Univerziteta u Beogradu Masinski fakultet

Edicija:

Mehanika fluid a i· Hidraulicne masine

Masil!1sid fakuilet Univerziteta UI Beogratch.n

Edicija:

Mehanika fluids i hidraulicne masine
@

Klasicna i uljna hidraulika. I izdanje, 1998. - ova Imjiga

Crnojevic C.
€&

Izabrcma poglavlja iz hidrodinamike. I izdanje, 1998.

Cantrak S.
~

Statika i kinematika fluida. II izdanje, 1998.

Saljnikov V.
®

Mehanika fluida = Teorrija i praksa. VI izdanje, 1998.

Cantrak S., Marjanovic P., Benisek M., Pavlovic M., CmojeviC C.
@I

Prirucnik za proracl.ln strujanja siisljivog flu ida. V izdanje, 1997.

Pavlovic D. M, Stefanovic Z.
<II

Tehnika merenja. I izdanje, 1996.

Benisek M., Nedeljkovic M., Kilibarda R., GerasimoviC D.
III

Dinamika jednodimenzijskih strujanja flu ida.

n izdanje, 1995.

Djordjevic V.
Iill

Pumpe i ventilaiori· problem!, resenja, teorija. I izdanje, 1992.

Protic Z. Nedeljkovic M.
Oktobarska Imgrada grada Beograda za najvrednije dostignuce 11 oblasti tehnickih nanka za 1992. godinu

Urednici edicije:
III !lI
flI

iD

Prof. Prof. Prof. Prof.

dr Zoran Protic dr VIadan Djordjevic, akademik SAND dr Miroslav Benisek dr Svetislav Cantrak

Kljucne reci:

mirovanje fluida,hidraulika, Uljlla hidraulika, jednodimenzijsko strujanje flnida, kolicina kretaoja, kavitacija

Sadri't{j Hidraulicki potpU110 hrapave cevi Hidraulicki hrapave cevi
2.1.5.1.5. 2.1.5.1.6.

III

135

136
136
139

Odredivanje koeficijenta trenja - Moody-ev dijabrram Odredivanje koeficijenta trenja iterativnim plltem Odredivanje koeficijenta trellja primenom racullara Koeficijellt trenja prj dozvucnom strujallju stisljivog fluida ..... . Odredivanje koeficijenta trenja pri neizotermskom strujanju Gubici na lokalnim otporima .................................................................. . ......................................... . Struktura strujanja u lokalnim otporima Gubitak energije na lokalnim otporima Uopstena Bordina formula Odredivanje koeficijellta Iokalnog otpora Mec111sobni uticaj lokalllih otpora Podela cevovoda ...... ;............................................... .. ............................................................................................ . ....................................................................... .

2.1.5.1.7.
2.1.5.1.8.

140

2.1.5.1.9.
2.1.5.2 2.1.5.2.l.
2.1.5.2.2.

141 142

2.1.5.2.3. 2.1.5.2.4. 2.1.5.2.5. 2.1.6.

142 142 145 146 148
152

2.1.7 ..
2.1.8. 2.1.9.

Ekvivalentni koeficijellti 9tpora cevne Jeonice Strujna mailiiw u cevovodu Sprezanje pumpi Hidraulicki proracun pros tog cevovoda povezivanjem grana .......................................... .. Karakteristike pumpe i ccvovocla, i sprega pump a - cevovod

153 153 154
155 156

2.1.10. 2.2.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3.

158
158 Hidraulicka karakteristika prostog cevovoda sa rednim ....................................................................................... . ............................... ..

158
169 176
176
177

Merenje brzine primenom Prandtlove sonde Hidraulicki proracun sIozenih cevovoda

2.3.1.

......................................... ..

2.3.2.
2.4.

Hidraulicka karakteristika slozenog cevovoda sa hiclraulicki parale lnim granama ...................................................................................... .
K:avliiacnja ......................................................................................................... .

205
205

2.4.1. 2.4.2.
2.4.3.

Opste

0

kavitaciji

Hidrodinamicka kavitacija Kavitacijska erozija Kavitacija II pmnpama ................................................................................. .
otV@I."1e

206 209
213
i lIlagl.avlke .......... ..

2.4.4.
2.5.

Staciolllall"llll:lll isticalllja IkJl"O:Z male

2.5.1.
2.5.2.

Stacionarna isticallja kroz male Isticanje kroz naglavke

G"

Jre

............................................ ..

.............................................................................. .

218 ':18 220
226

2.6.

IV

Sam:ia/
Protok tecnosti kroz veliki otvor. Zapremina tecl10sti koja i~tekne kroz veliki otvor za VTeme l1jegovog otvarallja
KV3ziist:acioIDlllllrIDl3 isticauja IDlcsiisljivog fllunda

2.6.1. 2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3.
3.

226 235 235 257 264

K.vazistaciollama isticallja teCl10sti pri punjel1ju iIi praZlljenju rezervoara razlicitih oblika ....................................................................... . K.vazistacionarno preticanje tecnosti u spojel1im sudovima Kvazistaciollarno isticanje pri tOlljellju iIi izranjanju sudova

lP'RlMENA ZAKONA 0 PROMENI KOLICINE KRETANJA
Zakon 0 promel1i koIiCine kretanja za geometrijski slozene strujlle prostore ................................................................................................. . Moment sila nastao promel1om kolicine kretanja Udarac mlaza u cvrstu pregradu ................... ..
271

3.1. 3.2. 3.3.
4.
4.1.

273 288

OSNOVE DUNE HI1IlRAUUKE
OSOmlID!3 razmatranja

nprimena lIJijne hidranllike

4.2. 4.3.
4.3.l.
4.3.1.1. 4.3.1.2.

Hidraulicki sistemi preo@sa 1mage OSI1@ve pll"OraCUln3 VRS

lednacine koje se koriste za stacionarni proracun rada UHS Bernulijeva jednaCina JednaCina kontinuiteta

4.3.1.3. 4.3.2. 4.3.2.1.
4.3.2.2.

J ednaCina kretanja
Opsta razmatranja

......................................................................................... . ................................................................................ . ........................................................................ .

Energetski bilans UHS

Promena temperature ulja Stepen lcorisllosti UHS
Razvodnid

4.3.2.3.
4.4.

............................................................................... .

Graficko prikaziv3Jrnjc uljno-l!1idll"anIicld.b komponcnata

4.5. 4.5.l.

Sila aktiviranja razvodnika Hidraulicke karakteristike razvodnika Preracunavanje hidraulicke karakteristike

4.5.2. 4.5.3.
4.6. 4.6.l.
4.6.2. 4.7. 4.7.1.

Pumpe i hiidromotolr'i
Pumpe Hidromotori

.............................................................................. ..

.................................................................................................................. ..

HiidJr'ocilindtJr'i ................................................................................................... ..

Brzinsko polje

11

hidrocilindru

4.7.2.

Polje pritiska 11 hidrocilindru

301 302 303 303 304 305 306 306 306 307 308 310 311 312 313 314 315 315 316 320 320 322
:.;,

Saddaj

V

4.7.3. 4.2.4. 4.7.5. 4.7.6. 4.7.6.l. 4.7.6.2. 4.7.7. 4.7.8.
4.7.9. 4.7.9.l. 4.7.9.2.

Faze kretanja Idipa Promeun hetne sHe hidrocilindra Siia trenja koja deluje na klip Strujanje kroz kruzne pro cepe Koncentrieni lcruzni procep Ekscel1tricni kruzni procep Dinamika hidrocilindra Hidraulicko kocenje kretanja Promeun He na izvijal1je ElasticuCl linija i kritieua sila izvijanja ................................................ . ................................ . Praktieni proraeuI1 hidrocilindra 11a izvijanje Literatura

323 324 325 329 329 332 333 336 340 340 343 361

VI

PREDGOVOR Polazni materijal-osnovu ove knjige cini dec koji je autor pisao u sklopu knjige Hidraulika-teonja, problemi, zadaci, autma S. Cantraka i C. Crnojevica, koja je bila u izdanju Gradjevinske knjige iz 1990. godine. Taj postojeCi telcst je preslldno uticao da koncepcija ove knjige uglavllom ostane ista kao i koncepcija kl1jige pretece, a to znaci da je posIe teorijskog uvoda neke oblasti dat odgovarajuCi broj primera. Prema tome, ova lmjiga istovremello predstavlja i lldzbenik iz dela teorije i zbirku resenih primera iz hidraulike i uljne hidraulike. VeCi deo rukopisa ove knjige bio je spreman za stampu jos 1993. godine, medjutim, sticajem razliCitih okolnosti stampanje ove kr~jige je odlozeno za neku drugu priliku. Ovo odlaganje mi je dalo dovoljno vremena, nadam se na racun poboljsanja kvaliteta, da se rukopis nakl1ad110 ddradi i dopuni sa novim poglavljima. U odnosu na pomenuto "prethodno" izdanje postojeCi teorijski delovi su uglavnom doradjeni, dok su neki potpuno preradjeni, a takodje su dodati i novi teorijski prilozi, a sa ciljem kompletiranja teorijskih znanja iz oblasti primenjene hidralllike. Odeljak 3. koji se odnosi na primenu zakona 0 promeni kolicine kretanja je pot-puno preradjen. Dodato je i novo poglavlje 4. Osnove uljne hidraulike, a sa namefOm da se OVOl11 knjigom, bar sto se primera tice, u potpunosti pokrije precJmet Hidraulika i pneumatika koji se slusa na trecoj godini studija Masinskog fakulteta u Beogradu. U sklopu lleke izlozene teorijske jedillice pojedine jednaCine i izrazi su zaokru.zeni a sa ciljem da se citoacu i vizueinim putel11 skrene pazllja 11a ono sto je vazno za pril11enu. " Treba napomenuti da je, izmecJju ostalog, autorov cilj bio da se da sto veCi broj primera, odnosllo problema, koji Sll u telcstu oznacelli sa problem iii P., a koji su dati posle oclgovarajuCih teorijskih osnova. Odabirdatih primera vrsen je taka da saddi spektar klasicnih primera iz oblasti mehanike fluicla, veti cleo originalnih zadataka koje je autor davao duzi niz godina 11a pismenim ispitima iz preeJmeta Hiclraulika i pneumatika i Mehanika fluida, kao ideo primera koji preclstavljaju stvarne illzcnjerske potrebe i problell1e. Pri izboru primera autor je nastojao da oni sto vernije odslikavaju realnu inzilljersku hidraulicku praksu. I pored toga, dat je i izvestau braj primera (zadaci radi zadataka) kojiill1aju veoma retku prill1enu, kao st-o su, 11a PI., slucajevi prisustva veceg broja medjusobno ne mesajuCih tecnosti u rezervoarima, iii neki primeri relativnog l11irovanja tecnosti, a Cija je svrha u korektnoj primeni teorijskih znanja na slozenim sillcajevima. Dati primeri II knjizi, a na osnovu dugogodisnjeg nastavl1o-pedagoskog iskustva, izlozeni Sll tako sto je jeclan broj primera i problema reSen detaljno, drugi je sa delil11icnim postupkom rd3vanja, dok je treCi clat samo sa zavrsnim fei3tnjem kako bi zainteresovani citaoci, kroz samostalan rad, l110gli da provere svoja stecena ZIlallJa. Ova knjiga je prvenstveno namenjena studentim<t masinskih fakulteta koji slusaju predmete: Hidraulika i pneul1latika, Hidromehanika i Mehanika fluida, iIi neki drugi precJll1et koji koristi znanja iz mehanike fluida, ali i inzinjerima i

Predgovor

VII

strucnjacima koji u svojoj praksi imaju potrebe za primenama mehanike fluida. S obzirom cia se teorijski cielovi, iii, pak,izvestan broj primera teorijskog karaktera, koji su dati u lrnjizi ugIavnom ocinose na iminjerski najceSee k6riseene oblasti mehanike fluida to znaci da se tim delovill1a sarno cielimicno pokrivaju potrebe predav<inja osnovnih Imrseva Mehanike fluid a, Hidromehanike i Hidraulike i pneumatike. Na kraju zelim c1a se zahvaiim sVcijoj supruzi Lji\jani koja je strp~jivo kompjuterski obradila i sioziia komplikovani tekst ove knjige i uradila veCinu slika. Zahvaljujem se dip. mas. inz. Nenadu Ivanovieu koji je uradio radnu verziju stika za odeljke 2.4-2.7. Zahvaljujem se kolegama i studentima koji su mi ukazali na stamparske greilke i nec1orecenosti u vee pomenutoj knjizi Hidral/lik:a koja mi je posluzila kao polazni materijal za nastajanje ove knjige. Posebnu zahvalnost dugujem recenzentima akademiku prof. dr. Vladanu Djordjevieu i prof. elf. Svetislavu Cantralru na datim sugestijama i savetima. Autom je potpuno jasno da su i pored ulozenog tnlda u toku pripreme, telmicke obrade i pregleda rukopisa lledorecenosti i stamparske greSke sastavni deo knjige. U tom smislu sve dobrOllamerne eita' ice ove knjige autor moli da ukazu na takva mesta. Svim korisnicima, a naroCito stlwentima, zelim uspdno elruzenje sa ovom knjigom, i nadam se ela ee njima za razumevanje llapisanog biti potrebllo mnogo manje vremena nego 8to je to meni bilo potrebno za pl'ipremu istog.
U Beogradu, 18. februara 1998.

Antol'

vreme.nap or.vremenski period.ugao.specificni zapreminski protok . ubrzanje .poluprecnik.precnik . koeficijent korekcije koliCine kretanja F g G h.duZina .normala na povrsinu.koeficijent krlltosti opruge .ekvivalelltl1i koeficijent otpora cevne deonice .sila pritiska.brzina strujanja .ik .hidraulicki precn.zaprel11inski protok .L m In n.Rejnoldsov broj .koordinata te:tista povrSine u odnosu na nivo slobodne povrsi tecnosti .rad .maseni protok fluida .VIII SPISAK VAZNIjIH OZNAKA a A b c . polama koordinata . koeficijent korekcije kineticke energije .H 1 K I.koeficijent hidralllicke lcarakteristike cevovoda .povrSina poprecnog preseka .masa . gasna konstanta. apsolutna temperatura . strujna energija po jedinici mase . y. sila reakcije .teZina .ubrzanje sile Zemljine tde (g = 9. broj obrtaja .duzina. p p q r R Re T v v v w x. Z y .zaprelIlll1a .poluprecnik.81 m / s 2 ) ..ugao.visina .duzina . temperatura .moment inercije povrsine .sila .modul elasticnosti .Dekartove koordinate . snaga .pritisak .

koeficijent brzine ..srednja vrednost . kriticno stanje .. . sredllja vrednost .. knjige: Stranica UCeSce teorije Primera Slika Tabela .zid .koeficijent protoka .Spiftlk I'tlzlli...manometar...gustina ....teziste povrsine ....usis . y..ih oZltaica IX o LlP .pumpa.racva ...debljina zida.pocetno stanJe ..koeficijcnt trenja .tangencijalni-viskozni napon ..trenje .5% 300 404 17 . klip . 363 38.. z. !J p cr 1.stallje atmosfere c k m o P R S T u v w x.krivina...koordillatni pravac Statisticki prika'l....ugaona koordinata....pad/porast pritiska t...normalni napon ..venti! .. K .. apsolutna visilla hrapavosti ..ugaona brzina Indeksi a .. q> CO .koeficijent lokalnog otpora - koeficijent adijabate A.

.

a ako stmji tada se osim statickog mogu definisati totalni i dinamicki pritisak. Pri proucavunju lnirovanja f1uida od posebnog illtLt'~sa su sledeCi pritisci: atmoJfor:J'k~ potpritiJ'aA.16. ___ _~ veliCina M / M graficki je b) a) prikazan na s1. s1. pocevsi od jednog granicnog odnosa M = Mg fluid postaje neprekidna sredina a odnos f:. Medjutim. v-brzina translatornog kretanja i Ek = I11V 2 /2 -ldneticka ellergija translatornog kretanja mole kula.1. MANOMETlU }L:Jl.1.1 slike se uocava da pri malim povrsinama M OdllOS M / M ima neravnomerni karakter. Prema tome. Sa ove Slika 1. Ako fluid miruje. Ta lleravnomernost je vezana za nedovoljni broj molekula koji udaraju u povrsinu M.1. odllosno tada se f1uid ne moze smatrati neprekidnom sredinom.1. .t) koja predstavlja normalni napon u fluidu. POLJE PRITISKA. Ova povrs je u opstem slucaju zakrivljena. I p deluju silom M.p i odbijaju se molekuli fluida.l. Kako pritisak predstavlja veoma znacajnu veliCinu stallja to ce se II ovom Odeljkll njegovom proucavanju posvetiti vise paznje.1. pritisak se moze defillisati kao skalarna prostorno-vremellska veliCina p == p(x. udaraju fl.p'/ M I_l_· postaje konstantan i naziva se pritiskom. Da bi se definisao pritisak posmatrace se povrS A koja je u kontaktll sa f111idom.1a. za jednoatomne gasove.y. m-masa molekula.fak i Tlatpritifak Stt re/ativllipritisci imere J'e U odTloslt lla stallje atlllOJfore. tada se pritisak II njemu naziva staticki pritisak. I M~Mg .1.1. Prema ovoj teoriji. kao uostalom i na celokupnoj povrsini A. Odnos ovih L. Merna jedinica za pritisak je Paskal [Pa].1. pritisak je odredjen izrazom: n 2 2 P =-mv =-nEk ' 3 3 pri cemu je n-broj molekula po jedillici Zapremllle. PIf'R1l:isak Pritisak je jedTla od oSTlovmh ve/iana staTlja. ! usled promene koliCine kretanja. a njen deo M je dovoljno mali i moze se smatrati ravnom povrSi. Ti !J. Na povrsinu M. i koja je jednaka odnosu normalne sHe liP i povrsine M na koju deluje ta sila: ~P--=--h-·m--(-M-/-M--)-=-dP-/-~.. 1z ovog rezultata lcoji daje kineticlca teorija gas ova sledi da je pritisak veliCina koja je posledica promene kolicine kretanja i proporcionalna je broju mole kula i njihovoj kinetickoj energiji tanslatornog lu-etanja. bilo da se f1uid nalazi u star~ll mirovanja ili kretanja..z.A udari mole kula na povrsinu ~A. Tlatpritisak i apso/utnipritisak. .1. Pritisak fluida definise se i u kinetickoj teoriji gasova.-I~1 .1.Potpriti.

natpritisci su mnogo veci. Potpritisak se oznacava sa PV' gde indeks /l potice od mernog instrument a . prikazan na sl.1.1.2 Ako je apsolutni pritisak u fluidu veti od atmosferskog (tacka B sa s1.z nske sile po jedinici mase F. i menja se u veoma uskim grallicama.1.1. 1. Kod vazduha. primenjenog u pneumatici.. Tako na pr. u uljnoj hidraulici natpritisci za industrijske potrebe su do 700 bar. Njegova vredllost je promenljiva i zavisi od atmosferskih prilika. dok u laboratorijskim uslovima. 1.1.2. Ako je apsolutni pritisak u fluidu manji od atmosferskog (tach A sa s1.2b. za bilo koje stanje fluida. industrijski natpritisci su 6-8 bar. " Apsolutni pritisak. OSI!Jl(DVIIll3 jedm!cin3 hidrostatike .PV ' dok se za fluid u stanju natpritiska (tacka B) apsolutni pritisak odredjuje kao PB = Pa + Pm' 1. Slika 1.1.y. Pri tomese postavlja pitanje: koje sile deluju na fluid u stanju mirovanja i kakav zakon promene pritiska one izazivaju? Da bi se nasao odgovor na ovo pitanje posmatrace se fluidni delic zapremine dV.max =: Pa' mada se ovo stanje u realnim tehnickim uslovima tesko moze ostvariti. j analizirace se njena ravnoteZa. lvIanometri Atmosforskipritiso/c je pritisak okolnog vazduha. Iz te fluidne mase izdvojice se proizvoljna kontrolna zapremina V.manometra.z) koji se nalazi u stanju mirovanja (s1. Ako je fluid u stanju potpritiska (tacka A)apsolutni pritisak je PA =: Pa .vakummetra. ostvaruju se natpritisci do 15000 bar. Atmosferski pritisak je obicno reda velicine oko 1000 mbar.1. x te zato na njega deluje aj . za specijalne namene. Ostvareni natpritisci u stisljivom i nestisljivol11 fluidu su razlicitog reda velicine.2 Folje pritiska. mase dm =: pdV. Ovaj pritisak oznacava se sa PC! iIi Pb' a meri se u odnosti na apsolutnu nulu pritiska. kao stisljivog fluida.1.1.2) tad a se razlika izmedju atmosferskog i apsolutnog pritiska naziva potpritirok. to vazi Pv ~ Pa' Ova relacija istovremeno govori o maksimalnom potpritisku.Ojierov3 jiedllllacBlIllaJI Posmatrace se fluid gustine p = p(x. meri se u odnosu na apsolutnu nulu pritiska.2a). Kod nestisljivog fluida. tako da se za odgovarajuce geografsko podrucje moze smatrati konstantnom veliCinom. Natpritisak se oznacava sa Pm' gde indeks m potice od naziva mernog instrumenta .2) tada se razlika izmedju apsolutnog i atmosferskog pritiska naziva notpntiso/c. ogranicena povrsinom A. Ovaj fluidni delic izlozen je dejstvu zapremi.1. iz koje sledi da je: PV. Kako se potpritisak meriod stanja atmosfere. dok za specijalne potrebe natpritisak u vazduhu moze da dostize vrednosti od par stotina bar-a.1.

2c). Ako se f1uidni delic. I I \ (1.1. sledi da mora biti zadovoljena jednakost pl. Da bi ova jednacina bila zadovoljena.1. 1.1. t Iz jedllaCine ravnoteie sila koje delujulla kontrolnll zapreminu f111ida sledi jednakost: i v pFdV- f pdA=O.1. Odavde sledi da povrSinske sile deluju sarno na kOlltrolnoj povrsini A (v.1. Na osnovu ove sHe nalazi se rezultujuca zapreminska sila koja de1uje na celokufmu zapreminu fluid a V. tada na povrsima preseka povrsine dA l deluju sile: -pdA] ipctA 1 koje su istog pravca i intenziteta. Kada se ponovo spoje preseceni delovi f1uidnog delica sHe pritiska se uravnotezuju. zapremine dV. i ona fizicki izrazava ravnoteiu zapreminskih i povrsinskih sila koje deluju na fluid u stanju rnirovanja. Kada se u vektorskoj jednaCini (1. presece nekom ravni na dva dela (v.1. Fy i Fz komponente sile. sl. odnosno sila pritiska.3). lvlanometri 3 elementarna zapreminskasila Fdm-= pFdV. S obzirom da je elementarna sila pritiska ip -= .2) predstavlja skalarni oblik osnovne jednacine mirovanja fluid a koji se najceSce koristi za feSavanje prakticnih problema. to ce lljella rezultujuca vredllost biti pdA.grad p = 0. Hid1l"osi:mticki z:mk@lIi rasp@dele pritisb. U ovim sHama (-pdA! =-pdA! iiI) zn. ali suprotnog smera.3.Polje pritiska.1. Ova jednacina se jos naziva i Ojlerovom jednacinom hidrostatike. a s obzirom da je V proizvoljno izabrana zaprernina.p dA . veze izmedll povrsinskog integrala dobija novi oblik: zapreminskog iv (pF . komponente rezultujuce .1) zamene vrednosti rezultujuce zapreminske sile po jedinici mase F = F/ + FyJ + ~l~. (1.dl) . sto znaGi da u unutrasnjosti zaprernine fluidnog delica dV nema povrsinskih sila. Osim zapreminske sile na f1uidni delic deluje i povrsinska sila. pri cemu su· Fx. 1.1. vrednost gradijenta pritiska (grad p == Vp) i kada se ona skalarno pomnozi sa elementom duzine vektora polozaja dl -= dx T +dy J +dz k. sist~mu Pri mirovanju fluid a u poIju sHe Zernljine teze(sl.!-k minus potice od suprotnih smerova vektora sHe pritiska i orta spoljasnje llormale povrsine.1.1. u koordinatnom x. A koja posredstvom. Identican zakljucak vazl i za celokupnu ullutraslljost kontrolne zapremine V. dobra poznate.2) I lednaGina (1.1) koja predstavlja osnovllil jednacinll mirovanja f1uida. iz koje se dalje dobija vektorska jednacina p-=F~=--gr--ad--p---I. dobija se skalarna jednaCina dp = (Vp. s1. kao: Iv pFdV. y i z.grad p )dV r-I =0. koja u razvijenom obliku glasi: Idp=p(Fxdx+Fydy+Fzdz)l.2b). gde je z vertikalna koordinata.dl) = (pF.

4

Polje pritiska. Manometri

zapreminske sile po. jedinici mase imaju vrednosti:
.
"

F." == 0, J<-; == 0

i

~ =

-g. Sa

ovim vrednostima sile Ojlerova jednaCina se znacajno pojednostavljuje i glasi : dp=--pgdz. (1.1.3) Ova jednaCina predstavlja diferencijalni obIik osnovnog zakona hidrostatike, primenjenog na polje zapreminske sile Zernljine tde i vaii kako za nestisljiv (p = const) tako i za stisljiv fluid (p:;c const). Ako se dalje posmatra rnirovanje nestisljivog £luida iz jednaCine (1.1.3) se dobija Slika 1.1.3
P + pgz == const ,

(1.1.4)

a sto predstavlja hldrostatickizakon raspodele pritiska. Iz ovog zakona sledi da se pritisak u nestisljivom £luidu, koji rniruje, lineamo menja sa dubinorn tecnosti. Pri mirovanju tecnosti nije prakticno da je koordinata z usmerena vertikaIno na vise (kao u izrazu (1.1.4», vee vertikaIno na niZe. DakIe, prakticno je uzeti da se rast koordinate z pokIapa sa porastom dubine tecnosti . Ako se jos koordinata z veze za nivo tecnosti u rezervoaru, hidrostaticki zakon raspodele pritiska dobija oblik

1P = Po +pgz I·
Konstanta integracije Po ima vrednost: Po = Pa ako je nivo tecnosti otvoren prerna atniosferi, Po = Pa - Pv ako iznad nivoa tecnosti vlada potpritisak Pv ' ili Po = Pa + Pm ako iznad nivoa tecnosti vlada natpritisak Pm'
1.1.4. bobaliske
~

(1.1.5)

eJk:viplilitiisne pmnrsJi.

Izobarske (ekvipritisne) povrsi su one povrsi na kojima je pritisak konstantan (p = const.). Ove povrsi su rayne ili krive, sto zavisi od polja zapreminskih sila. Ako se posrnatra mirovanje tecnosti tada Vail osnovna jednaCina hidrostatike (1.1.1) iz koje se zakljucuje da je rezultl1jl1Civektor zapreminskih sila F uvek norrnalan na izobarske povrsi (pF == grad p), a. sto je graficki prikazano na sL1. 1.4a. Prerna tome zapreminska sila F diktira oblik izobarske povrsi. Ako

~"'~-VV"'lc...,.1'

(It?

-..- ..... .... ---------.~~-

--

/?

CJ

b)

c)

e)

Slilm 1.1.4
tecnost miruje u polju sile Zemljine teze tad a na svaki £luidni delie deluje konstantna zapreminska sila if, odakle sledi da izobarske povrsi moraju biti rayne horizontalne povrsi. Ovaj zakljucak sledi i iz hid~ostatickogzakona raspodele pritiska (1.1.5). Nairne, ako se posmatra ravan na dubini z = canst., tada iz (1.1.5) sledi i da je p = const", odnosno da je izobarska povrs myna horizontalna povr!; (v.

Palje pritiska. 1vIanometri

5

s1. 1.1.4b). Ukoliko je zapreminska sila F i dalje konstantna, ali nagnuta pod llekim uglom Uodnosu na horizontahi, sto predstavlja slucaj relativnog mirovanja tecllosti pri translatornom kretanjll, izobarske povrsi i dalje ostajll raYne, ali nagnllte pod izvesnim uglom u odnosu na horizontaiu (v. sLl.1.4c). Ako zapreminska sila nije vise konstantna vee promellijiva, na pro neka je linearna funkcija od radijus vektora polozaja fluidnog deliea a sto odgovara relativnom rnirovanju tecnosti pri rotaciji (v. s1.1.1.4d), tada izobarske povrsi dobijaju zakrivljeni oblik (obrtnog paraboloida). Detaljnije 0 slucajevima re1ativllog mirovanja tecnosti pri translaciji i rotaciji biee reCi u poglavljima 1.7 i 1.8. U slucaju da se ne radi 0 mirovanju vee 0 kretallju tecnosti, na fluid deluju i dinarnicke sile, sto dovodi do znatnog uslozavanja polja pritiska. Tako na pI. aka se posmatra nivo povrsine vade reke iii mora sa sLl.l.4e, tad a je sasvim jasno da· je oblik povrsine vode, a samim time i polje pritiska, veoma slozello. Konstantnost pritiska na izobarskoj povrsi moze da se iskoristi i za prakticnu primenu. Tako na pI. ako se na izobarskoj povrsi uoce dye tacke A i B (v. sLl.1.4a) tada vaii p A = PB' Ova jednakost pritisaka se naziva jednaCina hidrostaticke ravlloteze koristi se za prakticllu primenu u mnogim oblastima hidrostatike. 1.:LS. Nivo slobodnc povdB. tecnosti Ako se posmatra polje pritiska u fluidu koji miruje u polju sHe Zemljine teze i u sklopu njega specijalna izobarska povrS na kojoj je pritisak jednak atmosferskom (p = Pa = canst.) tad a se ta izobara nazlj1a mvo slobodlle povr,fi tecnosti Ova izobarska povrs pri resavanju prakticnih primera moze da ima znacajnu ulogu, zato joj treba posvetiti posebnu painju. Na hidraulickim senlama ovaj nivo se oznacava sa trouglom (\7). Postoje tri karakteristicna slucaja poloiaja nivoa slobodne povrsi tecnosti, ito: jedan kada je rezervoar otvoren prema atmosferi i dva slucaja zatvorenih rezervoara. Ako je sud (A) o/voren prema atmo.sftn; tada je nlvo tecnosti istovremeno i slobodna povrJ: Ako je sud (B)

Slika 1.1.5.1 zatvoren,i aka iznad nivoa tecnosti u sudu vlada potpritisak PV ' tad a se moze zarnisliti da se iz suda B izvuce pijezomctarska cevCica i tame gde se nivo tecnosti u njoj zaustavi taj nivo predstavlja nivo slobodne pnv:si. Knko II SUdli vlada potpritiJ'tlk; to ce nivo slobodne povrfi biti i.rpod nivoa tecnosti II J'lIdu na rastojanju x. Ovo rastajanje odreduje se iz jednacine hidrostaticke ravnoteie postavljene za

6

Polj"e pritiska. Manometri

izobarsku ravan I-I: P a = Pa - P v +pgx, i iznosi x = Pv/pg .Ako u sudu (C) iznad mvoa tecnosti vlada ndtpnlisal<; to ce Jzivo slobodne jJovr.fi tealOsti bitiiznad 1l.ivoa tealOstl It Sltdtt i t6 na rastojanju y = Pm / pg. Ovo rastojanje. odredeno je iz jednaCine hidrostaticke ravnoteze postavljene za izobarsim ravan II-II, a koja glasi: Pa + Pm = Pa + pgy. Polje pritiska na proizvoljnoj dubini Z odredeno je izrazom (1.1.5) koji se svodi na oblik P = Pi + pgz, gde Pi predstavlja apsolutni pritisak na nivou tecnosti u rezervoaru (i==A, B, C). Prema tome, pritisci Pi imaju vrednosti: P A = Pa ' PB == Pa - Pv i Pc = Pa + Pm' Graficki prikaz polja pritiska (p == Pi + pgz) dat je na 81.1.1.4 i naziva se dijagram hidrostatickih pritisaka. U praksi je veoma cest slucaj da se u rezervoaru nalaze dye iii vise tecnosti koje se ne meilaju. Tada je veoma vazno uoCiti da J'Vak:oj tealOstipripada njm 71lVO slobodne povr.fi tecnosti Da bi se pokazalo kako se dolazi do polja pritiska po visini u slucaju da u rezervoaru postoje dye tecnosti, gustina PI i Pz koje se ne mesaju, posmatrace se rezervoar sa sl.1.1.5.2.Postavljanjem jednaCina hidrostatickih ravnoteza za ravni I-I iII-II, koje glase:
Pd + Pm = Pa + PIgx

Pa + Pm + P!ghl == Pa + P2g)l,

dobijaju se rastojanja; X == Pm/ PIg i y = Pm/ P2g+hIPJ / P2' koja definisu polozaje nivoa slobodnih povrsi tecnosti gustina PI i P2 (tacke N1 i N z na dijagramu sa s1. 1.1.5.2). U rezervoaru postoje sledeCi karakteristicni pritisci, ito: PA = Pa + Pm pritisak na nivou tecnosti u rezervoaru; PB == Pa + Pm + P!gh1 - pritisak na povrsi razdvajanja tecnosti, i Pc == Pa + Pm + P1gh1 + pzghz - pritisak na dno rezervoara. NanoseCi pritiske u tackama A, i C dobija se dijagrall1 pritisaka prikazan na s1.1.1.5.2. Na ovom dijagramu prava AB, koja predstavlja polje hidrostatickih pritisaka u tecnosti gustine PI' sece izobaru P = Pa u tacki Nl koja se nalazi na nivou s16b6dhe pbvrsi tecnosti gustine Pl' Na istinacin dobija se tacka N 2 na nivou slobodne povrsitecnosti gustine P2' U tacki B koja leZi na povrsi pJ)'gh z .._Slika 1.1.5.2 . razdvajanja tecnosti prave AB i Be se seku, jer imaju razlicite nagibe. U ovoj tacici promena nagiba pravih izazvana je promenom gustine tecnosti, odnosno promenom polja pritiska. Primenom opisanog postupka lako se moze nacrtati dijagram hidrostatickih pritisaka za proizvoljan broj tecnosti, u rezelvoaru, po visini rezervoara, koje se ne meilaju.

B:

~

i

_

11..1.6. Pasolov zak@IDl

U rezervoaru miruje nestisljiv fluid gustine p. Upocetnom stanju mirovanja u kontrolnoj zapremini rezervoara V polje pritiska je odredjeno poznavanjem

Polje pritiska. Manometri

7

pritiska PA U nekoj tacki rezervoara. Neka se tacka A nalazi na istoj izobarskoj povrSi kao i klip precnika d. Na osnoVll ovog pritiska i hidrostatickog zakona raspodele pritiska moze se odrediti pritisak u nekoj drugoj proizVoljno izabranoj tacki B, ion iznosi: PB = PA +pgz. Ova funkcija je na dijagramu pritisaka (s1.1.1.6) prikazana pravom linijoID. Dejstvom sHe F na klip Stvara se poremecaj pritiska t,p A := 4F / d 2rr. koji narusava pocetno polje pritis1ca u rezervoaru. U novom stanju mirovanja pritisci u posmatranim tackama ce biti: P~ :::: PA +/)"PA P; :::: PE +/)"PB = P~ +pgz+ /)"PA' 1z ovih jednaCina se dobija jednakost: Slika 1.1.6 /)"p:::: APA :::: APE == const. koja predstavlja Paskalov zakon koji glasi: porenlecaj pritiska izazvan u jednoj tacki nestisljivog fluid a podjednako se prenosi na sve tacke kontrohle zapremine u kojoj se fluid nalazi. Graficka interpretacija ovog zakona prikazana je na s1.1.1.6. sa linijom koja je paralelna pocetnom rasporedu pritisaka po VISllll kontrolne zapremine. Paskalov zakon ima veliku primenu kod static.kih hidraulickih masina (presa, dizalica i td.).
1.1.7. PJrOIl":B1CllJl.IDI c!e'vn JPlod jJlHt'iitildwm

Kada se u cevi iIi sudu precnika d nalazi fluid pod konstantnim pritiskam P (sl.1.1.7a) tada usled povecanog pritiska moze doCi do pucanja cevi. Dakle, kada je sud izlozen povecanim pritiscima namece se osnovno pitanje kolika je debljina zida cevi pri kojoj ce biti bezbedan rad. U odredjivanju ove debljine ogleda se i proracun cevi pod pritiskom. Da bi se odgovorilo na ovo pitanje posmatrace se preseci cevi sa poprecnim (sl.1.1.7b) i uzduznim opterecenjem (sl.1.1.7c). U aba slucaja merodavni proracunski presek je izlozensilamapritiska 1;. i istezanja F; :::: cr~, pri cemu je cr dozvoljeni napon istezanja cevi, dok indeks i oznacava poprecno (i=l) iii poduzno (i=2) opterecenje. Kako su ove dye sile u ravnotezi to se 1Z jednaCine ravnoteZc 1; :::: crAi dobijaju proracunske debljine zida cevi za poprecno (s1. 1. 1. 7b)

°

I

\

P4--::::crdniS1

d~

~

6)

=1f0'

pd

L

I

8
~I

i POdUZIlO opterecenje (81. 1.1. 7c)

cr

2cr 12razi za odredjivanje debljina

~

°
2

=-'.

pd

a)

b)

c)

Slika 1.1.7

8

Palje pritiska. lvfanametri

0 1 i O nazivaju se Mariotovirn forrnulama, i iz njih je oCigledno da vail relacija 2 2 :::: 201' odnosno da je 2 > OJ.Prema tome, za pr6racundebljine zida cevi pod pritisk0111 merodavn~l je debljina 02 :::: pd 120. Konacno, kao rezultat proracuna treba usvojiti debljinu zida cevi 0> 8 2 ,

°

°

.Problem 1.1-1. MeJr<ellRje priUska U-cevima

Na mernim rnestirna Ai B za pritisak prikljucen je diferencijalni manometar u B b) B obliku U-cevi u kome je nasuta a) rnanometarska tecnost gustine Pm (s1. A A tH P.Ll-l.a) iIi Pmj (s1. P.l.l-1b). Na ~ p p p p osnovu pokazivanja manometra h odrediti razliku pritisaka izmedu x tacaka A i B u sledeCim slucajevima: h a) ako je radni fluid voda gustine I p:::: 1000 kg / m 3 , b) ako je radni fluid vazduh gustine Slilm P.l.l-1 P :::: 1,2 kg 1m3 . Poznati podaci su: Pm:::: 13600kg 1 m3 ,h=lOQmm, H:::: 2m. c) Odrediti razliku pritisaka izmedu tacaka A i B ako se umesto klasicne U-cevi (s1. P.l.l-la) kao rnanometar koristi obrnuta U-cev (sl. P.1.1-1b).
RESENJE' XOda su u pilallju d/fereJ'lcflalni maJtometri sa tec77ostima, tada je llajboIje jednacinu hldrostaticKe ravnoteze pOJ'taviliza ekvipJitisnu ravall u mallometarsKoj tecllost! Koja se pOKlapa sa don;iin lllvoom razdva;all;a radl10g i mal1ometarJ'Kog jltttda. U razmatranom primem, to je ravan I-I. lednacina hidrostaticke ravnoteie, koja kaie da je PI :::: canst. bez obzira sa koje strane ravnoteZIlog Ilivoa se ovaj pritisak racuna, glasi
PA +pgx= PE + pg(H +x-h)+Pmgh.

Iz ove jednaCine dobija se trazena razlika pritisaka

I

/),p::::

PA

-

PB

::::

(Pm - p) gh+ pgH

I

(1.1.5)

Dobijeni izraz predstavlja opsti izraz za odredivanje razlike pritisaka, pomocu diferencijalnog rnanometra napunjenog tecnoscu. Za slucaj da SU prikljucci A i B na iSto01 nivou (H:::: 0), razlika pritisaka na manometru bi bila:

I/),P :::: (Pm - p)gh I
a) Za slucaj da je racIni fluid voda, a manometarski ziva, razlika pritisaka ce biti: /),p:::: 31980,6Pa. b) Za slucaj da je radni fluid vazduh, tad a ce razlika pritisaka biti /),p:::: 13364Pa. Medutirn, ako se proanalizira odnos gustina radnog i manornetarskogfluida, sledi da je Pm » p. Ovo vazi za slucajeve kadaje manometar:iJ'jlul1jm te('11OSCU (zivom, vodom, uljem, alkoholom itd.), a radllljlwdje f!azduhzliileKi mugigas; pa ,re gu.i'ti/la radnogjlutda ;/loze zal1emrmii u odnosu na gustinu manometarske tecnosti.

PoUe pritiska. Manometri

9

Ako se u navedenom primeru zanemari gustina vazduha, samo u clanu sa pokazivanjem manometra, tada se dobija: l'.J.p = 13365Pa.Ako bi, pak s druge strane, prikljucci manometra bili nu manjim visinskim razlikama. (do desetak metara), tada bi se Clan pgH mogao zanemariti. U tom slucaju razlika pritisaka bi mogla, krajnje pojednostavljeno, da se sracuna kao: b.p"" Pmgh = 13342Pa. 1z dobijenih brojnih vrednosti za razliku pritisaka vidi se opravdanost zanemarivanja gustine vazduha (gas a) u odnosu na gl.lstinu manometarske tecnosti. Kada se radi 0 veCim visinskim razlikama izmedu mernih prikljucaka tada se Clan pgH ne sme zane mariti. c) 1denticnim postnpkom kao u delovima zadatka pod a) i b) dobija se izmerena razlika pritiska:
b.p= PA
~

Ps = (p-Pm])gh+pgH .

Ovo resenje ukazuje da kod manometra sa okrenutom U-cevi gustina manometarske tecnosti mora biti manja od gustine radne tecnosti (Pm] < p).
Problem 1.1-2. Odrediti pokazivanje manometra spojenog sa rezervoarima A i B

sa s1. P.1.1-2. Dati su podaci: p] = lOOOkgl m3 , P2 =1200kg I m 3 , h] = 1m, h2 = 4m, h3 = 2m, h4 = 2m, Pm = 1000Pa, Pv = 2000Pa.

P3

= 800kg/ m ,

3

l?ESENJE' Pokazivanje manometra se nalazi iz jednaCine hidrostaticke ravnoteie postavljene za donji nivo razdvajanja fluida u manometru. Pri postavljanju jednacine hidrostaticke ravnoteze vazi da je na ekvipritisnoj A povdi manometra I-I, PI = canst, bez h2 obzira da Ii se pritisak racuna sa leve iii desne strane ravni I-I u manometru. Do yiltiska PJ do/azi se na taj naCiiz., J-ro se "h-ene" od najvifeg nivoa tecnosti i sabiraJi.t se svi hldrostatickipritircipo visini na /coje se "nazlazi': PrimenjujuCi opisano pravilo SIiIca P.1.1-2 za ravan I-I, jednaCina hidrostaticke ravnoteie glasi P a +Pm + Plgh 1 + P2gh2 = Pa - Pv + P3gh3 + P4gh4 + Pmgh . 1z ove jednaCine sledi
v p] P2 h = Pm + P +- h] +- I12 -P3 f13 Pmg Pm Pm Pm'
3

B

h

-

P4

Pm

!14

= 199 mm

Problem 1.1-3. U sistemu spojenih sudova nalaze se tri tecnosti gustina:

p] = 800 kg 1m , Pz = 900 kg I m 3 , P3 =1000Icg 1m3 • Odrediti: a) visinu pokazivanja manometra, i b) poloZaj nivoa slobodne povdi tecnosti gustine P2' mereno od

10

PoUe pritiska. Manometri

b

mvoa razdvajanja tecnosti gustina PI i P2' Poznate veliCine su: Pv = SOOPu, h = 1m, hl = 2m, li2 1m, h3 = 3m, Pm = 13600 kg/m 3 .
.R.eSENJE:

a)
H

Sli1<a P.1.l-3

b)

Problem 1.1-4. MikromaUllometJri sa l!Il:!llgl!lll!lltim piijezomd;allI"slldm cevckama U slucajevima kada je razlika pritiska koju treba meriti mala primenom klasicne U-cevi dobijarno veoma main merenu visinu h, potrebnu za primenu izraza (1.1.5), a sto direktno utice na tacnost me: enja. Naginjanjem manometara ovog tipa dobijaju se tzv. mikromanometri. Sa lljima se povecava tacnost merenja a sto omogucava merenje i malih razlika pritiska. Po pravilu ovi mikromanornetri se koriste za gas kao radni fluid i vodu iIi alkohol kao manometarski fluid. Primena ovih rnikrornanornetara data je kroz dva sledeca primera. a) NaCi veZll izmedju pokazivanja h i razlike pritisaka koju meri mikrornanornetar sa s1. P.1.1-4. Merni prildjucci mikromanometra A i B se naIaze na istoj visiri'i. b) Pijezometarska cevCica mikromanornetra savijena je u obliku kruznog isecka, poluprecnika R (s1. P.1.1-4b). U polozaju prikazanom na siici mikromanometar je neopterecen. Povrsina poprecnog preseka suda je A o ' a cevCice a. Kada se na mestirna A i B prikljuce pritisci A PA i PB (PA>PB)' tada ce B mikromanometar imati pokazivanje l. NaCi zavisnost raziike /1 .......--=--=-...,.... --"---_._--"" pritisaka od pokazivanja p rnikromanometra. Poznate b) a) velicine su: A o ' n, fa ,R, Pm' Slika P.I.l-4
-~--,--

L--'-~";"'-

RESE.NIE:

a) lednaCina hidrostaticke ravnoteZe manometra daje:
6.p= PA - PB = (Pm - p)ghsina .

b) Prime nom jednacina hidrostaticke ravnoteze i jednakosti zapremina, dobija se
,l R a 6.p:= P1 - P2:= pg ( lc ~vso+TI .
a

J

pokazivanje prvog manometra je y. Prvimanometar (1). 2-2 i 3-3 (vo sl. potrebno je ove manometre postaviti na Slika P. D. koristi se jednaCina jednakosti zaprerrrina nestisljivih fluida: YD n/4 = xd n/4 iz koje sledi x = y(D I d)2.6 t I m3 ) i . postavljene za nivo 0-0 Po = Po . U rezervoaru se meri pritisak pomocu tri redno povezal1a manometra.1-5. P.emu su pritisci PI i P2 na gornjim povrsinama razdvajanja fluida fiktivno uvedem zbog lakseg pisanja jednacina hidrostaticke ravnoteie. sa Pvo na Pv' tada ce donji nivoi razdvajanja flllida u manometrima biti: 1-1. eliminacijom nepoznatih PI.Polje pritiska. pri c. Nivo tecnosti u rezervoaru je konstaa) pp ntan.Pvo Problem 1. Iz sistema hidrostatickih jednaCina ravnoteze.1-6. a drug a dva je isto i iznosi x. Pl+pg(yI2+xI2)==P2+Pmgx. potrebno je postaviti jednaCine hidrostaticke ravnoteze za sledece ekvipritisne povrsi: 1-11 Pa=Pl+pmgy. iobicno predstavlja dopunsku jednacinu iz koje se dobijaju veze izmedu nekih duzina.fE: Da bi niva tecnosti u sva tri 0'" b) manometfa. lvianometri 11 Problem 1. Poznate velicine su: Pvo' o"IW"ot U In '~p Pv ' d. Po' RESEN. 2-21 3-31 P2+pgx==P a -P v +pog(Ho -xI2)+P nr gx.1-5h). Kada se potpritisak u rezervoaru (I) (2) m (3) m poveca na Pv ' odrediti koliko je pokazivanje Pa manometra (1). P2 I OOOkg I m3.U-5 visinu Ho' Ova visina dobija se iz jednaCine hidrostaticke ravnoteze. Pm = 13. JednaCina jednakosti zapremina nestisIjivog flliida (jednaCina zapreminskog bilans a) veoma cesta se koristi u hidrostatici. koje iznosi: 2 2 Pv . bio isti. Izmedu rezervoara A i B nalaze se dva redno povezana manometra koji su postavljeni 11a razliCitim visinama. Za nalazenje dopunske veze izmedu nepoznatih velicina x i y.l. u pocetnom trenlltkll. jednim svojim krajem otvoren je prema atmosferi i ima unutrasnji precnik D. Manometri su postavljem tako da kada je potpritisak u rezervoaru P'. dobija se pokazivanje prvog manometra. Na osnovu poznavallja vrednosti svih gustina tecnosti (Pl = 800kg 1m3 . Druga dva manometra (2) i (3) medusobno su jednaka i imaju unutrasnji precnik cevi d. Tom prilikom. Za odredivanje pokazivanja prvog manometra.172 ix.o mvoi manometarskih tecnosti u sva tfi manometra su isti.Pva + Pagho' 1 lznOSl: Ho = Pvo / pog· Kada se II vazdusnom prostoru rezervoara potpritisak poveca. Pm' p.

gm.1. Za ovaj polozaj odrediti korelacioni izraz Pm"" Pm (H). te se zato u prikljucnimvodovimaugraduju pojacavaCi pritiska.1-8. Kada fluid gustine 3 P == 1000 kg / m miruje u cevi tada je ravnoteZui nivo manometra 0-0. Poznate veliCine su : P.1. Poznatipodaci su: D=100mm d == 2Smm.1. U pocetnom stanju mirovanja manometra klipovi u pOJacavaclma pritiska se nalaze na istom nivou. Usled dejstva natpritiska Pm nivoi tecnosti u rezervoaru i u manometrima zauzimaju polozaje prikazane na s1. Uspostavljanjem strujanja kroz cev izmedu prikljucaka A iB ostvarice se pad pritiska f¥J. Pm == 13600kg/ m 3 . z o :~]h Problem 1.1-7. Odrediti razliku pritiska koju meri diferencijailli manometaL. spojen je sa dva redno povezana diferencijalna manometra razliCitih precnika d i D. P. _RESENfE- Pm "" pga . Rezervoar R. RESENfE- PA . PI' P2' Pm' hI' h2' a. Ovaj pad pritiska je mali. d. do"" lOmm. Manometar tada imapokazivanje h=100mm. h) == O. H2 == 2m) odrediti razliku apsolutnih pritisaka izmedju prostora rezervoara A i B koji su ispunjeni vazduhom.l-7 Problem 1.1-8 .Sm. D.1.PJH] + P2 H 2jg == 162650Pa. Kada u rezervoaru nema natpritiska vazduha iznad tecnosti gustine PI (Pm == 0) tada su u oba diferencijalna manometra nivol tecnosti na ravnoteznoj visinj 0-0.PB == Pm + PI' == [Pm (h) +h2)-p(h+h)).Pigh + P2gh2 + Pmg( 1+ (~) l 2] Ii. Manometri merodavnih visina (11 == 1m. u kome se nalaze dye tecnosti koje se ne mesaju.1-7. SIika P. h2 == O.12 Polje pritiska. D p H Slika P.l-6 ShIm P. H) "" 2m.

.l.p J} pgh=625.1-Ut Kada se na prikljuccima zvonastog mikroll1anometra A i B spoje pritisci napajanja Pi i P2' tad a mikromanometar ima pokazivanje .1. 1 lznosl: X==2(d) h. bez uvodenja medupritiska PI' i P2'.1-9 Problem 1. to ce sila pritiska bid jednaka proizvodu pritiska i povrsine Idipa. Pm' ho' d. c1irektno spojen na merna mesta OIl ima pokazivanje ho ' Kako je ovo pokazivanje veliko to se a prikljucllim vodovima Ulanometra ugraduju pretvaraCi pritiska. koji odgovara razlici pritisaka na diferencijalnom manometm bez pretvaraca pritisaka. a nivo povecanja ili umanjenja pritiska zavisi od odnosa precnika pretvaraca Did. PretvanlCi pritiska koriste se kada treba povecati iIi smanjiti ulazni pritisak. Manometri 13 RESENJE: Da bi se mogla postaviti jednuCina hidrostaticke ravnoteZe rnanometra. Iz jednacina nivnotde sHa koje deluju na klipove pojacavaca D2T[ d 2 T[ (PI + pgy) -4. . dobija se: h =ho(d/D).Polje pritiska.+ G == p'j 42 dobijaju se pritisci P'I = (PI + pgy)(D / d)2 +4G / d T[ Pomeranje klipa x je u direktnoj vezi sa pokazivanjem manometra 11. te se iz tih razloga ovaj naGin pisanja jednaCine ne preporucuje. Kako je povri3ina klipa ravna i poklapa se sa izobarskom povrsi. Ali.l-9..p = (Pm .1. Pr(lblem 1.( d ) 2f D2 -1 . dobija se razEka pritisaka d 2 -do LCd) /:o. moze se i direktno pisati. Jednacina hidrostaticke ravnoteie manometra za ekvipritislll1 povrsinu I-I. Poznate veliCine sa: p. te uvrStavanjem nadenih velicil1a: PI' .) 6.--. RESENJE' KoristeCi metodologiju proracuna kao i u primeru P. tada treba mnogo vise paznje posvetiti korektnoll1 pisanju ove jednacine. potrebno je odrediti pritiske PI' i P2 'iza pojacavaca pritiska.1-'9. d 2 re 1d n 2 " • I do 2 PI '+pgz == P2'+pg(z+2x-h)+ Pmgh .l-I. h Pm Stika P. --D - . a dobija se iz o Jednakosh zapremma: -4-X=2-4h.p)gh. Odrediti pokazivanje manometra sa ugradenim pretvaracima pritiska. G. P. .4Pa .P==(D) {Pm I . Postavljanjem jednacine hidrostaticke ravnoteie za ekvipritisnu povrsinu I-I .l-S.l. U slucaju da je pretvarac istih c1ill1enzija (D / d 1). D. Kada je manometar prikazan na sl.P2' ix. dobijeni izraz za razliku pritisaka se svodi na poznati izraz (p'rell1a P.

manometarska tecnost ima sarno ulogu razdvajanja prostora koji su pod pritiskomgasa.Pl' Odtediti zavisnost razlike )ritisaka flp od ugla a koji definise poloiaj protiv-tega. -- hidrostaticke ravnoteZe i jednakosti zapremina.I-ll Dobijeno resenje pokazuje da merena razlika pritiska ne zavisi od gustine manomefarske tecnosti. na rastojanju R. Prema tome. Manometri jI>:.14 Polje pritiska.Jl.Pl :=: 8R Dd 2rc mgsina': Slika P.1. . _. Na osnoVll ovog pokazivanja odrediti razlikupritisaka kojil meri mikromanometar.l. Komentarisati ulogl1 manometarske tecnosti na tad manometra. p =1000kg/ m3 . D2 = 160111111. Na torusu. U torusnom manometru precnika D i unutrasnjeg precnika cevi d na1azi se tecnost gustine p.l-lO manometra mi ptitiske gasa Pl i P2 (P2 > Pl) torusna cev sa protiv-tegom zauzima novi ravnoteZri polozaj koji je prikazan na sl.1-11a).l. Poznati podaci su: Dl = 158mm.5Pa.0 -v- H=50mm. Ova promena poloiaja manometra omogucava merenje razlike pritisaka flp = P2 .-:U. Prikljucenjem Slika P.P2 G Problem lL.I-11b. . P. p D3 = 200111m. P = [(D2 / Dl)2 -l]pgH = 12. B ---- RE'SENJE' Primenom jednaCina: ravnoteie sila. L A D[ D2 flp(c/-) = P2 .I. dobija se razlika pritisaka flp= Pl . P. pricvrscen je protiv-teg mase m (s1. Ovaj sistem je obrtan oko horizonta1ne ose O.

Jedna od njih je i Van-der Waals-ova jednacina.T).1 ).gasna konstanta (koja za vazduh ima vrednost R=287 J/lcgK). Za realne gasove postoji citav niz poluempirijskih jednaCina stanja.2. Jellin3cina stanja reaiulIJ)g gasa Svi gasovi su u sustini realni gasovi. Svako stanje gas a.= \ 1 /' / ·--1._. aodreduju se eksperimentalnim putem za svald gas.zapremina koju ispunjava gas.2.20. pri cemu su a i b koeficijenti koji uzimaju u obzirrealnostgasa. vazdllh. u uslovima veCih temperatura i nizih pritisaka mogu smatrati idealnim to se za njih jednacina stanja idealnog gas a moze pisati u jednom od sledeCih oblika: I pV = mRT -+ pv = RT -+ P = pRT I (1. izmedu ove tri veliCine stanja.--.2. na pI.1. i naziva se . m = pV . Jednostavniji . najceSce se koriste prvi i treCioblik jednacine stanja idealnog gasa (1.2. pa i idealnog.. Svaka funkcionalna veza flp. Kako se neki stvarni gasovi.2. I-c-'. U pnellmatici.rtanja. v = 1/ p . naziva se jednacinom . Jledmllcina sbll11lja ideain(]lg galla Pod idealim gasom podrazumeva se onaj gas kod koga se medjumolekularne sile mogll zanemariti. Izrazi (1.1) predstavljaju jednu jednaCinll samo napisanu u razlicitim oblicima./alctor reablOg gasa.4 0. koja glasi: 1 2· 3 P = I-bp (pRT-ap +abp-) .1) pri cemu su: V .5 TfT -O.2. iii koeficijent kompresibilnosti. odreduju tri tennicke veliCine stanja.specificna zapremina. pod kojom se grubo receno podrazumeva primena vazduhapod pritiskom.2. odnosno Z = Z(p.20 MIROVANJE STISLJIVOG FLUIDA 1.1 2.3 0. p -gustina i T-apsolutna temperatura.2. Faktor realnog gasa .2 0.15 :1.8~ ~ 1.30_5 2 3 5 10 2030 50 p/PK Slika 1. R . -·---~k¢r 4 _ 11 proracuni izvode se pomocu 3 jednaCine stanja realnog gasa ~ 2 pV= ZmRT -+ u kojoj je koeficijent Z funkcija od pritiska i temperature.1 0. Ovaj dijagram je dat za I p= ZpRT I ~ ~d 8:§ 0.._. 1. p .0 2 ~ .2):.2. Faktor realnog gasa se odreduje iz dijagrama sa s1. U praksi se jednaCine tipa Van-der Waalsove rede koriste.- 0. ~ I 1. ito: p-apsolutni pritisak.1.2...masa gasa. Uticaj realnosti gasa posebno treba ~eti u obzir pri uslovima povecanog pritiska i snizene temperature.1)=0.j "'L1 .

7 693 110.c) P =100 bar. u odnosu na kriticno termodinamicko stanje (odredeno velicinama Pk i Tk)' pod kojim se podrazumevaono stanje kod koga nastaje direktni prelaz iz gasovite u tecnu fazu bez prethodne pojave magle. Ove promene opisuju se jednacinom koja se zovejednaCina pTomene stanja.3. ZR Z P p TkPk 1 Ovako odredene veIiCine stanja date su u tabeli 1.65 2. . Problem 1. se apsolutne vrednosti pritiska p == ~ Pie i temperature T == ~ ~C" Koriscenjem jednaCine stanja vazduha p p= ZRT = p::= ZpRT.2 .50 0. U opstem slucaju ove promene su veoma slozene i pri inZenjerskoj primeni aproksimiraju se tzv. RE. b) pri izentropskoj promeni stanja (n=K). politropskom promenom stanja koja se opisuje jednaCinom: l pV n ::= canst.5 1132.8 D C. i odnosa redukovanih veliCina. V (iIi p) i T.3 -8.e gustina vazduha: Cp. Ukoliko se iz nekog razloga promeni neka od ovih velicina ana za sobom povlaci promenui ostalih veliCina stanja. date iii formirane.2) gde je n stepen politrope.2. ito: a) pri izotermskoj promeni stanja (T = const). Sa aspekta pneumatike interesantno je kriticno stanje· vazduha. TITle =2 .2-1. kadaje 11==1 pV=const.2-1. T!7k =1.15 0. pri sledecim usiovima: a) pi Pie =2.1.16 Mirovanje stisljivogjluida redukovane uslove. lcadanema olcoliriom ni rada sile trenja pV == const. Iz istih odnosa dobijaju.b) pi Pie =30. oCitavaju se koeficijenti kompresibilnosti Z::= Z(p.75D C.8 1.8 P kg/m 3 a 2 b 30 c 2. dobija s..l (1.2 100 DC -114.4).fENJE· Za redukovane usiove stanja vazduha. odredene odnosima pip kiT I TIC' sa dijagrama s1.2.95 bar 75. p/P=COl1st.KY)T.2-1. IC pri cemu je 1C stepen izentrope (za vazduh je K =1. t=57.2.2 2 2. U uslovima mirovanja iii kvazistacionarnog kretanja gasa nema sile trenja pa se izentropa svodi na .74bar i tk ==-140. . 254. -0- pi pn = const.65 Tabela 1. koje je odredenovelicinama: Pk = 37. Jedllll3CillJl3l pl"omellJle shmja Ako se u nekoj zapremini nalazi gas tada je njegovo termodinamicko stanje odredeno velicinama: p.T).. Zadatak pod pi Pk TITle t - 1. Odrediti stanje vazduha kao realnog gasa. K ill razmene topJote sa P / P == const.4 57.2. Ova jednaCina ima i dva specijalna oblika.

Dati podaci su: D=IOOmm. koji se odreduje kao P = P a + Pm u slucaju natpritiska.Mirovanje stisljivog fiuida 17 adijabatu. Pm. Kako je . Pmo = D2rr:' Pm] = D2rr: . Problem 1. dobija se pomeranje klipa [ x= 1-( P + Pm a 11] 0) t( Pa + Pm! a=109. jednacinu politropske promene stanja za dva stanja gasa oznacena sa "I" i "2" dobija se operativno upotrebljivi oblik ove jednaCine : P1 / P111 Problem JL2-2."nja pV = const.Pv u slucaju potpritiska u zapremini gasa. na pr. = P2 / P2' n Stika P.Pmo Pa + Pm! a=144mm. PrimenjujuCi. Odrediti za koliko ce se spustiti klip. Nakon dejstva sile F=500N. i c) nacrtati proces up-Vi T-S dijagramu . U pneumatskom cilindru moze da se krece. klip teZine G= WON. a) Iz jednaCine izotermske promene st. iIi P = Pa . ako vazduh menja stanje: a) izoterrru. a=400mm. . Rad 5:lllbijal!l. napisane u oblilru (Pa + Pmo) dobija se pomeranje Idipa x= 2 D rr: _ 4 a- (Pa + Pm1) ~ 4 (a-x).2-2 RESENJE: Za pocetno i krajnje stanje ravnoteze vaie jednakosti sila: G= Po"" Pmo -4-' iz kojih se dobijaju natpritisci : 4G F+G = Pm !-44(F+G) D'71 .ja gasa U pneumatskom cilindru se nalazi vazduh pod pritiskom PI' koji ispunjava zapreminu VI' Usled dejstva sile na ldip vazduh upneumatskom cilindru menja stanje i u novom ravnoteznom polozaju je podpritiskom P2' Odrediti rad sabijanja vazduha. Pa =IOOOmbar. b) adijabatski. ako je promena stanja: a) izotermska.ki.5mm. U jednaCinama promene stanja sa P je oznacen opJ'o/utnipniisoic. D 2rr: . lC b) Izjednacine adijabatske promene stanja pV =const. napisane u obliku (Pa + Pmo)(D4 rr: a)lC 2 = (Pa + Pm1t D4 rr:(a-x) J 2 ]K . klip ce zauzeti novi ravnotezni polozaj.1. b) politropska. bez trenja..2-3. RESENJE' U proizvoljnom polozaju na klip deluje sila pritiska P = pA. koja pri elementarnom pomeranju za rastojanje dx daje rad BW =: Pdx= =: pAdx.

. n=1 dV w==-f PI vn Vn =_1_.. rv ::= - V.2-3.2.... VLr(~)n-I_1Jl..v' pdV f 1 pri eemu je male minus posledica usvojene konvencije po kojoj je rad sabijanja kompresije negativan jer se u toku prQcesa troili.". vazi pV == P1VI .. 4-------------~----~ +-------------------~ VI S Slika P.4) b) Za politropsku promenu stanja (pV I1 = canst..... J dV PIVI .2.< 1C ~"" ~</ / P rconst.5) definise opsti (politropski) rad sabi: anja gasa.1 V - ? \ .18 Mirovanje stisljivog jluida element zapremine dV == Adx to ce obavljeni rad biti oW:= pdV . U zavisnosti od naCina pretvaranja dovedene' energije u strujnu energiju razlikuju se klipru.V ::= PIVI In -. Kompresori su strujne masine koje sluze za poveeanje pritisne energije gasova..5) I PI I v.2.PI~lr(1l)~~!-lJl. 2' /~..L2-3 1. Iz ovog izraza se dobija rad sabijanja vazduha: v (1. Za primenu u pneumatici... c) Procesi sabijanja u p-V i T-S dijagramu prikazani su na s1.= P1VI In--V p' 2 1 VI P2 (1... pa se integraljenjem izraza (1....1.. odnosno p:= Plfli IV. jer se u toku procesa dobija.1I1 . Osnovni razlog da se kompresori proub··~ju u sklopu ovog Odeljka. p ..2~3~1211}.2.nst. fA' n>lC / ' " ... Vrednost eksponenta n=l odgovara izotermi.. gde je radni fluid vazduh. najceSce se koriste ldipru kompresori koji po pravilu za industrijske potrebe obezbedjuju pritiske od 6 do 8 bar. 2 1 Izraz (1. .. KOMJ!l']['cslJiJri.~/ n=(l) j ~ \=K n>1C n=ro P2 =cC:. S obzirom da su klipru kompresori interesantni za primenu u pneumatici toce u ovom Odeljku 0 njima biti vise reCi. te ce prime nom izraza (1. pri cemu eksponent politrope uzima vrednosti l:s: n :S:oc. n -1 V n-1 p t ..) promena pritiska je odredena izrazom p::= PI (VI I V)11 .3) dobija (1.. a) Za izotermsku promenu stanja T::= canst.. rotacioni i centrifugalni kompresori.4.2.2. .. r'I 71~~/JO.~1C . eime se obezbedjuje njihov transport iii spremnost da gas obavi neki koristan mehanicki rad. P. dok je radsirenja· ekspaIJzije pozitivan.( .2 .. ').3) rad sabijanja biti v.2. Ako se u njega uvrsti n =: K dobiee se adijabatski rad sabijanja. a vrednost n ::= k adijabati..3) W::= ..:-jvanje stisljivog fluida jeste taj sto se osnovne veliCinestanja i rad kompresora dosta tacno mogu odrediti na asnovu kvazistacionamagproraeuna... 1 ) ~ n:~-=-------... r-.2'~ n<lC '-.

2.2. 3) kampresija i 4) patisldvanje.2.1. koji traje sve do UMT' .211 sa n = le. adnosno proces kompresije koji traje sve do otvaranja IV kada zapoclllJe izduvavanje leomprimovanog gasa..2. Izmedjll cela klipa u spoljasnjoj mrtvoj tacki SMT i ventila postoji jedna mala zapremina Vc ' koja je iz konstruktivnih razloga llvek prisutna.:. == mcJ'i .2..2. .)-f ~ 2 p2 . i koja se naziva "stetna" zapremina.4.prvag zakona termadinamike.1...1.I2 ==mc p (T2 -T.2. UMT. JPz Vdp . ~ Vdp pri cemu su: m-masa gasa. usisnog i izduvnog ventila (UV i IV) i krivajnog mehanizma (KM) preko koga se kIipu saopstava dovedeni rad proizeden elektromotorom iIi motorom sa unutrasnjim sagorevanjem. Nastavljanjem leretanja od SMT lea UMT zapoCinje isti kruzrp proces koji se sastoji od cetiri faze ito: 1) . 12 == . 1. .1. Rad idealnog Jkompll"esora Pod idealnim kompresoram podrazumeva se onaj kompresor kad koga nema stetne zapremine (Ve == 0). PI 1. iIi po izentropi 1. . 2) usisavanje. Ovaj rad maze da se odredi primenam zakona 0 adrZanju energije .2-3 sledi da ce tehnicki rad sabijanja gasa biti: v Slika 1. poIitropi 1-21 sa n <K iIi 1-2111 sa n > K. Klllzni proces idealnog kompresora. potreban za sabijanje vazduha...1.unlltrasnja energija.... Pll"iindip ll"21da 19 N a s1.4.1.entropija i qI_2 11 . Hi == mc p7J (i == 1.. Kretanjem klipa od UMT ka SMT zapaCinje proces smanjenja zapremine i porasta pritiska.. po kame se razmenjena kaIiCina toplote trasi na promenll unutrasnje energije i obavljanje rada: Q12 ==U2 -U j +Yr. U jednom trenutku sila potpritiska savladava silu opruge UV i on se otvara Cime zapoCinje proces usisavanja gasa. Kruzni proces idealnog kompresora II p-V dijagramu prikazan je na s1.razmenjena koliCina toplote..2 ==mcvO.. Kompresija gasa koja se odvija izmedju pritisaka PI i P2 moze da bude po: izotermi 1-2.4. S = canst i ql_2 11 == 0.Miravanje stisljivogfluida 1.' ekspanzija. Pri radll kampresora veama je vaZno odrediti rad Slika 1.2) entalpije i JiP.'/. gde su S .4. -7])+f pdV==H2 -HI +JiP.4. Na osnovu izlozenog u P.obavljeni tehnicki rad. Pri kretanju klipa od SMT ka unutrasnjoj mrtvoj tacld UMT nastaje porast zapremine i smanjenje h pritiska.4.. odnosno ekspanzija gasa. piikazan je jedan jecinostepeni klipni kompresor koji se sastoji od Idipa koji moze da se krece u cilindru.2.2.. U.

. =n'PI P1 b) pri adijabatskom procesu (ql_2 I1 = 0) F~ . Wt12 .:. = Ah . d·P=-P1 v:1 1 P2 .SPz V dp PI predsta- vljen srafiranom povrsinom to jednoznacno sledi da je tehnicki rad izotermske kompresije najmanji..2.2. ~. Kruzni proces klipnog kompresora.-.2.4. K. TeOJrijski lI.//(: postepenu promenu preonst zapremine. a sto moze dase ostvari uzastopnim sabijanjem gasa u vise cilindara.20 1v1irovanje stWjivogfluida a) pri izotermskom procesu f/ .Q34 = 0. Ovakvi kompresori nazivaju se /llJb'/epem: .2. 1.4. /1P1 n1] r Kako je u p-V dijagramu na s1.4. koja zavisi od konstruktivnih karakteristika kompresora.--l) .K r P2 (K-1)/K .4. 12 = -mcp(T~ -~) =- f h PI Vdp =---l P1V1 l(-) KP1 ."ai!ll stvarn@g komp1l"esoJt"3 Kod stvarnih kompresora prisutna je stetna zapremina VC' Njeno prisustvo znacajno menja izgled kruznog procesa u p-V i T-S dijagramu (s1.2.:. fP2 . naroCito za potrebe transporta gas a gasovodima.4. Da bi se ostvario sto manji rad kompresora treba teziti i da je proces kompresije izotermski (kriva 1-2) a ne izentropski (kriva 1-2') Cime se u radu vrsi uSteda kojaje na p-V dijagramu predstavlja povrSinu 12'2.1.1. tj. Za razliku od idealnog p.:.min' a to je ujedno i teorijski najmanji rad sabijanja .>-" va 3-4) odvija uz . . Kod realnih kompresora definise se mdna zapremina Vi.3.. gde su A i h povrsina cilindra i hod klipa redosledno.lC-) -1 =---1 pF1 C-. Visestepenii k@mpnsoJri Ponekad postoji potreba za obezvedjivanje vecih pri::lsaka gasa. rad sabijanja gasa H~ .--1) . 1. =eonst/ T 2 I) kompresora ovde se 2 / proces ekspanzije (kri.4.'1. kao i relativna steina zapremina I> = Vc /Vh . Slika 1.JJ=---lP1r~ (-::. "1 l K T2 c) pri po Ii tropsko m procesu n P2 (n-l)ln] n T2 1'~12 =--lP1V.12 = WT=consl = H~.2.3). Da hi rad sabijanja kompresora s v bio sto manji pozeljno je da se ekspanzija b) a) gasa odvija bez razmene koliCine toplote sa okoliIiom.12 = . tj.

= 7. .' ) ..:... . 2.4. prikazan i u T-S dijagramu sa sL1.. .na ulazu i 2 . z / ~~::-'< .4./t'i:.2..4a sematski je prikazan jedan visestepeni kompresor sa z cilindara..2)1 = 0 to se.i / Pl.1 0) P =p.4c.4.J. )(K-l)IK - T.I)=---lPliVl' ( . i(= 1..1 1.Y.:.2 =.2. Tehnicki rad bilo kog stepena kompresora je: ~. a drugi indeks oznacava posmatrani stnpanj kompresora.z ) I pri cemu prvi indeks oznacava stanje: 1 .. == canst.1.4.. .'-/'.i TC (lC-l)llC . prikazano na p-V dijagramu sa sl. Kako se sabijanje u pojedinim stupnjevima vrsi bez razmene toplote (Ql. Hi stepen.stepen kompresije TC i = " 2 '.1 K-l'=l I..l.4. ~/~~:~nst .') (K-l)/K 1. cime se namece potreba za hladjenjem gas a izmedjn susednih stupnjeva..4b. 'T' - P2. .'Y4~I~ /1. u radu dobija usteda u odnosu na jednostepeni kompresor koja je na p-V dijagramu prikazana srafiranom povrsinom..1 / p/=const / p =const / s ----------~----~ b) V c) Slika 1.pv . na pr.. a njegovim posredstvom se nalazi ukupan tehnicki rad visestepenog kompresora W t = ±'W. a sto . Ocigledno je iz ovih relacija da ce zbog porasta pritiska pri kompresiji gasn porasti temperatura.. tada moze da se definise stepen porasta pritiska .. Cime se prakticno priblizavamo izotermskoj kompresiji jednog jednostepenog kompresora koji bi imao isti stepen kompresije kao i visestepeni.J- ~/ / ! / // 2.i ( P2. = -~~~ '=1 t..2. . Kruzni proces visestepenog kompresora je.i i izentropska promena temperature gasa: T.Mirovcmje siiSljivogjluida 21 Na sl.i / PI'.4 ~/ ~~:.1// 2 . . To medjuhladjenje je najbolje obaviti tako da temperatura gasa na ulazu u sledeCi srupanj bude 7. K" J K (K-l)IK -1]. takodje....z == 1. " K" Pl.[C Pl. Kruzni proces visestepenog klipnog kompresora.1 = 7.=1 -1] ' . == 7.i =.ie til s> 1 1.2.l.1 -IJ= -~ ](-1 P V t[TC (K-l)/K 11.2.l.l P2 ./ 2.=-mcp(T2i-7. Ako se posmatra bilo koji stepen kOInpresora.i K [ pz I (lC-l)h: -l=---lPli~I[TC . p =const 7' T l .na izlazu iz stupnja.

2kJ. nalazi se u pocetnom stal1ju ravnoteze. tada klip ulazi u vazdusni prostor amortizera precnika D. Poznate veliCine su: d. tj.1. ako je promena stanja: a) izotermska. sa stepenol1l politrope 11=1. RESENJE Q == 12 Wr.]2 == -213kJ. h. = 'It! == . Soliter je visole 100m. pod dejstvom opruge krutosti c i natpritiska vazduha Pmo' Kada na klip deluje 8ila F.. Za podatke iz zadatka P. minimalan utrosak energije. =ifP:/p: Problem 1.6) i (1.7) dobija se veoma jednostavna veza izmedju pojedinacnog i ukupnog stepena sabijanja J ompresora 'It j == V. tj. Jednostepeni klipni kompresor izotermski sabija m=lkg vazduha ad pocetnog stanja opisanog sa PI == Ibar i II = 20 0 C na P2 == 6bar. U pocetnom stanju ravnoteze klip pneumatskog amortizera.2.. Odrediti stanje vazduha na vrhu I solitera.koriscena veul pJ--. temperature i konstantnosti mase koja prolazi kroz sve stuplljeve (iii = canst ).' PostavljajuCi uslov minimuma tehnickog rada dobija se veza izmedju pritisaka: PZ. Tz == ~ (P2 / PI )(K-])/K = 489K. .i ov~ / OP2. r ·. b) politropska.J~ 12 == -278. prikazanom na s1.2. == pl. . da vazi relacija == == PU+P J PI.2-7. NaCi korelacionu vezu izmedusile F i pomeranja klipa x.1..1.22 Mirovanje stisljivogjluida pri cemu jei zbog konstantnosti usisne. dobija pri jednakim stepenima kompresije svih stnpnjeva. Silu trenja zanemariti.SENJE.2-4 odrediti rad sabijanja i temperatum na kraju procesa izentropske kompresije.7) UzimajuCi u obzir relacije (1.. precnika d. Problem 1. Problem 1.2.2-4. Poznavanjem stepena sabijanja pojedinacnih stupnjeva dobija se i ukupan stepen sabijanja kompresora 'It ==.'It "'11: I.Pin": .-L = p Z p]' 7tl11:2 .i P2.5 i c) adijabatska.i+1 ' koja daje optimalne vrednosti stepena kompresije 11:] == 11:2 == .. i koristeci pretpostavku da se PZ. P Q' P mo hi .6) Na osnovu ovog rezultata zakljucuje se da se kod visestepenih kompresora optimalan rad. P. U podnozju jednog solitera izmerene su sledece velicine: Pa = lOOOmbar i '\ == 20 o e.2. == 11: z • (1. . a vazduh menja stanje izotermski.2-6 F(x) ==lc+(PQ r + Pmo ) D 2h-d 2 x JX d4 l Problem 1. RE.2-5.J == 0. Odrediti rad sabijanja vazduha i razmenjenu koliCinu toplote.2-6..' == TI'It • i=1 I (1. koje je izazvano njenim dejstvom.i padovi pritisaka u hladnjacima mogu zanemariti.Di RESENJE Slika P.2-6.ir--. c. D..

4 mbar. odnosno p = PIP/Pal' Uvrstavanjem gustine vazduha u jednacinu (1).33 mbar. dobija se: P - Pal PI P Jdp P al == R7.2. i koriscenjem jednaCine stanja (1.== -gH .388 mbar i to = 19.1) odreduje se temperatura '£ == T. n-ll(Pa 1 r ] n -1 ==-gH. n (2) Iz jednaCine politropske promene stanja i jednaCine stanja (1.2. c) Kod adijabatske promene stanjaje n=](=1. pa se iz izraza (2) i (3) dobija: Pa2 == 988.-.0065°C/m. t2 = 988. pri cemu konstanta ima vrednost a=O.3). vaZi pip == canst.4.az.5.1).86 D e. I n .02°e. Standardna atmosfera Stanje standardne atmosfere opisujese na sledeCinaCin: a) Na Divou mora (z=O) temperatura i pritisak imaju vrednosti: fo:= 15°C i Po = 1013. odakle se 1 11 • Sada. ( l . ..385 mbar i = I8. Pal odakle se dobija promena pritiska sa visillom n -1 gH)n/Cn-ll Pa2 == Pa . te integraljenjcm u granicamaza z koordinatu od 0 do H.2. = b) Politropska promena stanja odredena je odnosom P / pI! dobija promena gustine P == PI (p / P 1 ) 1/ Q canst. (-~::L/n-I)/n 2 I Pal (3) Uvrstavanjem brojnih vrednosti u izraze (2) i (3) dobija se: Pa .l£ Koriscenjem OJ Ie rove jednacine za fluid u polju sile Zemljine tde (1. Pa2 Pal odakle sledi Pa == Pa exp(--R"') =988. ponavljajuCi postupak kao n-I ) u zadatku pod a) sledi P r-p= dp 1 ""n Pa2 R7.Mirovai7je stisljivog jluida 23 RESEN. ~ 1.1. . 2 I 'I gH Temperatura na vrhu solitera je tl == t2 == 2oDe. p (1) Pal a) Za slucaj izotermske promene stanja (T == canst). b) U troposferi (0 s z S 11 Ian) temperatura vazduha se menja po linearnom zakonu t == to .R 7. sledi Pa J dp == -gH.

3 .-L_l . pri cemu je brojna vrednost konstante a=0.8) i (1. _ -56. Iz tog razloga ovom delu standardne atmosfere treba posvetiti vise painje. jer se do tih visina obavljaju putnicki i vojni letovi aviona. a) Na nivott mora (z=0) usvojeno je da vladaju standardni uslovi za temperaturu to == 15°C i za pritisak h=760rnmHg.2_9) Po 0 KoristeCi izraze (1.2.24 Mirovanje stisljivogjluida c) U delu stratosfere 11 ~ z ~ 20.5°C.------.0065°Clm.:..3636 kg! m3 .226 kg! m3 • b) U troposferi temperatura vazduha se menja po linearnom zakonu t == to .-. i zato sto se do ove visine ima oko 90% celokupne vazdusne mase Zemljine atmosfere.:::.9) za granicu troposfere <z~~H=11km) dobijaju se veliCine stanja: t\ I = -56..-------="..-z) glaR . koji primenom jednacine stanja idealnog gas a daju gustinu vazduha Po == Pol R'Fa = 1.-7-':.1.2..:.5°C_ Po jednaCini stanja ovoj promeni temperature odgovara promena gustine p P p(z) = RT == R(To . jer svakom kilometru porasta visine odgovara pad temperature za M == -6.3) dobija se diferencijalnajednaCina dp==-pgdz 47.2·-.az ..Z::ff--+------i---""----iPI».-----. p = Po) do proizvoljnog stanja (z=z. U realnoj atmosferi zbog strujanja vazduha i klimatskih prolnena velicine stanja P.. (1.S0C Primenom ovog zakona jednaCine stanja dohija se zakon promene gustine 15°C .) koji u potpunosti odreduju stall/e slandardne atmosjere.8) Po 0 F---------·-i---·---'. ----. sliIca 1.SoC Z 20.1 km temperatura vazduha je konstantna i ima vrednost ts = -56. Pll == 22614 Pa i PIl == 0.-----32.. ------Z U osnovnu jednaCinu hi2l1'o- => dp == p g dz aR l~/a-z ' [kmJ -2. narocito u avijaciji. ( 1. p=p) daje zakon promene pritiska P a -=(l-y.az) . odnosno Po = PHggh == 1013. --. piT su promen~jive i funkcije od vremena. definisani su standardni uslovi atmosfere (1919 god. Zamenom ovako odredenog zakona promene gustine statike (1. Medutim. koje predstavljaju pocetne vrednosti standarc1ne atmosfere za stratosferu. jonosfera (60<z<750km) i egzosfera (z >750km)_ Za tehnicku primenu najinterasantnije su visine do 20km. Ovi slojevi se nazivaju: troposfera (O:S: z:S: 11 km).33 mbar. zbog potreba izvesnih proracuna..J------------ r koja nakon integraljenja u granicama od stanja na nivon mora (z=O.=(l--.5°C.-z)aR 1 p a . U Zemljinoj atmosferi postoje slojevi vazduha koji imaju razliCite karakteristike.2...2. stratosfera (11 ~ z < 60 km).-------.5 .

z [km] t [0C] pi Po pi Po 0 15 1 1 1 8.1. p= 0.475 kg / m 3 . z ~ 20.5.2-9. 8. 10. Sa ove slilee se vidi da u sttatosferi postoje jos tti oblasti.2607 0. Ove velicine date su u sledecoj tabeli.8-10).5 0.5 0.51°C.5 0.6007 8 -37 0. dye sa linearnom i jedna sa konstantnom raspodeloll1 temperature.4285 10 -50 0. dat je graficki prikaz promene temperature i pritiska u troposferi i stratosferi.5 0.2.3511 0.26 rnbar.2-10. RESENfE: Fonnalnim uvrstavanjell1 zadatih visina 11 izraze (1.0740 0.2. RESENfE: a) Mon-Blan: t=-16.0539 0.SOC. (1.0740 20 -56. Odrediti. I u ovim oblastima zaleoni promene pritislea i gustine imaju oblile izraza (1. 18.2. Problem 1.L= ex Pll Ptt 1It Rgrs cz-m] .8869 0.10) Na sl.2. s tom razlikom sto se izvesne konstante u njima menjaju.1187 0.25°C.1187 18 -56.8-10) dobijaju se veliCine koje definisu stal1je standardne atll1osfere.5 0. PonavljajuCi slican postupak kao i u dell! pod b) dobijajli se zakoni promene pritiska i gustine L=. 15. 5.13 ll1bar. .Mirovanje stisljivogfluida 25 c) U lllZlm slojevima stratosfere (11 S. velicine stanja vazduha 11 standardnoj atmosferi na visinama z = 1.5329 0. p=314.3366 15 -56. p=554. 20 kll1 redosledno.0539 Problem 1.9074 5 -17. Odrediti velicine stanja standardne atll10sfere na vrhovima planina Mon-Blan (4807m) i Mont-Everest (8848111). p = 0.1 km) temperatura vazduha Je konstantna i ima vrednost ts = tll = -56.752 kg I m 3 • b) Mont-Everest: t=-42.

2a Slilca P.1.3. U polozaju prikazanom na s1. Vazduh u deSllom hidrauIicko-pneumatskom cilindru menja stanje izotennski. Odrediti silu kojom treba vuCi klip da bi se vazdusni prostor duplo povecao.PV1)-4..pvo)dn / 8. mogu se postaviti jednaCine: izoL::rmske promene stanja i ravnoteZe sila koje deluju na klip 2 J) n (-Pvi +pgh)-4-+ G + F ::::: O.. P. P a' p. a ldip . koji se krece u cilindru bez trenja. Hidraulicno-pneumatski sistem prikazan na s1. Ako se natpritisak u levom dlindru poveca na Pmi == 0.. odrediti silu koja moze da se savlada na klipnjaCi..l.. HIDRO-PNEUMO-STATU<A Pod hidro-pneumo-statikom podrazumevaju se spregnuti problemi istovremenog mirovallja stisljivog i nestisljivog fluida.. osim zadatih velicina. U des nom dlindru nalazi se klip teiine G=15N. . i opruge krutosti c=20N/cm.3-1 potpritisak vazduha ddi ldip u ravnotezi.3-2.1.Pvo)-4. Na pocetku.. Usled dejstva sile F klip se spusta a pri tome vazduh menja stanje izotermski. Poznate velieine su: G. D. P. D 2n D:n (Pa .a = (Pa .-lL111111111111111111111111 'h ~G +' odreduje se pocetna vrednost potpritiska. .3-1. odredeno je jos i sa natpritiskom ispod klipa Poi visinskom razlikom izmedu nivoa ho ' Iz jednaCine ravnoteie sila koje deluju na klip d n 2 2 'It po--=G+e(b-a)+PmJd -do )4 4 odreduje se natpritisak 2 4 d 2 _d0 PO =-2-[G+c(b-a)]+Pm 2 d 1T. u vazdusnom prostoru levog cilindra vlada natpritisak Pmo = lbai . Problem 1. h. Cija je duzina u neopterecenom stanju b=250rnm. a 2a t opterecuju klip: (-Pvo + pgh)D n/4+G = 2 ° .26 Jl. PrOblem 1.:::: 900 kg/m3 i Pa == Ibar. d 0 2 24017Pa. Dati su podaci: D=200mm: d=lOOmm: do = 25 mm: a=200mm: h=lOOmm: p.u hidraulicko-pneumatskom cilindru pomeri za z=50mm.5 bar.. RESENfE: Pocetno stanje ravnoteie. iz koje se dobija: l' = (Pa . koji ddi ldip u ravnotezi Pvu = 4G I D 2n+ pgh..3-1 Nakon dejstva sile F. RESENJE: Iz jednaCine ravnoteze sila koje ::PVQ .3-2... a. sastoji se ad dva cilindra Ciji su teeni i vazdusni prostori spojeni.

6mm.. hidraulicko-pneumatski sistem zauo ! zimace polozaj prikazan na s1. . Hidropneumostatika 27 b) Slika P. odrediti za koliko ce se klip pomeriti. Nakon povecanja natpritiska sa Pm na Pm .1. Po=Pm +pgho ' odreduje visinska razlika o . 4 2 x. P. dobija se kvadratna jednacina JPl~[P"l + pgho ~ pgz(l + ~:) Jr.l.8 N 22 re] .d o )7i == 228. OCigledno je da je reSenje kvadratne jednacine p] == 100839 Pa. U tecnosti gustine PI nalazi se cilindar u kame moie da se krece ldip.3-2b. nepoznatih rastojanja x i y. + pgh(l +~: )Po} ~ 0 Pi" +lpa . Vazduh u cilindru menja stanje izotermski. Na haju.Pm! -pgho + pg(h+z)(l+l)2) Cija Sil resenja PI. Eliminacijom iz ovih jednaCina. postavljene za izobarsku ravan I-I: ho =(p o -P mo )/pg==1587. dobija se trazena sila F == PI r d2 l d re 4-[ G+c(b . Klip se jednim delom nalazi u tecnosti gustinep]. a drugim delom il tecnosti gustine P2' Kada se nivo tecnosti gustine PI dopunsld poveca za x=200mm.2 = -63200 Pa. Problem 1.3-3.d - 2 4 rr. iz jednacine ravnoteze sila koje deluju na klip.I == +100839 Pa i P].a +z) + P 2 ml (d . y.3-2 dole se iz jednacine hidrostaticlee ravnoteze. Za ovaj polozaj sistema mogu se postaviti sledece jednaCine: hidrostaticke ravnotde za izobarslru ravan II-II Pml +pg(ho-x-Y)==PI' izoterrnske promene stanja i jednakosti zapremina D rr.

a vazdiih u komori· menjace stanje izotennski.Ao)+[Plg(H +x)+P2g(h-y)jA i jednaCina izotermske promene stanja (Pa + Pmo)Ab = (Pa + Pm1 )A(b - y).vadratna jednaCina po Y. Go' d. iz kojih ce se elimillacijom natpritiska Pm! dobiti k.y)(A. tada ce se klip kretati na dole. moze se postaviti jednaCina ravnoteZe sila koje opterecuju klip b) PmoA +G+[p]gH + pzg(h . h=O. Cija je brojna vrednost Pmo = 4441 Pa. 1J==lm.4m.Ao) = Plg(x+h1 . Pri tome se pritisak u v~dusnom prostoru promeni na Pm' Za odredivanje pomerimja manjeg klipa koriste se: jednacina ravnoteze sila koje deluju navecildip 2 2 Pm a) b) Slika P. 1. G=30N.1. uvode se povrsine klipova Ao=d n/4 i A=D n:!4. MSENl£: Zbog kraceg pisanja uvode se oznake za povrSine poprecnih preseka 2 2 A == D n / 4 i Ao == d n /4. Cija BU fdenja Y1 == 131 m i Y2 = 5.precnika diD. a=O. F.3-3b.28 Hidropneumostatika In.5m. Podad: G.3-4 . P2 == 1000 kg / m 3 . Pmo ' Pa' p.Zbog jednostavnosti pisanja . PI == 800 kg / m Pa = 1000 mbar. d=50mm. Za pocetno stanje mirovanja.5m.l h1 == 0. Ispod veceg klipa je komora u kojoj se nalazi vazduh pod natpritisicom Pmo i opruga krutosti c i zapremine 6. RESENJE. Odrediti za koliko ce se spustiti manji klip naIcon zavrsetka dejstva sile F. D.a)j(A .v. a. Za ovaj polozaj klipa postavljaju se jednacine ravnoteze sila Pm. Proolem 1. Dati podaci su: D=200mm.Ao) == == P1gh] (A -Ao)+(p]gH + pzgh)A Slika P.9 mm. trazeno pomeranje klipa iznosi y= 5. Prema tome. h. 3 .y)j(A .3-3 iz koje se dobija natpritisak u vazdusnom prostoru.1. LIT!. A +G+[Plg(H +x)+ P2g(h-a. Kada na manji klip deluje sila F. Usled dejstva sile Fmanji klip se spusti za Y a veCi za x rastojanje. Hidraulicko-pneumatski cilindar prikazan na slid sastoji se iz dva dela . Trenje zanemariti. Posle povecanja mvoa tecnosti za visinu x klip ce zauzeti polozaj prikazan na sl. H.3-4. b=0. c.9 mm.

RESEN]D~' rrimenom: jednaCina hidrostaticke ravnoteze za izobarske ravni koje se poklapaju sa nivoima tecnosti u akurnulatoru. jednaCina jednakosti zapremina AoY = Ax. a z > 0 i a 3 > 0 . Dati podaci su: D=300mm. iIidropnewnostatika P+G ] Ao a +pg(h+H+x~y) A+G=:e(xo 29 [ +x)+PmA u kojoj je Xo staticka deformacija opruge kaja se adreduje iz ravnateie sila u pocetnom stanju mirovanja [Go I AD + pg(h+H)]A +G = exo + Pm A .4). aka je promena stanja: a) izotermska. -11K] Pm= A. i jednaCina izotermske promene stanja . " d D Slilca P.pgA(Ao -. sile F=lOkN. G=200N.620 bar. . to ce kvauratna jednacina imati resenje Y = (-a 2 +Ja~ +4a1a3 ) (2a 1 koje pretstavlja porneranje manjeg klipa..+Pmo-pga(l+A 1-( _ ) Pa P mo Cije je resenje Pm = 5. Nakon eliminacije velicina x o ' x uvodenjem konstantI: al . na klip.1. klip ce se spustiti. i b) za slucaj adijabatske promene stallja jednaCina za pritisak F .3-5. Fl· .111 = D 2n! 4. U prethadnim jedl1aCinama konstante predstavljaju A = d 2n / 4 i .3-5 Pm +lpa I --:4. : . a kaje je nadeno rnetodom proste iteracije. (Pa + Pmo)Vo :::: (Pa + pm)Cv'o .pa-p".112 If). Kako su konstante a] <0 . PI/!' = pglf(Ao -A Va Ao c Ao pg If) . Odrediti natpritisak u vazdusnom prostoru .111 l Cije je pozitivno resenje Pm = 5. dabija se: a) za slucaj izoterrnske prornene stanja kvadratna jednacina za natpritisak 2 .. p=900kg/m. FVo dobija se kvadratna jednacina a1y +a 2y-a 3 =0. U vazdusnam prostoru hidraulicko-pneumatskog amartizera vlada natpritisak POlO = 0.15 bar. Nakon dejstva. (%JP mo 3 Pa =lOOOmbar. Problcm 1.111)[ . d=150rnrn. a natpritisak vazduha ce se poveeati.699 bar.V. a3 =~ .0.Ax) u kojoj je zaprernma Vo =aA-.:.POlO + pga(l+A) JPm -lpa(-:4+ Pmo)+(l+A) pgaPmoJ = 0 F A1 l I F . jednaCine promene stanja i jednaCine zapreminskog bilansa. b) adijabatska (K = 1. a=300rnm. c Ao pg a2 = F +(Pa + Pm)Ao .

H p Pa RESENJE: Pomeranje klipa je X = P +p I Pj-Po " ho = 29. spojen je sa hidraulickopneumatskim pojacavacem pritiska. Iznad ulja vlrida natpritisak Pmo == 0. Vazduh menja stanje izotermski. Poznate velicine su: G.~[Pm. pri cemu je ~+lr l_(P +P nr mo pgA Pa + Pm )lfnJ H . 2 2 RESENJE: Uvodjenjem pritisaka Pmo == G / A 2 A = D n / 4 pomeranje klipa ce biti: a) pri izotermskoj promeni stanja F X=--+ P". H pri cemu su pritisci odredeni: izrazom Po == TLpmo +pg(2H -h)-/iJ= 1. ako natpritisak u rezervoaru iznad ulja naraste na Pm] = 0. b) politropska. F. -~+ pg(2H -h)] + pghoPo} = 0 Cije je resenje Pj == 3. p=900kg/m. G=50N.1. Pa = 1020 mbar.3-6 o i levadratnom jednaCinom P~ +{Pa .30 Hidropneumostatika Problem 1.~ {Pa[P~.12 bar. D. sa stepenom politrope n. U hidraulicko-pneumatskom cilindru moze da se krece klip bez trenja.+Pmo H pgA Pa + Pm ' b) pri politropskoj promeni stanja X= Pm == (F+G)/ A. Kada na lclip deluje sila F lclip se spusta.3-6.4 bar. n. p. Rezervoar sa konstantnim nivoom ulja. Odrediti pomeranje klipa ako je promeua stanja a) izotermska. d=40mm.2 bar.3-7 \ \ \ . Dati podaci: D=lOOmm. Odrediti za koliko se klip podigne.3-7. h=120mm. l p Slika P. 3 ho =lOOmm.1. H. -~+ pg(2H -h-ho)]}Pl . Problem 1. H=lm.89 bar A r Gl Slika P. Uvedene konstante su: A == D n /4 i Ao = d n / 4. Pa.7mm.

4c(a-b) d 2n + P!5l (dY h ..6N. a proracunska duzina hidraulickog pritiskivanja manzetne na klip h=lOmm. U normalnim uslovima rada ventil sigurnosti nije u funkciji. p ::::0. D 2 rc (Pm + pgH)-4-= c(a-b)+pgh-. D=20mm.4··3.1. Na pneumatskoj instalaciji koja je pod apsolutnim pritiskom od p=llbar. sluzi za zastitu pneumatske (ili hidraulicke) instalacije od prekornernog porasta pritiska.006. montiran je diferencijalni ventil za ogranicenje pritiska.4-2. h=O. tj. .1. D 2 =20mm.Lp(D+28)n h::: 395. Slika P.H ::: 12.Sile pritiska radnog fluida na hidraulic1ce i pneumatske komponente 31 ]. Silu trenja zanemariti. a Slika P. ako je otvor za ispustanje vazduha na rastojanju a=4mm.5rn.82 bar I D ? ] Slika P. . 4 h dobija se pritisak otvaranja ventila Pm C:. c=lON/mm.4-3 RESENJE: Venti! za ogranicenje pritiska. ako iz bilo kog razloga dode do prekomernog porasta pritiska venti! sigurnosti se otvara. U ventilu sigurnosti nalazi se opruga krutosti c=10N/mm koja je dugacka u neopterecenorn staI1~u a=50rnrn i pri statickom opterecenju b = 40rnrn.SKA RADNOG FLUmA NA IDJJRAULICKE I ll"NlEUMATSKlE KOMIPONlENTlE Problem 1. Medutim.. SIlLlE PRITlI. Odrediti sHu trenja izmedu manietne i ldipa ako je koeficijent trenja Ill. H=lm. Debljina manietne je 5=5mm. D 3 =15mm.1. Odrediti: a) Staticku deformaciju opruge xo' b) Na koliki se pritisak ventil otvara. ventil sigurnosti.4~1.7E: F = J.4-2 Problem 1. Oclrediti na korn se pritisku ventil sigurnosti otvara. p= 890kgl m 3 • RESEJ\1]E: 1z jednaCine ravnoteZe sila koje deluju na kuglicu u ventilu sigurnosti d 2n .41. Dati su podaci: d=10rnm.4-1 Problem 1. Zaptivanje klipa precnika D=200mm u vertikainom hidraulickom cilindru ostvaruje delovanje pritiska p=lOJ'vlPa na elasticnu manZetnu. D 1=21mm. Dati poclaci su: Pa=lbar. RESEN.

tada se klip spustj za H==lQOmm. pri cemu su .1. Kada je klip levog HPC neapterecen (pocetno stanje mirovanja). i iZllose: P mo == GIl A] i Pm] == (G 2 +cxo ) I A 2 . Vazduh u HPC-ima menja stanje izotermski? Trenje u HPC-ima zanemariti. 2 2 re Dire D?re 2 2 re 1z ave jednaCine dabija se pritisak na kame ventil ispuSta vazduh iz sistema: PI == Pa + 4c(a+xo) CD] -D3 )11 2 2 = 11. Amortizacija kretanja klipa u HPC vdi se pomocu vazdusnih prostora oba HPC i opruge u desnam HPC. Sistem prikazan na sl. P a = lOOOmbar. == 500N. D=lOOmm. P.tada je opruga sabijena za vrednost Xo == lOmm.Pa ==cxo +(D3 -d )4 P +-4. Dati su podaci: d=80mm. Odrediti kolika tada sila moze da se savlada na klipnjaci desnog HPC. . a) Staticka deformacija opruge dobija se iz jednaCine ravnoteZe sila koje deluju na klip promenljivog preseka: CD2 -d )4 P +-4.P. ProD/em 1.32 Sile pritiska radnogjluida na hidraulicke i pneumatske komponente ispusta vazduh u atmosferu. c"" IN /cm. P(D2 -D3 )-Pa CD I -D3) 4==13. p= 900kg/m 3 • a) b) Slika P.27 bar . Kada se dostigne granicna vrednost pritiska (v. s1.4-4. i na taj nacin stiti instalaciju od eventualnih ostecenja. b=50mm. Kada na klip levog HPC deluje sila F.Pa ' 1 2 2 11 D.1.4-4 RESENfE: Pocetno ravnotezno stanje sistema (v. sl.1.4-4 sastoji se od dva hidraulicnopneumatska cilindra (HPC). Gl = 200N.42mm I[ 2 2 2 2]11 b) Usled porasta radnog pritiska narusava se ravnotda sila koje deluju na klip.l. tad a jednacina ravnotde sila glasi: CD! -d )4 PI +-4-Pa == c(a+xo)+-4-Pa +(D3 -d )4 PI.11 2 2 11 D]211 JZnosi xo==C.P. a=200mm. G 2 == ION.4-3b)..4-4a) odredeno je: natpritiscima Pmo i Pm]' koji se dobivaju iz jednaCinaravnotde sila koje deluju na klipove u HPC-ima.

Odrediti koliko ce se tom prilikom pomeriti klip precnika Dl? Slika P. koje deluju na ldip desnog HPC. 1z jednacine ravl10teze sila koje deluju na ldip levog HPC dobija se natpritisak P:1O == (F. duzine a. lednaCina izotermske promene stanja vazduha u levom HPC daje: X == H . koji imaju precnike Di (i == 1. U akumulatoru se nalazi opruga krutosti c.a (P:o .3).4a5. tad a se klipovi u cilindrima pomeraju. U sistemu se nalazi ulje gustine p.P. iz jednacine ravnoteZe sila.Pmo ) I CPa + P:o) Iz jednaCine zapreminskog bilansa tecnosti dobija se y == X All A 2 • Na osnovu ovih velicina./E.V.4-5 Trenje u cilindrima zanemariti. a vazduh u akumulatoru menja stanje izotermski. P. prethodno treba naCi sve veliCine koje definisu novo stanje ravnoteze.1.4-4b) klip levog HPC se spusH za H. dobija se trazena sila ProDlem 1. natpritisak se poveca i irna vrednost P. + G) I A1 . Rastojanje x je jedno ad dvaresenja: . Hidraulicko-pneumatski sistem (sl.IO' a nivo tecnosti se spusti za rastojanje X.1.2. pri cemn su povrsine = Di2n I 4 (i=1. Pri svemu ovome.1. koji iznosi: Pm1 =Pmo-pg(x+h+y).Sile pritiska radnog fluida na hidraulic7a! i pnewiwtske komponente 33 2 2 povrsine klipova Al ==D n/4 i A2 =d n/4. RESEN. Polozaj dat na s1. sLP. odreduje se natpritisak u desnom HPC. Primenom jednacine izotermske promene stanja vazduha u desnom HPC dobija se pomeranje Idipa * • I. i visinska h==(Pmo-Pml)/pg.4-5 oddava dejstvo sile Fl' Kada na klip precnika D} dopunski deluje sila F. staticke deformacije Xo 1 zapremine fl. na klipnjaci desnog HPC savladava se sila F 2 • Da bi se mogla odrediti ova sila. li desnorn HPC nivo ulja poraste za visinu y. i jednaCine hidrostaticke ravnoteze tecnosti za ravan I-I. tada. Nakon dejstva sile Fl (v. Klip precnika D2 ima teZinu G. Ove veliCine bice odredene redom.2.Hod klipa precnika Dl je: h:= (A2x+ Ai ~31 pg F) I AI.3).4-5) sastoji se ad dva hidrocilindra i hidro-pneumatskog akumulatora. natpritisak se poveca na P:J!' dok se klip podigne za vrednost z.1. konacno.

l. Ako se ova pomeranja oznace sa x tada se iz zapremirtskog bilansa D2 = (2 -D:. p Slilca P. vlada natpritisak Pmo ' Nakoll dejstva sila Fl i ~ F2 ~ F1 F2 . F2 =O.4-6 gde Stl konstante : b=Pa+pg(a-A) Pm =t(-b+~b2 +4c) Al +A2 +A3 A +A [ 2 A_ F[ +F2 + Pmo A[ + A2 .pg(A[+A2+A3) pg A[+Az+A3 ProDlem 1. glase: p) (AI .±"\J (P a + .i.4-7. . Vazduh mellja .A) X= A3 x d0 bIJa preCl11 2 RESENJE: Zbog jednostavnijeg zapisa uvode se povrsine poprecnih preseka Ai = Di /4.i{ (p. Kada Aa •klipove deluju sile Fl i F2 .3). lSpUD[ . G1 Pa • RESENJE: Trazeni natpritisak je Slika P.A2 ) + P3 A3 ..P2 (AI . )c -xo+a-:--X. odrediti natpritisak u vaZdUSllOm a V \7 prostoru akumulatora.i.2-2 _.2. .3).+ F+F. Hidraulicki sistem prikazan na s1.za koliko se jedan klip spusti diugi se za toliko podigne. P.og fluida l1. U sistemu se nalazi ulje gustine p. ~ Pj ~ Fz ocirediti racini natpritisak Pl' u slede<Sim sluCcljevima: a) F[ = F2 =100kN.4-7 sluzi za sinnrollizaciju kretanja klipova u hidrocilindrima."(A2a-AV) by]2 F } a sto zavisi od zadatih brojnih vrednosti..2. A.~4A:. JednaCilla ravnoteZe sila. AI) . U kojimasekrecu klipovi teZina G=800N.. bY I[ F+F. pn. TeZine klipova u hidrocililldrima su G1 i G2 • U vazdUSllom prostoru akumulatora visille fl.1. b) Fl == lOOkN.1. Hidraulicko-pneumatsld sistem prikazan na sl.a hidraulic'ke i pneumatske komponente X1.34 Sile pritiska radn.4-6 sastoji se od dva hidrocilindra i hidraulicko-plleumatskog akurnulatora povrslna poprecl1ih preseka Ai (i = 1. korne Je . . ({= 1.Fi -G = 0. I 2n \ \ njell uslov sinhronizaCije. Ovaj sistem ima dva jednaka hidrocililldra precnika D[ = 200mm D3 = 120mm. Atmosfersld pritisak je i!li.4-7 ·· v'k (A 1. 160m·m.TII~G2 ~. Problem lA-6. ?)1I2 =.P.___ stallje izoterrnski. koje deluju na klipove.A3 ). Sil1lii:onizacija kretal1ja je kada klipovi imaju ista p[ pomenirtja.1.Nai:ine. c -:xo+a--x.

klipovi u hidrocilindrima se pomere za po hod h. a vazduh u pneumatskom cilindm je d pod atmosferskim pritiskom. klip u glavnom cilindru se pomeri za hody.l. Dati su podaci: d=50mm. H=150mm. a) Ako na haju poluge deluje sila F=250N. koja uz pomocjednaCine slicnosti xli =ylb. a pri istim hodovima klipova? Smatrati da vazduh u pneumatskom cilindru menja stanje izotermski. Da bi se predmet stegao potrebno je klipove pomeriti za po hod h=40mm. tom prilikom pritisak u hidrauliclcom delu sistema je P a u pneumatskom cilindru Pm' Sve novouvedene velicim: treba odrediti. L_H__.moze se postaviti jednaCina zapreminskog bilansa 2 d h = D/ y.H = CPa + Pm)-. don Pa -4.-(P -x).27 bar . Do=50 mm. Prvo. na osnovu hodova klipova u hidrocilindrima. D=80 mm. +F2 p]=T+2T' 2 2 Uvriltavanjem zadatih brojnih vrednosti u izraz za natpritisak PI' dobivaju se resenja: a) Pj ~ 50. na osnovu ovog pomeranja i jednaCine izotermske promene stanja Don ..4-8 opruga krutosti c=50N/cm je neopterecena.a) Usled dejstva sile F. Slika P. l=200mm. odrediti dokoje tdine predmeta hidraulicka klesta mogu da stew.2 RESENJE. b) PI = 25. 41t daje pomeranje klipa u pneumatskom cilindru: x=. a=500mm. 2 2 2 . P a =lbar.-"'..4-8.G = O. Problem 1. dok seklip u pneumatskom cilindru pomeri za hod x.Z!Cfs)2 h. U polozaju kao na s1. dobija se izraz za radni n'atpritisak G F.Sile pritiska radnog fiuida na hidraulic'lce i pneutnatske komponente pi(A1 -A3 )+ P2 A3 -P3(A 1 -A2 ) -F2 . b) Kolikom silom treba delovati n~ haju poluge. Zatim. Sile viskoznog trenja zanemariti. Porast pritiska u sistemu omogllcava sila F koja delllje na haju krute poluge.4-8 b=100 mm. 35 Sabiranjem ovih jednaCina. P.. pri cemu je koeficijent trenja izmedu klipa i predmeta ~l=O.1.l. Hidraulicka kleSta steiu predmet tdine G. da bi se mogao stezati duplo tez} predmet.13 bar .

Jcoscx.4-9) se sastoji od dva hidrocilindra i pneumatskog amortizera.(ex + Pm D2n n . 4)1.4-10.. .36 Sile pritiska radnogjluida na hidraulicKe i pneumatske komponente dobija senatpritisak u pneumatskom cilindru: Pm == PaX / (H . izotermski.(T) . h=500mm. d 3 =50mm. 3 G=50N. a vazduh u pneumatskom amortizeru menja stanje .. L=400mm. Odrediti silu F koja izaziva spustanje " klipa precnika d l zahodx =50mm. D.4-9 pcidaci: d1=lOOmm. .4-9.n J== 2 b) KoristeCi nadjeno resenje iz dela zadatka pod a).x). Pci • Problem 1. . dobija se: Gb D 2 Don .l == 2JlP d 41t .dz =50mm. Smatrati da se pri pomeranju l):lipova drugog hidrocilindra i pneumatskog cilindra klipnjace W.tGd m4a' Problem 1. Pm == (Pa +Pmo ) 11C 3 a a-Ted.1. Na slici su prikazana klesta na aparatu za tackasto zavarivanje.(D) llFa -(cx+ Pm-4-)11 26. i u njemu uvrstavajuCi umesto G novu teZinu 2G i umesto sile Fnovu silu Fl . Usled dejstva sile F klipovi se pomeraju. Za savladavanje sile zavarivanja F na elektrodama (ldestima) pritisak ./ F ==-(-) +(cx+p -)-== 318 9N.. If.) L dl 2 X . Pa=lOOOmbar. 4 2 2 i jednaCine ravnoteZe sila koje deluju ria predmet G= 2FJ. Hidraulicko-pneumatski sistem (s1. Dati su Slika P. p =900kg 1m.. Sve sHe ttenja zane mariti. c=lN/cm.6'1'l! ~recu horizontalno. a=500mm. dobija se teZina predmeta f.1. iz momentne jednacine (postavljene za obrtnu tacku poluge) [ Fa .t d G == 2Y... gde su: 4G I d2 2 Pmo = (T+ pgh)Y.9N. U pocetnom stanju mirovanja opruga krutosti c je neopterecena. Konacno.pD--b 1 =0. P. i=200mm.

=0. D 1.Fa + (Fco +2c-h)b .0=0. h.4-11 Problem 1. Do. potrebnoje ostvariti silu F==106. d.1. p. a Problem l. Poznate velicine su: d.4-H. L. koji sa strane niskog pritiska Po =6bar ima pretnik Idipa Do =200mm. d 1 .1 kN. Odrediti do kog ce natpritiska Pm konusni ventil zaptivati cevovod. Sile trenja i tezine zanemariti. odrediti precnik II komore visokog pritiska hidropretvaraca. Za otvaranje i zatvaranje izlazne cevi izrezervoara koristi se konmmi zatvarac koji je povezan sa hidraulicko-pneumatskim cilindrom.· Al 4 [_ . FeD' a. Trenje zanemariti. do. RESENJE.1. Za slucaj da je ukupni stepen korisnog dejstva hidraulickog cilindra zakivackog uredaja ).J. D.J.d == D0 D 1Jpollolln 4F = 38mm.SiZe pritiska radnog jluida na hidraulicke i pneuinatske komponente 37 komprimovanog vazduha iz mreze Pl se pojacava pneumatsko-hidraulickom pojacavacu pritiska: Hod elektroda pri tackastom zavarivanju je h~ Ocirediti odnos povrsina pneumatsko-hidraulickog pojacavaca pritiska da bi se na elektrodama ostvarila sila zavarivanja F. Sila staticke deformacije opruge je FeD' Poznate velicine SU: Pl' F. tezillu hidrocilindra i sile trenja. U uredaju za zakivanje nalazi se hidraulicki pretvarac pritiska. S druge strane ovaj cilindar je povezan sa pneumatsko-hidraulickim pojacavacem pritiska. b. Slilca P. Slika P. c.85.4-10 RESENJE.b ] A=-2-. Za zakivanje na klipu precnika D=100mm. kao i protivpritisak u hidrocilindru zakivackog uredaja. Zanemariti teZinu kldta. . d nIp .96 i ukupni stepen korisnog dejstva hidropretvaraca ). p. h.4-12.

glavnog hidraulickopneumatskog cilindra. Vazduh (pocetne debljine sloja a) menja stanje izotermski. koja je obrtna oko tacke 0.l. Hidranlicka kocnica se sastoji od: dva jednaka hidrocilindra precnika d k . SHe Slika P. Odrediti sHu kojom treba delovati na krajn poluge da bi se kretanje dobosa zaustavilo. Gustina ulja je p..1. tj.41-13. p.J. potrebno je kocione obloge pomeriti za po hod 8. precnika klipa d i precnika klipnjace do.e komponente RESENJE: TraZeni natpritisak iznad . za kojn je vezana opruga krutosti Co i staticke deformacije x o' Da bi se kretanje dobosa zaustavilo.4-12 Problem 11. 1 \ \ pri cemu su: Y = 28(-d) .L (. sIuzi hidraulicka kocnica.38 Sile pritiska radnog Jluida na hidraulicke i pneumatsk.. x = Y -L ' dk 2 10 PIn -. Za zaustavljanje obrtnog kretanja dobosa precnika D.1. a sto se postiZe dejstvom sile F. i poluga dimenzija L i I + 10 .) p Slika P.nivoa tecnosti n rezervoaru je pg(Hd 2 -hD. u kome se nalazi opruga lautosti C i staticke deformacije Yo' a u pneumatskom delu cilindra vazduh pod natpritiskom Pmo.4-13 tdine i viskoznog trenja zanemariti.Pa' a-y .a + pmo ) . na cijim krajevima se nalaze kocione obloge koje u kontaktu sa dobosem imaju koeficijent trenja ). obrtnog momenta M.

1. deluje naravnu povrs p=-fpdA=-fit pd4n.2) moze se svesti na veoma jednostavan oblik. SJ[lLE PllllITISKA NA RAVNE POVRSI Posmatra se promenljivo polje pritiska sa 51. ako izobarska i ravna povrs Ide u istoj ravni tad a je na celoj povrsiili A pritisak konstantan (v. (15.5. ave izobarske povrsi pro laze kroz povrSinu A koja lezi 1.1. AVO zapravo znaCi da se ravna povrs povrsine A. medusobnog polozaja izobarskih i rayne povrSi.5.1) dobija intenzitet sile pritiska U nekim slucajevima izraz za silu pritiska (1. veliCine povtsine koja je u kontaktu sa fluidoID.5.5.u sa stiUjivim.5.ove elementame sile pritiska po povrSini dcbija se rezultujuca sila pritiska kojll.na koju se zeli odtediti sila ptitiska. Ovde se postavlja osnovno pitanje Icolika je sila pritiska koja deluje na ravnu povrs povrsine A? Da bi se nasao odgovor na ovo pitanje posmatrace se elementarna povrsina dA.1a koje je predstavljeno familijom izobarskih povrSi. pri cemu znak minus potice od toga sto su vektori sile pritiska i orta spoljasnje normale povrsine ii uvek suprotnog smera. fluid om.1b).5.1. P= tpdA .1.5.1 ) Vektori ii i P su kolinearni pa se iz izraza (1. Zbog veliCine ove povrsine moze se smatrati da na njoj vlada konstantan pritisak'fluida p.5. Na osnovu iztaza (1.1) i sprovedene analize zakljucuje Se da si1a ptitiska na ravnu povrs zavisi od: funkcije promene polja pritiska. sl.2) bez obzira koji je fluid (stisljiv iii nestiSljiv) u kontaktu sa ravnom povrSinom. A b) (1.5. 1.5. SiIa pritiska na ravnu pons koja je u Jlmntadd. uvek poklapa sa izobarskom povrsi bez obzira na mesto i polozaj tavne .5.39 1.2b). Aka se stisljiv fluid nalazi u nekoj konacnoj zapremini. te se rezultujuca sila pritiska moze odtediti kao P =PA (1.3) Slilca 1.2. kao i od toga koji je fluid (stisljiv iIi nestisljiv) u kontaktu sa ravnom pavrsi.5.2a) iii potpritiskom Pv (sL1. DalcIe. tadase zbog male gustine gasa moze smatrati da je u celoj zapremini popun]enojfluidom pritisak konstantan. Zato ce se naCini odredivanja sile ptitiska koja deluje na ravan kada je ona u kontaktu sa stisljivim iii nestisljivim fluidom analizitati posebno. Prema tome elementarna sila pritiska koja deluje na ovu povrsinu ce biti dP ='-pdAn. Integraljenjem .1 ravni R. koja je izlozena natpritisku Pm (s1. Talco na pI'. sila pritiska dP je usmerena 1<a povrsi a ort normale i1 od povrsi ka fluidu.

dobija se rezultujuca sila pritiska koja deluje na ravnu povrs .5) i u slucaju potpritiska gasa u rezervoaru P= PaA-(Pa .5.5.5. 1.5.5.3. Dakle.5. te ce tada elementarna sila pritiskabiti dP:::: pgzdA. leii u" ravni nagnutoj pod uglom a u odnosu na horizontalu (sl. Sila pritiska lila ravlIlu pons koja je u kOJmiaktu sa Jmestisljivim fluid om Neka ravna povrs povrsine A. te ce zato na posmatranoj ravnoj pOVrSi polje pritiska biti neravnomeruo. Ako se uvede pojam em/aT pri/islca za tacku u kojoj deluje rezultujuca sila pritiska na raVnu povrs. PrimenjuJuCi ovaj izraz za obe strane rayne povrSi A. jer su obe u kontakm sa stisljivim fiuidom.1.40 Site pritiska na ravne povrsi Stika 1.3).Pv)A -f AllalizirajuCi izraze za sile pritiska (1. Integraljenjem ove sHe po pOVrS1l11 .3a). koju kvasi tecnost gustine p.2.2a) i ad rayne povrsi u sJucaju potpritiska gasa (sl. Zbog ove neravnomernosti pojedini delovi raYne povrsi koji imaju ism povrSinu bice izlozeni dejstvima razlicitih elementarnih sila pritiska. P=(Pa+Pm)A-paA povrsi u stisijivom fluidu.1.5.4) (1.5.1. dobijaju se izrazi za odredivanje sila pritiska u slucaju natpritiska gasa u rezervoaru -f (1.2.Zato sepostavlja pitanje kolika je rezua) ltujuca sila pritiska i gde je njena napadna tacka. Ovo za posledicu ima da se za odredivanje sile pritiska moze· koristiti izraz (1. Poznato je iz zakona hidrostaticke raspodele pritislea u nestisljivom mirnom fluidu da se pritisak linearno menja sa dubinom tecnosti. tada se moze kOllstatovati da se u slucaju stisljivog fluida centar pritiska poklapa sa tezistem povrsine. sila pritiska stisljivog fluid a deluje u teiistu ravne povrSi. na koju deluje hidrostatickipritisak p:::: pgz.5. zakljucuje se da se sile pritiska stisljivog fluida odreduju preko relativnih pritisaka ida deluju lea ravnoj povrSi u slucaju natpritiska: gasa (sl.2b).4-5) i dijagrame pritiska sa slike 1.5. U· cilju odredivanja sile pritislca posmatrace se elementarna povrsina dA.

c).7) V ~' pn cemu su: Ie moment inercije povri3ine A u odnosu na teiisnu osu (~) i vc najkrace rastojanje od mvoa slobodne povrsi tecnosti do tezista povrsi mereno po ravni u kojoj lezi ravna povrS (sLL5. osa o-u koja leZi u preseku rayne i slobodne povrSi. tako da se dobija relacija PV D = t vdP -+ pgzeAvv = pgt zvdA . . sl.A). Z iz koje posretstvom veze izmedu koordinata Vv A = v sincx (ze = ve sincx) sledi izraz =_l-S v2dA=~ VeA veA u kome je Iu moment inercije povrsineAu odnosu na osu "u".1. ako okvasena povrsina nema osu simetrije (v.5. Na osnovu izlozenog zakljucuje se da leod ravnih povrsi tacku centra pritiska u odnosu na teiiste C odreduje rastojanje 6v c ako je povrs simetricna (sU. Medutim. dalje. PonavljajuCi identican postupak kao i u prethodnom slucaju.vc =-. je izbor ose proizvoljan to se za merodavnu moze uzeti.5. Zaldjucujemo da je rezultujuca .3c) tada postoji i horizontalna pomerenost tacke centra pritiska u odnosu na tdiste povrsine. Kako centrifugalni moment inercije moze imati vrednost I~T] ~ 0.. na pr..staticki moment povrsine.3b). ali za proizvoljnu osu o-v. dobija se polozaj dejstva sile pritiska u odnosu na teziste 1 2 _ Ie Vv =-A (veA+1e)=vc+t. Koriscenjem.5.11 (1.5.u e := 1 -A Ve f ~YjdA A => ~uc := 1S T) -A Ve (1.5. iIi rastojanja 6ve i t. sl.8) pn cemu je 1ST) centrifugalni moment inercije uodnosu na teiisne ose. to isti predznak maze iroati i rastojanje 6u c ~ O.u e ako je povrs nesimetricna (sl..5.rila pntirka norma!na na ravllt/ povrS na koju de!It!~ da . Kako. Stajnerove teoreme: da je aksijalni moment inercije za proizvoljnu osu jednak zbiru sopstvenog momenta inercije za paralelnu tezisnu osu i polozajnog momenta inercije (iu = Ie +v. a sto zavisi od oblika povrsine A.1.1.Ve => fl.6) =zeA . (1. Zc . Aka je okvasena ravna povrssimetricna (v.3a).3b) u odnosu na osu koja prolazi laoz teiistetada je sa rastojanjem ~vc tacka centra pritiska jednoznacno odredena.5.Site pritiska na ravne povrsi 41 pri cemu su: t I p =t pdA = zdA pgt zdA = pgze A = p'0] . Da bi se odredio polozaj tacke centra pritiska koristi se Varinjonova teorema koja glasi: moment rezultujuce sile u odnosu na proizvoljnu osu jednak je sumi momenata njenih komponenata u odnosu na istu osu.re odreduje preko vredl'loJ'ti hldroJ'tatickogpritiska u teiistllpowii i da de!tije It tacki centrapritiJ'ka (D). dobija se rastojanje horizontalne pomerenosti tacke centra pritiska u odnosu na teiiste fl.3.vertikalno rastojanje od nivoa slobodne povrsi tecnosti do tezista okvasene povrsi i Pc = pgzehidrostaticki pritisak u teZistu povrsine.

.5-1 P. b) iznad tecnosti u rezervoaru vlada natpritisak gasa.1.5. Za neke karakteristicne oblike povrsi momenti inercije dati su u tabeli T.S-I.5.1. I \ I Slib P. U traZenim slucajevima graficki prikaz ovih rastojanja je dat na slici P.1.5.1.5. Ravna povrs povrsine A nagnuta je pod uglom a u odnosn na horizontalu.42 Sile pritiska na ravne povrsi Za odredivanje polozaja dejstva sile pritiska potrebno je poznavati moment inercije povrsine u cidnosu na tezisneose. Oblik povrsi A ah Oblik povrsi A 12 -ah 1 2 1 -ah 2 ab7t Tabela 1.l. Nju levasi sarno sa jedne strane tecnost gustine po Graficki prikazati nivoe slobodnih povrsi tecnosti i rastojanja koja sumerodavna za proracun sile pritiska i tacke centra pritiska u sledeCim slucajevima: a) rezervoar je otvoren prema atmosferi. i c) iznad tecnosti u rezervoaru vlada potpritisak gasa.ESENJE Prema izrazu (1.6) merodavna visina za odredivanje sHe pritiska je Z c' dok je prema izrazu (1.7) merodavno rastojanje za proracun centra pritiska rastojanje Vc = Zc \ sina. Problem 105-1.

i iznose: Azel leI h~ Ie2 .5-2 RESENJE" Na osnovu recenog u Odeljkli 1. odreduje se sila kojom treba vuCi uze F 1 r H .-z-+PM--2-+ ~ (H -Z+Azcr )-P2 (H -2+ Aze..7) dobivaju rastojanja dejstva 8ila pritisaka p" i P2 u odnosu na pripadajuca teZista.5. P1 =lOOOleg/m. PostavljajuCi jednaCine hidrostaticke ravnoteze za izobarske ravni koje prolaze kroz teiista C1 i Cz ' odreduju se koordinate tih teiista u odnosu na nivoe slobodnih povrSi tecnosti gustina Pj i Pz' koje su dateizrazima: Z c1 Pm =.. PM == Pm(H -h1 )L . .2-3. PrimenjujuCi izraze (1. L=2m. a zatim.112 H . =2m. hi =Cj D1 =-A =-12 . p" =lkPa. P2 =800kg/m'. P" == p.2 +Azc.h 1) + p" (H .1.. koji je cibrtan aka tacke 0.+ h1 P1g 2' Z e2 Pv h2 = ---+P2g 2' Sada se. P. koja glasi: _ h2 1 1 hI FcosaH +P2 (I1..5..5.h1 h1 .1. postavljanjem momentne jednaCine za obrtnu tacku 0.SiZe pritiska na ravne povrsi 43 ProNe"1f 105-20 Odtediti sHu F kojom treba vuCi uze dabi poceo cia se otvara pravougaoni vertikalni poklopac sirine L. cx=20°. "2 F Slikil.) = P" I(H -h2 ) + PM I(H-.) J= 24)2N .5-2 su ucrtane sile pritiska i polozaji njihovog delovanja u odnosu na povrsine na koje se odnose.+ Azcr ) . Dati su podaci: 3 ' h] =lm.4-6) za posmatrane rayne povrsine definisu se sledece sile: P" h1 ==(Pm+P1gz)h]L 117 'P2 =(-Pv+P2 g -Z)h2 L . nacrtati dijagram pritisaka hidrostatickog po visini poldopaca.Aze2 =C2 D z =~=-12· 1Zc1 Zc] ""2Zc2 Zc2 Konacno.(H -h2 )L . H=3m. na s1. h2 l _ = HcoscxLP. Pm =SlcPa. prime nom izraza (1.2.

Ovaj zakljucak ne vaii ako se nivo tecnosti spusH ispod gornje ivice ventila. bid odreden sa dva rastojanja I 6. 2 .44 Sile pritiska na ravne povrsi Proplem 1. ah S obzirom da ttetirana ravna pOvTsina nema osu simetrije to ce polozaj tacke centra pritiska. Ix .1. sa jedne i druge strane brane na visinama hI i h 2 • Sa donje strane brana je zasticena tako da se sila koja potice od podzerrmih voda moze zanemariti. a= 1m.5. p = lOOOkg I m 3 • RESENJE. gustine p. Pokazati da je moment za odriavanje ventila u zatvorenom polaiaju nezavisan ad visine vode od gornje ivice ventila do nivoa slobodne povrsine vode. Odrediti obrtni moment po jedinici duzine brane l(=lm) oko kriticne tacke O.5-5. Ulaz u kana! je zatvoren ventilom obrtanim oko horizontalne ose koja prolazi kroz njegovo teiiste C (v. Proplem 1.3mm.5-4 I x:y a h sina 6.31mm . koji kvasi tecnost gustine p.6) dobija se sila pritiska koja deluje na trouglasti poklopac P = pgzeA = pg(H +'3hsma)Z-= 50567N. visiile h i sirine I. RESENJE: Kako su hidraulicka sila koja deluje na ventil i polozaj njenog dejstva odredeni izrazima P = pgzeA. Teska ravanska betonska brana dimenzija a. b i H.1. U vertikalnom zidu hidraulicke brane nalazi se pravougaoni otvor.P. Dati podaci su: a=60°. u odnosu na teziste p6vrsine.1.5-4.1. Slika P. Odrediti silu pritiska i polozaj njenog dejstva u odnosu na teziste rayne povrsi.Primenom izraza (1.5-3). koji predstavlja ulaz u horizontalni ispusni kanal. H=4m. &e = ED = Ie lAze' to ce moment neophodan za odriavanje ventila zatvorenim biti Slika P.U c = AVe = 12(3H +2hsina) Problem 1.Vc = AVe = 6(3H +2hsinCt) = 37. h=2m. DakIe.5-3 Ovaj moment je ocigledno nezavisan od Z c' odnosno od poloiaja nivoa slobodne povrsi tecnosti u odriosu ria teiiste. gustine Pb' u kontaktu je sa vodom.5-3. U kosom zidu nagnutom pod uglom a nalazi se poklopac oblika pravougaonog trougla. sl. 9. obrtni moment zatvaranja ventila zavisi od faktora pg i ad geometrijskog oblika ventila. h sina 2 / Slika P.5-5 .

1. Odrediti ukupni obrtni moment po jedinici !lirine brane (1= 1m) koji potice od sile pritiska i sile teZine. SIika P.S-6 pg-2-·--(bcosa---·-)+ Pbgb-g-tga sma 3 sma U zavisnosti od odnosa visine kvasenja h i geometrijske karakteristike brane 3b sinacosa.Do. / 2 Problem 1. Slilca P.Go. J?ESENJE: h2 h b 2 _a 2 .. na rastojanju zc=-~.D. koji se nalazi na zidu nagnutom pod ug10m a u odnosu na horizontalu. Homogeni cilindricni poklopac tdine G koji moze da se okrece oko tacke 0 povezan je sa pneumatskim cilindrom. to ce rastojanje. ili. Pv d 2 sina (2+00 . na kome deluje sila pritiska biti: J d2 . koja glasi: d 2n D 1 Don pgzc -4-(2+ ilVe ) = G (Dcosa+ a sina) + (Go . Homogeni cilindricni poklopac teZine G.5-7. b i a napravljena je ad betona gustine Pb' Kosi zid brane samo sa jedne strane kvasi voda. . koje iznosi: h= " .PV-4-)(Dcosa+asma)++--H -(D+ 4D)-2pgDd n pg 8 G.d. a koji se ima aka kriticne obrtne tacke O. da bude jednak nuli.. . u odnosu na teZiste.5-6. -. U toku povecanja nivoa tecnosti u rezervoaru potpritisak ostaje !constantan.p" -4-)(Dcosa + a sina) 2 2 dobija se trazeno rastojanje.-= 1vJ Problem 1. ilV = CD = _c_ = sma cAVe 16ze p L. Kada se rezelvoar dopunski napuni do visine h poklopac se otvara. gustine p.a. Poldopac zatvara kruzru otvor precnika d. a.._ _ _----">.Sile pritiska na ravne povrsi 45 J?ESENfE' Problem 1.p. moment sHe pritiska moze da ima pozitivnu ili negativnu vrednost. Poklopac zatvara kruzni otvor precnika d. pak.+h+H+fsina. Posle koje visine h poklopac ce da se otvori? Poznate veliCine su: G.5-8.p" J?ESENJE: Kako je teziste poklopca. moze da se okrece oko tacke O. Iznad tecnosti u rezervoaru nalazi se vazduh pod pritiskom Pv' U rezelvoar se povremeno doyodi tecnost. H. u odnosu na nivo slobodne povrsi. pa tada nivo tecnosti u rezervoaru raste.5-7 1z momentne jednacine postavljene za obrtnu tacku 0. koji se nalazi na strmoj ravni. Don 2 . do visine h. koja sledi iz datog reSenja.1. Teska brana dimenzija: a.

L . SIna.6) definisu se sledece sile: hI 112 ~ :::: P]gzcl-·. L PM = Pm-4Konacno. h. 2 21 I h2 I 03 h3 f"V __0_2__ 02 . +-2-'-.-L. koji su odredeni izrazima: Py hI Zol =. D.lR PonavljajuCi u potpunosti posrupak dat u primeru P.LWcz)+F] (h3 sma. Poznate veliCine su: ho' h1' 112 .. 3 sma.. postavljene za obrtnu tacku 0 h3 ..5. h3...12zcl sina. Prema s1./em 105-90 Pregrada OA sirine L obrtna je oko tacke O.z03 ) +P2 (113 Sill a. P. Pro/.5-9. Poznate veliCine su: a. +-'-+-2-'-.§i Pil:l F Odrediti ugao a. d. ' b.LWeI) = .1.A 2Vc2 .(D 2 +-~) ]} -2 1 Pm pg pgd n 2 za koju sila F ima ekstremne vrednosti. ho DZn P" = Pv sina. P· == P3gz03h3L .P2. PV' P].· RESEN. Cz i C 3' dobijaju se polozaji teiista u odnosu na nivoe slobodnih povrSi tecnosti.za koji ce sila u uzehl imati ekstre:inne vrednosti.8Ga . SIna . iz momentne jednaCine. Pm' RESEN.P3'a.46 Sile pritiska na ravne pov('. P?:::: PZgzc2 -.D. Teiinu pregrade zanemariti.. postavljenih za izobarske ravni koje prolaze kroz teiista C]. d a..lE· Koriscenjem jednacina hidrostatickih ravnotd<:1.5) i (1. . (-2 -b. Odrediti natpritisak u pneumatskom cilindru koji drZi pregradu u ravnoteii i nacrtati dijagram pritisaka po visini pregrade. h2 · hI P.12z02 sin a..H.5-7 i koristeCi uslov zadatka of! ro == 0 dobija se vrednost ugla .1 ana osnovu izraza (1. G.1.zc3 = A3z03 = 12z03 .. p.-111 +2 ' Py PI Pz 113 P g +-hl +-112 +-2 3 P3 P3 Polozaji dejstva sila pritisaka u odnosu na pripadajuce povrsine odredeni su izrazima: Z03 =- I f"V __0_1__ cl - h2 I I \. sma..5.. = arcsm{ 2D(f + 1 ! ) [ .. sma 1 .. A VcJ ..PIg +T ' Z02 :::: - Pv PI 112 P2g +-.L. I1 z .

sma dobija se trazeni natpritisak koji je odreden izrazom: 4 h3 h P : = .bYc2)+ .5. . Konacno.3). Pv=O.2.Ll . (i = 1.2.5-1O .S-9. a=45°. koji je obrtan oko tacke O.forena rezervoara medusobno 8U odvojena pregradnim zidom u kome se nalazi zatvarac sirine /. z =--+-sma z =---+-sma z. Pz i P3' Slika P.2 prikazan je dijagram rasporeda pritisaka koji deluju na pregradu. =---+. cl .'-[P3 (-2 -/:. RESENJE: Za povrsine Ai = [2 (i == 1.4) i (1. PI == 1OOOleg / m .S-9.2 Stika P.6) su: ~ == p.gzc.? ..~Vc2)+ P3C-t+~VC3) = 148kNm. 3 P2 == lOOOkg / m 3 .3).7) dobivaju se rastojanjau odnosu na t6Zista PM = Pm 12 . Pm =O. KoristeCi izraz (1.A. iz momentne jednaCine posf. koje levase tecnosti gustina Pi ' vertikalne koordinate teZista Ci U odnosu na nivoe slobodnih povrsi odredene 8U izrazima: Pm I. Dva zai:'. Pv I.5.S-lO. Izracunati potreban momenat M koji obezbedjuje dati polozaj zatvaraca.' P3 :::: 3000kg / m 3 .L + 1 sina := 47 Na slici P. . dobija se traienimoment lvf = PM 2 f- PI (t+Ml'cI).lbar.z 3)+P)(h 3 sina+. prema izrazima (1.Sile pritiska na ravne povrsi .I +-sma..1. . Dati su podaci: l=2m. hI +112 ho Pv(h3 sma+-··--+--·-)+PM H sma 2. Na ovom dijagramu Stl sa Nl.Pv pz I .ljene za obrtnu tacku 0.2bar. pzg 2 'c3 P3g P3 2 SHe pritiska koje opterecuju zatvarac.cl PIg 2 ' c2 . N2 i N3 oznaceni mvol slobodnih povrSi tecnosti gU8tina: PI.PFublem l.5.z m D-nH c· 2 sma h h h +11 h D(h' 2 I A V) P (h' I 2 0)] + 'I 3 sma + sina + 2 sina .V 3 sma + sinc. Ci : ~Vci = I~Z'I)sina na kojima deluju sire pritiska ~.P2(t.l.1.

S-lI pritiska koji deluje na svaka poluvrata gornjih i donjih vrata prevodnice u funkciji ad trenutne visinske razlike spoljasnje (gornje ili donje) i unutrasnje vode.6m i pod uglom 0:=40°. obrtna su oko vertikalnih osa 0-0. Pz . po sredini vrata. nalaze se dvapara vrata. .5-12 RESEN.5-11. 0:. H. koji je nagnut pod uglom 0: i obrtan je oko ose O. Svaka poluvrata. koju zatvara hOlnogeni poklopac teZine G. Visina gornje vade je hi == 8m. a) Odrediti zakon promel1e obrtnog momenta sile Slika P. Odrediti visinu fl. poklopca. cije su dimenzije kEpa i klipnjace D=250mm i d==15Omm. Na kanalskoj prevoduici sirine l:::10m. Aka bi neko nestnicnim radom pokusao otvoriti vrata prevodnice u najnepovoljnijem polozajll da li bi to magao? Uzeti da je protivpritisak u cilindru PD == 2bar . c) Radni pritisak hidraulickog sistema koji sluzi za otvaranje i zatvaranje vrata je p=160bar.1. dok je visina donje vode h2 == 4m. b) Odrediti silu koja deluje 11a zaptivace.2m. precnika el.lem 11. i koji su za poluvrata zglobno spojenCt na rastojanju b==2. SvaIea poluvrata prevodnice spojen<i su sa hidrociliildrom.5-12./em 1. za proizvoljni polozaj llivoa vode utiprevodnici. sirine a=5.l. Poznate veliCine su: d. Slika P. Pl .. G. RESENJE: 46 H Pro/.lE: a) Trazeni obrtni momenti su: Ml (z) == pg a [h~ -(~ + Z)2] 2 4 . U vertikalnom ziehl nalazi se horizontalna spojna cev.48 Site pritiska na ravne povr§i Pro/. tecnosti gustine P2' pri kojoj ce zapoceti otvaranje .

Dalde.:. Hidraulicki sklop prikazan na 31.:. h. RESENJE: PonavljajuCi postupak izlozen u prime- ru P-1.:.. dobice se izraz za pomeranje manjeg klipa: SlikaP.4>160bar) to u ovom slucaju nije moguce otvoriti vrata prevodnice. Tada obrtni momenat ima maksimalnu vrednost.l. b..:. F. H. l. sila pritiska vode koja deluje na vrata prevodnice ddi ih u zatvorenom polozaju. p. D.4bar.. d. 2clMi (z) b) F.Sile pritiska na ravne povrSi 49 pri cemu se indeks i= 1 odnosi na gornja.. h 2a _p c) Najnepovoyniji slucaj je kada je voda u prevodnici ili na nivou gornje ili na nivou donje vfde.:.. RESENJE: H = hL/l l pglh(h 2 - ~R2)+6aG lJ2)-1I2 p 2(pglR .6bG) Stika P. Za saviadavanje ovog obrtnog momenta potrebno je da u cilindru vlada pritisak 4Mj (0) D2 p= +PD =609..5-14. breeD -d-)sina. Poznate velicine su: h. D-d Kako je ovaj pritisalcmnogo veci od instalisanog (p=609..5-15. Zatvarac sluZi za regulisanje nivoa tecnosti u rezervoaru.5-13.2).3-4.5-14. ~~~~.:.re [1-( ~)21r Problem 1. pri tome uvrstavajuCi Pm" =0 i Pm =0.l. M j (0). Odrediti za koliko ce se spustiti manji klip nakon delovanja H sile F.. a i=2 na donja vrata prevodnice. Trenje klipova 0 zidove cilindra zane mariti.j~ Poznati su sledeCi podaci: Go' G.S-14 sastoji se od dva cilindra precnika diD. ~ y= F( ~r {c( ~)2 + pg D.. P.:. Kada na mali klippocne delovati sila F. posle koje ce doCi do prelivanja vode preko pre grade. tada se klipovi spustaju sve do h zauzimanja novog ravnotetnog poloZaja.:.:. Odrediti visinu tecnosti u rezervoaru. sil-ine I. ima. R. c. Izmedu rezervoara A i B nalazi se hidraulicko-pneumatski cilindar (HPC) dvosmernog dejstva.:..5-13 Problem :1.. G.. p.l.. a. u odnosu na obrtnu osu 0. U HPC-u ugradena je opruga krutosti c i . 2? 2 2 Problem 1. teZiste odredeno rastojanjima a i b u odnosu na obrtnu horizontalnu osu O. UopstavajuCi ovaj zaldjucak moze se kazati da kad god postoji visinska razlika nivoa spoljasnje i unutrasnje vode da ce postojati si1a pritiska koja deluje na vrata prevodnice tako da se uvek obezbeduje neophodno zaptivanje. Pravougaoni poklopac dimenzija h i R. teZine G. Ispod velikog klipa nalazi se opruga krutosti c. (z) = I 2 ' (i=1.

a j x+ a :=:: 0 . i jednaCine izotermske promene stanja . a2 dobija se kvadratna jednacina: a 2 x 2 Oba naelena resenja mogu biti pozitivna. 0 0 . a sto iavisi od konkretnih brojnih podataka. B staticke deformacije xo' Kada se u rezervoaru A promeni natpritisak na Pm] tada se klip u HPC pomed.50 Sile pritiska na ravne povrsi H II d --. Silu trenja zanemariti. D. a) Odrediti siIu kojom treba delovati na Idip da bi sHa pritiska na poklopac Abila dvostruko veca od sile pritiska koja deluje 11a ovajpoklopac kada nema dejstva . > 4a Oa 2 koji daje realna resenja kvadratne jednaCine.Pm)Aj • = cX+(Pm - (Pa + Pma)AOa:=:: (Pa + Pm)Ao(a.a2 > 0). dobijaju se sledeca resenja za pomeranje klipa: 1 XI2 (P m])=-2 (al±~Q~:":4a~a2)' .Pm)jf. te uvodenjem koeficijenata Al ca . a..e.5-16.x). P:. Iznad rezervoal'a nalazi se cilindar precnika D u kame moze da se krece klip teZine G. Problem 1.1.Uvodenjem povrsma poprecnih D'n d'n A preseka: A]:=:: -4-' A2 =4""..RESENJE. Poklopac Au kosom zidu zatvara kruzni otvol' precnika d. a j > 0 . a2 == -A' .. Poznate velicine su: Pa' Pm' P". xO' PI' P2 · ." A C a o == (Pml . NaCi vezu izmedu pomeranja klipa i 'natpritiska Pm] ako vazduh u pneumatskom delu cilindra menja stanje izotermski.5-15 1z jednaCine (1) dobija se natpritisak vazduha u pneumatskom delu cilindra: Pma== 1 [(Pm+PIgH)AI-CXO-(P2gh-py)A2]' o Nakon povecanja natpritiska u rezervoaru A sa Pm na Pml klip ce se pomeriti za rastojanje X a natpritisak u vazdusnom prostoru cilindra naraste na novi ravnotdni poloiaj klipa jednaCina ravrioteie sila (Pml + PIgH)A1 = c(xa +x)+ PmAO+(-Pv +pzgh)Az ' zajedno sa jednacinom (1) daje vezu izmedju pritisaka: Pmo)Ao' Koriscenjem ove veze. a l =-A + Pa + Pm +(Pml-Pm)T. . o 1 . uz dopunski uslov a. Ao == A] . Za taj • (Pm] .A 2 . h. . Kako su svi uvedeni o koeficijenti pozitivni (a o > 0. H. jednaCina ravnoteie sila koje opterecuju klip u pocetnom stanju mirovanja glasi: (Pm + PIgH)A1 == eXa + PmoAO + (-py +P2gh )Az ' (1) Stika P. d.

Sile pritiika na ravne povr§i 51 sile na Idip. b=0. pre rna tome. 3 . h=O. spustiti lelip aka vazduh menja stanje izotermski? Paznate velicine su. G Pl' PZJ Pa . do' D. P4 =-[-Pv+Plg(l+ta)jA .6m.1. Pm::=: 13600 kg 1m 3 .11. Pz = 800kg/m\ P3::=: 1200kgl m 3 . u kome iznad nivoa tecnosti gustine Pl vlada potpritisak Pv' Ocrediti ukupnu silu pritiska koja deluje na zatvarac c.~+-[p2gta+ P3g(a+b)]}A .f!). b) Za leolileo ce se. Pl =: lOOOlegl m p" =24525 Pa. H=2. zatvoren je zatvaracem C oblika omotaca kvadratne piramide visine H i postavlje~l u rezervoar E. ObilazeCi ombtac piramide sa spoljasnje i unutrasnje strane zakljucuje se da tecnosti gustina Pl' P2i P3 kvase sedam karakteristicnih ravnih povrsina oblika trougla (v. J RESEP/7E: L-J Slika P.2m. P.1.Poznate veliCine su: a=1. h1. sl. c) Slika P. h2' el. Sud A kvadratnog poprecnog preseka stranice 2a. A =: J mogu se definisati sledece sile pritiska: ~ =: -[-Pv + Plg(l+t)jA. a.2m.5-17a i b).2m.5·. 1=0.5-17 RE'SENJE' Zbog jednostavnijeg pisanja uvodi se povrsil1a bocne strane piramide a a 2 + H2 . Pz =: {PI". i ugao a=arctg(a/. ispunjen je tecnostima gustina Pz i P3 koje se ne mesaju. = [Pmgh -P3gCt+ b )jA .1.5-16 Problem 1. nakon dejstva sile.a. 1m.P.

P3 i P4 nagnute su pod uglom a. da se celokupna povrsina zatvaraca C okvasena tecnoscu gustine P1 nalazi u potpritisku sto se da zakljuCiti prema polozaju slobodne povrsi. i. H RESElVJE: TraZenasila je: p F = PmA.5-19. P. prvo. odredena izrazom (1. b=lm.+pgH(As -A. ima povrsinu dna spolja As i unutra Au' Ispod sud a nalazi se stub vazduha visine a. 1.iiTte A1 i A4 u poijupotprilljfca.5.P2 + P + P4 ) casa. drugo. u odnosu na vertikalni zpravac. Pm =t{~(Pa - Pmo = A . debljine dna 0.z:.t.z:. sve sHe pritiska deluju u odgovarajuCim centrima pritiska D j (i = 1. koji na kosom zidu zatvara pravougaoni otvor. a=2m. Treba napomenuti. Ovaj zadatak moze i jednostavnije da se reM a a cemu ce biti vise reci u Odeljku 1.1.5-17a i b. s G Au Problem. Odrediti. Nivo tecnosti u rezervoaru je konstantan.(Pa ..S-lS pri cemu su natpritisci: pg8)2 +4[Pa (a +8) + Pmolpg . i P4 deluju izTtad tdiSta zato .. Kada na dno suda deluje sila F tada sud tone u tecnost gustine p a vazduh u njemu menja '~tanje izotermski. Dati su podaci: 3 Pm =2kPa. Odrediti ugao a.74kN Py = 0. = 440.z:. Rezultujuce komponente sila pritiska su: Px = [. Problem.6. p= lOOOkg 1m • . te zato sile pritiska . tako da rad koji je potrebno izvrsiti zaotvararijepoklopca ima ekstremne vrednosti. a silu pritiska koja deluje na poklopac odrediti na osnovu hidrostatickog zakona raspodele pritiska.7) na rastojanjima.)-G. trece. h=3m. Slika P.z:. Poklopac tezine G=2000N. P6 i P7 nagnute poduglom a. u odnosu na tezista Cj . P4 i P7 deluju od raYne povrsi.1.7).. + P2 + P3 + P4 + 2(Ps + P6 + Pi)j sina. pri cemu posebno treba naglasiti da sile pritislca . Cilindricni sud tezine G.. visine H. .=O.pg(Ha -8)(1-A)' s . na s1. = O.5-18. kolikom silom treba delovati na dna suda da bi onpotonuo.flo su pOJIT. dok su sHe: P5 .z:. Zanemariti efekte izazvane isticanjem tecnosti. sile pritiska: .. 3 2 Ukupna sila pritiska je P = ~ Px + P: + p} = 440.pg8)} . 1. u odnosu na horizontalni pravac y. F2 .74kN.52 Sile pritiska na ravne povrsi Ps = {Pmg h -'-[Pzg1+P3g(a+b)1} 1 ' P =[Pmgh-P3g(~a+b)11 ' 6 P7 =-[-PV+P1g(l+a)jA. Pz = (-. moze da se krece po vodicama sa koeficijentom trenja iJ. . .

l. P. P(x) G ' ' v . W == JOF(x)dx == 2(P m + pgh)f.x)b .~. Sila pritiska koja opterecuje trenutno okvasenu povdinu poklopca iznosi: P(x) = pgzc (x)A(x) = [Pm 1.flGa cosa. Rad otvaranja poklopca iznosi: fa 1 2 1 3".pgh +k pg(a . I' ..x) sina g ]ca .. Naci rad otvaranja pravougaonog poklopca mase In.S-19b). ' 1 • oa 1 pgba 1 a.. t~O sma. fu == ('6 flpgba 3 + Ga) cosa + flGa Sllla..· Trenutno okvasena povrsina je A (x) = (a-x)b (v. fad je maksimalan i iznosi W == 11609 J I kg. --2 = iw -('6 flpgba 3 + Ga) sma + flGa cosa. 67° Iz jednaCine koju daje prvi izvod dobija se: { 6 G 2] ~L ?' a iz jednaCina drugog izvoda sledi da je za ovu vrednost ugla rad minimalan i on iznosi Wmin == 963J Ikg. potrebno je nati prvi i dtugi izvod funkcije rada pO uglu a.l(x) = fl[P(x)-Hcosa]..S-19 RESENlE.flGcosa + G siri'a. Za odredivanje ekstrellla.Sile pritiska na ravne povrsi 53 b) Geosa.] (a . aka se poklopac krece po vodicallla sa koeficijentom trenja fl.. Sila trenja iZllledu poklopca i yodice je: F). Stika P.x) Sina.5-20. == arct .l (x) m~etu: + Gsina.+ .( .) = -85. max Problem 1. = {Pm + pgh + P2 (a . a polozaj njenog tezista u odnosu na nivo sIobodne povrsi odreden je izrazom zc(x) = Pm I pg+h+k(a-x)Sina.J" .Lba +('6pgba +Ga) Sllla. dok je vucna sila u F(x) = F).x)b . = 0. Za vrednost ugla ~=180-a=94. [I . Nivo tecnosti u rezervaaru . s1.1.31°. Ovi izvodi su: oW 1 .

(cosa 2 .4J. Pri tome u protivpritisnom prostoru hidrocilindra vlada pritisak Pc =2bar. Pokretnu pregradu brane u proizvoljnom polozaju ravnoteZe drZe dva simetricno postavljena hidrocilindra.54 Sile pritiska na raYne povrSi je konstantan.5-21 b) c) W = p= (i. Pm=lkPa. 1 ) + 2. 0. U pocetnom polozaju ravnoteZe pre grade.Sina)]. Odrediti: a) Silu koja deluje na kIipnjacu svakog od hiclrocilindara.1.1. 2 :::: pgl17 [H(a 2 - 2 0.5-21. Dati podaci su: h=2m. ProJJlem 1. Na kanalu se nalazi brana cija pokretna homogena pregrada. b=5m. H=1. d=100mm.1. . Efekte isticanja tecnosti zanemariti.U}o. 17= 1m. G=2P kN.Ponavljajuci postupak proracuna izlozen u primeru P. /=8m. RRfENJE.5-19. te:line G. b= 100m.) +Gcosa] pri cemu su: a-ugao koji definise trenutni polozaj pregrade i ~ == arctg[ coso.229bar. dobija se rad otvaranja poklopca: W:::: I-I-g{m+t pab(h+ ~. sluzi za regulisanje nivoa.5-20 RESENJE. 1 =60°. b) Pritisak u radnom prostoru hidrocilindra koji obezbeduje ravnoteZu pre grade u polozaju definisanom sa uglom 0. arcsin(H / h). voda se preliva preko brane. c) Rad sile pritiska koji je potrebno uloziti da bi prelivanje vode preko brane prestalo. Stika P. t (D _d )n 4F(a 1 ) 2 2 +Pc D2 2 2 = D-d 34. Dati podaci su: a=500mm.90m. m=lOkg.a) F(a) = 4b~~n~ [pglh(H -ih sino.)]= 18. definisanom uglom 0. SmatrajuCi da po visini vode u kanalu vlada hidrostaticki zakon raspodele pritiska.cosal)j =.l. p:::: lOOOkg 1m 3 . I Slika P. 1-1-=0.22153J. 1 . b t :J"'u'. D=200mm.

1). (i=x.3)..1.zci :::: lc.6.55 1.RIVE POVRSI I TELA KOlA SlE NALAZE U TECNOSTI 1.5.-=-pg-=-=Vz-'I (1. 6. Px . koji je veoma jednostavall za prakticnu primenu. na pr. i Pz njene komponente. SHe pll"itiska koje deil. dobija se komponenta element arne sile pritiska dPz :::: pdAz :::: pgzelA z • S obzirom da je dV::.::zdA z elementarna zapremina koja ispunjava prostor od elementarne povrsi dA do nivoa slobodne povrsi tecnosti to ce rezultujuca sila pritiska u vertilcalnom pravcn biti: Pz :::: t pelA z z ::: pgt zelA z :::: pgt dV=:> z z r.1) koju kvasi sarno sa jedne strane tecnost gustine p.lljlllllll3 lkJrivlllI p'lHl'rS Ako se posmatra kriva povrS A proizvoljnog oblika (81.6.2) Projektovanjem u vertikalnom pravcu elementarne sHe pritiska d~" koja deluje na elementarnu povrSinu ciA (s1.pclA . neld poklopac.y) (i=x. odredjivanjem njenih komponenata. / AiZc. ~.1) (1. pri <semu su Slika 1.! na rastojanjima merenim od teZista povrilina .. u odgovarajuCim koordinatnim ravnima dobijaju se rayne povrsi povrsina Ax iA y na koje deluju sile pritiska (odredene izrazom (1./ + pJ + pi.1.1. S obzirom da je silu P U opstem slucaju teSKo t odrediti resavanjem integrala. i koja predstavlja.cj-A-:""j'. tada na nju deluje sila pritiska p:::: .6. na nivo slobodne pO)lr§z: .6. Vz je zapremina dobfjena projektovanjem hive povrJ? It vertikablOm pmvcu.6)): !rp-j-::::-pg-z-c-jA-j-=----P-m-.6.6.iIi. 6.3) U izrazu (1.y) (1.1. tj. SILE PRITJISKA NA K. Ova sila pritiska se moze napisati leao P=:: p. Projektovanjem krive povrSi u horizontalnim pravcima Ox i Oy.6. to ce se njenom odredjivanju pristupiti na jednostavniji naCin.

6. i sferni poklopac B poluprecnika R. 2 P =[Pm + pg(h. 1=2m.fi na nlvo slobodlle povr. sledi da je dPs =dPn cos(H..lbar. 1. P =[Pm +pg(h+1 ~)]± R n .y) uglovi pod kojima je nagnuta rezultujuca sila pritiska su: (Xi = arctg(P 11.1.6-1. horizontalnom pravcu dobice se rayne povrsi oblika pravougaonika povrsine A"I= Rl i polukruga povrsine Ax2 = R rc/2. h=2m.s)J A As z_ _ dA cos(k. s Hm 8to se merodavl1e zapremzi'le odredtqu .3). (v.zapremifla dobijena projektovanjem hive povr.6. (1. Odrediti sile pritiska koje opterecuju cilindricni poklopac A sirine I. sl. Trebanapomenuti cia se pri projektovanju odgovarajuce povr8ine preklapaju.ira/iranjem prostora od olcva. s => Ips:::: pFFs I (1. Kako sa sl. na kojima deluju horizontalne sile pritiska.6) pri cemu su: Fs = gcos(k.~) JRl.fi teCitosti u pmizvo!inom pravcu So Napadna linfia ow Slfe pmlazi kroz tezi. p=lOOOkg/m • c) p A Slika P.4) U odnosu na horizontalne pravce (i=x.5) z U opstem slucaju napadne linije sila P ' P i P se ne seku u istoj x y z tacki sto za posledicu ima stvaranje momenta u odnosu na neku proizvoljno izabranu osu. =J pgzdAcos(ii.Ii u vertzKalnom praVClt do .s) = pgcos(k. s) to ce sila pritiska u proizvoljnom pravcu bid: p.1).ile zapremine Vs' Problem 1. 3 Pm=O.6.ve se ne uzimaju u obzir. Vertikalne sile pritiska odreduju se primenom izraza (1.komponertta jedinicne stle koja deluje na btlo kLJii fluitlni debe i Vs .s) .1.6~1 RESENJK Prj projektovanju poklopaca A i B u.6. Dati su podaci: R=O.6.lel1e hive pow.6.1. 2 x1 x2 a koje su odredene primenom izraza (1.:+~.2m. pa se zato sHe pritiska na takvim povrsinama uravnotezav<lju i kao tak. Na osnovu napred recenog moze se odrediti sila pritiska koja deluje u proizvoljnoID pravcu odredenom jedinicnim vektorom s.+P}.) . s) .56 SiZe pritiska na krive povrsi Vertilcalnastla pnliska P prolazi hvz tdiNe zttpremine Vz • Na osnovu poznavanja z komponenata moze se odrediti i intenzitet rezultujuce sile pritiska P=~P. (1.P.6-1b).

moze da Se resi primenorn metode potiska (vidi Odeljak 1. Dati podaci su: ho=lm. l J dok sa donje strane povr!.1. potrebno je naCi polozaje nivoa slobodnih povrsi tecnosti.n. Ovaj zadatak. 1 4 d 2 l ~ :::: PIg (h+ P1g)-4-+12(D +dD+d )fJ +"23("2) n . 4 pg . 14 3 P =pg[ -R 21C+(h+-)R I. Ps == Px I R +(P P x2 z2 - Pz) .l. I ovaj zadatak veoma elegantno moze da se rdi primenom metoda ravnoteze tecnosti i potiska. takode. lJ :::: P2g 12(D +dD+d )H+ ("2) n+--(x-H) . Poznate veliCine sU:P m ' h. d. pv=3kPa.2) za poklopac A-A i metode ravnotde tecnosti (vidi Odeljak 1. J 7 Rezultujuce si1e pritiska. P2 )fJ +d3l}. Tezinu konusno-sfernog poklopca zanemariti. PjI Pz' RESENJE..Da bi se odredile sHe pritiska koje deluju na vezu A-A.0-2. Prema tome. ) 2 = 2504N. Konusno-polusferni poklopac sa gomje strane Slika P.6. do.1.86kN.=4m. 1)[(D2 +dD+d . h]=2m. a =45°. vertikalne sile pritiska su: Pm] .P.6-2 kvasi tecnost gustine PI' pa ce prema sl. dok se po1ozaj nivoa slobodne povrsi tecnosti gustine P2 odreduje iz jednaCine hidrostaticke ravnoteZe P2gx = 4F / d. 2 Iz uslova zadatka p] I = 3 4 P2 dobija se izraz za sHu 2 F == (Pm +p1gh/~n + P2g(~ )2{H + ~ ell. P2 :::: lOOOkg / m 3 • . P1 == 800kg / m 3 .(h+-)---R 31C 'P =pg--R 31C. 2 pg 43 -. D.6-2b vertikalna si1a pritiska na taj deo hive povrsi biti: f D2 Pm· n n 2.. Problem 1. Problem 1. l=lm. P.6. koje opterecujupoklopce A i B su: .. Odrediti silu F kojom treba delovati na ldip da bi veza A-A u pregradi P bila neopterecena.. R=lm.6-1c) ne uzimaju se u obzir. kvasi tecnost gustine Pz a vertikalna si1a pritiska na taj deo povrsi je: P2 fn 2 z 2 d 3 D rr.Sile pritiska na krive povrsi 57 rtivoa s!obodrte povrsi Tom prilikom dvostruko srafirane zapremine (sl.n i iznosi X= 4F / pzgd.2 . h2 =2m. -R Pm 14 . H. Odrediti ukupnu silu prifiska koja opterecuje pregradni zid A-A sirine L. ==pg [1 2 rr. 23 z. T. Nivo slobodne povrsi tecnosti gustine PJ na1azi sena rastojanju Pn/PJg u odnosu na nivo tecnosti u sudu.P. FA = ~21 + Pz2 == 17. jer definisusile koje se uravnotezuju.3) za poklopac B-B.6·3.

').1) i (1. 3 Pm 1 2 .+ Z tgcx.2kN. h? Px ::: .-Lcoscx.6. Pz = p] ( . +P2 [ (--+-h])2RL+. . .6.1) i (1.. PI' P1 1 2 . b) Kada se sa spoljasnje strane zida A-B naspe tecnost gustine P3 do visine x tada 2 je horizontalna komponenta sile pritiska P. Odrediti: a) re:zultu- jucu silu pritiska koja opterecuje zid A-B.p"hoL+ (.4N. Pm =5JrJ'a_ REj"ENJE: a) Primenom izraza (1. Ukupna sUa pritiska koja deluje na zid A-A je PA :::"Ii Px + Pz / 2 2 ::: 317. + Pz = 3 U. +(Pm + P]gh1 + P2gh2 + P3gT)h-jL = 278kN .6. pa ce rezultujuca sila pritiska biti: ?:::~ P.1. Zid A -B sirine L po visini kvase tri tecnosti.-Lcosa =139. PI::: {\.' == P3gx2 L 12.58 Sile pritiska na krive povrsi RESENJE: Primenom izraza (1. dobijase traiena visina nasipanja .r • v ~ ·5· noo "7VV gl h=1m. ..3) dobivaju se horizontalna hI . i vertikalna haL hI h1 P =-Pv-+(-Pv +P1g-Z )-. koje iznose: R h2 P" ::: PmhL + (Pm + P1gZ)RL + (Pm + Plghl+ PzgT)h2L + h3 .8kN.leFIZ 1.6-4. b) do koje visine treba nasuti sa spoljasnje strane zidaA-B tecnost gustine P3 da bi zid u horizontalnom pravcu bio neopterecen. koHlea je tad a rezultujuca vertilealna sila pritiska_ Dati podaci su. h 2 =2fll. 1z uslova neopterecenosti zida u horizontalnom pravcu (Px ::: ?. smcx. /1 3 =lm.+P1gh1)IL=240.1.6-3 Slika P.R +-4 R n)Lg+(P m + Plghl + P2gh2 + P3g-2 )-.6_3) odreduju se horizontalna i vertikalna komponenta sHe pritisica.R-rcL ~ a+(-p.11 ::: R = 1m. Pz = """k' m 3 .8kN 2 P2g P2 komponenta sHe pritiska.PI' + P1g2)h1 L+(-p" +P1gh l + P2g-Z)h2L == 206. L=jm..6-4 Prof. A Slika P. P3 ::: 1000 kg 1m. k g I rn 3 . h3 h3 . a=4 0 . I. ~g '~cx.7kN.

h -1m 1-'2 . .6.L '" V''JV . kvase ~=xn~~j.. h=2m.... nalaze se dye cilindricne povrsi polu3 precnika R=lm.....sj...Sile pritiska na krive povrSi 59 x == ~2Px/(P3gL) = 4347mm. prema (1... Parabolicki zid definisan jednaCinom y = x .~ _Q(l(l1rlT/... PX2 = (P1g h1+ P2gT)h 2 B = 82.." -lnn01ra/1TI".6... '''1navisin"1T1a h -2m... Odrediti: a) Natpritisak koji treba da deluje iznad tecnosti gustine P3 da bi rezultujuca horizontalna sila pritiska na zid A-A bila jednaka nuli. a one iznosel1 == Jh1 +h2 i 1 2 =.. 2 Lv'-" AV~L...6-S Problem 1....1).. koja je usmerena vertikalno na gore. dobija se rezultujuca vertikalna sila pritiska P..1..L. • .1. sirine B=4m.. 3 . I1 h3 1 2 lJ Pz = P3l2" tgeL +(x-h3 ) tgeL +"4R n+(x-h1 -:-h2 -h3) Lg... Sa jedne strane zid kvase tecnosti gustina P1 == 1000kg/m i P? == 1200 kg / m 3 . Odrediti horizontalnu i vertikalnu silu pritiska tecnosti koje deluju na zid.l. su: 1 2 PX1 ==2"P1gBh1 =62. '''b' .3) iznosi: .. .Horizontalne sile pritiska koje deluju na zid..1." == Pz' . H h a) b) Slika P..Jh'.6~6.La. Vertikalna sila pritiska (iIi sila potiska) koja deluje sa spoljasnje strane zida A-B....n~ J-Il .. sirine 1=4m. 0::.l LA.. odreduju se granicne !coordinate u horizontainoll C=-~ll~ Slika P..Sm. . Konacno.18kN. 'V AY I h2 dok je ukupna horizontalna sila jednaka njihovom zbiru.6-6 pravcu do kojih tecnosti kvase zid. 1 2 x P y2 \ Iz jednaCine parabole y = x 2 .. H=O. i b) Kolika je tad a rezultujuca vertikalna sila pritiska koja opterecuje ovaj pregradni zid? Dati podaci su: a=lm... prema izrazu (1.. RESENJE.4kN. 0'-"' O1. VVVJ. .Pz == 6819N.6~5. hi Problem Jl. 3..6 . dok ga sa druge strane kvasi 3 tecnost gustine P3 == 800kg / m ... A . i iznosi: Px == Px + Px = 14S.... '~2 -~~ ~.78kN.. U zidu A-A.

60

Sile pritiska na krive povrsi

Za odredivanje vertikalnih komponenata sila pritiska posmatraju se dikrencijalno mali elementi povrsina dA] idA 2 koji su okvaseni tecnqstima gustina PI i P2 na kojima vladaju hidrostaticki natpritisci: PI ::= Plg(h l + 112 - y) i P2::= P]ghl + P2g(h 2 - y). Primenom izraza (1.6.1) sile pritiska na krive povrsi su dP; = PidAi (v. sl.P.1.6-6), pri cemu indeks i ima vrednost 1 iii 2. Konacno, vertikalne komponente sile pritiska su:

~'I ==:J:~PIBdX==: Pl{Ch +h2)(lI- 12)-jU:- li)]B=25,03kN,
j

~'2 t P2 Bdx
::=

== [(PIghj

+ P2gh2)12 - P2g Ii ]B ::= 88,94kN,
::=

odnosno ukupna vertikalna sila pritiska je Py

PYI + ~'1 = 114kN.
2

PruD/enD 1.6-7. Zid definisan jednacinom y = ax 3 +bx +cx ima sirinu B=2m. Izuad vade vlada konstantan natpritisak P m =O,2bar. Odrediti rezultujucu silu pritiska koja deluje fla zid. Dati su podaci: l=lm, L=l,Sm, 0=1, b=2, c=3, 3 p= lOOOkg/ m .
2 RESENJE' UvodeCi visine: H::= a[3 +b1 +cl, i
3
'J

h==aL +bL-+cL-H, kaje se odreduju iz jednacine zida, i koristeCi postupak dat u primeru 1.6-6, dobivaju se komponente sile pritiska:

Px Py
SlikaP.1.6-7

=Pm(h+H)B+1pgH 2 B,

= Pm BL + pg[H - (4 13 +3[ 2 +2 /) Bl,
b

. a

c]

na osnovu kojih je rezultujuca sila pritiska

H

x

ProDlem 1.6-8. Na kanalu se nalazi homo gena obrtna pregrada .. brana, mase m=5t, sirine 1=10m, koja sluZi za regulisanje nivoa vode u kanalu. U poloZaju prikazanomna sl.P.1.6-8, u kanalu je maksimalna visina vode. U ovom polozaju pregradni zid ima oblik opisan jednaCinorn x = ky2. Pregradu drie u ravnoteii dva identicna, paralelno spojena, hidrocilindra. Odrediti: a) Horizontalnu i verfikalnu sHu pritiska koja opterecuje pregradu .

Stika P.1.6-8

Sile pritiska na krive povr,~i

61

b) Obrini moment u odnosu na horizontalnu obrtnu OSll x, a koji potice od dejstva . sile pritiska tecnosti. c) Polozaj dejstva vertikalne sile pritiska u odnosu na vertikalnu osuOy. d) Pritisak (PI) u radnom prostoru hidrocilindra koji branu drZi u ravnotezi, pri tome je vrednost protivpritiska P2 ==2bar. Silu trenja zane mariti. Dati podaci su: h=2m, H=4,2m, d=80mm, D=150mm, k=O,2.
RESENJE1 2 k

Py ="3 pglh' b) Obrtni moment vertikalne sile pritiska je
0

a)

P< =="2 pglh = 196,2kN; My ==
Xh

=52,32kN.

I xpg(h - y)ldx
0

==

1 10k 2 pglh 5 ,

tako da ukupni obrtni moment sila pritiska iznosi: h 1 3 22· Mp=Px.-:;+MY=30Pglh (5+3k 11 )=143,357kNm. c)
Xc

= My / Py =lokh =O,24rn
2

3

2

D2 d)
PI = Pz
D" -d
0

2

+.

n(D~

?

-d )Hcosa

2

kh 2 (kip +-2- mg ) = 19,12bar,

a 1.6.2. Sila potiska

= arctg[kl1 2 / (H -h)] = 19,98°.

Ako neko telo pliva u tecnosti gustine p tad a se vertikalna sila pritiska moze primenom izraza 1.6.3 odrediti u obliku:

P = pVg

(1.6.7)

pri cemu je V-zapremina potoplienog dela tela ako tela pliva na tecnosti (s1. 1.6.2.1a); Iii p zapreml;za tela, aka je tela zaronjeno u tecnosti (sI.1.6.2.1b). Sila pritiska (1.6.7) koja It vertikablOm praVClt delttje na telo, naziva se sila potiJi<a, iliArhimedova slla potiska. Ova slla ne zavisi od polia pritiska koje dada oko tell4 tj. ne zavisi od dubine na kojoj se tela nalazi. Na telo teiine G koje se nalazi u tecnosti deluje sila potiska P. Poredenjem ove dye sHe, zakljucuje se: da ako je G=P felo pliva I na tecnosti, iii u njoj 1ebdi; aka je G>P telo tone kroz tecnost; ili ako je G<P tela izranja iz tecnasti sve dok se ne postigne ravnoteza sila G=P. KoristeCi silu patiska citav niz problema znatno jednostavnije moze da se resi. Nairne, ako je kriva povrs (s1.1.6.2.2)

p

a)
Slil<a 1.6.2.1

b)

r-\7Q----.--..-z
."

\.

\J~

.,'

R

Slika 1.6.2.2

62

Sile pritiska na krive povrsi

okvasena sa tecnoscu gustine p, tada ,j'e moze ':zdvojiti karakterirtiCiza zapremina i nezavi,f/lo posmatratl l1.jena TllWloteza. Tom pnlikom izdvojena zupremina V ponaJa se lao da je telo te zapremlize zaronjeno It teCi-lOst. Tada na tela delujn: sila potiska

Po = pV g, normalna sila pritiska P na granicnu povrs A-A i sila reakcije veze N Prema tome, za izdvojenu zaprerninu vaz} ravnoteza sila:
IR=P/V+PVg!
Zbog uvodenja sile jJotiska, izlozeni postupak se moze nazvati metoda potiska.

R.

(1.6.8)

Pr.olllem il..6-9. Sud tdine G=lkN, oblika paralelopipeda stranica a=lm, b=2m i H=lm, pliva na vodi. Koliki (kvazistacionarni) Iad treba utrositi da bi se sud potopio?
l?Efhw7E: U pocetnoID stanju ravnoteze na sud deluje sila potiska Po = pgabho' pa se iz jednaCine ravnoteie sila Po = G do b~ia gaz suda ho = G! pgab. Kada na F(x), sud delui/;: promenljiva sila F(x) tad a sud v G tone. Pri tome, u proizvoljnom po.loZaju 5..1J.·_fr.;;fi~'.:"iM~,;-=-~x suda (v. sl.P.1.6-9b), na sud deluJe slla - =.t=- /""";{~~ po"':slra'~ "'~:t.';-;";,:'1?"'f'·):(Y; l.l ,,., ho I ;;%?,VA1".,.,;2',·'. v 0-l'i~JP:!;t:;2 P(x) = pV(x)g = pab(ho +x)g. ( P(x) Zataj proizvoljni polozaj vazi ravnotda !:I) sila P(x)=G+F(x), iz koje se dobija a) F(x)::: pgabx. Na kraju, na osnovu ove sile Slika P.1.6 ..9 dobija se rad potapanja: H-1'o I 2 W=0 F(x)dx ="2 pgab(H - ho) ::: 8835 J.
/i'/;%,."/' --

f

Pyo/PleJ'R 1.6~lO. Odrediti silu kOjOID treba delovati na konusno tela tezine G=400N da bi se ono potopilo. Dati su podaci:h]=200mm, h2 =300mm, h=lm,
d=500mm, PI = 800kg / m , P2 d
14----1 3
=:

900kg! m , P3 ::: lOOOkg / m . RESENJE: Qa, bi konusno telo potonulo potrebno je da sila F obezbedi polozaj tela prikazan na sl.P.1.6-10b. Tada je s geometrijske tacke gledista polozaj konusa odreden precnicima d] i. d 2 koji se nalaze it slicnosti trouglova d Cf2 d 1 · •• h Hc.:.(h +h2) H -hI' llznose:
1

3

.

3

a)

b)
Slilca P.1.6-10

dl

=~(H-hl), d2 =~[H-(hl+h2)1.

U tom nOVOID nivnotdnom polozaju na pojedine delove tela, a prema sl.P.1.6-10
2

deluju sledece sile potiska:
~ ::: PJV;g
=:

PJ U(d +ddJ+d] )hJg

11:

2

SiZe pritiska na krive povdi

63

P3 = P3V3g= P3 U(H -hI ·-h2 )g·

din

.

1z jednaCine ravnoteze sila za polozaj konusnog tela dat na sl.P.1.6-10b odreduje se sila kojom treba delovati da bi konusno tela potonulo, a ona iznosi: F", Pr +P2 + p., -G = 154,6N.
ProD/em 1.6-11. Cilindricni sud precnika Do napunjen je tecnoscu gustine p. Na tecnosti pliva plovak tezine G, koji se sastoji od dva cilindra precnika Did, i visina Hi h; i polusfere poluprecnika R. Kada na plovak deluje sila F plovak tone. Odrediti za koliko ce se klip spustiti nakon dejstva sile F. RESEN.!E: U pocetnom polozaju ravnoteie plovka (sl.P.1.6-11a) deluje sila potiska Po = pVog l;l kojoj je Vo potopljeni dec zapremine plovka, a pri tome vazi jednakost sila G = Po- Nakon ..... x F dejstva sile F plovak se spusti za tastojanje x (v. sl.P.1.6-11b). U tom novom ravnoteznom polo-h zaju na plovak deluje sila potiska:

P = P(Vo + f,V)g = Po + pg-4-(x+ y) Veza izmedu pomeranja x i y nalazi se iz jednacine zapreminskog bilansa xD 2n 14 = y(Dg - D2)1T./4,

D 2 7t

a)

b)

Slika p, 1.6-11

i glasi: y = xD2 1 (D; - D2). Kaleo za novo ravnoteZno stanje vaii jednakost sila F+G =P, to ce se iz ove jednacine dobiti pomeranje plovka: 4F D; _D2 x=-pgn D2 D2 .
o

PrOD/em 1.6-12. Sud S, tezine GI , ima povrsine poprecilih preseka unutra Au i spolja As' Sud je napunjen tecnoscu gustine Po, do visine H, il kojoj pliva cilindricni plovak povrsine preseka Ao i teiine Go' Sud S pliva u tecnosti gustine p. Kada se cilindricni plovak dodatno optereti tezinom G, odrediti za koliko se poveca nivo tecnosti u sudu i . H koliko sud utone u tecnost gustine p. RESENJE- Posle dodatnog opterecenja plovka sa teiinom G, nivo tecnosti u sudu se poveca za x = G/ PogAu' a sud S pri tome utone u tecnost gustine p za y = G/ pgAs .
p

I

\
\

As

G1

Slilm P.l.6.12

Problem 1l.6-13. Plovak konusno-cilindricno-sfemog oblika pliva na vodi. Nakon dejstva sile F plovak dodatno uroni u vodu, a pri tome ne potone. Odrediti za

64

Sile pritiska na krive povrsi

koliko se spustio plovak nakon dejstva sHe F. Poznate veliCine su: d, R, D, h, H, F, G, p. .
RESENJE- Nakon primene jednaCina ravnoteZe sila za

pocetni i krajnji polozaj mirovanja plovka, dobice se spustanje plovka:
x::=-- 312(-.---R --)+d -

H

D-d

I l

F +G

pgn

4 3

3

d h 4

2

3

p
_3

Slika P.1.6-13 Problem 1.6-14. Plovni objekat tezine G pliva na vodi. Dno plovnog objekta ima pravougaoni poprecni presek povrsine As' Na vrhu plovnog objekta nalazi se kruzni otvor precnika D i visine a. Da bi plovni objekat zaronio potrebno je povecati teZinu, a to se postiZe ubacivanjem vode u komo·ru K, koja ima povrsinu dna Au i visinu b. Pri punjenju komore vodom vazduh u komori menja stanje izotermski. Ako je natpritisak vazduha u komori na pocetku Pmo' odrediti koliki ce natpritisak vladati u komori kada plovni objekat zaroni.
D RESENJE- Kako je visina punjenja vodom

12(---R 3 _-)+d 3 pgn 3 4

G

4

d 2h

l J.

komoreK
1 D n G x=-( 4 H+--a--) Au "s 4 pg ,
2

to ce natpritisak u komori biti Pa x + Pmo b Pm= b-x As Treba napomenuti da je razmatrani problenl Stika P. i,6-14 sa krajnje pojednostavljenim modelom plovnog objekta, tj. podmornice. I pored toga opisani postupakzaronjavanja vaii i za realne modele podmornica. Pri izranjanju plovnogobjekta sila potiska treba da bude veca od sile tezine, sto se postize prainjenjem komore K.
Problem 1.6-l5. Predmet tezine G sastavljen je odcilindra precnika d i polusfere poluprecnika R. Predmet se jednim svojim delom nalazi u cilindricnom sudu precnika D, a drugim van suda u prostoru okolnogcatmosferskogpritiska Pa' U sudu, iznad tecnosti nalazi se stub vazduha visine apodnatpritiskom Pmo ' Kada na predmet deluje sila F tada predmet tone, a vatduh u cilindricnom sudu menja stanje adijabatski. Kolikom silom treba delovati napredmet da bi seon spustio za rastojanje x?
RESENJE' Pocetno stanje mirovanja predmeta moze da se, prema izlozenom u

Odeljku 1.6.2., razmatra uz pomoc sl.P.1.6-15b. Tada, na predmet tezine G deluje sila potiska Po = pVog i normalna sila pritiska PNo = Prnod2n / 4, i tada vaii jednacina ravl10tde sila:

Sile pritiska l1a krive povr§i

65

a)

b)

c)

Slika P.1.6·15 Po =: G+PNo . (1) Usled dejstva sile F, sistem ce zauzeti novi ravnoteini polozaj prikazan na s1. P.1.6-15c. Posle dejstva sile F, u odnosu na prvobitno ravnotezno stanje, nivo tecnosti u sudu ce se povecati za visinu y, a sto ce izazvati povecanje natpritiska na vrednost Pm' Primenom jednacina: zapreminskog bilansa adijabatske promene stanja
2 21t
IC

2 d rc 2 2 rc -4- x =(D -d )"4Y '

(Pa + Pmo )[(D -d )4'a] =: (Pa + Pm)[(D -d )4'(a- y)] , odreduju se visina porasta nivoa i novi natpritisak
d
2

2

21t

IC

Pm == (Pa + Pmo)(-y) - Pa • a2

a

1C

U razmatranom - novom ravnoteznom polozaju, prema Odeljku 1.6.2., na predmet deluju sila potiska P PN
d
2
=:

pVg =: pg[Vo + d
y.

4

1t

(x+y)], i normalna sila pritiska

=:

Pm -4-' pa tada vazl Jednacma ravnoteze sIla P =: F + G + PN , iz koje se uz
D2 d 21t
2)--'

1t

y.

y.

pomoe jednaCine (1) dobija sila
F==(Pm-Pmo+pgx
D -d
2

4

2r

Problem l.6-16. Gustinomer se sastoji ad sfere poluprecnika R i cilindricne cevcice poluprecnika r .. Pri baZdarenju gustinomer se prvo stavi u vodu, gustine Po' i tada ima pokazivanje 110 = 0, pri cemu je 110 brojpodeoka merrie skale (sl.P.1.6-16); a zatim se stavi u drugu baZdarnu tecnost, gustine P1' kada ima pokazivanje 111, Kada se gustinomer stavi u tecnost nepoznate gustine na skali se ocitava 11 podeoka. Kolika je merena gustina tecnosti?

Po

RESENJE' U toku baZdarenja i merenja sila potiska je:

Slika P.1.6-16

66

Sile pritiska na krive povrsi

Po == Po gVo == PI g(Vo + 171 LlV) == pg(Vo +11i1V)
gcle su Vo zapremina istisnute tecnosti kacla je gusti~omer u vodi i LlV zapremina koja odgovara jednom podeoku. Eliminisanjem iz prethodnih izraza zapremina Vo i L::.V dobija se merena gustina:

P POl fll +~( E.9.. -1)]. PI
==
/1 1

Problem 1.6-17. LeteCi balon mase In nalazi se na visini z gde je gustina vazduha r. U balonu nalazi se gas gustine Pg (p > Pg)' Kolika zapremina balona mora biti ispunjena gasom da bi se on nalazio u stanju ravnoteZe? RESENJE: Princip leta balona zasnivan je na ravnotezi sile teZine i sile potiska mg == (p- Pg )gV iz koje se dobija potrebna zapremina balona
V=inl(p-P g )·

Slika P.l.6-l7 ProDlem 1.6-1S. Konusni zatvarac je povezan pomocu krute poluge, obrtne oko tacke 0, sa pneumatskim cilindrom, a cilindar, pale, sa vazdusnim prostorom iznad ulja. Zatvarac je napravljen od materijala gustine natpritiska u sudu konusni zatvarae zaptivati. Masu poluge i klipa zanemariti. Dati su podaci: D=lOOmm, D]=100mm, a=200mm,
Pm
1,\

= 7800kg 1m3 • Do kog ce

b=150mm, H=O,5m, h=O,lm, P== 880kg/m . RESEN1E: Preenik zatvaraca na mestu zaptivanja je d=D/2. Sile koje opterecuju pOlUgll (v. sl.Pl.6-18b) su: teZina zaptivaca : 2 I D 1l '1 .. G ==P Vmg=Pm3-4- 2hg, Sla pntlsk a
m

3

a)

pneumo-cilindra PM == PmD;n I 4, sila potiska i normalna sHa pritiska koje deluju na zambljeni konus: 2 2 n Po == pVg== p(D +dD+d )12hg ,

b)

PN ==[Pm+pg(h+H) ]4'
1z momentne jednacine za taeku 0: PMb==(PN +G-·Po)a, dobija se:

d2n

SIiIca P,1.6-18

Pm

S;

pga 2 [ -+Hd 2 --:s(D 2 -2d+dD) == 11769Pa. 4G h 2 . 2 bD1 -ad npg

J'

.

Sile pritiska na krive povrsi PruDlem 1.6-19. U hidraulicnom-pneumatskom uredaju nalazi se klip koji sluzi za pokretanje ventila, i opruga krutosti c=lON/cm koja ima staticku deformaciju a=20mm. Odrediti: a) natpritisak Pmo' koji ddi ventil u polotajl1 prikazanom na slici P.1.6-19, i b) natpritisak vazduha neposredno pre otvaranja ventila. Nivo ulja u uredajl1 je konstantan. Sile viskoznog trenja na pokretnim povrsinama klipa i ventila zanemariti. Dati podaci su: H=O,lm, h=20mm, b=5mm, D j =40mm,
D=30mm, d=lOmm, d j =5mm, G=lON, p= 900kg/m .
3

67

RESEN.fE

Slika P.1.6-19 a) P rno == TC(D/-d 2 )
b) Pm=
n(Di -d ) \
24 2

{G+ca+pg~[ (d 2 -dJz)H -1CD2 +Dd -2d 2 ) J} =2S470Pa,

iG+c(a+b)+pg%[(d2-dt)(H-b)-fCD2+dD-2dzll=29712Pa.

PmD/em 1.6-20. ZatvaraCi ohlib konusa i polusfere nalaze se na poluzi,. koja je obrtna oko tacke O. ZatvaraCi su napravljeni od celika gustine Pm == 7800kg / m3 • Odrediti posle kog natpritiska Pm zatvaraci nece zaptivati. Masu po luge zanemariti. Dati su podaci: d=SOrrun, R=SOmm, D=2d,
h=SOmm, H=O,Sm, c=R/3, Ro=3/2R, H o=1,2m, a=300mm, b=lOOmm, P v =500Pa,

P == lOOOkg / m3 .
RESEN.fE
1 Pm ;::: R2'TC

Slika P.1.6-20
2 2 d 'TC D nh 'TC 2 . 2 1 (-P v + pgHo )-4-+ Pmg-6-- pg i2(D +dD+d )h

{ar bl

J+

2 3 2 3 2 } +"3 pgR 'TC- Pmg("3 R +Roc)'TC - pgH== 5249 Pa.

PruD/em 1.6-21. Konusni zatvarac, koji je napravljen od materijala gustine 3 Pj = 7800kg / m , ima zadatak da propusti ulje u cevovod pri porastunatpritiska iznad ulja. Pokretanje zatvaraca bmogucava pnel1matski cilindar precnika Dj = 50mm. U pneumatskom cilindru nalazi se opruga krutosti c=lON/mm, koja je prethodno sabijena za vrednost a=lOmm. Posle kog natpritiska zatvarac l1ece zaptivati cevovod? Konusni zatvarac i pneumatski cilindar povezaru su krutom polugom, koja je obrtna oko tacke O. Trenje u pneumatskom cilil1dru zanemariti. Dati su podaci: D=lOOrrun, d=SOmm, hj =120mm, 1i=60mm, H=O,Sm, L=O,2m,

\
\

I=O,3m, p == 900kg / m3 •

68

SiZe pritiska na krive povrsi RESENJE- Horizontalni konusni . zatvarac koji je jednim svojim delom u tecnosti gustine p. a dnigim u cevi pIecnika d,· moze da se izdvojeno posmatra (v. sl.P.1.6-21b), tada se prema 1.6.2. formira zapremina zarubljenog konusa na koju deluju sila potiska

D

~ifll··········-·-·-·a)
b)

Pz := pVg:= p~ (D 2 +dD+d 2 )hg;

i normalna sila pritiska PN := pgzcd2rc 14, Slika P.1.6-21 pri cemu je zc:= H +Pm 1 pg. Osim ovih sila pritiska na polugu deluju i sledece
sile: teZina konusnog zatvaraca G:= p,Fmg:= P;"g~21l hj' sila pritiska pl1eumatskog cilindra PM
".

2

:=

PmDj2rc 14, i sila u opruzi Fo := ca. Uvodenjem rastojanja:
Xc

polozaJ3 tezlsta zarublJenog konusa sile pritiska
flzc

y . y .

:= 4"

h D2+2dD+3d 2 D +dD+d-

2

1 , 1 polozaJa

v'

deJstva normalne

:= A~

I

c

=

j~Z , momentna jednaCina za tacku 0 glasi:
c

2

(PM - Fo)/ + Pzx c - G

4 - P" (L -I:!.zc) o.
:=

hI

.

Konacno, iz ove momentne jednaCine, dobija se traieni natpritisak:

Pm 2

4

(Djl-d L)n

2

2

hj . dl l . lFol+GT-PzXc+pg(HL-·16)J= 1,66bar.

r

Problem 1.6-22. U kosom pregradnom ziduizmedu dva rezervoara nalazi se zatvarac oblika polulopte. ledna pJegova stralla okyasella je tecnOsCll gustine PZ' a druga izlozena polju konstantl1og pritiska. Od:rediti pokazival1je h manometra, za slucaj da.sila istezanja veze A-A iZIlosi R j :=20kN. NaCi silu koja u tom sIucaju vezu A-A opterecuje na smicanje. Dati su podaci: hj=1,2m, lii=2,2m, R=0,4m, pv=8kPa, ((.=30°, Pj

= 900kg/m 3 ,

P2:= lOOOkg/m 3 , Pm =13600kg/m

3

.

b)

h
a)

Slika P.1.6-22

RESEN./E: Na OSIlOVU pokazivanja maIlometra, zakljucuje se da sa unutrasDje strane poklopca A-A vlada potpritisak, koji prema 1.1.5. iznosi PVG =Pmgh. Ovaj problem je n,!.jlakse reSiti primenom metode potiska, izlozene u Odeljku i.6.2.Prema ovoj metodi treba zapremil1u . poluiopte izdvojiti (v. sl.P.l.6-22b). Tada na izdvojel1u zapremil1u deluju:

Sile pritiska na krive povrsi

69

- sila potiska Po::: Pz Vog == 3" P2 gR n, . - nonnalna sila pritiska PN == (-P v + P1gh1 + P2gh2 )R n, - sila potpritiska Pv == PvoR2n , - i sila reakcije veze R== R; + Rs' Na vezu A -A deluje sila istezanja R; == PN + Pv - Po coscx, iz koje se dobija pokazi1 vanje manometra h::: 2 (R; + Po coscx- P )::: 134mm. N PmgR n Takode, na vezu A -A deluje i sila smicanja, koja izn08i Rs == Po sincx == 657 ,5N.
Problem 1.6-23. U rezervoaru se nalazi voda, a iznad nje vlada natpritisak Pm= 1,23bar. Na rezervoaru je montiran ventil 8igurnosti. Sediste ventila kruZnog oblika, poluprecnika r-=15mm, zatvara metalna kugla poluprecnika R=20mm. Sa gornje strane kugle nalazi se opruga krutosti c=lOON!cm, koja je staticki deformisana za rastojanje t1 x=lcm. Odrediti visinu vode u rezervoaru posle koje ce se ventil sigurnosti otvoriti. Gustina materijala od koga je kugla napravljena je Pm == 7800kg / m3 •
2

2

3

h

p
Slilca P.l.6-23

RESENJEh'2

pgr n

c~ +~Pmr_E.[3+(~)2J_Pm
-' P
6
I

pg

=2,035m, gdeje b=R-JR 2 -r 2 "

Problem 1.6-24. Konusni zatvarac u kosom zidu nagnutom pod uglom cx=4S0 u odnosu na horizontalu zaptiva otvor precnika d=lOOmm. Zatvarac se, s druge strane, naslanja na oprugu krutosti c=50N/cm, koja ima staticku deformaciju Xo =2cm. Odrediti posle kog natpritiska zatvarac nece zaptivati otvor. Dati podaci su: D==200mm, H=200mm, h=100mm, h1=lm,
h2 =2m,P1 =lOOOkglm
3 ,

Pz :::1200kglm3,

Pm ===7800kgl nz 3, pv=lkPa. RESENJE- Uvodenjem ~ila: D 2 nH d 2n G=Pmg12' R,= P1 U(H-h)g,
P2

nh = P212(D Z +dD+d 2 )g,

PN

===

(-Pv +P2ghZ)4--' Fe == CXo;

d 2n

.

dobija se:

Slika P.l.6-24

70

Sile pritiska na krive povrsi

1.6.3. Metoda Jr3VIII.oteze tec[U<[J)sti

U nekim slucajeyima, kada je kriva povrs slozenog oblika (v. sU.6.3a), rezultujuca sila pritiska na krivu povrs moze da se odredi primenom relativno jednostavnog postupka. Naime, ako tecnost gustine p kvasi krivu povrs A sa "unutrasnje" strane tada se uvodenjem jedne iii vise zamisljenih presecnih povrsi formira zapremina V ispunjena tecnoscu (s1.1. 6.3b) koja je ogranicena kontrolnom povrsinom Av ' Cija ce se ravnoteza posmatrati (sl.1.6.3c). Uvedene presecne povrSl mogu biti proizvoljnog r__ _-'.-_:/ oblika. Medutim, kako je na ovim povrSlma, prema datom polju A ,p i· ./ pritiska, potrebno nati sile pritiska '\Si to je najpogodnije da su one oblika i'b \ ravnih. povrsi, jer se na takvim povrsima primenom izraza (1.5.6) sile pritiska jednostavno odreduju. b) a) Pri izdvajanju zapremine V (sl. Slika 1.6.3. 1.6.3t) na presecnoj povrsi (iIi presecnim povrsinama) uvode se dye normame sil" pritiska P (ili odgovarajuCi N braj parova sila pritiska) istog intenziteta ali suprotnog smera. Koriscenjem ovih sila i Ojlerove jednaCine (1.1.1) dobija se sila pritiska koja deluje na krivu povrs:

·' 10 iJi
~.=._.

P=-tpdA =PN +fAv pdA::: P + tgradpdV:= P + pgdV:= P + pV g:= P +6 N N N N
Na osnovu sprovedene analize zakljucuje se d~ je sila pritiska na kriVll povEs P jednaka vektorskom zbiru sile tezine fluic1a G u izdvojenoj zaprenuni V i sile pritiska na presecenoj povrMni PN' S obzirom da je sila pritiska na krivu povrs u izlozenom postupku dobijena iz ravnoteze sila koje deluju na izdvojenu zaprerrJnu tecnosti ova metoda se maze nazvati llteioda rav.1tote:fe~ tec.nosti Pri koriscenju.ove metode veoma je vazan izbor presecnih ravnih povrSi. Nairne, njih treba birati tako cia je zaprerninu V sto jednostavnije oc1rediti, bez obzira na broj presecnih povrsi. Treba napornenuti c1a se, ponekad, problemi ovogtipa uspesno mogu resiti i primenom pravila za odredivanje sila pritiska za proizvoljni pravac, a o cemu je bilo govora u Odeljku 1.6.1. Ako se pri formiranju zapremine V uvede veCi broj ravnih povrsi Ai' i neka je njihov broj i=m, tada P prec1stavlja rezultujucu silu pritiska sa svih uvedenih N preseka, taka da se sila pritiska na laivoj povrsi moze oc1rediti kao:
til

t

P=G+PN=pVg+LPmcA;iij.
1'=1
t

(1.6.9)

Ukoliko se u fonniranoj zapremini V, sa istim brojem presecnih povrsi A;, nalazi veCi braj tecl10sti razliCitih gustina Pi V=1,2, ... ,n) tacJa se sila pritiska na krivu povrs (1.6.9) svodi na oblik:
. n m

P=G+ P = CLpFJ)g+ ; = 1 ' LfimcAJi; , N )=1

(1.6.10)

Sile pritiska na krive povrsi

71

u kome su zapremine ~. delovi zapremine V ispunjeni tecnostima gustina Pi' Problem 1.2-25. Izmedu vertikaJnog i kosog zida rezervoara nalazi se cilindricni poklopac, poluprecnika R i sirine I. ~=v,*====l Odrediti intenzitet sile pritiska koja opterecuje poklopac, ako je on oblika: a) poklopca A (isprekidana linija sa sl.P.1.6-25a), b) poklopca B (puna linija). a) b) c) Dati podaci su: H=2m, 1=2m, 3 Slika P.1.6-25 R=lm, ex.=45°, P = lOOOkg / m .
RESENJE- RastavljajuCi veze pokolopaca A i B po vertikalnoj i kosoj ravni, nagnutoj pod uglom ex., formiraju se dye zapremine: V; = (n / 2 +a)lR 2 12 i
V2 = (3n 12 -a)IR 2 12. Zapremina VI je zapremina tela, te se zato na nju maze

primeniti metoda potiska, Odeljak 1.6.2., primenom koje na potopljeno telo deluje sila potiska Po = pf;;g. Zapremina V2 je ispunjena tecnoscu, teZine G = pV2 g, i na nju se primenjuje metoda ravnoteZe tecnosti, Odeljak 1.6.3. Na ravnim povrSinama po kojimje izvrseno rastavljanje veze deluju dye normalne sile pritiska:
PN ]

= pg(H - ~)Rl

;

PN2

= pg(H + ~ sina)RI.

KoristeCi izraze za rezultujuce sile pritiska dobijaju se resenja: a) b)

PA Ps

= J(PNI + PN2 sina)2 +(Po - PN2 cosa)2 = 62810N , = J(PNI + PN2 sina)2 +(G+ PN2 cosa)2 = 94446N.

Problem 1.6-26. ReSiti primer 1.6-1. primenom metoda potiska i ravnoteze tecnosti. RESENJEa) Za poklopac A-A primenjuje se metoda potiska. Uvodenjem dye rayne presecne povrsine, na kojima deluju normalne sile pritiska

p,,.
a)
b)

PNl=[Pm+pg(h-~)JRl;

PN2 =(Pm+pgh)RI,
VA
:=

formira se zapremina cilindricnog tela

i

Slika P.l.6-26

R 2nl, na kojn deluje sila potiska

Po == pVAg· Rezultujuca sila pritiska koja deluje na poklopacA-A iznosi:

PA == ~ +(Po + PN2 )2 = 17,86kN. b) Pri rastavljanju veze B-B, formira se zapremina tecnosti VB G = pVBg, na koju deluju i dye normalne sile pritiska
PN3 . [ 4R = Pm + pg(h+3';)

\
I

= R 3 n,

teZine

J1

-zR n;

2

PN4

tako da ce sila pritiska na sferni poklopac biti:

=(Pm + pgh)-ZR 2n; PE =JP~3 + (G-· PN4 )2 = 2504N.

1

72

Sile pritiska na krive povrsi JProiJlem 1.6-27 •. Rditi primer 1.5-17. primenom metoda ravnotde tecnosti i

potiska.
RES.6NJE: Zbog jednostavnijeg pisanja

uvode se zapremine piramide
a)
b)

Vp =t(2a)2 H,VI =Vp

'

V2 =V3 =Vp 12.

Slika P.1.6-27 IZQvajanjem zapremine piramide sa strane tecnosti gustine PI dobija se iapremina VI (v. sl.P.1.6-27b) na koju deluju silekoje se odredjuju primenom metode ravnoteze 'tecnosti, i glase:

P.<I

==[-Pv+Plg(l+a)j(2a)2, PYI =PIVIg·

Izdvajanjem zapremine pir<).mide sa strail(~ okvasenih povrsi tecnostima gustina P2 i P3' dobivaju se zapremine V2 i V3 (sl.P.1.6-27a), na koje prema metodi potiska deluju sile: 2 P.<2 =[Pmgh -'P2gi-P3g(a+b)]2a , PY2 == P2 V2g,

L~<3 ==[Pmgh - (P3gi+ b)] 2a 2,

PV3

== P}"3g·

Dakle, ukupna horizontalna sila pritiska je Px == Px2 + P.d - P."l. = 440,74kN , dole je ukupna vertikalna si1a pritiska
. P,

= PYI -

PV2

-

PV3

=[PI -

~ (P2 + i?3) ] Vpg = O.
== 440,74kN.
.

Prema tome, ukupna sila pritisica je !'=

Problem 1.6-28. Rezervoar oblika zarubljenog konusa, .nalazi se na kosom zidu

.

Jp} + P.}.

nagnutom pod uglom ex,=45° prema horizontali., Pritisak u rezervoaru meri se zivinim manometrom, cije je pokazivanje a=300mm. Odrediti sHe. koje opterecuju zavrtnjeve A-A na istezanje i smicanje. Tezinu rezervoara' zanemariti. Dati su 3 . po daCl: d=O,5m, D=lm, h=lm, b=O;5m, P = lOOOkg 1 ro-', Pm = 13600kg/ ill . Napomena: Zadatak resiti projektovanjem hive povrsi u proizvoljnom pravcu i metodom ravnoteze tecnosti.
?

a)

b)

c)

Stika P.1.6-28 1?ESENJE- Postavljanjem jednaCine hidrostaticke ravnoteZe za manometat dobija se natpritisak u tacki M koji iznosi: Pm == Pmga:'" pgb. Zadatak ce se resavati

Site pritiska na krive povrSi

73

projektovanjem krive povrSi zarubljenog konusa u pravcima: i- istezanja i ssmicanja. U ovim pravcima komponente rezultujuce sile po jedinici mase koje deluju na fluidne delice (vo sI.Po1.6-28d) su: F; = gcosex. i Fs = g since Zapremine koje su merodavne za odredivanje sila pritiska, prema Odeljku 1.6.1. prikazane su srafurama na sl.P.1.6-28b i c. Medutim, odbacivanjem dvostruko srafiranih delova, jer se sile pritiska na njima uravnotezavaju, dobivaju se nove merodavne Vs' Dakle, prema izrazu (1.6.6) definisu se sledece sile zapremine: V;', V/, pritiska:
Pi
I

2 2 f/'F d I d n = P i i =... = Prn-4-' P; = pV;F; = ti2(D 2 +dD+d 2 )h---h lJgcosex., 4
1[
II ,

1[

p,. = pVsF;. == P~ (D 2 +dD+d 2 )hgsinex..
Prema tome, traZene sile istezanja i smicanja veze A -A su: Ri == P;'- P;"= 5079,7N, Rs = Ps =3178N. Ovaj primer, takode, veoma lako, moze da se resi metodom ravnotde tecnosti datom u Odeljku 1.6.3. Prema ovoj metodi, potrebno je posmatrati ravnoteZu tecnosti koja se nalazi u zarubljenom konusu. Tada se definisu sila te:line tecnosti G=

P;2 (D

2

+dD+d 2 )hg, i normalna sila pritiska PN := (Pm + pghcosex.) d:n koja

deluje na rastavljenu vezu A-A. Na osnovu ovih sila odreduju se reakcije veze: Ri := PN -Gcosex., Rs =Gsinex..
Problem 1.6-29. Sferno-konusni zatvarac obrtan oko horizontalne ose 0 zaptiva otvor u pregradnom zidu. Odrediti ukupnu silu pritiska koja deluje na zatvarac. Dati su podaci: R=500mm, r=300mm, h=lm, H=2m, ex.=45 0, Pm=2kPa, pv=2kPa,
p]

= lOOOkg / m3 ,

P2

= 800kg / m3 .

RESENJE: Zbog jednostavnijeg pisanja uvode se duzine a = ~ R2 - r2 i b=R-a. Da bi se problem resia izdvojice se zapremina zatvaraca (v. sl.P.1.6-29b) i analizirace se sile pritiska koje opterecuju H tu zapreminu. Sa strane tecnosti gustine p]' formira se zapremina leonusa, koju primenom metode ravnoteze tecnosti opteb) a) recuju sile Slika P.1.6-29
G:= p]V]g:= p] -3-ag , PNl
r n
2
:=

(Pm + p]gh)r n.

2

Sa strane tecnosti gustine P2 formira se zapremina zarubljene sfere, na koju se primenjuje metoda potiska. Prema tome na oyu zapreminu deluju sile:

Tom prilikom na izdvojene cilindricnezapremine deluju povrsinske i zaprerninske sile. h2 =lm. gde je Vk -zapremina kalote. lllOgU tako da se resenja a) napisati kao: 2 P= {[CPN2-PN1)sincx] +[G2-POI+(PN2-PNI)COSCX] 2}1/2 =13. = 377N.PN3 ) Sin aj +[G3 +G2 .1. 2' 2)112 . Giji je polozaj prikazan na sl. Prublem 1. Vj=2Rnl.P ) eosex.6-30. Na OSllOVU ovih sila pritiska odreduju se komponente rezultujuce sile pritiska: Px -= (PN2 . Dati podaci su: 3 3 3 h 1=2m. treba koristiti metode ravnoteZe tecnosti i potiska.1.1. Pz = (?'V2 .1. iIi kosom i vertikalnom. a sa druge strane jedna iii dye tecnosti raz!icitih gustina. prikazane na sLP. 4 3 Pz2 =P2V2g=P2(3R n-Vk)g.1 REJENJE' Pri rdavanju sva cedri postavljena problema. PI =800kg/m .6-30a-d. Cilindricni pregradni zid kvase sa jedne strane jedna tecnost.1. G2 = P2Vjg· . I b) P = \[(PHi PNl = Plghl A . P2 =900kg/m . Odrediti intenzitet rezultuju6e sile pritiska na cilindricni pregradni poklopac.6-30 2 b) c) d) Slika P. zidu nalazi se cilindricni poklopac.V2=2R (n-cx)l.74 Sile pritiska na krive povrsi 2 PN2 =(-Pv+P2gH )r n.PN1 )SillCX + PZ2 .A=2RI. cx=45°. PN2 = P2gh2 A .J~vl)cosctl = 12643N . POI = PIVjg. Radi kraceg zapisa ovih sila uvode se oznake za merodavne proracunske povdine i zaprernine 1 2 1 2 • R 2n 1 2 a=RI. U pregradnom kosom.G = 4001N. koja se odreduje izrazom Vk -= (3r2+b 2 )nb 16.P N2 . Slika P. poluprecIuka R=O. N1 odnosno rezultuJ'uca sila pritiska P -= (p2 + p2)112 x y = 40l9N.5m i sirine 1= 2m.2kN.v3=-4-1.P.6-30.V4='4Rcxl.6-30.POI +(PN3 +PNZ .2bar. P3 =lOOOkg/m . Pm=O.

Usled dejstva sile F. PNl == (Pm + p]g"2)a . R 2 2 sllla)a.gustine PZ' U polozaju prikazanoID na sLP. G] = pJ/3g .1. r.PN21 + (PN3 . REfENJE. Slilm P. POI = Pl V3g . if. PN2 POI = pzg(h2 . F.~ sina)a. a poldopac A-A ce biti opterecen. PN3 =:= (P2gh2 +P3g~ sina)a.P03 + (PN22 .6-31.PN3 + (PM -PN2 )sina]z +[Gl -P02 -P03 . d.1. PN22 ==[ Pm + pzg(h 2 + ~ sina) Ja. P03 == P3 V3g· Problem 1. R. Odrediti silu koja OVOID prilikom deluje na zatvarac A-A.PN22 ) smaJ2 + [G2 - 2 Pm =Plg(hl . .PN3 ) cosaJ }112 '" 23806. polje pritiska 11 tecnosti gustine Pz ce se promeniti. Poznate veliCine su: h. G3 = pFzg· 2 d) P == {rPNI . Konusno-polusferni zatvarac A-Asa spoljne strane kvasi tecnost gustine PI a sa unutrasnje tecnost. P02 = P2 VZg. PN21 =[ Pm + pzg(h 2 - ~) Ja . G2 = P2 V4g.6-31 1 \ I .~)a . G2 = P2 (V2 +V3 )g.R A = F (2r I d) 2. N2 PN3 =(P2gh2 + P3g"2)a R . na klip teiine G.(PM-PN 2 )COsaft = 24731.SN PM = Pma. {[ Pm . PN3 == (Plgh l + P3g~ sina)a . G3 == P3 V2g· POI .631 zatvarac je neopterecen.6N c) P".Site pritiska na krive povrsi 75 PNI = PlghlA. = Plr~g. P == P2g( h-R . G.

se moze iskoristiti za definisanje izobarskih povrsi.3) u kome se konstanta integracije C odreduje iz granicnog uslova poznavanja pritiska u nekoj tacki fluidnog prostora u usvojenom koordinatnom sistemu OXYz. izobarske povdi Ako se u rezervoaru (v. Nairne. vee promenljivo. Ojlerove jednaCine (1.x-F.1).@g milrmr21Irnja flhlllida. i ono je linea17lo promenljivo sa koordinatama x .-F. S druge strane. vezati bilo gde.7. pri relativnom mirovanju izazvanom konstantnim ubrzanjem ii deluje inercijalna sila po jedinici mase -a.1. nivo tecnosti u rezervoam iii neku drugu karakteristicnu izobarsku POVIS. Fy i F z komponente sileo Kaleo je rezultujuca zapreminska sila konstantna to je po(ie sila koje c1eluje na fluid hornogeno. y i z.7. u principu. Osrmo'lfIDI.1) nalazi fluid gustine p i aka se rezervoar kreee konstantnim translatornim ubrzanjem = tada fluid u odnasu na a a/ +ayJ +aJ rezervoar relativno miruje.76 1.< Ovaj koordinatni sistem moze se. s1. na koji deluje sila teiine po jedinici mase g.1 pravcima.fi.Y K-C Fx Fy (1. ako· se u jednaCinu (1. dobice se jednacine izobarskih povrSi: z=PF. vazi i za relativno mirovanje fluida i ona u skalarnom obliku glasi: (1. izuzev u pravcu koji je normalan na sHu F (povrs p=const. koje su u odnosu na horizontalu nagnute pod uglovima . rezultujuca zapreminska sila po jedinici mase je: F =if + ( -5) = FJ + FyJ + F'J = const.2) sledi da je polje pritiska promenljivo n svim Slika 1. 1. sa s1.1) Na fiuidni de lie.7.1).7. Osnovna jednaCina mirovanja fluida Ojlerova jednaCina (1. Integraljenjem jednacine (1. ne moze ni govoriti jer u tom slucaju fluid struji.7. pri cemu su F".4) Iz (1.7. tada se 0 relativnom mirovanju.7. Dakle. iz .7.1xll jedIrnaciJllal rciaUvIDI. .3) stavi p=K=const.1) napisane u vektorskom obliku: pF = grad p (1. ali u slucajevima kada se veze za: nivo slobodne povrsi. Nadjeno polje pritiska.7. RELA'fIVNO MIROVANJE 'fECNOS'fll PRI TRANSlLACUI 1. a koriseeni fizicko-matematicki model strujanja je sasvim drugaCiji nego onaj koji vazi za mirovanje fluida.1) dobija se polje apsolutnog pritiska p= p(Fxx+Fyy+Fzz)+C .7. jednostavno.4) sledi da su izobare ravne povr. Posle dobijanja konstante integracije C polje pritislca je potpuno odredeno.7. konstantu C je najlakse odrediti.7. P®lje pdtiska i .7. (1.1. Ukoliko ubrzanje a nije konstantno.1.

a 0 cemu ce biti vise reci kroz primenu u slucajevima ravnih i krivih povrsi..!im~ a njena jednaCina se dobija iz (1. i pravci njenog dejstva.2.7) gde se zapremine V. dobivajll projektova~em krive povrsi.5.hidrostaticki pritisak u tezistu okvasene povrsi. primenom opsteg izraza (1. i P e .7.7.6).7. linearno promenljivo sa koordinatama x.Relativno mirovanje teenosti pri traJ7siaciji 77 a == arctg(p) . Od obIika za silu pritiska (1.l. predstavljeno izrazom (1.y.verti!caIno rastojanje ad tezistaokvasene povrSl do nivoa slobodne povrsi tecnosti. b) U slucaju kada tecnost basi hivlt povrs (s1. (1.z) (1.5) na oblik (1.7. / P).ll! lraVlIllC i krive povdi. !coji glasi: (1. (i=x.! tecnosti je rtn'na pow§.P.7.1). + p) + Pz2 odnosu na horizontalu odredeni uglovima (Xi .2a).oje deJluju lIll. koji su u == arctg(p.7.5. a) U sIucaju kada je okJlasena ra/lna POJlr.6) pn cemu su: z c . sila pritiska se odreduje prime nom jednog ad izraza P = JA pdA == p~zcA = PeA (' . odreduje se I rezultujuca sila pritiska P == ~ P. to ce i ovde biti moguce.7.7. (i=x. Sila pritiska koja deluje na bilo kakvu ravnu iii krivu povrS A maze se odrediti. y. na nivo slobodne powsi.a I!!:. y.7~3).=PF.1.4) za K = Pa' 1.5) Kao sto je ovaj izraz za silu pritiska bilo moguce pojednostaviti za primenu u Odeljcima 1. u koordinatnim pravcima. moguce je preCi sarno zato sto je polje pritiska p=p(x.2. i z.! (sl.6. i za slucaj relativnog mirovanja tecnosti pri translaciji.7. 7. z): Prime nom .z). i s/obodna povr. para/e/na sa osta/im izobarskim povr.=pV. z Fx Prema tome. Na osnovu komponenata P. SHe pritiisl!!:. i 1.fAidA.y. b) c) Slika 1.2b) tad a se kompbnente sile pritiska odreduju kao lj=tpdA.

Ravne povrsi se uvode zato §to se na takvoj povrsi najlakse odreduje sila P . tada sila pritiska moze da se odredi primenom izraza (1.zapremina dobijena projektovanjem krive povdi. na pI. s).6). Zato se.7.7. ttproizvo(. integral u tom izrazu ponekad nije lako reSiti. ~ razloga jednostavnosti zapisa uvodi se komponenta . Z. Naime.7.2c).7. jer kriva povrs maze bitiproizvoljnog oblika.7. dobija se sila pritiska P"" - f pdA f piii + P I grad pdV + P JpFdV + P A = N A = V N = N V ( 1.f odredenom ortom normale S (v. nije jednostavno odrediti.3a). u s-pravcu.9) u potpunosti definise silu pritiska koja deluje na krivu povrs (sl.7. Medutim..7. kao sto je prikazano na sl.9) Izraz (1.ilOm. y. kao Ps = pVsFs (1. Odredivalllje sna ]!llJriUska teclllostii )lUll kri:wce JllovrlH meto«iama ravllllo1i:eze teCllll(])sti i poUska Ponekad sile pritiska na krive povrsi.7.7.prtlVCt~ 1.7) sile pritiska je moguce odrediti za bilo kakav oblik krive povrsi: Ali. Napadna linija sila p. a) Metoda ravnote:fe tecnostt: Kada neku krivu povrs kvasi tecnost.2) i veze izmedu povrilinskog i zapreminskog integrala. postupkom izlozenim u Odeljku 1. Tom prilikom.7. a) b) Slika 1.8) gde je Vs . prolazi kroz teZista zapremina Vi (i=x.2. Sada se formirana zapremina V. dok je komponenta rezultujuce zapreminske sile po jedinici mase F~ = F cos(F.koju ispunjava tecnost. na nivo slobodne povrsi tesnosti. koriscenjem izraza (1. za takav proizvoljan oblik tesko je naCi polje pritiska na povrsi. kriva povrs zatvara ravnom povrsi i na taj nacin se dobija zatvorena kontura koja ogranicava zapreminu V.7) moze se odrediti komponenta stle pritis!ca !coja dehije Ita hivlt povr. u nekim slucajevima odredivanje merodavne zapremine Vi i nije tako lak posao.7.3. a kao drugo.3.7. koriscenjem Ojlerove jednaCine (1.7.7.1.3a.1.1. Medutim. prime nom izraza N (1. s).3) iii metodu potiska (Odeljak 1. u cilju odredivanja sile pritiska.6.5). moze izdvojiti i II njoj posmatrati ravnoteZa tecnosti. sl.6. U tim slucajevima moguce je primeniti ili metodu ravnoteZe tecnosti (Odeljak 1.78 Relativl10 mirovanje tecnosti pri translaciji izraza (1.2).

n+PN=-R (1. jednacina (1. koja deluje na bilo koji fluidni delle.7. a njen pravac napadne linije prolazi kroz teziste zapremine V.7-1a) kreee se translatorno konstantnim ubrzanjem a:::: 4.1l =: -pV5 . tada se postupak opisan u Odeljku 1.Relativno mirovanje teci10sti pri translaciji 79 rezultujuce sile pritiska P :::: pVF. Za slucaj mirovanja fluida ii:::: 0. 13=60°. H=lm. takode. i za slucaj mirovanja (5 =0) svodi se na silu potiska (1.7-1 . koja se razlaze na komponente: P :::: G+ F.9) moze da se napise u sledecem 0 b liku P::::G+F. h=lOOmrn.7.Sm.5. glasi: .10) Ova jednaCina izraiava ravnoteiu sila koje deluju na izdvojenu fluidnu zaprerninu V Treba naglasiti da je rezultujuca sila pritiska P jedllaka sili reakcije veze R=.9). D=lOOmm. Ona je. Pm=1480Pa. a=45°. Prema tome.7.:: -P. P = lOOOkg/ m 3 • RESENJE Rezultujuea zapreminska sila po jedinici rnase. b=O. jed ina razlika biee u smeru sile P . /=lm. b) hfetoda potiska.1.n :::: 0.7. Dati podaci su: d=SOOrnm. Dakle.1.translatornog kretanja.10) se svodi na izraz (1. je F = g.7.fr:::: -pV(g -5). Na kraju treba napomenuti da napadna linija sila pritiska PF prolazi ktoz teiiste zapremille Vi ona je normalna na izobarske povrsi.sila inercije. jednacina ravnoteie sila.B P A B Slika P.1l' F F gde je G:::: pflg tezina tecnosti i F. Tom prilikom. Ova sila potiska definisanaje izrazom -PF =: -pr.l.3b).5m/ S2 Odrediti sile pritiska koje optereeuju poklopce A. tj. B i C.1.7). normalna na izobare.P.7.6.3a u potpunosti moze ponoviti. pa ce u usvojenom koordinatnom sistemu vezanom za F'~" F A Zc. koje deluju na izdvojenu zapreminu (sl. koja je sada usmerena lea nivo~ slobodne povrsi tecnosti. U koliko je lleka kriva povrs okvasena taka da se pri rastavljanju veze dobija zapremina Vkoja nije ispunjena tecnoscu (v. jednacilla (1. sl. Sud cilindricnog oblika (sl. i F predstavlja opftu (Arhiinedo/Ju) stlu potiska za slucaj jednoliko ubrzallog . 7.1.Problem 1.3b). F.6.

odrediti jednaCina slobodne povrsi tecnosti.)z] +C.p[acosa. ~A . Prvo.Pa ) x_ -b AE b-Ji ={pm - x=O z=(H+d/2+h) AC =[Pm + p(g-asina.7.)x=-I AA z=-Ji = {Pm + p[alcosa. Nairne. ugao nagiba izmadu horizontale i izobarskih povrsi. Iz uslova poznavanja pritiska na nivon tecnosti u sudu.)(H +f+h) ] D. tj.razom (1). Fz = -g+asina. odreduje se vertikalno rastojanje I I .== arctg acosa == 25 6°.. Ovaj zadatak moze se resiti drugaCije .1). kada se ~uvrsti P = P a ' i glasi: Pm a cosa. koja su detaljno opisana u Odeljcima 1. Prema tome. Za primenu ovih izraza potrebno je poznavati polozaj nivoa sIobodne povrSi tecnosti. iz jednaCine za polje pritiska (1). liZ pOlloe (1.treba odrediti odgovarajuee geometrijske parametre.8). Ova jednacina sledi iz polja pritiska. d p[abcosa. primenjene za teZiste poklopca B. sile pritiska: P i Pc mogu se A odrediti primenom izraza (1. u kojima su natpritisci u teiistima povrsina odredeni if.' Drugo.7). PE == (p. Pre nego se pre de na odredivanje sila pritiska. kao prvo.)H]}-2 2 Slnl-' TC =1478N. P = Pa + Pm)' dobija se konstanta illtegracije C = Pa + Pm' pa ce polje pritiska biti P.. sile pritiska su: 2 PA == (p.7. Zato ce se. Uvrstavanjem ovih komponeilti sile F u Ojlerovu jednaCinu (1. Fz g-asma. maze da se napi~e u kracem obliku..) g-a sma.x+(g-asina.. .7. Fy = 0.)H]} d 4TC == 2217N.-(g-dsina. ~ p(g -a sina. . Z= .7. koji glasi: Pm Fx x (2) z == plFzl + IFil . podignut za rastojanje zm == Pm / plFJ Ako bi usudu iznad nivoa teiSnosti vladao potpritisak P v' tada bi Divo slobodne povrsi tecnosti bio ispod nivoa tecnosti u sudu na rastojanju Zv == Pv / ~FJ U slucaju da je IFzl == g.x+(g. Ova jedn3cin3.6). B i C rayne povrsi. u koordillatnom pocetku (x=z=O.4).7.80 Relativno mirovanje tea10sti pri Irans!acUi nivo tecnosti u sudu projekcije sile biti: Fx =-acosa.P" = Pm . uodnosu na nivo tecnosti u sudu.n == 81. tada se nivoi slobodnih povrsi nalaze na rastojanjima Pm / pg iIi Pv / pg. koji se odreduje iz jednacine (2).)zl· (1) S obzirom da su povrsille poklopca A. dok se 8ila P moze odrediti prim~nom izraza B (1.iznosi Fx y == arctg.1. odredenog jednacinom (1). dobija se p = -p[acosa.9N. to se sile pritiska na njima mogu odrediti primenom izraza (1.+(g-asina.P.5a i b. 1z ovog obIika jednaCine slobodne povrsi tecnosti dolazi se do veoma vaznog zakljuiSka: da je nivo slobodne povrsi tecnosti.asina. .

7. p= 1000kg/m . cx=30°. napunjen do visine h. Prizmaticni sud sirine B=lm. dole se sa izrazom (1. IFBI =gcos~+asin(~-cx) = IFxlsin~+IFzlcos~.lm.7. Pm = 800Pa. ~ = arctg(----·-:--) == 30 60 • Pnmenom izraza g-aSl11cx ' (1. krece se translatorno konstantnim ubrzanjem a == Sml S2. Konacno. h=O.a sin ()(.9N PH . i prime nom jednacine (1.4) dobija se ugao pod kojim je nagnuta tecnost u odnosu na horizontalu. odreduje rastojanje 11c =Zc [cos ~ + sin ~tg(~ .Cnosti pri translaciji 81 acoscx b H' g-asincx + . Problem 1. potrebno je odrediti komponentu rezultujuce zapreminslee sile po jedinici mase u pravcu dejstva sHe P .P. Problem 1. primenom izraza (1.7-1 suprotnog smera od pozitivno orijentisanih OSa x i z. H=lm.7.e je R=600m.y)]. Dati su podaci: a=lm. zato sto su sile pritiska ucrtane na sl.1. Odrediti ugao u odnosu na horizontalu pod kojim je nagnuta tecnost pri translaciji. p =7S0kgl m 3 • .Relativl10 mirovanje te. kao i silu koja opterecuje dno suda. U autocisterni koja ima povrsinu poprecnog preseka oblika elipse: nitlazise benZin. Pm . koji iznosi acoscx .) H]BL == 16220N. b=1.:~ F 1478N U prethodnim izrazima za sile pritiska koriscene Su apsolutne vrednosti za komponente rezultujuce zapreminslee sile.7-3. a ona iznosi B Zc = p(g-asinti) . Radijus krivip.6) dobija se sila pritiska na dno suda F == g . Na kraju. d .7) odreduju se sile pritislea PA Pc = PV:4 IFxl= P-4-(l+b+ t~)aCoscx=2217N. Pro- P = [Pm + p(g. na osnovu kojeg se. RESENJE: Rezultujuca zapreminska sila po jedinici mase je jektovanjem ove sile na horizontalni i na vertikalni pravac. Z = pVc I~ I= P-4-(zm +H +2+ h)(g-asmcx) =81. Odrediti. Iznad benzina vlada atmosferski pritisak.P. d2rr. D2rr.2m. Dati su podaci: 3 L=2m. Autocisterna se krece konstantnom brzinom v==70km!h u krivini ciji je nagib definisan uglom cx=2°. Nivo slobodne povrsi tecnosti prikazan nasl.7-3 odnosi se na stanje mirovanja na horizontalnom delu puta.ii. a) ugao u odnosu na horizontalu pod kojimje nagnut benzin.7-2.8) odreduje sila = pVBIFBI = P llcl sI= 4~. b) silu pritiska koja opterecuje dno autocisterne.7. kao trece.1.

1 RESENJE.. Vazduh u komorama menja stanje izotermski.7-5. a) Iz jednacine tipa (1.:.7. H. tako da pritisci u vazdusnim prostorima obe komore h budu isti..7-4..=45° prema horizontali... Iznad nivoa vade desne komore je vazduh pod natpritiskom Pm' a iznad nivoa leve komore vlada potpritisak Pv ' U pregra Ji P. Slika P.a ima komponente Fx == ~c()scx.7-5 RESENJE: Rezultujuca zapremi-.. Odrediti ubrzanje a. tako da voda moze da pretice iz komore u leomom.1. . to ce se smatrati da je an = const . +b J Pv +(Pa + Pm) h'. . gRlv -sincx.. 21 aJ Slika P. stranica 21=4m.82 Relativno mirovanje teenosti pri translaciji RESENJE: Kako se autocisterna nalazi u krivini to ce na fluidne delice delovati inercijalna sila po jedinici mase an = v 2 / R. ). nalazi se procep.. i krece se translatorno konstantnim ubrzanjem a pod uglom cx.:::ina. koje se nemesaju./em 1. sirine L.horizontalnim R ubrzanjem a. napunjen jedvema tecnostima gustina PI =::800kg/m3 i P2 =lOOOkgim 3 . . .7-3 Nadena resenja vaze i za vagon-cisterne koje imaju poprecni presek ablika elipse. nska sila po jedinici mase F=:: g.." . LP a gI .Fy = 0 i F. 1z uslova zadatka.b 2h(Pm + Pv ) 1 pd cemu je b == (P m+ Pv ) / pg. S obzirom da je radijus krivine mnogo veti od poprecnih dimenzija autocisterne. pri dnu.4) sledi cosa B= arctg 2 3. L. a ' % i '. I...( g b) -a.azi otvor.. Sud oblika kocke.6) dobija se sila pritiska na dna auto-cisterne P = pg(h + a)abn coscx. a x o A B potom odrediti sHu pritiska koja ~ ga opt~recuje. == g.Traieno ubrzanje je p H a=TI" . Rezervoar R. Rezervoar se krece konstantnim translatornim .. da je slohodna povrs normalna na poklopac AB . Odrediti ubrzanje tako da slobodna povrs bude upravna na poklopac suda AB. b) Primenom izraza (1. podeljen je pregradom P na dye jednake komore. = 30492N. Poznate veliCine su: h. na kome se na rastojanju 112 na).. Pro/.68°.7.1. Problem 1.

Zatvoreni ciJindrielli sud (s1..PI)(g-asina)(h +d +b)}2bB .A oft-A Slika P. PI' P2' +z v -I h d -_-___p~~~-~~~~~~~~~A "~F.. .Problem 1. horizontalna komponenta sile je Fx = g / tga. Prizmaticni sud..=-:::---- g -. PA2 ::: {P2 [/acosa+(g -asina)(h +d)]. ::: (p- Pa)~~oAI =0. sirine B. p::: Pa) i na razdelnoj poyrsi tecnosti (x=II2.7"7a) precnika D=200rnrn i visille H=300mm na poklopcu A ima pijezometarsku cevCicu postavljenu na rastojanju R=80mm od ose i u kojoj je voda napulljella do visille h=lOOmm. Odrediti sile . PI (g-asina)(h+. I. P1.Lx.. I tga a .L7-6 RESENJE: Analiza sila koje deluju na poklopceA-A i B-B prikazana jena s1. Pozllate veliCine su: h.7-7.76b. U sudu se nalaze dye tecnosti gustilla PI i P2' koje se ne mesaju...' IE a) " - ~ <10_---3- VIe x b) :}>::.-----. gde i=l oznacava tecnost gustine PI' a i=2 tecnost gustine P2' Koristeci uslove za pritisak u koordinatnom pocetku (x=O. ::: Dakle. Sud se krece kOllstantllim horizontalllim . d. a. d+b. odreduju se sile pritiska: (p_ p )(1)::: a :::[p . Odrediti sile pfitiska koje opterecuju poklopce A-A i B-B kada poyrs razdvajanja tecnosti prolazi kroz tacku D. .P2 )g/ I 2tga. P. vezanom za mali otvor.. (p_ P /2) gl+p g(X_l)J_l. KoristeCi sHean postupak resavanja kao u primeru 1.::. Prema tome.. 2 ProD/em 1...3) ima oblik: p(i) ::: Pigx I tga+Ci . Polja pritisaka u posrnatranim tecnostima odredena su izrazima: P -. jednaCina za apsolutni pritisak (1.Pa)~~IA2::: (PI +P2) t:a /3 = 141..7-6. b.. dobivaju se· . PAl::: PI[ alcosa+(g-aSilla)(h+f-b)]cd -b)B .. U usvojenom koordinatnom sistemu.7.::. B..-)(d+b)B .3N . a..(P2 -.7. krece se konstantnim translatornirn ubrzanjem a koje je u odnosu na horizontalu nagnuto pod uglom a..6). P2 ::: (p. dobijaju se izrazi za sile: PA = PAl +PA2 . rezultujuca sila pritiska na poklopacAB je P AB P2 .- PAl~A ' ...· PE . _~·:>//'li11---~- ~i'~ 1 ~-p..\ ~~ . I 2 2 2 tga KoristeCi ova polja pritiska i izraze (1. p::: p a + PIgI12tga)..Relativno mirovanje teenosti pri transIaciji 83 (Fz ::: 0) dobija se a::: g / sina...7-5.trallsJatornim ubrzanjem a::: 2ml S2.konstante integracije CI ::: p a i C2 = Pa + (PI ./ D -"""-"..1. ' b ".

2 / AA == pg(zo +h). integraleCi je. sl.7. . .6) i iznosi: .7. Fy ==0 i F.7).7-7 RESENJE: SHe pritiska na poklopee A i E. =-g. Za primenu zapreminske metode. u ovom slucaju.1). Ovde treba napomenuti da je zaprernina polusfere VBx dobijenaposle odbaeivanja dvostruko srafiranih zapremina u horizontalnorn praveu.1. i koristeCi u koordinatnom pocetku (x=z=O) gramem uslov P = Pa' dOblJa se polje pritiska P-Pa=-p(ax+gz). z=-(zo+h) iIi primenom izraza (1. Zato ce se odrediti polje. UvdtavajuCi komponente rezultujuce zapreminske sile Fx = -a. mogu biti odredene na razlicite nacine.77b.z 0 =: aR / g koje definise polozaj usvojenog koordinatnog sistema u odnosu na pijezometarsku eevCieu.1.D. u slucaju da on predstavlja donji deo sfere(v. z x a) b) G c) Slika P. To projektovcmje je prikazano na s1. u jednacinu (1. potrebno je odrediti zapremine nastale projektovanjem hive povrsi poklopca E na nivo slobodne p0\rrsi tecnosti u vertikalnom i horizontalnom praveu. PA • Sila pritiska na poldopae B. ako poklopae Bpredstavlja donji dec sfere i ako predstavlja gornji dec sfere. pritiska i jednaCina slobodne povrsi tecnosti u koordinatnom sistemu vezanom za nivo slobodne povrsi i za osu simetrije suda. jer Se na tim . odnosno iz nje rastojanje . izraza (1.7. P.7). pre rna kojem ce kornponente sHe pritiska na poldopac B biti 11 4 D 3 D21[ l PBz == PVBz Fz = plZ3(T) rt+T(H+h+zo) Jg.1.X a / g.84 Relativno mirovanje teenosti pri translaciji pritiska koje deluju na poklopce A iE.7. odredice se zapreminskom (opstom) metodom i metodom ravnoteZe tecnosti.7-7b). II PBx == pVBx Fx 14 D2 I I= P23(T) n:a . n: 4 = 35. Sila pritiska na poklopae A moze biti odredjena primenom izraza (1. iz koga se dobija identican izraz za silu . tj. iz kojeg se (za P=P a ) dobija jednacina slobodne povrsi tecnosti z == .8N .P.

Odrediti sHe pritiska koje opterecuju cilindricni poklopac A-A i ravni a. Fs := := pR 2 n { P. P. na polusferu deluje normalna sila Pzv i sila potiska P =-pVF=-pV(g-a)=-pVgk+pVaf. sila pritiska na poklopac B iznosi: . ~=45°.7·9. Primenom ravnoteie tecnosti. zatvara polusferno dno poluprecnika R=200mm. Sud napunjen vodom krece se konsta- ntnim translatornim ubrzanjem a = 3. moze da se odredi. pritiska PN = P D41t (H +h +zo)g. df··~ se 81·1e: tezme G=pv g . ali ovde taj izraz vise nema svrhe primenjivati.c71Osti pri translaciji 85 delovima sile pritiska uravnoteiavaju.1.7. U slucaju da poklopac B predstavlja gornji deo sfere (v. sila pritiska na poklopac B iznosi p.7.7.~ I sila P. norma In·l a e lillSU 1 a S1 !Pix pi.7-8. ~pR3n[geos~-aSin(~-a)l = l02N. F Prema tome. Slika P. 2 P~ =J +(PN +G)2 =148. Dakle. b) Koliko treba da bude ubrzanje a da bi sila smicanja zavrtnjeva A -A bila jednaka nuli? Dati podaci su: Pm := 2kPa. koji je napunjen vodom.l. odnosno jednacina ravnoteie sila (1. Ova sila moze da 8e odredi i primenom ravnoteie tecnosti.7N .7). h=lm.10).7-8 F. uopstenom zaprerninskom metodom .9N F.izraz (1.9N .7-7c) izdvaja se zapremina polusfere V na !coju se primenjuje metoda potiska. Prema ovoj metodi. a = geos ~ / sin(~-cx.) = 2.1. kao i P~. Ovaj sud. a) Odrediti sile istezanJa i smicanja zavrtanjske veze A-A.' +(g + a sina)h +j R[ acos(~ -a) + gSin~l}:= 1858. krece se konstantnim translatornim ubizanjem nagnutim pod uglom a u odnosu na horizontalu. izdvaja se zapremina 14(D)3 ~.11).73g b) Problem 1. Pri tome tezinu polusfernog dna zanemariti. ProDlem 1. Rezultujuca sila pritiska koja deluje na poldopac 15 je P~ = + = 148. T/ ••• T V = 23 T TC. tj. oblika eliptickog cilindra. s1. Rezervoar prizmaticno cilindricnog oblika.7-9 .9N. jednaCinom ravnoteie sila (1.Relativno mirovanje te. primenom ravnoteze tecnosti. RE:SENJE' a) Slika P.27m / S2 koje je postavljeno pod uglom a=30° U odnosu na horizontalu.1lleTCIJe Fin = pya7 .=J(pVa)2+(PN -pVg)2 =107.

Primenom opisanog postupka dobijaju se resenja: 2 ___ I.()(.: .7-1. i d) polusfernim poklopcem C.~' :::'--~. p= lOOOkgim3 • RESENJE: PA := J(~v + pVacoscxi +CpV)2 (g+a sinal ::=: 156. d 3.__ --__Fj~" : 'll)g a . iz primera 1. PVB(gcos~ +a sin(13. PH = p[-abcosex. B i C zamene sa: a) polusfernim poklopcem AI.. Tom priikom izdvajaju se zapremine: Stika P. c) poluelipsoidnim poklopcem B. ~=45°.12' VB .12 sin~' f. 1=250mm. i A -nagnutoill pod uglom ~ I I u odnosu na horizontaI I In.1. p PVg Odrediti sile istezanja i b) a) smicanja zavrtanjske Slika P.»)]Z + [pVB(gsin~.3).7-10 VA . R=lOOmm. PB iIi Pc' koje su vee odredene n primeru 1. Problem 1. Dati podaci su: h=200mm.• Sud napunjen tecnoscu gustine p. Odrediti intenzitete sila pritiska koje deluju na nove poklopce. nalazi se pravougaoni : "-----'<c-------'* otvor koji je zatvoren I I"""f----'-_ poklopcem dvostrukog polucilindricnog oblika. kreee se kOl1stantl1im translatornim ubrzanjem nagnutim u odnosu na horizontalu pod uglom ex. d=200mm.=30°. c . v:= (71:. ex. Ako se na cilindricnom rezervoaru.86 Relativno mirovanje teCnosti pri translacij'i poklopac B-B.15N .)] + (pVcacosex)Z }:= 83. RESENJE: Pri resavanju zadatka treba koristiti metode ravnotde tecnosti i potiska (Odeljak 1.c == {[ Pc + pVc(g.7-11 .12 ' na Cijim ravnim presecnim povrsinama deluju normalne sile pritiska PA .79N .6N. a = 3m/::P. b) polusfernim poklopcem A2.7-10. Problem 1. b=lOOmm.a cos(~ _a»)]2f/Z ::: 1258N 2 c) d) PR. = {CPA -pvAacosex)2+[pVAcg-asinex)j2r/2 =2124N. sirine B. ravni poklopci A.1-U.a sin()(.+(g+asinex)(h +Rsin~)12Rlsin~::: 89.B = {[PH - Pc .7-1.~ + sin~cos~)R2l . U kOSOill zidu snda._ _ _ _ 71:_ d3 / D3 11: ___ a) b) PAl = {CPA + pVAacosex)2 +[PVA (g-asinex)1 PA2 f/2 := 2331N.1.7. gde su: PN = p[adcosex+(g +a sinex)(h +Rsin~)12RI sin~ .

Pm) Pm' 1 2 Slika P. I. Odrediti ugao a taka da rezultujuca sila pritiska koja deluje na cilindricni poklopac A-A. H. i normalna sila pritiska PN1 == p[-acosa(l.p(V -Vo)[gcos~+asin«x. R.Vo)[gsin~ .r cos~) +(g+asina)(h -rsin~)l2rB. (I=h). sirine I..Relativno mirovanje tecnosti prj translaciji 87 veze A-A. koji je nagnut pod uglom ~. Za vreme kretanja sud a tecnosti gustina PI i P2 ne kvase go rnj i poklopac suda.7-13 Pp P2' a. R. Sud se krece translatorno konstantnim ubrzanjem a=2g . koji je zutvoren (po celoj Slflm suda) polucilindricnim poklopcem A -A. koje je u odnosu na horizontalu nagnuto pod uglom a. c.+~)]. == PN1 +PN2 . Poznate velicine su: a.acos(a+ ~)l ' koje opterecuju zavrtanjsku vezu A-A. h. a.. h. i sila smicanja Fs == p(V .-.1. a. Problem 1. ~) p.7-12. -. RESENJE: RastavljajuCi vezu A-A po ravnoj povrsi A-A formiraju se dye zapremine polusfernog oblika Vo i V. projektovanjem navedenih sila u merodavnim pravcima dobijajll se: sila istezanja F. Na oyu zapreminu tecnosti deluju sile: tdine pVg. I. Sud se krece translatorno konstantnim ubrzanjem a. B) p. sirine B. po kojoj na OVil zapreminu deluju dye komponente sile potiska pVog i pVoa. ~. R. Poznate velicine su: h. Pri ovakvom kretanju suda odrediti sile istezanja i smicanja zavrtanjske veze A-A. :::t=. d.7-12 RESENJE: Problem 1. r.7-13. nalazi se pregrada B-C koja sud deli na dye komore. koje su napunjene tecnostima gustina Pl i P2' U kosom delu pregradnog zida. G. bude jednaka nulL Poznate veliCine su: I.~ Slika P. nalazi se pravougaoni otvor. Na zapreminu Vo == r 2 nB / 2 primenjuje se metoda potiska.1. TeZinu poklopca zanemariti. RESENJE: TraZene sile istezanja i smicanja zavrtnjevaA-A su: . -T1 1 1 1 h 1 1 1 I I I I" . koje je nagnuto pod uglom a u odnosu nu horizontalu. b. U sudu oblika kvadra. B. inercije pVa i normalna sila pritiska PN2 == p[-acosa(l+Rcos~)+(g+asina)(h+Rsin~)l2RB. Na zapreminu tecnosti V == R 2 nB / 2 primenjuje se metoda ravnoteze tecnosti.

2 pri cemu su sile: PNl PN2 .p2)[gsin~ -acos(~-a)l ± R2nl.88 Relativno mirovanje teenosti pri translaciji F. = {Pm. = {Pm +P2[-acosa(c/2+d)+(g-asina)HJ}2RI. +Pl[acosa(bI2-d)+(g-asina)hl}2RI.:= P N1 -PN2 +(PI-P2)[gcos~+asin(~-a)1±R2nl+GCOS~ .G sin~ . Ps ~ (PI .

polje pritiska je linearno.1) Komponente ove sile su: Fx ==ro 2 x-ax' Fy =ro 2 y-a y .2) u kome se konstanta integracije C odredjuje iz uslova poznavanja pritiska u nekoj taCld fluidnog prostora.8. pa za takvo polje pritiska vazi sve onosto je vee receno za slucaj mirovanja.7. pa ee rezultujuca zaprerninska sila po jedinici mase biti: . imaju vrednosti: . (j/F. dobija se jednaCina izobarskih povrsi C .8. opisanog jednaCinorn (1. Nairne. x (1. i za slucaj relativnog mirovanja pri translaciji.. neka se rezervoar istovrerneno kreee translatorno konstantnirn ubrzanjern 5 == a)" +a) +aJ i neka seokreee oko vertikalne ose konstantnom ugaonorn brzinom ill.K ro 2 ? 2· l 1 z=--l--+-2 (x-+y )-(a x+ayY)J r g+~ P .YO)2]q. r (1. za p=K=const. RELATIVNO MlROVANJE TECNOSTI FR! ROTACIJI IJtl..:o1l»ar51ke povdi Razrnatraee se opsti slucaj relativnog mirovanja tecnosti u odnosu na rezervoar. dobija se polje apsolutnog pritiska P=P [ --:r(x +y )-(axx+ayy)-(g+az)zj+C ro2 2 2 l (1..8.89 1.3).8. Temena obrtnih paraboloida Ide u tackama T(xo.zo)' a njihove koordinate se odredjuju iz jednaCine (1. opisanog jednaCinom (1.1).2).F == g-a+ro 2.7.2) vise n(je lineamoJ vee je nelinearno.Yo.1. Medutirn.S. Slika 1.1. koji se nalazi na rastojadeluju zaprerninske site po nju odredenom radijus vektororn polozaja r == xi + jedinici mase: tdine g. 1z polja pritiska (1. . na fluidni delle (v. aIm se posmatra polje pritiska na cilindricnim povrsima koje su opisane sa r=const. inercije prenosnog translatornog kretanja -5 i obrtanja yJ.4). Pofije pdti51ka n b.8.3) opste jednacine familije obrtnih paraboloida: z-zo == [(x-x o)2 -(y.1).8. koja i za slucaj rotacije vazl. Tada.8. sl. Fz = -(g+a z ) • Njihovim uvrstavanjern u jednaCinu relativnog rnirovanja (1.8..3) i ona predstavljafomtlijl( obrfluh paraboloida.1.Ki:lko rezultl(juC-a zapreminska sda F n(je /Cons/aI/flIt? to polje pritislca (1.

+ . FO. dalje.4) pg 2g Izobarske povrsi su. p:= Pa' iz jednacine (1..)'IJlI!lIjenog tecl!lIoscu P:=pl-2 (x 2 +/)-gzJ+ C ' Ico 2 l C-K co 2 ? 2 Posmatra se cilindricni rezervoar polupreenika R (sl. ali sada imaju temena na osi rotacije.gzY· (1.1. Ovde se postavlja pitanje kako se menja potje pritiska i kakav je izgled izobarskih povrsi? Odgovor na ova pitanje ce se naCi koriseenjem vee date analize iz Odeljka 1.8. NajeesCi slueajevi.8. takode. Medutim.1.8. ona je detaljno proueavana u Odeljku 1.5) odreduje konstanta integracije C:= p a' te se polje Az piitiska svodi na oblik CO 2r2 . 1z jednaeine (1. (1.8. ako je ree 0 relativnom mirovanju fluid a sarno pri rotaciji. ito: co 2r2 C-K co 2 r2 p= p(---gz)+C.8.8. (1. Interesantno je.8.7) zakljueuje se da je 'slobodna povrS tecnosti oblika obrtnog paraboloida. interesantni za telmicku primenu. Z : = .8.6) 1z ove jednaCine.2a.2a) .8.3) imaju jednostavnije oblike.7) ujedno ce biti i jednacina bilo kog obrtnog paraboloida (izobarske povrsi) kod koga je koordinatni sistem vezan u njegovom temenu..90 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji Treba napomenuti da je do zakriv(ienja izobarshlz povrJi doJlo zbognehomogenog po(/a pritiska.1. R@tadja oko vertiblne ®se dHni!lJricl!lIog rezervoara l!lIall.2. za p:: P a' dobija se jednaCina slobodne povdi co 2r2 z:= 2"g" (1. koji tretiraju osnosimetriene probleme u odnosu na osu rotacije. pri \ \ . jednaCine polja pritiska (1. tada je := 0. jednaCine (1. razmotdti za koliko se.8. obrtni paraboloidi. i jednaCina bilo koje izobarske povdi kod koje je koordinatni sistem z-r vezan za teme obrtnog paiaboloida. relativnog mirovanja fluid a su iIi eista translacija iIi Cista rotacija.5) 2 pg 2g Dobijena jednaeina je. odnosno zbogpromen(iivDstirezultujuce zapreminske sile F.4) imaju najprostije moguce oblike. koji glase: a z:=--+-(x-+y). U nekim specijalnim slueajevima. Ako se polamo . lednacina (1. koji je u stanju nrirovanja napunjen teenoscu gustine p do visine H.8. Kada se ovaj rezervoar okreee konstantnom ugaonom brzinom co tecnost zauzima polozaj prikazan na s1.7.7) a) p b) c) Slika 1.2) i izobarskih povrsi (1._ 'P-P a == p ( T .8.2. ujedno.8.. tada se primenoID granicnog uslova 1"=0.cilindricni koordinatni sistem r-z vde za osu rotacije na nivou slobodne povdi teenosti.8. Kada je ree 0 translaciji.8.. 1.

traze vertikalne sile pritiska. sl. Jedan deo hidrostatickog pritiska predstavlja konstantnu velicinu kaja se ima na osi rotacije P = pg(H -h1 ).7.8) Dobijeno reSenje je interesantno jer kaZe da za koliko se podigne nivo tecnosti na zidu.8. najceSce. . (1.9) daje zakon promene pritiska P-Pa=pg(h1+h2-Z)=pgz*. Koristeci jednacine slobodne povdi. dak je drugi deo promenljiv Clan p(j) 2r 2 12.1. pri rotaciji tecnasti.. kaja deluje na bila kakvu ravnu iii krivu povrs.8. R nh1 =2R n(h1 +h2) ~ h) =h2 =~ (1. sta je identican zakljucak sa omm koji daje hidrostaticki zakon raspodele pritiska u mirnom fluidu (1. sl. Kako se. Ako se posmatra zid rezervoara. . za toliko se na osi rotacije spusti nivo tecnosti. kao p. i zapreminskog bilansa tecnosti pre i u toku rotacije sledi (j)2R2 2 1 2 (j)2R2 h1 +h2 =~.2c).8. podigne nivo tecnosti (visina h2 ) i za koliko se spusH teme obrtnog paraboloida (visina h).5).8. Na dalje ce se razmatriti palje pritiska na nekim karakteristicnim vertikalnim i horizontalnirn pavrsima.gz) .10) sledi da je na cilindricnoj ravni zida pritisak Iinearno promenljiv sa dubinom tecnosti (v.- 1. k~ja se meri od nivoa slobodne povrsi tecnosti po visini zida rezervoara..Relativno mirovanje tecnosti pri rotaciji 91 rotaciji sud a.1. Ovdese maze izvesti opsti zakljucak da se na svim cilindricnim pavrsima (r=eonst. SUe p1l"itJiska na 1l"2Vnle li kJrive povrsi Sila pritiska. Na dnu rezervoara kao ravm normainoj na osu rotacije hldrostaticki pdtisak je promenljiV (v.8.10) Iz jednaCine (1. (1. i on izrazava uticaj rotacije tecnosti. to ce avaj izraz biti napisan u jednostavnijem obliku R x z v b) c) Slika 1.z.).8.Pa = p((j)2R2 /2'.2b).@.9) KoristeCijednacinu obrtnogparaboloida (b) zazid rezervoara 171 +/:12 =(j)2R2 12g i uvodeCi vertikalnu koordinatu z * = h) + h2 . sto za posledicu ima da polje pritiska zavisi sarno od koordinate z. Ovaj pritisak se sastoji ad dva dela. koordinata r je r=R=eonst. maze biti odredena primenom izraza (1. pritisak linearno menja sa visinom tecnasti.8. pri rotaciji u cilindricnom sudu. na pro na zidu i dnu rezervoara.8.3.4).1.3. jednacirta (1.8.

8.1.7. It vertikaillom proVelt.1.8. d= 100mm. U nekim slucajevima.1.8. od tdista povrsine do ose rotacije.3b). u kojoj se nalazi tecnost do visine h=200mm. (1. dok je za primenu izraza (1.8. p == lOOOkg / m 3 • • Vy c) presek D·D e) p. ako poklopac C-C predstavlja deo cilindricne povrsi. Dati pedaci su: D=400mm. b=50mm.8.liA. na nivo slobodl1e povrSi tec'lzost/ (sl. presek D-D j) Poklopac c-c g) Slika P.8.S-1.11) potrebno raspolagati sa nivoom slobodne povrsi i sa svim onim sto ga odreduje. Fy =(02 y i Fz =::-g u jednaCinu . U takvim slucajevima nalazi se rastojanje re .2).1.r2rndr=-. Cilindricni sud (sLP.8-1ct) na poklopcu A-A ima na rastojanju R=lOOmm ekscentricno postavljenu pijezometarsku cevCicu. sl. radi lakSeg odredivanja zapremine VOl ili nekih njenih delova. potrebno je poznavati zapreminu nastalu obrtanjem povrsine Aa oko vertikalne ose (sl.94s.-.1. 1=500mm. H=300mm. Odrediti sile pritiska koje deluju na poklopce: A-A.1• UvrstavajuCi projekcije zapreminske sHe: Fx =::ro 2 x. Ako se sila pritiska trazi primenom izraza (1.92 Relativno mirovanje tecnosti pri rotaciji (1. Ova zapremina se odreduje kao 4 (02 fRoZ (0 21CR 1 2 V= zdA==.8-1 RESENJE.Pri obrtanju suda. Sud se okrece konstantnim brojem obrta n=200o/min.11) u kome je VOl zapremina nas/ala projek/ovalljern krive pOVl".5) tada je potrebno raspolagati sa poljem pritiska opisanim izrazom (1.3a). i ako predstavlja deo rayne povrsi. ugaona brzina iznosi (0 =mc/30= 20.3c).-=-R TIff.8.12) A 2g a ·4g 2 Iz dobijenog rezultata se zakljucuje da su zapremine ispod i iznad obrtnog paraboloida jednake i da imaju vrednost polovine zapremine odgovarajuceg cilindra. pa obrtanjem nastala zapremina iznosi Va = 2nrcAo' NajcesCi sastavni deo zapremine VOl koja definise silu pritiska jeste cilindricna zapremina ispod obrtnog paraboloida (v. Sf ProDlem 1. B-B i C-C.

Pa)dA.1.a). dobija se sila pritiska D/2 CO2 co 2 D2 D 2 rc PA == 0 p[T r2 +g(h-a)]2rndr==p[ 16g: +g(h-a)]-4-=522. sila pritiska odredena . sLP.8-1b. i ona iznosi C =p a' Dakle. ova sila pritiska moze biti odfedel1a i primenom izraza (1.8-Ib). kod kojih je polama koordinata 1'2 == X2 + y2.1.7. Uvrstavajuci u izraz (1.P.11).8-1e) tada je poJama koordinata ovog poklopca rc = D 12 +b = const. prema kojima je d rc [co D.8. 1 D 2 rc [2 2 1 J2 Zo g-1302. polje apsolutnog pritiska odredeno je jednaCinom p.P.1. Pry! l1aCin je primenom izraza (1. (1) 1z jednaCine (1).Prema tome. sustinski. te se za odredivanje sile pritiska mogu primeniti izrazi (1. Sila pritiska koja deluje na poklopac B-B (sLP.8N.je lineamo i homogeno na cilindricnoj povrsi sa rc = canst./ S druge strane. i to na dva nacina. Najpre ce se odrediti sila pritiska na poldopac A-A. P. polje pritiska odredeno jednaCinom (1).6).1).9N. i element povrsine dA = 2rndr koji vazi sarno za osnosimetricne povrsi (v. Kako je u t odnosu na osu rotacije poklopac A-A osnosimetrican to ce se podil1tegralne veliCine napisati u polamo-cilindricnim koordinatama.7.1.4 = PV. prema kome sledi: :J _ _ D lB-pVBrog-p 3(2) 3 rc+ D4 rc (l+h-a)+2 D4 rc D rc .2N .5).8.8-1c). Za primenu ovog izraza potrebno je poznavati rastojanje Zo (vo sLP. gde je VAro zaprernina prikazana srafurom na sl.gz] . sl. Dakle. . f . koja glasi Z 2 2 = 2g (X + y co 2 2 2 ) . 2 ld rc Pc = (p. takode.. i to za z = -(h .gz] +C Konstallta illtegracije C odreduje se iz uslova poznavanja pritiska (p =Pa) U koordinatnom pocetlru (x=y=z=O) . tada je polie p.11).. sto predstavlja. razliCit slucaj od predhodnog karla je poklopac bic cleo cilindricne povrsi. odredena primenom izraza (1. Si1a pritiska na . za ovaj sJucaj. prema kome je PA = (p.itiJ*a na njemu ?leli?leamo (i nehomogeno). lcoje se odreduje iz jednacine (2) i iznosi ovom drugom metodom iznosi: Zo 2 =co 2 D2 18g.P.. sl. (2) a iz koje se za uslov poznavanja koordinata na nivou slobodne povrsi tecnosti u pijezometarskoj cevcici (x=R.7.Pa == p[(x + i)co 12.8-1j). 2 Ako poldopac C-C predstavlja deo rayne povrSi (v. y=O) dobija rastojanje a == co 2 R2 12g.Relativno mirovanje' tec710sti pri rotacifi 93 (1. dobija se polje pritiska p = p[CX2 + i)co 2 12.Pa )z=-Ch-a+!1) -4-= P T(T+ b ) + g(h-a+H) I 2 2 J4= 128.~ .4rog == p[~(h-a) +2~zoJg .8-1d) bice.5) raspored pritiska (1).2) iii (1.1':.7. koje u potpu110sti definise polozaj koordinatnog sistema. Kada poklopac C-C predstavlja dec cilindricne povrsi (v.1.5. za P = P a' dobija se jednaCina slobodne povrsi tecnosti.1.

a zatim i iz novouvedenih ortogonalnih koordinata prelazi se na polarno-cilindricne (X 1.47s-1 • Za odredivanje sile pritiska primenom izraza (1.Pa = p[T(X1 +T+ b). UYI 0'1 (3) a sto.7.CP)' Kako izmedu ovih koordinata postoje veze X==Xj +~ +b" Y==YI' Z==Zj"-(h-a+H).z jednacine (1) dobija. P.8-1b i f). aZI &r)"&P . Y1.5). h=50mm. . Dati podaci su: d l = lOOmm. to se i.. d 3 =400mm. U novouvedenim polarno-cilindricnim koordinatama element povrSine je dA = «yj dz) == a:i1"&P dYldcp =Y1drjdcp . dobija se sila pritiska " 'dl2 Pc = J 0 I 2n co 2 [ 0 (p-Pa )".g11 S111CP+ g(h-a+H)l. bice odredjel1a primenom izraza (1.3). az. 2 . Za primenu ovog izraza. d 2 =300mrn.1. prvou Dekartove koordinate (xl 'YI . ISg. u ovom slucaju. sl. i sledi sa sl. Odrediti silu pritiska koja deluje na: a) poklopac sa s1.' (j}d 2 d 2 1[ postO]l dopunskl clan P-U-4-' koji je posledica razliCitih polja pritiska u . za primenu.8-2a. polje pritiska odredeno jednaCil10m (1) nijena. i b) poklopac sa sl. Da bi se odredila ova sila vI'si se transformacija koordinatnog sistema. koje je . v razrnatranim slucajevima.7. najpogodniji oblik polja pritiska co 2 D ? co 2 2 7 " p.P. 2 Ovde treba napornenuti da je za resavanje integrala koriscena trigol1ometrijska relacija COs 2 cp== (1 + cos2cp) 12. za I' = d3 12.+TTj COS-cP.P.l.8. i u njemu polje pritiska (3) za Xl == 0.ie a= Q) 2 d.11) potrebno je poznavati slobodnu pOVrs tecnosti. koja je odredena jednacinom Z =0)21'2 12g .8-2.Zl)' vezane za teziste poJrJopca C-C (v.lminijurna na sredini poldopca ima mali otvO! za sipanje tecnog rnetala (veza sa atinosferom). dobija serastojan. Yj ==TjCOSCP. Zl =Tjsincp. dobijenoll1 iz (1. koristeCi izraz (l.=odTjdcp=g"2 { D d l (T+ b ) +16J+g(h-a+H) } =130N.8-2c. Kalup se okrece konstantnim brojem obrta n=100o/min. Problem 1. Iz jednaCine slobodne povrsi.jpogodnije za primenu.P. uostalom.94 Relativl10 mirovmz/e teCiwsti pri rotaci/i poklopac C-C. Centrifugalni kalup za livenje ali.l.8.8-lf Konacno. p= 2700kgl m 3 • \ \ c) \ RESEfilfE: a) Sud se okreeSe konstantnom ugaonorn brzinorn co = me 130 = 1O. PoredeCi izraze za sile Po: i p~' sledi da u sili P.l.5).

1. RESEN. stranice b. tako da sile pritiska koje deluju na kruzni i kvadratni poklopac budu iste.1E· ro =JL Ig(D2 H _IR3 -ahl) D2'1i 4 3 =12 6s· 1 ' Slika P.8-4 RESEN.z 2 2 )-U(D +dD+d )H+~ g:=447N. I" 2 b) Sila pritiska na poklopac kalupa je Jrld3ro n 2 2 p:= pg4 16g +16(d2 -d1 ) 2 (d z +d1 )-(d3 -d2 )h I" it 2 . b) onu ugaonu brzinu pri kojoj ce sila pritiska na .IE: 2 I" Dn 2 d2 2 4 roR 2 n 22 Dnro 2] . sila pritiska iznosi dJ 1 2 (d.' Problem 1. bila duplo veca od sile pritiska na isH poklopac u stanju mirovanja. R=50mm.p. 1=150mm.6N.apunjen tecnoscu gustine p.8-4. Cilindricni sud precnika D=200mm i sud kvadratnog poprecnog preseka. a=lOOmm. h=200mm. treba da se okrece da bi sila " . Odrediti: a) stranicu kvadrata b. -d1 )n 1 din l P::=pVOl g=pl2n(T+ R )"2 R n+ 4 h+"2-4. .kruzni poklopac biti jednaka nuli.P.1. istovremeno se krece konstantnim ubrzanjem a:= 3ml S2 i okrece se konstantnom ugaonom brzinom ro.d1 ) 14 . koje treba postaviti pijezometarsku cevCicu da sila pritiska na kvadratni pciklopac bude jednaka nuli. Na poklopcu suda. h=lOOtnm. sl. koje su na medusoh bnom rastojanju R=80mm.srafirane zapremine VOl (v. pritiska na poklopac u stanju obrtanja konstantnom ugaonom brzinom. Na poklopcu suda nalazi se pijezometarska cevCica. p=lOOOkg/m3 • Slika P.Relativno mirovanje tecnosti pri rotaciji 95 potrebno za odredivanje merodavne. odrediti silu pritiska koja deluje na poklopac suda. d=200mm. oblika zarubljenog konusa visine H=200mm. H=200mm.8-2b). d] +d2 g g Problem 1.a Jg::=593. Odrediti onu ugac)llu brzinu kojom ciliridricni sud. pri ro =lOs· 1 . Dati podaci su: D=400mm.5N. Problem 1.8-3. na rastojanju R=75mrll. Kada se sud okrece konstantnom ugaonom brzinom ro = lOs· J .1.8-3 . P=pl-4-CH+h. c) one rastojanje R o' pri roo == 50s· 1 i b=177mm na. ] := 364.u kojoj je Vcida do visine h=lOOmm. ! ' . Dati podaci su: D=400mm. nalaze se dye pijezometarske cevcice unutrasnjih precnika d 1=4mm i d z=6mm. Uvodenjem poluprecnika torusa R := (d 2 .8-5.

:=: -( a + g).sl. je D 2n 1 Po = pVro(a+g):=: P-4-(h-H +2 zo )(a+g). bila jednaka nuli potrebno je da obrtni paraboloid slobodne povrsi sece polclopac. daje jednacinu ibl2 2[0)2 neb -6R )+(a+g)h 2 2 . (3) Sila pritisica lcoja deluje na kvadratni poklopac.96 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji RESEN. Po = b4+Lr12hca+g)_6R2]b2_12Po =0.pokiopac. Kada se cilindricnisudoktecenovom ugaonom brzinom O)j tada je sila pritiska na kruz.Pa)z=_(h_Hldxdy= pb Pk .P.8-5c). primenom izraza (1. koja glasi: 0)2(X2+y2) . za P = P a' sledi jednaCina slobodne povrsi. dobija se . u lcoji se zamenjuje polje pritiska (1) za z=-(h-H). Fy = yO) 2 iF. prema (1~8.1. b) Da bi sila pritiska na nelci poklopac. i koriscenjem uslova p = p a za x=y=z=O. na zadati nivo tecnosti u pijezometarskoj cevCici.8-5b)~ Sila pritiska na kruzpJ. rastojanje H =0)2 R2 /2(a+ g) koje definise polozaj koordinatnog sistema u odnosu.7E: a) Pri zadatom kretanju suda. prirotaciji suda. dobija se polje pritiska a) c) 2 P-Pa=PT(X +y)-p(a+g)z 0) 2 2 (1) iz koga.1). 0)2 PO) 2 Cije je realno i pozitivno resenje b=l77mm. i rastojanje Zo = 0)2 D2 /8(a+g)koje je potrebno zaodredivanje sile pritiska (v~ sLP ~1. komponente rezultujuce zapremiIliike sHe su: F: = xO) 2. da je nova sila pritiska jednaka nuli. (2) z= 2(g+a) 1z jednacine (2) dobija se. To ce prouzrokovati dejstvo potpritislca na sredisnjem inatpritiska na udaljenijem delu poklopca (v. odredena izrazom (3).7. iznosi Pk = 4Jo f'b/2 Jo(p.5). Iz uslova zadatka.11). Njihovim uvrstavanjein u jednaCinu (1. takode.ni poklopac. za x=R i y=O. 7. l J (4) Uslov zadatka.

v' v • a .8-Sa) iznosi p a) b) Kada se sud okrece konstantnom ugaonom brzinom CO tada je polozaj Po = Pm D 2TC I 4. Odrediti sile pritiska koje pri rotacijideluju na poklopceA i B.l.. .oJa za so b0 d nu povrs Ima 0 b]'l ~. dobija se ugaona brzina (g+a)r:!}H/3+ h ) _ -I co=4 2 ! 2 -S.C 2 z=:co r2 12(g+a). RESENJE: Sila pritiska na poklopac suda u stanju mirovanja (s1.8.8-7. RESENJE: 1 PA =: 2 2 2 24 pco ab(a +b ) .8-8 . Odrediti ugaonu brzinu (j) tako da sila pritiska fluida na poklopac.S-6 ProD/em 1. ugaonom brzinom 00 0. RESENJE: Koriscenjern jednacine izobarskih Ir . P. 11.1. Cilindricni sud precnika D=400rnm.91s . b2 ProD/em 1. i uslova zadatka P=O.. 8W-D C) 1zraz (4) za silu pritiska vazi i kada se sud okrece.8-6. 1:1 8R -D Slika P. od ose rotacije. pri rotaciji. precnika D=lm i visine H=O. Odrediti ugaonu brzinu pri kojoj ce konusni poklopac biti :___L . novozadatom.S-7 PF'fIDlem 1. b.. p. nalazi na rastojanju Ro' KoristeCi uslov PI< = 0.11) za sracunavanje sile pritiska P na konusni ornotac. D... visine H=400mm. Poznate velicine su: a.l.S-8. Konusni sud. ima otvorenu pijezometarsku cevCicu postavljenu na rastojanju R=lm od ose rotacije. izraza (1.h neopterecen. bude duplo veca od sile pritiska vazduha iz stanja mirovanja. napunjen je vodom do visine h=300mm. Iznad vode se nalazi vazduh koji je pod natpritiskom Pm == SOOPa. PB = P~-4-( fD 2TCco 2D2 16g +h)-abh l J. Slika P. Slika P. dobija se Ro = 2(g+a)h 2 (Do +6 :::::79mm.Sm napunjena tecnost gustine p. u kojoj je do visine h=O.l. 11. Konusni sud istovremeno se okrece konstantnom ugaonom brzinom co i krece vertikalno nagore ubrzanjem a = Sm/ S2.Relativno mirovanje lecnosti pri rotaciji 97 (i)] =4 ~ (g+a)h . I povrsl (1 S 3) . kada se h pijezometarska cevCica. _] '? 2 == 64s .. (i). 1z stanja mirovanja sud poCinje da se okrece konstantnom ugaonom brzinom 00 .Sm.

Jg(H-h)oo+4[pg(H-h)-Pm ] =0 .8-8b. na poklopac deluje i sila pritiska PM == Pmd2n /4.1. pa ce pre rna politropskoj promeni stanja (p V n == const. Iznad ulja se luilazi klip tezine G=20N u kome se. trazeno resenje za ugaonu brzinu 00::: 17s-1 . nalazi maliotvor za vezu sa atmosferom.Pa)z=b2rndr::: [Pm .98 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji tecnosti u sudu prikazan na s1.8-10.8-10) klip uravnotezi ddi potpritisak koji vlada u vazdusnom prostoru iznad klipa. to se ovo resenje odbacuje. .P.Jg(H-h) 00 P == dl2 (p. Sud se okrece konstanhi. na sredini. u kojem se koristi jednaCina polja pritiska (1) za z=b.1. Pri rotaciji suda natpritisak vazduha ostaje konstantan. Na osnovu izraza (1. Kakoje d 2 >D.5). zapremina vazduha ostaje konstantna. Kada se cilindar okrece konstantnom • . Kolikom sHorn pri rotaciji treba delovati na Idip da bi slobodna povrs ulja dodirivala dno suda. napunjen je uljem gustine 3 p == 900kg / m do visine H=300mm. \ I Slika P.pgb+ j DI2 16 (D poo2 2 +d. P. )](D -d 2 2 2 )4' 1t Pri rotaciji. I-I p 1 D RESENJE: Uvodenjem veliCina d = D~r--l-_-J-:-l--=_'-~=~g==. dobija se polje pritiska (1) 1z jednacine (1).) biti Pm == const.- Problem 1.1• Ovim resenjima odgovaraju vrednosti precnika d j =306mm i d 2 =748mm. dobija se sila pritiska tecnosti na poklopac suda d2 ::: 4D . precnika D==600mm. Nairne. U hidraulicko .8-9 Problem 1.1.2 g koje definisu polozaj nivoa tecnosti u sudu. i jednacine zapreminskog bilansa vazduha velicine D:7t (H -h)::: t~b.omugaonom brzinom 00 = 15s. za P == Pa + Pm' dobija se jednacina izobarske POvrSl nivoa tecnosti u sudu z == oo 2 r2 / 2g .7. D pD cIJa su resenja: 00] == 17s-] i 00 2 ::: 2. Cilindricni sud. Na kraju.' Uvrstavanjem komponenata rezultujuce zapreminske sile (Fr =roo 2 . dobija se kvadratna jednaCina oo 2 _ 8 .8-9. te je. U stanju mirovanja (sl.1 . i koriscenjem uslova za pritisak P = Pa + Pm' za r==z==O. Fz ::: -g) u jednacinu (1.7. osim sile pritiska P.pneumatskom cilindru moze da se krece klip bez trenja.PrimenomjednaiSine izobarske povrsi za l'=d/2 i z=b.1).=. dakle. slede geometrijske i b= Doo JH-h . koristeci uslov zadatka: P + PM ::: 2Po.83s.

~<te- risticna rastojanja: h1 == co 2 d. tada je polozaj tecnosti u sudu prikazan na Bl. 1z jednaCine slobodne povrsi tecnosti. tako da slobodna povrsdodiruje dno sud a.. tada kroz otvor u klipu.Re/ativ170 miroval1jetecnosti pri rotaciji 99 ugaonom brzinom. koji zatvara cilindar. Slika P. p == 1000kg / m3 RESENJE Uvodenjem potpritiska PI' =40 I (D 2 .8-12.S-II Prublem 1.. u cilindar ustrujava okolni vazduh.l.pgHJD .~6 l--g-) 2D2 h 8g CO 2 D2 4G ) (2aD2)11 Pm == (Pa + D2 1t 11 ud2 . Pa RESENJE Rezultujuca sila pritiska je p =lP16(D r (02 2 2 1 2 2 1t d21C +d ) + Pm .-)=393s-I . Odtediti ugaonu brzinu. a -t--f':.8-12b.8-10 1. izmedu spoljasnjeg i unutrasnjeg cilindra precnika d 2 =200mm i d j =lOOmm. G=lOON. dobivaju se L~ .8-l2 .5). p" == Ibar .'~~~~~ I pri cemn sn h H=_co-(l.8. Zapremine tecno- Stika P.13. U cilindricnom sudu. Odrediti onu ugaonu brzinu pri kojoj ce u vazdusnom prostoru cilindra vladati atmosferski pritisak. pri kojojce slobodna povrS tecnosti dodirivati dna sud a i silu pritiska koja deluje na dno suda. / 8g. D D pn ' f! Slika P.. Hidraulicko-pneumatski cilindar. napunjen je uljem gustine p do visine h i slojem vazduha debljine a (h>a). Odrediti sHu pritiska koja deluje na Idip. ali tako da vazduh dodiruje dno ciEndra. ptecnika D. /8g i ~ I a) b) 112 == 0/ d. U toku rotacije ne dolazi do prosipanja tecnosti iz suda. Sud poCinje da se ohece hmstantnom ugaonom brzinom co.d )'4+ Pm-4-= G.1. koja sledi iz (1.· Promena staDja vazduha je izotermska.8.1. a glasi H z == co 2 r2 / 2g.Pa . d=50mm. RESENJE: Kada se sud okrece konstantnom ugaoncim brzinom. Dati su podaci: D=200mm.d 2 )1t. 1znad vazduha nalazi se klip teiine G. Pri rotaciji vazduh tnenja stanje politropski sa stepenom politrope n. i visine b == h PI' / Pa ' te resavanjem kvadratne jednacine: co 2 -~fibb 01+ 16gb _ 64G =0 D D2 pnD4 ' h Pa H dobija se ugaona brzina 4 CL 2 co==-(vgb+.P. h=lOOmm. nalazi se tecnostgustine p == lOOOkg/ m3 nasuta do visine H=184mm.1.

U cilindru manjeg precnika.SN.11) dobija se sila pritiska koja deluje na klip .h =:: -4.) su . i uslov ravnotde sila P=G.(H + 11) .8. pocinju okretati konstantnim ugaonim brzinama co =:: lOS-I. Kada se cilindri okreeu konstantriom ugaonom brzinom tada se klip u unutrasnjem cilindru spusti za hod a (sl.8-13a) odreduje se velicina 2 h == 4G I (pgd rc). 2 · 2 rc 1 d.100 Relativl10 mirovanje teenosti pri rotaciji sti u pocetnom stanju mirovanja (Va) i u toku rotacije (V". na tecnosti gustine p. Slika P. Ciji je pocetak u odnosu na pocetni polozaj klipa odreden visinom b. Ona daje visine hI =:: co 2d 2 /8g i h2 =:: co 2 D2 18g.n dt rc Va = (d 2 -d] )-. prema (1.8-13a i c. tankih zidova. koje deluju na klip u pocetnom polozaju mirovanja (sl. V usvojenom koordinatnom sistemu. Tom prilikom klip u manjem cilindru se spusta..-4..h1 )' Zato sto tecnost ne istice iz suda. r-z. +d1 ) =:: ProDlem 1. Kako je Vo = Vffi . U cilindru precnika D==200mm nalazi se manji cilindar. to sledi da je i Po =:: Pro' i to bez obzira na vrednost ugaone brzine co. pri rotaciji cilindra. '10 r mosferi (s1. Iz izraza (1.8~13. a u toku rotacije P =:: pVrog.8.8.1. nalazi se klip tezine G. jednaCina nivoa slobodne povrSi je z =:: co 2r2 I 2g. (f) 2 = 4 JgH led. precnika d=100mm. Da bi se zadatak rdio uvodi se polarno-cilindricni koordinatni sistem. Cilindri se iz pocetnih stanja mirovanja. u slucaju da je tecnost izmedu ciIindara: AZ ! a) otvorena prema at. moze se koristiti uslov jednakosti zapremina Va =VO) iz kojeg sledi 24s. d 2 rc P =:: pVrog =:: p-4-(a+b+h r 12)g. VO) =2(4 h2 --4. I d I' I a) b) c) ml~ ?~ RESENJE: a) Iz jednacine ravnotde sila.4 h1 ).(H + b) .L8~13b).4 (a + b) + 2 (-4-h2.P. pri tome eliminisuCi veliCinu b.h b) ako se na njoj nalazi prstenasti klip tdine H "1 . dobija se hod spustanja klipa .8-13 KoristeCi jednakost zapremina tecnosti pre i u toku rotacije D 2 rc d 2 rc D 2 rc d 2n · 1 D 2 rc d 2 rc -4.L • "'.a).1 • Sila pritiska koja deluje na dno suda u pocetnom stanju mirovanja je Po =:: pVog =:: 42.1. i . na kojima obrtni paraboloid sIobodne povrSi sece cilindre. jer tecnost prostrujava kroz otvore u medjuzidu iz manjeg cilindra u veei.H. pdkazanih na sLP.l.15.1. Odrediti.''-'j" Go (cU• 1 •8 1~ ~ \ ".. za koliko se spusti klip u manjem cilindru u odnosu na pocetno stanje nlvnotde klipa.5).

don 4F 00 2 2 D2 (1) Za odredivanje konstnnte illtegracije C1 koristi se usIov jednakosti pritisaka u tecnostima gustina PI i P2 11a njihovoj razdelnoj povrSi. Zatvoreni cilindricni sud precnika D.d )(f} /16g == 2 2 2 a == ~g (D _d 2 2 ) == 19mm. 2 2 D4 1t h1 == t 2· d 41l (h1 + 112 ) i jednaCine razdeine .8-14b. Odrediti sHu pritiska na poklopac suda u slucaju da granicna povrs tecnosti koje se ne mesaju dodiruje dno suda. do. F. z=h) klipa P = P a +4F 1 dgn.8-14.Refativno mirovanje tecnosti pri rotaciji 10 1 19rnrn.2). na koji za vreme obrtanja deluje siia F. 2 lla pro za tecnost gustine PI' koja glasi povrsi z = nJ2 . koristi se uslov poznavanja pritiska u tacki B (r=DI2. Kako su u sudu prisutne dye razliCite tecnosti. odreden je ugaonom brzinom 00 i precnikom d na kome povrs razdvajanja fluida sece poldopac suda.1. KaIco je nn razdelnoj povrsi polje pritiska u potpunosti odredeno jednacinom (1). dobija se hoel klipa a = (D .8-14b). b) Ponavijanjem postupka iz dela zaelatka pod a). takvom da razdelna povrs h D tecnosti dodiruje dno suda h2 r (sl. pa ce polje pritiska u fluidu gustine PI biti odredello jedllaCinom .P. i iznose: 00== ~(h1+h2)~glhl ' d==D~2hl/(hl+h2) Polje pritiska u fluidu koji relativno miruje pri rotaciji odredeno je jednaCinom (1.gh). z=O) dobija najjednostavlliji oblik konstante C! = Cz.1.8. /z.5).hl' h 2 .g(z-h)] . Problem 1. tacla obe tecnosti kvase poklopac Ger je h2 > hI)' a) b) Polozaj tecnosti prikazan na s1. Poznate veliCine su: D.Pa == -2-+ P2[T(r -4). to se zn koordinate tacke O(r=O. napunjen dvema tecnostirna gustina PI i P2' okrece se oko svoje vertikaine ose konstantnom ugaonorn brzinom oo. Ove velicine odreduju se iz jedllakosti zapremina tecnosti pre i u toku obrtallja. gde indeks i==l predstavlja tecnost gustine PI' a i==2 tecnost gustine P2' Za odredivanje konstante integracije C2 . r==dl2. u kojoj se uVrStavaju koordinate tacke z == (hI + h2 ) . Pl' P2' 111 <h 2 • RESENJE. P. oo 2D2 P2 . Mali oivor na omotacu zatvara se klipom precnika do. to ce se dobiti dva razliCita polja pritiska: Pi = Pi (oo 2r2 12 -gz)+Ci (i=1. posle cega sledi doTe pa ce polje pritiska u fluidu gustine P2 biti odredeno jednaCillom C2 == Pa 4F +-2-- P2 (-8-. Kada se sud okrece konstantnom ugaonom brzinom ill.

vaZl funkcionalna zavisnost: I(x]) = H(l. =a I H. dobija se sila pritiska P= I co2[ 2 gh a ff (p. coscx.Pa = p[T(X + y ). z) i novih koordinata (Xl 'YI . dxldz] = -3 pga (2h +-.. vezanog za vrh piramide (sl. 4 2 co 2 a 2 +a +-2JSlllcx.P2 (-.7.dr= dg1C -p(uj(D +d )+g(hl+hz-h)J CD -d )"4' 4F r (02 2 2 l} 2 2 1C Sabiranjem ovih sila dobija se rezultujuca sila pritiska koja deluje na poklopac suda P = PI + P2 .+z] coscx. Veza izmedu starih (x.Zl) glasi X =xl.gz].1.-) = 144.n +PIl16-gChl +h Z )j+P2(gh---)J-4-' 8 { 2 2 2 2 P2= . polje pritiska odredeno jednacinom (1) nije najpogodnije.. y.11) sledi CD .P. to primenom izraza (1.5).H (a 2 +~)Zl +(H) 2z]2 + A 00 \ I g Treba napomenuti da se sila pritiska P maze odtediti i na nesto jednostavniji naCin. na cetiri trougaone povrsine.8-15 pri cemu su: sincx.Pa =.2 . =h I H. kako se iz jednaCine (1) dobija jednacina slobodne povrsi z = ~. pri rotaciji suda sa konstantnom ugaonom brzinom CD = 1O~-1. UvrstavajuCi vezu izmedu koordinata (2). i uslova poznavanja pritiska (p = P a ) u pocetku koordinatnog sistema.8-15. za Yl = 0. co 2 2 Z (1) Za odredivanje sile pritiska" koja deluJe na omotac piramide.P. dobivaju se sHe pritiska koje deluju na poldopac sud a ~ = (2) J d/2 0 {4F r(j}d l CD D 1d n (PI-Pa)z=ht +I'J. tj.xI/a). 2nr.4).+ PI (2 r . Zato se uvodi novi koordinatni sis tern koji je vezan za jednu od osnovica bocnih trouglastih povrsina (sl.gz) . . primenom izraza (1. osnove oblika kvadrata 2a . opterecuje omotac pitamide. u polje pritiska (1).5). Na vrhu piramide nalazi se mali otvor za vezu sa atmosferom. 2a (a= lOOmm). ProIJlem 1. (x2+l). odnosno linije koje ogranicavaju povrSinu. Y = a+ Yl COScx. Sud oblika piramide visine h=500rnn1.8-15b). i =-h+ 11 sincx. dobija se polje pritiska P.-zl sin a .l.7.Pa)Yr=odA =8 lal/Cx) PT Xl2 . a zatim primenjujuci izraz (1. Nairne.IN. napunjen je vodom.1.102 Relativno mirovanje te610sti pri rotacij'i 2 2 2 4F co CO D2 PI . fDI2 dlZ (PZ-Pa)z=h t +hz 2nr. Odrediti silu pritiska koja.8. RESENJE: Koriscenjem jednaCine (1.8-15b).8.-8. i H= ~a 2 + h 2 • U novousvojenom koordinatnom sistemu za laake trougla. (2) Slika P. u kome je polje pritiska odredeno jednacinom (1) i/ili jednacinom (2).gh) doTe Na kraju. 22ghl.dr= d.

8-18c).P.) J.8.Relativno mirovanje tec710sti pri rotaciji 103 P =: pV(Og =0 p(2a) 2 1 h--.l. (D..p.8-17. (~ 2 +a )+gR]R n=:97. . 2 2 Problem 1..P. R. RESENJE: KoristeCi potpuno identican postupale opisan u zadatleu 1.1.1. c) trougla (sl.S-IS .8-15 dobija se si1a pritiska D)212gh 2 2 J..1.8. Odrediti silu pritiska koja pri rotaciji suda deluje na pravougaoni poldopacA-A.1.(2a) h+4 . i d) kruga (sl. c.. Poznate veliCine su: G.8-16 1Z stanja mirovanja pocinje da se okrece konstantnom ugaonom brzinom (D. h.J l 2·1"i zdxdyJg= -3 pga 4 a . 2 2 (2h+--) (Da 2 g ... Poznate veliCine su: G.8-18a) olcrece se konstantnom ugaonoill brzinom co. b) pravougaonilea (sl. Odrediti sHu pritiska koja c1eluje na ekscentricno postavljenu (u odnosu na osu rotacije) povrsinu oblika: a) elipse (sl. D). dobija se trazena sila pritiska 2 P=P[o.' .-- ~ co a) c) d) e) Stika P.S-1Se). Horizontalni cilindricni sud. Ct.4). Ro. P. Sud sa 81.1.1E: Ponavljanjem postupka datog u primeru 1.8~18a) i koriscenjem jednaCine (1.P. 18b). 17.P. napunjen je vodom i okrece se oko vertikalne ose konstantnom ugaonom brzinom (D =: lOS-I.slobodne povrSi(sl. Odrediti silu pritiska koja deluje n3 poklopac A-A. p. RESEN. PF'rubiem U~·16. r. b.8. p. pcluprecnika R=lOOmm i duiine 2a=400mm.1.8-17 Problem 1. 2 2 2 l FA == pabTL (D2 +R -1' + 12 (a +b cos Ct. R.l.1. 00 .8-16 Slika lP. Na osi suda nalazi se mali otvorza vezu sa atmosferom.8-18. dobija se polje pritiska (1) . pn odredivanju sile P.P.S-lSd). b. Cilindricni sud (sl. Stika P.6N.1.RESENIE: a) Usvajanjem pravouglog koordinatnogsistema (Xl' Yl' Zl) u ternenu obrtnog paraboloida .P. .

+ y.S-19.Pa)z=odxdy= flaf(p-7 1 : ~~I drdcp= 0 ar lf271 f00 (p-A Pa)z=oabrdrd<p= pabn {ro2 [2 T 1 a. za: Xl =-R O YI =0 i Zl =d.8-18b).cilindricne koordinate. i glasi 2 2 2 Problem 1. Prvo. prelazi se u novi ortogonalni koordinatni sistem vezan u preseku osa simetrije elipse (sl. sila pritiska na ekscentricno postavljenu povrsinu. prikaian je na sl. iIi ako je u pitanju knizna povrs poklopca precnika D (a=b=DI2. prime nom izraza (1. mog'll se dobiti i izrazi za sile pritiska za nelee jednostavnije slucajeve. a. ro 2 2 .Pa = P { 0)2 [R2 +2aRcoscp+ a 2r2 cos 2 cp+b 2r2 sin 2 <pj + g(h .5) i polja pritiska (4) (za =0).P. ro P=PT (c+a) -c 3'+ab 12-Ro 2{[ = P-4-[gh + 16 (D D27i.). Hidraulicki sistem se sastoji od-2l'vahidrocilindra precnika diD.1.: ako sud miruje (ro=O) sila pritiska koja deluje na povrilinu elipse iznosi P = pghabn. YI =y. Za odredivanje sHe pritiska polje pritiska (1) treba integraliti po povrsini oblika elipse.104 Relativno mirovanje tec110Sti pri rotaciji i jednaCina slobodne povrsi Zl = ~. ro. kao na pr.8-19.l.7. 2 d) ReSenje sledi iz izraza (5). dobija se polje pritiska 2 P. iznosi p= = 2 Pa)z=O ay ay If (p. P = P~4l3' (c+a)3(3a-c)+c +-S--a Ro + pghT' P == pa n [(R -Rg +a 12) ro 12+ghj . G.8Ro )] . u odnosu na osu rotacije.. y=brsin(p (3) prelazi 1). Kada se sistem okrece konstantnom ugaonom brzinom ro. u stanju rnirovanja. za a=b. u odnosu na pocetno stanje rnirovanja. .' 2 b 2 2} ab b ro J1 [ 4 j a 2 7. D. tada ce klip zauzimati novi ravnoteini poloiaj. p. Poloiaj tecnosti u cilindrima. Poznate velicine S11: d. Levi cilindar otvoren je prema atmoSferi. polamo .p 2 2 ] } R -Ro +'4(a +b ) + gh 2 (5) Na osnOVLl izraza (5). (4) Konacno. 1z jednaCine slobodne povrsi tecno- sti.P. Iz jednacine (1). (2) a zatim se posredstvom parametarskih jednacina elipse x=arcoscp. Kako oblik polja pritiska (1) nije pogodan za direktno integraljenje to ce se izvrsiti dvostruka transformacija koordinata.gz}. 2 3 3] b (b 2 2)} +pghab. Hidrocilindri su postavljeni na medllsobnom rastojanju a. dobija se rastojanje d=ro 2Rgl2g koje odreduje ' poloiaj koordinatnog sistema u odnosu na nivo tecnosti u pijezometarskoj cevcici.d) . R=O) sila pritiska je P b) c) . posredstvom veza izmedu koordinata (2) i (3). posredstvom relacija Xl =R+x. Odrediti za koliko se podigne klipu desnomhidrocllindru. (x. pri rotaciji. dok se udesnom na tecnostinalazi klip tezine G. Zl =z-(h-d).

2)0)2/ 2g = 12 (r).1. kineticka energija preostale koliCine tecnosti iznosi E K dE K 1 ="2 (rm) 2 pdV = PC!) 2 'ITr 3drdz . obrtni paraboloid slobodne povrsi da sece povrs konusa. 1 = PO) 2 'IT). konstantnom ugaonom brzinom co. oko vertikalne ose cilindra precnika d. p. Odrediti omi ugaonu brzinu m pri kojoj ce klipovi u cilindrima. zauzimati polozaj definisan visinskom razlikom h. tada deo tecnosti istekne iz njega.l. m. RESENJE: m= { 4 D2 }1/2 [--2-(M . (r) 4 5 6g I . a preostala tecnost u rezervoaru zauzima polozaj prikazan na sl.a.d ). II (r). Odrediti onu ugaonu brzinu pri kojoj tecnost u rezervoaru ima maksimalnu kineticku energiju.2 m)+h] 8a +D -d pD'IT d 16g 2 2 2 Problem 1. Kineticka energija elementarno male mase fluida je Stika P. ostaje u rezervoaru.. poluprecnika R i visine H. Poznate velicine su: d. pri cemu ce.8-21. . h.-0 I.P.P. Sistem prikazan na sl. cije je osno rastojanje a. ito: konusa 2 z = H(l-r / R) =.8-20 sastoji se od dva hidraulicka cilindra precnika diD. Dakle. i obrtnog paraboloida z =(R .tecl1osti pri rotaciji 105 D p co~ ~ '/"'·"1"% ~------~~ a ( Slika P. gde je co 2 R2 12g = h. R RESENfE Kada se rezervoar okrece konstantnom ugaonom brzinom.(r) dz)r 3dr =-PO) 2 nR 4H -0)2R2) (. Pri tome deo tecnosti iz rezervoara istekne prospe se.8-21. i napunjen je tecnoscu gustine p iznad koje se nalaze klipovi masa m i lv!.[R ( Jf.8-20.. Hidraulicki sistem se okrece. od prvobitne koliCine. Otvoreni konusni rezervoar. u stanju mirovanja ceo je napunjen tecnoscu gustine p. M. Rezervoar poCinje da se okrece konstantnom ugaonom brzinom co. D +d g 2 2 Problem 1.1.Relativno mirovanje . D.1.8-21 U usvojenom koordinatnom sistemu mogu se definisati jednaCine povrsi koje ogranicavaju fluiclnu zapreminu. Izracunati koji deo tecnosti.. U opstem slucaju.8-20 RESENJE H= d co 2 2 2 2 2 16 (8a + D .

.+ .. Za opisani naCin kretanja suda. 2go 1.deluje sila pritiska na okvasenu povrsinu A (s1. na proizvoljnoiza. deluje rezultujuca zapreminska sila po jedinici mase F=:g.r cos q>.1.2(R +h)3 cas <p =0 .. Slika P.81ml S2.dV=:-! pFdV=:. Na tela zapremine V. a p=-f pdA=-! grad.1. koje se nalazi u tecnosti.. Odrediti: a) polje hidrostatickog pritiska u okeanu. J?ESENJE: S obzirom da se Zemlja okrece oko svoje cl.8-24 a) Iz Ojlerove jednaCine dplp=:Fxdx+Fydy. A v V v .4a).p.8. r(n / 2) ReSavanjem ave diferencijalne jednacine i primenom granicnog uslova h(re / 2) =0.1. p = Pa' dobija se hidrostaticko polje pritiska u okeanu P-Pa R2 0)2' 2 2 .4. prema (1.bran fluidni. pri cemu je radi jednostavnosti zapisa uvedena oznaka go =: g(R). taka da zakon promene ubrzanja glasi: g(r) = go (R 1r)2.. Iz l1slova poznavanja ubrzanja g(R) odredjuje se konstanta a = g(R) R2 = go R2 . delie. Prime nom ovog uslova iz jednacine (a) se ~obija jednacina slobadne povrsi 0)2 goRh . (a) b) Na praizvaljnaj geografskoj sirini nivo slobodne povrsi (p = p a) definisan je radijusom r(<p)=R+h(q».8.1). p 0 0 r 2 =R. s' 0) ose za jedan dan to je njena ugaona brzina 0) = 2re 184600. dobija se diferencijalna jednaCina dp p =: [-g(r) +0)2r cos 2 <p] dr . i neka se tom prilikom u tecnosti nalazi tela zapremi'ne V i gustine Pm (sl.8. i koriseenjem veza izmedju Dekartovih i polarnih koordinata x = r cosq> i y = r sinq> .! p(g-a+0)2. 8 Aa) koj a a granicava zapremimi V iiznosi '. 2 Kako je R »h to jednacina slabodne povrsi maze da se napise u obliku: 0)2 R2 2 h(q» = --cos cp.:..-a+0)2. b) jednaCinu slobodne povrsi okeana i c) dubinu vode na ekvatoru.108 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji g(R) = 9.g R+g . u kojoj su Fx=x0)2_g(r)cosq> i Fy = -gsincp ..:)dV..= . SHe koje delnjn os telo koje tile mdazi u fiuidn koji lrellativno milt'nje Razmatrace se slucaj kada se neld sud istovremeno lade konstantnim ubrzanjem i okrece aka vertikalne ose konstantnom ugaonam brzinom CD.

8.14) vaZi..p)V(a .8. gde su: p == . leao na pI.P..gsiu()(.~. Ceo sistem se krece niz strmu ravan konstantnim ubrzanjem.8.25b.=45°. nalazi se homogena sfera poluprecnika R igustine Pm koja je priCvrScena uzetom za sud.4b). . iz jednacine ravnoteie sila koje cleluju na telo. U tom cilju analiziraju se siie koje deluju b) na zapreminu sfere V == R3n.PV (g . -PmVa sila inercije i FlI sila u uzetu.).. kod problema separacije.13) Izraz (1..). ()(. (1. tada jednaCina (1. Pm == 7800kg/m\ b=lm.1.8.4b. 1=300mm.8.1. Dati su podaci: p=1000kg/m3 .8-2S prikazano na sl. na tela gustine Pm deluje "::::::~~'i. toee sila pritiska koja deluje na telo biti p = -pVeg -a +ro2r::). Odrediti silu pritisIca koja deluje na z zadnju sU'anu suda AB. G=: PmVg sila teiine.14) . /" -. R=50mm. dobija se reakcija veze (1. masena sila Fm == PmV(g-a+ro2r."? (j) . za slucaj da je p ::::60°.1. Sve sile kojedeluju na telo prikazane su na sl. rc . Najpre ce se odrediti ubrzanje a koje dovodi kuglicu u posmatrani polozaj sa sl. RE'SENJE:.13) definise !z potopljenu zapreminu tela V. a sto je Slika P.:/ .25a. Dalde. Na potopljeno tela deluju jos i sile: tezine PmVg.q. Prublem 1.8.:~~~::::::::!f. U tecnosti gustine p.}== (Pm .1. UIcoliko je posmatrana tela slobodno.P.Relativno mirovanje teihosti pri rotaciji 109 Kaleo je ~ == t trdV vektor polozaja tezista C zapremine V usmeren po uop.~ .8. i inercijske sHe prenosnog translatornog kretanja -PmVa i obrtnog kretanja Pm Vro2 r::. s tim sto je R== O.8. 1. Za dva ortogonalna pravca SiT) mogu se postaviti jednaCine ravnoteze sila t F" COs(P-()(.8-25. koja ispunjava prizmaticni sud sa sl.J b) p m Va 0 a) Siika 1.8-25a.I----"--.1.8.a) sila pritiska. h=lOOmm.4.ftenu Arhimedovu siill potiJ'Ka koja deluje na najkracem rastojanjll od ose rotacije do tdista C (sl. Konacna.

i primenom jednacine (1. U cilindricnom sudu.. 1z ovih jednaCina dobija se 2 a = (1 + tga.=60° odrediti minimalnu visinu suda H pri kojoj ne dolazi do prosipanja tecnosti.. D.P. Problem 1. 'C7 -~ . D2 RESENJE: H =h + 16(l +R) sin a.. :D . Odrediti sHu koja opterecuje oslonac 0 u ovom polozaju kocke.. . napunjenom tecnoscu gustine p nalazi se kocka..8. dobija se trazena sila pritiska PAB == (p. h H Slika P.:r.) .-:. U tacki A kocke vezano je drugo me.+(g-asina. g:::: 8. stranice a.8-26. Poznate velicine su: a.Pa == p[acosa.::~-~.:. U tecnosti se nalazi . RESENJE- H p D Slika P..x-(g-asina.8-27. napravljena od mat~rijala gustine Pm koja visi 0 tanko uze zanemarljive mase vezano za obrtnu tacku O. i Fz == a sinex.80m! s fl.. P.1.1. PrOb.20m. = 1. VezujuCi koordinatni sistem z -x (sl. H. koja je uzetom dmine 1=60mm pricvrscena za osovinu suda.8-25a) za nivo slobodne povrsi tecnosti u pijezometarskoj cevCici.. Konacno. pomocu koga je moguce vuei kocku. Ceo sistem se okrece konstantnom ugaonom brzinom Q) oka vertikalne ase. dobija Se polje pritiska p. translatorno ubrzanje ~~. primenom izraza (1.. tgj-' cosa.{em 1.8-26 .)z].1). I.110 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji koje. direktno stede iz jednaCine (1. Karla se sud okrece konstantnim brojem obrtaja Q) tada se me. vezano u taeki A.7.-~::.Pa)z=-(h+b/2) ·b x=b-/ 2 :::: pl a(b -l)cosa.)(h+%) Jb . Za slucaj da je a.7. Cilindricni sud precnika D=500mm napunjen je vodom do visine h=1m.14). -<I homo gena sfera poluprecnika R=30mm i .=-::--. Sustine 3 Pm == 7800kg! m .. Pm' Q). precnika D.. inace. 2 = 6508 N.g. u kojoj se uvrstavaju komponente rezultujuce zapreminske sile Fx == a cosa. vuee sHorn F ali taka da kocka zauzima horizontalni polozaj. LS-27 .6/.

.

.

peCima. Nestisljiva strujanja su na pro strujanja vode u vodovodima. Unutrasnjastrujanja SU ona koja se odvijaju u prostorima ogranicenim cvrstim povrsinama. kao na pro strujanja u vodovodima.kao na pI. mozda.tj.). ledno posmatrano strujanje . gasovodima. Navedene podele su osnovne podeJe strujanja. Prirodna strujanja su ona strujanja koja su izazvana dejstvom prirodnih sila koje su posledica razlike temperatura. ali bez velikog zalazenja u detalje. itd. parovodima.) i vozila (autoIDobila. Tako na pro svakodilevno koristimo vodu sa cesme vodovodne mreZe. Spoljasnja strujanja su ona koja se imaju kada fluid struji oko nekog tela.energije strujanja se dele na prirodna iprtizttdna. helikoptera. strujanja vode oko plovnih objekata (camaca. vazduhovodima. Zato ce ovde biti nabrojane osnovne podele strujanja.St31 joe stJrllJ!janje? P~ll\rlleie stJrllljanja. naftovodima itd. U ovom poglavlju bice objasnjeno.. naftovodima. morima i okeanima. strujanja vazduha u ventilacionim sistemima itd. Ovoj grupi strujanja pripadaju: strujanja vazduha oko letilica (aviona. njene promene zanemarljive. brodova. . iii. gasovodima itd. Svakodnevno smo svedoci nekog procesa strujanja a da toga nismo ni svesni. podmomica i s1.ilisu. Pod prinudnim strujanjima podrazumevaju se ona strujanja koja su izazvana nekom prinudom . Karakteristicna prinudna strujanja su strujanja u cevovodnim sistemima: vodovodima. DalcIe. Sva ta kretanja: vode. Mehanika fluid a se deli na vise oblasti. iIi kretanjem tela kroz fluid (let aviona. itd.). strujanja vazduha u atmosferi itd. Ova podela je izvrsena prema raz}icitojfiiickojsustini kojom se ovi rezimi tumace. iIi smo izlozeni vetru (tj. vazduha i drugih tecTIosti i gasova nazivaju se strujanje jlmda. strujanja vazduha oko letilica itd~ . pritisaka ili potencijalnih energija. Tipicni predstavnici prirodnih strujanja su: strujanja vode u rekama.). stu se podrazumeva pod pOJinom strujatlje i podele strtijal'~ja. za jltttdkoji se nalazi u staT/ju betanja kaze se da stnij~ a tajproces se naziva strtija17/e. Pod stisljivim strujanjima se podrazumevaju ona strujanja kod kojih je gustina fluida promenljiva. strujanja vazduha u prostorijama koje se ventilira:ju iii klimatizuju. Nauka koja se bavi proucavanjem mirovanja i kretanja fluida naziva se mehal7lka jltttda. dovodjenjem energije fluidu sa nekom strujnom masinom (pumpom. Prema rezimu sa kojim fluid struji strujanja se dele na: !tlmlizam~ prelazna i turbttlelZlna. vozova i sl. Strujanja se dele i na nestdfjivtl i J'/tfl. kretanju vazdusnih masa u atmosferi). kamiona. strujanja gasa u gasovodima. U zavisnosti od karaktera izvora strujne. kompresorom i s1.1.ailija ittlZutrtlsnja. pak.1. prirodna strujanja vazduha oko gradevinskih i fabrickih objekata. Da bi fluid mogao da struji mora da postoji izvor energije koji proizvodi strujanje. automobila i s1. strujanja gasova u strujnim aparatima: raketnim motorima.1. ventilatorom. toplovodima.III 2. cildonima itd. TEORIJSKE OSNOVlE JEDNODIMENZIJSKIH NESTISLJMH STRUJANJA 2. a sio je u direktnoj vezi sa vrstom strujanja.ii1a. Prema prostoru u kame ge obavlja strujanja se dele na spol. posmatramo kretanje vode u reci. raketa i s1.). 0 ovim strujnim reZimima bice vise ieCiu narednill1 poglavljima. Nestisljfva strujanja su ona strujanja kod kojih gustina fluida ostaje konstantna. kretanje broda.

a sto zavisi od karaktera proucavanog problema.opsti sistem parcijalnih diferencijalnih jednaCina koje opisuJu strujanje i>vodi se na jednostavne diferencijalne iii algebarske forme koje su lako primeuljive u svakodnevnoj inZenjerskoj praksi. podmazivanje i s1. odnosno 11 =v(x. . M ~ 1) i nadzvucna (supersoniCna.cevovodi kroz koje fluid struji. a to je pravac koji se poklapa sa osom svalee pojedinacne cevi. M> 1). iii koja grupa strujnih problema.jednodimenzijsko (lD).strujanje Njutnovskih i nenjutnovskih fluid a. . dvodimenzijsko (2D) iii trodimenzijsko (3D) strujanje. unutrasnje. Svako od navedenih osnovnihtipova strujanja moze se dalje razvrstati u podgrupe. . strujanje gasa u gasovodima je prihudno. itd. grejanje.relativno jednostavan jer su to jednodimenzijska staciollama sITujall/a. Zato se problemi strujanja u cevima svrstavaju u grupu jednodimenzijskih strujanja. kontinuiteta i energije. Odavde sledi da su podele strujanja na razliCite grupe "veStacke".2. leako analiticki tako i numericki. izentropska i realna.t) i .izotermsko i neizotermsko strujanje. predstavlja jedan od osnovnih interesa i potreba u inzenjerskoj primeni i praksi? Odgovor na ovo pitanje je . hladenje.1. tako na pr. U svim ovim slucajevima koriste se cevni sistemi .112 Teorijske OS/1ove ID strujonja istovremeno pripada svakoj od navedenih grupa. leao na pro transport fluid a iii transport energije fluidom. stisljivo turbulentno strujanje. Ovde se moze postaviti pitanje: koja od oblasti mehanike fluida. postrojenje iii masinu. te ce se zato u ovom Poglavlju posebna painja posvetiti lD modelu strujanja. teSkpje zamisliti neki energetski sistem. okolozvucna (transonicna. Svaka od osnovnih grupa strujanja moze se dalje delhi prema izvesnim kriterijumima koji preciznije odreduju tip strujanja.stacionarno iIi nestacionarno strujanje. ali veoma korisne. jer grupisu probleme strujanja na grupe slicnih fizicko-matematickih modela. I pored svih slicnosti i razlika sva ova strujanja se opisuju istim jednaCinama: kretanja (Navije-Stoksa). OCigledllo je da postoji dosta razlicitih vrsta strujanja. odnosno prilagodavanjem.viskozno i neviskozno strujanje. Zbog toga postoji potreba za njihovim pojednostavljivanjem. M < 1). Tako na pro u zavisnosti od vrednos#Mahovog broja stisljiva strujac nja se dele na: dozvucna (subsonicna. Nairne.z.y. 2. U cevovodimapostoji jedan dominant an pravac strujanja. Zbog slozenosti realnih strujno-tehnickih problema svaka od osnovnih grupa strujanja je predmet posebnih naucnih iii inZenjerskih istrazivanja. Za ID strujanja osnovni .. ito: . Osim ove podele moguce je stiSljiva strujanja razvrstati na: izoterrnska. ada se u njemu fluid nekoristi zaobavljanje nekog radnog zadatka. Jedn3ciine koje oplisujllJ stJr'ujanje lIllestRSljivog fl!lIJida U opStem slucaju strujanje je trodimenzijsko. Kako SU u opstem slucaju ove jednacine veoma kompIikovane to ih je u punom obliku veoma tesko i nezahvalno resavati. svode na razliCite fizickomatematicke modele. za dalji matematicki tretman. zavisno od razmatranog problema. .· adijabatska. Ovo za posledicu ima da se opste jednacine koje opisuju strujanje. aosnovne strujne velicme brzina i pritisak su funkcije od koordinata i vremena.

Na osnovu ove kratke analize maze se zakljuciti da je laminarno strujanje slojevito strujanje kod koga se fluidni deliti ne mesaju sa okolnim fluidnim deliCima.bolje receno oblast izmedju njih.rtic'ke /rednosti J'/ll/z stnij-n. tempemturo i pnliJ'ok) imo}u slucojnikaro/cter It proJ'toru i V!tIJienUj .4) OV. Kod laminarnog strujanja dominantne su viskozne sile u fluidu. 1. u kome su Vi i 11 j komponente brzine.Teorijske osnove ID strujanja p 113 = p(x. a pri koriscenju ovih indeksa za jednu vrednost indeksaj indeks i ima vrednosti 1.<osu se m{{f{lt dejiniJ'oti sremzje . t). sto za posledicu ima da se strujanje odvija u slojevima.z.ali istowemellO II tom .1. Jedna ad moguCih definiCija turbulentnog strujanja jeste: turbulentno stmjoi(je je haoticno. Posledica ovoga je slab prenos toplote i mase pri laminarnom strujanju. Zbog kraceg zapisa sistem diferencijalnih'jednacina (2.1. Primena stati- stike nad strujnim velicinama omogucava da se kod turbulentnog strujanja haos .1) DIDt je materijalni izvod. j 0\ Oxi P (2.1) i (2.2) nepoznate su tri komponente brzine v x' Vy i V z i pritisak p. trodimeTlzijJ'ko stntjonje kod kogo J've J'trlljne velicine (brzina. Postoje dva re.rtotl. ili po koordinatnim pravcima x. 2 i 3.. y i z. strujanje se opisuje jednaCinama kretanja. koja se naziva preloznrt oblost strujanja.1.1b) (2.znaCi da se ano odvija pri manjim vrednostima Rejnoldsovog broja.1. Konkretna resenja ovog sistema diferencijalnih jednaCina za neke iole slozenije slucajeve je tdko nati.opste prihvacena definicija turbulentnog strujanja.1. gllJ1ina. Ovaj sistem od cetiri nelinearne parcijalne diferencijalne jednacine resava se uz pomoc pacetnih i granicnih uslova.. utvrdjuje se na osnovu Rejnoldsovog broja koji predstavlja odnos inercijalnih i viskoznih sila.1 a) koje je korisno napisati i U obliku ail _ _ ail v2 '_ 1 _ ar+(v. neuredjenr:. Navije-Stoksovim 'ednacinama J5i= F -pgradp+ vAv Dv ~ 1 _ (2.Y. A-Laplasov operator i w=Irotv ugaona brzina fluidnog delica.h veliCillO.1.3) (2..1. Za strujanje stisljivog fluida ove jednaCine imaju slozeniji oblik. / OXi = 0 . i jednaCinom kontinuiteta (2. pri cen1U indeksi i i j imaju vrednosti 1.Ox +v-2 . U sistemu diferencijalnih jednaCina (2. Jos uvek u literaturi ne postoji tacna .2) U jednacini (2.1.1)-(2. V)v = ar+grad(T)+ 2co xv:= F -pgradp+ v Av .zima strujanja: larninomi i tllrbulentm: Granica . Aka je fluid nestisljiv (p =const). at+via=~-. 2 i 3. tj. lzesktcirmomo. Ako se posmaira laminarno strujanje u kanalima iii cevima sa paralelnim ziddvima. sto. jer to zahteva primenu slozenih matematickih metoda. 'Xi Ov j Ov j 1 oj. tada strujnice u njima zbog relativno male brzine strujanja ostaju paralelne.2) bice napisan u tenzorskom obliku .1. Razlog tome je nepoznavanje svih reJevclntnih falctora koji uticu na karakteristike i strukturu ovog strujanja...

1z dijagrama brzina.1. a dobijeni rezultati biee veoma lako primenljivi i za laminarna strujanja. pri cemu zapis brzine izgleda kao na s1.2a. a sto zavisi od karakteristika koriseene merne opreme.3) i jednaCinu kontinuiteta (2.6) te njihovim uvrstavanjem u Navije-Stoksove jednacine (2.D strujanja moze smatra·ti "uredjenim".p.2.srednja blzina po wemenu tj. turbulentno strujanje se moze posmatiati i kao strujimje kod koga postoji jasna struktuma hfjerarhfja vrtloga. polje stvarnih brzina (velicina) razlaze (po Rejnoldsu) nq. I) v(t) da je brzina u posmatraVx )0 ~ ~ noj . a) Slika 2.1.2b. vee broj mernih tacaka koji omogueava dobru statistiku.5) vi = vi +V~. da se nad njim moze primeniti odgovarajuCi matematicki aparat.-. u duhu relacije (2. J P U-'-j U-'-i u-'-i J (2. Zbog haoticnosti kretanja kod turbulentnog strujanja izmedju susednih fluidnih delica dolazi do razmene mase sto za posledicu ima bolju sveukupmi razmenu mase i energije.1.a=a .proizvoljnoj tacki Vy J ~ strujnog polja sa izrazito nestacionarnim karaktev v(t) rom. Osrednjavanjem svih strujmh veliciIla. U jednacinama (2. napisane u tenzorskom obliku OV j _ OV i 1 op aov] -. jasno je vidljivo VZ I). ab=ab+a'b'. koja za neke veliCine a=a+a' i b=b +b' (a. Kod turbulentnog strujanja do trenutne brzine strujanja u nekoj tacki sfrujnog prostora moze se doCi eksperimentalnim putem. to ce se u ovom Odeljku analizirati turbulentna strujanja.) t W". -viv. 2.3) vi je trenutna brzina .1. U svakom sfucaju vreme merenja ne igra presudnu ulogu.5) pri cemu je Vj . Moze se kazati.fske osnove 1. +v.1. Za korektno odredivanje vrednosti srednje brzine po vremenu u posmatranoj tacki strujnog prostora potrebno je da jevreme merenja T sto "duze". Ova dugotrajnost merenja je reda veliCine sekunde iIi nekoliko sekundi. tj. S druge strane.1. S druge strane. 8al8xi =8al8xi ' dobijaju se: Rejnoldsove jednaCine.7) . vidi se da brzina pulzira oko t=O b) t=T neke srednje vrednosti. -.T) glase: .dakle.1.rtrlijtll?ja. a+b=a+b .. na pr.1. Fj =~.1. pa su samim tim i problemi turbulentnog strujanja mnogo slozeniji za resavanje. da je turbulentno strujanje sa mnogo slozenijom strukturom odlaminarnog. p = p+p'.4).b=v."-.. merenjem brzine pomocu anemometra sa usija~ mm vlaknom s1. Kako je turbulentno strujanje mnogo cesce od laminarnog.2. kod turbulentnog strujanja. Vi = V. -8 +Vi "-. Zato se.p. pri tome koristeCi pravila osrednjavarija. + I J: (2. =F.114 Teori. polje srednjih i polje pulzacionih-fluktuacionih brzina (veliCina) posredstvom relacije P j I )) (2. prosecna brzina a v~ je fluktuaciona komponenta brzine.1. +~(y "-.

ua su naponi Iinearno srazmerni sa brzinom deformisanja &V &Vi -v'v' == VI ( .v~ nepoznati. j pri cemu je koeficijent proporcionalnosti VI " koeficijent turbulentne viskoznosti i on nije karakteristika fluida.8) Rejnoldsove jednaCilie fizicki ne predstavljaju "nove" jednaCine vee sarno oblik Navije-Stoksovih jednacina prilagoden turbulentnorn strujanju. aVj -+v. vee je to veliCina koja je povezana sa karakteristikama strujanja.3a. (2.. parcijalnih diferencijalnih jednacina je tesko resavati. == av. 'i ax. ocigledno.3). 2. jer i za ovu velicinu treba koristiti odgovarajuce pretpostavke. a za nestisljivo turbulentna strujanja sistem Rejnoldsovih jednaCina (2. povrSine A. kao sto je to rnolekularna viskoznost.1. ) P Oxf e Ox.---+v-·.-=F.2 . posebno kod dvodirrienzijsldh i trodiinenzijskih strujnih problema.v} predstavlja tenzor Rejnoldsovih ili turbulentnih "napona".7) v.1. jer su turbulentni naponi v. izmerile brzine strujanja tada bi raspored brzina izgledao leao lla s1. 2. Zato se u cilju zatvaranja sistema Rejnolelsovih jednaCina uvoele pretpostavke za turbulentne napone.Teorijske osnove ID strujanja 115 i jednaCina kontinuiteta divf.9a) 'X.3.-+(1'+ VI ) . 2:1. 1) Ox Ox. Sa ovom pretpostavkom Rejl1oldsove jednaCine za l1estisljivo strujanje fluid a glase: 2 J aVj _ m j _ 1 a]5 . ali. Bez obzira 0 kom se strujallju radilo laminarnom iii turbulentnom. Kada bi se u jednom trenutku. neravnomeran.7). Ako se u bilo kom narednom trenutku izmeri profil brzilla po . Sis tern Rejnoldsovih jednacina nije zatvoren sistem jednaCina.1. U tu svrhu postoje mnogi modeli za odredjivanje ovih clanova." Uvodjenjem turbulentne viskoznosti VI problem nije resen.1.1. Jedan od najpoznatijih ll10dela za turbulentne napone jeste algebarski model Boussinesq-a koji je zasnovan na analogiji sa viskoznim naponima. tj. Jeon3cina imntlimlitda. koji se nalazi u turbulentnoj fluidnoj struji. pomenute sisteme. definitivni odgovor na ovo pitanje se jos uvek ne nazire. P j Ox.3a.1. SrreoJ!llja brzinl:1 Posmatraee se presek 1-1 sa s1.) . odnosno uvodjenjem ekvivalel1tnog koeficijenta kinematske viskoznosti Vo == v + VI' one se svode na oblik 2 &Vj _ &Vj 1 8j5. Znacima navoda za Rejnoldsove napone zeli da se skrene paZnja na to da oni ne poticu oel clana Navije-Stoksovih jednaCina sa naponima vee od inercijalnih clanova.. == 0 . a 0 cemu ovde neee bid reCi.• (2.1.' + . i on je. Dopunski clan u jednacinama (2. ipak. Ovi "naponi" se fizicki turn ace kao prenos kolicine kretanja na nivou fluktuacionog kretanja. a Vj 8[+v. Na kraju treba napomenuti da se za nestisljivo laminarna strujanja koristi sistem Navije-Stoksovih jednaCina (2. . (2.9b) o at 1 Ox. . po visini preseka.1. 8= Fj --a..

preseku. 2.10) se svodi na V == vsrA..If [ . tada bi svakom merenju v v odgovarao drugaciji . a na osnovu "dugotrajnih" merenja brzina u karakteristicnim tackama po visini preseka. zbog pros tome i vremenske slozenosti.3c) posredstvom izraza t- If V dA := .1.1.1.zA2 .1.1.1. ovi sistemi jednacina . ne moze raditi sa takvim poljem brzina. tada jednacina kontinuiteta glasi: II. osim u nekim jednostavnijim slucajevima.1. koja glasi V ~ liT (2.1.116 Teorijske OSl1ove ID strujanja visini preseka.1. srednje brzine strujanja posmatranih preseka..If. 2.2. Medutim.1. Na kraju treba naglasiti da jednaCina kontinuiteta po svojoj fizickoj sustini predstavlja zakon 0 odrZanju mase.:= vsrA == const. Na osnovu izraza (2.--:-:= v dA--'j. ~ pVsrA =const. prelazi na pofie vremenslci osrednjemh brzina (s1. Zato se posredstvom izraza (2.jA 1 := vsr . pa se zato sa polja vremenski osrednjenih brzina (kod laminarnog strujanja sa polja stvarnih brzina) s1. Sada se za jednu strujnu cev moze napisati.4.ednaCina kontlnuiteta nesti.1..3b prelazi napofje srednje blzlne (s1. za operativnu imenjersku primenu.l i vsrX .4) u potpunosti opisuje laminarno a sistem (2. zbog njihove slozenosti.vet) dt] dA := V }(2. Kod laminamog strujanja ne postoji polje vremenski osrednjenih brzina.J [kgf s] (2. Obieno se zeli znati koliki je zapreminski protok fluidne struje kroz neki strujni presek.1. vee sarno polje stvarnih brzina.11) sr A A A A A A To' . pri cemu su vsr..13) pd eemu je liz maseni protok fluida.. .BeJ!"lullRiijev:!ll.3. a on je odredjen izrazom Ir--r. koje je dato na s1.1.1. 2. Elllergijska jedoaciJll3 .2.:B.11) moze se definisati srednja blZlna po preseku ito kao: zamisljena konstanta brzina po preseku koja pomnozena sa povrsinom poprecnog preseka A daje isti protok kao i stvarno polje brzina~ Uvodenjem srednje brzine strujanja izraz za protok (2. Ako je fluid stiff/iv. a p srednja gustiria fluid a upreseku. tada se analiticki iii numericki moze nae! zapreminski protok fluida. Ukoliko je profil brzina v poznat.12) Ako se u nekoj strujnoj cevi ID toka posmatraju dva preseka povrsina Aj i A 2 .1:3) i (2.' [m3 Is]. tad a jednacina kontinuiteta glasi V:= vsr.8) turbulentno strujanje.3b).5).3b._=[> oscilatorni karakter =V sr "'f> profila brzina. Medutim. Jasno je da se u nekom b) c) a) bilo kom strujnom Stika 2.f!jivog sirujanja jlttlda.7) i (2. ovakav postupak odredivanja protoka je dugotrajan. jednaciinll! Sistem parcijalnih diferencijalnih jednacina (2.dA := .

14) dabij a c1iferencijalna jednacina de:= v t:. U tehnickoj praksi Za ovu klasu strujanja postoji veoma veliki interes. 3) Fluid se smart a barotropnim.1. tj./ z Zl Zemljine teze potencijal je U = -gz.4.1. Za strujanje u polju sile . 2 p 2 kaja predstavlja strtijnu . Prema tome sledi da je -1 grad p = grad <1)= grad f~.fluld llevir!cozal1.4. U avom slucaju iz (2.1.if +2wx v·dl == v /':. Ovaj pravac je oznacen sa s na s1.:= potencijal F = grad [J.---::.1. Tada se uajvaznije promene strujnih velicina odigravaju u pravcu glavnog strujanja s.15a) moze se analizirati jedan specijalni slucaj.15a) fdp 2 fdp \ \ Posredstvam jednaCine (2.2..1. Zato ih je potrebuo svesti ua jeduostavuije oblike iIi uprostiti da bi se mogli resavati "jeduostavniji" strujno-tehuicki problemi. i.ii . MnozeCi skalarno avu jednaCinu sa elementom dliZine strujnice Jf (s1.t-f 2 U ovoj jednacini zbog artoganalnosti vektara x i je ill x v.1.:-~ ~~ p p ~v s 4) Posmatra se strujanje u polju konzervativnih/~> .v ·Jf . kod cevi.11 ·dl.1.).' ~2 sila.p . (2.4. kada postoji jedan dominantan pravac . 2) nestisljivo strujanje (p = const.mehtlntc!cu e!lergjju.1. Strujanja u cevima su najcesea unutrasnja strujanja i mogu se tretirati kao jednodimenzijska. Iz tog razloga u ovom Odeljku jednodimenzijskim strujanjima biee posveeena znacajna paznja. s~caj kada zapreminska sila ima 8~. Nairne.grad p moze napisati u obliku gradijenta neke funkcije <1)= a sto je zadovoljeno za Jdp / p.7 r ..15a) se dobija Bernulijev integral OjIerove jednacine .2.1.14) \ . tj. iz koje posle integraljenja duz strujnice (s1.2. dakIe.1 Na dalje se polazi od Navije-Stoksove. dl == de.Teorijske osnove ID strujanja 117 uisu pogodui za upotrebu. .1) izmec1ju proizvoljno izabranih preseka 1-1 i 2-2 sledi energijska . Ovakvo strujanje se naziva jednotizine11zjil'!co J'lmjatlje. to se iz (2.Bernulijeva jednaciha za strujnicu e l -e2:=~ v/':. Kako je skalarni proizvoc1 grad e . (2.4. koji se poklapa sa osom cevi.1. aka je . pa se promene u druga dva pravca mogu zanemariti. u Navije-Stoksovim jednacinama nema Clanova koji potieu od tangencijalnih napona (v /':.glawli jJravac J'trujanja..1) i primenjujuCi prethadne pretpostavke dabija se jednaCina za rad sila grad(v2/2-U dp/ p). dl .dl = O. i tada se clan u NavijeStoksovim jednacinama <1).1b) u kojaj svaki Clan predstavlja neku jedinicnu silu.1. jednaCine kretanja (2. UCiuimo nekoliko pretpostavki 0 strujanju koje se analizira: 1) posmatra se stacionaruo (a / at = 0 ). sto znaCi da je p = pCp). . na pI. SHka 2. pri cemu je o z vertikalna koardinata uperena navise. cime se one svode na Ojlerove jednaCine.17 == 0). To je moguee uraditi. Radi kraeeg zapisa uvodi se veliCina w v if njihov skalarui proizvod v v e=--U+ -:=-+gz+ .

e =2 U + . i to na sledeCi nacin . .1.4.9) i sprovedu iste matematieke operacije dobija se energijska jednaCina za strujnicu sa vremenski osrednjenim velieinama .4. Ako se podje ad Rejnoldsove jednaeine (2. P P I 2 -2 - -2 - (2.// z/ . proizvoljno izabranog. pa Se jednaeina (2.. 0 cavaju fluidni prostor. Cime se njena vainost prosiruje na strujno vlakno. prosiriti sa strujnice na strujnu cev.1.16) Integrali u prvim clanovirna sa leve i desne strane jednaCine (2. i leoji hze da jestrujna energija dui .15) vaii za strujnicu. S obzirom da Bernulijeva jednaCina vaii za strujnicu to ona u obliku (2.2 P 12 P 2 Ie -2- -2- (2. a Zl iZ2 visinske razlike ad referentnog nivoa 0-0. ana njoj je jednodimenzijsld karakter strujanja. Strogo uzevsi bilo koji od oblika jednaeine (2. P .15) treba.1. ~ -e2 = Ive L1~ ..15) nije prihvatljiva za primenu u cevirria gde je jednodimenzijski karakter strujanja.= const. te prema Slika 2.dAI=t (V22 +P2+gZ2)pv2ciAz+t(~veL1~dl)d}h. .1. e1 dn. do tezista taeakaA i B. realne strujne cevi (s1. dt predstavlja jednacinu bilansa energije za strujno vlakno./// //.dl I (2. U tu svrhu jednaCina (2. nestisljivog strujanja.1. t (v21 +PI+gzI)pV. a zatim se integrali po popreenom preseku eime se vaznost jednaeine energetskog bilansa prosiruje na strujnu cev.15) se.e2 d~ =dm ~ VeS~~. fd koji vaii za nestisljivo i stisljivo strujanje fluida. Nairne.1. 15c) pn cemu su vI' v2.1. a dobijena jednaeina u// Z. / / /. pri neviskoznom strujanju fluida konstantna.zz /z / /.2. .1.16) resavaju se taka da se sa stvarne kiileticke energije prelazi mi kineticku energiju odredjenu preko srednjih vrednosti.2 tome vaznest jednaCine (2.1.strujnice. prvo. mnozi sa elementom masenog protoka dm = pdV := PVI dA 1 = PV2 dA 2 .1. pri cemu s l e d i : ' . Cine je ogranieena na jednodimenzijska strujanja.15b) svodi na oblik: J V P V P 2 v L1v·dl _I_+-L+gz =_2_+_+ gz +' J . upravo. Za nestisljivo strujanje se zbog konstantnosti gustine dobija vredriost integrala d P/ p = P/ p.15b) Na dalje ce se analizirati 'slucaj viskoznog.118 Teorijske oSl1ove ID strujanja 2 p v -.PI i P2 vremenski osrednjene vrednosti brzina i pritisaka u taekama Ai B preseka 1-1 i 2-2.1. Prema tome i primena Bernulijeve jedlla.1. a i u celom strujnom prostoru (ako je co = 0).2) ogranio mz.

k . dobija se jednaCina .k . -+--' pIp 2 I 2 2 Izmedju preseka 1-1 i 2-2 vazi jednaCina kontilluiteta /il == rill == Jil 2 =: COl1st~ pa se iz ( 2 2 prethodlle jednaCine eIiminise maseni protok. a l -Vsr.da se krellulo od jednaCine kretanja. U dobijenom resenju Psr. koeficijenti a k mogu teorijski tacno da se odrede. a takvi profili brzilla se nazivaju razvij{mim. a po svojoj fizickoj sllstilli predstavlja zakon 0. i to izraZene prekostruJne energije po jediniei mase.k. Ova jednacina je u literaturi poznatakao uopstena Bemt/li/eva jedllaezna. Ovaj koefieijent se. dakle..).1. za proizvoljno izabralli strujlli presek llepozllat.058 (a~l) za razvijeni turbulentni i a=2 za razvijeni Iaminarni profil brzilla u eevima kruznog poprecnog preseka (v.vkeMk' f vsr.k .s!1 maseni protok fottda. odeljke 2. Na osnovu resenja integrala iz (2.2) i nadeno je na osnovu vaznosti hidrostatic1cog zakolla raspodele pritislcce u strujnom preseku (p I p+ gZI == const. i da se IIInozelljern sa masenim protokorn dobila snaga. odredjuje izrazom: 1 -3 (2.16) odredice se zbirno.1. PSI' 2 • A =-dl. Ti razvijeni profili brzina su logaritamski kod turbulentnog i paraboIicki kod laminarnog strujanjai koeficijenti neravnomernosti kineticke energije imaju vrednosti: a=1. i indekse "e" u clanovima sa visinskim razlikama. v '( -3 sr. (k== 1. . odrZanju energije svedell na jedinicu mase fluida.1. da se skalarnim mnozenjem sae16mentnom strujnice dobio Tad.A k Ak Koefieijent neravnomernosti kineticke energije iskljucivo zavisi od rasporeda brzina u posmatranom preseku i on je.1. u nekim slucajevima kada se u nizstrujnim preseeima profili brzina ne menjaju. zbog ne poznavanja profila brzina./c je srednji>S'tnijm~statlckipritisak u preseku k.1. 2 VI PI 2 V2 P2 " 'f' =-- (2.= 12) .sr.S.vkefA Ie )'-2-mk =:a lc . kratko.3 . Dalje. dobija se jedilaCina a12+p+gzl =a22+p+gZ2 + I veL'.L16).18) koja predstavlja energijslcu jedllaCinu. --+gzc ) mk P k.sto istovremeno zllaci da tako dobfjena jednaeziza vaz! za i. Medutim. P -2'dA k =--A.. i vazi da je 8v I ax = 0 gde je x poduzna koordillata.. A Vsr.energija. a Zc je vertikafuorastojanje .l PSI' I +gzc )Inl =: ( a 2 -Vsr '2 +-'-+gzc )" n~+ (f Ve LlV )/11.5. f (-+gzk ) Pd'/'k P ~ =: (Psr. a njihovo resenje glasi Pk ). Prema .k k Ak Tom prilikom pravi se grdka koja se obuhvata koeficijentom akkoji se naziva kocjicijent nel'ClVllomemosti iii popl'Clvni koeficijrmt kineticke enelgije (Koriolisov koeficijent). treba potsetiti.1.Teorijske osnove 1D strujanja 2 2 vie3 1 v .17) a" = . Ovde se. Integrali drugog i treceg clana sa obe strane znalm jednakosti jednacine (2.L3a). tj.geodezijska visik lla od referelltnog llivoa do tezista povrsine preseka k. 2-m 119 f f (k .vdZ . za bilo koji presek strujne eevi k.4a i 2. iz ove jednacine izostavljajuCi indeks "sr" u Clanovima sa srednjimbrzillama i pritiseima..

1.20) /coja vaZi za stTlijnu cev i operativna je za prakticnu primenu. dok clan sa integralom ptedstavlja gubitke strujne energije na putu od preseka 1-1 do preseka 2-2. kineticica. (2.1.2).1.120 Teorijske osnove 1D strujanja tome. Konacllo. svaki Clan jednaCine (2.4. oCigledno je da se u nizstrujnim ptesecima odigrava ttansformacijajedllog u drugi oblik ellergije.3 je jasno da jeu svakom nizstrujl10m preseku strujna energija manja za "gubitak" energije kojise ima izllledu dva posmatralla strujna pteseka.20) postaje: e] = ez + Yg Za objaslljenje nizstrujlle promene strujlle ellergije kotistice se jednacina (2.20c) primenjena na krivolinijskoj strujnoj ceviprbmenljivdg pteseka sa sl. Oblik Bernulijeve jednacille (2. dobija se energijska jednacina u obliku (2.1.1..1. Nairne. Dahle. . /2 -. ) (2. Sa sliIce 2.1.19) i on po svojoj fizickoj sustini predstavlja tad sila izazvanih viskoznim i turbulelltnim llaponima na putn izmedu posmatranih preseka. pritisne i potencijaille energije 2 e k =-p-=CLkT+p+gZk' Pt. z3visi od geometrije strujlle cevi u kojoj se odvija strujallje. ito: CL k v.20b) je veoma prakticall za primenu.1. Osim Qvog oblika u primeni su jos dva potpuno ravnopravna oblika.k Vk Pk (k=1. a zbog povecanja koordinate z potencijama energija strujeraste..1.4. iIi flp = pYg = pghg i naziva se pad pritiska. lla pro u uljlloj hidraulicL BernuIijeva jednacina moze da se napise i u jedllom skracenom obliku. U ovom primeru zbbg nizstrujnog povecanja poprecnog preseka kineticka energija. ttlcttpna strttjna energija nekog strujllOg preseka je jednaka zbiru kineticke. ObIik Bernulijeve jed~aCine (2. koji glase: 2 VI PI 2 V2 CL l2g +-pgH] =CL 2 "2g+r. Ovaj clan se.3 kod koje presek nizstrujno raste.2.potencijalna energija strujnog preseka (k=1. jet prema .1. Pojam gu~itka ellergije mora se shvatiti USIOVllO.20) je najceSce u upotrebi. Koji je medusoblli odnos pojedinih energetskih udela u· strujnoj ellergiji svakog nizstrujnog preseka. u opstemslucaju. Radi kraceg zapisa ovaj clan se oZllacava sa (2.18) ima svoj fizicki smisao energije.1.g+Z2 +hg P2 [m]. Pk / p -pritisna i gz k .20c) tako da jedllaCina (2.20b) pri cemu gubitak strujne energije Yg ima oblik: hg = Yg / g i naziva se izgubljena visilla.20a) (2.1. . eksplicitno ne moze odrediti jet se ne poznaje raspored brzina u poduznom pravcu. u opstem slucaju. 2. struje se smalljuje.

ze da J'e pn"meni Bemuliieva jednacina. a Bernulijeva jednaCina se svodi na oblik Slika 2.. ~ a]T+r.1.1.1. ako se ne znaju koeficijenti neravnomemosti.ll!f-. .j.viz)=~ Ve&~ dx.1.5. Odeljak 2.1. energija se ne moze "izgubiti" vec sarno moze preCi u drugi oblik.3. t.2) glasi: ~ = fzYe L'. ukazati za sta vtdi i /cada mo. 2. Ox._ _ C1 ___---r-.0-dl . Tu jednostavnost primene narusava Clan Yg . PosmatrajuCi bilo koji od oblika Bernulijeve jednaCine (2. --1--1' pzlp a2 vil2 x procesa disipacije prelazi u toplotu.1 : : " . Ako se pri nekom procesu strujanja gubici strujne energije mogu zanemariti (Yg "" 0). moze da se postavi za bilo koja dva strujna preseka nekog jednodimenzijskog strujanja." . iIi je.-+gz] =a 2 T+ 2 VI v2 2 p +gz P2 2' (2.WJ.20d) a sto nije nista drugo do Bernulijev integral Ojlerove jednaCine za nestisljivo strujanje t1uida.e = el . p] e]=e2 = canst. U suprotnom.-_+_ Yg .4.. pak. tada treba upravo takve preseke birati za referentne i za njih postavljati Bernulijevu jednaCinu.1.20d) je veoma retIeo primenljiva.1. tada je primena Bemulijeve jednaCine jedino mOgUca ako se oni eksperimentalllim putem odrede. a 0 cemu ce vise reCi biti u narednom Odeljku. Pri izboru preseka za koje se postavlja Bernulijeva jednaCina treba bitiobazriv.aka Huli..---.lU. vaii za strujnu cev kod koje postoji jedan glavni pravac stnijanja. Na kraju treba.:::flYe(~V'.Teorijske qsnave IDstrujanja 121 zakonu 0 oddanju energije.1.i7ydY+L'. ili preseci koji se nalaze na konstantnoj geodezijskoj visini i u kojima nivoi tecnosti mimju. i uglavnom se koristi kod problema spoljasnjih strujanja.ll. koji posredstvom izraza za turbulentne napone (v. Dak1e.e2 = Yg) nazvana gubit/com stlUjne enellJije i ona posredstvom e ----c"""'-UJ. (2. Bernulijeva jednacina.I.l. tada se fluid koji struji smatra neviskoznim. sarna po sebi jedl. jer izabrani stmjni preseci treba da imaju poznate koeficijente neravnomernosti. .4.21) . jos jednom. otezan naGin odredivanja strujnih gubitaka. u principu.U. pri izvodenju Bernulijeve jednacine dobijen je izraz (2. . Ovde je razlika strujnih energija izmedu dva strujna preseka (L'.20) moze Se zaldjuCiti da je ona "relativno" jednostavna za primenu. Gubid strujue cnergije \ \ U Odeljku 2.cdx+L'.1.1. pa je kineticka energija tih preseka jednaka null. Zato korektno odredivanje strujnih gubitaka zasluzuje posebnu painju.I. U slucajevima kada se kineticka energija nekog strujnog preseka moze zane mariti.19) za gubitke energije na putu izmedu dva stmjna preseka. a to su samo preseci sa razvijenim profilima brzina. U realnim uslovima strujanja jednaCina (2.

1. Sada se izraz (2.2.1.5. I (i=1.f.21) svodi na Y:::: --"dx. gde je i1 vektor spoljasllje normale na povrsinu Ac' Integral po kontrolnoj povrsini Ae rastavlja se na tri integrala.21a) maze se napisati u neSto jednostavnijern obliku pogodnom za prirnenu. jednaki nuli i ostajesamo integral po omotacu-ziciu strujne cevi Ao ' tj. komponenata napona 't j = 'txxnx +'t Jy l1y + 1: zz n z = 'tjjnj gde je nj (i=I. povrSinom poprecnog preseka A i zapreminam dV=Adl.21a) pri tome ga transformisuci na obHk zapreminskog. g 1m f pox.1. a zatim povdillSkog integrala.3) jedinicni vektar pravca xj . pri cemu su illtegrali po povrsinama Al i A2 . Na njegovu kontrolnu povrsinu deluju normalni naponi na povrsinama protocnog Slika 2. pri cemu sledi tl~ pdV = ~ (t ~: dV)dl. preselea A i tangencijalni na povrsini omotaca dA =Odl. tj zida cevi ('t.5.122 Tearijske asnove ID strujanja 1z razloga jednostavnosti pisanja uvodi se oznaka za viskozne i turbulentne napone 't jj _:::: PVeau.1.. duzine I koja je ogranicena kontrolnom povrsinom Ae = AI + A2 + Ao' gde su Al i A2 povdine protocnih poprecnih preseka 1-1 i 2-2 i An s --C> povrsina omotaca. (2.1.dV = A PI --dA e = Ad1V't. dobija se Yg ::::.j --)0 't w)' gde je 0 obim preseka povrSine A. ::: 'leOUj /OXp gde jeT].2.22) . 1 KoristeCi tom prilikom vezu izmedu povrsinskogi zapreminskog integrala. VracajuCi se sada izrazu (2. • r 't.21a) ce se pomnozitisa elementom mase pdf.v dt I fl. za simetricllo razvijeno stmjanje.21b) Za primenu ovog izraza potrebno je poznavati geometriju strujne cevi i tangencijalne napone na zidu cevi. U cilju dalje analize izraz (2. Nairne..1. Element strujne cevi definisan je duiinom dl. f r .1. A'tjn Ac J pA ciAe . v. posrnatrajmo jednu strujnu cev sa s1.2. kao i Cinjenicu da je pri nepromenjenom protoku Yg = canst" dobija se gubitak energije po jedinici mase (2.1. = pVe elcvivalentni koeficijent dinamicke viskoznosti.1. a zatim integraliti po zapremini V.3). Za daljirad prakticno je uvesti vektor. / ax. odnosno tenzor.:: . (2.21a) 1 Izraz za gubitak energije (2.= vp .

upravo. usled cega u fluidnoj struji postoji gradijent brzine prosecnog strujanja av I ax. Nairne.21) i (2. pa ceo izraz predstavlja rad sda prottzrokol. Zakljucuje se da su gubici direktna posledica gradijenta brzine. ventili i s1. Prerna tome. Prema tome. zbog gradijenta brzine. tj.Teorijske oSl1ove ID strujanja 123 Na osnovu izraza (2. v. Dakle.rnikrovrtloga. strujanje na nivou milaovrtloga se kao takvo odrZava.. kod turbulentnog strujanja moze se govoriti 0 strujanju na llivou rnakrovrtloga i strujanju na nivou rnikrovrtloga. Ova rnesta se u cevovodu nalaze na poznatirn lokacijama (krivine.oznaka 11.amlz vis.22) '(ijclA predstavlja ukupnu silu "trenja" izazva- t nu viskoznim i turbulentnirn naponirna. ad najveCih . pa se gubici energije na takvirn mestima llazivaju iokail1i gubici energije. Da bi se. i. I := (2. to izrazi (2. i gubici usled trenja .srvaraju. a to su preseci strujne cevi koji se nalaze u pravolinijskirn delovima cevovoda. stvara se rnakrovrtlog koji oduzirna energiju od prosecnog strujanja. Strujanje na nivou rnikrovrtloga se odriava u svirn nizstrujnirn presecima sa razvijenirn profilirna brzina. postoje dye gl1lpe gubitaka. zato se gubici na takvim delovima nazivaju gubicirna na pravolinijskirn deonicarna. odnosno kada su vece neravnornernosti u profilirna brzina. Naponi llov! ax.23) .?()zmin i turbuientllim llaponima na putn izrnedu dva strujna preseka sveden na jedinicu rnase. Strujni gubici se. zbog prisustva gradijenta brzine prosecnog strujanja. u izrazu (2.1. zakljucuje se da kod turbulentnog strujanja postoje i vrtlozi razliCitih veliCina.). Torn prilikorn obe grupe gubitaka sracunavaju se kao velicine koje su proporcionalnc kinetickoj energiji odredenoj sa srednjom brzinorn strujanja. objasnjavaju prisustvorn napona u fluidu.22) dolazi se do sustinskog objasnjenja 0 poreklu strujnih gubitaka. a to su mesta sa slozenorn geornetrijom strujne cevi. S druge strane.oznaka· fA' IrnajuCi u vidu da poduzni profili brzina nisupoznati. Na nekirn lokalnim otporirna rnakrovrtlozi se i ne stvaraju a gubitak energije je izazvan promenom poprecnog preseka iii prornenorn pravca strujanja. ipak. su posledica viskoznosti fluida.22) za odredivanje strujnih gubitaka irnaju sallIo teorijski znacaj. rnogli odrediti strujni gubici koriste se eksperirnentalne ili poluempirijske rnetode. pa se zbog toga kaze da je turbulentno strujanje sa jasno utvrdenom hijerarhijskorn strukturom vrtIoga. turbulentni naponi pv/8iJ ! ax. dakIe.1. do prornene u profilu brzina stvaraju se uslovi za nastajanje strujnih gubitaka. Takode je jasno da. iz bilo kog razloga. ukoliko su gradijenti brzina veCi. i\ko nizstrujno vise nerna geornetrijskih prepreka na koje nailazi fluidna struja. ito: gubici na lokalnirn otporirna .rnikrovrtloga.rnakrovrtloga do najrnanjih . se generisu . Strujanje na nivou makrovrtloga odvija se na onirn rnestirna u cevovodu gde postoje usiovi za njihovo stvaranje. odnosno da kada god dode. rnedudejstva fluida i cvrste granice zida. koristeCi izraze: Vajsbaha IYi. ili krace gttbici uJ'ied tnm/a.1.1.1. Na nekorn rnestu gde je slozen geornetrijski oblik strujne cevi (na pro krivina). tada su i intenzivniji gubici energije. Tako stvoreni makrovrtlog putujuCi niz struju raspada se sve do najsitnijih vrtloga ..

.24) za odredivanje gubitka usled trerija.1...26) dobija se pad pritiska I v2 I v2 Ap == p A .~.P2 A -'twOl= 0. -C"'.9. tada u presecima 1-1 i 2-2 deluju sile pritiska r. ".1.~-.....J Dh J=1 j (2.1.fi'F·!I_. . 1z jednacine ravnoteze ovih sil~ PIA .= A ..".\ ~~~: o~:r~~.. pri potpuno razvijenom laminarnom iii turbulentnom strujanju.. I .posmatrace se jedna pravolinijska deonica cevovoda konstantnog i proizvoljnog oblika poprecnog preseka (v..2. a. ". == PIA i P2 = P2A.1 Za odredivanje tangencijalnog napona na zidu cevi koristi se pretposta'vka.1..== pA.s1...broj pravolinijskih deonica... RfI ..1).-_.1. u kome je S .1.. v2 J "2' == '" L.-.1..broj lokalnih otpora i Ai .5.1. i Darsija 1 v2 I v2 y: = = A .25) gde je N .."".' .YI.-. Kako u cevovodu ima vise i lokalnih otpora i pravolinijskih deonica.A j .hidraulicki radijus i DfI-hidraulicki precnik..P2 == 'tw A . 4RH 2 Dw 2 ' ~ ~ ~I~ ~ faktor trenja. odrediti kao N Yg M N 2 M /.1.YA..27) u (2..1. ' -. da je to velicina proporcionaIna kinetickoj energiji strujnog preseka odredeno' sa sredn'ombrz.-""..' A.C"'-". 2.v . Zamenom izraza (2.'-. .l:nom strujanja .. U tu svrhu ..2 se nalaze na meduL3- 9--' ~_Pl_.1.""'. -~-"".. dobija se pad pritiska izmedu strujnih preseka 1-1 i2-2 Ol· Ap == PI .1...:js~n:~ jne cevi izdvoji i posmatra njegova ravnoteza.1. to ce se ukupni strujni otpor. pri cemu su: A ...-"'C. ~ ~w "". ._- ..27) 'tw = Cf '2 pv pri cemu je Cf faktor proporcionalnosti.124 Teorijske osnove ID stnljanja za odredivanje strujnog gubitka na lokalnom otporu.. izmedu dva strujna preseka za koje se postavlja Bernulijeva jednaCina..5.. Posmatrace se samo jedan deo strujne cevi izmedu preseka F 1 i 2-2 koji 1 _ Lb. koja se potvrdjuje dimenzijskom analizom. .. kroz koju fluid struji srednjom brzinom v.1.koeficijent trenja.. J=1 } == '" D~j Vi 1=1 2+ '" L. a na zidu cevi sila otpora trenja Fw == 't waf.28) .-.26) Slika 2. -"". odnosno gubitka usled trenja. (2. 4RH 2 DH 2 (2.''.srednja brzina prvog nizstrujnog preseka.duzina cevi.._". - '''''~'t''---.' """.' -_. 1 i (2. Glllbici lllslcd trcnja 2.5.koeficijent lokalnog otpora. Darsijeva formula U ovom Odeljku bite izlozen nacin odredivanja pada pritiska u pravolinijskim delovima cevovoda.-_.1.1.". (2.i 1=1 + '" L.5. povrsine preseka A i obima preseka 0.

1. dok u pravolinijskim Slilca 2.1. uy iz koje sledi da je koeficijent trenja bezdimenzijska veliCina koja zavisi od rnnogih veliiSinu. u narednim Odeljcima. lFizicb tuma.. racvi. na pr. U sillcaju da fluid ne struji kroz ceo presek cevi (iIi kanala).= 4Cf koeficijent trenja. koji je inace najcesce u primeni. prakticno.29) g P d 2 d 2 Primena ovog izraza svodi se.T .2.:sijeFlt .27). pv 6* r I \ \ . Dahle. pv 8 av -. S obzirom 'V f da Sil tangencijalni naponi na zidu prisutni na svim zidovima koji ogranicavaju strujni prostor dl2 to za posledicu ima da je trenje prisutno na svim cvrstim granicarna strujnog prostora.. gradijenta brzine prosecnog strujunja. na pravilno odredivanje koeficijenta trenja A.31) Re. pravolinijskih deonica itd.2 delovima cevovoda ono je jedini gubitak strujne energije.1.jnoldsov broj Re = vd I v je bezdimenzijska velicina koja predstavlja odnos inercijalnih i viskoznih sila u fluidu i sluzi za odredivanje reZima strujanja. srednje brzine po preseku.151. 81 d) (2. u kame je t.to/mulu koja SlllZi za odredivanje pada pritiska II pravolinijskim delovima cevovoda.. odnosno: A=: ACRe.1. pri tome imajuCi u vidu da se naponi na zidu sastoje ad viskozne i turbulentne komponente.p= PA-::::? (2. 2.1. Zato ce se ovom koeficijentu. . kao sto su: fizicke karakteristike Huida (viskoznost). (01-::--1. ~ KoristeCi izraz (2.2 = .>i turbulentnih napona na zidu i od geometrijskih '. i leao takav on ima znacajan uticaj l1a koeficijent trenja.> caj nije oCigledan iz izraza (2. A=4 Cf = . RH == 2. te se tada opsta formula Darsija svodi na obHk IJ.sI.1. (v. d '" ! karakteristika strujnog prostora (precnik cevi..28) predstavlja uop. Pokazuje se. a to je kruzni oblik cevi unutrasnjeg precnika d (A == d 2 rr. vee same kroz deo preseka povrSineA tada velicina 0 predstavlja obim okvasenog dela cevi (ili kanala).5.-.5.0 == drr. dobija se relacija za koeficijent trenja (2130) . one je prisutno i kod: krivina.30). -13 hrapavosti zidova i s1.6enje koe[idjenta trenja.p I v2 I v2 Y =:-==A-/j. Izraz (2.1. Aka se posmatra specijalni slucaj oblika poprecnog preseka.Tearijske asnove ID strujanja 125 hidraulicki radijus i DH =4RH = ~ hidraulicki (ekvivalentni) precnik cevi. dimenzijskblllanaJizoID.--pvxVy)y=O 81:". posvetiti vise painje. 1 !.1.1.2) a ciji uti~ A V r--'. ventila. Kod lokalnih otpora trenje na zidovima predstavlja sarno deo UkUpllOg gubitka energije. cia je koeficijel1t trenja veliCina koja zavisi od Rejnoldsovog broja (Re) i relativne hrapavosti zida cevi (BId).l.··-'·-m.) hidraulicki precnik ima vrednost DH == d = 4Rfj.2 (J-l-. Zato se strujanjeu pravolinijskim delovilIl~ cevovoda izdvaja u posebnu grupu problema. / 4.ftelZu Da.

i c) A:= A(8 f d) . Ako se ovi preseci nalaze dovoljno daleko od lokalnih otpora I strujanje ee biti razvijeno I~--------------~------~----~ jednodimenzijsko (v = v x' vr := v<p = 0) i osnosimetriCllO (8/ 8<p = 0). b) A:= A(Re.33. koje se ima izmedu preseka 1-1 i 2-2 sa s1. U egzaktna reSenja za koeficijenat trenja svrstavajuse sve one formule koje su dobijene iz tacnih reSenja Navije-Stoksovih jednacina. 1.1. Ovu grupu Cine resenja za koeficijent trenja laminarnih strujanja u cevima kruznog. 1. kao i da se promenljive p i v mogu razdvojiti.3a.33) sledi da pritisak nije funkcija od poprecnekoordinate r. 2.1. resenja za koeficijent trenja mogu biti: egzaktna.32) mogu zameriiti obicnim.1.1.5. 1. trecu grupu reSenja Cine rezultati dobijeni primenom raznih eksperimentalnih metoda. Prime nom ovlh pretpostavki iz sistema Navije-Stoksovih jednacina Slika 2.32) pax or2 r or O=oplor ovlox=O (2. te zato brzina nije funkcija poduzne koordinate x.fnog poprecnogpreSI!KO Posmatraee se nestisljivo (p=const.1. te sledi .1.1. poluempirijska i eksperimentalna.34). 1.5.hidraulicki hrapave cevi. Treba napomenuti da jedna te ista cev moze da pripada svakoj od ovih grupa.30) uvek ne moze direktno primeniti. napisanih u polarno-cilindricnim koordinatama.3) i jednaCine kontinuiteta.hidraulicke glatke cevi. eliptickog i nekih drugih oblika poprecnog preseka.34) Iz jednaCine (2.1. U poluempirijske izraze za koeficijent trenja svrstavaju se svi oni izrazi koji su dobijeni koriseenjem poluempirijskih modela turbulencije.3 a (2. Konacno. sto se zakljucuje iz jednacine kontinuiteta (2. KoefidjclIllt trellja mmtraSnjih iaminarnih str1lJ!janja 0) Lominorno strojonjc 0 cevimo Kro.126 Teorijske osnove ID strujanja U zavisnosti od medusobnog odnosa uticaja Rejnoldsovog broja i relativne hrapavosti.2. dobijaju se jednacine: 1 8p 8 2 v 18v 0:= ---+ vC-+--) (2.3. cevi se dele na: a) A:= ACRe) . te se zato izraz (2. a sto zavisi od rdima strujanja u njoj.5.) stacionarno (of ot = 0) laminarno strujanje u cevi kruznog poprecnog preseka. S druge stTane strujartje je razvijeno. Ovo za posledicu ima da se parcijalni izvodi iz jednacine (2. vee je samo funkcija od poprecne koordinater (v=v(r)).1.8 f d) . U zavisnosti od nacina odredivanja tangencijalnih napona na zidu strujnog prostora. U opstem slucaju strujanja fluida kroz cevi tangencijalni naponi na zidu nisu poznati.hidraulicki potpuno hrapave cevi. sto znaci da se u svakom nizstrujnom preseku ima isH prom brzina. odnosno da je p=p(x).

ptlrtlboliCki zakon promene brzine u poprecnom preseku ° v(r)::::~(R -r I:!.p I I. 2.3-4) svodi na oblik . tada se Opsti sistem diferencijalnih jednaCina (2.38) Izraz (2.37) u kome je vmax = I:!.1.1.411 1"2 -I. koja se ima na osi cevi (r=O).35) dpldt=-C i granicnih uslova za pritisak: x=0. P == P2' i ima vrednost C == I:!.p:= PI .S. Ako je problem odredjen razlikom pritisaka I:!.P2 ova konstanta se odreduje iz dela diferencijalne jednaGine (2. Iz dobijenog resenja za A.1. sto znaCi da se pri larrunarnorn strujanju u cevima sve kruzne cevi ponasaju kao hidraulicki glatke.3b).pR2 /4111 maksimalna brzina u preseku. /. 3' ' i zakon raspodele viskoZllih napona u preseku dv 411 v .38) pokazuje da se viskozni naponi linearno rnenJaJu sa prornenorn koordinate r. Zamenom napona 1: w u relaciju (2.1.35) dobija se opste resenje za brzinsko polje C v(r) =. 1z druge od diferencijalnih jednacina (2. '=-11-=--1' dr R2 (2. == vs2Rlv 64 r:--64l => ~..1.37) odreduju se: srednja brzina strujanja u preseku V s :::: .35) moraju biti jednake istoj konstanti.Rejnoldsov broj. Oni imaju rninimalnu vrednost u osi kanala '0:::: 0.l. . 1 v(r)2rndr =-v 2 max' 1 fll3 a.1. 1 dv 1d dv (2.- I R2rc fR 0 .) stacionarno (3/ at =0) jednodimenzijsko (v x = V. dr) == 11.Teorijslce oshove 1D strujanja dp d 2v dx == 11( dr2 127 +. dr (I' dr):= -C .1.36) iz koga se primenom granicnih uslova: 1) 1"=0.1.p 2 2 )==vmax[l-(:R) I" 2 1 (2. Na osnovu zakona promene brzine (2. dole se maksimalna vrednost nalazi na zidu cevi = 411V8 IR. P == PI i x=l.1.1. vidi se da koeficijent trenja zavisi sarno od RejnoldsovOgbioja.1.1.) Loul-inorno slrnjonje izmed'n porolelnih ploeu Ako se posmatra nestisljivo (p=const. Zamenom ovih konstanti u jednaGinu (2..39) u kome je Re == vs2R / V= vsD Iv .= pv. 'w 81: w A. VY = v z == 0) laminarno strujanje izmedu dugackih paralelnih ploca (s1.::::-v·(r)2rndr=2 3 R 2rcv s 0 korekcioni koeficijenti koliCine kretanja i kineticke energije [ 3 =1 2 -2 R rcv s fv R 0 2 4 (r)2rrcdr=. v=O odreduju konstante integracije CI = i C2 == L'R2 1411.35) Kako je p=p(x) a v=v(r) to leva i desna strana jednaCine (2. dvldr=O i 2) r=R.CIlnr + Cz (2. koje se nalaze na medusobnorn rastojanju 2b.1.30) dobija se izraz za koeficijent trenja larninarnogstrujanja-u cevima knrlDOg poprecnog preseka: .1. (2.36) dobija se .

cijim se resavanjem dobija linearno polje pritiska p(x) =PI -!J. posle cega se dobija resenje za brzillsko polje tlp 2 Y V(Y)=2y]I( b 2 -y)=v max [1 -(-. iz istih razloga kao i kod kruznog preseka. 2) y=±b ..p' x / I (C:::!J.P=Pj-Pz=p}"Jf2b. dobija se izraz za koeficijent trenja laminarnog strujanja izmedu paralelnih ploca 4'tw 24 ').39) i (2.40) o= Op / oy.1. Primenom izraza (2.1.42) pd istoj karakteristicnoj dimenziji strujnog prostora (D:.40) dobija obicna diferencijalna jednaCina dp dZv dx "" Y] dr 2 = -c .128 Teorijske osnove ID strujanja lop 0 " O=---+Vp OX c3y2 ' 2 (2. Cime se iz (2.::: .1.1.42) pv" u kome je Re = 2bvs Iv .1.1.l2. v=O.41 ) Cb /2y].Rejnoldsov broj. Slika 2. !J.41) pokazllje da i za laminarno strujanje izmedu paralelnih plota vazi parabolicki zakon raspodele brzina. OV / ox = 0 koji se rdava koriscenjem granicnih uslova 1) y=O. v = V max ' dv/dy=O.fb z 2bvs v (y)dy=- 2 -b 5 dv 1 ·fb 3 u = _ · v (y)dy 3 2bvs -b 3Y] v s i viskozni napon na zidu rayne ploce 'tw = -Y](dy)y=±b :::: -b.. II 2 kome je vmax = tlpb 12Y]1 brzina u osi kanala.1. koje glase (pj-P2)2b·l='t w 21·1 ... Izraz (2.p I I) i brzinsko polje u obliku V(Y)=-2y]y +C1y+C2 2 C 2 • Koriscenjem navedenih granicnih uslova odrvdjujll se konstante C2 ::: C1 = 0 (2.2 =: Re ' (2. prelazi se sa parcijalnih na obicne izvode. primenjujuCi jednaCinll ravnoteZe sila koje deluju izmedu preseka 1-1 i 2-2 i Darsijevu formulu.1.5 .1.41) dobijaju se: srednja brzina u preseku "s = 2b 1 fb 6 -b v(y)dy::: 3' vmax ' 35 ' 2 koeficijenti neravnomernosti brzinskog polja 1 /3=--.1.) 2] .: 2b) zakljucuje se da je koeficijent trenja kod krliZnih cevi za 8/3 putaveci od koeficijenta trenja laminamog strujanja izmedu paralelnih ploca . PoredeCi izraze (2. Konacno.v.3b I u ovom slucaju..

~ .5.3. tacnim resavanjem Navije-Stoksovih jednaCina..39» i izmedu paralelnih ploca (izraz (2. Ravnostrani trollgao Kvadrat 3 J3 a a ... ~ 2a l+alb A=:Re b 0 0.. Tom prilikom dobija se struktura izraza za koeficijent trenja A= A IRe.. pri cemu je koeficijent A funkcija od oblika povrsine poprecnog preseka. .3.. Koeficijent trenja okruglih i neokruglih cevi..-1: a.1..'I:. u nekim slucajevima.1. Izraz za koeficijente trenja.-' (j) 2(a-b) Elipsa fJ2P: i:s '0' aL""J a a' ~ alf \. pri laminarnom strujanju.... A alb A de / a Pravougaonik D ~ {.50 2 1..1. tada se.1. takode. za cevi najcesce neokruglih geometrijskih oblika dati su u tabeli 2. de =4RH Ek. . }\leo cev nije kruznog vee nekog drugacijeg oblika poprecilOg preseka. == 160 3Re I A=J2 Re .5... dolazi do izraza za koeficijent trenja.1.33 0..r//.818 1.333 96 85 76 73 69 62 \ Tabela 2. a '~ .2". 'c II. n =bl a . .. I NII// N .25 0.42».Teorijske asnove ID strujanja 129 c) Laminarno strojanje 0 ccpima razliififog o/Jlil:n U paragrafima a) i b)ovog Odeljka dobijenisu teorijskitacni izrazi za koeficijent trenja laminarnog strujanja u cevima kruznog poprecnog preseka (izraz (2. Re=v Re 3a 2 _b 2 Krnzni procep a.20 0.'! d A=~ Re A= 64 (1-n)2 Re 1+n2 +(1-n 2 )/lnn .600 1.504 1.-vivalentni i precnik Oblik preseka cevi Paralelne ploce Geometrijski prikaz Izraz za koeficijent trenja (Re = V de I v) A=Re ' 24 :::I[~:'::::: 4b 2vb Re=-V Krug ® ."..667 1. .1.10 0.r 8ab 3(a+b). Re=vDH I v 2 2 vb A = 64 a +b .

1.1.46) pokazuje da u poprecnom preseku pritisak zavisi od fluktuacionih karakteristika brzinskog polja. Zarnenarn ove diferencijalne veze u jednacinu (2.1.1.-.43-44) v je srednja brzina po vremenu.1. osnosimetricno (a / acp = 0).44).8) i Rejnoldsa (2. svodi se na oblik: lap 18 -. 'tt == -pv~v~ . =-dx rdr "dr rx rdr v t rdr (2. vr == v'I' == 0) turbulentno strujanje u kruznoj cevi precnika D=2R. Iz jednaCine (2.1. Iz ovog izraza sledi daje na zidu cevi (r=R) pritisak funkcija samo od poduzne koordinate pex) = Pw(x).46) r Izraz (2.j. 0= ---+--(r-)--___:(rv v) pax rarBr rar rx (2. (t) dr vr dpw 1 d cfV -. koje je prikazano na s1.turbulentna komponenta napona i 't == 'tv +'tt-ukupni tangencijalni napon u nekojposmatranoj tacki preseka. te zato vati dpw / dx = ap / ax. Integraljenjem jednacine (2.41.1.= .43) dobija se novi oblik -(p+pv' )=-(v' -v') ar a- 2" r 12" 2" 'P r r iz koga se integraljenjem u granicama od r do R (p = Pw' v~2 promene pritiska u poprecnom preseku = 0) dobija zakon (2..47) u kome su 'tv == l1av / dy .2.4.1.PVr + P -.2 1-.1. v~2 i v~v~ odgovarajuCi turbulentni naponi.45) U Rejnoldsovim jednacinama (2.130 Teorijske osnove ID strujanja 2.viskozna komponenta napona.5.1. Odredlv311Rje IlmeficijclIRta tJrcmIja tllllll"lh>ulclllltllRog strmjamja m cevima Posmatrace se razvijeno. jednodimenzijsko (vx = V.44) av / ax = 0 (2.1. nestisijivo (p=const.1. napisan u polarno-cilindricnomkoordinatnom sisternu.9).1. Za ovako I X -Il> Slika 2. Nakan transforrnacije jednaCine (2.2 -v'I' .1.43) prrr r r" 1 ap v a av 1 a -.1.). pritome imajuCi u vidu da je v =vCr) dobija se novi oblik ove jednacine r p (x. da je v =vCr).-.2 0=---8 ---8 (rv )+-V.1. t.1.1.r) == Pw . 1 -r . dok su V~2 ." (2.-[ r('l1--pv v ) ] = -d [('t +'t )l I d (n). .5.4 definisani problem sis tern diferencijalnih jednaCina kontinuiteta (2.1.5.47) dobija se zakon raspodele ukupnog napona u poprecnom preseku .45) slegi da brzina v ne zavisi od koardinate x.z fR (--. stacionarno (a/at = 0).

1. 2) 1: t ~ 1:" .1. ledna od osnovnih veliCina poluempirijske teorije turbulentnog strujanja je brzina trenja v*.4.1. i 3) 0'" 0t . ili (2.\. U izrazu (2.49) 2 x tako da se konacno dobija zakon raspodele napona u poprecnom preseku 1:=rr. dok je njegova maksimalna vrednost na zidu cevi o(R) = ow' Na osnovu izraza (2. TuuriHlllleJ!lltlmO 5ltrujaJ!llje 1m "y +"[ "w "w =~ R' (2.48 i 51). r x 2dx· iz koga..1.1.turbu!entno jezgro u kome su dominantlli turbulentni naponi (Ot »1:"). (2.v!skoznipodsloju korne su dominantni viskozni naponi (1:" »o[) .d R .. ito: 1) 1:"'1:. 2..(0) = 0.50) koji vazi za turbulentno strujanje zakljucuje se da se tallgencijalni naponi u preseku kruzne cevi menjaju po linearnom zakonu. Na ovorn dijagramu u zavisnosti od medusobnog odnosa viskozne i turbulentne komponente napona razlikuju se tri oblasti.1.1. dobija se relacija . Na dalje ce se razmatrati dva posebna slucaja turbulentnog strujanja u cevima i to kada se one h-etiraju leao hidraulicki·glatke i hidraulicki hrapave. (2.1.2.30).S.1. Ucesca viskozne i turbulentne kornponente napona u ukupnorn tangenc~ialnorn naponu prikaiana su na dijagramu sa s1.. za r=R. (2.51) Koriscenjem izraza (2.50) Md:rsulliclld gIatkim cevima Za odredivanje odnosa brzina v *Iv s u hidraulicki glatkirn cevima maze se koristiti a) uruverzalni turbulentni profil brzina .pv'v' = .1.1. Ova pote§koca prernoscava se po!uempti-tj:rkom teorijomturbulentnog strujanja.1.r ~= Izraz (2.1. Medutim.5..52) sa VB oznacena je srednjabrzina strujanja u preseku.38) koji vaZi za laminarno strujanje i (2.1. sledi i vrednost napona na zidu cevi 1 dpw' "w =.prelama ob!aJ'i u kojoj su viskozni i turbulentni naponi istog reda veliCine.50) pokazuje da se tangenCijalni napon u preselm linearno menja sa koordinatom r.Teorijske osnove ID strujanja 131 dV 1 dpw (2.1. na osnovu koje se odreduje tangencijalni napon kao 1: = pv*2 . i da napon ima minim aInu vrednost na osi cevi .52) koja moze da posluzi za odredivanje koeficijenta trenja turbulentnog strujanja u cevima. pod kojom se podrazurneva upotreba pojednostavljenog modeia turbulentnog strujanja u kome se neki koeficijenti odreduju na osnovu eksperirnentalnih rezultata.=8(v*lvB )2.48) dy . Za turbulentno strujanje u cevima ne postoji tacna teorijslco rdenje 113 osnovu kojega bi se odredili naponi u preselru. kod turbulentnog strujanja ukupni napon se sastoji od viskozne i turbulentne komponente..4U. a samirn tbn i koeficijent trenja. sto strukturu turbulentnog strujanja 6ni znatno slozenijom od laminarne.28.

Za dobijanje ovihforrnula koriste se stepeni zakon (Blazijusova formula) i logaritamski zakon (Pral1dtlova formula) za razvijel1e turbulentne profile brzina.1.5. 0) Blozijusopo formulo Razvijel1i turbulentni profil brzina u hidraulicki glatkim cevima opisuje se stepenim zakonom (2. Granice brzina.132 Teorijske osnove ID strujanja 0<y+<5 v+ == J 11. Kao rezultat odgovarajuCih proracuna dobijaju se formule Blazijusa i Prandtla za odredivanje koeficijenta trenja.bezdimenzijska brzina. Kod 25 univerzalnog turbulentnog profila 20 brzina postoje tri zone ito: + V 15 viskozni podsloj (0 < y + < 5) .5356) dat je na s1.bezdimenzijska koordinata. odredene su na osnovu eksperimel1talnih rezultata brojnih istrazivaca.S.+5.1.10 6 Tabela 2.5. leao i konstante u funkcijama (2.56).5.1.1.+ -3.1.10000 viskoznih i turbulentnih napona u Slika 2.54) (2. 30 Graficki prikaz funkcija (2.l.1. y-koordinata koja se meri od zida cevi (s1.105 8 9. koji zavise od izbora merodavnog razvijenog profila brzina.5 Za odredivanje koeficijenta trenja hidraulicki glatkih cevi mogu se koristiti dva razlicita pristupa.5 b) stepeni profil brzina pri cemu su: v+ == v I v * .1. zone su u direktnoj vezi sa vee datim· odnosima izmedu 10 100 1000 l. Uticaj Rejnoldsovog 10 broja na eksponent stepenogzakcina~ 11.1.53) (2. 5. Ova zavisnost utvrdena je eksperimel1talno i data je u tabeli T. Univerzalni turbulentni profil poprecnom preseku.74 5 5.5 == 2.55) (2.1.1.5 .53-55) veoma dobro moze da se aproksimira stepenim zakonom (2.56) :*==c(n)(V:Y )l/n..51ny+ + 5.koeficijent stepenog zakona koji zavisi od eksponenta n.53-56).2.6 3.57) koji se nakon primene za osu cevi .3.1. U slucaju turbulentnog strujanja u hidraulicki glatkim cevima univerzalni turbulel1tl1i profil brzina opisal1 fUl1kcijama (2.56) lS.2. 5<y+ <30 30<y+ (2.1.7510gy'.10 6 9 10. 5 o Ie Re n C(n) 10 7 8. y + == v * y I v . 1.1.4.1. 1. L4. 10 prelazna oblast (5 <y+ < 30) i . n-eksponent stepenog zakona i C(n).4).2.2.1.71 1.1. logaritarnslea oblast (y + > 30). (2. izmedu ovih zona. Ekspol1ent stepenog zakol1a n i koeficijent C(n) zavise od Rejnoldsovog broja.510.

62) se svodi na Blazijusovu formulu IIe=0.58). 0 4n4(n+3)(2n+3) PrimenjujuCi odnos brzina Vs en Re dobijen iz relacije (2. tada iz (2.3a) i razvijenom turbulelltnomstrujanju (~::d i ex::::.5.1.1.2:1. 1 i ex::::.1.1.1.1.03 cime turbulentni profil brzina postaje ravnomemiji.60-61). Dobijene vrednosti za koeficijente ~ i ex upucuju na zakljucak da se kod razvijenog turbulentnog strujanja u cevima moze smatrati da je ~::::.2. 0 4n2(n+2) V* Vs .61) R 2 7CV.1.5).1.058 (2.lL 2 -L (.1. T.59) u kome su: y i r koordinate merene od zida i ose cevi.1.Teorijske o. \ \ .5 n=7 i C(7)=8. ex =:: 40817 == 1. = 2.1. Zato je izvrsena korekcija koeficijenta C(n) na vrednost C(7)=8. respektivno. i v m brzina u osi cevi. (2. V==Vm => V': v = CC n )(7)1/n *R .30521 Re l/4 • Dobijeni izraz za koeficijent trenja nesto malo odstupa od eksperimentalnih rezultata Blazijusa.60) sledi formula za koeficijent trenja _=:: V .63) koja vazi za turbulentllo strujanje u hidraulicki glatkim cevima u intervalu Rejnoldsovih brojeva 4000 <Re< 10 5 • Za posmatranu vrednost eksponenta stepenog zakona 11=7. Sa ovom vrednoscu izraz (2.56. (2.1.1.58) svodi na oblik: (2. odeljak 21.. na 11=10 a sto vaZi za visoke vrednosti Rejnoldsovog broja (v. Ako se za vrednost eksponenta stepenog zakolla uzme vrednost iz tabele T.74.1. dobijajuse vrednosti ~ = 1. i izraze (2.59) odreduju se: srednja brzinastrujanja u preseku Vs =:: R 2n 1 fR 0 .)n+l ( _ _ )n+l Ie -? n+ 1 .02 .60) i koeficijenti neravnomernosti brzinskog polja ~=-/-1v22rndr= (n+I)(2n+l)2 R 'ltV.. dobijaju se karakteristike razvijenog turbulelltnog profila brzina Vs 49 50 43200_ =:: 60 .62) u kojoj je Re == 2Rv s I v Rejnoldsov broj. na pI.- n+5 [ (n + 1)(2n + 1) J "/(n+l) 2 C(n)n 2 --"'-Re 2/ (n+l) . (2.. iz izraza (2. a=-1-1v32rndr= (n+l)\2n+l)3 .1.52) i (2.!1!.R) rdr =V11l 2n2 (n+l)(2n+l) .01 i ex =:: 1.. 2vm v·2rndr =:: R2 fR 0 r lin (1.3164/Rell41 (2.62) sledi izraz za koeficijellt trenja Ie =:: 0. Poredjenjem vrednosti koeficijenata ~ i a za stmjanje u cevima pri razvijenom laminarnom ( B= 4/3 i ex.64) vm Povecavanjem vrednosti eksponenta 11. (2. Primenom profila brzina (2. 1) zakljucuje se da je razvijeni turbulentni profil brzine ravnomerniji od laminarnog.. ~ =:: 49 =:: 1.snove ID strujanja 133 y=R.1..1.

1. v=v m => v:=Aln(Rv*/v)+B.1 c 3 -Ii: = .70) Na osnovu eksperimentalnih rezultata Prandtl je izvrsio korekciju brojnih konstanti u formuli (2.75v* 3 (2. ..1. 2. kaleo je vee receno u Odeljku 2.5.70). Zamenom brojnih vrednosti univerzalnih konstanti sledi formula za koeficijent tienja l =..65) pri cemu sU A=2.8 .z.j81og(Re-vA.!ton henjn u liJidroulicld gIn/kim cepimn.71).hmtno stD.8 I D» i hidraulicki potpuno hrapave (Ie::: ). v* y y koji se naziva zakon de/ieila brzine.1. (2. primenjujuCi izraze (2. 2. nakon koje se dobija izraz "* = 21og(Re~) -0. dole se do koeficijenta trenja.1. Cija je vainost do vrednosti RejnoIdsovog broja Re < 3. cevi se dele na hidraulicki hrapave (A = A(Re. (2. cevlima U zavisnosti od uticaja Rejl1oldsovog broja i hrapavosti cevi na koeficijel1t trenja.2. R primenom kojeg se dobija srednja brzina u preselru V=V rn y Vs = R.52. koji se naziva univerza!ni zakon trenja u hidrau!icki g!atkim eel/inla.. primenom Prandtlove formule (2. Za jednu datu' vredllost Rejnoldsovog broja Blazijusova formula (2. z=ylR .1.4. Al =5.65) za osu cevi y=R.75 i B=5.sova formula iina prakticnu prednost u odnosu na Prandtlovu formulu.134 Teorijske osnove ID strujanja 11) lIniDlerzolni zo.68) Konacno.5.5.z. Iz (2.5 univerzalne konstante.10 6 . dolazi posrupkom iteracije. Zato.9112 .2).(8/ D) ).1.n Iv2r7tdr=2tCvm +Av*lnz)(l-z)dz= 2{Vm(Z.03291og(Re-li:) -0. =vrn-IAv*=vm-3.66 i 68) dobija se izraz za koeficijent trenja 1 Al r. u domenu svoje vainosti Blaziju.1. (2. ProyultlolJ'n/ormllllo Za opisivanje razvijenogturbulentnog profila brzina koristi se logaritamski zakon (2. )+Av*[z(lnz-l).)+ jg [ B-A 1 log(4v2)-I A ] .66) dobija se oblik logaritamskog zakona + vm-v R R (1 67 ) vm-v + =--=A·ln-=A1log2.71) za koeficijent trenja hidraulicki glatkih cevi.1. Primenom zakona (2.67) sledi zakon promene brzine u poprecnom preseku +Av*ln-=vrn +Av*lnz·.55) v+=Aln/+B=A1log/+B.4..1. (2.."Uljanje Ul hidr8Uliickiibl1"apavJim.1.1. (lnz-i)]}[ Vs Kako je limzi lnz = 0 (j=1.63) direktno daje vrednostkoeficijentatrenja.2.11. Tmllm.1.1.1.1. to se izraz za srednju brzinu strujanja svodi na oblik: z~o .

i .1.5.st2%~ '.~ld (2. Sa ove slike se uocava da veliCina 8+ moze da se iskoristi leao kriterijum za odredivanje vrste cevi.I~~~~~~~ ~urm..°k~ -f--f--I---il---il---i clobija se oblik univerzalnog 10.76) koja predstavlja univerza/ni zalcon Irenja II hidrau/iclcipolpuno /zrapaVlin cevinza.65)moze cla se napiSe i u obliku v+ = Ajlog)/ +B = Ajlogt+B-AjlOg(/ . i to kao: .1.1.1.1.75.<\'.1.f'l .0 2.2 0.1.1. Zavisnost leoeficijenta koeficijenta C(o+ ) ad veJicine C(8+ )prema eksperimentima Nikuradzea 8+ prileazana je na s1.74.~l{R/).4 2..75) R --+ vm=v*(A)log''5+C).II---i-I u hidraulicki hrapavim cevima v+ = A]logt +C(8+) = Alnt+C(8+) 6 5 ~~~T:rr'ir=~~~C.5.1.!!8liFrCEpJ GEVI I HRAPAVE CEVI : (2.2 log ~ )-2 =2Iog 3.74)""2 = (1. .2 1.8+ <5 hidraulicki glatke cevi. Za turbulentno strujanje u hldraulicki potpuno hrapavim cevima vrednost koeficijenta C(8+) je 8.679 je korigovana na 1. taka da se logaritamsld za1con (2.1.5<0+ <70 hidrauliCld hrapave cevi.1. (2.----Ie = (2Iog ~ + 1.73) 9 _ _ _ ~. Na osnovu eksperimentalnih rezultata Nikuraclzea vrednost konstante 1.1..1. .4 0.8 1.8 Prema eksperimentalnim rezuJog 8'· ltatima Nikuradzea zavisnost Slil<a 2. v=v m A) =5.Tearijske asnove ID strujanja 0) Hirtlroltliifldpotpltf8o Imopove cep! 135 Logaritamski zakon brzine (2. UvrstavajuCi U ovaj zakon brojne vrednosti univerzalnih konstanti dobija se Karmanova formula + 1.1.4.=[islOg~+ Jg(c-f A )T Ie = (2Iog ~ (2.1. PrimenjujuCi izraz (2.2.75) za osu cevi y=R. (2.-~-f----+-f---f-+-1 (2..6 2.5." ---If-+. -~- C=8.--.CW) 8 ~ l c~ I ]6°'.679)-2._'f--.68) dobija se formula za koeficijent trenja ~. 4.2.77) . Uvodenjem koeficijenta zavisnog ad hrapavosti cevi 11rr C(o+) = B-Ajlog8+ = B-Aln8+ 10 --f-.. 2 a zatim karisteCi izraze (2. taka da se dobija Karman-Nikuradzeova formula za koeficijent trenja .74) 3.72) u kame je 0+ '" 8v * !)I karakteristika hrapavosti.52) i (2.5.1.1.8+ > 70 hidraulicki potpuno hrapave c e v i .74) svodi na konacan oblik v+ =Ajlog(y/8)+C.50 F' "~f"\" 'P'>""'T"" garitamskog zakana za strujal1je 7.138.2.

v+ = A Iny+ + B . taka dobijeni dijagram nije operativan za primenu.0 . Sa ovom korekcijom dobija se opsti oblik y+ 5 70 univerzalnog logaritarnskog profila brzina Stika 2.80) r. zato ovaj izraz nije operativan za primenu.79) Profil brzina kod hrapavih cevi U ticaj fur iCcije hrapavosti L\v+ na izglt:d profila brzina prikazan ja na s1. .1. Izraz Altsula se.81) Izrazi Kolbruka i AliSula daju dobre rezultate.::=-= -21og(3 71d +~) VA .1. prvi je.1.1. Gime uticaj hrapavosti na koeficijent trenja postaje veoma izraZen.1.1.65).2.2. za slucaj da se relativna hrapavost cevi moze zanemariti (6/ d ~ 0) svodi na Blazijusov izraz (2.2.63) za hidraulicki glatke cevi.5.78) Medusobno slaganje formula Karman-Nikuradzea i Sifrinsona je veoma dobro i za uobicajene relativne hrapavosti cevi krece se u granicama od nekoliko procenata.v+ (2. izraz Altsula je veoma jednostavan za primenu. Ali. koji imaju medusobno slaganje u granicama 2+3%. Koristeci razvijeni turbulentni profil brzina. koje je ostvarivao nan-. IzrazColbrook-a glasi 1 8 2.4.51 (2.> d +Re 11(~ ~)1I4 /\. treba korigovati sa jednom funkcijom od hrapavosti L1v+ = L1V + (0+). 2. koji vazi za hidraulicki glatke cevi.136 TeoriJske osnove ID strujanja koja vazi za hidraulicki potpuno hrapave cevi.1.1.5.vestackim hrapavostima cevi.80).) veoma slozeni dijagram zavisnosti A:':=A(Re.78). god. Nakon sistematizacije eksperimentalnih rezultata Nikuradze je dobio (1933. Re~A a izraz AltSula ima oblik . pri tome obuhvatajuci oba relevantna uticaja Colbrook. Ali. . Odredivanje koefidjenta trenja .1. II) .Hidraolicki krapape' elf/pi Kod cevi kod kojih je hrapavost cevi veoma izraZena logaritamski zakon raspodele brzina (2.4.2.5. On je vrsio eksperimente Sa razlicitim .8/d).1. (2. najvaznije serije eksperimenata izvrSio Nikuradze. do koeficijenta trenja primenom izraza Kolbruka dolazi se iterativnim putem.L\v+ .2. ipak. dok se u slucaju potpuno hrapaVih cevi (11 Re ~ 0) svodi na Sifrinsonov izraz (2.1. .Moody-ev dijagram U cilju odredivanja koeficijenta trenja.1. Sa live slike se uocava da porastom uticaja hrapavosti (L\vt < L\v. a zatim i Altsul su dosli do izraza za koeficijent trenja hidraulicki hra avih cevi.5. U opstem slucaju turbulentnog strujanja tl cevima u obzir treba uzeti uticaje promene Rejnoldsovog broja i hrapavosti. jer vaii za vestacke hrapavosti cevi.) profil brzina postaje neravnomerniji.?~njem na cev zrnaca pesk? T~zliCite veliCine. i zbog toga mu pri upotrebi treba dati prednost. Za razliku od izraza (2.11(5/ d) 114 • (2. Za odredivanje koeficijenta trenja hidraulicki potpuno hrapavih cevi moze se koristiti i izraz Sifrinsona A= 0.1.1.

...'7r-...001 0... = ..~". U tehnickoj praksi laminamo strujanje ostvaruje se pri strujanju veoma viskoznih tecnosti: naite...06 0."'..-'-"..0001 0.... Vaznost izraza (2..l...(o / d)... ~.07 0.1.5.008 0.kriticna vrednost Rejnoldsovog broja pri kojoj laminarno strujanje prelazi u turbulentno.~~ 6/d=O. Oblasti CD-Iaminarna..~~ 6/d=O.51 ) tl2_ -.. leao i da ova oblast predstavlja oblast hidraulicki glatkih cevi....39). iIi obrnuto.05 3... I ' ' .zavisnosti ko~fiGijenta t~enja od Rejnoldsovog broja i relativne hrapavosti..39) je u podrucju Rejnoldsovih brojeva Re:o.. koji ima veoma siroku primenu za odredivanje koeficijenta trenja.(Re) .09 0.. koeficijent trenja pri laminarnom strujanju kroz cevi kruznog poprecnog preseka moze odrediti izrazom Poazeja A.1.."""...l.1. .j~". b) Frelazna oblast .....! 6/d=O. Blazijusa (2.. a) Ob/as! lami?lamog sITu/an/a Oblast laminamog strujanja na dijagramu prikazana je pravom linijom CD.-Re. ulja i s1..04 .63)...009 0.'....'.. 0..'..". Moody-ev dijagram .71d + 2.Teorijske osnove ID strujanja 137 te bi vrednosti iz njega trebalo preracunavati za hrapavosti industrijskih cevi. Re k = 2320.<Il-prelazna.... Zato ce se objasnjenju ovog dijagrama posvetiti vise paZnje...l.'.80) konstruisao dijagram .". Detaljnom analizom dijagrama pokazalo se da na njemu ima pet karakteristicnih oblasti.. ® .... Prandtla (2...1.08 0.. Iz tih razlogaMoody je...'.01 0..:..00001 10 4 Re 106 10 7 108 Slika 2..-i.1.-~eF+.oblast hidraulicki glatkih cevi ..005 0.112 _L :: :::+:::::Ii:::.1 0."...(Re. Gl-hidraulicki glatke cevi..~.... ito: CD .1.o / d) ....02 ~~~+i...1.0002 0.1.. =64 / Re.''~~~~~~~..5.... a na osnovu formula Puazeja (2..oblast laminarnog strujanja. = .l....".0005 0..l...*."....05 0.""~ o/d=0.prelazna oblast.\..."'.03 ~"''!-~~~_''''''~-i+-i. s1.~~~:...4..03 0.:.1.'4.. Gl .04 6/d=0.i. gde je Re k .' _1_ =-21og( .""..5.77) i Kolbruka (2. ...~:..~~.015 -----....1.i'".i.02 -"'-.:.oblast hidraulicki hrapavih cevi .. i ~ ..."".5.. koristeCi Nikuradzeovu ideju..002 0.'''4' 0. ®-hidraulicki hrapave cevi i ~-oblast potpuno hrapavih cevi..~+--.. Karman-Nikuradzea (2.oblast hidraulicki potpuno hrapavih cevi Ie = A... Vee je receno da se.... kerozina....01 0.71)... <Il .."-'+'....'...e==E~====m:=::±±m 6/d=O.....F-'..."".2....... koja se jos naziva i kvadratna oblast.

1. Njene vrednosti.1. S ~druge strane. jer je pad pritiska u njoj (vidi izraz (2.o/ d). koeficijent trenja zavisi od Rejnoldsovog broja i od relativne hrapavosti.1.za strujanje nafte izraz Lange-a: A == 0.81) ili Sifrinsona (2.81). e) Potpuno ItTl2pave cevi U oblasti ® sa dijagrama uocava se da je A= A(O I d). Ta zavisnost je data Blazijusovim izrazom (2. koji vazi u celokupnoj prelaznoj oblasti. dakle. takoae. U tu svrhu se definise srednja apsolutna hrapavost cevi lcoja zavisi od: materijala cevi. i u njoj koeficijent trenja zavisi same od Rejnoldsovog broja A= A(Re). iIi obrnuto. Za koeficijent trenjaukVadratnoj oblasti vaZe izrazi Karman-Nikuradzea (2. se uocava da je za jednu vrednost relativne hrapavosti old koeficijent trenja nepromenljiv (A=const.71).1. tj. da koeficijent trenja ne zavisi od Rejnoldsovog broja. Kvadratnoj oblasti odgovaraju uslovi strujanja sa visokim vrednostima Rejnoldsovih brojeva kodkojih lcoeficijent trenja zavisi samo od relativne hrapavosti old. d) Htdrauhcki hmpave cevi Hidraulicki hrapave cevi 8U one kod kojih viskozni podsloj ne pokriva neravnine na zidu. U oblasti hidraulicki hrapavih cevi.. Ova oblast se prostire od krive Ql .0941d. Ova oblast (zona CD· sa dijagrama) je nestabilna.28» kvadratna funkcija od srednje brzine strujanja. tj.5. () Hidrauliclciglatke cevi U oblasti hidraulicki glatkih cevi (kriva C) sa dijagrama) viskozni podsloj pokriva sve neravnine na zidu cevi. za odredivanje koeficijenta trenja postoji izraz Zajcenka A = 0. Altsula (2.hidraulicki glatkih cevi do krive a-a ena dijagramu aproksimativno povucena) koja predstavlja granicu dvostruke zavisnosti A= A(Re. Za korektno odredivanje koeficijenta trenja trebaznati koja je hrapavost cevi o kroz koju se odvija strujanje. Tako na pro koristi se A = O.1. u podrucju vredIiosti Rejnoldsovih brojeva od 2320 < Re < 4000.za gasovode izraz Weymouth-a: . iIi izrazom Altsula (2.02 +1.1. Zato se cevikojeradeu ovimrezimima nazivaju potpuno hrapave cevi. zona @) sa dijagrama. Ipak.63) iii izrazom Prandtla (2. kada se radio dugackim cevovodima. naCinaobradei stanja zidova cevi u eksploatacijskim uslovima. odnosno zavisi sarno od hrapavosti cevi.1I3 .1. Koeficijent trenja hidraulicki hrapavih cevi odreduje se izrazom Kolbruka (2. pase zato za ovu oblast kaie da je kvadratna oblast.5.7/ JRe .80).1. te su i eksperimentalna merenja u njoj nepouzdana. za najcesce primenjeIie cevi.2.o I d).).1.1. Iz tih razloga rdim rada u ovoj oblasti se izbegava. da ne bi doslo do greske u proracunu treba. date su u tabeli T.0025 VRe" .77).78). A= A(Re. ipalc. U nekim specijalnim slucajevima. koristiti izraze za koeficijente trenja koji su dobijeni eksperimentalnim ispitivanjem takvih cevovoda.138 Teorijske osnove ID str:ujanja Prelazna oblast predstavlja oblast prelaska laminarnog u turbulentno strujanje.

05+1 0. st31do) celicne vllcene STANJE zrDA CEVI glatke nove ciscene posle duze upotrebe zardale sa jakom korozijom i rdom nove bitumenizirane upotrebljavane .5. 2.3+1 1+2.ardale j 31m zardale i korodirane pocinkovane (gasovodi. Odredivanje koeficijenta trenja iteraiivnim putem Pri proracunll cevovoda potrebno je poznavti vrednost koeficijenta trenja. do koeficijenta trenja nije laka dati. Medutim.Teorijske osnove ID strujanja 139 VRSTA CEVI -MATERIJAL vucene (bakar.21.1.jednoliko lako zardale posle dugogodisnje upotrebe Ijace z.5. u opstem slucaju.6.25+1 0.1+0.5 2+4 0. Kako su u opstem slucaju ove funkcije slazene. tako da Se mogu sastaviti funkcij<e za koeficijent trenja 11.15 0. nije poznata.5 1+1.2 0.1. vodovodi) nove (1/2 " do 41 nove nove bitumenizirane livene upotrebljavane-mestimicno zardale sa korodirani~nezdima ociscene posle duge upotrebe fino obradene drvene obicne neobradene izglacane betonskc od azbestnog cementa grubo obradene u drvenoj 2£lati neobradene nove upotrebljavane - Tabela 2.3+0.05 0. to njihova eksplicitlla reilenja ne postoje.8 3+9 1+3 0.03 0.15 0. Ovaj postupalc iteracije uzastopnih priblizenja za odredivanje .5 1.15 1+1.1.4 do 3 0. takode.5 0.mestimicno zardale . Najjednostavnija metoda koja Se za ave potrebe koristi je metoda proste iteracije.5+4 0.1. mesing.5.6. Sdruge --~ strane i brzina strujallja zavisi od gubitka usled trenja.1 0.1-5.1 0.Apsolutna hrapavostcevi.05+0. izmedu ovih veliCina postoji funkcionalna zavisnost. ciji je algoritam proracuna dat na s1.= f(A) iIi za brzinu v=j{v).0015 0. 0 [nun] 0. Prema tome.5 0. jer on zavisi od brzine strujanja koja.3+1.60 celicne varene upotrebljavane .15+0. vee se do njihdolazi primenom numerickih metoda.

01316 A=0. to ee u opStem slucaju dobijeni sistern jednacina biti nelinearan i nehomogen.1. Zato je po~eljno. Pmblem 2. KoristeCi formule Prandtla (2. t.ta trenja pl"im.02. Clanovi uz kineticku energiju u Bernulijevim jednacinarna su kvadratne funkcije a koefieijenti trenja nelinearne funkeije ad brzina. postaviti n Bernulijevih jedriaCina i m jednaCina kontinuiteta. a i potrebno.01732 0.vanja sistema jednacina po brzinama stmjanja za pocetne vrednosti brzina tr"ba zadati vrednost iz intervala v=1-3rnJs.1. Ovo s toga sto su to uobicajene vrednosti brzine strujanja tecnosti u dobro projektovanim hidraulickim sistemima.51 8 og Re. na pr.l.71) 000 Re=120 000 (2. sa tacnoScu [> ::no-5 .03132 0.D3058 0.03113 A=0.140 Teorijske osnove ID strujanja koeficijenta trenja vazi sarno bela se irna jedna funkcionalna zavisnost A=j(A).1. odnosno formirati sistem od k=m+n jednaCina u kojima je Ie nepoznatih brzina (iIi protoka).1.1. Kako su jednacine kontinuiteta linearne funkcije od brzina.71) i Kolbruka (2. so.03054 0. pri cemu se za resavanje moze korisl:iti· i iterativni postupak.5.1.5. Za brzo utvrdivanje cIa Ii je cev hidraulicki glatka ili .Ako se iteracija obavlja po koefieijentima trenja korisno je za pocetnu vrednost uzeti Ao= 0. po brzinama strujanja.3-6.1. Koji postupak reSavanja treba koristiti zavisi od mnago faktora kaji uticu na slozenost sistema nelinearnih jednacina.02 0. izlozenog u Odeljh. U opstern slucaju. Kada se problem opisuje veCim brojem jednaCina tada je pozeljno izvrsiti linearizaciju sistema jednaCina elme se· njegovo resavanje znaeaJno pojednostavljuje.02 0.80) odrediti koeficijent trenja za cev precnika d=lOOmm i apsolutne hrapavosti o=O.01321 0. rezim strujanja (laminarni iIi turbulentni). Iteraciju zapoceti sa vrednoscu Ao = 0. Re=500000 Re=120 000 Re=500 A ="4 1 [I (2.1.7. U tu svrhu sastavice se algoritam (81.1.4. Ovaj nelinearni sistem jednacina treba reSiti.01705 0.d.1. U postupku iterativnog res:. Medutim. Pomenuti nelinearni sistem jednaCina nerna eksplicitno resenje.01315 0.1.01316 0..Ji: + 3.01736 0..01733 A=O.2.O. odnosno v=f(vJ. leao sto su: broj jednaCina.7) koji je baziran na teo:rijskom izlaga~ju saddanom u Odeljcima 2.1. njegovo odredjivanje tretirati racunskom masinolIl. Odrediv31llje k@eficijelll.elllom racIlmar3 U uslovima proracuna slozenih cevovoda koeficijente trenja veoma cesto treba sracunavati sto znatno poveeava obim pesia. za vrednosti Rejnoldsovog broja Re=120000 i Re=500000.Sr2 .02 0. geometrija eevovoda i .S. A=0.71d )r 2 Rezultati proracuna sa uzastopnim iterativnim vrednostima dati su u tabeIi.80) A = [21og(Re·J?:) .03054 2.03113 0.01263 0. pojedinacnog sracunavanja koefieijenta trenja.02. vee se do njega dolazi prirnenorn numericke analize.5.01733 0.'u 2.Smm. Hi neka druga numericka metoda. kod slozenog cevovoda sa ustaljenirn strujanjem moguee je.1. RESENJE: Formule Prandtla i Kolbruka napisane u obliku pogodnom za iteraeiju glase: Colbrook ---Prandtl 2.02 0.

.-. A 0 r---------~.1. strujanje sa razmenom topiote i realno strujanje. . Ovako izraien kriterijum utvrdivanja hidrau!ickog kvaliteta zidacevi jednostavan je za primenu i kao takav koristi se u algoritmu za odredivanje koeficijenta trel1ja.-.-'-~______J Slilca 2._-<'iA-Aol<-.:i=--:-_< r----------~:Re>4000\ 83 ::=::=E:Re>2320> 1 . 'I hrapave ceVI I' "11. Treba napomenuti da ovaj algoritam moze da predstavlja zasebnu celinu. adijabatsko. i Re > 500d 18 . (' v. )-----~=:>-----. KoristeCi ovaj algodtam veoma je jednostavno napisati program u nekom raspolozivom programskom jeziku. potpuno rHidra~~cki I .hidraulicki glatke cevi. d.-+--'_.. iIi deo programa za odredivanje strujnih gubitaka hidraulickih sistema. Algoritam za izratunavanje koeficijenta t~enja. S. 8. Za odredivanje koeficijenta trenja stisljivih strujal1ja gasapostoje.~---~AI.~l [Hidr~l hrapaye I c~ I.---.--<?--.7. u sldopu dinamike gasova. _ 1'~e<500/k....-.----.transfomrise se na'l1ovi oblik koji glasi: Re < 40d ! 8 . " L. izrazen visinom 8+ . Umesto analize rezultata dobijerrih navedenim metodama ovdece sed~ti nesto pojednostavljena metoda proracuna zasnovana na formuli Voronina kod koje se odredivanje koeficijenta stisljivog strujanja bazira na pozhavanju koeficijenta trenja .hidraulicki hrapave cevi.5.hidraulicki potpuno hrapave cevi.~Il ~ . I I '-------r------' ~~ I ( k+ ~J 1141 r-:~.<.Teorijske osnove ID strujanja 141 hrapava. v. kriterijum hidraulicke hrapavosti zida cevi dat u Odeljku 2.. metode koje tretiraju: izotermsko.1.--'--------'-----=::-...1A2. + / _ L '_ _. 40d /0 < Re < 500d /0 .5. Detaljna analiz~ovih metoda sprovodi se u sklopu dela mehanike fluida koji se naziva clinamiKa gaJ'ova.1.-\ llt~ld cD . r:=~--.

: krivine. do nizstrujnih promena u profilima brzina nastaju lokalni gubici energije. Za objasnjenje strukture strujanja u lokalnim otponma posmatrace se jedan od oSllovnih lokalnih otpora .1. bilo da su dozvucna iii nadzVllcna.krivina.5. (2.VIcoliko se radi 0 stisljivim strujanjima sa veCim vrednostima Mahovog broja. v-brzina strujanja i c:= .2.47 .5. Pri nailasku ovalcvog strujnog polja na krivillU doCi ce do znatnih .1. Pri neizotermskom strujanju gasova koeficijent trenja SI:. ventili..14 .5.1.~a A:=A o(TJ'F.2%.1. odreduje pribliZnim izrazom Kutateladz. Po jednoj od tih metoda koeficijent tienja moze da se odredi leao A = Ao (l1 z /11 1 )°. (2. koja jeprikazana na s1:2.5.5 gde je T·· temperatura fluida i Tz - (2. 2. slavine. Promena profila brzina ulokalnom otporu nastaje zbog promene brzine iii po pravcu iIi po intenzitetu.1.1. iz bilo kog razloga.brzina zvuka. dimenzije strujnog prostora. cak.. Ta mesta u cevovodu su sa slozenom geometrijom.1 M 2 )-0. leao na pr. naide na ovakva mesta u cevovodtl ana se poremeti-deformise. Struktulra strujanja I!lI./KRT .jall!jl!ll. (2. l@kalirnnllllll otpoll"ima Na onim mestima u cevovodu gde dolazi.V nekim slucajevima zbog te neravnomernosti stvaraju se makrovrtlozi koji mogu imati. sto je osnovni razlog nastanka gubitka energije.1.2.1.2.10 4 < Rc < 4.)o. racve i s1. sto je propraceno znacajnim promenama u profilirnabrzina.64r 2 .1. prosirenja. Kada razvijena ±1uidna stmja.142 Teorijske osnove ID strufanfa nestisljivog strujanja (An) pd istim vrednostima Rejnoldsovog broja i mapavosti cevi.koeficijent trenja izotermskog strujanja.82) sledi da za vrednosti Mahovog broja do 0.83) pri cemu su: Ao .83 < 11z /111 < 2.82) pri cemu je M=v/c .5. usisi. U krivinu (presek 1-1) ulazi fluidna struja koja je karakterisana razvijellim profilom brzina.Mahov broj.5·] 05 i 0.85) temperatura zida.84) koji vati u domenu 2.8. koja se ima u pravolinijskoj deonici cevovoda. za uticaj trenja na strujanje treba konsultovati literaturu iz dinarnike jednodimenzijsih strujanja gasova. Ova formula glasi A::: An(l+ K. Za odredivanje koeficijenta trenja pri neizoterrnskom turbulentnom strujanju tecnosti u hidralllicki glatlcim cevima moze se upbtrebitiizraz AltSula A:= [1. V uslovima stmjanja tecnosti sa promenljivom temperaturom postoji vise metoda Zel odredjivanje koeficijenta trenja.1. Gubki llia lokah:URIllIll otJ!lloJr'Rma 2. Odreiltiv3nje llmdidjenlta trlE!nja pri lIlleizotermskom stll"l!lI. V opstem slucaju ti novonastaIi profili brzina su neravnomerni i OStlO nesimetricni.6 greska koja se pravi ako se stisljivost fluid a zanemari ne prelazi 3. i koeficijenti dinamicke viskoznosti llz za temperaturu zida i 111 za srednju temperaturu tecnosti. lz izraza (2.9. suzenja. OVde ce biti reci sarno 0 nekim ad tih mogucnosti.1.1. asamim tim nastaje promena kolicine kretanja.1. 2.821og(ReJllJrll ) -1.

Povrs D koja deli ove dye zone maze da se nazove razdelna povrs.1b. 2. Posmatraj:nci poduzne profile brzina sa 81. KoristeCi ovaj izraz sledi da u krivini ublizini spoljasnjeg zida rast radijusa R utiee na smanjenje pritiska.1. Nairne.2.5. kako veliCinom tako i intenzitetom vrtlozenja. s 4 vlpl ~ Pre~k2-2 a) -~~~. zato na nekom mestu (tacka A) nastati tzv.1. ka spoljasnjem zidu krivine. ' Posmatrajmo zapreminu 6V ispunjenu fluid om koja je ogranicena kontrolnom povrsinom M i koja se krece brzinom v po zakrivljenoj strujnici eiji je radijus krivine R (s1.1 Struktura strujanja II krivini.2. profil brzina u preseku 4-4). inercijsko odlepljivanje struje. ito: B-zona zdrave struje i C-vrtlozna zona.1. tj. pa ce 4 p -. koja utiee na kretanje fluidnih delica u pravcu normale ii. i to: KG -konvergentna oblast u kojoj dolazi do suzenja fluidne struje i DO . 8p v2 6F:" == M sledi relacija &=PR' koja upucuJe na zakljueak da se pri kretanju fluidnog delica po zakrivljenoj strujnici efekat sile inercije uravnotezava sa efektOln gradijertta pritiska u pravcu normale.~ Trenje! Krivina i J _ _ _~~L~ok=·a=ln~io~tp~or~~ Trenje __ ~ S b) Slika 2. Osnovni razlog poremecaja profilabrzina jeste geometrija strujnog prostora.5. pa se u njoj mogu definisati dye oblasti. pri nailaskll na krivinu fluidna struja nece moei da prati geometriju strujnog prostora. UopstavajuCi ovaj zakljucak za spoljasnji i unutrasnji zid krivine sledi da na spoljasnjem zidu pritisak raste a naunutrasnjem opada.1. oCigledno je da je struktura strujanja slozena. ali zbog ubrzanja .Prisustvo razdelne povrsi D znatno remeti strujni prostor zdrave struje.f1uida porast brzine utiee na poraste pritiska.2. Na oVil zapreminu deluje inercijalna-centrifugalna sila ~" = tv P ~ dV. Na posmatranu zapreminufluida deluje i sila pritiska M==tpctA==f"vgradpdV=f"v ~~iiAdV. Kroz OVil povrs dolazi do razmene energije i mase izrnedu zdrave i vrtlozne zone. a sto je graficki prikazano na s1. Ova zona ima veoma veIila uticaj na vrednost lokalnog otpora.5.5.1. Vrtlozna zona C je zona u kojoj postoji povratno strujanje (v. s tim sto je dominantniji uticaj intenziteta vrtlozenja.1. promene brzine su dominantnije sto ukupno dovodi do porasta pritiska. Iz jednaCine ravnoteze sila.1.2.2.1a).Teorijske osnove ID strujanja 143 poremecaja u profilima brzina koji su prikazani u presecima 2-4.1.. Samim tim stvorice se dye zone.2.divergentna oblast u kojoj se fluidna struja siri. Ovu i onako slozenn . taka da ona predstavlja jednu nestabilnu povrs. Medjutim. uz zanemarivanje viskoznosti..1.

Ti merni preseci moraju biti sa razvijenirn profilima brzina (kod krivine preseci 1-1 i 5-5).2. B' iIi B'''zavisi ad odnosa protoka V. jer se u njima znaju koeficijenti neravnomernosti kineticke energije (CXJ::il za turbulentno i 0. radi se 0 izbom mernih preseka. racvu vati jednaeina kontinuiteta Vo = Ii. Ove defcirmacije strujnog polja izraZene fiU kroz transformacije profila brzina svedo postizanja razvijeilih profila brzina u nizstrujnim presecima 1-1 i 2-2. Ova cinjenica ima veoma veliki prakticni znacaj pri eksperimentalnom odredivanju gubitka energije u lokalnorn otporu. Tako na pr.1. Stmktura stmjanja u racvi.glavnog i popreenog . vee i od geometrije cevovoda koji se nastavljaju na grane 1 i 2.2) u koju. +V2 • Koji je medusohni odnos protolea Vj i V2 ne zavisi same od geometrUe racve. Za ovako definisanu Stika 2. cak. Pri m . PoIozajzaustavne tacke B. a to je jedino moguee na osnovu eksperimentalnih rezultata merenj 1 profila brzina u mernim presecima. Zavisno od intenziteta razmene energije ova povrs moze da ima veoma slozen nestacionarni learakter. popreeni presek 2-2) koja nastaju zbog dejstva centrifugalnih sila koje utieu na pokretljivost fluid nih deliea u popreenom pravcu.5. nairne. kod jedne racve (s1.1. u kame se po novo formira polje sa razvijenirn profilom brzina. protokom Vo' u racvi se ona deli na dYe. Kroz ovu povrs dolazi do razmene energije izmedu dela ±1uidne strujekoji nastavlja kretanje lea grani 1 i dela koji skreee lea grani 2. i u jednostavnoj geometriji krivine. eirne se i ~ strujanje u racvi znatno usloV 2 z~l.144 Teorijske osnove ID strujanja stmktum stmjanja jos vise uslozava prisustvo tzv.2. Podela ulazne fluidne stmje na dva deia odvija se po razdelnoj povrsi A-B. slozenu stmktum stmjanja. Za analizu struleture strujanja u racvi posmatraee se razvijeno ulazno strujanje u preseku 0-0 leoje se nailaskom na raevu deformise u pravcima 1 i2. Prema tome. ulazi fluidna struja sa razvijenim profilom brzina.2. Ako se zaustavna taclea nalazi u tacki B' iIi E" tada se U okolini taeke B formira jedan vrtlog. 1-1 i 2-2 izazvane su geometrijom racve.sekundarnog strujanja dobija se rezultujuee vihorno strujanje. ako je izbor mernih· preseka drugaciji. Slaganjem uzdtiznog . upueuje na izuzetno. Ta slozena strukhlfa stmjanja odrZava se nizstmjno sve do preseka 5-5.5. 1. Pri tome treba imati u vidu da je sekundarno strujanje upareno. i ri"2 i od geometrije racve. sa protocima r~ i r72 . U protivnom.==2 za larninarno strujanje). sekundal7llh stmjanja (v.2. 1. Razdelna povrs se zavrsava zaustavnom tackom B. svi poremecaji stmjllog pol/a izmedu ulaznog (presek 1-1) i izlaznog (preseka 5-5) razvijellog profi/a brzina pnpisl~jtt J-e pnsttstvtt lokalnog otpora. Sa uslozaval1jem geometrije lokall1og otpora uslozava se i struktura strujanja. pa ee i vihorno stmjanje da se javi u paru. merenja se komplikuju jer treba odrediti koeficijente neravnonernosti. Sve ovo.Va. Sve promene strujnog polja nastale izmedu razvijenih profila brzina 0-0.

PoredeCi strukture strujanja u krivini i racvi zakljucuje se da je zbog slozenosti strujne geornetrije racve struktura strujanja u njoj slozenija.1.5.2. a D. . h{a _..86) se dobija izraz za pad pritiska na lokalnom otporu 2 (2.2. Uvodenjem totalnih pritisaka strujnih preseka kao -(> f - '11. Izmedu ovih ---~F preseka vaze Jednacme BernuliJa ~ -' . U presecirna (a-a i b-b) nizstmjno od raeve zbog zakrivljenosti strujnica javljaju se inercijske sile koje dovode do pojave sekundarnih strujanja. Kada je god moguce ovaj zahtev treba realizovati.1. dalje. a samirn tim i manji gubitak strujne energije.VI I. I presecima 1-1 i 2-2.23).1. Ova smanjenje brzine na ulasku u granu 1 maze dovesti do stvaranja jednog makrovrtloga (VI).2.p. zakljucuje cia geometrija lokalnog otpora ima presudnu ulogu na izgled strukture stmjanja./ . Medutim. (i=:T. GlIl!bitak elll!ergije na iollmJl1im otpol"imlll Za definisanjegubitka energije na lokalnom otporu posrnatracese jedan lokalni otpor promenljivog preseka sa sL2. Fluidna sttuja koja skrece u granu 2 u tacki C se inercijski odvaja od zida..5. kod manjih vrednosti ovog odriosa doCi ce do stvaranja vrtlozne zone V1.:.brzina strujanja opada a pritisak raste. Zato treba teziti aerodinamickirn oblicima povrSina lokalnog otpora koje daju rnanje deformacije strujnog polja.---.-=~ PI + pal vl 12 = 2 P2 i kontinuiteta + pa 2 v~ 12+ D.2 zbira statickog (Pi) i dinamickog pritiska (pa j v j2 /2) POi = Pi + pa j vj /2 .p je gl. (2. na pr. Od tih razliCitih mogucnosti treba izabrati ono tehnicko resenje koje daje manji gubitak strujne energije. dok kod veCih odnosa ptotoka ova vttlozna zona se ne fotmira.~P /2""'-7-.' -I V =vIAr =v2 A2 .i .lbitak (pad) pritiska I AI Sl'1 2 5 .1. VeliCina i intenzitet ove vrtlozne zone zavise od odnosa protoka r~ IV2 i od ugla ~.1. a samim tim i na vrednost gubitka energije. na 10k alnom otporu kO]1 se 0 re· uJe pnmenom formule Vajsbaha (2.2. 11 mnogim slucajevima zbog raspolozivog strujnog prostora kroz koji treba provuCi cevovod nije mogtlce ostvariti povoljnu geometriju lokalnog otpora..87) . 1 u kojima su VI i 1'2 srednje brzine strujanja u _ ' I . a sto zavisi od odnosa protoka VI IV2 • Nairne. odnosno sto manju vrednost koeficijenta lokalnog otpora. Odavde se.Teorijske osnove ID strujmy'a 145 prolasku iz grane 0 u granu 1 stmjni presek (kroz koji protice f)-I) se povecava. 2.1.1.2 koji se nalazi izmedu preseka II i 2-2 i kod koga je visinska razlika izmedju preseka mala tako da se potencijalna energija s~ru~e ll1~~e zanem~riti. d d' . cime se formira vrtlofna zona V2..2) iz Bernulijeve jednaCine (2.86) . Kada je ree 0 geometriji lokalnog otpora treba napomenuti da jedan lokalni otpor. moze cia iroa vise razliCitih tehnickih resenja.2.. sto dovodi do· toga da . krivil1a.

Da bi se poznavali koeficijenti korekcije za merodavne strujne preseke II i 2-2 treba izabrati preseke u kojima se irnaju razvijeni profili brzina. respektivno. za jedan te isti lokalni otpor. UIIJlPStellllllll BOll"lIiillllllll fOll"IDlIdllll Jedan od lokalnih otpora kod kojeg se koeficijent lokalnog otpora moze odrediti teorijskom analizom jeste slueaj nagIog prosirenja. definisu se dva pada pritisica /:"POl=PSOlV(/2. tad a iz izraza (2.I(T) -cx. Pod naglim . S obzirorn da je razliku statiekih pritisaka i protokrelativno jednostavno meriti to se koeficijent lokalnog otpora uglavnorn odreduje primenom eksperimentalnih metoda. dobija (2.2. Ponekad nije rnoguce pravilno odrediti rastojanje od lokalnog otpora do prvog nizstrujnog razvijenog profila brzina (presek 2-2). Karla je ree 0 gubitlcu energije na lokalnorh otporu tada je veorna bitno znati koja je brzina rnerodavna za proracungubitka. alise tada. za raevu s1.1.146 Teorijske osnove ID strujanja u korne je S2 koeficijent lokalnog otpora.1(~) =Sl(Y) 2 1 VI 2 vi 12.1.alnog otpora.1.2.5. pri cemu su SOl i S02 koeficijenti 10Icainih otpora pri prolaslcu i skretanju fluidne struje. Tako na pr.2 .1. a v 2 srednja brzma prvog nizJ'trtqizog. Iz ovog izraza sledi opsta relacija za odredjivanje koeficijenta lokalnog otpora 2 2A22 A22 S2=-2(POI-P02)=-p(PI-P2)(V) +cx./2.~ena i u njoj dolazi do mesanja iIi razdvajanja fluidne struje tada se za svaki moguCi strujni tok definise odgovarajuCi gubitak strujne energije. PV2 (2.2.2. gubitak energije na lokalnorn otporu s1.3. tada se liZ koriscenje uslova jednakosti gubitka energije na lokalnom otporu SIV~ 12 = (2 veza izrnedu razliCito definisanih koeficijenata lokalnih otpora S2 =1.88) A2 ·2 Koristeci izraz (2.1.5.2. Ako je geometrija lokalnog otpora sIo:. dva koeficijenta lokalnog otpora S1 i S2 koji su sa merodavnirn brzinama vI i v2' Medutirn. 2.1.89) sledi i vrednost koeficijenta lO~. ako· kod nekog lokalnog otpora postoji potreba za definisanjem koeficijenta S1' a sto posebno treba naglasiti. Nairne. sa 2.1.2.2. razlika totalnih pritisaka izrnedu dva strujna preseka.P2' protok V i koeficijent korekcije cx. da ne bi doNo do zabune. /:"P02=PS02 V . rnoze da se definise sa srednjorn brzinorn VI iii srednjorn izlaznom-nizstrujnom brzinorn v 2 • Samirn tim rndgu se definisati.87) rnoze se definisati pad pritiska na lokalnorn otporu l e a o .1.1 i 0. preseka. U tim slueajevima presek 2-2 se postavlja dovoljno daleko od lokalnog otpora.89) I Alco se poznaju: razlika statiekih pritisaka PI .od razlike totalnih pritisaka oduzirna ueesce trenja koje se irna izmedu posmatranih strujnih preseka. 2 kod koga je merodavna nizstrUjiza brzina v 2 • Ali ipak. pn"primen~ kod fokafmh otpora dejiizife J'e samo ko¢'ciient 1.5.

A2 v2 1 1 (2. gde je ii jedinicni vektor poduzne ose.A1) ii.1.) V1 2 v2 -2B1-+2~2 -()(. Sada se 1Z sistema jednaCina (2.1.91) i promene koliCine kretanja primenjene za pravac strujanja fluida (detaljl1ija analiza promene kolicine kretanja data je u Odeljku 3. sledi da rezultujuca sila reakcije deluje na povrsinu naglog prosirenja u preseku 1'·1' i iznosi R== . v2 2 v2 2 (2. a) Laminamo snujanje .P1 CA2 .1. zato je potrebno posebno razmatrati slucajeve laminamog 1 turbulentnog strujanja. U ovim presecima su razvijelli profili brzina u kojima su korekcioni koeficijenti cx.i i ~i (i=1.1 (-A) -2B 1-A +2~2 -cx.P2 A 2 + p~r(~1V1 - ~2 v 2 ) + mgsin y.Teorijske osnove ID strujanja 147 prosnenjem se podrazumeva cev kad koje se naglo sa povrsine Al pre1azi na vecu povrsinu poprecnog preseka A 2 .3. Posle izvesnog rastojanja l od u1aznog preseka 1-1 fluidna struja se stabilizuje (presek 2-2) i po novo ima Slika 2. a C.1.1. R == PIAl . (2. Ve1icina vrtlozne zone zavisi od stepena sirenja poprecnog preseka A2! AI' kao i od reZima strujanja.2) poznati. Pri ulasku fluidne struje u naglo prosirenje razvijeni profil brzina (presek 1-1) dolazi do inercijskog odvajanja i formiranja vrtlozne zone VZ.93) izabrace se kruzni poprecni preseci cevi precnika DI i D 2 .5.3. kod kojih je stepen prosirenja preseka A2 ! A1 == (D 2 ! Dj)2.90) kontinuiteta (2. KoristeCi pretpostavku da se deo sile reakcije koji potice od trenja zbog malog rastojanja izmedju preseka II i 2-2 moze zanemariti.T' vj 2 . Naglo prosirenje karakteristike razvijenog strujanja. Brojne vrednosti ovih koeficijenata zavise od rezima strujanja. Ova formula pokazuje da' koeficijent lokalnog otpora naglog prosirenja ne~avisi od ugla nagiba y pod kojim se nalazi naglo prosirenje. i dmgo da formula vazi za proizvoljne oblike povrSinapoprecnih preseka A1 i A 2 • Za konkretnu primenu opste formule (2. koefi~ijent lokalnog otpora (za referentnu brzinu v 2 ).1.93) koji predstavija opstu Bordinu formulu za odredivanje koeficijenta Iokalnog otpora naglog prosirenja.1.1 ( .) Ii" == v1 A1 == v 2 A2 .2. a sto je prikazano na sl.2.90-92) dobija izraz C.92) pri cemu su ~j i ~2 korekcioni koeficijenti kolicine kretanja.1.5. ==()(. Izmedu strujnih preseka 1-1 i 2-2 vaie jednacine Bernulija PI+pa 1 T+pglsmY=P2+pa 2 T+pC.2 VI A2 2 .2.2 == cx. U kontrolnoj zapremini izmedu preseka 1-1 i 2-2 nalazi se masa fluid a m == pV == pA 2 1.

.1. vazi da je povrsina poprecnog preseka rezervoara mnogo veea od povrsine paprecnog preseka cevi (A2 > > A 1 ).96) prikazao 11a sledeCi naCin A / Re \ \ \ . .1. koeficijent lokalnog otpora defiruse sa prvom uzvod11om brzi110m (iJ. Sa ovim vrednostima.1..1. Cis 0 veliCine koje zavise ad geometrije lokalnog otpora. izuzetno.1. A.02 i a i =1.2).2.5. Ocigiedl1o je da kod laminarnog strujanja koeficijent lokalnog btpora zavisi i od geometrije i .64»). 2.p == PSI V [ /2 ).l.1.95a) v2 A) U ovom slucaju gubitak strujne energije se svodi na 1 .148 Teorijske osnove 1D strujanja Korekcioni koeficijenti razvijenog . iz opste Bordine for-mule (2.za laminarno strujanje sa malim Re brojem.058 (i=1. U ovom slucaju.1. - S= 1 B / Re n za Iaminarno stmjanje sa veCim Re brojem. c) Nagloprofire7tJ'e pn' ulas/at cevi u rezervoar (2.93) dobija koeficijent lokalnog otpora l1aglog prosirenja pri turbulentnom strujanju v A S=Cl-.88) i (2. ako se sa A] i A z oznace poprecru preseci cevi i rezervoara.2) (prema izrazu (2. B. Y =S v 22 /2 ="2 (v) -v2)2. vrednosti f3 i =4/3 i CJ.96) pri cemu indeks i oZl1acava broj uticajnih geometrijskih veliCi11a. gde su.=1. tada se iz izraza (2. So + C / Re .93) odreduje se vred110st ovog koeficijenta lokalnog atpora. Altsul je funkcionalnu zavis110st (2. AVO za pasledicu ima da je brzina u poprecnom preseku rezervaara nmogo manja ad brzine u preseku cevi (V2 «vI)' ili je pak v2 '" o.laminarnog strujanja u cevima kruznog poprecnog presekaodredeni su u Odeljku 2..i.opsta zavisnost . Prime110m izraza (2.3.94) 3 v2 v2 -'·1 1 b) TurbuleTttllo strujtHl.1.za laminarno strujanje. koja iznasi .93).1. Ako se usvoje vrednosti ovih koeficijenata Pi ".5.1.95b) U praksi se veoma cesto l1ailazina specijalni slucaj naglog prosirenja kada cev ulazi u rezervoar.za turbulentno strujanje.1. tj. (2.i =2 U""1.4. Zata se u avom specijalnom slucaju. (2.)2 =(1 _ _ 2)2./e Korekcioni koeficijenti razvijenog turbulentnog strujanja u cevima kruznog preseka imaju vrednosti P. sledi izraz za koeficijent lokalnog otpora naglog prosirenja pri laminarnom strujanju 2 VI vI 2 A2 A2 ~=-(3--1)(--1)=-3(3-4 -l)(-A -1). (2. OdrlE«iiv3llllje befkijellllti::a loJkalnog @tPOIra U opstem slucaju kaeficijent lakalnog otpara zavisi ad geometrije i Rejnoldsovog broja.a i ". i imaju.1.1.

5 C. Krivina ttt. r Spajanje pod uglom . d 35 a s=[O. =0.96).1. za neke karakteristicne slucajeve geometrije lokalnog otpora koje su najcesce kod cevnih vodova. tj.0 "'" const. prakticno.08 Napomena Autor Usis sa ostrom ivicom Usis sa oblom ivicom Usis nagnut pod uglom a "3 (.~ .0: dl R= 1. . ~ V2. iIi u redim slucajevima primenom teorijskih metoda (kao na pr.. Odrediti gubitak strujne energije na lokalnom otporu.)O. do kojeg se dolazi primenom eksperimentalnih metoda..()08a O•75 c.61111) 1 2 uSlsnom olvoru Krivina u obIiku luka "... znaci poznavati vrednosti koeficijenta lokalnog otpora.131+0. ~ ! ..505+ O. dok je kod turbulentnih strujanja uticaj Re broja zanemarljiv. date su vrednosti koeficijenata lokalnih otpora. = 0. Ao -pOI'rSina olvora A-povrsina preseka USls sa ~. tako dakoeficijent lokalnog otpora zavisi samo od geometrije.=cj -.-1)2 1 A Borda Teorijsko resenje .. [46] arO] S=0.003360:..~..6 5-6 segmenata I Vr ~ -'j='C> . + coso:. zato se ovo podmcje naziva kvadra/na ob/as! zavis/1(wikoeji'cijetzta loka!nog otpora..(li)' Kako je kod razvijenog turbulentnog strujanja C.4.P" A. = (. (Matthew) 24scgmcnta Krivina od cevnih segmenata Naglo prosirenje .163(R)' ]90 ~ Ao d 2 C.- ~A. vati puna zavisnost (2. =(. == (1. a do kojih se doslo primenom: teorijskih.:" +(1. (.1 ~ "" ". poluempirijskih iIi eksperimentalnih metoda.1.. -1 coso:.~-- R-radijus krivine d-precnik cevi a-ugao n=A=(15) ..2.- 13 ". a \ Usis ~1J7 \~ '-"i~' . Naziv Skica Karakteristiena velicina Izraz .226sin' ct °0°0°0°0°0%° 000000 00000 000000 oooo~o~ 0 ooog.. =0. 1.0.1. kod naglog prosirenja)..2.vrednost C.a[O] i.707 _11)2 n" resetkorn " vaZi za male debljijne! Blenda na 1--- @jEj --~~-.303sina+ O.-: -~ J . == 0. U tabeli T. tj. == (Sino:.. . -=r c. \ > I(~- ~~.Teorijske osi1ove ID strujanja 149 od Re-broja.5.87) zavisi samo od kvadrata brzine. n =(d / D)2 C. to stmjni gubitak prema izrazu (2.

28 d = 103. 40° s= 1 (tg<x)0....3 c == 813. ···t. ~ S== 2'(1.707.---:> 1 I :S:>i I n = (D) d .56 2 2 +(1--) 2 Re (1. : s==(l+ 0.33 Laminarno strujanje -.= lJ Zatvarac ~-..vrednost 'A 112 -1 11-1 2 ' t.<x_ A2 Al n = A2 S- -Ssin(<x/2) S== (1-1 I n)2 sin <x Naglo suzenje <X < 30° -i---·_·_·¥ I . D ::> D[mm] !J c ..0323'0.n sinal Re 1-11 sina I I ~d~Y~ f I I D 17=d 1:..1 d=-1l55. 1 ~h--D7e 1 Ii ) H=hID d Re> 10 4 Venti! 6 ..35.10°.7 a == 0.-~~L I : a S '" 0.=a+bHlnH+cln H+H 2 Re> 10 4 a == -103. d s==a+-+-+-D DJD D<400mm JD Venti! sa kosim sedistem & D [mm] D<400mm b .. I: ~ C.75 Re A.-11).22 c == -133. : Al 1 .45 b == 106. A2 n=T I 1 Ideljeik D2 < DI 12 2 S== ( 2 1 0. ~!-- ~ 1. C.0368 b == 28.=-'-a-'-2-+(--) sma 8sm"2 n n Napomena Autor Difuzor 1 EJ3J:~ -v n=Al A2 Al A21 <x....{ ..::.2 c==-14..LIdeJiCiI1 Konfuzor 1--.707 )2(1_1)2 "h-17 n Resetka za umirenje struje Klapna I-~~ °ooooo~ooooo 0000 000000 Ao ..Jl-n + ~~'b°o~o.povrsina preseka aooao 1 ..n)2 ~ otvoru .33 Zasun ~ .ukupna povrsina otvora A. 1 (1_-) n2 20n°. c S=a+-+-lnD D JD .150 Teorijske osnove ID strujanja Naziv Skica Karakteristiena velieina Izraz .57+ ° 043 -1) .45 a = 10. == (O.72 b==-136.... 1:I-n AltSul D2 > DI 12 Ideljeik uslov na Blenda I 1 D 1"1 1 -. ~ A.i"j ." n Re = vodo > 10' o v (n=AoIA) 120 1+I(1+sina) 50 ( 1.

1 <d<0. 0. . 0.1<d<0.:'-.812 + 0.~~}" .10-4 f = -4.dJ 60 0. t.. =1+A. V3'~> I':.~\~~ ./. .2) 1.Il.94 1.20.64 90 1. a[O} a < 65 0 I.74 1./.. ~r1L-liIh Ii! '--t--/ 8'1 d..25 h . 0.10 0 C2 0 C] 0. Vl~ V Sl =_1-2 (O. h 0.6+0.'... Racve (sabirne) A2/ A3 a[O] 15 30 45 B C] 1.3::J(Aol_q -1) vI Levin I':..10. .~ -J < 0.14 0 C2 0 0 0 0 C] 0.79..17 0.iT (i=1.r/o C.1 2 q-- d d 2 s= 2..045. A.0. Az I I Tallcv 0.25 0 C2 0 0 0 0.14 0.30 0. A .05 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0.16 I 0. = PC:.~:t ~ di '~p . ~~~~~.10 0.047.49·10..i-2T(I-q)-+C..'(A.1.14 0.78." ..An AI ?L~_I:! -'I -J = 0...6 Kuglasta slavina e ! .10 .41 1.~.z..-+0.10 b" 1.:.-.. 7q 2_ 0..:. .55+4(%. 2 I A2 =(7) 2.11 A.Pi = PC:.36 It.25 h ~ = 0.-~~~:.25 0.' a. Racve (razdelne) Ao VO~~ "'1" v'l'\j A2 r \ . m. 0995. 'ft.10-8 c = 2.-'~.10-6 g = 5.I AI " '\ <.14 (71) ...2 .8!.155(*)2 peeurka i sediste ventila ravni (Bach) pecurka i sediste ventila konusni (Bach) pecurka i sediste ventila konusni (Bach) Ao ~''l:/r~ d.iT (/=1.. ~z=l+l(.125 < d < 0.~.~.04 I 0.33 C2 0 C1 0 0 0.0. a 1.'-2)(1-q) -B A..'::~ I 0.452q+O..2) S.1)+0.p. A. 1 A] + Levin = A3 q=V2 1V3 r A..10 0.2TqcoS<x+I-C o q 0 a[C] C v' VJr-%~~ a. = 0..50 .] RiO.vrednost Napomena Autor a" 3. VO~ . I.35 0.40 0. -if. ..135) (I-q) = AI = A2 .~. f.....15 (IY d ~ %. F /'".Teorijske Qsnove lD strujanja 151 Naziv Skica Karakteristiena velieina Izraz .10-7 d=6.. "1.25 60 90 0 0.. 7.4 I.~~ .20 ° 0 0. Al A .46..~_ V. = a+ba+ca 2 +da 3 + +ea 4 + laS +ga 6 e" 1.7 -0.02.1 < ? .- I '15 I 30 I 45 I 0.958 2' q q2 = (Crnojevic) -" "10 AI _ A] 1 2 1.)z-B. q +C.00 0 .00 A2 -~" A.10-8 Ventil r . .

00 do.: izmedu lokalnih otpora.82 ex.56 Ako se. Vrednosti koeficijenata lokalnih otpora za neke karakteristicne geometije lokalnih otpora. pri cemu je S krivina koeficijent posmatranog loko. dnog lokalnog otpora ne razvijena I brzinsko palje nal1azi na sledeCi otpor.lnog otpora. vaie samo za ltJ'am(/ene lokalne otpore. . pri veCirn Rejnoldsovim brojevima. Mledusobruli utic:mj !okaRnih ot~fi)ra Koeficijenti lokalnih otpora odreduju se. Na kraju treba napomenuti da vrednosti iii izrazi za koeficijente lokalnih otpora u tabeli 2.4. Cime se struktura strujanja u njemu zllatno menja u odnosu na slucaj potpUDO usamijenoglakaillog otpora.6+ 500 d 50::.52.1. medusobniuticaj lokalnih otpora maze se zanemariti aka je Lu =(20-50)d.vrednost Napomena Autor Kompenzator 1-- jfl )! ' .4.]=6 R "-~'>- r -='i d - S= 1. dakIe. uglavnom.152 Teorijske oSl1ove ID strujanja Naziv Skica Karakteristicna velicina Izraz . za slucajeve usamljenog otpora. a sto zavisi 3. U tabeli sa Aje oznacen koeficijent trenja.d ~500 d[mml Tabela 2. 2.. Ovakvo jednostavno sabiranje lokalnih otpora dopusteno je sarno onda kada predhodni lokalni otpor nema uticaja no. Ako su u cevovodu prisutne pravolinijske deomce i usamljeni lokalni otpod tada se do ukupnog otpora dolazi primenom izraza (2. a to su ani lokalni otpori kod kojih je ulazna fluidna struja sa razvijenirn profilom brzina i kod kojih se izlazna fluidna struja stabilizuje do razvijenog profila brzina.h iz pretho.30 od kombinacije posmatranih lokalnih otpora. 2. Eksperimentalna istrazivanja Sil pokazala 1.5.S. t. -.koji imaju koeficijente lokalnih otpora ~l i S2' tada Tabela 2. a to ce biti kado.1.'. 0. Aka postaji medusobni uticaj .2. Za to je potre1'ino da minimalno rastojanje izmedu lokalnih Raspored Ugao otporo. bude Lu = ~.1.:LS. ~ 45~ \ I . \ .5. sledeCi lokalni otpor.2. Ova pojava I meousobni uticaj lokalnih otpora naziva se lilteljerenc!/a lokalnihotpora. posmatraju dva lokalna otpora sa medusobllim uticajem..1. odnosno metodom superpozicije.' I~~ -. d / Ie. To su oni otpori kad kojih je ulazno i izlazno strujanje razvijeno. prostim sabiranjem otpora. -:-::. se porerneceno strujanje izazvano prisustvom prvog lokalnog otpora stabilizuje pre !lego fluidna struja naide na sledeCi lokalni otpor. /-.2.5. 90° .25).}.

2a).1.1. razgranati (s1. odnosno glavnih pravaca strujanja. dok je kod strujanja sa malim Re brojem znatno slabija.)2 ·.2.1.6.1. Jl. leao i pravolinijslce deonice cevovoda precnika d i i duzina Ii (i=1. Prema tome.2b ) i prstenasti (s1. u kojoj su lokalni otpori: lcrivina.1.1.2) podrazumevaju se oni cevovodi kod kojih postoji vise strujnih cevi.1. +(~k2 +Sv2 +A. naftovodi.I ~)T+(~+A. odnosno ~1+2 = S]+2 (Re.6. 1(. Slika 2.7. Siozeni cevovodi mogu biti sa: hidraulicki paraleinim granama (s1. cevol'odom (sI.2.2. koji mogu biti sa razliCitom: geometrijom. Prime nom izraza(2. 6.L25). Pod pros'ftin cevovodom (s1.2. vazduhovodi itd.2d. kao sto su: vodovodi.2.1) podrazumeva se onaj cevovod koji ima jednu strujnu cev konstantnog (s1. toplovodi. Treba napomenuti da se u svakom slozenom cevovodu mogu uociti deonice koje su sastavljene od jedne strujne cevi. V3 -v2 .3 d )T ' 3 .6.1.1.2.5.izrazloga jednostavnijeg zapisa llvodi ekvivalentni koeftcfient otpora cevne deonice. slozeni cevovod je sastavljen od zbira prostih deonica iIi prostih cevovoda..5. a samim tim i toliko ..1.1. to gil oni cevovodi kod leojih postoji jedno iii vise mesta gde se cevovod grana. Ek. medllsobne udaljenosti otpora i precnika cevi.5. 2. FodeRa cev@voda U savremenoj strujnoj tehnici susrece se veoma veHki broj cevnih sistema razliCite namene. i aleo se pri pisanju energijske jednaCine prolazi sa glavnim pravcem strujanja.6.1b) poprecnogpreseka. dva ventila.1.1. dobija se gubitak strujne energije izrhedu presekaA-A i B-B YgA-B = (~VI +~kl +A. 2. postepeno suzenja inaglog prosirenja. ==i> .)T+2 II vt 12 v.2.vivalentni llmefkijenti OtP0ll"3 cevne de@uice Posmatrace se jedna prosta deonica slozenog cevnog sistema s1. oj _ _ _ _"'-==1>-""- bJ r:==r-=..3. Dakle. konstrukcijom. U tabeIi 2. hoz veCi broj prostih deonica. odnosno izlozenog u Odeljleu 2.7./' c) SHb 2.3). bez obzira na namenu. Pod slozemin. U bilo· kojoj prostoj deonici moze postojati veci broj cevi tazlicitih precnika.2. 13 vi gde je Vi srednja brzina strujanja deonice i=1.1. Zato se. gasovodi.6.a) iii promenljivog (sI.6. duzinom.2. ugradenom armaturom i s1.. mogu da se podele na proste i slozene.6.1. date su vrednosti rezuItujuCih koeficijenata lokalnih otpora za neke karakteristicne slucajeve povezivanja krivina.6. jasno je da zapis postaje duzi.2. Ova zavisnost je u punom obliku prisutna kod strujanja sa velikim Re brojem.2.2c).6. Ako u slozenom cevnom sistemu postoji rnnogo prostih deonica. I. d). Svi ovi cevni sistemi prema geometriji. koja se nalazi izmedu preselea A-A i B-B.Teorijske osnove ID strujanja 153 zavisno od uslova strujanja u njima i medusobnog rasporeda llkllpni lokalni otpor ~ 1+2 moze biti manji iIi veti ad aritmetickog zbira ~I +~ 2' RezuItujuCi koeficijent Iokalnog otpora zavisi od: uslova strujanja (Re broja).2.

izraz (2.7a uvodeCi povrsine VI poprecnih preseka cevi Ai ::: d? 1t / 4 Stika 2. II 12 AI 2 AI. Strujna masina cevovodll.100) i (2.broj lokalnih otpora. U takvim slucajevilna neka od tih srednjih brzina bira· se za meroa) davnu. sa kojim se strujni gubitakdeonice predstavlja leao li: == Kr V 2 !. brzil1a vI za cevovod sa s1.7a.1.1.2.100) cime se zapis gubitaka znatno pojednostavio.2. Za cevovod L~_-:B--<o L::.1.3 -d )(-A ) 111 22 32 233 1z dobijenog izraza za ekvivalentl1i koeficijent otpora proste deonice cevovoda sledi da ovaj koeficijel1t ne predstavlja nista sustinski novo.. l1a pI.1. za brzinu v r (za primer sa s1.8a). I -d +(S +A 2 -d )(-A) +(-A --A) +(~k. dobija se ekvivalel1tni koeficijent otporil __ . ==[> b) sa s1. Ponekadje gubitakenergije bolje predstaviti kao funkciju protoka a ne brzine.2. Izraz za ekvivalentni koeficijent otpora moze da se napise.broj pravolinijskih deoruca razliCitog precnika i Ar je povrsina poprecnog preseka u kome je referentna brzina vr' Za slucaj proste deomce cevovoda duzine ! i precnika d. tada Bernulijeva jednaCina postavljena za preseke 1-1 i 2-2 glasi . Tada se uvodi koeficijettt htdraulicke karaktens'Iilce cevne deoJZice Kr == Cr / 2A.1. ~ + I~i . Al 2 13 Al 2 C=<-:'v +Sk +A. koja tecnost obogaeuje energijom.98) Cr =Ls'(A )2+L:)} C )2.1. a za gasove vel1tilatori iIi kompresori sto zavisi od nivoa pritiska koji. i za nju se definise ekvivalentni koeficijel1t otpora proste cevne deonice. )=1 f A ] ] gde su: n . +~v +A.7 indeks je r=l). In .rtilce cevo/loda.Il 2. vee da predstavlja zbir lokalnih i usputnih otpora u posmatranoj deonici.2.~ .1. iIi = Jeri') . nazivaju se hidraliliCke Karakteri. tecnosti pumpe.1.3).1.1.r = Cr 2" ' 2 Vr (2.1.98) se svodi na obUk Cr ::: A.1.154 Teorijske osnove ID strujanja razliCitih srednjih brzina strujanja.101) bilo da su izraZene u obliku Yg I1p g = Jel). koji u sebi obuhvata i strujne otpore i geometriju ceVl1e deonice. u obliku n Ar m I Ar (2. (i=1.99) Odredivanjem ekvivalentnog koeficijenta deonice Cr .101) Zavisnosti (2.ll Za stvaranje strujne energije koriste se strujne masine: za. II. (2.2. gubitak u deonici iznosi Yg.8.=1 .. 1~1 ..J . sredivanjem izraza za gubitak Yg A-B .1. u opstem slucaju. Ako se u cevovodu nalaz'i pumpa (s1.. (2.7. se zeli postiei.

snage iIi stepena korisnosti od protoka.cew-ovod Pod karakteristikom pumpe podrazumeva se funkcionalna zavisnost izmedu: napora.korisna J'naga pumpe PH:::: pY/' = /:"pV.1. moze biti izrazena i porastom pritiska fluida pri prolasku kroz strujnu masinu /:"P = pYp' Ovaj drugi nacin predstavljanja uCinka strujne masine koristi se. 2. Kaliaktel'"istike pllllmpe ii cevlllvoda. Yp = f (V).'ka .102) koja je potrebna za pogon strujne masine.I-'-'­ pumpe.'9. Na osnovu velicine Yr . tj. +Y r PI p Pz p g pri eemu je Yr jedinicni napor turbine iIi hidrornotora.103) p:::: pYr T/11t :=: /:"P Vl1t I I pri cemu je 11t .8b).rad po jedinici mase iIi napor I ~~. 2.2. i protoka kroz ovu vrstu strujnih masina dobija se snaga (2. Bernulijeva jednaCina za nivoe 1-1 i 2-2 glasi -+gH=-+Y.step en korisnosti strujne masine. S druge strane. aka je nastala u hidromotoru ona sluzi za savladavanje obrtnih momenata (na pro na valjcima.protok.1.Teorijskeosnove ID strujanja PI p P2 p a) 155 Yp+-=-+gH+Y. iIi pada pritiska /:"p:=: pYr . ne retko.1. kao na pro kod turbina iIi hidromotora (v.104) . g b) pri cemu je Yp [J I kg] - H H jedinicni rad pumpe . Na osnovu napora pumpe Yp ' iIi porasta pritiska /:"p. Ova veliCina nastala u turbini generatorom se pretvara u elektrienu energiju. i kod pumpi i kod ventilatora.1. dok. a dobivajuse na osnovu ekspetimentalnih ispitivanja pumpi.). P = f (V) i '1 :=: 11(V) . i spregapumpa .8. Ako se u obzir uzmu svi gubici energije van strujne masine i definise se ukupni stepen korisnosti l1 p' tada se dobija snaga pY/ /:"pV P=--=:-l1p l1p (2. odreduje se hidrau!ic. Energija koju fluid "primi" od strujne masine Slika 2. ali sa aspekta preostalog dela sistema to je Cisti dobitak energije. i protoka ~/. Ove funkcidnalne zavisnosti glase: Yp:=: f (V).1.1.9a. koja se obieno predstavlja u obliku (2. Za primenu pumpi posebno VaZllU ulogu ima hidraulicka karakteristika napor .s1.1. hidrauIiekim testerama i 81. ako se na osnovu raspolozive strujne energije fluida u strujnoj masini energija pretvara u koristan mehanicki rad. Graficka interpretacija hidraulickih karakteristika pumpe prikazana je na s1. VeliCina Yr sa aspekta strujanja predstavlja strujni gubitak.

I Pumpe mogu da se sprefu redno i paralelno. Pri radu purnpe treba voditi racuna da radna tacka RT lezi u okolini maksimalnog stepena korisnosti pumpe.1.2. = (pz . primenom Bernulijeve jednacine za nivoe 1-1 i 2-2 uz koriscenje izraza (2.1O.PI) / p+ gH +KV2.1.s1.1. prakticno. Tacka na dijagramu sL2. S druge strane purnpa se spreze sa cevovodorn pa ce napor purnpe prerna trasi cevovoda.Ova promena otpora u cevovodu veoma lako maze da se ostvari na pr.9.156 Teorijske osnove ID strujanja y a) b) oj '0 Slika 2.10.PI + gH + KV2 P (2. b i c zavisni od geometrijskih i kinematskih parametara pumpe."t'!z3nje p1lllmpi.9d) smanjuje se protok pumpe i obnmto. Ako su redno spregnute dye purnpe koje irnaju karakteristike napora YpI i Yp2 ' tada ce rezultujuCinapor redno spregnutih pumpi biti ~+2 == YpI +Yp2 ' ili izrazeno preko pritisakaAp1+2 = t3p p l +!J.PI) / p+ gH zavisna od pritisaka na referentnirn nivoima i od geodezijske visine izmedu nivoa. pri cemu je veliCina .1a kolicinatecnosti koja pro de kroz jednu pumpu proci ce i kroz drugu pumpu.1. i kao sto 1Z jednacine sledi to je kvadratna zavisnost od protoka Yp::: A + Kr/2. KoristeCi jednoznacnu hidrauiicku vezu izmedu pumpe i cevovoda dolazi se do zakljucka da jedan ad naCina regulisanja protoka pumpe moie biti i promena hidraulicke karakteristike cevovoda. ispunjen uslov Yp = Ye .9b.2.1. karakteristiku cevovoda: Z. pri radu pumpe. pomoc1.105) predstavlja. Prema tome.).1.tacka C.1.2.2.1.A ::: (pz .10. pri cemu su koeficijenti: a.105) Desna strana jednacine (2.l ventila. 2. time se dobija rezultujuCi napor . poveCavanjem otpora u cevovodu (v. biti Y P 0:: P2 . Graficka interpretacija hidraulicke karakteristike cevovoda prikazana je na s1. kod redne prege pUl7'P!pr%k ostaje kOllstantan (1/ == canst.101). SplI. Ponavljanjem ovog \ \ .P p2 ' Pri redno spregnutim pumpama za jednu vrednost protoka (v.1b) napori u tackama A i B se sabiraju. a njihove vrednosti odreduju se eksperimentalnim putem.1. Kako postoji sprega izmedu pumpe i cevovoda. Nairne. dok se ukupni napor povecavasto predstavlja osnovnu svrhu redne sprege. a) Redl10 povezi.1. to je u svakom trenutku.9c gde se seku"krive hidraulickih karakteristika pumpe i cevovoda naziva se radna taCka (tacka RI).'(mje pump! Kod redne sprege pumpi s1.s1.

1.1 b) b) Stika 2. za celo podrucje rada purnpi.2 b) PaTalellta sprega pumpi Kod paralelne sprege dye pumpe s1.2a. dobija se rezultujuca karakteristika spregnutih purnpi Ypi + 2 • v ~--~------+--~ V=const. Slika 2.1.10.Teorijske osnove ID strujanja 157 postupka. koje rade sa naporima Yp1 i Yp2 ' zato sto su u tackarna A i B isti pritisci vazi jednakost Ypl =Yp2 • S drugestrane ukupan protok paralelno spregnutih pumpi je V =V1 + T/2 • Ovo prakticno znaGi cia se paralelna sprega pumpi koristi za poveca:nje protoka. RezultU:juca karakteristika paralelno spregnutih pumpi s1.10.1.10.2b dobija se ako se pri is/om rtaporu (Yp == canst. Ponavljanjem ovog postuplca za celo podrucje cada pumpi dobija se rezultujuca karakteristika paralalno spregnutih pumpi Yp1 +2 ' .) protoci iz tacaka C i D saberu (V = V +V2 ) pri cemu se dobija l tacka E hidraulicke karakteristike paralelno spregllutih pumpi.10.2.1.2.

n). Hiidr31l1lickli prorra. za koji se postavlja. posmatrace se prosti cevovod prikazan na 81.5 receno je da se pod prostim cevovodima podrazumevaju oni cevovodi kad kojih postoji. Koji od ovih zadataka treba reSavati zavisi od projektnih zahteva. a suma lokalnih otpora i . osim Bernulijeve jednacine.2.158 2. pilt'ost@g cevovo«li. ito: odredivanje protoka kroz zadatu geometriju cevovoda.2. odredivanje precnika cevovoda !coji omogucava projeletovani protok i odredivanje katakteristika strujne masine za zadati protok i geometriju cevovoda. 2.pravac a-a (oznacen L~~12!@2iBl8 2 strelicama).-+ L.2. U i-toj deonici. 2 gde je m broj nizstrujnih promena preseka. PRORACUN PROSTIH CEVOVODA.Vm = const."~ r. Izmedu nivoa tecnosti H 1-1 i 2-2 u rezervoarima A i B moze da se .ll"sadicka karakteristiika JPlll"ostog cevovilllda sa It'e<<li.2.cllm.P2 )/('A. ove dve jed'tacine sluze za hldrm£iich'proraCi.2.2. Prema tome. Posmatra se prosti cevovad sa s1.a U Odeljku 2..IDIim JPlovezivaIDIjem grama V == 2 2 d 1f.l+. vaZi i jednacina kontinuiteta V == Ii.i~i)P p d i=1 Z iz koje se adredjuje brzina strujanja . PROlFJIU BRZINA 2.2.2.) U cilju odredivanja hidraulicke karakteristike prostog cevovoda Sa n redno povezanih grana. Kod prostih cevovoda mogu se reSavati tri grupe problema. iZg(H + PI . V == d 1f. Hi«li..1 .=1"'. .edna slTU/na cev /constallinog ilipromen(jivogpopreCitog prese/ca. Bernulijeva jednaCina PI P2 I ~ v2 Slika 2.2.odnosno protok tecnosti I:7=I S 4 4 V pg d £"'. povrsine poprecnog preseka Ai' srednja brzina strujanja Vi daje protok Vi' dole ce koeficijent hidraulicke karakteristike biti Ki == pCi I (2Ai2). Za strujanje u redno povezanim granama vazi zbir padova pritisaka .uoCi sarno jed an glavni pravac strujanja . Kod prostih cevovoda sa promenljivim povrsinama poprecnih preseka. koeficijent trenja ce biti 'A. = V =". u prostom cevovodu duzine I i precnika d.2. Posle uspostavljanja stacionarnog strujanja sa srednjom brzinom v.1 koji spaja rezervoare A i B u kojima iznad nivoa tecnosti vladaju pritisci PI i Pz.1.1.2.+ gH == -+('A. odnosno to su oni cevovodi kod kojih postoji sarno jed an glavni pravac strujanja. .m prostlit cevovoda.1 i1 kojem su otpori dati sa ekvivalentnim koeficijentima otpora deonica Cj (i=1.

2. Opisani postupak u potpunosti vazi i za prosti cevovod sa n redno povezanihdeonica. (:4..1) i (2. a u njoj su nepoznatevrednosti lokalnih otpora.3) Grafieka interpretacija hidraulicke karakteristike prostog cevovoda sa tri redno povezane deonice prikazana je na sI.2-1.1. b i c. krivina sa odnosom R = 4d J .2.1 n Slika 2. kuglasta sIavina postavljenapoduglom cx.=1 C.25).) 2 (2. suZenje pod uglom cx. Medutim.=1 ' (2.=1 2 = LK// . '2=20m.20).) sabiraju se padovi pritisaka u tackama a. 2 2 . =const.2.1) i (2.2. pa se zato koristi jednaCina (2. odrediti koeficijenti lokalnih otpora prema karakteristicnim podacima iz teksta zadatka.2. te koriscenjem jednaCina (2. Odrediti protok vode ako su ugradeni lokalni otpori: usis sa ostrom ivicom. Pm=9810Pa.2 Predstavljanjem ukupnog pada pritiska u jednom od oblika: i1p = pCejV j 12 = K. Profili b.. zasun otvoren na hi d 3 = 0.V dijagramu ucrtaju pojedinacne hive K.zliza 6p 159 V=const.1. d 3 =50mm.5 Krivine Kl i K2 nalaze se na rastcijanju 9 /8· d 3' Dati podaci su: d 1=40mm. Problem 2. Ponavljanjem ovog postupka za celokupno podrueje protoka dobija se ekvivalentna kriva cevovoda (kriva K e) sa rednim povezivanjem deonica.2.2 n v2 i - n i1p= Li1Pi i=I = LPCj . tj.=30°. KoristeCi tabelu T. RESENJE.2.2. za jedan protok (V = canst.2. Do ekvivalentne hidraulieke karakteristike dolazi se na sledeCi naCin: prvo se u i1p . prvo.2.' u kojima su Ke -ekvivalentni koeficijellt hidraulieke karakteristike i Cel -ekvivalentni koeficijent otpora cevnog sistema odreden za j-tu deonicu.2.2. 1)=lOm..2).02. Zato ce se.2) dobivaju se ekvivalentne karakteristike prostog cevovoda sa rednim povezivanjem _ Ke = i=I Ki ~ Cej ~ Aj = .2.H=2m. 13=30m.2. = V. Voda struji od rezervoara A ka rezervoaru B kroz prosti cevovod promenljivog poprecnog preseka.1) (2.1m prOJ'llh cevovoda.PrO/'Clc.1.7c=0.S. d 2 =60mm.2.V . s tim sto se tom prilikom graficki obim posla znatno povecava. Slilca 2.Da bi se odredio protok vode potrebno je koristiti Bernulijevll jednacinu (2.4 za usamljene Iokalne .2. eime se dobija pad pritiska i1pd = i1p a + i1Pb + i1p c u taeki d koja lezi na ekvivalentnoj krivoj cevovoda..2) i jednaeina kontinuiteta v= VI = V =. U ovoj jednacini nisu poznati strujni gubici.2. a zatim se koriste zavisnosti(2.=10°.

35 . nacrtati hidraulicku karakteristiku cevovoda (bez povratnog cevovoda) i naCi radnu tacku. .:::.29 kuglastu slavinu. ... dobija se brzina strujanja .2.suzenje i C. redosledno. Yp=a .2-1 za nivoe 1-1 i 2-2. Slika P. +(" +A..k +A. C.2.+(SS/l+Sk'+2 +Sv+lc d3 +'~~"2 koristeCi uspostavljene veze izmedu brzina i Bernulijevu jednaCinu. a drugi put na C. koja glasi ( . promeni jedanput na C. Kod prostih cevovoda to je lako moguce jer vazi jednacina kontinuiteta d2 .10-4 m2 Is.4831/s. \ '-'''. " . +(. )2 '-.005 .O'II =0.k =3...l. . Odrediti pritiske koje pokazuju vakumetar VI i manometar ML d) Ako se otpor (.• 'yg.2.zasun ventila.-L ..v =2. d] +[(d ) -1] +«(. Vj V..5.132 krivinu.za usis..4 •. \ I . C. Duzina usisne cevi je Le =4m.\Su = 2g(H + Pm / pg) . Pumpa transportuje vodu od rezervoaraA ka rezervoaru B. kao i C.= V 2 --==V 3 -3.2 =20 odrediti protok tecnosti i nacrtati nove hidraulicke kanikteristike cevovoda.e (d] 1d 3 ) • Konacno.. I 2: ( . kada su poznate vrednosti strujnih otpora pristupa se postavljanju Bernulijeve jednaCine. C." =0.5)... Problem 2. I 2 I '<2-· >·. koja struji larninarno. 2 lZ kOJe sledl veza lzmedu brzma: IVZi= XI-(d j I d 2 ) 1 '.su +(. Sada.7m od zida cevi.' -L ~L Ii. Yi-Vj! . '..2-2.P m c. ~ 1/~iV3 P +gH (~lt+Ss+lcd/ 2 + 2 ~(Sk+~d222.975-.l =10._·J\··f~·:'" _~. .. mere se pritisci pomocu instrumenata VI i MI koji se nalaze na visinamahc ==0." '" " Kako su u Bernulijevoj jednacininepoznate tri brzine to dye od njih treba eliminisati.I\:A::::::. neposredno ispred i iza pumpe. . --_.y +A d +1)(d ) " z z 2 3 3 sa kojom protok vode iznosi V=2.30 . __d 2 7C 27C d 2 7C j ~'. odrediti kolika je tada potrebna snaga pumpe? f) Nacrtati dijagramhidrostatickih pritisaka za prosti cevovod izmedu rezervoara A i B. Projilibrzina H otpore dobivaju se vrednosti: C. Voda se istovremeno vraca iz rezervoara B u rezervoar A kroz povratni vod duzine l..~. Koliki tada treba da budu koeficijenti otpora ventila va da bi nivoi tecnosti u rezervoarima bili konstantni? e) Aka se u sistemu nalazi tecnost kinematicke vislcoznosti v == 5. m I] d] z z 'z d] 4 13 d 1 4 =~.s=0.za krivine Kl i K2 koje 1+2 SU u interferenci (tabela 2.160 ProraCtlit pro. a) Odrediti snagu pumpe.. . d )(d ) +«(.bV2.5 .k". .=V j . .rtih cellolloda.k =0. Nivoi tecnosti u rezervoarima su konstantni. b) Ako ugradena pumpa ima karakteristiku. . I .rV3:'= "\J. . c) U tackama C i D...5m i hD=0.

iz Bernulijeve jednaCine postavljene za nivoe 1-1 i 2-2 P" Pm -p-+Yp == L v p+ gh+(Su +2(. prethodna. Pv =lKPa. h=5m.405 lis.2.102).Ic =0.45Jlkg.5.=15. RESEN. Ali.~+l) == 2. S druge strane. +21. (.V 11l p == 476 W. L=20m.102) odreduje se snaga pumpe p == pYj.1. ~ fI ~v '" v a a) 2 3 4 5 6 V[Vs] b) Slika P. 1=4m. II p =80%.5. d=50mm. (1) 2g(h+ Pmp~PY )/(. 1-1 i 2-2.+A D +1)2 2 (2) dobija se napor pumpe Yp =86. SYO =17. shodno kojoj je protak V=4. a=lOO.vo +A.2-2 Dati podaci su: P m=lKPa. Sli =0. A=0.za povratl1u cev postavi Bernulijeva jednaCina 1--211 Pm +gh==-£L.558ml s. (.ProraCttl2 pros/fit ceJlOvoda. koja vazi i za rezervoar A i za rezervoar B.k +S . D=60mm. Da hi se odredio protok. b) 1z Bernulijeve jednacine (2) sledi hidraulicka karakteristika cevovoda Yc == A +BV2 u kojaj su kanstante Pm+Pv h A= +g. p (3) (4) . treba paznavati brzinu stnijal1ja. p p d 2 tada se dobija brzina strujanja u povratnom vodu Va == .243 ~ . da bi se on uspesno primel1io treba. dobija se brzina st~ujanja u potisnom vodu: V == va Cd I D)2 == 1.u +I. H=lm.2. (. shodno izrazu (2.5. odrediti patok i napor pumpe. b=698308. Na osnovu ove brzine i jednaCine kontinuiteta vad 2 n I 4 == VD2yC 14. YO +Al+l)::~.1. Profili brzina 161 k ::0. zato ce se prvo adrediti brzil1a strujanja. i izmedu njih .fE a) Za odredivanje snage pumpe korist se izraz (2.Y =2..+(S 11 +(. Konacno..02. Ako se uoce nivoi tecnosti u reze010arima 11 iE.

Da bi se nivoi tecnosti u rezervoarima odrzavali konstantnil1l treba da je zadovoljen uslov r~ ::: ~rOi' pa prema tome izmedju brzina trebada postoji veza voi ::: Vi (D / d)2 .2.Yo' Za odredjivanje ovog J otpora ventila koristi se Bernulijeva jednaCina za preseke 2-2 i 1-1 . (4). Na istom dijagramu je. Profili b/zina Graficld prikaz zavisnosti (3) dat je na dijagramu sa 81. takode. 2' ' (i:. sto se maze iskoristiti za regulisanje protoka iii napora u instalacijama. P. Kako su precnici usisnog i potisnog cevovoda isti (Dc'" DD = D).2.470 ~ ~ +H~u +2~v +2Sk +Si +J\. a _hri. c) Primenom Bernulijeve jednaCine za preseke 1-1 i C Pa-Pv +gH= Pc +V +1" +A.155 lIs. S druge strane da bi se ostvarile ove brzine strujanja u povratnoj deonici otpor ventila t.v+ 2'-:lk +'-:li +1.162 Proraam prostlh (x/JO/loda. to ce porast totalnog pritiska u pumpi biti jednak porastu statickog pritiska.Sa dijagrama je oCigledno: da manjim otporima u cevovodu odgovaraju veci protoci i manji naporl.pc' Koristeci dalje jednaCinu hidrostaticke ravnoteZe PD::: Pa + PMI + pghD' dobija se pokazivanje manometra PM1 :::Ap-PV1 +pg(hc -hD )=74977Pa.:: L ) V. D +1)v ::: 9511Pa. iznosi v ::: 1 b( D:7t) 2 a-(gh+~) ::: {1.Pvl + pghc' dobija pokazivanje vakummetra p Ie 2 Pvl = Pv +pg(he -H)+2:(S" +~v +1." = A + BJ/2.vo mora da ima novu vrednost C.:: 1) koja nakon uvrstavanja napora pumpe Yp.405 lIs i Yp = 86.2.45J/kg. Ap = pYp =:: PD .2) brzina strujanja ce biti Vi' Ova brzina se odreduje iz Bernulijeve jednaCine postav1jene za nivoe 1-1 i 2-2 -p+~~i =-p+g + '-:lu +2c. i kada se umesto S uvrsti novi otpor ~i (B]=1511478.7081/5 i 1 T)-2 =4.:: 2) Sa ovim brzinama strujanja dobivaju se novi protocivode koji imose V =4. B 2 =2136918). tad a graficki prikaz ove zavisnosti izgleda kao na dijagramu sa sl.i+l) (i:. D +1 i 2 PI' Pm h (r r r r :. +l)v p p '-:lu '-:lv D 2' i jednacine hidrostaticke ravnoteZe Pc:. u kame je koeficijent Bi odreden izrazom.:: Pa . ucrtana karakteristika pumpe 1'1" U preseku krive karakteristike pumpe 1'p i karakteristike cevovoda Yc dobija se radna tacka RT. Ako se nova karakteristika cevavada. a koje su vee odredene u zadatku pod a). kojoj odgovaraju vrednosti: V=4. i obrnuto.4b.2. d) Kada se otpor u cevovodu ~ promeni na Si (i=1.665 ll. prema jednacini (3) predstavi u obliku 1".2-2h.

(j=1. ')=0 = PSi V2 /2.7).2.+C.-+1)d' 2 2 1 V 2 I {14.voi =(C.B) /':.2-2c .1.. zamenom kojeg se iz jednaCine (1) dobija kvadratna jednaCina za brzinu d P cije je pozitivno reSenje vo=1.930mls i A=64IRe=0. .573.29). ..339m1s. f) Radi kraceg zapisa pojedinacnih lokalnih otponi sa sl.. (i == u.52 J/kg sa kojom snaga pumpe iznosi P=472 W..2.k.Pi (Su+Svo+1)vo +64. Zamenom veliCina v i A u jednacinu (1) dobija se napor pmnpe Yp =143. va.2-2c uvode se oznake za padove pritisaka /':.Pj == PAX j / D ·v /2. 2 b. Profili brztila 163 Pm i Pv p p .-) -(C.P3 Slika P.s. ~ I Voi +". +C.Proracun prostih cevovoda.vo+Ad+ 1)(.. Sa ovom brzinom dobija se brzina strujanja i koeficijent trenja u cevi precnika D: v=0.. e) U slucaju da je strujanje u cevima laminarno koeficijent trenja se odreduje primenom izraza (2.u++ Ad+ 1)= 1970 (i = 2) I . u iz koje se posredstvom jednaCine (1) dobija -+gI7=--+(C.68 (i = 1) C.vo-2(gH+ m 2 2 vI P + p.P. v.

164 Prorar:.. P.55).4 kW.2-3 Yr ::: gH -l. .1m prostlh cevovoda.Pv ' odnosno relativni pritisak . prema izrazu (2. Zbir duzina ovih deonica daje ukupnu duzinu cevovoda L::: ~~:.n D 2" u kome se koeficijent trenja odreduje primenom izraza (2. Odrediti snagu 1:'urbine akc je ugradeni cevovod: a) betonski neobraden i b) od novih celicnih varenih cevi.5.2.2-3.1. Za ave cevi snaga turbine iznosi P=7S3.528m/ s.1.5mm.!:ipc. Dakle. .1. L=3km.Ol09.06.=O. otpora i. sa kojom je Rejnoldsov broj Re =vD / v::: 1. a) Za betonske cevi iz tabele 2. da bi na nivou tecnosti u rezervoaru B imao relativnu vrednost Pm' ProDlem 2..7 kW.flpy. . Na nivou tecnosti u rezervoaru A vlada apsolutni pritisak Pa .Py + pgH. jer je promena pritiska linearna funkcija od duzine cevne deonice. LahIne otpore racunati kao 10% od gubitaka usled trenja.Pv .1. Iz akumulacionog jezera 1200 I/s vode protice kroz turbinu. i !:iPB) i usputnih (!:iPj. koja je na ulazu u pumpu.J i ventila (l1pJ i otpora trenja (!:ip] + !:iP2)' pritisak opada na vrednost pc.0218.. pa ce snaga turbine biti P=788.7) otpora.2-2c nacrtan je raspored relativnih (u odnosu na stanje atmosfere) hidrostatickih pritisaka po duzini cevovoda. redosledno. Od ove vrednosti na dalje potisnim cevovodom pritisak opada zbog lokalnih (2!:ih. Od ove vrednosti na ulazu u uSlSni cevovod pa do tacke C. pri tome pretvarajuCi strujnu energiju u koristan mehanicki rad.441.=0. .1.05mm sa kojomje A.5 se dobija srednjavisina neravnina 6=1. Dati podaci su: D=lm. RESENJR Na osnovu protoka dobija se brzina strujanja v = 4]/ / D 2 n::: 1.1.106 • Iz Bernulijeve jednaCine postavljene za nivoe tecnosti u akumulacijama dobija seizraz za napor turbine H Slilca P. Za razliku od lokalnih otpora raspored pritiska kod pravolinijskih deonica je veoma jednostavno nacrtati. Profili brzilta pri cemu su !:iPi gubici pritiska na lokaInim otporima: usisa. Koristeci napred vee receno na s1. oCigledno je da se smanjivanjem visine neravnina smanjuje koeficijent trenja Cime se korisna snaga turbine povecava. sa kojom jekoeficijent trenja A.81). v= 1.Xj. Zbog dovodenja energije pumpi pritisak u njoj raste za !:ip. L v2 I \ I b) Za nove celicne cevi iz T. i naglog prosirenja. 11r = 70%.2. krivine.5. Do nivoa visine usisnog otvora cevi hidrostaticki pritisak se povecava na vrednost . Snaga turbine. je :P~ pMTr 11r. j=3.10-6 m 2 Is. H=lOOm.2. Raspored pritiska po duzini bilo kog lokaInog otpora zavisi od geometrije lokalnog otpora i odreduje se eksperimentalno. zbog lokalnih otpora usisa (l1p. ventila. dok su I1p j gubici usled trenja na pravolinijskim deonicama izmedu lokalnih otpora. Na samom izlazu iz pumpe vlada pritisak PD koji predstavlja maksimalnu vrednost hidrostatickog pritiska u hidraulickoj instalaciji.5 sledi visina neravnina 6=O.

v = 4V I d 2 n ::. b) Kada nestane elektricne energije napor pumpe je l~ =0. b=38703.1. Sa ovim naporom snaga pumpe iznosi P=63..-.koeficijent trenja odreden datim izrazom.2A.Fromcun prost!!1 eel/ol/oda.H . .0131 .manjom brzinom vI koja ce. l·fl.zi za Re<2·10 6 • Dati podaci su: 1=6km..:: a -b V2 . Koeficijent trenja odredivati primenom obrasca A=0. U istom dijagramu ucrtati i radne tacke pod b) i c). dobija se resenje za brzinu strujanja v == . Pro}ili brzina 165 Problem 2. 12 kW.visinska razlika izmedu nivoa tecnosti u akumulacijama. . koji va.4.2-4 RESENJE: a) Iz Bernulijeve jednaCine postavljene za mvoe teenosti u akumulacijskim jezerima. H=lOOm . u dijagramu f_rr ucrtati radnu taeku pumpe.396/Reo. (a=800Jlkg. 1 2gHd 1 ::.5.55ml s .81/ s.=0. Y~ Iy =552 J/kg.3. d) ako je pumpa koja se llalazi u cevovodu (u zadatku pod a» sa karakteristikom Yp ::. Odrediti: a) snagu pumpe koju je potrebno ugraditi u cevovod precnika d=200mm. Ako je .TT ' (1) pri cemu su. b) protok kroz cevovod u slueaju llestanka elektrielle ellergije.1.. Potrebe grada su V =80 lis vode.0054+0. V[m3 lsD.3 ' koje je nadeno numeriekom metodom proste iteracije opisanom u Odeljlm 2.3 J/kg.21 O.2-4. Grad B na nadmorskoj visini od 50m snabdeva se vodom za pice iz akumulacionog jezera A koje se nalazi na nadmorskoj visini od 150m. Sa ovom brzinom novi protok iznosi V.396/(v]d /v)O. 1'lp'=70%.0054+0.. au njemu se nalazi pumpa karakteristika datih u zadatlru pod d) odrediti koliki ce tada biti protok vode kroz cevovod i u dijagramti f-V ucrtati novu radnu tackn. e) Ako cevovod ima preenik cevi iz zadatka pod c).brzina strujanja koja odgovara projektovanom protoku i 11.:: 1997m/s 1.:: 2. Lokalni otpori iznose 20% od gubitaka na trenje. dobija se napor pumpe yp =552. pa ce tada voda strujati sa novom . v = 10-6 m2 Is. koja glasi I v2 fp =-gH + 1. dati novi koeficijent· trenja AI' Ako se ove veliCine uvrste u jednaclllU (1).2. c) preenik cevovoda da bi se projektovalli protok ostvario bez pumpe. = v j d 2 n I 4 =62. I v b) Slika P.

asom dobija se cevovoda opisuje krivom radna tacka kojoj odgovara projektaval1i protok od V =80 lJs. Ekonomskom analizom treba utvrditi koja je varijanta. SV2 =5. Za odredivanje radne tacke.2. d 2 =lOOmm.396 (:~ Y'3 . (4/ d 2rr. Profili baina pump a dugotrajno van pogona.=0. tada ce gubici biti manji. 1. d) 1z jednaCine (1) sledi da je karakteristika cevo~oda Yo == -gH + K A. . d 4 =100mm. e) KoristeCi Bernulijevu jedl1aCinu Yp . D P3 =60. Prublem 2. strujanjakroz cevovod i koeflcijent trenja biti v2 == 4liT / D 2 rr.t.22-5 nivoi vode u rezervaarima su konstantni.61/ d . 13=5m. Kada se u isti dijagram ucrta kriva karakteristike pumpe. sa iIi bez pumpe.DO.02. 2 ' U ovom slueaju iz Bernulijeve jednaCine (1). h=2m. Grafickiprikaz ove zavisnosti dat je na dijagramu sa sLP. U hidraulickoj instalaciji prikazanoj na sl.k =0.5. napor pumpe Yp =61. Svl =2.2A. niti ima eksploatacijskih troskova kroz utrosak elektricne energije.b r732 dobija se jednaCina za protok 0.vi 12 i izraz za Y. koja ima rdel1je V3 =97. i 11. u slucaju nestanka elektricne energije. pa se karakteristika Na mestu preseka ove hive sa V. Kao resenje za precnik D treba usvojiti prvi veCi standardni preenik cevi. 1. to sledi da se radna tacka nalazi na i/' . aka je ugradeni cevovod veceg precnika.197 kW. =30m. . r/2. pogodnija. Tl p =80%. = 10m. Odrediti snagu ugradene pumpe. u kojoj je Yp =0 jer nema pumpe u cevovodu.CTi").3 JJkg.=0.. nadeno metodom iteracije.3 ·[1 D.(V3)JV3 rr. dobija se preenik cevovoda D = 5~~: (4. tada se u preseku krivih Yo i Yp dobija radna tacka RT kojoj odgovaraju parametri V =80 1/s i Yp =552. jer tada nema mogucnosti kvarova pokretnih delova.0054+0. y[ 0.. 1'2 -Lb +'2"-5 A. tada treba pristupiti restrikciji potrosnje vode. pri cemu je konstanta K = 0.osi na lllestu preseka sa krivOlll YO" i l1joj adgovara pratok VI =62. SV4=4. P v =2kPa. Pri ovom protoku vode pumpa ce raditi u radl10j tacki RT3 sa l1aparom YPj ==432. U svakom slucaju pozeljnije je resel1je bez pumpe. 14 =20m. karakteristilm pumpe YP. bez obzira da Ii Se radi 0 nestanku elektricne energije iIi 0 kvaru. Dati su podaci: d 1=150mm.2~5. := a .5.45 J/kg i snaga pumpe P=2997 W.8 1/s. =5kPa. Sv3=3.2-4b. koristi se kriva Ye • S obzirom da je y" = Yp == 0.Postavljanjem cetiri Bernulijeve jednaCine i dye jednaCine kontinuiteta. Na kraju.3] == 219mm. dobivaju se: protok V =39 1/s..166 Proraam prostliz cevOIJoda. d 3=125mm. 11.5.3 JJkg i trosice sl1agu := a+ gH I 9.P.471/s. 'I '2 RESENIE. c) Ako ugradeni cevovod ima precnik D tada ce brzin. a njegova brojna vrednost odredjena je primenorn metode proste iteracije.6 I ..)2. == -gH +1.

D = (Pm . v= 1.l1 p =80%.Pl_2 dobija brzina strujanja v= [ Q. Na instalaciji napunjenoj vodom izvrsen je eksperiment u kome se pomocu diferencijalnih manometara sa zivom mere padovi pritisaka. Dati podaci su: /=3m. ~u=Sk=0.vodo. i pokazivanja drugog diferencijalnog manornetra . Pm = 13600kg/m .607g-' . to se uvrstavanjem istog u razliku f':. Pro/iii blZino 167 Slika P.=O. Sa ovom vrednoscu brzine Rejnoldsov broj iznosi Re=79884.O 188. Sv=2.2. Na osnovu jednakosti pada pritisaka izmedu preseka 3-3 i 4~4. p=lOOOkg/rn .ProraCltll prostlh cevO. pa ce koeficijent trenja irnati vrednosti A.1.m /S.p J417 m =1. i koji glasi f':.Pl_2 = I v pgJ + pA. Cirne se potvrduje da je primena izraza (2. L. "2 2 Kako za hidraulicki glatke cevi vaii Blazijusov izraz (2. lo=5m. L=25m.2-6 RESEN/E. h=1l.1.p)gh + pgl.5..2. Na asnovu pokazivanja manometara odrediti koeficijent lokalnog otpora ventila va i snagu ugradene pumpe. Strujanje je turbulentno u hidraulicld glatkirn cevima. ho=lOOrnm..Prvo ce se odrediti brzina strujanja.2-5 Problem 2. H=2m.D k 3 3 6 2 k.3164TC--)gh p 2 D Pm .63) za odredivanje koeficijenta trenja.006·10. i to koristeCi uslov jednakosti razlike pritisaka dobijene iz Bernulijeve jednaCine postavljene za preseke 1-1 i 2-2 i pokazivanja diferencijalnog manarnetra.8rnm. D=50mrn.63) opravdana jer je Re < 10 5 .--------------------~~------------~------~ 2 2 k k 11 k V u p.2-6.v k 4 4 VO 10 3 3 k Slika P.

primenom BernulijevGl jednaCine za preseke 0-0 i 5-5.. D + 1)2= 53. tu Kretanjem ispred sebe voz potiskuje vazduh protokom vv~ (sl.P _ A~ = 7 69 v2 P D" Konacno. dobija se napor pumpe 2 L v Yp = gH +(Su +2sv +8i.1 . .7 J Ikg.u == 0.075m .2-7 RESENJE: Ulaskom voza u tunel stvara se poremecaj pritiska Cija je propagacija tipicno nestacionarni proces. Daljim kretanjem voza kroz tunel potiskuje se vazduh ispred i usisava vazduh iza voza.k +Svo +11. sto s~arastrujanje vazduha kroz tunel.102) daje snagu pumpe P=212 W.24m i hrapavosti zidova 8 =5mm (podaci vaze za Patchway tunel u Engleskoj).?romclIn prostih cevovoda. vaZi izraz (2.2-7. iza voza SI == 0. vrednost koeficljenta lokalnog otpora ventila r '-ovo = 2gho Pm .14m2 .06.2m2 i obima Oy =9.2-7. Koeficijenti lokalnih otpora su: na lokomotivi SI == 0.168 . koji se smatra hidraulicki potpuno hrapavom cevi.78) koji daje koeficijent trenja Atu == 0.7m/s. a istovremeno trenjem povlaciu prostoru izmedju sebe i Slika P.ProDlem 2. AtuOtuL.. Za turbulentno strujanjeu tunelu.82m krece sebrzinom Vv =34.25 = 0. Profili brzina .1).Ov. eksperimentalnim putem odredena. koji shodno izrazu (2.5. I pored efekata nestacionarnosti model stacionarnog I-D strujanja daje prvu.1.P. Voz duzine 1=100m.13m. SmatrajuCi da kretanje voza kroz tunel izaziva stacionarno nestisljivo strujanje odrediti srednje brzine strujanja vazduha u prostoru izmedju voza i tunela i u tunelu.0195.2.15 ina ulazu vazduha u tunel C.0 = 0.4 1.145.0 Slika P.1.2-7. /::"P3-4 =p(Svo+A'D)2=(Pm~p)gho' dobija se. dok se tunel sa strujnog aspekta tretira kao hidraulicki potpuno hrapava cev. kroz tunel duzine L=1l40m.2. aproksimaciju za brzinu strujanja. Koeficijent trenja u prostoru izmedju voza i tunela je 11. Za zadate geometrije tunela i voza definisu se hidraulicki precnici tunela i prostora izmedju voza i tunela Dtu ==O=5. obinla 0tu =18.11(8/ D )O. povrsine poprecnog preseka A tu = 23.2. tu 4A tu Do == 0 +0 tu 4(Atu -Ay) y ==2. veoma dobru. povrSine poprecnog preseka Ay = 8..1 Av .o /'. 10 v 2 .

i= 1 Slika 2. 12 trosi na savladavanje strujnih gubitaka u tunelu. ! my 2+mo 2= (Sll +lc tu D+1)Tmtu +(S/ +C. . Zato se koristi jednaCina energetskog bilansa.3).91m/ s.3.2.A)vol 3 1) o ill Avy 3 =0 . Ovu razliku pritisaka je veOUla jednostavno meriti. mere staticki pritisak P s ' Razlika totalnog i statickog pritiska naziva se dinamicki pritisak na I1p == Pt - Ps == v PT' 2 (2.2. Profili blzina 169 tunela kolicinu vazduha v0tako da J'ednaCina kontinuiteta gIasi: A. 7J. to direktna primena Bernulijeve jednacine nije moguca. Jedna od metoda koja se u tu svrhu maze koristiti jeste primena Prandtlove sonde (s1.2.u +lc tu D +/ '[A Vy + (1. Elirninisanjem brzine jednacina (a) i (b) dobija se kubna jednacina (C. redosledno. Merenje brzine pll"imenom PrandUove sonde Veoma cesto u inzenjerskoj i istrazivackoj praksi javlja se potreba za merenjem brzine.2.t +S1 +lc o v tu 1Z I L.A)vo3 + (C.tu. odnosno protoka fluida. odnosno v~ L -/ v~.3.1 +lc o 7J)2 mo ' (b) . po kojoj se raspoloziva (kineticka) energija stvorena kretanjem voza lizyv~ 12+li1ov.v). .v. 2.. tu 0 pri cemu su maseni protoCi !hj = pAivi (i=o. daleko od vrha.2. Merenje brzine Prandtlovom sondom . dovoljno. dole je fts pokazivanje manometra. na pro primenoll1 diferencijahlog manometra kao I1p == (Pm . voza i prostora izmedju voza i tunela ne pro laze iste kolicine vazduha.p)ghs' pri cemu su P!li i p gustine manometarske tecnosti i radnog fiuida. Kada se ova sonda postavi u praveu strujanja.1)(l.498ml s. 0 · vtuA tu ='i}v~ +voAo . posredstvom koje iz relaeije (a) sledi srednja brzina strujanja u tunelu vtu = 13. Ova sonda se sastoji od dye koneentricne eevi na kojima postoje dye grupe rupiea. v. UzimajuCi u obzir da je A tu = Ay + A o ' i uvodeCi karakteristicni geometrijski odnos A =Ay / A tu ' jednacina kontinuiteta se svodi na oblik v tu =Avy+(l-A)vo' (a) S obzirom da kroz karakteristicne preseke tune la. Cijimse numerickim resavanjem dobija brzina Vo = 1.Prorac7lm p!Vstlh cevovocia.4) V ~> koji ustvari predstavlja kineticku energiju struje koja se u zaustavnoj tacki sonde (v=O) transforrnisala u pritisnu energiju. rupiea koja se nalazi njenom vrhu meri zaustavni (totalni) pritisak PI' dok rupice koje se nalaze na zidusonde.

. konstantne protocne karakteristilce. ali.. Broj memih krugova moze biti proizvoljno izabran. pak. U svakoj od memih tacaka brzina strujanja se odreduje izrazom (2. kruZnog ulaznog ONora precnika d=200nun i kvadratnog izlaznog otvora stranice a=170mm. (2.5) v} == ~2g(Pm / p-l) ~hs./h. Za utvrdivanje karakteristike ventilatora.2.2.2. . Za izbegavanje ovih poteskoca mnogi propisi za merenje protoka fluida definisu polozaj postavljanja sonde... za kruzne poprecne preseke cevi propis VDI 2044 precizira polozaje rnernih tacaka na koncentricnim krugovima (s1.3) na rastojanjima merenim od zida cevi (2. / d. srednje brzine strujanja v s ' u opstem slucaju. Kako na svakom krugu ima po dye meme tacke. a druga simetricno od ose cevi na rastojanju I-a.. sto znatno uslozava proceduru odredivanja protoka. time se odreduje profil brzina u preseku. Ako je merni presek dovoljno daleko od lokalnih otpora i u njemu se ima razvijeni profil brzina tada je dovoljno izvrsiti merenja sarno 11 jednom pravcu provlacenjem sonde kroz poprecni presek (kao na s1. d~ A 0 s (2. 2n p .6) treba resiti numericki.6) Za odredivanje protoka.zina IzjednaeavajuCi izmerenu razliku pritisaka sa dinamickim pritiskom (2.2.. . Problem 2.2. (2.cl)L.2n) .2. . Polozaj mernih tacaka odreden je normom .2.8) dok se srednja brzina strujanja odreduje kao srednja aritmeticka vrednost Vs 1 ==-Lv 2n j=1 2n } = . integral u izrazu (2. .2... tako da je srednju brzinu moguce odrediti kao srednju aritmeticku vrednost izmerenih vrednosti brzina. kao I1P Pm v= .5) m .n memi krug na kome je postavljena sonda...2.2g(-1!!. 'to je ukupan broj mernih tacaka 2n.= ~ 2g(--1)h P . iii. Profili b. jedna 11a rastojanju a i ! d.2. U suprotnom potrebno je meriti u dva ortogonaln.7) pri cemu je n ukupan broj mernih krugova.2-8. najcesce se bira n=5 cime se ukupno ima 10 mernih tacaka u strujnom preseku. izvrsene su dye serije eksperimenata: a) U prvoj seriji eksperimenata izvrseno je bazdarenje ulazne mlaznice. a i=l. (f=1.2.170 Proraam prosllh cevovocla...j .J l~2n . f vdA ==2n1 vrdr = v -4.4) odreduje se brzina strujanjau tacki u kojoj je sonda postavljena. Za odredivanje protoka fluida potrebno je poznavati ne sarno jednu brzinu.9) a protok fluid a iznosi V == v sd 2 n ! 4.. }=1 .2.. ipak.3). vee vise vrednosti brzina izmerenih u razlicitim tackama memog preseka.a pravca koji prolaze kroz poprecni presek. Tako na pr. P . merenjem brZine u deset tacaka kruznog preseka primenom Pral1dtlove sonde. KoristeCi tako definisani profil brzina odreduje se protok fluid a kroz krliZni poprecni presek cevi kao V == P¥ (2..

3). Pri navedenim strujnim uslovima vazduh se ponasa kao nestisljiv fluid.1 8 4. hm Na osnovu datih rezultata merenja nacrtati karakteristiku ventilatora (dijagram r/ -l:1p).FromClIl't prostilt celJolloda..idarenje mlaznice Baidariti neki uredaj za merenje znaci vIsitiporedenje pokazivanja etalon instrument a i instrurnenta Cija se karakteristika odreduje. a) .2027kg/ rn3 .9 4 19.4 21.5- 7 7.8 10 0.4 53.zln(l 171 VDI2044 (Odeljak 2. (---71--l \'A. zato stase vazduh pri datim uslovima strujanja panas a kaa nestisljiv fluid.2.2 81. b) U drugoj seriji merenja izvrsena su istovremena merenja padova pritisaka na (izbazdarenoj) rnlaznici i na ventilatoru (pri konstantnom broju obrtaja) koji su dati u tabeli 2. Profili b. Stanje atmosfere odredeno je izmerenim velicinama P a =998 mbar ita = 20°e.2-8 RESEN.7E KoristeCi izmerena stanje atmosfere i jednaCinu stanja (1. U datam primeru etalon instrument je Prandtlova sonda a bazdareni instrument je mlaznica.7 66 5 15.5 93. Ova: gustina je ujedno i gustina vazduha u bila kom strujnam preseku.6 88.1 2 34 40 3 26.3 74 6 11. Pod etalon instrumentorn podrazumeva se instrument vece klase od bazdarenog instrumenta. d Slika P. i - '1 44. = 1. Na osnovu ovih merenja odrediti bazdareni koeficijent mlaznice. Protok vazduha moze da se odredi primenom mlaznice pod uslovam .8 9 2.4 97.2. Za merenje pritisaka korisceni su Betz-ovi mikromanometri napunjeni vodom (Pm :=: 1000kg/ m3 ).Ba.Pri tezimu strujanja u kome je izmereni pad pritiska na mlaznici hm =1l..1) odreduje se gustina vazduha p:= Pa I RT.7 100 mm mm I:1h Tabela 2.2.2mm izmereila su i pokazivanja manometra spojenog sa Prandtlovom sondom koja su data u tabeli 1.

2 2 i jednacine kontinuiteta v l A 1 =v 2 A 2 .81) sa izmerenim padom pritiska na mlaznici APm = PST=2"S(-d ) = (Pm-p)gh m .10) dobija se koeficijent bazdarenja mlaznice K =V / K =5. Profi!i blz/na da se poznajenjena protocna karakteristika. dalje izraz (2. Prandtlovom sondom. p. Kako je staticki porast pritiska .POI 2 2 . ? • P 4V 2 pri cemu radna formula za odredivanje protoka glasi: IV KK I. gde su povrsine AI =d n/4 i A2 =a dobija se izraz za porast pritisne energije u ventilatoru t'lp== P02 . sto je neuporedivo bde od merenja protoka Prandtlovom sondom. tj. pod karakteristikom strujne masine. Protok vazduha se odreduje etalon IDetodom.. podrazumeva se funkcionalna zavisnost t'lp = t'lp(V).1.2.2. K= d:n ~r-~-(-Pp-m --1-) .9) i iznosi Vs = 10 2g(--1) P l~m i=IO 1=1 1. Da bi se odredio bazdarni koeficijent mlaznice iz izraza (2.684 m 3 /smll2 Ako karakteristika mernog instrumenta zavisi od protoka tad a je potrebno izvrsiti odgovarajuea bazdarenja u celokupnom predvidenom mernom opsegu.1t == v. Sa OVOID brzinom protok vazduha ee biti V = vsd 2 n / 4 == 0.10) sledi da treba meriti protok kroz mlaznicu i pad pritiska na njoj (veliCina h m ). Primenom Bernulijeve jednacine za razvijene strujne pres eke ispred (1-1) i iza (2-2) ventilatora np+P1+pv1 /2==P2+Pv 2 /2.1. b) Hidl'tlu/icka karakteristika venti/atom Kako je vee receno u Odeljku 2..9. == 19. dalde i ventilatora.Jh. kao lokalnog otpora.15 m/ s.2. =P2 - PI +2'(v 2 -VI) p 22 =P2 - . Izlozeni princip bazdarenja mlaznice vazi i za bazdarenje blende i Venturijeve cevi. ili da je jednak zbiru staticke i dinamicke razlike pritisaka. Upravo zato mlaznica mora da se bazdari. Do protoka kroz mlaznicu dolazi se izjednacavanjem pada pritiska na njoj.2 PI+2'[l-(T) ](T) 1 2 Iz ovog izraza sledi da je porast pritiska u ventilatoru jednak razlici totalnih pritisaka iza i ispred ventilatora.10) U OVOID izrazu S je koeficijent lokalnog otpora mlaznice a K je protQcna karakteristika (iIi bazdarni koeficijent) mlaznice. odredenog izrazom Vajsbaha (2. A2 ·:i V.2. KoristeCi.6016 m3 / s. (2. S obzirom da se ptf merenju sonda postavlja po propisima utvrdenim mernim tackama to se srednja brzina strujanja odreduje izrflzom (2. Da bi se na osnovu eksperimenata odredio porast pritiska u ventilatoru treba meriti staticku razlilcu pritisaka i protok. Na kraju treba naglasiti da kada je neki od ovih meraca izbaidaren tada se protok £Iuida odreduje samo na osnovu jednog ocitavanja (veliCina h m ). 2 .172 PromCi!?l prostih cevovoda.

2-8. Yj I h bezdimenzijska koordinata.::.(-2-) 1m ' 6p.8 1.a)R Vo 2 11: .)71 ).2 1.3813 0.0 0. V 1. zadati linearni profil brzina opislfje se funkcijom v = Vo (1.1E: Uvodenjem koordinate y koja se meri od ose cevi i koordinate Yj = Y .4 0. r YY 2 (1+a)2 Koeficijent korekcije kineticke energije odreduje.2-9 3 l+a' Koeficijent korekcije koliCine kretanja odreduje se primenom izraza (3.0482 09236 0. IzrazavajuCi protok kao proizvod srednje brzine v s i povrsine poprecnog preseka procepa A = (R 2 .::.-1-fRv2211: d =1(1+a)(1+3a). r ~ J r v2rcydy =-3 (1 + 2a)(1. gde su Vo brzina strujanja .4 V [m 3/s] Slika P.p)g6h +-2 a d 1C Na asnovu izmerenih veliCina 6h i 11m datih u tabeli T. a protok izrazom (2.PI.r je visina procepa. a h = R .2.2-Ut Kroz kanal sirine I i visine h struji veda pri cemu je profil brzilla u poprecnom preseku opisan funkcijom v = Vo (y I hY.6 890.p)g6h. adreduju se parast pritiska u ventilatoru i pratok.2.10).9 982.Froracun proJ'tlh cevovoda.6 4 717.1978 365.2 0.3 Prolliem 2. Kroz kruznu cev poluprecnika j~ krece se klip poluprecnika r brzinom vo' Kretanje klipa stvara linearni profil btzina u procepu izmedu klipa i zida cevi.2. (Pm .1 Karakteristika ventilatora. Ovaj prom brzina daje protok V = J A velA = . a +nrrrl-rrr$rr 0. dobija se srednja brzina strujanja Va 1+2a v ---s - SlUm P.P.7032 779.3. Av: r Y Y ]0 (1+2a)3 Pmll/em 2.2. Profi!t' blzina 173 odreden izrazom P2 . koja se meri od zida klipa.8 ° 6 7 8 9 10 6(J16 0.-. KoristeCi parove podataka /1p V nacrtana je karakteristika ventilatora prikazana na sl.1.RESEN. (Pm .2 966. 5 i - 1 1.4) i iznosi ~.17) i iznosi a= -1-fR v 3 27t d = 27 (1+a)2(l+4a). Av.y2)rc.2-9.se'lzrazom (2.Y.4956 0. to ce porasf pritiska u ventilatoru biti adreden izrazom P K2 40 2 2 l 1.6 0.7979 0.6 3 622. pri cemu je a=rlR odnos poluprecnika.2 m3 Is /j.4 935. srednju brzinu i korekcione koeficijente koliCine kretanja i kineticke energije .2-S.2785 0.1546 838.::. a njihave brojne vrednasti nalaze se u tabeli 1'. Odrediti protok.0 1.2..p Pa Tabela 3.1. pri cemu je Yl. 800 ~ <l r -4l 1 "" 600 . .6 2 513.::.-1---1----1 0.

174

Proracall pTOJtth ceJloJloda. Profili brzliza
na slobodnoj povrsini i n odgovarajuci eksponent. Odrediti pl'otok, srednju brzinu i korekcioni koeficijent kinetieke energije za opisano strujanje. NaCi brojne vrednosti trazenih velicina za podatke 1=3111, h=3m, 11=112. Vo = 2m! s.

RES.l;J\(/E
Slika P.2.2-10 Brojne velieine su: v~ = 16m 3 1S,

v=-11+1
Vm

.

va I h

v =~ m 11 + 1

(n

a. = 371 + 1

+ 1)3

= 1,33m! s

i CI. = 1,35.

Problem 2.2-11. U kruznoj cevi poluprecnika R fluid struji turbulentno sa potpuno razvijenim profilom brzina opisanim stepenim zakonom (2.1.59).

Odrediti srednju brzinu i koeficijente korekcije.

RESENJE Ovaj problem je vee tretiran u Odeljku 2.1.S. 1.4. la, te je zato srednja brzina odredena izrazom (2.1.60) a koeficijenti korekcije izrazima (2.1.61).
Pro/JIem 2.2-12. Odrediti hidraulieki preenik strujnog preseka oblika: a) kruzne cevi, b) cevi oblika elipse, c) kruznog prstena, d) razmenjivaea toplote sa n cevi, e) pravougaonog kanala, f) trouglastog kanala, g) pravougaonog otvorenog kanala i
h) trouglastog otvorenog kanala.

@
:
a)

0;0' a my:.~.. t=r:~J: -- ~~ "R - ·g(~O- dl--i-o-I b/:\~lh _--+--)
:
b)

a a@dDI
~ :O~Q
<I) c)

;

llil
a
Il)

!:)~~Ji
g) h)

e)

Slika P.2.2-12 RESENJE KoristeCi definiciju hidraulickog preemka datu u Odeljlru 2.1.5.1.1
d h =4AIO,

za zadate geometrije poprecnog preseka cevi i kanala sledi:
2

a)
b)

d =4 D n/4 =D h Dn '
d :4~: 4ab, h n(a+b) a+b

c) f)

d "

=4--..EL:
2(a+b)
ail

2ab , a+b

C) d)

(D -d d h =' 4 (D+d)n
2 2

2

2

H
:=

D-d,
}1(

g)

2 = 2ah a+2b a+2b' ab d h = 4 a+2b'

d =4
Ii

d
h

1Dl 712...1!. D2 = 4---L.::'__ = _4_

/2
h)

(D+nd)n

D+nd'

.~ d h =4 2b

=-;;"

ah

Prolllem

2.2~13. U zatvorenom rezervoaru nalazi se teenost viskoznosti Tj=5.1O-3 Pas. U njemu se okreee tanki klip preenika D=lOOmm, ugaonom
0):=

brzinom

Is'), preko osovine precnika d=20mm. Procepi ispod i iznad klipa,

ProraCti!1 prostllt eevoj/oda. Frofili b,zina

175

debljine 15 = 5mm, su takvi da se pri rotaciji formira linearni profil brzina. Odrediti obrtni moment kojim tecnCist II tokll rotacije deluje na klip.
RESEN.lE:

III

11111
D

corpt 4 4 iv! = 328 (2D -d )

= 1,962·10-

5

Nm.

Prikazani uredjaj je ustvari obrtni viskozimetar Slika P.2.2.l3 koji na osnovu merenja obrtnog momenta i ugaone brzine daje dinamicku viskoznost ispitivanog fluida.

176

2.3. PRORACUN SLOZENlH CEVOVODA
2.3.1. HiallJr:aIlllUckll prol!":acmll sR@zcIIlill:i. cev@vo«l!a

Pod slozenim cevovodima podrazumevaju se oni cevovodi kod kojih ima bar jedno mesto gde se cevovod grana - deli iIi spaja. Prema tome, fwd siozem!z cevm'oda postOji' vde ,ftrujmiz cevi a samim tim i vise glavnih pravaca strujanja odnosno gIavnih strujl1ih tokova. Najjedl10stavniji slucaj slozenog cevovoda je cevovod sa tri deonice prikazan na s1.2.3.1, koji povezuje tri rezervoara oznacena sa A, B i C. Neka iznad nivoa tecnosti u rezervoarima vladaju kOl1stantni pritisci P1' P2 i P3' Nco gU nivoi tecnosti u rezervoarima (1-1,2-2 i 3-3) konstantni tada su kineticke energije tih pre;;eka jednake nuli. Posle uspostavljanja stacionarnog strujnog toka ad rezervoara A ka rezervoarima B i C srednje brzine strujanja u cevnim deonicama ce biti Vi' a ukupni ekvivalentni otpori cevnih deonica Ci (i=1,2,3), Postujuci izlozeno u Odeljku (2.1.4), izmedu nivoa tecnosti u rezervoarima mogu da se uoce dva razliCita strujna toka, ito: strujni tok a-a (oznacen strelicama) koji SIika 2.3.1 spaja nivoe tecnosti u rezervoarima A i B, i strujni tok b-b (oznacen punom-tankom linijom) koji spaja nivoe tecnosti u rezervoarima A i 'c. Za hidraulicki proracun razmatranog slozenog cevovoda mogu se postaviti dye Bernulijeve jednaCine za preseke 1-2 i 1-3, koje glase: 2 2 p] P2 V] v (2.3.1), -+gh=-+C]-2 +C2 - 2 ' 2 P p (2.3.1 )" Ovde se za razliku od prostih cevovoda gubici za jedan strujni tok dele na dye grupe gubitaka, ili vise grupa zavisno od slozenosti posmatranog strujnog toka, koji se odreduju sa razlicitim merodavnim kinetickim energijama. Nairne, svakom ad udela kineticke energije v; 12 (i=1,2,3) u jednacinama (2.3.1) odgovaraju razliCiti maseni protoci fluid a rhi' sto zapravo slozeni cevovod Cini sustinski drugacijim od prostog cevovoda. Pri proracunu slozenih cevovoda, 11a mestima grananja cevovoda, postavljaju se jednaCine kontinuiteta. Za posmatrani cevovod sa tri deonice jednacina kontinuiteta se primenjuje za racvu R, i glasi
3

)/'1

= j=2 ) =V2 +V3 LV

.

(2.3.2)

Na osnovu izlozenog za hidraulicki proracun slozenogcevovoda sa tIi grane, zakljucuje se da se htdraulic!ci promcun VI;!i primenom Bernuiijevzh jednacina i jednaCiize !continutleta. UopstavajuCi ovaj zakljucak na slozeni cevovod sa n

ProraCUl1 slo.iemlz ceJloJloda

177

deonica, zakljucuje se da se hidraulicki proracun sloienog cevovoda vrSl primenom odgovaraju6eg broja Bermilijevih i jednaCina kontinuiteta. 1z takvog sistema jednacina odreduju se nepoznate velicine: pritisci, precnici cevi, brzine stujanja iIi protoci, a sto zavisi od razmatranog slucaja sloienog cevovoda.
2.3.2. Hid:raUlHclka Jlrnll"alklte:riistilka sI®zeJ[mg cev®'I!®da sa lIddrmdiiclkii Jll!araleiJrltim graoam;m

Posmatrace se slozeni cevovod sa n hidraulicki paralelnih deonica, koji je prikazan na s1.2.3.2.1, i u kome u svakoj deonici, povrsine Ai' odgovaraju ekvivalentni otpori Ci (i=l"."n). U Hoj deonici srednje brzine strujanja Vi' odnosno

Ll PA-B =const

Slika 2,3,2.1

Slilm 2.3.2.2

protoka Vi' koeficijent ekvivalentne hidraulicke karakteristike je Ki = pCi I (2A;). U cevovodu prikazanom na s1.2.3.2.1 uocavajuse dye karakteristicne tacke A i B, Tacka A je zajednicka polazna tacka za sve cevi (i=l" ... ,n), te je zato pritisalc u njoj PA zajednicki za sve deonice. S druge strane u tacki B zavsavaju se sve deonice, te je zato na kraju svih deonica pritisak isti i iznosi PS' PosrnatrajuCi jednu proizvoljno izabranu deonicu pad pritiska u njoj odreden je izrazorn I1p = PA - Ps. Ovaj pad pritiska se ima i u bilo kojoj drugoj deonici bez 0 bzira na geornetriju i broj lokalnihotpora u njoj. Dakle, izrnedu tacaka A i B vaii jednakost padova pritisaka . PA - PB = I1p = I1Pl =.,,= I1Pi =,,,= A.Pn = const. (2.3.3) Deonice sloienog cevovoda koje ispunjavaju uslov (2.3.3) nazivaju se hidraulicki paralell1e grane. Iz izraza (2.3.3), za bilo koje dye grane i ij, dohija se jednakost
pCi

-t =
V,
n
j

2

2 ~

pCf 2 '

(2.3.4)

iz koje sledi veza izrnedu brzina jednaCina kontinuiteta

Vi

= V j ~ Cf

I Ci . S druge strane, za racve A i B vaii
u ..

Va =vaAa =

b V Ai =vfbAi~Cj IC 1=1 .=1
~va'

i

(2.3.5)

\
I

iz koje se, na osnovu poznatog ukupnog protoka, maze odrediti brzina u bilo kojoj hidraulickiparalelnoj grani kao
V·=

(2.3.6)

]

b7=IAj-..jC;, I Ci

Ako se pad pritiska izmedu tacakaA i B izrazi preko ekvivalentnih karakteristika

178

Fromcun slozemh cevovod{l
2
Vj

2
Va

I1p ~ pC} T= pCe 2

=K Va

.2

i ako se iskoristi izraz (2.3.6) dobice se ekvivalentne hidraulicke karakteristike slozenog cevovoda sa hidraulicki paralelno povezanim granama C
e

=

(-'--'i=l

,\,n ---L _1_ 2 Ao .[c;)

].

K

e

= ("'\'~= 1 fK:l )-2 -'--'1 K.
I

(2.3.7)

sa kojima se slozeni cevovod sa n hidraulicki paraleino spojenih grana moze tretirati kao prosti cevovod sa jednim - ekvivalentnim otporom. Graficka interpretacija ekvivalentne hidraulicke karakteristike paralelno spojenih grana prikazana je na s1.2.3.2.2, za slucaj sa tri paralelne grane. U dijagramu I1p - V , prvo se ucrtavaju pojedinacne karakteristike Ki' a zatim se za crtanje ekvivaIentne hive cevovoda koriste izrazi (2.3.3) i (2.3.5). Nairne, pri jednom padu pritiska (l1p=const.) pojedinacni protoci u tackama a, b i c se sabiraju, Gime se dobija protok Vd = Va + Vb + Vc u tacki d koja leii 11<1 ekvivalentnoj krivoj cevovoda. Ponavljanjem ovog po stupka za celokupno podrucje padova pritisaka, dobija se elevivalentna kriva cevovoda Ke' Opisani postupak, u potpunosti, vail i za slozeni cevovod sa n hidraulicki paralelnih grana, s tim sto se graficki obim posla znatno uvecava.
ProD/em 2.3-1. Data su tri rezervoara A, B i C, napunjena vodom, koji su spojeni siozenim cevovodom. a) Odrediti protok vode u svim deonicama slozenog cevovoda ako se strujanje odvija od rezervoara A ka rezervoarima B i C. b) Dati graficku interpretaciju odredivanja ukupnog protoka tecnosti aka Se strujanje u deonici "2" odvija lea i iz rezervoara B, kao i u slucaju da je V2 =0. Dati su podaci: h=lm, Jf=2m, lJ =lOm, '2 =5m, 13 =10m, d 1=lOOmm, d 2 =60mm,
d 3 =80mm,

Su =0.5, Sk =0,5,

SVI =3, Sv2=2, Sv3=3, SR2=O,5, SR3=0,1, A.=O,02.
y y

ll,dl,fi.
VI I

0,
V2

I

tii~
R3 R

I I

I
V3

k
~.;:>

R2

aj

k

.......
~

Q) /

--~,
b)

Lvl=tsJ:
c)
d)

Slika P.2.3-l

RESEN/P a) U slucaju strujanja tecnosti od rezervoara A prema rezervoarima B postavIjaju Se Bernulijeve jednaCine: za preseke 1-1 i 2-2

C,

~.'

ProraatlZ s/ozemlz eel/ol/oda

179

gh= (~II +SVI +Sk +71. ell )2+(SR2 +Sv2 +71. el +1)2

.

1.

" vC

~

" vi

z

i za preseke 1-1 i 3-3
2
'l . V l

gH=(SI/+SVl+Sk+A.-)-2 +(SR3+Sv3+Sk+A.- +1)-2' 1 l ~l G~ Zbog krateg zapisa prethodne dye jednaeine bite napisane u oblicima Z 2 gh = K1Vt + K2V} , gH = Kl';r; + Ki3 pri eemll koeficijellti hidralllieke karakteristike, shodno (2.1.101), iznose 8 I[ 8. 12 Kl = 42" (SII +SV[ +Sk +A.-) ; K2 = 42" (SR2 +SV2 +A.- +1) ; l d el l 1t G'l d 2 1t "2

l3

2
V3

(1)

d'3 d3 1t KoristeCi jednaCine (1), jedllaeinu kontinuiteta Vl = V2 + V3 i eliminacijom protoka V2 i V3 dobija se jednaGina za ukupni protok

8 ~ K3 = 42"CS R3 +S03 +Sk +A.- +1).

Kl Kl )2 4K~]. 4 [( Kl Kl It K + T+T [(l+T+K - K23 Vl -2g l+ K2K . 2 3 23 3

r
3

H)

2 Kl -KK(h+H)Vl+g
2 3

J .2 2[(y + H )2 -KK J=0, h 41tH y
2 3 2

Gije je pozitivno resellje, koje zadovoljava jednaCinu kontilluiteta, Vl =12,20 lis. Sa ovim protokom, iz jednaCina (1), preostala dva protoka imaju brojne vrednosti V2 =2,82 Us i V3=9,38 lis. b) Osim analitickog resenja, u zadatku pod a), do resenja za protok moze se doCi i grafo-analitiekom metodom koristeCi hidraulicke karakteristike cevovoda. Uvodenjem visinskih razlika lti _ R , od raeve R do nivoa teenosti u rezervoarima i-I (1=1,2,3), energija u raevi za slueaj strujanja teenosti ka rezervoaru B moze se odrediti na jedal1 od tri naGina
YR =ghl_R-KlV,: =gh2_R+K2V2=gh'3~R+K3V3'
." '? . .'

2

Kada se svaka od ovih zuvisnosti nacrta na dijagramu prikazanom na s1. P.2.3-1h dobivaju se tri krive CD, CD i @, pri eemu je ocigledno da visinske razlike h1_ R i nisu toliko bitne jer se za merodavne, na kraju, ipak, pojavljuju samo visinske razlike izmedu nivoa teenosti u rezelvoarima h iIi. Da bi se odredila radna tacica cevnog sistema hive (f) i @ treba sabrati. Sabiranje se obavlja tako cia se pri jednom naporu (Y=const) sabiraju protoci V(2+3) = V(2) +V(3)' Ponavljanjem ovog postupka za celolmpno podrucje napom dobija se rezultujuca - ekvivalentna kriva (2+3), u cijem se preseku Sa krivom CD nalazi tacka kojoj odgovara protok VI ==12,2 lis. U slucaju da se strujanje odvija od rezervoara A i B lea rezervoaru C, tada u odnosu na prethodni slueaj brzina u deonici CD menja smer, pa se energija u [(levi odreduje kao . . ., * .? . ') YR = ght- R - KJVl- = ghz_R - K2V2 = gh3_R + K3V3 -, -

180

Prolllc"im slo.femlt cevovoda

pri cemu je koeficijent hidraulicke karakteristike K; == (,,, +<;'v2 +'Alz / dz )- 8/ (di1C2). I ovde se, prvo, ucrtavaju (v. sl.P.2.3-1c) pojedinacne krive CD, Q) i Gl, a zatim se krive CD i <D sabiraju; pri cemu se za jedan napor (Y=const) sabiraju protoci [/(1+2) == [~l) +[/(2)' i na taj nacin, ponavljanjem postupka za celokupno podrucje napora, dobija se elcvivalentna kriva (1 + 2). U preseku krive Gl sa elcvivalentnom krivom (1 +2) dobija se radna tacka. Na kraju, u slucaju da je V? =0, energija u racvije
YR == gh l _ R
-KIV;~
-7

:=:

gh2_ R

:=:

gh 3_R +KF3 .

'2

Ponavljanjem, vee opisanog, grafickog postuplca u preseku krivih CD i Gl dobija se radna tacka (v. 81. P.2.3-1d).
ProD/em 2.3-2. U prikazanoj instalaciji sa sl.P.2.3-2 lokalni otpori mogu da se

odrede kao 10% od gubitaka na trenje. Odrediti ukl.lpni protok tecnosti, ako je strujanje a) turbulentno l.l hidral.llicki glatkim cevima (v= 1,06.10-6 m 2 Is), b) lal11inarno ( v = 4.10-5 m2 Is). Dati su podaci: 'a =10m, 11 = 12 =20m, d a=60mm, d l ==SOmm, d 2 ==40mm, h==l,Sm_

t
h

RESENJE- Kako su u ovom zadatku nepoznate tti brzine, to za resavanje problema treba postaviti tri jednacine. Te jednaCine su:

Vo '1 2 gh = 1,1 (/-"0 712+/"'1712)'
?

10

V1

o

(1)

I

2 I2 V 2 II v 1 2 p·l,l'A 1 712 = p-l,U 2 712 I 2

'

(2)

Va=ri;+T/2'

(3)

pri cemu su: (1)- Bernulijeva jednaCina, (2) Slika P.2.3-2 jednaCina hidraulicki paralelnih grana, koja je postavljena shodno iziazu (2.3.4), i (3) jednaCina kontinuiteta. Sistel11 jednaCina (1)-(3) resava se eliminacijom brzina VI i v 2 , i to tako sto se, prvo, iz jednaCine (2) dobije veza izmedu brzilla VI i v 2 • Zatim se koristi jednacilla (3) iz koje sled! veza izmedu Vo i v J uvrstavanjel11 koje se iz jednaCine (1) dobija brzina Voa) Za turbulentno strujanje u hidraulicki g1atkim cevima za koeficijente trenja vazi izraz (2.1.63), uvrstavanjem kojih u sistem jedna~ina (1 )-(3) se dobija brzina
S,7S g h[ 10 II ( . ]7/4 v = - - --+-o { vO,25 d~/4 d I5/4 d(+d;(*_)417(~~)517

d~

T1 )417.
J
.

m =1661,. s'

odnosno ptotok Va =4,71/s. b) Za laminarno strujanje koeficijenti trenja se odredujll izrazom (2.1.39) cijom se pril11enom II sistemu (1)-(3) dobija resenje za brzinu

konstantni.v3 = 2.. sk.5..1'0 +/.2 ..vo=2.3 o a zatim se iz Bernulijeve jednacine za preseke 0-0 i 1-1 gh1 = Cov. 2 d 1 d12+di~(~~)2 ]2 J 1112 -0969m ~ J -. d z =45mm. I.6. 2 .3-4. ProlJlem 2.d= 3..1'1=3. I. I=lm.(SR2 +/.]=3.Rl = I.2 . Dati podaci su: h 1 d 2 =70mm.3-3..2. takode. d 3 =60mm.. Odrediti koeficijente lokalnih otpora ventila V2 i V3 tako da protoci ka rezervoarima A.. 11=20m.515m/s. Ulje struji iz rezervoara A ka rezervoaru B kroz slozeni i prosti cevovod. l.R2=0..i vrednosti brzina: v] =1.. 1. v = 60mm Is. au kojima su C j ekvivalentni koeficijenti deonica. 1.. V3 3 3 ProlJlem 2.R3 +I.. d 1 = 40mm..u +1.. r s' I. RESENJE' Najpre se shodno izrazu (2. Nivoi tecnosti u rezervoarima su =2m.. = 172 = V} = Va I 3 kontinuiteta slede brojne 3 ~~'i.R2 =0.. 12 =30m..R3=1. 1 =1. 12+C1V~ 12.=0. dobivaju se vredllosti koeficijenata lokalnih otpora ventila 2gh2 Vo 2 Iz Sv2 = .2v d~ ..=0.V3 = . iz Bernulijevih jednaCina postavljenih za preselce 0-0 i i-i (i=2..Co(. \ =2.-. I. Ij =/2 =5m.21 . Slika P.5.-) (I...329 mls.5.3-3 v 2 =1. 1 1/0 11 --l-+-( gh 35.99) uvode ekvivalentni koeficijenti otpora deonica 0 i 1 10 Co = I.. I...Proracun slozemh cevovoda 181 v - 0- odnosno za protok tecnosti 170 =2. SRl=I. 1z jednaCine V.5m. 3 1.2 v. d j =80mm.74 lis.3). 13=40m. h2~5m.1.2.k + 7vd+ 1) = 9. lo=4m..06.d+ 1) =16.=0.. d~ . h 3=8m. "3 "0+ R3 VO RI R3 V2 k V3 ~2ghj Co +9 C l Cd) 1 1 do 4 V2~ vI VI =2. I.. /.310 mis. Dati podaci su: d=50mm. i jednaCine kontinuiteta Va = 3ft] . Konacno.. B i C budu isti.2. V2 2 v2 2gh3 Vo 2 13 I.. 1.5. 1. do=lOOmm.. odredjuju brzina strujanja vo=~ .CO(-) .02. iznosio V.. b) precllik cevi d 3 da biprotok kroz prosti cevovod.=6.6.k=0.711 mls i V3 =2....u=0. koje glase gh] =Cov~ 12+Cj 12. Odrediti: a) visinsku razliku izmedu nivoa ulja u rezervoarima da bi protok kroz slozeni cevovod bio V=3 lis..

~Rl = 0. ~v2 == 3.2 =0. Cime je potvrdena ispravnost pretpostavke laminarnosti strujan:ja i U ovim cevima. dobija se trazena visina h == Co 2g +(Cj +A"l V 2/2 I VI " 71. ~R dl 0. [3 = 10m. napisane tako da svaki Clan ima dimenziju duzine.1. I:.39) slede vrednosti 11.v1 = 2..6. Ova brzina. -I:~' Dalje.528m/ s daje Re = vd /v= 1273 < 2320.9mm~ ghrc Posle provere rezima strujanja (Re 3 =1637<2320) zakljucuje se cia je i u ovoj cevi strujanje laminarno.. 12 == 9m. -- .182 ProraCtm slozemh cevovoda 2 RESENfE a) Prema zadatom protoku brzina strujanja v = 41/ / d rc = 1. 2 71)2' 1.071. ~R3 = 0.875m1s. Odrediti ukupan protok tecnostikroz slozeni cevovod prikazan na sl. 1:.3 == 64/ Re 3 i brzina cevi 8ri" 2 16/3 vrc = 4r/ / d.v3 = 4. L=5m. postavljene za nivoe tecnosti u rezervoarima.628m_ b) Iz Bernulijeve jednacine postavljene za prosti cevovod gh == «(. u cilju kraceg zapisa uvode se konstante II tl I. PrOD/em 2.2. C1 =~Rl +~V1 +~k +1.39) dobija kvadratna jednaCina 1 2 j SIika P.-S. +(.3.2. prvo.. na pr.1.rc.3-4 2 1 2 2 +2C2(-2) d2 dd1 2 vJV l j d 4 2 6412v d 2 l -lC2 (z) v +-2-(T) vJ=O " d2 2 r Cije je pozitivno resenje v J =0.6.39).d v1 II .110 i 71. 195m1s. = 40mm.=0. P.71."1 ~t Pre nego se pristupi odredivanju visinske razlike h treba naCi jednu od brzina v 1 iIi v 2 .R2 +~v2 +~k +l. 3 71+ 1)2' 3 V3 13 2 V3 u kojoj su koeficijent trenja 71. dobija se precnik d 3 = 4 --2(~" +~V3 +-V-. Dati su podaci: H=2m. 1=5m.1.02. I:.d v k R1 't V R2 i 3 .1.=64/Re=0.7V2 .3·5. . 1 .d 1 1 k [2.3.1 =0." == 0.-+ 1) = 38. d2 d 3 = 25mm. Na kraju iz Bernulijeve jednacine. te da vazi izraz (2. ~R2 = 0. h I C2 =(. [1 == 10m.7. d=50mm. a zatim one daju Re I =584 i Re 2 =896.050. time je potvrdena opravdanost upotrebe izraza (2. ~k = = 0.3.v3 +71. pa primenom obrasca (2. 2 I1 V1 2 I 2 V2 2 rj r d 4l r64l v 641 v d l-C1 -C2(T) JV1 +l~+-2-(d) z dt dz 1 iz koje se posredstvom jednacine kontinuiteta 7 == V + r 2 i izraza (2. ha osnoVll kojega se zaldjucuje da je u pocetnoj deonici slozenog cevovoda strujanje laminarno.39) koji daje vrednost koeficijenta trenja A.) 2g = 1.d3 V3 'I pr Co =~u +~v +A d . = 30mm.5. v 1 • Za odredivanje ove brzine koristi se jednaCina hidraulicki paralelnih grana -" (C1 +A 1 71)2= (C2 +11. daje vrednost brzine v 2 == 1.. Pretpostavimo da je i u ostalim '7 deonicama slozenog cevovoda strujanje laminarno.

u kome su precnici deonica d i i ekvivalentni koeficijenti otpora Ci (i=1. d6 =70mm. i na laaju.: 40mm. C!:::: 9. a zatim u tom dijagramu ucrtati radnu tacru. Voda struji od rezervoara Rl lea rezervoaru R2 kroz slozeni cevQvod. nalazi ekvivalentni koeficijent K I_ 3 = ( I l l i=l Ii: )-2. ..7)..3).. (+)2. P 7 t i __: 1]) H .39511 s. d7 = lOOmm.':L+~R. najpre. t. C2 =4..VI+A~)~ I SlikaP. d l = 50mm.A k Rl k. 1'.3-6.V2 .3) za sprezanje hidraulicki para1edj ~ lnih i rednih grana. d s = 60mm. posredstvom izraza (2. C4 =5.: ~ gH / Ke := 3.7).3. (2)i (3). dobija se protok tecnosti fi':.dl. d4 ':. Cs =6. iz Bernulijeve jecinaCine gH:. K: ±( t. d z :.. 4· r L.7) i (2. uvode koeficijenti hidraulickih karakteristika deonica 183 VI lJ. dobija se ekvivalentni koeficijenthidraulicke karakteristike .1 4 2.<' (~" +2~.J'/oielllh cevoFoda RESEN.2. PrOblem 2. d2..2. Konacno. i koriscenjem izraza (2. primenom izraza (2.. 12 K2 =2(-2-) (SR2 +2Sv2 +A d ~n ). 2 a zatim se za hidraulicki paralelne grane (1).: 40mm. b) Nacrtati ekvivalentnu hidraulicku karakteristiku cevovoda.IE' Ovaj zada:tak bice resen preko hidraulickekarakteristike cevovoda. J H j Id' ~~ )2 (- 'n 12. +).2.: K.p t. k 3 > =2(d 2n) (SRl+2Sk+(.. C3 =9. za redno povezane grane nalazi se ekvivalentni koeficijent hidraulicke karakteristike cevnog sistema: Ke = K + K I _ 3 == 1702131. ~=~===~J R2 a) b) Slika P. C7 =4.~ 1). 3 1. Dati su podaci: H=4m. C6 =7.3.. A '" """ k J.3-5 K 3 = 2 {-2~n :. . d 3 = 50mm.R3 + ""k 2 A 13 ) r +""v3 + d.3-6 RESENJE' a) Uvodenjem koeficijenata hidraulickih karakteristika deonica - Ki = .Proracl!il. a) Odrediti ukupni protok vode.2. Zato se.

2.3-6a oeigledno da su pojedine deonice tedno iIi paralelno spregnute. upravo.5. Prvi naCin je postavljanjem Yp = gH +(C. = 13 . c.l = 2..2. =25mm. Zatim se ove hive sabiraju sa svojim rednim granama (5). Dakle.2 2m.u +2C. .2. za cevovod sa s1. C. a sto je prikazano na sl. ~(/k+ k)-2+ K6 ' sa kojim pIotok kroz cevovod iznosi V=:.v3 + 'A. iz koje se dobija brzina . 'd) T+ «(.3-7a sa proracunom se hece od deonice (3).V ucrtati pojedinaene hive (i) U=1. 12 = 30m.44 I Is.. Prema tome. iz koje sledi v = v3 (d ! d )2 := 1..k + A. . P. ~u := 0.v3 + 'A. cime se dobivaju hive A i B. od tih deonica.7 ~(k+ fi.P1 + ilps + t:.pumpa ako je karakteristika pumpe data izrazom Yp =a-bV?'.127 rnl s.184 Froracun slozenih cevovoda K • =: K +( . Kako je sa sl.vo +1.!3 / d3 + 1) 12. do = 50mm.2.4.. Prublem 2.j2gH 1.R\+(. =0. + 1.7). ].R2 =1.5.o= 2.2.5. ]-2 .P.5. hidraulicki paraleIne grane (1) i (2). za koju se postavlja Bernulijeva jednaCina: gH = (~u +l. konacno.b>O). C.6. d 3 RESENJE' a) Kada u cevnom sistemu postoje nezavisni presti delovi cevovoda tada proracun treba zapoceti. to se za crtanje ekvivalentne karakteristike koriste postupci opisani. I. d2 = 40rnrn.p . 10 = 10m. zamenjuju se ekvivalentnim deonicama (1 +2) odnosno (3+4). + 1 3 l .'d+1)T o 1 10 Va 2 '1 2 VI (1) . Do brzine v maze se doCi na 1 2 "dva" nacina. b) Nacrtati hidraulicku karakteristiku slozenog cevovoda i radnu tacku sprege cevovod .vi V3 = I Vc'u +1. odnosno (6).025. (a. SRI := 0. Nakon toga paraleIne grane A i B se zamenjuju ek-vivalentnom (A +B). a) Odrediti snagu ugradene pumpe. i 2. H =: .. 'tlp =80%. Dati podaci su: h =5m. u dijagrarriu t:.. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A u rezervoare B i C.k +(.3~7.. d 1 = 32rnrn. kao i (3) i (4). Za nivoe tecnosti u rezervoarima Rl i R2 vaii Bernulijeva jednaCina pgH = t:. ~v3 = 2.P.vl +A.P7 = pK. b) Za cItanje hidraulicke karakteristike potrebno je. prvo.V7 =: 0.j gH IKe = 14. u OdeljCima 2. Kako je nivo tecnosti u rezervoaru B konstantan to vazi jednaCina kontinuiteta 7 V. A.2.3.k = 0.847 m/s.2. redno spregnute grane (A +B) i (7) se sabiraju time se dobija ek-vivalentna kriva hidraulicke karakteristike K •.)-'2+Ks 1.V7 iz koje se dobija jednaCina karakteristike cevovoda '2 ilp =-pgH + pK. Kako za ostvarivanje strujanja sImi sarno potencijaIna energija (pgH) to je ilp = 0 sto znaci da se radna tach R T nalazi na V osi.3-6b. SV2 = 9. C. pri cemu se nivo tecnosti u rezervoaru B odriava konstantnim isticanjem vode kroz presti cevovod (3). II =5m. 13 = 8m.

pa vazi jednakost V~ YR = gh R_I + (1..A..13 J /kg.zk .d2 ... -<11-----"-----<. S druge strane.ProraClm jlozemlz cevovoda 185 ~:z Ji. +1)T+(l.R2 +I. u kojem su deoIDce (0).13 J /kg.8) a koja govori da je u za/vorenom sirtljnom kolu naporp"mpe jednak gubicima Ygzk ' 1 1 4 VI [IA... 1«!/---=:--I~iJ ilo I b) Slika P. +1 .3..8) ima oblik 2 I 2 2 Ia Va 1 VI '3 V3 Yp = (I...102) iznosi P=202 W." +/.3-7a uocava se zatvoreno strujno kolo..866 m/ s.vl +A.1'3 +A d +l)T d1 o 3 odakle se dobija resenje za napor pumpe Yp = 44.Kada se raspolaZe sa podacima 0 brzinama tada se pristupa odredivanju napora purnpe. d . (1) i (3).. Nakon odredivanja napora i protoka.2 +A +1)2 d 71 'I v..do'A.3.194 ms / '2 lSR2+ S k+ S1'2+A. 1 S druge strane do ove brzine dolazi se na nesto drugaCiji.3-7 Za cevovod sa sl.2 visinske razlike od racve do nivoa 1-1 iIi 2-2.P. a sustinski isti. i iz koje se dobija rnalopre nadeno reilenje za brzinu v 2 • Sa brzinama vI i v 2 . Zatim se hive (1) i (2) \ I ..1.RI +I. Nairne. energija u racvi je ista i za granu (1) i za granu (2).2).k +lvd)T+(I.2.vo +I.2." +2l. nacin.k +1.. k V2 gH gh L-~~_ _ _ _'~.k +l.u +1." + A d +1) 'i + 2g(h + H) ])112 = 2. i za koje jednaCina (2..A.1'1 +Sk +A )2= -ghR_2 + (I. 3 a) ~V2 V .RI +1..h so dab..9b treba ucrtati pojedinacne karakteristike (i) (i=0. y k H V3 ===u III 0 ~V3 vo Rl R2 k i2 . I 2 u kojoj su hR_ 1 i hR. +i.. (2. do napora pumpe moze se doCi i primenom Bernulijeve jednacine za za/voreno sinrjno kolo. b) Da bi se doslo do hidraulicke karakteristike najpre u dijagramu sa s1. iz koje sledi brojna vrednost· Yp = 44... koja glasi Yp = Yg.1._ _ _ I~ h lQ.:" 4 [(i.2. Do napora pumpe dolazi se iz Bernulijeve jednacine (1) iIi (2)._ _~.. liZ pomoe jednaCine kontinuiteta Vo = Vj +V2' dobija se brzina strujanja va =VI (dl / d o )2 +V2 (d 2 / d O )2 = 1. snaga pumpe shodno izrazu (2..3.

dobija se jednacina za brzinu l1/2 2g(h + Pm / pg) m '. Kada se raspolaze sa polozajem radne tacke tada je interesantno znati sta kojoj deonici pripada.06. Cime se dobivaju dye presecne tacke.186 Proraclin s/ozemh eevovoda sabiraju.1. to == 4m. time se dobija kriva (1 +2).. jednaCinu kontinuiteta VI == V3 dobija se brzina V 1 = V3 Cd3 / el])2 == 1. +(.1.em vode kroz njih. d+1)T= ((. posle uvrstavanja izraza (2.1O. Za odreaivanje brzine strujanja V 2 koristi se uslov hidraulicke paralelnosti grane (2) i redllog zbira grana (1) i (3) 2 2 I 2 12 V2 '1 VI .. h == 10m...0212.7S.R2 +(. == ISm. jedna na krivoj (0) a druga na krivoj (1+2).v3 +Sk +A. ina taj nacin se dobija ekvivalentna hidraulicka karakteristika cevovoda-kriva Yc ' U preseku karakteristika pumpe Yp i cevovoda Yc nalazi se radna tacka RT.V2 +A.k -0. Problem 2..6.. Nivo vode u rezervoaru A je konstantan. kojima odgovara ukupni protok Ti"o' Potom se iz presecne tacke na krivoj (1 + 2) povuce horizontala (Y=const). Sa ovom brzinom iz jednaCine kontiuuiteta Vo =: V. ~u==0. (.2. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A u rezervoare B i C. Strujanje u cevima je turbulentno u hidraulicki glatldm cevima.V2 == 3. taka da se pri jednom naporu sabirajll protoci.5. TJ p == 0..3 d+ 1)T 2 ! l J (. dok se nivoi vode u rezervoarima B i C odrZavaju konstantnim stalnim' proticanj. za rezervoar B. 3 ' V3 ((. +1+0. voda se vraca iz rezervoara B u rezervoar C. S' 3 iz kojeg se.v] == 1. RESENJE' 1z Bernulijeve jednacine za nivoe tecnosti u rezervoarima B i C. '2 '3 6 d 2 == SOmm. (.'V3 3 13 V ..63) za koeficijente trenja. Odrediti snagu pumpe.m /s..5.] d+1)T+ ((.RI +I.3. p= 1000kg / m 3 .3-8 I V 3 == Cije je brojno resenje naaenO metodom proste iteracije. H 2 d 3 == 40mm. (. pa se tako dobivaju dye nove presecne tacke.072 m/s..7. == 1469. kojima odgovaraju protoci Ti] i V2 . Da bi se to utvrdilo prvo se iz radne tacke povuce vertikala ( V = const) . i posredstvom izraza za koeficijent trenja (2. koje sada Ide na krivima (1) i (2). Slika P.v3 == 4.RI == 0. Pm == 5kPa.V1 + A. (.R2 == 0.3-8.vo == 2. ('k==0. (. /1 == Sm.177~. do == 80mm.4. Istovremeno. .. metodom proste iteracije dolazi do brzine v2 =2..32).v3 +(.25 . Dati K su podaci: h = 1m.3164T vT. +V2 dobija se brzina Vo == VI (d] /d O )2 +V2 (d2 / d O )2 == 1. (. v==1.] =0.1. H = 10m. d 1 == 4Smm. Posle toga krive (0) i (1 +2) se sabiraju po pravilima redne sprege. r.63) daje koeficijent trenja A. a nakon toga struji ka potrosacu P.160m/ s koja shodno izrazu (2.u +(. ~uo==l. KoristeCi.

0183. SV4=3.3.3-10. d 2 =60mm. D=60mm.06. Pri radll pumpe mvoi tecl10sti u rezervoarima su konstantni. d) = 25mm. v v k SV3=4. SR3=O. 1..3-10 .Jh.ii sluti za menmje jJ/V/olea fluicia. Pumpa transportuje vodu iz rezervoa1'a A ka 1'ezervoa1'ima B i C.8. i d) snagu pumpe. d l =80mm. SV2=12. Is. da se zna koeficijent njene karakteristike K.o-d )-2 +(SR2+~V2+A. 1.~==MF=~. V= 1. Dati podaci su: hl =2m. S. Odrediti: a) koeficijel1t lokalnog otpo1'a blende~ b) koeficijent Jokalnog otpora velltila V3 da bi Hivo tecllosti u rezervoaru C bio kOl1stantan.63) daje 71. Ri R2 Vi 14 =6m.2-d +1)-2-= 110..8.52.ie lokall'll 01]701' ko.160 IRe 0. iz iz1'aza (2.D. A. SV[=l."4'=4.1E: 3 .5.02."5". dobija snaga pumpe P=874 W.3-9 RESENJE: P=156. U grani (2) slozenog cevovoda p1'otok vode se meri pomocu blende koja ima karakteristikll K = 0. d3 =50mm.3 W. Problem 2.182. 1Q-6 m 2 3 .4m. SRl=1.Jh I d rc = 1.2.BleltdCl .3. l =8m.3-9. Konacno. Dati z podaci su: h.845 m/s.=0.0 =0. d4 =50mm.. k'.2. Sa ovako odredenim protokoll1 brzina strujanja kroz cev 12nos1 2 V3 =4K. l4 =2m. Sk=O. 11p =0. Sk =0. 12 =10m.1.g '0 '2 sa kojim se. 13 =12m. l2 =5111. Odrediti snagu pumpe i koeficijent h lokamog otpora ventila V2.vz J Yp =g(H-h. 1[ =12m.2m. Sv =2. "t'i:~·.=0. hz = 1. SRz=0.7. I. d z = 36mm. 15 =3m.8..Proracu/t slozemh cevovoda 187 koja shodl1o iz1'azu (2. a) . SV2 =·0.pa ce tada na osnovu pokazivanja manometra h protok flllida biti odreden izrazom V = K. u 71. "z =2m.5. Pm =13600kg/m p=1000kg/m RESEN. c) precnik cevi d 5' da bi nivo tecnosti 11 rezervoaru bio konstantan. Tl p =O. " k.)+(Suo+ 2 SvO+A.5." = 0.[ = 1. SJika P. tj.102).1. Problem 2. Slika P.5.2. i[ =4m. Koeficijent trenja racunati primenom formule '}. iz Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe tecnosti 11 rezervoarima A i C dobija se napor pumpe 2 2 1 ' Vo " '0 lz . d 4 =50mm. Da bi se blenda uspeSno koristila za merenje protoka ona treba da bude izbazdarena. d 1 =40mm. l3 = 1m. V4 S" =0.. SR2=0.015 m 3 Is m l12 i pokazivallje ma110metra h=121mm zivinog stuba. SV[ =2.

3-11 pumpe (2. d 3 = 50mm.5.3. 10 == 2m. SRI == 0. u grani (3). meri se protok vode pornocu blende Cija je karakteristika K == 0. (2.P m :::: (Pm . II = 5m.77 RESENJE KoristeCi jednacine: Bernulija.p:::: !J.3-12.3) i za zatvoreno strujno kolo . Tecnost struji kroz zatvorena strujna kola.m 6 2 / s. Za posmatrani cevovod postavljaju se Bernulijeve jednaCine: za nivoe 0-1 '3 .p) gh. Problem 2. Pm == IkPa..5.U cevoyodu prikazanom na s1. 2 V3 P .34 . II = 3m.3. do = 300mm. RESENJE. 1 "" 10m. Nivoi vade u svim rezervoarima su konstantni. d 2 =40mm.8.102). Svl = 5. H = 4m.P == 8 79 . U slozenom cevovodu. S druge strane ova razlika pritisaka semed pomocu diferendjalnog manonietra i ana iznosi !J.8.5kPa.5. PI' == 15. Cija je relativna hrapavost 10-3 (p = 1000kg / m3 . d) P=950.188 ProraculI slozenih eel/ovoda Pad pritiska na blendi kao lokainorn otporu je !J.3-U. v=S·10-4 m2 Is). Napornena: U delovima zadatka pod b) i c) koristiti numericku metodu proste iteracije.63). Sv5 = 2. Sk == 0.p:::: PS B v£ /2. Odrediti snagu ugradene pumpe. '2 '3 SR2 = 0.3. kontinuiteta hidraulicke paralelnosti grana (2. = 5m.3. Slika P.4 W.74 . Sk =0. ds = 75mm. koeficijent lokalnog otpora blende (2.1. Sll = 0. SRI =0.jednacina (2. = 10m. c) d s =65mm. v = 10-6 m2 / s). to se iz nje dobija koeficijent 16kalnog otpora blende ":JB r = 2gh Pm .8).5.01 m3 / sm l!2 i pokazivanje zivinog manometra h=40mm.~R2 = 0.5. 2 YJ p =80%. 14 = 4m.2. SV2 :::: 13.2. Dati su podaci: d l == 75mm. b) laminarno (p=8S0kg/m 3 . 15 == 10m. ako je strujanje: a) turbulentno u hidraulicki hrapavim cevima. c) Resiti zadatke pod a) i b) primenom hicIraulickih karakteristika i Iiacrtati ekvivalentnu hidraulicku karakteristiku zatvorenog slozenog cevovoda. SV3 = 3.1. Kako vaii jednakost !J.6. P.3.9) snagll P=321 W. d 4 :::: 50mm. d l = d 2 = d 3 = 200mm. S" == 0. V= 10.9) b) SV3 = 1. 11p = 0.3. Problem 2. dobivaju se trazena resenja Sv4 = 66.12a vod (1) sluzi za regulaciju protoka i naziva se optocni vod.pm . . Odrediti koeficijente lokalnih otpora ventila V4 i V2 i snagu pumpe.5. Sv3 == 4. Svo := 2. Dati su podaci: h =2m. = 10m. Svl = 1. kao i izraze za: koeficijent trenja (2.

3 ==0.)0.v3 +A3 T+ 1)2 (2 I 2 3 .2..r+l 1 1 1 cije je brojno resenje..d 2 [3.1 +11.1. ' I = 2 ' 366 m ' s +r +1+OU. a) """ i le. 3 (/3 +l2)1 d 2 +2 = 2716 m -3 G8v I 0'25 '1 " s' SRI +Sk +Svl +0. to se izjednacine (3) dobija Yp = 39.. Konacno.81) dobivaju vrednosti A] = 0.1. se jednacina za brzinu .0 d)T+(SR1 +SIe +Svl +A.3-12 a) Uvrstavanjem izraza (2.stavanjem ujednaciuu (1) dobiti kvadratna jednacina \ I . takode. iz izraza (2.d 1 0 '" RJIe R2 vo .11(10 +-d2 -. b) Kako za laminarno strujanje za odredivanje koeficijenta trenja vazi izraz (2.0202 i 71.102)sledi vreduost P=7960W.l. Kako seprimeuom izraza (2..." +/:.39) to ce se njegovim uvr.-1= VO II 1"F ).25. dobijeno prostom iteracijom.R2 +I:.I p.2 =11.k +1'2 T+ 1)2+(I:..." +1:.1 T+ 1)2 = (I:.0 == 0. Zamenom nadenih velicina u jednaCinu (2) dobija se jednacimi v 3 = r +r VI == V3 • ~R2 +2sle +su +Sv3 +11.k +1:.81) za koeficijent trenja u jednaCinu (1) dobijp.(1O-3+ 68V .v b)~ ~ c) Slilm P.RI +I:.0202.-)' -.81) dobija 11.259ml s.d 3 u = V3 Ie V3 l It frv 2 Ie ~ Vl1l.1. Kako iz jednaCine (4) sledi v 2 =V3 to se shodno izrazu (2."v3 ' " I e ' d Y3" d3 cije je brojno resenje nadeno metodom proste iteracije.Sa ovombrzinom iz jednacine (4) sledi V o = VI (d 1 1d O)2 +v2 (d2 1dO )2 = 2.1. 2 2 2 i za zatvoreno kolo ° kao i dye jednaCine kontinuiteta '0 Vo II v1 Yp = (Su +2svo +11.9 J / kg.0.do .1. Vo =r~ +V2 (4) I" - " "I [2.020.fiih . '"u .I 'd+ l)T ' 1 2 2 (3) V2 =V3 ..-1.ProraCliIl dozemh cevovoda 189 za hidraulicki paralelne grane II V1 2 V2 13 V3 ) (I:.

3 7960 6710 Graficki prikaz dobijanja ekvivalentne hidraulicke.8 Tabela P.101) dobivaju se koeficijenti hidraulickih karakteristika pojedinih deonica K. Problem 2.1.2.3 J /kg. P.jK +K3 JK.1.3.)-2 K e =K0 . Zato ce se sa pojedinacnih karakteristika preCi na ekvivalentnu hidraulicku karakteristiku.2.01242m / sm1l2 koja je povezana sa diferencijalnim manometrom u·· kome je ziva. P.112 m/ s. prvo. e) KoristeCi izraze (2. blend a karakteristike 3 K =O.2. Na ovom dijagramu naznacena je i karakteristika pumpe.9 42.102) daje snagu pumpe P=6719 W.3-13. (i=O.3-12b.3-12 ° 1 3852 4136. U preseku ove dye karakteristike nalazi se radna tacka cevovoda oznacena sa R T. pa ce se shodno izrazu (2.2.2.2 = 0.976m/ s.0506. +l 2 +-) sa kojim napor pumpe iznosi Yp = KeVa2. koja vodi ka potrosacu P.0577 i 11.2. turbulentno 463.775 m/ s. karakteristike.VI .2.7 2 1524. ugradena je.2.081.39) dobiti: leo = 0. P.99) i (2. 11. Sa ovim koeficijentima hidraulickih karakteristika cevovod sa sl. pri cemu su koriscenapravila crtanja opisana u Odeljcima 2.(~R2 +2~k +~u +~v3 +A3 -1-+2)v3 = 2 .6 laminarno 488. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A. paralelne deonice K 23 i K1 se zamenjuju ekvivalentnom K 123 .1. Sa poznatim brzinama v] i v 2 iz jednacine kontinuiteta (4) dobija se va = 2.3-12c.1 = 0.190 Promcun s/ozemlt cevovoda Cije je pozitivno resenje V3 = 1.4 Ke 1546 1899.8 3065 3 3551. koji shodno izrazu (2.3).1. dat je na dijagramu sa sl.3-13 pumpa. Konacno. Cije je pozitivno resenje VI = 2. U cevi precnika d=50mm. iz jednacine (3) dobija se napor pumpe Yp = 42.:rt p' Rezultati proracuna dati su u sledecoj tabeli . pa ce snaga pumpe biti P = pYpVo /.9 Yp [J I kg] P [W] 39.3) i (2. i konacno redne deoniee Ko i K123 zamenjuju se ekvivalentnom karakteristikom cevovoda Ke' Prime nom izraza (2. Prcitok kroz instalaciju regulise se pomocll optocnog voda V2). prema potrosacll P. Dati Sll podaci: . d] "3 °. se redne deonice K2 i K3 zamenjuju jednom K 23 . OCigledno je da u cevovodu postoje redne i paralelne sprege izmedu nekih deonica. drugo.2. U tom cilju.3 5091.1. Kako iz jednaCine kontinuiteta (4) sledi 1'2 = V3 to se uvrstavanjem ove relacijeu jednaCinu (2) dobija lcvadratna jednacina 2 I] V 12 + 13 2 (~R1 +Sk +~v] + l)v] +64.3-12a ima elcvivalentnu hidraulicku semu prikazanu na s1.7) dobija se ekvivalentni koeficijellt slozenog cevovoda (1 1 .2 i 2.3. kroz rezervoar B. (grana sa ventilom Odrediti snagu koju trosi Slika P.

dobija protok 2 1Z =V5 (1+~K1 / K2 +~K1! K3 )-1 =8. dobija se protok n~ 2 8 K2 ==~(<'.. '2 Vs == Jgh / Ks = 18. h SkI = 0.3.. Pv == 800Pa. /"2 ·2 . SR1 == 1..- Kako vaii i drugi uslov hidraulicke paralelnosti K4V42 =K1V.5.3-14 RESEN.5.5. .3-14 oclrediti: a) snagu ugradene pumpe. upravo tim redam. d3 == 80mm. d l ==80nun. == 8m.02.3 = 10.-.2 i jednacine kontinuiteta V5 == VI + V +V3 . odrediti.. d 2 == 60mm. Sv3 == 2.. kao i odgovarajuce jednaCine kantinuiteta.u +2Svo +11. Sk =0. TJ p == 0.. r. 13 K3 =---z4(SR +Skl +<'.-.vj +Sl +/l-'d+ 1) . IIp == 0. SR = 1.2.z4(SR +Skl +<'. SR2 = 0. to se njega dobija pratok kroz optoeni vad V4 = "K1V1 +KsV5 I. h =100mm.u +Sk +<'. i b) napor pumpe posreclstvom ekvivalentnog koeficijenta hidralllicke karakteristike slozenag cevnog sistema. SVI = 1..v3 +S3+A. A. ==6m. '4 'I Is == 10m. to == 12m. 1z Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe 1-1 i 0-0. Sk =0.5.61/ s.28115.. 12 == 3m.. <'. =K2V2 =K3 V 2 2 3 VTj Zatim se· iz uslova hidraulicke paralelnosti deanica K/.v4 +11.= 0. zato ce se ave veliCine. a zatim koristeCi Bemulijeve jednaCine za nivoe tecnosti u rezervoarima A i B i za zatvoreno strujno kola (deonice "1" i "2"). SV2 == 2.2 +11. <'... =0.2.5. d2 == 50mm.K4 =7. dobija se snaga ugradene pumpe P==308 W.lE" Radi kraceg zapisa llvesce se koeficijenti hidraulickih karakteristika cevnih deonica 8 fa 8 /1 Ko ==~(<'. Svo .7.5. Svl == SV2 == 1.R +Sv2 +1. Sv5 == 10. koja glasi gh = Kl52 .8. do == 120mm.-.8.-) .v5 +A. H == 1m..351/5.= 2. do == 65mm. Su ==0.R +Sk +l. n~ a n~ I 8 .5. ds =lOOmm.-+1) . K5 == -2:4(l. Kj =--. Za zatvareni cevni sistem sa 81.75. RESENJE" Odredivanjem protoka blende. 3 8 14 8 Is K4 =~(<'.5.. SV4 == 11. Su =0. d 4 = 60rrun. to == 4m. pIVO. Dati su u podaci: h==4m.7. 13 ==8m. d 1 == 80mm. n~ . SRO =0. P. ProDlem 2..-+1).1 = 4.Fromcun slozenih cev'Ovoda 191 Pm == 3kPa.T+ 1) . It == 2m.2 + K5V52. n d4 4 n d5 c5 Da bi se odrediIa snaga pumpe potrebno je poznavati protok i napar pumpe.3-14. k vs 12 =6m.-.. S2 = 9. p= 1000kg/ m 3 • Slilca P.025.11.-+1).

. t. Dati su f=' ~=~~r-=I"'·T~v""d.7) za paralelno povezivanje cevnih deonica dobija se ekvivalentni koeficijent hidrauli6ke karakteristike K. dobija se kvadratna jednacilla 1 11 -/2 2 12 (Sv1-Sv2 +/..2.. 'a . +V2 . Sk::: 0."~+L~+[K'+(k+ k+ Sa kojim napor pumpe iznosi Yp klTT d10497 = K.2. kada je ree 0 protacima.192 Fromcun slozemh cevovoda Konacno.3-15 I Yp = ghj + (C. Odrediti snagu pumpe koja obezbeduje projektovani pratok.Y2 =3. t..245 ml s.:38m. P. t. U rezervoaru sa s1.-d-)V 1 +2v(Su +Sk +Sv2 +/.v + A~ + 1) v I 2 1 2 2 Y = gh2 +(Su +t.5.==tI h2 1 ::: 1O.3) za redno i (2.R + 2C. shodno izrazu (2. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A i B u rezervoar C." +s/c +C." 1z Bernulijevih jednaCina za nivoe 1-0 i 20. 1.5. + Kl'4 2 ::: 74J Ikg.75 J Ikg.1.V02 = 74 J I kg.592 m! s.=0.1E Prema projektovanom protoku brzina u cevi ka rezervoaru C iznosi v =4T/ I d 2 n ::: 1. v k'---~--~----~----~ VI R V2 Slika P. h2 1= ::: Sm. koje glase v~ 2 + (C.k +Sv2 +A. Nivoi vode na svim etazama su konstalltni. SR:=: 1.5. Potrebe u rezervoaru C su ri" = 2. dobija se napor pumpe: }~::: Ki'. ProDlem 2. I Is..3-16 vodase llalazi na tri nlvoa.vl =4. 12m.54) snaga pumpe 1znosi P=2393 W.VI + A~) _ RESEN.CA~I=0v" 11 1 1-. d + 1)2" ' p i jednacine kontinuiteta V2 2 2 2 v ' (1) (2) Vo =Ii.v = 1. hI ::: 1= 15m..4 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kolo.3-16. iz jednaeine kantinuiteta primenjene za raeYU dobija se protak kroz pumpu f/o ::: V5 +V = 25. podaci: d = 40mm. U potisllom cevovodu na dmini = 5m meri se pad pritiska pomocll diferencijalnog manometra sa zivom.. '2 2 cije je realno resenje Vj = 1. b) Primenom izraza (2. Na kraju. u kome sn deonice (0) i (4).d")V 1 r -L 2 g(hz -h )+(Su +Sk +Sv2 +/cd)V lJ= 0. 10m. sa kojimje snaga pumpe P=299W.y +1.88 1I s. 2 Su = 0.T)T+(SR +2C.'fi==:!=. b) karakteristiku blende koju treba ugraditi u cevovod umesto meraca pada pritiska na duzini 10 da bi pIotok i pokazivallje bili isti.2. Pumpa prebacuje vodu iz dva donja u gornji deo rezervoara. Odrediti: a)snagu ugradene pumpe.3-15.02.3. ProDlem 2. Nivoi vode u svim rezervoarima su konstantni. 'Il p =80%. Potom se iz jednacine (1) dobija napor pumpe Yp = 119.

k =0. Prema jednacini kontinuiteta ovajprotok claje brzinu u cevi Vi = v( do / d) 2.5m. to ce protoci u' n+ 1 cevi bi ti isti. I == 15m. H. p.Ventil u prvoj cevi ima koeficijent lokaJn()g otpora ~1'o. Voda istice izcevi kroz mlaznike izlaznog precnika do. D. Pmo == lkPa. Odrediti: a) koeficijente lokalnih otpota svih nventila. d 2 == 45mm. Ie C. ~u == 0.5.5. dok je . 13 = 10m. b) c) K=O. H1 == 3m.:\~11 = 5m.3-17. hi == Sm.v1 =4.7 ..--~~~~~~-:J-h2 = O. Hi (g) u IH" vo Ie (D VI V2 cD 1. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara B i C u rezervoar A.. L. d..65!/s. '4 = 5m. 1. Pv = SOOPa.02. Tip. --. 12 = Sm. Fontana ima n+l mlazeva visine /Z.2. ~1'3 =15. ('. A=0. 1±"'=-==-~t1 .2 = 3.~R' Sr' ". LV3 Slika P.4 . r t ~ r Jh P I' --. ~1'-2. h = 120rnm.1'0. Poznate veliCine su: do. 11 == 2m. Dati su podaci: D=50mm. ukupan protok isticuCih miazeva je Ii-a = (n + l)V.6. I )'h ~I -SR2=0.F-~~~~~k V1 =4. d == dl ==dz ==40rtun. P=450W. a potom odrediti snagu pUll1pe. A == 0. Pm I d Ie = 4kPa.2. do == 60mm. ~______ . (. iiznosi h.7.Problem 2. Lo' h.O .8. fo == 10m. U grani precnika D meri se protok pomocn blende Cija je karakteristika K = 10-2 m3 / sm 1/2. I =15m. Odrediti koeficijente lokalnih otpora ventila V2 i V4 tako da nivoi vode u rezervoarima budu konstantni.2. Pm == 13600lcg/m3. Blenda je povezana sa zivinim manometrom Cije je pokazivanje h=125rnm. ~R = 1.5. Ll~ RESENfE: Sv2 = 58.. Kako je visina svih mlazeva ista.Prora(Yun J'iozelulz eel/ovoda 193 c) protok vode od srednjeg ka donjem nivou kada pnmpa nije u pogonu.)k tecnosti iz jednog mlaza iznosi r/ = vd. H2 == 4m. S1'4 == 13.5. d 3 == 40mm" d 4 == 30mm. Dati su podaci: p =: lOOOkg / m 3 . Prema tome. ~R1 =0..-l. d = 50mm.02. Slika P. RESENJE" Najpre se iz Bemulijeve jednaCine za preseke 1~ 1 i 2~2.3-17 ). sa kojom procI.. d1 == 40mm. Pm == 13600kg I m3 ."2 .3-18. Tip =80%.014m /sm 3 1l2 v .. I \ \ odredjuje brzina isticanja mlaza v = ~2gh . ~v =1. ~"l =2. v RESENJEa) P=1916 W. h1 =1m.5. h2 == 6m. ~R =0.k.\. 1. ~-----. Tip = 0.n /4. Da bi svi mlazevi imali iste visine treba podesiti otpore preostalih n ventila. b) snagu pumpe. ~u' ~k' Svo' ~v' Sin.Problem 2.3-16 .5. v 2 /2"" gh .. - - - I" a "' Ie 1 D P== lOOOkgim J . Ie . 12 = 8m.

2 ~ IiL-. (i=1. Sa koeficijentam C1 obuhvacenjei lokalnL otpor blende. +A D)(D)4 L(n + 1. =?M"". 1·······1 · · ' · l · · · i ' i 1 TiTlT'rnCI 2 ·········\9):~ ~ . 120 mm. p=1000kg/m 3 .8..05m3 /sm1/2 i koja je pove:<. 70..%n".102) daje snagu pumpe. 8..(S..194 ProraCit1Z slozenih cevovoda h . 15. 10. b) 1z Bemulijeve jednacine za preseke 0-1. 10.. i on daje brzinu Vj = (11+1. 12.... "~"""i'#""i<'~""..-f0. ~ V2 rd ====. 100.2" .""'''.2.:0.2 v 1 V v2 ~ L· v~ (SR +Svo +A-.""... '% vo 7' vt tit I..9).):5. J=I L d.. .--iXl-~ vt k V U :=".osti i=1.1)(7) 2+Sm+ 1J"2' I do v 2 koji shodno izrazu (2. 15.1.ana sa manometrom koji ima pokazivanje h=lOOmm.2./!-:-7=%ib94"".~ R r Vn R Slika P. 100..j)V.!!. 70. C.{". 20. U deonici precnika d l H meri se pratak pomocu blende cija je karakteristika K = 0.""»fi%""'~""')lm... 100..9).3-19. Odrediti· smigu ugradene pumpe.''''.:%""!. Slozeni cevovod ima 9 deonica precnika d t .i'&""lm"." = Svo .?' Da bi se poznavali koeficijenti otpora svih ventila indeksu i treba dati vredp.""J&"""f}"":%""<{"."j). RRfENJE: Protok izmeren blendolU .n.t.3-18 protok u bilo kojoj magistralnoj deonici Vf =Vo - jV = (n + 1.j)(d o I d)2V.. a) 1z uslova hidraulicke paralelnosti O-te i i-te deoruce I V . (i=1. . dobija se napor pumpe Yp=gH+(s..+2Sv+2Sk+AD)(D2n) La 4Vo 2[ (SR+Svo+ A-. 60. u kojima su otpod dati ekvivalentnim koeficijentima otpora C...d. ___ =1::=== tit if: f- VI ~ vi ~~ ..J(Sr +A D)T 2 .j).1)2+(Sm +l)"2=(SR +SVi +A )2+(Sm +1)"2+ f. 100.=150. d. PrOD/em 2.2 d dabija se koeficijent lakalnog otpora ventila S. Dati Sll podaci: H=)Om.=5.2..l@""*"":im"':!?h:d·~m~""?%i!""'. l1p = 0.. 5.::==~ '·.====~===::::~======:..

2. C.. 30. .[K. 10. 80.6 J I kg.7) dobija se koeficijent ekvivalentne hidraulicke karakteristike Ke=Kl+{ rb-+[K2 +( rb-r'2+K7rI/2+ "l} K 3 "l/K4 "'>. 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kola Ap == K.v'.3. . 7.7). i primenom izraza (2. RESENJR a) Kako je za zatvoreni hidraullcki sistem ek:vivalentni koeficijent hidraulicke karakteristike K (1 1 )-2 K e = .7) dobija se ekvivalentni koeficijent 2 hidraulicke karakteristike cevovoda K. RES.2.!E. U deonicama zatvorenog hidraulickog sistema poznati su precnici cevi d j i ek:vivalentni koeficijenti otpora Ci (i=1.7)..3-21 Slika P.. r fT +K.Froraatrl slo:ienih cevovoc/a 195 iznosi r~ = K Jh = 15. rb-+ rb-}-2 +C rb-+ rh-.2. . 80.Uvodenjem koeficijenata hidraulicke katakteristike K j = 8pCj I (d j n)2 (1=1.80.3-20 Problem 2. Koeficijenti. 60. 13.9). Strujanje 11 cevima je turbulentno u levadnitIloj oblasti atpora. .6 Problem 2.5. .3-21. 100 mm.41 Pa/(l/s)2 i=1. . Uvodenjem koeficijenata hidraulicke karakteristike K j = 8Cj 1dtn2 (i==1.102) snaga pumpe iznositi P==2197 W../K5 . {j-f.-=lO.431-10'. 62..EN. 220 1/ s. U jednom zatvorenom hidraulickom sistemu razni potrosaCi su redno i paralelno povezani.2. K.[K. 27. 10.3=20.. . = 13.2." +{ k+[ K.43 (1/s) 2 ' .5.7. . pa ce shodno izrazu (2.81/ s. i koriscenjem izraza (2. a) Odrediti ukupan pad pri tiska zatvorenog hidraulickog sistema.78.211/s.r/2 dobija se protok b) Slika P. Odrediti ukupni protok tecnosti gustine p = 900 kg 1m 3 ako je porast pritiska u pumpi Ap =72 kPa.1.-+ k +K. 40. + JK.. 70. Ukupni zapreminskiprotok vodeu sistemu je V".3.JK: +.3) i (2. + 3 + (1 I 1 1)_2 Pa JK: + .. + JK. i b)· nacrtati· ekYivalentnu hidrauliclru karakteristiku. hidraulickih karakteristika pojedinih deoruca su K j =20. Podaci: di=lOO.)~2=52248. =2.3) i (2.5. 20.23. r)-=JApIKe =17.2 = 111.9. "K6 "Kg "K9 1z Bernulijeve jednacine za nivoe 0-1 dobija se napor pumpe Yp = gH + K.

L=95m.2. dobija se dijagram hidraulicke karakteristike dat na sL P. P.26).. 15m. 12.n). D=50mm.03. -d -2 == . i n dj 2 .. Odrediti zavisnost pada pritisaka izmedu tacaka MiN od protoka ako je strujanje u svakoj cevi: a) laminarno.5 V.2.04.'=8. (1) a) Za larninarno strujanje koeficijent trenja odredujese primenom izraza (2.l) Kod redne sprege (s1. iCijom se zamenOffi u jednacinu (1) dobija linearna zavisnost pada pritiska od protoka 128pv Ii .3). .2. Ii =10. Zadate velicine su: d p Ii' Ai U=1.1CV)] . ..2.3). p. ~ == 128pv Tt.24a) vaZi uslov V. .2. 0. 28.. b) KoristeCi. C'[__. V_'_/-4"~_p_' M N __ L_'2]_'d_:--. a.L M ~ _l _dl_~. Na mestima grananja i spajanja cevi kao i ostale lokalne gubitke zanemariti. c) Izracullati korisnu snagu pumpe ako je n=3 i ako su dati podaci: d i =25.3.n·lO6 nl / s. I1Pi ==-n-d 4 ~ • (2) ! a. i 2.5 bar. pravila crtallja opisana u Odeljcima 2. za piikazani cevovod sa s1.196 Proracun slozemlz cevovoda to ce ukupni pad pritiska iznositi I1p == K/ 2 == 6.21/8. i~l n i=1 d.3-22 RE£ENJE Kako se lokalni gubici zanemaruju to u pojedinim deonicama treba uzeti samo gubitke usled trenja koji se odredjuju primenom Darsijevog izraza (2.3-22.2.032 (i=1.3-22b) vazi uslov (2. U jednom zatvorellom hidraulickom sistemu n cevi precnika d i i duzine Ii povezane su: 1) redno. = canst. P.2.3.V L ~ . A=0.2 Ai .1. V= 0.2. tj. I1p. == canst pa ce ukupni pad pritiska izmedu tacaka MiN biti 11 128pv " n Ii I1PMN == LI1Pi = . b) turbulentllo u hidraulicki potpuno hrapavim cevima. r'. V. a koji ima jedan od oblika Ii V i 8p li'2 I1Pi = PA. v.035..3. 30mm.1. . Frob/enD 2.2. 0. 1z ovog uslova i iz jednacine (2) dobija se protok kroz i-tu deonicu . a) Stika P . Zapreminski protok V tecnosti gustine p i kinematske viskoznosti v isti je u oba slucaja povezivanja cevi. P. p= 985kg/m 3 . Ai=0.3-21b. n dj 4 pMN .39): 'Ai = 64/Re i = 16/[f~ I (d. 2) paralelno.2.2) Kod paralelne sprege (s1.3-21a.

od rezervoara R do deponije D.=1 L.P== /). leoja glasi . d) 2 (L.PMN == L. =-2 V L/A. b. a zatim se iz jednacine kontinuiteta 8p /). .PMN = . SRI =1. a)Kada radi sarno jedna pumpa. Sk =:: 0. i 2 ==)OOm. = 0. I=:: 5m.3-23 sluzi zatransport i r z = 200 m3 I h kondenzata. kW za ProDlem 2.Proracun.v2 := 4V2 / D rc = 1.=IT J • ~ V.2) Za paralelnu spregu se iz jednacine (1) dobija protok /).2.3-23. P. Postrojenje prikazano sa s1. Dati su podaci: Pm::: O.768m/s .2 7t V= S. samo za deo zadatka pod b).27. I. n . Gubitke u raevama RO i R zanemariti.P. Vod (1) sluzi za stvaranje sekundarnog strujanja koje sprecava talozenje prljavstina na dno rezervoara R.v=4(V1 + Ti2 ) I D rc = 1. Konacno. b.. Sv == 1.=1 n V n d' b) Pri turbulentnom strujanju u hidraulicki potpuno hrapavim cevi~a koeficijent trenja nije funkcija ad Re-broja. korisna snaga pumpe P == /). kroz bilo koju deonicu. gustine p == 1000kg 1m3 . U instalaciji se nalaze dye paralelno spregnute pumpe. S" == 0.=1 d. i P=5. REfENJE' a) Na osnovu zadatih protoka dobivaju se brzine: 2 2 z Vj =4Vj Id rc=O. Smatrati da snaga pumpe ostajekonstantna. Pumpa Pi je radna a P2 rezervna. d== 80mm. odnosno od protoka.=l ?ell)) c) Nakon provere reZima strujanja sledi da je Re = Dn v 4~ D == 226969 sto odgovara turbulentnom rdimu strujanja pa zadati podaci vail. A.5 kW. koja trosi P=7. D=200mm.pV ima brojne vrednosti: P==41.PMN::: 7t 197 LV. S obzirom da radi sarno jedna pumpa to vaZi jednacina kontinuiteta V =:: Va iz leoje sledi v == vO' 1z Bernulijeve jednacine za preseke 0-1. Ukupan pad pritiska u zatvorenom hidraulickom kolu je L 1 4)/ " /).15. H == 2m. 'sledi .4 rednu.5. . odrediti koeficijente lokalnih otpora ugradenih ventila VI i V tako da se ostvare zeljeni protoci V./).03. SkI ~ 0.3 kW za paralelnu spregu.-s • . i V • 2 b) Kada se zatvori ventil VI.n g" 2 .l) Posredstvom jednaCine (1) dobija se ukupni pad pritiska za rednu spregu 8p '2f. a rade obe pumpe. pa zato vazi puna kvadratna zavisnost (1). SR2 = 0.995m/s .lbar. Sekondarno strujanje se ostvaruje protokom kondenzata Vj == Sf Is.5.25.~1 Ii. 11 == 10m.75.928 m/s.PMN +pA. za koliko se tad a poveca protole transportovane tecnosti lea deponiji.s/ozenih /eJloJloda cijom zamenom u jednaCinu kontinuiteta V == 128pv /). D 2(D2n)~ . odredjuje pad pritisaka V ".

-p.roblem 2.. Yp2 =760 J / kg. Yp ~ =: Pl1 p / pT/o koji sledi iz (2. P. i na kraju iskoristi veza f/o =: V 12. ~ I~ fr R2 V2 Iz. DakIe. pri cemu su veliCine Ki (1'=-. da bi se ostvarili zeljeni 1 protoci V.zs-+ 1+4(2~k] +2~v+6. ~) l~ +(2SkJ +2sv +1. P.3-24.102) dobija se koeficijent lokalnog otpora ventiia ~v2 =: 1. Dakle.Ie Deponija k k I. i r 2 instalaciju treba uregulisati tako da se na ventilima dobiju otpori Sv] odnosno ~V2 . b) Povecanje protoka ostvaruje se ukljucivanjem i rezervne pumpe. = gH +(s. H=20m.Ie I.2) koeficijenti hidraulickih karakteristika.0:<\ u .2.3-23 Yp + P. a) Odrediti l~kupan protok tecnosti ako =15 ~g ({)2.. jet su grane sa pumpama identicne.20.D.2. U ovom slucaju protok u raevi RO se deli na dye jednake koliCine. dobija se kubna jednaCina 8 [ 2/+12 1 1 ] ' 3 ' 2Pl1p D 4 rc 2 ~u +3~k +~V2 +A----.. K = 20 :g (f)2. +2Sk +1.D) V + gHV --. Dve pumpe (s1.. +V2 ). Cije je pozitivllO reilenje V = 73. leao i zatvaranjem vel1tila VI Cime je r~ =0.81/ s =: 266 m3 / h. .D.. U cevrum deonicama u kojima se nalaze pumpe stujni gubici su dati izrazima 1~] =: Kl'j2 i Yg2 = K2V22 . dole je u gIavnojcevnojdeonici gubitak Yc K2 = KV 2 . 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kolo 2 1 2 • 31 V' I VI Ip =: posle zamene napora pump~ izrazom b) l +(SRZ +Sk +t.198 PrortlGun s/ozemh cevovoda lz -fabrikc - .Ie k frv Slika P. pa zato vazi jednaCina kontinuiteta r? =: 2Vo' Kada se u Bernulijevu jednacinu (1) uvrsti napor pumpe Yp = Pl1 pPIjo' Clanovi sa brzinama pretvore u Clanove sa protocima.3-24a) su paral~IIlospregnute i transportuju tecnost iz rezervoara A u rezervaor B.1. g Yp ] =: 790 J (kg.D. su dati podaci: K] = 10 d ({)2 .1. ~ + 1) v~ 2 I 2 V (1) (~u +2Sk +2~kl +2~v +A D)2+(~RI +~vl +A"d+ 1 )2' dobija se koeficijent lokalnog otpora Sv] =:1.65. Visinska razlika izmedu nivoa tecnosti u rezervoarima je H.. povecanje protoka u slucaju pod b) U odnosu na slucaj pod a) iZllosi [Vb + (V.=: 0 .]1 (T~ +V2 )a =22%. .v2 +1..

2 .3-24 a) Dve paralelno spregnute pumpe. (1) Eliminacijom protoka Ttl i V iz sistema jednaciIla (1). V=V.iima se nalaze pumpe PI i P2 i ona iZllosi (2) . RESENJE a) leclnaCine koje definisu problem su: dye Brenulijeve jednacine (postavljene za Ilivoe tecnosti u rezervoarima ALB) i jednajedriacina kontinuiteta. cije reSenje y" =5 lis zaclovoljava sistem jednaCina (1).. gl e) ako su pumpe razliCitih karakteristika (Ypl > Yp2 ) a gubici Yg1 i Yg2 se ne mogu zanemariti.2 . Ygl == Yg2 == 0.'. Karakteristikeparalelnospregnutih pumpi: b) Ypl == Yp2 . Strujanje je turbulentno' u hiclraulicki potpuno hrapavim cevima. .2. Yp2 =gH+K2V2 +KV .3-24a) treba cia bude ista za obastrujna putall ko. A="K(K2 -K 1 ) +K2 +KIKz . .. Ypl =gH+K1Vl +KV .Proracu/'l s/o. energija u raevi R (v. y y+ b) y a) A +-------'---'----4-_ d) V Slika P. . d) ako su pumpe razliCitih (nejednakih) karakteristika (Ypl > Yp2 ) a zanemaruju se gubici Y i Yg2 .:: Yg2 .zel'tih cevOJ/oda 199 Nacrtati hidraulicku karakteristiku sprege pumpe-cevovod i ucrtati radne tacke spregnutih pumpi i svake ponaosob u sledeCim slucajevima: b) ako su obe pumpe istih karakteristika.:: Yg2 . a gubici Ygl i Yg2 ll10gu cia se zanemare.s!. +V2 . koje glase: .B= K (gH-Yp1)-(K2-Kj)(1PI-YPZ) ' 1 1 2 dobija se jednacina cetvrtog stepena CA z -4Kj K.2 .. P.2. Bez obzira kakve Sli karakteristike paralelno spregnutih pumpi i odgovatajuCih cevovoda. 2 2 (K 2 .2 .)V 4 +[ZAB+4Ki(Kz -K1)(Yp1 -YpZ )] V 2 +B=O.K l ) . c) ako su obe pumpe istih karakteristika a moze da se zanemari sarno gubitak Yg2 . pri tome livodeCi konstante 2 K . d) Yp1 > Yp2 ' Ygl == Yg2 == 0. c) Yp1 == Yp2 ' Yg1 . e) Yp1 > Ypi'Ygl .

dobija se redukovana hidraulicka karakteristika pumpe Pl. Povlacenjem. Da bi se odredile radne tacke pojedinih<pumpi. tada treba dobiti redukovalze karakterisfike pumpi. Pavlacenjem vertikale (V = const) iz tacke D dabija se u presek:u sa krivQmYp1 radna tacka pumpe RTl. koja predstav!ja merge/ski tldeo pumpe PI It ra(vi R Na ovaj nacin. dobija se radna tacka RT. koja se nalazi na rastojanju gh R _ B . i u preseku sa krivom Yp1 *' tacka D.ivih Yp1 "+2 i . Ove tacke se medu sobompoklapaju (RTl=RT2) zato sto su pumpe jednakih karakteristika a u vodovima do raeve gubici se zanemaruju.3-24c je ocigledna da radnim tachE'·]' pmnpi odgovaraju razliciti r~ i V • .2. donekle.i u odgovarajuCim cevnim deonicama ne mogu zanemariti.10b. Prema tome.ghR.YgJ . c) U slucaju da su pumpe jednakih karakteristika.HSoj hidraulickoj karakteristici paralelno spregnutih pUll1pi YpJ + 2 ' Kada se ova 'rriva spregne sa hidraulickom karakteristikom cevovoda Yc dobija se radna tacka RT. treba redukovati hidraulicku karakteristiku pUll1pe Pl. treba ucrtati krivu Yc ' koja predstavlja hidraulicku karakteristiku cevovoda.1. objasnjen u Odeljku 2. P. ali da se glibi<. Sa s1. P. prvo. koji se nalaze na medusobnoj visinskoj razlici hR _ B .3-24b protoke iz tacke Atreba sabrati. Tako na pro nasI. Cime se dobijaju: upreseku sa krivom Y 2 radna p tacka RT2 pumpe P2. koja leZi na rezultujucoj krivoj paralelno spregnutih pumpi Yp1 *+2' U preseku la. Da bi se nacrtala hidraulicka karakteristika cevovoda. 2 ?~'Jtoci . dobija se energija u racvi YR =. Konkretno. treba koristiti energiju u racvi. P. takode.'const u preseku sa krivima Yp1i 1'~2 dobijaju se radne tacke RTI i RT2 pojedinih pumpi. pa se tako dobija protok 2VA u tacki E koja lezi na rezultuj. za slucaj sa s1. pa se tako dobija rezultujuCi protok Vc = VA + VB u tacki C. linije Y'. Ovaj postupak je. Postavljanjem Bernulijeve jednaCine za preseke racve R i nivoa tecnosti u rezervoaru E.2.B +Yc • (4) Dakle.0 i Yg2 = O. ponavijanjell1 postupka za celokupno podrucjeprotoka.. iz radne tacke. ali ovog puta za potisni deo cevovoda. Redukcija hidraulicke karakteristike se VIS! taka da se pri jednom protoku od napora Yp1 oduzima gubitak YgP Cime se dobija veliCina Yp1 * = YpJ .2.isprekidana linija Yp1 ' Sada se koriscenjem izraza (2) i (3) pri jednom napom sabiraju protoci iz tacaka A i B. iz tacke na Y-osi. b) Kada se paralelno spregnu dye pumpe jednakih karakteristika i kada se gubici u vodovima do racve mogu zanell1ariti rezultujuca hidraulicka karakteristika paralelno spregnutih pumpi se dobija sabiranjem protoka pumpi pri jednom konstantnom naporu. iz radne tacke treba povuCi horizontalu Y=const.r..3-24c prikazaIi je sIucaj kada je: Yg1 *.200 ProraCYll s/ozemh cevovoda S druge strane u racvi treba da je zadovoljena i jednacina kontinuiteta V=v"j+V2 • (3) lednacine (2) i (3) su osnovne jednacine koje se koriste za crtanje hidraulickih karakteristika paralelno spregnutih pumpi.

5.v=1. krivima Yp1 i Yp2 eime se odreduju radne taekepumpi RTl i RT2.2. a) Odrediti potrebnu snagu za pogon pumpi. p=1000kg!m . d1 := 800mm.2. prvo se iz RI povlaCi horizontala (Y=COl1st).S. d = 1m. '2:= 6 SIan.3-2S sluzi za snabdevanje dva grad a vodom za pice. ProDlem 2..m !s. Prema projektnim protocima slede vredIlostibrzina sttujanja .V2 (i=1. -b. a povlacenjem iz nje horizontale Y=const i u preseku sa krivima Yp1 i Yp2 dobivaju se radne taeke pojedinih pumpi RTl i RI2. = a. na pI. H == 100m. U preseku krivih Yp1 *+2* i Ya dobija se radna taeka RI~ Za odredivanje radnih tacaka pojedinih pumpi. na pro Yp1 > Yp2 ' a neka postoje i gubici Yg1 i Yg2 • Ovom prilikom prvo se po postupku opisanom u zadatku pod c) dobijaju redukovane karakteristike pumpi Ypj * i Yp2 " Zatim se redukovane krive paralelno sprezu. d2 == 600mm.d) Kada se pumpe razliCitih karakteristika paraleIno sprezu. REfENJE a) Za eelicne varene cevi koje se duzivremenski period nalaze u upotrebi iz tabele T. Ovom prilikom u tacki A kriva Yp 1+2 se "lomi" .Smm. a zatim se iz presecnih tacaka B i C na redukovanim krivima povlaee vertikale do. P.menja nagib zato sto su hidraulicke karakteristike pumpi razlieite. cime se dobija rezultujuca kriva hidraulieke karakteristike YW+2* koja se lomi utacki A. hrapavosti zida cevi 1) == O. preseka sa . 11 3 = lOIan.3-24d). 2 = 3787. LakaIne otpore racunati kao 10% od gubitaka na trenje.2). neka je J~l > Yp2 ida se zanemaruju gubici Yg1 i Yg2 . U preseku krivih Yp1+2 i Ya dobija se radna tacka RI.3-25. a grad B V == 500 II s 2 vode.1. e) U opstem slucaju paralelno spregnute pumpe mogu biti sa razlicitim naporima.1. b2 == 20000.2. c) Ako I J J je pumpno postrojenje PS2 u kvaru a u PSi ugradene pumpe iz zadatka pod b) odrediti koliki je tada protok lea gradu A. Grad A ima potrebe T~ == 800 II s. P. s tim sto je tada uputnije umesto hidraulieke karakteristike tipa Y == Jeri") koristiti njen oblik /:lp == Jeri"). Cevovodi su od celicnih varenih cevi sa stanjem zidova posle duzeupotrebe. Cevni sistem prikazan na s1.06·1O:. a 2 == 1636. Podaci: h == SOm. Opisani postupak za pumpe u potpunosti vaii i za paralelno sprezanje ventilatora. b) Koliko paralelno spregnutih pumpi treba ugraditi u pumpnim stanicama PSl i PS2 umesto pumpi P1 i P2 ako se raspolaie pumpama koje imaju H karakteristike YpI. a1 =408.S se dobija vrednost apsolutne . bl 1= 20km. d) Za slucaj pod c) odrediti broj pumpi koje treba da rade da bi ka gradu A imali projektni protok. tada se koriscenjemizraza(2) i (3) dobija rezultujuca hidraulicka karakteristika spregnutih pumpi -kriva Yp1 + 2 (sl.

102) dobivaju se snage pumpi P I =500. ? I I 2 Ypl +Yp2 = gfJ +1.. sledi ..b2_ .1 J Ikg i }'~2 = 1436. Prema tome ukupna instalisana snaga iznosi P =P 1+P2 = 1398.1 leo 7fT + 1.1. au razmatranom slucaju i iz razloga zato sto je snaga jedne pumpe suvise· velika.. iz bila kograzloga van pogona (V2 = 0). 1m pri cemu su n i m brojevi ugradenih pumpi. Sa ovim vrednostima Rebroja i sa podacima 15 i d. nakon zamene protoka Til = 800 II s.11(15 / d.1. Q 2 . ReI = 1201l69. Ovi problemi u vodosnabdevanju resavaj1. Shodno izrazu (2.1. -bJi"2 (i=1.~ aj bl _Y pI =8 m = V2. d) Ako potrehe grada A.1.:. (i=0. koji PSI transportuje prema gradu A.2). n a l +gh b] +Kn 2 = 10431/ s .1 leI I va .H o dT+ 1. . . ? I va ? 'I v]72. koje glase: Yp1 + gh = 1. zamenom koeficijenata trenja izrazom \ = 0. tada odredeni broj pumpi iz PSl treba isldjuciti.1.PI = 3..1 se ugradnjom vise paralelno spregnutih pumpi. a u PS2 protok V =V. sledi da je strujanje u hidraulicki potpuno hrapavim cevima. ill 4Ti"z ill v =_. Izjednacine (1). (V +V )=166). tada iz jednaCine (1) zamenorn hidrauIicke karakteristike pumpe izrazom Yp1 = a l . Jdgn:· 0 . a shodno algoritmu 2.o do + 1\.P2 == 14.4 bar.78).. slede vrednosti za napore pumpi Ypl = 308.1 d] d1 . u slucaju pod c) nisu za protokom od V.08 bar i· b. v =-=17682 o en: ] 12 2 ' s·' I c/2 n: ' S' 2 d 2n: S' ' 1 koje daju: Reo = 1561520.1 u pumpnim stanicama PSi ugradene pumpe sa hidraulickim karakteristikama Ypi == a. =) .~...5. =10431 I s vode.6kW i P2 = 898._ Y . Za resavanje ovog zadatka koriste se dye Bernulijeve jednacine. sledi pratok ri.b/T2 i uvodeCi koeficijent hidra1. p2 c) Kada su pumpe iz pumpne stanke PS2. .5 J Ikg..Rez = 1000974.7 leW.7. .1mpnoj stanlei PSI treba da ostvari protok V =Va / n.:. _ill 4 V . Ako s1. )025 .4 kW.lle2 TT 2 V 2 (1) 2 Iz ovih jednaCina. b) Probleme snabdevanja vodom nije dobro resavati ugradnjom sarno jedne pumpe. Zamenom ovih protaka u izraze za hidraulicke karakteristike pumpi slede brojevi ugradenih pumpi u pumpnim stanieama n = Va . a tada za odredjivanje koeficijenata trenja vaii izraz (2..2) tad a svaka od pumpi u p1.1licke karakteristike eevovoda K =1! f o ~ !LCdO)4lC·_4_)2 2 Ll\. . sa kojima porasti pritiska u pumpama iznose b.202 Froracun s/ozemlz cevovoda 4 . v =-=1592.

V= 1.06.5. 2 RESENJE Iz Bernulijevih jednacina P /!.102) s1edi Ib==97. Odrediti snagu koja je potrebna za pogon pumpi. d 2 ::: 80mm. l z = 10m. Strujanje je turbulentno u hidraulicki glatkim cevima.2 "'7fT /!.p] II v~ I v2 =gh] +1. C.T+ 1. dok se nivoi vode u rezervoarima B i C odrZavaju konstantnim stalnim proticanjem vode kroz njih. a povremeno tri pumpe (VI =870I/s). 13 == 10m.4. d l ::: 50mm.. Lokalne otpore racunati kao 20% odgubitaka na trenje. I v "'2 d T+ 1. Istovremeno voda se vraca iz B u C i struji iz C ka potrosacu P sa protokom V = 3.8. u ovom slucaju. Interesantno bi bilo razmotriti kolild utrosak energije pri radu tri.7f2' 2 (1) u kojima se za odredivanje leoeficijenta trenja koristi izraz (2.2 12 v.3-26. Prema tome.2. C. 12 == 90m. a koliki pri radu svih os am pumpi. pa je nivo vode u njemu konstantan.p] = 4.k = 0. p= 1000kg! m3 . strujanje u svim deonicama kroz hidraulickiglatkecevi. 6 2 RESENJE: Posle odredivanja pojedinacnih snaga pumpi sledi ~ == 170 W P2 = 67. i jednacine kontinuiteta V == VI + V2 ' sledi veza . Problem 2. IIp] = ll p2 = 0.RI = 1. I] = 6m.2 "']---ct.3-27 Problem 2.1. Smatrati da je.10.h2 ::: 10m.v2 = 2. Shodno izrazu (2.1.P2 == 1. odnosno 1(S)==447. v = 0.6kW.7kW.Proracttli sfozenih cevovoda 203 nl =V] In] I(G]+gh-KV1z ) =:2. Ovde treba napomenuti da dobijena resenja vaze sarno ako ena pr.236 bar transportuju vodu iz rezervoara A i B pre rna rezervoaru C. 10 = 100rn. C. c. moguca je znacajna usteda elektricne energije. llP] = ll p2 = 0.4 W.106 cm2 ! s.43. 10 = 4m. Pumpe Pi i P2. Rezervoari imaju konstantne nivoe vode.R2 == 0.8. II ::: 150m.. Rezervoar A je veliki. do = 100mm.511 s.. C.2 A. Podaci: h] = 5m. Pumpe Pi i P2 transportuju vodu iz rezervoaraA u rezervoare B i C.m Is. VI PI VI '-------~R~2~~I~~-'k RI V2 P2 V2 Slika P. koje imaju poraste pritiska /!.P2 -p-= ghz +1.v] = 1. Odrediti protok vode lea rezervoaru C.V3 = 4. Podaci: hI =40m.4 W pa ce ukupna snaga biti P == p] + P2 = 237. (.3-27.63).69 bar i /!. Kako je novoodredeni broj radnih pumpi 2 < H] < 3.8. hz = 3m.3-26 Slika P.4.2..0. to povremerio treba da rade dye pumpe (V] ==724 lis). dye) pumpe mogu da "izbace" vodu do mesta racvanja cevovoda.

Sv =2. 80.5. Slika P. . h = 2m. A=0.3 .. iz rezervoara C i B. .. 50. . C2 =50.3-28 Slika P. TIp =0.. . 200 mm (i=1. . SlI =0. C7 :::: 40. i posredstvom koga se iz jednaCine (2) dobija brzina va:::: 1. =100.8).29.~ (-j-)5/4 (-j-)2 vI d {d + (-}-)2L l~ d II (d~ )5/4 vt4 -l 4l7P/4 }417 = 1. kaskadno vraca u rezerVaar A.7. 100.351ml s d Jl J J cije je brojno resenje dobijeno numericld.8. . Cs :::: 9. i b) snagu ugi:idene ptlmpe. Pm = 19620Pa. C6 =20. 100.2. iz ovih rezervaara.02.2. H:::: 5m. Pv = 981OPa.. .60.6'. Odrediti: a) ekvivalentni koeficijent otpara deonice (3). Istovremeno. 150. 112 :::: 20m.7 .204 Proracun s/ozemh cellovoda (2) /:lp d B::::. b) P = 5877 W. C3 = 65. a p I II l[ J S/4 sledi jednaCina vI ={ B . Cs = 45. Voda se.0 II s. CI =10. Podaci d.60. p = 1000 kg/ m\ TIp :::: 0. Problem 2.. Pajedine deonice slozenog cevovoda i=1.. d. vraca u rezervoar A.3.. ..6). CI = 5. Cs =8. Sic =0.8 imaju precnike di iel0tivalentne koeficijente otpora Ci • Nivoi vade u svim rezervoarima su konstantIli. RESENlE: a) C4 = 42. U pojedinim deonicama precnika d i otpori su dati sa ekvivalelltnim koeficijentima otpora ~ (i=1. hI :::: 30m. b) snagu ugradene pumpe.80. C i D. Podaci: I:::: 5m.50. = 200. d = lOUmm. b) P = 7029 W. .3-29. RESENJE: a) C3 = 3.3-29 Problem 2. Nivoi vode u svim rezervoarima odd:avaju se konstantnim stalnim proticalljem vode kroz rezervoare..017ml s. Odrediti: a) ekvivalentne koeficijente otpora deonica (4) i (5). odnosno trazeni protok liro = 8. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A u rezervoare B. C2 = 10.--I_gh _1_. C4 =10. voda se povratnim cevima. 100mm (i=1. C6 :::: 35. 150.3-28. Pumpa trallsportuje vodu iz rezervoara A ka rezervoarima B i C. h3 = 10m.

Kavitacija je u hidrosistemima nepozeljna pojava. povrsinskih napona. Isparavanje tecnosti vrsi se.4. Pritisak kljucanja teenosti zavisi od temperature. Kada oni dodu u polje povecanog pritiska prestaju uslovi za opstanakmehurova pare.. . Kavitacija pocinje kada pritisak tecnosti ima kriticnu vrednost. iIi na njoj.1. Pod kavitacijom se podrazumeva nestacionarni proces stvaranja. na predlogFruda. KAVI'll'AC][JA 2. od. Nairne. Medutim. hernijskih i elektricnih procesa koji se tom prilikom odigravaju. Razlog tome je sto kavitacija predstavlja veoma slozenu pojavu i to sa aspekta hidraulickih. vibracijama. i on zavisi od mnogo faldora. formiraee se prvi mehuriCi pare koji predstavljaju pocetak kavitacije. pri lokalnom ubrzanju tecnosti brzina strujanja raste sto je propraeeno smanjenjem pritiska. i to tako: sto je veei pritisak veea je i temperatura kljucanja. sadrzaja nerastvorenih gasova i vremena prolaza tecnosti kroz zonu kavitacije. rasta i kondenzacije parnih mehurova. termodinamickih.zina. Pri leavitaciji formira se parni mehur ili kaverna. dolazi do osteeenja materijalaatase pojava naziva. Stvoreni mehurovi pare bivaju nosf:ni strujom tecnosti. eime se stvara plodno tlo za nastajanje kavitacije.4.2. koji se nalazeu obUku mehurica. poveeanjem gubitaka energije itd. Pojava kavitacije je poznata jos s Inaja XIX veka. Opste @ k:a!vitadji U tecnosti koja struji moze da nastane pojava leoja se naziva kavitacija. iz bilo kojih razloga. jer je praeena: sumom. Formiranje prvih mehurova pare predstavlja poeetni stadijum kavitacije. rezima strujanja. U tecnosti postoje nerastvoreru gasovi. dode do smanjenja pritiska. ito: polja pritiska. opstrujavana tela i s1. pa zato dolazi do njihove kondenzacije. U uslovima stalnog nastajanja pare proces kavitacije se intenzjfikuje a takva kavitacija naziva se razvijenom. !cao najceSce koriscenogradnog fiuida. pumpe. erozijom materijala. na svim temperaturama. samo se burna isparavanje tecnosti naziva kljucanje:Sa aspekta proucavanja kavitacije interesantno je kljucanje na ruiim temp~raturaina. polja bJ. sifoni turbina.Mvti'acijska erozija. kavitacija i dobiia ime. Kada pri strujanju tecnosti.1. VeliCina mehurica je razliCita i zavisi od pritiska. Ako se kondenzacija zavrsava blizu cvrste granice. u veeoj ili manjoj meri. koje se naziva "hladno kljucanje". vrste fiuida. i obrnuto.4. temperature data je u tabeli 2. ali takvog da pritisak dostigne vrednost pritiska isparavanja na odredenoj temperaturi tecnosti. Zavisnost pritiska kljueanja vode. ali i pored toga svi fenomeru vezani za ovu' pojavu nisu dovoljno razjasnjeni. temperature teenosti. Najmanja dimenzija mehura. kada dostize vrednost pritiska isparavanja na datoj' temperaturi tecnosti. koja je reda . Smanjenje pritiska moze biti prouzrokovano prekomernim padom pritiska ili lokalnim ubrzanjem struje teenosti. lokalni otpod. te je otuda. Mesta u hidrosistemima na kojima se javlja kavitacija su: usisru cevovodi. tj.

2. ~Je . vazduh CL 0. L. Ako je centru kavitacije prethodio gasni mehur tada se kavitacija naziva ga. 1z Bernulijeve jednaCine za preseke 1-1 i 2-2 2 2 V v2 l P1 + PT = P2 + PT + Ap .2. Smatra se da ovi nerastvoreni gasovi predstavljaju zacetnike-centre kavitacije. Dakle.i.. tach A predstavlja· pocetak procesa isparaStika 2.02 Tabela 2.4. . Vrednosti koeficijenta nerastvorenih gasova koji se nalaze u vodi date Stl u tabeli 2.zapremina tecnosti..1. Na kraju treba napomenuti da hidrauticki naCin izazivanja kavitacije nije jedini.4.2. a samim tim i procesa kavitacije.031 0.2. Zbog lokalnog ubrzanja strnje pritisak maze da opada do Pmin (koji se ima pri vmax)' a za otpocinjanje procesa kavitacije potrebno je da bude ispunjen • PK~r~.~j~ja~ec~ast~eza~~! JWlillIlill. ~~~.206 Kavitacija velicine IflID.1 ~I'-c------.89 0.. ·1 Homogena! 2 ..---.. zavisi ad stisljivQsti gasa.~rx ~~e. parni iIi meSoviti.... ~~T! ~.1) pri cemu su: Vt .4.2.~~~~:P::.krajnji pritisak i CLkoeficijent nerastvorljivosti gasa u tecnosti.p pad pritiska na suzenju tecnost ' Dvofazni tok v1 turbulentnom strujanju isparavanje biti intenzivnije.... 1111)1111)111.~r):~e:.2.1 vanja.2 Mehur u tecnosti moze biti: gasni. vee da postoji i akusticna kavitacija koja je izazvana zvucnim talasima.::t~:n!:::~ j:~~.2. Za objasnjenje pojave hidrodinamicke kavitacije koristice se struktura strujanja u zasunu prikazanom na s1. U kajoj je 1.4. Kolicina nerastvorenih gasova u tecnosti odreduje se kao: (2.ma. To smanjenje pritiska maze biti izazvano prekomernim padom pritiska iii lokalnim ubrzanjem struje tecnosti. Pl c pocetni pritisalc. a akc je ana nastala samo isparavanjem tecnosti tada se kavitacija naziva pama. P2 . Aka· je to smanjenje pritiska takvo da se u jednom trenutku dostigne vrednost pritiska kljucanja Pic I BiIIIIIIIIII!111111 ~ (tacka A sa dijagrama) tecnost pocil1je da isparava. 204. Hidrodinamiclk.ll-...a kaviblc~ja Pod hidrodinamickom kavitacijom podrazumeva Se kavitacija stvorena snizavanjem pritiska tecnosti.v II 1111i1 rnr I AP zano.1..01 5 0. na.· diJo agr·amima· sa s1.4..4. S obzirom da .

povrsinska i vrtlozna.--L-. Smanjenje kavitacijskog broja odvija se. DakIe. Od broja mehurova u fluidnoj stmji zavisice koliko je smanjenje protocnog preseka i kolike ce bid promene strujnih veliCina.--'_. Jifehura.2. h· U vrtloznoj zoni ~ _neposredno iza lokalnog otpora. Nakon toga.4.rta kavitacija je ona koja nastaje u oblastima snizenog pritiska a tom prilikom celokupna oblast snizenog pritiska "nijeispunjena mehurovima. pri daljem smanjenju kavitacijskog broja (K < K k ) proces kavitacije se intenzifikuje. stvorice se parni cep . Kada je ventil vise otvoren koeficijent lokalnog otpora je manji pa se tada kavitacijski rdim rada teze ostvamje.2) Pl .Kavitacifa 207 uslov Pmin :s. dotle da nastaje i potpuno 600 zagusenje stmjnog toka.--_. ~ jednog ventila dobijeni rezultati su 500 +---j--j--+i.2 a odnose se na razliCite temperature 400 radne tecnosti i za razlieite polozaje otvorenosti ventila (bezdimenzijska 300 ve1iCina I).2) a naziva se Ojlerov broj' iIi kavltac!i:r/ci bro/ U izrazu (2. kako teorijskih tako i eksperimentalnih.p predstavlja karakteristicni pad pritiska u kome je Pk pritisak kljucanja tecnosti. kao regulacijskih organa. Zbog prisustva mehurova u poprecnom preseku protoeni presek teenosti se smanjuje.4. Tako na pI. Pri proll1eni vrednosti K koeficijenta lokalnog otpora za b-2% Slika 2.I---'-L-. .---1==::1==. a kavitacijski broj Kk pri kojem je nasrupila ova promenanaziva se kriticnim.do minimalne vrednosti Kk.Pk == f.4. Hidrodinamicka kavitacija moze biti: mehutasta.kaverna. 700 cak. ako je kavitacija razvijena.2. pri procesill1a kavitacije koristi se bezdimenzijski braj koji predstavlja odnos sila pritiska i inercije. iz vee napisane Bernulijeve jednacine.Sa ll1esta nastajimja najveCi broj nastalih parnih mehurova bice odnesen nizstrujno. iIi zbog opadanja pritiska. kavitadjski fdimi radaventila. bezkavitacijskom reZimu rada lokalnog noD 1500 1100 300 500 700 900 otpora. Na dijagramu se uocavaju oblasti konstantnog koeficijenta 1=0.4.lokalnog otpora i do naglog povecanja pada pritiska koje je propraceno smanjenjemprotoka.2 smatra se da je nastupila kavitacija.8 lokalnog otpora koje odgovaraju 100 -'--. .. Za analizu dobijenih rezultata. za P2 == Pk i glasi: (2. pri elcsperimentalnoll1 ispitivanju ". prikazani na dijagramu sa s1.min' pri kojoj dolazi do naglih promena koeficijenta. a ill karakteristicnu brzinu strujanja. Ovaj broj se veoma lako dobija._-'--. Mehurovi pare noseni strujoln tecnosti nizstrujno se uveeavaju.-L-. Time -ce se narusiti neprekidnost tecnosti i formirace se dvofazni tok.2. iIi zbog meausobnog spajanja. postifu se pri veCim priguserijima. Promene strujnih velieina idu.

Na mestu sa koga se otldnuo l11ehur (s1.. Stvoreni mehurovi u tecnosti su razlicite veliCine ioblika.2.3b) takode se zasniva na prisustvu nerastvorenih gasova u tecnosti.mehurova i nestajanje mehurova.3 Tada se na povrsini mehura desava proces isparavanja elme paro-gasni mehur raste. U proceJ'U kavitacije postoje ITt' jaze: stvaranje mehurovil.3a) odnosi se na stvaranje mehurova na povrsini tela.208 Kavitacija Povrsins/ca kavitacija se odnosi na tacno odredenu povrsinu koja u zavisnosti od oblika opstrujavanog tela maze biti ti ablilcu: pojasa..4.. a) ~ Na 81.2. Postoje dva madela uz pomoc kojih se objaslljava stvaranje celltara kavitacije. svaka povrsina je u vecoj i1i manjoj meri hrapava. 2. prstena iIi mrlje..ina kavitacija nastaje u vrtlozrum oblastima iza opstrujavanog tela iii prolaskom struje laoz lokalne otpore.. njima pritisci najmanji.rast mehura.2. u ostalom l11ehuricu pare 11a zidu.4 prikazan je proces stvaranja mehura na cvrstoj povrsini --eoi "iivotni put" parnog mehura pri -l\\>c) opstrujavanju tela. Taj proces stvaranja mehurova nastavlja se sve doleIe postoje uslovi oddavanja laiticnog pritiska Pk" Otkidanjem parnog mehura sa zida zapocinje clruga jaza "zivota" .4a) pritisak tR . gasova noseni strujom tecnosti dolaze u zonu b) a) gde pritisak ima vrednost pritiska isparavanja.4c). .2.. Drugi model (s1..2.4. U trenutlrn kada Slika 2.4d). KavitaciJski rnehur ce pnro nastati u centrima vrtloga. mm dostiZevrednost Pk" Tada mehuricu d)~ !Pmin max nerastvorenih gasova. Naime. Pr/la jaza kavitacije . jer SD u.2. za kolikotoliko jednostavniju . MehuriCi nerastvorenih ----------.nastajanje melmrova i kaverDi ima meharuzam koji se zasniva na prisustvu nerastvorellih gasova u tecnosti.4b) defotrnis(. Slika 2. rast .4.2.2. Medutim.2.4. koji se nalazi na zidu raste zapremma na racun isparavanja tecnosti. isparavClllja tecnosti..analizu procesa kavitacije mehurovi se smatraju l11alim sferama ispunjenim pat·om (iii parom i gasom). U odgovarajucem preseku na te1u (s1.2. Ta hrapavost potite od tehnoloskog procesa obrade povrsine.2.2. Pri detaljnijim analizama ip I \ \ . ali i od uslova eksploatacije..4. se i izdufuje u -----. smeru .2. zapoCinje novi ciIdus stvaranja mehura.strujanja.4.. U tim mikrol1eravninama nalaze Se zarobljeni sicusm mehuriCi gasova koji 11 uslovima delovanja lcriticllog :==-==-==-==-==-==-==-==-==-: pritiska U okolnoj tecnosti predstavljaju centre ----------.2. Osim ova dva naCina formiranja cel1tara isparavanja tecnosti treba naglasiti da parDi mehur moze cia nastane i u centrima vrtIoga.4.2. a zavisno od polja pritiska moze nastati i u drugim delovima vrtloga. Prvi model (s1.4.4 hidrodinamicke sile nadvladaju povrsinske sile prianjanja mehura za cvrstu povrsi~u mellur se otkida sa povrsine (s1.4. f/rtlo. Zbog dejstva hidrodinamicke sile mehur koji raste (s1.

proces identican kavitacijskoj eroziji.gUstina tecnosti ie . ili blizu nje. kroz uticaj na pritisak. Otkinuti mehur struja tecnosti nosi nizstrujno. tad a je ta povrsina izlozena dejstvu velike sile na maloj povrSini. Upravo iz tog razloga proces erozije bice objasnjen uz pomoc eksperimentalnih rezultata postignutih u oblasti udarne erozije. u parovodima u kojima para struji velikombi:zillom. U principu glavna borba protiv kavitacije odigrava se na hidrodinamickom polju.4.3. i pored toga. pri cemu su: P.3. brzinom w. Posmatrace se udar kapi vode.. Kako se kOlldenzacija mehura obavlja trellutllo to se obicno kaze da je meltar tScezao iIi da je doziveo kolaps. Usled toga na mestima kolapsa mehura naJ'Iqju lokaltzi hidro-udadpropTtlceni !taglli-n lokabui!t poras/om prdiska. tj. jer je pritisak taj koji dovodi do nastanka kavitacijskih mehurova. Tada pritisaic raste (priblizno) do vrednosti p =: pew. Tom prilikom leap se deformise i ima oblik prikazall na s1. Ako se sa R oZl1aci poluprecnik sfernog mehura. u cvrstu . faktor oblik mehura.2. ako se u pari nalaze kapi vode. kavitacijska erozija nastaje na OHom delu povrsine materijala koja je dugotrajno izlozena procesu kondenzacije mehurova.brzilla zvuka. tadace nizstrujll0 R da se menja. J aSIlO je. U strujnim sistemima i masinama erozija povrsinanastaje zbog kavitacije u hidraulicnim sistemima iIi zbog udara kapi u parno-turbinskim postrojenjima. da je kavitacija nepozeljna pojava u hidrosistemima i da se protiv nje treba boriti svim raspolozivim sredstvima.' Posle ovog stanja.ftilSkog slo/a Tlla/erYLlla!cojlje izlozen kavitacyz: Preciznije. kada dolazi do rasta pritiska (nailaska struje dvofaznog toka na pumpu iIi aa geometriju u kojoj se presek siri) nastaje proces smanjellja parnog mehura. tada pri udant lcapi u cvtstu povrsinu nastctje udarna erozija. s obzirom da se pri kavitacijskoj eroziji ullistava . a taj praces se naziva kavitacijska erozija. Pri kOlldenzaciji mehura zapremina parne faze se trenutno smanjuje. uslovi za opstallak parne faze prestaju. dahle. 2. Aka se kondenzacija mehura zavrsava na cvrstoj povrsini. pa ce sila pritiska koja deluje na metamu p()v~~inu biti P =: pr 2 rc. Naime. Svi mehurovi koji se kondenzuju ne ucestvuju u razaranju povrsine. a u tu zapreminu velikom brzinom ustrujava tecnost. upravo po uslovima koje namece pritisak (ptRt i obrnuto pt Rt). vee samo oni koji iscezavaju na njoj iIi blizu nje. Rast parnog mehura odvija se do trellutka postizanja minimalnog pritiska Pmin' i tada je poluprecnik maksimalan i iznosi BOla.odnosi povdinski sIoj materijala.Kavitacija 209 kavitacije uzima se u obzir i odstupanje stvarnog mehura od idealizovanog sfernog kroz tzv.lTeca /aza. Zato je u hidrosistemima oJ'novno ne dozvoliti opadanje prdiska do !critiCize vrednosk Medutim. Kavit21djslka ~Jrozija Pod !cavdad/skom erozijom podrazumeva se plVces rtlZa!"tlT{/a POVr.1b.metalnu povrsillll.ako sezna da na nekim opstntjavanim povrSinama moze doCi do kavitacije tada se erozija materija ne maze spreCiti ali se moze ublaziti odgovarajuCim postupcima povrsinske zastite materijala.Kako je . Kod dugotrajnag procesa kondenzacije mehurova na cvrstoj povrsini ona ce biti ostecena.4. i tada llastaje kondenzacija mehura . Od trellutka kada se u tecllosti postigne pritisak P > h.

---I a 10 20 30 ogranicenoj tackama ABD.. Pri uslovima razvijene udarne erozije (kavitacije) impulsi pritiska su veoma veliki i desavaju se u vremenu t = Rw / 2c 2 .pri razvijenoj 400 -tt--y--f-----r---I p (bar) 300 - 2. ali je i dalje proces intenzivall. u cilju zastite povrsinskog sIoja vIsi se. Druga faza je propracena maksimalnombrzillom erozije.3.1a) jasno uocljivo da je rast pritiska veoma veliki.3.u . asamim tim i malcsimabtim ptbitkom mas-e. gotovo trenutno. Zbog toga se u povrsins!<om sloju desava kontinualni proces promene naponskog stanja i slabljenja medukristalnih veza. tj. Mvitactj"slcoj (iii udamoJ) eroztji mjedal1 matertjill.2 materijala. U t (IlS) ovoj zapremini dolazi do a) b) promene naponskog stanja Slika 2.210 Kavitacija 600 "::'--.-'---r--.4.2.2.4. +l-'t---+---+-_. sto dovodi do odlamanja povrsinskih delica metala.3.4. 500 sa oscilograma pritiska (s1. Za brzinu erozije nekog materijala mogu se upotrebiti vremenski periodi 12 iIi t3' Tada su visine t slojeva erozije u ovimperiodima: 1 = at+IE2 2 ~~------~--------~ i 13 = bt + IE3 . Treea faza okarakterisana je' smanjenjem brzine eroziie. koja se naziva lizlcubacioni period propracena je promenama naponskog stanja povrsinskog sloja i ona predstavlja "pripremu" za proces erozije.IE' sastoji se od tri faze. katodna . jer je u njoj veoma mali gubitak mase. tj. Ipak.3. dovodi do razaranja povrsinskog sloja.--='--'~. povdinskim razaranjem materijala. Mehanizam erozijskog razaranja povrsinskog sloja prikazan na s1. b i odsecci na osi fE2 i IE3 konstante koje zavise ad vrste Slika 2. na primer' kodcelika.to ce cvrsta povrsina biti opterecena velikOll1 silom na izuzetno maloj 200 -11---1-"--+---1 povrsini. ta povrsina metala biva "bombardovana" impulsima sile P. tacnije u zapremini a 'Q---. starn razlikom sto je kod kavitacijske erozije impuls sile pritiska izazvan kondenzacijom parnog mehura. i kavitaciji sarno je pitallje vremena kada ce nastupiti razaranje povrsinskog sIoja. dakle. bez obzira ntll'ljegov leva/ltel i mehanicka svoJ"stv~ duzi wemenslci period ne moze odoletl: Dakle.4. Proces kavitacijske erozije propraeen je. Prva faza. pri cemu je gubitak mase materijala prikazan kroz visinu erozijskog sloja .kojima sua. Opisani proces nastajanja udarne erozije potpuno je identic an sa procesom kavitacijske erozije. Zato ee se udar kapi osetiti u povrsinskom sloju ZONA UI1CAJA lJTIARA materijala. gotovo trenutan.1 Clrne medukristalne veze metala na nekim delovima slabe a na nekirn ojacavaju.

.

Odrediti zapreminu gasl10g mehura ako je gustina gas a u njemu Po' Poznate velicine su: R. a za f < 0 se j ." K 2 0 0\.2.4-2b). Za kvazistacionarnu ravnotezu sila koje . Kontakt mehura i povrsi ostvamje se preko kruznepovrsinepoluprecnika Ro' Pri opstrujavanju tecnoscu mehur se U poduzl1om pravcu deformise osnosimetricno.deluju na mehur moze se postaviti i jednaCina za vertikalni pravac a sto ovde nema potrebe raditi. i iznosi Pgo == Po . pa je zato ovaj proces izrazito nestacionaran. nalazi se gasni mehur sfernog oblika ciji je poluprecnik R. RESENJE: VdeCi analizu sHa koje deluju na mehur (sl. 8f loR == 0. Kad stvarnog procesa kretanja i msta paro-gasnog mehura kvazistacionarni model ravnoteze si1a nije potpun. jet je tada: . Ovom prilikom u detaljniju analizu ovih sila se nece ulaziti. viskoznog otpora i povrslnskih napona. posredstvom veze sine = r I R. shodno pravilima 1Z Odeljka 1. ' (3) koji za vrednost minimuma funkcije if-=O) daje pritisak 20 1 ( 2. dobija ° \ 1 b) Slika P.62. dobija se poluprecnik R . == Ro ip == Po. nalazi se na idealno glatkoj povrsi. iz izraza (3) i (4) lako bi se dobila odgovarajuca resenja. II.212 Kavitacija iz jednaCine (1) sledi (2) Pritisak gasa u pocetnom stanju ravnoteZe mehura odreduje se.Po)Vg . a na njoj je povrsinski napon 0. pri stvarnom kretanju paro-gasnog mehura na njega deluju sledece sile: teZlne.Pp +201 Ro' Iz uslova minimuma funkcijeJ.pr n_ 2rn0sin8 = iz koje se. jer je za njihJ = O. potiska. . smanjuje.4-2 Problem 2. Na ravnoj povrsini. pritiska.R (311 PgoRo)'. Naime.sledi jednaCina ravnoteze 2 (p.2.1=0. Po' 0. Za specijalne slucajeve promene stanja: 1'1=1 . Ovde treba napomenuti da za vrednosti funkcije f > 0 mehur raste. iz jednacine (2). inercije. P. u tecnosti gustine P koja je pod pritiskom p. Kontaktl1a povrsina izmedu mehura i rayne povrsine je krug poluprecnika r. upravo.4-3.izotermske i n =1( adijabatske. Sve eve sHe su promenljive zato sto se u tolm vremena dimenzije mehura menjaju. Problem 204m2. poluprecnika R. I~ p. 0 \1/(311-1) (4) PK == Pp +T(3n -1) 3n-p R a gO 0 Vrednosti koje daju izrazi (3) i (4) mogu se nazvati i kriticnim. Sferni mehur.

u .. .-.(e] . su ==: -- P" r ~-~ = pC5"Rodcp = 2RoO' fn cos8 cosep dep = 2RoO' fn cas(S] ---n-cp)' coscp dcp 0 0 2 2 =2RoO' foL cose] COS(--n-cp)+sin81 sin(--n-cp) j"coscpdcp ar e] -e 8] -e 1 = 2RnO' e -8 (8] -8z ) -n 1 / 2 sin8 0 • (sin8] + sin8 z).mehur odreduje se kao: 8 = 8] . U tom polozaju ugao nagiba kontaktne Slika P. Py = 1 2. 0'.. Ukupna sila koja potice od povrsinskih napona jeP~ = ~ P. RESENJE: Poluprecnik kruzne povrsine. usisna vis ina (visinska razlika izmedu nivoa tecnosti u rezervoaru i usisnog otvora pumpe) je velika.. Dakle. + p}..4-3. <p proizvoljnom trenutku vremena.na prednjoj i zadnjoj ivici mehura..2.2. na kojoj se ostvaruje kontakt mehura i povrsi je IT c~. sin8dcp =2RnO' 8 ~8z sinElo(cos8z . 213 -----. otpori u usisnom cevovodu su veliki. ...cos8]).Kavitacija Proizvoljni polozaj mehura odreden je uglovima nagiba8 1 i 8 2 . simetricni oblik prikazan· na sl. Kavitacija 11 pumpama Kavitacija leao pojava prisutna je i u pumpama i ona u njima nastaje zbog smanjenja pritiska u usisnom vodu kada pritisakopadne dokriticne vrednosti. osno__.P. sile koje poticu od povrSinskih napona.. eventualno zbog prelaznih procesa u hidrosistemu (hidroudara). s:n O'yRodcp = 2RoO' s..81' 8 2 .pritisak isparavanja te. Odrediti sile koje deluju na mehur u horizontaillom i vertikalnom pravcu a koje poticu od povrsinskih napona.. .4. eventualno zbog prelaznih reZima rada pumpe.cnosti postize u presecima gde tecnost ulazi u kolo. Pumpa ce raditi u kavitacijskom reZimu zbog jednog od sledecih razloga: .8 2 )cp In.4-3 povrSine tecnost . Obicno se kriticni pritisak . PovrSinski napon izmedu zida i mehura je 0'. pa ce povrsinski naponi u horizontalnom i vertikalnom pravcu biti: 0'" =0" cos8· coscp i O'y =0" sine. jer je u tim presecima pritisakminimalan. 8 0 . Poznate velicine su: R.4. a deluju u horizontalnom i vertikalnom pravcu.s e cos <p Ro = Rsin8 0 • Zbog opstrujavanja gasnog mehura sferni oblik se deformise i ima.

ako su neki od uticaja spregnuti. Kriticna visina postavljanja pumpe.! li kr b) a) c. Frvo ce se H 1p I 11 i FA !=--.214 Km'itacija iii.' oznacen sa N. Na pojavu kavitacije u pumpama presudni uticaj imausisna visina.:) Slika 2.4) J 2g pg' S obzirom da je kavitacijski rezim rada pumpe nepozeljan.4. pri kojoj dolazi do kavitacije.av!tacijski reZlml racia I "-r.--c--<.4 posmatrati "normalni" polozaj ugradene pumpe. U jednaCini (1) sa I:lp g oznacen je ukupan pad pritiska u usisnom cevovodu. 1z jednaCine (1) dobija se visina postavljanja (u odnosu na nivo tecnosti u rezervoaru) pumpe Pa . Za odredivanje ove visinske razlike postavlja se Bernulijeva jednaCina. pale.4.4a.4.2. pa da pumpa irna siguran bezkavitacijski fdim rada.4. za preseke ulaza u pumpu(1-1) i kolo (K-K). pg pg . (1) u kojoj je svaki clan dimenzije visine.-»1 I I 11- ffi-t -----<>-j P rL_W_-! .3). Za ovaj polozaj pumpe postavlja se BernuIijeva jednacina.25). a koji odgovara bezkavitacijskom rezimu pumpe. Uticaj visine postavljanja pumpe na pojedine clanove energijske jednaCine (1) prikazan je na s1. U tu svrhu analizirace se polozaj ugraaene pumpe prikazane na sl.+ . za nivo tecnosti u rezervoaru (0-0) i ulazni otvor pumpe (1-1). jer se pri njemu menjaju.o'-:"-:--O-: I IY /1ll'~ 1 I I I ·1 I ' -J!-o-:.4. Meautim.PI v~ I:lPg H==---a\--pg 2g pg 0 (2. koja glasi 0 0 .1. dobija se iz jednaCine (2.2.2AAc).--:~ 1"""'-/.4. za vrednost pritiska P1 == Pk' i iznosi: 2 I:l'Pg vI a ---o(2. i to naglo..I _:~_:_:-:-:{ bez~. Pa PI I:lP g -=-+H+a .4.3) Kada raste visina postavljanja pumpe pritisak opada.. tose pri postavljanju pumpe mora voditi racuna da bude zadovoljen uslov Hk > H. koji se odrednje primenom izraza (2.. Zato ce se OVOln llticaju posvetiti vise paznje. 12g pg v. nije dovoljno da sarno bude zadovoljen uslov Hk > H pa da pumpa pouzdano radio Zato se uvodi pojam kavitac(j:fke rezelYe pumpe (visina 1:1 h) koja predstavlja visinu na koju pumpu treba postaviti u odnosu na visirm postavljanja pumpe sa kavitacijskirn rezimom. sve karakteristike pumpe (s1. U polozaju kada je visina postavljanja pumpe Hie (polozaj K na slici) pritisak dostize vrednost pritiska isparavanja tecnosti Pic' Gime zapoCinje proces kavitacije pumpe. 11-2% '1 .

Amplitude ovih oscilacija pritiska $uvece ako je pritisak manji i ako su kavitacijski mehurovi veci.kavitacijski.4. Zatokavitacijski reZimrada treba izbegavati i protiv kavitacije se treba boriti. to sledi izraz za kavitacijsku rezervu pumpe 2 ll+a ::i. uvodi se pojam dopu.4c.L+ M .rezim rada pumpe dovodi do erozije kola i drugih delova pumpe koji su izlozeni udarnim pojavama izazvanim kolapsom mehurova. Kako oscilacije pritiska zavise od vremena.--.. ali osrednjavanjem po vremenu one imaju sinusni oblik. Daljim povecanjem usisne visine pumpe kavitacija je tolilco intenzivna da dovodi do nagle promene hidraulickih karakteristika. Oscilacije pritiska u vremenu su stohastickog karaktera. PI = PJ (t) i P2 =P2 (t)..Pk +a j ::i.ftene visine postav(janja pumpe (polozaj D na slici).=. tad a postaje znacajne oscilacije ulaznog (pJ i izlaznog (P2) pritiska pumpe~ Oscilacijeulaznog pritiska su dominantne i one se u prigusenom obiiku prenose na izlazni pritisak. . jer jePIe <Pl' S obzirom da se kineticka energijastruje preseka K-K moze zanerrmriti (?1) u odnosu na kineticku energiju struje ulaznog otvora 1-1. tada sesmatra da je kavitacija potpuno razvijena.h =.3) i (2r-. (2. a s druge strane. za ostvarivanje bezkavitacijskog reZima rada pumpe potrebno je pumpu postaviti na visini H s H dop ' Ukoliko pumpa.6) DakIe. snaga i stepen korisnosti). Postojanje ovakvih oscilacijapritiska u pumpi uricu na pojavu suma i vibracija pumpe. to se potvrdujeda kavitacija predstavlja nestacionarnu pojavu. Kada dode do promene ovih lcarakteristika za 1-2%(presek II). i zato bi proizvodaci pumpi u svojim katalozima obavezno trebali da daju ovu karakteristilru.zim14 J'lgurno ce doCi do razaranja materijala i do ostecenja pltmpe.4.._4_.5) pg 2g Kavitacijska rezerva pumpe odreduje se eksperimentalnim putem i predstavlja veoma vaznu hidraulicku karakteristiku pumpe. Daljim povecanjem visine usisavanja pumpe zapocinje procesJeclvitacije koji na pocetku nije toliko intenzivan. Proces kavitacijskog i bezkavitacijskog reZima rada pumpe prikazan je na dijagramu sa sl.5.Kavitacija 2 2 215 pg 12g pg Ie 2g Ovde treba napomenuti da je presek ulaza u kolo pumpe (K~K)merodavan za pojavukavitacije u pumpi.2. a ne presek ulaznog otvora pumpe. napor. Pri bezkavitadjskom· re~i:inu rada prolIlena visine postavljanja pumpe ne utice na hidraulicke karakteristikepumpe. radi u kavitacijskom reZimu.4. Glavru teren borbe protiv kavitacije . PI . koja se uobicajenom terminologijom koja vazi za pumpeozhacava sa NPSH (Net Positive Suction Head). tj.L-i~iz_n_o_s_i_ _ _-. !J. Ako pumpa radi duffi vremenskiperiod u !cavitacijsJcom re.Pk +a :!.(protok. 1z razloga sigurnog obezbedivanja bezkavitacijskog reZilIla rada.4. koja se dobija iz izraza (2. te se zato karakter hidraulickihkarakteristika malo menja. (2. Ova konstantnostvaz~ do preseka 1. iz bilo kog razloga.

to)] == 972 kg / m • Pritisci kljucanja vode. Su' (.5.--'-"-+gH=-+-(s +S +s +A-+l)(-. primenom izraza (2.2 -) (1) P P 2 uk.Pk.. 1 4V 2 . Koeficijent temperaturskogsirenja vode je ~ == 4.4.4. 0 usisnoj visini vee je dostareceno. da bi se ostvario kavitacijski fdim rada pumpe. Slika P.r. protokom V.A Poznate velicine su: V. odnosno da za vece temperature tecnosti pumpa mora biti potopljena.4.6) dobija se dopustena visina usisavanja Pa . ' _-11-_-".k+/vd)T== ~761mm.10-4 °e l • Dati su podaci: d == 150mm.4 . vazi Bernulijeva jednacina Pa .V' ~k' A.70m. . za preseke 0-0 i 1-1.1.A tHdoP 1==3m'~u==3.5. prema tabeli 2. H.llacijone armature.. a) Odrediti potpritisak Pv ' koji treba da vlada iznad vode u rezervoaru. Slika 2.216 Kavitacija pumpi je pravilni izbor visine usisavanja i smanjenje usisnih gubitaka. Kavitacijska rezerva pumpe jet.13 m! s. Odrediti V~ V protok kroz pllmpupii kome ce pllmpa raditi u k kavitacijskom rezimll. Odraditi dopustenu visinutlsisavanja pumpe ako se usisava voda temperature: a) to == 20°C i b) t == 80°C. Konacno.:. /"=0.02.2. c) Rezervoar je otvofen prema atmosferi.d. RESENJE: U kavitacijskom Jeiimu rada u presekll (1-1) ispred pumpe postize se vrednost pritiska kljucanja vode Pk' Za ovaj rezim rada.. pri cemll je visina usisavanja H.:. Na osnovu dobijenih rezultata sledi da temperatura tecnosti ima presudnu ulogu na visinu usisavanja pumpe... 0 b) Rezervoar je otvor~nprenia atmosferi Pv "" 0 .4-4 Gustina vode na temperaturi od 80°C iznosi: 3 Pso == P20 / [1 + ~(t . za Hdap= Pig L\h-CSu+(...h == 6m.za t:= 20°C. l.. .. za zadate temperature.Pv Pk 1 ..d n iz koje slede rdenja: a) za potpritisak II rezervoaru \ \ \ . Borba protiv kavitaCije na terentl smanjenja pada pritiska ima oJ'novna pravila ito su u tlsisnom vodu ugradivati stc manje lokalnih otpora i potpuno izbegavati ugradnju regl.:c. P a> Pk' p. P20==998kg/m\ Pa==lOOOmbar. su Pk20 == 2337 Pa i Pkso == 47360 Pa.4-4.9. v d .k=0. Pumpa usisava vodu iz rezervoara. I v 2 {3. .. d. I.' - RESENJE Prema zadatom protoku brzina strujanja u usisnom cevovodu iznosi: v == 4V I d 2 1C == 1. Pumpa usisava V == 20 11 s vode. t==80°C. P Odrediti pri kojoj se Vtednosti koeficijenta lokalnog u otpora ventila u pumpi javljakavitacija. k -1.4-5. ProlJ/en8 2. Problem 2..

I =lOm. Sk = 0. ako je protok vode ~ "" 4 II s.(Su +Sk+ Ad) J1I3 = 3.@%%~~ A :_______ \!!/~'.u +Slc +S" +/c"d+ 1)(d 2 ' 7/ 2 .A. Odrediti protok kroz nategu i kriticnu visinu hkr da natega radi u bezkavitacijskom rezimu. ~. Svlc =p(Pa ..+A(/J+12)ld+l' b) za laminarno strujanje . Odrediti . i b) strujanje je larninarno. d=50mm.~:-. p . Su =0'.4-6. je h . A Ax [ RESENJK = (~/ A)2 2 (Pa-Pk) . ~ Pa' Pk' p. gde je prema tabeli 2.02. Su' Sic' • hkr RESENJE' Protoci kroz cevovod su: a) za turbulentno strujanje ~~------------2gH . u i/i I?< ~. t=20°C.Pa .Pic +pgH)( 4V) -(Su +Slc +/c"d+ 1) .5. Poznate velicine su: d. d 2 rc V=4 Su+S. Koeficijent lokalnog l. laoz koji struji tecnost gustine p i viskoznosti v. 11' 12 . .+A"d+ 1) Pro/Jlcm 2.+s. d 2 rc 1 V = 4 Su +Sk + H Slika P.4-6 11 f 32(/ J + 12 )v d2 + Kriticna visina.%m%mdmi%i.Kavitacija 217 PI' =Pa+ pgH -Pic -'2({. =¢o --. I~ ~ ~ V- \Ax su: P a Slika P.2. ~ odnos povrsma A / Ax pn kome ce doCi do kavitacije ventila.~ p ~ b:::/.1 za t=20°C pritisak kljucanja Pk .032 .4-7 = lbar. h=lm. u sledeCim slucajevima: a) strujanje je turbulentno sa konstantnim koeficijentom trenja /c. V.2.'O.4. 4~ ~ b) za koeficijent lokalnog otpora ventila 2 d rc 2 I . Izmedu rezervoara A i B nalazi se hidraulicka natega (prosti cevovod)..4-'1.Pk kR - pg Problem 2. Pumpa usisava vodu iz rezervoara kroz usism cevovod u kome se nalazi venti! v. ~ .d. d 2rc '2------------------------1--V=T p(Pa-Pk+pgH)/(Su+s.5.~ . A. C) za protok kroz pumpu . . A =d rc /4 povrsina poprecnog preseka cevi a Ax povrsina trenutnog otvora ventila.. gde je \ =. Dati podaci V· 2 =_==== =:=::= . 1 P gh = 2337 Pa. za oba rezima...mi%i. otpora ovog ventila menja se po h1---""k-~""':'-'--~<f-'-(iDH){I-zakonu sex) = A I Ax..

struja nece moei da prati geometrijll otvora vee ce se protoeni presek suzavati.2g(H + .) = cp. + 1 . k == 1.1.2. ako je profil brzina po visini otvora promenljiv.5.'edtm Ie lsti o/vor moze biti imali i Felt/a.p:::: PI .Jr. 1z Bernulijeve jedhacine. zbog dejstva: inercijskih sila.. Nairne. Kod avihotvora osnavni problem je odrediti protok fluida. postavljene za presek 1-1 i A kontrahovani presek K-K. 2....· ab. a opisllje se koeficijentom kontrq. Za otvor kruznog poprecnog preseka koeficijent kontrakcijeje \1'= Ak I A = (d k I d)2 = 0.. . .5.+l)T' PI .1 p+gH=-p+Cr. po analogiji sa brzinom slobodnog pada tela sa visine H. takav otvor kad koga je brzina strujanja u preseku konsal1tna. tada je ree 0 velikim otvorima. pak.lIlja klioz malle o1l:vore Pod malim atvarom podrazllll1eva se. Ocigledno je da se izraz za teorijsku brzinu isticanja veoma lakoInoze dobiti 1Z izraza (2. pg. presudnu ulogu ima profil brzina..P2· ..5. P2 v 2 gde je r. dalde.. Ova suzenje ..218 2050 STACIONAlRNA ISnCANJA KROZ MAlLE OTVORE I NAGlLAVKE U ovom Odeljku razmatrace se stacionamo isticanje. /:1P. pg . dobija se brzina strujanja u kontrahovanom preseku P1 .:t{cije koji predstavlja odnos maksimalno suZene povrsine (presek K-K) i povrsine otvora kroz koju se vrsi isticanje. odnosno naCin odredivanja protoka.P2 karakteristiena razlika pritisaka. . U tu svrhu pasmatra se kruzlli otvar sa s1. a 8to zavisi od mesta gde se otvor nalazi. takvi otvori se nazivajumalim. a to je one kod koga je protok konstantan. .1) pn cemu je cp:::: 1/ brzinski koeficijerit. Staciionsr1ll3 istic:!ll. J (2.. Ovde treba napomenuti da prva interesovanja za istiCanje kroz male otvore poticu od Toricelija koji je.koja glasi: Slika2. iii.J2gH za teorijskubrzinu isticanja. Ovu podelu treba uslovno shvatiti jer.5.koeficijent lokalnog otpora suzenjamlaza definisan sa prvom nizstrujnom brzinom v i u kojoj je koeficijent lleravnomernosti a.. Ako je profil brzina po poprecnom preseku otvora uniforman.smanjenje protocnog preseka naziva se /contra/cq/a..v =-1 . i suprotno.1. . postoji promena brzine ali takva da je mala iIi zanemarljiva.··v·2g(H +-) . . odnosno nepromenljivoscu karakteristienih nivoa teenosti u rezervoarirna. Otvori kroz koje se vrsi isticanje dele se na male i velike. .1) za slucaj da su rezervoari otvoreni (PI:::: P2 :::: Pa) i da je gubitak strujlle energije If+l - . na dubini Hod nivoa teenosti u rezervoaru A iznad kojeg vlada pritisak P1' Nakon otvaranja malog otvora nastupice isticanje tecIlosti u prostor pod pritiskom P2' Pri isticanju kroz mali otvO! ostrih ivica. bez obzira na veliCinu. izveo izraz v T :::: .1 koji se l1alazi u vertikalnom zidu.1.5.64. Ta konstantnost protoka ostvaruje se vrernenskorn nepromenljivoscu polja pritiska.

2 mlaza. Koefieijent protolea predstavfja proizvod koefteijenata kontrakefie i brzinskog koejic!jent~ oc/nosno predstavfia odnos stvamog i teorfiskog proto/ca. . i to veoma brzo. 1.5. I!J.=0. posle preseka K-K.99. Na pr.5. pa se isticuCi mlaz u potpunosti ne defotniise. Ova promena deformacija mlaza.1.2) u kome je !J. U izrazu (2. koeficijent protoka. Ako se otvor nalazi dovoljno daleko i pd nivoa tecnosti i ad zidova rezerv()ara. odnosno v 1 cp----(2.5. pa je tada koeficijent protoka !J. tj. odnosno da je tecnost savrSena. polozaj otvora u odnosu na nivo slobodne povrsi i U odnosu na bocne zidove rezervoara..97.2.1. Mnozenjern brzine v sa povrilinom Ak dobija se izraz za pratok V::: v Ak = \jJcpA 1r-2g-C-H-+-b..v T . viskoznost tecnosti. zato se 'takVa kontrakcija naziva nepotpunom. I!::.64.+1 i u sebi obuhvata hidraulicke gubitke nastale pri isticanju.S/aeionama is/ieanja KrOZ male oil/ore i naglavke 219 zanemarljiv (. 2 Pri isticanju. kako je vee receno. pri velikim Re-brojevima brzins.5. ako je otvor blizu dna iIi bocnih zidova rezervoara.611. Medutim.1.::: ~ =-i-~::: IJICP I (2. Kontrakcija moze biti potpuna i nepotpun~ a 8to zavisi ad polozaja otvora u odnosu na nivo slobodne povrsi i u odnosu na bocne zidove i dno rezervoara. dolazi do znacajnih deformacija oblika protocnog preseka Slika 2..2. ako je u pitanju kruZni otvor precnikad i aka se otvor nalazi na rastojanjima veCim od 3d i od dnai od zida tada je kontrakcija potpuna. tada do izraiaja dolaziuticajcvrstih granica..5. Koeficijent kontrakcije predstavlja.-P-):::!J. i s1. Koeficijent kontrakcije. moze dosta dObroda se sracuna primenom Kirhofovog obrasca IJI =n / (n + 2) =0. Ova velicina zavisi odmnogih faktora. odnos povrsina kontrahovanog preseka i preseka otvora. a najuticajniji su: oblik i veliCina otvora.A i2g (H + tJ.k:i koeficijent ima vrednost cP= 0.62. Pri isticanju kroz male otvore ostrih ivica.4) .5.1) sa cP je oznacen brzinski koeficijent. ako je isticanje kroz kvadratni otvor. a obicno se uzima cp=0.jC. Za male lanzne otvore koeficijent kontrakcije ima vrednost 1JI::::0. koji predstavlja odnos stvarne i teorijske brzine isticanja.3) i po svojoj fizickoj sustini ima vrednost 0::. tada je isticanje neometano. iIi.5. tada se mlaz deformise kao sto je prikazano ria s1. u odnosu na osnovni presek otvora.1) nalazi sena rastojanju 1=d12 od otvora. a presek maksimalne kontrakcije K-K (s1. ako se radi 0 pravougaonom otvow dimenzija a x b tada potpuna kontrakcija nastaje ako se otvor nalazi na veCim rastojanjima od 3a od dnai 3b od bocnog zida. pa se takva kontrakcija naziva potpunom. Nairne.p ) ~ pg ~ pg (2.96+0.2.=0.. za l-~ male kruZne otvore ostrih ivica. naziva se inverzija mlaza.

Slika 2. Za odredivanje protoka koristice se: BemulijevajednaCiria za preseke 0-0 i f .5) .696. a samim tim i protoka.220 Stacionama isticanja hvz male o/vore i nag/aI-lee Kod kruZnog otvorainverzni mlaz imaoblik elipse. 1 .2 strbje i zida cevi formira vrtlozna zona u kojoj vlada potpritisak Pv Cijim se dejstvom povecava protok.kat viskoznosti je toliko izrazen da prakticno nema kontrakcije mlaza (\!f =1).j1 i). za male kruzne otvore 08trih iviea..postepenog \ \ . ..l su prakticno konstantni. 12 =C..:-.5. D 2n V = J-l--J2gH ..-+(~ ? 2 Sp ... sa 81.. pri Re :::l 300 koeficijent protoka ima 10' 10' 10' 10' maksimalnu vrednost koja iznosi ~l 10' Re 10' =0. a naroCito u bocnim clelovima preseka 2-2·. trece. Kada se mlaz dovoljno udalji od otvora.. za veoma male vtednosti Re-broja (Re< 25) efe. 12 koja izrazava jedl1akost odgovarajuCih gubitaka prosirenja koji su sa koeficijentom lokalnog otporausisa strujne energije.0.2 kroz koju se vrsi isticanje. za Re> lOs koeficijenti: cp.3. neprekidnost mlaza se narusava i nastaje kapljicasto strujanje.-dominantan uticaj na koeficijente: brzine. Kad malih otvora 05trih ivica 1.3 l.. precnika D. dIugo..5)povezani relacijom ~uv. Karakter promene ovih koeficijenata. jednaCina kontinuiteta vd 2n 14 =.5 -h~-+--·---!--+s1. shodno kojima slediprotbk .5. I VI +11.-. kontrakcije i protoka ima Rebroj.pv. Analizom dijagrama dolazi se do sledeCih zakljucaka: prvo. i tad a se u prostoru izmedu kontrahovane povrsine Slika 2.5.2.1. 2.5.. u funkeiji od Re-broja (po Altsulu) prikazan je na dijagramu sa 0. zbog dejstva inercijskih sila.-+1)p p 2 p D 2' u kojoj su koeficijenti lokalnih otpora ~ .d Naglavci su kratke cevi koje sluie za povecanje koeficijenta protoka.0. Za objasnjenje rada naglavka posmatrace se cev. 4 (~u (2...=vID2n 14 i izraz za koeficijent kontrakcije \!flc == (d / D)2.5.postepenog suzenja i Pa Pa r v~ -+gH=-h. Povecanje protoka prim~nom naglavka moze se tumaciti na sledeCi nacin: pri ulasku fluidne struje u cev nastaje kontrakcija struje. i.v2/2+C. :: :::==:===~f--_~-~NTmI-r~~. koja u· preseku K-K ispunjava kruznu povrsmu precnika d.1.

"".97 0.l. /' ZAOBLJENI ~.809 0..5.761 0.Staciol1ama isticaJljtl !croz male olvore il1aglavke 221 U izrazu za protok koeficijent protoka predstavlja veliCinu ...7 30 36 45 0.799 0.5. Podaci: ~=O. koja odgovara malim otvorima ostrih ivica. .3 25.4 16.725 0.873 0.idZa (2..937 0. a istovremeno je fluidna struja ispunila ceo izlazni presek cevi.778 0.925 0.782 0.L_..5.66 8.:~.883 0. r (2.98 0.2.938 0.. koeficijent protoka se odreduje primenom i:l. . Daljim smanjenjem duzine naglavka ( 1/ D ~ 0) koeficijent protoka uzima vrednost j.946 0.l. i ako se koeficijent lokalnog otpora I. ako se umesto malog otvora ugradi spoljasnji cilindricni naglavak optirilalne duzine (I/ D =3+4). ~~ .6). jer je naglavak kratak. tada se dobija koeficijent protoka naglavka .896 0.-.909 0.719 .l. odredi Bordinom formulom.620 10 20 30 40 50 60 0. Za neke od njih vrednosti koeficijenata protoka date su u tabeli 2..' .I )-1/2 1-L= (-Z-+c.. Tabela 2. .33 10 a(O) J-l. .908 0..796 0..-. NAGLAVCI CILINDRICNI -·-·~'~D"'=::::: KONUSNI .5.747 0.764 0.~. definisano za izlazni presek...=:: . a(O) J.··· ---.64. 0.2.. Vrednosu koeflCljenata protoka zanaglavke razlicltlh konstruktlvnih izvodenja.-.: lid 1. C .5.66 3+4 5 6.5~1..450 0.. .799 0.731 0. Naglavci se konstruktivno izvode kao: cilindricni (spoljasnji i unutrasnji).475 0. ~ /". '.33 16. ~ .o = 0.zona potpritiska..66 20 57 0.. Tecnost istice kroz mali otvor ostrih ivica keji ima koeficijent protoka J.857 5 8 0.... Ako je duzina naglavka manja od optimalne (1ID<3+4) tada se zbog potpunog ne ispunjavanja protocnog preseka fluidom. Za koUke ce se povecati koefidjent protoka. RESENJE: Za slucaj isticanja kroz cilindricni naglavak precnika D (v~ s1.L.947 0. Ako se u OVOID ia:azu zanemari trenje.947 0.f'..62.p +"" D +1 . P. kOllUSni (konvergentni iIi divergentni) i zaobljeni. /':C.._:::::: ::::::. Problem 2. ~. \jfk = 0..6) \jf" Kod cilindricnih naglavaka najvece povecanje protoka ostvaruje se naglavcima duzine lID=3+4..892 0.. \ ~..~8 ..2). odnosno zbog ne dovrsenog formiranja vrtlozne zone.. 2 3 4 5 6 10 13. /I=:::: J-l.. p ... *J-l.743 0.. koeficijent protoka smanjuje.2. <p 13. .97 O.920 0....62.815 0.. ovo s toga sto se tada u potpunosti formirala vrtloZna zona ..06.* a(O) J..787 0.~ '~ ... :::::::: J-l..L=0..

222 S/acionama is/icanja kroz male o/pore i nagla)Jke I ~ r f.2. A= 0.""1-0.65 0. Od~editi maksimalne visine nalivanja vode u rezervoaru.l=0. Do tog odnosa graficki prikazati zavisnost koeficijenta protoka naglavka u funkciji od odnosa 1/ D. U rezervoaru se nalazi voda temperature 20°C. 4.. u qdnosu na nivo horizontalne ose naglavka. koji odgovara apsolutnom vakuumu. Odrediti maksimalni odnos II D cilindricnog naglavka sa s1.64. iznosi (f.·-)2+ 1 \{lk '+'k 1 l-I/2 J ~O. Dalcie. Sa dijagrama sledi da koeficijent protoka ima maksimalnu vrednost J.~ ~r-.5. a samim tim i protoka. KoristeCi izraz (2.70 -j'. Pa == I bar. Pri isticanju vode kroz cilinciricpj naglavak sa s1. '+'k :::: 0. do kojeg ce koeficijent protoka naglavka biti veCi od koeficijenta protoka malog otvora ostrih ivica (iJ. ~:::: 0. koja odgovara malim otvorima.l==l2"+(1--.l-l1o) /1100= 33.5. Preko ovog .lo == 0.5.75 +--+-""". dobija se visina nalivanja vode u rezervoaru H Pa -Pk == pg (~+1)<p2 -\l{' .62 o 10 Mali otvOI -'-".5-2.5.5-2. RESENJ£: Za cilindricni naglavak sa s1. dobija se graficka zavisnost prikazana na dijagramu sa sl. do odnosa l/ D=57 ima smiJ¥a kOT/stiti cilindricni naglmJak.v -+gH::::-+(s+1)-2' .5. 2 '1/1e (1) Kako je minimalna vrednost pritiska Pk == 0. poznate velicine su: <p:.=-1-2 +l+(1--)"JS== 57 .2. Problem 2.--+--+--""''<k----I----I0.Ciji je pritisi.2 koeficijent protoka odreden je izrazom (2. drugo. to se iz izraza (1) dobija maksimalna teorijska vrednost visine nalivanja . za vrednost 1/ D=57 koeficijenti protoka naglavka i malog otvora su isti.-~'='+:~-::"" 20 30 ---50 40 l . \{lle == 0.o == 0. Podaci: ~=0.06.81 za optimalni odnos 1/ D = 3'.4%. postavljeneza preseke 0-0 i1-1 sa s1.6) za razlicite odnose naglavka 1/ D. liD Slika P.~~-T-. teorijsku i realnu.5-2 dlls -l-z IJl Problem 2.62. i. jer trenje ponistava ucinak naglavka.lo \V'c '11 pri kome su protoci kroz naglavak i mali otvor ostrih ivica isti.tk kljucanja Pk = 2337Pa.82. Ako se u ovaj izraz uvrsti vrednost koeficijenta protoka f. RESENJE Iz Bernulijeve jednacine.62).maksimalnog odnosa nema efekta koristiti naglavak.64. koja glasi: 2 Pa Pk .60 t. p p uz koriscenje jednacine kontinuiteta vd n / 4 ==vjlin /4.=0.2.2. dobija se odnbs 60 0. Povecanje koeficijenta protoka.5. D A Lf.2.2.5-3.2.827. i izraza \jIk = 2 VI == <p~2gH (d / D)2 . pa prema tome cilindricni naglavak ima efekta koristiti sarno do ovog odnosa.2.06.P.02. 2.6)..

SVI == 2. koji ima brzinski koeficijent cp=O.5. U polozaju prikazanom na sl.5-5.d I 2 i z = h dobija se domet mlaza D== %+2CP. transportovana pumpom.5~4. A2 == 4 m . jer pri smanjenju pritiskaprvo se postize piitisak kljucanja Pk == 2337 Pa (za t=20°C). istovremena se voda. Nakon otvaranja ovih ventila voda istiee iz rezervoara A u rezervoar B. pa ce zato nivo vode u rezervoaru A da se spusti za visinu x.'_-1 2 2 H2 konstantan. iz kojih '7 se eliminacijom vremena dobija jednaCina trajektorije mlaza v x 2 g x 2 x z==-(-) = . ° .5-S k . .SA Problem 2. Odrediti za koliko ce se spustiti nivo vade u rezervoaru A u odnosu na nivo u njemu u pocetnom HI stanju mirovanja.-":"'. Dati podaci su: Al == 2 m . vraca u rezervoar A. 1==5m.RESEN. Aka se otvor nalazi na rastajanjima H=lm i h=lm od nivaa slabodne povrsi teenosti i od dna rezervaara. Smatrati da je napor pumpe +--1.02. h D==50mm.5.2. Iz rezervoara istiee voda kroz mali otvor ostrih ivica precnika d=10mm.2 v 4cp2 H ' h koja vazi u x-z koordinatnom sistemu vezanom za presek K-K. H 2 ==lOm.4Sm. Uvrstavanjem koordinata x:= D . Ovom pritisku. S H j =3m. koji se od ivice otvora nalazi na rastojanju d/2.. Yp ==175J/kg. Prema tome.U preseku maksimalne kontrakcije K-K. Su==O.P. odgovara visilla nalivallja tecnosti H = 13. respektivno. A= 0. a u rezervoaru B da se poveca za visinu y. brzina strujanja je v == cp~2gH.Jiih == 1945mm. L==lOm.77 m.2.fE. vrednost pritiska Pk == ne moze da se postigne. S== 0. V2 RESEN. h=2m.5-5 ventili VI i V2 su zatvoreni. Medutim.97. Ispod ove vrednosti pritisak nece opadati. d==40mm.2. S1il<a P. S obzirom da se radi 0 slobodnom mlazu to se kretanje fluidnih delica maze opisati dinamickim jednaCinama koje vaze za horizontalni hitac.Posle otvaranja ventila VI i V2 pocetna Yp V2 ravnoteia vode u rezervoarima ce da se narusi.fE.Stacionama iJ'tieall/il Ic7vz male otvol'e i naglavke 223 H == 13. pOJ'/e ove /liJ'ine nema efekta poveeavati viJ'inu na!ivanj~ /erplVfok klVZ nag/a/lak neee moCi da J'e poveea.Problem 2. SV2 11\ == 3. Dakle.2. a pri toj vrednosti pritiska tecllost intenzivno isparava eime zapoCinje proces kavitacije. Sic == 0. Iz Bernulijevih jednacina Slika P. dakle. iz jednaeina kretanja po xi z pravcu slede jednacine: x == vi i z == gt 2 12 . odrediti domet mlaza .

L d . ' 2 1 .5-6. U rezervoar A stalno dotice V = 20 11 s vode_ Rezervoari A i B spojeni su malim otvorom ostrih ivica i prazne Se kroz identicne naglavke.. +V.. I J.11-1-(1:.V1 + A~+ If1!2 == 0.224 Stacionarna iJ'll~'allja b-oz Inale o/vore i nag/avlce h V1 g(h+H1 -X) =(Su +SV1 +A"d-+ 1)T .441/ s i V2 = 8. slede 2 jednaCine Slika 2. = 11.. l Problem 2.2) definisn".Hz . .5.-l z =[ (Su +2SV2 +2Sk -I-A D)(D)4 +s +2Sk +A Ci+ 1 J- 1/Z == 0. Problem 2. \ \ h1 == 5713mm.1(1:.h2 ) . a pri tome temperatura .1 .J2gHz Va =: J-l oaJ2g(h1 .326. nalazi Se sabijeni vazduh temperature t_ Iznad klipa vlada atmosferski pritisak.l ) Jh: +.koliko tecnosti dotice u rezervoar tollko iz njega i istice U~l == ~72)' i jednacinu zapreminskog bilansa tecnosti A1x == A 2 y. [ 2 Yp =g(H2 -y)+ (Su+ 2Sk+ 2C. RES-ENJ£: Shodno izrazu (2. 1+.V2+ An)(D-) +s+2Sk+A'd+ 1 _ 1 d 4 _ .)2 .[h.03.-l==(Sl/+Sy-l-7v-!i+l)-1I2==0.471.-lGfli == 3194mm . V2 == ~L2 .5~7. 1-'0 if 1-'0 Ove visine daju protoke: V.)2 -I. _ d n Yp 4VI2g(-i. ' J.5..J2g(h+H1 -x) d 2J( .== V.-lG fii .y) 2 u kojima su koeficijenti protoka P'l == (su +t.-l1 2 Yp ] x== [ (~L2) (H1+h)-I-Hz-g- /I Ai f-l1 /LA2 +(~) 2 J==lm. KoristeCi uslove stacionamog istiCanja: ~). i fi"o = V . Nakononiatanja malog otvora precnika d vazduh poCinje da istice u atmosferu.2. A== 0. == paJ2gh1 pri cemu su: ' V2 = J-la.' 2g 2 V L v~ 2 J. dobija se visina J. teZineG. Ispod klipa pneumo-cilindra.se tri zapreminska protoka: r:.-lo == 0. ] v 22 T dobivaju se protoci vode Vi = f-l1 ~.551 2 koeficijent protoka naglavka i a == d n 14 povrsina popreclJ.5-6 cija su resenja h2 == . U stacionarnim uslovima isticanja odrediti protoke kroz naglavke_ Dati su podaci: d == 50mm.56 Us. I == 1m. == J. KoristeCi uslov stacionarnog strujanja . Sy == 1. J.62.og 'preseka. Su =0.

zauzme no' i ravnoteini polozaj. pocinje delovati sila F konstantnog intenziteta. Trenje klipa i klipnjace 0 zidove cilindra zanemariti.+ gH) _ Z d d P 32~tJ-l. d. Odrediti vreme za koje ce se klip zaustaviti. Gustina vazduha je p == (p a + Pm) I R(273 + t). pa je zato vazduh nesti51jiv.5-7 Problem 2. iz jednaCine stacionarnog isticanja V == VI'.2. Odrediti vreme za koje ce kIt) G F pod dejstvom sile F da se spusti .fE: Trazeno vreme je T == D -zDg (H _h)A[JC32~1)2 +2ACE. fl.)'IT. Poznate veliCine su: G. d. F. teiine G. Slika P. 2 SlikaP.1. p=4(F+G)/(D -D. J. U polozaju prikazanom na slici na ldip hidrocilindra. R. t.Sk'Sv' REfEN. Pa' REfENIE U toku isticanja vazduh je pod kanstantnim Pm == 4G I D2'IT == canst.Stacionama ift/call/a kroz male otvore i naglavke 225 vazduha se ne menja. p. t.2. Konacno. d H pri cerou su: A==Su+sk+Sv+1 . Do. zbog povecanja pritiska. v. otvara ventil V i ulje kroz cevi-kanaIe izbdene u Idipu i klipnjaCi pocinje strujati laminarno.5. dobija se vreme za koje ce klip da zauzme novi ravnoteini polozaj: natpritiskam T==~ == V fl J.JR(273+t) (D)2~Pa+Pm d. h. G. Kako je t=const. Tada se u klipu. D. to je i p=const. H. 5to data isticanje cini stacionarnim.5-8.1d 2 'IT /4· ~2 Pm I p.1.). S".5-8 . d. Poznate veliCine su: D. Pratok vazduha shadno izrazu (2.2) iznosi Ii" == J.L Pm .

x(z) dz .6. ima brzinu povrsinu dA:= \jlx(z)dz. dobija se ukupni protok hoz veHlei otvor (.3) Dalje.5.6.6.=const.6. Prema tome.lmja Pod velildm otvorom podrazumeva se onaj otvor kroz koji tecnost istice i kod koga je profil brzina promenljiv po visini otvora.1) Nakon integraljenja.226 2.1a. (2. Ova pretpostavlea je potpuno opravdana. leoji se nalazi na dubini Vo a) b) z U odnosu na nivo slobodne SliIm 2.7) i diferencijalni izraz za brzinupoklopca va := dy I dt. S obzirom da je profil brzina po visini promenljiv. prema izrazu (2.1 povrSi tecnosti.U tn svrhu posmatrace se poklopac u proizvoljnom polozaju otvorenosti (v.j2gzx(z)dz. Promena brzine.2) V(y) := ~L. PlC'ot@k tecJnosti kroz vellikn otVO>ll". (2. 11 kojoj je z vertikalna koordinata od elementa povrsine do nivoa slobodne povrsi tecnosti. po koordinati z.].J2i fhh+Y .4) . opisuje se funkcianalnom zavisnoscu v:= cp. Za odredivanje protoka hoz veliki otvor potrebno je poznavati funkcionalnu zavisnost x(z). Zapremilllla teclIlll{])s1i:li koja iistekne kll"o:ll veRiki ohm" :Ila vreme Imjegovog otv:ar. := fJ. Zato se veliki otvor deli na veliki broj malih pravougaonih otvora. dobija se zapremina tecnosti V:= S -V(y)dy o Vo H 1 ./ii "1 Ovde treba napomenuti da je koeficijent protoka ispred znaka integrala. jer je promena ovog koeficijenta po visini otvora zariemarljiva.2). Ova zavisnost za konkretan veliki otvor odreduje se iz jednaCine konture leoja oivicava veliki otvor. tada je interesantno znati koliCinu tecnosti koja istekne hoz veliki otvor za vreme njegovog otvaranja poklopcem koji se krece . jer on vazi za male otvore.otvara brzinom Vo. a graficka interpretacija ave zavisnosti prikazana je na sL2.6. protok hoz elementarnn v=qJ·bgz povrSinu je d~' := V· dA := fJ.r.. to se protok hoz otvor ne moze odrediti izrazorn (2. x(z) dz. po visini otvora.6. U slucaju da je pre isticanja veHlei otvor zatvoren. ISUCANJE 1'ECNOSTli KROZ VELIKE OTVORE 2. (2~6.2) je f"2 i-. koristeCi diferencijalnu jednacinu isticanja dV = r7dt (0 kojoj ce biti vi'se govora u Odeljku 2.6. Protok hoz trellutno otvorenu povrsinu velikog otvora.6. s1. Proizvoljno 12abrani mali otvor sirine x(z) i visine dz.6. jer je pretpostavljeno da je po visini otvora fJ. (2.1b) odredenom koordinatom y.j2gz.2.

-)2.6.6-:10 Tecnost gustine p istice kroz veliki pravougaoni otvor sirine b i visine a. Za ..1 a e . Ako se protok kroz veliki otvorodreduje pribliZnim izrazom (2).I2[I+i(2~e )+~{2~Ql2_}8(~ic.. tj.. od odnosa he / a.. c pri cemu se razvoj u red ogranicio na cetiri clana."'Jl.' J = 11.lg 2 _ h1 ) • -2.I2[1-~(2.E.:-h~ =========/~I=' tecnostL J . koji se svodi na obHk (2) u kome je he = hJ + a 12 = 112 ...!-:::: 1_. moze da se napise u nesto drugacijemobliku..pa sledi " .(.:). Problem 2. '1 -+_. shodno izrazu (2).. . V.. iz kojeg se.. ->!II b .6-1./2 (1 + (he _f)3/2 2~c )3/2 = h. am· . h ~(h3/2 3/2 (1) b) Kada se pravougaoni otvor smatra maliin tada se protok odreduje izrazom (2. posredstvom geomehijskih veza izmedu visina. . . ~r 96 (/1) 2J-.. c lc ". dobija veza izmedu protokakroz veliki i mali otvor . 2 a) Odrediti protok kroz veliki otvor. ..2) sirine Slika P. . i kada se protok odreduje izrazom (2). (he +f)3/2 = h. . Zamenom hinomnilrtedova u izraz (3) sledi izraz za protok V = flab" 2ghe ..lStical?ie tecnostikroz /leilke O/vOTe 227 koja istelme za vreme otvaranja velikog otvora poklopcem.3'+.a 12 . (3) Izraze u malim zagradama moguce je razviti u binorn~r red.12(1- 2~ )312=h.. Isti postupak se koristi i za odredivanje kolicine tecnosti kojaistekne kroz vdiki otvor za vreme njegovog zatvaranja. ll.i to fi'={J. zavisi od dubine na kojoj se otvor nalazi._-. a ne tacnim (1).l-.. RESENlE: a) Zamenom u izraz (2. . C'" . . Greska koja se pravi kada se veliki otvOt smatra rna lim. jet je prafil brzina kod malog otvora ravnomeran po visini i ziito .jer je a/2he < 1.C b) Kolika se greska pravi ako se protok kraz velilei otvor odreduje leao protok kroz mali otvor. _ .visina od tetista pravougaonog otvora do mvoa slobodne povrSi tecnosti.3"~'. tada se pravi odredena greska koja ce OVOID prilikom biti odredena. Izraz za protok (1).lbJ2i[Che+I)3/2_Chc-I)312] .2.u 96 he (4) Iz izraza (4) sledi da je uvek Ii' < r:'M' odnosno da jeprotok kroz otvoikada se on tretira velikim manji od protoka kada se on smatra malim. . a sto je i normaino.1 pr'avougaonog otvora x(z)=b=const dobija se protok kroz veliki otvor Ii' -3t-"-'V..2). Gornja i donja ivica velikog atvora nalaze se v na visinama hj i h2 u odnosu na nivo slobodne povrsi =. .5. )~~(2~ )2+'48(~~.daje veti protok.

96 0.6-1.6. tada je odnos he / a =1. d) kruga.6-2. Sa dijagrama je jasno uocljivo da je pri odnosu he / a =1/2 najveea greska i ona iznosi (VM .6-2. U ovaj izraz treba. Dakle. a.)VJE: Protak kraz veliki otvor odreden je integralom (2.0 Slika P.P. za navedene velike otvare.paje pIotok V == j. pa je protok V = J. U vertikalnom zidu nalazi se veliki otvor kroz koji istice tecnost.99 J 1/ 0. h.l ~ fii[ich+H)5/2 + 15 h 5/2 -~Ch+ H)3/2 ].l"l/g e) KoristeCi jednaCinu elipse (b . c) trougla sa vrhomokrenutim lea dole. h5/2 ' 3 .2.I H == x / b sledi x = (z-h)b / H. a) Za pravougaoni otvor je x(z)=b=const.5 0.[. kada je greslea 1 %. lSj.dz:= 2j. j.l ~. koji je nacrtan uz pornoe jednacine (4).00 0.l. b.lQb3/2 "g. fiif:+ H 2 (z-h).V) IT/M = 4.z)2 / b2 + (x / 2)2 / a 2 = 1 sledi protok (4) V = 64 j. i (1) b) 1z slicnostitrouglova (z -h). R. dobija se protok V == 64 C R 5/2 .2%.0 Greska I a~~h I "} 2.dobija se protok 3/2 V = 2j.2).5 l~ hda 3. H.lbv'2i[ (h + H)3/2 . e) elipse if) ako je protocna povrsina smestena izmedu dva kruzna luka i slobodne pavrsine. b) trougla sa vrhom okrenutim prema gore. Dalje.228 .5 2. Poznate veliCine su.(h+H)h ] .95 / ~--1 1.021.0 1. (3) d) Posredstvom jednaCine kruga CR _Z)2 +(x / 2)2 = R2.I:!. Problem 2.Islicanje tecnosli !croz velilce oNore 1. H 15 5 _1. RES.l~v'2i[~(h+H)5/2 +1.h 3/2 ].2 vizuelnu interpretaciju greske posluziee dijagram sa sl..6-1. vee pri mabin odnOSlma he / a veli/ci otvor se moze smatrati /cao ma4 a protok kroz otvor se moze odredivati izrazom (2).2. r IS f) (5) (6) . uvrstiti zavisnost x(z) i nakon toga pristupiti resavanju integrala.97 0. (2) c) KoristeCi vezu iZllledu promenljivih x=(h+H-z)b/H. .2.fT~'J~fi~·M~"~·-·~-~"~-af~~ ::~f:{~Ji(~r a) b) c) d) e) f) Slika 2. Odrediti protok kroz veliki otvor ako je on oblika:a) pravougaonika.

·-. x Slika P. b) trougla i c) parabolicke povrSine. . ). a) Odrediti protok kroz veliki kruzni otvor za sledece podatke: R =1m. ~fb+H b vzx(z)dz=). RESEN1E: S obzirom da se povrsina velikog otvora sastoji od dye povrSine: donje .2). c) JednaCina parabolickog otvora glasi: z = b + Hx 2 I a 2 .2. pri cemu su protoci 2 Vi . Odrediti protok kroz veliki otvor.1/2i ki [(2z-b)v'z(z-b) -b 2 InC-Jz-b +. ako se protok kroz veliki kruzni otvor odredujekao protok kroz mali kruzni otvor..t~-:::--=:=:~~=:-~~:~:c::r kroz veliki otvor.6-3 ]/2 === 2).6-2).6-3.v'2gH[C 2H +b)v'fJ(b+H)-b21n(~1+ ~ +J¥")]. PoZ'nate velicine su: a. h =5m i ).1V 2g .2) dobija se protok kroz veliki ot-vor oblika parabole V2 ==).-1. P.kroz donji i V2 . = ~w.~~~~. b) Kolika se greska pravi. iznosi 2 Vi == 2~L fJ2g( 15 (b +h +H)5/2 +~(b + If) 5/2 - tCb+h + H)(b+ H)3/2 ]. Protok kroz povrsinu donjeg otvora je isti za sva tri velika otvora i.6-2c i iznosi 2 b) c) Slilm 2. koji se nalazi na visini h ad mvoa slobodne povrsi teenosti. Teenost istiee kroz vertikalni veliki kruZniotvor poluprecnika R.2.1.Jij r ~ a ·fb+H ~ .6.o~£i::~~~]n~. h. to ce ukupni protok kroz veliki otvor biti V = Vi + V . b. pri proizvoljnom odnosu fJ/R.62.. H.6.6-4. KoristeCi oyu jednaCinuiizraz (2. [ ~(b + Hi/2 + 15 b 5/2 -%(b + If) 3/2 ]. ako se on sastojiod trougla i: a) pravougaonika.kticanje tecnosti hvz ve!ike oNore 229 U delovima zadatka d) i e) sa x je oznacena ukupna sirina odgovarajuceg malog otvora. Problem 2.1 .£~. pri cemu su koordinate z i x oznacene na s1.Jz)ll:+H =~ . iznosi r/2 H h X! .j2g[ (H +b)3/2 _b 3/2 j. prema izrazu (1) iz zadatka (2..1v 2g. a) t b) Protok kroz trouglastu povrsinu..1 . jer je Ti" == Vj +Ti"2' a) Protok kroz pravougaoni otvor.l == 0. prema izrazu (3) iz zadatka (2.!~=~ -). odreduje se identicnim postupkom kao i u zadatku 2. Problem 2. bvzCz~b)dz ==).kroz gornji deo povrsine.6-3c.trouglaste koja je ista za sva tri velika otvora i gornje koja je za svaki otvor razliCita.6-4.

(i=0. integral u izrazu (1) trebaelegantnije reSiti.. <:p 1 . sa kojima se izraz (1) svodi na oblik V=2fJ.2) koji vazi za mali otvor tada je protok ~VJ = 1l~2gH R 2 n.. J° 3R.1. u kojoj je Zi = ik.v2gH = .32 sm4cp) lin 1 1.v2gH R 2[ 2cp -4"sm2cp-.2~ coscpsin2 cp..1 je dr/ = fJ..2 r.. =vH l-ZH-g(H) -48(H) r.z.la (2)dol::iija V"" 2fJ. = 2fJ. b) Za kvalitetnu ocenu greSke.2H 3sm cp. moze resiti..Z)2 = R2. iz jednacine (3) sledi veza izmeduprotoka kroz veliki i mali kruzni otvor . R 1 .Y 2dy /2 H-gCH) -R Z 2~L~2gH R2 f.' = fJ.. razvojem funkcije ~ H . (2) Jasno je cla kada osnovni integral u izrazu (1) nenia eksplicitno resenje d? ga nema ni integral u izrazu (2).SR[ 1.z) . uVeSce se i nova smena y= Rcoscp.J2i e R . Kako je y / H :< 1 to se ova funkcija moze razviti u binomni red ~ Y 1/2 1Y 1 Y 2 3 y 3 ] -yH-y=vH(l-H) r. .812 k[ 1 sa kojim protok kroz veliki kruzni otvor iznosi V = 2fJ. pri tome ce se usvojiti korak integracije k=0. 2n).. Prema tome. Nalazenjem vrednosti podintegralne funkcije Y i = f(zi) = Jz.5. r. koja se pravi kada se veliki otvor smatra malim. U cilju kraceg zapisa uvocli se koordinata tezista kruznog otvora H=h+R. a samlin tim broj koraka je 2n=2R / k.:.8:Z COSZ cpsin2 cp) dcp '2 r.h)(2R + h. (Zi -h)(2R +h-zi ).. Integral u izrazu (2) se ipak.fii 1= 20..-:-..)2 ] 32 H (3) Ako se protok odreduje po izrazu (2. i primenom Simpsonove metode za numericko resavanje integral a dobija se resenje integrala 1= S h h+2R f(z)dz~3 YO+4(YI +Y3+"'+Y2n-l)+2(Y2 +Y4+··'+Y2n-Z)+Yz n =3.1. P.:. pa se reila~anjernilltegra.230 lSlicallje lecllosli/croz wilke oiJ.[ +.94 m3 / s..2. i glasi x = ~(z .8H2 (8.64. Veza izmedu koordinata x iz nalazi se iz jednaCine kruga x 2 + (R +h ... to ce se njegovo resenje potraiiti numericki. Pre konacnog resavanje integrala zadd3ce se same tri CIana binomnog reda.-. (sin 2 cp. i smena promenljivihy = H .ly 1 Y 3J vR .y u red. priblizno. pa ce protok kToz veliki otvor (1) biti Kako integral u izrazu (1) nema eksplicitno reilenje.~2gH R 2 n[1 ~(B.Oi"e RESENfE: Protok kroz diferencijalno malu povrSinu kruznog otvora sa s1.~2gz 2xdz.jH-yJR 2 _y 2 dy. pa zato numericko reSavanje ne dolazi u obzir.:.

0' 0.95 .6-4. za razliku od prethodnih zadataka. RESENJE. otvara se poldopcemkoji se laece konstantnom . zaldjucuje se (sHeno kao i kod velikih pravougaonih otvora) da se cak i pri malim odnosima HIR veliki humi otvormozesmatratimalim i tad a se protok odreduje leao ri'M = J.1 . duzine b. a to iz razloga razlike u profilima SHka P. Najveca grdka se pravi kada je odnos HlRo=l i ona iznosi 3..-4-----1 Kao i pri analizi dobijenog rezultata za .606..v == cp J2g(I{ . PrimenjujuCi uslov ekstrema ah =0.768 greska je 1%.t .2. V= ProDlem 2. pri kojoj protok ima maksimalnu vrednost. P. Problem 2.. jednaCine Bernulija i kontinuiteta (vA == voAo). protok na prelivu je av / 2c cpbH J2gH = mbfrJ2gfI .6-4.98 + I ' .+ . a potom odrediti i koeficijent H protoka ako je poznat brzinski koeficijent cp.j . Prema tome.. obuhvata u sebi i greSku koja se pravi kada se protok racuna prime nom pojednostavljenih izraza.. Veliki pravougaoni otvor u kosom zidll.-__-H '" gresku kod pravougaonog otvora u ..2. protok preko pre grade je V = cpbh J2g(H -:--h).. preko koje se voda sliva. tako se iovde 0... a to iz razloga primene sto jednostavnijeg izraza za protok.j . i zida pre grade je H.(A lAo) 2 r 1/2.. koja se pravi kada se veliki kruzni ot\Jor smatra malim.6dpreliva koeficijentprotoka se.96 +---I---+----+------t----1 zakljucuje da je protok kroz kruzni.97 zadatku 2.99 -1----. 0. sa koje je jasno uoCljivo kolika je grdka za proizvoljni odnos HIR .+ .siroka vodoslivna pregrada.:."" 0.2 (izraz (4»...1 %.!J2gH R 2rc.6-5. za preseke ispred vodosliva i na samom vodoslivu. nesto drugacije definise. Izraz (4) ima graficki prikaz dat na s1.. DalcIe./ . dobija se izraz za srednju brzinu strujanja na vocloslivu ... te uvodeci Slika 2.. = 60° prema horizontali. h) .istjeanje tecnostih'Oz vdike otvore 231 (4) 0. Prema tome.Koristeci.6-5. osim koeficijenta brzine i kontrakcije. Odredjti pri kojoj visini h vodenog toka na pregradi ce protok biti maksimalan. sto je ranije vee objasnjeno.. nagnutom pod uglom ex.2 brzina. Visinska razlika izmedu nivoa slobodne povdi vode. umesto nepoznatih veliCina ~ i Ao brzinski koeficijentcp = [~+ 1.2. dobija se visina na prelivu h =2H/3.. U vodotoku se nalazi brana . Pri odnosu HIRo=l.. ispred brane.1 otvor koji se tretira kao mali veti od protoka kroz otvor koji se tretira kao HIR veliki..6.. 3"\13 pri cemu je ovde In = 2cp /313 koeficijent protoka~. U ovomslucaju koeficijent protoka.J(.

6-7 slicnosti trouglova. 3/? 2 Pm 5/2 Pm . a=im.. to ce trenutni protok.6-7. .. a potom sve to u izraz (2.j2g { Pm ..6.3). Pm =2 kPa.6.6-6 .3).6.b + h)5/2 + -±...[. pg pg r l} = J 57.-.232 lSticanje tec"ilosti kroz veltke otvore brzinom vo. = 20cm! s.. pg 2 {I Slika P. f .6-7b). U izraz (2..2.Iz dz = r.. Vex) = J-lfii-·sma. b h+ ~~I +asi~a. pg sma..6. poIozaj poklopca odreden je koordinatom x. H7!2 +~ H 5/2 ] = 170. 5/2 V =-3 . b'= 1m.4) dobija se zapremina vode 2 fl b.7m3 • ~ (H · hvo 35 105 15 b) KoristeCi potpuno identican postupak leao i u zadatleu pod a) dobija se zapremina .k~ea~~ su podaci: H=2m. dz ! sina. h+ p p.. U vertikalnom zidu nalazi se trougaoni otvor koji se ofvara poklopcem cija je brzina Vo = 1 em! s. = 90°) = 58. J-l= 0.(H-+asma. P2.) Vo sma.. h=i. ]3/2 l J ZamenjujuCi ovaj protok u izraz (2.H) aIh. Dati su padaci: a =2m.4). UvrstavajuCi izraz a) ~) x = (z . dobija se zapreminavode koja istekne kroz veliki trougaoni otvor za vreme njegovog otvaranja V =..62.) -a+-5-·-LC-+h)-C-+h+asma.2. +(a-x)sina.[ h+ p p.!!.r--= ::~:a~~~~ naak~ol:ei ~O!O~~~e..) 3/2 sma. RESENJE':~)Polozaj trellUtne citvorenosti poklopea odreden je koordinatom y (s1.1. biti .3111 3 1z dobijenog rdenja za isteklu zapreminu vode u slucaju da je zid vertikalan (a. Odrediti zapreminu vode koja istekne kroz veliki otvor za vreme njegovog otvaranja.4m 3 • Prolliem 2..l (H + h) 7/2 . RESENJE.5m. u proizvoljnom trenutku vremena. fiifH+y (z.H). shodno iznizu (2.(-+h+asma.b Pm .Pri otvaranju velikog pravougaonog otvora. Odrediti zapreminu vode koja istekne kroz H h " Vo -:?_--=--- . fh[J-lE.Iz dZ] dy Vo 0 h fl = 4J-lfii . S obzirom da je element trenutno otvorene pravougaone povrSine dA = b . = 90°) dobija se zapremina V(a. dobijen iz odgovarajuce Slika P. =-3 ~hI2g-. +(a-x)sino. h =3m..

ako je velilei otvor oblika: a) pravougaonika.6-8. i kroz njih se nadu trenutni protod primenom izraza (2.]. vo' a H a H h h a) b) c) d) Slilw P. ). c) troug1a i d) trapeza.(H +h -i. Pri kretanju poklopca konstantnom brzinom Vo velilei otvor se otvara.hCH +h)5/2 +h)3/2} =: 12. b.6-8 x=*[z-CH+h-i. +l~S H7I2[ 1 +(%)2 ] +125 [ (~)2 -1]H(H+h)S/2 } =: 27..2. Za h .. h. ) .)2~llOS +h) ~[(H Vo h 7/2 _ +~(H V = 2 f2i (E. [z. hH 5/2 +~(!!-i(H +h)3/2 + ). Dati podaci su: a=1m. Kada se poklopac kre6e konstantnom brzinom Vo =SOmm/ s. a tecIlost istice iz rezervoara.3).. prikazan na sLP.J. 'C7 . za vreme njegovog otvaranja.)] i y=*i.l'l/2g !tvo 10S(8H+lSh)(H+h) --3-(H+h) -lOSH =363.. ============= Uvrstavanjem ovih veza u izraze (2.Jz dZ}-.6-9.:. Zato se ova povrSina deli na dYe. 15 6 . Odrediti zapreminu tecnosti leoja iste1me kroz veHlei otvor. trenutno otvorenu povrsinu otvora.istieanje teellosti !croz ve/ike otllore 233 r. aka se poklopac kre6e: a) s desna na leva i b) s leva na desno.-:: a [ 1 5/2 hN .a di.. l = 0 . posredstvom slicnosti trouglova.6(b) Vo • 8b odreden je koordinatom y. PozIlate ve1icinesu: a.6-9 . 3 ProD/em 2.7m..6.l Va h 105 a IS· 6 a· .. PrOD/em 2. U vertika1nom zidu na1azi se veHki otvor koji je zatvoren poklopcem.6. H. b) vaie re1acije izmedu promenljivih a) Slika P. 7/2 8 7/2] 3 V=2).)2lf ~[3-S('~'lJ(H +h) 7/2 +1.1 2). -c----·----·-------f RESENJE: a) Trenutni po1ozaj H I poklopca. h=1m.l. pri njegovom kretanju s ZI desna na levo.. H=1m.4)..2. b) romba..2.45 m . U vertikalnom zidu nalazi se trougaoni veliki otvor koji zatvara poklopac. cobija se zapremina V = r-l{~LJ2i fh+H-t.4) dobija =: fii (E.. 6 2 .6.6. i to trougla i pravougaonika.1m3 .l H7/2]_1. b) Pri kretanju poidopca s leva na desno treIlutno otvorena povrsina velileog otvora ima oblik trapeza. odrediti zapreminu vode koja istekne kroz veliki otvor za vreme njegovog otvaranja. h+H o Vo .3) i (2. a potom se shodno izrazu (2. .

i5 V = 3 " "i:"g b [CH+h)3/2 _[-J3/2].kroz trougao za vreme njegovog otvaranja. sprovodenjem kojeg se dobivaju zapremine: 2" ~g a) V = E-_rV_L.zaprernina tecnosti koja istekne kroz gomji deo trougla za vreme njegovog otvaranja.fii ab {3(H +h)5/2 +2H512 -SH(H +h)3/2} .. preko velikog otvora. i V3 .{3(H +h)7/2 +711H 5/2 -7 H(H +11)5/2 +4H7/2} .1. za sva cetiri slucaja. c) Ukupna zapremina koja istekne kroz veliki otvor je V = r~ +V2 +V3' pri cemn su: VI . V = 3 2 15 fl. 2 V 3 =_iyfii ab[CH+h)5/2_ H 5/2_1 hH 3/2J.zapremina koja istekne kroz gomji den trougla (visine h osnove a) za vreme otvaranja donjeg dela povrsine.kroz trougao za vreme otvaranja pravougaonika.J2i b { 105 CH +h+b) 7/2 -15CH +h+b)(H +h) 512 a 8 2 Vo -tCH +h+b)(H +h) 3/2 b +%CH +h)5/2 + ~S CH +h)7/2}.234 .<kroz pravougaonik za vreme njegovog otvaranja i V3 . pri cemu su istekle zapremine: VI . V2 . i one iznose VI 1~ ~l~ Cf)2{t[C[-J+h)7/21-hH5/2-th2H3/2}. b) V = ~111~ {i[CH +h)5/2 _H5/2]_hH3/2} 1 3 Vo ..fii !!:. postupak dat u Odeljku 2..zapremina koja istekne kroz donji den trougla za vreme njegovog otvaranja.6. 15 Vo h 2 . 2 Vo 1 r-VL. Ove zapremine su: v:I = ~ 1J. h Vo d) Ukupna zapremina koj a istekne kroz veliki otvOt je V = VI + V2 + V3 .i5[CH +11)312 .lstieanje teCizostibvz /Je!ike o/vore RESENJE' Za odredivanje zaprernine tecnosti koja istekne kroz veliki otvOT za vreme kretanja poklopca.[-J3/2]. koristi se. V2 . 105 Vo h V2 = 2 fJ.

jednaCine postavljene za preseke 1-1 i 2-2. Ovako nastao model strujanja naziva se kvazlstaciol1amo J'trujal1je.2. Od odnosa protoka Vo i V(z) zavisi da Ii se rezervoar prazni (VO <V(z»).7.235 2. Iz Bernulijeve.7. Kod tecnosti koje se nalaze u rezervoarima kvazistacionarno isticanje nastaje zbog promenljivosti nivoa tecnosti koje je izazvano punjenjem iIi praznjenjem rezervoara.1) 1""""'1 u kojoj su: dV = -A(z)dz elementarna promena zapremine tecnosti u rezervoaru. odnosno protoka. postavljeni zadatak se najlakSe resava ako z predstavlja visinskll razliku izmedu trenutnog nivoa tecnosti u rezervoaru (1-1) i nivoa SIika 2. nastace istovremeno punjenje rezervoara protokom Jio i p_raznjenje promenljivim protokom rj(z). Vu(z) je ukupni protok tecnosti kroz trenutnu povrsinu A(z). medlltim. kao sto je to slucaj pri punjenju i prainjenju rezervoara fluidom.fi It prislIJ'tvu promenljivog pof/a pritiska. a znak minus je zbog smanjenja koordinate z u toku praznjenja (odnosno dz<O).jednaCine Bernulija i kontinlliteta. U daljem tekstu razmatrace se sIucaj praZujenja rezervoara sa 81.7. Da bi se odredilo ovo vreme posmatrace se rezervoar sa s1. koje izaziva vremensku promenu brzine strujanja. nivou tecnosti.7. iIi se Va puni (Jio>V(z)). V(z)je ukupni trenutni protok tecnosti kroz cevovod i Vo je dotok tecnosti. nakon otvaranja ventiIa VO i V.1 (2-2) gde se vrs} isticanje. U pocetnom trenutku vremena (t=O). A(z) je povrsina poprecnog preseka rezervoarariamonutnom. KVAZliSTACIONARNA ISTICANJA NESTISLJIVOG FLUIDA 2. u toku kvazistacionarnog isticanja pritisci iznad nivoa tecnosti II rezervoarima Pj i P2 zavise od koordinate z.2. stvarne " trenutne promene brzine strujanja su male sto dovodi do toga da se u laatkom vremenskom intervalu stvarno nestacionarno strujanje moze smatrati stacionarnim. KvazistacioIDial:'na istkallllja itecJm@stft pJri pillllljeJmju iii pr3zJmjenju l'eZelt"V@dl!I'dl! radicliUh @Miks Nestacionarno isticanje nastaje ako se iJ'tictmje vr. Medjutim.1 (V(z) >r7o) od visine h2 do visine hj' Tada za kvhzistacionarrio isticanje vazi diferencijalna jednaCina d-V-=-rj-u (-z)-dt-=-[V-·(-z)---Vo-l~dt"""" (2. Ova koordinata moze da se bira proizvoljno. U opstem slucaju.7.1 proizvoljnog oblika i promenljive povrsine A(z) po visini rezervoara.1. za izvesnu klasu problema. koja glasi: .7. NajceSce se pri kvazistacionarnom (nestacionarnom) isticanju tecnosti zeU znati vreme punjenja ili praZnjenja rezervoara. Ovo za posledicu ima da se za opisivanje strujanja mogu lcoristiti jednacine jednodimenzijskog stacionarnog strujanja .

2) U jednaCini (2.7.7.00 koejicijenta pr%ka. dok rdim strujanja veoma malo utice .stujanja bez gllbitaka energije.7.-)--p 2 P 2 '-.236 Kvazistacionarna isticanja PI .1.Ld 2 rc. VI Pz vi(z) . ! v.(z) . iz prostora pod pritiskom PI u prosto! pod pritiskom P2 (pz < PI) protok fluida se odredllje izrazom Ir/=fJ.1 od visine hI do visineh 2 . Koriscenjem diferencijalne jednaCine isticanja (2. koji se smatra nestisljivim fluidom.y2g 4 fil.~+1)-1/2.-4-~2g(z+--. Koejicijm/ protoka (iii koeji"cije/'Zt iJ'ticanja) govori 0 gubicima eJZergije i izrazava ko!t!co je s/Jlamiprotok man]l od teorijskog. kojiimaju veti broj cevnih deonica.= (I. U slucaju kada istice gas gustine p. s tim sto diferencijaina jednaCina isticallja ima oblik dV = A(z)dz = [VO -V(z)] dt. "'v zanemarivanjem brzine VI u odnosu na brzinu V z (z). jer je povrsina poprecnog preseka trenutnog nivoa tecnosti po pravilu mnogo veca od povrsine poprecnog preseka cevi kroz koju se vrsi praznjenje.V =Ke.<1) zato sto su gubici u cevovodll uvek prislltni.7.+ g z + ..101).3) Opisani postupak u potpllnosti vazi i za punjenje rezervoara sa s1. +(r +r +r +A. glasi: Z 2 g( z + PI pgP2 ) = 1. prema izrazima (2. kroz mali otvor . i mnozenjem sa povrSinom 'd 2 rc /4.1.7. Ce.. tada je svrsishodno koristiti ekvivalentlli koeficijent otpora cevovoda Ce iIi ekvivalentnu karakteristiku cevovoda Ke' U tom slucaju Bernulijeva jednaCina za nivoe 1-1 i 2-2.7. . NajveCi uticaj na koeficijent protoka ima geometrija cevovoda i ugradene armature. z+ PI-Pi pg A(z) dz (2..+ . po svojoj fizickoj sustini koe£icijentprotoka mora da bude manji od jedan (fJ. Teorijski protok je protok ideaIizovanog strujanja .AJ%cPI-Pz) j. h I ~.. Ako se isticanje vrsi kroz slozene cevovode. d rc PI .V • ·2 Poredenjem protoka koji se dobija iz ove Bernulijeve jednaCine i protoka po izrazu (2.2) sledi veza izmedu koeficijenta protoka i ekvivalentnih veliCina koeficijenta otpora i koeficijenta karakteristike cevovoda .:f. dolazi J'e uvek primenom energijskih (Bemu1ijevzlz)!ednacina l/etilZaCina kontlizuite/a.2) sa fJ. koji za posmatrani prosti cevovod iznosi fJ.= .J" 'ok d 2 ' 2? .. i posle integraljenja ove diferencijalne jednacine dobija se vreme praznjenja rezervoara T = r.u +Sk +Sv +A.1) i izraza za protok (2. dobija se ukupni protok tecnosti kroz cevovod .-g-) 2 I (2.2. oznacen je koeficijent protoka.Pz V(z) = fJ..100) i (2.2)..procep povrsine poprecnog preseka A i koeficijeilta protoka fJ. u principll.7.

+V. U cevovodima prikazanim na slici P.7-1a.. P. d 7 =lOOrnm. .: : c2 "2 2 VI . d s:::: 60mm.2.7. b) na s1. d 6:::: 70mm. c 4 = 5. .289. te eliminisanjem brzina VI (i=1.7.. SlikaP. a) Postavljanjem jednaCina za hidraulicld paralelne grane v~ V~ v. C3 "2 = C4 "2 . 2 2 ~ 2 Vs C1 "2+cs"2 = C3 "2+ C6 2 V3 jednaCina kontinuiteta Til + V 2 :::: a) b) Vs . te odredivanjem brzine v 7 ' dobija se ukupan protok tecnosti r/7 = fl7A7 . c 5 =6.J2gH.7-1 i Bernulijeve jednaCine gH= Cj V12 12 +csv.2. pri cemu. V5 + f/6 :::: V7 . V3 + V4 :::: V6 . i Bernulijeve jednaCine gH=c1v{ 12+c2vi 12+c7 v. .c 2 =4.7-1. uvode se oznake Ai = di2 rc 14 za povrsine poprecnih preseka cevi i Vi (i=1. c 3 =9.Kvazistacionan1a/titicCmja 237 CI L~=A~' 1.7-1b. P. Poznate velicine su: d j = 50mm. /2..7-1 poznati su precnici cevi d i i ekviva1entni koeficijenti otpora c i (i=1. c 7 =4. 12.. 12 +c7v. dobija se brzina \/7' koja pomnozena povrsinom poprecnog preseka A7 daje ukupan pratok tecnosti V :::: fl7A7~2gH.. Odrediti koeficijentprotoka cevovoda prikazanog: a) na s1. RESENJE: Zbog lakSeg pisanja.. d 2 = 40mm.2.7). koeficijent 7 protoka odreden je izrazom 1 \ jednaCina kantinuiteta V3 :::: V6 = ri 4 + V5 i r~ = V~ == v. .7) za odgovarajuce brzine strujanja. (2. d 3=50mm. c6 =7.4) U izrazu (2..6). .4) A je povrsina onog poprecnog preseka cevi zakoji je odredena vrednost koeficijenta Ke' Problem 2. . d 4 :::: 40mm. v.2.ie koeficijentprotoka fl7 =[C1 +C2 (A 2 ~jaA3)2 +C7(~:)2 T/2 =0.. c j = 9. . C1 2. U izrazu za pratok. .

Stika P.Po' p.:+Fs) +K6 (I ll/2 1 lI/2}-2 +K7' b) f l r lJ-1/21-Z J +K7' koeficijent protoka ce bid iJ. d II cI =SRI +Svl +Sk +A..7.+ K 3 +(JK.. 2 '2 I koje su karakteristike pojedinih deonica slozellog cevovoda. ."d+ 1 . Naime.o. a= A4 + AS V C4 / C5 U oba razmatrana slucaja koeficijent protoka znatno jednostavnije moze da se odredi primenom izraza (2.7-2 2 v2 v2 v 2 dZ 1 . c) vreme prainjenja rezervoara ako je on sa gornje strane zatvoren i ako na njemu ima mali otvor precllika do i koeficijenta protoka iJ. iJ. odnosno tri razliCite referentne brzine. 2 ) +c 2 J 2.4).S"J>S"2.. z RESENJE: a) Kada su u pitanju slozeni cevovodi.-:: Z 2 -1l=[c+c1 C 1 Z .t:k'~v.ff) +dz 5. 2 C l ra: d d .-) +C6 (y) 6 J a) Ke =ll ( k + kr2 +Ks J +l Ck+ K)-2 +K6 J 1 1 1 -2 K e =K1 +lJK.7 == 1/ A. C2 =SR2 +Sv2 +Sk +AT+ 1 .SR2 A. uvodenjem karakteristika Ki = ci /2A.7) a potom i ekvivalentne karakteristike cevnog sistema: ~ CZ / C3 +C4 ( . . III =[c( Z ) +cll 2 'f-Lz =[c( . Odrediti: a) ukupan promenljivi protok isticuce tecnosti.238 Kvazistacionarna isticanja gde je konstanta .2 (i=1. pa se mogu definisati sledeCi koeficijenti protoka z ~ 2 Z Z 1 1 d 1 +d2 iI~ 2 .. s tiin sto se za svaku referentnu 2 brzinu u slozellom cevovodu moze definisati brzinski koeficijent.+Sv+A. . d . -1 . Do koeficijenta protoka dolazi se iz Bernulijevih jednacina V 1 gz:=c-+c . --'--A3----------"-2·------:::C A3 2 r-. b) vreme praznjenj a rezervoara. I. odnosno koeficijent protoka. Cilindrieni rezervoar prazm se kraz nesimetricni slozeni cevovod. do. U razmatrallorn primeru postoje tri razliCite deomce. J2Ke • Problem 2. 11' '2' h.2.SR1. dl' d 2 . ~ +d dZ 2 -1 11.o' kroz koji ustrujava vazduh gustine PO" Paznate su sledece veliCille: D. H" SIl.2 gZ=C-+C 2 12' 2 22 i jednaCine kOlltinuiteta za raevu V = VI + V . d.. . tada je zbog kraceg pisallja pozeljllo uvesti konstallte I c=s..7-2.

P flo do ... b) Iz diferencijalne jednaCine iSticanja dV:= Vdt ::::: vremena dt ::::: D. Va : : : flo din J:0 P v • Istovremeno se rezervoar prazni sa protokom tecnosti V(z) = fl ~2g(Z. V2 1 = fL2 -4-~2g(z-ho)' h =0..! I 4-j2gz . H::::: 1 m.v2 =: 1. Iz dobijenihizraza za ukupni protok." +I.1 + AhO / d = 2. J.(... Problem 2...5m.:.-d-+ 1 -'-----'1~--_1t_---t--"-> a ~fI SHkaP. 7~3. Konacno.02. .7..5. -vh)..Jh+H-Jh).u = 0. se ima u cevi kroz koju protice celokupna masa tecnosti.=..7-3 Iz zadatog uslova jednakosti koeficijenata protoka(fLi =fL2)' dobijaselcoe£icijent lokalnog otpora ventila I.5.--. postavljenih za nivoe 0-1 i 0-2.-j2gz .)1j. b) vreme prainjenja rezervoara. oCigledno je da je zbog kraceg pisanja prakticnije raditi sa ukupnim protokom koji..2...)..1t dz. ho ::::: 0...2 r h-h 0 I\.v = 1 + Ad + 1 1 +~ fL2 J "'u r +". t=O ~_=...fu(J:.\= 2. d 2n H u kojima su koeficijenti protoka flI::::: t=T h u Vl z ~1..Kvazistacionarnaisticanja 239 Ukupan 2 trenutni protok tecnosti je V::::: J.. sledi diferencijal Posle integraljenja dobija se vreme prainjenja rezervoara fld v2g vz fld v2g c) Pri spustanju nivoa tecnosti u oslobodenu zapreminu rezervoara vladace potpritisak Pv' Tom prilikom vazduh ustrujava u rezervoar protokom T= D2 2 ~ h fh+H dz 1= D2 2 ~(vh+H r.:. I. I. dobija se izraz za vreme praznjenja d:" T::::: fld 22D2 fii 1+. iIi V::::: V. ponavljajuCi postupak dat u zadatku pod b).. d::::: 50mm.=. h:::: 2m. VI::::: d 2n . Odrediti: a) koeficijent lokalnog otpora ventila v2tako da koeficijenti protoka oba cevovoda budu jednaki. +T72 := =(!-tA + fl2d.! d:1t -j2gz. s obzirom da su zaprerninski pratoci tecnosti i vazduha jednaki (Vo : : : Vez)) dobice se promena potpritiska Pv = fez). slede izrazi za protoke .456.. Podaci: D:= 1m.=_=_=_=_~_ t=t 0 dz D RESENJE: a) Iz Bernulijevih jednacina. koja kada se uvrsti u izraz za protok tecnosti daje jednoznacnu zavisnost ove velicine od koordinate z.d~)2 .1. Cilindricni rezervoar se prazni kroz dye cevi razlicitih duzina.. A::::: 0.

/2.(.5 s.R3 +i. i =-4. odnosno ukupni protok kroz slozeni cevovod V(z) = fiAJ2gz. te koriscenjem ..240 Kvazistacionarna isticanja b) Primenom diferencijalne jednacine praznjenja rezervoara . 0 (=0" III Vo r<= V . Tt---t'-=-"t'-ot.Odrediti vre:rhe za koje se rezervoar isprazni do visine koja je za rastojanje a veca od ravnoteZnog nivoa vode u rezervoaru.'('ri(i=1. C =(..21[ .-~.?--".2. D 2 n' dV = (Vj +V2 )dt = --4-dz.~ t=T - dz A ' I ] =SRJ +(. z d z '2 ..Jz+Jz-ho ~ 2D2f2i [(h+H)3/2 _h 3/2 -(h+H -ho )3/2 +(h-h o )3/2] fl]d ho 2g = 66.2.y'(. fl. . /2:::: pczvi 12= pC3v~ /2.k'v'O' p.·=~~.Uvodenjem koeficijenata . Integraljenjem diferencijala vremena.Jz +Jz-ho dz.2.'~ 13 c3 =t. Pl"o/.R2 +(. dobija se koeficijent protoka r }J.=lc+c j ( Aj + Az cj I c2 ~ + A3 ~)2J' c Ic J 3 .z. I.. Poznate veliCine su: d.1. jednakosti padova pritisaka u hidraulicki paralelnim granamapc] v. 2Ai v K ] <JK .y2 +lv +1.3). i jednacine kontinuiteta V =::: Ii. dobija se diferencijal vremena dt =_ ~2 fljd f2i . a. a koja glasi gz = cv 2 /2 +c]v. (i=0.= AJ2K • .3).lp('y.jK3 k- 2 e . Cilindricni rezervoar u koji doticekonstantan protok fio prazni se kroz nesimetrican slozeni cevovod.7-4. d..k + Iv-j-.jd2hoJ2i h z.3) .. + V + V3 ..U +(.k +lvd+ 1 3 2 ceVl A = 4 ' i povdina poprecnih preseka • d 21[ A d.Jz ~)d _ }J. I c =(. Koeficijent protoka posmatranogslozenog cevovoda moze veoma jednostavno dase odredi i preko koeficijenata hidraulickih karakteristika cevnih deonica kao 1 K =:::~. l-ln .v] +(. h.+ 1.. Iv./em 2.fljd2J2i h = racionaljenjem podintegralne funkcije D2 fh+H(..(z=1. RESENJE. dobija se vreme pratnjenja rezervoara TD2 fh+H . Ke =::: Ko +( + ~ + ~ )-2 => }J.0 z- dz .y + Iv d c] H ----:--15--.Y3 +(. iz Bernulijeve jednaCine postavljene za z nivoe 0-1. Su. D.

Svl == 2.Kvazistacionarna isticanja 241 1z uslova jednakosti protoka pri stacionarnom isticanju 170 == V(z == Ho).k nivoa tecnosti u sudu.J h + H . Odrediti vreme za koje ce v se sud isprazniti do visine a=lOmm·vece od ravl1oteznog L.1).h-ffo (l + )dx JHo+a-ffo X rr. pri tome uvodeci koeficijent protoka 1 J-L=~======================~== ] dl 4 . dobija se ravnoteina visina teenosti u rezervoaru 1 4V H =_(_0_)2 o 2g fUl 2 n Iz diferencijalne jednaCine isticanja (2.- ~ JH+h -.7-4..1 +Aer+ 1 I D H I V k L.Jii. Ako se rezervoar prazni bez doticanja tecnosti(Vo =0).02.-.7-5 0. Sr =0. nivo tecnosti u rezervoaru se asimptbtski priblizava ravnoteznom nivou. RESENJE. i integraljenjem dobija se vreme T= f-ld 2 2D2 J2i f. tada T-+00.5.. tadaje Ho = 0.A . .5. I r LI 4(er) (Su +Sk +Sv +Aa)+c.7-5. koja glasi: " D2n [V(z) -Voldt:= dV = --4-dz.' dz Fz -. dobija se diferencijal vremena odnosno integralni izraz T := _ Uvodenjem smene x = D2 f1d2 J2i fh+H Ho+a Fz .==-=_~_==-=:.d. tj. Sk = 0. A= 0.397. H == 2m. Podaci: L == 2m.=:. u i vazi za slucaj praznJenja sa istovremenim doticanjem tecnosti.Ponavljajuci sliean postupak kao u zadatku P. Iz dobijenog izraza za vreme za koje se rezervoar isprazni do visine koja je"za a veca ad ravnoteZnog nivoa tecnosti u rezervoaru sledi zakljucak da: kada a-+O.2.7.:.:- Fa = ~('\IH+h-vHo+a+vHoln ~ r-r. L1 == 1m. d] = 50mm.lh).r +.. d = 40mm. Sv = 3. I Vo T == J-Ld 2 (. pa iz dobijenog izraza za vreme T.. Za vreme prainjenja u sud dotice kOl1stantan protok 170 =6 lis.-)' f-ld 'l/ 2 g "Ho +a -vHo 2 2D2 r::-.:>.[ii. h = 2m.J[i.==-=:.d. Cilindricni sud se prazni kroz simetricni slozeni cevovod..2./ii.~ rr== -= J2i Problem 2. D= 1m.3. VI Su = 0.A h \ I Sllka P.. -:. odnosno kada je kolicina tecnosti kojadotice rezervoar jednaka koliCini tecilosti koja iz njega istiee. sledi resenje za sluCaj potpunog prainjenja rezervoara (a =/1) 2 2D li\.

7-7.2. d.-. uvrstiA=O i B=O.= (~11 +~k +2~v +)v}+1-2A)-1/2.-Vh+H+~-1jHo-a+·f-1}Ho+f·ln . A.. konscenJem ov J' • Slika P. Rezervoar koji je na pocetku napunjen vodom do visine H istovremeno se puni Konstantnim protokom ~ro i prazni kroz prosti cevovod.. i ravnoteznog polozaja u rezervoaru Slilca P. 21g ( f.h+H 2D2 ProDlem 2. o RESENJE. eiji je napor dat izrazom Yp == Av 2 + B.7-6 Ho 4v'" B' = (__0.· a) Uvodenjem koeficijenata protoka fJ.. Ho.ln.1 4d~o ) 2.-.d nfii g te sprovodeCi postupak kao u zadatku P. D. prazni se kroz nesimetricni slozeni cevovod..2. RESENJE. D. a.----:::V g 2 (l' .2.7-7 . . dobija se trazeno vreme punjenja T= 20 l-ld -y2g . Poznate velicille su: Cp Ai' (i=1.· Prime nom Bernulijeve jednacine za p .7-4.[if.h+H+li 'J" 'g b) Resenje ovog dela zadatka dobija se kada se u nadeno resenje zadatka pod a).2. prikazan na s1. " 1 =~(-vh+H -'JHo +a +"Ho In ~ r.2. Za vreme praznjenja rezervoara natpritisak p"._)2 -:.Jh+ii -. H.JH. l-ld1 'l/2g 'lja+Ho -"Ho Problem 2.-JHo -a 'I .. 2Ji"i [ Jh+H-JHo-a-. ho'p"" p.[if.. 2D2 '~ ~ r. Poznate velieine su: V ' h. aka a) je 11 cevovodu ugradena pumpa.~r. pa sledi T== . P.Jh+ii).5 s. iznad nivoa teenosti ostaje konstantan. . v[ v~ preseke 0-2: ":+ gz = c12 +c22 .aju ekvivalentne koeficijente otpora ci i povrsine poprecnih preseka cevi Ai' Odrediti vreme praznjenja rezervoara. 7 ~6. J 1Ho+li. 2 p.-:. H.242 Kvazistacionarna isticanja i ravnotdni nivo tecnosti H 0 == . Odrediti vreme za koje se rezervoar napuni do visine a manje ad ravnoteZnog polozaja. .. Pojedine grane slozenog cevovoda il . h. . Cilindricno konusni rezervoar.. !-ld 2g . H u hi V v b) u cevovodu nema pumpe. ~ Fo~ -~Ho -a+~ ..5).7 -7 . I. J ll trazeno vreme praznjenja rezervoara je . fH.-)= 3683.

konusnog rezervoara jeT == 7J + T2 .:- J 1z diferencijalne jednaCine praznjenja cilindricnog dela rezervoara . jednakosti padova pritisaka u 2 4 hidraulicki paralelnim granama 2/ 2/ 2 2 C V 2 2=C 3V 3 2==C4 V 4 /2=c svs /2. Pm p g . pri cemu je koeficijent protoka odreden iznizom r III == lCl + C2 . c.1.:- r.cl'c2 ' Vo. period vazi diferencijalna jednacina isticanja 2 dV2 == V(y )dt z = . 4f. . Ukupno vreme praznjenja cilindricno . DZrr.~(Jrho-+-h-+-H-+-~-.A (y)dy. 2 elirninacijom brzina v2 +V S ' dobija se ukupni protok tecnosti ~ = Il J AJ ~2g(z+ Pm I pg).7-8.p. 4WIlh2 J2i {1.).. Odrediti vreme za koje se konusni rezervoar isprazni do visine koja je za M veca od ravnoteine.KvazistaciOnarna isticanja 243 jednaCine kontinuiteta ~ = V + V3 +V + ~.'.. 4J.·. pa ce diferencijal vremena biti dt . pri cemu je povrsina A(y) = x rr.2 == Y~ho . 0pg -~h +PmJ}. dobija se diferencijal vremena dt = _ l DZrr. Poznate veliCine su:R. -Jho+h+~.. dobija se poluprecnik x = (y .. Konusni rezervoar se istovremeno prazni kroz nesimetrican slozeni cevovod i puni konstantnim protokom Vo.l1h.d2 .ho) D 12h . d~ = T'Idt l = --4-dz..Otpori u cevovodu dati su ekvivalentnim koeficijentima otpora cj · (i=O.[Ch 5 0 +h+Pm)S/2_Ch +Pm)SI2J_1Ch +Pm)[Ch +h+ Pm )3/2_ pg 0 pg .llAlV2g _.:- r. Y . )2 J2i JY+~.2).JdU 'II U = D2rr. Pro/. pg -Ch +Pm)3/2 \Ch o pg J 0 +Pm)2[~h pg 0 +h+. Iz slicnosti trouglova: .. J 0 pg . r. h. Af lJ/2 ( A2 +A3 v~ +A4 V~ +A5 V~)2 cJ c. Uvodenjem smene U = Y+ Pm I pg i integraljenjem dobija se vreme prafujenja konusnog dela rezervoara Tz = D2~ ho+h+fm/pg[u3/2 _ 2(h + Pm)Fu +(h + Pm)2 4 WIl V 2g h Pm 0+ pg o p g .lAlJ2i Jz+Pm pg CIJlm se integraljenjem u granicama od hO+ h + H do ho + h._ Z - vremenski D 1C 2 4WI lh Z ( . CO. . dobija vreme praznjenja cilindricnog dela rezervoara 7J Za drugi = D2rr. H. o pg .l. d oA.ho d y./em 2. dz . o.

. a) ". 0..Z2..244 Kvazistacionama isticanja RESENJE' Saglasno postupcima· !eSavanja sprovedenim u zadadma P.2:7-9 su u pocetnom trenutku vremena napunjeni vadom. d..4.A==~R~l--. Odrediti vremena prainjenja: a) sfernog rezervoara (s1.. zatim eliminabijom brzina v1 i v2 dabija se 1 2 kaeficijent protaka . P. dz z h L r --.A--".l Slika P..2.. P. D.. Otvaranjem ventila voda istice. 0.Yl =. Sk == 0. Rezervoari prikazani na s1. 11 == 1m.. SR1 = 0. Su =.7-8 +(Ho -h)(SHo -h)(a-b)+JH..: V + V .. Sv =.jV~2l-_ I.2. 3.u "". {co +(c +l{ dg/(d~ +di ~~~::) J 1 r l12 Problem 2. SR2 =.:~M+Ho -.. CT+cl 2" v2 c2 T 2 gz.(H _h)2 u kome su koriScene konstante definisane izrazima a=.. B == 4m.7-9a). 2.025.Jh+H-.: 80nun. (a 4 _b4)+ 5 4 +~(SHo -h)(a 3 -b 3 )+(5Ho -3h). b.3." Rl ll'd)..fii..=D=..(a 5 _b 5 )+ sJH.7-9 koriscenjem Bernulijevih jednacina 2 2 V v1 gz =.2..D.7-7. 0.C..: Sm.k===l~V:3===t'R~2:.lntJ ' HO=(fldt/ig)!. =.6. ./'. b) cilindricnog rezervoara sirine B (s1. SY2 =.2..==1.."'. Dati su podaci: R = 1m.2..fii. h == 3m.7-9.: cT+ V 2 i jednacine kontinuiteta V.7-9a)..5.: 100mm. 1... dobija se trazeno vreme T= ~d5J2i H 8 (Ji)2ll1.7-9b).fii:Ca 2 _b 2 )+ .. k R2 b) SliIca P. V VI ---:?1?'" . i c) cilindricnog rezervoara sirine B (s1.d).2.2....7-4 i P. h. i. ~=. P.. 12 == 4m. .. A. .. P.. I..

Uvrstavanjem povrsine A(z) u izraz (1). pa seiz (1) posredstvom izraza (2)dobija 4 2(R+h)z-z2 -(2R+h)h d -. a) Povrsina poprecnog preseka na trenutnom Iiivou tecnosti u rezervoaru je A(z) := r 2 re. b) PovrSina poprecnog preseka na trenutnom nivou tecnosti u rezervoaru je A(z)==2rB.LD rev2g ..lz z .LD\/Zi Integraljenjem ovog izraza u granicama od h+ 2R do h dobija se vreme praZnjenja sfernog rezervoara T:= J.7-9a.L D4 re ~2gi. ova povrsina u svim slucajevima zavisi od promenljive koordinate r.. dt := . .2(R+h)z-z--(2R+h)h r dz . pa ee vreme praznjenja cilindricnog rezervoara biti "z \ \ f. Uvodenjem podiiltegralne funkcije y(z) =j[2(R+h)z-Z2 -(2R+h)h] / z T- _ BB 2 ~ h+SR~2(R+h)Z_Z2 "-(2R+h)h . .::.J2g h z Kako se integral ne moze resiti u zatvorenom oblikifto ee se njegovom resavanju pristupiti numerickom analizom. .::- A(z) r dz rev 2g "z (1) u kome je povrsina A(z) razliCita za sva tri navedena slucaja. 2 V = J.LD re.Kvazistacionarna isticanja 245 J. Koordinata r dobija se iz izraza (2) za h=O... ~. d z. 1 dt=2 ~.398 .LD2J2g 8 {1(R+h)[Ch+2R)3/2 _h 3/2 ]_1.JCl / C )2 2 ..2R .Jh)}:= 152s.z dz..2. i iznosi r==~z(2R-z). dobija se vreme praZnjenja cilindricnog rezervoara T == 16 3 !ill 2 reJ2g B (2R)3/2 = 10895 s. J. Prime nom Pitagorine teoreme. Medutim.J. V proizvoljnom trenutku vremena ukupni protok odreden je izrazom 4 r /2 == 0.. I c) Kako je povrsina poprecnog preseka A(z) =2rB. . P. dobija se izraz r:= ~2(R+h)z_Z2 -(2R+h)h (2) uz pomoe koga moze biti odredena povrsinuA(z). Ovaj koeficijent protoka je isti za sva tri dela zadatka. Iz diferencijalne jednaCine praznjenja rezervoara: dV = Vd( = -A(z)dz. to iz izraza (1) sledi: 8B I 0 . dobija se diferencijal vremena 8B ~ dt == 2 r. dobija se diferencijal vremena dt = !ill 2 r.L = [C+C I ('~)4 /(l+. .[h+2R)5/2 _h 5/2 ]_ 3 5 -(2R +h)h(. !ill rev 2g Integraljenjem ovog diferencijala vremena u granicama od 2R do 0.Jh +2R . a koordinata: r odredena izrazom (2).. za srafirani trougao sa s1.

D == 50mm.'d)T+ 2 +(2S k +A.1 korak integracije. trazeno vreme praznjenja cilindricne cist~rne je SlJ pn cemn Y.d:--:)~"Xl---<=L=. = --v2z(a+h)'-z2.. pa ce diferencijal vremena biti dt = ..metode trapeza.i T= 2 1 =451s. +l)T' D vt ~= {c.n. 1==2m. L==3m. Nakon otvaranja ventila V cisterna poCinje da se prazni kroz prikazani presti cevovod.y :::: 1. S" = 0.5.dz z+Yp / g '.. b==1.D=. i c) kada je isticanje kroz prost cevovod prikazan isprekidanom I h l Yp( v 21- .l. 1 Dati su po aCI: == 2m. dobija se resenje integrala h+2R Yo + Y n 1=R y(z)dz = &(--2-+ Yl + Y2 +"'+YI1 -1) = 0. . pri cemu je A (z)=2xB. =R . (1) a) Vreme praznjenja rezervoara je . odreduje se koeficij~nt protoka ------------'<::==1""'". A. napunjena je vodom za pice. ~d2n. Cisterna koja ima povrSinu poprecnog preseka oblika elipse.02.486. d==40mm.. &) vrednost podintegralne funkcije za i=O. RESENJE: Primenom Bernulijeve jednacirte Slika P.. Konacno..2. .l nehma pumpe. V == r 12 = 0. .5m. a a b) kada u cevovodu nema pumpe. c.. i jednaCine kontinuiteta V == V. Iz jednacine elipse sledi: (E )2 +[Z-(ah+aJ2 b - = 1 ::::::> ' X b I .. 11=20 broj polja integraljenja...11 +Sk +Sy +)c~+[ 1_(~)2 T +(~)4(2Sk+A. duzine B=6m.J2i 8bB 2(a+h)z-z2 -h(2a+h) ---'---"------'-'--'.246 Kvazistacionarna isticanja i koriscenjem jedne od najjednostavnijih metoda numericke integracije ..A=9i'/k k 1 k v - linij~m. au njdem.. = f (z.i!ik"""'·"""~z l.7-10 _ _ 1 v 2 (V_V j )2 . ~+l) odnosno ukupni protok . L Yp+gz==Cc.+Sk+(v+A. .. ~-4-~2g(z + Yp / g).7806 f &=0. -h(2a+h) a .=0.3. d 2n Diferencijalna jednacina isticanja glasi dV = Vdt == -A(z)dz.. Odrediti vreme praznjenja cisterne u sledeCim slucajevima: b a) kada se u cevovodu nalazi pump a konstantnog napora Yp = 981J / kg. fill n-v 2g 2 8B Problem 2.7-10. a == m.k == 0. c..

Sr' A. Rezervoari prikazani na s1. kao i da ugradnja pumpe smanjuje vreme prainjenja cisterne. .T+ 1 . Problem 2. g B~~ 12547s. Poznate su sledece velicine: h. P.vo +A. a) !• a '"I b) k VI RI R2 V2 k ff?""' Slika P. 1 i koriscenjem Bernulijeve jednacine za preseke O~L gz == Co v~ /2 + cj vf 12. +V2 . z+ p g posn~dstvom b) Kada u cevovodu nema pumpe (Yp == 0). pri cemu je integral numericki resen metodom trapeza i ima vrednost 1=0.h !-lad rt"\l2g 1 == fh+2a h 2(a+h)z-z2-h(2a+h) d Y / z = 0..2. z-1017. R. jednacine kontinuiteta Va == Ii.KvazjstaCionarna isticanja 2 .. G 2 a + A. ali pri razliCitim uslovima isticanja.7-11 sastoje se od dye polusfere i jednog cilindra. / .-. tada posredstvolU (1) sledi: T== !-lad rr. 2g a ~bJzgf\/2(a+h)-Z dz== 332 f1d rr. slede izrazi za koeficijent protoka .-.SvO.Svl.]. c) U posmatranom cevovodu nema pumpe (Yp == 0). +y.a. a isticanje je na nivou izlaznog otvora iz rezervoara (h=O).4s. lo. jedna- kostj padova pritisaka u hidrauliCld paralelnimgranama cj v. S"..Sv2. tada se prainjenja cisterne T == (1) dobija vreme ~Lad ~bB n/ii fh+2 a h V /2(a+h)-z h(2a+l1) dz == 6026s. 12..d1 . i ima vrednost TSbB IIi+2a 2 r.OVG S toga 8to je tada brzina strujanja veca. z ..7-11 RESENJE: Uvodenjem konstanti: ~ ~ Co ==t.c2 =SR2 +Sv2+2Sk .lJ29 . moze se zakljuciti da je vreme isticanja manje ako je izlazni presek cevi na nizem nivou . z p g ..l2' do. Rezervoari se prazne kroz nesimetricni slozeni cevovod. pri cemu je integral numericki odreden metodom trapeza. Poredenjem dobijenih rezultata za vremena praznjenja iste cisterne. 247 2(a+h)z-z -h(20+11) d -'-.7-11.] + 1 .RI +Svl +2t.u +t.2.lj.12=:c2 v.Sk.d2 .k +A. . .9056. NaCi izraze za vremena prainjenja rezervoara. cj =t.

. 1. 10 + 11 v2 1 gz = (~u +~k +SRl +A-d-+l)T+(SR +2Sk +~v +A"d)T ' v. b. S". d) cilindricno-polusferno-konusnog.(h+ R+a)3121-~[Ch+2R+a)512~ -(h +R +a)5/2]_[R2 . i Bernulijeve jednacine za nivoe 0-1 .Jh +R +a)} . + T2 + T3 • ProDlem 2. vremenski period praznjenja kOllusno-prstenastog dela rezervoara i T3 vremenski period prainjenja konusnog dela rezervoara. RESE.7-12.12a je T = ~ + T2 + T3 .). Poznate veliCine 8U: D.Ch +R)[ (h +R)3/2 _h t-td'o .A(z)dz.2g 3 .vl.C. c) cilindricno-konusno-polusfernog.. . = 8R 2 -2 r.c.Sk'~R. Sva tri vremenska perioda bite odredena pomenutim redom. b) cilindricno-konusnog. a polupIecnik r (dobijen iz Pitagorine teoreme r2 = R2 _(Z-R)2) iznosi r::: . ::: - J-l~~2g' 2 r.SRl. Dl'D2 . a) Primenom diferencijalne jednacine isticanja dV::: v~dt ::: .Jh+R)..". . 5 TC 3 J-ldgJi b) 'heme pIainjenja sastoji se od tri vremenska perioda..2g i perioda praznjenja donje polusfere 13 "" 1 8 3/2 ]_-5 [Ch+R)5/2 _h 5/2 ]_h(11 + 2R)( . Fz Posle integraljellja u granicama ad 2R do 0. d.JIHR -Jh)} 2 ~ {2:.:. dbbija se vreme isticanja T= 32 Ro[iC(!:.. sledi: dt= ~ldoTC[ii ~4 z(2R-z)TC+2aJzC2R-z) dz. dobija se koeficijent protoka 11=1/ Irl-(r--+-2-r--+-r--+-A-L-)+-r----~r--+-r--+--A-!Q-+~-+--1 r V4 "'R "'k ':0 v d "'u "'k ':oRJ d . . Prema tome ukupno vreme praznjenja rezervoara je T == :r. H..do.Ay7E: a) Ulrnpno vreme praznjenja rezervoara sa s1. p. ~)12rI2 i protok V(z) ::: J-l d!7r ~2gz " Dobijeni iZIazi za koeficijent protoka i pIotok vaze i za zadatak pod a) i pod b). ~ldo . {co +c1 [dg l(d12 +d.{t(h+R+a)[Ch+2R+a)312 .10 . h.R+E. . u kojoj je povrsina A(z)::: r 27t + 2ar.248 KVClzistacionarna isticanja J-l=. 1.7. a. i e) cllii1dricI1o~polusfernog.Ch+R+a)2jCJh +2R +a . ito: perioda prainjenja gornje polusfere 8 :r.Jh+R+a -.. pri cemu su: :z.. Primenom jednaCine kontinuiteta ri" ::: 2V.A. Odrediti vremena praznjenja rezervoara prikazanih na slid: a) cilindricno-konusnog. P.Jz(2R-z). perioda praznjenja cilindricl10g dela T.::-::C.vremenski period praZl~enja cilindricno-prstenastog dela rezervoara.. R.2.

do.. R ~ '~>.j - V(z) - fld2. r2 :::: 2(~~b)(Y-h). d 2rc r.. h I...J1Hb+a+H -.A b) H H R k h I.d. O+b odreduju se poluprecnici kruznih preseka rj :::: ~ [y-(h+b)] .2g ~ (. V(z) = fl4v2gz...d. i uvodenjem konstanti Primenom diferencijalne jednaCine isticanja: -A(y)dy:::: V(y)dt2' u kojoj je protok V(y) = fl a..Jh+b +a).---: _ Za prvi vremenski period diferencijal vremena je 2 2 dV...A V ==C> v VI k lo. . = 2 fld \ .rj 2 )rc.d.. r2 .:.d. -~ v J" c) d) e) Stika P . I..-.1.71 ~2gy .Kvazistacionarna Isticanja 249 1=0 A H dy a =:C> z h l. 7-12 odnosno protok . uvrstavanjem poluprecnika r1 i . dobija se D2 _ D2 --r---- I. Iz slictlOsti trouglova _rl__ y-Ch+b) D j 12 a ~_y-h \ I D2 12 --..A a) k R RIb x !y a ={> VI V k il..:7 v l. D2 -Dj _ dz dt .=:::.d...[iiJi· Posle integraljenja u granicama od h+b+a+H do h+b+a.2. ----"----.d. _ U drugom vremenskom periodu trenutna povrsina poprecnog preseka u rezervoaru je promenljiva i iznosi A(y) = (r22 .d. k v v lo.. I..A II l.1.

~+Cc.R+A. 3 Vex) . pri cemu je iz odgovarajuce slicnosti trouglova dobijen poluprecnik r3 = 2(~~b) (x-h).J x[ca +h + H)512 .v + ia I d + L e) Postavljanjem Bernulijevih jednacina za proizvoljni . sledi dt =-~dx= A( ) D.. pri cemu je vreme prainjenja cilindricno-konusnog dela rezervoara .v+A.d~ +l)/(C.+-c.~+l) . T = 2D.. a vreme praznjenja konusnog deja rezervoani. 2Di {1[(a+h)5/2 _a5I2l_~a[(a+h)3/2_a3/2J +a 2 C.Jh +b +a . fl = lI.Ja+h fld2 Jiih 2 5 3 .~: + 1 ) ( 1 2 d0 d~ +d2~(c.... U lzrazima za navedene vremenslce periode koeficijel1t protolca je 12 = -Fa)}. . )2rll2 Ukupno vreme praznjenja rezervoara je T = 7.x+ I)dx... a + h) . S obzirom da je protok Vex) = fl cI:rr ~2gx. dobija se koeficijent protoka fl=[C. leao jednacine kontinuiteta za racVll..5( Ii ) 2 X Jf JC.Ca +h)5/2] +t Ca +h)ci )2[ (a +h + H)3/2 .x Integraljenjem po x koordinati u granieama od h+b do /1.trenutni nivo tecnosti u rezervoaru i izlazne preseke eevi lcroz koje fluid istice u atmosieru.(a+ h)312]}.. 3/2 to ce difereneijal vremena biti 2 I /1 -2/1. = f1d2 f2i ~ D. U trecem vremenskom periodu trenutna povrSina poprecnog preseka konusnog dela rezervoara je ACx) = I{re. + T2 . 3 fld 2 Jii(a+b)2 5 3 b) Uknpno vreme praznjenja je T = 7.250 Kvazistacionarna isticanja dobija Se 2 .. T= 2 f"+b+aAy-By+C d = 8 {iL[Ch+b+a5/2fld 2Jii h+b Y fld 2 Jii 5 ) 4 JY -(h +b)5/2]_ ~ [Ch+b +a)3/2 .u+C.. {'!'[(h+b)5/2 _h 5/2 ]_lh[Ch+b)312 _h 3/2 ]+h2(.Ch +b)3/2] + CC. + Tz' pri cemu je vreme praznjenja cilindricno-konusnog dela 2 D l ~ ID 1..JC:.C~) 2 (a + h) 2 a + h + II .R +A.Jlab)}.J/1 +b -Jh)}. "Iii 2 Cx ~ld~ 2g(a+b) .R +A.

h5/2 ]-h(2R +h)(. vreme praznjenja konusnog dela rezervoara.k+C. = "A2 2 J-'Uo V Lg ~ {[Di . a simetricni slozeni cevovod je zatvoren.+ T2 • Problem 2. +/c. +1:.:(~ )2(h +R)2](. +1:.. 0 e) Postavljanjem Bernulijeve jednaCine zaproizvoljni . Cilindricni sud precnika Do rtapunjen je vodom.R -~(h+H +R)[(h+H +R)3/2 _(h+H)3!2] T = 2 +1[ (h+ H +R)5/2 .Jh+R) -ic~ )2[(h+R+H)5/2 . +/c.u+1:.. a vreme praznjenja dela rezervoara T2 = ~5 ~ {t(h+R)[(h+R)3!2 _h3/2]_~[(h+ R)5!2 .R+1:..trenutni nivo tecnosti u rezervoaru i jedan od izlaznih preseka cevi.Jh)} 7. koriscenjem jednakosti padova pritisaka u hidraulicki paralelnim granama i jednacine kontinuiteta za racVll. Odrediti kolika kolicina vode istekne iz suda za vreme otvatanja ventila. +1:.(1) = k I [2. +S +/c. )2[ (R + h + H)3/2 . koji se nalaze u simetricnim granama slozenog cevovoda se otvaraju. -(R+ h)5/2] +t(R +h)(~. o .-. a voda poCinje da istice u atmosferu. + T2 . 2D2 fUl2 H2 J2i {I[CH +h)5/2 _h 5 5/2 ]_lh[(H+h)3/2 _h 3/2 ]+h 2C. do R v k d d 1:.v1+Sk+A.= 1:.)4 1+ R v k d. =8r.K vazistacionarna isticanja 251 1. i koeficijent protoka 1l=1I C.-: {[Rg _R2 +(h+Ro ~o<J2g +R)21(~h+Ra +R -~h+Ro F -~Ch+Ro +R)[Ch+Ro +R)3/2 -Ch+Ro)3!21+~[(h+Ro +R)5!2 ~(h+Ro)5!2]}.. U toku otvaral~a ventilakoeficijent lokalnog otpora ventila se menja po zakonu 1:. . I ]J Vreme praznjenja cilindricno-polusfernog dela rezervoara je 7..•.t+ 1 r l" I d ( 1:. U odredenom trenutku elektromotorniventili Ell/tv.Jr-+-H+.L+l)(-2.JIHH)h .v+/c-}+[(f)2-1j2+C/c.J H +h -Jh)} 3· .Ch+H)5!2]} vreme praznjenja cilindricno-polusfernog dela rezervoara. ·Posle isteka vremena T ventili EMV su potpuno otvoreni.J h +R -.0 +1)Cf)4.JL+(1:. pri cemu su ~2~ [(~)2 _R2 +(h+H +R)2 }. = d) Ukupno vreme praznjenja je T = 1.h3/2 1-i[ch +Ral/2 -h5/2]-hCh+2Ro)(Jh+Ro T2 = J1do~ {iC -Jh)} pa ce ukupno vreme praznjenja rezervoara biti: T == 7.L+l _'l1l2 .7-13. a vreme praZnjenja polusfernog dela rezervoara h +Ro)[C h +Ro)3/2 .(R +h)3/2]}. Pretpostaviti da se na pocetku otvaranja ventila EMV trenutno uspostavi turbulentni rezim strujanja u svim deonicama slozenog cevovoda i da . dobija se koeficijent protoka fl.Jh+R+ H -....

T.7-14.252 Kvazistacionarna isticanja H EMV koeficijent trenja ima konstantnu vrednost.(h+R)[ (h+ 2R)312 _ (h+2R_a)3J2] _1.) d r 2 J2i}2 8cg. Pri otvaranju EMV voda istice u atmosferu. Odrediti koliko jevreme otvaranja ventila? Poznate velicine su: d. Iz jednaCine isticanj a t) .(1.Jh+2R-t. D 2 1t posle razdvajanja promenljivih dobija se diferencija'na jednacina 2 t dt Do iz '/ct 2 +k =. I.fii-Fz cije reSenje.[Ch+2R)5J2 . a. Poznate su sledece velicine: D. Kada je sfemi rezervoar pun tada je elektromotorni ventil (EMV') zatvoren.Jcp +k -5) = c d 2~ (. d. RESENJ. Do.Jk _k}1/2.J dV = 2V(z.1e /~ Slika P. k.Ch+2R-a)5/2]8~ 3 5 -h(h+2R)(. ~ u' A.t)dt = --1-dz.E: Koriscenjem Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe 0-1 . k.Jh+H- 2J2i u h EMV d.2d 2 -. ho=h+H-l. pri cemu je konstanta c = ~u + Ich I d + 1.Jh+H -ho )· 2g I d Iz ovog resenja.E: Vreme otvaranja ventilaje "lie ~ { a2V2g {1.2. i za z.~.7-14 T= ProD/em 2./2 gz / c + ~ C . h.'Jt / 4.Jh+2R-. If.d+ l)T h i c jednaCine kontinuiteta za racvu Vo = 2Vl' i uvodenjem konstante = 4( ~) \~u + A ~) +~R +~k + Ie ~ + 1. D)T+(~R +Sk +~+A.od 0 do T. L. dobija se visina opadanja nivoa za vreme otvaranja ventila I ]2 /C"cT2+k-5) .J"r'~k' RESENJ. nakon integraljenja u granicama. R. dobija se protok vode kroz jednu od sime2 tricnih grana V(z. cDo pa ce kolicina vade koja istekne 1Z rezervoara za vreme otvaranja ventila biti V = hoD. 1e. . t) = d 41t . h. za t. od h+H do h+H-ho' glasi: lC. a koeficijent lokalnog otpora ventila se menja po zakonu ~(t) = k / t 2 • Nakon atvaranja ventila nivo vade u rezervoaru spustio seza . L v~ 1 v2 gz = (Su +A.Jh+ H -. .

A. h. dobija se diferencijal vremena dl == - l:~. H.7-16. cija je povrsina aI' i koeficijent protoka Ill' Pri tome je zaprerninski protok vazduha.l[ 2(/1 + R) - . d rcg VC z)==128vl z .H. Sve lokalne ::>tpore i kineticku energiju struje zanemari ti. u trenutku T. D z Ii b) Slika P. d. cija se stiilljivost zanernaruje.al' Pl. jednak zapreminskorn protoku vode.2R) ] dz.7-15 aO . kroz mali otvor na poklopcu suda. Odrediti visinu tecnosti u sudu u trenutku kada se .2. u kome ulje struji laminarno. Integraljenjem u granicarna od h+2R do h. dobijene iz Pitagorine teoreme za srafirani trougao.15.7-16a) i b) cilindricnokonusnog rezervoara (sLP. i uvrstavanjem veze r2 == 2Ch+R)z_Z2 -h(h+2R). D. Poznate veliCine su: Slika P. dobija se vrerne praZnjenja sfernog rezervoara . H 0. Odrediti vreme praznjenja: a) sfern)g (sl.7 - h(h. dijafragma potpuno otvori.P. I. T RESENJE Problem 2. Na dnu rezervoara povrSine A i vi sine Ii napunjenog vodom nalazi se mali otvor koeficijenta protoka Il i povrsine ao' koji je zatvoren dijafragmom.KvazistaCionarna isticanja 253 Problem 2.\1.P. 7-16b).2. Rezervoar se prazni kroz prrlst cevovod. Prime- nom diferencijalne jednaCine isticanja dV == V(z)dt== ~r2rcdz. 4 2 Iz dobijenog izraza sledi da je protok linearna funkcija od koordinate z.2.7-16 RESENJE: a) 1z Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe O~l: gz == ?v~T' uVrStavanjem koeficijenta trenja za laminarno strujanje A== 64v / vd. U nekom trenutku vremena dijafragma poCinje da se otvara tako da se povrsina otvora menja linearno sa vrernenorn. Dijafragrna se potpuno otvori.2.Pa.Pri praZujenju suda okolni vazduh ustrujavau sud.7. odreduje se protok ulja . Poznate velicine su: R.

1 7 .7-17) sa: a) poluelipsoidnim dnom. 32vlD 2 1 2 2 h+Ho T2 = 4 2 (-2 Ho -hIio +h 1n-. Ro == 0. D21f. P. R = 0. b) cilindricnim dnom. d 2 rc V.62.4m. NaCi vremena praznjenja cilindricnih rezervoara (s1.254 Kvazistacionarna isticanja d fJ .. i cl) polusfernim dnom. i to: vremena praznjenja cilindricnog dela 32v/D2 h+Ho+H ~ = d 4 g In I1+ H 0 ' i vremena praznjenja konusnog dela .• = D2. (z):= fl4~2g(z-h) i drugog vremenskog periocla koji se odnosi na praznjenje cilindricnopoluelipsoidnog dela rezervoara kroz jedan otvor sa protokom 4 Primenom diferellcijalne jedllaCine isticanja za prvi vremenski period V2 (y) = fl--J2gy .fii h 3 fld2hfli . ito: prvog periocla koji se oclnosi na praznjenje cilindricnog dela rezervoara kroz dva otvora na razliCitim visinama sa protocima .5m. h b) Vreme prainjenja cilindricno-konusnog rezervoara sastoji se od dva vremena. h = 1m. .17.) .2. . t~O a) b) c) d) Slika P.7-17 RESENJE: a) Vreme prainjenja sastoji se od dva vremenska periocla. (z) +V2 (Z)]dt1 == --4. Posle racionaljenja poclintegralne funkcije. ' . sledi: 2 · T:= 2 DJh+H(1. T= 12~vl[2R(h+R)_h(h+2R).~L = 0.d2. d = 20mm.-Jz-h)dz== 2 D [(h+H)3/2_ h 3/2_ H 3/2] =2935s.7. Problem 2.dz . . fld 2h.5m.2. H = 0. h d gHo pa ce ukupno vreme praznjenja rezervoara biti T = T1 + T2 .J2g +1. 5"+H h dz -Jz-h fJ.lnh+2RJ. dobija se T. Dati su podaci: D = 1m. c) konusnim dnom. d 2n · · [V.

5 s.s.5s. p.. Tz = fl d2 Jii(D -SRo )v Ro=2)7. + T2 = 1182 s.4s. dobija se 2 '[. + T2 ::: 948. i iznosi Xo = (PmOA .7-18 b) . Sa gornje strane klipa nalazi se opruga krutosti c. a. Wi 2g Ukupno vreme praznjenja rezervoara T = 7. Kada se u klipu otvoti ventil koeficijenta protoka fli povrsine pOpteCllog preseka a.2. pri cemu je A = DZrc 14._2 D [(H+R)3/2_ R 3/2_ H 3/2]-3555 1-3fld 2R oJii 0 0 . promenljiva . Tz =15 fld 2 Tz = 2 2 /ii pa je ukupno vreme praznjenja rezervoara T =7. Odrediti vr~me spuStanja klipa do nivoa slobodlle povrsi tecnosti. U ptoizvoljnom a) Slika P. +T2 ::: 1143. G. ito: staticlcom deformacijom opruge.7-JlJt U fiksnom hidraulicko-pneumatskom cilindru moze da se krece klip teiine G. Problem 2. C.15. Poznate veliCille su: D.65.po' fl. "h = 888.Pmo' RESEN1E: Pocetno stanje 0 ravnoteze odtedeno je sa dye veliCille. +Tz =613s . i visinskom razlilcom izmedu nivoa tecnosti h = P rnO / pg. koja se dobija iz jednacine tavnoteZe sila G + cXo = PmOA.H. Cilindar je jednim svojim krajem potopljen u tecnost gustine p.J2i Sh[ (4) 0 2 -R 2 R 2 2JdY +(/i) y 2 JY::: 5 (5D -16R fld2 Iii 2 2 ) r. b) Prvi vremenski period je isti kao i u zadatku pod a). 2 z 16 Z In"'- - T=7.G) Ie.. Ukupno vreme praznjenja rezervoara je T::: 7.KvazistaCionarna isficanja 255 U drugom vremenskom periodu povrSina poprecnog presekana visini trenutnog nivoa tecnosti u rezervoaru je· .5s. c) Prvi vremenski period je isti kao i u zadatku pod a). a drugim je otvoten premaatmosferi. dok je drugi vremenski period: 14 D2 Jh =849. i menja se po zakonu 2 2 A(y):::D rc/4-r rc: 1z jednacine elipse: (rIR)2+(ylh)2::: 1. poluprecnik r je odreden izrazom r2:::(Rlh)2(h 2 _y2). dok je drugi vremenski period /'Jii(D -4R )Jh =655. 1z diferencijalne jednacine isticanja: -A(y)dy::: V(y)dt2' nakon integraljenja dobija se 4 T2 ::: fld 2 D . d) SprovodeCi postupalc proracuna vremena praznjenja rezervoara kao i u zadatku pod a). tada vazduh istice u atmosferu.

G.1.7-20.nata vrednost ekvivalentIlOg koeficijenta hidraulicke karakteristike Ke ~ . Rezervoar Vlsme h i slozenog oblika povrsine poprecno g preseka.7-19./ Vz -VPmo . Koriscenjem diferencijalne jednaCine isticanja Adx == f/dt. dobija se 7 D 2[ 2 (d d C J-417[ .W~2Pm 1 po. dobija se proizvod ----2 d c AV == 2gT(1+ pgA)(B+z) Stika P. 3/7 3!7] T=3 C d) 0.~ Precnik cevi kroz koju se vrsi . protok vazduha je V = J.IInc vPmo cx r- !p.2. Hidrocilindar se prazni kroz dugacki prosti cevovod pod dejstvom sile teZine kEpa G i sile opruge. dobija se brzina strujanja v.7~18b).sledi izraz za trazeno vreme T-~ Vl H-I". a zatim njegovim integraljenjem.A) B+h 2 b) Uvrstavanjem koeficijenta Blazijusovog trenja (izraz (2. odrediti iz· jednaCine ravnoteZe sila G+c(XO-x)=PmA. H. ProIJlem 2. Problem 2. Poznate veliCine su: d. P.zo' Y. FP:fD - r- lin dx _ 2A2 I _ IA . IIII -D H Zo z t=T i Bernulijeve jednaCine za trenutni nivo ispod klipa i izlazni presek cevi l v2 p+pgz== PA <r-==9 ~ V(z) d. Zamenom novodobijenog izraza za brzinu v u izraz (2) i njegovim integraljenjem.[ c. i iznosi Pm==PmO-cxIA. l. <J- c 1=0 I=t -=::: =- G RESENJE: Postavljanjem jednacine ravnotete sila za proizvoljni polozaj klipa pA = G+c[zo -(h +H -z)]. c. D. doblja se T= 32ylD In B+h+H 4 d g(1+ P.256 Kvazistacionarna isticanja trenutku vremena (s1.7-19 pri cemu su konstante A (1) c+p Cine isticanja dV == Vdt."IIPmo -c(H-h0 )IAj • .2. prazni se kroz cevovod za koji je po:z. h. . 1z diferencijalne jedna- f dr:' == ( D)2 1MH dz. gA .3164 V~T(l+ pgA) CB+h+H) -CB+h) . Promenljivi natpritisak vazduha moze Se . 1 J h d2 . dobija se vreme praznjenja cilindra T == =-4- D2n i B= G+c(zo -h-1-l) .32» u izraz (1). V d T h (2) V a) Kada se za laminarno strujanje u izraz (1) uvrsti· koeficijent trenja A= 641 Re = My I vd . Uvrstavanjem brzine v u izraz (2). uVrStavanjem izraza za protok i integraljenjem dobijene diferencijalne jednaCine. dobice se izraz za brzinu strujanja v. Kineticku energiju struje i sve lokalne otpore zanemariti. Opruga krutosti c ima staticku deformaciju ZOo Odrediti vreme praznjenja hidrocilindra ako je trenje u cevi: a) laminarno i b) Blazijusovo.

.lz) _ zx 2 = 0 b) izmedu povrsi Fj : x 2 + / == 15z F2 : x == 2y-Jz.2... 2 3/2 +15zarcslll r::-::..lz fdf h .LaJ2i· fii 3/2 b) Iz jednaCina povrSi F j i F2 dobija se kvadratna jednaCina y2 +2y.Kvazistacionarnaisficanja 257 prainjenje je d. .2. i imajuCi u vidu da je povrsina poprecnog preseka rezervoara na trenutnom nivou promenljiva.Jz to njihovom zamenom u izraz (1) sledi T== 1 ~J[2f..: se polarne koordinate r i cp (x=rcoscp i y==rsincp). 2g 0 0 . Odl'editi vreme praznjenja rezervoara..fzdz2/J.-).J6z(~lSZ-X2.lG 2g .z"'.. ako tecnost ispunjava zapreminu: a) opisanu funkcijom: (x 2 + y2 )(x 2 + y2 _ 2Y. T= 1 J.7.la2g 1[-2 (xJlsz-X x~)dxlJd:-== ~La 2g 0 0 .-:12.z J.Jz.J..rJ r == 3 . cije je resenje y = 3. 1.J2i 04(:c) . dobija se izraz za vreme praznjenja (1) -J z a) Zbog jednostavllosti resavanja integrala uvod\..3).w.lz -15z == 0.Lafii 0 2 == 1 1 1 271: IS' nh [cp-2coscp+")(CP--2 sin2cp)] .povrsina poprecnog preseka cevi.Jz J. k 2 0 H + 2.znstadoIDl3Ir'IDlO pril'!ticaIDlje teclll®sii UIl spojenim sUIldovima Pod preticanjem se podrazumeva strujanje fluida izrnedjuspojenih sud ova.4) koeficijent protoka je f.l[f(l+sincp)2d(p].J2i('\I6 +lSarcslll..2) tada je protok tecnosti na osnovu Bernulijeve jednaCine za trenutne nivoe tecnosti u rezervoarima odreden izrazom .(l+sincp).. llfu '. Zamenom ove jednaCine u izraz (1) sledi: T= 1 fla. Koriste6i izaz (2.7.. Kada se vrsi kvazistacionarno preticanje tei<:')0sti uspojenirn sudbvima (.['6z koja predstavlja jednacinu presecne hive izmedu povrSi F j i F2 • Kako se jednacine povrsi }<~ i F2 mogu napisati u oblicima y == ~ 15z .J2ii 0 Sef frdrdcp)~·== __1_f. . avo resenje daje jednaCinu x ==..2.x 2 i y == xi 12..y/ a) b) Slika P.)h • S "JlSz 6.Prema izrazu (2. sa kojima se dobijajednaCina kardioide r==J. 2 z .La.7. KVaJ!.fzdz== 0 0 h 271 r d h 271 0 .J2i 0 f A~) dz= h 1 dxdy)!£.z J.7-20 ' RESENJE.z o.a..l == 1/ aJ2Ke 2 u kome je a = d n/4 . x x3 dz21 D ' .7.

2......2S8 Kvazistacionarna isticanja . == 0.... .....'.... ~~~~do.7.". Po == 1... Sudovi A i 13 spojeni su sa cevi precnika d. Sv == 2. Ta veza sledi sa s1. (2.Po H l. Dati su podaci: d = 50mm..7.. !-lo = 0.A. " V a) A AI u A2 B .. 4 pg pn cemu su: !-l koeficijent protoka cevovoda kroz koji se obavlja preticanje. d27f. to ove dye koordinate treba izraziti u funkciji od z.....2 Konacrio. ustrujavallje je mogllee.d.5.. jer u vazdusnom prostoru suda A vlada potpritisakp".. primenom diferencijaine jednaCine (2..!-ld 7f..2kg/ m 3 .....62... . avo. "" . Su =0.2. Diferencijalna jednacina isticanja (2...02.... 2..7..7.. . pri tome vazduh ustrujava u sud A kroz mali otvor precnika do koji se nalazi na poklopcu suda...I2g I "r A (z)+A 2 ijz+ Pl~t (z) j J Aj(z)Az(z) • dz .5) dobija dz] == A 2 dz / (A] + A 2 ).Z2' odnosno u diferencijalnom obliku dz = dz] -dz 2 ... H = 2m...Odrediti vreme za koje se nivoi 2 vode izjedllace. " " .... dz o Slika 2..... Postavljanjem ... Nakon otvarallja ventila. do = 2mm.1) primenjena za slucaj preticanja glasi V(z)dl == -A] (z)dz] == Az (z)dz z .5) Kako protok zavisi od koordinate z..7-21... " .. a tom prililcom U oslobodjeni prostor suda A ustrujava olcolni vazduh protokom Ti'o. a diferencijali zapremina od koordinata z] i zz.7.... Z rastojanje izmedu trenutnih nivoa i...... " . voda pretice iz suda A u sud 13.. te se na osnovu (2....... p] i P2 apsolutni pritisci koji u opstem slucaju zavise od koordinate z. b) Siika P... . h T = 24 r.~P]-P1 V(z) = W-·· 2g(z+--") ... i glasi z == z] .6) ProDlem 2.7-21 RESENJE: Otvaranjem ventila V sud A se prazni.... 1= Sm..... (2..5) i njenim integraljelljem u granicama od hT do ho dobija se vreme zauzimanja llovOg ravnotdnog poIozaja . A] == 1 m . A2 == 2 m 2 .7......... A.. "". "..7..

7.-----. u kome je koeficijent protoka fl:: (su +sv + A:~+ 1) -]12 := . Da bi se ova diferencijalna jednaCina reilila.==fl1a]~2gz pri cemu su koeficijenti protoka . D =50mm.7. dobija se traZena veza izmedu koordinata dz] = A/Az dz. d~rc V(z):= flo-. dobija se vreme izjednaeavanja nivoa . dobija se . I+L(flo d2O )2 Po fld Uvrstavanjem nadene veze u izraz za protok vade. h:= 1m.. CP Po 1 l+L(ilo d. 2) ··fl d 2 . V ==f.)2 2 fld 4 vZ.7-22. b) U slucaju da je venti! V2 zatvoren odrediti preenik cevi Do'u granisa ventilom VI. Dati su podaci: A1 = 1m2.· a) Postavljanjem Bernulijevih jednaCina za nivoe 0-1. tako da vreme izjednaeavanja nivoa bude duplokrace sa novim precnikom spojne cevi. 2 . Sll == 0.1J2gp.5.U poeetnorn trenutkll razlika izmedu nivoa vode u sudovima je h = 1m.5). A2 :=: 2m2. Sv] := 2.-4-v2g(z._Z-= flod~rcJ2i (A] ] 2 +A 8 AA PO+(~)2 .5. d rc I 2 0. treba naCi vezu izmedu koordinata z].Pv I pg) . Zz i z. slede protoci V. KoristeCi geometrijsku vezu izrnedu koordinata z=z]-ZZ' i jednakost zaprernina: -Ajdz] ==A zdz 2 . Sudovi A i B spojeni su cevima. RESENJE. I:=: 2m. 3.4264. A:::.2.Jlj =7588s. d = 25mm. Zamenom ove veze u diferen.p iJ. . glasi: -A] dZ j == A2 dz 2 =V(z) dt. L == 5m. a) Odrediti vreme izjednacavanja nivoa. Sk := 0. to zapreminski protoci vode i vazduha moraju biti isti (V = Vo)' Iz ove jednakasti sledi veza pg Pv = 2 z.cijaA lnu jednacinu praZnjenja rezervoara A i integraljenjem novodobijene diferencijalne jednacine. 0. I Diferencijalna jednaeina prainjenja rezervoara A.03.--- T AA a d ] 2 A] +A z fiV(z) J-. a 0 cernu je vee bilo reci u Odeljku 2. S druge strane protok vazduha je Va = flo (dgrc 14) J2 Pv 1 Po' S obzirom da u vodom oslobodenu zapreminu sud a A ustrujava vazduh. odnosno punjenja rezervoara B prema (2.d2 Problem 2. Sv2 :::. Istovrememin otvaranjem ventila VI i V2 voda pretice iz suda A u sud B.Kvazistacionarna isticanjtl Bernulijeve jednaeine za nivoe teenosti u sudovimaA i B u proizvoljnom trenutku vremena dobija se izraz za protok vode V = IJ.Lz a2 J2gz.

dobija se novo vreme izjednacavanja nivoa T* = fl.8 s.. " a) Jk L 2 =Jij /«A ./.A vl A2 k V2 LD. _ -_ _ _ w _ _ _ _ .a.d. glasi: CV.7-23 voV ... I. L.: I ] =_ ___ - j dZ2 A 11 AI .5).417. \1 d. H.4mm gde je brojna vrednost nadena metodom numerickeiteracije.2. ~ )_1 Z2 b) Slika P.ntila poCinje isticanje tecnosti iz rezervoara A i B. "L. pri cemu je a.::. s".Svl' /C. Problem 2.-.343. I. i geometrijske relacije Z = Zj .(Al~~12) dz..260 Kvazistacionarna isticanja I j/2 il2 =(Su +2~k +S1'2 +/c D+1) FI =(Su +SVI +/c. = D5n 12. = 0. p.d j . L -1/2 =0..~ =(Su +S1'] +/c ~o +1)-1/2 i fl. Istovremenim otvaranjem svih ve.7.d+ 1)- =0.fh 2) . rezetvaarima izjednace.. i b) vreme za koje se nivai vade u \7. (1) Brojna vrednost iznosi: T = 342. Poznate veliCine su: A]> A2 ' Eo. Odrediti: a) napor pumpe. Na osnovu'izr~a (1). 11 -r'~:-~~~I: '1:1'__ '''-----------B Zj ::.do.7." +SVl+1)DO] = 68. i povecanjem precnika cevi sa d na Do.. H A II A lU ""'~ ~v~ V / tC\ L:7"'LA'/. A. dok su povrsine poprecnih preseka a j = d 2 rc / 4 i a 2 == D 2 rc /4.7-22 b) Nakon zatvaranja ventila V2.7-23.. h I".. P B It A2 Ho RESENJE Nakon uvodenja: povdina:p()precnih preseka ___ Slika 2./. novi koeficijenti protoka iznose fl.Sv. Diferencijalna jednaCina preticanja prema (2.. .zz' sledi veza izmedu koordinata dz z =.J>.~ 1.. Kada se ova veza uvrsti u diferencijalnu jednaCinu preticanja vode posle integraljenja sledi T= A]A2 J~= ~ +V2 Aj +A2 h v 2 AjA2 (illaj +il2a2)1ii (A 1 +A2 ) fh. d. Koristeci uslov zadatka [*=TI2 dobija se novi precnik cevi Do =V4(F]d 2 +F2D2)2[/cl+«(.1) odnosno (2.tako da protok vode za vreme isticanja iz rezervoara B bude konstantan..s1'o. +V2 )dt = -Ajdz j =A2 dz 2 • lz jednakosti zapremina-Aldz j = Azdzz . A\ koeficijenta protoka . Iii (AI +A A1A2.

nastace strujanje . + k Problem 2. Do.[jj +k).7-25. Ao:::: D~1f.dinamicka viskoznost.A. b) T==~_l-(JH -/ii. Hidraulicni cilindar i hidniulicni akuinulator spojeni su sa cevi precnika d i duzine l. dobija se protok ulja .u+2tv +)'. fl . Nakon otvaranja ventila V naCi vreme zauzimanja novog ravnoteil1og polozaja. \ I . Ova pomeranje Slika P.ln . v.(..c.. -k. d 41f. xo' p.Kvazis(acioncwlw lsticanja .U+C. ·-D o '-'-'.c. / 4 i 11= pv . To punjenje akumulatora uljem prouzrokuje pomeranje klipa. Poznate velicine su: F. resenja se mogu napisati u sledeCimoblicima: '-) ) a) Yp==(flja )Ho-z]'g. i Illi1.vo +A:~+l. Odrediti vremeza koje ce klip da se pomeri za hod h. Iz Bernulijeve jednaCine.. c.v. = Ih I=T 1=0 RESENJE. U hidraulickom akumulatoru nalazi se opruga krutosti c. 261 flo == ~c.::: ~C. Problem 2.7-24 opisuje x koordinata. Hidro-cilindri u kojima mogu dase. D.A2 .sane trenutnim polozajima klipova F c(xo +x) --"'D-r~· ===-==i=+==== I v2 +PA d2 o zamenjivanjem koeficijenta trenja za laminarno strujanje A=64/Re.2..Ij. Zanemariti kineticku energiju struje i sve lokalne otpore.0Zenjem sa d 2 n 14. postavljene za preseke opi./2' H. A j .7-241. A A pri cemu su konstante A :::: D 2 n /4. koja je prethodno sabijena za xo' Kada na ldip hidro-cilindra deluje sila F=const tada ulje kroz cev struji laminarno.[if.vl'C. d.vZ.R2.-1-+1 ' i konstante k = ~o :0 Fa.RPC. Aodx = Vex) dt. h. V(z) = 128 11 1 Ao (cA -xo-x).u 1 1 1 1 +c..krecu klipovi tetine G1 i Gz spojeni su slozenim cevovodom prikazanim na sLP2. C FAo ' . I.Vl +A*+l. fll a 1J2i .Sk'(. fl= ~(.7-25. Poznate veliGine su: dA.· Usled dejstva sile F na ::==-=~==== klip hidrocilindra. ulja kroz spojnu cev i punjenje akumulatora uljem. Integraljenjem po x u granicama od 0 do H:::: hA I Ao' gde je H hodklipa hidro-akumulatora koji sledi iz jednakosti zapremina h A = H Ao' dobija se trazeno vreme I 128A~ 111 (FAo /cA)":"'xo T= d4nc In(FAolcA)-Xo":"h{AIAo ).d 2. Gl'Gz' l. Diferencijalna jednaCina punjenja akumulatora glasi. 1 floa o 2 gde je z trenutna visinska razlika izmedu nivoa vade u rezervoarima i .

Sk .+Sk +A. Kada na gornji klip deluje sila F.2.D. P.d2 .F. Sa donje strane veceg cilindra nalazi se opruga krutosti c.2.[ii Al + A2 ] 2 H+-(-I __ 2) pg Al A2 SHka P. P.fJ. ~u . Po prestanku dejstva sile F l1astaje preticanje iz HC] u HC].7-25 Slika P. C. Problem 2.Go. U polozaju prikazanom na s1.E:SENfE· ~= 1 S" +Sk +sv +A~~+(I.7-26. tad a ce nastati preticanje ulja iz manjeg u veti cilindar. Klipovi mogu. Odrediti vreme zauzimanja novog ravnoteznog polozaja. p.l2' F.l]. i Do. u cilindrima precnika D.7-27.ho..2.262 Kvazistacionarna isticanja RESENJE' Vreme zauzimanja novog ravnoteZnog poloZaja je 8 AA l'G G ~ld gde je koeficijent protoka T= 2 TC.d]. Poznate velicine su: Do.a. Poznate veliCine su: GI'G2 . Cilindri su medusobno razdvojeni pregradom u kojojse nalazi mali otvor povrsine a i koeficijenta protoka fl. Odrediti vreme za koje ce klipovi pod dejstvom sile F zauzeti novi ravnoteZni polozaj.sv.G. da se beeu bez trenja.7-27 Problem 2.A.Dl'D2 .Ho..7-27nalazi se u stanju mirovanja.~: +1)(~~)2 . REfENJE' TraZeno vreme je .2.S' R.2.7-26 Slika P. p.7-26 klipovi u hldrocilindrima pod dejstvom sile F miruju. U tom polozpju je klip HC2 iznad klipa HC]. Hidraulicki amortizer prikazan na sl.

A A a povrsine klipova su Ao = D.pgA· ' pri cemu hod manjeg klipa iznosi A 1 h= A A ·F. Problem 2.AO)h _) F ] pgA . Napomena: Tecnosti se ne mesaju. pri koriscenju zaprerninskog bilansa.hi' dp \. tada je natpritisak u njemu PmO =0.2.7-28a). Ao pgA(l-----'L)+c----'L .zi' (i=I. P.2. definitivno. Poznate veliCine su: Ai . . Tada ce u proizvoljnom trenutku vremeria polozaj sistema biti kao na s1. u kome natpritisak u prostoru iznad tecnosti raste linearno sa trenutnom visinom nivoa tecnosti. x= A 2A (h 2 -z). U toku punjenja rezervoara A. natpritisak biti odreden izrazom Pm = P. pgA A . odnosno Pm =k(x+hl)' Koristeci pocetne uslove (x=O. 1+ Z (2) Iz Bernulijeve jednaCine postavljene za preseke 2.A -. Kada je rezervoar A prazan.Sk .o (x+hr ).2 i 1-1 (koji se nalaze u tecnosti gustine P2)' koja glasi .s".1E: Stika P. Zapremine tecnosti u cevi.2).J2i (1 + P. I (1) Iz jednacine zaprerninskog biIansa A2h2 = Ajx+AZ(x+z) dobija se veza izmedu koordinata A . Pm = Pmo) dobija se konstanta k = Pmo / hI' pa ce.rc / 4 i A = D 2rc /4.~O) 2Ao 1 [JL-(l+_C_. PosIe otvaranja ventila V poCinje preticanje tecnosti lz otvorenog rezervoara B u zatvoreni rezervoar A.7-28. Odrediti vreme uspostavljanja novog ravnoteznog stanja u sistemu. T= 1-W.7-28b. PmO' Su .KvazistaCionarna isticanja 263. tj.:. sa konstantnim povrsinama poprecnih preseka Al i A z ' spojena su sa cevi promenljivog poprecnog preseka i napunjena su tecnostima gustiUa PI i P2 do visina hI i h2 . Dva velika rezervoara A i B (s1.7-28 Otvaranjem ventiIa V nastace pretisanje tecnostigustine P2 iz rezervoara B ka rezervoaru A. mogu da se zanemare. P.2. natpritisak iznad tecnosti menja se linearno sa visinom tecnosti u njemu. hI = 0. 2 a) k v RESEN.

..7. to izmedu ovih koordinata treba naCi vezu.2) vazi izraz za protok ~/(z):::.l== { Su +Sk +AT+[l.PIgh] .Pmo H-h==h2 . P2g(A1 + A2 ) P2 P2gh1 A1 + A2 . A2 PmO lh1 +P2g(1+il] IA 2 ) Konacna.: f. iIi visinska razlika izmedu nivoa slobodnih povrsi tecnosti u sudu ivan njega za slucaj podvodnog preticanja (s1. Za razmatrani slucaj diferencijalna jednaCina (2.7.7.- Primenom.u+S.-= (Aj+A2)lld21t 2g +A A] A? - 4 8 2 )llad 2 1t 2 2 h2 fii[~ah. i koeficijenta protoka 12 d2 2 2 11 d2 4}-]/2 f.1) ima oblik A(y)dy == V(z)dt.-b-.7. za kraj~ie ravnotezno stanje. uvodenjem kanstanti 2 A a == 1+ PmO 2 b =llhl + Pmo (h1 + .2.31a). I _ '2 V. A2 ho ).2.3) tone puneCi se kroz mali otvor povrsine a i koeficijenta protoka 1-1-. .7.la~2gz. . d. jednaCine zapreminskog bilansa A2h2 == Alh + A2H . Kako protok zavisi od koordinate z. 1 2. Kvazistac[(J>narlfRO isticanje prn tOllljenju iii iZlI":ll1njsnjn s1lI. dobija se vreme zauzimanja novog ravl1otdl1og polozaja T=dz Iii Hf-h <Jaz-b (AA]A2 r---.\:+A2d2)T+ (v 2 - VI )2 2· +(Sv+S!c+AI~+1)2J 'I v{ l uz koris6enje: veze izmedu brzina v]:::: (d 2 I d l )2V2 dobijene iz odgovarajuce jednaCine kontinuiteta (~ :::: V ) i izraza (2) i (3).(d) ] +(sv +l. iz diferencijalne jednacine preticanja A 1dx:::: V(z)dt. uz koris6enje diferencijahlOg oblika veze (2).2. P2gZ=:Pm+PIghl+P2l(l. a diferencijal zapremine od koordinate y koja govori 0 trenutnoj napunjenosti sucla.l7vaz-b .1t .k +A1 Ci+1)(d) 2] ] 1 dobi6e se izraz za pratok tecnosti V(z):::: f. i izraza (1) u kome se uvrstava x:::: h + h]> dobice se visinska razlika A] +A2 P2gh2 .ja(H-h)-bl 2g L.3.3b).264 Kvazistacionarna isticanja .--.7. gde je z visinska razlika izmedu nivoa slobodne povrsi okolne tecnosti i mvoa otvera kroz koji se vrili punjenje suda (s1.«li@va Kada atvoreni sud tdine G (s1. tada na osnovu (2.

Radi jednostavnosti crtanja to se moze uraditii tako lito se na slici sud fiksira a menjaju se polozaji nivoa tecnosti. Odrediti vreme tanjenja. i korscenjem veza (1) dobija oblik /::: CZ+ho)3 -h. U trenutku kada je sud potonuo nivo vode u sudu je ispod nivoa otvora A. x=Zh Y · Iz diferencijalne jednaCine punjenja suda A(x)dy '. fL.trenutna zapremina tecnosti u sudu i V lY. (3) Sada se lako iz izraza (2) i diferencijalnog oblika izraza (3) dobija vreme tonjenja konusnog suda x2 rc 1C D T= Y)Jfl.-)2 . b) prizme sirine B.29* treba naCi dopunsku vezu izmedu koordinata. tdine G. . ~(x) y (2) u kome je pratok V(z) = lla. G+pg"3 x n y = pg"3-4-(z+ho). slede veze D D ID (1) do =hho . Sve napred receno vaZi i za sudove kaji izranjaju iz tecnosti.7. b) Za reSavanje integrala (2) Slika P.z) . pri cemu je koordinata z trenutna visinska razlika izmedu nivoa slobodne povdi tecnosti i nivoa otvoraA. Sud tankih zidova.) \ \ f z"}"" (h o +z)2 () .fii. a. Kada se na mestu A koje se nalazi na nivou slobodne povrsi probusi otvor povrsine poprecnog preseka a i koeficijenta protoka fL sud tone. ako je sud ablika: a) konusa. a) Gaz suda u pocetnom D trenutku ravnoteZe adreduje se iz llslova jednakosti sila: G = pg3"-4-hO' 1 posredstvom h veze (1) iznosi .J2gz. p.Kvazistacionarna isticanja 265 Ta jednoznacna veza se dobija iz jedl1ac'il1e kvazistaticke ramotde sIf4 koja za proizvoljni vremenski trenutak glasi G+pgV(y)::: pgV(y. dobija se izraz T= JV(z) dy .V(z)dt.7-29.J2".7./r.2. B. l?ESENJE: Iz slicnosti trouglova D I h ::: do I ho = d / (z + ho ) ::: 2x / y. Poznate velicine su: D.. J..dY ::: 2a fJ. (stabilno) pliva na vodi. Ta veza sledi iz uslova kvazistacionarne hidrodinarnicke ravnoteze sila 1 2 1 d 2n .7) gde su: V(y) . 1C D 2 ~ 2 4 2 dZ=lOafLJ2i(r..) "h-ho (4ho +Ihho +h ) * U slucajevima izranjanja i/ili tonjenja sudova veoma cesto je potrebno nacrtati sud u viSe uzastopnih polozaja. G. d=h(z+h o ).z) (2.zapremina koja odreduje silu potiska. Problem 2. h. o pgr:: D a) 1 d5 n ..---h = 3 12G (!!.

7~30b-d. za koje se sarno dec unutrasnjeg prostora cilindra precnika D].trenutku vremena G::: pgtdoBho.redosledno. Ove veze sledeiz jednaCina levazistacionarnih hidrodinamickih ravnoteza sila G+pgA1 x1 ::: pgAo(5+X1 +Z1) . fl. G+pgA 1x 2 = pgAOhJ +pgA3(5+x2 +Z2 -hI) .25) + pgA2 (5 + x3 . Gaz suda u pocetnom stanju ravnotde dobija se iz jednakosti sila G::: pgAoho.:-z~(2ho+h)vh-ho' p. G.hJ + 5) == pgAOhl + pgA3 (8 + x 3+ Z3 . Otvaranjem malog otvora na dnu suda povdine poprecnog preseka a i koeficijenta protoka fl. do potpunog potapanja suda.vremena punjenja preostalog dela cilindra precnika D1 napuni. sud tone.266 Kvazistacionarna isticanja b) 1z uslova hidrostaticke ravnoteie sila u pocetnom .ah"\l2g II-rho -----y=-dz Z 2 3 0 'liZ DB r.2. Diferencijalne jednaCine punjenjiisudau pojedinim vremenskim periodima glase A 1 1 ::: fl. i koriscenjemveze (1).a~2gz1 dt 1 ' A1 2 ::: fl.::-::: r:::-f p. Odrediti vreme za koje ce sud potonuti. ito: ~ . a. dx dx Za resavanje ovih diferencijalnih jednaCina. Poznate veliCine su: Do.7-30. i iznosi ho ::: G /pgAo' Vreme tonjenja suda sastoji se od tri vremenska perioda. p.3). T2 .B' Dopunska veza izmedu koordinata dobija se iz uslova kvazistacionarne hidrodinamicke ravnoteze sila 1 1 G+pg2"2xBy= pg2"dB(z+ho ) i posredstvom izraza (1) ima obhk (4) Vreme tonjenja suda prizmaticnog oblika dobija se iz izraza (2) u kome treba uvrstiti diferencijalni obHk izraza (4). 8.1. potrebno je naci ~eze izmedu koordinata xii Z i' (j=1.2. D1 ' D2 ' D3. i glase: .av 2 gh Problem 2.3).Azdx 3 == fl. i iznosi / ::: (z+h O )2 -h~ T= y 2xBdy DB ho + r.a~2gz2 dtz .vremena punjenja dela cilindra precnika D2 . G + pgA1 (h1 .h1 ) koje su postavljene za polozaje sa s1.a~2gz3 dt3 . i T3 .vremena tOIljenja do spoljne ivice dela suda precnika Do. h1 ' h2. a) fl·a b) c) d) Slika P.av2gz p. a.2. Cilindricni sud tezine G promenljivog popl'ecnog preseka po visini pliva na vodi.7-30 RESENJE: Radi kraceg pisanja u toku izrade zadatka uvesce se oznake za povrsine poprecnih preseka Ai ::: Di21( / 4 (i=O. dobija se gaz suda ho::: ~P~C..2. P..

\u. Unutrasnja povrSina dna suda je All a ' spoljasnja As' Kada se na dnu suda probusi otvor G.5.:.H.. ~ Au ~p RESENJE: x "" x .A1 A3 Aj .1)8.28.?H..r. Yp. sto se postize ubacivanjem vode u rezervoar A.-:-2 (A. B. J.A ) (.'. Poznate su L d h sledece veliCine: G. A Ii A. o 3 3 3 Ao Al A2 Ao· f2(A I -A2 ) l A3 -A2 z3 =Tho +(T-T-T+ 1)h l A +lJo.xI -0 Z2 =Tho A.A s' p.2.. dliZine B.1)h2 -(2T.1-. Plovni objekat .podmornica oblika prizme..----·~ ~ ~ precnika d.o./ h1) .Ul.l.Au.::.:.7-32 .~= r. ~~. H. G RESENJE: Traieno vreme iznosi SlikaP. hI -0+ A x2 . }.A ) (""Ii H2 -" H1 )..7. I I 3 3 3 Ao .:Z--=--.h 2 Al A3 r. tezine G.p.d.-:-2 (A . pri punjenju rezervoara. pliva na vodi. d.. X 3 • 3 3 3 3 267 ZI :::: -l 3 3 Iz ovih veza. Voda se ubacuje pomocu pumpe. k pod konstantnim . §~ ~~ Au ..A hj -(T.°A I hl -(2-:i-. A.g 0 I }. L.2.:::: r. napunjenje vodom do visine Hi pliva na vodi./ ho . 8 A A ~ A G As d./H3)' Ukupno vreme tonjenja suda je T:::: 1\ +T2 +T3 • Problem 2. Z2 :::: H2 ' x 2 = hj . h. koristeCi granicne uslove na krajevima pojedinih vremenskih period a Zj = HI' Xj =h j -H j -5. Date Sil sledece veliCine: G.Ulfii (A -A 3 2 A2 A3 2 .Au) As pgAs SlikaP.}.atmosferskim pritiskom. koja radi sa konstantnim naporom Yp' Smatrati da je.~ ) ('\IH2 ~'.la'li Lg j 3 ~:::: J.. Prizmaticni sud teZine G. H z = AOho. Naci vreme za koje ce podmornica zaroniti.Su.Sk' sv.7. Z3:::: H3 .31 Pro/Hem 2.As . te njihovim integraljenjem sledi: 2 AoA1 r.A. 2 2 2 2 Ao Uvrstavanjem diferencijalnih veza izmedu koordinata Xii z j u diferencijalne jednaCine punjenja suda.. dobivaju se granice integraCije A A A A -A A H I = AOho-(Ao-l)hj-8. Da bi podmornica zaronila potrel:?noje povecati tezinu.. H 3 ::::T ho.~·--=.w 8 T= 2 II S (1-_u)H+8---.ld nJ2i (As . X3 =hl +h2 -H3 -8.Kvazistqcionarnaisticanja Ao -A Ao Ao -A3 Al -A3 ho --A-.1-32. naCi vreme zauzimanja novog 13 ~ H ravnoteznog polozaja.1)5. r~1f'Zl'Z<'2iz=Z<'2iz===z:m vazduh u rezervoaru A.

k.7-34.2.--(H +-'-h-8 j. j. r:. Prazan plovni objekat tezine G=500kN (duzine L=10m.. xI cemu su konstante A=ab Stika P... H. .vremena isticanja vode u atmosferu i T.. U jednom trenutku projektil probija sarno dno plovnog objekta. Ovim redom odrediCe se pomenuta vremena.2. _. G lid ~ .51__ Ii H B Slika P. ito: r. k.'I///. a natpritisak u komori menja se linearno sa visinom vode u komori (Pm = k· x). U jednom trenutku. pri tome na dnu pravi otvor precnika d i koeficijenta protoka Il. G. . .Gaz plovnog objekta.I. b.268 Kvazistacionarna isticanja T= 2As ~ Yp .. ://.. U unutrasnjosti plovnog objekta nalazi se komora napunjena vazduhom koji je pod atmosferskim pritiskom Pa' Debljina svih zidova je o.av2g g --+--11-8) pgAs g .I. dobija se iz jednaCine hidrostaticke ravnoteze G = pgBLho' i iznosi: 110 = pg~L = 1274mm. ProDlem 2. G Yp pri cemu je koeficijent protoka ~l= (Sli +2sv +2Sk +lvfi-+l)-1/2.J2i . Vreme potapanja plovnog objekta sastoji se od dva vremena. 8.. dimenzija a x b x H pliva na vodi.7-34 .+lpg AAo JpgA -8 . '/h . projektil po gada plovni objekat probijajuCi ga sa obe strarte.Ipri Ao Ao 8 j. Debljina svih zidova je ista i iznosi 0= lOOmm.. '/ .P a • RESENJEa) Vreme zauzimanja novog ravnote±nog polozajaje !~ .62.5m od nivoa vode. na dubini h=O.. T= Q.7-33 b) =-A H--gA . d. o P 0 A G ProD/em 2. Plovni objekat tezine G. p. NaCi vreme za kojece plovni objekat da potone. b) do koje visine komora treba da se napuni vodom da bi plovni objekat potonuo? Poznate velicine su: a. II pocetnom trenutku.vremena podvodnog preticfmja..7-33.d 2 n. jer u komoru ustrujava voda. sirine B=4m i visine H=4m) pliva na vodi.. Nakon toga plovni objekat tone. Odrediti: a) vreme zauzimanja novog ravnote±nog polozaja plovnog objekta. RESENJE.I.. pri tome pravi otvore precnika d=lOOmm i koeficijenta protoka Il""O.~ =(a -28)(b -20).

\ \ .-V2 = 1-l--'\I2gx .26) (3) Z"" BL y+h.d 2nfii 5(B+L-25) ("hI --V h2) =947. (2) Iz jednaCine hidrodinamicke ravnoteze sila u toku tonjenja G+pgCB-28)CL-25)y= pgBL(z+ho -h). dobija se iz jednacine hidrodinamicke ravnoteze sila . d 2n (1) pri cemu je koordinata z visinska razlika vode van plovnog objekta i nivoa otvora.z. nakon cijeg integraljenja sledi Ii = fld n 2g .28)dy (4) pri cemu je protok .(B-25)(L-25) (H -ho ) == 972mm. i diferencijalnog oblika izraza (3) u diferencijalnu jednacinu (2).. h2 ::: If -5. (6") I Gornja granica integracije h2 sledi iz jednacine (6). kada se u nju uvrsti da je x=h 2 i y = If -0-h 2 i ima vrednost BL . Diferencijalna jednacina podvodnog preticanja glasi dV = 2f/2 dt 2 ::: (B .28)y x -ho _ _s:_ U = pgBL(x + y +5) i glasi BL-(B-25)(L--'25) BL y.25)(L .25) .Bfi-g " d.-r. = 1604.28)(L . (5) 4 U izrazu (5) koordinata x predstavlja visinsku razliku izmedu nivoa slobodnih povdina van i unutar plovnog objekta.. hl= BL (ho-h-5)+h=1l27mm.Kvazis(acionarna isticanja Protok vode kroz jedan otvor je V= 269 . Diferencijalna jednaCina tonjenja glasi dV = 2Vdt j = (B-20)(L-25)dy. + 7.28)(L . G:: pg(B . sledi veza izmedu koordinata: (B . Prvi vremenski period dobija se uvrstavanjem izraza (1). T2 = f1. fl4~2gz . J n 2g h '" pri cemu je gornja granica integracije h1 dobijena iz jedllacine(3) kada se uvrsti z=h 1 i y = ho -h-5.48..:.15 Ukupno vreme tonjenja plovnog objekta je T = r.. odnosno CB . fld :Bfi-gCfh: -Jh) =657. Veza izmedu koordinata x i y. jzraza (6) u diferencijalnu jednacinu (4). d 2n r. i njenim integraljenjem u granicama ad h1 do h2' dabija sci BL (B-28)(L-20) r.28)(L .5 s == 26min4Ss. Uvrstavanjem izraza (5) i diferencijalnog oblika.

7-35 prave otvore sarno u jednom bocnom zidu plovnog objekta.7-35. 3 J.a. As pgAs . Plovni objekat pliva na vodi. napuni u unutrasnjosti plovnog objekta do nivoa prvog otvora. a. Projektili RErENJE' Vreme punjenja plovnog objekta do nivoa prvog otvora je T=2 As [(b+H_h)312_H312_b312+h312j.( . p.l.l.!.= 8 t Slika P. %~ "~ t fl.. a i koeficijenta protoka j. U jednom trenutku plovni objekat pogadaju dva projektila na dubinama h t--. ~ ------~~J h H ~ Au ~ 7/. fl.GJ2iCH -h) pri cernu je konstanta All G · b = ... h. pri tome praveCi dye rupe povrSine . NaCi vreme za koje ce voda da se.H -8)+h . H. Poznate veliCine su: G.l..A s ' j.270 Kvazistacionarna isticanja Problem 2.-~-.G i H.a . Au.2. 8.

.

.

. _I> I>~\ v.3. to ce .ka.izlaznih preseka.dt iii (3. kontrolnu zapreminu. U ovom Odeljku bice izvedena jednaCina koliCine kretanja za slozene strujne prostore i za stacionarno strujanje fluida. .1b).3. Da bi se definisala koliCina kretanj~. Za nalazenje sile reakcije na raspolaganju stoji poznati zakonmehanike 0 promeni koliCine kretanja.)i veictorabrzine to ce element kolicine kretanja biti: .1) pri cemu je iii art normale povrsi Ai' Na osnovu izr~a (3. U tu svrhu posmatra se slozeni stmjni prostor s1. == dAi vidt.1a uocava se zatvorena kontura K koja obuhvata siozeni strujni prostor. u trenutku t.som i oznacen bilo koji ulazni.1 Za analizu treba tloeit! !contro!nu zapremintt V ispttnjenu . posmatrace se bilo koji ulazni presek i-i (s1.1 koji predstavlja. Ovaj presek se nakon promene vremena za dt pomeri u poloiaj i'-i ' koji se u odhosll na prethodni nalazi na rastojanju vidt i tom prilikom opise zapreminu dV. racvu sa n ulaznih i In izlaznih strujnih preseka. siozelllie Jedan od najvaznijih tehnickih problema u primenjenoj mehanici fluid a je odredivanje sile reakcije koja je nastalausled proticanja fluida kroz neki strujni prostor. pri cemu je sa indd. Za slozenusttujnu geometriju sa s1.] = pv j tn Ovde treba napomenuti da se smerovi ortova normala iii i. u ovom slucaju. ii] poklapaju sa smerovima brzina Vi i Vi' S obzirom da ima n ulazrrihi promena koliCine kretanja stacionamog strujanja biti In I \ I izlaznih preseka.j" ('1\. dKi = dmi~ =pvidt dAivi = PVi2~lA.=pdV. a sa j bilo !coji izlazni prese!c.. Zalkon 0 pll"omeni k®HCilDle Ikll"le1!:alllja stll"ujllle ]!»Jl"Ost<!H'e Za! geometll"ijslki. odnosno kontrolnu zapreminu Ii: Dakle.=n R '0 i-I j-j Slika 3.3.oi svepovrsine Ai e ulaznih i A] . a) \:=1 K t Vj =1 b) c) 1'v1.]1. Kako je koliCina kretanja vektor koji je jednak proizvodu mase (dm. ogranicavaju sve cvrste povrsi slozenog strujnog prostora.f/tttdom u kojoj se odigrava promena !coliCine kretanja. na pr.271 30 PlIUMENA ZAKONA 0 PROMENI KOLICJ!NE KRETANJA 3.1)dobija se i element kolicine kretanja ~V 2dA· i d·.

4). j=1 J '=1 j=1 J J J .1.1) i ~=4/3 . tada se do koeficijenta neravnomernosti moze doCi. Ukoliko profil brzina nije razvijen.5. oblik: FR = . Prime nom ovog zakona lZ jednaCine (3. jednaCina (3.za laminarno strujanje u cevima krliZnog poprecnog preseka (Odeljak 2. . . iIi Busineskov koeficijent. U jednacini (3.02 . a 1 ~K =-2-V A s. salp.)dt. koriscenjem izraza (3. == p(Lv dA.+P~iV. kbefiCijent neravnomernosti koliCine kretanja predstavlja korekciju koja se pravi pri prelasku sa stvarnog profila brzina na srednju brzinu po preseku.LCPjA j J=1 +~jm/j)i1j +pV g .3) kome su: PUI .2) Prema opstem zakonu mehanike 0 promeni kolicine kretanja izvod kolicine kretallja pO vrel7leJZlt daje glami vektor JPoijizih slia.2) sledi integralni. S.\iAi ii. (3. Konacno. Pritisci Pi i P j su relativni pritisci i imaju vrednosti + Pm za stanje natpritiska iii -P v za stanje potpritiska u preseku.retanja.k A" k ' k ' Ck=i. rh1 · J\ pvA J' == pV.1.1. Kod razvijenih profila brzina ovaj koeficijent je poznat.1.272 KoliCilla kretallja m n m 2 n dK= LdK -LdK. n·-Lv. J=! L(p j+P~ jv~)Aj ii j +pV g m (3.1 i izostavljat~em n indeksa "s" za srednju brzinu.=1 .J .R + G (3.L" P ~ f· Ai V.za turbulentno strujanje (Odeljak 2.sila tdine fluida koji se nalazi u kontrolnoj zapremini. m Put = LPiAini ~l ~z == - J~ Lp A ji1j" j ZnaIe minus u izrazu za silu pritisIea ~z potice ad toga sto su ove sile suprotnih smerova od smerova odgovarajuCih ortova normala.k k f Ak Vk 2 dA .11».3).4. Koeficijent neravnomernosti kolicine kretanja je odnos izmedu stvarne kolicine kretanja odredene sa realnim profilom brzina ikolicine kretanja odredene sa srednjom brzinom po preseku. jedn. Rezultujuce sile pritiska koje deluju na ulaznim povrsinama Ai' odnosno izlaznim A) iznose n .2 dA.1.k srednja brzina po preseku (shodno izrazu (2.kAk-2_1_t v~ dA=~kv. (3.j) gde je vs. i iznosi: ~ = 1.sila reakcije iIi sila otpora fluida i G . ~z .o eksperimentaJnjm odredivanjem profila brzina u preseku..kAk vs.3) treba resiti integral sa kvadratom brzine.5. n 1=1 . U mehanici fluid a taj tip integrala seresava na sledeCi naCin: t v~dA=v..rezultujuca sila pritiska izlaznih preseIea.. R . 8.aCine kontinuiteta m1 = pTfI = pvAI .z .2)Ai iii /=1.4) predstavlja koeficijent neravnomernosti kolicine lc.3) ~se svodi na oblik m R = L(P.rezultujuca sila pritiska ulaznih preseka. iii = PUI + P.L" P j=1 U - ~ f Aj V dA j ii j J 2 - '=1 .5) = LCPi A i +~imivi)i1i .·:::. Dakle.

2 tezistima preseka. m (3. Ova sila u odnosu na nelru karakteristicnu tacku. ! r . smerovima sreCb'l/llz brzlna it tim preseczma.. na proizvoljno izabranu tacku 0. koriste Bernulijeve jednaCine i jednacine kontilluiteta.6) Ovde se ustvari radi 0 primeni na neku masu fluida Ul mehamci dobra poznatog za/cona 0 momentu leoliCine !cretanja... . koji je prikazau na sl. iii osu. Radi jednostavnijeg prikaza sa ove slike se izdvaja deo kontrolne zapremine koji se i ..3. stvara moment."dnacina (3.V" g '. . .5). U I ovim presecima deluju sile pritiska / dinamicke sile: I M fo . Osim ovihsiia nakontrolnu zapreminu V deluju sila tdine pV g i sila reakcije R. C. Usled promene koliCine kretanja u nekoj geometriji u kojoj se odvija strujanje nastaje sila reakcije. Za odredivanje momenta rezultujuce sile reakcije u OdllOSU . Jc... koja je u opstem slucaju odredena izrazom (3. Za prirnenu zakona 0 promeni koliCine kretanja potrebno je poznavati pritiske i brzille u svim presecima. dobija se rezultujuci moment sHe reakcije /I M = Rx ~ = LCPi + PPiVi2)AJi> ~ j=] j=l LCPj + PP jV~)Ajj1j x ~ + pV g x rg . odnosno zbir totalnog i dinamickog pritiska.. preseka j-}.5)predstavljaju zbir statickog pritiska i dvostruke vrednosti dinarnickog pritiska. a sto je ustvari OSllOVlli interes proracuna. Ako se zeli odrediti sila sa kojom fluid deluje na cvrste povrsine koje ogranicavaju kontrolnu zapreminu. koja su u odnosu na tacku oodredena vektorima polozaja ~ i ~.2. p. Primenom zakona 0 promelli koliCine kretanja dobija se sila otpora fluida R.1a. u R odnosu na tacku 0... VeliCine u zagradama jednacine (3. a koji je prikazan na s1. redosledno.Koli(tila !cretanja 273 koji predstavlja opsti oblik zakona 0 promeni kolicine kretanja primenjenog na proizvoljnu kontrolnu zapreminu slozenog strujnog prostora. Cije su napadne tacke dejstva odredene vektorima polozaja Fa i F . nalazi izmedu ulaznog preseka i-i i i z l a z n o g ..7) .. (3. odnos~o Rveze :::: -R. ~j . pale. posmatrace P': B)mJ 1j se opsti slucaj slozene strujne geometrije sa n V I ulaza i In izlaza.5)je krajnje jednostavna za primenu. a za to se. tad a je ta sila reakcije veze istog pravca i illtenziteta kao i sila otpora f1uida ali suprotllog smera.l <"':) t. jer se njena pninena sllodi samo lia projektOVall/e ortova nonna!a u!aznih i izlazmh prese!ca !coji se poklapaju so.zr. a koji glasi: moment izazvall promenom kolicine kretanja U odnosu na neku nepokretnu tacku jednak je zbiru momenata svih sila u odnosu na istu nepokretnu tacku.3... . Nalazeci momente navedenih sila. ~+~imiVi Pj+~jmjVj' M oYJO Napadne tacke dejstva ovih sila nalaze se u Slika 3.

k =0.05) i b) postepeno prosirenje (1. generatorom) transfarrmsati u drugi oblik energije.3-1 Pz == PI +2VD .P. Ovi preseci su sa razvijenim profilima brzina. koja je u odnosu na horizontalu nagnuta pod uglom a. tj.=0. tada se za savladavanje obrtnog momenta !vIoz mora uloziti snaga P (na pro prime nom elektromotora). Tdinu vode izmedu prirubnica .3-2a) b) a==45°. i to u sledeCim slucajevima: a) a=75°..8 (st P. medutim. Problem 3-1.. I.274 Kolieino hetonjo a sto nije nista drugo do jedan oblik zakolla 0 promelli momenta koliCine kretanja.25). koja se moze (na pr..k =0. za jedan ulaz i jedan izlaz dohija se trazena sila reakcije D2rr. na pr.3~2b) c) a=90°. V == vddzrr. ako su dati podaci: d] == 100mm.6 (st P. d 2 =80mm. Kroz krivinu protice V == 151/ s vode. Kroz cevovod protice V == 40 II s vode. ako se pasmatra turbina tad a abrtni moment Moe daje korisnu snagu P.3{sl.3-2d) e) za krivinu sa 81. jednaCine (3. a) Najpre se iz jednaCine kontinuiteta odreduju brzine strujanja v d == 5. Preseci 1-1 i 2-2 su sa razvijenim profilima brzina. I. a znaIe minus ukazuje da je ona suprotnog smera odsmera strujanja. d 2rr..8) Ukoliko je obrtna kontrolna zapreminau radnim kolima pumpi i ventilatora. Zanemariti tezinu tecnosti u krivini i visinsku razliku izmedu preseka 1-1 i 2-2.+1I==Of + :~~:~P)~Ol~~~~:/"~~omm. R == P]-4-.3-2c) d) a=180°.5). Odrediti sile otpora koje nastaju usIed proticanja vode izmedu prirubuica 1-1 i 2-2. == 0. tada obrtni moment !vIoz daje snagu P == MozO)' (3. okrece oko ose Oz ugaonom brzinom 0). Izmedu prirubuica 1 i 2 nalazi se krivina. d 2 =d p I. Pro"lem 3-2. 1d I D" 200mm. ~k =0. aka se izmedu njih nalazi: a) postepeno suzenje (~==0.2('" + l)v d == 87193 a. d 2 =80mm.45 (sl: P. . Odrediti silu reakcije tecnosti kaja deluje na krivinu.27m/ S. Sk=0. 14 == vDD 2 n /4 b) Ponavljanjem postupka iz zadatka pod a) dobija:se sila otpora R=-2579N. a potom se iz Bernulijeve jednaCine za preseke 1-1 i 2-2 odreduje pritisak P2 P r 2 P Slika P.P2T+pV(v D -va) =2304N.05 i Pm] == 20kPa. P.Ako se posmatrana zapremina u kojoj se odigravaprbmena koliCine kretanja. d z=dJ . . .3-2a aka u preseku I-lvlada patpritisak Pvl ==20kPa.. Primenam zakona 0 odrzanju koliCine kretanja.09m lsi v D = 1.

Dati podaci su: Do = SOOmm. )A 2 sin (111.2._.Primenom jednaCine (3. d) R=360 N. Izracunati silu reakcije koja deluje na racvu.2 = 0. koja u vektorskom obliku glasi: +~[(l-(.(d 2 / dj).)vi]· predstavlja natpritisak P2 = +Pm 2' au zadatku pod R= (P1 + pv.)A2i12 i njenim projektovanjem na koordinatne pravce x i y.2).• '.5).(P2 + pv.. Problem 3-3. ~i = 1 (i=0.-. (.' :--:-'. za jedan ulaz i jedan izlaz.\ 1 =:>I . kroz naglo prosirellje ulaznog precnika d 1 i izlaznog precnikad 2 ..1 = 0.3-2 RESENJE. Nestisljiv fluid gustine p struji turbulen. b) R=131.4 N.5. -' . a iz racve isticu kolicine vode. RESENJE.3.U lllaznompreseku naglog prosirenja cevi je razvijeno turbulelltno strujallje. dobijaju se sledece vrednosti za silu otpora a) R=249.6 N.ii2 ).Pv 2' Isto vazi i za presek 1-1. dobija se pad pritiska pri turbulentnomstnijanju kroz naglo prosirenje P 2 t-p = 2(V1 -v 2 ) = I p[ . dobijaju se brzine Vi = 4V / di2 n (i=1.Uvodenjem povrsina poprecnih preseka cevi Ai = di2 n / 4 (i=I.)A1111 -(P2 + PV.Koli6ilO kretonjo 27S 2 ' D ' -.Odrediti pad pritiska koji je nastao proticanjem fluid a kroz naglo prosirenje. + R~ . D2 = 300mm. Ponavljanjem opisallog posmpka u svim zadatim prime. )A2 cos (ii1 .Yz2 ' (i=1. odreduju brzine strujanja 2 .112 ) . (. koje daju rezuItujucu silu otpora R =~R. dobijaju se komponente Rx = (P1 + pvt )A 1 . protokomV. V''. c) R=258 N.rrvo se iz jednacine kontinuiteta Vo == VI +f7 .. iIi ponavljalljem postupka datog u Odeljku 2.1. U horizontalnu racvu dotice Va = 2501/ s vode. Koriscenjem jednaCine (3.dma.5). Ry = -(P2 + pv. 2]2 2 1. ex..k)V( -(l+(. . Pmo = 1 bar.7. e) R=165N ..3. koje stoje u odnosu 2:1.1.. D1 = 400mm. i veze izmedu protoka Ti1 = 2V2. kroz cevi precnika D1 i D2 . . = .1 dj d) a) b) c) Slika P. = 60°. RESENJE.2) i koriscenjem jednacina kontinuiteta i Bernulija za preseke 1-1 i 2-2. pri cemu su brzine strujanja Vi = 4V / d?n \ \ Problem 3-4.tho. .2) ipritisak u preseku 2-2 P2 = PI U zadacima a)-d) pritisak P2 e) potpritisak P'l.2).

kl 1. Ry = -(P m2 + PV2 )-4-sma. i = 1. SI = 0.3-4 4V 1. = 60°.~ ==300 . 2 b2 Stika P.273 mis.3-4b. Ski = 0. a j ::: 400mm. odnosno ukupna sila otpora R::: JR. P. U preseku 0·0 meri 1. b2 = lOOmm.3-5 .24.kojaje postavljena. d J = 30mm. pod uglom ~ = arc tg CRy / Rx) = -59. koja ima pokazivanje h= 16ID11i.276 Kollcina kretanja o a) b) Slika P. a. PrOD/em 3-5. +R.cevi sa ziv()m. C. i = 2. i:= 2.5). i=l.:= --6184N.no -(Pm) +PVj )-4-nj -(P m2 +pv2)-4-n2 2 2 D2 n _ 1 2 2 D2 n _ (1) dobijaju se komponente sile otpora 2 D2 n D2 2 DO n 2 J 2? n Rx :::(Pmo +PVo )-4--(Pm1 +PVj )-4--( Pmi +PV2)4cosu=3637N. i:::: 0.179 mis.50 • Do sile otpora moze se doCi i grafickim prikazom vektorske jednacine (1) a sto je uCinjeno na 81.8. bl = 50mm.15. a zatim'se iz BernulijevihjednaCina dobijaju natpritisci Pm. 'trenje zanemariti. r = P mu +'2Vo -'2(Sj +l)Vj:::: DO2 n _ Primenom zakona dva izlaza - 0 {99667pa.a z = 300mm. Dati su podad: do = 50mm. S= 0. 2 D{n . = 7174N. l 1. Vi= D21 = {ll. u odnosu se staticki pritisak pomocu U .12. n 2 1. Iz horizontalne racve voda istice u atmosferu. za jedan ulaz i p 2 P 2 R = (Pmo +PVO)-4. usled.6. na X osu. d 2 ::: 30mm. Dj :::: 40mm. 99629Pa. jednaCina (3.326mis.k2'" 0. promene koliCine kretanja. S2::: 0. prorneni kotiCine kretanja.' Odrediti silu otpora tecnosti i obrtni moment koji su nastali.

~. na osnovu zadatih protoka. d i (i==1. D z = SOmm.KoliCina Icrelanja 277 RESENJE Na osnovu pokazivanja manometra odredllje se pritisak u preselru 0-0 Pm ::= (Pm .567Nm. p.4. 1:.021m! s i 112 ::= I.pv.3-4 odreduje se nkupna sila otpora tecnosti R. a.5) dobija se sila otpora R = {Cm2V2 cos~-lhl VI cosa)2 + (Pmdgn: /4 -f-liJovo + riliv i sina+ ri12112 sin ~)2 }1/2 = 11. odredujll brzine strujanja Vi = Ii. l pri cemu su maseru protoci Ihj = pVj dj 2 rc! 4 (i==0.2). U horizontalnu racvu doticu kotieine r~ i liz a iz nje istiee koliCina V~.7) daje traieni moment M =mv 1(a 1 sina+b l cosa)-lf~v2 Ca 2 sin~ +b2 cos~)::= O.rc / 4 odrediti· brzina strujanja n dolaznoj cevi Vo = 2.3-7. d l = 40mm.736m/ s. Potom se iz Bernulijevih jednaCina za preseke 1-3 i 2-3 odreduju natpritisci PI i P2' Ponavljanjem slicnog po stupka kao u zadatku P.R' P3 • .[jj = voD. d 3 = 30rnm. RESENJE Prvo se. ProDleOt . SRl =0.3-7 . Protok vade se meri pomocu blende. SR3 == 0.3).12. ~ =15°. )A 2 2 sin ~ . 2· (P2 +PV2 )A z COS~+(PI +PVJ )Aj cosa J' 5/2 pri kome ova sila ima minimalnu vrednost.7Pa.3-6 == arctgl r (h -I. Problem 3-6. Smatrati da je cevovod kratak.p)gh::= 1977.povrsina rc! poprecnog preseka cevi. a potom se koriscenjem odgovarajuCih Bernulijevih jednaCina i Stika P.3). / Aj (i=1. Dati su podaci: Do = 100mm. B.292m/ s.2 == 0. pa da sezato gubici lisled trenja mogu zanemariti.1 =0. Odrediti silu reakcije veze 0-0. 0::: REfENJE: Najpre ce se na osnovu pokazivanja manometra spojenog sa blendom i prime nom jednacine kontinniteta rio == K. pri cemu je Aj = dj2 4 . Iz jednaCine (3. D1 = 80mm. a 30°.1.353rn / s i brzine strujanja u izlaznim presecimavi = 2.8. Ciji izvod oR ! 8y ::= 0 daje ugao y Slika P. 1:.2. c.2.OSN dok jednacina (3. nastala usled promene koliCine kretanja. d2 == 2Smm. Odrediti ugao y' tako da ukupna sila otpora tecIlosti.1. ima minimalnu vrednost. D3 = SOmm. Voda istice iz cevovoda u atmost"em kroz mlaznice na krajevima cevi. Trenje u racvi zanemariti_ Poznate velicine su: f.1.R2 =0.5. Cija jekarakteristika K =.3 = 0.O. H=40mrn.(PI + pv~ )AI sina l . Ovaj pritisak u zadatojgeometriji racve daje brzinu strujanja U ulaznom preseku racve Vo = 1.09m ! s. c. 1:.

. .PV1 -4.301til S.. Dati podaci su: d:= 5mm. dobivaju se horizontalna i vertikalna sila koje opterecujuvezu A-A a koje imaju brojne vrednosti RH == 0.!-'PVj .. 2 Don _ '\' 2 d j n _ R = (Pmo + pVo )-4-no . .COS CX. Zanemariti trenje u cevima. v2 =7 . Problem 3-8. Odrediti horizontalnu i vertikalnu silu koje opterecuju vezuA-A nastalu usJed promene kolicin~ kretanja. Odrediti sile koje opterecuju vezu 1-1 naistezanje i smicanje. N aime. ~R = 0. visin ike razlike izmedu preseka A-A i izlaznih preseka mlazeva. 2 d2 2 2 d] n .Na samom pocdku treba napomenuti dasu preseci 1-1 i 2-2.36rn! s. Masa cevi je m. ~ D == lOmm. 2 d3 n Ry =-pV] -4-smcx. Smerovi ovih sila ucrtani su na s1. profil brzina U preseku 1-1 Slika P.4N.I Stika P.parabolicki profil brzina.istog pravca i intenziteta kao i sila R. leroz cev precnika d i duzine t. ali je suprotnog smera. (. dole jeu krajnjem preseku cevi (2-2) razvijen . koji odgovaraju priru!:pickim vezama cevi. Iz zakona o promeni kolicine hetanja 2 ~ 3 . Ulje gustine p i kinematske viskozIlosti v struji Iaminarno. U pocetnom preseku cevi (1-1) profil brzina je uniforman.278 Koliaila kretanja jednaCine kontinuiteta Vo::: V.3-S.~ =60°. .8. l~l dobijaju se komponente sile otpora tecnosti 2 d2 d2 2 D on 2 1n 2 2n Rx :=: (PmO + pVo )-4-. Zbog razvoja laminarnog strujanja u cevi gubitak lisled trenja uvecati za koeficijent n.8N.18 N i Rv =: 6.= 30°. Bernulija i kolicine kretanja. Do =20mm. P = lOOOleg! m 3 • REfENJE' Prime nom izraza v = J2gh za brzinu isticanja mlaza.3-9 .8 N. Trazena sila reakcije veze 0-0 je .+PV2 4Sm~+pV3 -4-:=11. od rezervoara A prema rezervoaru B. RESENJE. Fontana ima pet izlaznih mlazeva istih protoka. 2 27t . +V2 +V3 dobivaju natpritisak Pmo = 28009Pa i brzine u izlaznim presecima v1 = 7 . i jedmi'Cina: kontinuiteta. sa razliCitim profilima brzilla. p. pri cemu srednji vertikalni mlaz ima visinu h=1274mm. koje daju silu otpora R == (R.4 ni .~\\\.PV2 4cos~ == 177. i on iznosi /::. +R~)1I2 == 177. P.3-S Prolilem 3-9.\ ~m == 0. Izmedu prirubnica 1-1 i 2-2 izmeren je pad pritiska.. kao i teZinu vode u toj zapremini.41 N. cx.5.38m! s i V3 == 7.

0. odnosno sile koje opterecuju vezu 1-1 na istezanje ismicrinJe d 2n . ri Ii R '/0 = . koji je pri protoku RESEN1E: Najpre treba odrediti odgovarajuce b. Kako je ovde ree 0 razvoju laminarnog strujanja (v." Rs == (p--1 + m)g . -=:-+0. iz koje slede veze izmedjlibrzina . Pri isticanju vode strujarije izmedju diska i oboda je radijalno. za razmatrani slucaj glasi R=[!J. 4 Projektovanjem sile R na koordinatne pravce x i y dobijaju se komponente'sile d 2n ~ d 2n _ d 2 rc - otpora tecnosti Rx = (Ap-"3 Pv 1 2 d 2 rc )-4. R . a pri zadatomprotoku V se nalazi na rastojanju h. a u preseku 2-2 razvijen .4 i 3. p. koeficijenti neravnomernosti kinetieke energije i koliCine kretanja imaju vrednosti: 0. jer se strujanje u cevi razvija od unifornmog do razvijenog parabolickog profila brzina i to na duzini 1 = O. -+nA-P 12 P 22 d2' 2 2 2 posle zamene koeficijenta trenja izrazom (2. Ri =Rx 4 a njihovi smerovi dejstva su ucrtani na s1. Ispoel eliska je pricvrscenaopruga~rutosti c.p == P1 . Oelrediti krutost opruge koja pri elatom protoku ddi disk na rastojanju h. mase V = 0 priljubljen uz obod.parabolieki profil brzina.. U tu svrhu se uocavaju tri preseka (s1. Voda istice protokom Ii iz vertikalne cevi poluprecnika roo Na izlazu iz cevi nalazi se koaksijalni obod poluprecnika R.Kolic~ita !creta17ja 279 je uniforman.m. jer ovaj izraz vazi sarno za razvijeno laminarno strujanje. Zato se ovaj gubitak racuna leao da je strujanje potpuno razvijeno.2 V 1 = P-h v = ''1 -r ro TC _f( n .1 = 1.5.39). P.5). ~1 = 1. Ispod oboela je disk. 2 2 d d P Ovde treba napomenuti da se gubitak usled trenja ne moze odrediti kao 2 A·11 d ·v 12. Poznate veliCine su: ro' V.1): S obzirom da je pad pritiska izmedu preseka 1-1 i 2-2 poznat (!J. to je gubitak usled trenja veti nego kod potpunog razvijenog laminarnog strujanja. jednaCina (3.brzina u presecima:l-1. Zakon 0 promeni koliCine kretanja. Ry (Pn = PTg1. i za njih primenjuje jednacina kontinuiteta V = voro2n = v2rnh = v1 2Rnh. m.zine i pritiske. profile .3-9. Prema tome. /1.1.1.P--+P(P1-P 2 )V"-4-]i -PTg1 k . P.p . 1-1 ix-x. i-i i 22). ali se On uvecava sa koeficijentom n koji ima vrednost od 2 do 2. dobija kvadratna jednaCinaza brzinu eije je pozitivno resenje v = _ 32nlv + (32nlv)2 + 2!J. a.2 = 2 i ~2 == 4/3 (v. Odeljke 2.3-lOa) 0-0.koja pri protoku ri = 0 ima statieku eleformaciju a.08d Re. ProD/em 3·10.P2) to s6 iz Bernulijeve jednaCine P1 v P2 v Iv -+0.

) poljem potpritiska. tako da iz logicke komponente postoji sarno jedan izlazni rnlaz C iii D. a sastoji se od komponenata izazvanih konstantnim (Pvo) i promenljivim (p. PoznateveliCine su: a..1). Primenjuje se: u avionskoj tehnici.Pd ) / (a + h) . Svi kanali kroz koje struji vazduh supravougaonog oblika visine h.3-11a (a . pri tome smatrati da je strujanje vazduha nestisljivo.Pv ' kao i da se isticanje vrsi u atmosferu (P1 = Pa ) tada se dobijaju odgovarajuCi potpritisci a) Pvo = 2(vo -v1 ) P 2 P 2 2 . a.r/2' Po . tj. V.. koja je prikazana na s1. h. za vojne i civilne potrebe.IE: Fluidika je pose- A ULAZ A 0 0 1 1 ~ B 0 1 0 c .3-10b) vazi jednaCina ravnoteZe sila Pa + c(a +h) = mg to sledi da je potrebna krutost opruge c = (mg . kod qtketa i projektila.. l Kako za disk (s1. u medicini. ledna od osnovnih fluidickih logickih komponenti je komponenta "ILl". kod koga se ulazni mlaz vazduha (UV') protoka V upravlja pomocu vodova A i B.P1 .3-11 bna oblast strujne tehnike koja se koristi u sistemima prenosa informacija i upravljackih signala. RESEN. R2 r fR b) SIiIca P. Odrediti sile otpora vazduha koje opterecuju fluidicku komponentu.P2 (P2 > P1)' 1. dakIe. p. Pv c(a+h) =2 v1 (7.Pvo i p:= Pa . P. b. Na slici je prikazan fluidicki logicki element "ILl". je '2 r 2 PV I 2r 11:dr = Pvoro 11:+-Pa = Po +P = Pva ro 11:+ pv ro 411:h 2 2 lln--ro R ro (1-2 R2 1 ? )J . kod digitalnihracunara i 1i sistemima automatizacije.3-10 Ukupna siia pritiska koja deluje na disk. P. PrOD/em 3-11. u kojima su protoci vazduha V2 iii. 1i.280 Kolieino hdanjo 1z Bernulijevih jednaCina za preseke 0-1 i O-x " strujne 1~ v Po Vo P V P1 V -+-:=-+-:=-+1 p 2 p 2 P 2' 2 2· 2 i kada se uzme u obzir da su pritisci Po i P manji od atmosferskog. d.. Po = Pa .D=C b) B IZLAZ ILI C 1 1 0 D 0 0 1 0 1 1 TABLICA ISTINITOSTI Slika P.

. slede leompollente sile otpora vazduha =[P2 .Koanda efekat.= 3 m3 / s vazduha. sa binamim brojevirna 0 Hi 1. U logickoj komponenti "ILl" mogu da se ostvare dva stabilna stanja. usled prerade radnog materijala nastaju isparenja. Da bi se odredila 8ila otpora nastala lisled skretanja ulaznog mlaza treba odrediti odgovarajuce brzine i izlazrn pritisak. ako se zeIi dobiti broj 13. P. avo svojstvo prijanjanja mlaza uz cvrsti zid . +V2 2 va :=: bd' vJ = hd' v2 = hd' v =. Za odvodenje ovih isparenja iz prostorije treba obezbediti ri. tad a ce ulazni mlaz da priane uz zid desnog izlaznog kanala. Ova cinjenica se moze iskoristiti na pI.5). leao i sile i Ry ' ali Sil suprotnog smera. predstavljaju dogadaje "lazan" iIi "tacan". P.~ Problem 3-12. Zato je u zidu ugraden aksijalni ventilator koji ova isparenja izbacuje u atmosferu. kada daminira upravljacki mlaz A. kornbinovano. pri projektovanju digitalnih racunara iIi upravljackih sistema. koji u binarnom sistemu ima zapis 1101. ad 1z Bernulijeve jednaCine. sledi P=Po+2Vo-(~+1)v p[ 2 2] .PJ +p(v. U fluidickim komponentama obavezno treba da postoje vodovi za ozraCivanje.KoliCiila Icretallja 281 sematski na s1.. po Bulovoj algebd. Tako na pI. 2 Ry = (Po + pv~ )bd . koji se ugraduju u izlaznim kanalima (vodovi "0" sa 81. a ne nikako oba istovremeno.na mestu ostre ivice "0". iii. Da se isparenja nebi prenosila u susedne radne prostorije u njoj treba obezbediti potpritisak od 5mmvodenog . pale. jednaCina (3. Ovi dogadaji Sil kornplementarni. Izlazni mlazevi .3-11a) iIi centralno . pa dogadaj E = C + D = C + C. Princip rada je sledeCi: vazdtih pod pritiskom dolazi u komponentu kroz ulazni vod UV. iIi. Da bi se ova tabela istinitosti ostvarila. U jednoj fabrickoj prostoriji. postavljene za ulazni i izlazni mlaz. u logickom smislu. pri projektovanju fluidicke komponente "ILl" treba voditi racuna cia se kao izlazna velicina pojavi sarno jedan mlaz C iIi D. R. Sile otpora koje deluju na fluidicku komponentu su istog intenziteta. je osnovno svojstvo koje se koristi pri radu fluidickih komponenti. Rx. Tako na pr.(p + pv )ad sina.3-Ub). tada bi trebalo da postoje cetiri logicke komponente "ILl" koje bi imale odgovarajuce izlazne signale koje im diktira binarni zapis broja. u kojoj vlada temperatura t=20°C. tabelu sa s1. taj ulazni mlaz vazduha iz komponente moze da istice kroz jedan od dva izlazna otvora C ili D.3-11).. a sto zavisi ad odnosa protoka i pritisaka u upravljackim vodovima A i B. pa vaZi C = D. Primenom zakona 0 promeni koliCine kretanja. pak. -v~)lhd-(p+pv2)adCoscx.. predstavlja sigman dogadaj. pa se za komponentu "IU" moze napraviti tabela istinitosti (v. Brzine strujanja su J/o VJ V Va +V. koja ce se opisati dogadajima izlaznog mlaza C ili D.dogadaji C iii C = D. pa se zato i naziva bistabilni element. P. Dogadaji C i D mogu se poistovetiti sa upravljackim signaIima "iskljuceno" i "ukljuceno". Element "ILI" moze da ostvari dva stabilna stanja.

U turboreaktivni motor dovodi se rno = 0. Turboreaktivni motor samo u pravcu ose motora.9.1) i iznosi kg P=(Pa-Pv)IRT=1. taka i u izlaznom preseku motora. d=400mm.3-13. RESENJE. RESENJE: U uslovima standardne atmosfere na visini od z=5000m. Ovde treba napomenuti da se iz jednacine (3. Odrediti silu reakcije kojom ventilator deluje na zid.• 3 m Problem 3·13.736Slcgl m 3 • Sa OVOID d gustinom vazduha i brzinom leta aviona vJ dobija se ulazni maseni protok vazduha u motor ml .05Pa)." Pl vld~1I: / 4 == 40. Dati podaci su: D==500mm.Kad raketnog motora postoji sarno jedan karakteristicni presek koji je na izlazu motora i kroz koji protice maseni pratok izduvnih gasova IiH rilo' S obzirom da gasovi isticu u atmosferu dejstvo sHe pritiska izostaje tako da se iz .2.49kg / s. Na krilima aviona nalaze se turboreaktivni mlazni motori ulaznog precnika d J == 500mm.2. te se zato iz jednacine (3. Avion leti u uslovima koji odgovaraju standardnoj atmosferi na visini od z=5000m brzinom od vJ = 280m/ s. RESEN. cijim sago:evanjem na izlazu iz motom izduvni gasovi isticu brzinom od v2 =: 600ml s. Kompresor Komora za Turbina sagorevanje Promena koliCine kretanja odvija se Slika P. Problem 3-14. gustina vazduha iznosi Pl == 0.5) dobija sila reakcije R = rn 2 v2 -lnlv 1 = (m J +mO)v2 -m J VI = 13377N.7E: Trazena sila reakcije je D n -d R==p . Za vertikalno uzletanje aviona maseM=6t koriste se dva raketna motora protoka vazduha In = 50 kg lsi protoka goriva . silu kojom on ucestvuje u 1110 kretanju aviona. Izduvni gasovi iz motora isticu vertikalno na dole brzinom v=600mls.5) eliminisu sile pritiska jer atmosferski pritisak vlada kako u uiaznom. Nadena sila reakcije turboreaktivnog motora predstavlja za avian aktivnu silu kojom motor ucestvuje u njegovomletu. ()drediti silu reakcije mlaznog motora. prema Odeljku 1.282 Ko/ic"ina kretanja stuba (Pv = 49.Ina = 1 kg Is.+4P~2[ 1-(-) v 4 d 2n D 2 2J =4026N " Slika P. Odrediti ubrzanjesa kojim avion vertikalno uzlece. Pa = I bar . tj.188.3-12 pri cemu je gustina vazduha odredena izrazom (1. 7kg / s goriva.

2 t ukupne mase pojedinih stupnjeva i goriva u njima date u tabeli T. step en rakete ukupna masa masa gonva i mj [t] Ingi[t] 1 161 147.. a) Brzina gasova sagorevanja l1a izlazu raketnog motora je u:= 3500m/ s...J g dobija se vertikalno ubrzanje sa kojim avion uzlece a= ~f(n1+}iJO)v-g:=0. 3-15. s Slilm P.2 Tabela T. b) Iz izraza (2) sledi da se masa goriva pri kretanju menja sto znaCi da se kretanje rakete mora tretirati kao SIika P.3) (1) pri cemu je znak minus zbog smanjenja mase goriva.71 s.35 s.6 34.: : : .39~.3-15 .5) dobija sila reaktije isticuceg rnlaza R ::: (ril + rilo)v. mgt =: 209 .lE· Pre lansiranja ukupna mas a rakete je In =: Ink + In) + 1n2 + 1713 toku rada nekog stupnja rakete maseni protok goriva je rhgi ::: . odnosno sile potiska Ri = -RZi := lilgill (3) koja ima brojnu vrednost R):= 2450kN. Integraljenjem izraza (1) dobija se zakon promene mase goriva stupI~a koji je u radu t Ingi(t):=mgi(l -). ti (2) a) Zakon 0 promeni koliCine kretanja raketnog mbtora daje silu reakcije.lem 3-15. RESEN. Odrediti koUke sile potiska rakete se ostvaruju u pojedinim stupnjevima. pri tome silu otpora vazduha zanemariti.. Iz izraza (1) dobijaju se vremena sagorevanja pojediI1ih stupnjeva tj ::: mgj /. R 2 := 721kN i R3 := 59. Sila reakcije R j koja se dobija isticanjem gasova sagorevanja je sila koja obezbeduje let . U (i = 1.2 3 9.3-15 Nakon potpunog sagorevanja goriva u nekom stupnju raketa odbacuje taj stupanj cime se smanjuje masa rakete i postize njeno dodatno ubrzanje.5 2 37. Kolicifta kretanja 283 jednacine promene kolicine kretanja (3.potisak rakete.[ a = 2R . Iz jedriacine kretanja aviona u vertikalnorn pravcu pri '-"-. Pri sagoreval1ju goriva u pojedinim stupnjevima rakete ostvaruju se konstantni maseni protoci mg) := 700kg / s. Jedna trostepena raketa (Ariane) ima masu kapsule Ink ::: 1. 12 := 168 s i 13 ::: 482. dt ti ding.3-14 Pro/.5kN. uzletanju J\.7l gi .: = const.2.jl. b) Pri vertikalnom letu odrediti koliku brzinu i na kojoj visini ima raketa neposredno pre odbacivanja prvog stupnja. rhg2 ::: 206kgl s i mg3 ·:= 17kg/ s.4 8. odnosno I) ::: 210.2t.

koja uz koriseenje pocetnih uslova z=O. lednaCina kretanja rakete glasi (4) mCt) dt 2 dv ::= -mg .u Ino +lng1 (t) . u kojoj se nalaze lokalni otpori usisa t.284 Kolicina hetan/a kretanje tela promenljive mase. Neposredno posle lansiranja kada je brzina mala raketa se kreee kroz gusee slojeve atmosfere (poglavlje 1. Problem 3-16. kao i silu otpora.12) dok pri veCim visinama. mg! t1 t1 t] 1z ovih resenja dobijaju se brzina i polozaj rakete neposredno pre odbacivanja njenog prvog stupnja mg1 v1 ==-gt1 +uln(1+-)=2206.. kada je brzina velika. t=O. vazduh je razreden a njegova gustina je mala.2.gdt . u i ventila Sv' Odrediti sHu reakcije isticueeg mlaza u funkciji 9d visine h i.81m/ 8 2 • Jasno je da pri tacnijim proracunima ove efekte. ima reSenje In v=v o -gt+uln () Ina +mg] t Ova brzina rakete (v = dz / dt) daje zakon kretanja utl [ t t t] .--:) = 143.(m-Ingl-)lnCIn-m gl -)-mlnln+mgl - gt 2 Zj ==-2+ut{1+Cmg1 -1) In (1--. Ova analiza omogucava da se u prvoj aproksimaciji kretanja. Masa rakete u prvoj fazi leta je mCt) == mo +mg] (t) pri cemu je Ino == m-Ing] == 61. sila otpora vazduha moze zanemariti. v = Vo = 0. i b) cisterna se kreee Slika P. lcao i sto je dato u postavci problema.Rv + R z (5) pn cemu je Rv = A C w pet) v (t) / 2 sila otpora vazduha u kojoj je C w koeficijent otpora rakete. vee i zbog toga sto je ubrzanje Zemljine teze promenljivo sa visinom po zakonu g(z) = go (R+Z)2 ' pri cemu je R=6368 km poluprecnik Zemlje i go = 9. gt~ r In Ingl ] Dobijena resenja nisu sarno prve aproksimacije zbog zanemarivanja sile otpora vazduha. Ovim zanemarivanjem koriscenjem izraza (3) i (4) jednaCina kretanja (5) se svodi na jednacinu ding] Ct) dv = . U autocisterni je voda koja istice kroz krtatku cev precnika d..23km. .7t.3-16 konstantnombrzinom U . tieba uzeti u obzir. Ina z(t) == --2 +(vo +ulnm)t+-.u sledeCim slucajevima: a) cisterna rniruje. h u koja definise trenutni Divo vode u cisterni.5m/s.

5) daje izraz za silu reakcije: a) R==pVv=2Pghcp-d-n. USled isticanja vode promena kolicine kretanja odvija se samo u horizontalnom pravcn.gde su:A == d 2n 14 povrsina poprecnog preseka i f. snagu koja omogucava kretanje glisera. 5ada se inoze odrediti i stepen yt=B. S1). R == pV(v-U). tj.. Hidro-gliser se pokrece aksiji:tinim ventilatorom bez kuCiilta pri cemu elisa iza ventilatora stvara horizontalni mla~vazduha precnika d=lm koji ima apsolntnu brzinu strujanja v=45m1s..3.· Posmatra se kontrolna zapremina u kojoj se odigrava proa) b) mena kolicine kretanja a koja je Slika P. Karakteristicne brzine na ulazn i izlazu kontrolne zaprell1ine sU V-I. RESENJE./.. Mlaz udara u lopaticu koja se nalazi na kolicima i pri tome ih pokrece brzinoll1 u. Ovako odredeni protok i brzina isticanja vaze za oba dela zadatka.. S obzirom da u izlaznom preseku eevi nema kontrakcije ll11aza to je koeficijent protoka brojno jednak koeficijentu brzine (w=<])). . = R u . atmosfera je definisana veliCil1ama stanja Pa ta Pa = Ibar i ta == 30°C.l == 11 ~~u +~v + 1 koefieijent protoka. pa n OVOID slucaju jednacina (3. Po v v Nalazenjem izvoda oytlo(ulv)=O.3-17 b.u)2 .593.. RESENJE. pa ce korisna snaga biti . Problem 3-17.· Primenom zakona 0 promeni koliCine kretanja za pravac kretanja glisera dobija se sila reakcije R=pV(v-u)=812.U relativna brzina isticanja vode. i on tada ima vrednost ytm~ =. Prolllem 3-18.1 7 7 b) pri cell1u je zbog kretanja kamiona v.).1.l A. ·.Kolicina krelanja 285 RESENJE Prema izlozenom u Odeljku 2.::--~.J2gh . dobija sedade priodnosu u/v=.=4(1-!i.':" " maksimalni stepen korisnosti.1/3 stepen korisnosti maksimalan.. Odrediti pri kOI11 odnosu brzina u/v prikazani sistem ce imati v <. Okolna . Ovar~az vazduhaizaiiva kretanje glisera brzinom u=54 kmlh.3-17 prikazana na s1. 16/27 = 0.P. ..i==.ha i. Kroz rnlaz vode uloze se kineticka energija.ka P.7.!!.41N.~8. a brzina isticanja odrednja je izrazom v == <]) .J2gh. Primenom zakona 0 promeni kolicine kretanja za pravae kretanja dobija se sila reakcije koja gura kolica R = 2 P A (v . Kroz fiksnu mlaznicu povrsine A istice horizontalni rnlaz vode brzinom v.z:. trenutni protok vode odreden je izrazom . V = f. Odrediti silu reakcije mlaza vazdu. snaga Po korisnosti sistema = Inv 2 12 = pAv 3 12.

Ejektor . => v If =-ol-Slika P-3. U mlaznici se nalazi cev preenika d l .-. koje su na medusobnom rastojanju D. koji dolazi kroz rnIazmcu precnika d2 = d3 brzinom v2 .. nnD pn. tj.' 2 H N P'£SEN.286 Kolicrincz kretczll/a pri cemu su p==p"IRT=1. V.lm. cemu brzme v == -2. D. v Problem 3-20. Odrediti obrtni moment ~egnerovog kola.~~ - d3 ·V3 .--=(> ---.. . pri tome je dubina isticuceg mlaza h==O.25ml s. ZanemarujuCi silu trenja i kontrakciju mlaza odrediti silu reakcije koja deluje po jedinici sirille brane.3-21 se sastoji od: mlaznice...------ 3 Stika P. njegov transport. Ko10 se okrece konstantnimbrojem obrta n 1~1 e/min). kroz koju dolazi primarni fluid (velikom) brzinom v]. Ejektor prikazan na sl.. a) u cevi za mesanje ako je ona kratka i trenje u njoj se moze zanemariti.lE: T==T(If -h ) +pHv (1-h) == 17196 m . d rc 60 Problem 3-21. n.1- ". Poznate veliCine su: p. Slika P. cevi za mdanje i difuzora.lE: Traieni obrtni moment je j\.1 U == .P.9. i b) u ejektoru (cev za mesanje i difuzor). Ispod ravanske betonslcebrane vrsi se ispust vode.149kg/m3 gustina vazduha i V=(v-u)d 2n/4 zapreminski protok relativnog stmjanja vazduha. Smatrati da u izlaznom preseku mlaza primarnog fluida on povlaCi sekundarni Cev za mesanje ~'"<> -. RESEN..3-20 2 v su ' 2V. Prolaskom primarnog fluida· kroz ulaznu mlaznicu brzina strujanja raste a pritisak opada sto omogucava usisavanje sekundarnog fiuida.l/ ·D == pV (v-u)..~.. Ukupni prC'tok tecnosti je rj. U kanalu pravougaonog preseka dubine H==2m struji voda srednjom brzinom 11 == O. Segnerovo kolo se sastoji od dye radijaine cevi na cijim se krajevima nalaze mlaznice izlazl10g precnika d. Mlaz primarnog fiuida istice u cev precnika d 3 i pri tome povIaei sekundarni fluid. iste gustine. Problem 3·Jl.3-21. Ovom ptilikom se trosi snaga P == R V = 12187 W .~- '~~~5-------------~~'l ~ ----\.19 h R pg 2 2."" . Odrediti porast-promenu pritiska. d.

P2 . sljake vodorn. aJijusviu1drugim merodavnim poprecnim presecima ejektora. a sila reakcije dobijena iz jednaCine (3. zbogdejstva inercijalnih sila krecu ka zidu ciklonaa samim tim i izdvajaju iz fluida. U cevi za mesanje izmedu preseka 2-2 i 3-30digrava se promena kolicine kretanja. gustine Pj i P2 ne moraju biti iste. jer U ovom slucaju ih nema) izvrsena su odgovarajuca merenja sa vazduhom gustine P == 1. Za ejdctor vaZi jednaCina kontinuiteta pjvjA j +P2V2AZ 0= P3v3A3 == P4V4A4' (a) u kojoj su gustine: Pj primarnog fluid a.32 i ex. U posmatranom sillcaju primami i sekundami fluid su iste gustine.4). tecnostigasom itd. a) Primenom jednacina (b) i (c) dobija se porast pritiska u cevi za mesanje dj 2 d1 2 2 6P3j == P3 . Ovo izdvajanje se vrsi stvaranjem vihomog strujanja uciklonu.d j )rc /4. Ciklon prikazan na sl. koja je postavljena prema horizohtalipbduglomex. ? 2 .-d j i da BU II ovom. A2 ·::: A3 -.Al == (d.a u presekll A uJvraeno je da je srednja brzina strujanja v A == 15m/ s i da su koiekcioni koeficijenti' 0A == 1.sekundamog fluida i P3 i P4 mesavine fluida.. B == 1. koeficijenti nera~Il6~erl1osti brzinskog poJja jednaki jedinici.3. U dlju odredivanja koeficijenta lokalnog otpora ciklona za rad bez cestica (izlazna cev C za cestice je zatvorena. 1z ciklona izlazi kruzna cev precnika d=300mm. A2 .058 i 0B :::: 1.P3 A 3 + pViA1 + pv2. sto znaci da je sila reakcije R:=O. .P3viA3 .+1)(y) 4 pvi h ' gdejebrzina v3=(VjAj+v2A2)/A3' ProD/col 3-22.KoliCiniJ/cretanja 287 fluid kroz prstenasti presek visine d 2 -. te se zato jednaCina koritinuiteta (a) svodi na oblik ~~+~~o=~~==~~.5) glasi: (c) Kako je cev za mesanje fluid a hatka to se trenje u njoj moze zanemariti. Izmerene vrednosti uIaznog i izlaznog .aznom preseku B ciklona profil brzinaje turbulentnipotpuno razvijeni (ex. ~ 2 2 Medlltim.2kg 1m3 • Merenjem ulaznog profila brzin. A == 1.96. RESEN7£ Radi jednostavnijeg pisanja uvode se oznake za povrsinepoprecnih preseka Ai == di rc / 4 U=1. U izJ. 7 b) Izmedu preseka 3-3 i 4-4 difuzora vaZi Bemulijevajednacina P3 + /2 == P4 + p(s+1)v~/2 Primenom ave jednacine i jednaCina (b) i (c) dobijase porast pritiska u ejektam P d3 4 z 6P==P4-Pj== 6P3j+i[1-(C.02). Ciklon sluzi za izdvajanje cvrstih cesticamaterijala 1Z struje fluida.= 15°. U tom slucaju raeli se 0 transportu sekundarnog fluida (iIi cvrstog materijala) gustinepz primarnim fluidom (obicno vodom iIi vazduhom) gustine Pj' Zbog ove mogucnosti ejektori su nasli primenll II transportu: brasna vazduhom. Koeficijent lokalnog otpora difuzorajes.3-22 ima pravougaoDu ulaznu cev dimenzija a=200mm i b=300mm. Pj (Aj +A2 ).P. Gime se cestice.(d) J(v1 -V 2 ) 3· 3 R::::.Pj == p(y) [1.

pod uglovima y 2 i y 3 u odnosu na osu mlaza.(p A + PP II V A)AA' 2 2 - Projektovanjem ave jednaCine na horizontalni vertikalni pravacdobijaju se komponente sile R".3a) koji istice kroz izlazni presek jedne mlaznice i udara u cvrstu pregradu pod uglom yl ' Tom prilikom ako se analizira ravanski problem mlaz se deli na dva dela... Mlazevi se u presecima 2-2 i 3-3 odvajaju od tela. c) Slika 3. Ciklon Ry 2 = (P A + PP A VA )ab sinu = Il..288 KoliCtita kretonja potpritiska su PA :::: 400Pa i PB =500Pa.. Udlall":!llc mlaza Ull cvntu pregll"adu Posmatrace se mlaz fluida (s1.634.•.:\ a iz rije izlazi kolicinama kretanja Jn 2 P2 v2 i m3~3v3' Na povrsini koja ogranicava kantrolnu zapreminu vlada pritisak .3-22. Udarac mlaza u tela Uvodenjem kontrolne zapremine Veon izmedu preseka ::'.3.3b) zakljucuje se da fluid u nju ulazi koliCinom kretanja riljp j.75N.. koje daju rezultujucu siIu reakcije ciklona R '" (R. 3.53N. tako da udarac mlaza deluje izmedu ovih preseka odgovarajucom silom R na telo . S=-2 (PA -PB)+u A (-4 b) pVB a -u B =0. =(PB +p~Bv~)d27t/4-(PA +p~Av~)abcosu=5..732ml s.3. SWca P.. Na osnovu ovih merenja odrediti: a) koeficijent Iokalnog otpora cilclona koji radi sa cistim vazduhom. + R~) 112 = 12. b) JednaCina promene koliCine laetanja cilclona glasi R = (PB + P~BVB)AB .. RESENJE: a) Primenom jednaCine kontinuiteta za ulaznu i izlaznu cev ciklona dobija se brzina 2 VB = V A 4ab I d 1[ = 12.3. j .. Iz Bernulijeve jednacine za iste preseke dobija se koeficijent lokalnog otpora ciklona 2 2 d 1[ 2 A .2 i 3 (s1.98N.3.. i b) rezultujucu sHu realccije ciklona nastalu usled promene lcolicine kretanja.

je postavljena pod uglom y :::: arctg(Rx I Ry) u odnosu na horizontalu.nil PI VI siny I' 3 odnosno intenzitet rezultujuce sile R :::: (R.3b).::< 1).3' i b) ako je fluid u mlazu savrsen. te se zato Odllosi izmedu brzina svode l1a obUk v3 /v l =1/JS13+ 1 .3) koeficijenti korekcije kinetickih energija preseka. koja . + R:) 112. dimenzija a x b (b » a)..13:::: 0) tad a su brzine strujanja u posmatranim presecima medusobno jednake (v] :::: v 2 :::: v 3 ).VI· Projektovanjem ove sile 11a pravac l10rmalan na plocu dobija se sila reakcije RES.9) dobijaju se komponente sile .5) ciobija se sila otponi fluida R (s1. te se zato otpori umlazu zanemaruju.9).. strujanje u mlazu tretira kao strujanje savrSenog fluida (1.KoliCiilah'danja 289 okoline u koju mlazistice.. 1.ni 3 P v3 sin(y 3 . projektovanjem jednacine (3.9) Za odredivanje sile R potrebno je poznavati vrednosti brzina v 2 i v 3 ' odnosno u kom se odnosu mlaz deli pri udarcu u cvrstu pregradu.Yj) .E'NJE: Slika P.2.::::V~ V2 'fa:- ~=V~· v3 fa:- Za posmatrane preseke 1. protokom r~ i ndara u ravnn plocu nagnutu poci uglo~ a u odnosu na horizontalu. odnosno sila kojom fluid deluje na telo R=-Rf =In2~2v2 +1i13~3ii3 -J:ill~]vl. U tu svrhu koriste se Bernulijeve jednacine 2(. Posle udarca u nepomicnu plocu mlaz se deli na dva dela.2 i 1. Mlaz tecnosti gustine p istice kroz mlazllicu. (3.. ~j . te se zato na njoj dejstvo sila pritiska eliminise. (3.. Nakon f primene jednacine promene kolicine kretanja (3. Problem 3-23.3. a ~12 i S13 koeficijenti lokalnih otpora pojedil1ih delova mlaza. nakon odredivanja merodavnih brzina strujanja.. primelljena na posmatrani mlaz glasi R=pV3V3+PV2i72-pri. Odrediti sHu reakcije i odl1oS kojim se mlaz deli u sledeCim slucajevima:" a) ako su koeficijenti lokalnih otpora delova mlazakojiskrecu /.' a) lednaCina promene kolicine kretanja u mlazu (3.10) Ako se. 1z ove jednacil1e slede odl1osi brzina -.L]VI :::: 2(a l +~12~V2 :::: 2(a 2 +(13)V 3 ' 1 2 1 2 1 2 u kojima su a j (i = 1.3-23 .. 2 i 3 moze se pretpostaviti da su korekcioni koeficijenti a j '= 1 (:=. pak. V2/vl::::1/·J~12+1 Rx :::: ni2~2 v 2 cos(y j +y 2) +1i13~3 V3 cos(y 3 -'y 1) - mPl VI cosYI' l Ry :::: I:i1zP2 v 2 sin(y I +y 2):. Konacno.12:::: 0.

2 V. Ravanski horizontalni miaz vade istice iz mlaznice protokom V.+iCl+JC:. odnosno brzinom v.casa.3-25 Pru!Jlem 3-26.~~J~L ~ ".).JC:. jednacina (3. Primenom ove relacije i jednacina Bemulija i kontinuiteta V.. Silu trenja u osloncu zanemariti. pri eemu je brzina isticanja v = 4V 1d 2 n.3-23 dbbija se sila . Odrediti silu kojam mlaz deluje na pioeu. 12. v~ 12:= (1+s 2 )vi 12 == (1+S3)v. v.) T~ <.- V3 _ 1+ cosa. . Odrediti silu reakcije i ugao a. 1z mlaznice precnika d istice mlaz vode protoka V.2+1+JS3+1 SU == S3 = 0. dabija se sila reakcije R:= pVv(l+cosa. te odnosi protoka 2 Sila kojom mlaz deluje na ploeu je odredena istim izrazom kao u zadatku pod a) R = pVjVj sin a. Iz uslova oR / oa. i udara u ravnu vertikalnu plocu. na rastojanju h==200mm od obrtnog oslonca ploce. Odrediti brzinu kojom voda treba da istiee iz mlaznice da bi ploca zauzela polozaj odreden UglOID a.2 - ~c..+icasa. pri cemu je brzina isticanja mlaza Vj := V I ab. 1.=O sila maksimalna i ona tada iznosi Slika P.. o promeni kolicine kretanja u mlazu.290 Kolicina Icretanja dok se projektovanjem na poduzni pravac ploce dobija relacija Ry := PV3V3 - pV2 v2 - p~~ Vj cosa. pri kome ce sila reakcije imati maksimainu vrednost.) T/3 _ K. I \ \ RESENJ£: Ponavljanjem identienog postupka kao reakcije mlaza u zadatku P. == ~S2+1+~S3+1 b) U slucaju strujanja savdenog fluid a vazi r-~2 ~ := V 2 .3-24 R == pT/v . mase m=lOkg i duzine l=400mm.+i(l-~cosa. Pru!Jlem 3-25.. := Ti"z +V3' dobijaju se traZeni odnosi protoka V.=300. " RESENJ£: Slika P. ~ :'~' ~=::::::> Pru!Jlem 3-24. == 0 "dobija se da je za vrednost ugla a. == O. Voda istice 1Z mlaznice precnika d=lOmm i udara u homogenu obrtnu ravnu plocu.9). Nakon urlarca mlaza u simetrienu nepokretnu Iopaticu mlaz se deli na dva del a koji napustaju lopaticu pod uglom Ct.y .

a oprugaje tada staticld deformisana za Xo == 5mm.. RESENIE: Najpre se odreduju merodavne brzine strujanja.99ml S pd nh Slika P. Na sredini lopatice nalazi se kruzni otvor precnika d = 20mm kroz koji voda istice u pravcu ose osnovnog mlaza.92m 1s dok iz Bernulijeve jednaCine Po + pv~ 12= pv 2 12 sledi brzina strujallja kojom se ulje odvaja od diska v = (vo + 2 Po / p)1/2 = 36.5 N v 1t.. RESENJE: R = P4v"(D" -d-)(l+2cosa. Konacno iz jednacine ravnoteze sila koje Slika P.94ml s. -mgiSina == 0 dobija se brzina isticanja 2mglsina. Prime nom jednacine promene koliCine kretanja (3. ') ') Slika P. preenika D==20mm.Ko!icina!rretalijCt · d n R == pVvcosa == P-4-V2 cosa.5) dobija Se sila kOjOID mlaz deluje na disk D n.5kg Is. Ulje gustine p == 900kg 1m 3 istiee iz cevi (ventila). Kada kroz venti! nema protoka ulja pecurka se l1aslanja na sediste. R = PO-4-+m (Vo -vcoscx.3-26 Problem 3-27. == 30°. Odrediti silu F kojom treba delovati na klipnjacu da hi se disk nalazio na rastojanju h=5mm oel seeliSta ventila. ) . Zanemaiiti gubitke strujne energije i silu trenja u ldistu. v= 2 == 24. Iz jedllaCine kontinuiteta se dobija brzina strujanja na izlazu iz cevi Vo = 41h / pD 2 n == 15.h == 4.3-28 .) = 1463.3-27 Pro/.. pod pritiskom Po == Sbar protokom . Iz kruzne mlaznice precnika D = 80mm istice voda brzinom v == 6 m/ s. Zanemarujuci lokalne gubitke energije i kontrakciju mlaza odrediti silu kojom mlaz deluje na lopaticu. pri tome nastaje osnosimetrican mlaz koji napusta disk (peeurku ventila precnika d=24mm) pod uglom od a=600. 2 291 Koriscenjem momentne jednaCine za obrtnutaeku 0 Rh I cosa. Za diskje vezana opruga krutosti c=lO N/mm. Miaz vode udara u fiksnu ovalnu lopaticu sa koje voda odlazi pod uglom a. 2 Sila R je ustvari sila nastala usled promellljivog polja pritiska ulja na disku./em 3-28.

z i tangencijalne komponente brzina V ly =: Vj sinal ' v 2l' = v2 sina 2 • Koriscenjem jednacine kontinuiteta dhv lx =dhv2x ' dobija se jednakost aksijalnih brzina v lx =: v 2x ' dok se lz Bemulijeve jednaCine PI +pv. PrimenjujuCi jednacon Cinu promene kolicine kretanja (3.1E: Radi jednostavnijeg zapisa uvode se oznake za aksijalne Vlx =: VI casal ' v2x = v 2 casa. PnolJlem 3-29. te zato sila R predstavlja silu kojom .3-29 (casa -1) J- C<. te se zato kao merodavna namece kontralna Slika P. F = R-c(xo +11) = 45. Odrediti intenzitet i pravac dejstva sile reakcije koja deluje na jednu lopaticu.53°. dobija razlika pritisaka ispred iza ~v resetke -~~~~_-. 1z ravanske rnlaznice istice mlaz nestisljivog fluida gustine p koji jednim delom udara u cvrstu pregradu postavljenu pod uglom a a drugim delom skrece pod uglom B.v 2 )/2 A V2Y P2 . Kolika je brojna vrednost avog ugla ako je a=45° i a) V31T72 =: 112 i b) ~T3 / V = I? Gubitke lokalne energije i 2 tezinu fluida zane mariti. 2)/2·= P(2 .899° i b) B=20. Fluid gustine p dotice u ravansku nepomicnu resetku. RESEN./em 3-J@. /2 =: P2 + /2.292 KoliCil1a h-etanja deluju na disk i klipnjacu odreduje se trazena sila. Ovom prilikom rnlaz se deli na zapreminske protoke ~ i Ti2 · Odrediti ugao Bpod leajim skrece fluidna struja. Resetka zapremina V . visine h i medulopaticnog rastojanja d.6) dobija se sila reakcije u medulopaticnom prostoru pv. p P2 RESEN..3-30. Pl1'o/.PI'" P(2 -V 2 VI V ly 2y Promena koliCine kretanja odvija se u me<iulopaticnom prostaru.6N.1E: B= arccas[ casa + ~ Slika P.l a lz nje istice brzinom v2 postavljenom pod uglom a 2 • Oba brzinska polja su unifonnna. • Za zadate padatke se dabija: a) B=10. R =: P2A2 - hAl +m(v2 -VI)' Kaleo posmatrana kontrolna zapremina obuhvatai gornji i donji deo lopatice. brzinom VI postavljenom pod uglorn C<. to ona ustvari obuhvata celu jednu lopaticu.

n !Ii Stika P. to na ulaznom i izlaznom precniku kolapostoje obimske .=Vjx=v2x..)dh 12. posredstvom kojih sledi rezultujuca sila reakcije R="'I}Rx+Ry =pdh(v2y -V1y I 2 2 r V1y +V2\' )lC 2 ' ) 2 +Vj~~J 0 l l/2 Dobijeni izraz za silu reakcije moze da se napise i u jednostavnijem obliku. Kolo je defini. b) teorijski napor pumpe. na ulazu u kola D1.· /(o/icilltz !cretan/a 293 fluid deluje na lopaticu.koja obuhvata iopaticu i po polovinu meciulopaticnog prostora Sa gomje i donje strane lopatice. i c) maksimalni napor pumpe. Ova sila deluje pod uglom Rx v my y = arctg. . Projektoval1jem na aksijalni i tal1gencijalni pravac dobijaju se komponente Rx = (P2 . .11) r = (v 2y -v 1y )h cirkulacija oko profila. Protok tecnosti." vnL.Pl)dh+ln(v 2x -v 1.'=V~1X+V. u kojima su ri = Dj 12 poluprecnici kola.y. gustine p. V. sirinom i uglom lopatica. Naime.. b1 i Bl ina izlazu iz kola D2 . koji kolo moze da ostvari. RESENJE. Do istog rezultata se dolazi ako se za kontrolnu zapreminu izabere zapI"emina V~on. Ry mx odalde se zakljucuje da je ona normalna na pravac brzine v m" Problem 3~Jl. zatim kako i fluid kroz kolo struji relativnim-tangencijalnim na 10patiCe brzinama Wi' to ce . uvodenjem srednje brzine i njenih komponenata v rn =(vj +v2 )/2 -:::::. b2 i ~2' redosledno" Odrediti: a) moment na vratilu pumpe.a) S obzirom da se kolo okrece konstantnom ugaonom brzinom ill = me / 30. Ry = In (v 2y -v1y ) =pd hv1x (1'2y -v 1y ).-). dobija se konacan izraz za silu reakcije . Kolo radijalne pumpe.)-vrn-:=-p-h-r-v-m-'I ' 2y 1 pri cemu je (3. kroz kolo je V .sano K geometrijskim velicinama: precnikom.Pl)dh = p(v~v -vL.prenosne komponente brzine u = co r. Kolo centrifugalne pumpe okrece se konstantnim brojem obrta nCo/min).) = (P2 .= arctg(-. Vmy=(vly+v2y)/2.3-31. v.r-R -=-p-d-h-(-'v.---V-)-.

iz jednacina kontinuiteta V == vir 2ri 1Cb p k odrediti radijalne komponente brzine Vir:::: V ! 21. . a) Odrediti snagu koju je potrebno dovesti kolupumpe da bi protok vode bio V=20Ils.(p/ikV] +~)x ~ = pVk (Vz x. (3..14) se naziva Ojlerova jednaCina i predstavlja osnovnu jednaCinu pri proucavanju turbomasina. a zatim se posredstvom k jednakosti Vir = W ir i W ir / Wi" = tgBi odreduju obirnske komponente relativne brzine Will:::: Vir / tg~i. Shodno jednaCini (3./0) == P rikyk .. I \. Ovde treba napomenuti da je protok kroz kolo v" veti od protoka tecnosti hoz pumpu Ii' za kolicinu Ll~T koja struji kroz pracep izmedu kola i spirale pumpe.< V iu ==U i -Will =U i 2~nb.(v2 -i\)+P2 -~. U skalarnom obliku moment se moze napisati kao 1M:::: pVk (V 2u i ' -v]l/i) I. jer su vektori ~ kolinearni.::2 . prvo ce se. i na kraju iz projekcija brzina na obimski pravac Slede obimske komponente apsolutne brzine Ii'.12) pri cemu Stl brzine Vi" (i=1.2). jednaki nuli.2).5° i ~z == 22°. Moment ove sile.. Voda struji kroz kolo pumpe Cija je geometrija definisana: precnicima D] =100mm i D z = 300mm. sirinama hI =40mrn i bz = 10mm. (3.max = v 2u U2 .294 KoliC/ita kretanja apsolutne brzine na ulazu / izlazu kola biti Vi :::: iii + ii\ (i=1.12) dobio bi se novi izraz za moment. tada l moment ima maksimalnu vrednost M max = pVk V zul2. c) Ako je v lu :::: 0.2' pad kojima voda dotice i istice iz kola. b) Odrediti uglove apsolutnog strujanja <X.1Cbi . Da bi se odredile ove dye brzine. zamenom ovih brzina u izraz (3. I ..14) JednaCina (3. pa ce tad a i teorijski napar imati maksimalnu vrednost koja iznosi Yk. i uglovima lopatica ~]::::: 23. Kolo pumpe se okrece konstantnim brojem obrta n=14500/min. a sto se ovde nece sprovesti. Smatrati da su gubiCi protoka izmedu kola i kuCista pumpe zanemarljivi.13) Konacno. dobija se teorijski napor kola centrifugalne pumpe r---------------------D------------~ Y k =V 2u u z -v]u u ] ==u 2 (V zu -v]u -5-)= 2 0) (1 2V 2u -livlu) (3. a to ce biti ako je ugao izmedubrzina u i VI <X.I i (J(. .tgBi (i=1. ProbleM 3-32. b) Iz izraza za snagu kola Pk == 1\.I pri cemu su rnornenti sila pritisaka ~ x r.::2 -v] x ~) . u odnosu na osu rotacije je if == (pVkV2 + Pz ) x.5) sila otpora tecnosti koja deluje na lopatice je R== pli'.] :::: 90°.2) obimske komponente apsolutne brzine.

959ml s.. : .13). v4r == V I D4 1tb4 == 1. slede obirnske kornpohenteapsolutnihbrzina v1u = u1 -VII' / tg13 1 == 3. .3(U razrnatranom slueaju (:1....dobijaju se uglovi apsolutnog ulaznog i izlaznog strujanja kola (:1. dok se iz jednacine kontinuiteta za kolo dobijaju radijalne kornponente brzine VII' == V I Dl1tb 1 == 1. 1z ovihtrouglova brzina.777m/ s.553m/ s.3 == 6.2 isti kao i ulazni ugao lopatica zakola. odnosno hidraulicka snaga pumpe P == Mro == 7385. a sto je prikazano na sLP..:::~.2= (:I. '··'L... D4 := 410rnm i 63 := b4 = 10mrn.905°. RESENJE a) Ugaona brzina obrtanja kola ro = I7TC / 30 == 151. v 2r =V I Di1tb2 =2.592m/ s . == roD2 /2:= 22.12 u1 = roDl /2 == 7."::.3-32. Odrediti momentkoji deluje na zako10.122rnls.524rni s. Io!k4~dkretallja 295 KOLa ZAKOLC)'..8W..:. uVrStavanjem obirnskih komponenata btzina u jednaCiilU (3.932m/ s.054mi s . i e) odrediti porast pritiska u pumpi ako je ona sa i bez zakola.2 == arctg(v2r / 1I2u ) =6... d) Nacrtati strujnicu apsolutnog strujanja kroz kolo i zakolo.905°) jer se tada izbegava dodatno skretanje struje.64Nm. dok se iz jednaCine kontinuiteta za zakolo dobijaju radijalne brzine v3r = ~T / D3 1Cb3 == 2. odnosno izraza (3. iz zadatka pod a). Uslov konstantnosti vihora (rvu = canst.3-32. Koriscenjem ovih brzina i uglova lopatica ~] i ~2 koristrursu se truoglovi brzina na ulazu u kolo i izlazu iz kola.04° . b) Koriscenjern trouglova brzina. c) Za dobro projektovano zakolo treba da bude (:1.) daje obimsku brzinu na ulazuuzakolo 1I3u := v2u D2 / D3 == 16.12) dobija se obrtni mornent kola M = pV(v2uD2 -v]uDl)/2= 48.1 == arctg(v1r / V Iu ) = 22.8s.. Kako bi se izbeglo dopunsko skretanje struje zakolo se projektuje tako da je izlazni ugao struje izkola (:1.::: 17. Radijalna pumpa sa zakoloin c) Iza kola je ugradeno fiksno zako10 koje sluzi za usporavanje struje.lzmedu kola i zakola strujanje se odvija sa konstantnim vihorom.:. Zakolo irna dirnenzijeD3 ==310mm.592m/s . Konacno.': '.. .1 daje obirnske brzine 1. Slika P. v 2u == U 2 -v 2r ! tg13 2 ..'·: ... (:1.

d) KOl'isteCi uglove apsolutnih brzina (Xi (i=1.674ml S.2.4) erta se strujnica apsolutnog strujanja. tako da jednaCina (3. a) Nacrtati trouglove ulaznih i izlaznih brzina i odrediti ulazni ugao lopatice tako da protok kroz ventilator bude V:: 1m3 1s.296 KolicilllZ h-el'anjlZ Koriscenjern nadenih lcomponenata brzina i uglova lopatica zakola konstruisu se .3916bar. Aksijalni ventilator se okrece konstantnim brojem obrta n=1450o/min i pri tome transportuje vazduh gustine p == 1. pIVO. Porast pritiska u zakolu odvija se iskljucivo na racun transformacije kineticke energije struje.2kg/ m3 • Kolo ventilatora ima ul1utrasnji i spoljasnji precnik D" = 100mm i Di. a zatim i apsolutne vrednosti brzina I 2 2 V3 = 1.15) Izraz (3.P +m(v4 -v3 )· 4 3 Moment sile reakcije zakola u odnosu na osu zakola je Mz == (P4 +n'lV4 ) x r:. koji su prikazanina sl. obimska komponenta bl'zine v 411 = V4r 1tga 4 . U zakolu se odvija promena koliCine kretanja. Za razmatrani slucaj izraz (3.0845bar. Ovaj porastpritiska je isti za kolo pumpe sa ili bez zaIcola.08ml S V4 == I 2 2 1/V4r +V411 == 3. Dalcie.P.92Nrn. Jz ovih trouglova brzina odl'eduje se.j V 3r +V311 = 17. Problem 3-33.' == 3. koja je prikazana na sl. tako da se momentna jednacilla svodi na konacan oblik Us = lil(V4u D4 -v3"D3 ) 12 .6).6929bar. snaguventilatora. a odreduje se iz Bemulijeve jednaCine i iznosi /'o"Pz == P4 . Kalco su vektori sila pritiska P i P normalni na vektore polozaja r3 i 14 to su 4 3 rnomenti ovih sila jednaki nuli. fluidna struja u kolo pumpe ulazi pod ugiom a j a 12 njega 1z1azi pod uglom a 2 • Pod ovim uglom (a 2 ==( 3 ) fluidna struja ulazi u zakoio da bi iz njega izasla pod ugloma 4 • e) rorast pritiska 11 kolu pumpe se dobija iz hidrauHcke snage kola i on iznosi /'o"Pk == PIT. . i izlazni ugao lopatice ~2 = 70°.15) daje moment Uk =-38. . trouglovi ulaznih iizlaznihbrzina.P3 == p(v~ . Porast pritiska u pumpi sa zakolom je /'o"P = /'o"p/c + /'o"P z = 5.3-32.3-32.330ml s.15) za moment koji deluje na zakolo je istog oblika kao 12raz (3. == 3. Ukoliko zakolo ne bi bilo fiksno moment Uk bi okretao zakolo u smeru suprotnom od smera okretanja kola.(p] + Iin!3) x r.v~) / 2 == 1. (3.3. daje siTu reakcije Rz = P .P. b) Odrediti obrtlli moment kola i hidrau.licku..12) za moment koji opterecuje kolo pumpe. :: 300mrn.

592m/s.3-33.16) Kaleo je za razmatrani meridijanski presek r::: rl ::: r 2 = Du /2.12) za moment pTOmene koliCinekretanja moze primeniti i za aksijalne turbomasine. dok se obirnska komponenta apsolutne brzine naizlazu iz kola odreduje iz trougla brzina i ima vrednost v2u = tlz -v2x / tg~2::: I. b) Analiza sila koje optereeuju ko10 aksijalnogventilat~rai pri promeni kolicine kretanja. 22· Vlx = V2x = 4V / reeDs .16) dobija vrednost momenta M=O. Ovaj uslov daje obimsku komponentu apsolutne brzine vl " == O. Zato je sasvim svejedno koji ce se poluprecnik r izabrati kaomerodavni ia razmatranje. Aksijalni ventilator i houglovi brzina RESENJE' a) Kaleo lopatice nisu vitopere to one u svakom meridijanskom preseku odredenom poluprecnikom r imaju isti izgled..3-32. te je zato (Xl::: 90°.3-33. sakojom se odredllje hidraulicka .)::: 15.. . Pri crtanju ulaznog trougla brzina koriscen je uslov da ne postoji pred-rotacija struje. pri cemu je ugaona brzina (j) = mr / 30 = 151. Obimske brzine kQla na posmatranom precniku su u=u l :::tl 2 =roD l /2=7..5. to se iz jednaCine (3.D. Meridijanski I presek =- Slika P.Kolicina hetan/a 297 . je identicna sa vee datom analizom sila uprilIlerima P. tako da se izraz (3.lOSNm.84 S-1 ? Aksijalne (protocne)' komponente apsolutne brzine odreduju se iz jednacine kontinuiteta i iznose . BirajuCi meridijanski presek na precniku Dl mogu se nacrtati trouglovi brzina prikazani na sl.799m/s.°.915m/ s. Koristeci trougao brzina na ulazu u kolo dobija se trazeni ugao Iopatice ~l ::: arctg(v lx / til) ::: 64.P.3-29 i P. odnosno da fluidna struja dotice normalno u kolo. i glasi (3. jer u svim meridijanskim presecima profil brzina ima isti karakter.

.p:. Na osnovu sprovedene analize moze se odrediti i porast pritiska u kolu kao b.39W.17) predstavlja Ojlerovu jednacinu za aksijalne turbomasine. CI.lE: Na samom pocetlcu treba napomenuti da je vertikalna peltonovska turbina dobila naziv po vertikalnom palozaju vratila kola.:.16. okrece se konstantnim brojem obrta n=500o/min. Ovaj rezultat upucuje na zakljucak da se u aksijalnim ventilatorima ostvaruje veoina mali porast pritiska.39Pa.' a potom ill sracunati za vrednost ugla y=O .832. b) Slika P. Precnik mlaznice na izlazu je Pri isticanju mlaza postoji lcontrakcija mlaza ciji je koeficijent kontrakcije \v =0.SI. odnosno d:.298 Kolicina !cretallja snaga ventilatora P=. Ukupni protok vade.8m3 / s.. Problem 3-34. kola turbine 51. Koeficijent lokalnog otpora mlaza pri strujanju preko lopatice je S=O. je Va =. 1200mm i turbinu. Prema tome. b) snagu i stepen korisnosti kola turbine za proizvoljni ugao y. V:. Cetvoromlazna vertikalna peItonovska turbina precnika kola DK =.. 0:.:.3-34. P. Na 05novu zadatog protoka kroz mlaznicu.Mm =.2.1910mm. Cetvoromlazna PeltoIiova turbina odreduju se brzine strujanja v:::: 4V / d 2n iVa'" 4Tjo I D 2n.RESEN. ako su poznate velicine: D. P / V = pmr(v 2u -vIII) = pu(v2u -v lu )' (3. . Za analizirani aksijalni ventilator se dobija b.:.3-34a je horizontalno. 2 m3 / s po jednom izlaznom mlazu.:.16. (3.17) Izraz (3. Sm>Sk. Zatim se iz odgovarajuCih Bernulijevih jednaCina dobijaju pritisci aa mestima prirubnickih vezaA iB \ \ . Odrediti: a) sHe istezanja zavrtnjeva u vezama A-A i B-B. kroz cev precnika Do:.p =. 175mm.

izlazne cevi.47m/ s. a sto ovde zbog obima posla nije sprovedeno. tada:bi isticuCi mlaz na susednoj lopatici izazvao znacajnu sHu otpora.: 4V / d 2 n.. Voda iz rnlaznice istiee brzinom v:. Sa lopatice voda istice relativnom brzinom w 2. b) Poslllatrace se isticanje vode iz mlaznice na kraju. dobijaju se kbmponente sila reakcije R Ax = (pVvo + PA ) cosa. U prostoru u kome je voda u kontaktu sa lopaticom odvija se promena koliCine kretanja.B+pVvoCsina 2 cosB). obimska brzina lopatica biti 11 = Dk nl7 /60:. '. medjutim. to c. za y=O.J)(V j -u)v j . dj n cosy R == pV(Wj +W2 cosy) = P-4-(1+ . KoristeCi vezu izmedu relativnih brzina w 2 == wI /. Kako postoji kontrakcija mIaza. Pre rna tome sledi da ce voda lopatici doticati relativnorn brzinom Wj =Vj-u. kao i razmena energije izmedu mlaza vade i lopatice.Kolicina hda17ja 299 KoristeCi zakon 0 promeni koliCine kretanja.. P == 4RTw =15 RD. + 1.. koji daje sHu reakcije mlaza kojadeluje na lopaticu (1) pn cernu su n~ i ortovi normala izlaznih mlazeva sa lopatice. RBy = PA sina. . iz jednacine (1) se dobija sila reakcije 2 . u kojoj se odvija promena kolicine kretanja.TTYJ == 37. RB. iznosi Dk 1· .Ps cos. Da bi se ovi neieljeni efekti izbegli lopatice peltonovskih turbina se prave sa uglom y ~ 15°. trazene sile istezanja zavrtanjskih veza A -A i B-B su RAi = RAXcosa-R ily sina RBi =Rsx sinB-RBy cosB . Snaga kola. i za nju se koristi zakon (3. koja je u opstem slucaju u odnosu na obirnski pravac postavljena pod uglom y.: 50m / s. Ovaj rezultat ima sarno teorijski znacaj.5). bilo koje od eetiri. C. jer u realnim uslovirna ugao lopatice y=Oo dao bi maksirnalnu lokahlU vredllost sile. koja sledi iz odgovarajuce Bernulijeve jednaeine. iIi u nekoj drugoj prirubniekoj vezi.+1 Ova sila je za vrednost ugla y==O maksimalna i 1znos1 R=189. izraz (3. Na sliean naein nasIe bi se i odgovarajuce sile II vezi C-C. Zato se uocava kontrolna zapremina Vkon (s1. Cirne bi sveukupna korisna sila bila manja. P. pa ce apsolutna d d.i ilIlU vrednost n. D21( . RAy = -[pJiT(v +1'0 sina) + PA sinal.Jc. to ce preenik suzenog mlaza biti j :::: = 160rnm.86MW Stepen korisl1osti je odnos korisne i ulazl1e snage.3kN..3-2.5).0V brzina strujanja kroz ovaj presek iznositi Vi = 4V I d(n = 99. odnosno llletodologiju opisanll u primeru P. D n pri eelllu su sile pntlska PA = PA -4- Ps = Ps -4-' Dakle. S obzirom da se kolo okrece konstantnim brojem obrta.3-34b).~ = PssinB-PA cosa+pVvo(sinB-cosa).

956. 2 +1 pV-~ 2 "'1 Jr.91. Dobijena vrednost stepena korisnosti je maksimalna vrednost koja bi se kolom mogia ostvariti. . zbog neravnomemosti dejstva mlaza na lopaticu Oer se ena okrece) i gubitka usled okretanja kola u vazduhu.a kretal'1/a 11 =Pk = P'1i Ru _= 2(1+ cosy )(l-:'!'!"')~= 0.300 Ko!ici11. stvami koeficijent korisnog dejstva je manji za 4-5%. "'1 "1 .9 . Medutim. .0. dakle ima realno maksimalnu vrednost 0.

.

\ I .

rob 0tima i td. pogon tockova. Na osnovu ovih prednosti i osobina UR moze . II teskoj industriji . na makazama za secenje lima. dizalice. dizalice. i u drugim tehnickim sistemima prenosa snage iupravljanja. laka transformacija strujne u mehanicku energiju. utovarivaCima i s1. kombajnima (pogon radnih tockova i dobosa). Primena DH je toliko siraka da je veoma tesko nabrojati sve oblasti primene. kocnice tockova i s1. na dizalicama. se transformise u neki koristan mehaniCki rad. ako je radni fluid ulje tada se obieno misIi na posebnu oblast hidraulike koja se naziva u(. liftovi i td.ita hidraulika (UH).J:::rmacija translatornog u. koja je po pravilu zasnovana na pritisnoj energiji radnog fiuiua. za vojne potrebe: upravljanjem oruzjima na avionima. sistemi komande leta (pagan predkrilca i zakrilca). poljoprivrednim masinama: traktorima (za podizanje radnog orudja). regulaciju nivoavode na prelivima i sl. na brodovima: pogon i podesavanje kormila. Ovakvu dobru primenljivost URS-a omogucile gU neke njene prednosti u odnosu na adekvatne mehanicke i elektricne sisteme. Ova Cinjenica Cini primenu uljne hidraulike veoma sirakom. mogucnost dobrog upravljanja i dr.. . na avionima: pogon stajne noge pri uzletanju i sletanju. jednostavna trans.:tno kretanje i obrnuto. Medjutim. iIi momenta pri obrtnom kretanju. pri cemu se vISi savladavanje sile pri translatornom kretanju. U UHS-u strujna energija tluida.. presama i td. buldozerima. a za funkcije prenosa snage i upravljanja. na drumskim i sinskim vozilima: koboni i upravljacki sistemi.a to su: jednostavan pre nos energije ad njenog izvora do mesta koriscenja. brodovima.. ostvarivanje velikih sila i momenata sa malim pobudama. sto se ni ovde nece roku-savati.301 4.. Dams je tesko zamisliti neku oblast tehnike a da se u njo] ne koriste UHS-i kao nezavisni sistemi. tenkovima. ali ce se zato dati neke glavne oblasti primena.zelezarama i valjaonicama za pogon valjackih linija i valjaekih stanova. inzenjerijskhn masinama i 51. mali smeStajni prostor. laka zastita ad preopterecenja. rudarskim i gradjevinskim masinama: bagerima.. odnosno problemi koji Stl tretirani u sklopu Odeljka 2.'. u hidroenergetici (na pro kod regulacije rada turbina) i hldrotehnici (za pogon vrata recnih i kanalskih prevodnica. Uljno-hidraulicki sistemi (UHS) prvenstveno se primenjuje u sistemima prenosa snage. kao sto su: na alatniIn masinama: presama.. iIi II sistemima upravljanja iii Ii regulacije. br Isilicama. velika brzina reagovanja. transportnim masinama (pogon vitia i s1. prikolicama (za njihova prainjenje) i td.. OSNOVNA RAZMATRANJA Jr PRIMENA DUNE mIlRAULllJKE Kada se kaze hidraulika obicno se pod time podrazumeva strujanje vode kao radnog fiuida. na specijalnim vozilima i td. kojima primena VH prakticno predstavlja simbol modernizacije.). U uslovima razvoja i primelle savremene tehnike i telmologije UH zauzima veoma znacajno mesto. u livnicama . rendisaljkama. strugovima.)..1.sistemima za livenje pod pritiskom. ili u sldopu nadgradnje drugih tehnickih sistema u .

ko se na <l==izVrsnom organu vrsi translatoF rnO kretanje tada se oni nazivaju hidro-cilindrima (He). DRS prenosa snage. zakljucuje da izvrsni organi predstavljaju vezu hidraulickog i mehaniekog sistema. a s druge zahteva veoma Cisto ulje . dakle.2.odnosno prisustvo dobrih filtera.izvrsni organ predstavlja gubitak energije nosene fluido1n. hidraulici. UHS-i imaju i znaeajnih nedostataka. Ovde se. creva i td. nazivaju se Komponentama . Ovi nedostaci DHS-a se ne mogu izbeCi. Zato se bez puno objasnjenja moze kazati da su DHS-i veoma slozeni i odgovorni sistemi eiji se princip rada zasniva na hidraulici. kod lose odrZavanih URS-a curenje ulja utiee na zagadivanje radne sredine. praktieno. u svim oblastima tehnike gde obavljaju vise ili manje vazne telmicke zadatke. koji predstavlja OSllOVU fUl1kcionisanja UH komponenti i sistema. a sto su modema masinogradnja i industrija '<leoma dobropratile. 4. do mesta gde se ta energija pretvara u koristan mehanicki'Tad. IDDRAULICKI SISTIEMI lP'RENOSA SNAGE Osnovni zadatak UHS-a je da izvrsi prenos energije od njenog izvora. cevi. kao sto su: relativno mali stepen korisnosti.a ujedno i izvor energije za Slika 4. Svi t i l sastavni delovi UHS-a: pumpe. a da se nadgradnja ovih sistema obavlja kroz primenu znanja iz mehanike. kod dobro projektovanih i konstruktivno resenih sistema ani se mogu svesti na minimum.302 Osnove uljne hidraulike se veoma laka zaldjuCiti da DR-a omogueava izradu koncepcijski novih masina i pogona. Kao sto se vee mogio primetiti UHS-i imaju svoju primenljivost. odnosno DRS-ima.4. Sa energetskog aspekta jedan . a sto ee biti uCinjeno u ovoj knjizi.2. elektricnih i elektronskih sistema. zbog visokih pritisaka uIja veoma su prisutni problemi zaptivanja. Izmedju izvora energije i izvrsnih organa postoji eitav niz elemenata za vezu (cevi.2). te je zato njihovom proueavanju nuzno posvetiti vise paZllje. medjutim.) i upravljanje. izvrsni organi i td. zbog '/elikog gubitka energije u komponentama DHS-a veoma su izrazeni problemi zagrevanja ulja. deomebanickog sistema za koji je iZvrsniorganpovezan. automatizacije. koji je po pravilu pumpa. primenjene komponente zahtevaju visok stepen kvaliteta abrade povrsina a sto s jedne strane poveeava njihovu cenu. ovde se radi a multidisciplinarnoj oblasti. U ovoj knjizi bice reei sarno 0 onom delu UB. koji omogucavajufunkcionisanje DRS-a. Dakle. A. i td. Ta transformacija strujne energije u mehanieku obavlja se u UH komponentama (UHK) koje se nazivaju lzvrSn/OIgam: Na njima'se u zavisnosti od telmiekog zadatka kojeg treba obaviti savladava sila ili obttni moment (51. a to je deo koji pripada i nazivu ave oblasti tj. iIi ako 1r ~'~~ se vrSi obrtno kretanje tada se oni nazivaju hidro-motorima (HM).

3. Jednacine koje se koriste za 8tac:iionarnii proraeulD rada UHS Za proracun stacionarnog rada UHS-a koriste. potrebna je radi njegovoglakseg resavanja. leao i po jedna jednacina kretanja za svakupokretnu UHK. Sistemi sa jednim izvrsnim organom su oni UHS-i kod kojih je prisutan sarno hidrocilindar iIi hidromotor. Ovako dobijeni sistem jednaCina predstavlja spregnuti sistemjednacina. Primera ovih sistema ima mnogo. Proracun UHS-a se razlikuje kod sistema sa jednim i vise izvrSnih organa. kako ia staeionarni. l\:1atematicke metode koje se koriste za resavanje sistema jedllaCin~. ova podela je interesantna sa aspekta proracuna. . Komponente za vezu su cevi.OSl10ve ulJnehidraulike 303 UHS-a.. sistemi sa vise izvrilnih organa su mnogobrojniji a njihov proracun je mnogoslozeniji od onog kojeg treba obaviti kod sistema sa jednim izvrilnim organom. pritiscimai pomeranjima. 4 . tako i za nestacionaran rad UHS-a je metoda zasnovana na primeni Laplasovih .pumpe (koje predstavljaju izvore energije). pasivne i komponente za vezu. Kod sistema sa jednim izvrSnimorganolllkoristi se po jedna jednaCina Be rnulij a. jer je ova podela ekvivalentna podeli u klasicnoj hidraulici na proste i slozene cevovode. Ovde ee biti reci same 0 podeli prema broju izvrsnih organa. Ovde ee se navesti same dva primer a ito: hidraulicke prese kod koje He obavlja translatorno kretanje i hidraulicke testere kod koje HM obavlja obrtno kretanje. koji sIuze za transformaciju energije.hidraulic1ci razvodnici i ventili koji sIuze za upravljanje radom UHS-a. kontinuiteta i kretanja.. dole selcod UHS~a sa vise izvsnih organa postavlja odgovarajuei broj Bernulijevih jednacina i jednaCina kontinuiteta. Prema broju izvrSnih organa UHS-i se dele na sisteme sa jednim i sisteme sa vise izvrilnih organa. . UHS-i se mogu deliti po razliCitim kriterijumima. Linearizacija pojedinih funkcijasistema jedilacina. racve i s1. Pasivne komponente su one komponente koje aktivno ne ucestvuju u prenosu snage a neophodne su za njihovo funkcionisanje. su razlicite. i Sarno u izuzetnimslllcajevimamoie da se izvrsi njena 1inearizacija kada se dobija Ap = KV. creva. U· opstem slucaju ova zavisnost je nelinearna. pri cemu je· K koeficijent proporcionalnosti. Ova razlika nije sustinske prirode. kriyine. koji opisuje ponasanje URS-a.3. sarno leada je opravdana. sisterni hladjenja i preciscavanja ulja i s1.tadase iove promene moraju uzeti u obzir u odgovarajuCim jed~aCinama.1.Ako se pri kretanju UHK njihove karakteristike menjaju iVaZida je .izvrsni organi . sieklasicne jednaCinehidraulike Bernulijeva jednaCina i jednacina kontinuiteta i jednacine mehanike GednaCine kretanja). vee formalne. OSNOVE PRORACUNA UHS 4. Dakle. i one sIuze za transport fluida pod pritiskom izmedju aktivnih komponenata. tipa Ap =XV. To su: rezervoari sa uIjem. pri cemu sprega izmedju jednaCina dolazi po brzinama. Jedna od najcesee primenjivanihmetoda. Ove komponente dele se na a1ctivne. Aktivne 1componente UHS-a su: . Ipak. .hidrocilindri i hidromotori. a odnosi se na broj jednacina leoje treba resavati.Ap = f(V).

S obzirom da je u UHS-ima radni fluid ulje pod visokim pritiskom i da se ono pri prolasku kroz UHK zagreva to ce u opstem slucajli gustina ulja biti p = pep. u UH Bernulijeva jednaCina se pise tako Up da svaki njen clan ima dimenziju pritiska. veoma cesto.dinamicki pritisak PCJ.3. predstavljen preko koeficijenta lokalnog otpora i racuna se I \ I . Medjutim. Na UHK.3. uzece se primer razvijenog laminarnog strujanja ulja (p= 900kg/m3 ) sa brzinom od 2m 1S. gubitak je predstavljen sa padom pritiska. s druge strane ako hi se koristili koeficijenti lokalnih otpora om bi za UHK imali veoma velike brojne vrednosti. moze da se odtedi kineticka energija posmatranog strujnog preseka. uziinati i kineticka i potecijalna energija. / " Ie. Poznavanjem koeficijenata CJ.3. . (i::= 1. cia se ulje smatra nestisljivim fluidom. Tako na pro za slucaj jednog dela UHS-a sa s1.1) i koja vazi za sIuCaj kada se radni fluid smatra nestisljivim fluidom (p = const.3. Kao i u klasicnoj hidraulici. i ovcle nema nikakve razlike. j ::::: 2 (~i ::::: 4/3) i za razvijeno turbulentno strujanje (Xi ~ 1 (~i ~ 1). a ako se one zanemaruju to ce se posebnonagiasiti.1lo BlfR·lllluiijevlaI jOOllllliMHllllMi Izmedju Bemulijeve jednaCine koriscene u Odeljku 2. Kod slozenih UHS sa veCim brojem izvrsnih organa i komponenti za rdavanje je potrebno koristiti rmmericke metode. ti. kao lokalnim otporiina.1 Bernulijeva jednaCina glasi: . Treba sarno napomenuti cia je pri radu sa UHS-ima veoma prakticno 2 raditi sa pritiskom. energiju pritiska moze zane mariti.radi korektnosti.k:ineticka uodnosu na.2).1.1) popravni koeficijenti (Xl i (X2 imaju vrednosti za razvijeno laminarno strujanje CJ. .304 Osnove uUne hidraulike transformacija. Ako se ova dobijena vrednost poredi sa redom velicinep:ritiska. T). U jednacini (4. I. Da bi u ovom slucaju jednacina (4. koja je u UHSima od 20 do 400 bar.).1i. Ovo dolazi zbog razloga sto s jedne strane proizvodjaCi UHK daju njihove karakteristike u funkciji prHiska i. dole je na klasicnim lokalnim otporima: krivinama. pad pritiska u UHS~usastoji se od pada ptitiska na lokalnim otporima i lisled trenja. u UH se radi sa visokim pritiscima.. d Dakle. te se zato.1) vazila potrebno je da se efekti stisljivosti ulja mogu zanemariti i da je temperatura ulja konstantna iIi priblizno konstantna. to jednoznacno sledi da se .3.v 2 12 = 3600Pa.1. a sto daje kineticku energiju . a ne sa velicinom Y [J/kg]. Veoma slicna analiza vccli i za potencijalnu energiju geodezijski pritisak pgzl_2' koja se veoma cesto moze zaneliJariii u odnosu na pritisnu energiju. racvama i sl.4.1 i za strujnicu koja povezuje preseke 1-1 i 2-2 Slika 4. Da bi se ovo zanemarivanje opravdalo.r (4.. kineticka energija strujnog pteseka u odnosu na energiju pritiska moze zanemariti.3. 4. U ovoj knjizi ce se u zadacima.

stisljivosti fluida jer je p = pep) (clan V / E· dp 1dt). i da ce skora uvek rezim strujanja biti laminaran.. i~· /' Kako je masa m = pV to jednacina kontinuiteta dobija '. sto znaci da ce Rejnoldsov broj biti relativl10 mali. (Re=vDlv<2320) . dok ce turbulentni rdim strujanja biti veOma retIeo prisutan u UH instalacijama. koji je. to se zidovi cevi i URK ponasaju elasticno.e uljne hidraulike 305 primenom izraza i:1PI = pC. V+dV oblik p+dp V: _ V = dV + V dp Slika 4.4..4. U nastavku ovog paragrafa ce se potraziti odgovor pod leojim uslovima vaze jednaCine kontinuiteta (4. j=I) n m (4. tada se moraju uzeti u obzir efekti .2) . sa ulaznim Ihl = prj l i izlaznim 1h z == pij 2 masenim protok fluida.1.29). vecda bi se ukazalo na neke efelete koje treba uzeti u obzir pri ne~t'Lcicinarnostimakoje sejav1j'1}'l U UHS-ima. Darsijeva fontmla izraz (2.1. tj.Osnm.39): A. Odelj-ak 2.2) i (4. kao i Mo se vidi iz jednaCine (4. sa s1.3. I drugo. dV VI .1.1.3.3) pri cemu n oznacava broj ulaznih am izlaznih zapreminskih pratoka. ). . zato Sto je uljellUHKicevima pod visokim pritiscima.m ~li~--m!1 mb 1 . U UHS-ima se po pravilu koristi ulje koje ima relativno veliku vrednost koeficijenta visleoznosti.1 jednacina kontinuiteta giasi: (4.-': ::m1 -mZ =Tt· i' . Ovi efekti se uzimaju U obzir pri prelaznim (4.2.4) U slucaju stacionarnog strujanja jednacina (4.3.3. . pale.=64/Re . Razlika izmedju ovih masenih pratoka je posledica promene mase u kontrolnoj zapremini.3.3.1). (4000<Re<105).3. uglavIlom.2.3164/Re I/4 .Za proracun pada pritiska usledtrenja koristi se.4) se ovde ne daje radi tog zakljuclea. U UHS-ima sve cevi se.5.V2 12 (v.Vz "'" Tt+ E Vdp elt' (4. oCigledno.3. .1.1. tada za svaku racYU vaii jednaCina kontinuiteta i=l 2>.3.2. Prema tome..3..3).1. U tu svrhu posmatra se UHK zapremine V. dm . pa jednaCina kontinuiteta glasi... ponasaju kao hidraulicki glatke cevi kod kojih je Ie = A. a sto znaCi da se njihova zaprenllna menja (Clan dV I elt). . svodi na oblik (V. calc.3. JednaCina k-«mtiIDIuiteta Za slucaj stacionarnog nestisljivog strujanja lcroz URS sa s1.4) se. i Blazijusovim izrazom (2..2 1 Z dt p dt ' koji se koriscenjem modula stisljivosti fluida E = pdpldp svodi na \ .63) za turbulentno strujanje Ie=0.. fadi 0 slozenom URS-u.3. u"i.(Re). koeficijel1t trel1ja se odredjuje za laminarno strujanje u cevima izrazom (2. = liz)· Medjutim. =LV . 0 sistemu sa vise izvrsnih organa.1.1.3. Frvo.U'"u .3. oblik jednaCine kontinuiteta (4. dat i u naslovu Oddjka4.2) Ako se. 4.

sHe koje deluju na komponente u translaeiji i M j momenti koji deluju na komponente u rotaeiji i i =N je njihov ukupni broj. JednaCina kretanja fluida UednaCil1a (2..1. Medjutim. pritisak i temperatura su medjusobno spregnuta. ate veze do laze iz jednacinakretaIija i energije.8) I 1 . Encrgdski lbiRans UHS 4\. (4.7) 4. pri naglim otvaranjima i zatvaranjima razvodnika.2. N (4.. .3. dole su F. jednaCina kretanja komponente koje VISe translatnorno kretanje glasi: In x:::: i~l IF. Opsta r3zmatrallljOffi U opstem slucaju strujanje fluida promenljive temperature opisano je jednacinama Navije~Stoksa. pricemuse u obzir moraju uzeti i promelle f:. Yjr Ovi oV j 2 Ovk l2 U c))==Tija-=2l(""-+a)--38ij. 41. iIi se oni zanemaruju.=1 =::0 i=l LMi =0.3. Cv -speeificna toplota fluida. su slozeni i njihova analiza ne predstavlja interes· ove knjige.3" JellillllaChl!l!2 krrelbllillJljOffi Koji se oblik jednaeine kretanja koristi pri proracunu zavisi od toga kalevo kretanje vrsi UHK .3.306 Osnove tlljne hidraulike procesima .3. pri staeionarnom radu DRS-a ovih efekata nema.3. j~dnacinu energije Dr a aT ·Ovi _ pcvm =PQ+8x (ka:)-pax+CV' (4.3. u tenzorskom obliku.3»za pravae i .~J ' Xj UX 'Xi OX j k viskozna disipaeija.3. kontinuiteta i energije.'1lstil1e i viskoznosti od temperature. tako da jednaCine kontinuiteta (4. koji nastaju.6) su napisane u skaiarnom oblilm jet se po pravilu one postavljaju za ose translaeije iIi rotaeije UHIC Vkoliko se radi 0 jednolikom kretanju He-a (x == canst -+ x == 0 ). Ono sto je ovde interesantllo kazati jeste da je pri strujanju zagrejanih fluida problem odredjen strujnim(brzina i pritisak) i temperaturskim poljem.2. na pr.5) i (4. t kojoj su: T-temperatura fluida. q-razmenjena kolicina toplote.1.4) vaze. .6) svode na jednostavne oblike: N l:F. Prema drugom Njutnovom zakonu. Problemi ovog tipa.5) dole se ona za ohrtno kretanje svodi na obIik N J <P = IJVf. Da bi se ove veze bolje uoCile napisimo.koji se tretiraju pri dinamiekom ponasanju UHS-a. calc i jednodimenzijski.6) pri eemu su x i cp merodavna linijska i luena koordinata. J ednacine (4.3.1.3.translatorno iii obrtno. D / Dt = 0/ ot +VjO / oXj-materij alni izvod i OV. i=1 (4. Ova polja.5) i (4. Zato se ovde oni nece ni resavati.3. tada se dinamicke jednaCine (4. k-koefieijent toploprovodljivosti fluida.3.hidralllickim lldarima. . J-moment inercije mase. iIi 0 rotaciji HM-a konstantnom ugaonom brzinom «p == ()) =::-const -+ ip = 0). odnosno velieine: brzina.3.3) i (4.3.

c = 4183 J / kgK i za pad pritiska na lakalnom otporu /)"p = Ibar dobija se /)"T:::: 0.3.8) i (4... i po temperaturi koja se u jednacini (4. (v. Ulje (p =880kg 1m3 . Promena temperature uija U toku rada ulje prolazi kroz pumpe..p je malo. u UH padovipritisl~a su veliki sto za posledicu ima zagrevanje ulja u UHS~u. izgubljena snaga je /)"p == iJ.2.3. Proces zagrevanjaulja trajeza celo vreme rada UHS-a .' t ij Ox. odnosno uticu na porast temperature radnog fluida.10) krije krozviskoznost i gustinu. pr. Pro/J/em 4-1.04K..a i tom prilikom se zagreva na osnovu hidraulickih gubitaka sria. na.od njegovog pustanja urad padO prestanka. UHK i.5kW .11) pri cemu su c-specificna toplota fluida (za najceSce koriscena ulja ima vrednost c"'" 1880J IkgK) i iJ.p V . doku jednacini enegrije on predstavlja jedan "izvor" toplote. U jednaCini kretanjaovaj clan potice od viskoznosti i vezan je za hidraulicke gubitke (v.5). RESENJE: M=3. 41. rada:.Vj -a.geM kojisetraIlSformisu u toplotu.-. To je i osnovili razlog da se u klasicnoj hidraulici strujanje fluida smatra izotermskim.1.ili.Uklasicnojhidtaulici /:. Medjuti:in.3.iusamOIlrUHS~u. valjanje tople-usijane metalne trake. c == 1880J / kgK) protice kroz HMprotokom od 211 I min pri tome praveCi pad pritiska od 100 bar . Dakle. /)"T==6.Osnove uljne hidraulike 307 pomnozena sa brzinom Vi se svodi na oblik D p Dt (y) == pF..p-I-p--'c1 (4.koClaviona u ogranicenom smestajnom prostoru zbog prisustva niketnih· motora iii zbog aerodinamickog zagrevanja spoljnjih povrsina.3.. gde je pad pritiska /)"p iprotok V. Odl:editi izgubljenu hidraulicku snagu i porast temperature ulja.10) Sada se jasno vidi da su jednacine (4.3. ulje se zagreva. 1 ako je na slici . od temperature· koja je jednaka teperaturi okoline. Ti izvori toplote su diktirani samim tehnoloskim procesomukome se nalazi UHS.:(pv j ) 1 V.3. a + P-&~+ ax. sto za posledicu ima da je i promena temperature fluida zanemarljivo mala (primer: za vodu na 20 D e. sto i nije tako retko. Osim navedenog izvora toplote koji· senalit2. ] ] Ov j a Ovj (4. medjujtim. i ona se pretv'lra u toplotu 1'M--::::-Q~=-rh-c-/)"-T-.UHS-. sve do postizanja maksimalne vrednosti Tmax' sIA. paragraf 2. dolazi se do veoma vainog zakljucka da se hldraulicki gttbici enegnje procesom viskozne disipacfje' pretvaraju tt toplotu.la. iIi na pravolinijskoj deonici.024K). zbog prisusva spoljnj~gizvora toploteplizudelova UHS-a. pazato 0 ovoj pojavi pri projektovanju UHS-a treba obavezno voditi racuna. bstaledelove ..-~--/)"-T-"'=~/). . Ono sto je ovde vaino uociti to je clanviskozne disipacije 'tij Ovj IOx j koji se javlja u obe jednacine.Na samom pOCtku rada temperatura ulja raste. na pr.T porast temperature fluida. .. Na jednom lokalnom otporu.2.3.2.10) spregnute po brzinama i pritisku.c u . ·) .

Prekomerni rast temperature ulja se postize kada jesnaga gubitaka veca od razmenjene !colicine toplote sa okolinom (M > Qo)' tada je maksimalna temperatura ulja Tmax veca od maksimalno dozvoljene temperature' ulja u UHS-u f.?o"'wc r.3. I r_alni rad URS-a T max . koji na cVfstim povrSinama stvara tanku tvrdu' skramu koja moze ostetiti zaptivne elemente.3. postizanjem temperature Tmax uspostavljena je toplotna ravnoteZa. tj. u realnim uslovima rada zbog ukljucenja iIi iskljucenja razvodnika. temperatura ulja se ogranicava na 80°C..2.':==--l.3. temperatura ulja se i vremenski menja. Da bi se u ovom slucaju ogranicila temperatura uljanaTs.. veceg curenja ulja iz UHS-a.2. kod vojnih nadzvucnih aviona kod kojih je izrazeno priSllStvo zagrevanja ulja zbog spolja8nje toplote nastale usled aerodinamickog zagrevanja koriste Se sinteticka ulja sa dozvoljenom temperaturom do 300°C.max .) deli se na korisnu (PK ) i gubitke (M).3. a zbog temperaturske zapreminske dilatacije u zazorima moze doCi do ostecenja UHK. Pu = PK +M . porastom temperature viskoznost ulja opada 8to dovodi do smanjenja sposbnosti podmazivanja..mavl-""*-~=:':"'.308 OSl1ove uljne hidraulike promena temperature ulja prikazana glatkom a maksimalna· pravom linijom..P=Qo ~ -r--~------------ To -f--+-------------+------=-zagrevanje! hladjenje j +-~------------~------------~ t zagrevanje prestanak rada URS-a Slika 4.ure ulja raste i temperatura URK.1b.. porastom temperat.50 do 60°C. Temperatura se u UHS-u ogranicava jer dovodi do Citavog niza ndeljenih efekatao Nairne. Pri stabilnom radu UHS-a.max' Za pouzdan i dugotraa) :Z. Uz prisustvo hladnjaka toplotna ravnotda se postize jednaCinom M=Q o +QR' 4. Na pocetku.3. Tom prilikom jedan deo toplote se akllmulise ( Qa) U navedenim elementima UHS-a.. leao sto su UHS-i na avionima. odnosno povre·menog rada izvrsnihorgana. Kod specijalnih DRS-a. koja se manifestujeizdvajanjem taloga u obliku smole. a sto znaCi da je snaga gubitaka jednaka koliCine tbplote leoja se odaje oleolini (M::: Qo)' Tada je maksimalna temperatura ulja u UHS-u Tmax manja od maksimalno dozvoljene temperature ulja f. Stepen Ilmrisl!lloslti nBS Snaga koja je ulozena u UHS (P. Osim ovih ndeljenih efekata porastom temperature moze se narusiti hemijskastabilnost ulja sto dovodi do oksidacije ulja. iIi.. AT /-"'=::":==='---1 b) f---~r'~ '~".... b. lolcalnih otpora kroz koje ulje struji. ulje. a drugi se predaje oleolini (Q~) preko svih povi'Sina URS-a..1. cevi.inaxpotrebno je ugraditi razmenjivac toplote koji hladi ulje odvodjenjem suvisne koliCine toplote QR' a koji se po pravilu nalazi u slopu rezervoara za.max' sL4.12) . Promena temperature ulja u UHS-u jan rad u UHS-ima maksimalna temperatura ulja se ogranicava u intervalu od.. ~..2. (4.

13) 11 u V daljem tekstu bite izlozen naCin odredjivanja pojedinih snaga koje uticu na l1Hs' V tu svrhu posmatra se VHS sa s1.3. curenju i mehanicki gubicL· Gllbici smige u pllthpama su: 1 Mp = L(l-l1 p • j=1 ) Mj (i)j . (4. Nhidrocilindara i K .3. +liPk +Mc +Mm . Fnvn + I.3.14) pri cemu su M j obrtni mamenti stvoreni pogonskim masinama (elektromatorima iIi dizel motorima) i (fli odgovarajuce ugaone brzine.lokalnim otporima.3. trenju. stepen korisnosti VHS-a bo odnos korisnei ulozene snage je PK I1P l1Hs=p=l-p.Osndve uljne hidraulike 309 prema tome. UHK.VHK Ulozena snaga u UHS je snaga na ulaznim vratilima pumpi Pu = '2: j~] ] Mj(i)j .2. == L. dok kodlose projektovanih sistema moze da bude znatno manji. trenju i UHK.2 (fl). ""'1 Ne sarno u sklopu ova tri gubitka snage nego uopste u UHS-u gubici. J-hidrmotora. ion iznosi: LlV=LLl~ =V1 -V2 i=1 M . d2m.3.g1ase: 2 ~ v2 ~ /. redosledno. ito: na HC-ima savladavaju se sile Fn brzinama VII i na HM-ima momenti !vI) ugaonim brzinama Stika 4. N n=1 PK = I. v ·x 11Pc.18) . 4.16) pri cemu su njegovi sastavni delovi. u uobicaj~flimoznakama.3.2 koji ima I-pumpi. (4. Prvo.3. . Pri projektovailju UHS-a jedan od vaznihzadataka jeste da se postigne 8to yeti stepen korlsnosti..M/u j j=1 (4.1PkVk . (4.snage na UHK su dominantan clan. Gubici usled curenjaulja su dvostruko nepozeljni. HM-imai UHK deo ulja izlazi-curi iz UHS-a (sl. Hidraulicki gubici na lokalnim otporima. zbog zazora u pumparna.2.3. (4..19) . Korisne snage su one kojima se na izvrsnim organima obavljaju radovi.3. (M=I+J+K+N) (4.2). gubici na: pumpama. Dakle.=1.17) i ovako odredjeni u sebi sadde i hidraulicke i meharucke gubitke. 11P). . To se postne smanjivanjem gubitaka energije. (4.=] .2.. 4.r. ulrupna korisna snaga je J . HC-irna.j 2mj . == L.3.15) U UHS-ima stepen korisnosti se obicno krece oko 70 do 75%. Ukupni gubitak snage u UHS-ll je liP = I1Pp +11Pc. +11P).Aj I1PK =L.

Ll1pl1V .. tj. koeficijentima provodjenja toplote ki' i merodavnim temperaturskim razlikama 11'F.2. usled curenja nastaje i gubitak snage !vI M C == j=l e. (4. dok je kolicina toplote koja utice na porast temperature ulja u rezervoaru QR ==mc(Tz --7.23) preko svih povdina UHS-a A. s jedne strane zagadjuje okolinu.3.17) na pumpama vee uzeti u obzir.3.4.prikaz ukupnih energetskih Stika 4. . Drugo.24) Pozeljno je u UHS-u da se svi gubici snage kro:z. Energetski bilans UHS zbivanja u UHS-u dat je na 81. kao i nerazumljivost rada UHS-a.. . +N. ina pocetku rada dec toplote se trosi na akulisanje toplote u svim komponentama UHS-a (Qa)..l. pri cemu je toplota razmenjena sa okolinom M (4.4. Medjutim. AR -rashladna povrsina i .3.2. ( t1'-t2 ") .3. a u nasoj zemlji . (4.vazi Qo == I::J. HM-a UHK i pumpi. (QR) na porast temperature ulja.v" pri cemu su kR-koeficijent provodjenja toplote.4.P. pri cemu su kroz izraz (4.25) %S~J>F. odnosno: (4.=1 (M =1 +J+K+N+N.3.22) Q a = Lk.3.3.20) Mehanicki gubici snage Mm javljaju se na pokretnim povdinama HC~a.A. 4. Gubici snage se viskoznom disipacijom pretvaraju u toplotu.3. Dodatna slozenost. da'.3.3. maze se uneti kroz individualni nacin prikazivanja UHK. u najveeem broju slucajeva avo je tesko ostvarljivo. toplotu odaju okolini.3.).I C. Ukoliko ovakav cevni sistem he postoji ova koilCina ulja.3.2. (4. GRAF][CKO PRIKAZIVANJE ULJNO-HlDRAPLICKm KOMPONENATA Hidraulicke seme slozenih sistema mogu biti veoma komplikovane. Da bi se to izbeglo uvederi je jedinstveni graficki naCin prikazivanja UH i pneumatskih komponenata kroz medjunarodne standarde ISO 1219 (International Organization for Standardization) i CETOP RP 41 (Comite Europeen de Transmissions Oleo-hydraulique et Pneumatique).26) 2 je srednja logaritamska temperatura u kojo] su oznake prema 81. pri stabilnom radu UHS-a toploti gubici su: Q=Qa+QR .3. zato se u rezervoaru za ulje ugradjuje razmenjivac toplote kojioduzima koliCinu topote QR == kR AR I1TR ' (4.21) Kasnije.2. a s druge mora biti dosuta u rezervoar.310 Osnove uljne hidraulike Pozeljno je ovu kolicinu ulja sa sistemom za drenazu vratiti u rezervoar.([2 '-tl ") I1TR == In[(tl '-t ") / (t2 '-tl " ) ] ' (4.) . Graficki . deo na razmenu toplote sa okolinom (Q~) ideo. 11'F.

1 ... Koriscenjem navedenih simbola lako se dobijaju ("izvedeni") simboli UHK: t {..oznaeava sa P. koja obi~oo vom)a A~ B rez. Razvodmk . nepovratni ventil. --. RAZVODNICI Razvodnici su UHK koje prikljucak ulja pod pritiskom spajaju sa jednim iIi vise cevododa koji vode ka i od izvrsnih orgima.. l '" moguenost regulacije. razvodnik ventil sigurnosti... Ovde se necedavatidetalji ovih standarda. dvosmerna pumpa.od~k ·I. ·.- ~ @ ~ jednosmerna pumpa. obieno je to vod koji doIazi cd pumpe. gde moznacava . c. linija koja obuhvata neku celinu predstavljaju UHK sa obrtnim kretanjem. Krugovi pumpe (kompresori) i hidromotori. omogueavaju lako razumevarije rada hidrauliekih (i pneumatskih) instalacija.Radi boljeg razllmevanja na hidrauliekim shemama rada UHS-a.5. 0. C!) -¢>- tJ Primenom navedenih simbola i UHK veoma lako Se mogu dobiti slozene UHK kao i tumaCiti rad i funkcionisanje siozenih UHS-a. [> smer strujanja u pneumatsldm komponentama.p R Slika 4.~se obicno oznacava sa dva broja." prigusnice. _ ! ...5. ozna~ava sa R: Pr~kljucci koji spajaju :t:<lZ\'. HM jednosmernog dejstva. t I. Linije upravljacke linije.·. V . treba napomenutida ventil sigurnosti stupa u funkciju sarno ako je iz bilo kog razloga doslo do prekomernog pcirasta pritiska.. Treba napomenuti da svi standardi predstavljaju vazece dogovore i praviia 0 nekim tehniekim pitanjima. Pravougaonici filteri o DO] r-. HM dvosmernog dejstva. predstavljajurazvodnike i ventile. dok se pcikljuook u powatnoj geaui.~ ·1 J sa IZVrsmm orgamma oznacavaJu se sa A.erv~a~u. Osnovni simboli su: cevi . Simboli koji opisuju funkciju su: Trouglovi II> smer strujanja u hidrauliekim komponentama. .Osnove uljne hidraulike 311 njima odgovaraju standardi JUS N1. jer zainteresovani Citaoci veoma lako mogu doCi donjih.:IE.t~. te je lako moguce da se navedeni standardi iz nekog razloga promene ida unekom drugom vremenu budu nosili neke nove brojeve.Sanjima se vrsi izbor smera kretanja izvrilnog organa.cevni vodovi. na pro min. Razvodnici imaju visepriklju~aka. 4. C._ .. vee ee se dati sarno njihovi osnovni principi koji. pri· eemu se prikljueak ulja pod pritiskom..002-007.5= [fJ]Z] hidrocilindar. Strelice smerovi strujanja. B.

u kojima X 01 i x 02 oznacavaju stafickedeformacije opruga.5.2. i za uobicajena konstruktivna izvodjenja ima vrednost ct '" 69°. sile u oprugama su Fcl = Cl (XOI + x) i Fe2 = c1 (X 02 . 4.5.312 Osnove uljne hidraulike broj prikljucaja a n btoj polozaja. aktivill.4 NaCini aktiviranja razvodnika F=mx+R+P. j od P-R kada HC miruje sto se naziva neutralnim polozajem razvodnika.1) u kojoj je m x sila inercije.5. Vrednost ugla ct zavisi od konstrukcije zazora u razvodiku i od trenutnog polozaja klipa u razvodniku."snja il"lllzvo«llnika Ako se razvodnik iz stanja mirovanja :leU prernestiti u neki novi polozaj tada treba obezbediti silu aktiviranja F.3.rO d) [pJ e) ~j) Slika 4. Primenom za kontrolne zapremine VI i V2 zakona 0 . Do ove sile se dolazi lZ jednacine kretanja pokretnog dela razvodnika koja glasi: A a) X '11> rrrrM~B. Stika 4. zatim. tvrmr I){ gJ p b) \={] ~.3 Razvodnik sa translatornim telom Slika 4. Tom prilikom moguCi polozaji su P-A. Ako postoje.1 ima 4 prikljucka i 3 polozaja.1.klipom. Sto oznacava povratni hod.S. koristio za upravljanje radom He.5. Razvodnik 4/3 sa obrtnirn telom prikazan je na s1.5.+Fcl-Fc2 +P. Iz kontrohle zaprernine V1 istice fluid brzinom v. od P-B i AR.4. na pr. Ovaj nedostatak je uspesno resen sa razvodnikom sa klipom. F~ sila trenja Fel i ~2 sile opruga.5.4. R ".4. dok u kontrolnu zaprerninu V2 dotiCe fluid brzinom v 2 i pod uglom ct.5.x). U cilju odredjivanja sile reakcije R nastale promenom kolicine kretanja posmatraju se kontrolne zaprernine Vi i V2 sa s1. Shematski prikaz ovog razvodnika dat je na s1. P-B (AR) i l1eutrall1i polozaj. od protivpritisnog prostora HC ka rezervoaru. tadallije struji ad B-R. SHa. Ako se ovirn tipom razvodnika zeli A~~ postiCi veCi broj poloZaja tada su konstruktivna resenja veoma slozena.4. (4.2 Razvodnik sa obrtnim telom Jedan razvodnik sa klipol11 prikazanje na s1.5. i pod uglom ct. &to oznacava radni hod klipa. avo je razvodnik 4/3..3. a polozaji su mu P~A (B-R). tj.4.4a. P sila neuravnoteienih pritisaka i R sila reakcije. Da bi razvodnik obavio svoju fllnkciju on konstruktivno moze biti izveden sa obrtnim telom i sa translatornim telom .5. prema tome on irna iste funkcije kao i razvodnici prethodno analizirani. Tako na pro razvodnik 4/3 sa s1. Ovaj razvodnik bi se..

Razvodnici su. R :::: pV v2 coso: . 0:=69°. RXI :::: pV1V coso: . RESENJE: 4.PPA := I1PBR := 35bar. vee se koristi oblik preleo protoka ·2 ? I1p::::aV . /2. Medjutim.Osnove uljnehidraulike 313 promeni kolicine kretanja . sa s1. Padovi pritisaka u granama P.5Ad). Odrediti silu hidraulicleog otpora ulja koja deluje na ldip razvodnilea.3) . a koje moze da bude mihanicko sa rucicom (sIA. Primenom izraza (4. Odrediti silu leojom ulje deluje na klipove. RESENJE: S obzirom da su dati padovi pritisaka u vodovima P-+A i B--»R . Hidraulicke iuJ. relativno male mase. za jedan polozaj klipa koji jedefinisan sa konstantnim procepom x=const. ukupna sila realecije koja deluje na klip razvodnika je R:::: R"l +R"2 :::: PCV.4.:~=lr/.4.raktcristike razvodllllika Razvodnici su UHK u kojima se strujanje obavlja u maIim kanalima i/ili u procepima. 1 x2 2 Prema tome. ovajoblik za pad pritiska se retko upotrebljava.5.5. p = 900kg/ m3 .2) Ukoliko leroz razvodnik istovremeno imamo n razlicitih protoka fluida sila reakcije se odredjuje kao R:::: P2. u njima veIikipadovi priiisaka.5. Problem 4-2. U HC kreee se ldip sa dvostranom klipnjacom brzinom vp =O. komande y i z sa sIA. U odnosu na vrednost sile F vrsi Se izbor sile aktiviranja: razvodnika. Iokalni otpod te se zato na njima pad pritiska.jednacina (3. Ovaj izraz vaii pod uslovom da su ulazno-izlazni smerovi strujanja u komorama razvodnilea leao na s1. pri tome pretpostavljajuCi da su pritisci u njima leonstantni i zahemaru]uCi sile tezine.Vj cosO: j .3) proti(Se ulje.5Ae) i hidraulicko (sIA.Vl +r/2V 2 ) coso: . NaCin aktiviranja.5. po pravilu.5. pri tome je ugao pod kojim ulje kroz nzvodnik struji 0:=69°.5bar.5.2.4.3.5).5.5.9 N.2). (4./2A-. gustine p:::: 850kg 1m 3 . sila aktivirarija je F I::: R. pneumatsko (s1. D=lOOmm.15m I s. a=pc. Kroz hidraulicki razvodnik 4/3 (s1. odnosno znacajni gubici energije. (4.' dobijaju se sile reakcije . sto znaGi da su. prikazani su na shemama sa bocnih strana.3.5. Dati podaci su: d==25mm. HC je spojen sa razvodnikom (4/3) sa klipom u kome su padovi pritisaka I1p::: /}.. i to f~ :::: 25I! min lea izvrsnom org.5Ab) ill sa papucicom (s1. odredjuje kao !1p = pc.-fA i B--»R sul1Pl == 3bar i I1P2:::: 1. v.4.5.3. Kod dobro uravnoteienih razvodnika. elektromagnetno (s1.4.v 1+V2 v2 ) coso: :::: 12.4c).4.riu i f/2 :::: 20ll min od izvdnog organa. Zbog velikih prigusenjakojasu prisutna u razvodnicima gubitak strujne energije se pretvara u toplotu sto se maIlifestujeporastom temperature radnog fluida.4j). Problem 4-3.2) dobija se ukupna sila reakcije Rx :::: Rxl +RX2 :::: pCV. to se brzine strujanja u procepima razvodnika mogu odrediti kao Vj :::: J211pj I p (i=1. dakle.

5. ako se pd konstantnom protoku na jednoj temperaturi ulja t1 poznaje pad pritiska !:. !:.P1' a sto odgovara jednoj tacki na ltrivoj hidraulicke karakteristike !:. Medjutim. ili. !:"p:= Jeri). koliki ce biti pad pritiska !:.5. Zavisnosti ovog tipa se najcesee koriste kada se razvodnikom obavlja i neka funkcija regulacije. temperaturi ulja t2 ? koja Iezi na sasvim drugoj hidrauIickoj karakteristici.· (iT' 2 Vi . P-A i B-R. iz njega za poznato !:"p dobija protok V:=J!:.5). U razvodniku istovremeno ima vise strujnih tokova. ako se u samom prbcesu ispitivanja UHK.5) pri cemu je ~ koeficijent temperaturskog sirenja.Uizrazima (4. dakle. dove see do promene pada pritiska u UHK.gustina i viskoznost se menjaju.Pi = PiS. I 2 Vi (i=1.4.5.Mdll":al1lllicke karak!l. 4.4) u kome je f.6) gde je n koeficijent koji zavisi od vrste ulja. URS ne radi sa projektovanom temperaturom. pak. kao sto je vee receno. temperatura ulja menja.314 Osnove uljne hidraulike AB B-R u kame je a koeficijent hidraulicke karakteristike i A-R A merodavnapovrsina poprecnog preseka.P2 na. Gllstina se menja kao: (4....6) sa indeksom 0 oznacene su referentne vrednosti na temperaturi to' Temperaturska promena veliCina P i v. Ovde ee biti reCi 0 odredjivanju nove. vaZi relacija v(t) == va (to Itr . Dakle. Pri promeni temperature karakteristike ulja .3). Podaci koji se u literaturi nalaze za jednu UHK obicno vaze za jednu temperaturu ulja i to onu Sa kojom je vrseno ispitivanje. iIi se. T = PiA. na pt. na pr.erisltike Hidraulicka karakteristika.4.5.5. (4.5. tj. PJieJr3cmmavanje .5. sto znaci da ce svakom od SIika 4.L = 11 ~ koeficijent protoka razvodnika. dok se Idnematska viskoznost u intervalu od lO-lOODC moze odrediti kao: (4. pak.5.v). sto dovodi do promene hidraulicke karakteristike razvodnika koja postaje !:"p == J(x..5) i (4. Treba napomenuti da ako se polozaj klipa u razvodniku menja tada se menja i velicina ulazno-izlaznog procepa x (sI.3.pla:=flAJ2!:"p/p. predstavlja funkcionalnu zavisnost pad a pritiska od protoka.5.P1 := f (V).2) .. Ove krive se za 8vaki razvodnik odredjuju eksperimentalo.. razvodnika.5 moguCih strujnih tokova odgovarati njegova kriva hidraulicke karakteristike (81. razlike pritiska primenom jednakosti padova pritiska na UHK kao lokalnom otporu i pada pritiska na ekvivalentnoj pravoIinijskoj deonici cevovoda. pri istom zapreminskom protoku. postavlja se pitanje koliki je tom prilikom pad pritiska na UHK? Ovde je osnovni problem.

== const. Pl l d 2 2 en) ± 2-b l+~(tt-to)(ti) PoYol ~ nb 1/ 2 6 -- d5-n' (4.t i..l v.5.U: 4.7) Re a == 0. Kroz hidraulicki razvodnik struji ulje temperatute t] = 40°C i tom prilikom pad pritiska je I1p] = lObar.5. pri istom zapreminskom protoku.5-7) <. Kada je rec 0 pumpama koje se.4.6. U c) Stika 4. lP'UMlP'E I IDDROMOTOJ!. UHS-i se nalaze na fiksnim i mobilnim masinama.po pravilu.4. / Ie. odalde se zakljucuje da se St i Ai na isti naCin menjaju sa temperaturom.44bar .5.1.-) ) O/ (4.lobija se pad pritiska u.8) Prilllenom relacije (4.9) dobija se: a) I1P2 = 5. Najcesce primenjivani tipovi pumpi su zupcaste (s1.8) za dye razliCite temperature dobija se izraz 1+ ~(t] .lwriste uUHS-ima tada je njihov prvenstveni zadatak da povecaju pritisak ulju.4.6. Iz ovog rdenja sledi da porastom temperature pad pritiska opada.5. b == 1 -laminamo strujanje A=-b (4. .=Ep.1a). kako bi ono kasnije bilo sposobno da obavi neki tehnicki zadatak.Osnove uljne hidraulike 315 iz koje sledi 1/ d == St. ==A..6.1.0007K] i n=2. P== O.3164. Koliki je pad pritiska na ovom razvodniku. a pumpe koje su u njima polcrecu se. na tempe~ raturi ulja od t2 == 55°C ako je strujanje a) laminarno i b) turbulentno u hidraulicki glatkim cevima? RESENlE: Direktnom primenom izraza (4.1b) j klipno-aksijalne (s1.5.6.1c).235bar . Yo = 32mm2 / s.to) t] nb /1p2=I1Pq+P(t2. I1P2 == 8. b == 114 -turbulentno strujanje Koriscenjem Darsijeve formule i izraza (4.elSrivalentnoj cevi ' a {a 11 . Na referentnoj temperaturi to == 15°C kara- kteristike ulja su: Po == 900kg / m 3 . Uljno-hidraulicke pumpe.6.6. ReZimi strujanja u URS-usu takvi dase cevi ponasaju kao hidraulicki glatke. krilne (s1. elektromotorima na fiksnim i dizel motorima na mobilnim masinama. Problem 4-4.5. pa se zato koeficijent trenja odredjuje na sledeCi naCin == 1. 4. lP'uIDpe Pumpe su strujne maSllle koje Se koriste za transformaciju mehanicke u strujnu energiju.9) koji sluzi za preracunavanje pada pritiska sa jedne na drugu temperaturu.

:.2.. ugaonom t>p brzinom w. dok se kod klipruh taj zadatak obavlja kretanjem klipova. 4. Sa aspekta proracuila DHS-a zupcaste i.i"'zn:.2 gde je llH stepen korisnosti. i odredjuje se kao !r/=qn.s:.2) 0. radnom zapreminom za jedan obrtaj koji se obicno izrazava u lit/a.p V. Stvarni protok koji pumpa potiskuje je t manji od teorijskog zbog postajanja kolicine tecnosti M/ koja cirlmlise sarno kroz pumpu... krilne pumpe se karakterisu specificnim protokom q. ll v I-1 "" 1 i llHM = 0. Mw (4. (4.9. tj.5mi s.pV'ln :.8 do 0.] a sto'zavisi od tipa i konstrukcije pumpe.3) Slika 4. /::.1a). M' moment koji se saopStava pumpi obrtanjem pogonskog vratila i co je njegova ugaona brzina. Izmedju dobosa i HMnalazi se reduktor koji ima prenosni odnos i:= 1/ 100 (i =nd /17 HM ) i stepenakorisnosti llR = 0.. slicno iIi identicno leao i zupcaste putnpe (s1.ulicko kolo u kome se nalaze pumpa i HM.. cija vrednost zavisi od konstrukcije HM.:.6. ~04J (4.4) gde je q (JitJ°) specificni protok.pV P =--:.2. Kroz 1-IM.6. Probleol 4~5.::i_:--_ _.8 do 0.6. HM ima sledece karakteristike: q = 66'.909. IHllilr®m@torll Hidromotori su izvrsni organi sa obrtnim kretanjem u kojima se raspoloziva strujna energija pretvara u koristan mehanicki rad.98). Dizalica irna dobos precnilea D=im koja podize teret mase m=4000kg brzillom Vo =0. Za pogon dizalice koristi se zatvoreno hidra. Odrediti potrebnu snagu pumpe za pagon UHS-a. n broj abrta vratila i llvp zapreminslei stepen korisnosti (l1vp = 0. HM se leonstruktivno najcesce izvode sa zupcastim parom. Ova snaga se koristi za ~ savladavanje abrtnog momenta A1 brojem obrta 17.:::o. Izmedju korisne i hidraulicke snage HM vazi relacija M C • P = !!:.6. prema tome ~ V rasoloziva hidraulicka snaga je /!:. s1. protice radni fluid protokol11 V koji ima p~d pritiska t1p.9. Za ovaj tip HM protok se odredjuje leao I I . mehanickih i zaprerninskih gubitaka i krece se u intervalu ad 0. ana osnovu cega se.6.6.4.316 Osnove uljne hidraulike sklopu jednog tipa pumpi nailazi se na razlicita konstruktivna resenja.8+0.7cm3 /0. za. dobija teorijski zapreminski protak kroz pumpu V = q 11.6. stepen korisriosti DHS-a i UkUplli stepen korisno- .9. n obrtaja. tj.6.8 do 0. a 0 cemu ovde nece biti reCi~ Porastpritiska u pumpi t. Snaga potrebna za pogan pumpe.4...1) gde je llvp zaprerninski stepen korisnosti pumpe koji ima vrednost od 0.98 IIp :----' pri cemu su: 'lp stepen korisnosti pumpe koji za zupcaste pumpe ima vrednost od MC0 (4.p obav~ia se obrtanjem zupcastog para kod zupcastih i krilaca kod krilnih pumpi.

KoristeCi karakteristike reduktora dobija se broj obrta i snaga HM-a I1HM = -.4-5 Vo ::::UJ d DI2 odredjuje se broj obrta izlaznog vratila dobosa I1d = 60vo I Drc:::: 9. llHs =-p=69.210. Elisa no ~ preko reduktora. Vetrenjaca koja sluzi za proizvodnju elektricne energijeima UHS prenosa snageu kome su ugradjeni pumpa i HM. snaga pumpe i stepeni korisnosti .95 i 11H = 0.4-6 .652 ml s.4 m 2 /s) kroz cevovod (l==25m.. IIp =0. d=50mm) i HM (llvH =0. Pd = \ \ pumpu (q p == 65cm obezbedjuje 3 / 0 .4 m /s.8.38bar. Ostali podaci su: /=15m. .1PHM = 205. I.-'" p UHS~a i dizalice su: P==-1l-=30. Iz Bernulijeve jednacine za zatvoreno strujno kolo dobija se porast pritiska u pumpi .d=30mm.4°1 min I nd . v=2.1Pm.d <=.68% . Na osnovu brzine dizanja Slika P. tj.2N 1ill i pad pritiska . Odrediti snagu koju HM preda generatoru.v /2=212.= 1050. I. specificni protok koji HM treba da iri1a :' .I M . Pribrzini vetra od va = 40 km 1h elisa vetrenjace se okrece sa no = 36°/min i pri tome na svom vratilu proizvodi snagu Po = 60 kW.62kW .l/d. koji ima prenosni odnos i = 1160 i ]I~ stepen korisnosti 11R = 0.1PHM+pA.95 i IIp ulja = 0. 11=p=ll[-[slln =63. pokrece zupcastu ~ p [ . Iz izraza za snagu HM-a . v==2. .91.=C> V RESEN.iTllHM ' UJ HM =nHMn 130 .fE: Najpre se odredjuju podaci za mehanicki sistem.36%. Slika P. Zapreminski protok HM-a ri' = q I1HM /llvH :::: 70/ / min daje brzinu strujanja u1ja u cevovodu v:::: 4V / d n = 1.2bar. 2 PHM = NfHMUJ HM :::: .584kW .10. Na ovom vratilu se savladava moment M d = mgD 12.82) koja <F=> Vo (p = 900kg/ m 3 . pa ce njegova snaga biti Pd = lvIdUJd == mgvo =19. llvP :::: 0.55°/min.1p r.974kW .2841.1p::::. 2 Konacno. HM je povezan sa strujanje generatorom koji za proizvodnju elektricne struje uobicajene frekvencije zahteva broj obrta nHM == 1800 o/min.d za dobos dizalice.Problem 4-6. p=880kg/m 3 .O~mo\Je uljne hidraulike 2 317 sti dizalice. PHM :::: Pd IllR == 21. dabija se obrtni moment MHM = 196. Na osnovu vrednosti Rejnoldsovog broja Re = vd / v = 225 zakljucuje se da je u cevovodu laminarno strujanje i da je koeficijent trenja A:::: 64/ Re :::: 0.9).

Sa ovim reZlmom pumpa u cevovodu ostvaruje srednju brzinu strujanja ulja 2 v = 4V I d 7( = 1.132 ml s sa kojom se dobija laminarno strujal1je (Re = 283) sa koeficijel1tom trenja A.395cm 10 P llHM l1p 3 • Konacno. HM-e pokrece pumpa karakteristika YJvp = 0.10-4 m 2 Is. 'l"jvH :: 0. Odrediti brojeve abrta HM-a. Pri brzini valjanja od v 0 =' 5inl s silareakcijekoja delllje po obimu valjaka je R1 ::: 9 . b. p = 850kg 1m3 . I:!.94% .7Sbar 2 sa kojim se dobija snaga koju HM preda generatoru PHM ::: APHIvl. RErEN7E: = 918. Ostali podaci: b.. Y) == P HM I Po == 66.v 12 == 200.318 Osnove uljne hidraulike pri datim uslovima. v = 3 . U UHS-n nalaze se dva identicna HM-a koji imaju karakterjstike 3 qH '" 30cm /0. /==20m.97 i YJp =: 0.98 i llHl ::: 0. 11vl ::: 0.96% 111 =112 Slika P.p. Zanemaliti lokalne otpore llsisa. 11HS = 76.9 cm 3 /°.PR ::: 2 bar .98 i llH =0.PPR koji omogucava zeljeno krtetanje .96.'11 HM == 40.6cm3 1° . S obzirom da ista koliCina fluida prolazi kroz pumpu i HM to se jz jednai5ine kontinuiteta V = qHMI1HM IllvH = q P I1p llvp dobija specifieni protok HM-a qHM =q -.38l1min . b) pad pritiska na prigusnici b.PHM ::: b.56% .. savladavaju obrtne momente Ml == 40Nm i M z =: 30Nm. d==20mm. Za pogon valjaka valjaclcog stana koristi se UHS sa HM-imll. snagu pumpnog agregata i stepen korisnosti UHS.08Nm (CO H l-1 :::: 11H!\iJt 130) .p = PpY)p rv =201. krivina i racvL Odrediti: a) sl1agu pumpnog agregata. llv2 :::: 0.6kW. V=q p l1 pll vp =133. RE'SEJV7E: Pri zadatim uslovima pumpa radi u reZimu sa no pi'.95.pA·lI d.9°/min .-llvp11 vH ==70. PI' = ll~ :::54. pri tome ostvarujuCi obrtni moment MirM :::: PHM I co Hlv[ == 213. np =j=2160 0 /min . Za namotavanje trake koristi se valjak Ciji je precnik D2 ::: 1.4-7 ProDlem 4-8. 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno struj110 kolo dobija se pad pritiska na HM-u f.4 m i koji je pogonjen HM-om sa karakteristikama q2 '" 1440. Na ovom valjku se savladava moment M2 ==3840Nm. step en korisnosti UHS-a i vetrenjaee od elise do generatora.9 i koji.98 i 11m =0.4 bar . qp = 20cm 3 /0.SkN.164kW .9. stepeni sigurnosti UHS-a i vetrenjace do generator a iznose 11HS == PHM I Pp = 73.3 bar.Pf = 0. Problem 4-7.2261. P = 8753 W .:':: 641 Re = 0. koja se akrece sa I1p :::: 1450 o /min. V ~Ijanje alunUl1ijumske tralce obavlja se sa dva radna valjka precnika Dl =: 800mm koji su pogol1jeni sa dva identicna HM-a karakteristika ql :::: 1238.

.sa deanicama 1-6-7-8-9-1011.v~/ 2.1 bar . tlPH2 = 170... v2==v3=v4=vs=1.3bar. Ostale poznate veliCine su: D=80mm. RC 2 == 1064 .333ml s .Pt7 + f. i koeficijenti trenja (A j ::= 64/Re j ) ukarakteristicnim granama iznose: 1v1 = 0. ..9ll min. '6' ==4m. v==0..21°/min. koji daju pro toke ulja kroz HM-e: V.OJ. Is ==5m. = q/I. l2=5m.33m/s.PR1 +I'lPm +¥[2 + I'lPLl --l. Pri opterecenjima HM-a ]vl1 == R)D1 12== 3800Nm i M2 dobijaju se snage P[ii = M.'do ==40mm. A6:::: 0. 4 bar .08 . A2 == 0.Pf2 ==0.f = PA f . f.PIU == 1bar. . Re 6 = 2134 .. jednaCina kontinuiteta r Vs :::: vH1 ' V6 == V7 ::= r)-9 ==J:. d.2bar.. 1Tlvi ~p Vm == 150.p = API1 +I'lPnv +2f. I'lPnv = 0.I'lPtG + f.06 .==60mm. f. 1]1 == 10m.. H2 Koriscenje!iJ.4°1 min . Res == 1601 .2..65bar odnosno snaga pumpnog agregata P == I'lpV1 l'llp ==154. Is =4m. i oni daju gubitke usled trenja f.T4 == Vs == VH2 ' T~ :::: V == V +T/6 == Tis +r~o ll 2 dobijaju se brzine strujanja: v j ==4VldJn .779m/s. . 19 ==8m.. 110 ==4in. (i=1.. 11 ==2m..P1. == Pm/VmTlm --» I'lPH1 == 198.. na osnovu cijih vrednosti se konstatuje da je u UHS~iIstnijanje larhinarno.(j=1.. p=800kg/m I'lPR1 ::= 3 . 17 =8m.IQ--4 m2 Is.27llmin .8bar .Pn ==0.S..97 bar . f.. 112 ==68.2) jz kojih se odredjuju padovi pritisaka I'lp.p v6=v7=v9=v10=1.Pil1 = 207.As == 0. Slika PA-8 Sa ovim brzinama dobijaju se Rejnoldsovi brojeviu karakteristicrrim deonicama ReI ::= 2133 ...~o =: 2Vs ' r ~j2 == v3 ::= J:.Osnove uljne hidraulike 319 HM-a za namotavanje i c) stepen korisnosti hidraulickog sistema. a) 1z Bernulijeve jednacine za zatvoreno strujno kolo. VR ==2m/s . dobija se potrebni porast pritiska pumpe f.. (~==6m. 13==6m. R2 6. .03 .03 .11) VI = Vl! = 1..P t8 +I'lPI9 + tlptlo + f.61kW. RESEN.1E: Na asnovu zadate brzine i dimenzija valjaka valjanja adredjuju se brbjevi abrta HM-a D i Ttl1i vo=~ ~-? 111 = 119. V == lOO.If I d f .

i He dvosmernog dejstva.4. (s1.7c) i dvostranom klipnjacom(s1.7.7a) iIi silom teiine .1b).f¥J'1 . i to sa proracunskog a ne sa konstruktivnog aspekta. 4.4. kod kojih se i radni i povratni hod obavljaju silama pritislea (sL4.4. Zbog vaznosti HC-a Uovom odeljku ce se njihovom proucavanju posvetiti vise paznje. Ako se posmatra jedan HC dvosmernog dejstva (sl. time se dobija korisna energija P= Fvp . i V2 menjaju uloge.f¥J f2 .1) Hidrocilindri se ponekad koriste i za pretvaranje pravolinijskog u obrtno kretanje. jeona u koju se dovodi ulje i naziva se radni prostor.ll. Pri toj transformaciji savladava se radna sila F brzinom v p (indeks Pse koristi od engleske (francuske) reCi piston koja znaCi Idip).7c i d). dakle. Bwzillllslko polje llll Ihidrm:Himll. Veoma su retki UHS-i koji ne sadrZe HC kao izvdni organ. dole se iz zapremine V2 odvodi ulje i ona se naziva protivpritisni prostor.7. kod kojih se radni hod obavlja . G c) Slilca 4.dejstvom sile pritiska a povratni silom opruge (s1.f¥J JI .2 I':.f¥J'4 .b). . dobija se pad pritiska na prigusnici I':.18% . Ova promena leontrolne zapremine Cini da je strujanje u HC-u nestacionarno.7.f¥J H2 .f¥Jt3 . (4.82 bar c) llHS = (2Ml co l + M 2 co 2 ) / p = 79. 4."llll Pri procesu izvlacellja-klipnjace iz HC-a zapremina ispunjena uljem se menja.320 Osnove uljne hidraulike b) Iz Bernulijeve jednacine za strujnicu koja prolazi kroz deonice 1-2-3-4-5-11. protiv-pritisni prostor iz radnog hoda postaje radni prostor u povratnom hodu (s1. da se radni prostorveZe za veCi a protivpritisni prostor za manji pritisak u leomorama cilindta. Osnovne podele hldrocilindara su pre rna nameni iprema broju klipnjaca. Prerna nameni HC-i se dele na: HC jednosmernog dejstva.pR 2. IDDROCllLINDllU Hidrocilindri su izvrsni organi koji sluze za transformacije strujne u mehanicku energiju.PPR '"= f¥J.f¥J 15 ~ f¥Jtll = 33. Prema broju kijpnjacaHC-i se dele na HC sa jednostranom (sL4. Hidrocilindri. OCigledno je. ali tada mora postojati i odgovarajuCi zupCasti par.f¥J 12 .7.7.7b) tada se uocavaju dye karakteristicne zapremine VI i V2 • Zapremina V.1.4.7d). S obzirom da lelip vri3i radni i povratni hod to pri povratnom hodu zapremineV.U inzenjerskoj praksi najcesce se koristi HC-i dvosmernog dejstva. tj.4.f¥J"v .

7. s1. Nestacionamoststrujanja u HC ad trenutnog polozaja klipa. dolazi od konstruktivnih razloga.1. koristiti rezultati vizualizacije strujanja prikazani na s1.5 mm/s [20] dobijeni primenom laserske metode merenja.1. a njihov ukupan broj zavisi vp t a) t b) t c) d) I Slika 4..OsnoVe uljne hidraulike 321 Kada se jos uzme u obzir i eventualna geometrijska slozenost kontrolne zapremine. uglavnom.7J.7.1. odnosno povecanja kontrolne zaprernine. Na ovoj slici zatvorene strujnicepredstavljaju vrtloge.1. vrtlozna struktura u kontrolnoj zapremini HC-a postaje joil slozenija. Na osnovu ove brzine. Sa oveslikejasno je uo~ljivo da je nestacionarnost strujanja u cilindru direktno povezana sa trenutilim polozajem kUpa u cilindru. struktura strujanja uHC-u zavisi i od pocetnog polozaja klipa i od njegove brzine kretanja. Na ovoj slici prikazan je slucaj kada su cilindar i ulazni otvor za ulje saosni. Osim navedenih elemenata. Zato ce se ovde.7.4. to sledi da je struktura strujanja u HC-u veoma slozena. kao i eventualno nesimetrican polozaj ulaznog (izlaznog) prikljucka za ulje. 4.7. dakle.definisu.la) \ I .5. Medjutim. u odnosu na polozaj prikazan nasL4.3) forrnira se jedna vrtlozna zona (sL4. predstavlja naglo proSirenje. U pocetnim trenucima kretanja Idipa iza naglog prosirenja (Odeljak 2.2b).l Slika.2a).7.1.1. veoma slozeno za analizu. Brzinsko polje radnog fluida u radnom i protiv-pritisnom prostoru manifestuje se kretanjem klipa brzinom Vp. Dalji rezultati vizualizacije strujanja mogu da se prikafu preko strujnih slika datih na s1. doCi ce do forrniranja viSe vrtloznih zona (sl. sa strujnog aspekta.1 Vizualizacija strujanja u HC primenom lasera pri brzini klipa od 8.7.1. a koji su V.2.1. da bi se ukazalo na mogucu strukturu strujanja u HC-ima.4.7.4. koja.2.1. zbog daljeg kretanja klipa.2d. Daljim kretanjem Idipa. 4.1. Takva geometrija.se karakteristicni protoci ulja (v. Moze se kazati da je u opstem slucaju strujanje u HC-u trodimenzijsko i nestacionarno.

tj p] = p] (t) i Pz =: pz (t). neravnomernosti rada pumpe.svoje uloge pri radnom i povratnom hodu. a sto zavisi od brzine ukljuCivanja razvodnika. klipa..7. tako i ovde radna i protiv-pritisna sila pritiska menJaJu .. dok se stacionarnim rezirnima rada one ne uzimaju U obzir. (4.:. nestacionarriost radne sile i dr. b) Na s1. odnosno sa brzinom kretanja klipa.2.4.f----=---_-<--"'-_ (x) nestacionarnost pritiska pri kretanju klipa.7. Sa ove slike se uoeava --<>-f. koje se uocavaju na s1. Nasamom pocetICu kretanja Slika 4.1a prikazanaje promena pritiska u radnom i protiv-pritisnom prostoru HC-a.322 Osnove uljne hidraulike . su posledica: ukljuCivanjai iskljucivanja razvodnika u drugim hidraulickim kolima. trenutan iIi postepen.Vp V] =: .. 4. nestacionarnosti strujnpgpolja u komorama HC-a. vee je reeeno da je btzinsko polje povezano sa protokom. 1z tog razloga analizi polja pritiska u HC-u ee se posvetiti vise paZnje. . Ostale rieravnomernosti pritiska. D 2n -4. Slieno kao i kod radne i protiv-pritisne zapremine. U Odeljku 4.2) 1z ovih izraza sledi da je brzina klipa ujedno i srednja brzina strujanja radnog fluidau komorama cilindra.2. Ako su navedene pojave izraZene tada one rezuItiraju nestacionarnim dejstvom sile pritiska. dakle.2.1a. asto moze da izazove V'ibracije mehanickih sklopova i sistema koji su povezani sa HC-om. definisan periodom t]. Polje pritiska u HC-u daje sile PI -::.aktivna sila pritiska.4.7. u radnom prostoru pritisak raste..1.. D 2n 2 n 2 ~ =: Pl-. i P2 sila protiv-pritiska. Cijim dejstvom se savladavaju sve ostaJe sile koje deluju na HC.3) 4 pri eemu su ~ .7. Taj pocetni porast ptitiska..7.7. V2 =: 2 2 n CD -d )4'v p .radna . Moze se zakljuciti. da ce karakteristicni pritisci radriog fluicla u HC-u biti furikcije od vremena.. 0 ovim ppjavama treba voditi racuna pri dinamickoj analizi rada DHS-a. Korektno a) poznavanje pritisaka PI (ili P2) je veoma vazno jer je aktivna sila pritiska p] (iIi P2 ) ta koja obavlja korisno x dejstvo.. zbog> aktiviranja razvodnika..2. lP'oRje pritisika U lhIidrocilillldlf'u Strujno polje u karakteristienim pros to rima HC-a definisano je sa poljima brzina i pritisaka.F" ' pritiska: .1.7. moze da bUde. P2 == P2 (D -d )4 ' (4. prestanak rada drugih izvrsnih organa.

. O P2 e ) == ho . Teorijskiposmatrano trenutnim uldjucenjem razvodnika pritisak bi porastaona PI a brzina: klipa na v p' Medjutim.4. Za ovakvo kretanje klipa dobijaju se zakoTl promene brzinei hoda klipa . zbog efekata stisIjivosti tecnosti.1a. 4. Faze kretanja itlipa Na s1.O) / tl .P2) / t]. 1 - (PI.o- P2 _~~~~!~__~t2~____ ~si4 ~--~----------~--~ . Medjutim. a konstante a i i bi (i= 1. P2 (1') ::: hI . b4 ::: PZ. 0s t S 'I PI (t):= canst '. u kome je pritisak prakticno konstantan. definisu se sledeee faze kretanja klipa: a) pocetni period.O . b) radni hod.4. a2 == (pu .azt+~2·i / l s t] + t z t I +t2 stsT U ovim furikcijama T::: t] + t2 + t3 je ukupno vreme kretanja klipa.4. imaju nestacionarni karakter.2.OSl101'e uljne hidraulike 323 Stvarna polja pritiska u komorama He-a. postizanjem ravnomerne brzine kretanja klipa v p pIVa faza je zavrsena. ako Se mogu zanemariti promene pritiska u periodima t] i t 3 .2.7. promene pritiska i brzine ldipa nisu skbkovite vee postepene. oznacenperiodom t2 . koja su prikazana na s1. odnosl1. ' a3 == -(P2.2.Duziria trajanjaove faze odredjuje se na taj nacin 8to se smatra da se u njoj radi ojednoIikoubrzanom kretanju. tad a sledi da su karakteristicni pritisci konstantni (p] ~ canst.O .3. U pojedinim fazama kretanja klipa.2. UldjuCivanjem razvodnikauzapreminf VI pritisak raste. KoristeCi ovaj dijagram.~nj~govim ubrzanjem.1b prikazan je dijagram promene brzine kretanjaklipa.7.l t Slika 4.7.1 T )t 3 Prethodna analiza je ukazaia na siozenost polja pritiska u komorama HC-a.~.o . kao i promenu pritiska u HC-u prikaza:qu na s1. i koje glase: a1t + b1 .l .7. koji se karaktelise porastom pritiska. a sto je cest slucaj u inienjerskoj praksi.PZ. Na pocetku pIVe faze klip mimje (x == 0) a pritisciu radnom i protiv-pritisnom prostom su p] 0 i P2 o.2. i P2 ~ canst. a4 == -(P2 .~I S t .. a sto rezultira dejstvom' konstantnih silapritiska ~ "" canst. pzU])::: P2(t1 +t2 )::: Pz . P2 ~ canst.3.4) odredjuju se iz uslova: p] (0) := p].O ' PI (tl):= P1 (t1 + t 2 )== PI' .1 + (P2 - PZ. p(t) Xi \ P1.t2 i t 3 . Na rastojanju x::: ']' prestankom ubrzalija:klipa.72.Pl. a 8to je propraeeno pocetkom kretanja Idipa. p] (T) ::: Pl.tj.) .2. Vreme ubrzanja klipa zavisi od brzine ukljucenja razv6c1mka. i c) zavrsni. i ako vreme ukljuCivanja razvodnika moze biti veoma kratko.1a. ona mogu veoma dobro da se aproksimiraju linearnim i konstantnim· funkcijama koje su prikazane na sl. oznacenim sa tl .7.1 ) / t3 ' bz == PI. . 4. i iznose: a1 "' (PI .1 - PI) t ' 3 T b3 == Pz.2. iIi period usporavanja klipa· (t3 ). iIi periodubrzanja klipa (t]).P1) / t3 bl == P!.

4) pri cemu su za resavanje jednacine kretanja koriseeni pocetni uslovi x(O) == 0 i v(O) == O. a prethodno sprovedeni proracun vazi.5-7). U ovom slucaju treba poznavati zakon promene radne sile F:. tj.7.: F(t) iIi F = F(x) i rdavanjem jednaCine kretanja dobiti duzinu trajanja dmge faze. i ovde se smatra da se radi a jednako usporenom kretanju. tj. kretanje bez prve i treee faze. Daicie.4. 4. TreCi vremenski period. Na pocetkU prve faze kreianja klip se kreee jednako ubrzano sa ubrzanjem a j =v~ ! 2/1' pa jednacina kretanja ldipa Slika 4. (4. ukazuje za koliko je vreme radnog hoda duze pri realnom kretanju Idipa u odnosu na idealizovano kretanje klipa. klipa postoji faktor gubitka vremena (ll + 1 ) I h koji zavisi od efekata pri 3 ubrzavanju i usporavanju klipa.7. He vezan sa radnim stolom t=O x jedne alatne masine (s1.8) pri cemu konstanta Kt =1+(1] +13)/h.6) Unekim slucajevima. na osnovu cega se odredjuje usporenje klipa i duzina trajanja treee faze a3=v~/2/3 t3=2l3/vP' (4. kretahje bez dejstva radne sileo Da bi se definisala ova sila posmatraee se primer kada je.5) Dmgi vremenski period. Pri povratnom hodu klipa uloge radne i protiv-pritisne zapreminese menjaju.. (4. pri realnom kretanju.4. primenom uslova na kraju kretanja klipa x(t])== II i V(tl) == v p dobija se ubrzanje klipa i duzina trajanja prve faze a] :.4). trenja i tdine) i omogueava pokretanje klipa.7. to je sila koja omogueava.7) Pri radnom hodu klip predje put h == I] + 12 + 13 za vreme . t=tl+t2+t3=Kt·hlvp.7. u uzem srnismu.7. tako da je vreme trajanja ove faze t2 == 2/2 Ivp . (4. odredjena iz izraza (4. radna sila nije konstantna. . U njemu brzina klipa opada.7. kretanje neoptereeenog m klipa.clJIn ikretne sHe HC Pod kretnom sHorn He-a. a sto je propraceno porastom pritiska u radnom i opadanjem pritiska u protiv-pritisnom prostoru. DaIde. (protiv-pritiska. kod gradjevinskih i mdarskih masina.) a sto utice na ravnomernost kretanja ldipa.7. podrazumeva se minimalna vrednost aktivne sile pritiska koja svojim dejstvom savladava sve ostale sile. Pror3. kao na pr.324 Osnove uljne hidraulike a]==dvldt => v(t)==a]t => x==a]t2/2..7. rendisaljke.. Kao i u prvoj fazi.7. je period neposredno pre zaustavljanja klipa.: v~ I 2/] t] :. na pr.: 2/1 / v p • (4. U najveeem braju slucajeva primene HC-a radna sila je konstantna (F::>J canst. odnosi se na savladavanje radne sile F. oznacen sa t 3 . Konacno.4. oznacen sa i 2 .

mase pokretnih delova m i precnika klipnjace d.1a).P2 kroz procep uspostaviti (laminarno) strujanje protokom T7p .5. Odrediti radni pritisak koji omogucava a) dizanje i b) spustanje tereta. dodaje se sila tezine i sila opruge i s1.7. za primer sa s1.4. i sila trenja FT3 moze biti sila suvog FT3 = f mg iIi viskoznog FT3 = ~v p trenja. pod punim opterecenjem. S obzirom da je radni pritisak PI veCi od protivpritiska P2 (PI> P2' iii ponekad PI» P2) to ce se usled razlike pritisak I'1p = PI .aktivna sila pritiska 11 =m(al +gf)+P2 +FTJ +FT2 +FT3' (4.P2 . He ima funkciju dizanja i spustanja mase}vi. dobija aktivna sila pritiska: 11 = m(al + g f) + F + Pz +FTJ +FT2+FT3 U zavisnosti od sistema u kome je ugradjen He i njegovog polaZaja.9) Ako klip.7. I~ = PID2TC / 4 je aktivna sila pritiska.FTJ - Fn . 1z prethodne jednaCine dobija se kretna . koje se na klipu manifestuje sHorn . zapoCinje kretanje uz prisustvo radne sile F. stoIa i klipa sa klipnjacom).d 2 )TC /4 je sila protivpritiska.4. pak. dakIe.5. u izrazu za kretnu sHu eventualno se koriguje smerovi sila. Od stanja mirovanja pa do postizanja konstantne brzine kretanja v p klip predje put I pri tome se on jednoliko ubrzava. Sila trcJIlIja koja trllellUlj~ Slika P. Na hidraulickoj dizalici ugradjen je vertikalni He. FTl i FT2 su sile viskoznog trenja na pokretnim delovima He.4. Sila trenja pokretnih delova HC-a je FT .7. DakIe. tada se iz diferencijalne jednaCine kretanja. pri cemu je f koeficijent suvog i ~ koeficijent viskoznog trenja.FT3 .4. kao uostalomveCinaprocepa u vp j \ I UH.5.4-9 JIlI:at kHp j U He poluprecnika R2 = D2 /2 krece se klip poluprecnika RI = D /2 brzinom = x (s1. a protiv-pritisak je P2' RESENJE: Primenjuju6i postupak dat u Odeljku 4.1h). u kojoj je m masa pokretnih delova (radnog predmeta. P2 = P2 (D 2 . horizontalnog iIi vertikalnog..7. Proo/em 4-9. dobija se: a) b) 4. strujni prostor izmedjuklip~icilindra je koncentricni prsten visine h = R2 -R (sI.OSl1ove uljne hidraulike 325 glasi: ·m ~~ =ma I = 11 . Ovaj procep. 4. precnika D. jeste mali.7.7. ali ipak dovoljno veliki da se uljellnjenm smatra neprekidnom sredinom.

. to one moraju biti jednake istoj konstanti K (kao i u Odeljlru 2.14) r=R j .5.326 Osnove uljne hidraulike b} Slilm 4. (4. odnosno da je v == vCr).l3) reSava se uz koriscenje granicnihuslova x = 0. (4.l3) dx "rar or Kaleo je leva stranajednaCine (4.12) 1z jednacine kontinuiteta (4.p pri cemu su konstante C i K odredjeni iz granicnih uslova (4.7. Kako se strujanje odvija u procepu koji se nalazi izmedju dva koncentricna kruga.. Na dalje ce se analizirati stacionarno strujanje. P(l)=P2 (4. K x l .12) sledi da pritisak ne zavisi od radijalne koordinate r.3).7. Diferencijalna jednacina (4..10) 2 ap a v 1 av 0= --+11(-2 +--) .7. Iz druge od jednaCina (4. (4. tj.1.7. cp i x .7.1 viskoznog trenja F)J.' U ovom paragrafu ce se pokazati da se moze naCi tacan izraz za silu trenja. a desna funkcija od r. sto predstavlja tacno reSenje Navije~Stoksovih jednacina. Ova analiza dovodi do toga da se jednaCine kontinuiteta i Navije-Stoksa svode na oblik: av / ax == 0 .da je p = p(x).7.1.7. p i v zavise od razliCitih koordinata to se moze sa parcijalnih preCi na obicni diferencijale.. OCigledno je da se strujanje u procepu odvija samo u pravcu ose x. X = I .l3) dobija se resenje za brzinsko polje . 1z jednacine kretar~ia (4. (4. avo znaCi da je strujanje osnosimetricno. pa su zato komponente brzine v r =0. i ujedno izvrsiti razdvajanje promenljivih u jednacini kretanja (4.p/l.15) = t. v <p == 0 i vx =: V • Ako se uzme bilo koji presek defi- nisan sa koordinatom cp dobice se ista strujna slika. v(RI)=v p .l3) funkcija od x.13) dobija se resenje za polje pritislea p(x)=-Kx+C => p(x)=Pj-t. r~R2' v(R 2 )=O' 1z prve diferencijalne jednaCine (4. p(O) = PI . odnosno da je izvod bilo koje velicine f po koordinati <p jednak nuli (af / acp == 0). to ce se strujanje analizirati u polarno-cilindricnom koordinatnom sistemu r. Dakle. (4. i zanemariti zapreminske sile u fluidu.7.7.11).7.7.11) ax ar rar O=opIBr.5.7.14) i iznose C = p.7.7. nakon cega sledi: dp ld Bv -=:TI--(r-)=-K.7.10) sledi da brzina strujanja u procepu ne zavisi od podllzne koordinate x.

(2 InR2 I R1 ·-1) . -AVp =~ VI V p.pR [ r 2 1- n r] 2 . nn R2 411 l I n.18') Protok flVp predstavlja gubitak ulaznog protoka ulja u cilindar.p 2 2 2 2 2 1 6. = -2-(~1.MTp RI7t 2 4 .Vp =2rc v(r)rdr=rcvp(~-R1)+811I(R2-Rd(R2+R1-~)' Rl r ( 4.Inn R1 Ovaj profil brzina daje protok ulja kroz pracep ' vp r 2 D.7. Koriscenjem brzinskog polja (4.R 2In~ R1 (~)2_1 R] 1 ApR1 [(RZ)2 +1 +-8-1 R 11 1 Z .7..+C Inr+C K ? 411.r . Prema tome protolc koji definise brzinu kretanja klipa je Vp = Vi . (4.OS/10ve uljne hidraulike 327 . to se moze definisati zapreminski stepen korisnosti HC-a llv = V. 1 2. odakle se dobija brzina klipa vp = Vi . R2 ..21) dobija oblik: )r-F-.R~)v m' to sledi da je ta srednja brzina strujanja u procepu 1 1 [ vm=vp---p.-..22) .98 do 0.99.p R]2 .(-R) -l+-?-ln. 2Y]7tl FTj ='C w 2R17tl == RJ 7t 21llR I R] -lflp+ InR2/ R] vp.7.Vp = rc(R.llnn +~(2+ 2 D..7. R z IR1 -1] R 2 InR] 2 2 (4. .J. 2 2 ~ == lllR2 IR 1 2117t1 ' sila trenja (4.16) odredjuje se tangencijalni napon na zidu klipa: 'C w dv 11 I v p =11(dr)r=R1 =-R.t (4.16) R R2 .21) posredstvolll koga se dobija sila viskoznog trellja klipa 2 R2 I R] -1 .19) D7 t .R2 .. 2 1 2 rc6.7.p-+-~-V-p--'I ' (4.AVp) .7. lI 2 ·l z Uvodjenjem koeficijellata 2 a = R1 J( R2IR]-1 . .. (4.LR1 +-1-(R2 -R1 )J 4 11 4 11 nn nn nn gde je n = R1 I R2 • Posredstvom ovih konstanti brzinsko polje se svodi na oblik 1 v(r)=--l-In---.l-=-a-D.7..flVp .R2 .. 7.t :::: r/~ I R]27t.20) koji u realnim konstrukcijama HC-a ima vrednost 0.' I I K 2 2 l InR z K I 2 InRI z 2 l C1 =-1-lv p .7. S obzirom da se teorijska brzina kretanja klipa dobija pri protoku AVp = 0 i iznosi v P.(R 2 -R1 )J ' C2 =--1-v P + . pri cemu su konstante integracije v(r) = .17) In- R1 In- R1 Kako se ovaj protok moze odrediti i preko srednje brzine strujanja u procepu D. /1 2 -1 l llm ) J' (4.

Tada koeficijenti ex i ~ irnaju vrednosti ex ~ 0 i ~ ~ co.24)' Do ovog izraza se dolazi i na drugaciji naCl11. tj.._.7. Nairne. (4. razvijanjem funkcije InR2 I R1 u Tejlorov red..I] Vp - _ Ttl D]n h vp' (4. a sto je za veliCinu procepa u UHK prihvatljivo.pri cemu se smatra da je strujanje izazvano sarno kretanjern klipa i da je tom prilikom profil brzina u procepu linearan v == v pY / h.24)" Ovaj izraz se veoma cesto koristi za proracunviskozne sile trenja u UHK.7.1) I R =h I R2 '" h I RI . pritiska poveeava silu otpora trenja.24)' sledi da je izraz (4. Interesantno je razmotriti i specijalni sIucaj procepa kada je on veorna mali. poredeei izraz (4.7.1.7.7.1. i da je merodavna razlika pritisaka zanemarljiva.p = O._.-. Ako se koeficijent ex napise u bezdimenzijskol1l obliku ex Ri I R( -1 R2n = 21nR2 I RI I 1> 0. da se klip '. to sledi da ee on za svako R2 I RI > 1 biti pozitivan.p mala (slueaj veCih procepa).vp .2~.7.22) dobija se klasicno koriseeni izraz za viskoznu sHu trenja .-. kada se . iIi.22) i da yazi pod uslovima aa je u procepu linearni profil brzina. sledi da je priblizna vrednost sile viskoznog trenja F. pak.7. 11 I D]n ="w 2R]n I == --h.23) moze da se napise i u nesto izmenjenom obliku. In R '" (R .328 Osnove uIjne hidraulike iz koga jednoznacno sledi da je sila viskoznog trenja klipa linearno srazmerna razlici pritisaka i brzini kretanja klipa.-. Prirnenom ovog profila brzina dobija se tangehcijalni napon na zidu klipa "w == 11 (dv ! dy) y=o = Tt v p ! h . a sto najceSee u UHK nije slucaj.5.24)" i naem dobijanja izraza (4. i pri tome se zadrZavajuCi na prvom Clanu reda. koje jasno govore 0 pojedinim udelirna sile trenja. Izraz za viskoznu silu (4. "" InR=LCR-ltlnR" n=1 (R=R 2 IR j >1/2).> strujanje izrnedju klipa· i cilindra s1I 4. .Ieee kroz sredinu konstantnog pritiska a sto daje . DakJe.7.24)" pojednostavljeni izraz (4. odnosno viskozna sila. (4. otpora: F I] . tj. zakljucuje se da je uticaj viskoznosti na silu trenja dvojak i obuhvata dejstvo razlike pritisaka i uticaj brzine kretanja klipa. Medjutim._.==.p moze zanemariti. sto znaCi da uticaj razlike .23) koji vazi sarno pod uslovorn da je razlika pritisaka .1.7. Rz ~ R] (Rz > RI ). U tu svrhu se posrnatra . Iz izraza (4. FI] == ~x = ~vp = InR2 I R1 211nl vp .7.

002rnm. U UHK najcesce se susrecu zazori koji omogucavaju funkcionisanje komponente.25) "m = A AV(y)dA =3 Rz +R1 . Odrediti pri korn poluprecniku cilindra delovi sHe trenja kUpa koji poticu od viskoznosti i pritiska ce biti isti? RESENJE' Razlika pritiska II cilil1dru koja izaziva strujanje je /1p = lOMPa..7.Rp je ustvari detaljno analiziran kroz Odeljak 4.00004. Kroz cilindar se krece.p) "~(Vp)' sl.l.Osnove uljne hidraulike 329 U slucaju linearnog profiIa brzina izmedju klipa i tela cilindra srednja brzina stmjanja fluida u procepu je 1 vp ~ +2R1 (4. lcoji se nalazeizmedju nepokretnih delova.7.Premageometriji koJase formira procepi mogu biti ravanski . 2 Rj D.2 ? 21'ptl 50. 4.7.>kom P2 = O..1. .. StlrUljanje kroz kirUlzne procepe U Uffi( postoje procepi.6.'(~p)+FTJ(vp) .22).p) = FYI (V p) dobija se jednaCina -2 211lvp R -21nR -(1+-.1.t nalazi se ulje viskoznosti 11=5. visine h =R2 . gde je R = R2 / R Zadavanjem visineprocepa intervalu h = R2 -R =[O.geometrijskom obliku mogu biti koncentricni i ekscentricni kruzni prsten.7.20f. iIi je pak."£-+---+-1 pri cernu su: O-!~~~l--". tj zazori. i procepi izmedju cilindricnih povrsi..m} dobija se graficki FI] (/1p) j .p FI] (v p) = InR v p .l. kao sto SU. pri kame su udeli viskoznosti i razlike pritiska na silu trenja isti. dok je za vece procepe dominantan uticaj razlike pritisk9-' 1z uslova FTJ (D. i s1.p iz koje se uumericki nalazi rdenje R = 1. procepi izmedju klipa i cilindra He-a.7. na pr.IQ-3 Pas pod radnim pritiskom P1 = 1O. Sa ove slike se uocava da je za manje procepe dorninanran uticaj viskoznosti.3b). jedna ploca pokretna.1.5. FA-IO. 4. izmedju pokretnih i nepokretnih delova. Graficki prikazati udeo viskoznosti i razlike pritisaka na ukupnu silu trel1ja.00 R... koji imajufllukciju podmazivanja ili kroz njih imamo gllbitak-curenje ulja.6. odnosno h = 2J.:.:'I = ( 21nR -1)R1-nD.[mml. brzinom vp =O. ili."'+---4 -+\--1. uuzni pr®ceI) \ \ I' Koncentricni kruzni procep izmedju klipa poluprecnika Rj i cilindra poluprecnika R 2 . klipa i kuCistarazvodnika. a po svom.MPa i protiv-priti.lm/s.ID. Sila trenja koja deluje na klip.5. prema (4.4. u prikaz funkcija Slilm P. 20 +--+-+. maze da se napise u obliku FI] = j''.5. klip poluprecnika R1 =50mrn i duzine l=50mm.4~l0 FTJ (D. a to su procepi izmedju cilindricnih povrSi.4MPa. pale. j IF . Koncenil:ricni..izmedju nepokretruh paraleltdh ploca (Odeljak 2. U HC-u s14. J Problem 4-10.) = 0. koje daje R2 = 50.7. 40 1S 30 10 .

.28) e 1+ n + (1.16) ipolje pritiska (4. slucaj kada je strujanje izazvano. Sasvim je svejedno koji od oblika izraza (4.1\2 _D4 2 Z + Inn)' 1..4997. Za procepe koji se susreeu u UH parametar n je reela veliCine jedinice.7.15) i dalje vaze.7.::: R24 ::: R .17) se svocle na oblike: Slika 4.U.4-lIb).27) tlVp = V m (R2 -RI )n = tlp 811' (1-n )(l+n ·11.7. 1.18) i protok (4. ponekad se tretira koriscenjern resenja za strujanje izmedju paralelnih ploca (s1.7.26) (4.1) koji se ima izmedju nepokretnih cilindricnih povrsi (v p == 0).7.P. 3 (4. tlpdrr.31) pri cemu je precnik d =(D 2 + D] ) / 2 '=: Rz + RI . Ipak. Relacija (4. JiJco s~. == 2Q.4. (4.7.30. U ovom slucaju srednja brzina strujanja (4.7. sled! izraz za koeficijent trenja v. fen) ~:d.7. KoristeCi upravo ta resenja ovde ce se analizirati specijalni slucaj koncentricnog krucnog prstena (s1. ali ipak manji ad jedan (0<n<1).7. 2 811l 1-n 2 +--) Inn (4.6.28) se svodi na oblik 48 A.7. 0.29) Re .5 == 3/2.26) daje razlilru pritisaka u procepu iz koje. Resenje za brzinsko polje (4.1 • 2 2 vm =--~ (1+n tlpR. posle poredjenja sa opstom Darsijevom formulom tlp = pie ·11 DH . (4. Problem 4.7. U literaturi iz UR kruzni koncentricni procep. tj. u literaturi se najcesce koristi obliIc Ie =24/ Re R' U slucaju kada vazi izraz (4.29).29) koristimo za odredjivanje koeficijenta trenja.330 Osnove uljne hidraulike Tom prilikom je analizirano strujanje u procepu izmedju tela cilindra i pokretnog klipa. Sa ovom vrednoscu funkcije fin) izraz za koeficijent trenja (4.7.n ) lInn e u kame je Re =vmDH / v Rejnoldsov broj.7.5].999] funcija J(n) ima vrednosi J(n)=[l.7.4~ lla).samo razlikom pritisaka.9.6. DH =2(R2 -RI ) = 211 hiclraulicki precnik procepa i fen) :::(1-n)2/[1+l1z +(1-n 2 )llnn] funkcija od geometrijskog parametra procepa.7.n 2 pri cemu je n = R] / Rz karakteristicni geometrijski odnos procepa. 64 (l-n) z = R fen) . eR eh pn cemu je Rejnaldsov broj definisan Re R =vmRH Iv definisan u odnosu na hidraulicki radijus (R H ::: DH / 4 = h 12) i Re h = Vmh / v u odnosu na visimi procepa. b) Slika PA-ll . za n uzmu vreclnosti 11=[0.P. V=1211th. dirnenzija RI ' R2 i h (s1. srednja brzina i protok kroz koncentricni prstenasti pracep odredjeni su izrazima: Ie= R 64 2 2 Vm == tlp 12Tj1 h 2 . dakJe. /2. Jasno je da se tom aproksimaCijOlll u proracunu pravi odgovarajuca greska.

Uz pomoe ove veliCine dobija se aproksimativna vrednost koeficijenta trenja Aa = 48/Re. sa klipnjacom precnika do brzinom v p i pri tome savladava radnu sili F..P= 4F In(d( -d. i iznosi .Pn + t:.7.28) za stvarni koeficijent trenja u kruznom prstenastorn procepu dobija se odnos koeficijenata trenja (1-n)2 -±f() ( RIR) 2 2 . konstantnim protokorn V...Kada se vrSi aproksimacija stmjanja u kruznom koncentricnom procepu strujanjem izmedju paralelnih ploca.28).Rl)::: 2h.p = t:. :::t:. Ovaj postuimk je vee sproveden u Odeljku 4. Sk' t:. koeficijent trenja je odredjen izrazom (2..p p i t:..d'+l)T ' u kojoj je koeficijent trenja A2 ::: 641 Re 2 . Dakle. Silu trenja koja deluje na klip sa kIipnjacom zanemariti. Odrediti brzinu klipa. Radni i protiv-pritisni prostor HC-a .ka greska.3 n.6 ion daje protok .Pp + p(Su +2Sk +A..Pn' Strujanje u procepu i cevi je larninamo. Za proracun koeficijenta trenja kod koncentricnog kruinog prstana merodavan je hidraulicki precnik D H ::: 2(R 2 .28) u kojoj je koeficijent trenja odredjen izrazom (4..Osn6ve uljne hidraulike 331 Odrediti koliki je odnos koeficijenata trenja tacnog i aproksimativnog postupka? Dobijeni odnos komentarisati. Primenom izraza (4. visk6znosti Yj. Kroz HC kreee se klip precnika d l duzine I. RESENJE: Kao prvo iz jednacine .1.42) Aa :::24/Re h ' pri cemu je Re" :::vhlv Rejnoldsov broj. II.1. nd 4 2 )(1+11 +~) 2 1-n 2 .7. n= 1 2 ' 1+n +(l-n )Ilnn Za male vrednosti parametra n vrednostfunkcije f (~ 1) ::: 3 12 daje odnos koeficijenata trenja AI Aa ::: 2. .P128YjI(l-n . Slika P.· .. Ova razlika pritisaka ostvamje strujanje u procepuprotokom VI i u obilaznoj cevi protokom )/2' Protok kroz procep odredjuje· se it Darsijeve formule ·(2.7. Sil spojeni preko koncentricnog prstena izmedju klipa i cilindra i sa obilaznorn cevi precnika d i duzine L u kojoj se nalaze otpori: S". A A 4 a 3 ProD/em 4~12.4. RESENJE. odredjujeserazlika pritisaka t:.. pri cemu je Re = VDH Iv. te se zato on ne preporucuje za odredjivanje koeficijenta trenja u kruinom koncentricnom procepu. n=dl ld2 • Protok kroz zaobilazllu cev odredjuje se iz Bernulijeve jednacine 2 I v2 t:.) . uz zanemarivanje sile trenja. U HC precnika d 2 dotice ulje. 12 ravnoteze sila koje optereeuju ldip sa klipnjacom. moze se zaklj!lCiti da se primenomizraza za koeficijent trenja Aa pravi gruba proracuns.

332 Osnove uUne hidraulike pri cemu su konstante: p a="2(C. Dati. • '" 2 2 b=y .7W. h h=O. S obzirom da je maksinialna yrednosttrigonometrijske funkcije (sina. gde je a ugau. podaci su: D=50mm...Pn-App' Konacno iz jednacine kontinuiteta za khpa v p He V = V. Elementarna sila trenja je dFw = 1:) R dcp u kojoj je cp ugao.lPas . koji kroz elementarnu ------ . daje viskozni napon na zidu osovina 1: w = T\(dv / dy)y=".lmm. 1':'1. n )karakteristicna g.R1 cosa-ecoscp .u+2C.~metri­ jska velicina i 11 = Rl / Rz. Odrediti moment trenja kojim ulje deluje na osovinu i snagu trenja. precnika D1 = 2R1 i duiine t. koja se nalazi u cilindru precnika D2 = 2R 2 • U slucajukada se ose simetrije klipa i osovine nalaze na medjusobom ekscentricnom rastojanju e tada strujni prostor izmedju njih predstavlja ekscentricni kruini prsten(s1. izmedju linija koje prolaze kroz teiista klipa i cilindra. u kome rotacija osovine stvara linearni profiI brzina.k+1) . Prema tome visina procepa je odredjena relacijom h«p) = R2 -R1 -escos<p= a-ecos<p . odnosno osovina. .7. lznosi h(cp) = Rz .4-13 u kome su OJ = 2mc (n[o/s]) ugaona brzina i y koordinata koja se meri od zida ldaja. (4.32) pri cemu je a = R2 -1~1 -= R2 (l. ~=O.p kroz eIcscentricni Stika 4. Posmatra se nepokretni klip. n=10000/s. ~ 0. Strujni prostor kliznog leZaja predstavlja koncentricni kruzni prsten visine h i duzine I. obrtni moment i snaga trenja iznose: M<= Rdi'w J . Konacno.Vj -V2 ) / (d 1 -do )71:. u tacki A.RESENJE: Linearni p ofiI brzina u procepu v = Rwf" Slika P.028Nm i P=107. 1=100mm. Problem 4-13.6.2).7. odnosno eosa.2 procep ostvaruje se· protok fluid a. odredjenim uglom cp.7.6.:.P=lv1w= h Za zadate brojne vrednosti ove velicine iznose:M=1.)max = e / Rl' ikako je e« RI'. . Osovina precnika D=2R okrece se brojem obrta n u kliznom lezaju u kome se nalazi ulje viskoznosti ~. +ri 2 + vp odredjuje se brzina = 4(V ..4.p-I::.~ = 7T2~lnD3 TC3~l112 D3 2h . to sledi da je sina. Visina procepa na proizvoljnom ugaonom polozaju. e Pod dejstvom razlike pritisalca /). 321~ c=l::..

7. Sa ovom pretpostavkom. 4.7. . Protok kroz procep odredjen preko srednje brziue iznosi rj = v m (R. Dinamika hidrocmndra \ I Pod dinamikom HC-a podrazumeva se kretanjeklipa i klipnjace HC pod dejstvom stvarnih .7.33) Da bi se primenom izraza (4. u fuukciji fCe) . U tu svrhu se posmatra He kod koga je dejstvo svih spoljnih sila.33) mogao odrediti protok potrebno je poznavati funkciju v = v(<p). . Za odredjivanje ove f~nkcije koristi se pretpostavka da se protok kroz elementarnu povrsinu dll moze odrediti kao protok kroz odgovarajucu elementarnu povrSinu koncentricnog prstena visine h.38) dobije resenje za koeficijent trenja koncentricnog kruznogprocepa.·izraz(4.Osnove uljl1ehidraulike 333 povdinu dA= h(R z -h 12)d<p iznosi: (4..7..34) odredjuje srednja brziria strujanja kroz ekscentripni procep 11 R2 (1 3 vm = :11/ l=:~ 48 1+11 f(e).7.7.7. Ovde treba napomenuti da ako se u funkciju f (e) vrsi izosta'lljahje clana liZ a / 2R2 .7. dobija se izraz za koeficijent trenja .33) dobija se protok kroz koncenrticni prstenasti procep: dV =vdA =vh(Rz -h 12)d<p .7.f. sto znaCi da se u ovom pojednostavljenom slucaju protok odredjuje kao: v= .7. opstom Darsijevom formulom I1p = p. pri cemu je funkcija 3_ a 3_ 4 f( -) = 1+2"e 2 .R1 ) = 2R2 (1.35) ima vrednost f(O) = (1 +11) 12. I1pDzna 12111 3 (l+2"e): 3_ 2 (4.7.11) hidraulicki precnik procepa. Clan uz a 12Rz izostavlja. stoclaje koeficijent trenja 1. dalje. v. zanemarivanje ovog CIana nije opravdano. Prema tome..z +ge ) . pa se primeuom izraza (4..7. iz izraza (4. e e 2 U (4. iz izraza (4.34) .ekscentriciteta (e = 0) funkcija (4.37) Odredjivanjem.prornenljivih sila. U specijalnom slucaju kada nema .2R (1 + 3.(0) = 96/ Re koji vaZi za koncentricni kruzni procep.p V- zr 12 11/ h (R 3 0 11 2 - _."'·f / Df[ .7. a sto je prakticno slucaj u literaturi iz UH.37) pada pritiska i poredeCi ga sa. sto znaCi da je srednja brzina strujanja kroz ovu elementarnu povrsinu odredjena izrazom (4.729). 3 (4..30).R12 )n.7.38) 1 u kome je Re = v mDH / v Rejnoldsov broj i DH = 2(R2 . vrednost funkcije 1(0)= 1 ne dozvoljava da se iz (4. koje su prisutne u mehanickorn sistemu koji polcrece . . (4..35) kojoj je e = e 1a relativni ekscentricitet protepa.36) o posledicama pomenutog zanemarivauja bice vise reCi na krajl! ovog paragrafa. 12.pD2na 2)d<p12111 fCe) .. (4.. Veoma cesto se u literaturi iz UH. _ f.= Re fee) .7.

ukome su konstantni pritisci PI i P2 ' klip poCinje da se kreCi iz stanja mirovanja: Odrediti zakon promene brzine i zakon kretanja klipa ako se u tokukretanja savladava a) konsta- . (4.7. leoja daje korene Ij 0 i 1'2 == -[31 In. veoma cesto ona je promenljiva. a F112 sila viskoznog trenja izmecljll kliplljace i kuCista cilindra..7. leao s~o je to slucaj kod rudarskih i !. ili.40) x"U) == C. pa opste resenje diferencijaIne jednaCine moze da se napiSe u oblik:u: x(t) =C1 +C2e. F112 =a 2 (pz .1(PI. Za partikularno rdenje vaH vee receno u sklopu analize jednaCine (4.ll =ct.. pak.7. tj. imaginarni iIi dvostruki. dok se partikularno reSenje xp(t) tek moze naCi na osnovu poznavanja funlecija pet) i F(t).-2 _ r [31 m := 0. zamenjeno dejstvom jedne spoljnje sile F(t) ~g=~-'-1I>- X F(t).~l sila viskoznog trenja izmedju klipa i cilindra. tada se diferencijalna jednacina kretanja (4. promenom sastava isleopavanog tla. Zamenom ovih sila u (4. a sto direktno utice na oblik homogenog resenja.7.40) svodi na oblik m a njeno rdenje moze da se napise leao x+28 x+oo 2 x == P(t)-F(t) ' ajt (28 =oI m' 00 2 =.41) =0 Konstante integracije C1 i C2 odredjuju se iz pocetnih uslova..eksponenti aJ i a2 predstavljaju korene karaleteristicne jednaCine r 2 '1-28r+oo 2 =O.7. +Cz exp( -f3t / m).7. a12 =-8±.22). ".7. . na pr. 2 (pz .4. Koeficijenti .39) diferencijalna jednacina kretanja se svodi na oblik: m m. Na osnovu izgleda learakteristicne jednacine . medjutim.Pa) x+~ x= P(t)-F(t) (4.7.39) Sile trenja u HC-u odredjuju se primenom F. Ovi leorelli mogudabudu realm.) III x(t) = xh(t)+Xp(t)== C1 e + Cze azt +xp(t) .'· Kod stacionarnog strujnog rezima sledi da je P = const.7. .P2 (t)-Flll-~2 -F(t) izraza (4.P2)+~IX.rradjevinskih masina kada je njena promena izazvana. U horizontalnom HC-u prikazanom na s1. u sklopu mehanickog sistema postoji opruga cije dejstvo se izraiava silom Fc "" ex. pri cemu je }.7.40) je sila koja potice od polja pritiska.. Ova sila moze imati konstantnu vrednost. sledi da je resenje homogenog dela diferencijalne jednacine (4. i iznose: (4. Pro~ltI!m 4-14. odnosno da obile partikularnog resenja zavisi od oblika funkcije F(t).P2) '-ct. l (PI . Ukoliko u skolpu HC-a.move uljne hidraulike HC.f3t1m + xp(t) .334 G.J82 -oo 2 . Prema drugom Njutnovom zakonu jednaCina kretanja pokretnih delova HC glasi: mx = ~ (t).P2(t) -ct. Ova sila predstavlja radlttt Slltt He-a.' u kome je 13 = 131 + 132 ukupni koeficijent viskoznog trenja i pet) = ~ (t).Pa)+~2x.!2.41).

.7..-.diferencijalne jednaCine (a) dobija se konstanta C == (P .F) / p2. Primenom pocetnih uslova x(O) = x(O) = 0 iz (b) se dobijaju konstante: C2 == -CI == m( P . Trazenjem partikularnog resenja diferencijalne jednacine (a) u obliku x(t) = At + Bexp(bt) dobijaju se konstante P A=j a' . -!l>- x O PI' P2' ' (X. zamenom nadjenih konstanti u (b) i potom njegovim diferenciranjem dobijaju se zakon promene brzine i zakon kretanja klipa XU)== P-F (l_e-~t!m) p x(t)== m(P-F) . x(t) == m (p -bK) e. m b) Kada se radna sila menja po zakonu F(t)== aexp(bt) funkcija l(t) ima oblik I(t) = P / m+aexp(bt) / In. -B==K= b(p+mb)' Zadovoljavanjem pocetnih uslova x(O) = x(O) == 0 odtedjuju se konstante: mP mb .. b. PI' (XI' (X2' ~1' ~. p2 (e-~tlm_l+~t).. (a) (b) a) Za slucaj konstantne radne sile. Poznate velicine su: D.) i b) ako je raqna sila opisana zakonom F(t) == a exp(bt). + C2e-~tlm + xp (t) . iz (b) slede trazeni zakoni xU) == ~ .--. m.F) / m == const. NaCi X zakon kretanja klipa ako je sila opruge veca od sile viskozllOg trenja. C2 ==p'(j-'-bK) .1)K . x + m x == I() . d. U protivpritisnom prostoru HC-aprecnika D nalazi se opruga krutosti c koja je u pocetnom stanju mirovanjasabijena zarastojanje xo' Ukljucivalljem razvodllika u komorama HC-a vladajukonstantniprIHsciPI i P2 (PI> P2) klip poCinje da se krece pri tome .F) / p..Osnove zilj'ne hidraulike 335 ntna radna sila (F=const. ) P F(t) t x(t) = C. p. Konacno. p..f3t1m -K it . P . In.(~ . a.7. Zadovoljavanjem.. za ovaj oblik partikularnog resenja.. dobijase diferencijalna jednacina kretanja klipa: . sledi da je l(t) == (P . . p.. P p2 . t Cije je opste resenje: (/() ==. p p + P I+K(l+ inb)_ mP. RESENJE ZaddavajuCi iste oznake kao i u Odeljku 4. pa se partikularno rdenje diferencijalne jednaCine (a) trcdi u obliku x p (t) == Ct. Poznate velicine su d. Konacno.bK) e -f3tlm_bKebt . savladavajuCi radnu silu F = const. D. P=const.. C. m' P CI =-7+(T. RESENJE Diferencijalna jednacina kretanja pokretnih delova cilindra glasi: SlikaPA-15 .ProDlem 4-15.

Pz CD -d )4-cx.8. Koriscenjem pocetnih uslova kretanja xeO) == x(O) == 0 odredjuju se konstante C1 == -8 Co / qco 2 i Cz == -Co / co 2 . l Sa ovim korenima resenje homogenog dela diferencijaJne jednacine kretanja je: xh(t) =: Cte'it +C.1 (Odeljak 4. ux+co zx= C0' x+ 2'" pri cemu su konstante: 28= Jl m ' co 2 =:- c m' UzimajuCi u obzir uslov zadatka da je sila otpora veca ad sile viskoznog trenja (co > 8) dobijaju se koreni karakteristicne jednacine r2+28r+co 2 =0 =>r . Veoma je eest sIucaj u UHS-u da nema uredjaja za ogranieenje kretanja.7. vrsi udarom klipa 0 tela cilindra tada maze doCi do osteeenja cilindra. (q=Je co2 . promenljivim (s1.7. Na kraju radnog hocla kretanje klipa prestaje (tree a faza kretanjaklipa) aktiviranjem razvoclnika.2a).1 fazi zaustavljanja Idipa. hidraulickimkoeenjem.-4-. sto je.z=-8±iq.7. .(P1 . To je razlog da se u zavrSnoj fazi kretanja klipa njegaY9kretanje llSp()raVa.8. nepozeljno 11.82 »). tako da se trazeni zalcon lcretanja svodi na oblilc 8 .2c).7.4. HidrallllIicko itocenje kril!taJrnja Osnovni zadatak HC-a je da dejstvom aktivne' sile pritiska ~ u toku radnog hada savlada neku radnu silu F brzinom v p' Tom prilikom dijagram promene brzine klipa ima izgled prikazan na s1.F Ona moze da se napise u obliku: . pri cemu su ct i C. Cime se postiZe deIirrricno ublaZavanje udara (kriva b)ilinjegovo potpuno izbegavanje (kriva c)... NajeesCi tip prigusnica jesa konstantnim (sIA.Px-c(x-xo ). iIiudarom klipa 0 tela cilindra (kriva a sa s1. 'Ako se iz bilo kojih razloga zaustavljanje klipa.7.8. pokretnih delova mase In.e r2t =e.4...pz).1). . kao na pro kod rueno upravljanih URS-a.7. Kalea je partilcularno reSenje xp (t) == Co I co 2 .-e )] xU ) =.7. [1 -01 ( -smqt+cosqt. dilkie.2b) i poddiljivim prigusenjem(slA. a sto moze da se ostvari tzv.eC1 sinqt+Cz COSljt)+Co /co . UHS-u. D 2n 2 271: -.8.2). Ovaj tip kocenja zasnovan je na porastu vislcozne sile trenje il trec()j fazi kretanja.8. co" q 4.. iIi C 1 i Czodgovarajuce konstante integracije.4. tj. Hidraulieko kocenje se postize ugradnjom :. mx = P1 -. na pro mikroprekidaCima za ogranieavanje hoda.336 Osnove uljne hidraulike . tako da je udar klipa 0 tela cilindra veorna moguca pojava.Bt eCl sinqt+C2 cosqt) .dgusnice koja stupa u funk6j" '. to opste rese'lje diferencijalne jednaCine kretanja glasi: z Bt xp(t) = e. Za pouzdan rad HC-a treba teiiti zaustavljanju ldipa bez udara na kraju trece faze kretanja.8. Co .

P = P2l .22).8. dy It Zamenom ovih napona u prethodnu jednaCinu nivn.·U treeoj fazi .7. Za dalji proracun potrebno je. U ovom proizvoljnom polozaju. Idipnjace i prigusnice defenisane su precnicima D. vp =const.y=h . jer je njegova vrednosfdiktirana padom pritiska u povratnoj grani UHS-a..43) Kretanje klipa u fazi koeenja opisallo je diferencijalnom jednacinom .2a).. Zbog promenljivosti pritiska P2l (x). dok je pritisak Pn = canst. dopunska sila trenja je odredjena izrazom (4.42) gde je F~ (0) sila trenja na pokretnim povrSinama.otde dobija se merodavna razlika pritisaka I1p(x) =.Osnove uljne hidraulike 337 a) b) Slika 4. sto znaCi da su naponi na zidovima kontrolne zapremine 1: wI - -1: w2 - . Izraz za dopunsku silu trenja i3. sto znaci da se uticaj razlike pritiska na dopunsku silu trenja moze zane mariti. P2 = const. 2 2 n i3.4.7. Tjd 7t. takodje. dVTjX -Tj(-) y=O. pri cemu su tangencijalni napon 1: wl na klipu pri~lsnice i 1: w2 na zidu cilindra. u posmatranom slucaju merodavna razlika pritisaka /:. keji se svodi na oblik tiFf] (x) ~ l = -h-x x . eime se fonnira koncentricni kruzrti procep visine h = (el 2 .fazi kocenja klip prigusnice precnika d l ulazi 11 cilindar precnika d2 . .doA id2 • U drugoj fazi kretanja klipa radi se 0 stacionarnom rezimu rada sa Pl = canst. h 2Tj (4.7. poznavati rrierodavnu razliku pritisaka. Medjutim.F'l (x) u sebi vee sadrZipretpostavku 0 linearnom profilu brzina u procepu v(y) =x y ! h.24). na prigusnicu deluje dopunska sjla trenja M (x). Karakteristicne dimenzije klipa. ova razlika pritiska je fuJikcija od kordinate x.7.2 X . Dakle.. . gde se koorciinata y meri od zida cilindra.p(x)(d2 -dl )4"=1: wAnx+1: W2 d 21CX .7.P22 nije toliko znacajna. tako da jednaCina ravnoteze sila koje deluju na pokretne mase glasi: 2 2 n D n PleD -do)4"=F-~(0)+P2-4-' 2 (4.8..dl )! 2 i trenutne duzine x..2 Na dalje ee se detaljno analizirati sarno slucaj hidraulickog kocenja primenom prignsnice konstantnog preseka (s1. Ova razlika pritiska se odredjuje iz ravnoteze sila koje deluju na kontrolnu zapreminu procepa . koja se odredjuje izrazorn (4.7.

44) i (4.. Smatrati da je srednja brzina strujanja u procepu jednaka .. dijagrama sa s1.7.7.7.338 Osnove uljne hidraulike mx = Pj (D 2 -dg)*-F-~(x)-M~(x). (4. Sa ove slike se jasno vidi da je ugradnjom prigusnice odgovarajuCih dimenzija moguce potpuno izbeCi pojavu udara klipa na kraju njegovogkretanja.~(x). . njenim se reSavanjem dobija promena brzine klipa v(x)=v p -Kx 2 /2. Ako se kod hidraulickog kocenja kretanja klipa sa prigusnicom konstantnog poprecnog preseka (Odeljak 4.8 - 'fi ~ 0. a 1 2 3 4 5 6 I (2 KV/'2 Slika 4.0 0.. izraz (4. (4.46) Postavljanjem uslova da brzina klipa na kraju hoda prigusenja bude jednaka nuli.45) napise u obliku dX= -Kxdx.7.47) dobija zakon kretanja klipa u toku hidraulickog kocenja x/l=(e/~2KVp _1)/(/~2Kvp +1).7.30 postize se vrednost x = 0.44) Iz jednaCina (4.4 0. (4.4.--"! 0.2 0.42) dobija se diferencijalna jednaCina mx = F'1 (0) -F~ (x) .7..7.3 PrOblem 4-16. to se posle integraljenja izraza (4.111.99/.7.. tako da se u ovom slucaju brzina klipa.48).3.6 . tj. 0. m h 2h2 2mh2 Kada se diferencijalna jednacina (4...2 0.d j ll 1C 2 K=-(-+ )=--(D +d j d 2 ) .P2t<D _d j 2 2 2 )*_ P22+' d 2 1C (4.8.45) u kome je konstanta 2 ll 1C dj D2 .-.. Analiza jednacine (4.6 0.6.-=-~c------.8.8. (4.0 .46).7.l (0).47) dat je na s1. dobija konacan oblik x = -K xx.2 0.4. brzini klipa.svodi na v(x)/vp=1"7(x/t)2.7.7. tj.7.4 0.8 1. pokazuje da x -»/ za t~2Kvp -» 00.6 0..48) i (4. Medjutim.8) pad pritiska u procepu racuna po laminarnom modelu strujanja koji vaii za koncentricni prstenasti procep (Odeljak 4. vee pri t~2Kv p 1.].7.1).7..0 ~"0.3.47) S obzirom da je brzina klipa vex) = dx / dt .Ap(D _dj2)~ koja koriscenjem pretpostavke daje P~/x) slabopromenljivo u odnosu na F.0 -t-r-r--r-'-r-r:-rc.8 0.48) Graficki prikaz dobijenih rezultata (4.7.0 = 5. dobija se duzina prigusnice I = ~2v p / K pri kojoj se to ostvaruje.4 0. odrediti kolika se greska pravi u proracunu. da vazi F" (x) "" F" (0). a ne po realnom modelu sa pokretnim !clipom. i izraza za AF'1 ex) i Ap(x). 1.7.7.0 0.

Efekte razlike pritiska lla silu trenja klipa zanemariti.7.v' Odrediti ukupan protok ulja na izlazu iz .. Za. Ova veoma velika razlika u padu pritiska delom lezi u pretpostavci da je brzilla strujanja u procepu jednaka brzini klipa.7.v' RESENJE.43) dobija se I1po = 611p. DakIe.7. Ukupni protok na izIazu iz HC-a je If =V.C. jer je ona ustvari odredjena izrazom (4./ "~. Poredjenjem ove sa konstalltom K iz Odeljka 4. u kojoj je A=:64/Re.-2 = .HC-a u funkciji trenutriog pol~'zaja.+V2' pri cemu je r~ protok kroz koncentriclli pracep. Re=vDHlv Rejnoldsov broj i DH hidraulicki precnik. Darsijeva formula daje potrebnu razliku pritisaka x v2 12Yj .29).4." +C.strujanjekrozkoncentricni 2 procep linearnim profilom brzina srednja brzina stnijanja je odredjena izrazom (4. h u kojoj je A=96/Re koeficijent trel1ja (izraz (4. :~ prigusllice. U ovom kanalu nalazi se dOPUllSki prigusni ventiI.Yj.2d j2 ).25).-d12)*=x~(d2+2dl)(d2-dl)' Razlika pritisaka je odredjena izrazoIll (4.7.v +'AJ I d +l)v. . I1Po(x)=:P21(X)-P22=PA.48)vaZe.7.7.OSl1ove uij"ne hidraulike 339 RESENJE Zakoni kretanja klipa (4.d 1 ) 12 i x = v p brzina klipa.25) i ona daje protok ~ =v1(d.d. (C. a V protok kroz dopunskikanal.d" h- . 7. a drugim i vaznijim delom u koriscenju modela strujanja izmedju nepokretnih zidova. d 1.p. 12.2c) klip prigusllice precnika d l ulazi U cililldar precnika d 2 • Tom prilikom kroz koncelltriclli prstenasti procep struji ulje sa linearnim profilom brzina..8. dok kroz dopunski kanal precllika el i duzine ! struji laminarno. dobija se kvadratna jednacina 2 64v 4v. Pri hidraulickom kocenju kretanja klipa sa promenljivim prigusenjem (s1.l.47) i (4. poznavalljem 2 protoka ~ i V bice poznat i ukupni protok.43) I1p(x) = 2r]:i" 1112 u kojem je h == (el 2 . Iz Bernulijeve jedllaCine za strujanje kroz kanall1p(x) == p(c.2 xx DH .7.7.8.d2 . daje konstantu Ko =: m 311h~ (D 2 +d. Poredjenjem ovog pada pritiska sa feSenjem (4.+C. Poznate veliCine su. koji ima koeficijent lokalnog otpor~ C.8.sledi relacija K d+d 2 -2d 2 _ 0 =6 2 1 K D2 +d1d 2 koja upucuje na gresku koja se pravi koriscelljem modela koji ima kOllstalltu Ko' Problem 4-17.7. . Primenom modela strujanja sa l1epokretnim cilindricnim zidovima.v+1)v7 +-0 v 2 -?xx=O.v.".u'C. Razlika pritisaka I1p o primenjella u postupku datom u Odeljku 4. sarno je pitanje kolika je konstanta K u njima.

dz. Tada se HC staticki moze prikazati kao ukljestena konzala F (a1. Dakle pri proracunu He-a na izvijanje osnovni problem je odrediti kriticnu sHu.1. daIje.dz.9. na osu .1a). ali ida je veoma slozena funkcija od ove koordinate. Pror:!llclIlll!ll He lIRa izvijallJj!!'! Pri kretanju klipa kroz cilindar ukupna duzina cilindm i izvucenog deJa klipnjace se menja.7 .7. i to i tako da je maksimalna sila sa kojom radi He manja od i .fila i oznacava se sa FK • Pri I 2e> radu He-a pojava izvijanja je nepozeljna jer moze da dove de do deformacija i 10Illova. odnosno izvijanja HC-a (s1. aka je sila F dovoijno velika JoCi ce do savijanja.9a). Zato je pri proracunu HC-a obavezIlo izvrSiti njegovu proveru na izvijanje. Izmedju vlitkana promenljive duzine nalazi se i jedna linija cija se duzina ne SEka 4.Zbog. dok su unutrasnja vlakna (b-b) skracena i imaju duzinu U~ . v2 :::: S" +<.zglobom. El:asticlIU3 RilIRija i biticlIUOlll siila izvijanja a) Posmatra se slucaj kada je doslo do izvijanja He sL4.9b. Ova sila zavisi od konstrukcije HC i naCina njegovog povezivanja sa mehanickim delom sistema .7.liniju e-e spoljasnja vlaknil (a~a) su izduzena i imaju duzinu dz + t. odnosu .7.7. Kada se uzme u obzir da se pri izvlacenju klipnjace savladava neka F>FK radna sila F. Jasno je da je ta duzina minimalna pri potpuno uvucenoj klipnjaCi.7.4.9. Posmatranjem.1. i 1/2 vidi se da je ukupni kvazistacionarni pratok jednoznacno odredjen sa trenutnim polozajem prigusnice x. 4.J. uvelib) canog elementa konzole visine dz. U. uocava se da je on savijen i da je njegov radijus krivine R. .7.t. to sledi da je sa aspekta opterecenja ovaj polozaJ najnepovoljniji.y+l 1 [ daje protok ]/2 = v2 d 2 rc /4./.4.49) Slika 4. a da je maksimalna pri potpuno izvucenoj klipnjaci.vaznosti kriticne sile na rad He-a naCinu njenog odredjivanja posvetice se vise painje.9. Nairne.91). 4.7.4. kliznim Idajem iIi ukljdtenjem.'-//. Po resenjima za pro toke Til.J.h:b~w4kriticne a) b) (4. pri cemu je faktor umanjenja v ustvari koeficijent sigurnosti cija se vrednost usvaja u funkciji uloge He u sistemu. i da je na kraju kretanja klipnjace duzina HC-a maksimalna (s1.1.9.9.340 Osn01'e u/jne hidraulike cije pozitivna rei3enje . Sila F pri kojoj dolazi do izvijanja naziva se hiti61a .

2c) klip prigusnice precnika d1 ulazi u cilindar precnika d2 • Tom prilikom kroz koncentricni prstenasti procep struji ulje sa linearnim profilom brzina..·sledi relacija Ko D2 +di-2d.Po(x)==P21(X)-P22=pA.C. poznavanjem 2 protoka V." + C.7.8. dobija se kvadratna jednacina .P o primenjena u postupku datom u Odeljku 4. 1z Bernulijeve jednaCine za strujanje kroz kanal /':. .48)..d 1) 12 i :i:::::: v p brzil1a klipa.v' Odrediti ukupan protok ulja na izlazu iz He-a u funkciji trenutnbg pol~zaj't/=­ prigusnice. Ova veoma velika razlika u paclu pritiska clelom lezi u pretpostavci cia je brzilla strujallja u procepu jednaka brzini klipa.Zastrujanjekrazkoncentricni pracep linearnim profilom brzina srednja brzinastrujanja je odrecljena izrazom (4.l. . Primenom modela strujanja sa nepokretnim cilindricnim zidovima.Osnove uljne hidraulike 339 RESENJE: Zakoni kretanja klipa (4. Re=vDHlv Rejnoldsov broj i DH hidraulicki precnik.43) clobija se /':. dok kroz clopunski kanal precnika d i duzine I struji laminarno. . Efekte razlike pritiska na silu trenja klipa zanemariti. Razlika pritisaka /':.d.7.v + All d + 1) vi 12. u kojoj je A.v' .v.7. a clrugim ivaznijim delom u koriscenju modela strujanja izmedju nepokretnih zidova..). mh Poredjenjem ove sa konstantom K 1Z Odeljka 4. Pri hidraulickom kocenju kretanja klipa sa promenljivim prigusenjem (s1.7E: Ukupni protok na izlazu iz HC-a je fi"='V1 +fi"2' pd cemu je ~~ protok kroz koncentricni procep.4.29).8.p(x) :::: pC C. Darsijeva formula daje potrebnu razliku pritisaka 2 x v 12'1. sarno je pitanjekolika je konstanta K u njima.25) X d 2 +2d1 v 1 ::: 3 d +d] . a V protok kroz dopunski kanaI. Poredjenjem ovog pada pritiska sa resenjem (4.7.7.7."" 6---:---"-----'K D2 +d1d 2 koja upucuje na gresku koja se pravi koriscenjem moclela koji ima konstantu Ko' Problem 4-17. RESEN.p. .7.2 xx DH h u kojoj je A:::: 96/Re koeficijent trenja (izraz (4.-2 = .'1.vaze. 2 2 n. jer je ona ustvari odredjena izrazom (4.u'c. i )/2 bice poznat i ukupni pratok. 7.p.7. 2 i ona daje protok V! :::: v1 (d 2 -d1 )"4:::: X3(d z +2d1)(dz -dj ) .n : • Razlika pritisaka je odredjel1a izrazom (4. Dalcie.25).7.P 0 :::: 6/':.jJ(x)::: 211:( 1/t 2 u kojem je h ::: (d 2 .47) i (4.. /':.2d.:::: 641 Re. Poznate velicine su: d p d2 .43)f:. koji ima koeficijent lokalnog otpor~ C. daje konstantu Ko:::: 3Tj~ (D 2 + d..8. U ovom kanalu nalazi se dopunski prigusni ventil.

Kada se uzme u obzir da se pri izvlacenju klipnjace savladava neka F>FK radna sila F.zglobom. SUa F pri kojoj dolazi do izvijanja naziva se h:iticFltl stla i oznacava se sa FK.7. 32v 1 C. Nairne. Po resenjima za pro toke )11 i r/2 vidi se da je ukupni 2 kvazistacionarni protok jednoznacno odredjel1 sa trenutnim polozajem prigusnice x. aIm je sila F dovoljno velika loci ce do savijanja. odnosno izvijanja He-a (s1. Ova sila zavisi od konstrukcije He i nacina njegovog povezivanja samehanickim delom sistema .9.9.1a). PrOll'3Cllllll He na izv~jaJ!ijje Pri kretanju klipa kroz cilindar ukupna duzina cilindm i izvucenog dela klipnjace se menja.liniju e-e spoljasnja vlakna (a~a) su izduzena i irnaju duzinu dz +t:.9.t:. to sledi da je sa aspekta opterecenja ovaj polazaj najnepovoljniji. 4..9a). Uodnosu na osu . i to taka da je maksimalna sila sa kojom radi HC manja od kriticne a) b) I Fmax = FKlv I.7.Zbogvaznosti kriticne sile na rad He-a naCinu njenog odredjivanja posvetice se vise painje. a da je maksimalna pri potpuno izvucenoj klipnjaCi.9.1.1. Pri -t> radu He-a pojava izvijanja je nepozeljna jer moze da dove de do deformacija i lomova. ali i da je veoma slozena funkcija od ove koordinate. dok su unutnlsnja vlakna (b-b) skracena i imaju duzinu (Ai. iklritiClll3 sUa ib/:vijallllja a) Posmatra se slucaj kadaje doslo do izvijanja He sl. sigurnosti cija se vrednost usvaja u funkciji uloge He u sistemu. i da je na kraju kretanja klipnjace duzina He-a maksimalna (s1.4.9. 4. Ehllstliclln:!ll lillnija .7.1. .49) pn cemu je faktor umanjenja v ustvari koeficijent Slika 4.4.7.7. dalje.9b. Zato je pri proracunu He-a obavezno izvrSiti njegovu proveru na izvijanje.7. Tada se HC staticki moze prikazati kao ukljeiltena konzola F (a1.dz . Dakle pri proracunu He-a na izvijanje osnovni problem je odrediti kriticnu sHu.y+llv( d 2 )-+f1 xx (C. Jasno je da je ta dliZina miniinalna pri potpuno uvucenoj klipnjaCi.91). Posmatnmjem. . kliznim leZajem iii uldjestenjem.dz.7.4..340 Osno·ve uljne hidraulike cije pozitivno resenje v2 := 1 r 32v ~ 4v . (4. uocava se da je on savijen i da je njegov radijus krivine R. uvelib) canog elementa kOIlZole visinedz.d 2 2 r J daje protok V = v 2 d 7( /4. Izmedju vlakana promenljive duzine nalazi se i jedna linija r3ija se duzina ne Slika 4.y+l).u+C.+C.1.4.i.

Razlika pritisaka /:. u kojoj je'A = 64.. Y. daje konstantu Ko = 3'l~ (D 2 +d. (r +r +1)1' Z +-v 2 --xx=O '?u '?v d2 h2 · . p.25).'" C. prigusnice.8.7.. Efekte razlike pritiska na silu trenja klipa zanemariti.y 4..48) vaze.7. 11.. IRe. koji ima koeficijent lokalnog otpor"!. ~~ . i V2 bice poznat i ukupni protok.d2)~. Primenom modela strujanja sa nepokretnim cilindricnim zidovima.7.d.sledi relacija K _0 -6 K - DZ+d 2 _2d 2 2 1 D2 +d d 1 2 koja upucuje na gresku koja se pravi koriscenjem modela koji ima konstantu Ko' Pro/JIcm 4-17. Ova veoma velika razlika u padu pritiska delom leZi u pretpostavci da je brzina strujanja u procepu jednaka brzini klipa. jer je ona ustvari odredjena izrazom (4.8.. 1z Bernulijeve jednaCine za strujanje kroz kanal /:"p(x) = p(Su +Sv + 'AI / d + l)v~ /2.OSl1ove u!jne hidraulike 339 RESENJE Zakoni kretanja kEpa (4. protok kroz koncentricni procep. Za strujanje krozkoncentricni procep linearnim profilom brzina srednja brzinastrujanja je odredjena izrazom rj =V1 + Tt2 .P o = 6/:"p.7. a Vz protok kroz dopunskikanal.7.Y. Pri hidraulickom kocenju kretanja klipa sa promenljivim priguse- njem (s1.v' Odrediti ukupan plotok ulja na izlazu iz HC-a u funkciji trenutriog polozaja __ . dok kroz dopunski kanal precnika d i duzine I struji Iaminarno. x el z +2d1 v1 = 3 d 2 +d 1 ' i ona daje protok · V1 VI z (d 2 .l. Poredjenjem ove sa konstantom K 1Z Odeljka 4. U ovom kanalu nalazi se dopunski prigusni ventil."'-' .P o primenjena u mh 2 postupku datom u Odeljku 4.7. poznavanjem protoka V. Darsijeva formula daje potrebnu razliku pritisaka x v 2 1211. . a drugim i vaznijim delom u koriscenju modela strujanja izmedju nepokretnih zidova.x 3 2 1 4.v' RESENfE Ukupni protok na izlazu iz HC-a je pri cerim je V.43) /:"p(x) = 211x/ h 2 u kojem je h := (d 2 -el1 ) /2 i x = v p brzina klipa. Poznate velicine su: d p d z .. /:"Po(X)=PZ1(X)-P22=P'A 2= h2 xx DH II kojoj je 'A = 96/ Rc koeficijent trenja (izraz (4.7. .7.4.2c) klip prigllsnice precnika d1 ulazi u cilindar precnika d z . Re = vDf{ I v Rejnoldsov broj i Df{ hidraulicki precnik Poredjenjem ovog pada pritiska sa resenjem (4.29). Dakle. Tom prilikom kroz koncentricni prstenasti procep struji ulje sa linearnim profilom brzina. samo je pitanje kolika je konstanta K u njima.43) dobija se /:.'~(el + ?d···(l2 ~ 1) c d) 1 • Razlika pritisaka je odredjena izrazom (4. C.47) i (4. -2d1 ).8. dobija se kvadratna jednacina z 64.7. C.

7.move uljne hidraulike c.4.91). pri cemu je faktar umanjenja v ustvari koeficijent sigurnosti cija se vrednost usvaja u funkeiji uloge He u sistemu. kliznim leiajem ili ukljeStenjem~ Zbog vaznosti kriticne sile na rad He-a nacinu njenog odredjivanja posvetice se vise paZnje. uvelib) canog elementa kOllZole visine dz. U odnosu na OSU . 4.ije pozitivno reSenje v? .1. Zato je pri proracullu He-a obavezno izvditi njegovlI proveru na izvijanje. Sila F pri kojoj dolazi do izvijanja naziva se kriti6ztl . Po feSenjima za pro toke r~ i f/2 vidi se da je ukupni 2 kvazistacionarni protok jednoznacno odredjell sa trenutnim polozajem prigusnice x.9.9. .zglobom.7. uocava se da je on savijen i da je njegov radijus . dok su unutrasnja vlakna (b-b) skracena i imaju duzinu (It -Ildz.7.7.l(-·)r +-2 xx(~u +~y + 1) . '" V d'" h d'" J daje protok V = v2 d 2 n 14. a da je maksimalna pri potpuno izvucenoj klipnjaCi. DakIe pri proracunu He-a na izvijanje osnovni problem je odrediti kriticnu sHu.9.1.. odno8no izvijanja He-a (81.liniju e-e spoljasnja vlakna (a~a) su izduzena i imaju duzinu dz+lldz.Elasticna Hl!Ilija i klriticllll11 siRa inijanja a) Posmatra I>e slucaj kada je doslo do izvijanja He s1.4." + C. Izmedju vlakana promenljive duzine nalazi se i jedna linija Cija se duzina ne Slika 4. Nairne.7. to sledi da je sa aspekta opterecenja ovaj polozaj najnepovoljniji. 1 I r 32v? 4\1 .1a).7.90). ali i da je veoma slozena funkcija od ove koordinate.4. Pri kretanju kUpa kroz cilindar ukupna duzina cilindm i izvucenog dela klipnjace se menja.4.? . Tada se He staticki moze prikazati kao ukljestena· konzola F (a1. Ova sila zavisi od konstrukcije He i naCina njegovog povezivanja sa mehanickim delom sistema . i da je na kraju kretanja klipnjace duzina He-a maksimalna (s1. i to taka da je maksimalna sila sa kojom radi He manja ad hiticne a) b) (4. . dalje.. aIm je sila F dovoljna velika!oCi ce do savijanja..ftia i oznacava se sa FIc' Pri radu He-a pojava izvijanja je nepozeljna jer moze da dovede do deformacija i lomova.7. Posmatranjem. 32v 1 = c.9b. Jasno je da je ta duzina minimalna pri potpuno uvucenoj klipnjaCi. Kada se uzme u obzir da se pri izvlacenju klipnjace savladava neka F>FK radna sila F.9.49) Slika 4..y + ll.1 .340 G. krivine R.

53) U ovom slucaju jednacina elasticne linije glasi: . a sto za posledicu ima da je clan y'2 mala velicimi. dobija se kriticna sila izvijanja se F _ K - 1(2E Imin 4[2 (4. Zanemarivanjem ovog Clana diferencijalna jednaeina elasticne linije ima obHk: IY"=MIElxl. Kako je radijus krivine odredjen diferencijalnom jednacinom: R:::: (1 +y'2 )3/2 I y". to se iz jednaCine (4.50) dobija jednaCina elasticne linije y"_ M (1+ y'2 )3/2 =: E E Ix M=.7. llizeg reda U odnosu na ostale clanove diferencijalne jednaCine (4. To je linija e-e i ona se naziva e/asticna lini.52) Rdenje ove diferencijalne jednaCine zavisi od nacma pncvrscavanja krajeva cilindra i Idipnjace za mehanieki sistem. 2 n 2 Za n=l i za minimalni presek koji ima po visi:iliHC~a.> F=E1:~(2n-l) (21)' .7. .ciftizdar tiki/estell U ovom slucaju (v. Sa ovim momentom jednacina elasticne linije dobija obHk: y"+k Y-= k yo 2 2 k 2 = F I Elx ' y koji ima opste resenje y(z) -= Cl cos(kz) + C2 sin(kz) + Yo 1z granienih uslova yeO) = 0 i y'(O) = 0 dobijaju se konstante C1 :::: Yo i C2 -= 0. Postavljanjem momentne jednaCine za osux .Osnove uljne hidraulike menja. '.51) Elx U tehnickoj praksi se ne dozvoljavaju ugibi koji su 'veCi od 2% od ukupne duzine..7.::(2n-l)2i' n (n=1. izazvan silom F. odnosno od tipa osionca koji mogu da budu kIizni iii zglobni i ukljestenja.y).51).9:2) moment na proizvoljnom rastojanju z. M=h·O'. (4. ) :::.7.dA. a to je poprecni presek 2 kHpnjace A =: d n 14 koji daje vrednost momenta illercije Ix:::: Jmin:::: d 4 n I 64. i slicnosti trouglova f>dz I dz =y I R =£.2. (4.7. dok granieni uslov y(l) :::: Yo daje resenje za koeficijent k:. (4. je JvJ=F(yo . a) Klipnjaca slobodna . A 341 primenom Hukovog zakona dobija se izraz za moment: 0' z = £ E.50) R A· R' u kome su E-modul elasticnosti i Ix-moment inercije povrsine poprecnog preseka.y 2 dA=-_· J 0..7. s1. .a.4.7.

7. dobijaju oblike: 2 .F y.7. Uvtstavanjem ovog momenta u (4. za n == 1 i z=li2 dobija se da ona ima vrednost maksimalnog ugiba. (4. .342 Osnove uljne hidraulike (4.55) y(Z)=YmaxSlfl(n.7. prouzrokovan silom F. .?..:::J 2 (n / /)2 1 ono omogucava izracunavanje kriticne sile leao: y .7.3.4934097.54) b) K/ipnjac0 i cilindar zglobno OSIOllj(!ili Kada su cilindar i klipnjaca zglobno vezani sa mehanickim sistemom (sI. Ova resenje maze da·· se napise U obliku k 2 = 2.4.W//'-- Preostali granicni us16v y(l) =0 daje transcedentnu jednaCinu kl = tgkl. tada se HC staticki predstavlja kao greda (sl.4.9. ima vrednost kl=4. koja zadovoljavanjem granicnih uslova y' (0) = 0 i yeO) F 2 Fa 2 = 0 ima resenje: FoZ z 1 y(z)=F(T-l+coskz. ). koji opterecuje bilo koji presek je M = .52) dobija se diferencijalna jednaCina elasticne linije y"+k Y=-Jik (l-z). numerickinadjen.9. Cije je opste resenje: yet) = C1 cos(kz) +C2 sin(kz) Koriscenjem granicnih uslova yeO) =y(l) =0.4a) tada HC predstavija gredu sa slike 4.4b. Kaleo je u ovom slucaju ldizni oslonac opterecen i horizontalnom silom Fo to je moment koji deluje na Y rastojanju M=-Fy-Fo(l-z).. U ovom slucaju moment.) . Konstanta C2 nije odredjena.9.3a).2.3b).7. (n =1.. ~~'-::"'////(.klsinkz).52) na oblik: y"=+k 2 y=O .cilindar ukl/dten Kada je cilindar vezan prednjom iIi zadnjom prirubnicolll a ldipnjaca zglobno oslonjena (s1. b) a) jednacina elasticne Iinije i izraz za kriticnu silu Slika 4.57) a) b) Slika 4. C2 = Y max' Konacno. dobijaju se konstante C1 = 0.7.7..56) z4 . medjutim.4.7.046rc 2 / [2 .7.7. FK = Z2 * c) Klipnjaca zglobno vezana . C2 0 i k = nn / I . Z rc E I min (4. '~?.7.9.9. dakIe.7.9. (4. ciji prvi koren. svodi diferencijalnu jednaCinu elastiF cne linije (4...4.

4.7.v=5 .5a) tada He predstavlja gredu obostrano ukljestenu (slA7.61) U izrazu (4.y. 2) 4Irld<50=:.7.9.eJtelli U slucaju da su cilindar i klipnjaea za ostale elemente veza:rii prirubnicama (s1.7. () 4.7.2.. iIi 1min == (d. AF t '.57) i (4. Ako je ldipnjaca napravljena od cevi tada se za d uzima spoljasnji precnik Cd = d 2 )· . minimalnog poprecnog preseka...7. deluje i moment M o ' ~F F tako da je karakteristicni moment koji opterecuje.5b).59) Slika 4.dt)71: / 64ako je klipnjaca napravljena od cevi spoljasnjeg precnika d2 i unutrasnjeg precnika d1 " Vee je receno da je v koeficijent sigurnosti Cija usvojena vrednost zavisi ododgovorncisti zadatka kojeg obavlja He.9.7.. proizvoljni presek grede M = Mo .55).. koji se odredjuje kao 1min = d 4 "n 164 kada je ceo poprecni presek ispunjen materijalom..7. 'W~~. ito: 1) 41 r ld>50=:..6.2. .cija Ir Ir redukovana duzina 21 1/2 je vrednost data u tabell 4.. RezimirajuCi izlozeno 12 prethodnog Odeljka moze se konstatovati da poredjenjem dobijenih resenja za kriticne sile izvijanja .9.9. tj. (4.7.7.. Ovde ce se navesti jedna preporuka za. prema (4.9. Ovom prilikon na HC.2 (4.7...49) je Tabela 4.61) I min je moment inercije povrSine klipnjace.OsnG've uljne hidraulike 343 d) KltjJl?!aca i a!indaruk!. (4.. Redukovane duzine HC Fmax = 7t 2 E I min vIr 2 (4.Fy.7. osim sile F. Koriseenjem granicnih uslova: I yeO) = y(l) = y'(O) = y'U) = 0 .5.7. izbor koeficijentasigurnosti u funkciji karakteristicnog geometrijskog odnosa 4lr / d .W dobija se jednacina elasticne linije A10 y(z) = F(l-coskz). Sa ovako odredjenom kriticnom silom maksimalna sila koja sme opterertiti ldipnjacu.60) Sematski prikaz oslanjanja u kome je HC~a.7.53).izrazi (4.59) vidi se da se kriticna sila moze napisati u jedinstvenom obliku: FK 2 7t E 1min =--2- (4.58 /1= 1 i koeficijent k kri ticna sila = 2nn / l F K iz koga se za dobija a) b) y 4n2Elmin = ---::--"-"".v=3+4 .

4-19b. U jednom servisu HCse koristi kao auto-dizaliea koja treba da podigne do visine/=2m automobil mase m=1600kg. Masa platforme i klipa sa klipnjacom je /no == 1000leg.7. ako je llvp:::: 0.3mm.344 Osnove uljne hidraulike Problem 4-Jl. Na radnom stolu rendisaljke mase 1110 = 419. RESENJE: a) 1z jednaCine ravnoteie sila koje deluju na klip i uvodjenjem faktora f= 1..1. Do =20mm) (1"""/0 h. Promenu mase radnog pJ:"edmeta u toku obrade. = 0.8. Problem 4-19. moment inereije preseka je 1m in == (d~ -d:)re/64.l( iznosi d = 'V641 min!"J( = 69. Naizmellicno kretanje radnog stoIa obezbedjuje razvodnik cija je hidraulicka karakteristika data na dijagramu sa sl. Radni sto se kre. tom prilikom uzeti vrednost stepena sigurnosti v= 5.P. mase In =600 kg. b) precnik klipnjace ako je ona napravljena od punog preseka celika (E == 2· 1011 Pa) i ako je napravljena od cevi deljine zida 8 = 4mm. Za klipnjacu napravljenu od eevi debljine 8. Odrediti: a) precnik eilindra ako je radni pritisak p=5bar.4l1lIl} . ~.D = 4/ g(m+mo) U slucaju da je klipnjaca napravljena od punog poprecnog preseka njen precni.91 i u slucaju kada se vratilo pumpe okrece konstanUllID brojem obrta n=1450° Inl~. == . a) U toku radnog hoda savladava se sila rezanja R =3kN brzillom vp = IOem! s.-'''-'----''mm Ere2 . kao i kineticku energiju fluidne struje.61) za maksimalno opterecenje klipnjace FmB]{ == / g(m+nU dobija se moment inereije povrsine 4/ 2v rg(m+mo) I .1.1 koji uzima u obzir i sile trenja dabija se precnik Idipa = 267. zanemariti. takodje. Ukupnu silu trenja racunati kao 10% od sile tezine.ce preko podloge 1 koja ima koeficijent trellja J. Primenom izraza (4.~ Odrediti snagu pumpe potrebnu za pogon UHS-a. spoljasnjeg precnika d 2 i unutrasnjeg Slika PA-iS precnika d] =d2 -28. d) Kolika je brzina povratnog hoda ldipa? . koji se obradjuje. pre b) S abzirom da je eilindar ukljesten a klipnjaca slobadna to je redukovana duzina HC-a Ir = 2/. zanemariti.i."J dvosmernog dejstva sa jednostrukom klipnjacom.7mm. To kretanje izaziva HC (D=40mm.4 kg nalazi se predmet. tako da se za odredjivanje spoljasnjeg precnika dobija jednacina d~ -(d2 -28)4 -641 min In =0. Sve lokalne otpore osim razvodnika i filtera. b) Koliki je stepen korisnosti sistema? c) Kolika je radna zapremilla pumpe po jednom obrtu?. Cije je resenje d 2 =93.

odredjuju se zapreminski protoci v\ =. od jednaCine ravnotde sila koje delujuna Idip .4-19b RE1ENfE: a) U slucajevima bda je poznato kretanje i opterecel1je izvrsnog organa.. Prime nom Bernulijeve jednaCil1e za preseke 0-0 i 1-1 dobija se porast pritiska u pumpi: .. i a potom.dnjoj prirubnici a klipnjaca je zglobno vezana. V 1 =V P --=V 1 D 2 1C 4 d 2 1C 4 V • 2 =V 1C 2 2 d 1C -(D . ".65 I! min pomocu kOj1h se 1Z dijagrama hiclraulicke karakteristike razvodnika dobijaju paclovi pritisaka 6.3 Pas. o 1 234567 'VJ(l/min) Slika P.5. D 1C 2 1C F -R +~lg (l7l0 +l7l) = PI-4-. koji odgovara duzini preclmeta.lbar.2127.P1 = 0.'.54l / min i)/2 =. m Tj=46. PolazeCi.220bar.j) Pogonslci HC je ukljeilten na-p'.45 bar i /}P2 =0.' i .2 m/ s u povratnom vodu. p4 0 2 4 2 iz kojih se..~yt-D. odredjlljeprotiv-pritisaku HC-u P2 =-pgH+PA2cr2-"*6. Na osnovu brzil1e kretanja klipa postavljaju se jednaCine kontinuiteta: Slika P. p=865kg/m3 .l0 mm.Pf=O. za preseke 2-2 i 0-0.1!. Zane mariti sileviskoznog trenja i smatrati da su vremena ubrzanja i kocenja klipa ista. A.2836. tada se proracun URS-a upravo pocinje od izvrsnog organa. koje dajukoeficijente trenja: Re.PZ (D' 2 -Do )-4' 1 Z IV? '>".1Q.15bar. L=1. H=lm. . '=Re 1'] . kao sto je i dato u ovom primeru.d <2320 -+ !C1 64 ~('-12) A1=0. su: d'.4-19a . 1=2m.=0. dok je maksimalni hod !cEpa. 5.:.8." odredjuje se racini pritisak Pl = 33. tj. Sada septimenom Bermilijeve jednacine za povratni vod.2m. OSl1ove ulj'ne hidraulike 345 e) Odreditivremena radnog i povratnog hocla.6m/s u vodu pod visokim pritiskom i V 2 =1. 7. kao drugo.. E=HOllpa). dalje.0. Nacrtati clijagram promene brzil1e klipa u toku jeclnog cildl)~.Pf =51842Pa ..= pv. Izvrsiti proracun HC-a na izvijanje (v=3. Ostale poznate velicirie.J ("'. IIp=0. kao prvo. odredjuju brzine strujanja v1=1.-D )=V .

346 Osnove uljne hidraulike . d) Kako se kolo pumpe okrece konstantnim brojem obrta to je protok kroz pumpu i dalje r/I .9W.D. ~ 25.2).lg(mo+m) ~=J. (m+mo)v p 1'.. .)=13.06mm . e) U toku ubrzanja (kocenja) kretanja klipa uradnom i povratnom hodu. =V pD2 I(D 2 -D.P.4-19c. h p == 521. a on je u povratnom hodu jednak r/I == v. Graficki prikaz kretaI~a klipa u radnom i povratnbm h6du dat je na sl.p= PI +pg Ii +!J. koja sa F x(t) == (m+'m ) o /2 F x(t):= Cm+'ino) t 2 (i=1.4-19c tl =tll +t12 H)3=2tll +(L-211)/vp =12. u kojima su radne sHe: F" ==R+J.I) Za ukljesteni cilindar i zglobno vezanu klipnjacu redukovana duzina je Ir =0.6N. I !J.33cm/s .7 Lv S obzirom da je zadovoljen uslov Fmax > F=4kN .2 2F I Slika P.+m) . vir 64·0.48<%. .pr~ b) I1s =57. uz zanemarivanje sila viskoznog trenja.PI +PA I "dT==33.)n 14.03s Konacno.5ms (m+mo)v. koriscenjem uslovax(tll) ==11) x(tll) =v p' x(t21 )==12 i X(t 21 ) == dobijaju se vremena ubrzanja pri radnom'ipovratnom hodu tIl v v.145 . to u toku rada HC-a ne dolazi do izvijanja.lg(mo.27mm 9. 3 c) Radna zapremina pumpe je q == r~ / nllvp == 5. koji daje snagu pumpe p== !J. 12 Radni hod Povratni hod (m+l7lo )vp . (D 2 .=9. vaii jednaCina kretanja (m+mo)x== pocetnim uslovima xeD) == x(O) = daje zakone kretanja ° F.714 cm /° . '21 p: 135.E Fmax 2 2 2 6277. ] 1. 2 v· leao i duzine na kojima se obavljaju ova kretanja: (m+mo)v~ '] 21'.226bar v? . su: t2 ::::t21 H22+123 =2/ 21 +(L-2/2)lv. Kako je shematski i prikazano na sLP. 1z zakona kretanja. uz koriscenje uslova zadatka tll =t13 i t21 =t23 .4-19a promena kretanja klipa ostvaruje se elektromagnetnim aktiviranjem razvodnika primenommikro-prekidaca.7 L tako da je maksimaIno dozvoljena sila n2 EImin n 3D. ukupna vremena radnog i povratnog hod a. tako da se za brzinu povratnog hoda dobija v.9ms.

p == a )/2 (a == 8. spojnog cevoyoda (d=10 nun. <. Kineticku i potencijalnu ellergiju fluidne struje. C.uo+C.53%~ Problem 4-21. . p=905kg!m3.a+2)T vp { 41 . i povratnom hodu savladava se radlla sila F=12kN brzinom v p =4cm/s. 2 2 1 t J ' p=~ F+(D -DO)41I':"PPA+f':.2.4-21 stepen korisllosti je definisan izrazom d 2n l1fIS = (FlV p1 +F2v p2 )/(6. filteri (!Y. Odrediti stepen korisllosti UHS-a.:-"'--'1 ~p v' F I.uo == 1.Qstali poznati podaci su: d=25mm.' m ! s.Pj] = O. upravo.v p2 i F2 " One ee. Kineticku energiju struje i silu viskozllOg trellja HC-a zallemariti. Do == 20mm).0. RE'SENJE" Za UHS prikazan na sl. ~ftN. v2]} =596W. 4 l5 ==1.pV]-4-)· (a) SlikaP.= D k k Ie 1-. koji imaju zapreminski stepell kOriSllosti l1v = 98 % i masa pokretnih delova m1 = 150 kg i' m2 == 200 kg.55 bar) filtera (I':"Pj = 0.tim iedomibitiod~edjelle" .Osnove uljne hidraulike 347 Problem 4~20.1 bar ).P. l=2m) uljno-hldraulickog razvodllika (I':"PP-A =f':. 12 == 4 m.PB-R = 0. V= 104 2 1 =4m.4bar) i razvodllik Cija je hldraulicka karakteristika data izrazom f':.4-20 . Do:::: 80mm). !Y.5m. I] =1.85). v = 1.4-21 IIp Da bi llfIS bilo odredjeno izrazom (a).k =0. p=900kg!m3.5. UHSse sastoji od: HC-a dvosmernog dejstva sadvostrukom klipnjacom (D=60nun.MPa i l1p == 85%. C. 13 =3m. potrebno je joil pozllavati i velicine v]. Ostale poznate veliCine su: H=lm. == 100kN i F2 brzinama vp1 == Semi s i v p2 ' Osim HC-a u UHS-u su ugradjelli: pumpa koja ima porast pritiska 6p == lO.PBR+I':"Pj+P(C.5. ostale lokahle otpore i sUu trellja HC-a zallemariti. Na klipnjaci HC-a pri radllom. U UHS-u llalaze se dva vertikaiIJa redno povezana HC-a istih dimenzija (D=160mm.47·10-4 m2 !s. pumpe (l1 p = 0.5bar. u odnosu:riazadate velicine.k+A. v=0. Na HC-ima se savladavaju sile F.u == 0.m· H Slika P. -E-':::-'-:::'-~-~'-~'-'€~~~~S:::f:::I+'<.Pj2 =O.d Odrediti sllagu pumpe i stepell kOriSllOsti UHS-a.5 m.12 ·10-4 bar I (11 min)2).U+8C.28ml s llHs :::: 80.

017 bar .4-21. .076 bar. sila F2 .) =209m/s => ReI =522.235 bar . .45 -+ A] = 0. z \ \ . d 2n VI = Vi -4.191m/s => Rc 3 =297.2 = L\p /2 + ~P2 + PA.P. 11 +/2 v? PJ. Konacno. 1z jednaCine kontinuiteta VI =Vp1 .16225 i brzina kretanja klipa He 2 vpz =V 2 11 v (dl D)2 =37. 1 llv d ' 1 Re 1 a potom i zapreminski protok V.)4' (j=1.1 +L\V1 =Vp2 /11v ' dobija se brzina u spojnoj cevi D z' Vz = v 1 .8 -+ 11.bija .PA.. Bernulijevih jednacina za preseke O-a i d-O .94 bar P2.1 .578 m/ s => Re z = 394.701 bar .1 -d-T = 91.5 -+ A =-=01225 ' .2 =PZ. D 2n [4+/5 v.3 -d-T = 1.~Vl =Vpl I llv . odre9juje se iz jednaeine ravnoteie sila koje deluju na klip He:.P1 .2 dT= 55.55/ / min koji posredstvom hidraulicke karakteristike razvodnika daje pad pritiska u vodu P"A ~P1 = a· VIZ = 3. VPj=vpj-4-' ?? n Vpj =v p /D--D. (j=1.V p] Cd) = 1. = 61. i protok V3 = 35.2 + L\f.2149.vl '" 0. Definitivno.t.3) protoci izazvani kretanjem klipa .348 Osnove ulj'ne hidraulike U UHS-u se definisu protoci u spojnim cevima .( .?:z se do.1 = ~P .? . Do 2 . odredjuje se brzina strujanja i koeficijent trenja v pl D 2 64 v = . v 3 =v z [I-11 v(n) =1.75cm/s. i iz Bernulijeve jednaCineza preseke b-c = (D z -Do)n (P11-4--~ -m1g) = 55.2) i (zapreminski) gubici protoka u HC-ima ~Vj = Vj .2) gde su vrednosti indeksa i i j prikazane na sl. .t. 1z jednaCine kontinuiteta za spojnu cev. kada je ree 0 jedn<.Vp j .tCinama kontinuiteta.p P . (i=1. Karakteristieni pritisci u HC-ima odredjuju se iz. 3 =0. I iz jednaCine ravtoze sila Hel PZl 4 z '3 V2 PI.2. kao prvo. iz jednacine V3 =V. duzine [3' izmedju HC-a V2 = V.PA. treca nepoznata velicina.0811 min koji daje u grani B-R razvodnika ~P2 '" a .L\p/1 .9995 bar. D2 n .

Da bi se obezbedila sinhronizacija kretanja platforme u UHS-u su ugradjena cetiri redno povezana HC-a.Pf =O. Tom prilikom zanemariti sve lokalne otpore osim razvodnika i Jiltera. Osim HC-a u UHS-u su ugradjeni: pumpa (T]p = 89%).. veoma jedn6stavno.-Do )4. a) ZanemarujuCi sileviskoznogtrenja na HCima odrediti snagu pumpnog agregata i stepen korisnosti sistema. ( ' '5/3 = 2 m. Problem 4-22.2 -4--P2.0 V lL 10 ~ 1~ V (llmin) 20 25 30 • Slik~. klipova i klipnjaca je G = 10 kN. tezine G = 9 kN. i gubitke 11 spojnim cevima. 2 '2 -. filtera (t. D .carakteristika razvodnika data je na dijagramu sa s1.4-22a Problem 4-23. . b) Ako je veliCina zazora izmedju klipa i cilindra. =3 m. P.>* 0. zanemafiti. duzina klipova Ip = 100 mm i d~ina procepa izmedju klipnjace i cilindra 1=50mm. 1] == 3 m. U. HC-a (D= 1OOmm iDa = 56 mm) koji sluze za sinfu6:cizaciju podizanja platforme na kojoj se savladava sila F = 7 kN brzino:ril. koja se krece brzinom vp = 4. U UHS-u nalaze se dva jednaka vertikalna.25 em/ s.5 "'.091kN . Ukupna tezina platforme. Kineticku i F . Odreditisnagu pumpe i stepen korisnosti UHS-a.4-22b RESENJE: PonavljajuCipostUpke opisane primerima P. i klipnjace i cilindra h = 2 !-lm. iz izraza (a) dobija llHs = 74. kao i kineticku i potencijalnu energiju struje. Ostale poznate velicine su: d=16mm.3W .~ 2.5 /.0 /1 '\:~ ~ 1. razvodnik cija je karakteristika -data na dijagramu.62 %. v p L":. ' q e 2. (/ poteneijalnu energiju stmje.. Ukupna sila viskoznog trenja u HC-ima je F.0 0.: . V = 60 mm / s. koristi se hidraulicka platforma.5 1.0 3 .ne hidraulike 349 D 2n 2 2 n .lbar) i venti! sigurnosti (kojije u toku normalnog rada platforme zatvoren). Poznate velicine su: d o =20 mm. 10 =2 in. odreditLsilu viskoznog trenja u HC~ima: Dobijeni rezultat komentarisati. dimenzija D=100mm i Do = 50mm.m2g = 106. Sada se. a . F2 =P].] = lkN .2 CD .4~21 dobijase P = 3000. lljIs == 70.d=16mm.4~19ai P. ""--11 Slika P. Za podizanje kontinualnog tereta. . p = 800kg / m 3. Hidraulicka J.4-23b. I) = 2 m. izrazenog silom F = 50 kN.'~p =5cmJs. paralelno povezana. sve lokalne otpore osim "zadatih.83 %.Osnove ui.

0 // '2 2.4 . iIi onog iz primera PA-21.6 m2 /s REfENJE: a) Postupak rdavanja ovog zadatka je slican sa postupkom izlozenim u primeru PA19a.&~ ~ 2. 1.1085 0.953m/s .0 f 0.5 . v=53·10.35[1 min posrecJstvoll1 cJijagrama sa sl. posredstvolll kojih se dobijaju koeficijenti trenja (izraz(2.0988 .42 bar. G/I l3=3m. / 4 = 32.6 Re 3 =404. sa kojom se dobija l1fIS = Fv p / P =72.4 = 2." 85 %. Re z . d l =d4 ==do ' d 2 =d3 =d. 1z Bernulijeve jednaCine za preseke 2-0 dobija se protiv-pritisak P2 = L\p B-R + t'lp j + t'lPt.lildi·v7"12 .5 ~ 0. (a) F+G=2[Pi-4--P2 CD -Dohf] odredjuje se pritisak Pl = 51. ponavljajuCi i ovde pomenute posmpke iz odgovarajuCih jednaCil1a kontinuiteta se dobijaju brzine strujanja: Vi =2V2C%)2 =2. Sada se iz Bemulijeve jedl1aCine za preseke 01 odredjuje potrebni porast pritiska u pumpi t'lp= Pi +t'lPP_A +t'lPt.88 %.l +t'lPt.34m/s. v4=2v3(~)2=1. Karakteristicni protoci kroz razvodnik v't = vid.5 ~ "'" V.4) . odnosl1o snaga pumpe P=5488 W.3bar.#~ <l 1.90 bar . 3 L\pj=0.3 + t'lPt.(i=1.3. Slika PA-23a DalcIe.=589.5 .5 bar. D'2_D2 v3 =v P .5m.5 // 3.7 Re 4 =647.2.350 Osnove ul.n.139»: = 0.--=-2-o:<.716m/S d koje daju Rejnoldsove brojeve: Rei =943.n.0 o 10 20 30 40 50 p2 V (Umin) . a iz jednaCine ravnoteze sila koje deluju na platformu D2n..jne hidraulike Iz=2. / 4 = 47. p=900kg/m . = 0. l4=2m. 2 . 11 p ·'. 2 n.17 bar .1l1 min i V4 = v"d.0678 . .1581 == 0.2 =55.P..4-23b daju pacJove pritisaka L\PP_A = 3 bar t'lPb_R = 1. s tom razlikom 3. Slika PA-23b sto hiraulicki paralelna veza izmedju cilindara cini da se ovde radi 0 slozenom cevovodu.5m/s o v2 =vpC~)2 =1.=1. odnosno padovi pritiska usled trenja: "'i "'2 "'3= "'4 t'lPti=p·'A.0 V 0.

lp InR I R 2 .22) F~. He l i HC2 su vertikalni. prigusnice i purnpni agregat (l1 p Fl 11 ::: 85%).~~ Stika P. QR .P fl =O. njeno zanemarivanje opravdano. i ! P2 ~~~~~. R 'If.1 b) KoristeCi izraz (4~7. 'i2 II'} -1 (2 in' I -1) '2 1'0 P2 ::: 1nrz I 1'0 F~.4-24 a) Da bi se u radnorn hodll obavilo zeljeno ktetanje poitebno je podesiti prigusnice Pl i P2 na odgovarajuce padove pritisaka. R + h . U odnosu na ostale sHe iz jednaCine (a) ova sila je nizeg reda veliCine te je zato.2.500 kg i m2 ::: 400 kg. HC-i se nalaze u slozenorn UHS-u u korne su ugradjeni: razvodnici hidraulicke karakteristike f:. Odrediti vrednosti tih prigusenja.Pl = PJ .f:.4 bar/(l/rnin)2). filteri (f:. 3). 10.4bar).p=-aV 2 (a::: 9.1 + FT]. brzinarna v p. I R2 -1 (2 InR I R 2 1).14 N. 1'0 'If.J =:. dimenzija Di I Do. pri cemu su: 2 a 1 =:. 2pv'lf.F. 2 a2 =:.2 izrnedju klipnjace i tela 'cilindra.1Q. Za istovrerneno savladavanje sila . (i=l. f:. Ovi. rnasa pokretnih delova m1 =. 2 pvn I Brojne vrednosti ovih sila su: 39. ajA]Ji + f\vp (i=l. PrODlem 4-24.Osnove uljne hidraulike 351 1\1. 99.5bar..J =:.i koriste se hidro- cilindri He.Pj2 =0. 2(FT]. dok je He 3 horizontalan.P2 ' R = 2 D . =:. F2 pI ~ 6. R.2) =:. 2) odredjuju se sile trenja izmedju klipa i cilindra i ~.R2 =:.53 N i one daju ukupnu sHu viskoznog trer~a u HC-irna Fll =:. 2. PI . u ovorn slucaju.j =:.04 N i Fll . b) Odrediti hidraulicke karakteristike pumpnog agregata.

65bar .11 I min.Vp1 +F2vP2 +F. Odrediti: a) radne karakteristi1ce prese (silu i brzinu presovanja). razvodnik sa kvadratnom hidrauliCkom karakteristikorn (a = 8.783bar. kao i kineticku i potencijalnu energiju struje. RES. 2 . v p1 =5cml s. n == 1450 o /min. F1 == 50kN. t:. V.97 i TIp = 0. =vp(D3 -D J )nI4+vpD]nI4==vpD 3 nI4 .225kW . F2 == 65kN. odrediti koliCinu toplote koju treba odvesti ulju sa rashladnim sistemom koji se nalazi u sklopu rezervoara.16bar .9.4-25 i pad pritiska u razvodnilm t:.p/J = O. v p2 = lOcml s. F3 = 130kN . S obzirom da je zadato da se 70% ove toplote uljem dovodi u rezervoar to ce kolicina toplote koju treba odvesti rashladnim sistemom biti Q = 0.p /2 = O. D2 = 130mm. 2 .352 Osnove uljne hidraulike c) Ako se pri prolaskl.P P1 =21.P P2 ==5. i usled trenja zbog kratkih duzina cevnih deonica.p = 114. q = 150m 3/°. DO} == 70mm. Poznavanjem ovog protoka dobija se Slika P.vp3)1 P ==71. odredjuje se ukupna snaga gubitaka UHS-a koja se pretvara u toplohl Q=M=(l-TlffS)P=7825W.ElVJE: a) t:. D3 = 250mm).Pl == a r J2 == 3. Tlvp = 0. kroz razmenu toplote. leao izvrshi organ.l ulja kroz UHS 30% snage gubitaka. i c)brzinu povratnog hoda.26 % . 2 Ukupna sila viskoznog trenja HC-a je FTJ = 2 kN. c) Na osnovu vrednosti stepena korisnosti UHS-a TIffs =(F. b) stepen korisnosti URS-a. D2 == 100mm. Zanemariti: trenje u cevima i HC-ima.7 Q = 5477 W. b) V == 121. t:. sve Iokalne otpore osim na UHK. U1cupna maim klipa i alata za presovanje je m=200kg. v p3 =8cml s. 2 2 . kao i 1cineticlm i potencijahm energiju strllje. U hidraulickoj presi. R ProD/em 4-25. P = 27.409bar.1111 min . Poznate veliCine su: D1 = 80mm. t:. nalazi se HC koji radi boljeg vodjenja ima dva radna prostora CD1 = 100mm. RESENJE: I \ 1 a) Prema zadatim karakteristikama zUpCaste pumpe odredjuje se protok ~ = q /1 Tlvp = 21. U UHS-u prese nalazi se pumpa karakteristika 6p= 160bar.6bar . D3 = 125mm. DOl = 50mm. dok se iz jednacine kontinuiteta za radni prostor HC-a . Zanema- riti gubitke na lokalnim otporima.S· 10-3 bar / (II min)2) i filteri (t:.Sbar). D02 == 50mm. preda okolini a 70% akumulise u rezervoaru. osim na UHK.

i kineticku i potencijalnu energiju struje zanemariti. P3 =I:1pz +I:1PIZ =:: 2.pr < di' Brojne vredn()sti· k6je se dobijaju ovim postupkom su: . dimenzija DI =: 250 mm. =: =0. 3. prigusni ventil i ventil sigurnosti. D2 =: 200 mm.10-3 bar / (l / min)2). v =t2 . Ostale poznate velicine su: 'I = 5 m. tj.4.86). lY)p) Din 22n 22n _ = 86. osim u UHK.4).trenja. Na hidraulickoj presi brzina kretanja alata. brzina presovanja. . 2. IIp = 0. a oni se dobijaju iz Bernulijevih jednacina za preseke 01. 2 m/ s.2. b) c) llfIs = Fv pi Cl:1pV.22.. Koliki je gubitak snage u prigusnom vodu? c) Odrediti silu presovanja. filteri (l:1pII = 0.391/ mm. Za odredjivanje radne sile HC-a potrebno je poznavati i pritiske u radnom i protivpritisDom prostoru HC-a.D ol =: 180 rom. '2 ::::: 1 m.~6 mml s.014bar. U cevnim deonicama 0.3./(D32 -D2 )n=9.3 1112 1 s. Da hi bio zadovoljen uslov za brzinu stnrjanja cevima v:::.8 bar. je v p =: 5 mm! s. razvodnik sa kvadratnom hidraulickom karakteristikom (a =: 3. di.95. iz jednaCine ravnoteZe sila koje deluju naldip dobija se sila presovanja 2 . b) Orediti hidraulicke karakteristike koje treba da ima prigusnica da bi se sa ugradjenom pumpom realizovalo zeljeno kretanje piese.Osnove uljne hidraulike 353 odredjuje brzina klipa. Konacno.2.12. v p :::: 7. D3 D F=::PI-4-+ P2 C 3 -D j )/f-P3 C -D2)/f-mg-~ =7. 4 i 5 zanemariti i glibitke usled . tako da maksimalna brzina strujanja u njima bude v:::. llv = 20 cm 3 /°. Radi dobrog vodjenja alata pri presovanju koriste se tri HC-a. d) Koliki je stepen korisnosti UHS-a? Sve lokalne otpore. nepovratni ventil (6Pnv = 2 bar). p =: 900 kg. Kretanje klipova izaziva ulmpnusilu trenja FT] = 3 kN.28. 1z jednacine konti- Duiteta za povratni vod odredjuje se protok . mm. q n =: 1800 °/min.0.. 0-2 i 3-0.16. 2 2 . a) Dimenzionisati precnike di spojnih cevi (i=I. U UHS-u se koriste sIedece UHK: pump a (l:1p = 160 bar . a zatim se dobijaju proracu- nski precnici cevi di.34. pogonjenog HC-ima.915kN.Masa kHpova i pokretnog dela alata za presovanje je m =: 650 kg.4 blar). 2m! s potrebno je da se u odnosll na protacul1skiprecnik llsvoji prva veca standardna vrednost. Pri dimenzionisqnjucevi voditiracuna da su standardne dimenzije unutrasnjih precnika cevi: 7.82mm/s.62 bar . '3 == 6 m. Problem 4-26. V2 =:: vpCD3 -D2 )n/4:::: 15.05 % • .514 bar.im3 . i iznose: PI =: P2 =:: I:1P-I:1PI -l:1p113 = 155. 2 vp=::4V. 6pf2 0. RESENJE a) Na osnovu zadatog kretanja izvdnog()tgana veoma jednostavno se odredjuju protoci T~ u cevnim deonicama i==l. a zatim i pad pritiska u odgovarajucoj grani razvodnika I:1P2 =:: aT/22 =: 2. tj.10:-:.pr II =: ~4r~ I vn .

a avo kretanje omogucava HC dimenzija D =: 80 mm i Do == 40 mm.92).734 bar .Pp = /:. DRS testere se sastoji od dva dela .067bar .87 mm => d l == 22mm .jednog koji pokrece kruznu testeru i drugog koji pokrece radni sto. /:. d 2 ..5 m pokrece HM (q '" 0.P3(D j -DO!)4.2 % . V3 =vp (Dj-D o1 )1r. nalazi se na radnom stolu mase ln2 =: 1000 kg koji klizi preko podloge sa koeficijentom trenja !l = 0.4-21 dobijaju se karakteristicni pritisci u HC-irna PI=: 155./:. Tom prilikom testera ostvaruje silu rezanja R=120Npostavljenu pod uglom a == 20° U odnosu na vertikalu. U stopu DHS-a koji pogoni kruznu testeru ugradjen je venti} V cija je prevashodna namena za start HM-a:.Tjv = 0. V4 2 7.67rnrn => d 3*= 12I1LTJl => d 3 =: 22mm =: == V pD j 1C/4 2 14.1 d) Tjl!S == 2 2 =: 1.09 l/min 0 ~ d 3. Ovde treba napomenuti da je proracunorn.pr d4 =: 16mm.354 Osnove u!jne hidraulike Slika P. .2l1° . =: V p D2 1CI 4 =: 9.4-26 VI == vpCDI +2Di)1C / 4 == 33.mg -F. Medjutirn. Hidraulicka testera sluzi za secenje kamena./4 . te pre rna tome i ovaj precnik treba da bude d 3 =: d l • b) )/5 == q nTjv - forI =: 0. mase m1 =: 5000 kg. kada je potpuno otvoren. ali moze da se koristi i za regulisanje broja obitaja HM-a.95.n ~ dJ.P nv = 158bar. TIl! = 0. koji zadovoljava radnihod.6241 I min .731 I mm ~ d 4 . /:. Prolilem 4-27. dobijen precnik cevi d 3 * =: 12 mm. P2 =: 154..pr =8.4-19a i P.P3=: 0. Kruznu testeru precnika Dr == 2.5mm => V2 ..'p=(/:. Fv pi (/:.'P p )Vs=166. ? .4311mm =: =: 2 ' ~ dl =: 12mm .p . .5W..722MN .6942bar.'Pnv+/:.1. Kameni biok koji se obradjuje. ovo nije merodavna vrednost jer u povratnom hodu kroz OVil cev protice koliCina Ii.581/ mi.pr == 18. lednacina ravnoteze sila za pokretne de love izvrsnih organa daje sHu presovanja D I 1C D2 'It 2 2 1t F=: Pl-4-+ 2pz -4-.pr == lOmm => 12.P ·qnTlv ITjp) = 81. c) Ponavljanjem slicnog postupka kao i u primerimaP.

= 3 m.:: 12 mm.5m. .161 imin.:: qnlTiv:':: 63. oni sumedusobno povezani preko opterecenja izvrsnih organa koji sen~lazellnjill1a.81) potrebne za pogon radnog stoIa i pad pritiska na· prigusnici kojom se regulise brzina radnog hoda.s m2 Is.vd Iv ' V == . L=lm. Odrediti hidraulicke karakteristike pumpe (Tip2 = 0. Brzinom strujanja·· kroz cevovod 4V / d 1t:.83) koja je potrebna za pogon ovog dela UHS-a. Ostale poinate veliCine su: 1=9m.savladava seobrtnimoment M== RDT 12:.:: pA. kiheticku i potencijalnu energijll struje. '] = 2 m. U ovom delu UHS-a ugradjen je razvodnik Ciji je koeficijent hidraulicke karakteristike a = 0.4-27 RESENJE: a) Dva dela UHS-a su naizgled nezavisni.----.JT= 28592 Pa ( .:: 1.:: 0. i silu viskoznog trenja He-a. Zanemariti sve Ioka1ne otpore osim na UHK.:: 200 a/min. Koliki pad pritiska i protok treba da se ostvate na ventilu da bi se ovaj rdim rada realizovao? c) Deo UHS-a koji sluzi za pogon tadnog stoIa tteba da obezbedi brzinu radnog hoda vp :. b) Zbog promena parametara rezanja (dubina i posmak. a sto se postiZe otvatanjem ventila V.:: 2 mml s i da u povratnom hodll duzinu h=2m predje za t=30s.-~) ilPt :. 3 p=900kg/m .22 bar I (l / min)2.4 Wi pad pritiska ilPHM = P IVTiH :.Osnove uljne hidraulike 355 a) U slucaju kada se na testeri ostvaruje maksimalni broj obrtaja 11 = 300 °/min (a ventil V je zatvoren) odrediti snagu zupeaste pumpe (TiP] :. dok sila rezanja i dalje ostaje ista) potrebno je promeniti broj obrtaja na 11] :. d]:. 14 = 1 m.5 bar. d L/ Slika P. ilpr = 0. '3 I. . v=6·1O. 10 = 2 m.489 ml S ostvaruje se laminarni rdim srujanja sa kojim je pad pritiska llsled trenja 2 I+L v A. 15 = 1.66 bar .:: 150Nm.:: 48. d = 30 mm. i tom prilikom se dobija sn~ga PH = MilTCI30=4712. Hidromotorom kroz koji protice V:. 2 . medutim.

5W . U UHS-u se nalaze clva redno povezana izvrsna organa HM i HC. = T/. odnosilo padove pritisaka usled trenja Rei =-.111 ! min. Ii v i 2 . U toku radnog hoda radnom prostoru HC-a je potreban protok nlja 1/2 = v p D 2 n..357 bar -+ p=.. Prj povratnom hodu zahteva se brzina kretanja V.2579. Karakteristicni pritisei HC-a su Sada se iz odgovarajuCih Bernulijevih jednacina dobija porast pritiska u pumpi IIp= P1 + API +APn +AP12:= 16. Konacno.356 Osnove uljne hidraulike Porast pritiska u pumpi je /lp= IlPHM +Ilp[ +t.T/2 :.2 = 409 Pa..2 e) Na HC-u se savladava radna sila F = -Reos<X. dok HC CD = lOOmm..j d2 (1=1. dok kroz povratnli grann UHS-a tada protice V3 :. i := 64 Re.5).: r)4 = vP (D 2 . 2 I .67 em! s .. Do = 50mm) ima zadatak savladavanja sile F = 10 kN.L[Cn. 11v ~ 1) koji se okrece sa 11 == 400 °1 min ima zadatak savladavanja obrtnog momenta M = 75 Nm. . = v.' 4 = 0.. = h! t =6. Kroz grimu za regulisanje protoka protice Ti"v = Ti" '. Vs := 2. dobija se pad pritislea na ventilu /lpv Lv 0 Vv .5) koje imaju brojne vrednosti V 1 :=: 2. S obzirom da je T/. .89 eml s. dole zbog konstantnosti sile rezanja pad pritiska IlPHM i dalje ostaje isti. sto za posledicu ima ugradnju regulacione grane 5 u kojoj je protok Vs = Vj . YIn = 0. 1d i2 n ( i=1. Na osnovu protoka ulja odreduju se padovi pritiska u razvodniku API:= aT~2 = 4.158 bar .95. i pad pritiska na prigusnici /lp p = PI + AP12 .548 bar.48 II min.446 bar. . AP3 = ar:..67 em/ s koja daje protok ulja (D Dg) 1t 14= 15. '... I -+ !. b) Koliki je stepen korisnosti UHS-a? \ 1 .13 ml s . +mz)g+Rsinaj = 5777 N.'s = 111 q ! YIv = 42.: 14. radnog 2 - stoIa v. HM (q = O.Vs = 21.APtS = 11. i razvodnik Cija je hidraulicka karakteristika data na dijagramu. tako da ce potrebna snaga pumpe biti P = t.495 m! s sa kojom se dobije koefieijent trenja laminamog strujanja A.D~) n 14 =0.22 ml s ..452 f! min. ApT~ IYI p 2 =507. b) U novom rezimu rada HM-a zbog promene broja obrtaja menja se protek i iznosi v.Pl =49.05l! min ulja. brzinom Vv = 0. iz Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kola.dT+p)cVdT) =48. Problem 4-28. i b'~zine merodavan protok strujanja = 4V.9 W.603/1 min.ll/o.80 bar. v = 0. = Ap-(Ilp[ + pA. v 2 =8.pV hl p1 = 6270. .< 2320 vid -+ A.+J. > V to je za izbor pumpe 2 Ii.iPi:= pA.08l 1 min. a) Odrediti radne parametre pumpe. Vi i koje daju koeficijente trenja. V3 = V 4 = 6.

Za upravJjanje nidom izvrsnim organima koriste se dva ista razvodnika Ciji je koeficijent hidraulicke karakteristike a:= 1.0 3.:r::i~~b<}= _ 4. kineticku i poteneijalnu energiju struje. Y HS =: Prop/em 4-29.1. ~'p . 14 =15m. ~~-j .5 bar. Zanemariti sve lokalne otpore. f).85% .4-28a SIika P.~ 10 20 30 40 50 V (//min) Slilca P.5 . Odrediti hidraulicke karakteristike pumpe i silu koja moze da se savladava na klipnjaci HC-a koja se krecebrzinom vp = lOem/s. 12 =15m. v p =85mm/s.0 2. U UHS-u nalaze se u paralelnojsprezi HM (q == 48 em 1°. 11 =5m.IO-3 bar / (ll min22.seokrece sa n = 1000 °1 min i savIadava obrtni moment M == 100 Nm. sve lokalne otpore osim mi UHK i sHu viskoznog trenja HC-a zanemariti. IIp =0.8.0 1.0 0.9 ..58 bar . i~p == 70.Pf = 0. sa b) Kada Se razvodnik koji upravija radom HC-a stavi u neutralni poloZaj i time zaustavi protok ulja kroz granu 2. 13 = 10m.2._.r 2.9) i HC (D == 100 mm. Kineticku i potencijalnu energiju struje.98..5 m2 Is. v=5·1O..5 1. p=900kg/m3. a maksimalna duzina izmedu oslonaca je I == 2m.96./' . kao i silu viskoznog trenja HC-a. 101lpa) su za preostaIe delove sistema zglobno vezani.Osnove uljne hidraulike 357 e) Cilindar i klipnjaca HC-a (E=2. a) U slucaju kada rade oba izvrsna organa a HM. Radni parametri purnpe su u novorn rezimu isti sa parametrima iz prethodnog dela problema.4-28b RESENJE' a) Ii' == 40 II min . .5 -- ! 3. P = 5881. Fk == 158. 3 • / b) c) llHs==(Fvp+Mm)/p:=67. Is ==lOm.<-y /-<f~ V / / / / . F n:. odrediti moment i broj obrtaja. llH =: 0.. DQ == 50 mm).5 0.5 W..1 Fk / F:= 15. l1v =0. sa kojima radi HM. Odrediti kriticnu silu izvijanja i stepen sigurnosti HC-a na izvijanje.Ostale poznate veliCine su: d = 20mm (za sve eevi). (0=41.97 kN .0 c .

10 \1= 4 '.93 %. l8=12m. 16=lm. U UHS-u se nalaze dva vertikalna hidrocilindra (Dl == 100 mm. ostvaruje se slozeno kretanje alatakoje sesastojiodobrtnog i translatornog kretanja.2 em3. D2 :::: 80 mm.0042 bar / (l / min)2.995 bar . Fl F2 11Hl ='llH2 =0. 1 =10m. 'llH ::: 0. koja sluzi zafinu obradu unutrasnjeg zida cilindricnih cevi. Slika P.946 kW. P = 28. trenja na HC-ima. 13 == 10m. 12=5m. Zanemariti sve lokame otpore osim na UHK. n =522. /:!"Pf2 ==0. 3 -5 .4-30 ProDlem 4-31. 19=='lm.8lkN.5bar.HM-om (q= 60 em3/0 . b) M =92.358 Osnove uljne hidraulike Ostale poznate veliCine su: d == 30 mm(za sve cevi). l1 ""'5m. Da bi se ostvarilo zeljeno . 11 == 4m. 'llp =0. . Preko jednog krutog nosaca vrsi se prenos translatornog kretanja sa HC-a na HM i na alat za poliranje.83. Pri poliranju alat se okrece sa brojemobrta n i translira brzinom v p savladavajuCi obrtni moment M i aksijahlU silu F. /:!"P = 151. 1 =2m. dok se direktna veza radnog i protiv-pritisnog prostora HC-a koristi za povecanje brzine translatornog kretanja alata.} ---' m -s- 2 RESENJE. Do2 ::::: 40 mm) koji savladavajti sHe . Na masini za poliranje. Obrtno kretanje se realii~je .98. Da bi se izvdila sinhronizacija kretanja izvrSuih organa koriste se 'dva direktno spregnuta hidromotora ('llvl = 11v2 == 0. amasa ovih pokretnih delova je m=lOOkg.5 °/min. P = 9707 W. . DOl::::: 50 mm. Do = 40 rum).95) a translatorno sa dva direktno spojena HC~a (D = 60 mID. /:!"Ptl = Ibar. SpecifiCni protok HMl je ql :::: 44. /:!"Pt = 0. v=5·10 . 11v == 0.4°/min . 13=2m. RESENJE: a) V. Ostale poznate velicine su: d = 20 mln(za sve cevi). Direktna veza HC-a se koristi zbog dobrog vodjenja illata.2911 min. -4 m 2 I s. ProDlem 4·30. F::::: 1I2.5 bar. p==900kg/m 3 . Koliki je broj obrtaja HM-a. Odrediti specificni protok HM2 da . '0:::: 1m. == 97 . 4 5 m1 =80kg. 1112 =60kg.29 Nm . n::::: 1942.bi· se zadovoljila sinhronizacija kretanja. kineticku i potencijalnu energiju struje i sHe viskoznog .I2l! min . 14=lOm. 'lo==3m.o.85.. p==900kg/m. == 80 kN i Fz =48 kN istom brzinom v p == 51iliil/4. 'llHS = 65.9. '5=lm. snaga pumpe i stepen korisnosti UHS-a? Koeficijent hidraulicke karakteristike razvodnika je a == 0.· q2 = 28.. IZ == 1m.95). 'llp =0.F.17'=12m.

4-31 kretanje u UHS-u su ugradjeni: pumpa (Ilp =120 bat. dok je pad pritiska na HM-u 8. redosledno: .1 otpore osim na UHK zanemariti.5 140 60 800 vs.p/2 == 0. Takodje zane mariti kineticku i potencijalnu energiju struje i trenje u UHS-u.4-31. II p == 0.5 bar).Osnove uljne hidraulike . fi3 VH~ P 2 Y yV2 t-V ~ t-Vvs ~ Slika P. razvodnik ciji je koeficijent hidraulicke karakteristike a == 5. D 2 1C • 2 2 1C • q 11 VI == V2 -V3 ' L\V == VI -VH ' ilVvs == Vp -Vj . P2 i a 12.10-3 bar / (l/ min)2 .~V/''l'/kY/% 359 PI. RESENJE: Protoci radnog fluida kroz HC-e i HM su: V2 ==V p . b.4 . prigusni ventili PI i P2 i ventil sigurnosti Vs. U funkciji od izbora parametara poliranja (veliCine: 11. Odrediti hidraulicke 900 b 15 170 65 parametre prigusnih ventic 20 70 1000 200 la i ventila sigurnosti i 1200 I' stepen korisnostiUHS-a za d 200 80 20 parametrepoliranja date u e 20 220 1200 80 tabeli PA-3tL Bve lokalne Tabela P .. P2 i vs. Vp == 251/ min.3 bar. V3==v p CD -Do)"4 'VH=='ilv· Iz jednacina kontinuiteta za odgovarajuce racve u UHS-u dobijaju Se protoc! kroz ventile PI. Karakteristicni .Pf{ ="Mro 1VH'ilH' pri cemu je ro = 111C 130 ugaona brzina. Sa protokom ulja VI pad pritiska na razvodniku je 6pR =aVj2. v p' M i F) potrebno je izvrsiti reglilisanje 'fada n[o/ min] M[Nm] F[N] Rezim vp[cm/s] UHS-a na ventilima PI. filteri (Ilp /1 == 0.81). PI YV2 <l=Vi Y~ VI =C> Vpt m DO .

4-31.87 20.448 2.31 15.7 119.75 \ \ I .7 119.579 2.2 Na osnovu dobijenih rezultata proracuna sledi da je stepen korisnosti UHS-a mali.PyS TlHs bar 15. VI Rezim a c. 9.930 119.140 66.448 1 185 C.583 0.P-(Pl + /':"pR + /':"pjl) . Tr. 6.93 26.7 119.03 33.99 31.pvs = 6. /':"pP2 = /':"pH + Pj2 .08 15.816 31.4-31.2. Sada se iz odgovarajucih Bemulijevih jednacina dobijaju padovi pritisaka na prigusnim ventilima i ventilu sigumosti: /':"pPI = C.360 Osnove uy'ne hidraulike pritisci u HC-ima odredjuju se iz Bernulijeve jednaCine za povratni vod.785 11.p .7 b c d e Tabela P.220 9220 9220 37. i iznose:' P2=/':"pR+/':"pH+6.azene proracunske vrednosti za zadatih pet rezima poliranja date suu tabeli P.425 11.876 88. a sto je posledica velikih prigusenja na regulacionim ventilima. odnosno iz jednacine ravnoteze sila zapokretni sklop.Vvs tlPPI 6P P2 /:.575 13.823 72.pj2' p\=P2+(mg+F)4/Dgn.930 88.7 119.08 % 15.140 11.349 77.690 9.08 15.V lImin 0.103 23.6Pfl ' S obzirom da je snaga pumpe data (P = 6pVp / Tl p ) to sledi da je stepen korisnosti UHS-a TlHS = (Fv p + Mill) / P.

S.. )KHBOTOBCKHH.razl'odmci ... Petkovic Z.. OMO.. Pavlovic M. Mecanique experim. 8.Kavitacija . / ..C. EOJIbllaKOE.BH. jJlVb!em~ zadaci Gradjevi)'l~ka knjiga 1990. 7. 1978.. OS/lOl'ihidraulike ipnel/Illtltike.R. 3.0:. A. Cousteix J.e des flu ides. 6. Kavitacija. 5.. AJIhTllYJIb. 1981. Toulouse. Tome U. . 3. BORDAS. Crnojevic. i dr. OMO. Paris. E. Hacocbl MocKBa.. Candel S. Cantrak.entale des flu ides. 13-19. Knen.C. 'tle6aeBcKH.AWUlUHOaupouiTieJl. B.<I>.. 1990.(UIKe.U'-IeClfUX coiipoiThuMeHllJ7.f"emjJIVNemi iz mehamke jllada sa iZ)lodlil1aiz teor[ie. ABepllH.H.meumatilct! Ila ala/mill 54-85. Turbulence et couchelimite. 1987. OMO.361 LITERATURA 1..A.. KaJIMhIKOBa.c. 1989. Theoretical and experimental determinationcoefficients of en.. Ciipa60 /. T 564"T 567.A. 11.amique desfluides reels. 13. Beograd 1986. 1986. MaIIIllHocTpoeHne. ''Hldl'vcilimln'''u knjici "Hidraulilro t]. lliB:qrgIGIM. Beograd.Felt/la. Cmojevic..amlque desfluides non visqueu. 9. K. 14. lOT.. FUOpaBJllllW U CTPO:HH3. 10. Kompreson.r. Fluidl1a tehnika N°l.rn. angew.H.!J.fintlma~ stl'. L 1984.Gradjevinska klljiga.H. U lWCOCHble ciJlaHu. Beograd.x. Beograd.X:.chs. PmK.. ASkovic.A. C. Statique et dyn. 12. Mecaniqu. 1987. MASSON. TIOIIOB. Beograd.aT. 11 gp.. Ka8uiTtaLl/. C. C. Hidl'tltllilro. 3Hepnm. Aerodinamiqlle. C60PHUK 3aOa<(.H. Paris. turbomachines. 15. B... ma. u lmjizi "Ridraulika . ilOP. A. Crnojevic c.. teoriia.CEPAD. vlocKBa.!J.. Bellisek M.uu.aT" MocKEa. Cal1trak S.lJ/ 8 MeciJiHblx zUOpaSJl.. MocKBa. 16.eT aJI.C. Comolet R. 2.5ipomeHKo. Crnojevic.Elektrohidraulika". ]J.liUlf ilo zuopa6. Meclr:69(1988) 6. MarjanovitP. MeTaJIJlypnm. Ap3YMaRoB. n. 1989.bHOII ZUOpaBJlllKe. Masinski fakultet. Caktrak S. ZAMM Z. 17.. A..3. pp. C.. 4.. 1982.. Dyn. Math.!J. Re. 5IHbllnH. 1987.!J. 1986.ergy loss in the T-bran. HBaROB.Ci"l1ojevic c.a llKOJIa. 1984. Crnojevic C. EYTaeB. ArporrpoMI13...ecTBeHcKI. MnHaeB.II. Hidrattlika . Crnojevic c. 3. Tome J... 1990. n. aapOOW-laMllKa. B. iio .H. MexaHlllfll JICllc)KociTtli U za3a.. Bnru.. ASkovic R.

CTpollH3p. A. Gradjevinska knjiga. 1982. HaCOCbl Ll HaCOCflble CtUllfl~lILli.. IA. 1962.M.IiI. v.E. Kapemru. weil/l0::mep'ieiflU'teCK02o 06pooY6oBaHLIJl. r.a llKona. 1969.n... ro.K.PlenurriPress. 1987. Cupa6o 1HllK ilo xuCJpa6.lUlKa. 25. 40. 31. I1BaHoB... 3HeproH3gaT.1teflURM. 1983. Cy. IT. 1970. TeXI-lLllleCKaR 'iuopoMeXaI-lLlKa. Schaums outline series.F. 3HeprH5I. MocKBa. K...B.. l1p.. r.H.MocKBa. 1980. Fukui K. KOHCTaHTHHOB.eeB.eB. B. JIoOaqeB. Bm:o. Lumbroso H. TUopoMcxaHL1Ka u ia306aR owwMLlKa . 1988.JICUOKocLuutliaaa.11. 38.C. 29. T.ocTpoeHIIe. Paris. 3HeproaToMII3p. Circuits hydrauliques-une approcMinergetique. 19.. rpaOOBCKnH. OCflOBbl Mex.O. TUOpaB. An introduction. Fluid dynamically caused cycle-to-cycle variations in piston-draven pipe expansion flows.f. R.3HeproaToMH3p. Sasie. V. Beograd. 1986.. jed/'tominerlz[iJ'hh J'tlUjtllijO Jllllda. L L 30.r. M.A.. 1969. <pag. Florida. and Pelieira IC. JIeHHHrpag. 1983..i l . Experimentsin Fluids 13. EM:o. ITOlulu:jaHCKnll JI.L.. KHCeJIeB n. Mehaute. Krsmanovie.O:YHqeBcKnll. Zbliica zadataka iz mehamkefluida. 1968.MaUluHbl... B. 197L 34. 32.. Lj. Djordjevie V.c. .. TUOpa6. lO. Bm:o.O:e:i1~I. " 28.MocKBa" 1987. '. 1991.aIIIKona. B. r.HaYKu.Beograd.F. ¢liJIillllIOB. Ji:6yxqJa3l-lble LTteT. TUopOOUllaMU1(a u {ueUJl006MeH i7pu fiapooopaaoBaHuu. New York. CI>eg5IeBCKIf0:. Theory and problems offluid dynamics. Modern Developments in Gas Dynami~s.aT. .DOrdevic. 33.'fpbill1:3p. Loh. 36. BbICma5I IIlKonu. M.dwater wave~·. 37.. Brighton. CnollIIH. 22. TuopoMexaHuKa. . Durst F.. A.afluKil Jlcuc)Kociflu. 21. Mehanikafluida. KpHB'IemW. P.r.E.1tU leCKU.. MallHHocTpoeHIIe.TuOpa6JlwCa.1lU'teCKue . CTpeMaH.MbcKBa. Bordas.. KneB. 23. MocKBa. I(rreB.. MIIHaeB. NaucIia knjiga. Laboratories Miami. 27. 24. A. W. K.lVL.1987...eJlbqIIK. 1975.Duric. 1987... BOWrKYHcKHH" 51.o.. HacocbI HHaCOCHble CTaHIJ.Hill. H. MocKBa. .<P.Paris.aT. Saljnikov.ASkovie. 1986.P. MocKBa. 20.. Problemes resolus de mecaniquedesjZuides. 1-10 (1992).. 39.M. nlOpa6JlllKa. 35. Bordas.51.M. Faisandier I. McGraw ..C60PflUK 3aOa t t.. MocKBa..el-lWl YeJleMemTt(L"'(. MexaflllK~ . Dillamiku. fl.aT.Editionde l'Ecole polythnique de Montreal. Beograd.P. MOClma. 1989. 1986. MaIIlIIHoCTpoeHIIe.M.. Hughes. JIeHIIHrpag.HH. to hydrodynaniicsan.r. New York. Mecanismes oleo-hydrauliques."Gradjevinska knjiga.362 Literatura 18. KYTenoB.o.aT.M coilpoiuU6. B.T... 26. Labonville R. qyraeB. Hajdin G. 1983.

363 Obradovic. 1979. Gradevinska knjiga. B-42. Tuopoa3poMe---cm-lUKa. Gand. McGraw-Hill. Schlichting H.literatura 41. Ward .. AapOOUHa. 1979. ... Edition Vyncke. Crnojevic. Clarendon Press.o. 1O. Cy. 53. Oxford.o.N. MocKBa. BORDAS. PelTier J. JIeHImrpaA. 1979. reJ'feI1J"t4 teorija. TUOpaBJ1. 51. RB.ProblemZ. Voronjec K..es desjlll. 1O. TaJIHeB. M&anique des fluides appliquee. 1980.. Fluid mechanicsfor hydraulic engineers. Z. Patemoster C. Gradevinska knjiga.o.ecTBeHcKHH. 50.. Nedeljkovic M. l. Z. 1969. New York.M. 42..temal Fluid Flow. CTpoHH3.. Pro tic. Beograd.Smith. <DaAAeeB..J. 52.PaA. Ouziaux R.5IeBC:rrn:H. M..uida. 47.. Mecaniqll. .B. In.o.. Cyp. 43. Rouse H.epa. JIeHHHrpa. HHTYCOB. Protic. Beograd. Beograd.f.c.. POlI<):J. Cy.. 30noToB. 1980.. r.. Pa6I1HOBII'I E.f!. C. XVII JKTPM. 1977.. MaSinski fakultet.M. Elcspertirlel'!tablo odredivallje ko¢cijenata lokalmlz otpom h'iwita Ilapmv(jemlz od cevmlz segmenata. OOLOBbl Mexm-lUKU JlCllOKOcUiu. 1986. JIeHIDITpap.c.o..B. MocKBa. 1978. Ct5opHUlC3aOa'-l Lio 2uopoaapoMexaHuKe MaliIHHocTpoeHlIe. 49. 5LM.. Paris. PUl1lpe i Fentilatod . 1986. ee. M.ides. 1980. Dover publications.. 1980. TuopoMexaHUlca.. Beograd. 1988. 1982. 57. 44. 55..eeB. MamI1HOCTpOeHHe.. B.aT. He..uLl. BOHTKYHCKHH.. 199146. Zadar. Gradjevinska knjiga. Sasic. Ka6wTimiUJl. Obradovic N. 1976.oc'TpoeHHe. IIaBJIeHKo.UKa. CaMOIrJIOBR'l. 58... Saljnikov V.occTpoeHHe. 48. 3aoawluK UO 2LlopoMexaHuKe OJ1. 1973.. ¢e. B.. JIerurnrpap. Statika i kinematika. B.MUKa 6eHL71wlJltJ. Boundery layer theory. 45.: P/ehanika/lttida. CaMo:i!llloBwI. CYAocTpoemre..o. MOCKBa. AM¢HJIOX:Ii~Il. K.K.H. 1989. O.ocTpbelille.B.movi tllrbol1laSlila.o. A.R cyooczTipOlnTieJle~l. r. 56. 54. MocKBa..

363 str.Kategorizadja [J puiMRkadji Nal.] . 24 cm.Beograd: Masinski fakultet Univerziteta.(Edicija Mehanika fluida i hidraulicne masine) I Tiraz 500. .8) a) Hidraulika ID =: 65041932 \ \ . izd. .8) CRNOJEVIC. . [361-363].[1.elF' . Beograd 532/533 (075. .IX. ISBN 86-7083-317-4 621. prikazi . : graf.Biblioi.6(075. Cvetlw Klasicna i uljna hidraulika / Cvetko Crnojevic."odna biblioteka Sribije. 1998 (Beograd: Zavod za graficku tehniku Tehnolosko-metalurskog fakulteta).lTafija: str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful