Upute za laboratorijske vježbe

Vježba 1

METALOGRAFIJA ČELIKA I OBOJENIH METALA I NJIHOVO OZNAČAVANJE PREMA HRN I EN
Označavanje čelika prema HRN
Prije nego se objasni označavanje čelika treba napomenuti da se čelici mogu podijeliti prema: 1. postupku proizvodnje: Obični …dobivaju se većinom iz Siemens-Martinovih peći ili iz konvertera (Bessemerovih ili Thomasovih). Nelegirani su i upotrebljavaju se bez toplinske obrade. Plemeniti …dobivaju se rafinacijom i legiranjem u električnim pećima. Redovito se toplinski obrañuju. 2. prema kemijskom sastavu: Ugljični …odlučujući utjecaj kod ovih čelika ima ugljik, drugi elementi su u količinama koji nemaju bitnog utjecaja na njihova svojstva. Legirani …odlučujući utjecaj na svojstva imaju legirni elementi koji se namjerno dodaju da bi se postigla odreñena svojstva. Niskolegirani čelici imaju do 5% legirnih elemenata, a visokolegirani više od 5%. 3. prema upotrebi: Konstrukcijski …mogu biti ugljični (< 0,6%C) ili legirani, a koriste se za izradu čeličnih konstrukcija te sastavnih dijelova strojeva i ureñaja. Alatni …mogu biti ugljični (> 0,6%C i < 2,03%C) i legirani, a koriste se za izradu alata. Hrvatska ima nacionalni standard za podjelu i označavanje čelika HRN C.B0.002 prema kojemu se čelici dijele na čelike sa grantiranim i čelike sa negarantiranim sastavom kako je prikazano u tablici 1.1. Oznaka čelika je slovno-brojčana i sastoji se od tri dijela: 1. Slovni simbol ''Č'' kojim se označava materijal čelik 2. Osnovna oznaka koja označava vrstu čelika, a sastoji se od četiri ili pet brojčanih simbola 3. Dopunska oznaka koja označava stanje čelika, a sastoji se od jednog ili dva brojčana simbola (tablica 1.2.). 1. 2. 3. Općenito: Č XXXX(X). X(X) U čelike negarantiranog kemijskog sastava spadaju ugljični čelici trgovačke kvalitete, ugljični čelici s propisanim mehaničkim svojstvima, a bez propisanog kemijskog sastava ili s propisanom čistoćom fosfora i sumpora, ili pak s propisanim sadržajem nekog kemijskog elementa. Kod ovih čelika na prvom mjestu osnovne oznake je uvijek broj ''0''. Simboli na drugom, te trećem i četvrtom mjestu u osnovnoj oznaci, kod ove skupine čelika, objašnjeni su u tablici 1.1. Primjenjuju se u visokogradnji, mostogradnji, brodogradnji, u gradnji vozila i spremnika za plinove i tekućine, itd. Ograničenjem pojedenih elemenata ili nečistoća osigurava se bolja zavarljivost. Primjeri: Č 0361, Č 0363, Č 0562, Č 0545, Č 0745,… Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN

Materijali 2 Tablica 1.1 Osnovna oznaka kod označavanja čelika
Osnovna oznaka Čelici negarantiranog sastava Čelici garantiranog sastava Ugljični čelici Ugljični čelici Legirani čelici Simbol na prvom mjestu Simbol 0 Simbol na drugom mjestu 1 2 3 4 5 6 7 0 Rastezna čvrstoća u MPa Čelik bez propisanih mehaničkih svojstava do 330 340-360 370-390 400-490 500-590 600-690 700 i više Redni broj: 1
Brojčani simbol najutjecajnijeg legirajućeg elementa prema tablici 1.3. Kod višestruko legiranih čelika, brojčani simbol drugog po redu utjecajnog legiranog elementa odreñenog prema tablici 1.3. Kod jednostruko legiranih čelika brojčani simbol na drugom mjestu je uvijek ''1''.

Brojčani simboli označavaju maksimalni sadržaj ugljika pomnožen sa 10 i zaokružen na deseticu; Brojčani simbol ''9'' označava 0,9%C i više od 0,9%C

Simbol na trećem i četvrtom mjestu

00-44: čelici negarantirane čistoće 45-89: čelici garantirane čistoće ili garantiranog sadržaja pojedinih elemenata 90-99: čelici za automate

Redni broj: 0-19: čelici koji nisu namjenjeni toplinskoj obradi 20-29: čelici za cementiranje 30-39: čelici za poboljšavanje 40-49: čelici, ugljični i niskolegirani za alate 50-59: čelici visokolegirani za alate 60-69: čelici sa posebnim fizikalnim svojstvima 70-79: čelici kemijski postojani i vatrootporni 80-89: slobodno (brzorezni čelici) 90-99: ostali čelici (čelici za automate)

Dopunske oznake koje označuju stanje čelika prikazane su u tablici 1.2. Tablica 1.2. Dopunska oznaka kod označavanja čelika Dopunska oznaka Simbol stanja Stanje čelika Simbol stanja Nije posebno toplinski 0 5 obrañen 1 Žaren 6 Žareno radi postizanja 2 7 najbolje obradivosti 3 Normaliziran 8 4 Poboljšan 9

Stanje čelika Hladno deformiran Ljušten Brušen Kontrolirano hlañen Podešeno prema posebnim uputstvima

U čelike garantiranog kemijskog sastava spadaju - ugljični konstrukcijski čelici s garantiranim kemijskim sastavom i bez garantiranih mehaničkih svojstava. Upotrebljavaju se za daljnju preradu u toplom stanju, a isporučuju se u obliku ingota, valjanih poluproizvoda i otkivaka. Primjenjuju se bez toplinske obrade. Primjer: Č 1100, Č 1301, Č 1400, Č 1500, Č 1701, Č 1202 (za kotlovske limove), Č 1212 (za valjane bešavne cijevi),… Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN

Upute za laboratorijske vježbe - ugljični čelici s propisanim kemijskim sastavom koji se prije upotrebe podvrgavaju toplinskoj obradi. Primjer: Č 1221 (za cementiranje), Č 1531 (za poboljšavanje), Č 1941 (ugljični alatni čelik),… - legirani čelici koji sadrže jedan ili više legiranih elemenata čiji je udjel veći od onoga koji je naveden u tablici 1.3. Primjeri: Č 4320 (za cementiranje), Č 4732 (za poboljšavanje), Č 6444 (alatni čelik za rad u hladnom stanju-mjerni alati, kalibri, štance, alat za rezanje navoja,…), Č 4751 (alatni čelik za rad u toplom stanju-matrice i žigovi,…), Č 3160 (čelik otporan na trošenje-dijelovi bagera, drobilica, željezničkih tračnica,…), Č 4570 (nehrñajući čelik), Č 4970 (vatrootporni čelik), Č 6880 (brzorezni čelik), Č 3990 (čelik za automate),… U ovoj skupini kod ugljičnih čelika uvijek na prvom mjestu u osnovnoj oznaci stoji broj ''1''. Ako je riječ o legiranom čeliku onda je na prvom mjestu u osnovnoj oznaci brojčani simbol najutjecajnijeg legirajućeg elementa, prema tablici 1.3. Najutjecajniji legirajući element je onaj čiji je srednji sadržaj u čeliku, izražen u postotcima i pomnožen faktorom vrijednosti, daje najveći brojčani iznos. Drugi po redu najutjecajniji legirajući element smatra se onaj kod kojeg je umnožak sadržaja u postotcima i faktora vrijednosti drugi iznos po veličini. Kod ove skupine čelika simbol na drugom mjestu, te na trećem i četvrtom mjestu objašnjen je u tablici 1.1. Tablica 1.3. Brojčani simboli i faktori vrijednosti za legirne elemente Legirni C Si Mn Cr Ni W Mo V Co Ti Cu Al Ostali element Više od - 0,6 0,8 0,2 0,3 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,05 …% Brojčani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 simbol Faktor 1 1 4 4 7 14 17 20 30 1 1 30 vrijednosti

Označavanje čelika prema EN
Europske norme (EN) sveobuhvatno prikazuju podjele i načine označavanja čelika, a ovdje će se dati samo sažeti prikaz načina označavanja čelika prema EN. Od 1991. standardima EN 10027-1 i EN 10027-2 definirani su nazivi te glavne i dodatne oznake za čelike. Dodatne oznake za čelične proizvode definirane su 1998. standardom CR 10260. Standard EN 10027 daje mogućnost označavanja čelika pomoću kemijskog simbola (EN10027-1) ili brojčanom oznakom (EN 10027-2). Ovdje će se dati samo sažeti prikaz označavanja čelika pomoću kemijskog simbola gdje su predviñena dva kriterija za označavanje: 1. prema namjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima, 2. prema kemijskom sastavu. U oba slučaja oznaka čelika sastoji se od tri dijela: glavne oznake, dodatne oznake za čelik i dodatne oznake za čelični proizvod, kako je to prikazano u tablici 1.4. U tablicama 1.5., 1.6. i 1.7. dodatno je objašnjen svaki od tri dijela općenite oznake čelika.

Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN

Materijali 2 Tablica 1.4. Označavanje čelika pomoću kemijskih simbola prema europskoj normi EN 10027-1 I II III Glavne oznake Dodatne oznake za čelik Dodatne oznake za proizvode od čelika Tablica 1.5. Tablica 1.6. Tablica 1.7. Tablica 1.5. Glavne oznake prema EN 10027-1 Prema namjeni te mehaničkim i Prema kemijskom sastavu fizikalnim svojstvima 1. Konstrukcijski čelici....GSxxx 1. Nelegirani čelici sa masenim sadržajem 2. Čelici za tlačne namjene (posude)....GPxxx Mn <1% (osim čelika za obradu na 3. Čelici za cjevovode....Lxxx automatima)....GCxxx 4. Čelici za strojogradnju....Exxx 2. Nelegirani čelici sa masenim sadržajem 5. Čelici za armiranje betona....Bxxx Mn ≥1%, nelegirani čelici za automate i 6. Čelici za prednapinjanje betona....Yxxxx legirani čelici (osim brzoreznih) kod kojih je 7. Čelici za tračnice....Rxxxx maseni sadržaj svakog od legirnih 8. Hladno valjani plosnati proizvodi od čelika elemenata < 5%....Gxxx x-x visoke čvrstoće za hladno oblikovanje....Hxxx 3. Legirani čelici (osim brzoreznih) kod kojih je 9. Plosnati proizvodi za hladno oblikovanje maseni sadržaj najmanje jednog legirnog (osim onih pod 8.)....Daxx elementa > 5%....GXxxx x-x 10. Čelični proizvodi za pakiranje....Txxx 11. Elektrolim i elektrotraka....Mxxxx-xx 4. Brzorezni čelici....HSx-x G-oznaka za čelični lijev (gdje je potrebno); x-brojčana oznaka; a-slovna oznaka Primjeri: Primjeri:
1. S235 J0 2. P265 B 3. L360 NB 4. E295 5. B500 A 6. Y1770 C 7. R0900 8. H400 M 9. DC04 10. T660 11. M400-50 A 1. C35E 2. 42CrMo4 3. X20CrMoV12-1 4. HS6-5-2

Tablica 1.6. Dodatne oznake za čelik prema normi EN 10027-1
Za svaku skupinu čelika ove oznake su različite te za svaku skupinu postoje dvije grupe oznaka. Općenito, oznaka se sastoji od slova i brojeva iz jedne ili obje grupe, čime se ističe namjena, legirni element ili neka posebna svojstva čelika. Ovdje se neće detaljnije opisivati ove oznake zbog preopširnosti. Za detalje treba pogledati EN 10027-1.

Tablica 1.7. Dodatne oznake za proizvode od čelika prema CR 10260 Oznake posebnih zahtjeva Oznake stanja obrade
+H…prokaljivost +Z15…najmanje suženje u smjeru okomitom na površinu 15% +Z25…najmanje suženje u smjeru okomitom na površinu 25% +Z35…najmanje suženje u smjeru okomitom na površinu 25% +A…meko žareno +AC…žareno za dobivanje kuglastog karbida +AR…valjano (bez nekih posebnih uvjeta valjanja i/ili toplinske obrade) +AT…rastopno žareno +C…hladno očvrsnuto +Cnnn…Hladno očvrsnuto na vlačnu čvrstoću , najmanje nnn MPa +CR…hladno valjano +DC…stanje isporuke prepušteno proizvoñaču +FP…obrañeno na feritno-perlitnu strukturu i područje tvrdoće +HC…toplo valjano i hladno otvrdnuto +I…obrañeno izotermički +LC…lagano hladno vučeno/valjano

Oznake vrste prevlake
+A…vruće aluminirano +AR…platirano aluminijem +AS…prevučeno Al-Si legurom +AZ…prevučeno Al-Zn legurom (>50%Al) +CE…elektrolitički prevučeno kromom/kromovim oksidom

Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN

Upute za laboratorijske vježbe
+CU…prevlaka bakra +IC…anorganska prevlaka +OC…organska prevlaka +S…vruće kositreno +SE…elektrolitički kositreno +T…vrućim uranjanjem prevučeno olovo-kositar legurom +TE…elektrolitički prevučeno olovo-kositar legurom +Z…vruće cinčano +ZA…prevučeno Zn-Al legurom (>50%Zn) +ZE…elektrolitički cinčano +ZF…vruće Zn-Fe (difuzijski) prevlaka +ZN…elektrolitički prevučeno Zn-Ni legurom +M…termomehanički oblikovano +N…normalizirano ili normalizacijski oblikovano +NT…normalizirano i popušteno +P…otvrdnuto precipitacijom +Q…gašeno +QA…gašeno na zraku +QO… gašeno u ulju +QT…poboljšano (kaljeno i popušteno) +QW… gašeno u vodi +RA…rekristalizacijski žareno +S…obrañeno za hladno rezanje +T…popušteno +TH…obrañeno na područje tvrdoće +U…neobrañeno +WW…toplo obrañeno

Tablica 1.8. Usporedna tablica označavanja nekih čelika prema HRN i EN EN HRN EN HRN Konstrukcijski čelici Čelici za poboljšavanje S235 JR Č 0361 C35E Č 1431 S235 JR G1 Č 0371 C45E Č 1531 S235 J2 G3 Č 0363 C60E Č 1731 S275 JO Č 0452 34Cr4 Č 4130 S355 JO Č 0562 42CrMo4 Č 4732 S355 J2 G3 Č 0563 36CrNiMo4 Č 5430 Limovi za tlačne posude Čelici za cementiranje P2335 GH Č 1201 C15E Č 1221 P265 GH Č 1204 17Cr3 Č 4120 P295 GH Č 3133 16MnCr5 Č 4320 16Mo3 Č 7100 20MoCr4 Č 7420 12CrMo 9-10 Č 7401 18NiCrMo7 6 Č 4520 Nehrñajući čelici Vatrootporni čelici X6Cr13 Č 4170 X10CrAlSi13 Č 4970 X20Cr13 Č 4172 X15CrNiSi25-21 Č 4578 X17CrNi 18-10 Č 4570 Alatni čelici X6CrNiMoTi 17-12-2 Č 4574 C105U Č 1940 Čelici za automate 55CrMo8 Č 5742 11Mn30 Č 3990 X90CrMoV 18 Č 4772 11SMn37 Č 3991 X40CrMoV 51 Č 4753 35S20 Č 1490 HS18-0-1 Č 6880

Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN

Materijali 2

Označavanje obojenih metala prema HRN
Metali se općenito dijele na legure na bazi željeza i obojene metale. Obojeni metali se dijele na: - teške (bakar, nikal, cink, olovo, kositar, kobalt, krom, volfram, vanadij, …) - lake (aluminij, magnezij, titan, litij, berilij, …) - plemenite (zlato, srebro, platina, iridij, paladij, …) i - radioaktivne (radij, uranij, torij, …). Ovdje će se prikazati sustav označavanja bakrenih i aluminijskih legura prema HRN jer se one najviše koriste u praksi. U tablici 1.9. prikazan je sustav označavanja bakrenih legura. Za alumnijske legure oznaka načina izrade i osnovnog kemijskog sastava su identične označavanju bakrenih legura kako je prikazano u tablici 1.9. Tablica 1.9. Sustav označavanja bakrenih legura
Oznaka načina izrade ili namjene legura XX Gnječilačke legure su bez oznake Ljevačke legure imaju oznaku: P-lijev u pijesku K-lijev u kokilu T-tlačni lijev B-lijev u bloku C-centrifugalni lijev N-kontinuirani lijev Namjena: D-za dodavanje i dezoksidaciju H-za kemijsku industriju L-za ležajeve G-za štamparsku industriju E-za elektrotehniku S-za spajanje Oznaka osnovnog kemijskog sastava XXX… Kemijski simbol za bakar Kemijski simbol glavnog legirajućeg elementa Sadržaj glavnog legirajućeg elementa u % Kemijski simbol drugog glavnog legirajućeg elementa (ako postoji) Sadržaj drugog glavnog legirajućeg elementa u % (ako postoji) Kemijski simboli ostalih legirajućih elementa i njihovih sadržaja (ako postoje) Oznaka posebnih svojstava legure Rastezna Izgled površine Stanje proizvoda čvrstoća proizvoda XX XXX XX

Oznaka Č i nazivna čvrstoća

v-vruće valjano p-prešano m-meko t-tvrdo

gš-gašena zg-zagasita sv-svijetla ps-pjeskarena

Bakrene i aluminijske legure mogu se prema tehnološkoj namijeni podijeliti u dvije skupine: gnječilačke namijenjene obradi deformiranjem, npr. valjanjem, istiskivanjem, itd. i lijevačke namijenjene lijevanju. Bakrene legure mogu se takoñer prema kemijskom sastavu podijeliti na: mjedi (legure bakra i cinka) i bronce (legure bakra i ostalih kemijskih elemenata, a ime dobivaju po elementu koji je prisutan u najvećoj količini, npr. kositrena bronca, aluminijska bronca,…).

Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN

Upute za laboratorijske vježbe Primjeri za bakrene legure: Gnječilačke CuZn15 – mjed sa ~15% Zn; dobro se oblikuje hladnim deformiranjem; primjena za tlačne mjerne instrumente, tijela opruga,… CuZn40Pb2 – mjed sa ~40% Zn i ~2% Pb; vrlo dobro se obrañuje skidanjem čestica, dobro se oblikuje deformiranjem u toplom stanju; primjena za prešane profile točnih mjera, urarska mjed. CuNi12Zn24 – legure bakra sa cinkom i niklom nazivaju se ''novo srebro''; dobro se hladno oblikuje osobito dubokim vučenjem; primjena za stolni pribor, ukrasne predmete, opruge, itd. CuSn6 – kositrena bronca; primjena za cijevi, dijelove u kemijskoj industriji, … CuAl8Fe – aluminijska bronca; dobro se oblikuje u hladnom stanju; primjena za dna kondenzatora, limove za kemijske aparate,… CuBe2 – berilijska bronca; vrlo velike čvrstoće i tvrdoće u toplinski očvrsnutom stanju; primjena za opruge, dijelove otporne trošenju, kalupe za plastične mase, … CuNi30Mn1Fe – niklena bronca; otporna na eroziju, kavitaciju i koroziju (posebno morsku vodu); dobro zavarljiva; primjena za ploče za kondenzatore, rebraste cijevi izmjenjivača topline, … Lijevačke P.CuSn5Pb5Zn5 - legura bakra s kositrom (~5%), olovom (~5%) i cinkom (~5%), a namijenjena je za lijevanje u pijesak. Trgovački naziv za bakrene legure sa kositrom i cinkom je crveni metal. P.CuZn33Pb2 – kemijski postojana; primjena za kućišta i armature za plin i vodu, u preciznoj mehanici, optici, … P.CuSn12Ni2 – postojana na trošenje i koroziju u morskoj vodi; primjena za kućišta pumpi, lopatice za pumpe i vodne turbine,… P.CuAl10Fe5Ni5 – postojana u morskoj vodi i kiselinama; primjena za brodske propelere, zupčanike, kućišta pumpi,… Primjeri za aluminijske legure: Gnječilačke AlMg4,5Mn –u brodogradnji, prehrambenoj industriji i autoindustriji AlMg0,7Si –za vrata i prozore u graditeljstvu AlMg2,5 – prometni znakovi AlMn1Cu – pakiranje

Lijevačke K.AlSi12 – za komplicirane tankostijene odljevke otporne na pritisak; klipovi motora s unutrašnjim izgaranjem P.AlMg5Si1 – za komplicirane odljevke u prehrambenoj i kemijskoj industriji koji trebaju postojanost u agresivnim medijima

Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN

Materijali 2

Označavanje obojenih metala prema EN
Označavanje bakrenih legura prema EN Tablica 1.10. Sustav označavanja bakra i bakrenih legura prema EN I II III IV Naziv Oznaka Oznaka stanja materijala Oznaka materijala proizvoda norme i/ili postupka lijevanja Brojčana oznakaploča, lim, Oznaka stanja-tablica 1.13. tablica 1.11. traka, EN ..... rondela, Oznaka postupka lijevanjaOznaka kemijskim trupac,... tablica 1.14. simbolima-tablica 1.12. V Oblik i dimenzije Tablica 1.15.

Tablica 1.11. Brojčana oznaka materijala prema EN 1412 Mjesto u oznaci 1 2 3 4 5 6 Slovo ''C'' B...materijal u Broj Slovo koje označava vrstu materijala: koje obliku ingota izmeñu A ili B...Bakar predstavlja za lijevane 000 i 999. C ili D...Bakrene legure (<5% legirnih bakar i proizvode elemenata) njegove C...materijal u 001-799... E ili F...Bakrene legure (>5% legirnih legure obliku normirani elemenata) lijevanog bakreni G...Bakar-aluminij legure proizvoda materijal H...Bakar-nikal legure M...legure za J...Bakar-nikal-cink legure dodavanje 800-999... K...Bakar-kositar legure R...pročišćeni nenormiran L ili M...Bakar-cink legure, dvokomponentne negnječeni i materijal N ili P...Bakar-cink-olovo legure bakar R ili S...Bakar-cink legure, višekomponentne S...dodatni materijal za lemljenje i zvarivanje W...gnječeni proizvodi X...nenormirani materijal Tablica 1.12. Oznaka materijala kemijskim simbolima prema ISO 1190/1 Kemijski simbol za element bakar (Cu), crtica nakon koje slijedi oznaka Nelegirani za tip bakra velikim slovima. bakar Bakrene legure Kemijski simbol za osnovni element (Cu), kemijski simboli legirnih elementa nakon kojih slijede njihovi maseni udijeli, poredani uglavnom prema masenom udjelu ili abecedno ako im je udio jednak. Lijevane legure imaju oznaku ''G''.

Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN

Upute za laboratorijske vježbe Tablica 1.13. Oznake stanja materijala prema EN 1173 Oznaka se sastoji od 4 znaka, odnosno velikog slova nakon kojeg slijede tri znamenke (ponekad 4 ili 5 znamenki) RXXX Stanje materijala za koje se propisuje minimalna vlačna čvrstoća (Rm) HXXX Stanje materijala za koje se propisuje minimalna tvrdoća HV ili HB GXXX Stanje materijala za koje se propisuje veličina zrna Stanje bez propisanih mehaničkih svojstava H Tablica 1.14. Oznake postupka lijevanja prema EN 1982 GS Pješčani lijev GM Kokilni lijev GZ Centrifugalni lijev GC Bezdani lijev GP Tlačni lijev Tablica 1.15. Oblici i dimenzije prema EN 1982 Šesterokutni poprečni presjek HEX Pravokutni poprečni presjek RCT Kvadratni poprečni presjek SQU Okrugli poprečni presjek RND Vanjski promjer OD FL (F) Propisana duljina (mjera) RL (M) Nije propisana duljina (mjera) Primjer: 1. Traka - EN 1652 – CW508L – R480 – 5 x 220 (Brojčana oznaka) ili Traka - EN 1652 – CuZn37 – R480 – 5 x 220 (Oznaka kemijskim simbolima) 2. Odljevak - EN 1982 – CC332G – GS – .... (Brojčana oznaka) ili Odljevak - EN 1982 – CuAl10Ni3Fe2-C – GS – ... (Oznaka kemijskim simbolima)

Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN

Materijali 2 Označavanje Alumnijskih legura prema EN Tablica 1.16. Sustav označavanja Aluminija i aluminijevih legura prema EN I II III IV Naziv Oznaka Oznaka stanja materijala Oznaka materijala proizvoda norme i/ili postupka lijevanja otkivak, lim, Brojčana oznakaOznaka stanja-tablica 1.20. traka, folija, tablica 1.17. EN ..... žica, profil, Oznaka postupka lijevanjacijev,... tablica 1.21. Tablica 1.17. Oznaka materijala 1 Slovo ''A'' koje predstavlja aluminij i njegove legure Mjesto u oznaci 2 3 Veliko slovo koje predstavlja Crtica ''-'' oblik proizvoda: B...materijal u obliku ingota za pretaljivanje C...odljeveni proizvodi M...legure za dodavanje W...gnječeni proizvodi 4 Brojčana (tablica 1.18) i slovno-brojčana (tablica 1.19) oznaka kemijskog sastava

V Oblik i dimenzije Tablica 1.15.

Tablica 1.18. Brojčana oznaka kemijskog sastava za gnječene (prema EN 573-1) i lijevane (prema EN 1780-1) proizvode Brojčana oznaka za gnječene proizvode Prva od ukupno četiri znamenke označuje vrstu legure: Nelegirani aluminij (>99,00% Al) 1xxx Aluminij legiran bakrom 2xxx Aluminij legiran manganom 3xxx Aluminij legiran silicijem 4xxx Aluminij legiran magnezijem 5xxx Aluminij legiran magnezijem i silicijem 6xxx Aluminij legiran cinkom 7xxx Aluminij legiran ostalim elementima (Fe) 8xxx Nije u upotrebi 9xxx Brojčana oznaka za lijevane proizvode Prva od ukupno pet znamenki označuje vrstu legure: Nelegirani aluminij (>99,00% Al) 1xxxx Aluminij legiran bakrom 2xxxx Aluminij legiran silicijem 4xxxx Aluminij legiran magnezijem 5xxxx Aluminij legiran cinkom 7xxxx Legure za dodavanje 9xxxx

Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN

Upute za laboratorijske vježbe Tablica 1.19. Slovno-brojčana oznaka kemijskog sastava za gnječene i lijevane proizvode prema normama EN 573-2 i EN 1780-1 Kemijski simbol za element aluminij (Al) nakon čega slijedi čistoća Nelegirani materijala izražena u postotcima. aluminij Kemijski simbol za osnovni element (Al), kemijski simbol glavnog Aluminijske legirnog elementa i njegov maseni udio u postotcima; nakon kojeg slijede legure kemijski simboli ostalih legirnih elementa (najviše tri) te njihovi maseni udijeli, poredani uglavnom prema masenom udjelu ili abecedno ako im je udio jednak. Tablica 1.20. Oznaka stanja materijala prema EN 515 Lijevano F Žareno O Toplinski obrañeno T Hladno valjano H Tablica 1.21. Oznake postupka lijevanja Pješčani lijev S Kokilni lijev K Precizni lijev L Tlačni lijev D Primjer: 1. EN AW – 1199 (Brojčana oznaka) ili EN AW – Al 99,99 (Oznaka kemijskim simbolima) 2. Šipka - EN 1755-5 – AW– 5251 – H111 – RCT30x80xRL (Brojčana oznaka) ili Šipka - EN 1755-5 – AW– AlMg2 – H111 – RCT30x80xRL (Ozn. kem. simbolima) EN 1706 – AC-42000 K T6 (Brojčana oznaka) ili EN 1706 – AC-AlSi7Mg K T6 (Oznaka kemijskim simbolima)

3.

Tablica 1.22. Usporedba označavanja nekih gnječilačkih Al-legura brojčanom i oznakom kemijskim simbolima prema EN Gnječilačke aluminijske legure EN 573-1 EN 573-2 EN AW 1050 EN AW Al99,5 EN AW 2011 EN AW Cu6BiPb EN AW 3004 EN AW AlMn1Mg1 EN AW 5754 EN AW AlMg3 EN AW 6063 EN AW AlMg0,7Si EN AW 7020 EN AW Al Zn4,5Mg1 EN AW 8006 EN AW AlFe1,5Mn

Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN

Materijali 2

Metalografija
Metalografija je znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem strukture metala, točnije proučavanjem kristalita. Metalografija klasificira kristalite prema vrsti, obliku i veličini jer svojstva metala ovise upravo o navedena tri obilježja kristalita. Vrsta, oblik i veličina kristalita ovise o kemijskom sastavu i tehnološkoj obradi kojoj je izradak bio podvrgnut. Metalografija zapravo daju vezu izmeñu dijagrama slijevanja, grañe metala i njihovih svojstava. Metalografska ispitivanja se mogu podijeliti na mikro i makro ispitivanja. Mikroskopska ispitivanja se izvode pomoću svjetlosnih mikroskopa koji mogu postići velika povećanja. Iz tog razloga potrebno je pažljivo pripremiti uzorak na kojem će biti obavljena analiza mikrostrukture. Veličina metalografskih uzorka nije strogo propisana, a ovisi o veličini izratka čija se struktura ispituje. Uzorci malih dimenzija obično se zalijevaju plastičnim masama ili nekim mekanim metalima. Uzimanje uzoraka iz ispitivanog izratka najčešće se izvodi obradom odvajanjem čestica. Površina uzorka čija se mikrostruktura želi ispitati mora se brušenjem i poliranjem dovesti do zrcalnog sjaja. Brušenje se može izvoditi strojno na specijalnim brusilicama ili ručno pomoću brusnog papira. Ručno brušenje može biti suho i mokro, a započinje na najgrubljem papiru i završava s najfinijim. Prilikom prijelaza s jednog brusnog papira na drugi uzorak treba okrenuti za 90° i brusiti dok se ne uklone tragovi prethodnog brušenja. Nakon brušenja uzorci se poliraju na stroju kojem je rotirajući disk presvučen platnom. Izbor platna ovisi o vrsti materijala koji se ispituje. Sredstvo kojim se polira najčešće je glinica Al2O3 pomiješana s vodom. Postoje tri stupnja finoće glinice, a poliranje se započinje s prvim stupnjem i završava za trećim. Postupak je isti kao i kod brušenja. Kod tvrdih materijala poliranje se može izvesti i s dijamantnom pastom i petrolejem različite finoće, ali je to dosta skuplje. Nakon poliranja uzorci se ispiru u tekućoj vodi ili alkoholu te se suše u struji toplog zraka. Mikrostruktura se razvija nagrizanjem poliranih površina različitim rastvorima odreñenih kiselina. Sredstvo za nagrizanje nanosi se kapaljkom, a vrijeme nagrizanja ograničeno je pojavom mikrostrukture. Sredstva za razvijanje mikrostrukture nekih željeznih legura prikazana su u tablici 1.1. Tablica 1.1. Sredstva za razvijanje mikrostrukture nekih željeznih legura Svrha Naziv sredstva Sastav Razvijanje fine strukture 1÷5 cm3 -Dušična kiselina NITAL (Dušična kiselina) čelika (nakon svih toplinskih 100 cm3 -Etilni alkohol obrada) 5 cm3 -Solna kiselina Pikrinsko-solna kiselina 1 gram -Pikrinska kiselina Razvijanje austenitnih zrna 100 cm3 -Etilni alkohol kod poboljšanih čelika 20 grama -Željezni klorid Željezni klorid 60 cm3 -Etilni alkohol 40 cm3 -Voda Brzorezni čelici 5÷10 cm3 -Dušična kiselina Dušična kiselina Manganski čelici 90÷95 cm3 -Etilni alkohol 50 cm3 -Solna kiselina Čelici legirani s niklom Solna kiselina 5 grama - Željezni klorid 100 cm3 -Voda

Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN

Upute za laboratorijske vježbe

Nakon nagrizanja uzorci se ispiru u alkoholu i suše te se razvijena mikrostruktura promatra na mikroskopu. Razvijena mikrostruktura se fotografira, a uzorci se spremaju u staklene posude tzv. eksikatore, u cilju zaštite od oštećenja i korozije. Postupci izrade i obrade metalografskih uzoraka iz obojenih metala slični su postupcima obrade uzoraka iz željeznih legura. Obojeni metali su uglavnom mekši od Fe-legura pa se pojedine faze u postupcima brušenja i poliranja mogu preskočiti. Bakar i njegove legure bruse se kao i čelik, dok se poliranje izvodi na diskovima presvučenim makom tankom čojom pri 600 do 800 o/min. Poliranje se izvodi glinicom koja ima stupanj finoće 2. Aluminij i njegove legure treba pažljivo ručno brusiti s papirom koji je natopljen uljem, petrolejem ili parafinom. Poliranje se izvodi na diskovima obloženim svilom ili samtom pri 100 do 200 o/min. Poliranje se izvodi glinicom čiji je stupanj finoće 3. U tablici 1.2. prikazana su uobičajena sredstva za razvijanje mikrostrukture kod obojenih metala. Tablica 1.2. Sredstva za razvijanje mikrostrukture kod obojenih metala Materijal Svrha upotrebe Naziv sredstva Sastav Općenito sredstvo Amoniumhidroksid 50 cm3 -Amoniumhidroksid Bakar i za razvijanje fine s vodikovim 20÷50 cm3 -Vodikov peroksid njegove legure strukture peroksidom 50 cm3 -Voda Cu-legura 5 cm3 –Solna kiselina Solna kiselina Cink i njegove Razvoj fine 95 cm3 –Etilni alkohol legure mikrostrukture 1 cm3 –Dušična kiselina Dušična kiselina 100 cm3 –Etilni alkohol 1÷10 cm3 –Dušična kiselina Dušična kiselina Olovo i Razvoj fine 100 cm3 –Etilni alkohol njegove legure mikrostrukture 1÷10 cm3 –Solna kiselina Solna kiselina 100 cm3 –Etilni alkohol Općenito sredstvo 0,5 cm3 – 40 %-tna Fluorovodična za razvoj fine Fluorovodična kiselina kiselina 100 cm3 –Voda mikrostrukture Aluminij i 10 cm3 – Fluorovodična kiselina njegove legure DIX i KELLER 15 cm3 –Solna kiselina Al-Cu-Mg legure rastvor 25 cm3 –Dušična kiselina 950 cm3 –Voda 5 cm3 –Dušična kiselina Čisti kositar Dušična kiselina 95 cm3 –Etilni alkohol Kositar i 10 cm3 –Dušična kiselina njegove legure Sn-Pb legure Mješavina kiselina 10 cm3 –Željezni ocat (meki lem) 80 cm3 –Glicerin

Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN

Materijali 2 Ispitivanja makrostrukture izvodi se u cilju odreñivanja veličine i oblika kristalita, nastalih primarnom kristalizacijom ili nakon nekih tehnoloških postupaka obrade metala. U prvom redu tu se misli na praćenje promjena strukture za vrijeme i nakon postupaka obrade metala deformiranjem ili toplinske obrade. Značajna je primjena ovih ispitivanja i u tehnologiji zavarivanja jer se mogu promatrati strukturna stanja u zavarenim spojevima. Priprema uzoraka izvodi se slično kao i kod ispitivanja mikrostrukture, ali se ne zahtjeva visoka kvaliteta površine. Sredstvo za nagrizanje jače djeluje na ispitivanu površinu i nagrizaju granice zrna. Promatranje makrostrukture izvodi se prostim okom, povećalom ili mikroskopom s malim povećanjem. U tablici 1.3. dan je pregled uobičajenih sredstava za makro nagrizanje. Tablica 1.3. Uobičajena sredstva za razvijanje makrostrukture Materijal Naziv sredstva Sastav 30 grama -Željezni klorid 1 gram -Bakreni klorid OBERHOFFERS-ov 0,5 grama -Kositreni klorid rastvor 50 cm3 -Solna kiselina Fe-legure 500 cm3 -Etilni alkohol 500 cm3 -Voda 100÷250 cm3 -Dušična kiselina Dušična kiselina 900÷750 cm3 -Voda Sumporna kiselina 20%-tna sumporna kiselina 20 grama -Željezni klorid Željezni klorid 6 cm3 -Solna kiselina Bakar i njegove legure 100 cm3 -Voda 40 cm3 -Dušična kiselina Dušična kiselina 60 cm3 -Voda Cink Solna kiselina Koncentrirana solna kiselina Solna kiselina Koncentrirana solna kiselina Dušična kiselina Koncentrirana dušična kiselina Olovo i njegove legure 50 cm3 -Dušična kiselina Dušična kiselina 50 cm3 -Voda 10 cm3 -Fluorovodična kiselina Aluminij i njegove 15 cm3 -Solna kiselina KELLER-ov rastvor legure 25 cm3 -Dušična kiselina 50 cm3 -Voda Magnezij i njegove 5÷10 cm3 -Željezni ocat Octena kiselina legure 90÷95 cm3 -Voda

ZADATAK Potrebno je na svjetlosnom mikroskopu, na već pripremljenim uzorcima, promatrati mikrostrukturu različitih željeznih legura i obojenih metala. Nakon promatranja skicirati prikaz mikrostrukture promatranih uzoraka koji su izrañeni iz željeznih legura, te objasniti u kojim uvjetima hlañenja i kod kakvog kemijskog sastava nastaje upravo takva mikrostruktura na promotrenim uzorcima.

Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN

Upute za laboratorijske vježbe

Uzorak 1:

Uzorak 2:

Uzorak 3:

Uzorak 4:

Odgovorite na slijedeća pitanja 1. Što je metalografija i zašto je bitna kod proučavanja metala? 2. Kako se priprema uzorak za analizu mikrostrukture?

Vježba br. 1 – Metalografija čelika i obojenih metala i njihovo označavanje prema HRN i EN