P. 1
Mehanika Fluida i Hidraulicne Masine Crnojevic

Mehanika Fluida i Hidraulicne Masine Crnojevic

|Views: 333|Likes:
Published by Ne Mogu Meda
Knjiga koja tretira probleme iz mehanike fuida i uljne hidraulike,sa zbirkom riješenih i neriješenih zadataka. Koristiti će studentima mašinskih i tehničkih fakulteta.
Knjiga koja tretira probleme iz mehanike fuida i uljne hidraulike,sa zbirkom riješenih i neriješenih zadataka. Koristiti će studentima mašinskih i tehničkih fakulteta.

More info:

Published by: Ne Mogu Meda on Mar 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2015

pdf

text

original

Univerziteta u Beogradu Masinski fakultet

Edicija:

Mehanika fluid a i· Hidraulicne masine

Masil!1sid fakuilet Univerziteta UI Beogratch.n

Edicija:

Mehanika fluids i hidraulicne masine
@

Klasicna i uljna hidraulika. I izdanje, 1998. - ova Imjiga

Crnojevic C.
€&

Izabrcma poglavlja iz hidrodinamike. I izdanje, 1998.

Cantrak S.
~

Statika i kinematika fluida. II izdanje, 1998.

Saljnikov V.
®

Mehanika fluida = Teorrija i praksa. VI izdanje, 1998.

Cantrak S., Marjanovic P., Benisek M., Pavlovic M., CmojeviC C.
@I

Prirucnik za proracl.ln strujanja siisljivog flu ida. V izdanje, 1997.

Pavlovic D. M, Stefanovic Z.
<II

Tehnika merenja. I izdanje, 1996.

Benisek M., Nedeljkovic M., Kilibarda R., GerasimoviC D.
III

Dinamika jednodimenzijskih strujanja flu ida.

n izdanje, 1995.

Djordjevic V.
Iill

Pumpe i ventilaiori· problem!, resenja, teorija. I izdanje, 1992.

Protic Z. Nedeljkovic M.
Oktobarska Imgrada grada Beograda za najvrednije dostignuce 11 oblasti tehnickih nanka za 1992. godinu

Urednici edicije:
III !lI
flI

iD

Prof. Prof. Prof. Prof.

dr Zoran Protic dr VIadan Djordjevic, akademik SAND dr Miroslav Benisek dr Svetislav Cantrak

Kljucne reci:

mirovanje fluida,hidraulika, Uljlla hidraulika, jednodimenzijsko strujanje flnida, kolicina kretaoja, kavitacija

Sadri't{j Hidraulicki potpU110 hrapave cevi Hidraulicki hrapave cevi
2.1.5.1.5. 2.1.5.1.6.

III

135

136
136
139

Odredivanje koeficijenta trenja - Moody-ev dijabrram Odredivanje koeficijenta trenja iterativnim plltem Odredivanje koeficijenta trellja primenom racullara Koeficijellt trenja prj dozvucnom strujallju stisljivog fluida ..... . Odredivanje koeficijenta trenja pri neizotermskom strujanju Gubici na lokalnim otporima .................................................................. . ......................................... . Struktura strujanja u lokalnim otporima Gubitak energije na lokalnim otporima Uopstena Bordina formula Odredivanje koeficijellta Iokalnog otpora Mec111sobni uticaj lokalllih otpora Podela cevovoda ...... ;............................................... .. ............................................................................................ . ....................................................................... .

2.1.5.1.7.
2.1.5.1.8.

140

2.1.5.1.9.
2.1.5.2 2.1.5.2.l.
2.1.5.2.2.

141 142

2.1.5.2.3. 2.1.5.2.4. 2.1.5.2.5. 2.1.6.

142 142 145 146 148
152

2.1.7 ..
2.1.8. 2.1.9.

Ekvivalentni koeficijellti 9tpora cevne Jeonice Strujna mailiiw u cevovodu Sprezanje pumpi Hidraulicki proracun pros tog cevovoda povezivanjem grana .......................................... .. Karakteristike pumpe i ccvovocla, i sprega pump a - cevovod

153 153 154
155 156

2.1.10. 2.2.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3.

158
158 Hidraulicka karakteristika prostog cevovoda sa rednim ....................................................................................... . ............................... ..

158
169 176
176
177

Merenje brzine primenom Prandtlove sonde Hidraulicki proracun sIozenih cevovoda

2.3.1.

......................................... ..

2.3.2.
2.4.

Hidraulicka karakteristika slozenog cevovoda sa hiclraulicki parale lnim granama ...................................................................................... .
K:avliiacnja ......................................................................................................... .

205
205

2.4.1. 2.4.2.
2.4.3.

Opste

0

kavitaciji

Hidrodinamicka kavitacija Kavitacijska erozija Kavitacija II pmnpama ................................................................................. .
otV@I."1e

206 209
213
i lIlagl.avlke .......... ..

2.4.4.
2.5.

Staciolllall"llll:lll isticalllja IkJl"O:Z male

2.5.1.
2.5.2.

Stacionarna isticallja kroz male Isticanje kroz naglavke

G"

Jre

............................................ ..

.............................................................................. .

218 ':18 220
226

2.6.

IV

Sam:ia/
Protok tecnosti kroz veliki otvor. Zapremina tecl10sti koja i~tekne kroz veliki otvor za VTeme l1jegovog otvarallja
KV3ziist:acioIDlllllrIDl3 isticauja IDlcsiisljivog fllunda

2.6.1. 2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3.
3.

226 235 235 257 264

K.vazistaciollama isticallja teCl10sti pri punjel1ju iIi praZlljenju rezervoara razlicitih oblika ....................................................................... . K.vazistacionarno preticanje tecnosti u spojel1im sudovima Kvazistaciollarno isticanje pri tOlljellju iIi izranjanju sudova

lP'RlMENA ZAKONA 0 PROMENI KOLICINE KRETANJA
Zakon 0 promel1i koIiCine kretanja za geometrijski slozene strujlle prostore ................................................................................................. . Moment sila nastao promel1om kolicine kretanja Udarac mlaza u cvrstu pregradu ................... ..
271

3.1. 3.2. 3.3.
4.
4.1.

273 288

OSNOVE DUNE HI1IlRAUUKE
OSOmlID!3 razmatranja

nprimena lIJijne hidranllike

4.2. 4.3.
4.3.l.
4.3.1.1. 4.3.1.2.

Hidraulicki sistemi preo@sa 1mage OSI1@ve pll"OraCUln3 VRS

lednacine koje se koriste za stacionarni proracun rada UHS Bernulijeva jednaCina JednaCina kontinuiteta

4.3.1.3. 4.3.2. 4.3.2.1.
4.3.2.2.

J ednaCina kretanja
Opsta razmatranja

......................................................................................... . ................................................................................ . ........................................................................ .

Energetski bilans UHS

Promena temperature ulja Stepen lcorisllosti UHS
Razvodnid

4.3.2.3.
4.4.

............................................................................... .

Graficko prikaziv3Jrnjc uljno-l!1idll"anIicld.b komponcnata

4.5. 4.5.l.

Sila aktiviranja razvodnika Hidraulicke karakteristike razvodnika Preracunavanje hidraulicke karakteristike

4.5.2. 4.5.3.
4.6. 4.6.l.
4.6.2. 4.7. 4.7.1.

Pumpe i hiidromotolr'i
Pumpe Hidromotori

.............................................................................. ..

.................................................................................................................. ..

HiidJr'ocilindtJr'i ................................................................................................... ..

Brzinsko polje

11

hidrocilindru

4.7.2.

Polje pritiska 11 hidrocilindru

301 302 303 303 304 305 306 306 306 307 308 310 311 312 313 314 315 315 316 320 320 322
:.;,

Saddaj

V

4.7.3. 4.2.4. 4.7.5. 4.7.6. 4.7.6.l. 4.7.6.2. 4.7.7. 4.7.8.
4.7.9. 4.7.9.l. 4.7.9.2.

Faze kretanja Idipa Promeun hetne sHe hidrocilindra Siia trenja koja deluje na klip Strujanje kroz kruzne pro cepe Koncentrieni lcruzni procep Ekscel1tricni kruzni procep Dinamika hidrocilindra Hidraulicko kocenje kretanja Promeun He na izvijal1je ElasticuCl linija i kritieua sila izvijanja ................................................ . ................................ . Praktieni proraeuI1 hidrocilindra 11a izvijanje Literatura

323 324 325 329 329 332 333 336 340 340 343 361

VI

PREDGOVOR Polazni materijal-osnovu ove knjige cini dec koji je autor pisao u sklopu knjige Hidraulika-teonja, problemi, zadaci, autma S. Cantraka i C. Crnojevica, koja je bila u izdanju Gradjevinske knjige iz 1990. godine. Taj postojeCi telcst je preslldno uticao da koncepcija ove knjige uglavllom ostane ista kao i koncepcija kl1jige pretece, a to znaci da je posIe teorijskog uvoda neke oblasti dat odgovarajuCi broj primera. Prema tome, ova lmjiga istovremello predstavlja i lldzbenik iz dela teorije i zbirku resenih primera iz hidraulike i uljne hidraulike. VeCi deo rukopisa ove knjige bio je spreman za stampu jos 1993. godine, medjutim, sticajem razliCitih okolnosti stampanje ove kr~jige je odlozeno za neku drugu priliku. Ovo odlaganje mi je dalo dovoljno vremena, nadam se na racun poboljsanja kvaliteta, da se rukopis nakl1ad110 ddradi i dopuni sa novim poglavljima. U odnosu na pomenuto "prethodno" izdanje postojeCi teorijski delovi su uglavnom doradjeni, dok su neki potpuno preradjeni, a takodje su dodati i novi teorijski prilozi, a sa ciljem kompletiranja teorijskih znanja iz oblasti primenjene hidralllike. Odeljak 3. koji se odnosi na primenu zakona 0 promeni kolicine kretanja je pot-puno preradjen. Dodato je i novo poglavlje 4. Osnove uljne hidraulike, a sa namefOm da se OVOl11 knjigom, bar sto se primera tice, u potpunosti pokrije precJmet Hidraulika i pneumatika koji se slusa na trecoj godini studija Masinskog fakulteta u Beogradu. U sklopu lleke izlozene teorijske jedillice pojedine jednaCine i izrazi su zaokru.zeni a sa ciljem da se citoacu i vizueinim putel11 skrene pazllja 11a ono sto je vazno za pril11enu. " Treba napomenuti da je, izmecJju ostalog, autorov cilj bio da se da sto veCi broj primera, odnosllo problema, koji Sll u telcstu oznacelli sa problem iii P., a koji su dati posle oclgovarajuCih teorijskih osnova. Odabirdatih primera vrsen je taka da saddi spektar klasicnih primera iz oblasti mehanike fluicla, veti cleo originalnih zadataka koje je autor davao duzi niz godina 11a pismenim ispitima iz preeJmeta Hiclraulika i pneumatika i Mehanika fluida, kao ideo primera koji preclstavljaju stvarne illzcnjerske potrebe i problell1e. Pri izboru primera autor je nastojao da oni sto vernije odslikavaju realnu inzilljersku hidraulicku praksu. I pored toga, dat je i izvestau braj primera (zadaci radi zadataka) kojiill1aju veoma retku prill1enu, kao st-o su, 11a PI., slucajevi prisustva veceg broja medjusobno ne mesajuCih tecnosti u rezervoarima, iii neki primeri relativnog l11irovanja tecnosti, a Cija je svrha u korektnoj primeni teorijskih znanja na slozenim sillcajevima. Dati primeri II knjizi, a na osnovu dugogodisnjeg nastavl1o-pedagoskog iskustva, izlozeni Sll tako sto je jeclan broj primera i problema reSen detaljno, drugi je sa delil11icnim postupkom rd3vanja, dok je treCi clat samo sa zavrsnim fei3tnjem kako bi zainteresovani citaoci, kroz samostalan rad, l110gli da provere svoja stecena ZIlallJa. Ova knjiga je prvenstveno namenjena studentim<t masinskih fakulteta koji slusaju predmete: Hidraulika i pneul1latika, Hidromehanika i Mehanika fluida, iIi neki drugi precJll1et koji koristi znanja iz mehanike fluida, ali i inzinjerima i

Predgovor

VII

strucnjacima koji u svojoj praksi imaju potrebe za primenama mehanike fluida. S obzirom cia se teorijski cielovi, iii, pak,izvestan broj primera teorijskog karaktera, koji su dati u lrnjizi ugIavnom ocinose na iminjerski najceSee k6riseene oblasti mehanike fluida to znaci da se tim delovill1a sarno cielimicno pokrivaju potrebe predav<inja osnovnih Imrseva Mehanike fluid a, Hidromehanike i Hidraulike i pneumatike. Na kraju zelim c1a se zahvaiim sVcijoj supruzi Lji\jani koja je strp~jivo kompjuterski obradila i sioziia komplikovani tekst ove knjige i uradila veCinu slika. Zahvaljujem se dip. mas. inz. Nenadu Ivanovieu koji je uradio radnu verziju stika za odeljke 2.4-2.7. Zahvaljujem se kolegama i studentima koji su mi ukazali na stamparske greilke i nec1orecenosti u vee pomenutoj knjizi Hidral/lik:a koja mi je posluzila kao polazni materijal za nastajanje ove knjige. Posebnu zahvalnost dugujem recenzentima akademiku prof. dr. Vladanu Djordjevieu i prof. elf. Svetislavu Cantralru na datim sugestijama i savetima. Autom je potpuno jasno da su i pored ulozenog tnlda u toku pripreme, telmicke obrade i pregleda rukopisa lledorecenosti i stamparske greSke sastavni deo knjige. U tom smislu sve dobrOllamerne eita' ice ove knjige autor moli da ukazu na takva mesta. Svim korisnicima, a naroCito stlwentima, zelim uspdno elruzenje sa ovom knjigom, i nadam se ela ee njima za razumevanje llapisanog biti potrebllo mnogo manje vremena nego 8to je to meni bilo potrebno za pl'ipremu istog.
U Beogradu, 18. februara 1998.

Antol'

zaprel11inski protok . gasna konstanta. koeficijent korekcije kineticke energije .poluprecnik.koeficijent hidralllicke lcarakteristike cevovoda .sila pritiska.H 1 K I.koeficijent krlltosti opruge . apsolutna temperatura .ubrzanje sile Zemljine tde (g = 9.specificni zapreminski protok .brzina strujanja .maseni protok fluida .vremenski period. y.duzina .Dekartove koordinate . broj obrtaja .Rejnoldsov broj .81 m / s 2 ) . snaga .VIII SPISAK VAZNIjIH OZNAKA a A b c .modul elasticnosti .L m In n.pritisak . strujna energija po jedinici mase .ugao.ik . koeficijent korekcije koliCine kretanja F g G h. sila reakcije . ubrzanje .masa .rad . Z y .normala na povrsinu.. p p q r R Re T v v v w x.teZina . polama koordinata . temperatura .zaprelIlll1a .duZina .ekvivalelltl1i koeficijent otpora cevne deonice .nap or.moment inercije povrsine .poluprecnik.vreme.ugao.duzina.visina .hidraulicki precn.povrSina poprecnog preseka .precnik .sila .koordinata te:tista povrSine u odnosu na nivo slobodne povrsi tecnosti .

.5% 300 404 17 . apsolutna visilla hrapavosti .. koeficijent brzine . !J p cr 1..usis . knjige: Stranica UCeSce teorije Primera Slika Tabela . .koordillatni pravac Statisticki prika'l.Spiftlk I'tlzlli..gustina .....tangencijalni-viskozni napon .......stallje atmosfere c k m o P R S T u v w x.ugaona brzina Indeksi a ..manometar...koeficijent protoka ..koeficijcnt trenja . 363 38.venti! .teziste povrsine .. K .racva .srednja vrednost .trenje ..debljina zida.. z.... kriticno stanje .pocetno stanJe ...koeficijent lokalnog otpora - koeficijent adijabate A.ih oZltaica IX o LlP ... y. klip ..krivina...zid ..pumpa. q> CO . sredllja vrednost ..pad/porast pritiska t.ugaona koordinata.normalni napon ..

.

Ta lleravnomernost je vezana za nedovoljni broj molekula koji udaraju u povrsinu M.1. PIf'R1l:isak Pritisak je jedTla od oSTlovmh ve/iana staTlja. Da bi se definisao pritisak posmatrace se povrS A koja je u kontaktll sa f111idom.z.16.1. Na povrsinu M. a ako stmji tada se osim statickog mogu definisati totalni i dinamicki pritisak.1.fak i Tlatpritifak Stt re/ativllipritisci imere J'e U odTloslt lla stallje atlllOJfore. Prema ovoj teoriji. Ova povrs je u opstem slucaju zakrivljena. Tlatpritisak i apso/utnipritisak.1. Odnos ovih L.y.p'/ M I_l_· postaje konstantan i naziva se pritiskom. Kako pritisak predstavlja veoma znacajnu veliCinu stallja to ce se II ovom Odeljkll njegovom proucavanju posvetiti vise paznje.1 slike se uocava da pri malim povrsinama M OdllOS M / M ima neravnomerni karakter.t) koja predstavlja normalni napon u fluidu. udaraju fl.. Ako fluid miruje. ___ _~ veliCina M / M graficki je b) a) prikazan na s1. pritisak je odredjen izrazom: n 2 2 P =-mv =-nEk ' 3 3 pri cemu je n-broj molekula po jedillici Zapremllle. v-brzina translatornog kretanja i Ek = I11V 2 /2 -ldneticka ellergija translatornog kretanja mole kula. s1.1. odllosno tada se f1uid ne moze smatrati neprekidnom sredinom. a njen deo M je dovoljno mali i moze se smatrati ravnom povrSi.-I~1 . tada se pritisak II njemu naziva staticki pritisak.. . POLJE PRITISKA.A udari mole kula na povrsinu ~A.p i odbijaju se molekuli fluida.1. bilo da se f1uid nalazi u star~ll mirovanja ili kretanja. Ti !J.l. I p deluju silom M. za jednoatomne gasove. Merna jedinica za pritisak je Paskal [Pa].Potpriti. kao uostalom i na celokupnoj povrsini A.1.1. Prema tome. 1z ovog rezultata lcoji daje kineticlca teorija gas ova sledi da je pritisak veliCina koja je posledica promene kolicine kretanja i proporcionalna je broju mole kula i njihovoj kinetickoj energiji tanslatornog lu-etanja.1. Pri proucavunju lnirovanja f1uida od posebnog illtLt'~sa su sledeCi pritisci: atmoJfor:J'k~ potpritiJ'aA. ! usled promene koliCine kretanja. Medjutim. I M~Mg . pritisak se moze defillisati kao skalarna prostorno-vremellska veliCina p == p(x. Pritisak fluida definise se i u kinetickoj teoriji gasova.1. m-masa molekula. .1a. Sa ove Slika 1. MANOMETlU }L:Jl. pocevsi od jednog granicnog odnosa M = Mg fluid postaje neprekidna sredina a odnos f:. i koja je jednaka odnosu normalne sHe liP i povrsine M na koju deluje ta sila: ~P--=--h-·m--(-M-/-M--)-=-dP-/-~.

1.1. Atmosferski pritisak je obicno reda velicine oko 1000 mbar.1. Iz te fluidne mase izdvojice se proizvoljna kontrolna zapremina V. meri se u odnosu na apsolutnu nulu pritiska.1.2.1.1. 1. 1. " Apsolutni pritisak.max =: Pa' mada se ovo stanje u realnim tehnickim uslovima tesko moze ostvariti. Potpritisak se oznacava sa PV' gde indeks /l potice od mernog instrument a .Ojierov3 jiedllllacBlIllaJI Posmatrace se fluid gustine p = p(x. dok u laboratorijskim uslovima. tako da se za odgovarajuce geografsko podrucje moze smatrati konstantnom veliCinom. mase dm =: pdV. za bilo koje stanje fluida.PV ' dok se za fluid u stanju natpritiska (tacka B) apsolutni pritisak odredjuje kao PB = Pa + Pm' 1. kao stisljivog fluida. Ako je apsolutni pritisak u fluidu manji od atmosferskog (tach A sa s1. prikazan na sl. primenjenog u pneumatici.2) tada se razlika izmedju apsolutnog i atmosferskog pritiska naziva notpntiso/c.z nske sile po jedinici mase F.1.1.1. dok za specijalne potrebe natpritisak u vazduhu moze da dostize vrednosti od par stotina bar-a. Pri tomese postavlja pitanje: koje sile deluju na fluid u stanju mirovanja i kakav zakon promene pritiska one izazivaju? Da bi se nasao odgovor na ovo pitanje posmatrace se fluidni delic zapremine dV. OSI!Jl(DVIIll3 jedm!cin3 hidrostatike .2 Ako je apsolutni pritisak u fluidu veti od atmosferskog (tacka B sa s1. to vazi Pv ~ Pa' Ova relacija istovremeno govori o maksimalnom potpritisku. i menja se u veoma uskim grallicama. x te zato na njega deluje aj . Natpritisak se oznacava sa Pm' gde indeks m potice od naziva mernog instrumenta . Ovaj pritisak oznacava se sa PC! iIi Pb' a meri se u odnosti na apsolutnu nulu pritiska.2) tad a se razlika izmedju atmosferskog i apsolutnog pritiska naziva potpritirok.1.2 Folje pritiska. iz koje sledi da je: PV. Njegova vredllost je promenljiva i zavisi od atmosferskih prilika. natpritisci su mnogo veci. Kako se potpritisak meriod stanja atmosfere. Ovaj fluidni delic izlozen je dejstvu zapremi. Ako je fluid u stanju potpritiska (tacka A)apsolutni pritisak je PA =: Pa .2b. industrijski natpritisci su 6-8 bar..manometra. Kod vazduha.2a). j analizirace se njena ravnoteZa. Ostvareni natpritisci u stisljivom i nestisljivol11 fluidu su razlicitog reda velicine. ostvaruju se natpritisci do 15000 bar. u uljnoj hidraulici natpritisci za industrijske potrebe su do 700 bar. Kod nestisljivog fluida.1. ogranicena povrsinom A. Slika 1.z) koji se nalazi u stanju mirovanja (s1.y. Tako na pr. za specijalne namene.vakummetra. lvIanometri Atmosforskipritiso/c je pritisak okolnog vazduha.

y i z. odnosno sila pritiska. s1.2c). 1. pri cemu su· Fx.1.3).1.2) predstavlja skalarni oblik osnovne jednacine mirovanja fluid a koji se najceSce koristi za feSavanje prakticnih problema. Ako se f1uidni delic. I I \ (1. Odavde sledi da povrSinske sile deluju sarno na kOlltrolnoj povrsini A (v. Fy i Fz komponente sile. i ona fizicki izrazava ravnoteiu zapreminskih i povrsinskih sila koje deluju na fluid u stanju rnirovanja.1. kao: Iv pFdV. Hid1l"osi:mticki z:mk@lIi rasp@dele pritisb. Da bi ova jednacina bila zadovoljena. t Iz jedllaCine ravnoteie sila koje delujulla kontrolnll zapreminu f111ida sledi jednakost: i v pFdV- f pdA=O.1.dl) = (pF.1. iz koje se dalje dobija vektorska jednacina p-=F~=--gr--ad--p---I. Identican zakljucak vazl i za celokupnu ullutraslljost kontrolne zapremine V. koja u razvijenom obliku glasi: Idp=p(Fxdx+Fydy+Fzdz)l. Ova jednacina se jos naziva i Ojlerovom jednacinom hidrostatike. dobija se skalarna jednaCina dp = (Vp. Osim zapreminske sile na f1uidni delic deluje i povrsinska sila. to ce lljella rezultujuca vredllost biti pdA. sledi da mora biti zadovoljena jednakost pl. S obzirom da je elementarna sila pritiska ip -= .1.1. Kada se ponovo spoje preseceni delovi f1uidnog delica sHe pritiska se uravnotezuju. A koja posredstvom. Kada se u vektorskoj jednaCini (1. 1.1.2) I lednaGina (1. tada na povrsima preseka povrsine dA l deluju sile: -pdA] ipctA 1 koje su istog pravca i intenziteta. veze izmedll povrsinskog integrala dobija novi oblik: zapreminskog iv (pF . zapremine dV.p dA . komponente rezultujuce .1) zamene vrednosti rezultujuce zapreminske sile po jedinici mase F = F/ + FyJ + ~l~. ali suprotnog smera.grad p )dV r-I =0. sist~mu Pri mirovanju fluid a u poIju sHe Zernljine teze(sl.1. (1. u koordinatnom x. gde je z vertikalna koordinata.1) koja predstavlja osnovllil jednacinll mirovanja f1uida.Polje pritiska. dobra poznate. sto znaGi da u unutrasnjosti zaprernine fluidnog delica dV nema povrsinskih sila. vrednost gradijenta pritiska (grad p == Vp) i kada se ona skalarno pomnozi sa elementom duzine vektora polozaja dl -= dx T +dy J +dz k. presece nekom ravni na dva dela (v. Na osnovu ove sHe nalazi se rezultujuca zapreminska sila koja de1uje na celokufmu zapreminu fluid a V. a s obzirom da je V proizvoljno izabrana zaprernina.dl) .3. lvlanometri 3 elementarna zapreminskasila Fdm-= pFdV.1.!-k minus potice od suprotnih smerova vektora sHe pritiska i orta spoljasnje llormale povrsine. sl.2b).grad p = 0. U ovim sHama (-pdA! =-pdA! iiI) zn.

4

Polje pritiska. Manometri

zapreminske sile po. jedinici mase imaju vrednosti:
.
"

F." == 0, J<-; == 0

i

~ =

-g. Sa

ovim vrednostima sile Ojlerova jednaCina se znacajno pojednostavljuje i glasi : dp=--pgdz. (1.1.3) Ova jednaCina predstavlja diferencijalni obIik osnovnog zakona hidrostatike, primenjenog na polje zapreminske sile Zernljine tde i vaii kako za nestisljiv (p = const) tako i za stisljiv fluid (p:;c const). Ako se dalje posmatra rnirovanje nestisljivog £luida iz jednaCine (1.1.3) se dobija Slika 1.1.3
P + pgz == const ,

(1.1.4)

a sto predstavlja hldrostatickizakon raspodele pritiska. Iz ovog zakona sledi da se pritisak u nestisljivom £luidu, koji rniruje, lineamo menja sa dubinorn tecnosti. Pri mirovanju tecnosti nije prakticno da je koordinata z usmerena vertikaIno na vise (kao u izrazu (1.1.4», vee vertikaIno na niZe. DakIe, prakticno je uzeti da se rast koordinate z pokIapa sa porastom dubine tecnosti . Ako se jos koordinata z veze za nivo tecnosti u rezervoaru, hidrostaticki zakon raspodele pritiska dobija oblik

1P = Po +pgz I·
Konstanta integracije Po ima vrednost: Po = Pa ako je nivo tecnosti otvoren prerna atniosferi, Po = Pa - Pv ako iznad nivoa tecnosti vlada potpritisak Pv ' ili Po = Pa + Pm ako iznad nivoa tecnosti vlada natpritisak Pm'
1.1.4. bobaliske
~

(1.1.5)

eJk:viplilitiisne pmnrsJi.

Izobarske (ekvipritisne) povrsi su one povrsi na kojima je pritisak konstantan (p = const.). Ove povrsi su rayne ili krive, sto zavisi od polja zapreminskih sila. Ako se posrnatra mirovanje tecnosti tada Vail osnovna jednaCina hidrostatike (1.1.1) iz koje se zakljucuje da je rezultl1jl1Civektor zapreminskih sila F uvek norrnalan na izobarske povrsi (pF == grad p), a. sto je graficki prikazano na sL1. 1.4a. Prerna tome zapreminska sila F diktira oblik izobarske povrsi. Ako

~"'~-VV"'lc...,.1'

(It?

-..- ..... .... ---------.~~-

--

/?

CJ

b)

c)

e)

Slilm 1.1.4
tecnost miruje u polju sile Zemljine teze tad a na svaki £luidni delie deluje konstantna zapreminska sila if, odakle sledi da izobarske povrsi moraju biti rayne horizontalne povrsi. Ovaj zakljucak sledi i iz hid~ostatickogzakona raspodele pritiska (1.1.5). Nairne, ako se posmatra ravan na dubini z = canst., tada iz (1.1.5) sledi i da je p = const", odnosno da je izobarska povrs myna horizontalna povr!; (v.

Palje pritiska. 1vIanometri

5

s1. 1.1.4b). Ukoliko je zapreminska sila F i dalje konstantna, ali nagnuta pod llekim uglom Uodnosu na horizontahi, sto predstavlja slucaj relativnog mirovanja tecllosti pri translatornom kretanjll, izobarske povrsi i dalje ostajll raYne, ali nagnllte pod izvesnim uglom u odnosu na horizontaiu (v. sLl.1.4c). Ako zapreminska sila nije vise konstantna vee promellijiva, na pro neka je linearna funkcija od radijus vektora polozaja fluidnog deliea a sto odgovara relativnom rnirovanju tecnosti pri rotaciji (v. s1.1.1.4d), tada izobarske povrsi dobijaju zakrivljeni oblik (obrtnog paraboloida). Detaljnije 0 slucajevima re1ativllog mirovanja tecnosti pri translaciji i rotaciji biee reCi u poglavljima 1.7 i 1.8. U slucaju da se ne radi 0 mirovanju vee 0 kretallju tecnosti, na fluid deluju i dinarnicke sile, sto dovodi do znatnog uslozavanja polja pritiska. Tako na pI. aka se posmatra nivo povrsine vade reke iii mora sa sLl.l.4e, tad a je sasvim jasno da· je oblik povrsine vode, a samim time i polje pritiska, veoma slozello. Konstantnost pritiska na izobarskoj povrsi moze da se iskoristi i za prakticnu primenu. Tako na pI. ako se na izobarskoj povrsi uoce dye tacke A i B (v. sLl.1.4a) tada vaii p A = PB' Ova jednakost pritisaka se naziva jednaCina hidrostaticke ravlloteze koristi se za prakticllu primenu u mnogim oblastima hidrostatike. 1.:LS. Nivo slobodnc povdB. tecnosti Ako se posmatra polje pritiska u fluidu koji miruje u polju sHe Zemljine teze i u sklopu njega specijalna izobarska povrS na kojoj je pritisak jednak atmosferskom (p = Pa = canst.) tad a se ta izobara nazlj1a mvo slobodlle povr,fi tecnosti Ova izobarska povrs pri resavanju prakticnih primera moze da ima znacajnu ulogu, zato joj treba posvetiti posebnu painju. Na hidraulickim senlama ovaj nivo se oznacava sa trouglom (\7). Postoje tri karakteristicna slucaja poloiaja nivoa slobodne povrsi tecnosti, ito: jedan kada je rezervoar otvoren prema atmosferi i dva slucaja zatvorenih rezervoara. Ako je sud (A) o/voren prema atmo.sftn; tada je nlvo tecnosti istovremeno i slobodna povrJ: Ako je sud (B)

Slika 1.1.5.1 zatvoren,i aka iznad nivoa tecnosti u sudu vlada potpritisak PV ' tad a se moze zarnisliti da se iz suda B izvuce pijezomctarska cevCica i tame gde se nivo tecnosti u njoj zaustavi taj nivo predstavlja nivo slobodne pnv:si. Knko II SUdli vlada potpritiJ'tlk; to ce nivo slobodne povrfi biti i.rpod nivoa tecnosti II J'lIdu na rastojanju x. Ovo rastajanje odreduje se iz jednacine hidrostaticke ravnoteie postavljene za

6

Polj"e pritiska. Manometri

izobarsku ravan I-I: P a = Pa - P v +pgx, i iznosi x = Pv/pg .Ako u sudu (C) iznad mvoa tecnosti vlada ndtpnlisal<; to ce Jzivo slobodne jJovr.fi tealOsti bitiiznad 1l.ivoa tealOstl It Sltdtt i t6 na rastojanju y = Pm / pg. Ovo rastojanje. odredeno je iz jednaCine hidrostaticke ravnoteze postavljene za izobarsim ravan II-II, a koja glasi: Pa + Pm = Pa + pgy. Polje pritiska na proizvoljnoj dubini Z odredeno je izrazom (1.1.5) koji se svodi na oblik P = Pi + pgz, gde Pi predstavlja apsolutni pritisak na nivou tecnosti u rezervoaru (i==A, B, C). Prema tome, pritisci Pi imaju vrednosti: P A = Pa ' PB == Pa - Pv i Pc = Pa + Pm' Graficki prikaz polja pritiska (p == Pi + pgz) dat je na 81.1.1.4 i naziva se dijagram hidrostatickih pritisaka. U praksi je veoma cest slucaj da se u rezervoaru nalaze dye iii vise tecnosti koje se ne meilaju. Tada je veoma vazno uoCiti da J'Vak:oj tealOstipripada njm 71lVO slobodne povr.fi tecnosti Da bi se pokazalo kako se dolazi do polja pritiska po visini u slucaju da u rezervoaru postoje dye tecnosti, gustina PI i Pz koje se ne mesaju, posmatrace se rezervoar sa sl.1.1.5.2.Postavljanjem jednaCina hidrostatickih ravnoteza za ravni I-I iII-II, koje glase:
Pd + Pm = Pa + PIgx

Pa + Pm + P!ghl == Pa + P2g)l,

dobijaju se rastojanja; X == Pm/ PIg i y = Pm/ P2g+hIPJ / P2' koja definisu polozaje nivoa slobodnih povrsi tecnosti gustina PI i P2 (tacke N1 i N z na dijagramu sa s1. 1.1.5.2). U rezervoaru postoje sledeCi karakteristicni pritisci, ito: PA = Pa + Pm pritisak na nivou tecnosti u rezervoaru; PB == Pa + Pm + P!gh1 - pritisak na povrsi razdvajanja tecnosti, i Pc == Pa + Pm + P1gh1 + pzghz - pritisak na dno rezervoara. NanoseCi pritiske u tackama A, i C dobija se dijagrall1 pritisaka prikazan na s1.1.1.5.2. Na ovom dijagramu prava AB, koja predstavlja polje hidrostatickih pritisaka u tecnosti gustine PI' sece izobaru P = Pa u tacki Nl koja se nalazi na nivou s16b6dhe pbvrsi tecnosti gustine Pl' Na istinacin dobija se tacka N 2 na nivou slobodne povrsitecnosti gustine P2' U tacki B koja leZi na povrsi pJ)'gh z .._Slika 1.1.5.2 . razdvajanja tecnosti prave AB i Be se seku, jer imaju razlicite nagibe. U ovoj tacici promena nagiba pravih izazvana je promenom gustine tecnosti, odnosno promenom polja pritiska. Primenom opisanog postupka lako se moze nacrtati dijagram hidrostatickih pritisaka za proizvoljan broj tecnosti, u rezelvoaru, po visini rezervoara, koje se ne meilaju.

B:

~

i

_

11..1.6. Pasolov zak@IDl

U rezervoaru miruje nestisljiv fluid gustine p. Upocetnom stanju mirovanja u kontrolnoj zapremini rezervoara V polje pritiska je odredjeno poznavanjem

Polje pritiska. Manometri

7

pritiska PA U nekoj tacki rezervoara. Neka se tacka A nalazi na istoj izobarskoj povrSi kao i klip precnika d. Na osnoVll ovog pritiska i hidrostatickog zakona raspodele pritiska moze se odrediti pritisak u nekoj drugoj proizVoljno izabranoj tacki B, ion iznosi: PB = PA +pgz. Ova funkcija je na dijagramu pritisaka (s1.1.1.6) prikazana pravom linijoID. Dejstvom sHe F na klip Stvara se poremecaj pritiska t,p A := 4F / d 2rr. koji narusava pocetno polje pritis1ca u rezervoaru. U novom stanju mirovanja pritisci u posmatranim tackama ce biti: P~ :::: PA +/)"PA P; :::: PE +/)"PB = P~ +pgz+ /)"PA' 1z ovih jednaCina se dobija jednakost: Slika 1.1.6 /)"p:::: APA :::: APE == const. koja predstavlja Paskalov zakon koji glasi: porenlecaj pritiska izazvan u jednoj tacki nestisljivog fluid a podjednako se prenosi na sve tacke kontrohle zapremine u kojoj se fluid nalazi. Graficka interpretacija ovog zakona prikazana je na s1.1.1.6. sa linijom koja je paralelna pocetnom rasporedu pritisaka po VISllll kontrolne zapremine. Paskalov zakon ima veliku primenu kod static.kih hidraulickih masina (presa, dizalica i td.).
1.1.7. PJrOIl":B1CllJl.IDI c!e'vn JPlod jJlHt'iitildwm

Kada se u cevi iIi sudu precnika d nalazi fluid pod konstantnim pritiskam P (sl.1.1.7a) tada usled povecanog pritiska moze doCi do pucanja cevi. Dakle, kada je sud izlozen povecanim pritiscima namece se osnovno pitanje kolika je debljina zida cevi pri kojoj ce biti bezbedan rad. U odredjivanju ove debljine ogleda se i proracun cevi pod pritiskom. Da bi se odgovorilo na ovo pitanje posmatrace se preseci cevi sa poprecnim (sl.1.1.7b) i uzduznim opterecenjem (sl.1.1.7c). U aba slucaja merodavni proracunski presek je izlozensilamapritiska 1;. i istezanja F; :::: cr~, pri cemu je cr dozvoljeni napon istezanja cevi, dok indeks i oznacava poprecno (i=l) iii poduzno (i=2) opterecenje. Kako su ove dye sile u ravnotezi to se 1Z jednaCine ravnoteZc 1; :::: crAi dobijaju proracunske debljine zida cevi za poprecno (s1. 1. 1. 7b)

°

I

\

P4--::::crdniS1

d~

~

6)

=1f0'

pd

L

I

8
~I

i POdUZIlO opterecenje (81. 1.1. 7c)

cr

2cr 12razi za odredjivanje debljina

~

°
2

=-'.

pd

a)

b)

c)

Slika 1.1.7

8

Palje pritiska. lvfanametri

0 1 i O nazivaju se Mariotovirn forrnulama, i iz njih je oCigledno da vail relacija 2 2 :::: 201' odnosno da je 2 > OJ.Prema tome, za pr6racundebljine zida cevi pod pritisk0111 merodavn~l je debljina 02 :::: pd 120. Konacno, kao rezultat proracuna treba usvojiti debljinu zida cevi 0> 8 2 ,

°

°

.Problem 1.1-1. MeJr<ellRje priUska U-cevima

Na mernim rnestirna Ai B za pritisak prikljucen je diferencijalni manometar u B b) B obliku U-cevi u kome je nasuta a) rnanometarska tecnost gustine Pm (s1. A A tH P.Ll-l.a) iIi Pmj (s1. P.l.l-1b). Na ~ p p p p osnovu pokazivanja manometra h odrediti razliku pritisaka izmedu x tacaka A i B u sledeCim slucajevima: h a) ako je radni fluid voda gustine I p:::: 1000 kg / m 3 , b) ako je radni fluid vazduh gustine Slilm P.l.l-1 P :::: 1,2 kg 1m3 . Poznati podaci su: Pm:::: 13600kg 1 m3 ,h=lOQmm, H:::: 2m. c) Odrediti razliku pritisaka izmedu tacaka A i B ako se umesto klasicne U-cevi (s1. P.l.l-la) kao rnanometar koristi obrnuta U-cev (sl. P.1.1-1b).
RESENJE' XOda su u pilallju d/fereJ'lcflalni maJtometri sa tec77ostima, tada je llajboIje jednacinu hldrostaticKe ravnoteze pOJ'taviliza ekvipJitisnu ravall u mallometarsKoj tecllost! Koja se pOKlapa sa don;iin lllvoom razdva;all;a radl10g i mal1ometarJ'Kog jltttda. U razmatranom primem, to je ravan I-I. lednacina hidrostaticke ravnoteie, koja kaie da je PI :::: canst. bez obzira sa koje strane ravnoteZIlog Ilivoa se ovaj pritisak racuna, glasi
PA +pgx= PE + pg(H +x-h)+Pmgh.

Iz ove jednaCine dobija se trazena razlika pritisaka

I

/),p::::

PA

-

PB

::::

(Pm - p) gh+ pgH

I

(1.1.5)

Dobijeni izraz predstavlja opsti izraz za odredivanje razlike pritisaka, pomocu diferencijalnog rnanometra napunjenog tecnoscu. Za slucaj da SU prikljucci A i B na iSto01 nivou (H:::: 0), razlika pritisaka na manometru bi bila:

I/),P :::: (Pm - p)gh I
a) Za slucaj da je racIni fluid voda, a manometarski ziva, razlika pritisaka ce biti: /),p:::: 31980,6Pa. b) Za slucaj da je radni fluid vazduh, tad a ce razlika pritisaka biti /),p:::: 13364Pa. Medutirn, ako se proanalizira odnos gustina radnog i manornetarskogfluida, sledi da je Pm » p. Ovo vazi za slucajeve kadaje manometar:iJ'jlul1jm te('11OSCU (zivom, vodom, uljem, alkoholom itd.), a radllljlwdje f!azduhzliileKi mugigas; pa ,re gu.i'ti/la radnogjlutda ;/loze zal1emrmii u odnosu na gustinu manometarske tecnosti.

PoUe pritiska. Manometri

9

Ako se u navedenom primeru zanemari gustina vazduha, samo u clanu sa pokazivanjem manometra, tada se dobija: l'.J.p = 13365Pa.Ako bi, pak s druge strane, prikljucci manometra bili nu manjim visinskim razlikama. (do desetak metara), tada bi se Clan pgH mogao zanemariti. U tom slucaju razlika pritisaka bi mogla, krajnje pojednostavljeno, da se sracuna kao: b.p"" Pmgh = 13342Pa. 1z dobijenih brojnih vrednosti za razliku pritisaka vidi se opravdanost zanemarivanja gustine vazduha (gas a) u odnosu na gl.lstinu manometarske tecnosti. Kada se radi 0 veCim visinskim razlikama izmedu mernih prikljucaka tada se Clan pgH ne sme zane mariti. c) 1denticnim postnpkom kao u delovima zadatka pod a) i b) dobija se izmerena razlika pritiska:
b.p= PA
~

Ps = (p-Pm])gh+pgH .

Ovo resenje ukazuje da kod manometra sa okrenutom U-cevi gustina manometarske tecnosti mora biti manja od gustine radne tecnosti (Pm] < p).
Problem 1.1-2. Odrediti pokazivanje manometra spojenog sa rezervoarima A i B

sa s1. P.1.1-2. Dati su podaci: p] = lOOOkgl m3 , P2 =1200kg I m 3 , h] = 1m, h2 = 4m, h3 = 2m, h4 = 2m, Pm = 1000Pa, Pv = 2000Pa.

P3

= 800kg/ m ,

3

l?ESENJE' Pokazivanje manometra se nalazi iz jednaCine hidrostaticke ravnoteie postavljene za donji nivo razdvajanja fluida u manometru. Pri postavljanju jednacine hidrostaticke ravnoteze vazi da je na ekvipritisnoj A povdi manometra I-I, PI = canst, bez h2 obzira da Ii se pritisak racuna sa leve iii desne strane ravni I-I u manometru. Do yiltiska PJ do/azi se na taj naCiiz., J-ro se "h-ene" od najvifeg nivoa tecnosti i sabiraJi.t se svi hldrostatickipritircipo visini na /coje se "nazlazi': PrimenjujuCi opisano pravilo SIiIca P.1.1-2 za ravan I-I, jednaCina hidrostaticke ravnoteie glasi P a +Pm + Plgh 1 + P2gh2 = Pa - Pv + P3gh3 + P4gh4 + Pmgh . 1z ove jednaCine sledi
v p] P2 h = Pm + P +- h] +- I12 -P3 f13 Pmg Pm Pm Pm'
3

B

h

-

P4

Pm

!14

= 199 mm

Problem 1.1-3. U sistemu spojenih sudova nalaze se tri tecnosti gustina:

p] = 800 kg 1m , Pz = 900 kg I m 3 , P3 =1000Icg 1m3 • Odrediti: a) visinu pokazivanja manometra, i b) poloZaj nivoa slobodne povdi tecnosti gustine P2' mereno od

10

PoUe pritiska. Manometri

b

mvoa razdvajanja tecnosti gustina PI i P2' Poznate veliCine su: Pv = SOOPu, h = 1m, hl = 2m, li2 1m, h3 = 3m, Pm = 13600 kg/m 3 .
.R.eSENJE:

a)
H

Sli1<a P.1.l-3

b)

Problem 1.1-4. MikromaUllometJri sa l!Il:!llgl!lll!lltim piijezomd;allI"slldm cevckama U slucajevima kada je razlika pritiska koju treba meriti mala primenom klasicne U-cevi dobijarno veoma main merenu visinu h, potrebnu za primenu izraza (1.1.5), a sto direktno utice na tacnost me: enja. Naginjanjem manometara ovog tipa dobijaju se tzv. mikromanometri. Sa lljima se povecava tacnost merenja a sto omogucava merenje i malih razlika pritiska. Po pravilu ovi mikromanornetri se koriste za gas kao radni fluid i vodu iIi alkohol kao manometarski fluid. Primena ovih rnikrornanornetara data je kroz dva sledeca primera. a) NaCi veZll izmedju pokazivanja h i razlike pritisaka koju meri mikrornanornetar sa s1. P.1.1-4. Merni prildjucci mikromanometra A i B se naIaze na istoj visiri'i. b) Pijezometarska cevCica mikromanornetra savijena je u obliku kruznog isecka, poluprecnika R (s1. P.1.1-4b). U polozaju prikazanom na siici mikromanometar je neopterecen. Povrsina poprecnog preseka suda je A o ' a cevCice a. Kada se na mestirna A i B prikljuce pritisci A PA i PB (PA>PB)' tada ce B mikromanometar imati pokazivanje l. NaCi zavisnost raziike /1 .......--=--=-...,.... --"---_._--"" pritisaka od pokazivanja p rnikromanometra. Poznate b) a) velicine su: A o ' n, fa ,R, Pm' Slika P.I.l-4
-~--,--

L--'-~";"'-

RESE.NIE:

a) lednaCina hidrostaticke ravnoteZe manometra daje:
6.p= PA - PB = (Pm - p)ghsina .

b) Prime nom jednacina hidrostaticke ravnoteze i jednakosti zapremina, dobija se
,l R a 6.p:= P1 - P2:= pg ( lc ~vso+TI .
a

J

pokazivanje prvog manometra je y. pri c. Kada se potpritisak u rezervoaru (I) (2) m (3) m poveca na Pv ' odrediti koliko je pokazivanje Pa manometra (1). Tom prilikom.1-5.1-5h). Po' RESEN. Manometri su postavljem tako da kada je potpritisak u rezervoaru P'. P. u pocetnom trenlltkll.U-5 visinu Ho' Ova visina dobija se iz jednaCine hidrostaticke ravnoteze.fE: Da bi niva tecnosti u sva tri 0'" b) manometfa. Na osnovu poznavallja vrednosti svih gustina tecnosti (Pl = 800kg 1m3 . eliminacijom nepoznatih PI.1-6. Pl+pg(yI2+xI2)==P2+Pmgx. lvianometri 11 Problem 1. Za nalazenje dopunske veze izmedu nepoznatih velicina x i y. Za odredivanje pokazivanja prvog manometra. iobicno predstavlja dopunsku jednacinu iz koje se dobijaju veze izmedu nekih duzina. Iz sistema hidrostatickih jednaCina ravnoteze. bio isti. U rezervoaru se meri pritisak pomocu tri redno povezal1a manometra.o mvoi manometarskih tecnosti u sva tfi manometra su isti. Izmedu rezervoara A i B nalaze se dva redno povezana manometra koji su postavljeni 11a razliCitim visinama. P2 I OOOkg I m3.Pvo Problem 1. Pm' p. Pm = 13. koje iznosi: 2 2 Pv . sa Pvo na Pv' tada ce donji nivoi razdvajanja flllida u manometrima biti: 1-1. jednim svojim krajem otvoren je prema atmosferi i ima unutrasnji precnik D. koristi se jednaCina jednakosti zaprerrrina nestisljivih fluida: YD n/4 = xd n/4 iz koje sledi x = y(D I d)2.l. a drug a dva je isto i iznosi x.emu su pritisci PI i P2 na gornjim povrsinama razdvajanja fluida fiktivno uvedem zbog lakseg pisanja jednacina hidrostaticke ravnoteie. dobija se pokazivanje prvog manometra. postavljene za nivo 0-0 Po = Po . Nivo tecnosti u rezervoaru je konstaa) pp ntan. 2-21 3-31 P2+pgx==P a -P v +pog(Ho -xI2)+P nr gx. potrebno je ove manometre postaviti na Slika P.6 t I m3 ) i .Polje pritiska. potrebno je postaviti jednaCine hidrostaticke ravnoteze za sledece ekvipritisne povrsi: 1-11 Pa=Pl+pmgy. Druga dva manometra (2) i (3) medusobno su jednaka i imaju unutrasnji precnik cevi d. JednaCina jednakosti zapremina nestisIjivog flliida (jednaCina zapreminskog bilans a) veoma cesta se koristi u hidrostatici. D. Poznate velicine su: Pvo' o"IW"ot U In '~p Pv ' d. Prvimanometar (1).172 ix.Pva + Pagho' 1 lznOSl: Ho = Pvo / pog· Kada se II vazdusnom prostoru rezervoara potpritisak poveca. 2-2 i 3-3 (vo sl.

PB == Pm + PI' == [Pm (h) +h2)-p(h+h)). Odrediti razliku pritiska koju meri diferencijailli manometaL.1-8.gm.1-7. H2 == 2m) odrediti razliku apsolutnih pritisaka izmedju prostora rezervoara A i B koji su ispunjeni vazduhom.1-8 .1-7. te se zato u prikljucnimvodovimaugraduju pojacavaCi pritiska. spojen je sa dva redno povezana diferencijalna manometra razliCitih precnika d i D. H) "" 2m. PI' P2' Pm' hI' h2' a.Pigh + P2gh2 + Pmg( 1+ (~) l 2] Ii.12 Polje pritiska. h2 == O. Manometri merodavnih visina (11 == 1m. D.l-7 Problem 1.1. u kome se nalaze dye tecnosti koje se ne mesaju. U pocetnom stanju mirovanja manometra klipovi u pOJacavaclma pritiska se nalaze na istom nivou. Poznatipodaci su: D=100mm d == 2Smm.1. Za ovaj polozaj odrediti korelacioni izraz Pm"" Pm (H).1. P. h) == O.1. d.l-6 ShIm P. Kada u rezervoaru nema natpritiska vazduha iznad tecnosti gustine PI (Pm == 0) tada su u oba diferencijalna manometra nivol tecnosti na ravnoteznoj visinj 0-0. Uspostavljanjem strujanja kroz cev izmedu prikljucaka A iB ostvarice se pad pritiska f¥J. Ovaj pad pritiska je mali. RESENfE- PA .Sm. Rezervoar R. do"" lOmm. Kada fluid gustine 3 P == 1000 kg / m miruje u cevi tada je ravnoteZui nivo manometra 0-0. _RESENfE- Pm "" pga . z o :~]h Problem 1. Manometar tada imapokazivanje h=100mm. Pm == 13600kg/ m 3 . Poznate veliCine su : P. SIika P. Usled dejstva natpritiska Pm nivoi tecnosti u rezervoaru i u manometrima zauzimaju polozaje prikazane na s1.PJH] + P2 H 2jg == 162650Pa. D p H Slika P.

p = (Pm .l-I. Manometri 13 RESENJE: Da bi se mogla postaviti jednuCina hidrostaticke ravnoteZe rnanometra. dobijeni izraz za razliku pritisaka se svodi na poznati izraz (p'rell1a P. Postavljanjem jednacine hidrostaticke ravnoteie za ekvipritisnu povrsinu I-I . D. Odrediti pokazivanje manometra sa ugradenim pretvaracima pritiska. Poznate veliCine sa: p. Pr(lblem 1. Kada je manometar prikazan na sl.l. te uvrStavanjem nadenih velicil1a: PI' .Polje pritiska.. a dobija se iz o Jednakosh zapremma: -4-X=2-4h. 1 lznosl: X==2(d) h. .1.1-'9. c1irektno spojen na merna mesta OIl ima pokazivanje ho ' Kako je ovo pokazivanje veliko to se a prikljucllim vodovima Ulanometra ugraduju pretvaraCi pritiska.1-Ut Kada se na prikljuccima zvonastog mikroll1anometra A i B spoje pritisci napajanja Pi i P2' tad a mikromanometar ima pokazivanje . Ali. P. PretvanlCi pritiska koriste se kada treba povecati iIi smanjiti ulazni pritisak.1-9 Problem 1.p)gh. tada treba mnogo vise paznje posvetiti korektnoll1 pisanju ove jednacine. bez uvodenja medupritiska PI' i P2'. te se iz tih razloga ovaj naGin pisanja jednaCine ne preporucuje. Iz jednacina nivnotde sHa koje deluju na klipove pojacavaca D2T[ d 2 T[ (PI + pgy) -4. a nivo povecanja ili umanjenja pritiska zavisi od odnosa precnika pretvaraca Did. Kako je povri3ina klipa ravna i poklapa se sa izobarskom povrsi.l-S.+ G == p'j 42 dobijaju se pritisci P'I = (PI + pgy)(D / d)2 +4G / d T[ Pomeranje klipa x je u direktnoj vezi sa pokazivanjem manometra 11.l. to ce sila pritiska bid jednaka proizvodu pritiska i povrsine Idipa. potrebno je odrediti pritiske PI' i P2 'iza pojacavaca pritiska.P2' ix. --D - . koji odgovara razlici pritisaka na diferencijalnom manometm bez pretvaraca pritisaka.l-9. d 2 re 1d n 2 " • I do 2 PI '+pgz == P2'+pg(z+2x-h)+ Pmgh .p J} pgh=625. . Pm' ho' d.1.P==(D) {Pm I . Jednacina hidrostaticke ravnoteie manometra za ekvipritislll1 povrsinu I-I. .( d ) 2f D2 -1 . G. h Pm Stika P. RESENJE' KoristeCi metodologiju proracuna kao i u primeru P. moze se i direktno pisati. dobija se: h =ho(d/D).4Pa . dobija se razEka pritisaka d 2 -do LCd) /:o.--.) 6. U slucaju da je pretvarac istih c1ill1enzija (D / d 1).

Jl. _.1.Pl' Odtediti zavisnost razlike )ritisaka flp od ugla a koji definise poloiaj protiv-tega. p D3 = 200111m.I-ll Dobijeno resenje pokazuje da merena razlika pritiska ne zavisi od gustine manomefarske tecnosti. . D2 = 160111111.I-11b. B ---- RE'SENJE' Primenom jednaCina: ravnoteie sila. P = [(D2 / Dl)2 -l]pgH = 12. p =1000kg/ m3 . pricvrscen je protiv-teg mase m (s1. L A D[ D2 flp(c/-) = P2 .0 -v- H=50mm. Prikljucenjem Slika P.1-11a). P.Pl :=: 8R Dd 2rc mgsina': Slika P. Poznati podaci su: Dl = 158mm. Na osnoVll ovog pokazivanja odrediti razlikupritisaka kojil meri mikromanometar.l. P. Na torusu.-:U.5Pa.I. -- hidrostaticke ravnoteZe i jednakosti zapremina. .l. Prema tome. manometarska tecnost ima sarno ulogu razdvajanja prostora koji su pod pritiskomgasa. na rastojanju R. U torusnom manometru precnika D i unutrasnjeg precnika cevi d na1azi se tecnost gustine p. Ova promena poloiaja manometra omogucava merenje razlike pritisaka flp = P2 .14 Polje pritiska. dobija se razlika pritisaka flp= Pl .l-lO manometra mi ptitiske gasa Pl i P2 (P2 > Pl) torusna cev sa protiv-tegom zauzima novi ravnoteZri polozaj koji je prikazan na sl. Manometri jI>:. Ovaj sistem je obrtan oko horizonta1ne ose O. Komentarisati ulogl1 manometarske tecnosti na tad manometra.P2 G Problem lL.

ito: p-apsolutni pritisak.= \ 1 /' / ·--1.2):. izmedu ove tri veliCine stanja. Izrazi (1. Faktor realnog gasa se odreduje iz dijagrama sa s1. Uticaj realnosti gasa posebno treba ~eti u obzir pri uslovima povecanog pritiska i snizene temperature.2.. R . pod kojom se grubo receno podrazumeva primena vazduhapod pritiskom.--.- 0.20 MIROVANJE STISLJIVOG FLUIDA 1. Jledmllcina sbll11lja ideain(]lg galla Pod idealim gasom podrazumeva se onaj gas kod koga se medjumolekularne sile mogll zanemariti. Faktor realnog gasa . ~ I 1. aodreduju se eksperimentalnim putem za svald gas. Za realne gasove postoji citav niz poluempirijskih jednaCina stanja.1.masa gasa.0 2 ~ . m = pV . Jednostavniji . i naziva se .j "'L1 . v = 1/ p .2._. Svako stanje gas a. p .2..1 2. Jellin3cina stanja reaiulIJ)g gasa Svi gasovi su u sustini realni gasovi. U praksi se jednaCine tipa Van-der Waalsove rede koriste. odreduju tri tennicke veliCine stanja.1 0.20. Kako se neki stvarni gasovi. I-c-'.2.gasna konstanta (koja za vazduh ima vrednost R=287 J/lcgK). Jedna od njih je i Van-der Waals-ova jednacina.1. 1.2. naziva se jednacinom . iii koeficijent kompresibilnosti. p -gustina i T-apsolutna temperatura.2.8~ ~ 1. koja glasi: 1 2· 3 P = I-bp (pRT-ap +abp-) . najceSce se koriste prvi i treCioblik jednacine stanja idealnog gasa (1.3 0./alctor reablOg gasa.. Svaka funkcionalna veza flp.2.1 ).2. pri cemu su a i b koeficijenti koji uzimaju u obzirrealnostgasa..2 0. odnosno Z = Z(p. -·---~k¢r 4 _ 11 proracuni izvode se pomocu 3 jednaCine stanja realnog gasa ~ 2 pV= ZmRT -+ u kojoj je koeficijent Z funkcija od pritiska i temperature.1) predstavljaju jednu jednaCinll samo napisanu u razlicitim oblicima. Ovaj dijagram je dat za I p= ZpRT I ~ ~d 8:§ 0.zapremina koju ispunjava gas.specificna zapremina.5 TfT -O.4 0._.1) pri cemu su: V .2.T). vazdllh.2.30_5 2 3 5 10 2030 50 p/PK Slika 1.rtanja. U pnellmatici.1)=0. pa i idealnog. u uslovima veCih temperatura i nizih pritisaka mogu smatrati idealnim to se za njih jednacina stanja idealnog gas a moze pisati u jednom od sledeCih oblika: I pV = mRT -+ pv = RT -+ P = pRT I (1.15 :1. na pI.

b) pri izentropskoj promeni stanja (n=K). koje je odredenovelicinama: Pk = 37. ZR Z P p TkPk 1 Ovako odredene veIiCine stanja date su u tabeli 1.2. U uslovima mirovanja iii kvazistacionarnog kretanja gasa nema sile trenja pa se izentropa svodi na . date iii formirane. Ukoliko se iz nekog razloga promeni neka od ovih velicina ana za sobom povlaci promenui ostalih veliCina stanja.2) gde je n stepen politrope.T). V (iIi p) i T. TITle =2 .7 693 110. Ova jednaCina ima i dva specijalna oblika.2 2 2.fENJE· Za redukovane usiove stanja vazduha.2-1.2. politropskom promenom stanja koja se opisuje jednaCinom: l pV n ::= canst. .l (1.c) P =100 bar. Ove promene opisuju se jednacinom koja se zovejednaCina pTomene stanja. oCitavaju se koeficijenti kompresibilnosti Z::= Z(p. RE. pri sledecim usiovima: a) pi Pie =2.50 0.2-1. Zadatak pod pi Pk TITle t - 1.3.3 -8. se apsolutne vrednosti pritiska p == ~ Pie i temperature T == ~ ~C" Koriscenjem jednaCine stanja vazduha p p= ZRT = p::= ZpRT.65 2.4 57. odredene odnosima pip kiT I TIC' sa dijagrama s1. kadaje 11==1 pV=const.65 Tabela 1. u odnosu na kriticno termodinamicko stanje (odredeno velicinama Pk i Tk)' pod kojim se podrazumevaono stanje kod koga nastaje direktni prelaz iz gasovite u tecnu fazu bez prethodne pojave magle.b) pi Pie =30. T!7k =1.95 bar 75.2-1. Problem 1. U opstem slucaju ove promene su veoma slozene i pri inZenjerskoj primeni aproksimiraju se tzv.5 1132. Sa aspekta pneumatike interesantno je kriticno stanje· vazduha. dobija s. 254. IC pri cemu je 1C stepen izentrope (za vazduh je K =1. . ito: a) pri izotermskoj promeni stanja (T = const).. Odrediti stanje vazduha kao realnog gasa.15 0. lcadanema olcoliriom ni rada sile trenja pV == const. t=57. Iz istih odnosa dobijaju.8 1.16 Mirovanje stisljivogjluida redukovane uslove. K ill razmene topJote sa P / P == const.75D C. Jedllll3CillJl3l pl"omellJle shmja Ako se u nekoj zapremini nalazi gas tada je njegovo termodinamicko stanje odredeno velicinama: p.74bar i tk ==-140.8 D C.2 100 DC -114.8 P kg/m 3 a 2 b 30 c 2.KY)T.e gustina vazduha: Cp.4).2. -0- pi pn = const.2 . p/P=COl1st..2.1. i odnosa redukovanih veliCina.

Problem 1.2-3. klip ce zauzeti novi ravnotezni polozaj. U pneumatskom cilindru moze da se krece. lC b) Izjednacine adijabatske promene stanja pV =const. i c) nacrtati proces up-Vi T-S dijagramu . .ja gasa U pneumatskom cilindru se nalazi vazduh pod pritiskom PI' koji ispunjava zapreminu VI' Usled dejstva sile na ldip vazduh upneumatskom cilindru menja stanje i u novom ravnoteznom polozaju je podpritiskom P2' Odrediti rad sabijanja vazduha. ako vazduh menja stanje: a) izoterrru. jednacinu politropske promene stanja za dva stanja gasa oznacena sa "I" i "2" dobija se operativno upotrebljivi oblik ove jednaCine : P1 / P111 Problem JL2-2.5mm. Pmo = D2rr:' Pm] = D2rr: . iIi P = Pa .Pv u slucaju potpritiska u zapremini gasa. b) politropska.1. U jednaCinama promene stanja sa P je oznacen opJ'o/utnipniisoic. D 2rr: . Pa =IOOOmbar. Odrediti za koliko ce se spustiti klip. koja pri elementarnom pomeranju za rastojanje dx daje rad BW =: Pdx= =: pAdx. klip teZine G= WON. = P2 / P2' n Stika P. b) adijabatski. ako je promena stanja: a) izotermska. Dati podaci su: D=IOOmm.2-2 RESENJE: Za pocetno i krajnje stanje ravnoteze vaie jednakosti sila: G= Po"" Pmo -4-' iz kojih se dobijaju natpritisci : 4G F+G = Pm !-44(F+G) D'71 .Mirovanje stisljivog fiuida 17 adijabatu. napisane u obliku (Pa + Pmo)(D4 rr: a)lC 2 = (Pa + Pm1t D4 rr:(a-x) J 2 ]K .ki. RESENJE' U proizvoljnom polozaju na klip deluje sila pritiska P = pA. koji se odreduje kao P = P a + Pm u slucaju natpritiska. a) Iz jednaCine izotermske promene st. Pm. Rad 5:lllbijal!l. napisane u oblilru (Pa + Pmo) dobija se pomeranje Idipa x= 2 D rr: _ 4 a- (Pa + Pm1) ~ 4 (a-x).Pmo Pa + Pm! a=144mm. Nakon dejstva sile F=500N.. PrimenjujuCi. a=400mm. Kako je ."nja pV = const. dobija se pomeranje klipa [ x= 1-( P + Pm a 11] 0) t( Pa + Pm! a=109. bez trenja. na pr.

VLr(~)n-I_1Jl.3) W::= . n -1 V n-1 p t .. rotacioni i centrifugalni kompresori.2. n=1 dV w==-f PI vn Vn =_1_. pa se integraljenjem izraza (1... Za primenu u pneumatici. a) Za izotermsku promenu stanja T::= canst.. a vrednost n ::= k adijabati.< 1C ~"" ~</ / P rconst....2'~ n<lC '-...4) b) Za politropsku promenu stanja (pV I1 = canst. fA' n>lC / ' " .. Kompresori su strujne masine koje sluze za poveeanje pritisne energije gasova..2-3.V ::= PIVI In -.4... 2 1 Izraz (1.. Vrednost eksponenta n=l odgovara izotermi.. pri cemu eksponent politrope uzima vrednosti l:s: n :S:oc. te ce prime nom izraza (1.2.. U zavisnosti od naCina pretvaranja dovedene' energije u strujnu energiju razlikuju se klipru. P..PI~lr(1l)~~!-lJl.5) I PI I v.~1C ..L2-3 1...".2. 2' /~. rv ::= - V.1I1 .. ..:-jvanje stisljivog fluida jeste taj sto se osnovne veliCinestanja i rad kompresora dosta tacno mogu odrediti na asnovu kvazistacionamagproraeuna. KOMJ!l']['cslJiJri. dok je radsirenja· ekspaIJzije pozitivan. Iz ovog izraza se dobija rad sabijanja vazduha: v (1.. gde je radni fluid vazduh...3) rad sabijanja biti v..18 Mirovanje stisljivog jluida element zapremine dV == Adx to ce obavljeni rad biti oW:= pdV . 4-------------~----~ +-------------------~ VI S Slika P.. Osnovni razlog da se kompresori proub··~ju u sklopu ovog Odeljka. 1 ) ~ n:~-=-------. p .2.3) dobija (1.2 . r-.1 V - ? \ ... najceSce se koriste ldipru kompresori koji po pravilu za industrijske potrebe obezbedjuju pritiske od 6 do 8 bar....( .~/ n=(l) j ~ \=K n>1C n=ro P2 =cC:.. eime se obezbedjuje njihov transport iii spremnost da gas obavi neki koristan mehanicki rad..2~3~1211}. odnosno p:= Plfli IV..nst.2. r'I 71~~/JO. .v' pdV f 1 pri eemu je male minus posledica usvojene konvencije po kojoj je rad sabijanja kompresije negativan jer se u toku prQcesa troili. Ako se u njega uvrsti n =: K dobiee se adijabatski rad sabijanja.= P1VI In--V p' 2 1 VI P2 (1.5) definise opsti (politropski) rad sabi: anja gasa. c) Procesi sabijanja u p-V i T-S dijagramu prikazani su na s1.) promena pritiska je odredena izrazom p::= PI (VI I V)11 .2. J dV PIVI .1. jer se u toku procesa dobija.2... '). vazi pV == P1VI . S obzirom da su klipru kompresori interesantni za primenu u pneumatici toce u ovom Odeljku 0 njima biti vise reCi.

. PI 1. gde su S . poIitropi 1-21 sa n <K iIi 1-2111 sa n > K.2 ==mcvO. 3) kampresija i 4) patisldvanje.211 sa n = le. U jednom trenutku sila potpritiska savladava silu opruge UV i on se otvara Cime zapoCinje proces usisavanja gasa.2) entalpije i JiP.. Na osnovu izlozenog u P... . UMT..2. Ovaj rad maze da se odredi primenam zakona 0 adrZanju energije .prvag zakona termadinamike. U.1.. Kompresija gasa koja se odvija izmedju pritisaka PI i P2 moze da bude po: izotermi 1-2...I2 ==mc p (T2 -T. S = canst i ql_2 11 == 0. Kruzni proces idealnog kompresora II p-V dijagramu prikazan je na s1.2.4..4. ~ Vdp pri cemu su: m-masa gasa..2. potreban za sabijanje vazduha.. iIi po izentropi 1.2.. .4. Klllzni proces idealnog kompresora. 2) usisavanje.4.Miravanje stisljivogfluida 1.2.2. Kretanjem klipa od UMT ka SMT zapaCinje proces smanjenja zapremine i porasta pritiska.razmenjena koliCina toplote.1. Pri radll kampresora veama je vaZno odrediti rad Slika 1..unlltrasnja energija.1. Rad idealnog Jkompll"esora Pod idealnim kompresoram podrazumeva se onaj kompresor kad koga nema stetne zapremine (Ve == 0). 1.2. piikazan je jedan jecinostepeni klipni kompresor koji se sastoji od Idipa koji moze da se krece u cilindru. Izmedjll cela klipa u spoljasnjoj mrtvoj tacki SMT i ventila postoji jedna mala zapremina Vc ' koja je iz konstruktivnih razloga llvek prisutna. Pri kretanju klipa od SMT ka unutrasnjoj mrtvoj tacld UMT nastaje porast zapremine i smanjenje h pritiska.2.2.obavljeni tehnicki rad.'/. adnosno proces kompresije koji traje sve do otvaranja IV kada zapoclllJe izduvavanje leomprimovanog gasa.' ekspanzija. koji traje sve do UMT' .. .4.1.1. Nastavljanjem leretanja od SMT lea UMT zapoCinje isti kruzrp proces koji se sastoji od cetiri faze ito: 1) . -7])+f pdV==H2 -HI +JiP.)-f ~ 2 p2 .2-3 sledi da ce tehnicki rad sabijanja gasa biti: v Slika 1. Pll"iindip ll"21da 19 N a s1. odnosno ekspanzija gasa. JPz Vdp . po kame se razmenjena kaIiCina toplote trasi na promenll unutrasnje energije i obavljanje rada: Q12 ==U2 -U j +Yr.. 12 == . i koja se naziva "stetna" zapremina.:.entropija i qI_2 11 . usisnog i izduvnog ventila (UV i IV) i krivajnog mehanizma (KM) preko koga se kIipu saopstava dovedeni rad proizeden elektromotorom iIi motorom sa unutrasnjim sagorevanjem.4. == mcJ'i . Hi == mc p7J (i == 1.1.

tj.min' a to je ujedno i teorijski najmanji rad sabijanja .2.:.--1) .2.4. tj. ~.-. d·P=-P1 v:1 1 P2 .12 = WT=consl = H~. Kod realnih kompresora definise se mdna zapremina Vi.K r P2 (K-1)/K .:.2.12 = . K. fP2 .4.lC-) -1 =---1 pF1 C-.20 1v1irovanje stWjivogfluida a) pri izotermskom procesu f/ . rad sabijanja gasa H~ . koja zavisi od konstruktivnih karakteristika kompresora.:.1.--l) . Wt12 .2. .3). =eonst/ T 2 I) kompresora ovde se 2 / proces ekspanzije (kri.1. gde su A i h povrsina cilindra i hod klipa redosledno.4.4.2.4. Slika 1.'1. a sto moze dase ostvari uzastopnim sabijanjem gasa u vise cilindara..JJ=---lP1r~ (-::. Za razliku od idealnog p.3.//(: postepenu promenu preonst zapremine.4. Visestepenii k@mpnsoJri Ponekad postoji potreba za obezvedjivanje vecih pri::lsaka gasa. 1.SPz V dp PI predsta- vljen srafiranom povrsinom to jednoznacno sledi da je tehnicki rad izotermske kompresije najmanji. Da bi se ostvario sto manji rad kompresora treba teziti i da je proces kompresije izotermski (kriva 1-2) a ne izentropski (kriva 1-2') Cime se u radu vrsi uSteda kojaje na p-V dijagramu predstavlja povrSinu 12'2. /1P1 n1] r Kako je u p-V dijagramu na s1. 12 = -mcp(T~ -~) =- f h PI Vdp =---l P1V1 l(-) KP1 .2. kao i relativna steina zapremina I> = Vc /Vh . "1 l K T2 c) pri po Ii tropsko m procesu n P2 (n-l)ln] n T2 1'~12 =--lP1V. Da hi rad sabijanja kompresora s v bio sto manji pozeljno je da se ekspanzija b) a) gasa odvija bez razmene koliCine toplote sa okoliIiom. TeOJrijski lI.Q34 = 0. = Ah . naroCito za potrebe transporta gas a gasovodima. 1. Kruzni proces klipnog kompresora.. =n'PI P1 b) pri adijabatskom procesu (ql_2 I1 = 0) F~ ."ai!ll stvarn@g komp1l"esoJt"3 Kod stvarnih kompresora prisutna je stetna zapremina VC' Njeno prisustvo znacajno menja izgled kruznog procesa u p-V i T-S dijagramu (s1. Ovakvi kompresori nazivaju se /llJb'/epem: .>-" va 3-4) odvija uz ..

= -~~~ '=1 t.ie til s> 1 1..1 -IJ= -~ ](-1 P V t[TC (K-l)/K 11.2....1 1. == canst.4b..Y. Hi stepen. .') (K-l)/K 1..' ) . takodje. p =const 7' T l ..i K [ pz I (lC-l)h: -l=---lPli~I[TC . Kruzni proces visestepenog klipnog kompresora. = 7..pv .2. Tehnicki rad bilo kog stepena kompresora je: ~. " K" Pl.2..i ( P2.2 =. tada moze da se definise stepen porasta pritiska . prikazan i u T-S dijagramu sa sL1.I)=---lPliVl' ( . )(K-l)IK - T.1 K-l'=l I.4.z ) I pri cemu prvi indeks oznacava stanje: 1 . a sto .[C Pl. . K" J K (K-l)IK -1].4. cime se namece potreba za hladjenjem gas a izmedjn susednih stupnjeva.i TC (lC-l)llC . prikazano na p-V dijagramu sa sl.=1 -1] ' . .1 / p/=const / p =const / s ----------~----~ b) V c) Slika 1. == 7.i i izentropska promena temperature gasa: T. . . To medjuhladjenje je najbolje obaviti tako da temperatura gasa na ulazu u sledeCi srupanj bude 7./t'i:..J- ~/ / ! / // 2.:.i / Pl.1// 2 .2)1 = 0 to se.4.l. a njegovim posredstvom se nalazi ukupan tehnicki rad visestepenog kompresora W t = ±'W.z == 1. ~/~~:~nst .2.. i(= 1.1 = 7. Ako se posmatra bilo koji stepen kOInpresora.4a sematski je prikazan jedan visestepeni kompresor sa z cilindara.4.'Y4~I~ /1. .4 ~/ ~~:.na izlazu iz stupnja.2.l P2 .na ulazu i 2 .4c. 2...i / PI'.1 0) P =p. z / ~~::-'< . a drugi indeks oznacava posmatrani stnpanj kompresora.i =.4.1.. ... Ocigledno je iz ovih relacija da ce zbog porasta pritiska pri kompresiji gasn porasti temperatura. u radu dobija usteda u odnosu na jednostepeni kompresor koja je na p-V dijagramu prikazana srafiranom povrsinom..l..=-mcp(T2i-7.stepen kompresije TC i = " 2 '. Kruzni proces visestepenog kompresora je. Kako se sabijanje u pojedinim stupnjevima vrsi bez razmene toplote (Ql.:./ 2. Cime se prakticno priblizavamo izotermskoj kompresiji jednog jednostepenog kompresora koji bi imao isti stepen kompresije kao i visestepeni.l.J. na pr.Mirovcmje siiSljivogjluida 21 Na sl.'-/'. 'T' - P2..

b) politropska.J == 0.. D. == pl.i padovi pritisaka u hladnjacima mogu zanemariti.2-6 F(x) ==lc+(PQ r + Pmo ) D 2h-d 2 x JX d4 l Problem 1.'It "'11: I.ir--. RE.i+1 ' koja daje optimalne vrednosti stepena kompresije 11:] == 11:2 == . NaCi korelacionu vezu izmedusile F i pomeranja klipa x.i P2.. P. Silu trenja zanemariti. tada klip ulazi u vazdusni prostor amortizera precnika D..2. Poznavanjem stepena sabijanja pojedinacnih stupnjeva dobija se i ukupan stepen sabijanja kompresora 'It ==. Za podatke iz zadatka P.]2 == -213kJ. pod dejstvom opruge krutosti c i natpritiska vazduha Pmo' Kada na klip deluje 8ila F. koje je izazvano njenim dejstvom.2-4. temperature i konstantnosti mase koja prolazi kroz sve stuplljeve (iii = canst ).1. Problem 1.2-6. . a vazduh menja stanje izotermski. prikazanom na s1. U podnozju jednog solitera izmerene su sledece velicine: Pa = lOOOmbar i '\ == 20 o e.1. Soliter je visole 100m. da vazi relacija == == PU+P J PI. = 'It! == . U pocetnom stanju ravnoteze klip pneumatskog amortizera. tj. sa stepenol1l politrope 11=1.1. Problem 1.2.22 Mirovanje stisljivogjluida pri cemu jei zbog konstantnosti usisne.2. ako je promena stanja: a) izotermska. =ifP:/p: Problem 1. RESENJE Q == 12 Wr. .2.2-5. r ·. == 11: z • (1. Poznate veliCine su: d.7) UzimajuCi u obzir relacije (1.koriscena veul pJ--.' PostavljajuCi uslov minimuma tehnickog rada dobija se veza izmedju pritisaka: PZ.i ov~ / OP2.-L = p Z p]' 7tl11:2 .7) dobija se veoma jednostavna veza izmedju pojedinacnog i ukupnog stepena sabijanja J ompresora 'It j == V. minimalan utrosak energije. Jednostepeni klipni kompresor izotermski sabija m=lkg vazduha ad pocetnog stanja opisanog sa PI == Ibar i II = 20 0 C na P2 == 6bar. Tz == ~ (P2 / PI )(K-])/K = 489K.. i koristeci pretpostavku da se PZ. . h.. precnika d. Odrediti rad sabijanja vazduha i razmenjenu koliCinu toplote. P Q' P mo hi .2kJ. c.6) i (1. nalazi se u pocetnom stal1ju ravnoteze.2-4 odrediti rad sabijanja i temperatum na kraju procesa izentropske kompresije..6) Na osnovu ovog rezultata zakljucuje se da se kod visestepenih kompresora optimalan rad.Pin": . tj.' == TI'It • i=1 I (1..J~ 12 == -278.2-6. Odrediti stanje vazduha na vrhu I solitera.SENJE.5 i c) adijabatska.2-7.Di RESENJE Slika P. dobija pri jednakim stepenima kompresije svih stnpnjeva.

~ 1. I n . b) U troposferi (0 s z S 11 Ian) temperatura vazduha se menja po linearnom zakonu t == to . n-ll(Pa 1 r ] n -1 ==-gH. odnosno p = PIP/Pal' Uvrstavanjem gustine vazduha u jednacinu (1). pa se iz izraza (2) i (3) dobija: Pa2 == 988. 2 I 'I gH Temperatura na vrhu solitera je tl == t2 == 2oDe.2.388 mbar i to = 19. Standardna atmosfera Stanje standardne atmosfere opisujese na sledeCinaCin: a) Na Divou mora (z=O) temperatura i pritisak imaju vrednosti: fo:= 15°C i Po = 1013.== -gH .4.2. (-~::L/n-I)/n 2 I Pal (3) Uvrstavanjem brojnih vrednosti u izraze (2) i (3) dobija se: Pa . dobija se: P - Pal PI P Jdp P al == R7.az.0065°C/m.5.. .02°e.33 mbar. .86 D e.1) odreduje se temperatura '£ == T.1). pri cemu konstanta ima vrednost a=O. t2 = 988. odakle se 1 11 • Sada. sledi Pa J dp == -gH. vaZi pip == canst. p (1) Pal a) Za slucaj izotermske promene stanja (T == canst). = b) Politropska promena stanja odredena je odnosom P / pI! dobija promena gustine P == PI (p / P 1 ) 1/ Q canst. te integraljenjcm u granicamaza z koordinatu od 0 do H.4 mbar. n (2) Iz jednaCine politropske promene stanja i jednaCine stanja (1. c) Kod adijabatske promene stanjaje n=](=1.1.3).385 mbar i = I8.-. ponavljajuCi postupak kao n-I ) u zadatku pod a) sledi P r-p= dp 1 ""n Pa2 R7.l£ Koriscenjem OJ Ie rove jednacine za fluid u polju sile Zemljine tde (1. i koriscenjem jednaCine stanja (1. Pal odakle se dobija promena pritiska sa visillom n -1 gH)n/Cn-ll Pa2 == Pa . Pa2 Pal odakle sledi Pa == Pa exp(--R"') =988.R 7.Mirovai7je stisljivog jluida 23 RESEN.2. ( l .

24 Mirovanje stisljivogjluida c) U delu stratosfere 11 ~ z ~ 20. U Zemljinoj atmosferi postoje slojevi vazduha koji imaju razliCite karakteristike.2.-----32.-L_l . ----. Zamenom ovako odredenog zakona promene gustine statike (1.az) .------.) koji u potpunosti odreduju stall/e slandardne atmosjere.-------=". a) Na nivott mora (z=0) usvojeno je da vladaju standardni uslovi za temperaturu to == 15°C i za pritisak h=760rnmHg..33 mbar.:::. Ovi slojevi se nazivaju: troposfera (O:S: z:S: 11 km).3636 kg! m3 . --.2·-.2_9) Po 0 KoristeCi izraze (1. stratosfera (11 ~ z < 60 km). koji primenom jednacine stanja idealnog gas a daju gustinu vazduha Po == Pol R'Fa = 1. definisani su standardni uslovi atmosfere (1919 god..5°C_ Po jednaCini stanja ovoj promeni temperature odgovara promena gustine p P p(z) = RT == R(To ..2. ------Z U osnovnu jednaCinu hi2l1'o- => dp == p g dz aR l~/a-z ' [kmJ -2.:. jonosfera (60<z<750km) i egzosfera (z >750km)_ Za tehnicku primenu najinterasantnije su visine do 20km. pri cemu je brojna vrednost konstante a=0. ( 1. koje predstavljaju pocetne vrednosti standarc1ne atmosfere za stratosferu.1. zbog potreba izvesnih proracuna.-z) glaR .J------------ r koja nakon integraljenja u granicama od stanja na nivon mora (z=O. piT su promen~jive i funkcije od vremena. i zato sto se do ove visine ima oko 90% celokupne vazdusne mase Zemljine atmosfere.-. U realnoj atmosferi zbog strujanja vazduha i klimatskih prolnena velicine stanja P. Medutim.2...9) za granicu troposfere <z~~H=11km) dobijaju se veliCine stanja: t\ I = -56.Z::ff--+------i---""----iPI».1 km temperatura vazduha je konstantna i ima vrednost ts = -56.5°C. _ -56.2. narocito u avijaciji.8) Po 0 F---------·-i---·---'. odnosno Po = PHggh == 1013.3) dobija se diferencijalnajednaCina dp==-pgdz 47.8) i (1.. jer se do tih visina obavljaju putnicki i vojni letovi aviona....-7-':.:.5°C.3 . Pll == 22614 Pa i PIl == 0.-----. jer svakom kilometru porasta visine odgovara pad temperature za M == -6.=(l--.5 .az . Iz tog razloga ovom delu standardne atmosfere treba posvetiti vise painje.SoC Z 20.226 kg! m3 • b) U troposferi temperatura vazduha se menja po linearnom zakonu t == to . sliIca 1. p = Po) do proizvoljnog stanja (z=z. p=p) daje zakon promene pritiska P a -=(l-y. (1.0065°Clm..S0C Primenom ovog zakona jednaCine stanja dohija se zakon promene gustine 15°C .-------.-z)aR 1 p a .

0539 Problem 1. RESENfE: a) Mon-Blan: t=-16.752 kg I m 3 • b) Mont-Everest: t=-42. dye sa linearnom i jedna sa konstantnom raspodeloll1 temperature. Odrediti.8-10) dobijaju se veliCine koje definisu stal1je standardne atll1osfere.5 0. 18. p = 0. velicine stanja vazduha 11 standardnoj atmosferi na visinama z = 1.6007 8 -37 0.3511 0. p=314.26 rnbar. p= 0.5329 0. PonavljajuCi slican postupak kao i u dell! pod b) dobijajli se zakoni promene pritiska i gustine L=.1187 18 -56. Sa ove slilee se vidi da u sttatosferi postoje jos tti oblasti.2-10. 8.9074 5 -17. dat je graficki prikaz promene temperature i pritiska u troposferi i stratosferi.5 0. 15. 10.8869 0.5. 20 kll1 redosledno.3366 15 -56.1 km) temperatura vazduha Je konstantna i ima vrednost ts = tll = -56.4285 10 -50 0. z ~ 20.5 0.475 kg / m 3 .5 0.10) Na sl.1187 0. .0539 0.L= ex Pll Ptt 1It Rgrs cz-m] . z [km] t [0C] pi Po pi Po 0 15 1 1 1 8.SOC.2607 0.8-10). p=554.2.2. (1.2-9.25°C. 5. s tom razlikom sto se izvesne konstante u njima menjaju.5 0.13 ll1bar.Mirovanje stisljivogfluida 25 c) U lllZlm slojevima stratosfere (11 S.0740 0. I u ovim oblastima zaleoni promene pritislea i gustine imaju oblile izraza (1.0740 20 -56. RESENfE: Fonnalnim uvrstavanjell1 zadatih visina 11 izraze (1.51°C. Odrediti velicine stanja standardne atll10sfere na vrhovima planina Mon-Blan (4807m) i Mont-Everest (8848111). Ove velicine date su u sledecoj tabeli.2.2. Problem 1.1.

Poznate velieine su: G...1. odredeno je jos i sa natpritiskom ispod klipa Poi visinskom razlikom izmedu nivoa ho ' Iz jednaCine ravnoteie sila koje deluju na klip d n 2 2 'It po--=G+e(b-a)+PmJd -do )4 4 odreduje se natpritisak 2 4 d 2 _d0 PO =-2-[G+c(b-a)]+Pm 2 d 1T.3-1. D. . h.l. a ldip . RESENfE: Pocetno stanje ravnoteie..PV1)-4..u hidraulicko-pneumatskom cilindru pomeri za z=50mm. Ako se natpritisak u levom dlindru poveca na Pmi == 0. RESENJE: Iz jednaCine ravnoteze sila koje ::PVQ . Dati su podaci: D=200mm: d=lOOmm: do = 25 mm: a=200mm: h=lOOmm: p. koji se krece u cilindru bez trenja..Pvo)-4..-lL111111111111111111111111 'h ~G +' odreduje se pocetna vrednost potpritiska. mogu se postaviti jednaCine: izoL::rmske promene stanja i ravnoteZe sila koje deluju na klip 2 J) n (-Pvi +pgh)-4-+ G + F ::::: O.3-2. P a' p.1. U des nom dlindru nalazi se klip teiine G=15N. a 2a t opterecuju klip: (-Pvo + pgh)D n/4+G = 2 ° .3-2. P. P. i opruge krutosti c=20N/cm.26 Jl. PrOblem 1.. Hidraulicno-pneumatski sistem prikazan na s1.3.. . D 2n D:n (Pa . Usled dejstva sile F klip se spusta a pri tome vazduh menja stanje izotermski.. Na pocetku. a. osim zadatih velicina. iz koje se dobija: l' = (Pa . Cija je duzina u neopterecenom stanju b=250rnm. Problem 1.a = (Pa . u vazdusnom prostoru levog cilindra vlada natpritisak Pmo = lbai . HIDRO-PNEUMO-STATU<A Pod hidro-pneumo-statikom podrazumevaju se spregnuti problemi istovremenog mirovallja stisljivog i nestisljivog fluida.:::: 900 kg/m3 i Pa == Ibar.3-1 potpritisak vazduha ddi ldip u ravnotezi.pvo)dn / 8.. U polozaju prikazanom na s1.3-1 Nakon dejstva sile F. koji ddi ldip u ravnotezi Pvu = 4G I D 2n+ pgh. odrediti silu koja moze da se savlada na klipnjaCi. Odrediti silu kojom treba vuCi klip da bi se vazdusni prostor duplo povecao. d 0 2 24017Pa. Vazduh u deSllom hidrauIicko-pneumatskom cilindru menja stanje izotennski.. sastoji se ad dva cilindra Ciji su teeni i vazdusni prostori spojeni.5 bar.2a Slilca P.

postavljene za izobarsku ravan I-I: ho =(p o -P mo )/pg==1587. Klip se jednim delom nalazi u tecnosti gustinep]. y. Nakon povecanja natpritiska sa Pm na Pm . Po=Pm +pgho ' odreduje visinska razlika o .3-2b. hidraulicko-pneumatski sistem zauo ! zimace polozaj prikazan na s1. Za ovaj polozaj sistema mogu se postaviti sledece jednaCine: hidrostaticke ravnotde za izobarslru ravan II-II Pml +pg(ho-x-Y)==PI' izoterrnske promene stanja i jednakosti zapremina D rr.8 N 22 re] .6mm. dobija se kvadratna jednacina JPl~[P"l + pgho ~ pgz(l + ~:) Jr. Hidropneumostatika 27 b) Slika P. Vazduh u cilindru menja stanje izotermski.2 = -63200 Pa.3-2 dole se iz jednacine hidrostaticlee ravnoteze.. + pgh(l +~: )Po} ~ 0 Pi" +lpa .a +z) + P 2 ml (d . nepoznatih rastojanja x i y. dobija se trazena sila F == PI r d2 l d re 4-[ G+c(b .1. iz jednacine ravnoteze sila koje deluju na klip. Eliminacijom iz ovih jednaCina. OCigledno je da je reSenje kvadratne jednacine p] == 100839 Pa. 4 2 x.I == +100839 Pa i P]. odrediti za koliko ce se klip pomeriti. . Problem 1. Na haju.d o )7i == 228. P.l. a drugim delom il tecnosti gustine P2' Kada se nivo tecnosti gustine PI dopunsld poveca za x=200mm.3-3. U tecnosti gustine PI nalazi se cilindar u kame moie da se krece ldip.d - 2 4 rr.Pm! -pgho + pg(h+z)(l+l)2) Cija Sil resenja PI.

H. LIT!. Cija je brojna vrednost Pmo = 4441 Pa. a=O. Odrediti za koliko ce se spustiti manji klip naIcon zavrsetka dejstva sile F. Pri tome se pritisak u v~dusnom prostoru promeni na Pm' Za odredivanje pomerimja manjeg klipa koriste se: jednacina ravnoteze sila koje deluju navecildip 2 2 Pm a) b) Slika P.5m.y)j(A .3-4 .l h1 == 0. Podad: G. a vazdiih u komori· menjace stanje izotennski.28 Hidropneumostatika In. RESENJE.Ao)+[Plg(H +x)+P2g(h-y)jA i jednaCina izotermske promene stanja (Pa + Pmo)Ab = (Pa + Pm1 )A(b - y). Ispod veceg klipa je komora u kojoj se nalazi vazduh pod natpritisicom Pmo i opruga krutosti c i zapremine 6. h=O.4m.v. iz kojih ce se elimillacijom natpritiska Pm! dobiti k. Posle povecanja mvoa tecnosti za visinu x klip ce zauzeti polozaj prikazan na sl. Kada na manji klip deluje sila F. 1J==lm. MSENl£: Zbog kraceg pisanja uvode se oznake za povrSine poprecnih preseka 2 2 A == D n / 4 i Ao == d n /4. Dati podaci su: D=200mm.1. Za pocetno stanje mirovanja. Pmo ' Pa' p. tada ce se klip kretati na dole. Cija BU fdenja Y1 == 131 m i Y2 = 5. c. b=0. Go' d. G=30N. Za ovaj polozaj klipa postavljaju se jednacine ravnoteze sila Pm. trazeno pomeranje klipa iznosi y= 5. moze se postaviti jednaCina ravnoteZe sila koje opterecuju klip b) PmoA +G+[p]gH + pzg(h . D.3-3 iz koje se dobija natpritisak u vazdusnom prostoru. Proolem 1. Usled dejstva sile Fmanji klip se spusti za Y a veCi za x rastojanje.Ao) == == P1gh] (A -Ao)+(p]gH + pzgh)A Slika P.3-3b.5m. P2 == 1000 kg / m 3 .a)j(A .Zbog jednostavnosti pisanja . F. uvode se povrsine klipova Ao=d n/4 i A=D n:!4.precnika diD.vadratna jednaCina po Y. Hidraulicko-pneumatski cilindar prikazan na slid sastoji se iz dva dela .Ao) = Plg(x+h1 . h.1.y)(A. 3 . d=50mm. 1. A +G+[Plg(H +x)+ P2g(h-a. Trenje zanemariti.9 mm. Prema tome.3-4. a. PI == 800 kg / m Pa = 1000 mbar.9 mm.

aka je promena stanja: a) izotermska.699 bar. na klip.Ax) u kojoj je zaprernma Vo =aA-. a3 =~ . i b) za slucaj adijabatske promene stallja jednaCina za pritisak F . RESEN]D~' rrimenom: jednaCina hidrostaticke ravnoteze za izobarske ravni koje se poklapaju sa nivoima tecnosti u akurnulatoru. p=900kg/m. Odrediti natpritisak u vazdusnom prostoru .111 = D 2n! 4. . b) adijabatska (K = 1. a natpritisak vazduha ce se poveeati. jednaCine promene stanja i jednaCine zapreminskog bilansa. a z > 0 i a 3 > 0 . c Ao pg a2 = F +(Pa + Pm)Ao . a kaje je nadeno rnetodom proste iteracije.+Pmo-pga(l+A 1-( _ ) Pa P mo Cije je resenje Pm = 5.3-5.15 bar. sile F=lOkN.V. Dati podaci su: D=300mm.112 If). jednaCina jednakosti zapremina AoY = Ax. PI/!' = pglf(Ao -A Va Ao c Ao pg If) . (%JP mo 3 Pa =lOOOmbar. d=150rnrn. U vazdusnam prostoru hidraulicko-pneumatskog amartizera vlada natpritisak POlO = 0. U prethadnim jedl1aCinama konstante predstavljaju A = d 2n / 4 i . Problcm 1.1. iIidropnewnostatika P+G ] Ao a +pg(h+H+x~y) A+G=:e(xo 29 [ +x)+PmA u kojoj je Xo staticka deformacija opruge kaja se adreduje iz ravnateie sila u pocetnom stanju mirovanja [Go I AD + pg(h+H)]A +G = exo + Pm A . dabija se: a) za slucaj izoterrnske prornene stanja kvadratna jednacina za natpritisak 2 .POlO + pga(l+A) JPm -lpa(-:4+ Pmo)+(l+A) pgaPmoJ = 0 F A1 l I F . : . to ce kvauratna jednacina imati resenje Y = (-a 2 +Ja~ +4a1a3 ) (2a 1 koje pretstavlja porneranje manjeg klipa. -11K] Pm= A.0. Nakon dejstva.. " d D Slilca P.:. i jednaCina izotermske promene stanja . klip ce se spustiti.pgA(Ao -.3-5 Pm +lpa I --:4. (Pa + Pmo)Vo :::: (Pa + pm)Cv'o . Fl· .620 bar. G=200N.4).111 l Cije je pozitivno resenje Pm = 5. Kako su konstante a] <0 .pa-p". a=300rnm. Nakon eliminacije velicina x o ' x uvodenjem konstantI: al . FVo dobija se kvadratna jednacina a1y +a 2y-a 3 =0.111)[ ..

Pa. G=50N. 2 2 RESENJE: Uvodjenjem pritisaka Pmo == G / A 2 A = D n / 4 pomeranje klipa ce biti: a) pri izotermskoj promeni stanja F X=--+ P".2 bar.12 bar. spojen je sa hidraulickopneumatskim pojacavacem pritiska. F.3-6 o i levadratnom jednaCinom P~ +{Pa . Uvedene konstante su: A == D n /4 i Ao = d n / 4. H. -~+ pg(2H -h)] + pghoPo} = 0 Cije je resenje Pj == 3. H pri cemu su pritisci odredeni: izrazom Po == TLpmo +pg(2H -h)-/iJ= 1. H=lm.~ {Pa[P~.89 bar A r Gl Slika P. Iznad ulja vlrida natpritisak Pmo == 0.30 Hidropneumostatika Problem 1. Rezervoar sa konstantnim nivoom ulja.1.+Pmo H pgA Pa + Pm ' b) pri politropskoj promeni stanja X= Pm == (F+G)/ A. Pa = 1020 mbar. ako natpritisak u rezervoaru iznad ulja naraste na Pm] = 0.~[Pm. p=900kg/m.3-7 \ \ \ . Kada na lclip deluje sila F lclip se spusta. U hidraulicko-pneumatskom cilindru moze da se krece klip bez trenja. d=40mm. Odrediti za koliko se klip podigne.3-7. n.1. -~+ pg(2H -h-ho)]}Pl . Odrediti pomeranje klipa ako je promeua stanja a) izotermska.7mm. Vazduh menja stanje izotermski. p. sa stepenom politrope n. Dati podaci: D=lOOmm. b) politropska.4 bar. l p Slika P. 3 ho =lOOmm.3-6. h=120mm. Poznate velicine su: G. Problem 1. D. pri cemu je ~+lr l_(P +P nr mo pgA Pa + Pm )lfnJ H . H p Pa RESENJE: Pomeranje klipa je X = P +p I Pj-Po " ho = 29.

. Zaptivanje klipa precnika D=200mm u vertikainom hidraulickom cilindru ostvaruje delovanje pritiska p=lOJ'vlPa na elasticnu manZetnu. D 3 =15mm. .6N. D 2 =20mm.1. 4c(a-b) d 2n + P!5l (dY h .41. SIlLlE PRITlI.5rn.4-1 Problem 1. Oclrediti na korn se pritisku ventil sigurnosti otvara. H=lm. Medutim. 4 h dobija se pritisak otvaranja ventila Pm C:. Odrediti: a) Staticku deformaciju opruge xo' b) Na koliki se pritisak ventil otvara.SKA RADNOG FLUmA NA IDJJRAULICKE I ll"NlEUMATSKlE KOMIPONlENTlE Problem 1.1.Lp(D+28)n h::: 395. Dati poclaci su: Pa=lbar. D=20mm. U ventilu sigurnosti nalazi se opruga krutosti c=10N/mm koja je dugacka u neopterecenorn staI1~u a=50rnrn i pri statickom opterecenju b = 40rnrn. Na pneumatskoj instalaciji koja je pod apsolutnim pritiskom od p=llbar. D 1=21mm.4··3. ako iz bilo kog razloga dode do prekomernog porasta pritiska venti! sigurnosti se otvara..4-3 RESENJE: Venti! za ogranicenje pritiska. c=lON/mm.1. ventil sigurnosti. Silu trenja zanemariti. Odrediti sHu trenja izmedu manietne i ldipa ako je koeficijent trenja Ill. . Dati su podaci: d=10rnm. a proracunska duzina hidraulickog pritiskivanja manzetne na klip h=lOmm. RESEN. U normalnim uslovima rada ventil sigurnosti nije u funkciji. Slika P.Sile pritiska radnog fluida na hidraulic1ce i pneumatske komponente 31 ]. Debljina manietne je 5=5mm. a Slika P.7E: F = J.4~1. tj. montiran je diferencijalni ventil za ogranicenje pritiska. D 2 rc (Pm + pgH)-4-= c(a-b)+pgh-. sluzi za zastitu pneumatske (ili hidraulicke) instalacije od prekornernog porasta pritiska.82 bar I D ? ] Slika P. ako je otvor za ispustanje vazduha na rastojanju a=4mm. p= 890kgl m 3 • RESEJ\1]E: 1z jednaCine ravnoteZe sila koje deluju na kuglicu u ventilu sigurnosti d 2n .006.4-2 Problem 1.4-2.H ::: 12. h=O. p ::::0.

4-4a) odredeno je: natpritiscima Pmo i Pm]' koji se dobivaju iz jednaCinaravnotde sila koje deluju na klipove u HPC-ima.Pa ' 1 2 2 11 D.1. == 500N.l..P. P. p= 900kg/m 3 • a) b) Slika P. Gl = 200N. tad a jednacina ravnotde sila glasi: CD! -d )4 PI +-4-Pa == c(a+xo)+-4-Pa +(D3 -d )4 PI.P.4-4 sastoji se od dva hidraulicnopneumatska cilindra (HPC). a=200mm. pri cemu su . tada se klip spustj za H==lQOmm.tada je opruga sabijena za vrednost Xo == lOmm. Dati su podaci: d=80mm. c"" IN /cm. Amortizacija kretanja klipa u HPC vdi se pomocu vazdusnih prostora oba HPC i opruge u desnam HPC. D=lOOmm.32 Sile pritiska radnogjluida na hidraulicke i pneumatske komponente ispusta vazduh u atmosferu. Kada je klip levog HPC neapterecen (pocetno stanje mirovanja). P(D2 -D3 )-Pa CD I -D3) 4==13.4-4 RESENfE: Pocetno ravnotezno stanje sistema (v.4-4.27 bar .4-3b).1. Kada se dostigne granicna vrednost pritiska (v. G 2 == ION.1. s1.42mm I[ 2 2 2 2]11 b) Usled porasta radnog pritiska narusava se ravnotda sila koje deluju na klip. Vazduh u HPC-ima menja stanje izotermski? Trenje u HPC-ima zanemariti. ProD/em 1.Pa ==cxo +(D3 -d )4 P +-4. b=50mm. sl. i na taj nacin stiti instalaciju od eventualnih ostecenja. Odrediti kolika tada sila moze da se savlada na klipnjaci desnog HPC. i iZllose: P mo == GIl A] i Pm] == (G 2 +cxo ) I A 2 . . P a = lOOOmbar. 2 2 re Dire D?re 2 2 re 1z ave jednaCine dabija se pritisak na kame ventil ispuSta vazduh iz sistema: PI == Pa + 4c(a+xo) CD] -D3 )11 2 2 = 11. a) Staticka deformacija opruge dobija se iz jednaCine ravnoteZe sila koje deluju na klip promenljivog preseka: CD2 -d )4 P +-4. Sistem prikazan na sl.11 2 2 11 D]211 JZnosi xo==C. Kada na klip levog HPC deluje sila F.

Klip precnika D2 ima teZinu G.4a5.4-5 oddava dejstvo sile Fl' Kada na klip precnika D} dopunski deluje sila F. prethodno treba naCi sve veliCine koje definisu novo stanje ravnoteze.4-4b) klip levog HPC se spusH za H. Primenom jednacine izotermske promene stanja vazduha u desnom HPC dobija se pomeranje Idipa * • I. P. koji iznosi: Pm1 =Pmo-pg(x+h+y).V. konacno. dobija se trazena sila ProDlem 1.4-5 Trenje u cilindrima zanemariti./E. staticke deformacije Xo 1 zapremine fl.1. lednaCina izotermske promene stanja vazduha u levom HPC daje: X == H .4-5) sastoji se ad dva hidrocilindra i hidro-pneumatskog akumulatora.2. + G) I A1 . Polozaj dat na s1. Odrediti koliko ce se tom prilikom pomeriti klip precnika Dl? Slika P. koji imaju precnike Di (i == 1.Sile pritiska radnog fluida na hidraulic7a! i pnewiwtske komponente 33 2 2 povrsine klipova Al ==D n/4 i A2 =d n/4. Nakon dejstva sile Fl (v. U sistemu se nalazi ulje gustine p.IO' a nivo tecnosti se spusti za rastojanje X. Ove veliCine bice odredene redom.3).1.Pmo ) I CPa + P:o) Iz jednaCine zapreminskog bilansa tecnosti dobija se y == X All A 2 • Na osnovu ovih velicina. Rastojanje x je jedno ad dvaresenja: . RESEN.2. sLP.Hod klipa precnika Dl je: h:= (A2x+ Ai ~31 pg F) I AI. koje deluju na ldip desnog HPC. tada.3). 1z jednacine ravl10teze sila koje deluju na ldip levog HPC dobija se natpritisak P:1O == (F. li desnorn HPC nivo ulja poraste za visinu y. U akumulatoru se nalazi opruga krutosti c.1. i visinska h==(Pmo-Pml)/pg.a (P:o . natpritisak se poveca na P:J!' dok se klip podigne za vrednost z. odreduje se natpritisak u desnom HPC. a vazduh u akumulatoru menja stanje izotermski. natpritisak se poveca i irna vrednost P. Hidraulicko-pneumatski sistem (sl. pri cemn su povrsine = Di2n I 4 (i=1. Pri svemu ovome. tad a se klipovi u cilindrima pomeraju. iz jednacine ravnoteZe sila.P. na klipnjaci desnog HPC savladava se sila F 2 • Da bi se mogla odrediti ova sila.1. duzine a. i jednaCine hidrostaticke ravnoteze tecnosti za ravan I-I.

___ stallje izoterrnski. G1 Pa • RESENJE: Trazeni natpritisak je Slika P.4-7 sluzi za sinnrollizaciju kretanja klipova u hidrocilindrima.4-7. p Slilca P.. 160m·m. c -:xo+a--x. ({= 1.34 Sile pritiska radn.A3 ).og fluida l1. U kojimasekrecu klipovi teZina G=800N. vlada natpritisak Pmo ' Nakoll dejstva sila Fl i ~ F2 ~ F1 F2 .za koliko se jedan klip spusti diugi se za toliko podigne.P. I 2n \ \ njell uslov sinhronizaCije.~4A:. bY I[ F+F.3). pn.. b) Fl == lOOkN.l. F2 =O.1. AI) . Kada Aa •klipove deluju sile Fl i F2 . lSpUD[ . Problem lA-6. )c -xo+a-:--X.2. glase: p) (AI .4-7 ·· v'k (A 1.Nai:ine. Hidraulicko-pneumatsld sistem prikazan na sl.1. Atmosfersld pritisak je i!li.4-6 sastoji se od dva hidrocilindra i hidraulicko-plleumatskog akurnulatora povrslna poprecl1ih preseka Ai (i = 1.+ F+F. Sil1lii:onizacija kretal1ja je kada klipovi imaju ista p[ pomenirtja.3). TeZine klipova u hidrocililldrima su G1 i G2 • U vazdUSllom prostoru akumulatora visille fl. koje deluju na klipove. .i{ (p. U sistemu se nalazi ulje gustine p.±"\J (P a + .4-6 gde Stl konstante : b=Pa+pg(a-A) Pm =t(-b+~b2 +4c) Al +A2 +A3 A +A [ 2 A_ F[ +F2 + Pmo A[ + A2 . Vazduh mellja .2. ."(A2a-AV) by]2 F } a sto zavisi od zadatih brojnih vrednosti. Hidraulicki sistem prikazan na s1. Ako se ova pomeranja oznace sa x tada se iz zapremirtskog bilansa D2 = (2 -D:. Ovaj sistem ima dva jednaka hidrocililldra precnika D[ = 200mm D3 = 120mm.pg(A[+A2+A3) pg A[+Az+A3 ProDlem 1. odrediti natpritisak u vaZdUSllOm a V \7 prostoru akumulatora. . ?)1I2 =. P.A2 ) + P3 A3 .i.a hidraulic'ke i pneumatske komponente X1.1.2-2 _.Fi -G = 0. korne Je . ~ Pj ~ Fz ocirediti racini natpritisak Pl' u slede<Sim sluCcljevima: a) F[ = F2 =100kN.i.TII~G2 ~. JednaCilla ravnoteZe sila. A..A) X= A3 x d0 bIJa preCl11 2 RESENJE: Zbog jednostavnijeg zapisa uvode se povrsine poprecnih preseka Ai = Di /4.P2 (AI .

na osnovu hodova klipova u hidrocilindrima. Porast pritiska u sistemu omogllcava sila F koja delllje na haju krute poluge. P a =lbar.moze se postaviti jednaCina zapreminskog bilansa 2 d h = D/ y. Dati su podaci: d=50mm.4-8. a vazduh u pneumatskom cilindm je d pod atmosferskim pritiskom. Sile viskoznog trenja zanemariti.Sile pritiska radnog fiuida na hidraulic'lce i pneutnatske komponente pi(A1 -A3 )+ P2 A3 -P3(A 1 -A2 ) -F2 .27 bar .4-8 b=100 mm..l. Hidraulicka kleSta steiu predmet tdine G.-"'.1. U polozaju kao na s1.. 2 2 2 .Z!Cfs)2 h.-(P -x). Problem 1. H=150mm.a) Usled dejstva sile F.G = O. Zatim. Slika P. 35 Sabiranjem ovih jednaCina. klipovi u hidrocilindrima se pomere za po hod h. odrediti dokoje tdine predmeta hidraulicka klesta mogu da stew. don Pa -4. a=500mm. dok seklip u pneumatskom cilindru pomeri za hod x. L_H__.4-8 opruga krutosti c=50N/cm je neopterecena.H = CPa + Pm)-. koja uz pomocjednaCine slicnosti xli =ylb. a pri istim hodovima klipova? Smatrati da vazduh u pneumatskom cilindru menja stanje izotermski. b) Kolikom silom treba delovati n~ haju poluge.l.2 RESENJE. pri cemu je koeficijent trenja izmedu klipa i predmeta ~l=O. Do=50 mm. dobija se izraz za radni n'atpritisak G F. Da bi se predmet stegao potrebno je klipove pomeriti za po hod h=40mm. P. tom prilikom pritisak u hidrauliclcom delu sistema je P a u pneumatskom cilindru Pm' Sve novouvedene velicim: treba odrediti. b) PI = 25. l=200mm. a) Ako na haju poluge deluje sila F=250N. Prvo. +F2 p]=T+2T' 2 2 Uvriltavanjem zadatih brojnih vrednosti u izraz za natpritisak PI' dobivaju se resenja: a) Pj ~ 50. 41t daje pomeranje klipa u pneumatskom cilindru: x=.13 bar . D=80 mm. klip u glavnom cilindru se pomeri za hody. na osnovu ovog pomeranja i jednaCine izotermske promene stanja Don . da bi se mogao stezati duplo tez} predmet..

h=500mm. P.4-10. 4 2 2 i jednaCine ravnoteZe sila koje deluju ria predmet G= 2FJ. Pm == (Pa +Pmo ) 11C 3 a a-Ted. d 3 =50mm.4-9. i u njemu uvrstavajuCi umesto G novu teZinu 2G i umesto sile Fnovu silu Fl .pD--b 1 =0.4-9) se sastoji od dva hidrocilindra i pneumatskog amortizera. Pci • Problem 1. . Za savladavanje sile zavarivanja F na elektrodama (ldestima) pritisak . izotermski. Jcoscx.(T) . Odrediti silu F koja izaziva spustanje " klipa precnika d l zahodx =50mm. dobija se teZina predmeta f. Sve sHe ttenja zane mariti. a=500mm.1.(ex + Pm D2n n . ..t d G == 2Y./ F ==-(-) +(cx+p -)-== 318 9N. p =900kg 1m. 4)1.6'1'l! ~recu horizontalno. a vazduh u pneumatskom amortizeru menja stanje .x).tGd m4a' Problem 1...4-9 pcidaci: d1=lOOmm. 3 G=50N. Dati su Slika P. .1. D. If.(D) llFa -(cx+ Pm-4-)11 26.36 Sile pritiska radnogjluida na hidraulicKe i pneumatske komponente dobija senatpritisak u pneumatskom cilindru: Pm == PaX / (H .. iz momentne jednacine (postavljene za obrtnu tacku poluge) [ Fa . Konacno. gde su: 4G I d2 2 Pmo = (T+ pgh)Y. Smatrati da se pri pomeranju l):lipova drugog hidrocilindra i pneumatskog cilindra klipnjace W.. U pocetnom stanju mirovanja opruga krutosti c je neopterecena.. L=400mm. dobija se: Gb D 2 Don .n J== 2 b) KoristeCi nadjeno resenje iz dela zadatka pod a). Na slici su prikazana klesta na aparatu za tackasto zavarivanje.dz =50mm. Usled dejstva sile F klipovi se pomeraju. Hidraulicko-pneumatski sistem (s1. Pa=lOOOmbar.l == 2JlP d 41t . i=200mm.9N. c=lN/cm.) L dl 2 X .

d 1 . Poznate velicine su: d.4-12.J. Za slucaj da je ukupni stepen korisnog dejstva hidraulickog cilindra zakivackog uredaja ). D 1. odrediti precnik II komore visokog pritiska hidropretvaraca. h. h.0=0. Za zakivanje na klipu precnika D=100mm. Za otvaranje i zatvaranje izlazne cevi izrezervoara koristi se konmmi zatvarac koji je povezan sa hidraulicko-pneumatskim cilindrom. d nIp .96 i ukupni stepen korisnog dejstva hidropretvaraca ). Odrediti do kog ce natpritiska Pm konusni ventil zaptivati cevovod. kao i protivpritisak u hidrocilindru zakivackog uredaja. S druge strane ovaj cilindar je povezan sa pneumatsko-hidraulickim pojacavacem pritiska. p. Sila staticke deformacije opruge je FeD' Poznate velicine SU: Pl' F.· Al 4 [_ . Do. D.b ] A=-2-. a Problem l. koji sa strane niskog pritiska Po =6bar ima pretnik Idipa Do =200mm.4-H. potrebnoje ostvariti silu F==106. tezillu hidrocilindra i sile trenja. d. Slilca P.SiZe pritiska radnog jluida na hidraulicke i pneuinatske komponente 37 komprimovanog vazduha iz mreze Pl se pojacava pneumatsko-hidraulickom pojacavacu pritiska: Hod elektroda pri tackastom zavarivanju je h~ Ocirediti odnos povrsina pneumatsko-hidraulickog pojacavaca pritiska da bi se na elektrodama ostvarila sila zavarivanja F.4-11 Problem 1. Slika P.85.Fa + (Fco +2c-h)b . p. FeD' a.d == D0 D 1Jpollolln 4F = 38mm. do.4-10 RESENJE.J. =0. . RESENJE.1 kN. L. c. Trenje zanemariti.1. b. U uredaju za zakivanje nalazi se hidraulicki pretvarac pritiska.1. Sile trenja i tezine zanemariti. Zanemariti teZinu kldta.

4-12 Problem 11. Odrediti sHu kojom treba delovati na krajn poluge da bi se kretanje dobosa zaustavilo. glavnog hidraulickopneumatskog cilindra.e komponente RESENJE: TraZeni natpritisak iznad . a sto se postiZe dejstvom sile F.. 1 \ \ pri cemu su: Y = 28(-d) . Vazduh (pocetne debljine sloja a) menja stanje izotermski. SHe Slika P.41-13.1. i poluga dimenzija L i I + 10 . obrtnog momenta M.Pa' a-y . p.l.nivoa tecnosti n rezervoaru je pg(Hd 2 -hD.. u kome se nalazi opruga lautosti C i staticke deformacije Yo' a u pneumatskom delu cilindra vazduh pod natpritiskom Pmo. x = Y -L ' dk 2 10 PIn -. Hidranlicka kocnica se sastoji od: dva jednaka hidrocilindra precnika d k .a + pmo ) .4-13 tdine i viskoznog trenja zanemariti. precnika klipa d i precnika klipnjace do. Za zaustavljanje obrtnog kretanja dobosa precnika D. potrebno je kocione obloge pomeriti za po hod 8.J. tj.) p Slika P. koja je obrtna oko tacke 0. Gustina ulja je p.1. za kojn je vezana opruga krutosti Co i staticke deformacije x o' Da bi se kretanje dobosa zaustavilo.L (. sIuzi hidraulicka kocnica. na cijim krajevima se nalaze kocione obloge koje u kontaktu sa dobosem imaju koeficijent trenja ).38 Sile pritiska radnog Jluida na hidraulicke i pneumatsk.

tadase zbog male gustine gasa moze smatrati da je u celoj zapremini popun]enojfluidom pritisak konstantan. P= tpdA . kao i od toga koji je fluid (stisljiv iIi nestisljiv) u kontaktu sa ravnom pavrsi.5.2) moze se svesti na veoma jednostavan oblik.5. Ovde se postavlja osnovno pitanje Icolika je sila pritiska koja deluje na ravnu povrs povrsine A? Da bi se nasao odgovor na ovo pitanje posmatrace se elementarna povrsina dA.1. Na osnovu iztaza (1.1. koja je izlozena natpritisku Pm (s1. uvek poklapa sa izobarskom povrsi bez obzira na mesto i polozaj tavne . Talco na pI'.1 ) Vektori ii i P su kolinearni pa se iz izraza (1. fluid om.1) i sprovedene analize zakljucuje Se da si1a ptitiska na ravnu povrs zavisi od: funkcije promene polja pritiska.ove elementame sile pritiska po povrSini dcbija se rezultujuca sila pritiska kojll.5.5.5. ave izobarske povrsi pro laze kroz povrSinu A koja lezi 1.5. DalcIe.5. te se rezultujuca sila pritiska moze odtediti kao P =PA (1.u sa stiUjivim.39 1. SJ[lLE PllllITISKA NA RAVNE POVRSI Posmatra se promenljivo polje pritiska sa 51. veliCine povtsine koja je u kontaktu sa fluidoID. Prema tome elementarna sila pritiska koja deluje na ovu povrsinu ce biti dP ='-pdAn. Integraljenjem . pri cemu znak minus potice od toga sto su vektori sile pritiska i orta spoljasnje normale povrsine ii uvek suprotnog smera. ako izobarska i ravna povrs Ide u istoj ravni tad a je na celoj povrsiili A pritisak konstantan (v.5.2.1a koje je predstavljeno familijom izobarskih povrSi.1 ravni R.5.5. (15.2b).1. Zbog veliCine ove povrsine moze se smatrati da na njoj vlada konstantan pritisak'fluida p. sl.na koju se zeli odtediti sila ptitiska. medusobnog polozaja izobarskih i rayne povrSi.3) Slilca 1. SiIa pritiska na ravnu pons koja je u Jlmntadd. deluje naravnu povrs p=-fpdA=-fit pd4n.1b).1) dobija intenzitet sile pritiska U nekim slucajevima izraz za silu pritiska (1. Zato ce se naCini odredivanja sile ptitiska koja deluje na ravan kada je ona u kontaktu sa stisljivim iii nestisljivim fluidom analizitati posebno. 1.2) bez obzira koji je fluid (stisljiv iii nestiSljiv) u kontaktu sa ravnom povrSinom. sila pritiska dP je usmerena 1<a povrsi a ort normale i1 od povrsi ka fluidu.5. AVO zapravo znaCi da se ravna povrs povrsine A. A b) (1.2a) iii potpritiskom Pv (sL1.5.1. Aka se stisljiv fluid nalazi u nekoj konacnoj zapremini.

5.Pv)A -f AllalizirajuCi izraze za sile pritiska (1.2. leii u" ravni nagnutoj pod uglom a u odnosu na horizontalu (sl.5.4) (1.5.Zato sepostavlja pitanje kolika je rezua) ltujuca sila pritiska i gde je njena napadna tacka. Sila pritiska lila ravlIlu pons koja je u kOJmiaktu sa Jmestisljivim fluid om Neka ravna povrs povrsine A.4-5) i dijagrame pritiska sa slike 1.3).1.5. zakljucuje se da se sile pritiska stisljivog fluida odreduju preko relativnih pritisaka ida deluju lea ravnoj povrSi u slucaju natpritiska: gasa (sl.5. Poznato je iz zakona hidrostaticke raspodele pritislea u nestisljivom mirnom fluidu da se pritisak linearno menja sa dubinom tecnosti.5) i u slucaju potpritiska gasa u rezervoaru P= PaA-(Pa . sila pritiska stisljivog fluid a deluje u teiistu ravne povrSi.2b). PrimenjuJuCi ovaj izraz za obe strane rayne povrSi A.3. koju kvasi tecnost gustine p. Dakle.1.2.5.1. te ce zato na posmatranoj ravnoj pOVrSi polje pritiska biti neravnomeruo. Zbog ove neravnomernosti pojedini delovi raYne povrsi koji imaju ism povrSinu bice izlozeni dejstvima razlicitih elementarnih sila pritiska.5. jer su obe u kontakm sa stisljivim fiuidom. P=(Pa+Pm)A-paA povrsi u stisijivom fluidu.5.3a). dobijaju se izrazi za odredivanje sila pritiska u slucaju natpritiska gasa u rezervoaru -f (1. U· cilju odredivanja sile pritislca posmatrace se elementarna povrsina dA. 1.5.2a) i ad rayne povrsi u sJucaju potpritiska gasa (sl. te ce tada elementarna sila pritiskabiti dP:::: pgzdA. Ako se uvede pojam em/aT pri/islca za tacku u kojoj deluje rezultujuca sila pritiska na raVnu povrs.5. na koju deluje hidrostatickipritisak p:::: pgz.40 Site pritiska na ravne povrsi Stika 1. Ovo za posledicu ima da se za odredivanje sile pritiska moze· koristiti izraz (1. tada se moze kOllstatovati da se u slucaju stisljivog fluida centar pritiska poklapa sa tezistem povrsine. Integraljenjem ove sHe po pOVrS1l11 . dobija se rezultujuca sila pritiska koja deluje na ravnu povrs .

5. dalje. na pr.3a). Kako centrifugalni moment inercije moze imati vrednost I~T] ~ 0.1. a sto zavisi od oblika povrsine A. Aka je okvasena ravna povrssimetricna (v. Koriscenjem. je izbor ose proizvoljan to se za merodavnu moze uzeti.8) pn cemu je 1ST) centrifugalni moment inercije uodnosu na teiisne ose.1.vertikalno rastojanje od nivoa slobodne povrsi tecnosti do tezista okvasene povrsi i Pc = pgzehidrostaticki pritisak u teZistu povrsine.re odreduje preko vredl'loJ'ti hldroJ'tatickogpritiska u teiistllpowii i da de!tije It tacki centrapritiJ'ka (D).rila pntirka norma!na na ravllt/ povrS na koju de!It!~ da .Ve => fl.7) V ~' pn cemu su: Ie moment inercije povri3ine A u odnosu na teiisnu osu (~) i vc najkrace rastojanje od mvoa slobodne povrsi tecnosti do tezista povrsi mereno po ravni u kojoj lezi ravna povrS (sLL5. .staticki moment povrsine. tako da se dobija relacija PV D = t vdP -+ pgzeAvv = pgt zvdA . PonavljajuCi identican postupak kao i u prethodnom slucaju.A). Da bi se odredio polozaj tacke centra pritiska koristi se Varinjonova teorema koja glasi: moment rezultujuce sile u odnosu na proizvoljnu osu jednak je sumi momenata njenih komponenata u odnosu na istu osu. Zc . iIi rastojanja 6ve i t. Medutim. to isti predznak maze iroati i rastojanje 6u c ~ O. ako okvasena povrsina nema osu simetrije (v. dobija se rastojanje horizontalne pomerenosti tacke centra pritiska u odnosu na teiiste fl.3b)... dobija se polozaj dejstva sile pritiska u odnosu na teziste 1 2 _ Ie Vv =-A (veA+1e)=vc+t.5.vc =-.5.u e := 1 -A Ve f ~YjdA A => ~uc := 1S T) -A Ve (1.5. sl.. Stajnerove teoreme: da je aksijalni moment inercije za proizvoljnu osu jednak zbiru sopstvenog momenta inercije za paralelnu tezisnu osu i polozajnog momenta inercije (iu = Ie +v.3.3c) tada postoji i horizontalna pomerenost tacke centra pritiska u odnosu na tdiste povrsine. osa o-u koja leZi u preseku rayne i slobodne povrSi. Zaldjucujemo da je rezultujuca . Z iz koje posretstvom veze izmedu koordinata Vv A = v sincx (ze = ve sincx) sledi izraz =_l-S v2dA=~ VeA veA u kome je Iu moment inercije povrsineAu odnosu na osu "u".5. sl.3b) u odnosu na osu koja prolazi laoz teiistetada je sa rastojanjem ~vc tacka centra pritiska jednoznacno odredena. Na osnovu izlozenog zakljucuje se da leod ravnih povrsi tacku centra pritiska u odnosu na teiiste C odreduje rastojanje 6v c ako je povrs simetricna (sU.1.Site pritiska na ravne povrsi 41 pri cemu su: t I p =t pdA = zdA pgt zdA = pgze A = p'0] .6) =zeA . ali za proizvoljnu osu o-v.c). Kako. (1.u e ako je povrs nesimetricna (sl.5.5.11 (1.

S-I. Nju levasi sarno sa jedne strane tecnost gustine po Graficki prikazati nivoe slobodnih povrsi tecnosti i rastojanja koja sumerodavna za proracun sile pritiska i tacke centra pritiska u sledeCim slucajevima: a) rezervoar je otvoren prema atmosferi.5.5. Ravna povrs povrsine A nagnuta je pod uglom a u odnosn na horizontalu. i c) iznad tecnosti u rezervoaru vlada potpritisak gasa. Problem 105-1.6) merodavna visina za odredivanje sHe pritiska je Z c' dok je prema izrazu (1. I \ I Slib P.1.1. U traZenim slucajevima graficki prikaz ovih rastojanja je dat na slici P.42 Sile pritiska na ravne povrsi Za odredivanje polozaja dejstva sile pritiska potrebno je poznavati moment inercije povrsine u cidnosu na tezisneose.ESENJE Prema izrazu (1. b) iznad tecnosti u rezervoaru vlada natpritisak gasa.1.1.5-1 P.5.7) merodavno rastojanje za proracun centra pritiska rastojanje Vc = Zc \ sina. Za neke karakteristicne oblike povrsi momenti inercije dati su u tabeli T.l.5. . Oblik povrsi A ah Oblik povrsi A 12 -ah 1 2 1 -ah 2 ab7t Tabela 1.

. P. koji je cibrtan aka tacke 0.SiZe pritiska na ravne povrsi 43 ProNe"1f 105-20 Odtediti sHu F kojom treba vuCi uze dabi poceo cia se otvara pravougaoni vertikalni poklopac sirine L.1.+ Azcr ) . a zatim. odreduje se sila kojom treba vuCi uze F 1 r H . =2m. H=3m.-z-+PM--2-+ ~ (H -Z+Azcr )-P2 (H -2+ Aze. PrimenjujuCi izraze (1. cx=20°.+ h1 P1g 2' Z e2 Pv h2 = ---+P2g 2' Sada se.1.2 +Azc.2-3. "2 F Slikil. h2 l _ = HcoscxLP.. Pm =SlcPa. postavljanjem momentne jednaCine za obrtnu tacku 0. na s1. PM == Pm(H -h1 )L ..7) dobivaju rastojanja dejstva 8ila pritisaka p" i P2 u odnosu na pripadajuca teZista.5.112 H .5-2 su ucrtane sile pritiska i polozaji njihovog delovanja u odnosu na povrsine na koje se odnose. .5.5-2 RESENJE" Na osnovu recenog u Odeljkli 1. Dati su podaci: 3 ' h] =lm. P1 =lOOOleg/m.(H -h2 )L . P" == p. L=2m. hi =Cj D1 =-A =-12 .) J= 24)2N . koja glasi: _ h2 1 1 hI FcosaH +P2 (I1. p" =lkPa.. nacrtati dijagram pritisaka hidrostatickog po visini poldopaca.4-6) za posmatrane rayne povrsine definisu se sledece sile: P" h1 ==(Pm+P1gz)h]L 117 'P2 =(-Pv+P2 g -Z)h2 L .h 1) + p" (H . prime nom izraza (1.5. PostavljajuCi jednaCine hidrostaticke ravnoteze za izobarske ravni koje prolaze kroz teiista C1 i Cz ' odreduju se koordinate tih teiista u odnosu na nivoe slobodnih povrSi tecnosti gustina Pj i Pz' koje su dateizrazima: Z c1 Pm =..2.) = P" I(H -h2 ) + PM I(H-. i iznose: Azel leI h~ Ie2 .Aze2 =C2 D z =~=-12· 1Zc1 Zc] ""2Zc2 Zc2 Konacno.h1 h1 . P2 =800kg/m'.

1. U kosom zidu nagnutom pod uglom a nalazi se poklopac oblika pravougaonog trougla.6) dobija se sila pritiska koja deluje na trouglasti poklopac P = pgzeA = pg(H +'3hsma)Z-= 50567N. &e = ED = Ie lAze' to ce moment neophodan za odriavanje ventila zatvorenim biti Slika P. Ulaz u kana! je zatvoren ventilom obrtanim oko horizontalne ose koja prolazi kroz njegovo teiiste C (v.5-4. visiile h i sirine I. Dati podaci su: a=60°.5-4 I x:y a h sina 6.Primenom izraza (1. b i H. Ix . h=2m. Odrediti obrtni moment po jedinici duzine brane l(=lm) oko kriticne tacke O.3mm. H=4m. u odnosu na teziste p6vrsine. obrtni moment zatvaranja ventila zavisi od faktora pg i ad geometrijskog oblika ventila. Slika P.5-3 Ovaj moment je ocigledno nezavisan od Z c' odnosno od poloiaja nivoa slobodne povrsi tecnosti u odriosu ria teiiste. RESENJE: Kako su hidraulicka sila koja deluje na ventil i polozaj njenog dejstva odredeni izrazima P = pgzeA.5-3. sa jedne i druge strane brane na visinama hI i h 2 • Sa donje strane brana je zasticena tako da se sila koja potice od podzerrmih voda moze zanemariti. Odrediti silu pritiska i polozaj njenog dejstva u odnosu na teziste rayne povrsi. ah S obzirom da ttetirana ravna pOvTsina nema osu simetrije to ce polozaj tacke centra pritiska. Proplem 1. U vertikalnom zidu hidraulicke brane nalazi se pravougaoni otvor.Vc = AVe = 6(3H +2hsinCt) = 37.5-5. a= 1m.5.P. 2 . 9.U c = AVe = 12(3H +2hsina) Problem 1.5-3).5-5 . gustine Pb' u kontaktu je sa vodom.44 Sile pritiska na ravne povrsi Proplem 1. sl. DakIe. Pokazati da je moment za odriavanje ventila u zatvorenom polaiaju nezavisan ad visine vode od gornje ivice ventila do nivoa slobodne povrsine vode. Teska ravanska betonska brana dimenzija a. koji predstavlja ulaz u horizontalni ispusni kanal. h sina 2 / Slika P.1. Ovaj zakljucak ne vaii ako se nivo tecnosti spusH ispod gornje ivice ventila. p = lOOOkg I m 3 • RESENJE.1. gustine p. bid odreden sa dva rastojanja I 6.31mm . koji kvasi tecnost gustine p.1.

5-8.S-6 pg-2-·--(bcosa---·-)+ Pbgb-g-tga sma 3 sma U zavisnosti od odnosa visine kvasenja h i geometrijske karakteristike brane 3b sinacosa. a.Go.d.5-7. Odrediti ukupni obrtni moment po jedinici !lirine brane (1= 1m) koji potice od sile pritiska i sile teZine.5-7 1z momentne jednacine postavljene za obrtnu tacku 0.a. Pv d 2 sina (2+00 ._ _ _----">. H. Poklopac zatvara kruzni otvor precnika d. moze da se okrece oko tacke O. a koji se ima aka kriticne obrtne tacke O. pa tada nivo tecnosti u rezervoaru raste. da bude jednak nuli. Slilca P.D.. u odnosu na teZiste. Don 2 .5-6. Iznad tecnosti u rezervoaru nalazi se vazduh pod pritiskom Pv' U rezelvoar se povremeno doyodi tecnost.. Posle koje visine h poklopac ce da se otvori? Poznate veliCine su: G. koje iznosi: h= " . koja glasi: d 2n D 1 Don pgzc -4-(2+ ilVe ) = G (Dcosa+ a sina) + (Go . koji se nalazi na zidu nagnutom pod ug10m a u odnosu na horizontalu. Teska brana dimenzija: a.p" J?ESENJE: Kako je teziste poklopca. ilV = CD = _c_ = sma cAVe 16ze p L. na rastojanju zc=-~. moment sHe pritiska moze da ima pozitivnu ili negativnu vrednost. . J?ESENJE: h2 h b 2 _a 2 . Kada se rezelvoar dopunski napuni do visine h poklopac se otvara. to ce rastojanje.+h+H+fsina. b i a napravljena je ad betona gustine Pb' Kosi zid brane samo sa jedne strane kvasi voda. koja sledi iz datog reSenja. ili. Homogeni cilindricni poklopac tdine G koji moze da se okrece oko tacke 0 povezan je sa pneumatskim cilindrom.PV-4-)(Dcosa+asma)++--H -(D+ 4D)-2pgDd n pg 8 G. Homogeni cilindricni poklopac teZine G.1. -. koji se nalazi na strmoj ravni.1. SIika P. . Poldopac zatvara kruzru otvor precnika d. do visine h..Sile pritiska na ravne povrsi 45 J?ESENfE' Problem 1. u odnosu na nivo slobodne povrsi.Do.p.p" -4-)(Dcosa + a sina) 2 2 dobija se trazeno rastojanje.-= 1vJ Problem 1. / 2 Problem 1. na kome deluje sila pritiska biti: J d2 . pak. U toku povecanja nivoa tecnosti u rezervoaru potpritisak ostaje !constantan. gustine p.

= arcsm{ 2D(f + 1 ! ) [ .LWcz)+F] (h3 sma. Teiinu pregrade zanemariti. .· RESEN. postavljenih za izobarske ravni koje prolaze kroz teiista C]. Cz i C 3' dobijaju se polozaji teiista u odnosu na nivoe slobodnih povrSi tecnosti.P2.lE· Koriscenjem jednacina hidrostatickih ravnotd<:1...46 Sile pritiska na ravne pov('.. Poznate veliCine su: a.. L PM = Pm-4Konacno.. postavljene za obrtnu tacku 0 h3 .1. h.5. D. d a. Pro/.z03 ) +P2 (113 Sill a.H.L..lR PonavljajuCi u potpunosti posrupak dat u primeru P. p. ho DZn P" = Pv sina.1 ana osnovu izraza (1. +-'-+-2-'-. Odrediti natpritisak u pneumatskom cilindru koji drZi pregradu u ravnoteii i nacrtati dijagram pritisaka po visini pregrade.L . Prema s1.(D 2 +-~) ]} -2 1 Pm pg pgd n 2 za koju sila F ima ekstremne vrednosti.P3'a. I1 z . +-2-'-.. h3..12z02 sin a. iz momentne jednaCine. 3 sma. sma 1 .5-7 i koristeCi uslov zadatka of! ro == 0 dobija se vrednost ugla .5. SIna. Poznate veliCine su: ho' h1' 112 . P?:::: PZgzc2 -. A VcJ .. koji su odredeni izrazima: Py hI Zol =.D.. G. d.1.. (-2 -b. h2 · hI P.§i Pil:l F Odrediti ugao a. P· == P3gz03h3L .6) definisu se sledece sile: hI 112 ~ :::: P]gzcl-·. Pm' RESEN.. sma./em 105-90 Pregrada OA sirine L obrtna je oko tacke O. PV' P].5) i (1.-L.A 2Vc2 . ' b..-111 +2 ' Py PI Pz 113 P g +-hl +-112 +-2 3 P3 P3 Polozaji dejstva sila pritisaka u odnosu na pripadajuce povrsine odredeni su izrazima: Z03 =- I f"V __0_1__ cl - h2 I I \.zc3 = A3z03 = 12z03 .5-9. SIna .PIg +T ' Z02 :::: - Pv PI 112 P2g +-.8Ga .. P.12zcl sina.za koji ce sila u uzehl imati ekstre:inne vrednosti. 2 21 I h2 I 03 h3 f"V __0_2__ 02 .LWeI) = .

lbar. =---+. iz momentne jednaCine posf. 3 P2 == lOOOkg / m 3 ..L + 1 sina := 47 Na slici P. (i = 1.1. Pv I. dobija se traienimoment lvf = PM 2 f- PI (t+Ml'cI).A.cl PIg 2 ' c2 .5. Pm =O. RESENJE: Za povrsine Ai = [2 (i == 1. z =--+-sma z =---+-sma z.2.5-1O .Pv pz I . Ci : ~Vci = I~Z'I)sina na kojima deluju sire pritiska ~. hI +112 ho Pv(h3 sma+-··--+--·-)+PM H sma 2.S-9.Ll .6) su: ~ == p.P2(t.V 3 sma + sinc.? .'-[P3 (-2 -/:.bYc2)+ .3). Pv=O. . .7) dobivaju se rastojanjau odnosu na t6Zista PM = Pm 12 . Dva zai:'.1. koje levase tecnosti gustina Pi ' vertikalne koordinate teZista Ci U odnosu na nivoe slobodnih povrsi odredene 8U izrazima: Pm I.z 3)+P)(h 3 sina+.4) i (1. koji je obrtan oko tacke O. a=45°. Dati su podaci: l=2m. . cl .~Vc2)+ P3C-t+~VC3) = 148kNm.' P3 :::: 3000kg / m 3 .S-lO. Pz i P3' Slika P.Sile pritiska na ravne povrsi .5. Konacno.forena rezervoara medusobno 8U odvojena pregradnim zidom u kome se nalazi zatvarac sirine /.I +-sma. KoristeCi izraz (1. Izracunati potreban momenat M koji obezbedjuje dati polozaj zatvaraca. N2 i N3 oznaceni mvol slobodnih povrSi tecnosti gU8tina: PI.gzc.ljene za obrtnu tacku 0.z m D-nH c· 2 sma h h h +11 h D(h' 2 I A V) P (h' I 2 0)] + 'I 3 sma + sina + 2 sina .PFublem l.2bar. pzg 2 'c3 P3g P3 2 SHe pritiska koje opterecuju zatvarac. PI == 1OOOleg / m .5. Na ovom dijagramu Stl sa Nl.2.S-9..sma dobija se trazeni natpritisak koji je odreden izrazom: 4 h3 h P : = .2 Stika P.2 prikazan je dijagram rasporeda pritisaka koji deluju na pregradu.3).l. prema izrazima (1.

SvaIea poluvrata prevodnice spojen<i su sa hidrociliildrom. Visina gornje vade je hi == 8m.5-12 RESEN. obrtna su oko vertikalnih osa 0-0.lem 11. koji je nagnut pod uglom 0: i obrtan je oko ose O. . nalaze se dvapara vrata. RESENJE: 46 H Pro/. a) Odrediti zakon promel1e obrtnog momenta sile Slika P. Pz . po sredini vrata. Aka bi neko nestnicnim radom pokusao otvoriti vrata prevodnice u najnepovoljnijem polozajll da li bi to magao? Uzeti da je protivpritisak u cilindru PD == 2bar .lE: a) Trazeni obrtni momenti su: Ml (z) == pg a [h~ -(~ + Z)2] 2 4 . c) Radni pritisak hidraulickog sistema koji sluzi za otvaranje i zatvaranje vrata je p=160bar. poklopca. Slika P.2m. sirine a=5.6m i pod uglom 0:=40°.5-11. Na kanalskoj prevoduici sirine l:::10m. koju zatvara hOlnogeni poklopac teZine G. i koji su za poluvrata zglobno spojenCt na rastojanju b==2.5-12. b) Odrediti silu koja deluje 11a zaptivace.l. Pl ./em 1. precnika el. Svaka poluvrata. cije su dimenzije kEpa i klipnjace D=250mm i d==15Omm. 0:. za proizvoljni polozaj llivoa vode utiprevodnici.. Odrediti visinu fl. Poznate veliCine su: d.48 Site pritiska na ravne povr§i Pro/. U vertikalnom ziehl nalazi se horizontalna spojna cev. tecnosti gustine P2' pri kojoj ce zapoceti otvaranje . dok je visina donje vode h2 == 4m.1.S-lI pritiska koji deluje na svaka poluvrata gornjih i donjih vrata prevodnice u funkciji ad trenutne visinske razlike spoljasnje (gornje ili donje) i unutrasnje vode. G. H.

2? 2 2 Problem 1.:.:. Odrediti visinu tecnosti u rezervoaru.:. tada se klipovi spustaju sve do h zauzimanja novog ravnotetnog poloZaja.4>160bar) to u ovom slucaju nije moguce otvoriti vrata prevodnice.:. a i=2 na donja vrata prevodnice.5-14. Dalde.5-15. Odrediti za koliko ce se spustiti manji klip nakon delovanja H sile F.. h 2a _p c) Najnepovoyniji slucaj je kada je voda u prevodnici ili na nivou gornje ili na nivou donje vfde. M j (0). p.l. 2clMi (z) b) F.. teZine G. (z) = I 2 ' (i=1.l. u odnosu na obrtnu osu 0.5-14. Izmedu rezervoara A i B nalazi se hidraulicko-pneumatski cilindar (HPC) dvosmernog dejstva. Ispod velikog klipa nalazi se opruga krutosti c.6bG) Stika P. h. sil-ine I. ima.. Poznate velicine su: h. P. d. UopstavajuCi ovaj zaldjucak moze se kazati da kad god postoji visinska razlika nivoa spoljasnje i unutrasnje vode da ce postojati si1a pritiska koja deluje na vrata prevodnice tako da se uvek obezbeduje neophodno zaptivanje.3-4. Za saviadavanje ovog obrtnog momenta potrebno je da u cilindru vlada pritisak 4Mj (0) D2 p= +PD =609. Trenje klipova 0 zidove cilindra zane mariti.:. sila pritiska vode koja deluje na vrata prevodnice ddi ih u zatvorenom polozaju. RESENJE: PonavljajuCi postupak izlozen u prime- ru P-1. c. U HPC-u ugradena je opruga krutosti c i .. R.:. l.:. RESENJE: H = hL/l l pglh(h 2 - ~R2)+6aG lJ2)-1I2 p 2(pglR . a. F. Zatvarac sluZi za regulisanje nivoa tecnosti u rezervoaru. teZiste odredeno rastojanjima a i b u odnosu na obrtnu horizontalnu osu O.Sile pritiska na ravne povrSi 49 pri cemu se indeks i= 1 odnosi na gornja.. D. ~ y= F( ~r {c( ~)2 + pg D. dobice se izraz za pomeranje manjeg klipa: SlikaP.S-14 sastoji se od dva cilindra precnika diD. G.:. Tada obrtni momenat ima maksimalnu vrednost.5-13 Problem :1.:.4bar. Kada na mali klippocne delovati sila F.l. pri tome uvrstavajuCi Pm" =0 i Pm =0..2). D-d Kako je ovaj pritisalcmnogo veci od instalisanog (p=609.... posle koje ce doCi do prelivanja vode preko pre grade.. breeD -d-)sina.5-13.j~ Poznati su sledeCi podaci: Go' G... p. Hidraulicki sklop prikazan na 31.. ~~~~. b. H.re [1-( ~)21r Problem 1. Pravougaoni poklopac dimenzija h i R.:.

> 4a Oa 2 koji daje realna resenja kvadratne jednaCine. dobijaju se sledeca resenja za pomeranje klipa: 1 XI2 (P m])=-2 (al±~Q~:":4a~a2)' . . a2 == -A' . Poznate velicine su: Pa' Pm' P".50 Sile pritiska na ravne povrsi H II d --. B staticke deformacije xo' Kada se u rezervoaru A promeni natpritisak na Pm] tada se klip u HPC pomed.a2 > 0). NaCi vezu izmedu pomeranja klipa i 'natpritiska Pm] ako vazduh u pneumatskom delu cilindra menja stanje izotermski.x).Uvodenjem povrsma poprecnih D'n d'n A preseka: A]:=:: -4-' A2 =4"".Pm)Aj • = cX+(Pm - (Pa + Pma)AOa:=:: (Pa + Pm)Ao(a. Problem 1. i jednaCine izotermske promene stanja . h. P:. o 1 .5-15 1z jednaCine (1) dobija se natpritisak vazduha u pneumatskom delu cilindra: Pma== 1 [(Pm+PIgH)AI-CXO-(P2gh-py)A2]' o Nakon povecanja natpritiska u rezervoaru A sa Pm na Pml klip ce se pomeriti za rastojanje X a natpritisak u vazdusnom prostoru cilindra naraste na novi ravnotdni poloiaj klipa jednaCina ravrioteie sila (Pml + PIgH)A1 = c(xa +x)+ PmAO+(-Pv +pzgh)Az ' zajedno sa jednacinom (1) daje vezu izmedju pritisaka: Pmo)Ao' Koriscenjem ove veze. Silu trenja zanemariti. D. a j > 0 .a j x+ a :=:: 0 .. uz dopunski uslov a.e. a) Odrediti siIu kojom treba delovati na Idip da bi sHa pritiska na poklopac Abila dvostruko veca od sile pritiska koja deluje 11a ovajpoklopac kada nema dejstva .RESENJE. jednaCina ravnoteie sila koje opterecuju klip u pocetnom stanju mirovanja glasi: (Pm + PIgH)A1 == eXa + PmoAO + (-py +P2gh )Az ' (1) Stika P.Pm)jf. a..1. Poklopac Au kosom zidu zatvara kruzni otvol' precnika d." A C a o == (Pml . d. 0 0 . Za taj • (Pm] . xO' PI' P2 · .. H. .5-16. Iznad rezervoal'a nalazi se cilindar precnika D u kame moze da se krece klip teZine G. a2 dobija se kvadratna jednacina: a 2 x 2 Oba naelena resenja mogu biti pozitivna. a l =-A + Pa + Pm +(Pml-Pm)T. a sto iavisi od konkretnih brojnih podataka. Ao == A] . te uvodenjem koeficijenata Al ca .A 2 . Kako su svi uvedeni o koeficijenti pozitivni (a o > 0.

~+-[p2gta+ P3g(a+b)]}A .1. = [Pmgh -P3gCt+ b )jA . Pz =: {PI". u kome iznad nivoa tecnosti gustine Pl vlada potpritisak Pv' Ocrediti ukupnu silu pritiska koja deluje na zatvarac c. Pm::=: 13600 kg 1m 3 . Pl =: lOOOlegl m p" =24525 Pa. 1=0. i ugao a=arctg(a/.1. 1m.2m. G Pl' PZJ Pa .2m. b=0.P. pre rna tome. sl. A =: J mogu se definisati sledece sile pritiska: ~ =: -[-Pv + Plg(l+t)jA. h1. J RESEP/7E: L-J Slika P. P.5-17 RE'SENJE' Zbog jednostavnijeg pisanja uvodi se povrsil1a bocne strane piramide a a 2 + H2 .6m. nakon dejstva sile.f!). h=O. do' D. h2' el. Sud A kvadratnog poprecnog preseka stranice 2a. P4 =-[-Pv+Plg(l+ta)jA .1.5-17a i b).a.5·.11. Pz = 800kg/m\ P3::=: 1200kgl m 3 . c) Slika P. 3 . ObilazeCi ombtac piramide sa spoljasnje i unutrasnje strane zakljucuje se da tecnosti gustina Pl' P2i P3 kvase sedam karakteristicnih ravnih povrsina oblika trougla (v. a. H=2.2m.Sile pritiika na ravne povr§i 51 sile na Idip. ispunjen je tecnostima gustina Pz i P3 koje se ne mesaju.Poznate veliCine su: a=1. spustiti lelip aka vazduh menja stanje izotermski? Paznate velicine su.5-16 Problem 1. zatvoren je zatvaracem C oblika omotaca kvadratne piramide visine H i postavlje~l u rezervoar E. b) Za leolileo ce se.

drugo. = 440. pri cemu posebno treba naglasiti da sile pritislca . + P2 + P3 + P4 + 2(Ps + P6 + Pi)j sina. p= lOOOkg 1m • . . a=2m. = O. i. sve sHe pritiska deluju u odgovarajuCim centrima pritiska D j (i = 1. F2 . H RESElVJE: TraZenasila je: p F = PmA. P6 i P7 nagnute poduglom a.5-19. dok su sHe: P5 .5-17a i b.z:. ima povrsinu dna spolja As i unutra Au' Ispod sud a nalazi se stub vazduha visine a. moze da se krece po vodicama sa koeficijentom trenja iJ. s G Au Problem.z:.. odredena izrazom (1. prvo. a silu pritiska koja deluje na poklopac odrediti na osnovu hidrostatickog zakona raspodele pritiska. debljine dna 0. Pm =t{~(Pa - Pmo = A . Ovaj zadatak moze i jednostavnije da se reM a a cemu ce biti vise reci u Odeljku 1. u odnosu na vertikalni zpravac. Slika P.1. Cilindricni sud tezine G. Odrediti ugao a. P4 i P7 deluju od raYne povrsi. .7). u odnosu na tezista Cj . Nivo tecnosti u rezervoaru je konstantan. trece. 1.pg8)} .pg(Ha -8)(1-A)' s .74kN.z:. b=lm. Odrediti.z:.=O. i P4 deluju izTtad tdiSta zato .iiTte A1 i A4 u poijupotprilljfca. koji na kosom zidu zatvara pravougaoni otvor. .1.5-18. 1.)-G. te zato sile pritiska .7) na rastojanjima. Dati su podaci: 3 Pm =2kPa.5. Problem.. Zanemariti efekte izazvane isticanjem tecnosti.(Pa . Treba napomenuti.. 3 2 Ukupna sila pritiska je P = ~ Px + P: + p} = 440.74kN Py = 0. Pz = (-.z:.. Kada na dno suda deluje sila F tada sud tone u tecnost gustine p a vazduh u njemu menja '~tanje izotermski.t.52 Sile pritiska na ravne povrsi Ps = {Pmg h -'-[Pzg1+P3g(a+b)1} 1 ' P =[Pmgh-P3g(~a+b)11 ' 6 P7 =-[-PV+P1g(l+a)jA. h=3m. P3 i P4 nagnute su pod uglom a.+pgH(As -A.S-lS pri cemu su natpritisci: pg8)2 +4[Pa (a +8) + Pmolpg . u odnosu na horizontalni pravac y. na s1.. visine H. kolikom silom treba delovati na dna suda da bi onpotonuo. P.flo su pOJIT.6. da se celokupna povrsina zatvaraca C okvasena tecnoscu gustine P1 nalazi u potpritisku sto se da zakljuCiti prema polozaju slobodne povrsi. sile pritiska: . Rezultujuce komponente sila pritiska su: Px = [. Poklopac tezine G=2000N.P2 + P + P4 ) casa. tako da rad koji je potrebno izvrsiti zaotvararijepoklopca ima ekstremne vrednosti.

x)b . fad je maksimalan i iznosi W == 11609 J I kg. P(x) G ' ' v .l. fu == ('6 flpgba 3 + Ga) cosa + flGa Sllla.l (x) m~etu: + Gsina. 67° Iz jednaCine koju daje prvi izvod dobija se: { 6 G 2] ~L ?' a iz jednaCina drugog izvoda sledi da je za ovu vrednost ugla rad minimalan i on iznosi Wmin == 963J Ikg.5-20.pgh +k pg(a . Sila pritiska koja opterecuje trenutno okvasenu povdinu poklopca iznosi: P(x) = pgzc (x)A(x) = [Pm 1. a polozaj njenog tezista u odnosu na nivo sIobodne povrsi odreden je izrazom zc(x) = Pm I pg+h+k(a-x)Sina.Lba +('6pgba +Ga) Sllla. s1.S-19b). Naci rad otvaranja pravougaonog poklopca mase In. Za odredivanje ekstrellla.31°. t~O sma. Rad otvaranja poklopca iznosi: fa 1 2 1 3".flGa cosa. Nivo tecnosti u rezervaaru .S-19 RESENlE. Za vrednost ugla ~=180-a=94....flGcosa + G siri'a. I' . max Problem 1. dok je vucna sila u F(x) = F).( .l(x) = fl[P(x)-Hcosa]..x) Sina..) = -85.~. Ovi izvodi su: oW 1 . [I . --2 = iw -('6 flpgba 3 + Ga) sma + flGa cosa.] (a .· Trenutno okvasena povrsina je A (x) = (a-x)b (v.1. = {Pm + pgh + P2 (a .J" . ' 1 • oa 1 pgba 1 a.x)b . W == JOF(x)dx == 2(P m + pgh)f. = 0. Sila trenja iZllledu poklopca i yodice je: F).Sile pritiska na ravne povrsi 53 b) Geosa..+ .x) sina g ]ca . == arct . P. potrebno je nati prvi i dtugi izvod funkcije rada pO uglu a. Stika P. aka se poklopac krece po vodicallla sa koeficijentom trenja fl.

1. b) Pritisak u radnom prostoru hidrocilindra koji obezbeduje ravnoteZu pre grade u polozaju definisanom sa uglom 0.Sina)]. dobija se rad otvaranja poklopca: W:::: I-I-g{m+t pab(h+ ~. Pri tome u protivpritisnom prostoru hidrocilindra vlada pritisak Pc =2bar. 0.229bar. Odrediti: a) Silu koja deluje na kIipnjacu svakog od hiclrocilindara.l. b= 100m. c) Rad sile pritiska koji je potrebno uloziti da bi prelivanje vode preko brane prestalo. Dati podaci su: h=2m. RRfENJE. U pocetnom polozaju ravnoteZe pre grade. (cosa 2 . te:line G. t (D _d )n 4F(a 1 ) 2 2 +Pc D2 2 2 = D-d 34.U}o. sluzi za regulisanje nivoa.a) F(a) = 4b~~n~ [pglh(H -ih sino.5-20 RESENJE.1. 1 .)]= 18. 1-1-=0. G=2P kN. Efekte isticanja tecnosti zanemariti. .1.Ponavljajuci postupak proracuna izlozen u primeru P. Pokretnu pregradu brane u proizvoljnom polozaju ravnoteZe drZe dva simetricno postavljena hidrocilindra. 1 ) + 2. 17= 1m. b t :J"'u'.90m. I Slika P. 1 =60°.22153J.54 Sile pritiska na raYne povrSi je konstantan. SmatrajuCi da po visini vode u kanalu vlada hidrostaticki zakon raspodele pritiska. /=8m. b=5m. Na kanalu se nalazi brana cija pokretna homogena pregrada. m=lOkg. D=200mm. arcsin(H / h). Pm=lkPa. p:::: lOOOkg 1m 3 . Stika P.5-21. 2 :::: pgl17 [H(a 2 - 2 0.cosal)j =.5-21 b) c) W = p= (i. d=100mm.4J. Dati podaci su: a=500mm.5-19. ProJJlem 1.) +Gcosa] pri cemu su: a-ugao koji definise trenutni polozaj pregrade i ~ == arctg[ coso. H=1. definisanom uglom 0. voda se preliva preko brane.

6. tj. ~.55 1. 6.-=-pg-=-=Vz-'I (1.1).3) U izrazu (1.6)): !rp-j-::::-pg-z-c-jA-j-=----P-m-.1) koju kvasi sarno sa jedne strane tecnost gustine p.pclA . to ce se njenom odredjivanju pristupiti na jednostavniji naCin.6.5. dobija se komponenta element arne sile pritiska dPz :::: pdAz :::: pgzelA z • S obzirom da je dV::.2) Projektovanjem u vertikalnom pravcu elementarne sHe pritiska d~" koja deluje na elementarnu povrSinu ciA (s1. Ova sila pritiska se moze napisati leao P=:: p. S obzirom da je silu P U opstem slucaju teSKo t odrediti resavanjem integrala.y) (1.1. (i=x. Px .y) (i=x. koji je veoma jednostavall za prakticnu primenu.cj-A-:""j'. i koja predstavlja.1..6. Projektovanjem krive povrSi u horizontalnim pravcima Ox i Oy. SILE PRITJISKA NA K. SHe pll"itiska koje deil.3).lljlllllll3 lkJrivlllI p'lHl'rS Ako se posmatra kriva povrS A proizvoljnog oblika (81..6.1) (1.RIVE POVRSI I TELA KOlA SlE NALAZE U TECNOSTI 1. i Pz njene komponente.iIi.::zdA z elementarna zapremina koja ispunjava prostor od elementarne povrsi dA do nivoa slobodne povrsi tecnosti to ce rezultujuca sila pritiska u vertilcalnom pravcn biti: Pz :::: t pelA z z ::: pgt zelA z :::: pgt dV=:> z z r. / AiZc./ + pJ + pi.! na rastojanjima merenim od teZista povrilina .1.1.6. u odgovarajuCim koordinatnim ravnima dobijaju se rayne povrsi povrsina Ax iA y na koje deluju sile pritiska (odredene izrazom (1. 6. odredjivanjem njenih komponenata. na nivo slobodne pO)lr§z: . pri <semu su Slika 1. tada na nju deluje sila pritiska p:::: .zci :::: lc.6. na pr.6. Vz je zapremina dobfjena projektovanjem hive povrJ? It vertikablOm pmvcu. neld poklopac.

P =[Pm +pg(h+1 ~)]± R n . Kako sa sl. s) to ce sila pritiska u proizvoljnom pravcu bid: p. 1.6.6-1.fi na nlvo slobodlle povr.:+~.ile zapremine Vs' Problem 1. 3 Pm=O. s => Ips:::: pFFs I (1. Dati su podaci: R=O.fi teCitosti u pmizvo!inom pravcu So Napadna linfia ow Slfe pmlazi kroz tezi.s)J A As z_ _ dA cos(k. (1.6-1b).1. i sferni poklopac B poluprecnika R.) .6~1 RESENJK Prj projektovanju poklopaca A i B u.lel1e hive pow.1). h=2m. 2 P =[Pm + pg(h.1.4) U odnosu na horizontalne pravce (i=x. s Hm 8to se merodavl1e zapremzi'le odredtqu .6. Trebanapomenuti cia se pri projektovanju odgovarajuce povr8ine preklapaju.6) pri cemu su: Fs = gcos(k.2m.3).6.komponertta jedinicne stle koja deluje na btlo kLJii fluitlni debe i Vs . p=lOOOkg/m • c) p A Slika P.56 SiZe pritiska na krive povrsi Vertilcalnastla pnliska P prolazi hvz tdiNe zttpremine Vz • Na osnovu poznavanja z komponenata moze se odrediti i intenzitet rezultujuce sile pritiska P=~P.+P}. 2 x1 x2 a koje su odredene primenom izraza (1. na kojima deluju horizontalne sile pritiska.lbar. sl.zapremifla dobijena projektovanjem hive povr.6. (1. s) .y) uglovi pod kojima je nagnuta rezultujuca sila pritiska su: (Xi = arctg(P 11.6. pa se zato sHe pritiska na takvim povrsinama uravnotezav<lju i kao tak. =J pgzdAcos(ii. (v. 1=2m. sledi da je dPs =dPn cos(H.. Vertikalne sile pritiska odreduju se primenom izraza (1. horizontalnom pravcu dobice se rayne povrsi oblika pravougaonika povrsine A"I= Rl i polukruga povrsine Ax2 = R rc/2.ve se ne uzimaju u obzir. Odrediti sile pritiska koje opterecuju cilindricni poklopac A sirine I.6.1.5) z U opstem slucaju napadne linije sila P ' P i P se ne seku u istoj x y z tacki sto za posledicu ima stvaranje momenta u odnosu na neku proizvoljno izabranu osu. Na osnovu napred recenog moze se odrediti sila pritiska koja deluje u proizvoljnoID pravcu odredenom jedinicnim vektorom s.s) .~) JRl.Ii u vertzKalnom praVClt do .ira/iranjem prostora od olcva.s) = pgcos(k.P.

I ovaj zadatak veoma elegantno moze da se rdi primenom metoda ravnoteze tecnosti i potiska. 1)[(D2 +dD+d . R=lm. 1 4 d 2 l ~ :::: PIg (h+ P1g)-4-+12(D +dD+d )fJ +"23("2) n . lJ :::: P2g 12(D +dD+d )H+ ("2) n+--(x-H) . h]=2m. J 7 Rezultujuce si1e pritiska.P.6·3. Tezinu konusno-sfernog poklopca zanemariti.6-2b vertikalna si1a pritiska na taj deo hive povrsi biti: f D2 Pm· n n 2. Dati podaci su: ho=lm.86kN.1.. jer definisusile koje se uravnotezuju...6-1c) ne uzimaju se u obzir.P.2) za poklopac A-A i metode ravnotde tecnosti (vidi Odeljak 1.6. ) 2 = 2504N. a =45°.6-2 kvasi tecnost gustine PI' pa ce prema sl. Odrediti ukupnu silu prifiska koja opterecuje pregradni zid A-A sirine L. P1 == 800kg / m 3 . ==pg [1 2 rr. Poznate veliCine sU:P m ' h. -R Pm 14 . takode. koje opterecujupoklopce A i B su: . l J dok sa donje strane povr!.=4m. Problem 1. Problem 1.1.n.0-2. FA = ~21 + Pz2 == 17. P.2 . H.Da bi se odredile sHe pritiska koje deluju na vezu A-A. pv=3kPa.Sile pritiska na krive povrsi 57 rtivoa s!obodrte povrsi Tom prilikom dvostruko srafirane zapremine (sl. vertikalne sile pritiska su: Pm] . P2 )fJ +d3l}. D.l. dok se po1ozaj nivoa slobodne povrsi tecnosti gustine P2 odreduje iz jednaCine hidrostaticke ravnoteZe P2gx = 4F / d. l=lm.6. moze da Se resi primenorn metode potiska (vidi Odeljak 1. Odrediti silu F kojom treba delovati na ldip da bi veza A-A u pregradi P bila neopterecena. Konusno-polusferni poklopac sa gomje strane Slika P. Ovaj zadatak. 2 pg 43 -. 23 z. P2 :::: lOOOkg / m 3 • . potrebno je naCi polozaje nivoa slobodnih povrsi tecnosti. do.n i iznosi X= 4F / pzgd. PjI Pz' RESENJE. d. 2 Iz uslova zadatka p] I = 3 4 P2 dobija se izraz za sHu 2 F == (Pm +p1gh/~n + P2g(~ )2{H + ~ ell. kvasi tecnost gustine Pz a vertikalna si1a pritiska na taj deo povrsi je: P2 fn 2 z 2 d 3 D rr.(h+-)---R 31C 'P =pg--R 31C. 14 3 P =pg[ -R 21C+(h+-)R I. h2 =2m. Nivo slobodne povrsi tecnosti gustine PJ na1azi sena rastojanju Pn/PJg u odnosu na nivo tecnosti u sudu.3) za poklopac B-B. Prema tome. 4 pg . Ps == Px I R +(P P x2 z2 - Pz) .. T.

1.leFIZ 1. h? Px ::: .7kN.-Lcosa =139. Pz = p] ( ..+P1gh1)IL=240.4N. Odrediti: a) re:zultu- jucu silu pritiska koja opterecuje zid A-B. 1z uslova neopterecenosti zida u horizontalnom pravcu (Px ::: ?. . h 2 =2fll.11 ::: R = 1m. i vertikalna haL hI h1 P =-Pv-+(-Pv +P1g-Z )-. +P2 [ (--+-h])2RL+.' == P3gx2 L 12. pa ce rezultujuca sila pritiska biti: ?:::~ P.1) i (1.PI' + P1g2)h1 L+(-p" +P1gh l + P2g-Z)h2L == 206. Ukupna sUa pritiska koja deluje na zid A-A je PA :::"Ii Px + Pz / 2 2 ::: 317.R +-4 R n)Lg+(P m + Plghl + P2gh2 + P3g-2 )-.'). + Pz = 3 U.2kN..58 Sile pritiska na krive povrsi RESENJE: Primenom izraza (1. koje iznose: R h2 P" ::: PmhL + (Pm + P1gZ)RL + (Pm + Plghl+ PzgT)h2L + h3 .6.3) dobivaju se horizontalna hI . Pm =5JrJ'a_ REj"ENJE: a) Primenom izraza (1.R-rcL ~ a+(-p. b) Kada se sa spoljasnje strane zida A-B naspe tecnost gustine P3 do visine x tada 2 je horizontalna komponenta sile pritiska P.-Lcoscx. PI::: {\. . smcx..1) i (1.6.6-4.6_3) odreduju se horizontalna i vertikalna komponenta sHe pritisica. I. +(Pm + P]gh1 + P2gh2 + P3gT)h-jL = 278kN .8kN 2 P2g P2 komponenta sHe pritiska. P3 ::: 1000 kg 1m. ~g '~cx.p"hoL+ (. Zid A -B sirine L po visini kvase tri tecnosti. /1 3 =lm. k g I rn 3 .+ Z tgcx. dobijase traiena visina nasipanja . A Slika P.r • v ~ ·5· noo "7VV gl h=1m. L=jm. koHlea je tad a rezultujuca vertilealna sila pritiska_ Dati podaci su. .1. a=4 0 . PI' P1 1 2 . b) do koje visine treba nasuti sa spoljasnje strane zidaA-B tecnost gustine P3 da bi zid u horizontalnom pravcu bio neopterecen. 3 Pm 1 2 .8kN.6. Pz = """k' m 3 . h3 h3 .6-4 Prof.6-3 Slika P.

..La. 3. H h a) b) Slika P.6-S Problem 1. nalaze se dye cilindricne povrsi polu3 precnika R=lm. Konacno.1. dobija se rezultujuca vertikalna sila pritiska P. 0'-"' O1. U zidu A-A.~ _Q(l(l1rlT/... prema izrazu (1. Vertikalna sila pritiska (iIi sila potiska) koja deluje sa spoljasnje strane zida A-B... '''b' ..Sm...." == Pz' .. sirine 1=4m.Horizontalne sile pritiska koje deluju na zid.l.sj.18kN..6.78kN.. a one iznosel1 == Jh1 +h2 i 1 2 =.1). 2 Lv'-" AV~L..6~6.l LA.6-6 pravcu do kojih tecnosti kvase zid. odreduju se granicne !coordinate u horizontainoll C=-~ll~ Slika P.. prema (1. • .. kvase ~=xn~~j. VVVJ. Sa jedne strane zid kvase tecnosti gustina P1 == 1000kg/m i P? == 1200 kg / m 3 ... .6~5. Odrediti: a) Natpritisak koji treba da deluje iznad tecnosti gustine P3 da bi rezultujuca horizontalna sila pritiska na zid A-A bila jednaka nuli.....n~ J-Il .... .L... Parabolicki zid definisan jednaCinom y = x ..1.. i b) Kolika je tad a rezultujuca vertikalna sila pritiska koja opterecuje ovaj pregradni zid? Dati podaci su: a=lm.Sile pritiska na krive povrSi 59 x == ~2Px/(P3gL) = 4347mm.6 . A .. 1 2 x P y2 \ Iz jednaCine parabole y = x 2 . 'V AY I h2 dok je ukupna horizontalna sila jednaka njihovom zbiru. 0::. '~2 -~~ ~." -lnn01ra/1TI". PX2 = (P1g h1+ P2gT)h 2 B = 82....Pz == 6819N. '''1navisin"1T1a h -2m. i iznosi: Px == Px + Px = 14S... H=O....Jh'..... koja je usmerena vertikalno na gore. h=2m...1. . dok ga sa druge strane kvasi 3 tecnost gustine P3 == 800kg / m . RESENJE.L '" V''JV ..6.. hi Problem Jl. I1 h3 1 2 lJ Pz = P3l2" tgeL +(x-h3 ) tgeL +"4R n+(x-h1 -:-h2 -h3) Lg.. su: 1 2 PX1 ==2"P1gBh1 =62...3) iznosi: .4kN. sirine B=4m. 3 . h -1m 1-'2 . . Odrediti horizontalnu i vertikalnu silu pritiska tecnosti koje deluju na zid...

60

Sile pritiska na krive povrsi

Za odredivanje vertikalnih komponenata sila pritiska posmatraju se dikrencijalno mali elementi povrsina dA] idA 2 koji su okvaseni tecnqstima gustina PI i P2 na kojima vladaju hidrostaticki natpritisci: PI ::= Plg(h l + 112 - y) i P2::= P]ghl + P2g(h 2 - y). Primenom izraza (1.6.1) sile pritiska na krive povrsi su dP; = PidAi (v. sl.P.1.6-6), pri cemu indeks i ima vrednost 1 iii 2. Konacno, vertikalne komponente sile pritiska su:

~'I ==:J:~PIBdX==: Pl{Ch +h2)(lI- 12)-jU:- li)]B=25,03kN,
j

~'2 t P2 Bdx
::=

== [(PIghj

+ P2gh2)12 - P2g Ii ]B ::= 88,94kN,
::=

odnosno ukupna vertikalna sila pritiska je Py

PYI + ~'1 = 114kN.
2

PruD/enD 1.6-7. Zid definisan jednacinom y = ax 3 +bx +cx ima sirinu B=2m. Izuad vade vlada konstantan natpritisak P m =O,2bar. Odrediti rezultujucu silu pritiska koja deluje fla zid. Dati su podaci: l=lm, L=l,Sm, 0=1, b=2, c=3, 3 p= lOOOkg/ m .
2 RESENJE' UvodeCi visine: H::= a[3 +b1 +cl, i
3
'J

h==aL +bL-+cL-H, kaje se odreduju iz jednacine zida, i koristeCi postupak dat u primeru 1.6-6, dobivaju se komponente sile pritiska:

Px Py
SlikaP.1.6-7

=Pm(h+H)B+1pgH 2 B,

= Pm BL + pg[H - (4 13 +3[ 2 +2 /) Bl,
b

. a

c]

na osnovu kojih je rezultujuca sila pritiska

H

x

ProDlem 1.6-8. Na kanalu se nalazi homo gena obrtna pregrada .. brana, mase m=5t, sirine 1=10m, koja sluZi za regulisanje nivoa vode u kanalu. U poloZaju prikazanomna sl.P.1.6-8, u kanalu je maksimalna visina vode. U ovom polozaju pregradni zid ima oblik opisan jednaCinorn x = ky2. Pregradu drie u ravnoteii dva identicna, paralelno spojena, hidrocilindra. Odrediti: a) Horizontalnu i verfikalnu sHu pritiska koja opterecuje pregradu .

Stika P.1.6-8

Sile pritiska na krive povr,~i

61

b) Obrini moment u odnosu na horizontalnu obrtnu OSll x, a koji potice od dejstva . sile pritiska tecnosti. c) Polozaj dejstva vertikalne sile pritiska u odnosu na vertikalnu osuOy. d) Pritisak (PI) u radnom prostoru hidrocilindra koji branu drZi u ravnotezi, pri tome je vrednost protivpritiska P2 ==2bar. Silu trenja zane mariti. Dati podaci su: h=2m, H=4,2m, d=80mm, D=150mm, k=O,2.
RESENJE1 2 k

Py ="3 pglh' b) Obrtni moment vertikalne sile pritiska je
0

a)

P< =="2 pglh = 196,2kN; My ==
Xh

=52,32kN.

I xpg(h - y)ldx
0

==

1 10k 2 pglh 5 ,

tako da ukupni obrtni moment sila pritiska iznosi: h 1 3 22· Mp=Px.-:;+MY=30Pglh (5+3k 11 )=143,357kNm. c)
Xc

= My / Py =lokh =O,24rn
2

3

2

D2 d)
PI = Pz
D" -d
0

2

+.

n(D~

?

-d )Hcosa

2

kh 2 (kip +-2- mg ) = 19,12bar,

a 1.6.2. Sila potiska

= arctg[kl1 2 / (H -h)] = 19,98°.

Ako neko telo pliva u tecnosti gustine p tad a se vertikalna sila pritiska moze primenom izraza 1.6.3 odrediti u obliku:

P = pVg

(1.6.7)

pri cemu je V-zapremina potoplienog dela tela ako tela pliva na tecnosti (s1. 1.6.2.1a); Iii p zapreml;za tela, aka je tela zaronjeno u tecnosti (sI.1.6.2.1b). Sila pritiska (1.6.7) koja It vertikablOm praVClt delttje na telo, naziva se sila potiJi<a, iliArhimedova slla potiska. Ova slla ne zavisi od polia pritiska koje dada oko tell4 tj. ne zavisi od dubine na kojoj se tela nalazi. Na telo teiine G koje se nalazi u tecnosti deluje sila potiska P. Poredenjem ove dye sHe, zakljucuje se: da ako je G=P felo pliva I na tecnosti, iii u njoj 1ebdi; aka je G>P telo tone kroz tecnost; ili ako je G<P tela izranja iz tecnasti sve dok se ne postigne ravnoteza sila G=P. KoristeCi silu patiska citav niz problema znatno jednostavnije moze da se resi. Nairne, ako je kriva povrs (s1.1.6.2.2)

p

a)
Slil<a 1.6.2.1

b)

r-\7Q----.--..-z
."

\.

\J~

.,'

R

Slika 1.6.2.2

62

Sile pritiska na krive povrsi

okvasena sa tecnoscu gustine p, tada ,j'e moze ':zdvojiti karakterirtiCiza zapremina i nezavi,f/lo posmatratl l1.jena TllWloteza. Tom pnlikom izdvojena zupremina V ponaJa se lao da je telo te zapremlize zaronjeno It teCi-lOst. Tada na tela delujn: sila potiska

Po = pV g, normalna sila pritiska P na granicnu povrs A-A i sila reakcije veze N Prema tome, za izdvojenu zaprerninu vaz} ravnoteza sila:
IR=P/V+PVg!
Zbog uvodenja sile jJotiska, izlozeni postupak se moze nazvati metoda potiska.

R.

(1.6.8)

Pr.olllem il..6-9. Sud tdine G=lkN, oblika paralelopipeda stranica a=lm, b=2m i H=lm, pliva na vodi. Koliki (kvazistacionarni) Iad treba utrositi da bi se sud potopio?
l?Efhw7E: U pocetnoID stanju ravnoteze na sud deluje sila potiska Po = pgabho' pa se iz jednaCine ravnoteie sila Po = G do b~ia gaz suda ho = G! pgab. Kada na F(x), sud delui/;: promenljiva sila F(x) tad a sud v G tone. Pri tome, u proizvoljnom po.loZaju 5..1J.·_fr.;;fi~'.:"iM~,;-=-~x suda (v. sl.P.1.6-9b), na sud deluJe slla - =.t=- /""";{~~ po"':slra'~ "'~:t.';-;";,:'1?"'f'·):(Y; l.l ,,., ho I ;;%?,VA1".,.,;2',·'. v 0-l'i~JP:!;t:;2 P(x) = pV(x)g = pab(ho +x)g. ( P(x) Zataj proizvoljni polozaj vazi ravnotda !:I) sila P(x)=G+F(x), iz koje se dobija a) F(x)::: pgabx. Na kraju, na osnovu ove sile Slika P.1.6 ..9 dobija se rad potapanja: H-1'o I 2 W=0 F(x)dx ="2 pgab(H - ho) ::: 8835 J.
/i'/;%,."/' --

f

Pyo/PleJ'R 1.6~lO. Odrediti silu kOjOID treba delovati na konusno tela tezine G=400N da bi se ono potopilo. Dati su podaci:h]=200mm, h2 =300mm, h=lm,
d=500mm, PI = 800kg / m , P2 d
14----1 3
=:

900kg! m , P3 ::: lOOOkg / m . RESENJE: Qa, bi konusno telo potonulo potrebno je da sila F obezbedi polozaj tela prikazan na sl.P.1.6-10b. Tada je s geometrijske tacke gledista polozaj konusa odreden precnicima d] i. d 2 koji se nalaze it slicnosti trouglova d Cf2 d 1 · •• h Hc.:.(h +h2) H -hI' llznose:
1

3

.

3

a)

b)
Slilca P.1.6-10

dl

=~(H-hl), d2 =~[H-(hl+h2)1.

U tom nOVOID nivnotdnom polozaju na pojedine delove tela, a prema sl.P.1.6-10
2

deluju sledece sile potiska:
~ ::: PJV;g
=:

PJ U(d +ddJ+d] )hJg

11:

2

SiZe pritiska na krive povdi

63

P3 = P3V3g= P3 U(H -hI ·-h2 )g·

din

.

1z jednaCine ravnoteze sila za polozaj konusnog tela dat na sl.P.1.6-10b odreduje se sila kojom treba delovati da bi konusno tela potonulo, a ona iznosi: F", Pr +P2 + p., -G = 154,6N.
ProD/em 1.6-11. Cilindricni sud precnika Do napunjen je tecnoscu gustine p. Na tecnosti pliva plovak tezine G, koji se sastoji od dva cilindra precnika Did, i visina Hi h; i polusfere poluprecnika R. Kada na plovak deluje sila F plovak tone. Odrediti za koliko ce se klip spustiti nakon dejstva sile F. RESEN.!E: U pocetnom polozaju ravnoteie plovka (sl.P.1.6-11a) deluje sila potiska Po = pVog l;l kojoj je Vo potopljeni dec zapremine plovka, a pri tome vazi jednakost sila G = Po- Nakon ..... x F dejstva sile F plovak se spusti za tastojanje x (v. sl.P.1.6-11b). U tom novom ravnoteznom polo-h zaju na plovak deluje sila potiska:

P = P(Vo + f,V)g = Po + pg-4-(x+ y) Veza izmedu pomeranja x i y nalazi se iz jednacine zapreminskog bilansa xD 2n 14 = y(Dg - D2)1T./4,

D 2 7t

a)

b)

Slika p, 1.6-11

i glasi: y = xD2 1 (D; - D2). Kaleo za novo ravnoteZno stanje vaii jednakost sila F+G =P, to ce se iz ove jednacine dobiti pomeranje plovka: 4F D; _D2 x=-pgn D2 D2 .
o

PrOD/em 1.6-12. Sud S, tezine GI , ima povrsine poprecilih preseka unutra Au i spolja As' Sud je napunjen tecnoscu gustine Po, do visine H, il kojoj pliva cilindricni plovak povrsine preseka Ao i teiine Go' Sud S pliva u tecnosti gustine p. Kada se cilindricni plovak dodatno optereti tezinom G, odrediti za koliko se poveca nivo tecnosti u sudu i . H koliko sud utone u tecnost gustine p. RESENJE- Posle dodatnog opterecenja plovka sa teiinom G, nivo tecnosti u sudu se poveca za x = G/ PogAu' a sud S pri tome utone u tecnost gustine p za y = G/ pgAs .
p

I

\
\

As

G1

Slilm P.l.6.12

Problem 1l.6-13. Plovak konusno-cilindricno-sfemog oblika pliva na vodi. Nakon dejstva sile F plovak dodatno uroni u vodu, a pri tome ne potone. Odrediti za

64

Sile pritiska na krive povrsi

koliko se spustio plovak nakon dejstva sHe F. Poznate veliCine su: d, R, D, h, H, F, G, p. .
RESENJE- Nakon primene jednaCina ravnoteZe sila za

pocetni i krajnji polozaj mirovanja plovka, dobice se spustanje plovka:
x::=-- 312(-.---R --)+d -

H

D-d

I l

F +G

pgn

4 3

3

d h 4

2

3

p
_3

Slika P.1.6-13 Problem 1.6-14. Plovni objekat tezine G pliva na vodi. Dno plovnog objekta ima pravougaoni poprecni presek povrsine As' Na vrhu plovnog objekta nalazi se kruzni otvor precnika D i visine a. Da bi plovni objekat zaronio potrebno je povecati teZinu, a to se postiZe ubacivanjem vode u komo·ru K, koja ima povrsinu dna Au i visinu b. Pri punjenju komore vodom vazduh u komori menja stanje izotermski. Ako je natpritisak vazduha u komori na pocetku Pmo' odrediti koliki ce natpritisak vladati u komori kada plovni objekat zaroni.
D RESENJE- Kako je visina punjenja vodom

12(---R 3 _-)+d 3 pgn 3 4

G

4

d 2h

l J.

komoreK
1 D n G x=-( 4 H+--a--) Au "s 4 pg ,
2

to ce natpritisak u komori biti Pa x + Pmo b Pm= b-x As Treba napomenuti da je razmatrani problenl Stika P. i,6-14 sa krajnje pojednostavljenim modelom plovnog objekta, tj. podmornice. I pored toga opisani postupakzaronjavanja vaii i za realne modele podmornica. Pri izranjanju plovnogobjekta sila potiska treba da bude veca od sile tezine, sto se postize prainjenjem komore K.
Problem 1.6-l5. Predmet tezine G sastavljen je odcilindra precnika d i polusfere poluprecnika R. Predmet se jednim svojim delom nalazi u cilindricnom sudu precnika D, a drugim van suda u prostoru okolnogcatmosferskogpritiska Pa' U sudu, iznad tecnosti nalazi se stub vazduha visine apodnatpritiskom Pmo ' Kada na predmet deluje sila F tada predmet tone, a vatduh u cilindricnom sudu menja stanje adijabatski. Kolikom silom treba delovati napredmet da bi seon spustio za rastojanje x?
RESENJE' Pocetno stanje mirovanja predmeta moze da se, prema izlozenom u

Odeljku 1.6.2., razmatra uz pomoc sl.P.1.6-15b. Tada, na predmet tezine G deluje sila potiska Po = pVog i normalna sila pritiska PNo = Prnod2n / 4, i tada vaii jednacina ravl10tde sila:

Sile pritiska l1a krive povr§i

65

a)

b)

c)

Slika P.1.6·15 Po =: G+PNo . (1) Usled dejstva sile F, sistem ce zauzeti novi ravnoteini polozaj prikazan na s1. P.1.6-15c. Posle dejstva sile F, u odnosu na prvobitno ravnotezno stanje, nivo tecnosti u sudu ce se povecati za visinu y, a sto ce izazvati povecanje natpritiska na vrednost Pm' Primenom jednacina: zapreminskog bilansa adijabatske promene stanja
2 21t
IC

2 d rc 2 2 rc -4- x =(D -d )"4Y '

(Pa + Pmo )[(D -d )4'a] =: (Pa + Pm)[(D -d )4'(a- y)] , odreduju se visina porasta nivoa i novi natpritisak
d
2

2

21t

IC

Pm == (Pa + Pmo)(-y) - Pa • a2

a

1C

U razmatranom - novom ravnoteznom polozaju, prema Odeljku 1.6.2., na predmet deluju sila potiska P PN
d
2
=:

pVg =: pg[Vo + d
y.

4

1t

(x+y)], i normalna sila pritiska

=:

Pm -4-' pa tada vazl Jednacma ravnoteze sIla P =: F + G + PN , iz koje se uz
D2 d 21t
2)--'

1t

y.

y.

pomoe jednaCine (1) dobija sila
F==(Pm-Pmo+pgx
D -d
2

4

2r

Problem l.6-16. Gustinomer se sastoji ad sfere poluprecnika R i cilindricne cevcice poluprecnika r .. Pri baZdarenju gustinomer se prvo stavi u vodu, gustine Po' i tada ima pokazivanje 110 = 0, pri cemu je 110 brojpodeoka merrie skale (sl.P.1.6-16); a zatim se stavi u drugu baZdarnu tecnost, gustine P1' kada ima pokazivanje 111, Kada se gustinomer stavi u tecnost nepoznate gustine na skali se ocitava 11 podeoka. Kolika je merena gustina tecnosti?

Po

RESENJE' U toku baZdarenja i merenja sila potiska je:

Slika P.1.6-16

66

Sile pritiska na krive povrsi

Po == Po gVo == PI g(Vo + 171 LlV) == pg(Vo +11i1V)
gcle su Vo zapremina istisnute tecnosti kacla je gusti~omer u vodi i LlV zapremina koja odgovara jednom podeoku. Eliminisanjem iz prethodnih izraza zapremina Vo i L::.V dobija se merena gustina:

P POl fll +~( E.9.. -1)]. PI
==
/1 1

Problem 1.6-17. LeteCi balon mase In nalazi se na visini z gde je gustina vazduha r. U balonu nalazi se gas gustine Pg (p > Pg)' Kolika zapremina balona mora biti ispunjena gasom da bi se on nalazio u stanju ravnoteZe? RESENJE: Princip leta balona zasnivan je na ravnotezi sile teZine i sile potiska mg == (p- Pg )gV iz koje se dobija potrebna zapremina balona
V=inl(p-P g )·

Slika P.l.6-l7 ProDlem 1.6-1S. Konusni zatvarac je povezan pomocu krute poluge, obrtne oko tacke 0, sa pneumatskim cilindrom, a cilindar, pale, sa vazdusnim prostorom iznad ulja. Zatvarac je napravljen od materijala gustine natpritiska u sudu konusni zatvarae zaptivati. Masu poluge i klipa zanemariti. Dati su podaci: D=lOOmm, D]=100mm, a=200mm,
Pm
1,\

= 7800kg 1m3 • Do kog ce

b=150mm, H=O,5m, h=O,lm, P== 880kg/m . RESEN1E: Preenik zatvaraca na mestu zaptivanja je d=D/2. Sile koje opterecuju pOlUgll (v. sl.Pl.6-18b) su: teZina zaptivaca : 2 I D 1l '1 .. G ==P Vmg=Pm3-4- 2hg, Sla pntlsk a
m

3

a)

pneumo-cilindra PM == PmD;n I 4, sila potiska i normalna sHa pritiska koje deluju na zambljeni konus: 2 2 n Po == pVg== p(D +dD+d )12hg ,

b)

PN ==[Pm+pg(h+H) ]4'
1z momentne jednacine za taeku 0: PMb==(PN +G-·Po)a, dobija se:

d2n

SIiIca P,1.6-18

Pm

S;

pga 2 [ -+Hd 2 --:s(D 2 -2d+dD) == 11769Pa. 4G h 2 . 2 bD1 -ad npg

J'

.

Sile pritiska na krive povrsi PruDlem 1.6-19. U hidraulicnom-pneumatskom uredaju nalazi se klip koji sluzi za pokretanje ventila, i opruga krutosti c=lON/cm koja ima staticku deformaciju a=20mm. Odrediti: a) natpritisak Pmo' koji ddi ventil u polotajl1 prikazanom na slici P.1.6-19, i b) natpritisak vazduha neposredno pre otvaranja ventila. Nivo ulja u uredajl1 je konstantan. Sile viskoznog trenja na pokretnim povrsinama klipa i ventila zanemariti. Dati podaci su: H=O,lm, h=20mm, b=5mm, D j =40mm,
D=30mm, d=lOmm, d j =5mm, G=lON, p= 900kg/m .
3

67

RESEN.fE

Slika P.1.6-19 a) P rno == TC(D/-d 2 )
b) Pm=
n(Di -d ) \
24 2

{G+ca+pg~[ (d 2 -dJz)H -1CD2 +Dd -2d 2 ) J} =2S470Pa,

iG+c(a+b)+pg%[(d2-dt)(H-b)-fCD2+dD-2dzll=29712Pa.

PmD/em 1.6-20. ZatvaraCi ohlib konusa i polusfere nalaze se na poluzi,. koja je obrtna oko tacke O. ZatvaraCi su napravljeni od celika gustine Pm == 7800kg / m3 • Odrediti posle kog natpritiska Pm zatvaraci nece zaptivati. Masu po luge zanemariti. Dati su podaci: d=SOrrun, R=SOmm, D=2d,
h=SOmm, H=O,Sm, c=R/3, Ro=3/2R, H o=1,2m, a=300mm, b=lOOmm, P v =500Pa,

P == lOOOkg / m3 .
RESEN.fE
1 Pm ;::: R2'TC

Slika P.1.6-20
2 2 d 'TC D nh 'TC 2 . 2 1 (-P v + pgHo )-4-+ Pmg-6-- pg i2(D +dD+d )h

{ar bl

J+

2 3 2 3 2 } +"3 pgR 'TC- Pmg("3 R +Roc)'TC - pgH== 5249 Pa.

PruD/em 1.6-21. Konusni zatvarac, koji je napravljen od materijala gustine 3 Pj = 7800kg / m , ima zadatak da propusti ulje u cevovod pri porastunatpritiska iznad ulja. Pokretanje zatvaraca bmogucava pnel1matski cilindar precnika Dj = 50mm. U pneumatskom cilindru nalazi se opruga krutosti c=lON/mm, koja je prethodno sabijena za vrednost a=lOmm. Posle kog natpritiska zatvarac l1ece zaptivati cevovod? Konusni zatvarac i pneumatski cilindar povezaru su krutom polugom, koja je obrtna oko tacke O. Trenje u pneumatskom cilil1dru zanemariti. Dati su podaci: D=lOOrrun, d=SOmm, hj =120mm, 1i=60mm, H=O,Sm, L=O,2m,

\
\

I=O,3m, p == 900kg / m3 •

68

SiZe pritiska na krive povrsi RESENJE- Horizontalni konusni . zatvarac koji je jednim svojim delom u tecnosti gustine p. a dnigim u cevi pIecnika d,· moze da se izdvojeno posmatra (v. sl.P.1.6-21b), tada se prema 1.6.2. formira zapremina zarubljenog konusa na koju deluju sila potiska

D

~ifll··········-·-·-·a)
b)

Pz := pVg:= p~ (D 2 +dD+d 2 )hg;

i normalna sila pritiska PN := pgzcd2rc 14, Slika P.1.6-21 pri cemu je zc:= H +Pm 1 pg. Osim ovih sila pritiska na polugu deluju i sledece
sile: teZina konusnog zatvaraca G:= p,Fmg:= P;"g~21l hj' sila pritiska pl1eumatskog cilindra PM
".

2

:=

PmDj2rc 14, i sila u opruzi Fo := ca. Uvodenjem rastojanja:
Xc

polozaJ3 tezlsta zarublJenog konusa sile pritiska
flzc

y . y .

:= 4"

h D2+2dD+3d 2 D +dD+d-

2

1 , 1 polozaJa

v'

deJstva normalne

:= A~

I

c

=

j~Z , momentna jednaCina za tacku 0 glasi:
c

2

(PM - Fo)/ + Pzx c - G

4 - P" (L -I:!.zc) o.
:=

hI

.

Konacno, iz ove momentne jednaCine, dobija se traieni natpritisak:

Pm 2

4

(Djl-d L)n

2

2

hj . dl l . lFol+GT-PzXc+pg(HL-·16)J= 1,66bar.

r

Problem 1.6-22. U kosom pregradnom ziduizmedu dva rezervoara nalazi se zatvarac oblika polulopte. ledna pJegova stralla okyasella je tecnOsCll gustine PZ' a druga izlozena polju konstantl1og pritiska. Od:rediti pokazival1je h manometra, za slucaj da.sila istezanja veze A-A iZIlosi R j :=20kN. NaCi silu koja u tom sIucaju vezu A-A opterecuje na smicanje. Dati su podaci: hj=1,2m, lii=2,2m, R=0,4m, pv=8kPa, ((.=30°, Pj

= 900kg/m 3 ,

P2:= lOOOkg/m 3 , Pm =13600kg/m

3

.

b)

h
a)

Slika P.1.6-22

RESEN./E: Na OSIlOVU pokazivanja maIlometra, zakljucuje se da sa unutrasDje strane poklopca A-A vlada potpritisak, koji prema 1.1.5. iznosi PVG =Pmgh. Ovaj problem je n,!.jlakse reSiti primenom metode potiska, izlozene u Odeljku i.6.2.Prema ovoj metodi treba zapremil1u . poluiopte izdvojiti (v. sl.P.l.6-22b). Tada na izdvojel1u zapremil1u deluju:

Sile pritiska na krive povrsi

69

- sila potiska Po::: Pz Vog == 3" P2 gR n, . - nonnalna sila pritiska PN == (-P v + P1gh1 + P2gh2 )R n, - sila potpritiska Pv == PvoR2n , - i sila reakcije veze R== R; + Rs' Na vezu A -A deluje sila istezanja R; == PN + Pv - Po coscx, iz koje se dobija pokazi1 vanje manometra h::: 2 (R; + Po coscx- P )::: 134mm. N PmgR n Takode, na vezu A -A deluje i sila smicanja, koja izn08i Rs == Po sincx == 657 ,5N.
Problem 1.6-23. U rezervoaru se nalazi voda, a iznad nje vlada natpritisak Pm= 1,23bar. Na rezervoaru je montiran ventil 8igurnosti. Sediste ventila kruZnog oblika, poluprecnika r-=15mm, zatvara metalna kugla poluprecnika R=20mm. Sa gornje strane kugle nalazi se opruga krutosti c=lOON!cm, koja je staticki deformisana za rastojanje t1 x=lcm. Odrediti visinu vode u rezervoaru posle koje ce se ventil sigurnosti otvoriti. Gustina materijala od koga je kugla napravljena je Pm == 7800kg / m3 •
2

2

3

h

p
Slilca P.l.6-23

RESENJEh'2

pgr n

c~ +~Pmr_E.[3+(~)2J_Pm
-' P
6
I

pg

=2,035m, gdeje b=R-JR 2 -r 2 "

Problem 1.6-24. Konusni zatvarac u kosom zidu nagnutom pod uglom cx=4S0 u odnosu na horizontalu zaptiva otvor precnika d=lOOmm. Zatvarac se, s druge strane, naslanja na oprugu krutosti c=50N/cm, koja ima staticku deformaciju Xo =2cm. Odrediti posle kog natpritiska zatvarac nece zaptivati otvor. Dati podaci su: D==200mm, H=200mm, h=100mm, h1=lm,
h2 =2m,P1 =lOOOkglm
3 ,

Pz :::1200kglm3,

Pm ===7800kgl nz 3, pv=lkPa. RESENJE- Uvodenjem ~ila: D 2 nH d 2n G=Pmg12' R,= P1 U(H-h)g,
P2

nh = P212(D Z +dD+d 2 )g,

PN

===

(-Pv +P2ghZ)4--' Fe == CXo;

d 2n

.

dobija se:

Slika P.l.6-24

70

Sile pritiska na krive povrsi

1.6.3. Metoda Jr3VIII.oteze tec[U<[J)sti

U nekim slucajeyima, kada je kriva povrs slozenog oblika (v. sU.6.3a), rezultujuca sila pritiska na krivu povrs moze da se odredi primenom relativno jednostavnog postupka. Naime, ako tecnost gustine p kvasi krivu povrs A sa "unutrasnje" strane tada se uvodenjem jedne iii vise zamisljenih presecnih povrsi formira zapremina V ispunjena tecnoscu (s1.1. 6.3b) koja je ogranicena kontrolnom povrsinom Av ' Cija ce se ravnoteza posmatrati (sl.1.6.3c). Uvedene presecne povrSl mogu biti proizvoljnog r__ _-'.-_:/ oblika. Medutim, kako je na ovim povrSlma, prema datom polju A ,p i· ./ pritiska, potrebno nati sile pritiska '\Si to je najpogodnije da su one oblika i'b \ ravnih. povrsi, jer se na takvim povrsima primenom izraza (1.5.6) sile pritiska jednostavno odreduju. b) a) Pri izdvajanju zapremine V (sl. Slika 1.6.3. 1.6.3t) na presecnoj povrsi (iIi presecnim povrsinama) uvode se dye normame sil" pritiska P (ili odgovarajuCi N braj parova sila pritiska) istog intenziteta ali suprotnog smera. Koriscenjem ovih sila i Ojlerove jednaCine (1.1.1) dobija se sila pritiska koja deluje na krivu povrs:

·' 10 iJi
~.=._.

P=-tpdA =PN +fAv pdA::: P + tgradpdV:= P + pgdV:= P + pV g:= P +6 N N N N
Na osnovu sprovedene analize zakljucuje se d~ je sila pritiska na kriVll povEs P jednaka vektorskom zbiru sile tezine fluic1a G u izdvojenoj zaprenuni V i sile pritiska na presecenoj povrMni PN' S obzirom da je sila pritiska na krivu povrs u izlozenom postupku dobijena iz ravnoteze sila koje deluju na izdvojenu zaprerrJnu tecnosti ova metoda se maze nazvati llteioda rav.1tote:fe~ tec.nosti Pri koriscenju.ove metode veoma je vazan izbor presecnih ravnih povrSi. Nairne, njih treba birati tako cia je zaprerninu V sto jednostavnije oc1rediti, bez obzira na broj presecnih povrsi. Treba napornenuti c1a se, ponekad, problemi ovogtipa uspesno mogu resiti i primenom pravila za odredivanje sila pritiska za proizvoljni pravac, a o cemu je bilo govora u Odeljku 1.6.1. Ako se pri formiranju zapremine V uvede veCi broj ravnih povrsi Ai' i neka je njihov broj i=m, tada P prec1stavlja rezultujucu silu pritiska sa svih uvedenih N preseka, taka da se sila pritiska na laivoj povrsi moze oc1rediti kao:
til

t

P=G+PN=pVg+LPmcA;iij.
1'=1
t

(1.6.9)

Ukoliko se u fonniranoj zapremini V, sa istim brojem presecnih povrsi A;, nalazi veCi braj tecl10sti razliCitih gustina Pi V=1,2, ... ,n) tacJa se sila pritiska na krivu povrs (1.6.9) svodi na oblik:
. n m

P=G+ P = CLpFJ)g+ ; = 1 ' LfimcAJi; , N )=1

(1.6.10)

Sile pritiska na krive povrsi

71

u kome su zapremine ~. delovi zapremine V ispunjeni tecnostima gustina Pi' Problem 1.2-25. Izmedu vertikaJnog i kosog zida rezervoara nalazi se cilindricni poklopac, poluprecnika R i sirine I. ~=v,*====l Odrediti intenzitet sile pritiska koja opterecuje poklopac, ako je on oblika: a) poklopca A (isprekidana linija sa sl.P.1.6-25a), b) poklopca B (puna linija). a) b) c) Dati podaci su: H=2m, 1=2m, 3 Slika P.1.6-25 R=lm, ex.=45°, P = lOOOkg / m .
RESENJE- RastavljajuCi veze pokolopaca A i B po vertikalnoj i kosoj ravni, nagnutoj pod uglom ex., formiraju se dye zapremine: V; = (n / 2 +a)lR 2 12 i
V2 = (3n 12 -a)IR 2 12. Zapremina VI je zapremina tela, te se zato na nju maze

primeniti metoda potiska, Odeljak 1.6.2., primenom koje na potopljeno telo deluje sila potiska Po = pf;;g. Zapremina V2 je ispunjena tecnoscu, teZine G = pV2 g, i na nju se primenjuje metoda ravnoteZe tecnosti, Odeljak 1.6.3. Na ravnim povrSinama po kojimje izvrseno rastavljanje veze deluju dye normalne sile pritiska:
PN ]

= pg(H - ~)Rl

;

PN2

= pg(H + ~ sina)RI.

KoristeCi izraze za rezultujuce sile pritiska dobijaju se resenja: a) b)

PA Ps

= J(PNI + PN2 sina)2 +(Po - PN2 cosa)2 = 62810N , = J(PNI + PN2 sina)2 +(G+ PN2 cosa)2 = 94446N.

Problem 1.6-26. ReSiti primer 1.6-1. primenom metoda potiska i ravnoteze tecnosti. RESENJEa) Za poklopac A-A primenjuje se metoda potiska. Uvodenjem dye rayne presecne povrsine, na kojima deluju normalne sile pritiska

p,,.
a)
b)

PNl=[Pm+pg(h-~)JRl;

PN2 =(Pm+pgh)RI,
VA
:=

formira se zapremina cilindricnog tela

i

Slika P.l.6-26

R 2nl, na kojn deluje sila potiska

Po == pVAg· Rezultujuca sila pritiska koja deluje na poklopacA-A iznosi:

PA == ~ +(Po + PN2 )2 = 17,86kN. b) Pri rastavljanju veze B-B, formira se zapremina tecnosti VB G = pVBg, na koju deluju i dye normalne sile pritiska
PN3 . [ 4R = Pm + pg(h+3';)

\
I

= R 3 n,

teZine

J1

-zR n;

2

PN4

tako da ce sila pritiska na sferni poklopac biti:

=(Pm + pgh)-ZR 2n; PE =JP~3 + (G-· PN4 )2 = 2504N.

1

72

Sile pritiska na krive povrsi JProiJlem 1.6-27 •. Rditi primer 1.5-17. primenom metoda ravnotde tecnosti i

potiska.
RES.6NJE: Zbog jednostavnijeg pisanja

uvode se zapremine piramide
a)
b)

Vp =t(2a)2 H,VI =Vp

'

V2 =V3 =Vp 12.

Slika P.1.6-27 IZQvajanjem zapremine piramide sa strane tecnosti gustine PI dobija se iapremina VI (v. sl.P.1.6-27b) na koju deluju silekoje se odredjuju primenom metode ravnoteze 'tecnosti, i glase:

P.<I

==[-Pv+Plg(l+a)j(2a)2, PYI =PIVIg·

Izdvajanjem zapremine pir<).mide sa strail(~ okvasenih povrsi tecnostima gustina P2 i P3' dobivaju se zapremine V2 i V3 (sl.P.1.6-27a), na koje prema metodi potiska deluju sile: 2 P.<2 =[Pmgh -'P2gi-P3g(a+b)]2a , PY2 == P2 V2g,

L~<3 ==[Pmgh - (P3gi+ b)] 2a 2,

PV3

== P}"3g·

Dakle, ukupna horizontalna sila pritiska je Px == Px2 + P.d - P."l. = 440,74kN , dole je ukupna vertikalna si1a pritiska
. P,

= PYI -

PV2

-

PV3

=[PI -

~ (P2 + i?3) ] Vpg = O.
== 440,74kN.
.

Prema tome, ukupna sila pritisica je !'=

Problem 1.6-28. Rezervoar oblika zarubljenog konusa, .nalazi se na kosom zidu

.

Jp} + P.}.

nagnutom pod uglom ex,=45° prema horizontali., Pritisak u rezervoaru meri se zivinim manometrom, cije je pokazivanje a=300mm. Odrediti sHe. koje opterecuju zavrtnjeve A-A na istezanje i smicanje. Tezinu rezervoara' zanemariti. Dati su 3 . po daCl: d=O,5m, D=lm, h=lm, b=O;5m, P = lOOOkg 1 ro-', Pm = 13600kg/ ill . Napomena: Zadatak resiti projektovanjem hive povrsi u proizvoljnom pravcu i metodom ravnoteze tecnosti.
?

a)

b)

c)

Stika P.1.6-28 1?ESENJE- Postavljanjem jednaCine hidrostaticke ravnoteZe za manometat dobija se natpritisak u tacki M koji iznosi: Pm == Pmga:'" pgb. Zadatak ce se resavati

Site pritiska na krive povrSi

73

projektovanjem krive povrSi zarubljenog konusa u pravcima: i- istezanja i ssmicanja. U ovim pravcima komponente rezultujuce sile po jedinici mase koje deluju na fluidne delice (vo sI.Po1.6-28d) su: F; = gcosex. i Fs = g since Zapremine koje su merodavne za odredivanje sila pritiska, prema Odeljku 1.6.1. prikazane su srafurama na sl.P.1.6-28b i c. Medutim, odbacivanjem dvostruko srafiranih delova, jer se sile pritiska na njima uravnotezavaju, dobivaju se nove merodavne Vs' Dakle, prema izrazu (1.6.6) definisu se sledece sile zapremine: V;', V/, pritiska:
Pi
I

2 2 f/'F d I d n = P i i =... = Prn-4-' P; = pV;F; = ti2(D 2 +dD+d 2 )h---h lJgcosex., 4
1[
II ,

1[

p,. = pVsF;. == P~ (D 2 +dD+d 2 )hgsinex..
Prema tome, traZene sile istezanja i smicanja veze A -A su: Ri == P;'- P;"= 5079,7N, Rs = Ps =3178N. Ovaj primer, takode, veoma lako, moze da se resi metodom ravnotde tecnosti datom u Odeljku 1.6.3. Prema ovoj metodi, potrebno je posmatrati ravnoteZu tecnosti koja se nalazi u zarubljenom konusu. Tada se definisu sila te:line tecnosti G=

P;2 (D

2

+dD+d 2 )hg, i normalna sila pritiska PN := (Pm + pghcosex.) d:n koja

deluje na rastavljenu vezu A-A. Na osnovu ovih sila odreduju se reakcije veze: Ri := PN -Gcosex., Rs =Gsinex..
Problem 1.6-29. Sferno-konusni zatvarac obrtan oko horizontalne ose 0 zaptiva otvor u pregradnom zidu. Odrediti ukupnu silu pritiska koja deluje na zatvarac. Dati su podaci: R=500mm, r=300mm, h=lm, H=2m, ex.=45 0, Pm=2kPa, pv=2kPa,
p]

= lOOOkg / m3 ,

P2

= 800kg / m3 .

RESENJE: Zbog jednostavnijeg pisanja uvode se duzine a = ~ R2 - r2 i b=R-a. Da bi se problem resia izdvojice se zapremina zatvaraca (v. sl.P.1.6-29b) i analizirace se sile pritiska koje opterecuju H tu zapreminu. Sa strane tecnosti gustine p]' formira se zapremina leonusa, koju primenom metode ravnoteze tecnosti opteb) a) recuju sile Slika P.1.6-29
G:= p]V]g:= p] -3-ag , PNl
r n
2
:=

(Pm + p]gh)r n.

2

Sa strane tecnosti gustine P2 formira se zapremina zarubljene sfere, na koju se primenjuje metoda potiska. Prema tome na oyu zapreminu deluju sile:

1.1. U pregradnom kosom. PN2 = P2gh2 A . Giji je polozaj prikazan na sl. Radi kraceg zapisa ovih sila uvode se oznake za merodavne proracunske povdine i zaprernine 1 2 1 2 • R 2n 1 2 a=RI. poluprecIuka R=O.PN3 ) Sin aj +[G3 +G2 .v3=-4-1. a sa druge strane jedna iii dye tecnosti raz!icitih gustina. N1 odnosno rezultuJ'uca sila pritiska P -= (p2 + p2)112 x y = 40l9N.A=2RI. P3 =lOOOkg/m . Pm=O. treba koristiti metode ravnoteZe tecnosti i potiska. Slika P.P.PN1 )SillCX + PZ2 .P N2 . iIi kosom i vertikalnom. = 377N. prikazane na sLP. 4 3 Pz2 =P2V2g=P2(3R n-Vk)g. G2 = P2Vjg· . Prublem 1. Tom prilikom na izdvojene cilindricnezapremine deluju povrsinske i zaprerninske sile.G = 4001N. Dati podaci su: 3 3 3 h 1=2m.J~vl)cosctl = 12643N . Na OSllOVU ovih sila pritiska odreduju se komponente rezultujuce sile pritiska: Px -= (PN2 . POI = PIVjg. cx=45°. gde je Vk -zapremina kalote.1. Pz = (?'V2 .6-30. P2 =900kg/m .5m i sirine 1= 2m. PI =800kg/m .V4='4Rcxl. Cilindricni pregradni zid kvase sa jedne strane jedna tecnost.2bar. Vj=2Rnl.6-30.1. lllOgU tako da se resenja a) napisati kao: 2 P= {[CPN2-PN1)sincx] +[G2-POI+(PN2-PNI)COSCX] 2}1/2 =13.6-30a-d. h2 =lm. I b) P = \[(PHi PNl = Plghl A .6-30.POI +(PN3 +PNZ . Odrediti intenzitet rezultuju6e sile pritiska na cilindricni pregradni poklopac.P ) eosex.6-30 2 b) c) d) Slika P.V2=2R (n-cx)l.2kN.1.1 REJENJE' Pri rdavanju sva cedri postavljena problema. koja se odreduje izrazom Vk -= (3r2+b 2 )nb 16. zidu nalazi se cilindricni poklopac.74 Sile pritiska na krive povrsi 2 PN2 =(-Pv+P2gH )r n. 2' 2)112 .

~)a . R.PN3 + (PM -PN2 )sina]z +[Gl -P02 -P03 . na klip teiine G.1. P03 == P3 V3g· Problem 1.SN PM = Pma. G2 = P2 V4g. PN21 =[ Pm + pzg(h 2 - ~) Ja . G3 == P3 V2g· POI . PNl == (Pm + p]g"2)a .PN21 + (PN3 . PN22 ==[ Pm + pzg(h 2 + ~ sina) Ja.PN22 ) smaJ2 + [G2 - 2 Pm =Plg(hl .PN3 ) cosaJ }112 '" 23806. Odrediti silu koja OVOID prilikom deluje na zatvarac A-A. R 2 2 sllla)a.gustine PZ' U polozaju prikazanoID na sLP. P02 = P2 VZg. Konusno-polusferni zatvarac A-Asa spoljne strane kvasi tecnost gustine PI a sa unutrasnje tecnost.~ sina)a.R A = F (2r I d) 2. G] = pJ/3g .6-31.(PM-PN 2 )COsaft = 24731. G3 = pFzg· 2 d) P == {rPNI .1.631 zatvarac je neopterecen. G2 = P2 (V2 +V3 )g.6-31 1 \ I . {[ Pm . a poldopac A-A ce biti opterecen. polje pritiska 11 tecnosti gustine Pz ce se promeniti. Usled dejstva sile F. r. G.Site pritiska na krive povrsi 75 PNI = PlghlA. F.6N c) P". d.P03 + (PN22 . POI = Pl V3g . . REfENJE. N2 PN3 =(P2gh2 + P3g"2)a R . if. PN3 == (Plgh l + P3g~ sina)a . PN3 =:= (P2gh2 +P3g~ sina)a. Poznate veliCine su: h. PN2 POI = pzg(h2 . P == P2g( h-R . Slilm P. = Plr~g.

1) napisane u vektorskom obliku: pF = grad p (1. pri cemu su F".2) sledi da je polje pritiska promenljivo n svim Slika 1. Nairne. na koji deluje sila teiine po jedinici mase g. izuzev u pravcu koji je normalan na sHu F (povrs p=const.1) dobija se polje apsolutnog pritiska p= p(Fxx+Fyy+Fzz)+C . vezati bilo gde. i ono je linea17lo promenljivo sa koordinatama x . Ukoliko ubrzanje a nije konstantno. tada se 0 relativnom mirovanju.7. Osrmo'lfIDI.1. vazi i za relativno mirovanje fluida i ona u skalarnom obliku glasi: (1. iz . .7. u principu.7.7.4) sledi da su izobare ravne povr. dobice se jednacine izobarskih povrSi: z=PF. rezultujuca zapreminska sila po jedinici mase je: F =if + ( -5) = FJ + FyJ + F'J = const. Fy i F z komponente sileo Kaleo je rezultujuca zapreminska sila konstantna to je po(ie sila koje c1eluje na fluid hornogeno.7. Dakle.7. izobarske povdi Ako se u rezervoaru (v. y i z.fi. ne moze ni govoriti jer u tom slucaju fluid struji.1).7.4) Iz (1.3) u kome se konstanta integracije C odreduje iz granicnog uslova poznavanja pritiska u nekoj tacki fluidnog prostora u usvojenom koordinatnom sistemu OXYz. 1. s1.1 pravcima. Ojlerove jednaCine (1. sa s1.1xll jedIrnaciJllal rciaUvIDI.1) Na fiuidni de lie. (1.7. S druge strane.x-F. Nadjeno polje pritiska. a koriseeni fizicko-matematicki model strujanja je sasvim drugaCiji nego onaj koji vazi za mirovanje fluida. konstantu C je najlakse odrediti. ali u slucajevima kada se veze za: nivo slobodne povrsi.7. vee promenljivo.3) stavi p=K=const.1). RELA'fIVNO MIROVANJE 'fECNOS'fll PRI TRANSlLACUI 1. pri relativnom mirovanju izazvanom konstantnim ubrzanjem ii deluje inercijalna sila po jedinici mase -a. Osnovna jednaCina mirovanja fluida Ojlerova jednaCina (1. koje su u odnosu na horizontalu nagnute pod uglovima .7. se moze iskoristiti za definisanje izobarskih povrsi. Posle dobijanja konstante integracije C polje pritislca je potpuno odredeno. P®lje pdtiska i .76 1.1.7.1) nalazi fluid gustine p i aka se rezervoar kreee konstantnim translatornim ubrzanjem = tada fluid u odnasu na a a/ +ayJ +aJ rezervoar relativno miruje.< Ovaj koordinatni sistem moze se. Integraljenjem jednacine (1. ako· se u jednaCinu (1.@g milrmr21Irnja flhlllida.-F.1. jednostavno. nivo tecnosti u rezervoam iii neku drugu karakteristicnu izobarsku POVIS.7.Y K-C Fx Fy (1.7.

hidrostaticki pritisak u tezistu okvasene povrsi.7. dobivajll projektova~em krive povrsi.2a). Od obIika za silu pritiska (1. i P e .7.7. i s/obodna povr.=pV.7.7) gde se zapremine V. sila pritiska se odreduje prime nom jednog ad izraza P = JA pdA == p~zcA = PeA (' . b) U slucaju kada tecnost basi hivlt povrs (s1.7.7. (i=x. Sila pritiska koja deluje na bilo kakvu ravnu iii krivu povrS A maze se odrediti. y. odreduje se I rezultujuca sila pritiska P == ~ P.5. y.z).7.7. i pravci njenog dejstva.7~3).5) na oblik (1. (1. para/e/na sa osta/im izobarskim povr.fAidA. z Fx Prema tome. 7. (i=x. SHe pritiisl!!:. i za slucaj relativnog mirovanja tecnosti pri translaciji..2.y. b) c) Slika 1. u koordinatnim pravcima. primenom opsteg izraza (1.l. i z. koji su u == arctg(p.!im~ a njena jednaCina se dobija iz (1.5) Kao sto je ovaj izraz za silu pritiska bilo moguce pojednostaviti za primenu u Odeljcima 1.=PF. !coji glasi: (1.1. i 1.a I!!:.z) (1.2b) tad a se kompbnente sile pritiska odreduju kao lj=tpdA.6.ll! lraVlIllC i krive povdi.6). linearno promenljivo sa koordinatama x.1). predstavljeno izrazom (1. to ce i ovde biti moguce. / P). na nivo slobodne powsi.P.2. z): Prime nom . moguce je preCi sarno zato sto je polje pritiska p=p(x.6) pn cemu su: z c .oje deJluju lIll.! (sl.Relativno mirovanje teenosti pri traJ7siaciji 77 a == arctg(p) .y. Na osnovu komponenata P. a) U sIucaju kada je okJlasena ra/lna POJlr.verti!caIno rastojanje ad tezistaokvasene povrSl do nivoa slobodne povrsi tecnosti.7.5.! tecnosti je rtn'na pow§.4) za K = Pa' 1. + p) + Pz2 odnosu na horizontalu odredeni uglovima (Xi . a 0 cemu ce biti vise reci kroz primenu u slucajevima ravnih i krivih povrsi.

prime nom izraza N (1. dok je komponenta rezultujuce zapreminske sile po jedinici mase F~ = F cos(F.7. Medutim. ttproizvo(. Odredivalllje sna ]!llJriUska teclllostii )lUll kri:wce JllovrlH meto«iama ravllllo1i:eze teCllll(])sti i poUska Ponekad sile pritiska na krive povrsi.f odredenom ortom normale S (v. koriscenjem Ojlerove jednaCine (1.7. Sada se formirana zapremina V. s).9) Izraz (1.7. Naime. koriscenjem izraza (1. kao Ps = pVsFs (1. integral u tom izrazu ponekad nije lako reSiti.9) u potpunosti definise silu pritiska koja deluje na krivu povrs (sl. nije jednostavno odrediti.7) moze se odrediti komponenta stle pritis!ca !coja dehije Ita hivlt povr. prolazi kroz teZista zapremina Vi (i=x.1.6.2) i veze izmedu povrilinskog i zapreminskog integrala.7. na pI.1.78 Relativl10 mirovanje tecnosti pri translaciji izraza (1. kao sto je prikazano na sl. Z. tada sila pritiska moze da se odredi primenom izraza (1. jer kriva povrs maze bitiproizvoljnog oblika. Medutim. u nekim slucajevima odredivanje merodavne zapremine Vi i nije tako lak posao.ilOm.zapremina dobijena projektovanjem krive povdi.6. u s-pravcu.3a.3a). za takav proizvoljan oblik tesko je naCi polje pritiska na povrsi.2c).7.prtlVCt~ 1.7. a) Metoda ravnote:fe tecnostt: Kada neku krivu povrs kvasi tecnost. Zato se. y. postupkom izlozenim u Odeljku 1.1.7..7) sile pritiska je moguce odrediti za bilo kakav oblik krive povrsi: Ali. na nivo slobodne povrsi tesnosti. dobija se sila pritiska P"" - f pdA f piii + P I grad pdV + P JpFdV + P A = N A = V N = N V ( 1. ~ razloga jednostavnosti zapisa uvodi se komponenta .8) gde je Vs .7. a kao drugo.7.7.7.2. moze izdvojiti i II njoj posmatrati ravnoteZa tecnosti.5). Napadna linija sila p.7.6).2). s). a) b) Slika 1. u cilju odredivanja sile pritiska.3.3) iii metodu potiska (Odeljak 1. Ravne povrsi se uvode zato §to se na takvoj povrsi najlakse odreduje sila P .koju ispunjava tecnost. U tim slucajevima moguce je primeniti ili metodu ravnoteZe tecnosti (Odeljak 1.7. sl. Tom prilikom.3. kriva povrs zatvara ravnom povrsi i na taj nacin se dobija zatvorena kontura koja ogranicava zapreminu V.7.

a njen pravac napadne linije prolazi kroz teziste zapremine V.3b).7-1a) kreee se translatorno konstantnim ubrzanjem a:::: 4. jed ina razlika biee u smeru sile P . koja se razlaze na komponente: P :::: G+ F. U koliko je lleka kriva povrs okvasena taka da se pri rastavljanju veze dobija zapremina Vkoja nije ispunjena tecnoscu (v.B P A B Slika P.:: -P. P = lOOOkg/ m 3 • RESENJE Rezultujuea zapreminska sila po jedinici rnase. H=lm. B i C. tj.1. Za slucaj mirovanja fluida ii:::: 0.1.3b). Tom prilikom.7. glasi: . normalna na izobare. Pm=1480Pa. b=O. h=lOOmrn.7). jednacilla (1.7.l.7-1 .6. b) hfetoda potiska. Prema tome.translatornog kretanja. Ova sila potiska definisanaje izrazom -PF =: -pr.1l =: -pV5 .6. Dakle. koje deluju na izdvojenu zapreminu (sl.n+PN=-R (1. jednacina (1. 13=60°. tada se postupak opisan u Odeljku 1.7. 7.Relativno mirovanje teci10sti pri translaciji 79 rezultujuce sile pritiska P :::: pVF. takode. i za slucaj mirovanja (5 =0) svodi se na silu potiska (1. sl. Na kraju treba napomenuti da napadna linija sila pritiska PF prolazi ktoz teiiste zapremille Vi ona je normalna na izobarske povrsi.5.10) Ova jednaCina izraiava ravnoteiu sila koje deluju na izdvojenu fluidnu zaprerninu V Treba naglasiti da je rezultujuca sila pritiska P jedllaka sili reakcije veze R=.7.sila inercije. a=45°.1. F.10) se svodi na izraz (1.9) moze da se napise u sledecem 0 b liku P::::G+F.7. jednacina ravnoteie sila. i F predstavlja opftu (Arhiinedo/Ju) stlu potiska za slucaj jednoliko ubrzallog .n :::: 0. Dati podaci su: d=SOOrnm.P.fr:::: -pV(g -5). koja deluje na bilo koji fluidni delle. /=lm.1l' F F gde je G:::: pflg tezina tecnosti i F. Ona je. je F = g.7. D=lOOmm.3a u potpunosti moze ponoviti.Sm. koja je sada usmerena lea nivo~ slobodne povrsi tecnosti.1.9).5m/ S2 Odrediti sile pritiska koje optereeuju poklopce A. pa ce u usvojenom koordinatnom sistemu vezanom za F'~" F A Zc.Problem 1. Sud cilindricnog oblika (sl.

. sile pritiska su: 2 PA == (p. odreduje se vertikalno rastojanje I I .' Drugo.== arctg acosa == 25 6°. kada se ~uvrsti P = P a ' i glasi: Pm a cosa. liZ pOlloe (1. primenjene za teZiste poklopca B.treba odrediti odgovarajuee geometrijske parametre. Ova jedn3cin3.p[acosa.)z] +C..7). tada se nivoi slobodnih povrsi nalaze na rastojanjima Pm / pg iIi Pv / pg.)x=-I AA z=-Ji = {Pm + p[alcosa. PE == (p. d p[abcosa. Uvrstavanjem ovih komponeilti sile F u Ojlerovu jednaCinu (1.)(H +f+h) ] D. 1z ovog obIika jednaCine slobodne povrsi tecnosti dolazi se do veoma vaznog zakljuiSka: da je nivo slobodne povrsi tecnosti.+(g-asina.-(g-dsina.x+(g.8). odredenog jednacinom (1). podignut za rastojanje zm == Pm / plFJ Ako bi usudu iznad nivoa teiSnosti vladao potpritisak P v' tada bi Divo slobodne povrsi tecnosti bio ispod nivoa tecnosti u sudu na rastojanju Zv == Pv / ~FJ U slucaju da je IFzl == g.7. u koordillatnom pocetku (x=z=O.P" = Pm .razom (1).7. ~ p(g -a sina.1. u kojima su natpritisci u teiistima povrsina odredeni if. uodnosu na nivo tecnosti u sudu. B i C rayne povrsi. kao prvo. Zato ce se. koji se odreduje iz jednacine (2). Za primenu ovih izraza potrebno je poznavati polozaj nivoa sIobodne povrSi tecnosti..)H]} d 4TC == 2217N. iz jednaCine za polje pritiska (1). Fy = 0. Prvo. Fz = -g+asina.7.1). Ovaj zadatak moze se resiti drugaCije . Iz uslova poznavanja pritiska na nivon tecnosti u sudu.P.) g-a sma. Fz g-asma. dok se 8ila P moze odrediti prim~nom izraza B (1.asina.4).7. ~A . koji glasi: Pm Fx x (2) z == plFzl + IFil . tj.)zl· (1) S obzirom da su povrsille poklopca A. Nairne.)H]}-2 2 Slnl-' TC =1478N. P = Pa + Pm)' dobija se konstanta illtegracije C = Pa + Pm' pa ce polje pritiska biti P.n == 81. Z= . maze da se napi~e u kracem obliku. .Pa ) x_ -b AE b-Ji ={pm - x=O z=(H+d/2+h) AC =[Pm + p(g-asina.. Ova jednacina sledi iz polja pritiska. ugao nagiba izmadu horizontale i izobarskih povrsi. odrediti jednaCina slobodne povrsi tecnosti. Pre nego se pre de na odredivanje sila pritiska.9N.6).. to se sile pritiska na njima mogu odrediti primenom izraza (1. . sile pritiska: P i Pc mogu se A odrediti primenom izraza (1.iznosi Fx y == arctg.5a i b.80 Relativno mirovanje tea10sti pri Irans!acUi nivo tecnosti u sudu projekcije sile biti: Fx =-acosa. koja su detaljno opisana u Odeljcima 1.7. dobija se p = -p[acosa. Prema tome.x+(g-asina.

p =7S0kgl m 3 • . h=O.y)].e je R=600m.7. Autocisterna se krece konstantnom brzinom v==70km!h u krivini ciji je nagib definisan uglom cx=2°. krece se translatorno konstantnim ubrzanjem a == Sml S2.7-3. Odrediti. kao i silu koja opterecuje dno suda. b=1. potrebno je odrediti komponentu rezultujuce zapreminslee sile po jedinici mase u pravcu dejstva sHe P . Radijus krivip. na osnovu kojeg se. Dati su podaci: a=lm.1. IFBI =gcos~+asin(~-cx) = IFxlsin~+IFzlcos~. D2rr. Pm .7. Dati su podaci: 3 L=2m. Na kraju. Iznad benzina vlada atmosferski pritisak. primenom izraza (1.:~ F 1478N U prethodnim izrazima za sile pritiska koriscene Su apsolutne vrednosti za komponente rezultujuce zapreminslee sile. Pm = 800Pa. Problem 1.7-1 suprotnog smera od pozitivno orijentisanih OSa x i z. koji iznosi acoscx . Odrediti ugao u odnosu na horizontalu pod kojim je nagnuta tecnost pri translaciji. a ona iznosi B Zc = p(g-asinti) . d2rr.7-3 odnosi se na stanje mirovanja na horizontalnom delu puta. zato sto su sile pritiska ucrtane na sl. dole se sa izrazom (1. ~ = arctg(----·-:--) == 30 60 • Pnmenom izraza g-aSl11cx ' (1.8) odreduje sila = pVBIFBI = P llcl sI= 4~. napunjen do visine h. U autocisterni koja ima povrsinu poprecnog preseka oblika elipse: nitlazise benZin.lm.2m. p= 1000kg/m .9N PH . Problem 1. kao trece.Relativl10 mirovanje te.ii. RESENJE: Rezultujuca zapreminska sila po jedinici mase je jektovanjem ove sile na horizontalni i na vertikalni pravac. cx=30°.6) dobija se sila pritiska na dno suda F == g . Konacno. b) silu pritiska koja opterecuje dno autocisterne.) H]BL == 16220N. Pro- P = [Pm + p(g.4) dobija se ugao pod kojim je nagnuta tecnost u odnosu na horizontalu. odreduje rastojanje 11c =Zc [cos ~ + sin ~tg(~ .P.7. Z = pVc I~ I= P-4-(zm +H +2+ h)(g-asmcx) =81. H=lm. a) ugao u odnosu na horizontalu pod kojimje nagnut benzin.7-2.Cnosti pri translaciji 81 acoscx b H' g-asincx + . i prime nom jednacine (1. Nivo slobodne povrsi tecnosti prikazan nasl.7. Prizmaticni sud sirine B=lm. d .a sin ()(.P.1.7) odreduju se sile pritislea PA Pc = PV:4 IFxl= P-4-(l+b+ t~)aCoscx=2217N.

pri dnu. a ' % i '..7-5.82 Relativno mirovanje teenosti pri translaciji RESENJE: Kako se autocisterna nalazi u krivini to ce na fluidne delice delovati inercijalna sila po jedinici mase an = v 2 / R.7-5 RESENJE: Rezultujuca zapremi-.. podeljen je pregradom P na dye jednake komore.. da je slohodna povrs normalna na poklopac AB .7. nska sila po jedinici mase F=:: g. a x o A B potom odrediti sHu pritiska koja ~ ga opt~recuje. L. Problem 1. Poznate veliCine su: h..1." ... ./em 1...b 2h(Pm + Pv ) 1 pd cemu je b == (P m+ Pv ) / pg. gRlv -sincx. sirine L.7-4. Vazduh u komorama menja stanje izotermski.Fy = 0 i F..horizontalnim R ubrzanjem a. . napunjen jedvema tecnostima gustina PI =::800kg/m3 i P2 =lOOOkgim 3 . = 30492N. stranica 21=4m. Slika P. Odrediti ubrzanje tako da slobodna povrs bude upravna na poklopac suda AB. Rezervoar R.. nalazi se procep. Rezervoar se krece konstantnim translatornim ..a ima komponente Fx == ~c()scx. tako da pritisci u vazdusnim prostorima obe komore h budu isti.( g b) -a. S obzirom da je radijus krivine mnogo veti od poprecnih dimenzija autocisterne.=45° prema horizontali. to ce se smatrati da je an = const . == g..Traieno ubrzanje je p H a=TI" . .7-3 Nadena resenja vaze i za vagon-cisterne koje imaju poprecni presek ablika elipse. 21 aJ Slika P.68°. Pro/. I.6) dobija se sila pritiska na dna auto-cisterne P = pg(h + a)abn coscx. . Iznad nivoa vade desne komore je vazduh pod natpritiskom Pm' a iznad nivoa leve komore vlada potpritisak Pv ' U pregra Ji P.azi otvor. +b J Pv +(Pa + Pm) h'.:::ina. Sud oblika kocke. a) Iz jednacine tipa (1. LP a gI . ). H. 1 RESENJE.:.7. 1z uslova zadatka. b) Primenom izraza (1.1... na kome se na rastojanju 112 na).4) sledi cosa B= arctg 2 3. Odrediti ubrzanje a. tako da voda moze da pretice iz komore u leomom. koje se nemesaju. i krece se translatorno konstantnim ubrzanjem a pod uglom cx.

76b.PI)(g-asina)(h +d +b)}2bB ..7-7.(P2 -.. sirine B. PA2 ::: {P2 [/acosa+(g -asina)(h +d)].7. PAl::: PI[ alcosa+(g-aSilla)(h+f-b)]cd -b)B .::.=-:::---- g -. vezanom za mali otvor. P. a. ' b ". B.. I.7.7-5.· PE . jednaCina za apsolutni pritisak (1. P1.3N .L7-6 RESENJE: Analiza sila koje deluju na poklopceA-A i B-B prikazana jena s1.- PAl~A ' .trallsJatornim ubrzanjem a::: 2ml S2. KoristeCi sHean postupak resavanja kao u primeru 1. Polja pritisaka u posrnatranim tecnostima odredena su izrazima: P -. . d.\ ~~ .....7-6. dobijaju se izrazi za sile: PA = PAl +PA2 .. 2 ProD/em 1. Zatvoreni ciJindrielli sud (s1.1. P2 ::: (p.-)(d+b)B .Pa)~~IA2::: (PI +P2) t:a /3 = 141.P2 )g/ I 2tga..6). horizontalna komponenta sile je Fx = g / tga.. d+b..Relativno mirovanje teenosti pri transIaciji 83 (Fz ::: 0) dobija se a::: g / sina.-----. ::: Dakle. PI' P2' +z v -I h d -_-___p~~~-~~~~~~~~~A "~F. a. Sud se krece kOllstantllim horizontalllim .. I 2 2 2 tga KoristeCi ova polja pritiska i izraze (1. U usvojenom koordinatnom sistemu. odreduju se sile pritiska: (p_ p )(1)::: a :::[p . Prema tome. Prizmaticni sud.Problem 1.' IE a) " - ~ <10_---3- VIe x b) :}>::.. _~·:>//'li11---~- ~i'~ 1 ~-p. b..::.konstante integracije CI ::: p a i C2 = Pa + (PI . Odrediti sile . rezultujuca sila pritiska na poklopacAB je P AB P2 . ... I tga a . p::: Pa) i na razdelnoj poyrsi tecnosti (x=II2.... U sudu se nalaze dye tecnosti gustilla PI i P2' koje se ne mesaju. ::: (p- Pa)~~oAI =0.. Odrediti sile pfitiska koje opterecuju poklopce A-A i B-B kada poyrs razdvajanja tecnosti prolazi kroz tacku D. gde i=l oznacava tecnost gustine PI' a i=2 tecnost gustine P2' Koristeci uslove za pritisak u koordinatnom pocetku (x=O. krece se konstantnim translatornirn ubrzanjem a koje je u odnosu na horizontalu nagnuto pod uglom a.7"7a) precnika D=200rnrn i visille H=300mm na poklopcu A ima pijezometarsku cevCicu postavljenu na rastojanju R=80mm od ose i u kojoj je voda napulljella do visille h=lOOmm. p::: p a + PIgI12tga). PI (g-asina)(h+.Lx. (p_ P /2) gl+p g(X_l)J_l.3) ima oblik: p(i) ::: Pigx I tga+Ci ..A oft-A Slika P../ D -"""-". dobivaju se· .. Pozllate veliCine su: h.

z x a) b) G c) Slika P. potrebno je odrediti zapremine nastale projektovanjem hive povrsi poklopca E na nivo slobodne p0\rrsi tecnosti u vertikalnom i horizontalnom praveu. Ovde treba napomenuti da je zaprernina polusfere VBx dobijenaposle odbaeivanja dvostruko srafiranih zapremina u horizontalnorn praveu. PA • Sila pritiska na poldopae B.7. odnosno iz nje rastojanje . ako poklopae Bpredstavlja donji dec sfere i ako predstavlja gornji dec sfere.8N .1). odredice se zapreminskom (opstom) metodom i metodom ravnoteZe tecnosti. integraleCi je. u ovom slucaju.1.7). Fy ==0 i F.77b. pre rna kojem ce kornponente sHe pritiska na poldopac B biti 11 4 D 3 D21[ l PBz == PVBz Fz = plZ3(T) rt+T(H+h+zo) Jg.P. UvdtavajuCi komponente rezultujuce zapreminske sile Fx = -a.7. To projektovcmje je prikazano na s1. u slucaju da on predstavlja donji deo sfere(v.1. =-g. n: 4 = 35. Zato ce se odrediti polje. II PBx == pVBx Fx 14 D2 I I= P23(T) n:a . 2 / AA == pg(zo +h).7-7b).D. z=-(zo+h) iIi primenom izraza (1. . i koristeCi u koordinatnom pocetku (x=z=O) gramem uslov P = Pa' dOblJa se polje pritiska P-Pa=-p(ax+gz). tj.7). iz koga se dobija identican izraz za silu .7. izraza (1. jer Se na tim . pritiska i jednaCina slobodne povrsi tecnosti u koordinatnom sistemu vezanom za nivo slobodne povrsi i za osu simetrije suda. sl. u jednacinu (1.7-7 RESENJE: SHe pritiska na poklopee A i E. P. . mogu biti odredene na razlicite nacine. Sila pritiska na poklopae A moze biti odredjena primenom izraza (1.7.6) i iznosi: .X a / g.84 Relativno mirovanje teenosti pri translaciji pritiska koje deluju na poklopce A iE.z 0 =: aR / g koje definise polozaj usvojenog koordinatnog sistema u odnosu na pijezometarsku eevCieu. Za primenu zapreminske metode.1. iz kojeg se (za P=P a ) dobija jednacina slobodne povrsi tecnosti z == .

oblika eliptickog cilindra. Primenom ravnoteie tecnosti. Prema ovoj metodi.~ I sila P. df··~ se 81·1e: tezme G=pv g .7-9 . ali ovde taj izraz vise nema svrhe primenjivati.7-8 F. moze da se odredi. ~pR3n[geos~-aSin(~-a)l = l02N.' +(g + a sina)h +j R[ acos(~ -a) + gSin~l}:= 1858. sila pritiska na poklopac B iznosi: . tj.7N .1lleTCIJe Fin = pya7 . norma In·l a e lillSU 1 a S1 !Pix pi. Odrediti sHe pritiska koje opterecuju cilindricni poklopac A-A i ravni a.7.27m / S2 koje je postavljeno pod uglom a=30° U odnosu na horizontalu. kao i P~.l. RE:SENJE' a) Slika P. U slucaju da poklopac B predstavlja gornji deo sfere (v.7-7c) izdvaja se zapremina polusfere V na !coju se primenjuje metoda potiska.9N.7).izraz (1. primenom ravnoteze tecnosti.1.c71Osti pri translaciji 85 delovima sile pritiska uravnoteiavaju. Fs := := pR 2 n { P. Slika P. sila pritiska na poklopac B iznosi p. uopstenom zaprerninskom metodom . pritiska PN = P D41t (H +h +zo)g. a = geos ~ / sin(~-cx. Rezervoar prizmaticno cilindricnog oblika. na polusferu deluje normalna sila Pzv i sila potiska P =-pVF=-pV(g-a)=-pVgk+pVaf.7·9.1. T/ ••• T V = 23 T TC. F Prema tome. P.7.11).7. ~=45°. h=lm. b) Koliko treba da bude ubrzanje a da bi sila smicanja zavrtnjeva A -A bila jednaka nuli? Dati podaci su: Pm := 2kPa. s1. koji je napunjen vodom. a) Odrediti sile istezanJa i smicanja zavrtanjske veze A-A. Sud napunjen vodom krece se konsta- ntnim translatornim ubrzanjem a = 3.=J(pVa)2+(PN -pVg)2 =107. 2 P~ =J +(PN +G)2 =148. Ovaj sud. Pri tome tezinu polusfernog dna zanemariti. Ova sila moze da 8e odredi i primenom ravnoteie tecnosti. odnosno jednacina ravnoteie sila (1. jednaCinom ravnoteie sila (1. ProDlem 1.9N . Rezultujuca sila pritiska koja deluje na poldopac 15 je P~ = + = 148. krece se konstantnim translatornim ubizanjem nagnutim pod uglom a u odnosu na horizontalu. Dakle. izdvaja se zapremina 14(D)3 ~.7-8.73g b) Problem 1.9N F. zatvara polusferno dno poluprecnika R=200mm.10).Relativno mirovanje te.) = 2.

»)]Z + [pVB(gsin~.79N . d 3. PB iIi Pc' koje su vee odredene n primeru 1. = {CPA -pvAacosex)2+[pVAcg-asinex)j2r/2 =2124N.=30°. PH = p[-abcosex. i A -nagnutoill pod uglom ~ I I u odnosu na horizontaI I In.a cos(~ _a»)]2f/Z ::: 1258N 2 c) d) PR.7-1.~' :::'--~. b=lOOmm.• Sud napunjen tecnoscu gustine p.)] + (pVcacosex)Z }:= 83.7-10. Tom priikom izdvajaju se zapremine: Stika P. c . RESENJE: Pri resavanju zadatka treba koristiti metode ravnotde tecnosti i potiska (Odeljak 1. b) polusfernim poklopcem A2.7-11 . ex. iz primera 1.B = {[PH - Pc .15N .__ --__Fj~" : 'll)g a . a = 3m/::P.c == {[ Pc + pVc(g.3). nalazi se pravougaoni : "-----'<c-------'* otvor koji je zatvoren I I"""f----'-_ poklopcem dvostrukog polucilindricnog oblika.6N.12' VB .1-U. Primenom opisanog postupka dobijaju se resenja: 2 ___ I. R=lOOmm. i d) polusfernim poklopcem C. ravni poklopci A. PVB(gcos~ +a sin(13. Ako se na cilindricnom rezervoaru. 1=250mm.1..86 Relativno mirovanje teCnosti pri translacij'i poklopac B-B.~ + sin~cos~)R2l .1. U kOSOill zidu snda. Dati podaci su: h=200mm. Problem 1. d=200mm. p= lOOOkgim3 • RESENJE: PA := J(~v + pVacoscxi +CpV)2 (g+a sinal ::=: 156._ _ _ _ 71:_ d3 / D3 11: ___ a) b) PAl = {CPA + pVAacosex)2 +[PVA (g-asinex)1 PA2 f/2 := 2331N. ~=45°. v:= (71:. Odrediti intenzitete sila pritiska koje deluju na nove poklopce.7-1.12 sin~' f.7. sirine B.: . kreee se kOl1stantl1im translatornim ubrzanjem nagnutim u odnosu na horizontalu pod uglom ex.7-10 VA .12 ' na Cijim ravnim presecnim povrsinama deluju normalne sile pritiska PA . p PVg Odrediti sile istezanja i b) a) smicanja zavrtanjske Slika P.()(. c) poluelipsoidnim poklopcem B. B i C zamene sa: a) polusfernim poklopcem AI. Problem 1. gde su: PN = p[adcosex+(g +a sinex)(h +Rsin~)12RI sin~ .a sin()(.+(g+asinex)(h +Rsin~)12Rlsin~::: 89.

koje je nagnuto pod uglom a u odnosu nu horizontalu.7-12 RESENJE: Problem 1. Pri ovakvom kretanju suda odrediti sile istezanja i smicanja zavrtanjske veze A-A. R. Sud se krece translatorno konstantnim ubrzanjem a. R. == PN1 +PN2 . U sudu oblika kvadra. i sila smicanja Fs == p(V .p(V -Vo)[gcos~+asin«x.+~)]. koje su napunjene tecnostima gustina Pl i P2' U kosom delu pregradnog zida. H. Sud se krece translatorno konstantnim ubrzanjem a=2g . Za vreme kretanja sud a tecnosti gustina PI i P2 ne kvase go rnj i poklopac suda. a. B. Problem 1. TeZinu poklopca zanemariti. a. projektovanjem navedenih sila u merodavnim pravcima dobijajll se: sila istezanja F. Poznate velicine su: h.Vo)[gsin~ . I. :::t=. -.acos(a+ ~)l ' koje opterecuju zavrtanjsku vezu A-A.1. ~) p. G. R. ~. koji je nagnut pod uglom ~. po kojoj na OVil zapreminu deluju dye komponente sile potiska pVog i pVoa. Na zapreminu Vo == r 2 nB / 2 primenjuje se metoda potiska. RESENJE: RastavljajuCi vezu A-A po ravnoj povrsi A-A formiraju se dye zapremine polusfernog oblika Vo i V. d. RESENJE: TraZene sile istezanja i smicanja zavrtnjevaA-A su: . nalazi se pravougaoni otvor.7-13. Na zapreminu tecnosti V == R 2 nB / 2 primenjuje se metoda ravnoteze tecnosti. sirine I. koje je u odnosu na horizontalu nagnuto pod uglom a. nalazi se pregrada B-C koja sud deli na dye komore. r.r cos~) +(g+asina)(h -rsin~)l2rB. bude jednaka nulL Poznate veliCine su: I. Poznate velicine su: a. b. I. (I=h). inercije pVa i normalna sila pritiska PN2 == p[-acosa(l+Rcos~)+(g+asina)(h+Rsin~)l2RB.~ Slika P. h. c. h. koji je zutvoren (po celoj Slflm suda) polucilindricnim poklopcem A -A.. Na oyu zapreminu tecnosti deluju sile: tdine pVg. -T1 1 1 1 h 1 1 1 I I I I" .7-13 Pp P2' a. B) p.-.1.Relativno mirovanje tecnosti prj translaciji 87 veze A-A. i normalna sila pritiska PN1 == p[-acosa(l.7-12. sirine B. Pm) Pm' 1 2 Slika P.. Odrediti ugao a taka da rezultujuca sila pritiska koja deluje na cilindricni poklopac A-A.

:= P N1 -PN2 +(PI-P2)[gcos~+asin(~-a)1±R2nl+GCOS~ .p2)[gsin~ -acos(~-a)l ± R2nl.G sin~ . = {Pm +P2[-acosa(c/2+d)+(g-asina)HJ}2RI. 2 pri cemu su sile: PNl PN2 . +Pl[acosa(bI2-d)+(g-asina)hl}2RI. Ps ~ (PI . = {Pm.88 Relativno mirovanje teenosti pri translaciji F.

2) u kome se konstanta integracije C odredjuje iz uslova poznavanja pritiska u nekoj taCld fluidnog prostora.2).Ki:lko rezultl(juC-a zapreminska sda F n(je /Cons/aI/flIt? to polje pritislca (1. za p=K=const. Slika 1. imaju vrednosti: . pa ee rezultujuca zaprerninska sila po jedinici mase biti: .8.7.3) i ona predstavljafomtlijl( obrfluh paraboloida.89 1. Tada.1. na fluidni delle (v.1.F == g-a+ro 2..4).8..8. neka se rezervoar istovrerneno kreee translatorno konstantnirn ubrzanjern 5 == a)" +a) +aJ i neka seokreee oko vertikalne ose konstantnom ugaonorn brzinom ill. 1z polja pritiska (1.1) Komponente ove sile su: Fx ==ro 2 x-ax' Fy =ro 2 y-a y . aIm se posmatra polje pritiska na cilindricnim povrsima koje su opisane sa r=const. r (1.7. sl. opisanog jednaCinom (1. Pofije pdti51ka n b.3). (j/F. koji se nalazi na rastojadeluju zaprerninske site po nju odredenom radijus vektororn polozaja r == xi + jedinici mase: tdine g. x (1. dobija se polje apsolutnog pritiska P=P [ --:r(x +y )-(axx+ayy)-(g+az)zj+C ro2 2 2 l (1.8.S.8...K ro 2 ? 2· l 1 z=--l--+-2 (x-+y )-(a x+ayY)J r g+~ P . Temena obrtnih paraboloida Ide u tackama T(xo.3) opste jednacine familije obrtnih paraboloida: z-zo == [(x-x o)2 -(y.1.2) vise n(je lineamoJ vee je nelinearno. koja i za slucaj rotacije vazl.1). RELATIVNO MlROVANJE TECNOSTI FR! ROTACIJI IJtl.8. Fz = -(g+a z ) • Njihovim uvrstavanjern u jednaCinu relativnog rnirovanja (1. i za slucaj relativnog mirovanja pri translaciji. dobija se jednaCina izobarskih povrsi C .8. pa za takvo polje pritiska vazi sve onosto je vee receno za slucaj mirovanja.8. Nairne.:o1l»ar51ke povdi Razrnatraee se opsti slucaj relativnog mirovanja tecnosti u odnosu na rezervoar. inercije prenosnog translatornog kretanja -5 i obrtanja yJ.YO)2]q. Medutirn.zo)' a njihove koordinate se odredjuju iz jednaCine (1. opisanog jednaCinorn (1.1). polje pritiska je linearno. .Yo.

Ako se polamo .5) 2 pg 2g Dobijena jednaeina je. ito: co 2r2 C-K co 2 r2 p= p(---gz)+C.2a) .3) imaju jednostavnije oblike.8. ako je ree 0 relativnom mirovanju fluid a sarno pri rotaciji.8.8. Z : = ._ 'P-P a == p ( T . Interesantno je.cilindricni koordinatni sistem r-z vde za osu rotacije na nivou slobodne povdi teenosti.8. koji glase: a z:=--+-(x-+y). relativnog mirovanja fluid a su iIi eista translacija iIi Cista rotacija.6) 1z ove jednaCine. i jednaCina bilo koje izobarske povdi kod koje je koordinatni sistem z-r vezan za teme obrtnog paiaboloida. lednacina (1. FO. R@tadja oko vertiblne ®se dHni!lJricl!lIog rezervoara l!lIall. p:= Pa' iz jednacine (1... (1. jednaCine polja pritiska (1.8.8.2) i izobarskih povrsi (1. pri \ \ . 1. interesantni za telmicku primenu.+ . 1z jednaeine (1. koji je u stanju nrirovanja napunjen teenoscu gustine p do visine H.7) a) p b) c) Slika 1.2. Medutim. ali sada imaju temena na osi rotacije.8. Kada je ree 0 translaciji.2. jednaCine (1. takode. odnosno zbogpromen(iivDstirezultujuce zapreminske sile F.2a.8. Kada se ovaj rezervoar okreee konstantnom ugaonom brzinom co tecnost zauzima polozaj prikazan na s1. ona je detaljno proueavana u Odeljku 1. razmotdti za koliko se. koji tretiraju osnosimetriene probleme u odnosu na osu rotacije.4) pg 2g Izobarske povrsi su.8.7.8. tada je := 0.4) imaju najprostije moguce oblike.90 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji Treba napomenuti da je do zakriv(ienja izobarshlz povrJi doJlo zbognehomogenog po(/a pritiska.8. ujedno.8. tada se primenoID granicnog uslova 1"=0.1.8. NajeesCi slueajevi. obrtni paraboloidi. Ovde se postavlja pitanje kako se menja potje pritiska i kakav je izgled izobarskih povrsi? Odgovor na ova pitanje ce se naCi koriseenjem vee date analize iz Odeljka 1.7) zakljueuje se da je 'slobodna povrS tecnosti oblika obrtnog paraboloida..7) ujedno ce biti i jednacina bilo kog obrtnog paraboloida (izobarske povrsi) kod koga je koordinatni sistem vezan u njegovom temenu. (1. U nekim specijalnim slueajevima.8. dalje. za p:: P a' dobija se jednaCina slobodne povdi co 2r2 z:= 2"g" (1.1.gzY· (1.1..5) odreduje konstanta integracije C:= p a' te se polje Az piitiska svodi na oblik CO 2r2 .)'IJlI!lIjenog tecl!lIoscu P:=pl-2 (x 2 +/)-gzJ+ C ' Ico 2 l C-K co 2 ? 2 Posmatra se cilindricni rezervoar polupreenika R (sl.8.

1.10) Iz jednaCine (1.3. kao p.9) daje zakon promene pritiska P-Pa=pg(h1+h2-Z)=pgz*.5).9) KoristeCijednacinu obrtnogparaboloida (b) zazid rezervoara 171 +/:12 =(j)2R2 12g i uvodeCi vertikalnu koordinatu z * = h) + h2 . (1. i on izrazava uticaj rotacije tecnosti. maze biti odredena primenom izraza (1. Ovaj pritisak se sastoji ad dva dela.8. Ako se posmatra zid rezervoara.2b). Koristeci jednacine slobodne povdi. Jedan deo hidrostatickog pritiska predstavlja konstantnu velicinu kaja se ima na osi rotacije P = pg(H -h1 ). za toliko se na osi rotacije spusti nivo tecnosti.8.3.1.8.Relativno mirovanje tecnosti pri rotaciji 91 rotaciji sud a. pri rotaciji u cilindricnom sudu..7. traze vertikalne sile pritiska.4). R nh1 =2R n(h1 +h2) ~ h) =h2 =~ (1. k~ja se meri od nivoa slobodne povrsi tecnosti po visini zida rezervoara.8. SUe p1l"itJiska na 1l"2Vnle li kJrive povrsi Sila pritiska. . na pro na zidu i dnu rezervoara. Na dnu rezervoara kao ravm normainoj na osu rotacije hldrostaticki pdtisak je promenljiV (v. (1.z. Na dalje ce se razmatriti palje pritiska na nekim karakteristicnim vertikalnim i horizontalnirn pavrsima. jednacirta (1.8. Ovdese maze izvesti opsti zakljucak da se na svim cilindricnim pavrsima (r=eonst. kaja deluje na bila kakvu ravnu iii krivu povrs. koordinata r je r=R=eonst. Kako se. . pri rotaciji tecnasti. to ce avaj izraz biti napisan u jednostavnijem obliku R x z v b) c) Slika 1.Pa = p((j)2R2 /2'.gz) . sta je identican zakljucak sa omm koji daje hidrostaticki zakon raspodele pritiska u mirnom fluidu (1.8. podigne nivo tecnosti (visina h2 ) i za koliko se spusH teme obrtnog paraboloida (visina h). sto za posledicu ima da polje pritiska zavisi sarno od koordinate z.2c). dak je drugi deo promenljiv Clan p(j) 2r 2 12. i zapreminskog bilansa tecnosti pre i u toku rotacije sledi (j)2R2 2 1 2 (j)2R2 h1 +h2 =~. sl. najceSce.1.8) Dobijeno reSenje je interesantno jer kaZe da za koliko se podigne nivo tecnosti na zidu.8..@.8.). pritisak linearno menja sa visinom tecnasti.8. sl.10) sledi da je na cilindricnoj ravni zida pritisak Iinearno promenljiv sa dubinom tecnosti (v.- 1.

8. Odrediti sile pritiska koje deluju na poklopce: A-A.1.-. Fy =(02 y i Fz =::-g u jednaCinu . potrebno je poznavati zapreminu nastalu obrtanjem povrsine Aa oko vertikalne ose (sl.1. (1.8. u kojoj se nalazi tecnost do visine h=200mm. It vertikaillom proVelt.8-1 RESENJE.S-1. Sf ProDlem 1. pa obrtanjem nastala zapremina iznosi Va = 2nrcAo' NajcesCi sastavni deo zapremine VOl koja definise silu pritiska jeste cilindricna zapremina ispod obrtnog paraboloida (v.8.8.11) u kome je VOl zapremina nas/ala projek/ovalljern krive pOVl". Ova zapremina se odreduje kao 4 (02 fRoZ (0 21CR 1 2 V= zdA==.1. Ako se sila pritiska trazi primenom izraza (1.92 Relativno mirovanje tecnosti pri rotaciji (1. radi lakSeg odredivanja zapremine VOl ili nekih njenih delova. ugaona brzina iznosi (0 =mc/30= 20. 1=500mm.liA.5) tada je potrebno raspolagati sa poljem pritiska opisanim izrazom (1. H=300mm.1• UvrstavajuCi projekcije zapreminske sHe: Fx =::ro 2 x. Sud se okrece konstantnim brojem obrta n=200o/min. presek D-D j) Poklopac c-c g) Slika P.94s. i ako predstavlja deo rayne povrsi.r2rndr=-.7.2). od tdista povrsine do ose rotacije. sl. p == lOOOkg / m 3 • • Vy c) presek D·D e) p. dok je za primenu izraza (1.11) potrebno raspolagati sa nivoom slobodne povrsi i sa svim onim sto ga odreduje.3a). Cilindricni sud (sLP. b=50mm.8.-=-R TIff.8.3b). B-B i C-C. U takvim slucajevima nalazi se rastojanje re .8.12) A 2g a ·4g 2 Iz dobijenog rezultata se zakljucuje da su zapremine ispod i iznad obrtnog paraboloida jednake i da imaju vrednost polovine zapremine odgovarajuceg cilindra. ako poklopac C-C predstavlja deo cilindricne povrsi. na nivo slobodl1e povrSi tec'lzost/ (sl.1.Pri obrtanju suda. d= 100mm. Dati pedaci su: D=400mm.3c). U nekim slucajevima.1.8-1ct) na poklopcu A-A ima na rastojanju R=lOOmm ekscentricno postavljenu pijezometarsku cevCicu.

za ovaj sJucaj. sl.P.7.2N .7. i element povrsine dA = 2rndr koji vazi sarno za osnosimetricne povrsi (v.1.P.8-1d) bice.5).1..11). sLP.5) raspored pritiska (1).Pa == p[(x + i)co 12. koja glasi Z 2 2 = 2g (X + y co 2 2 2 ) . gde je VAro zaprernina prikazana srafurom na sl.1. dobija se sila pritiska D/2 CO2 co 2 D2 D 2 rc PA == 0 p[T r2 +g(h-a)]2rndr==p[ 16g: +g(h-a)]-4-=522.7.8N. Si1a pritiska na .itiJ*a na njemu ?leli?leamo (i nehomogeno).8.7. kod kojih je polama koordinata 1'2 == X2 + y2. koje u potpu110sti definise polozaj koordinatnog sistema. i to na dva nacina. prema kome sledi: :J _ _ D lB-pVBrog-p 3(2) 3 rc+ D4 rc (l+h-a)+2 D4 rc D rc .Pa)dA. za P = P a' dobija se jednaCina slobodne povrsi tecnosti. f . polje apsolutnog pritiska odredeno je jednaCinom p. Pry! l1aCin je primenom izraza (1. 2 ld rc Pc = (p.Relativno mirovanje' tec710sti pri rotacifi 93 (1. polje pritiska odredeno jednaCinom (1).. .~ .8-Ib).8-1e) tada je poJama koordinata ovog poklopca rc = D 12 +b = const. 2 Ako poldopac C-C predstavlja deo rayne povrSi (v. ova sila pritiska moze biti odfedel1a i primenom izraza (1. Kako je u t odnosu na osu rotacije poklopac A-A osnosimetrican to ce se podil1tegralne veliCine napisati u polamo-cilindricnim koordinatama. P. Kada poklopac C-C predstavlja dec cilindricne povrsi (v. Uvrstavajuci u izraz (1.6). y=O) dobija rastojanje a == co 2 R2 12g.8. Najpre ce se odrediti sila pritiska na poldopac A-A. Dakle. sila pritiska odredena . prema kojima je d rc [co D.gz] +C Konstallta illtegracije C odreduje se iz uslova poznavanja pritiska (p =Pa) U koordinatnom pocetlru (x=y=z=O) .4 = PV.11). dobija se polje pritiska p = p[CX2 + i)co 2 12. odredena primenom izraza (1.. (1) 1z jednaCine (1). tada je polie p.8-1b.1). razliCit slucaj od predhodnog karla je poklopac bic cleo cilindricne povrsi. prema kome je PA = (p. te se za odredivanje sile pritiska mogu primeniti izrazi (1.4rog == p[~(h-a) +2~zoJg .gz] . sustinski./ S druge strane. sto predstavlja. sl. (2) a iz koje se za uslov poznavanja koordinata na nivou slobodne povrsi tecnosti u pijezometarskoj cevcici (x=R.a).8-1j).1.5. Za primenu ovog izraza potrebno je poznavati rastojanje Zo (vo sLP. 1 D 2 rc [2 2 1 J2 Zo g-1302. lcoje se odreduje iz jednacine (2) i iznosi ovom drugom metodom iznosi: Zo 2 =co 2 D2 18g.P.Prema tome.1. i to za z = -(h .8-1c).je lineamo i homogeno na cilindricnoj povrsi sa rc = canst. Sila pritiska koja deluje na poklopac B-B (sLP.9N.1':. takode. i ona iznosi C =p a' Dakle.Pa )z=-Ch-a+!1) -4-= P T(T+ b ) + g(h-a+H) I 2 2 J4= 128.1.2) iii (1.

koje je .P. i u njemu polje pritiska (3) za Xl == 0.z jednacine (1) dobija.8.l. koristeCi izraz (l. i sledi sa sl. Problem 1. aZI &r)"&P .CP)' Kako izmedu ovih koordinata postoje veze X==Xj +~ +b" Y==YI' Z==Zj"-(h-a+H). i b) poklopac sa sl.5). uostalom.ie a= Q) 2 d. .P.3). to se i.g11 S111CP+ g(h-a+H)l. za I' = d3 12. Y1. u ovom slucaju. sl. 2 Ovde treba napornenuti da je za resavanje integrala koriscena trigol1ometrijska relacija COs 2 cp== (1 + cos2cp) 12. za primenu.11) potrebno je poznavati slobodnu pOVrs tecnosti.1.' (j}d 2 d 2 1[ postO]l dopunskl clan P-U-4-' koji je posledica razliCitih polja pritiska u . P. Da bi se odredila ova sila vI'si se transformacija koordinatnog sistema.+TTj COS-cP. ISg. UYI 0'1 (3) a sto. najpogodniji oblik polja pritiska co 2 D ? co 2 2 7 " p. d 2 =300mrn. bice odredjel1a primenom izraza (1. dobija serastojan.94 Relativl10 mirovmz/e teCiwsti pri rotaci/i poklopac C-C. v razrnatranim slucajevima. d 3 =400mm.47s-1 • Za odredivanje sile pritiska primenom izraza (1. Yj ==TjCOSCP.8.P.Zl)' vezane za teziste poJrJopca C-C (v. U novouvedenim polarno-cilindricnim koordinatama element povrSine je dA = «yj dz) == a:i1"&P dYldcp =Y1drjdcp . Kalup se okrece konstantnim brojem obrta n=100o/min. Iz jednaCine slobodne povrsi.8-1b i f)..l.8-lf Konacno. 2 . dobija se sila pritiska " 'dl2 Pc = J 0 I 2n co 2 [ 0 (p-Pa )".jpogodnije za primenu. prvou Dekartove koordinate (xl 'YI .7. Odrediti silu pritiska koja deluje na: a) poklopac sa s1. h=50mm. Centrifugalni kalup za livenje ali. p= 2700kgl m 3 • \ \ c) \ RESEfilfE: a) Sud se okreeSe konstantnom ugaonorn brzinorn co = me 130 = 1O. Dati podaci su: d l = lOOmm. koja je odredena jednacinom Z =0)21'2 12g .=odTjdcp=g"2 { D d l (T+ b ) +16J+g(h-a+H) } =130N.7. Za primenu ovog izraza.5). polje pritiska odredeno jednaCil10m (1) nijena.8-2.l. PoredeCi izraze za sile Po: i p~' sledi da u sili P. a zatim i iz novouvedenih ortogonalnih koordinata prelazi se na polarno-cilindricne (X 1. dobijenoll1 iz (1.8-2c.Pa = p[T(X1 +T+ b). az.8-2a.lminijurna na sredini poldopca ima mali otvO! za sipanje tecnog rnetala (veza sa atinosferom). Zl =Tjsincp.

na rastojanju R=75mrll.IE: 2 I" Dn 2 d2 2 4 roR 2 n 22 Dnro 2] .z 2 2 )-U(D +dD+d )H+~ g:=447N.6N. treba da se okrece da bi sila " . pri ro =lOs· 1 . b) onu ugaonu brzinu pri kojoj ce sila pritiska na . koje treba postaviti pijezometarsku cevCicu da sila pritiska na kvadratni pciklopac bude jednaka nuli.u kojoj je Vcida do visine h=lOOmm.1.5N. c) one rastojanje R o' pri roo == 50s· 1 i b=177mm na. p=lOOOkg/m3 • Slika P. a=lOOmm. istovremeno se krece konstantnim ubrzanjem a:= 3ml S2 i okrece se konstantnom ugaonom brzinom ro. 1=150mm.8-3. bila duplo veca od sile pritiska na isH poklopac u stanju mirovanja. Dati podaci su: D=400mm.8-5. stranice b.apunjen tecnoscu gustine p. Problem 1.1. tako da sile pritiska koje deluju na kruzni i kvadratni poklopac budu iste.8-2b).kruzni poklopac biti jednaka nuli. nalaze se dye pijezometarske cevcice unutrasnjih precnika d 1=4mm i d z=6mm. ] := 364. P=pl-4-CH+h. -d1 )n 1 din l P::=pVOl g=pl2n(T+ R )"2 R n+ 4 h+"2-4. Odrediti onu ugac)llu brzinu kojom ciliridricni sud. RESEN. d] +d2 g g Problem 1.Relativno mirovanje tecnosti pri rotaciji 95 potrebno za odredivanje merodavne. ! ' . oblika zarubljenog konusa visine H=200mm. Dati podaci su: D=400mm. I" 2 b) Sila pritiska na poklopac kalupa je Jrld3ro n 2 2 p:= pg4 16g +16(d2 -d1 ) 2 (d z +d1 )-(d3 -d2 )h I" it 2 .8-4. pritiska na poklopac u stanju obrtanja konstantnom ugaonom brzinom. . Kada se sud okrece konstantnom ugaonom brzinom ro = lOs· J . odrediti silu pritiska koja deluje na poklopac suda.d1 ) 14 . Cilindricni sud precnika D=200mm i sud kvadratnog poprecnog preseka.1. h=lOOtnm. Uvodenjem poluprecnika torusa R := (d 2 . H=200mm. Na poklopcu suda nalazi se pijezometarska cevCica. sila pritiska iznosi dJ 1 2 (d.8-3 . d=200mm.srafirane zapremine VOl (v. sl.P.a Jg::=593. Odrediti: a) stranicu kvadrata b. h=200mm.1E· ro =JL Ig(D2 H _IR3 -ahl) D2'1i 4 3 =12 6s· 1 ' Slika P. Na poklopcu suda. R=50mm.p.' Problem 1.8-4 RESEN. koje su na medusoh bnom rastojanju R=80mm.

11). je D 2n 1 Po = pVro(a+g):=: P-4-(h-H +2 zo )(a+g). daje jednacinu ibl2 2[0)2 neb -6R )+(a+g)h 2 2 . takode. da je nova sila pritiska jednaka nuli. b) Da bi sila pritiska na nelci poklopac.sl. 0)2 PO) 2 Cije je realno i pozitivno resenje b=l77mm.5).8-5c). Kada se cilindricnisudoktecenovom ugaonom brzinom O)j tada je sila pritiska na kruz.1). bila jednaka nuli potrebno je da obrtni paraboloid slobodne povrsi sece polclopac. Iz uslova zadatka. koja glasi: 0)2(X2+y2) . na zadati nivo tecnosti u pijezometarskoj cevCici.pokiopac. odredena izrazom (3). dobija se . i rastojanje Zo = 0)2 D2 /8(a+g)koje je potrebno zaodredivanje sile pritiska (v~ sLP ~1. (3) Sila pritisica lcoja deluje na kvadratni poklopac. (2) z= 2(g+a) 1z jednacine (2) dobija se. Fy = yO) 2 iF.7. dobija se polje pritiska a) c) 2 P-Pa=PT(X +y)-p(a+g)z 0) 2 2 (1) iz koga. komponente rezultujuce zapremiIliike sHe su: F: = xO) 2. Po = b4+Lr12hca+g)_6R2]b2_12Po =0.7E: a) Pri zadatom kretanju suda. za P = P a' sledi jednaCina slobodne povrsi. To ce prouzrokovati dejstvo potpritislca na sredisnjem inatpritiska na udaljenijem delu poklopca (v.Pa)z=_(h_Hldxdy= pb Pk . primenom izraza (1. rastojanje H =0)2 R2 /2(a+ g) koje definise polozaj koordinatnog sistema u odnosu. Njihovim uvrstavanjein u jednaCinu (1. 7. za x=R i y=O. prirotaciji suda.:=: -( a + g). iznosi Pk = 4Jo f'b/2 Jo(p. i koriscenjem uslova p = p a za x=y=z=O.ni poklopac.1.96 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji RESEN. u lcoji se zamenjuje polje pritiska (1) za z=-(h-H).8-5b)~ Sila pritiska na kruzpJ.P. l J (4) Uslov zadatka. prema (1~8.

Poznate velicine su: a. . RESENJE: 1 PA =: 2 2 2 24 pco ab(a +b ) . _] '? 2 == 64s . RESENJE: Koriscenjern jednacine izobarskih Ir ..l. 11.l. P.8-7. (i). od ose rotacije. precnika D=lm i visine H=O. nalazi na rastojanju Ro' KoristeCi uslov PI< = 0. 11. b. Odrediti ugaonu brzinu (j) tako da sila pritiska fluida na poklopac...91s . pri rotaciji. I povrsl (1 S 3) . Konusni sud istovremeno se okrece konstantnom ugaonom brzinom co i krece vertikalno nagore ubrzanjem a = Sm/ S2. kada se h pijezometarska cevCica. novozadatom.8.oJa za so b0 d nu povrs Ima 0 b]'l ~.Relativno mirovanje lecnosti pri rotaciji 97 (i)] =4 ~ (g+a)h . Konusni sud. bude duplo veca od sile pritiska vazduha iz stanja mirovanja. b2 ProD/em 1. PB = P~-4-( fD 2TCco 2D2 16g +h)-abh l J. ugaonom brzinom 00 0.8-6.l.h neopterecen. Odrediti sile pritiska koje pri rotacijideluju na poklopceA i B. u kojoj je do visine h=O. 8W-D C) 1zraz (4) za silu pritiska vazi i kada se sud okrece.8-Sa) iznosi p a) b) Kada se sud okrece konstantnom ugaonom brzinom CO tada je polozaj Po = Pm D 2TC I 4.. Iznad vode se nalazi vazduh koji je pod natpritiskom Pm == SOOPa. izraza (1. visine H=400mm. 1z stanja mirovanja sud poCinje da se okrece konstantnom ugaonom brzinom 00 ..S-8.. Odrediti ugaonu brzinu pri kojoj ce konusni poklopac biti :___L . D.Sm napunjena tecnost gustine p. Slika P. ima otvorenu pijezometarsku cevCicu postavljenu na rastojanju R=lm od ose rotacije. i uslova zadatka P=O.S-6 ProD/em 1. p.1. v' v • a .S-7 PF'fIDlem 1. Slika P.Sm. napunjen je vodom do visine h=300mm. dobija se ugaona brzina (g+a)r:!}H/3+ h ) _ -I co=4 2 ! 2 -S.8-8 . dobija se Ro = 2(g+a)h 2 (Do +6 :::::79mm. 1:1 8R -D Slika P.11) za sracunavanje sile pritiska P na konusni ornotac. Cilindricni sud precnika D=400rnm. RESENJE: Sila pritiska na poklopac suda u stanju mirovanja (s1.C 2 z=:co r2 12(g+a).

Na kraju. i koriscenjem uslova za pritisak P = Pa + Pm' za r==z==O.1• Ovim resenjima odgovaraju vrednosti precnika d j =306mm i d 2 =748mm.8-8b. dobija se polje pritiska (1) 1z jednacine (1).Jg(H-h)oo+4[pg(H-h)-Pm ] =0 . P. D pD cIJa su resenja: 00] == 17s-] i 00 2 ::: 2. napunjen je uljem gustine 3 p == 900kg / m do visine H=300mm.Pa)z=b2rndr::: [Pm .Jg(H-h) 00 P == dl2 (p. \ I Slika P.1). U hidraulicko .7. to se ovo resenje odbacuje. na poklopac deluje i sila pritiska PM == Pmd2n /4. Kakoje d 2 >D. pa ce pre rna politropskoj promeni stanja (p V n == const. Fz ::: -g) u jednacinu (1. zapremina vazduha ostaje konstantna. trazeno resenje za ugaonu brzinu 00::: 17s-1 . )](D -d 2 2 2 )4' 1t Pri rotaciji.omugaonom brzinom 00 = 15s.pgb+ j DI2 16 (D poo2 2 +d. dakle. slede geometrijske i b= Doo JH-h . I-I p 1 D RESENJE: Uvodenjem veliCina d = D~r--l-_-J-:-l--=_'-~=~g==.83s.pneumatskom cilindru moze da se krece klip bez trenja.=. Nairne. koristeci uslov zadatka: P + PM ::: 2Po.- Problem 1. dobija se kvadratna jednaCina oo 2 _ 8 . .8-10) klip uravnotezi ddi potpritisak koji vlada u vazdusnom prostoru iznad klipa. te je.8-9. dobija se sila pritiska tecnosti na poklopac suda d2 ::: 4D .8-9 Problem 1. Cilindricni sud. i jednacine zapreminskog bilansa vazduha velicine D:7t (H -h)::: t~b.1. Sud se okrece konstanhi.) biti Pm == const.P. nalazi maliotvor za vezu sa atmosferom. U stanju mirovanja (sl. osim sile pritiska P.1. na sredini.98 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji tecnosti u sudu prikazan na s1. precnika D==600mm.PrimenomjednaiSine izobarske povrsi za l'=d/2 i z=b. u kojem se koristi jednaCina polja pritiska (1) za z=b. Na osnovu izraza (1. Kolikom sHorn pri rotaciji treba delovati na Idip da bi slobodna povrs ulja dodirivala dno suda.2 g koje definisu polozaj nivoa tecnosti u sudu. Iznad ulja se luilazi klip tezine G=20N u kome se. Kada se cilindar okrece konstantnom • .' Uvrstavanjem komponenata rezultujuce zapreminske sile (Fr =roo 2 .8-10. Pri rotaciji suda natpritisak vazduha ostaje konstantan. za P == Pa + Pm' dobija se jednacina izobarske POvrSl nivoa tecnosti u sudu z == oo 2 r2 / 2g .7.1.5).1 .

P.Re/ativ170 miroval1jetecnosti pri rotaciji 99 ugaonom brzinom.. tada je polozaj tecnosti u sudu prikazan na Bl.Pa .· Promena staDja vazduha je izotermska. ali tako da vazduh dodiruje dno ciEndra. d=50mm.S-II Prublem 1.'~~~~~ I pri cemn sn h H=_co-(l.l. tako da slobodna povrsdodiruje dno sud a.5).1. ptecnika D. Odtediti ugaonu brzinu. p" == Ibar . a glasi H z == co 2 r2 / 2g.8.8-10 1. h=lOOmm. G=lOON.8-l2 . Slika P. /8g i ~ I a) b) 112 == 0/ d. 1znad vazduha nalazi se klip teiine G.8-12b. koji zatvara cilindar.1. i visine b == h PI' / Pa ' te resavanjem kvadratne jednacine: co 2 -~fibb 01+ 16gb _ 64G =0 D D2 pnD4 ' h Pa H dobija se ugaona brzina 4 CL 2 co==-(vgb+.d )'4+ Pm-4-= G.~6 l--g-) 2D2 h 8g CO 2 D2 4G ) (2aD2)11 Pm == (Pa + D2 1t 11 ud2 .13. u cilindar ustrujava okolni vazduh. izmedu spoljasnjeg i unutrasnjeg cilindra precnika d 2 =200mm i d j =lOOmm. napunjen je uljem gustine p do visine h i slojem vazduha debljine a (h>a).1.8-12. Sud poCinje da se ohece hmstantnom ugaonom brzinom co. Pa RESENJE Rezultujuca sila pritiska je p =lP16(D r (02 2 2 1 2 2 1t d21C +d ) + Pm . Dati su podaci: D=200mm.-)=393s-I . U cilindricnom sudu.pgHJD . nalazi se tecnostgustine p == lOOOkg/ m3 nasuta do visine H=184mm. D D pn ' f! Slika P. 1z jednaCine slobodne povrsi tecnosti. tada kroz otvor u klipu.8. dobivaju se L~ . Odrediti onu ugaonu brzinu pri kojoj ce u vazdusnom prostoru cilindra vladati atmosferski pritisak. pri kojojce slobodna povrS tecnosti dodirivati dna sud a i silu pritiska koja deluje na dno suda. koja sledi iz (1.d 2 )1t. U toku rotacije ne dolazi do prosipanja tecnosti iz suda. RESENJE: Kada se sud okrece konstantnom ugaoncim brzinom.. Pri rotaciji vazduh tnenja stanje politropski sa stepenom politrope n. Odrediti sHu pritiska koja deluje na Idip. p == 1000kg / m3 RESENJE Uvodenjem potpritiska PI' =40 I (D 2 .. Zapremine tecno- Stika P. / 8g. Hidraulicko-pneumatski cilindar. ~<te- risticna rastojanja: h1 == co 2 d. a -t--f':.

1. pri tome eliminisuCi veliCinu b.8~13. Kada se cilindri okreeu konstantriom ugaonom brzinom tada se klip u unutrasnjem cilindru spusti za hod a (sl.8-13a) odreduje se velicina 2 h == 4G I (pgd rc). Kako je Vo = Vffi . d 2 rc P =:: pVrog =:: p-4-(a+b+h r 12)g. I d I' I a) b) c) ml~ ?~ RESENJE: a) Iz jednacine ravnotde sila.h1 )' Zato sto tecnost ne istice iz suda. dobija se hod spustanja klipa . prema (1. nalazi se klip tezine G. 2 · 2 rc 1 d. r-z. V usvojenom koordinatnom sistemu.P. tankih zidova. U cilindru precnika D==200mm nalazi se manji cilindar.5).4 h1 ).-4. jednaCina nivoa slobodne povrSi je z =:: co 2r2 I 2g.15. to sledi da je i Po =:: Pro' i to bez obzira na vrednost ugaone brzine co. Cilindri se iz pocetnih stanja mirovanja.11) dobija se sila pritiska koja deluje na klip .H. jer tecnost prostrujava kroz otvore u medjuzidu iz manjeg cilindra u veei.8-13 KoristeCi jednakost zapremina tecnosti pre i u toku rotacije D 2 rc d 2 rc D 2 rc d 2n · 1 D 2 rc d 2 rc -4. i uslov ravnotde sila P=G. pocinju okretati konstantnim ugaonim brzinama co =:: lOS-I.100 Relativl10 mirovanje teenosti pri rotaciji sti u pocetnom stanju mirovanja (Va) i u toku rotacije (V". Odrediti.(H + b) .1 • Sila pritiska koja deluje na dno suda u pocetnom stanju mirovanja je Po =:: pVog =:: 42.. i . na kojima obrtni paraboloid sIobodne povrSi sece cilindre. +d1 ) =:: ProDlem 1. u slucaju da je tecnost izmedu ciIindara: AZ ! a) otvorena prema at.8-13a i c.n dt rc Va = (d 2 -d] )-.L8~13b). moze se koristiti uslov jednakosti zapremina Va =VO) iz kojeg sledi 24s. za koliko se spusti klip u manjem cilindru u odnosu na pocetno stanje nlvnotde klipa. U cilindru manjeg precnika. (f) 2 = 4 JgH led.h =:: -4.8.) su . VO) =2(4 h2 --4. pri rotaciji cilindra.a). '10 r mosferi (s1.1..8.8.L • "'. Iz izraza (1.''-'j" Go (cU• 1 •8 1~ ~ \ ".1.. Da bi se zadatak rdio uvodi se polarno-cilindricni koordinatni sistem. koje deluju na klip u pocetnom polozaju mirovanja (sl. Tom prilikom klip u manjem cilindru se spusta. pdkazanih na sLP.l.(H + 11) .SN. Slika P.4 (a + b) + 2 (-4-h2. precnika d=100mm. a u toku rotacije P =:: pVrog. na tecnosti gustine p. Ciji je pocetak u odnosu na pocetni polozaj klipa odreden visinom b.h b) ako se na njoj nalazi prstenasti klip tdine H "1 . Ona daje visine hI =:: co 2d 2 /8g i h2 =:: co 2 D2 18g.

Odrediti sHu pritiska na poklopac suda u slucaju da granicna povrs tecnosti koje se ne mesaju dodiruje dno suda. Zatvoreni cilindricni sud precnika D. 2 2 D4 1t h1 == t 2· d 41l (h1 + 112 ) i jednaCine razdeine .8-14b). P. Mali oivor na omotacu zatvara se klipom precnika do.5). Problem 1. Poznate veliCine su: D. r==dl2. to se zn koordinate tacke O(r=O. u kojoj se uVrStavaju koordinate tacke z == (hI + h2 ) .2). pa ce polje pritiska u fluidu gustine PI biti odredello jedllaCinom . z=h) klipa P = P a +4F 1 dgn. Ove velicine odreduju se iz jedllakosti zapremina tecnosti pre i u toku obrtallja. Kako su u sudu prisutne dye razliCite tecnosti. Kada se sud okrece konstantnom ugaonom brzinom ill. koristi se uslov poznavanja pritiska u tacki B (r=DI2. dobija se hoel klipa a = (D .Pa == -2-+ P2[T(r -4). z=O) dobija najjednostavlliji oblik konstante C! = Cz.d )(f} /16g == 2 2 2 a == ~g (D _d 2 2 ) == 19mm. odreden je ugaonom brzinom 00 i precnikom d na kome povrs razdvajanja fluida sece poldopac suda.8-14. /z. to ce se dobiti dva razliCita polja pritiska: Pi = Pi (oo 2r2 12 -gz)+Ci (i=1. oo 2D2 P2 . takvom da razdelna povrs h D tecnosti dodiruje dno suda h2 r (sl.1.8. F. i iznose: 00== ~(h1+h2)~glhl ' d==D~2hl/(hl+h2) Polje pritiska u fluidu koji relativno miruje pri rotaciji odredeno je jednaCinom (1.P.Refativno mirovanje tecnosti pri rotaciji 10 1 19rnrn.gh). posle cega sledi doTe pa ce polje pritiska u fluidu gustine P2 biti odredeno jednaCillom C2 == Pa 4F +-2-- P2 (-8-. b) Ponavijanjem postupka iz dela zaelatka pod a). do.hl' h 2 . na koji za vreme obrtanja deluje siia F.8-14b.g(z-h)] . 2 lla pro za tecnost gustine PI' koja glasi povrsi z = nJ2 . Pl' P2' 111 <h 2 • RESENJE. don 4F 00 2 2 D2 (1) Za odredivanje konstnnte illtegracije C1 koristi se usIov jednakosti pritisaka u tecnostima gustina PI i P2 11a njihovoj razdelnoj povrSi. gde indeks i==l predstavlja tecnost gustine PI' a i==2 tecnost gustine P2' Za odredivanje konstante integracije C2 . napunjen dvema tecnostirna gustina PI i P2' okrece se oko svoje vertikaine ose konstantnom ugaonorn brzinom oo.1. KaIco je nn razdelnoj povrsi polje pritiska u potpunosti odredeno jednacinom (1). tacla obe tecnosti kvase poklopac Ger je h2 > hI)' a) b) Polozaj tecnosti prikazan na s1.

8-15.1. primenom izraza (1. ProIJlem 1. (x2+l). za Yl = 0.gz) . a zatim primenjujuci izraz (1. i H= ~a 2 + h 2 • U novousvojenom koordinatnom sistemu za laake trougla. u polje pritiska (1). u kome je polje pritiska odredeno jednacinom (1) i/ili jednacinom (2).P2 (-.7.+ PI (2 r .gz].P. Y = a+ Yl COScx. RESENJE: Koriscenjem jednaCine (1. dobija se sila pritiska P= I co2[ 2 gh a ff (p.IN. dxldz] = -3 pga (2h +-. y. .dr= dg1C -p(uj(D +d )+g(hl+hz-h)J CD -d )"4' 4F r (02 2 2 l} 2 2 1C Sabiranjem ovih sila dobija se rezultujuca sila pritiska koja deluje na poklopac suda P = PI + P2 . napunjen je vodom..H (a 2 +~)Zl +(H) 2z]2 + A 00 \ I g Treba napomenuti da se sila pritiska P maze odtediti i na nesto jednostavniji naCin.5). na cetiri trougaone povrsine. (2) Slika P. coscx.1. kako se iz jednaCine (1) dobija jednacina slobodne povrsi z = ~.11) sledi CD . dobivaju se sHe pritiska koje deluju na poldopac sud a ~ = (2) J d/2 0 {4F r(j}d l CD D 1d n (PI-Pa)z=ht +I'J.Pa =. 2nr..-) = 144. Veza izmedu starih (x. Na vrhu piramide nalazi se mali otvor za vezu sa atmosferom. z) i novih koordinata (Xl 'YI .8. odnosno linije koje ogranicavaju povrSinu. pri rotaciji suda sa konstantnom ugaonom brzinom CD = 1O~-1. =h I H.8.8-15 pri cemu su: sincx.-8.8-15b). tj.l. vezanog za vrh piramide (sl.dr= d. co 2 2 Z (1) Za odredivanje sile pritiska" koja deluJe na omotac piramide. Sud oblika piramide visine h=500rnn1.7.4).gh) doTe Na kraju. dobija se polje pritiska P.n +PIl16-gChl +h Z )j+P2(gh---)J-4-' 8 { 2 2 2 2 P2= .102 Relativno mirovanje te610sti pri rotacij'i 2 2 2 4F co CO D2 PI . UvrstavajuCi vezu izmedu koordinata (2). 22ghl. osnove oblika kvadrata 2a . Nairne.5).xI/a). 4 2 co 2 a 2 +a +-2JSlllcx.P.Pa = p[T(X + y ).+z] coscx. 2a (a= lOOmm). to primenom izraza (1. Odrediti silu pritiska koja. Zato se uvodi novi koordinatni sis tern koji je vezan za jednu od osnovica bocnih trouglastih povrsina (sl.8-15b).Pa)Yr=odA =8 lal/Cx) PT Xl2 .Zl) glasi X =xl. i =-h+ 11 sincx. vaZl funkcionalna zavisnost: I(x]) = H(l.-zl sin a . =a I H. opterecuje omotac pitamide. fDI2 dlZ (PZ-Pa)z=h t +hz 2nr.2 . polje pritiska odredeno jednacinom (1) nije najpogodnije. i uslova poznavanja pritiska (p = P a ) u pocetku koordinatnog sistema.

. . Poznate veliCine su: G.8. Cilindricni sud (sl.1. p.-- ~ co a) c) d) e) Stika P. i d) kruga (sl. Horizontalni cilindricni sud.1. Poznate veliCine su: G.RESENIE: a) Usvajanjem pravouglog koordinatnogsistema (Xl' Yl' Zl) u ternenu obrtnog paraboloida . h. Odrediti silu pritiska koja deluje n3 poklopac A-A.8-18a) olcrece se konstantnom ugaonoill brzinom co.8~18a) i koriscenjem jednaCine (1. (~ 2 +a )+gR]R n=:97. Ro. R. PF'rubiem U~·16.1. b) pravougaonilea (sl.8-17 Problem 1. (D.8-15 dobija se si1a pritiska D)212gh 2 2 J.Relativno mirovanje tec710sti pri rotaciji 103 P =: pV(Og =0 p(2a) 2 1 h--.8-18. 17.8-17.' .1.P. Odrediti silu pritiska koja pri rotaciji suda deluje na pravougaoni poldopacA-A. napunjen je vodom i okrece se oko vertikalne ose konstantnom ugaonom brzinom (D =: lOS-I.. b.(2a) h+4 .8-16 Slika lP. 18b). pn odredivanju sile P.p. Odrediti sHu pritiska koja c1eluje na ekscentricno postavljenu (u odnosu na osu rotacije) povrsinu oblika: a) elipse (sl.slobodne povrSi(sl.l.P.1. 00 . pcluprecnika R=lOOmm i duiine 2a=400mm. c) trougla (sl.4)..8-18c)..P. D). dobija se trazena sila pritiska 2 P=P[o.l. Sud sa 81.1.S-1Se). 2 2 Problem 1.6N.S-IS .S-lSd).1. c. p. 2 2 (2h+--) (Da 2 g .) J.P. R. b.P. Ct. P.. RESENJE: KoristeCi potpuno identican postupale opisan u zadatleu 1. dobija se polje pritiska (1) ..J l 2·1"i zdxdyJg= -3 pga 4 a ..1. r.1E: Ponavljanjem postupka datog u primeru 1.8. Na osi suda nalazi se mali otvorza vezu sa atmosferom.P. Stika P.8. RESEN.8-16 1Z stanja mirovanja pocinje da se okrece konstantnom ugaonom brzinom (D. 2 2 2 l FA == pabTL (D2 +R -1' + 12 (a +b cos Ct.

1. dobija se polje pritiska 2 P. + y. Hidraulicki sistem se sastoji od-2l'vahidrocilindra precnika diD. y=brsin(p (3) prelazi 1). u odnosu na osu rotacije. Kada se sistem okrece konstantnom ugaonom brzinom ro. 1z jednaCine slobodne povrsi tecno- sti. Iz jednacine (1). prelazi se u novi ortogonalni koordinatni sistem vezan u preseku osa simetrije elipse (sl.gz}. YI =y.: ako sud miruje (ro=O) sila pritiska koja deluje na povrilinu elipse iznosi P = pghabn. 2 d) ReSenje sledi iz izraza (5). kao na pr. Hidrocilindri su postavljeni na medllsobnom rastojanju a. posredstvom veza izmedu koordinata (2) i (3). Poloiaj tecnosti u cilindrima..Pa)z=odxdy= flaf(p-7 1 : ~~I drdcp= 0 ar lf271 f00 (p-A Pa)z=oabrdrd<p= pabn {ro2 [2 T 1 a. Zl =z-(h-d). ro 2 2 . (x. p. polamo . iznosi p= = 2 Pa)z=O ay ay If (p.7.l. iIi ako je u pitanju knizna povrs poklopca precnika D (a=b=DI2. tada ce klip zauzimati novi ravnoteini poloiaj. D. Poznate velicine S11: d.8Ro )] .p 2 2 ] } R -Ro +'4(a +b ) + gh 2 (5) Na osnOVLl izraza (5). Za odredivanje sHe pritiska polje pritiska (1) treba integraliti po povrsini oblika elipse. pri rotaciji. sila pritiska na ekscentricno postavljenu povrsinu. 2 3 3] b (b 2 2)} +pghab. ro.P.cilindricne koordinate. R=O) sila pritiska je P b) c) . .).Pa = P { 0)2 [R2 +2aRcoscp+ a 2r2 cos 2 cp+b 2r2 sin 2 <pj + g(h . za: Xl =-R O YI =0 i Zl =d. u odnosu na pocetno stanje rnirovanja.8-19. Kako oblik polja pritiska (1) nije pogodan za direktno integraljenje to ce se izvrsiti dvostruka transformacija koordinata. a. dok se udesnom na tecnostinalazi klip tezine G.S-19. Prvo. dobija se rastojanje d=ro 2Rgl2g koje odreduje ' poloiaj koordinatnog sistema u odnosu na nivo tecnosti u pijezometarskoj cevcici. u stanju rnirovanja. i glasi 2 2 2 Problem 1. za a=b.5) i polja pritiska (4) (za =0). Odrediti za koliko se podigne klipu desnomhidrocllindru. G. mog'll se dobiti i izrazi za sile pritiska za nelee jednostavnije slucajeve.d) . prikaian je na sl. posredstvom relacija Xl =R+x. Levi cilindar otvoren je prema atmoSferi. (2) a zatim se posredstvom parametarskih jednacina elipse x=arcoscp. (4) Konacno. ro P=PT (c+a) -c 3'+ab 12-Ro 2{[ = P-4-[gh + 16 (D D27i. P = P~4l3' (c+a)3(3a-c)+c +-S--a Ro + pghT' P == pa n [(R -Rg +a 12) ro 12+ghj .P.104 Relativno mirovanje tec110Sti pri rotaciji i jednaCina slobodne povrsi Zl = ~. prime nom izraza (1.8-18b).' 2 b 2 2} ab b ro J1 [ 4 j a 2 7.

oko vertikalne ose cilindra precnika d. 1 = PO) 2 'IT). gde je co 2 R2 12g = h. i napunjen je tecnoscu gustine p iznad koje se nalaze klipovi masa m i lv!. Rezervoar poCinje da se okrece konstantnom ugaonom brzinom co. h.l. konstantnom ugaonom brzinom co. D +d g 2 2 Problem 1.1.8-20 sastoji se od dva hidraulicka cilindra precnika diD.P.1. a preostala tecnost u rezervoaru zauzima polozaj prikazan na sl. tada deo tecnosti istekne iz njega.tecl1osti pri rotaciji 105 D p co~ ~ '/"'·"1"% ~------~~ a ( Slika P. R RESENfE Kada se rezervoar okrece konstantnom ugaonom brzinom.[R ( Jf.-0 I.1. zauzimati polozaj definisan visinskom razlikom h. ito: konusa 2 z = H(l-r / R) =.d ). Izracunati koji deo tecnosti. kineticka energija preostale koliCine tecnosti iznosi E K dE K 1 ="2 (rm) 2 pdV = PC!) 2 'ITr 3drdz ..8-21. U opstem slucaju.8-20 RESENJE H= d co 2 2 2 2 2 16 (8a + D . .2 m)+h] 8a +D -d pD'IT d 16g 2 2 2 Problem 1. D. poluprecnika R i visine H. (r) 4 5 6g I . m. Dakle.. ostaje u rezervoaru. Hidraulicki sistem se okrece.. u stanju mirovanja ceo je napunjen tecnoscu gustine p.a. II (r). cije je osno rastojanje a. p. Poznate velicine su: d.P.8-21.Relativno mirovanje . Odrediti omi ugaonu brzinu m pri kojoj ce klipovi u cilindrima. Kineticka energija elementarno male mase fluida je Stika P.8-20. Pri tome deo tecnosti iz rezervoara istekne prospe se. M.2)0)2/ 2g = 12 (r).(r) dz)r 3dr =-PO) 2 nR 4H -0)2R2) (. Sistem prikazan na sl. obrtni paraboloid slobodne povrsi da sece povrs konusa. Odrediti onu ugaonu brzinu pri kojoj tecnost u rezervoaru ima maksimalnu kineticku energiju.8-21 U usvojenom koordinatnom sistemu mogu se definisati jednaCine povrsi koje ogranicavaju fluiclnu zapreminu. RESENJE: m= { 4 D2 }1/2 [--2-(M . Otvoreni konusni rezervoar. i obrtnog paraboloida z =(R . od prvobitne koliCine. pri cemu ce.

4a).8.1.8....bran fluidni..1).:. na proizvoljnoiza. dobija se diferencijalna jednaCina dp p =: [-g(r) +0)2r cos 2 <p] dr . (a) b) Na praizvaljnaj geografskoj sirini nivo slobodne povrsi (p = p a) definisan je radijusom r(<p)=R+h(q». prema (1. u kojoj su Fx=x0)2_g(r)cosq> i Fy = -gsincp . Prime nom ovog uslova iz jednacine (a) se ~obija jednacina slobadne povrsi 0)2 goRh ..108 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji g(R) = 9.1. s' 0) ose za jedan dan to je njena ugaona brzina 0) = 2re 184600.deluje sila pritiska na okvasenu povrsinu A (s1. Na tela zapremine V.+ . J?ESENJE: S obzirom da se Zemlja okrece oko svoje cl. i koriseenjem veza izmedju Dekartovih i polarnih koordinata x = r cosq> i y = r sinq> .8..81ml S2. Iz l1slova poznavanja ubrzanja g(R) odredjuje se konstanta a = g(R) R2 = go R2 .. pri cemu je radi jednostavnosti zapisa uvedena oznaka go =: g(R). 2go 1. Slika P. i neka se tom prilikom u tecnosti nalazi tela zapremi'ne V i gustine Pm (sl. SHe koje delnjn os telo koje tile mdazi u fiuidn koji lrellativno milt'nje Razmatrace se slucaj kada se neld sud istovremeno lade konstantnim ubrzanjem i okrece aka vertikalne ose konstantnom ugaonam brzinom CD.4.dV=:-! pFdV=:. Za opisani naCin kretanja suda. 8 Aa) koj a a granicava zapremimi V iiznosi '. deluje rezultujuca zapreminska sila po jedinici mase F=:g.p.g R+g . koje se nalazi u tecnosti.1. a p=-f pdA=-! grad.-a+0)2.:)dV. taka da zakon promene ubrzanja glasi: g(r) = go (R 1r)2.. Odrediti: a) polje hidrostatickog pritiska u okeanu.= . p 0 0 r 2 =R.8-24 a) Iz Ojlerove jednaCine dplp=:Fxdx+Fydy. A v V v .2(R +h)3 cas <p =0 . 2 Kako je R »h to jednacina slabodne povrsi maze da se napise u obliku: 0)2 R2 2 h(q» = --cos cp.r cos q>.! p(g-a+0)2. b) jednaCinu slobodne povrsi okeana i c) dubinu vode na ekvatoru. r(n / 2) ReSavanjem ave diferencijalne jednacine i primenom granicnog uslova h(re / 2) =0. delie. p = Pa' dobija se hidrostaticko polje pritiska u okeanu P-Pa R2 0)2' 2 2 .

Ceo sistem se krece niz strmu ravan konstantnim ubrzanjem.~.8. iz jednacine ravnoteie sila koje cleluju na telo. (1. 1=300mm.1. Za dva ortogonalna pravca SiT) mogu se postaviti jednaCine ravnoteze sila t F" COs(P-()(.:~~~::::::::!f.1.).. h=lOOmm. Sve sile kojedeluju na telo prikazane su na sl.gsiu()(. Konacna.q. za slucaj da je p ::::60°.I----"--. toee sila pritiska koja deluje na telo biti p = -pVeg -a +ro2r::).14) vaZi. ()(.8-2S prikazano na sl.}== (Pm . RE'SENJE:. 1.PV (g . nalazi se homogena sfera poluprecnika R igustine Pm koja je priCvrScena uzetom za sud. rc . U tecnosti gustine p. ..8. na tela gustine Pm deluje "::::::~~'i.1.a) sila pritiska.8. s tim sto je R== O.~ .=45°. koja ispunjava prizmaticni sud sa sl.8.8.8.14) . Odrediti silu pritisIca koja deluje na z zadnju sU'anu suda AB. G=: PmVg sila teiine. /" -.). Pm == 7800kg/m\ b=lm.p)V(a .Relativno mirovanje teihosti pri rotaciji 109 Kaleo je ~ == t trdV vektor polozaja tezista C zapremine V usmeren po uop..1. Na potopljeno tela deluju jos i sile: tezine PmVg. i inercijske sHe prenosnog translatornog kretanja -PmVa i obrtnog kretanja Pm Vro2 r::.4.P.1.:/ . gde su: p == . U tom cilju analiziraju se siie koje deluju b) na zapreminu sfere V == R3n.13) definise !z potopljenu zapreminu tela V.8.8-25a. dobija se reakcija veze (1.J b) p m Va 0 a) Siika 1.8. UIcoliko je posmatrana tela slobodno..8. Najpre ce se odrediti ubrzanje a koje dovodi kuglicu u posmatrani polozaj sa sl."? (j) . Prublem 1. masena sila Fm == PmV(g-a+ro2r.ftenu Arhimedovu siill potiJ'Ka koja deluje na najkracem rastojanjll od ose rotacije do tdista C (sl. -PmVa sila inercije i FlI sila u uzetu. R=50mm.25a. a sto je Slika P.13) Izraz (1.4b.25b. Dalde.P. tada jednaCina (1.4b). Dati su podaci: p=1000kg/m3 .8-25. kod problema separacije. leao na pI.

8-26 ..1.. primenom izraza (1.. D2 RESENJE: H =h + 16(l +R) sin a. stranice a. precnika D.1). napunjenom tecnoscu gustine p nalazi se kocka.7..14).. napravljena od mat~rijala gustine Pm koja visi 0 tanko uze zanemarljive mase vezano za obrtnu tacku O.=-::--. U cilindricnom sudu. translatorno ubrzanje ~~. U tecnosti se nalazi .8-26. g:::: 8.80m! s fl.g. tgj-' cosa. P. pomocu koga je moguce vuei kocku.P.)z]. Konacno. Problem 1.. 2 = 6508 N.) . U tacki A kocke vezano je drugo me. Pm' Q). -<I homo gena sfera poluprecnika R=30mm i .8.{em 1.7.+(g-asina. PrOb.x-(g-asina. :D .8-27. . Ceo sistem se okrece konstantnom ugaonom brzinom Q) oka vertikalne ase. LS-27 .Pa == p[acosa. D. I.110 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji koje. Sustine 3 Pm == 7800kg! m . inace. i Fz == a sinex..8-25a) za nivo slobodne povrsi tecnosti u pijezometarskoj cevCici. RESENJE- H p D Slika P. koja je uzetom dmine 1=60mm pricvrscena za osovinu suda. Poznate velicine su: a. 'C7 -~ .Pa)z=-(h+b/2) ·b x=b-/ 2 :::: pl a(b -l)cosa.-:. H.::~-~. = 1.6/.-~::. u kojoj se uvrstavaju komponente rezultujuce zapreminske sile Fx == a cosa. 1z ovih jednaCina dobija se 2 a = (1 + tga.=60° odrediti minimalnu visinu suda H pri kojoj ne dolazi do prosipanja tecnosti.20m. dobija se trazena sila pritiska PAB == (p.:r. dobija Se polje pritiska p. VezujuCi koordinatni sistem z -x (sl.. h H Slika P. Odrediti sHu koja opterecuje oslonac 0 u ovom polozaju kocke..:.)(h+%) Jb .. Cilindricni sud precnika D=500mm napunjen je vodom do visine h=1m.1. Za slucaj da je a. i primenom jednacine (1. vuee sHorn F ali taka da kocka zauzima horizontalni polozaj. Karla se sud okrece konstantnim brojem obrtaja Q) tada se me. vezano u taeki A.. direktno stede iz jednaCine (1.

.

.

brodova.energije strujanja se dele na prirodna iprtizttdna. pritisaka ili potencijalnih energija. itd. Unutrasnjastrujanja SU ona koja se odvijaju u prostorima ogranicenim cvrstim povrsinama. strujanja vazduha u ventilacionim sistemima itd. pak. strujanja vazduha u atmosferi itd. Nestisljiva strujanja su na pro strujanja vode u vodovodima. Tako na pro svakodilevno koristimo vodu sa cesme vodovodne mreZe. ledno posmatrano strujanje . strujanja vazduha u prostorijama koje se ventilira:ju iii klimatizuju. U ovom poglavlju bice objasnjeno.ilisu. 0 ovim strujnim reZimima bice vise ieCiu narednill1 poglavljima. strujanja vazduha oko letilica itd~ . posmatramo kretanje vode u reci. morima i okeanima.) i vozila (autoIDobila. strujanja gasova u strujnim aparatima: raketnim motorima. ventilatorom. gasovodima itd. Da bi fluid mogao da struji mora da postoji izvor energije koji proizvodi strujanje. Navedene podele su osnovne podeJe strujanja. cildonima itd. Spoljasnja strujanja su ona koja se imaju kada fluid struji oko nekog tela.1.). automobila i s1. Prema prostoru u kame ge obavlja strujanja se dele na spol.ii1a. Ovoj grupi strujanja pripadaju: strujanja vazduha oko letilica (aviona.). itd. naftovodima. Karakteristicna prinudna strujanja su strujanja u cevovodnim sistemima: vodovodima. prirodna strujanja vazduha oko gradevinskih i fabrickih objekata.. kompresorom i s1.).tj. Prema rezimu sa kojim fluid struji strujanja se dele na: !tlmlizam~ prelazna i turbttlelZlna. toplovodima. strujanja vode oko plovnih objekata (camaca. Tipicni predstavnici prirodnih strujanja su: strujanja vode u rekama. ali bez velikog zalazenja u detalje. Pod prinudnim strujanjima podrazumevaju se ona strujanja koja su izazvana nekom prinudom . Prirodna strujanja su ona strujanja koja su izazvana dejstvom prirodnih sila koje su posledica razlike temperatura. Svakodnevno smo svedoci nekog procesa strujanja a da toga nismo ni svesni.St31 joe stJrllJ!janje? P~ll\rlleie stJrllljanja. a sio je u direktnoj vezi sa vrstom strujanja. mozda. kamiona.). . vazduha i drugih tecTIosti i gasova nazivaju se strujanje jlmda. raketa i s1. parovodima.1. Sva ta kretanja: vode.III 2.kao na pI. kao na pro strujanja u vodovodima. njene promene zanemarljive. stu se podrazumeva pod pOJinom strujatlje i podele strtijal'~ja. peCima. Zato ce ovde biti nabrojane osnovne podele strujanja. Nestisljfva strujanja su ona strujanja kod kojih gustina fluida ostaje konstantna. strujanja gasa u gasovodima. kretanje broda. helikoptera. iIi smo izlozeni vetru (tj. TEORIJSKE OSNOVlE JEDNODIMENZIJSKIH NESTISLJMH STRUJANJA 2. iii.ailija ittlZutrtlsnja. podmomica i s1. dovodjenjem energije fluidu sa nekom strujnom masinom (pumpom. kretanju vazdusnih masa u atmosferi). za jltttdkoji se nalazi u staT/ju betanja kaze se da stnij~ a tajproces se naziva strtija17/e. vozova i sl. iIi kretanjem tela kroz fluid (let aviona. Mehanika fluid a se deli na vise oblasti.1. Nauka koja se bavi proucavanjem mirovanja i kretanja fluida naziva se mehal7lka jltttda. DalcIe. naftovodima itd. Pod stisljivim strujanjima se podrazumevaju ona strujanja kod kojih je gustina fluida promenljiva. vazduhovodima. Strujanja se dele i na nestdfjivtl i J'/tfl. Ova podela je izvrsena prema raz}icitojfiiickojsustini kojom se ovi rezimi tumace. gasovodima. U zavisnosti od karaktera izvora strujne.

1. za dalji matematicki tretman. Kako SU u opstem slucaju ove jednacine veoma kompIikovane to ih je u punom obliku veoma tesko i nezahvalno resavati. aosnovne strujne velicme brzina i pritisak su funkcije od koordinata i vremena.relativno jednostavan jer su to jednodimenzijska staciollama sITujall/a.112 Teorijske OS/1ove ID strujonja istovremeno pripada svakoj od navedenih grupa. leao na pro transport fluid a iii transport energije fluidom. iii koja grupa strujnih problema. unutrasnje. U svim ovim slucajevima koriste se cevni sistemi . ada se u njemu fluid nekoristi zaobavljanje nekog radnog zadatka. Nairne. Za ID strujanja osnovni . hladenje. a sto zavisi od karaktera proucavanog problema. Ovo za posledicu ima da se opste jednacine koje opisuju strujanje. zavisno od razmatranog problema. U cevovodimapostoji jedan dominant an pravac strujanja. . Ovde se moze postaviti pitanje: koja od oblasti mehanike fluida. Jedn3ciine koje oplisujllJ stJr'ujanje lIllestRSljivog fl!lIJida U opStem slucaju strujanje je trodimenzijsko. te ce se zato u ovom Poglavlju posebna painja posvetiti lD modelu strujanja. strujanje gasa u gasovodima je prihudno. Svaka od osnovnih grupa strujanja moze se dalje delhi prema izvesnim kriterijumima koji preciznije odreduju tip strujanja.y. kontinuiteta i energije. . Zbog toga postoji potreba za njihovim pojednostavljivanjem. predstavlja jedan od osnovnih interesa i potreba u inzenjerskoj primeni i praksi? Odgovor na ovo pitanje je . leako analiticki tako i numericki. a to je pravac koji se poklapa sa osom svalee pojedinacne cevi. Svako od navedenih osnovnihtipova strujanja moze se dalje razvrstati u podgrupe. stisljivo turbulentno strujanje.viskozno i neviskozno strujanje. odnosno prilagodavanjem.2. odnosno 11 =v(x.jednodimenzijsko (lD). M < 1).opsti sistem parcijalnih diferencijalnih jednaCina koje opisuJu strujanje i>vodi se na jednostavne diferencijalne iii algebarske forme koje su lako primeuljive u svakodnevnoj inZenjerskoj praksi.stacionarno iIi nestacionarno strujanje. dvodimenzijsko (2D) iii trodimenzijsko (3D) strujanje. M ~ 1) i nadzvucna (supersoniCna. podmazivanje i s1. . M> 1). Osim ove podele moguce je stiSljiva strujanja razvrstati na: izoterrnska. Zato se problemi strujanja u cevima svrstavaju u grupu jednodimenzijskih strujanja. Zbog slozenosti realnih strujno-tehnickih problema svaka od osnovnih grupa strujanja je predmet posebnih naucnih iii inZenjerskih istrazivanja.· adijabatska. teSkpje zamisliti neki energetski sistem.strujanje Njutnovskih i nenjutnovskih fluid a. ito: . OCigledllo je da postoji dosta razlicitih vrsta strujanja. Tako na pro u zavisnosti od vrednos#Mahovog broja stisljiva strujac nja se dele na: dozvucna (subsonicna. okolozvucna (transonicna. . 2. izentropska i realna. ali veoma korisne. grejanje..t) i . I pored svih slicnosti i razlika sva ova strujanja se opisuju istim jednaCinama: kretanja (Navije-Stoksa).z. jer grupisu probleme strujanja na grupe slicnih fizicko-matematickih modela. postrojenje iii masinu. itd.cevovodi kroz koje fluid struji. svode na razliCite fizickomatematicke modele.izotermsko i neizotermsko strujanje. Odavde sledi da su podele strujanja na razliCite grupe "veStacke". tako na pr.

Za strujanje stisljivog fluida ove jednaCine imaju slozeniji oblik.1.1. Jos uvek u literaturi ne postoji tacna . sto.1..Ox +v-2 .opste prihvacena definicija turbulentnog strujanja.1) DIDt je materijalni izvod. j 0\ Oxi P (2. at+via=~-. sto za posledicu ima da se strujanje odvija u slojevima. utvrdjuje se na osnovu Rejnoldsovog broja koji predstavlja odnos inercijalnih i viskoznih sila. gllJ1ina.. / OXi = 0 .2) nepoznate su tri komponente brzine v x' Vy i V z i pritisak p.2) bice napisan u tenzorskom obliku .3) (2. pri cen1U indeksi i i j imaju vrednosti 1. Kod laminarnog strujanja dominantne su viskozne sile u fluidu.bolje receno oblast izmedju njih.1. V)v = ar+grad(T)+ 2co xv:= F -pgradp+ v Av .rtic'ke /rednosti J'/ll/z stnij-n.rtotl.1.zima strujanja: larninomi i tllrbulentm: Granica ... Zbog kraceg zapisa sistem diferencijalnih'jednacina (2.znaCi da se ano odvija pri manjim vrednostima Rejnoldsovog broja. i jednaCinom kontinuiteta (2. neuredjenr:.ali istowemellO II tom . Ovaj sistem od cetiri nelinearne parcijalne diferencijalne jednacine resava se uz pomoc pacetnih i granicnih uslova. Aka je fluid nestisljiv (p =const). y i z.2) U jednacini (2. Primena stati- stike nad strujnim velicinama omogucava da se kod turbulentnog strujanja haos . jer to zahteva primenu slozenih matematickih metoda. A-Laplasov operator i w=Irotv ugaona brzina fluidnog delica. Ako se posmaira laminarno strujanje u kanalima iii cevima sa paralelnim ziddvima. Posledica ovoga je slab prenos toplote i mase pri laminarnom strujanju.Teorijske osnove ID strujanja p 113 = p(x. trodimeTlzijJ'ko stntjonje kod kogo J've J'trlljne velicine (brzina.1.1) i (2.1.. a pri koriscenju ovih indeksa za jednu vrednost indeksaj indeks i ima vrednosti 1. tj. Na osnovu ove kratke analize maze se zakljuciti da je laminarno strujanje slojevito strujanje kod koga se fluidni deliti ne mesaju sa okolnim fluidnim deliCima.1)-(2.h veliCillO.1b) (2.z. u kome su Vi i 11 j komponente brzine. 2 i 3. Razlog tome je nepoznavanje svih reJevclntnih falctora koji uticu na karakteristike i strukturu ovog strujanja. Navije-Stoksovim 'ednacinama J5i= F -pgradp+ vAv Dv ~ 1 _ (2.<osu se m{{f{lt dejiniJ'oti sremzje .4) OV. tada strujnice u njima zbog relativno male brzine strujanja ostaju paralelne. 1.1 a) koje je korisno napisati i U obliku ail _ _ ail v2 '_ 1 _ ar+(v. U sistemu diferencijalnih jednaCina (2. ili po koordinatnim pravcima x.1. Postoje dva re. Konkretna resenja ovog sistema diferencijalnih jednaCina za neke iole slozenije slucajeve je tdko nati. t). tempemturo i pnliJ'ok) imo}u slucojnikaro/cter It proJ'toru i V!tIJienUj . koja se naziva preloznrt oblost strujanja. lzesktcirmomo.Y. strujanje se opisuje jednaCinama kretanja.1. 2 i 3. Jedna ad moguCih definiCija turbulentnog strujanja jeste: turbulentno stmjoi(je je haoticno. 'Xi Ov j Ov j 1 oj.

4). 2. polje stvarnih brzina (velicina) razlaze (po Rejnoldsu) nq. +v. =F. tj. S druge strane.p. Osrednjavanjem svih strujmh veliciIla. prosecna brzina a v~ je fluktuaciona komponenta brzine.1.rtrlijtll?ja.fske osnove 1. Vi = V. +~(y "-. Ova dugotrajnost merenja je reda veliCine sekunde iIi nekoliko sekundi.1."-.) t W".1.1.2. a+b=a+b .5) vi = vi +V~.1.2. polje srednjih i polje pulzacionih-fluktuacionih brzina (veliCina) posredstvom relacije P j I )) (2.. pri tome koristeCi pravila osrednjavarija. Zato se. + I J: (2. 1z dijagrama brzina. p = p+p'.1. -.dakle. u duhu relacije (2.a=a . kod turbulentnog strujanja.7) .3) i jednaCinu kontinuiteta (2.2a. turbulentno strujanje se moze posmatiati i kao strujimje kod koga postoji jasna struktuma hfjerarhfja vrtloga.3) vi je trenutna brzina . merenjem brzine pomocu anemometra sa usija~ mm vlaknom s1.114 Teori. na pr. koja za neke veliCine a=a+a' i b=b +b' (a. Moze se kazati.1. S druge strane.b=v. napisane u tenzorskom obliku OV j _ OV i 1 op aov] -.1.T) glase: . jasno je vidljivo VZ I). vee broj mernih tacaka koji omogueava dobru statistiku. a) Slika 2.-. a sto zavisi od karakteristika koriseene merne opreme.5) pri cemu je Vj . pa su samim tim i problemi turbulentnog strujanja mnogo slozeniji za resavanje. da se nad njim moze primeniti odgovarajuCi matematicki aparat. J P U-'-j U-'-i u-'-i J (2. Fj =~. -8 +Vi "-. to ce se u ovom Odeljku analizirati turbulentna strujanja.2b.D strujanja moze smatra·ti "uredjenim". vidi se da brzina pulzira oko t=O b) t=T neke srednje vrednosti. 8al8xi =8al8xi ' dobijaju se: Rejnoldsove jednaCine. a dobijeni rezultati biee veoma lako primenljivi i za laminarna strujanja. Za korektno odredivanje vrednosti srednje brzine po vremenu u posmatranoj tacki strujnog prostora potrebno je da jevreme merenja T sto "duze". -viv. U svakom sfucaju vreme merenja ne igra presudnu ulogu. Kako je turbulentno strujanje mnogo cesce od laminarnog.1. U jednacinama (2. I) v(t) da je brzina u posmatraVx )0 ~ ~ noj . Zbog haoticnosti kretanja kod turbulentnog strujanja izmedju susednih fluidnih delica dolazi do razmene mase sto za posledicu ima bolju sveukupmi razmenu mase i energije.p.. Kod turbulentnog strujanja do trenutne brzine strujanja u nekoj tacki sfrujnog prostora moze se doCi eksperimentalnim putem. da je turbulentno strujanje sa mnogo slozenijom strukturom odlaminarnog.srednja blzina po wemenu tj. ab=ab+a'b'. pri cemu zapis brzine izgleda kao na s1.1.6) te njihovim uvrstavanjem u Navije-Stoksove jednacine (2.proizvoljnoj tacki Vy J ~ strujnog polja sa izrazito nestacionarnim karaktev v(t) rom.

1.3a. 'i ax. 2:1. Ovi "naponi" se fizicki turn ace kao prenos kolicine kretanja na nivou fluktuacionog kretanja. jer i za ovu velicinu treba koristiti odgovarajuce pretpostavke. Kada bi se u jednom trenutku. tj.. Na kraju treba napomenuti da se za nestisljivo laminarna strujanja koristi sistem Navije-Stoksovih jednaCina (2. a 0 cemu ovde neee bid reCi. pomenute sisteme.9a) 'X. kao sto je to rnolekularna viskoznost.7). Zato se u cilju zatvaranja sistema Rejnolelsovih jednaCina uvoele pretpostavke za turbulentne napone.1.9b) o at 1 Ox. 2.. neravnomeran. ) P Oxf e Ox. Jeon3cina imntlimlitda. .3.3). ipak. i on je. Ako se u bilo kom narednom trenutku izmeri profil brzilla po . Znacima navoda za Rejnoldsove napone zeli da se skrene paZnja na to da oni ne poticu oel clana Navije-Stoksovih jednaCina sa naponima vee od inercijalnih clanova. Jedan od najpoznatijih ll10dela za turbulentne napone jeste algebarski model Boussinesq-a koji je zasnovan na analogiji sa viskoznim naponima.• (2. odnosno uvodjenjem ekvivalel1tnog koeficijenta kinematske viskoznosti Vo == v + VI' one se svode na oblik 2 &Vj _ &Vj 1 8j5. definitivni odgovor na ovo pitanje se jos uvek ne nazire.Teorijske osnove ID strujanja 115 i jednaCina kontinuiteta divf.3a. Sis tern Rejnoldsovih jednacina nije zatvoren sistem jednaCina. povrSine A.-=F.1. Bez obzira 0 kom se strujallju radilo laminarnom iii turbulentnom.-+(1'+ VI ) . ua su naponi Iinearno srazmerni sa brzinom deformisanja &V &Vi -v'v' == VI ( .v~ nepoznati. (2. U tu svrhu postoje mnogi modeli za odredjivanje ovih clanova. j pri cemu je koeficijent proporcionalnosti VI " koeficijent turbulentne viskoznosti i on nije karakteristika fluida. 2.' + .1. 8= Fj --a.1. (2. parcijalnih diferencijalnih jednacina je tesko resavati. posebno kod dvodirrienzijsldh i trodiinenzijskih strujnih problema..) . P j Ox. == 0 . SrreoJ!llja brzinl:1 Posmatraee se presek 1-1 sa s1. jer su turbulentni naponi v.7) v." Uvodjenjem turbulentne viskoznosti VI problem nije resen.1. vee je to veliCina koja je povezana sa karakteristikama strujanja. == av. koji se nalazi u turbulentnoj fluidnoj struji. aVj -+v.8) Rejnoldsove jednaCilie fizicki ne predstavljaju "nove" jednaCine vee sarno oblik Navije-Stoksovih jednacina prilagoden turbulentnorn strujanju. a Vj 8[+v.v} predstavlja tenzor Rejnoldsovih ili turbulentnih "napona". 1) Ox Ox. Dopunski clan u jednacinama (2. po visini preseka.---+v-·. izmerile brzine strujanja tada bi raspored brzina izgledao leao lla s1. .1.2 .1. ocigledno. a za nestisljivo turbulentna strujanja sistem Rejnoldsovih jednaCina (2. Sa ovom pretpostavkom Rejl1oldsove jednaCine za l1estisljivo strujanje fluid a glase: 2 J aVj _ m j _ 1 a]5 . ali.

Ukoliko je profil brzina v poznat.3. Ako je fluid stiff/iv. a p srednja gustiria fluid a upreseku. Na osnovu izraza (2.1.J [kgf s] (2.4.3b).7) i (2.1. Sada se za jednu strujnu cev moze napisati.BeJ!"lullRiijev:!ll. ovakav postupak odredivanja protoka je dugotrajan. ovi sistemi jednacina . tada bi svakom merenju v v odgovarao drugaciji .' [m3 Is]. a na osnovu "dugotrajnih" merenja brzina u karakteristicnim tackama po visini preseka.8) turbulentno strujanje.4) u potpunosti opisuje laminarno a sistem (2.1.3b.3b prelazi napofje srednje blzlne (s1.. ~ pVsrA =const.zA2 .1. prelazi na pofie vremenslci osrednjemh brzina (s1.vet) dt] dA := V }(2.jA 1 := vsr .. a on je odredjen izrazom Ir--r. Elllergijska jedoaciJll3 . koja glasi V ~ liT (2.12) Ako se u nekoj strujnoj cevi ID toka posmatraju dva preseka povrsina Aj i A 2 .ednaCina kontlnuiteta nesti.11) moze se definisati srednja blZlna po preseku ito kao: zamisljena konstanta brzina po preseku koja pomnozena sa povrsinom poprecnog preseka A daje isti protok kao i stvarno polje brzina~ Uvodenjem srednje brzine strujanja izraz za protok (2.1. pri cemu su vsr. srednje brzine strujanja posmatranih preseka. 2.116 Teorijske OSl1ove ID strujanja visini preseka. vee sarno polje stvarnih brzina.11) sr A A A A A A To' . koje je dato na s1.1.1.dA := . Obieno se zeli znati koliki je zapreminski protok fluidne struje kroz neki strujni presek. Medutim.10) se svodi na V == vsrA. tada jednacina kontinuiteta glasi: II. tada se analiticki iii numericki moze nae! zapreminski protok fluida. Medutim. Na kraju treba naglasiti da jednaCina kontinuiteta po svojoj fizickoj sustini predstavlja zakon 0 odrZanju mase. tad a jednacina kontinuiteta glasi V:= vsr..1. Zato se posredstvom izraza (2.If [ . 2. jednaciinll! Sistem parcijalnih diferencijalnih jednacina (2. zbog pros tome i vremenske slozenosti.5). Jasno je da se u nekom b) c) a) bilo kom strujnom Stika 2. preseku.1:3) i (2.3c) posredstvom izraza t- If V dA := . osim u nekim jednostavnijim slucajevima.1.If.l i vsrX .f!jivog sirujanja jlttlda..--:-:= v dA--'j.2. za operativnu imenjersku primenu. Kod laminamog strujanja ne postoji polje vremenski osrednjenih brzina.1.1. ne moze raditi sa takvim poljem brzina.1.1. . zbog njihove slozenosti.:B.13) pd eemu je liz maseni protok fluida.:= vsrA == const. 2.2.1._=[> oscilatorni karakter =V sr "'f> profila brzina.. pa se zato sa polja vremenski osrednjenih brzina (kod laminarnog strujanja sa polja stvarnih brzina) s1.

3) Fluid se smart a barotropnim.1./ z Zl Zemljine teze potencijal je U = -gz. i.' ~2 sila. cime se one svode na Ojlerove jednaCine. to se iz (2. Za strujanje u polju sile . koji se poklapa sa osom cevi. i tada se clan u NavijeStoksovim jednacinama <1).1. Prema tome sledi da je -1 grad p = grad <1)= grad f~.4. 2 p 2 kaja predstavlja strtijnu . pa se promene u druga dva pravca mogu zanemariti.glawli jJravac J'trujanja.fluld llevir!cozal1. Iz tog razloga u ovom Odeljku jednodimenzijskim strujanjima biee posveeena znacajna paznja.2. 2) nestisljivo strujanje (p = const. s~caj kada zapreminska sila ima 8~.---::.1.if +2wx v·dl == v /':. pri cemu je o z vertikalna koardinata uperena navise.dl = O. (2.2.:-~ ~~ p p ~v s 4) Posmatra se strujanje u polju konzervativnih/~> .1. kod cevi.. Strujanja u cevima su najcesea unutrasnja strujanja i mogu se tretirati kao jednodimenzijska. sto znaCi da je p = pCp).ii . tj.Bernulijeva jednaciha za strujnicu e l -e2:=~ v/':. dl .1) izmec1ju proizvoljno izabranih preseka 1-1 i 2-2 sledi energijska ..1.:= potencijal F = grad [J.17 == 0). kada postoji jedan dominantan pravac .14) dabij a c1iferencijalna jednacina de:= v t:. aka je .14) \ . Tada se uajvaznije promene strujnih velicina odigravaju u pravcu glavnog strujanja s.1. Kako je skalarni proizvoc1 grad e . U avom slucaju iz (2.15a) moze se analizirati jedan specijalni slucaj.1. iz koje posle integraljenja duz strujnice (s1.15a) se dobija Bernulijev integral OjIerove jednacine .). Zato ih je potrebuo svesti ua jeduostavuije oblike iIi uprostiti da bi se mogli resavati "jeduostavniji" strujno-tehuicki problemi.. .7 r .2.4.1 Na dalje se polazi od Navije-Stoksove.1. na pI. (2. jednaCine kretanja (2.11 ·dl. .1. u Navije-Stoksovim jednacinama nema Clanova koji potieu od tangencijalnih napona (v /':.4.p .1.mehtlntc!cu e!lergjju. dl == de. UCiuimo nekoliko pretpostavki 0 strujanju koje se analizira: 1) posmatra se stacionaruo (a / at = 0 ).grad p moze napisati u obliku gradijenta neke funkcije <1)= a sto je zadovoljeno za Jdp / p. Radi kraeeg zapisa uvodi se veliCina w v if njihov skalarui proizvod v v e=--U+ -:=-+gz+ . tj.1.Teorijske osnove ID strujanja 117 uisu pogodui za upotrebu. To je moguee uraditi. Ovaj pravac je oznacen sa s na s1.v ·Jf . MnozeCi skalarno avu jednaCinu sa elementom dliZine strujnice Jf (s1.1) i primenjujuCi prethadne pretpostavke dabija se jednaCina za rad sila grad(v2/2-U dp/ p).1b) u kojaj svaki Clan predstavlja neku jedinicnu silu. Ovakvo strujanje se naziva jednotizine11zjil'!co J'lmjatlje. dakIe. U tehnickoj praksi Za ovu klasu strujanja postoji veoma veliki interes.t-f 2 U ovoj jednacini zbog artoganalnosti vektara x i je ill x v. Nairne.4.15a) fdp 2 fdp \ \ Posredstvam jednaCine (2. SHka 2.

prosiriti sa strujnice na strujnu cev.15) treba..dAI=t (V22 +P2+gZ2)pv2ciAz+t(~veL1~dl)d}h.16) resavaju se taka da se sa stvarne kiileticke energije prelazi mi kineticku energiju odredjenu preko srednjih vrednosti. t (v21 +PI+gzI)pV.1. prvo.1. te prema Slika 2. P .zz /z / /. mnozi sa elementom masenog protoka dm = pdV := PVI dA 1 = PV2 dA 2 . 0 cavaju fluidni prostor.9) i sprovedu iste matematieke operacije dobija se energijska jednaCina za strujnicu sa vremenski osrednjenim velieinama .1. a dobijena jednaeina u// Z. 15c) pn cemu su vI' v2.1. realne strujne cevi (s1.15) se. a Zl iZ2 visinske razlike ad referentnog nivoa 0-0. Prema tome i primena Bernulijeve jedlla.15b) Na dalje ce se analizirati 'slucaj viskoznog. ana njoj je jednodimenzijsld karakter strujanja../// //.2 tome vaznest jednaCine (2. U tu svrhu jednaCina (2.118 Teorijske oSl1ove ID strujanja 2 p v -.4. Nairne. pa Se jednaeina (2.15) nije prihvatljiva za primenu u cevirria gde je jednodimenzijski karakter strujanja. P P I 2 -2 - -2 - (2.= const. . Ako se podje ad Rejnoldsove jednaeine (2.4. dt predstavlja jednacinu bilansa energije za strujno vlakno.1. Strogo uzevsi bilo koji od oblika jednaeine (2.// z/ . proizvoljno izabranog. upravo. pri neviskoznom strujanju fluida konstantna.1.2.1.2) ogranio mz. nestisljivog strujanja.dl I (2.2 P 12 P 2 Ie -2- -2- (2. Cine je ogranieena na jednodimenzijska strujanja.1.1. Cime se njena vainost prosiruje na strujno vlakno.15) vaii za strujnicu.15b) svodi na oblik: J V P V P 2 v L1v·dl _I_+-L+gz =_2_+_+ gz +' J . a i u celom strujnom prostoru (ako je co = 0). i to na sledeCi nacin . . i leoji hze da jestrujna energija dui . ~ -e2 = Ive L1~ .1.e2 d~ =dm ~ VeS~~. / / /.PI i P2 vremenski osrednjene vrednosti brzina i pritisaka u taekama Ai B preseka 1-1 i 2-2.16) Integrali u prvim clanovirna sa leve i desne strane jednaCine (2.1. . Za nestisljivo strujanje se zbog konstantnosti gustine dobija vredriost integrala d P/ p = P/ p. do tezista taeakaA i B.strujnice. fd koji vaii za nestisljivo i stisljivo strujanje fluida. S obzirom da Bernulijeva jednaCina vaii za strujnicu to ona u obliku (2. e1 dn.1. pri cemu s l e d i : ' . a zatim se integrali po popreenom preseku eime se vaznost jednaeine energetskog bilansa prosiruje na strujnu cev. e =2 U + .

-+--' pIp 2 I 2 2 Izmedju preseka 1-1 i 2-2 vazi jednaCina kontilluiteta /il == rill == Jil 2 =: COl1st~ pa se iz ( 2 2 prethodlle jednaCine eIiminise maseni protok. i vazi da je 8v I ax = 0 gde je x poduzna koordillata.geodezijska visik lla od referelltnog llivoa do tezista povrsine preseka k. v '( -3 sr.k k Ak Tom prilikom pravi se grdka koja se obuhvata koeficijentom akkoji se naziva kocjicijent nel'ClVllomemosti iii popl'Clvni koeficijrmt kineticke enelgije (Koriolisov koeficijent). f (-+gzk ) Pd'/'k P ~ =: (Psr. Prema . dobija se jednaCina .vkeMk' f vsr. za proizvoljno izabralli strujlli presek llepozllat. tj.L3a). Ova jednacina je u literaturi poznatakao uopstena Bemt/li/eva jedllaezna. a po svojoj fizickoj sllstilli predstavlja zakon 0..16) odredice se zbirno.sr. i indekse "e" u clanovima sa visinskim razlikama.vkefA Ie )'-2-mk =:a lc . --+gzc ) mk P k.l PSI' I +gzc )Inl =: ( a 2 -Vsr '2 +-'-+gzc )" n~+ (f Ve LlV )/11.1. a takvi profili brzilla se nazivaju razvij{mim. k .17) a" = . Na osnovu resenja integrala iz (2.4a i 2. a Zc je vertikafuorastojanje . odrZanju energije svedell na jedinicu mase fluida. i da se IIInozelljern sa masenim protokorn dobila snaga. a njihovo resenje glasi Pk ).5. Ovde se./c je srednji>S'tnijm~statlckipritisak u preseku k.. 2 VI PI 2 V2 P2 " 'f' =-- (2. u nekim slucajevima kada se u nizstrujnim preseeima profili brzina ne menjaju. (k== 1.k . Ovaj koefieijent se. i to izraZene prekostruJne energije po jediniei mase.. P -2'dA k =--A. a l -Vsr.k. treba potsetiti.1.1.). koeficijenti a k mogu teorijski tacno da se odrede.sto istovremeno zllaci da tako dobfjena jednaeziza vaz! za i.3 .058 (a~l) za razvijeni turbulentni i a=2 za razvijeni Iaminarni profil brzilla u eevima kruznog poprecnog preseka (v..vdZ . Ti razvijeni profili brzina su logaritamski kod turbulentnog i paraboIicki kod laminarnog strujanjai koeficijenti neravnomernosti kineticke energije imaju vrednosti: a=1.energija. da se skalarnim mnozenjem sae16mentnom strujnice dobio Tad.1.1. odredjuje izrazom: 1 -3 (2.S.= 12) .18) koja predstavlja energijslcu jedllaCinu. 2-m 119 f f (k .Teorijske osnove 1D strujanja 2 2 vie3 1 v . A Vsr. iz ove jednacine izostavljajuCi indeks "sr" u Clanovima sa srednjimbrzillama i pritiseima. kratko. U dobijenom resenju Psr.k . zbog ne poznavanja profila brzina. dakle.1.L16). Dalje.A k Ak Koefieijent neravnomernosti kineticke energije iskljucivo zavisi od rasporeda brzina u posmatranom preseku i on je.2) i nadeno je na osnovu vaznosti hidrostatic1cog zakolla raspodele pritislcce u strujnom preseku (p I p+ gZI == const. .da se krellulo od jednaCine kretanja. Integrali drugog i treceg clana sa obe strane znalm jednakosti jednacine (2. Medutim. PSI' 2 • A =-dl. odeljke 2. za bilo koji presek strujne eevi k.s!1 maseni protok fottda. dobija se jedilaCina a12+p+gzl =a22+p+gZ2 + I veL'.

U ovom primeru zbbg nizstrujnog povecanja poprecnog preseka kineticka energija.4.1. Oblik Bernulijeve jednacille (2. z3visi od geometrije strujlle cevi u kojoj se odvija strujallje. Koji je medusoblli odnos pojedinih energetskih udela u· strujnoj ellergiji svakog nizstrujnog preseka. jet prema . svaki Clan jednaCine (2.2.1.18) ima svoj fizicki smisao energije. /2 -.120 Teorijske osnove 1D strujanja tome. Pojam gu~itka ellergije mora se shvatiti USIOVllO.1.20b) pri cemu gubitak strujne energije Yg ima oblik: hg = Yg / g i naziva se izgubljena visilla. Sa sliIce 2. lla pro u uljlloj hidraulicL BernuIijeva jednacina moze da se napise i u jedllom skracenom obliku.20) je najceSce u upotrebi.19) i on po svojoj fizickoj sustini predstavlja tad sila izazvanih viskoznim i turbulelltnim llaponima na putn izmedu posmatranih preseka.potencijalna energija strujnog preseka (k=1..1. ) (2. dok clan sa integralom ptedstavlja gubitke strujne energije na putu od preseka 1-1 do preseka 2-2.20) /coja vaZi za stTlijnu cev i operativna je za prakticnu primenu. ObIik Bernulijeve jed~aCine (2. u opstem slucaju.20c) tako da jedllaCina (2. Nairne.k Vk Pk (k=1.1.1. Osim Qvog oblika u primeni su jos dva potpuno ravnopravna oblika. iIi flp = pYg = pghg i naziva se pad pritiska. ito: CL k v. Dahle. ttlcttpna strttjna energija nekog strujllOg preseka je jednaka zbiru kineticke.3 kod koje presek nizstrujno raste. pritisne i potencijaille energije 2 e k =-p-=CLkT+p+gZk' Pt. 2. kineticica.1. . Pk / p -pritisna i gz k .4. oCigledno je da se u nizstrujnim ptesecima odigrava ttansformacijajedllog u drugi oblik ellergije.1. koji glase: 2 VI PI 2 V2 CL l2g +-pgH] =CL 2 "2g+r.20c) primenjena na krivolinijskoj strujnoj ceviprbmenljivdg pteseka sa sl. Ovaj clan se.20b) je veoma prakticall za primenu.1. a zbog povecanja koordinate z potencijama energija strujeraste.3 je jasno da jeu svakom nizstrujl10m preseku strujna energija manja za "gubitak" energije kojise ima izllledu dva posmatralla strujna pteseka.1.2).1. Radi kraceg zapisa ovaj clan se oZllacava sa (2. dobija se energijska jednacina u obliku (2. Konacllo. eksplicitno ne moze odrediti jet se ne poznaje raspored brzina u poduznom pravcu.20) postaje: e] = ez + Yg Za objaslljenje nizstrujlle promene strujlle ellergije kotistice se jednacina (2.1. .g+Z2 +hg P2 [m].20a) (2.. u opstemslucaju. (2. struje se smalljuje.

otezan naGin odredivanja strujnih gubitaka. (2. Bernulijeva jednacina.:::flYe(~V'.. U realnim uslovima strujanja jednaCina (2.20d) je veoma retIeo primenljiva. p] e]=e2 = canst.0-dl .aka Huli.3.I. PosmatrajuCi bilo koji od oblika Bernulijeve jednaCine (2.20d) a sto nije nista drugo do Bernulijev integral Ojlerove jednaCine za nestisljivo strujanje t1uida.ll!f-.5.i7ydY+L'. . a 0 cemu ce vise reCi biti u narednom Odeljku.l. vaii za strujnu cev kod koje postoji jedan glavni pravac stnijanja. u principu. U slucajevima kada se kineticka energija nekog strujnog preseka moze zane mariti.2) glasi: ~ = fzYe L'. Zato korektno odredivanje strujnih gubitaka zasluzuje posebnu painju. a to su samo preseci sa razvijenim profilima brzina. tada se fluid koji struji smatra neviskoznim." .lU. ako se ne znaju koeficijenti neravnomemosti.e = el .4.viz)=~ Ve&~ dx. Na kraju treba. Gubid strujue cnergije \ \ U Odeljku 2.cdx+L'.1.. koji posredstvom izraza za turbulentne napone (v. Tu jednostavnost primene narusava Clan Yg . pa je kineticka energija tih preseka jednaka null. pak.-+gz] =a 2 T+ 2 VI v2 2 p +gz P2 2' (2.4. ~ a]T+r.U. Ovde je razlika strujnih energija izmedu dva strujna preseka (L'. Ako se pri nekom procesu strujanja gubici strujne energije mogu zanemariti (Yg "" 0). tada treba upravo takve preseke birati za referentne i za njih postavljati Bernulijevu jednaCinu. jer izabrani stmjni preseci treba da imaju poznate koeficijente neravnomernosti. moze da se postavi za bilo koja dva strujna preseka nekog jednodimenzijskog strujanja. ili preseci koji se nalaze na konstantnoj geodezijskoj visini i u kojima nivoi tecnosti mimju. jos jednom. U suprotnom. ukazati za sta vtdi i /cada mo.1..Teorijske qsnave IDstrujanja 121 zakonu 0 oddanju energije.20) moze Se zaldjuCiti da je ona "relativno" jednostavna za primenu.1. iIi je. a Bernulijeva jednaCina se svodi na oblik Slika 2.ll. i uglavnom se koristi kod problema spoljasnjih strujanja.19) za gubitke energije na putu izmedu dva stmjna preseka. Dak1e._ _ C1 ___---r-.1 : : " .---. Ox. --1--1' pzlp a2 vil2 x procesa disipacije prelazi u toplotu.-_+_ Yg . . pri izvodenju Bernulijeve jednacine dobijen je izraz (2.1. .1. tada je primena Bemulijeve jednaCine jedino mOgUca ako se oni eksperimentalllim putem odrede.1.e2 = Yg) nazvana gubit/com stlUjne enellJije i ona posredstvom e ----c"""'-UJ. energija se ne moze "izgubiti" vec sarno moze preCi u drugi oblik. Odeljak 2.1.21) . 2.I. sarna po sebi jedl. t.WJ. Pri izboru preseka za koje se postavlja Bernulijeva jednaCina treba bitiobazriv.1.1.ze da J'e pn"meni Bemuliieva jednacina.1.j.

5.1. • r 't.21a) maze se napisati u neSto jednostavnijern obliku pogodnom za prirnenu. = pVe elcvivalentni koeficijent dinamicke viskoznosti. a zatim integraliti po zapremini V. Za daljirad prakticno je uvesti vektor.1.1.21) svodi na Y:::: --"dx. odnosno tenzor. povrSinom poprecnog preseka A i zapreminam dV=Adl.3) jedinicni vektar pravca xj .21a) ce se pomnozitisa elementom mase pdf. pri cemu su illtegrali po povrsinama Al i A2 .dV = A PI --dA e = Ad1V't.= vp . (2.122 Tearijske asnove ID strujanja 1z razloga jednostavnosti pisanja uvodi se oznaka za viskozne i turbulentne napone 't jj _:::: PVeau.5. komponenata napona 't j = 'txxnx +'t Jy l1y + 1: zz n z = 'tjjnj gde je nj (i=I.1.1.21a) pri tome ga transformisuci na obHk zapreminskog.. f r .v dt I fl. duzine I koja je ogranicena kontrolnom povrsinom Ae = AI + A2 + Ao' gde su Al i A2 povdine protocnih poprecnih preseka 1-1 i 2-2 i An s --C> povrsina omotaca. dobija se Yg ::::. ::: 'leOUj /OXp gde jeT]. pri cemu sledi tl~ pdV = ~ (t ~: dV)dl. 1 KoristeCi tom prilikom vezu izmedu povrsinskogi zapreminskog integrala. za simetricllo razvijeno stmjanje.21a) 1 Izraz za gubitak energije (2. / ax. gde je i1 vektor spoljasllje normale na povrsinu Ac' Integral po kontrolnoj povrsini Ae rastavlja se na tri integrala.1.22) . kao i Cinjenicu da je pri nepromenjenom protoku Yg = canst" dobija se gubitak energije po jedinici mase (2.2.1. tj zida cevi ('t.:: . Element strujne cevi definisan je duiinom dl. Sada se izraz (2. a zatim povdillSkog integrala. jednaki nuli i ostajesamo integral po omotacu-ziciu strujne cevi Ao ' tj.2. preselea A i tangencijalni na povrsini omotaca dA =Odl. Nairne. I (i=1.1.3). posrnatrajmo jednu strujnu cev sa s1.j --)0 't w)' gde je 0 obim preseka povrSine A. g 1m f pox. U cilju dalje analize izraz (2. VracajuCi se sada izrazu (2.. A'tjn Ac J pA ciAe .f. (2.2.21b) Za primenu ovog izraza potrebno je poznavati geometriju strujne cevi i tangencijalne napone na zidu cevi. Na njegovu kontrolnu povrsinu deluju normalni naponi na povrsinama protocnog Slika 2. v.1.

i\ko nizstrujno vise nerna geornetrijskih prepreka na koje nailazi fluidna struja. rnogli odrediti strujni gubici koriste se eksperirnentalne ili poluempirijske rnetode. to izrazi (2.oznaka 11. I := (2. i. tj.srvaraju. do prornene u profilu brzina stvaraju se uslovi za nastajanje strujnih gubitaka.).Teorijske oSl1ove ID strujanja 123 Na osnovu izraza (2. kod turbulentnog strujanja moze se govoriti 0 strujanju na llivou rnakrovrtloga i strujanju na nivou rnikrovrtloga. v.?()zmin i turbuientllim llaponima na putn izrnedu dva strujna preseka sveden na jedinicu rnase.rnikrovrtloga. postoje dye gl1lpe gubitaka. odnosno da kada god dode.22) za odredivanje strujnih gubitaka irnaju sallIo teorijski znacaj.1. Strujanje na nivou makrovrtloga odvija se na onirn rnestirna u cevovodu gde postoje usiovi za njihovo stvaranje. Ova rnesta se u cevovodu nalaze na poznatirn lokacijama (krivine. Zakljucuje se da su gubici direktna posledica gradijenta brzine. zbog prisustva gradijenta brzine prosecnog strujanja.rnakrovrtloga do najrnanjih .22) '(ijclA predstavlja ukupnu silu "trenja" izazva- t nu viskoznim i turbulentnirn naponirna. Da bi se. upravo. Prerna tome. rnedudejstva fluida i cvrste granice zida.23) .21) i (2. Tako stvoreni makrovrtlog putujuCi niz struju raspada se sve do najsitnijih vrtloga . S druge strane. Naponi llov! ax. Dakle.1. pa ceo izraz predstavlja rad sda prottzrokol. su posledica viskoznosti fluida. ito: gubici na lokalnirn otporirna . objasnjavaju prisustvorn napona u fluidu. iz bilo kog razloga. i gubici usled trenja . a to su mesta sa slozenorn geornetrijom strujne cevi. Na nekorn rnestu gde je slozen geornetrijski oblik strujne cevi (na pro krivina). ventili i s1.22) dolazi se do sustinskog objasnjenja 0 poreklu strujnih gubitaka.amlz vis.1. zakljucuje se da kod turbulentnog strujanja postoje i vrtlozi razliCitih veliCina. Takode je jasno da. usled cega u fluidnoj struji postoji gradijent brzine prosecnog strujanja av I ax. a to su preseci strujne cevi koji se nalaze u pravolinijskirn delovima cevovoda. tada su i intenzivniji gubici energije. stvara se rnakrovrtlog koji oduzirna energiju od prosecnog strujanja. strujanje na nivou milaovrtloga se kao takvo odrZava. Prema tome. zbog gradijenta brzine. Nairne.1. Torn prilikorn obe grupe gubitaka sracunavaju se kao velicine koje su proporcionalnc kinetickoj energiji odredenoj sa srednjom brzinorn strujanja. ipak.rnikrovrtloga. Na nekirn lokalnim otporirna rnakrovrtlozi se i ne stvaraju a gubitak energije je izazvan promenom poprecnog preseka iii prornenorn pravca strujanja. pa se zbog toga kaze da je turbulentno strujanje sa jasno utvrdenom hijerarhijskorn strukturom vrtIoga. Strujni gubici se.1. pa se gubici energije na takvirn mestima llazivaju iokail1i gubici energije. ad najveCih . dakIe. koristeCi izraze: Vajsbaha IYi. u izrazu (2. zato se gubici na takvim delovima nazivaju gubicirna na pravolinijskirn deonicarna.oznaka· fA' IrnajuCi u vidu da poduzni profili brzina nisupoznati. Strujanje na nivou rnikrovrtloga se odriava u svirn nizstrujnirn presecima sa razvijenirn profilirna brzina. ili krace gttbici uJ'ied tnm/a. se generisu . odnosno kada su vece neravnornernosti u profilirna brzina... turbulentni naponi pv/8iJ ! ax. ukoliko su gradijenti brzina veCi.

v2 J "2' == '" L. -"". 4RH 2 Dw 2 ' ~ ~ ~I~ ~ faktor trenja. povrsine preseka A i obima preseka 0..~-...koeficijent lokalnog otpora....2 se nalaze na meduL3- 9--' ~_Pl_. RfI ....' .'-..1. U tu svrhu ....~..-_.27) 'tw = Cf '2 pv pri cemu je Cf faktor proporcionalnosti.v .26) dobija se pad pritiska I v2 I v2 Ap == p A .5.C"'-".broj pravolinijskih deonica.9.5.' A. u kome je S .. Darsijeva formula U ovom Odeljku bite izlozen nacin odredivanja pada pritiska u pravolinijskim delovima cevovoda..' """.. Glllbici lllslcd trcnja 2.24) za odredivanje gubitka usled trerija. ~ ~w "". - '''''~'t''---. == PIA i P2 = P2A.1.25) gde je N .1.-"'C.1.. Zamenom izraza (2..5.1. dobija se pad pritiska izmedu strujnih preseka 1-1 i2-2 Ol· Ap == PI .1 Za odredivanje tangencijalnog napona na zidu cevi koristi se pretposta'vka..l:nom strujanja . 1 i (2.' -_. 1z jednacine ravnoteze ovih sil~ PIA ..s1.". da je to velicina proporcionaIna kinetickoj energiji strujnog preseka odredeno' sa sredn'ombrz.28) .. ' -. tada u presecima 1-1 i 2-2 deluju sile pritiska r.duzina cevi. koja se potvrdjuje dimenzijskom analizom. (2.1. 2.srednja brzina prvog nizstrujnog preseka. J=1 } == '" D~j Vi 1=1 2+ '" L...= A .J Dh J=1 j (2.A j .-.1.. .-"". (2.== pA.-..posmatrace se jedna pravolinijska deonica cevovoda konstantnog i proizvoljnog oblika poprecnog preseka (v.\ ~~~: o~:r~~. kroz koju fluid struji srednjom brzinom v.koeficijent trenja._".1.2.P2 == 'tw A . .P2 A -'twOl= 0. izmedu dva strujna preseka za koje se postavlja Bernulijeva jednaCina..1. ".1..1.hidraulicki radijus i DfI-hidraulicki precnik.YI.. pri potpuno razvijenom laminarnom iii turbulentnom strujanju.1.-_. -~-"".124 Teorijske osnove ID stnljanja za odredivanje strujnog gubitka na lokalnom otporu. Kako u cevovodu ima vise i lokalnih otpora i pravolinijskih deonica.''.YA.i 1=1 + '" L.. to ce se ukupni strujni otpor."". i Darsija 1 v2 I v2 y: = = A .26) Slika 2. .1). odrediti kao N Yg M N 2 M /. 4RH 2 DH 2 (2. pri cemu su: A ..1. Posmatrace se samo jedan deo strujne cevi izmedu preseka F 1 i 2-2 koji 1 _ Lb. I .broj lokalnih otpora i Ai . ".1.""'.. a na zidu cevi sila otpora trenja Fw == 't waf._- ..".27) u (2..1. .-. -C"'.1.fi'F·!I_.:js~n:~ jne cevi izdvoji i posmatra njegova ravnoteza. odnosno gubitka usled trenja.. a....5.

te se tada opsta formula Darsija svodi na obHk IJ. -13 hrapavosti zidova i s1.1.> caj nije oCigledan iz izraza (2. Zato ce se ovom koeficijentu.2) a ciji uti~ A V r--'.Tearijske asnove ID strujanja 125 hidraulicki radijus i DH =4RH = ~ hidraulicki (ekvivalentni) precnik cevi.31) Re. 2..ftelZu Da. lFizicb tuma. dok u pravolinijskim Slilca 2.2.1. na pravilno odredivanje koeficijenta trenja A. Zato se strujanjeu pravolinijskim delovilIl~ cevovoda izdvaja u posebnu grupu problema.--pvxVy)y=O 81:".. . dimenzijskblllanaJizoID.··-'·-m.l.p I v2 I v2 Y =:-==A-/j. / 4.>i turbulentnih napona na zidu i od geometrijskih '. uy iz koje sledi da je koeficijent trenja bezdimenzijska veliCina koja zavisi od rnnogih veliiSinu. Kod lokalnih otpora trenje na zidovima predstavlja sarno deo UkUpllOg gubitka energije. d '" ! karakteristika strujnog prostora (precnik cevi. ~ KoristeCi izraz (2.1. dobija se relacija za koeficijent trenja (2130) .. cia je koeficijel1t trenja veliCina koja zavisi od Rejnoldsovog broja (Re) i relativne hrapavosti zida cevi (BId). pravolinijskih deonica itd. i leao takav on ima znacajan uticaj l1a koeficijent trenja.to/mulu koja SlllZi za odredivanje pada pritiska II pravolinijskim delovima cevovoda.2 delovima cevovoda ono je jedini gubitak strujne energije.= 4Cf koeficijent trenja.1. RH == 2.29) g P d 2 d 2 Primena ovog izraza svodi se. 1 !.T .151.-. u kame je t. U sillcaju da fluid ne struji kroz ceo presek cevi (iIi kanala). pv 6* r I \ \ . Aka se posmatra specijalni slucaj oblika poprecnog preseka. prakticno. one je prisutno i kod: krivina.30).jnoldsov broj Re = vd I v je bezdimenzijska velicina koja predstavlja odnos inercijalnih i viskoznih sila u fluidu i sluzi za odredivanje reZima strujanja.p= PA-::::? (2.) hidraulicki precnik ima vrednost DH == d = 4Rfj. pv 8 av -. u narednim Odeljcima.5. S obzirom 'V f da Sil tangencijalni naponi na zidu prisutni na svim zidovima koji ogranicavaju strujni prostor dl2 to za posledicu ima da je trenje prisutno na svim cvrstim granicarna strujnog prostora. Pokazuje se. ventila.sI. Izraz (2.6enje koe[idjenta trenja. a to je kruzni oblik cevi unutrasnjeg precnika d (A == d 2 rr. racvi.1. Dahle.. (v.2 = .27).:sijeFlt . A=4 Cf = .5. kao sto su: fizicke karakteristike Huida (viskoznost).2 (J-l-.1. (01-::--1.1. srednje brzine po preseku. pri tome imajuCi u vidu da se naponi na zidu sastoje ad viskozne i turbulentne komponente. 81 d) (2.0 == drr.1. odnosno: A=: ACRe. posvetiti vise painje. gradijenta brzine prosecnog strujunja. na pr. koji je inace najcesce u primeni. vee same kroz deo preseka povrSineA tada velicina 0 predstavlja obim okvasenog dela cevi (ili kanala).28) predstavlja uop.1.

32) pax or2 r or O=oplor ovlox=O (2. U zavisnosti od nacina odredivanja tangencijalnih napona na zidu strujnog prostora.hidraulicki potpuno hrapave cevi.3) i jednaCine kontinuiteta. cevi se dele na: a) A:= ACRe) .34).3 a (2.1. U poluempirijske izraze za koeficijent trenja svrstavaju se svi oni izrazi koji su dobijeni koriseenjem poluempirijskih modela turbulencije.5. S druge stTane strujartje je razvijeno.1.33. 1. sto znaci da se u svakom nizstrujnom preseku ima isH prom brzina. te sledi .1.1.2. te se zato izraz (2. vee je samo funkcija od poprecne koordinater (v=v(r)). odnosno da je p=p(x). kao i da se promenljive p i v mogu razdvojiti. eliptickog i nekih drugih oblika poprecnog preseka.34) Iz jednaCine (2. U egzaktna reSenja za koeficijenat trenja svrstavajuse sve one formule koje su dobijene iz tacnih reSenja Navije-Stoksovih jednacina. dobijaju se jednacine: 1 8p 8 2 v 18v 0:= ---+ vC-+--) (2. b) A:= A(Re.1.5.fnog poprecnogpreSI!KO Posmatraee se nestisljivo (p=const.hidraulicke glatke cevi. i c) A:= A(8 f d) .32) mogu zameriiti obicnim. Treba napomenuti da jedna te ista cev moze da pripada svakoj od ovih grupa. te zato brzina nije funkcija poduzne koordinate x. KoefidjclIllt trellja mmtraSnjih iaminarnih str1lJ!janja 0) Lominorno strojonjc 0 cevimo Kro.1.1. napisanih u polarno-cilindricnim koordinatama. resenja za koeficijent trenja mogu biti: egzaktna. Ovo za posledicu ima da se parcijalni izvodi iz jednacine (2.hidraulicki hrapave cevi. U opstem slucaju strujanja fluida kroz cevi tangencijalni naponi na zidu nisu poznati.) stacionarno (of ot = 0) laminarno strujanje u cevi kruznog poprecnog preseka.8 f d) .3.1. sto se zakljucuje iz jednacine kontinuiteta (2. 1. a sto zavisi od rdima strujanja u njoj.5. Ovu grupu Cine resenja za koeficijent trenja laminarnih strujanja u cevima kruznog.30) uvek ne moze direktno primeniti. 2.1. Konacno. 1.33) sledi da pritisak nije funkcija od poprecnekoordinate r. poluempirijska i eksperimentalna.126 Teorijske osnove ID strujanja U zavisnosti od medusobnog odnosa uticaja Rejnoldsovog broja i relativne hrapavosti. koje se ima izmedu preseka 1-1 i 2-2 sa s1. Ako se ovi preseci nalaze dovoljno daleko od lokalnih otpora I strujanje ee biti razvijeno I~--------------~------~----~ jednodimenzijsko (v = v x' vr := v<p = 0) i osnosimetriCllO (8/ 8<p = 0). 1. Prime nom ovlh pretpostavki iz sistema Navije-Stoksovih jednacina Slika 2. trecu grupu reSenja Cine rezultati dobijeni primenom raznih eksperimentalnih metoda.3a.

Zamenom ovih konstanti u jednaGinu (2.1. dvldr=O i 2) r=R. Iz dobijenog resenja za A. dole se maksimalna vrednost nalazi na zidu cevi = 411V8 IR.36) iz koga se primenom granicnih uslova: 1) 1"=0.1.) stacionarno (3/ at =0) jednodimenzijsko (v x = V.1.1. == vs2Rlv 64 r:--64l => ~.1.37) odreduju se: srednja brzina strujanja u preseku V s :::: .1. dr (I' dr):= -C . Zamenom napona 1: w u relaciju (2.ptlrtlboliCki zakon promene brzine u poprecnom preseku ° v(r)::::~(R -r I:!.35) moraju biti jednake istoj konstanti.S. 'w 81: w A. /.) Loul-inorno slrnjonje izmed'n porolelnih ploeu Ako se posmatra nestisljivo (p=const.36) dobija se . dr) == 11.37) u kome je vmax = I:!.Rejnoldsov broj. VY = v z == 0) laminarno strujanje izmedu dugackih paralelnih ploca (s1.CIlnr + Cz (2. Oni imaju rninimalnu vrednost u osi kanala '0:::: 0..39) u kome je Re == vs2R / V= vsD Iv .1.pR2 /4111 maksimalna brzina u preseku.= pv. koje se nalaze na medusobnorn rastojanju 2b. 1 dv 1d dv (2. 3' ' i zakon raspodele viskoZllih napona u preseku dv 411 v . sto znaCi da se pri larrunarnorn strujanju u cevima sve kruzne cevi ponasaju kao hidraulicki glatke.1.p I I. P == P2' i ima vrednost C == I:!. Na osnovu zakona promene brzine (2.411 1"2 -I.p 2 2 )==vmax[l-(:R) I" 2 1 (2. P == PI i x=l.30) dobija se izraz za koeficijent trenja larninarnogstrujanja-u cevima knrlDOg poprecnog preseka: .1. 1 v(r)2rndr =-v 2 max' 1 fll3 a.P2 ova konstanta se odreduje iz dela diferencijalne jednaGine (2. (2.1.l.1.35) Kako je p=p(x) a v=v(r) to leva i desna strana jednaCine (2. vidi se da koeficijent trenja zavisi sarno od RejnoldsovOgbioja. '=-11-=--1' dr R2 (2. Ako je problem odredjen razlikom pritisaka I:!.3-4) svodi na oblik . tada se Opsti sistem diferencijalnih jednaCina (2.::::-v·(r)2rndr=2 3 R 2rcv s 0 korekcioni koeficijenti koliCine kretanja i kineticke energije [ 3 =1 2 -2 R rcv s fv R 0 2 4 (r)2rrcdr=.- I R2rc fR 0 ..38) pokazuje da se viskozni naponi linearno rnenJaJu sa prornenorn koordinate r.1. koja se ima na osi cevi (r=O). . v=O odreduju konstante integracije CI = i C2 == L'R2 1411. 1z druge od diferencijalnih jednacina (2.38) Izraz (2.3b).35) dobija se opste resenje za brzinsko polje C v(r) =.p:= PI .1.1.Teorijslce oshove 1D strujanja dp d 2v dx == 11( dr2 127 +.35) dpldt=-C i granicnih uslova za pritisak: x=0. 2.

1. Konacno.fb z 2bvs v (y)dy=- 2 -b 5 dv 1 ·fb 3 u = _ · v (y)dy 3 2bvs -b 3Y] v s i viskozni napon na zidu rayne ploce 'tw = -Y](dy)y=±b :::: -b. v = V max ' dv/dy=O.41) dobijaju se: srednja brzina u preseku "s = 2b 1 fb 6 -b v(y)dy::: 3' vmax ' 35 ' 2 koeficijenti neravnomernosti brzinskog polja 1 /3=--. II 2 kome je vmax = tlpb 12Y]1 brzina u osi kanala.Rejnoldsov broj.2 =: Re ' (2.42) pd istoj karakteristicnoj dimenziji strujnog prostora (D:. Slika 2..1. cijim se resavanjem dobija linearno polje pritiska p(x) =PI -!J. 2) y=±b .5 . primenjujuCi jednaCinll ravnoteZe sila koje deluju izmedu preseka 1-1 i 2-2 i Darsijevu formulu.l2.41) pokazllje da i za laminarno strujanje izmedu paralelnih plota vazi parabolicki zakon raspodele brzina.::: .1..128 Teorijske osnove ID strujanja lop 0 " O=---+Vp OX c3y2 ' 2 (2.: 2b) zakljucuje se da je koeficijent trenja kod krliZnih cevi za 8/3 putaveci od koeficijenta trenja laminamog strujanja izmedu paralelnih ploca . v=O.1.1. dobija se izraz za koeficijent trenja laminarnog strujanja izmedu paralelnih ploca 4'tw 24 ').41 ) Cb /2y].) 2] . koje glase (pj-P2)2b·l='t w 21·1 . prelazi se sa parcijalnih na obicne izvode.. PoredeCi izraze (2. iz istih razloga kao i kod kruznog preseka.. Cime se iz (2.P=Pj-Pz=p}"Jf2b. OV / ox = 0 koji se rdava koriscenjem granicnih uslova 1) y=O.39) i (2.v.1. posle cega se dobija resenje za brzillsko polje tlp 2 Y V(Y)=2y]I( b 2 -y)=v max [1 -(-.p' x / I (C:::!J.40) dobija obicna diferencijalna jednaCina dp dZv dx "" Y] dr 2 = -c .1. !J. Primenom izraza (2.1.42) pv" u kome je Re = 2bvs Iv . Izraz (2.p I I) i brzinsko polje u obliku V(Y)=-2y]y +C1y+C2 2 C 2 • Koriscenjem navedenih granicnih uslova odrvdjujll se konstante C2 ::: C1 = 0 (2..3b I u ovom slucaju.1.1.40) o= Op / oy.

818 1.3. == 160 3Re I A=J2 Re . za cevi najcesce neokruglih geometrijskih oblika dati su u tabeli 2.r//. ..1. Izraz za koeficijente trenja. Tom prilikom dobija se struktura izraza za koeficijent trenja A= A IRe.333 96 85 76 73 69 62 \ Tabela 2. Ravnostrani trollgao Kvadrat 3 J3 a a .20 0. . A alb A de / a Pravougaonik D ~ {. . n =bl a .1. de =4RH Ek.1. 'c II.1.5. ~ 2a l+alb A=:Re b 0 0..667 1...'! d A=~ Re A= 64 (1-n)2 Re 1+n2 +(1-n 2 )/lnn . a '~ .3.10 0.33 0..".1.'I:.-' (j) 2(a-b) Elipsa fJ2P: i:s '0' aL""J a a' ~ alf \. tacnim resavanjem Navije-Stoksovih jednaCina. u nekim slucajevima. Re=vDH I v 2 2 vb A = 64 a +b ..5..39» i izmedu paralelnih ploca (izraz (2..~ . . pri cemu je koeficijent A funkcija od oblika povrsine poprecnog preseka.-vivalentni i precnik Oblik preseka cevi Paralelne ploce Geometrijski prikaz Izraz za koeficijent trenja (Re = V de I v) A=Re ' 24 :::I[~:'::::: 4b 2vb Re=-V Krug ® . I NII// N . pri laminarnom strujanju...1. Re=v Re 3a 2 _b 2 Krnzni procep a. }\leo cev nije kruznog vee nekog drugacijeg oblika poprecilOg preseka.. Koeficijent trenja okruglih i neokruglih cevi.Teorijske asnove ID strujanja 129 c) Laminarno strojanje 0 ccpima razliififog o/Jlil:n U paragrafima a) i b)ovog Odeljka dobijenisu teorijskitacni izrazi za koeficijent trenja laminarnog strujanja u cevima kruznog poprecnog preseka (izraz (2.600 1.504 1..25 0.. takode.50 2 1.. tada se.42».-1: a...2"..r 8ab 3(a+b). dolazi do izraza za koeficijent trenja.

Iz jednaCine (2.8) i Rejnoldsa (2.turbulentna komponenta napona i 't == 'tv +'tt-ukupni tangencijalni napon u nekojposmatranoj tacki preseka.47) u kome su 'tv == l1av / dy . pritome imajuCi u vidu da je v =vCr) dobija se novi oblik ove jednacine r p (x. da je v =vCr)..1.1.-.44) av / ax = 0 (2. 0= ---+--(r-)--___:(rv v) pax rarBr rar rx (2.r) == Pw . svodi se na oblik: lap 18 -. dok su V~2 .1.130 Teorijske osnove ID strujanja 2.5.47) dobija se zakon raspodele ukupnog napona u poprecnom preseku .= . koje je prikazano na s1.1. t.1.43) prrr r r" 1 ap v a av 1 a -.43) dobija se novi oblik -(p+pv' )=-(v' -v') ar a- 2" r 12" 2" 'P r r iz koga se integraljenjem u granicama od r do R (p = Pw' v~2 promene pritiska u poprecnom preseku = 0) dobija zakon (2. 'tt == -pv~v~ .-.46) pokazuje da u poprecnom preseku pritisak zavisi od fluktuacionih karakteristika brzinskog polja.viskozna komponenta napona.1. =-dx rdr "dr rx rdr v t rdr (2.2 -v'I' .1.4.z fR (--. stacionarno (a/at = 0).2. napisan u polarno-cilindricnomkoordinatnom sisternu. .1.).1. Integraljenjem jednacine (2. osnosimetricno (a / acp = 0).1.41. Nakan transforrnacije jednaCine (2. te zato vati dpw / dx = ap / ax.1. Iz ovog izraza sledi daje na zidu cevi (r=R) pritisak funkcija samo od poduzne koordinate pex) = Pw(x). Za ovako I X -Il> Slika 2.1.9).46) r Izraz (2. nestisijivo (p=const.45) U Rejnoldsovim jednacinama (2.1.1.43-44) v je srednja brzina po vremenu.1. jednodimenzijsko (vx = V. vr == v'I' == 0) turbulentno strujanje u kruznoj cevi precnika D=2R.2 1-.5.1.-[ r('l1--pv v ) ] = -d [('t +'t )l I d (n).1.j.PVr + P -. 1 -r . Odredlv311Rje IlmeficijclIRta tJrcmIja tllllll"lh>ulclllltllRog strmjamja m cevima Posmatrace se razvijeno. Zarnenarn ove diferencijalne veze u jednacinu (2.2 0=---8 ---8 (rv )+-V.1. (t) dr vr dpw 1 d cfV -.44).1.45) slegi da brzina v ne zavisi od koardinate x. v~2 i v~v~ odgovarajuCi turbulentni naponi.5.4 definisani problem sis tern diferencijalnih jednaCina kontinuiteta (2." (2.

Za turbulentno strujanje u cevima ne postoji tacna teorijslco rdenje 113 osnovu kojega bi se odredili naponi u preselru..5.Teorijske osnove ID strujanja 131 dV 1 dpw (2.\..prelama ob!aJ'i u kojoj su viskozni i turbulentni naponi istog reda veliCine. Na dalje ce se razmatrati dva posebna slucaja turbulentnog strujanja u cevima i to kada se one h-etiraju leao hidraulicki·glatke i hidraulicki hrapave. U izrazu (2. r x 2dx· iz koga.S.4U.50) pokazuje da se tangenCijalni napon u preselm linearno menja sa koordinatom r.1. i da napon ima minim aInu vrednost na osi cevi .1. Medutim.2. ledna od osnovnih veliCina poluempirijske teorije turbulentnog strujanja je brzina trenja v*. (2. ili (2.1. dok je njegova maksimalna vrednost na zidu cevi o(R) = ow' Na osnovu izraza (2.50) Md:rsulliclld gIatkim cevima Za odredivanje odnosa brzina v *Iv s u hidraulicki glatkirn cevima maze se koristiti a) uruverzalni turbulentni profil brzina . 2) 1: t ~ 1:" .1. pod kojom se podrazurneva upotreba pojednostavljenog modeia turbulentnog strujanja u kome se neki koeficijenti odreduju na osnovu eksperirnentalnih rezultata.4.. ito: 1) 1:"'1:. na osnovu koje se odreduje tangencijalni napon kao 1: = pv*2 .48) dy .. a samirn tbn i koeficijent trenja.pv'v' = .1. za r=R.1.38) koji vaZi za laminarno strujanje i (2. 2.1.1.1.1. TuuriHlllleJ!lltlmO 5ltrujaJ!llje 1m "y +"[ "w "w =~ R' (2.turbu!entno jezgro u kome su dominantlli turbulentni naponi (Ot »1:").1.=8(v*lvB )2.52) sa VB oznacena je srednjabrzina strujanja u preseku. i 3) 0'" 0t .49) 2 x tako da se konacno dobija zakon raspodele napona u poprecnom preseku 1:=rr.48 i 51).1.28.1. dobija se relacija ..1.r ~= Izraz (2.1.50) koji vazi za turbulentno strujanje zakljucuje se da se tallgencijalni naponi u preseku kruzne cevi menjaju po linearnom zakonu. (2.v!skoznipodsloju korne su dominantni viskozni naponi (1:" »o[) .30). sledi i vrednost napona na zidu cevi 1 dpw' "w =. (2.d R . kod turbulentnog strujanja ukupni napon se sastoji od viskozne i turbulentne komponente.. Ova pote§koca prernoscava se po!uempti-tj:rkom teorijomturbulentnog strujanja.(0) = 0. Ucesca viskozne i turbulentne kornponente napona u ukupnorn tangenc~ialnorn naponu prikaiana su na dijagramu sa s1.51) Koriscenjem izraza (2. sto strukturu turbulentnog strujanja 6ni znatno slozenijom od laminarne.52) koja moze da posluzi za odredivanje koeficijenta trenja turbulentnog strujanja u cevima. Na ovorn dijagramu u zavisnosti od medusobnog odnosa viskozne i turbulentne komponente napona razlikuju se tri oblasti.

Granice brzina. Univerzalni turbulentni profil poprecnom preseku.5.5.1. Za dobijanje ovihforrnula koriste se stepeni zakon (Blazijusova formula) i logaritamski zakon (Pral1dtlova formula) za razvijel1e turbulentne profile brzina.74 5 5.5 b) stepeni profil brzina pri cemu su: v+ == v I v * .6 3.56).5356) dat je na s1. y + == v * y I v .53-55) veoma dobro moze da se aproksimira stepenim zakonom (2. koji zavise od izbora merodavnog razvijenog profila brzina. 1.1.1.53) (2.7510gy'. leao i konstante u funkcijama (2. y-koordinata koja se meri od zida cevi (s1.2.53-56).55) (2.1.5 Za odredivanje koeficijenta trenja hidraulicki glatkih cevi mogu se koristiti dva razlicita pristupa.1. logaritarnslea oblast (y + > 30).+5. 5 o Ie Re n C(n) 10 7 8.l.132 Teorijske osnove ID strujanja 0<y+<5 v+ == J 11.10000 viskoznih i turbulentnih napona u Slika 2. U slucaju turbulentnog strujanja u hidraulicki glatkim cevima univerzalni turbulel1tl1i profil brzina opisal1 fUl1kcijama (2. 5<y+ <30 30<y+ (2. zone su u direktnoj vezi sa vee datim· odnosima izmedu 10 100 1000 l. 10 prelazna oblast (5 <y+ < 30) i .1. L4. Ekspol1ent stepenog zakol1a n i koeficijent C(n) zavise od Rejnoldsovog broja. Uticaj Rejnoldsovog 10 broja na eksponent stepenogzakcina~ 11. 1.51ny+ + 5.1.54) (2.510.1.71 1.105 8 9. 0) Blozijusopo formulo Razvijel1i turbulentni profil brzina u hidraulicki glatkim cevima opisuje se stepenim zakonom (2.56) :*==c(n)(V:Y )l/n.1.5 .koeficijent stepenog zakona koji zavisi od eksponenta n..2.1.2. Ova zavisnost utvrdena je eksperimel1talno i data je u tabeli T.56) lS.10 6 Tabela 2. izmedu ovih zona.S.2. (2. 5. Kao rezultat odgovarajuCih proracuna dobijaju se formule Blazijusa i Prandtla za odredivanje koeficijenta trenja. Kod 25 univerzalnog turbulentnog profila 20 brzina postoje tri zone ito: + V 15 viskozni podsloj (0 < y + < 5) .4.bezdimenzijska koordinata.1.1.1.1. n-eksponent stepenog zakona i C(n).1.5.10 6 9 10.4).3.+ -3.1.57) koji se nakon primene za osu cevi .5 == 2. odredene su na osnovu eksperimel1talnih rezultata brojnih istrazivaca.bezdimenzijska brzina. 30 Graficki prikaz funkcija (2.

0 4n2(n+2) V* Vs .59) u kome su: y i r koordinate merene od zida i ose cevi.62) sledi izraz za koeficijellt trenja Ie =:: 0. Poredjenjem vrednosti koeficijenata ~ i a za stmjanje u cevima pri razvijenom laminarnom ( B= 4/3 i ex. V==Vm => V': v = CC n )(7)1/n *R . i v m brzina u osi cevi.1.3a) i razvijenom turbulelltnomstrujanju (~::d i ex::::.5. respektivno. iz izraza (2.5).2. (2.61) R 2 7CV.02 .01 i ex =:: 1. na 11=10 a sto vaZi za visoke vrednosti Rejnoldsovog broja (v.1.60) i koeficijenti neravnomernosti brzinskog polja ~=-/-1v22rndr= (n+I)(2n+l)2 R 'ltV.56.5 n=7 i C(7)=8.3164/Rell41 (2. ex =:: 40817 == 1. 1 i ex::::. T.- n+5 [ (n + 1)(2n + 1) J "/(n+l) 2 C(n)n 2 --"'-Re 2/ (n+l) .1. odeljak 21.74. 2vm v·2rndr =:: R2 fR 0 r lin (1.30521 Re l/4 • Dobijeni izraz za koeficijent trenja nesto malo odstupa od eksperimentalnih rezultata Blazijusa.63) koja vazi za turbulentllo strujanje u hidraulicki glatkim cevima u intervalu Rejnoldsovih brojeva 4000 <Re< 10 5 • Za posmatranu vrednost eksponenta stepenog zakona 11=7..1. (2.1.1.058 (2.1. Primenom profila brzina (2..1. Zato je izvrsena korekcija koeficijenta C(n) na vrednost C(7)=8. dobijaju se karakteristike razvijenog turbulelltnog profila brzina Vs 49 50 43200_ =:: 60 .1. = 2.64) vm Povecavanjem vrednosti eksponenta 11. Sa ovom vrednoscu izraz (2.R) rdr =V11l 2n2 (n+l)(2n+l) . (2.lL 2 -L (.60) sledi formula za koeficijent trenja _=:: V .2:1. na pI...1. dobijajuse vrednosti ~ = 1.03 cime turbulentni profil brzina postaje ravnomemiji. (2. \ \ .1. a=-1-1v32rndr= (n+l)\2n+l)3 .1.58) svodi na oblik: (2.62) u kojoj je Re == 2Rv s I v Rejnoldsov broj. Ako se za vrednost eksponenta stepenog zakolla uzme vrednost iz tabele T.1. Dobijene vrednosti za koeficijente ~ i ex upucuju na zakljucak da se kod razvijenog turbulentnog strujanja u cevima moze smatrati da je ~::::. tada iz (2.1.!1!. i izraze (2.1.59) odreduju se: srednja brzinastrujanja u preseku Vs =:: R 2n 1 fR 0 . 0 4n4(n+3)(2n+3) PrimenjujuCi odnos brzina Vs en Re dobijen iz relacije (2.Teorijske o. ~ =:: 49 =:: 1.58)..62) se svodi na Blazijusovu formulu IIe=0.)n+l ( _ _ )n+l Ie -? n+ 1 .snove ID strujanja 133 y=R.1.60-61).52) i (2. 1) zakljucuje se da je razvijeni turbulentni profil brzine ravnomerniji od laminarnog.1..

Za jednu datu' vredllost Rejnoldsovog broja Blazijusova formula (2. Primenom zakona (2.5 univerzalne konstante.1.75 i B=5. .70) Na osnovu eksperimentalnih rezultata Prandtl je izvrsio korekciju brojnih konstanti u formuli (2. (2. Iz (2.5.68) Konacno.2. R primenom kojeg se dobija srednja brzina u preselru V=V rn y Vs = R."Uljanje Ul hidr8Uliickiibl1"apavJim. ProyultlolJ'n/ormllllo Za opisivanje razvijenogturbulentnog profila brzina koristi se logaritamski zakon (2.5. (2. u domenu svoje vainosti Blaziju..1. cevlima U zavisnosti od uticaja Rejl1oldsovog broja i hrapavosti cevi na koeficijel1t trenja. Cija je vainost do vrednosti RejnoIdsovog broja Re < 3.2). 2. (lnz-i)]}[ Vs Kako je limzi lnz = 0 (j=1.66) dobija se oblik logaritamskog zakona + vm-v R R (1 67 ) vm-v + =--=A·ln-=A1log2. )+Av*[z(lnz-l).1. Tmllm. cevi se dele na hidraulicki hrapave (A = A(Re.8 I D» i hidraulicki potpuno hrapave (Ie::: ).z.66 i 68) dobija se izraz za koeficijent trenja 1 Al r.67) sledi zakon promene brzine u poprecnom preseku +Av*ln-=vrn +Av*lnz·.1.5. dolazi posrupkom iteracije.4.. =vrn-IAv*=vm-3.z.1.8 .1.1 c 3 -Ii: = .1. primenjujuCi izraze (2.10 6 ..63) direktno daje vrednostkoeficijentatrenja.sova formula iina prakticnu prednost u odnosu na Prandtlovu formulu. (2.1.52.134 Teorijske osnove ID strujanja 11) lIniDlerzolni zo.75v* 3 (2.)+ jg [ B-A 1 log(4v2)-I A ] .. kaleo je vee receno u Odeljku 2.1.55) v+=Aln/+B=A1log/+B. koji se naziva univerza!ni zakon trenja u hidrau!icki g!atkim eel/inla. dole se do koeficijenta trenja. Zato.hmtno stD. z=ylR .9112 . v=v m => v:=Aln(Rv*/v)+B.!ton henjn u liJidroulicld gIn/kim cepimn.71).n Iv2r7tdr=2tCvm +Av*lnz)(l-z)dz= 2{Vm(Z. 2.1.2. primenom Prandtlove formule (2..1.j81og(Re-vA. v* y y koji se naziva zakon de/ieila brzine.65) za osu cevi y=R.65) pri cemu sU A=2.03291og(Re-li:) -0.70).1. Zamenom brojnih vrednosti univerzalnih konstanti sledi formula za koeficijent tienja l =.1.(8/ D) ).1.1.11. nakon koje se dobija izraz "* = 21og(Re~) -0. to se izraz za srednju brzinu strujanja svodi na oblik: z~o .4. Al =5.71) za koeficijent trenja hidraulicki glatkih cevi. (2.

2.I~~~~~~~ ~urm.52) i (2.1..2 1. v=v m A) =5. UvrstavajuCi U ovaj zakon brojne vrednosti univerzalnih konstanti dobija se Karmanova formula + 1. -~- C=8.----Ie = (2Iog ~ + 1.138.76) koja predstavlja univerza/ni zalcon Irenja II hidrau/iclcipolpuno /zrapaVlin cevinza. PrimenjujuCi izraz (2. (2.65)moze cla se napiSe i u obliku v+ = Ajlog)/ +B = Ajlogt+B-AjlOg(/ .1.75) za osu cevi y=R.68) dobija se formula za koeficijent trenja ~.st2%~ '.2 0. 4.74.8+ <5 hidraulicki glatke cevi. i to kao: ..f'l .6 2. Za turbulentno strujanje u hldraulicki potpuno hrapavim cevima vrednost koeficijenta C(8+) je 8. Na osnovu eksperimentalnih rezultata Nikuraclzea vrednost konstante 1.1.1.5.1.~l{R/).=[islOg~+ Jg(c-f A )T Ie = (2Iog ~ (2.77) .75) R --+ vm=v*(A)log''5+C). .8+ > 70 hidraulicki potpuno hrapave c e v i .679 je korigovana na 1.50 F' "~f"\" 'P'>""'T"" garitamskog zakana za strujal1je 7..II---i-I u hidraulicki hrapavim cevima v+ = A]logt +C(8+) = Alnt+C(8+) 6 5 ~~~T:rr'ir=~~~C.1.5.75.1.2.4.1.0 2.5. .73) 9 _ _ _ ~.5<0+ <70 hidrauliCld hrapave cevi.1.1.4 0.8 Prema eksperimentalnim rezuJog 8'· ltatima Nikuradzea zavisnost Slil<a 2.1.1... Sa ove slike se uocava da veliCina 8+ moze da se iskoristi leao kriterijum za odredivanje vrste cevi." ---If-+.--.1.74)""2 = (1.Tearijske asnove ID strujanja 0) Hirtlroltliifldpotpltf8o Imopove cep! 135 Logaritamski zakon brzine (2.!!8liFrCEpJ GEVI I HRAPAVE CEVI : (2.°k~ -f--f--I---il---il---i clobija se oblik univerzalnog 10.CW) 8 ~ l c~ I ]6°'.1.72) u kame je 0+ '" 8v * !)I karakteristika hrapavosti.5.4 2._'f--.679)-2. i .<\'.1. taka da se dobija Karman-Nikuradzeova formula za koeficijent trenja . Uvodenjem koeficijenta zavisnog ad hrapavosti cevi 11rr C(o+) = B-Ajlog8+ = B-Aln8+ 10 --f-.2 log ~ )-2 =2Iog 3. taka da se logaritamsld za1con (2.2.1.8 1.74) 3.-~-f----+-f---f-+-1 (2. Zavisnost leoeficijenta koeficijenta C(o+ ) ad veJicine C(8+ )prema eksperimentima Nikuradzea 8+ prileazana je na s1. 2 a zatim karisteCi izraze (2. (2.1.~ld (2.74) svodi na konacan oblik v+ =Ajlog(y/8)+C.

1. ipak. Za razliku od izraza (2.1.5.1.1. Koristeci razvijeni turbulentni profil brzina. Ali.1.2. taka dobijeni dijagram nije operativan za primenu. v+ = A Iny+ + B . Sa ovom korekcijom dobija se opsti oblik y+ 5 70 univerzalnog logaritarnskog profila brzina Stika 2.2. Izraz Altsula se.5. II) .> d +Re 11(~ ~)1I4 /\. . jer vaii za vestacke hrapavosti cevi. treba korigovati sa jednom funkcijom od hrapavosti L1v+ = L1V + (0+). koji vazi za hidraulicki glatke cevi.) profil brzina postaje neravnomerniji. Ali.5. zato ovaj izraz nije operativan za primenu.1.vestackim hrapavostima cevi.80) r.0 . IzrazColbrook-a glasi 1 8 2. 2.4. U opstem slucaju turbulentnog strujanja tl cevima u obzir treba uzeti uticaje promene Rejnoldsovog broja i hrapavosti.2. dok se u slucaju potpuno hrapaVih cevi (11 Re ~ 0) svodi na Sifrinsonov izraz (2. (2.136 TeoriJske osnove ID strujanja koja vazi za hidraulicki potpuno hrapave cevi.5.4.1. Gime uticaj hrapavosti na koeficijent trenja postaje veoma izraZen.78) Medusobno slaganje formula Karman-Nikuradzea i Sifrinsona je veoma dobro i za uobicajene relativne hrapavosti cevi krece se u granicama od nekoliko procenata. god.?~njem na cev zrnaca pesk? T~zliCite veliCine.65). On je vrsio eksperimente Sa razlicitim .L\v+ . koji imaju medusobno slaganje u granicama 2+3%.80).1.1.1. i zbog toga mu pri upotrebi treba dati prednost.1. .1.v+ (2.8/d).51 (2. Re~A a izraz AltSula ima oblik .2. Sa live slike se uocava da porastom uticaja hrapavosti (L\vt < L\v.81) Izrazi Kolbruka i AliSula daju dobre rezultate. do koeficijenta trenja primenom izraza Kolbruka dolazi se iterativnim putem. Nakon sistematizacije eksperimentalnih rezultata Nikuradze je dobio (1933.1. koje je ostvarivao nan-.::=-= -21og(3 71d +~) VA . Odredivanje koefidjenta trenja .Hidraolicki krapape' elf/pi Kod cevi kod kojih je hrapavost cevi veoma izraZena logaritamski zakon raspodele brzina (2. a zatim i Altsul su dosli do izraza za koeficijent trenja hidraulicki hra avih cevi.) veoma slozeni dijagram zavisnosti A:':=A(Re.Moody-ev dijagram U cilju odredivanja koeficijenta trenja. izraz Altsula je veoma jednostavan za primenu.63) za hidraulicki glatke cevi. . Za odredivanje koeficijenta trenja hidraulicki potpuno hrapavih cevi moze se koristiti i izraz Sifrinsona A= 0.11(5/ d) 114 • (2.2.1. pri tome obuhvatajuci oba relevantna uticaja Colbrook.78). prvi je.79) Profil brzina kod hrapavih cevi U ticaj fur iCcije hrapavosti L\v+ na izglt:d profila brzina prikazan ja na s1. najvaznije serije eksperimenata izvrSio Nikuradze. za slucaj da se relativna hrapavost cevi moze zanemariti (6/ d ~ 0) svodi na Blazijusov izraz (2.

5...39) je u podrucju Rejnoldsovih brojeva Re:o..1. ito: CD ...71d + 2..03 0...... iIi obrnuto.1... <Il . koristeCi Nikuradzeovu ideju.. a) Ob/as! lami?lamog sITu/an/a Oblast laminamog strujanja na dijagramu prikazana je pravom linijom CD...".0001 0.04 6/d=0..'4. koeficijent trenja pri laminarnom strujanju kroz cevi kruznog poprecnog preseka moze odrediti izrazom Poazeja A."'..5...zavisnosti ko~fiGijenta t~enja od Rejnoldsovog broja i relativne hrapavosti.5.:. ulja i s1.i'".....kriticna vrednost Rejnoldsovog broja pri kojoj laminarno strujanje prelazi u turbulentno.""....-'-"..oblast hidraulicki potpuno hrapavih cevi Ie = A.."".. koji ima veoma siroku primenu za odredivanje koeficijenta trenja.. koja se jos naziva i kvadratna oblast. Gl .. Gl-hidraulicki glatke cevi.(Re) .. Detaljnom analizom dijagrama pokazalo se da na njemu ima pet karakteristicnih oblasti.i.~+--..008 0.....07 0.".... ®-hidraulicki hrapave cevi i ~-oblast potpuno hrapavih cevi.00001 10 4 Re 106 10 7 108 Slika 2. i ~ .02 -"'-..0005 0..05 0.'...oblast laminarnog strujanja. Re k = 2320... =64 / Re....:.j~".002 0.i..112 _L :: :::+:::::Ii:::..o / d) ..09 0..4......'.71).~~~:... ..". = .'.51 ) tl2_ -.-~eF+.06 0.63)..(Re..."""..'... U tehnickoj praksi laminamo strujanje ostvaruje se pri strujanju veoma viskoznih tecnosti: naite.1.05 3.1 0...l.oblast hidraulicki hrapavih cevi .01 0.F-'....~".5.. Blazijusa (2..015 -----..'''4' 0. ~.e==E~====m:=::±±m 6/d=O.~~ 6/d=O.' _1_ =-21og( ..""..l.. Vaznost izraza (2. Prandtla (2...1.~~.... = .:..~:. Moody-ev dijagram ...l..04 .. a na osnovu formula Puazeja (2..'...08 0. Iz tih razlogaMoody je.-Re.1..01 0...<Il-prelazna.""~ o/d=0....~~ 6/d=O...''~~~~~~~.0002 0..*.1....... I ' ' ."... 0.. ...'.. Karman-Nikuradzea (2.."-'+'..l.oblast hidraulicki glatkih cevi . ® ..-i.02 ~~~+i..(o / d). leao i da ova oblast predstavlja oblast hidraulicki glatkih cevi.. Vee je receno da se. b) Frelazna oblast .prelazna oblast..1...\. Zato ce se objasnjenju ovog dijagrama posvetiti vise paZnje..".009 0.. kerozina.'7r-...80) konstruisao dijagram .1. Oblasti CD-Iaminarna.1.! 6/d=O.005 0..77) i Kolbruka (2..Teorijske osnove ID strujanja 137 te bi vrednosti iz njega trebalo preracunavati za hrapavosti industrijskih cevi..1...2.. gde je Re k ..l."'....~.03 ~"''!-~~~_''''''~-i+-i.39).....001 0. s1.

o/ d). da ne bi doslo do greske u proracunu treba. e) Potpuno ItTl2pave cevi U oblasti ® sa dijagrama uocava se da je A= A(O I d). da koeficijent trenja ne zavisi od Rejnoldsovog broja. pase zato za ovu oblast kaie da je kvadratna oblast. U tu svrhu se definise srednja apsolutna hrapavost cevi lcoja zavisi od: materijala cevi.81) ili Sifrinsona (2. S ~druge strane. Za koeficijent trenjaukVadratnoj oblasti vaZe izrazi Karman-Nikuradzea (2.hidraulicki glatkih cevi do krive a-a ena dijagramu aproksimativno povucena) koja predstavlja granicu dvostruke zavisnosti A= A(Re. naCinaobradei stanja zidova cevi u eksploatacijskim uslovima. te su i eksperimentalna merenja u njoj nepouzdana.1.1. () Hidrauliclciglatke cevi U oblasti hidraulicki glatkih cevi (kriva C) sa dijagrama) viskozni podsloj pokriva sve neravnine na zidu cevi. Njene vrednosti.2. takoae. jer je pad pritiska u njoj (vidi izraz (2. Ova oblast (zona CD· sa dijagrama) je nestabilna. A= A(Re. zona @) sa dijagrama. Ta zavisnost je data Blazijusovim izrazom (2.28» kvadratna funkcija od srednje brzine strujanja. koeficijent trenja zavisi od Rejnoldsovog broja i od relativne hrapavosti. za najcesce primenjeIie cevi.5.za gasovode izraz Weymouth-a: .1. koristiti izraze za koeficijente trenja koji su dobijeni eksperimentalnim ispitivanjem takvih cevovoda. Iz tih razloga rdim rada u ovoj oblasti se izbegava. u podrucju vredIiosti Rejnoldsovih brojeva od 2320 < Re < 4000. za odredivanje koeficijenta trenja postoji izraz Zajcenka A = 0.o I d). Tako na pro koristi se A = O. Za korektno odredivanje koeficijenta trenja trebaznati koja je hrapavost cevi o kroz koju se odvija strujanje. Ova oblast se prostire od krive Ql .1.0025 VRe" . iIi izrazom Altsula (2.138 Teorijske osnove ID str:ujanja Prelazna oblast predstavlja oblast prelaska laminarnog u turbulentno strujanje.1.0941d.1.1.02 +1. kada se radio dugackim cevovodima. tj. date su u tabeli T. i u njoj koeficijent trenja zavisi same od Rejnoldsovog broja A= A(Re).78). dakle.1. ipalc. Zato se cevikojeradeu ovimrezimima nazivaju potpuno hrapave cevi. U nekim specijalnim slucajevima. odnosno zavisi sarno od hrapavosti cevi.1.81).63) iii izrazom Prandtla (2.71). tj. Kvadratnoj oblasti odgovaraju uslovi strujanja sa visokim vrednostima Rejnoldsovih brojeva kodkojih lcoeficijent trenja zavisi samo od relativne hrapavosti old.5.za strujanje nafte izraz Lange-a: A == 0. se uocava da je za jednu vrednost relativne hrapavosti old koeficijent trenja nepromenljiv (A=const.1I3 . Altsula (2.7/ JRe .77). koji vazi u celokupnoj prelaznoj oblasti.1.80). U oblasti hidraulicki hrapavih cevi. d) Htdrauhcki hmpave cevi Hidraulicki hrapave cevi 8U one kod kojih viskozni podsloj ne pokriva neravnine na zidu.. Koeficijent trenja hidraulicki hrapavih cevi odreduje se izrazom Kolbruka (2.). Ipak. iIi obrnuto.

5 1. takode. izmedu ovih veliCina postoji funkcionalna zavisnost.Teorijske osnove ID strujanja 139 VRSTA CEVI -MATERIJAL vucene (bakar.Apsolutna hrapavostcevi.1 0.1 0.3+1 1+2. Ovaj postupalc iteracije uzastopnih priblizenja za odredivanje . Prema tome.0015 0.15 0.1+0.3+1.6.8 3+9 1+3 0.5. u opstem slucaju.5 1+1.15+0.15 0.60 celicne varene upotrebljavane .05+0.1-5.4 do 3 0. jer on zavisi od brzine strujanja koja.6. st31do) celicne vllcene STANJE zrDA CEVI glatke nove ciscene posle duze upotrebe zardale sa jakom korozijom i rdom nove bitumenizirane upotrebljavane .5.1.5. Najjednostavnija metoda koja Se za ave potrebe koristi je metoda proste iteracije.1.15 1+1. nije poznata.03 0. Sdruge --~ strane i brzina strujallja zavisi od gubitka usled trenja.5 2+4 0.= f(A) iIi za brzinu v=j{v). vee se do njihdolazi primenom numerickih metoda.25+1 0. mesing. Medutim.1.1.5+4 0. vodovodi) nove (1/2 " do 41 nove nove bitumenizirane livene upotrebljavane-mestimicno zardale sa korodirani~nezdima ociscene posle duge upotrebe fino obradene drvene obicne neobradene izglacane betonskc od azbestnog cementa grubo obradene u drvenoj 2£lati neobradene nove upotrebljavane - Tabela 2.mestimicno zardale . do koeficijenta trenja nije laka dati.ardale j 31m zardale i korodirane pocinkovane (gasovodi.2 0.5 0.jednoliko lako zardale posle dugogodisnje upotrebe Ijace z. 2. tako da Se mogu sastaviti funkcij<e za koeficijent trenja 11.05 0. 0 [nun] 0.21. ciji je algoritam proracuna dat na s1. Kako su u opstem slucaju ove funkcije slazene.3+0.5 0. Odredivanje koeficijenta trenja iteraiivnim putem Pri proracunll cevovoda potrebno je poznavti vrednost koeficijenta trenja. to njihova eksplicitlla reilenja ne postoje.05+1 0.

01733 0.1. Kako su jednacine kontinuiteta linearne funkcije od brzina. Kada se problem opisuje veCim brojem jednaCina tada je pozeljno izvrsiti linearizaciju sistema jednaCina elme se· njegovo resavanje znaeaJno pojednostavljuje.7) koji je baziran na teo:rijskom izlaga~ju saddanom u Odeljcima 2.Ji: + 3.02 0. Zato je po~eljno. a i potrebno.5.01705 0.01733 A=O.1. U opstern slucaju.ta trenja pl"im.3-6..1.03113 0.71) i Kolbruka (2.Smm.1.5.02 0.80) A = [21og(Re·J?:) .1.d. KoristeCi formule Prandtla (2.02 0.elllom racIlmar3 U uslovima proracuna slozenih cevovoda koeficijente trenja veoma cesto treba sracunavati sto znatno poveeava obim pesia. vee se do njega dolazi prirnenorn numericke analize.1.D3058 0.1. t. postaviti n Bernulijevih jedriaCina i m jednaCina kontinuiteta.1.2. A=0. pojedinacnog sracunavanja koefieijenta trenja.5. Iteraciju zapoceti sa vrednoscu Ao = 0. leao sto su: broj jednaCina.4.O.1.80) odrediti koeficijent trenja za cev precnika d=lOOmm i apsolutne hrapavosti o=O. Koji postupak reSavanja treba koristiti zavisi od mnago faktora kaji uticu na slozenost sistema nelinearnih jednacina.01263 0. za vrednosti Rejnoldsovog broja Re=120000 i Re=500000. rezim strujanja (laminarni iIi turbulentni).02 0.51 8 og Re. U tu svrhu sastavice se algoritam (81. Hi neka druga numericka metoda.Ako se iteracija obavlja po koefieijentima trenja korisno je za pocetnu vrednost uzeti Ao= 0. sa tacnoScu [> ::no-5 . odnosno formirati sistem od k=m+n jednaCina u kojima je Ie nepoznatih brzina (iIi protoka).140 Teorijske osnove ID strujanja koeficijenta trenja vazi sarno bela se irna jedna funkcionalna zavisnost A=j(A).vanja sistema jednacina po brzinama stmjanja za pocetne vrednosti brzina tr"ba zadati vrednost iz intervala v=1-3rnJs.'u 2.1. pri cemu se za resavanje moze korisl:iti· i iterativni postupak.01315 0.l. to ee u opStem slucaju dobijeni sistern jednacina biti nelinearan i nehomogen.1.71) 000 Re=120 000 (2..71d )r 2 Rezultati proracuna sa uzastopnim iterativnim vrednostima dati su u tabeIi. Re=500000 Re=120 000 Re=500 A ="4 1 [I (2. Clanovi uz kineticku energiju u Bernulijevim jednacinarna su kvadratne funkcije a koefieijenti trenja nelinearne funkeije ad brzina.01316 A=0. njegovo odredjivanje tretirati racunskom masinolIl. po brzinama strujanja.03054 2.1. Pomenuti nelinearni sistem jednaCina nerna eksplicitno resenje. Odrediv31llje k@eficijelll. izlozenog u Odeljh. odnosno v=f(vJ. Pmblem 2.Sr2 .03132 0. Ovo s toga sto su to uobicajene vrednosti brzine strujanja tecnosti u dobro projektovanim hidraulickim sistemima.01316 0.S. U postupku iterativnog res:. na pr. kod slozenog cevovoda sa ustaljenirn strujanjem moguee je.02.03113 A=0. Ovaj nelinearni sistem jednacina treba reSiti.7. RESENJE: Formule Prandtla i Kolbruka napisane u obliku pogodnom za iteraeiju glase: Colbrook ---Prandtl 2.01732 0.1.03054 0. geometrija eevovoda i .01736 0.01321 0.02. Medutim. Za brzo utvrdivanje cIa Ii je cev hidraulicki glatka ili . so.

. Ovako izraien kriterijum utvrdivanja hidrau!ickog kvaliteta zidacevi jednostavan je za primenu i kao takav koristi se u algoritmu za odredivanje koeficijenta trel1ja.1.hidraulicki hrapave cevi. kriterijum hidraulicke hrapavosti zida cevi dat u Odeljku 2.~---~AI. .-. A 0 r---------~. potpuno rHidra~~cki I . Umesto analize rezultata dobijerrih navedenim metodama ovdece sed~ti nesto pojednostavljena metoda proracuna zasnovana na formuli Voronina kod koje se odredivanje koeficijenta stisljivog strujanja bazira na pozhavanju koeficijenta trenja . + / _ L '_ _.--<?--. u sldopu dinamike gasova.5..5. Algoritam za izratunavanje koeficijenta t~enja.<. 8.transfomrise se na'l1ovi oblik koji glasi: Re < 40d ! 8 . (' v..~l [Hidr~l hrapaye I c~ I.---..--'--------'-----=::-.----.~Il ~ .Teorijske osnove ID strujanja 141 hrapava.7. metode koje tretiraju: izotermsko. I I '-------r------' ~~ I ( k+ ~J 1141 r-:~.-+--'_. _ 1'~e<500/k.-'-~______J Slilca 2. 40d /0 < Re < 500d /0 ._-<'iA-Aol<-. r:=~--.-.-\ llt~ld cD .1. adijabatsko. strujanje sa razmenom topiote i realno strujanje. iIi deo programa za odredivanje strujnih gubitaka hidraulickih sistema.. Detaljna analiz~ovih metoda sprovodi se u sklopu dela mehanike fluida koji se naziva clinamiKa gaJ'ova. 'I hrapave ceVI I' "11.-.hidraulicki glatke cevi. KoristeCi ovaj algodtam veoma je jednostavno napisati program u nekom raspolozivom programskom jeziku. )-----~=:>-----.1A2.1. Za odredivanje koeficijenta trenja stisljivih strujal1ja gasapostoje.. " L. i Re > 500d 18 .. S. d.hidraulicki potpuno hrapave cevi. Treba napomenuti da ovaj algoritam moze da predstavlja zasebnu celinu. v. izrazen visinom 8+ .:i=--:-_< r----------~:Re>4000\ 83 ::=::=E:Re>2320> 1 ..

8.. l@kalirnnllllll otpoll"ima Na onim mestima u cevovodu gde dolazi.1. Kada razvijena ±1uidna stmja.VIcoliko se radi 0 stisljivim strujanjima sa veCim vrednostima Mahovog broja. Ta mesta u cevovodu su sa slozenom geometrijom. bilo da su dozvucna iii nadzVllcna. Struktulra strujanja I!lI.1./KRT .1. V uslovima stmjanja tecnosti sa promenljivom temperaturom postoji vise metoda Zel odredjivanje koeficijenta trenja. 2.5. leao na pr.84) koji vati u domenu 2. Gubki llia lokah:URIllIll otJ!lloJr'Rma 2. za uticaj trenja na strujanje treba konsultovati literaturu iz dinarnike jednodimenzijsih strujanja gasova. Odreiltiv3nje llmdidjenlta trlE!nja pri lIlleizotermskom stll"l!lI.jall!jl!ll. sto je osnovni razlog nastanka gubitka energije. asamim tim nastaje promena kolicine kretanja.: krivine. (2.142 Teorijske osnove ID strufanfa nestisljivog strujanja (An) pd istim vrednostima Rejnoldsovog broja i mapavosti cevi. 2. dimenzije strujnog prostora.14 .1. v-brzina strujanja i c:= . ventili.5. koja jeprikazana na s1:2. Po jednoj od tih metoda koeficijent tienja moze da se odredi leao A = Ao (l1 z /11 1 )°. i koeficijenti dinamicke viskoznosti llz za temperaturu zida i 111 za srednju temperaturu tecnosti. slavine. suzenja. Za odredivanje koeficijenta trenja pri neizoterrnskom turbulentnom strujanju tecnosti u hidralllicki glatlcim cevima moze se upbtrebitiizraz AltSula A:= [1.5.1. cak.47 .1. V opstem slucaju ti novonastaIi profili brzina su neravnomerni i OStlO nesimetricni.83 < 11z /111 < 2. (2.2.2.5·] 05 i 0. usisi.5 gde je T·· temperatura fluida i Tz - (2. Ova formula glasi A::: An(l+ K.83) pri cemu su: Ao .1.85) temperatura zida.821og(ReJllJrll ) -1.6 greska koja se pravi ako se stisljivost fluid a zanemari ne prelazi 3.1.~a A:=A o(TJ'F.V nekim slucajevima zbog te neravnomernosti stvaraju se makrovrtlozi koji mogu imati. Promena profila brzina ulokalnom otporu nastaje zbog promene brzine iii po pravcu iIi po intenzitetu. U krivinu (presek 1-1) ulazi fluidna struja koja je karakterisana razvijellim profilom brzina.1 M 2 )-0. koja se ima u pravolinijskoj deonici cevovoda. sto je propraceno znacajnim promenama u profilirnabrzina.1. iz bilo kog razloga..2%.Mahov broj. lz izraza (2.krivina. (2.2.koeficijent trenja izotermskog strujanja.brzina zvuka.64r 2 .5.9.1. do nizstrujnih promena u profilima brzina nastaju lokalni gubici energije.)o. Za objasnjenje strukture strujanja u lokalnim otponma posmatrace se jedan od oSllovnih lokalnih otpora .1.82) pri cemu je M=v/c .1. naide na ovakva mesta u cevovodtl ana se poremeti-deformise. racve i s1.10 4 < Rc < 4.5. OVde ce biti reci sarno 0 nekim ad tih mogucnosti.82) sledi da za vrednosti Mahovog broja do 0. Pri neizotermskom strujanju gasova koeficijent trenja SI:. Pri nailasku ovalcvog strujnog polja na krivillU doCi ce do znatnih . odreduje pribliZnim izrazom Kutateladz.1. prosirenja.

1b. Iz jednaCine ravnoteze sila. oCigledno je da je struktura strujanja slozena. 2. inercijsko odlepljivanje struje.1. pa ce 4 p -. Ova zona ima veoma veIila uticaj na vrednost lokalnog otpora. UopstavajuCi ovaj zakljucak za spoljasnji i unutrasnji zid krivine sledi da na spoljasnjem zidu pritisak raste a naunutrasnjem opada.1 Struktura strujanja II krivini. i to: KG -konvergentna oblast u kojoj dolazi do suzenja fluidne struje i DO .1. ali zbog ubrzanja .1. Samim tim stvorice se dye zone.1..divergentna oblast u kojoj se fluidna struja siri.f1uida porast brzine utiee na poraste pritiska. ka spoljasnjem zidu krivine. pri nailaskll na krivinu fluidna struja nece moei da prati geometriju strujnog prostora. tj.2. Posmatraj:nci poduzne profile brzina sa 81.Prisustvo razdelne povrsi D znatno remeti strujni prostor zdrave struje. s 4 vlpl ~ Pre~k2-2 a) -~~~. Ovu i onako slozenn . Na posmatranu zapreminufluida deluje i sila pritiska M==tpctA==f"vgradpdV=f"v ~~iiAdV.2. profil brzina u preseku 4-4).1.Teorijske osnove ID strujanja 143 poremecaja u profilima brzina koji su prikazani u presecima 2-4. a sto je graficki prikazano na s1. Medjutim.2.5. uz zanemarivanje viskoznosti. Kroz OVil povrs dolazi do razmene energije i mase izrnedu zdrave i vrtlozne zone.5.1.1. taka da ona predstavlja jednu nestabilnu povrs. Osnovni razlog poremecaja profilabrzina jeste geometrija strujnog prostora.1. promene brzine su dominantnije sto ukupno dovodi do porasta pritiska. ' Posmatrajmo zapreminu 6V ispunjenu fluid om koja je ogranicena kontrolnom povrsinom M i koja se krece brzinom v po zakrivljenoj strujnici eiji je radijus krivine R (s1.2.2. zato na nekom mestu (tacka A) nastati tzv.1a). Nairne. pa se u njoj mogu definisati dye oblasti.5. 8p v2 6F:" == M sledi relacija &=PR' koja upucuJe na zakljueak da se pri kretanju fluidnog delica po zakrivljenoj strujnici efekat sile inercije uravnotezava sa efektOln gradijertta pritiska u pravcu normale. Vrtlozna zona C je zona u kojoj postoji povratno strujanje (v. KoristeCi ovaj izraz sledi da u krivini ublizini spoljasnjeg zida rast radijusa R utiee na smanjenje pritiska. s tim sto je dominantniji uticaj intenziteta vrtlozenja.1. kako veliCinom tako i intenzitetom vrtlozenja.. ito: B-zona zdrave struje i C-vrtlozna zona.5. Na oVil zapreminu deluje inercijalna-centrifugalna sila ~" = tv P ~ dV.~ Trenje! Krivina i J _ _ _~~L~ok=·a=ln~io~tp~or~~ Trenje __ ~ S b) Slika 2. Povrs D koja deli ove dye zone maze da se nazove razdelna povrs.2. koja utiee na kretanje fluidnih delica u pravcu normale ii.

i u jednostavnoj geometriji krivine. ulazi fluidna struja sa razvijenim profilom brzina.Va. Kroz ovu povrs dolazi do razmene energije izmedu dela ±1uidne strujekoji nastavlja kretanje lea grani 1 i dela koji skreee lea grani 2. sekundal7llh stmjanja (v. Zavisno od intenziteta razmene energije ova povrs moze da ima veoma slozen nestacionarni learakter.2. a to je jedino moguee na osnovu eksperimentalnih rezultata merenj 1 profila brzina u mernim presecima. pa ee i vihorno stmjanje da se javi u paru. Sve ovo. cak. 1. Razdelna povrs se zavrsava zaustavnom tackom B. Ti merni preseci moraju biti sa razvijenirn profilima brzina (kod krivine preseci 1-1 i 5-5). Ove defcirmacije strujnog polja izraZene fiU kroz transformacije profila brzina svedo postizanja razvijeilih profila brzina u nizstrujnim presecima 1-1 i 2-2. racvu vati jednaeina kontinuiteta Vo = Ii.sekundarnog strujanja dobija se rezultujuee vihorno strujanje. Podela ulazne fluidne stmje na dva deia odvija se po razdelnoj povrsi A-B. Sve promene strujnog polja nastale izmedu razvijenih profila brzina 0-0.2) u koju. Ako se zaustavna taclea nalazi u tacki B' iIi E" tada se U okolini taeke B formira jedan vrtlog. Pri tome treba imati u vidu da je sekundarno strujanje upareno. Slaganjem uzdtiznog .144 Teorijske osnove ID strujanja stmktum stmjanja jos vise uslozava prisustvo tzv. Sa uslozaval1jem geometrije lokall1og otpora uslozava se i struktura strujanja.2. nairne. eirne se i ~ strujanje u racvi znatno usloV 2 z~l. Za analizu struleture strujanja u racvi posmatraee se razvijeno ulazno strujanje u preseku 0-0 leoje se nailaskom na raevu deformise u pravcima 1 i2. svi poremecaji stmjllog pol/a izmedu ulaznog (presek 1-1) i izlaznog (preseka 5-5) razvijellog profi/a brzina pnpisl~jtt J-e pnsttstvtt lokalnog otpora.2. u kame se po novo formira polje sa razvijenirn profilom brzina.1. jer se u njima znaju koeficijenti neravnomernosti kineticke energije (CXJ::il za turbulentno i 0. Za ovako definisanu Stika 2. 1.==2 za larninarno strujanje). merenja se komplikuju jer treba odrediti koeficijente neravnonernosti. popreeni presek 2-2) koja nastaju zbog dejstva centrifugalnih sila koje utieu na pokretljivost fluid nih deliea u popreenom pravcu. upueuje na izuzetno. Tako na pr. ako je izbor mernih· preseka drugaciji.1. slozenu stmktum stmjanja.5. +V2 • Koji je medusohni odnos protolea Vj i V2 ne zavisi same od geometrUe racve. vee i od geometrije cevovoda koji se nastavljaju na grane 1 i 2. Pri m . kod jedne racve (s1. Ova cinjenica ima veoma veliki prakticni znacaj pri eksperimentalnom odredivanju gubitka energije u lokalnorn otporu. sa protocima r~ i r72 . U protivnom.2.5. B' iIi B'''zavisi ad odnosa protoka V. Stmktura stmjanja u racvi.glavnog i popreenog . PoIozajzaustavne tacke B. Ta slozena strukhlfa stmjanja odrZava se nizstmjno sve do preseka 5-5. i ri"2 i od geometrije racve. 1-1 i 2-2 izazvane su geometrijom racve. Prema tome. protokom Vo' u racvi se ona deli na dYe. radi se 0 izbom mernih preseka.

-=~ PI + pal vl 12 = 2 P2 i kontinuiteta + pa 2 v~ 12+ D.1. 1 u kojima su VI i 1'2 srednje brzine strujanja u _ ' I . I presecima 1-1 i 2-2.brzina strujanja opada a pritisak raste.p.lbitak (pad) pritiska I AI Sl'1 2 5 . Kada je ree 0 geometriji lokalnog otpora treba napomenuti da jedan lokalni otpor.---.Teorijske osnove ID strujmy'a 145 prolasku iz grane 0 u granu 1 stmjni presek (kroz koji protice f)-I) se povecava. cime se formira vrtlofna zona V2..i . Kada je god moguce ovaj zahtev treba realizovati.1. (i=:T. zakljucuje cia geometrija lokalnog otpora ima presudnu ulogu na izgled strukture stmjanja. sto dovodi do· toga da . na pr. Od tih razliCitih mogucnosti treba izabrati ono tehnicko resenje koje daje manji gubitak strujne energije.2. GlIl!bitak elll!ergije na iollmJl1im otpol"imlll Za definisanjegubitka energije na lokalnom otporu posrnatracese jedan lokalni otpor promenljivog preseka sa sL2. Medutim. 2..1. Ova smanjenje brzine na ulasku u granu 1 maze dovesti do stvaranja jednog makrovrtloga (VI).1.2. Fluidna sttuja koja skrece u granu 2 u tacki C se inercijski odvaja od zida. . a D. Zato treba teziti aerodinamickirn oblicima povrSina lokalnog otpora koje daju rnanje deformacije strujnog polja. U presecirna (a-a i b-b) nizstmjno od raeve zbog zakrivljenosti strujnica javljaju se inercijske sile koje dovode do pojave sekundarnih strujanja. na 10k alnom otporu kO]1 se 0 re· uJe pnmenom formule Vajsbaha (2. PoredeCi strukture strujanja u krivini i racvi zakljucuje se da je zbog slozenosti strujne geornetrije racve struktura strujanja u njoj slozenija..2 zbira statickog (Pi) i dinamickog pritiska (pa j v j2 /2) POi = Pi + pa j vj /2 .2) iz Bernulijeve jednaCine (2. dok kod veCih odnosa ptotoka ova vttlozna zona se ne fotmira.2 koji se nalazi izmedu preseka II i 2-2 i kod koga je visinska razlika izmedju preseka mala tako da se potencijalna energija s~ru~e ll1~~e zanem~riti.2.1. a sto zavisi od odnosa protoka VI IV2 • Nairne. dalje..1. a samim tim i na vrednost gubitka energije. odnosno sto manju vrednost koeficijenta lokalnog otpora. (2. Odavde se.23).86) .86) se dobija izraz za pad pritiska na lokalnom otporu 2 (2.~P /2""'-7-.1.:. h{a _. Izmedu ovih ---~F preseka vaze Jednacme BernuliJa ~ -' .. Uvodenjem totalnih pritisaka strujnih preseka kao -(> f - '11. a samirn tim i manji gubitak strujne energije. VeliCina i intenzitet ove vrtlozne zone zavise od odnosa protoka r~ IV2 i od ugla ~. krivil1a.VI I.5.5./ .2. kod manjih vrednosti ovog odriosa doCi ce do stvaranja vrtlozne zone V1. 11 mnogim slucajevima zbog raspolozivog strujnog prostora kroz koji treba provuCi cevovod nije mogtlce ostvariti povoljnu geometriju lokalnog otpora.p je gl.2. d d' .' -I V =vIAr =v2 A2 .87) . moze cia iroa vise razliCitih tehnickih resenja.

1.2. Karla je ree 0 gubitlcu energije na lokalnorh otporu tada je veorna bitno znati koja je brzina rnerodavna za proracungubitka. preseka. gubitak energije na lokalnorn otporu s1. da ne bi doNo do zabune. PV2 (2. Iz ovog izraza sledi opsta relacija za odredjivanje koeficijenta lokalnog otpora 2 2A22 A22 S2=-2(POI-P02)=-p(PI-P2)(V) +cx.146 Teorijske osnove ID strujanja u korne je S2 koeficijent lokalnog otpora. Tako na pr. definisu se dva pada pritisica /:"POl=PSOlV(/2.1.2 .1. za raevu s1.1 i 0. tada se liZ koriscenje uslova jednakosti gubitka energije na lokalnom otporu SIV~ 12 = (2 veza izrnedu razliCito definisanih koeficijenata lokalnih otpora S2 =1. dobija (2.2.3. Da bi se poznavali koeficijenti korekcije za merodavne strujne preseke II i 2-2 treba izabrati preseke u kojima se irnaju razvijeni profili brzina.1.~ena i u njoj dolazi do mesanja iIi razdvajanja fluidne struje tada se za svaki moguCi strujni tok definise odgovarajuCi gubitak strujne energije. pn"primen~ kod fokafmh otpora dejiizife J'e samo ko¢'ciient 1.1.5. respektivno. 2. Ponekad nije rnoguce pravilno odrediti rastojanje od lokalnog otpora do prvog nizstrujnog razvijenog profila brzina (presek 2-2).88) A2 ·2 Koristeci izraz (2. /:"P02=PS02 V . rnoze da se definise sa srednjorn brzinorn VI iii srednjorn izlaznom-nizstrujnom brzinorn v 2 • Samirn tim rndgu se definisati. pri cemu su SOl i S02 koeficijenti 10Icainih otpora pri prolaslcu i skretanju fluidne struje.1. ako· kod nekog lokalnog otpora postoji potreba za definisanjem koeficijenta S1' a sto posebno treba naglasiti.2. UIIJlPStellllllll BOll"lIiillllllll fOll"IDlIdllll Jedan od lokalnih otpora kod kojeg se koeficijent lokalnog otpora moze odrediti teorijskom analizom jeste slueaj nagIog prosirenja.89) I Alco se poznaju: razlika statiekih pritisaka PI .2.5. U tim slueajevima presek 2-2 se postavlja dovoljno daleko od lokalnog otpora./2. Nairne.1(~) =Sl(Y) 2 1 VI 2 vi 12.2.1. alise tada. dva koeficijenta lokalnog otpora S1 i S2 koji su sa merodavnirn brzinama vI i v2' Medutirn. 2 kod koga je merodavna nizstrUjiza brzina v 2 • Ali ipak.1. a v 2 srednja brzma prvog nizJ'trtqizog. sa 2.89) sledi i vrednost koeficijenta lO~.2.2.87) rnoze se definisati pad pritiska na lokalnorn otporu l e a o .I(T) -cx.alnog otpora. za jedan te isti lokalni otpor. S obzirorn da je razliku statiekih pritisaka i protokrelativno jednostavno meriti to se koeficijent lokalnog otpora uglavnorn odreduje primenom eksperimentalnih metoda.od razlike totalnih pritisaka oduzirna ueesce trenja koje se irna izmedu posmatranih strujnih preseka. Pod naglim .5. Ako je geometrija lokalnog otpora sIo:.P2' protok V i koeficijent korekcije cx. tad a iz izraza (2. razlika totalnih pritisaka izrnedu dva strujna preseka.

a C.1.) Ii" == v1 A1 == v 2 A2 .2. Brojne vrednosti ovih koeficijenata zavise od rezima strujanja.93) koji predstavija opstu Bordinu formulu za odredivanje koeficijenta Iokalnog otpora naglog prosirenja. i dmgo da formula vazi za proizvoljne oblike povrSinapoprecnih preseka A1 i A 2 • Za konkretnu primenu opste formule (2. U kontrolnoj zapremini izmedu preseka 1-1 i 2-2 nalazi se masa fluid a m == pV == pA 2 1. Sada se 1Z sistema jednaCina (2.P1 CA2 . Ve1icina vrtlozne zone zavisi od stepena sirenja poprecnog preseka A2! AI' kao i od reZima strujanja. Pri ulasku fluidne struje u naglo prosirenje razvijeni profil brzina (presek 1-1) dolazi do inercijskog odvajanja i formiranja vrtlozne zone VZ. Naglo prosirenje karakteristike razvijenog strujanja.) V1 2 v2 -2B1-+2~2 -()(.1. koefi~ijent lokalnog otpora (za referentnu brzinu v 2 ). Izmedu strujnih preseka 1-1 i 2-2 vaie jednacine Bernulija PI+pa 1 T+pglsmY=P2+pa 2 T+pC. a sto je prikazano na sl. v2 2 v2 2 (2. gde je ii jedinicni vektor poduzne ose.1.1.2 VI A2 2 . kod kojih je stepen prosirenja preseka A2 ! A1 == (D 2 ! Dj)2. KoristeCi pretpostavku da se deo sile reakcije koji potice od trenja zbog malog rastojanja izmedju preseka II i 2-2 moze zanemariti. R == PIAl .i i ~i (i=1.2) poznati.1.1.1. Posle izvesnog rastojanja l od u1aznog preseka 1-1 fluidna struja se stabilizuje (presek 2-2) i po novo ima Slika 2.Teorijske osnove ID strujanja 147 prosnenjem se podrazumeva cev kad koje se naglo sa povrsine Al pre1azi na vecu povrsinu poprecnog preseka A 2 . zato je potrebno posebno razmatrati slucajeve laminamog 1 turbulentnog strujanja. Ova formula pokazuje da' koeficijent lokalnog otpora naglog prosirenja ne~avisi od ugla nagiba y pod kojim se nalazi naglo prosirenje.3. A2 v2 1 1 (2.1 (-A) -2B 1-A +2~2 -cx.2 == cx.1. sledi da rezultujuca sila reakcije deluje na povrsinu naglog prosirenja u preseku 1'·1' i iznosi R== .A1) ii.T' vj 2 .2.5.P2 A 2 + p~r(~1V1 - ~2 v 2 ) + mgsin y.92) pri cemu su ~j i ~2 korekcioni koeficijenti kolicine kretanja. ==()(.3.90-92) dobija izraz C. a) Laminamo snujanje .93) izabrace se kruzni poprecni preseci cevi precnika DI i D 2 .1 ( .5.91) i promene koliCine kretanja primenjene za pravac strujanja fluida (detaljl1ija analiza promene kolicine kretanja data je u Odeljku 3.2. U ovim presecima su razvijelli profili brzina u kojima su korekcioni koeficijenti cx.90) kontinuiteta (2. (2.

p == PSI V [ /2 ).1.93) odreduje se vred110st ovog koeficijenta lokalnog atpora. Prime110m izraza (2. So + C / Re .96) pri cemu indeks i oZl1acava broj uticajnih geometrijskih veliCi11a. sledi izraz za koeficijent lokalnog otpora naglog prosirenja pri laminarnom strujanju 2 VI vI 2 A2 A2 ~=-(3--1)(--1)=-3(3-4 -l)(-A -1). Zata se u avom specijalnom slucaju.2).1.1.1. Y =S v 22 /2 ="2 (v) -v2)2. Ocigiedl1o je da kod laminarnog strujanja koeficijent lokalnog btpora zavisi i od geometrije i . (2.)2 =(1 _ _ 2)2.5.93). A.l./e Korekcioni koeficijenti razvijenog turbulentnog strujanja u cevima kruznog preseka imaju vrednosti P.95b) U praksi se veoma cesto l1ailazina specijalni slucaj naglog prosirenja kada cev ulazi u rezervoar. vazi da je povrsina poprecnog preseka rezervoara mnogo veea od povrsine paprecnog preseka cevi (A2 > > A 1 ).94) 3 v2 v2 -'·1 1 b) TurbuleTttllo strujtHl.3. i imaju. - S= 1 B / Re n za Iaminarno stmjanje sa veCim Re brojem.02 i a i =1.1. c) Nagloprofire7tJ'e pn' ulas/at cevi u rezervoar (2. Cis 0 veliCine koje zavise ad geometrije lokalnog otpora.1. 2. Sa ovim vrednostima. B.2) (prema izrazu (2. U ovom slucaju. (2. (2.95a) v2 A) U ovom slucaju gubitak strujne energije se svodi na 1 . Ako se usvoje vrednosti ovih koeficijenata Pi "..93) dobija koeficijent lokalnog otpora l1aglog prosirenja pri turbulentnom strujanju v A S=Cl-.za turbulentno strujanje.148 Teorijske osnove 1D strujanja Korekcioni koeficijenti razvijenog . OdrlE«iiv3llllje befkijellllti::a loJkalnog @tPOIra U opstem slucaju kaeficijent lakalnog otpara zavisi ad geometrije i Rejnoldsovog broja.1.1. AVO za pasledicu ima da je brzina u poprecnom preseku rezervaara nmogo manja ad brzine u preseku cevi (V2 «vI)' ili je pak v2 '" o. Altsul je funkcionalnu zavis110st (2.96) prikazao 11a sledeCi naCin A / Re \ \ \ .1. koeficijent lokalnog otpora defiruse sa prvom uzvod11om brzi110m (iJ.i =2 U""1.058 (i=1. tj.=1.a i ".88) i (2.64»).5. . ako se sa A] i A z oznace poprecru preseci cevi i rezervoara. tada se iz izraza (2.1..za laminarno strujanje sa malim Re brojem. iz opste Bordine for-mule (2.2. gde su.opsta zavisnost ..4.1. vrednosti f3 i =4/3 i CJ. izuzetno.za laminarno strujanje.i.1. koja iznasi .1.laminarnog strujanja u cevima kruznog poprecnog presekaodredeni su u Odeljku 2.

0: dl R= 1.-: -~ J .96). to stmjni gubitak prema izrazu (2. = 0.5.08 Napomena Autor Usis sa ostrom ivicom Usis sa oblom ivicom Usis nagnut pod uglom a "3 (.. .003360:..303sina+ O. =(. (Matthew) 24scgmcnta Krivina od cevnih segmenata Naglo prosirenje .:" +(1. date su vrednosti koeficijenata lokalnih otpora.- ~A. tako dakoeficijent lokalnog otpora zavisi samo od geometrije.. prakticno. ~ ! . = (.1 ~ "" ". -1 coso:. 1.2.131+0.707 _11)2 n" resetkorn " vaZi za male debljijne! Blenda na 1--- @jEj --~~-.-1)2 1 A Borda Teorijsko resenje .~ . poluempirijskih iIi eksperimentalnih metoda.()08a O•75 c..163(R)' ]90 ~ Ao d 2 C.~-- R-radijus krivine d-precnik cevi a-ugao n=A=(15) .. do kojeg se dolazi primenom eksperimentalnih metoda..1.P" A. n =(d / D)2 C.- 13 ".0.1. kod naglog prosirenja). U tabeli T.(li)' Kako je kod razvijenog turbulentnog strujanja C.1. =0. Ao -pOI'rSina olvora A-povrsina preseka USls sa ~.5 C.. a do kojih se doslo primenom: teorijskih.)O. a \ Usis ~1J7 \~ '-"i~' ..vrednost C.=cj -. Naziv Skica Karakteristiena velicina Izraz ..226sin' ct °0°0°0°0°0%° 000000 00000 000000 oooo~o~ 0 ooog.6 5-6 segmenata I Vr ~ -'j='C> . vati puna zavisnost (2. Odrediti gubitak strujne energije na lokalnom otporu. znaci poznavati vrednosti koeficijenta lokalnog otpora. -=r c. dok je kod turbulentnih strujanja uticaj Re broja zanemarljiv.. + coso:. == (1.505+ O. r Spajanje pod uglom .Teorijske osi1ove ID strujanja 149 od Re-broja. tj. tj. [46] arO] S=0.0 "'" const. ~ V2. iIi u redim slucajevima primenom teorijskih metoda (kao na pr.4. =0.a[O] i. zato se ovo podmcje naziva kvadra/na ob/as! zavis/1(wikoeji'cijetzta loka!nog otpora. d 35 a s=[O.2.~. == (Sino:. \ > I(~- ~~..61111) 1 2 uSlsnom olvoru Krivina u obIiku luka ".87) zavisi samo od kvadrata brzine. za neke karakteristicne slucajeve geometrije lokalnog otpora koje su najcesce kod cevnih vodova. . Krivina ttt. (... == 0..

d s==a+-+-+-D DJD D<400mm JD Venti! sa kosim sedistem & D [mm] D<400mm b . : Al 1 .7 a == 0. == (O.72 b==-136. 1:I-n AltSul D2 > DI 12 Ideljeik uslov na Blenda I 1 D 1"1 1 -.45 b == 106.= lJ Zatvarac ~-.10°..ukupna povrsina otvora A.n sinal Re 1-11 sina I I ~d~Y~ f I I D 17=d 1:..-~~L I : a S '" 0.707 )2(1_1)2 "h-17 n Resetka za umirenje struje Klapna I-~~ °ooooo~ooooo 0000 000000 Ao .33 Laminarno strujanje -. 1 (1_-) n2 20n°. A2 n=T I 1 Ideljeik D2 < DI 12 2 S== ( 2 1 0. 1 ~h--D7e 1 Ii ) H=hID d Re> 10 4 Venti! 6 .i"j .0323'0.---:> 1 I :S:>i I n = (D) d . ~ S== 2'(1. c S=a+-+-lnD D JD ..n)2 ~ otvoru .<x_ A2 Al n = A2 S- -Ssin(<x/2) S== (1-1 I n)2 sin <x Naglo suzenje <X < 30° -i---·_·_·¥ I ..35..22 c == -133.28 d = 103.57+ ° 043 -1) .... C..-11).56 2 2 +(1--) 2 Re (1.75 Re A.33 Zasun ~ .0368 b == 28.=a+bHlnH+cln H+H 2 Re> 10 4 a == -103.{ . D ::> D[mm] !J c .LIdeJiCiI1 Konfuzor 1--. : s==(l+ 0.45 a = 10...1 d=-1l55..::.povrsina preseka aooao 1 .150 Teorijske osnove ID strujanja Naziv Skica Karakteristiena velieina Izraz . ···t.3 c == 813.=-'-a-'-2-+(--) sma 8sm"2 n n Napomena Autor Difuzor 1 EJ3J:~ -v n=Al A2 Al A21 <x... 40° s= 1 (tg<x)0.. I: ~ C..vrednost 'A 112 -1 11-1 2 ' t.. ~!-- ~ 1. ~ A." n Re = vodo > 10' o v (n=AoIA) 120 1+I(1+sina) 50 ( 1.707.Jl-n + ~~'b°o~o.2 c==-14..

.10.1<d<0. Racve (sabirne) A2/ A3 a[O] 15 30 45 B C] 1. 0. Racve (razdelne) Ao VO~~ "'1" v'l'\j A2 r \ .79.10 b" 1.30 0..~.2) S. "1.78.'..:.. 1 A] + Levin = A3 q=V2 1V3 r A.- I '15 I 30 I 45 I 0.10-7 d=6.41 1.10-8 c = 2...25 0 C2 0 0 0 0. 0...452q+O.7 -0.14 0.155(*)2 peeurka i sediste ventila ravni (Bach) pecurka i sediste ventila konusni (Bach) pecurka i sediste ventila konusni (Bach) Ao ~''l:/r~ d..10 0../.045.10-8 Ventil r ..812 + 0.. 2 I A2 =(7) 2..iT (i=1. .10-6 g = 5.00 0 .6+0.p.1)+0.~:t ~ di '~p .135) (I-q) = AI = A2 .~_ V.14 0 C2 0 0 0 0 C] 0. = 0.~~ .~~}" .3::J(Aol_q -1) vI Levin I':.1 < ? . V3'~> I':.)z-B.:'-.2TqcoS<x+I-C o q 0 a[C] C v' VJr-%~~ a.~ -J < 0.94 1.16 I 0.10 0 C2 0 C] 0. .1 <d<0.Pi = PC:.50 .17 0. A.25 h ~ = 0.15 (IY d ~ %. t.. ..] RiO.An AI ?L~_I:! -'I -J = 0.0.958 2' q q2 = (Crnojevic) -" "10 AI _ A] 1 2 1...r/o C.125 < d < 0.-~~~:. h 0.55+4(%. = a+ba+ca 2 +da 3 + +ea 4 + laS +ga 6 e" 1.~.. =1+A. 7. I.64 90 1.. f. 7q 2_ 0. ~r1L-liIh Ii! '--t--/ 8'1 d.02.14 0.. q +C.~.iT (/=1.0.46.. A.8!.36 It.2) 1.10 .:. Vl~ V Sl =_1-2 (O.-./.~. ~~~~~... a[O} a < 65 0 I.04 I 0.1 2 q-- d d 2 s= 2.. F /'". 'ft.'-2)(1-q) -B A.Il. Az I I Tallcv 0..' a.40 0.047.25 0.10 0.vrednost Napomena Autor a" 3.1.2 . -if.10-4 f = -4.20.4 I.'::~ I 0.05 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0.25 h .Teorijske Qsnove lD strujanja 151 Naziv Skica Karakteristiena velieina Izraz . 0.. Al A .-'~.dJ 60 0. 0995.49·10.~\~~ . VO~ . ~z=l+l(..74 1." .33 C2 0 C1 0 0 0..z.i-2T(I-q)-+C.00 A2 -~" A.. a 1.11 A.6 Kuglasta slavina e ! .25 60 90 0 0. A ..I AI " '\ <.20 ° 0 0. .14 (71) . .. m. = PC:.-+0.35 0.'(A. .

25).lnog otpora.52. /-. -:-::.56 Ako se. Na kraju treba napomenuti da vrednosti iii izrazi za koeficijente lokalnih otpora u tabeli 2.]=6 R "-~'>- r -='i d - S= 1. pri cemu je S krivina koeficijent posmatranog loko. bude Lu = ~. \ .30 od kombinacije posmatranih lokalnih otpora. . prostim sabiranjem otpora.:LS.00 do. U tabeli sa Aje oznacen koeficijent trenja.2. 2. 90° . a to su ani lokalni otpori kod kojih je ulazna fluidna struja sa razvijenirn profilom brzina i kod kojih se izlazna fluidna struja stabilizuje do razvijenog profila brzina.koji imaju koeficijente lokalnih otpora ~l i S2' tada Tabela 2. Eksperimentalna istrazivanja Sil pokazala 1.6+ 500 d 50::. Ova pojava I meousobni uticaj lokalnih otpora naziva se lilteljerenc!/a lokalnihotpora.2.82 ex..1.1. Aka postaji medusobni uticaj . posmatraju dva lokalna otpora sa medusobllim uticajem. za slucajeve usamljenog otpora.d ~500 d[mml Tabela 2. Cime se struktura strujanja u njemu zllatno menja u odnosu na slucaj potpUDO usamijenoglakaillog otpora. dakIe. pri veCirn Rejnoldsovim brojevima.}. dnog lokalnog otpora ne razvijena I brzinsko palje nal1azi na sledeCi otpor. se porerneceno strujanje izazvano prisustvom prvog lokalnog otpora stabilizuje pre !lego fluidna struja naide na sledeCi lokalni otpor.: izmedu lokalnih otpora. vaie samo za ltJ'am(/ene lokalne otpore.4. -. Mledusobruli utic:mj !okaRnih ot~fi)ra Koeficijenti lokalnih otpora odreduju se.5. ~ 45~ \ I .5. d / Ie.1.2. To su oni otpori kad kojih je ulazno i izlazno strujanje razvijeno.5. t.' I~~ -. Za to je potre1'ino da minimalno rastojanje izmedu lokalnih Raspored Ugao otporo.S. Ako su u cevovodu prisutne pravolinijske deomce i usamljeni lokalni otpod tada se do ukupnog otpora dolazi primenom izraza (2. a sto zavisi 3. 0.h iz pretho. medusobniuticaj lokalnih otpora maze se zanemariti aka je Lu =(20-50)d.'.vrednost Napomena Autor Kompenzator 1-- jfl )! ' . odnosno metodom superpozicije.1. Ovakvo jednostavno sabiranje lokalnih otpora dopusteno je sarno onda kada predhodni lokalni otpor nema uticaja no..4. a to ce biti kado.152 Teorijske oSl1ove ID strujanja Naziv Skica Karakteristicna velicina Izraz . uglavnom. 2. Vrednosti koeficijenata lokalnih otpora za neke karakteristicne geometije lokalnih otpora. sledeCi lokalni otpor.

1b) poprecnogpreseka. Zato se.)T+2 II vt 12 v.1. hoz veCi broj prostih deonica. U bilo· kojoj prostoj deonici moze postojati veci broj cevi tazlicitih precnika. Pod slozemin.1.a) iii promenljivog (sI. Ako u slozenom cevnom sistemu postoji rnnogo prostih deonica.2a). Treba napomenuti da se u svakom slozenom cevovodu mogu uociti deonice koje su sastavljene od jedne strujne cevi. dva ventila.7.I ~)T+(~+A. jasno je da zapis postaje duzi.1. cevol'odom (sI.1. date su vrednosti rezuItujuCih koeficijenata lokalnih otpora za neke karakteristicne slucajeve povezivanja krivina. ==i> . V3 -v2 . koji mogu biti sa razliCitom: geometrijom. koja se nalazi izmedu preselea A-A i B-B. I..6.1. Slika 2.5. Prema tome.Teorijske osnove ID strujanja 153 zavisno od uslova strujanja u njima i medusobnog rasporeda llkllpni lokalni otpor ~ 1+2 moze biti manji iIi veti ad aritmetickog zbira ~I +~ 2' RezuItujuCi koeficijent Iokalnog otpora zavisi od: uslova strujanja (Re broja). razgranati (s1.6.2. ugradenom armaturom i s1. Ek. duzinom. i aleo se pri pisanju energijske jednaCine prolazi sa glavnim pravcem strujanja. Jl. gasovodi. Dakle.3).2.5.2c). kao sto su: vodovodi.2. odnosno ~1+2 = S]+2 (Re.2) podrazumevaju se oni cevovodi kod kojih postoji vise strujnih cevi. odnosno izlozenog u Odeljleu 2.1.izrazloga jednostavnijeg zapisa llvodi ekvivalentni koeftcfient otpora cevne deonice.6. Pod pros'ftin cevovodom (s1.1. toplovodi. mogu da se podele na proste i slozene. oj _ _ _ _"'-==1>-""- bJ r:==r-=.2. a samim tim i toliko .2. dok je kod strujanja sa malim Re brojem znatno slabija. 6.2. 2. konstrukcijom.2d.1.)2 ·.1. medllsobne udaljenosti otpora i precnika cevi. to gil oni cevovodi kod leojih postoji jedno iii vise mesta gde se cevovod grana..6. postepeno suzenja inaglog prosirenja.2.6. Siozeni cevovodi mogu biti sa: hidraulicki paraleinim granama (s1..2.7. Prime nom izraza(2.1. odnosno glavnih pravaca strujanja. vazduhovodi itd.6.3. U tabeIi 2.2.6. Ova zavisnost je u punom obliku prisutna kod strujanja sa velikim Re brojem. 2.. naftovodi.L25)./' c) SHb 2. +(~k2 +Sv2 +A.2. 13 vi gde je Vi srednja brzina strujanja deonice i=1. u kojoj su lokalni otpori: lcrivina.1.1. d). bez obzira na namenu.5.1. dobija se gubitak strujne energije izrhedu presekaA-A i B-B YgA-B = (~VI +~kl +A. FodeRa cev@voda U savremenoj strujnoj tehnici susrece se veoma veHki broj cevnih sistema razliCite namene.1) podrazumeva se onaj cevovod koji ima jednu strujnu cev konstantnog (s1. slozeni cevovod je sastavljen od zbira prostih deonica iIi prostih cevovoda.3 d )T ' 3 .1.2.6.1. leao i pravolinijslce deonice cevovoda precnika d i i duzina Ii (i=1.6. Svi ovi cevni sistemi prema geometriji. 1(.2b ) i prstenasti (s1.vivalentni llmefkijenti OtP0ll"3 cevne de@uice Posmatrace se jedna prosta deonica slozenog cevnog sistema s1.2.

ll Za stvaranje strujne energije koriste se strujne masine: za.99) Odredivanjem ekvivalentnog koeficijenta deonice Cr . tecnosti pumpe. )=1 f A ] ] gde su: n .broj lokalnih otpora.1.1.2.3 -d )(-A ) 111 22 32 233 1z dobijenog izraza za ekvivalentl1i koeficijent otpora proste deonice cevovoda sledi da ovaj koeficijel1t ne predstavlja nista sustinski novo. izraz (2. vee da predstavlja zbir lokalnih i usputnih otpora u posmatranoj deonici.1. Izraz za ekvivalentni koeficijent otpora moze da se napise..1. Tada se uvodi koeficijettt htdraulicke karaktens'Iilce cevne deoJZice Kr == Cr / 2A. tada Bernulijeva jednaCina postavljena za preseke 1-1 i 2-2 glasi . Za cevovod L~_-:B--<o L::.2. II.r = Cr 2" ' 2 Vr (2. (2. se zeli postiei. l1a pI.. U takvim slucajevilna neka od tih srednjih brzina bira· se za meroa) davnu. brzil1a vI za cevovod sa s1.98) Cr =Ls'(A )2+L:)} C )2. Strujna masina cevovodll.101) Zavisnosti (2..7.8a).98) se svodi na obUk Cr ::: A.=1 . koji u sebi obuhvata i strujne otpore i geometriju ceVl1e deonice.101) bilo da su izraZene u obliku Yg I1p g = Jel).1.rtilce cevo/loda. u obliku n Ar m I Ar (2. (2. (i=1. za brzinu v r (za primer sa s1. II 12 AI 2 AI. nazivaju se hidraliliCke Karakteri.. Ako se u cevovodu nalaz'i pumpa (s1. Ponekadje gubitakenergije bolje predstaviti kao funkciju protoka a ne brzine.1. sredivanjem izraza za gubitak Yg A-B . gubitak u deonici iznosi Yg.1.2. sa kojim se strujni gubitakdeonice predstavlja leao li: == Kr V 2 !.7a. a za gasove vel1tilatori iIi kompresori sto zavisi od nivoa pritiska koji. u opstem slucaju.8.J .154 Teorijske osnove ID strujanja razliCitih srednjih brzina strujanja.Il 2.7a uvodeCi povrsine VI poprecnih preseka cevi Ai ::: d? 1t / 4 Stika 2. i za nju se definise ekvivalentni koeficijel1t otpora proste cevne deonice. +~v +A. ~ + I~i . iIi = Jeri') .1.1.1.7 indeks je r=l). In .1. Al 2 13 Al 2 C=<-:'v +Sk +A.2.1.100) i (2. I -d +(S +A 2 -d )(-A) +(-A --A) +(~k. koja tecnost obogaeuje energijom. ==[> b) sa s1.~ .2.3).100) cime se zapis gubitaka znatno pojednostavio. 1~1 .broj pravolinijskih deoruca razliCitog precnika i Ar je povrsina poprecnog preseka u kome je referentna brzina vr' Za slucaj proste deomce cevovoda duzine ! i precnika d. dobija se ekvivalel1tni koeficijent otporil __ .1.

korisna J'naga pumpe PH:::: pY/' = /:"pV. Ove funkcidnalne zavisnosti glase: Yp:=: f (V). Energija koju fluid "primi" od strujne masine Slika 2. odreduje se hidrau!ic.1.8. a dobivajuse na osnovu ekspetimentalnih ispitivanja pumpi.'ka .s1. kao na pro kod turbina iIi hidromotora (v. g b) pri cemu je Yp [J I kg] - H H jedinicni rad pumpe . 2. +Y r PI p Pz p g pri eemu je Yr jedinicni napor turbine iIi hidrornotora.102) koja je potrebna za pogon strujne masine.1. Ako se u obzir uzmu svi gubici energije van strujne masine i definise se ukupni stepen korisnosti l1 p' tada se dobija snaga pY/ /:"pV P=--=:-l1p l1p (2.Teorijskeosnove ID strujanja PI p P2 p a) 155 Yp+-=-+gH+Y. S druge strane. dok. tj. i protoka kroz ovu vrstu strujnih masina dobija se snaga (2. aka je nastala u hidromotoru ona sluzi za savladavanje obrtnih momenata (na pro na valjcima.step en korisnosti strujne masine. Za primenu pumpi posebno VaZllU ulogu ima hidraulicka karakteristika napor . P = f (V) i '1 :=: 11(V) . VeliCina Yr sa aspekta strujanja predstavlja strujni gubitak. moze biti izrazena i porastom pritiska fluida pri prolasku kroz strujnu masinu /:"P = pYp' Ovaj drugi nacin predstavljanja uCinka strujne masine koristi se. ne retko. Na osnovu velicine Yr . i protoka ~/. 2. iIi pada pritiska /:"p:=: pYr .9a.I-'-'­ pumpe. i kod pumpi i kod ventilatora. hidrauIiekim testerama i 81. Na osnovu napora pumpe Yp ' iIi porasta pritiska /:"p. Kaliaktel'"istike pllllmpe ii cevlllvoda.1. Yp = f (V). snage iIi stepena korisnosti od protoka.protok.1.104) .).cew-ovod Pod karakteristikom pumpe podrazumeva se funkcionalna zavisnost izmedu: napora. Bernulijeva jednaCina za nivoe 1-1 i 2-2 glasi -+gH=-+Y. Graficka interpretacija hidraulickih karakteristika pumpe prikazana je na s1. ako se na osnovu raspolozive strujne energije fluida u strujnoj masini energija pretvara u koristan mehanicki rad.103) p:::: pYr T/11t :=: /:"P Vl1t I I pri cemu je 11t .rad po jedinici mase iIi napor I ~~. i spregapumpa .2. Ova veliCina nastala u turbini generatorom se pretvara u elektrienu energiju.8b).1. ali sa aspekta preostalog dela sistema to je Cisti dobitak energije. koja se obieno predstavlja u obliku (2.1.'9.1.

PI) / p+ gH zavisna od pritisaka na referentnirn nivoima i od geodezijske visine izmedu nivoa.101).1.1. I Pumpe mogu da se sprefu redno i paralelno. Ako su redno spregnute dye purnpe koje irnaju karakteristike napora YpI i Yp2 ' tada ce rezultujuCinapor redno spregnutih pumpi biti ~+2 == YpI +Yp2 ' ili izrazeno preko pritisakaAp1+2 = t3p p l +!J. Ponavljanjem ovog \ \ .1.1. Pri radu purnpe treba voditi racuna da radna tacka RT lezi u okolini maksimalnog stepena korisnosti pumpe.1.s1. a) Redl10 povezi. primenom Bernulijeve jednacine za nivoe 1-1 i 2-2 uz koriscenje izraza (2.2.9.2. Graficka interpretacija hidraulicke karakteristike cevovoda prikazana je na s1. kod redne prege pUl7'P!pr%k ostaje kOllstantan (1/ == canst. KoristeCi jednoznacnu hidrauiicku vezu izmedu pumpe i cevovoda dolazi se do zakljucka da jedan ad naCina regulisanja protoka pumpe moie biti i promena hidraulicke karakteristike cevovoda. Kako postoji sprega izmedu pumpe i cevovoda.Ova promena otpora u cevovodu veoma lako maze da se ostvari na pr. S druge strane purnpa se spreze sa cevovodorn pa ce napor purnpe prerna trasi cevovoda. b i c zavisni od geometrijskih i kinematskih parametara pumpe. Tacka na dijagramu sL2.9b.PI + gH + KV2 P (2. pri cemu je veliCina .1O. SplI.s1. = (pz .PI) / p+ gH +KV2.1a kolicinatecnosti koja pro de kroz jednu pumpu proci ce i kroz drugu pumpu.1. dok se ukupni napor povecavasto predstavlja osnovnu svrhu redne sprege.105) Desna strana jednacine (2. biti Y P 0:: P2 . prakticno. i kao sto 1Z jednacine sledi to je kvadratna zavisnost od protoka Yp::: A + Kr/2. karakteristiku cevovoda: Z.1.9c gde se seku"krive hidraulickih karakteristika pumpe i cevovoda naziva se radna taCka (tacka RI).tacka C. pri radu pumpe.).10. ispunjen uslov Yp = Ye .156 Teorijske osnove ID strujanja y a) b) oj '0 Slika 2. time se dobija rezultujuCi napor .2. a njihove vrednosti odreduju se eksperimentalnim putem. Nairne.105) predstavlja.1.1b) napori u tackama A i B se sabiraju.1.1. pomoc1.'(mje pump! Kod redne sprege pumpi s1.l ventila.9d) smanjuje se protok pumpe i obnmto. 2."t'!z3nje p1lllmpi. poveCavanjem otpora u cevovodu (v. to je u svakom trenutku.A ::: (pz .2. Prema tome. pri cemu su koeficijenti: a.P p2 ' Pri redno spregnutim pumpama za jednu vrednost protoka (v.10.

2.10.10.10.2.10.) protoci iz tacaka C i D saberu (V = V +V2 ) pri cemu se dobija l tacka E hidraulicke karakteristike paralelno spregllutih pumpi. Ponavljanjem ovog postuplca za celo podrucje cada pumpi dobija se rezultujuca karakteristika paralalno spregnutih pumpi Yp1 +2 ' .1.2b dobija se ako se pri is/om rtaporu (Yp == canst. RezultU:juca karakteristika paralelno spregnutih pumpi s1. za celo podrucje rada purnpi.2 b) PaTalellta sprega pumpi Kod paralelne sprege dye pumpe s1. dobija se rezultujuca karakteristika spregnutih purnpi Ypi + 2 • v ~--~------+--~ V=const.1.1.1. Slika 2.2a.Teorijske osnove ID strujanja 157 postupka.1 b) b) Stika 2. koje rade sa naporima Yp1 i Yp2 ' zato sto su u tackarna A i B isti pritisci vazi jednakost Ypl =Yp2 • S drugestrane ukupan protok paralelno spregnutih pumpi je V =V1 + T/2 • Ovo prakticno znaGi cia se paralelna sprega pumpi koristi za poveca:nje protoka.

a suma lokalnih otpora i .Vm = const.a U Odeljku 2.2. Kod prostih cevovoda sa promenljivim povrsinama poprecnih preseka.2.5 receno je da se pod prostim cevovodima podrazumevaju oni cevovodi kad kojih postoji.2. Posle uspostavljanja stacionarnog strujanja sa srednjom brzinom v.edna slTU/na cev /constallinog ilipromen(jivogpopreCitog prese/ca.158 2.2.m prostlit cevovoda.) U cilju odredivanja hidraulicke karakteristike prostog cevovoda Sa n redno povezanih grana.P2 )/('A. odredivanje precnika cevovoda !coji omogucava projeletovani protok i odredivanje katakteristika strujne masine za zadati protok i geometriju cevovoda. posmatrace se prosti cevovod prikazan na 81. Bernulijeva jednaCina PI P2 I ~ v2 Slika 2. osim Bernulijeve jednacine. 2 gde je m broj nizstrujnih promena preseka.cllm.2.2. . Posmatra se prosti cevovad sa s1. pilt'ost@g cevovo«li.uoCi sarno jed an glavni pravac strujanja . odnosno to su oni cevovodi kod kojih postoji sarno jed an glavni pravac strujanja. Za strujanje u redno povezanim granama vazi zbir padova pritisaka . V == d 1f. iZg(H + PI . Koji od ovih zadataka treba reSavati zavisi od projektnih zahteva.=1"'. PROlFJIU BRZINA 2. Hi«li. ito: odredivanje protoka kroz zadatu geometriju cevovoda. u prostom cevovodu duzine I i precnika d.2.2. Hiidr31l1lickli prorra.1. vaZi i jednacina kontinuiteta V == Ii. za koji se postavlja. povrsine poprecnog preseka Ai' srednja brzina strujanja Vi daje protok Vi' dole ce koeficijent hidraulicke karakteristike biti Ki == pCi I (2Ai2). .1 .1. U i-toj deonici.2.2. Kod prostih cevovoda mogu se reSavati tri grupe problema.ll"sadicka karakteristiika JPlll"ostog cevovilllda sa It'e<<li.2.1 koji spaja rezervoare A i B u kojima iznad nivoa tecnosti vladaju pritisci PI i Pz..IDIim JPlovezivaIDIjem grama V == 2 2 d 1f.odnosno protok tecnosti I:7=I S 4 4 V pg d £"'.i~i)P p d i=1 Z iz koje se adredjuje brzina strujanja .l+.pravac a-a (oznacen L~~12!@2iBl8 2 strelicama). Izmedu nivoa tecnosti H 1-1 i 2-2 u rezervoarima A i B moze da se . 2. PRORACUN PROSTIH CEVOVODA. ove dve jed'tacine sluze za hldrm£iich'proraCi.1 i1 kojem su otpori dati sa ekvivalentnim koeficijentima otpora deonica Cj (i=1. koeficijent trenja ce biti 'A. Prema tome..-+ L.n). = V ="."~ r.+ gH == -+('A.

. odrediti koeficijenti lokalnih otpora prema karakteristicnim podacima iz teksta zadatka. 1)=lOm. te koriscenjem jednaCina (2. U ovoj jednacini nisu poznati strujni gubici.Da bi se odredio protok vode potrebno je koristiti Bernulijevll jednacinu (2. Problem 2.) 2 (2. Voda struji od rezervoara A ka rezervoaru B kroz prosti cevovod promenljivog poprecnog preseka.2 n v2 i - n i1p= Li1Pi i=I = LPCj .. Profili b.S.1.2.=10°. Do ekvivalentne hidraulieke karakteristike dolazi se na sledeCi naCin: prvo se u i1p .3) Grafieka interpretacija hidraulicke karakteristike prostog cevovoda sa tri redno povezane deonice prikazana je na sI.H=2m.1.1) i (2.20).) sabiraju se padovi pritisaka u tackama a.1) i (2.02.2). d 2 =60mm. Slilca 2.zliza 6p 159 V=const. Opisani postupak u potpunosti vazi i za prosti cevovod sa n redno povezanihdeonica. d 3 =50mm.4 za usamljene Iokalne .2.2. 13=30m. tj. kuglasta sIavina postavljenapoduglom cx. = V.=1 ' (2..=30°.2.1 n Slika 2. (:4.PrO/'Clc.2. b i c.2.2) i jednaeina kontinuiteta v= VI = V =.1m prOJ'llh cevovoda. Zato ce se. 2 2 .2.2. eime se dobija pad pritiska i1pd = i1p a + i1Pb + i1p c u taeki d koja lezi na ekvivalentnoj krivoj cevovoda.2. '2=20m. Medutim.V .2 Predstavljanjem ukupnog pada pritiska u jednom od oblika: i1p = pCejV j 12 = K. RESENJE.=1 C.1) (2.2) dobivaju se ekvivalentne karakteristike prostog cevovoda sa rednim povezivanjem _ Ke = i=I Ki ~ Cej ~ Aj = .2.2.2.2. suZenje pod uglom cx.2.2.1. a u njoj su nepoznatevrednosti lokalnih otpora. a zatim se koriste zavisnosti(2.25). Ponavljanjem ovog postupka za celokupno podrueje protoka dobija se ekvivalentna kriva cevovoda (kriva K e) sa rednim povezivanjem deonica. prvo.2. zasun otvoren na hi d 3 = 0. za jedan protok (V = canst.=1 2 = LK// . krivina sa odnosom R = 4d J .. pa se zato koristi jednaCina (2.7c=0. s tim sto se tom prilikom graficki obim posla znatno povecava.2-1.2. KoristeCi tabelu T. =const.' u kojima su Ke -ekvivalentni koeficijellt hidraulieke karakteristike i Cel -ekvivalentni koeficijent otpora cevnog sistema odreden za j-tu deonicu. Odrediti protok vode ako su ugradeni lokalni otpori: usis sa ostrom ivicom.V dijagramu ucrtaju pojedinacne hive K. Pm=9810Pa.5 Krivine Kl i K2 nalaze se na rastcijanju 9 /8· d 3' Dati podaci su: d 1=40mm.

+(..k +A.7m od zida cevi." '" " Kako su u Bernulijevoj jednacininepoznate tri brzine to dye od njih treba eliminisati. )2 '-. a) Odrediti snagu pumpe. Koliki tada treba da budu koeficijenti otpora ventila va da bi nivoi tecnosti u rezervoarima bili konstantni? e) Aka se u sistemu nalazi tecnost kinematicke vislcoznosti v == 5.rV3:'= "\J.O'II =0. . odrediti kolika je tada potrebna snaga pumpe? f) Nacrtati dijagramhidrostatickih pritisaka za prosti cevovod izmedu rezervoara A i B. I 2 I '<2-· >·. d )(d ) +«(. koja struji larninarno. \ I .975-._·J\··f~·:'" _~. nacrtati hidraulicku karakteristiku cevovoda (bez povratnog cevovoda) i naCi radnu tacku.2.k =0.' -L ~L Ii. Nivoi tecnosti u rezervoarima su konstantni. '.=V j .• 'yg. \ '-'''.005 . promeni jedanput na C. d] +[(d ) -1] +«(.35 .I\:A::::::.132 krivinu.= V 2 --==V 3 -3.l =10. a drugi put na C.za usis.. Sada.-L .y +A d +1)(d ) " z z 2 3 3 sa kojom protok vode iznosi V=2..e (d] 1d 3 ) • Konacno.2-2. m I] d] z z 'z d] 4 13 d 1 4 =~. .l. koja glasi ( .:::. I . Duzina usisne cevi je Le =4m.. .5).\Su = 2g(H + Pm / pg) . mere se pritisci pomocu instrumenata VI i MI koji se nalaze na visinamahc ==0.. C.30 . Problem 2..rtih cellolloda.. kao i C. Voda se istovremeno vraca iz rezervoara B u rezervoar A kroz povratni vod duzine l. C.~.. c) U tackama C i D.zasun ventila.2. ... .suzenje i C. redosledno. I 2: ( . . Pumpa transportuje vodu od rezervoaraA ka rezervoaru B. Yp=a . .P m c.10-4 m2 Is." =0. dobija se brzina strujanja .+(SS/l+Sk'+2 +Sv+lc d3 +'~~"2 koristeCi uspostavljene veze izmedu brzina i Bernulijevu jednaCinu. +(" +A.4831/s.su +(. . " .29 kuglastu slavinu. Slika P.bV2. Projilibrzina H otpore dobivaju se vrednosti: C. --_. Odrediti pritiske koje pokazuju vakumetar VI i manometar ML d) Ako se otpor (.k =3.2 =20 odrediti protok tecnosti i nacrtati nove hidraulicke kanikteristike cevovoda. Vj V..160 ProraCtlit pro.2. neposredno ispred i iza pumpe. .k". Yi-Vj! . ~ 1/~iV3 P +gH (~lt+Ss+lcd/ 2 + 2 ~(Sk+~d222..5 . 2 lZ kOJe sledl veza lzmedu brzma: IVZi= XI-(d j I d 2 ) 1 '. Kod prostih cevovoda to je lako moguce jer vazi jednacina kontinuiteta d2 .5..2-1 za nivoe 1-1 i 2-2..5m i hD=0. .za krivine Kl i K2 koje 1+2 SU u interferenci (tabela 2.v =2.4 •.. C. b) Ako ugradena pumpa ima karakteristiku... kada su poznate vrednosti strujnih otpora pristupa se postavljanju Bernulijeve jednaCine. __d 2 7C 27C d 2 7C j ~'.s=0.

D=60mm.102). odrediti patok i napor pumpe.5.. koja vazi i za rezervoar A i za rezervoar B.u +I. 1=4m.2-2 Dati podaci su: P m=lKPa.. ~ fI ~v '" v a a) 2 3 4 5 6 V[Vs] b) Slika P. dobija se brzina st~ujanja u potisnom vodu: V == va Cd I D)2 == 1. Konacno. 1-1 i 2-2.~+l) == 2. A=0. Sli =0. Profili brzina 161 k ::0.102) odreduje se snaga pumpe p == pYj. Ali.243 ~ . H=lm. shodno izrazu (2. b=698308. L=20m. shodno kojoj je protak V=4. iz Bernulijeve jednaCine postavljene za nivoe 1-1 i 2-2 P" Pm -p-+Yp == L v p+ gh+(Su +2(.Y =2.5.405 lis. SYO =17. (.1.2.Ic =0. i izmedu njih .2.+A D +1)2 2 (2) dobija se napor pumpe Yp =86.V 11l p == 476 W. Pv =lKPa.45Jlkg. b) 1z Bernulijeve jednacine (2) sledi hidraulicka karakteristika cevovoda Yc == A +BV2 u kojaj su kanstante Pm+Pv h A= +g.vo +A. treba paznavati brzinu stnijal1ja. a=lOO. (. prethodna. S druge strane.fE a) Za odredivanje snage pumpe korist se izraz (2. +21.za povratl1u cev postavi Bernulijeva jednaCina 1--211 Pm +gh==-£L. h=5m.02.5. da bi se on uspesno primel1io treba. (.558ml s. Na osnovu ove brzine i jednaCine kontinuiteta vad 2 n I 4 == VD2yC 14.k +S . p (3) (4) . p p d 2 tada se dobija brzina strujanja u povratnom vodu Va == . Ako se uoce nivoi tecnosti u reze010arima 11 iE. (1) 2g(h+ Pmp~PY )/(.ProraCttl2 pros/fit ceJlOvoda.+(S 11 +(. YO +Al+l)::~. II p =80%. RESEN.1. d=50mm. Da hi se odredio protok.=15. zato ce se prvo adrediti brzil1a strujanja.

i obrnuto.2. a koje su vee odredene u zadatku pod a).Yo' Za odredjivanje ovog J otpora ventila koristi se Bernulijeva jednaCina za preseke 2-2 i 1-1 . Na istom dijagramu je.v+ 2'-:lk +'-:li +1. i kada se umesto S uvrsti novi otpor ~i (B]=1511478.2.2. B 2 =2136918). kojoj odgovaraju vrednosti: V=4. u kame je koeficijent Bi odreden izrazom.i+l) (i:. Kako su precnici usisnog i potisnog cevovoda isti (Dc'" DD = D). D +1 i 2 PI' Pm h (r r r r :.:: 2) Sa ovim brzinama strujanja dobivaju se novi protocivode koji imose V =4.162 Proraam prostlh (x/JO/loda. iznosi v ::: 1 b( D:7t) 2 a-(gh+~) ::: {1.pc' Koristeci dalje jednaCinu hidrostaticke ravnoteZe PD::: Pa + PMI + pghD' dobija se pokazivanje manometra PM1 :::Ap-PV1 +pg(hc -hD )=74977Pa. c) Primenom Bernulijeve jednaCine za preseke 1-1 i C Pa-Pv +gH= Pc +V +1" +A. Ap = pYp =:: PD . prema jednacini (3) predstavi u obliku 1".2) brzina strujanja ce biti Vi' Ova brzina se odreduje iz Bernulijeve jednaCine postav1jene za nivoe 1-1 i 2-2 -p+~~i =-p+g + '-:lu +2c. +l)v p p '-:lu '-:lv D 2' i jednacine hidrostaticke ravnoteZe Pc:.7081/5 i 1 T)-2 =4. P. a _hri. sto se maze iskoristiti za regulisanje protoka iii napora u instalacijama.155 lIs. to ce porast totalnog pritiska u pumpi biti jednak porastu statickog pritiska.Sa dijagrama je oCigledno: da manjim otporima u cevovodu odgovaraju veci protoci i manji naporl. Da bi se nivoi tecnosti u rezervoarima odrzavali konstantnil1l treba da je zadovoljen uslov r~ ::: ~rOi' pa prema tome izmedju brzina trebada postoji veza voi ::: Vi (D / d)2 .2." = A + BJ/2. ucrtana karakteristika pumpe 1'1" U preseku krive karakteristike pumpe 1'p i karakteristike cevovoda Yc dobija se radna tacka RT. 2' ' (i:.470 ~ ~ +H~u +2~v +2Sk +Si +J\.2-2h.:: L ) V.405 lIs i Yp = 86. tad a graficki prikaz ove zavisnosti izgleda kao na dijagramu sa sl. Ako se nova karakteristika cevavada. Profili b/zina Graficld prikaz zavisnosti (3) dat je na dijagramu sa 81. D +1)v ::: 9511Pa.:: 1) koja nakon uvrstavanja napora pumpe Yp. d) Kada se otpor u cevovodu ~ promeni na Si (i=1. takode.:: Pa . S druge strane da bi se ostvarile ove brzine strujanja u povratnoj deonici otpor ventila t. (4).vo mora da ima novu vrednost C.665 ll.Pvl + pghc' dobija pokazivanje vakummetra p Ie 2 Pvl = Pv +pg(he -H)+2:(S" +~v +1.4b.45J/kg.

(i == u.+C.930mls i A=64IRe=0.29). Sa ovom brzinom dobija se brzina strujanja i koeficijent trenja u cevi precnika D: v=0. f) Radi kraceg zapisa pojedinacnih lokalnih otponi sa sl...2-2c . Zamenom veliCina v i A u jednacinu (1) dobija se napor pmnpe Yp =143.P.Proracun prostih cevovoda.voi =(C. e) U slucaju da je strujanje u cevima laminarno koeficijent trenja se odreduje primenom izraza (2. Profili brztila 163 Pm i Pv p p .339m1s. ')=0 = PSi V2 /2.. va. ~ I Voi +".Pj == PAX j / D ·v /2. +C.2-2c uvode se oznake za padove pritisaka /':..68 (i = 1) C.7).P3 Slika P. .vo-2(gH+ m 2 2 vI P + p. 2 b. zamenom kojeg se iz jednaCine (1) dobija kvadratna jednaCina za brzinu d P cije je pozitivno reSenje vo=1.52 J/kg sa kojom snaga pumpe iznosi P=472 W.u++ Ad+ 1)= 1970 (i = 2) I .B) /':..1.-) -(C.. .-+1)d' 2 2 1 V 2 I {14.2.573. v. u iz koje se posredstvom jednaCine (1) dobija -+gI7=--+(C.vo+Ad+ 1)(.k.Pi (Su+Svo+1)vo +64.s. (j=1.2.

441. Od ove vrednosti na dalje potisnim cevovodom pritisak opada zbog lokalnih (2!:ih.1. krivine. H=lOOm.2-3. P.0218.164 Prorar:. LahIne otpore racunati kao 10% od gubitaka usled trenja.=0.5mm.Py + pgH.1. pa ce snaga turbine biti P=788. RESENJR Na osnovu protoka dobija se brzina strujanja v = 4]/ / D 2 n::: 1. . otpora i. L v2 I \ I b) Za nove celicne cevi iz T. koja je na ulazu u pumpu.5 se dobija srednjavisina neravnina 6=1.05mm sa kojomje A. Do nivoa visine usisnog otvora cevi hidrostaticki pritisak se povecava na vrednost . .5 sledi visina neravnina 6=O..J i ventila (l1pJ i otpora trenja (!:ip] + !:iP2)' pritisak opada na vrednost pc.528m/ s.n D 2" u kome se koeficijent trenja odreduje primenom izraza (2.4 kW.!:ipc. Na samom izlazu iz pumpe vlada pritisak PD koji predstavlja maksimalnu vrednost hidrostatickog pritiska u hidraulickoj instalaciji. da bi na nivou tecnosti u rezervoaru B imao relativnu vrednost Pm' ProDlem 2. Dati podaci su: D=lm. je :P~ pMTr 11r. zbog lokalnih otpora usisa (l1p.7) otpora.10-6 m 2 Is.5. Odrediti snagu 1:'urbine akc je ugradeni cevovod: a) betonski neobraden i b) od novih celicnih varenih cevi.1.=O. ventila. Zbog dovodenja energije pumpi pritisak u njoj raste za !:ip.5.7 kW. Profili brzilta pri cemu su !:iPi gubici pritiska na lokaInim otporima: usisa. a) Za betonske cevi iz tabele 2.81).flpy. jer je promena pritiska linearna funkcija od duzine cevne deonice. Za razliku od lokalnih otpora raspored pritiska kod pravolinijskih deonica je veoma jednostavno nacrtati.2.Pv ' odnosno relativni pritisak . sa kojom jekoeficijent trenja A.2-2c nacrtan je raspored relativnih (u odnosu na stanje atmosfere) hidrostatickih pritisaka po duzini cevovoda..1m prostlh cevovoda.2-3 Yr ::: gH -l. dok su I1p j gubici usled trenja na pravolinijskim deonicama izmedu lokalnih otpora. . Dakle. Na nivou tecnosti u rezervoaru A vlada apsolutni pritisak Pa . sa kojom je Rejnoldsov broj Re =vD / v::: 1. Za ave cevi snaga turbine iznosi P=7S3.55). L=3km. oCigledno je da se smanjivanjem visine neravnina smanjuje koeficijent trenja Cime se korisna snaga turbine povecava.. j=3. prema izrazu (2. 11r = 70%.2.106 • Iz Bernulijeve jednaCine postavljene za nivoe tecnosti u akumulacijama dobija seizraz za napor turbine H Slilca P.1. .1.Xj. Koristeci napred vee receno na s1. i naglog prosirenja. Od ove vrednosti na ulazu u uSlSni cevovod pa do tacke C. v= 1.Ol09.2.06. i !:iPB) i usputnih (!:iPj. pri tome pretvarajuCi strujnu energiju u koristan mehanicki rad. redosledno. Iz akumulacionog jezera 1200 I/s vode protice kroz turbinu.1. Snaga turbine.Pv . Zbir duzina ovih deonica daje ukupnu duzinu cevovoda L::: ~~:. Raspored pritiska po duzini bilo kog lokaInog otpora zavisi od geometrije lokalnog otpora i odreduje se eksperimentalno.

V[m3 lsD.. d) ako je pumpa koja se llalazi u cevovodu (u zadatku pod a» sa karakteristikom Yp ::.H . H=lOOm . .55ml s . l·fl. b=38703.396/Reo. Potrebe grada su V =80 lis vode. Ako je .3 ' koje je nadeno numeriekom metodom proste iteracije opisanom u Odeljlm 2.-.3 J/kg. Sa ovom brzinom novi protok iznosi V.81/ s.brzina strujanja koja odgovara projektovanom protoku i 11.Fromcun prost!!1 eel/ol/oda.. Sa ovim naporom snaga pumpe iznosi P=63. b) Kada nestane elektricne energije napor pumpe je l~ =0. 1'lp'=70%.koeficijent trenja odreden datim izrazom. b) protok kroz cevovod u slueaju llestanka elektrielle ellergije.:: 1997m/s 1.2A. au njemu se nalazi pumpa karakteristika datih u zadatlru pod d) odrediti koliki ce tada biti protok vode kroz cevovod i u dijagramti f-V ucrtati novu radnu tackn.:: a -b V2 . Lokalni otpori iznose 20% od gubitaka na trenje. koji va.0131 .0054+0.:: 2. = v j d 2 n I 4 =62.3.2-4.TT ' (1) pri cemu su. Koeficijent trenja odredivati primenom obrasca A=0. 12 kW.=0. dati novi koeficijent· trenja AI' Ako se ove veliCine uvrste u jednaclllU (1).1. v = 10-6 m2 Is. dobija se resenje za brzinu strujanja v == . Y~ Iy =552 J/kg. Grad B na nadmorskoj visini od 50m snabdeva se vodom za pice iz akumulacionog jezera A koje se nalazi na nadmorskoj visini od 150m.visinska razlika izmedu nivoa tecnosti u akumulacijama..21 O. c) preenik cevovoda da bi se projektovalli protok ostvario bez pumpe. Pro}ili brzina 165 Problem 2.0054+0. koja glasi I v2 fp =-gH + 1. e) Ako cevovod ima preenik cevi iz zadatka pod c).. I v b) Slika P.zi za Re<2·10 6 • Dati podaci su: 1=6km. v = 4V I d 2 n ::.2-4 RESENJE: a) Iz Bernulijeve jednaCine postavljene za mvoe teenosti u akumulacijskim jezerima.1.5.manjom brzinom vI koja ce. pa ce tada voda strujati sa novom . dobija se napor pumpe yp =552. 1 2gHd 1 ::. U istom dijagramu ucrtati i radne tacke pod b) i c).4. (a=800Jlkg. Odrediti: a) snagu pumpe koju je potrebno ugraditi u cevovod precnika d=200mm.2. . u dijagramu f_rr ucrtati radnu taeku pumpe.396/(v]d /v)O.

= 10m. h=2m. tada se u preseku krivih Yo i Yp dobija radna tacka RT kojoj odgovaraju parametri V =80 1/s i Yp =552.=0. .0054+0.6 I . d 3=125mm.CTi"). D P3 =60.t.8 1/s. e) KoristeCi Bernulijevu jedl1aCinu Yp . 2 ' U ovom slueaju iz Bernulijeve jednaCine (1). d 4 =100mm. d) 1z jednaCine (1) sledi da je karakteristika cevo~oda Yo == -gH + K A. Dati su podaci: d 1=150mm. y[ 0. 1.. 1. strujanjakroz cevovod i koeflcijent trenja biti v2 == 4liT / D 2 rr. u kojoj je Yp =0 jer nema pumpe u cevovodu. Kao resenje za precnik D treba usvojiti prvi veCi standardni preenik cevi. Kada se u isti dijagram ucrta kriva karakteristike pumpe. sa iIi bez pumpe.2A.P. 'I '2 RESENIE. Na kraju.)2. SV4=4.osi na lllestu preseka sa krivOlll YO" i l1joj adgovara pratok VI =62.45 J/kg i snaga pumpe P=2997 W. Svl =2. bez obzira da Ii Se radi 0 nestanku elektricne energije iIi 0 kvaru. jer tada nema mogucnosti kvarova pokretnih delova. U svakom slucaju pozeljnije je resel1je bez pumpe. aka je ugradeni cevovod veceg precnika.22-5 nivoi vode u rezervaarima su konstantni. 1'2 -Lb +'2"-5 A. a njegova brojna vrednost odredjena je primenorn metode proste iteracije. Grafickiprikaz ove zavisnosti dat je na dijagramu sa sLP. karakteristilm pumpe YP. 14 =20m.3 JJkg i trosice sl1agu := a+ gH I 9. (4/ d 2rr. nadeno metodom iteracije. i 11. dobivaju se: protok V =39 1/s.k =0.61/ d .asom dobija se cevovoda opisuje krivom radna tacka kojoj odgovara projektaval1i protok od V =80 lJs.vi 12 i izraz za Y. == -gH +1.2~5. Sv3=3. Tl p =80%. pogodnija.(V3)JV3 rr... pri cemu je konstanta K = 0. niti ima eksploatacijskih troskova kroz utrosak elektricne energije. =5kPa. pa se karakteristika Na mestu preseka ove hive sa V.5.Postavljanjem cetiri Bernulijeve jednaCine i dye jednaCine kontinuiteta.02. U hidraulickoj instalaciji prikazanoj na sl.5.3 ·[1 D. 13=5m.3] == 219mm. 11. Odrediti snagu ugradene pumpe. Prublem 2. to sledi da se radna tacka nalazi na i/' . P v =2kPa.3 JJkg. =30m. r/2. koristi se kriva Ye • S obzirom da je y" = Yp == 0. tada ce gubici biti manji. d 2 =lOOmm. Pri ovom protoku vode pumpa ce raditi u radl10j tacki RT3 sa l1aparom YPj ==432. Profili baina pump a dugotrajno van pogona.2.471/s. .166 Proraam prostliz cevOIJoda. dobija se preenik cevovoda D = 5~~: (4. tada treba pristupiti restrikciji potrosnje vode. u slucaju nestanka elektricne energije. koja ima rdel1je V3 =97. SV2 =5.5. Ekonomskom analizom treba utvrditi koja je varijanta.=0.DO. c) Ako ugradeni cevovod ima precnik D tada ce brzin.197 kW.b r732 dobija se jednaCina za protok 0. := a . Za odredivanje radne tacke.396 (:~ Y'3 ..2-4b. napor pumpe Yp =61.

2. Na osnovu jednakosti pada pritisaka izmedu preseka 3-3 i 4~4.l1 p =80%. h=1l. lo=5m. L=25m. ho=lOOrnm.607g-' . Pm = 13600kg/m .Pl_2 = I v pgJ + pA.D k 3 3 6 2 k. i pokazivanja drugog diferencijalnog manornetra .ProraCltll prostlh cevO. Na asnovu pokazivanja manometara odrediti koeficijent lokalnog otpora ventila va i snagu ugradene pumpe. i to koristeCi uslov jednakosti razlike pritisaka dobijene iz Bernulijeve jednaCine postavljene za preseke 1-1 i 2-2 i pokazivanja diferencijalnog manarnetra. Dati podaci su: /=3m. i koji glasi f':. v= 1.--------------------~~------------~------~ 2 2 k k 11 k V u p.vodo.2-6.m /S. ~u=Sk=0.Pl_2 dobija brzina strujanja v= [ Q. Na instalaciji napunjenoj vodom izvrsen je eksperiment u kome se pomocu diferencijalnih manometara sa zivom mere padovi pritisaka. Cirne se potvrduje da je primena izraza (2.O 188. Sv=2.63) za odredivanje koeficijenta trenja. D = (Pm .Prvo ce se odrediti brzina strujanja.5.2-5 Problem 2.1..2-6 RESEN/E. pa ce koeficijent trenja irnati vrednosti A.=O.006·10. L.63) opravdana jer je Re < 10 5 . Sa ovom vrednoscu brzine Rejnoldsov broj iznosi Re=79884. Pro/iii blZino 167 Slika P. p=lOOOkg/rn .2.p J417 m =1. D=50mrn. H=2m. "2 2 Kako za hidraulicki glatke cevi vaii Blazijusov izraz (2.3164TC--)gh p 2 D Pm .p)gh + pgl. Strujanje je turbulentno u hidraulicld glatkirn cevima. to se uvrstavanjem istog u razliku f':.v k 4 4 VO 10 3 3 k Slika P..1.8rnm.

AtuOtuL.0 Slika P.0195.7m/s.145. a istovremeno trenjem povlaciu prostoru izmedju sebe i Slika P. Za zadate geometrije tunela i voza definisu se hidraulicki precnici tunela i prostora izmedju voza i tunela Dtu ==O=5.2.1 Av . Koeficijent trenja u prostoru izmedju voza i tunela je 11.168 . veoma dobru. SmatrajuCi da kretanje voza kroz tunel izaziva stacionarno nestisljivo strujanje odrediti srednje brzine strujanja vazduha u prostoru izmedju voza i tunela i u tunelu. primenom BernulijevGl jednaCine za preseke 0-0 i 5-5.7 J Ikg. Daljim kretanjem voza kroz tunel potiskuje se vazduh ispred i usisava vazduh iza voza.78) koji daje koeficijent trenja Atu == 0.06.1). eksperimentalnim putem odredena.u == 0.1 . iza voza SI == 0.1. .?romclIn prostih cevovoda.11(8/ D )O. I pored efekata nestacionarnosti model stacionarnog I-D strujanja daje prvu. dok se tunel sa strujnog aspekta tretira kao hidraulicki potpuno hrapava cev. Za turbulentno strujanjeu tunelu. povrsine poprecnog preseka A tu = 23. D + 1)2= 53.13m. tu 4A tu Do == 0 +0 tu 4(Atu -Ay) y ==2. Voz duzine 1=100m. koji shodno izrazu (2. povrSine poprecnog preseka Ay = 8.0 = 0.25 = 0.15 ina ulazu vazduha u tunel C. koji se smatra hidraulicki potpuno hrapavom cevi.2-7. tu Kretanjem ispred sebe voz potiskuje vazduh protokom vv~ (sl. Profili brzina . kroz tunel duzine L=1l40m.2.o /'.2. vrednost koeficljenta lokalnog otpora ventila r '-ovo = 2gho Pm .2-7.075m .P. vaZi izraz (2. obinla 0tu =18.2-7...Ov.P _ A~ = 7 69 v2 P D" Konacno.2m2 i obima Oy =9. /::"P3-4 =p(Svo+A'D)2=(Pm~p)gho' dobija se. sto s~arastrujanje vazduha kroz tunel.2-7 RESENJE: Ulaskom voza u tunel stvara se poremecaj pritiska Cija je propagacija tipicno nestacionarni proces. Koeficijenti lokalnih otpora su: na lokomotivi SI == 0.82m krece sebrzinom Vv =34. aproksimaciju za brzinu strujanja.ProDlem 2..5.1.102) daje snagu pumpe P=212 W.k +Svo +11.4 1. dobija se napor pumpe 2 L v Yp = gH +(Su +2sv +8i.14m2 . 10 v 2 .24m i hrapavosti zidova 8 =5mm (podaci vaze za Patchway tunel u Engleskoj).

Jedna od metoda koja se u tu svrhu maze koristiti jeste primena Prandtlove sonde (s1.3.v). Elirninisanjem brzine jednacina (a) i (b) dobija se kubna jednacina (C. Zato se koristi jednaCina energetskog bilansa. odnosno v~ L -/ v~.3).498ml s.p)ghs' pri cemu su P!li i p gustine manometarske tecnosti i radnog fiuida. daleko od vrha.2.A)vol 3 1) o ill Avy 3 =0 . Kada se ova sonda postavi u praveu strujanja. i= 1 Slika 2. .2.4) V ~> koji ustvari predstavlja kineticku energiju struje koja se u zaustavnoj tacki sonde (v=O) transforrnisala u pritisnu energiju. dovoljno. dole je fts pokazivanje manometra. Merenje brzine pll"imenom PrandUove sonde Veoma cesto u inzenjerskoj i istrazivackoj praksi javlja se potreba za merenjem brzine. po kojoj se raspoloziva (kineticka) energija stvorena kretanjem voza lizyv~ 12+li1ov.1)(l.2.1 +lc o 7J)2 mo ' (b) .v.2. Profili blzina 169 tunela kolicinu vazduha v0tako da J'ednaCina kontinuiteta gIasi: A. voza i prostora izmedju voza i tunela ne pro laze iste kolicine vazduha.tu.2. v.u +lc tu D +/ '[A Vy + (1.Prorac7lm p!Vstlh cevovocia. odnosno protoka fluida. ! my 2+mo 2= (Sll +lc tu D+1)Tmtu +(S/ +C. 12 trosi na savladavanje strujnih gubitaka u tunelu. 2. Merenje brzine Prandtlovom sondom .. 7J. Cijimse numerickim resavanjem dobija brzina Vo = 1.3. mere staticki pritisak P s ' Razlika totalnog i statickog pritiska naziva se dinamicki pritisak na I1p == Pt - Ps == v PT' 2 (2. rupiea koja se nalazi njenom vrhu meri zaustavni (totalni) pritisak PI' dok rupice koje se nalaze na zidusonde. posredstvom koje iz relaeije (a) sledi srednja brzina strujanja u tunelu vtu = 13. na pro primenoll1 diferencijahlog manometra kao I1p == (Pm . Ova sonda se sastoji od dye koneentricne eevi na kojima postoje dye grupe rupiea. 0 · vtuA tu ='i}v~ +voAo .t +S1 +lc o v tu 1Z I L. . to direktna primena Bernulijeve jednacine nije moguca. UzimajuCi u obzir da je A tu = Ay + A o ' i uvodeCi karakteristicni geometrijski odnos A =Ay / A tu ' jednacina kontinuiteta se svodi na oblik v tu =Avy+(l-A)vo' (a) S obzirom da kroz karakteristicne preseke tune la.91m/ s. redosledno. tu 0 pri cemu su maseni protoCi !hj = pAivi (i=o. Ovu razliku pritisaka je veOUla jednostavno meriti.A)vo3 + (C.

2g(-1!!..J l~2n . Za odredivanje protoka fluida potrebno je poznavati ne sarno jednu brzinu.2.cl)L.4) odreduje se brzina strujanjau tacki u kojoj je sonda postavljena.2.= ~ 2g(--1)h P . time se odreduje profil brzina u preseku. sto znatno uslozava proceduru odredivanja protoka. integral u izrazu (2. KoristeCi tako definisani profil brzina odreduje se protok fluid a kroz krliZni poprecni presek cevi kao V == P¥ (2. (2. d~ A 0 s (2.2.2-8.8) dok se srednja brzina strujanja odreduje kao srednja aritmeticka vrednost Vs 1 ==-Lv 2n j=1 2n } = .2. 2n p .2.. . merenjem brZine u deset tacaka kruznog preseka primenom Pral1dtlove sonde. vee vise vrednosti brzina izmerenih u razlicitim tackama memog preseka.. }=1 .2.. Za utvrdivanje karakteristike ventilatora.9) a protok fluid a iznosi V == v sd 2 n ! 4. Broj memih krugova moze biti proizvoljno izabran.. a druga simetricno od ose cevi na rastojanju I-a. a i=l.3). Za izbegavanje ovih poteskoca mnogi propisi za merenje protoka fluida definisu polozaj postavljanja sonde. ipak..2. kruZnog ulaznog ONora precnika d=200nun i kvadratnog izlaznog otvora stranice a=170mm. za kruzne poprecne preseke cevi propis VDI 2044 precizira polozaje rnernih tacaka na koncentricnim krugovima (s1.n memi krug na kome je postavljena sonda.. tako da je srednju brzinu moguce odrediti kao srednju aritmeticku vrednost izmerenih vrednosti brzina.. iii.2./h. . .2.... Profili b. Polozaj mernih tacaka odreden je normom . / d.6) treba resiti numericki. Problem 2. 'to je ukupan broj mernih tacaka 2n.2. najcesce se bira n=5 cime se ukupno ima 10 mernih tacaka u strujnom preseku. . jedna 11a rastojanju a i ! d. (2.j .5) v} == ~2g(Pm / p-l) ~hs.2n) ... (f=1..170 Proraam prosllh cevovocla.3) na rastojanjima merenim od zida cevi (2. U svakoj od memih tacaka brzina strujanja se odreduje izrazom (2. izvrsene su dye serije eksperimenata: a) U prvoj seriji eksperimenata izvrseno je bazdarenje ulazne mlaznice. f vdA ==2n1 vrdr = v -4. U suprotnom potrebno je meriti u dva ortogonaln.6) Za odredivanje protoka.a pravca koji prolaze kroz poprecni presek. ali. Ako je merni presek dovoljno daleko od lokalnih otpora i u njemu se ima razvijeni profil brzina tada je dovoljno izvrsiti merenja sarno 11 jednom pravcu provlacenjem sonde kroz poprecni presek (kao na s1.7) pri cemu je n ukupan broj mernih krugova.. konstantne protocne karakteristilce.5) m . srednje brzine strujanja v s ' u opstem slucaju.2.2. kao I1P Pm v= .zina IzjednaeavajuCi izmerenu razliku pritisaka sa dinamickim pritiskom (2. Kako na svakom krugu ima po dye meme tacke. P . pak. Tako na pr.

2.Ba. = 1. Protok vazduha moze da se odredi primenom mlaznice pod uslovam .Pri tezimu strujanja u kome je izmereni pad pritiska na mlaznici hm =1l.2.5- 7 7.2027kg/ rn3 .5 93.4 53.2-8 RESEN.3 74 6 11. zato stase vazduh pri datim uslovima strujanja panas a kaa nestisljiv fluid.8 10 0. Stanje atmosfere odredeno je izmerenim velicinama P a =998 mbar ita = 20°e. Profili b. a) .1 2 34 40 3 26.2mm izmereila su i pokazivanja manometra spojenog sa Prandtlovom sondom koja su data u tabeli 1.3).9 4 19.1 8 4.2 81. (---71--l \'A.7 66 5 15. U datam primeru etalon instrument je Prandtlova sonda a bazdareni instrument je mlaznica.7 100 mm mm I:1h Tabela 2..7E KoristeCi izmerena stanje atmosfere i jednaCinu stanja (1.zln(l 171 VDI2044 (Odeljak 2. Pri navedenim strujnim uslovima vazduh se ponasa kao nestisljiv fluid. i - '1 44.8 9 2.6 88.FromClIl't prostilt celJolloda. Za merenje pritisaka korisceni su Betz-ovi mikromanometri napunjeni vodom (Pm :=: 1000kg/ m3 ).4 21. d Slika P.idarenje mlaznice Baidariti neki uredaj za merenje znaci vIsitiporedenje pokazivanja etalon instrument a i instrurnenta Cija se karakteristika odreduje. hm Na osnovu datih rezultata merenja nacrtati karakteristiku ventilatora (dijagram r/ -l:1p).4 97. Pod etalon instrumentorn podrazumeva se instrument vece klase od bazdarenog instrumenta. Ova: gustina je ujedno i gustina vazduha u bila kom strujnam preseku. Na osnovu ovih merenja odrediti bazdareni koeficijent mlaznice.1) odreduje se gustina vazduha p:= Pa I RT.. b) U drugoj seriji merenja izvrsena su istovremena merenja padova pritisaka na (izbazdarenoj) rnlaznici i na ventilatoru (pri konstantnom broju obrtaja) koji su dati u tabeli 2.2.

== 19. 2 .172 PromCi!?l prostih cevovoda. gde su povrsine AI =d n/4 i A2 =a dobija se izraz za porast pritisne energije u ventilatoru t'lp== P02 .1. b) Hidl'tlu/icka karakteristika venti/atom Kako je vee receno u Odeljku 2.9.10) U OVOID izrazu S je koeficijent lokalnog otpora mlaznice a K je protQcna karakteristika (iIi bazdarni koeficijent) mlaznice.2.2.2.15 m/ s. KoristeCi.. (2. A2 ·:i V. pod karakteristikom strujne masine. Sa OVOID brzinom protok vazduha ee biti V = vsd 2 n / 4 == 0. Da bi se odredio bazdarni koeficijent mlaznice iz izraza (2. Primenom Bernulijeve jednacine za razvijene strujne pres eke ispred (1-1) i iza (2-2) ventilatora np+P1+pv1 /2==P2+Pv 2 /2. ili da je jednak zbiru staticke i dinamicke razlike pritisaka. Prandtlovom sondom.2. Do protoka kroz mlaznicu dolazi se izjednacavanjem pada pritiska na njoj. Upravo zato mlaznica mora da se bazdari. dalde i ventilatora. tj. Protok vazduha se odreduje etalon IDetodom. ? • P 4V 2 pri cemu radna formula za odredivanje protoka glasi: IV KK I. =P2 - PI +2'(v 2 -VI) p 22 =P2 - .6016 m3 / s. p.10) dobija se koeficijent bazdarenja mlaznice K =V / K =5.684 m 3 /smll2 Ako karakteristika mernog instrumenta zavisi od protoka tad a je potrebno izvrsiti odgovarajuea bazdarenja u celokupnom predvidenom mernom opsegu.. Da bi se na osnovu eksperimenata odredio porast pritiska u ventilatoru treba meriti staticku razlilcu pritisaka i protok. 2 2 i jednacine kontinuiteta v l A 1 =v 2 A 2 . Profi!i blz/na da se poznajenjena protocna karakteristika. K= d:n ~r-~-(-Pp-m --1-) . S obzirom da se ptf merenju sonda postavlja po propisima utvrdenim mernim tackama to se srednja brzina strujanja odreduje izrflzom (2. podrazumeva se funkcionalna zavisnost t'lp = t'lp(V). dalje izraz (2.2 PI+2'[l-(T) ](T) 1 2 Iz ovog izraza sledi da je porast pritiska u ventilatoru jednak razlici totalnih pritisaka iza i ispred ventilatora.10) sledi da treba meriti protok kroz mlaznicu i pad pritiska na njoj (veliCina h m ).1.9) i iznosi Vs = 10 2g(--1) P l~m i=IO 1=1 1.Jh.1t == v. Kako je staticki porast pritiska . Na kraju treba naglasiti da kada je neki od ovih meraca izbaidaren tada se protok £Iuida odreduje samo na osnovu jednog ocitavanja (veliCina h m ). kao lokalnog otpora. odredenog izrazom Vajsbaha (2. sto je neuporedivo bde od merenja protoka Prandtlovom sondom.81) sa izmerenim padom pritiska na mlaznici APm = PST=2"S(-d ) = (Pm-p)gh m .POI 2 2 . Izlozeni princip bazdarenja mlaznice vazi i za bazdarenje blende i Venturijeve cevi.

pri cemu je a=rlR odnos poluprecnika.::.2-S.0 1.9 982.1978 365. Av: r Y Y ]0 (1+2a)3 Pmll/em 2.3 Prolliem 2.y2)rc. gde su Vo brzina strujanja . Kroz kruznu cev poluprecnika j~ krece se klip poluprecnika r brzinom vo' Kretanje klipa stvara linearni profil btzina u procepu izmedu klipa i zida cevi.6 3 622.17) i iznosi a= -1-fR v 3 27t d = 27 (1+a)2(l+4a).::.10). a h = R . Av.2.Froracun proJ'tlh cevovoda. V 1. Yj I h bezdimenzijska koordinata.8 1. Ovaj prom brzina daje protok V = J A velA = . KoristeCi parove podataka /1p V nacrtana je karakteristika ventilatora prikazana na sl.P. 5 i - 1 1.(-2-) 1m ' 6p.4956 0.3. to ce porasf pritiska u ventilatoru biti adreden izrazom P K2 40 2 2 l 1.2 1.2 0.6 4 717.se'lzrazom (2. r YY 2 (1+a)2 Koeficijent korekcije kineticke energije odreduje.2.::.6 0. IzrazavajuCi protok kao proizvod srednje brzine v s i povrsine poprecnog preseka procepa A = (R 2 .-.PI.p)g6h.p)g6h +-2 a d 1C Na asnovu izmerenih veliCina 6h i 11m datih u tabeli T. r ~ J r v2rcydy =-3 (1 + 2a)(1.1E: Uvodenjem koordinate y koja se meri od ose cevi i koordinate Yj = Y .2 m3 Is /j.6 2 513. zadati linearni profil brzina opislfje se funkcijom v = Vo (1.p Pa Tabela 3.4 935. adreduju se parast pritiska u ventilatoru i pratok.2-9 3 l+a' Koeficijent korekcije koliCine kretanja odreduje se primenom izraza (3.-1---1----1 0. pri cemu je Yl. koja se meri od zida klipa. a njihave brojne vrednasti nalaze se u tabeli 1'.Y. Odrediti protok.0482 09236 0..::.r je visina procepa.1.)71 ).4 0.1.2.2-8.6 890. dobija se srednja brzina strujanja Va 1+2a v ---s - SlUm P. (Pm .RESEN. a +nrrrl-rrr$rr 0.8 ° 6 7 8 9 10 6(J16 0.4 V [m 3/s] Slika P.7979 0. .a)R Vo 2 11: .0 0.4) i iznosi ~. Profi!t' blzina 173 odreden izrazom P2 .2785 0. a protok izrazom (2.2.2-9. (Pm .2 966. srednju brzinu i korekcione koeficijente koliCine kretanja i kineticke energije .2.3813 0.-1-fRv2211: d =1(1+a)(1+3a).2-Ut Kroz kanal sirine I i visine h struji veda pri cemu je profil brzilla u poprecnom preseku opisan funkcijom v = Vo (y I hY.1546 838. 800 ~ <l r -4l 1 "" 600 .7032 779.1 Karakteristika ventilatora.

174

Proracall pTOJtth ceJloJloda. Profili brzliza
na slobodnoj povrsini i n odgovarajuci eksponent. Odrediti pl'otok, srednju brzinu i korekcioni koeficijent kinetieke energije za opisano strujanje. NaCi brojne vrednosti trazenih velicina za podatke 1=3111, h=3m, 11=112. Vo = 2m! s.

RES.l;J\(/E
Slika P.2.2-10 Brojne velieine su: v~ = 16m 3 1S,

v=-11+1
Vm

.

va I h

v =~ m 11 + 1

(n

a. = 371 + 1

+ 1)3

= 1,33m! s

i CI. = 1,35.

Problem 2.2-11. U kruznoj cevi poluprecnika R fluid struji turbulentno sa potpuno razvijenim profilom brzina opisanim stepenim zakonom (2.1.59).

Odrediti srednju brzinu i koeficijente korekcije.

RESENJE Ovaj problem je vee tretiran u Odeljku 2.1.S. 1.4. la, te je zato srednja brzina odredena izrazom (2.1.60) a koeficijenti korekcije izrazima (2.1.61).
Pro/JIem 2.2-12. Odrediti hidraulieki preenik strujnog preseka oblika: a) kruzne cevi, b) cevi oblika elipse, c) kruznog prstena, d) razmenjivaea toplote sa n cevi, e) pravougaonog kanala, f) trouglastog kanala, g) pravougaonog otvorenog kanala i
h) trouglastog otvorenog kanala.

@
:
a)

0;0' a my:.~.. t=r:~J: -- ~~ "R - ·g(~O- dl--i-o-I b/:\~lh _--+--)
:
b)

a a@dDI
~ :O~Q
<I) c)

;

llil
a
Il)

!:)~~Ji
g) h)

e)

Slika P.2.2-12 RESENJE KoristeCi definiciju hidraulickog preemka datu u Odeljlru 2.1.5.1.1
d h =4AIO,

za zadate geometrije poprecnog preseka cevi i kanala sledi:
2

a)
b)

d =4 D n/4 =D h Dn '
d :4~: 4ab, h n(a+b) a+b

c) f)

d "

=4--..EL:
2(a+b)
ail

2ab , a+b

C) d)

(D -d d h =' 4 (D+d)n
2 2

2

2

H
:=

D-d,
}1(

g)

2 = 2ah a+2b a+2b' ab d h = 4 a+2b'

d =4
Ii

d
h

1Dl 712...1!. D2 = 4---L.::'__ = _4_

/2
h)

(D+nd)n

D+nd'

.~ d h =4 2b

=-;;"

ah

Prolllem

2.2~13. U zatvorenom rezervoaru nalazi se teenost viskoznosti Tj=5.1O-3 Pas. U njemu se okreee tanki klip preenika D=lOOmm, ugaonom
0):=

brzinom

Is'), preko osovine precnika d=20mm. Procepi ispod i iznad klipa,

ProraCti!1 prostllt eevoj/oda. Frofili b,zina

175

debljine 15 = 5mm, su takvi da se pri rotaciji formira linearni profil brzina. Odrediti obrtni moment kojim tecnCist II tokll rotacije deluje na klip.
RESEN.lE:

III

11111
D

corpt 4 4 iv! = 328 (2D -d )

= 1,962·10-

5

Nm.

Prikazani uredjaj je ustvari obrtni viskozimetar Slika P.2.2.l3 koji na osnovu merenja obrtnog momenta i ugaone brzine daje dinamicku viskoznost ispitivanog fluida.

176

2.3. PRORACUN SLOZENlH CEVOVODA
2.3.1. HiallJr:aIlllUckll prol!":acmll sR@zcIIlill:i. cev@vo«l!a

Pod slozenim cevovodima podrazumevaju se oni cevovodi kod kojih ima bar jedno mesto gde se cevovod grana - deli iIi spaja. Prema tome, fwd siozem!z cevm'oda postOji' vde ,ftrujmiz cevi a samim tim i vise glavnih pravaca strujanja odnosno gIavnih strujl1ih tokova. Najjedl10stavniji slucaj slozenog cevovoda je cevovod sa tri deonice prikazan na s1.2.3.1, koji povezuje tri rezervoara oznacena sa A, B i C. Neka iznad nivoa tecnosti u rezervoarima vladaju kOl1stantni pritisci P1' P2 i P3' Nco gU nivoi tecnosti u rezervoarima (1-1,2-2 i 3-3) konstantni tada su kineticke energije tih pre;;eka jednake nuli. Posle uspostavljanja stacionarnog strujnog toka ad rezervoara A ka rezervoarima B i C srednje brzine strujanja u cevnim deonicama ce biti Vi' a ukupni ekvivalentni otpori cevnih deonica Ci (i=1,2,3), Postujuci izlozeno u Odeljku (2.1.4), izmedu nivoa tecnosti u rezervoarima mogu da se uoce dva razliCita strujna toka, ito: strujni tok a-a (oznacen strelicama) koji SIika 2.3.1 spaja nivoe tecnosti u rezervoarima A i B, i strujni tok b-b (oznacen punom-tankom linijom) koji spaja nivoe tecnosti u rezervoarima A i 'c. Za hidraulicki proracun razmatranog slozenog cevovoda mogu se postaviti dye Bernulijeve jednaCine za preseke 1-2 i 1-3, koje glase: 2 2 p] P2 V] v (2.3.1), -+gh=-+C]-2 +C2 - 2 ' 2 P p (2.3.1 )" Ovde se za razliku od prostih cevovoda gubici za jedan strujni tok dele na dye grupe gubitaka, ili vise grupa zavisno od slozenosti posmatranog strujnog toka, koji se odreduju sa razlicitim merodavnim kinetickim energijama. Nairne, svakom ad udela kineticke energije v; 12 (i=1,2,3) u jednacinama (2.3.1) odgovaraju razliCiti maseni protoci fluid a rhi' sto zapravo slozeni cevovod Cini sustinski drugacijim od prostog cevovoda. Pri proracunu slozenih cevovoda, 11a mestima grananja cevovoda, postavljaju se jednaCine kontinuiteta. Za posmatrani cevovod sa tri deonice jednacina kontinuiteta se primenjuje za racvu R, i glasi
3

)/'1

= j=2 ) =V2 +V3 LV

.

(2.3.2)

Na osnovu izlozenog za hidraulicki proracun slozenogcevovoda sa tIi grane, zakljucuje se da se htdraulic!ci promcun VI;!i primenom Bernuiijevzh jednacina i jednaCiize !continutleta. UopstavajuCi ovaj zakljucak na slozeni cevovod sa n

ProraCUl1 slo.iemlz ceJloJloda

177

deonica, zakljucuje se da se hidraulicki proracun sloienog cevovoda vrSl primenom odgovaraju6eg broja Bermilijevih i jednaCina kontinuiteta. 1z takvog sistema jednacina odreduju se nepoznate velicine: pritisci, precnici cevi, brzine stujanja iIi protoci, a sto zavisi od razmatranog slucaja sloienog cevovoda.
2.3.2. Hid:raUlHclka Jlrnll"alklte:riistilka sI®zeJ[mg cev®'I!®da sa lIddrmdiiclkii Jll!araleiJrltim graoam;m

Posmatrace se slozeni cevovod sa n hidraulicki paralelnih deonica, koji je prikazan na s1.2.3.2.1, i u kome u svakoj deonici, povrsine Ai' odgovaraju ekvivalentni otpori Ci (i=l"."n). U Hoj deonici srednje brzine strujanja Vi' odnosno

Ll PA-B =const

Slika 2,3,2.1

Slilm 2.3.2.2

protoka Vi' koeficijent ekvivalentne hidraulicke karakteristike je Ki = pCi I (2A;). U cevovodu prikazanom na s1.2.3.2.1 uocavajuse dye karakteristicne tacke A i B, Tacka A je zajednicka polazna tacka za sve cevi (i=l" ... ,n), te je zato pritisalc u njoj PA zajednicki za sve deonice. S druge strane u tacki B zavsavaju se sve deonice, te je zato na kraju svih deonica pritisak isti i iznosi PS' PosrnatrajuCi jednu proizvoljno izabranu deonicu pad pritiska u njoj odreden je izrazorn I1p = PA - Ps. Ovaj pad pritiska se ima i u bilo kojoj drugoj deonici bez 0 bzira na geornetriju i broj lokalnihotpora u njoj. Dakle, izrnedu tacaka A i B vaii jednakost padova pritisaka . PA - PB = I1p = I1Pl =.,,= I1Pi =,,,= A.Pn = const. (2.3.3) Deonice sloienog cevovoda koje ispunjavaju uslov (2.3.3) nazivaju se hidraulicki paralell1e grane. Iz izraza (2.3.3), za bilo koje dye grane i ij, dohija se jednakost
pCi

-t =
V,
n
j

2

2 ~

pCf 2 '

(2.3.4)

iz koje sledi veza izrnedu brzina jednaCina kontinuiteta

Vi

= V j ~ Cf

I Ci . S druge strane, za racve A i B vaii
u ..

Va =vaAa =

b V Ai =vfbAi~Cj IC 1=1 .=1
~va'

i

(2.3.5)

\
I

iz koje se, na osnovu poznatog ukupnog protoka, maze odrediti brzina u bilo kojoj hidraulickiparalelnoj grani kao
V·=

(2.3.6)

]

b7=IAj-..jC;, I Ci

Ako se pad pritiska izmedu tacakaA i B izrazi preko ekvivalentnih karakteristika

178

Fromcun slozemh cevovod{l
2
Vj

2
Va

I1p ~ pC} T= pCe 2

=K Va

.2

i ako se iskoristi izraz (2.3.6) dobice se ekvivalentne hidraulicke karakteristike slozenog cevovoda sa hidraulicki paralelno povezanim granama C
e

=

(-'--'i=l

,\,n ---L _1_ 2 Ao .[c;)

].

K

e

= ("'\'~= 1 fK:l )-2 -'--'1 K.
I

(2.3.7)

sa kojima se slozeni cevovod sa n hidraulicki paraleino spojenih grana moze tretirati kao prosti cevovod sa jednim - ekvivalentnim otporom. Graficka interpretacija ekvivalentne hidraulicke karakteristike paralelno spojenih grana prikazana je na s1.2.3.2.2, za slucaj sa tri paralelne grane. U dijagramu I1p - V , prvo se ucrtavaju pojedinacne karakteristike Ki' a zatim se za crtanje ekvivaIentne hive cevovoda koriste izrazi (2.3.3) i (2.3.5). Nairne, pri jednom padu pritiska (l1p=const.) pojedinacni protoci u tackama a, b i c se sabiraju, Gime se dobija protok Vd = Va + Vb + Vc u tacki d koja leii 11<1 ekvivalentnoj krivoj cevovoda. Ponavljanjem ovog po stupka za celokupno podrucje padova pritisaka, dobija se elevivalentna kriva cevovoda Ke' Opisani postupak, u potpunosti, vail i za slozeni cevovod sa n hidraulicki paralelnih grana, s tim sto se graficki obim posla znatno uvecava.
ProD/em 2.3-1. Data su tri rezervoara A, B i C, napunjena vodom, koji su spojeni siozenim cevovodom. a) Odrediti protok vode u svim deonicama slozenog cevovoda ako se strujanje odvija od rezervoara A ka rezervoarima B i C. b) Dati graficku interpretaciju odredivanja ukupnog protoka tecnosti aka Se strujanje u deonici "2" odvija lea i iz rezervoara B, kao i u slucaju da je V2 =0. Dati su podaci: h=lm, Jf=2m, lJ =lOm, '2 =5m, 13 =10m, d 1=lOOmm, d 2 =60mm,
d 3 =80mm,

Su =0.5, Sk =0,5,

SVI =3, Sv2=2, Sv3=3, SR2=O,5, SR3=0,1, A.=O,02.
y y

ll,dl,fi.
VI I

0,
V2

I

tii~
R3 R

I I

I
V3

k
~.;:>

R2

aj

k

.......
~

Q) /

--~,
b)

Lvl=tsJ:
c)
d)

Slika P.2.3-l

RESEN/P a) U slucaju strujanja tecnosti od rezervoara A prema rezervoarima B postavIjaju Se Bernulijeve jednaCine: za preseke 1-1 i 2-2

C,

~.'

ProraatlZ s/ozemlz eel/ol/oda

179

gh= (~II +SVI +Sk +71. ell )2+(SR2 +Sv2 +71. el +1)2

.

1.

" vC

~

" vi

z

i za preseke 1-1 i 3-3
2
'l . V l

gH=(SI/+SVl+Sk+A.-)-2 +(SR3+Sv3+Sk+A.- +1)-2' 1 l ~l G~ Zbog krateg zapisa prethodne dye jednaeine bite napisane u oblicima Z 2 gh = K1Vt + K2V} , gH = Kl';r; + Ki3 pri eemll koeficijellti hidralllieke karakteristike, shodno (2.1.101), iznose 8 I[ 8. 12 Kl = 42" (SII +SV[ +Sk +A.-) ; K2 = 42" (SR2 +SV2 +A.- +1) ; l d el l 1t G'l d 2 1t "2

l3

2
V3

(1)

d'3 d3 1t KoristeCi jednaCine (1), jedllaeinu kontinuiteta Vl = V2 + V3 i eliminacijom protoka V2 i V3 dobija se jednaGina za ukupni protok

8 ~ K3 = 42"CS R3 +S03 +Sk +A.- +1).

Kl Kl )2 4K~]. 4 [( Kl Kl It K + T+T [(l+T+K - K23 Vl -2g l+ K2K . 2 3 23 3

r
3

H)

2 Kl -KK(h+H)Vl+g
2 3

J .2 2[(y + H )2 -KK J=0, h 41tH y
2 3 2

Gije je pozitivno resellje, koje zadovoljava jednaCinu kontilluiteta, Vl =12,20 lis. Sa ovim protokom, iz jednaCina (1), preostala dva protoka imaju brojne vrednosti V2 =2,82 Us i V3=9,38 lis. b) Osim analitickog resenja, u zadatku pod a), do resenja za protok moze se doCi i grafo-analitiekom metodom koristeCi hidraulicke karakteristike cevovoda. Uvodenjem visinskih razlika lti _ R , od raeve R do nivoa teenosti u rezervoarima i-I (1=1,2,3), energija u raevi za slueaj strujanja teenosti ka rezervoaru B moze se odrediti na jedal1 od tri naGina
YR =ghl_R-KlV,: =gh2_R+K2V2=gh'3~R+K3V3'
." '? . .'

2

Kada se svaka od ovih zuvisnosti nacrta na dijagramu prikazanom na s1. P.2.3-1h dobivaju se tri krive CD, CD i @, pri eemu je ocigledno da visinske razlike h1_ R i nisu toliko bitne jer se za merodavne, na kraju, ipak, pojavljuju samo visinske razlike izmedu nivoa teenosti u rezelvoarima h iIi. Da bi se odredila radna tacica cevnog sistema hive (f) i @ treba sabrati. Sabiranje se obavlja tako cia se pri jednom naporu (Y=const) sabiraju protoci V(2+3) = V(2) +V(3)' Ponavljanjem ovog postupka za celolmpno podrucje napom dobija se rezultujuca - ekvivalentna kriva (2+3), u cijem se preseku Sa krivom CD nalazi tacka kojoj odgovara protok VI ==12,2 lis. U slucaju da se strujanje odvija od rezervoara A i B lea rezervoaru C, tada u odnosu na prethodni slueaj brzina u deonici CD menja smer, pa se energija u [(levi odreduje kao . . ., * .? . ') YR = ght- R - KJVl- = ghz_R - K2V2 = gh3_R + K3V3 -, -

180

Prolllc"im slo.femlt cevovoda

pri cemu je koeficijent hidraulicke karakteristike K; == (,,, +<;'v2 +'Alz / dz )- 8/ (di1C2). I ovde se, prvo, ucrtavaju (v. sl.P.2.3-1c) pojedinacne krive CD, Q) i Gl, a zatim se krive CD i <D sabiraju; pri cemu se za jedan napor (Y=const) sabiraju protoci [/(1+2) == [~l) +[/(2)' i na taj nacin, ponavljanjem postupka za celokupno podrucje napora, dobija se elcvivalentna kriva (1 + 2). U preseku krive Gl sa elcvivalentnom krivom (1 +2) dobija se radna tacka. Na kraju, u slucaju da je V? =0, energija u racvije
YR == gh l _ R
-KIV;~
-7

:=:

gh2_ R

:=:

gh 3_R +KF3 .

'2

Ponavljanjem, vee opisanog, grafickog postuplca u preseku krivih CD i Gl dobija se radna tacka (v. 81. P.2.3-1d).
ProD/em 2.3-2. U prikazanoj instalaciji sa sl.P.2.3-2 lokalni otpori mogu da se

odrede kao 10% od gubitaka na trenje. Odrediti ukl.lpni protok tecnosti, ako je strujanje a) turbulentno l.l hidral.llicki glatkim cevima (v= 1,06.10-6 m 2 Is), b) lal11inarno ( v = 4.10-5 m2 Is). Dati su podaci: 'a =10m, 11 = 12 =20m, d a=60mm, d l ==SOmm, d 2 ==40mm, h==l,Sm_

t
h

RESENJE- Kako su u ovom zadatku nepoznate tti brzine, to za resavanje problema treba postaviti tri jednacine. Te jednaCine su:

Vo '1 2 gh = 1,1 (/-"0 712+/"'1712)'
?

10

V1

o

(1)

I

2 I2 V 2 II v 1 2 p·l,l'A 1 712 = p-l,U 2 712 I 2

'

(2)

Va=ri;+T/2'

(3)

pri cemu su: (1)- Bernulijeva jednaCina, (2) Slika P.2.3-2 jednaCina hidraulicki paralelnih grana, koja je postavljena shodno iziazu (2.3.4), i (3) jednaCina kontinuiteta. Sistel11 jednaCina (1)-(3) resava se eliminacijom brzina VI i v 2 , i to tako sto se, prvo, iz jednaCine (2) dobije veza izmedu brzilla VI i v 2 • Zatim se koristi jednacilla (3) iz koje sled! veza izmedu Vo i v J uvrstavanjel11 koje se iz jednaCine (1) dobija brzina Voa) Za turbulentno strujanje u hidraulicki g1atkim cevima za koeficijente trenja vazi izraz (2.1.63), uvrstavanjem kojih u sistem jedna~ina (1 )-(3) se dobija brzina
S,7S g h[ 10 II ( . ]7/4 v = - - --+-o { vO,25 d~/4 d I5/4 d(+d;(*_)417(~~)517

d~

T1 )417.
J
.

m =1661,. s'

odnosno ptotok Va =4,71/s. b) Za laminarno strujanje koeficijenti trenja se odredujll izrazom (2.1.39) cijom se pril11enom II sistemu (1)-(3) dobija resenje za brzinu

.. I...R3=1.6. Ulje struji iz rezervoara A ka rezervoaru B kroz slozeni i prosti cevovod..5.. \ =2. /.Rl = I... sk.k + 7vd+ 1) = 9. I. i jednaCine kontinuiteta Va = 3ft] . d~ ..6.5.329 mls. 2 d 1 d12+di~(~~)2 ]2 J 1112 -0969m ~ J -..2. 1 1/0 11 --l-+-( gh 35. I.3-3..3-3 v 2 =1.. d 3 =60mm. V2 2 v2 2gh3 Vo 2 13 I.. konstantni. "3 "0+ R3 VO RI R3 V2 k V3 ~2ghj Co +9 C l Cd) 1 1 do 4 V2~ vI VI =2. Slika P.310 mis. 12+C1V~ 12. RESENJE' Najpre se shodno izrazu (2..(SR2 +/. iz Bernulijevih jednaCina postavljenih za preselce 0-0 i i-i (i=2. 3 1. d z =45mm. dobivaju se vredllosti koeficijenata lokalnih otpora ventila 2gh2 Vo 2 Iz Sv2 = .R3 +I. Konacno.V3 = .R2 =0. takode.=6. = 172 = V} = Va I 3 kontinuiteta slede brojne 3 ~~'i. 1. lo=4m.Co(..=0. do=lOOmm. h 3=8m.u=0. I.-.1'1=3. h2~5m.. 1. V3 3 3 ProlJlem 2.1'0 +/.2. koje glase gh] =Cov~ 12+Cj 12.u +1..5.74 lis.21 .99) uvode ekvivalentni koeficijenti otpora deonica 0 i 1 10 Co = I. 2 . d j =80mm. 1.v3 = 2.3-4. Dati podaci su: h 1 d 2 =70mm. b) precllik cevi d 3 da biprotok kroz prosti cevovod.5.]=3.-) (I. I.. 1 =1.3 o a zatim se iz Bernulijeve jednacine za preseke 0-0 i 1-1 gh1 = Cov. Odrediti koeficijente lokalnih otpora ventila V2 i V3 tako da protoci ka rezervoarima A..2 .. Odrediti: a) visinsku razliku izmedu nivoa ulja u rezervoarima da bi protok kroz slozeni cevovod bio V=3 lis.06.2v d~ .=0.=0. v = 60mm Is. l.711 mls i V3 =2.Proracun slozemh cevovoda 181 v - 0- odnosno za protok tecnosti 170 =2. Dati podaci su: d=50mm.515m/s..1. 11=20m. iznosio V..vo=2. 1z jednaCine V. odredjuju brzina strujanja vo=~ . r s' I.R2=0.5m.. 13=40m.d= 3. SRl=I.k=0... 1. d 1 = 40mm..2. ProlJlem 2.CO(-) .2 ...2 v. Nivoi tecnosti u rezervoarima su =2m..3). Ij =/2 =5m..i vrednosti brzina: v] =1... B i C budu isti. I=lm. au kojima su C j ekvivalentni koeficijenti deonica..02. 12 =30m.d+ 1) =16..

6..875m1s.110 i 71.2. h I C2 =(.d v1 II . time je potvrdena opravdanost upotrebe izraza (2. 12 == 9m. ~R3 = 0.1. 195m1s. [3 = 10m. ~k = = 0.-S.v1 = 2.5.-+ 1) = 38. 2 I1 V1 2 I 2 V2 2 rj r d 4l r64l v 641 v d l-C1 -C2(T) JV1 +l~+-2-(d) z dt dz 1 iz koje se posredstvom jednacine kontinuiteta 7 == V + r 2 i izraza (2. ha osnoVll kojega se zaldjucuje da je u pocetnoj deonici slozenog cevovoda strujanje laminarno.9mm~ ghrc Posle provere rezima strujanja (Re 3 =1637<2320) zakljucuje se cia je i u ovoj cevi strujanje laminarno. C1 =~Rl +~V1 +~k +1.2 =0."1 ~t Pre nego se pristupi odredivanju visinske razlike h treba naCi jednu od brzina v 1 iIi v 2 . -I:~' Dalje. = 40mm.=64/Re=0.3. te da vazi izraz (2. u cilju kraceg zapisa uvode se konstante II tl I. ~Rl = 0. ~v2 == 3.071. PrOD/em 2.v3 +71.39) dobija kvadratna jednaCina 1 2 j SIika P. -- .182 ProraCtm slozemh cevovoda 2 RESENfE a) Prema zadatom protoku brzina strujanja v = 41/ / d rc = 1.v3 = 4.050. P. postavljene za nivoe tecnosti u rezervoarima." == 0.) 2g = 1. [1 == 10m. Ova brzina. ~R2 = 0.2. napisane tako da svaki Clan ima dimenziju duzine.rc.3.628m_ b) Iz Bernulijeve jednacine postavljene za prosti cevovod gh == «(. Na kraju iz Bernulijeve jednacine.1..7V2 .d v k R1 't V R2 i 3 .3-4 2 1 2 2 +2C2(-2) d2 dd1 2 vJV l j d 4 2 6412v d 2 l -lC2 (z) v +-2-(T) vJ=O " d2 2 r Cije je pozitivno resenje v J =0. 3 71+ 1)2' 3 V3 13 2 V3 u kojoj su koeficijent trenja 71.1. 1=5m. dobija se trazena visina h == Co 2g +(Cj +A"l V 2/2 I VI " 71. a zatim one daju Re I =584 i Re 2 =896.1 =0.1.3 == 64/ Re 3 i brzina cevi 8ri" 2 16/3 vrc = 4r/ / d. Odrediti ukupan protok tecnostikroz slozeni cevovod prikazan na sl. 1 . na pr.d3 V3 'I pr Co =~u +~v +A d . Pretpostavimo da je i u ostalim '7 deonicama slozenog cevovoda strujanje laminarno.7. ~R dl 0.3.d 1 1 k [2. 1:.39) koji daje vrednost koeficijenta trenja A.R2 +~v2 +~k +l. dobija se precnik d 3 = 4 --2(~" +~V3 +-V-.39). .3·5.528m/ s daje Re = vd /v= 1273 < 2320.6. d=50mm. prvo. v 1 • Za odredivanje ove brzine koristi se jednaCina hidraulicki paralelnih grana -" (C1 +A 1 71)2= (C2 +11. daje vrednost brzine v 2 == 1. d2 d 3 = 25mm. 2 71)2' 1.. Cime je potvrdena ispravnost pretpostavke laminarnosti strujan:ja i U ovim cevima. +(. I:. Dati su podaci: H=2m. pa primenom obrasca (2.71. = 30mm.39) slede vrednosti 11.02. I:. L=5m..=0.

d l = 50mm. u kome su precnici deonica d i i ekvivalentni koeficijenti otpora Ci (i=1. +). C2 =4. d4 ':. dobija se ekvivalentni koeficijenthidraulicke karakteristike .. 3 1. (2)i (3). primenom izraza (2.7) i (2. i koriscenjem izraza (2. J H j Id' ~~ )2 (- 'n 12.3).3-6. posredstvom izraza (2. za redno povezane grane nalazi se ekvivalentni koeficijent hidraulicke karakteristike cevnog sistema: Ke = K + K I _ 3 == 1702131. C7 =4.':L+~R.. uvode koeficijenti hidraulickih karakteristika deonica 183 VI lJ. (+)2.1 4 2.2. C4 =5.3) za sprezanje hidraulicki para1edj ~ lnih i rednih grana. 2 a zatim se za hidraulicki paralelne grane (1). i na laaju.V2 . 12 K2 =2(-2-) (SR2 +2Sv2 +A d ~n ).39511 s.7).J'/oielllh cevoFoda RESEN.A k Rl k. d z :.3. k 3 > =2(d 2n) (SRl+2Sk+(. iz Bernulijeve jecinaCine gH:.IE' Ovaj zada:tak bice resen preko hidraulickekarakteristike cevovoda.. d2. Cs =6.2. 4· r L. Zato se.R3 + ""k 2 A 13 ) r +""v3 + d. dobija se protok tecnosti fi':.Proracl!il.3-5 K 3 = 2 {-2~n :. t. nalazi ekvivalentni koeficijent K I_ 3 = ( I l l i=l Ii: )-2. 1'. K: ±( t.: ~ gH / Ke := 3. najpre. Konacno. .: K. P 7 t i __: 1]) H ... .3-6 RESENJE' a) Uvodenjem koeficijenata hidraulickih karakteristika deonica - Ki = .dl.p t. C6 =7.2. C!:::: 9. a) Odrediti ukupni protok vode. d s = 60mm.. Dati su podaci: H=4m.3.~ 1).: 40mm. ~=~===~J R2 a) b) Slika P..: 40mm.<' (~" +2~. d6 =70mm. b) Nacrtati ekvivalentnu hidraulicku karakteristiku cevovoda.VI+A~)~ I SlikaP. C3 =9. Voda struji od rezervoara Rl lea rezervoaru R2 kroz slozeni cevQvod. a zatim u tom dijagramu ucrtati radnu tacru..7). PrOblem 2. d 3 = 50mm. d7 = lOOmm. A '" """ k J..2.

d2 = 40rnrn. d 1 = 32rnrn. P.3~7.5.p . cime se dobivaju hive A i B. H =: . Do brzine v maze se doCi na 1 2 "dva" nacina. Nakon toga paraleIne grane A i B se zamenjuju ek-vivalentnom (A +B).l = 2. ]. =25mm.6.P1 + ilps + t:. 'tlp =80%.o= 2. a sto je prikazano na sl. ]-2 .V7 =: 0.)-'2+Ks 1.R2 =1. za cevovod sa s1.44 I Is. do = 50mm. ~u := 0. 'd) T+ «(. prvo. ~v3 = 2. Kako za ostvarivanje strujanja sImi sarno potencijaIna energija (pgH) to je ilp = 0 sto znaci da se radna tach R T nalazi na V osi. u OdeljCima 2. konacno. 13 = 8m. Zatim se ove hive sabiraju sa svojim rednim granama (5).V7 iz koje se dobija jednaCina karakteristike cevovoda '2 ilp =-pgH + pK. pri cemu se nivo tecnosti u rezervoaru B odriava konstantnim isticanjem vode kroz presti cevovod (3).'d+1)T o 1 10 Va 2 '1 2 VI (1) . . ~(/k+ k)-2+ K6 ' sa kojim pIotok kroz cevovod iznosi V=:.2 2m. a) Odrediti snagu ugradene pumpe.2. od tih deonica.025. SV2 = 9. zamenjuju se ekvivalentnim deonicama (1 +2) odnosno (3+4). kao i (3) i (4).vo +1. + 1 3 l .184 Froracun slozenih cevovoda K • =: K +( .2.j2gH 1. Za nivoe tecnosti u rezervoarima Rl i R2 vaii Bernulijeva jednaCina pgH = t:.u +2C.7 ~(k+ fi. Dati podaci su: h =5m.5.vl +A.. to se za crtanje ekvivalentne karakteristike koriste postupci opisani.5. Kako je nivo tecnosti u rezervoaru B konstantan to vazi jednaCina kontinuiteta 7 V.j gH IKe = 14.127 rnl s. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A u rezervoare B i C.P.v3 + 'A.. Prema tome. I.3-7a sa proracunom se hece od deonice (3). Prvi naCin je postavljanjem Yp = gH +(C. + 1.b>O). iz koje se dobija brzina . (a. upravo.3.3-6a oeigledno da su pojedine deonice tedno iIi paralelno spregnute. d 3 RESENJE' a) Kada u cevnom sistemu postoje nezavisni presti delovi cevovoda tada proracun treba zapoceti.847 m/s.k +(..!3 / d3 + 1) 12.pumpa ako je karakteristika pumpe data izrazom Yp =a-bV?'.. = 13 . iz koje sledi v = v3 (d ! d )2 := 1.2. C.2. c. Prublem 2. i 2. C. 10 = 10m.vi V3 = I Vc'u +1.k + A. SRI := 0. A. II =5m.2. odnosno (6).R\+(. b) Za cItanje hidraulicke karakteristike potrebno je.. =0. Dakle. 12 = 30m. redno spregnute grane (A +B) i (7) se sabiraju time se dobija ek-vivalentna kriva hidraulicke karakteristike K •.3-6b..7).2.P.2. Kako je sa sl. b) Nacrtati hidraulicku karakteristiku slozenog cevovoda i radnu tacku sprege cevovod . hidraulicki paraleIne grane (1) i (2)..k = 0.V ucrtati pojedinaene hive (i) U=1.v3 + 'A. za koju se postavlja Bernulijeva jednaCina: gH = (~u +l.4.5. u dijagrarriu t:. .P7 = pK. C.

A.k +l. pa vazi jednakost V~ YR = gh R_I + (1. Zatim se hive (1) i (2) \ I .13 J /kg..2). iz koje sledi brojna vrednost· Yp = 44.:" 4 [(i.. a sustinski isti. (1) i (3).2 visinske razlike od racve do nivoa 1-1 iIi 2-2." +2l.3-7a uocava se zatvoreno strujno kolo." + A d +1) 'i + 2g(h + H) ])112 = 2.A.2 +A +1)2 d 71 'I v.866 m/ s.k +lvd)T+(I. Nairne.1'3 +A d +l)T d1 o 3 odakle se dobija resenje za napor pumpe Yp = 44. u kojem su deoIDce (0).RI +I.. koja glasi Yp = Yg. y k H V3 ===u III 0 ~V3 vo Rl R2 k i2 .h so dab.. +i. +1)T+(l..3.. S druge strane.u +1..194 ms / '2 lSR2+ S k+ S1'2+A..1'1 +Sk +A )2= -ghR_2 + (I. Do napora pumpe dolazi se iz Bernulijeve jednacine (1) iIi (2). Nakon odredivanja napora i protoka.zk . snaga pumpe shodno izrazu (2. k V2 gH gh L-~~_ _ _ _'~.8) ima oblik 2 I 2 2 Ia Va 1 VI '3 V3 Yp = (I.RI +1.P. 3 a) ~V2 V .3..Kada se raspolaZe sa podacima 0 brzinama tada se pristupa odredivanju napora purnpe. (2.k +1. I 2 u kojoj su hR_ 1 i hR..... nacin.R2 +I._ _ _ I~ h lQ.9b treba ucrtati pojedinacne karakteristike (i) (i=0. i za koje jednaCina (2.2." +/.2.d2 . b) Da bi se doslo do hidraulicke karakteristike najpre u dijagramu sa s1.vl +A. 1 S druge strane do ove brzine dolazi se na nesto drugaCiji.do'A.. liZ pomoe jednaCine kontinuiteta Vo = Vj +V2' dobija se brzina strujanja va =VI (dl / d o )2 +V2 (d 2 / d O )2 = 1..vo +I. do napora pumpe moze se doCi i primenom Bernulijeve jednacine za za/voreno sinrjno kolo..8) a koja govori da je u za/vorenom sirtljnom kolu naporp"mpe jednak gubicima Ygzk ' 1 1 4 VI [IA... energija u racvi je ista i za granu (1) i za granu (2).._ _~.3-7 Za cevovod sa sl..1...ProraClm jlozemlz cevovoda 185 ~:z Ji.2. 1«!/---=:--I~iJ ilo I b) Slika P.13 J /kg. i iz koje se dobija rnalopre nadeno reilenje za brzinu v 2 • Sa brzinama vI i v 2 . -<11-----"-----<.1. d .3. +1 .102) iznosi P=202 W.

+1+0. S' 3 iz kojeg se.1. 3 ' V3 ((. to == 4m.06.. Pm == 5kPa.5.3-8 I V 3 == Cije je brojno resenje naaenO metodom proste iteracije.3.4. == ISm.0212.v] == 1. d 1 == 4Smm. ina taj nacin se dobija ekvivalentna hidraulicka karakteristika cevovoda-kriva Yc ' U preseku karakteristika pumpe Yp i cevovoda Yc nalazi se radna tacka RT.v3 == 4... ~u==0.R2 +(. (.RI +I.3164T vT.160m/ s koja shodno izrazu (2.k -0.em vode kroz njih. H 2 d 3 == 40mm.32).072 m/s.2..3 d+ 1)T 2 ! l J (. == 1469.. +V2 dobija se brzina Vo == VI (d] /d O )2 +V2 (d2 / d O )2 == 1.1..6. r. Za odreaivanje brzine strujanja V 2 koristi se uslov hidraulicke paralelnosti grane (2) i redllog zbira grana (1) i (3) 2 2 I 2 12 V2 '1 VI . posle uvrstavanja izraza (2.5. jednaCinu kontinuiteta VI == V3 dobija se brzina V 1 = V3 Cd3 / el])2 == 1. (. Sa ovom brzinom iz jednaCine kontiuuiteta Vo =: V.25 . (. kojima odgovaraju protoci Ti] i V2 . kojima odgovara ukupni protok Ti"o' Potom se iz presecne tacke na krivoj (1 + 2) povuce horizontala (Y=const). do == 80mm. . taka da se pri jednom naporu sabirajll protoci.V2 +A. h == 10m.7. Cime se dobivaju dye presecne tacke. p= 1000kg / m 3 ..1. Slika P. RESENJE' 1z Bernulijeve jednacine za nivoe tecnosti u rezervoarima B i C. Dati K su podaci: h = 1m.u +(.1O. TJ p == 0. (. Kada se raspolaze sa polozajem radne tacke tada je interesantno znati sta kojoj deonici pripada. +(. ~uo==l.vo == 2. dobija se jednacina za brzinu l1/2 2g(h + Pm / pg) m '.63) za koeficijente trenja. ('k==0. Da bi se to utvrdilo prvo se iz radne tacke povuce vertikala ( V = const) . i posredstvom izraza za koeficijent trenja (2.186 Proraclin s/ozemh eevovoda sabiraju.] d+1)T+ ((. pa se tako dobivaju dye nove presecne tacke.177~.63) daje koeficijent trenja A. koje sada Ide na krivima (1) i (2).7S.R2 == 0. Posle toga krive (0) i (1 +2) se sabiraju po pravilima redne sprege.. time se dobija kriva (1 +2). KoristeCi. a nakon toga struji ka potrosacu P. v==1. Nivo vode u rezervoaru A je konstantan. Odrediti snagu pumpe. metodom proste iteracije dolazi do brzine v2 =2.3-8. (. (. za rezervoar B.RI == 0...m /s. '2 '3 6 d 2 == SOmm.v3 +(.V1 + A. Istovremeno. H = 10m. voda se vraca iz rezervoara B u rezervoar C. Strujanje u cevima je turbulentno u hidraulicki glatldm cevima. d+1)T= ((.] =0.'V3 3 13 V .v3 +Sk +A.. dok se nivoi vode u rezervoarima B i C odrZavaju konstantnim stalnim' proticanj. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A u rezervoare B i C. jedna na krivoj (0) a druga na krivoj (1+2).V2 == 3. Problem 2.. /1 == Sm.

SJika P. 15 =3m. SRl=1. SV2 =·0.4m. 1. 1[ =12m.2.ie lokall'll 01]701' ko. Koeficijent trenja racunati primenom formule '}.5. d 4 =50mm. "t'i:~·. Problem 2.8. Slika P. Sk=O. 11p =0.8. " k.vz J Yp =g(H-h.Proracu/t slozemh cevovoda 187 koja shodl1o iz1'azu (2. 12 =10m.2. "z =2m. iz iz1'aza (2.06. Dati z podaci su: h.52."5".02.3 W.3. U grani (2) slozenog cevovoda p1'otok vode se meri pomocu blende koja ima karakteristikll K = 0. v v k SV3=4.Jh I d rc = 1.. Problem 2.pa ce tada na osnovu pokazivanja manometra h protok flllida biti odreden izrazom V = K.3-9 RESENJE: P=156.=0.7.BleltdCl .2m. V4 S" =0. da se zna koeficijent njene karakteristike K. d 1 =40mm.160 IRe 0.o-d )-2 +(SR2+~V2+A. d4 =50mm.Jh. SV[ =2.845 m/s. d 2 =60mm.015 m 3 Is m l12 i pokazivallje ma110metra h=121mm zivinog stuba. Odrediti snagu pumpe i koeficijent h lokamog otpora ventila V2. Sa ovako odredenim protokoll1 brzina strujanja kroz cev 12nos1 2 V3 =4K. Odrediti: a) koeficijel1t lokalnog otpo1'a blende~ b) koeficijent Jokalnog otpora velltila V3 da bi Hivo tecllosti u rezervoaru C bio kOl1stantan. u 71. Dati podaci su: hl =2m.1E: 3 .g '0 '2 sa kojim se.D.182. Pm =13600kg/m p=1000kg/m RESEN. hz = 1.=0.3-10. tj. V= 1. Ri R2 Vi 14 =6m." = 0. k'. iz Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe tecnosti 11 rezervoarima A i C dobija se napor pumpe 2 2 1 ' Vo " '0 lz . SV[=l.63) daje 71. Sk =0. Pri radll pumpe mvoi tecl10sti u rezervoarima su konstantni.. SR2=0. i d) snagu pumpe. l3 = 1m.2-d +1)-2-= 110. 13 =12m.1.)+(Suo+ 2 SvO+A. Pumpa transportuje vodu iz rezervoa1'a A ka 1'ezervoa1'ima B i C.3-10 . D=60mm. Sv =2. 1Q-6 m 2 3 . d z = 36mm. l4 =2m.102). l2 =5111.5. Konacno. d) = 25mm.1. l =8m.ii sluti za menmje jJ/V/olea fluicia. 1.5. i[ =4m. a) . S. SR3=O.3. d3 =50mm."4'=4. c) precnik cevi d 5' da bi nivo tecnosti 11 rezervoaru bio konstantan. Is.3-9. dobija snaga pumpe P=874 W.8. Tl p =O. Da bi se blenda uspeSno koristila za merenje protoka ona treba da bude izbazdarena..5. SV2=12.[ = 1...0 =0. SV4=3.~==MF=~.2. I. SRz=0. d l =80mm.0183. A.

63).3. II = 3m.4 W.3.12a vod (1) sluzi za regulaciju protoka i naziva se optocni vod. Dati su podaci: d l == 75mm. d) P=950. SRI == 0.77 RESENJE KoristeCi jednacine: Bernulija. d 4 :::: 50mm. (2. d 3 = 50mm. Svo := 2.1. u grani (3).5. Kako vaii jednakost !J. Sv5 = 2.5. P. meri se protok vode pornocu blende Cija je karakteristika K == 0. V= 10.3.2. Sll = 0.188 ProraculI slozenih eel/ovoda Pad pritiska na blendi kao lokainorn otporu je !J.5. 15 == 10m. Napornena: U delovima zadatka pod b) i c) koristiti numericku metodu proste iteracije. c) Resiti zadatke pod a) i b) primenom hicIraulickih karakteristika i Iiacrtati ekvivalentnu hidraulicku karakteristiku zatvorenog slozenog cevovoda.3) i za zatvoreno strujno kolo . Svl = 1. RESENJE.3-U.P == 8 79 . = 5m. SV2 :::: 13. = 10m. Problem 2. H = 4m.5.p:::: PS B v£ /2. Odrediti koeficijente lokalnih otpora ventila V4 i V2 i snagu pumpe.3.8.9) snagll P=321 W. Dati su podaci: h =2m. Sk == 0. S" == 0. 14 = 4m.pm .5kPa.m 6 2 / s. v=S·10-4 m2 Is). Problem 2. S druge strane ova razlika pritisaka semed pomocu diferendjalnog manonietra i ana iznosi !J.6. Za posmatrani cevovod postavljaju se Bernulijeve jednaCine: za nivoe 0-1 '3 .p:::: !J. 2 YJ p =80%. d 2 =40mm. Sk =0. Sv3 == 4. 2 V3 P .P m :::: (Pm . .5.. v = 10-6 m2 / s). II = 5m.102).3.74 .3-12. c) d s =65mm. U slozenom cevovodu. to se iz nje dobija koeficijent 16kalnog otpora blende ":JB r = 2gh Pm . Pm == IkPa. 10 == 2m. koeficijent lokalnog otpora blende (2.5. Nivoi vade u svim rezervoarima su konstantni. SRI =0.3.p) gh. Slika P. PI' == 15. '2 '3 SR2 = 0. b) laminarno (p=8S0kg/m 3 . Odrediti snagu ugradene pumpe. do = 300mm.01 m3 / sm l!2 i pokazivanje zivinog manometra h=40mm. Tecnost struji kroz zatvorena strujna kola.34 .8).3-11 pumpe (2. 1 "" 10m. d l = d 2 = d 3 = 200mm.9) b) SV3 = 1. Svl = 5.8. 11p = 0.2. kontinuiteta hidraulicke paralelnosti grana (2.jednacina (2. Cija je relativna hrapavost 10-3 (p = 1000kg / m3 .U cevoyodu prikazanom na s1. kao i izraze za: koeficijent trenja (2. ds = 75mm.1. = 10m. dobivaju se trazena resenja Sv4 = 66. SV3 = 3. ako je strujanje: a) turbulentno u hidraulicki hrapavim cevima.~R2 = 0.

2 =11.I p.-1. Vo =r~ +V2 (4) I" - " "I [2.Sa ovombrzinom iz jednacine (4) sledi V o = VI (d 1 1d O)2 +v2 (d2 1dO )2 = 2.d 3 u = V3 Ie V3 l It frv 2 Ie ~ Vl1l.)0. 2 2 2 i za zatvoreno kolo ° kao i dye jednaCine kontinuiteta '0 Vo II v1 Yp = (Su +2svo +11.ProraCliIl dozemh cevovoda 189 za hidraulicki paralelne grane II V1 2 V2 13 V3 ) (I:..0 d)T+(SR1 +SIe +Svl +A.do . dobijeno prostom iteracijom.k +1'2 T+ 1)2+(I:. ' I = 2 ' 366 m ' s +r +1+OU.l.. Kako iz jednaCine (4) sledi v 2 =V3 to se shodno izrazu (2.0202.1 +11."v3 ' " I e ' d Y3" d3 cije je brojno resenje nadeno metodom proste iteracije.-1= VO II 1"F ). Konacno. b) Kako za laminarno strujanje za odredivanje koeficijenta trenja vazi izraz (2. a) """ i le.81) dobivaju vrednosti A] = 0.11(10 +-d2 -.3-12 a) Uvrstavanjem izraza (2.d 1 0 '" RJIe R2 vo . takode." +1:.1 T+ 1)2 = (I:.1.fiih .102)sledi vreduost P=7960W. Kako seprimeuom izraza (2.v3 +A3 T+ 1)2 (2 I 2 3 . Zamenom nadenih velicina u jednaCinu (2) dobija se jednacimi v 3 = r +r VI == V3 • ~R2 +2sle +su +Sv3 +11.I 'd+ l)T ' 1 2 2 (3) V2 =V3 .RI +I:.0202 i 71.259ml s.. iz izraza (2.d 2 [3. to se izjednacine (3) dobija Yp = 39." +/:.81) dobija 11..3 ==0.stavanjem ujednaciuu (1) dobiti kvadratna jednacina \ I .81) za koeficijent trenja u jednaCinu (1) dobijp.R2 +I:.0 == 0...9 J / kg.2..(1O-3+ 68V .1.39) to ce se njegovim uvr.1.k +1:. '"u .v b)~ ~ c) Slilm P. se jednacina za brzinu ..-)' -.r+l 1 1 1 cije je brojno resenje. 3 (/3 +l2)1 d 2 +2 = 2716 m -3 G8v I 0'25 '1 " s' SRI +Sk +Svl +0.1.25.0.1.020.

8 3065 3 3551.1.2. blend a karakteristike 3 K =O. koja vodi ka potrosacu P.6 laminarno 488.3-13 pumpa. Dati Sll podaci: .775 m/ s. (grana sa ventilom Odrediti snagu koju trosi Slika P. U tom cilju.1. Zato ce se sa pojedinacnih karakteristika preCi na ekvivalentnu hidraulicku karakteristiku. Problem 2.2.2.101) dobivaju se koeficijenti hidraulickih karakteristika pojedinih deonica K.081.01242m / sm1l2 koja je povezana sa diferencijalnim manometrom u·· kome je ziva.8 Tabela P.2. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A. prvo.3-12 ° 1 3852 4136. Na ovom dijagramu naznacena je i karakteristika pumpe.1. Konacno. Cije je pozitivno resenje VI = 2. 11.3 J /kg. se redne deonice K2 i K3 zamenjuju jednom K 23 .0506. U cevi precnika d=50mm. OCigledno je da u cevovodu postoje redne i paralelne sprege izmedu nekih deonica.3 7960 6710 Graficki prikaz dobijanja ekvivalentne hidraulicke.2.3-12c. iz jednacine (3) dobija se napor pumpe Yp = 42. Sa ovim koeficijentima hidraulickih karakteristika cevovod sa sl. koji shodno izrazu (2.jK +K3 JK.99) i (2. karakteristike. Prcitok kroz instalaciju regulise se pomocll optocnog voda V2). pri cemu su koriscenapravila crtanja opisana u Odeljcima 2. d] "3 °. paralelne deonice K 23 i K1 se zamenjuju ekvivalentnom K 123 . ugradena je.112 m/ s.VI .1 = 0. kroz rezervoar B.39) dobiti: leo = 0. Sa poznatim brzinama v] i v 2 iz jednacine kontinuiteta (4) dobija se va = 2. U preseku ove dye karakteristike nalazi se radna tacka cevovoda oznacena sa R T.3) i (2.4 Ke 1546 1899. P.102) daje snagu pumpe P=6719 W.3-12b.:rt p' Rezultati proracuna dati su u sledecoj tabeli .3).2.2 i 2. P.3.(~R2 +2~k +~u +~v3 +A3 -1-+2)v3 = 2 .3. e) KoristeCi izraze (2.1. prema potrosacll P.9 Yp [J I kg] P [W] 39.)-2 K e =K0 .3-12a ima elcvivalentnu hidraulicku semu prikazanu na s1.9 42. drugo. i konacno redne deoniee Ko i K123 zamenjuju se ekvivalentnom karakteristikom cevovoda Ke' Prime nom izraza (2.3-13.2. dat je na dijagramu sa sl. pa ce se shodno izrazu (2.0577 i 11. turbulentno 463.2.7) dobija se ekvivalentni koeficijellt slozenog cevovoda (1 1 . pa ce snaga pumpe biti P = pYpVo /.2 = 0.7 2 1524.2. (i=O.3 5091. P.190 Promcun s/ozemlt cevovoda Cije je pozitivno resenje V3 = 1.976m/ s.1. +l 2 +-) sa kojim napor pumpe iznosi Yp = KeVa2. Kako iz jednaCine kontinuiteta (4) sledi 1'2 = V3 to se uvrstavanjem ove relacijeu jednaCinu (2) dobija lcvadratna jednacina 2 I] V 12 + 13 2 (~R1 +Sk +~v] + l)v] +64.

-+1). to == 12m. Svl == SV2 == 1. d 2 == 60mm. ds =lOOmm.3-14.3. Za zatvareni cevni sistem sa 81. d3 == 80mm. to se njega dobija pratok kroz optoeni vad V4 = "K1V1 +KsV5 I. pIVO.K4 =7. ==6m. do == 120mm.2 i jednacine kontinuiteta V5 == VI + V +V3 . h =100mm.v4 +11. 13 ==8m.-) .1 = 4.-. '4 'I Is == 10m. kao i odgovarajuce jednaCine kantinuiteta.5.z4(SR +Skl +<'. SR1 == 1.T+ 1) . Sv3 == 2. RESENJE" Odredivanjem protoka blende.2. n~ a n~ I 8 .. K5 == -2:4(l.. d l ==80nun.11. Sk =0. do == 65mm.-.v5 +A. 1z Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe 1-1 i 0-0.-+1) .. d2 == 50mm. Kj =--.- Kako vaii i drugi uslov hidraulicke paralelnosti K4V42 =K1V. .vj +Sl +/l-'d+ 1) .= 2. SR2 = 0. IIp == 0.7.8. Svo . d 1 == 80mm.5. n~ . Su ==0. Dati su u podaci: h==4m.3-14 oclrediti: a) snagu ugradene pumpe.2. SR = 1. =0. odrediti. SVI = 1.7. TJ p == 0.28115.5. dobija se protok n~ 2 8 K2 ==~(<'. 3 8 14 8 Is K4 =~(<'. 13 K3 =---z4(SR +Skl +<'.. A.u +Sk +<'. h SkI = 0. ProDlem 2... <'. dobija protok 2 1Z =V5 (1+~K1 / K2 +~K1! K3 )-1 =8. p= 1000kg/ m 3 • Slilca P. SV4 == 11.. d 4 = 60rrun. H == 1m.02. koja glasi gh = Kl52 . '2 Vs == Jgh / Ks = 18. <'.. Su =0. Pv == 800Pa. zato ce se ave veliCine.Fromcun slozenih cev'Ovoda 191 Pm == 3kPa. SV2 == 2.u +2Svo +11.75.. SRO =0.-.351/5. Sv5 == 10.lE" Radi kraceg zapisa llvesce se koeficijenti hidraulickih karakteristika cevnih deonica 8 fa 8 /1 Ko ==~(<'.R +Sv2 +1.5.2 +11. 12 == 3m. to == 4m. upravo tim redam. =K2V2 =K3 V 2 2 3 VTj Zatim se· iz uslova hidraulicke paralelnosti deanica K/... n d4 4 n d5 c5 Da bi se odrediIa snaga pumpe potrebno je poznavati protok i napar pumpe.5..3-14 RESEN. S2 = 9.v3 +S3+A.025.. Sk =0. P. /"2 ·2 .-+1).5. r.-.8. dobija se snaga ugradene pumpe P==308 W.. k vs 12 =6m. == 8m. i b) napor pumpe posreclstvom ekvivalentnog koeficijenta hidralllicke karakteristike slozenag cevnog sistema.= 0. a zatim koristeCi Bemulijeve jednaCine za nivoe tecnosti u rezervoarima A i B i za zatvoreno strujno kola (deonice "1" i "2")..2 + K5V52.61/ s. It == 2m.3 = 10.R +Sk +l.5.5.

. h2 1= ::: Sm. dobija se napor pumpe: }~::: Ki'.75 J Ikg. koje glase v~ 2 + (C. '2 2 cije je realno resenje Vj = 1..245 ml s.CA~I=0v" 11 1 1-. Dati su f=' ~=~~r-=I"'·T~v""d. dobija se kvadratna jednacilla 1 11 -/2 2 12 (Sv1-Sv2 +/.d")V 1 r -L 2 g(hz -h )+(Su +Sk +Sv2 +/cd)V lJ= 0. Pumpa prebacuje vodu iz dva donja u gornji deo rezervoara.R + 2C.:38m.3-15.T)T+(SR +2C.5.2. Na kraju. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A i B u rezervoar C.3-15 I Yp = ghj + (C. sa kojimje snaga pumpe P=299W.192 Fromcun slozemh cevovoda Konacno.3-16 vodase llalazi na tri nlvoa. 'a .vl =4. U rezervoaru sa s1.-d-)V 1 +2v(Su +Sk +Sv2 +/. t. v k'---~--~----~----~ VI R V2 Slika P. 2 Su = 0.2.." 1z Bernulijevih jednaCina za nivoe 1-0 i 20. U potisllom cevovodu na dmini = 5m meri se pad pritiska pomocll diferencijalnog manometra sa zivom. Potrebe u rezervoaru C su ri" = 2.y +1. iz jednaeine kantinuiteta primenjene za raeYU dobija se protak kroz pumpu f/o ::: V5 +V = 25... Sk::: 0.v + A~ + 1) v I 2 1 2 2 Y = gh2 +(Su +t. d + 1)2" ' p i jednacine kontinuiteta V2 2 2 2 v ' (1) (2) Vo =Ii. hI ::: 1= 15m. Nivoi vode na svim etazama su konstalltni. 'Il p =80%.7) za paralelno povezivanje cevnih deonica dobija se ekvivalentni koeficijent hidrauli6ke karakteristike K.1E Prema projektovanom protoku brzina u cevi ka rezervoaru C iznosi v =4T/ I d 2 n ::: 1.1. shodno izrazu (2. kada je ree 0 protacima.5.3) za redno i (2.=0.2.. +V2 . 12m." +s/c +C.==tI h2 1 ::: 1O. ProDlem 2.VI + A~) _ RESEN.v = 1.54) snaga pumpe 1znosi P=2393 W. b) karakteristiku blende koju treba ugraditi u cevovod umesto meraca pada pritiska na duzini 10 da bi pIotok i pokazivallje bili isti.4 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kolo. 1. t.. u kome sn deonice (0) i (4). + Kl'4 2 ::: 74J Ikg. I Is.5."~+L~+[K'+(k+ k+ Sa kojim napor pumpe iznosi Yp klTT d10497 = K.Y2 =3.88 1I s.k +Sv2 +A. podaci: d = 40mm. b) Primenom izraza (2.592 m! s. Odrediti: a)snagu ugradene pumpe. t.3-16. P.3. SR:=: 1. 10m. Odrediti snagu pumpe koja obezbeduje projektovani pratok. Nivoi vode u svim rezervoarima su konstantni.02. Potom se iz jednacine (1) dobija napor pumpe Yp = 119.V02 = 74 J I kg. ProDlem 2.'fi==:!=.

d1 == 40mm. Dati su podaci: p =: lOOOkg / m 3 .1'0.02. Ll~ RESENfE: Sv2 = 58.--~~~~~~-:J-h2 = O. ~u == 0. Da bi svi mlazevi imali iste visine treba podesiti otpore preostalih n ventila."2 . hi == Sm. 11 == 2m. Odrediti koeficijente lokalnih otpora ventila V2 i V4 tako da nivoi vode u rezervoarima budu konstantni. h1 =1m. A == 0. iiznosi h.3-17 ). 1. ~______ .n /4. L.7 . U grani precnika D meri se protok pomocn blende Cija je karakteristika K = 10-2 m3 / sm 1/2. RESENJE" Najpre se iz Bemulijeve jednaCine za preseke 1~ 1 i 2~2.k =0.Problem 2.2. ~-----. Lo' h. dok je . ~R1 =0. d == dl ==dz ==40rtun.3-17. do == 60mm.2 = 3. Pm I d Ie = 4kPa.8.5. a potom odrediti snagu pUll1pe. H. Tip =80%. I == 15m.3-16 . p. v 2 /2"" gh .5m. b) c) K=O. --.02.. ~v =1.O . 13 = 10m. - - - I" a "' Ie 1 D P== lOOOkgim J .~R' Sr' ". '4 = 5m. Ie . Hi (g) u IH" vo Ie (D VI V2 cD 1.v1 =4.)k tecnosti iz jednog mlaza iznosi r/ = vd. h2 == 6m. ~"l =2. r t ~ r Jh P I' --. h = 120rnm. S1'4 == 13. I =15m. Dati su podaci: D=50mm. I )'h ~I -SR2=0. d = 50mm. 1±"'=-==-~t1 . Pmo == lkPa. ~u' ~k' Svo' ~v' Sin.F-~~~~~k V1 =4.\.. P=450W. Odrediti: a) koeficijente lokalnih otpota svih nventila.. Pv = SOOPa. D. Slika P. fo == 10m.4 . b) snagu pumpe. to ce protoci u' n+ 1 cevi bi ti isti. ~R =0. d 3 == 40mm" d 4 == 30mm. Tip.. ~1'-2.Prora(Yun J'iozelulz eel/ovoda 193 c) protok vode od srednjeg ka donjem nivou kada pnmpa nije u pogonu. LV3 Slika P.. d 2 == 45mm.5. ~1'3 =15. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara B i C u rezervoar A. v RESENJEa) P=1916 W.6.2.. ~R = 1.. sa kojom procI.65!/s.2. ('. Kako je visina svih mlazeva ista.3-18.014m /sm 3 1l2 v . H1 == 3m.Problem 2.5. 1. I \ \ odredjuje brzina isticanja mlaza v = ~2gh . Pm == 13600kg I m3 . (. Tip = 0. Prema tome. Ie C.-l. Fontana ima n+l mlazeva visine /Z. 12 = Sm. 12 = 8m.5.:\~11 = 5m. Pm == 13600lcg/m3. Poznate veliCine su: do.7.Ventil u prvoj cevi ima koeficijent lokaJn()g otpora ~1'o..5. d.5. H2 == 4m.k. Blenda je povezana sa zivinim manometrom Cije je pokazivanje h=125rnm. Prema jednacini kontinuiteta ovajprotok claje brzinu u cevi Vi = v( do / d) 2. Voda istice izcevi kroz mlaznike izlaznog precnika do. A=0. ukupan protok isticuCih miazeva je Ii-a = (n + l)V.

p=1000kg/m 3 .osti i=1. +A D)(D)4 L(n + 1. 5.~ R r Vn R Slika P.d.J(Sr +A D)T 2 . '% vo 7' vt tit I."j).3-19... 15.=150. 70. PrOD/em 2.194 ProraCit1Z slozenih cevovoda h .j)V..2 d dabija se koeficijent lakalnog otpora ventila S./!-:-7=%ib94"".1)2+(Sm +l)"2=(SR +SVi +A )2+(Sm +1)"2+ f. i on daje brzinu Vj = (11+1. 10.j)(d o I d)2V.t.3-18 protok u bilo kojoj magistralnoj deonici Vf =Vo - jV = (n + 1..?' Da bi se poznavali koeficijenti otpora svih ventila indeksu i treba dati vredp. 1·······1 · · ' · l · · · i ' i 1 TiTlT'rnCI 2 ·········\9):~ ~ .. l1p = 0. 2 ~ IiL-. 100.. Odrediti· smigu ugradene pumpe... 10.=5.{". 15.. 12.. dobija se napor pumpe Yp=gH+(s.. a) 1z uslova hidraulicke paralelnosti O-te i i-te deoruce I V .. d. .. Dati Sll podaci: H=)Om." = Svo .9). ___ =1::=== tit if: f- VI ~ vi ~~ .i'&""lm".):5.8.2.ana sa manometrom koji ima pokazivanje h=lOOmm. =?M""..2 v 1 V v2 ~ L· v~ (SR +Svo +A-.""'''. 20.====~===::::~======:.""»fi%""'~""')lm. J=I L d.1)(7) 2+Sm+ 1J"2' I do v 2 koji shodno izrazu (2. 100.--iXl-~ vt k V U :=". 70. u kojima su otpod dati ekvivalentnim koeficijentima otpora C. RRfENJE: Protok izmeren blendolU .1..2.05m3 /sm1/2 i koja je pove:<.''''....+2Sv+2Sk+AD)(D2n) La 4Vo 2[ (SR+Svo+ A-. (i=1.::==~ '·.9).. (i=1. .j).. Slozeni cevovod ima 9 deonica precnika d t .!!... 100.. U deonici precnika d l H meri se pratak pomocu blende cija je karakteristika K = 0.n.102) daje snagu pumpe.""..2" .%n".2. "~"""i'#""i<'~"". 120 mm.. 8. C. b) 1z Bemulijeve jednacine za preseke 0-1. 100. Sa koeficijentam C1 obuhvacenjei lokalnL otpor blende. ~ V2 rd ====.l@""*"":im"':!?h:d·~m~""?%i!""'.""J&"""f}"":%""<{". 60.-f0.:0.(S.:%""!.

70.41 Pa/(l/s)2 i=1. 13.JK: +.1. i b)· nacrtati· ekYivalentnu hidrauliclru karakteristiku. .81/ s. 80.5.)~2=52248.[K. + JK. . Uvodenjem koeficijenata hidraulicke karakteristike K j = 8Cj 1dtn2 (i==1. C.211/s..2 = 111.3-21.7). = 13.2. Ukupni zapreminskiprotok vodeu sistemu je V".v'.6 Problem 2. 30.7) dobija se koeficijent ekvivalentne hidraulicke karakteristike Ke=Kl+{ rb-+[K2 +( rb-r'2+K7rI/2+ "l} K 3 "l/K4 "'>. rb-+ rb-}-2 +C rb-+ rh-. U deonicama zatvorenog hidraulickog sistema poznati su precnici cevi d j i ek:vivalentni koeficijenti otpora Ci (i=1.5.431-10'. r fT +K.. a) Odrediti ukupan pad pri tiska zatvorenog hidraulickog sistema. 10.. 62.9).!E. + JK. 60.. . Strujanje 11 cevima je turbulentno u levadnitIloj oblasti atpora. r)-=JApIKe =17.2.2. hidraulickih karakteristika pojedinih deoruca su K j =20.Froraatrl slo:ienih cevovoc/a 195 iznosi r~ = K Jh = 15. 220 1/ s." +{ k+[ K. . U jednom zatvorenom hidraulickom sistemu razni potrosaCi su redno i paralelno povezani.7. 10. 27.78. i primenom izraza (2.6 J I kg. {j-f.43 (1/s) 2 ' .102) snaga pumpe iznositi P==2197 W.EN.7) dobija se ekvivalentni koeficijent 2 hidraulicke karakteristike cevovoda K.23. K. 20.3-20 Problem 2. + 3 + (1 I 1 1)_2 Pa JK: + . 100 mm.-=lO. RES.. .3.5.2. 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kola Ap == K.3) i (2. 7.[K.-+ k +K.3) i (2. RESENJR a) Kako je za zatvoreni hidraullcki sistem ek:vivalentni koeficijent hidraulicke karakteristike K (1 1 )-2 K e = . 80.. 40.9..7).80. Koeficijenti. .Uvodenjem koeficijenata hidraulicke katakteristike K j = 8pCj I (d j n)2 (1=1.. . . Odrediti ukupni protok tecnosti gustine p = 900 kg 1m 3 ako je porast pritiska u pumpi Ap =72 kPa.r/2 dobija se protok b) Slika P.3=20. =2.2. pa ce shodno izrazu (2.3. Podaci: di=lOO.3-21 Slika P. "K6 "Kg "K9 1z Bernulijeve jednacine za nivoe 0-1 dobija se napor pumpe Yp = gH + K./K5 . i koriscenjem izraza (2.

. Frob/enD 2. i 2. dobija se dijagram hidraulicke karakteristike dat na sL P. a) Stika P . Zadate velicine su: d p Ii' Ai U=1.. A=0.3-21a.21/8.3.196 Proracun slozemlz cevovoda to ce ukupni pad pritiska iznositi I1p == K/ 2 == 6.l) Kod redne sprege (s1. -d -2 == . 0. p= 985kg/m 3 . Ii =10.2.5 bar. iCijom se zamenOffi u jednacinu (1) dobija linearna zavisnost pada pritiska od protoka 128pv Ii . . v. 1z ovog uslova i iz jednacine (2) dobija se protok kroz i-tu deonicu . r'.2 Ai . c) Izracullati korisnu snagu pumpe ako je n=3 i ako su dati podaci: d i =25. . V.2. = canst. i n dj 2 .. == canst pa ce ukupni pad pritiska izmedu tacaka MiN biti 11 128pv " n Ii I1PMN == LI1Pi = . V_'_/-4"~_p_' M N __ L_'2]_'d_:--.2. a koji ima jedan od oblika Ii V i 8p li'2 I1Pi = PA.1.2.3.n·lO6 nl / s. .04.3-22 RE£ENJE Kako se lokalni gubici zanemaruju to u pojedinim deonicama treba uzeti samo gubitke usled trenja koji se odredjuju primenom Darsijevog izraza (2. Ai=0. pravila crtallja opisana u Odeljcima 2. za piikazani cevovod sa s1.032 (i=1.24a) vaZi uslov V.2.1.2. p.. 2) paralelno.3. V= 0.3). i~l n i=1 d. 15m. P.n). tj.1CV)] .3-22.39): 'Ai = 64/Re i = 16/[f~ I (d. (1) a) Za larninarno strujanje koeficijent trenja odredujese primenom izraza (2. I1Pi ==-n-d 4 ~ • (2) ! a. Odrediti zavisnost pada pritisaka izmedu tacaka MiN od protoka ako je strujanje u svakoj cevi: a) laminarno. D=50mm. a.035..3).L M ~ _l _dl_~. P. Na mestima grananja i spajanja cevi kao i ostale lokalne gubitke zanemariti.26). 30mm. C'[__. 12. b) turbulentllo u hidraulicki potpuno hrapavim cevima.03.2. L=95m. P. 0.3-22b) vazi uslov (2.3-21b. 28. U jednom zatvorellom hidraulickom sistemu n cevi precnika d i i duzine Ii povezane su: 1) redno. ~ == 128pv Tt.2.V L ~ .2. .'=8.2) Kod paralelne sprege (s1. Zapreminski protok V tecnosti gustine p i kinematske viskoznosti v isti je u oba slucaja povezivanja cevi. b) KoristeCi. n dj 4 pMN .2. I1p.5 V.

samo za deo zadatka pod b). H == 2m. i P=5. Sk =:: 0. Sekondarno strujanje se ostvaruje protokom kondenzata Vj == Sf Is. Sv == 1.=IT J • ~ V. b.2 7t V= S.P== /).lbar. Smatrati da snaga pumpe ostajekonstantna. REfENJE' a) Na osnovu zadatih protoka dobivaju se brzine: 2 2 z Vj =4Vj Id rc=O.2) Za paralelnu spregu se iz jednacine (1) dobija protok /).=1 L. a zatim se iz jednacine kontinuiteta 8p /).=l ?ell)) c) Nakon provere reZima strujanja sledi da je Re = Dn v 4~ D == 226969 sto odgovara turbulentnom rdimu strujanja pa zadati podaci vail.~1 Ii.5. D=200mm.pV ima brojne vrednosti: P==41. kW za ProDlem 2. d== 80mm. Postrojenje prikazano sa s1. D 2(D2n)~ . P.4 rednu.25. koja trosi P=7. pa zato vazi puna kvadratna zavisnost (1). S obzirom da radi sarno jedna pumpa to vaZi jednacina kontinuiteta V =:: Va iz leoje sledi v == vO' 1z Bernulijeve jednacine za preseke 0-1. Konacno. od rezervoara R do deponije D.-s • .3-23. SkI ~ 0. 11 == 10m.2.=1 d. gustine p == 1000kg 1m3 .3 kW za paralelnu spregu. a rade obe pumpe.75.5. Gubitke u raevama RO i R zanemariti.5 kW..03.PMN == L.s/ozenih /eJloJloda cijom zamenom u jednaCinu kontinuiteta V == 128pv /). Ukupan pad pritiska u zatvorenom hidraulickom kolu je L 1 4)/ " /). Dati su podaci: Pm::: O. kroz bilo koju deonicu. i V • 2 b) Kada se zatvori ventil VI. i 2 ==)OOm.995m/s . SR2 = 0. b. . korisna snaga pumpe P == /).Proracun.P./). A.=1 n V n d' b) Pri turbulentnom strujanju u hidraulicki potpuno hrapavim cevi~a koeficijent trenja nije funkcija ad Re-broja.928 m/s. 'sledi . odnosno od protoka.15.v2 := 4V2 / D rc = 1. odrediti koeficijente lokalnih otpora ugradenih ventila VI i V tako da se ostvare zeljeni protoci V.PMN::: 7t 197 LV.PMN +pA. Vod (1) sluzi za stvaranje sekundarnog strujanja koje sprecava talozenje prljavstina na dno rezervoara R.27.l) Posredstvom jednaCine (1) dobija se ukupni pad pritiska za rednu spregu 8p '2f. leoja glasi .768m/s . a)Kada radi sarno jedna pumpa. d) 2 (L.PMN = . SRI =1. = 0. n . I=:: 5m.v=4(V1 + Ti2 ) I D rc = 1.n g" 2 . za koliko se tad a poveca protole transportovane tecnosti lea deponiji. I. U instalaciji se nalaze dye paralelno spregnute pumpe.3-23 sluzi zatransport i r z = 200 m3 I h kondenzata. . Pumpa Pi je radna a P2 rezervna. S" == 0. odredjuje pad pritisaka V ". =-2 V L/A.

-p..zs-+ 1+4(2~k] +2~v+6.. Dve pumpe (s1... b) Povecanje protoka ostvaruje se ukljucivanjem i rezervne pumpe.D) V + gHV --. da bi se ostvarili zeljeni 1 protoci V. a) Odrediti l~kupan protok tecnosti ako =15 ~g ({)2.1.=: 0 . dobija se kubna jednaCina 8 [ 2/+12 1 1 ] ' 3 ' 2Pl1p D 4 rc 2 ~u +3~k +~V2 +A----. Yp ~ =: Pl1 p / pT/o koji sledi iz (2..3-23 Yp + P. U ovom slucaju protok u raevi RO se deli na dye jednake koliCine. P. DakIe.81/ s =: 266 m3 / h.. . Yp2 =760 J / kg.3-24a) su paral~IIlospregnute i transportuju tecnost iz rezervoara A u rezervaor B. pa zato vazi jednaCina kontinuiteta r? =: 2Vo' Kada se u Bernulijevu jednacinu (1) uvrsti napor pumpe Yp = Pl1 pPIjo' Clanovi sa brzinama pretvore u Clanove sa protocima.102) dobija se koeficijent lokalnog otpora ventiia ~v2 =: 1.D.roblem 2.]1 (T~ +V2 )a =22%. su dati podaci: K] = 10 d ({)2 . dole je u gIavnojcevnojdeonici gubitak Yc K2 = KV 2 .1.65.Ie I. i r 2 instalaciju treba uregulisati tako da se na ventilima dobiju otpori Sv] odnosno ~V2 .Ie Deponija k k I.Ie k frv Slika P. g Yp ] =: 790 J (kg. i na kraju iskoristi veza f/o =: V 12.v2 +1. K = 20 :g (f)2. = gH +(s. 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kolo 2 1 2 • 31 V' I VI Ip =: posle zamene napora pump~ izrazom b) l +(SRZ +Sk +t. Visinska razlika izmedu nivoa tecnosti u rezervoarima je H.2) koeficijenti hidraulickih karakteristika.2.. ~ I~ fr R2 V2 Iz. +2Sk +1. +V2 ).3-24.20. ~) l~ +(2SkJ +2sv +1.2.0:<\ u .D.D.198 PrortlGun s/ozemh cevovoda lz -fabrikc - . . U cevrum deonicama u kojima se nalaze pumpe stujni gubici su dati izrazima 1~] =: Kl'j2 i Yg2 = K2V22 . jet su grane sa pumpama identicne. povecanje protoka u slucaju pod b) U odnosu na slucaj pod a) iZllosi [Vb + (V. leao i zatvaranjem vel1tila VI Cime je r~ =0. pri cemu su veliCine Ki (1'=-. P. Dakle. ~ + 1) v~ 2 I 2 V (1) (~u +2Sk +2~kl +2~v +A D)2+(~RI +~vl +A"d+ 1 )2' dobija se koeficijent lokalnog otpora Sv] =:1. H=20m. Cije je pozitivllO reilenje V = 73.

.2 . Yp2 =gH+K2V2 +KV . Karakteristikeparalelnospregnutih pumpi: b) Ypl == Yp2 .B= K (gH-Yp1)-(K2-Kj)(1PI-YPZ) ' 1 1 2 dobija se jednacina cetvrtog stepena CA z -4Kj K. c) Yp1 == Yp2 ' Yg1 .2 .3-24a) treba cia bude ista za obastrujna putall ko. . Strujanje je turbulentno' u hiclraulicki potpuno hrapavim cevima. c) ako su obe pumpe istih karakteristika a moze da se zanemari sarno gubitak Yg2 . (1) Eliminacijom protoka Ttl i V iz sistema jednaciIla (1).K l ) . +V2 .. koje glase: . gl e) ako su pumpe razliCitih karakteristika (Ypl > Yp2 ) a gubici Yg1 i Yg2 se ne mogu zanemariti.2.2.2 . 2 2 (K 2 . Ypl =gH+K1Vl +KV .'. e) Yp1 > Ypi'Ygl .2 .. P. RESENJE a) leclnaCine koje definisu problem su: dye Brenulijeve jednacine (postavljene za Ilivoe tecnosti u rezervoarima ALB) i jednajedriacina kontinuiteta. pri tome livodeCi konstante 2 K .)V 4 +[ZAB+4Ki(Kz -K1)(Yp1 -YpZ )] V 2 +B=O. d) Yp1 > Yp2 ' Ygl == Yg2 == 0. y y+ b) y a) A +-------'---'----4-_ d) V Slika P. a gubici Ygl i Yg2 ll10gu cia se zanemare.3-24 a) Dve paralelno spregnute pumpe.Proracu/'l s/o. Bez obzira kakve Sli karakteristike paralelno spregnutih pumpi i odgovatajuCih cevovoda. .iima se nalaze pumpe PI i P2 i ona iZllosi (2) . cije reSenje y" =5 lis zaclovoljava sistem jednaCina (1).zel'tih cevOJ/oda 199 Nacrtati hidraulicku karakteristiku sprege pumpe-cevovod i ucrtati radne tacke spregnutih pumpi i svake ponaosob u sledeCim slucajevima: b) ako su obe pumpe istih karakteristika. A="K(K2 -K 1 ) +K2 +KIKz . Ygl == Yg2 == 0.:: Yg2 .s!. d) ako su pumpe razliCitih (nejednakih) karakteristika (Ypl > Yp2 ) a zanemaruju se gubici Y i Yg2 . V=V.:: Yg2 . energija u raevi R (v..

iz radne tacke.B +Yc • (4) Dakle. takode. objasnjen u Odeljku 2.. Konkretno. i u preseku sa krivom Yp1 *' tacka D. ali ovog puta za potisni deo cevovoda. Ove tacke se medu sobompoklapaju (RTl=RT2) zato sto su pumpe jednakih karakteristika a u vodovima do raeve gubici se zanemaruju. P. pa se tako dobija rezultujuCi protok Vc = VA + VB u tacki C. Tako na pro nasI. dobija se radna tacka RT.2. P. koja leZi na rezultujucoj krivoj paralelno spregnutih pumpi Yp1 *+2' U preseku la. Prema tome.isprekidana linija Yp1 ' Sada se koriscenjem izraza (2) i (3) pri jednom napom sabiraju protoci iz tacaka A i B. tada treba dobiti redukovalze karakterisfike pumpi. 2 ?~'Jtoci . Pavlacenjem vertikale (V = const) iz tacke D dabija se u presek:u sa krivQmYp1 radna tacka pumpe RTl.200 ProraCYll s/ozemh cevovoda S druge strane u racvi treba da je zadovoljena i jednacina kontinuiteta V=v"j+V2 • (3) lednacine (2) i (3) su osnovne jednacine koje se koriste za crtanje hidraulickih karakteristika paralelno spregnutih pumpi. dobija se energija u racvi YR =.. Sa s1. koja predstav!ja merge/ski tldeo pumpe PI It ra(vi R Na ovaj nacin. iz tacke na Y-osi. koji se nalaze na medusobnoj visinskoj razlici hR _ B .1. ali da se glibi<. c) U slucaju da su pumpe jednakih karakteristika. dobija se redukovana hidraulicka karakteristika pumpe Pl.r. Povlacenjem. Ovaj postupak je. iz radne tacke treba povuCi horizontalu Y=const.3-24c prikazaIi je sIucaj kada je: Yg1 *.YgJ .HSoj hidraulickoj karakteristici paralelno spregnutih pUll1pi YpJ + 2 ' Kada se ova 'rriva spregne sa hidraulickom karakteristikom cevovoda Yc dobija se radna tacka RT.'const u preseku sa krivima Yp1i 1'~2 dobijaju se radne tacke RTI i RT2 pojedinih pumpi. Cime se dobijaju: upreseku sa krivom Y 2 radna p tacka RT2 pumpe P2.2.ghR.3-24b protoke iz tacke Atreba sabrati. prvo. ponavijanjell1 postupka za celokupno podrucjeprotoka. koja se nalazi na rastojanju gh R _ B . za slucaj sa s1. pa se tako dobija protok 2VA u tacki E koja lezi na rezultuj.10b. b) Kada se paralelno spregnu dye pumpe jednakih karakteristika i kada se gubici u vodovima do racve mogu zanell1ariti rezultujuca hidraulicka karakteristika paralelno spregnutih pumpi se dobija sabiranjem protoka pumpi pri jednom konstantnom naporu.i u odgovarajuCim cevnim deonicama ne mogu zanemariti. treba redukovati hidraulicku karakteristiku pUll1pe Pl. treba ucrtati krivu Yc ' koja predstavlja hidraulicku karakteristiku cevovoda. treba koristiti energiju u racvi. Da bi se nacrtala hidraulicka karakteristika cevovoda. donekle.2. Postavljanjem Bernulijeve jednaCine za preseke racve R i nivoa tecnosti u rezervoaru E. Redukcija hidraulicke karakteristike se VIS! taka da se pri jednom protoku od napora Yp1 oduzima gubitak YgP Cime se dobija veliCina Yp1 * = YpJ . Da bi se odredile radne tacke pojedinih<pumpi. linije Y'.0 i Yg2 = O.3-24c je ocigledna da radnim tachE'·]' pmnpi odgovaraju razliciti r~ i V • .ivih Yp1 "+2 i . P.

e) U opstem slucaju paralelno spregnute pumpe mogu biti sa razlicitim naporima.06·1O:. s tim sto je tada uputnije umesto hidraulieke karakteristike tipa Y == Jeri") koristiti njen oblik /:lp == Jeri").1.3-25. d1 := 800mm. hrapavosti zida cevi 1) == O. H == 100m. a 2 == 1636. neka je J~l > Yp2 ida se zanemaruju gubici Yg1 i Yg2 .Smm. ProDlem 2. d) Za slucaj pod c) odrediti broj pumpi koje treba da rade da bi ka gradu A imali projektni protok.d) Kada se pumpe razliCitih karakteristika paraleIno sprezu. na pro Yp1 > Yp2 ' a neka postoje i gubici Yg1 i Yg2 • Ovom prilikom prvo se po postupku opisanom u zadatku pod c) dobijaju redukovane karakteristike pumpi Ypj * i Yp2 " Zatim se redukovane krive paralelno sprezu. a zatim se iz presecnih tacaka B i C na redukovanim krivima povlaee vertikale do. Ovom prilikom u tacki A kriva Yp 1+2 se "lomi" . cime se dobija rezultujuca kriva hidraulieke karakteristike YW+2* koja se lomi utacki A. U preseku krivih Yp1+2 i Ya dobija se radna tacka RI. = a. p=1000kg!m . a) Odrediti potrebnu snagu za pogon pumpi. P. preseka sa . d2 == 600mm.2. krivima Yp1 i Yp2 eime se odreduju radne taekepumpi RTl i RT2.3-24d).S.2. 2 = 3787. tada se koriscenjemizraza(2) i (3) dobija rezultujuca hidraulicka karakteristika spregnutih pumpi -kriva Yp1 + 2 (sl. b) Koliko paralelno spregnutih pumpi treba ugraditi u pumpnim stanicama PSl i PS2 umesto pumpi P1 i P2 ako se raspolaie pumpama koje imaju H karakteristike YpI.V2 (i=1.S se dobija vrednost apsolutne . -b. 11 3 = lOIan.menja nagib zato sto su hidraulicke karakteristike pumpi razlieite. Podaci: h == SOm.3-2S sluzi za snabdevanje dva grad a vodom za pice. Prema projektnim protocima slede vredIlostibrzina sttujanja . LakaIne otpore racunati kao 10% od gubitaka na trenje. Grad A ima potrebe T~ == 800 II s. '2:= 6 SIan. a1 =408. a povlacenjem iz nje horizontale Y=const i u preseku sa krivima Yp1 i Yp2 dobivaju se radne taeke pojedinih pumpi RTl i RI2. U preseku krivih Yp1 *+2* i Ya dobija se radna taeka RI~ Za odredivanje radnih tacaka pojedinih pumpi.v=1. prvo se iz RI povlaCi horizontala (Y=COl1st).1. a grad B V == 500 II s 2 vode. na pI. b2 == 20000. REfENJE a) Za eelicne varene cevi koje se duzivremenski period nalaze u upotrebi iz tabele T. P. Cevni sistem prikazan na s1.2).. d = 1m.2.m !s. c) Ako I J J je pumpno postrojenje PS2 u kvaru a u PSi ugradene pumpe iz zadatka pod b) odrediti koliki je tada protok lea gradu A. bl 1= 20km.5. Opisani postupak za pumpe u potpunosti vaii i za paralelno sprezanje ventilatora. Cevovodi su od celicnih varenih cevi sa stanjem zidova posle duzeupotrebe.

78). . p2 c) Kada su pumpe iz pumpne stanke PS2.5. . Zamenom ovih protaka u izraze za hidraulicke karakteristike pumpi slede brojevi ugradenih pumpi u pumpnim stanieama n = Va . -bJi"2 (i=1.08 bar i· b.~ aj bl _Y pI =8 m = V2. Jdgn:· 0 . koje glase: Yp1 + gh = 1.1. .102) dobivaju se snage pumpi P I =500. tada odredeni broj pumpi iz PSl treba isldjuciti. sledi pratok ri.PI = 3.1licke karakteristike eevovoda K =1! f o ~ !LCdO)4lC·_4_)2 2 Ll\. ? I I 2 Ypl +Yp2 = gfJ +1.~.. Shodno izrazu (2. 1m pri cemu su n i m brojevi ugradenih pumpi. koji PSI transportuje prema gradu A.o do + 1\. a shodno algoritmu 2. b) Probleme snabdevanja vodom nije dobro resavati ugradnjom sarno jedne pumpe. sledi da je strujanje u hidraulicki potpuno hrapavim cevima. a tada za odredjivanje koeficijenata trenja vaii izraz (2.1 leI I va .:. Izjednacine (1).1 u pumpnim stanicama PSi ugradene pumpe sa hidraulickim karakteristikama Ypi == a. .4 bar. =10431 I s vode. slede vrednosti za napore pumpi Ypl = 308.4 kW.5 J Ikg.2) tad a svaka od pumpi u p1.Rez = 1000974.lle2 TT 2 V 2 (1) 2 Iz ovih jednaCina.b2_ . Ako s1.1 d] d1 . v =-=17682 o en: ] 12 2 ' s·' I c/2 n: ' S' 2 d 2n: S' ' 1 koje daju: Reo = 1561520. Sa ovim vrednostima Rebroja i sa podacima 15 i d. iz bila kograzloga van pogona (V2 = 0). tada iz jednaCine (1) zamenorn hidrauIicke karakteristike pumpe izrazom Yp1 = a l ._ Y . a u PS2 protok V =V. ReI = 1201l69.1mpnoj stanlei PSI treba da ostvari protok V =Va / n. Ovi problemi u vodosnabdevanju resavaj1.1.1 se ugradnjom vise paralelno spregnutih pumpi.11(15 / d.. d) Ako potrehe grada A.6kW i P2 = 898.P2 == 14.H o dT+ 1. (V +V )=166).1. zamenom koeficijenata trenja izrazom \ = 0.:..7 leW. sledi .1. .202 Froracun s/ozemlz cevovoda 4 .. _ill 4 V .1. )025 . =) .2).. (i=0. n a l +gh b] +Kn 2 = 10431/ s . ? I va ? 'I v]72. sa kojima porasti pritiska u pumpama iznose b..1 J Ikg i }'~2 = 1436. u slucaju pod c) nisu za protokom od V. Q 2 .. nakon zamene protoka Til = 800 II s. au razmatranom slucaju i iz razloga zato sto je snaga jedne pumpe suvise· velika..b/T2 i uvodeCi koeficijent hidra1. Za resavanje ovog zadatka koriste se dye Bernulijeve jednacine. ill 4Ti"z ill v =_.1 leo 7fT + 1. Prema tome ukupna instalisana snaga iznosi P =P 1+P2 = 1398.7.. v =-=1592.

dye) pumpe mogu da "izbace" vodu do mesta racvanja cevovoda.1. d 2 ::: 80mm. VI PI VI '-------~R~2~~I~~-'k RI V2 P2 V2 Slika P.4 W.511 s. Interesantno bi bilo razmotriti kolild utrosak energije pri radu tri. Ovde treba napomenuti da dobijena resenja vaze sarno ako ena pr. Shodno izrazu (2. Lokalne otpore racunati kao 20% odgubitaka na trenje. Podaci: hI =40m.2. 2 RESENJE Iz Bernulijevih jednacina P /!. (.. V= 1..236 bar transportuju vodu iz rezervoara A i B pre rna rezervoaru C. I] = 6m. koje imaju poraste pritiska /!.Proracttli sfozenih cevovoda 203 nl =V] In] I(G]+gh-KV1z ) =:2.2 A.h2 ::: 10m.3-27 Problem 2..R2 == 0.P2 -p-= ghz +1. C.P2 == 1. to povremerio treba da rade dye pumpe (V] ==724 lis). Pumpe Pi i P2 transportuju vodu iz rezervoaraA u rezervoare B i C.p] = 4. c. p= 1000kg! m3 . Odrediti snagu koja je potrebna za pogon pumpi. Problem 2.m Is. C. a povremeno tri pumpe (VI =870I/s). Podaci: h] = 5m. II ::: 150m. Odrediti protok vode lea rezervoaru C. i jednacine kontinuiteta V == VI + V2 ' sledi veza . 13 == 10m. do = 100mm.8. a koliki pri radu svih os am pumpi.3-27.106 cm2 ! s.. Kako je novoodredeni broj radnih pumpi 2 < H] < 3.v] = 1.6kW. hz = 3m.4 W pa ce ukupna snaga biti P == p] + P2 = 237. dok se nivoi vode u rezervoarima B i C odrZavaju konstantnim stalnim proticanjem vode kroz njih. odnosno 1(S)==447.06. v = 0. strujanje u svim deonicama kroz hidraulickiglatkecevi.4.2 "']---ct.43. 10 = 100rn.1.0.102) s1edi Ib==97.2.10.2 "'7fT /!.3-26.k = 0. Strujanje je turbulentno u hidraulicki glatkim cevima.7f2' 2 (1) u kojima se za odredivanje leoeficijenta trenja koristi izraz (2. Rezervoari imaju konstantne nivoe vode.5.3-26 Slika P. l z = 10m. Prema tome.v2 = 2.RI = 1. IIp] = ll p2 = 0.T+ 1. llP] = ll p2 = 0. 10 = 4m.8. pa je nivo vode u njemu konstantan. C.7kW.69 bar i /!. moguca je znacajna usteda elektricne energije. d l ::: 50mm. C. I v "'2 d T+ 1. Pumpe Pi i P2.p] II v~ I v2 =gh] +1. 6 2 RESENJE: Posle odredivanja pojedinacnih snaga pumpi sledi ~ == 170 W P2 = 67. u ovom slucaju. 12 == 90m. Istovremeno voda se vraca iz B u C i struji iz C ka potrosacu P sa protokom V = 3.2 12 v. Rezervoar A je veliki.V3 = 4.8. Smatrati da je.63).4.

8 imaju precnike di iel0tivalentne koeficijente otpora Ci • Nivoi vade u svim rezervoarima su konstantIli.50.351ml s d Jl J J cije je brojno resenje dobijeno numericld. C2 =50. C3 = 65. Podaci: I:::: 5m.80. CI = 5.6). C2 = 10. hI :::: 30m. U pojedinim deonicama precnika d i otpori su dati sa ekvivalelltnim koeficijentima otpora ~ (i=1. TIp =0. a p I II l[ J S/4 sledi jednaCina vI ={ B .017ml s. Pm = 19620Pa. SlI =0.3. iz rezervoara C i B. i b) snagu ugi:idene ptlmpe. b) P = 7029 W. C4 =10. i posredstvom koga se iz jednaCine (2) dobija brzina va:::: 1. . Voda se. C i D.3-28 Slika P. b) snagu ugradene pumpe.~ (-j-)5/4 (-j-)2 vI d {d + (-}-)2L l~ d II (d~ )5/4 vt4 -l 4l7P/4 }417 = 1. Pumpa trallsportuje vodu iz rezervoara A ka rezervoarima B i C. C7 :::: 40. 150. Sic =0. A=0.3-29 Problem 2.7 .60. .. kaskadno vraca u rezerVaar A. vraca u rezervoar A. 50. odnosno trazeni protok liro = 8.3-29. Cs =8.5.. .6'..0 II s. voda se povratnim cevima.2.. . . C6 :::: 35...--I_gh _1_. Istovremeno. d. .8. C6 =20.3-28.. p = 1000 kg/ m\ TIp :::: 0. 200 mm (i=1. Slika P. 100. Odrediti: a) ekvivalentni koeficijent otpara deonice (3). b) P = 5877 W. . 100.2.7. Nivoi vode u svim rezervoarima odd:avaju se konstantnim stalnim proticalljem vode kroz rezervoare. 100mm (i=1. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A u rezervoare B. 112 :::: 20m.60. = 200. d = lOUmm.3 . . Sv =2. Cs = 45. H:::: 5m.8).. Pajedine deonice slozenog cevovoda i=1.. Cs :::: 9. iz ovih rezervaara. Podaci d.02. . Problem 2. 150. Odrediti: a) ekvivalentne koeficijente otpora deonica (4) i (5).204 Proracun s/ozemh cellovoda (2) /:lp d B::::. h = 2m. RESENJE: a) C3 = 3. h3 = 10m. Pv = 981OPa. =100.29. CI =10. RESENlE: a) C4 = 42. 80.

koje se naziva "hladno kljucanje". Razlog tome je sto kavitacija predstavlja veoma slozenu pojavu i to sa aspekta hidraulickih. polja bJ. Kavitacija je u hidrosistemima nepozeljna pojava. KAVI'll'AC][JA 2. ali i pored toga svi fenomeru vezani za ovu' pojavu nisu dovoljno razjasnjeni. Pri leavitaciji formira se parni mehur ili kaverna. Pritisak kljucanja teenosti zavisi od temperature. ito: polja pritiska. lokalni otpod. Stvoreni mehurovi pare bivaju nosf:ni strujom tecnosti. i obrnuto. pa zato dolazi do njihove kondenzacije. Kavitacija pocinje kada pritisak tecnosti ima kriticnu vrednost. koji se nalazeu obUku mehurica. hernijskih i elektricnih procesa koji se tom prilikom odigravaju. te je otuda.. ali takvog da pritisak dostigne vrednost pritiska isparavanja na odredenoj temperaturi tecnosti. temperature teenosti.2. U uslovima stalnog nastajanja pare proces kavitacije se intenzjfikuje a takva kavitacija naziva se razvijenom. na predlogFruda. dode do smanjenja pritiska. Medutim. eime se stvara plodno tlo za nastajanje kavitacije. opstrujavana tela i s1. Pod kavitacijom se podrazumeva nestacionarni proces stvaranja.4. u veeoj ili manjoj meri. iIi na njoj. Zavisnost pritiska kljueanja vode.4. Ako se kondenzacija zavrsava blizu cvrste granice. Smanjenje pritiska moze biti prouzrokovano prekomernim padom pritiska ili lokalnim ubrzanjem struje teenosti. vibracijama. termodinamickih.Mvti'acijska erozija. pri lokalnom ubrzanju tecnosti brzina strujanja raste sto je propraeeno smanjenjem pritiska. kada dostize vrednost pritiska isparavanja na datoj' temperaturi tecnosti. !cao najceSce koriscenogradnog fiuida. Kada pri strujanju tecnosti. povrsinskih napona. i to tako: sto je veei pritisak veea je i temperatura kljucanja.zina. Formiranje prvih mehurova pare predstavlja poeetni stadijum kavitacije. koja je reda .4. kavitacija i dobiia ime. poveeanjem gubitaka energije itd. U tecnosti postoje nerastvoreru gasovi. . Pojava kavitacije je poznata jos s Inaja XIX veka. iz bilo kojih razloga. na svim temperaturama. vrste fiuida. sadrzaja nerastvorenih gasova i vremena prolaza tecnosti kroz zonu kavitacije.1. samo se burna isparavanje tecnosti naziva kljucanje:Sa aspekta proucavanja kavitacije interesantno je kljucanje na ruiim temp~raturaina. rasta i kondenzacije parnih mehurova. Nairne. Mesta u hidrosistemima na kojima se javlja kavitacija su: usisru cevovodi. formiraee se prvi mehuriCi pare koji predstavljaju pocetak kavitacije. Opste @ k:a!vitadji U tecnosti koja struji moze da nastane pojava leoja se naziva kavitacija. Kada oni dodu u polje povecanog pritiska prestaju uslovi za opstanakmehurova pare. i on zavisi od mnogo faldora. sifoni turbina. temperature data je u tabeli 2. Najmanja dimenzija mehura. rezima strujanja. jer je praeena: sumom. Isparavanje tecnosti vrsi se. VeliCina mehurica je razliCita i zavisi od pritiska. od. erozijom materijala. tj. dolazi do osteeenja materijalaatase pojava naziva.1. pumpe.

2. .01 5 0.. ·1 Homogena! 2 ..02 Tabela 2..krajnji pritisak i CLkoeficijent nerastvorljivosti gasa u tecnosti.. Zbog lokalnog ubrzanja strnje pritisak maze da opada do Pmin (koji se ima pri vmax)' a za otpocinjanje procesa kavitacije potrebno je da bude ispunjen • PK~r~.2.031 0.4.ll-. Aka· je to smanjenje pritiska takvo da se u jednom trenutku dostigne vrednost pritiska kljucanja Pic I BiIIIIIIIIII!111111 ~ (tacka A sa dijagrama) tecnost pocil1je da isparava. tach A predstavlja· pocetak procesa isparaStika 2. a akc je ana nastala samo isparavanjem tecnosti tada se kavitacija naziva pama.89 0. ~Je .4..2 Mehur u tecnosti moze biti: gasni. Za objasnjenje pojave hidrodinamicke kavitacije koristice se struktura strujanja u zasunu prikazanom na s1..a kaviblc~ja Pod hidrodinamickom kavitacijom podrazumeva Se kavitacija stvorena snizavanjem pritiska tecnosti.· diJo agr·amima· sa s1.1. Dakle.ma... L.p pad pritiska na suzenju tecnost ' Dvofazni tok v1 turbulentnom strujanju isparavanje biti intenzivnije. 1111)1111)111. Smatra se da ovi nerastvoreni gasovi predstavljaju zacetnike-centre kavitacije. Ako je centru kavitacije prethodio gasni mehur tada se kavitacija naziva ga.~j~ja~ec~ast~eza~~! JWlillIlill.2.2. To smanjenje pritiska maze biti izazvano prekomernim padom pritiska iii lokalnim ubrzanjem struje tecnosti.4. Pl c pocetni pritisalc.4.. parni iIi meSoviti..~~~~:P::.1.2.1 ~I'-c------. Kolicina nerastvorenih gasova u tecnosti odreduje se kao: (2.~r):~e:.2.zapremina tecnosti..1 vanja.2. Vrednosti koeficijenta nerastvorenih gasova koji se nalaze u vodi date Stl u tabeli 2...v II 1111i1 rnr I AP zano. Hidrodinamiclk.206 Kavitacija velicine IflID. U kajoj je 1. ~~T! ~. P2 .~rx ~~e. ~~~..4. 204. zavisi ad stisljivQsti gasa. Na kraju treba napomenuti da hidrauticki naCin izazivanja kavitacije nije jedini. 1z Bernulijeve jednaCine za preseke 1-1 i 2-2 2 2 V v2 l P1 + PT = P2 + PT + Ap .i.---. vee da postoji i akusticna kavitacija koja je izazvana zvucnim talasima. vazduh CL 0.. a samim tim i procesa kavitacije.4.::t~:n!:::~ j:~~. S obzirom da . na.1) pri cemu su: Vt .

-L-. za P2 == Pk i glasi: (2._-'--. Smanjenje kavitacijskog broja odvija se.kaverna.2) Pl . Pri proll1eni vrednosti K koeficijenta lokalnog otpora za b-2% Slika 2. kao regulacijskih organa. postifu se pri veCim priguserijima. iIi zbog meausobnog spajanja. Time -ce se narusiti neprekidnost tecnosti i formirace se dvofazni tok. ako je kavitacija razvijena. pri elcsperimentalnoll1 ispitivanju ". Promene strujnih velieina idu..4.2) a naziva se Ojlerov broj' iIi kavltac!i:r/ci bro/ U izrazu (2. Za analizu dobijenih rezultata. ~ jednog ventila dobijeni rezultati su 500 +---j--j--+i.4.2 a odnose se na razliCite temperature 400 radne tecnosti i za razlieite polozaje otvorenosti ventila (bezdimenzijska 300 ve1iCina I). Jifehura.Kavitacifa 207 uslov Pmin :s.2. Hidrodinamicka kavitacija moze biti: mehutasta. a kavitacijski broj Kk pri kojem je nasrupila ova promenanaziva se kriticnim. kako teorijskih tako i eksperimentalnih. Zbog prisustva mehurova u poprecnom preseku protoeni presek teenosti se smanjuje.2 smatra se da je nastupila kavitacija. iz vee napisane Bernulijeve jednacine. Kada je ventil vise otvoren koeficijent lokalnog otpora je manji pa se tada kavitacijski rdim rada teze ostvamje.rta kavitacija je ona koja nastaje u oblastima snizenog pritiska a tom prilikom celokupna oblast snizenog pritiska "nijeispunjena mehurovima. Nakon toga. Ovaj broj se veoma lako dobija.min' pri kojoj dolazi do naglih promena koeficijenta.lokalnog otpora i do naglog povecanja pada pritiska koje je propraceno smanjenjemprotoka. prikazani na dijagramu sa s1.2. bezkavitacijskom reZimu rada lokalnog noD 1500 1100 300 500 700 900 otpora.--L-. dotle da nastaje i potpuno 600 zagusenje stmjnog toka. kavitadjski fdimi radaventila. Tako na pI. . 700 cak.I---'-L-.--'_. povrsinska i vrtlozna. stvorice se parni cep .2. Mehurovi pare noseni strujoln tecnosti nizstrujno se uveeavaju.do minimalne vrednosti Kk. iIi zbog opadanja pritiska.--_. Od broja mehurova u fluidnoj stmji zavisice koliko je smanjenje protocnog preseka i kolike ce bid promene strujnih veliCina. DakIe. a ill karakteristicnu brzinu strujanja. pri procesill1a kavitacije koristi se bezdimenzijski braj koji predstavlja odnos sila pritiska i inercije. pri daljem smanjenju kavitacijskog broja (K < K k ) proces kavitacije se intenzifikuje.4. . Na dijagramu se uocavaju oblasti konstantnog koeficijenta 1=0.8 lokalnog otpora koje odgovaraju 100 -'--.---1==::1==.Pk == f.4.p predstavlja karakteristicni pad pritiska u kome je Pk pritisak kljucanja tecnosti. h· U vrtloznoj zoni ~ _neposredno iza lokalnog otpora.Sa ll1esta nastajimja najveCi broj nastalih parnih mehurova bice odnesen nizstrujno.

Zbog dejstva hidrodinamicke sile mehur koji raste (s1. Ta hrapavost potite od tehnoloskog procesa obrade povrsine.2. svaka povrsina je u vecoj i1i manjoj meri hrapava.2. zapoCinje novi ciIdus stvaranja mehura. prstena iIi mrlje.rast mehura.4c). Postoje dva madela uz pomoc kojih se objaslljava stvaranje celltara kavitacije..4b) defotrnis(.. rast .2. Slika 2.4. MehuriCi nerastvorenih ----------.. ali i od uslova eksploatacije.4.4..3a) odnosi se na stvaranje mehurova na povrsini tela.2. U proceJ'U kavitacije postoje ITt' jaze: stvaranje mehurovil. .3b) takode se zasniva na prisustvu nerastvorenih gasova u tecnosti.2.strujanja. Naime.2. Osim ova dva naCina formiranja cel1tara isparavanja tecnosti treba naglasiti da parDi mehur moze cia nastane i u centrima vrtIoga. mm dostiZevrednost Pk" Tada mehuricu d)~ !Pmin max nerastvorenih gasova.analizu procesa kavitacije mehurovi se smatraju l11alim sferama ispunjenim pat·om (iii parom i gasom).4d). KavitaciJski rnehur ce pnro nastati u centrima vrtloga. u ostalom l11ehuricu pare 11a zidu. 2.4. Pri detaljnijim analizama ip I \ \ . se i izdufuje u -----. Medutim. Prvi model (s1.2.. njima pritisci najmanji.2.4 prikazan je proces stvaranja mehura na cvrstoj povrsini --eoi "iivotni put" parnog mehura pri -l\\>c) opstrujavanju tela. a) ~ Na 81.4. f/rtlo.nastajanje melmrova i kaverDi ima meharuzam koji se zasniva na prisustvu nerastvorellih gasova u tecnosti.4a) pritisak tR .208 Kavitacija Povrsins/ca kavitacija se odnosi na tacno odredenu povrsinu koja u zavisnosti od oblika opstrujavanog tela maze biti ti ablilcu: pojasa. jer SD u.4. Drugi model (s1. Stvoreni mehurovi u tecnosti su razlicite veliCine ioblika. a zavisno od polja pritiska moze nastati i u drugim delovima vrtloga. za kolikotoliko jednostavniju .2.4.4... gasova noseni strujom tecnosti dolaze u zonu b) a) gde pritisak ima vrednost pritiska isparavanja..3 Tada se na povrsini mehura desava proces isparavanja elme paro-gasni mehur raste. Pr/la jaza kavitacije .2. U trenutlrn kada Slika 2.2.2. U odgovarajucem preseku na te1u (s1. Taj proces stvaranja mehurova nastavlja se sve doleIe postoje uslovi oddavanja laiticnog pritiska Pk" Otkidanjem parnog mehura sa zida zapocinje clruga jaza "zivota" . U tim mikrol1eravninama nalaze Se zarobljeni sicusm mehuriCi gasova koji 11 uslovima delovanja lcriticllog :==-==-==-==-==-==-==-==-==-: pritiska U okolnoj tecnosti predstavljaju centre ----------.mehurova i nestajanje mehurova. smeru ..2.2.ina kavitacija nastaje u vrtlozrum oblastima iza opstrujavanog tela iii prolaskom struje laoz lokalne otpore.4 hidrodinamicke sile nadvladaju povrsinske sile prianjanja mehura za cvrstu povrsi~u mellur se otkida sa povrsine (s1.2.. koji se nalazi na zidu raste zapremma na racun isparavanja tecnosti.4. Na mestu sa koga se otldnuo l11ehur (s1. isparavClllja tecnosti.

kavitacijska erozija nastaje na OHom delu povrsine materijala koja je dugotrajno izlozena procesu kondenzacije mehurova.3. brzinom w.lTeca /aza. tj. vee samo oni koji iscezavaju na njoj iIi blizu nje.ako sezna da na nekim opstntjavanim povrSinama moze doCi do kavitacije tada se erozija materija ne maze spreCiti ali se moze ublaziti odgovarajuCim postupcima povrsinske zastite materijala. Kod dugotrajnag procesa kondenzacije mehurova na cvrstoj povrsini ona ce biti ostecena. dahle.gUstina tecnosti ie . u cvrstu . ako se u pari nalaze kapi vode. 2. da je kavitacija nepozeljna pojava u hidrosistemima i da se protiv nje treba boriti svim raspolozivim sredstvima.. J aSIlO je.ftilSkog slo/a Tlla/erYLlla!cojlje izlozen kavitacyz: Preciznije. tadace nizstrujll0 R da se menja. faktor oblik mehura. Posmatrace se udar kapi vode. Pri kOlldenzaciji mehura zapremina parne faze se trenutno smanjuje. Ako se sa R oZl1aci poluprecnik sfernog mehura. a u tu zapreminu velikom brzinom ustrujava tecnost. Rast parnog mehura odvija se do trellutka postizanja minimalnog pritiska Pmin' i tada je poluprecnik maksimalan i iznosi BOla. uslovi za opstallak parne faze prestaju.1b. proces identican kavitacijskoj eroziji.Kako je . U principu glavna borba protiv kavitacije odigrava se na hidrodinamickom polju.brzilla zvuka. Otkinuti mehur struja tecnosti nosi nizstrujno. kroz uticaj na pritisak.metalnu povrsillll. pri cemu su: P. tada pri udant lcapi u cvtstu povrsinu nastctje udarna erozija. i pored toga. tad a je ta povrsina izlozena dejstvu velike sile na maloj povrSini. ili blizu nje. upravo po uslovima koje namece pritisak (ptRt i obrnuto pt Rt). a taj praces se naziva kavitacijska erozija.' Posle ovog stanja.4. U strujnim sistemima i masinama erozija povrsinanastaje zbog kavitacije u hidraulicnim sistemima iIi zbog udara kapi u parno-turbinskim postrojenjima.Kavitacija 209 kavitacije uzima se u obzir i odstupanje stvarnog mehura od idealizovanog sfernog kroz tzv. Od trellutka kada se u tecllosti postigne pritisak P > h. Kavit21djslka ~Jrozija Pod !cavdad/skom erozijom podrazumeva se plVces rtlZa!"tlT{/a POVr. Naime. pa ce sila pritiska koja deluje na metamu p()v~~inu biti P =: pr 2 rc. u parovodima u kojima para struji velikombi:zillom. jer je pritisak taj koji dovodi do nastanka kavitacijskih mehurova. kada dolazi do rasta pritiska (nailaska struje dvofaznog toka na pumpu iIi aa geometriju u kojoj se presek siri) nastaje proces smanjellja parnog mehura. Usled toga na mestima kolapsa mehura naJ'Iqju lokaltzi hidro-udadpropTtlceni !taglli-n lokabui!t poras/om prdiska. Zato je u hidrosistemima oJ'novno ne dozvoliti opadanje prdiska do !critiCize vrednosk Medutim. s obzirom da se pri kavitacijskoj eroziji ullistava . Upravo iz tog razloga proces erozije bice objasnjen uz pomoc eksperimentalnih rezultata postignutih u oblasti udarne erozije.3. Aka se kondenzacija mehura zavrsava na cvrstoj povrsini.odnosi povdinski sIoj materijala. Tom prilikom leap se deformise i ima oblik prikazall na s1.2. i tada llastaje kondenzacija mehura . Svi mehurovi koji se kondenzuju ne ucestvuju u razaranju povrsine.4. Tada pritisaic raste (priblizno) do vrednosti p =: pew. Kako se kOlldenzacija mehura obavlja trellutllo to se obicno kaze da je meltar tScezao iIi da je doziveo kolaps.

tj. ali je i dalje proces intenzivall. Mvitactj"slcoj (iii udamoJ) eroztji mjedal1 matertjill.3.-'---r--. dovodi do razaranja povrsinskog sloja. sto dovodi do odlamanja povrsinskih delica metala. Proces kavitacijske erozije propraeen je.---I a 10 20 30 ogranicenoj tackama ABD. Ipak.u .4. b i odsecci na osi fE2 i IE3 konstante koje zavise ad vrste Slika 2.4.kojima sua. ta povrsina metala biva "bombardovana" impulsima sile P.3. u cilju zastite povrsinskog sIoja vIsi se.210 Kavitacija 600 "::'--. jer je u njoj veoma mali gubitak mase. katodna . starn razlikom sto je kod kavitacijske erozije impuls sile pritiska izazvan kondenzacijom parnog mehura. povdinskim razaranjem materijala.2. tacnije u zapremini a 'Q---. Prva faza. dakle.1a) jasno uocljivo da je rast pritiska veoma veliki.3..--='--'~.4. Za brzinu erozije nekog materijala mogu se upotrebiti vremenski periodi 12 iIi t3' Tada su visine t slojeva erozije u ovimperiodima: 1 = at+IE2 2 ~~------~--------~ i 13 = bt + IE3 . pri cemu je gubitak mase materijala prikazan kroz visinu erozijskog sloja . Opisani proces nastajanja udarne erozije potpuno je identic an sa procesom kavitacijske erozije.4. Mehanizam erozijskog razaranja povrsinskog sloja prikazan na s1. Pri uslovima razvijene udarne erozije (kavitacije) impulsi pritiska su veoma veliki i desavaju se u vremenu t = Rw / 2c 2 . bez obzira ntll'ljegov leva/ltel i mehanicka svoJ"stv~ duzi wemenslci period ne moze odoletl: Dakle. gotovo trenutan. Zato ee se udar kapi osetiti u povrsinskom sloju ZONA UI1CAJA lJTIARA materijala. +l-'t---+---+-_. asamim tim i malcsimabtim ptbitkom mas-e.1 Clrne medukristalne veze metala na nekim delovima slabe a na nekirn ojacavaju.IE' sastoji se od tri faze. Zbog toga se u povrsins!<om sloju desava kontinualni proces promene naponskog stanja i slabljenja medukristalnih veza. tj.2. gotovo trenutno. Druga faza je propracena maksimalnombrzillom erozije.pri razvijenoj 400 -tt--y--f-----r---I p (bar) 300 - 2. 500 sa oscilograma pritiska (s1. U t (IlS) ovoj zapremini dolazi do a) b) promene naponskog stanja Slika 2. koja se naziva lizlcubacioni period propracena je promenama naponskog stanja povrsinskog sloja i ona predstavlja "pripremu" za proces erozije.2 materijala.to ce cvrsta povrsina biti opterecena velikOll1 silom na izuzetno maloj 200 -11---1-"--+---1 povrsini. Treea faza okarakterisana je' smanjenjem brzine eroziie.3. i kavitaciji sarno je pitallje vremena kada ce nastupiti razaranje povrsinskog sIoja. na primer' kodcelika.

.

RESENJE: VdeCi analizu sHa koje deluju na mehur (sl. pritiska.pr n_ 2rn0sin8 = iz koje se. Za kvazistacionarnu ravnotezu sila koje . nalazi se na idealno glatkoj povrsi.sledi jednaCina ravnoteze 2 (p. Odrediti zapreminu gasl10g mehura ako je gustina gas a u njemu Po' Poznate velicine su: R. I~ p. P.Po)Vg . Ovom prilikom u detaljniju analizu ovih sila se nece ulaziti.2.deluju na mehur moze se postaviti i jednaCina za vertikalni pravac a sto ovde nema potrebe raditi. posredstvom veze sine = r I R. 8f loR == 0. u tecnosti gustine P koja je pod pritiskom p.4-2b). upravo.R (311 PgoRo)'. viskoznog otpora i povrslnskih napona. Kontakt mehura i povrsi ostvamje se preko kruznepovrsinepoluprecnika Ro' Pri opstrujavanju tecnoscu mehur se U poduzl1om pravcu deformise osnosimetricno. Kad stvarnog procesa kretanja i msta paro-gasnog mehura kvazistacionarni model ravnoteze si1a nije potpun.izotermske i n =1( adijabatske.4-2 Problem 2. Problem 204m2. i iznosi Pgo == Po . 0 \1/(311-1) (4) PK == Pp +T(3n -1) 3n-p R a gO 0 Vrednosti koje daju izrazi (3) i (4) mogu se nazvati i kriticnim. shodno pravilima 1Z Odeljka 1. Kontaktl1a povrsina izmedu mehura i rayne povrsine je krug poluprecnika r. Za specijalne slucajeve promene stanja: 1'1=1 . inercije. == Ro ip == Po. smanjuje. Po' 0. iz jednacine (2). . jer je za njihJ = O. Naime. dobija se poluprecnik R . a na njoj je povrsinski napon 0." K 2 0 0\.1=0.212 Kavitacija iz jednaCine (1) sledi (2) Pritisak gasa u pocetnom stanju ravnoteZe mehura odreduje se.Pp +201 Ro' Iz uslova minimuma funkcijeJ. nalazi se gasni mehur sfernog oblika ciji je poluprecnik R. iz izraza (3) i (4) lako bi se dobila odgovarajuca resenja. pa je zato ovaj proces izrazito nestacionaran. potiska. poluprecnika R. Na ravnoj povrsini. jet je tada: .2. Sferni mehur. a za f < 0 se j . pri stvarnom kretanju paro-gasnog mehura na njega deluju sledece sile: teZlne. II. dobija ° \ 1 b) Slika P. Ovde treba napomenuti da za vrednosti funkcije f > 0 mehur raste.62. Sve eve sHe su promenljive zato sto se u tolm vremena dimenzije mehura menjaju.4-3. ' (3) koji za vrednost minimuma funkcije if-=O) daje pritisak 20 1 ( 2.

.(e] . <p proizvoljnom trenutku vremena.2. pa ce povrsinski naponi u horizontalnom i vertikalnom pravcu biti: 0'" =0" cos8· coscp i O'y =0" sine. 8 0 . 213 -----. u .... RESENJE: Poluprecnik kruzne povrsine. U tom polozaju ugao nagiba kontaktne Slika P. osno__.4. sin8dcp =2RnO' 8 ~8z sinElo(cos8z .. Obicno se kriticni pritisak .cos8]).. PovrSinski napon izmedu zida i mehura je 0'. Kavitacija 11 pumpama Kavitacija leao pojava prisutna je i u pumpama i ona u njima nastaje zbog smanjenja pritiska u usisnom vodu kada pritisakopadne dokriticne vrednosti.8 2 )cp In. Dakle.cnosti postize u presecima gde tecnost ulazi u kolo.P. eventualno zbog prelaznih procesa u hidrosistemu (hidroudara).. otpori u usisnom cevovodu su veliki. Odrediti sile koje deluju na mehur u horizontaillom i vertikalnom pravcu a koje poticu od povrsinskih napona. a deluju u horizontalnom i vertikalnom pravcu. ..pritisak isparavanja te. su ==: -- P" r ~-~ = pC5"Rodcp = 2RoO' fn cos8 cosep dep = 2RoO' fn cas(S] ---n-cp)' coscp dcp 0 0 2 2 =2RoO' foL cose] COS(--n-cp)+sin81 sin(--n-cp) j"coscpdcp ar e] -e 8] -e 1 = 2RnO' e -8 (8] -8z ) -n 1 / 2 sin8 0 • (sin8] + sin8 z).81' 8 2 .mehur odreduje se kao: 8 = 8] . simetricni oblik prikazan· na sl. Py = 1 2.4. Ukupna sila koja potice od povrsinskih napona jeP~ = ~ P.-. Poznate velicine su: R. sile koje poticu od povrSinskih napona.2. eventualno zbog prelaznih reZima rada pumpe.s e cos <p Ro = Rsin8 0 • Zbog opstrujavanja gasnog mehura sferni oblik se deformise i ima.4-3. . na kojoj se ostvaruje kontakt mehura i povrsi je IT c~. Pumpa ce raditi u kavitacijskom reZimu zbog jednog od sledecih razloga: ..Kavitacija Proizvoljni polozaj mehura odreden je uglovima nagiba8 1 i 8 2 . s:n O'yRodcp = 2RoO' s.4-3 povrSine tecnost . + p}..na prednjoj i zadnjoj ivici mehura. 0'. jer je u tim presecima pritisakminimalan.. usisna vis ina (visinska razlika izmedu nivoa tecnosti u rezervoaru i usisnog otvora pumpe) je velika.

(1) u kojoj je svaki clan dimenzije visine.25). i to naglo.o'-:"-:--O-: I IY /1ll'~ 1 I I I ·1 I ' -J!-o-:. U polozaju kada je visina postavljanja pumpe Hie (polozaj K na slici) pritisak dostize vrednost pritiska isparavanja tecnosti Pic' Gime zapoCinje proces kavitacije pumpe.! li kr b) a) c. sve karakteristike pumpe (s1. Uticaj visine postavljanja pumpe na pojedine clanove energijske jednaCine (1) prikazan je na s1.4) J 2g pg' S obzirom da je kavitacijski rezim rada pumpe nepozeljan. za nivo tecnosti u rezervoaru (0-0) i ulazni otvor pumpe (1-1). 1z jednaCine (1) dobija se visina postavljanja (u odnosu na nivo tecnosti u rezervoaru) pumpe Pa .4 posmatrati "normalni" polozaj ugradene pumpe. koji se odrednje primenom izraza (2. Za ovaj polozaj pumpe postavlja se BernuIijeva jednacina. za vrednost pritiska P1 == Pk' i iznosi: 2 I:l'Pg vI a ---o(2.4. Pa PI I:lP g -=-+H+a . pale. Za odredivanje ove visinske razlike postavlja se Bernulijeva jednaCina. dobija se iz jednaCine (2. U tu svrhu analizirace se polozaj ugraaene pumpe prikazane na sl.I _:~_:_:-:-:{ bez~. 12g pg v. pri kojoj dolazi do kavitacije..av!tacijski reZlml racia I "-r.PI v~ I:lPg H==---a\--pg 2g pg 0 (2.-»1 I I 11- ffi-t -----<>-j P rL_W_-! . Zato ce se OVOln llticaju posvetiti vise paznje.--c--<.' oznacen sa N. Na pojavu kavitacije u pumpama presudni uticaj imausisna visina.3).4.4. U jednaCini (1) sa I:lp g oznacen je ukupan pad pritiska u usisnom cevovodu.4.2.3) Kada raste visina postavljanja pumpe pritisak opada.1.. Kriticna visina postavljanja pumpe. tose pri postavljanju pumpe mora voditi racuna da bude zadovoljen uslov Hk > H.4.4. jer se pri njemu menjaju. nije dovoljno da sarno bude zadovoljen uslov Hk > H pa da pumpa pouzdano radio Zato se uvodi pojam kavitac(j:fke rezelYe pumpe (visina 1:1 h) koja predstavlja visinu na koju pumpu treba postaviti u odnosu na visirm postavljanja pumpe sa kavitacijskirn rezimom. pg pg .:) Slika 2.2AAc). za preseke ulaza u pumpu(1-1) i kolo (K-K). pa da pumpa irna siguran bezkavitacijski fdim rada.+ . 11-2% '1 . Frvo ce se H 1p I 11 i FA !=--. Meautim..214 Km'itacija iii. koja glasi 0 0 . a koji odgovara bezkavitacijskom rezimu pumpe.4.--:~ 1"""'-/.2. ako su neki od uticaja spregnuti.4a.

Daljim povecanjem usisne visine pumpe kavitacija je tolilco intenzivna da dovodi do nagle promene hidraulickih karakteristika.4. tj. Pri bezkavitadjskom· re~i:inu rada prolIlena visine postavljanja pumpe ne utice na hidraulicke karakteristikepumpe.. to sledi izraz za kavitacijsku rezervu pumpe 2 ll+a ::i. Zatokavitacijski reZimrada treba izbegavati i protiv kavitacije se treba boriti. uvodi se pojam dopu.h =. te se zato karakter hidraulickihkarakteristika malo menja.--. tad a postaje znacajne oscilacije ulaznog (pJ i izlaznog (P2) pritiska pumpe~ Oscilacijeulaznog pritiska su dominantne i one se u prigusenom obiiku prenose na izlazni pritisak. Ako pumpa radi duffi vremenskiperiod u !cavitacijsJcom re. PI .=. Kada dode do promene ovih lcarakteristika za 1-2%(presek II).zim14 J'lgurno ce doCi do razaranja materijala i do ostecenja pltmpe. to se potvrdujeda kavitacija predstavlja nestacionarnu pojavu. i zato bi proizvodaci pumpi u svojim katalozima obavezno trebali da daju ovu karakteristilru. (2. Glavru teren borbe protiv kavitacije . . 1z razloga sigurnog obezbedivanja bezkavitacijskog reZilIla rada. a ne presek ulaznog otvora pumpe. koja se dobija iz izraza (2. iz bilo kog razloga. Kako oscilacije pritiska zavise od vremena. PI = PJ (t) i P2 =P2 (t). jer jePIe <Pl' S obzirom da se kineticka energijastruje preseka K-K moze zanerrmriti (?1) u odnosu na kineticku energiju struje ulaznog otvora 1-1. radi u kavitacijskom reZimu. !J.kavitacijski.3) i (2r-.rezim rada pumpe dovodi do erozije kola i drugih delova pumpe koji su izlozeni udarnim pojavama izazvanim kolapsom mehurova.4c.Pk +a j ::i._4_.5) pg 2g Kavitacijska rezerva pumpe odreduje se eksperimentalnim putem i predstavlja veoma vaznu hidraulicku karakteristiku pumpe. Postojanje ovakvih oscilacijapritiska u pumpi uricu na pojavu suma i vibracija pumpe.2.. Amplitude ovih oscilacija pritiska $uvece ako je pritisak manji i ako su kavitacijski mehurovi veci.4. Oscilacije pritiska u vremenu su stohastickog karaktera.4. napor. Ova konstantnostvaz~ do preseka 1.Pk +a :!.ftene visine postav(janja pumpe (polozaj D na slici).Kavitacija 2 2 215 pg 12g pg Ie 2g Ovde treba napomenuti da je presek ulaza u kolo pumpe (K~K)merodavan za pojavukavitacije u pumpi.(protok. (2. a s druge strane. snaga i stepen korisnosti).L-i~iz_n_o_s_i_ _ _-. ali osrednjavanjem po vremenu one imaju sinusni oblik.L+ M . Proces kavitacijskog i bezkavitacijskog reZima rada pumpe prikazan je na dijagramu sa sl.5. tada sesmatra da je kavitacija potpuno razvijena.. koja se uobicajenom terminologijom koja vazi za pumpeozhacava sa NPSH (Net Positive Suction Head). za ostvarivanje bezkavitacijskog reZima rada pumpe potrebno je pumpu postaviti na visini H s H dop ' Ukoliko pumpa. Daljim povecanjem visine usisavanja pumpe zapocinje procesJeclvitacije koji na pocetku nije toliko intenzivan.4.6) DakIe.

. 0 b) Rezervoar je otvor~nprenia atmosferi Pv "" 0 . Borba protiv kavitaCije na terentl smanjenja pada pritiska ima oJ'novna pravila ito su u tlsisnom vodu ugradivati stc manje lokalnih otpora i potpuno izbegavati ugradnju regl. Problem 2.k=0. RESENJE: U kavitacijskom Jeiimu rada u presekll (1-1) ispred pumpe postize se vrednost pritiska kljucanja vode Pk' Za ovaj rezim rada..to)] == 972 kg / m • Pritisci kljucanja vode. za preseke 0-0 i 1-1.A tHdoP 1==3m'~u==3... Koeficijent temperaturskogsirenja vode je ~ == 4. .d n iz koje slede rdenja: a) za potpritisak II rezervoaru \ \ \ .' - RESENJE Prema zadatom protoku brzina strujanja u usisnom cevovodu iznosi: v == 4V I d 2 1C == 1. t==80°C.A Poznate velicine su: V.4 .r.4-5. Slika P. 0 usisnoj visini vee je dostareceno. ProlJ/en8 2. protokom V. da bi se ostvario kavitacijski fdim rada pumpe.4. Kavitacijska rezerva pumpe jet. P a> Pk' p..5. Pumpa usisava vodu iz rezervoara. I.Pk. P20==998kg/m\ Pa==lOOOmbar. prema tabeli 2.V' ~k' A.4.4-4.13 m! s. 1 4V 2 .1.Pv Pk 1 . odnosno da za vece temperature tecnosti pumpa mora biti potopljena. Odrediti V~ V protok kroz pllmpupii kome ce pllmpa raditi u k kavitacijskom rezimll. vazi Bernulijeva jednacina Pa .. l.:c.4-4 Gustina vode na temperaturi od 80°C iznosi: 3 Pso == P20 / [1 + ~(t . pri cemll je visina usisavanja H.02.4.2 -) (1) P P 2 uk.216 Kavitacija pumpi je pravilni izbor visine usisavanja i smanjenje usisnih gubitaka.. /"=0. d. P Odrediti pri kojoj se Vtednosti koeficijenta lokalnog u otpora ventila u pumpi javljakavitacija.6) dobija se dopustena visina usisavanja Pa . su Pk20 == 2337 Pa i Pkso == 47360 Pa. c) Rezervoar je otvofen prema atmosferi.5. k -1.10-4 °e l • Dati su podaci: d == 150mm. Slika 2.. H. primenom izraza (2.9.. . Pumpa usisava V == 20 11 s vode.. v d . .k+/vd)T== ~761mm.llacijone armature.d. I v 2 {3. Odraditi dopustenu visinutlsisavanja pumpe ako se usisava voda temperature: a) to == 20°C i b) t == 80°C..:. za Hdap= Pig L\h-CSu+(.--'-"-+gH=-+-(s +S +s +A-+l)(-.2. a) Odrediti potpritisak Pv ' koji treba da vlada iznad vode u rezervoaru..h == 6m. Su' (.za t:= 20°C.70m. Konacno. Na osnovu dobijenih rezultata sledi da temperatura tecnosti ima presudnu ulogu na visinu usisavanja pumpe. ' _-11-_-".:. za zadate temperature.

~ . p . I =lOm.+A"d+ 1) Pro/Jlcm 2. Dati podaci V· 2 =_==== =:=::= .5.2. u i/i I?< ~. u sledeCim slucajevima: a) strujanje je turbulentno sa konstantnim koeficijentom trenja /c. I~ ~ ~ V- \Ax su: P a Slika P..4-7 = lbar.Pk kR - pg Problem 2.Pa .Kavitacija 217 PI' =Pa+ pgH -Pic -'2({.+s. d 2rc '2------------------------1--V=T p(Pa-Pk+pgH)/(Su+s. d 2 rc 1 V = 4 Su +Sk + H Slika P..'O. V.4-6 11 f 32(/ J + 12 )v d2 + Kriticna visina. Poznate velicine su: d. ~ . otpora ovog ventila menja se po h1---""k-~""':'-'--~<f-'-(iDH){I-zakonu sex) = A I Ax. 1 P gh = 2337 Pa.d. za oba rezima. A. d 2 rc V=4 Su+S.+A(/J+12)ld+l' b) za laminarno strujanje . . ~ odnos povrsma A / Ax pn kome ce doCi do kavitacije ventila.. Koeficijent lokalnog l. . A =d rc /4 povrsina poprecnog preseka cevi a Ax povrsina trenutnog otvora ventila. Odrediti protok kroz nategu i kriticnu visinu hkr da natega radi u bezkavitacijskom rezimu. laoz koji struji tecnost gustine p i viskoznosti v.Pic +pgH)( 4V) -(Su +Slc +/c"d+ 1) . 4~ ~ b) za koeficijent lokalnog otpora ventila 2 d rc 2 I .mi%i.5. ~ Pa' Pk' p. gde je \ =. d=50mm.@%%~~ A :_______ \!!/~'. h=lm. Sk = 0.032 .(Su +Sk+ Ad) J1I3 = 3.4-6. =¢o --.2. Svlc =p(Pa . ako je protok vode ~ "" 4 II s. Odrediti . t=20°C. 11' 12 . C) za protok kroz pumpu . je h ..1 za t=20°C pritisak kljucanja Pk . A Ax [ RESENJK = (~/ A)2 2 (Pa-Pk) .4. i b) strujanje je larninarno.u +Slc +S" +/c"d+ 1)(d 2 ' 7/ 2 .%m%mdmi%i.~:-. gde je prema tabeli 2.~ p ~ b:::/.A. ~.. Pumpa usisava vodu iz rezervoara kroz usism cevovod u kome se nalazi venti! v.4-'1..02. Izmedu rezervoara A i B nalazi se hidraulicka natega (prosti cevovod). Su =0'. Su' Sic' • hkr RESENJE' Protoci kroz cevovod su: a) za turbulentno strujanje ~~------------2gH .

dobija se brzina strujanja u kontrahovanom preseku P1 . Kod avihotvora osnavni problem je odrediti protok fluida.. Ako je profil brzina po poprecnom preseku otvora uniforman.. postavljene za presek 1-1 i A kontrahovani presek K-K.P2 karakteristiena razlika pritisaka. + 1 .5. presudnu ulogu ima profil brzina. .2..1 koji se l1alazi u vertikalnom zidu.. . P2 v 2 gde je r.koeficijent lokalnog otpora suzenjamlaza definisan sa prvom nizstrujnom brzinom v i u kojoj je koeficijent lleravnomernosti a.lIlja klioz malle o1l:vore Pod malim atvarom podrazllll1eva se. J (2. na dubini Hod nivoa teenosti u rezervoaru A iznad kojeg vlada pritisak P1' Nakon otvaranja malog otvora nastupice isticanje tecIlosti u prostor pod pritiskom P2' Pri isticanju kroz mali otvO! ostrih ivica.. postoji promena brzine ali takva da je mala iIi zanemarljiva... 2.1.1.· ab. k == 1. pg. Ta konstantnost protoka ostvaruje se vrernenskorn nepromenljivoscu polja pritiska. Ova suzenje . a to je one kod koga je protok konstantan. 1z Bernulijeve jedhacine. takav otvor kad koga je brzina strujanja u preseku konsal1tna. ako je profil brzina po visini otvora promenljiv.:t{cije koji predstavlja odnos maksimalno suZene povrsine (presek K-K) i povrsine otvora kroz koju se vrsi isticanje. Staciionsr1ll3 istic:!ll.+l)T' PI . pg . U tu svrhu pasmatra se kruzlli otvar sa s1.. a 8to zavisi od mesta gde se otvor nalazi. Za otvor kruznog poprecnog preseka koeficijent kontrakcijeje \1'= Ak I A = (d k I d)2 = 0. . zbog dejstva: inercijskih sila. odnosno naCin odredivanja protoka.2g(H + .P2· .smanjenje protocnog preseka naziva se /contra/cq/a. Ocigledno je da se izraz za teorijsku brzinu isticanja veoma lakoInoze dobiti 1Z izraza (2..p:::: PI . odnosno nepromenljivoscu karakteristienih nivoa teenosti u rezervoarirna. .Jr. struja nece moei da prati geometrijll otvora vee ce se protoeni presek suzavati.5. bez obzira na veliCinu. iii. po analogiji sa brzinom slobodnog pada tela sa visine H.) = cp.'edtm Ie lsti o/vor moze biti imali i Felt/a.1) pn cemu je cp:::: 1/ brzinski koeficijerit. . Ovde treba napomenuti da prva interesovanja za istiCanje kroz male otvore poticu od Toricelija koji je.1.5. a opisllje se koeficijentom kontrq.5. Otvori kroz koje se vrsi isticanje dele se na male i velike. takvi otvori se nazivajumalim.64.5. .218 2050 STACIONAlRNA ISnCANJA KROZ MAlLE OTVORE I NAGlLAVKE U ovom Odeljku razmatrace se stacionamo isticanje. . tada je ree 0 velikim otvorima. pak. Nairne.1) za slucaj da su rezervoari otvoreni (PI:::: P2 :::: Pa) i da je gubitak strujlle energije If+l - ..v =-1 .koja glasi: Slika2.··v·2g(H +-) . i suprotno. /:1P. Ovu podelu treba uslovno shvatiti jer.J2gH za teorijskubrzinu isticanja. dalde...1 p+gH=-p+Cr. izveo izraz v T :::: .

iIi.1.-P-):::!J.5.=0.1) sa cP je oznacen brzinski koeficijent. U izrazu (2. ako je otvor blizu dna iIi bocnih zidova rezervoara. posle preseka K-K. Za male lanzne otvore koeficijent kontrakcije ima vrednost 1JI::::0. Pri isticanju kroz male otvore ostrih ivica. pa je tada koeficijent protoka !J. koeficijent protoka.1. naziva se inverzija mlaza.k:i koeficijent ima vrednost cP= 0.5. Koefieijent protolea predstavfja proizvod koefteijenata kontrakefie i brzinskog koejic!jent~ oc/nosno predstavfia odnos stvamog i teorfiskog proto/ca. pri velikim Re-brojevima brzins.2) u kome je !J. tada je isticanje neometano.96+0. moze dosta dObroda se sracuna primenom Kirhofovog obrasca IJI =n / (n + 2) =0.3) i po svojoj fizickoj sustini ima vrednost 0::. polozaj otvora u odnosu na nivo slobodne povrsi i U odnosu na bocne zidove rezervoara. ako se radi 0 pravougaonom otvow dimenzija a x b tada potpuna kontrakcija nastaje ako se otvor nalazi na veCim rastojanjima od 3a od dnai 3b od bocnog zida.. ako je u pitanju kruZni otvor precnikad i aka se otvor nalazi na rastojanjima veCim od 3d i od dnai od zida tada je kontrakcija potpuna. a presek maksimalne kontrakcije K-K (s1.1.2.611. odnos povrsina kontrahovanog preseka i preseka otvora.5. I!J.5.jC.::: ~ =-i-~::: IJICP I (2. a obicno se uzima cp=0. dolazi do znacajnih deformacija oblika protocnog preseka Slika 2. .2.. ako je isticanje kroz kvadratni otvor. tada se mlaz deformise kao sto je prikazano ria s1. tada do izraiaja dolaziuticajcvrstih granica. pa se takva kontrakcija naziva potpunom.64.5. Koeficijent kontrakcije. 1.97. a najuticajniji su: oblik i veliCina otvora. kako je vee receno.. Mnozenjern brzine v sa povrilinom Ak dobija se izraz za pratok V::: v Ak = \jJcpA 1r-2g-C-H-+-b. za l-~ male kruZne otvore ostrih ivica.. Koeficijent kontrakcije predstavlja. i s1. Kontrakcija moze biti potpuna i nepotpun~ a 8to zavisi ad polozaja otvora u odnosu na nivo slobodne povrsi i u odnosu na bocne zidove i dno rezervoara. odnosno da je tecnost savrSena.5. odnosno v 1 cp----(2.5.v T . I!::. Ova velicina zavisi odmnogih faktora. Na pr.p ) ~ pg ~ pg (2.1) nalazi sena rastojanju 1=d12 od otvora.2 mlaza..2. zato se 'takVa kontrakcija naziva nepotpunom. koji predstavlja odnos stvarne i teorijske brzine isticanja. Medutim. viskoznost tecnosti.A i2g (H + tJ.+1 i u sebi obuhvata hidraulicke gubitke nastale pri isticanju. Ako se otvor nalazi dovoljno daleko i pd nivoa tecnosti i ad zidova rezerv()ara.=0. Ova promena deformacija mlaza.4) .62. 2 Pri isticanju. i to veoma brzo. u odnosu na osnovni presek otvora. pa se isticuCi mlaz u potpunosti ne defotniise. Nairne. tj.S/aeionama is/ieanja KrOZ male oil/ore i naglavke 219 zanemarljiv (.99.

5)povezani relacijom ~uv.5.1. zbog dejstva inercijskih sila. sa 81.v2/2+C.. 2. a naroCito u bocnim clelovima preseka 2-2·. 12 =C.-dominantan uticaj na koeficijente: brzine.=vID2n 14 i izraz za koeficijent kontrakcije \!flc == (d / D)2. 4 (~u (2.5.l su prakticno konstantni. Za objasnjenje rada naglavka posmatrace se cev. i.:-..0.220 Stacionama isticanja hvz male o/vore i nag/aI-lee Kod kruZnog otvorainverzni mlaz imaoblik elipse.postepenog \ \ . shodno kojima slediprotbk .d Naglavci su kratke cevi koje sluie za povecanje koeficijenta protoka. Slika 2... a samim tim i protoka.696.3. dIugo. precnika D.. pri Re :::l 300 koeficijent protoka ima 10' 10' 10' 10' maksimalnu vrednost koja iznosi ~l 10' Re 10' =0.postepenog suzenja i Pa Pa r v~ -+gH=-h. u funkeiji od Re-broja (po Altsulu) prikazan je na dijagramu sa 0. za veoma male vtednosti Re-broja (Re< 25) efe..5. neprekidnost mlaza se narusava i nastaje kapljicasto strujanje. trece. i tad a se u prostoru izmedu kontrahovane povrsine Slika 2. Za odredivanje protoka koristice se: BemulijevajednaCiria za preseke 0-0 i f . :: :::==:===~f--_~-~NTmI-r~~.5.5.2 kroz koju se vrsi isticanje.. . jednaCina kontinuiteta vd 2n 14 =. D 2n V = J-l--J2gH .3 l. za male kruzne otvore 08trih iviea. Analizom dijagrama dolazi se do sledeCih zakljucaka: prvo. kontrakcije i protoka ima Rebroj.kat viskoznosti je toliko izrazen da prakticno nema kontrakcije mlaza (\!f =1).-+1)p p 2 p D 2' u kojoj su koeficijenti lokalnih otpora ~ . za Re> lOs koeficijenti: cp.. Kada se mlaz dovoljno udalji od otvora. Kad malih otvora 05trih ivica 1.2 strbje i zida cevi formira vrtlozna zona u kojoj vlada potpritisak Pv Cijim se dejstvom povecava protok..j1 i). koja u· preseku K-K ispunjava kruznu povrsmu precnika d. I VI +11.0.-+(~ ? 2 Sp . 1 .1. Karakter promene ovih koeficijenata. Povecanje protoka prim~nom naglavka moze se tumaciti na sledeCi nacin: pri ulasku fluidne struje u cev nastaje kontrakcija struje..5 -h~-+--·---!--+s1...2.pv.-.. 12 koja izrazava jedl1akost odgovarajuCih gubitaka prosirenja koji su sa koeficijentom lokalnog otporausisa strujne energije.5) .

"".731 0. Ako se u OVOID ia:azu zanemari trenje.5. P.: lid 1...5. 0..925 0. r (2.719 .:~.947 0..idZa (2... Problem 2. koja odgovara malim otvorima ostrih ivica. odredi Bordinom formulom. .873 0. <p 13.62. ovo s toga sto se tada u potpunosti formirala vrtloZna zona .=:: .3 25..5~1.-.6) \jf" Kod cilindricnih naglavaka najvece povecanje protoka ostvaruje se naglavcima duzine lID=3+4.97 O. definisano za izlazni presek. ~ .··· ---. \jfk = 0.97 0.66 20 57 0.787 0.. \ ~.946 0.2. /I=:::: J-l.938 0.4 16.. Tabela 2. Za koUke ce se povecati koefidjent protoka. Tecnost istice kroz mali otvor ostrih ivica keji ima koeficijent protoka J.857 5 8 0.5..p +"" D +1 . ~ /".5. ...725 0..782 0.Staciol1ama isticaJljtl !croz male olvore il1aglavke 221 U izrazu za protok koeficijent protoka predstavlja veliCinu .f'.. .6).L.. ~. odnosno zbog ne dovrsenog formiranja vrtlozne zone.. '.98 0.778 0.. ako se umesto malog otvora ugradi spoljasnji cilindricni naglavak optirilalne duzine (I/ D =3+4).l.* a(O) J.5. /' ZAOBLJENI ~.2..I )-1/2 1-L= (-Z-+c...799 0. a(O) J.747 0.2). koeficijent protoka se odreduje primenom i:l..-...-... tada se dobija koeficijent protoka naglavka .l..883 0. kOllUSni (konvergentni iIi divergentni) i zaobljeni.743 0.947 0.. :::::::: J-l. Naglavci se konstruktivno izvode kao: cilindricni (spoljasnji i unutrasnji).892 0.920 0.7 30 36 45 0.... ...815 0. p ._:::::: ::::::.66 3+4 5 6.L=0.764 0.62.761 0.450 0.. *J-l.33 10 a(O) J-l. C . NAGLAVCI CILINDRICNI -·-·~'~D"'=::::: KONUSNI .799 0.937 0. ~~ ..896 0.L_.~.zona potpritiska. i ako se koeficijent lokalnog otpora I.06. .l... Daljim smanjenjem duzine naglavka ( 1/ D ~ 0) koeficijent protoka uzima vrednost j.475 0.620 10 20 30 40 50 60 0. Ako je duzina naglavka manja od optimalne (1ID<3+4) tada se zbog potpunog ne ispunjavanja protocnog preseka fluidom.908 0.64.33 16. jer je naglavak kratak.. Za neke od njih vrednosti koeficijenata protoka date su u tabeli 2.' . a istovremeno je fluidna struja ispunila ceo izlazni presek cevi.66 8.~ '~ . /':C... .796 0.~8 .. RESENJE: Za slucaj isticanja kroz cilindricni naglavak precnika D (v~ s1. Vrednosu koeflCljenata protoka zanaglavke razlicltlh konstruktlvnih izvodenja.o = 0.. Podaci: ~=O.2. koeficijent protoka smanjuje.909 0.809 0.. 2 3 4 5 6 10 13.

Podaci: ~=0. teorijsku i realnu. U rezervoaru se nalazi voda temperature 20°C. koja odgovara malim otvorima. za vrednost 1/ D=57 koeficijenti protoka naglavka i malog otvora su isti.5-3.5.6) za razlicite odnose naglavka 1/ D.=0.62. Sa dijagrama sledi da koeficijent protoka ima maksimalnu vrednost J.2.5.5-2. do kojeg ce koeficijent protoka naglavka biti veCi od koeficijenta protoka malog otvora ostrih ivica (iJ.lo == 0.64.62).2. iznosi (f.62 o 10 Mali otvOI -'-". dobija se odnbs 60 0.75 +--+-""".2. D A Lf. poznate velicine su: <p:. 2. Od~editi maksimalne visine nalivanja vode u rezervoaru.06.v -+gH::::-+(s+1)-2' .827.60 t. A= 0. u qdnosu na nivo horizontalne ose naglavka.Ciji je pritisi. Pa == I bar. to se iz izraza (1) dobija maksimalna teorijska vrednost visine nalivanja .5. postavljeneza preseke 0-0 i1-1 sa s1.~~-T-.P. drugo. dobija se graficka zavisnost prikazana na dijagramu sa sl. ~:::: 0.2.5-2 dlls -l-z IJl Problem 2. \{lle == 0.5-2. 4.-~'='+:~-::"" 20 30 ---50 40 l .tk kljucanja Pk = 2337Pa. Dalcie.4%..2.64.=-1-2 +l+(1--)"JS== 57 .2.82. Pri isticanju vode kroz cilinciricpj naglavak sa s1.--+--+--""''<k----I----I0.02. i izraza \jIk = 2 VI == <p~2gH (d / D)2 .~ ~r-. '+'k :::: 0.. p p uz koriscenje jednacine kontinuiteta vd n / 4 ==vjlin /4.70 -j'. do odnosa l/ D=57 ima smiJ¥a kOT/stiti cilindricni naglmJak.l==l2"+(1--. Povecanje koeficijenta protoka. KoristeCi izraz (2. Problem 2. koja glasi: 2 Pa Pk . Ako se u ovaj izraz uvrsti vrednost koeficijenta protoka f. pa prema tome cilindricni naglavak ima efekta koristiti sarno do ovog odnosa.5. RESENJ£: Za cilindricni naglavak sa s1. jer trenje ponistava ucinak naglavka.5. RESENJE Iz Bernulijeve jednacine.06. koji odgovara apsolutnom vakuumu. a samim tim i protoka.2.l=0. i.222 S/acionama is/icanja kroz male o/pore i nagla)Jke I ~ r f.""1-0.lo \V'c '11 pri kome su protoci kroz naglavak i mali otvor ostrih ivica isti.5. liD Slika P.o == 0.81 za optimalni odnos 1/ D = 3'.l-l1o) /1100= 33. 2 '1/1e (1) Kako je minimalna vrednost pritiska Pk == 0.2 koeficijent protoka odreden je izrazom (2.maksimalnog odnosa nema efekta koristiti naglavak.65 0. Odrediti maksimalni odnos II D cilindricnog naglavka sa s1.2. Preko ovog .·-)2+ 1 \{lk '+'k 1 l-I/2 J ~O.6). dobija se visina nalivanja vode u rezervoaru H Pa -Pk == pg (~+1)<p2 -\l{' . Do tog odnosa graficki prikazati zavisnost koeficijenta protoka naglavka u funkciji od odnosa 1/ D.

Iz rezervoara istiee voda kroz mali otvor ostrih ivica precnika d=10mm. koji se od ivice otvora nalazi na rastojanju d/2. Ispod ove vrednosti pritisak nece opadati.2. h D==50mm.Problem 2. brzina strujanja je v == cp~2gH.P.Stacionama iJ'tieall/il Ic7vz male otvol'e i naglavke 223 H == 13. dakle. odgovara visilla nalivallja tecnosti H = 13. jer pri smanjenju pritiskaprvo se postize piitisak kljucanja Pk == 2337 Pa (za t=20°C).5-5. Dati podaci su: Al == 2 m .77 m.02.-":"'. istovremena se voda. pOJ'/e ove /liJ'ine nema efekta poveeavati viJ'inu na!ivanj~ /erplVfok klVZ nag/a/lak neee moCi da J'e poveea. transportovana pumpom. respektivno. A= 0.5.'_-1 2 2 H2 konstantan. Yp ==175J/kg.d I 2 i z = h dobija se domet mlaza D== %+2CP. Su==O. h=2m. S== 0.2. ° . Nakon otvaranja ovih ventila voda istiee iz rezervoara A u rezervoar B.4Sm. . Aka se otvor nalazi na rastajanjima H=lm i h=lm od nivaa slabodne povrsi teenosti i od dna rezervaara.2 v 4cp2 H ' h koja vazi u x-z koordinatnom sistemu vezanom za presek K-K. koji ima brzinski koeficijent cp=O. Odrediti za koliko ce se spustiti nivo vade u rezervoaru A u odnosu na nivo u njemu u pocetnom HI stanju mirovanja.5~4. Medutim.2.5-S k . a pri toj vrednosti pritiska tecllost intenzivno isparava eime zapoCinje proces kavitacije. Prema tome. Iz Bernulijevih jednacina Slika P. Dakle. vrednost pritiska Pk == ne moze da se postigne. d==40mm.5. S H j =3m. Uvrstavanjem koordinata x:= D . A2 == 4 m . iz jednaeina kretanja po xi z pravcu slede jednacine: x == vi i z == gt 2 12 . S obzirom da se radi 0 slobodnom mlazu to se kretanje fluidnih delica maze opisati dinamickim jednaCinama koje vaze za horizontalni hitac. 1==5m. U polozaju prikazanom na sl. Ovom pritisku. a u rezervoaru B da se poveca za visinu y.SA Problem 2. SVI == 2.5-5 ventili VI i V2 su zatvoreni.fE.2. odrediti domet mlaza .RESEN.Posle otvaranja ventila VI i V2 pocetna Yp V2 ravnoteia vode u rezervoarima ce da se narusi. Smatrati da je napor pumpe +--1.97.Jiih == 1945mm. SV2 11\ == 3. S1il<a P. H 2 ==lOm. V2 RESEN. pa ce zato nivo vode u rezervoaru A da se spusti za visinu x. L==lOm.fE. Sic == 0. iz kojih '7 se eliminacijom vremena dobija jednaCina trajektorije mlaza v x 2 g x 2 x z==-(-) = . vraca u rezervoar A.U preseku maksimalne kontrakcije K-K..

== paJ2gh1 pri cemu su: ' V2 = J-la.[h.V1 + A~+ If1!2 == 0. J.1(1:.J2g(h+H1 -x) d 2J( .471. Ispod klipa pneumo-cilindra. I J. Sy == 1.koliko tecnosti dotice u rezervoar tollko iz njega i istice U~l == ~72)' i jednacinu zapreminskog bilansa tecnosti A1x == A 2 y.5-6 cija su resenja h2 == . ' J.)2 .56 Us.Hz . \ \ h1 == 5713mm. l Problem 2. U stacionarnim uslovima isticanja odrediti protoke kroz naglavke_ Dati su podaci: d == 50mm.-lG fii .== V.5.5-6. +V.11-1-(1:.03. _ d n Yp 4VI2g(-i.se tri zapreminska protoka: r:. ' 2 1 . [ 2 Yp =g(H2 -y)+ (Su+ 2Sk+ 2C. slede 2 jednaCine Slika 2.' 2g 2 V L v~ 2 J. I == 1m.J2gHz Va =: J-l oaJ2g(h1 .y) 2 u kojima su koeficijenti protoka P'l == (su +t. V2 == ~L2 .5~7.326.1 .h2 ) .2.551 2 koeficijent protoka naglavka i a == d n 14 povrsina popreclJ.og 'preseka. teZineG. KoristeCi uslove stacionamog istiCanja: ~).-l==(Sl/+Sy-l-7v-!i+l)-1I2==0..5.-l1 2 Yp ] x== [ (~L2) (H1+h)-I-Hz-g- /I Ai f-l1 /LA2 +(~) 2 J==lm. ] v 22 T dobivaju se protoci vode Vi = f-l1 ~..-lo == 0.. i fi"o = V . A== 0. a pri tome temperatura .224 Stacionarna iJ'll~'allja b-oz Inale o/vore i nag/avlce h V1 g(h+H1 -X) =(Su +SV1 +A"d-+ 1)T . Su =0. 1+. 1-'0 if 1-'0 Ove visine daju protoke: V. nalazi Se sabijeni vazduh temperature t_ Iznad klipa vlada atmosferski pritisak.62. RES-ENJ£: Shodno izrazu (2. Problem 2..-lGfli == 3194mm .2) definisn". .-l z =[ (Su +2SV2 +2Sk -I-A D)(D)4 +s +2Sk +A Ci+ 1 J- 1/Z == 0.V2+ An)(D-) +s+2Sk+A'd+ 1 _ 1 d 4 _ .l ) Jh: +. U rezervoar A stalno dotice V = 20 11 s vode_ Rezervoari A i B spojeni su malim otvorom ostrih ivica i prazne Se kroz identicne naglavke. L d . == J. dobija se visina J. Nakononiatanja malog otvora precnika d vazduh poCinje da istice u atmosferu. = 11.441/ s i V2 = 8.)2 -I. KoristeCi uslov stacionarnog strujanja .

d. 2 SlikaP. Trenje klipa i klipnjace 0 zidove cilindra zanemariti.).2) iznosi Ii" == J.Stacionama ift/call/a kroz male otvore i naglavke 225 vazduha se ne menja.1d 2 'IT /4· ~2 Pm I p. pocinje delovati sila F konstantnog intenziteta. R. 5to data isticanje cini stacionarnim.L Pm .1. Pratok vazduha shadno izrazu (2. Gustina vazduha je p == (p a + Pm) I R(273 + t). d. G.5-8 .2.)'IT. d H pri cerou su: A==Su+sk+Sv+1 . t. Pa' REfENIE U toku isticanja vazduh je pod kanstantnim Pm == 4G I D2'IT == canst. D. iz jednaCine stacionarnog isticanja V == VI'. dobija se vreme za koje ce klip da zauzme novi ravnoteini polozaj: natpritiskam T==~ == V fl J. U polozaju prikazanom na slici na ldip hidrocilindra. p.1. Tada se u klipu.2.5-7 Problem 2. fl.5-8. d. to je i p=const.zauzme no' i ravnoteini polozaj. S". teiine G. Odrediti vreme za koje ce se klip zaustaviti. v. p=4(F+G)/(D -D. t. h. F. Poznate veliCine su: G. zbog povecanja pritiska. Kako je t=const.fE: Trazeno vreme je T == D -zDg (H _h)A[JC32~1)2 +2ACE. otvara ventil V i ulje kroz cevi-kanaIe izbdene u Idipu i klipnjaCi pocinje strujati laminarno.5. pa je zato vazduh nesti51jiv. Konacno. Poznate veliCine su: D.+ gH) _ Z d d P 32~tJ-l. J. H. Do.JR(273+t) (D)2~Pa+Pm d. Slika P.Sk'Sv' REfEN. Odrediti vreme za koje ce kIt) G F pod dejstvom sile F da se spusti .

ima brzinu povrsinu dA:= \jlx(z)dz.]. PlC'ot@k tecJnosti kroz vellikn otVO>ll".6.1) Nakon integraljenja.6.j2gz. Ova pretpostavlea je potpuno opravdana. koristeCi diferencijalnu jednacinu isticanja dV = r7dt (0 kojoj ce biti vi'se govora u Odeljku 2.U tn svrhu posmatrace se poklopac u proizvoljnom polozaju otvorenosti (v. Zapremilllla teclIlll{])s1i:li koja iistekne kll"o:ll veRiki ohm" :Ila vreme Imjegovog otv:ar. to se protok hoz otvor ne moze odrediti izrazorn (2.j2gzx(z)dz.2) je f"2 i-. dobija se ukupni protok hoz veHlei otvor (. po koordinati z.7) i diferencijalni izraz za brzinupoklopca va := dy I dt.1b) odredenom koordinatom y. x(z) dz ../ii "1 Ovde treba napomenuti da je koeficijent protoka ispred znaka integrala. Prema tome.5. Proizvoljno 12abrani mali otvor sirine x(z) i visine dz. Zato se veliki otvor deli na veliki broj malih pravougaonih otvora. a graficka interpretacija ave zavisnosti prikazana je na sL2. ISUCANJE 1'ECNOSTli KROZ VELIKE OTVORE 2. (2. S obzirom da je profil brzina po visini promenljiv.6.otvara brzinom Vo.=const. protok hoz elementarnn v=qJ·bgz povrSinu je d~' := V· dA := fJ.4) . Protok hoz trellutno otvorenu povrsinu velikog otvora. tada je interesantno znati koliCinu tecnosti koja istekne hoz veliki otvor za vreme njegovog otvaranja poklopcem koji se krece .6.6.2) V(y) := ~L. jer on vazi za male otvore.J2i fhh+Y . U slucaju da je pre isticanja veHlei otvor zatvoren. dobija se zapremina tecnosti V:= S -V(y)dy o Vo H 1 .6. Promena brzine.2). (2~6.1a.226 2. po visini otvora.lmja Pod velildm otvorom podrazumeva se onaj otvor kroz koji tecnost istice i kod koga je profil brzina promenljiv po visini otvora. leoji se nalazi na dubini Vo a) b) z U odnosu na nivo slobodne SliIm 2. s1. := fJ. opisuje se funkcianalnom zavisnoscu v:= cp. prema izrazu (2. jer je pretpostavljeno da je po visini otvora fJ.1 povrSi tecnosti.6. 11 kojoj je z vertikalna koordinata od elementa povrsine do nivoa slobodne povrsi tecnosti.6. (2.2. (2.6.r.3) Dalje. jer je promena ovog koeficijenta po visini otvora zariemarljiva. Za odredivanje protoka hoz veliki otvor potrebno je poznavati funkcionalnu zavisnost x(z). Ova zavisnost za konkretan veliki otvor odreduje se iz jednaCine konture leoja oivicava veliki otvor. x(z) dz.

Za . Problem 2..5.lbJ2i[Che+I)3/2_Chc-I)312] .. Gornja i donja ivica velikog atvora nalaze se v na visinama hj i h2 u odnosu na nivo slobodne povrsi =.2.2) sirine Slika P.. .visina od tetista pravougaonog otvora do mvoa slobodne povrSi tecnosti.I2[1-~(2. shodno izrazu (2).:).6. ->!II b .2).. iz kojeg se. Isti postupak se koristi i za odredivanje kolicine tecnosti kojaistekne kroz vdiki otvor za vreme njegovog zatvaranja.3"~'. posredstvom geomehijskih veza izmedu visina. .6-1. Ako se protok kroz veliki otvorodreduje pribliZnim izrazom (2).i to fi'={J. a sto je i normaino.. )~~(2~ )2+'48(~~. . c pri cemu se razvoj u red ogranicio na cetiri clana. tada se pravi odredena greska koja ce OVOID prilikom biti odredena. '1 -+_. (3) Izraze u malim zagradama moguce je razviti u binorn~r red.12(1- 2~ )312=h.. od odnosa he / a. am· .3'+.jer je a/2he < 1. tj.u 96 he (4) Iz izraza (4) sledi da je uvek Ii' < r:'M' odnosno da jeprotok kroz otvoikada se on tretira velikim manji od protoka kada se on smatra malim.. h ~(h3/2 3/2 (1) b) Kada se pravougaoni otvor smatra maliin tada se protok odreduje izrazom (2. c lc ". dobija veza izmedu protokakroz veliki i mali otvor .:-h~ =========/~I=' tecnostL J . _ . . 2 a) Odrediti protok kroz veliki otvor./2 (1 + (he _f)3/2 2~c )3/2 = h. . .pa sledi " . koji se svodi na obHk (2) u kome je he = hJ + a 12 = 112 .. Greska koja se pravi kada se veliki otvOt smatra rna lim. .E... ll.1 a e . V.. .a 12 .daje veti protok. i kada se protok odreduje izrazom (2).I2[I+i(2~e )+~{2~Ql2_}8(~ic.(.lg 2 _ h1 ) • -2. . RESENlE: a) Zamenom u izraz (2.C b) Kolika se greska pravi ako se protok kraz velilei otvor odreduje leao protok kroz mali otvor. ~r 96 (/1) 2J-..l-.' J = 11. Izraz za protok (1)."'Jl...6-:10 Tecnost gustine p istice kroz veliki pravougaoni otvor sirine b i visine a. C'" . Zamenom hinomnilrtedova u izraz (3) sledi izraz za protok V = flab" 2ghe .!-:::: 1_._-. . jet je prafil brzina kod malog otvora ravnomeran po visini i ziito . (he +f)3/2 = h.-)2. zavisi od dubine na kojoj se otvor nalazi.1 pr'avougaonog otvora x(z)=b=const dobija se protok kroz veliki otvor Ii' -3t-"-'V.lStical?ie tecnostikroz /leilke O/vOTe 227 koja istelme za vreme otvaranja velikog otvora poklopcem.. moze da se napise u nesto drugacijemobliku.. a ne tacnim (1).

l. (2) c) KoristeCi vezu iZllledu promenljivih x=(h+H-z)b/H.dz:= 2j. Dakle.)VJE: Protak kraz veliki otvor odreden je integralom (2.l"l/g e) KoristeCi jednaCinu elipse (b . pa je protok V = J. b.99 J 1/ 0.h 3/2 ].0 Greska I a~~h I "} 2. d) kruga. R. fiif:+ H 2 (z-h). c) trougla sa vrhomokrenutim lea dole. Sa dijagrama je jasno uocljivo da je pri odnosu he / a =1/2 najveea greska i ona iznosi (VM . H.fT~'J~fi~·M~"~·-·~-~"~-af~~ ::~f:{~Ji(~r a) b) c) d) e) f) Slika 2. a) Za pravougaoni otvor je x(z)=b=const.lbv'2i[ (h + H)3/2 . koji je nacrtan uz pornoe jednacine (4).V) IT/M = 4..2).96 0.z)2 / b2 + (x / 2)2 / a 2 = 1 sledi protok (4) V = 64 j.00 0. Poznate veliCine su.6-2.2.5 0. e) elipse if) ako je protocna povrsina smestena izmedu dva kruzna luka i slobodne pavrsine.97 0. Problem 2. H 15 5 _1.lQb3/2 "g.0 Slika P. (3) d) Posredstvom jednaCine kruga CR _Z)2 +(x / 2)2 = R2. Dalje. tada je odnos he / a =1.l~v'2i[~(h+H)5/2 +1.l ~ fii[ich+H)5/2 + 15 h 5/2 -~Ch+ H)3/2 ]. r IS f) (5) (6) .P.021. kada je greslea 1 %.Islicanje tecnosli !croz velilce oNore 1.228 .2%. lSj.paje pIotok V == j.I H == x / b sledi x = (z-h)b / H.5 2. j. h.95 / ~--1 1. Odrediti protok kroz veliki otvor ako je on oblika:a) pravougaonika. za navedene velike otvare. RES.2. vee pri mabin odnOSlma he / a veli/ci otvor se moze smatrati /cao ma4 a protok kroz otvor se moze odredivati izrazom (2).5 l~ hda 3.0 1.2 vizuelnu interpretaciju greske posluziee dijagram sa sl. . b) trougla sa vrhom okrenutim prema gore.dobija se protok 3/2 V = 2j. uvrstiti zavisnost x(z) i nakon toga pristupiti resavanju integrala. h5/2 ' 3 . i (1) b) 1z slicnostitrouglova (z -h).l ~.6-1.2.(h+H)h ] . a. U ovaj izraz treba.I:!.6-1. U vertikalnom zidu nalazi se veliki otvor kroz koji istice tecnost.6.[. dobija se protok V == 64 C R 5/2 .6-2.

1.. prema izrazu (3) iz zadatka (2. P.Jij r ~ a ·fb+H ~ .. Problem 2.1/2i ki [(2z-b)v'z(z-b) -b 2 InC-Jz-b +. = ~w.1V 2g ..2.6-2). to ce ukupni protok kroz veliki otvor biti V = Vi + V .!~=~ -).£~.. .2). Teenost istiee kroz vertikalni veliki kruZniotvor poluprecnika R.trouglaste koja je ista za sva tri velika otvora i gornje koja je za svaki otvor razliCita. koji se nalazi na visini h ad mvoa slobodne povrsi teenosti. c) JednaCina parabolickog otvora glasi: z = b + Hx 2 I a 2 .v'2gH[C 2H +b)v'fJ(b+H)-b21n(~1+ ~ +J¥")]. PoZ'nate velicine su: a.kroz gornji deo povrsine. H.o~£i::~~~]n~.6-3c.6. iznosi r/2 H h X! . KoristeCi oyu jednaCinuiizraz (2.6-4. pri proizvoljnom odnosu fJ/R.1 . prema izrazu (1) iz zadatka (2. a) t b) Protok kroz trouglastu povrsinu. ako se on sastojiod trougla i: a) pravougaonika. ).kticanje tecnosti hvz ve!ike oNore 229 U delovima zadatka d) i e) sa x je oznacena ukupna sirina odgovarajuceg malog otvora. [ ~(b + Hi/2 + 15 b 5/2 -%(b + If) 3/2 ]. pri cemu su protoci 2 Vi . odreduje se identicnim postupkom kao i u zadatku 2.1v 2g. a) Odrediti protok kroz veliki kruzni otvor za sledece podatke: R =1m.6-4.Jz)ll:+H =~ . ·-. Problem 2.-1.2) dobija se protok kroz veliki ot-vor oblika parabole V2 ==).6-3 ]/2 === 2).kroz donji i V2 .t~-:::--=:=:~~=:-~~:~:c::r kroz veliki otvor. h =5m i ). Protok kroz povrsinu donjeg otvora je isti za sva tri velika otvora i. bvzCz~b)dz ==).~~~~. h. RESEN1E: S obzirom da se povrsina velikog otvora sastoji od dye povrSine: donje .6-2c i iznosi 2 b) c) Slilm 2.6-3.j2g[ (H +b)3/2 _b 3/2 j. b. b) Kolika se greska pravi. pri cemu su koordinate z i x oznacene na s1.2. ako se protok kroz veliki kruzni otvor odredujekao protok kroz mali kruzni otvor. x Slika P.62.l == 0. ~fb+H b vzx(z)dz=). jer je Ti" == Vj +Ti"2' a) Protok kroz pravougaoni otvor. b) trougla i c) parabolicke povrSine. Odrediti protok kroz veliki otvor.6. iznosi 2 Vi == 2~L fJ2g( 15 (b +h +H)5/2 +~(b + If) 5/2 - tCb+h + H)(b+ H)3/2 ].1 .

~2gz 2xdz.1 je dr/ = fJ.230 lSlicallje lecllosli/croz wilke oiJ. moze resiti. i glasi x = ~(z . integral u izrazu (1) trebaelegantnije reSiti. Integral u izrazu (2) se ipak..SR[ 1.la (2)dol::iija V"" 2fJ.Z)2 = R2..Y 2dy /2 H-gCH) -R Z 2~L~2gH R2 f.5. b) Za kvalitetnu ocenu greSke.' = fJ. Kako je y / H :< 1 to se ova funkcija moze razviti u binomni red ~ Y 1/2 1Y 1 Y 2 3 y 3 ] -yH-y=vH(l-H) r. R 1 ..jH-yJR 2 _y 2 dy.. i primenom Simpsonove metode za numericko resavanje integral a dobija se resenje integrala 1= S h h+2R f(z)dz~3 YO+4(YI +Y3+"'+Y2n-l)+2(Y2 +Y4+··'+Y2n-Z)+Yz n =3.-:-.1.2) koji vazi za mali otvor tada je protok ~VJ = 1l~2gH R 2 n. (2) Jasno je cla kada osnovni integral u izrazu (1) nenia eksplicitno resenje d? ga nema ni integral u izrazu (2).Oi"e RESENfE: Protok kroz diferencijalno malu povrSinu kruznog otvora sa s1.:. a samlin tim broj koraka je 2n=2R / k. sa kojima se izraz (1) svodi na oblik V=2fJ.z) .v2gH R 2[ 2cp -4"sm2cp-. (Zi -h)(2R +h-zi )...ly 1 Y 3J vR .2. J° 3R. iz jednacine (3) sledi veza izmeduprotoka kroz veliki i mali kruzni otvor . <:p 1 .z..)2 ] 32 H (3) Ako se protok odreduje po izrazu (2. koja se pravi kada se veliki otvor smatra malim.1.fii 1= 20. Prema tome... .v2gH = . uVeSce se i nova smena y= Rcoscp.8H2 (8..~2gH R 2 n[1 ~(B.32 sm4cp) lin 1 1. pa se reila~anjernilltegra. pa ce protok kToz veliki otvor (1) biti Kako integral u izrazu (1) nema eksplicitno reilenje. = 2fJ. U cilju kraceg zapisa uvocli se koordinata tezista kruznog otvora H=h+R..2H 3sm cp. u kojoj je Zi = ik..J2i e R . priblizno. r. (i=0..2~ coscpsin2 cp.2 r.-.64. i smena promenljivihy = H . Veza izmedu koordinata x iz nalazi se iz jednaCine kruga x 2 + (R +h .:.:.8:Z COSZ cpsin2 cp) dcp '2 r. Pre konacnog resavanje integrala zadd3ce se same tri CIana binomnog reda.y u red. razvojem funkcije ~ H . pa zato numericko reSavanje ne dolazi u obzir.812 k[ 1 sa kojim protok kroz veliki kruzni otvor iznosi V = 2fJ.94 m3 / s. (sin 2 cp. 2n).. Nalazenjem vrednosti podintegralne funkcije Y i = f(zi) = Jz. pri tome ce se usvojiti korak integracije k=0. =vH l-ZH-g(H) -48(H) r.[ +. to ce se njegovo resenje potraiiti numericki.h)(2R + h. P.

a potom odrediti i koeficijent H protoka ako je poznat brzinski koeficijent cp. protok na prelivu je av / 2c cpbH J2gH = mbfrJ2gfI . V= ProDlem 2.1 %.0' 0. Prema tome.-__-H '" gresku kod pravougaonog otvora u . za preseke ispred vodosliva i na samom vodoslivu. Pri odnosu HIRo=l. Problem 2... i zida pre grade je H.(A lAo) 2 r 1/2.1 otvor koji se tretira kao mali veti od protoka kroz otvor koji se tretira kao HIR veliki. Prema tome. Najveca grdka se pravi kada je odnos HlRo=l i ona iznosi 3.-4-----1 Kao i pri analizi dobijenog rezultata za .. tako se iovde 0. preko koje se voda sliva. umesto nepoznatih veliCina ~ i Ao brzinski koeficijentcp = [~+ 1..j .. a to iz razloga primene sto jednostavnijeg izraza za protok.99 -1----. nagnutom pod uglom ex.95 .2 brzina. pri kojoj protok ima maksimalnu vrednost. duzine b.siroka vodoslivna pregrada. a to iz razloga razlike u profilima SHka P..istjeanje tecnostih'Oz vdike otvore 231 (4) 0.. otvara se poldopcemkoji se laece konstantnom . U vodotoku se nalazi brana ..Koristeci.+ . osim koeficijenta brzine i kontrakcije. RESENJE.2. PrimenjujuCi uslov ekstrema ah =0.!J2gH R 2rc. sto je ranije vee objasnjeno.97 zadatku 2. jednaCine Bernulija i kontinuiteta (vA == voAo).2. ispred brane. 0. DalcIe. sa koje je jasno uoCljivo kolika je grdka za proizvoljni odnos HIR .768 greska je 1%.98 + I ' .6-4.6-5.6-5.:. Izraz (4) ima graficki prikaz dat na s1.+ . za razliku od prethodnih zadataka. h) ..6dpreliva koeficijentprotoka se... Visinska razlika izmedu nivoa slobodne povdi vode. 3"\13 pri cemu je ovde In = 2cp /313 koeficijent protoka~... = 60° prema horizontali. obuhvata u sebi i greSku koja se pravi kada se protok racuna prime nom pojednostavljenih izraza. te uvodeci Slika 2.t . dobija se visina na prelivu h =2H/3...2 (izraz (4». U ovomslucaju koeficijent protoka.1 . nesto drugacije definise.v == cp J2g(I{ ./ .. Veliki pravougaoni otvor u kosom zidll.2.. dobija se izraz za srednju brzinu strujanja na vocloslivu . protok preko pre grade je V = cpbh J2g(H -:--h)..96 +---I---+----+------t----1 zakljucuje da je protok kroz kruzni. koja se pravi kada se veliki kruzni ot\Jor smatra malim.6-4.."" 0.6.J(.j . Odredjti pri kojoj visini h vodenog toka na pregradi ce protok biti maksimalan... zaldjucuje se (sHeno kao i kod velikih pravougaonih otvora) da se cak i pri malim odnosima HIR veliki humi otvormozesmatratimalim i tad a se protok odreduje leao ri'M = J.606. P.

Vex) = J-lfii-·sma.6-6 . P2. = 90°) = 58. biti . fh[J-lE. Odrediti zapreminu vode koja istekne kroz veliki otvor za vreme njegovog otvaranja.. a=im. u proizvoljnom trenutku vremena. RESENJE':~)Polozaj trellUtne citvorenosti poklopea odreden je koordinatom y (s1.H). pg sma. to ce trenutni protok.1. h=i.6.2. U vertikalnom zidu nalazi se trougaoni otvor koji se ofvara poklopcem cija je brzina Vo = 1 em! s.3)..) Vo sma.Iz dz = r.5m.[ h+ p p.6.232 lSticanje tec"ilosti kroz veltke otvore brzinom vo.6.(H-+asma.b Pm .k~ea~~ su podaci: H=2m. b h+ ~~I +asi~a. .) 3/2 sma. pg 2 {I Slika P.-.62.4m 3 • Prolliem 2. poIozaj poklopca odreden je koordinatom x... = 20cm! s. +(a-x)sino. U izraz (2. fiifH+y (z.4). Dati su padaci: a =2m.r--= ::~:a~~~~ naak~ol:ei ~O!O~~~e. f .6-7 slicnosti trouglova. 3/? 2 Pm 5/2 Pm . +(a-x)sina.b + h)5/2 + -±. h =3m..(-+h+asma..!!.3111 3 1z dobijenog rdenja za isteklu zapreminu vode u slucaju da je zid vertikalan (a. h+ p p. UvrstavajuCi izraz a) ~) x = (z ..6-7b).. Odrediti zapreminu vode koja istekne kroz H h " Vo -:?_--=--- .2.7m3 • ~ (H · hvo 35 105 15 b) KoristeCi potpuno identican postupak leao i u zadatleu pod a) dobija se zapremina ... shodno iznizu (2.[.H) aIh. ]3/2 l J ZamenjujuCi ovaj protok u izraz (2.) -a+-5-·-LC-+h)-C-+h+asma..3). dobija se zapreminavode koja istekne kroz veliki trougaoni otvor za vreme njegovog otvaranja V =. = 90°) dobija se zapremina V(a. a potom sve to u izraz (2. dz ! sina.l (H + h) 7/2 . J-l= 0.6-7..Iz dZ] dy Vo 0 h fl = 4J-lfii .. Pm =2 kPa. RESENJE..6. pg pg r l} = J 57. 5/2 V =-3 .Pri otvaranju velikog pravougaonog otvora. b'= 1m. H7!2 +~ H 5/2 ] = 170.j2g { Pm . =-3 ~hI2g-.4) dobija se zapremina vode 2 fl b.. dobijen iz odgovarajuce Slika P. S obzirom da je element trenutno otvorene pravougaone povrSine dA = b .

trenutno otvorenu povrsinu otvora. 'C7 . cobija se zapremina V = r-l{~LJ2i fh+H-t. za vreme njegovog otvaranja.6(b) Vo • 8b odreden je koordinatom y. .6. a potom se shodno izrazu (2.)2~llOS +h) ~[(H Vo h 7/2 _ +~(H V = 2 f2i (E.6-9 .. U vertika1nom zidu na1azi se veHki otvor koji je zatvoren poklopcem. Kada se poklopac kre6e konstantnom brzinom Vo =SOmm/ s.6..l'l/2g !tvo 10S(8H+lSh)(H+h) --3-(H+h) -lOSH =363. a tecIlost istice iz rezervoara. hH 5/2 +~(!!-i(H +h)3/2 + ). -c----·----·-------f RESENJE: a) Trenutni po1ozaj H I poklopca. pri njegovom kretanju s ZI desna na levo. H. b. Pri kretanju poklopca konstantnom brzinom Vo velilei otvor se otvara. i to trougla i pravougaonika. i kroz njih se nadu trenutni protod primenom izraza (2. 3 ProD/em 2. H=1m.6-8 x=*[z-CH+h-i. Zato se ova povrSina deli na dYe.. vo' a H a H h h a) b) c) d) Slilw P. c) troug1a i d) trapeza.4) dobija =: fii (E. posredstvom slicnosti trouglova.6.3).istieanje teellosti !croz ve/ike otllore 233 r.Jz dZ}-. ============= Uvrstavanjem ovih veza u izraze (2.:.4).J.. 7/2 8 7/2] 3 V=2). Dati podaci su: a=1m.. l = 0 . 15 6 .. b) vaie re1acije izmedu promenljivih a) Slika P.6-8. PozIlate ve1icinesu: a.hCH +h)5/2 +h)3/2} =: 12.1m3 . U vertikalnom zidu nalazi se trougaoni veliki otvor koji zatvara poklopac.l H7/2]_1. h..l Va h 105 a IS· 6 a· ..1 2).6-9. prikazan na sLP. h+H o Vo . odrediti zapreminu vode koja istekne kroz veliki otvor za vreme njegovog otvaranja.2.].7m. Odrediti zapreminu tecnosti leoja iste1me kroz veHlei otvor. aka se poklopac kre6e: a) s desna na leva i b) s leva na desno.2. b) romba.)] i y=*i. 6 2 . h=1m. b) Pri kretanju poidopca s leva na desno treIlutno otvorena povrsina velileog otvora ima oblik trapeza.45 m . Za h .(H +h -i.a di.)2lf ~[3-S('~'lJ(H +h) 7/2 +1. ako je velilei otvor oblika: a) pravougaonika.3) i (2.6. ) . [z.l. PrOD/em 2... +l~S H7I2[ 1 +(%)2 ] +125 [ (~)2 -1]H(H+h)S/2 } =: 27. ).2.-:: a [ 1 5/2 hN ..

i V3 .6. sprovodenjem kojeg se dobivaju zapremine: 2" ~g a) V = E-_rV_L. pri cemu su istekle zapremine: VI . b) V = ~111~ {i[CH +h)5/2 _H5/2]_hH3/2} 1 3 Vo . za sva cetiri slucaja. 105 Vo h V2 = 2 fJ. h Vo d) Ukupna zapremina koj a istekne kroz veliki otvOt je V = VI + V2 + V3 . koristi se.fii !!:.zaprernina tecnosti koja istekne kroz gomji deo trougla za vreme njegovog otvaranja.i5[CH +11)312 . postupak dat u Odeljku 2.<kroz pravougaonik za vreme njegovog otvaranja i V3 . V = 3 2 15 fl.1. V2 ..i5 V = 3 " "i:"g b [CH+h)3/2 _[-J3/2].. i one iznose VI 1~ ~l~ Cf)2{t[C[-J+h)7/21-hH5/2-th2H3/2}.kroz trougao za vreme njegovog otvaranja.zapremina koja istekne kroz donji den trougla za vreme njegovog otvaranja.[-J3/2].zapremina koja istekne kroz gomji den trougla (visine h osnove a) za vreme otvaranja donjeg dela povrsine.. 2 Vo 1 r-VL. c) Ukupna zapremina koja istekne kroz veliki otvor je V = r~ +V2 +V3' pri cemn su: VI .{3(H +h)7/2 +711H 5/2 -7 H(H +11)5/2 +4H7/2} . Ove zapremine su: v:I = ~ 1J. preko velikog otvora. 2 V 3 =_iyfii ab[CH+h)5/2_ H 5/2_1 hH 3/2J.lstieanje teCizostibvz /Je!ike o/vore RESENJE' Za odredivanje zaprernine tecnosti koja istekne kroz veliki otvOT za vreme kretanja poklopca. 15 Vo h 2 . V2 .J2i b { 105 CH +h+b) 7/2 -15CH +h+b)(H +h) 512 a 8 2 Vo -tCH +h+b)(H +h) 3/2 b +%CH +h)5/2 + ~S CH +h)7/2}.fii ab {3(H +h)5/2 +2H512 -SH(H +h)3/2} .kroz trougao za vreme otvaranja pravougaonika.234 .

A(z) je povrsina poprecnog preseka rezervoarariamonutnom. Ovako nastao model strujanja naziva se kvazlstaciol1amo J'trujal1je.7.fi It prislIJ'tvu promenljivog pof/a pritiska. NajceSce se pri kvazistacionarnom (nestacionarnom) isticanju tecnosti zeU znati vreme punjenja ili praZnjenja rezervoara. nakon otvaranja ventiIa VO i V. koje izaziva vremensku promenu brzine strujanja. Ovo za posledicu ima da se za opisivanje strujanja mogu lcoristiti jednacine jednodimenzijskog stacionarnog strujanja . Vu(z) je ukupni protok tecnosti kroz trenutnu povrsinu A(z). jednaCine postavljene za preseke 1-1 i 2-2.7.2. Od odnosa protoka Vo i V(z) zavisi da Ii se rezervoar prazni (VO <V(z»).1 (V(z) >r7o) od visine h2 do visine hj' Tada za kvhzistacionarrio isticanje vazi diferencijalna jednaCina d-V-=-rj-u (-z)-dt-=-[V-·(-z)---Vo-l~dt"""" (2. Da bi se odredilo ovo vreme posmatrace se rezervoar sa s1.235 2.1 (2-2) gde se vrs} isticanje. stvarne " trenutne promene brzine strujanja su male sto dovodi do toga da se u laatkom vremenskom intervalu stvarno nestacionarno strujanje moze smatrati stacionarnim.2. nastace istovremeno punjenje rezervoara protokom Jio i p_raznjenje promenljivim protokom rj(z). koja glasi: . postavljeni zadatak se najlakSe resava ako z predstavlja visinskll razliku izmedu trenutnog nivoa tecnosti u rezervoaru (1-1) i nivoa SIika 2. iIi se Va puni (Jio>V(z)). U opstem slucaju. KVAZliSTACIONARNA ISTICANJA NESTISLJIVOG FLUIDA 2. Iz Bernulijeve. odnosno protoka. Medjutim. za izvesnu klasu problema. Kod tecnosti koje se nalaze u rezervoarima kvazistacionarno isticanje nastaje zbog promenljivosti nivoa tecnosti koje je izazvano punjenjem iIi praznjenjem rezervoara. Ova koordinata moze da se bira proizvoljno.jednaCine Bernulija i kontinlliteta.7. kao sto je to slucaj pri punjenju i prainjenju rezervoara fluidom. medlltim. a znak minus je zbog smanjenja koordinate z u toku praznjenja (odnosno dz<O). nivou tecnosti. KvazistacioIDial:'na istkallllja itecJm@stft pJri pillllljeJmju iii pr3zJmjenju l'eZelt"V@dl!I'dl! radicliUh @Miks Nestacionarno isticanje nastaje ako se iJ'tictmje vr.7.7.1 proizvoljnog oblika i promenljive povrsine A(z) po visini rezervoara. U pocetnom trenutku vremena (t=O). u toku kvazistacionarnog isticanja pritisci iznad nivoa tecnosti II rezervoarima Pj i P2 zavise od koordinate z. V(z)je ukupni trenutni protok tecnosti kroz cevovod i Vo je dotok tecnosti.7. U daljem tekstu razmatrace se sIucaj praZujenja rezervoara sa 81.1.1) 1""""'1 u kojoj su: dV = -A(z)dz elementarna promena zapremine tecnosti u rezervoaru.

2) sledi veza izmedu koeficijenta protoka i ekvivalentnih veliCina koeficijenta otpora i koeficijenta karakteristike cevovoda ..101). ! v.-)--p 2 P 2 '-.Pz V(z) = fJ.00 koejicijenta pr%ka. U slucaju kada istice gas gustine p. prema izrazima (2.+ .. jer je povrsina poprecnog preseka trenutnog nivoa tecnosti po pravilu mnogo veca od povrsine poprecnog preseka cevi kroz koju se vrsi praznjenje.. "'v zanemarivanjem brzine VI u odnosu na brzinu V z (z).7.7.V =Ke.2) sa fJ.u +Sk +Sv +A.. NajveCi uticaj na koeficijent protoka ima geometrija cevovoda i ugradene armature. tada je svrsishodno koristiti ekvivalentlli koeficijent otpora cevovoda Ce iIi ekvivalentnu karakteristiku cevovoda Ke' U tom slucaju Bernulijeva jednaCina za nivoe 1-1 i 2-2. dobija se ukupni protok tecnosti kroz cevovod . oznacen je koeficijent protoka.AJ%cPI-Pz) j.7. z+ PI-Pi pg A(z) dz (2. h I ~.procep povrsine poprecnog preseka A i koeficijeilta protoka fJ.Ld 2 rc. i posle integraljenja ove diferencijalne jednacine dobija se vreme praznjenja rezervoara T = r.J" 'ok d 2 ' 2? .= . +(r +r +r +A.y2g 4 fil..100) i (2. Ce. dolazi J'e uvek primenom energijskih (Bemu1ijevzlz)!ednacina l/etilZaCina kontlizuite/a.2) U jednaCini (2.:f.7.-4-~2g(z+--.~+1)-1/2. s tim sto diferencijaina jednaCina isticallja ima oblik dV = A(z)dz = [VO -V(z)] dt. VI Pz vi(z) . kojiimaju veti broj cevnih deonica. Koriscenjem diferencijalne jednaCine isticanja (2. kroz mali otvor .. iz prostora pod pritiskom PI u prosto! pod pritiskom P2 (pz < PI) protok fluida se odredllje izrazom Ir/=fJ.stujanja bez gllbitaka energije.7.2). Koejicijm/ protoka (iii koeji"cije/'Zt iJ'ticanja) govori 0 gubicima eJZergije i izrazava ko!t!co je s/Jlamiprotok man]l od teorijskog.3) Opisani postupak u potpllnosti vazi i za punjenje rezervoara sa s1. i mnozenjem sa povrSinom 'd 2 rc /4.1. po svojoj fizickoj sustini koe£icijentprotoka mora da bude manji od jedan (fJ. dok rdim strujanja veoma malo utice . u principll.(z) . d rc PI .1) i izraza za protok (2. Ako se isticanje vrsi kroz slozene cevovode.<1) zato sto su gubici u cevovodll uvek prislltni. koji se smatra nestisljivim fluidom. glasi: Z 2 g( z + PI pgP2 ) = 1.-g-) 2 I (2. .V • ·2 Poredenjem protoka koji se dobija iz ove Bernulijeve jednaCine i protoka po izrazu (2.7.7..+ g z + .1. Teorijski protok je protok ideaIizovanog strujanja .236 Kvazistacionarna isticanja PI .= (I. koji za posmatrani prosti cevovod iznosi fJ.1 od visine hI do visineh 2 .2.

dobija se brzina \/7' koja pomnozena povrsinom poprecnog preseka A7 daje ukupan pratok tecnosti V :::: fl7A7~2gH. V5 + f/6 :::: V7 . . /2.6).. . ..7. d 2 = 40mm. v. pri cemu. te odredivanjem brzine v 7 ' dobija se ukupan protok tecnosti r/7 = fl7A7 . C1 2. SlikaP. a) Postavljanjem jednaCina za hidraulicld paralelne grane v~ V~ v.ie koeficijentprotoka fl7 =[C1 +C2 (A 2 ~jaA3)2 +C7(~:)2 T/2 =0.4) A je povrsina onog poprecnog preseka cevi zakoji je odredena vrednost koeficijenta Ke' Problem 2. d s:::: 60mm. c 3 =9.. P. koeficijent 7 protoka odreden je izrazom 1 \ jednaCina kantinuiteta V3 :::: V6 = ri 4 + V5 i r~ = V~ == v. +V. c 5 =6. 12.289.. Poznate velicine su: d j = 50mm.. V3 + V4 :::: V6 . .7) za odgovarajuce brzine strujanja.J2gH.2. d 3=50mm. (2. . RESENJE: Zbog lakSeg pisanja.7-1b. 2 2 ~ 2 Vs C1 "2+cs"2 = C3 "2+ C6 2 V3 jednaCina kontinuiteta Til + V 2 :::: a) b) Vs .2. i Bernulijeve jednaCine gH=c1v{ 12+c2vi 12+c7 v. Odrediti koeficijentprotoka cevovoda prikazanog: a) na s1. c j = 9. 12 +c7v.7).c 2 =4. d 6:::: 70mm. te eliminisanjem brzina VI (i=1.Kvazistacionan1a/titicCmja 237 CI L~=A~' 1.7-1a.7-1 i Bernulijeve jednaCine gH= Cj V12 12 +csv. .7-1 poznati su precnici cevi d i i ekviva1entni koeficijenti otpora c i (i=1.2. . d 7 =lOOrnm. uvode se oznake Ai = di2 rc 14 za povrsine poprecnih preseka cevi i Vi (i=1.2. P. d 4 :::: 40mm.. U cevovodima prikazanim na slici P. c6 =7. U izrazu za pratok. .. b) na s1.7. c 7 =4.7-1. c 4 = 5.4) U izrazu (2.. C3 "2 = C4 "2 .: : c2 "2 2 VI .

pa se mogu definisati sledeCi koeficijenti protoka z ~ 2 Z Z 1 1 d 1 +d2 iI~ 2 . uvodenjem karakteristika Ki = ci /2A. --'--A3----------"-2·------:::C A3 2 r-. b) vreme praznjenj a rezervoara.2 (i=1. .+Sv+A.SR2 A.:+Fs) +K6 (I ll/2 1 lI/2}-2 +K7' b) f l r lJ-1/21-Z J +K7' koeficijent protoka ce bid iJ.t:k'~v. ~ +d dZ 2 -1 11.238 Kvazistacionarna isticanja gde je konstanta .S"J>S"2.4)."d+ 1 . tada je zbog kraceg pisallja pozeljllo uvesti konstallte I c=s. d.o. do. .-:: Z 2 -1l=[c+c1 C 1 Z .2 gZ=C-+C 2 12' 2 22 i jednaCine kOlltinuiteta za raevu V = VI + V . dl' d 2 . 2 ) +c 2 J 2.7-2 2 v2 v2 v 2 dZ 1 . C2 =SR2 +Sv2 +Sk +AT+ 1 . 11' '2' h.-) +C6 (y) 6 J a) Ke =ll ( k + kr2 +Ks J +l Ck+ K)-2 +K6 J 1 1 1 -2 K e =K1 +lJK.. 2 C l ra: d d .7 == 1/ A. -1 . H" SIl.. I.. Do koeficijenta protoka dolazi se iz Bernulijevih jednacina V 1 gz:=c-+c . U razmatrallorn primeru postoje tri razliCite deomce. s tiin sto se za svaku referentnu 2 brzinu u slozellom cevovodu moze definisati brzinski koeficijent. iJ.7-2. Cilindrieni rezervoar prazm se kraz nesimetricni slozeni cevovod.SR1. Naime.7. J2Ke • Problem 2.7) a potom i ekvivalentne karakteristike cevnog sistema: ~ CZ / C3 +C4 ( . III =[c( Z ) +cll 2 'f-Lz =[c( . Stika P. odnosno tri razliCite referentne brzine. . 2 '2 I koje su karakteristike pojedinih deonica slozellog cevovoda.o' kroz koji ustrujava vazduh gustine PO" Paznate su sledece veliCille: D. z RESENJE: a) Kada su u pitanju slozeni cevovodi.. c) vreme prainjenja rezervoara ako je on sa gornje strane zatvoren i ako na njemu ima mali otvor precllika do i koeficijenta protoka iJ.+ K 3 +(JK. odnosno koeficijent protoka.2. Odrediti: a) ukupan promenljivi protok isticuce tecnosti. d .ff) +dz 5.Po' p.. . d II cI =SRI +Svl +Sk +A. a= A4 + AS V C4 / C5 U oba razmatrana slucaja koeficijent protoka znatno jednostavnije moze da se odredi primenom izraza (2..

-d-+ 1 -'-----'1~--_1t_---t--"-> a ~fI SHkaP.:.. Iz dobijenihizraza za ukupni protok. H::::: 1 m. Podaci: D:= 1m..2... Odrediti: a) koeficijent lokalnog otpora ventila v2tako da koeficijenti protoka oba cevovoda budu jednaki. iIi V::::: V. postavljenih za nivoe 0-1 i 0-2.Kvazistacionarnaisticanja 239 Ukupan 2 trenutni protok tecnosti je V::::: J. t=O ~_=. d 2n H u kojima su koeficijenti protoka flI::::: t=T h u Vl z ~1.)1j. slede izrazi za protoke .=_=_=_=_~_ t=t 0 dz D RESENJE: a) Iz Bernulijevih jednacina.=.--. P flo do .Jh+H-Jh). -vh). V2 1 = fL2 -4-~2g(z-ho)' h =0.! I 4-j2gz .\= 2..5.1 + AhO / d = 2.:.1t dz... I. oCigledno je da je zbog kraceg pisanja prakticnije raditi sa ukupnim protokom koji. I. d::::: 50mm. s obzirom da su zaprerninski pratoci tecnosti i vazduha jednaki (Vo : : : Vez)) dobice se promena potpritiska Pv = fez). h:::: 2m..v2 =: 1.. .! d:1t -j2gz..." +I. Konacno. ho ::::: 0. Va : : : flo din J:0 P v • Istovremeno se rezervoar prazni sa protokom tecnosti V(z) = fl ~2g(Z..456.5.v = 1 + Ad + 1 1 +~ fL2 J "'u r +"... Problem 2. koja kada se uvrsti u izraz za protok tecnosti daje jednoznacnu zavisnost ove velicine od koordinate z..(. VI::::: d 2n .. ponavljajuCi postupak dat u zadatku pod b)... b) Iz diferencijalne jednaCine iSticanja dV:= Vdt ::::: vremena dt ::::: D.d~)2 .. sledi diferencijal Posle integraljenja dobija se vreme prainjenja rezervoara fld v2g vz fld v2g c) Pri spustanju nivoa tecnosti u oslobodenu zapreminu rezervoara vladace potpritisak Pv' Tom prilikom vazduh ustrujava u rezervoar protokom T= D2 2 ~ h fh+H dz 1= D2 2 ~(vh+H r.1.7-3 Iz zadatog uslova jednakosti koeficijenata protoka(fLi =fL2)' dobijaselcoe£icijent lokalnog otpora ventila I. 7~3.u = 0. A::::: 0.5m. +T72 := =(!-tA + fl2d.fu(J:. Cilindricni rezervoar se prazni kroz dye cevi razlicitih duzina.).2 r h-h 0 I\..02. se ima u cevi kroz koju protice celokupna masa tecnosti.-j2gz . b) vreme prainjenja rezervoara. dobija se izraz za vreme praznjenja d:" T::::: fld 22D2 fii 1+...7.. J.=.

3).. Poznate veliCine su: d.fljd2J2i h = racionaljenjem podintegralne funkcije D2 fh+H(.. /2. Ke =::: Ko +( + ~ + ~ )-2 => }J. Integraljenjem diferencijala vremena.7-4./em 2..?--".k + Iv-j-. a koja glasi gz = cv 2 /2 +c]v.Odrediti vre:rhe za koje se rezervoar isprazni do visine koja je za rastojanje a veca od ravnoteZnog nivoa vode u rezervoaru.k'v'O' p.y + Iv d c] H ----:--15--. h. odnosno ukupni protok kroz slozeni cevovod V(z) = fiAJ2gz.+ 1..2.Uvodenjem koeficijenata .R2 +(. dobija se diferencijal vremena dt =_ ~2 fljd f2i . z d z '2 . I c =(.. fl. . I. /2:::: pczvi 12= pC3v~ /2.y'(.Jz+Jz-ho ~ 2D2f2i [(h+H)3/2 _h 3/2 -(h+H -ho )3/2 +(h-h o )3/2] fl]d ho 2g = 66.2.v] +(. Tt---t'-=-"t'-ot. dobija se koeficijent protoka r }J. iz Bernulijeve jednaCine postavljene za z nivoe 0-1. i =-4. + V + V3 . D.U +(.'('ri(i=1. RESENJE..'~ 13 c3 =t.jK3 k- 2 e .2.z..-~.1.3).=lc+c j ( Aj + Az cj I c2 ~ + A3 ~)2J' c Ic J 3 .0 z- dz . C =(.= AJ2K • . te koriscenjem . i jednacine kontinuiteta V =::: Ii. (i=0..Y3 +(. Cilindricni rezervoar u koji doticekonstantan protok fio prazni se kroz nesimetrican slozeni cevovod.·=~~.y2 +lv +1.21[ .k +lvd+ 1 3 2 ceVl A = 4 ' i povdina poprecnih preseka • d 21[ A d.. a. Iv. D 2 n' dV = (Vj +V2 )dt = --4-dz.R3 +i.3) .lp('y.jd2hoJ2i h z. dobija se vreme pratnjenja rezervoara TD2 fh+H .(. 0 (=0" III Vo r<= V .240 Kvazistacionarna isticanja b) Primenom diferencijalne jednacine praznjenja rezervoara .Jz ~)d _ }J.Jz +Jz-ho dz.5 s. Koeficijent protoka posmatranogslozenog cevovoda moze veoma jednostavno dase odredi i preko koeficijenata hidraulickih karakteristika cevnih deonica kao 1 K =:::~. Su. d.~ t=T - dz A ' I ] =SRJ +(. Pl"o/. jednakosti padova pritisaka u hidraulicki paralelnim granamapc] v. 2Ai v K ] <JK . l-ln .(z=1.

.- ~ JH+h -. Ako se rezervoar prazni bez doticanja tecnosti(Vo =0).A . i integraljenjem dobija se vreme T= f-ld 2 2D2 J2i f.J[i./ii.A h \ I Sllka P.7-4.=:.-.==-=_~_==-=:..5. dobija se diferencijal vremena odnosno integralni izraz T := _ Uvodenjem smene x = D2 f1d2 J2i fh+H Ho+a Fz .~ rr== -= J2i Problem 2. Podaci: L == 2m. .7-5 0.1 +Aer+ 1 I D H I V k L. VI Su = 0.. Sv = 3. D= 1m. I r LI 4(er) (Su +Sk +Sv +Aa)+c.7.2. tj.7-5. d] = 50mm. pa iz dobijenog izraza za vreme T. I Vo T == J-Ld 2 (. Za vreme prainjenja u sud dotice kOl1stantan protok 170 =6 lis.397. d = 40mm. Sk = 0..:- Fa = ~('\IH+h-vHo+a+vHoln ~ r-r. A= 0.d. dobija se ravnoteina visina teenosti u rezervoaru 1 4V H =_(_0_)2 o 2g fUl 2 n Iz diferencijalne jednaCine isticanja (2.Jii.:.-)' f-ld 'l/ 2 g "Ho +a -vHo 2 2D2 r::-.. L1 == 1m. Iz dobijenog izraza za vreme za koje se rezervoar isprazni do visine koja je"za a veca ad ravnoteZnog nivoa tecnosti u rezervoaru sledi zakljucak da: kada a-+O. tada T-+00.lh).2. nivo tecnosti u rezervoaru se asimptbtski priblizava ravnoteznom nivou.. odnosno kada je kolicina tecnosti kojadotice rezervoar jednaka koliCini tecilosti koja iz njega istiee.r +. Cilindricni sud se prazni kroz simetricni slozeni cevovod.==-=:. RESENJE.Kvazistacionarna isticanja 241 1z uslova jednakosti protoka pri stacionarnom isticanju 170 == V(z == Ho).' dz Fz -.3.J h + H . u i vazi za slucaj praznJenja sa istovremenim doticanjem tecnosti. Odrediti vreme za koje ce v se sud isprazniti do visine a=lOmm·vece od ravl1oteznog L.d.h-ffo (l + )dx JHo+a-ffo X rr.k nivoa tecnosti u sudu. pri tome uvodeci koeficijent protoka 1 J-L=~======================~== ] dl 4 .02.Ponavljajuci sliean postupak kao u zadatku P. sledi resenje za sluCaj potpunog prainjenja rezervoara (a =/1) 2 2D li\.1). h = 2m. H == 2m.[ii.5.:>. Sr =0. koja glasi: " D2n [V(z) -Voldt:= dV = --4-dz. Svl == 2. -:. tadaje Ho = 0.

21g ( f.-)= 3683._)2 -:.[if.· Prime nom Bernulijeve jednacine za p . Odrediti vreme za koje se rezervoar napuni do visine a manje ad ravnoteZnog polozaja. Pojedine grane slozenog cevovoda il . h. J 1Ho+li...7-7 . D. uvrstiA=O i B=O. .JH. prazni se kroz nesimetricni slozeni cevovod. l-ld1 'l/2g 'lja+Ho -"Ho Problem 2. konscenJem ov J' • Slika P. . P.2.----:::V g 2 (l' . A.[if.-Vh+H+~-1jHo-a+·f-1}Ho+f·ln .. Poznate velieine su: V ' h. ~ Fo~ -~Ho -a+~ .Jh+ii). Cilindricno konusni rezervoar.. dobija se trazeno vreme punjenja T= 20 l-ld -y2g .. 2D2 '~ ~ r. RESENJE.Jh+ii -. Za vreme praznjenja rezervoara natpritisak p". .2. D.~r. Ho.h+H+li 'J" 'g b) Resenje ovog dela zadatka dobija se kada se u nadeno resenje zadatka pod a). J ll trazeno vreme praznjenja rezervoara je .2.ln.2. Poznate velicille su: Cp Ai' (i=1.d nfii g te sprovodeCi postupak kao u zadatku P.-.-. a. ho'p"" p.5). o RESENJE.= (~11 +~k +2~v +)v}+1-2A)-1/2.. . H.1 4d~o ) 2. " 1 =~(-vh+H -'JHo +a +"Ho In ~ r.. prikazan na s1. I.7 -7 .7-4. Rezervoar koji je na pocetku napunjen vodom do visine H istovremeno se puni Konstantnim protokom ~ro i prazni kroz prosti cevovod. iznad nivoa teenosti ostaje konstantan. !-ld 2g . 7 ~6.7-7. 2Ji"i [ Jh+H-JHo-a-. v[ v~ preseke 0-2: ":+ gz = c12 +c22 .aju ekvivalentne koeficijente otpora ci i povrsine poprecnih preseka cevi Ai' Odrediti vreme praznjenja rezervoara.· a) Uvodenjem koeficijenata protoka fJ. 2 p.-:.5 s. fH.242 Kvazistacionarna isticanja i ravnotdni nivo tecnosti H 0 == .h+H 2D2 ProDlem 2. H u hi V v b) u cevovodu nema pumpe. eiji je napor dat izrazom Yp == Av 2 + B.7-6 Ho 4v'" B' = (__0. H.-JHo -a 'I . aka a) je 11 cevovodu ugradena pumpa... pa sledi T== . i ravnoteznog polozaja u rezervoaru Slilca P. d.2.

c. 4J.:- J 1z diferencijalne jednaCine praznjenja cilindricnog dela rezervoara .7-8. pri cemu je povrsina A(y) = x rr. CO. Iz slicnosti trouglova: .:- r.[Ch 5 0 +h+Pm)S/2_Ch +Pm)SI2J_1Ch +Pm)[Ch +h+ Pm )3/2_ pg 0 pg .l. Konusni rezervoar se istovremeno prazni kroz nesimetrican slozeni cevovod i puni konstantnim protokom Vo. h.~(Jrho-+-h-+-H-+-~-. 4WIlh2 J2i {1.KvazistaciOnarna isticanja 243 jednaCine kontinuiteta ~ = V + V3 +V + ~.2). Uvodenjem smene U = Y+ Pm I pg i integraljenjem dobija se vreme prafujenja konusnog dela rezervoara Tz = D2~ ho+h+fm/pg[u3/2 _ 2(h + Pm)Fu +(h + Pm)2 4 WIl V 2g h Pm 0+ pg o p g . dz . .p. Y . Pro/. pg -Ch +Pm)3/2 \Ch o pg J 0 +Pm)2[~h pg 0 +h+.2 == Y~ho .Otpori u cevovodu dati su ekvivalentnim koeficijentima otpora cj · (i=O.d2 ./em 2.ho d y. 4f.cl'c2 ' Vo. o. d oA. 0pg -~h +PmJ}. Af lJ/2 ( A2 +A3 v~ +A4 V~ +A5 V~)2 cJ c. DZrr. dobija vreme praznjenja cilindricnog dela rezervoara 7J Za drugi = D2rr.. Ukupno vreme praznjenja cilindricno .)..lAlJ2i Jz+Pm pg CIJlm se integraljenjem u granicama od hO+ h + H do ho + h.·.. jednakosti padova pritisaka u 2 4 hidraulicki paralelnim granama 2/ 2/ 2 2 C V 2 2=C 3V 3 2==C4 V 4 /2=c svs /2. J 0 pg . Pm p g ._ Z - vremenski D 1C 2 4WI lh Z ( .:- r.A (y)dy.JdU 'II U = D2rr.llAlV2g _. period vazi diferencijalna jednacina isticanja 2 dV2 == V(y )dt z = .'. Odrediti vreme za koje se konusni rezervoar isprazni do visine koja je za M veca od ravnoteine.1.l1h. pa ce diferencijal vremena biti dt .konusnog rezervoara jeT == 7J + T2 . o pg .ho) D 12h .. H.. )2 J2i JY+~. -Jho+h+~. r.. . pri cemu je koeficijent protoka odreden iznizom r III == lCl + C2 . Poznate veliCine su:R. d~ = T'Idt l = --4-dz. dobija se poluprecnik x = (y . dobija se diferencijal vremena dt = _ l DZrr. 2 elirninacijom brzina v2 +V S ' dobija se ukupni protok tecnosti ~ = Il J AJ ~2g(z+ Pm I pg).

. d. Sk == 0.A==~R~l--. zatim eliminabijom brzina v1 i v2 dabija se 1 2 kaeficijent protaka ..: V + V ...7-9a). 0. B == 4m.D. k R2 b) SliIca P.025. D. h.. ~=."'. Otvaranjem ventila voda istice. 3.3. =./'. CT+cl 2" v2 c2 T 2 gz. P.5. dobija se trazeno vreme T= ~d5J2i H 8 (Ji)2ll1.7-9 koriscenjem Bernulijevih jednacina 2 2 V v1 gz =.7-9. Odrediti vremena prainjenja: a) sfernog rezervoara (s1.: 80nun.Jh+H-... V VI ---:?1?'" .. Dati su podaci: R = 1m.7-7.:~M+Ho -..2....Yl =.. Sv =. SY2 =. h == 3m... 0.2.. SR1 = 0.k===l~V:3===t'R~2:..jV~2l-_ I. 1.A--". I. dz z h L r --.2. P.: 100mm.fii..244 Kvazistacionama isticanja RESENJE' Saglasno postupcima· !eSavanja sprovedenim u zadadma P. 11 == 1m.7-9a). ..==1...C..Z2.7-8 +(Ho -h)(SHo -h)(a-b)+JH.2." Rl ll'd). {co +(c +l{ dg/(d~ +di ~~~::) J 1 r l12 Problem 2.2. Su =.7-9b).4.l Slika P. 2. a) ". i.7-4 i P.d).(a 5 _b 5 )+ sJH. 0. (a 4 _b4)+ 5 4 +~(SHo -h)(a 3 -b 3 )+(5Ho -3h).2.fii:Ca 2 _b 2 )+ .u "".. A. Rezervoari prikazani na s1.=D=. b...: cT+ V 2 i jednacine kontinuiteta V. i c) cilindricnog rezervoara sirine B (s1.6..(H _h)2 u kome su koriScene konstante definisane izrazima a=. ... .: Sm. P... P.fii. SR2 =..2..2:7-9 su u pocetnom trenutku vremena napunjeni vadom.. 12 == 4m. b) cilindricnog rezervoara sirine B (s1.lntJ ' HO=(fldt/ig)!.

. Ovaj koeficijent protoka je isti za sva tri dela zadatka. I c) Kako je povrsina poprecnog preseka A(z) =2rB. 2 V = J. dobija se izraz r:= ~2(R+h)z_Z2 -(2R+h)h (2) uz pomoe koga moze biti odredena povrsinuA(z).Kvazistacionarna isticanja 245 J.::.LD\/Zi Integraljenjem ovog izraza u granicama od h+ 2R do h dobija se vreme praZnjenja sfernog rezervoara T:= J. dobija se diferencijal vremena dt = !ill 2 r. i iznosi r==~z(2R-z). Prime nom Pitagorine teoreme. .J. d z. a koordinata: r odredena izrazom (2).L = [C+C I ('~)4 /(l+. ~. P. !ill rev 2g Integraljenjem ovog diferencijala vremena u granicama od 2R do 0. dobija se diferencijal vremena 8B ~ dt == 2 r.::- A(z) r dz rev 2g "z (1) u kome je povrsina A(z) razliCita za sva tri navedena slucaja. Iz diferencijalne jednaCine praznjenja rezervoara: dV = Vd( = -A(z)dz. pa seiz (1) posredstvom izraza (2)dobija 4 2(R+h)z-z2 -(2R+h)h d -.2.z dz. dobija se vreme praZnjenja cilindricnog rezervoara T == 16 3 !ill 2 reJ2g B (2R)3/2 = 10895 s...LD2J2g 8 {1(R+h)[Ch+2R)3/2 _h 3/2 ]_1.2(R+h)z-z--(2R+h)h r dz . b) PovrSina poprecnog preseka na trenutnom nivou tecnosti u rezervoaru je A(z)==2rB.. to iz izraza (1) sledi: 8B I 0 ....2R . Medutim.LD re.Jh)}:= 152s. dt := . a) Povrsina poprecnog preseka na trenutnom Iiivou tecnosti u rezervoaru je A(z) := r 2 re.Jh +2R . Koordinata r dobija se iz izraza (2) za h=O. ova povrsina u svim slucajevima zavisi od promenljive koordinate r. Uvrstavanjem povrsine A(z) u izraz (1). V proizvoljnom trenutku vremena ukupni protok odreden je izrazom 4 r /2 == 0.398 . Uvodenjem podiiltegralne funkcije y(z) =j[2(R+h)z-Z2 -(2R+h)h] / z T- _ BB 2 ~ h+SR~2(R+h)Z_Z2 "-(2R+h)h .LD rev2g .[h+2R)5/2 _h 5/2 ]_ 3 5 -(2R +h)h(. za srafirani trougao sa s1.JCl / C )2 2 . pa ee vreme praznjenja cilindricnog rezervoara biti "z \ \ f. . .lz z . 1 dt=2 ~. J.J2g h z Kako se integral ne moze resiti u zatvorenom oblikifto ee se njegovom resavanju pristupiti numerickom analizom. ..7-9a.L D4 re ~2gi. .

d 2n Diferencijalna jednacina isticanja glasi dV = Vdt == -A(z)dz..=0..J2i 8bB 2(a+h)z-z2 -h(2a+h) ---'---"------'-'--'.7-10 _ _ 1 v 2 (V_V j )2 . i jednaCine kontinuiteta V == V. fill n-v 2g 2 8B Problem 2. Konacno.5.. Nakon otvaranja ventila V cisterna poCinje da se prazni kroz prikazani presti cevovod.5m. ~+l) odnosno ukupni protok ... ~d2n.1 korak integracije. L==3m. napunjena je vodom za pice.d:--:)~"Xl---<=L=. odreduje se koeficij~nt protoka ------------'<::==1""'". S" = 0.i!ik"""'·"""~z l. dobija se resenje integrala h+2R Yo + Y n 1=R y(z)dz = &(--2-+ Yl + Y2 +"'+YI1 -1) = 0..l nehma pumpe.y :::: 1. Cisterna koja ima povrSinu poprecnog preseka oblika elipse. A. b==1. c... c. trazeno vreme praznjenja cilindricne cist~rne je SlJ pn cemn Y. . &) vrednost podintegralne funkcije za i=O. pri cemu je A (z)=2xB.3.k == 0. = f (z.246 Kvazistacionarna isticanja i koriscenjem jedne od najjednostavnijih metoda numericke integracije .2. .+Sk+(v+A.metode trapeza.n.dz z+Yp / g '. +l)T' D vt ~= {c.i T= 2 1 =451s.11 +Sk +Sy +)c~+[ 1_(~)2 T +(~)4(2Sk+A.. pa ce diferencijal vremena biti dt = . D == 50mm.. a == m.. (1) a) Vreme praznjenja rezervoara je . a a b) kada u cevovodu nema pumpe.02..'d)T+ 2 +(2S k +A. d==40mm. i c) kada je isticanje kroz prost cevovod prikazan isprekidanom I h l Yp( v 21- . au njdem. ~-4-~2g(z + Yp / g)..486. . V == r 12 = 0.. Odrediti vreme praznjenja cisterne u sledeCim slucajevima: b a) kada se u cevovodu nalazi pump a konstantnog napora Yp = 981J / kg. = --v2z(a+h)'-z2. L Yp+gz==Cc. RESENJE: Primenom Bernulijeve jednacirte Slika P.A=9i'/k k 1 k v - linij~m.. Iz jednacine elipse sledi: (E )2 +[Z-(ah+aJ2 b - = 1 ::::::> ' X b I .7806 f &=0.l. -h(2a+h) a . .7-10. duzine B=6m.D=. 1 Dati su po aCI: == 2m. 1==2m. =R . 11=20 broj polja integraljenja.

z p g .-..k +A. Problem 2. z+ p g posn~dstvom b) Kada u cevovodu nema pumpe (Yp == 0)..T+ 1 .Sk. pri cemu je integral numericki odreden metodom trapeza. P. Rezervoari prikazani na s1. R. NaCi izraze za vremena prainjenja rezervoara.lj. kao i da ugradnja pumpe smanjuje vreme prainjenja cisterne. . 2g a ~bJzgf\/2(a+h)-Z dz== 332 f1d rr.] + 1 .9056. tada posredstvolU (1) sledi: T== !-lad rr.4s.-. . Rezervoari se prazne kroz nesimetricni slozeni cevovod. . jednacine kontinuiteta Va == Ii. g B~~ 12547s. 1 i koriscenjem Bernulijeve jednacine za preseke O~L gz == Co v~ /2 + cj vf 12. +y.7-11 RESENJE: Uvodenjem konstanti: ~ ~ Co ==t.Svl. Poredenjem dobijenih rezultata za vremena praznjenja iste cisterne.12=:c2 v. jedna- kostj padova pritisaka u hidrauliCld paralelnimgranama cj v. tada se prainjenja cisterne T == (1) dobija vreme ~Lad ~bB n/ii fh+2 a h V /2(a+h)-z h(2a+l1) dz == 6026s.d2 .vo +A.KvazjstaCionarna isticanja 2 .c2 =SR2 +Sv2+2Sk .2.SvO. S". c) U posmatranom cevovodu nema pumpe (Yp == 0).7-11 sastoje se od dye polusfere i jednog cilindra.2. ali pri razliCitim uslovima isticanja.u +t. 12. +V2 . cj =t.]. a) !• a '"I b) k VI RI R2 V2 k ff?""' Slika P. lo. z-1017.h !-lad rt"\l2g 1 == fh+2a h 2(a+h)z-z2-h(2a+h) d Y / z = 0. Poznate su sledece velicine: h.7-11. pri cemu je integral numericki resen metodom trapeza i ima vrednost 1=0. 247 2(a+h)z-z -h(20+11) d -'-.d1 .. G 2 a + A. moze se zakljuciti da je vreme isticanja manje ako je izlazni presek cevi na nizem nivou .l2' do. a isticanje je na nivou izlaznog otvora iz rezervoara (h=O).a.Sv2. / .. z .Sr' A.lJ29 .OVG S toga 8to je tada brzina strujanja veca. i ima vrednost TSbB IIi+2a 2 r.. slede izrazi za koeficijent protoka ..RI +Svl +2t.

Ch +R)[ (h +R)3/2 _h t-td'o .7-12.2. . R.{t(h+R+a)[Ch+2R+a)312 . u kojoj je povrsina A(z)::: r 27t + 2ar. Odrediti vremena praznjenja rezervoara prikazanih na slid: a) cilindricno-konusnog. 1. 10 + 11 v2 1 gz = (~u +~k +SRl +A-d-+l)T+(SR +2Sk +~v +A"d)T ' v.vl.... Poznate veliCine 8U: D.:.Ay7E: a) Ulrnpno vreme praznjenja rezervoara sa s1..Jh+R).SRl. = 8R 2 -2 r. b) cilindricno-konusnog..Jz(2R-z). . perioda praznjenja cilindricl10g dela T. sledi: dt= ~ldoTC[ii ~4 z(2R-z)TC+2aJzC2R-z) dz.7.JIHR -Jh)} 2 ~ {2:. i Bernulijeve jednacine za nivoe 0-1 . h.. RESE.A(z)dz. ~)12rI2 i protok V(z) ::: J-l d!7r ~2gz " Dobijeni iZIazi za koeficijent protoka i pIotok vaze i za zadatak pod a) i pod b). c) cilindricno-konusno-polusfernog.Sk'~R. .(h+ R+a)3121-~[Ch+2R+a)512~ -(h +R +a)5/2]_[R2 . d. d) cilindricno-polusferno-konusnog. dobija se koeficijent protoka 11=1/ Irl-(r--+-2-r--+-r--+-A-L-)+-r----~r--+-r--+--A-!Q-+~-+--1 r V4 "'R "'k ':0 v d "'u "'k ':oRJ d .c.. H.A. ~ldo . Sva tri vremenska perioda bite odredena pomenutim redom. ito: perioda prainjenja gornje polusfere 8 :r.vremenski period praZl~enja cilindricno-prstenastog dela rezervoara.Jh +R +a)} .do.).::-::C. Primenom jednaCine kontinuiteta ri" ::: 2V. pri cemu su: :z.Jh+R+a -. + T2 + T3 • ProDlem 2.". .Ch+R+a)2jCJh +2R +a .10 .C. dbbija se vreme isticanja T= 32 Ro[iC(!:. S". Dl'D2 .. 5 TC 3 J-ldgJi b) 'heme pIainjenja sastoji se od tri vremenska perioda. vremenski period praznjenja kOllusno-prstenastog dela rezervoara i T3 vremenski period prainjenja konusnog dela rezervoara. P.12a je T = ~ + T2 + T3 . a polupIecnik r (dobijen iz Pitagorine teoreme r2 = R2 _(Z-R)2) iznosi r::: .2g i perioda praznjenja donje polusfere 13 "" 1 8 3/2 ]_-5 [Ch+R)5/2 _h 5/2 ]_h(11 + 2R)( .R+E. a. b. Fz Posle integraljellja u granicama ad 2R do 0. i e) cllii1dricI1o~polusfernog.248 KVClzistacionarna isticanja J-l=. a) Primenom diferencijalne jednacine isticanja dV::: v~dt ::: . 1. {co +c1 [dg l(d12 +d.2g 3 . Prema tome ukupno vreme praznjenja rezervoara je T == :r.. p. ::: - J-l~~2g' 2 r.

Kvazistacionarna Isticanja 249 1=0 A H dy a =:C> z h l.1.. 7-12 odnosno protok .A a) k R RIb x !y a ={> VI V k il.d.A b) H H R k h I.71 ~2gy ..J1Hb+a+H -..j - V(z) - fld2.1... d 2rc r.. i uvodenjem konstanti Primenom diferencijalne jednaCine isticanja: -A(y)dy:::: V(y)dt2' u kojoj je protok V(y) = fl a. k v v lo...d. I.d. O+b odreduju se poluprecnici kruznih preseka rj :::: ~ [y-(h+b)] . .. r2 :::: 2(~~b)(Y-h).. _ U drugom vremenskom periodu trenutna povrsina poprecnog preseka u rezervoaru je promenljiva i iznosi A(y) = (r22 . r2 . -~ v J" c) d) e) Stika P . ----"----.2.2g ~ (.d. D2 -Dj _ dz dt .. uvrstavanjem poluprecnika r1 i .d.d.A II l..A V ==C> v VI k lo.. dobija se D2 _ D2 --r---- I..Jh+b +a). = 2 fld \ . Iz slictlOsti trouglova _rl__ y-Ch+b) D j 12 a ~_y-h \ I D2 12 --.=:::... I.:.-..---: _ Za prvi vremenski period diferencijal vremena je 2 2 dV. R ~ '~>.do. h I. V(z) = fl4v2gz.:7 v l.[iiJi· Posle integraljenja u granicama od h+b+a+H do h+b+a.d.rj 2 )rc.

.Jh +b +a . = f1d2 f2i ~ D.u+C...+-c. a + h) . fl = lI. "Iii 2 Cx ~ld~ 2g(a+b) . 3 Vex) .Ca +h)5/2] +t Ca +h)ci )2[ (a +h + H)3/2 .C~) 2 (a + h) 2 a + h + II .Jlab)}.J/1 +b -Jh)}.R +A.~: + 1 ) ( 1 2 d0 d~ +d2~(c. U trecem vremenskom periodu trenutna povrSina poprecnog preseka konusnog dela rezervoara je ACx) = I{re.x Integraljenjem po x koordinati u granieama od h+b do /1..5( Ii ) 2 X Jf JC..~+Cc. 3 fld 2 Jii(a+b)2 5 3 b) Uknpno vreme praznjenja je T = 7.250 Kvazistacionarna isticanja dobija Se 2 .(a+ h)312]}. a vreme praznjenja konusnog deja rezervoani. U lzrazima za navedene vremenslce periode koeficijel1t protolca je 12 = -Fa)}. T= 2 f"+b+aAy-By+C d = 8 {iL[Ch+b+a5/2fld 2Jii h+b Y fld 2 Jii 5 ) 4 JY -(h +b)5/2]_ ~ [Ch+b +a)3/2 . 2Di {1[(a+h)5/2 _a5I2l_~a[(a+h)3/2_a3/2J +a 2 C.. T = 2D. .v + ia I d + L e) Postavljanjem Bernulijevih jednacina za proizvoljni . 3/2 to ce difereneijal vremena biti 2 I /1 -2/1. leao jednacine kontinuiteta za racVll. S obzirom da je protok Vex) = fl cI:rr ~2gx.JC:.R+A.v+A. pri cemu je iz odgovarajuce slicnosti trouglova dobijen poluprecnik r3 = 2(~~b) (x-h)..J x[ca +h + H)512 .. + Tz' pri cemu je vreme praznjenja cilindricno-konusnog dela 2 D l ~ ID 1.d~ +l)/(C..Ja+h fld2 Jiih 2 5 3 ..trenutni nivo tecnosti u rezervoaru i izlazne preseke eevi lcroz koje fluid istice u atmosieru.. pri cemu je vreme prainjenja cilindricno-konusnog dela rezervoara . {'!'[(h+b)5/2 _h 5/2 ]_lh[Ch+b)312 _h 3/2 ]+h2(. )2rll2 Ukupno vreme praznjenja rezervoara je T = 7. dobija se koeficijent protoka fl=[C.~+l) .x+ I)dx. sledi dt =-~dx= A( ) D.R +A.Ch +b)3/2] + CC. + T2 ..

2D2 fUl2 H2 J2i {I[CH +h)5/2 _h 5 5/2 ]_lh[(H+h)3/2 _h 3/2 ]+h 2C.0 +1)Cf)4. koji se nalaze u simetricnim granama slozenog cevovoda se otvaraju. ·Posle isteka vremena T ventili EMV su potpuno otvoreni.J H +h -Jh)} 3· . I ]J Vreme praznjenja cilindricno-polusfernog dela rezervoara je 7. Cilindricni sud precnika Do rtapunjen je vodom. koriscenjem jednakosti padova pritisaka u hidraulicki paralelnim granama i jednacine kontinuiteta za racVll.:(~ )2(h +R)2](.R -~(h+H +R)[(h+H +R)3/2 _(h+H)3!2] T = 2 +1[ (h+ H +R)5/2 . pri cemu su ~2~ [(~)2 _R2 +(h+H +R)2 }.7-13. -(R+ h)5/2] +t(R +h)(~.Jh+R+ H -.-.h3/2 1-i[ch +Ral/2 -h5/2]-hCh+2Ro)(Jh+Ro T2 = J1do~ {iC -Jh)} pa ce ukupno vreme praznjenja rezervoara biti: T == 7. = d) Ukupno vreme praznjenja je T = 1. . U toku otvaral~a ventilakoeficijent lokalnog otpora ventila se menja po zakonu 1:. a vreme praZnjenja polusfernog dela rezervoara h +Ro)[C h +Ro)3/2 ..Jr-+-H+.. )2[ (R + h + H)3/2 .R+1:. 0 e) Postavljanjem Bernulijeve jednaCine zaproizvoljni . +S +/c. +1:.. =8r.)4 1+ R v k d. o .•.trenutni nivo tecnosti u rezervoaru i jedan od izlaznih preseka cevi.h5/2 ]-h(2R +h)(. + T2 . +1:.= 1:.JIHH)h . U odredenom trenutku elektromotorniventili Ell/tv.J h +R -. Odrediti kolika kolicina vode istekne iz suda za vreme otvatanja ventila.Jh)} 7. vreme praznjenja konusnog dela rezervoara.Jh+R) -ic~ )2[(h+R+H)5/2 . +1:.v+/c-}+[(f)2-1j2+C/c.+ T2 • Problem 2. Pretpostaviti da se na pocetku otvaranja ventila EMV trenutno uspostavi turbulentni rezim strujanja u svim deonicama slozenog cevovoda i da . do R v k d d 1:.t+ 1 r l" I d ( 1:.(R +h)3/2]}. = "A2 2 J-'Uo V Lg ~ {[Di .L+l _'l1l2 .k+C. +/c..Ch+H)5!2]} vreme praznjenja cilindricno-polusfernog dela rezervoara.(1) = k I [2. a voda poCinje da istice u atmosferu..L+l)(-2.JL+(1:. i koeficijent protoka 1l=1I C. dobija se koeficijent protoka fl.v1+Sk+A. a vreme praznjenja dela rezervoara T2 = ~5 ~ {t(h+R)[(h+R)3!2 _h3/2]_~[(h+ R)5!2 .u+1:.. +/c. a simetricni slozeni cevovod je zatvoren...K vazistacionarna isticanja 251 1.-: {[Rg _R2 +(h+Ro ~o<J2g +R)21(~h+Ra +R -~h+Ro F -~Ch+Ro +R)[Ch+Ro +R)3/2 -Ch+Ro)3!21+~[(h+Ro +R)5!2 ~(h+Ro)5!2]}.

k./2 gz / c + ~ C .E: Koriscenjem Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe 0-1 .(h+R)[ (h+ 2R)312 _ (h+2R_a)3J2] _1. I. If. L v~ 1 v2 gz = (Su +A.J"r'~k' RESENJ. ~ u' A.2. Odrediti koliko jevreme otvaranja ventila? Poznate velicine su: d. t) = d 41t .Jh+H -ho )· 2g I d Iz ovog resenja. dobija se protok vode kroz jednu od sime2 tricnih grana V(z. Pri otvaranju EMV voda istice u atmosferu. i za z.(1.od 0 do T. 1e. RESENJ. d.d+ l)T h i c jednaCine kontinuiteta za racvu Vo = 2Vl' i uvodenjem konstante = 4( ~) \~u + A ~) +~R +~k + Ie ~ + 1. D)T+(~R +Sk +~+A.Ch+2R-a)5/2]8~ 3 5 -h(h+2R)(. Iz jednaCine isticanj a t) .1e /~ Slika P.'Jt / 4. Kada je sfemi rezervoar pun tada je elektromotorni ventil (EMV') zatvoren.E: Vreme otvaranja ventilaje "lie ~ { a2V2g {1. a koeficijent lokalnog otpora ventila se menja po zakonu ~(t) = k / t 2 • Nakon atvaranja ventila nivo vade u rezervoaru spustio seza . k. Do.) d r 2 J2i}2 8cg. R.Jh+ H -.J dV = 2V(z.7-14. za t. Poznate su sledece velicine: D.Jcp +k -5) = c d 2~ (.t)dt = --1-dz. ho=h+H-l. .Jh+2R-t. a.Jh+2R-. h. D 2 1t posle razdvajanja promenljivih dobija se diferencija'na jednacina 2 t dt Do iz '/ct 2 +k =. od h+H do h+H-ho' glasi: lC. T.2d 2 -. L.Jh+H- 2J2i u h EMV d. pri cemu je konstanta c = ~u + Ich I d + 1.252 Kvazistacionarna isticanja H EMV koeficijent trenja ima konstantnu vrednost.7-14 T= ProD/em 2. nakon integraljenja u granicama. h.fii-Fz cije reSenje.[Ch+2R)5J2 .~. cDo pa ce kolicina vade koja istekne 1Z rezervoara za vreme otvaranja ventila biti V = hoD. .Jk _k}1/2. dobija se visina opadanja nivoa za vreme otvaranja ventila I ]2 /C"cT2+k-5) .

jednak zapreminskorn protoku vode.Pri praZujenju suda okolni vazduh ustrujavau sud. D z Ii b) Slika P. dobija se vrerne praZnjenja sfernog rezervoara .Pa. 7-16b).7. Prime- nom diferencijalne jednaCine isticanja dV == V(z)dt== ~r2rcdz. I. U nekom trenutku vremena dijafragma poCinje da se otvara tako da se povrsina otvora menja linearno sa vrernenorn.7-15 aO . H. 4 2 Iz dobijenog izraza sledi da je protok linearna funkcija od koordinate z.KvazistaCionarna isticanja 253 Problem 2.7-16 RESENJE: a) 1z Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe O~l: gz == ?v~T' uVrStavanjem koeficijenta trenja za laminarno strujanje A== 64v / vd. Odrediti visinu tecnosti u sudu u trenutku kada se . u trenutku T.2.l[ 2(/1 + R) - . Na dnu rezervoara povrSine A i vi sine Ii napunjenog vodom nalazi se mali otvor koeficijenta protoka Il i povrsine ao' koji je zatvoren dijafragmom. odreduje se protok ulja . d. H 0. Sve lokalne ::>tpore i kineticku energiju struje zanemari ti. dobijene iz Pitagorine teoreme za srafirani trougao.7-16a) i b) cilindricnokonusnog rezervoara (sLP. d rcg VC z)==128vl z .2. T RESENJE Problem 2. h. dobija se diferencijal vremena dl == - l:~. Poznate veliCine su: Slika P.7 - h(h. Poznate velicine su: R.\1.7-16.H. cija se stiilljivost zanernaruje.A. Rezervoar se prazni kroz prrlst cevovod. i uvrstavanjem veze r2 == 2Ch+R)z_Z2 -h(h+2R). kroz mali otvor na poklopcu suda. dijafragma potpuno otvori.2.15. D.al' Pl.P. cija je povrsina aI' i koeficijent protoka Ill' Pri tome je zaprerninski protok vazduha. Integraljenjem u granicarna od h+2R do h.2.P.2R) ] dz. Odrediti vreme praznjenja: a) sfern)g (sl. Dijafragrna se potpuno otvori. u kome ulje struji laminarno.

lnh+2RJ.J2g +1.62. d 2 rc V.5m. d 2n · · [V.17. R = 0.2. fld 2h. t~O a) b) c) d) Slika P. T= 12~vl[2R(h+R)_h(h+2R). h d gHo pa ce ukupno vreme praznjenja rezervoara biti T = T1 + T2 . P.~L = 0. 1 7 .2. h b) Vreme prainjenja cilindricno-konusnog rezervoara sastoji se od dva vremena. ito: prvog periocla koji se oclnosi na praznjenje cilindricnog dela rezervoara kroz dva otvora na razliCitim visinama sa protocima . D21f. i to: vremena praznjenja cilindricnog dela 32v/D2 h+Ho+H ~ = d 4 g In I1+ H 0 ' i vremena praznjenja konusnog dela .254 Kvazistacionarna isticanja d fJ .• = D2.. c) konusnim dnom.dz . Problem 2. NaCi vremena praznjenja cilindricnih rezervoara (s1. sledi: 2 · T:= 2 DJh+H(1. (z) +V2 (Z)]dt1 == --4. 32vlD 2 1 2 2 h+Ho T2 = 4 2 (-2 Ho -hIio +h 1n-. Ro == 0.fii h 3 fld2hfli . b) cilindricnim dnom.5m. h = 1m.7. i cl) polusfernim dnom. 5"+H h dz -Jz-h fJ. (z):= fl4~2g(z-h) i drugog vremenskog periocla koji se odnosi na praznjenje cilindricnopoluelipsoidnog dela rezervoara kroz jedan otvor sa protokom 4 Primenom diferellcijalne jedllaCine isticanja za prvi vremenski period V2 (y) = fl--J2gy . . d = 20mm. Posle racionaljenja poclintegralne funkcije. . ' . . dobija se T.) .d2.7-17 RESENJE: a) Vreme prainjenja sastoji se od dva vremenska periocla.7-17) sa: a) poluelipsoidnim dnom. Dati su podaci: D = 1m. H = 0.-Jz-h)dz== 2 D [(h+H)3/2_ h 3/2_ H 3/2] =2935s.4m.

Sa gornje strane klipa nalazi se opruga krutosti c. i visinskom razlilcom izmedu nivoa tecnosti h = P rnO / pg.65. dok je drugi vremenski period /'Jii(D -4R )Jh =655.. Kada se u klipu otvoti ventil koeficijenta protoka fli povrsine pOpteCllog preseka a. promenljiva . pri cemu je A = DZrc 14. + T2 ::: 948.5s.2. i menja se po zakonu 2 2 A(y):::D rc/4-r rc: 1z jednacine elipse: (rIR)2+(ylh)2::: 1. tada vazduh istice u atmosferu.4s._2 D [(H+R)3/2_ R 3/2_ H 3/2]-3555 1-3fld 2R oJii 0 0 .7-JlJt U fiksnom hidraulicko-pneumatskom cilindru moze da se krece klip teiine G. +T2 ::: 1143. c) Prvi vremenski period je isti kao i u zadatku pod a). +Tz =613s . dok je drugi vremenski period: 14 D2 Jh =849.. Tz = fl d2 Jii(D -SRo )v Ro=2)7. Odrediti vr~me spuStanja klipa do nivoa slobodlle povrsi tecnosti. a drugim je otvoten premaatmosferi. dobija se 2 '[. Cilindar je jednim svojim krajem potopljen u tecnost gustine p. ito: staticlcom deformacijom opruge. i iznosi Xo = (PmOA .s.Pmo' RESEN1E: Pocetno stanje 0 ravnoteze odtedeno je sa dye veliCille. Tz =15 fld 2 Tz = 2 2 /ii pa je ukupno vreme praznjenja rezervoara T =7. p. a.KvazistaCionarna isficanja 255 U drugom vremenskom periodu povrSina poprecnog presekana visini trenutnog nivoa tecnosti u rezervoaru je· . "h = 888. 1z diferencijalne jednacine isticanja: -A(y)dy::: V(y)dt2' nakon integraljenja dobija se 4 T2 ::: fld 2 D . koja se dobija iz jednacine tavnoteZe sila G + cXo = PmOA. G.po' fl. Wi 2g Ukupno vreme praznjenja rezervoara T = 7.5s. 2 z 16 Z In"'- - T=7. poluprecnik r je odreden izrazom r2:::(Rlh)2(h 2 _y2). Poznate veliCille su: D. Ukupno vreme praznjenja rezervoara je T::: 7. U ptoizvoljnom a) Slika P. b) Prvi vremenski period je isti kao i u zadatku pod a).7-18 b) .15. d) SprovodeCi postupalc proracuna vremena praznjenja rezervoara kao i u zadatku pod a). + T2 = 1182 s.J2i Sh[ (4) 0 2 -R 2 R 2 2JdY +(/i) y 2 JY::: 5 (5D -16R fld2 Iii 2 2 ) r. Problem 2.G) Ie. C.5 s.H.

P. Uvrstavanjem brzine v u izraz (2). dobija se proizvod ----2 d c AV == 2gT(1+ pgA)(B+z) Stika P. Promenljivi natpritisak vazduha moze Se . Poznate veliCine su: d. IIII -D H Zo z t=T i Bernulijeve jednaCine za trenutni nivo ispod klipa i izlazni presek cevi l v2 p+pgz== PA <r-==9 ~ V(z) d. dobija se brzina strujanja v. 1z diferencijalne jedna- f dr:' == ( D)2 1MH dz./ Vz -VPmo . doblja se T= 32ylD In B+h+H 4 d g(1+ P.W~2Pm 1 po.[ c. ProIJlem 2.32» u izraz (1). 1 J h d2 . uVrStavanjem izraza za protok i integraljenjem dobijene diferencijalne jednaCine."IIPmo -c(H-h0 )IAj • . G.1. Hidrocilindar se prazni kroz dugacki prosti cevovod pod dejstvom sile teZine kEpa G i sile opruge. Zamenom novodobijenog izraza za brzinu v u izraz (2) i njegovim integraljenjem.2. Kineticku energiju struje i sve lokalne otpore zanemariti. Problem 2. dobija se 7 D 2[ 2 (d d C J-417[ . a zatim njegovim integraljenjem.7~18b). c. <J- c 1=0 I=t -=::: =- G RESENJE: Postavljanjem jednacine ravnotete sila za proizvoljni polozaj klipa pA = G+c[zo -(h +H -z)]. FP:fD - r- lin dx _ 2A2 I _ IA .nata vrednost ekvivalentIlOg koeficijenta hidraulicke karakteristike Ke ~ . odrediti iz· jednaCine ravnoteZe sila G+c(XO-x)=PmA.sledi izraz za trazeno vreme T-~ Vl H-I".256 Kvazistacionarna isticanja trenutku vremena (s1.zo' Y. dobice se izraz za brzinu strujanja v.A) B+h 2 b) Uvrstavanjem koeficijenta Blazijusovog trenja (izraz (2. l. D. dobija se vreme praznjenja cilindra T == =-4- D2n i B= G+c(zo -h-1-l) .IInc vPmo cx r- !p. prazni se kroz cevovod za koji je po:z. Opruga krutosti c ima staticku deformaciju ZOo Odrediti vreme praznjenja hidrocilindra ako je trenje u cevi: a) laminarno i b) Blazijusovo. gA .7-20. V d T h (2) V a) Kada se za laminarno strujanje u izraz (1) uvrsti· koeficijent trenja A= 641 Re = My I vd . . Rezervoar Vlsme h i slozenog oblika povrsine poprecno g preseka.~ Precnik cevi kroz koju se vrsi . H. i iznosi Pm==PmO-cxIA.2. 3/7 3!7] T=3 C d) 0.7-19. h.7-19 pri cemu su konstante A (1) c+p Cine isticanja dV == Vdt. Koriscenjem diferencijalne jednaCine isticanja Adx == f/dt.3164 V~T(l+ pgA) CB+h+H) -CB+h) . protok vazduha je V = J.

fzdz2/J.7-20 ' RESENJE. ..lz) _ zx 2 = 0 b) izmedu povrsi Fj : x 2 + / == 15z F2 : x == 2y-Jz.2. avo resenje daje jednaCinu x ==. x x3 dz21 D ' .z o..-:12.J...LaJ2i· fii 3/2 b) Iz jednaCina povrSi F j i F2 dobija se kvadratna jednaCina y2 +2y. 2g 0 0 . dobija se izraz za vreme praznjenja (1) -J z a) Zbog jednostavllosti resavanja integrala uvod\. Koriste6i izaz (2.l == 1/ aJ2Ke 2 u kome je a = d n/4 .. k 2 0 H + 2..Lafii 0 2 == 1 1 1 271: IS' nh [cp-2coscp+")(CP--2 sin2cp)] . llfu '.J6z(~lSZ-X2.lz fdf h .(l+sincp).lz -15z == 0.lG 2g .2..7..Jz to njihovom zamenom u izraz (1) sledi T== 1 ~J[2f. 2 3/2 +15zarcslll r::-::.4) koeficijent protoka je f.z J.Jz.J2i 0 f A~) dz= h 1 dxdy)!£..: se polarne koordinate r i cp (x=rcoscp i y==rsincp).La.z"'.z J.2.)h • S "JlSz 6.. sa kojima se dobijajednaCina kardioide r==J..7.w.la2g 1[-2 (xJlsz-X x~)dxlJd:-== ~La 2g 0 0 . KVaJ!.x 2 i y == xi 12.y/ a) b) Slika P.7.a. cije je resenje y = 3.znstadoIDl3Ir'IDlO pril'!ticaIDlje teclll®sii UIl spojenim sUIldovima Pod preticanjem se podrazumeva strujanje fluida izrnedjuspojenih sud ova.7.rJ r == 3 ..2) tada je protok tecnosti na osnovu Bernulijeve jednaCine za trenutne nivoe tecnosti u rezervoarima odreden izrazom .. Odl'editi vreme praznjenja rezervoara. Zamenom ove jednaCine u izraz (1) sledi: T= 1 fla.3).J2ii 0 Sef frdrdcp)~·== __1_f.Kvazistacionarnaisficanja 257 prainjenje je d. .J2i('\I6 +lSarcslll.l[f(l+sincp)2d(p].povrsina poprecnog preseka cevi. Kada se vrsi kvazistacionarno preticanje tei<:')0sti uspojenirn sudbvima (. ako tecnost ispunjava zapreminu: a) opisanu funkcijom: (x 2 + y2 )(x 2 + y2 _ 2Y. 1..Jz J. i imajuCi u vidu da je povrsina poprecnog preseka rezervoara na trenutnom nivou promenljiva.-). T= 1 J.['6z koja predstavlja jednacinu presecne hive izmedu povrSi F j i F2 • Kako se jednacine povrsi }<~ i F2 mogu napisati u oblicima y == ~ 15z .fzdz== 0 0 h 271 r d h 271 0 ..Prema izrazu (2. 2 z .J2i 04(:c) .

Diferencijalna jednacina isticanja (2..5) i njenim integraljelljem u granicama od hT do ho dobija se vreme zauzimanja llovOg ravnotdnog poIozaja . 2....7.. . 2. .7...7.. (2. ""..5.. avo... A2 == 2 m 2 .... te se na osnovu (2....I2g I "r A (z)+A 2 ijz+ Pl~t (z) j J Aj(z)Az(z) • dz .A. ".. H = 2m..... a tom prililcom U oslobodjeni prostor suda A ustrujava olcolni vazduh protokom Ti'o.d... A] == 1 m ..~P]-P1 V(z) = W-·· 2g(z+--") ... " V a) A AI u A2 B ....Po H l.6) ProDlem 2.2kg/ m 3 . ...... p] i P2 apsolutni pritisci koji u opstem slucaju zavise od koordinate z. to ove dye koordinate treba izraziti u funkciji od z. a diferencijali zapremina od koordinata z] i zz.....62. pri tome vazduh ustrujava u sud A kroz mali otvor precnika do koji se nalazi na poklopcu suda.......7..Z2' odnosno u diferencijalnom obliku dz = dz] -dz 2 ... Dati su podaci: d = 50mm. " . primenom diferencijaine jednaCine (2.'.... " " ....... i glasi z == z] . jer u vazdusnom prostoru suda A vlada potpritisakp".5) dobija dz] == A 2 dz / (A] + A 2 ).7-21..7.. !-lo = 0... b) Siika P. Su =0.7.7-21 RESENJE: Otvaranjem ventila V sud A se prazni... Postavljanjem ... == 0.. 4 pg pn cemu su: !-l koeficijent protoka cevovoda kroz koji se obavlja preticanje... ... Ta veza sledi sa s1. do = 2mm.. A. Sudovi A i 13 spojeni su sa cevi precnika d... d27f. ~~~~do.5) Kako protok zavisi od koordinate z. Po == 1..02. " ...!-ld 7f.. Sv == 2...1) primenjena za slucaj preticanja glasi V(z)dl == -A] (z)dz] == Az (z)dz z .. Z rastojanje izmedu trenutnih nivoa i. dz o Slika 2.. ustrujavallje je mogllee..7... (2. voda pretice iz suda A u sud 13... Nakon otvarallja ventila..Odrediti vreme za koje se nivoi 2 vode izjedllace. 1= Sm.2S8 Kvazistacionarna isticanja . "" ..2 Konacrio....."...2.... h T = 24 r..

slede protoci V. Sll == 0. b) U slucaju da je venti! V2 zatvoren odrediti preenik cevi Do'u granisa ventilom VI. I Diferencijalna jednaeina prainjenja rezervoara A. A2 :=: 2m2.==fl1a]~2gz pri cemu su koeficijenti protoka .1J2gp. 2 .p iJ. I:=: 2m. I+L(flo d2O )2 Po fld Uvrstavanjem nadene veze u izraz za protok vade.Pv I pg) . L == 5m.· a) Postavljanjem Bernulijevih jednaCina za nivoe 0-1.Kvazistacionarna isticanjtl Bernulijeve jednaeine za nivoe teenosti u sudovimaA i B u proizvoljnom trenutku vremena dobija se izraz za protok vode V = IJ. to zapreminski protoci vode i vazduha moraju biti isti (V = Vo)' Iz ove jednakasti sledi veza pg Pv = 2 z. Zz i z. d = 25mm. . Istovrememin otvaranjem ventila VI i V2 voda pretice iz suda A u sud B.2.5.7. CP Po 1 l+L(ilo d.03.cijaA lnu jednacinu praZnjenja rezervoara A i integraljenjem novodobijene diferencijalne jednacine. dobija se traZena veza izmedu koordinata dz] = A/Az dz. RESENJE. a) Odrediti vreme izjednacavanja nivoa. odnosno punjenja rezervoara B prema (2. glasi: -A] dZ j == A2 dz 2 =V(z) dt.7. Sv] := 2. d rc I 2 0.)2 2 fld 4 vZ.--- T AA a d ] 2 A] +A z fiV(z) J-. u kome je koeficijent protoka fl:: (su +sv + A:~+ 1) -]12 := .d2 Problem 2.5).U poeetnorn trenutkll razlika izmedu nivoa vode u sudovima je h = 1m. d~rc V(z):= flo-._Z-= flod~rcJ2i (A] ] 2 +A 8 AA PO+(~)2 .Lz a2 J2gz. D =50mm. tako da vreme izjednaeavanja nivoa bude duplokrace sa novim precnikom spojne cevi. KoristeCi geometrijsku vezu izrnedu koordinata z=z]-ZZ' i jednakost zaprernina: -Ajdz] ==A zdz 2 .4264. 3. h:= 1m.-4-v2g(z. Zamenom ove veze u diferen. Sudovi A i B spojeni su cevima. 0. a 0 cernu je vee bilo reci u Odeljku 2. Da bi se ova diferencijalna jednaCina reilila. S druge strane protok vazduha je Va = flo (dgrc 14) J2 Pv 1 Po' S obzirom da u vodom oslobodenu zapreminu sud a A ustrujava vazduh. Sv2 :::. dobija se . treba naCi vezu izmedu koordinata z]. V ==f. A:::. Sk := 0.-----.5. 2) ··fl d 2 .Jlj =7588s. Dati su podaci: A1 = 1m2.. dobija se vreme izjednaeavanja nivoa .7-22.

fh 2) . s".. Problem 2. Koristeci uslov zadatka [*=TI2 dobija se novi precnik cevi Do =V4(F]d 2 +F2D2)2[/cl+«(.d..do. p. = 0." +SVl+1)DO] = 68.1) odnosno (2.. H A II A lU ""'~ ~v~ V / tC\ L:7"'LA'/. (1) Brojna vrednost iznosi: T = 342.2. Na osnovu'izr~a (1).7-23.. i b) vreme za koje se nivai vade u \7.. Iii (AI +A A1A2.7-23 voV .7-22 b) Nakon zatvaranja ventila V2.8 s./. "L.d+ 1)- =0. dok su povrsine poprecnih preseka a j = d 2 rc / 4 i a 2 == D 2 rc /4. I. Diferencijalna jednaCina preticanja prema (2. = D5n 12.A vl A2 k V2 LD. Istovremenim otvaranjem svih ve. I... +V2 )dt = -Ajdz j =A2 dz 2 • lz jednakosti zapremina-Aldz j = Azdzz .(Al~~12) dz. L -1/2 =0.d j .~ 1.417.. L.5)..Sv. 11 -r'~:-~~~I: '1:1'__ '''-----------B Zj ::.4mm gde je brojna vrednost nadena metodom numerickeiteracije. \1 d. P B It A2 Ho RESENJE Nakon uvodenja: povdina:p()precnih preseka ___ Slika 2.343.7./. Poznate veliCine su: A]> A2 ' Eo. h I". pri cemu je a. i povecanjem precnika cevi sa d na Do.. dobija se novo vreme izjednacavanja nivoa T* = fl.zz' sledi veza izmedu koordinata dz z =. " a) Jk L 2 =Jij /«A .ntila poCinje isticanje tecnosti iz rezervoara A i B.tako da protok vode za vreme isticanja iz rezervoara B bude konstantan.7.Svl' /C. ~ )_1 Z2 b) Slika P. Kada se ova veza uvrsti u diferencijalnu jednaCinu preticanja vode posle integraljenja sledi T= A]A2 J~= ~ +V2 Aj +A2 h v 2 AjA2 (illaj +il2a2)1ii (A 1 +A2 ) fh. . _ -_ _ _ w _ _ _ _ ..-.s1'o.a. rezetvaarima izjednace.: I ] =_ ___ - j dZ2 A 11 AI .~ =(Su +S1'] +/c ~o +1)-1/2 i fl. i geometrijske relacije Z = Zj . novi koeficijenti protoka iznose fl. Odrediti: a) napor pumpe. glasi: CV. A\ koeficijenta protoka . H. d.J>.. A.::.260 Kvazistacionarna isticanja I j/2 il2 =(Su +2~k +S1'2 +/c D+1) FI =(Su +SVI +/c.

./2' H.[if. D. xo' p.c.RPC. -k.sane trenutnim polozajima klipova F c(xo +x) --"'D-r~· ===-==i=+==== I v2 +PA d2 o zamenjivanjem koeficijenta trenja za laminarno strujanje A=64/Re.-1-+1 ' i konstante k = ~o :0 Fa. Odrediti vremeza koje ce klip da se pomeri za hod h. Nakon otvaranja ventila V naCi vreme zauzimanja novog ravnoteil1og polozaja.[jj +k). + k Problem 2.(. Integraljenjem po x u granicama od 0 do H:::: hA I Ao' gde je H hodklipa hidro-akumulatora koji sledi iz jednakosti zapremina h A = H Ao' dobija se trazeno vreme I 128A~ 111 (FAo /cA)":"'xo T= d4nc In(FAolcA)-Xo":"h{AIAo ).vZ. koja je prethodno sabijena za xo' Kada na ldip hidro-cilindra deluje sila F=const tada ulje kroz cev struji laminarno.U+C.::: ~C.Sk'(. Iz Bernulijeve jednaCine.v.vl'C.vo +A:~+l.. resenja se mogu napisati u sledeCimoblicima: '-) ) a) Yp==(flja )Ho-z]'g.7-24 opisuje x koordinata. ·-D o '-'-'.u 1 1 1 1 +c.dinamicka viskoznost. C FAo ' .7-25.ln . dobija se protok ulja .. Gl'Gz' l.0Zenjem sa d 2 n 14. Do. Poznate velicine su: F.krecu klipovi tetine G1 i Gz spojeni su slozenim cevovodom prikazanim na sLP2.u+2tv +)'.c. Hidraulicni cilindar i hidniulicni akuinulator spojeni su sa cevi precnika d i duzine l.Ij. V(z) = 128 11 1 Ao (cA -xo-x).d 2. nastace strujanje . I.R2. h. A A pri cemu su konstante A :::: D 2 n /4. 261 flo == ~c. A j . c. / 4 i 11= pv . Hidro-cilindri u kojima mogu dase. postavljene za preseke opi. ulja kroz spojnu cev i punjenje akumulatora uljem. d. U hidraulickom akumulatoru nalazi se opruga krutosti c.· Usled dejstva sile F na ::==-=~==== klip hidrocilindra. b) T==~_l-(JH -/ii. fl= ~(. Ova pomeranje Slika P. d 41f.2. Poznate veliGine su: dA. = Ih I=T 1=0 RESENJE.A2 . Zanemariti kineticku energiju struje i sve lokalne otpore.A.Kvazis(acioncwlw lsticanja .7-241. To punjenje akumulatora uljem prouzrokuje pomeranje klipa. Diferencijalna jednaCina punjenja akumulatora glasi.Vl +A*+l. fll a 1J2i . Ao:::: D~1f. Problem 2. i Illi1. Aodx = Vex) dt. v. fl .. \ I . 1 floa o 2 gde je z trenutna visinska razlika izmedu nivoa vade u rezervoarima i .7-25..

P. U tom polozpju je klip HC2 iznad klipa HC]. Klipovi mogu. Hidraulicki amortizer prikazan na sl.d].2. Cilindri su medusobno razdvojeni pregradom u kojojse nalazi mali otvor povrsine a i koeficijenta protoka fl. u cilindrima precnika D.E:SENfE· ~= 1 S" +Sk +sv +A~~+(I.7-27. Po prestanku dejstva sile F l1astaje preticanje iz HC] u HC].[ii Al + A2 ] 2 H+-(-I __ 2) pg Al A2 SHka P.7-25 Slika P.l2' F.sv.fJ.+Sk +A.Dl'D2 . p.7-26 klipovi u hldrocilindrima pod dejstvom sile F miruju. Sa donje strane veceg cilindra nalazi se opruga krutosti c.7-26 Slika P. C. p. U polozaju prikazanom na s1.Sk .F.2.Go.d2 .7-27nalazi se u stanju mirovanja.2.ho.S' R.2. ~u .a. i Do. Odrediti vreme zauzimanja novog ravnoteznog polozaja.Ho.G. da se beeu bez trenja. Poznate veliCine su: GI'G2 . Odrediti vreme za koje ce klipovi pod dejstvom sile F zauzeti novi ravnoteZni polozaj.~: +1)(~~)2 .D.2.l].. Poznate velicine su: Do. tad a ce nastati preticanje ulja iz manjeg u veti cilindar. Problem 2. REfENJE' TraZeno vreme je .7-27 Problem 2.. Kada na gornji klip deluje sila F.A.262 Kvazistacionarna isticanja RESENJE' Vreme zauzimanja novog ravnoteZnog poloZaja je 8 AA l'G G ~ld gde je koeficijent protoka T= 2 TC. P.7-26.

mogu da se zanemare.2). pri koriscenju zaprerninskog bilansa. x= A 2A (h 2 -z).KvazistaCionarna isticanja 263.o (x+hr ).7-28 Otvaranjem ventiIa V nastace pretisanje tecnostigustine P2 iz rezervoara B ka rezervoaru A. tada je natpritisak u njemu PmO =0. sa konstantnim povrsinama poprecnih preseka Al i A z ' spojena su sa cevi promenljivog poprecnog preseka i napunjena su tecnostima gustiUa PI i P2 do visina hI i h2 .s". tj.2.J2i (1 + P. Pm = Pmo) dobija se konstanta k = Pmo / hI' pa ce.7-28a).AO)h _) F ] pgA .1E: Stika P. 2 a) k v RESEN. Ao pgA(l-----'L)+c----'L . U toku punjenja rezervoara A.2. P. Poznate veliCine su: Ai .A -.hi' dp \. Napomena: Tecnosti se ne mesaju. I (1) Iz jednacine zaprerninskog biIansa A2h2 = Ajx+AZ(x+z) dobija se veza izmedu koordinata A . u kome natpritisak u prostoru iznad tecnosti raste linearno sa trenutnom visinom nivoa tecnosti. Tada ce u proizvoljnom trenutku vremeria polozaj sistema biti kao na s1. natpritisak biti odreden izrazom Pm = P.~O) 2Ao 1 [JL-(l+_C_. Odrediti vreme uspostavljanja novog ravnoteznog stanja u sistemu. Dva velika rezervoara A i B (s1. definitivno.pgA· ' pri cemu hod manjeg klipa iznosi A 1 h= A A ·F. P. natpritisak iznad tecnosti menja se linearno sa visinom tecnosti u njemu. T= 1-W. Kada je rezervoar A prazan. PmO' Su . Problem 2.Sk .7-28b.rc / 4 i A = D 2rc /4.7-28.2 i 1-1 (koji se nalaze u tecnosti gustine P2)' koja glasi .zi' (i=I. 1+ Z (2) Iz Bernulijeve jednaCine postavljene za preseke 2. hI = 0. Zapremine tecnosti u cevi. A A a povrsine klipova su Ao = D. pgA A . odnosno Pm =k(x+hl)' Koristeci pocetne uslove (x=O. . PosIe otvaranja ventila V poCinje preticanje tecnosti lz otvorenog rezervoara B u zatvoreni rezervoar A.:.2.

. za kraj~ie ravnotezno stanje. iz diferencijalne jednacine preticanja A 1dx:::: V(z)dt.k +A1 Ci+1)(d) 2] ] 1 dobi6e se izraz za pratok tecnosti V(z):::: f.PIgh] . uvodenjem kanstanti 2 A a == 1+ PmO 2 b =llhl + Pmo (h1 + .7.ja(H-h)-bl 2g L.-b-.2) vazi izraz za protok ~/(z):::.«li@va Kada atvoreni sud tdine G (s1.2.u+S. tada na osnovu (2.\:+A2d2)T+ (v 2 - VI )2 2· +(Sv+S!c+AI~+1)2J 'I v{ l uz koris6enje: veze izmedu brzina v]:::: (d 2 I d l )2V2 dobijene iz odgovarajuce jednaCine kontinuiteta (~ :::: V ) i izraza (2) i (3).264 Kvazistacionarna isticanja . d. dobija se vreme zauzimanja novog ravl1otdl1og polozaja T=dz Iii Hf-h <Jaz-b (AA]A2 r---.1) ima oblik A(y)dy == V(z)dt. jednaCine zapreminskog bilansa A2h2 == Alh + A2H .Pmo H-h==h2 .31a).: f.--.la~2gz.3) tone puneCi se kroz mali otvor povrsine a i koeficijenta protoka 1-1-.7. I _ '2 V. a diferencijal zapremine od koordinate y koja govori 0 trenutnoj napunjenosti sucla.2. P2g(A1 + A2 ) P2 P2gh1 A1 + A2 . gde je z visinska razlika izmedu nivoa slobodne povrsi okolne tecnosti i mvoa otvera kroz koji se vrili punjenje suda (s1. Kvazistac[(J>narlfRO isticanje prn tOllljenju iii iZlI":ll1njsnjn s1lI. P2gZ=:Pm+PIghl+P2l(l.7. Za razmatrani slucaj diferencijalna jednaCina (2. to izmedu ovih koordinata treba naCi vezu. i koeficijenta protoka 12 d2 2 2 11 d2 4}-]/2 f.7.- Primenom.7. iIi visinska razlika izmedu nivoa slobodnih povrsi tecnosti u sudu ivan njega za slucaj podvodnog preticanja (s1. uz koris6enje diferencijahlOg oblika veze (2).7.-= (Aj+A2)lld21t 2g +A A] A? - 4 8 2 )llad 2 1t 2 2 h2 fii[~ah.3b). . i izraza (1) u kome se uvrstava x:::: h + h]> dobice se visinska razlika A] +A2 P2gh2 .2.1t . . A2 ho ).(d) ] +(sv +l.l== { Su +Sk +AT+[l.3. A2 PmO lh1 +P2g(1+il] IA 2 ) Konacna.. 1 2.l7vaz-b . Kako protok zavisi od koordinate z.

Sve napred receno vaZi i za sudove kaji izranjaju iz tecnosti. i korscenjem veza (1) dobija oblik /::: CZ+ho)3 -h.z) . Poznate velicine su: D.) "h-ho (4ho +Ihho +h ) * U slucajevima izranjanja i/ili tonjenja sudova veoma cesto je potrebno nacrtati sud u viSe uzastopnih polozaja.) \ \ f z"}"" (h o +z)2 () . (stabilno) pliva na vodi. slede veze D D ID (1) do =hho . a) Gaz suda u pocetnom D trenutku ravnoteZe adreduje se iz llslova jednakosti sila: G = pg3"-4-hO' 1 posredstvom h veze (1) iznosi . a.dY ::: 2a fJ.Kvazistacionarna isticanja 265 Ta jednoznacna veza se dobija iz jedl1ac'il1e kvazistaticke ramotde sIf4 koja za proizvoljni vremenski trenutak glasi G+pgV(y)::: pgV(y.zapremina koja odreduje silu potiska. G+pg"3 x n y = pg"3-4-(z+ho).-)2 . Odrediti vreme tanjenja.---h = 3 12G (!!.trenutna zapremina tecnosti u sudu i V lY. tdine G. Kada se na mestu A koje se nalazi na nivou slobodne povrsi probusi otvor povrsine poprecnog preseka a i koeficijenta protoka fL sud tone..7) gde su: V(y) .7. pri cemu je koordinata z trenutna visinska razlika izmedu nivoa slobodne povdi tecnosti i nivoa otvoraA.z) (2. dobija se izraz T= JV(z) dy ..J2". Sud tankih zidova. 1C D 2 ~ 2 4 2 dZ=lOafLJ2i(r.J2gz. U trenutku kada je sud potonuo nivo vode u sudu je ispod nivoa otvora A. (3) Sada se lako iz izraza (2) i diferencijalnog oblika izraza (3) dobija vreme tonjenja konusnog suda x2 rc 1C D T= Y)Jfl. d=h(z+h o ).7-29.2. b) prizme sirine B. p.. B. l?ESENJE: Iz slicnosti trouglova D I h ::: do I ho = d / (z + ho ) ::: 2x / y..V(z)dt. Radi jednostavnosti crtanja to se moze uraditii tako lito se na slici sud fiksira a menjaju se polozaji nivoa tecnosti. fL. o pgr:: D a) 1 d5 n . G. ~(x) y (2) u kome je pratok V(z) = lla.7.fii. Ta veza sledi iz uslova kvazistacionarne hidrodinarnicke ravnoteze sila 1 2 1 d 2n . b) Za reSavanje integrala (2) Slika P. x=Zh Y · Iz diferencijalne jednaCine punjenja suda A(x)dy '. ako je sud ablika: a) konusa./r. J. Problem 2. .29* treba naCi dopunsku vezu izmedu koordinata. h.

fl.av 2 gh Problem 2. i iznosi ho ::: G /pgAo' Vreme tonjenja suda sastoji se od tri vremenska perioda. h1 ' h2. Otvaranjem malog otvora na dnu suda povdine poprecnog preseka a i koeficijenta protoka fl.:-z~(2ho+h)vh-ho' p. G+pgA 1x 2 = pgAOhJ +pgA3(5+x2 +Z2 -hI) . i T3 .trenutku vremena G::: pgtdoBho. i koriscenjemveze (1)..ah"\l2g II-rho -----y=-dz Z 2 3 0 'liZ DB r.2. a.2. Odrediti vreme za koje ce sud potonuti.vremena punjenja preostalog dela cilindra precnika D1 napuni. T2 . a) fl·a b) c) d) Slika P.redosledno. Cilindricni sud tezine G promenljivog popl'ecnog preseka po visini pliva na vodi.av2gz p.3).::-::: r:::-f p.25) + pgA2 (5 + x3 . Gaz suda u pocetnom stanju ravnotde dobija se iz jednakosti sila G::: pgAoho. i glase: .B' Dopunska veza izmedu koordinata dobija se iz uslova kvazistacionarne hidrodinamicke ravnoteze sila 1 1 G+pg2"2xBy= pg2"dB(z+ho ) i posredstvom izraza (1) ima obhk (4) Vreme tonjenja suda prizmaticnog oblika dobija se iz izraza (2) u kome treba uvrstiti diferencijalni obHk izraza (4). sud tone.Azdx 3 == fl.hJ + 5) == pgAOhl + pgA3 (8 + x 3+ Z3 .a~2gz2 dtz .a~2gz3 dt3 . i iznosi / ::: (z+h O )2 -h~ T= y 2xBdy DB ho + r.vremena punjenja dela cilindra precnika D2 . P.7~30b-d.7-30 RESENJE: Radi kraceg pisanja u toku izrade zadatka uvesce se oznake za povrsine poprecnih preseka Ai ::: Di21( / 4 (i=O. Ove veze sledeiz jednaCina levazistacionarnih hidrodinamickih ravnoteza sila G+pgA1 x1 ::: pgAo(5+X1 +Z1) .a~2gz1 dt 1 ' A1 2 ::: fl. za koje se sarno dec unutrasnjeg prostora cilindra precnika D]. do potpunog potapanja suda.2. Diferencijalne jednaCine punjenjiisudau pojedinim vremenskim periodima glase A 1 1 ::: fl.1. G. Poznate veliCine su: Do. G + pgA1 (h1 .. dx dx Za resavanje ovih diferencijalnih jednaCina.2. D1 ' D2 ' D3. dobija se gaz suda ho::: ~P~C. a.vremena tOIljenja do spoljne ivice dela suda precnika Do.266 Kvazistacionarna isticanja b) 1z uslova hidrostaticke ravnoteie sila u pocetnom . p.7-30.h1 ) koje su postavljene za polozaje sa s1. ito: ~ . potrebno je naci ~eze izmedu koordinata xii Z i' (j=1. 8.3).

.7. koristeCi granicne uslove na krajevima pojedinih vremenskih period a Zj = HI' Xj =h j -H j -5.ld nJ2i (As . o 3 3 3 Ao Al A2 Ao· f2(A I -A2 ) l A3 -A2 z3 =Tho +(T-T-T+ 1)h l A +lJo..'. dobivaju se granice integraCije A A A A -A A H I = AOho-(Ao-l)hj-8. koja radi sa konstantnim naporom Yp' Smatrati da je. Date Sil sledece veliCine: G.podmornica oblika prizme...7-32 . hI -0+ A x2 .d.1-. Naci vreme za koje ce podmornica zaroniti. r~1f'Zl'Z<'2iz=Z<'2iz===z:m vazduh u rezervoaru A. G RESENJE: Traieno vreme iznosi SlikaP. H.~·--=. X 3 • 3 3 3 3 267 ZI :::: -l 3 3 Iz ovih veza.l.28.::. Plovni objekat . L./H3)' Ukupno vreme tonjenja suda je T:::: 1\ +T2 +T3 • Problem 2.5. ~ Au ~p RESENJE: x "" x . Unutrasnja povrSina dna suda je All a ' spoljasnja As' Kada se na dnu suda probusi otvor G.xI -0 Z2 =Tho A.2. napunjenje vodom do visine Hi pliva na vodi. pri punjenju rezervoara.1)h2 -(2T.}.Au. H z = AOho. d. Prizmaticni sud teZine G.Su. Poznate su L d h sledece veliCine: G. }.:::: r..A1 A3 Aj .:Z--=--./ ho .\u. A Ii A. H 3 ::::T ho. sto se postize ubacivanjem vode u rezervoar A.Ulfii (A -A 3 2 A2 A3 2 . 8 A A ~ A G As d.h 2 Al A3 r.-:-2 (A .:.----·~ ~ ~ precnika d.As .1-32.A s' p.Sk' sv..Ul. B.1)8. naCi vreme zauzimanja novog 13 ~ H ravnoteznog polozaja. Da bi podmornica zaronila potrel:?noje povecati tezinu.-:-2 (A.A hj -(T. Yp.g 0 I }. h.1)5..A. J. I I 3 3 3 Ao . tezine G. dliZine B.?H. §~ ~~ Au .atmosferskim pritiskom.la'li Lg j 3 ~:::: J. Z3:::: H3 .Kvazistqcionarnaisticanja Ao -A Ao Ao -A3 Al -A3 ho --A-. A. Voda se ubacuje pomocu pumpe. pliva na vodi. k pod konstantnim ..~= r. X3 =hl +h2 -H3 -8./ h1) .p.o.7.°A I hl -(2-:i-.A ) (""Ii H2 -" H1 ).r..31 Pro/Hem 2.. 2 2 2 2 Ao Uvrstavanjem diferencijalnih veza izmedu koordinata Xii z j u diferencijalne jednaCine punjenja suda. Z2 :::: H2 ' x 2 = hj .:.A ) (.w 8 T= 2 II S (1-_u)H+8---.Au) As pgAs SlikaP. ~~.H. te njihovim integraljenjem sledi: 2 AoA1 r.2.~ ) ('\IH2 ~'.

.7-33. Ovim redom odrediCe se pomenuta vremena.7-34. Vreme potapanja plovnog objekta sastoji se od dva vremena.. b.Gaz plovnog objekta.I. H. pri tome pravi otvore precnika d=lOOmm i koeficijenta protoka Il""O. ito: r. '/ . Nakon toga plovni objekat tone. NaCi vreme za kojece plovni objekat da potone.. na dubini h=O. Odrediti: a) vreme zauzimanja novog ravnote±nog polozaja plovnog objekta.I.av2g g --+--11-8) pgAs g .51__ Ii H B Slika P. projektil po gada plovni objekat probijajuCi ga sa obe strarte.d 2 n.J2i . Prazan plovni objekat tezine G=500kN (duzine L=10m. pri tome na dnu pravi otvor precnika d i koeficijenta protoka Il.vremena podvodnog preticfmja. U unutrasnjosti plovnog objekta nalazi se komora napunjena vazduhom koji je pod atmosferskim pritiskom Pa' Debljina svih zidova je o. U jednom trenutku. ProDlem 2.. '/h .+lpg AAo JpgA -8 . Debljina svih zidova je ista i iznosi 0= lOOmm. G Yp pri cemu je koeficijent protoka ~l= (Sli +2sv +2Sk +lvfi-+l)-1/2. dimenzija a x b x H pliva na vodi. II pocetnom trenutku. RESENJE... r:.--(H +-'-h-8 j. .I. G. Plovni objekat tezine G. G lid ~ . . . a natpritisak u komori menja se linearno sa visinom vode u komori (Pm = k· x). ://.2. xI cemu su konstante A=ab Stika P.k. dobija se iz jednaCine hidrostaticke ravnoteze G = pgBLho' i iznosi: 110 = pg~L = 1274mm. 8.. j.P a • RESENJEa) Vreme zauzimanja novog ravnote±nog polozajaje !~ .vremena isticanja vode u atmosferu i T. jer u komoru ustrujava voda..62. k. o P 0 A G ProD/em 2. _. U jednom trenutku projektil probija sarno dno plovnog objekta..7-34 .5m od nivoa vode.7-33 b) =-A H--gA . b) do koje visine komora treba da se napuni vodom da bi plovni objekat potonuo? Poznate velicine su: a.Ipri Ao Ao 8 j.~ =(a -28)(b -20).. p.. sirine B=4m i visine H=4m) pliva na vodi.268 Kvazistacionarna isticanja T= 2As ~ Yp . d.2..'I///. T= Q.

odnosno CB .28)(L . (2) Iz jednaCine hidrodinamicke ravnoteze sila u toku tonjenja G+pgCB-28)CL-25)y= pgBL(z+ho -h). (6") I Gornja granica integracije h2 sledi iz jednacine (6). Uvrstavanjem izraza (5) i diferencijalnog oblika. Diferencijalna jednaCina tonjenja glasi dV = 2Vdt j = (B-20)(L-25)dy.d 2nfii 5(B+L-25) ("hI --V h2) =947. h2 ::: If -5.25)(L .:. sledi veza izmedu koordinata: (B . fld :Bfi-gCfh: -Jh) =657.28)y x -ho _ _s:_ U = pgBL(x + y +5) i glasi BL-(B-25)(L--'25) BL y. Diferencijalna jednacina podvodnog preticanja glasi dV = 2f/2 dt 2 ::: (B . jzraza (6) u diferencijalnu jednacinu (4). fl4~2gz .-V2 = 1-l--'\I2gx .. \ \ .Bfi-g " d. hl= BL (ho-h-5)+h=1l27mm. J n 2g h '" pri cemu je gornja granica integracije h1 dobijena iz jedllacine(3) kada se uvrsti z=h 1 i y = ho -h-5.28)(L .Kvazis(acionarna isticanja Protok vode kroz jedan otvor je V= 269 . = 1604.-r. dobija se iz jednacine hidrodinamicke ravnoteze sila . + 7.26) (3) Z"" BL y+h.48.25) . kada se u nju uvrsti da je x=h 2 i y = If -0-h 2 i ima vrednost BL . i njenim integraljenjem u granicama ad h1 do h2' dabija sci BL (B-28)(L-20) r.5 s == 26min4Ss..28)(L . i diferencijalnog oblika izraza (3) u diferencijalnu jednacinu (2). d 2n (1) pri cemu je koordinata z visinska razlika vode van plovnog objekta i nivoa otvora. T2 = f1. Veza izmedu koordinata x i y.(B-25)(L-25) (H -ho ) == 972mm.15 Ukupno vreme tonjenja plovnog objekta je T = r. Prvi vremenski period dobija se uvrstavanjem izraza (1).28)dy (4) pri cemu je protok .z. nakon cijeg integraljenja sledi Ii = fld n 2g .. (5) 4 U izrazu (5) koordinata x predstavlja visinsku razliku izmedu nivoa slobodnih povdina van i unutar plovnog objekta.. d 2n r. G:: pg(B .

Au. fl. a. p... 3 J. Poznate veliCine su: G.G i H.l.= 8 t Slika P. napuni u unutrasnjosti plovnog objekta do nivoa prvog otvora. Projektili RErENJE' Vreme punjenja plovnog objekta do nivoa prvog otvora je T=2 As [(b+H_h)312_H312_b312+h312j.H -8)+h .. H.2. NaCi vreme za koje ce voda da se. %~ "~ t fl.l.7-35 prave otvore sarno u jednom bocnom zidu plovnog objekta.270 Kvazistacionarna isticanja Problem 2.GJ2iCH -h) pri cernu je konstanta All G · b = .( . 8. Plovni objekat pliva na vodi.a . pri tome praveCi dye rupe povrSine .7-35.. ~ ------~~J h H ~ Au ~ 7/.A s ' j.l.-~-. As pgAs . U jednom trenutku plovni objekat pogadaju dva projektila na dubinama h t--.a. a i koeficijenta protoka j. h.!.

.

.

racvu sa n ulaznih i In izlaznih strujnih preseka. dKi = dmi~ =pvidt dAivi = PVi2~lA. odnosno kontrolnu zapreminu Ii: Dakle. _I> I>~\ v.1) pri cemu je iii art normale povrsi Ai' Na osnovu izr~a (3.1 Za analizu treba tloeit! !contro!nu zapremintt V ispttnjenu . na pr. u ovom slucaju. kontrolnu zapreminu. a sa j bilo !coji izlazni prese!c.)i veictorabrzine to ce element kolicine kretanja biti: . posmatrace se bilo koji ulazni presek i-i (s1. U ovom Odeljku bice izvedena jednaCina koliCine kretanja za slozene strujne prostore i za stacionarno strujanje fluida.1)dobija se i element kolicine kretanja ~V 2dA· i d·.j" ('1\.1 koji predstavlja.3. to ce .dt iii (3. a) \:=1 K t Vj =1 b) c) 1'v1.ka. Za slozenusttujnu geometriju sa s1.. . Zalkon 0 pll"omeni k®HCilDle Ikll"le1!:alllja stll"ujllle ]!»Jl"Ost<!H'e Za! geometll"ijslki. == dAi vidt.izlaznih preseka. Za nalazenje sile reakcije na raspolaganju stoji poznati zakonmehanike 0 promeni koliCine kretanja.=n R '0 i-I j-j Slika 3. Kako je koliCina kretanja vektor koji je jednak proizvodu mase (dm. pri cemu je sa indd.som i oznacen bilo koji ulazni. siozelllie Jedan od najvaznijih tehnickih problema u primenjenoj mehanici fluid a je odredivanje sile reakcije koja je nastalausled proticanja fluida kroz neki strujni prostor. u trenutku t. Da bi se definisala koliCina kretanj~.1b).f/tttdom u kojoj se odigrava promena !coliCine kretanja.271 30 PlIUMENA ZAKONA 0 PROMENI KOLICJ!NE KRETANJA 3.3. U tu svrhu posmatra se slozeni stmjni prostor s1..=pdV. ii] poklapaju sa smerovima brzina Vi i Vi' S obzirom da ima n ulazrrihi promena koliCine kretanja stacionamog strujanja biti In I \ I izlaznih preseka.] = pv j tn Ovde treba napomenuti da se smerovi ortova normala iii i.3.]1.oi svepovrsine Ai e ulaznih i A] . ogranicavaju sve cvrste povrsi slozenog strujnog prostora. Ovaj presek se nakon promene vremena za dt pomeri u poloiaj i'-i ' koji se u odhosll na prethodni nalazi na rastojanju vidt i tom prilikom opise zapreminu dV.1a uocava se zatvorena kontura K koja obuhvata siozeni strujni prostor.

m Put = LPiAini ~l ~z == - J~ Lp A ji1j" j ZnaIe minus u izrazu za silu pritisIea ~z potice ad toga sto su ove sile suprotnih smerova od smerova odgovarajuCih ortova normala.·:::.=1 .1.1.rezultujuca sila pritiska izlaznih preseIea. J=! L(p j+P~ jv~)Aj ii j +pV g m (3.4).1. S. oblik: FR = .+P~iV.LCPjA j J=1 +~jm/j)i1j +pV g . iii = PUI + P.k k f Ak Vk 2 dA .2) sledi integralni.o eksperimentaJnjm odredivanjem profila brzina u preseku.1) i ~=4/3 . n 1=1 .kAk-2_1_t v~ dA=~kv.za turbulentno strujanje (Odeljak 2.5.aCine kontinuiteta m1 = pTfI = pvAI .rezultujuca sila pritiska ulaznih preseka.j) gde je vs.5) = LCPi A i +~imivi)i1i . U jednacini (3.4. . iIi Busineskov koeficijent. i iznosi: ~ = 1.4) predstavlja koeficijent neravnomernosti kolicine lc.1. Dakle.sila tdine fluida koji se nalazi u kontrolnoj zapremini. jedn. (3.3) ~se svodi na oblik m R = L(P. Rezultujuce sile pritiska koje deluju na ulaznim povrsinama Ai' odnosno izlaznim A) iznose n .z . a 1 ~K =-2-V A s.3) kome su: PUI . Konacno.k srednja brzina po preseku (shodno izrazu (2.5.retanja. koriscenjem izraza (3.1 i izostavljat~em n indeksa "s" za srednju brzinu.sila reakcije iIi sila otpora fluida i G . .3) treba resiti integral sa kvadratom brzine. ~z . salp.\iAi ii.2) Prema opstem zakonu mehanike 0 promeni kolicine kretanja izvod kolicine kretallja pO vrel7leJZlt daje glami vektor JPoijizih slia.k A" k ' k ' Ck=i.1. n·-Lv. kbefiCijent neravnomernosti koliCine kretanja predstavlja korekciju koja se pravi pri prelasku sa stvarnog profila brzina na srednju brzinu po preseku. 8.R + G (3.L" P j=1 U - ~ f Aj V dA j ii j J 2 - '=1 .. (3. j=1 J '=1 j=1 J J J .11». Pritisci Pi i P j su relativni pritisci i imaju vrednosti + Pm za stanje natpritiska iii -P v za stanje potpritiska u preseku. R .3). rh1 · J\ pvA J' == pV. Prime nom ovog zakona lZ jednaCine (3. U mehanici fluid a taj tip integrala seresava na sledeCi naCin: t v~dA=v.J ...za laminarno strujanje u cevima krliZnog poprecnog preseka (Odeljak 2.)dt. tada se do koeficijenta neravnomernosti moze doCi.kAk vs.2)Ai iii /=1.02 .2 dA.L" P ~ f· Ai V. Kod razvijenih profila brzina ovaj koeficijent je poznat. Koeficijent neravnomernosti kolicine kretanja je odnos izmedu stvarne kolicine kretanja odredene sa realnim profilom brzina ikolicine kretanja odredene sa srednjom brzinom po preseku. Ukoliko profil brzina nije razvijen. jednaCina (3. == p(Lv dA.272 KoliCilla kretallja m n m 2 n dK= LdK -LdK.

u R odnosu na tacku 0. na proizvoljno izabranu tacku 0.. . Cije su napadne tacke dejstva odredene vektorima polozaja Fa i F .l <"':) t.V" g '. koriste Bernulijeve jednaCine i jednacine kontilluiteta. smerovima sreCb'l/llz brzlna it tim preseczma. koja su u odnosu na tacku oodredena vektorima polozaja ~ i ~. Jc. ! r . Radi jednostavnijeg prikaza sa ove slike se izdvaja deo kontrolne zapremine koji se i .6) Ovde se ustvari radi 0 primeni na neku masu fluida Ul mehamci dobra poznatog za/cona 0 momentu leoliCine !cretanja. Za prirnenu zakona 0 promeni koliCine kretanja potrebno je poznavati pritiske i brzille u svim presecima. odnos~o Rveze :::: -R.5). VeliCine u zagradama jednacine (3.. posmatrace P': B)mJ 1j se opsti slucaj slozene strujne geometrije sa n V I ulaza i In izlaza.3. pale.5)predstavljaju zbir statickog pritiska i dvostruke vrednosti dinarnickog pritiska.. tad a je ta sila reakcije veze istog pravca i illtenziteta kao i sila otpora f1uida ali suprotllog smera. . nalazi izmedu ulaznog preseka i-i i i z l a z n o g . ~j .3. . C. a koji glasi: moment izazvall promenom kolicine kretanja U odnosu na neku nepokretnu tacku jednak je zbiru momenata svih sila u odnosu na istu nepokretnu tacku.Koli(tila !cretanja 273 koji predstavlja opsti oblik zakona 0 promeni kolicine kretanja primenjenog na proizvoljnu kontrolnu zapreminu slozenog strujnog prostora. p.. a sto je ustvari OSllOVlli interes proracuna. redosledno. preseka j-}. a za to se. ..5)je krajnje jednostavna za primenu.. stvara moment. Za odredivanje momenta rezultujuce sile reakcije u OdllOSU . odnosno zbir totalnog i dinamickog pritiska.... a koji je prikazan na s1... m (3. jer se njena pninena sllodi samo lia projektOVall/e ortova nonna!a u!aznih i izlazmh prese!ca !coji se poklapaju so. Ako se zeli odrediti sila sa kojom fluid deluje na cvrste povrsine koje ogranicavaju kontrolnu zapreminu.7) .1a. U I ovim presecima deluju sile pritiska / dinamicke sile: I M fo .zr.. iii osu.."dnacina (3.2. ~+~imiVi Pj+~jmjVj' M oYJO Napadne tacke dejstva ovih sila nalaze se u Slika 3. Ova sila u odnosu na nelru karakteristicnu tacku. Osim ovihsiia nakontrolnu zapreminu V deluju sila tdine pV g i sila reakcije R.2 tezistima preseka. Usled promene koliCine kretanja u nekoj geometriji u kojoj se odvija strujanje nastaje sila reakcije. koja je u opstem slucaju odredena izrazom (3. dobija se rezultujuci moment sHe reakcije /I M = Rx ~ = LCPi + PPiVi2)AJi> ~ j=] j=l LCPj + PP jV~)Ajj1j x ~ + pV g x rg . (3. koji je prikazau na sl. Nalazeci momente navedenih sila. Primenom zakona 0 promelli koliCine kretanja dobija se sila otpora fluida R.

d 2 =d p I.5).6 (st P. Pro"lem 3-2. koja je u odnosu na horizontalu nagnuta pod uglom a. Sk=0. .274 Kolieino hetonjo a sto nije nista drugo do jedan oblik zakolla 0 promelli momenta koliCine kretanja.05) i b) postepeno prosirenje (1..2('" + l)v d == 87193 a. tada obrtni moment !vIoz daje snagu P == MozO)' (3.k =0.3{sl. medutim. I. aka se izmedu njih nalazi: a) postepeno suzenje (~==0. Zanemariti tezinu tecnosti u krivini i visinsku razliku izmedu preseka 1-1 i 2-2. Odrediti sile otpora koje nastaju usIed proticanja vode izmedu prirubuica 1-1 i 2-2. koja se moze (na pr. ako su dati podaci: d] == 100mm. ~k =0. generatorom) transfarrmsati u drugi oblik energije. d 2 =80mm. d 2 =80mm. na pr.27m/ S. tj. I.k =0.09m lsi v D = 1. Primenam zakona 0 odrzanju koliCine kretanja.3-2a aka u preseku I-lvlada patpritisak Pvl ==20kPa. 1d I D" 200mm. Tdinu vode izmedu prirubnica .3-2d) e) za krivinu sa 81. 14 == vDD 2 n /4 b) Ponavljanjem postupka iz zadatka pod a) dobija:se sila otpora R=-2579N. tada se za savladavanje obrtnog momenta !vIoz mora uloziti snaga P (na pro prime nom elektromotora).. Kroz krivinu protice V == 151/ s vode. R == P]-4-.Ako se posmatrana zapremina u kojoj se odigravaprbmena koliCine kretanja.05 i Pm] == 20kPa.3-1 Pz == PI +2VD . d 2rr. d z=dJ .. Odrediti silu reakcije tecnosti kaja deluje na krivinu. Izmedu prirubuica 1 i 2 nalazi se krivina. == 0. Kroz cevovod protice V == 40 II s vode. a potom se iz Bernulijeve jednaCine za preseke 1-1 i 2-2 odreduje pritisak P2 P r 2 P Slika P.8 (st P. jednaCine (3. Preseci 1-1 i 2-2 su sa razvijenim profilima brzina.8) Ukoliko je obrtna kontrolna zapreminau radnim kolima pumpi i ventilatora. P. .+1I==Of + :~~:~P)~Ol~~~~:/"~~omm.. a) Najpre se iz jednaCine kontinuiteta odreduju brzine strujanja v d == 5. Problem 3-1. okrece oko ose Oz ugaonom brzinom 0). ako se pasmatra turbina tad a abrtni moment Moe daje korisnu snagu P.45 (sl: P.P2T+pV(v D -va) =2304N. Ovi preseci su sa razvijenim profilima brzina. za jedan ulaz i jedan izlaz dohija se trazena sila reakcije D2rr.3-2c) d) a=180°.=0.3~2b) c) a=90°.25). a znaIe minus ukazuje da je ona suprotnog smera odsmera strujanja. i to u sledeCim slucajevima: a) a=75°.. V == vddzrr. .3-2a) b) a==45°.P.

tho.-. = 60°.2). koje stoje u odnosu 2:1. (.. -' .1. a iz racve isticu kolicine vode.1. Pmo = 1 bar.U lllaznompreseku naglog prosirenja cevi je razvijeno turbulelltno strujallje.Koli6ilO kretonjo 27S 2 ' D ' -.2) ipritisak u preseku 2-2 P2 = PI U zadacima a)-d) pritisak P2 e) potpritisak P'l.2) i koriscenjem jednacina kontinuiteta i Bernulija za preseke 1-1 i 2-2.)vi]· predstavlja natpritisak P2 = +Pm 2' au zadatku pod R= (P1 + pv.Yz2 ' (i=1. ex. za jedan ulaz i jedan izlaz. (.Uvodenjem povrsina poprecnih preseka cevi Ai = di2 n / 4 (i=I.. )A2 cos (ii1 .(P2 + pv. dobijaju se sledece vrednosti za silu otpora a) R=249.Primenom jednaCine (3. Ry = -(P2 + pv.112 ) . + R~ .dma. Dati podaci su: Do = SOOmm.. Izracunati silu reakcije koja deluje na racvu. )A 2 sin (111.)A2i12 i njenim projektovanjem na koordinatne pravce x i y. Problem 3-3. RESENJE. dobija se pad pritiska pri turbulentnomstnijanju kroz naglo prosirenje P 2 t-p = 2(V1 -v 2 ) = I p[ . i veze izmedu protoka Ti1 = 2V2.3.2).6 N.5)..3. b) R=131.5.Odrediti pad pritiska koji je nastao proticanjem fluid a kroz naglo prosirenje. kroz naglo prosirellje ulaznog precnika d 1 i izlaznog precnikad 2 .\ 1 =:>I .k)V( -(l+(. D1 = 400mm.• '.7. D2 = 300mm. dobijaju se brzine Vi = 4V / di2 n (i=1._. U horizontalnu racvu dotice Va = 2501/ s vode. koje daju rezuItujucu silu otpora R =~R..2 = 0. .1 dj d) a) b) c) Slika P.Pv 2' Isto vazi i za presek 1-1.(d 2 / dj). protokomV. odreduju brzine strujanja 2 . .rrvo se iz jednacine kontinuiteta Vo == VI +f7 . ~i = 1 (i=0. = .2.1 = 0. . 2]2 2 1.. koja u vektorskom obliku glasi: +~[(l-(. d) R=360 N. kroz cevi precnika D1 i D2 . pri cemu su brzine strujanja Vi = 4V / d?n \ \ Problem 3-4.ii2 ).3-2 RESENJE. c) R=258 N.4 N. Nestisljiv fluid gustine p struji turbulen.5). e) R=165N . Koriscenjem jednaCine (3. RESENJE. dobijaju se komponente Rx = (P1 + pvt )A 1 .)A1111 -(P2 + PV. V''. iIi ponavljalljem postupka datog u Odeljku 2. Ponavljanjem opisallog posmpka u svim zadatim prime.' :--:-'.

Iz horizontalne racve voda istice u atmosferu. 99629Pa. 2 b2 Stika P. PrOD/em 3-5.cevi sa ziv()m. i:= 2. S= 0.3-5 . 'trenje zanemariti. a j ::: 400mm. Dati su podad: do = 50mm. n 2 1. pod uglom ~ = arc tg CRy / Rx) = -59. 2 D{n . a. SI = 0. r = P mu +'2Vo -'2(Sj +l)Vj:::: DO2 n _ Primenom zakona dva izlaza - 0 {99667pa. bl = 50mm. promene koliCine kretanja.8. i=l.no -(Pm) +PVj )-4-nj -(P m2 +pv2)-4-n2 2 2 D2 n _ 1 2 2 D2 n _ (1) dobijaju se komponente sile otpora 2 D2 n D2 2 DO n 2 J 2? n Rx :::(Pmo +PVo )-4--(Pm1 +PVj )-4--( Pmi +PV2)4cosu=3637N. Vi= D21 = {ll. C. i = 1. d J = 30mm. P. Ry = -(P m2 + PV2 )-4-sma. i = 2.24.~ ==300 . d 2 ::: 30mm. b2 = lOOmm. i:::: 0.179 mis. koja ima pokazivanje h= 16ID11i. U preseku 0·0 meri 1. a zatim'se iz BernulijevihjednaCina dobijaju natpritisci Pm. Dj :::: 40mm.k2'" 0. prorneni kotiCine kretanja. kl 1. jednaCina (3.a z = 300mm.12. odnosno ukupna sila otpora R::: JR. = 60°. na X osu.50 • Do sile otpora moze se doCi i grafickim prikazom vektorske jednacine (1) a sto je uCinjeno na 81. usled.kojaje postavljena.273 mis. S2::: 0.' Odrediti silu otpora tecnosti i obrtni moment koji su nastali. u odnosu se staticki pritisak pomocu U .276 Kollcina kretanja o a) b) Slika P.:= --6184N.326mis. l 1.3-4 4V 1.15.3-4b.6. +R. za jedan ulaz i p 2 P 2 R = (Pmo +PVO)-4. = 7174N.5). Ski = 0.

Voda istice iz cevovoda u atmost"em kroz mlaznice na krajevima cevi. a 30°.2.3-6 == arctgl r (h -I.R2 =0. U horizontalnu racvu doticu kotieine r~ i liz a iz nje istiee koliCina V~. Cija jekarakteristika K =.2 == 0. 2· (P2 +PV2 )A z COS~+(PI +PVJ )Aj cosa J' 5/2 pri kome ova sila ima minimalnu vrednost. SRl =0.8.021m! s i 112 ::= I. Problem 3-6. Dati su podaci: Do = 100mm. 1:. )A 2 2 sin ~ .povrsina rc! poprecnog preseka cevi.353rn / s i brzine strujanja u izlaznim presecimavi = 2.5.rc / 4 odrediti· brzina strujanja n dolaznoj cevi Vo = 2.1. d l = 40mm.4. Odrediti silu reakcije veze 0-0. H=40mrn. Ovaj pritisak u zadatojgeometriji racve daje brzinu strujanja U ulaznom preseku racve Vo = 1.[jj = voD. 1:.7) daje traieni moment M =mv 1(a 1 sina+b l cosa)-lf~v2 Ca 2 sin~ +b2 cos~)::= O. p. Smatrati da je cevovod kratak.OSN dok jednacina (3.3-7 .12.O.p)gh::= 1977.pv.5) dobija se sila otpora R = {Cm2V2 cos~-lhl VI cosa)2 + (Pmdgn: /4 -f-liJovo + riliv i sina+ ri12112 sin ~)2 }1/2 = 11.3). Ciji izvod oR ! 8y ::= 0 daje ugao y Slika P. Trenje u racvi zanemariti_ Poznate velicine su: f. / Aj (i=1. a potom se koriscenjem odgovarajuCih Bernulijevih jednaCina i Stika P.1. Potom se iz Bernulijevih jednaCina za preseke 1-3 i 2-3 odreduju natpritisci PI i P2' Ponavljanjem slicnog po stupka kao u zadatku P.3 = 0.2). odredujll brzine strujanja Vi = Ii. RESENJE Prvo se. na osnovu zadatih protoka. l pri cemu su maseru protoci Ihj = pVj dj 2 rc! 4 (i==0.1 =0.736m/ s. Odrediti ugao y' tako da ukupna sila otpora tecIlosti. ~ =15°.R' P3 • .KoliCina Icrelanja 277 RESENJE Na osnovu pokazivanja manometra odredllje se pritisak u preselru 0-0 Pm ::= (Pm .7Pa.3).567Nm. ProDleOt . 1:. ima minimalnu vrednost.3-4 odreduje se nkupna sila otpora tecnosti R.~. D z = SOmm.2.3-7.(PI + pv~ )AI sina l . c.09m ! s. B.1. d i (i==1. c. a. 0::: REfENJE: Najpre ce se na osnovu pokazivanja manometra spojenog sa blendom i prime nom jednacine kontinniteta rio == K. nastala usled promene koliCine kretanja. d 3 = 30rnm.292m/ s. pri cemu je Aj = dj2 4 . SR3 == 0. D3 = SOmm. d2 == 2Smm. Protok vade se meri pomocu blende. Iz jednaCine (3. D1 = 80mm. pa da sezato gubici lisled trenja mogu zanemariti.

I Stika P.!-'PVj . Smerovi ovih sila ucrtani su na s1. Odrediti sile koje opterecuju vezu 1-1 naistezanje i smicanje. Odrediti horizontalnu i vertikalnu silu koje opterecuju vezuA-A nastalu usJed promene kolicin~ kretanja.8N. Problem 3-8.38m! s i V3 == 7.~\\\.4 ni . P = lOOOleg! m 3 • REfENJE' Prime nom izraza v = J2gh za brzinu isticanja mlaza. cx.PV1 -4. .istog pravca i intenziteta kao i sila R. 2 Don _ '\' 2 d j n _ R = (Pmo + pVo )-4-no .. +V2 +V3 dobivaju natpritisak Pmo = 28009Pa i brzine u izlaznim presecima v1 = 7 . Izmedu prirubnica 1-1 i 2-2 izmeren je pad pritiska.= 30°. U pocetnom preseku cevi (1-1) profil brzina je uniforman. . visin ike razlike izmedu preseka A-A i izlaznih preseka mlazeva. P. ali je suprotnog smera. kao i teZinu vode u toj zapremini.. dole jeu krajnjem preseku cevi (2-2) razvijen . profil brzina U preseku 1-1 Slika P. +R~)1I2 == 177. 2 d2 2 2 d] n .36rn! s.3-9 .Na samom pocdku treba napomenuti dasu preseci 1-1 i 2-2.COS CX.301til S. Iz zakona o promeni kolicine hetanja 2 ~ 3 . p.4N. koji odgovaraju priru!:pickim vezama cevi. Zbog razvoja laminarnog strujanja u cevi gubitak lisled trenja uvecati za koeficijent n. l~l dobijaju se komponente sile otpora tecnosti 2 d2 d2 2 D on 2 1n 2 2n Rx :=: (PmO + pVo )-4-. sa razliCitim profilima brzilla. 2 d3 n Ry =-pV] -4-smcx.. ~R = 0. Do =20mm. . i on iznosi /::. koje daju silu otpora R == (R. od rezervoara A prema rezervoaru B.parabolicki profil brzina. ~ D == lOmm. Ulje gustine p i kinematske viskozIlosti v struji Iaminarno.3-S.41 N.8 N.5. pri cemu srednji vertikalni mlaz ima visinu h=1274mm. RESENJE. v2 =7 .278 Koliaila kretanja jednaCine kontinuiteta Vo::: V. Fontana ima pet izlaznih mlazeva istih protoka. leroz cev precnika d i duzine t. dobivaju se horizontalna i vertikalna sila koje opterecujuvezu A-A a koje imaju brojne vrednosti RH == 0. Dati podaci su: d:= 5mm. Zanemariti trenje u cevima. i jedmi'Cina: kontinuiteta. Trazena sila reakcije veze 0-0 je .~ =60°. Bernulija i kolicine kretanja.3-S Prolilem 3-9.PV2 4cos~ == 177. Masa cevi je m. 2 27t .18 N i Rv =: 6. . (.+PV2 4Sm~+pV3 -4-:=11.\ ~m == 0. N aime.8.

Prema tome.Kolic~ita !creta17ja 279 je uniforman.3-lOa) 0-0. ali se On uvecava sa koeficijentom n koji ima vrednost od 2 do 2. 2 2 d d P Ovde treba napomenuti da se gubitak usled trenja ne moze odrediti kao 2 A·11 d ·v 12.p . Ispoel eliska je pricvrscenaopruga~rutosti c. a u preseku 2-2 razvijen .brzina u presecima:l-1.P2) to s6 iz Bernulijeve jednaCine P1 v P2 v Iv -+0.39). iz koje slede veze izmedjlibrzina ." Rs == (p--1 + m)g . p. ProD/em 3·10.p == P1 .1 = 1. R . mase V = 0 priljubljen uz obod. Ispod oboela je disk. Zakon 0 promeni koliCine kretanja. /1. Zato se ovaj gubitak racuna leao da je strujanje potpuno razvijeno.4 i 3. i za njih primenjuje jednacina kontinuiteta V = voro2n = v2rnh = v1 2Rnh..zine i pritiske. Ry (Pn = PTg1. Kako je ovde ree 0 razvoju laminarnog strujanja (v.08d Re. Pri isticanju vode strujarije izmedju diska i oboda je radijalno.m. U tu svrhu se uocavaju tri preseka (s1. Ri =Rx 4 a njihovi smerovi dejstva su ucrtani na s1.1): S obzirom da je pad pritiska izmedu preseka 1-1 i 2-2 poznat (!J. odnosno sile koje opterecuju vezu 1-1 na istezanje ismicrinJe d 2n . 4 Projektovanjem sile R na koordinatne pravce x i y dobijaju se komponente'sile d 2n ~ d 2n _ d 2 rc - otpora tecnosti Rx = (Ap-"3 Pv 1 2 d 2 rc )-4. Poznate veliCine su: ro' V.5.3-9.2 = 2 i ~2 == 4/3 (v. ~1 = 1. Voda istice protokom Ii iz vertikalne cevi poluprecnika roo Na izlazu iz cevi nalazi se koaksijalni obod poluprecnika R. profile . 1-1 ix-x. ri Ii R '/0 = . P. jer ovaj izraz vazi sarno za razvijeno laminarno strujanje. dobija kvadratna jednaCinaza brzinu eije je pozitivno resenje v = _ 32nlv + (32nlv)2 + 2!J. m. jer se strujanje u cevi razvija od unifornmog do razvijenog parabolickog profila brzina i to na duzini 1 = O. za razmatrani slucaj glasi R=[!J.1.2 V 1 = P-h v = ''1 -r ro TC _f( n . 0. jednaCina (3. Oelrediti krutost opruge koja pri elatom protoku ddi disk na rastojanju h.5). a. koji je pri protoku RESEN1E: Najpre treba odrediti odgovarajuce b. to je gubitak usled trenja veti nego kod potpunog razvijenog laminarnog strujanja. -+nA-P 12 P 22 d2' 2 2 2 posle zamene koeficijenta trenja izrazom (2. a pri zadatomprotoku V se nalazi na rastojanju h. -=:-+0. P.P--+P(P1-P 2 )V"-4-]i -PTg1 k .koja pri protoku ri = 0 ima statieku eleformaciju a. koeficijenti neravnomernosti kinetieke energije i koliCine kretanja imaju vrednosti: 0.parabolieki profil brzina. Odeljke 2. i-i i 22).1.

PrOD/em 3-11. je '2 r 2 PV I 2r 11:dr = Pvoro 11:+-Pa = Po +P = Pva ro 11:+ pv ro 411:h 2 2 lln--ro R ro (1-2 R2 1 ? )J .3-10b) vazi jednaCina ravnoteZe sila Pa + c(a +h) = mg to sledi da je potrebna krutost opruge c = (mg . a sastoji se od komponenata izazvanih konstantnim (Pvo) i promenljivim (p. R2 r fR b) SIiIca P. pri tome smatrati da je strujanje vazduha nestisljivo.. a. b. V. kod koga se ulazni mlaz vazduha (UV') protoka V upravlja pomocu vodova A i B. 1i.Pd ) / (a + h) . l Kako za disk (s1. Na slici je prikazan fluidicki logicki element "ILl".. Pv c(a+h) =2 v1 (7.IE: Fluidika je pose- A ULAZ A 0 0 1 1 ~ B 0 1 0 c . koja je prikazana na s1.r/2' Po . ledna od osnovnih fluidickih logickih komponenti je komponenta "ILl". tj.280 Kolieino hdanjo 1z Bernulijevih jednaCina za preseke 0-1 i O-x " strujne 1~ v Po Vo P V P1 V -+-:=-+-:=-+1 p 2 p 2 P 2' 2 2· 2 i kada se uzme u obzir da su pritisci Po i P manji od atmosferskog. tako da iz logicke komponente postoji sarno jedan izlazni rnlaz C iii D.3-11 bna oblast strujne tehnike koja se koristi u sistemima prenosa informacija i upravljackih signala.P2 (P2 > P1)' 1. Svi kanali kroz koje struji vazduh supravougaonog oblika visine h. za vojne i civilne potrebe. Primenjuje se: u avionskoj tehnici.) poljem potpritiska. h.P1 . P. Odrediti sile otpora vazduha koje opterecuju fluidicku komponentu..Pv ' kao i da se isticanje vrsi u atmosferu (P1 = Pa ) tada se dobijaju odgovarajuCi potpritisci a) Pvo = 2(vo -v1 ) P 2 P 2 2 . dakIe. p. Po = Pa . d. P.. u kojima su protoci vazduha V2 iii. PoznateveliCine su: a. u medicini. kod digitalnihracunara i 1i sistemima automatizacije. kod qtketa i projektila.1).3-10 Ukupna siia pritiska koja deluje na disk.D=C b) B IZLAZ ILI C 1 1 0 D 0 0 1 0 1 1 TABLICA ISTINITOSTI Slika P.Pvo i p:= Pa .3-11a (a . RESEN.

u kojoj vlada temperatura t=20°C. 2 Ry = (Po + pv~ )bd . leao i sile i Ry ' ali Sil suprotnog smera. P. je osnovno svojstvo koje se koristi pri radu fluidickih komponenti. Da bi se odredila 8ila otpora nastala lisled skretanja ulaznog mlaza treba odrediti odgovarajuce brzine i izlazrn pritisak. P. pri projektovanju fluidicke komponente "ILl" treba voditi racuna cia se kao izlazna velicina pojavi sarno jedan mlaz C iIi D. iii. koji u binarnom sistemu ima zapis 1101. ad 1z Bernulijeve jednaCine. Tako na pr. sledi P=Po+2Vo-(~+1)v p[ 2 2] . -v~)lhd-(p+pv2)adCoscx. iIi. Element "ILI" moze da ostvari dva stabilna stanja. koja ce se opisati dogadajima izlaznog mlaza C ili D. Da se isparenja nebi prenosila u susedne radne prostorije u njoj treba obezbediti potpritisak od 5mmvodenog . a ne nikako oba istovremeno. Za odvodenje ovih isparenja iz prostorije treba obezbediti ri. tada bi trebalo da postoje cetiri logicke komponente "ILl" koje bi imale odgovarajuce izlazne signale koje im diktira binarni zapis broja. pak. predstavljaju dogadaje "lazan" iIi "tacan". +V2 2 va :=: bd' vJ = hd' v2 = hd' v =. Ovi dogadaji Sil kornplementarni.~ Problem 3-12. U fluidickim komponentama obavezno treba da postoje vodovi za ozraCivanje. U jednoj fabrickoj prostoriji. U logickoj komponenti "ILl" mogu da se ostvare dva stabilna stanja. slede leompollente sile otpora vazduha =[P2 . pa dogadaj E = C + D = C + C. kada daminira upravljacki mlaz A. Izlazni mlazevi . pa se za komponentu "IU" moze napraviti tabela istinitosti (v. Rx. kornbinovano.na mestu ostre ivice "0". koji se ugraduju u izlaznim kanalima (vodovi "0" sa 81.Koanda efekat. jednaCina (3. Tako na pI.5). taj ulazni mlaz vazduha iz komponente moze da istice kroz jedan od dva izlazna otvora C ili D. pale. Primenom zakona 0 promeni koliCine kretanja. Da bi se ova tabela istinitosti ostvarila. po Bulovoj algebd. pri projektovanju digitalnih racunara iIi upravljackih sistema... ako se zeIi dobiti broj 13. R. postavljene za ulazni i izlazni mlaz.(p + pv )ad sina.= 3 m3 / s vazduha. u logickom smislu. predstavlja sigman dogadaj. tabelu sa s1.PJ +p(v.dogadaji C iii C = D.3-Ub). Brzine strujanja su J/o VJ V Va +V. pa se zato i naziva bistabilni element. Princip rada je sledeCi: vazdtih pod pritiskom dolazi u komponentu kroz ulazni vod UV. Ova cinjenica se moze iskoristiti na pI. avo svojstvo prijanjanja mlaza uz cvrsti zid . pa vaZi C = D. Zato je u zidu ugraden aksijalni ventilator koji ova isparenja izbacuje u atmosferu. sa binamim brojevirna 0 Hi 1. Sile otpora koje deluju na fluidicku komponentu su istog intenziteta. P. a sto zavisi ad odnosa protoka i pritisaka u upravljackim vodovima A i B.. tad a ce ulazni mlaz da priane uz zid desnog izlaznog kanala.3-11)..KoliCiila Icretallja 281 sematski na s1. usled prerade radnog materijala nastaju isparenja. Dogadaji C i D mogu se poistovetiti sa upravljackim signaIima "iskljuceno" i "ukljuceno".3-11a) iIi centralno .

te se zato iz jednacine (3.• 3 m Problem 3·13.Ina = 1 kg Is.2. 7kg / s goriva. Turboreaktivni motor samo u pravcu ose motora. Pa = I bar .2. taka i u izlaznom preseku motora. Avion leti u uslovima koji odgovaraju standardnoj atmosferi na visini od z=5000m brzinom od vJ = 280m/ s. Nadena sila reakcije turboreaktivnog motora predstavlja za avian aktivnu silu kojom motor ucestvuje u njegovomletu.3-13. Odrediti silu reakcije kojom ventilator deluje na zid.9." Pl vld~1I: / 4 == 40.282 Ko/ic"ina kretanja stuba (Pv = 49. Ovde treba napomenuti da se iz jednacine (3.3-12 pri cemu je gustina vazduha odredena izrazom (1. Izduvni gasovi iz motora isticu vertikalno na dole brzinom v=600mls.736Slcgl m 3 • Sa OVOID d gustinom vazduha i brzinom leta aviona vJ dobija se ulazni maseni protok vazduha u motor ml .188. Dati podaci su: D==500mm. RESENJE: U uslovima standardne atmosfere na visini od z=5000m.5) eliminisu sile pritiska jer atmosferski pritisak vlada kako u uiaznom. Odrediti ubrzanjesa kojim avion vertikalno uzlece. RESEN.05Pa).7E: Trazena sila reakcije je D n -d R==p . ()drediti silu reakcije mlaznog motora.5) dobija sila reakcije R = rn 2 v2 -lnlv 1 = (m J +mO)v2 -m J VI = 13377N.Kad raketnog motora postoji sarno jedan karakteristicni presek koji je na izlazu motora i kroz koji protice maseni pratok izduvnih gasova IiH rilo' S obzirom da gasovi isticu u atmosferu dejstvo sHe pritiska izostaje tako da se iz . Na krilima aviona nalaze se turboreaktivni mlazni motori ulaznog precnika d J == 500mm. tj. Kompresor Komora za Turbina sagorevanje Promena koliCine kretanja odvija se Slika P. prema Odeljku 1.1) i iznosi kg P=(Pa-Pv)IRT=1. U turboreaktivni motor dovodi se rno = 0. d=400mm.49kg / s. cijim sago:evanjem na izlazu iz motom izduvni gasovi isticu brzinom od v2 =: 600ml s.+4P~2[ 1-(-) v 4 d 2n D 2 2J =4026N " Slika P. Za vertikalno uzletanje aviona maseM=6t koriste se dva raketna motora protoka vazduha In = 50 kg lsi protoka goriva . Problem 3-14. gustina vazduha iznosi Pl == 0. silu kojom on ucestvuje u 1110 kretanju aviona. RESENJE.

12 := 168 s i 13 ::: 482.71 s.3-15 Nakon potpunog sagorevanja goriva u nekom stupnju raketa odbacuje taj stupanj cime se smanjuje masa rakete i postize njeno dodatno ubrzanje...4 8.7l gi . Jedna trostepena raketa (Ariane) ima masu kapsule Ink ::: 1.5) dobija sila reaktije isticuceg rnlaza R ::: (ril + rilo)v. U (i = 1.: = const. R 2 := 721kN i R3 := 59. b) Iz izraza (2) sledi da se masa goriva pri kretanju menja sto znaCi da se kretanje rakete mora tretirati kao SIika P. Kolicifta kretanja 283 jednacine promene kolicine kretanja (3.potisak rakete. b) Pri vertikalnom letu odrediti koliku brzinu i na kojoj visini ima raketa neposredno pre odbacivanja prvog stupnja.: : : .2. Odrediti koUke sile potiska rakete se ostvaruju u pojedinim stupnjevima. odnosno sile potiska Ri = -RZi := lilgill (3) koja ima brojnu vrednost R):= 2450kN.2t. Integraljenjem izraza (1) dobija se zakon promene mase goriva stupI~a koji je u radu t Ingi(t):=mgi(l -).3-14 Pro/.2 t ukupne mase pojedinih stupnjeva i goriva u njima date u tabeli T. a) Brzina gasova sagorevanja l1a izlazu raketnog motora je u:= 3500m/ s.2 Tabela T. odnosno I) ::: 210.3-15 .lem 3-15. RESEN. 3-15. step en rakete ukupna masa masa gonva i mj [t] Ingi[t] 1 161 147.35 s. uzletanju J\.5 2 37.5kN.[ a = 2R . mgt =: 209 . pri tome silu otpora vazduha zanemariti.39~.jl. Iz izraza (1) dobijaju se vremena sagorevanja pojediI1ih stupnjeva tj ::: mgj /.. dt ti ding. Pri sagoreval1ju goriva u pojedinim stupnjevima rakete ostvaruju se konstantni maseni protoci mg) := 700kg / s. Sila reakcije R j koja se dobija isticanjem gasova sagorevanja je sila koja obezbeduje let .J g dobija se vertikalno ubrzanje sa kojim avion uzlece a= ~f(n1+}iJO)v-g:=0. ti (2) a) Zakon 0 promeni koliCine kretanja raketnog mbtora daje silu reakcije. rhg2 ::: 206kgl s i mg3 ·:= 17kg/ s.lE· Pre lansiranja ukupna mas a rakete je In =: Ink + In) + 1n2 + 1713 toku rada nekog stupnja rakete maseni protok goriva je rhgi ::: . s Slilm P. Iz jedriacine kretanja aviona u vertikalnorn pravcu pri '-"-.6 34.3) (1) pri cemu je znak minus zbog smanjenja mase goriva..2 3 9.

lcao i sto je dato u postavci problema. vee i zbog toga sto je ubrzanje Zemljine teze promenljivo sa visinom po zakonu g(z) = go (R+Z)2 ' pri cemu je R=6368 km poluprecnik Zemlje i go = 9. kao i silu otpora. lednaCina kretanja rakete glasi (4) mCt) dt 2 dv ::= -mg .12) dok pri veCim visinama. Problem 3-16. tieba uzeti u obzir.23km. . Neposredno posle lansiranja kada je brzina mala raketa se kreee kroz gusee slojeve atmosfere (poglavlje 1.2.gdt . v = Vo = 0. kada je brzina velika.7t. U autocisterni je voda koja istice kroz krtatku cev precnika d. Ovim zanemarivanjem koriscenjem izraza (3) i (4) jednaCina kretanja (5) se svodi na jednacinu ding] Ct) dv = . Ova analiza omogucava da se u prvoj aproksimaciji kretanja.--:) = 143.Rv + R z (5) pn cemu je Rv = A C w pet) v (t) / 2 sila otpora vazduha u kojoj je C w koeficijent otpora rakete.u Ino +lng1 (t) . vazduh je razreden a njegova gustina je mala. t=O. Masa rakete u prvoj fazi leta je mCt) == mo +mg] (t) pri cemu je Ino == m-Ing] == 61. i b) cisterna se kreee Slika P. koja uz koriseenje pocetnih uslova z=O..3-16 konstantnombrzinom U . u i ventila Sv' Odrediti sHu reakcije isticueeg mlaza u funkciji 9d visine h i.u sledeCim slucajevima: a) cisterna rniruje. ima reSenje In v=v o -gt+uln () Ina +mg] t Ova brzina rakete (v = dz / dt) daje zakon kretanja utl [ t t t] .5m/s. mg! t1 t1 t] 1z ovih resenja dobijaju se brzina i polozaj rakete neposredno pre odbacivanja njenog prvog stupnja mg1 v1 ==-gt1 +uln(1+-)=2206.(m-Ingl-)lnCIn-m gl -)-mlnln+mgl - gt 2 Zj ==-2+ut{1+Cmg1 -1) In (1--. sila otpora vazduha moze zanemariti. gt~ r In Ingl ] Dobijena resenja nisu sarno prve aproksimacije zbog zanemarivanja sile otpora vazduha. Ina z(t) == --2 +(vo +ulnm)t+-. h u koja definise trenutni Divo vode u cisterni. u kojoj se nalaze lokalni otpori usisa t..284 Kolicina hetan/a kretanje tela promenljive mase.81m/ 8 2 • Jasno je da pri tacnijim proracunima ove efekte.

. Ovako odredeni protok i brzina isticanja vaze za oba dela zadatka.l == 11 ~~u +~v + 1 koefieijent protoka.3-17 b.593.).U relativna brzina isticanja vode. Po v v Nalazenjem izvoda oytlo(ulv)=O. USled isticanja vode promena kolicine kretanja odvija se samo u horizontalnom pravcn.::--~. . . 5ada se inoze odrediti i stepen yt=B.J2gh . = R u .u)2 . ·. RESENJE.· Primenom zakona 0 promeni koliCine kretanja za pravac kretanja glisera dobija se sila reakcije R=pV(v-u)=812./.41N. a brzina isticanja odrednja je izrazom v == <]) . Karakteristicne brzine na ulazn i izlazu kontrolne zaprell1ine sU V-I.ha i.· Posmatra se kontrolna zapremina u kojoj se odigrava proa) b) mena kolicine kretanja a koja je Slika P..gde su:A == d 2n 14 povrsina poprecnog preseka i f.. Hidro-gliser se pokrece aksiji:tinim ventilatorom bez kuCiilta pri cemu elisa iza ventilatora stvara horizontalni mla~vazduha precnika d=lm koji ima apsolntnu brzinu strujanja v=45m1s. tj.. S1). R == pV(v-U). pa ce korisna snaga biti . V = f. 16/27 = 0. Problem 3-17.7.J2gh.1.ka P. Kroz fiksnu mlaznicu povrsine A istice horizontalni rnlaz vode brzinom v. Ovar~az vazduhaizaiiva kretanje glisera brzinom u=54 kmlh. Odrediti pri kOI11 odnosu brzina u/v prikazani sistem ce imati v <.~8.i==. Odrediti silu reakcije mlaza vazdu.P.l A.':" " maksimalni stepen korisnosti. Primenom zakona 0 promeni kolicine kretanja za pravae kretanja dobija se sila reakcije koja gura kolica R = 2 P A (v . S obzirom da u izlaznom preseku eevi nema kontrakcije ll11aza to je koeficijent protoka brojno jednak koeficijentu brzine (w=<])).3.3-17 prikazana na s1. RESENJE. Kroz rnlaz vode uloze se kineticka energija. pa n OVOID slucaju jednacina (3.1/3 stepen korisnosti maksimalan. Prolllem 3-18.Kolicina krelanja 285 RESENJE Prema izlozenom u Odeljku 2. dobija sedade priodnosu u/v=..z:..!!. snaga Po korisnosti sistema = Inv 2 12 = pAv 3 12. snagu koja omogucava kretanje glisera. atmosfera je definisana veliCil1ama stanja Pa ta Pa = Ibar i ta == 30°C. trenutni protok vode odreden je izrazom . Okolna . i on tada ima vrednost ytm~ =..=4(1-!i.1 7 7 b) pri cell1u je zbog kretanja kamiona v.5) daje izraz za silu reakcije: a) R==pVv=2Pghcp-d-n. Mlaz udara u lopaticu koja se nalazi na kolicima i pri tome ih pokrece brzinoll1 u.

Problem 3·Jl. ZanemarujuCi silu trenja i kontrakciju mlaza odrediti silu reakcije koja deluje po jedinici sirille brane. n. Ispod ravanske betonslcebrane vrsi se ispust vode.1- ". RESEN.19 h R pg 2 2.lm. Odrediti obrtni moment ~egnerovog kola.3-21 se sastoji od: mlaznice. Ejektor prikazan na sl. Segnerovo kolo se sastoji od dye radijaine cevi na cijim se krajevima nalaze mlaznice izlazl10g precnika d. V.lE: Traieni obrtni moment je j\. Poznate veliCine su: p. Smatrati da u izlaznom preseku mlaza primarnog fluida on povlaCi sekundarni Cev za mesanje ~'"<> -. v Problem 3-20. koje su na medusobnom rastojanju D. Ejektor .25ml s. tj. koji dolazi kroz rnIazmcu precnika d2 = d3 brzinom v2 . => v If =-ol-Slika P-3.------ 3 Stika P.' 2 H N P'£SEN."" .~- '~~~5-------------~~'l ~ ----\. i b) u ejektoru (cev za mesanje i difuzor). Slika P.3-21. D.3-20 2 v su ' 2V..lE: T==T(If -h ) +pHv (1-h) == 17196 m ..P. Ko10 se okrece konstantnimbrojem obrta n 1~1 e/min).9. cevi za mdanje i difuzora.--=(> ---.~~ - d3 ·V3 . kroz koju dolazi primarni fluid (velikom) brzinom v].149kg/m3 gustina vazduha i V=(v-u)d 2n/4 zapreminski protok relativnog stmjanja vazduha. d rc 60 Problem 3-21..l/ ·D == pV (v-u). U kanalu pravougaonog preseka dubine H==2m struji voda srednjom brzinom 11 == O. pri tome je dubina isticuceg mlaza h==O. Mlaz primarnog fiuida istice u cev precnika d 3 i pri tome povIaei sekundarni fluid. Ovom ptilikom se trosi snaga P == R V = 12187 W . njegov transport.. iste gustine. . Ukupni prC'tok tecnosti je rj.286 Kolicrincz kretczll/a pri cemu su p==p"IRT=1. nnD pn.~. a) u cevi za mesanje ako je ona kratka i trenje u njoj se moze zanemariti.1 U == . Odrediti porast-promenu pritiska.-. U mlaznici se nalazi cev preenika d l . Prolaskom primarnog fluida· kroz ulaznu mlaznicu brzina strujanja raste a pritisak opada sto omogucava usisavanje sekundarnog fiuida. d..... cemu brzme v == -2.

. sljake vodorn. Ovo izdvajanje se vrsi stvaranjem vihomog strujanja uciklonu. Koeficijent lokalnog otpora difuzorajes.sekundamog fluida i P3 i P4 mesavine fluida. gustine Pj i P2 ne moraju biti iste.02). ? 2 . Pj (Aj +A2 ). Gime se cestice. U posmatranom sillcaju primami i sekundami fluid su iste gustine.-d j i da BU II ovom.= 15°. zbogdejstva inercijalnih sila krecu ka zidu ciklonaa samim tim i izdvajaju iz fluida.aznom preseku B ciklona profil brzinaje turbulentnipotpuno razvijeni (ex. P2 .+1)(y) 4 pvi h ' gdejebrzina v3=(VjAj+v2A2)/A3' ProD/col 3-22.3.2kg 1m3 • Merenjem ulaznog profila brzin. te se zato jednaCina koritinuiteta (a) svodi na oblik ~~+~~o=~~==~~. Izmerene vrednosti uIaznog i izlaznog . B == 1. U dlju odredivanja koeficijenta lokalnog otpora ciklona za rad bez cestica (izlazna cev C za cestice je zatvorena..a u presekll A uJvraeno je da je srednja brzina strujanja v A == 15m/ s i da su koiekcioni koeficijenti' 0A == 1.P. a) Primenom jednacina (b) i (c) dobija se porast pritiska u cevi za mesanje dj 2 d1 2 2 6P3j == P3 .4). sto znaci da je sila reakcije R:=O. U cevi za mesanje izmedu preseka 2-2 i 3-30digrava se promena kolicine kretanja.Al == (d.KoliCiniJ/cretanja 287 fluid kroz prstenasti presek visine d 2 -.Pj == p(y) [1. Ciklon prikazan na sl. ~ 2 2 Medlltim.5) glasi: (c) Kako je cev za mesanje fluid a hatka to se trenje u njoj moze zanemariti. RESEN7£ Radi jednostavnijeg pisanja uvode se oznake za povrsinepoprecnih preseka Ai == di rc / 4 U=1.P3 A 3 + pViA1 + pv2. Ciklon sluzi za izdvajanje cvrstih cesticamaterijala 1Z struje fluida. koja je postavljena prema horizohtalipbduglomex.(d) J(v1 -V 2 ) 3· 3 R::::.058 i 0B :::: 1. A == 1. a sila reakcije dobijena iz jednaCine (3. jer U ovom slucaju ih nema) izvrsena su odgovarajuca merenja sa vazduhom gustine P == 1. U izJ. tecnostigasom itd. koeficijenti nera~Il6~erl1osti brzinskog poJja jednaki jedinici. 1z ciklona izlazi kruzna cev precnika d=300mm. 7 b) Izmedu preseka 3-3 i 4-4 difuzora vaZi Bemulijevajednacina P3 + /2 == P4 + p(s+1)v~/2 Primenom ave jednacine i jednaCina (b) i (c) dobijase porast pritiska u ejektam P d3 4 z 6P==P4-Pj== 6P3j+i[1-(C. Za ejdctor vaZi jednaCina kontinuiteta pjvjA j +P2V2AZ 0= P3v3A3 == P4V4A4' (a) u kojoj su gustine: Pj primarnog fluid a. A2 ·::: A3 -. U tom slucaju raeli se 0 transportu sekundarnog fluida (iIi cvrstog materijala) gustinepz primarnim fluidom (obicno vodom iIi vazduhom) gustine Pj' Zbog ove mogucnosti ejektori su nasli primenll II transportu: brasna vazduhom.96.P3viA3 . A2 . aJijusviu1drugim merodavnim poprecnim presecima ejektora.32 i ex.3-22 ima pravougaoDu ulaznu cev dimenzija a=200mm i b=300mm.d j )rc /4.

.3b) zakljucuje se da fluid u nju ulazi koliCinom kretanja riljp j.. koje daju rezultujucu siIu reakcije ciklona R '" (R. Udarac mlaza u tela Uvodenjem kontrolne zapremine Veon izmedu preseka ::'.. j .75N.3. Na osnovu ovih merenja odrediti: a) koeficijent Iokalnog otpora cilclona koji radi sa cistim vazduhom. b) JednaCina promene koliCine laetanja cilclona glasi R = (PB + P~BVB)AB .3a) koji istice kroz izlazni presek jedne mlaznice i udara u cvrstu pregradu pod uglom yl ' Tom prilikom ako se analizira ravanski problem mlaz se deli na dva dela. c) Slika 3. Ciklon Ry 2 = (P A + PP A VA )ab sinu = Il.2 i 3 (s1. Iz Bernulijeve jednacine za iste preseke dobija se koeficijent lokalnog otpora ciklona 2 2 d 1[ 2 A . tako da udarac mlaza deluje izmedu ovih preseka odgovarajucom silom R na telo . 3.. SWca P.3. RESENJE: a) Primenom jednaCine kontinuiteta za ulaznu i izlaznu cev ciklona dobija se brzina 2 VB = V A 4ab I d 1[ = 12. i b) rezultujucu sHu realccije ciklona nastalu usled promene lcolicine kretanja.3. pod uglovima y 2 i y 3 u odnosu na osu mlaza.. + R~) 112 = 12..53N.3-22..3..732ml s. S=-2 (PA -PB)+u A (-4 b) pVB a -u B =0.(p A + PP II V A)AA' 2 2 - Projektovanjem ave jednaCine na horizontalni vertikalni pravacdobijaju se komponente sile R".•.634.:\ a iz rije izlazi kolicinama kretanja Jn 2 P2 v2 i m3~3v3' Na povrsini koja ogranicava kantrolnu zapreminu vlada pritisak ..98N. Udlall":!llc mlaza Ull cvntu pregll"adu Posmatrace se mlaz fluida (s1. Mlazevi se u presecima 2-2 i 3-3 odvajaju od tela.. =(PB +p~Bv~)d27t/4-(PA +p~Av~)abcosu=5.288 KoliCtita kretonja potpritiska su PA :::: 400Pa i PB =500Pa.

10) Ako se.::::V~ V2 'fa:- ~=V~· v3 fa:- Za posmatrane preseke 1. te se zato otpori umlazu zanemaruju.5) ciobija se sila otponi fluida R (s1.nil PI VI siny I' 3 odnosno intenzitet rezultujuce sile R :::: (R. projektovanjem jednacine (3.VI· Projektovanjem ove sile 11a pravac l10rmalan na plocu dobija se sila reakcije RES.::< 1).. a ~12 i S13 koeficijenti lokalnih otpora pojedil1ih delova mlaza.Yj) . 2 i 3 moze se pretpostaviti da su korekcioni koeficijenti a j '= 1 (:=. (3. Konacno.. dimenzija a x b (b » a). te se zato na njoj dejstvo sila pritiska eliminise. Odrediti sHu reakcije i odl1oS kojim se mlaz deli u sledeCim slucajevima:" a) ako su koeficijenti lokalnih otpora delova mlazakojiskrecu /. ~j . Posle udarca u nepomicnu plocu mlaz se deli na dva dela. (3. 1.E'NJE: Slika P. Problem 3-23.9). Mlaz tecnosti gustine p istice kroz mlazllicu.3' i b) ako je fluid u mlazu savrsen.9) dobijaju se komponente sile .je postavljena pod uglom y :::: arctg(Rx I Ry) u odnosu na horizontalu. nakon odredivanja merodavnih brzina strujanja. koja .9) Za odredivanje sile R potrebno je poznavati vrednosti brzina v 2 i v 3 ' odnosno u kom se odnosu mlaz deli pri udarcu u cvrstu pregradu.KoliCiilah'danja 289 okoline u koju mlazistice. 1z ove jednacil1e slede odl1osi brzina -.3b).3-23 . protokom r~ i ndara u ravnn plocu nagnutu poci uglo~ a u odnosu na horizontalu.. te se zato Odllosi izmedu brzina svode l1a obUk v3 /v l =1/JS13+ 1 .. primelljena na posmatrani mlaz glasi R=pV3V3+PV2i72-pri.L]VI :::: 2(a l +~12~V2 :::: 2(a 2 +(13)V 3 ' 1 2 1 2 1 2 u kojima su a j (i = 1. + R:) 112..3) koeficijenti korekcije kinetickih energija preseka..3. strujanje u mlazu tretira kao strujanje savrSenog fluida (1.12:::: 0..' a) lednaCina promene kolicine kretanja u mlazu (3. odnosno sila kojom fluid deluje na telo R=-Rf =In2~2v2 +1i13~3ii3 -J:ill~]vl.2.2 i 1.13:::: 0) tad a su brzine strujanja u posmatranim presecima medusobno jednake (v] :::: v 2 :::: v 3 ). U tu svrhu koriste se Bernulijeve jednacine 2(.ni 3 P v3 sin(y 3 . Nakon f primene jednacine promene kolicine kretanja (3. V2/vl::::1/·J~12+1 Rx :::: ni2~2 v 2 cos(y j +y 2) +1i13~3 V3 cos(y 3 -'y 1) - mPl VI cosYI' l Ry :::: I:i1zP2 v 2 sin(y I +y 2):. pak.

2+1+JS3+1 SU == S3 = 0. Odrediti silu reakcije i ugao a. pri kome ce sila reakcije imati maksimainu vrednost.. pri cemu je brzina isticanja mlaza Vj := V I ab. " RESENJ£: Slika P. o promeni kolicine kretanja u mlazu.+iCl+JC:. . Odrediti brzinu kojom voda treba da istiee iz mlaznice da bi ploca zauzela polozaj odreden UglOID a. te odnosi protoka 2 Sila kojom mlaz deluje na ploeu je odredena istim izrazom kao u zadatku pod a) R = pVjVj sin a. Silu trenja u osloncu zanemariti.- V3 _ 1+ cosa.. i udara u ravnu vertikalnu plocu. dabija se sila reakcije R:= pVv(l+cosa.3-24 R == pT/v ..). == O.2 - ~c. Iz uslova oR / oa. 1z mlaznice precnika d istice mlaz vode protoka V. := Ti"z +V3' dobijaju se traZeni odnosi protoka V. I \ \ RESENJ£: Ponavljanjem identienog postupka kao reakcije mlaza u zadatku P. Pru!Jlem 3-25.+i(l-~cosa.=300.casa. Voda istice 1Z mlaznice precnika d=lOmm i udara u homogenu obrtnu ravnu plocu. 2 V.9). Ravanski horizontalni miaz vade istice iz mlaznice protokom V. v~ 12:= (1+s 2 )vi 12 == (1+S3)v. odnosno brzinom v.~~J~L ~ ".JC:. 12. pri eemu je brzina isticanja v = 4V 1d 2 n.=O sila maksimalna i ona tada iznosi Slika P. mase m=lOkg i duzine l=400mm. v.290 Kolicina Icretanja dok se projektovanjem na poduzni pravac ploce dobija relacija Ry := PV3V3 - pV2 v2 - p~~ Vj cosa.3-23 dbbija se sila .y . Primenom ove relacije i jednacina Bemulija i kontinuiteta V.) T/3 _ K. jednacina (3. na rastojanju h==200mm od obrtnog oslonca ploce. == ~S2+1+~S3+1 b) U slucaju strujanja savdenog fluid a vazi r-~2 ~ := V 2 .3-25 Pru!Jlem 3-26..+icasa. Nakon urlarca mlaza u simetrienu nepokretnu Iopaticu mlaz se deli na dva del a koji napustaju lopaticu pod uglom Ct. Odrediti silu kojam mlaz deluje na pioeu. == 0 "dobija se da je za vrednost ugla a. 1.) T~ <. ~ :'~' ~=::::::> Pru!Jlem 3-24.

-mgiSina == 0 dobija se brzina isticanja 2mglsina.3-27 Pro/.. a oprugaje tada staticld deformisana za Xo == 5mm. Zanemarujuci lokalne gubitke energije i kontrakciju mlaza odrediti silu kojom mlaz deluje na lopaticu. 2 Sila R je ustvari sila nastala usled promellljivog polja pritiska ulja na disku.94ml s.5kg Is. RESENJE: R = P4v"(D" -d-)(l+2cosa. Iz jedllaCine kontinuiteta se dobija brzina strujanja na izlazu iz cevi Vo = 41h / pD 2 n == 15. pod pritiskom Po == Sbar protokom .5) dobija Se sila kOjOID mlaz deluje na disk D n. Za diskje vezana opruga krutosti c=lO N/mm.3-28 . Zanemaiiti gubitke strujne energije i silu trenja u ldistu.3-26 Problem 3-27. Na sredini lopatice nalazi se kruzni otvor precnika d = 20mm kroz koji voda istice u pravcu ose osnovnog mlaza. == 30°. preenika D==20mm. ) ./em 3-28. Kada kroz venti! nema protoka ulja pecurka se l1aslanja na sediste. 2 291 Koriscenjem momentne jednaCine za obrtnutaeku 0 Rh I cosa. Konacno iz jednacine ravnoteze sila koje Slika P. ') ') Slika P. Odrediti silu F kojom treba delovati na klipnjacu da hi se disk nalazio na rastojanju h=5mm oel seeliSta ventila.99ml S pd nh Slika P. Miaz vode udara u fiksnu ovalnu lopaticu sa koje voda odlazi pod uglom a. Prime nom jednacine promene koliCine kretanja (3. Iz kruzne mlaznice precnika D = 80mm istice voda brzinom v == 6 m/ s.. v= 2 == 24. pri tome nastaje osnosimetrican mlaz koji napusta disk (peeurku ventila precnika d=24mm) pod uglom od a=600. RESENIE: Najpre se odreduju merodavne brzine strujanja. Ulje gustine p == 900kg 1m 3 istiee iz cevi (ventila).h == 4. R = PO-4-+m (Vo -vcoscx.) = 1463.Ko!icina!rretalijCt · d n R == pVvcosa == P-4-V2 cosa.5 N v 1t..92m 1s dok iz Bernulijeve jednaCine Po + pv~ 12= pv 2 12 sledi brzina strujallja kojom se ulje odvaja od diska v = (vo + 2 Po / p)1/2 = 36.

Odrediti intenzitet i pravac dejstva sile reakcije koja deluje na jednu lopaticu. R =: P2A2 - hAl +m(v2 -VI)' Kaleo posmatrana kontrolna zapremina obuhvatai gornji i donji deo lopatice.53°.292 KoliCil1a h-etanja deluju na disk i klipnjacu odreduje se trazena sila.3-29 (casa -1) J- C<. Resetka zapremina V . PnolJlem 3-29.v 2 )/2 A V2Y P2 . 2)/2·= P(2 . • Za zadate padatke se dabija: a) B=10.1E: B= arccas[ casa + ~ Slika P..6) dobija se sila reakcije u medulopaticnom prostoru pv.6N./em 3-J@. Ovom prilikom rnlaz se deli na zapreminske protoke ~ i Ti2 · Odrediti ugao Bpod leajim skrece fluidna struja. RESEN. Kolika je brojna vrednost avog ugla ako je a=45° i a) V31T72 =: 112 i b) ~T3 / V = I? Gubitke lokalne energije i 2 tezinu fluida zane mariti.l a lz nje istice brzinom v2 postavljenom pod uglom a 2 • Oba brzinska polja su unifonnna. 1z ravanske rnlaznice istice mlaz nestisljivog fluida gustine p koji jednim delom udara u cvrstu pregradu postavljenu pod uglom a a drugim delom skrece pod uglom B. te zato sila R predstavlja silu kojom .1E: Radi jednostavnijeg zapisa uvode se oznake za aksijalne Vlx =: VI casal ' v2x = v 2 casa.3-30. to ona ustvari obuhvata celu jednu lopaticu.899° i b) B=20. visine h i medulopaticnog rastojanja d. brzinom VI postavljenom pod uglorn C<. z i tangencijalne komponente brzina V ly =: Vj sinal ' v 2l' = v2 sina 2 • Koriscenjem jednacine kontinuiteta dhv lx =dhv2x ' dobija se jednakost aksijalnih brzina v lx =: v 2x ' dok se lz Bemulijeve jednaCine PI +pv. /2 =: P2 + /2. PrimenjujuCi jednacon Cinu promene kolicine kretanja (3. p P2 RESEN.PI'" P(2 -V 2 VI V ly 2y Promena koliCine kretanja odvija se u me<iulopaticnom prostaru. Fluid gustine p dotice u ravansku nepomicnu resetku. te se zato kao merodavna namece kontralna Slika P. F = R-c(xo +11) = 45. Pl1'o/. dobija razlika pritisaka ispred iza ~v resetke -~~~~_-.

to na ulaznom i izlaznom precniku kolapostoje obimske . v. uvodenjem srednje brzine i njenih komponenata v rn =(vj +v2 )/2 -:::::. dobija se konacan izraz za silu reakcije .'=V~1X+V.r-R -=-p-d-h-(-'v.---V-)-.prenosne komponente brzine u = co r. RESENJE. na ulazu u kola D1. gustine p. Projektoval1jem na aksijalni i tal1gencijalni pravac dobijaju se komponente Rx = (P2 .)dh 12.) = (P2 . Do istog rezultata se dolazi ako se za kontrolnu zapreminu izabere zapI"emina V~on. koji kolo moze da ostvari.11) r = (v 2y -v 1y )h cirkulacija oko profila.= arctg(-.=Vjx=v2x.Pl)dh = p(v~v -vL.-)." vnL. .sano K geometrijskim velicinama: precnikom..a) S obzirom da se kolo okrece konstantnom ugaonom brzinom ill = me / 30.3-31.y. Ova sila deluje pod uglom Rx v my y = arctg. sirinom i uglom lopatica. kroz kolo je V .· /(o/icilltz !cretan/a 293 fluid deluje na lopaticu. Kolo radijalne pumpe.Pl)dh+ln(v 2x -v 1. posredstvom kojih sledi rezultujuca sila reakcije R="'I}Rx+Ry =pdh(v2y -V1y I 2 2 r V1y +V2\' )lC 2 ' ) 2 +Vj~~J 0 l l/2 Dobijeni izraz za silu reakcije moze da se napise i u jednostavnijem obliku. b2 i ~2' redosledno" Odrediti: a) moment na vratilu pumpe. zatim kako i fluid kroz kolo struji relativnim-tangencijalnim na 10patiCe brzinama Wi' to ce . b1 i Bl ina izlazu iz kola D2 . Naime. Ry = In (v 2y -v1y ) =pd hv1x (1'2y -v 1y ). Kolo centrifugalne pumpe okrece se konstantnim brojem obrta nCo/min). Kolo je defini. i c) maksimalni napor pumpe. Ry mx odalde se zakljucuje da je ona normalna na pravac brzine v m" Problem 3~Jl.koja obuhvata iopaticu i po polovinu meciulopaticnog prostora Sa gomje i donje strane lopatice.)-vrn-:=-p-h-r-v-m-'I ' 2y 1 pri cemu je (3. b) teorijski napor pumpe. . n !Ii Stika P. Vmy=(vly+v2y)/2. u kojima su ri = Dj 12 poluprecnici kola. Protok tecnosti.. V.

/0) == P rikyk .I i (J(. i na kraju iz projekcija brzina na obimski pravac Slede obimske komponente apsolutne brzine Ii'. c) Ako je v lu :::: 0. a zatim se posredstvom k jednakosti Vir = W ir i W ir / Wi" = tgBi odreduju obirnske komponente relativne brzine Will:::: Vir / tg~i.I pri cemu su rnornenti sila pritisaka ~ x r. zamenom ovih brzina u izraz (3. a to ce biti ako je ugao izmedubrzina u i VI <X.max = v 2u U2 .12) dobio bi se novi izraz za moment. u odnosu na osu rotacije je if == (pVkV2 + Pz ) x. I . i uglovima lopatica ~]::::: 23.. Shodno jednaCini (3. Kolo pumpe se okrece konstantnim brojem obrta n=14500/min.12) pri cemu Stl brzine Vi" (i=1. b) Iz izraza za snagu kola Pk == 1\.. iz jednacina kontinuiteta V == vir 2ri 1Cb p k odrediti radijalne komponente brzine Vir:::: V ! 21. a sto se ovde nece sprovesti. jer su vektori ~ kolinearni.294 KoliC/ita kretanja apsolutne brzine na ulazu / izlazu kola biti Vi :::: iii + ii\ (i=1.] :::: 90°. U skalarnom obliku moment se moze napisati kao 1M:::: pVk (V 2u i ' -v]l/i) I.. sirinama hI =40mrn i bz = 10mm. ProbleM 3-32.tgBi (i=1. (3. Smatrati da su gubiCi protoka izmedu kola i kuCista pumpe zanemarljivi. Da bi se odredile ove dye brzine. b) Odrediti uglove apsolutnog strujanja <X. dobija se teorijski napor kola centrifugalne pumpe r---------------------D------------~ Y k =V 2u u z -v]u u ] ==u 2 (V zu -v]u -5-)= 2 0) (1 2V 2u -livlu) (3. Moment ove sile.2' pad kojima voda dotice i istice iz kola.::2 -v] x ~) .1Cbi .13) Konacno. prvo ce se.. a) Odrediti snagu koju je potrebno dovesti kolupumpe da bi protok vode bio V=20Ils.2).14) JednaCina (3. pa ce tad a i teorijski napar imati maksimalnu vrednost koja iznosi Yk.(p/ikV] +~)x ~ = pVk (Vz x.(v2 -i\)+P2 -~. I \. . Voda struji kroz kolo pumpe Cija je geometrija definisana: precnicima D] =100mm i D z = 300mm.5° i ~z == 22°.< V iu ==U i -Will =U i 2~nb.14) se naziva Ojlerova jednaCina i predstavlja osnovnu jednaCinu pri proucavanju turbomasina. .2) obimske komponente apsolutne brzine. Ovde treba napomenuti da je protok kroz kolo v" veti od protoka tecnosti hoz pumpu Ii' za kolicinu Ll~T koja struji kroz pracep izmedu kola i spirale pumpe.::2 . (3. jednaki nuli.5) sila otpora tecnosti koja deluje na lopatice je R== pli'. tada l moment ima maksimalnu vrednost M max = pVk V zul2.2).

524rni s.3-32.932m/ s. Slika P. uVrStavanjem obirnskih komponenata btzina u jednaCiilU (3. v 2r =V I Di1tb2 =2. odnosno hidraulicka snaga pumpe P == Mro == 7385. d) Nacrtati strujnicu apsolutnog strujanja kroz kolo i zakolo.905°) jer se tada izbegava dodatno skretanje struje. Kako bi se izbeglo dopunsko skretanje struje zakolo se projektuje tako da je izlazni ugao struje izkola (:1.12 u1 = roDl /2 == 7.. iz zadatka pod a). Io!k4~dkretallja 295 KOLa ZAKOLC)'. 1z ovihtrouglova brzina. i e) odrediti porast pritiska u pumpi ako je ona sa i bez zakola. Zakolo irna dirnenzijeD3 ==310mm.3 == 6."::.. a sto je prikazano na sLP.3-32. odnosno izraza (3.:.777m/ s.13)...8W.': '. dok se iz jednacine kontinuiteta za kolo dobijaju radijalne kornponente brzine VII' == V I Dl1tb 1 == 1. Koriscenjem ovih brzina i uglova lopatica ~] i ~2 koristrursu se truoglovi brzina na ulazu u kolo i izlazu iz kola. slede obirnske kornpohenteapsolutnihbrzina v1u = u1 -VII' / tg13 1 == 3.054mi s .:.lzmedu kola i zakola strujanje se odvija sa konstantnim vihorom.1 daje obirnske brzine 1. Uslov konstantnosti vihora (rvu = canst. D4 := 410rnm i 63 := b4 = 10mrn. RESENJE a) Ugaona brzina obrtanja kola ro = I7TC / 30 == 151.. b) Koriscenjern trouglova brzina. dok se iz jednaCine kontinuiteta za zakolo dobijaju radijalne brzine v3r = ~T / D3 1Cb3 == 2.. .dobijaju se uglovi apsolutnog ulaznog i izlaznog strujanja kola (:1.'·: .8s.::: 17.1 == arctg(v1r / V Iu ) = 22.553m/ s. '··'L. Konacno.592m/s ...2 isti kao i ulazni ugao lopatica zakola.592m/ s .) daje obimsku brzinu na ulazuuzakolo 1I3u := v2u D2 / D3 == 16. .04° . (:1. : .959ml s...3(U razrnatranom slueaju (:1..2= (:I. c) Za dobro projektovano zakolo treba da bude (:1. v4r == V I D4 1tb4 == 1..:::~..2 == arctg(v2r / 1I2u ) =6.122rnls.12) dobija se obrtni mornent kola M = pV(v2uD2 -v]uDl)/2= 48. == roD2 /2:= 22.64Nm. Odrediti momentkoji deluje na zako10..905°. Radijalna pumpa sa zakoloin c) Iza kola je ugradeno fiksno zako10 koje sluzi za usporavanje struje... v 2u == U 2 -v 2r ! tg13 2 .

snaguventilatora.92Nrn. tako da se momentna jednacilla svodi na konacan oblik Us = lil(V4u D4 -v3"D3 ) 12 .12) za moment koji opterecuje kolo pumpe.3916bar.v~) / 2 == 1.3-32.3-32. obimska komponenta bl'zine v 411 = V4r 1tga 4 . koji su prikazanina sl.P.. == 3. Kalco su vektori sila pritiska P i P normalni na vektore polozaja r3 i 14 to su 4 3 rnomenti ovih sila jednaki nuli. .P.j V 3r +V311 = 17.2. a) Nacrtati trouglove ulaznih i izlaznih brzina i odrediti ulazni ugao lopatice tako da protok kroz ventilator bude V:: 1m3 1s.0845bar.P +m(v4 -v3 )· 4 3 Moment sile reakcije zakola u odnosu na osu zakola je Mz == (P4 +n'lV4 ) x r:.674ml S. koja je prikazana na sl. a odreduje se iz Bemulijeve jednaCine i iznosi /'o"Pz == P4 .15) daje moment Uk =-38.6). Dalcie.4) erta se strujnica apsolutnog strujanja.2kg/ m3 • Kolo ventilatora ima ul1utrasnji i spoljasnji precnik D" = 100mm i Di.P3 == p(v~ . Porast pritiska u zakolu odvija se iskljucivo na racun transformacije kineticke energije struje.15) za moment koji deluje na zakolo je istog oblika kao 12raz (3. Problem 3-33. b) Odrediti obrtlli moment kola i hidrau.296 KolicilllZ h-el'anjlZ Koriscenjern nadenih lcomponenata brzina i uglova lopatica zakola konstruisu se . (3. Za razmatrani slucaj izraz (3.licku. i izlazni ugao lopatice ~2 = 70°. :: 300mrn. U zakolu se odvija promena koliCine kretanja. pIVO. a zatim i apsolutne vrednosti brzina I 2 2 V3 = 1.15) Izraz (3. Porast pritiska u pumpi sa zakolom je /'o"P = /'o"p/c + /'o"P z = 5.' == 3. Ukoliko zakolo ne bi bilo fiksno moment Uk bi okretao zakolo u smeru suprotnom od smera okretanja kola. .330ml s. Jz ovih trouglova brzina odl'eduje se. trouglovi ulaznih iizlaznihbrzina.(p] + Iin!3) x r.6929bar. Ovaj porastpritiska je isti za kolo pumpe sa ili bez zaIcola.3. Aksijalni ventilator se okrece konstantnim brojem obrta n=1450o/min i pri tome transportuje vazduh gustine p == 1.08ml S V4 == I 2 2 1/V4r +V411 == 3. d) KOl'isteCi uglove apsolutnih brzina (Xi (i=1. tako da jednaCina (3. daje siTu reakcije Rz = P . fluidna struja u kolo pumpe ulazi pod ugiom a j a 12 njega 1z1azi pod uglom a 2 • Pod ovim uglom (a 2 ==( 3 ) fluidna struja ulazi u zakoio da bi iz njega izasla pod ugloma 4 • e) rorast pritiska 11 kolu pumpe se dobija iz hidrauHcke snage kola i on iznosi /'o"Pk == PIT.

Pri crtanju ulaznog trougla brzina koriscen je uslov da ne postoji pred-rotacija struje.799m/s. Koristeci trougao brzina na ulazu u kolo dobija se trazeni ugao Iopatice ~l ::: arctg(v lx / til) ::: 64. to se iz jednaCine (3.°.Kolicina hetan/a 297 .3-29 i P. Meridijanski I presek =- Slika P. pri cemu je ugaona brzina (j) = mr / 30 = 151. je identicna sa vee datom analizom sila uprilIlerima P. tako da se izraz (3.)::: 15.16) dobija vrednost momenta M=O.3-33..592m/s. .5.915m/ s. 22· Vlx = V2x = 4V / reeDs . BirajuCi meridijanski presek na precniku Dl mogu se nacrtati trouglovi brzina prikazani na sl. dok se obirnska komponenta apsolutne brzine naizlazu iz kola odreduje iz trougla brzina i ima vrednost v2u = tlz -v2x / tg~2::: I. Obimske brzine kQla na posmatranom precniku su u=u l :::tl 2 =roD l /2=7.12) za moment pTOmene koliCinekretanja moze primeniti i za aksijalne turbomasine.lOSNm. odnosno da fluidna struja dotice normalno u kolo.16) Kaleo je za razmatrani meridijanski presek r::: rl ::: r 2 = Du /2. jer u svim meridijanskim presecima profil brzina ima isti karakter. Aksijalni ventilator i houglovi brzina RESENJE' a) Kaleo lopatice nisu vitopere to one u svakom meridijanskom preseku odredenom poluprecnikom r imaju isti izgled. Zato je sasvim svejedno koji ce se poluprecnik r izabrati kaomerodavni ia razmatranje.P.3-32. b) Analiza sila koje optereeuju ko10 aksijalnogventilat~rai pri promeni kolicine kretanja. i glasi (3.. Ovaj uslov daje obimsku komponentu apsolutne brzine vl " == O.3-33. te je zato (Xl::: 90°.D..84 S-1 ? Aksijalne (protocne)' komponente apsolutne brzine odreduju se iz jednacine kontinuiteta i iznose . sakojom se odredllje hidraulicka .

Ukupni protok vade. Odrediti: a) sHe istezanja zavrtnjeva u vezama A-A i B-B.832.16.:. CI.:. Prema tome. . ako su poznate velicine: D.Mm =. Sm>Sk. .1910mm. Cetvoromlazna PeltoIiova turbina odreduju se brzine strujanja v:::: 4V / d 2n iVa'" 4Tjo I D 2n.p =. P / V = pmr(v 2u -vIII) = pu(v2u -v lu )' (3.RESEN. je Va =. Ovaj rezultat upucuje na zakljucak da se u aksijalnim ventilatorima ostvaruje veoina mali porast pritiska. 1200mm i turbinu.3-34a je horizontalno.8m3 / s. kroz cev precnika Do:.3-34.p:.17) Izraz (3. 2 m3 / s po jednom izlaznom mlazu. odnosno d:.298 Kolicina !cretallja snaga ventilatora P=.16.. V:. Cetvoromlazna vertikalna peItonovska turbina precnika kola DK =. Problem 3-34.39W. Na 05novu zadatog protoka kroz mlaznicu.39Pa. 175mm. 0:.17) predstavlja Ojlerovu jednacinu za aksijalne turbomasine.lE: Na samom pocetlcu treba napomenuti da je vertikalna peltonovska turbina dobila naziv po vertikalnom palozaju vratila kola.:. Na osnovu sprovedene analize moze se odrediti i porast pritiska u kolu kao b.' a potom ill sracunati za vrednost ugla y=O .SI. Za analizirani aksijalni ventilator se dobija b. b) Slika P.:. P. kola turbine 51.2. Koeficijent lokalnog otpora mlaza pri strujanju preko lopatice je S=O. okrece se konstantnim brojem obrta n=500o/min. Precnik mlaznice na izlazu je Pri isticanju mlaza postoji lcontrakcija mlaza ciji je koeficijent kontrakcije \v =0.. Zatim se iz odgovarajuCih Bernulijevih jednaCina dobijaju pritisci aa mestima prirubnickih vezaA iB \ \ . b) snagu i stepen korisnosti kola turbine za proizvoljni ugao y. (3.

Pre rna tome sledi da ce voda lopatici doticati relativnorn brzinom Wj =Vj-u. koja sledi iz odgovarajuce Bernulijeve jednaeine. obimska brzina lopatica biti 11 = Dk nl7 /60:. '. C. RBy = PA sina. iIi u nekoj drugoj prirubniekoj vezi. bilo koje od eetiri. odnosno llletodologiju opisanll u primeru P. U prostoru u kome je voda u kontaktu sa lopaticom odvija se promena koliCine kretanja. i za nju se koristi zakon (3. KoristeCi vezu izmedu relativnih brzina w 2 == wI /.3kN.+1 Ova sila je za vrednost ugla y==O maksimalna i 1znos1 R=189. Da bi se ovi neieljeni efekti izbegli lopatice peltonovskih turbina se prave sa uglom y ~ 15°. P.5). izlazne cevi. medjutim. Ovaj rezultat ima sarno teorijski znacaj.: 50m / s.. .0V brzina strujanja kroz ovaj presek iznositi Vi = 4V I d(n = 99. D21( .B+pVvoCsina 2 cosB). trazene sile istezanja zavrtanjskih veza A -A i B-B su RAi = RAXcosa-R ily sina RBi =Rsx sinB-RBy cosB . Kako postoji kontrakcija mIaza.47m/ s.. a sto ovde zbog obima posla nije sprovedeno. Voda iz rnlaznice istiee brzinom v:.. P == 4RTw =15 RD. + 1.5). koji daje sHu reakcije mlaza kojadeluje na lopaticu (1) pn cernu su n~ i ortovi normala izlaznih mlazeva sa lopatice. b) Poslllatrace se isticanje vode iz mlaznice na kraju. Cirne bi sveukupna korisna sila bila manja. Snaga kola. Zato se uocava kontrolna zapremina Vkon (s1. u kojoj se odvija promena kolicine kretanja.TTYJ == 37. S obzirom da se kolo okrece konstantnim brojem obrta. za y=O.Jc. to c. pa ce apsolutna d d.3-34b). Sa lopatice voda istice relativnom brzinom w 2.i ilIlU vrednost n. iz jednacine (1) se dobija sila reakcije 2 . Na sliean naein nasIe bi se i odgovarajuce sile II vezi C-C.Kolicina hda17ja 299 KoristeCi zakon 0 promeni koliCine kretanja. RB. dj n cosy R == pV(Wj +W2 cosy) = P-4-(1+ . jer u realnim uslovirna ugao lopatice y=Oo dao bi maksirnalnu lokahlU vredllost sile. to ce preenik suzenog mlaza biti j :::: = 160rnm.: 4V / d 2 n. izraz (3. D n pri eelllu su sile pntlska PA = PA -4- Ps = Ps -4-' Dakle. dobijaju se kbmponente sila reakcije R Ax = (pVvo + PA ) cosa. kao i razmena energije izmedu mlaza vade i lopatice. iznosi Dk 1· .J)(V j -u)v j . koja je u opstem slucaju u odnosu na obirnski pravac postavljena pod uglom y.86MW Stepen korisl1osti je odnos korisne i ulazl1e snage. tada:bi isticuCi mlaz na susednoj lopatici izazvao znacajnu sHu otpora.Ps cos.~ = PssinB-PA cosa+pVvo(sinB-cosa).. RAy = -[pJiT(v +1'0 sina) + PA sinal.3-2.

0. Dobijena vrednost stepena korisnosti je maksimalna vrednost koja bi se kolom mogia ostvariti. stvami koeficijent korisnog dejstva je manji za 4-5%. 2 +1 pV-~ 2 "'1 Jr.956.9 .300 Ko!ici11. . dakle ima realno maksimalnu vrednost 0. Medutim.91. "'1 "1 . . zbog neravnomemosti dejstva mlaza na lopaticu Oer se ena okrece) i gubitka usled okretanja kola u vazduhu.a kretal'1/a 11 =Pk = P'1i Ru _= 2(1+ cosy )(l-:'!'!"')~= 0.

.

\ I .

inzenjerijskhn masinama i 51. na dizalicama.301 4. na makazama za secenje lima. na brodovima: pogon i podesavanje kormila. koja je po pravilu zasnovana na pritisnoj energiji radnog fiuiua. velika brzina reagovanja. rendisaljkama. poljoprivrednim masinama: traktorima (za podizanje radnog orudja). U UHS-u strujna energija tluida.. tenkovima. sistemi komande leta (pagan predkrilca i zakrilca). iIi II sistemima upravljanja iii Ii regulacije.. transportnim masinama (pogon vitia i s1.. brodovima. ili u sldopu nadgradnje drugih tehnickih sistema u .. laka transformacija strujne u mehanicku energiju. U uslovima razvoja i primelle savremene tehnike i telmologije UH zauzima veoma znacajno mesto. se transformise u neki koristan mehaniCki rad. jednostavna trans. Ova Cinjenica Cini primenu uljne hidraulike veoma sirakom. dizalice.J:::rmacija translatornog u. rob 0tima i td. buldozerima. sto se ni ovde nece roku-savati. Medjutim. prikolicama (za njihova prainjenje) i td. II teskoj industriji .sistemima za livenje pod pritiskom. rudarskim i gradjevinskim masinama: bagerima. Ovakvu dobru primenljivost URS-a omogucile gU neke njene prednosti u odnosu na adekvatne mehanicke i elektricne sisteme. odnosno problemi koji Stl tretirani u sklopu Odeljka 2. utovarivaCima i s1. ostvarivanje velikih sila i momenata sa malim pobudama. Dams je tesko zamisliti neku oblast tehnike a da se u njo] ne koriste UHS-i kao nezavisni sistemi.:tno kretanje i obrnuto.. i u drugim tehnickim sistemima prenosa snage iupravljanja.a to su: jednostavan pre nos energije ad njenog izvora do mesta koriscenja. mogucnost dobrog upravljanja i dr.1. dizalice. na specijalnim vozilima i td.). Na osnovu ovih prednosti i osobina UR moze . za vojne potrebe: upravljanjem oruzjima na avionima. kombajnima (pogon radnih tockova i dobosa). iIi momenta pri obrtnom kretanju. kao sto su: na alatniIn masinama: presama.'.ita hidraulika (UH). u livnicama . regulaciju nivoavode na prelivima i sl. kojima primena VH prakticno predstavlja simbol modernizacije. Uljno-hidraulicki sistemi (UHS) prvenstveno se primenjuje u sistemima prenosa snage. mali smeStajni prostor. strugovima.). br Isilicama.. u hidroenergetici (na pro kod regulacije rada turbina) i hldrotehnici (za pogon vrata recnih i kanalskih prevodnica. . na avionima: pogon stajne noge pri uzletanju i sletanju. ako je radni fluid ulje tada se obieno misIi na posebnu oblast hidraulike koja se naziva u(. ali ce se zato dati neke glavne oblasti primena. OSNOVNA RAZMATRANJA Jr PRIMENA DUNE mIlRAULllJKE Kada se kaze hidraulika obicno se pod time podrazumeva strujanje vode kao radnog fiuida.. kocnice tockova i s1. pri cemu se vISi savladavanje sile pri translatornom kretanju. presama i td. a za funkcije prenosa snage i upravljanja. pogon tockova.zelezarama i valjaonicama za pogon valjackih linija i valjaekih stanova. laka zastita ad preopterecenja.. Primena DH je toliko siraka da je veoma tesko nabrojati sve oblasti primene. na drumskim i sinskim vozilima: koboni i upravljacki sistemi. liftovi i td.

4. izvrsni organi i td. Zato se bez puno objasnjenja moze kazati da su DHS-i veoma slozeni i odgovorni sistemi eiji se princip rada zasniva na hidraulici. elektricnih i elektronskih sistema. odnosno DRS-ima. te je zato njihovom proueavanju nuzno posvetiti vise paZllje. a sto su modema masinogradnja i industrija '<leoma dobropratile. a da se nadgradnja ovih sistema obavlja kroz primenu znanja iz mehanike. koji omogucavajufunkcionisanje DRS-a. dakle. a s druge zahteva veoma Cisto ulje . U ovoj knjizi bice reei sarno 0 onom delu UB. praktieno. kod dobro projektovanih i konstruktivno resenih sistema ani se mogu svesti na minimum. i td. primenjene komponente zahtevaju visok stepen kvaliteta abrade povrsina a sto s jedne strane poveeava njihovu cenu.a ujedno i izvor energije za Slika 4. koji je po pravilu pumpa.4.2.izvrsni organ predstavlja gubitak energije nosene fluido1n. ovde se radi a multidisciplinarnoj oblasti. Ta transformacija strujne energije u mehanieku obavlja se u UH komponentama (UHK) koje se nazivaju lzvrSn/OIgam: Na njima'se u zavisnosti od telmiekog zadatka kojeg treba obaviti savladava sila ili obttni moment (51. DRS prenosa snage. hidraulici. zbog visokih pritisaka uIja veoma su prisutni problemi zaptivanja. Ovde se. zakljucuje da izvrsni organi predstavljaju vezu hidraulickog i mehaniekog sistema.) i upravljanje.ko se na <l==izVrsnom organu vrsi translatoF rnO kretanje tada se oni nazivaju hidro-cilindrima (He). UHS-i imaju i znaeajnih nedostataka. medjutim. u svim oblastima tehnike gde obavljaju vise ili manje vazne telmicke zadatke. deomebanickog sistema za koji je iZvrsniorganpovezan.odnosno prisustvo dobrih filtera. a to je deo koji pripada i nazivu ave oblasti tj. IDDRAULICKI SISTIEMI lP'RENOSA SNAGE Osnovni zadatak UHS-a je da izvrsi prenos energije od njenog izvora. Dakle.2. nazivaju se Komponentama . automatizacije. koji predstavlja OSllOVU fUl1kcionisanja UH komponenti i sistema. zbog '/elikog gubitka energije u komponentama DHS-a veoma su izrazeni problemi zagrevanja ulja. cevi. Izmedju izvora energije i izvrsnih organa postoji eitav niz elemenata za vezu (cevi. kod lose odrZavanih URS-a curenje ulja utiee na zagadivanje radne sredine. iIi ako 1r ~'~~ se vrSi obrtno kretanje tada se oni nazivaju hidro-motorima (HM). Svi t i l sastavni delovi UHS-a: pumpe. creva i td. Sa energetskog aspekta jedan . Ovi nedostaci DHS-a se ne mogu izbeCi.302 Osnove uljne hidraulike se veoma laka zaldjuCiti da DR-a omogueava izradu koncepcijski novih masina i pogona. do mesta gde se ta energija pretvara u koristan mehanicki'Tad.2). a sto ee biti uCinjeno u ovoj knjizi. kao sto su: relativno mali stepen korisnosti. A. Kao sto se vee mogio primetiti UHS-i imaju svoju primenljivost.

Ovako dobijeni sistem jednaCina predstavlja spregnuti sistemjednacina. dole selcod UHS~a sa vise izvsnih organa postavlja odgovarajuei broj Bernulijevih jednacina i jednaCina kontinuiteta. Primera ovih sistema ima mnogo. Aktivne 1componente UHS-a su: . . creva.Ako se pri kretanju UHK njihove karakteristike menjaju iVaZida je . sieklasicne jednaCinehidraulike Bernulijeva jednaCina i jednacina kontinuiteta i jednacine mehanike GednaCine kretanja). Ova razlika nije sustinske prirode. a odnosi se na broj jednacina leoje treba resavati. l\:1atematicke metode koje se koriste za resavanje sistema jedllaCin~. i Sarno u izuzetnimslllcajevimamoie da se izvrsi njena 1inearizacija kada se dobija Ap = KV. sisterni hladjenja i preciscavanja ulja i s1.3. To su: rezervoari sa uIjem. Jedna od najcesee primenjivanihmetoda. leao i po jedna jednacina kretanja za svakupokretnu UHK. jer je ova podela ekvivalentna podeli u klasicnoj hidraulici na proste i slozene cevovode. . Ovde ee se navesti same dva primer a ito: hidraulicke prese kod koje He obavlja translatorno kretanje i hidraulicke testere kod koje HM obavlja obrtno kretanje. pritiscimai pomeranjima.Ap = f(V). Prema broju izvrSnih organa UHS-i se dele na sisteme sa jednim i sisteme sa vise izvrilnih organa. koji opisuje ponasanje URS-a. Jednacine koje se koriste za 8tac:iionarnii proraeulD rada UHS Za proracun stacionarnog rada UHS-a koriste.pumpe (koje predstavljaju izvore energije). Komponente za vezu su cevi. OSNOVE PRORACUNA UHS 4. Kod sistema sa jednim izvrSnimorganolllkoristi se po jedna jednaCina Be rnulij a. su razlicite.hidrocilindri i hidromotori.hidraulic1ci razvodnici i ventili koji sIuze za upravljanje radom UHS-a. sistemi sa vise izvrilnih organa su mnogobrojniji a njihov proracun je mnogoslozeniji od onog kojeg treba obaviti kod sistema sa jednim izvrilnim organom. tipa Ap =XV. potrebna je radi njegovoglakseg resavanja.tadase iove promene moraju uzeti u obzir u odgovarajuCim jed~aCinama. pasivne i komponente za vezu. 4 . tako i za nestacionaran rad UHS-a je metoda zasnovana na primeni Laplasovih . kriyine. Dakle.izvrsni organi . U· opstem slucaju ova zavisnost je nelinearna. .OSl10ve ulJnehidraulike 303 UHS-a.1. kako ia staeionarni. Ove komponente dele se na a1ctivne. sarno leada je opravdana. Linearizacija pojedinih funkcijasistema jedilacina. ova podela je interesantna sa aspekta proracuna. Sistemi sa jednim izvrsnim organom su oni UHS-i kod kojih je prisutan sarno hidrocilindar iIi hidromotor. i one sIuze za transport fluida pod pritiskom izmedju aktivnih komponenata. vee formalne. UHS-i se mogu deliti po razliCitim kriterijumima. racve i s1. koji sIuze za transformaciju energije. pri cemu je· K koeficijent proporcionalnosti. pri cemu sprega izmedju jednaCina dolazi po brzinama. Ipak. kontinuiteta i kretanja.3.. Pasivne komponente su one komponente koje aktivno ne ucestvuju u prenosu snage a neophodne su za njihovo funkcionisanje. Proracun UHS-a se razlikuje kod sistema sa jednim i vise izvrSnih organa. Ovde ee biti reci same 0 podeli prema broju izvrsnih organa..

S obzirom da je u UHS-ima radni fluid ulje pod visokim pritiskom i da se ono pri prolasku kroz UHK zagreva to ce u opstem slucajli gustina ulja biti p = pep. Da bi se ovo zanemarivanje opravdalo.). a ako se one zanemaruju to ce se posebnonagiasiti. predstavljen preko koeficijenta lokalnog otpora i racuna se I \ I . u UH Bernulijeva jednaCina se pise tako Up da svaki njen clan ima dimenziju pritiska. racvama i sl. s druge strane ako hi se koristili koeficijenti lokalnih otpora om bi za UHK imali veoma velike brojne vrednosti. Tako na pro za slucaj jednog dela UHS-a sa s1.1) popravni koeficijenti (Xl i (X2 imaju vrednosti za razvijeno laminarno strujanje CJ. j ::::: 2 (~i ::::: 4/3) i za razvijeno turbulentno strujanje (Xi ~ 1 (~i ~ 1). ti.4. I. . uziinati i kineticka i potecijalna energija. dole je na klasicnim lokalnim otporima: krivinama.3. 4.1. Poznavanjem koeficijenata CJ. gubitak je predstavljen sa padom pritiska.. a ne sa velicinom Y [J/kg]. pad pritiska u UHS~usastoji se od pada ptitiska na lokalnim otporima i lisled trenja. Medjutim. cia se ulje smatra nestisljivim fluidom.dinamicki pritisak PCJ. Treba sarno napomenuti cia je pri radu sa UHS-ima veoma prakticno 2 raditi sa pritiskom.1) vazila potrebno je da se efekti stisljivosti ulja mogu zanemariti i da je temperatura ulja konstantna iIi priblizno konstantna. (i::= 1. kineticka energija strujnog pteseka u odnosu na energiju pritiska moze zanemariti.k:ineticka uodnosu na.1 Bernulijeva jednaCina glasi: . kao lokalnim otporiina.3.1 i za strujnicu koja povezuje preseke 1-1 i 2-2 Slika 4.1lo BlfR·lllluiijevlaI jOOllllliMHllllMi Izmedju Bemulijeve jednaCine koriscene u Odeljku 2.1. T). Ovo dolazi zbog razloga sto s jedne strane proizvodjaCi UHK daju njihove karakteristike u funkciji prHiska i. Kod slozenih UHS sa veCim brojem izvrsnih organa i komponenti za rdavanje je potrebno koristiti rmmericke metode. u UH se radi sa visokim pritiscima.1i.. U ovoj knjizi ce se u zadacima.304 Osnove uUne hidraulike transformacija. veoma cesto. Kao i u klasicnoj hidraulici. energiju pritiska moze zane mariti. Veoma slicna analiza vccli i za potencijalnu energiju geodezijski pritisak pgzl_2' koja se veoma cesto moze zaneliJariii u odnosu na pritisnu energiju.radi korektnosti.r (4. uzece se primer razvijenog laminarnog strujanja ulja (p= 900kg/m3 ) sa brzinom od 2m 1S. i ovcle nema nikakve razlike.1) i koja vazi za sIuCaj kada se radni fluid smatra nestisljivim fluidom (p = const.3. a sto daje kineticku energiju . to jednoznacno sledi da se . Ako se ova dobijena vrednost poredi sa redom velicinep:ritiska.3. te se zato.2). koja je u UHSima od 20 do 400 bar. moze da se odtedi kineticka energija posmatranog strujnog preseka. U jednacini (4.3. . / " Ie. Da bi u ovom slucaju jednacina (4. Na UHK. d Dakle.v 2 12 = 3600Pa.3.

4) U slucaju stacionarnog strujanja jednacina (4. Prema tome. pale. Darsijeva fontmla izraz (2. . =LV . sa ulaznim Ihl = prj l i izlaznim 1h z == pij 2 masenim protok fluida. oblik jednaCine kontinuiteta (4.Vz "'" Tt+ E Vdp elt' (4.1 jednacina kontinuiteta giasi: (4. Odelj-ak 2.3.4) se ovde ne daje radi tog zakljuclea..=64/Re .4.Osnm.3.2. koji je. dm . j=I) n m (4. dat i u naslovu Oddjka4.3. V+dV oblik p+dp V: _ V = dV + V dp Slika 4.4) se. Ovi efekti se uzimaju U obzir pri prelaznim (4. U tu svrhu posmatra se UHK zapremine V. (4000<Re<105)... tj. ..2) i (4. sa s1. koeficijel1t trel1ja se odredjuje za laminarno strujanje u cevima izrazom (2.3) pri cemu n oznacava broj ulaznih am izlaznih zapreminskih pratoka.U'"u .3. vecda bi se ukazalo na neke efelete koje treba uzeti u obzir pri ne~t'Lcicinarnostimakoje sejav1j'1}'l U UHS-ima.(Re).3. ponasaju kao hidraulicki glatke cevi kod kojih je Ie = A.3.2) . uglavIlom.. . U UHS-ima se po pravilu koristi ulje koje ima relativno veliku vrednost koeficijenta visleoznosti.1. kao i Mo se vidi iz jednaCine (4. JednaCina k-«mtiIDIuiteta Za slucaj stacionarnog nestisljivog strujanja lcroz URS sa s1.4. sto znaci da ce Rejnoldsov broj biti relativl10 mali.1).2) Ako se.3. svodi na oblik (V.stisljivosti fluida jer je p = pep) (clan V / E· dp 1dt).2. zato Sto je uljellUHKicevima pod visokim pritiscima. u"i.3.3).1. . calc.3. 0 sistemu sa vise izvrsnih organa. dV VI .V2 12 (v.3.. Razlika izmedju ovih masenih pratoka je posledica promene mase u kontrolnoj zapremini... pa jednaCina kontinuiteta glasi. tada za svaku racYU vaii jednaCina kontinuiteta i=l 2>.1.-': ::m1 -mZ =Tt· i' . Frvo.1.1.3.3. ). U UHS-ima sve cevi se. U nastavku ovog paragrafa ce se potraziti odgovor pod leojim uslovima vaze jednaCine kontinuiteta (4. fadi 0 slozenom URS-u. to se zidovi cevi i URK ponasaju elasticno. i Blazijusovim izrazom (2.2 1 Z dt p dt ' koji se koriscenjem modula stisljivosti fluida E = pdpldp svodi na \ .Za proracun pada pritiska usledtrenja koristi se. tada se moraju uzeti u obzir efekti .3.5. a sto znaCi da se njihova zaprenllna menja (Clan dV I elt).1. (Re=vDlv<2320) .3164/Re I/4 .63) za turbulentno strujanje Ie=0.m ~li~--m!1 mb 1 .1.39): A.1.3. 4. i~· /' Kako je masa m = pV to jednacina kontinuiteta dobija '.29). i da ce skora uvek rezim strujanja biti laminaran.1. I drugo.e uljne hidraulike 305 primenom izraza i:1PI = pC. dok ce turbulentni rdim strujanja biti veOma retIeo prisutan u UH instalacijama.2. = liz)· Medjutim. oCigledno.

3. iIi 0 rotaciji HM-a konstantnom ugaonom brzinom «p == ()) =::-const -+ ip = 0). Cv -speeificna toplota fluida. Zato se ovde oni nece ni resavati.2.3.1. Medjutim.. N (4. na pr.3.hidralllickim lldarima.~J ' Xj UX 'Xi OX j k viskozna disipaeija. q-razmenjena kolicina toplote. t kojoj su: T-temperatura fluida.3.5) i (4. D / Dt = 0/ ot +VjO / oXj-materij alni izvod i OV. (4. Encrgdski lbiRans UHS 4\. Opsta r3zmatrallljOffi U opstem slucaju strujanje fluida promenljive temperature opisano je jednacinama Navije~Stoksa.3. pritisak i temperatura su medjusobno spregnuta.1. jednaCina kretanja komponente koje VISe translatnorno kretanje glasi: In x:::: i~l IF. . Ono sto je ovde interesantllo kazati jeste da je pri strujanju zagrejanih fluida problem odredjen strujnim(brzina i pritisak) i temperaturskim poljem.3. j~dnacinu energije Dr a aT ·Ovi _ pcvm =PQ+8x (ka:)-pax+CV' (4. .6) svode na jednostavne oblike: N l:F.'1lstil1e i viskoznosti od temperature.1. i=1 (4.3.3»za pravae i . pricemuse u obzir moraju uzeti i promelle f:.5) dole se ona za ohrtno kretanje svodi na obIik N J <P = IJVf.=1 =::0 i=l LMi =0. iIi se oni zanemaruju.5) i (4. odnosno velieine: brzina. Problemi ovog tipa.3.. kontinuiteta i energije. pri staeionarnom radu DRS-a ovih efekata nema. tada se dinamicke jednaCine (4.3) i (4.3. calc i jednodimenzijski. su slozeni i njihova analiza ne predstavlja interes· ove knjige.koji se tretiraju pri dinamiekom ponasanju UHS-a. Da bi se ove veze bolje uoCile napisimo.8) I 1 .4) vaze. Yjr Ovi oV j 2 Ovk l2 U c))==Tija-=2l(""-+a)--38ij. 41. . sHe koje deluju na komponente u translaeiji i M j momenti koji deluju na komponente u rotaeiji i i =N je njihov ukupni broj.6) pri eemu su x i cp merodavna linijska i luena koordinata. J ednacine (4. u tenzorskom obliku.7) 4. J-moment inercije mase.3. Ova polja. tako da jednaCine kontinuiteta (4. dole su F. k-koefieijent toploprovodljivosti fluida.3. Prema drugom Njutnovom zakonu.6) su napisane u skaiarnom oblilm jet se po pravilu one postavljaju za ose translaeije iIi rotaeije UHIC Vkoliko se radi 0 jednolikom kretanju He-a (x == canst -+ x == 0 ).3.3.translatorno iii obrtno. JednaCina kretanja fluida UednaCil1a (2.3" JellillllaChl!l!2 krrelbllillJljOffi Koji se oblik jednaeine kretanja koristi pri proracunu zavisi od toga kalevo kretanje vrsi UHK . ate veze do laze iz jednacinakretaIija i energije. pri naglim otvaranjima i zatvaranjima razvodnika.306 Osnove tlljne hidraulike procesima .2. koji nastaju.

c == 1880J / kgK) protice kroz HMprotokom od 211 I min pri tome praveCi pad pritiska od 100 bar ..10) krije krozviskoznost i gustinu. . iIi na pravolinijskoj deonici.Na samom pOCtku rada temperatura ulja raste.3. paragraf 2. izgubljena snaga je /)"p == iJ...5)..3.. dolazi se do veoma vainog zakljucka da se hldraulicki gttbici enegnje procesom viskozne disipacfje' pretvaraju tt toplotu.8) i (4.:(pv j ) 1 V. odnosno uticu na porast temperature radnog fluida.T porast temperature fluida. 1 ako je na slici . a + P-&~+ ax.-~--/)"-T-"'=~/). Odl:editi izgubljenu hidraulicku snagu i porast temperature ulja. u UH padovipritisl~a su veliki sto za posledicu ima zagrevanje ulja u UHS~u.2. pazato 0 ovoj pojavi pri projektovanju UHS-a treba obavezno voditi racuna.. Ulje (p =880kg 1m3 . valjanje tople-usijane metalne trake. od temperature· koja je jednaka teperaturi okoline. Proces zagrevanjaulja trajeza celo vreme rada UHS-a . ulje se zagreva. Dakle. Osim navedenog izvora toplote koji· senalit2.c u .' t ij Ox.Osnove uljne hidraulike 307 pomnozena sa brzinom Vi se svodi na oblik D p Dt (y) == pF.p V . sto i nije tako retko.. bstaledelove .a i tom prilikom se zagreva na osnovu hidraulickih gubitaka sria.UHS-. ] ] Ov j a Ovj (4. sto za posledicu ima da je i promena temperature fluida zanemarljivo mala (primer: za vodu na 20 D e. i ona se pretv'lra u toplotu 1'M--::::-Q~=-rh-c-/)"-T-. sve do postizanja maksimalne vrednosti Tmax' sIA.3.11) pri cemu su c-specificna toplota fluida (za najceSce koriscena ulja ima vrednost c"'" 1880J IkgK) i iJ. Pro/J/em 4-1. UHK i. zbog prisusva spoljnj~gizvora toploteplizudelova UHS-a.Uklasicnojhidtaulici /:.ili.3. /)"T==6.5kW . Medjuti:in. gde je pad pritiska /)"p iprotok V.iusamOIlrUHS~u. ·) . 41.Vj -a.024K). i po temperaturi koja se u jednacini (4. U jednaCini kretanjaovaj clan potice od viskoznosti i vezan je za hidraulicke gubitke (v. pr. medjujtim. Na jednom lokalnom otporu.-..10) spregnute po brzinama i pritisku. Ono sto je ovde vaino uociti to je clanviskozne disipacije 'tij Ovj IOx j koji se javlja u obe jednacine.la.3. c = 4183 J / kgK i za pad pritiska na lakalnom otporu /)"p = Ibar dobija se /)"T:::: 0. RESENJE: M=3. rada:.2. na pr. .04K.2. Ti izvori toplote su diktirani samim tehnoloskim procesomukome se nalazi UHS.od njegovog pustanja urad padO prestanka.1.3.p je malo. doku jednacini enegrije on predstavlja jedan "izvor" toplote. To je i osnovili razlog da se u klasicnoj hidraulici strujanje fluida smatra izotermskim. Promena temperature uija U toku rada ulje prolazi kroz pumpe. (v. na.geM kojisetraIlSformisu u toplotu.3.p-I-p--'c1 (4.10) Sada se jasno vidi da su jednacine (4.koClaviona u ogranicenom smestajnom prostoru zbog prisustva niketnih· motora iii zbog aerodinamickog zagrevanja spoljnjih povrsina.

12) ..1b.3.3.308 OSl1ove uljne hidraulike promena temperature ulja prikazana glatkom a maksimalna· pravom linijom.50 do 60°C. Pu = PK +M . koja se manifestujeizdvajanjem taloga u obliku smole. a drugi se predaje oleolini (Q~) preko svih povi'Sina URS-a. I r_alni rad URS-a T max .. tj. Na pocetku..max' sL4. (4.':==--l. leao sto su UHS-i na avionima.3. odnosno povre·menog rada izvrsnihorgana. Temperatura se u UHS-u ogranicava jer dovodi do Citavog niza ndeljenih efekatao Nairne.?o"'wc r.3.) deli se na korisnu (PK ) i gubitke (M).3.. Tom prilikom jedan deo toplote se akllmulise ( Qa) U navedenim elementima UHS-a.max .. koji na cVfstim povrSinama stvara tanku tvrdu' skramu koja moze ostetiti zaptivne elemente.ure ulja raste i temperatura URK. ulje. Pri stabilnom radu UHS-a. temperatura ulja se i vremenski menja. Uz prisustvo hladnjaka toplotna ravnotda se postize jednaCinom M=Q o +QR' 4.P=Qo ~ -r--~------------ To -f--+-------------+------=-zagrevanje! hladjenje j +-~------------~------------~ t zagrevanje prestanak rada URS-a Slika 4. Stepen Ilmrisl!lloslti nBS Snaga koja je ulozena u UHS (P. b.2.1.. ~. cevi..inaxpotrebno je ugraditi razmenjivac toplote koji hladi ulje odvodjenjem suvisne koliCine toplote QR' a koji se po pravilu nalazi u slopu rezervoara za. a zbog temperaturske zapreminske dilatacije u zazorima moze doCi do ostecenja UHK. porastom temperat. veceg curenja ulja iz UHS-a.2. AT /-"'=::":==='---1 b) f---~r'~ '~". u realnim uslovima rada zbog ukljucenja iIi iskljucenja razvodnika. temperatura ulja se ogranicava na 80°C.2. Da bi se u ovom slucaju ogranicila temperatura uljanaTs.. porastom temperature viskoznost ulja opada 8to dovodi do smanjenja sposbnosti podmazivanja. Promena temperature ulja u UHS-u jan rad u UHS-ima maksimalna temperatura ulja se ogranicava u intervalu od. postizanjem temperature Tmax uspostavljena je toplotna ravnoteZa. Prekomerni rast temperature ulja se postize kada jesnaga gubitaka veca od razmenjene !colicine toplote sa okolinom (M > Qo)' tada je maksimalna temperatura ulja Tmax veca od maksimalno dozvoljene temperature' ulja u UHS-u f. lolcalnih otpora kroz koje ulje struji.max' Za pouzdan i dugotraa) :Z.. kod vojnih nadzvucnih aviona kod kojih je izrazeno priSllStvo zagrevanja ulja zbog spolja8nje toplote nastale usled aerodinamickog zagrevanja koriste Se sinteticka ulja sa dozvoljenom temperaturom do 300°C. a sto znaCi da je snaga gubitaka jednaka koliCine tbplote leoja se odaje oleolini (M::: Qo)' Tada je maksimalna temperatura ulja u UHS-u Tmax manja od maksimalno dozvoljene temperature ulja f.. Osim ovih ndeljenih efekata porastom temperature moze se narusiti hemijskastabilnost ulja sto dovodi do oksidacije ulja.. iIi.mavl-""*-~=:':"'... Kod specijalnih DRS-a.

2.17) i ovako odredjeni u sebi sadde i hidraulicke i meharucke gubitke.=] . curenju i mehanicki gubicL· Gllbici smige u pllthpama su: 1 Mp = L(l-l1 p • j=1 ) Mj (i)j . gubici na: pumpama.15) U UHS-ima stepen korisnosti se obicno krece oko 70 do 75%.r. Ukupni gubitak snage u UHS-ll je liP = I1Pp +11Pc.3. . trenju i UHK. 4. Korisne snage su one kojima se na izvrsnim organima obavljaju radovi.j 2mj . Fnvn + I.1PkVk . (4.3. . Nhidrocilindara i K . (4. Prvo. (4.. == L. redosledno.3.2. == L.3. d2m. N n=1 PK = I. +liPk +Mc +Mm .. (4. ""'1 Ne sarno u sklopu ova tri gubitka snage nego uopste u UHS-u gubici. 4. Pri projektovailju UHS-a jedan od vaznihzadataka jeste da se postigne 8to yeti stepen korlsnosti. Gubici usled curenjaulja su dvostruko nepozeljni.2).=1.3.lokalnim otporima. dok kodlose projektovanih sistema moze da bude znatno manji.13) 11 u V daljem tekstu bite izlozen naCin odredjivanja pojedinih snaga koje uticu na l1Hs' V tu svrhu posmatra se VHS sa s1. (M=I+J+K+N) (4.18) . Hidraulicki gubici na lokalnim otporima. (4.3. Dakle.3.3.Aj I1PK =L. ulrupna korisna snaga je J . u uobicaj~flimoznakama.VHK Ulozena snaga u UHS je snaga na ulaznim vratilima pumpi Pu = '2: j~] ] Mj(i)j . trenju. HC-irna. HM-imai UHK deo ulja izlazi-curi iz UHS-a (sl. UHK.2.19) .g1ase: 2 ~ v2 ~ /.16) pri cemu su njegovi sastavni delovi.3. To se postne smanjivanjem gubitaka energije.2 (fl). stepen korisnosti VHS-a bo odnos korisnei ulozene snage je PK I1P l1Hs=p=l-p. ito: na HC-ima savladavaju se sile Fn brzinama VII i na HM-ima momenti !vI) ugaonim brzinama Stika 4.snage na UHK su dominantan clan. v ·x 11Pc. J-hidrmotora.14) pri cemu su M j obrtni mamenti stvoreni pogonskim masinama (elektromatorima iIi dizel motorima) i (fli odgovarajuce ugaone brzine.Osndve uljne hidraulike 309 prema tome. zbog zazora u pumparna. 11P)..M/u j j=1 (4. ion iznosi: LlV=LLl~ =V1 -V2 i=1 M .2 koji ima I-pumpi.3. +11P).

toplotu odaju okolini. 4. Drugo. pri stabilnom radu UHS-a toploti gubici su: Q=Qa+QR .I C.21) Kasnije. maze se uneti kroz individualni nacin prikazivanja UHK. .3. usled curenja nastaje i gubitak snage !vI M C == j=l e. Medjutim. (QR) na porast temperature ulja.2.3. Energetski bilans UHS zbivanja u UHS-u dat je na 81..2. tj. deo na razmenu toplote sa okolinom (Q~) ideo. (4.3.25) %S~J>F. Ll1pl1V .3. Graficki .4.3. Dodatna slozenost.20) Mehanicki gubici snage Mm javljaju se na pokretnim povdinama HC~a.22) Q a = Lk.310 Osnove uljne hidraulike Pozeljno je ovu kolicinu ulja sa sistemom za drenazu vratiti u rezervoar.l.3. a s druge mora biti dosuta u rezervoar.P. (4.. AR -rashladna povrsina i .4.3.) .3. pri cemu je toplota razmenjena sa okolinom M (4.. pri cemu su kroz izraz (4.17) na pumpama vee uzeti u obzir. Gubici snage se viskoznom disipacijom pretvaraju u toplotu.prikaz ukupnih energetskih Stika 4. da'.2. dok je kolicina toplote koja utice na porast temperature ulja u rezervoaru QR ==mc(Tz --7. s jedne strane zagadjuje okolinu. koeficijentima provodjenja toplote ki' i merodavnim temperaturskim razlikama 11'F. 11'F. Da bi se to izbeglo uvederi je jedinstveni graficki naCin prikazivanja UH i pneumatskih komponenata kroz medjunarodne standarde ISO 1219 (International Organization for Standardization) i CETOP RP 41 (Comite Europeen de Transmissions Oleo-hydraulique et Pneumatique). GRAF][CKO PRIKAZIVANJE ULJNO-HlDRAPLICKm KOMPONENATA Hidraulicke seme slozenih sistema mogu biti veoma komplikovane.([2 '-tl ") I1TR == In[(tl '-t ") / (t2 '-tl " ) ] ' (4. HM-a UHK i pumpi.=1 (M =1 +J+K+N+N. u najveeem broju slucajeva avo je tesko ostvarljivo.v" pri cemu su kR-koeficijent provodjenja toplote.2. odnosno: (4.26) 2 je srednja logaritamska temperatura u kojo] su oznake prema 81. Ukoliko ovakav cevni sistem he postoji ova koilCina ulja. ( t1'-t2 ") .A.4.3. +N.24) Pozeljno je u UHS-u da se svi gubici snage kro:z.3.3.23) preko svih povdina UHS-a A. . (4.3.3. a u nasoj zemlji .). ina pocetku rada dec toplote se trosi na akulisanje toplote u svim komponentama UHS-a (Qa).vazi Qo == I::J. kao i nerazumljivost rada UHS-a. zato se u rezervoaru za ulje ugradjuje razmenjivac toplote kojioduzima koliCinu topote QR == kR AR I1TR ' (4.

ozna~ava sa R: Pr~kljucci koji spajaju :t:<lZ\'.Osnove uljne hidraulike 311 njima odgovaraju standardi JUS N1. treba napomenutida ventil sigurnosti stupa u funkciju sarno ako je iz bilo kog razloga doslo do prekomernog pcirasta pritiska. _ ! . C. 4. pri· eemu se prikljueak ulja pod pritiskom. B.p R Slika 4.t~. Treba napomenuti da svi standardi predstavljaju vazece dogovore i praviia 0 nekim tehniekim pitanjima.. [> smer strujanja u pneumatsldm komponentama. 0.5.Radi boljeg razllmevanja na hidrauliekim shemama rada UHS-a..:IE. Razvodnici imaju visepriklju~aka. omogueavaju lako razumevarije rada hidrauliekih (i pneumatskih) instalacija. gde moznacava .002-007.. jer zainteresovani Citaoci veoma lako mogu doCi donjih. na pro min.- ~ @ ~ jednosmerna pumpa.~ ·1 J sa IZVrsmm orgamma oznacavaJu se sa A.. nepovratni ventil.cevni vodovi.oznaeava sa P.. ._ .~se obicno oznacava sa dva broja. c.od~k ·I.. dok se pcikljuook u powatnoj geaui. predstavljajurazvodnike i ventile.1 ..·. V .. ·.. razvodnik ventil sigurnosti. vee ee se dati sarno njihovi osnovni principi koji.Sanjima se vrsi izbor smera kretanja izvrilnog organa. Simboli koji opisuju funkciju su: Trouglovi II> smer strujanja u hidrauliekim komponentama. Ovde se necedavatidetalji ovih standarda. koja obi~oo vom)a A~ B rez. C!) -¢>- tJ Primenom navedenih simbola i UHK veoma lako Se mogu dobiti slozene UHK kao i tumaCiti rad i funkcionisanje siozenih UHS-a. l '" moguenost regulacije. t I.5. RAZVODNICI Razvodnici su UHK koje prikljucak ulja pod pritiskom spajaju sa jednim iIi vise cevododa koji vode ka i od izvrsnih orgima. Krugovi pumpe (kompresori) i hidromotori. Linije upravljacke linije. HM dvosmernog dejstva. te je lako moguce da se navedeni standardi iz nekog razloga promene ida unekom drugom vremenu budu nosili neke nove brojeve. Strelice smerovi strujanja. dvosmerna pumpa." prigusnice. Pravougaonici filteri o DO] r-. obieno je to vod koji doIazi cd pumpe. Razvodmk . Osnovni simboli su: cevi .5= [fJ]Z] hidrocilindar. linija koja obuhvata neku celinu predstavljaju UHK sa obrtnim kretanjem. --.erv~a~u... HM jednosmernog dejstva. Koriscenjem navedenih simbola lako se dobijaju ("izvedeni") simboli UHK: t {.

5. j od P-R kada HC miruje sto se naziva neutralnim polozajem razvodnika.4 NaCini aktiviranja razvodnika F=mx+R+P..4a. P-B (AR) i l1eutrall1i polozaj. aktivill.3. Razvodnik 4/3 sa obrtnirn telom prikazan je na s1. od protivpritisnog prostora HC ka rezervoaru. Stika 4.1) u kojoj je m x sila inercije.4. P sila neuravnoteienih pritisaka i R sila reakcije. F~ sila trenja Fel i ~2 sile opruga. 4. Vrednost ugla ct zavisi od konstrukcije zazora u razvodiku i od trenutnog polozaja klipa u razvodniku.4.4.5. koristio za upravljanje radom He.1. Da bi razvodnik obavio svoju fllnkciju on konstruktivno moze biti izveden sa obrtnim telom i sa translatornim telom . SHa. Ako postoje. Ovaj nedostatak je uspesno resen sa razvodnikom sa klipom.2 Razvodnik sa obrtnim telom Jedan razvodnik sa klipol11 prikazanje na s1.5.x). (4. Tako na pro razvodnik 4/3 sa s1.3 Razvodnik sa translatornim telom Slika 4. zatim.3. Do ove sile se dolazi lZ jednacine kretanja pokretnog dela razvodnika koja glasi: A a) X '11> rrrrM~B. dok u kontrolnu zaprerninu V2 dotiCe fluid brzinom v 2 i pod uglom ct.5. Sto oznacava povratni hod.4. Tom prilikom moguCi polozaji su P-A. &to oznacava radni hod klipa. avo je razvodnik 4/3.2. tadallije struji ad B-R.5."snja il"lllzvo«llnika Ako se razvodnik iz stanja mirovanja :leU prernestiti u neki novi polozaj tada treba obezbediti silu aktiviranja F. na pr. Shematski prikaz ovog razvodnika dat je na s1.rO d) [pJ e) ~j) Slika 4.5. Iz kontrohle zaprernine V1 istice fluid brzinom v. sile u oprugama su Fcl = Cl (XOI + x) i Fe2 = c1 (X 02 .5.klipom. Ako se ovirn tipom razvodnika zeli A~~ postiCi veCi broj poloZaja tada su konstruktivna resenja veoma slozena.S.4. i za uobicajena konstruktivna izvodjenja ima vrednost ct '" 69°. U cilju odredjivanja sile reakcije R nastale promenom kolicine kretanja posmatraju se kontrolne zaprernine Vi i V2 sa s1. u kojima X 01 i x 02 oznacavaju stafickedeformacije opruga.+Fcl-Fc2 +P.5. od P-B i AR. i pod uglom ct. tvrmr I){ gJ p b) \={] ~. tj. prema tome on irna iste funkcije kao i razvodnici prethodno analizirani. Ovaj razvodnik bi se.5. Primenom za kontrolne zapremine VI i V2 zakona 0 .1 ima 4 prikljucka i 3 polozaja..312 Osnove uljne hidraulike broj prikljucaja a n btoj polozaja. R ". a polozaji su mu P~A (B-R).

relativno male mase.4.3.5. R :::: pV v2 coso: . RESENJE: S obzirom da su dati padovi pritisaka u vodovima P-+A i B--»R .3) proti(Se ulje.5. to se brzine strujanja u procepima razvodnika mogu odrediti kao Vj :::: J211pj I p (i=1. prikazani su na shemama sa bocnih strana. ukupna sila realecije koja deluje na klip razvodnika je R:::: R"l +R"2 :::: PCV.5.2.4. Zbog velikih prigusenjakojasu prisutna u razvodnicima gubitak strujne energije se pretvara u toplotu sto se maIlifestujeporastom temperature radnog fluida.Vl +r/2V 2 ) coso: .2) Ukoliko leroz razvodnik istovremeno imamo n razlicitih protoka fluida sila reakcije se odredjuje kao R:::: P2. Medjutim.5. 1 x2 2 Prema tome. Odrediti silu leojom ulje deluje na klipove.Osnove uljnehidraulike 313 promeni kolicine kretanja .:~=lr/. RXI :::: pV1V coso: . U odnosu na vrednost sile F vrsi Se izbor sile aktiviranja: razvodnika. 0:=69°.5). (4. sa s1. gustine p:::: 850kg 1m 3 . odredjuje kao !1p = pc.Vj cosO: j . Padovi pritisaka u granama P. pri tome je ugao pod kojim ulje kroz nzvodnik struji 0:=69°.5. u njima veIikipadovi priiisaka. Problem 4-2. Iokalni otpod te se zato na njima pad pritiska.4. U HC kreee se ldip sa dvostranom klipnjacom brzinom vp =O.2) dobija se ukupna sila reakcije Rx :::: Rxl +RX2 :::: pCV.2).5bar. Ovaj izraz vaii pod uslovom da su ulazno-izlazni smerovi strujanja u komorama razvodnilea leao na s1. komande y i z sa sIA. dakle.raktcristike razvodllllika Razvodnici su UHK u kojima se strujanje obavlja u maIim kanalima i/ili u procepima.5. RESENJE: 4. Problem 4-3. /2.5. po pravilu.5Ad). sto znaGi da su. HC je spojen sa razvodnikom (4/3) sa klipom u kome su padovi pritisaka I1p::: /}.-fA i B--»R sul1Pl == 3bar i I1P2:::: 1./2A-.. Kod dobro uravnoteienih razvodnika.' dobijaju se sile reakcije .PPA := I1PBR := 35bar. (4. v.4.4c). odnosno znacajni gubici energije. Dati podaci su: d==25mm. i to f~ :::: 25I! min lea izvrsnom org. pri tome pretpostavljajuCi da su pritisci u njima leonstantni i zahemaru]uCi sile tezine. ovajoblik za pad pritiska se retko upotrebljava.4j).4.v 1+V2 v2 ) coso: :::: 12.15m I s. elektromagnetno (s1. pneumatsko (s1. Razvodnici su.5Ae) i hidraulicko (sIA. za jedan polozaj klipa koji jedefinisan sa konstantnim procepom x=const.5. sila aktivirarija je F I::: R.3. p = 900kg/ m3 . Primenom izraza (4. Kroz hidraulicki razvodnik 4/3 (s1. Hidraulicke iuJ.3.5. vee se koristi oblik preleo protoka ·2 ? I1p::::aV . Odrediti silu hidraulicleog otpora ulja koja deluje na ldip razvodnilea.riu i f/2 :::: 20ll min od izvdnog organa.5.9 N. D=lOOmm. a=pc.5Ab) ill sa papucicom (s1.jednacina (3.4. a koje moze da bude mihanicko sa rucicom (sIA.3) . NaCin aktiviranja.

5. razvodnika. pri istom zapreminskom protoku.314 Osnove uljne hidraulike AB B-R u kame je a koeficijent hidraulicke karakteristike i A-R A merodavnapovrsina poprecnog preseka. Pri promeni temperature karakteristike ulja . ako se u samom prbcesu ispitivanja UHK. !:"p:= Jeri).5.5).6) sa indeksom 0 oznacene su referentne vrednosti na temperaturi to' Temperaturska promena veliCina P i v.2) . Medjutim. (4..5. kao sto je vee receno. na pr. Dakle. temperaturi ulja t2 ? koja Iezi na sasvim drugoj hidrauIickoj karakteristici. vaZi relacija v(t) == va (to Itr .5 moguCih strujnih tokova odgovarati njegova kriva hidraulicke karakteristike (81.4. I 2 Vi (i=1.5.L = 11 ~ koeficijent protoka razvodnika. URS ne radi sa projektovanom temperaturom.gustina i viskoznost se menjaju.5.. sto znaci da ce svakom od SIika 4. Zavisnosti ovog tipa se najcesee koriste kada se razvodnikom obavlja i neka funkcija regulacije.· (iT' 2 Vi . PJieJr3cmmavanje .5) i (4. dakle.P2 na. iIi se.4.v). Gllstina se menja kao: (4. ako se pd konstantnom protoku na jednoj temperaturi ulja t1 poznaje pad pritiska !:. !:.. tj.Uizrazima (4.5. predstavlja funkcionalnu zavisnost pad a pritiska od protoka.. ili..P1' a sto odgovara jednoj tacki na ltrivoj hidraulicke karakteristike !:. razlike pritiska primenom jednakosti padova pritiska na UHK kao lokalnom otporu i pada pritiska na ekvivalentnoj pravoIinijskoj deonici cevovoda. dove see do promene pada pritiska u UHK.Pi = PiS. P-A i B-R. na pt. koliki ce biti pad pritiska !:.pla:=flAJ2!:"p/p.erisltike Hidraulicka karakteristika. postavlja se pitanje koliki je tom prilikom pad pritiska na UHK? Ovde je osnovni problem.6) gde je n koeficijent koji zavisi od vrste ulja.5. U razvodniku istovremeno ima vise strujnih tokova.. sto dovodi do promene hidraulicke karakteristike razvodnika koja postaje !:"p == J(x. temperatura ulja menja. Treba napomenuti da ako se polozaj klipa u razvodniku menja tada se menja i velicina ulazno-izlaznog procepa x (sI.3).P1 := f (V).5) pri cemu je ~ koeficijent temperaturskog sirenja.Mdll":al1lllicke karak!l.5. T = PiA. iz njega za poznato !:"p dobija protok V:=J!:. pak. dok se Idnematska viskoznost u intervalu od lO-lOODC moze odrediti kao: (4.5. Ovde ee biti reCi 0 odredjivanju nove. Podaci koji se u literaturi nalaze za jednu UHK obicno vaze za jednu temperaturu ulja i to onu Sa kojom je vrseno ispitivanje. 4. Ove krive se za 8vaki razvodnik odredjuju eksperimentalo. pak.3.4) u kome je f.

lP'UMlP'E I IDDROMOTOJ!. odalde se zakljucuje da se St i Ai na isti naCin menjaju sa temperaturom. ==A.7) Re a == 0. lP'uIDpe Pumpe su strujne maSllle koje Se koriste za transformaciju mehanicke u strujnu energiju. U c) Stika 4.6.U: 4.4.6.235bar . Iz ovog rdenja sledi da porastom temperature pad pritiska opada.1a). b == 1 -laminamo strujanje A=-b (4.5.5. Pl l d 2 2 en) ± 2-b l+~(tt-to)(ti) PoYol ~ nb 1/ 2 6 -- d5-n' (4. kako bi ono kasnije bilo sposobno da obavi neki tehnicki zadatak.8) za dye razliCite temperature dobija se izraz 1+ ~(t] . I1P2 == 8. Kada je rec 0 pumpama koje se.0007K] i n=2.44bar . Yo = 32mm2 / s.6.lwriste uUHS-ima tada je njihov prvenstveni zadatak da povecaju pritisak ulju.1.po pravilu. ReZimi strujanja u URS-usu takvi dase cevi ponasaju kao hidraulicki glatke. Problem 4-4.9) koji sluzi za preracunavanje pada pritiska sa jedne na drugu temperaturu..-) ) O/ (4.4. Uljno-hidraulicke pumpe.6. Najcesce primenjivani tipovi pumpi su zupcaste (s1. UHS-i se nalaze na fiksnim i mobilnim masinama.lobija se pad pritiska u.8) Prilllenom relacije (4.6.5. b == 114 -turbulentno strujanje Koriscenjem Darsijeve formule i izraza (4.5-7) <. Na referentnoj temperaturi to == 15°C kara- kteristike ulja su: Po == 900kg / m 3 .5.1b) j klipno-aksijalne (s1.3164.1c).elSrivalentnoj cevi ' a {a 11 . a pumpe koje su u njima polcrecu se.t i. / Ie.Osnove uljne hidraulike 315 iz koje sledi 1/ d == St. Koliki je pad pritiska na ovom razvodniku. krilne (s1.4.. pa se zato koeficijent trenja odredjuje na sledeCi naCin == 1.5. == const. Kroz hidraulicki razvodnik struji ulje temperatute t] = 40°C i tom prilikom pad pritiska je I1p] = lObar. 4.6. P== O. na tempe~ raturi ulja od t2 == 55°C ako je strujanje a) laminarno i b) turbulentno u hidraulicki glatkim cevima? RESENlE: Direktnom primenom izraza (4. .1.5.9) dobija se: a) I1P2 = 5. pri istom zapreminskom protoku.to) t] nb /1p2=I1Pq+P(t2. elektromotorima na fiksnim i dizel motorima na mobilnim masinama.=Ep.l v.

909. /::. prema tome ~ V rasoloziva hidraulicka snaga je /!:.9.. radnom zapreminom za jedan obrtaj koji se obicno izrazava u lit/a.2. Mw (4. ugaonom t>p brzinom w. ana osnovu cega se. HM ima sledece karakteristike: q = 66'.::i_:--_ _. (4.ulicko kolo u kome se nalaze pumpa i HM. i odredjuje se kao !r/=qn.pV'ln :. stepen korisriosti DHS-a i UkUplli stepen korisno- .2.316 Osnove uljne hidraulike sklopu jednog tipa pumpi nailazi se na razlicita konstruktivna resenja. tj.s:. Izmedju korisne i hidraulicke snage HM vazi relacija M C • P = !!:.pV P =--:. krilne pumpe se karakterisu specificnim protokom q.] a sto'zavisi od tipa i konstrukcije pumpe.1) gde je llvp zaprerninski stepen korisnosti pumpe koji ima vrednost od 0.p V.8 do 0.. Sa aspekta proracuila DHS-a zupcaste i.:. n obrtaja.6.i"'zn:.. protice radni fluid protokol11 V koji ima p~d pritiska t1p. ~04J (4. tj.:::o. M' moment koji se saopStava pumpi obrtanjem pogonskog vratila i co je njegova ugaona brzina.98 IIp :----' pri cemu su: 'lp stepen korisnosti pumpe koji za zupcaste pumpe ima vrednost od MC0 (4. Snaga potrebna za pogan pumpe.4. HM se leonstruktivno najcesce izvode sa zupcastim parom..6. slicno iIi identicno leao i zupcaste putnpe (s1.2 gde je llH stepen korisnosti. ll v I-1 "" 1 i llHM = 0.9.6.6.6.9. IHllilr®m@torll Hidromotori su izvrsni organi sa obrtnim kretanjem u kojima se raspoloziva strujna energija pretvara u koristan mehanicki rad. 4.5mi s. Za pogon dizalice koristi se zatvoreno hidra.p obav~ia se obrtanjem zupcastog para kod zupcastih i krilaca kod krilnih pumpi. a 0 cemu ovde nece biti reCi~ Porastpritiska u pumpi t.8 do 0. dok se kod klipruh taj zadatak obavlja kretanjem klipova. Probleol 4~5. za. Stvarni protok koji pumpa potiskuje je t manji od teorijskog zbog postajanja kolicine tecnosti M/ koja cirlmlise sarno kroz pumpu.:.3) Slika 4..4) gde je q (JitJ°) specificni protok. s1.7cm3 /0. n broj abrta vratila i llvp zapreminslei stepen korisnosti (l1vp = 0.. Izmedju dobosa i HMnalazi se reduktor koji ima prenosni odnos i:= 1/ 100 (i =nd /17 HM ) i stepenakorisnosti llR = 0.8 do 0. mehanickih i zaprerninskih gubitaka i krece se u intervalu ad 0.98). Odrediti potrebnu snagu pumpe za pagon UHS-a.2) 0.6.8+0.1a). Za ovaj tip HM protok se odredjuje leao I I . Ova snaga se koristi za ~ savladavanje abrtnog momenta A1 brojem obrta 17.6.. cija vrednost zavisi od konstrukcije HM. dobija teorijski zapreminski protak kroz pumpu V = q 11.6. Kroz 1-IM. Dizalica irna dobos precnilea D=im koja podize teret mase m=4000kg brzillom Vo =0.4.

O~mo\Je uljne hidraulike 2 317 sti dizalice. p=880kg/m 3 . Na ovom vratilu se savladava moment M d = mgD 12. 2 Konacno. tj.4 m /s.iTllHM ' UJ HM =nHMn 130 .2N 1ill i pad pritiska .= 1050. I.652 ml s.Problem 4-6. d=50mm) i HM (llvH =0.. Iz izraza za snagu HM-a . Vetrenjaca koja sluzi za proizvodnju elektricne energijeima UHS prenosa snageu kome su ugradjeni pumpa i HM.=C> V RESEN. snaga pumpe i stepeni korisnosti .d <=.8.l/d. 11=p=ll[-[slln =63. Na osnovu vrednosti Rejnoldsovog broja Re = vd / v = 225 zakljucuje se da je u cevovodu laminarno strujanje i da je koeficijent trenja A:::: 64/ Re :::: 0.62kW . 2 PHM = NfHMUJ HM :::: . llvP :::: 0. IIp =0.1p::::.4-6 . Pribrzini vetra od va = 40 km 1h elisa vetrenjace se okrece sa no = 36°/min i pri tome na svom vratilu proizvodi snagu Po = 60 kW. Odrediti snagu koju HM preda generatoru. pa ce njegova snaga biti Pd = lvIdUJd == mgvo =19.210.95 i 11H = 0. HM je povezan sa strujanje generatorom koji za proizvodnju elektricne struje uobicajene frekvencije zahteva broj obrta nHM == 1800 o/min. Iz Bernulijeve jednacine za zatvoreno strujno kolo dobija se porast pritiska u pumpi .584kW . v==2. koji ima prenosni odnos i = 1160 i ]I~ stepen korisnosti 11R = 0. I. llHs =-p=69. Slika P.-'" p UHS~a i dizalice su: P==-1l-=30. Ostali podaci su: /=15m.9).68% .1Pm.4 m 2 /s) kroz cevovod (l==25m. KoristeCi karakteristike reduktora dobija se broj obrta i snaga HM-a I1HM = -. PHM :::: Pd IllR == 21.fE: Najpre se odredjuju podaci za mehanicki sistem.d=30mm.2841. Zapreminski protok HM-a ri' = q I1HM /llvH :::: 70/ / min daje brzinu strujanja u1ja u cevovodu v:::: 4V / d n = 1. pokrece zupcastu ~ p [ .2bar. Pd = \ \ pumpu (q p == 65cm obezbedjuje 3 / 0 .55°/min.I M . Na osnovu brzine dizanja Slika P.91. v=2.974kW . .v /2=212.10. specificni protok koji HM treba da iri1a :' . Elisa no ~ preko reduktora.d za dobos dizalice.4°1 min I nd .1PHM+pA.36%.1PHM = 205. dabija se obrtni moment MHM = 196.4-5 Vo ::::UJ d DI2 odredjuje se broj obrta izlaznog vratila dobosa I1d = 60vo I Drc:::: 9. .82) koja <F=> Vo (p = 900kg/ m 3 .95 i IIp ulja = 0.1p r.38bar.

. Y) == P HM I Po == 66. Za pogon valjaka valjaclcog stana koristi se UHS sa HM-imll. b. 11HS = 76. np =j=2160 0 /min .56% . PI' = ll~ :::54. 11vl ::: 0. I:!.PHM ::: b. RErEN7E: = 918.132 ml s sa kojom se dobija laminarno strujal1je (Re = 283) sa koeficijel1tom trenja A.98 i llH =0.9. P = 8753 W .4-7 ProDlem 4-8.318 Osnove uljne hidraulike pri datim uslovima.4 bar . V=q p l1 pll vp =133.98 i llHl ::: 0.PR ::: 2 bar .Pf = 0.6kW. Sa ovim reZlmom pumpa u cevovodu ostvaruje srednju brzinu strujanja ulja 2 v = 4V I d 7( = 1.SkN.97 i YJp =: 0.08Nm (CO H l-1 :::: 11H!\iJt 130) . HM-e pokrece pumpa karakteristika YJvp = 0.2261.95.p..98 i 11m =0. v = 3 . snagu pumpnog agregata i stepen korisnosti UHS. Problem 4-7. Zanemaliti lokalne otpore llsisa. Na ovom valjku se savladava moment M2 ==3840Nm.9 cm 3 /°.10-4 m 2 Is. V ~Ijanje alunUl1ijumske tralce obavlja se sa dva radna valjka precnika Dl =: 800mm koji su pogol1jeni sa dva identicna HM-a karakteristika ql :::: 1238. krivina i racvL Odrediti: a) sl1agu pumpnog agregata. koja se akrece sa I1p :::: 1450 o /min. 'l"jvH :: 0.9 i koji. U UHS-n nalaze se dva identicna HM-a koji imaju karakterjstike 3 qH '" 30cm /0. stepeni sigurnosti UHS-a i vetrenjace do generator a iznose 11HS == PHM I Pp = 73.'11 HM == 40. Za namotavanje trake koristi se valjak Ciji je precnik D2 ::: 1.96. d==20mm.94% . b) pad pritiska na prigusnici b.395cm 10 P llHM l1p 3 • Konacno.164kW . S obzirom da ista koliCina fluida prolazi kroz pumpu i HM to se jz jednai5ine kontinuiteta V = qHMI1HM IllvH = q P I1p llvp dobija specifieni protok HM-a qHM =q -.4 m i koji je pogonjen HM-om sa karakteristikama q2 '" 1440.38l1min . pri tome ostvarujuCi obrtni moment MirM :::: PHM I co Hlv[ == 213. RE'SEJV7E: Pri zadatim uslovima pumpa radi u reZimu sa no pi'.v 12 == 200. llv2 :::: 0.7Sbar 2 sa kojim se dobija snaga koju HM preda generatoru PHM ::: APHIvl.6cm3 1° . Odrediti brojeve abrta HM-a.PPR koji omogucava zeljeno krtetanje .p = PpY)p rv =201. Pri brzini valjanja od v 0 =' 5inl s silareakcijekoja delllje po obimu valjaka je R1 ::: 9 . Ostali podaci: b. p = 850kg 1m3 . qp = 20cm 3 /0. /==20m.:':: 641 Re = 0.-llvp11 vH ==70. step en korisnosti UHS-a i vetrenjaee od elise do generatora. 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno struj110 kolo dobija se pad pritiska na HM-u f. savladavaju obrtne momente Ml == 40Nm i M z =: 30Nm.pA·lI d.9°/min .96% 111 =112 Slika P.3 bar.

.(j=1.. H2 Koriscenje!iJ..21°/min. 112 ==68..8bar . Is =4m. = q/I.T4 == Vs == VH2 ' T~ :::: V == V +T/6 == Tis +r~o ll 2 dobijaju se brzine strujanja: v j ==4VldJn .4°1 min .PR1 +I'lPm +¥[2 + I'lPLl --l.Pn ==0.IQ--4 m2 Is.. .As == 0. koji daju pro toke ulja kroz HM-e: V.11) VI = Vl! = 1. I'lPnv = 0.Pt7 + f.1 bar . Pri opterecenjima HM-a ]vl1 == R)D1 12== 3800Nm i M2 dobijaju se snage P[ii = M. RESEN. 4 bar . . Is ==5m.p v6=v7=v9=v10=1.f = PA f .I'lPtG + f. .. R2 6..2) jz kojih se odredjuju padovi pritisaka I'lp.P t8 +I'lPI9 + tlptlo + f.'do ==40mm. VR ==2m/s . 11 ==2m.sa deanicama 1-6-7-8-9-1011.Pil1 = 207.08 . l2=5m. p=800kg/m I'lPR1 ::= 3 .. 19 ==8m. V == lOO.PIU == 1bar. .~o =: 2Vs ' r ~j2 == v3 ::= J:.OJ. d.03 .65bar odnosno snaga pumpnog agregata P == I'lpV1 l'llp ==154...27llmin .97 bar . v2==v3=v4=vs=1.3bar. Slika PA-8 Sa ovim brzinama dobijaju se Rejnoldsovi brojeviu karakteristicrrim deonicama ReI ::= 2133 .06 .1E: Na asnovu zadate brzine i dimenzija valjaka valjanja adredjuju se brbjevi abrta HM-a D i Ttl1i vo=~ ~-? 111 = 119.If I d f . '6' ==4m.p = API1 +I'lPnv +2f.P1. == Pm/VmTlm --» I'lPH1 == 198. f...Osnove uljne hidraulike 319 HM-a za namotavanje i c) stepen korisnosti hidraulickog sistema.. jednaCina kontinuiteta r Vs :::: vH1 ' V6 == V7 ::= r)-9 ==J:. 17 =8m.33m/s. na osnovu cijih vrednosti se konstatuje da je u UHS~iIstnijanje larhinarno.333ml s .2bar. 13==6m. dobija se potrebni porast pritiska pumpe f. 1Tlvi ~p Vm == 150..==60mm..S. 110 ==4in... v==0.Pf2 ==0.03 . (~==6m. i koeficijenti trenja (A j ::= 64/Re j ) ukarakteristicnim granama iznose: 1v1 = 0. a) 1z Bernulijeve jednacine za zatvoreno strujno kolo. tlPH2 = 170.61kW.. Res == 1601 .. 1]1 == 10m. Ostale poznate veliCine su: D=80mm. A2 == 0. (i=1.v~/ 2.779m/s.2. i oni daju gubitke usled trenja f. A6:::: 0.9ll min.. f. RC 2 == 1064 . Re 6 = 2134 . f.

7. i to sa proracunskog a ne sa konstruktivnog aspekta.7. (s1. 4.PPR '"= f¥J. jeona u koju se dovodi ulje i naziva se radni prostor.4.4. i V2 menjaju uloge.4.f¥J f2 .7.82 bar c) llHS = (2Ml co l + M 2 co 2 ) / p = 79.18% . Prema broju kijpnjacaHC-i se dele na HC sa jednostranom (sL4. protiv-pritisni prostor iz radnog hoda postaje radni prostor u povratnom hodu (s1.7a) iIi silom teiine .7. OCigledno je. Osnovne podele hldrocilindara su pre rna nameni iprema broju klipnjaca. S obzirom da lelip vri3i radni i povratni hod to pri povratnom hodu zapremineV. 4. da se radni prostorveZe za veCi a protivpritisni prostor za manji pritisak u leomorama cilindta.4.7c) i dvostranom klipnjacom(s1.7b) tada se uocavaju dye karakteristicne zapremine VI i V2 • Zapremina V. Pri toj transformaciji savladava se radna sila F brzinom v p (indeks Pse koristi od engleske (francuske) reCi piston koja znaCi Idip).b). dakle. time se dobija korisna energija P= Fvp . kod kojih se radni hod obavlja ."llll Pri procesu izvlacellja-klipnjace iz HC-a zapremina ispunjena uljem se menja.dejstvom sile pritiska a povratni silom opruge (s1. tj.1b).1) Hidrocilindri se ponekad koriste i za pretvaranje pravolinijskog u obrtno kretanje. Zbog vaznosti HC-a Uovom odeljku ce se njihovom proucavanju posvetiti vise paznje.ll.f¥J H2 .4.f¥J"v . kod kojih se i radni i povratni hod obavljaju silama pritislea (sL4. IDDROCllLINDllU Hidrocilindri su izvrsni organi koji sluze za transformacije strujne u mehanicku energiju. Veoma su retki UHS-i koji ne sadrZe HC kao izvdni organ. (4.f¥J 15 ~ f¥Jtll = 33.f¥J 12 .f¥J'1 . Ako se posmatra jedan HC dvosmernog dejstva (sl. Hidrocilindri. G c) Slilca 4.f¥J JI . dobija se pad pritiska na prigusnici I':. .f¥Jt3 .2 I':. dole se iz zapremine V2 odvodi ulje i ona se naziva protivpritisni prostor.f¥J'4 .7d).pR 2. i He dvosmernog dejstva. Bwzillllslko polje llll Ihidrm:Himll. ali tada mora postojati i odgovarajuCi zupCasti par. Ova promena leontrolne zapremine Cini da je strujanje u HC-u nestacionarno.U inzenjerskoj praksi najcesce se koristi HC-i dvosmernog dejstva.7c i d).1.320 Osnove uljne hidraulike b) Iz Bernulijeve jednacine za strujnicu koja prolazi kroz deonice 1-2-3-4-5-11.7. Prerna nameni HC-i se dele na: HC jednosmernog dejstva.

koja. predstavlja naglo proSirenje.1. 4.1.1.1. dakle. Medjutim. 4.1.7J.definisu. Osim navedenih elemenata.3) forrnira se jedna vrtlozna zona (sL4.2d. u odnosu na polozaj prikazan nasL4. da bi se ukazalo na mogucu strukturu strujanja u HC-ima. veoma slozeno za analizu.4.1.7.1. odnosno povecanja kontrolne zaprernine. to sledi da je struktura strujanja u HC-u veoma slozena. kao i eventualno nesimetrican polozaj ulaznog (izlaznog) prikljucka za ulje. Na osnovu ove brzine.l Slika. Dalji rezultati vizualizacije strujanja mogu da se prikafu preko strujnih slika datih na s1. Moze se kazati da je u opstem slucaju strujanje u HC-u trodimenzijsko i nestacionarno.la) \ I . sa strujnog aspekta. Na ovoj slici zatvorene strujnicepredstavljaju vrtloge. zbog daljeg kretanja klipa. Nestacionamoststrujanja u HC ad trenutnog polozaja klipa.. vrtlozna struktura u kontrolnoj zapremini HC-a postaje joil slozenija. Na ovoj slici prikazan je slucaj kada su cilindar i ulazni otvor za ulje saosni.7.4.se karakteristicni protoci ulja (v. koristiti rezultati vizualizacije strujanja prikazani na s1.7.7. Brzinsko polje radnog fluida u radnom i protiv-pritisnom prostoru manifestuje se kretanjem klipa brzinom Vp.OsnoVe uljne hidraulike 321 Kada se jos uzme u obzir i eventualna geometrijska slozenost kontrolne zapremine. U pocetnim trenucima kretanja Idipa iza naglog prosirenja (Odeljak 2. Daljim kretanjem Idipa. a njihov ukupan broj zavisi vp t a) t b) t c) d) I Slika 4.7.1.1. s1.2a).2. Sa oveslikejasno je uo~ljivo da je nestacionarnost strujanja u cilindru direktno povezana sa trenutilim polozajem kUpa u cilindru. Zato ce se ovde.2b).5. uglavnom. struktura strujanja uHC-u zavisi i od pocetnog polozaja klipa i od njegove brzine kretanja. dolazi od konstruktivnih razloga.1. a koji su V. doCi ce do forrniranja viSe vrtloznih zona (sl.4.7.2. Takva geometrija.5 mm/s [20] dobijeni primenom laserske metode merenja.7.1 Vizualizacija strujanja u HC primenom lasera pri brzini klipa od 8.

U Odeljku 4. . (4. Ostale rieravnomernosti pritiska.4.2.. D 2n 2 n 2 ~ =: Pl-.7.1a. Cijim dejstvom se savladavaju sve ostaJe sile koje deluju na HC. i P2 sila protiv-pritiska. da ce karakteristicni pritisci radriog fluicla u HC-u biti furikcije od vremena.f----=---_-<--"'-_ (x) nestacionarnost pritiska pri kretanju klipa... Moze se zakljuciti.7. asto moze da izazove V'ibracije mehanickih sklopova i sistema koji su povezani sa HC-om..1. dakle. Sa ove slike se uoeava --<>-f. tj p] = p] (t) i Pz =: pz (t).3) 4 pri eemu su ~ . neravnomernosti rada pumpe. dok se stacionarnim rezirnima rada one ne uzimaju U obzir. Nasamom pocetICu kretanja Slika 4. u radnom prostoru pritisak raste.1.7. odnosno sa brzinom kretanja klipa.F" ' pritiska: . Korektno a) poznavanje pritisaka PI (ili P2) je veoma vazno jer je aktivna sila pritiska p] (iIi P2 ) ta koja obavlja korisno x dejstvo.4. definisan periodom t]. Taj pocetni porast ptitiska. zbog> aktiviranja razvodnika.7.Vp V] =: . koje se uocavaju na s1.. D 2n -4. klipa.7. Ako su navedene pojave izraZene tada one rezuItiraju nestacionarnim dejstvom sile pritiska. nestacionarnosti strujnpgpolja u komorama HC-a. V2 =: 2 2 n CD -d )4'v p . prestanak rada drugih izvrsnih organa.. 1z tog razloga analizi polja pritiska u HC-u ee se posvetiti vise paZnje.:.svoje uloge pri radnom i povratnom hodu. su posledica: ukljuCivanjai iskljucivanja razvodnika u drugim hidraulickim kolima. 0 ovim ppjavama treba voditi racuna pri dinamickoj analizi rada DHS-a.2.. moze da bUde.2) 1z ovih izraza sledi da je brzina klipa ujedno i srednja brzina strujanja radnog fluidau komorama cilindra. Slieno kao i kod radne i protiv-pritisne zapremine. a sto zavisi od brzine ukljuCivanja razvodnika..322 Osnove uljne hidraulike .radna .7. P2 == P2 (D -d )4 ' (4.. trenutan iIi postepen. vee je reeeno da je btzinsko polje povezano sa protokom. b) Na s1. lP'oRje pritisika U lhIidrocilillldlf'u Strujno polje u karakteristienim pros to rima HC-a definisano je sa poljima brzina i pritisaka. 4.2.aktivna sila pritiska.7.1a prikazanaje promena pritiska u radnom i protiv-pritisnom prostoru HC-a. Polje pritiska u HC-u daje sile PI -::. tako i ovde radna i protiv-pritisna sila pritiska menJaJu . nestacionarriost radne sile i dr.2.

iIi period usporavanja klipa· (t3 ).1 + (P2 - PZ. ako Se mogu zanemariti promene pritiska u periodima t] i t 3 . Teorijskiposmatrano trenutnim uldjucenjem razvodnika pritisak bi porastaona PI a brzina: klipa na v p' Medjutim. 0s t S 'I PI (t):= canst '.2.2.7. 4.O .4.O . P2 (1') ::: hI . Na pocetku pIVe faze klip mimje (x == 0) a pritisciu radnom i protiv-pritisnom prostom su p] 0 i P2 o. pzU])::: P2(t1 +t2 )::: Pz . koja su prikazana na s1. koji se karaktelise porastom pritiska.4) odredjuju se iz uslova: p] (0) := p]. oznacenperiodom t2 . KoristeCi ovaj dijagram.l . 4. ' a3 == -(P2.tj.O) / tl .1 - PI) t ' 3 T b3 == Pz. Faze kretanja itlipa Na s1. p(t) Xi \ P1.~. promene pritiska i brzine ldipa nisu skbkovite vee postepene. kao i promenu pritiska u HC-u prikaza:qu na s1. P2 ~ canst.1a.2.7. b4 ::: PZ.2.2. a konstante a i i bi (i= 1.azt+~2·i / l s t] + t z t I +t2 stsT U ovim furikcijama T::: t] + t2 + t3 je ukupno vreme kretanja klipa. a sto rezultira dejstvom' konstantnih silapritiska ~ "" canst. i ako vreme ukljuCivanja razvodnika moze biti veoma kratko. i c) zavrsni.O ' PI (tl):= P1 (t1 + t 2 )== PI' . a 8to je propraeeno pocetkom kretanja Idipa. Medjutim. b) radni hod. i koje glase: a1t + b1 . a sto je cest slucaj u inienjerskoj praksi. ona mogu veoma dobro da se aproksimiraju linearnim i konstantnim· funkcijama koje su prikazane na sl.2. O P2 e ) == ho . p] (T) ::: Pl.~nj~govim ubrzanjem.OSl101'e uljne hidraulike 323 Stvarna polja pritiska u komorama He-a. Za ovakvo kretanje klipa dobijaju se zakoTl promene brzinei hoda klipa . U pojedinim fazama kretanja klipa.7.1 ) / t3 ' bz == PI. UldjuCivanjem razvodnikauzapreminf VI pritisak raste. imaju nestacionarni karakter.P1) / t3 bl == P!. a2 == (pu . i P2 ~ canst. tad a sledi da su karakteristicni pritisci konstantni (p] ~ canst.7.4. a4 == -(P2 . Vreme ubrzanja klipa zavisi od brzine ukljucenja razv6c1mka. zbog efekata stisIjivosti tecnosti.Pl. i iznose: a1 "' (PI .2.3. postizanjem ravnomerne brzine kretanja klipa v p pIVa faza je zavrsena.72.1b prikazan je dijagram promene brzine kretanjaklipa.t2 i t 3 .~I S t . iIi periodubrzanja klipa (t]).) .1a. 1 - (PI.o . odnosl1. u kome je pritisak prakticno konstantan.7.4.Duziria trajanjaove faze odredjuje se na taj nacin 8to se smatra da se u njoj radi ojednoIikoubrzanom kretanju.1 T )t 3 Prethodna analiza je ukazaia na siozenost polja pritiska u komorama HC-a.PZ. ..l t Slika 4.. definisu se sledeee faze kretanja klipa: a) pocetni period.o- P2 _~~~~!~__~t2~____ ~si4 ~--~----------~--~ .3. Na rastojanju x::: ']' prestankom ubrzalija:klipa. oznacenim sa tl .P2) / t].

7. t=tl+t2+t3=Kt·hlvp.4.8) pri cemu konstanta Kt =1+(1] +13)/h.7) Pri radnom hodu klip predje put h == I] + 12 + 13 za vreme .7. Na pocetkU prve faze kreianja klip se kreee jednako ubrzano sa ubrzanjem a j =v~ ! 2/1' pa jednacina kretanja ldipa Slika 4. tj.: v~ I 2/] t] :. DaIde. na osnovu cega se odredjuje usporenje klipa i duzina trajanja treee faze a3=v~/2/3 t3=2l3/vP' (4.7.7. kretanje neoptereeenog m klipa. 4. na pr.7. je period neposredno pre zaustavljanja klipa.7. (4.4. tako da je vreme trajanja ove faze t2 == 2/2 Ivp . pri realnom kretanju. i ovde se smatra da se radi a jednako usporenom kretanju. kretahje bez dejstva radne sileo Da bi se definisala ova sila posmatraee se primer kada je. radna sila nije konstantna. (4.. U najveeem braju slucajeva primene HC-a radna sila je konstantna (F::>J canst. kod gradjevinskih i mdarskih masina. odredjena iz izraza (4. u uzem srnismu. . tj.: 2/1 / v p • (4.. He vezan sa radnim stolom t=O x jedne alatne masine (s1. oznacen sa i 2 .) a sto utice na ravnomernost kretanja ldipa. (protiv-pritiska.. odnosi se na savladavanje radne sile F.4).7. a sto je propraceno porastom pritiska u radnom i opadanjem pritiska u protiv-pritisnom prostoru. a prethodno sprovedeni proracun vazi.: F(t) iIi F = F(x) i rdavanjem jednaCine kretanja dobiti duzinu trajanja dmge faze. U njemu brzina klipa opada.7. trenja i tdine) i omogueava pokretanje klipa. Pri povratnom hodu klipa uloge radne i protiv-pritisne zapreminese menjaju. Konacno.4) pri cemu su za resavanje jednacine kretanja koriseeni pocetni uslovi x(O) == 0 i v(O) == O.5-7). klipa postoji faktor gubitka vremena (ll + 1 ) I h koji zavisi od efekata pri 3 ubrzavanju i usporavanju klipa. rendisaljke. Daicie. ukazuje za koliko je vreme radnog hoda duze pri realnom kretanju Idipa u odnosu na idealizovano kretanje klipa. (4. TreCi vremenski period.5) Dmgi vremenski period. Kao i u prvoj fazi.6) Unekim slucajevima.7.324 Osnove uljne hidraulike a]==dvldt => v(t)==a]t => x==a]t2/2.4. U ovom slucaju treba poznavati zakon promene radne sile F:. kretanje bez prve i treee faze. Pror3. primenom uslova na kraju kretanja klipa x(t])== II i V(tl) == v p dobija se ubrzanje klipa i duzina trajanja prve faze a] :. oznacen sa t 3 .clJIn ikretne sHe HC Pod kretnom sHorn He-a. to je sila koja omogueava. podrazumeva se minimalna vrednost aktivne sile pritiska koja svojim dejstvom savladava sve ostale sile. kao na pr.

dakIe.d 2 )TC /4 je sila protivpritiska.P2 . za primer sa s1.1h). precnika D.7.4.FT3 .OSl1ove uljne hidraulike 325 glasi: ·m ~~ =ma I = 11 . 1z prethodne jednaCine dobija se kretna . horizontalnog iIi vertikalnog. i sila trenja FT3 moze biti sila suvog FT3 = f mg iIi viskoznog FT3 = ~v p trenja. S obzirom da je radni pritisak PI veCi od protivpritiska P2 (PI> P2' iii ponekad PI» P2) to ce se usled razlike pritisak I'1p = PI .7.1a). DakIe. dodaje se sila tezine i sila opruge i s1.4. u izrazu za kretnu sHu eventualno se koriguje smerovi sila..5.FTJ - Fn . koje se na klipu manifestuje sHorn . Sila trcJIlIja koja trllellUlj~ Slika P. zapoCinje kretanje uz prisustvo radne sile F.7. dobija se: a) b) 4. dobija aktivna sila pritiska: 11 = m(al + g f) + F + Pz +FTJ +FT2+FT3 U zavisnosti od sistema u kome je ugradjen He i njegovog polaZaja. Na hidraulickoj dizalici ugradjen je vertikalni He. mase pokretnih delova m i precnika klipnjace d. kao uostalomveCinaprocepa u vp j \ I UH. a protiv-pritisak je P2' RESENJE: Primenjuju6i postupak dat u Odeljku 4. u kojoj je m masa pokretnih delova (radnog predmeta. pri cemu je f koeficijent suvog i ~ koeficijent viskoznog trenja. strujni prostor izmedjuklip~icilindra je koncentricni prsten visine h = R2 -R (sI. pod punim opterecenjem.4.P2 kroz procep uspostaviti (laminarno) strujanje protokom T7p . I~ = PID2TC / 4 je aktivna sila pritiska. Od stanja mirovanja pa do postizanja konstantne brzine kretanja v p klip predje put I pri tome se on jednoliko ubrzava. He ima funkciju dizanja i spustanja mase}vi. FTl i FT2 su sile viskoznog trenja na pokretnim delovima He. ali ipak dovoljno veliki da se uljellnjenm smatra neprekidnom sredinom. Sila trenja pokretnih delova HC-a je FT .7.9) Ako klip. P2 = P2 (D 2 . Ovaj procep. Proo/em 4-9. jeste mali. stoIa i klipa sa klipnjacom).5.aktivna sila pritiska 11 =m(al +gf)+P2 +FTJ +FT2 +FT3' (4.7.4.5. pak. tada se iz diferencijalne jednaCine kretanja. 4.7. Odrediti radni pritisak koji omogucava a) dizanje i b) spustanje tereta.4-9 JIlI:at kHp j U He poluprecnika R2 = D2 /2 krece se klip poluprecnika RI = D /2 brzinom = x (s1.

(4.. avo znaCi da je strujanje osnosimetricno.. (4. Dakle. odnosno da je v == vCr).14) r=R j .7.da je p = p(x).1.7. Kako se strujanje odvija u procepu koji se nalazi izmedju dva koncentricna kruga. tj. Ova analiza dovodi do toga da se jednaCine kontinuiteta i Navije-Stoksa svode na oblik: av / ax == 0 ..5.11).l3) reSava se uz koriscenje granicnihuslova x = 0.7.7.7.7. 1z jednacine kretar~ia (4. cp i x .l3) dx "rar or Kaleo je leva stranajednaCine (4.7.7.p/l.7. r~R2' v(R 2 )=O' 1z prve diferencijalne jednaCine (4.l3) funkcija od x. nakon cega sledi: dp ld Bv -=:TI--(r-)=-K. to one moraju biti jednake istoj konstanti K (kao i u Odeljlru 2. p i v zavise od razliCitih koordinata to se moze sa parcijalnih preCi na obicni diferencijale. OCigledno je da se strujanje u procepu odvija samo u pravcu ose x.7.13) dobija se resenje za polje pritislea p(x)=-Kx+C => p(x)=Pj-t. (4. Na dalje ce se analizirati stacionarno strujanje. odnosno da je izvod bilo koje velicine f po koordinati <p jednak nuli (af / acp == 0).' U ovom paragrafu ce se pokazati da se moze naCi tacan izraz za silu trenja.7. (4. v(RI)=v p . v <p == 0 i vx =: V • Ako se uzme bilo koji presek defi- nisan sa koordinatom cp dobice se ista strujna slika. sto predstavlja tacno reSenje Navije~Stoksovih jednacina.12) sledi da pritisak ne zavisi od radijalne koordinate r. P(l)=P2 (4. to ce se strujanje analizirati u polarno-cilindricnom koordinatnom sistemu r. i ujedno izvrsiti razdvajanje promenljivih u jednacini kretanja (4.l3) dobija se resenje za brzinsko polje .11) ax ar rar O=opIBr.326 Osnove uljne hidraulike b} Slilm 4. p(O) = PI .15) = t. Iz druge od jednaCina (4. a desna funkcija od r.1. pa su zato komponente brzine v r =0.7. i zanemariti zapreminske sile u fluidu.7.7.p pri cemu su konstante C i K odredjeni iz granicnih uslova (4.1 viskoznog trenja F)J. K x l . (4.10) 2 ap a v 1 av 0= --+11(-2 +--) .3). Diferencijalna jednacina (4.10) sledi da brzina strujanja u procepu ne zavisi od podllzne koordinate x.12) 1z jednacine kontinuiteta (4.7. X = I .14) i iznose C = p.5..

.+C Inr+C K ? 411.16) odredjuje se tangencijalni napon na zidu klipa: 'C w dv 11 I v p =11(dr)r=R1 =-R.MTp RI7t 2 4 .R2 .r . pri cemu su konstante integracije v(r) = .pR [ r 2 1- n r] 2 .. odakle se dobija brzina klipa vp = Vi . R z IR1 -1] R 2 InR] 2 2 (4. .16) R R2 .t :::: r/~ I R]27t. .p R]2 .7. 7. 1 2..' I I K 2 2 l InR z K I 2 InRI z 2 l C1 =-1-lv p .l-=-a-D.R 2In~ R1 (~)2_1 R] 1 ApR1 [(RZ)2 +1 +-8-1 R 11 1 Z . 2 2 ~ == lllR2 IR 1 2117t1 ' sila trenja (4.18') Protok flVp predstavlja gubitak ulaznog protoka ulja u cilindar.p-+-~-V-p--'I ' (4.22) .21) dobija oblik: )r-F-. (2 InR2 I R1 ·-1) .7.Vp = rc(R.7. 2Y]7tl FTj ='C w 2R17tl == RJ 7t 21llR I R] -lflp+ InR2/ R] vp..7. = -2-(~1.7.19) D7 t .-.7. Koriscenjem brzinskog polja (4.. -AVp =~ VI V p.17) In- R1 In- R1 Kako se ovaj protok moze odrediti i preko srednje brzine strujanja u procepu D.7..AVp) .7.Vp =2rc v(r)rdr=rcvp(~-R1)+811I(R2-Rd(R2+R1-~)' Rl r ( 4. S obzirom da se teorijska brzina kretanja klipa dobija pri protoku AVp = 0 i iznosi v P.98 do 0. (4.flVp .OS/10ve uljne hidraulike 327 ..LR1 +-1-(R2 -R1 )J 4 11 4 11 nn nn nn gde je n = R1 I R2 • Posredstvom ovih konstanti brzinsko polje se svodi na oblik 1 v(r)=--l-In---.R2 .J.(-R) -l+-?-ln. /1 2 -1 l llm ) J' (4. (4.(R 2 -R1 )J ' C2 =--1-v P + .21) posredstvolll koga se dobija sila viskoznog trellja klipa 2 R2 I R] -1 . Prema tome protolc koji definise brzinu kretanja klipa je Vp = Vi . lI 2 ·l z Uvodjenjem koeficijellata 2 a = R1 J( R2IR]-1 .p 2 2 2 2 2 1 6. nn R2 411 l I n.R~)v m' to sledi da je ta srednja brzina strujanja u procepu 1 1 [ vm=vp---p. R2 .t (4..99.llnn +~(2+ 2 D.20) koji u realnim konstrukcijama HC-a ima vrednost 0. to se moze definisati zapreminski stepen korisnosti HC-a llv = V.Inn R1 Ovaj profil brzina daje protok ulja kroz pracep ' vp r 2 D. 2 1 2 rc6.

-.1. a sto najceSee u UHK nije slucaj. Prirnenom ovog profila brzina dobija se tangehcijalni napon na zidu klipa "w == 11 (dv ! dy) y=o = Tt v p ! h . Nairne.5.7.7. pak.24)" Ovaj izraz se veoma cesto koristi za proracunviskozne sile trenja u UHK. iIi.7._. Interesantno je razmotriti i specijalni sIucaj procepa kada je on veorna mali. zakljucuje se da je uticaj viskoznosti na silu trenja dvojak i obuhvata dejstvo razlike pritisaka i uticaj brzine kretanja klipa.==. poredeei izraz (4.24)" i naem dobijanja izraza (4._.I] Vp - _ Ttl D]n h vp' (4. kada se .7.23) moze da se napise i u nesto izmenjenom obliku. koje jasno govore 0 pojedinim udelirna sile trenja. i da je merodavna razlika pritisaka zanemarljiva.1. Tada koeficijenti ex i ~ irnaju vrednosti ex ~ 0 i ~ ~ co.p moze zanemariti.7. razvijanjem funkcije InR2 I R1 u Tejlorov red.7. (4. da se klip '._.24)' sledi da je izraz (4. 11 I D]n ="w 2R]n I == --h. pritiska poveeava silu otpora trenja.7.24)" pojednostavljeni izraz (4. Ako se koeficijent ex napise u bezdimenzijskol1l obliku ex Ri I R( -1 R2n = 21nR2 I RI I 1> 0. .p = O. Izraz za viskoznu silu (4. sto znaCi da uticaj razlike .7.1.vp .328 Osnove uIjne hidraulike iz koga jednoznacno sledi da je sila viskoznog trenja klipa linearno srazmerna razlici pritisaka i brzini kretanja klipa.p mala (slueaj veCih procepa)..22) dobija se klasicno koriseeni izraz za viskoznu sHu trenja . tj. a sto je za veliCinu procepa u UHK prihvatljivo.-.7. tj.23) koji vazi sarno pod uslovorn da je razlika pritisaka . Medjutim. (4.> strujanje izrnedju klipa· i cilindra s1I 4. i pri tome se zadrZavajuCi na prvom Clanu reda.7. Iz izraza (4.24)' Do ovog izraza se dolazi i na drugaciji naCl11.-. "" InR=LCR-ltlnR" n=1 (R=R 2 IR j >1/2).. FI] == ~x = ~vp = InR2 I R1 211nl vp . DakJe.pri cemu se smatra da je strujanje izazvano sarno kretanjern klipa i da je tom prilikom profil brzina u procepu linearan v == v pY / h.2~. to sledi da ee on za svako R2 I RI > 1 biti pozitivan. U tu svrhu se posrnatra . Rz ~ R] (Rz > RI ).1) I R =h I R2 '" h I RI . odnosno viskozna sila. sledi da je priblizna vrednost sile viskoznog trenja F.22) i da yazi pod uslovima aa je u procepu linearni profil brzina. otpora: F I] .Ieee kroz sredinu konstantnog pritiska a sto daje . In R '" (R .

lcoji se nalazeizmedju nepokretnih delova.Rp je ustvari detaljno analiziran kroz Odeljak 4. . iIi je pak. U HC-u s14.002rnm. u prikaz funkcija Slilm P..t nalazi se ulje viskoznosti 11=5.p FI] (v p) = InR v p .p) = FYI (V p) dobija se jednaCina -2 211lvp R -21nR -(1+-.1. klip poluprecnika R1 =50mrn i duzine l=50mm.5.6.m} dobija se graficki FI] (/1p) j . Graficki prikazati udeo viskoznosti i razlike pritisaka na ukupnu silu trel1ja.>kom P2 = O. j IF .5.4~l0 FTJ (D. FA-IO...7. brzinom vp =O.4. procepi izmedju klipa i cilindra He-a.:'I = ( 21nR -1)R1-nD. kao sto SU. koje daje R2 = 50. StlrUljanje kroz kirUlzne procepe U Uffi( postoje procepi..geometrijskom obliku mogu biti koncentricni i ekscentricni kruzni prsten.1. 40 1S 30 10 . a to su procepi izmedju cilindricnih povrSi.7. prema (4. i s1.1. tj zazori. maze da se napise u obliku FI] = j''. dok je za vece procepe dominantan uticaj razlike pritisk9-' 1z uslova FTJ (D. Kroz cilindar se krece.[mml.5.25) "m = A AV(y)dA =3 Rz +R1 . pale.IQ-3 Pas pod radnim pritiskom P1 = 1O. gde je R = R2 / R Zadavanjem visineprocepa intervalu h = R2 -R =[O.7.ID. 4.6. Sa ove slike se uocava da je za manje procepe dorninanran uticaj viskoznosti. uuzni pr®ceI) \ \ I' Koncentricni kruzni procep izmedju klipa poluprecnika Rj i cilindra poluprecnika R 2 .Premageometriji koJase formira procepi mogu biti ravanski . izmedju pokretnih i nepokretnih delova.'(~p)+FTJ(vp) .lm/s. pri kame su udeli viskoznosti i razlike pritiska na silu trenja isti.MPa i protiv-priti. ili.p) "~(Vp)' sl. Sila trenja koja deluje na klip.:. visine h =R2 .00004.l.2 ? 21'ptl 50. koji imajufllukciju podmazivanja ili kroz njih imamo gllbitak-curenje ulja. a po svom. jedna ploca pokretna..) = 0.. na pr.7. U UHK najcesce se susrecu zazori koji omogucavaju funkcionisanje komponente.22). Koncenil:ricni. 2 Rj D.l. odnosno h = 2J. 4."'+---4 -+\--1. J Problem 4-10.p iz koje se uumericki nalazi rdenje R = 1.7.. Odrediti pri korn poluprecniku cilindra delovi sHe trenja kUpa koji poticu od viskoznosti i pritiska ce biti isti? RESENJE' Razlika pritiska II cilil1dru koja izaziva strujanje je /1p = lOMPa. klipa i kuCistarazvodnika.Osnove uljne hidraulike 329 U slucaju linearnog profiIa brzina izmedju klipa i tela cilindra srednja brzina stmjanja fluida u procepu je 1 vp ~ +2R1 (4.4MPa. 20 +--+-+.7.00 R. i procepi izmedju cilindricnih povrsi."£-+---+-1 pri cernu su: O-!~~~l--".20f.izmedju nepokretruh paraleltdh ploca (Odeljak 2.3b).

fen) ~:d.7.28) e 1+ n + (1. Jasno je da se tom aproksimaCijOlll u proracunu pravi odgovarajuca greska. 2 811l 1-n 2 +--) Inn (4.6. b) Slika PA-ll .7.7.7.1\2 _D4 2 Z + Inn)' 1.29) koristimo za odredjivanje koeficijenta trenja.15) i dalje vaze.27) tlVp = V m (R2 -RI )n = tlp 811' (1-n )(l+n ·11.P. KoristeCi upravo ta resenja ovde ce se analizirati specijalni slucaj koncentricnog krucnog prstena (s1.7.26) daje razlilru pritisaka u procepu iz koje. za n uzmu vreclnosti 11=[0. eR eh pn cemu je Rejnaldsov broj definisan Re R =vmRH Iv definisan u odnosu na hidraulicki radijus (R H ::: DH / 4 = h 12) i Re h = Vmh / v u odnosu na visimi procepa.17) se svocle na oblike: Slika 4.1) koji se ima izmedju nepokretnih cilindricnih povrsi (v p == 0).5 == 3/2.4997. sled! izraz za koeficijent trenja v. (4. /2.7.7.7. DH =2(R2 -RI ) = 211 hiclraulicki precnik procepa i fen) :::(1-n)2/[1+l1z +(1-n 2 )llnn] funkcija od geometrijskog parametra procepa. ali ipak manji ad jedan (0<n<1). dirnenzija RI ' R2 i h (s1. Sasvim je svejedno koji od oblika izraza (4.31) pri cemu je precnik d =(D 2 + D] ) / 2 '=: Rz + RI .7. JiJco s~.7.18) i protok (4. U literaturi iz UR kruzni koncentricni procep.30.samo razlikom pritisaka. Relacija (4.::: R24 ::: R .4-lIb).26) (4. dakJe.28) se svodi na oblik 48 A. tj.7.7. (4.7.29). 1. tlpdrr.4. Resenje za brzinsko polje (4.16) ipolje pritiska (4..5].7. Sa ovom vrednoscu funkcije fin) izraz za koeficijent trenja (4. 3 (4. u literaturi se najcesce koristi obliIc Ie =24/ Re R' U slucaju kada vazi izraz (4.330 Osnove uljne hidraulike Tom prilikom je analizirano strujanje u procepu izmedju tela cilindra i pokretnog klipa.6. V=1211th. Za procepe koji se susreeu u UH parametar n je reela veliCine jedinice.n ) lInn e u kame je Re =vmDH / v Rejnoldsov broj.n 2 pri cemu je n = R] / Rz karakteristicni geometrijski odnos procepa. srednja brzina i protok kroz koncentricni prstenasti pracep odredjeni su izrazima: Ie= R 64 2 2 Vm == tlp 12Tj1 h 2 . Ipak. ponekad se tretira koriscenjern resenja za strujanje izmedju paralelnih ploca (s1.4~ lla). slucaj kada je strujanje izazvano.1 • 2 2 vm =--~ (1+n tlpR.7. Problem 4.9. 0.999] funcija J(n) ima vrednosi J(n)=[l.29) Re . == 2Q.P. 64 (l-n) z = R fen) . U ovom slucaju srednja brzina strujanja (4. posle poredjenja sa opstom Darsijevom formulom tlp = pie ·11 DH . .U.

moze se zaklj!lCiti da se primenomizraza za koeficijent trenja Aa pravi gruba proracuns. Ovaj postuimk je vee sproveden u Odeljku 4.1.ka greska. :::t:.p = t:. Kroz HC kreee se klip precnika d l duzine I.Osn6ve uljne hidraulike 331 Odrediti koliki je odnos koeficijenata trenja tacnog i aproksimativnog postupka? Dobijeni odnos komentarisati. A A 4 a 3 ProD/em 4~12. .Rl)::: 2h. nd 4 2 )(1+11 +~) 2 1-n 2 .6 ion daje protok ..Kada se vrSi aproksimacija stmjanja u kruznom koncentricnom procepu strujanjem izmedju paralelnih ploca. U HC precnika d 2 dotice ulje. RESENJE: Kao prvo iz jednacine . Dakle.28) u kojoj je koeficijent trenja odredjen izrazom (4. II. 12 ravnoteze sila koje optereeuju ldip sa klipnjacom. n=dl ld2 • Protok kroz zaobilazllu cev odredjuje se iz Bernulijeve jednacine 2 I v2 t:.P128YjI(l-n .4.Pn' Strujanje u procepu i cevi je larninamo. odredjujeserazlika pritisaka t:.7. koeficijent trenja je odredjen izrazom (2..Pn + t:. Sk' t:.42) Aa :::24/Re h ' pri cemu je Re" :::vhlv Rejnoldsov broj. Slika P. konstantnim protokorn V. uz zanemarivanje sile trenja.28) za stvarni koeficijent trenja u kruznom prstenastorn procepu dobija se odnos koeficijenata trenja (1-n)2 -±f() ( RIR) 2 2 .) .p p i t:. pri cemu je Re = VDH Iv.28). Silu trenja koja deluje na klip sa kIipnjacom zanemariti.. sa klipnjacom precnika do brzinom v p i pri tome savladava radnu sili F. Radni i protiv-pritisni prostor HC-a . te se zato on ne preporucuje za odredjivanje koeficijenta trenja u kruinom koncentricnom procepu.P= 4F In(d( -d.. Uz pomoe ove veliCine dobija se aproksimativna vrednost koeficijenta trenja Aa = 48/Re..· . Sil spojeni preko koncentricnog prstena izmedju klipa i cilindra i sa obilaznorn cevi precnika d i duzine L u kojoj se nalaze otpori: S". visk6znosti Yj..1..Pp + p(Su +2Sk +A.7. Odrediti brzinu klipa. Za proracun koeficijenta trenja kod koncentricnog kruinog prstana merodavan je hidraulicki precnik D H ::: 2(R 2 . i iznosi .d'+l)T ' u kojoj je koeficijent trenja A2 ::: 641 Re 2 .. Ova razlika pritisaka ostvamje strujanje u procepuprotokom VI i u obilaznoj cevi protokom )/2' Protok kroz procep odredjuje· se it Darsijeve formule ·(2..3 n.7. RESENJE. Primenom izraza (4. n= 1 2 ' 1+n +(l-n )Ilnn Za male vrednosti parametra n vrednostfunkcije f (~ 1) ::: 3 12 daje odnos koeficijenata trenja AI Aa ::: 2.

~ 0.P=lv1w= h Za zadate brojne vrednosti ove velicine iznose:M=1.lmm.Pn-App' Konacno iz jednacine kontinuiteta za khpa v p He V = V..:.7. Prema tome visina procepa je odredjena relacijom h«p) = R2 -R1 -escos<p= a-ecos<p .7. 321~ c=l::. Elementarna sila trenja je dFw = 1:) R dcp u kojoj je cp ugao. Visina procepa na proizvoljnom ugaonom polozaju.R1 cosa-ecoscp . Odrediti moment trenja kojim ulje deluje na osovinu i snagu trenja... .2 procep ostvaruje se· protok fluid a. podaci su: D=50mm. Posmatra se nepokretni klip. izmedju linija koje prolaze kroz teiista klipa i cilindra.7W. S obzirom da je maksinialna yrednosttrigonometrijske funkcije (sina. lznosi h(cp) = Rz . n )karakteristicna g.4-13 u kome su OJ = 2mc (n[o/s]) ugaona brzina i y koordinata koja se meri od zida ldaja. (4.)max = e / Rl' ikako je e« RI'. 1=100mm. n=10000/s.p kroz eIcscentricni Stika 4. daje viskozni napon na zidu osovina 1: w = T\(dv / dy)y=".p-I::. +ri 2 + vp odredjuje se brzina = 4(V . • '" 2 2 b=y . 1':'1.u+2C. Osovina precnika D=2R okrece se brojem obrta n u kliznom lezaju u kome se nalazi ulje viskoznosti ~. odnosno eosa.332 Osnove uUne hidraulike pri cemu su konstante: p a="2(C.~metri­ jska velicina i 11 = Rl / Rz. u kome rotacija osovine stvara linearni profiI brzina. .32) pri cemu je a = R2 -1~1 -= R2 (l. Konacno. koja se nalazi u cilindru precnika D2 = 2R 2 • U slucajukada se ose simetrije klipa i osovine nalaze na medjusobom ekscentricnom rastojanju e tada strujni prostor izmedju njih predstavlja ekscentricni kruini prsten(s1.028Nm i P=107.6. odnosno osovina.2). Dati.7. koji kroz elementarnu ------ .k+1) . h h=O. obrtni moment i snaga trenja iznose: M<= Rdi'w J ..lPas . precnika D1 = 2R1 i duiine t. ~=O. u tacki A.6.~ = 7T2~lnD3 TC3~l112 D3 2h . gde je a ugau.4. odredjenim uglom cp. e Pod dejstvom razlike pritisalca /).Vj -V2 ) / (d 1 -do )71:.RESENJE: Linearni p ofiI brzina u procepu v = Rwf" Slika P. Problem 4-13. Strujni prostor kliznog leZaja predstavlja koncentricni kruzni prsten visine h i duzine I. to sledi da je sina.

Osnove uljl1ehidraulike 333 povdinu dA= h(R z -h 12)d<p iznosi: (4. 12. U tu svrhu se posmatra He kod koga je dejstvo svih spoljnih sila. sto znaCi da je srednja brzina strujanja kroz ovu elementarnu povrsinu odredjena izrazom (4. stoclaje koeficijent trenja 1. .38) dobije resenje za koeficijent trenja koncentricnog kruznogprocepa.ekscentriciteta (e = 0) funkcija (4.. Za odredjivanje ove f~nkcije koristi se pretpostavka da se protok kroz elementarnu povrsinu dll moze odrediti kao protok kroz odgovarajucu elementarnu povrSinu koncentricnog prstena visine h. I1pDzna 12111 3 (l+2"e): 3_ 2 (4. Ovde treba napomenuti da ako se u funkciju f (e) vrsi izosta'lljahje clana liZ a / 2R2 ..pD2na 2)d<p12111 fCe) .7.7. (4. dalje.p V- zr 12 11/ h (R 3 0 11 2 - _. zanemarivanje ovog CIana nije opravdano.R1 ) = 2R2 (1.prornenljivih sila.7.30).7. opstom Darsijevom formulom I1p = p.35) ima vrednost f(O) = (1 +11) 12.. Protok kroz procep odredjen preko srednje brziue iznosi rj = v m (R. Sa ovom pretpostavkom. e e 2 U (4.7.. (4. 4.7.= Re fee) .34) .7. sto znaCi da se u ovom pojednostavljenom slucaju protok odredjuje kao: v= . Dinamika hidrocmndra \ I Pod dinamikom HC-a podrazumeva se kretanjeklipa i klipnjace HC pod dejstvom stvarnih . koje su prisutne u mehanickorn sistemu koji polcrece .7.34) odredjuje srednja brziria strujanja kroz ekscentripni procep 11 R2 (1 3 vm = :11/ l=:~ 48 1+11 f(e).7. pa se primeuom izraza (4.33) mogao odrediti protok potrebno je poznavati funkciju v = v(<p).(0) = 96/ Re koji vaZi za koncentricni kruzni procep.38) 1 u kome je Re = v mDH / v Rejnoldsov broj i DH = 2(R2 . . u fuukciji fCe) . 3 (4.7. dobija se izraz za koeficijent trenja . vrednost funkcije 1(0)= 1 ne dozvoljava da se iz (4."'·f / Df[ . v.37) pada pritiska i poredeCi ga sa..33) dobija se protok kroz koncenrticni prstenasti procep: dV =vdA =vh(Rz -h 12)d<p .7.. Clan uz a 12Rz izostavlja.·izraz(4.z +ge ) . Veoma cesto se u literaturi iz UH.33) Da bi se primenom izraza (4. iz izraza (4...7.11) hidraulicki precnik procepa. U specijalnom slucaju kada nema .7.37) Odredjivanjem.2R (1 + 3. _ f. pri cemu je funkcija 3_ a 3_ 4 f( -) = 1+2"e 2 . a sto je prakticno slucaj u literaturi iz UH.35) kojoj je e = e 1a relativni ekscentricitet protepa.7. iz izraza (4. Prema tome. .R12 )n.729).7.f.36) o posledicama pomenutog zanemarivauja bice vise reCi na krajl! ovog paragrafa.

ll =ct. veoma cesto ona je promenljiva. pak.!2. zamenjeno dejstvom jedne spoljnje sile F(t) ~g=~-'-1I>- X F(t).Pa) x+~ x= P(t)-F(t) (4. Ova sila predstavlja radlttt Slltt He-a. Ova sila moze imati konstantnu vrednost. Koeficijenti .7.P2)+~IX. a F112 sila viskoznog trenja izmecljll kliplljace i kuCista cilindra. 2 (pz . Na osnovu izgleda learakteristicne jednacine .40) je sila koja potice od polja pritiska.Pa)+~2x. ".39) diferencijalna jednacina kretanja se svodi na oblik: m m..7. na pr. u sklopu mehanickog sistema postoji opruga cije dejstvo se izraiava silom Fc "" ex. promenom sastava isleopavanog tla..' u kome je 13 = 131 + 132 ukupni koeficijent viskoznog trenja i pet) = ~ (t). ukome su konstantni pritisci PI i P2 ' klip poCinje da se kreCi iz stanja mirovanja: Odrediti zakon promene brzine i zakon kretanja klipa ako se u tokukretanja savladava a) konsta- . Ukoliko u skolpu HC-a. +Cz exp( -f3t / m). Za partikularno rdenje vaH vee receno u sklopu analize jednaCine (4.P2) '-ct. pri cemu je }..eksponenti aJ i a2 predstavljaju korene karaleteristicne jednaCine r 2 '1-28r+oo 2 =O. a12 =-8±. dok se partikularno reSenje xp(t) tek moze naCi na osnovu poznavanja funlecija pet) i F(t).P2 (t)-Flll-~2 -F(t) izraza (4. a sto direktno utice na oblik homogenog resenja.. Zamenom ovih sila u (4. odnosno da obile partikularnog resenja zavisi od oblika funkcije F(t).41) =0 Konstante integracije C1 i C2 odredjuju se iz pocetnih uslova.P2(t) -ct. (4. sledi da je resenje homogenog dela diferencijalne jednacine (4.'· Kod stacionarnog strujnog rezima sledi da je P = const.f3t1m + xp(t) .7.4.7.40) x"U) == C. F112 =a 2 (pz .40) svodi na oblik m a njeno rdenje moze da se napise leao x+28 x+oo 2 x == P(t)-F(t) ' ajt (28 =oI m' 00 2 =.) III x(t) = xh(t)+Xp(t)== C1 e + Cze azt +xp(t) .7. medjutim. imaginarni iIi dvostruki.-2 _ r [31 m := 0.41). U horizontalnom HC-u prikazanom na s1.J82 -oo 2 . tj.7.~l sila viskoznog trenja izmedju klipa i cilindra.334 G.move uljne hidraulike HC. ili. l (PI . Pro~ltI!m 4-14.7.1(PI.7.22).39) Sile trenja u HC-u odredjuju se primenom F. . leoja daje korene Ij 0 i 1'2 == -[31 In. Prema drugom Njutnovom zakonu jednaCina kretanja pokretnih delova HC glasi: mx = ~ (t). i iznose: (4. Ovi leorelli mogudabudu realm. .rradjevinskih masina kada je njena promena izazvana. pa opste resenje diferencijaIne jednaCine moze da se napiSe u oblik:u: x(t) =C1 +C2e. leao s~o je to slucaj kod rudarskih i !.7.7. tada se diferencijalna jednacina kretanja (4.

C.. PI' (XI' (X2' ~1' ~. za ovaj oblik partikularnog resenja. . Trazenjem partikularnog resenja diferencijalne jednacine (a) u obliku x(t) = At + Bexp(bt) dobijaju se konstante P A=j a' . t Cije je opste resenje: (/() ==. + C2e-~tlm + xp (t) . (a) (b) a) Za slucaj konstantne radne sile.-.Osnove zilj'ne hidraulike 335 ntna radna sila (F=const. p2 (e-~tlm_l+~t). iz (b) slede trazeni zakoni xU) == ~ . RESENJE ZaddavajuCi iste oznake kao i u Odeljku 4.. p. d. P . zamenom nadjenih konstanti u (b) i potom njegovim diferenciranjem dobijaju se zakon promene brzine i zakon kretanja klipa XU)== P-F (l_e-~t!m) p x(t)== m(P-F) . a.F) / p. RESENJE Diferencijalna jednacina kretanja pokretnih delova cilindra glasi: SlikaPA-15 . x + m x == I() .7. pa se partikularno rdenje diferencijalne jednaCine (a) trcdi u obliku x p (t) == Ct. Konacno. Primenom pocetnih uslova x(O) = x(O) = 0 iz (b) se dobijaju konstante: C2 == -CI == m( P . Zadovoljavanjem.. ) P F(t) t x(t) = C. p p + P I+K(l+ inb)_ mP.7. Poznate velicine su: D. D.F) / m == const.--.. P=const. NaCi X zakon kretanja klipa ako je sila opruge veca od sile viskozllOg trenja.. p..1)K . Poznate velicine su d.diferencijalne jednaCine (a) dobija se konstanta C == (P .F) / p2. p. C2 ==p'(j-'-bK) .. sledi da je l(t) == (P . m b) Kada se radna sila menja po zakonu F(t)== aexp(bt) funkcija l(t) ima oblik I(t) = P / m+aexp(bt) / In. -B==K= b(p+mb)' Zadovoljavanjem pocetnih uslova x(O) = x(O) == 0 odtedjuju se konstante: mP mb .. x(t) == m (p -bK) e. m' P CI =-7+(T. P p2 . U protivpritisnom prostoru HC-aprecnika D nalazi se opruga krutosti c koja je u pocetnom stanju mirovanjasabijena zarastojanje xo' Ukljucivalljem razvodllika u komorama HC-a vladajukonstantniprIHsciPI i P2 (PI> P2) klip poCinje da se krece pri tome .(~ . m. In. savladavajuCi radnu silu F = const. -!l>- x O PI' P2' ' (X.f3t1m -K it .) i b) ako je raqna sila opisana zakonom F(t) == a exp(bt). Konacno. dobijase diferencijalna jednacina kretanja klipa: . b..ProDlem 4-15..bK) e -f3tlm_bKebt .

2). Co ..4. vrsi udarom klipa 0 tela cilindra tada maze doCi do osteeenja cilindra. D 2n 2 271: -.336 Osnove uljne hidraulike .7..e r2t =e. Veoma je eest sIucaj u UHS-u da nema uredjaja za ogranieenje kretanja. pri cemu su ct i C.7.8. kao na pro kod rueno upravljanih URS-a.. pokretnih delova mase In. HidrallllIicko itocenje kril!taJrnja Osnovni zadatak HC-a je da dejstvom aktivne' sile pritiska ~ u toku radnog hada savlada neku radnu silu F brzinom v p' Tom prilikom dijagram promene brzine klipa ima izgled prikazan na s1. Na kraju radnog hocla kretanje klipa prestaje (tree a faza kretanjaklipa) aktiviranjem razvoclnika.8.4.-4-.dgusnice koja stupa u funk6j" '. Za pouzdan rad HC-a treba teiiti zaustavljanju ldipa bez udara na kraju trece faze kretanja.7.2b) i poddiljivim prigusenjem(slA.2c). (q=Je co2 .7.Pz CD -d )4-cx. Ovaj tip kocenja zasnovan je na porastu vislcozne sile trenje il trec()j fazi kretanja. co" q 4.4.z=-8±iq.7. Hidraulieko kocenje se postize ugradnjom :. tj. iIi C 1 i Czodgovarajuce konstante integracije.F Ona moze da se napise u obliku: . Kalea je partilcularno reSenje xp (t) == Co I co 2 . tako da je udar klipa 0 tela cilindra veorna moguca pojava. [1 -01 ( -smqt+cosqt.(P1 .8. UHS-u.1 fazi zaustavljanja Idipa.8. promenljivim (s1. Cime se postiZe deIirrricno ublaZavanje udara (kriva b)ilinjegovo potpuno izbegavanje (kriva c). tako da se trazeni zalcon lcretanja svodi na oblilc 8 .1). mx = P1 -. NajeesCi tip prigusnica jesa konstantnim (sIA. Koriscenjem pocetnih uslova kretanja xeO) == x(O) == 0 odredjuju se konstante C1 == -8 Co / qco 2 i Cz == -Co / co 2 .pz). To je razlog da se u zavrSnoj fazi kretanja klipa njegaY9kretanje llSp()raVa.1 (Odeljak 4. dilkie..82 »). .2a). iIiudarom klipa 0 tela cilindra (kriva a sa s1. sto je.7.-e )] xU ) =.Px-c(x-xo ). a sto moze da se ostvari tzv. hidraulickimkoeenjem.8. .eC1 sinqt+Cz COSljt)+Co /co . na pro mikroprekidaCima za ogranieavanje hoda..Bt eCl sinqt+C2 cosqt) . nepozeljno 11. l Sa ovim korenima resenje homogenog dela diferencijaJne jednacine kretanja je: xh(t) =: Cte'it +C.8. to opste rese'lje diferencijalne jednaCine kretanja glasi: z Bt xp(t) = e. 'Ako se iz bilo kojih razloga zaustavljanje klipa.7. ux+co zx= C0' x+ 2'" pri cemu su konstante: 28= Jl m ' co 2 =:- c m' UzimajuCi u obzir uslov zadatka da je sila otpora veca ad sile viskoznog trenja (co > 8) dobijaju se koreni karakteristicne jednacine r2+28r+co 2 =0 =>r .

7.fazi kocenja klip prigusnice precnika d l ulazi 11 cilindar precnika d2 .24). U ovom proizvoljnom polozaju.. . sto znaci da se uticaj razlike pritiska na dopunsku silu trenja moze zane mariti.2 X .7.7.8.8.F'l (x) u sebi vee sadrZipretpostavku 0 linearnom profilu brzina u procepu v(y) =x y ! h.·U treeoj fazi . na prigusnicu deluje dopunska sjla trenja M (x). pri cemu su tangencijalni napon 1: wl na klipu pri~lsnice i 1: w2 na zidu cilindra. dVTjX -Tj(-) y=O. 2 2 n i3. u posmatranom slucaju merodavna razlika pritisaka /:.Osnove uljne hidraulike 337 a) b) Slika 4.22). . dok je pritisak Pn = canst. Za dalji proracun potrebno je. Dakle. Zbog promenljivosti pritiska P2l (x). vp =const. dy It Zamenom ovih napona u prethodnu jednaCinu nivn.p(x)(d2 -dl )4"=1: wAnx+1: W2 d 21CX . gde se koorciinata y meri od zida cilindra.2 Na dalje ee se detaljno analizirati sarno slucaj hidraulickog kocenja primenom prignsnice konstantnog preseka (s1..43) Kretanje klipa u fazi koeenja opisallo je diferencijalnom jednacinom .. ova razlika pritiska je fuJikcija od kordinate x.P22 nije toliko znacajna.7.P = P2l . Ova razlika pritiska se odredjuje iz ravnoteze sila koje deluju na kontrolnu zapreminu procepa . jer je njegova vrednosfdiktirana padom pritiska u povratnoj grani UHS-a.doA id2 • U drugoj fazi kretanja klipa radi se 0 stacionarnom rezimu rada sa Pl = canst.7. Karakteristicne dimenzije klipa.y=h . Izraz za dopunsku silu trenja i3.42) gde je F~ (0) sila trenja na pokretnim povrSinama.. h 2Tj (4. takodje..2a). koja se odredjuje izrazorn (4. dopunska sila trenja je odredjena izrazom (4.otde dobija se merodavna razlika pritisaka I1p(x) =.7. Tjd 7t. P2 = const. poznavati rrierodavnu razliku pritisaka. keji se svodi na oblik tiFf] (x) ~ l = -h-x x . Idipnjace i prigusnice defenisane su precnicima D. eime se fonnira koncentricni kruzrti procep visine h = (el 2 . tako da jednaCina ravnoteze sila koje deluju na pokretne mase glasi: 2 2 n D n PleD -do)4"=F-~(0)+P2-4-' 2 (4. sto znaCi da su naponi na zidovima kontrolne zapremine 1: wI - -1: w2 - . Medjutim.dl )! 2 i trenutne duzine x.4.

0 = 5.111. dobija se duzina prigusnice I = ~2v p / K pri kojoj se to ostvaruje. to se posle integraljenja izraza (4.0 0.7. odrediti kolika se greska pravi u proracunu.30 postize se vrednost x = 0.6 0. 1.47) dobija zakon kretanja klipa u toku hidraulickog kocenja x/l=(e/~2KVp _1)/(/~2Kvp +1). tj...7.45) u kome je konstanta 2 ll 1C dj D2 .8) pad pritiska u procepu racuna po laminarnom modelu strujanja koji vaii za koncentricni prstenasti procep (Odeljak 4.99/.7.7.3.4 0..44) i (4.7.--"! 0.42) dobija se diferencijalna jednaCina mx = F'1 (0) -F~ (x) .].0 .0 ~"0..7. Medjutim. dobija konacan oblik x = -K xx.8 1.4 0. da vazi F" (x) "" F" (0).6 .7.44) Iz jednaCina (4.svodi na v(x)/vp=1"7(x/t)2..8.7..7. njenim se reSavanjem dobija promena brzine klipa v(x)=v p -Kx 2 /2.7.7. m h 2h2 2mh2 Kada se diferencijalna jednacina (4. tako da se u ovom slucaju brzina klipa.4.3 PrOblem 4-16.6.l (0).338 Osnove uljne hidraulike mx = Pj (D 2 -dg)*-F-~(x)-M~(x).-=-~c------.7..-.46).1).7.46) Postavljanjem uslova da brzina klipa na kraju hoda prigusenja bude jednaka nuli.7.7. izraz (4. a ne po realnom modelu sa pokretnim !clipom.d j ll 1C 2 K=-(-+ )=--(D +d j d 2 ) .8 0.2 0.. dijagrama sa s1. (4.8 - 'fi ~ 0.3. 0.7.47) S obzirom da je brzina klipa vex) = dx / dt . brzini klipa. (4.45) napise u obliku dX= -Kxdx.0 -t-r-r--r-'-r-r:-rc. tj.2 0.7.4. .2 0.Ap(D _dj2)~ koja koriscenjem pretpostavke daje P~/x) slabopromenljivo u odnosu na F.4 0.6 0..48) i (4. Sa ove slike se jasno vidi da je ugradnjom prigusnice odgovarajuCih dimenzija moguce potpuno izbeCi pojavu udara klipa na kraju njegovogkretanja.8. pokazuje da x -»/ za t~2Kvp -» 00. (4. Analiza jednacine (4.48). (4.48) Graficki prikaz dobijenih rezultata (4.47) dat je na s1.8. vee pri t~2Kv p 1. a 1 2 3 4 5 6 I (2 KV/'2 Slika 4.P2t<D _d j 2 2 2 )*_ P22+' d 2 1C (4. Smatrati da je srednja brzina strujanja u procepu jednaka . i izraza za AF'1 ex) i Ap(x). Ako se kod hidraulickog kocenja kretanja klipa sa prigusnicom konstantnog poprecnog preseka (Odeljak 4..0 0.~(x).

a drugim i vaznijim delom u koriscenju modela strujanja izmedju nepokretnih zidova. Iz Bernulijeve jedllaCine za strujanje kroz kanall1p(x) == p(c.. d 1. Pri hidraulickom kocenju kretanja klipa sa promenljivim prigusenjem (s1.7.7.u'C.7.8.7. .8.25) i ona daje protok ~ =v1(d. Razlika pritisaka I1p o primenjella u postupku datom u Odeljku 4.v' Odrediti ukupan protok ulja na izlazu iz .v +'AJ I d +l)v. 7.7. :~ prigusllice.43) dobija se I1po = 611p. dok kroz dopunski kanal precllika el i duzine ! struji laminarno." +C.25). koji ima koeficijent lokalnog otpor~ C.C.-d12)*=x~(d2+2dl)(d2-dl)' Razlika pritisaka je odredjena izrazoIll (4.v+1)v7 +-0 v 2 -?xx=O.47) i (4. Za.48)vaZe.-2 = .strujanjekrozkoncentricni 2 procep linearnim profilom brzina srednja brzina stnijanja je odredjena izrazom (4.d2 . Darsijeva formula daje potrebnu razliku pritisaka x v2 12Yj . a V protok kroz dopunskikanal.2 xx DH .8. Re=vDHlv Rejnoldsov broj i DH hidraulicki precnik. DakIe. daje konstantu Ko =: m 311h~ (D 2 +d. u kojoj je A=:64/Re. Ukupni protok na izIazu iz HC-a je If =V.+V2' pri cemu je r~ protok kroz koncentriclli pracep.v. dobija se kvadratna jednacina 2 64v 4v.". Poznate veliCine su. Ova veoma velika razlika u padu pritiska delom lezi u pretpostavci da je brzilla strujanja u procepu jednaka brzini klipa.d 1 ) 12 i x = v p brzina klipa.OSl1ove uij"ne hidraulike 339 RESENJE Zakoni kretanja klipa (4. (C.+C.sledi relacija K d+d 2 -2d 2 _ 0 =6 2 1 K D2 +d1d 2 koja upucuje na gresku koja se pravi koriscelljem modela koji ima kOllstalltu Ko' Problem 4-17. poznavalljem 2 protoka ~ i V bice poznat i ukupni protok. sarno je pitanje kolika je konstanta K u njima. . jer je ona ustvari odredjena izrazom (4.2c) klip prigusllice precnika d l ulazi U cililldar precnika d 2 • Tom prilikom kroz koncelltriclli prstenasti procep struji ulje sa linearnim profilom brzina.7.7.p..4. U ovom kanalu nalazi se dOPUllSki prigusni ventiI. Efekte razlike pritiska lla silu trenja klipa zanemariti./ "~.29).d" h- . h u kojoj je A=96/Re koeficijent trel1ja (izraz (4.2d j2 ).HC-a u funkciji trenutriog pol~'zaja.7.43) I1p(x) = 2r]:i" 1112 u kojem je h == (el 2 .l. Poredjenjem ovog pada pritiska sa feSenjem (4.7.Yj. 12. Primenom modela strujanja sa l1epokretnim cilindricnim zidovima.v' RESENJE. I1Po(x)=:P21(X)-P22=PA.d. Poredjenjem ove sa konstalltom K iz Odeljka 4.

9b. ali ida je veoma slozena funkcija od ove koordinate. 4. dok su unutrasnja vlakna (b-b) skracena i imaju duzinu U~ . uocava se da je on savijen i da je njegov radijus krivine R.7.1a).4. 4.dz. uvelib) canog elementa konzole visine dz.1.liniju e-e spoljasnja vlaknil (a~a) su izduzena i imaju duzinu dz + t.7.340 Osn01'e u/jne hidraulike cije pozitivna rei3enje . .9. daIje.7.7.1.4. Po resenjima za pro toke Til.9.fila i oznacava se sa FK • Pri I 2e> radu He-a pojava izvijanja je nepozeljna jer moze da dove de do deformacija i 10Illova.vaznosti kriticne sile na rad He-a naCinu njenog odredjivanja posvetice se vise painje.49) Slika 4.9.4.J. aka je sila F dovoijno velika JoCi ce do savijanja.7. odnosno izvijanja HC-a (s1.7.7.t. El:asticlIU3 RilIRija i biticlIUOlll siila izvijanja a) Posmatra se slucaj kada je doslo do izvijanja He sL4. i da je na kraju kretanja klipnjace duzina HC-a maksimalna (s1.dz. Tada se HC staticki moze prikazati kao ukljestena konzala F (a1. a da je maksimalna pri potpuno izvucenoj klipnjaci. Ova sila zavisi od konstrukcije HC i naCina njegovog povezivanja sa mehanickim delom sistema . Jasno je da je ta duzina minimalna pri potpuno uvucenoj klipnjaCi. Zato je pri proracunu HC-a obavezIlo izvrSiti njegovu proveru na izvijanje.91). Pror:!llclIlll!ll He lIRa izvijallJj!!'! Pri kretanju klipa kroz cilindar ukupna duzina cilindm i izvucenog deJa klipnjace se menja./. Kada se uzme u obzir da se pri izvlacenju klipnjace savladava neka F>FK radna sila F. na osu .y+l 1 [ daje protok ]/2 = v2 d 2 rc /4. U. i to i tako da je maksimalna sila sa kojom radi He manja od i . to sledi da je sa aspekta opterecenja ovaj polozaJ najnepovoljniji. kliznim Idajem iIi ukljdtenjem. odnosu . v2 :::: S" +<.'-//.h:b~w4kriticne a) b) (4.J. Posmatranjem.Zbog. Dakle pri proracunu He-a na izvijanje osnovni problem je odrediti kriticnu sHu.zglobom.9. i 1/2 vidi se da je ukupni kvazistacionarni pratok jednoznacno odredjen sa trenutnim polozajem prigusnice x.9a). pri cemu je faktor umanjenja v ustvari koeficijent sigurnosti cija se vrednost usvaja u funkciji uloge He u sistemu.9. Nairne.7 . Izmedju vlitkana promenljive duzine nalazi se i jedna linija cija se duzina ne SEka 4.1. Sila F pri kojoj dolazi do izvijanja naziva se hiti61a .

RESEN. . Primenom modela strujanja sa nepokretnim cilindricnim zidovima.'1.:::: 641 Re. koji ima koeficijent lokalnog otpor~ C. .7.v. . 2 i ona daje protok V! :::: v1 (d 2 -d1 )"4:::: X3(d z +2d1)(dz -dj ) .P o primenjena u postupku datom u Odeljku 4. a clrugim ivaznijim delom u koriscenju modela strujanja izmedju nepokretnih zidova.Zastrujanjekrazkoncentricni pracep linearnim profilom brzina srednja brzinastrujanja je odrecljena izrazom (4.8.n : • Razlika pritisaka je odredjel1a izrazom (4.l.)..7.7..v' Odrediti ukupan protok ulja na izlazu iz He-a u funkciji trenutnbg pol~zaj't/=­ prigusnice.25) X d 2 +2d1 v 1 ::: 3 d +d] .Po(x)==P21(X)-P22=pA. Darsijeva formula daje potrebnu razliku pritisaka 2 x v 12'1.u'c. 2 2 n. Re=vDHlv Rejnoldsov broj i DH hidraulicki precnik. 7. i )/2 bice poznat i ukupni pratok.·sledi relacija Ko D2 +di-2d. Poznate velicine su: d p d2 .vaze.p.7E: Ukupni protok na izlazu iz HC-a je fi"='V1 +fi"2' pd cemu je ~~ protok kroz koncentricni procep.7.C..P 0 :::: 6/':.p(x) :::: pC C.d 1) 12 i :i:::::: v p brzil1a klipa..43)f:. dobija se kvadratna jednacina .7.43) clobija se /':."" 6---:---"-----'K D2 +d1d 2 koja upucuje na gresku koja se pravi koriscenjem moclela koji ima konstantu Ko' Problem 4-17.8.8.v + All d + 1) vi 12.7. Razlika pritisaka /':.47) i (4.7.2d. daje konstantu Ko:::: 3Tj~ (D 2 + d.p. a V protok kroz dopunski kanaI.jJ(x)::: 211:( 1/t 2 u kojem je h ::: (d 2 . Efekte razlike pritiska na silu trenja klipa zanemariti." + C. Ova veoma velika razlika u paclu pritiska clelom lezi u pretpostavci cia je brzilla strujallja u procepu jednaka brzini klipa.d.. u kojoj je A. /':.7. U ovom kanalu nalazi se dopunski prigusni ventil.-2 = .29). . 1z Bernulijeve jednaCine za strujanje kroz kanal /':.Osnove uljne hidraulike 339 RESENJE: Zakoni kretanja klipa (4. Dalcie. Poredjenjem ovog pada pritiska sa resenjem (4. sarno je pitanjekolika je konstanta K u njima. dok kroz clopunski kanal precnika d i duzine I struji laminarno. poznavanjem 2 protoka V.25).v' . mh Poredjenjem ove sa konstantom K 1Z Odeljka 4.2c) klip prigusnice precnika d1 ulazi u cilindar precnika d2 • Tom prilikom kroz koncentricni prstenasti procep struji ulje sa linearnim profilom brzina.4.48).7.2 xx DH h u kojoj je A:::: 96/Re koeficijent trenja (izraz (4. jer je ona ustvari odredjena izrazom (4. Pri hidraulickom kocenju kretanja klipa sa promenljivim prigusenjem (s1.

Ova sila zavisi od konstrukcije He i nacina njegovog povezivanja samehanickim delom sistema .1.7. Po resenjima za pro toke )11 i r/2 vidi se da je ukupni 2 kvazistacionarni protok jednoznacno odredjel1 sa trenutnim polozajem prigusnice x.9. PrOll'3Cllllll He na izv~jaJ!ijje Pri kretanju klipa kroz cilindar ukupna duzina cilindm i izvucenog dela klipnjace se menja. uvelib) canog elementa kOIlZole visinedz.7.4.9.7. Jasno je da je ta dliZina miniinalna pri potpuno uvucenoj klipnjaCi.+C.7..91). Izmedju vlakana promenljive duzine nalazi se i jedna linija r3ija se duzina ne Slika 4.1. to sledi da je sa aspekta opterecenja ovaj polazaj najnepovoljniji.49) pn cemu je faktor umanjenja v ustvari koeficijent Slika 4. a da je maksimalna pri potpuno izvucenoj klipnjaCi. 4.dz.dz .1. Kada se uzme u obzir da se pri izvlacenju klipnjace savladava neka F>FK radna sila F. . ali i da je veoma slozena funkcija od ove koordinate.4.zglobom. odnosno izvijanja He-a (s1.4. i to taka da je maksimalna sila sa kojom radi HC manja od kriticne a) b) I Fmax = FKlv I.Zbogvaznosti kriticne sile na rad He-a naCinu njenog odredjivanja posvetice se vise painje.7. iklritiClll3 sUa ib/:vijallllja a) Posmatra se slucaj kadaje doslo do izvijanja He sl.4. Posmatnmjem. kliznim leZajem iii uldjestenjem.y+llv( d 2 )-+f1 xx (C.7. Zato je pri proracunu He-a obavezno izvrSiti njegovu proveru na izvijanje. Ehllstliclln:!ll lillnija .9. Pri -t> radu He-a pojava izvijanja je nepozeljna jer moze da dove de do deformacija i lomova. i da je na kraju kretanja klipnjace duzina He-a maksimalna (s1.9b. aIm je sila F dovoljno velika loci ce do savijanja. Dakle pri proracunu He-a na izvijanje osnovni problem je odrediti kriticnu sHu. Nairne. dok su unutnlsnja vlakna (b-b) skracena i imaju duzinu (Ai. dalje.9a). Tada se HC staticki moze prikazati kao ukljeiltena konzola F (a1.u+C.y+l). SUa F pri kojoj dolazi do izvijanja naziva se h:iticFltl stla i oznacava se sa FK. sigurnosti cija se vrednost usvaja u funkciji uloge He u sistemu.liniju e-e spoljasnja vlakna (a~a) su izduzena i irnaju duzinu dz +t:.i.1a).t:.d 2 2 r J daje protok V = v 2 d 7( /4. Uodnosu na osu .1.340 Osno·ve uljne hidraulike cije pozitivno resenje v2 := 1 r 32v ~ 4v . . (4.7. 4.9. uocava se da je on savijen i da je njegov radijus krivine R. 32v 1 C.9..

Za strujanje krozkoncentricni procep linearnim profilom brzina srednja brzinastrujanja je odredjena izrazom rj =V1 + Tt2 . jer je ona ustvari odredjena izrazom (4..l. x el z +2d1 v1 = 3 d 2 +d 1 ' i ona daje protok · V1 VI z (d 2 .'" C.7. U ovom kanalu nalazi se dopunski prigusni ventil.y 4. Efekte razlike pritiska na silu trenja klipa zanemariti.7.4. . Y.7.8.v' Odrediti ukupan plotok ulja na izlazu iz HC-a u funkciji trenutriog polozaja __ . poznavanjem protoka V.v' RESENfE Ukupni protok na izlazu iz HC-a je pri cerim je V. Darsijeva formula daje potrebnu razliku pritisaka x v 2 1211. Re = vDf{ I v Rejnoldsov broj i Df{ hidraulicki precnik Poredjenjem ovog pada pritiska sa resenjem (4.d2)~.'~(el + ?d···(l2 ~ 1) c d) 1 • Razlika pritisaka je odredjena izrazom (4.7.43) /:"p(x) = 211x/ h 2 u kojem je h := (d 2 -el1 ) /2 i x = v p brzina klipa. Pri hidraulickom kocenju kretanja klipa sa promenljivim priguse- njem (s1.8. /:"Po(X)=PZ1(X)-P22=P'A 2= h2 xx DH II kojoj je 'A = 96/ Rc koeficijent trenja (izraz (4.d. Poredjenjem ove sa konstantom K 1Z Odeljka 4.OSl1ove u!jne hidraulike 339 RESENJE Zakoni kretanja kEpa (4. p. protok kroz koncentricni procep. a drugim i vaznijim delom u koriscenju modela strujanja izmedju nepokretnih zidova.P o primenjena u mh 2 postupku datom u Odeljku 4.7. 11. koji ima koeficijent lokalnog otpor"!.. IRe. Ova veoma velika razlika u padu pritiska delom leZi u pretpostavci da je brzina strujanja u procepu jednaka brzini klipa. C..7..7.7. Razlika pritisaka /:. .29). samo je pitanje kolika je konstanta K u njima. ~~ .. prigusnice. Poznate velicine su: d p d z . C. daje konstantu Ko = 3'l~ (D 2 +d.P o = 6/:"p.sledi relacija K _0 -6 K - DZ+d 2 _2d 2 2 1 D2 +d d 1 2 koja upucuje na gresku koja se pravi koriscenjem modela koji ima konstantu Ko' Pro/JIcm 4-17.Y. Dakle.47) i (4. u kojoj je'A = 64.25). Tom prilikom kroz koncentricni prstenasti procep struji ulje sa linearnim profilom brzina. dobija se kvadratna jednacina z 64. Primenom modela strujanja sa nepokretnim cilindricnim zidovima.. dok kroz dopunski kanal precnika d i duzine I struji Iaminarno. 1z Bernulijeve jednaCine za strujanje kroz kanal /:"p(x) = p(Su +Sv + 'AI / d + l)v~ /2. a Vz protok kroz dopunskikanal.8. i V2 bice poznat i ukupni protok. (r +r +1)1' Z +-v 2 --xx=O '?u '?v d2 h2 · .x 3 2 1 4."'-' . -2d1 ).43) dobija se /:.2c) klip prigllsnice precnika d1 ulazi u cilindar precnika d z .48) vaze.7.

1 I r 32v? 4\1 . Pri kretanju kUpa kroz cilindar ukupna duzina cilindm i izvucenog dela klipnjace se menja.49) Slika 4. ali i da je veoma slozena funkcija od ove koordinate. 32v 1 = c.l(-·)r +-2 xx(~u +~y + 1) . 4. DakIe pri proracunu He-a na izvijanje osnovni problem je odrediti kriticnu sHu. dok su unutrasnja vlakna (b-b) skracena i imaju duzinu (It -Ildz. uocava se da je on savijen i da je njegov radijus . Nairne.y + ll.? .4. to sledi da je sa aspekta opterecenja ovaj polozaj najnepovoljniji.7.4..7. Ova sila zavisi od konstrukcije He i naCina njegovog povezivanja sa mehanickim delom sistema . Sila F pri kojoj dolazi do izvijanja naziva se kriti6ztl . Zato je pri proracullu He-a obavezno izvditi njegovlI proveru na izvijanje. krivine R. i to taka da je maksimalna sila sa kojom radi He manja ad hiticne a) b) (4.4. '" V d'" h d'" J daje protok V = v2 d 2 n 14. Po feSenjima za pro toke r~ i f/2 vidi se da je ukupni 2 kvazistacionarni protok jednoznacno odredjell sa trenutnim polozajem prigusnice x. a da je maksimalna pri potpuno izvucenoj klipnjaCi. kliznim leiajem ili ukljeStenjem~ Zbog vaznosti kriticne sile na rad He-a nacinu njenog odredjivanja posvetice se vise paZnje.9.4.ije pozitivno reSenje v? . pri cemu je faktar umanjenja v ustvari koeficijent sigurnosti cija se vrednost usvaja u funkeiji uloge He u sistemu.1.7.340 G.. odno8no izvijanja He-a (81. aIm je sila F dovoljna velika!oCi ce do savijanja. Kada se uzme u obzir da se pri izvlacenju klipnjace savladava neka F>FK radna sila F.7. Posmatranjem.7.90). U odnosu na OSU .move uljne hidraulike c. Izmedju vlakana promenljive duzine nalazi se i jedna linija Cija se duzina ne Slika 4.. Tada se He staticki moze prikazati kao ukljestena· konzola F (a1. uvelib) canog elementa kOllZole visine dz.liniju e-e spoljasnja vlakna (a~a) su izduzena i imaju duzinu dz+lldz.1a). . .7.9." + C.91).9b.Elasticna Hl!Ilija i klriticllll11 siRa inijanja a) Posmatra I>e slucaj kada je doslo do izvijanja He s1. Jasno je da je ta duzina minimalna pri potpuno uvucenoj klipnjaCi.7.9. dalje.1 ..zglobom. i da je na kraju kretanja klipnjace duzina He-a maksimalna (s1.1.9.ftia i oznacava se sa FIc' Pri radu He-a pojava izvijanja je nepozeljna jer moze da dovede do deformacija i lomova.

Kako je radijus krivine odredjen diferencijalnom jednacinom: R:::: (1 +y'2 )3/2 I y".52) Rdenje ove diferencijalne jednaCine zavisi od nacma pncvrscavanja krajeva cilindra i Idipnjace za mehanieki sistem.53) U ovom slucaju jednacina elasticne linije glasi: . (4.y). izazvan silom F.50) dobija jednaCina elasticne linije y"_ M (1+ y'2 )3/2 =: E E Ix M=. ) :::.9:2) moment na proizvoljnom rastojanju z. i slicnosti trouglova f>dz I dz =y I R =£.51) Elx U tehnickoj praksi se ne dozvoljavaju ugibi koji su 'veCi od 2% od ukupne duzine.7. s1.ciftizdar tiki/estell U ovom slucaju (v. a to je poprecni presek 2 kHpnjace A =: d n 14 koji daje vrednost momenta illercije Ix:::: Jmin:::: d 4 n I 64. a) Klipnjaca slobodna ..dA. llizeg reda U odnosu na ostale clanove diferencijalne jednaCine (4. dok granieni uslov y(l) :::: Yo daje resenje za koeficijent k:.7. '.7. To je linija e-e i ona se naziva e/asticna lini.51)..2. 2 n 2 Za n=l i za minimalni presek koji ima po visi:iliHC~a. . je JvJ=F(yo .7. Sa ovim momentom jednacina elasticne linije dobija obHk: y"+k Y-= k yo 2 2 k 2 = F I Elx ' y koji ima opste resenje y(z) -= Cl cos(kz) + C2 sin(kz) + Yo 1z granienih uslova yeO) = 0 i y'(O) = 0 dobijaju se konstante C1 :::: Yo i C2 -= 0. A 341 primenom Hukovog zakona dobija se izraz za moment: 0' z = £ E. (4. Zanemarivanjem ovog Clana diferencijalna jednaeina elasticne linije ima obHk: IY"=MIElxl. a sto za posledicu ima da je clan y'2 mala velicimi. (4. to se iz jednaCine (4.y 2 dA=-_· J 0. M=h·O'.> F=E1:~(2n-l) (21)' .7.::(2n-l)2i' n (n=1.Osnove uljne hidraulike menja.50) R A· R' u kome su E-modul elasticnosti i Ix-moment inercije povrsine poprecnog preseka.a. . odnosno od tipa osionca koji mogu da budu kIizni iii zglobni i ukljestenja.7.7. dobija se kriticna sila izvijanja se F _ K - 1(2E Imin 4[2 (4. Postavljanjem momentne jednaCine za osux .4.

C2 0 i k = nn / I . b) a) jednacina elasticne Iinije i izraz za kriticnu silu Slika 4. ).7.7. dakIe. Uvtstavanjem ovog momenta u (4..54) b) K/ipnjac0 i cilindar zglobno OSIOllj(!ili Kada su cilindar i klipnjaca zglobno vezani sa mehanickim sistemom (sI.4934097. .4..?.7.klsinkz). Z rc E I min (4.4.9.W//'-- Preostali granicni us16v y(l) =0 daje transcedentnu jednaCinu kl = tgkl. prouzrokovan silom F.7.9.:::J 2 (n / /)2 1 ono omogucava izracunavanje kriticne sile leao: y .3. ciji prvi koren. Ova resenje maze da·· se napise U obliku k 2 = 2.. FK = Z2 * c) Klipnjaca zglobno vezana .7.2. ~~'-::"'////(.F y. za n == 1 i z=li2 dobija se da ona ima vrednost maksimalnog ugiba.4.57) a) b) Slika 4.55) y(Z)=YmaxSlfl(n.046rc 2 / [2 .7.cilindar ukl/dten Kada je cilindar vezan prednjom iIi zadnjom prirubnicolll a ldipnjaca zglobno oslonjena (s1.9.4a) tada HC predstavija gredu sa slike 4.342 Osnove uljne hidraulike (4. numerickinadjen. Konstanta C2 nije odredjena.7... (n =1.52) na oblik: y"=+k 2 y=O .4. '~?. C2 = Y max' Konacno.. U ovom slucaju moment. Kaleo je u ovom slucaju ldizni oslonac opterecen i horizontalnom silom Fo to je moment koji deluje na Y rastojanju M=-Fy-Fo(l-z). dobijaju oblike: 2 .7. Cije je opste resenje: yet) = C1 cos(kz) +C2 sin(kz) Koriscenjem granicnih uslova yeO) =y(l) =0. ima vrednost kl=4.7. dobijaju se konstante C1 = 0. tada se HC staticki predstavlja kao greda (sl. (4.3a). .7. koji opterecuje bilo koji presek je M = .7. (4. medjutim.7.9.) .52) dobija se diferencijalna jednaCina elasticne linije y"+k Y=-Jik (l-z). koja zadovoljavanjem granicnih uslova y' (0) = 0 i yeO) F 2 Fa 2 = 0 ima resenje: FoZ z 1 y(z)=F(T-l+coskz.9.3b).4b. svodi diferencijalnu jednaCinu elastiF cne linije (4.9.56) z4 .

2.7.9. Ako je ldipnjaca napravljena od cevi tada se za d uzima spoljasnji precnik Cd = d 2 )· .eJtelli U slucaju da su cilindar i klipnjaea za ostale elemente veza:rii prirubnicama (s1. deluje i moment M o ' ~F F tako da je karakteristicni moment koji opterecuje.7.dt)71: / 64ako je klipnjaca napravljena od cevi spoljasnjeg precnika d2 i unutrasnjeg precnika d1 " Vee je receno da je v koeficijent sigurnosti Cija usvojena vrednost zavisi ododgovorncisti zadatka kojeg obavlja He..7..6.. iIi 1min == (d. minimalnog poprecnog preseka.7.. (4..9.Fy..7..59) Slika 4.9. Koriseenjem granicnih uslova: I yeO) = y(l) = y'(O) = y'U) = 0 .61) U izrazu (4.9.2. osim sile F.izrazi (4.W dobija se jednacina elasticne linije A10 y(z) = F(l-coskz).y. Sa ovako odredjenom kriticnom silom maksimalna sila koja sme opterertiti ldipnjacu.7. RezimirajuCi izlozeno 12 prethodnog Odeljka moze se konstatovati da poredjenjem dobijenih resenja za kriticne sile izvijanja . Ovde ce se navesti jedna preporuka za. 2) 4Irld<50=:.60) Sematski prikaz oslanjanja u kome je HC~a.55).61) I min je moment inercije povrSine klipnjace.7.7. () 4. (4.7.4.9. proizvoljni presek grede M = Mo ..59) vidi se da se kriticna sila moze napisati u jedinstvenom obliku: FK 2 7t E 1min =--2- (4....v=3+4 .OsnG've uljne hidraulike 343 d) KltjJl?!aca i a!indaruk!.cija Ir Ir redukovana duzina 21 1/2 je vrednost data u tabell 4.v=5 .58 /1= 1 i koeficijent k kri ticna sila = 2nn / l F K iz koga se za dobija a) b) y 4n2Elmin = ---::--"-"".5a) tada He predstavlja gredu obostrano ukljestenu (slA7. koji se odredjuje kao 1min = d 4 "n 164 kada je ceo poprecni presek ispunjen materijalom.57) i (4.49) je Tabela 4.5. tj.7. prema (4.. ito: 1) 41 r ld>50=:. izbor koeficijentasigurnosti u funkciji karakteristicnog geometrijskog odnosa 4lr / d . .53).5b). AF t '. Redukovane duzine HC Fmax = 7t 2 E I min vIr 2 (4.7.7. 'W~~.2 (4.7. Ovom prilikon na HC.

D = 4/ g(m+mo) U slucaju da je klipnjaca napravljena od punog poprecnog preseka njen precni.4-19b. takodje.-'''-'----''mm Ere2 . U jednom servisu HCse koristi kao auto-dizaliea koja treba da podigne do visine/=2m automobil mase m=1600kg. d) Kolika je brzina povratnog hoda ldipa? .4l1lIl} . Sve lokalne otpore osim razvodnika i filtera.91 i u slucaju kada se vratilo pumpe okrece konstanUllID brojem obrta n=1450° Inl~.4 kg nalazi se predmet.P. a) U toku radnog hoda savladava se sila rezanja R =3kN brzillom vp = IOem! s. b) precnik klipnjace ako je ona napravljena od punog preseka celika (E == 2· 1011 Pa) i ako je napravljena od cevi deljine zida 8 = 4mm. Odrediti: a) precnik eilindra ako je radni pritisak p=5bar. kao i kineticku energiju fluidne struje.l( iznosi d = 'V641 min!"J( = 69. Promenu mase radnog pJ:"edmeta u toku obrade.. spoljasnjeg precnika d 2 i unutrasnjeg Slika PA-iS precnika d] =d2 -28.1.7mm. pre b) S abzirom da je eilindar ukljesten a klipnjaca slobadna to je redukovana duzina HC-a Ir = 2/. moment inereije preseka je 1m in == (d~ -d:)re/64. == .1 koji uzima u obzir i sile trenja dabija se precnik Idipa = 267. Na radnom stolu rendisaljke mase 1110 = 419. zanemariti. To kretanje izaziva HC (D=40mm. Radni sto se kre. Problem 4-19.~ Odrediti snagu pumpe potrebnu za pogon UHS-a.1.344 Osnove uljne hidraulike Problem 4-Jl. mase In =600 kg. Naizmellicno kretanje radnog stoIa obezbedjuje razvodnik cija je hidraulicka karakteristika data na dijagramu sa sl.i. ako je llvp:::: 0. koji se obradjuje."J dvosmernog dejstva sa jednostrukom klipnjacom. = 0. zanemariti. b) Koliki je stepen korisnosti sistema? c) Kolika je radna zapremilla pumpe po jednom obrtu?. Ukupnu silu trenja racunati kao 10% od sile tezine. tom prilikom uzeti vrednost stepena sigurnosti v= 5.7. Za klipnjacu napravljenu od eevi debljine 8. ~. Primenom izraza (4.8. tako da se za odredjivanje spoljasnjeg precnika dobija jednacina d~ -(d2 -28)4 -641 min In =0. Do =20mm) (1"""/0 h.61) za maksimalno opterecenje klipnjace FmB]{ == / g(m+nU dobija se moment inereije povrsine 4/ 2v rg(m+mo) I . Masa platforme i klipa sa klipnjacom je /no == 1000leg.ce preko podloge 1 koja ima koeficijent trellja J.3mm. Cije je resenje d 2 =93. RESENJE: a) 1z jednaCine ravnoteie sila koje deluju na klip i uvodjenjem faktora f= 1.

odredjlljeprotiv-pritisaku HC-u P2 =-pgH+PA2cr2-"*6. o 1 234567 'VJ(l/min) Slika P. H=lm.d <2320 -+ !C1 64 ~('-12) A1=0. PolazeCi. dok je maksimalni hod !cEpa. 5. V 1 =V P --=V 1 D 2 1C 4 d 2 1C 4 V • 2 =V 1C 2 2 d 1C -(D . L=1. Na osnovu brzil1e kretanja klipa postavljaju se jednaCine kontinuiteta: Slika P.= pv.65 I! min pomocu kOj1h se 1Z dijagrama hiclraulicke karakteristike razvodnika dobijaju paclovi pritisaka 6.45 bar i /}P2 =0. koji odgovara duzini preclmeta.2 m/ s u povratnom vodu. 7. kao drugo.' i . p4 0 2 4 2 iz kojih se.=0. . Sada septimenom Bermilijeve jednacine za povratni vod.l0 mm.1!. m Tj=46.8.15bar.2127.J ("'..5.3 Pas." odredjuje se racini pritisak Pl = 33.Pf =51842Pa . od jednaCine ravnotde sila koje delujuna Idip .. E=HOllpa).P1 = 0.1Q. p=865kg/m3 . tada se proracun URS-a upravo pocinje od izvrsnog organa.2m.'.PZ (D' 2 -Do )-4' 1 Z IV? '>".~yt-D. Zane mariti sileviskoznog trenja i smatrati da su vremena ubrzanja i kocenja klipa ista. odredjuju brzine strujanja v1=1.-D )=V .6m/s u vodu pod visokim pritiskom i V 2 =1.. i a potom. A.4-19a . odredjuju se zapreminski protoci v\ =. Prime nom Bernulijeve jednaCil1e za preseke 0-0 i 1-1 dobija se porast pritiska u pumpi: . OSl1ove ulj'ne hidraulike 345 e) Odreditivremena radnog i povratnog hocla.. koje dajukoeficijente trenja: Re.4-19b RE1ENfE: a) U slucajevima bda je poznato kretanje i opterecel1je izvrsnog organa.. kao prvo. tj.lbar. D 1C 2 1C F -R +~lg (l7l0 +l7l) = PI-4-. ". Ostale poznate velicirie.54l / min i)/2 =.dnjoj prirubnici a klipnjaca je zglobno vezana.j) Pogonslci HC je ukljeilten na-p'.2836.220bar. IIp=0. Izvrsiti proracun HC-a na izvijanje (v=3.:. Nacrtati clijagram promene brzil1e klipa u toku jeclnog cildl)~.0.Pf=O. za preseke 2-2 i 0-0. dalje. su: d'. kao sto je i dato u ovom primeru. 1=2m. '=Re 1'] .

P.5ms (m+mo)v. =V pD2 I(D 2 -D.E Fmax 2 2 2 6277.)=13.03s Konacno.7 L tako da je maksimaIno dozvoljena sila n2 EImin n 3D. tako da se za brzinu povratnog hoda dobija v. vir 64·0.2 2F I Slika P. 3 c) Radna zapremina pumpe je q == r~ / nllvp == 5. su: t2 ::::t21 H22+123 =2/ 21 +(L-2/2)lv.27mm 9. Kako je shematski i prikazano na sLP. 1z zakona kretanja. e) U toku ubrzanja (kocenja) kretanja klipa uradnom i povratnom hodu.I) Za ukljesteni cilindar i zglobno vezanu klipnjacu redukovana duzina je Ir =0. koriscenjem uslovax(tll) ==11) x(tll) =v p' x(t21 )==12 i X(t 21 ) == dobijaju se vremena ubrzanja pri radnom'ipovratnom hodu tIl v v. uz koriscenje uslova zadatka tll =t13 i t21 =t23 .pr~ b) I1s =57. ukupna vremena radnog i povratnog hod a.9ms. to u toku rada HC-a ne dolazi do izvijanja. u kojima su radne sHe: F" ==R+J. vaii jednaCina kretanja (m+mo)x== pocetnim uslovima xeD) == x(O) = daje zakone kretanja ° F.p= PI +pg Ii +!J. (D 2 . .4-19a promena kretanja klipa ostvaruje se elektromagnetnim aktiviranjem razvodnika primenommikro-prekidaca.48<%.346 Osnove uljne hidraulike . ] 1.2). h p == 521.=9.6N.PI +PA I "dT==33.7 Lv S obzirom da je zadovoljen uslov Fmax > F=4kN . 2 v· leao i duzine na kojima se obavljaju ova kretanja: (m+mo)v~ '] 21'.lg(mo.+m) .06mm . '21 p: 135. koji daje snagu pumpe p== !J. d) Kako se kolo pumpe okrece konstantnim brojem obrta to je protok kroz pumpu i dalje r/I .714 cm /° .33cm/s .D. .226bar v? .4-19c. uz zanemarivanje sila viskoznog trenja.. a on je u povratnom hodu jednak r/I == v.)n 14. (m+mo)v p 1'. 12 Radni hod Povratni hod (m+l7lo )vp .4-19c tl =tll +t12 H)3=2tll +(L-211)/vp =12. ~ 25. I !J.145 . koja sa F x(t) == (m+'m ) o /2 F x(t):= Cm+'ino) t 2 (i=1.9W. Graficki prikaz kretaI~a klipa u radnom i povratnbm h6du dat je na sl.lg(mo+m) ~=J.

pV]-4-)· (a) SlikaP. koji imaju zapreminski stepell kOriSllosti l1v = 98 % i masa pokretnih delova m1 = 150 kg i' m2 == 200 kg.5. V= 104 2 1 =4m.v p2 i F2 " One ee. Na klipnjaci HC-a pri radllom. Do == 20mm).12 ·10-4 bar I (11 min)2).4-21 IIp Da bi llfIS bilo odredjeno izrazom (a).5.5bar.5 m.4-20 .' m ! s. Kineticku i potencijalnu ellergiju fluidne struje.uo == 1. C. spojnog cevoyoda (d=10 nun. Na HC-ima se savladavaju sile F. 12 == 4 m. U UHS-u llalaze se dva vertikaiIJa redno povezana HC-a istih dimenzija (D=160mm.28ml s llHs :::: 80.a+2)T vp { 41 . <.4-21 stepen korisllosti je definisan izrazom d 2n l1fIS = (FlV p1 +F2v p2 )/(6. RE'SENJE" Za UHS prikazan na sl. -E-':::-'-:::'-~-~'-~'-'€~~~~S:::f:::I+'<. Ostale poznate veliCine su: H=lm.2. UHSse sastoji od: HC-a dvosmernog dejstva sadvostrukom klipnjacom (D=60nun.m· H Slika P. pumpe (l1 p = 0. upravo. p=905kg!m3. v = 1.47·10-4 m2 !s. 4 l5 ==1.u == 0.d Odrediti sllagu pumpe i stepell kOriSllOsti UHS-a.Osnove uljne hidraulike 347 Problem 4~20. p=900kg!m3.PBR+I':"Pj+P(C.85).tim iedomibitiod~edjelle" . l=2m) uljno-hldraulickog razvodllika (I':"PP-A =f':.uo+C. ~ftN. v=0.53%~ Problem 4-21. 2 2 1 t J ' p=~ F+(D -DO)41I':"PPA+f':.k =0. potrebno je joil pozllavati i velicine v]. filteri (!Y. !Y.PB-R = 0.P.4bar) i razvodllik Cija je hldraulicka karakteristika data izrazom f':.5m. .= D k k Ie 1-.Qstali poznati podaci su: d=25mm.MPa i l1p == 85%.U+8C.k+A.Pj2 =O.0. == 100kN i F2 brzinama vp1 == Semi s i v p2 ' Osim HC-a u UHS-u su ugradjelli: pumpa koja ima porast pritiska 6p == lO.55 bar) filtera (I':"Pj = 0. ostale lokahle otpore i sUu trellja HC-a zallemariti. v2]} =596W.:-"'--'1 ~p v' F I. Kineticku energiju struje i silu viskozllOg trellja HC-a zallemariti.p == a )/2 (a == 8.Pj] = O. C. u odnosu:riazadate velicine.1 bar ). I] =1. i povratnom hodu savladava se radlla sila F=12kN brzinom v p =4cm/s. 13 =3m. Odrediti stepen korisllosti UHS-a. Do:::: 80mm).

2) i (zapreminski) gubici protoka u HC-ima ~Vj = Vj .2 =PZ.8 -+ 11.1 .4-21.?:z se do. i iz Bernulijeve jednaCineza preseke b-c = (D z -Do)n (P11-4--~ -m1g) = 55.Vp j .PA.2. i protok V3 = 35.2) gde su vrednosti indeksa i i j prikazane na sl.P1 .)4' (j=1.V p] Cd) = 1.tCinama kontinuiteta.1 -d-T = 91.p P .16225 i brzina kretanja klipa He 2 vpz =V 2 11 v (dl D)2 =37.vl '" 0. 3 =0.t. (i=1.235 bar .191m/s => Rc 3 =297. 11 +/2 v? PJ.9995 bar. VPj=vpj-4-' ?? n Vpj =v p /D--D. 1z jednaCine kontinuiteta za spojnu cev.3) protoci izazvani kretanjem klipa .076 bar.L\p/1 .PA. Konacno.2 + L\f.) =209m/s => ReI =522. . z \ \ .45 -+ A] = 0. kada je ree 0 jedn<. odredjuje se brzina strujanja i koeficijent trenja v pl D 2 64 v = . Do 2 .( . kao prvo. 1 llv d ' 1 Re 1 a potom i zapreminski protok V.bija . D 2n [4+/5 v.75cm/s. duzine [3' izmedju HC-a V2 = V.~Vl =Vpl I llv .348 Osnove ulj'ne hidraulike U UHS-u se definisu protoci u spojnim cevima ..3 -d-T = 1. D2 n . treca nepoznata velicina. .017 bar . v 3 =v z [I-11 v(n) =1.5 -+ A =-=01225 ' . . Definitivno. sila F2 . (j=1.701 bar .t.? . 1z jednaCine kontinuiteta VI =Vp1 . odre9juje se iz jednaeine ravnoteie sila koje deluju na klip He:.94 bar P2.2149.P.1 = ~P .55/ / min koji posredstvom hidraulicke karakteristike razvodnika daje pad pritiska u vodu P"A ~P1 = a· VIZ = 3. d 2n VI = Vi -4. I iz jednaCine ravtoze sila Hel PZl 4 z '3 V2 PI. Karakteristieni pritisci u HC-ima odredjuju se iz.578 m/ s => Re z = 394.1 +L\V1 =Vp2 /11v ' dobija se brzina u spojnoj cevi D z' Vz = v 1 .2 = L\p /2 + ~P2 + PA. = 61. Bernulijevih jednacina za preseke O-a i d-O . iz jednacine V3 =V.0811 min koji daje u grani B-R razvodnika ~P2 '" a .2 dT= 55.

4~21 dobijase P = 3000.>* 0.Pf =O. a) ZanemarujuCi sileviskoznogtrenja na HCima odrediti snagu pumpnog agregata i stepen korisnosti sistema.4-22b RESENJE: PonavljajuCipostUpke opisane primerima P. V = 60 mm / s. Za podizanje kontinualnog tereta. odreditLsilu viskoznog trenja u HC~ima: Dobijeni rezultat komentarisati.ne hidraulike 349 D 2n 2 2 n .62 %. Kineticku i F . b) Ako je veliCina zazora izmedju klipa i cilindra. sve lokalne otpore osim "zadatih.-Do )4. Ostale poznate velicine su: d=16mm. duzina klipova Ip = 100 mm i d~ina procepa izmedju klipnjace i cilindra 1=50mm. Hidraulicka J. U. Osim HC-a u UHS-u su ugradjeni: pumpa (T]p = 89%). 2 '2 -. paralelno povezana. Problem 4-22. koristi se hidraulicka platforma. dimenzija D=100mm i Do = 50mm. Ukupna tezina platforme.4-23b..2 CD .5 1. HC-a (D= 1OOmm iDa = 56 mm) koji sluze za sinfu6:cizaciju podizanja platforme na kojoj se savladava sila F = 7 kN brzino:ril. i klipnjace i cilindra h = 2 !-lm.0 V lL 10 ~ 1~ V (llmin) 20 25 30 • Slik~. tezine G = 9 kN.4-22a Problem 4-23.5 "'. D .'~p =5cmJs. =3 m. a . Odreditisnagu pumpe i stepen korisnosti UHS-a.25 em/ s. veoma jedn6stavno. .4~19ai P.3W . klipova i klipnjaca je G = 10 kN. i gubitke 11 spojnim cevima. ' q e 2. Poznate velicine su: d o =20 mm.0 0. Ukupna sila viskoznog trenja u HC-ima je F. v p L":. F2 =P]. ""--11 Slika P. iz izraza (a) dobija llHs = 74. .5 /.~ 2. Da bi se obezbedila sinhronizacija kretanja platforme u UHS-u su ugradjena cetiri redno povezana HC-a. zanemafiti.] = lkN .0 /1 '\:~ ~ 1. U UHS-u nalaze se dva jednaka vertikalna. (/ poteneijalnu energiju stmje. P. Tom prilikom zanemariti sve lokalne otpore osim razvodnika i Jiltera. filtera (t.0 3 . lljIs == 70.carakteristika razvodnika data je na dijagramu sa s1. Sada se. 10 =2 in.lbar) i venti! sigurnosti (kojije u toku normalnog rada platforme zatvoren).091kN . 1] == 3 m. izrazenog silom F = 50 kN. I) = 2 m. koja se krece brzinom vp = 4.83 %.2 -4--P2. ( ' '5/3 = 2 m.. kao i kineticku i potencijalnu energiju struje.m2g = 106. razvodnik cija je karakteristika -data na dijagramu. p = 800kg / m 3.Osnove ui.d=16mm.: .

n.l +t'lPt.4 = 2. G/I l3=3m.17 bar . Re z .0678 . D'2_D2 v3 =v P .4 .42 bar.=1.5m. ponavljajuCi i ovde pomenute posmpke iz odgovarajuCih jednaCil1a kontinuiteta se dobijaju brzine strujanja: Vi =2V2C%)2 =2.0 f 0. s tom razlikom 3.jne hidraulike Iz=2.5 .3. (a) F+G=2[Pi-4--P2 CD -Dohf] odredjuje se pritisak Pl = 51. 2 n. d l =d4 ==do ' d 2 =d3 =d. Sada se iz Bemulijeve jedl1aCine za preseke 01 odredjuje potrebni porast pritiska u pumpi t'lp= Pi +t'lPP_A +t'lPt.4-23b daju pacJove pritisaka L\PP_A = 3 bar t'lPb_R = 1.0 o 10 20 30 40 50 p2 V (Umin) . Slika PA-23b sto hiraulicki paralelna veza izmedju cilindara cini da se ovde radi 0 slozenom cevovodu.88 %.4) .34m/s. v4=2v3(~)2=1. / 4 = 32.lildi·v7"12 .0988 .&~ ~ 2.P.3 + t'lPt.5 ~ "'" V.--=-2-o:<.1581 == 0.350 Osnove ul.5m/s o v2 =vpC~)2 =1.0 V 0. = 0. odnosl1o snaga pumpe P=5488 W.1l1 min i V4 = v"d. 2 . / 4 = 47. posredstvolll kojih se dobijaju koeficijenti trenja (izraz(2.5 . 11 p ·'. Slika PA-23a DalcIe." 85 %.953m/s . a iz jednaCine ravnoteze sila koje deluju na platformu D2n. Karakteristicni protoci kroz razvodnik v't = vid.7 Re 4 =647.=589.(i=1.716m/S d koje daju Rejnoldsove brojeve: Rei =943. . p=900kg/m .#~ <l 1. v=53·10. 3 L\pj=0.139»: = 0.6 Re 3 =404.2 =55. iIi onog iz primera PA-21. 1z Bernulijeve jednaCine za preseke 2-0 dobija se protiv-pritisak P2 = L\p B-R + t'lp j + t'lPt.2.6 m2 /s REfENJE: a) Postupak rdavanja ovog zadatka je slican sa postupkom izlozenim u primeru PA19a.1085 0. 1. l4=2m.. odnosno padovi pritiska usled trenja: "'i "'2 "'3= "'4 t'lPti=p·'A.5 // 3.5 ~ 0.35[1 min posrecJstvoll1 cJijagrama sa sl.5 bar.3bar.0 // '2 2.. sa kojom se dobija l1fIS = Fv p / P =72.n.90 bar .

2 a2 =:.5bar. R + h . ajA]Ji + f\vp (i=l. dimenzija Di I Do.500 kg i m2 ::: 400 kg.2. QR . brzinarna v p. HC-i se nalaze u slozenorn UHS-u u korne su ugradjeni: razvodnici hidraulicke karakteristike f:.lp InR I R 2 .22) F~. u ovorn slucaju. (i=l. R.4 bar/(l/rnin)2).1 + FT]. =:. U odnosu na ostale sHe iz jednaCine (a) ova sila je nizeg reda veliCine te je zato. 2(FT]. 10.2) =:. 2 pvn I Brojne vrednosti ovih sila su: 39. b) Odrediti hidraulicke karakteristike pumpnog agregata. R 'If. i ! P2 ~~~~~.2 izrnedju klipnjace i tela 'cilindra.i koriste se hidro- cilindri He. njeno zanemarivanje opravdano. Odrediti vrednosti tih prigusenja. Ovi.4bar). filteri (f:. F2 pI ~ 6.~~ Stika P. dok je He 3 horizontalan. 'i2 II'} -1 (2 in' I -1) '2 1'0 P2 ::: 1nrz I 1'0 F~.Pj2 =0. I R2 -1 (2 InR I R 2 1).Osnove uljne hidraulike 351 1\1.F.14 N.53 N i one daju ukupnu sHu viskoznog trer~a u HC-irna Fll =:. pri cemu su: 2 a 1 =:. 2.J =:.1Q.. He l i HC2 su vertikalni.f:. PrODlem 4-24. 2) odredjuju se sile trenja izmedju klipa i cilindra i ~. f:.p=-aV 2 (a::: 9. 3). prigusnice i purnpni agregat (l1 p Fl 11 ::: 85%).j =:.R2 =:. rnasa pokretnih delova m1 =. 99.P2 ' R = 2 D . Za istovrerneno savladavanje sila .P fl =O.04 N i Fll . PI . 1'0 'If.1 b) KoristeCi izraz (4~7.4-24 a) Da bi se u radnorn hodll obavilo zeljeno ktetanje poitebno je podesiti prigusnice Pl i P2 na odgovarajuce padove pritisaka. 2pv'lf.J =:.Pl = PJ .

t:.p/J = O.4-25 i pad pritiska u razvodnilm t:. DO} == 70mm.97 i TIp = 0.783bar. D2 == 100mm.l ulja kroz UHS 30% snage gubitaka. v p2 = lOcml s. v p3 =8cml s. F2 == 65kN.409bar. F1 == 50kN.352 Osnove uljne hidraulike c) Ako se pri prolaskl. c) Na osnovu vrednosti stepena korisnosti UHS-a TIffs =(F. Poznavanjem ovog protoka dobija se Slika P.65bar .ElVJE: a) t:. S obzirom da je zadato da se 70% ove toplote uljem dovodi u rezervoar to ce kolicina toplote koju treba odvesti rashladnim sistemom biti Q = 0.vp3)1 P ==71. D3 = 125mm. n == 1450 o /min. dok se iz jednacine kontinuiteta za radni prostor HC-a . F3 = 130kN . Tlvp = 0.P P1 =21. t:.9. Zanema- riti gubitke na lokalnim otporima. leao izvrshi organ.p = 114.6bar . RES. b) V == 121. kroz razmenu toplote. P = 27. D3 = 250mm). odredjuje se ukupna snaga gubitaka UHS-a koja se pretvara u toplohl Q=M=(l-TlffS)P=7825W. osim na UHK. Poznate veliCine su: D1 = 80mm. DOl = 50mm. RESENJE: I \ 1 a) Prema zadatim karakteristikama zUpCaste pumpe odredjuje se protok ~ = q /1 Tlvp = 21.11 I min. 2 .S· 10-3 bar / (II min)2) i filteri (t:. D02 == 50mm. t:.Pl == a r J2 == 3. sve Iokalne otpore osim na UHK. kao i kineticku i potencijalnu energiju struje. b) stepen korisnosti URS-a.P P2 ==5. 2 2 .Sbar). D2 = 130mm. 2 . =vp(D3 -D J )nI4+vpD]nI4==vpD 3 nI4 . v p1 =5cml s. kao i 1cineticlm i potencijahm energiju strllje. Odrediti: a) radne karakteristi1ce prese (silu i brzinu presovanja). preda okolini a 70% akumulise u rezervoaru. 2 Ukupna sila viskoznog trenja HC-a je FTJ = 2 kN.225kW .16bar . V. Zanemariti: trenje u cevima i HC-ima. nalazi se HC koji radi boljeg vodjenja ima dva radna prostora CD1 = 100mm. U hidraulickoj presi.p /2 = O.1111 min . U UHS-u prese nalazi se pumpa karakteristika 6p= 160bar. R ProD/em 4-25. q = 150m 3/°. U1cupna maim klipa i alata za presovanje je m=200kg. i c)brzinu povratnog hoda. odrediti koliCinu toplote koju treba odvesti ulju sa rashladnim sistemom koji se nalazi u sklopu rezervoara.7 Q = 5477 W. i usled trenja zbog kratkih duzina cevnih deonica.26 % . razvodnik sa kvadratnom hidrauliCkom karakteristikorn (a = 8.Vp1 +F2vP2 +F.

3.4). i iznose: PI =: P2 =:: I:1P-I:1PI -l:1p113 = 155.014bar.62 bar .4 blar).4.16. b) Orediti hidraulicke karakteristike koje treba da ima prigusnica da bi se sa ugradjenom pumpom realizovalo zeljeno kretanje piese. brzina presovanja. i kineticku i potencijalnu energiju struje zanemariti. razvodnik sa kvadratnom hidraulickom karakteristikom (a =: 3. U UHS-u se koriste sIedece UHK: pump a (l:1p = 160 bar . je v p =: 5 mm! s.514 bar. pogonjenog HC-ima. a zatim se dobijaju proracu- nski precnici cevi di.pr < di' Brojne vredn()sti· k6je se dobijaju ovim postupkom su: .8 bar.10-3 bar / (l / min)2). '2 ::::: 1 m. dimenzija DI =: 250 mm.Osnove uljne hidraulike 353 odredjuje brzina klipa.05 % • .10:-:. tj.95. lY)p) Din 22n 22n _ = 86. iz jednaCine ravnoteZe sila koje deluju naldip dobija se sila presovanja 2 . mm. D3 D F=::PI-4-+ P2 C 3 -D j )/f-P3 C -D2)/f-mg-~ =7.2. b) c) llfIs = Fv pi Cl:1pV.pr II =: ~4r~ I vn .D ol =: 180 rom. d) Koliki je stepen korisnosti UHS-a? Sve lokalne otpore. Ostale poznate velicine su: 'I = 5 m./(D32 -D2 )n=9. 2 2 . 4 i 5 zanemariti i glibitke usled . tako da maksimalna brzina strujanja u njima bude v:::. U cevnim deonicama 0.im3 . a oni se dobijaju iz Bernulijevih jednacina za preseke 01. filteri (l:1pII = 0. Koliki je gubitak snage u prigusnom vodu? c) Odrediti silu presovanja. =: =0. Pri dimenzionisqnjucevi voditiracuna da su standardne dimenzije unutrasnjih precnika cevi: 7. Konacno. Za odredjivanje radne sile HC-a potrebno je poznavati i pritiske u radnom i protivpritisDom prostoru HC-a. Na hidraulickoj presi brzina kretanja alata. v p :::: 7. p =: 900 kg. 0-2 i 3-0. 1z jednacine konti- Duiteta za povratni vod odredjuje se protok .82mm/s. P3 =I:1pz +I:1PIZ =:: 2. nepovratni ventil (6Pnv = 2 bar). osim u UHK. prigusni ventil i ventil sigurnosti.915kN.. RESENJE a) Na osnovu zadatog kretanja izvdnog()tgana veoma jednostavno se odredjuju protoci T~ u cevnim deonicama i==l.3 1112 1 s. Problem 4-26. IIp = 0. '3 == 6 m. .28. 3.391/ mm. Kretanje klipova izaziva ulmpnusilu trenja FT] = 3 kN. tj. V2 =:: vpCD3 -D2 )n/4:::: 15.12. 2m! s potrebno je da se u odnosll na protacul1skiprecnik llsvoji prva veca standardna vrednost.0. v =t2 .~6 mml s.. q n =: 1800 °/min. 2 vp=::4V. di.34. a zatim i pad pritiska u odgovarajucoj grani razvodnika I:1P2 =:: aT/22 =: 2.86). 2 m/ s. Radi dobrog vodjenja alata pri presovanju koriste se tri HC-a.Masa kHpova i pokretnog dela alata za presovanje je m =: 650 kg. llv = 20 cm 3 /°.22. 6pf2 0. D2 =: 200 mm. 2. a) Dimenzionisati precnike di spojnih cevi (i=I. Da hi bio zadovoljen uslov za brzinu stnrjanja cevima v:::.trenja.2.

354 Osnove u!jne hidraulike Slika P. /:. d 2 . .pr == 18. Tom prilikom testera ostvaruje silu rezanja R=120Npostavljenu pod uglom a == 20° U odnosu na vertikalu.P nv = 158bar..P3=: 0.Pp = /:.2 % . a avo kretanje omogucava HC dimenzija D =: 80 mm i Do == 40 mm.n ~ dJ.2l1° . U stopu DHS-a koji pogoni kruznu testeru ugradjen je venti} V cija je prevashodna namena za start HM-a:.'p=(/:. ovo nije merodavna vrednost jer u povratnom hodu kroz OVil cev protice koliCina Ii.mg -F. ali moze da se koristi i za regulisanje broja obitaja HM-a./:.4-19a i P.722MN .jednog koji pokrece kruznu testeru i drugog koji pokrece radni sto.6241 I min . .6942bar. Kameni biok koji se obradjuje.5mm => V2 . Ovde treba napomenuti da je proracunorn.581/ mi.pr d4 =: 16mm.P3(D j -DO!)4. /:.67rnrn => d 3*= 12I1LTJl => d 3 =: 22mm =: == V pD j 1C/4 2 14.09 l/min 0 ~ d 3.. V3 =vp (Dj-D o1 )1r. P2 =: 154.Tjv = 0.067bar ...4311mm =: =: 2 ' ~ dl =: 12mm . kada je potpuno otvoren.92). dobijen precnik cevi d 3 * =: 12 mm.pr == lOmm => 12. =: V p D2 1CI 4 =: 9.5W. TIl! = 0.734 bar . nalazi se na radnom stolu mase ln2 =: 1000 kg koji klizi preko podloge sa koeficijentom trenja !l = 0.pr =8. Fv pi (/:. lednacina ravnoteze sila za pokretne de love izvrsnih organa daje sHu presovanja D I 1C D2 'It 2 2 1t F=: Pl-4-+ 2pz -4-. mase m1 =: 5000 kg. Medjutirn.1 d) Tjl!S == 2 2 =: 1. c) Ponavljanjem slicnog postupka kao i u primerimaP. Kruznu testeru precnika Dr == 2.p .87 mm => d l == 22mm .'P p )Vs=166. Prolilem 4-27.5 m pokrece HM (q '" 0.731 I mm ~ d 4 . Hidraulicka testera sluzi za secenje kamena. V4 2 7./4 .1.4-21 dobijaju se karakteristicni pritisci u HC-irna PI=: 155.P ·qnTlv ITjp) = 81. koji zadovoljava radnihod.'Pnv+/:. DRS testere se sastoji od dva dela .4-26 VI == vpCDI +2Di)1C / 4 == 33.95. te pre rna tome i ovaj precnik treba da bude d 3 =: d l • b) )/5 == q nTjv - forI =: 0. ? .

5 bar. U ovom delu UHS-a ugradjen je razvodnik Ciji je koeficijent hidraulicke karakteristike a = 0. 10 = 2 m.vd Iv ' V == . v=6·1O. 3 p=900kg/m .:: pA.Osnove uljne hidraulike 355 a) U slucaju kada se na testeri ostvaruje maksimalni broj obrtaja 11 = 300 °/min (a ventil V je zatvoren) odrediti snagu zupeaste pumpe (TiP] :. Brzinom strujanja·· kroz cevovod 4V / d 1t:. Koliki pad pritiska i protok treba da se ostvate na ventilu da bi se ovaj rdim rada realizovao? c) Deo UHS-a koji sluzi za pogon tadnog stoIa tteba da obezbedi brzinu radnog hoda vp :.83) koja je potrebna za pogon ovog dela UHS-a.----.66 bar . L=lm.:: 48.81) potrebne za pogon radnog stoIa i pad pritiska na· prigusnici kojom se regulise brzina radnog hoda.s m2 Is.JT= 28592 Pa ( .22 bar I (l / min)2. i silu viskoznog trenja He-a. Hidromotorom kroz koji protice V:.:: qnlTiv:':: 63.4 Wi pad pritiska ilPHM = P IVTiH :. '3 I.:: 0. a sto se postiZe otvatanjem ventila V.:: 1. medutim. ilpr = 0. d L/ Slika P.4-27 RESENJE: a) Dva dela UHS-a su naizgled nezavisni. kiheticku i potencijalnu energijll struje. b) Zbog promena parametara rezanja (dubina i posmak. '] = 2 m. = 3 m. Ostale poinate veliCine su: 1=9m. . i tom prilikom se dobija sn~ga PH = MilTCI30=4712.-~) ilPt :. 2 .savladava seobrtnimoment M== RDT 12:. oni sumedusobno povezani preko opterecenja izvrsnih organa koji sen~lazellnjill1a.:: 150Nm. .:: 200 a/min. d]:. dok sila rezanja i dalje ostaje ista) potrebno je promeniti broj obrtaja na 11] :. Zanemariti sve Ioka1ne otpore osim na UHK.:: 2 mml s i da u povratnom hodll duzinu h=2m predje za t=30s.5m. 14 = 1 m. d = 30 mm. 15 = 1.161 imin.489 ml S ostvaruje se laminarni rdim srujanja sa kojim je pad pritiska llsled trenja 2 I+L v A. Odrediti hidraulicke karakteristike pumpe (Tip2 = 0.:: 12 mm.

i := 64 Re.: 14. i pad pritiska na prigusnici /lp p = PI + AP12 . tako da ce potrebna snaga pumpe biti P = t.'s = 111 q ! YIv = 42. '..pV hl p1 = 6270. .357 bar -+ p=. . a) Odrediti radne parametre pumpe...22 ml s . S obzirom da je T/. U UHS-u se nalaze clva redno povezana izvrsna organa HM i HC.2 e) Na HC-u se savladava radna sila F = -Reos<X.9 W. radnog 2 - stoIa v.67 em/ s koja daje protok ulja (D Dg) 1t 14= 15. = v. odnosilo padove pritisaka usled trenja Rei =-. Na osnovu protoka ulja odreduju se padovi pritiska u razvodniku API:= aT~2 = 4. I -+ !.+J. sto za posledicu ima ugradnju regulacione grane 5 u kojoj je protok Vs = Vj .L[Cn. Vi i koje daju koeficijente trenja. dok HC CD = lOOmm.5) koje imaju brojne vrednosti V 1 :=: 2. dole zbog konstantnosti sile rezanja pad pritiska IlPHM i dalje ostaje isti.13 ml s . = h! t =6. Prj povratnom hodu zahteva se brzina kretanja V. i razvodnik Cija je hidraulicka karakteristika data na dijagramu. Ii v i 2 . Konacno. b) U novom rezimu rada HM-a zbog promene broja obrtaja menja se protek i iznosi v. dobija se pad pritislea na ventilu /lpv Lv 0 Vv .. YIn = 0. ApT~ IYI p 2 =507.05l! min ulja.548 bar...2579. b) Koliki je stepen korisnosti UHS-a? \ 1 .5W . 11v ~ 1) koji se okrece sa 11 == 400 °1 min ima zadatak savladavanja obrtnog momenta M = 75 Nm. v = 0. Problem 4-28. Kroz grimu za regulisanje protoka protice Ti"v = Ti" '.452 f! min. U toku radnog hoda radnom prostoru HC-a je potreban protok nlja 1/2 = v p D 2 n.495 m! s sa kojom se dobije koefieijent trenja laminamog strujanja A.446 bar.. 1d i2 n ( i=1. Do = 50mm) ima zadatak savladavanja sile F = 10 kN. HM (q = O. . Karakteristicni pritisei HC-a su Sada se iz odgovarajuCih Bernulijevih jednacina dobija porast pritiska u pumpi IIp= P1 + API +APn +AP12:= 16. = Ap-(Ilp[ + pA. 2 I .158 bar .APtS = 11.111 ! min.5). +mz)g+Rsinaj = 5777 N.' 4 = 0.67 em! s . brzinom Vv = 0..j d2 (1=1.80 bar. AP3 = ar:.T/2 :.. = T/.< 2320 vid -+ A.Pl =49..89 eml s. Vs := 2.D~) n 14 =0.603/1 min. V3 = V 4 = 6.: r)4 = vP (D 2 .356 Osnove uljne hidraulike Porast pritiska u pumpi je /lp= IlPHM +Ilp[ +t.95. v 2 =8.2 = 409 Pa. > V to je za izbor pumpe 2 Ii.iPi:= pA. iz Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kola.Vs = 21. . i b'~zine merodavan protok strujanja = 4V. dok kroz povratnli grann UHS-a tada protice V3 :.48 II min.ll/o.08l 1 min.dT+p)cVdT) =48.

98..1 Fk / F:= 15. Kineticku i potencijalnu energiju struje.96. kineticku i poteneijalnu energiju struje. v=5·1O.0 1. a) U slucaju kada rade oba izvrsna organa a HM.58 bar .IO-3 bar / (ll min22. . Is ==lOm.. Radni parametri purnpe su u novorn rezimu isti sa parametrima iz prethodnog dela problema.8.Osnove uljne hidraulike 357 e) Cilindar i klipnjaca HC-a (E=2. sve lokalne otpore osim mi UHK i sHu viskoznog trenja HC-a zanemariti. kao i silu viskoznog trenja HC-a..0 2.~ 10 20 30 40 50 V (//min) Slilca P.5 1. 14 =15m._. DQ == 50 mm).4-28a SIika P. 12 =15m. 13 = 10m.5 m2 Is.seokrece sa n = 1000 °1 min i savIadava obrtni moment M == 100 Nm.. Y HS =: Prop/em 4-29.85% . odrediti moment i broj obrtaja.. Za upravJjanje nidom izvrsnim organima koriste se dva ista razvodnika Ciji je koeficijent hidraulicke karakteristike a:= 1. (0=41. v p =85mm/s. Fk == 158.9 .5 . sa kojima radi HM.2. 101lpa) su za preostaIe delove sistema zglobno vezani.0 0. 3 • / b) c) llHs==(Fvp+Mm)/p:=67.97 kN . IIp =0. U UHS-u nalaze se u paralelnojsprezi HM (q == 48 em 1°.Pf = 0. i~p == 70.0 3. l1v =0.5 bar. a maksimalna duzina izmedu oslonaca je I == 2m./' .:r::i~~b<}= _ 4. Odrediti hidraulicke karakteristike pumpe i silu koja moze da se savladava na klipnjaci HC-a koja se krecebrzinom vp = lOem/s.5 -- ! 3.5 0. Zanemariti sve lokalne otpore.Ostale poznate veliCine su: d = 20mm (za sve eevi). Odrediti kriticnu silu izvijanja i stepen sigurnosti HC-a na izvijanje.9) i HC (D == 100 mm. F n:.<-y /-<f~ V / / / / . p=900kg/m3.4-28b RESENJE' a) Ii' == 40 II min .0 c .1. f). P = 5881. 11 =5m.r 2. llH =: 0.5 W. ~~-j . sa b) Kada Se razvodnik koji upravija radom HC-a stavi u neutralni poloZaj i time zaustavi protok ulja kroz granu 2. ~'p .

Slika P.83. RESENJE: a) V. ostvaruje se slozeno kretanje alatakoje sesastojiodobrtnog i translatornog kretanja. v=5·10 . Preko jednog krutog nosaca vrsi se prenos translatornog kretanja sa HC-a na HM i na alat za poliranje. D2 :::: 80 mm. 11v == 0. Ostale poznate velicine su: d = 20 mln(za sve cevi). P = 9707 W. .8lkN. DOl::::: 50 mm. ProDlem 4·30. F::::: 1I2. 'llp =0. Pri poliranju alat se okrece sa brojemobrta n i translira brzinom v p savladavajuCi obrtni moment M i aksijahlU silu F. '0:::: 1m. Na masini za poliranje.. 13=2m. /:!"P = 151. Do = 40 rum). Do2 ::::: 40 mm) koji savladavajti sHe . 16=lm.I2l! min . p==900kg/m. 'llp =0. Odrediti specificni protok HM2 da . snaga pumpe i stepen korisnosti UHS-a? Koeficijent hidraulicke karakteristike razvodnika je a == 0. Fl F2 11Hl ='llH2 =0. P = 28.85. 3 -5 . '5=lm. 14=lOm. l1 ""'5m. 1112 =60kg. kineticku i potencijalnu energiju struje i sHe viskoznog . == 80 kN i Fz =48 kN istom brzinom v p == 51iliil/4. SpecifiCni protok HMl je ql :::: 44.98. 'llHS = 65. /:!"Pf2 ==0.995 bar .F. b) M =92. 11 == 4m. Obrtno kretanje se realii~je . trenja na HC-ima. /:!"Pt = 0.17'=12m. dok se direktna veza radnog i protiv-pritisnog prostora HC-a koristi za povecanje brzine translatornog kretanja alata.} ---' m -s- 2 RESENJE.358 Osnove uljne hidraulike Ostale poznate veliCine su: d == 30 mm(za sve cevi).HM-om (q= 60 em3/0 . Zanemariti sve lokame otpore osim na UHK. 1 =2m. 4 5 m1 =80kg.946 kW. 19=='lm. n =522.5 bar. koja sluzi zafinu obradu unutrasnjeg zida cilindricnih cevi. Direktna veza HC-a se koristi zbog dobrog vodjenja illata. U UHS-u se nalaze dva vertikalna hidrocilindra (Dl == 100 mm.9.93 %.0042 bar / (l / min)2.5 °/min. Koliki je broj obrtaja HM-a.2911 min.2 em3.o.bi· se zadovoljila sinhronizacija kretanja. l8=12m.4°/min . 13 == 10m. 'lo==3m. 10 \1= 4 '.29 Nm . IZ == 1m. Da bi se izvdila sinhronizacija kretanja izvrSuih organa koriste se 'dva direktno spregnuta hidromotora ('llvl = 11v2 == 0. amasa ovih pokretnih delova je m=lOOkg. n::::: 1942.. -4 m 2 I s. 'llH ::: 0.· q2 = 28.4-30 ProDlem 4-31.95) a translatorno sa dva direktno spojena HC~a (D = 60 mID. Da bi se ostvarilo zeljeno . p==900kg/m 3 . /:!"Ptl = Ibar. == 97 .95). . 12=5m.5bar. 1 =10m.

10-3 bar / (l/ min)2 .~V/''l'/kY/% 359 PI.5 bar).81). Vp == 251/ min.Pf{ ="Mro 1VH'ilH' pri cemu je ro = 111C 130 ugaona brzina. redosledno: .. II p == 0.4-31 kretanje u UHS-u su ugradjeni: pumpa (Ilp =120 bat.p/2 == 0. dok je pad pritiska na HM-u 8. P2 i a 12. P2 i vs. Odrediti hidraulicke 900 b 15 170 65 parametre prigusnih ventic 20 70 1000 200 la i ventila sigurnosti i 1200 I' stepen korisnostiUHS-a za d 200 80 20 parametrepoliranja date u e 20 220 1200 80 tabeli PA-3tL Bve lokalne Tabela P . PI YV2 <l=Vi Y~ VI =C> Vpt m DO . filteri (Ilp /1 == 0.Osnove uljne hidraulike .4-31.3 bar. v p' M i F) potrebno je izvrsiti reglilisanje 'fada n[o/ min] M[Nm] F[N] Rezim vp[cm/s] UHS-a na ventilima PI. RESENJE: Protoci radnog fluida kroz HC-e i HM su: V2 ==V p . prigusni ventili PI i P2 i ventil sigurnosti Vs.4 . D 2 1C • 2 2 1C • q 11 VI == V2 -V3 ' L\V == VI -VH ' ilVvs == Vp -Vj .5 140 60 800 vs. razvodnik ciji je koeficijent hidraulicke karakteristike a == 5.1 otpore osim na UHK zanemariti. fi3 VH~ P 2 Y yV2 t-V ~ t-Vvs ~ Slika P. U funkciji od izbora parametara poliranja (veliCine: 11. V3==v p CD -Do)"4 'VH=='ilv· Iz jednacina kontinuiteta za odgovarajuce racve u UHS-u dobijaju Se protoc! kroz ventile PI. Takodje zane mariti kineticku i potencijalnu energiju struje i trenje u UHS-u. b. Sa protokom ulja VI pad pritiska na razvodniku je 6pR =aVj2. Karakteristicni .

P-(Pl + /':"pR + /':"pjl) .930 88.425 11.03 33.p .7 119.99 31.583 0.575 13. a sto je posledica velikih prigusenja na regulacionim ventilima.08 15.azene proracunske vrednosti za zadatih pet rezima poliranja date suu tabeli P.7 119.103 23.PyS TlHs bar 15.690 9.448 1 185 C. Tr.220 9220 9220 37.140 11.6Pfl ' S obzirom da je snaga pumpe data (P = 6pVp / Tl p ) to sledi da je stepen korisnosti UHS-a TlHS = (Fv p + Mill) / P.140 66. Sada se iz odgovarajucih Bemulijevih jednacina dobijaju padovi pritisaka na prigusnim ventilima i ventilu sigumosti: /':"pPI = C. i iznose:' P2=/':"pR+/':"pH+6.4-31. 9.pvs = 6.pj2' p\=P2+(mg+F)4/Dgn.349 77.08 15.876 88.448 2. odnosno iz jednacine ravnoteze sila zapokretni sklop.08 % 15. 6.7 b c d e Tabela P.930 119. /':"pP2 = /':"pH + Pj2 .785 11.4-31.2.Vvs tlPPI 6P P2 /:.31 15. VI Rezim a c.75 \ \ I .579 2.V lImin 0.816 31.2 Na osnovu dobijenih rezultata proracuna sledi da je stepen korisnosti UHS-a mali.87 20.360 Osnove uy'ne hidraulike pritisci u HC-ima odredjuju se iz Bernulijeve jednaCine za povratni vod.7 119.823 72.7 119.93 26.

A. turbomachines. 13.e des flu ides. n. MarjanovitP.aT. Fluidl1a tehnika N°l.C. ASkovic.. Turbulence et couchelimite. KaJIMhIKOBa. 11. Math. L 1984.chs.. B. Paris.C. 1990..X:.5ipomeHKo.. jJlVb!em~ zadaci Gradjevi)'l~ka knjiga 1990. Ap3YMaRoB.H.x.. Beograd.liUlf ilo zuopa6. 13-19. Paris.Elektrohidraulika". Dyn.f"emjJIVNemi iz mehamke jllada sa iZ)lodlil1aiz teor[ie. EOJIbllaKOE.U'-IeClfUX coiipoiThuMeHllJ7. 1989.!J. lliB:qrgIGIM. B. Caktrak S. Beograd 1986. Tome J. E. OMO..Ci"l1ojevic c. Kavitacija.aT" MocKEa. 4.3. U lWCOCHble ciJlaHu. A. Ciipa60 /. 6. 1986. C. A. lOT. aapOOW-laMllKa. ma.<I>. teoriia. Comolet R. 2.entale des flu ides. MaIIIllHocTpoeHne.bHOII ZUOpaBJlllKe. Hidl'tltllilro.rn...361 LITERATURA 1. 16. T 564"T 567. Cmojevic. ArporrpoMI13. Kompreson.H. EYTaeB. Crnojevic. 1978.II.!J. Crnojevic c. Crnojevic. Hacocbl MocKBa. angew. 9.lJ/ 8 MeciJiHblx zUOpaSJl.Felt/la.H. ASkovic R. FUOpaBJllllW U CTPO:HH3. 14. Bnru. Ka8uiTtaLl/. 10..C.. 8.Kavitacija . Mecaniqu.eT aJI. MnHaeB. 3... Candel S. 3Hepnm.a llKOJIa. 3. MocKBa. Toulouse.. 12. K. Tome U. Re. 1990.r.A.ergy loss in the T-bran. Cantrak.BH. 1982. OMO. Cousteix J. Crnojevic c. C. 3. Cal1trak S. Theoretical and experimental determinationcoefficients of en.. 'tle6aeBcKH. Crnojevic C. TIOIIOB. 1986..amlque desfluides non visqueu.A.amique desfluides reels. 5IHbllnH.0:.!J.. 5.Gradjevinska klljiga. u lmjizi "Ridraulika . 1987.H. i dr.. MexaHlllfll JICllc)KociTtli U za3a. / . .uu... MeTaJIJlypnm. BORDAS. n. Beograd.. S.ecTBeHcKI. PmK. 1989. iio . ''Hldl'vcilimln'''u knjici "Hidraulilro t].c.. 1984. Bellisek M... vlocKBa. 17. ABepllH. Beograd.. 1987.!J.razl'odmci .. Masinski fakultet..fintlma~ stl'.. Beograd. C.H. 7. Petkovic Z. 1981.. )KHBOTOBCKHH. OS/lOl'ihidraulike ipnel/Illtltike.AWUlUHOaupouiTieJl. C. MASSON... pp. ilOP.R.CEPAD. A. Aerodinamiqlle. AJIhTllYJIb. OMO. ]J. Mecanique experim.meumatilct! Ila ala/mill 54-85. HBaROB. Pavlovic M.. 1987. Knen. C60PHUK 3aOa<(. Statique et dyn.. 15. ZAMM Z.. Hidrattlika . Meclr:69(1988) 6.(UIKe. B. 11 gp.

Bm:o. r. Beograd. <pag. Brighton.K.aT.3HeproaToMH3p.eeB. and Pelieira IC. Mehanikafluida. MallHHocTpoeHIIe.PlenurriPress.M. ¢liJIillllIOB. TUopoMcxaHL1Ka u ia306aR owwMLlKa . Laboratories Miami. 1983. 24. Labonville R. Experimentsin Fluids 13. 32. r. .. Bordas. A. A.M. New York. EM:o. Loh. Mecanismes oleo-hydrauliques. 21. 1980. T. TUOpa6. 26. IA. nlOpa6JlllKa. Bordas. 19.. MexaflllK~ . MocKBa. r..F. Bm:o.. 20. P. Circuits hydrauliques-une approcMinergetique.P. . B. Beograd. R..Duric. M.MocKBa.f.lVL.DOrdevic.MaUluHbl. 1-10 (1992). l1p. JIeHHHrpag.. 23.H.o.C60PflUK 3aOa t t. jed/'tominerlz[iJ'hh J'tlUjtllijO Jllllda.aT. . 27. JIeHIIHrpag. L L 30. BOWrKYHcKHH" 51.. v.51.. 1987. 25. 1975.. qyraeB. 38. B.MocKBa" 1987. 3HeproH3gaT."Gradjevinska knjiga.ASkovie. JIoOaqeB.O.. 1987. 1969. W. '.. B.11. OCflOBbl Mex.. Paris. A. Problemes resolus de mecaniquedesjZuides.r...aT. . 1986. Kapemru.M. ITOlulu:jaHCKnll JI.'fpbill1:3p.F.L.IiI. Cy. 35. Saljnikov. KOHCTaHTHHOB. to hydrodynaniicsan.. 39. MIIHaeB. IT.O:e:i1~I. CTpollH3p.JICUOKocLuutliaaa. lO. Cupa6o 1HllK ilo xuCJpa6. Lj. K. MocKBa. KpHB'IemW. Zbliica zadataka iz mehamkefluida.MbcKBa.o. TuopoMexaHuKa. 37. MocKBa. 3HeproaToMII3p.afluKil Jlcuc)Kociflu. NaucIia knjiga.1lU'teCKue . Faisandier I... An introduction.lUlKa. CnollIIH. HacocbI HHaCOCHble CTaHIJ.a llKona.. New York.M. 1986. Fukui K. I1BaHoB. 1983... MocKBa. 40..el-lWl YeJleMemTt(L"'(.r.Paris. KHCeJIeB n. Lumbroso H.1tU leCKU. I(rreB.c..eJlbqIIK. 1988.dwater wave~·. Hajdin G. Fluid dynamically caused cycle-to-cycle variations in piston-draven pipe expansion flows. TeXI-lLllleCKaR 'iuopoMeXaI-lLlKa. Dillamiku... Gradjevinska knjiga. Djordjevie V.. KYTenoB. BbICma5I IIlKonu. KneB. MOClma. Mehaute. 36. 3HeprH5I.C. 1983.. Ji:6yxqJa3l-lble LTteT.HaYKu. 197L 34.T. rpaOOBCKnH. 1989. 22. 1982.. 1986. 1970.. 1962. TUOpaB.<P. Modern Developments in Gas Dynami~s.. V.aIIIKona. Schaums outline series. Theory and problems offluid dynamics.B.TuOpa6JlwCa. Krsmanovie... HaCOCbl Ll HaCOCflble CtUllfl~lILli. Durst F.1teflURM. Florida.Editionde l'Ecole polythnique de Montreal.E. 1969. 33.P. MaIIlIIHoCTpoeHIIe.ocTpoeHIIe..E. Sasie.n. H. 1968. 1991.M coilpoiuU6. " 28. TUopOOUllaMU1(a u {ueUJl006MeH i7pu fiapooopaaoBaHuu.HH. fl. McGraw .. ro.r. CTpeMaH. CI>eg5IeBCKIf0:.. 29. M.1987.362 Literatura 18.aT..i l .eB. K.Beograd. MocKBa. weil/l0::mep'ieiflU'teCK02o 06pooY6oBaHLIJl. B.O:YHqeBcKnll.Hill. 31.A. Hughes..

POlI<):J.. Nedeljkovic M. MOCKBa. MaSinski fakultet. BORDAS. Beograd. 42. 52. MocKBa. Ka6wTimiUJl.ocTpbelille. HHTYCOB.. Gradevinska knjiga.o. Paris. PUl1lpe i Fentilatod ... Statika i kinematika. K.ides... CaMOIrJIOBR'l. CaMo:i!llloBwI. OOLOBbl Mexm-lUKU JlCllOKOcUiu. Edition Vyncke. Gradjevinska knjiga. 45.. 54. Pa6I1HOBII'I E. Z.. 43. MamI1HOCTpOeHHe. Cy. Beograd. Mecaniqll.. Gand.f.B.oc'TpoeHHe. Oxford.occTpoeHHe.. Boundery layer theory. 1980..o. 1988. 1980. 30noToB.R cyooczTipOlnTieJle~l. AapOOUHa. JIeHIDITpap. JIeHImrpaA. Rouse H.N.. TaJIHeB.M. r.es desjlll. He. TuopoMexaHUlca.eeB. McGraw-Hill... Elcspertirlel'!tablo odredivallje ko¢cijenata lokalmlz otpom h'iwita Ilapmv(jemlz od cevmlz segmenata. XVII JKTPM. Gradevinska knjiga. 47.o.. 44... Beograd.uida.PaA. 1979. Dover publications.f!.UKa. 1986.MUKa 6eHL71wlJltJ. 1979. 1989.. 1982.K. 363 Obradovic. 1O. JIeHHHrpa. MocKBa. Tuopoa3poMe---cm-lUKa.ecTBeHcKHH. Clarendon Press. Pro tic. 1973. ee. B-42.M. Schlichting H.aT. JIerurnrpap.o. PelTier J. 1978. BOHTKYHCKHH. 53.. New York. 56.. . CTpoHH3.. M.uLl.B. reJ'feI1J"t4 teorija. Ward . B. Sasic.o.. IIaBJIeHKo.o. Zadar. 5LM. <DaAAeeB.temal Fluid Flow. 1980. 1976.: P/ehanika/lttida. Patemoster C. 1O.5IeBC:rrn:H. 55. 1986. M..literatura 41. Obradovic N.c. Ct5opHUlC3aOa'-l Lio 2uopoaapoMexaHuKe MaliIHHocTpoeHlIe. 49. 199146... Crnojevic. Cy. Fluid mechanicsfor hydraulic engineers. ¢e. B. l. 1969.Smith. O. r. 1980. 1979. 58. TUOpaBJ1.H.. M&anique des fluides appliquee. MocKBa.J. 1977. . Saljnikov V.o.epa. 3aoawluK UO 2LlopoMexaHuKe OJ1. Beograd. C. 50... CYAocTpoemre. Ouziaux R. B.ProblemZ. A. 48.c. In. AM¢HJIOX:Ii~Il. RB. 57. Z.B. Cyp..movi tllrbol1laSlila. Voronjec K. Protic.. 51..

.8) a) Hidraulika ID =: 65041932 \ \ .] .IX.elF' . 24 cm. [361-363].Kategorizadja [J puiMRkadji Nal. : graf.6(075. ISBN 86-7083-317-4 621. izd. .Biblioi.[1."odna biblioteka Sribije. 363 str. Beograd 532/533 (075.8) CRNOJEVIC. . .(Edicija Mehanika fluida i hidraulicne masine) I Tiraz 500.lTafija: str.Beograd: Masinski fakultet Univerziteta. Cvetlw Klasicna i uljna hidraulika / Cvetko Crnojevic. prikazi . 1998 (Beograd: Zavod za graficku tehniku Tehnolosko-metalurskog fakulteta).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->