Danijela Marot, Uljudnost u verbalnoj i neverba/noj komunikaciji FLUMINENSIA, god. 17 (2005) br. 1, SU.

53-70

~}

Danijela UUUDNOST

Marot

U VERBALNOJ I

NEVERBALNOJ KOMUNIKACIJI

Danijela Marot, Filozofski fakultet, Rijeka, pregledni tlanak UDK 81'33 81'27

U radu se raspravlja 0 pragmatickom pojmu uljudnosti i njegovu odnosu prema srodnim sociolingvistickim pojmovima poput postovanja, ugladenosti i pristojnosti. Utvrdeno je terminolosko odredenje uljudnosti, te su uoceni problemi vezani uz postojanje niza sinonima tog pojma. Spomenute su najznacajnije suvremene teorije uljudnosti i njihovi tvorci. Primjena strategija uljudnosti podijeljena je na verbalnu i neverbalnu komunikaciju, te su navedeni raznovrsni oblici primjene tih strategija u razlicitim segmentima Ijudskoga iivota. Navedene su neke od znacajnijih teorija i klasifikacija neverbalne komunikacije. Usporedena je primjena uljudnosti u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Kljucne rijeCi: uljudnost, verbalna i neverbalna komunikacija, strategije, principi i nacela (maksime) uljudnosti, teorije uljudnosti, obraz, govorna i pisana komunikacija, forme oslovljavanja, govor tijela, geste

Uvod Kada se u svakodnevnim zivotnim situacijama rukujemo sa znancem ili osobom koju sma prvi put susreli, zapocinjemo (ili zavrsavamo) privatni ili sluzbeni telefonski razgovor, saljemo e-mail poruku, surfamo internetom kao sudionik foruma ili komentiramo neciji izgled, zapravo primjenjujemo neku od strategija uljudnosti. Neki su obrasci uljudnoga, odnosno neuljudnoga ponasanja bili svojstveni jos nasim dalekim precima koji su svoju naklonost, ili njeno odsustvo, prema drugoj osobi iskazivali gestama, mimikom i drzanjem tijela. Upravo se u takvom nacinu odasiljanja poruke (bez rijeci, tjelesnim pokretima i drzanjem) kriju zameci neverbalne komunikacije koja je jedan od nacina pomocu kojih mozemo izraziti uljudnost.

53-70 Pod pojmom uljudnosti se sve do sedamdesetih godina 20. Tome valja pridodati i suvremena istraiivanja 'govora tijela'. zbivanja vezanauzvisedrustveneslojeve). nasla sam se pred dvojbom oko izbora prijevodne solucije termina politeness. Upravo sam navedeni prijevod izabrala iz sljedecih razloga: uglaaenost. odnosno neverbalne komunikacije kojom je cak i u vecoj mjeri nego rijecima moguce izraziti uljudnost jer se (unatoc onome sto izgovaramo) nas odnos prema socijalnom okruzenju maze otkriti u prepoznatljivim pokretima i polozajima nasegatijela. govorni cinovi) prenijet i u hrvatsku pragmatiku. grace. decency. 17 (2005) br. Pritom su pojmovi 'uljudnost' i 'postovanje' bili smatrani sinonimima. oblik uljudnosti. str. dogaaaji s ustaljenim obrascima ponasanja. str. otmjenost. su. uljudnost. Matica hrvatska. diskurs. Skolska knjiga. 150. 660). primjenjivanje obrazaca uljudnog razgovora na javnim drustvenim okupljanjima. ucrivost (Rudolf Filipovic (1996) Eng/esko hrvatski rjelnik. 2 Politeness -civility. str. correCtness. obligingness..~4 Danijela Marot. gdje je protumacena kao "uljudan oblik izraiavanja. mannerliness. sto su kasnija pragmalingvisticka istraiivanja pokazala netocnim smjestivsi postovanje (kao uostalom i pristojnost i ugladenost) u sferu sociolingvistike. Tako je termin politeness2 u hrvatskom jeziku dobio nekoliko prijevoda. 1. ad svih navedenih pojmova jedino je uljudnost naSla mjesto u Simeonovu rjecniku lingvistickog nazivlja. U/judnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji FLUMINENSIA. respectfulness (Collins wordifinder (1995) Harper Collins publishers. . courteousness. komplimentiranje necijeg dobrog izgleda. 824).1 Tek kasnih sedamdesetih godina 20. moci ili starije dobi. etiquette. str. Prije svegasetu misli naneke ustaljeneformeugladenosti (tzv. otmjenost i profinjenost ukazuju na vrstu sociolingvistickog ponasanja u odreaenim prilikama (javna drustvena zbivanja. stoljeca podrazumijevao odreden altruisticki nacin socijalnog ponasanja i izraiavanja. uljudnost se odnosi na pokazivanje ili privid pokazivanja obzira prema drugima. Terminolosko odredenje Prve su pragmalingvisticke rasprave 0 uljudnosti nastale na anglosaksonskom govornom podrucju odakle je taj pojam (kao i brojni drugi lingvisticki termini -tekst. graciousness. courtesy. profinjenost. 3 Politeness -ugjadenost. Longman. complaisance. god.. Za razliku od spomenutih sociolingvistickih pojmova koji ukazuju na izraiavanje stovanja prema drugim Ijudima na temelju njihova viseg statusa. zapovjedna reCenica intonira kao zamolna ili kao upitna (. 1 Vidi: jenny Thomas (1995) Meaning in interaction: London and New York. 733).) oblik uljudnosti. Zagreb.3 5 obzirom da najveci diD radova 0 uljudnosti jos uvijek nije preveden s engleskog na hrvatski jezik. te narocito uporaba formi oslovljavanja). oblik pain ie" (Rikard Simeon (1969) Enciklopedijski rjecnik lingvistickih naziva II. dokje uljudnostsiri pojam koji podrazumijeva an introduction to pragmatics. ali i oslobadanje mjesta za sjedenje starijoj osobi. pristojnost. Glasgow. salonskemanire-pridrzavanje vrata otvorenima da bi osoba mogla proci. common courtesy. deference. stoljeCa pragmaticari (uglavnom anglosaksonskog podrucja) pocinju stvarati red u pometnji koja je nastala zbog postojanja brojnih teorija uljudnosti i proucavati uljudnost kao lingvisticki pojam zanemarujuci skrivene altruisticke pobude pojedinaca koji je primjenjuju. intonacija uljudnosti -nastaje kad se npr. Zagreb.

Hrvatski Rjecnik sinonima ne razlikuje uljudnost kao nacin izraiavanja obzira neovisno 0 ustaljenim pravilima lijepoga ponasanja od pojmova koji upucuju na ponasanje vezano uz odredene drustvene prigode. drustvenom polozaju (Rikard Simeon (1969) Enciklopedijski rjeCnik lingvistickih naziva II. ugodnost. kakvog je raspo/ozenja ili cak koliki je njen stupanj samopouzdanja i otvorenosti. kame se obraca. odraz odgoja i statu sa. maniri. Daj mi olovku! (prijatelju u skolskoj klupi) 2. 36). Neretva d. znanju. namjerama i ocekivanjima te psihickim stanjem sudionika komunikacije.. afektivnim odnosima. sto je i bitna razlika izmedu ova dva pojma.Danijela Marot. civiliziranost. Zao mi je sto smetam. pailjivo obraCanje -upotrebljavanje pri obraCanju narocitih oblika painje. . Naravno. finoca. odgoj.)" (Longman dictionary of contemporary english (1995) Longman group Ltd. Zagreb. o/ovku maze zatraz. ugladenost. str. gospodstvo. uljudenost. susretljivost. 1. U/judnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji FlUMINENSIA. usluznost. sto zorno prikazuje sljedeci primjer: Osobi je u prikazanom primjeru potrebna o/ovka. a takoder narocit sustav oblika koji se upotrebljavaju u nekim jezicima pri obracanju starijemu ili viSemu po cinu. Ojelomicno se uljudnost podudara saznacenjem pojma pristojnosti kao "ukupnosti pravila ponaSanja i izravnog ophodenja prihvacenoj u odredenoj sredini" (Vladimir Anic (1994) Rjecnik hrvatskoga jezika. dolicnost. Universitatsverlag Aschenbeck & Isensee.. str. vitestvo. plemenitost.). Ovisno 0 tome gdje se na/azi. socijalni status. prijaznost. galantna itd. nazvala bih ponaSanjem ovisnim 0 nizu faktora vanjskog i unutrasnjeg covjekova svijeta. Ook se Anicevo objasnjenje pojma pristojnosti odnosi na 'skup pravila ponaSanja'. obrazovanost. kulturnoj ili obrazovnoj skupini. Ijubaznost. painja -(. udvornost. str. god. str. dZentlemenstvo. and showing that you are careful to consider other people's needs and feelings (. Wiebke Wittschen. 53-70 ~~ u kulturi stecen nacin izraiavanja obzira prema drugima (ili prema sebi) u puna sirem socijalnom kontekstu. 337). dok uljudnost. 17 (2005) br. Novi Liber. pripadnost kulturnoj ili drustvenoj skupini ili stupanj obrazovanja. s painjom. 5 Polite address -pailjivo obracanje. str. kulturnost. 1089). Zaista bi mi trebala olovka! (indirektno) 4 Kao sinonimi za uljudnost navode se: pristojnost. kultura. Zagreb. RjeCnik sinonima. profinjenost. Guranje ramenom i pogled usmjeren prema olovci uz pokret glavom (neverbalna poruka prijatelju u ispitnoj situaciji) 3.4 Uljudnost upucuje na odnos prema nekome odreden ne sarno drustvenim statusom i ulogom. uljudno (polite) mozemo se obracati osobi koja ne zadovoljava niti jedan od navedenih uvjeta. Smijem Ii posuditi jednu od tvojih olovaka? (znancu) 5. sto je blisko znacenju pojma politeness: "behaving or speaking in a way that is correct for the social situation you are in. ali biste Ii mi mogli posuditi olovku? (profesoru ili nepoznatoj osobi na javnom mjestu) 4. Stoga se u ovom radu koristi pojam uljudnost kao najblizi prijevod engleskog termina politeness. 795). rafiniranost (Ljiljana Saric. prosvjecenost. Svi navedeni pojmovi upucuju na ponaSanje koje je posljedica pripadnosti drustvenoj. vec i danom situacijom. od privatnih do javnih situacija.iti na jedan od sljedecih nacina: 1. nije profinjena. otmjenost. ne mora biti iskljucivo njegova posljedica (uljudnost kao obzir prema drugome maze izraziti i osoba koja nije privedena tekovinama kulture i civilizacije. damstvo..o. iako uvjetovana navedenim kontekstom. galantnost. odgojenost.o. Matica hrvatska.) rijeCi i oblici. Ono sto je dugo smatrano pailjivim obracanjem5 iz duznosti ili zbog nametnutih ocekivanja okoline.. engleska rijec politeness podrazumijeva 'ponaSanje i govorenje u nekoj situaciji'.

uvijek Griceovih nacela. str 159-176. s prihvacenim ciljem ili smjerom govorne razmjene u koju si ukljucen". sto znaci da je za njeno ostvarivanje i funkcioniranje vaZna kontekstualna ukljucenost. definiravsi ga kao pozitivnu na koju osoba ima stvarno pravo. 1. leech. su. te svako odstupanje od njih objaSnjavaprincipom uljudnosti. . da se s njim ne postupa lose te da djeluje po vlastitom izboru). pa taka uljudna poruka ili govorni tin mogu biti uvredljivi za sugovornika (npr. Uljudnost u verba/noj i neverbalnoj komunikaciji FLUMINENSIA. relacije i nacina. odnosno govornikovim nastojanjima da u odredenim okolnostima jace izrazi uljudna ili neuljudna mnijenja primjenom nacela (maksima) takta. na razini na kojoj se dogaaa. longman. suglasnosti ili simpatije. 158. te Penelope Brown i Stephen Levinson koji uljudnost prouCavaju kao strategiju koju govornik primjenjuje cilj ili niz ciljeva.~6 Uljudnost u verbalnoj komunikaciji Teorije nastalo uljudnosti razvoja teorija pragmatike uljudnosti Danijela Marot. odobravanja. u danim okolnostima to nije (npr. Penelope Brown i Stephen Levinson u srediste svoje teorije uljudnosti stavljaju koncept 'obraza' u smislu ugleda. ili obratno. na temelju an introduction socijalnu vrijednost stava kojeg je prema to pragmatics. sto se odnosi na osjeCaj pojedinca 0 vlastitoj vrijednosti koji maze biti ugrozen ili opravdan kroz komunikaciju s drugima nizom cinova koji ugrozavaju obraz (suhoparna sluzbenost. govorni tin koji izvan konteksta maze djelovati neuljudno. pri godina 20. ukucani hvale kulinarske sposobnosti domacice: "Ovo je zaista previSe!"). te navodi cetiri njegova nacela (maksime): kvalitete. Brown i levinson uljudnost tumace kao pragmaticki pojam. Prema spomenutoj teoriji. Geoffrey Leech u pragmatiku uvodi princip uljudnosti (Politeness principle) koji glasi: IISvedi na najmanju mogucu mjeru (u istim okolnostima) izraiavanje neuljudnih mnijenja. zasnovao na principu da bi ostvario odreaeni prikladnim/prigodnim u na razlicite stupnjeve Filozof Paul Grice svoju je koncepciju jezicne komunikacije kooperacije (Cooperative principle) koji glasi: "Ucini svoj doprinos odgovarajucim. Paul Grice.7 Koncept u teoriji uljudnosti prvi je predlozio Ervin Goffman. ana uvijek upucuje (ne)solidarnosti odasiljatelja i primatelja poruke. god. skromnosti. kad se zena obraca muzu: "Bila bih ti zahvalna kada bi prestao mljackati!"). 17 (2005) br. 7 Vidi: isto. maksimalno pojaCaj (u istim okolnostima) Leech nastoji objasniti zaSto se govornici ne pridrzavaju izraiavanje uljudnih mnijenja".6 Uljudnost nije sarno ono sto smatramo odreaenim stereotipiziranim izmeau prigodama. 6 Vidi: jenny Thomas (1995) Meaning in interaction: london and New York. pozitivna uljudnost i negativna uljudnost). stoljeca cemu je uljudnost promatrana prvenstveno kao pojava u verbalnoj komunikaciji. kvantitete. su. kad nekome govorimo mozemo se usmjeriti preme njegovu pozitivnom obrazu i primijeniti pozitivnu uljudnost (koja je odgovor na zelju slusaoca da se drugima sviaa i da ga odobravaju) ili primijeniti negativnu uljudnost usmjerenu ka negativnom 'obraza' obrazu slusaoca (kao odgovor na njegovu zelju da ga se ne ometa udjelovanju. velikodusnosti. 53-70 ad pocetaka je nekoliko pocetkom sedamdesetih i njenih definicija. Uljudnost dakle uvijek ukljucuje namjeru govornika i njegova ocekivanja vezana uz reakciju primatelja poruke. Najznacajniji njeni teoreticari su Geoffrey Leech.

odnosno komunikaciju verbalnim jezikom. sto ce se Brown -levinsonovim rijecima. U jezicnim analizama kroz povijest primat je nerijetko davan zapisanome tekstu. 1157) 10Vidi: Marina Kovacevic -Lada Badurina (2001) Ras/ojavanje jezicne stvarnosti. New York. 17 (2005)br. str. 41. Zagreb. 408). primjenom pomno odabranih strategija jer ce u protivnom njegov cilj ostati neostvaren. str.11 U svakoj od navedenih potkategorija govornik ce uljudnost izraziti na posve drugaciji nacin. 9 Verbalni jezik -jezik kao komunikativna cinjenica. kao nacin odnosa medu Ijudima izraien i ostvaren rijecima (Vladimir Anic (1994) Rjecnik hrvatskoga jezika.1O Govorna verbalna komunikacija najcesci je oblik u kojem se prouCava uljudnost kao nacin ostvarivanja ciljeva odaSiljatelja poruke. Novi Liber. pa cu yam dati priliku da mi to sljedeci put i dokaiete. poslovnim razgovorima. u: Teorijai mogucnosti primjene pragma/ingvistike. Kao sto je jezik multifunkcionalno sredstvo koje prilagodujemo vlastitim ciljevima i potrebama. str. 53-70 r. str. 1. pa ih na taj nacin mozemo shvatiti kao kategorije u kojima svoj ostvaraj pronalazi i uliudnost. sto je dovelo do prevage pisanoga teksta (dakle i pisane komunikacije) nad govorenim jezikom (i komunikacijom) u jezicnim proucavanjima. Obraz je slika nas samih prikazana terminima poznatih socijalnih atributa. Garden City. 11 Rijec je 0 razgovornosti. publicisticnosti. 5. a poruka mimoici primatelja. znanstvenim i drugim javnim skupovima te javnim . Hrvatsko drustvo za primijenjenu lingvistiku. negativno odraziti na obraz njena posiljatelja. god. administrativnosti i znanstvenosti kao pragmatickim funkcijama koje iskaz usmjeravaju prema razlicitim aspektima Ijudske djelatnosti (vidi: Marina KovacevicLada Badurina (1999) Teme/jna pitanja funkciona/ne diferencijacije jezika. taka i govorno verbal no komuniciranje mozemo shvatiti kao natkategoriju koja obuhvaca niz potkategorija od cavrljanja. Zagreb -Rijeka. pricanja i svadanja preko poslovnih razgovora i intervjua pa sve do javnih izlaganja i nastupa. str. . U/judnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji FLUMINENSIA. Navedene funkcije javljaju se u jezicnoj komunikaciji." Uljudnost u svakodnevnim razgovornim situacijama.9 5 obzirom na medij kojim se verbalna komunikacija ostvaruje uljudnost je moguce proucavati u govornoj komunikaciji (komunikaciji govorenim jezikom) te u pisanoj komunikaciji (komunikaciji pisanim jezikom).Danijela Marot.medijskim nastupima ne razlikuje 6 Vidi: Ervin Goffman (1967) Interaction ritual: essayson face-to-face behavior.] misljenju drugih zauzela tijekom odredenog kontakta. Izdavacki centar Rijeka. Takvu je situaciju moguce ilustrirati sljedecim primjerima: Sveucilisni profesor studentu po zavrsenom usmenom ispitu: "Vrati se kada budes znao nesto vise!" u odnosu na: "Uvjeren sam da su vase sposobnosti znatno vece od danas pokazanih.8 Kontekst uljudnosti u verbalnoj komunikaciji Sve navedene teorije uljudnosti kao najutjecajnije u modernoj pragmatici odnose se na verbalnu komunikaciju.

vet u velikoj mjeri 0 osobi kojoj je ana upucena (nije svejedno je Ii primatelj poruke stranac ili osoba s kojom sma u prisnim odnosima). a naglasak stavlja iskljucivo na komuniciranje pisanim jezikom. francuskom. novoj situaciji prilagodenijom strategijom. odnosno neostvaren? Ovladavanje strategijama uljudnosti neophodno je za snalaienje u razlicitim drustvenim situacijama i okruzenjima cemu se. TINI sustav ukorijenjen je u hrvatskom jeziku. 17 (2005)hr. jedan od najcescih nacina izraiavanja uljudnosti u svakoj od navedenih potkategorija (u razgovoru s poznanicima isto kao i na poslovnom sastanku. Uljudnost u verba/noj i neverba/noj komunikaciji FlUMINENSIA. u japanu je krajnje neuljudno ne zahvaliti se na upucenom komplimentu. Da su nekada nacela primjene formi oslovljavanja bila puna rigidnija pokazuje i cinjenica da su se u mnogim obiteljima sarno nekoliko generacija unatrag roditelji oslovljavali s uljudnim i distanciranim Vi iz postovanja. Naprimjer. vet ovisi i 0 nizu psiholoskih i afektivnih cinioca sudionika komunikacijskog procesa. te se djecu jos od predskolskih dana upucuje da se starijim osobama i nepoznatima iz postovanja obracaju s Vi. pridaje premalo vainosti. Kulturoloske i socijalne razlike (stupanj obrazovanja ili polozaj na drustvenoj Ijestvici) najcesca su zapreka pravilnom shvacanju odaslane uljudne poruke (npr. utjecaj koji je porukom zelia ostvariti na sugovornika ostat ce promasen.. su. a ujedno su i dobri prijatelji ili srodnici. te prisnost iz neforrnalnih svakodnevnih situacija prenose i u poslovnu okolinu. 53-70 se sarno u izboru leksika. dok je u zapadnoj kulturi uobicajenije skromno ga odbiti). formi oslovljavanja. imenima ili skracenicama imena) u hrvatskom (kao i talijanskom.) jeziku on jos uvijek postoji i cini okosnicu uljudnog obracanja sugovorniku. znanstvenom skupu ili svecanom prijemu) jest forma oslovljavanja.. ruskom. onaj s vise samopouzdanja i vican javnim nastupima izraiavanje uljudnih mnijenja uperit ce prema samome sebi. sto nije neuljudno sarno s obzirorn na novu situaciju u kojoj se nalaze. Ostvarivanje cilja uljudne poruke ne ovisi sarno 0 primijenjenoj strategiji i situaciji u kojoj se poruka oStvaruje. sto narocito dolazi do izraiaja u situaciji kada nekoga prvi put susrecemo ili upoznajemo te u drustvu starijih osoba.~8 Danijela Marot. vet i u odnosu na ostale njene sudionike. strategija i nacela ili fonostilistickih postupaka. Svaka strategija uljudnosti nije u potpunosti primjenjiva u svakoj potkategoriji usmenoga komuniciranja niti u svakoj drustvenoj kategoriji/situaciji ili kulturi. Izborom zamjenice ti ili Vi govornik je prisiljen izraziti svoj stay i odnos prema drugoj osobi. osobito u suvremenom sustavu odgoja i obrazovanja. Za razliku od engleskog jezika iz kojeg je TINI (odnosno thou/you) sustav oslovljavanja u potpunosti nestao (te je djelomicno zamijenjen oslovljavanjem titulama. . 1. no vaian faktor nerazumijevanja vrlo su cesto afektivna svojstva sugovornika: 12 test je to slucaj s osobarna koje su poslovno povezane u ulozi nadredenog i podredenog. njemackom. javnim nastupima neviCan govornik s nizim stupnjem samopouzdanja maksimalno ce pojaCati izraiavanje uljudnih mnijenja prema sugovornicima/publici. ukoliko je ne prilagodi novoj i drugacijoj situaciji ili zamijeni drugom. Ma koliko govornik bio uvjeren u cinjenicu da je ovladao odredenom strategijom uljudnosti. god.

Nakon nekoliko isprobanih vodi se sljedeci razgovor: A: Kako izgledam u ovoj haljini? B: Izvrsno... Oa bismo tu radnju razumijeli i poznavali moramo znati odgovoriti na pitanja: kako je ono sto je receno govornik namjeravao reci. no usprkos uljudnoj intenciji (ne ulazeci pritom u njegovu iskrenost) nije ostvario cilj.) koje na taj nacin postaju preprekom ostvarenja cilja odaslane uljudne poruke. te se u njima primjenjuju slicne strategije kao i u privatnim razgovorima licem u lice. 14 Branko Vuletic (1980) Gramatika govora. vet i afektivnost izraza (npr. odnosno nije prihvacen kao laskanje. vjerojatno cerna i odaslanu uljudnu poruku i njen smisao krivo shvatiti ili cerna te odgovore prilagoditi i podrediti vlastitim afektivnim osobinama. nedostatak samopouzdanja i sl. Uljudnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji FLUMINENSIA. danas ani postaju dijelom svakodnevne komunikacije. Komplimenti kao nacin izraiavanja uljudnosti ne podlijezu kriteriju istinitosti (pa taka ni Griceovom nacelu kvalitete koje zahtijeva da poruka bude istinita). 53-70 59 Mladic i djevojka zajedno su u kupnji haljine. Izdavacki centar Rijeka. dok vainost leksickog (jezicnog) materijala opada. zbog cega se i krecu od iskrenog odusevljenja preko rutine pa sve do laii. ceste forme uljudnoga obracanja. To je ono sto J.13 Ukoliko ne poznajemo prave odgovore na ova pitanja. u: Kontekst i znacenje ur. Rijeka. Privatni telefonski razgovori. vrlo cesto u tipiziranom obliku (Lijepo izgledas danas. u: Teorija i mogucnosti primjene lingvistiku.Danijela Maroi. Njihova uspjesnost ovisi 0 reakciji primatelja i replici koja ce uslijediti. Ook su u proslosti komplimenti bili vezani uglavnom uz komunikaciju u visim drustvenim slojevima kao ustaljena forma salonskoga komuniciranja. Nisu sarno afektivne osobine primatelja poruke one koje odreduju smisao odaslane poruke. Upravo zbog specificnosti takvoga nacina 13 Vidi: Peter Francis Strawson (1987) Namjera i konvencija u govornim radnjama. pragmalingvistike. vet kriteriju uspjesnosti. odnosno ucinkovitosti. L. Ova je baS tvoja boja. Zagreb. str. Nenad Miscevic i Matjai Potrc. Crno ti zaista dobra pristaje.15 Cest nacin govorne verbalne komunikacije su telefonski razgovori u sirokom rasponu od privatnih.snji (1999)."14 Navedeni razgovor ilustracija je ujedno i neuspjesne primjene komplimenta. Austin naziva ilokutornom snagom iskaza. Zagreb -Rijeka. odnosno ilokutornom radnjom koju govornik vrsi dajuci iskaz. intonacije) samoga govornika maze promijeniti znacenje izrecenoga: "sto je afektivnost (Ijudskost) u izrazu veta. Izduzuje ti figuru. Hrvatsko drustvo za primijenjenu . 41-42.) te nerijetko postaju oblikom rutinskog izraiavanja painje. A: Zelis Ii reci da sam debela? Kompliment sto ga je osoba B izrekla kao odgovor na pitanje osobi A diD je konverzacijskog zahtjeva. vet kao poruka s impliciranom uvredom. SU. str. 17 (2005) br. 1. uloga intonacije je znacajnija. str. Razlog su tome afektivne osobine primatelja poruke (nesigurnost. preko danas sve ucestalijih promidzbenih sve do poslovnih. izuzev pozdravnih poruka na pocetku i na kraju ne podlijezu strogim normama uljudnosti. god. kako su izgovorene rijeci bile upotrijebljene i kako se iskaz morao i trebao razumijeti. 35. Graficki zavod Hrvatske. Komplimenti nasi svagda. 331. 1S Vidi: Nada Ivanetic.

16 U privatnim telefonskim razgovorima pozdravne se poruke mogu kretati od neformalnog Halo? ili Molim? do slabije ucestalog Dobar dan. god. 17 (2005) br. Zelia sam ti reci da je sastanak sutra u deset sati. Izvor neugode/ugode kod slusatelja mogu biti i govornikova boja glasa. doviaenja. iza kojeg maze uslijediti predstavljanje. (razgovor prekinut) Onemogucavanje izricanja zavrsnog pozdrava kojim bi se zakljucio razgovor u sugovornika izaziva nelagodu. Uzrok nelagode su i naglo prekinuti telefonski razgovori sto neke osobe primjenjuju kao ucestalu strategiju ovakvog nacina komuniciranja: A: Molim? B: Dobar dan. te bi umetanje natruha familijarnosti u takvim situacijama funkcioniralo kao neuljudno. a razgovor s njegove strane ostavlja 'otvorenim' i nedovrsenim (isto kao da se usred razgovora licem u lice okrenemo i odemo bez pozdrava). sto sve maze utjecati na krajnji dojam uljudnosti ili neuljudnosti. Svakako doai. vodece tvrtke za prodaju namjestaja u Hrvatskoj. uporaba pauze i jacina zvuka. 53-70 komuniciranja (u kojemu zbog fizicke odsutnosti sugovornika ne uspijevamo iz gesta ili mimike prepoznati njegove reakcije ili intencije) telefonski razgovori razvili su i vlastite forme i strategije uljudnosti. Sutnja se naprimjer maze protumaciti kao gubitak interesa za razgovor (uljudnost u telefonskom razgovoru nalaZe stalnu razmjenu informacija te sutljivost sugovornika najcesce izaziva nelagodu. intonacija.. zastupnik XV. ritam. izvolite!) u kojima se najcesce primjenjuje suhoparna sluzbenost. a zbog nedostatka dijela konteksta komunikacijske situacije neke se poruke mogu shvatiti kao neuljudne. A: Doci cu. te najcesce primjenjuju raznolike strategije nametnute uljudnosti: A: Molim? B: Pri telefonu XX. Promidzbeni telefonski pozivi upuceni na privatne adrese neuljudni su i zbog samog krsenja privatnosti. str. dok se u razgovoru licem u lice maze objasniti i drugim razlozima koje prepoznajemo iz njegova drzanja i ponasanja). Nedoumicu maze izazvati istovremeno komuniciranje telefonskog sugovornika s osobama u njegovu okruzenju jer je tada tesko odgonetnuti kame je zapravo odreaena poruka upucena..60 Danijela Marot. X je pri telefonu. B: Odlicno. 1. sto bi sesmatralo krajnje neuljudnim. artikulacija. tvrtka XX. . Uljudnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji FlUMINENSIA. Razgovaram Ii s gospoaom X? A: Da. naravno. znam da je vaZno.ali. Poslovni i promidzbeni telefonski razgovori zapocinju i zavrsavaju utvraenim pozdravnim porukama (Dobar dan.

u: ~ 20Politeness. Rethinking politeness. Janet Holmes tvrdi da su zene uljudnije od muskaraca. B: Zaista mi je zaG. 17 (2005)br. 761.2 Pristojnost i uljudnost Radio i televizijske kuce ce postovati opcenite kulturne standarde pristojnosti i uljudnosti u svom programskom sadriaju i terminima emitiranja. impoliteness and gender identity. kompetentno poznavanje teme. Nas je namjeStaj vrhunske kvalitete. njegovale i razvile osobne veze. molio bih sarno trenutak vasegvremena. Uljudnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji FlUMINENSIA. 18 Sara Mills fin (2000). Cijeli razgovor temelji se na primjeni strategija i nacela uljudnosti (uljudna forma oslovljavanja. dok je muskarcima jezik tek sredstvo prenosenja informacija. 0 cemu svjedoci sljedeci primjer Kodeksa 0 uredivanju radiotelevizijskog programa objavljen na internetskim stranicama: Clan 1. preciznost i saZetost iskaza. uzivaju u govorenju i komunikaciji smatrajuci je vaZnim sredstvom uspostavljanja odnosa s prijateljima i bliskim osobama. Dovidenja. 1.). formal no obraCanje. narocito vrlo povoljne cijene i popusti koje trenutno nudimo. Od sugovornika u poslovnom razgovoru ocekuje se: komunikacija na standardnom jeziku. SU.Danijela Marot. One koriste jezik da bi uspostavile. zene uistinu mozemo smatrati uljudnijima od muskaraca jer one vade vise racuna 0 afektivnim nego 0 referencijalnim aspektima uporabe jezika. Sigurno ce vas zanimati ponuda naSe tvrtke... Ne smije se koristiti jezik kojim bi se 17Vidi: isto.htm .18 Uljudnost nije sarno obrazac lingvistickog ponasanja vezan iskljucivo uz domenu pojedinca i njegova odnosa prema drustvenoj okolini. jasnoCa u njezinu iznosenju te kratkoCa izlaganja kojom se iskazuje postivanje vremena sugovornika. ublaZava se efekt zahtijevanja nudenjem izbora mogucnosti. s posebnom painjom posvecenom zaStiti interesa i osjetljivosti djece. Ukoliko uljudnost definiramo kao izraz brige za osjecaje drugih. nacelo skromnosti: izraZava se prijekor samome sebi itd.53-70 61 B: Ispricavam se zbog smetnje. str. odnosno uljudnosti kod zena i muskaraca. 5 obzirom na snaZan utjecaj elektronskih medija priopcavanja ustalila su se i pravila uljudnosti 0 uredivanju radiotelevizijskog programa te smjernice koje osiguravaju uljudno ponasanje novinara. god. nacelo takta: "sarno trenutak vaseg vremena" -koriste se 'umanjitelji' da bi se reducirala implicirana zrtva za slusaoca. (nakon viseminutnog izlaganja) B: Jeste Ii zainteresirani za nesto iz nase ponude? A: Ne. no ipak ne postize zadani cilj.17 Nekolicina se pragmatickih studija bavi i primjenom nacela uljudnosti s obzirom na spol. stovise namece uljudnost sugovorniku i time postize sasvim suprotni ucinak.

osim aka im se netko obrati (. 53-70 mog/o poticati na izazivanje nasilja. "Budite rezervirani. 1. naredeno je da ne govore. br. Pisana verbalna komunikacija predstavlja znacajan dio meauljudskog komuniciranja te slijedi i primjenjuje iste principe i nacela uljudnosti kao i govorna komunikacija prilagoaavajuci ih vlastitim zahtjevima. nacela skromnosti. Vozacima (. odnosno podijeljenost govora kao realizacije sustava. U raspravi 0 razgovornomu jeziku kao stilu standardnoga jezika Josip Silic uvodi podjelu na "usmeni govor" i "pisani govor"19. danas u velikoj mjeri potisnuta drugim nacinima komuniciranja elektronskim medijima. U sirokom rasponu od privatnih pisama do poslovnih dopisa moraju zadovoljavati osnovna nacela uljudnosti. Uljudnost u verbalnoj . 17 (2005) br. 4. gospodo ili gospodine". a samim time i sve strategije uljudnosti koje su im svojstvene..). Pisanje pisama i dopisa poslovnog ili sluzbenog karaktera (zamolbe. dokazuje da uljudnost ponekad nije sarno osobni izbor nacina komunikacije 5 okolinom i izraz obzira prema drugima. pozdravne poruke itd. neverba/noj komunikaciji FLUMINENSIA. SU. Primjer pokazuje da uljudnost (ovdje predstavljena i sinonimskim pojmom pristojnosti) nije uvijek izbor pojedinca. Mora se izbjegavati bezrazloma upotreba jezika koji mole izazvati uvredu. . a uvodenje kategorija "usmenog govora" i "pismenog govora" naglaSava njihova zajednistvo. pisanje adrese. str.).)normirano je skupom pravila. Kako je osnovni cilj reklamne poruke 19Vidi: Josip Silic (1997b) Razgovorni stil hrvatskoga standardnog jezika.). Najstariji oblik pisane komunikacije meau Ijudima su pisma. vec za njeno ostvarenje postoje utvraena pravila koja se u odreaenim prilikama moraju postivati da ne bi doslo do narusavanja 'opcenitih kulturnih standarda'. Ovaj clanak. a ostvaruju se (osim govorenim jezikom na radiju i televiziji) putem najrazlicitijih medija: casopisa i novina.62 Danijela Marot. a ostvarenje cilja na takav nacin odaslane poruke nerijetko ovisi 0 primijenjenim strategijama uljudnosti (forme oslovljavanja. reklamnih letaka ili interneta. objavljen na internetu. Komunikacija govorenim i komunikacija pisanim jezikom dijele niz zajednickih strategija uljudnosti. cime govor postaje natkategorija koja u sebi objedinjuje dihotomiju usmene i pisane komunikacije. opomene i 51.. . razgovori u internetskim forumima itd. Casopis Matice hrvatske. nacela takta. 487. Diskrecija i ljubaznost su od najveceg znacaja". vec skup pravila koji obvezuje i propisuje. zabranjuje uporaba mobilnih telefona i 51. u: Kolo. ali sukladno razvoju moderne tehnologije razvija i neke nove (e-mail komuniciranje. koji ce narednih sest mjeseci voziti uzvanike Europske unije prilikom njihova dolaska u Irsku. sto se prvenstveno odnosi na formu pisanja (oslovljavanje.). Pravila uljudnog ponasanja i izraiavanja ponekad se propisuju zaposlenicima: Dub/in -Vozacima. god.. Na slicne upute nailazimo cesto na javnim mjestima gdje su neke norme uljudnosti kao lijepog ponasanja propisane (natpisi kojima se zahtijeva tisina u citaonicama. nereda ili mrmje. god. Suvremena potrosacka kultura stvorila je jos jedan oblik komunikacije pisanim jezikom: oglase i reklame. VI.) takoder je receno da se putnicima u automobilu mogu obracati sarno s "ministre.)... Zagreb. Takvi oblici pisanog komuniciranja stvaraju poruke namijenjene svim drustvenim slojevima koje zadiru u sve segmente Ijudskoga zivota.

Agresivnost kao cesta znacajka reklamnih kampanja izravno krSi leechovo nacelo skromnosti. Hrvatsko dru~tvo za primijenjenu lingvistiku. ana ovisi 0 primatelju kojemu je poruka upucena: "ti" forma javlja se najcesce u oglasima namijenjenima mlaaoj publici (tinejdzerski casopisi. Hrvatsko drustvo za primijenjenu lingvistiku. skromnost. sto je izraz teznje za oponasanjem svakodnevnih. reklamni diskurs prihvaca je kao sredstvo pridobivanja naklonosti primaoca isticanjem poistovjecivanja s njegovim privatnim zivotom. Nairne. u: Teorija i mogucnosti primjene pragma/ingvistike. 716. alkoholna pica) tvorci reklamnih poruka prisiljeni su iznalaziti razlicite oblike kodiranog obraCanja publici i dodatno pojaCati agresivnost pojavljivanja reklama. Zagreb -Rijeka. Reklamne poruke ne uvaiavaju nacelo skromnosti (svedi na najmanju mjeru izraiavanje pohvale samoga sebe. ritualima i situacijama svakodnevnosti. ali je u vezi i s /jestvicom irtve/dobrobiti koju leech navodi kao jednu od sastavnica nacela takta. Uljudnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji FLUMINENSIA. u rek/amama. kao i u obratanju nepoznatim osobama najcesce shvacena kao izraz neuljudnosti. kozmetika pomocu koje tete izgledati mlaae). str. str. Zagreb -Rijeka. u: Teorija i mogucnosti primjene pragma/ingvistike. Reklamiranje duhanskih proizvoda zabranjeno je zbog . nacelo velikodusnosti -svedi na najmanju mjeru izraiavanje dobrobiti za sebe.21 5 obzirom na zabranu reklamiranja nekih proizvoda (duhanski proizvodi. proizvodi za mlade) a "Vi" forma u oglasima za odraslu publiku. 243. 53-70 6} privuci osobu -moguceg kupca i zainteresirati je za ponuaeni i opisani proizvod. su. longman.. "kupite proizvod za sarno . 17 (2005) br. maksimalno pojacaj izraiavanje prijekora samome sebi). maksimalno pojacaj izraiavanje mnijenja koja podrazumijevaju dobrobit drugih (deterdzenti koji ce cistiti umjesto vas. Sto ukazuje na izravnu vezu s kolicinom nametanja (vidi: Jenny Thomas (1995) Meaning in interaction: an introduction to pragmatics. i to najcesce hipokoristici.2O ad navedenih nacela u reklamama cerna cesto prepoznati: nacelo takta -svedi na najmanju mogucu mjeru izraiavanje mnijenja koja podrazumijevaju zrtvu drugih. Kada je rijec 0 formi oslovljavanja u reklami. longman. moze se izraziti uljudno bez primjenjivanja indirektnosti. maksimalno pojacaj izraiavanje zrtve za sebe (povoljni krediti za kupnju automobila. 1. str. london and New York.. 161 -162). "uvijek uz vas"). str.kuna") i nacelo suglasnosti -smanji na najmanju mjeru izraiavanje neslaganja izmeau sebe i drugih. aka je neSto shvaceno kao da je od koristi za sluSaoca. 21 Vidi: Andela Francic (1999) Antroponimi to pragmatics. 160. Proucavajuci nacine izraiavanja uljudnosti prema drugima Geoffrey leech uvea je sest nacela potrebnih kako bi se objasnio odnos izmeau smisla i znacenja u Ijudskoj konverzaciji. za njegovo ostvarenje potrebna je primjena niza strategija uljudnosti kao nacina 'dodvoravanja' primatelju poruke. suglasnost i simpatija. automobili koji stede gorivo. god. maksimalno pojacaj izraiavanje slaganja izmeau sebe i drugih (poruke tipa: "vaS najbolji prijatelj". Glavna su nacela: takt/ velikodusnost.Danijela Marot. Nerijetka kategorija u reklamama (narocito u kategoriji radioreklama) su i osobna imena. u skladu sa svojim ciljem veliCanja proizvoda koje opisuju i nude. "vas najbolji susjed". familijarnih situacija s kojima ce se potencijalni korisnici reklamiranog proizvoda najlakSe poistovjetiti.22 20 Vidi: Jenny Thomas (1995) Meaning in interaction: an introduction london and New York. 22 Vidi: Diana Stolac (1999) Dekodiranje rek/amnih poruka. Dok je familijarnost u javnim drustvenim situacijama. odobravanje. stambene stedionice.

Pravila su vezana uz formu poruke (ne saljite duge poruke.ba/bosanski/dokumenti/rodna/196/2. Razvoj komuniciranja elektronskim porukama uvjetovao je i nastanakskupa pravila koja se odnose na uljudnost. neprijateljski nastrojene i uvredljive. kao i u govornoj komunikaciji.html . ali i prema sebi.64 Danijela Marot. a porukama je zajednicko to sto su poslane na tisucu adresa te se cesto ponavljaju i u primatelja umjesto interesa bude tek dosadu. Dokumenti centra za rodna istraiivanja u: www. vet ovise a osobnom izboru pojedinca. 1. IstraZivanje udjela zena i muskaraca u kompjutorski posredovanoj komunikaciji pokazalo je da cak 68% poruka pripada muskarcima i da su to kategoricne tvrdnje. Norme uljudnosti u ovakvom obliku komunikacije vrlo su bliske anima u svakodnevnim govornim situacijama. odnosno pravila lijepog ponaSanja na mrezi (poznata pod nazivom netiquette ili inernet etiquette). Posiljaoci tih poruka uglavnom pokusavaju nesto prodati ili nas navesti da pogledamo neku internetsku stranicu. 17 (2005) br. te ne podlijezu odreaenom skupu pravila. god. antigramatickim oblicima. poznatiji pod nazivom spam koji u internetskom zargonu oznacava nezeljenu elektronsku postu. a cemu svjedoci i odabir rjecnika koji upucuje na meausobnu bliskost sudionika interakcije. formu obracanja (primaocu u poslovnoj prepisci ili nepoznatom primaocu obraCajte se s Vi) i ponaSanje posiljatelja (ne saljite poruke za svaku sitnicu.ifbosna. Kao sto su oblici verbalne komunikacije mnogoliki i raznovrsni. nemojte pisati poruku sarno velikim slovima). zene i u on-line interakciji uljudnije!3 Uljudnost u neverbalnoj komunikaciji Vainost razumijevanja govora tijela Osim rijecima Ijudi svoj odnos prema drustvenoj okolini. Komuniciranje putem internetskih foruma. 23 Vidi: Sabina BakSic (2002) Rod i jezik. izraiavaju i neverbalnim znakovima. Neka istraZivanja pokazuju da su poruke zena u pravilu mnogo blaZe. Komuniciranje posredstvom interneta najcesce se odvija na dva nacina: e-mail porukama te u raznim forumima tematskoga karaktera. anglizmima itd). taka i neverbalna komunikacija obuhvaca citav niz strategija ponasanja u razlicitim prigodama i okruzenjima. Uljudnost u verba/noj i neverba/noj komunikaciji FLUMINENSIA. cesce postavljaju pitanja. str. ~tetnosti takvih proizvoda za zdravlje. zbog cega se u takvim reklamama primjenjuju razni oblici indirektnog obraCanja dodatno prikrivenog raznim kodovima. promovirajuci vaZnost potpisnika poruke (opet zanemarivanje nacela skromnosti!). odgovarajte na poruke). 53-70 Vrlo cest oblik reklamiranja jest i reklamiranje putem interneta. 5 obzirom na mlaau dab populacije koja ovim putem komunicira oslovljavanje je uglavnom neformalno. sto pokazuje da su. obiluju znacajkama razgovornosti: kolokvijalizmima. zadrzava brojne znacajke govorne komunikacije (recenice su kratke. sadrzaj poruke (koristite 'smajlije'). odnosno onime sto se cesto naziva govorom tijela. org. ograauju se i ispriCavaju. iako u pisanom obliku.

16. antropologije. sekunde. Vainosti neverbalnog predstavljanja okolini svjesni su na razlicitim razinama svi. Zaloiba Mladinska knjiga. Usprkos tome. od djeteta koje sjedi u skolskoj klupi. Govorom tijela saljemo drugoj osobi poruku i prije nego &0 progovorimo ili cak onda kad ne pronalazimo rijeci za ostvarenje verbalne komunikacije. te da gestikulacija i mimika snainije djeluju na osobe u nasem okruzenju od rijeci koje izgovaramo. Ako se ne osjeCatepuni samopouzdanja i ne smije yam se -PRElVARAjTE SEt Istraiivanja pokazuju da neverbalni znakovi na nas utjecu mnogo snainije odverbalnih.Danijela Marot. danas postoji prihvacen skup pravila ponasanja u odredenim prilikama. 1. kontekst verbalne poruke: teSko da cerna osobi povjerovati u iskrenost njezina kornplirnenta aka je on popracen podrugljivirn srnijeskorn. Na taj nacin socijalnom okruzenju Saljemo poruku 0 sebi. 7. Premda je neverbalna komunikacija postojala puna prije nego sto se u Ijudskoj zajednici razvio verbalni jezik. sto se cesto pojavljuju u tzv. te Ijudi oslanjajuci se na neverbalnu poruku zanemaruju sadrzaj one verbalne!4 24 Vidi: Allan Pease (1991) Govor tije/a. Ook je svladavanje umijeca uspjesne verbalne komunikacije najcesce prepusteno domeni obrazovanja.Osjecajte se dobra i samopouzdano. Osmjeh je podjednako vaian kao i kontakt ocima.) nekada bile kodom galantnoga ponasanja sarno u visim drustvenim slojevima. str. sto znaci da svaka osoba vlastito ponasanje prilagoduje zahtjevima zajednice u ocekivanju optimalne komunikacije s okolinom i samim time vlastitoga uspjeha. 17 (2005) br. od dnevnih novina. Sljedeci je primjer jedan od cestih oblika uputa za uspjesnu neverbalnu komunikaciju. casopisima za zene. pedagogije i psihijatrije procijenili su da cak 80% prvoga dojma koji 0 nekome stvorimo temeljimo na govoru tijela. njezino je sustavno prouCavanje pocelo tek prije dvadesetak godina. Ook su geste uljudnosti (naklon. Neverbalna kornunikacija cini okvir. Uspostavite kontakt ocima -zadrzite njihov pogled duze od jedne sigurni da imate dobra drzanje. 6. Budite svjesni govora vaseg tijela -budite 4. Pri upoznavanju Cvrsto stisnite ruku osobi. Ufjudno5t u verbafnoj i neverbafnoj komunikaciji FlUMINENSIA. 5. 53-70 6~ Znanstvenici behavioristi u suradnji sa strucnjacima iz drugih podrucja: sociologije. Ijubljenje ruke i sl. Ljubljana -Zagreb. 3. 2. rasprave 0 govoru tijela u obliku jednostavnih uputa moguce je pronaci svugdje. ali niste znali kako? Evo sto morate uciniti da biste bili sposobni upoznati koga god pozelite: 1 . a pronaden je na internetu: Koliko ste puta pozeljeli prici nekome tko vas zanima. god. osobe koja dolazi na poslovni razgovor do govornika na javnome skupu. SU. prinesite stolicu i sl. a znacenje pokreta i gesta kulturoloski odredeno. Vecina je naSeg neverbalnog ponasanja nauceno. covjek je oduvijek biD svjestan da se okolini predstavlja i tjelesnim kretnjama. Uljudnost -otvorite vrata. skretanjern pogleda ili odrnahivanjern . preko casopisa i interneta do seminara i javnih predavanja.

tijekom poslovnog razgovora necemo se naginjati prema sugovorniku ili ga dodirivati).66 Neverbalna komunikacija Danijela Marot. u svakom kontekstu. Neverbalni i verbalni dio poruke cine cjelinu. Allan Pease u knjizi Covor tije/a (1991) slozen proces neverbalne komunikacije klasificira na geste koje dijeli na govor tijela. govor lica i ociju te niz kombiniranih gesta. intimnim osobama do 3. naslanjanje laktovima nastol itd. Oio naucenih kretnji stoga primjenjujemo svjesno. pa taka ni uljudni. odnosno komunikaciju moraju biti povezani i uskladeni. blagonaklone. taka ne spominje izravno neverbalne strategije uljudnosti. god. govor nogu. Ufjudnost u verbafnoj i neverbafnoj komunikaciji FLUMINENSIA. 1. To se prvenstveno odnosi na medusobnu udaljenost osoba u komunikacijskoj situaciji koja se proteze od 15 centimetara kada je rijec 0 bliskim. te u skladu s uocenim stavom sugovornika oblikuju i vlastito drzanje i ponasanje.). dok drugi dio primjenjujemo nesvjesno. Sve navedene geste sudionici procesa komunikacije najcesce (svjesno ili nesvjesno) prepoznaju dvojako: kao prijetece. pa ce ono sto je u jednoj sredini prihvaceno kao uobicajen nacin komunikacije drugdje biti protumaceno kao nametanje (npr. uljudno ponasanje nije opceprihvaceno u svim dijelovima svijeta. ProuCavajuci rituale pozdrava u razlicitim komunikacijskim situacijama autorica u obzir uzima niz sredstava koja mogu utjecati na njihovu komunikacijsku vrijednost: kineticna sredstva (mimika. kao tekovinu onoga sto nam je u djetinjstvu verbalno preneseno ili pokazano. nacini ponasanja i facijalne mimike nisu drustveno pozeljni i prihvaceni. ali ovisi i 0 kontekstu opcenito. 25Vidi: isto. polozaj tijela itd. Uobicajena udaljenost osoba u svakodnevnoj komunikaciji (u Europi izmedu 46 centimetara i 1. 17 (2005) br. sir. Kao i verbalna komunikacija i neverbalna je odredena kulturoloskim razlikama. Pease istice vainost razumijevanja neverbalnih aspekata poruke i prepoznavanja namjera koje proizlaze iz polozaja tijela i kretnji sudionika komunikacijskog procesa. Neda Pintarit u knjizi Pragmemi u komunikaciji (2002) naglasava razliku izmedu svjesno izraienih gesta i nesvjesnih pokreta tijela. a koje su pokazatelji neuljudnosti (pokazivanje uperenim kaiiprstom. 24.22 metra)25varira u razlicitim kulturama. str. geste.). taktilna sredstva glavom. govor ruku.6 metara i vise u slucaju javnoga obraCanja. trljanje aka ili povlacenje ovratnika kao gestu koja implicira neiskrenost ili lai). jednostavnim oponasanjem okoline. antipatije. implicira da svi pokreti tijela. pokreta i skupina pokreta koji u sugovornika ili slusatelja izazivaju nelagodu ili su u odredenom tipu situacije neprimjereni. povezani su dijelovi koji za uspjeSnu . Ook Peasemedu geste ubraja i signale koji su odraz stanja organizma (prekrivanje dlanom usta ili nasa kao gestu neodobravanja ili sumnjiCavosti te oboren pogled. opisom niza gesta. subperceptivna sredstva (osjeCajsimpatije. empatije). 53-70 i kontekst uljudnosti ad najranijeg djetinjstva djeca se pouCavaju uljudnom ponasanju: koje su geste drustveno prihvacene. ugrozavajuce ili kao prijateljske.

str. mrstenja i sl. 27 Vidi: Paul Ekman (1969) The repertoire of nonverbal behavior: categories. . dok uroaene geste (poput podizanja obrva. ProuCavajuci meaukulturalnu komunikaciju Edward T. odnosno sirom drustvenom. origins. str. ilustratore (geste koje sluze za naglaSavanje smisla i skretanje pozornosti na vainost poruke). Zagreb. odmahivanje. 121. str.Danijela Marot.28 Desmond Morris u knjizi Otkrivanje covjeka (1977) sustav neverbalne komunikacije dijeli na radnje. god. namigivanje itd. opisujuci govor kao multimedijalnu kategoriju.). afektive (izraze lica koji su odraz emotivnog stanja govornika). Pintaric verbalnu i neverbalnu komunikaciju prouCava kao jedinstvenu cjelinu. mimiku. 13-18. 53-70 67 (dodirivanje. Skolska knjiga. ovisno 0 tome jesu Ii uroaeni. rukovanje). Hall (isticuci da kultura jest komunikacija) zakljucuje da recenice same po sebi mogu biti lisene smisla. 27-29.29 Kao i u verbalnoj. samostalno otkriveni ili preuzeti od drugih. geste. 17 (2005) br. kao i privatnom. usage and coding. Neverbalna komunikacija je dugotrajan i slozen proces kojeg treba proucevati u suodnosu 5 kontekstom. Semiotica br. 1. Analizirajuci kategoriju kulturoloskih pragmema (pragmema koji su u sluzbi lijepoga/uljudnoga ponaSanja) raspravlja 0 komunikacijskoj vrijednosti pozdrava kao sociolingvisticke kategorije time naglaSava neraskidivu povezanost verbalnih i neverbalnih sredstava u tzv. Temelj uljudnosti/neuljudnosti u ovoj vrsti komunikacije predstavljaju kretnje koje su naucene ili usvojene (rukovanje. obrazovanju itd. Uljudnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji FLUMINENSIA.27 Ivo Skaric. 28Vidi: Ivo Skaric (2000) Temeljci suvremenog govornistva. te da drugi (neverbalni) znakovi mogu biti mnogo rjecitiji od njih. osmjeha.) ne mogu biti pokazatelji uljudnosti ili 26Vidi: Neda Pintaric (2002) Pragmemi u komunikaciji. dodajuci kako je neverbalna komunikacija dugotrajan proces jer se niti jedna osoba ne maze u kratkom vremenu prikazati onakvom kakva jest i potrebne su godine da bi se u potpunosti upoznala. nakloni. Pri upoznavanju stvaramo prvi dojam 0 nekoj osobi zanemarujuci cinjenicu da je on rezultat njenog trenutnog stanja i raspolozenja. statusna obiljeija (pozdravno ponasanje ovisno 0 dobi. dakle ne sarno rijeci.). geste i opce ponasanje covjeka u govornoj prilici.26 Polazeci od razlike izmeau svjesnog i nesvjesnog Paul Ekman razlikuje pet tipova gesta: ambleme (geste koje imaju adekvatan verbalni prijevod). drustvenom bontonu. Te je pokrete tijela moguce podijeliti u nekoliko osnovnih skupina. sustavu jezicnih znakova dodaje jos i Ijudski glas. 1:1. 99. Beograd. osobnom situacijom. uz zakljuCak da govornikom maze postati sarno onaj koji uspjesno osvjesti sve izraiajne mogucnosti. ritualne znakove (Ijubljenje. pucketanje prstima. regulatore (geste koje reguliraju povratnu informaciju) i adaptore (geste kojima se izraiavaju osjecaji i iskazuju potrebe). FF press. str. SU. mahanje i sl. Zagreb. i u neverbalnoj se komunikaciji izraiavanje uljudnosti maze pratiti u nizu situacija. 29 Vidi: Edward Hall (1976) Nemi jezik. uzurbanosti i 51. Beogradski izdavacko-graficki zavod. signale i znakove. od privatnih do javnih. ono Sto mozemo protumaciti kao neuljudno ili neprimjereno maze biti tek posljedica necije trenutacne uznemirenosti.).

68 Danijela Marot.3O meauljudske U neverbalnoj komunikaciji postoje odreaena pravila ponasanja krsenjem kojih dobivamo etiketu neuljudnosti. Poruku koju covjek odaSilje govorenim jezikom potvrauje ili negira pokretima i drianjem tijela. dok ce se manje obrazovane osobe vise oslanjati na geste. Hocemo Ii neku poruku ili govorni cin shvatiti kao uljudne ili potencijalno uvredljive ovisi ne sarno 0 njihovu sadrzaju. nudi razlicite mogucnosti shvatanja uljudnosti. nemoguce je proucavati kao namjerno izraiene geste na razini simbolicnoga znaka jer ne pripadaju kulturi/uljudbi. Ovisno 0 stupnju obrazovanja. 30 Nesvjesni pokreti kao ~to su lupkanje pO stolu. U/judnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji FLUMINENSIA.). ali cerna ujedno biti u stanju lakSe procijeniti osobu s kojom komuniciramo. . u drugom kontekstu i 5 drugim Usporedbe primjene strategija uljudnosti pokazale su da su zene u pravilu uljudnije od muskaraca i imaju vise obzira prema sugovornicima te istovremeno raspolaiu razvijenijom sposobnoscu percepcije (tzv. Razlika je jedino u tome Sto sma u verbalnoj komunikaciji uljudnosti svjesniji. Uljudnost dakle ovisi 0 vrlo sirokom kontekstu primjene. iako fiksirana medijem kojim se prenosi. velikim ili malim slovima. sIr. prekrivanje usta/nosa ili prikriveno zijevanje. god. te je moguce da poruka koja u jednoj situaciji i 5 jednim sugovornikom funkcionira kao uljudna. Zakljucak Verbalna i neverbalna meauljudska komunikacija i uljudnost izraiena jednom od te dvije strategije komuniciranja u svakodnevnim se zivotnim situacijama cesto ispreplicu. nesigurnosti i 51. 17 (2005) br. okolnostima u kojima je ana izrecena te naposljetku i nasim psihickim osobinama (samopouzdanju. Kako uljudnost promatramo kao svjesno izraiavanje obzira prema drugima/sebi. iako ih neki autori navode kao neuljudne geste neprimjerene u javnim drustvenim situacijama. dok (uglavnom zbog nedovoljnog poznavanja govora tijela) neverbalno ponasanje razumijevamo najcesce na podsvjesnoj razini. 1. lingvisticka istraiivanja pokazuju da osobe viseg drustvenog polozaja i mati bolje komuniciraju rijecima i uljudnost izraiavaju frazama (govorenim jezikom). ovisno 0 tome je Ii pisana rukom ili ne. vet i 0 brojnim drugim aspektima: ponaSanju njihova odaSiljatelja. a neverbalna je poruka slozen proces koji ukljucuje i rijeci te njihovu intonaciju. Cak i pisana poruka. Poznavanjem pravila neverbalne komunikacije u razlicitim situacijama mozemo okolini poslati sliku 0 sebi kao samosvjesnoj i pouzdanoj osobi. s obzirom na cinjenicu da je uljudnost u funkciji komunikacije stecena u kulturi. 53-70 njena odsustva. sugovornikom bude shvacena Cak i kao uvredljiva. izazivamo nelagodu i prijekor okoline. vet su odraz stanja organizma. a ne priroaena. zenska intuicija) zbog cega i lakSe odgonetaju neverbalne znakove. primijenjenim nacelima uljudnosti. kakve su forme oslovljavanja primijenjene itd. predmet analize u neverbalnom izraiavanju te pragmaticke kategorije mogu biti sarno ani pokreti tijela/ geste koje kontrolirano i namjerno primjenjujemo. intonaciji izrecene poruke. Muskarci u komunikacijskom procesu nastoje nastupiti 5 vise autoriteta i naglasiti svoj stay ne vodeci racuna 0 reakciji sugovornika.

B. meausobne udaljenosti sudionika komunikacije itd. Spol. usage and coding. 53-70 69 Izraiavanje uljudnosti ovisi i 0 dobi sudionika komunikacijskog procesa. Anic. Glasgow4. (1999) Antroponimi u reklamama. Kulturoloske razlike u izraiavanju uljudnosti takoaer su velike. centar Rijeka. Ivanetic. Beograd9. stupanj obrazovanja i kulturoloske razlike dio su osnovnog konteksta uljudnosti u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji i 0 njima ce ovisiti uspjeh svake od primijenjenih strategija uljudnosti u najrazlicitijim iivotnim situacijama. Ekman. B. Pritchard. S.komunikacija. Mills. Beograd14. BakSic. Zagreb -Rijeka 7.xu/ komunikaci. Ivanetic. D. -Badurina. Goffman. N. (2001) Ras/ojavanje jezicne stvarnosti. god. ur. sto pokazuju primjeri nacina reagiranja na komplimente.ecli se.A. u: Teorija i mogucnosti primjene pragmalingvistike (zbornik). E. Stolac. 1 :1 5. (2002) Rod i jezik.html3. dab. (1999) Komplimenti nasi svagdasnji. (1996) Englesko hrvatski rjecnik. LlTERATURA 1. Pease. Skolska knjiga. F! (1969) The repertoire of nonverbal behavior: categories.co. Ivanetic. caso isi fid d11 document 15. Zagreb 6. (2002) Principi jezicke komunikacije. 17 (2005) br. (1967) Interaction ritual: essays on face-to-face behavior. Garden City. u: ~ ifbosna. New York8. Ljubljana -Zagreb . Izdavacki 11. Pritchard. u: www. Morris. D. Zalozba Mladinska knjiga. u: www. 12. Filipovic. M. Hall. ba/bosanski/doku menti/rodna/196/2 . D. Ostojic. u: Teorija i mogucnosti primjene pragmalingvistike (zbornik). E. Francic. sU. primjene formi oslovljavanja.htm13. A. origins. Kovacevic. S. ur. Semiotica br. 1. (1991) Covor tijela. Longman dictionary of contemporary english (1995). Rijeka L. N. Novi fiber. Dokumenti centra za rodna istraiivanja. N. L Badurina. Hrvatsko drustvo za primijenjenu lingvistiku. podjednako u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Stolac. (2000) Rethinking politeness and gender identity. pa ce djeca obzir prema drugima cesce izraiavati gestama od odraslih osoba koje su ovladale primjenom razlicitih nacela i strategija verbalne uljudnosti. L Badurina. Zagreb 2. (1976) Nemi jezik. Uljudnost u verbalnoji neverbalnojkomunikaciji FLUMINENSIA. Beogradski izdavacko-graficki zavod.org. R.u Gender9o20ando 20Politeness.lin uistic oliteness. ~ (1994) Rjecnik hrvatskoga jezika. Collins wordfinder (1995) Harper Collins publishers. Izdavacki zavod Jugoslavija. Longman group Ltd.Danijela Marot.org. Zagreb -Rijeka 10. (1979) Otkrivanje coveka kroz gestove i ponasanje. Hrvatsko drustvo za primijenjenu lingvistiku. T.

(1999) Dekodiranje reklamnih poruka. Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveucilista u Zagrebu. spoken and written communication. Graficki zavod Hrvatske. (1987) Namjera i konvencija u govornim radnjama. Rjecniksinonima. 22. Zagreb -Rijeka20. F! F. Sarit. (1999) Telefoniranje kao oblik poslovne komunikacije. Ivanetit. Terminological definition of politeness is determined and problems considering various synonyms of that term are marked. Z. Keywords: politeness. VI. Rijeka 21. politeness strategies. face. Vuletit. Zagreb 19. (1997b) Razgovorni stil hrvatskoga standardnog jezika. Thomas. (2002) Pragmemi u komunikaciji. N. 1. Pritchard. Zagreb. br. Neretva d. The effort is made to compare strategies of politeness in verbal and nonverbal communication. Stolac. ur. god. theories of politeness. Usage of politeness strategies is divided on verbal and nonverbal communication situations and various forms of mentioned strategies usage in different segments of human life are mentioned.o. 53-70 16. R. 17 (2005)br. Zagreb23. (2000) Temeljci suvremenog govornistva. -Wittschen. Some of most important theories and classifications of nonverbal communication are specified. D. Zagreb SUMMARY Danijela Marot POLITENESS IN VERBAL AND NONVERBAL COMMUNICATION The focus of the paper is pragmatic concept of politeness and its relation towards sociolinguistic notions as deference. Potrc. N. (1980) Gramatika govora. u: Teorija i mogucnosti primjene pragmalingvistike (zbornik). Skarit. D. casopis Matice hrvatske. London -New York 25. Zagreb Rijeka24. Miscevit i M. Izdavacki centar Rijeka. gestures . u: Kontekst i znacenje (zbornik). principles and maxims. Matica hrvatska. (1995) Meaning in interaction: an introduction to pragmatics. 483-495 18. Uljudnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji FlUMINENSIA. Hrvatsko drustvo za primijenjenu lingvistiku. L Badurina. body language. mannerliness and courtesy.o. verbal and nonverbal communication. ur. Zagreb 17. D. N. The paper mentions the most relevant contemporary theories of politeness and their authors. Silit. Skolska knjiga. str. Simeon. UniversitatsverlagAshenbeck & Isensee. 4. I. Pritchard. Ivanetit. Stefan. FF press. W. Stolac. Stolac. J. J. B. (1969) Enciklopedijski rjecnik lingvistickih naziva.70 Danijela Marot. u: Teorija i mogucnostiprimjene pragmalingvistike (zbornik). address forms. str. Lj. Strawson. Pintarit. N. L Badurina. Longman. ur. B. B. Hrvatsko drustvo za primijenjenu lingvistiku.god. I-II. Kolo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful