ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Član 1. U Zakonu o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94) u članu 437. dosadašnji st. 2. i 3. mijenjaju se i glase: "(2) Pretpostavlja se da su dospjele, a neisplaćene kamate ustupljene sa glavnim potraživanjem. (3) Svako ažuriranje javnih registara zbog prijenosa potraživanja i njegovih sporednih prava je odgovornost primaoca ukoliko nije drukčije određeno ugovorom o ustupanju." Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Slavko Matić, s. r. Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Muhamed Ibrahimović, s. r.