/STRU^NI RAD

UDK 618.14-006-089.819 DOI:10.2298/ACI0904209M

Arterijska embolizacija mioma uterusa ........ .................................
M. @. Mijailovi}, S.M. Luki} Klini~ki centar Kragujevac, Odeljenje interventne radiologije

rezime

Miomi uterusa su najzastupljeniji benigni tumori u maloj karlici kod ‘ena. Mogu}i na~in le~enja simptomatskih mioma je: medikamentozni, hirur{ki i primenom nove metode intraarterijske embolizacije. Cilj rada je da prika‘emo dobijene rezultate u le~enju mioma primenom arterijske embolizacije. Materijal i metode: Uradjena je prospektivna studija u periodu oktobar 2007-oktobar 2008. koja je obuhvatila 36 ‘ena sa simptomatskim miomima, kojima je kao terapijska procedura primenjena arterijska embolizacija mioma. Sve pacijentkinje su nakon embolizacije kontrolisane na magnetnoj rezonanci. Embolizacija je radjena primenom cross over tehnike, obostranom punkcijom femoralnih arterija i selektivnom kateterizacijom a. uterine i aplikacije Bead Block-ova veli~ine 750-900. Rezultati: Prose~na starost pacijentkinja je bila 38,5.godina. Naj~e{}a lokalizacija mioma je bila intramuralna 39%, solitarnih mioma je bilo kod 56%, multiplih kod 44% le~enih pacijentkinja. Menoragija je bio vode}i simptom kod 34 (94%) pacijentkinje. Nakon primene terapijske procedure, arterijske embolizacije, nakon godinu dana, regresija mioma za 50% je registrovana kod svih pacijentkinja. U na{oj studiji nije bilo nekih ozbiljnijih komplikacija osim postembolizacionog sindroma koji se javio kod 11 (30%) pacijentkinja i to relativno lak{em obliku. Zaklju~ak: Arterijska embolizacija mioma je metoda koja u visokom procentu otklanja simptome prisustva mioma u uterusu, spre~ava njihov rast i na taj na~in ‘ene relativno bezbedno uvodi u menopauzu kada prestaje aktivnost hormonski zavisnog tumora. Klju~ne re~i: miom, arterijska embolizacija. UVOD

M

iomi uterusa su benigni, estrogen zavisni tumori glatkih mi{i}nih }celija uterusa. Mikroskopski tumorske }elije su elongirane, sa zakrivljenim jedrima. U zavisnosti od lokalizacije u uterusu mogu biti: intra-

muralni, subserozni, subserozni na peteljci, submukozni i cervikalni miomi. Po broju mogu biti solitarni i multipli. Zastupljenost mioma kao tumora u maloj karlici ‘ena u ‘ivotnom dobu do 45 godina je oko 70%. Miomi malih dimenzija su uglavnom asimptomatski, a oko 25% belih i 50% crnih ‘ena ima miome koji se ispoljavaju simptomatski. Miomi se ~e{}e javljaju kod gojaznih ‘ena i pu{a~a. Naj~e{}a lokalizacija mioma je subserozna, zatim intramuralna, pa submukozna. S obzirom da miomi sadr‘e estrogenske receptore, pojavljaju se u reproduktivnom periodu ‘ene, a regrediraju u menopauzi. Maligna alteracija mioma u lejomiosarkom je mogu}a, ali nije visoka incidenca. Naj~e{}e veliki miomi uterusa pretrpe hijalinu degeneraciju, miksomatoznu ili masnu degeneraciju sa prisustvom kalcifikacija, masnih depoa ili cisti~nih nekroti~nih {upljina. Miomi su uzrok pojave menoragija ili menometroragija. Ako narastu do ve}ih dimenzija, simptomi mogu biti posledica pove}anog pritiska na organe u maloj karlici koji se manifestuje u~estalim mokrenjem, bolom, opstipacijom. Mogu}a je nekroza uve}anog mioma sa pojavom hemoragije u maloj karlici. Mogu da predstavljaju problem u trudno}i, jer izazivaju spontane abortuse, prevremene kontrakcije uterusa.? Dijagnostikuju se ultrazvu~nim pregledom, preciznije magnetnom rezonancom, jer se bolje uo~avaju anatomski odnosi kako u samom uterusu, tako i u odnosu na ostale organe male karlice, preciznije je triplanarno odredjivanje dimenzija mioma. Na magnetnoj rezonanci se mogu uo~iti zone masne degeneracije, zone nekroze sa cisti~nom transformacijom, eventualno prisustvo kalcifikacija. Asimptomatski miomi ne zahtevaju medicinski tretman. Simptomatski miomi se mogu le~iti na nekoliko na~ina: medikamentima za supre-siju ovarijalnih hormona, primenom gonadotropina (GnRH), zatim primenom medroxyprogesterona, antiprogestina, selektivnih estrogen receptor modulatora, androgenih agonista4,5. Slede}i na~in le~enja je primena hirur{kih procedura, kao {to su miomektomija, ako je to mogu}e, a veoma ~esto se primenjuje histerektomija. U poslednjih deset godina, uvodi se nova metoda, a to je intraarterijska

Menopausa. Embolizacija ve}ih mioma sa ciljem redukcije tkivne mase i primenu laparoskopske hirurgije. u periodu 3. prisustvo subseroznih mioma na peteljci. 2. pristanak na endovaskularnu embolizaciju kao alternativu hirur{kom le~enju. neselektivna embolizacija arterija koje vaskularizuju miom. Cilj rada je da prika‘emo na{e rezultate dobijene u prospektivnoj studiji u periodu oktobar 2007-oktobar 2008. koristili smo mikrokateter lumena 2. Kod svih pacijentkinja je radjena dijagnostika ultrazvukom i magnetnom rezonancom. 7. muke. 3. amenoreja.g. Nakon primenjene endovaskularne embolizacije mioma. uterine koje vaskularizuju miom ili miome. prisustvo vazospazma. Hroni~na pelvi~na infekcija. Renalna insuficijencija Mogu}e komplikacije tokom procedure su disekcija arterije nakon uvodjenja ‘ice vodi~a. Trudno}a. u~estalog mokrenja. 4. Volumetrijska merenja su radjena na osnovu mera dobijenih na magnetnoj rezonanci. bola u maloj karlici. MATERIJAL I METODE Uklju~uju}i faktori za pacijentkinje u ovoj studiji su bili: solitarni ili multipli miomi uterusa. Miomi veli~ine do 5 cm ili 25ccm.@. labijalna nekroza. 3. endovaskularna embolizacija mioma sa vremenom pra}enja nakon procedure od godinu dana. pojava temperature.6. Mali uterus <600 ccm 8. plu}na embolija. Sve ove komplikacije zavise od primene minuciozne tehnike izvodjenja procedure i primene adekvatnog kateterskog i embolizacionog materijala. SELEKTIVNA INTRAARTERIJSKA EMBOLIZACIJA SLIKA 2 STANJE NAKON EMBOLIZACIJE SLIKA uvodjenja katetera u grane a. Subserozni miom na peteljci. Mijailovi} ACI Vol. perforacija arterije. trudno}a. 2. Od simptomatskih manifestacija mioma uterusa je u ovoj studiji pra}eno prisustvo: menoragije. hipertenzije. Sve pacijente smo tretirali bilateralnom endovaskularnom embolizacijom mioma. primenom cross over tehnike selektivnog SLIKA 1. Isklju~uju}i faktori su bili: menopauza. gadjenja i povra}anja. prisustvo opstipacije.210 M. U situacijama kada nije bilo mogu}e dijagnosti~kim kateterom lumena 4F selektivno kateterizirati arteriju hranilju. Postproceduralne komplikacije su: infekcija. Nakon procedure je analizirano prisustvo postproceduralnih komplikacija kao {to su: lokalni hematom na mestu punkcije femoralne arterije.7 F . Alergija na medikamente i jodna kontrasna sredstva.7 Indikacije za endo-vaskularnu embolizaciju mioma su: 1. 6 i 12 meseci je radjen kontrolni pregled na magnetnoj rezonanci. LVI embolizacija mioma. U tom vremenskom intervalu je kod 36 pacijentkinja sa simptomatskim miomima uterusa. Prisustvo tumora na adneksima. 4. pojava postembolizacionog sindroma koji podrazumeva bolove u maloj karlici u trajanju 6-10 sati. 6. Incidenca ovih komplikacija je manja od 1%. Prisustvo visokog rizika za veliku hirur{ku intervenciju. odsustvo alergije na medikamente i jodna kontrasna sredstva. kojom se posti‘e efekat prekida cirkulacije u tkivu mioma. primenjena metoda. 5. hipotenzije. Kontraindikacije za endovaskularnu embolizaciju mioma: 1. ‘ene sa multiplim simptomatskim miomima. smanjene seksualne funkcije. uterina ishemija i nekroza.

a tek nakon godinu dana je kod 14 pacijentkinja postignut potpun efekat redukcije za 50%. S obzirom na ovalni oblik mioma. Odnos solitarnih i multilih mioma dat je u tabeli 2. Nakon godinu.uterine koja is-hranjuje miom. da se masa mioma redukovala kod svih pacijentkinja za 50%. MR PREGLED PRE EMBOLIZACIJE SLIKA 4 MR PREGLED 6 MESECI NAKON EMBOLIZACIJE koji smo selektivno uvodili u granu a. kao ni drugih ne‘eljenih komplikacija. a kod 2 pacijentkinje je prose~na redukcija volumena bila 36%. ove mere se odnose na najve}i dijametar. nego sa multiplom miomatozom. povi{enu temperaturu 8 (22%). a kod 4 pacijentkinje. U grupi pacijentkinja sa multiplim miomima. Pre procedure svaka paci- . Na kontrolnom pregledu 6 meseci nakon embolizacije mioma. sa su‘enim snopom X zra~enja u angio sali i sa prose~nim vremenom trajanja fluoroskopije od 5minuta. Proceduralnih komplikacija u smislu pojave hematoma na mestu punkcije femoralne arterije. nismo imali. 4 Arterijska embolizacija mioma uterusa 211 jentkinja je dobijala u bolusu intravenski 2 gr antibiotika. Dvanaest meseci nakon procedure endovaskularne embolizacije prisustvo simptoma. REZULTATI Prose~na starost pacijentkinja u uradjenoj studiji je iznosila 38. Miomi koji su endovaskularnim pristupom embolisani su bili veli~ine od 36mm pa do 252mm. 6 meseci nakon embolizacije. na magnetnoj rezo-nanci u grupi pacijentkinja sa solitarnim miomima. [est meseci nakon prcedure embolizacije zastupljenost simptoma je prikazana u tabeli 4. kod 10 se volumen mioma redukovao za 50%.Br. DISKUSIJA Endovaskularna embolizacija mioma uterusa je terapijski tretman koji omogu}ava pacijentima minimalno invazivni pristup za re{avanje problema koji se ispoljavaju prisustvom mioma uterusa8. muku i povra}anje je imalo 13 (36%). Samo se u jednom slu~aju primenila endovaskularna embolizacija kod mioma dimenzija 25. bili su veoma slabog intenziteta i retko su se javljali. uo~avamo da su u vremenskom periodu od 6 meseci nakon primene intraarterijske selektivne embolizacije arterija koje vaskularizuju miom ne{to bolji rezultati kod pacijentkinja sa solitarnim miomima uterusa. Iz prikazanih rezultata dobijenih u ovoj prospektivnoj studiji na seriji od 36 pacijentkinja. U periodu nakon godinu dana. Procedura intraarterijske embolizacije mioma je u proseku izvodjena u vremenskom intervalu od 30 min. Postembolizacioni sindrom pra}en bolovima u maloj karlici u prvih 10 sati nakon izvodjenja procedure se javio kod 11 (30%) pacijentkinja. odnosno volumetrijski 30 ccm. Najve}i broj mioma je bio u kategoriji veli~ine do 5 cm. Simptomi i njihova zastupljenost predstavljeni su u tabeli 3. kod 16 pacijentkinja se masa mioma redukovala za 50%. redukcija volumena mioma je bila u proseku za 38%. Miome smo embolisali ~esticama Bead Block veli~ine 750-900 (Slika 1 i 2).5x18. na kontrolnom pregledu na magnetnoj rezonanci.2x16. je bila bezna~ajna. merenjima je ustanovljeno. SLIKA 3. (Slika 3 i 4).5 godina. najmladja pacijentkinja je imala 32 a najstarija 46 godina.5cm sa ciljem da se nakon embolizacije redukuje veli~ina i prevede u bezbedno operativno re{avanje problema. jer iako su postojali. kao posledica mioma uterusa. analgetike i antiemetike. Lokalizacija mioma data je u tabeli 1.

ne mo‘emo dokazati postojanje statisti~ki zna~ajne razlike. Menoragija Bol u maloj karlici Opstipacija U~eatalo mokrenje Hipotenzija 2(5%) 0 1(3%) 4(11%) 4(11%) 34(94%) 30(83%) 26(72%) 28(78%) 30(83%) 16(44%) 20(56%) submukozni intramuralni 11(%) 14(39%) cerevikalni 1(3%) control MRI examinations after treatment. odnosno intraarterijska selektivna embolizacija mioma uterusa je minimalno invazivni tretman kojim se posti‘e redukcija volumena mioma i na taj na~in otklanjaju simptomi ovog tumora. 6 MESECI NAKON ENDOVASKULARNE EMBOLIZACIJE. zatim primenom odgovaraju}eg materijala za embolizaciju. Po{tuju}i medicinske indikacije. fibroid regression of 50% was registered in all patients. surgical and new intra-arterial embolisation method. U na{oj studiji nije bilo zna~ajnih komplikacija u smislu neprepoznate anatomije krvnih sudova i embolizacije arterija koje ne u~estvuju u vaskularizaciji mioma. adekvatan kateterski materijal i embolizacijska sredstva. POSLEDICA PRISUSTVA MIOMA. sve pacijentkinje su provele u hospitalu izmedju 12 i 16 sati. multiple in 44%. One year after receiving intra-arterial embolisation treatment. The most of fibroids had intramural localization (39%). There were no serious complications noted in our study. a pri tome su se embolizacije izvodile i kroz mikrokatatere koje je bilo mogu}e i superselektivno pozicionirati u krvne sudove mioma. Gynecological hemorrhage was the leading symptom with 34 patients (94%). neophodan je adekvatno edukovan stru~ni tim koji ~ine interventni vaskularni radiolozi. koja se sti~e dugogodi{njim radom i primenom intraarterijskih vaskularnih procedura. LVI efekti terapijske procedure su skoro indenti~ni u obe grupe. je mogu}e izbe}i dobrom pripremom pacijentkinja. Menoragija Bol u maloj karlici Opstipacija U~estalo mokrenje Hiptenzija TABELA 4 SIMPTOMI. Za izvodjenje procedure. Pojava ovog sindroma je u poredjenju sa ispitivanjima drugih autora ne{to bila ve}a u na{oj studiji. Intraproceduralne komplikacije. jer redukcija lumena za 50% koja se posti‘e nakon 6 meseci.5 years. Terapijska procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji. solitary fibroids were seen in 56% of patients.9. SUMMARY INTRA-ARTERIAL EMBOLISATION OF UTERINE FIBROMA Uterine fibroid are benign tumors that consist most of the tumor occurrences in pelvic cavity of women. The aim of the paper is to present achieved results in intra-arterial embolisation treatment of Uterine fibroid.10 Vreme hospitalizacije se skra}uje. Embolisation was performed by "cross-over" technique. kada se de{ava delimi~na a u ve}ini slu~ajeva i potpuna regresija mioma. manje od 24 sata. It included 36 women with symptomatic uterine fibroid. jer je radio iskusan tim interventnih vaskularnih radiologa. Material and methods: A prospective study was performed in the period from October 2007 until October 2008. Najbolji efekat se posti‘e kod pacijentkinja kojima se emboli{u miomi veli~ine do 5 cm.@. Post embolizacijski sindrom se javio kod 30% bez obzira na proceduralnu premedikaciju. {to dovodi do neizbe‘ne hirur{ke intervencije. using bilateral punction of femoral arteries. Possible courses of treatment include: medicament treatment. and application of 750-900m Bead Blocks. Results: Average age of patients was 38. i spre~ava naj~e{}e mutilantna hirur{ka intervencija. uterine. koja ima svoje rizike i mogu}e posledice. They were treated by intra-arterial embolisation. Multipli miomi Solitarni miomi TABELA 3 ZASTUPLJENOST SIMPTOMA.212 M. omogu}ava miran ‘ivot do menopauze. a selective catheterization a. pravovremenom embolizacijom mi-oma se spre~ava njihov rast i na taj na~in otklanjaju simptomi. Mijailovi} ACI Vol. prevodi miom u dimenzije koje se simptomatski ne ispoljavaju. kao i primenom dobre manipulativne tehnike. with the exception of postembolisation syndrome which occurred in 11 (30%) patients in a relatively mild form . ZAKLJU^AK Endovaskularni tretman. ali s obzirom na manji broj ispitanika. All patients had TABELA 1 LOKALIZACIJA MIOMA subserozni 10(28%) TABELA 2 ZASTUPLJENOST MULTIPLIH I SOLITARNIH MIOMA. U svakom slu~aju ovo nije metoda za po~etnike u interventnoj vaskularnoj radiologiji. vreme hospitalizacije kratko.11 Primenom ove metode se spre~ava mogu}i rast mioma uterusa.

Dauri M. Technical results and effects of operator experience on uterine artery embolization for fibroids: the Ontario Uterine Fibroid Embolization Trial. Fertil Steril 2003. Honda I. Pocek M. intra-arterial embolisation. et al. et al. J Vasc Interv Radiol 2003. Spies JB.Br. BIBLIOGRAFIJA 1. Pelage J. 3. 4 Arterijska embolizacija mioma uterusa 213 Conclusion: Intra-arterial embolisation of uterine fibroma is a method that in large percent of patients removes symptoms of uterine fibroma presence. . Siskin P. Spies JB. Gynecol Obstet Fertil 2003. Uterine fibroids embolization:results about 454 cases. Key words: uterine fibroma. Nipon Igoku Hashasen gakkai Zasshi 2003. Patal AA. Myers ER. Obstet Gynecol 2005. 8.11:305-11 6.Sato F. 2. Obstet Gynecol 2002. Siskin G. AJR Am J Roentgenol 2000. Gallas S..19(1):13-21. Recent advances in uterine fibroid embolization. Zupi E. The Fibroid Registry for outcomes data (FIBROID) for uterine embolization: short-term outcomes. Curr Opin Obstet Gynecol. Pereira L. Walker WJ.14(5):545-54. Stainken B. . Br J Obstet Gynaecol 2002. Brunereau L. Uterine artery embolization for symptomatic myomata. Ciraru Vigneron n. Berghella V. and safely helps women enter menopause when activity of hormone dependant tumor ceases. 4. 79: 107-11. J Vasc Interv Radiol 2000. Uterine artery embolization in the primary treatment in uterine leiomyomas: technical features and prospective follow-up with clinical and sonographic examination in 58 patients. 10. prevents its growth. et al. Worthington-Kirsch R. et al.17(6):562-7. White AM.106(1):52-9. 100: 869-72. Uterine artery embolization for leyomyomas: complications and effect on pregnancy. Uterine artery embolization for symptomatic fibroids:clinical results in 4000 women with imaging follow-up. Pron et al. 7. Ravina JH. J Intensive Care Med 2004. Goldberg J.175:1262-72. 5. 11. Outpatient uterine artery embolization for symptomatic uterine fibroids: experience in 49 patients. Pregnancy after uterine artery embolization. 2005. et al. Selective uterine artery embolization in the management of uterine myomas. et al.Adachi H. Diwling K. 31:597-603. Aymard A. Worthington-Kirsch R. 9.109:126272. Epstein NB. Herbreteau D. 63(6): 294-303.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful