/STRU^NI RAD

UDK 618.14-006-089.819 DOI:10.2298/ACI0904209M

Arterijska embolizacija mioma uterusa ........ .................................
M. @. Mijailovi}, S.M. Luki} Klini~ki centar Kragujevac, Odeljenje interventne radiologije

rezime

Miomi uterusa su najzastupljeniji benigni tumori u maloj karlici kod ‘ena. Mogu}i na~in le~enja simptomatskih mioma je: medikamentozni, hirur{ki i primenom nove metode intraarterijske embolizacije. Cilj rada je da prika‘emo dobijene rezultate u le~enju mioma primenom arterijske embolizacije. Materijal i metode: Uradjena je prospektivna studija u periodu oktobar 2007-oktobar 2008. koja je obuhvatila 36 ‘ena sa simptomatskim miomima, kojima je kao terapijska procedura primenjena arterijska embolizacija mioma. Sve pacijentkinje su nakon embolizacije kontrolisane na magnetnoj rezonanci. Embolizacija je radjena primenom cross over tehnike, obostranom punkcijom femoralnih arterija i selektivnom kateterizacijom a. uterine i aplikacije Bead Block-ova veli~ine 750-900. Rezultati: Prose~na starost pacijentkinja je bila 38,5.godina. Naj~e{}a lokalizacija mioma je bila intramuralna 39%, solitarnih mioma je bilo kod 56%, multiplih kod 44% le~enih pacijentkinja. Menoragija je bio vode}i simptom kod 34 (94%) pacijentkinje. Nakon primene terapijske procedure, arterijske embolizacije, nakon godinu dana, regresija mioma za 50% je registrovana kod svih pacijentkinja. U na{oj studiji nije bilo nekih ozbiljnijih komplikacija osim postembolizacionog sindroma koji se javio kod 11 (30%) pacijentkinja i to relativno lak{em obliku. Zaklju~ak: Arterijska embolizacija mioma je metoda koja u visokom procentu otklanja simptome prisustva mioma u uterusu, spre~ava njihov rast i na taj na~in ‘ene relativno bezbedno uvodi u menopauzu kada prestaje aktivnost hormonski zavisnog tumora. Klju~ne re~i: miom, arterijska embolizacija. UVOD

M

iomi uterusa su benigni, estrogen zavisni tumori glatkih mi{i}nih }celija uterusa. Mikroskopski tumorske }elije su elongirane, sa zakrivljenim jedrima. U zavisnosti od lokalizacije u uterusu mogu biti: intra-

muralni, subserozni, subserozni na peteljci, submukozni i cervikalni miomi. Po broju mogu biti solitarni i multipli. Zastupljenost mioma kao tumora u maloj karlici ‘ena u ‘ivotnom dobu do 45 godina je oko 70%. Miomi malih dimenzija su uglavnom asimptomatski, a oko 25% belih i 50% crnih ‘ena ima miome koji se ispoljavaju simptomatski. Miomi se ~e{}e javljaju kod gojaznih ‘ena i pu{a~a. Naj~e{}a lokalizacija mioma je subserozna, zatim intramuralna, pa submukozna. S obzirom da miomi sadr‘e estrogenske receptore, pojavljaju se u reproduktivnom periodu ‘ene, a regrediraju u menopauzi. Maligna alteracija mioma u lejomiosarkom je mogu}a, ali nije visoka incidenca. Naj~e{}e veliki miomi uterusa pretrpe hijalinu degeneraciju, miksomatoznu ili masnu degeneraciju sa prisustvom kalcifikacija, masnih depoa ili cisti~nih nekroti~nih {upljina. Miomi su uzrok pojave menoragija ili menometroragija. Ako narastu do ve}ih dimenzija, simptomi mogu biti posledica pove}anog pritiska na organe u maloj karlici koji se manifestuje u~estalim mokrenjem, bolom, opstipacijom. Mogu}a je nekroza uve}anog mioma sa pojavom hemoragije u maloj karlici. Mogu da predstavljaju problem u trudno}i, jer izazivaju spontane abortuse, prevremene kontrakcije uterusa.? Dijagnostikuju se ultrazvu~nim pregledom, preciznije magnetnom rezonancom, jer se bolje uo~avaju anatomski odnosi kako u samom uterusu, tako i u odnosu na ostale organe male karlice, preciznije je triplanarno odredjivanje dimenzija mioma. Na magnetnoj rezonanci se mogu uo~iti zone masne degeneracije, zone nekroze sa cisti~nom transformacijom, eventualno prisustvo kalcifikacija. Asimptomatski miomi ne zahtevaju medicinski tretman. Simptomatski miomi se mogu le~iti na nekoliko na~ina: medikamentima za supre-siju ovarijalnih hormona, primenom gonadotropina (GnRH), zatim primenom medroxyprogesterona, antiprogestina, selektivnih estrogen receptor modulatora, androgenih agonista4,5. Slede}i na~in le~enja je primena hirur{kih procedura, kao {to su miomektomija, ako je to mogu}e, a veoma ~esto se primenjuje histerektomija. U poslednjih deset godina, uvodi se nova metoda, a to je intraarterijska

Nakon procedure je analizirano prisustvo postproceduralnih komplikacija kao {to su: lokalni hematom na mestu punkcije femoralne arterije. Alergija na medikamente i jodna kontrasna sredstva. endovaskularna embolizacija mioma sa vremenom pra}enja nakon procedure od godinu dana. Sve ove komplikacije zavise od primene minuciozne tehnike izvodjenja procedure i primene adekvatnog kateterskog i embolizacionog materijala. pristanak na endovaskularnu embolizaciju kao alternativu hirur{kom le~enju. Od simptomatskih manifestacija mioma uterusa je u ovoj studiji pra}eno prisustvo: menoragije. prisustvo opstipacije. uterina ishemija i nekroza. u periodu 3. odsustvo alergije na medikamente i jodna kontrasna sredstva. bola u maloj karlici. 6 i 12 meseci je radjen kontrolni pregled na magnetnoj rezonanci. muke. pojava postembolizacionog sindroma koji podrazumeva bolove u maloj karlici u trajanju 6-10 sati. Prisustvo tumora na adneksima. 5. gadjenja i povra}anja. Isklju~uju}i faktori su bili: menopauza. smanjene seksualne funkcije.210 M. 2. SELEKTIVNA INTRAARTERIJSKA EMBOLIZACIJA SLIKA 2 STANJE NAKON EMBOLIZACIJE SLIKA uvodjenja katetera u grane a. Cilj rada je da prika‘emo na{e rezultate dobijene u prospektivnoj studiji u periodu oktobar 2007-oktobar 2008.7 F . neselektivna embolizacija arterija koje vaskularizuju miom. 4. U situacijama kada nije bilo mogu}e dijagnosti~kim kateterom lumena 4F selektivno kateterizirati arteriju hranilju. 3. LVI embolizacija mioma. MATERIJAL I METODE Uklju~uju}i faktori za pacijentkinje u ovoj studiji su bili: solitarni ili multipli miomi uterusa. Kontraindikacije za endovaskularnu embolizaciju mioma: 1. kojom se posti‘e efekat prekida cirkulacije u tkivu mioma. uterine koje vaskularizuju miom ili miome. 6. Renalna insuficijencija Mogu}e komplikacije tokom procedure su disekcija arterije nakon uvodjenja ‘ice vodi~a. 4. ‘ene sa multiplim simptomatskim miomima. Prisustvo visokog rizika za veliku hirur{ku intervenciju. Nakon primenjene endovaskularne embolizacije mioma.6. Postproceduralne komplikacije su: infekcija. Incidenca ovih komplikacija je manja od 1%. koristili smo mikrokateter lumena 2. perforacija arterije. prisustvo subseroznih mioma na peteljci. Kod svih pacijentkinja je radjena dijagnostika ultrazvukom i magnetnom rezonancom. Miomi veli~ine do 5 cm ili 25ccm. primenjena metoda. pojava temperature. Trudno}a.7 Indikacije za endo-vaskularnu embolizaciju mioma su: 1. Embolizacija ve}ih mioma sa ciljem redukcije tkivne mase i primenu laparoskopske hirurgije. prisustvo vazospazma. 3. trudno}a. hipotenzije.@. 2. Mali uterus <600 ccm 8. plu}na embolija. amenoreja. labijalna nekroza. Subserozni miom na peteljci. u~estalog mokrenja. Hroni~na pelvi~na infekcija. Menopausa. 7. hipertenzije. Mijailovi} ACI Vol. Sve pacijente smo tretirali bilateralnom endovaskularnom embolizacijom mioma.g. U tom vremenskom intervalu je kod 36 pacijentkinja sa simptomatskim miomima uterusa. primenom cross over tehnike selektivnog SLIKA 1. Volumetrijska merenja su radjena na osnovu mera dobijenih na magnetnoj rezonanci.

bili su veoma slabog intenziteta i retko su se javljali. MR PREGLED PRE EMBOLIZACIJE SLIKA 4 MR PREGLED 6 MESECI NAKON EMBOLIZACIJE koji smo selektivno uvodili u granu a. a kod 4 pacijentkinje. nismo imali. Miome smo embolisali ~esticama Bead Block veli~ine 750-900 (Slika 1 i 2). Postembolizacioni sindrom pra}en bolovima u maloj karlici u prvih 10 sati nakon izvodjenja procedure se javio kod 11 (30%) pacijentkinja. Odnos solitarnih i multilih mioma dat je u tabeli 2. jer iako su postojali. najmladja pacijentkinja je imala 32 a najstarija 46 godina. da se masa mioma redukovala kod svih pacijentkinja za 50%. redukcija volumena mioma je bila u proseku za 38%. povi{enu temperaturu 8 (22%). a kod 2 pacijentkinje je prose~na redukcija volumena bila 36%. U grupi pacijentkinja sa multiplim miomima. Proceduralnih komplikacija u smislu pojave hematoma na mestu punkcije femoralne arterije. Lokalizacija mioma data je u tabeli 1. na magnetnoj rezo-nanci u grupi pacijentkinja sa solitarnim miomima.Br. Miomi koji su endovaskularnim pristupom embolisani su bili veli~ine od 36mm pa do 252mm. nego sa multiplom miomatozom. merenjima je ustanovljeno. Najve}i broj mioma je bio u kategoriji veli~ine do 5 cm.2x16.5cm sa ciljem da se nakon embolizacije redukuje veli~ina i prevede u bezbedno operativno re{avanje problema. na kontrolnom pregledu na magnetnoj rezonanci. DISKUSIJA Endovaskularna embolizacija mioma uterusa je terapijski tretman koji omogu}ava pacijentima minimalno invazivni pristup za re{avanje problema koji se ispoljavaju prisustvom mioma uterusa8. odnosno volumetrijski 30 ccm. Simptomi i njihova zastupljenost predstavljeni su u tabeli 3. Na kontrolnom pregledu 6 meseci nakon embolizacije mioma. muku i povra}anje je imalo 13 (36%). kod 16 pacijentkinja se masa mioma redukovala za 50%. Iz prikazanih rezultata dobijenih u ovoj prospektivnoj studiji na seriji od 36 pacijentkinja. 6 meseci nakon embolizacije. Dvanaest meseci nakon procedure endovaskularne embolizacije prisustvo simptoma. ove mere se odnose na najve}i dijametar. uo~avamo da su u vremenskom periodu od 6 meseci nakon primene intraarterijske selektivne embolizacije arterija koje vaskularizuju miom ne{to bolji rezultati kod pacijentkinja sa solitarnim miomima uterusa. kao ni drugih ne‘eljenih komplikacija. (Slika 3 i 4). REZULTATI Prose~na starost pacijentkinja u uradjenoj studiji je iznosila 38. SLIKA 3. 4 Arterijska embolizacija mioma uterusa 211 jentkinja je dobijala u bolusu intravenski 2 gr antibiotika. kao posledica mioma uterusa. kod 10 se volumen mioma redukovao za 50%. Nakon godinu.5 godina. Pre procedure svaka paci- . [est meseci nakon prcedure embolizacije zastupljenost simptoma je prikazana u tabeli 4. sa su‘enim snopom X zra~enja u angio sali i sa prose~nim vremenom trajanja fluoroskopije od 5minuta. Procedura intraarterijske embolizacije mioma je u proseku izvodjena u vremenskom intervalu od 30 min. je bila bezna~ajna.5x18. U periodu nakon godinu dana. a tek nakon godinu dana je kod 14 pacijentkinja postignut potpun efekat redukcije za 50%. analgetike i antiemetike. Samo se u jednom slu~aju primenila endovaskularna embolizacija kod mioma dimenzija 25. S obzirom na ovalni oblik mioma.uterine koja is-hranjuje miom.

It included 36 women with symptomatic uterine fibroid. Material and methods: A prospective study was performed in the period from October 2007 until October 2008. koja se sti~e dugogodi{njim radom i primenom intraarterijskih vaskularnih procedura. je mogu}e izbe}i dobrom pripremom pacijentkinja. The most of fibroids had intramural localization (39%). a pri tome su se embolizacije izvodile i kroz mikrokatatere koje je bilo mogu}e i superselektivno pozicionirati u krvne sudove mioma. a selective catheterization a. surgical and new intra-arterial embolisation method. ali s obzirom na manji broj ispitanika. and application of 750-900m Bead Blocks. ZAKLJU^AK Endovaskularni tretman. 6 MESECI NAKON ENDOVASKULARNE EMBOLIZACIJE. All patients had TABELA 1 LOKALIZACIJA MIOMA subserozni 10(28%) TABELA 2 ZASTUPLJENOST MULTIPLIH I SOLITARNIH MIOMA. Po{tuju}i medicinske indikacije. U svakom slu~aju ovo nije metoda za po~etnike u interventnoj vaskularnoj radiologiji. Menoragija Bol u maloj karlici Opstipacija U~eatalo mokrenje Hipotenzija 2(5%) 0 1(3%) 4(11%) 4(11%) 34(94%) 30(83%) 26(72%) 28(78%) 30(83%) 16(44%) 20(56%) submukozni intramuralni 11(%) 14(39%) cerevikalni 1(3%) control MRI examinations after treatment. adekvatan kateterski materijal i embolizacijska sredstva. Multipli miomi Solitarni miomi TABELA 3 ZASTUPLJENOST SIMPTOMA. jer je radio iskusan tim interventnih vaskularnih radiologa. koja ima svoje rizike i mogu}e posledice. POSLEDICA PRISUSTVA MIOMA.212 M. Menoragija Bol u maloj karlici Opstipacija U~estalo mokrenje Hiptenzija TABELA 4 SIMPTOMI. jer redukcija lumena za 50% koja se posti‘e nakon 6 meseci. Possible courses of treatment include: medicament treatment. with the exception of postembolisation syndrome which occurred in 11 (30%) patients in a relatively mild form . The aim of the paper is to present achieved results in intra-arterial embolisation treatment of Uterine fibroid. prevodi miom u dimenzije koje se simptomatski ne ispoljavaju. i spre~ava naj~e{}e mutilantna hirur{ka intervencija. Terapijska procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji.10 Vreme hospitalizacije se skra}uje. Embolisation was performed by "cross-over" technique. Gynecological hemorrhage was the leading symptom with 34 patients (94%). They were treated by intra-arterial embolisation. SUMMARY INTRA-ARTERIAL EMBOLISATION OF UTERINE FIBROMA Uterine fibroid are benign tumors that consist most of the tumor occurrences in pelvic cavity of women. ne mo‘emo dokazati postojanje statisti~ki zna~ajne razlike. Za izvodjenje procedure. Intraproceduralne komplikacije. kao i primenom dobre manipulativne tehnike.5 years. vreme hospitalizacije kratko.9. omogu}ava miran ‘ivot do menopauze. fibroid regression of 50% was registered in all patients. neophodan je adekvatno edukovan stru~ni tim koji ~ine interventni vaskularni radiolozi. Pojava ovog sindroma je u poredjenju sa ispitivanjima drugih autora ne{to bila ve}a u na{oj studiji. uterine. sve pacijentkinje su provele u hospitalu izmedju 12 i 16 sati. Najbolji efekat se posti‘e kod pacijentkinja kojima se emboli{u miomi veli~ine do 5 cm. solitary fibroids were seen in 56% of patients. using bilateral punction of femoral arteries. kada se de{ava delimi~na a u ve}ini slu~ajeva i potpuna regresija mioma. Results: Average age of patients was 38.@. Mijailovi} ACI Vol. {to dovodi do neizbe‘ne hirur{ke intervencije. U na{oj studiji nije bilo zna~ajnih komplikacija u smislu neprepoznate anatomije krvnih sudova i embolizacije arterija koje ne u~estvuju u vaskularizaciji mioma. manje od 24 sata. odnosno intraarterijska selektivna embolizacija mioma uterusa je minimalno invazivni tretman kojim se posti‘e redukcija volumena mioma i na taj na~in otklanjaju simptomi ovog tumora. There were no serious complications noted in our study. pravovremenom embolizacijom mi-oma se spre~ava njihov rast i na taj na~in otklanjaju simptomi. Post embolizacijski sindrom se javio kod 30% bez obzira na proceduralnu premedikaciju.11 Primenom ove metode se spre~ava mogu}i rast mioma uterusa. zatim primenom odgovaraju}eg materijala za embolizaciju. multiple in 44%. LVI efekti terapijske procedure su skoro indenti~ni u obe grupe. One year after receiving intra-arterial embolisation treatment.

Worthington-Kirsch R. 11. et al. Epstein NB. et al. Recent advances in uterine fibroid embolization.Sato F. Diwling K. Obstet Gynecol 2002. Uterine artery embolization for leyomyomas: complications and effect on pregnancy. Technical results and effects of operator experience on uterine artery embolization for fibroids: the Ontario Uterine Fibroid Embolization Trial. Obstet Gynecol 2005. Pron et al. 5. White AM.11:305-11 6. Siskin P. Pereira L.109:126272. et al. Stainken B. J Vasc Interv Radiol 2000. 4 Arterijska embolizacija mioma uterusa 213 Conclusion: Intra-arterial embolisation of uterine fibroma is a method that in large percent of patients removes symptoms of uterine fibroma presence. Uterine fibroids embolization:results about 454 cases. Fertil Steril 2003. Uterine artery embolization for symptomatic myomata. 31:597-603. Gallas S. 63(6): 294-303. Dauri M.Adachi H.Br. Spies JB. Pelage J. Aymard A. Herbreteau D. 9. 3. Berghella V. 8. J Vasc Interv Radiol 2003. Pocek M. Zupi E. 10. Worthington-Kirsch R. Uterine artery embolization in the primary treatment in uterine leiomyomas: technical features and prospective follow-up with clinical and sonographic examination in 58 patients. intra-arterial embolisation.19(1):13-21. 7. J Intensive Care Med 2004. et al. Brunereau L. prevents its growth. . 100: 869-72. Selective uterine artery embolization in the management of uterine myomas. Br J Obstet Gynaecol 2002. Ciraru Vigneron n. Pregnancy after uterine artery embolization. Curr Opin Obstet Gynecol. Goldberg J. BIBLIOGRAFIJA 1.106(1):52-9. Siskin G. Uterine artery embolization for symptomatic fibroids:clinical results in 4000 women with imaging follow-up. and safely helps women enter menopause when activity of hormone dependant tumor ceases. 79: 107-11. Outpatient uterine artery embolization for symptomatic uterine fibroids: experience in 49 patients.14(5):545-54. Myers ER. AJR Am J Roentgenol 2000.175:1262-72. Nipon Igoku Hashasen gakkai Zasshi 2003. Honda I. Ravina JH. Spies JB. Key words: uterine fibroma. Patal AA. 2. The Fibroid Registry for outcomes data (FIBROID) for uterine embolization: short-term outcomes. Gynecol Obstet Fertil 2003. et al. Walker WJ. 2005. 4. ..17(6):562-7. et al.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful