P. 1
Arterijska Embolizacija Mioma Uterusa

Arterijska Embolizacija Mioma Uterusa

|Views: 57|Likes:
Published by scepan
Artery, embolisation, uterus, mioma, interventional radiology, oncology
Artery, embolisation, uterus, mioma, interventional radiology, oncology

More info:

Categories:Types, Research
Published by: scepan on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

/STRU^NI RAD

UDK 618.14-006-089.819 DOI:10.2298/ACI0904209M

Arterijska embolizacija mioma uterusa ........ .................................
M. @. Mijailovi}, S.M. Luki} Klini~ki centar Kragujevac, Odeljenje interventne radiologije

rezime

Miomi uterusa su najzastupljeniji benigni tumori u maloj karlici kod ‘ena. Mogu}i na~in le~enja simptomatskih mioma je: medikamentozni, hirur{ki i primenom nove metode intraarterijske embolizacije. Cilj rada je da prika‘emo dobijene rezultate u le~enju mioma primenom arterijske embolizacije. Materijal i metode: Uradjena je prospektivna studija u periodu oktobar 2007-oktobar 2008. koja je obuhvatila 36 ‘ena sa simptomatskim miomima, kojima je kao terapijska procedura primenjena arterijska embolizacija mioma. Sve pacijentkinje su nakon embolizacije kontrolisane na magnetnoj rezonanci. Embolizacija je radjena primenom cross over tehnike, obostranom punkcijom femoralnih arterija i selektivnom kateterizacijom a. uterine i aplikacije Bead Block-ova veli~ine 750-900. Rezultati: Prose~na starost pacijentkinja je bila 38,5.godina. Naj~e{}a lokalizacija mioma je bila intramuralna 39%, solitarnih mioma je bilo kod 56%, multiplih kod 44% le~enih pacijentkinja. Menoragija je bio vode}i simptom kod 34 (94%) pacijentkinje. Nakon primene terapijske procedure, arterijske embolizacije, nakon godinu dana, regresija mioma za 50% je registrovana kod svih pacijentkinja. U na{oj studiji nije bilo nekih ozbiljnijih komplikacija osim postembolizacionog sindroma koji se javio kod 11 (30%) pacijentkinja i to relativno lak{em obliku. Zaklju~ak: Arterijska embolizacija mioma je metoda koja u visokom procentu otklanja simptome prisustva mioma u uterusu, spre~ava njihov rast i na taj na~in ‘ene relativno bezbedno uvodi u menopauzu kada prestaje aktivnost hormonski zavisnog tumora. Klju~ne re~i: miom, arterijska embolizacija. UVOD

M

iomi uterusa su benigni, estrogen zavisni tumori glatkih mi{i}nih }celija uterusa. Mikroskopski tumorske }elije su elongirane, sa zakrivljenim jedrima. U zavisnosti od lokalizacije u uterusu mogu biti: intra-

muralni, subserozni, subserozni na peteljci, submukozni i cervikalni miomi. Po broju mogu biti solitarni i multipli. Zastupljenost mioma kao tumora u maloj karlici ‘ena u ‘ivotnom dobu do 45 godina je oko 70%. Miomi malih dimenzija su uglavnom asimptomatski, a oko 25% belih i 50% crnih ‘ena ima miome koji se ispoljavaju simptomatski. Miomi se ~e{}e javljaju kod gojaznih ‘ena i pu{a~a. Naj~e{}a lokalizacija mioma je subserozna, zatim intramuralna, pa submukozna. S obzirom da miomi sadr‘e estrogenske receptore, pojavljaju se u reproduktivnom periodu ‘ene, a regrediraju u menopauzi. Maligna alteracija mioma u lejomiosarkom je mogu}a, ali nije visoka incidenca. Naj~e{}e veliki miomi uterusa pretrpe hijalinu degeneraciju, miksomatoznu ili masnu degeneraciju sa prisustvom kalcifikacija, masnih depoa ili cisti~nih nekroti~nih {upljina. Miomi su uzrok pojave menoragija ili menometroragija. Ako narastu do ve}ih dimenzija, simptomi mogu biti posledica pove}anog pritiska na organe u maloj karlici koji se manifestuje u~estalim mokrenjem, bolom, opstipacijom. Mogu}a je nekroza uve}anog mioma sa pojavom hemoragije u maloj karlici. Mogu da predstavljaju problem u trudno}i, jer izazivaju spontane abortuse, prevremene kontrakcije uterusa.? Dijagnostikuju se ultrazvu~nim pregledom, preciznije magnetnom rezonancom, jer se bolje uo~avaju anatomski odnosi kako u samom uterusu, tako i u odnosu na ostale organe male karlice, preciznije je triplanarno odredjivanje dimenzija mioma. Na magnetnoj rezonanci se mogu uo~iti zone masne degeneracije, zone nekroze sa cisti~nom transformacijom, eventualno prisustvo kalcifikacija. Asimptomatski miomi ne zahtevaju medicinski tretman. Simptomatski miomi se mogu le~iti na nekoliko na~ina: medikamentima za supre-siju ovarijalnih hormona, primenom gonadotropina (GnRH), zatim primenom medroxyprogesterona, antiprogestina, selektivnih estrogen receptor modulatora, androgenih agonista4,5. Slede}i na~in le~enja je primena hirur{kih procedura, kao {to su miomektomija, ako je to mogu}e, a veoma ~esto se primenjuje histerektomija. U poslednjih deset godina, uvodi se nova metoda, a to je intraarterijska

Volumetrijska merenja su radjena na osnovu mera dobijenih na magnetnoj rezonanci. Postproceduralne komplikacije su: infekcija.g. uterina ishemija i nekroza.6. 4. Incidenca ovih komplikacija je manja od 1%. bola u maloj karlici. 4. Nakon primenjene endovaskularne embolizacije mioma. u~estalog mokrenja. Isklju~uju}i faktori su bili: menopauza. odsustvo alergije na medikamente i jodna kontrasna sredstva. muke. koristili smo mikrokateter lumena 2. SELEKTIVNA INTRAARTERIJSKA EMBOLIZACIJA SLIKA 2 STANJE NAKON EMBOLIZACIJE SLIKA uvodjenja katetera u grane a. primenom cross over tehnike selektivnog SLIKA 1. gadjenja i povra}anja. u periodu 3. 3. Sve pacijente smo tretirali bilateralnom endovaskularnom embolizacijom mioma. ‘ene sa multiplim simptomatskim miomima. 6 i 12 meseci je radjen kontrolni pregled na magnetnoj rezonanci. uterine koje vaskularizuju miom ili miome. 7. LVI embolizacija mioma. Kod svih pacijentkinja je radjena dijagnostika ultrazvukom i magnetnom rezonancom. Embolizacija ve}ih mioma sa ciljem redukcije tkivne mase i primenu laparoskopske hirurgije.7 F . smanjene seksualne funkcije. Mijailovi} ACI Vol. plu}na embolija.@. Cilj rada je da prika‘emo na{e rezultate dobijene u prospektivnoj studiji u periodu oktobar 2007-oktobar 2008. Subserozni miom na peteljci. U situacijama kada nije bilo mogu}e dijagnosti~kim kateterom lumena 4F selektivno kateterizirati arteriju hranilju. Mali uterus <600 ccm 8. trudno}a.7 Indikacije za endo-vaskularnu embolizaciju mioma su: 1. labijalna nekroza. endovaskularna embolizacija mioma sa vremenom pra}enja nakon procedure od godinu dana. Renalna insuficijencija Mogu}e komplikacije tokom procedure su disekcija arterije nakon uvodjenja ‘ice vodi~a. U tom vremenskom intervalu je kod 36 pacijentkinja sa simptomatskim miomima uterusa. 2. prisustvo subseroznih mioma na peteljci. Prisustvo visokog rizika za veliku hirur{ku intervenciju. Prisustvo tumora na adneksima. 5.210 M. pojava temperature. Sve ove komplikacije zavise od primene minuciozne tehnike izvodjenja procedure i primene adekvatnog kateterskog i embolizacionog materijala. kojom se posti‘e efekat prekida cirkulacije u tkivu mioma. hipertenzije. Od simptomatskih manifestacija mioma uterusa je u ovoj studiji pra}eno prisustvo: menoragije. hipotenzije. MATERIJAL I METODE Uklju~uju}i faktori za pacijentkinje u ovoj studiji su bili: solitarni ili multipli miomi uterusa. 6. prisustvo opstipacije. Hroni~na pelvi~na infekcija. Miomi veli~ine do 5 cm ili 25ccm. Kontraindikacije za endovaskularnu embolizaciju mioma: 1. 3. Alergija na medikamente i jodna kontrasna sredstva. neselektivna embolizacija arterija koje vaskularizuju miom. 2. Menopausa. primenjena metoda. prisustvo vazospazma. pristanak na endovaskularnu embolizaciju kao alternativu hirur{kom le~enju. Trudno}a. amenoreja. perforacija arterije. pojava postembolizacionog sindroma koji podrazumeva bolove u maloj karlici u trajanju 6-10 sati. Nakon procedure je analizirano prisustvo postproceduralnih komplikacija kao {to su: lokalni hematom na mestu punkcije femoralne arterije.

Na kontrolnom pregledu 6 meseci nakon embolizacije mioma. Dvanaest meseci nakon procedure endovaskularne embolizacije prisustvo simptoma. REZULTATI Prose~na starost pacijentkinja u uradjenoj studiji je iznosila 38. kao ni drugih ne‘eljenih komplikacija. Proceduralnih komplikacija u smislu pojave hematoma na mestu punkcije femoralne arterije. uo~avamo da su u vremenskom periodu od 6 meseci nakon primene intraarterijske selektivne embolizacije arterija koje vaskularizuju miom ne{to bolji rezultati kod pacijentkinja sa solitarnim miomima uterusa. DISKUSIJA Endovaskularna embolizacija mioma uterusa je terapijski tretman koji omogu}ava pacijentima minimalno invazivni pristup za re{avanje problema koji se ispoljavaju prisustvom mioma uterusa8. redukcija volumena mioma je bila u proseku za 38%. muku i povra}anje je imalo 13 (36%). a kod 4 pacijentkinje. Procedura intraarterijske embolizacije mioma je u proseku izvodjena u vremenskom intervalu od 30 min. nego sa multiplom miomatozom. bili su veoma slabog intenziteta i retko su se javljali. Pre procedure svaka paci- . Iz prikazanih rezultata dobijenih u ovoj prospektivnoj studiji na seriji od 36 pacijentkinja.5cm sa ciljem da se nakon embolizacije redukuje veli~ina i prevede u bezbedno operativno re{avanje problema. a tek nakon godinu dana je kod 14 pacijentkinja postignut potpun efekat redukcije za 50%. Samo se u jednom slu~aju primenila endovaskularna embolizacija kod mioma dimenzija 25. [est meseci nakon prcedure embolizacije zastupljenost simptoma je prikazana u tabeli 4. na kontrolnom pregledu na magnetnoj rezonanci. analgetike i antiemetike.2x16. Miome smo embolisali ~esticama Bead Block veli~ine 750-900 (Slika 1 i 2).5x18. ove mere se odnose na najve}i dijametar. Odnos solitarnih i multilih mioma dat je u tabeli 2. Nakon godinu. MR PREGLED PRE EMBOLIZACIJE SLIKA 4 MR PREGLED 6 MESECI NAKON EMBOLIZACIJE koji smo selektivno uvodili u granu a. Lokalizacija mioma data je u tabeli 1. Miomi koji su endovaskularnim pristupom embolisani su bili veli~ine od 36mm pa do 252mm. merenjima je ustanovljeno. S obzirom na ovalni oblik mioma. kod 10 se volumen mioma redukovao za 50%. U grupi pacijentkinja sa multiplim miomima. U periodu nakon godinu dana. kod 16 pacijentkinja se masa mioma redukovala za 50%. kao posledica mioma uterusa. povi{enu temperaturu 8 (22%). da se masa mioma redukovala kod svih pacijentkinja za 50%. na magnetnoj rezo-nanci u grupi pacijentkinja sa solitarnim miomima.Br. Simptomi i njihova zastupljenost predstavljeni su u tabeli 3. sa su‘enim snopom X zra~enja u angio sali i sa prose~nim vremenom trajanja fluoroskopije od 5minuta. SLIKA 3.uterine koja is-hranjuje miom. najmladja pacijentkinja je imala 32 a najstarija 46 godina. 6 meseci nakon embolizacije. (Slika 3 i 4). 4 Arterijska embolizacija mioma uterusa 211 jentkinja je dobijala u bolusu intravenski 2 gr antibiotika. odnosno volumetrijski 30 ccm. jer iako su postojali. Najve}i broj mioma je bio u kategoriji veli~ine do 5 cm. nismo imali.5 godina. a kod 2 pacijentkinje je prose~na redukcija volumena bila 36%. je bila bezna~ajna. Postembolizacioni sindrom pra}en bolovima u maloj karlici u prvih 10 sati nakon izvodjenja procedure se javio kod 11 (30%) pacijentkinja.

surgical and new intra-arterial embolisation method. One year after receiving intra-arterial embolisation treatment.10 Vreme hospitalizacije se skra}uje.11 Primenom ove metode se spre~ava mogu}i rast mioma uterusa. They were treated by intra-arterial embolisation. je mogu}e izbe}i dobrom pripremom pacijentkinja. Po{tuju}i medicinske indikacije. Embolisation was performed by "cross-over" technique. Menoragija Bol u maloj karlici Opstipacija U~eatalo mokrenje Hipotenzija 2(5%) 0 1(3%) 4(11%) 4(11%) 34(94%) 30(83%) 26(72%) 28(78%) 30(83%) 16(44%) 20(56%) submukozni intramuralni 11(%) 14(39%) cerevikalni 1(3%) control MRI examinations after treatment. solitary fibroids were seen in 56% of patients. Gynecological hemorrhage was the leading symptom with 34 patients (94%). multiple in 44%. Material and methods: A prospective study was performed in the period from October 2007 until October 2008. jer je radio iskusan tim interventnih vaskularnih radiologa. uterine. POSLEDICA PRISUSTVA MIOMA. zatim primenom odgovaraju}eg materijala za embolizaciju. Post embolizacijski sindrom se javio kod 30% bez obzira na proceduralnu premedikaciju. pravovremenom embolizacijom mi-oma se spre~ava njihov rast i na taj na~in otklanjaju simptomi. Results: Average age of patients was 38. with the exception of postembolisation syndrome which occurred in 11 (30%) patients in a relatively mild form . Terapijska procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji. The aim of the paper is to present achieved results in intra-arterial embolisation treatment of Uterine fibroid. neophodan je adekvatno edukovan stru~ni tim koji ~ine interventni vaskularni radiolozi. using bilateral punction of femoral arteries. Intraproceduralne komplikacije. a selective catheterization a. It included 36 women with symptomatic uterine fibroid. koja ima svoje rizike i mogu}e posledice. a pri tome su se embolizacije izvodile i kroz mikrokatatere koje je bilo mogu}e i superselektivno pozicionirati u krvne sudove mioma. All patients had TABELA 1 LOKALIZACIJA MIOMA subserozni 10(28%) TABELA 2 ZASTUPLJENOST MULTIPLIH I SOLITARNIH MIOMA. fibroid regression of 50% was registered in all patients. 6 MESECI NAKON ENDOVASKULARNE EMBOLIZACIJE. U svakom slu~aju ovo nije metoda za po~etnike u interventnoj vaskularnoj radiologiji. ali s obzirom na manji broj ispitanika. adekvatan kateterski materijal i embolizacijska sredstva. The most of fibroids had intramural localization (39%).212 M. kao i primenom dobre manipulativne tehnike. {to dovodi do neizbe‘ne hirur{ke intervencije. koja se sti~e dugogodi{njim radom i primenom intraarterijskih vaskularnih procedura. prevodi miom u dimenzije koje se simptomatski ne ispoljavaju. SUMMARY INTRA-ARTERIAL EMBOLISATION OF UTERINE FIBROMA Uterine fibroid are benign tumors that consist most of the tumor occurrences in pelvic cavity of women. Menoragija Bol u maloj karlici Opstipacija U~estalo mokrenje Hiptenzija TABELA 4 SIMPTOMI. vreme hospitalizacije kratko. omogu}ava miran ‘ivot do menopauze. i spre~ava naj~e{}e mutilantna hirur{ka intervencija. Mijailovi} ACI Vol. manje od 24 sata. ZAKLJU^AK Endovaskularni tretman. odnosno intraarterijska selektivna embolizacija mioma uterusa je minimalno invazivni tretman kojim se posti‘e redukcija volumena mioma i na taj na~in otklanjaju simptomi ovog tumora. Pojava ovog sindroma je u poredjenju sa ispitivanjima drugih autora ne{to bila ve}a u na{oj studiji. and application of 750-900m Bead Blocks. Multipli miomi Solitarni miomi TABELA 3 ZASTUPLJENOST SIMPTOMA. Possible courses of treatment include: medicament treatment. sve pacijentkinje su provele u hospitalu izmedju 12 i 16 sati.@. jer redukcija lumena za 50% koja se posti‘e nakon 6 meseci. U na{oj studiji nije bilo zna~ajnih komplikacija u smislu neprepoznate anatomije krvnih sudova i embolizacije arterija koje ne u~estvuju u vaskularizaciji mioma.5 years. kada se de{ava delimi~na a u ve}ini slu~ajeva i potpuna regresija mioma. ne mo‘emo dokazati postojanje statisti~ki zna~ajne razlike. There were no serious complications noted in our study.9. Za izvodjenje procedure. LVI efekti terapijske procedure su skoro indenti~ni u obe grupe. Najbolji efekat se posti‘e kod pacijentkinja kojima se emboli{u miomi veli~ine do 5 cm.

Herbreteau D. Myers ER. et al. 2005. Pocek M.14(5):545-54. 8. et al. Technical results and effects of operator experience on uterine artery embolization for fibroids: the Ontario Uterine Fibroid Embolization Trial.175:1262-72. Patal AA. Fertil Steril 2003. Dauri M. Key words: uterine fibroma. prevents its growth. 9. 79: 107-11. and safely helps women enter menopause when activity of hormone dependant tumor ceases. Berghella V. intra-arterial embolisation. Gynecol Obstet Fertil 2003. Nipon Igoku Hashasen gakkai Zasshi 2003. Obstet Gynecol 2002. Curr Opin Obstet Gynecol. Uterine artery embolization in the primary treatment in uterine leiomyomas: technical features and prospective follow-up with clinical and sonographic examination in 58 patients. 11. J Vasc Interv Radiol 2000.106(1):52-9. Honda I. et al. Uterine artery embolization for symptomatic myomata. et al. Worthington-Kirsch R. 31:597-603. 2. Worthington-Kirsch R. J Intensive Care Med 2004. et al.11:305-11 6. Ravina JH. 7. The Fibroid Registry for outcomes data (FIBROID) for uterine embolization: short-term outcomes. Walker WJ. Spies JB. Br J Obstet Gynaecol 2002.Adachi H. Siskin G. 4 Arterijska embolizacija mioma uterusa 213 Conclusion: Intra-arterial embolisation of uterine fibroma is a method that in large percent of patients removes symptoms of uterine fibroma presence. . et al. 5.Br. Pereira L. 10.17(6):562-7. 100: 869-72. 63(6): 294-303. Spies JB. Epstein NB. White AM. Zupi E. Gallas S.19(1):13-21. Uterine artery embolization for leyomyomas: complications and effect on pregnancy. Pelage J..Sato F. Pron et al. Selective uterine artery embolization in the management of uterine myomas. Stainken B. Uterine artery embolization for symptomatic fibroids:clinical results in 4000 women with imaging follow-up. Diwling K. Outpatient uterine artery embolization for symptomatic uterine fibroids: experience in 49 patients. AJR Am J Roentgenol 2000. Ciraru Vigneron n. . Brunereau L. Goldberg J. BIBLIOGRAFIJA 1. Pregnancy after uterine artery embolization. Obstet Gynecol 2005. J Vasc Interv Radiol 2003. Siskin P. Uterine fibroids embolization:results about 454 cases. 4. Aymard A. Recent advances in uterine fibroid embolization. 3.109:126272.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->