P. 1
Arterijska Embolizacija Mioma Uterusa

Arterijska Embolizacija Mioma Uterusa

|Views: 57|Likes:
Published by scepan
Artery, embolisation, uterus, mioma, interventional radiology, oncology
Artery, embolisation, uterus, mioma, interventional radiology, oncology

More info:

Categories:Types, Research
Published by: scepan on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

/STRU^NI RAD

UDK 618.14-006-089.819 DOI:10.2298/ACI0904209M

Arterijska embolizacija mioma uterusa ........ .................................
M. @. Mijailovi}, S.M. Luki} Klini~ki centar Kragujevac, Odeljenje interventne radiologije

rezime

Miomi uterusa su najzastupljeniji benigni tumori u maloj karlici kod ‘ena. Mogu}i na~in le~enja simptomatskih mioma je: medikamentozni, hirur{ki i primenom nove metode intraarterijske embolizacije. Cilj rada je da prika‘emo dobijene rezultate u le~enju mioma primenom arterijske embolizacije. Materijal i metode: Uradjena je prospektivna studija u periodu oktobar 2007-oktobar 2008. koja je obuhvatila 36 ‘ena sa simptomatskim miomima, kojima je kao terapijska procedura primenjena arterijska embolizacija mioma. Sve pacijentkinje su nakon embolizacije kontrolisane na magnetnoj rezonanci. Embolizacija je radjena primenom cross over tehnike, obostranom punkcijom femoralnih arterija i selektivnom kateterizacijom a. uterine i aplikacije Bead Block-ova veli~ine 750-900. Rezultati: Prose~na starost pacijentkinja je bila 38,5.godina. Naj~e{}a lokalizacija mioma je bila intramuralna 39%, solitarnih mioma je bilo kod 56%, multiplih kod 44% le~enih pacijentkinja. Menoragija je bio vode}i simptom kod 34 (94%) pacijentkinje. Nakon primene terapijske procedure, arterijske embolizacije, nakon godinu dana, regresija mioma za 50% je registrovana kod svih pacijentkinja. U na{oj studiji nije bilo nekih ozbiljnijih komplikacija osim postembolizacionog sindroma koji se javio kod 11 (30%) pacijentkinja i to relativno lak{em obliku. Zaklju~ak: Arterijska embolizacija mioma je metoda koja u visokom procentu otklanja simptome prisustva mioma u uterusu, spre~ava njihov rast i na taj na~in ‘ene relativno bezbedno uvodi u menopauzu kada prestaje aktivnost hormonski zavisnog tumora. Klju~ne re~i: miom, arterijska embolizacija. UVOD

M

iomi uterusa su benigni, estrogen zavisni tumori glatkih mi{i}nih }celija uterusa. Mikroskopski tumorske }elije su elongirane, sa zakrivljenim jedrima. U zavisnosti od lokalizacije u uterusu mogu biti: intra-

muralni, subserozni, subserozni na peteljci, submukozni i cervikalni miomi. Po broju mogu biti solitarni i multipli. Zastupljenost mioma kao tumora u maloj karlici ‘ena u ‘ivotnom dobu do 45 godina je oko 70%. Miomi malih dimenzija su uglavnom asimptomatski, a oko 25% belih i 50% crnih ‘ena ima miome koji se ispoljavaju simptomatski. Miomi se ~e{}e javljaju kod gojaznih ‘ena i pu{a~a. Naj~e{}a lokalizacija mioma je subserozna, zatim intramuralna, pa submukozna. S obzirom da miomi sadr‘e estrogenske receptore, pojavljaju se u reproduktivnom periodu ‘ene, a regrediraju u menopauzi. Maligna alteracija mioma u lejomiosarkom je mogu}a, ali nije visoka incidenca. Naj~e{}e veliki miomi uterusa pretrpe hijalinu degeneraciju, miksomatoznu ili masnu degeneraciju sa prisustvom kalcifikacija, masnih depoa ili cisti~nih nekroti~nih {upljina. Miomi su uzrok pojave menoragija ili menometroragija. Ako narastu do ve}ih dimenzija, simptomi mogu biti posledica pove}anog pritiska na organe u maloj karlici koji se manifestuje u~estalim mokrenjem, bolom, opstipacijom. Mogu}a je nekroza uve}anog mioma sa pojavom hemoragije u maloj karlici. Mogu da predstavljaju problem u trudno}i, jer izazivaju spontane abortuse, prevremene kontrakcije uterusa.? Dijagnostikuju se ultrazvu~nim pregledom, preciznije magnetnom rezonancom, jer se bolje uo~avaju anatomski odnosi kako u samom uterusu, tako i u odnosu na ostale organe male karlice, preciznije je triplanarno odredjivanje dimenzija mioma. Na magnetnoj rezonanci se mogu uo~iti zone masne degeneracije, zone nekroze sa cisti~nom transformacijom, eventualno prisustvo kalcifikacija. Asimptomatski miomi ne zahtevaju medicinski tretman. Simptomatski miomi se mogu le~iti na nekoliko na~ina: medikamentima za supre-siju ovarijalnih hormona, primenom gonadotropina (GnRH), zatim primenom medroxyprogesterona, antiprogestina, selektivnih estrogen receptor modulatora, androgenih agonista4,5. Slede}i na~in le~enja je primena hirur{kih procedura, kao {to su miomektomija, ako je to mogu}e, a veoma ~esto se primenjuje histerektomija. U poslednjih deset godina, uvodi se nova metoda, a to je intraarterijska

Sve pacijente smo tretirali bilateralnom endovaskularnom embolizacijom mioma. 3. Cilj rada je da prika‘emo na{e rezultate dobijene u prospektivnoj studiji u periodu oktobar 2007-oktobar 2008. odsustvo alergije na medikamente i jodna kontrasna sredstva. Prisustvo tumora na adneksima. pojava postembolizacionog sindroma koji podrazumeva bolove u maloj karlici u trajanju 6-10 sati. Sve ove komplikacije zavise od primene minuciozne tehnike izvodjenja procedure i primene adekvatnog kateterskog i embolizacionog materijala. Mijailovi} ACI Vol. perforacija arterije. primenjena metoda. Prisustvo visokog rizika za veliku hirur{ku intervenciju. primenom cross over tehnike selektivnog SLIKA 1. Nakon procedure je analizirano prisustvo postproceduralnih komplikacija kao {to su: lokalni hematom na mestu punkcije femoralne arterije. Subserozni miom na peteljci.210 M. Menopausa. kojom se posti‘e efekat prekida cirkulacije u tkivu mioma. Embolizacija ve}ih mioma sa ciljem redukcije tkivne mase i primenu laparoskopske hirurgije. 7. 6 i 12 meseci je radjen kontrolni pregled na magnetnoj rezonanci. SELEKTIVNA INTRAARTERIJSKA EMBOLIZACIJA SLIKA 2 STANJE NAKON EMBOLIZACIJE SLIKA uvodjenja katetera u grane a. 5. Renalna insuficijencija Mogu}e komplikacije tokom procedure su disekcija arterije nakon uvodjenja ‘ice vodi~a. U situacijama kada nije bilo mogu}e dijagnosti~kim kateterom lumena 4F selektivno kateterizirati arteriju hranilju. LVI embolizacija mioma. plu}na embolija.7 Indikacije za endo-vaskularnu embolizaciju mioma su: 1.g. Od simptomatskih manifestacija mioma uterusa je u ovoj studiji pra}eno prisustvo: menoragije. trudno}a. 4. hipotenzije. Alergija na medikamente i jodna kontrasna sredstva. gadjenja i povra}anja. pojava temperature. labijalna nekroza.6. u periodu 3. smanjene seksualne funkcije. prisustvo vazospazma. neselektivna embolizacija arterija koje vaskularizuju miom. prisustvo subseroznih mioma na peteljci. Incidenca ovih komplikacija je manja od 1%. uterina ishemija i nekroza. hipertenzije. 4. Miomi veli~ine do 5 cm ili 25ccm. prisustvo opstipacije. koristili smo mikrokateter lumena 2. Volumetrijska merenja su radjena na osnovu mera dobijenih na magnetnoj rezonanci. 2.7 F . 2. 6. Postproceduralne komplikacije su: infekcija. 3. Nakon primenjene endovaskularne embolizacije mioma. endovaskularna embolizacija mioma sa vremenom pra}enja nakon procedure od godinu dana.@. Trudno}a. Mali uterus <600 ccm 8. U tom vremenskom intervalu je kod 36 pacijentkinja sa simptomatskim miomima uterusa. muke. ‘ene sa multiplim simptomatskim miomima. Hroni~na pelvi~na infekcija. uterine koje vaskularizuju miom ili miome. pristanak na endovaskularnu embolizaciju kao alternativu hirur{kom le~enju. Kontraindikacije za endovaskularnu embolizaciju mioma: 1. Isklju~uju}i faktori su bili: menopauza. Kod svih pacijentkinja je radjena dijagnostika ultrazvukom i magnetnom rezonancom. u~estalog mokrenja. amenoreja. MATERIJAL I METODE Uklju~uju}i faktori za pacijentkinje u ovoj studiji su bili: solitarni ili multipli miomi uterusa. bola u maloj karlici.

sa su‘enim snopom X zra~enja u angio sali i sa prose~nim vremenom trajanja fluoroskopije od 5minuta.2x16. odnosno volumetrijski 30 ccm. a kod 2 pacijentkinje je prose~na redukcija volumena bila 36%. S obzirom na ovalni oblik mioma. 6 meseci nakon embolizacije. Miomi koji su endovaskularnim pristupom embolisani su bili veli~ine od 36mm pa do 252mm. Procedura intraarterijske embolizacije mioma je u proseku izvodjena u vremenskom intervalu od 30 min. Miome smo embolisali ~esticama Bead Block veli~ine 750-900 (Slika 1 i 2). bili su veoma slabog intenziteta i retko su se javljali. Samo se u jednom slu~aju primenila endovaskularna embolizacija kod mioma dimenzija 25. najmladja pacijentkinja je imala 32 a najstarija 46 godina. nego sa multiplom miomatozom.5cm sa ciljem da se nakon embolizacije redukuje veli~ina i prevede u bezbedno operativno re{avanje problema. Najve}i broj mioma je bio u kategoriji veli~ine do 5 cm. a kod 4 pacijentkinje.5x18. muku i povra}anje je imalo 13 (36%). merenjima je ustanovljeno. uo~avamo da su u vremenskom periodu od 6 meseci nakon primene intraarterijske selektivne embolizacije arterija koje vaskularizuju miom ne{to bolji rezultati kod pacijentkinja sa solitarnim miomima uterusa. Simptomi i njihova zastupljenost predstavljeni su u tabeli 3. Iz prikazanih rezultata dobijenih u ovoj prospektivnoj studiji na seriji od 36 pacijentkinja. Pre procedure svaka paci- . SLIKA 3. Na kontrolnom pregledu 6 meseci nakon embolizacije mioma. 4 Arterijska embolizacija mioma uterusa 211 jentkinja je dobijala u bolusu intravenski 2 gr antibiotika. analgetike i antiemetike. [est meseci nakon prcedure embolizacije zastupljenost simptoma je prikazana u tabeli 4. a tek nakon godinu dana je kod 14 pacijentkinja postignut potpun efekat redukcije za 50%. U periodu nakon godinu dana.uterine koja is-hranjuje miom. ove mere se odnose na najve}i dijametar. (Slika 3 i 4). na magnetnoj rezo-nanci u grupi pacijentkinja sa solitarnim miomima. je bila bezna~ajna. REZULTATI Prose~na starost pacijentkinja u uradjenoj studiji je iznosila 38. kao ni drugih ne‘eljenih komplikacija. redukcija volumena mioma je bila u proseku za 38%. kao posledica mioma uterusa. kod 16 pacijentkinja se masa mioma redukovala za 50%. kod 10 se volumen mioma redukovao za 50%. na kontrolnom pregledu na magnetnoj rezonanci. U grupi pacijentkinja sa multiplim miomima. Dvanaest meseci nakon procedure endovaskularne embolizacije prisustvo simptoma. nismo imali. MR PREGLED PRE EMBOLIZACIJE SLIKA 4 MR PREGLED 6 MESECI NAKON EMBOLIZACIJE koji smo selektivno uvodili u granu a. povi{enu temperaturu 8 (22%).5 godina. DISKUSIJA Endovaskularna embolizacija mioma uterusa je terapijski tretman koji omogu}ava pacijentima minimalno invazivni pristup za re{avanje problema koji se ispoljavaju prisustvom mioma uterusa8.Br. Odnos solitarnih i multilih mioma dat je u tabeli 2. Lokalizacija mioma data je u tabeli 1. Postembolizacioni sindrom pra}en bolovima u maloj karlici u prvih 10 sati nakon izvodjenja procedure se javio kod 11 (30%) pacijentkinja. da se masa mioma redukovala kod svih pacijentkinja za 50%. Nakon godinu. jer iako su postojali. Proceduralnih komplikacija u smislu pojave hematoma na mestu punkcije femoralne arterije.

Results: Average age of patients was 38.9. prevodi miom u dimenzije koje se simptomatski ne ispoljavaju. Post embolizacijski sindrom se javio kod 30% bez obzira na proceduralnu premedikaciju. Material and methods: A prospective study was performed in the period from October 2007 until October 2008. a pri tome su se embolizacije izvodile i kroz mikrokatatere koje je bilo mogu}e i superselektivno pozicionirati u krvne sudove mioma. They were treated by intra-arterial embolisation. Menoragija Bol u maloj karlici Opstipacija U~eatalo mokrenje Hipotenzija 2(5%) 0 1(3%) 4(11%) 4(11%) 34(94%) 30(83%) 26(72%) 28(78%) 30(83%) 16(44%) 20(56%) submukozni intramuralni 11(%) 14(39%) cerevikalni 1(3%) control MRI examinations after treatment. surgical and new intra-arterial embolisation method. There were no serious complications noted in our study. adekvatan kateterski materijal i embolizacijska sredstva. multiple in 44%. fibroid regression of 50% was registered in all patients.@. kada se de{ava delimi~na a u ve}ini slu~ajeva i potpuna regresija mioma. manje od 24 sata. jer redukcija lumena za 50% koja se posti‘e nakon 6 meseci. Possible courses of treatment include: medicament treatment. koja ima svoje rizike i mogu}e posledice. kao i primenom dobre manipulativne tehnike.5 years.212 M. and application of 750-900m Bead Blocks. Po{tuju}i medicinske indikacije. It included 36 women with symptomatic uterine fibroid. ne mo‘emo dokazati postojanje statisti~ki zna~ajne razlike. Mijailovi} ACI Vol. jer je radio iskusan tim interventnih vaskularnih radiologa. ZAKLJU^AK Endovaskularni tretman. Intraproceduralne komplikacije. Menoragija Bol u maloj karlici Opstipacija U~estalo mokrenje Hiptenzija TABELA 4 SIMPTOMI. LVI efekti terapijske procedure su skoro indenti~ni u obe grupe. with the exception of postembolisation syndrome which occurred in 11 (30%) patients in a relatively mild form . vreme hospitalizacije kratko. Gynecological hemorrhage was the leading symptom with 34 patients (94%). The most of fibroids had intramural localization (39%). Terapijska procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji. One year after receiving intra-arterial embolisation treatment. Za izvodjenje procedure. zatim primenom odgovaraju}eg materijala za embolizaciju. odnosno intraarterijska selektivna embolizacija mioma uterusa je minimalno invazivni tretman kojim se posti‘e redukcija volumena mioma i na taj na~in otklanjaju simptomi ovog tumora. neophodan je adekvatno edukovan stru~ni tim koji ~ine interventni vaskularni radiolozi. 6 MESECI NAKON ENDOVASKULARNE EMBOLIZACIJE.11 Primenom ove metode se spre~ava mogu}i rast mioma uterusa. Pojava ovog sindroma je u poredjenju sa ispitivanjima drugih autora ne{to bila ve}a u na{oj studiji. The aim of the paper is to present achieved results in intra-arterial embolisation treatment of Uterine fibroid. sve pacijentkinje su provele u hospitalu izmedju 12 i 16 sati. U na{oj studiji nije bilo zna~ajnih komplikacija u smislu neprepoznate anatomije krvnih sudova i embolizacije arterija koje ne u~estvuju u vaskularizaciji mioma. using bilateral punction of femoral arteries. Multipli miomi Solitarni miomi TABELA 3 ZASTUPLJENOST SIMPTOMA. i spre~ava naj~e{}e mutilantna hirur{ka intervencija. All patients had TABELA 1 LOKALIZACIJA MIOMA subserozni 10(28%) TABELA 2 ZASTUPLJENOST MULTIPLIH I SOLITARNIH MIOMA. a selective catheterization a. pravovremenom embolizacijom mi-oma se spre~ava njihov rast i na taj na~in otklanjaju simptomi. omogu}ava miran ‘ivot do menopauze. Embolisation was performed by "cross-over" technique. Najbolji efekat se posti‘e kod pacijentkinja kojima se emboli{u miomi veli~ine do 5 cm. {to dovodi do neizbe‘ne hirur{ke intervencije. uterine. U svakom slu~aju ovo nije metoda za po~etnike u interventnoj vaskularnoj radiologiji. SUMMARY INTRA-ARTERIAL EMBOLISATION OF UTERINE FIBROMA Uterine fibroid are benign tumors that consist most of the tumor occurrences in pelvic cavity of women. je mogu}e izbe}i dobrom pripremom pacijentkinja. koja se sti~e dugogodi{njim radom i primenom intraarterijskih vaskularnih procedura. solitary fibroids were seen in 56% of patients. ali s obzirom na manji broj ispitanika.10 Vreme hospitalizacije se skra}uje. POSLEDICA PRISUSTVA MIOMA.

Brunereau L. et al. 10.. Honda I.Adachi H. Herbreteau D.14(5):545-54. Stainken B. 7. Uterine artery embolization for symptomatic myomata. 4.Sato F. et al. Ravina JH. Worthington-Kirsch R. Recent advances in uterine fibroid embolization. 3. Pelage J. Spies JB. Goldberg J. Pereira L.17(6):562-7. 2005. Zupi E. Dauri M. J Vasc Interv Radiol 2000. Diwling K. Pocek M. et al. Obstet Gynecol 2002. Uterine artery embolization for symptomatic fibroids:clinical results in 4000 women with imaging follow-up. 11. The Fibroid Registry for outcomes data (FIBROID) for uterine embolization: short-term outcomes. Outpatient uterine artery embolization for symptomatic uterine fibroids: experience in 49 patients. Uterine artery embolization for leyomyomas: complications and effect on pregnancy. 2. Ciraru Vigneron n. Selective uterine artery embolization in the management of uterine myomas. 4 Arterijska embolizacija mioma uterusa 213 Conclusion: Intra-arterial embolisation of uterine fibroma is a method that in large percent of patients removes symptoms of uterine fibroma presence. Spies JB. Obstet Gynecol 2005. White AM.Br. Uterine fibroids embolization:results about 454 cases. Siskin G. Curr Opin Obstet Gynecol.11:305-11 6. intra-arterial embolisation. Key words: uterine fibroma. Gynecol Obstet Fertil 2003. prevents its growth. J Intensive Care Med 2004. 5. 79: 107-11.106(1):52-9. Epstein NB. et al. Aymard A. . 63(6): 294-303. Pron et al. Technical results and effects of operator experience on uterine artery embolization for fibroids: the Ontario Uterine Fibroid Embolization Trial. . 8. Berghella V. 31:597-603. Nipon Igoku Hashasen gakkai Zasshi 2003. Patal AA. Siskin P. et al. Uterine artery embolization in the primary treatment in uterine leiomyomas: technical features and prospective follow-up with clinical and sonographic examination in 58 patients. Fertil Steril 2003.19(1):13-21. 9. Pregnancy after uterine artery embolization. 100: 869-72. J Vasc Interv Radiol 2003. AJR Am J Roentgenol 2000. et al.175:1262-72. Br J Obstet Gynaecol 2002. Walker WJ. Worthington-Kirsch R. Myers ER.109:126272. and safely helps women enter menopause when activity of hormone dependant tumor ceases. BIBLIOGRAFIJA 1. Gallas S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->