidro-naftalen 5. Deka-hidro-naftalen 6. Terpentin 7. Antracen

6. ASFALT
• Asfalt je tamnomrka masa koja može biti u čvrsto, polučvrstom ili tečnom stanju.

IZORI EKSPOZICIJE 1. 2. Pri asfaltiranju Poslovi gde se radi sa toplim asfaltom

TOKSIKODINAMIKA

133

IZVORI EKSPOZICIJE 1. 2. 3. Kao organski rastvarači (npr Cikloheksan za dobijanje najlona) U organskoj sintezi U proizvodnji organskih jedinjenja

TOKSOKOKINETIKA
• APSORPCIJA Uglavnomje preko Respiratornog trakta (pare), apsorpcija je moguća i preko kože ako dođe do direktnog kotakta sa aromatičnim ugljovodonicima u tečnoj fazi. DISTRIBUCIJA - Manji deo se akumulira u organima i tkivima bogatim mastima, najveći deo podleže biotransformaciji preko brojnih međuproizvoda sve do krajnjeg metabolita. ELIMINACIJA - Najvećim delom se eliminišu Urinom u obliku odgovarajućih krajnjih metabolita, a manjim delom u nepromenjenom obliku Izdahnutim vazduhom.

TOKSIKOKINETIKA I TOKSIKODINAMIKA APSORPCIJA Većina ovih jedinjenja se unosi inhalacijom, apsorpcija preko kože je od manjeg značaja. ELIMINACIJA Uglavnom u neizmenjenom obliku mokraćom, u manjoj meri izdahnutim vazduhom. TOKSIKODINAMIKA 1. 2.
3.

Depresivno dejstvo na cns Iritativno dejstvo na kožu i sluzokože Alergogeno dejstvo

TOKSIKODINAMIKA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oštećuju krvotvorne organe Iritativno dejstvo na kožu i sluzokože Narkotičko dejstvo Oštećuju nervni sistem Oštećuju jetru i bubrege Bronhijalna astmu - neki Kancerogeno dejstvo - neki Promene u bazalnom metabolizmu

B – TROVANJA AROMATIČNIM (CIKLIČNIM) UGLJOVODONICIMA

Jedinjenja koja sadrže jedan ili više benzenovih prstenova. Zamenom vodonikovog atoma u benzenovom prstenu nekim drugim atomom ili radikalom nastaju svi aromatični ugljovodonici. Imaju karakteristični slatki aromatični miris, slabo su rastvorljivi u vodi, isparljivi su i zapaljivi. Dobijaju se najvećim delom iz Sirove nafte, manjim delom iz Katrana kamenog uglja

a) BENZEN
IZVORI EKSPOZICIJE
• •
1. 2. 3. Veoma je otrovan zbog čega se sve manje koristi, a u nekim zemljama je njegova upotreba i zabranjena. Koristi se kao rastvarač i razređivač: U industriji gume, kaučuka, boja i lakova U proizvodnji plastičnih masa i eksploziva U proizvodnji šminke i sapuna

• •

PODELA
1. 2. BENZEN HOMOLOZI BENZENA (Toluen, Ksilen, Stiren, Solvent nafta) 3. DERIVATI BENZENA • Nitro-derivati - Nitrobenzen - Dinitrobenzen - Trinitrotoluen • Amino-derivati - Anilin - Benzidin - Ursol • Hidroksilni-derivati - Fenol • Halogeni-derivati - Nitrohlorbenzen - Dinitrohlorbenzen

TOKSIKOKINETIKA
• • • APSORPCIJA - Najčešće Inhalacijom, mada je moguća i apsorpcija preko kože ukoliko dođe do direktnog kontakta sa tečnim benzenom. DISTRIBUCIJA - Deo apsorbovanog benzena se deponuje U tkiva i organe bogate mastima. ELIMINACIJA - Najveći deo se oksidiše u jetri sve do fenola koji se konjuguje sa sumpornom i glukuronskom kiselinom i izlučuje Urinom. Manji deo se eliminiše nepromenjen preko pluća.

TOKSIKODINAMIKA
1. OŠTEĆENJE JETRE, BUBREGA, I NERVNOG SISTEMA Usled dejstva Benzeneroksida koji se stvara tokom metabolizma benzena i koji kao

134

2.

3. 4. 5. 6.

slobodni radikal izaziva oštećenja raznih tkiva i organa u organizmu. DEFICIT VITAMINA C - Tokom metabolizma benzena troši se sumpor, koji je neophodan za sintezu glutationa. Glutation je potreban za regeneraciju aksorbinske kiseline pa se javlja manjak vitamina C. HIPOKSIJA - Usled intenzivne oksidacije benzena i intermedijalnih proizvoda, čime se troši O2 u krvi NARKOTIČKO DEJSTVO NA CNS (Depresija CNS-a) IRTACIJA KOŽE I SLUZOKOŽE OKA I RES-a DEPRESIJA KOŠTANE SRŽI (Anemija, leukopenija, trombocitopenija, a moguća je i leukemija).

Procena preostale rade sposobnosti zavisi će od opšteg stanja organizma.

b) HOMOLOZI BENZENA
Toluen, ksilen i stiren su isparljive bezbojne tečnosti karakterističnog aromatičnog mirisa, nerastvorljive u vodi i zapaljive.

IZVORI EKSPOZICIJE

1. 2. 3. 4. Koristi se kao rastvarači i razređivači : U industriji celuloznih boja i lakova, lepaka U proizvodnji plastičnih masa i kaučuka i asfalta U petrohemijskoj industriji, laboratorijama i štamparijama Kao konstituensi avionskog goriva.

KLINIČKA SLIKA
AKUTNO TROVANJE ZNACI OŠTEĆENJA NERVNOG SISTEMA - Vrtoglavica - Muka - Glavobolja - Teturav hod - Konfuznost - Narkoza - Opijenost - Koma i Smrt ZNACI IRITACIJE KONJUKTIVE ZNACI IRITACIJE KOŽE HEPATITIS NEFRITIS HRONIČNO TROVANJE ZNACI DEPRESIJE KOŠTANE SRŽI - dominiraju - Trombocitopenija - Leukopenija - Anemija - Leukemija (kasna komplikacija) ZNACI OŠTEĆENJA NERVNOG SISTEMA KOŽNE ALERGISKE PROMENE HEPATITIS NEFRITIS

TOKSIKOKINETIKA
• APSORPCIJA - Najčešće inhalacijom para, mada je moguća i ograničena apsorpcija preko kože. • TOLUEN -Metaboliše se oksidacijom u benzilalkohol, a zatim pod dejstvom alkoholdehidrogenaze u benzaldehid, čijom oksidacijom nastaje benzoična kiselina. Konjugacijom sa glicinom nastaje hipurna kiselina koja se eliminiše urinom. • KSILEN -Transformiše se, skoro u celini, u metilbenzojevu kiselinu koja se zatim konjuguje sa glicinom i stvara metilhipurnu kiselinu. • Ksileni su jači narkotici od toluena. Narkotične osobine ksilena predstavljaju glavnu opasnost po zdravlje. • STIREN - se skoro isljučivo metaboliše preko mandelične i fenilglioksalne kiseline, koje se izlučuju urinom. Za monitoring stirena preporučuje se određivanje mandelične i fenilglioksalne kiseline u uzorku urina na početku jutarnje smene. Alkohol inhibira metabolizam stirena. TOKSIKODINAMIKA 1. 2. 3. 4. 5. Iritativno dejstvo na kožu, sluzokožu RES-a i oko Alergogeno dejstvo na kožu i sluzokožu RES-a Oštećuju nervni sistem Oštećuju jetru i bubrege - ponekad Oštećenju krv i krvotvorne organe - manje izraženo

EKSPOZICIONI TESTOVI
1.
Povećana

koncentracija fenola u urinu

LEČENJE 1. 2. Prekid dalje ekspozicije, održavanje vitalnih funkcija i simptomatska terapija. Ishrana bez masti i mleko da bi se onemogućila apsorpcija benzena preko digestivnog trakta.

OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Kod postojanja sumnje na oštećenje koštane srži, ugroženog treba privremeno premestiti na drugo radno mesto na kome neće biti izložen organskim rastvaračima do normalizacije zdravstvenog stanja. Kod postojanja ireverzibilnog oštećenja kritičnih organa zapošljeni nije sposoban za rad sa toksičnim materijama koje pokazuju trepizam na navedene organe i sisteme, za teže psihičke i fizičke napore, rad na visini (kod oštećenja CNS-a), u toplim i hladnim pogonima, terenski i smenski rad.

135

KLINIČKA SLIKA

Akutno trovanje
TOLUEN - Iritacija sluzokože RES-a i oka - Muka i povraćanje - Anoreksija -Aritmije -Pneumonitis -Smrt Niže koncentracije: glavoboljom, vrtoglavicom, konfuzijom, halucinacijama, ataksijom oštećenje jetre i bubrega. KSILEN STIREN • oštećenja jetre, trombocitopenije, neurastenične manifestacije i oštećenja perifernog nervnog sistema.

-iritacija sluzokože nosa i ždrela, -konjuktivitis, -aritmija, -akutni edem pluća, -depresija disanja, -konfuznost i koma.

• kao dezinficijens, • kao hemijski intermedijar za fenolne smole. Krezol se koristi kao: • dezinficijens, • u fotografiji, • za bojenje i štavljenje kože, • kao hemijski intermedijar za adhezive, boje i • u farmaciji. TOKSIKOKINETIKA Fenol se lako apsorbuje svim putevima apsorpcije i brzo distribuira u sva tkiva. Apsorbovani fenol transformiše se u jetri, plućima i mukozi gastrointestinalnog trakta i konjuguje, uglavnom glukuronskom i sumpornom kiselinom. Fenol se u manjem stepenu hidroksilizuje u katehol i hidrohinol. Izlučuje se urinom. TOKSIKODINAMIKA Fenol je opšti protoplazmatski otrov koji denaturiše proteine (kovalentno se vezuju za proteine plazme i tkiva).
AKUTNO TROVANJE -malaksalost, -glavobolja, -vrtoglavica, -otežano lučenje pljuvačke, -iritacija sluznice gornjih disajnih puteva (simptomi se javljaju 5-30 minuta od početka ekpozicije). u urinu se nalaze belančevine i eritrociti. -u teškim trovanjima brzo se razvija depresija CNS-a sa - komom i respiratornim arestom -konvulzije. hipotenzija i ventrikularna tahikardija. na koži hemijske opekotine. HRONIČNO TROVANJE

Hronično trovanje
TOLUEN KSILEN glavobolja, zamor, malaksalost, dispeptički poremećaji, poremećaji spavanja (pospanost danju, nesanica noću). iritativne promene na koži (odmašćivanje, eritem, suvoća) i iritativne promene na sluzokožama (hronični konjuktivitis, rinitis, bronhitis). STIREN

- promene na CNS-u (encefalopatija), perifernom nervnom sistemu (polineuropatija), a od kranijalnih nerava zahvaćen je optički nerv.

narkotično, nadražajno i alergogeno na kožu. nastajanje kancera različitih lokalizacija

-maksalost, -znojenje, -razdražljivost, -povećan umor, -slab san, -glavobolja, -vrtoglavica, -dispeptičke smetnje, -pomerećaj CNS-a, -promene na želucu, -toksični hepatitis, -suvoća kože i dermatitis.

FENOL
Fenolna jedinjenja predstavljaju grupu aromatičnih jedinjenja koja se odlikuju postojanjem jedne hidroksilne grupe ili više njih na benzenovom prstenu. Fenoli sa jednom OH-grupom izrazito su toksične materije. Eugenol je fenolno je jedinjenje koje se nalazi u cigaretama. IZVORI EKSPOZICIJE Fenol se primenjuje • kao sredstvo za čišćenje i za skidanje boja,

LEČENJE
Treba ukloniti svu kontaminiranu odeću. Fenol sa kože se odstranjuje trljanjem kože pamučnom krpom natopljenom maslinovim uljem. Kontrolisati disanje i cirkulaciju, uraditi intubaciju, obezbediti intravenske linije,nadoknada tečnosti i kardijalni monitoring. Antidoti ne postoje.

136

Bubreg 3. Retko imaju hematotoksični efekat (halotan) i kancerogeno dejstvo. u vidu metabolita ili potpuno razložani. • procesima ekstrakcije. F. Nekad se registruju i fatalne srčane aritmije. Oko polovine apsorbovanog CCl4 eliminiše se nepromenjeno izdahnutim vazduhom. Dijagnozu potvrđuju visoke koncetracije CCl4 u izdahnutom vazduhu. Zasićeni halogeni UV otrovniji su od nezasićenih.TROVANJA HALOGENIM DERIVATIMA UGLJOVODONIKA Derivati metana. F.U smešama fumiganata. nerastvorljiv je u vodi. Izazivaju iritativno dejstvo na koži i sluzokoži i oštećenja parenhimskih organa. etana. Krv i krvotvorni organi 4. KRITERIJUMI DA SE TROVANJE HALOGENIM UGLOVODONICIMA PRIZNA KAO PROFESIONALNO OBOLJENJE Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije . U isto vreme javlja se i akutni nefritis sa oligurijom. TOKSIKODINAMIKA Imaju narkotičko dejstvo. kao insekticid i za smanjenje zapaljivosti. u zavisnosti od broja atoma Cl. KLINIČKA SLIKA Ekspozicija visokim koncetracijama CCl4 izaziva simptome depresije CNS-a . Br. meša se sa većinom 137 . • sredstva za gašenje požara i • intermedijari u organskoj sintezi. IZVORI EKSPOZICIJE Koriste se kao: • rastvarači pri odmašćivanju. Kod neki aromatičnih halogenih UV prisutna je toksikomanija i intolerancija na alkohol kod eksponovanih radnika. Za sada nema poznatih metabolita CCl4 u krvi i urinu.Da je radnik radio na poslovima i radnim zadacima na kojima postoji ekspozicija halogenim ugljovodonicima. • insekticidi. Male količine se transformišu do ugljendioksida i ureje. Dobija se u reakciji ugljendisulfida s hlorom u prisustvu katalizatora ili hlorinacijom metana.C . HLOROFORM Hloroform (trihlormetan ). • hemijskom čišćenju. TRANSFORMACIJA: metabolizam se obavlja najčešće u jetri. akutna i hronična oštećenja jetre (nekrozu hepatocita i masnu infiltraciju) i bubrega (masna degeneracija i nekroza epitela tubula). povraćanje i proliv. • kao fumiganti. J. acetilena i drugih alifatičnih i cikličnih ugljovodonika. • u aerosolima. • sredstvima za hlađenje. Nervni sistem. bezbojna je. Duži kontakat tečnog rastvarača sa kožom može izazvati dermatitis. Smrt je. etilena. uklučujući vrtoglavicu. Nekoliko dana nakon akutne ekspozicije javlja se žutica i oštećenje jetre sa znacima toksične nekroze. retencijom azota i uremijom. je bezbojna nezapaljiva tečnost specifičnog mirisa. ređe preko kože i digestivnog trakta. a ostatak u obliku metabolita urinom i fecesom. ređe u bubrezima. gubitak koordinacije pokreta i konfuznost. Ugljentetrahlorid izaziva depresiju CNS-a. Narkotičko dejstvo derivata etana je jače od derivata etilena. U jetri se transformiše do slobodnih radikala (-Cl3). koji izazivaju oštećenje ćelija preko lipidne peroksidacije. TOKSIKOKINETIKA I TOKSIKODINAMIKA Ugljentetrahlorid se apsorbuje kroz pluća kao para i neznatno preko kože. isparljiva i nezapaljiva tečnost s blagim eteričnim mirisom. TOKSIKOKINETIKA APSORPCIJA: preko pluća. HALOGENI DERIVATI ALIFATIČNIH UGLJOVODONIKA UGLJENTETRAHLORID Ugljentetrahlorid (tetrahlormetan). IZVORI EKSPOZICIJE Ugljentetrahlorid se koristi u proizvodnji fluorougljvodonika. posledica oštećenja bubrega sa sekundarnom kardijalnom insuficijencijom. anurijom. gde je jedan ili više C atoma zamenjen atomom Cl. najčešće. muka. Pri otvorenom plamenu i na visokoj T razlažu se na fozgen i HCl. Jetra 2. Povećanjem broja atoma Cl povećava se narkotičnost. ELIMINACIJA: izlučuju se nepromenjeni preko pluća i bubrega. Klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima DVA od navedena četiri organa ili sistema: 1. Česti su abdominalni bolovi. Javljaju se u sva tri agregatna stanja.

Odličan je organski rastvarač. a ostalih osam su tečnosti. Hronična ekspozicija stvara zavisnost sa simptomima koji liče na hronični alkoholizam. a toksičnost metilenhlorida vezuje se za CO i stvaranje karboksi-Hgb. u ekstrakciji i za skidanje mrlja. TOKSIKOKINETIKA I TOKSIKODINAMIKA Trihloretilen se apsorbuje uglavnom kao para kroz pluća. TRIHLOTETILEN Trihloretilen (trihloreten). Između 25 35% apsorbovanog metilenhlorida transformiše se u CO. koji se dehlorinacijom konvertuje u fozgen. a mogući intermedijari su CHCl2 i CCl3 radikali i formaldehid.2dihloretanu.1. Transformiše se mikrozomalnom oksidacijom posredavanom citohromom P450 u 2-hloracetaldehid i 2hloretanol. U zubarstvu i elektronici služi za lokalno hlađenje. dok je u vodi slabo rastvorljiv. Oko 90% trihloretana se eliminiše nepromenjeno izdahnutim vazduhom. jetre. ingestijom i kroz kožu. dovodi do različitih oštećenja CNS-a. iritacija kože. HLOROVANI ETANI 138 . koji na koži izaziva hladne opekotine. U vazduhu nastaje spontano fotohemijskom razgradnjom trihloretilena. ingestijom ili perkutano i distribuira u celom organizmu. konvulzije. Akutna zadesna ekspozicija 1. Metilhloroform (1.1-trihloretan) Je slabo rastvorljiv u vodi. a sada u proizvodnji fluorougljovodonika. očiju i pluća i anoksija. bubrega. a izvesna količina i kroz intaktnu kožu pri direktnom kontaktu. heksahloretan je čvrsta materija. Apsorbovani hloroform delom se ekspirira nepromenjen a delom transformiše do ugljendioksida. i nešto manje. Na suncu se spontano razgrađuje u fozgen. slabo je rastvorljiv u vodi. koji ulaze u monokarbonski metabolički put. koja se veoma mnogo koristi kao rastvarač u industriji. veoma se mnogo koristi kao rastvarač i smatra se jednim od najmanje toksičnih halogenih ugljovodonika U oganizam se unosi inhalacijom. mravlje kiseline i CO2. je bistra bezbojna tečnost slatkastog mirisa slabo rastvorljiva u vodi. Lako se apsorbuje inhalacijom. Etilendihlorid (1.rastvarača. koji se dalje redukuje u trihloretanol (THE) ili oksidiše u trihlorsirćetnu kiselinu (THA). uljana. TOKSIKOKINETIKA I TOKSIKODINAMIKA Apsorbuje se preko pluća i kože. Identifikovano je više metabolita koji se kovalentno vezuju sa tkivnim makromolekulima jetre i bubrega. respiratornu paralizu. IZVORI EKSPOZICIJE Ranije se koristio kao anestetik. komu i smrt. ili pomoću enzima konjugacijom sa glutationom i stvaranjem formaldehida. Izaziva hepatomegaliju i toksični hepatitis. Akcidentalno narkozu prati puni oporavak. vrtoglavicu.2dihloretan) Na običnoj temperaturi je bezbojna. Hloroform takođe senzibilizira srce na delovanje kateholamina. u sintezi različitih hlorovanih rastvarača. To su trihlormetanol. METILENHLORID Metilenhlorid (dihlormetan). a ostatak u mravlju kiselinu i CO2. hidrosolubilna tečnost slatkastog ukusa. Hloretani su hlorovana organska jedinjenja strukturno vezana za etan u kojima su jedan ili više atoma vodonika zamenjeni atomima hlora. Metabolizam metilenhlorida odvija se ili oksidacijom pomoću sistema citohrom P450 u CO i HCl preko reaktivnog intermedijara formilhlorida. Ima nizak narkotični efekat. Drugi efekti su depresija CNS-a. povraćanje. rastvarač u laboratorijama. Izaziva narkozu. inhalacijom ili ingestijom. Oksidacijom nastaje hloralhidrat. Srčane disritmije se javljaju pri visokim koncetracijama. Metaboliti se dalje konjuguju sa glukuronskom kiselinom i eliminišu urinom. Toksični efekti hloroforma ispoljavaju se na nervnom sistemu i jetri. a ostatak se metaboliše u trihloretanol i trihlorsirćetnu kiselinu. U vrlo visokim koncetracijama izaziva srčane artmije senzbilizacijom na kateholamine. bezbojna je tečnost. Na sobnoj temperaturi monohloretan je gas. Etilhlorid (monohloretan) Predstavlja hemijski intermedijar i opšti i lokalni anestetik. KLINIČKA SLIKA Akutna ekspozicija uzrokuje glavobolju. Nalazi se kao antidetonator u aditivima benzina. TOKSIKOKINETIKA I TOKSIKODINAMIKA Apsorbuje se inhalacijom. Transformiše se oksidacijom dvogube veze i translokacijom hlora. pluća i kardiovaskularnog sistema. opijenost. kao sredstvo za hlađenje. hlorovodonik i hlor. Dominantno je anestetik i izaziva pormećaj koordinacije i opijenost. CO i karboksiHgb pri ekspoziciji metilenhloridu sporije nestaju iz krvi nego pri ekspoziciji samom CO. arest i smrt zbog oštećenja jetre i bubrega. muku. ingistijom i preko kože. a u domaćinstvu za skidanje boja. insekticid. Koristi se kao intermedijar u sintezi vinilhloridmonomera. lako isparljiva.

Prva manifestacija koju zapažaju radnici jeste Raynaudov fenomen (sa belim i bolnim prstima ruku. Glavni metaboliti hlorbenzena su p-hlorfenol i 4hlorkatehol. Zbog toga za procenu ekspozicije treba koristiti uzorke urina posle radne smene dobijene nakon 3-4 sukcesivna radna dana. -povraćanje. Hlorovani benzeni su tečnosti. TOKSIKOKINETIKA I TOKSIKODINAMIKA Vinilhlorid se uglavnom apsorbuje kroz pluća. Značajan je hemijski intermedijar. -bol u trbuhu. za rastvaranje boja. a delom u obliku metabolita. a THA kumulativnu ekspoziciju tokom prethodnih nekoliko dana. zavisno od stepena hlorinacije. V i VII kranijalni nerv. eksplozivan i zapaljiv gas prijatnog mirisa. -glavobolja. a možda je i perkursor angiosarkoma. VINILHLORID Vinilhlorid je slabo rastvorljiv u vodi. Deo apsorbovanog vinilhlorida izlučuje se izdahnutim vazduhom. obezbediti veštačku ventilaciju i preduzeti druge mere. Koža šaka i nadlaktica pokazuje zadebljanje i čvoriće. Zbog liposolubilnosti. voskova. koji se uglavnom koristi u polimerizaciji za dobijanje polivinilhlorida.Urinarne koncetracije THE odražavaju skorašnje nivoe ekspozicije. dati kiseonik. -toksikomanija. KLINIČKA SLIKA AKUTNO TROVANJE LAKŠI OBLIK -umor. Sistem mikrozomalnih citohroma P450 oksidiše hlorbenzen u reaktivne epoksidne intermedijare. Služi i kao rastvarač u odmašćivanju metala i u hemijskim čistionicama. Radnici sa obaljenjima jetre i akroostelizom leče se simptomatski. Isključivo se transformiše oksidacijom. splenomegalija. naročito monohloretilenoksida i hloracetaldehida. ali se uvek zajedno s njima razmatraju jedinjenja u kojima se halogen nalazi na bočnom lancu. IZVORI EKSPOZICIJE:Danas se uglavnom upotrebljava u sintezi nitrohlorbenzena i difeniloksida. -koma i -smrt. koji počinje ili se HLORBENZENI Monohlorbenzen (MCB) Nerastvorljiv je u vodi. -oštećenje jetre. adheziva. LEČENJE Pri akutnom trovanju. -intolerancija na alkohol. Njegov epoksid. -gubitak svesti. -poremećaj koordinacije. radnika treba ukloniti iz radne sredine u kojoj je izložen noksi. bezbojan je. Radiografski nalaz uključuje litičke lezije u distalnim falangama prstiju šaka i u stiloidnim nastavcima ulne i radijusa. AROMATIČNI HALOGENI UGLJOVODONICI Halogeni derivati aromatičnih ugljovodonika u užem smislu predstavljaju jedinjenja u kojima je halogen vezan na benzensko jezgro. delom nepromanjen. -promene na koži. dok fizičko stanje hlorovanih bifenila i njihovih derivata i hlorovanih naftalena. Među ostalim efektima vinilhlorida ističu se trombocitopenija. Dovodi do vrtoglavice. HRONIČNO TROVANJE pogoršava hladnoćom). a na sobnoj temperaturi je bezbojna isparljiva tečnost neprijatnog mirisa. -muka. Necirotična portalna fibroza često je oštećenje jetre. kao i u sakroilijačnim zglobovima. Hronična ekspozicija vinilhloridu dovodi do akroosteolize (degeneracija terminalnih falangi prstiju). premaza. TEŽI OBLIK -narkoza. -vrtoglavica i -žutica. a ostatak urinom. Za biološki monitoring se primenjuje određivanje vinilhlorida u izdahnutom vazduhu i tiodiglikolne kiseline u urinu. -oštećenje bubrega i -poremećaj srčanog ritma. akumulira se u masnom tkivu i u mleku. koji se urinom eliminišu u obliku konjugata sa sulfatom i glukuronidom. TOKSIKOKINETIKA: Apsorbuje se posle inhalacije i kroz kožu. Glavno mesto oksidacije vinilhlorida jesu hepatociti. nekada i nogu. KLINIČKA SLIKA Primarni efekat akutne ekspozicije jeste depresija CNS-a. -oštećenja VNS. iritacije očiju sa konjuktivititisom. -polineuropatije sa tropizmom za I. iritacije disajnog sistema sa kašljem i dispnejom i iritacije kože. varira od tečnosti do voskova. -oštećenje kože (kontaktni i eksfolijativni dermatitis). muke otupljenja vidnih i slušnih funkcija. reaguje sa nukleinskim kiselinama. Kovalentno vezivanje tih epoksida za različite konstituente tkiva objašnjava citotoksične efekte. 2-hloretilenoksid. Dobijaju se iz benzena i homologa i drugih aromatičnih jedinjenja zamenom jednog ili više atoma vodonika halogenom. Mutageni i kancerogeni efekti vinil hlorida se pripisuju alkilišućem delovanju međuprodukata. Najbolji 139 . hepatomegalija i fibroza kapsule jetre. kao prenosilac toplote.

kao baktericidi.Metilamin se koristi u štavljenju kože i organskoj sintezi. Od jedinjenja sa jednim benzenovim prstenom poznata su dimetilanilin. i alkanolamine. Toksikokinetika PCB se uglavnom apsorbuju inhalacijom para. Neka visokohlorovana jedinjenja perzistiraju u tkivima. aliciklične i aromatične. ako je hidroksilna na alkilnoj grupi. plastici. iritaciju kože i disajnog trakta. zamenjen amino grupom (-NH2). prema broju alkil grupa koje su zamenile atome vodonika na atomu azota. TROVANJA AMINOJEDINJENJIMA UGLJOVODONIKA Amini su ugljovodonici supstituisani azotom tako što je jedan atom vodonika na atomu ugljenika. vrtoglavica. Dele se na alifatične. Dihlorbenzeni su iritansi kože i sluzokoža. nitroanilin.biomarkeri ekspozicije hlorbenzenu su 4hlorkatehol i p-hlorfenol u urinu. Među metabolite PCB-a spadaju mono. IZVORI EKSPOZICIJE Kao katalizatori u reakcijama polimerizacije. Izvori ekspozicije Koriste se u kondezatorima. glavobolja i znaci oštećenja jetre. kao lekovi ili herbicidi. TOKSIKOKINETIKA I TOKSIKODINAMIKA Dobro se apsorbuju nakon inhalacije. Manje hlorovani PCB-i podležu bržoj biotransformaciji kroz faze dehlorinacije. ali su manje narkotični od monohlorbenzena.Visokohlorovani PCB-i imaju tendenciju kumulacije u masnom tkivu i jetri. a zamenom oba atoma vodonika u amino grupi alkil ili aril grupom tercijarni amini. toluidin i dr. Sistemsko trovanje uključuje hepatitis sa hepatomegalijom. Neke od ovih promena se pripisuju kontaminantima tehničkih PCB-a polihlorovanim dibenzo-p-dioksinima (PCDD) i polihlorovanim dibenzofuranima (PCDF). Pri konkatu sa etilenaminima javlja se i astma i alergijski kontaktni dermatitis. Od jedinjenja sa dva POLIHLOROVANI BIFENILI (PCB). dimetiletilamin se koristi u livnicama kao katalizator u izradi kalupa pri “hladnoj” metodi. hematurijom i impotencijom. zamenjen alkil (R-C-NH2. sekundarne i tercijarne monoamine. dimetilamin služi kao akcelerator u izradi kaučuka i sapuna. ali je apsorpcija moguća i kroz intaktnu kožu. koji se u različitom stepenu konjuguju sa glukuronskom i sumpornom kiselinom. a kada se jedan vodonik u amino grupi zameni alkil ili aril grupom.Metaboliti se nalaze u fecesu. stupor i teškoće sa mokrenjem. a neki imaju oznaku za kutanu apsorpciju. digestivnim poremećajima. Prenose se krvlju vezani za lipide. etilendiamin se nalazi u lekovima . sintetskim uljima za hlađenje. urinu i mleku. Pri višim koncetracijama javljaju se simptomi depresije CNSa. gde se 1-10 atoma vodonika može zameniti odgovarajućim brojem atoma hlora. Pri hroničnoj ekspoziciji opisani su glavobolja. ili više njih. pri gašenju požara i u livačkim voskovima. naftalena. KLINIČKA SLIKA:Monohlorbenzen je snažan narkotik i izaziva oštećenja CNS-a slična akutnom trovanju benzenom. ALIFATIČNI AMINI Alifatični amini su derivati amonijaka u kome je jedan atom vodonika. Metabolišu se najvervovatnije preko deaminacije u amonijak pomoću monoamino i diamino oksidaze. godinama. TROVANJA AMINO I NITRO JEDINJENJIMA UGLJOVODONIKA 140 .aminofilinu. antracena. Jedinjenja sa slobodnom amino grupom su primarni amini. Heksahlorbenzen (C6Cl6). toluena. primenjuje se kao fungicid i u organskoj sintezi. inhibitori korozije. u proizvodnji boja. međutim MCB nije mijelotoksičan. posebno u masnom. AROMATIČNI AMINI Aromatični amini su grupa jedinjenja derivata benezena. Polihlorovani bifenili su organohlorna jedinjenja koja imaju molekularnu formulu C12H10-xClx. transformatorima. ili viče njih. Pare isparljivih amina izazivaju edem rožnjače. Anilin je najjednostavniji i najpoznatiji aromatični amin. bifenila i drugih. Klinička slika Polihlorovani bifenili izazivaju hlorne akne. u kojima je atom vodonika na ugljeniku u prstenu zamenjen amino grupom (-NH2). Induktor je citohroma P450 u mikrozomima jetre. Dele se na primarne. imunodisregulaciju i atrofiju timusa. oksidacije i konjugacije. Lečenje Pacijente sa oštećenjima jetre i perzistentnim hlornim aknama treba ukloniti iz domašaja nokse i lečiti simptomatski.primarni amin) ili alkanol grupom (R-CCOHNH2 alkanolamin). dietilanilin. polihidroksi i dehlorovani derivati. sintetskom kaučuku. Dibenzodioksini izazivaju mijelosupresiju. ako imaju više od jedne amino grupe. dobija se sekundarni. On izaziva i promene u parenhimu jetre i bubrega. zatim na poliamine. Mirišu na ribu ili jake baze.

slabo se rastvara u vodi i veoma je korišćen rastvarač u građevinarstvu. smola. daje se kiseonik radi otklanjanja glavobolje i osećaja opšte slabosti. gume. su sa kondezovanim prstenovima i značajni su zbog svoje kancergenosti. povraćanje. hidroksilamin. tri i polinitro jedinjenja. asfiksiju a najizraženije su promene na plu}ima. Od 15-60% apsorbovanog anilina oksidiše se u p-aminofenol. voskova i boja i kao intermedijari u sintezi drugih organskih jedinjenja. iritaciju konjuktiva i mukoza gornjih disajnih puteva i toksične simptome pre nastupanja narkoze. Alkilnitriti se industrijski koriste kao eksplozivi. konvulzije. polinitroalkani. Znaci hemolize su prisutni. aliciklični. o-tolidin. Koristi se u izradi boja.pridružena benzenova prstena najvažniji su benzedin. 2nitropropan se smatra mogućim humanim kancerogenom. Nitroetan se eliminiše nepromenjen izdahnutim vazduhom (oko 10%) i transformiše u etilmerkapturnu kiselinu i 2-c fragmente koji ulaze u metabolički put. brodogradnji . Neki nitroalkeni (nitrobuten. nitroheksen) brzo nakon ekspozicije daju hiperekscitabilnost. Anilin stvaranjem methemoglobina izaziva anoksiju. Pare anilina uglavnom se apsorbuju kroz pluća a moguća je i apsorpcija kroz kožu. grafičkoj industriji. toksična oštećenja jetre i alergijski dermatitis. Inhalacija alkilnitrita izaziva iritaciju gornjeg respiratornog trakta. industriji nameštaja. cijanozu. TOKSIKOKINETIKA I TOKSIKODINAMIKA Nitroalkani deluju depresivno na CNS i izazivaju ošteđenja jetre i bubrega. masti. Indikator ekspozicije anilinu je određivanje paminofenola u urinu. Dobija se katalitičkom hidrogenizacijom nitrobenzena pri visokoj T i pod pritiskom. Klinička slika. Intemedijarni metabolit anilina. NITROPROPAN 2-nitropropan. dispepsija i TROVANJA NITROJEDINJENJIMA UGLJOVODONIKA Nitrojedinjenja pripadaju supstituisanim ugljovodonicima u kojima je atom vodonika zamenjen nitro grupom opšte formule R-NO2. di.5 gr na 100 gr hemoglobina. Nakon više sati ekspozicije javlja se glavobolja. ulja. 3.3-dihlorbenzidin i 4. posebno mokraćne bešike i senzibilizaciju kože i disajnog trakta. depresija.u. krvave prolive. a pri hroničnoj ekspoziciji maligna oboljenja urinarnog trakta. naročito aminoalkohola. kao rastvarač. Heinzova telašca u Er i povišeni nivoi methemoglobina. Otrovanog treba skloniti van domašaja nokse uz skidanje odeće i pranje celog tela vodom i sapunom. Pri hroničnoj ekspoziciji javlja se opšta slabost. zapaljiva. muka. Testovi ekspozicije. koji se urinom izlučuje kao konjugat sa glukuronskom ili sumpornom kiselinom. Naftilamini i aminoantraceni. Veoma su toksični pa intenzivnija ekspozicija izaziva vrtoglavice. ataksiju. a medicinski kao vazodilatatori. Dele 141 . ali daju i methemoglobinemiju. glavobolja i mentalni poremećaji. difenilanilin i dr. bezbojna ili mutnožuta. Izvori ekspozicije. Ostala aromatična aminojedinjenja kao što su 4aminobifenol. koji najčešće dovode do raka mokraćne bešike (ksenilamin). Stvaranje methemoglobina zavisi od konverzije nitrata u nitrite pod dejstvom gastrointestinalnih mikroorganizama koji poseduju nitratne reduktoze. Drugi indikator ekspozicije jeste povišen nivo methemoglobina u krvi. lakova. o-dianizidin. Njima se mogu priključiti estri alkohola i azotne kiseline. depresiju. Nitrometan i nitroetan se koriste za rastvaranje i skidanje boja. najverovatnije je odgovoran za toksične efekte anilina (methemoglobinemiju). su jaki kancerogeni. Iako su pri ponovljenoj ekspoziciji anilinu zabeležena oštećenja jetre i efekti na CNS. pakovanju hrane i proizvoda od plastike. je u vodi slabo rastvorljiva. Uz mirovanje. koji normalno ne prelazi 1. ALIFATIČNI NITROJEDINJENJA U alifatična nitrojedinjenja mononitroalkani. a visoke koncentracije refleksnu iritaciju medularnih centara sa prolaznom hipertenzijom. konvulzije i kolaps. bradikardijom i glavoboljom. zejtinjava. Toksikokinetika. IZVORI EKSPOZICIJE ubrajaju se nitroalkeni i Kao rastvarači celuloznih estara. Pri profesionalnoj akutnoj ekspoziciji registrovani su smrtni slučajevi. abdominalne bolove. aromatični) i broju nitrogrupa (mono. se prema sastavu ugljovodonika (alifatični. smola. srednje isparljiva i liposolubilna tečnost aromatičnog mirisa. Lečenje.aminobifenil. povraćanje. alkilni nitriti i nitrati. parfema. opšte prihvaćeno mišljenje je da hroničnih efekata nema. ksenilamin. ANILIN Anilin(C6H5-NH2). lekova. Aromatični amini pri akutnoj ekspoziciji i trovanju daju methemoglobinemiju. Oba jedinjenja podležu metabolizmu u jetri i stvaraju nitrite.

nesvesticom i komom. Metilensko plavo u terapijskim dozama izaziva plavičastu prebojenost kože i urina. tekstila. dolazi do kardiovaskularnog kolapsa sa visokom stopom letaliteta. Toksikokinetika. Dinitroortokrezol se koristi kao pesticid i herbicid u poljoprivredi. Hipotenzija zbog vazodilatacije ili smanjeni minutni volumen obično zahtevaju intravensku tečnost i Trendelenburg položaj. Pare nitrobenzena apsorbuju se kroz pluća sa 80% efikasnosti. AROMATIČNA DINITROJEDINJENJA Iz ove grupe jedinjenja izdvajaju se dinitrofenol i dinitroortokrezol. u izradi boja i eksploziva i kao hemijski intermedijar i rastvarač. a delom se redukuju u nitrozo i hidroksil derivate amina. hematemeze i hepatomegalije. koja se u blažim slučajevima javlja samo na usnama i mukoznim membranama. Moguća je spora apsorpcija para nitrobenzena kroz kožu. koji se dalje oksidiše u paminofenol. Methemoglobinemija se definiše kao stanje u kome je više od 1. a na nivoima od 20-30% javljaju se samo blagi simptomi: glavobolja. smola. Ova jedinjenja su ranije služila kao sredstva za mršavljenje (podizanjem bazalnog metabolizma dovode do gubitka telesne mase). Aromatična nitrojedinjenja služe kao eksplozivi i rastvarači pri izradi boja. hipotenzija i albuminurija. Pri nivou iznad 70%. žutica. di i trinitrotoluen. Nitrobenzen se transformiše oksidacijom i redukcijom. Deluje kao egzogeni kofaktor koji jako ubrzava put redukcije methemoglobina preko NADPH-zavisnog sistema methemoglobinreduktaze. lekova i herbicida. supstance žute boje koje ne izazivaju methemoglobinemiju. Višak metilenskog plavog može izazvati hemolizu. hemolitička anemija. muka i umor. Metilensko plavo u svom oksidisanom obliku redukuje se do bezbojnog leukometilenskog plavog primanjem elektrona sa NADPH. naftalena i antracena zamenom atoma vodonika sa jednom nitrogrupom ili sa više njih. dermatitis). toluena. Prva manifestacija methemoglobinemije jeste cijanoza. Poluvreme eliminacije fiziološkog methemoglobina iznosi oko 55 min. Oba se eliminišu kao konjugati sa glukuronskom ili sumpornom kiselinom. Oksidacijom se stvara p-nitrofenol a redukcijom anilin. pružiti respiratornu reanimaciju i dati kiseonik. i odvija se preko kinetike prvog reda. Izvori ekspozicije. insekticida. Ekspozicija parama nitrobenzena izaziva vrtoglavicu i vertigo. agranulocitoza. edema. neutropenija. koma. nitrohlortolueni i dr. ksilena. pigmenata. Toksikokinetika. ekscitaciju i tremor koji su praćeni depresijom. nitroanilini. ali je primena prekinuta zbog tečkih nuzefekata kao što su alergijske reakcije (urtikarija. mononitrohlorbenzeni. Terapija metilenskim plavim kontraindikovana je pri deficitu G6PDH. Metilensko plavo je antidot izbora. AROMATIČNA NITROJEDINJENJA Aromatična nitrojedinjenjana na čelu sa nitrobenzenom predstavljaju grupu organskih jedinjenja izvedenih iz benzena. pa su brzo apsorbuju preko kože. oligurije/anurije sa komom i smrću. Javlja se pri deficitu normalnih redukujućih sistema (deficita enzima citohrom b5 reduktaze). Izvori ekspozicije. Izlučuje se urinom ili putem žuči. Od jedinjenja veći značaj imaju nitrobenzen. Efekti methemoglobinemije.5% hemoglobina pretvoreno u methemoglobin. Javljaju se sulfhemoglobinemija i methemoglobinemija. posebno kod osoba sa deficitom G6PDH. Delom se nepromenjeni izlučuju urinom. oštećenju struktura hemoglobina (M hemoglobini rezistentni na redukciju) i pri postojanju oksidirajućih supstrata. Kod zdravih osoba nivo methemoglobina mora da iznosi 10% hemoglobina da bi se klinički uočila methemoglobinemija. letargija i tahikardija beleže se na nivoima od 30-40% a na nivoima od 50-70% aritmije. U okviru opšte terapije. ali pri deficitu methemoglobin reduktaze produženo na 126 min. hiperpireksija. oštećenje jetre i periferna neuropatija. Zajedničke odlike trovanja amina i nitrojedinjenja ugljovodonika su methemoglobulinemija i sulfhemoglobunemija. u sintezi fotografskih razvijača i kao sredstva za zaštitu drveta. tetril. sluđe i kao dodaci gorivima i antioksidansi. ali i vazopresore. Koriste se kao boje za tekstil. Rastvorljiva su u mastima. Primenjuje se u sintezi anilina. koji se razgrđuju u orto i para analoge aminofenola i izlučuju urinom. Klinička slika. Lečenje. AROMATIČNA TRINITROJEDINJENJA 142 . mono. cijanotoničnim pacijentima treba odmah osloboditi disajne puteve. respiratorni distres i acidoza. Pri ingestiji je indukovana gastrična lavaža tokom 2-4 sata nakon ekspozicije. Toksikodinamika. Leukometilensko plavo služi kao donor elektrona za redukciju methemoglobina. Nekoliko dana kasnije dolazi do akutne žutice. NITROBENZEN Nitrobenzen je bezbojna tečnost sa mirisom na gorke bademe. otežava kliničku procenu stanja methemoglobinemije. ako se ne preduzme lečenje.bol u grudima. periferni neuritis i poremećaj ukusa. Dispneja pri naporu. stvarajući cijanozu.

Klinička slika trovanja sa pojavom katarakte ili specifičnim oštećenjem dva od sledećih organa ili organskih sistema Krvi i krvotvorni organi. kose i obrva a povlače se smanjenjem ili prekidom ekspozicije. Najveći deo se u jetri oksidiše preko Sirćetne kiseline i Acetilkoenzim A sve do CO2 i H2O. aplastičnu anemiju i kataraktu.Najpre se javlja ekscitacija. Mali deo resorbovanog alkohola (1-2%) oksidiše u Acet-aldehid. Hipoglikemija . U farmaceutskoj industriji.Trinitrotoulen (TNT) je efikasan eksploziv. Mg.posledica većeg unosa tečnosti KLINIČKA SLIKA Simptomi akutnog trovanja etanolom zavise od nivoa alkohola u krvi. TNT izaziva lokalne i sistemske efekte. Izaziva iritaciju digestivnog trakta. ETRIMA. Metaboliti su jako toksične materije. Klinička slika. Inhibicija termoregulacije . noktiju. Toksikokinetika. Butil-alkohol 6. TOKSIKOKINETIKA Popijeni alkohol se nakon jednog sata resorbuje i počinje njegova eliminacija. boja. • Najčešće upotrebljavani alkoholi u industriji su: 1. 3. metabolizma vitamina B12 i poremećaji menstrualnog ciklusa. Bubrezi i Nervni sistem. lakova i dr. Promene se javljaju i na mestu kontakta u vidu žute ili zelenožute prebojenosti kože šaka. dok je u visokim dozama otrovan i može da dovede do respiratorne depresije i smrti. hemolitička anemija i toksični hepatitis. Ca. Amil-alkohol 1. EKSPOZICIONI TESTOVI Određivanje etanola u krvi i urinu Određivanje pH krvi (ketoacidoza) Određivanje šećera u krvi (blag porast glikoze) Određivanje nivoa K. Metabolička acidoza . Značaj etanola je i u tome što potencira toksičnost brojnih drugih organiskih rastvarača. Zn i P u krvi (smanjeni) D . miokarda. 2. a) ALKOHOLI DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA 1. ESTRIMA. a potom depresija do narkotičkog efekta. Metil-alkohol 3. TOKSIKODINAMIKA 1.centralno 5. 3. Metabolizam TNT-a ide preko nitroredukcije i oksidacije izomera u 2. a u manjem stepenu kroz kožu. Depresijacns-a . Toksikodinamika. Trovanje etanolom je od posebnog su sociomedicinskog značaja zbog stvaranja zavisnosti i tolerancije na etanol. a koristi se u vojne i industrijske svrhe. Povećana diureza . 1. Propil i Izopropil-alkohol 5. u industriji veštačke svilem. Pri proizvodnji i primeni TNT-a postoji stalna opasnost od eksplozije. povraćanjem i epigastričnim bolom. Najvažniji efekti intezivne hronične ekspozicije TNT-u su hipoplazija i aplazija kostne srži. toksičnu žuticu. ETIL-ALKOHOL Etanol je u manjim dozama društveno prihvaćen anksiolitik. zdravstvenog stanja 1. ošteženje glomerularne filtracije. Etil-alkohol 2.TROVANJA ALKOHOLIMA. gastritis sa nauzejom. nadbubrega. 2. Gađenje i povraćanje 7.6-dinitro-4-aminotoluen ili 4-aminodinitrotoluen. Etilen-glikol (Antifriz) 4.zbog poremećaja glikogenolize 4. koje se urinom izlučuju slobodne ili konjugovane. Pri ekspoziciji TNTa zapaženi su brojni efekti: hipertenzija i arteroskleroza. navike i ritma pijenja. methemoglobinemiju. Lako se apsorbuje inhalacijom i ingestijom. Od opštih znakova pri akutnom trovanju prvo se javlja dispepsija. ALDEHIDIMA I KETONIMA IZVORI EKSPOZICIJE 1. Kranijalne povrede 143 . Povećana gastrična sekrecija 6. Manji deo resorbovanog etanola (2-10%) izlučuje se nepromenjen preko pluća i bubrega. 4. Jetra. straosti. 2. KRITERIJUMI DA SE TROVANJE AMINO I NITRO DERIVATIMA UGLOVODONIKA PRIZNA KAO PROFESIONALNO OBOLJENJE Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija nitro i amino derivatima ugljovodonika (dokaz o intenzitetu i trajnanju ekspozicije). Mogući su znaci methemoglobinemije i pojava toksične žutice pri izraženoj intoksikaciji.zbog stvaranja kiselih produkata (Acet-aldehid i Sirćetna kiselina) 3.

IZVORI EKSPOZICIJE 1.U organizam se unosi najčešće inhalacijom. Potrebno je proceniti stanje CNS-a (postojanje i težina psihoorganskog sindroma).Praćen nadražajem gornjih RES-puteva i oka 3. TRANSFORMACIJA .Konvulzije i Koma . može i ingestijom i preko kože. Formaldehid . Hemodijaliza kod teškog trovanja (može i peritonealna) 6.je odgovorna za nastanak acidoze ELIMINACIJA .Glavobolja . funkcije jetre i pankreasa. spasticitet i hiperkinezija . jetre.Metaboliše se u jetri pod dejstvom alkohol dehidrogenaze. Kofein . Postkonvulzivna depresija LEČENJE 1. Hemodijaliza ili hemoperfuzija .Vreme za koje se akumuliraju toksični metaboliti KOD TEŠKOG TROVANJA . kao i za teže fizičke poslove. Kod težeg oštećenja pomenutih organa rada sposobnost je izmenjena za poslove sa neuro i hepato-tropnim noksama. odmašćivača i anestetika TOKSIKODINAMIKA Oštećenje nervnog sistema (Edem mozga i simetrična nekroza putamena) 144 . kao i od procene stanja čula vida. pankreasa uz uvid u zahteve radnog mesta. Korekcija acidoze 5. Infuzija 20% glikoze ili 10% fruktoze .kod alkoholemije preko 5 mg/ml OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Od posebnog je značaja kod hroničnih alkoholičara.Period poboljšanja stanja (traje 12 do 18 sata) . b) ETRI IZVORI EKSPOZICIJE 1.kao antagonist 5. STADIJUM PIJANSTVA . pri čemu nastaje Formaldehid i Mravlja kiselina koji izazivaju poremećaje u oksidativnim i glikoliznim procesima.Neurološke sekvele . Davanje etanola (per os ili u infuziji) 3.je odgovoran za efekte na oku 5. Supraorbitalno davanje atropina i hidrokortizona kod poremećaja vida OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Zavisi će od posledica. nervnog sistema. MANIFESTNI STADIJUM KOD LAKOG TROVANJA Neurosenzorne smetnje . kao i stanje perifernog nervnog sistema. lepkova i veštačke svile Pri upotrebi etra kao rastvarača. U industriji nameštaja 3. Pri industriskoj proizvodnji metanola 2.Gađenje Poremećaj ravnoteže . Oštećenje oka (Retrobulbarni neuritis) Nekroza retinalnih neurona i atrofija očnog živca KLINIKA SLIKA AKUTNOG TROVANJA • Akutno trovanje prolazi kroz tri stadijuma 2. METIL-ALKOHOL Metanol je uzrok najtežih profesionalnih trovanja. U hemijskoj industriji TOKSIKOKINETIKA APSORPCIJA .Filiformni puls .Po ozdravljenju mogu da ostanu . kaučuka. Ispiranje želudca 3-5% natrijumkarbonatom 2. Dijabetička acidoza 4. 4.u toku prva dva sata posle ingestije (kasnije nema efekta) 2. Mravlja kiselina . 2. LATENTNI STADIJUM .Glavobolja . 4.Pad krvnog pritiska .Oslabljena motorna funkcija . Sprovođenje mera kardiocirkulatorne i respiratorne reanimacije 4.Vrtoglavica . 3. U samoj industriskoj proizvodnji etra U pirotehnici U industriji boja.Poremećaj funkcije pankreasa i jetre 2. samog • Posle 2-3 dana .Suženje vidnog polja .Slepilo LEČENJE 1. MDK iznosi 50 mg/m3 vazduha. Korekcija acidoze (3-5% Natrijumbikarbonat) 4.za ubrzanje oksidacije alkohola 3.Rigidnost.Jaki bolovi u trbuhu Povraćanje krvavih masa .Vrtoglavica .Smrt usled paralize disanja 1.Smetnje u vidu Skotomi i Fotofobija .Dispneja Mentalna konfuzija . Ispiranje želudaca . Trovanje drugim depresorima CNS-a 3.Cijanoza . Samo 15% nerazgrađenog metanola eliminiše se preko pluća izdahnutim vazduhom.Gluvoća .2.Metanol i njegovi metaboliti eliminišu se preko bubrega i to maksimalno 2-3 dana nakon unosa.

Alergiske manifestacije na koži i sluzokožama OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Zavisi od posledica koje ostanu nakon završetka lečenja. Nadražajno dejstvo na kožu i sluzokože Oštećuju jetru i bubrege Depresivno dejstvo na cns-u (narkoza) Degenerativne promene u pns Inhibišu aktivnost acetilholinesteraze .Znaci oštećenja jetre . Koristi se kao antiseptici. papira i tekstila TOKSIKODINAMIKA 1. 3. 5.Hipotenzija . kao i stanje promena na koži u odnosu na zahteve radnog mesta. 3.Hiperglikemija .Vrtoglavica .Progresivan gubitak u težini . GIT-a i Oka . PNS.Toksični dermatitis . 4. 2. 2.Oštećenje bubrega (ponekad) d) ALDEHIDI • Aldehidi su organska jedinjenja koja nastaju oksidacijom alkohola. KVS.Anemija .Nadražaj sluzokože RES-a.Znaci oštećenja bubrega . 2. Procenjuje se funkcija CNS. 6. IZVORI EKSPOZICIJE 1. Primenjuje se u proizvodnji plastičnih masa.Simptomi iritacije sluzokože gornjih disajnih puteva i konjuktiva . 2. IRITATIVNO DEJSTVO NA SLUZOKOŽU OKA I RES-a . Služi za konzerviranje i fiksiranje tkiva 3.pare akroleina NARKOTIČKO DEJSTVO NA CNS . blago iritativno dejstvo na kožu i sluzokože narkotičko dejstvo na cns periferne neuropatije nadražaj simpatikusa oštećenje bubrega nadražaj suprarenalnih ćelija 4.Acidoza .Hajncova telašaca u eritrocitima . U farmaceutskoj industriji U prizvodnji sapuna i linoleuma Pri sagorevanju masti i ulja Za podmazivanje pogonskih mašina i uređaja TOKSIKODINAMIKA 1. kada se jedan atom vodonika iz kiseline zameni alkoholom. Iritativno i alergogeno dejstvo na kožu i sluzokože Koaguliše belančevine ćelija Oksidiše se u mravlju kiselinu EKSPOZICIONI TESTOVI 1.Hipotenzija .Glavobolja .estri fosforne kiseline KLINIKA SLIKA AKUTNO TROVANJE . 3. 4. bubrega. RES. 5.Znaci oštećenja miokarda HRONIČNO TROVANJE . dezodoransi i sredstva za dezinekciju 2. Koriste se u proizvodnji Lakova i boja Plastičnih masa Veštačkih vlakana (poliester) 2.Narkoza i kome .Neurastenični simptomi . Insekticida Eksploziva i Kozmetičkih preparata TOKSIKODINAMIKA 1. Određivanje broja eritrocita (smanjena) Pojava Hajncovih telašaca Određivanje methemoglobina (povećana) Određivanje aktivnosti holinesteraze (smanjena) Patološke vrednosti testova za procenu stanja funkcije bubrega KLINIKA SLIKA AKUTNO TROVANJE .Alergiske promene na koži i sluzokoži RES-a i GIT-a .Zapaljenjske promene na koži i sluzokoži RES-a i GIT-a .Hiportermija .Simetrična paraliza ekstremiteta .Poremećaj u ponašanju . c) ESTRI Estri su jedinjenja koja nastaju reakcijom između aklohola i kiselina. 6. organi za varenje. jetra. FORMALDEHID IZVORI EKSPOZICIJE 1. 1.jače od etilakohola 145 .TOKSIKODINAMIKA 1. 2. 2. 4.Methemoglobinemija . 4. 3. AKROLEIN IZVORI EKSPOZICIJE 1. Sa toksikološkog stanovišta posebno treba istaći Triortokrezilfosfat. 5. 5. 2. 3. 3.Paraliza vitalnih centara i smrt HRONIČNO TROVANJE .

Mikrozomalne oksidaze obavljaju oksidativnu desulfuraciju CS2 verovatno u 2 faze. ulja. ACETON IZVORI EKSPOZICIJE 1. 3.Tahikardija . kao i manje korišćenje novoformiranog hema od strane apoproteina s većom degradacijom hema u žučne boje. U industriji boja.Hronični bronhitis .TROVANJE UGLJENDISULFIDOM IZVORI EKSPOZICIJE 1. KVS. 2. tireoideja i polne žlezde) KLINIČKA SLIKA 146 .Mučnina i Povraćanje . a moguća je i apsorpcija preko kože. ETRIMA. Oštećuje vid (atrofija n. RES. kaučuka. Posledica je gubitak hema. Deo ugljendisulfida konjuguje se sa glutationom stvaraju}i kao krajni proizvod 2-tiotiazolidin-4karboksilnu kiselinu (TTCA).Glavobolja . jetre i bubrega. 4.Kašlj . ESTRIMA. optikusa. ALDEHIDIMA I KETONIMA Zavisiće od težine posledica posle završenog lečenja. Izaziva aterosklerozu 4.Narkotični simptomi . 2. kateholanima i vitamina b6 3. svile. U drugoj fazi oslobađa se drugi atom sumpora i stvara CO2 kao krajnji proizvod.Laka anemija (ponekad) EKSPOZICIONI TESTOVI 1. 4. Tiokarbamati su jedinjenja labilna pod dejstvom kiselina koja se izlučuju urinom. 3.Acidoza HRONIČNO TROVANJE . lakova. a na očnom dnu eksudacije. 4.Hipersalivacija .Zpaljenje pluća . 2. 3. Smanjuje funkciju endokrinih žlezda (nadbubreg. 2. Definitivna procena zavisi će od poremećaja funkcije CNS. U prvoj fazi oslobađ|a se atom sumpora i stvara karbonilsulfid (COS) kao intermedijarni produkt. Koristi se kao rastvarač masti. hemoragije i mikroaneurizme) 5.Oštećenjem bubrega .Proliv Kardio-cirkulatorni poremećaji PRI INHALACIJI . PNS. gume. metabolizam masti. kozmetičkih sredstava i plastičnih masa TOKSOKOKINETIKA • U organizam se unosi inhalacijom i skoro u celini eliminiše nepromenjen izdahnutim vazduhom TOKSIKODINAMIKA 1. U industriji veštačkih vlakana (celuloze) U gumarskoj i farmaceutskoj industriji U proizvodnji pesticida i insekticida U proizvodnji optičkih stakala e) KETONI • • Ketoni su organska jedinjenja koja kao rastvarači imaju široku primenu u industriji Kao profesionalni otrovi ne predstavljaju veću opasnost izuzev Halogeniranih nezasićenih ketona.KLINIČKA SLIKA PRI INGESTIJI .Nagomilava se u nervnom tkivu i parenhimatoznim organima TOKSIKODINAMIKA 1. Lezija apoproteina smanjuje afinitet i/ili broj mesta koja se vezuju za hem unutar mikrozoma. šećera.Hronični konjuktivitis . a zatim i 2oksitiazolidin-4-karboksilnu kiselinu. Aceton u urinu bez hiperglikemije Određivanje pH krvi (acidoza) Određivanje šećera u krvi (hipoglikemija) Patološke vrednosti testova za procenu stanja finkcije bubrega 1. DISTRIBUCIJA .Plućni edem F .Hipoglikemija . Oštećuje nervni sistema i parenhimatozne organe 2.Glavobolja . oksidatitivnom desulfuracijom uz pomoć mikrozomalnih oksidaza (stvaranje i osloba|anje atoma sumpora). Narkotičko dejstvo Iritira sluzokožu res-a i oka Oštećuje bubrege Izaziva dismenoreične smetnje kod žena KLINIČKA SLIKA AKUTNO TROVANJE .Laringitis . Apoprotein citohroma P450 osnovno je mesto toksičnog delovanja oslobođenog atoma sumpora. Na ovaj na~in dolazi do denaturacije molekula citohrom P450. peroksidacije lipida i destrukcije citohroma P450 i P488. Remeti OCENA RADNE SPOSOBNOSTI KOD TROVANJA ALKOHOLIMA. celuloze i acetilena 2. ELIMINACIJA 1. TOKSIKOKINETIKA APSORPCIJA .Unosi se inhalacijom. vezivanjem sa aminokiselinama (stvaranje tiokarbamata) i glutationom (stvaranje 2-tiotiazolidin-4-karboksilne kiseline). kao i promena na koži. TTCA se koristi kao biološki indikator ekspozicije CS2.

Dipiridili (Parakvat i Dikvat) Herbicidi 8.Manijačno stanje . Nematocidi . svi ostali (10%) PREMA HEMIJSKOM SASTAVU 1.Glavobolja i Vrtoglavica . Jedinjenja metala Fungicidi 13.Poremećaj pamćenja manijačni oblik .Halucinacije .Bubrezi TROVANJE PESTICIDIMA Pesticidi su hemijske materije koje služe za suzbijanje i uništavanje raznih štetočina. granula i đubriva. Organofosfatna jedinjenja Insekticidi 2.za uništavanje valjkastih crva 9. Kumarinska jedinjenja Rodenticidi 12. kod hronične ekspozicije može doći i do razvoja karcinoma i genotoksičnih efekta.Grčevi .Glavobolja . Triazini Herbicidi 7. Težnja je da se sadašnji pesticidi zamene biološkim koji neće biti štetni po ljudsko zdravlje i neće zagađivati životnu sredinu.za uništavanje grinja i paukova 10.Agresivnost . Derivati fenoksisirćetne kis.Parastezije i Senzorične smetnje Posle relativno duge ekspozicije . Zbog toga se nastoji da se njihova upotreba što više smanji. Fumiganti Insekticidi PREMA NAČINU DELOVANJA 1. Rodenticidi .Dermatitis. Limacidi . Karbamati Insekticidi 4.KVS .za uništavanje gljivica 4.za uništavanje puževa 6. Veliki su 147 . Poremećaj koordinacije 4. Baktericidi . Toksična Encefalopatija 2. iritacija. Pored toga što mogu da dovedu do akutnih trovanja.Oslabljeni tetivni refleksi . Pesticidi koji deluju pretežno (Organohlorna jedinjenja) na CNS OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Posle akutnog trovanja sa prestankom simptoma radna sposobnost je očuvana U slučaju postojanja sekvela nije sposoban za rad gde će biti izložen organskim rastvaračima. Repelenti .PNS .za uništavanje insekata 3.Psihomotorni nemir . Supstituisani fenoli Insekticid 6. Organohlorna jedinjenja Insekticidi 3. Piretrini i Piretroidi Insekticidi 9.Delirijumom .Konjuktivitis i Bronhitis .Stanje slično pijanstvu . Moluscidi .za suzbijanje algi 8.Povraćanje i Prolivi .Oko . Herbicidi .za uništavanje drvenastih korova 11. zatim insekticidi (30%). praha za suspenzije.Psihomotorni nemir ili depresija . hiperpigmentacija i ekcemi na koži . Defolijanti .za suzbijanje insekata i dr.Vaskulopatije i mikroaneurizme na očnom dnu .Slabost i bolovi u mišićima .Gubitkak refleksa .Poremećaj koagulacije (zbog oštećenja jetre) . Insekticidi .Somnolentno stanje .Slabljenje čula mirisa . Sklonost depresivnim stanjima 3.Jetra .AKUTNO TROVANJE oblik pripitog stanja . Desikanti . PODELA PREMA NAMENI 1. U svetu se najviše koriste herbicidi (40%).Sklonost ka izvršenju težih prestupa narkotički oblik .za uništavanje korova 2. Akaricidi . Pre upotrebe se rastvaraju u vodi ili nekom organskom rastvaraču.za uništavanje mekušaca 7. Herbicidi 10.Polineuropatije na donjim ekstremitetima . KRITERIJUMI DA SE TROVANJE UGLJENDISULFIDOM PRIZNA KAO PROFESIONALNO OBLOLJENJE Da je radnik radio na poslovima i radnim zadacima na kojima postoji ekspozicija ugljen disulfidu Klinička slika trovanja sa specifična oštećenjem Dva od sledeća tri organa i sistema ili tri od ostalih organa i sistema: .za izazivanje prevemenog opadanja lišća 12.za suzbijanje bakterija 15. Senzorički poremećaji HRONIČNO TROVANJE .Metabolički poremećaji lipida zagađivači životne sredine.CNS . Derivati ureje Rodenticidi 11.za uništavanje glodara 5. Algicidi .Mozak .za izazivanje uvenuća i sušenja biljaka 13. Proizvode se u vidu prašiva.Pad telesne temperature Posle teškog akutnog trovanja može se razviti: 1.za odbijanje insekata i drugih štetočina 14.Dispeptične tegobe .Telesna astenija Kasnije . fungicidi (20%). Arboricidi . Diotiokarbamati Fungicidi 5. Fungicidi . koncentrovane suspenzije. Hemosterilizanti .

Heksa-etil-tetra-fosfat 8. Malatoin 3. Određivanje p-Nitrofenola u urinu . markireri itd. 3.Gomilanje sekreta u plućima (moguć edem) Kontrakcija glatkih mišića u GIT-u . 3.Gubitak svest . 1.Gubitak refleksa . Krajnji produkt su Alkilfosfati i Fenoli koji se brzo eliminišu urinom.Povraćanje i Prolivi Inkontinencija urina Bradikardija. Etiol 4. 9. radnici u staklenicima. Pesticidi koji pojačavaju oksidativne procese u organizmu (Dinitrofenol.Pranje kože vodom i sapunom. pakeri) 1. Profesionalna ekspozicija postoji kod: Poljoprivredni radnici (traktoristi. • Najčešće su u upotrebi: 1. 5.kod ekspozicije neurotoksičnim organofosfornim pesticidima LEČENJE 1. 2. Ne akumuliraju se u organizmu i brzo se razgrađuju u spoljašnjoj sredini (ne zagađuju životnu sredinu). električari. 8. Neurotoksične esteraze) • Iritativno i alergogeno dejstvo na kožu • Mutageno. ratari.Vrtoglavica Komfuzija Grčevi . Eliminacija . voćari.Sekrecija iz žlezdi u GIT-u . Kontakt s ostacima pesticida na biljkama i plodovima (radnici na polju.Najčešće preko Kože. 2.Neka od ovih jedinjenja se metabolišu u znatno toksičnije metabolite (npr.Paraliza respiratornih mišića senzomotorna neuropatija (distalna i simetrična) poremećaj funkcije kvs-a poremećaj funkcije jetre hronični gastritis alergiski dermatitis opstruktivni bronhitis IZVORI EKSPOZICIJE 1.) Radnici na proizvodnji pesticida Radnici na pakovanju. korova i nematoda. 4. 3. Fosalon 7.Znojenje i Suzenje . ispiranje očiju. Etafon 6.Hipersalivacija . TOKSIKOKINETIKA Apsorpcija . skladištenju i transportu pesticida Radnici na održavanju uređaja za primenu pesticida (mehaničari. TOKSIKODINAMIKA • Ireverzibilno inhibišu enzim acetilholinesterazu • Za posledicu ima nakupljanje acetilholina na sinapsama nervnih ćelija čime se muskarinski i nikotinski receptori nadražuju duže nego u fiziološkim uslovima. 6.Toničko-klonični grčevi .2. HRONIČNO TROVANJE • poremećaji CNS-a . Određivanje Neurotoksične esteraze . piloti) Radnici na utovaru pesticida. usta i želudca sodom bikarbonom 148 . sortireri. Prekid dalje ekspozicije Dekontaminacija . vinogradari. Tetra-etil-para-fosfat itd.Glavobolja Strah Promena ponašanja .Umor -Razdražljivost i Anksioznost -Promena raspoloženja -Slabljenje pamćenja -Slabljenje koncentracije EKSPOZICIONI TESTOVI Određivanje aktivnosti acetilholinestera-ze i butil-pseudoholinesteraze i upoređivanje sa vrednostima pre ekspozicije smanjenje aktivnosti na 70% zahteva prekid dalje ekspozicije.kod ekspozicije Fenitrotionu 3.kod ekspozicije Parationu 2. 1.Slabost Halucinacije • Faza depresije Kasnije . gljivica.Abdominalni bolovi i grčevi . Srčani blokoi i Aritmije • • • • • • NIKOTINSKI EFEKTI . Paration 2. 5. grinja. zatim inhalacijom. Određivanje p-Nitrokrezola . ORGANOFOSFORNA JEDINJENJA Po hemijskom sastavu radi se o veoma toksičnim estrima fosforne kiseline.Paralize CENTRALNI EFEKTI • Faza ekscitacije . kancerogeno i teratogeno dejstvo KLINIČKA SLIKA AKUTNO TROVANJE MUSKARINSKI EFEKTI Suženje zenica i Nejasnoća vida Stimulacija žlezda sa spoljašnjim lučenjem . berači.Nekontrolisani trzaji pojedinih mišića . Dinitrokrezol) Pesticidi koji smanjuju oksidativne procese u organizmu (Fungicidi) • Inhibišu neke druge enzime (Pseudoholinesteraze. Paration u Paraoksan). 7. 2. 4.U početku . prodavci u poljoprivrednim apotekama Radnici koji rade na dezinsekciji i deratizaciji Radnici koji rade na tretiranju semenskih sorti žitarica pesticidima Kontakt s kontaminiranim osobama ili opremom. Koriste se za uništavanje štetnih insekata. magacioneri.Sekrecija iz nosa i bronha . dok je ingestija od manjeg značaja. Sistemin 5.

Komfehlor 12.Slabost . Predpostavlja se da 1. kada se može vratiti na staro radno mesto. Oštećuju nervni sistem 3. DDT 2. 2. Aldrin 8.Vrtoglavica . Diedrin 7. Budući da se sporo eliminišu pri ponovljenoj ekspoziciji dolazi do akumulacije ovih jedinjenja.Najčešće preko kože.Strah . Hlordan 3. ORGANOHLORNA JEDINJENJA Ciklične strukture.) .Oštećenje Astenovegetativni . Dijazepam i dr. Najpoznatiji su 1.Pneumonitis (Toksafen) . 4. Distribucija . blokira muskarinske efekte. Heptahlor 11. Oslobađanje disajnih puteva (aspiracija sekreta) i veštačko disanje Atropin-sulfat . Kiseonik.Poremećaj povraćanje . velike molekulske mase. dobro rastvoljiva u mastima.Glavobolja . . nosa i grla (Lindan) HRONIČNO TROVANJE . Metoksihlor TOKSIKOKINETIKA Apsorpcija .Brzo koži .Razdražljivost . 6.Parastezije funkcije jetre. RES-a i GIT-a i bilijarnog trakta (↑ rizik) .Gubitak .Opšta tireoideje i sindrom slabost nadbubrega . Oštećuju jetru. kao posledica čega se javljaju tremor i grčevi. Endosulfan 9. bubrege.Koma (Hlordan) .Konfuzija OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Kod akutnog trovanja bez posledica otrovani će biti privremeno nesposoban za rad do saniranja kliničkih manifestacija.Oštećenje zamaranje . Kupiranje konvulzija davanjem Diazepama 149 .Karcinoma jetre a. Manje su toksični od organo-fosfatnih insekticida (rastvarač je nekad toksičniji od samog pesticida). ali ne i nikotinske i centralne Oksimi (Pralidoksin i dr. Sporo se razgrađuju u spoljnoj sredini (veliki zagađivači životne sredine). zbog čega je upotreba nekih od njih kao što je DDT u većini zemalja zabranjena. Bronhodilatatori. Dikofol 10. TOKSIKODINAMIKA Tačan patofiziološki mehanizam delovanja nije poznat. EKSPOZICIONI TESTOVI Određivanje pesticida i njihovih metabolita u krvi i urinu • Određivanje aktivnosti pojedinih enzima i elektrolita • Ispitivanje funkcije jetre i bubrega LEČENJE 1. Antibiotici. Toksafen 5. Kod hroničnog trovanja postoji privremena radna nesposobnost do izlečenja ako nema posledica radnik se može vratiti na staro radno mesto. Primenjuju se kao insekticidia. Iritiraju sluzokožu RES-a i oka 5.Mišićni bubrega i srca tremor .kao antagonist acetilholinu.Aplastična funkcije jetre i anemija i Dijencefalitis bubrega Trombocitopenija . 5. Kancerogeno dejstvo (Karcinom jetre i bilijarnog trakta) KLINIČKA SLIKA AKUTNO TROVANJE .3.kod ravnoteže ingestije .Iritativni ili senzitivni apetita alergiski efekti na polineuritis . Endrin 6.Iritacija sluzokože oka. Lindan 4. a nerastvorljiva u vodi. nakon čega ga treba privremeno premestiti na druge poslove sve dok aktivnost holinesteraze ne dostigne nivo koji je imala pre ekspozicije. a ukoliko postoje trajna oštećenja neophodna je promena radnog mesta i određivanje poslova na kojima neće biti izložen toksičnim materijama.Konvulzije centra i Cijanoza . Prekid ekspozicije. Remete prelaz nervnih impusa sa nervnih završetaka na mišićnu ploču Blokadom prenosa jona u nivou membrane aksona. srce i tireoideju 4.Muka i .Nakon apsorpcije iz krvi se brzo distribuiraju u tkiva bogata mastima. pored toga mogu da se unesu i inhalacijom i ingestijom.Oštećenje KVS. sprečavanje apsorpcije i ubrzanje eliminacije 2.Dezorjentacija . 2.su reaktivatori inhibirane holinesteraze (Prava kauzalna terapija) Simptomatska terapija Kardiotonici. Kod akutnog trovanja sa posledicama ili recidiva trovanja indikovana je trajna promena radog mesta.Vegetativno. nadbubrega.Depresija RES.Oštećenje .

Najčešće preko kože i inhalacijom. Butilat.Hematurija. Nikotinski i Centralni efekti) Do smrtnog ishoda dolazi retko jer se prvi simptomi javljaju dosta rano. Cinksulfid 3.7. Natrijum fluoro-acetat 4. Određivanje 1 . Ovo ima za posledicu poremećaj koagulacije krvi i oštećenja kapilara. TOKSIKODINAMIKA Inhibišu sintezu faktora koagulacije 2. Molinat. simptomatska terapija Atropinsulfat .kao antagonist acetilholinu. Difenakum 6.kod trovanja Karbarilom LEČENJE Prekid dalje ekspozicije. Kumarin 2. • ELIMINACIJA .Malaksalost i Zamor . Arsenvodonik 2. Smatra se da deluju tako što inhibšu enzime Epoksid-reduktazu i Vitamin K-reduktazu u ciklusu stvaranja aktivne forme vitamina K u jetri.Naftola u urinu . KARBAMATI • Karbamati predstavljaju Estre karbaminskih kiselina.Krvarenja u koži Kasnije .Bolovi u abdomenu i zglobovima 150 . TOKSIKODINAMIKA • Reverzibilno inhibišu enzim acetilholinesterazu • Što znači da se ovi enzimi reaktiviraju već nekoliko sati po prestanku ekspozicije. Leukopenija.Krvarenja u drugim organima Simptomi . KUMARINSKA JEDINJENJA Kumarinska jedinjenja spadaju u grupu Antikoagulantnih rodenticida. KLINIČKASLIKA U početku . Održavanje respiratorne funkcije Vitaminska terapija (C i B1) 3. Difakum 5. Propuksor i dr. 4. a smrtna doza je izuzetno visoka Nije zabeleženo da nakon akutnog trovanja ostaju bilo kakve sekvele i nepostoji hronično trovanje EKSPOZICIONI TESTOVI 1.Izlučuju se urinom nepromenjeni ili u obliku svojih metabolita. tako da ovde nema kumulativne inhibicije aktivnosti holinesteraze.Brzo se razgrađuju do amina. dekontaminacija. Cikloat. Eliminacija . • Izazivaju met-hemoglobinemiju • Oštećuju krv i krvotvorne organe (Eritrocitopenija. alkohola ili derivata fenola koji se izlučuju urinom. Talijumsulfat i dr. Kumahlor 3. Za uništavanje glodara najviše se koriste antikoagulantna sredstva sporog dejstva zbog male opasnosti za čoveka kao što su: 1.3. U slučaju rezistentnosti glodara na ova jedinjenja koriste se i antikoagulantna sredstva sa brzim dejstvom koja su veoma toksična za čoveka kao što su 1. Varfarin 4. 4. Anemija) • Iritiraju kožu i sluzokože KLINIČKA SLIKA Klinička slika akutnog trovanja karbamatima je slična kao kod akutnog trovanja Organofosfornih jedinjenjima samo su manifestacije znatno blaže (Muskarinski. kao i inhalacijom koja je manje važan put. Koriste se kao insekticidi. Određivanje 2 . Karbaril. oslobađanje disajnih puteva.Unose se preko digestivnog trakta i koža. Metetralil i dr. TOKSIKOKINETIKA • APSORPCIJA .Isopropoksifenola u urinu kod trovanja Propuksorom OCENA RADNE SPOSOBNOSTI • Kod lakših trovanja kod kojih dolazi do potpunog izlečenja postoji samo privremena radna nesposobnost • Kod težih trovanja sa posledicama postoji duža neposobnost za rad uz obaveznu promenu radnog meta • Kod povećane osetljivosti i senzibilizacije na ove preparate neophodna je promena radnog mesta 3.9 i 10 u jetri. herbicidi i fungicidi • Ne akumuliraju se u organizmu i brzo se razgrađuju u spoljašnjoj sredini (ne zagađuju životnu sredinu) • Predstavnici ove grupe pesticida su: Asulam. ingestija je od manjeg značaja. blokira muskarinske efekte OCENA RADNE SPOSOBNOST Radna sposobnost je nakon akutnog trovanja uglavnom očuvana. TOKSIKOKINETIKA Apsorpcija . Određivanje aktivnosti Acetilholinesteraze odmah nakon prekida ekspozicije 2.Krvarenje iz nosa i desni . Melena i Hematemeza .

Omogućiti radnicima pranje ruku pri prekidu posla i tuširanje na kraju radnog vremena.Strah Ukočenost lica . Vreme krvarenja je normalno. 5. ali izuzetno otrovan za čoveka. 5. zbog čega je njegova upotreba dozvoljena samo dobro obučenim ljudima koji se bave deratizacijom. Upoznavanje radnika sa opasnostima od pesticida i snabdevanje sa uputstvima za bezbedno rukovanje. TOKSIKOKINETIKA Apsorpcija .Slušne halucinacije Epileptiformni grčevi MOŽE SE JAVITI I Ventrikularna fibrilacija . radnik će biti sposoban da nastavi posao na svom radnom mestu.Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija pesticidima Izražena klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjem bar DVA od sledećih organa ili organska sistema 1. Određivanje aktivnosti Acetilholinesteraze . MEDICINSKE MERE ZAŠTITE • Sistematski pregledi u okviru kojih se određuje stepen ekspozicije pomoću laboratoriskih metoda npr. Označiti svaki preparat ukoliko je otrovan. IZVORI EKSPOZICIJE 1. Endokrina oboljenja Neurovegetativna oboljenja Hronična oboljenja respiratornog sistema Hronična oboljenja parenhimatoznih organa Bolesti krvi KRITERIJUMI DA SE TROVANJE PESTICIDIMAPRIZNA KAO PROFESIONALNO OBOLJENJE Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije . preparati gvožđa i Vitamin C . ali sa poboljšanjem njihovih svojstava danas sve više zamenjuju metal. Centralni nervni sistem TROVANJE PLASTIČNIM MASAMA • Plastične mase predstavljaju veoma heterogenu grupu materija.Pri radu sa Organofosfornim pesticidima 2. 1.Facijalni trzaji Povraćanje .EKSPOZICIONI TESTOVI Protrombinsko vreme i veme koagulacije produženo. nepropustljivim zaštitnicima za ramena. Određivanje protrombinskog vremena i protrombina . 4. Jetra 3. Prekid dalje ekspozicije i dekontaminacija. pilot ne sme učestvovati u njihovom utovaru. 3. kapom sa štitnikom. Radnici u proizvodnji plastičnih masa 151 . Srce i krvni sudovi 5. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Nakon završenog lečenja. preko kože i digestivnog trakta. način njegovog rastvaranja sa preporukom za namenu. Obezbediti pružanje prve pomoći u slučaju trovanja.U organizam prodire inhalcijom. Koža 6.Metaboliše se u Fluorocitrat TOKSIKODINAMIKA Inhibiše oksidaciju acetata u krebsovom ciklusu . 3. Transfuzija. zaštitne mere i savet kod trovanja. Transformacija . tako da je profesionalno izložen mali broj ljud. LEČENJE 1. Krv i krvotvorni organi 2. Svi radnici koji rade sa toksičnim pesticidima moraju biti zaštićeni radnim odelima. Periferni nervni sistem ZAŠTITA OD TROVANJA PESTICIDIMA TEHNIČKE MERE ZAŠTITE 1.specifični antidot. normalizacije protrombinskog vremena (zašta je potrebno oko 2 mesesca) i potpunog oporavka. Vitamin K . Kod prskanja pesticida iz aviona. 4. Bubreg 4. koje nalaze sve veću primenu. 2. 2. NATRIJUM FLUORO-ACETAT Vrlo efikasan rodenticid. respiratorima i naočarima. staklo.Dejstvo fluoro acetata KLINIČKA SLIKA SIMPTOMI POREMEĆAJA CNS . 2. daje se dok se protrombinsko vreme ne normalizuje.Smrt 7. Doskora su se uglavnom koristile za izradu ambalaže. rukavicama. Za ovakve poslove moraju se upotrebljavati specijalni avioni 6. ne sme leteti kroz maglu i mora da nosi beli konbinezon. drvo i druge prirodne materijale.Kod rada sa Kumarinskim pesticidima KONTRAINDIKACIJE ZA RAD SA PESTICIDIMA 1. 3.kod težkih trovanja.

akrolein i formaldehid.Sprečavaju termičku razgradnju i oksidaciju 3. 6. Kaolin. Kremen 1. DEJSTVO . 7. Katalizatori .Nastaje polimerizacijom Etilena. kutija. Dejstvo . 4. Npr. igračaka i dr. Primena – U proizvodnji filmova. Stabilizatori . Primena .Nastaje polimerizacijom propilena.Daju mekoću i fleksibilnost plastičnim masama 4. kao i za proizvodnju medicinske plastike (špriceva). Pri termičkoj obradi gotovih proizvoda od polivinilhlorida postoji mogućnost oslobađanja i ekspozicije Vodonikhloridu i Di-etil-heksil-adipatu. Određeni rizik po zdravlje radnika postoji i pri obradi gotovih proizvoda. Primena – Za proizvodnju vlakana za izradu tkanine za odeću i podne obloge. Drveno brašno. Poliuretani 5. rezervoara. Polivinilacetat 6. Poli-etilen 4. Tokom polimerizacije može doći do ekspoziije propilenu i organskim rastvaračima.Zagrevanjam se ne mogu ponovo oblikovati: 1. Šećer. Poluprirodne i Veštačke. POLI-PROPILEN Nastanak . Epoksidi 6. Prilikom proizvodnje polietilena može doći do ekspozicije etilenu. .Kao jeftine materije dodaju se plastičnim masama da bi im se smanjila cena. Fenoplasti PROIZVODNJA PLASTIČNIH MASA SINTEZA POLIMERA Zasniva se na polimerizaciji osnovnih hemikalija (uglavnom derivata nafte).Kod ovih radnika registrovana je veća učestalost pojava Astme. obloga za kablove. intermedilanim proizvodima i gotovim polimerima. Pamuk .Prilikom zagrevanja omekšavaju i mogu se ponovo oblikovati 1. Teflon 7. Plastifikatori . Akrilati 2. KOMPONOVANJE Podrazumeva mešanje polimera sa aditivima da bi se dobio polufabrikant željenih svojstava. a ako dođe do pregrevanja polufabrikanta u radnoj sredini se mogu naći i produkti njegovog sagorevanja. slavina i drugih livenih plastičnih predmeta. predmeta za ISPUNE OJAČIVAČI HEMIJSKI AKTIVNI ADITIVI PROIZVODNJA GOTOVIH PROIZVODA U ovoj fazi delovanjem toplote i/ili pritiska na polufabrikant i njegovim modeliranjem dobijaju se gotovi proizvodi.Nastaje polimerizacijom vinilhlorida pod visokim pritiskom. jer se pri tom razvija prašina u kojoj se pored polimera mogu naći i silikati i azbest. PODELA PLASTIČNIH MASA 152 . Za sada se još uvek ne nalazi na listi humanih kancerogena POLI-VINIL-HLORID (PVC) Nastanak . Poli-estri 3. intermedijarni produkti i aditivi koji prelaze u radnu sredinu.Za proizvodnju delova za automobile. Karborund. Alkidne smole 2.TERMOPLASTIČNE MASE POLI-ETILEN Nastanak .Kalcijum-karbonat. 8. Najčešće se primenjuju tehnologije Brizganja i Ekstruzije. Poli-stireni 3.Ubrzavaju učvršćivanje plastičnih masa A . 5. Poli-propilen 5. Prilikom zagrevanja polufabrikanta oslobađaju se zaostali monomeri. Boje i dr. Poli-amidi 8. U ovoj fazi proizvodnje glavni izvori štetnosti u radnoj sredini jesu upravo • aditivi koji se mogu podeliti: . kućišta za baterije. a pri njegovoj termičkoj razgradnji javlja se CO. Proces polimerizacije je najčešće automatizovan sa relativno malim brojem radnika koji mogu biti izloženi polaznim supstancama (monomerima).Najnovije epidemiološke studije ukazuju na povećani incidencu Adenokarcinoma kolona i rektuma kod eksponovanih.2. Ovim produktima izloženi su radnici koji rade na pakovanju hrane u polietilenske kese koje se zatvaraju primenom toplote (varenjem). Polivinilhlorid TERMOREAKTIVNE MASE . Sobzirom na praktične aspekte proizvodnje i upotrebe. Npr. plastične mase se dele na: TERMOPLASTIČNE MASE . Aminoplasti 4. Tokom proizvodnje polivinilhlorida postoji mogućnost ekspozicije Vinilhloridmonomeru koji je i glavni nosilac toksičnih svojstava. . kuhinjskih predmeta.Dodaju se plastičnim masama radi poboljšanja njihovih mehaničkih svojstava.Staklena vuna. 3. kao i oni koji vrelom žicom seku polietilenske filmove. 2. plastične ambalaže. Radnici na preradi sekundarnih sirovina Radnici koji rade na pakovanju Vatrogasci pri gašenju požara U građevinarstvu U automobilskoj industriji U brodogradnji i avijaciji U hemisjkoj i elektro industriji Uobičajna je podela plastičnih masa prema poreklu na Prirodne. pri čemu se osnovne supstance prevode iz monomernog stanja u polimere.

prema IARC svrstan je u verovatne kancerogene. AMINOPLASTI Nastanak . 5. muke.Izrazito 3. Meke pene koriste se pri pakovanju.Reakcijom Formaldehida sa amino grupom Ureje ili Melamina u prisustvu kiselih katalizatora i toplote. boja. gume. Povećana je i incidencija Alergiskih promena na koži. Mogu biti u čvrstom ili tečnom stanju kojima se pre primene dodaje utvrđivač i prelaze u čvrsto stanje. Moguća je i pojava • Alergiskih reakcija na koži • iritacije sluzokože oka i gornjih disajnih puteva • Glavobolje. Dejstvo – Poliuretanske mase nisu toksične.Manifestuje se Iritacijom respiratornih puteva i veoma čestom pojavom Astme. 2. 3. Plufabrikat fenoplasta u vidu praha može dovesti do 1. Primena . Dejstvo – Pri proizvodnji aminoplasta postoji mogućnost ekspozicije formaldehidu. lakova i sredstava za površinsku zaštitu metala i drveta. Nošenje gumenih rukavica stegnutih u gornjem delu radi sprečavanja uvlačenja prašine. Primena 1.Od fenola i formaldehida uz prisustvo kiselog ili baznog katalizatora. 1. formaldehidu i heksa-metilen-tetra-aminu. Često se poliestrima dodaje Stiren i Hidrohinon. jastuka i sedišta za automobile. Upotreba izolacionih pasti i zaštitnih krema (tz. prerade i upotrebe dolazi do ekspozicije izocijanatima koji su izrazito toksični.TERMOREAKTIVNE MASE POLI-ESTRI Nastanak . međutim prilikom njihove proizvodnje. Dejstvo – Glavni zdravstveni rizik predstavlja ekspozicija fenolu. POLIURETAN Nastanak . nevidljive rukavice) Brižljivo pranje kože Pri zapošljavanju voditi računa na postojanje kožnih promena budućih radnika MEDICINSKE MERE ZAŠTITE Stalna zdravstvena kontrola posebno funkcije jetre. posuđe i dr. Blago iritativno dejstvo na sluzokože oka i gornjih disajnih puteva. fumarne i maleinske kiskiselina sa Etilenglikolom i Propilenglikolom. boja. Alergogeno i 4. muzičkih ploča i dr. Epi-hlorhidrin deluje. Dejstvo – Prilikom proizvodnje i primene epoksidnih smola može doći do ekspozicije epihlor-hidrinu i fenolnim jedinjenjima. kao zamena za staklo i u opičkoj industriji. Primena .Kondenzacijom anhidrida ftalne. proizvodnji nameštaja. 2. podnih obloga.Reakcijom Izocijanata sa Dialkoholima ili Polialkoholima. iverice i panela i za impregnaciju tkanina. stanja koštanog sistema i periferne ciruklacije. 2. u građevinarstvu. prekrivača i tvrdih i mekih poliuretanskih pena. B . Dejstvo . gađenja i povraćanja INDIVIDUALNE MERE ZAŠTITE 1. ZAŠTITA OD HEMIJSKIH AGENASA 153 . Kancerogeno . Respiratornih tegoba. Veoma iritativno na kožu i sluzokože tako da nema mogućnosti za intenzivnu ekspoziciju 2. 4. Tečni aminoplasti koriste se pri proizvodnji šperploča.Za proizvodnju lepkova. 3. 1.Za proizvodnju delova za automobile i čamce. Povećan mortaliteta od raka pluća FENOL-FORMALDEHIDNE SMOLE (FENOPLASTI) Nastanak . Čvrsti aminoplasti koriste se za livenje različitih predmeta (elktrouređaji. Blage opstruktivne promene plućne ventilacije.Za izradu delova menjača i kočnica. Kod korišećenja kiselog katalizatora dodaje se i Heksametilen-tetra-amin.domaćinstvo slavina. Nošenje zaštitnih maski i odela u slučaju tehničkih smetnji. Primena – Za proizvodnju lepaka. proizvodnji boja. EPOKSIDNE SMOLE Nastanak . prekidači. Tvrde pene se koriste kao izolacioni materijal u građevinarstvu 2. Nastala masa može biti u tečnom ili čvrstom stanju. Primena . pa i Pneumokonioza 2. Dejstvo – Kod radika izloženih prašine poliestara registrovane su: 1.).Kondenzacijom Epi-hlor-hidrina sa Di-glicidil-etrom bis-fenola. pri čemu se dobija polufabrikat Novolaka. kao izolatori (Bakelit) i u izradi različitih lepkova. Hepatotoksično i nefrotoksično .

ventila za izdisanje i trake za pričvršćivanje 2. Usisana prašina se deponuje u zatvorenu posudu (silos. Rendgenološko i funkcionalno ispitivanje pluća je i ovde obavezno jednom godišnje. Dozvoljene granične vrednosti zavise od hemiskog sastava i veličine čestica prašine. Usisne cevi i kanali treba da su kraći i po mogućnosti vertikalni i koso postavljeni radi sprečavanja taloženja prašine. .Na izvoru prašine stavlja se usisna kapa ventilacionog sistema. ventil za udisanje.Prema konstrukciji dele se na: 1. uređaja i vrste prašine koja se stvara. Fine industriske prašine. Periodični pregledi . dima i magle. 3. Brzina strujanja vazduha u usisnim cevima za lake prašine mora biti 10 m/s. MEDICINSKE MERE ZAŠTITE Preventivni zdravstveni pregledi Prethodni pregledi . kod peskarenja) Mehanizacija i automatizacija .pri samom projektovanju mašina i alata. 2.sastoji se od okvira koji pokriva očna udubljenja.Već postojeća senzibilizacija na alergene radnog mesta . 154 .Obično od kože sa gumenim đonom Zaštitna odela (konbenezon ili dvodelna) satkano od materijala koji sprečava lako prodiranje prašine. HIGIJENSKE MERE ZAŠTITE 1. odeljivač. Čišćenje prostorija pomoću usisivača velike snage kako bi se sprečilo sekundarno aerozagađenje Vlažno čišćenje predmeta i površina Higijena radne odeće i lična higijena Štitnik za oči . koji odvodi prašinu na mesto gde će se skupljati i filtrirati. Grube neagresivne i neotrovne prašine 2. filter. ZAŠTITA OD GASOVA I PARA TEHNIČKE MERE ZAŠTITE Supstitucija toksičnih materija (gasa ili pare) netoksičnim materijama Hermetizacija. filter). Fine industriske prašine koja ne sadrži slobodan SiO2 3. Fine prašine ili od štetnih doza u manjim koncentrac. Hermetizacija procesa . Može biti izvedena u zatvorenim kabinama pri LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA Respiratori . U okviru ovog pregleda obavezan je rendgenološki pregled pluća i funkcionalno ispitivanje pluća. a za teške 25 m/s. automatizacija i mehanizacija primenjuju se u savremenoj hemiskoj proizvodnji Izdvajanje mašina i uređaja koji vrše preradu toksičnih materija u posebne prostorije Lokalna odvodna ventilacija na mestima na kojima dolazi do izdvajanja para.Ovde poluobrazina istovremeno predstavlja i filterski element Kape . taložnik. Respiratori sa filterom . ugljem.Imaju za cilj sprečavanje zapošljavanja radnika na radnim mestima na kojima bi moglo doći do pogoršanja postojećeg zdravstvenog stanja ili nastanka oboljenja. Prekvalifikacija . kod punjenja vreća cementom.Ako nakon sprovedenog lečenja i rehabilitacije dođe do pojave patoloških efekata. magle ili gasa.Služe kao monitor odbranbenih reakcija organizma radnika i preduzetih mera zaštite.Oštećenje funkcije disajnih organa.Oboljenja respiratornog sistema .izrađene od gusto tkanih materijala koji se lako održavaju u čistom stanju Štitnik za oči i lice .ZAŠTITA OD PRAŠINE TEHNIČKE MERE ZAŠTITE Tehnička rešenja za smanjenje aerozagađenja . koje sadrže slobodan SiO2 ili radioaktivne čestice 4. brašnom).Prema nameni dele se na respiratore za zaštitu od: 1. separator.Imaju poluobrazinu.najbolje rešenje jer se prašina odvodi zatvorenim sistemima. ZAKONODAVNO ADMINISTRATIVNE MERE JUS o maksimalno dozvoljenim koncentracijama prašine u atmosferi radnih prostorija i radilišta je standard koji je zakonski propisan. Lokalna odvodna ventilacija . a njena veličina i oblik zavise od radne operacije. Mašine i uređaji koji stvaraju prašinu postavljaju se u posebne prostorije ili se prostorno izoluju (npr. Usisna kapa može biti otvorenog ili zatvorenog tipa.napravljene najčešće od kože Zaštitna obuća . providne ploče i trake za fiksiranje Zaštitne rukavice .sastoji se od obruča za glavu.zamenjuje ručni rad radnika na mašinama i uređajima pri čijem se radu stvara prašina (npr. Veliki broj zakonskih i podzakonskih akata reguliše tehničku zaštitu u raznim industriskim granama. Respiratori bez filtera . polukružnog čeonog nosača i providne ploče od plastike ili žičanog platna koja ne sme zadržavati više od 10% vidljive svetlosti. Profesionalna orjentacija i selekcija Kontraindikacije za rad u uslovima povećane zaprašenosti su: .

Usisani vazduh pre izbacivanja u atmosferu mora da se filtrira. opasača sa priključcima za rebraste cevi i priključkom za dovodnu cev. Srednje teške . elastičnih podesnih traka i cedila. Sastoje se od obrazine sa ugrađenim zaštitnim staklima. Razlikujemo Cevna maska sa dovodom čistog vazduha (udisanjem ili pomoću duvaljke) . ostaje nepromenjen najmanje 8 časova. ventila za udisanje i izdisanje. elastičnih traka za podešavanje i cedila. 3. Sastoje se od poluobrazine. crvene su boje sa plavom trakom. za zaštitu od HCl oznaka je J. Lake .za poslove kod kojih se traži umerena osetljivost čula doira 3. Zaštitna odela od gumiranog platna . vrste apsorbensa. mogu biti podešene za spajanje sa štitnicima za oči ili sa gas-maskom.Za rad sa nagrizajućim otrovnim materijama.čini kutija u kojoj se nalazi sredstvo za upijanje štetnih gasova i para. Mogu biti: 1. Izrađuju se od nepromočivih tkanina. Cedilo . Opšta ventilacija se koristi kao pomoćna tehnička mera jer ne daje dobre rezultate. Posle svake upotrebe gasnu masku treba očistiti. para i aerosola u uslovima kada je u radnoj atmosferi koncentracija kiseonika manja od 16%. mašina ili poda • Držanje sirovina i gotovih proizvoda u posebne i zatvorene prostorije gde radnici ne borave • Higijena odeće i lična higijena LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA Kapuljače . ventila za izdisanje i udisanje. 2.čemu je radnik van kabine a samo ruke provlači kroz posebne otvore unutar kabine. baze i sl. Može da bude ugrađeno u filter za zadržavanje aerosola i ventil za udisanje ukoliko nije ugrađeno u obrazinu.pored gore navedenih delova ima i izvor komprimovanog vazduha.Za zaštitu ruku od vode.za poslove kod kojih nije potrebna osetljivost. priključka za rebraste cevi. Proizvode se u tri oblika: 1. ventila za udisanje i izdisanje. Cevna maska sa dovodom konprimovanog vazduha . silik-gel i druge zrnaste materije natopljene različitim hemiski aktivnim materijama koje reaguju i neutrališu materiju iz vazduhu za koju je cedilo namenjeno. U cedilu se kao apsorbens koristi najčešće aktivni ugalj.za poslove kod kojih se traži velika osetljivost čula dodira. oprati i dezinfikovati. prečisti i izbaci na visinu od bar 1m iznad krova.upotrebljava se u slučaju kada za dovod čistog vazduha nije potrebna cev duža od 10 m. Gasne maske sa obrazinom – Služe za zaštitu organa za disanje i očiju. Zaštitna obuća (cipele i čizme) . a nema mehaničkih opterećenja 2. Pre upotrebe zaštitne maske mora se identifikovati vrsta škodljivog gasa ili pare i približno odrediti koncentracija u vazduhu radne sredine. elastičnih podesnih trake i cedila. 155 . Ventilacione kape koje se postavljaju iznad mašina i uređaja treba da budu većih dimenzija od otvora kako bi se uhvatili i gasovi i pare koji se šire iznad mašine ili uređaja. Posebno važnu ulogu ima i obuka radnika koja treba da obuhvati uvežbavanje rada sa maskom. HIGIJENSKE MERE ZAŠTITE • Otkalnjanje toksičnih materija u tečnom stanju sa radnih površina. Cedila se označavaju slovima i bojom prema vrsti štetnosti za koju su namenjena npr. Gasne maske Namenjene su za zaštitu organa za disanje od škodljivih gasova. zameniti filter ako je došlo do zasićenja i tako pripremiti masku za ponovnu upoterbu. Komprimovani vazduh mora biti čist i bez mirisa. Teške . za zaštitu od živinih para oznaka je Hg i sive su boje. a cevi za dovod komprimovanog vazduha mora biti dimenzionirana prema minimalno potrebnom protoku vazduha od 140 l/min i izrađene od materijala koji je sposoban da izdrži radni pritisak. Izrađuju se od materijala koji izložen direktnom dejstvu kiseline. Svako cedilo ima ograničeno vreme upotrebe jer vremenom dolazi do njegovog zasićenja toksičnim gasom. ventila za udisanje i izdisanje. dovodna cev za čist vazduh. za zaštitu od amonijaka oznaka je K i zelene su boje itd. Gasne maske mogu biti monovalentne ako štite samo od jedne nokse ili polivalentne ako istovremeno štite od većeg broja noksi. koja ne sme preći 2% po volumenu. podesivih traka. kao i od veličine fizičkog naprezanja radnika u toku rada. Sastoje se od usnika. Gasne maske sa usnikom – služe za kratkotrajnu zaštitu organa za disanje. Sastoji od obrazine ili poluobrazine. i ručne duvaljke ili meha. toksičnih i infektivnih materija. Štitnici za oči i lice i zaštitne naočare koriste se za zaštitu očiju od nagrizajućih materija Zaštitne rukavice od gume . Izolacioni aparati Koriste se za zaštitu organa za disanje od škodljivih gasova.Koriste se u pogonima gde postoji mogućnost kvašenja.Od materijala otpornog na nagrizajuće materije i rastvarače. a veća je izloženost mehaničkim oštećenjima. para i aerosola u uslovima kada u radnoj atmosferi ima najmanje 16% O2 i kada je koncentracija škodljivih gasova i para približno poznata i nije veća od koncentacija pri kojima je gasna maska ispitivana. Gasne maske sa poluobrazinom – Služe za zaštitu organa za disanje. koncentracije toksičnih gasova u vazduhu radne sredine. To vreme zavisi od veličine cedila. rebrastih cevi koje idu od maske do opasača.

Aparati sa kiseonikom . Cevna maska sa kapuljačom ili šlemom koristi se na poslovima gde dolazi do obilnog kvašenja glave i vrata ili gde postoji opasnost od mehaničkih povreda glave. potrebno je prethodno izvršiti identifikaciju hemiskih noksi. Filtirajući samospasilac . ZAKONODAVNO MERE 2. para i aerosola u atmosferi radnih prostorija i radilišta .imaju sopstveni izvor snabdevanja čistim vazduhom koji se obično nosi na leđima. Prethodni pregledi . usnika sa štipaljkom za nos. pušenja duvana ili pogrešnih navika u ishrani. Periodični pregledi Vanredni pregledi .Sadrži maksimalno dozvoljene koncentracije za 1165 različitih hemijskih štetnosti i njihovu klasifikaciju prema kancerogenosti.određuje obim pregleda.obezbeđuje čist vazduh u trajanju od 45 minuta. Istovremeno treba ukazati na dodatne štetne efekte od konzumacije alkohola. MEDICINSKE MERE ZAŠTITE Preventivni zdravstveni pregledi Obim prethodnih i periodičnih pregleda određen je odgovarajućim pravilnikom. katalizatora i filtra za prašinu. O2 ispod 16%. dejstvom na organizam i posledicama po zdravlje. 156 . Pravilnik o uslovima za vršenje prethodnih i periodičnih pregleda . maligne neoplazme i astma .nastali kao posledica izlaganja gasovima i parama. Kontrolni pregledi . Skraćenje vremena ekspozicije Skraćenje radnog vremena Produženje godišnjeg odmora . Na listi profesionalnih bolesti nalaze se i trovanja.upotrebljava se pri ekspoziciji visokim koncentracijama CO u slučaju požara i evakuacije ugroženih radnika. toksičnih materija visoke. Pri ovoj reakciji stvara se toplota što ograničava upotrebu aparata na oko 30min. bakra ili molibdena. sastoji se od kutije za hermetičko čuvanje. Koriste se u radnoj sredini gde su konc. Aparat je za jednokratnu upotrebu.Vrše se u slučaju iznenadno povećanih koncentracija noksi u radnoj sredini i poremećaja zdravlja većeg broja radnika pri uvođenju nove tehnologije ili nove sirovine.koji se koristi u dva ili tri dela ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE I EDUKACIJA Radnika treba upoznati sa prirodom hemiskih noksi. Kiseonični samospasilac . Posebna pažnja prilikom obavljanja preventivnih pregleda posvećuje se prvim znacima i efektima hemiskih noksi sa kancerogenim svojstvima.Posebno treba voditi računa o postojanju senzibilizacije na hemiske nokse prisutne na budućem radnom mestu. 3. izmeriti njihove koncentracije i imati u vidu mogući aditivni i sinergični efekat. što predstavlja kontraindikaciju za zapošljavanje na takovom radnom mestu. sa mogućnostima prevencije i njegovim udelom u tome. ventila za regulaciju visokog pritiska sa kontrolnim doziranjem i priključnog automata sa rebrastim crevom sa usnikom i štipaljkom za nos. posude sa aktivnom materijom. kese za disanje. Da bi se pravilno isplanirao preventivni pregled. a konc. sastoji se od boce sa kiseonikom pod pritiskom od 30000 kPa. ADMINISTRATIVNE Jugoslovenski standard o maksimalno dozvoljenim koncentracijama škodljivih gasova. ventila za udisanje i izdisanje.Vrše se u cilju praćenja oporavka posle nastalih poremećaja Dodatne mere zaštite Preduzimaju se na radnim mestima gde je radnik izložen koncentracijam hemiskih noksi koje višestruko prelaze maksimalno dozvoljene koncentracije. Radi na principu pretvaranja CO u CO2 posredstvom oksida mangana. 4.

.Građevinarstvo . Infekcija se prenosi kapljično ili direktnim kontaktom.Kožarska industrija .Rad sa izvorima jonizujućeg zračenja.Hemijska industrija .PROFESIONLANA OBOLJENJA RESPIRATORNOG SISTEMA OBOLJENJA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA Oboljenja gornjih disajnih puteva nastala pod uticajem štetnih agenasa na radnom mestu najčešće su lokalne prirode i obično protiču u vidu zapaljenjskih. Razvoju infekcije pogoduje dejstvo hladnoće. vazomotornih i alergijskih reakcija. GORNJIH PODELA OBOLJENJA NOSA I PARANAZALNIH ŠUPLJINA OBOLJENJA NOSA I PARANAZALNIH ŠUPLJINA INFEKTIVNI RINITIS ETIOPATOGENEZA Uzročnik su najčešće virusi.Glavobolja i Hiposomija .Radni u kesonima . Hronični. Alergijski.Medicinsko osoblje. Alergijski) TUMORI FARINKSA Iritativni.Radnici pored visokih peći i livci .Otežano disanje . Vazomotorni.Šumovi u ušima i nagluvost 157 .Tekstilna idustrija .Tekstilna industrija . OBOLJENJA LARINKSA • • • • POVREDE LARINKSA LARYNGITIS (Infektivni.Veterinari i Stočari . fizički i metabolički faktori. ređe bakterije i gljivice. Profesionalni agensi koji mogu dovesti do promena u gornjim disajnim putevima mogu biti: VRSTA AGENSA FIZIČKI Nepovoljna klima i mikroklima Nagle promene atmosferskog P Nagle promene temperature Jonizujuće zračenje HEMIJSKI Gasovi i pare Prašine i dimovi BIOLOŠKI Bakterije Gljivice Virusi RIZIČNA ZANIMANJA . Osim ovih uzroka na razvoj oboljenja mogu uticati: • Vokalna trauma • Opšta oboljenja • Alergija • Predispozicija • Premorenost • Slaba ishrana • Strana tela u gornjim RES-putevima • Imunološki deficit • Pušenje itd. .Preovladavaju kataralne promene.Rudnici uglja .Sluzavo-gnojava sekrecija . KLINIČKA SLIKA AKUTNI OBLIK .Piloti . Kadmijumska kijavica.Ronioci .Drvna industrija .Duvanska industrija . Hiperemija i naburelost sluznice Deskvamacija epitela Jaka sekrecija iz nosa Kijanje i Suzenje očiju HRONIČNI OBLIK Glavobolja Otežano disanje na nos Povišena telesna teperatura Opšta slabost i Malaksalost • • • • • • • RHINITIS (Infektivni.) POLIPOZA NOSA ULCERCIJA I PERFORACIJA NOSNOG SEPTUMA RHINOLITHIASIS SINUSITIS (Akutni. Iritativni. Alergijski) TUMORI LARINKSA ANGIONEUROTSKI EDEM DISAJNIH PUTEVA Iritativni. Aerosinusitis) OLFAKTIVNI POREMEĆAJI TUMORI NOSA I PARANAZALNIH ŠUPLJINA OBOLJENJA FARIKSA • • • POVREDE FARINKSA PHARYNGITIS (Infektivni.

zapaljenski procesom koji se širi u podsluzničnom sloju. ali i radnike koji žive u lošim higijenskim uslovima. DIJAGNOZA Anamneza Klinički pregled . sa stvaranjem čvrstih ožiljaka. Najčešći profesionalni iritansi su Kadmijum. DIJAGNOZA Anamneza Rinoskopija (sluzokoža bleda. • • • • • OZENA . Vitamin C. SCLEROM . Poboljšanje tokom noći i vikendom govori u prilog iritativnom rinitisu. Lokalno sredstva za dekongestiju. Aspirin.crvenilo sluznice nosa i obilje sekreta u nosnom hodnicima. prašinu i dim.Kijanje i Svrab u nosu . U slučaju sekundarne bakteriske infekcije antibiotik i antihistaminika. Posle duže ekspozicije promene postaju hronične uz gubitak osećaja mirisa i česte kijavice. Klinička slika je slična kao kod infektivnog rinitisa.Retko.Bistra rinoreja .Nazalna opstrukcija i kongestija .Krvarenje iz nosa . Od alergena iz radne sredine koji mogu izazvati alergijski rinitis navode se • Životinjski antigeni • Sirova kafa • Ricinus • Proteolitički enzimi • Žitarice • Atigeni insekata • Lateks • Anhidridi kiselina • Kolofonijum KLINIČKA SLIKA . KLINIČKA SLIKA Oboljenje se javlja u akutnoj i hroničnoj formi. Napada najčešće zemljoradnike. ranijeg infiltrata. Antimon i Cement Iritirajuća sposobnost nekog jedinjenja prvenstveno zavisi od njegove rastvorljivosti u vodi. Žlezde produkuju patološki izmenjen sekret neprijatnog mirisa. Nakon latentnog perioda od 36 sati javlja se PREDLOG KRITERIJUMA ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE(Prema sada važećem zakonu oboljenje se ne nalazi na listi profesionalnih bolesti) Da radnik nije pušač i da pre zaposlenja nije postojalo alergijsko oboljenje nosa. endemsko oboljenje.Posebna forma ovog oboljenja kod koje atrofija ne napada samo sluznicu već i duboke strukture uključujući i hrskavicu i kost. Nikl. Ove osobe imaju ili sezonske alergijske reakcije na polen (Polenska kijavica) ili višegodišnje simptome ako su alergične na unutrašnje alergene. Kod profesionalne etiologije postoji prostorna i vremenska povezanost pojave simptoma sa boravkom radnika na radnom mestu. LEČENJE Strogo mirovanje. koje se karakteriše hroničnim simetričnim infiltarciskim. Hrom. ALERGIJSKI RINITIS ETIOPATOGNEZA Od alergijskog rinitisa pati oko 5% populacije. Selen. Karakteristična je pojava simptoma nakon iritacije. isparenja.Slivanje sekreta iz nosa u ždrelo . vlažna i plavičasta) In vivo kožni test (PRICK ili Intradermalni test) Određivanje ukupnog i specifičnog IgE u serumu Merenje maksimalnog nosnog protoka Nespecifičan nazoprovokacioni test Citološko ispitivanje nazalnog lavata (Eozinofili) Test mukocilijarnog čišćenja Testovi za ispitivanje olfaktivne sposobnosti CT-sinusa i Spirometrija LEČENJE Ispiranje nosne sluzokože fiziološkim rastvorom Primena steroida i holinergičkih blokatora KADMIJUMSKA KIJAVICA Nastaje inhalacijom para kadmijuma koje nadražuju konjuktivu i sluznicu gornjih RESputeva. Berilijum. 158 .Poremećaj čula mirisa i ukusa IRITATIVNI RINITIS ETIOPATOGENEZA Nastaje dejstvom različitih hemijskih iritanasa uklučujući gasove. Arsen.Postoje tri forme ovog oboljenja: RHINITIS CHRONICA SIMPLEX RHINITIS CHRONICA HYPERTROPHICA RHINITIS CHRONICA ATROPHICA Promene na sluznici su još uvek reparabilne Dolazi do ireverzibilne hiperplazije sluznice Dolazi do atrofičnih promena na sluznici Kijavica Pečenje i grebanje u nosu Jaka sekrecija Epistaksa Sitne ulceracije na hrskavičavim delovima i donjim nosnim školjkama.

ETIOPATOGENEZA Kao etiološki činioci navode se hronična infekcija. arsen. Uklanjanje radnika iz zone gde je prisutan alergen. različite veličine. LEČENJE Hirurško ULCERCIJA I PERFORACIJA NOSNOG SEPTUMA ETIOPATOGENEZA Do ulceracije i perforacije hrskavičavog dela nosne pregrade može doći usled korozivnog dejstva iritanasa kao što su hrom. POLIPOZA NOSA Polipi nosa su kruškolike formacije lokalizovane u nosnoj šupljini (ređe u sinusima). IgE.) OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Radnik sa utvrđenim profesionalnim oboljenjem (Profesionalni alergijski rinitis) – nije sposoban za poslove koje obavlja niti za druge poslove gde bi bio izložen materijama na koje je dokazana preosetljivost kao ni respiratornim štetnostima bilo kog porekla. kožni test.dominira kliničkom slikom LEČENJE Eliminacija fizičkih stimulanasa u radnoj sredini. PREVENCIJA Uklanjanje dokazanih alergena. izlaganja iritansima i RHINOLITHIASIS ETIOPATOGENEZA Nekada strana tela u nosu mogu da ostanu nezapažena duže vreme. Verovatno povezano sa ovom dijagnozom je i gustatorni rinitis koji nastaje kod uzimanja začinjene hrane.Jednostrane opstrukcije nosa. LEČENJE Prekid daljeg sprečavanje infekcije. LEČENJE • Antihistaminici • Nosni steroidi • Stabilizatori mastocita • Kromolin sodijum krvni pritisak je nizak. glatke i sjajne površine plavičasto-beličasto-ružičasto-sivkaste boje. ekstremne i nagle promene temperature i ekscesivno kretanje vazduha. Edukacija radnika i zdravstveno vaspitni rad. alergija i lična predispozicija. Oni mogu biti različite veličine i izgleda. DIJAGNOZA Anamneza Rinoskopija Rendgensko snimanje Kožne probe i pregled nosnog sekreta na eozinofile . mrko sive boje. Predilekciono mesto je duplikatura sluznice u srednjem nosnom hodniku i u etmoidu. Kao posledica infekcije i alergije u jednom momentu dolazi do transudacije i eksudacije tečnosti i pod dejstvom sile teže formira se polip. Profesionalna selekcija i orjentacija. Glavobolja i lokalni bolovi -prolaznog su karaktera. poboljšanje ventilacije. a 159 . Tako nastale tvorevine u nosnom hodniku zovu se rinoliti. Dekongestioni nosni sprejeve. Kontrola radnih uslova. ona mogu da posluže kao nukleus oko koga se talože krečne soli iz nosnog sekreta. koagulumi krvi ili sluzi.Dokazivanje alergije. Obično su rapave površine. Nazoprovokacioni test dr. Najpre dolazi do destrukcije sluznice nosne pregrade used čega se javlja slabija ishranjenost dela hrskavice i njena nekroza. KLINIČKA SLIKA Kijavica sa oskudnim krvarenjem Ulceracije na nosnoj sluzokoži pokrivene skramom Kruste ispod kojih se nalazi ulkus koji doseže sve do hrskavice Perforacije hrskavice U početku Kasnije Nakon 2-3 nedelje ekspozicije Nakon 2-3 meseca ekspozicije VAZOMOTORNI RINITIS ETIOPATOGENEZA Termin koji se koristi za opisivanje povećane nosne reaktivnosti na specifične fizičke stimuluse kao što niska vlažnost. živa i vanadijum. KLINIČKA SLIKA . KLINIČKA SLIKA Rinoreja . a da ne izazivaju značajnije tegobe. Najčešće su to manji sekvestri kosti. Na ovim mestima sluznica nije čvrsto srasla sa podlogom. Upotreba ličnih zaštitnih sredstava. nikl. KLINIČKA SLIKA Nazalna opstrukcija i sekrecija iz nosa (seromukozna ili mukopurulentna). Ispiranje fiziološkim rastvorom.ORL nalaz (karakterističan nalaz fizikalnim pregledom) Dokaz postojanja specifične senzibilizacije (test ekspozicije. Međutim. Ipratropijum bromid – oprezno.

. Rendgen snimak sinusa . kao i nasleđe. U normalnim uslovima vazdušni pritisak se u sinusima izjednačava preko prirodnih otvora.Hiposmija . Osetljivost na Valleixovim tačkama pri palpaciji. doći će do pojave negativnog pritiska u sinusu. Ovako stvoreni sekret u sinusu podložan je infekciji. alergijska oboljenja gornjih disajnih puteva.Poremećaj percepcije mirisa 160 . Ređe do infekcije dolazi usled zapaljenjskih procesa na korenu zuba. kao i pri ronjenju u zagađenim vodama. Hirurško .pokazuje smanjenu transparenciju sa nivoom eksudata u sinusu LEČENJE Kapi sa vazokonstriktornim dejstvom Aspiracija sekreta iz nosa Antibiotik prema antibiogramu Simptomatska terapija DIJAGNOZA Anamneza. LEČENJE Konzervativno -Isto kao kod akutnog sinusitisa. Rendgengrafije sinusa i sinusoskopija. .Infiltracije limfocita. Može se pokušati i sa punkcijom maksilarnog sinusa. Kao posledica ovako nastale barotraume dolazi do edema sluznice sinusa sa hiperemijom i transudacijom. AEROSINUSITIS ETIOPATOGENEZA Lezija sluznice jednog ili više sinusa. LEČENJE Kao i kod akutnog sinuzitisa. KLINIČKA SLIKA OLFAKTIVNI POREMEĆAJI PODELA KVANTITATIVNI . . HRONIČNI SINUZITIS ETIOPATOGENEZA Najčešće nastaje od protrahovanog akutnog sinusitisa koji nije odgovarajuće lečen. radnika koji rade sa začinima. a nekad i do delimične ablacije sluznice od kostne podloge. polimorfonukleara i plazma ćelija AKUTNI SINUSITIS ETIOPATOGENEZA Najčešći uzrok je virusna infekcije sluznice nosa. edem. sanaciju svih patoloških stanja u nosu. KLINIČKA SLIKA Jak bol u predelu lediranog sinusa. koga je ponekad potrebno zdrobiti pre ekstrakcije.Ukoliko konzervativno lečenje ne daje zadovoljavajuće rezultate. hipertrofija i atrofija sluznice sinusa. Klinički pregled. pojava sekrecije.Agnososmija . Povećana prevalenca sinusitisa nađena je kod: krznara.Difuzne glavobolje . niz zadnji zid faringsa i rubova hoana. konopljom.Anosmija .Disosmije .Umanjenje percepcije mirisa .Podatak da je oboljenju predhodila rinogena infekcija.Slivanja sekreta preko donje nosne školjke. pšenicom i brašnom. povrtara. DIJAGNOZA Anamneza. Prednje rinoskopija. usled čega se javlja akutno zapaljenje sinusa.Odsustvo percepcije mirisa KVALITATIVNI . Do sinusitisa može doći i kod nekih infektivnih bolesti usled oslabljenih odbrambenih snaga organizma.Česte infekcije donjih RES-puteva . različiti hemijski i fizički iritansi. koja direktno prodire u sinuse. gnojni procesi na korenovima zuba.Usled slivanja sekreta . Međutim. Rendgengrafija LEČENJE Odstranjivanju rinolita. Lokalni pregled nosa .Hiperemija.Poremećaj čula mirisa .Otežano disanje na nos i supuracija .Umanjenje sposobnosti identifikacije mirisa . Nedovoljna drenaža sinusa.Mukopurulentna sekrecija. koja nastaje prilikom nagle promene spoljašnjeg atmosferskog pritiska. kao i pri izlasku iz kesona. igraju značajnu ulogu. a često i krvarenje iz nosa. ukoliko postoje prepreke aeracije. To se najčešće dešava pri naglom spuštanju aviona. oslabljena otpornost organizma. KLINIČKA SLIKA • Povećana T • Opšta slabost • Glavobolja • Lokalni bol • Otežano disanje na nos • Anosmija • Sluzavo-gnojna sekrecija iz nosa • Hiperemija i edem sluznice sinusa DIJAGNOZA Anamneza .

Na sluznici farinksa javljaju se tipične promene u obliku naslaga crne ili rumene boje poznate pod imenom Kusmaulovo lak ždrelo. disfagija ili otežano gutanje . isparenja. Sluzokoža ispod sluzi je erodirana. ljuta jela i žestoka pića. Manifestuje se: smetnjama u gutanju i disanju usled nagomilavanja velike količine gumaste sluzi u nazofarinksu. Kada se radi o radnoj sredini kao najčešći iritansi izdvajaju se živa.Izaziva akutnu reverzibilnu olfaktivnu paralizu. IRITATIVNI FARINGITIS ETIOPATOGENEZA Nastaje pod dejstvom različitih hemijskih iritanasa uklučujući gasove. Amonijačnoj i sumpornoj kiselini . stabilizatori mastocita i kromolin sodijum.Izazivaju reverzibilni olfaktivni deficit.Nataje pri akutnom ozračivanju.U proizvodnji alkalnih baterija i kod kazandžija.Otežano disanje . KLINIČKA SLIKA Slična je kao i kod ostalih zapaljenja sluzokože ždrela. hladne i vrele napitke i dr. kao i kod udisanja vrelog vazduha ili pregrejane pare što se najčešće dešava prilikom eksplozija. dim. U odnosu na očuvanost integriteta kože mogu se podeliti na otvorene i zatvorene. POVREDE JONIZUJUĆIM ZRAČENJEM OROFARINGEALNI SINDROM . KLINIČKA SLIKA Siptomatologija je slična kao kod infektivnog oblika.Bol u ždrelu.U proizvodnji boja.Izaziva otežano gutanje i disanje LEČENJE Antihistaminici. Toluenu i ksilenu .Vezikule i Ulceracije . duvanski dim.Lak edem .Pri promenama na hipofarinksu OBOLJENJA LARINKSA POVREDE LARINKSA MEHANIČKE POVREDE Mehaničke povrede larinksa su najčešće spoljašnje povrede. . KLINIČKA SLIKA . Povrede ždrela vrelim vazduhom i pregrejanom parom udružene su sa opekotinama disajnih puteva i komplikovane sa povredama druge vrste usled mehaničkog dejstva eksplozije.Zbog edema sluznice ždrela . Rastvaračima i akrilnoj kiselini . nosni steroidi.Alergijski faringitis koji zahvati hipofarinks. HEMIJSKE POVREDE ETIOPATOGENEZA ALERGIJSKI FARINGITIS ETIOPATOGENEZA 161 . DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA Povrede glave Hronična opstrukcija nosa Postinfekcijske inflamacije Neurodegenerativni i endokrini poremećaji Oboljenja jetre i bubrega Neoplazme Ekspozicija jonizujućem zračenju Primena različitih lekova Nastaje pod dejstvom alergena iz životne i radne sredine. Patološku osnovu čine postradiacioni mukociti.Hiperemija sluznice ždrela . smog.U hemiskoj industriji. Izbegavanje alergena.Nastaje usled iritativnog dejstva žive. Hidrogen sulfidu . OROFARINGEALNI SINDROM IZAZVAN ŽIVOM . primenom ličnih zaštitnih sredstava i kontrolom proizvodnog procesa. Izlaganje hemijskim iritansima može izazvati hiposomiju preko zapaljenja i sledstvene nosne opstrukcije ili usled direktnog oštećenja olfaktivnog epitela.Staklast sekret . prašinu. .ETIOPATOGENEZA Kvantitativni i kvalitativni olfaktivni poremećaji mogu se javiti pri ekspoziciji: Kadmijumu i Niklu .U težim slučajevima ANGIOEDEM FARINKSA . Kod nekih osoba potrebno je promeniti radno mesto. POVREDE USLED DEJSTVA TOPLOTE ETIOPATOGENEZA Ove povrede nastaju usled uzimanja vrele hrane i napitaka. koji kao antigeni izazivaju zapaljenjske reakcije alergijskog tipa na sluzokoži ždrela.

Kortikosteroidi.Laki otok sluznice . Prevencija stenoze u larinksu.Najteži oblik oboljenja. . pri ekspoziciji hromu). LEČENJE Udaljavanje obolelog Saniranje zapaljenja. pregrejane vodene pare. KLINIČKA SLIKA Promene na sluznici su u vidu opekotina prvog (crvenilo) ili drugog (vezikule) stepena. LEČENJE .Otežano disanje i gutanje . izolovano ili u sklopu infekcije i drugih RESputeva. Sprečavanje infekcije i lečenje šoka. KLINIČKA SLIKA .Prekid daljeg izlaganja alergogenim supstancama i higijensko-dijetetski režim.Promuklost . INFEKTIVNI LARINGITIS Oboljenje nastaje pod uticajem virusa i bakterija.Kod duže ekspozicije (npr.Stanje šoka i Smrt (često) LEČENJE Lečenje opštih toksičnih dejstva na organizam.Adhezije i ožiljci u vestibulumu larinksa IRITATIVNI LARINGITIS Nastaje delovanjem hemijskih noksi i može imati akutni ili hronični karakter. KLINIČKA SLIKA .Kašalj .Pri nižim konc. Ređe pri kašlju. Obezbeđenje respiracijske funkcije. spikeri.Slabosti larinksnih mišića (Myasthenia laryngis).Jak iznenadni bol u larinksu koji traje kratko. FIZIČKE POVREDE ETIOPATOGENEZA Nastaju dejstvom vrelog vazduha. AKUTNI OBLIK KLINIČKA SLIKA . otežano disanje i smetnje pri gutanju.Edem u submukoznom tkivu . iz zagađene sredine. Klacijum.hematoma. KLINIČKA SLIKA . LEČENJE Antihistaminici. usled zloupotrebe glasa pri pevanju i vikanju. pri čemu dolazi do zapaljenjskih procesa na sluzokoži larinksa kao posledica reakcije antigen-antitelo. U profesionalnim uslovima mogu nastati pri udisanju para hemijskih jedinjenja nastalih pri eksplozijama i velikim isparenjima u fabričkim halama (amonijak.Slična kao i kod drugih laringita. kijanju ili povraćanju.Pojačana sekrecija .Promuklost .Cijanoza QUINCKEOV EDEM GLOTISA .Pri ekspoziciji visokim koncetracijama hemijskih noksi Ulceracije na larinksu . HRONIČNI OBLIK ETIOLOGIJA .Promuklost . edem i fibrinske naslage na sluznici . U profesionalnim uslovima ove povrede mogu nastati kod radika na parnim kotlovima i vatrogasac. FUKCIJSKE POVREDE (Volkalna trauma) ETIOPATOGENEZA Promene na glasnicama koje najčešće nastaju. kiseline).Hiperemija glasnica . glumci).Jak bol u grlu . bol u grlu. a naročito samoubilačkim trovanjima. Može se manifestovati: zapaljenjskim promenama na sluzokoži larinksa praćenim edemom i disfonijom . AKUNI OBLIK . radijacijom itd.Nastaje pri dužem delovanju štetnih agenasa. Izolovane povrede larinksa su retke.Bol u grlu .Otežano disanje .Otežano disanje . fenol. čvorića i kontaktnih ulkusa na glasnicama ili . Kod dugotrajne nepravilne upotrebe glasa.Najčešće nastaju u okviru korozivnih oštećenja farinksa i jednjaka pri zadesnim. Javlja se promuklost. električnom strujom. ALERGIJSKI LARINGITIS Oboljenje nastaje delovanjem profesionalnih agenasa sa alergogenim svojstvima.Otežano gutanje . naročito kod osoba koje glas koriste u svojoj profesiji (pevači. praćen i drugim alergijskim manifestacijama.Sitnoćeliska infiltracija HRONIČNI OBLIK 162 . gutanjem i aspiracijom vrelih napitaka. dejstvom izrazito niskim temperaturama vazduha. nastaju funkcijska oštećenja u vidu: .Hiperemija. eventualno Adrenalin. a ostaju promuklost ili afonija. Zavisno od spomenutih uzroka može nastati opečenost ili oparenost larinksa. Refleksnim laringospazmom .

Povremeno izbacivanje suvog. Razlikujemo KATARALNI HRONIČNI LARINGITIS .Karcinomi 2. PODELA PRAVI BENIGNI TUMORI 1.Prisustvo materija na radnom mestu za koje se zna da mogu delovati alergogeno Anamneza bolesti .Glasnice su sivo-ružičaste i vretenasto zadebljane. -Gornja površina glasnica je posuta neravnomernim zadebljanjima. Laringealni angioedem .Ostali delovi sluznice normalni ili hiperemični sa pojačanom sekrecijom. LEČENJE .myomi chondromi) 2. eventualno zračenje. • Klinička slika recidivantnog angioneurotskog edema gornjih disajnih puteva pri ekspoziciji materijama s radnog TUMORI LARINSA Prilično su česti.Otežano disanje i gutanje 163 .Promuklost . HIPERTROFIČNI HRONIČNI LARINGITIS . Mezenhimski tumori (fibromi.Patohistološki pregled. KLINIČKA SLIKA Faringealni angioedem . GIT-a i nervnog sistema.ako se stvore veće kruste LEČENJE Otkalanjanje uzroka zapaljenja Higijensko-dijetetske mere Aerosol terapija Vitaminska terapija Kortiko preparati (Kortizol) Hirurško odstranjenje hipertrofične sluznice. Angioedem može trajati 1 do 72 sata. adenomi) PSEUDO TUMORI 1. Klinička slika Imunološki testovi Povećane vrednosti IgE.Suvoća i pečenje u grlu -Glasnice su edematozne ili sivo-crvene boje sa proširenim krvnim sudovima . Prognoza bolesti je dobra ukoliko se brzo dokaže uzročno posledična povezanost simptoma sa noksama na radnom mestu i usledi promena radnog mesta. DIJAGNOZA Radna anamneza . KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE Angioneurotski edem gornjih disajnih puteva je jedino oboljenje gornjih disajnih puteva koje se nalazi na listi profesionalnih bolesti u našoj zemlji. Kao komplikacija je moguć anafilaktički šok sa zahvatanjem RES-a. KVS-a. Pozitivan bronhoprovokacioni test sa istim alergenom (pojava Kvinkeovog edema).izaziva gušenje i kašalj i može neposredno ugroziti život bolesnika. Obično je udružen sa ozenom ili drugim atrofičnim promenama u nosu i ždrelu. ANGIONEUROTSKI EDEM GORNJIH DISAJNIH PUTEVA ETIOPATOGENEZA U uslovima neadekvatne imunološke odbrane organizma i prisustva potencijalnih senzibilizatora u radnoj sredini kod eksponovanih radnika može doći do pojave angioedema (reakcije patogentski analogne urtikariji). .Tegobe slične kao kod katarlanog laringita. Kao favorizujući faktori navode se duvan. oboljenjima nosa. Čvorići glasnica MALIGNI TUMORI 1.Prisustvo recidivantnog angioneurotičnog edema gornjih disajnih puteva. a kasnije se vide beličaste promene. sinusa i ždrela.Promuklost koja progredira .Nastaje pri čestim i nedovoljno lečenim akutnim laringitisima. Sarkomi KLINIČKA SLIKA . Sobodne ivice im mogu biti nazubljene.Suvoću i pečenje u grlu . inflamacijskim i funkcijskim nadražajima.izaziva otežano gutanje. Pozitivna kožna reakcija na materijal sa radnog mesta.Promuklost i suv kašalj . fizičkim. lepljivog sekreta ili sasušenih krusti . Kruterijumi za priznavanje su sledeći: • Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije Da je radnik obavljao poslove ili se nalazio na radnom mestu gde postoji ekspozicija alergogenim materijama. DIJAGNOZA . Karakteriše ga: .Hirurško. samo što je promuklost mnogo izraženija. Epitelni tumori (papilomi. Polipi glasnica 2. alkohol.Otežano disanje . koja se odigrava na submukozi tkiva gornjih disajnih puteva. ATROFIČNI HRONIČNI LARINGITIS Nastaje spuštanjem procesa iz gornjih RES-puteva i kod dugotrajnog rada u zagađenoj atmosferi. hemijskim. klimatski faktori i opterećenje glasa. Među spoljašnjim faktorima rizika za nastanak ovih tumora navode se izloženost sluznice larinksa različitim mehaničkim.

Kasnije je ova teorija modifikovana tumačenjem da pH silicijumove kiseline bitno utiče na polimerizaciju silicijumdioksida. TEORIJA RASTVORLJIVOSTI – stepen fibroze u plućima zavisi od stepena rastvorljivosti minerala koji sadrže SiO2. MEŠANE PNEUMOKONIOZE Istovremeno imaju odlike i kolagenske i nekolagenske pneumokonioze usled ekspozicije mešanoj prašini. Čiste nekolagenske pneumokonioze su stanoza. Mešane pnmeumokonioze su talkoza. alveolarna građa je intaktna. grlo i nos) Pozitivni kožni testovi na materijale s radnog mesta ili pozitivan specifični IgE u serumu. silikoantimoza i dr. gde se pod terminom prašina podrazumeva aerosol čvrstih neživih čestica. KLASIFIKACIJA PREMA UZOROČNIKU PNEUMOKONIOZE IZAZVANE NEORGANSKOM PRAŠINOM PRAŠINE KVARCA Silikoza Silikoantrakoza Silikotuberkuloza Reumatoidna silikoza (Kaplanov sidrom) NEKOLAGENSKE PNEUMOKONIOZE Ovo je benignije oboljenje. TEORIJA IZOELEKTRIČNOSTI – se zasniva na izoelektričnim svojstvima nekih vrsta prašine (barijum. Čiste kolagenske pneumokonioze su silikoza i azbestoza. a protoplazma ćelija ima pozitivan naboj pa dolazi do njihovog spajanja. ireverzibilnom promenom i destrukcijom alveolarne strukture i trajnim ožiljcima u plućima. titanit itd. čak i nakon prestanka ekspozicije prašini. Prema morfološkim oblicima koje obrazuju fibrozna vlakna mogu se podeliti na: 1. TEORIJA ANGULARITETA – ivice kvarcnih čestica fizički ozleđuju plućno tkivo. INFEKCIONA TEORIJA – same čestice kvarcne prašine ne dovode direktno do fibroznog procesa. već aktiviraju latentnu infekciju u plućima. Ove fibroze obično imaju hroničan i progresivan tok. razgradnje parenhimatoznih ćelija i konsekutivne fibroze.• mesta (potvrđena nalazom specijaliste za uho. Može se primeniti samo kod silikoze. PRAŠINE SILIKATA Azbestoza Talkoza Kaolinoza PRAŠINE METALOIDA Pneumokonioza rudara u ugljenokopima Grafitna pluća PATOGENEZA HEMIJSKA TEORIJA – metasilicijumova i ortosilicijumova kiselina imaju direktno toksično dejstvo na ćelije plućnog tkiva kao posledica rastvorljivosti kvarca. reakcija strome je minimalana i sastoji se uglavnom u stvaranju retikulinskih vlakana. baritoza i sideroza.) kojima se može izazvati fibroza pluća. DIFUZNE PNEUMOKONIOZE DEFINICIJA Pneumokonioze su oboljenja koje se definišu kao akumulacija prašine u plućima i reakcija tkiva na njeno prisustvo. TEORIJA NEGATIVNOG NABOJA – čestica kvarca je negativno naelektrisana na površini. NODULARNE 2. izazivajući stvaranje fibroze nodularnog tipa. a reakcija plućnog tkiva na prašinu potencijalno je revrzibilna. posebno PRAŠINE METALA Sideroza Aluminoza Baritoza Stanoza Pneumokonioze od hroma Antimnoza DRUGE PNEUMOKONIOZE Pneumokonioze izavane bakelitom Titanska pneumokonioza Pneumokonioze izazvane veštačkim vlaknima Pneumokonioze izazvane cirkonijumom PNEUMOKONIOZE IZAZVANE ORGANSKOM PRAŠINOM (Pneumopatije) Bronhijalna astma Alergijski bronhiolo-alveolitis Bisinoza Bagasoza Tabakoza pluća 164 . PREMA PATOANATOMSKIM KARAKTERISTIKAMA KOLAGENSKE PNEUMOKONIOZE Odlikuju se stvaranjem kolagenskih vlakana u plućima.

3.Gustina sasvim sigurno pripada kategoriji 2 2/3 .Ako je zahvaćeno donje desno plućno polje (Right lower) LU . ali ima i nepravilnih malih zasenčenja prečnika 1. gustina se može izraziti i međukategorijama. Sistematsko čitanje i klasifikovanje pneumokoniotičnih promena na snimcima pluća nastaje 1958godine Ženevskom klasifikacijom trajnih rendgenoloških promena u plućima udisanjem mineralnih prašina.5 mm q. Kategorija B Jedno zasenčenje veće nego u kategoriji A.Gustina pripada kategoriji 1 ali se i kategorija 0 uzima kao ozbiljna alternativa 1/1 . Prostranstvo koje mala zasenčenja zahvataju Prostranstvo se ogleda u broju zahvaćenih plućnih polja i obeležava se na sledeći način: RU .Gustina pripada kategoriji 0 ali se i kategorija 1 uzima kao ozbiljna alternativa 1/0 . 3/2 .Gustina pripada kategoriji 1 ali se i kategorija 2 uzima kao ozbiljna alternativa 2/1 . 2. ali ne prelazi veličinu gornjeg desnog plućnog polja.5 mm ili q/t ako na snimku preovladavaju pravilna mala zasenčenja prečnika 1. kojom je moguće obuhvatiti sve stepene gustine.Prečnik promene do 1. Postoje četiri osnovne kategorije perfuzije: 0 .Ako je zahvaćeno srednje levo plućno polje (Left middle) LL . ili više zasenčenja koja su ukupno veća nego u kategoriji A.Gustina sasvim sigurno pripada kategoriji 1 1/2 . . a određena gustina prikazana je na standardnom setu.Gustina pripada kategoriji 3 ali se i kategorija 2 uzima kao ozbiljna alternativa 3/3 . p/p ako su na snimku sva mala zasenčenja pravilna i prečnika do 1.Ako je zahvaćeno gornje desno plućno polje (Right upper) RM . ali ne prelaze veličinu gornjeg desnog plućnog polja. Kasnije je utvrđeno da SiO2 nije antigen.Ne vide se mala zasenčenja ili se vide ali je njihova gustina manja nego u kategoriji 1.Potpuno normalna rendgengrafija 0/0 . Pored ove četiri glavne kategorije. već da antigena svojstva imaju supstance koje se oslobađaju iz makrofaga. Slovo q je prvo jer preovladava a vrsta zasenčenja.Mala zasenčenja su veće profuzije.Gustina malih promena na snimku veća je od 3 (odnosno 3/3) Oblik i veličina malih zasenčenja Pravilna (okruglasta) p. Prema poslednjoj reviziji Međunarodnog biroa rada (ILO) iz 1980.Prečnik promene 3 mm do 10 mm Nepravilna (trakasta) s.5 do 3 mm (q). IMUNOLOŠKA TEORIJA – pretpostavlja da silicijum svojim nekrotičnim delovanjem oštećuje tkivo i omogućava stvranje autoantitela i heteroantitela pri čemu se razvijaju mehanizmi autoagresije i oštećenja plućnog tkiva. godine osnovne postavke su: Parenhimske promene Mala zasenčenja (do 10 mm) Gustina malih zasenčenja (profuzija) Određuje se upoređivanjem rendgenskog snimka koji se analizira sa standardnim setom rendgenskih snimaka na kojima su prikazani primeri različitih stepena perfuzije.5 mm do 3 mm r. ili više zasenčenja čiji zbir najdužih prečnika iznosi više od 10 mm.5 mm do 3 mm u.Ako je zahvaćeno gornje levo plućno polje (Leftt upper) LM . čime se dobija dvanaestostepena skala profuzije.Prečnik promene do 1.Ako je zahvaćeno gornje desno plućno polje (Left lower) Velika zasenčenja (peko 10 mm) Kategorija A Jedno zasenčenje čiji je prečnika veći od 10 mm ali ne prelazi 50 mm.Prečnik promene 1. Kategorija C Jedno zasenčenje čija ukupna površina premašuje veličinu gornjeg desnog plućnog polja ili više RADIOLOŠKA SLIKA PNEUMOKONIOZA Međunarodna rendgenografska klasifikacija pneumokonioza Nema dijagnoze pneumokonioza bez radiološkog nalaza. 0/.Gustina sasvim sigurno pripada kategoriji 3 3/+ .5 do 3 mm.tuberkuloznu infekciju koja je i razlog nastanka fibroze. ali ne prelazi 50 mm.Ako je zahvaćeno srednje desno plućno polje (Right middle) RL . 1.Prečnik promene 3 mm do 10 mm Pri obeležavanju oblika i veličine malih zasenčenja moraju se upotrebiti dva slova npr.Nema malih zasenčenja ili ih ima tako malo da se ne mogu prihvatiti kao kategorija 1 0/1 .5 mm t. (t).Prečnik promene 1.Gustina pripada kategoriji 2 ali se i kategorija 3 uzima kao ozbiljna alternativa 165 .Gustina pripada kategoriji 2 ali se i kategorija 1 uzima kao ozbiljna alternativa 2/2 .

Ukupna dužina svih zadebljanja je između ¼ i ½ projekcije lateralnog torakalnog zida. ax – Grupisanje malih pneumokoniotičnih zasenčenja 2. 3. Širina pleuralnog zadebljanja Meri se od unutrašnje ivice zida grudnog koša do unutrašnje ivice zadebljanja. 2. 2. ef – Pleuralni izliv 10. es – Kalcifikacije u hilusnim ili med. bu – Bula (e) 3. kl – Septalne linije (Kerleyeve linije) 18.Najveći prečnik zadebljanja premašuje 10 mm. Dijafragma I ovde ovde treba obeležiti stranu na kojoj se nalazi zadebljanje.Najveći prečnik zadebljanja ne premašuje 5 mm b. Ostale (medijastinum.Ukupna dužina svih zadebljanja premašuje ½ projekcije lateralnog torakalnog zida. cv – Kaverna (e) 8. perikard i dr. limfnim žlezdama 12. Radi se o fibrozi pluća koja se odlikuje stvaranjem kolagenskih silikotičnih čvorića. Kostodijafragmalni sinusi Obeležavanje obliteracije kosto dijafragmalnih sinusa vrši se nezavisno od obeležavanja pleuralnih zadebljanja. širinu i dužinu zadebljanja.Rasprostranjenost Pleuralne kalcifikacije Lokacija Dužina – Rasprostranjenost Širina . fr – Prelom rebra (rebara) 13. Pleuralne kalcifikacije Lokacija pleuralnih kalcifikacija Zid grudnog koša Kod ove lokacije treba obeležiti stranu na kojoj se nalazi zadebljanje. co – Promene u obliku i veličini srčane senke 6. ih – Nejasno vidljiva ivica srčane senke 17. pi – Zadebljanje interlobarne ili medijastinalne pleure 20. c. a. 1. ali ne premašuje 10 mm. em – Emfizem(evidentan) 11. px . tada treba kodirati posebno obliteraciju sinusa. hi – Proširenje hilusnih i medijastinalnih limfnih žlezda 14. Dužina pleuralnog zadebljanja Predstavlja maksimalnu dužinu jednog ili zbir maksimalnih dužina više zadebljanja u odnosu na projekciju lateralnog torakalnog zida. 166 .Debljina Dužina . tb – Tuberkuloza (aktivna ili neaktivna) Pleuralna zadebljaja Lokacija pleuralnih zadebljanja Zid grudnog koša Kod ove lokacije treba obeležiti stranu na kojoj se nalazi zadebljanje. ali nije veći od 100 mm ili zbir najdužih prečnikaviše kalcifikacija koji iznosi više od 20 mm. Dijafragma I ovde ovde treba obeležiti stranu na kojoj se nalazi zadebljanje.Debljina 1 Jedna kalcifikacija čiji najveći prečnik nije veći od 20 mm ili zbir najvećih prečnika više kalcifikacija koji nije veći od 20 mm. id – Nejasno vidljiva ivica bazalne pleure (dijafragme) 16. 1.) Dužina pleuralnih kalcifikacija SILIKOZA (Pneumokonioza uzrokvana kvarcem) Silikoza pluća je uzrokovana inhalacijom i akumulacijom neorganske prašine slobodnog SiO2 u plućima. od – Druga značajna bolest koja nije posledica prašine 19. debljinu i dužinu zadebljanja. rp– Reumatoidna pneumokonioza (Caplanov sindrom) 22.zasenčenja čija ukupna površina premašuje veličinu gornjeg desnog plučnog polja. 3. Pleuralna zadebljaja Lokacija Širina . di – Dislokacija intertorakalnih organa 9. a posebno pleuralno zadebljanje. a koje nije moguće obuhvatiti opisanim načinom čitanja i kodiranja pneumokoniotičnih promena. 3. ca – Rak pluća ili pleure 4.Ukupna dužina svih zadebljanja ne prelazi ¼ projekcije lateralnog torakalnog zida. 2 Jedna kalcifikacija čiji najveći prečnik premašuje 20 mm. 2. debljinu i dužinu zadebljanja.Najveći prečnik zadebljanja iznosi više od 5mm.Pneumotoraks 21. 1. ho – Saćasto pluće 15. Lista dodatnih simbola Služi za obeležavanje promena koje se mogu zapaziti na PA grafijama grudnog koša. cn–Kalcifikacija malih pneumokoniotićnih zasenčenja 5. Pleuralne promene 1. Ukoliko je obliteracija ovog sinusa udružena sa pleuralnim zadebljanjem koje se penje uz lateralni zid grudnog koša. cp – Plućno srce 7. ali nije veči od 100mm 3 Jedna kalcifikacija čiji je najduži prečnik veći od 100 mm ili zbir najdužih prečnika više kalcifikacijaveči od 100 mm. širinu i dužinu zadebljanja.

Prve promene su u vidu gomilanja makrofaga u kojima se nalazi fagocitovani SiO2 u alveolarne prostore čime se stvaraju granulomatozne lezije okružene limfocitima i plazmocitima (monocitnog alveolitisa. Slika 1a. PATOMORFOLOŠKE PROMENE 167 . Centar čvorića je bez ćelija. Kasnije dolazi do fibroziranja granuloma koji se pretvara čvoriće tzv. Sinusi pleura su obično obliterisani. česte su pleuralne adhezije (najčešće na dijafragmalnoj i viscelarnoj pleuri) i znaci emfizema oko silikotičnih čvorića. Postoje brojne teorije o nastanku ovog oboljenja: imunološka.). zatim nodoznog endo i perialveolitisa). IZVORI EKSPOZICIJE Radnici u kamenolomima i na drobilicama kamena Radnici na matiranju stakla Radnici u proizvodnji šamotnih opeka.). PATOGENEZA Patogeneza silikoze nije do kraja razjašnjena. Pseudotumori pokazuju sklonost ka kolikvacionoj nekrozi zbog oblitracije krvnih sudova koji ih ishranjuju fibroznim procesom. Pluća su čvršće koezistencije. pri čemu se stvaraju centralne šupljine ispunjene kašastim detritusom. U odmaklim stadijumima pseudotumori zahvataju velika polja pluća i pretvaraju ih u masivne ožiljke između kojis se nalaze ostaci emfizematoznog plućnog parenhima (slika 2. Ponekad pseudotumori mogu biti kalcifikovani. a ekspozicija 20 i više godina. Bolest je progresivnog toka i može dovesti do invalidnosti i smrti obolelog. Alfa ketogluterat). a na periferiji su brojni makrofagi i fibroblasti. Taraceri. jasno ograničeni od okoline. Smatra se da inhalalirane čestice SiO2 bivaju fagocitovane od strane makrofaga na koje SiO2 deluje citotoksično i dovodi do smrti makrofaga i oslobađanja SiO2 koji biva fagocitovan od strane drugih makrofaga i taj ciklus se kontinuirano ponavlja. Polireri. neurološka. Pseudotumore. režima rada i odmora Klimatskih uslova na radnom mestu Zaštite na radu Stanja disajnih puteva Individualne predispozicije Sekundarne infekcije Imunoloških karakteristika Broj godina potrebnih za nastanak silikoze stalno se povećava i danas iznosi prosečno 22 . Prodiranje SiO2 u limfne sudove i žlezde dovodi do limfangitisa i opstrukcije limfnih sudova. Kolagen vremenom prelazi u hijelin.). a kolagenska bliže centru i između njih se nalaze čestice SiO2. silikotični noduli (slika1a i 1b. Peribronhijalni čvorići mogu prodreti u disajni put i zapušiti ga (isto važi i za krvne sudove). stereohemiska i dr. pri čemu se i u samim limfnim žlezdama mogu stvoriti silikotični čvorići. Fasaderi. keramike. mehanička. Progresija silikoze nakon prestanka ekspozicije objašnjava se upravo re-fagocitozom SiO2 oslobođenog iz makrofaga. ispod viscelarne pleure vide se sivkasti silikotični čvorići difuzno raspoređeni po celim plućima. Disajni putevi su zadebljanih zidova sa znacima zapaljenja. Vajari i drugi FAKTORI KOJI UTIČU NA BRZINU RAZVOJA SILIKOZE Procenta SiO2 u česticama Koncentracije čestica Dužine ekspozicije Vrste rada. a gomilaju se i različita hemiska jedinjenja poreklom iz uginulih makrofaga koja stimulišu fibroblaste da produkuju kolagen (npr. Stvoreni čvorići se međusobno spajaju i okružuju kolagenim slojevima dajući veće formacije tzv. endokrinološka. Rtg-sliku ljuske od jajeta (slika 3.Javlja se ako je koncentracija kvarca u mešanoj prašini veća od 18 %. Na njihovom preseku se vide fibrinska vlakna kao konci u klupku pri čemu su retikulinska vlakna na periferiji. Topioničari Elektrozavarivači. Makroskopski pluća su hiperpigmentisana. a međućeliske incezure mogu biti pretvorene u debele švarte. U intersticijumu se tako gomila SiO2 koji dovodi do poremećaja u sazrevanju fibroblasta. Mineri. porcelana i cementa Rudari. Oko zahvaćenih limfnih žlezda u hilusu talože se krečno fosforne soli obrazujući tzv. Čvorići su jajastog oblika prečnika do 5mm.25 godina. Livci. infektološka. Zbog svega ovoga fibroblasti počinju preterano da produkuju kolagenska i retikulinska vlakna koji se talože te se na taj način vremenom formira silikotični čvorić. Kamenorezci. pizoelektrična.

ponekad je drugi ton nad arterijom pulmonalis udvojen. Punktiformne senke prerastaju u mikronodularne (1.6–3. prošireni međurebarni prostori.). a posle određenog vremena i u gornja plućna polja. Povećana je prosvetljenost donjih plućnih polja zbog emfizema koji se tu razvija Daljom progresijom povećava se broj promena (profuzija). ali i njihova veličina. Slika 4. okruglog. Disanje je oslabljeno javljaju se bronhogenih šušnjeva i vizinga. hipersonarnost).Slika1b Retikulinska vla kna Kolagenska vlakna Čestice SiO2 Ako ima bronhiektazija čuju se i krupni vlažni šušnjevi.šatorasta uzdignuća (festoni) Adhezivne promene u vrhovima ili na bazalnoj pleuri. Znaci emfizema (bačvast grudni koš.koje se sada javljaju i u donjim. Silikomi su solitarni. ZAVRŠNI STADIJUM Kaheksija Uznemirenost Upale očne duplje Zamaranje pri najmanjem naporu Neprekidni kašalj Znaci hroničnog plućnog srca RADIOLOŠKI NALAZ Slika 2. TREĆI STADIJUM Poremećaj ventilacije pluća sa poremećajem mehanike disanja. Promene su simetrično raspoređene. Pluća dobijaju saćasti izgled .Usled razvoja emfizema u delovima pošteđenih silikotičnih promena. Konglomerati Emfizem Festoni Slika 3. najčešće u gornjem segmentu donjeg režnja. tonovi su tihi i tmuli.trakaste senke zadebljalog peribronhijalnog veziva. Pojava silikoma (pseudotumorske formacije) koje nastaju spajanjem manjih zasenčenja. Trakcijom pomeraju medijastinalne organe. Reichmanove kišne putanje . 168 . koje se pružaju od donjih polova hilusa ka dijafragmi.retko posejane punktiformne senke u srednjim plućnim poljima (okrugle. Daljom progresijom povećava se broj punktiformnih senki .0 mm) i makronodularne (3-10 mm). KLINIČKA SLIKA PRVI STADIJUM Zamaranje Suv kašalj DRUGI STADIJUM Izrazitije zamaranje Dipneja Stezanje u grudima Kašalj sa iskašljavanjem sluzavo lepljivog ispljuvka u kome ima SiO2.5mm). u oba plućna krila (slika 4. prečnika do 1. ovalnog ili polumesečastog oblika. PROMENE NA PLEURI Početni stadijum . PROMENE U PARENHIMU Početni stadijum. Srčana radnja je ubrzana. ređe produžen ekspirijum.

Vodoravna trakasta senka u srednjem desnom plućnom polju . Mala zasenčenja pluća imaju bolju prognozu i obično ne skraćuju znatnije životni vek ako se jave posle pedesete godine.limfne žlezde u hilusima prožete Ca.na lateralnom torakalnom zidu. SILIKOANTRAKOZA ANTRAKOZA Slika 5. MIKROSKOPSKI NALAZ 169 . Fibroza pluća kod ovog oboljenja je posledica dejstva kvarca koji deluje na već ugljenikom izmenjeno plućno tkivo. nešto čvršća sa čvorićima u intersticijumu veličine 2-3 mm izgleda šišarke koja čvrsto urasta u okolno tkivo. a manji deo fagocitovan od strane makrofaga se taloži u plućima ili preko linfnih puteva dospeva do linfnih čvorića gde se taloži. inflamacije i hipersekrecije. PROMENE U HILUSIMA Hilusne senke su proširene. Pseudotumorski stadijum . a može da se razvije i hronični opstruktivni bronhitis i emfizem.brojne zupčaste adhezije na dijafragmalnoj pleuri.solima PROMENE NA SRČANOJ SENCI Pleuroperikardne adhezije Znaci hroničnog plućnog srca (neznatno uvećanje senke desnog srca) PROMENE NA KOSTIMA Osifikacija na svim rebarnim rskavicama. Na pleuri se vide adhezije. Tok ovog oboljenja se kod gradskog stanovništva smatra bezopasnim. apikalno i intralobarnoj pleuri Obliteracija kostofreničnih i kardiofreničnih uglova. međurebarni prostori su prošireni ISPITIVANJE PLUĆNE FUNKCIJE Zbog redukcije plućnog parenhima nastaje restriktivni poremećaj ventilacije. Rebra su horizontalnije položena. Progresivna masivna fibroza ima lošu prognozu. pa je kod silikoze najčešći nalaz Poremećaj ventilacije pluća mešovitog tipa gde dominira opstrukcija. trakaste senke pleuralnih zadebljanja . ali se istovremeno javljaju i opstruktivne promene jer silikotični čvorići vrše konpresiju na disajne puteve. PROGNOZA Prognoza je nepovoljna. KOMPLIKACIJE Hronični opstruktivni bronhitis Emfizem pluća Tuberkuloza Bronhiektazije Pneumotoraks (ređe) Plućna antrakoza je vrsta pneumokonioze izazvana inhalacijom čestica prašine atmosferske čađi i nagomilavanjem antakotičnog pigmenta u plućima.. Za usporavanje evolucije fibroznog procesa najznačajniji je prekid ekspozicije prašini SiO2. LEČENJE Radi se o ireverzibilnom oboljenju. lekovima nije moguce smanjiti već nastalu fibrozu. Unete čestice ovakve prašine se najvećim delom eliminišu preko mukusa. MAKROSKOPSKI NALAZ Pluća su crnkasta. Moguće je lečiti nastale komplikacije bolesti kao što su tuberkuloza i hronični opstruktivni bronhitis. a linfni čvorovi su uvećani i čvrsti. nepravilnih rubova Vremenom hilusi postaju konpaktni Slika ljuske od jajeta .).zadebljanje intralobularne pleure(slika 5. hroničnog plućnog srca i smrti. Ove promene se u većem ili manjem stepenu nalaze kod svih odraslih osoba posebno onih koji žive u zagađenoj sredini industriskih gradova. Dokazano je da prašina čistog ugljenika ne može da izazove fibrozu već samo blokadu linfotoka i iritaciju tkiva dovodeći do kongestije. a SILIKOANRAKOZA ETIOLOGIJA Silikoantrakoza je retikularno-nodularna fibroza koja se javlja kod rudara izloženih ugljenoj prašini koja u sebi sadrži SiO2 i u suštini predstavlja blažu formu silikoze. Zbog toga su smanjeni i FEV1 i Tiffeneau indeks. obično za 10-15 godina dovedu do hronične respiratorne insuficijencije.

ZASEJAVANJE NA LËWENSTEIN PODLOZI Neophodno je u cilju dokazivanja bacila TBC u iskašljanom sadržaju. karakteriše se zadebljanjem apikalne pleuralne kape. Pored toga pojavi tuberkuloze doprinosi i smanjenje opšte otpornosti organizma koje se obično javlja pri silikozi pluća sa velikim zasenčenjima. od silikotičnih pseudotumora razlikuju se po tome što su nehomogene i nejasno ograničene. trakasto povezana sa hilusima i bez drenažnog bronha.u početku osudna kasnije obilnija Dispneja . Siliko-tuberkulozni konglomerati . TBC-lezije u gornjim plućnim poljima i hilusima Trakaste senke koje spajaju TBC-promene u vrhovima sa hilusima. Auskultatorno .Ako se u vrhovima i infraklavikularno vide specifične promene.posebno pri fizičkom naporu Ekspektoracija . Istovremeno postoje i silikotične i tuberkulozne lezije u različitim evolutivnim stadijumima. slabijeg intenziteta i nejasne ograničenosti. a donja plućna polja su zahvaćena emfizemom.Javlja se u vrhovima.Sužena Kroenigova polja na strani TBC-lezije. mogu biti jednostrani i imaju spikularni rub. Kolagen u središtu često degeneriše i nekrotizira. nehomogena. a u pojedinim područjima pluća može se naći tmulost. RADIOLOŠKI OBLICI Silikoza na koju se nadovezala tuberkuloza Ako su sve promene lokalizovane u gornjim i srednjim plućnim poljima.U početku čvrsta.Na silikotičnim plućima najveći su dijagnostički problem. KLINIČKA SLIKA Dispneja Bol u grudima Kašalj sa iskašljavanjem crnkastog ispljuvka RADIOLOŠKI NALAZ Pojačan i deformisan plućni crtež . sa centralnim rasvetljenjem. a u odmaklom stadijumu i hiperkapnija.TBC-promene se javljaju i u donjim partijama pluća. GASNE ANALIZE U početku normalne.Od normalnog nalaza do nalaza vizinga i pukota. Može nastati na tri načina Na postojeću silikozu nadovezuje se tuberkuloza – Najčešće (TBC je ovde komplikacija silikoze). Obe bolesti istovremeno nastaju i evoluiraju – izuzetno retko. a kad kad i hipersonarnost. nejasno ograničena zasenčenja veličine 1-3 mm – Kanije pojava pseudotumora . Ivice ovih lezija prodiru u okolno plućno tkivo i sa centralno postavljenim čvorićem daju sliku Meduzine glave. Kavernozna TBC . Veće TBC-promene (senke) nastale spajanjem manjih promena. Na postojeću tuberkulozu nadovezuje se silikoza – retko. TBC-čvorići su manji i gušći od silikotičnih. SILIKOTUBERKULOZA Oboljenje kod koga se pored silikoze u plućima razvija i TBC infekcija.izuzetno retko hilusne senke mogu biti proširene i kompaktne. PLUĆNA FUNKCIJA Oštećena zbog silikoze. nejasno ograničena. Oko lezije se stvara emfizem. KOMPLIKACIJE Spontani pneumotoraks Eksudativni pleuritis Pleuralne adhezije Bronhitis i emfizem Perforacija limfnih žlezda i izlivanje sadržaja u bronhije DIJAGNOZA RADIOLOŠKI NALAZ 170 . a u srednjim i donjim plućnim poljima postoje silikotične lezije. neravnih i izreckanih ivica. Zbog postojanja prethodne opstrukcije najčešći nalaz je oštećenje plućne funkcije mašovitog tipa. a TBC dodatno pojačava restriktivne smetnje. kasnije hipoksemija. nepravilnog je oblika.Središnji deo lezije čini čvorić sastavljen od koncentrično postavljenih slojeva hijelina koji okružuje čestice prašine.u početku pri naporu kasnije i u miru FIZIČKI NALAZ Perkusijom .Od čistih silikotičnih razlikuju se po tome što su lokalizovani u vrhovima ili gornjim plućnim poljima. Baze pluća su slabije pokretne. Dokazano je da kvarc smanjuje lokalnu otpornost plućnog tkiva i tako stvara uslove za reaktivaciju latentnih tuberkuloznih ognjišta. Hematogeni oblici tuberkuloze . Tuberkuloa na koju se nadovezala silikoza . KLINIČKA SLIKA SIMTOMI I ZNACI Umor Malaksalost Lako zamaranje pri naporu Noćno znojenje Povišena temperatura Kašalj . Velika silikotična zasenčenja u srednjim plućnim poljima Prosvetljenost donjih plućnih polja (Emfizem) Kod bronhogene diseminacije .

). jasno ograničene okrugle senke. Ca i Na . Posle potpunog izlečenja TBC procesa ORS će zavisiti od rasprostranjenosti i težine kako tuberkuloznih tako i slikotičnih izmena. kartona i filtera Mašinogradnja Industrija plastičnih masa Prizvodnja izolacionih traka Automehaničari. Tipični potkožni reumatoidni čvorići . Sreće se kod rudara.Kazeozna pneumonija Bronhiektazije Ekstrapulmonarne diseminacije. 171 . PATOGENEZA Patogeneza azbestoze još uvek nije poznata. prečnika 1 cm i više.Osteoporoza artikularnih delova kostiju. opeke) Proizvodnja obloga za kočnice. peskirera. stolari. Bolovi u grudima). OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Nakon završetka lečenja osoba se smatra nesposobnom za svoj posao još 5 godina zbog mogućih recidiva bolesti. suženje zglobne pukotine.Difuzno pojačan i deformisan plućni crtež u gornjim i srednjim plućnim poljima (intersticijalne promene). lamele i kvačila Proizvodnja pločica. kamenorezaca i drugih. horizontalna i igličasta. AMFOBILNI OBLIK (Krocidolit i Amozit) Čija su vlakna duža. Znaci hroničnog siliko-artritisa na zglobovima . lokalizovane u perifernim partijama pluća (Slika 6. često je udružena i sa promenana na viscelarnoj i parijetalnoj pleuri (azbestoza pleure). AZBESTOZA (Pneumokonioza uzrokovana azbestom) Azbestoza je difuzna intersticijalna fibroza pluća izazvana inhalacijom azbestnih vlakana tokom 1020 godina. homogene. livaca. hospitalizacija od najmanje devet meseci. radi se o izmenjenim reumatoidnim čvorićima. ivične periostalne reakcije periartikularnih koštanih delova. Azbest je silikat magnezijuma (SiO2 vezana za Mg) koji kao primese može da sadrži Fe. PATOANATOMSKI NALAZ Okruglasti čvorići u plućima prečnika 0. građevinari i dr. po kome su posute mrljaste. ETIOPATOGENEZA Nije do kraja poznata. kao i satnja respiratornie funkcije.kod 1/4 obolelih.Čija vlakna imaju zmijolik oblika. LEČENJE Antituberkulotici. cevi i krovnih pokrivača Proizvodanja ploča. pretpostavlja se da prisustvo prašine u organizmu pokreće autoimunološke mehanizme koji dovode do oštećenja u nivou zglobova. postoji više teorija: MEHANIČKA TEORIJA RADIOLOŠKI NALAZ Slika prodavaca balona . U prirodi se javlja se u dva oblika: SERPENTINSKI OBLIK (Hrizotil) . Slika 6.3-5cm. Povećana ekspozicija postoji U rudnicima azbesta Azbestno-tekstilna i azbestno-cementna industrija Proizvodnja vatrostalnog materijala (odela. KLINIČKA SLIKA Simptomi hroničnog reumatskog artritisa (bol u zglobovima. nakon toga kontrola na tri meseca. REUMATOIDNA PNEUMOKONIOZA (Caplanov sindrom) Kaplanov sindrom predstavlja udruženost pneumokonioze i reumatoidnog artritisa. IZVORI EKSPOZICIJE Zbog svojih izvanrednih fizičkih osobina azbest ima vema široku primenu. otok. Kašlaj. deformacije zglobova) Simptomi pneumokonioze (Dispneja. Kao moguće objašnjenje se navodi i defekt na nivou T linfocita ili pojačana aktivnost Blimfocita.

Azbestne bradavice – retko se sreću. našta ukazuje povećanje titra antinukleranog faktora i reumatskog faktora. Čine ih nakupine hijelinih vlakana. U gornjim režnjevima se javlja emfizem (Slika7.Bronhogeni karcinom i Mezotelijom pleure RADIOLOŠKI NALAZ PARENHIMSKE PROMENE Početni stadijum Magličasto smanjenje transparencije u donjim plućnim poljima. Fibrozne ploče su česte na pleuri ali i na dijafragmi i perikardu. nastaju zbog zabadanja azbestnih iglica u otkrivenu kožu. Intraalveolarna fibroza obliterira alveolarne prostore. dužine 10-100µm.Nalaze se u prostorima zahvaćenim fibrozom.Ogleda se u pojavi raka pluća i mezotelijuma pleure PATOMORFOLOŠKE PROMENE Promene su u vidu relativno acelularne intersticijalne fibrozne reakcije. Fibroza je u početku izraženija u donjim režnjevima da bi se kasnije proširila na srednje i gornje režnjeve. kasnije produktivan sa sluzavognojavim sputumom Kasni inspirijumski pukoti . maljičasti prsti i znaci dekonpenzacije desnog srca.Emfizem pluća . boje zlatno žute do braon ili zelenkaste. U daljem toku pluća postaju sve mutnija i dobijaju izgled kao da se posmatraju kroz mlečno staklo jer zasenčenja postaju sve gušća i intenzivnija 172 . KLINIČKA SLIKA Simptomi i znaci se obično javljaju nakon ekspozicije od 15 do 20 godina u vidu: Zamor i Dispneja – čak i pre pojave radioloških znakova na plućima Kašalj – u početku suv. Kao i kod drugih intersticijalnih fibroza pluća i ovde se ceo proces odvija kroz nekoliko faza: Inicijalno oštećenje Alveolitis Proliferacija fibroblasta Alveolarni kolaps i Produkcija i deponovanje kolagena u intersticijum pluća FIBRINOGENOST AZBESTA . vretenastog oblika sa krajevima u obliku buzdovana ili eksera.). Kao komplikacije mogu se javiti . TEORIJA INDUKCIJE FIBROZE SILICIJUMOVOM KISELINOM -Koja se sporo oslobađa iz azbesta i deluje toksično na plućni parenhim. prečnika 0. Makroskopski pluća su crno-braonkasta sa zadebljanjima na pleuri (fibrozne ploče). AZBESTNA VLAKNA . Ove ćelije nose azbestna vlakna u plućno tkivo i vrše njihovu delimičnu dezintegraciju.Okruglaste atelektaze . Fibroza počinje u oblasti respiratornih bronhiola i širi se prema periferiji acinusa.Braon ili crne boje. TEORIJA IMUNOLOŠKE REAKCIJE -azbestna telašca se u organizmu oblažu proteinima. AZBESTNA TELAŠCA .Hronični opstruktivni bronhitis . Vremenom zahvata peribronhijalne i perivaskularne prostore. Većina je obložena proteinima i feruginoznim materijalom obrazujući azbestna telašca. da bi se eliminisala bivaju fagocitovana od strane alveolarnih makrofaga i epitelnih ćelija tip I. Najfibozogenija su krocidolitska vlakna. dimenzija od nekoliko milimetara do više centimetara (Slika 8.5-10µm.na bazama pluća obostrano.Azbestna vlakna koja su dospela ispod terminalnih bronhiola. dobijaju antigena svojstva. cijanoza. Slika7. Vremenom dolazi do razvoja hronične plućne insuficijencije i hroničnog plućnog srca pa se javlja tahipneja. Slika 8.-Po kojoj azbestna vlakna poput iglica traumatiziraju plućno tkivo i izazivaju mikrohemoragije.). KANCEROGENOST AZBESTA . ređe na peritoneumu i u jetri. Vremenom se u ovoj oblasti formira trakasto-mrežasto zasenčenje slično paukovoj mreži. Fagocitoza je neefikasna za vlakna duža od 30 nm.

Arsen i dr. stanja plućne funkcije. Plućni vrhovi i gornja plućna polja su povećane svetline (emfizem) Kerleyeve linije – vodoravne linije. Obliteracija kostofreničnog ugla . bolest je faktora i i povećan broj OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Radna sposobnost obolelih zavisi od težine kliničke slike. a kasnije se javljaja restriktivni poremećaji ventilacije. Centralni deo im je kalcifikovan po čemu se mogu razlikovati od pleuralnih zadebljanja. mada se mogu proširiti i na viscelarnu pleuru.Pojava nove senke na snimku pluća. PLUĆNA FUNKCIJA U početku očuvana. Kontraindikovan je dalji rad u uslovima ekspozicije fibrozogenoj prašini i drugim respiratornim štetnostima.Poseban Rtg-tip azbestoze. lokalizovana na parijetalnoj pleuri tendinoznog dela dijafragme (mogu biti locirane i u srednjim plućnim poljima). koje se pružaju. a mogu se obrazovati i na perikardu. a donja emfizemom. Plaeuralne plake – Izolovana pleuralna zadebljanja. prema periferiji. dužine 2-6 cm. površina im je homogena ili granulirana. Pojava ovih linija rezultat je razrastanja veziva u perilinfatičke i perivaskularne prostore. učestalosti recidiva i opšteg stanja obolelog.jer promene postaju tako guste i intenzivne da se zdravi delovi plućnog parenhima vide samo u okcima mreže intersticijalne fibroze. lečenje komplikacija. Kontinuitet ivice bazalne pleure takođe je zamaskiran . BRONHOALVEOLARNI LAVAT Nalaz azbestnih telašaca neutrofila (alveolitis). Talk je hidratisani magnezijumov silikat koji se sastoji iz MgO. Obično su multipne. jasne i valovite. postojanja komplikacija. Nikada ih nema na interlobarnoj pleuri. TALKOZA (Pneumokonioza uzrokvana talkom) Talkoza predstavlja pneumokoniozu izavanu inhalacijom prašine talka. Nikl.Na kosim snimcima perikardijalne kalcifikacije izgledaju kao lučne ili kružne. SiO2 i H2O. dijafragmalne i medijastinalne kalcifikacije izgledaju kao linearne . kalcijuma i aluminijuma. boje i kaučuka U tekstilnoj. IZVORI EKSPOZCIJE U toku drobljenja i prerade serpentina. obima patomorfoloških promena. zatim na dijafragmalnoj i medijastinalnoj pleuri.Na PA grafiji. tako da se ova ivica nemože u potpunosti pratiti. gvožnja. Slika čupavog srca . kozmetičkoj i keramičkoj industriji 173 . Može sadržati i manje količine azbesta. gde su gornja plućna polja zahvaćena fibrozom. Difuzioni kapacitet je često smanjen. PLEURALNE PROMENE Pleuralna zadebljanja – Javljaju se na parijetalnoj pleuri.nastaje usled narušavanja kontinuiteta ivice srčane senke od strane trakastomrežastog zasenčenja.trakasto-mrežastom formacijom. kaolina. RTG-SLIKA BRONHOGENOG KARCINOMA . Obostrano locirane pleuralne plake siguran su znak izloženosti azbestnoj prašini. debljina do 1 mm. znatne promene u izgledu neke stare senke ili suspektne promene u plućnom parenhimu RTG-SLIKA MEZOTELIJUMA PLEURE Lobularno zadebljana pleura i pojava eksudata.usled pleuralnog izliva. a ivice oštre.Konačno pluća dobijaju izgled pčelinjeg saća . od sredine razmaka između hilusa i lateralnog torakalnog zida. a u pogledu fizičkog napora ORS zavisi od očuvanosti plućne funkcije. Kod azbestoze kotraindikovan je i rad na mestima gde postoji ekspozicija materijama koje deluju kancerogeno na respiratorni sistem (Hrom. termolita i antofilita U industriji hartije. KOMPLIKACIJE Karcinom bronha Mezotelijum pleure Intersticijalna atipična pneumija Eksudativni pleuritis LEČENJE Podrazumeva ireverzibilna. pa ako konfluiraju stvaraju sliku geografske karte.). Najčeše su bilateralna i locirana u srednjim plućnim poljima. Veličina im je 2-5 cm u prečniku. Pleuralne kalcifikacije – Javljaju se na parijetalnoj pleuri u srednjim plućnim poljima. TYPUS INVERSUS . . cinka. SEROLOŠKI TESTOVI Povećanje titra antinukleranog reumatskog faktora. postoji smanjenje komplijanse i poremećaj parcijalnog pritiska kiseonika (najpre pri opterećenju).

Kod difuzne intersticijalne fibroze Nejasna klinička slika .Dovdi do stvaranja Sitnih nejasno ograničenih čvorić u donjim lobulusima veličine 2-3mm. Kao primese u prašini gline se mogu naći SiO2. Ponekad se nalaze i masivne pleuralne adhezije KLINIČKA SLIKA Dispneja pri napou Bol u grudima Kašalj sa ili bez iskašljavanja Klinička slika slična azbestozi . sivkaste boje.PATOGENEZA Inhalirane čestice talka fagocitiraju alveolarni makrofagi i nose ih u plućni intersticijum gde izazivaju stvaranje retikulinskih vlakana i fibrozu. Šupljine koje se javljaju kod većih fibroznih promena su ishemične prirode (endarteritis grana plućne arterije) Fibrozne promene mogu zahvatiti i pleuru pri čemu dolazi do fibroznih adhezija Simptomatsko (Kortikosteroidi kod promena tipa strano telo) OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Kao kod silikoze KAOLINOZA (Pneumokonioza uzrokavan prašinom gline) Kaolinoza je pneumokonioza izazvana udisanjem prašina gline.U obliku senki zvezdastog izgleda. prečnika oko 5 mm. ugljenik. prečnika do 1mm KLINIČKA SLIKA Dispneja pri naporu Bol u grudima Kašalj sa ili bez iskašljavanja. Talk granulomi su sivkasto-beličasti čvorići razbacani po plućima.Kod promenama granulomatoznog tipa. a opstruktivno-restriktivni restriktivni). Pretpostavlja se da kaolin u sprezi sa aluminijum fosfatom ima antigena svojstva čime se može objasniti nastanak čiste kaolinske pneumokonioze Pneumokonioza kod radnika u industriji keramike i porcelana su posledica dejstva SiO2 koji se nalazi kao primesa u glini. Talk koji se upotrebljava u hirurgiji može dovesti do stvaranja gigantocelularnog granuloma pri kontaktu sa tkivom u peritonealnoj duplji TALK KOJI SADRŽI SiO2 . U centru nodularnih formacija može doći do nekroze kao posledica ishemije (endarteritisa grana plućne arterije). ČIST TALK . Al i organska jedinjenja. kasnije se javljaju poremećaji (češće RADIOLOŠKI NALAZ PRI MANJEM PROCENTU SiO2 U RUDI LEČENJE 174 . Kod kaolinoze pluća su nešto tvrđa sa difuznom fibrozom u gornjim režnjevima i retkim nodularnim formacijama sivkaste boje (ne tako čvrsti kao kod silikoze). porcelana i vatrostalnih opeka Tekstilana industrija Industrija plastičnih masa Industrija hartije Elektrotehnika PATOGENEZA Iako se smatra da čist kaolin ne može da izazove pneumokoniozu opisani su i slučajevi čiste kaolinoze kod radnika koji rade u farmacetskoj industriji. manje čvrsti od silikotičnih čvorića TALK KOJI SADRŽI AZBEST . KOMPLIKACIJE Bronhiektazije Tuberkuloza Karcinom pluća PLUĆNA FUNKCIJA U početku očuvana. Najčistiji oblik gline je kaolin (porcelanska glina). IZVORI EKSPOZICIJE Proizvodnja keramike. nastali embolijom grana plućnih arterija. KOMPLIKACIJE Bronhiektazije Tuberkuloza Karcinom pluća RADIOLOŠKI NALAZ Pojačan i deformisan plućni crtež u srednjim i donjim plućnim poljima Sitne mrljaste senke veličine 2-3 mm Ponekad pseudotumori (kod prisustva kaolina i cinka u talku) Pleuralna zadebljanja.dovodi do obrazovanja azbestih telašaca i Difuzne interticijalne fibroze pri čemu se retikulinska vlakna šire u svim pravcima i razaraju elatično tkivo alveola. plake i kalcifikacije Plućne kalcifikacije (kod prisustva Ca u talku) .Izaziva samo laku peribronhijalnu fibrozu ili granulome tipa strano telo. Oko granuloma je moguć razvoj emfizema.

Fibrozne promene zahvataju i plućne arterije i vene pri čemu nastaje njihova obliteracija. PRI VEĆEM PROCENTU SiO2 U RUDI Punktiformna. Donja plućna polja su upadljivo transparentna (emfizem).Javlja se: . PROGRESIVNA MASIVNA FIBROZA . simetrična. Gubitak elastičnih vlakana izaziva pojavu centolobularnog emfizema u donjim delovima pluća koji plućima daje saćast izgled.Produktivni kašalj (crnkast sadržaja) . KLINIČKA SLIKA PROSTA PNEUMOKONIOZA . Pleuralna zadebljanja i adhezije mikronodularna PLUĆNA FUNKCIJA U početku očuvana.Dispneja i cijanoza . nodularna i zasenčenja. Ove promene su simetrično raspoređene u oba plućna krila sa predilekcijom u gornjim segmentima. Vremenom se formira jedan ili više većih čvorića prečnika 2-3 cm (pseudotumori). a u centralnim delovima može doći do kolikvacione nekroze (tuberkulozne ili ishemične prirode).Restriktivno opstruktivni tip poremećaja ventilacije pluća . Fokalne pigmentacije su u vidu okruglih crnih mrlja prečnika 1-5 mm koje se nazivaju makule. Pigmentacija je intenzivnija. PROGRESIVNA MASIVNA FIBROZA 175 . Dilatirane respiratorne bronhiole zajedno sa alveolama mogu stvoriti venac centroacinusnog emfizema oko makule. RADIOLOŠKI NALAZ PROSTA PNEUMOKONIOZA Pojačan i deformisan plućni crtež.Protiče bez izraženih subjektivnih tegoba. a opstruktivno-restriktivni restriktivni). koji oslobađaju razne medijatore.Plućna hipertenzija . okruglasta zasenčenja veličine 1-5 mm u gornjim delovima pluća PROGRESIVNA MASIVNA FIBROZA Jedna ili više zasenčenja.Slobodni radikali su izgleda odgovorni za inflamatorne promene u malim disajnim putevima. Retka mrljasta. Između kolagenskih vlakana nalaze se nakupine ugljenih čestica i ostaci makrofaga. Udahnute čestice gvozdene prašine delom se izbacuju putem kašlja. SIDEROZA (Pneumokonioza uzrokovana gvožđem) ČISTA SIDEROZA Čista sideroza je ne-fibrozirajuća pneumokonioza (ne izaziva fibrogene reakcije). Čestice prašine uglja aktiviraju alveolarne makrofage. Promene su obično asimetrične i zahvataju najčešće gornje delove pluća Razlog prelaska jednostavne pneumokonioze u masivnu fibrozu nije poznat. pri tom se oslobađaju H2O2 i drugi slobodni radikali. čiju kapsulu čine gruba hijelinizovana kolagenska vlakna poređana u snopove ili nepravilno.Pojačan i deformisan plućni crtež u srednjim i gornjim plućnim poljima.Bol u grudima . makule su veće i brojnije i okružene fibrozom. Može se javiti i neznatna fibrozna reakcija. smatra se da imunološki mehanizmi imaju najznačajniju ulogu u nastanku. plućna hipertenzija i cor-pulmonale. kasnije se javljaju poremećaji (češće PNEUMOKONIOZA RUDARA UGLJENOKOPA (Pneumokonioza uzrokvana ugljenom prašinom) Pneumokonioza kopača uglja je bolest uzrokovana inhalacijom i akumulacijom čestica ugljene prašine u plućima koja sadrži manje od 18% SiO2 i reakcijom pluća na prisustvo te prašine. veličine 2-3 cm (pseudotumori) obično u u gornjim delovima pluća. Javlja se kod rudara u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom posle 10 do 15 godina ekspozicije. a koje predstavljaju akumulaciju makrofaga natovarenih česticama uglja. Brojne adhezije na pleuri OBLICI JEDNOSTAVNA (PROSTA) PNEUMOKONIOZA Makroskopski se zapaža fokalna crna pigmentacija pluća razdvojena velikim poljima nezahvaćenog parenhima.Znaci hroničnog plućnog srca PATOGENEZA Nije dovoljno poznata. koja nastaje inhalacijom čiste prašine gvožđa. što remeti oksidoreduktivne procese u ćelijama tkiva. Bolest se može završiti i letalno. Bolest sporo napreduje i progresija se zaustavlja prestankom ekspozicije pršini.

ali generalizovana fibroza (mahom u centralnim delovima pluća). nastajanja bronhiektazija. Ponekad može doći do kolikvacije u fibroznom tkivu (tuberkulozne ili ishemične prirode). emfizema i Capluća. Histološki između vrtložno postavljenih kolagenih snopova vide se čestice hematita i SiO2. sa difuznim adhezijama. PATOMORFOLOŠKE PROMENE Kod siderosilikoze se mogu naći tri oblika patomorfoloških promena: Difuzni oblik . Ovaj deo pluća dobija rđavo braon boju i prekriven je čvrstim crvenim masama fibroznog tkiva. u livnicama. Smatra se da je oboljenje posledica mehaničkog nadražaja čestica prašine i hemijskog dejstva aluminijuma na tkivne belančevine. Progresivna dispneja Cijanoza . Čestice aluminijuma se fagocitiraju od strane alveolarnih makrofaga i prodiru u plućno tkivo izazivajući fibrozu pluća. Često su prisutne i plućne adhezije. polirera. KOMPLIKACIJE Tuberkuloza Karcinom pluća KLINIČKA SLIKA Oboljenje se manifestuje blagim simptomima i benignim tokom. valjaonicama. ali se mogu javiti i posle veoma kratke ekspozicije od 3 meseca.delom bivaju fagocitovane od strane makrofaga i transportovane limfnim sudovima u regionalne limfne žlezde.Minimalna. IZVORI EKSPOZICIJE Javlja se kod brusača. Aluminijum u kombinaciji sa tkivnim belančevinama može delovati antigeno što može pokrenuti fibrozni proces u plućima. IZVORI EKSPOZICIJE Radnici koji rade na kopanju i obradi boksita U industriji boje Pri čišćenju alumijumovih odlivaka Pri pravljenju posuđa i legura. a manjim delom se talože u plućima ali ne izazivaju fibrozu. a sama prašina gvožđa dovodi do dodatnih promena čime nastaje modifikovana sideroza. koji ima primarno dejstvo na nastanak fibroze. a na krvnim sudovima prisutan je obliterantni endarteritis. Nodularni oblik . gravera. čeličanama itd. a pri bazama samo u tragu.Fibrozni čvorići veličine do 1 cm u gornjim delovima pluća ponekad razmekšani u sredini. Najveća koncentracija čestica prašine se nalazi u hilarnom području. ALUMINOZA (Pneumokonioza uzrokovana aluminijumom) Aluminoza je fibroza pluća nastala inhalacijom čistog aluminijumovog praha ili gasova njegovih oksida. sa pojavom centrolobularnog emfizema oko prašinskih fokusa. kliničkim RADIOLOŠKI NALAZ Diskretna zasenčenja veličine 1-3 mm koja se povlače po prestanku ekspozicije. Limfni nodusi u hilusu su uvećani i prošarani cigla-crvenim i crnim fibroznim tkivom (čvorići). manje u apikalnom delu. Intenzivne mrljaste senke veličine do 5 mm difuzno rasejane Pleuralne adhezije. SIDERO-SILIKOZA Siderosilikoza je fibrozirajuća pneumokonioza koja nastaje inhalacijom prašine gvožđa koja u sebi sadrži SiO2. pleuroperikardne adhezijie i Festoni na bazalnoj pleuri IZVORI EKSPOZICIJE Javlja kod elektrovarioca. livaca i dr. ETIOPATOGENEZA Nije do kraja poznata.kasnije KLINIČKA SLIKA Dispneja Kašalj sa iskašljavanjem RADIOLOŠKI NALAZ Pojačan i deformisan plućni crtež Sitna nodularna zasenčenja u srednjim i gornjim plućnim poljima Festoni na dijafragmalnoj pleuri RADIOLOŠKI NALAZ Pojačan plućni crtež 176 . rudara u rudnicima gvožđa. PATOMORFOLOŠKE PROMENE MAKROSKOPSKI Intersticijalna fibroza Pleuralne adhezije MIKROSKOPSKI Proliferacija vezivnog tkiva u interlobularnim septama Džinovske ćelije sa kristalima holesterola KLINIČKA SLIKA Subjektivne tegobe se obično javljaju posle 10 i više godina ekspozicije.Zahvata gornje lobuse. Masivna fibroza . Stepen fibroze zavisi od sadržaja SiO2 u prašini.

Povećana prozračnost (emfizem) u donjim plućnim poljima.

BARITOZA (Pneumokonioza uzrokovana barijumom)
Baritoza je nekolagenska pneumokonioza koja nastaje inhalacijom prašine barita.

Patološki proces izazvan hromom može međutim zahvatiti i plućni intersticijum što se manifestuje pojavom difuzne hromne fibroze. Patomorfološke promene karakteriše pojava distrofije ćelija i deskvamacija epitela sluzokože, atrofične i hetreotrofične promene muskulature, hipersekrecija i skleroza plućnih arterija. Ponekad dolazi i do metaplazije na sluzokoži krupnih bronhiola, a kao komplikacija se javlja karcinom bronha.

IZVORI EKSPOZICIJE
Radnici na dobijanju i mlevenju barita Hemijska industrija Industrija boja Industrija plastičnih masa

PNEUMOKONIOZA UZROKOVANA TVRDIM METALIMA (Volfram, Titan, Kobalt, Vandijum)
Radi se o oštećenju pluća nastalom udisanjem prašine volframa, titana, kobalta i vanadijuma.

ETIOPATOGENEZA
Inhalirane čestice braijuma fagocitiraju makrofagi i unose u pluća gde izazivaju blagu intersticijalnu fibrozu. Stepen fibroze zavisi pre svega od sadržaja SiO2 u baritnoj prašini.

ETIOPATOGENEZA
Ovi metali deluju pre svega iritativno na sluzokožu RES-a i dovode do razvoja hroničnog bronhitisa. da bi kasnije kod duže ekspozicije u plućima došlo i do nastanka fibroznih promena. Razvija se difuzna intersticijalna fibroza sa zadebljanjem intraalveolarnih pregrada i prisustvom gigantskih ćelija u alveolama i bronhiolama. Može doći i do metaplazije alveolarnog epitela. U fibroznim lezijama mogu se naći veće količine čestica tvrdih metala. Način nastanka fibroze nije poznat, a pretpostavlja se da je imunološki posredovan.

KLINIČKA SLIKA
Simptomi laringitisa, emfizema. traheitisa, bronhitisa i

RADIOLOŠKI NALAZ
Mikronodularne i nodularne senke lokalizovane najviše u srednjim plućnim poljima. Znaci emfizema (povećana prozračnost) u donjim delovima pluća.

STANOZA(Pneumokonioza uzrokovana Kalajem)
Stanoza nastaje kao posledica inhalacije gasova ili prašine kalajevog oksida. Čista stanoza je nekolagena fibroza. Intenzitet promena na plućima zavisi od procenta ssadržaja SiO2. Makroskopski pluća obolelih su crna ili tamno siva, mrežasta, posuta čvorićima do 5 mm lokalizovanih u interlobularnim septama, naročito subleuralno Radiološki nalaz Mikronodularne senke u svim plućnim poljima Adhezije na bazalnoj pleuri Prestanak ekspozicije može dovesti do spontanog povlačenja promena.

KLINIČKA SLIKA
Bronhijalni iritativni sindrom sa slikom hroničnog bronhitisa (u početku). Simptomi difuzne fibroze (kasnije). Karakteristična je ireverzibilnost i progresivnost tegoba. Vremenom dolazi do pogoršanja opšteg stanja i respiratorne insuficijencije. Opisani su i smrtni slučajevi

RADIOLOŠKI NALAZ
U iritativnom stadijumu Normalan nalaz. U stadijumu fibroze Retikulonodularna zasenčenja obostrano, više bazalno i perihilarno. Hilusi prošireni, kompaktni i nejasno ograničeni.

PNEUMOKONIOZA UZROKOVANA HROMOM
Dejstvo hroma na pluća pre svega se ogleda u njegovom iritatitivnom i alergogenom dejstvu na sluzokožu RES-a kao posledica čega dolazi do rinitisa, faringitisa, bronhitisa, pneumonije odnosno do pojave astme.

PNEUMOKONIOZA UZROKOVANA VEŠTAČKIM VLAKNIMA
Veštačka vlakna imaju sve veću upotrebu posebno od kada je ustanovljeno da azbest ima kancerogeno dejstvo, tako da je sve veći broj radnika

177

profesionalno izložen raznim vrstama veštačkih vlakana. Do ekspozicije radnika može doći: U proizvodnji i preradi veštačkih vlakana U izradi tekstila, produkciji gurtni i kočnica U proizvodnji vodootpornih i termoizolacionih materijala itd.

BIOLOŠKO DEJSTVO
Do danas nisu opisane posebne patohistološke promene odnosno specifične kliničke manifestacije koje se javljaju kao posledica ekspozicije veštačkim vlaknima. Neka eksperimentalna istraživanja pokazala su da se u plućima eksperimentalnih životinja posle inhalacije raznih mineralnih vlakana javljaju fibrozne promene slične onim kod azbestoze, ali je fibrozni odgovor znatno slabiji. Uneta pak direktno (intratorakalno, intrapleuralno ili intraperitonealno), ova vlakna izazvala su kod eksperimentalne životinje ne samo fibrozu već i karcinom pluća i mezoteliom.

Za dobijanje raznih legura sa bakrom, čelikom, aluminijumom U mašinogradnji U automobilskoj, avionskoj i kosmičkoj industriji - izrada motora, reaktora, opruga, ležišta i kočnica. U elektronici - za izradu raznih delova elektrouređaja i keramičkih aplikacija. U nuklearnim reaktorima - meša se sa uranijumom čime se smanjuje izlazak neutrona U vojnoj industriji - U proizvodnji nukleranog oružija i sistema za navođenje U izradi rendgenskih i laserskih cevi U izradi flurescentnih sijalica i neonskih lampi Za izradu elektroda za zavarivanje.

ETIOPATOGENEZA
Berlijum se u organizam unosi najčešće inhalacijom i pokazuje višestruko biološko dejstvo (toksično, alergogeno, fibrogeno i kancerogeno). Dovodi do oštećenja raznih organa i sistema - Pluća - Zapaljenjske i fibrozne promene - Jetre - Degeneracija i nekroza hepatocita - Kože - Dermatitis, ulkus i granulomi u koži - Oka - Konjuktivitis, Blefaritis - Kore nadbubrega - Hematopoeznog sistema - Pojava anemije - Kosti - Osteoskleroza kostiju karlice Pretpostavlja se da je mehanizam toksičnog delovanja berilijuma alergogene prirode, čemu idu u prilog i pozitivni kožni testovi na ovaj metal po tipu kasne preosetljivosti. Smatra se da se vezivanjem berilijuma za tkivne proteine stvaraju antigeni koji pokreću imunološku reakciju pri čemu nastaje autoagresija i oštećenje pluća i drugih tikva i organa. Razvoj bolesti u mnogome zavisi i od individualne osetljivosti na berilijum (samo kod 2 % izloženih radnika razvija se plućna reakcija). Zapaženo je da se plućna fibroza češće razvija kod onih koji su ponovno eksponovani berilijumu posle izvesnog perioda prekida ekspozicije.

KRITERIJUMI DA SE PNEUMOKONIOZA PRIZNA KAO PROFESIONALANO OBOLJENJE
Kao profesionalno oboljenje kod nas se priznaju: Slikoza pluća Silikotuberkuloza Azbestoza Pneumokonioza rudara ugljenokopa Pneumokonioza uzrokovna tvrdim metalima Uslovi za priznavanje su: Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije Da je radnik radio na poslovima na kojima postoji ekspozicija prašini koja može da dovede do nastajanja pneumokonioze. Klinički nalaz sa radiografskim promenama na plućima profuzije 1/1 ili više. Poremećaj ventilacije pluća najmanje srednjeg stepena (ili veći stepen profuzije Rtg-promena). Znaci aktivne tuberkuloze pluća ako se radi o silikotuberkulozi. Na kraju obavezno treba napisati i komentar.

PATOMORFOLOŠKE PROMENE
AKUTNA BERILIOZA
Nastaje pri udisanju velikih koncentracija dima berilijuma oksida. Proces počinje kao akutni pneumonitis - Septalni zidovi su infiltrirani neutrofilima, dok su alveole isopunjene fibrinom, neutrofilima, Er i makrofagima. Aveolarni epitel otiče, a u lumenu alveola se pojavljuju limfociti. Makroskopski se zapaža kongestija i edem pluća. Kasnije dolazi do organizacije alveolarnog eksudata uz razvoj septalne fibroze bez stvaranja granuloma.

BERILIOZA
Berilioza je oboljenje pluća izazvano inhalacijom para i prašina berilijuma.

IZVORI EKSPOZICIJE
Berilijum se dobija se iz rude berila koja sadrži 1013% berilijum oksida. Ima široku primenu:

178

HRONIČNA BERILIOZA
Najpre se javlja intersticijalna a zatim konfluentna fibroza sa stvaranjem granuloma. Granulome čine kolekcije epitelnih ćelija okružene limfocitima i džinovskim Langerhansovim ćelijama oko kojih su laminarno istaložena kolagena vlakna. Kolageno tkivo vremenom postaje sve gušće uz isčezavanje ćeliskih elementa. Kasnije granulomi fibroziraju (ožiljci) pa se dobija slika generalizovane fibroze sa obliteracijom alveola. Unutar granulomima najčešće ne dolazi do kazezne nekroze. Slični granulomi i fibrotična reakcija javlja se i u traheobronhijalnim i hilarnim limfnim žlezdama. Makroskopski na površini preseka pluća zapažaju se u početku mala ograničena sivo-beličasta polja (fibrinski noduli) koja se uzajamno povezuju tako da se fibroza neravnomerno povećava. U fibroznim poljima nalaze se bronhiektatične šupljine što daje sliku saćastih pluća. U kasnijoj fazi bolesti usled raznošenja berlijuma iz primarnog žarišta granulomatozne promene se mogu javiti i u jetri, slezini, bubrezima, koži, skeletnim mišićima i ekstratorakalnim limfnim žlezdama.

Radiološki nalaz

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
Silikoza Tuberkuloza Sarkoidoza

HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA
HOBP je oboljenje pod kojima se podrazumeva hronični bronhitis, emfizem i bolest malih disajnih puteva, a koje se karakteriše hroničnim smanjenjem protoka vazduha kroz disajne puteve. HOBP, a naročito hronični bronhitis je veoma rasprostranjeno oboljenje. Češće se javlja u industrijskim i urbanim oblastima, češće obolevaju muškarci, a morbiditet postepeno raste sa godinama starosti.

HRONIČNI BRONHITIS
Hronični bronhitis je oboljenje koje se karakteriše hroničnim porastom bronhijalne sekrecije što uzrokuje kašalj sa iskašljavanjem koje traje bar tri meseca u godini, najmanje dve uzastopne godine. Klasifikacija hroničnog bronhitisa izvršena je na osnovu prisustva ili odsustva infekcije i opstrukcije na:

KLINIČKA SLIKA
AKUTNA BERILIOZA
Akutni konjuktivitis i traheobronhitis - U početku Kašalj, dispneja, povišena T i opšta slabost - Kasnije Ovaj oblik berilioze obično traje 10-60 dana i lakši oblici se povlače bez rezidua. Ponekad može doći do akutne respiratorne insuficijencije sa letalnim ishodom.

BRONCHITIS

CHRONICA

SIMPLEX

(Običan, Mukoidni, Pušački) - Predstavlja početnu fazu bolesti

BRONCHITIS CHRONICA MUCOPURULENTA
(Infektivni, Mukopurulentni bronhitis) - Odlikuje se kašljem sa iskašljavanjem gnojavog žuto-zelenog sadržaja.

HRONIČNA BERILIOZA
Kašalj i Dispneja Brzo zamaranje Gubitak težine Opšta slabost

BRONCHITIS CHRONICA OPSTRUCTIVA
Karakteriše se: - Hipersekrecijom - Kašljem sa iskašljavanjem - Hroničnom opstrukcijom disajnih puteva - Gušenjem sa sviranjem u grudima

RADIOLOŠKA SLIKA
AKUTNA BERILIOZA
Slika bronhopneumonije ili lobarne pneumonije.

EMFIZEM
Emfizem je destruktivno, trajno, prekomerno povećanje alveolarnih vazdušnih prostora distalno od terminalnih bronhiola sa razaranjem alveolarnih zidova i kapilara i bez vidljive fibroze.

HRONIČNA BERILIZOZA
Gusto posejane senke veličine do 1,5 mm, nejasno ograničene u srednjim i donjim plućnim poljima. Pojačan i deformisan plućni crtež sa nešto širim i kompaktnim senkama –Kasnije.

BOLEST MALIH DISAJNIH PUTEVA
Bolest malih disajnih puteva je pojava patoloških promena u terminalnim i respiratornim bronhiolama. Po nekim autorima ovo nije poseban klinički entitet već rana, preklinička faza HOBP.

DIJAGNOZA
Radna anamneza Klinička slika

ETIOLOGIJA

179

Nastanak HOBP odnosno bronhoopstrukcije kao zajedničke karakteristike još uvek nije dovoljno razjašnjen. Faktori rizika se mogu podeliti na:

SPOLJAŠNJI FAKTORI
- Duvanski dim, infekcije, prašina, zagađenost životne i radne sredine

UNUTRAŠNJI FAKTORI
-Urođene ili stečene predispozicije organizma, npr. -Nedostatak Alfa 1 inhibitora proteaze koji dovodi do poremećaja odnosa proteaza i antiproteaza.

PATOMORFOLOŠKE PROMENE
Hiperplazija i hipertrofija mukoznih i peharastih ćelija • Poremećen je odnos između seroznih i mukoznih žlezda u korist mukoznih • Odvodni kanali bronhijalnih žlezda su prošireni i ispunjeni sluznim čepovima • Uvećan je broj peharastih ćelija uz redukciju cilindričnih ćelija • Dolazi do obliteracije i suženja disajnih puteva Kod dugotrajnog hroničnog bronhitisa može doći do • Isčezavanja bronhijalnih žlezda i Metaplazije pokrovnog epitela • Povećanja debljine mišićnog sloja u zidovima disajnih puteva • Fibroze, Endarteritisa i Peribronhitisa • Prelaska zapaljenja u okolno tkivo •

KOD HRONIČNOG BRONHITISA

nastaje respiratorna acidoza Ovako nastala acidoza se metabolički potpuno koriguje pa je pH u krvi normalan. U terminalnoj fazi bolesti nastaje respiratorna i metabolička dekompenzacija sa poremećajem gasne razmene koja je do te mere izražena da krv ne može da obezbedi tkivima dovoljnu količinu O2 pa dolazi do promene pH vrednosti i metaboličke acidoze. Emfizem pluća, takođe, dovodi do poremećaja plućne funkcije i to iz više razloga: • Usled smanjenja elastičnog veziva pluća - dolazi do suženja lumena bronhiola, čime se povećanja ukupni otpor strujanju vazduha u disajnim putevima. • Usled spajanja alveola i respiratornih bronhiola u veće prostore - atmosferski vazduh dospeva na veću udaljenost od zida alveola nego što je normalno što znatno otežava difuziju kiseonika kroz alveokapilarnu membranu i dovodi do nastanka hipoksemije u arteriskoj krvi. Redukcija kapilarne mreže u zidovima alveola, takođe smanjuje difuziju kiseonika u arterisku krv, ali i eliminaciju CO2 preko pluća pa pored hipoksemije nastaje i hiperkapnija. Kao kompenzatorni mehanizam dolazi do povećanja plućnih volumena i povećanja inspiratornog protoka, što zahteva porast aktivnosti respiratornih mišića.

KLINIČKA SLIKA
Dispneja - razvija se postepeno tokom više godina. Može se javiti samo pri naporu (emfizem). Kašalj sa iskašljavanjem - obično ujutru i zimi, često praćeni svirnjem u grudima. Disanje kroz stisnuta usta Uvlačenje interkostalnih prostora, supraklavikularnih jama i juguluma u inspirijumu Bačvast, slabo pokretljiv grudni koš Nabrekle vv. jugularis u ekspirijumu Bolesnici sa emfizemom su mršavi, bledorumeni, najčešće sede i koriste pomoćnu muskulaturu Centralna cijanoza i poliglobulični facijes - u završnoj fazi bolesti.

KOD EMFIZEMA
Panacinusni emfizem - Kod ovog oblika emfizema svi delovi acinusa su razoreni, tako da na kraju ostaje čipkasta mreža potpornog tkiva. Promene su najveće u donjim i prednjim delovima pluća. Centroacinusni emfizem - Kod ovog oblika emfizema razoreni su proksimalni i središnji delovi acinusa, dok okolne alveole ostaju neoštećene.

PATOFIZIOLOŠKE PROMENE
U početnoj fazi HOBP javljaju se početni poremećaji distribucije vazduha u plućima i laka hiperinflacija plućnog parenhima. Sa napredovanjem bolesti smanjuje se ekspiratorni protok vazduha. U odmakloj fazi zbog neravnomerne ventilacije različitih alveola javlja se poremećaj distribucije ventilacije pluća, što dovodi do poremećaja odnosa ventilacije i perfuzije (V/Q). Kao posledica izmene ovog odnosa dolazi do poremećaja razmene gasova tj. do respiratorne insuficijencije. U cilju korekcije odnosa V/Q dolazi do hiperventilacije. Međutim, vremenom hiperventilacija postaje nedovoljna za korekciju V/Q što dovodi do pada ppO2 i povećanja ppCO2 i

AUSKULTATORNI NALAZ
Disajni šum je oslabljen Produžen EX i Rano IN pucketanje Visokotonski i niskotonski zvižduci - ukazuje na opstrukciju Oslabljeni srčani tonovi - pri teškom obliku HOBP.

RADIOLOŠKI NALAZ
Na emfizem ukazuju: Znaci hiperinflacije pluća - Uvećana visina pluća i širina međurebarnih prostora, spušten i zaravnjen

180

svod hemidijafragme, povećana dubina retrosternalnog prostora na profilnom snimku. Redukcija sudovne šare u spoljnoj 1/3 ili 1/2 pluća na 1-1,5 cm od lateralnog zida toraksa Pojava bula.

Oksigenoterapija Nadoknada alfa1 antitripsina Nemedikamentozno Edukacija bolesnika i njegove porodice Psihoterapija sa vežbama za relaksaciju Fizikalna terapija Balneoklimatoterapija Hirurško Lobektomija Transplatacija pluća

ISPITIVANJE PLUĆNE FUNKCIJE
KOD HRONIČNOG BRONHITISA
- Opstruktivne promene u malim disajnim putevima U ranoj fazi bolesti Povećane vrednosti closing volumena Smanjene vrednosti komplijanse pluća Smanjene vrednosti FEV50 i FEV25 U odmakloj fazi bolesti Snižen FEV1 i Tifneau uz normalni VC Uvećan ukupni otpor u disajnim putevima Hipoksemija, Hiposaturacija, a kasnije i Hiperkapnija

OCENA RADNE SPOSOBNOSTI
Pri egzacerbaciji hroničnog bronhitisa profesionalne geneze nastaje privremena radna nesposobnost. Trajna radna sposobnost ovih bolesnika potpuno je umanjena za rad gde će biti izloženi respiratornim iritansima i nepovoljnim mikroklimatskim uslovima. U odnosu na fizički napor, radna sposobnost će zavisiti od stepena poremećaja plućne funkcije, godina starosti, mišićne snage, vrste rada. Blaga HOBP - Nisu sposobni samo za veoma teške fizičke poslove. Srednja HOBP - Nisu sposobni za srednje teške i teške fizičke napore. Teška HOBP - Nisu sposobni ni za kakve fizičke napore.

KOD EMFIZEMA PLUĆA
Mešoviti tip poremećaja ventilacije pluća Otpori strujanju vazduha su neznatno uvećani Smanjen transfer koeficijenta i faktora Hipoksemija i Hiperkapnija

FARMAKODINAMSKI TESTOVI
BRONHODILATACIONI TESTOVI
- Sprovode se u cilju ispitivanja reverzibilnosti bronhoopstrukcije.

BRONHOPROVOKACIONI TESTOVI
- Sprovode se u cilju ispitivanja hipereaktivnosti traheobronhijalnog stabla na određene faktore iz unutrašnje i spoljašnje sredine. - Primenjuje se u slučaju kada je rezultat bronhodilatacionog testa negativan, spirometrijski nalaz normalan, a pacijent ima karakteristične simptome dispneje.

KRITERIJUMI ZA PROGLAŠENJE HRONIČNOG OPSTRUKTIVNOG BRONHITISA ZA PROFESONALNO OBOLJENJE
• Da radnik radi na radnom mestu gde dolazi u kontakt sa iritirajućom prašinom (dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije od najmanje 10 godina). • Klinička slika hroničnog opstruktivnog bronhitisa sa poremećajem plućne ventilacije teškog stepena (FEV1 manji od 50%). • Normalan spirometrijski nalaz pri zapošljavanju. • Dokaz o progresiji oštećenja plućne funkcije tokom rada. • Dokaz da je obolela osoba oduvek bila nepušač.

KATEGORIZACIJA HOBP PREMA VREDNOSTI FEV1
Blaga HOBP - FEV1 jednak ili veći od 70% u odnosu na referentne vrednosti Srednja HOBP - FEV1 između 50 i 69% u odnosu na referentne vrednosti Teška HOBP - FEV1 jednak ili manji od 50% u odnosu na referentne vrednosti

LEČENJE
Medikamentozno Bronhodilatatori Mukolitici Kortikosteroidi Antibiotici Sekretolitici Ekspektoransi

ASTMA
Astma je hronično oboljenje diasajnih puteva koje se karakteriše: Hroničnim zapaljenjem u svim strukturama bronhijalnog stabla Hiperreaktivnošću traheo-bronhijalnog stabla (urođena ili stečena)

181

Reverzibilnom generalizovanom bronhoopstrukcijom promenjivog intenziteta. Bolest se ispoljava: Napadima gušenja Sviranjem u grudima i Kašljem

Usled smanjene osetljivosti beta adrenergičkih receptora glatkih mišića bronhija

II - STEČENA HIPERREAKTIVNOST
- se javlja usled: Pojačanog oslobađanju medijatora prilikom zapaljenja Poremećaja ravnoteže između alfa i beta adrenergičkih receptora u korist ovih prvih Poremećaja funkcije NeadrenergičkogNeholinergičkog sistema Smatra se da uzročnici zapaljenja stimulišu mastocite u bronhijalnoj sluzokoži iz kojih se prekomerno oslobađaju medijatori (histamin, leukotreini i dr.) koji deluju višestruko: • Izazivaju spazam bronhijalne muskulature direktno ili preko vagusa • Povećavaju lučenje sluznih žlezda sa stvaranjem sluzni čepova u lumenu bronha • Povećavaju propustljivost postkapilarnih venula što dovodi do stvaranja edema bronhijalne sluzokože. Smanjenje prečnika disajnih puteva (bronhoopstrukcija) nastaje dakle usled: Spazma i hipertrofije glatkih mišiča u zidu disajnih puteva Prisustva sekreta u lumenu disajnih puteva i Edema sluzokože disajnih puteva U toku zapaljenjskog procesa u submukozi i mukozi nalaze se ćelije imunološke reakcije sa prevagom eozinofila, Mastocita i Ig. Vremenom dolazi do aktiviranja fibroblasta u sluzokoži disajnih puteva što dovodo do fibroze, deformacije i ireverzibilne bronhijalne opstrukcije. Ove promene dovode do smanjenja strujanja vazduha kroz disajne cevi i povećanja otpora u njima. Usled poremećaja alveolarne ventilacije i perfuzije često dolazi do poremećaja parcijalnih pritisaka respiratornih gasova i acidobaznog stanja u arteriskoj krvi (hipoksemije, a kasnije i hiperkapnije).

Epidemiologija - Tačna incidenca i prevalenca
astme nije poznata, procenjuje se da je prevalenca bolesti u opštoj populaciji između 2 i 23%. U našoj zemlji se smatra da je negde oko 3%.

ETIOPATOGENEZA
Bronhokonstrikcija kod astme može da se javi usled delovanja brojnih alergena ili iritanasa:

I - ALERGENI - Polen
- Proteini životinja - Dermatophagoides

II - MEDIJATORI - Histamin
- Leukotrein - Prostaglandini - Adenozin

III - FARMAKOLOŠKI AGENSI
- Holinergici - Blokatori β- adrenergičkih receptora - Stimulatori α-adrenergičkih receptora

IV -AEROZAGAĐIVAČI - Sumporni oksidi
- Hlor - Dim cigarete - Formaldehid - Jaki mirisi

V - FIZIČKE AGENSI - Fizički napor
- Hiperventilacija - Hladan vazduh

V - DRUGI HEMISKI AGENSI
- Benzoati - Izocijanati - Metabisulfat - Acetilsalicilna kiselina - Tetrazin Hipereaktivnost traheobronhijalnog stabla koja se javlja kod astme može biti:

PODELA ASTME
I -ALERGISKA ASTMA (Ekstrinzička) UROĐENA (Atopijska)
Javlja se u detinjstvu i genetski je uslovljena (poremećaj funkcije gena vezanog za 11 hromozom). Kod obolelih rano nakon kontakta sa alergenima dolazi do senzibilizacije anafilaktičkog tipa (Imunološka reakcija tip I) i stvaranja antitela iz grupe IgE. Kod 2-3% bolesnika umesto IgE stvaraju se antitela iz grupe IgG - Imunološka reakcija tip III Veoma retko može da postoji istovremo imunološka reakcija Tip I i Tip III tzv. dvojna astma.

I - UROĐENA HIPERREAKTIVNOST - javlja se:
Kod atopičara (najčešće) Usled nedostatka kateholamina Usled povećana osteljivosti alfa adrenergičkih receptora glatkih mišića bronhija

182

STEČENA (Neatopijska)
Javlja se nakon senzibilizacije najčešće na inhalacione alergene u bilo kom životnom dobu. Radi se o mešovitom tipu senzibilizacije - Imunološka reakcija Tip I i Tip III.

STEPENOVANJE ASTME PREMA TEŽINI KLINIČKE SLIKE Stepen težine Klinička slika pre terapije
- Dnevni simptomi do 2 puta nedeljno - Noćni simptomi do 2 puta mesečno - Bez simptoma između napada - Dnevni simptomi češći od 2 puta nedeljno - Noćni simptomi češći od 2 puta mesečno - Simptomi utiču na fizičku aktivnost i spavanje - Stalni simptomi - Učestali noćni napadi - Ograničena fizička aktivnost

II -IDIOPATSKA ASTMA (Intrinzička)
Karakteriše se bronhijalnom hiperreaktivnošću kod osoba koje nemaju atopijsku konstituciju, koncentracije IgE-a su normalne, a kožni i inhalacionioni bronhoprovokacioni testovi su negativni.

Plućna funkcija
PEF ili FEV1 veći od 80% norme PEF varira manje od 20% PEF normalan posle bronhodilatatora

Laka astma

III - POSEBNE VARIJANTE ASTME
Infektivna astma Astma izazvana stresom i hladnoćom Astma izazvana fizičkim naporom Astma izazvana lekovima (Aspirin, Tetrazin) Astma trudnica Profesionalna astma

Srednje teška astma

PEF ili FEV1 60-80% od norme sa varijacijama 20-30% u napadu

KLINIČKA SLIKA
Asmatični napadi variraju u intenzitetu bronhokonstrikcije od blagih i kratkotrajnih do teških koji traju satima i danima. Napadi mogu biti svakodnevni ili retki (1-2 puta godišnje), češći su noću i pred zoru. Klasični simptomi i znaci napada su Gušenje Sviranje u grudima Kašalj - u početku suv kasnije produktivan Pri težem napadu dolazi do Angažovanje pomoćne RES-muskulature Cijanoze Nabrekle vene na vratu Perkutorno - Sonornost Auskultatorno - Visokotonski zvižduci

Teška astma

PEF ili FEV1 manji od 60% od norme sa varijacijama većim od 30%

PROGNOZA Kod oko 25 % obolele dece dolazi do potpune remisije simptoma u adolescentnom dobu. Kod oko 20% odraslih dolazi spontano do kraćih ili dužih remisija. Kod oko 40% odraslih asmatični napadi sa starenjem postaju ređi i slabiji. Oko 1% umire u produženom napadu. LEČENJE Bronhodilatatori (Beta 2 agonisti, teofilinski preparati) Kortikosteroidi Dinatrijumhromoglikat Nedohromisodijum Antibiotici - kod infekcije Hidratacija Specifična hiposenzibilizacija Oksigenoterapija

183

PROFESIONALNA ASTMA
Profesionalna astma je oboljenje uzrokovano agensima iz radne sredine koji dovode do asmatičnih znakova i simptoma, bilo zato što je konc. agenasa visoka ili zato što je reakcija radnika na njih pojačana Prevalenca oboljenja je 3-20%, a oko 15% svih asmatičara povezuje svoju bolest sa radnim mestom. ETIOPATOGENEZA Više od 200 različitih materija sa radnog mesta mogu prouzrokovati asmatične napade. Delimo ih na:

Hemijske materije velike molekulske mase češće se ponašaju kao alergeni i dovode do alergijske astme. Hemijske materije male molekulske mase u većim koncentracijama deluju kao iritansi i uzrokuju inflamatornu bronhokonstrikciju ili sindrom poremećene reaktivnosti disajnih puteva (RADS).

KLASIFIKACIJA PROFESIONALNE ASTME
PREMA MEHANIZMU NASTANKA ALERGISKA PROFESIONALNA ASTMA
Nastaje usled senzibilizacije radnika na alergene sa radnog mesta. Ovde se produkuju imunoglobulini klase IgE (prvi tip imunološke reakcije) kao reakcija na alergene.

HEMIJSKE MATERIJE VELIKE MOLEKULSKE MASE
VRSTA MATERIJE 1. Proteini životinjskog porekla - Meso - Mleko - Jaja - Krzno - Koža - Serum 2. Proteini biljnog porekla - Polen - Brašno - Kafa - Biber - Lan - Duvan - Soja - Čaj Pamuk - Ulje RIZIČNE PROFESIJE - Laboratoriski radnici -Veterinari - Farmeri - Šumari - Ribari - Mesari - Mlinari - Radnici u prehrambenoj industriji - Pekari - Radnici u tekstilnoj industriji - Kuvari - U farmaceutskoj industriji - U industriji gume - U proizvodnji deterdženata

ZAPALJENJSKA (IRITATIVNA) PROFESIONALNA ASTMA
Nastaje pri ekspoziciji respiratornim iritansima (hlor, sumporni i azotni oksidi, amonijak). Opstrukcija je izazvana zapaljenjem disajnih puteva i nadražajem vagusa i lokalnih aksonskih refleksa. Asmatični napadi se javljaju u toku inhalacije pomenutih gasova (Rana reakcija) i simptomi mogu prestati ubrzo po napuštanju radne sredine ili nekoliko sati kasnije.

-

3. Enzimi - Tripsin - Himotipsin Amilaza - Ekstrakti - Pepsin - Pektinaza Proteaza pankreasa

MEŠOVITA PROFESIONALNA ASTMA
Najčešće se javlja pri ekspoziciji materijama male molekulske mase (anhidridi, izocijanati, lekovi). Odlikuje se udruženim delovanjem alergiskih i zapljenjskih efekata pomenutih materija. Asmatični napadi mogu biti ranog i kasnog tipa, javljaju se obično nakon više godina ekspozicije.

HEMIJSKE MATERIJE MALE MOLEKULSKE MASE
1. Metali
- Platina - Nikl - Hrom - Kobalt - Vanadijum - Volfram - Aluminijum - Cink

2. Lekovi
- Penicilin - Cefalospini - Fenilglicin - Metildopa - Salbutamol - Tetraciklin - Sulfonamidi

3. Materijali
za sastavljanje i lemljenje
-Etanolamin -Kolofonijum

4. Diizocijanati
-Toluendiizocijanat - DifenilMetandiizocijanat -Naftalendiizocijanat

FARMAKOLOŠKA ASTMA

PROFESIONALNA

Javlja se pri ekspoziciji pamuku, konoplji, lanu, pšeničnom brašnu i dr. Ove materije deluju dvojako, sa jedne strane akiviraju mastocite anafilaktičkim putem, a sa druge aktiviraju sistem komplementa.

5. Boje
- Antrahinon - Karmin - Parafenildiamin

6. Anhidridi
- Ftalni - Trimetilni

7. Prašine drveta
- Mahagoni - Hrast - Topola

8. Raznovrsne hemikalije
- Formaldehid - Etilendiamin - Etilenoksid - Organofosforni insekticidi

PREMA KLINIČKOM I PATOGENETSKOM ASPEKTU
I - IMUNOLOŠKA PROFESIONALNA ASTMA
Klasična IgE posredovana Poliimunološka

II - NE-IMUNOLOŠKA PROFESIONALNA ASTMA

RIZIČNE PROFESIJE

Radnici u hemiskoj industriji, metalurgiji i industriji nameštaja

184

.Pad vrednosti PEF ili FEV1 za preko 15% u toku radnog vremena se smatra značajnim pokazateljem uticaja profesionalne ekspozicije.Pozitivan nalaz ukazuje na reverzibilnost bronhoopstrukcije i ide u prilog astmi BRONHOPROVOKACIONI TESTOVI Nespecifični . dok hronična ekspozicija niskim dozama može indukovati imunološku ili farmakološku profesinalnu astmu sa druge strane 1 dan. posebno ako je to u više navrata potvrđeno. dve nedelje kada je na bolovanju i ponovo dve nedelje kada je na poslu. a nakon 4-6 sati i kasna reakcija.Rade se sa prepratima spremljenih od materjala sa radnog mesta za koje postoji sumnja da su uzročnici asmatičnih napada.Iscrpna radna anamneza sa hronološkim pregledom poslova i faktora ekspozicije u toku ukupnog radnog staža do trenutka pregleda bolesnika je neophodna kako bi se moglo utvrditi vreme prve izloženosti materijama i uslovima koji ne moraju biti odmah uočljivi. posle 5-8 h i traje najduže 185 .Radnik meri PEF svaka 2 sata od budjenja do odlaska na spavanje jednu nedelju kada je na radnom mestu. .Javlja se 4-6 h nakon ekspozicije. Zašto se pri ekspoziciji istim noksam kod nekih radnikai pojavljuje ovo oboljenje a kod drugih ne. Specifični . KLINIČKA SLIKA . a uzročni su faktori simptoma zbog kojih se obraća.Verifikacija asmatičnih napada na radnom mestu ili 4-8 sati po završetku rada od neprocenjivog je dijagnostičkog značaja. Opstrukcija u disajnim putevima varira u intenzitetu i često je kompetno reverzibilna po prestanku ekspozicije.Pozitivan nalaz potvrđuje hiperreaktivnost disajnih puteva što ide u prilog astmi ali se može javiti i kod drugih oboljenja. . kašalj). vrlo često je teško obaviti potrebna merenja rano ujutru pre posla ili kasno uveče posle posla. KASNA REAKCIJA . Alergija zahvata samo deo radničke populacije eksponovane istim profesionalnim noksama.Obuhvataju kožne testove sa standardnim inhalacionim alergenima i materijalom sa radnog mesta.Prvo se javlja rana reakcija.Javlja se pri senzibilizaciji na antigene velike molekulske mase i pri inhalaciji respiratornih iritanasa. ali je moguća i kod zapaljenjske. Ako se ustanovljeno smanjenje PEF-a poklapa sa radnom nedeljom ili poboljšanje u dane bez ekspozicije u više od 75% merenja. dijagnostikujemo profesionalnu astmu.Javlja se nekoliko minuta nakon inhalacije i traje 30-60 minuta. Anamneza bolesti. SPIROMETRIJA .Sindrom reaktivne disfunkcije disajnih puteva (RADS) Refleksna bronhokonstrikcija Farmakološka bronhokonstrikcija.Lična i porodična anamneza (alergiske bolesti u detinjstvu i u porodici). . BRONHODILATACIONI TESTOVI . Karakteristike asmatičnih napada zavisi od tipa astme i koncentracije nokse u radnoj sredini. Specifičnost u kliničkoj slici jeste vremenska i prostorna povezanost simptoma i znakova sa ekspozicijom na radnom mestu.Karakteristična je za farmakološki oblik astme. Pozitivan rezultat predstavlja najznačajniji podatak u dijagnostici profesionalne astme. IMUNOLOŠKI KOŽNI TESTOVI .Negativan rezultat ovakvog merenja ne bi trebalo da isključi postojanje profesionalne asthma. TIPOVI ASMATIČNIH REAKCIJA RANA REAKCIJA . PEAK-FLOW METAR . KLINIČKA SLIKA Simptomi i znaci profesionalne astme isti su kao i kod neprofesionalne (gušenje. U osnovi su tri poremećaja: Inflamacija Hipereaktivnost Reverzibilna opstrukcija disajnih puteva Stalna inflamacije nakon više godina dovodi do: Hipertrofije glatkih mišića Hiperplazije epitela Proliferacije fibroblasta Pojave kolagenskih vlakana Rezultat ovih promena jeste pojava ireverzibilne opstrukcije disajne cevi. sviranje. . dostiže max. DVOJAKA REAKCIJA . Još uvek međutim nisu poznati geni koji regulišu selektivan odgovor disajnih puteva na alergene.Najčešća je kod alergiske astme. nije poznato. Antigenska specifičnost i intenzitet imunoreakcije su između ostalog i pod genskom kontrolom jedinke. Medjutim. Imajući ovo u vidu može se razumeti zašto akutna ekspozicija visokim dozama određenim industrijskim iritansima može provocirati RADS sa jedne strane.Imaju značaja u slučaju alergiske profesionalne astme MERENJE SPECIFIČNIH IgE i IgG U SERUMU PATOGENEZA Tačan mehanizam nastanka profesionalne astme još uvek nije u potpunosti jasan. DIJAGNOZA ANAMNEZA . .

IgE antitela analizirana RAST ili ELISA testom. Pozitivan nespecifični bronhoprovokacioni test.. U zavisnosti od vrste antigena. KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE PROFESIONALNE ALERGISKE ASTME Dokaz ordinirajućeg lekara da radnik pre zaposlenja nije bolovao od astme.Najviše se govori o korelaciji nalaza Eozinofila sa težinom oboljenja. mogu potvrditi izlaganja nekim alergenima. Principi lečenja kao i kod neprofesionalne astme.Najvalidnija ali agresivna metoda za procenu inflamacije kod astme. Postoji privremena radna nesposobnost. odnosno neposrednih i posrednih izazivača bronhokonstrikcije. Nije sposobna ni za druge poslove gde bi bila izložena materijama na koje je dokazana preosetljivost. KLASIFIKACIJA Iako postoji mnogo različitih antigena sposobnih da izazovu AB osnovni klinički i patološki nalazi su slični bez obzira na prirodu inhalirane prašine.Reprezentuje dobro eozinofile mada su ovi nalazi suviše varijabilni. KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE OPŠTI KRITERIJUMI Odnose se na sva profesionalna alergiska oboljenja. Pluća odgajivača ptica i Ventilacioni pneumonitis mada se sve češće pominje i pneumonitis izazvan niskomolekularnim jedinjenjima: Farmerska pluća Bolest odgajivača ptica Ventilacijoni pneumonitis Pluća pivarskih radnika Pluća šumarskih radnika Pluća perača sira KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE PROFESIONALNE IRITATIVNE ASTME Da je radnik obavljao poslove ili se nalazio na radnom mestu na kojima je dolazilo do kontakta sa 186 . amebe. terminalne bronhiole i alveole. respiratornim štetnostima bilo kog porekla kao i za rad u nepovoljnim mikroklimatskim i klimatskim uslovima. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Radna sposobnost osoba sa astmom zavisi od učestalosti i težine napada. Oboljenje je izazvano inhalacijom organske prašine koja sadrži različite etiološke agense (bakterije. a negativan test sa fiziološkim rastvorom. Simptomi bolesti moraju da se poprave ako je bolesnik duže vreme izvan radne sredine. Osoba kod koje je utvrđena profesionalna astma nije sposobna za poslove koje obavlja. Pretpostavljen uzročni agens mora da spada u grupu priznatih alergena. stepena bronhijalne hiperreaktivnosti i stanja plućne funkcije van napada. Ista bolest ne sme da bude manifestna pre zaposlenja u radnoj sredini koju označavamo kao izvor antigena (uvid u rezultate predhodnih i periodičnih pregleda). Simptomi moraju da budu najizraženiji na radnom mestu ili pak moraju da se javljaju u odredjenim vremenskim odnosima prema ekspoziciji što se potvrdjuje od strane ordinirajućeg lekara. najčešće se sreću Farmerska pluća. životinjske proteine i dr. Pozitivan ne-specifični bronhoprovokacioni test. Da je radnik obavljao poslove ili se nalazio na radnim mestima na kojima je dolazilo do kontakta sa materijama koje izazivaju alergijsko dejstvo na disajne puteve (dokaz o ekspoziciji). a negativan test sa fiziološkim rastvorom. Klinička slika astme sa verifikacijom napada u toku rada. PREGLED SPUTUMA I BRONHOALVEOLARNOG LAVATA . INFLAMATORNI MEDIJATORI U KRVI . potvrđena od strane pulmologa. ALERGIJSKI BRONHIOLOALVEOLITIS (AB) Alergijski bronhiolo-alveolitis (Hipersenzitivni pneumonitis ili Ekstrinzički alergiski alveolitis) predstavlja imunološki posredovano zapaljenjsko oboljenje koja zahvata plućni intersticijum. gljivice.potvrđen najmanje 3 puta U slučaju kada je izvođenje bronhoprovokacionih testova kontraindikovano (FEV1<50%) kao kriterijum se prihvataju pozitivni imunološki testovi (nalaz specifičnog IgE ili IgG4 antitela na materijale s radnog mesta). LEČENJE Prekid dalje ekspozicije. U vreme napada obolela osoba je nesposobna za rad. koja traje šest i više meseci. materijama koje izazivaju iritativno dejstvo na disajne puteve (dokaz o ekspoziciji). Pozitivan test ekspozicije na radnom mestu Spirometrijski test pokazuje smanjenje FEV1 u toku radne smene za 20% i više u odnosu na vrednosti FEV1 na početku smene . BIOPSIJA PLUĆA .) kod preosetljivih radnika. Pozitivan specifični bronhoprovokacioni test sa materijalima sa radnog mesta.

HRONIČNI OBLIK . II .ISPITIVANJE PLUĆNE FUNKCIJE .Postepnog pogoršanja dispneje pri naporu .Nastaje kod intenzivne izloženosti antigenu u kratkom vremenskom roku.U odmaklom stadijumu Karakterističan je nalaz brojnih limfocita rasejanih po fibrozno izmenjenom tkivu.Difuzni alveolarni i intersticijalni inflamati sa multiplim. U plućnom parenhimu ove materije dobijaju svojstva antigena i sreću se sa makrofagima koji ih priprema za kontakta sa T i B limfocitima. Javlja se: . Sa makrofagima u alveolama i limfocitima u interalveolarnim pregradama. Javlja se: .Smanjenja FVC i FEV1 .Drhtavica .4-8 sati posle izlaganja antigenu.Suv kašlja .U kasnijim fazama bolesti Granulome čine džinovske ćelije zajedno sa makrofagima. Fibrozne promene su lokalizovane uglavnom u gornjim delovima pluća uzrokujući smanjenje pluća i cistične formacije.Cijanoza i gubitak telesne težine . Trajno stvaranje imonokopleksa izaziva hroničnu inflamaciju plućnog parenhima. Osobe predisponirane za ovu vrstu oboljenja pored urođenog defekta u funkciji makrofaga imaju i urođeni funkcionalni defekt T-supresornih limfocita što dovodi do pojačane reakcije T-helper limfocita.Kašlja i cijanoze. monocitima i limfocitima.AKUTNI OBLIK . Histološka slika zavisi od stadijuma bolesti: Bronhiolitis i alveolitis (Muralni i luminalni) .Nastaje kod kontinuiranog izlaganja malim koncentracijam antigena simptomima: . III . Sa druge strane kontakt antigena sa B-limfocitima dovodi do stvaranja atitela koja se spajaju sa antigenima stavarjući imunokoplekse koji aktiviraju komplement što kao krajnji rezultat ima takođe nastanak inflamatorne reakcije.Obostrano. Pretpostavlja se da je razlog smanjena prezentacija antigena T-helper limfocitima koja postoji kod pušača.U težim slučajevima. Genetska predispozicija odnosi se na postojanje urođenog defekta u funkciji makrofaga koji nedovoljno brzo obrađuju i eliminišu štetne materije iz spoljne sredine.Difuzna nodularna ili retikulonodularna zasenčenja na periferiji plućnih polja .Saćasta pluća sa kardiomegalijom .Pluća laboratoriskih radnika Pluća radnika sa kafom Pluća berača pečurki Pluća lakirera porcelana Enzimska pluća Mlinarska pluća Krznarska pluća Bagasoza Suberoza Sekvojoza Pluća radnika sa epoksidnim smolama Pluća radnika na mlevenju paprike PATOGENEZA Osnovu za nastanak oboljenja čini imunološki proces uslovljen genskom predispozicijom osobe koja udiše odgovarajući antigen. mahom u donjim delovima pluća vidi se .RTG PLUĆA Akutni oblik . malim nejasno ograničenim čvorićima Hronični oblik .U početnom stadijumu.U početku .SUBAKUTNI OBLIK . Intersticijalni pneumonitis i prisustvo granuloma .U odmakloj fazi Rtg-pluća je potrebna na svakih 5 godina kod svih radnika koji su eksponovani organskoj prašini. Intersticijalna fibroza i obliterativni bronhiolitis . koji preko Interleukina 3 dovode do oslobađanja vazoaktivnih medijatora iz mastocita čime se povećava propustljivost kapilara i omogućava prodor monocita iz cirkulacije u pluća što dalje omogućava prelaz imunološkog u inflamatorni odgovor.Groznica . Ove materije se tako duže zadržavaju u disajnim putevima što dovodi do lučenja i aktivacije citokina koji oštećuju membranu alveola i bronhiola što omogućava prodor štetnih materija u unutrašnjost plućnog parenhima.Bolovi u mišićima Auskultatorno . II .Dispneje bez vizinga . 187 . Nepušaći češće obolevaju od pušača cigareta.Nastaje pri dužoj izloženosti manjoj koncentraciji antigena. PATOMORFOLOŠKE PROMENE Osnovna karakteristika AB jeste GRANULOMSKA INFLAMATORNA REAKCIJA koja zahvata periferne bronhiole i alveole.Malaksalost . Simptomi se javlja 4-6 sati nakon izlaganja i povlače unutar 24 sati po prekidu izlaganja.Kašalj i dispneja . DIJAGNOZA I . KLINIČKA SLIKA I .Normalan nalaz ili kasno INpucketanje i IN-škripanje pri bazama pluća.

III . industriji lakova i boja i u proizvodnji izolacionog materijala. Ventilacioni pneumonitis ima sve karakteristike drugih formi AB. naročito ako se skladištenje vrši u zatvorenim i slabo provetrenim prostorijama.. VI . Negativan nalaz ne isključuje Dg. AB IZAZVAN NISKOMOLEKULARNIM JEDINJENJIMA Jedinjenja diizocijanata (diizocijanat-toluol.ANALIZA BRONHOALVEOLARNOG LAVATA Povećan broj granulocita. Pomenuta jedinjenja deluju kao hapteni koji dobijaju antigena svojstva tek kada se u organizmu veži za proteinske molekule. 2. ali mogu oboleti i oni koji čuvaju ptice u kući.ISPITIVANJE IMUNOLOŠKOG STATUSA Povećana koncentracija serumskog IgG na poznati antigen . Ovo oboljenje treba razlikovati od Vlažne groznice. Prevalenca farmerskih pluća zavisi od intenziteta lokalnih padavina određenog podneblja i opremljenosti farmi za tu vrstu delatnosti. diizocijanatdifenilmetan) mogu da izazovu alergijska oboljenja bronhopulmonalnog sistema. ali u čijoj osnovi stoji reakcija organizma na endotoksine bakterija iz hladnih rezervoara vode sistema za povećanje vlažnosti vazduha. dok broj limfocita nastavlja da raste. Najčešće obolevaju osobe koje gaje golubove. Izazivači bolesti su termofilne aktinomicete koje se razvijaju u rezervoarima sistema za povećanje vlažnosti vazduha. Ako se seno uskladišti sa sadržajem vode između 30-50% temperatura u njemu može vremenom da poraste i do 50-65OC što pogoduje razvoju termofilnih aktinomiceta. PROGNOZA Akutni i subakutni oblika . Hronični oblik bolesti sa ireverzibilnim promenama nema povoljnu prognozu.promene su reverzibilne te prekid ekspozicije u najvećem broju slučajeva dovodi do povlačenja simptoma i potpunog izlečenja. kao i na farmama gde su ekonomske okolnosti takve da nema mogućnosti za adekvatno sušenje useva pre skladištenja.LABORATORIJSKI NALAZ Povećana sedimentacija Hipergamaglobulinemija Povećan titar IgG Normalan titar Ig-E IV . posebno kada se čiste kavezi. V .Restriktivni poremećaj ventilacije . Pozitivan bronhoprovokacioni test sa specifičnim antigenom .BIOPSIJA PLUĆA I PATOHISTOLOŠKA ANALIZA Nalaz mononukleranih ćelija i granulomske inflamatorne reakcije u bronhiolama i zidovima alveola. 4. Odnos THelper i T-Supresorski limfociti se smanjuje ispod 1. PLUĆA ODGAJIVAČA GOLUBOVA Bolest nastaje inhalacijom serumskih proteina koji se nalaze u sekretima i ekskretima ptica.Znači potvrdu izloženosti tom antigenu. Kortikosteroidi ubrzavaju oporavak. VENTILACIONI PNEUMONITIS Ova forma AB opisana je kod boravka u prostorijama sa klima uređajima. Proces buđanja i razvoja termofilnih aktinomiceta odvija se u uslovima povećane temperature koja se stvara kada se seno i drugi usevi uskladište pre nego što se dovoljno osuše. Do inhalacije spora ili micelijumskih fragmenata dolazi pri rukovanju ovakvim usevima. Posledica su alergijske reakcije koja nastaje nakon inhalacije 188 . kao ni za zaštitu uskladištenih useva od naknadnog kvašenja. koja je praćena sličnim simptomima. Bolest se uglavnoj javlja u hladnim i vlažnim oblastima. diizocijanat-heksametilen. slame ili žitarica.U odmakloj fazi usled smanjenja elastičnosti pluća. Prašina sa uzročnim agensima stalno postoji u vazduhu prostorije gde se ptica nalazi. pri čemu dominiraju T-Supresorni limfociti.0.Simptmi i znaci AB se javljaji u vidu rane (ubrzo nakon inhalacije). ali nije siguran dokaz da je taj antigen uzročnik bolesti. FARMERSKA PLUĆA Farmerska pluća su najčešća forma AB. a zavisi od težine ovih promena. čak i situacijama kada se prekine izlaganje uzročnom antigenu. mastocita i limfocita U početku Ubrzo se broj granulocita i mastocita normalizuje. Niskomolekularna NAJČEŠĆI TIPOVI ALERGIJSKIH BRONHIOLO ALVEOLITISA 1. u kojima voda recirkuliše pri temperaturi dovoljno visokoj da omogući razvoj ovih aktinomiceta.Alergijski odgovor nije posredovan IgE reakcijom Pozitivni kožni testovi sa specifičnim antigenom (ukoliko je moguće sačiniti takve alergene) dobija se tipična Arthus-reakciju u roku od 4-8 sati. termofilnih aktinomiceta koje se stvaraju u skladištima sena. Normalna koncetracija serumskog IgE . Ove materije se primenjuju u automobilskoj industriji. kasne (4-6 sati nakon inhalacije) ili dualne reakcije. 3.

Narednih dana intenzitet tegoba opada bez obzira na dužinu i intenzitet ekspozicije.Procenat obolelih radnika koji rade u tekstilnoj industriji je oko 30% zaposlenih. Dokazano je da u pamučnoj prašini postoji niz agenasa koji mogu izazvati suženje lumena sitnih disajnih puteva (faktori koji oslobađaju histamin iz pluća). Metapalizje epitela sluzokože bronhija 1 Stalno Normalna 2 3 Stalno Stalno Normalna Poremećena 189 . konoplja ili jute. lana.Neznatan porst T Ove tegobe prestaju 1-2 sata po povratku kući (ponedeljnička dispneja). I . BISINOZA BLUĆA Bisinoza pluća predstavlja hronično oboljenje disajnih puteva nastalo inhalacijom čestica pamuka. odmor). Poremećaj ventilacije pluća srednjeg i teškog stepena ili smanjen transfer faktor za CO. ali proces nije do kraja poznat. radna sposobnost je očuvana za ranije poslove uz primenu mera zaštite. KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBOLJENJE Da je radnik obavljao poslove ili se nalazio na radnom mestu gde je bio eksponovan sporama gljivica i heterolognim proteinima (dokaz o ekspoziciji). Epidemiologija .Stezanje u grudima . Radiografske promene na plućima tipa fibroze u srednjim ili donjim plućnim poljima. Favorizujući faktori su . Klinička slika akutnog i subakutnog oblika. Ukoliko se u ovom stadijumu prekine dalja ekspozicija subjektivne smetnje prestaju ali ostaje poremećaj ventilacije pluća opstruktivnog tipa.POČETNI STADIJUM Prvi klinički simptomi javljaju se prvog radnog dana po povratku na posao posle nekog odsustvovanja (vikend. obično ponedeljkom i to pri kraju radnog vremena.Dispneja . Pozitivan specifični bronhoprovokativni test na materije sa radnog mesta-poznog tipa ili Ukoliko je specifičan bronhoprovokativni kontraindikovan. konoplje. Promena radnog mesta je obavezna čak i u slučaju kada je plućna funkcija očuvana i kada nema rendgenoloških promena na plućima. neophodno je takvom radniku promeniti radno mesto zbog mogućnosti napredovanja bolesti. lana i jute i to posle ekspozicije od deset i više godina. STADIJUMI BOLESTI Stepen 0 1/2 Stezanje u grudima Nema Povremeno Dispneja Nema Samo prvog radnog dana u nedelji Samo prvog radnog dana u nedelji Svih radnih dana Svih radnih dana Plućna funkcija Normalna Normalna ETIOPATOGENEZA U osnovi patogenetskog mehanizma nastanka oboljenja je suženje lumena malih disajnih puteva. bolesnik je privremeno nesposoban za rad. astme i emfizema • subjektivne tegobe traju i ostalim radnim danima nedelje • postoji poremećaj ventilacije pluća opstruktivnog tipa.ODMAKLI STADIJUM Ako se ekspozicija prašini nastavi bolest napreduje • Klinička slika hroničnog bronhitisa.Suv kašalj . Posle toga. Najčešće se javlja kod: berača pamuka i radnika na preradi pamuka. mada ima primera da se početni simptomi javljaju već posle godinu dana izlaganja prašini pamuka. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI U akutnoj fazi bolesti do potpunog oporavka. Patomorfološka slika je slična hroničnom bronhitisu i emfizemu.jedinjenja imaju određeni značaj i kao komponente visokomolekularne organske prašine. radnika koji obavljaju čišćenje i demotiranje mašina za prečišćavanje pamuka. Javlja se: . Ukoliko se jave nove epizode AB. Okrugla telašca u plućima u čijem su centru čestice prašine.duvanski dim i infekcija respiratornih puteva. KLINIČKA SLIKA Bisinoza se najčešće javlja posle ekspozicije od 10 i više godina. prazik. a kod radnika koji rade sa konopljem i do 50%. II . Pozitivan specifičan precipitinski test ili specifičan odnos subpopulacija T limfocita u BAL-u.

u zavisnosti od stepena oštećenja plućne funkcije. Rtg-pluća . Ispitivanje plućne funkcije . opstrukcija disajnih puteva je sve izraženija i vodi u kardiorespiratornu insuficijenciju.DIJAGNOZA Anamneza . Klinička slika 2 i 3 stadijuma bolesti (stalno stezanje u grudima i dispneja svih radnih dana u nedelji). radna sposobnost je ograničena i za fizičke aktivnosti.Dispnoični napadi prvog radog dana po povratku na posao posle prekida ekspozicije. Smanjenje FEV1 na kraju radne smene za 20% i više u odnosu na vrednost na početku smene. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA Pedijatrijska groznica Pedijatrijski kašalj Astma radnika Hronični opstruktivni sindrom pluća OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Prekid ekspozicije u početnim stadijumima bolesti omogućava obolelom punu radnu aktivnost van kontakta sa iritansima RES-a i potencijalno alergogenim materijama. Laboratorija . KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNO OBLOLJENJE Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima postoji ekspozicija prašini pamuka. Ukoliko se ekspozicija prekine u ranim stadijumima bolesti svi simptomi isčezavaju. LEČENJE Prekid ekspozicije Simptomatska terapija (dispneja.Podatak o radu sa organskom prašinom.Prvih dana ekspozicije eozinofilija i umerena trombocitopenija.Merenje FEV1 na početku prvog radnog dana nakon odsustvovanja sa posla i na kraju radne smene. posebno u početnim fazama prerade (Dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije od najmanje 10 godina). Nastavak ekspozicije dovodi do ireverzibilnih patomorfoloških promena. Klinička slika .U kasnim stadijumima bolesti promene slične onima kod hroničnog bronhitisa i emfizema. kašalj) PROGNOZA 190 . U izraženom stadijumu bolesti. Pad vrednosti FEV1 za više od 15% ukazuje na opasnost od bisinoze. lana i konoplje. potvrđeno najmenje tri puta.

Profesionalne bolesti izazvane biološkim agensima mogu se podeliti na: Zoonoze Antraks Bruceloza Erizipeloid Tularemia Leptospiroza Listerioza Malleus Psitakoza Q-groznica Importovane tropske bolesti Virusi Protozoe Krpeljski Malarija encefalitis Amebijaza Žuta groznica Trypanosmiasis Denga Lajšmanijaza Papatači groznica Bakterije Guba Helminti Šistozomijaza Kolera Filarijaza Kuga Ankilostomijaza Gljivice Strongiloidosis Blastomikoza Kokcidomikoza Infektivne bolesti Arbovirusne infekcije Botulizam Akutni virusni hepatitis Besnilo Sida Tetanus Tuberkuloza pluća I .SPOLJAŠNJI (KOŽNI) ANTRAKS Maligna pustula . četkari i dr. od antraksa obolevaju brojne domaće životinje (koze.izaziva edem.naročito kada se u vazduhu rasprše dlačice i bacili. kunić. virusi. ovce. Ugroženi su radnici koji rade sa životinjama (odgajaju. Povećanom riziku da obole izloženi su: Seosko stanovništvo . krznari. ANTRAKS (Crni prišt) ETIOLOGIJA Antraks je akutna kontagiozna infektivna bolest iz grupe zoonoza koju uzrokuje Bacillus anthracis.Kožari. goveda. rikecije.dosta retko. Nakon inkubacije od 1-3 dana javljaju se: 191 .AGENSI BIOLOŠKE PRIRODE PROFESIONALNE BOLESTI IZAZVANE BIOLOŠKIM AGENSIMA Profesionalna izloženost radnika mikrobiološkim agensima (bakterije. Preko zemljišta . prodaju) i pojedinim delovima životinja (industrija prerade mesa i kože. gljivice i helminti) može dovesti do razvoja akutnog ili hronočnog infektivnog oboljenja. koji imaju kontakta sa ostacima životinja. Antraks je prevashodno bolest biljojeda. ćurčije. kosti). Preko vazduha .inficiranog sporama usled neadekvatnog postupka sa uginulim životinjama. Preko hrane .izaziva nekrozu tkiva. Bakterija se takođe propagira limfatičnim sistemom izazivajući limfagitis i limfadenitis.ZOONOZE Zoonoze su bolesti koje nastaju tako što se biološki agens preneses sa životinje na čoveka. koje se u tom slučaju smatra profesionalnim oboljenjem. 1.Posebno u pripremnim i početnim fazama izrade tkanine (češljanje. vunovlačari.Najčešća forma bolesti.najčešće leti zbog najvećeg obima poljskih radova i kontakta sa stokom. Interhumani prenos . Tekstilni radnici . KLINIČKA SLIKA I . Čovek se može inficirati: Direktnim kontaktom . Virulencija bacila ostvaruje se pomoću tri vrste egzotoksina Edemski toksin . Ukoliko se toksini i bakterije raznesu krvlju dolazi do generalizacije infekcije. svinje) kao i mali sisari koji se koriste u laboratoriskom radu (beli miš.). klanice i sl. zamorac). PATOGENEZA Spore nanete na kožu ili unete u RES i GIT prelaze u vegetativne oblike koji produkuju toksine i tako izazivaju lokalna oštećenja. meso. grebanje vune). Letalni toksin .sa obolelom životinjom odnosno materijalom uzetim od nje (koža. Kapsularni materijal. Zanatlije . Radi se o Gram negativnoj aerobnoj bakteriji koja na vazduhu stvara vrlo otporne spore. protozoe.izuzetno redko.

Povišena T .SEOSKI ANTRAKS 1. 3. ovce. Mere zaštite na radu . Malaksalost. Maligna pustula sa edemom .Krvavim prolivima . . Brucella suis.Mialgije . vezikula. Otok je bled. Zdravstveno prosvećenje radnika. mesara i laboratoriskih radnika. Brucella canis . 2. Brucella melitensis. Gubitak apetita.Edemom i nekrozom tkiva u vratnom delu GIT-a .Nastaje iz viscelarne (retko iz kožne) forme bolesti.Dispneja . a kod nas na Kosovu i južnoj Srbiji.Edem na licu bez razvoja kožnih manifestacija. fenomena kokarde i krusta koja otpada posle više od 20 dana.Kompresija okolnih disajnih struktura . a zatim vrlo brzo .Pleuralne efuzije -Cijanoza . Ulazno mesto je najčešće konjuktiva oka. koju izazivaju četiri tipa kokobacila: 1. . Bolest se javlja širom sveta. .Adekvatna higijena i ventilacija prostorija. II .Toksemijom . Brucella abortus.Nespecifične abdominalne tegobe koje progrediraju u sliku trbušne drame sa: . rukavice i naočara.Septični šok -Respiratorni distres . goveda.Limfagitisom i regionalni lmnfadenitisom. DIJAGNOZA LEČENJE • • • • Penicilin .Fatalnim ishodom. Orofaringealna forma .Smrt .UNUTRAŠNJI ANTRAKS Respiratorna forma Nakon kratke inkubacije javlja se: . bezbolan. Glavobolja).Ishod bolesti je najčešće fatalan • Karakteristična morfologija kožnih promena. psi) u čijem se genitourinarnom traktu mogu naći Brucele. Sprečavanje klanja i upotrebe mesa obolelih životinja. Kožne promenene su praćene: . Maligni edem .Umor .Okolnim edemom i svrabom.kod kompresije disajnih puteva Kortikosteroidi .Hemoragični meningitis (kliničke manifestacije vezane za bolest nervnog sistema. veterinara.Nošenje zaštitne odeće. konji. u Evropi naročito na Mediteranu. • Nalaz antitela na edemski i letalni toksin. 2. papula. Sve opisane oblike spoljašnjeg antraksa prati pojava opštih simptoma (Povišena temperatura.) . Traheotomija .Prekordijalni pritisak Nakon 2-4 dana poboljšanje.INDUSTRISKI ANTRAKS 1.. .Razvojem ascitesa . . • Izolacija bakterija iz promena na koži. Drhtavica.Vakcinacija izloženih radnika 2.parenteralno 4-20 miliona IJ. Kao profesionalno oboljenje javlja se kod stočara. II .Na šakama ređe na licu javljaju se redom makula. Antraksna sepsa .Dovodi do hronične bolesti sa destruktivnim lezijama u zahvaćenim organima.kod velikih edema i meningitisa Reanimacija i simptomatska terapija. pastira. 4. Gastrointestinalna forma . svinje.Teški opšti poremećaji . Obavezna vakcinacija stoke 2.Razvoj pustule na licu i vratu prati edem okolnog i dubokih tkiva.Daje najtežu kliničku sliku i najčešće komplikacije. Može se javiti i veći broj promena.Otok vrata . PATOGENEZA Čovek se može zaraziti: • Direktno .Hematemezom .Brz letalni ishod.Limfadenopatija . brzo napreduje i konpresijom može ugroziti disanje. Zato 192 . kao i preko vaginalnog sekreta i urina obolelih životinja.Karakteriše se: .Izaziva blagu bolest bez komplikacija koju karakteriše formiranje granuloma. nejasno ograničen.Nastaje posle inkubacije od 2-7 dana i ima dve kliničke prezentacije: Abominalna forma .Neproduktivni kašalj . BRUCELOZA ETIOLOGIJA Bruceloza je infektivna bolest iz grupe zoonoza. Od Bruceloze primarno obolevaju domaće životine (koze. Adekvatan postupak sa leševima uginulih životinja 3.Retko se javlja. PREVENCIJA I .Malaksalost .Generalizacijom infekcije .preko posteljice i lohija posle porođaja i pobačaja domaćih životinja.Dezinfekcija potencijalno infektivnog materijala (masnom sodom).Smrt. Jeza.

AKUTNI OBLIK . a oboljenje ima produženi tok. Miokarditisi.Neurološke manifestacije. veterinari. kosna srž) gde se razmnožavaju.Neuropsihijatriski poremećaji • . Manje značajan način prenošenja. • Interhumani prenos . slede ovce. • Otkrivanje i uništavanje zaražene stoke (veterinarska služba). ćurke i brojne divlje životinje. Brucele mogu da prodru u organizam čoveka preko: • Abrazija na koži (najčešće) • Kroz konjuktivu i • Preko digestivnog trakta. stočari.leukopenija sa limfocitozom. nesporulišući gram pozitivni štapić koji se često javlja u kraćim lancima. Posle replikacije u regionalnim limfnim žlezdama rasejavaju se u različite organe (žlezde. • Nalaz u perifernoj krvi . • Neuraminidaza ima značajnu ulogu u nastanku artritisa i trombocitopenije kod životinja. a mogu trajati i do tri godine. Rifampicin. zglobne tečnosti. jetra.Simptomi traju duže od jedne. HRONIČNI OBLIK . Najugroženija zanimanja su ribari. ograničena bedemastim rubom DIJAGNOZA • Izolacija brucele iz krvi.Miokarditisi • . slezina. Cefalosporini). • Serološke reakcije . domaćice. transfuzijama krvi i seksualnim putem. PATOGENEZA Bolest nastaje tako što uzročnik ulazi kroz abrazije na koži čoveka ili životine. a moguće je i spontano izlečenje uz dugotrajnu rekovalescenciju. odela. mlekari. Ribe verovatno ne obolevaju ali je bakterija nađena u sluzi koja pokriva njihovo telo.Artritisi • . Manifestacije na kardiovaskularnom sistemu Endokarditisi.zaštitne rukavice. Mijelitis.je to prvenstveno bolest stočara i drugih ljudi koji rade sa stokom. 3. Manifestacija na nervnom sistemu Meningitisi. patke. mesari. veterinari. • Obuka ljudi koji rade sa stokom kako da se zaštite . izbegavanje upotrebe nepasterizovanog mleka i mlečnih proizvoda • Vakcinacija ugroženih .na mestu prodora uzročnika kroz lediranu kožu (najčešće na prstima šaka). Manifestacije na genitourinarnom sistemu Rekurentni epididimoorhitis. LEČENJE Kombinovana antibiotska terapija (Tetraciklini.Glavobolja • . PREVENCIJA KLINIČKA SLIKA Inkubacija je od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Razlikujemo: 1.Sakroileitisi • . sakroileitis) i dr.(BAB-test. Neuraminidaza KLINIČKA SLIKA 1. Simptomi su: • . naočare.Promena na kostima i zglobovima (spondiliisi. Radikulitis. ELISA i RIA-metode). mesari. Wrihtova reakcija aglutinacije.upotrebom nepasterizovanog mleka i mlečnih proizvoda. Virulencija bakterije potiče od dva enzima koje ona produkuje: Hijaluronidaza • Aktivnošću ovih enzima objašnjava se nastanak lokalnog edema i propagacija limfnim pa i krvnim putem što može dovesti do slike generalizovane infekcije i toksemije. • . 3. Glavni izvor bolesti su domaće svinje. Posle inkubacije od 2-7 dan javlja se: Bol. radnici u mikrobiološkim i istraživačkim laboratorijama. poloprivrednici. ERIZIPELOID (Svinjski crveni vetar) ETIOLOGIJA Erizipeloid je zoonoza koju uzrokuje Erysipelotrix rhuospathie. Perikarditisi. • Indirektno . kuvari i domaćice.Vakcina postoji ali se slabo koristi zbog niza nedostataka.Malaksalost • . 2. Streptomycin. • • • • • LOKALIZOVAN KOŽNA INFEKCIJA (Rosenbachov erizipeloid) Celulitis .Kararkteriše se: • Dugotrajnom undulentnom T • Obilno znojenje • Mijalgije • Artralgije • Hepatosplenomegalija • Limfadenopatija Bolest traje nedeljama. 193 . REKURENTNI OBLIK . svrab i pečenje Otok i Ostali znaci upale Svetlocrvena lezija.Odlikuje se subakutnim tokom uz recidive bakterijemije sa pojavom žarišnih promena najčešće na lokomotornom aparatu ali i na miokadu i nervnom sistemu. koštane srži i drugih uzoraka gajenjem na podlozi.je moguć dojenjem. Encefalitis.Burzitisi • .Spondilitisi • .

Najznačajnije promene su u bubrezima (nekroza tubula). DIFUZNA KOŽNA ERUPCIJA Obično kod svinja. klindamicin). obično kod imunokompromitovanih osoba. 1.Regionalnim limfadenitisom .Glavoboljom . traje 4-30 dana. karakteriše je dug tok i ekstenzivna propagacija infekcije u vidu: .Visokom temperaturom . 3. KLINIČKA SLIKA Bolest najčešće prolazi asimptomatski ili je sasvim blaga. retko kod ljudi.Blag skok temperature . javljaju se simptomi koji liče na grip. kupači u bazenima i stajaćim vodama. Počinje naglo sa: .Spirohete se mogu naći u krvi. Osnovna patološka promena u toku bolesti je vaskulitis zbog kog nastaju gotovo sve kliničke manifestacije bolesti. Oboljevanje je povezanao sa profesijama u kojima ljudi dolaze u kontakt sa obolelim životinjama ili sa zemljištem i vodom koja je kontaminirana životinjskim urinom.Subkonjuktivalne sufuzije . dok u 10% slučajeva ima tešku kliničku sliku. Leptospiroza je rasprostranjena širom sveta. lovci i pecaroši. kao i kamperi. Karakteriše je: Kožne promene Simptomatologija sepse Endokarditis Apsces mozga Osteomijelitisi Artritisi.Nekrozom .Mijalgijama . ciprofloksacin. 2. Rizična zanimanja su zemljoradnici. rudari.• Vezikule (ponekad) • Limfagitis i limfadenitis (U 1/3 slučajeva) • Otok regionalnih zglobova (znatno ređe).Konjuktivitisom .Nakon inkubacije koja traje 712 dana. da bi se posle nekoliko dana javio . vojnici. veterinari. Imunološka faza . radnici u kanalizaciji. PREVENCIJA Vakcinacija životinja (Vakcina za ljude ne postoji) Nošenje rukavica pri obradi ribe i mesa Zaštita kože od povreda i ispucalosti Edukacija radnika 4.Opštim promenama (povišena temperatura i artralgije). a u težim formama zahvaćena je i jetra.Ulcero-granularni 2. U spoljašnjoj sredini leptospire preživljavaju najčešće u stajaćim i otpadnim vodama. LEPTOSPIROZA EPIDEMIOLOGIJA Leptospiroza je akutna zoonoza koju izazivaju spirohete roda leptospira. Posle 3-7 dana simptomi prestaju.praćene . DIJAGNOZA Izolacija uzročnika iz kože i krvi (kod sistemskih oblika).Ospa po koži KLINIČKA SLIKA Nakon inkubacije od oko 7 dana javlja se: .Bolovima u trbuhu. Preko krvi diseminiraju se po celom organizmu.Temperatura .Okulo-glandularni 3.Bolovi u mišićima i kostima -Glavobolja . klanički radnici.Uveitis . Bolest prolazi kroz dve faze 1. cefalosporini. Promene na koži se povlače za 3-4 nedelje ostavljajući samo lamelarno perutanje.Odlikuje se pojavom antitela u krvi dok spirohete isčezavaju. laboratoriski radnici.Anginozni 4. • • • • • • BAKTERIJSKA FORMA Retko se javljaja. goveda. Davanje streptomicina. mačke) koje su preživele infekciju. karbapemeni.Urtikarije romboidne morfologije .Gastrointestinalni LEČENJE 194 . Rezervoar infekcije su divlje (pacovi) ili domaće životinje (psi.Ulceracijom Manifestuje se u četiri oblika: 1.Simptomi i znaci seroznog meningitisa . Mogući su recidivi. 2. tetraciklina. Septikemčna faza . Infekcija se prenosi na čoveka preko glodara (zečeva). građevinski radnici. LEČENJE Antibiotstka terapija (penicilin. traje do 7 dana.Muka i gađenje Na mestu infekcije na koži (sluzokoži) dolazi do zapaljenjske reakcije praćene . hloramfenikola i 5. Blaga forma . PATOGENEZA Leptospire prodiru u organizam preko povređene kože ili intaktne sluzokože. TULAREMIJA Izazivač oboljenja je Pasteurella tularensis. u čijim su se u bubrežnim tubulima zadržale spirohete koje se preko urina izbacuju u spoljnu sredinu.

KLINIČKA SLIKA I . granulirani cilindri. izazvati mastitis kod krava. Dezinfekcija kontaminiranih površina (voda. PREVENCIJA Vakcinacija domaćih životinja.Teško generalizovano oboljenje na rođenju. eritrociturija. • Nalaz u likvoru . Sepsa . • Serološke reakcije (najčešće) . blaga anemija. Manifestuje se meningitisom. 3. IVb). Biopsija i pravljenje histopatoloških preparata . povrću. • Nalaz u urinu . 2.Kongestivna srčana insuficijencija .Smrt .Subkonjuktivalne sufuzije (hemoragični sindrom) . leukocitoza. DIJAGNOZA 1.Poremećajem bubrežne funkcije .posle par dana . 1. Meningealna forma . U sumbukozi tankog creva listerija se razmnožava.Javlja se između prvog i drugog meseca života. 6.u slučaju teže bubrežne insuficijencije. Skoro uvek su prisutni . vodi.Usled itrauterine infekcije ploda. bilirubin. pa ljudi zaposleni u mlekarskoj industriji mogu obolevati od lokalnih infekcija na koži i sluzokožama. Listerija može 3. Najviše obolevaju ljudi koji rade sa stokom i u klanicama. Ib.200 mg nedeljno.koji se boje specijalnim bojama.je moguća ali je izolacija relativno teška. Doxycyclin . piurija.u imunološkoj fazi bolesti.najčešća klinička manifestacija.Gnojni apsces jetre i slezine .Aritmije Težina bolesti zavisi od težine vaskulitisa koji leži u njenoj osnovi. Eritromicin kao alternativa). može nastati abortus. Uništavanje pacova. Završava se smrtno. a osobe koje konzumiraju nepasterizovano mleko i od generalizovane infekcije. PATOGENEZA Do infekcije najčešće dolazi oralnim putem. Granulomatosis infantiseptica . Ispoljavaju se u tri forme. II .Granulomatozni hepatitis .Akutna bubrežna insuficijencija . 195 . ELISA-test) • Nalaz u krvi . Serološke reakcije .INFEKCIJA NOVOROĐENČADI .na osnovu porasta titra antitela (Mikroskopska aglutinacija. Karakteriše se sepsom. Kultivisanje infektivnog materijala .INFEKCIJA ODRASLIH Meningitis .(kod teške forme ) Blaga proteinurija.(najčešće). a može se javiti i meningitis. 2.Endokarditis. Ampicilin. Tetraciklini) Dijaliza . • Izolacija leptospire iz krvi i cerebrospinalne tečnosti . Nedovoljno termički obrađena hrana takođe može biti izvor infekcije. Listeria monocytogenes se nalazi svuda u spoljašnjoj sredini (zemlji. Ponekad se javljaju benigna Oboljenja kože Oboljenja sluzokože Gnojni konjuktivitis LEČENJE Antibiotska terapija (Penicilin G. a kod težke forme bolesti i povećana ureja. Septičana forma . transaminaza i kreatinfosfokinaza. DIJAGNOZA Lake forme bolesti najčešće prođu etiološki nepotvrđene. Ukoliko do infekcije dođe u toku trudnoće.Respiratorni distres sindrom . GIT-u mnogih životinja pa i ljudi). alkalna fosfataza.Febrilnost .ređe u toku koje ponekad može nastati i .u septikemičnoj fazi bolesti. samo 3 su epidemiološki značajna (Ia. Od 11 serotipova.u najtežim slučajevima. odlazi u krv i izaziva hematogenu diseminaciju u različite organe (najčešće su zahvaćene moždanice) u kojima dovodi do formiranja granuloma.Prognoza je dobra.povišena SE. Njima se dokazuje prisustvo antitela na neki od 3 najčešća serotipa. prevremeni porođaj ili perinatalne infekcije novorođenčeta. Teška forma karakteriše je: .Žutica . zemljište) Izbegavanje kupanja u stajaćim vodama i sl. U toku meningitisa Listerija se može kulturom dokazati u cerebrospinalnom likvoru. LEČENJE Antibiotska terapija (Ampicilin je lek izbora. Nastanku infekcije doprinose stanja kao što su imunodeficijencija. trudnoća i nedonesenost novorođenčeta. • Izolacija leptospira iz urina i drugih tkiva uzetih biopsijom .U slučaju meningitisa pleocitoza uz normalan šećer i proteine. LISTERIOZA ETIOLOGIJA Listerioze su grupa oboljenja izazvana bakterijom Listeria monocytogenes.Razvija se ubrzo po rođenju.

poljoprivrednici. otok i ranica . povraćanje Prolivaste stolice Žuticu . KLINIČKA SLIKA Bolest nastaje 1-5 dana nakon kontakta i karakteriše se: • Visokom T i drhtavicom • Znojenjem • Crvenilo. DIJAGNOZA • Epidemiološki podaci • Klinička slika • Izolacija uzročnika . jetra i bubrezi. medicinski radnici itd. Vrlo se pogodne. Korišćenje zaštitnih maski i odela. dok je interhumano prenošenje veoma retko. tkivima i ekskretima obolele ptice. Rizična zanimanja su mesari. • Biološki ogled . Infekcija se može preneti i kontaktnim putem.znak teške infekcije. Riziku da obole se posebno izloženi odgajivači i prodavci ptica.Pri uvozu ptica iz egzotičnih predela zakonski je obavezno da se one KLINIČKA SLIKA 196 . PREVENCIJA Izolacija i lečenje inficiranih i obolelih ptica (Retko je potrebno njihovo uništavanje) Lekarska kontrola i nadzor radnika koji su profesionalno upućeni na kontakt sa pernatim životinjama. PROGNOZA Bolest traje 2-4 nedelje.za potvrdu dijagnoze retko je potreban.zbog hipoksije Neki od bolesnika imaju Bol u trbuhu Mučninu. veterinari. endokardu.slika atipične intersticijalne pneumonije.na mestu infekcije • Otokom limfnih žlezda. mozak. 1. Slični terapiski efekti postižu se Hloramfenikolom. Kod teških infekcija pored pluća zapaljenjske promene mogu da se jave i na miokardu. LEČENjE Davanje sulfonamida i antibiotika širokog spektra. Slinavka) ETIOPATOGENEZA Izazivač ovog oboljenja je Bacillus mallei. mozgu. MALLEUS (Sakagija. potkivači. Jeza i Drhtavica Malaksalost Bolovi u mišićima. Dezinfekcija kaveza i prostorija u kojima su boravile inficirane ptice Kontrola uvoza ptica . PATOGENEZA Čovek se zarazi inhalacijom prašine suvog ptičijeg sekreta ili sadržaja stolice. DIJAGNOZA Postavlja se izolacijom uzročnika iz sekreta direktnim razmazom. reakcija aglutinacije i inhibicije hemaglutinacije). osobe koje drže ptice kao kućne ljubimce. gram negativni štapić. moždanicama. RTG pluća . PREVENCIJA Upotreba rukavica i maske 8. Rezervoar infekcije u prirodi su ptice i druge pernate životinje. Nastaje pri kontaktu zdrave osobe sa obolelim životinjama i zaraženim materijalom preko kože i sluzokože. PSITAKOZA (ORNITOZA) ETIOLOGIJA Psitakoza (Papagajska bolest) je infektivno oboljenje iz grupe zoonoza izazvano Chlamydia psittaci. Oboljenje je široko rasprostranjeno u svetu. stočari.moguća je ali se ne radi rutinski zbog opasnosti za laboratoriske radnika • Serološki testovi (reakcija vezivanja kompelenta. kožari. čovek je sklon reinfekcijama.nakon perioda inkubacije od 7-14 dana naglo se javlja: Visoka T.7.se takođe primenjuje. njima se detektuju specifična antitela. LEČENJE Antibiotska terapija . Kasna faza Kašalj Dispneja Bol u grudima Cijanoza Konfuzno stanje . moždanice. Rana faza .Tetraciklini su lek izbora. Reč je o intracelularnom parazitu čiji genom sadrži DNK i RNK. vratu i leđima Glavobolja Apetit je slab Ponekad blede makule po koži trupa. radnici u zoološkim vrtovima. jetri i bubregu. prognoza je dobra. Posle inhalacije infektivni agens dolazi do ćelija retikuloendotelnog sistema i razmnožava se u jetri i slezini. • Miko-imunoflurescencija . Uzročnik bolesti je prisutan u krvi. 2. U težim kliničkim oblicima zahvaćeni su srce. kočijaši. Hematogenom diseminacijom dolazi do pluća gde izaziva zapaljenjski odgovor intersticijuma. laboratoriski i medicinski radnici.

vune. Najčešće su zahvaćena pluća. 197 . javlja se sporadično ili u vidu manjih epidemija. nekada i znatno duže. golubovi i dr. pacov. subakutnom i hroničnom stadijumu ili stanje posle preležale bolesti (dijagnoza potvrđena kod specijaliste infektologa) . Posle preležane bolesti znatan je gubitak telesne težine. urin. Plućni oblik . ratari. KLINIČKA SLIKA Tok bolesti može biti akutan i hroničan. Pozitivna radna anamenza Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima je ostvaren kontakt sa uzročnikom bolesti. • Direktna imunoflorescencija. Smrtnost od akutnih oblika je oko 1%. laboratoriski i medicinski radnici. mleko. Abdominalni oblik Bol u trbuhu KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE ZOONOZA KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA Da bi se neka od zoonoza priznala za profesionalno oboljenje moraju biti ispunjeni sledeći uslovi: 1.drže u karantinu određeno vreme i da im se preventivno daju tetraciklini. seosko stanovništvo. ali i GIT. mesari. Da postoji klinička slika zoonoza u akutnom. • Klinička slika. srce. encefalitis i generalizovane limfodenopatije. najčešće zbog insuficijencije jetre ili srca. Javlja se: • Visoka temperatura • Jeza i drhtavica • Opšta slabost i malaksalost • Bolovi u mišićima • Glavobolja • Obilno znojenje • Smajenje apetita • Mučnina i povraćanje • Bol u trbuhu.U početku suv posle nekoliko dana umereno produktivan. miš. ptice.Lek izbora su Tetraciklini (25mg/kg tokom 14 dana) ili hloramfenikol. Auskultatorini nalaz je oskudana Rtg pluća: Vidi se atipična intersticijlana pneumonija. Rezervoar infekcije u prirodi su divlje i domaće životinje (krpelj. Oboljenje se može preneti i kontaktom obolele životinje sa čovekom. Tok i ishod bolesti zavisi od stepena zahvaćenosti pojedinih organa. a od hroničnih nešto veća . konj. a oporavak 2-3 nedelje. Bolest obično traje 3-4. vlakana i lanaca. Veća incidenca očekuje se zimi i u proleće (vreme jagnjenja i kontakta sa posteljicom). Nakon perioda inkubacije koji traje 2-4 nedelje. • ELISA-test. mleka i drugih produkata domaćih ili divljih životinja. mušica. reakcija fiksacije konplementa). Infekciji su najviše izloženi stočari.bakteriološke i serološke reakcije. jež. Da postoji dokaz o kontaktu sa uzročnikom bolesti na radnom mestu. vune. Posle ulaska u organizam rikecija limfotokom dospeva u cirkulaciju i nastaje sistemska diseminacija u razne organe i tkiva gde izaziva zapaljenje intersticijuma. • Higijenski uslovi rada na farmama. štapića. kože. Karakteriše ga Kašalj . PREVENCIJA • Zdravstveno prosvećivanje. svinja. • Korišćenje zaštitnih rukavica. stolica. Radi se o mikroorganizmu u obliku koke. a česti su i subklinički oblici infekcije.(najčešći). posteljica). ovca. krzna. 9. 2. koza. veterinari. PATOGENEZA Čovek se najčešće zarazi inhalacijom prašine i drugih čestica u kojima se nalaze rikecije. bolest obično počinje naglo. jetra. kože i krzna. maski i odela. kao i ingestijom kontaminirane hrane i vode. Q-GROZNICA ETIOLOGIJA Akutno infektivno nekontagiozno oboljenje iz grupe zoonoza koje izaziva rikecija Coxiella burnetii. Hronični oblici Znaci edokraditisa i miokarditisa. Inficirane životinje infektivni agens izbacuju u spoljnu sredinu preko izlučevina (sluz. goveče. povraćanje Učestalo crevno pražnjenje Hepato-splenomegalija Granulomatozni hepatitis 2. Oboljenje je široko rasprostranjeno u prirodi.). • Primena opštih higijenskih mera za radnike koji su profesionalno ugroženi infekcijom. DIJAGNOZA • Epidemiološki podaci. Infekcija ponekad dovodi do spontanog pobačaja. LEČENJE Antibiotska terapija . Mučnina. 3.Moguć je i meningitis. • Serološke reakcije (reakcija aglutinacije. u halama za preradu mesa. Razlikujemo tri oblika bolesti: 1. 3. a ako bolest prenosi krpelj češće se javlja u proleće i jesen. koji se po Gramu boje negativno. radnici na preradi mleka. mozak i moždanice.

tako i radi zaštite ostalog stanovništva. (neutralizacija i 198 .IMPORTOVANE TROPSKE BOLESTI Pojam importovane tropske bolesti najčešće je vezan za kraći ili duži radni ili turistički boravak u tropskim krajevima. Importovane tropske bolesti mogu se podeliti prema uzročniku na one izazvane virusima. Pri povratku iz tropskih krajeva postoji obaveza prijavljivanja nadležnoj epidemiološkoj odnosno sanitarnoj službi. Kod preživelih posle desetak dana nastupa rekovalescencija sa potpunim izlečenjem. Žuta groznica 3. Krpeljski encefalitis 2. Druga faza bolesti Nakon kratkotrajnog poboljšanja javlja se: Ponovni skok T Ikterus . KLINIČKA SLIKA Opšta simptomatologija. da prime određene vakcine i savete o preventivnim merama i načinu lačenja za vreme boravaka. kako radi lečenja eventualno obolelih. Izazivači DIJAGNOZA Serološkim metodama komplement fiksacija). Javlja se ne samo u tropskim krajevim. Klinički . ŽUTA GROZNICA (FEBRIS FLAVA) Javlja se u tropskim krajevima Afrike i Južne Amerike.Overem opis poslova radnog mesta. Svi oni koji nameravaju da putuju u ove krajeve moraju biti adekvatno informisani. koja će preduzeti odgovarajuće mere. 4. Prva faza bolesti Nakon inkubacije od 3-6 dana javlja se: Teško opšte stanje Temperatura Glvobolja Bolovi duž leđnih mišića Konjuktivitis 2. već i u ruskim tajgama i nekim zemljama srednje Evrope (Austrija. bakterijama. Radi se o malim RNK virusima koji sadrže masti (osetljivi na dezinficijense) i hemaglutinine (olakšavaju serodijagnostiku i tipizaciju). Zakonski je propisana kontrola svakog boravka u tropskim krajevima. bilo ga je i u nekim krajevima naše zemlje. 5. Papadači groznica OCENJIVANJE RADNE SPOSOBONOSTI OBOLELIH OD ZOONOZA Nesposobnost za rad nastaje iz dva razloga: Infektivni . a prenosioci komarci. KRPELjSKI ENCEFALITIS Nastaje nakon uboda inficiranog krpelja. Javlja se pojedinačno kod ljudi koji borave ili rade u džungli i bušu. ovih bolesti su najčešće virusi koji pripadaju familiji Toga-viride i Bunya-viride.često Smrt . Češka). Prostorna i vremenska povezanost sa pojavom bolesti. Rezervoar bolesti su majmuni. TROPSKE BOLESTI IZAZVANE VIRUSIMA Među ovim bolestima po važnosti se izdvajaju one koje se prenose insektima. • Kod osoba koje odlaze na rad u tropske preele i • Kod zdravstvenih radnika koji neguju i leče obolele.u 80% slučajeva. Izolacija virusa. II . dok su u gradskim sredinama moguće i manje epidemije. protozoama i helmintima KLINIČKA SLIKA 1. U slučaju pojave komplikacija može doći do produženja radne nesposobnosti. Njavažnija oboljenja iz ove grupe jesu: 1. Poremećaj svesti uz različite neurološke ispade teško oboljenje nervnog sistema. Da postoje dokazi iz kojih se stiče uvid u aktuelnu epidemiološku situaciju u porodici i u okolini-van radne sredine (podaci o oboljevanju članova porodice koje daje ordinirajući lekar). Kao profesionalna oboljenja mogu se priznati kod: • Mornara dugih plovidbi koji borave u tropskim predelima. Denga 4.Zbog pojave poremećaja zdravlja obolelog radnika karakterističnih za svaku zoonozu postoji radna nesposobnost.U fazi kada je zaraženi radnik izvor infekcije postoji potpuna nesposobnost za rad kako ne bi postao razlog širenja zaraze na ljude i životinje.oštećenje jetre Teška hemoragička dijateza sa krvarenjem iz brojnih organa Bubrežna insuficijencija . RADNA SPOSOBNOST Nesposobnost za rad traje od nekoliko nedelja do meseci. Da vremenski period od momenta kontakta sa agensom do momenta pojave bolesti odgovara periodu inkubacije te bolesti.

koji raste dobro u 199 . TROPSKE BOLESTI IZAZVANE BAKTERIJAMA KOLERA (Cholera) ETIOLOGIJA Teška infekcija GIT-a koju uzrokuje Gram negativni štapić Vibrio cholerae. Davanje tetraciklina . što za rezultat ima produkciju 3. Vakcina postoji za žutu groznicu (obavezna je za sve tropske krajeve) i krpeljski encefalitis Hiperimuni serumi mogu se primeniti u inkubaciji bolesti.Šok .Izotonični rastvor – Ringer. odakle se povremeno unosi u različite pa i Evropske zemlje. RADNA SPOSOBNOST Nesposobnost za rad traje oko mesec dana posle završetka bolesti KLINIČKA SLIKA Nakon inkubacije od 3-4 dana javlja se: Dijarejalni sindrom -stolice liče na pirinčanu vodu. Infekciji su posebno izložene osobe koje dolaze u kontakt sa bolesnim životinjama. Bolovi u mišićima.Otok limfnih žlezda . Kontaktom divljih sa domaćim glodarima infekcija se unosi u čovekovu okolinu.Bolovi u mišićima i zglobovima . KUGA (Pestis) ETIOLOGIJA Izazivač kuge je Yersinia pestis bakterija koja se dugo može održavati u spoljnoj sredini. nakon čega je moguće dalje širenje infekcije interhumano kapljičnim putem. Putem stolice se gubi i po 10l tečnosti za 24h.usled regurgitacije. Izazivač bolesti je Arbo-virus KLINIČKA SLIKA Nakon inkubacije od 5-8 dana javlja se: .Mišićni i retrobulbarni bolovi . Pored klasičnih tipova.sami nisu dovoljni za zaustavljanje toka bolesti. PROFILAKSA Higijenske mere . koji dalje uz pomoć komaraca šire bolest.Tipična ospa na trupu . šumari.Upotreba higijenski ispravne vode za piće i hrane su u prvom planu. te nastaje ekstremna dehidratacija sa hipovolemičnim šokom i acidozom. Mornari. laboratorisko i medicinsko osoblje.kod teških oblika sa hemoragičnim sindromom. a najčeće obolevaju osobe sa već postojećim poremećajima GIT-a. GIT-poremećajima. Radi se primarno o zoonozi. pod čijim uticajem dolazi do ekstremnog gubitka vode i elektrolita putem creva. Izvor bolesti je čovek. lovci. ali se mogu javiti i recidivi.5 cAMP. pri čemu su glavni rezorvoar infekcije divlji glodari. TEREPIJA Terapija svih opisanih oboljenja je u osnovi simptomatska. Povraćane mase imaju sastav kao i stolica. poslednjih godina je posebno aktuelan biotip El Tor. Nakon 2-3 dana stanje se normalizuje i bolest ulazi u fazu rekovalescencije. Konjuktivitis. Antibiotici (Tetraciklini) .DENGA Virusna bolest koja ima prirodni rezervoar u majmunima.u profilaktičke svrhe opravdano je kod osoba koje već boluju od crevnih bolesti. obalski radnici. TERAPIJA Nadoknada tečnosti i elekrolita (per-venum ili per-os) .Skok temperature (39-40OC) .Glavobolja . Bolest se javlja u vidu manjih epidemija u nekim Azijskim (Indija) i Afričkim zemljama. PATOGENEZA Nakon unosa vibrion se razmnožava u GIT-u gde produkuje moćan enterotoksin koji se ireverzibilno vezuje za gangliozidne receptore na površini enterocita čime se aktivira adenil-ciklazu. Glavno hranilište mu je alkalna peptonska voda odakle se presejava na druge podloge. ali se kao i žuta groznica adaptira na ljude. Bolest se prenosi putem vode i karakteriše se velikom zaraznošću. Pacovska buva prenosi bolest na čoveka. KLINIČKA SLIKA Posle inkubacije od 3-6 dana javlja se: Skok temperature (39-40 C). Izrazito crvenilo lica. PAPATAČI GROZNICA (FEBRIS PAPATACI) Javlja se u Evro-Aziskoj regiji na 20-45 stepenu geografske širine. veterinari.Diskretna ospa Nakon kratkotrajnog poboljšanja javlja se: .Ponovni skok temperature . Znaci hipovolemijskog šoka. ranije se često javljala i u našoj zemlji. alkalnoj sredini.

Može nastati u toku opisane generalizacije bolesti. Očiju 5. KLINIČKA SLIKA Kao posledica njegovog delovanja na mestu oštećenja javljaju se: 1.Najčešći oblik bolesti. Fibrozne promene ili 2. Perifernih nerava 4. DIJAGNOZA Nalazom Hansenovih bacila u lepromima i koži. 4. pluća i mozga i potencijalnim smrtnim ishodom daje Plasmodium falciparum. acidorezistentnih DIJAGNOZA Identifikacija vrste periferne krvi i razmaza. 2. Oštećenje brojnih drugih organa . Bolest se manifestuje: • Bronhitisom koji progredira u tešku bronhopneumoniju • Krvavim ispljuvkom • Dispnejom • Teškim opštim stanjem • Popuštanjem desnog srca • Smrtni ishod je čest. Kostiju 6. a bolest po pravilu teška. TROPSKE BOLESTI IZAZVANE PROTOZOAMA MALARIJA ETIOPATOGENAZA Bolest sa bolesne na zdravu osobu prenosi ženka komarca. oku (slepilo) itd. Napadaju samo mlade forme eritrocita. Napada sve maturacione oblike eritrocita zbog čega je parazitemija velika. Daje malarične napade na svakih 72 sata . Najteže forme bolesti sa oštećenjem bubrega. koji je i najotporniji na lečenje.u težim oblicima bolesti.Plućna kuga . Kože 2. Sluzokože 3.Bubunska kuga . Oslobođeni merozoiti iz jetre napadaju eritrocite (u kojima se dovršava sazrevanje) dovodeći do njihovog prskanja što se klinički manifestuje malaričnim napadom. II . Granulomatozne tvorevine (Lepromi). čime se ciklus bolesti zatvara.na mestu uboda insekta • Teška septička slika . Daju malarične napade na svakih 48 h. Uništavanje glodara Opšte higijenske mere zaštite Izolacija bolesnika Vakcinacija .KLINIČKA SLIKA I .koje se stapaju u pakete i fistuliziraju • Vezikule sa nekrotičnim centrom . Plasmodium ovale Plasmodium vivax Plasmodium malariae GUBA (Lepra) Izazivač oboljenja je leprae koji izaziva oštećenje: 1. Iz pojedinih eritrocitnih formi parazita razvijaju se gameti.ako se infekcija ne zaustavi u limfnim žlezdama (generalizacija bolesti). Uneti parazit dospeva u ćelije jetre gde sazreva.zbog nastalih sekvela na nervnom sistemu . ali vakcina nema pravu antiepidemisku vrednost. Testisa Mycobacterium KLINIČKA SLIKA Malarični napadi . Nakon perioda inkubacije od 3-5 dana javlja se: • Drhtavica i opšti znaci • Otok regionalnih limfnih žlezda . Oslobođeni paraziti iz eritrocita napadaju i uništavaju nove eritrocite što dovodi do ponovnih mlaričnih napada. Potpuno umanjena doživotno .U određenim vremenskim intervalima (zavisno od vrste parazita) koje karakteriše: Jeza Treskavica Skok temperature Hepatosplenomegalija Anemija. ali se može razviti i kao primarni entitet nakon kapljične infekcije kada je inkubacioni period znatno kraći. čija se maturacija i oplodnja odigravaju u komarcu. LEČENJE Antibiotska terapije (Aminoglikozidi kombinaciji sa Tetraciklinima) u Plasmodium falciparum PREVENCIJA 1. parazita pregledom RADNA SPOSOBNOST 200 LEČENJE . Mogu da daju recidive bolesti jer se u jetri zadržavaju uspavane forme parazita.Vakcinišu se laboratorijski radnici. Postoji nekoliko vrsta parazita koji izazivaju malariju: Daje malarične napade na svakih 36 sata. 3.

2.Treba je započeti 2 nedelje pre i nastaviti je 4 nedelje po povratku iz tropskih krajeva.KOŽNI OBLIK Etiopatogeneza .Borba protiv ujeda komaraca .ako se ne leči.Obično nije potrebno • Petovalentni antimonski prparati • Antigljivičnim lekovima • Estetsko hiruške intervencije . AMEBIJAZA Česta importovana bolest koju izaziva Entamoeba hystolitica.Manifestuje se kao uporna kožna promena na regijama koje ne pokriva odeća. Rasprostranjena je u svim tropskim i suptropskim krajevima. 5.Sklonosti ka bakteriskim infekcijama • . slezine. Najčešće se preporučuje Hlorokvin (300 mg nedeljno).1. Prema vrsti izazivača razlikujemo dve vrste ovog oboljenja: TIP I . Javlja se u Južnoj Americi.Mreže. Ameboidni apsces jetre. Bolest prenosi komarac sa bolesnih životinja na čoveka.Hepatosplenomegalijom • .kod rezistencije • na Hlorokvin.Smrt . LAJŠMANIJAZA I . Primakvin .Krvarenjima. Ukoliko dođe do teškog oštećenja bubrega nastaje trajna radna nesposobnost. preko nodusa do kruste • Regionalna limfadenopatija . 4. Klinička slika . Hlorokvin . RADNA SPOSOBNOST Radna nesposobnost je najčešće kratka sem u slučajevima velike iscrpljenosti. a ako postoji rezistencija na ovaj lek dodaje se i Proguanil (200 mg dnevno).Najčešća komplikacija RADNA SPOSOBNOST Zavisi od sekvela posle preležane bolesti.Teške mutilantne promename na licu. • Kinin + Tetraciklini • kod rezistencija na Hlorokvin. Bolest prenosi komarac sa bolesnih životinja (najćešće psa) na čoveka. Klinička slika . Lečenje .Najčešći oblik oboljenja. • Meflokin ili Halofantrenom .Se takođe primenjuje ali se i na ovaj lek često razvija rezistencija. TRIPANOZOMIJAZA • Najčešće se javlja u Africi.Metronidazol. Hemoprofilaksa . Otoci limfnih žlezdi (posebno subokcipitalnih) Eritem na koži praćen otokom Depresija Insomnija Oštećenje srca . Unešeni parazit razvija se u ćelijama retikuloendotelnog sistema jetre. 3. Uz malariju to je najčešća importovana tropska bolest kod nas. II . KLINIČKA SLIKA 201 . 2.lek izbora.MUKO-KUTANI OBLIK Etiopatogeneza .Intestinalna forma bolesti . RADNA SPOSOBNOST • Zavisi od nastalih konplikacija II .Viscelarne forme bolesti . Terapija . Lečenje .Izazivač je Trypanosoma rhodesiense III .Manifestuje se: • .Izazivač je Trypanosoma gambiense TIP II . razna protektivna sredstva za zaštitu kože. Borba protiv ujeda komaraca . Bolest ima spontanu benignu evoluciju. razna protektivna sredstva za zaštitu kože. Furamidom i derivatima jodkinoleina. KLINIČKA SLIKA I . Mediteranu i Severnoj Africi.među kojima se posebno izdvaja 1. Dihidroemetin i drugi lekovi.Otporna je na lečenje Profilaksa . Za kraće boravke do 2 meseca preporučuje se Meflokin jednom nedeljno.ako je lokalizacija estetski opterećujuća.Metronidazolom.Pancitopenijom • .Uzročnik je Lishmania brasiliensis i tropica. Najčešće se javlja na Srednjem Istoku. DIJAGNOZA • Pregled stolice i izolacija izazivača. kada stanje pacijenta nije teško.VISCELARNI OBLIK Etiopatogeneza .se daje da• bi se uništili paraziti u jetri.Petovalentni antimonski preparati (alternativa Aromatični diamidini i Amfotericin B). pluća i mozga Terapija . Klinička slika . • . PROFILAKSA 1. Dijagnoza se postavlja izoloacijom uzročnika najčešće punkcijom kosne srži.Temperaturom • .Uzročnik je Leishmania donovani. • Visoka temperatura sa remisijama.Uzročnik su brojni varijeteti parazita Leishmania tropica. kada je stanje pacijenta teško.Hipergamaglobulinemijom • .može pratiti promene na koži. kosne srži i limfnih žlezda. Lečenje . Sulfadoksin-pirimetamin .Mreže. • Papule.

KLINIČKA SLIKA I . 1. plućima. U završnom stadijumu • Ciroza jetre • Teška oštećenja CNS-a (ređe) 3.Prva faza bolesti .nakon mesec i više dana • Povišena temperatura • Generalizovana ospa (urtikarija) • Otoci usana i kapaka • Eozinofilija. koji živi u slatkoj vodi tropskih krajeva uđe kroz kožu ili se unese preko usta pri kupanju u ovim vodama. hidronefroza i pionefroza).Bolovi u stomaku Kasnije se javljaju • Intenzivni prolivi • Hepato-splenomegalija • Plućne promene.Mikrofilarije prenose različitim antropodama tropskih krajeva sa bolesne životinje na čoveka. Komplikacije • Epididimitis • Prostatitis • Uretritis • Maligna alteracija. • Čovek se zarazi kada jedan razvojni oblik parazita.Valjkasti crvi čije se mlade forme . S. mansoni i japonicus . Schistosoma Haematobijum • Visoka temperatura • Urtikarija • Hematurija • Nodulusi i ranice na sluzokoži bešike • Oštećenja bubrega (pijelitis.Mogu izazivati oštećenja na jetri. 2. PROFILAKSA Izbegavanje kupanja u rekama i jezerima tropskih regija.Klinička slika zavisi od vrste parazita. CNS-u i malignu alteraciju. Oltipraz. Unete mlade forme u organizmu čoveka prodiru u krv i migriraju kroz različita tkiva izazivajući lakša ili teža oštećenja. • Kod Schistosoma Japonicus zavisi od stepena oštećenja raznih organa i sitema i može biti znatno umanjena do potpune radne nesposobnosti. slezini.TROPSKE BOLESTI IZAZVANE HELMINTIMA ŠISTOZOMIJAZA ETIOPATOGENEZA Oboljenje izazivaju različite vrste Nematoda Schistosoma: Haematobijum.Svrab . Nošenje zaštitne odeće pri radu na mestima gde se infekcija može preneti. haematobijum (parazitira u mokraćnim putevima) Izaziva oštećenja u genitourinarnom traktu 2.na mestu ulaska parazita. Metrifonat). Mlade forme razvijaju se u odrasle parzite koji napadaju uglavnom potkožno ili limfno tkivo u kojima mogu dovesti do teških promena. Schistosoma Mansoni • Visoka temperatura • Izaziva oštećenja jetre i slezine • Brzo propadanje • Simptomi od strane RES-a • Hepato-splenomegalija • Otoci ekstremiteta • Hematemeza • Krvni podlivi Komplikacije • Tromboza vene porte • Karcinom jetre DIJAGNOZA Eozinofilija u krvi Nalaz parazita u stolici i mokraći Povišen titar antitela na pojedine uzročnike LEČENJE Antiparazitarni lekovi Niridazol.Treća faza . Schistosoma japonicus • Visoka temperatura • Urtikarija • Papula sa jakim svrabom • . (Prazikvantel. mogu se javiti: • Limfadenitis • Otoci potkožnog tkiva • Otoci skrotuma • Urtikarije • Konjuktivitisi • Keratitisi pa i slepilo Alergiske manifestacije (na prisustvo parazita) • Kalabarski otoci mekih tkiva • Eozinofilija i reaginska antitela DIJAGNOZA 1. Nalaz mikrofilarija u krvi 202 . RADNA SPOSOBNOST • Kod Schistosoma haematobijum zavisi od stepena oštećenja genitourinarnog sistema. II . S. FILARIJAZA ETIOPATOGENEZA Uzročnik oboljenja su Nematode . KLINIČKA SLIKA Zavisi od loklizacije mikrofilija. III .Druga faza . Japonicus i Mansoni 1.

prostorna i vremenska povezanost sa uzročnikom) Da postoje dokazi iz kojih se stiče uvid u aktuelnu epidemiološku situaciju u porodici i u okolinu-van radne sredine (podaci o oboljevanju članova porodice-daje ih ordinirajući lekar). nakon čega se razvija klinička slika slična onoj kod HGSBS stim što nema manifestnog oštećenja bubrega. Manifestuje se GIT-poremećajima i anemijom. Radi se o RNK virusima koje prenose insekti. Radna nesposobnost je privremena. U daljem toku patogeneza je slična kao i kod ostalih hemoragičkih groznica. Rezervoar virusa su neke domaće životinje (ovce. Identifikacija odraslog parzita u potkožnom i drugim zahvaćenim tkivima histološkim pregledom. Postoji mogućnost da se virus prenese preko bolesnikove krvi na zdravstveno osoblje. ali je registrovana i kod nas. a krpelji su prenosioci virusa na čoveka. Kod čoveka ovi virusi mogu izazvati različite infekcije od kojih su najznačajnije 1. STRONGILOIDOSIS Izazivač oboljenja je crevni parazit Strongiloides stercoralis koji ulazi u organizam kroz kožu odakle venskim krvotokom dolazi do pluća i GIT-a. KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE IMPORTOVANIH TROPSKIH BOLESTI KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA Da je radnik obavljao poslove na službi u oblastima gde se tropske bolesti javljaju endemski i epidemijski (Osoba koje rade u tropskim predelima.Kontaktom • VHG sa bubrežnim sindromom • Afrička hemoragična groznica • Ebola ANKILOSTOMIJAZA Oboljenje izazivaju crevni paraziti Ankylostoma duadenale i Necator americanus.INFEKTIVNE BOLESTI 1. KLINIČKA SLIKA Inkubacija traje 4-8 dana. DIJAGNOZA Postavlja se na sličan načina kao kod HGSBS. koze). Klinička slika • Papula na mestu ulaska parazta • Eozinofilni infiltrat u plućima • Uporene diareje.2. ENCEFALITIS 203 . Tok je najčešće povoljan. Način prenošenja bolesti može biti preko: I . KRIMSKO-KONGOANSKA HEMORAGIČKA GROZNICA (KKHG) ETIOPATOGENEZA Izazivač je virus iz familije Bunyaviridae. LEČENJE Simptomatsko. Radna nesposobnost je privremena. Najčešća je na Krimu i Kongu. krave.Krpelja • Krimsko-kongoanska VHG • Omske hemoragične groznice • Kjasanurske šumske bolesti II . Bolest je najčešća kod osoba koje rade sa stokom. novije vreme 2. subakutnom ili hroničnom stadijumu ili stanje posle preležale bolesti (dijagnozu utvrdio specijalista za infektivne bolesti) Da postoji kontakt sa uzročnikom bolesti na radnom mestu (overen opis poslova radnog mesta. Posle ujeda krpelja virus ulazi u krv i nastaje viremija.Komaraca • Denga • Žuta groznica • Chicungunguny VHG III . ABROVIRUSNE INFEKCIJE (Virusne hemoragiske groznice) Heterogena grupa infektivnih oboljenja koja izazivaju ARBO-virusi. PROFILAKSA III . Da postoji klinička slika infektivne bolesti u akutnom. VIRUSNE HEMORAGIČNE GROZNICE LEČENJE Dietilcarbamazin ili u Ivermectin koji je manje toksičan. Arenaviridae. Osoba duge plovidbe) kao i Zdravstveno osoblje koje neguje obolele od ovih bolesti. i Bunyaviridae. VIRUSNE HEMORAGIČNE GROZNICE Virusne hemoragiske groznice (VHG) su grupa obaljenja čija su zajedničke osobine Da su izazvane virusima Da su praćene temperaturim i krvarenjem Da su po prirodi žarišna oboljenja Izazivači VHG su virusi koji pripadaju familijama Togaviridae.

oligurija odnosno anurija (Bubrežna insuficijencija) Dokazivanje atitela . krvarenje. Postoji seoski. vode. B i E. 2. 2. konvulzija i smrti. Seoul 4.1. Pumala 3. Čovek se inficira konzumiranjem hrane u kojoj se nalazi neki od toksina (hrana koja nije termički adekvatno obrađena ili sveže konzervisane namirnice). Hantan 2. Bolest ljudi uglavnom izazivaju tipovi A. 2. 1.Visoka T. Posle ulaska u organizam virus se replicira u ćelijam Retikuloendotelnog sistema i nastaje viremija. kulturom ili elektronskom mikroskopijom LEČENJE Simptomatsko .kod profesionalno izloženih osoba Plansko uništavanje glodara 1.Razvija se između 2 i 8 dana • Smanjenje diureze (Oligurija i Anurija) • Povraćanje • Krvarenje iz nosa.Važan je odmor u postelji i korekcija vodeno-elektrolitičkog bilansa Dijaliza . odakle spore dospevaju u spoljnu sredinu i kontaminiraju biljne kulture i životinjske proizvode u kojima se razvijaju u vegetativne oblike koji luče tkosine. gradski i laboratoriski tip razbolevanja.o mogućem kontaktu obolelog sa glodarima ili njihovim izlučevinama Klinička slika . Rezervoar spora bakterija je digestivni trakt mnogih životinja. Najčešće obolevaju muškarci između 20 i 60 godina u periodu maj-oktobar i to poljoprivredni radnici.mogu biti uzrok nepovoljnog ishoda bolesti.Inokulacijom. Krvarenja . 1. 3. Leaky Rezervoar infekcije virusa HANTAN u prirodi su neki glodari.F i G) koji su po svom sastavu proteini (uništava ih kuvanje na 100 C).Počinje oko 21 dana i traje više nedelja • Povlačenje subjektivnih smetnji i normalizacija fizikalnog nalaza KOMPLIKACIJE Azotemija s uremijom .može dovesti do edema pluća. 2. Veterinarska kontrola stoke i zaštitom radnika koji rade sa njom. dok tip G može kod novorođenčadi da izazove smrtnu neurointoksikaciju. izletnici. Hill 6. Nošenje zaštitnih rukavica kod osoblja koje neguje obolelog.je neophodna u slučaju azotemije PREVENCIJA Mere zaštite od kontakta sa glodarima i njihovim izlučevinama . KLINIČKA SLIKA prolazi Nakon perioda inkubacije koji traje 3-4 nedelje bolest kroz nekoliko faza: Uvodna faza • Visoka T • Drhtavica • Malaksalost • Glavobolja • Bolovi u mišićima • Bolovi u zglobovima • Lice i grudi su hiperemični • Konjuktivitis • Nepce i ždrelo su jako crveni Oligurična faza . DIJAGNOZA Epidemiološka anketa . vazduha ili direktnim kontaktom. Dolazi do vazopatije i poremećaja koagulacije što dovodi do krvarenja. BOTULIZAM ETIOPATOGENEZA Izazivač bolesti je gram pozitivna sporogena bakterija Clostridium botulinum koja izlučuje najmanje 7 egzotoksina (A. Čovek se inficira preko kontaminirane hrane. 1.D. Neutrališućih ili antitela koja fiksiraju komplement Identifikacija virusa . Važno mesto u nastanku tkivnog oštećenja imaju i autoimuni procesi koji su između ostalog odgovorni i za nastanak akutne bubrežne insuficijencije.13 dana bolesti.E. 2. čobani i vojnici.C. Bubrezi su otečeni što smanjuje njihovu filtraciju pa dolazi do oligurije i anurije. Česta je diseminirana intravaskularna koagulacija sa poremećajem mikrocirkulacije.Specifičnih antivirusnih. Prospect 5.B. koji izlučuju virus preko urina. Posle ingestije kontaminirane hrane toksin se apsorbuje iz želudca i tankog creva i linfom dospeva u cirkulaciju gde se zadržava kratko jer pokazuje veliki afinitet za receptore 204 . • Obilnije mokrenje • Opšte stanje se popravlja Period oporavka . fecesa i sline u spoljašnju sredinu. kože i konjuktiva • Hematurija i Melena (često) Poliurična faza -Nastaje između 9 . HEMORAGIČNA GROZNICA SA BUBREŽNIM SINDROMOM (HGSBS) ETIOPATOGENEZA Postoji oko 100 serotipova virusa koji izazivaju HGSBS svrstanih u 6 serogrupa: 1.

Paraliza akomodacije . • Na acetilholinergičnim sinapsama . Hepatitis D virus (HDV) 5.HEPATITIS A Rezervoar infekcije je bolesnik.Zatvor (sledećeg dana) III .Mišićne smetnje (Opšte.U cilju regulacije opstipacije Kontrolisano disanje . 6. Botulizam novorođenčadi -do intoksikacije dolazi upotrebom kontaminiranog mleka u prahu i meda LEČENJE 1. Davanje 3. 1.se daje da bi se ublažila preterana suvoća sluznica. KLINIČKA SLIKA Nakon perioda inkubacije koji traje od nekoliko časova do nekoliko dana.Mutnoće vida .Neurološke smetnje (potiču od kranijalnih nerava) .Usled paralize dijafragme i međurebarnih mišića . progresivnog karaktera) . Ovako nastalo oboljenje ostavlja doživotan imunitet.čime ometa oslobađanje ACTH.U najtežim slučajevima kada postoji respiratorna insuficijencija.HEPATITIS B 205 . INOKULACIJA Sumnjivog sadržaja iz hrane mišu. Botulizam se najčešće javlja sporadično ali su moguće i manje epidemije ako veći broj ljudi konzumira kontaminiranu hranu. stolici. Infekcija može nastati fekalno-oralnim putem.nastaje kod narkomana posle intravenske upotrebe droge.Mišićna hiperrefleksija. što dovodi do mišićne slabosti U autonomnim ganglijama .Za regulisanje ishrane i unosa tečnosti. Hepatitis A virus (HAV) 2. rani direktno ili putem kulture.Diplopije . Botulzam narkomana . Bolest traje 3-4 nedelje. unošenjem seruma bolesnika i povredom instrumentima zagađenim serumom obolelog.Digestivne smetnje ( lokalno dejstvo toksina) . pri kontaktu sa ekskretima obolelog. 2. 5.Suvoća sluzokoža . Žutica i tamna mokraća su najupadljiviji znaci oboljenja ali se ne javljaju kod svih bolesnika. Njegova smrt ukazuje na botulizam. Postavljanje urinarnog katetera . ETIOPATOGENEZA I . Antitela iz seruma vezuju i neutrališu cirkulišuće toksine. Hepatitis G virus (HGV) U fazi oporavka mišićna slabost se povlači obrnutim redom od onog pri nastanku. Antibotulinski serum (za tipove A. 3. Postavljanje nazo-gastrične sonde . PREVENCIJA 2. Bolest izazivaju hepatotropni virusi koji se označavaju sa: 1. Kod nekih mišićna slabost i malaksalost se održava i po više meseci.za regulisanje retencije mokraće. simetrične.čime utiče na rad žlezda koje su pod kontrolom tih receptora.nastaje zagađivanjem povrede sporama bakterije i to najčešće tipovima A i B. Ovde se apsorpcija toksina vrši linfom i krvlju. koja traje 15-45 dana. kako u industriji tako i u domaćinstvu. Smrtnost je 5-65%.Pareze i Paralize . Prostigmin .može doći do RES. II . Duboke klizme . Izazivač je RNK-virus koji se može naći u stolici u toku inkubacije. POSEBNI OBLICI BOTULIZMA Botulizam rana .Dizartija .1.Proliv .Disfonija . 4. DIJAGNOZA ANAMENEZA Podatak o konzumiranju neisprane hrane.Otežano mokrenje . Termička odrada namirnica. 2. Zbog čestih serumskih reakcija neophodna je desenzibilizacija. DOKAZIVANJE BAKTERIJE U hrani. Higijensko-sanitarna kontrola industriske proizvodnje namirnica stručnih uputstava za konzerviranje namirnica u domaćinstvu 3.Povraćanje . javljaju se: I . Najvećem riziku su izloženi zdravstveni radnici.insuficijencije II . KLINIČKA SLIKA Zbog svoje karakterističnosti najčešće je dovoljna za dijagnozu. Hepatitis B virus (HBV) 3. vojnici i deca u školama i obdaništima.Muka i Gađenj .Disfagija 1. 2. 3. Hepatitis E virus (HEV) 6. Hepatitis C virus (HCV) 4. B i E) Primenjuje se prvih dana bolesti. AKUTNI VIRUSNI HEPATITIS Akutni virusni hepatitis je akutna nekroza i zapaljenje jetre koje najčešće protiče kao blaga infektivna bolest ali se može ispoljiti i kao subakutna hepatička nekroza ili fulminantni hepatitis sa visokim letalitetom.

206 . Alkoholizam 4.HEPATITIS C Rezervoar infekcije je bolesnik. Određivanje HBc antigena i Anti HBc 5.Posle osme nedelje bolesti stvaraju se antitela (anti HBs) 4.HEMATOLOŠKE ANALIZE IV .Rezervoar infekcije je bolesnik. 4. Alfa-2 interferon .Povećanje transaminaza (naročito ALT) . Prenos sa majke na dete je moguć ali je od malog epidemiološkog značaja. giekološkim. 2. hiruškim. dosta belančevina.Daje se kod hroničnog virusnog hepatita sa delimičnim terapiskim efektom Transplatacija jetre .Postupni oporavak SUBKLINIČKI OBLIK ANIKTERIČNI OBLIK Javljaju se češći od tipičnog oblika ali se često ne prepoznju HOLESTAZNI OBLIK BIFAZNI OBLIK PRODUŽENI OBLIK SUBAKUTNI OBLIK CITROGENI OBLIK FULMINANTNI OBLIK Javljaju se zatno ređe DIJAGNOZA I . bolesnici na hemodijalizi). 1.Redukcija unosa životinjskih masti putem ishrane u akutnoj fazi bolesti. 2. Održavanje HBe antigena bez stvaranja antitela je loš prognostički znak (hronični aktivni hepatitis). III .SEROLOŠKE ANALIZE Određivanje Antitela protiv virusa A u klasi IgM i IgG (ELISA i RIA test). kao i seksualnim kontaktom. Operacije i Trudnoća 1.ANAMNEZA I KLINIČKA SLIKA II . Infekcija se najčešće prenosi transfuzijama krvi i derivata krvi. IV . Njegov značaj u humanoj patologiji još uvek je u fazi istraživanja. Infekcija je ograničena na grupe sa učestalim perkutanim ekspozicijama (intravenski narkomani. Prenosi se transfuzijom i derivatima krvi.Patološke vrednosti rezultata testova kojima se procenjuje sintetska funkcija jetre.kod fulminantnog oblika I .HEPATITIS G Rezervoar infekcije je bolesnik. holestaza i citoliza V . Starost bolesnika 2. Fizički zamor 6. Period inkubacije traje od 40 dana do 6 meseci. V . Rizična grupa su i intravenski narkomani. Određivanje Anti HBs . Horizontalna transmisija se negira ali se ne može ni isklučiti. Najvećem riziku da obole su izloženi laboratoriski i zdravstveni radnici u odeljenjima za hemodijalizu. hematološkim. PROGNOZA Zavisi od tipa virusa i imunološke reakcije domaćina. infektološkim i stomatološkim odeljenjima. Ishrana siromašna proteinima 3.HEPATITIS D Rezervoar infekcije je bolesnik.(ELISA i RIA testovi) Antigen virusa hepatita B javlja se u serumu bolesnika 2-7 nedelja pre početka bolesti 3. U nepovoljne faktore spadaju: 1. a u 20-30% slučajeva put prenošenja je nepoznat što ukazuje na mogućnost horizontalne transmisije (blizak kontakt sa HBsAg pozitivnom osobom). hemofiličari. ređe kontaminiranim iglama i špricevima.Stadijum rekovalescencije . Hronična bolest jetre 5. Određivanje HBe antigena i Anti HBe koji se javlja u serumu u ranoj fazi bolesti. karakteriše ga • Opšti simptomi jenjavaju • Žutilo kože i vidljivih sluzokoža • Tamna mokraća • Svetla stolica • Kod Hepatita B • Bolovi u zglobovima bez otoka • Eritema. Određivanje HBs antigena . uglenih hidrata i vitamina. zatim putem krvi i njenih derivata. Izazivač je DNK-virus. LEČENJE Mirovanje u postelji 3-4 nedelje Adekvatna ishrana .Preikterični stadijum Traje 3-5 dana karakteriše ga • Gubitak apetita • Mučnina • Gađenje • Povraćanje • Tup bol u epigastrijumu • Malaksalost • Klonulost • Glavobolja • Ponekad • Povišena temperatur Kašalj i Bolovi u grlu 3. Najčešće se prenosi seksualnim putem (u 50%). vertikalnim putem sa majke na dete u toku porođaja.BIOHEMIJSKE ANALIZE . Izazivač se u organizam može uneti i preko povređene kože .EPIDEMIOLOŠKA ANKETA III . Zdravstveni radnici koji leče ove bolesnike takođe se mogu inficirati. pri pranju i čišćenju mašina za hemodijalizu i vršenju hemodijalize. Zdravstveni radnici obolevaju tri puta češće od opšte populacije. KLINIČKA SLIKA II .Ikterični stadijum Traje 4-6 nedelja. hiperemije i urtikarije • Hepatomegalija III .

medicinska dokumentacija o oboljevanju od virusnog hepatitisa (dijagnozu postavio specijalista za infektivne bolesti) Dokazi iz kojih se stiče uvid u aktuelnu epidemiološku situaciju: ličnu. zapaljenjske. Podatak da unazad šest meseci pre početka bolesti oboleli nije primao injekcije.Kontraidikovan je rad pri visokim temperaturama.Odsustvo kliničkih simptoma i laboratoriskih znakova bolesti Produženi virusnoi hepatit . mentalno retardirane osobe.Veća fizička naprezanja nisu dozvoljena bar 6 meseci posle preležane bolesti . Klinička slika virusnog hepatitisa u akutnom.Patološki. izveštaj o povredi na radu). prostorna i vremenska povezanost sa uzročnikom. u zoni jonizujućeg zračenja kao i ekspozicija hepatotoksičnim noksama bar 12-18 meseci . Potpuno izlečenje . dezinfekcija i sterilizacija aparata za hemodijalizu. Nošenje zaštitne opreme. novorođenčad majki pozitivnih na HBsAg). Posebni aparati sa hemodijaliziranje HBV i HCV pozitivni bolesnika. KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE VIRUSNOG HEPATITISA KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA Pozitivna radna anamenza . špriceva i zaštitnih rukavica za jednokratnu upotrebu. stalno pranje ruku posle kontakta sa obolelima i zagađenim materijalom. subakutnom ili hroničnom stadijumu ili stanje posle preležale bolesti .Egzacerbacije iste virusne infekcije) Posthepatitisna hiperbilirubinemija . u porodici i u okolini-epidemiloški podatak da u porodici obolelog i bližoj okolini nije bilo slučajeva virusnog hepatitisa unazad tri meseca (za obolelog su potrebni podaci ordinirajućeg lekara o primanju parenteralne terapije unutar inkubacionog perioda a za članove porodice o oboljevanju).podatak o radnom mestu na kome se dogodila infekcija Dokaz o kontaku obolelog sa infektivnim materijalom na radnom mestu (overen opis poslova radnog mesta. Aktivna imunizacija .Trajna nesposbnost za rad sa hepatotoksičnim noksama . 2.Nesposbnost za rad sve do potpune kliničke i biohemiske remisije bolesti . Zabrana pušenja i uzimanja hrane za vreme rada.Potpuna radna nesposobnost traje 2 meseca od završetka žutice . 3. 6. proces u jetri koji traje duže od 12 meseci PREVENCIJA Striktno sprovođenje higijenskog režima u zdravstvenim ustanovama: 1. Profilaksa humanim γ-globulinom A i B kod osoba koje su bile u bliskom kontaktu sa obolelim.ponovni ikterus.Nisu sposobni za veće fizičko angažovanje i za rad sa hepatotropnim noksama . Pažljivo pranje. Korišćenje igli.Radnik nije sposoban da obavlja poslove gde će biti izložen hepatotoksičnim noksama sve do potpunog poboljšanja zdravstvenog stanja Potpuno izlečenje nakon preležanog akutnog virusnog hepatita Produžen oblik bolesti Pogoršanje bolesti Recidiv bolesti Posthepatitisna hiperbilirubinemija Perzistentni oblik hroničnog virusnog hepatita Aktivni oblik hroničnog virusnog hepatita . Testiranje trudnica na HBsAg u trećem trimestru. 4.Javlja se u oko 5% bolesnika nakon akutnog virusnog hepatita Hronični virusni hepatit . hemofiličari.U slučaju recidiva ponovo su nesposobni za bilo kakav posao.Poslovi i radna mesta na kojima je ostvaren parenteralni kontakt sa uzročnikom bolesti . osobe na hemodijalizi.Klinički oblik duži od 2 a biohemiska normalizacija duža od 4 meseci Pogoršanje bolesti . vakcine ili transfuziju 207 . Izolacija osoba koje su nosioci antigena u odeljenjima za hemodijalizu. narkomani. serume.Nakon toga isti kriterijumi kao za perzistentni oblik .Posebno je idikovan kod rizičnih grupa (zdravstveni radnici.Prvi 4-6 nedelja posle toga skraćeno radno vreme (do 4 sata dnevno) . novo uvećanje jetre i pogoršanje biohemiskog sindroma) iRecidiv bolesti . prostitutke. homoseksualci. Testiranje krvi dobrovoljnih davaoca na HBV i HCV. osobe koje odlaze na rad u visoko endemične krajeve.OCENA RADNE SPOSOBNOSTI . 5.

alkoholom. jod). formalinom. Dokazivanje virusa biopsijom mišića i perifernih nerava obolelog.Aerofobija . pastiri. speolozi i laboratoriski radnici. lovci.Mišićna slabost od samog početka. ETIOPATOGENEZA Uzročnik bolesti je Rabies virus. Rezervoar besnila u prirodi je zaražena ili bolesna divlja ili domaća životinja.U fazi mišićne paralize i gušenja. slinavljenje. • 4.Strah . 3. pa tako može dospeti i do pljuvačnih žlezda preko nerava koji kontrolišu njihovu sekreciju i izlučiti slinom. Vakcinalni status životinje koja je nanela povredu.Čišćenje i ispiranje nekim sredstvom koje uništava virus rabijes (alkohol. kontrolori tehnički neobrađenog mesa.Laboratorijske analize koje ukazuju na prisustvo uzročnika. PREVENCIJA Procena rizika od pojave besnila . KLINIČKA SLIKA • • Period inkubacije Traje od nekoliko dana do više meseci ili godina (najčašće između 30 i 90 dana) Prodromalni stadijum . Rabijes virus najčešće ulazi u organizam čoveka ujedom besne ili zaražene životinja. 7. 6.Sprovodi se kod osoba koje su pod rizikom da dobiju besnilo posle povrede 208 . 2.Ispitivanje okolnosti pod kojima se desila povreda. mali mozak i kičmenu moždinu. tečnosti i lekova.Osećaj trnjenja i bola na mestu ujeda .Stanje slično gripu (lokalna neuropatija zbog replikacije virusa) Akutni stdijum . Utvrđivanje virusa rabijesa metodom imunoflurescencije u moždanom tkivu dobijenom biopsijom. sušenjem.Koma i smrt (oko 6. Dokazivanje virusa u salivi obolelog čoveka ili životinje koja je nanela povredu.Smrt oko 6.Za ublažavanje psihomotornog nemira. radnici u ZOO vrtovima. Usled replikacije virusa u perikarionu i dendritima neurona nastaju Nagrijeve inkluzije. a druga 1/2 u butni mišić). 4. mišićna slabost i paralize sa respiratornom insuficijencijom. etrom i dr. Ovaj virus se lako uništava Sunčevim zracima. U nervnom sistemu virus ima izraženo destruktivno dejstvo na neurone izazivajući njihovu nekrozu i smrt. Dokazivanje prisustva neutrališućih i hemaglutinirajućih antitela u serumu i likvoru obolelog. Vakcinoprofilaksa .Psihomotorni nemir . Obrada rane . hidrofobija.Hidrofobija Furiozno . straha i prekid konvulzija Postavljanje nazo-gastrične sonde za unos hrane.U osnovi bolesti je diseminovani mijelitis besnilo . Najveći tropizam virus besnila pokazuje za bazalne strukture mozga. dana kao posledica respiratorne insuficijencije i ugušenja PROGNOZA Ishod bolesti je nepovoljan. Seroprofilaksa . lovočuvari. Traheotomija i kontrolisano disanje . moždano stablo. šumari. BESNILO (Rabies) Virusni smrtonosni encefalitis (encefalomijelitis) čije su glavne kliničke karakteristike psihomotorni nemir sa strahom. Najugroženiji su vetrerinari. Utvrđivanje aktuelnog epidemiološkog stanja u regionu. LEČENJE Diazepam .Izraženo slinavljenje . hipokampus.Konvulzije (u 80%) .Je karakteristična i često dovoljna za dijagnozu.Muka i Povraćanje . Radi se o RNK virusu čiji genom kodira sintezu najmanje 5 proteina od kojih su najznačajniji M i G-protein koji stimulišu sintezu neutrališućih i hemaglutiniziraučih antitela. 5. Pregled mozga životinje koja je nanela povredu na Negrijeva telašca.Bolovi u mišićima . zahvaljujući respiratoru život se može produžiti do 26 dana. Podatak da je čoveka povredila zaražena životinja. koja kroz 2-3 dana prelazi u paralizu Paralitčno . preko njih se infekcija prenosi na pse i mačke i time unosi u čovekovu okolinu.Malaksalost . a zatim kreće duž nerava sve do mozga ili kičmene moždine. Lisice i vukovi su kod nas glavni rezervoar besnila.Halucinacije besnilo . fenolom. Klinička slika . DIJAGNOZA 1. Virus se od CNS-a može širiti i ka periferiji. Virus se razmnožava na mestu povrede u nervnom i mišićnom tkivu. zatim limbički sistem.Osobe kod kojih je utvrđen visok rizik od dobijanja besnila posle povrede moraju odmah primiti humani rabijes imunoglobulin (1/2 doze u okolinu povrede. dana bolesti) .Mišićnim grčevima .

ličnu. Jugoistočna Azija). za poslove u vrtićima i one gde postoji povećana mogućnost infekcija. u porodici i u okolini-van radne sredine (podaci ordinirajućeg lekara o oboljevanju članova porodice) Serološka reakcija na AIDS. prostorna i vremenska povezanost sa uzročnikom). a koje su precizno razrađene za hepatitis B potpuno dovoljne i iza prevenciju intrahospitalnog širenja HIV-a.4-0. Ovaj virus spada u familiju retrovirusa koji ima sposobnost replikacije virusne RNK preko intermedijarne DNK forme koja se naziva provirus. deca majki koje su obolele. urina i majčinog mleka do sada nije dokazano da je kontakt sa ovim telesnim tečnostima rizičan. Do infekcije može doći i posle kontaminacije sluzokoža inficiranom krvlju. pa su pod povećanim rizikom da obole homoseksualaci. da bi potom došlo do transkripcije i translacije virusnih proteina i konačnog obrazovanja novog virusa koji napušta inficiranu ćeliju. dok je u industriski razvijenim zemljama epidemija HIV infekcije vezana za velike gradove (Los Anđeles. a koja se klinički manifestuje nevoljnim grčenjem poprečnoprugastih mišića. PREVENCIJA Smatra se da su preventivne mere koje se primenjuju u zdravstvenim ustanovama protiv svih krvlju prenosivih bolesti. Rizik od infekcije nakon uboda na iglu ili oštricu instrumena je 0. Spore tetanusa dospevaju u organizam čoveka iz spoljne sredine prilikom povređivanja.parametar koji podrazumeva prelazak latentnog stanja u manifestni oblik (dijagnoza utvrđena kod specijaliste za infektivna oboljenja). Izvor infekcije su neke domaće životinje i čovek u čijem digestivnom traktu Clostridium tetani živi kao saprofit. Ove mere je potrebno primenjivati u svim slučajevima bez obzira na HIV status pacijenta. gde prelazi u otpornu sporu. a nisu u akutnoj fazi bolesti. stanja imunološkog sistema i vrste posla. dovodeći do poremećaja funkcije CD4 T-limfocita i antigen prezentujućih ćelija što nakon više godina dovodi do razvoja teške imunodeficijencije koja se manifestuje pojavom oportunističkih infekcija i tumora.Prevencija besnila kod životinja 5. promiskuitetne osobe. 209 . sa Beogradom kao centrom epidemije. KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE AIDS-a KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima je ostvaren parenteralni kontakt sa uzročnikom bolesti Dokaz o kontaktu sa uzročnikom na radnom mestu (overen opis poslova radnog mesta. infektivna. od čega je oko 4 miliona do sada već obolelo. Oboljenje se prevashodno prenosi seksualnim putem i krvlju. intravenskii narkomani. SINDROM STEČENE IMUNODEFICIJENCIJE (AIDS) ETIOPATOGENEZA AIDS je terminalni stadijum infekcije virusom humane imunodeficijencije. EPIDEMIOLOGIJA Procenjuje se da je u celom svetu HIV-om inficirano preko 20 miliona ljudi. od kojih je bar polovina već umrla. prostitutke. Provirus se inkorporira u genetski materijal osetljive ćelije domaćina. Fecesom dospeva u spoljnu sredinu. TETANUS Tetanus je teška akutna. ETIOPATOGENEZA Clostridium tetani je anaerobna. osobe koje su primile krv transfuzijom i zdravstveni radnici. Njujork. sporogena bakterija.5%. izveštaj o povredi na radu. Južna Amerika. Dokazi iz kojih se stiče uvid u aktuelnu epidemiološku situaciju. za poslove zdravstvenih radnika. Procena je da u našoj zemlji ima oko 6 hiljada inficiranih. Prosečan period inkubacje AIDS-a je oko 10 god. Poznata su dva tipa ovog virusa HIV-1 i HIV-2. rad u kuhinjama i na mestima gde se priprema i dostavlja hrana. pre svega one koje na svojoj površini imaju CD4 molekul. OCENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI Privremena sprečenost za rad u egzacerbacijama infekcije postoji do potpunog saniranja infekcije i stabilizovanja opšteg stanja bolesnika. Ocena trajne radne sposobnosti zavisi od stadijuma bolesti. San Francisko. Osobe koje su samo inficirane virusom HIV-a i one kod kojih postoje oportunističke infekcije. U uznapredovalom stadijumu bolesti oboleli nisu sposobni ni za kakav posao. Kada se unesu u tkivu u kome nema kiseonika iz spora nastaju vegetativni oblici koji luči više toksina od kojih je najznačajniji Tetanospazmin koji izaziva mišićne grčeve i razdražuje Sy-nervni sistem. Najviše obolelih je u zemljama trećeg sveta (Afrika. Virus pokazuje posebni tropizam za imunokompetentne ćelije. Amsterdam). nekontagiozna bolest koju izaziva toksin bakterije Clostridium tetani. 6. nisu sposobne za poslove gde bi dolazile u kontakt sa derivatima krvi. cervikalnog i vaginalnog sekreta. Iako je HIV izolovan i iz suza. pljuvačke.

PREVENCIJA Vakcinoprofilaksa .LOKALNI TETANUS Redak klinički oblik koji nastaje kod osoba sa nedovoljnim imunitetom.GENERALIZOVANI TETANUS (najčešći oblik) • .Višenedeljnim grčem povređenog prsta na ruci ili nozi. revakcinacija posle 5-10 godina) Obrada rane i eventualna primena antibiotika (Metronidazol ili Penicilin) nakon povrede Jedne doze tetanusne vakcine + Tetabulina ako je od poslednje vakcinacije povređenog prošlo više od 5 godina.v. a ispoljava se • .Smrtnost je 20-40%. srčana radnja se stabilizuje i nastaje oporavak • .Kod povoljnog toka u 3 nedelji grčevi popuštaju. III . 2.) KLINIČKA SLIKA Nakon perioda inkubacije koji traje oko 7 dana. 3.kod opasnosi od ugušenja • Kiseonika preko respiratora • Beta blokatori .U krvi su povećani kateholamini. tako da se u toku trudnoće plodu prenesu antitela. a pritom je još i slabije prokrvljeno. BRONHOPULMONALNA OBOLJENJA IZAZVANA ATIPIČNIM MIKOBAKTERIJAMA ETIOPATOGENEZA • Najčešći izazivači oboljenja su Mycobacterium avium Mycobacterium kansalj 210 . odnosno samo jedna doza vakcine ako je od poslednje vakcinacije prošlo manje od 5 god. Kasne Tromboze u dubokim venama 1. vrata. 7. duž aksona dolazi do motornih neuron u prednjim rogovima kičmene moždine.Obavezna za sve (4 doze od 3 meseca života. I .Za uništavanje C. Povećan riziki od infekscije postoji kod svih onih zanimanja gde u toku rada može doći do povređivanja (poloprivreda.protiv tahikardije i aritmije • Kontrola i korekcije vode i elektrolita • Metronidazol (i. aritmija. razmnožavaju se i luče toksine koji se krvlju i linfom prenose do gangliozida nervnih ćelija pretežno onih u moždanom stablu i kičmenoj moždini. II .je najčešće dovoljna za prepoznavanje tetanusa (ispoljen trizmus i grčenje mišića) Nalaz Clostridium tetani u povređenom tkivu . razvija se jedan od kliničkih oblika tetanusa.Zbog grčenja respiratorne muskulature disanje je otežano sve do respiratorne insuficijencije • . KOMLIKACIJE Najčešće • Ishemičke lezije srca • Respiratorna insuficijencija • Pneumonije • Atelektaze • Pneumotoraks Ređe • Ruptura mišića • Prelomi kičmenih pršljenova i rebara • Ugrizi jezika i dr.osobe koja nije vakcinisana protiv tetanusa Klinika slika . a preko sinaptičkih prostora stiže i do inhibitornih neurona blokirajući njihovu aktivnost čime izaziva razdraženje poprečnoprugastih mišića što se manifestuje hipertonusom (preterano grčenje) i paroksizmima (periodično grčenje).Na EKG-u se mogu videti znaci ishemije srčanog mišića • .Zbog stimulacije Sy-sistema javlja se tahikardija. trupa i ekstremiteta i nastaje opistotonus • . slede toničnim grčevima mišića lica.TETANUS NOVOROĐENČADI Retko se javlja jer se ženska deca obavezno vakcinišu.Naročito su opsane duboke i nekrotične povrede tkiva koje je lišeno kiseonika.) . • Antibiotici . Tatanospazmin izaziva i pojačanu aktivnost Sy-nervnog sistema blokiranjem mehanizama njegove inhibicije. DIJAGNOZA Podatak o povredi . stočarstvo.Naročito su opasni paroksizmi (periodični grčevi) koji ometaju disanje i izazivaju hipoksiju • . Najznačajniji toksin.Za sprečavanje sekundarnih infekcija • Nega u cilju prevencije dekubitusa.Počinje trizmusom. U takvim anaerobnim uslovima spore prelaze u vegetativne oblike. a kod novorođenčadi i starijih od 70 godina i preko tog procenta.protiv mišićnih grčeva • Traheotomija . a u urinu produkti njihove razgradnje • . tetanospazmin.potvrđuje dijagnozu LEČENJE • Obrada rane • Davanje tetanusnog imunoglobulina • Dijazepam .CEFALITIČNI TETANUS • . konkratura i tromboza. tetani u rani.Protiče kao grč mišića u zoni inervacije 7 kranijalnog nerva. hipertenzija i pojačano znojenje • . klanička industrija itd. IV .

Prirodnu otpornost organizma je snižena kod zaraznih bolesti. pa je zato neophodno. ali obično reaguju na udruženu terapiju: • Rifadinom • Etambutolom i • Etionamidom.PRIMARNA TUBERKULOZA 1.limfagitis. Bacil tuberkuloze unesen u pluća stvara zapaljenjske promene tzv. a izuzetno retko oštećena koža. životna dob i eventualna druga oboljenja inficiranog sa druge strane. Najčešći put infekcije je respiratorni trakt (inhalacija kapljica i čestica prašine). Pozitivan tuberkulinski test 3. Kazeozna pneumonija i bronhopneumonija 4.Mycobacterium intracelulare Ove mikobakterije pomažu razvoj tuberkuloze i plućnih oboljenja i mogu prouzrokavati čak i smrt Osim plućnih oboljenja mogu izazvati i cervikalni adenitis i generalizaciju oboljenja Mikobakterije se neprenose direktnim kontaktom sa obolele osobe. mada su mogući i drugi sojevi). bolesti endokrinog sistema. Povećanom riziku da obole izloženo je medicinsko i drugo osoblje koje radi na odeljenjima na kojima se leče oboleli od tuberkuloze (laboranti. Infekcija se najčešće završava na ovaj način ukoliko je opšta otpornost organizma dobra (u 88% slučajeva) Takva lica osim pozitivne tuberkulinske reakcije i fibroznog i kalcifikovanog žarišta u plućima nemaju druge znakove aktivnosti tuberkuloznog procesa. KLINIČKA SLIKA I . živina i ptice (kokoši i papagaji). Mesto ranog infiltrata i susedne limfne žlezde u zapaljenju sa limfangitisom između njih čine primarni kompleks. ređe organi za varenje. Jedan broj bacila se raznosi limfotokom do regionalnih limfnih žlezda izazivajući zapaljenjski proces u njima limfadenitis i samom linfotoku . Postoje međutim neki dokazi širenja oboljenja među pneumokoniotičarima.POSTPRIMARNA TUBERKULOZA Javlja se kod osoba koje su preležale primarnu infekciju.MALIGNI TOK Ukoliko se iz primarnog konpleksa infekcija širi u susedne delove pluća ili udaljene organe i tkiva gde može da napreduje do fatalnog završetka. Primarna tuberkuloza sa primarnom kavernom 2. pri čemu se razvija primarni konpleks sa uvećanjem regionalnih linfnih žlezda. psihičkih stresova i loših životnih i radnih uslova. graviditeta. alkoholizma. Na razvoj bolesti utiče virulencija.PRIMARNA TUBERKULOZA Nastaje pri prvom kontaktu TBC-bacila sa organizmom. patogenost i otpornost bacila tuberkuloze sa jedne strane odnosno prirodna otpornost. Najugroženiji su radnici koji su izloženi prašini (rudari u rudnicima uglja i slična zanimanja). Kod manjeg broja ovih osoba može posle kraćeg ili dužeg vremena doći do buđenja latentnog ognjišta i pojave znakova bolesti tj. Primarna tuberkuloza sa teškim promenama u limfnim žlezdama 3. Moguć nalaz bacila u sputumu ili kulturi II .BENIGNI TOK Kada se ognjište infekcije lokalizuje i eliminisaniše na nivou primarnog kompleksa.POSTPRIMARNA TUBERKULOZA 211 . laktacije. rani infiltrat. LEČENJE Ova oboljenja su veoma rezistentna na terapiju. Izvor zaraze je čovek preko svojih ekskreta. Tako nastaje primarna tuberkuloza koja može da ima različiti dalji tok: DIJAGNOZA I . higijeničari). II . Radiološki nalaz • Bipolarna senka primarnog kompleksa • Policiklično zasenčenje usled uvećanih limfnih žlezda u medijastinumu • Znaci atelektaze pluća • Diseminovana milijarna. Njeni oblici su: Fibrokazeozni oblici • Početne forme • Odmakle forme Hematogeni oblici • Opšta milijarna tuberkuloza • Akutna milijarna tuberkuloza • Hronični apiretični oblici • Fibrozni i ulcerozni oblici Kazeozni oblici • Primarna kazeozna pneumonija • Primarna kazeozna bronhopneumonija • Postprimarni kazeozni oblici 8. I . ređe izvor zaraze mogu biti domaće životinje (goveče preko mleka i mlečnih proizvoda). još ređe sluzokoža gornjih disajnih puteva. U odnosu na težinu kliničke slike može biti 1. do nastanka postprimarne tubrekuloze. bronhopneumonična i pneumonična ognjišta. kao i pri tuberkulozi radiografski kontrolisati industriske radnike. Primarna tuberkuloza sa hematogenim širenjem (milijarna tuberkuloza) II . 2. TUBERKULOZA PLUĆA ETIOPATOGENEZA Tuberkuloza je zarazna bolest bronha i pleure izazvana bacilom Mycobacterium tuberculosis (najčešće humani tip.

Meke okrugle senke lokalizovane ispod ili u visini klavikule. pozitivna tuberkulinska proba). nekad po čitavom plućnom tkivu ili režnju . Ponekad se predlaže promena radnog mesta osobama izloženim respiratornim noksama. alkohol. Higijenske mere zaštite radnih prostorija. Milijarni oblici Nesposobnost za rad traje dok traje lečenje. Po završenom lečenju radna sposobnost će zavisiti od obimnosti rezidua na plućima i stanja plućne funkcije. Radiološki nalaz . Mehanizacija. a nakon nestanka kliničkih znakova bolesti jedan lek se isključuje i nastavlja sa dva. Bolesnik je najčešće sposoban skoro za sve poslove osim za one koji iziskuju težak fizički napor. KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE TUBERKULOZE KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA Da je radnik radio na poslovima i radnim mestima na kojima je ostvaren parenteralni kontakt sa bacilom tuberkuloze Da je potvrđena dijagnoza tuberkuloze pluća (radiografski dokazi. Vakcinacija stoke i druge veterinarske mere 3. Kanamicin.posebno higijena ruku uz primenu dezinfecijenasa 6. Klinička slika bolesti prouzrokovane bacilom rezistentnim na antituberkulozne lekove Da je tok bolesti produžen zbog rezistencije na antituberkulinsku terapiju. Higijensko otklanjanje otpadnih tečnih i čvrstih materija 8.uzimanjem uzoraka vazduha.1. Zaštitne rukavice. usluge). Kapreomicin. UV-zračenje. Ove osobe takođe ne smeju da rade u ustanovama gde bi bile u kontaktu sa životnima namirnicamam i drugim osobama (prosveta. Fibrozni i ulcerozni oblici Po završenom lečenju radna sposobnost će zavisiti od stepena oštećenja disajnih funkcija i radnih uslova. Ukoliko postoji oštećenje plućne funkcije ali sa normalnim vrednostima gasova u perifernoj krvi u miru i pri opterećenju postoji umanjenje radne sopsobnosti. Kazeozni oblici U toku lečenja nisu sposobni ni za kakav rad. instrumenata i aparata Primenu dezinfecijenasa (kiseline. automatizacija i hermetizacija procesA • Sprečava direktan kontakt radnika sa infektivnim agensom 2. brisa radnih površina i ruku. što iziskuje da se nakon lečenja i medicinske rehabilitacije sprovede i profesionalna rehabilitacija. 7. Mere lične higijene . stepena oštećenja plućne funkcije i zahteva na radnom mestu. Takvi radnici mogu da obavljaju rad ZAŠTITA OD BIOLOŠKIH AGENASA 1. Po završenom lečenju definitivna radna sposobnost daje se na osnovu subjektivnog stanja obolelog. Po završenom lečenju radna sposobnost će zavisiti od stepena oštećenja pluća i stanja plućne funkcije. u konfornim uslovima i na mestima gde nepostoji opasnost širenja infekcije. Po završenom lečenju radna sposobnost će zavisiti od opšteg stanja plućne funkcije i zahteva radnog mesta. Odgovarajući postupak sa leševima uginulih životinja i ljudi 4. Kod težih formi dolazi do potpune i trajne radne nesposobnosti.POSTPRIMARNA TUBERKULOZA Fibrokazeozni oblici U početnoj fazi bolesti bolesnici su nesposobni za rad dok god traju simptomi. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI I . Pored navedenih koriste se i Pirazinomid. pribora. Teško oštećenje plućne funkcije dovodi do potpunog gubitka radne sposobnosti. Infektivne bolesti nalaze se na listi profesionalni oboljenja 10. Izonijazida i Streptomicina. formaldehid. 212 . Profesionalna rehabilitacija Veliki broj oboljenja ostavlja trajne posledice po zdravlje radnika. površina. ukoliko to nije slučaj izrađuju se od materijala otpornog na dezinfekcijense ili visoku temperaturu. LEČENJE Počinje se sa kombinacijom Rifampicina. Zaštitne kape. II . Maske za lice. Etambutol. bez fizičkog opterećenja. 9.Radna odela. Bolesnici sa odmaklim oblikom fibrokazeozne ftize privremeno su nesposobni za rad sve do sanacije krvarenja. dokazano prisustvo bacila tuberkuloze. Kontrola izvršene dezinfekcije . koja može da traje do godinu dana. Lična zaštitna sredstva .Kaverne nepravilnog oblika. Cicloserin. visoka T itd) 5.PRIMARNA TUBERKULOZA U toku primarne tuberkuloze postoji privremena radna nesposobnost. baze. Dokazi da obolela osoba u trenutku zasnivanja radnog odnosa nije imala tuberkuloznu infekciju. Etionamid. Zaštitna obuća Obično su za jednokratnu upotrebu. deterdženti.

laboratorije Proizvodnja gume PROFESIONALNI KANCEROGENI Profesionalni kancerogeni su svi hemijski. metal.GRUPA 1 (Agensi koji su za ljude kancerogeni) . 7. Benzen. fizičkim i biološkim agensima sa radnog mesta. Čađ 18. Kancerogeni rizik . 3. gorivo Pigmenti Metali Građevinski materijal. Oblaganje metala. 5. legure. Prašina drveta 21. 2. Magle jakih neorganskih kiselina sa sumporom 19.91 hemijska materija Čije je kancerogeno dejstvo potvrđeno samo u eksperimentu. 4Aminobifenil hlormetiletiletar I . Pluća. Profesionalni rak . Etilenoksid 12. Benzidin 22. Prostata Pluća. pesticidi PODELA KANCEROGENA Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) deli sve kancerogene na one koji su prisutni u radnoj sredini (profesionalni kancerogeni) i one koji su prisutni u životnoj sredini.Ima dve podgrupe: . Peritoneum materijal. 6. Pluća IZVORI EKSPOZICIJE Metalurgija. Pluća. Jetra monomer Koža Leukemija Leukemija Koža Farinks. bešika Nazalna šupljina Mokraćna bešika Mokraćna bešika Gorivo Organski rastvarači. IARC je sačinila listu Hemijskih profesionlanih kancerogena u kojoj se kancerogeni rizik procenjuje na osnovu epidemioloških studija. 2-Naftilamin 15. proizvodnja boja Vazduhoplovna Pluća. Parafin 10. Iperit 14. KANCEROGENI IZ ŽIVOTNE SREDINE Pored profesionalnih kancerogena utvrđeno je da postoje i različiti agensi iz spoljašnje sredine 213 . . M. filterski Pleura. katalizatori Proizvodnja boja/pigmenata Staklo. Ksilen 11. fizički i biološki agensi na radnom mestu koji povećavaju rizik od nastanka malignog oboljenja među izloženim radnicima. Bronhije Pluća. Mineralna ulja 13.2A (Verovatno kancerogeni agensi) . Pluća Mokraćna bešika Pluća Koža Koža. industrija/metali Kosti Izolacija. Jetra Bronhije. AGENSI KANCEROGENI ZA LJUDE 1.4% svih verifikovanih profesionalnih bolesti u Srbiji.je oblik kasnog odloženog štetnog delovanja ekspozicije hemijskim. 8. 4.22 materije • Hemijske materije za koje postoje čvrsti dokazi o kancerogenom dejstvu. Nikl Kadmijum Arsen Hrom (šestovalentni) Berilijum Azbest Hematit Venilhlorid ORGAN NA KOJI DELUJU Nos.22 hemijske materije Čije je kancerogeno dejstvo dokazano u eksperimentu. Koža. odnosni 7.GRUPA 2 . eksperimentalnih istraživanja na životinjama i podataka iz in vitro testova. Smola katrana kamenog uglja 20.PROFESIONALNA MALIGNA OBOLJENJA Procenjuje se da je oko 4% svih smrtnih slučajeva od raka uzrokovano ekspozicijom profesionalnim kancerogenima. Sinusi.2B (Mogće kancerogene materije) . Nafta iz škriljaca 17. Profesionalne maligne bolesti čine 1. tekstil Rudari u rudnicima Pluća gvozdene rude Plastika.6% svih profesionalnih bolesti u populaciji zdravstvenih radnika. ali su dokazi o kancerogenosti za ljude ograničeni. 9. Bis-etar i 16.GRUPA 3 (Agensi koji se nemogu klasifikovati u odnosu na kancerogeno dejstvo) IV . Po ovoj listi hemijske materije kao i zanimanja klasifikovani su u četiri grupe. Pluća Pluća Koža.je verovetnoća da će ekspozicija nekom agnesu iz rane sredine dovesti do pojave malignog oboljenja. Pluća. Toluen. III .GRUPA 4 (Agensi koji verovatno nisu kancerogeni za ljude) • Materije za koje postoje dokazi da nisu kancerogene za ljude i životinje. Katran. gumarstvo Sterilizacija Maziva Bojni otrovi Industrija boje/pigmenata Hemiski međuproizvodi Maziva. II . elektrode Drvana industrija Proizvodnja boja.

Međutim.) što se naziva mutacijom. od kojih će se neki razviti u tumore. Zbog toga preventivna strategija i dalje ima za cilj da se ekspozicija kancerogenim materijama sasvim isključi. odstranjivanjem promenjenog DNK molekula odnosno uništavanjem transformisane ćelije pre nastanka njene deobe.Nastaje kao posledica ireverzibilne promene genetskog materijala (DNK) ćelije usled interakcije sa nekom kancerogenom materijom. 2. 214 . Lekovi i Pesticidi. pluća i KANCEROGENEZA Nastanak malignog tumora rezultat je gubitka kontrole nad ćelijskom deobom i proliferacijom. 2. prekid lanca i sl. Latentni period oboljenja je veoma dug i kreće se od 30-40 godina. dolazi do stimulacije razvoja primarno izmenjene ćelije. 4. 6. Proces kancerogeneze prolazi kroz nekoliko stadijuma 1. Grupa 2A (Verovatno kancerogeni agensi) 3. Sunčevo zračenje (UVzračenje) 2. pluća i jetre kod ljudi. 3.U ovom stadijmu kao posledica dejstva nekog drugog kancerogena (ne onog koji je izazvao promenu u genetskom materijalu) tz.9 agenasa 2. Kao mogući uzrok nastanka karcinoma pominje se i Radon HEMATIT ARSEN Arsen izaziva rak kože. 3. hemijskih i bioloških faktora dolazi do promene u srukturi DNK molekula ćelije (promena u rasporedu nukeotida. Elektromagnetna polja Čije kancerogeno dejstvo još uvek nije dokazano.Za koje postoje sigurni dokazi o kancerogenom dejstvu. Pleura stvaraju se paraneoplastični čvorići. 8. Jonizujuće zračenje (X. 7. I pored toga što ovaj problem nije rešen do kraja za većinu toksičnih materija utvrđene su doze ili koncentracije ispod kojih kako se smatra ne dolazi do pojave štetnih posledica po zdravlje eksponovanih.Karakteriše ubrzan rast. Grupa 1 (Agensi koji su za ljude kancerogeni) . Opisano je da se rak pluća javlja dva puta. Gornji RES Jetra Pluća. Promocija dakle nije rezlutat vezivanja ili promene DNK.ά. ukoliko do deobe mutirane ćelije dođe pre reparacije (posebno ćelije koje se brzo dele). Patološke ćelije proliferišu i Može izazvati karcinom pluća. Mada oni nisu primarno profesionalni agensi. γ) . Radon GRUPA 1 (Agensi koji su za ljude kancerogeni) ORGAN NA KOJI DELUJU IZVORI EKSPOZICIJE Radnici koji rade na otvorenom Rudari u rudnicima gvozdene rude Zdravstveni radnici Zdravstveni radnici Koža Pluća Jetra Jetra Mokraćna bešika Grlić materice Pluća. Stadijum promocije . Sponatno ili pod dejstvom različitih fizičkih. Stadijum proliferacije . Grupa 2B (Mogće kancerogene materije) • AGENSI KANCEROGENI ZA LJUDE 1. a rak kože deset puta česće u radnika izloženih arsenu u industriji u poređenju sa kontrolnom grupom. Hronična infekcija Hepatitisom B Hronična infekcija Hepatitisom C Infekcija Schistosomom haematobium Humani papiloma virus Duvanski dim Alfatoksin Erionit Kelneri Proizvođači hrane Lista IARC ne obrađuje neke značajne uzroke nastanka malignih oboljnja kao što su 1. Takva ćelija može da izgubi svoju primarnu funkciju pa organizam procesom reparacije nastoji da popravi nastalo stanje.koji mogu dovesti do nastanka malignih tumora kod ljudi. β. invanzivnost i nastanak metastaza GRANIČNE VREDNOSTI Činjenica da mutacija samo jedne ćelije može dovesti do nastanka malignog tumora govori u prilog tome da za kancerogene ne postoje granične vrednosti. Smatra se da kancerogeni efekti ovde nastaju kao posledica udruženog delovanja gvožđa i silikogene prašine. postoje grupe ljudi koji su njima izloženi u toku rada. 9. NAJČEŠĆI PROFESIONALNI KANCEROGENI NAJČEŠĆI HEMIJSKI PROFEIONALNI KANCEROGENI AZBEST Može izazvati karcinom mezoteliom pleure i peritonuma. 3. 5. Bešika. I ovi agenasi klasifikovani su u 1. Problem je ordrediti oblik krive dozaodgovor i dati odgovor da li ova kriva ima grnični nivo. Promotera. Stadijum inicijacije . oštećena DNK koristi se kao šablon za dalju DNK replikaciju. Na drugoj strani dokazano je da se pri izlaganju višim dozama kancerogena javlja viša stopa incedence i mortaliteta od malignih tumora nego pri izlaganju nižim dozama (postojanje odnosa doza-odgovor).

HROM • POLICIKLIČNI AROMATIČNI UGLJOVODONICI HLOR-METIL-ETAR KADMIJUM BERILIJUM Mogu izazvati karcinom pluća i kože. ali se zna da azbestna vlakna ne deluju hemijski već svojim fizičkim osobinama. Prosečni period razvitka raka nosa i paranazalnih sinusa je 23 godine.Maligni tumor specifično vezan za ekspoziciju azbestu. kao i radnici koji rade sa cementom. Jonizujuće zračenje (α.Smatra se da sve vrste azbestnih vlakana dovode do nastanka KATRAN I PARAFIN (Karcinom larinksa i pluća) 215 . zavaričači i električari. Virusni hepatit B 2. tekstila i krovnih materijala i u brodogradnji.NIKL Izaziva rak sluzokože nosa i paranazalnih šupljina. jonizujućim oštećenjma nastalim dejstvom Radona koji je bio rastvoren u vodi. NAJČEŠĆI PROFESIONALNI MALIGNI TUMORI RAK PLUĆA Naročito je kancerogen Niklkarbonil ali je danas on retko uzrok nastanka karcinoma zahvaljujući izmeni tehnološkog procesa koji obezbeđuje da su koncentracije prašine nikla u radnoj sredini znatno smanjene. i X) HEMATIT (Karcinom pluća) NAJČEŠĆI BIOLOŠKI PROFESIONALNI KANCEROGENI 1. KSILEN Mogu biti uzrok leukemije. β. hemijskoj industriji i laboratorijama. VINILHLORID Može izavti angiosarkom jetre. Povećana učestalost karcinoma pluća nađena je i kod radnika koji rade u rudnicima hematita. Mogući izazivači oboljenja su: HROM (Karcinom pluća) AZBEST (Karcinom bronha i Mezoteliom pleure) • Bronhogeni karcinom . hroma mogu Šestovalentna jedinjenja izazvati rak bronhija i pluća. Berilijumova jedinjenja su kancerogena za zečeve (intravenski data izazivaju sarkome kostiju) i pacove (udisanje dovodi do karcinoma bronha). TOLUEN. u ovim rudnicima. Mehanizam indukcije nije poznat. pri transportu iskopanog azbesta. pri čemu je karcidolit verovatno najopasniji. Ultraljubičasto zračenje 2. Najčešće se javlja među radnicima u rudnicima i pri mlevenju azbesta. Virusni hepatit C ARSEN (Karcinom pluća) NIKL (Karcinom pluća) Porast Ca-pluća zabeležen je kod radnika izloženih arsentrioksidu u topionicama bakra. Mogu izavati karcinom kože. Nije dokazano kancerogeno dejstvo na čoveka. Uranijum se raspada do Radona 222 i njegovih potomaka koji emituje alfa zrake koji se apsorbuju od strane čestica prašine i inhaliraju u pluća gde jonizacijom oštećuju ćelije bronhijalnog epitela što može da dovede do razvoja karcinoma. Veća učestalost karcinoma pluća kod rudara u rudnicima gde se vrši eksploatacija kalcijum fluorida objašnjava se takođe. vodoinstalateri. larinksa i Najveći rizik postoji kod radnika u rudnicima uranijuma. Povećanom riziku izloženi su radnici u azbestno-tekstilnoj industriji. NAJČEŠĆI FIZIČKI PROFEIONALNI KANCEROGENI 1. primarni rak bronhija i pluća. Smatra se da kancerogeni efekti ovde nastaju kao posledica udruženog delovanja gvožđa i silikogene prašine. Dokazano je kancerogeno dejstvo jedinjenjenja nikla u eksperimentalnih životinja. radnici koji rade na izolaciji u brodogradilištima i građevinarstvu. Posebno se izdvaja Benzopiren Može izavati karcinom pluća Povećava rizik od pojave karcinoma prostate i karcinoma respiratornog trakta. Najveći rizik postoji kod proizvodnje hromata i bihromata kada se stvara velika količina fine prašine. a najčešće obolevaju građevinski radnici. γ. raka pluća. atomskim centralama. bronhija i pluća 25 godina. Mezoteliom pleure . zatim u proizvodnji azbestnocementnih cevi. Smatra se da se udeo zanimanja u nastanku raka pluća kreće od 1-40%. Kao mogući uzrok nastanka karcinoma pominje se i Radon koji je prisutan u visokim konc. u rudnicima i mlinovima amfibolita i krocidolita. POVEĆANA RADIOAKTIVNOST (Karcinom bronha i pluća) KATRAN I PARAFIN pluća KALCIJUM FLUORID (Karcinom pluća) BENZEN. frakcionog materijala.

Latentni period je oko 20 godina (4-40 god). nikl. disperzionih agenasa. organskih rastvarača i dr. Benzen se koristi u proizvodnji eksploziva. iperit i ulja koja se koriste pri sečenju. muškarci obolevaju 4 puta češće od žena. čiji se nastanak vezuje za ekspoziciju vinilhloridu. Povećanom riziku su izloženi radiolozi. Zahvaljujući strogim merama kontrole ekspozicije jonizujućem zračenju danas se javlja mali broj Ca-kože usled ove ekspozicije. Bolest karakteriše dug asimptomatski period sa patološkim laboratoriskim vrednostima. treba uzeti u obzir mogućnost društvene i LEUKEMIJA 216 . POLICIKLIČNI AROMATIČNI UGLJOVODONICI (Kacinom pluća) JONIZUJUĆE ZRAČENJE Posebno se izdvaja Benzopiren kome su eksponovani radnici u kožarsko-hemijskoj industriji U kancerogenu grupu materija spadaju i Nitrojedinjenja i Izopropanol HLOR-METIL-ETAR(Kacinom pluća) Koristi se u proizvodnji jonskih izmenjvača. Povećanom riziku su izloženi dimničari. Mehanizam kancerogenog dejstva nije poznat. profesionalni sportisti i svi oni koji profesionalno duže borave na otvorenom prostoru. u rudnicima uglja. Smatra se da do kracinoma kože može doći nakon ingestije. možda i formaldehid. RAK MOKRAĆNE BEŠIKE Najznačajniji uzročni faktor je pušenje a u profesionalnoj ekspoziciji α i β naftilaminima i benzidinu koji se javljaju u hemijskoj industriji. kozmetike.Prašine ulglja mogu dovesti do karcinoma larinksa i pluća Akutne i hronične mijeloidne leukemije mogu nastati usled profesionalne ekspozicije. inhalacije ili ubrizgavanja arsena. radnici u nuklearnim elektranama. metalskim i gumarskim radnicima. U štamparskoj industriji. kerozinu. Lokalizacija karcinoma je najčešće na glavi i vratu. mogu izazvati maligne tumore jetre kod poljoprivrednika ULTRALJUBIČASTO ZRAČENJE Povećanoj ekspoziciji izloženi su poljoprivredni radnici. metalski radnici i radnicima koji koriste različita ulja. lekova. Benzen ima izrazito toksično dejstvo na koštanu srž dovodeći do anemije i leukemije. kao i među električarima. Schistosoma haematbium. livci. na obradi jute. Latentni period je 2-14 god. JONIZUJUĆE ZRAČENJE OCENA RADNE SPOSOBNOSTI Kod svih prekanceroznih stanja.) ali se među ovim radnicima karcinom kože retko javlja. RAK KOŽE Najčešće se javljaju epiteliomi (bazo i spino celularni). BENZEN MASTILO (Bronhogeni karcinom) KADMIJUM I BERILIJUM Kancerogenost Kadmijuma i Berilijuma na pluća je dokazana samo u eksperimentima na životinjama. a ne kontaktom preko kože. Povećanom riziku izloženo je medicinsko osoblje na radiološkim odeljenjima. boja. proizvodnji boja i pigmenata. postavljanju krovova i drugim poslovima gde postoji izloženost katranu kamenog uglja. vodenih repelenata. Usled izlaganja UV-zračenju nastaje fotohemijska reakcija sa DNK. radnici na pećima sa gasom ili koksom. Latentni period iznosi do 30 godina. Radnici su izloženi arsenu u velikom broju zanimanja (topionice olova. Smatra se da UV-zračenje deluje i kao inicijator i kao promoter. radnici koji rade sa naftom iz škriljaca. pesticida. sapuna. treba bezuslovno prekinuti dalji kontakt sa kancerogenim noksama. radnici u hemijskoj i tekstilnoj industriji. vojna lica koja su prisustvovala nuklearnim probama itd. gume i obuće. Kada je u pitanju rad na drugim radnim mestima. pri obradi kože. radnici na lučnom zavarivanju. mehaničarima. antracenu. asfaltu. kadmijum. I neki paraziti npr. Latentni period je oko 19 godina. Jonizujuće zračenje deluje tako što dovodi do oštećenja DNK molekula. rudari u uranijumskim rudnicima i dr. pri radu sa germicidnim sredstvima i štamparijama. ARSEN RAK NAZALNIH I PARANAZALNIH ŠUPLJINA Među uzročnim faktorima navodi se prašina drveta. vinogradarstvo i dr. parfema. tekstilnoj industriji. parafinskom vosku i uljima za podmazivanje i sečenje. katranu kamenog uglja. proizvodnji kablova. POLICIKLIČNI AROMATIČNI UGLJOVODONICI Ima ih u čađi (benzopiren). Povećanom riziku su izloženi radnici u proizvodnji nameštaja i obuće. Najčešći uzročnici karcinoma kože su: ANGIOSARKOM JETRE Angiosarkom jetre je redak tumor. metalurška industrija. rudari u uranijumskim rudnicima. frizerima. baktericida. presovanju voska.

Da je radnik obavljao poslove i zadatke na mestima gde se ostvaruje kontakt sa kancerogenim biološkim agensima kao što su • Virus hepatitisa B i C Klinička slika maligne bolesti. Radon . 2. Cilj periodičnih pregleda je da se blagovremeno otkriju prekancerozna stanja. Zamena opasnih kancerogenih materijanekancerogenim. lokalizacija tumora u skladu sa I grupom IARC liste Klinička slika maligne bolesti Primenu različitih ličnih zaštitnih sredstava u zavisnosti od prirode i lokalizacije delovanja kancerogena: Respiratori i gasne maske. • Higijensko održavanje zaštitnog radnog odela i dr. kao i njegovo psihičko stanje. 3. rad u lošim mikroklimatskim uslovima. Klinička slika maligne bolesti PREVENTIVNE MERE TEHNOLOŠKO-TEHNIČKE MERE 1. mehanizacija i automatizacija proizvodno-tehnološkog procesa. u zakonu se priznaju kao profesionalna oboljenja samo maligne neoplazme na koži. 2. 3. planocelularni i bazocelularni karcinom kože. Uran. Od svih navedenih oblika profesionalnog raka.nemelanomski rak kože i maligni melanom kože. 2. smenski i terenski rad. kecelje i dr. MEDICINSKE MERE ZAŠTITE 217 . Organizacija tehnoloških linija u proizvodnji tako da se otkloni unakrsno kretanje materijala i ljudi. Sva jonizujuća zračenja . Privremena sprečenost za rad postoji prilikom ispitivanja i lečenja novootkrivenih malignih oboljenja. IZAZVANIH HEMISKIM KANCEROGENIMA Dokaz o ekspoziciji .adenokarcinom tireoidne žlezde. Smanjenje broj radnika izloženih kancerogenima. Hermetizacija. Obzirom na dug latentni period profesionalnog raka treba izbegavati zaposlenje mlađih lica od 40 godina u uslovima rada gde postoji kontakt sa kancerogenim materijalima. U fazi remisije. Svođenje na minimum nagomilavanje štetnih kancerogenih materija u toku rada. torijum. 4. kao ni sa agensima koji podstiču i ubrzavaju procese kancerogeneze. 3. sem za veće fizičke napore. ORGANIZACIONO-TEHNIČKE MERE 1. Cilj je i promena radnog mesta obolelih. 2. Ventilacija (lokalna i opšta) i uklanjanje kancerogenih aerosola iz radne sredine. 4. Radioaktivni jod . odnosno motivaciju za dalji rad. Prethodni i periodični pregledi u intervalima od 6-12 meseci. Racionalni razmeštaj uređaja. kontakt sa kancerogenim agensima. mokraćnoj bešici i na plućima. tokom recidiva i pogoršanja. trajanje i stepen tog izlaganja. LIČNE MERE ZAŠTITE HIGIJENSKE MERE ZAŠTITE • Lična higijena radnika.Da je radnik obavljao poslove i zadatke na mestima gde se ostvaruje kontakt sa kancerogenim fizičkim agensima kao što su: 1. za šta je neophodno obezbediti uslove za higijenu ruku i tuširanje • Higijena radne prostorije. 3. radijum i tehnicijum osteosarkom kosti. fibrosarkom potkožnog tkiva i sinovija zglobova.Da je radnik obavljao poslove i zadatke na mestima gde se ostvaruje kontakt sa kancerogenim hemiskim agensima koji se nalaze u prvoj grupi IARC liste Uzročnici. U fazi evolucije bolesti sa metastazama radna sposobnost ne postoji. bolesnici su sposobni za rad.socijalne adaptacije obolelog. Uvođenje sistema signalizacije za upozoravanje na opasne momente pri radu. histološki tipovi. verovatnim i mogućim kancerogenima. 4. zaštitno radno odelo. omogućiti uspešnije lečenje. Zabrana primene opasnih kancerogena u proizvodnji Posebne mere zaštite na radu na rizičnim radnim mestima Kontrole inspekcijskih službi radi preduzimanja mera za zaštitu na radu. 5. tako da ne dolazi do potenciranja efekata pojedinih štetnih materija.hronična granulocitna leukemija. što će IZAZVANIH BIOLOŠKIM KANCEROGENIMA Dokaz o ekspoziciji . ZAKONODAVNO-ADMINISTRATIVNE MERE 1. KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE PROFESIONALNIH MALIGNIH BOLESTI IZAZVANIH FIZIČKIM KANCEROGENIMA Dokaz o ekspoziciji . Ultraljubičasto zračenje . rukavice. Ovakve radnike treba isključiti i iz kontakta sa faktorima koji remete ravnotežu imunološkog sistema organizma.adenokarcinom bronha i pluća. U cilju ranog otkrivanja preporučuje se ultrazvučni pregled ciljnih organa i organskih sistema na 12 meseci posle desetogodišnje ekspozicije. Bolesnike sa malignim oboljenjem prilikom profesionalne orijentacije ne usmeravati na zanimanja gde postoji mogućnost kontakts sa dokazanim.

egzogeni i pomažući faktori. Utvrđivač cementa Drvnoprerađivackoj industriji .Rastvarači. Sve ove promene karakteristične su za pojedina zanimanja i spadaju u grupu profesionalnih stigmi. Rendgenološkim.Brašno Poljoprivredi .ALERGIJSKE PROFESIONALNE DERMATOZE EGZOGENI FAKTORI I FIZIČKI FAKTORI Mehanički Termički Aktinički OŠTEĆENJA KOŽE IZAZVANA FIZIČKIM FAKTORIMA MEHANIČKIM FAKTORIMA Nastaju nadražajem kože usled pritiskanja. Sintetska vlakna itd. Nastaju usled češanja ili stalnog pritiska na kožu. Streptomicin. Tanin. TERMIČKIM FAKTORIMA I . Terpentin. Industriji kože . Benzin. Gradjevinarstvu .Jonizujuće zračenje Frizerskim salonima . ETIOLOGIJA U nastanku profesionalnih oštećenja kože učestvuju endogeni. Industriji guma .). pomažući faktor njihovog nastanka. Klavus (Žulj) . Boje. pigmentacije i atrofije. Kiseline. Boje sa parafenilendiaminom itd. Formalin. rastezanja ili uvijanja. Largaktil itd. Anilin. Boje. Ultravioletni zraci itd. Katran. Parafenilendiamin itd. Pekarskoj industriji . ENDOGENI FAKTORI I INIVIDUALNE OSOBINE Pol i Starost Boja i vrsta kože Rasa POMAŽUĆI FAKTORI I RADNA SREDINA Vrsta ekspozicije Dužina ekspozicije Vreme II KONSTITUCIJA II HEMIJSKI ekspozicije Nasledna oboljenja FAKTORI Frekfencija Genetski poremećaji i Neorganske ekspozicije Atopija materije Intenzitet Organske materije ekspozicije III FIZIOLOŠKA STANJA PODELA Prema načinu delovanja noksi i reakcije organizma.Eterična ulja. Lakovi. Tekstilnoj industriji . Profesionalne dermatoze definišu se kao patološka stanja kože za koje je dokazano da profesionalna izloženost predstavlja glavni ili doprinoseći.Tačkasta ili linearna oštećenja kože nastala obično kao posledica intenzivnog svraba. Boje. Na mestu delovanja nokse javljaju se zadebljanja. Emulzije za hlađenj.Penicilin. Lakovi. profesionalne dermatoze se dele na: I .Lokalizovani kalus. 218 . Smole i dr.Hromati. Zastupljenost profesionalnih dermatoza u odnosu na ostala profesionaln oboljenja. trenja.Metali (hrom. Fotografskoj industrij Hromatin. zavisi od zemlje u kojoj se posmatra i varira od 20-70%. asfaltera. Automehaničarskim radionicama . Pigmentacije . Trudnoća Dojenje IV PATOLOŠKA STANJA Razna oboljenja III BIOLOŠKI FAKTORI Bakterije i Virusi Paraziti Dermatofiti Fitogene nokse II ŽIVOTNA SREDINA Geografska oblast Klima IZVORI EKSPOZICIJE Profesionalne dermatoze javljaju se kod radnika u: Metalnoj i metaloprerađivačkoj industriji . aktinički) Hemijskih faktora Bioloških faktora II . onkološkim i nuklearnim institutima .NEALERGIJSKE PROFESIONALNE DERMATOZE -nastaju zbog direktnog dejstva fizičkih faktora (mehanički. Antioksidansi itd. Ulja za podmazivanje.Nafta. Terpentin itd. Organski rastvrači. livaca. Farmaceutskoj industriji . Jod. nikl i dr. termički. Kalusi . Lepkovi itd. Lepkovi.Hromati. kovača. duvača stakla i sl.Promene boje kože. Natrijumtiosulfat itd. ložača. topioničara.Cement (zbog sadržaja hroma).Smole. Boje. Boje. Kobalt. a kod jačeg delovanja prekid kontinuiteta kože i rane.VISOKA TEMPERATURA Najčešća su kod kuvara. Kinini.PROFESIONALNA OŠTEĆENJA KOŽE PROFESIONALNA OŠTEĆENJA KOŽE Oštećenje kože nastalo delovanjem štetnih agenasa iz radne sredine predstavlja grupu najčešćih profesionalnih oboljenja.Sredstva za zaprašivanje. pekara. Ekskoracije .Zadebljanja kože na mestima dugotrajnog pritiska. Anilin. Nikl.

putara. mesara.Radiodermatitis erythematosa . Hiperpigmentacija 3. Dermatitis solaris Cutis rhomboidalis nuchae Keratitis solaris Eritem u fazi povlačenja deskvamacija i pigmentacija kože Nastaje pri dugotrajnoj intermitentnoj ekspoziciji sunčevim zracima Prekancerska lezija u vidu smeđih makula sa adherentnim skramama Javlja se kod radnika koji rade sa materijama koje imaju fototoksično i fotoalergisko delovanje (produkti destilacije kamenog uglja i nafte).Radiodermatitis bulosa . ušnih školjki i nosa Pojava mrežastih. lovaca i veterinara. kozmetičara.Kod nošenja nepropustljive obuće (rudari.Kod rudara.Kod osoba koje dolaze u dodir sa životinjama njihovim mesom ili kožom.Dermatitis combustiones erythematosa . kod čistača i đubretara.Radiacioni karcionom Kod ozračivanja kože velikom dozom jonizujućeg zračenja za kratko vreme Nastaje usled kumulativnog efekta dugogodišnje ekspozicije kože zračenjem II . veterinara i dr.GLJIVICE Trihofitija . Opekotine . Najčešća su kod radnika na elektrolučnom zavarivanju i u filmskim i TV-studijima. onkološkim i nulkearnim institutima. pralja i sl. prodavaca povrća.Kod radnika na održavanju kanalizacije. šumara.NISKA TEMPERATURA Najčešća su kod poljoprivrednih i građevinskih radnika.Kod zdravstvenih radnika. laboratoriskih radnika. konjušara. točilaca pića i dr. mlinara. III .Kod veterinara.BAKTERIJE Razne piodermije .Radiodermatitis ulcerosa 2. radnika u hladnjačama.Dermatitis combustiones bullosa . Fotodermatitis II . cvećara. lividnih.Kod zdravstvenih radnika. Kadidijaza . Akutni radiodermatitis Postoje 3 stepena . Folikulitis i Furunculosis .Javlja se kao . vezikula i urtikarija. odnosno ICzračenja) Intenzivno veštačko osvetljenje može izazvati promene na koži koje se kreću od blagog eritema do hroničnih dermatitisa sa hiperpigmentacijom.Kod zemljoradnika. šumara. kočijaša. dečijim kolektivima.Tardivne radionekroze .JONIZUJUĆE ZRAČENJE Najčešća su kod osoblja u radiološkim. laboratoriskih radnika. poslastičara. 1. Ankilostomijaza . tečnosti i gasova Nastaju pri dugotrajnom indirektnom delovanju toplote (Toplotne radijacije. AKTINIČKIM FAKTORIMA I . Sporotrichosis . II . Depigmentacija Taliagiektazije Atrofija kože 4. Tinea manum . Erizipeloid .SUNČEVA SVETLOST Najčešća su kod mornara. perača posuđa. veterinara. ribara. čistača ulica. Žitna šuga i trombikulijaza . veterinara. Hronični radiodermatitis . ribara.Kutane distrofije . točioca pića. brijača. čistači bazena).Kod radnika u zdravstvenim ustanovama. mesara. eritematoznih promena na koži OŠTEĆENJA KOŽE IZAZVANA BIOLOŠKIM FAKTORIMA I .Kod mesara. poljoprivrednih i građevinskih radnika. frizera.VEŠTAČKO OSVETLJENJE 219 . Eritem Nastaju kratkotrajnim delovanjem ugrejanih čvrstih tela. Ove materije se fiksiraju za proteine kože i pri izlaganju UV-zracima dobijaju antigena svojstva dovodeći do nastaka eritema.PARAZITI Vašljivost i šuga . žetaoca. mesara. III .Dermatitis combustiones escharotica 2. vrtlara.Kod kuvara. Antraks .3 stepena: . masera.1. radnika u tunelima i na plantažama pirinča. Smrzavanje Promrzline Akrocijanoza Cutis mramorata e frigore Nastaje jednokratnim delovanjem jako niskih temperatura Lokalne lezije nastale udruženim delovanjem hladnoće i vlage Lividna i hladna koža distalnih delova ekstremiteta. Maleus . lučkih radnika. radnika na preradi voća i povrća i dr.Kod zdravsvenih radnika. Tularemija .Kod zemljoradnika. muzača krava. TBC-cutis .Kod radnika u zdravstvenim ustanovama. Tinea pedis .Kod lovaca.

II .Fitogeni agensi (biljke. TELEANGIEKTAZIJE Nastaju zbog poremećaja periferne vazomotorike i dilatacije malih krvnih sudova derma pri dugotrajnom izlaganju kože toploti i 220 .Kod šumara. Ekskorijacije) Mogu nastati u većini zanimanja. Katran. Depigmentacije . gumarskoj i drvnoj industije. a intenzitet zavisi od vrste materija. agronoma i zemljoradnika. OŠTEĆENJA KOŽE IZAZVANA HEMIJSKIM FAKTORIMA I .Kiseline. Baze. POVRŠNA OŠTEĆENJA KOŽE (Ragade. nekroza. agronoma.PROLAZNE STIGME Nestaju spontano nakon prekida ekspozicije ili se lako uklanjaju primenom higijenskih mera (pranje vodom. Ulceracije.Hemijske opekotine. Javljaju se kod cvećara.Aktinomikoza . fototoksični i fotoalergijski.FITOGENE MATERIJE Fitodermatitisi . bršljan. masne barijere i kiselog plašta kože . bula.Nafta. metalskoj. kod pekara i mlinara naslage brašna na koži. Nastaju pri jednokratnom kontaktu sa kožom i odlikuju se inflamacijom i nekrozmo kože (eritem. Hlorne akne) -Derivati nafte. njegovog intenziteta. voćara. smokva i začini (cimet.Izazivač je virus paravakcinije. IV . sapunima.Za nastanak fotofitodermatitisa pored kontakta sa fitogenim materijama (peršun. obično prolaze bez posledica.TRAJNE STIGME Održavaju se dugi niz godina ili celog života. kožarskoj. zemljoradnika. alergijski. Organski rastvarači. Po prestanku ekspozicije dolazi do epitelizacije i obnove kože. koncentracije. opisana su tri stepena hemijskih opekotina. paškanat) potrebna je i ekspozicija svetlosnim zracima. Hiperkeratoze . a baze kolikvacionu nekrozu. ponovljenim ili dužim kontaktom sa kožom. njihovi sastojci ili ekskreti) mogu da deluju na kožu toksično. Npr.Derivati fenola i katehola. baza i organskih rastvarača . Denaturacije belančevina i stvaraja albuminata . Ukoliko je delovanje dugotrajno i često se ponavlja nastaju trajne hiperkeratoze i hipertrofija Kiseline na mestu delovanja izazivaju koagulacionu nekrozu. duvan. Mogu biti prolazne ili trajne. Ca-oksid). Promene su lokalizovane na mestu kontakta.Soli teških metala. Hemijske opekotine u profesionalnim uslovima najčešće izazivaju: Hlorovodonična kiselina Azotna kiselina Hromna kiselina Sumporna kiselina Sumporasta kiselina Fenolan kiselina Oksalna kiselina Pikrinska kiselina Mravlja kiselina Fluorna kiselina Natrijum hidroksid Natrijum karbonat Kalijum karbonat Kalcijum karbonat Amonijak Formaldehid Fenol Fosfor PROFESIONALNE STIGME Profesionalne stigme su promene na koži i njenjim andeksama koje nastaju kao posledica dužeg delovanja nekih fizičkih i/ili hemijskih štetnosti slabijeg intetnziteta na radnom mestu.HRONIČNE PROMENE NA KOŽI Nastaju kada hemijske materije deluju polako. Stvaranje akni (Acne oleosa. Sušenja kože . ulceracija). Analogno termičkim. Arsen. hmelj. Organski rastvarači. Fotofitodermatitis . IMPREGNACIJA KOŽE Nastaje delovanjem boja ili oboljenih materija. deterdžentima ili razređivačima). I . HIPERKERATOTIČNE I HIPERTROFIČNE PROMENE Ukoliko nastaju posle kraćeg delovanja nokse i ne ponavljaju se često.AKUTNE PROMENE NA KOŽI Nastaju dejstvom koncentrovanih kiselina. botaničara. Baze.Teški metali. Zapaljenjskih promena . javlja se: Oštećenja rožnatog sloja. Promena boja kože . vremena i načina kontakta. vrtlara. II . manifestuje se promenama na prsima V .VIRUSI Čvorići muzača krava . kod rudara taloženje uglja na koži itd. šumara. u drvnoj industriji i dr.Kiseline. Pojava profesionalnih stigmi zavisi od individualne adaptabilnosti kože. vrste agenasa.Higroskopne materije (Kiseline. učestalosti i trajanja. Acne picea. biber). kose i nokatnih ploča. vanila. Toksično dejstvo može imati konoplja. Česte su u hemijskoj. katrani i hlorirani ugljovodonici. Baze. Dovodi do prebojenosti kože.

Promene su lokalizovane na mestima koja su najviše izložena štetnostima (šake.Bule .FOTOTOKSIČNI. Imaju kumulativno dejstvo dovodeći vremenom do iscrpljivanja i smanjenja odbranbenih sposobnosti kože. nepravilnih su oblika i raznih boja. Kožne iritanse možemo podeliti na: Jake . Npr. Radi se o odgovoru kože na direktno fizičko ili hemijsko oštećenje.Pojava inflamatorne reakcije 48 sati i više nakon ekspozicije.Eksudacije . Koža je difuzno i regionalno izmenjene boje. Intenzitet reakcije proporcionalan je koncentraciji iritansa i vremenu ekspozicije.hladnoći. Ožiljci nastaju proliferacijom vezivnog tkiva i obično su glatki.ALERGIJSKI KONTAKTNI DERMATITIS III . podlaktice. već pri prvoj ekspoziciji. sedefasto-sjajni i ispod nivoa kože. Tokom iritantne reakcije dolazi do slabljenja funkcije barijere kože. PROFESIONALNE TATUAŽE Nastaje kod akcidentalnog unošenja u kožu u vodi nerastvorljivih čestica baruta. Npr. AKUTNI IRITANTNI DERMATITIS KONTAKTNI Nastaje pri jednokratnom masivnom izlaganju iritansu. alergijom ili delovanjem oba mehanizma istovremeno. živa. pri čemu koncentracija iritanasa mora da pređe određeni prag da bi došlo do reakcije. arsen). KLINIČKA SLIKA Eritema Edem Zapaljenje Vezikule KONTAKTNI DERMATITIS Kontaktni dermatitis predstavlja inflamaciju kože izazvanu direktnim delovanjem fizičkih i/ili hemijskih egzogenih agenasa. FOTOALERGIJSKI KONTAKTNI DERMATITIS Profesionalne štetnosti mogu biti iritansi ili senzibilizatori. Propilenglikola ili Diakrilata.Trenutno i direktno dovode do jakih inflamatornih promena. vrat). Zanimanja sa povećenim rizikom su: Dobavljači hrane Spremači i Čistači Medicinski tehničari Građevinski radnici Frizeri I . Slabe . Najčešće kod nesreća na poslu. BRAZGOTINE KOŽE Javlaju se u vidu ožiljnih promena na mestu traumatskih oštećenja kože. Javlja se akutna zapaljenjska reakcija koju prati hemijsko oštećenje kože.Nekroza kože I . IMPREGNACIJA KOŽE Najčešće nastaje pri kontaktu sa prašinom ruda i česticama metala (srebro. 221 . pri eksplozijama baruta i gasova u rudnicima. kod dejstva Natrijmu-lauril-sulfata. ATROFIJA KOŽE Nastaje usled dugotrajnog pritiska alata na kožu. Usled duže izloženosti kože dejstvu agenasa dolazi do sumiranja dejstva i smanjenja otpornosti kože. Koža je glatka. lice. sjajna i neelastična. Inflamacija dakle može biti izazvana iritacijom.IRITANTNI KONTAKTNI DERMATITIS Iritantni kontaktni dermatitis nastaje pri kontaktu kože sa materijama (iritansima) koje oštećuju kožu na ne-imunološkoj bazi. KUMULATIVNI KONTAKTNI DERMATITS Razvija se kod ponovljenih oštećenja kože nastalih delovanjem iritanasa hemijske i fizičke prirode. Uglavnom su lokalizovane na otkrivenim delovima tela (licu) kod livaca. prašine i ruda.Dovode do inflamatornih promena pri ponovljenim ekspozicijama. Lokalizovana je na otkrivenim delovima tela. ložača i drugih radnika izloženih visokim temperaturama. Iritantna reakcija prethodi Kumulativnom kontaktnom dermatritisu. zlato.KONTAKTNA URTIKARIJA Imunološka kontaktna urtikarija Neimunološka kontaktna urtikarija IRITANTNA REAKCIJA Prolazan kratkotrajan ne-ekcemski dermatitis nastao delovanjem slabih iritanasa. Može se podeliti na: U težim sučajevima . II . Reakcija nastaje na mestu kontakta jasno ograničena od okolne zdrave kože. IV .IRITANTNI KONTAKTNI DERMATITIS Akutni (toksični) iritantni dermatitis Iritantna reakcija Kumulativni (insult) iritantni dermatitis kontaktni kontaktni Kasna (odložena) iritativnost . nekada klinički neprimetno.

Industriska ulja DERMATITIS DETRITIVA (Dermatitis domaćica) Hronični iritantni dermatitis koji nastaje pri ponovljenom kontaktu sa deterdžentima i sapunima. hemijskih i drugih sredstava. ragadama i deskvamacijama i pogodna je za razvoj infekcija i za prodiranje jačih iritanasa ili alergena.Promene recidiviraju pri svakom izlaganju kože iritansima.Perivaskularni limfocitarni infiltrat U epidermu . rastvaraju masti u površnom sloju kože i uklanjaju hidrofilne supstance.DRUGI STADIJUM .Antiseptici i Dezinficijensi II . Ima karakterističnu lokaciju i kliničku sliku. bilo zbog postojanja psihičkog oboljenja. spongioze intracelularni edem. Klinička slika Koža je Suva i Dehidrirana Sa Fisurama Patohistološki nalaz U dermu . Koža je suva sa blagim eritemom. 222 .Može trajati danima.Medikamenti VI . Ovaj dermatitis nema profesionalni karakter. ETIOLOGIJA Nikl Kobalt Hrom Bakar Arsen Olovo Fluor Zlato Berilijum Fosfor Živa Aldehidi Alkoholi Feonli Oksidansi Akceleratori Antioksidanti Parafenilendiamin Kaučuk Sredstva za vulkanizaciju Aktivatori vulkanizacije Plastifikatori Sredstva za punjenje Derivati nafte Derivati katrana Amini Boje Germicidi Inhibitori korozije Sulfonamidi Neomicin Penicilin Streptomicin Hloramfenikol Epoksiden smole Formaldehidne smole Akrilne smole Etilendiamini Parabeni Bigvandini Tempertin Metali i II . mesecima pa i godinama.ALERGIJSKI KONTAKTNI DERMATITIS (AKD) Alergijski kontaktni dermatitis je posledica alergijske senzibilizacije na različite materije. V . bilo zbog određenih ličnih koristi.Organski rastvarači X .Konzervansi IX .Fotoalergeni DERMATITIS ARTEFAKTA Označava promene na koži koje izaziva sam pacijent (ili u dogovoru sa drugom osobom). mehanički.Alergeni iz gume IV .Mehaničari Metaloprerađivači Zemljoradnici i Agronomi Domaćice I . termičkih.parakeratoze.Biljni alergeni XI . ove materije smanjuju kiselu reakciju površine kože.Plastične materije VIII . Dermatitis Irritant Contact Allergic Contact II . III .Kruste Ako proces traje duže Lihenifikacija Ekskorijacije Patohistološki nalaz Promene slične kao kod alergijskog kontaktnog dermatita.PRVI STADIJUM .Vezikule Edem . Profesionalni alergijski kontaktni dermatitis je zapaljenje kože tipa ekcema nastalo usled ponovljenog kontakta senzibilisane osobe sa senzibilizatorom u profesionalnim uslovima. primenom fizičkih. Klinička slika Eritem . najčešće hemikalije koje iz okoline dolaze u dodir sa kožom.

SUBAKUTNI OBLIK Blagi eritem i manje prisustvo vezikula. Ovako nastalo imunološko prepoznavanje može se izgubiti ukoliko prestane ekspozicija. Nema vlaženja. 223 .čijim prskanjem dolazi do vlaženja. a moguća je i generalizovana kožna reakcija. Langerhansonove ćelije sa haptenima na svojoj površini migriraju iz kože do regionalnih limfnih žlezda gde dolaze u kontakt sa T-limfocitima što ima za posledicu stvaranje specifične populacije efektornih T-limfocita. genitalije). Taloženje fibrina i ekstravaskularne tečnosti – Induracija.nastaju sasušenjem prsnutih vezikula. I .nastaju usled intenzivnog svraba. U profesionalnim uslovima alergijsku reakciju najčešće izazivaju Hapteni. Senzibilizacija je češće kod žena zbog nošenja nakita Nickel dermatitis from contact with nickel plated paint spray gun. Uljima za rezanje. Bojama.PATOGENEZA Radi se o kasnom tipu preosetljivosti (celularni imunitet) pri čemu pri prvom kontaktu sa alergenom dolazi do senzibilizacije i stvaranja specifičnog imunološkog odgovora koji se pri ponovnom izlaganju istom alergenu aktivira i izaziva dermatitis. Blagajnika.HRONIČNI OBLIK Koža je gruba. Juvelira Medicinskig osoblja.zbog svraba i recidiva. vezikula i vlaženja. Industriji gume i plastike HROM Ima ga u Cementu.AKUTNI OBLIK Eritem Edem Papule Vezikule . fisure i naglašen kožni crtež. nema edema. Pigmentu za emajl. ali je za ponovno uspostavljanje senzibilizacije na isti antigen potrebno mnogo kraća ekspozicija. Kruste . KLINIČKA SLIKA Promene na koži javljaju se na mestu kontakta sa alergenom. NAJČEŠĆI UZROCI PROFESIONALNOG AKD NIKL Kod: Frizera. III . KOBALT Ima ga u: Cementu. Mogu se javiti i na osetljivim delovima kože (očni kapci. Erozije . eritem se povlači. U fabrikama niklovanih delova. Kasira. gun. suva i zadebljala. ali nisu jasno ograničene. to su mali molekuli koji dobijaju antigena svojstva tek pošto se u koži vežu za proteine ili ćeliske membrane keratinocita i Langerhansovih ćelija. Pri ponovnom kontaktu sa istim antigenom zahvaljujući stvorenim Memori T-limfocitima mnogo brže i obimnije se produkuju specifični Efektorni T-limfociti koji migriraju u atakovanu kožu gde preko čitavog niza promena karakterističnih za imunološku reakciju IV tipa senzibiliteta izazivaju dermatitis. Dolazi do lihenifikacije . Po smirivanju inflamacije. kruste otpadaju. Oslobođeni medijatori Limfokini izaivaju vazodilataciju krvnih sudova – Eritem. Istovremeno se stvaraju i Memori T-limfociti koji imaju sposobnost pamćenja odgovora na specifični antigen. Povećanu propustljivost krvnih sudova – Edem. Češći kod muškaraca i to na prsima i šakama. II . erozije epitelizuju i nastaje deskvamacija. Pigmentacije.

Nastaje kao odgovor senzibilisanog organizma na prisustvo specifičnog alergena. mesara. Urticaria e` frigore (Cold urticaria) .U cilju eliminisanja ekspozicije van radnog mesta (hobi). Kod hroničnog AKD . Podaci o aktivnostima van radnog mesta . Javlja se kod . BILJNI ALERGENI Dermatitis mogu izazvati bršljan.koja obuhvata: Potvrda iz preduzeća o dužini radnog staža na radnom mestu gde su se promene javile. mlekara. Nastaje kao posledica alergijske reakcije prvog tipa.Svrab. II -NEIMUNOLOŠKIM MEHANIZMIMA Etiopatogeneza . Obloge 3% Acidi borici. butil). NEKI OBLICI URIKARIJA Pressure urticaria . FORMALDEHIDNE SMOLE Javlja se kod . mada može nastati i delovanjem fizičkih agenasa na mestu kontakta.Javlja se na mestima mehaničkog pritiska.NALAZ DERMATOLOGA . Urticaria e` cholinergica . u vidu eflorescencija tipa urtike. Lokalizovan je na rukama.Postojanje promena na koži dermatološkog statusa.Javlja se na mestima delovanje mehaničkih noksi u vidu tačkastih urtika. lale. farmaceuta. što rezultira oslobađanjem histamina i III . Kortikosteroide kreme i masti (Hydrokortizon). Urticaria e` facticia .Javlja se na mestima izloženim sunčevoj svetlosti. antioksidansi. rukama i licu. agronoma i cvećara. u proizvodnji smola. Može biti izazvana: DIJAGNOSTIKOVANJE KONTAKTNOG DERMATITA I . Urticaria e` solaris (Light urticaria) .ANAMNEZA Radna anamenza . antibiotici i sedativi. kao i ranijim radnim mestima i ukupnom radnom stažu. Klinička slika . Ređe je izazvana aktivacijom komplementa.Odlikuje se malim urtikama koje nastaju pri pojačanom znojenju. drugih vazoaktivnih materija iz mastocita u koži. tendencija širenja promena u okolinu. Klinička slika . radnika u klanicama. LEČENJE Prestanak ekspozicije inkriminisanom alergenu. Aquagenic urticaria . Češći je kod muškaraca. otok.GUMA U proizvodnji gume . sa detaljnim opisom I .KONTAKTNA URTIKARIJA Tip neposredne kontaktne reakcije koja nastaje penetracijom stranih. EPOKSIDNE SMOLE Osnovni senzibilizatori su monomeri epoksidnih smola (Epihlorhidrin i Bisphenol A). licu i nogama.baštovana.Materije sa kojima radnik dolazi u kontakt i da li je ovaj kontakt povremen ili stalan (tokom celog radnog vremena). lepkova. uglavnom hemijskih materija u kožu. parafenilendiamin.Javlja se na mestima lokalnog pregrejavanja kože.prestanak ekspozicije obično dovodi do potpunog povlačenja promena na kože.Nastaje pri kontaktu kože sa vodom.TEST EKSPOZICIJE I ELIMINACIJE 224 .IMUNOLOŠKIM MEHANIZMIMA (IgE zavisna) Etiopatogeneza . Promene su češće kod muškaraca i to na šakama. Lična i porodična anamneza . II . Ako je stalan ekspozicija treba da da traje najmanje 1godinu.U cilju isključivanja atopijske konstitucije.Akceleratori. farmera. hrizanteme i dr.Nastaje direktnim delovanjem hemijskih materija. lakova i dr. Odlikuje se lokalizovanim urtikarijalnim promenama na koži koje se javljaju od nekoliko minuta do najviše jednog sata nakon kontakta i koje se povlače se za nekoliko sati (najduže za 24-48 sati).Osećajem napetosti i otoka lokalizovanog na mestu kontakta. degranulacijom mastocita i oslobađanjem histamina i vazoaktivnih amina.Tekstilnih radnika.Javlja se na mestima izloženih hladnoći u vidu okruglih urtika. frizera. Opis poslova . narcisi. PROGNOZA Kod akutnog AKD . a ako je povremen 2-3 godine. zatim očvršćivači (Alifatični poliamini) i rastvarači (fenil. Urticaria e` calore (Heat urticaria) . Česta je kod veterinara.po prestanku ekspozicije koža se ne oporavlja u potpunosti (ostaje izmenjena). III .

Cholinergic urticaria (left). Pojava recidiva ili pogršanja oboljenja sa ekspozicijom. VI . Intradermalni test (Prick test) Test ubodom.Izvodi se na sličan način kao i Prik test samo što se vrši grebanje umesto uboda. smanjena sposobnost fagocitoze).DOPUNSKA ISPITIVANJA V . . IV . Postoje standardne serije epikutanih testova koje uključuju najčešće alergene iz životne sredine i specifične serije za datu industrisku granu ili zanimanje. Test alkalne neutralizacije.IgG za reakciju Arthusovog tipa. Cold urticaria (left and centre). Dermographism (centre and right). Heat urticaria (right).TESTOVI ZA OCENU FUNKCIONALNOG STANJA KOŽE Test alkalne rezistencije. smirivanje ili potpuno isčezavanje promena kada je radnik na bolovanju. odmoru ili drugom radnum mestu i ponovno pogoršanje pri reekspoziciji. RECIDIVANTNA URTIKARIJA 225 .Specifična IgE senzibilizacija ili . Scratch test . ↓IgA.Preosetljivost ranog tipa (Tip I) . Klinička slika težeg hroničnog ili recidivantnog kontaktnog dermatitisa sa pozitivnim specifičnim imunološkim i drugim testovima. KRITERIJUMI ZA PROGLAŠENJE PROFESIONALNOG OBOLJENJA KONTAKTNI DERMATITIS Da radnik radi na poslovima i radnim mestima na kojima je eksponovan alergogenim ili iritativnim materijama (dokaz o ekspoziciji). Za ispitivanje kontaktne urikarije test se izvodi ubodom kroz inkrimisanu materiju aplikovanu na kožu. Test blastne transformacije limfocita Test inhibicije migracije makrofaga Test inhibicije migracije limfocita Testovi za utvrdjivanje atopijske konstrukcije (↑IgE. Testovi za utvrdjivanje imunološke sposobnosti organizma.IMUNOLOŠKI TESTOVI Epikutani test (Patch test) Najadekvatnija metoda za otkrivanje i potvrdu kontaktne reakcije. koristi se za potvrdu osetljivosti osobe kod koje postoji.

Možda će biti neophodna periodična ili stalna terapija. obuća. Nije potrebna nikakva terapija ili periodična terapija.Oboljenja kože i alergijska oboljenja kod budućeg radnika ili u članova njegove porodice su kotraindikacije za zapošljavanje na radna mesta na kojima postoji ekspozicija materijama koje na kožu deluju iritativno ili alergogeno. radna sposobnost nije umanjena. Ukoliko je radnik atopičar . Znaci i simptomi poremećaja kože su konstantno prisutni. a ako se jave teški recidivi. Postoji ograničenje u obavljanju velikog broja uobičajnih dnevnih aktivnosti uključujući i periodično kućno lečenje. dobra ventilacija. automatizacja. Klinićka slika sa pozitivnim ekspozicionim i imunološkim testovima. korišćenje zaštitnih krema. rukavice.Filmovi. II 10-24 III 25-54 IV 55-84 V 85-95 226 . Postoji ograničenje u obavljanju većine uobičajnih dnevnih aktivnosti. uključujući povremeno do konstantno kućno lečenje. brošure. štitnici. Medicinske mere zaštite . Možda će biti neophodna periodična ili stalna terapija. Možda će biti neophodna periodična ili stalna terapija. mehanizacija. Edukacija radnika . radnik nije više sposoban za rad sa kožnim iritansima i senzibilizatorima.Sistematski i periodični pregledi radnika na ugroženim radnim mestima. Ako dođe do lakšeg pogoršanja ponoviti alergološko testiranje. Tehničke mere . redovno pranje ruku.Modernizacija tehnologije. plakati. maksimalna čistoća radnog prostora. Postoji ograničenje u obavljanju nekoliko uobičajnih dnevnih aktivnosti. zatvoreni sistemi transporta. SMERNICE ZA EVALUIRANJE TRAJNOG OŠTEĆENJA KOŽE Kategorija Očtećenje (%) I 0-9 Komentar Znaci i simptomi poremećaja kože su prisutni ili periodično prisutni. Znaci i simptomi poremećaja kože su prisutni ili periodično prisutni. Ako nije utvrđena specifična senzibilizacija. Postoji ograničenje u obavljanju par uobičajnih dnevnih aktivnosti.ostaviti ga na istom radnom mestu uz maksimalnu primenu mera zaštite i redovnu lekarsku kontrolu. mada izloženost određenim agensima može privremeno da uveća ograničenje. a verifikovane su kožne promene može se postupiti dvojako: Ukoliko radnik nije atopičar . onda obolelu osobu treba isključiti iz kontakta sa materijama na koje je utvrdjena senzibilizacija. Znaci i simptomi su prisutni ili periodično prisutni. Možda će biti neophodna periodična ili stalna terapija. Kod radnika kod kojih je utvrdjena senzibilizacija na specifične alergene ali bez kliničkih manifestacija na koži.Odeća. kao i sa srodnim materijama.sa senzibilizacijom na nespecifične alergene i kožnim promenama on nije više sposoban za rad sa kožnim iritansima i senzibilizatorima. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI KOD KONTAKTNOG DERMATITA Ako su ispunjeni svi uslovi za verifikovanje oboljenja kao profesionalnog. Znaci i simptomi poremećaja kože su konstantno prisutni. fabrički listovi i dr. PREVENCIJA PROFESIONALNIH DERMATOZA Profesionalna orijentacija . Postoji ograničenje u obavljanju većeg broja uobičajnih dnevnih aktivnosti.Da radnik radi na poslovma i radnim mestima na kojima je eksponovan alergogenim materijama (dokaz o ekspoziciji). Individualne mere .

odnosno radnom kampu ili takmičenju. iznenadnim opterećenjima tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma. naglim promenama položaja tela. osobe ili radijacije imala za posledicu povredu neke osobe.PROFESIONALNI TRAUMATIZAM Povređivanje uopšte predstavlja ozbiljan sociomedicinski i ekonomski problem. LJUDSKI FAKTOR O značaju ljudskog faktora pri nastajanju povrede na radu postoje brojne teorije kao što su: Domino teorija 227 . Istovremeno broj smrtnih povreda nije bitno smanjen. te ozleđuju tkivo ili izazivaju njegovo oboljenje. zatim saobraćaju. Smatra se da je povređivanje vodeći uzrok smrti za populaciju do 37 godina života. Isprepletanost različitih faktora i njihovo uzajamno dejstvo je često takvo da je teško definisati pravi uzrok povrede. Broj povreda na radu u našoj zemlji stalno je rastao do osamdesetih godina nakon čega je usledio period stagnacije do 1985 a zatim pad broja povređivanja. Poznavanje nesrećnih događaja bez posledica veoma je važno u prevenciji nesrećnih slučajeva sa posledicama nažalost evidencije o ovim događajima najčešće nema. Povrede na radu su češće kod muškaraca što se objašnjava time da muškarci u većem broju obavljaju poslove na kojima postoji opasnost od povređivanja u odnosu na žene. Razlog za ovo je verovatno smanjenje obima proizvodnje i neredovno prijavljivanje povreda. inženjer zaštite na radu i neposredni rukovodilac radnika. Najveći broj povređenih je u šumarstvu. Definicija u zakonu o osnovnom penziskom i invalidskom osiguranju . Na omladinskim radnim akcijama. koji može ali ne mora imati za posledicu povredu na radu ili veću materijalnu štetu. Kao povreda na radu priznaje se i povreda nastala: Pri obavljanju posla na koje radnik nije raspoređen ali koje obavlja u interesu svog poslodavca. fizičkim ili hemijskim dejstvom (akutna trovanja). a koji stoje u neposrednoj vezi sa uslovima proizvodnje. građevinarstvu i poljoprivredi. Pri tom je jedan faktor uvek dominantan i on se obično uzima kao jedini uzrok povrede na radu. materije. U vezi sa korišćenjm prava na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju kao i prava na zdravstvenu zaštitu. zatim vodoprivredi. Pri dolasku na posao ili povratku sa posla ako pri tom koristi najkraći put. Broj povreda na radu sa smrtnim ishodom najveći je u vodoprivredi.Povreda na radu predstavlja neočekivani događaj koji na organizam vrše faktori čije dejstvo dolazi spolja. U vezi sa korišćenjem prava na raspoređivanje tj. UZROCI POVREDA NA RADU Brojni su faktori koji sudeluju u nastanku povrede na radu i u najvećem broju slučajeva postoji istovremeno dejstvo više njih. U akcijama spasavanjan i odbrane od elemntarnih nepogoda i nesreća U vojnoj vežbi ili vršenju drugih obaveza iz oblasti odbrane zemlje. kao i na službenom put. a da se za celu populaciju nalazi na trećem mestu posle KVS i malignih oboljenja. Bez obzira na veliki broj faktora koji mogu biti uzroci povreda na radu oni se šematski mogu podeliti u dve velike grupe Uzroci u kojima dominira ljudski faktor Uzroci koji potiču iz radne i životne sredine DEFINICIJA POVREDA NA RADU Heinrichova definicija . građevinarstvu i poljoprivredi. Da bi uzrok povrede na radu bio adekvatno definisan neophodno je da u tome učestvuju: Lekari specijalisti medicine rada ili ordinirajući lekar. kao i na svim drugim poslovima za koje je zakonom utvrđeno da su od opšteg interesa. Letavetova definicija .Povreda na radu je povreda osiguranika koja se dogodi u prostornoj.Nesreća je nepredviđeni i nekontrolisani događaj u kome je akcija i reakcija jednog objekta. Potrebno je u svakom preduzeću stalno pratiti povređivanje i na osnovu dobijenih rezultata predložiti mere prevencije. Pored termina povreda na radu u upotrebi je i termin nesreća na radu ili nesrećni slučaj koji imaju šire značenje i označavaju svaki iznenadni neočekivani događaj. prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim. a jedan broj radnika nije više sposoban da obavlja poslove na svom radnom mestu. vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran. zaposlenje na posao sa punim radnim vremenom. Zbog povreda na radu svake godine se izgubi veliki broj radnih dana. pri tom povređivanje u saobraćaju ima vodeću ulogu.

vršeći ispitivanje i merenja Teorija o čisto slučajnom događanju nezgoda Prema teoriji o čisto slučajnom događanju nezgoda svako od zaposlenih radnika ima jednake šanse da doživi nezgodu. oštećenje i povrede. 1. "sklonosti prema nezgodama ". Na isti način će i uklanjanje jedne domine u redu poremetiti tok padanja. Sled faktora nezgode je sledeći: poreklo i društveno okruženje. • Faktori životne sredine. obično postoji težnja da se očigledni i na prvi pogled jasno prepoznatljivi simptomi predstave kao uzroci nezgode a da se pravi uzroci zanemare. • Prva povreda koja nastaje slučajno stvara kod povređenog određenu sklonost da će se više puta povređivati. a distribucija povreda bi imala raspodelu koja odgovara Poisonovoj distribuciji frekvencija. Glavni doprinos ove teorije je da ukaže na činjenicu da gotovo nikada. a ukazuje na simptome koje je potrebno prepoznati da bi se razumeo pravi uzrok nezgode na radu. 228 . uzroka i dubljih uzročnika i da izvesna kombinacija istih doprinosi nastanku nezgoda. koji uključuju neprikladno rukovođenje opasnim procesima rada. Autori su pošli od zapažanja da se ljudi međusobno razlikuju po tzv. Prema ovoj teoriji sve nezgode se tretiraju kao „Božije delo“ i insistitra se na činjenici da se nezgode ne mogu sprečiti. Teorija sklonosti ka nezgodama Teorija sklonosti ka nezgodama podržava činjenicu da u datoj grupi radnika postoje određeni radnici koji su skloni nezgodama na radu. zastarelost opreme koja se koristi i opasne i nebezbedne procedure. Jednostavno pouzdana teorija Jednostavno pouzdana teorija se bazira na činjenici da radnik koji je već doživeo nezgodu ima veće ili manje šanse da ponovo učestvuje u nezgodi u budućem radu u poređenju sa ostalim radnicima. Mada autor nije potvrdio svoju teoriju činjenicama. uzroci nezgode na radu. nebezbedno rukovanje mehaničkim i fizičkim štetnostima. • Ljudi se među sobom razlikuju u odnosu na sklonost ka povređivanju. godine postavili hipotezu o individualnoj predispoziciji ka povređivanju. Teorija o simptomima i uzrocima Teorija o simptomima i uzrocima nezgoda je više upozorenje nego teorija. gde su uključeni faktori koji se odnose na radnike kao što je neprikladan karakter. Tako na primer. Prvi istraživači. • Faktori ponašanja. Prema ovoj teoriji doprinoseći faktori mogu da se grupišu u sledeće dve kategorije. koreniti. Green Wood i Marbe su 1919.Prema domino teoriji 88% svih nezgoda uzrokovano je nebezbednim ponašanjem radnika. ili izuzetno retko. Sklonost ili afinitet povređivanju je determinisana određenim faktorima u čijem delovanju i odnosima postoje zakonitosti. To dalje znači da ne postoji nikakva zakonitost nastajanja nezgoda. ali ne i pravi. To se može postići uklanjanjem ključne domine u nizu pod rednim brojem 3. neoprezni pokreti i akcije ili nebezbedni uslovi su samo neposredni simptomi. Teorija predispozicije ili individualne sklonosti povređivanju Ideja sklonosti povređivanju je poslednjih decenija veoma naglo evoluirala. nezgoda. 3. nezgoda nastaje kao rezultat pojedinačnog uzroka ili radnje. 4. Predlaže se petofaktorni sled događaja u kojem svaki prethodni faktor pokreću sledeći korak u padanja domina koje se odvija u nizu prema sledećem redosledu. Višestruko uzročna teorija Višestruko uzročna teorija proizilazi iz domino teorije. Njihovi uzroci su nezavisni jedan od drugog. Međutim. Uklanjanje jednog faktora će sprečiti nezgode i posledične povrede. 5. Istraživači nisu u mogućnosti da dokažu ovu teoriju zato što je najveći broj istraživačkog rada bio loše vođen i največi broj nalaza je protivurečan i ne dovodi do validnih zaključaka. ona ipak predstavlja korisnu pokretnicu za dalju diskusiju i temelj za buduća istraživanja (39). Oni ukazuju na “neujednačenu početnu tendenciju prema povredama”. oni ne bi imali statističku značajnost. Kada se analizira nezgoda na radu. Farmer i Chambers su prvi 1926. nedostatak znanja i neadekvatni fizički i mentalni uslovi. ona može imati i pozitivan učinak tako da se takva osoba više ne povređuje. Doživljena nezgoda ga ili predisponira ka novim ili štiti od novih nezgoda. Smatra se da kada bi ova teorija čak bila podržana i nekim empirijskim dokazima. 2. 10% nebezbednim akcijama i 2% „Božjom voljom“. ali predpostavlja da za jednu nezgodu postoji mnogo dodatnih faktora. Ova hipoteza ima najveći broj pristalica. Njihovi stavovi su sledeći: • Povrede na poslu su slučajnog karaktera. Doprinos ove terorije je veoma mali ali ipak doprinosi razvoju preventivnih akcija za izbegavanje nezgoda. godine upotrebili termin "sklonost nezgodama". greške radnika. Ova teorija nije opšte prihvaćena.

Najčešće se radi o insuficijencijama psihološke. Teorija psihološke klime Ova teorija je i danas aktuelna tako da mnogi autori nalaze pozitivnu korelaciju između pojedinih 229 . nedostatak samouvida. Ako u procesu rada nastupi kočenje “ideje sigurnosti” usled zamora. Sklonost ka nezgodama imaju one osobe koje moraju da stalno potiskuju agresivnost prema pretpostavljenima i autoritetu. “Kobni pokret” je izraz automatskih refleksa. destruktivnost. žele da su cenjene i voljene. neprilagođenost. izopačena percepcija života. To su one ličnosti čije potrebe nisu zadovoljene u detinjstvu ili u odraslom dobu. Pedstavnici teorije uslovnih refleksa ističu da je najčešći uzrok povrede jedan “pokret” koji je učinio povređeni. životna dob. emocionalno i socijalno nedovoljno zrele ličnosti. Takve osobe imaju nesvesnu želju da kažnjavajući sebe kazne svoje pretpostavljene. tako i nesigurnih vozača i radnika. psihopatske tendencije.faktora koji potenciraju individualnu "neotpornost" prema nezgodama. Schulzinger smatra da postoje predisponirane osobe za nezgode i to su po pravilu mlađe. odnosi u socijalnoj sredini. osećaju se nesigurnim. radno i životno iskustvo. Meninger smatra da u osnovi motiva i sklonosti nezgodama i povređivanju egzistira agresija kao trajno svojstvo ličnosti. emocionalna nestabilnost. nezrelost. vozačko . Psihomotorne sposobnosti radnika mogu predisponirati čestu pojavu povreda na radu. nezadovoljstvo. neodgovornost. procena kontrole. nepromenjivi u toku dugog vremenskog perioda. • U treću grupu spadaju povremeno teško predvidivi. svojstva ličnosti. Neki savremeni francuski. spretnost prstiju šake. odnosno autoagresija sa nesvesno motivisanom potrebom za samokažnjavanjem ili instinktivnom željom za smrtnim ishodom. stresna stanja dakle faktori koji se vremenom polako menjaju kao što su edukativno kulturalni faktori. a može biti voljne prirode. One traže svoje mesto u grupi. • U drugu grupu spadaju relativno trajna krizna stanja. Predispoziciju povredama jedan broj autora je pokušao da objasni teorijom uslovnih refleksa. pa i u saobraćaju. telesne ili organske prirode koji značajno umanjuju vozačku i radnu sposobnost. psihomotorna orijentacija. brzina pokreta ruku. manuelna sposobnost. sve faktori su svrstani u tri grupe: • Prvu grupu čine konstantni faktori otporni na promene. one su prepuštene same sebi. odnos prema autoritetu. ali se najčešće nalazi u okviru uslovnih refleksa koji imaju važnu ulogu u mehanizovanom radu. koje ih čine sklonim povredama skoro u svakom zanimanju. nemaju stabilan položaj u grupi i na radnom mestu. Oni smatraju da su neprihvaćena “ odbačena” lica u grupi sklona povredama. Hakkinen izvodi zakjlučak po kome je sklonost nezgodama potencijalna lična osobina koja predodređuje pojedinca da stalno ili povremeno čini više nezgoda. On je utvrdio faktorsku strukturu ličnosti sklone nezgodama. adolescentna kriza. Smatra se da neke osobe poseduju psihofiziološku predispoziciju da im se dogode nezgode. nepoštenje. emocionalna i socijalna nezrelost. sebičnost i niska frustraciona tolerancija. Alexander i saradnici smatraju da je jedna od naglašeno akcidentogenih potreba u stvari. rigidnost. relativno trajne faktore koji se vremenom mogu menjati i fluktuirajuće faktore sa ograničenim vremenskim trajanjem. koji mogu biti nasledni i stečeni. Radi se trajnim svojstvima ličnosti. antagonizam prema autoritetu. Na osnovu tih rezultata sastavio je validnu bateriju testova za uspešnu selekciju kako sigurnih. stabilnost pokreta i sposobnost gađanja. krizna stanja i bolesti. nebrižljivost. Mc Farland smatra da je sklonost nezgodama privremena pojava. potreba za samokažnjavanjem koja se često realizuje kao relativno trajna osobina kroz nezgode i povređivanje. asimilovan od nekontrolisanog uslovnog refleksa. Utvrđen je visok stepen povezanosti između povreda na radu i individualnih karakteristika ličnosti kao što su: agresivnost. impulsivnost. nepovoljne navike i stavovi. radni staž . slabo adaptirane osobe koje usmeravaju svoju agresiju na način koji rezultira nezgodom. van volje svesti. švajcarski i američki psihoanalitičari govore o nezgodama kao o "obliku ublaženog suicida" odnosno o "tendenciji koja usmerava ka rešavanju svih problema putem akcidenta". On smatra da individualni psihološki i fiziološki faktori koji doprinose fenomenu sklonosti nezgodama čine tri relativno zasebne grupe: konstantne faktore. Predstavnici sociometrijske škole na čelu sa Morenom sklonost povredama pokušavaju da objasne koncepcijom o grupnoj dinamici. vreme reakcije. alkoholisanosti. radne navike. koordinacija pokreta. može doći do “kobnog pokreta” i stvaranje okolnosti za nastajanje povrede. Fleishman je obavio obimna istraživanja i dobio je 11 uzajamno nezavisnih faktora psihomotorike: preciznost. Slokombe i Bingham su utvrdili da su sledeće varijable u neposrednoj vezi sa nezgodama: nekooperativnost. Na osnovu karakteristika ličnosti sklone nezgodama. iznenadni činioci kao što su nagle promene raspoloženja i stresno stanje. Nepopularne osobe u grupi pokazuju povećanu sklonost povređivanju. urođene sposobnosti. agresija. odnosno ponašanjem grupe prema pojedincu i ponašanjem pojedinca prema grupi. a da su njeni nosioci obično neprilagođene i asocijalne. nedostatak samokontrole i discipline. To je u stvari “kobni pokret” koji se nalazi na granici svesti i podsvesti.

poljoprivredne mašine i dr. dovode do zabrinutosti.Do povređivanja može doći ukoliko pojedine faze tehnološkog procesa nisu usklađene. što sve može da dovede do brojnih grešaka koje u određenoj situaciji dovode do povreda. klizavost podova. Mnogi faktori iz životne i radne sredine mogu da dovedu do privremenog smanjenja sposobnosti radnika za uspešno obavljanje poslova što za posledicu može da ima povredu na radu: Neharmonični odnosi u porodici . buka. pare i gasovi.Retko se navodi kao uzrok u prijavi povrede na radu ali se smatra da je veoma bitan faktor u nastanku povređivanja. sudar sa predmetima (sa izuzetkom pada predmeta) Najčešće u oko 32% • Uklještenje u jednom predmetu ili između više predmeta • Preterano naprezanje ili pogrešni pokreti • Izlaganje nečemu ili dodir sa nečim Ekstremne temperature • Izlaganje nečemu ili dodir sa nečim Električna struja • Izlaganje nečemu ili dodir sa nečim Štetne materije ili radijacija • Ostali načini nastanka povreda na radu koji nisu nabrojani na drugim mestima FAKTORI IZ RADNE I ŽIVOTNE SREDINE Američki psiholozi smatraju da je pri povređivanju značaj okoline najveći. nerešeni problemi. razdražljive. neadekvatna osvetljenost. Savremeno tumačenje teorije o potrebi za samokažnjavanjem kao uzroku saobraćajnih nezgoda se nalazi u radovima autora koji smatraju da povrede na radu i saobraćajne nezgode često predstavljaju oblik realizacije samoubilačkih tendencija .. zbog čega treba raditi na ergonomskim rešenjima uređaja. Teorija izloženosti pritiscima i stresnim situacijama Osnovne postavke ove hipoteze su da stres i ekspozicija nepovoljnim životnim situacijama i pritiscima socijalne i fizičke sredine smanjuju radnu efikasnost i povećavaju sklonost organizma prema nezgodama i povređivanjima. netolerantne. zakrčenost radne sredine..Bolest. Osobe sa slabim egom su impulsivne. ukoliko pri grupnom radu ne postoji sinhronizacija posla itd. Pored toga loša organizacija rada može dovesti do zamora i premora koji često dovodi do povređivanja. neraspoloženja.Radnici često zanemaruju ova uputstva i mere zaštite verujući da će tako lakše i brže obaviti posao što često dovodi do povređivanja čak i sa smrtnim ishodom. mašine za obradu metala.U oko 15% slučajeva • Pad predmeta • Hodanje po.pogonske. udar o . upotreba tz. svadljive i sa uvek prisutnim konfliktima. Razvojna teorija ličnosti Prema ovoj teoriji emocionalno nezrele osobe sa neprilagođenim i asocijalnim ponašanjem koje nije u skladu sa pravnim i moralnim normama su češći izazivači saobraćajnih nezgoda i češće se povređuju na radnom mestu. pa se pri PREMA MATERIJALNOM UZROČNIKU Mašine . promene odnosa prema radu.Tehnička neispravnost i neadekvatna kontrola mašina. su faktori iz radne sredine koji mogu dovesti do povređivanja Nepoštovanje uputstava za obavljanje poslova i nepoštovanje preporučenih mera zaštite .. mašina itd.psihofizioloških karakteristika radnika (narav.. aerosoli.. svađe i dr. uređaja i alata. Faktori radne okoline . otvorenih alata. Jak ego podrazumeva ličnost koja uspešno kontrološe svoje impulse i tolerantna je. Loša organizacija rada . 230 .. prenosioci. rad na otvorenom. Neki autori su utvrdili da levoruki vozači i radnici češće izazivaju nezgode od onih koji pretežno koriste desnu ruku . Loši međuljudski odnosi u kolektivu dovode do stvaranja nezadovoljstva kod radnika. jer je to nabolji način za sprečavanje povreda. ukoliko postoji ukrštanje puteva. drveta. radniku se čini da ga neko iskorišćava. radu čine greške i propusti koji za posledicu mogu imati povređivanje. postaje nemaran i netačan na poslu. KLASIFIKACIJA POVREDA NA RADU PREMA NAČINU NASTANKA • Pad lica . raspoloženje. Alkoholisanost radnika . Psihički stres i preopterećenost dovode do kratkotrajnog bloka prijema informacija i reagovanja što može rezultirati saobraćajnom nezgodom i povredom na radu. navike. anksioznost) i povreda . Teorija nesvesne motivacije Na osnovu ove teorije osobe sa naglašenim i jakim egom se smatraju znatno bezbednijim i pouzdanijim radnicima i učesnicima u saobraćaju od osoba sa slabim egom. potištenosti i napetosti radnika što ima za posedicu smanjenje koncentracije i promenu načina ponašanja.

Sredstva za transport i vertikalni prenos razna prevozna sredstva, dizalice, viljuškari i sl. Ostala sredstva - sudovi pod pritiskom, rashladni uređaji, električne instalacije, peći i dr. U 20% Materijal, supstance i radijacija eksplozivi, prahovi, gasovi, tečnosti, hemikalije, radijacije. U 36% Radna sredina - spoljašnja, unutrašnja, podzemlje. U 16% slučajeva Ostali uzročnici koji nisu nabrojani na drugim mestima - životinje, životinjski proizvodi Uzročnici koji nisu nabrojani usled nedostatka potrebnih podataka

• •

Ostali razlozi Nepoznato

PREMA LOKALIZACIJI POVREDE
Glava - U 19% Vrat Trbuh - U 7% Gornji udovi - U 43% Donji udovi - U 29% Više mesta Opšte povrede- npr. trovanja Neodređena lokalizacija

PREMA UZROKU POVREDE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Neispravnost mašina i drugih uređaja Poremećaj normalnog tehnološkog procesa Neispravnost ručnog alata na mehanički pogon Neispravnost električnih uređaja i instalacija Neispravno izgrađene, opremljene ili neuredno održavane radne prostorije i radilišta Nepravilno ili nepovoljno osvetljenje i ventilacija, nezdrava atmosfera, buka Zakrčenost radilišta, naročito prolaza za ljude - U oko 6,6% slučajeva Neispravnost transportnih puteva Nedostatak zaštitnih naprava ili njihova oštećenja Nedostatak, neodgovarajuća ili neispravna lična zaštitna sredstva - U oko 11% slučajeva Viša sila (Elementarne sile) Neracionalan ili nesiguran način rada pojedinca - U 28% slučajeva Loša organizacija rada Zamor zbog prekovremenog rada, brzog tempa rada, nekorišćenje odmora u toku rada - U 21% Nedostatak opšte kontrole posebno pri opasnima radovima Nedostatak odgovarajuće profesionalne spreme stečene školovanjem Nedostatak odgovarajućeg profesionalnog iskustva Kršenje propisa o sigurnosti Akutne i hronične bolesti, fizički nedostaci, alkoholisanost Zamor zbog načina dolaska na posao i odlaska sa posla Zamor zbog nedovoljnog odmora u slobodno vreme Lični stav radnika prema poslu koji radi u preduzeću Brige i razni konflikti radnika Psihičke osobine i nedostaci

PREMA PRIRODI POVREDE
• Prelomi (U 9% slučajeva) • Iščašenja • Uganuća (U 10% slučajeva) i nategnuća • Komocije i ostale unutrašnja povrede • Amputacije i enakulacije • Laceracije (U 35% slučajeva) i otvorene rane • Površinske povrede • Kontuzije (U 26% sulčajeva) i prignječenja • Opekotine • Akutna trovanja i intoksikacije • Posledice spoljašnjih faktora (promrzline, sunčanica, toplotni udar, i dr.) • Davljenje i ugušenje • Povrede zbog delovanja električne struje • Štetne posledice radijacije • Oštećenje stranim telom ušlim kroz otvor • Višestruke povrede razne prirode

PREVENCIJA PROFESIONALNOG TRAUMATIZMA
Mere prevencije profesionalnog traumatizma su različite, shodno brojnim uzrocima koji ih ih zazivaju. Stav američkih psihologa je da su u prevenciji bitna ergonomska rešenja mašina, alata, uređaja i okoline dok se psihofizičke karakteristike radnika (ljudski faktor) stavljaju u drugi plan. Najznačajnije mere prevencije profesionalnog traumatizma jesu: TEHNIČKE MERE ZAŠTITE Izbor tehnološkog procesa, mašina, uređaja i alata kao i održavanje i kontrola njihove ispravnosti Zaštita od delova mašina i alata koji mogu da izazovu povredu. Mehanizacija, automatizacija i robotika Adekvatna mikroklima i osvetljenost

231

Svođenje fizičkih i hemiskih štetnosti u granicama dozvoljenih normi, nivoa i koncentracija ORGANIZACIONE MERE ZAŠTITIE Osigurati bezbedan grupni rad, adekvatan ritam i način rada i odmora, mikropauze u toku rada Eliminisati faktore koji mogu ubrzati nastanak zamora, učiniti rad monotonim i izazvati nezadovoljstvo. MEDICINSKE MERE PREVENCIJE Profesionalna orjentacija i selekcija Usmerava učenike na zanimanja za koja imaju sklonosti Prethodni i periodični pregledi Obezbeđuju da svaki radnik radi na onom poslu na kome će svojim sposobnostima moći da odgovori zahtevima radnog mesta Zdravstveno vaspitni rad - Treba da ukaže radniku na opsnosti na radnom mestu, na efikasnu zaštitu i na posledice nepostojanja ili nepoštovanja mera zaštite. PROFESIONALNI TRENING I STICANJE VEŠTINA Sticanje određenog iskustva neophodno je na početku svakog posla, kao i slučaju promene mašina, uređaja i alata sa kojima treba raditi. NEGOVANJE DOBRIH MEĐULJUDSKIH ODNOSA U KOLEKTIVU Doprinosi bezbednosti na radu naročito ako postoji povezanost tehnološkog procesa, grupni rad i slično. SOCIJALNE MERE ZAŠTITE Ishrana radnika u toku rada, prevoz, pomoć u čuvanju i školovanju dece, rešenje stambenog pitanja itd. Preduzimanje mera u cilju smanjenja upotrebe alkohola u toku rada. PRIMENA MERA LIČNE ZAŠTITE Bez primene ovih mera obavljanje pojedinih poslova je veoma rizično. Lična zaštitna sredstva treba da odgovaraju nameni, da se održavaju, kontrolišu i zanavljaju.

Konvencija broj 155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj okolini Konvencija broj 167 o bezbednosti i zdravlju u građevinarstvu Direktive Evropske zajednice Minimalni standardi za upotrebu mašina, opreme i instalacije Minimalni standardi za upotrebu lične zaštitne opreme Minimalni zaštitni i zdravstveni zahtevi za rad na pokretnim ili privremenim gradilištima Minimalni zahtevi koje treba primeniti za poboljšanje zaštite i zdravlja radnika u industrijama Minimalni zahtevi za obaveštenje o zaštiti i zdravlju na radnom mestu Minimalni bezbednosni i zdravstveni uslovi koje treba da ispuni radnik da bi koristio LZS Minimalni zdravstveni i sigurnosni uslovi za rad sa teškim teretima

DOMAĆI PROPISI
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Pravilnik o opštim merama i i zdrzaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgoda na radu Opšti pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitinim merama pri radu Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja liste o povredi na radu Pravilnik o vođenju evidencije iz zaštite na radu

TRAUMATIZAM U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
Saobraćajne nezgode kao individualna i masovna negativna pojava, postale su veoma ozbiljan problem savremenog sveta. U svetu se godišnje dogodi preko 50 miliona saobraćajnih nezgoda, a do danas je poginulo preko 20 miliona osoba, a 15 miliona je nesposobno za bilo kakav rad. U saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju mladi od 15-25 godina. Saobraćajna nezgoda (SN) podrazumeva nezgodu na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica izgubilo život ili bilo povređeno ili je izazvana materijalna šteta. Evropska komisija WHO definiše smrtne povrede u saobraćaju kao one zbog kojih je smrt povređenih nastupila u toku 30 dana od povređivanja.

PROPISI U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU MEĐUNARODNI PROPISI
Konvekcija broj 12 o obeštećivanju nesrećnih slučajeva na poslu u poljoprivredi Kovencija broj 17 o obeštećivanju nesrećnih slučajeva pri radu Konvencija broj 32 o zaštiti dokera od nesreća na poslu Kovencija broj 121 o davanjima za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti

232

Vrste saobraćajnih nezgoda: • sudar vozila na putu • nezgode bez sudara vozila na putu • sletanje vozila sa puta Struktura izvršilaca SN: • 2/3 vozači motornih vozila, biciklisti, vozači mopeda, traktora i zaprežnih kola, • 10% pešaci Žene su u 18% vozači, a izvršioci SN u 6% slučajeva.

Uticaj bolesti Ishrana vozača Uticaj bioritma vozača Uticaj odeće i obuće II - OBJEKTIVNI FAKTORI Društveni faktori (Društeveno ekonomska kretanja) Tehnički faktori (Vozilo, Put, Bezbednosna oprema) Prirodni faktori (Klimatski i Geografski)

UZROCI SAOBRAĆAJNIH NESREĆA (SN)
SN nastaju kombinovanim delovanjem velikog broja faktora pri čemu je jedan faktor uvek dominantan (Neposredni uzrok SN), a ostali su pomažući faktora. Uzrok SN - Je faktor koji neposreno izaziva nastanak SN npr. uticaj alkohola. Uslovi za nastanak SN - Stvaraju ambijent, asistiraju i olakšavaju dejstvo neposrednog uzroka SN npr. loši klimatski uslovi ili društveni uslovi (ekonomski, kulturni i dr.) Povod za nastanak SN - Su spoljni uticaji koji utiču na ponašanje. npr žurba, prisustvo neke osobe i dr. Pomažući faktori - Su faktori koji održavaju uzroke nezgoda. npr. neefikasan sistem pripreme ljudi za saobraćaj, loš sistem selekcije vozača, loše održavanje vozila i puteva, niska saobraćajna kultura i dr. Da bi došlo do SN neophodno je da istovremeno deluje određeni sklop faktora dovoljan da u određenoj saobraćajnoj situaciji izazove nezgodu. Faktori koji izazivaju nastanak SN mogu se podeliti prema vremenu delovanja na Stabilni - Koji se ne menjaju u dužem vremenskom periodu (Tehnički elementi puta, Struktura ličnosti) Vremenski zavisni Promenjivi (Pouzdanost vozila, Stanje puteva, Godine starosti, Iskustvo) Kratkotrajni - (Uticaj akohola, Zamor, Klimatske prilike) Uzroci SN najčešće se dele na SUBJEKTIVNI FAKTORI Starost vozača Vozačko iskustvo Pol vozača Socijalno-demografska obeležja Telesna konstitucija Psihološke osobine i karakteristike Sposobnost vozača Uticaj alkohola Uticaj lekova Uticaj zamora i premor Uticaj pušenja

SUBJEKTIVNI FAKTORI
STAROST VOZAČA
MLADI VOZAČI Mladi ljudi imaju dobre fizičke i psihofiziološke preduslove, dobre perceptivne i reakcione sposobnosti, ali im nedostaje rutina, iskustvo, izdiferencirana struktura ličnosti i veština, koja bi im omogućila dobru procenu i snalaženje u složenim saobraćajnim situacijama. Kod mladih ljudi postoji nesklad između samopouzdanja, subjektivnih sposobnosti i tehničkih mogućnosti vozila. Kod njih je češće prisutna nekritičnost, sklonost ka avanturizmu, nepromišljenost, neobuzdanost, plahovitost i želja za isticanjem, zbog čega često voze neprilagođenom brzinom. Ljudi malđi od 20 god. znatno češće izazivaju saobraćajne nesreće od vozača koji su stariji od 60 godina. STARI VOZAČI Sa starenjem dolazi do opadanje svih psihofizičkih sposobnosti, čime se može objasniti činjenica da vozači stariji od 50 godina znatno češće izazivaju i stradaju u SN. Opadaju čulne sposobnosti pre svega vida, sluha i ravnoteže (vreme reakcije na akustičke i vizuelne draži je znatno duže, samnjuje se oštrina vida, adaptacija na zasenjivanje itd.). Opada sposobnost koordinacije pokreta, ispravnost i brzina reagovanja kao i smišljenost postupaka. Često dolazi do duševnih promena pa i psihijatriskih oboljenja (demencija, melanholija, psihoze) kao i promene u karakternom i intelektualnom pogledu. Skleroza krvnih sudova CNS-a otežava shatanje, rasuđivanje i pamćenje. U starosti se javljaju oboljenja degenerativnog tipa, oboljenja zglobova, dijabetes, loša cirulacija, zbog kojih se često uzimaju lekovi od kojih neki dodatno umanjuju sposobnost upravljanja motornim vozilom. Stari ljudi teško prihvataju novine koje nameće savremeni saobraćaj. Sa druge strane stariji vozači su emotivno stabilniji, zreliji, tolerantniji, manje skloni riziku,

233

realniji u procenjivanju, strpljiviji, sistematičniji, kritičniji, odgovorniji i imaju veliko iskustvo. Smanjenje funkcionalnih kapaciteta strariji ljudi mogu donekle konpenzovati npr. Izbegavanje vožnje noću i u lošim vremenskim uslovima, po lošem putu, ređe konzumiranje alkohola, pažljivija vožnja i dr.

VOZAČKO ISKUSTVO
Nedostatak ili nedovoljno vozačko iskustvo predstavlja čest uzrok SN pri čemu je posebno kritičan period tokom prve godine vozačkog staža. Posle 5 godina kontinuirane vožnje ne bi se moglo govoriti o postojanju nedovoljnog vozačkog iskustva. Sa većim vozačkim iskustvom se poboljšava kvalitet opažanja, shvatanja i prilagođavanja uslovima u saobraćaju, a perceptivne funkcije se razvijaju. Iskusniji vozači ređe preduzimaju nepotrebne radnje a pokrete izvode sa većom lakoćomi i preciznošću.

Ekstrovertne osobe Agresivne i Depresivne osobe Neurotske osobe (Anksioznost) Psihopatske osobe Neurolabilne osobe Intelektualno zaostale osobe Osobe sa poremećajem u strukturi ličnosti Asocijalne osobe Osobe sa niskom moralnom odgovornošću Eksplozivne osobe Netolerantne osobe Neuravnotežene osobe Plašljive i kolebljive osobe Preterano smirene osobe Emotivno nezrele osobe Inferiorne osobe

SPOSOBNOSTI VOZAČA
A - SENZORNE SPOSOBNOSTI
Vezano za senzorne sposobnosti najveći značaj za vozačku sposobnost imaju: Čulo vida Čulo sluha i ravnoteže i Pažnja ČULO VIDA Da bi čulo vida moglo da zadovolji sve zahteve intenzivnog saobraćaja neophodni su sledeći kvaliteti: Normalna oštrina vida na oba oka (statička i dinamička) Dinamičku oštrinu vida smanjuju - magla, kiša, treperenje vazduha, osvetljenje, zaslepljenje, zaprljanost šoferšajbne i naočara, defekti u vidnom polju, prostornom vidu, adaptaciji i osetljivost na zableštenje. Nedostaci naočara - Mogu izazvati zableštenje od automobila koji vozi pozadi, mogu se zamagliti, mogu pasti, okvir naočara stvara ispad u vidnom polju, stvaraju težinu na nosu i licu itd Normalna širina vidnog polja na oba oka Širinu vidnog polja smanjuju - Velika brzina kretanja vozila, okvir naočara, okvir šoferšajbne, nisko postavljeno sedište, razna oftamološka i neurološka oboljenja i stanja. Sposobnost dubinskog (stereoskopskog) viđenja Stereoskopski vid podrazumeva mogućnost prosuđivanja dubine i prostornih odnosa u saobraćaju. Posebno je značajan u uslovima gradske vožnje. Sposobnost adaptacije na svetlost i tamu Brzina adaptacije oka na svetlost i tamu varira od osobe do osobe, kao i kod iste osobe zavisno od vremena i situacije (izloženost intenzivnoj svetlosti ili tami u toku dužeg perioda, produžava ovo vreme).

POL VOZAČA
Žene vozači manje učestvuju i stradaju u SN od muškaraca ali su i manje eksponovane. Žene manje vremena provode za volanom u odnosu na muškarce tako da imaju i manje vozačko iskustvo Žene vozači pokazuju veću odgovornost u saobraćaju, disciplovanije su, opreznije, nisu sklone agresivnom ponašanju, ređe voze u alkoholisanom stanju i ređe koriste vozilo za dokazivanje snage i prestiža u odnosu na muškarace. Žene vozači su podložne negativnom uticaju nekih svojih psihofizičkih stanja (perid ovulacije, predmenstrualni i period menstruacije, klimakterični period i trudnoća) koja mogu značajno umanjiti njihovu sposobnost za bezbedno učešće u saobraćaju. Suptilnija fizička konstitucija žene može uticati na povećanje rizika u nastajanju zamora, posebno kada je u pitanju noćna i dugotrajna vožnja.

PSIHOLOŠKE OSOBINE I KARAKTERISTIKE VOZAČA
Za ponašanje vozača u saobraćaju bitna je uravnotežena kombinacija većeg broja karakteristika ličnosti kao što su temperament, karakter, inteligencija i konstitucija Nemogućnost adaptacije na uslove u saobraćaju može biti posledica nedovoljno razvijenih psihičkih funkcija i neadekvatne strukture ličnosti. Među vozačima koji mogu ugroziti bezbednost saobraćaja spadaju:

234

Zbog nedostatka vitamina A neka lica u sumrak ne vide ili slabo vide (kokošije slepilo). Sposobnost viđenja u uslovima noćne vožnje U uslovima snižene prirodne i veštačke svetlosti kao i pod uticajem prekomernog zableštavanja svetlima vozila ili sunčevim zracima, uslovi za odvijanje saobraćaja se bitno pogoršavaju, što zahteva od vozača normalnu sposobnost adaptacije na tamu, sposobnost brze readaptacije nakon zableštavanja i dobru oštrinu vida pri niskim pragovima osvetljenja. Sposobnost raspoznavanja svih nijansi boja Raspoznavanje boja bitno je za praćenje svetla na semaforu, mada se vozači koji neraspoznaju boje lako orjentišu tako što nauče položaj svetla. Problem može nastati jedino u uslovima smanjene vidljivosti (da bi osoba koja ne raspoznaje boje uočila signal na semaforu intenzitet tog signala treba da bude tri puta jači nego li kod osobe koja normalno razlikuje boje). Značaj raspoznavanja boja je i u tome što boje privlače pažnju vozača, razbijaju monotoniju i sprečavaju nastanak zamora. Normalna sposobnost akomodacije i konvergencije Brzina akomodacije oka normalno iznosi 0,5 sec i sa starošću se produžuje što se može konpenzovati sporijom vožnjom. Normalna pokretljivost očnih jabučica Kod poremećaja pokretljivosti očnijh jabučica produžuje se vreme potrebno za uočavanje neke pojave, što stvara teškoće kod pokušaja preticanjai drugih radnji kod kojih je bitna procena udaljenosti i brzine drugog vozila. ČULO SLUHA I RAVNOTEŽE Čulo sluha ima značajnu ulogu u percepciji osećaja prostora i zvuka. U održavanju ravnoteže učestvuju tri sistema vestibularni sistem uva, čulo vida i duboki senzibilitet, pri čemu je za održavanje ravnoteže potrebno da bar dva od ova tri sistema budu očuvana. Kod gluvih osoba kod kojih postoji i oštećenje čula vida ili dubokog senzibiliteta dolazi do poremećaja ravnoteže posebno tokom noćne vožnje kada vrednost vizuelnih nadražaj opada. To znači da gluva osoba sa oštećenim vestibularnim aparatom može upravljati motornim vozilom jedino ako ima potpuno očuvano čulo vida (dobra oštrina, binokulus, očuvana funkcija za dubinski, prostorni i trodimenzionalni vid) i očuvan duboki senzibilitet, kao i normalnu strukturu ličnosti i očuvane psihomotorne sposobnosti. PAŽNJA Pod pažnjom podrazumevamo mentalnu usmerenost na određene pojave.

Od obima, intenziteta, trajanja, distribucije, podele i skretanja pažnje zavisi da li će osoba primiti iz okoline informacije neophodne za uspešno učestvovanje u saobraćaju. Negativan uticaj na učestvovanje u saobraćaju ima: Pažnja više usmerena na unutrašnji život nego li na okolinu Lako skretanje usmerene pažnje na atraktivne pojave u okolini Smanjen obim i kapacitet pažnje smanjena sposobnost istovremenog opažanja većeg broja vizuelnih i akustičkih signala neophodnih za pravilno ponašanje u saobraćaju. Slaba distribucija pažnje - Usresređenost pažnje samo na jedan objekat ili samo na jednu radnju. Upravljanje motornim vozilom zahteva sposobnost opažanja više pojava u jedinici vremena. Sporo preusmeravanje pažnje - sposobnost brzog pomeranja pažnje sa jednog na drugi predmet Slaba selektivnost pažnje - izbor onih elemenata koji su bitni za učestvovanje u saobraćaju. Nedovoljno vozačko iskustvo - Iskusni vozači lakše uočavaju, održavaju i usmeravaju pažnju lakše vrše selekciju, ne opterećuju se nebitnim pa se i manje zamaraju. Vožnja u uslovima smanjenih spoljašnjih nadražaja - Pažnju u većoj meri privlače promenjivi nadražaji, nadražaji u pokretu i oni sa izraženim kontrastom. Zbog toga se pažnja teže održava pri vožnji na jednoličnom i dugom putu bez krivina i uspona i bez spoljnih nadražaja. U ovim slučajevima pažnja se veoma lako pomera od spoljašnjeg ka unutrašnjem svetu vozača što može da dovede do SN. Noćna vožnja - Zahteva od vozača povećani napor da organizuje i drži pažnju. Pri noćnoj vožnji postoji povećana opasnost da vozač zapadne u stanje pospanosti u kome je pažnja svedena na minimum. Zamor i premor - takođe otežavaju održavanje i usmeravanje pažnje u toku vožnje.

B - PSIHOMOTORNE SPOSOBNOSTI
Za uspešno upravljanje motornim vozilom naročito je značajna čulno-motorna koordinacija koja se izražava u usklađenoj koordinaciji čulnog opažanja sa voljnim reakcijama ekstremiteta. VREME REAGOVANJA Je vreme koje prođe od nadražaja organa čula sluha ili vida do motoričkog reagovanja. Dužina ovog vremena zavisi od karakteristika nadražaja i vremena odlučivanja. Prosečno vreme reagovanja iznosi na svetlost 0,19 - 0,29, a na zvuk 0,17 - 0,20 sekundi. U saobraćaju se istovremeno sreću i ukrštaju različiti nadražaji zbog čega je prosečno vreme reagovanja znatno duže oko 0,9 do 1,2 sekunde.

235

k. isticanjem sebe i vozila.sa starošću se vreme reakcije produžava Osobine podražaja . Posle višegodišnje upotrebe alkohola javljaju se duševni poremećaji. Vozač može biti opterećen predrasudama prema određenoj kategoriji učesnika u saobraćaju (npr. OSTALE KARAKTERISTIKE LIČNOSTI MOTIVI Motivi kao što su želja za samopotvrđivanjem. što kod njih izaziva neadekvatno reagovanje i može biti izvor opasnosti u saobraćaju. bubrege. Alkoholizam razara fizičku.Psihomotorna usporenost .jači podražaj brže reagovanje Složenost saobraćajne situacije .prepodne i noću je duže vreme reagovanja Nadmorska visina . što dovodi do različitog ponašanja ovih vozača u saobraćaju.produžuje vreme reagovanja Psihičko stanje . psihičku i društvenu sferu čovekovog života. interes za promenu. Npr. Od ostalih interesa značajni za saobraćaj su interesi za putovanjem. Ove predrasude mogu uticati na ponašanje vozača u nekim saobraćajnim situacijama i usloviti oslobađanje nagomilanog nezadovoljstva i agresivnosti. želje za prestižom i dobijanja priznanja od okoline. C . SKLONOSTI I NAVIKE Loše formirane životne i radne sklonosti i navike nepovoljno utiču na uspeh učestvovanja u saobraćaju. ciljeva i interesa i dovode do anksioznosti. afirmacijom. loše navike koje se odnose na način upravljanja vozilom. NISKA TOLERANCIJA NA FRUSTRACIJE Frustracije nastaju kao posledica sprečavanja zadovoljenja motiva. sami po sebi ne moraju biti opasni međutim ako se ostvarivanje ovih motiva kompenzira u saobraćaju onda mogu usloviti opasno ponašanje. STAV Stav predstavlja tendenciju da se preduzimaju pozitivne ili negativne akcije u odnosu na određenu situaciju ili pojavu. Vozači kod kojih je osećaj za prostor slabije razvijen manje su precizni u upravljanju vozilom i slabije procenjuju poziciju vozila u pokretu. brže stiču kvalitetnije iskustvo i adekvatnije koriste stečeno iskustvo u novim situacijama.uzbuđenje. Inteligente osobe se lakše snalaze u složenim saobraćajnim situacijama. ritam rada i odmora. ritam i vrsta ishrane. Najmanje SN izazivaju vozači sa brzim i pouzdanim reakcijama.je pojava koja se manifestuje poduženjem vremena reagovanja Na vreme reagovanja utiču brojni faktori: Bolesti i Telesni nedostaci Starost .veće visine kraće vreme reagovanja Vozačko iskustvo Fizička i psihička kondicija Motivisanost i Raspoložnje Klimatski uslovi Zamor Tip vozila Buka i Vibracije Alkohol i Neki lekovi Individualne osobine Sem brzine reagovanja važna je i pouzdanost reakcije. ali čak i ovi vozači izazivaju saobraćjne nesreće ukoliko imaju pogrešne procene saobraćajne situacije i pogrešna predviđanja ponašanja drugih učesnika u saobraćaju. zabavu ili interes za razumevanje. depresija. agresivnosti pa čak i do neuroza i psiho-neuroza koje imaju negativan uticaj na učestvovanje u saobraćaju Vozači sa nižim pragom tolerancije na frustraciju teže podnose nemogućnost zadovoljenja svojih ciljeva. Međutim ni najinteligentniji ljudi ne moraju biti dobri vozačai ako im ostale osobine ličnosti i psihičke funkcije nisu skladno razvijene. INTERESI Interes za upravljanje motornim vozilom vozača profesionalca (izvor egzistencije) je drugačiji od interesa vozača amatera. srce. agresivnosti. PREDRASUDE Predrasude su neosnovani stavovi koji se stiču tokom života.sudove i imunološki sistem. prema ženama) ili prema saobraćajnoj policiji. želje da se bude zapažen. jetru. otupljenje volje i svesti i 236 . želja. rasejanost) Doba dana .MENTALNA SPOSOBNOST INTELIGENCIJA Ima veliki značaj za efikasno upravljanje motornim vozilom u saobraćaju. RAZVIJEN OSEĆAJ ZA PROSTOR Omogućuje lakše snalaženje i prilagođavanje u saobraćaju. Sprečavanje zadovoljenja motiva izaziva frustracije koje dovode do anksioznosti i UTICAJ ALKOHOLA Duža upotreba alkohola oštećuje skoro sve organe i tkiva a najviše nervni sistem. Stavovi se formiraju tokom života i teško se menjaju. strah. pa čak i do neuroza i psiho-neuroza koje imaju negativan uticaj na učestvovanje u saobraćaju.

ukupno negativno dejstvo znatno nadmašuje zbir pojedinačnih negativnih dejstva Npr. Na pakovanju ovi lekovi imaju trougao čije su strane crvene. Lekovi sa ove liste podeljeni su u dve grupe: I .LEKOVI KOJI SNAŽNO DELUJU NA PSIHO-FIZIČKU SPOSOBONST Sedativi (Anksiolitici) Hipnotici i Narkotici Antihistaminici Antiepileptici Na pakovanju ovi lekovi imaju trougao ispunjen crvenom bojom (▲). Alkoholičari često dolaze u sukobe na radnom mestu i porodici. često i bez konsultacije sa lekarom. što umanjuje vozačku sposobnost. aspirin). Posle primene narkotika vozač je nesposoban za upravljanje vozilom najmanje 24-48 sati. Sve ovo negativno utiče na bezbedno upravljanje motornim vozilom. UTICAJ LEKOVA Na sposobnost upravljanja vozilom negativno mogu delovati razni lekovi. Uzimanje lekova pre vožnje naročito može biti opasno ako se konbinuje više lekova istovremeno ili ako se lekovi kombinuju sa alkoholom pri ćemu lek može pojačati dejstvo alkohola ili što je znatno ređe smanjiti dejstvo alkohola (npr. Odgovrnost za konzumiranje lekova snose sami pacijenti ali i lekari koji često kod prepisivanja lekova ne upozore pacijenta na njegovo negativno dejstvo na upravljanje vozilom. Izazivaju: San. Najbolje je da se u toku vožnje ne uzimaju analgetici. U našoj zemlji postoji Lista lekova koji se ne smeju upotrebljavati neposredno pre i u toku vožnje. NARKOTICI Narkotici izazivaju sanjivost. pospanost i smanjenje pažnje Poremećaj psihomotorne sposobnosti Poremećaj perceptivene sposobnosti Poremećaj sposobnosti procenjivanja Posebnu opasnost predstavljaju barbiturati sa produženim dejstvom zbog spore eliminacije i mogućnosti kumulacije pri dužoj upotrebi.mentalna degradacija koju prati i socijalna degradacija ličnosti. ANTIHISTAMINICI Antihistaminici koji se koriste za lečenje različitih vrsta alergiskih oboljenja. acisal. Barbiturati koji uzeti sa malom dozom alkohola mogu dovesti do smrtonosnog trovanja. stimulansi). Oni pre svega smanjuju sposobnost vizuelne percepcije. a sredina bela (Δ). ali ukoliko to nije moguće onda treba uzeti čiste salicilne preparate (andol. II . usporene reakcije. Upotreba lekova danas je preterana (tabletomanija). Posledice su: Smanjenje pažnje Otežana koordinacija pokreta Produženo vreme reagovanja Inhibicija psiho-motorne funkcije Pospanost. ali imaju i druga dejstva koja umanjuju vozačku sposobnost. kao neželjeno dejsto imaju Sedativni efekat na CNS koji izaziva pospanost koja traje i 12 sati posle konzumiranja leka. SEDATIVI (ANSIOLITICI) Deluju depresivno na CNS. gube interese za rad. ANALGETICI Analgetici imaju blago sedativno dejstvo oni usporavaju psihomotorne reakcije i nervne procesa zbog čega je vozač pospan i manje pažljiv što sve povećava verovatnoću za nastajanje SN. pri čemu postoje velike individualne razlike u reagovanju na razne lekove što je delom i genetski uslovljeno. Tromost i Osećaj umora Vrtoglavica i Glavobolja Poremećaj mišljenja Poremećaj vestibularnog sistema Pad krvnog pritiska (moguć kolaps) Poremećaj akomodacije oka (nejasno viđenje) HIPNOTICI Hipnotici deluju depresivno na CNS. Pojačanje dejstva alkohola pod uticajem lekova može biti: Aditivno . Naročito su opasni Anlgetici sa barbituratima čiju upotrebu treba apsolutno izbegavati pri vožnji.LEKOVI KOJI MOGU UTICATI NA PSIHO-FIZIČKU SPOSOBNOST Analgetici Stimulansi CNS-a Antihipertenzivi Lekovi protiv angine pektoris Lekovi protiv psihičke napetosti Antitusici sa centralnim dejstvom Lekovi protiv migrene Antiemetici Antidepresivi 237 . smanjenu sposobnost koncentracije.ukupno negativno dejstvo jednako je zbiru pojedinačnih negativnih dejstva alkohola i leka Sinergičko . a mamurluk koji izazivaju može potrajati dosta dugo pa se ne savetuje upravljanje vozilom 24-48 sati posle njihove upotrebe Istovremeno konzumiranje alkohola i hipnotika povećava dejstvo alkohola i rizik za nastanak SN.

netolerantan. Za vreme traženja cigareta. moralnosti i humanosti • Oštećuje funkcije svih čula posebno vida i ravnoteže Zbog svega navedenog intoksicirani vozači (narkomani) ne poštuju ograničenja i pravila ponašanja u saobraćaju. pa pokreti postaju grubi i nesigurni • Daje osećaj lažne hrabrosti. a otklanja osećaj straha i krivice • Povećava samopouzdanje i samouverenje • Izaziva euforiju.Nazalna kongestija Rezerpin . netrpeljivost. javlja se zamor sa usporenim reagovanjem i iznenadnim atacima sna. tako da mnogo češće izazivaju SN Našim pravilnikom predviđeno je oduzimanje vozačke dozvole svim osobama koje uživaju drogu i vraćanje iste posle apstinencije od najmanje 12 meseci. Usled nastale hipoksije može doći do smanjenja oštrine vida. ANTIHIPERTENZITIVI Antihipertenzitivi zbog naglog smanjenja TA i sedativnog dejstva mogu uticati na vozačku sposobnost. vozač postaje manje koncentrisan na vožnju. DOVODI DO HIPOKSIJE TKIVA Sagorevanjem duvana oslobađa se CO koji ima veći afinitet prema Hb od O2 što kod dužeg pušenja naročito u zatvorenoj kabini vozila može da dovede do hipoksije tkiva i poremećaja pre svega od strane CNS-a koji je najosetljiviji na hipoksiju. razdražljivost. a istovremeno pružaju preterani osećaj samopouzdanja i nekritičnost što može da dovede do SN. REMETI FUNKCIJU ČULA VIDA U toku pušenja dim cigarete može dospeti u oči. što izaziva bolni nadražaj konjuktiva. UTICAJ PUŠENJA CIGARETA EPIDEMIOLOGIJA Ispitivanja u Engleskoj pokazuju da je uzrok oko 5% SN pušenje cigareta od strane vozača u toku vožnje Procena je da u našoj zemlji godišnje izgubi život oko 250 osoba zbog pušenja vozača u toku vožnje EFEKTI PUŠENJA Pušenje za volanom višestruko umanjuje sposobnost za upravljanje motornim vozilom: SMANJUJE PAŽNJU VOZAČA Od momenta kada je osetio potrebu za cigaretom. svadljivost. Sa smanjenjem koncentracije leka u krvi posle kratkotrajnog perioda stimulacije nastaje depresija CNS-a.Glavobolja . Antagonisti alfa 1 adrenergičkih receptora . DEJSTVO NIKOTINA Duvanski dim sadrži u sebi nikotin čije je dejstvo višestruko i nije uvek isto 238 . odlučivanja i reagovanja • Smanjuje kritičnost. shvatanja. grubost i bezobzirnost • Umanjuje osećaj opreznosti. paljenja cigareta i tokom pušenja kada prinosi cigaretu ustima vozač vozi jednom rukom. suzenje i treptanje. Pušenje većeg broja cigareta smanjuje vidljivost u kolima i nadražuje oči Kod dugogodišnjih pušača dolazi do smanjenje oštrine vida i sposobnosti raspoznavanje boja kao posledica suženja i spazma arterija koje ishranjuju retinu (hipoksija) IZAZIVA STALNI NADRAŽAJNI KAŠALJ Nadražajni kašalj javlja se kao posledica irutacije sluzokože gornjih disajnih puteva naročitoje izražen pri većoj zadimljenosti u vozačkoj kabini i dodatno umanjuje vozačku sposobnost. moć shvatanja i kontrolu ponašanja • Remeti psihomotorne funkcije • Izaziva poremećaj mišićne koordinacije i slabljenje rafleksa.izaziva .Smanjenje pažnje i Koncentracije . U slučaju da tu potrebu ne može da zadovolji on postaje nervozan. otvaranja kutije.izazivaju . Moguće je i da vazdušna struja vrati pepeo cigarete u oči što može imati kobne posledice pri velikim brzinama vozila.Vrtoglavica .Sinkopa . agresivnost. Zbog svega navedenog dejstvo stimulansa je krajnje nepovoljno na upravljanje vozilom. Zbog toga stimulansi otežavaju snalaženje u saobraćaju. čak i agresivan.Pad radne i psihomotorne sposobnosti OPOJNE DROGE Droge slično alkoholu ali u znatno većoj meri dovode do: • Oštećenje najpre viših moždanih centara što dovodi do oslobađanja primitivnih nagona • Smanjenje pažnje i koncentracije • Produžuje vreme opažanja. Za svo to vreme pažnja vozača je velikim delom skrenuta sa praćenja saobraćajne situacije. razdražljiv. odgovornosti. moć rasuđivanja. povećane snage i sposobnosti.STIMULANSI CNS-a Stimulansi CNS-a otklanjau zamor i povećavaju radnu sposobnost ali samo za poslove koji se ponavljaju i koji ne zahtevaju promišljeno delovanje u relativno složenim situacijama što nije slučaj u saobraćaju.

dok je Sy prenadražen (stresna reakcija) • Hronični efekti • Drhtanje ruku • Glavobolja • Pojačanje refleksa • Psihomotorni nemir • Oslabljena koncentracija pažnje • Anksioznost • Poremećaj pamćenja • Smanjenje moždane cirkulacije • Spazam mišićnih vlakana • Mlitava paraliza mišića • Smanjenje oštrine vida i raspoznavanje boja. OBOLJENJA KVS-a ARTERISKA HIPERTENZIJA Umanjenje vozačke sposobnosti kod obolelih od arteriske hipertenzije postoji pre svega zbog komplikacija ove bolesti. raste TA i puls što doprinosi bržoj pojavi koronarne bolesti.Neurotsko ponašanje . prekid vožnje ARITMIJE Poremećaj srčanog ritma može dovesti do hemodinamskih poremećaja i smanjenog dotoka krvi u mozak što dovodi do niza poremećaja koji umanjuju vozačku sposobnost od kojih su najznačajniji • Slabost • Ošamućenost • Vidne smetnje • Bolovi u grudima • Pospanost UTICAJ BOLESTI Oboljenja bilo kog organa i sistema u određenoj meri negativno utiču na sposobnost upravljanja vozilom i može biti uzrok nastanka SN. KORONARNA BOLEST SRCA Često izaziva iznenadnu nesvesticu i kolaps . INFARKT MIOKARDA Nakon preležanog infarkta miokarda vozačima saveovati da ne voze bar 6 meseci. ali i dejstva pojedinih atnihiperetenzitivnih lekova. KARAKTERISTIKE PUŠAČA Među pušačima ima mnogo više osoba čije karakteristike pogoduju nastanku SN Neurotične osobe Emocionalno nestabilne osobe Osobe sa avanturističkim crtama ličnosti Agresivne osobe PERIOD ODVIKAVANJA OD PUŠENJA Period odvikavanja od pušenja je posebno opasnost po bezbednost saobraćaja.Poremećaj pažnje .Izaziva sedaciju ili stimulaciju (Centralni efekat) . stres.Disharmonični stavovi II . Nastanak koronarne bolesti potenciraju nokse u saobraćaju (dugo sedenje. I . napetost).Pre svega gangliskih blokatora može izazvati Nagli pad krvnog pritiska praćen Omaglicom pred očima i Gubitkom svesti Sa druge strane razne nokse koje postoje u saobraćaju mogu potencirati nastanak arteriske hipertenzije.Akutni efekti .Tvrdoglavost i Rigidnost . ANGINA PEKTORIS U slučaju da se jave bolovi i stezanje u predelu grudne kosti treba savetovati odustajanje tj. reakcionu sposobnost i vizuomotornu koordinaciju.Nebithov paradoks . kao i bolesti koje slabe koncentraciju. U toku vožnje menja se frekfenca i pravilnost srčanog rada. Postojeći zakon omogućava da se uskrati izdavanje vozačke dozvole bolesnim vozačima 239 .Subjektivni osećaj relaksacije.Upotreba antihipertenziva .kao što su . Prekid pušenja dovodi do • Poremećaja uslovnih refleksa • Anksioznost • Drhtanje ruku • Ubrzanje srčanog rada • Pad krvnog pritiska • Smetnje od strane želudca Ovi znaci psihološke zavisnosti kulminiraju 3 dana po prestanku pošenja i umanjuju vozačku sposobnost PREVENCIJA Vozač pušač treba da puši samo za vreme pauza u vožnji Saputnici ne bi trebali da puše u toku vožnje ili ako to čine onda treba da drže otvoren prozor.Izaziva vazokonstrikciju krvnih sudova kože koja je najizraženija na ekstremitetima . Posebno su opasna oboljenja koja mogu izazvati iznenadnu smrt ili gubitak svesti. Veliki problem su i povrede vozača u SN koje ostavljaju negativne posledice na psiho-fizičko stanje.zbog čega bitno umanjuje vozačku sposobnost. zbog čega se zdravstveno stanjene ne javlja tako često kao uzrok teših SN.Komplikacije arteriske hipertenzije: • • • • • • • • • • Cerebrovaskularni poremećaji Promene na retini i smetnje vida Loš san i noćno buđenje Oboljenje srca Psihološki poremećaji .Razdražljivost .Emocionalna nestabilnost .

Iznenadna pojava prolazne hipoglikemije .Predstavljaju kontraindikaciju za bezbedno upravljanje motornim vozilom. OBOLJENJA ENDOKRINOG SISTEMA DIJABETES Dijabetes može da sposobnost iz više razloga. (Bigvanidini.antidijabetici koji nešto češće izazivaju hipoglikemiju) Kod vozača dijabetičara koji bolest kontrolišu dijetom i insulinom češća se može javiti hipoglikemija.Sinkopalni napad . Komplikacije od strane bubrega i srca. Sleep apneja je često udružena sa arteriskom hipertenzijom. Najveći broj SN događa se za vreme prvog Epi-napada. gojaznošću i upotrebom alkohola. OBOLJENJA VENSKIH KRVNIH SUDOVA DONJIH EKSTREMITETA Varikozni sindrom i tromboflebitis Smanjuje pokretljivost nogu i mogućnost brzog reagovanja. HIPERTIREOZA Hipertireoza težeg stepena sa okulobulbarnim sindromom ili KVSkomplikacijama . NEUROLOŠKA OBOLJENJA EPILEPSIJA I . umanji vozačku 240 . HRONIČNI BRONHITIS I ASTMA Teže forme ovih oboljenja . Sulfanilini i Glimbeklamidi . OBOLJENJA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA Utiču na vozačku sposobnost zbog otežanog i poremećenog sna i smanjenja pažnje. Istovremeno prisustvo ovih bolesti značajno povećava rizik za nastanak SN.U periodu intenzivnog kašlja i dispneje mogu da dekoncentrišu vozača. Dijabetična neuropatija (Periferni neuritis) Ukoliko dođe do nastanka ovih komplikacija. OPSTRUKTIVNA SLEEP APNEJA Vozači koji pate od ove bolesti su: .Imaju poremećaj kongitivnih funkcija . HIPO I HIPER-ADRENOKORTICIZAM Teški oblici ovih bolesti umanjuju vozačku sposobnost.čime bitno umanjuje vozačku sposobnost.je glavni faktor koji dovodi do umanjenja vozačke sposobnosti kod vozača dijabetičara.čime ugrožava bezbednost u saobraćaju. zakrčenje u saobraćaju) ili povećan fizički napor (zamena točka. OBOLJENJA ARTERIJSKIH KRVNIH SUDOVA DONJIH EKSTREMITETA Otežava manipulaciju nožnim komandama vozila . Oštećenje perifernih arteriskih krvnih sudova vozaču treba savetovati apstinenciju od vožnje.Zbog katarakte i retinopatije (komplikacije višegodišnjeg dijabetesa).Hronično umorni . HIPOTIREOZA Hipo-tireoza težeg stepena praćena bradipsijom . Blaže forme ovih oboljenja . Iznenadna embolija krvnih sudova donjih ekstremiteta .) i od načina lečenja dijabetesa Kod vozača dijabetičara koji bolest kontrolišu samo dijetom opasnost od pojave hipoglikemije postoji jedino pri dugim i napornim putovanjima (vozači teških kamiona) tokom kojih je onemogućen redovni higijensko-dijetetski režim života i ishrane. Kod vozača dijabetičara koji bolest kontrolišu dijetom i oralnim antidijabeticima opasnost od hipoglikemije postoji nakon upotrebe lekova premda je rizik mali ako se obroci redovno uzimaju.je takođe akcidentogeni faktor u saobraćaju. Opasnost od pojave hipoglikemije kod vozača postoji naročito ukoliko uslovi vožnje nalažu propuštanje redovnih obroka (npr. OBOLJENJA RES-a AKUTNA OBOLJENJA RES-a Često dovode do privremene nesposobnosti za upravljanje motornim vozilom.Pospani i somnolentni .Umanjuje vozačku sposobnost. Pored toga insulin daje i simptome cerebralne prirode koji mogu umanjiti vozačku sposobnost kao što su: • Teškoće u prosuđivanju • Agresivnost • Teškoće u kontroli rada mišića • Iznenadna pojava nesvestice Oslabljen vid .EPI-napadi Pojavu Epi-napada je uglavnom nemoguće predvideti zbog čega ovi pacijenti moraju biti pod stalnom lekarskom kontrolom i terapijom.kod kompletnog bloka (Adam -Stokesov sindrom) • Usporenje reakcija • Nesigurno pamćenje • Vrtoglavica • Nesvestica STENOZA ILI INSUFICIJENCIJA AORTNOG ZALISTKA Može izazvati sinkopu i napad angine pektoris .Često zaspe za volanom (zbog hipoksije CNS-a). guranje automobila zbog kvara i sl.Umanjuje vozačku sposobnost.

Oskudne asocijacije .Su emotivno nezrele. što kod vozača može uticati na nastanak SN. II .Oslabljena koordinacija pokreta Glavobolja Omaglica Zujanje u ušima Vrtoglavica 241 .Uticaj antiepileptične terapije .koji se ispoljavaju kao: . ne umanjuju vozačku sposobnost Teži oblici bolesti . Neurastenični sindrom . sugestibilne. pa predstavljaju rizičnu grupu.Motorni poremećaji .Emocionalna napetost .Usporen psihomotilitet .Sklonost neprilagođenom ponašanju .Otežano shvatanje . poremećajem sna i pospanošću. Organske psihoze i presenilna demencija . slabiju koncentraciju pažnje i otežanu sposobnost sagledavanja situacije. neodlučne i željne dominacije zbog čega predstavljaju izvor rizika u saobraćaju Psihosomatski poremećaji vozača .sa jako izraženim horeotičnim i atetoničnim pokretima.Promena raspoloženja . glavoboljom.Izazivaju znatno veći broj SN u odnosu na ostale vozače (Neprepoznati pokušaji suicida kod mladih). nesigurni.Neuviđavnost . Ovi vozači najčešće ne poštuju saobraćajne propise.Hemipareze .Mogu verovati da ih drugi vozači progone što ih natera u veoma opasnu i brzu vožnju. PARKINSONOVA BOLEST Blaži oblici bolesti .Duševne promene epileptičara Za bezbednost u saobraćaju značajna je i pojava određenih duševnih promena koje prate epilepsiju .Preopširnost III . Psihoneuroza . sumnjivi i hiperaktivni što sve može biti uzrok opasnosti u saobraćaju.Ako se radi o novootkrivenom pacijentu treba zahtevati oduzimanje vozačke dozvole i detaljno kliničko ispitivanje.Mogu često predstavljati uzrok SN sa teškim posledicama Izraziti poremećaji strukture ličnosti . Histerične osobe .Poremećaji vida .Labilnost . Anksiozni neurotičari .sa slabim unilateralnim tremorom.Burno reagovanje i Agresivnost PSIHOZE Hipomanija . NEUROZE Smanjuju vozačku sposobnost kako zbog same bolesti tako i zbog lekova koje koriste u terapiji. egocentrične.Razdražljivost .Vozači sa dijagnozom psiho-neuroze su nestabilni.Mogu se oslobađati straha brzom vožnjom.Praćena je impusivnošću i entuzijazmom što može navesti vozača na vrlo opasnu vožnju. Preventivno dozvolu treba oduzeti i svim pacijentima nakon teške traume lobanje i operacija tumora mozga u trajanju od najmanje 6 meseci u cilju praćenja eventualne pojave sekundarnih Epi-napada. Anksiozni vozači .Želja za dominacijom .Hiperrefleksija .Socijalna i emocionalna nezrelost i nestabilnost Predstavljaju kontraindikacije za bezbedno upravljanje vozilom.Karakteriše se malaksalošću. a koji negativno utiču na vozačku sposobnost jesu: Poremećaj vida Nistagmus Vroglavica Opšta slabost Euforija Senzorni poremećaji u ekstremitetima Cerebralna nekoordinacija Preterano samopouzdanje VERTEBRO-BAZILARNA INSUFICIJENCIJA Predstavlja opasnost za bezbedno upravljanje motrnim vozilom jer izaziva: Nesvestica Glavobolja i Vrtoglavica Vidne smetnje Slabost CEREBRALNA ATEROSKLEROZA Ispoljava se telesnim.Usled pogrešnog zaključivanja obolelog mogu biti uzrok SN Vozači sa suicidalnim namerama i depresivni vozači . akinezijom.Lepljivost .Imaju manju intelektualnu efikasnost. žarišnim i psihičkim poremećajima od kojih su za vozačku sposobnost značajni: .Eksplozivnost . Oduzimanje dozvole je indikovano i kod postojanja sigurnih Epi-napada. Ako pacijent nije imao napade najmanje dve godine može mu se izdati dozvola uz obavezne redovne kotrolne preglede. Šizofreničari . čestim promenama raspoloženja. ukočenošću i tremorom dovode do potpunog gubitka sposobnosti za upravljanje motornim vozilom MULTIPLA SKLEROZA Poremećaji koji se javljaju kod MS. Oni su u vožnji nesigurni i pasivni ili napeti i agresivni.

povraćanja. zamor. Kod vozača razmak između obroka ne bi smeo da bude duži od 4 sata. vrtoglavicu. UTICAJ ISHRANE VOZAČA RAZNOVRSNOST ISHRANE Po svom sastavu hrana mora da bude raznovrsna kako bi zadovoljila sve nutritivne potrebe organizma vozača (npr.Zbog masovnog krvarenja može izazvati kolapsna i šokna stanja za volanom. Pri uzimanju velike količine teže svarljive hrane. MENIEROV SINDROM Karakteriše se nepredvidivim napadima vrtoglavica . grčeva. Javlja se kod: Multiple skleroze Siringomijelitisa Spondiloze Tumora i trauma DISKUS HERNIJA Dovodi do lumoišijalgije i neuroloških lezija koje su praćene iznenadnom pojavom bola koji za trenutak skreće pažnju vozaču što pri brzoj vožnji može ugroziti bezbednost saobraćaja.što dovodi do gubitka vozačke sposobnosti ukoliko se napadi vrtoglavice ponavljaju ili se nemogu ukloniti lekovima. drhtavicu. bezvoljnost. ISPRAVNOST HRANE Uzimanje higijenski i bakteriološki neispravne hrane u toku putovanja može dovesti do mučnine. Višesatno neuzimanje hrane dovodi do smanjenja nivoa šećera u krvi što može imati za posledicu malaksalost. OŠTEĆENJA KIČMENE MOŽDINE Izazivaju pareze i paralize pri čemu vozačka sposobnost zavisi od težine bolesti. nesvesticu pa čak i gubitak svesti što sve umanjuje vozačku sposobnost. POREMEĆAJ VESTIBULARNOG APARATA SA VRTOGLAVICOM Dovodi do nesposobnosti upravljanja vozilom sve do smirivanja stanja. CEREBRALNI POREMEĆAJI SA ATAKSIJOM Dovode do nespretnosti pri upravljanju vozilom pogotovo ako je zahvaćana desna noga i ako izazivaju drhtanje gornjih ekstremiteta. Javljaju se kod: Perifernih neuropatija Lezije kičmene moždine Lezije u lobus parietalisu SLABOST U EKSTRMITETIMA Može značajno uticati na bezbedno upravljanje motornim vozilom. glavobolja. Javlja se kod: Miastenije gravis Miozitisa Mišićne distrofije Polimijelitisa Polineuritisa Lokalnih lezija nerava Potencijalnu opasnost za nastajanje SN predstavljaju sledeća oboljeja GIT-a: Ulkusna bolest u bolnoj fazi Perforacija ulkusa . OBOLJENJA KOŽE Praćena svrabom. proliva i drugih smetnji koje umanjuju vozačku sposobnost. SENZORNI POREMEĆAJI NA EKSTREMITETIMA Mogu značajno ugroziti sigurnost pri upravljanju motornim vozilom. MIGRENA U vreme napada teških migrena vozačka sposobnost je značajno umanjena. bolom i smetnjama u pokretu -Mogu remetiti koncentraciju. REDOVNOST ISHRANE Veoma je bitno i redovno uzimanje obroka. masne hrane i hrane koja nadima dolazi do preusmeravanja veće količine krvi u abdominalne OSTALA OBOLJENJA I STANJA OBOLJENJA GIT-a 242 . prgavost. OBIMNOST OBROKA Poželjno je da vozači uzimaju manje količine lako svarljive hrane na svaka 2-3 sata. nNa brzinu reagovanja imaju uticaj vitamini B i C). Hernije trbušnog zida u bolnoj fazi Pankreatitis u bolnoj fazi Oboljenja žučne kese u bolnoj fazi OBOLJENJA UROGENITALNOG SISTEMA Smetnje za bezbedno upravljanje motornim vozilom mogu predstavljati: Oboljenja praćena uremijom Oboljenja praćena čestim nagonom na mokrenje Oboljenja praćena bubrežnim kolikama Oboljenja praćena komatoznim stanjem Izenenadne hidrocele i varikocele HEMATOLOŠKA OBOLJENJA Hemoragični sindrom Anemija Mogu biti favorizujući faktor brže pojave zamora i kolapsnog stanja čime utiču na češću pojavu SN.Smetnje sna Brzo zamaranje Oslabljena koncentracija Slabost pažnje Poremećaj pamćenja ZAPALJENJE CNS Dovodi do nesposobnosti upravljanja vozilom u toku trajanja bolesti i u fazi rekovalescencije. izazivati povećanu razdražljivost čime smanjuju vozačku sposobnost. slabiti pažnju.

a njihova realizacija se sprovodi kroz sledeće aktivnosti: ZAKONSKA REGULATIVA Podrazumeva postojanje zakona koji će normirati međusobne odnose. Posebnu pažnju treba obratiti na pripremu pešaka (pre svega dece). što negativno utiče na sigurnost vožnje.Slabljenje kritičnosti Kafa predstavlja posebnu opasnost za umorne vozače koji uzimanjem kafe žele da zamene odmor.Uznemirenosti . Nedovoljan unos tečnosti u toku vožnje uzrokuje brojne promene u organizmu i pogoduje bržem nastanku zamora. U takvim slučajevima kafa će trenutno smanjiti subjektivni osećaj umora ali će se posle kratkog vremena umor manifestovati u najizraženijoj formi što predstavlja veliku opasnost za bezbednu vožnju. Njihova edukacija vrši se najpre u okviru porodice. racionalno i bezbedno. Zakonski propisi omogućavaju da se izbegnu konflikti i stvore uslovi da se saobraćaj odvija organizovano.Vrtoglavice . izmene saobraćajnih propisa i uvođenje raznih drugih novina u oblasti saobraćaja. nalažu potrebu dopuskog obrazovanja vozača koji već imaju vozačku dozvolu.Transport . U sprovođenju ovih mera moraju biti uključeni svi elementi društvene zajednice. zatim preko predškolskih ustanova. OBRAZOVANJE KADRA ZA POTREBE SAOBRAĆAJA Podrazumeva da se u toku redovnog školovanja stručnih kadrova za sva zanimanja koja imaju veze sa saobraćajem uvede i obrazovanje iz ove oblasti. tromošću.Zujanja u ušima . Ostali učesnici u saobraćaju takođe moraju imati bar minimum znanja iz ove oblasti kako bi bezbedno učestvovali u saobraćaju. biciklista i motociklista za saobraćaj.Poremećaja koordinacije . DOPUNSKO SAOBRAĆAJNO OBRAZOVANJE Zaboravljanje naučenog. Sem toga prepun želudac vrši pritisak preko dijafragme na torakalne organe čime još više otežava adekvatnu reakciju vozača. UPOTREBA KAFE Kofein u manjim dozama deluje stimulativno na sve funkcije CNS-a.Imaju za cilj da spreče nastanak SN. . stanje i ponašanje u saobraćaju.Prva pomoć . Međutim veće doze kofeina mogu imati izrazito nepovoljne efekte na vozačku sposobnost jer dovode do: . fakulteta i sredstava javnog informisanjaje.Imaju za cilj da ublaže žestinu SN: Poboljšanje pasivnih elemenata bezbednosti vozila.Palpitacija .Podrazumevaju primenu odgovarajućih sankcija prema nesavesnim vozačima.Straha i tremora . . ZDRAVSTVENO-VASPITNI RAD Zdravstvena služba takođe treba da uzme učešće u edikaciji iz ove oblasti preko zdravstvenovaspitnog rada. PRIPREMA LJUDI ZA UČEŠĆE U SAOBRAĆAJU OBUKA VOZAČA MOTORNIH VOZILA Podrazumeva upoznavanje budućih vozača sa saobraćajnim propisima i veštinom upravljanja vozilom i proveru stečenog znanja polaganjem vozačkog ispita i praktičnom proverom sposobnosti na poligonu. UNOS TEČNOSTI Najbolje je u toku vožnje uzimati čistu vodu ili prirodne sokove. škola.Poboljšanje elementata puta i okolina MERE TERCIJANE PREVENCIJE .Treperenja pred očima . ne preporučuju se gazirani sokovi zbog nadimanja i sokovi koji sadrže kofein. slabljenje pažnje i koncentracije). OBRAZOVNO-VASPITNI RAD SA OSTALIM UČESNICIMA U SAOBRAĆAJU Posebno organizovana obuka postoji za vozače koji čine svega oko 10% stanovništva.Rehabilitacija REPRESIVNE MERE . bezvoljnošću i smanjenjem psihofizičkih sposobnosti (produženo vreme reagovanja.Imaju za cilj da ublaže posledice SN koje su se već dogodile: .Lečenje 243 . Kao najznačajnije teme nameću se: Uticaj alkohola na vozačku sposobnost PREVENCIJA TRAUMATIZMA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU Mere kojima se sprečavaju saobraćajne nesreće mogu se podeliti na: MERE PRIMARNE PREVENCIJE .organe što dovodi do relativne ishemije CNS-a koja se manifestuje pospanošću. MERE SEKUNDARNE PREVENCIJE .Misaone konfuzije .

UBLAŽANJE POSLEDICA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA Brzo i efikasno preduzimanje mera na mestu nezgode u cilju sprečavanja nastajanja novih nezgoda Pružanje prve pomoći povređenim licima Brzo i stručno zbrinjavanje nastradalih lica Adekvatan transport nastradalih do zdravstvene ustanove (najbolje helikopterom) Adekvatan prijem i tretman u bolnici Rehabilitacija povređenih lica Obaveštavanje nadležnih organa (Saobraćajna policija. KONTROLA I REGULISANJE SAOBRAĆAJA Ima za cilj postizanje duštvene discipline.Stanje na putevima . radnici koji rade na tehničkoj ispravnosti vozila i sl. sankcionisanje vožnje u alkoholisanom stanju) Pored toga kontrola saobraćaja ima za cilj i da uoči najčešće greške i prekršaje i da o tome obavesti nadležne institucije koje svojim radom te greške mogu otkloniti. prilagođenosti i veštini neophodnoj za samostalno upravljanje motornim vozilom. Instaliranje izvora svetlosti na kacigi motociklista.Podaci o klimatskim uslovima . Kontrola saobraćaja obuhvati i Zabrana vožnje motociklom osobama mlađim od 17 godina u periodu od ponoći do 5 ujutru. Redovno održavanje puteva.Postupanje u slučaju SN . Očuvanje dobre osvetljenosti puta i svetlosne signalizacije. Strožija kaznena politika značajno redukuje broj SN (npr.Saobraćajni propisi .Kodeks etičkih normi DINAMIČKE INFORMACIJE . periodične i vanredne preglede. pozitivno deluje na ponašanje vozača. pešačkih prelaza i instalirane opreme na putu. Vožnja sa upaljenim svetlima u toku dana. nakon raznih medicinskih intervencija i upotrebe lekova Zdravstveno vaspitnim radom sa vozačima i drugim učesnicima u saobraćaju Davanjem inicijativa za izmene i dopune pojedinih odredbi Pravilnika o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila. pravilnog korišćenja puteva i zadržavanje ponašanja učesnika u saobraćaju u normalno dozvoljenim okvirima.Pušenje cigareta za volanom Ishrana vozača Bolesti vozača i SN Uticaj lekova na vozačku sposobnost Prva pomoć na mestu SN Način transporta povređenih do zdravstvene ustanove Uticaj okoline na nastanak SN Uticaj socijalnih faktora i porodičnih prilika na nastanak SN SELEKCIJA POJEDINIH KATEGORIJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU VOZAČKI ISPIT Predstavlja selekciju u pogledu znanja. kao i pri svakodnevnom kontaktu sa imaocima vozačkih dozvola. Zdravstvena ustanova) Očuvanje tragova nezgode u cilju sprovođenja istrage Sprečavanje nastaka zastoja INFORMISANJE UČESNIKA U SAOBRAĆAJU STATIČKE INFORMACIJE . 244 .Intenzitet i struktura saobraćaja . SISTEM OSIGURANJA Zavisnost visine premije osiguranja od uspešnosti vozača u vožnji (visoke premije za rizične vozače. Održavanje uređaja za svetlosnu signalizaciju na vozilu.Realativno se brzo se menjaju u vremenu: . Redovno održavanje i tehnički pregledi vozila. Vršenjem ocene psiho-fizičkih sposobnosti drugih radnika koji su indirektno odgovorni za bezbednost saobraćaja (saobraćajna milicija.Obaveštenja o alternativnim putnim pravcima UKLJUČIVANJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE U BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU Medicina rada može uticati na povećanje bezbednosti u saobraćaju kroz sledeće aktivnosti Vršenjem ocene vozačke sposobnosti kroz prethodne.) Vršenjem ocene vozačke sposobnosti obolelih. putari. a male premije za uspešne vozače).Ne menjaju se ili se retko menjaju u vremenu: . ZDRAVSTVENA SELEKCIJA Predstavlja selekciju u pogledu psihofizičkih sposobnosti za bezbedno upravljanje vozilom pre svega budućih vozača (dobijanje lekarskog uverenja) ali i onih koji to već jesu (najčešće na zahtev MUP-a).

) Loše navike (pušenje. 245 . uzročno. PODELA Iz tog veoma širokog spekra bolesti u vezi sa radom izdvajaju se: Oboljenj respiratornog sistema (Hronični bronhitis. hroničnu nespecifičnu respiratornu bolest. Emfizem i Astma) Oboljenja KVS-a (Hipertenzija.Buka povećava tonus simpatikusa što dovodi do spazma arteriola i porasta TA. FAKTORI RADA Kod bolesti u vezi sa radom faktor rada može biti: Jedan od više etioloških činioca tj. Povećan je rizik za nastanak ateroskleroze i koronarne bolesti . tip ličnosti i dr. Ishemičko oboljenje srca i Cerebrovaskularna bolest) Bihevioralni poremećaji i mentalne bolesti Oboljenja lokomotornog sistema (Lumbalni i Cervikobrahijalni sindrom) FAKTORI RIZIKA • • • • • • • • • Pušenje Vreme i klima Faktori rada Socioekonomski status Porodični i genetski faktori Atopijska predispozicija Bronhijalna reaktivnost Respiratorne bolesti u detinjstvu Aerozagađenje životne i radne sredine FAKTORI RIZIKA Kao faktori rizika za nastanka ovih bolesti izdvajaju se: Nepovoljni psihosocijalni faktori na radu Nedostaci u ergonomskim rešenjima za oruđa Mentalno preopterećenje Niz drugih štetnosti i uslova radne sredine Individualne karakteristike (životna dob. životna sredina i brojni drugi faktri zbog čega je evaluacija faktora radne sredine znatno otežana. ishrana i dr.BOLESTI U VEZI SA RADOM Bolesti u vezi sa radom predstavljaju vrlo Za ovu grupu poremećaj danas je u upotrebi širok spektar bolesti koje su na neki način ne uvek termin Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP). miokardne kontraktilnosti i koronarnog protoka Usled pojačane β-adrenergičke aktivnosti Sy i istezanja zidova desne pretkomore usled venokonstrikcije. gliko i mineralokortikoida koji stimulišu β receptore u masnom tkivu što dovodi do pojačane lipolize. triglicerida i LDL koje nastaje usled povećanog lučenja kateholamina. SZO je posebno izdvoja.) OBOLJENJA KARDIOVASKULARNOG SISTEMA Od oboljenja KVS u vezi sa radom najveći značaj imaju: • hipertenzija • ishemijsko oboljenje srca • cerebrovaskularna bolest Hipertenzija je značajna i kao samostalna bolest i kao faktor rizika za nastanak druge dve bolesti. U etiopatogenezi KVS-oboljenja važnu ulogu imaju i individualne karakteristike. a Stavljanjem astme i hroničnog bronhitisa na listi etiologija tih bolesti uvek je multikauzalna. rasa. genetski faktori. Rad u uslovima povećane buke izaziva Povećanje TA . Za prevenciju navedenih KVS-oboljenja važna je identifikacija faktora rada koji doprinose pojavi oboljenja ili dovode do njegovog pogoršanja. navike. Poremećaji uključuju: • BRONHITIS • EMFIZEM • ASTMU FIZIČKI FAKTORI RIZIKA BUKA Pretpostavlja se da buka na KVS deluje kao stresor. povezane sa zanimanjem ili uslovima rada.Zbog povećanja holesterola. Pod ovim terminom se podrazumeva grupa poremećaja pri kojima se javlja hronično iskašljavanje i/ili gušenje u miru i/ili u naporu. profesionalnih bolesti početna definicija je znatno sužena ali ipak nije izgubila na značaju. Povećanje frekfencije srčanog rada. pol. parcijalni uzročnik bolesti Provocitajući faktor u pojavi bolesti Faktor koji pogoršava tok i težinu bolesti OBOLJENJA RESPIRATORNOG SISTEMA HRONIČNA NESPECIFIČNA RESPIRATORNA BOLEST Iako se mnoga oboljenja RES-a mogu dovesti u vezi sa faktorima rada. alkohol.

alkohol. Ova vazokonstrikcija se primarno manifestuje na periferiji (prsti. ali ako traju dovoljno dugo ili se često ponavljaju bez odgovarajućih perioda oporavka povećava se rizik od težih manifestacija hroničnog stresa u vidu pojave: • Depresije • Neurotične reakcije • Poremećaji ličnosti • Poremećaja ponašanja (pušenje. ali su zaključci protivurečni. HRONIČNI PROFESIONALNI STRES Povećava rizik od KVS oboljenja psihofiziološkim procesima ili preko poremećaja ponašanja (prekomerno pušenje. Nemogućnost opuštanja posle rada produžava i pogoršava efekte tehnostresa. SMENSKI RAD I IREGULARAN REŽIM RADA I ODOMORA Takođe povećava rizik od KVS oboljenja. Ishemija miokarda . Najčešći poremećaji u mentalnoj sferi koji se mogu dovesti u vezu sa radom jesu: na ANKSIOZNE ILI DEPRESIVNE REAKCIJE MENTALNE BOLESTI U VEZI SA RADOM • Depresije 246 . Ove disfunkcije se obično spontano poboljšavaju.droga) • Hipertenzija • Peptičkog ulkusa • Blagog porasta holesterola u krvi SINDOM SAGOREVANJA To je tip prolongirane bihevioralne reakcije na hronične emocionalne i interpersonalne stresore na radu. Efekti su praćeni: • Glavoboljom • Stalnim opštima zamorom • Malaksalošću Kod dužeg trajanja bihevioralnih reakcija tehnostres • Češća pojava mentalnih bolesti • KVS-oboljenja • Koštano-mišićni poremećaji • BIHEVIORALNI POREMEĆAJI I MENTALNE BOLESTI Bihevioralne reakcije po pravilu prethode pojavi mentalnih i psihosomatskih oboljenja i odlikuju se subjektivnim i objektivnim promenama u mentalnom stanju pojedinca i lakim disfunkcijama fizioloških sistema. Stalni zahtevi za novim znanjima i brzinom. Odlikuje se : Emocionalnom ispražnjenošću Depersonalizacijom Smanjenom samorealizacijom Smanjenjem kvaliteta rada Povećanjem fluktuacije i apsentizma Pojavom nesanice Povećanom konzumacijom alkohola ili droge Pojavom problema u porodici i braku HEMIJSKI FAKTORI RIZIKA • olovo • kadmijum • kobalt • arsen • ugljenmonoksid • organski rastvarači (Neki) O uticaju ovih hemiskih štetnosti na pojavu KVS oboljenja ima dosta podataka. neprilagođeni biološkom biću čoveka. ishrana. ušne školjke). izraženim anksioznim reakcijama i otežanom relakasacijom nakon rada. kao i na drugim radnim mestima gde postoje naglašene interpersonalne komunikacije sa visokim emocionalnim ulogom.Povećava incedencu.Na EKG-u se registruje skraćenje PR intervala i ST segmenta. stavljaju radnika u stanje neizvesnosti i zbunjenosti. TEHNOSTRES Nastaje u uslovima nove tehnologije čija primena nameće svakodnevne izuzetno brze promene i stalni nedostatak vremena čime se potiskuju lične potrebe radnika. koje je praćeno strahom od zaostajanja.Vazokonstrikcija perifernih krvnih sudova Pri čemu se zapaža spazam kapilarne zone i smanjenje pulsnih oscilacija. RADNA OPTEREĆENJA MALO FIZIČKO OPTEREĆENJE (inaktivnost na radu) Ishemijsko oboljenje srca . alkohol). VISOKA TEMPERATURA Duži rad u toplim pogonima može dovesti do Hipertenzije Ishemijskog oboljenja srca Akutnih ataka ishemijskog oboljenja srca NISKA TEMPERATURA Rad u hladnim pogonima povećava rizik od Akutnih ataka angine pektoris Akutnog infarkta miokarda Faktor rizika u razvoju drugih oboljenja KVS-a. Predstavlja specifični oblik stresa koji se javlja kod radnika u uslužnim delatnostima. zdravstvu ili školstvu.

a usledi nova kontrakcija što vremenom dovodi do njohovog trajnog oštećenja. visina. ponovljeni pokreti pri radu tokom dužeg perioda dovode do "Burnouta" i poremećaja cirkulacije u mišićima što izaziva oštećenja mišićnih vlakana. ponavljanim radnim zadacima i aktivnostima i neadekvatnom organizacijom rada. Do kompresije u 80% slučajeva dolazi zbog oštećenja inetrvertebralnog diskusa (ošećenja anulus fibrozusa kroz koja prodiru delovi nukleus pulposusa i vrše pritisak na korenove živaca). Komplementarna hipoteza . navike (pušenje) i dr. fizička sposobnost). težina.Polazi od pretpostavke da negativni psihosovcijalni faktori povećavaju efekte ekspozicije mehaničkim faktorima radne sredine i povećavaju rizik od sindroma ponovljenog oštećenja. FAKTORI RIZIKA Težak fizički rad . Hipoteza o interakciji fiziološkog opterećenja i psihosocijalnih faktora rizika na radu .Po kojoj uzrok oštećenja mišića nije njihova aktivacija sama po sebi već kratak vremenski razmak između kontrakcija tako da mišići ne stignu da se oporave od prethodnem. zdravstveno stanje (ranije bolesti). Oštećenja su uglavnom izazvana čestim ponovljenim naprezanjem i povezana sa prisilnim i neugodnim položajem pri radu. iako individualne karakteristike imaju poseban značaj u njihovoj pojavi. Dugotrajna fleksija i ekstenzija vratnog dela kičme Dugotrajna ekstenzija vratnog dela kičme Česte rotacije vratnog dela kičme Veliki i stalni pritisak usled nedostatka vremena Nedovoljan uticaj pri odlučivanju o radu Stalne kratkotrajne ponovljene aktivnosti Monoton rad Pomanjkanje satisfakcije na radu Hronični stres MEHANIZAM NASTANKA Više hipoteza pokušavaju da objasne nastanak ovih poremećaja. Mišićne jedinice se aktiviraju po principu veličine (male jedinice se aktiviraju malim. rade blizu svog maksimalnog kapaciteta pa je rizik od nastanka njihovog oštećenja veliki. Lumbalni sindrom nastaje kao posledica kompresije na korenove kičmenih živaca. FAKTORI RIZIKA Ekstremni pokreti u vratnog delu kičme 247 . OBOLJENJA LOKOMOTORNOG SISTEMA Ovi poremećaji se često javljaju u zanimanjima koja zahtevaju dizanje tereta posebno kada je ono udruženo sa dužim sedenjem ili ekspozicijom opštim vibracijama LUMBALNI SINDROM Većina oštećenja intervertebralnog dikusa u lumbalnom delu kičme vodi se pod dijagnozom lumbalni sindrom. Pod ovom dijagnozom mogu se kriti različite patološke promene čiji je zajednički simptom lumbalni ili luboišijalgični bol. Individualni faktori .Konstitucijalni (starost. mišićna snaga.Dovodi do degenerativnih promena u lumbalnom delu kičme. Monoton rad i nezadovoljstvo radom Takođe se povezuju sa pojavom lumbosakralnog bola. Hipoteza o energetskoj krizi u mišićima Monoton rad. vučenja i guranja tereta češće se javlja lumbalni bol.Dugotrajno sedenje u ispravljenom položaju bez oslonca. Opšte vibracije . Dinamičko opterećenje .• Neurotične reakcije • Poremećaji ličnosti • Psihoze (ređe) Češće se javljaju u radnoj populaciji nižeg socioekonomskog stanja i obrazovanja.Pri vožnji motornih vozila nađena je veća učestalost lumbosakralnog bola. BOLNI SINDROM VRATA I GORNJIH EKSTREMITETA U ove poremećaje ubrajaju se poremećaji koji imaju veze sa radom. a velike velikim naporom) što znači da su za vreme obavljanja istih radnih zadataka uvek aktivne iste mišićne jedinice koje u takvim uslovima čak i kad su zahtevi mali. nošenja. Statičko opterećenje .Kod dizanja.

a posebno onih koji su direktno vezani za radno mesto na kome osoba radi ili za koje konkuriše. Otorinolaringologa. Data ORS najčešće nije definitivna (dinamička ocena). životno osiguranje). a posebno pri obradi za organe veštačenja tolerišu izvesna bolesna stanja i mane i radnik ipak osposobljav za rad. KADA SE VRŠI ORS Pri profesionalnoj orijentaciji i selekciji Prilikom zasnivanja radnog odnosa (prethodni pregled koji su obavezni za radnike koji se zapošljavaju na radnim mestima sa povećanim rizikom).Na prethodnom pregledu kriterijumi su najoštriji. ORS obolelih i povređenih vrši se tek pošto su iscrpljene mogućnosti daljeg lečenja i rehabilitacije. dok se pri periodičnom pregledu. Psihologa. čak i negira. Pri ORS anamnestički podaci nemaju istu težinu kao pri drugim medicinskim postupcima jer je jedan broj radnika rentno zainteresovan za rezultate ocene pa ili preuveličava svoje tegobe ili ih umanjuje. Pri ispitivanju funkcije organa treba koristiti što specifičnije i što je moguće manje invanzivne testove. Pri promeni radnog mesta ako se ono znatno razlikuje od prethodnog radnog mesta. Ona se može se klasifikovati na dva načina kao: • Fizička radna sposobnost • Psihička radna sposobnost • Senzorna radna sposobnost ILI • Opšta radna sposobnost • Specifična (profesionalna) radna sposobnost Ocenjivanje radne sposobnosti (ORS) je postupak kojim se na osnovu bioloških funkcija organizma neke osobe sa jedne strane i bioloških zahteva određenog posla i karakteristika radnog mesta sa druge strane utvrđuje da li je ispitivana osoba sposobna za određni posao ili grupu poslova. psihičke i senzorne potencijale. Neurologa. Pri ORS potrebna je fleksibilnost . U sudskim sporovima da bi se presudilo o potrebama davanja rente (razvod braka. Oftamologa. invalidska penzija). Poželjno je što više koristiti testove opterećenja kojima se imitiraju radne aktivnosti na radnom mestu. obavlja posao koji se može valorizovati na tržištu rada. 248 . Radi ostvarivanja prava iz penziskog i invalidskog osiguranja (prekvalifikacija. ORS vrši se na osnovu posla koji radnik obavlja. Pri regrutacijama i ocenjivanju sposobnosti za obavljanje ratne službe. Zato postoji preporuka da ispitanik svoju izjavu potpiše na formularu lekarskog uverenja. Pedagoga. Nakon periodičnih i ciljanih pregleda radnika koji su takođe obavezni za sve radnike koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom. Poznavaoca zanimanja iz RO i dr. ORS treba da bude opisna. Pri promeni tehnologije na radnom mestu ako se novi tehnološki procesi bitno razlikuju od prethodnog. odnosno kada je stanje bolesti stabilizovano i funkcija dovedena do maksimalno moguće. a ne na osnovu njegovog zanimanja. Pri procenjivanju mogućnosti bavljenja sportom i dr. Odnosno da postoji prognoza da će ispitivana osoba na tom radnom mestu moći da radi narednih 30-40 godina bez ikakvih zdravstvenih posledica. kao što je i redak radnik koji je nesposoban za bilo kakav posao. OSNOVI PRINCIPI ORS Važno je imati optimalni uvid u stanje funkcije većine organa. ORS treba da bude timska i da uključi znanje Specijaliste medicine rada. Zato je neophodno dobro se upoznati sa radnim mestom u preduzeću u kome radnik radi za šta je neophodna i adekvatna dokumentacija iz samog preduzeća (opis radnog mesta) Posao na koji se ispitivana osoba raspoređuje mora biti takav da radni napori kojima se izlaže ne ugrožavaju zdravlje niti dovode do premora. U slučajevima privremene radne nesposobnosti (određivanja dužine privremene sprečenosti za rad). konkretna i da obavezno odgovori da li je data osoba sposobna za svoj posao Ako nije treba nabrojati činioce koji limitiraju radnu sposobnost. Pri ORS treba imati na umu da je redak radnik koji je sposoban za svaki posao. Pri ORS mora se voditi računa o njenoj sprovodljivosti u praksi. a poželjno je dati i predlog novih poslova i novog radnog mesta za koji je radnik sposban.OCENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI Radna sposobnost je sposobnost čoveka da koristeći svoje fizičke.

Profesionalna orjentacija i selekcija je proizvod timskog rada psihologa. Potreba za profesionalnom orijentacijom postoji prvi put nakon završene osnovne škole kada treba odlučiti koju srednju školu upisati. Kandidat je potpuno slobodan da prihvati ili odbije savet. skale. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI KOD PRETHODNIH I PERIODIČNIH PREGLEDA Prethodni pregledi su pregledi koji se obavlaju prilikom zapošljavanja na određeno radno mesto. PROFESIONALNA SELEKCIJA Profesionalna selekcija je stručna aktivnost koja ima za cilj da među kandidatima koji žele da rade određene poslove kod određenog poslodavca odabere onog (ili one) koji ima najviše izgleda da te poslove obavljaju uspešno. mentalnog zdravlja i njegove motivacije za rad. kod profesionalne selekcije se poslodavcu savetuje da primi jednog ili više kandidata za određeni posao između svih zaiteresovanih kandidata. Posle završenih ispitivanja donosi se zaključak o budućoj radnoj uspešnosti kandidata. zadovolji zahteve željenog zanimanja. Da bi kandidat doneo pravilnu odluku pri izboru zanimanja potreban mu je čitav niz informacija: KO DAJE OVE INFORMACIJE Škole svojim učenicima naročito na završnim godinama Služba za zapošljavanje Medicina rada Psiholog Medicina rada pruža podatke kandidatu o njegovim fizičkim i fiziološkim karakteristikama na osnovu odgovarajućih pregleda koji obuhvataju: Uvid u medicinsku dokumentaciju Anamneza Antropometrija Dinamometrija Klinički pregled po sistemima Ispitivanje funkcije srca (EKG) Ispitivanje funkcije pluća (Spirometrija) Ispitivanje funkcije čula vida (Ortorejter) Ispitivanje funkcije čula sluha (Audiometrija) Ispitivanje funkcije čula ravnoteže Ispitivanj funkcije lokomotornog sistema Osnovne hematološke i biohemiske analize i dr. ali je savetodavac dužan da mu predoči eventualne rizike u slučaju neprihvatanja saveta.Sastavlja se prema zahtevima radnog mesta za koje se vrši selekcija tako da svaki od zahteva bude pokriven odgovarajućim pregledom. VRSTA INFORMACIJA Informacije o zanimanju Informacije o potrebama privrede za određenim zanimanjem Informacije o mogućnostima stručnog osposobljavanja Informacije o sopstvenim fizičkim i fiziološkim karakteristikama Informacije o sopstevenim opštim i posebnim sposbnostima Drugim rečima profesionalnom orijentacijom se kandidatu na osnovu podataka o njegovim karakteristikama i potencijalima sa jedne strane i poznavanja zahteva pojedinih zanimanja sa druge strane. Psihološki deo ispitivanja .OCENA RADNE SPOSOBNOSTI KOD PROFESIONALNE ORIJENTACIJE I SELKCIJE PROFESIONALNA ORJENTACIJA Profesionalna orijentacija je aktivnost čiji je cilj da svakome kome je to potrebno pomogne pri izboru zanimanja. Ona podrazumeva pomoć kandidatu da odabere onu vrstu stručnog osposobljavanja koja će mu omogućiti da koristeći svoje potencijale. kao i nakon završetka srednje škole ako se ide na dalje školovnje. upitnici i dr. Za razliku od profesionalne orijentacije gde se jednom kandidatu savetuje izbor između više zanimanja. pedagoga. Rezultati profesionalne selekcije mogu se iskazati na dva načina: U vidu dve grupe kandidata . zašta se koriste odgovarajući testovi. ali i kasnije u toku radnog veka kad god se radnik odlučuje za promenu zanimanja.Oni koji ispunjavaju i oni koji neispunjavaju zahteve posla U vidu rang liste kandidata . Da bi se izvršila profesionalna selekcija vrše se odgovajući pregledi koji se sastoje od: Medicinski deo ispitivanja . osobina ličnosti. njegovih veština. Profesionalna orijentacija ima isključivo savetodavni karakter. to jest o njegovoj radnoj sposobnosti. lekara medicine rada i drugih specijalista kao i socijalnog radnika i poznavaoca budućih poslova kandidata. U okviru rang liste može se označiti i crta ispod koje kandidati ne ispunjavaju zahteve posla. senzomotornih svojstava.prema stepenu posedovanja osobina od kojih zavisi radna uspešnost.Sastoji se od ispitivanja sposobnosti kandidata (opštih i specijalnih). Ovim pregledom se utvrđuje da li je 249 . daju saveti pri izboru zanimanja.

Ovi pregledi obuhvataju Uvid u medicinsku dokumentaciju Radna lična i porodična anamneza Anamneza bolesti (Sadašnje tegobe) Antropometrija Klinički pregled po sistemima Dopunske analize .Laboratoriske analize . a od 15 do 30 dana uz saglasnost konzilijuma lekara. Ordinirajući lekar može i direktno uputiti radnika invalidskoj komisiji u slučaju Da se radi o teškom hroničnom oboljenju sa dugotajnim bolničkim lečenjem Radi dobijanja telesnog oštećenja. nastanka profesionalnih oboljenja i oštećenja zdravlja radnika). Preko ovog vremena pacijent se upućuje lekarskoj komisiji..Rendgengrafija . pomoći i nege Ukoliko ne postoji druga mogućnost PRETHODNA PROCENA Prethodna procena se obavlja u ovlašćenoj ustanovi i obuhvata: Procenu kompletnosti medicinske dokumentacije Potreba za dopunskom obradom Medicinska opravdanost za obradu Konzilijarno donošenje mišljenja o radnoj sposobnosti 250 .zdravstveno stanje kandidata u skladu sa zahtevima radnog mesta radi kojeg se pregled vrši. OCENA PRIVREMENE RADNE NESPOSOBNOSTI Privremena radna nesposobnost nastaje kao posledica stanja izazvanog oboljenjem ili povredom i vremenski je ograničena. Lekarskoj komisiji pacijent se može uputiti i na lični zahtev. Rehabilitacione.). Zadaci medicine rada u okviru ovih pregleda jesu: Odrediti obavezne elemente pregleda i njihove izvršioce Odrediti fakultativne elemente pregleda Izvršiti tumačenje rezultata pregleda Postaviti dijagnozu Dati mišljenje o radnoj sposobnosti Predložiti mere u vezi sa nađenim stanjem (Terapijske. inžinjer zaštite na radu i dr. Preventivne) Obavezni i fakultativni elementi prethodnih i periodičnih pregleda se određuju na osnovu vrste posla i dati su u Pravilniku o postupku vršenja prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda radnika. Posle završenih pregleda zdravstvena organizacija dostavlja radnoj organizaciji izveštaj o izvršenom lekarskom pregledu (obrazac IZVEŠTAJ). Ocenu privremene radne nesposobnosti daje: Ordinirajući lekar Pedijatar Ginekolog Pneumoftiziolog Ordinirajući lekar sam procenjuje privremenu ranu nesposobnost do 15 dana. Preduslov je dobro poznavanje radnog mesta. zajedno sa medicinskom dokumentacijom i podacima o radnom mestu. Prethodni i periodični lekarski pregledi su zakonski obavezni za zapošljavanje i rad na radnim mestima sa posebnim uslovima rada Radna mesta sa posebnim uslovima rada su rada mesta gde postoji povećan rizik od povređivanja. socijalni radnik. na prethodnu procenu koja se obavlja u ovlašćenoj ustanovi. zavisno od opasnosti i štetnosti koje se javljaju na radnom mestu. Razlog za pokretanje postupka može biti: Izmena radne sposobnosti Opasnost od nastupanja invalidnosti Na zahtev osiguranika Na zahtev radne organizacije Ordinirajući lekar najčešće upućuje radnika preko OBRASCA BR 1. EKG. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI U OKVIRU OBRADE ZA INVALIDSKU KOMISIJU Obrada bolesnika za izlazak na invalidsku komisiju se obavlja u tri faze: POČETNA OBRADA Postupak obrade pokreće ordinirajući lekar. Periodični pregledi su pregledi kojima se ispitaje zdravstveno stanje radnika i daje mišljenje o tome da li je radnik sposoban da nastavi rad na istom radnom mestu..Funkcionalni testovi (Spirometrija.) . DIJAGNOSTIČKI POSTUPAK Prethodne i periodične preglede obavlja specijalista medicine rada a po potrebi se uključuju i specijalisti drugih grana (psiholog.Pregledi drugih specijalista Pri upućivanju radnika na prethodne i periodične lekarske preglede radna organizacija popunjava obrazac UPUT zdravstvenoj ustanovi uz obavezno dastavljanje podataka o posebnim uslovima rada sa navođenjem štetnosti i opasnosti radnog mesta na kome radnik radi.

Kasnije kada dođe do znatnijeg smanjenja funkcije miokarda radna sposobnost je očuvana samo za sedeće poslove ili čak potpuno izgubljena. Ukoliko se simptomi angine pektoris jave već pri I-stepenu opterećenja po Brucelu ili postoji dekonpenzacija srca i pored primenjene terapije. rad na visini). Nisu sposobni za poslove gde bi mogli ugroziti javnu bezbednost (vozači. za poslove sa diktiranim tempom rada. Srednje teška (dijastolni pritisak 105-114 mmHg) Nisu sposobni za fizičke napore teškog i srednjeg stepena. produženi i noćni rad. AV-blok II stepena tipa Morbic . Maligna Nesposobni za bilo kakav rad dok traje maligna faza bolesti. za rad sa ekstremnim temperaturama. Teška (dijastolni pritisak preko 115 mmHg) Nisu sposobni ni za kakav fizički rad. a pri opstruktivnom obliku ni za lakše poslove. koje se obrazuju kao prvostepene i drugostepene. onda je takva osoba nesposobna za rad koji je jednak nivou ili veći od nivoa pri kome se ispoljavaju ove promene. ORS OBOLELIH OD KVS BOLESTI I . kao ni rad u toplim pogonima. mašnovođe. Bolesnici koji su preležali infarkt miokarda i pate od angine pektoris nisu sposobni za poslove gde mogu ugroziti svoju i bezbednost drugih ljudi (vozači. Kompletni AV-blok . IV .Dijagnoze . benzen. hloroform. Sposobni samo za lake fizičke napore u konfornim radnim uslovima. Ovaj predlog sadrži: . 3 Invalidskoj komisiji. Atrioventrikularni blokovi AV-blok I i II stepena .ARTERISKA HIPERTENZIJA Laka (dijastolni pritisak 95-104 mmHg) Nisu sposobni za teške fizičke napore i rad u jako toplim pogonima (livnice. sa organskim rastvaračima i za poslove gde može doći do ugrožavanja bezbednosti. topionice i sl). takve pacijente treba penzionisati. Sposobni su za fizičke napore lakog i srednjeg stepena (do 6 MET-a) kao i za poslove gde se samo povremeno pojavljuje teži fizički napor pod uslovom da TA pri tom ne prelazi 120/220 mmHg.Mišljenje o radnoj sposobnosti ZAVRŠNA PROCENA Završnu procenu daju invalidske komisije. III . rad na visini i sl. kao i za poslove pri kojima postoji ekspozicija organiskim rastvaračima (trihloetilen.Objektivni lekarski nalaz . angina pektoris ili ST-depresija.Podnošenje predloga za veštačenje na OBRAZACU BR.Lične podatke . II .) Kod nestabilne angine pektoris treba ispitati koronarnu funkciju i tek onda dati ORS. Hipertrofična Ako se radi o ne-opstruktivnom obliku radna sposobnost u početnim stadijumima može biti očuvana za lakše fizičke poslove. Van napada radna sposobnost zavisi od više faktora ali se u principu ne preporučuje rad gde postoji ekspozicija organskim rastvaračima. heptan i dr.Radnu sposobnost je limitirana za sve fizičke poslove.ARITMIJE Ekstrasistole (prekomorske i komorske) Ovi bolesnici su nesposobni za srednje težak i težak fizički rad.INFARKT MIOKARDA Ukoliko tokom hospitalizacije nije bilo komplikacija i po otpustu nema anginoznih bolova ni aritmija i ako je ejekciona frakcija veća od 50%. Nisu sposobni za rad u uslovima povećane buke (preko 90 dB). 251 . Hipertenzija sa komplikacijama Nisu sposobni za teške i srednje teške fizičke poslove.Rradnu sposobnost je limitirana za srednje teške i teške poslove. a nepreporučuje se ni rad sa organskim rastvaračima. piloti.MIOKARDIOPATIJE Dilataciona U početnom stadijumu bolesti radna sposobnost je očuvana za lakše fizičke napore u sredini gde nema kardiotoksičnih noksi. Invalidske komisije se sastoji od tri člana od kojih su dva lekari specijalisti a treći član je stručnjak iz oblasti penziskog i invalidskog osiguranja. Sposobni za lake fizičke napore i za poslove u sedećem položaju. tri meseca nakon napuštanja bonice pacijent je sposobon za rad sa tim da ne radi teške fizičke poslove (preko 6 MET-a) kao ni poslove u toplim i hladnim pogonima. za rad u toplim pogonima.) TAHIKARDIJA (supraventrikularna i ventrikularna) U napadu tahikardije postoji privremena radna nesposobnost za sve poslove.Ne umanjuje radnu sposobnost osim za vrlo tešk fizičke napore. kao ni za terenski. piloti.Detaljnu zdravstvenu anamnezu . Ako se pri kontrolnom testu opterećenja javi pad TA.

Posle hirurške intervencije nema ograničenja u radnoj sposobnosti.Nesposobni za teške fizičke napore. rad sa kardiotoksičnim noksama. potrebno je bolovanje i lečenje. kod srednje teškog stepena bolesnik je sposoban samo za lakše fizičke poslove. U trećem stadijumu (gangrenozni) Bolesnik je nesposoban za rad i potrebna je amputacija ekstremiteta. čime se gubi i preostala rada sposobnost. Blaga HOBP . Mitralna insuficijencija Kod lakog oblika insuficijencije postoji radna ne-sposobnost samo za teške fizičke poslove.POSTFLEBITIČNI SINDROM Nisu sposobni za poslove koji iziskuju duže stajanje ili sedenje.STENOZA AORTE I VELIKIH KRVNIH SUDOVA KARLICE I NOGU Ovi radnici ne smeju raditi na radnim mestima gde postoji ekspozicija ugljendisulfidu U prvom stadijumu (klaudikacije nakon dužeg hoda) .VARICES CRURIS Ukoliko je očuvan venski krvotok u dubokim venama. godina starosti. rad u vlazi i hladnim prostorijama. a kod stenoze teškog stepena nisu sposobni za fizičke napore kao ni za rad na visini i drugim mestima gde može doći do povređivanja. U četvrtom stadijumu (gangrenozne i pregangrenozne promene) . posebno za pešačenje. VI . radna sposobnost će zavisiti od stepena poremećaja plućne funkcije. mišićne snage i vrste rada. za rad u vlazi. IX . radna sposobnost nije znatnije umanjena.V . rad na visini. U drugom stadijumu (klaudikacije nakon kraćeg hodanja) . U odraslom dobu sreću se: Stenoza plućne arterije Koarktacija aorte Pretkomorski i komorski septalni defekt Ductus arteriosus persistens Decu sa ovim oboljenjim treba profesionalno orjentisati ka zanimanjima koja ne zahtevaju fizičke napore. 252 . drugi stepen aortne insuficijencije limitira radnu sposobnost za teške fizičke poslove. rad u hladnjačama. U drugom stadijumu (Klaudikacije posle kraćeg hoda i trofičke promene na nogama) Radnik nije sposoban za sve fizičke napore. kutiri i sl. Kod srednje teškog stepena najčešće su sposobni samo za lake fizičke napore.STEČENE SRČANE MANE Mitralna stenoza Pri lakoj stenozi pacijent je sposoban samo za lakše fizičke napore. hladnoći i na mestima gde postoji mogućnost povređivanja i infekcije potkolenice. VIII . Treba ih rasporediti na poslove gde je moguće konbinovati sedenje sa stajanjem i kraćim hodanjem. a kod teškog stepena nisu sposobni ni za kakav fizički napor. Hodanje do pojave bola. Ukoliko se pojavi ulkus na potkolenici. rad u toplim pogonima.Ukoliko nakon operacije nema poboljšanja bolesnici su nesposobni za bilo kakav rad. VII . Aortna insuficijencija Pri prvom stepenu radna sposobnost nije umanjena. Ukoliko se ulkus ne sanira indikovana je promena radnog mesta i zapošljavanje uglavnom na administrativnim poslovima.Nisu sposobni samo za veoma teške fizičke poslove. kao i poslove gde je povećan rizik od povreda ekstremiteta.Sposobni samo za lake i srednje teške napore.bolesnik nije sposoban za one napore koji izazivaju klaudikaciju zbog kojih je prisiljen da stane (poštari. Trajna radna sposobnost ovih bolesnika potpuno je umanjena za rad gde će biti izloženi respiratornim iritansima i nepovoljnim mikroklimatskim uslovima. kao ni za poslove gde postoji povećana opasnost od infekcija. a pri težoj ni za kakav fizički rad.). U trećem stadijumu (klaudikacije već posle nekoliko koraka) .HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA Pri egzacerbaciji hroničnog bronhitisa profesionalne geneze nastaje privremena radna nesposobnost. U odnosu na fizički napor. a kod trećeg stepena nije sposoban za bilo koji posao sa fizičkim naprezanjem i indikovana je hiruška intervencija.idikovana je amputacija ekstremiteta.TROMBOANGINITIS OBLITERANS U prvom stadijumu (inflamatono-spastički) .UROĐENE SRČANE MANE Dijagnostikuju se još u detinjstvu i najčešće dete bude operisano. Stenoza aortnog otvora Stenoza lakšeg stepena ne umanjuje radnu sposobnost. ORS OBOLELIH OD RES BOLESTI I . Osloboditi ih rada u hladnoći. a ukoliko dođe do poboljšanja mogu se osposobiti ua poslove koji ne iziskuju fizički napor. vlazi i na radnim mestima gde postoji opasnost od povređivanja. X .

radna sposobnost je očuvana za ranije poslove uz primenu mera zaštite. IV . učestalosti recidiva i opšteg stanja obolelog.VIRUSNI HEPATITIS Akutni virusni hepatitis Nakon preležanog akutnog virusnog hepatita i potpuno izlečenje potpuna radna nesposobnost traje 2 meseca od završetka žutice. obima patomorfoloških promena. ORS OBOLELIH OD BOLESTI JETRE I .PNEUMOKONIOZE Radna sposobnost obolelih zavisi od težine kliničke slike. Ovakve bolesnike treba trajno isključiti iz kontakta sa hepatotoksičnim noksama. a radna sposobnost je posle očuvana za sve poslove izuzev onih koji su vezani za ekspoziciju SiO2. Veća fizička naprezanja nisu dozvoljena bar 6 meseci posle preležane bolesti. U vreme napada obolela osoba je nesposobna za rad. respiratornim iritansima i za teške fizičke poslove. Teška HOBP . koja može da traje do 1 godine. stepena bronhijalne hiperreaktivnosti i stanja plućne funkcije van napada. s tim što je poželjno da se prvih 4-6 nedelja posle toga rad obavlja sa skraćenim radnim vremenom (do 4 sata). kao ni za druge poslove gde bi bila izložena materijama na koje je dokazana preosetljivost.). VI . U izraženom stadijumu bolesti.Oboleli ne sme da radi sa namirnicama.Bolovanje do 1 godine. Kontraindikovan je dalji rad u uslovima ekspozicije fibrozogenoj prašini i drugim respiratornim štetnostima.TUBERKULOZA PLUĆA PRIMARNA U toku primarne tuberkuloze postoji privremena radna nesposobnost. pogoršanje ili recidiv bolesti Radnik nije sposoban da obavlja poslove sa hepatotoksičnim noksama sve do potpunog poboljšanja zdravstvenog stanja. Posle toga. Bolesnik je najčešće sposoban skoro za sve poslove osim za one koji iziskuju težak fizički napor. arsen i dr. stanja plućne funkcije. u zavisnosti od stepena oštećenja plućne funkcije.Nisu sposobni za veće fizičko angažovanje i za rad sa hepatotropnim noksama.ALERGIJSKI BRONHIOLOALVEOLITIS U akutnoj fazi bolesti do potpunog oporavka. nakon toga isti kriterijumi kao za perzistentni oblik. nikl. II . Hronični virusni hepatitis Perzistentni oblik . radna sposobnost je ograničena i za fizičke aktivnosti. u zoni jonizujućeg zračenja kao i ekspozicija hepatotoksičnim noksama bar 12-18 meseci.Nisu sposobni ni za kakve fizičke napore.Nisu sposobni za srednje teške i teške fizičke napore. II .ASTMA Radna sposobnost osoba s astmom zavisi od učestalosti i težine napada. bolesnik je privremeno nesposoban za rad. Osoba kod koje je utvrđena profesionalna astma nije sposobna za poslove koje obavlja.CIROZA JETRE 253 . rad u zoni ekspozicije prašini i niskoj temperaturi pa se najčešće proglašava nesposobnim za rad. Postoji privremena radna nesposobnost. Hronična tuberkuloza . Kontraidikovan je i svaki rad pri visokim temperaturama. III . Ukoliko se jave nove epizode AB. V . POSTPRIMARANA Incipijentna forma . a u pogledu fizičkog napora ORS zavisi od očuvanoati plućne funkcije. Posthepatitisna hiperbilirubinemija Javlja se u oko 5% bolesnika koji su preležali akutni virusni hepatitis. Promena radnog mesta je obavezna čak i u slučaju kada je plućna funkcija očuvana i kada nema rendgenoloških promena na plućima. Po završenom lečenju definitivna radna sposobnost daje se na osnovu subjektivnog stanja obolelog.Srednja HOBP .BISINOZA PLUĆA Prekid ekspozicije u početnim stadijumima bolesti omogućava obolelom punu radnu aktivnost van kontakta sa iritansima RES-a i potencijalno alergogenim materijama.Bolovanje sve do potpune kliničke i biohemiske remisije bolesti. Produženi virusni hepatitis. Aktivni oblik . postojanja komplikacija.Nakon završenog lečenja osoba se može brzo osposobiti za rad. respiratornim štetnostima bilo kog porekla i za rad u nepovoljnim mikroklimatskim i klimatskim uslovima. Lobarna tuberkuloza . sa decom. stepena oštećenja plu