ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Član 1. U Zakonu o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94) u članu 437. dosadašnji st. 2. i 3. mijenjaju se i glase: "(2) Pretpostavlja se da su dospjele, a neisplaćene kamate ustupljene sa glavnim potraživanjem. (3) Svako ažuriranje javnih registara zbog prijenosa potraživanja i njegovih sporednih prava je odgovornost primaoca ukoliko nije drukčije određeno ugovorom o ustupanju." Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Slavko Matić, s. r. Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Muhamed Ibrahimović, s. r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful