/STRU^NI RAD

UDK 618.14-006-089.819 DOI:10.2298/ACI0904209M

Arterijska embolizacija mioma uterusa ........ .................................
M. @. Mijailovi}, S.M. Luki} Klini~ki centar Kragujevac, Odeljenje interventne radiologije

rezime

Miomi uterusa su najzastupljeniji benigni tumori u maloj karlici kod ‘ena. Mogu}i na~in le~enja simptomatskih mioma je: medikamentozni, hirur{ki i primenom nove metode intraarterijske embolizacije. Cilj rada je da prika‘emo dobijene rezultate u le~enju mioma primenom arterijske embolizacije. Materijal i metode: Uradjena je prospektivna studija u periodu oktobar 2007-oktobar 2008. koja je obuhvatila 36 ‘ena sa simptomatskim miomima, kojima je kao terapijska procedura primenjena arterijska embolizacija mioma. Sve pacijentkinje su nakon embolizacije kontrolisane na magnetnoj rezonanci. Embolizacija je radjena primenom cross over tehnike, obostranom punkcijom femoralnih arterija i selektivnom kateterizacijom a. uterine i aplikacije Bead Block-ova veli~ine 750-900. Rezultati: Prose~na starost pacijentkinja je bila 38,5.godina. Naj~e{}a lokalizacija mioma je bila intramuralna 39%, solitarnih mioma je bilo kod 56%, multiplih kod 44% le~enih pacijentkinja. Menoragija je bio vode}i simptom kod 34 (94%) pacijentkinje. Nakon primene terapijske procedure, arterijske embolizacije, nakon godinu dana, regresija mioma za 50% je registrovana kod svih pacijentkinja. U na{oj studiji nije bilo nekih ozbiljnijih komplikacija osim postembolizacionog sindroma koji se javio kod 11 (30%) pacijentkinja i to relativno lak{em obliku. Zaklju~ak: Arterijska embolizacija mioma je metoda koja u visokom procentu otklanja simptome prisustva mioma u uterusu, spre~ava njihov rast i na taj na~in ‘ene relativno bezbedno uvodi u menopauzu kada prestaje aktivnost hormonski zavisnog tumora. Klju~ne re~i: miom, arterijska embolizacija. UVOD

M

iomi uterusa su benigni, estrogen zavisni tumori glatkih mi{i}nih }celija uterusa. Mikroskopski tumorske }elije su elongirane, sa zakrivljenim jedrima. U zavisnosti od lokalizacije u uterusu mogu biti: intra-

muralni, subserozni, subserozni na peteljci, submukozni i cervikalni miomi. Po broju mogu biti solitarni i multipli. Zastupljenost mioma kao tumora u maloj karlici ‘ena u ‘ivotnom dobu do 45 godina je oko 70%. Miomi malih dimenzija su uglavnom asimptomatski, a oko 25% belih i 50% crnih ‘ena ima miome koji se ispoljavaju simptomatski. Miomi se ~e{}e javljaju kod gojaznih ‘ena i pu{a~a. Naj~e{}a lokalizacija mioma je subserozna, zatim intramuralna, pa submukozna. S obzirom da miomi sadr‘e estrogenske receptore, pojavljaju se u reproduktivnom periodu ‘ene, a regrediraju u menopauzi. Maligna alteracija mioma u lejomiosarkom je mogu}a, ali nije visoka incidenca. Naj~e{}e veliki miomi uterusa pretrpe hijalinu degeneraciju, miksomatoznu ili masnu degeneraciju sa prisustvom kalcifikacija, masnih depoa ili cisti~nih nekroti~nih {upljina. Miomi su uzrok pojave menoragija ili menometroragija. Ako narastu do ve}ih dimenzija, simptomi mogu biti posledica pove}anog pritiska na organe u maloj karlici koji se manifestuje u~estalim mokrenjem, bolom, opstipacijom. Mogu}a je nekroza uve}anog mioma sa pojavom hemoragije u maloj karlici. Mogu da predstavljaju problem u trudno}i, jer izazivaju spontane abortuse, prevremene kontrakcije uterusa.? Dijagnostikuju se ultrazvu~nim pregledom, preciznije magnetnom rezonancom, jer se bolje uo~avaju anatomski odnosi kako u samom uterusu, tako i u odnosu na ostale organe male karlice, preciznije je triplanarno odredjivanje dimenzija mioma. Na magnetnoj rezonanci se mogu uo~iti zone masne degeneracije, zone nekroze sa cisti~nom transformacijom, eventualno prisustvo kalcifikacija. Asimptomatski miomi ne zahtevaju medicinski tretman. Simptomatski miomi se mogu le~iti na nekoliko na~ina: medikamentima za supre-siju ovarijalnih hormona, primenom gonadotropina (GnRH), zatim primenom medroxyprogesterona, antiprogestina, selektivnih estrogen receptor modulatora, androgenih agonista4,5. Slede}i na~in le~enja je primena hirur{kih procedura, kao {to su miomektomija, ako je to mogu}e, a veoma ~esto se primenjuje histerektomija. U poslednjih deset godina, uvodi se nova metoda, a to je intraarterijska

primenom cross over tehnike selektivnog SLIKA 1. 4. MATERIJAL I METODE Uklju~uju}i faktori za pacijentkinje u ovoj studiji su bili: solitarni ili multipli miomi uterusa. hipotenzije.7 F . U tom vremenskom intervalu je kod 36 pacijentkinja sa simptomatskim miomima uterusa. u periodu 3. Od simptomatskih manifestacija mioma uterusa je u ovoj studiji pra}eno prisustvo: menoragije. Embolizacija ve}ih mioma sa ciljem redukcije tkivne mase i primenu laparoskopske hirurgije. odsustvo alergije na medikamente i jodna kontrasna sredstva. koristili smo mikrokateter lumena 2. labijalna nekroza. Renalna insuficijencija Mogu}e komplikacije tokom procedure su disekcija arterije nakon uvodjenja ‘ice vodi~a. endovaskularna embolizacija mioma sa vremenom pra}enja nakon procedure od godinu dana. Isklju~uju}i faktori su bili: menopauza. pojava temperature. prisustvo opstipacije.@. Miomi veli~ine do 5 cm ili 25ccm.7 Indikacije za endo-vaskularnu embolizaciju mioma su: 1. bola u maloj karlici. Incidenca ovih komplikacija je manja od 1%. neselektivna embolizacija arterija koje vaskularizuju miom. kojom se posti‘e efekat prekida cirkulacije u tkivu mioma. 2. 3. Trudno}a. Sve ove komplikacije zavise od primene minuciozne tehnike izvodjenja procedure i primene adekvatnog kateterskog i embolizacionog materijala. Mijailovi} ACI Vol. Nakon procedure je analizirano prisustvo postproceduralnih komplikacija kao {to su: lokalni hematom na mestu punkcije femoralne arterije.6. ‘ene sa multiplim simptomatskim miomima. 4. Volumetrijska merenja su radjena na osnovu mera dobijenih na magnetnoj rezonanci. 6 i 12 meseci je radjen kontrolni pregled na magnetnoj rezonanci. SELEKTIVNA INTRAARTERIJSKA EMBOLIZACIJA SLIKA 2 STANJE NAKON EMBOLIZACIJE SLIKA uvodjenja katetera u grane a. amenoreja. Sve pacijente smo tretirali bilateralnom endovaskularnom embolizacijom mioma. U situacijama kada nije bilo mogu}e dijagnosti~kim kateterom lumena 4F selektivno kateterizirati arteriju hranilju. perforacija arterije.210 M. 7.g. Kod svih pacijentkinja je radjena dijagnostika ultrazvukom i magnetnom rezonancom. 3. prisustvo subseroznih mioma na peteljci. u~estalog mokrenja. Cilj rada je da prika‘emo na{e rezultate dobijene u prospektivnoj studiji u periodu oktobar 2007-oktobar 2008. uterine koje vaskularizuju miom ili miome. prisustvo vazospazma. uterina ishemija i nekroza. muke. Prisustvo tumora na adneksima. pristanak na endovaskularnu embolizaciju kao alternativu hirur{kom le~enju. Nakon primenjene endovaskularne embolizacije mioma. Prisustvo visokog rizika za veliku hirur{ku intervenciju. Alergija na medikamente i jodna kontrasna sredstva. Postproceduralne komplikacije su: infekcija. 5. smanjene seksualne funkcije. primenjena metoda. hipertenzije. Subserozni miom na peteljci. LVI embolizacija mioma. pojava postembolizacionog sindroma koji podrazumeva bolove u maloj karlici u trajanju 6-10 sati. 2. Kontraindikacije za endovaskularnu embolizaciju mioma: 1. gadjenja i povra}anja. trudno}a. Menopausa. Mali uterus <600 ccm 8. 6. Hroni~na pelvi~na infekcija. plu}na embolija.

Br. Nakon godinu. sa su‘enim snopom X zra~enja u angio sali i sa prose~nim vremenom trajanja fluoroskopije od 5minuta. bili su veoma slabog intenziteta i retko su se javljali. REZULTATI Prose~na starost pacijentkinja u uradjenoj studiji je iznosila 38. uo~avamo da su u vremenskom periodu od 6 meseci nakon primene intraarterijske selektivne embolizacije arterija koje vaskularizuju miom ne{to bolji rezultati kod pacijentkinja sa solitarnim miomima uterusa. Na kontrolnom pregledu 6 meseci nakon embolizacije mioma. Procedura intraarterijske embolizacije mioma je u proseku izvodjena u vremenskom intervalu od 30 min. jer iako su postojali. Lokalizacija mioma data je u tabeli 1.2x16. S obzirom na ovalni oblik mioma. Najve}i broj mioma je bio u kategoriji veli~ine do 5 cm. Odnos solitarnih i multilih mioma dat je u tabeli 2. Miome smo embolisali ~esticama Bead Block veli~ine 750-900 (Slika 1 i 2). U grupi pacijentkinja sa multiplim miomima.5cm sa ciljem da se nakon embolizacije redukuje veli~ina i prevede u bezbedno operativno re{avanje problema. U periodu nakon godinu dana. a tek nakon godinu dana je kod 14 pacijentkinja postignut potpun efekat redukcije za 50%. 4 Arterijska embolizacija mioma uterusa 211 jentkinja je dobijala u bolusu intravenski 2 gr antibiotika. ove mere se odnose na najve}i dijametar. odnosno volumetrijski 30 ccm. kao posledica mioma uterusa.5 godina. na kontrolnom pregledu na magnetnoj rezonanci. MR PREGLED PRE EMBOLIZACIJE SLIKA 4 MR PREGLED 6 MESECI NAKON EMBOLIZACIJE koji smo selektivno uvodili u granu a. muku i povra}anje je imalo 13 (36%). Dvanaest meseci nakon procedure endovaskularne embolizacije prisustvo simptoma. DISKUSIJA Endovaskularna embolizacija mioma uterusa je terapijski tretman koji omogu}ava pacijentima minimalno invazivni pristup za re{avanje problema koji se ispoljavaju prisustvom mioma uterusa8. Samo se u jednom slu~aju primenila endovaskularna embolizacija kod mioma dimenzija 25. je bila bezna~ajna. a kod 4 pacijentkinje. (Slika 3 i 4). Proceduralnih komplikacija u smislu pojave hematoma na mestu punkcije femoralne arterije. redukcija volumena mioma je bila u proseku za 38%.5x18. Iz prikazanih rezultata dobijenih u ovoj prospektivnoj studiji na seriji od 36 pacijentkinja. kao ni drugih ne‘eljenih komplikacija. Simptomi i njihova zastupljenost predstavljeni su u tabeli 3. kod 10 se volumen mioma redukovao za 50%. Pre procedure svaka paci- . povi{enu temperaturu 8 (22%). da se masa mioma redukovala kod svih pacijentkinja za 50%. kod 16 pacijentkinja se masa mioma redukovala za 50%. merenjima je ustanovljeno. najmladja pacijentkinja je imala 32 a najstarija 46 godina. analgetike i antiemetike.uterine koja is-hranjuje miom. Miomi koji su endovaskularnim pristupom embolisani su bili veli~ine od 36mm pa do 252mm. na magnetnoj rezo-nanci u grupi pacijentkinja sa solitarnim miomima. [est meseci nakon prcedure embolizacije zastupljenost simptoma je prikazana u tabeli 4. nego sa multiplom miomatozom. Postembolizacioni sindrom pra}en bolovima u maloj karlici u prvih 10 sati nakon izvodjenja procedure se javio kod 11 (30%) pacijentkinja. 6 meseci nakon embolizacije. a kod 2 pacijentkinje je prose~na redukcija volumena bila 36%. SLIKA 3. nismo imali.

U na{oj studiji nije bilo zna~ajnih komplikacija u smislu neprepoznate anatomije krvnih sudova i embolizacije arterija koje ne u~estvuju u vaskularizaciji mioma.212 M.11 Primenom ove metode se spre~ava mogu}i rast mioma uterusa. solitary fibroids were seen in 56% of patients. U svakom slu~aju ovo nije metoda za po~etnike u interventnoj vaskularnoj radiologiji. All patients had TABELA 1 LOKALIZACIJA MIOMA subserozni 10(28%) TABELA 2 ZASTUPLJENOST MULTIPLIH I SOLITARNIH MIOMA. ZAKLJU^AK Endovaskularni tretman. Za izvodjenje procedure. Mijailovi} ACI Vol. Pojava ovog sindroma je u poredjenju sa ispitivanjima drugih autora ne{to bila ve}a u na{oj studiji. Post embolizacijski sindrom se javio kod 30% bez obzira na proceduralnu premedikaciju. Gynecological hemorrhage was the leading symptom with 34 patients (94%). ne mo‘emo dokazati postojanje statisti~ki zna~ajne razlike. There were no serious complications noted in our study. uterine.9. It included 36 women with symptomatic uterine fibroid. vreme hospitalizacije kratko. SUMMARY INTRA-ARTERIAL EMBOLISATION OF UTERINE FIBROMA Uterine fibroid are benign tumors that consist most of the tumor occurrences in pelvic cavity of women. koja ima svoje rizike i mogu}e posledice. 6 MESECI NAKON ENDOVASKULARNE EMBOLIZACIJE. odnosno intraarterijska selektivna embolizacija mioma uterusa je minimalno invazivni tretman kojim se posti‘e redukcija volumena mioma i na taj na~in otklanjaju simptomi ovog tumora. manje od 24 sata. adekvatan kateterski materijal i embolizacijska sredstva. jer je radio iskusan tim interventnih vaskularnih radiologa. {to dovodi do neizbe‘ne hirur{ke intervencije. i spre~ava naj~e{}e mutilantna hirur{ka intervencija. The aim of the paper is to present achieved results in intra-arterial embolisation treatment of Uterine fibroid. prevodi miom u dimenzije koje se simptomatski ne ispoljavaju. jer redukcija lumena za 50% koja se posti‘e nakon 6 meseci. LVI efekti terapijske procedure su skoro indenti~ni u obe grupe. a pri tome su se embolizacije izvodile i kroz mikrokatatere koje je bilo mogu}e i superselektivno pozicionirati u krvne sudove mioma. They were treated by intra-arterial embolisation. sve pacijentkinje su provele u hospitalu izmedju 12 i 16 sati.@. ali s obzirom na manji broj ispitanika. pravovremenom embolizacijom mi-oma se spre~ava njihov rast i na taj na~in otklanjaju simptomi.10 Vreme hospitalizacije se skra}uje. Embolisation was performed by "cross-over" technique. using bilateral punction of femoral arteries. je mogu}e izbe}i dobrom pripremom pacijentkinja. koja se sti~e dugogodi{njim radom i primenom intraarterijskih vaskularnih procedura. a selective catheterization a. Po{tuju}i medicinske indikacije. Multipli miomi Solitarni miomi TABELA 3 ZASTUPLJENOST SIMPTOMA. Terapijska procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji. POSLEDICA PRISUSTVA MIOMA. with the exception of postembolisation syndrome which occurred in 11 (30%) patients in a relatively mild form . surgical and new intra-arterial embolisation method. The most of fibroids had intramural localization (39%). Najbolji efekat se posti‘e kod pacijentkinja kojima se emboli{u miomi veli~ine do 5 cm. neophodan je adekvatno edukovan stru~ni tim koji ~ine interventni vaskularni radiolozi. Possible courses of treatment include: medicament treatment. and application of 750-900m Bead Blocks. Intraproceduralne komplikacije. multiple in 44%. kao i primenom dobre manipulativne tehnike. Menoragija Bol u maloj karlici Opstipacija U~eatalo mokrenje Hipotenzija 2(5%) 0 1(3%) 4(11%) 4(11%) 34(94%) 30(83%) 26(72%) 28(78%) 30(83%) 16(44%) 20(56%) submukozni intramuralni 11(%) 14(39%) cerevikalni 1(3%) control MRI examinations after treatment. fibroid regression of 50% was registered in all patients.5 years. Menoragija Bol u maloj karlici Opstipacija U~estalo mokrenje Hiptenzija TABELA 4 SIMPTOMI. zatim primenom odgovaraju}eg materijala za embolizaciju. kada se de{ava delimi~na a u ve}ini slu~ajeva i potpuna regresija mioma. omogu}ava miran ‘ivot do menopauze. Results: Average age of patients was 38. Material and methods: A prospective study was performed in the period from October 2007 until October 2008. One year after receiving intra-arterial embolisation treatment.

Brunereau L. . Walker WJ. Key words: uterine fibroma. 63(6): 294-303. 2005. Uterine artery embolization for symptomatic fibroids:clinical results in 4000 women with imaging follow-up.Adachi H. prevents its growth. Siskin P.Br. Diwling K. Zupi E. Pregnancy after uterine artery embolization. 4 Arterijska embolizacija mioma uterusa 213 Conclusion: Intra-arterial embolisation of uterine fibroma is a method that in large percent of patients removes symptoms of uterine fibroma presence. 2.109:126272. Patal AA. Worthington-Kirsch R. Berghella V. Epstein NB. et al.17(6):562-7.Sato F. Pron et al. J Vasc Interv Radiol 2000. Spies JB. 9. 11. BIBLIOGRAFIJA 1. Br J Obstet Gynaecol 2002. et al. 100: 869-72. Honda I. Gallas S. Technical results and effects of operator experience on uterine artery embolization for fibroids: the Ontario Uterine Fibroid Embolization Trial. Ravina JH. Dauri M. Stainken B. et al. Uterine artery embolization for leyomyomas: complications and effect on pregnancy. 8.11:305-11 6. Ciraru Vigneron n. AJR Am J Roentgenol 2000.14(5):545-54. intra-arterial embolisation..175:1262-72. 79: 107-11. . 7. 3. and safely helps women enter menopause when activity of hormone dependant tumor ceases. Gynecol Obstet Fertil 2003. Nipon Igoku Hashasen gakkai Zasshi 2003.19(1):13-21. Worthington-Kirsch R. Uterine fibroids embolization:results about 454 cases. 4. Recent advances in uterine fibroid embolization. Pereira L. et al. Spies JB. Goldberg J. et al. Selective uterine artery embolization in the management of uterine myomas. 5. J Vasc Interv Radiol 2003. Pocek M. 10.106(1):52-9. Fertil Steril 2003. et al. Myers ER. Outpatient uterine artery embolization for symptomatic uterine fibroids: experience in 49 patients. The Fibroid Registry for outcomes data (FIBROID) for uterine embolization: short-term outcomes. Curr Opin Obstet Gynecol. White AM. Aymard A. 31:597-603. Obstet Gynecol 2002. Siskin G. Herbreteau D. Uterine artery embolization in the primary treatment in uterine leiomyomas: technical features and prospective follow-up with clinical and sonographic examination in 58 patients. Pelage J. J Intensive Care Med 2004. Uterine artery embolization for symptomatic myomata. Obstet Gynecol 2005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful