P. 1
52201441-NASTAVNI-LISTIĆI-3

52201441-NASTAVNI-LISTIĆI-3

|Views: 44|Likes:
Published by Loveiintheair
Skola
Skola

More info:

Published by: Loveiintheair on Feb 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

NASTAVNI LISTIĆI

SINTAGMA (VJEŽBE)
SINTAGMA (ZA 5+!)
REČENIČNI DIJELOVI (PROVJERA
PREDZNANJA)
PREDIKAT
SUBJEKT
OBJEKT
PRILOŽNA OZNAKA
NESAMOSTALNI REČENIČNI DIJELOVI
(ATRIBUT, APOZICIJA)
PONAVLJANJE GRADIVA (REČENIČNI
DIJELOVI)
ZAVISNO SLOŽENA REČENICA (VJEŽBE)
ZAVISNO SLOŽENA REČENICA (VJEŽBE)
SINTAGMA (VJEŽBE)
Spavanje je u životinjskom kraljevstvu mnogo važnije od hrane.
Ljudi nisu najveće spavalice. Zašto prosječan čovjek mora toliko spavati?
Današnji znanstvenici nemaju jednoznačan odgovor na to pitanje.
Suvremeni pokusi pokazuju da svakom čovjeku trea dovoljno sna.
1. I!"#"$% "& '()*+", )%-%*"./ 0% *%!1*(&*/-*% )"+%-".
2. O3)%3"$% )(3, 4)(+ " !/3%5 0/6(+ "7%*6(+ )"+%-". N/!"#"$% ", 6)/$"./7/ "&*/3
$%6$/.
8. O3)%3"$% 0/6(7 !)%3"6/$1 1 !)%$,(3*"7 )%-%*"./7/ 9".% " 4)(+. N/!"#"$% ",
6)/$"./7/ "&*/3 $%6$/.
:. I!"#"$% "& 10(3*", )%-%*"./ "*$/'7% 1$%7%9+%*% */ )(-*($". U0)$"$% ", 1
$/49".1.
14+%6$*(;!)%3"6/$*/
)(-*($
"7%*6/ )(-*($
5. O3)%3"$% !/3%5 0/6(7 (4+%6$1. O&*/-"$% '/ 6)/$".(7 "&*/3 $%6$/.
Sova gleda miša. !rilazi mu. "uri joj se. !riližava mu se. #ada je sova
zgraila plijen$ nosi ga u kljunu u svoju duplju. %oće li netko pomoći
mišu?
<. S$/0"$% 0/6" '9/'(9 "& !)"+/#*+% )%-%*".% 1 "*="*"$"0. N/!"#"$% 1& $/+
"*="*"$"0 !/3%5*( !"$/*+%, 6/( #$( +% */!)/09+%*( 1 !)0(7% !)"7+%)1.
'9%3/$" ; 6('/> (7"#/) ; /61&/$"0, ??????????????????????????????
@. R/&0)$/+$% 1 $/49".1 0% "*$/'7% "& 5. &/3/$6/ 6(+% 1 )%&19$/$ )(-*($" " 1!)/09+/*+/.
)(-*($ 1!)/09+/*+%
NASTAVNI LISTIA BR. 1B S"*$/'7/ (0+%54%)
C. I&)%."$% 1 9+%3%D"7 )%-%*"./7/ objekt (+%3*(7) "7%*".(7 "9"
&/7+%*".(7, / priložnu oznku !)"9('(7.
!ročitat ću &&&&&&&&&&&&&& na vratima kuće kada se &&&&&&&&&&&&&
vratim iz oližnjega kina.
&&&&&&&&&&& gledam od jutra i namjeravam &&&&&&&&&&&&& uskoro
zatvoriti.
!ričali su &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& da se uskoro&&&&&&&&&&&&&
otvara istraživački centar u kojem ćemo moći promatrati &&&&&&&&&&& .
'alo tajnovitosti doro će &&&&&&&& doći$ a prvi posjetitelji već su na
vratima.
&&&&&&&&& su &&&&&&&& pričali o pojavi koju &&&&&&&&&&& nisu mogli
ojasniti.
E. I!"#"$% "& !)%$,(3*('/ &/3/$6/ 0% "*$/'7% 6(+% 1 1$%7%9+%*% */
1!)/09+/*+1 " !)"3)15"0/*+1. U0)$"$% ", 1 $/49".1. (P/&"$% ; *% 7()/+1
$( 4"$" /7( "*$/'7% 6(+% $% 3(!1*+/0/9".)
1!)/09+/*+% ()%6."+/) !)"3)15"0/*+%
1F. P(3"+%9"$% */0%3%*% "*$/'7% 1 $)" 61!"*%. U0)$"$% ", 1 $/49".1.
pročitati lektiru$ tražiti odmah$ malo kruha$ neoična situacija$ traže oni$
poklanja vam$ pročitati najesen$ teško disati$ prihvatiti se pisanja$
promatra ih$ malo zahtijevati$ pripovjedač (alzac$ zahtijevati pravdu$
tamo odlaziti$ nacrtati loptu$ poželjeti odmah$ prva lektira$ pjesma
'ojsije$ misliti rzo$ moja očekivanja$ proslaviti ro)endan$ kanonik
Lovro$ ja želim$ student *astignac$ priližavati se oprezno$ pozdraviti se
s ocem
)(-*($ "9" 6(*')1%*."+/ 1!)/09+/*+% "9"
)%6."+/
!)"3)15"0/*+%
NASTAVNI LISTIA BR. 1B S"*$/'7/ (0+%54%)
SINTAGMA (!A "#$)
1. N/-"*"$% "*$/'7% !)%7/ &/3/*"7 1&()."7/B
!)"3+%0 + "7%*"./
'9/'(9 ,$+%$" + "*="*"$"0 + !)"9('
"7%*"./ + "7%*"./ (1!)/09+/*+%)
4)(+ + "7%*"./
"7%*"./ + !)"+%39(5*" "&)/& (1!)/09+/*+%)
!)"3+%0+ "7%*"./ 1 G
'9/'(9 + "7%*"./ 1 D
!)"9(' + "7%*"./ 1 G.
'9/'(9 + "7%*"./ 1 "*$)17%*$/91
"7%*"./ + "7%*"./ 1 L
'9/'(9 + !)"9(' (!)"3)15"0/*+%)
'9/'(9 + "7%*"./ 1 A
'9/'(9 + !)"+%39(5*" "&)/& (1!)/09+/*+%)
"7%*"./ + "7%*"./ ()(-*($)
"7%*"./ + "7%*"./ 1 A
&/7+%*"./ + "7%*"./
'9/'(9 5%9+%$ + "*="*"$"0 + !)"9(' (!)"3)15"0/*+%)???????????????????
!)"9(' + "7%*"./ 1 G
2. P(3"+%9"$% "*$/'7% "& !)"+/#*+%'/ &/3/$6/ !)%7/ =1*6."+" &/0"*%
/$/0*".%.
(3)%34%*/ "*$/'7/ 3(!1*6/ "*$/'7/ (6(9*(*/ "*$/'7/
NASTAVNI LISTIA BR. 2B S"*$/'7/ (&/ 5+!)
%E&ENI&NI 'IJEL(VI ()%(VJE%A )%E'!NANJA)
1. O3)%3"$% 91541 )"+%-" 1 )%-%*".". N/ !)/&*1 .)$1 1!"#"$% )%-%*"-*1
,%71, 6/( #$( +% 1-"*+%*( 1 !)0(7 !)"7+%)1.
S P
N(D" 1 31'%. 14+%6$ + "7%*6" !)%3"6/$
T0(+ +% ($/. 3(4/) -(0+%6. ??????????????????
V(3"7 $% 61D". ??????????????????
N/#/ 61D/ 4"9/ +% &/69+1-/*/. ??????????????????
P)"-/+1 (*" 6/( */0"+%*". ??????????????????
L(0." $/0% $/3/ *(01 &/761. ??????????????????
Č"$/01 *(D !)%$)/5"0/9" 1 #171. ??????????????????
U S!9"$1 +% !)"6/&/* *(0" ="97. ??????????????????
O0/7( 7( 3(#9" /1$(41(7. ??????????????????
I3% 9" -(0+%6 "9" % !(+/0"9/ 5"0($"*+/> ??????????????????
D/+$% 71 */31. J1-%) */7 +% *%$/9( (9". ??????????????????
D('(3"9( % $( !)0('/ 0"4*+/. ??????????????????
Z4(' *%(4"-*", &016(0/ 4(+/9" 1 % !1$"$" 1 !(3)17 ??????????????
D)154/ % $(+ 0"+%$" &/-13"9/. ????????????????
N%4(7 % *%!(7"-*( !)15"( /7( +%3/* (49/-"D. ?????????????????
2. S/$/0"$% )%-%*".% !)%7/ &/3/*"7 1&()."7/.
S + P ?????????????????????????????????????????????
S + P + O ?????????????????????????????????????????????
O + S + P ?????????????????????????????????????????????
S + P ("7%*6") ?????????????????????????????????????????????
S + P + O + PO ???????????????????????????????????????????
P + O + ???????????????????????????????????????????
PO + P + O + O ???????????????????????????????????????????
NASTAVNI LISTIA BR. 8B R%-%*"-*" 3"+%9(0" (!)(0+%)/ !)%3&*/*+/)
)%E'I*AT
1. P(3.)$/+$% 1 )%-%*"./7/ 0% !)%3"6/$%. K)/$".(7 (&*/-"$% +% 9" )"+%- (
'9/'(96(7 !)%3"6/$1 (P '9.) "9" ( "7%*6(7 !)%3"6/$1 (P "7.).
+agradu će osvojiti tko ude imao najviše odova.
'i smo sloodni pa ismo htjeli raditi.
#ada pogledam oko see$ vidjet ću samo more.
!očeše ih ispitivati čim gospodar uvidje da nema koristi od ostalih.
lako smo vaši$ ne znači da vam ezuvjetno vjerujemo.
+eka ,van odmah javi ostalima$ a ja ću vam iti trener.
+e želimo se maknuti uz grada dok tu orave glumci.
+emojte im se smijati-
'orali su što prije isprazniti stadion da ne i došlo do naguravanja.
2. I!"#"$% "& )%-%*"./ 0% '9/'(9%. S0/6(7 '9/'(91 (3)%3"$% '9/'(96" (49"6, 9".%
" 4)(+.
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
NASTAVNI LISTIA BR. :B P)%3"6/$
8. Z/3/*% 1 )"+%-" on$ pjevač$ iti. N/-"*"$% (3 *+",
/) $)" )%-%*".% 1 6(+"7/ D% "7%*6" !)%3"6/$ 4"$" "&)%-%* )/&9"-"$"7
9(5%*"7 '9/'(96"7 (49"."7/
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
4) $)" )%-%*".% 1 6(+"7/ D% "7%*6" !)%3"6/$ 4"$" "&)%-%* 30/7/ +%3*($/0*"7
'9/'(96"7 (49"."7/.
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
:. Z/3/*" 1 '9/'(9" doći$ htjeti$ željeti$ moći$ voljeti$ znati$ potražiti$ crtati$
izraditi$ pjevati.
N/-"*"$% (3 *+", !( 30"+% )%-%*".% 1 6(+"7% D% !)%3"6/$ 4"$" "&)%-%*B
/) +%3*($/0*"7 '9/'(96"7 (49"6(7
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
4) 9(5%*"7 '9/'(96"7 (49"6(7
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
.) !(7(D1 30/+1 )/&9"-"$/ '9/'(9/.
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
5. N/ !)/&*% .)$% $)%4/ 1!"/$" !)%3"6/$ "9" 3"( !)%3"6/$/ ; '9/'(9, "7%*".1,
!)"3+%0, &/7+%*".1 "9" 4)(+. N/6(* $('/ 1$0)3"$% +% 9" 1 )%-%*"." )"+%- (
'9/'(96(7 "9" ( "7%*6(7 !)%3"6/$1.
'oja je sestra &&&&&&&&&&&&&$ a ja sam ponekad &&&&&&&&&&&&&&&.
, mi smo nekada ili &&&&&&&&&&&. Sada su svi &&&&&&&&&&&&&&&&&&&.
Djeca su &&&&&&&&&&&.$ a mnogi odrasli treali i od njih &&&&&&&&&&&&&.
#ad ismo &&&&&&&&&&&&&& /ilm$ rzo ismo &&&&&&&&&&&&&&&&stvari.
,ako sam &&&&&&&&&&&&&&&&$ ja ih ipak &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ovdje.
!očinjemo &&&&&&&&&&&&&& u njihove dore namjere.
+e želimo se &&&&&&&&&&&&&&& uz grada dok &&&&&&&&&&&&&&&&& glumci.
0olimo &&&&&&&&&&&&&&& /ilm jer se tada doro &&&&&&&&&&&&&&&&&&.
1ko se tei nešto &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.$ to mi odmah
&&&&&&&&&&&NASTAVNI LISTIA BR. :B P)%3"6/$
S+BJE*T
1. U )%-%*"./7/ !(3.)$/+$% " 6)/$".(7 "&*/3 )"+%-" (&*/-"$% 0% 14+%6$%.
K)/$".(7 (&*/-"$% +% 9" )"+%- ( '9/'(96(7 !)%3"6/$1 (P '9.) "9" ( "7%*6(7
!)%3"6/$1 (P "7.).
1na se lijepo smije. 'i volimo govoriti o sei. 'ladi su puni revolucionarnih
ideja. Dvoje predstavlja ravnotežu. (olje je poklanjati. +ikada se taj ne da
zuniti. Lijepo je živjeti.
2. N/!"#"$% 6(+(7 +% 0)$(7 )"+%-" "&)%-%* 14+%6$ 1 )%-%*"./7/ 1 !)%$,(3*(7
&/3/$61.
??????????????????? G ??????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ??????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ??????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ??????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ??????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ??????????????????????????????????????????????
8. Z/3/*" 1 '9/'(9" iti$ htjeti$ moći$ pomagati$ željeti$ pomoći$ istražiti$
pretpostaviti. N/-"*"$% )%-%*".% 1 6(+"7/ D% */0%3%*" '9/'(9" 4"$" !)%3"6/$".
(N/-"* "&)"./*+/ !)%3"6/$/ 4")/$% /7".)
/) $)" )%-%*".% 1 6(+"7/ D% 14+%6$ 4"$" "&)%-%*
4) $)" )%-%*".% 1 6(+"7/ D% 14+%6$ 4"$" *%"&)%-%* (6)"0%*)
.) $)" 4%14+%6$*% )%-%*".%
:. N/ !)/&*% .)$% $)%4/ 1!"/$" 14+%6$ ; "7%*".1, &/7+%*".1, !)"3+%0 "9" 4)(+ 1
*(7"*/$"01.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& dio su naše svakodnevice.
&&&&&&&&&&&&&&&&nam pomažu upoznati nove svjetove.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ne podnosi zapovijedanje.
Svima nam je&&&&&&&&&&&&ilo nepojmljivo.
Zašto &&&&&&&&&&&&&&&&&&tako neoično izgleda?
'islite da&&&&&&&&&&&&&&&&&&razmišlja o tome?
NASTAVNI LISTIA BR. 5B S14+%6$
(BJE*T
1. P(3.)$/+$% 1 )%-%*"./7/ 0% !)%3"6/$%. N/6(* $('/ !($/0"$% !/3%5*(
!"$/*+% &/ (4+%6$ " */!"#"$% '/ */ !)/&*1 .)$1. N/ 6)/+1 6)/$".(7 (&*/-"$% +%
9" 1 !"$/*+1 "&)/0*" (F ".) "9" *%"&)/0*" (F *.) (4+%6$.
2a volim čitati novine$ a moji prijatelji više vole časopise. &&&&&&&&&&&&&&&
3ledam te i razmišljam o praznicima. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+ekada se i stare i mlade više uvažavalo. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'a)ioničar pokazuje trikove djeci. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
"elite li soka? 'ogu li vam donijeti vode? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'arko pomaže ,vanu učiti matematiku. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Svi govore istim dijalektom$ a mi ga ne razumijemo. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2. N/!"#"$% 6(+(7 +% 0)$(7 )"+%-" "&)%-%* (4+%6$ 1 !)%$,(3*"7 )%-%*"./7/.
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
?????????????? G ??????????????????????????????????????????????
NASTAVNI LISTIA BR. <B O4+%6$
8. Z/3/*% 1 "7%*".% jauke$ čokolada$ sok$ štapići$ sendvič. U!($)"+%4"$% ", 1
)%-%*"./7/ 6/( "&)/0*" (4+%6$ 1 '%*"$"01.
:. Z/3/*% 1 "7%*".% ')/3, kraj$ zemlja$ jesen$ put. U!($)"+%4"$% ", 1 )%-%*"./7/
6/( "&)/0*" (4+%6$ 1 '%*"$"01.
5. Z/3/*% 1 )"+%-" nogomet$ prvi$ utakmica$ mi$ oni. R/4"$% ", 1 )%-%*"./7/ 6/(
*%"&)/0*% (4+%6$%.
<. A*/9"&")/+$% ')/7/$"-6( 1$)(+$0( )%-%*"./. K)/$"./7/ "&*/3 $%6$/ (&*/-"$%
)%-%*"-*% 3"+%9(0%.
lako vani pada kiša$ 2osipa će mi donijeti knjige.
#iša natapa cestu$ a vjetar nosi lišće.
Susreli smo poznanike u potpuno nepoznatu gradu.
Dajte mu zraka-
!okušali su se prisjetiti odakle poznaju posjetitelja.
Svatko može uzeti roj koji želi.
+a nas su snažno djelovale sve te promjene.
*avnatelj je loše upravljao kazalištem.
'nogi su se angažirali na planiranju orane.
4kolicom dominira crkveni toranj.
,zletnici su se napili vode.
5 tim zemljama nema zarana.
Svim smo se tim vijestima ili začudili$ ali nas nitko nije htio slušati.
!ričali su nam u školi o zaslužnim ilircima.
!ro/esorov glas pomogao je našem pomirenju.
6itanje traži samoće i tišine.
!rikažite nam svoj omiljeni roman.
NASTAVNI LISTIA BR. <B O4+%6$
)%IL(ŽNA (!NA*A
1. P(3.)$/+$% 1 )%-%*"./7/ 0% !)%3"6/$%. N/6(* $('/ !($/0"$% "& !)%3"6/$/
!"$/*+% &/ !)"9(5*1 (&*/61 " */!"#"$% '/ */ !)/&*1 .)$1. N/ 6)/+1 6)/$".(7
(&*/-"$% 0)$1 !)"9(5*% (&*/6%.
+emiri su otpočeli prvoga svinja. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
%oćemo li te sada odvesti kući? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!ut je vodio do skrivene zamke. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+akon predstave sporo smo se pomicali prema izlazu. &&&&&&&&&&&&&&
7rtam olje nego itko. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7ijelu zimu maštamo o proljeću. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4ve godine ranije započinju praznici. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!rekrasan grm rascvjetao se nasuprot našoj školi. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&
#reće se kao žaa.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!olako i ez napora priližavali smo se vrhu. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Za lijepih dana može se s rda vidjeti cijela okolica. &&&&&&&&&&&&&&&&&
Zagreački maturanti krenuli su s 8rga ana 2elačića do 2aruna.
4sijekom se sredinom 9::;. godine rasula rijeka rasplesanih maturanata.
!ozvat ćemo u pomoć treće razrede. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,pak ste se usudili putovati autom?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4na je zanijemila od ču)enja. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5za sav napor ostali smo sami. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*odilo se to dijete jednoga lijepoga svianjskog dana. &&&&&&&&&&&&&&
+emoj mi tom zastavicom stalno mahati pred očima- &&&&&&&&&&&&&&&&
+eke stvari čovjek trea naaviti radi vlastite udonosti. &&&&&&&&&&&&
NASTAVNI LISTIA BR. @B P)"9(5*/ (&*/6/
2. O3'(0()"$% */ 9+%3%D/ !"$/*+/ )%-%*".(7 ; */+!)"+% !)"9(5*1 (&*/61 "&)%."$%
+%3*(7 )"+%-+1, / !($(7 61!(7 )"+%-", 6/6( +% */&*/-%*( 1 !)0(7 !)"7+%)1.
#ada ste ro)eni? *o)ena sam zimi<jedne zime.
3dje iste željeli živjeti? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
#amo namjeravate otputovati? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Dokle se želite školovati? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
S kim sjedite u klupi? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4tkad poznajete svog najoljeg prijatelja<prijateljicu?&&&&&&&&&&&&&&&
Zašto vam je potreno orazovanje? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
S kojom namjerom izlazite? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6ime se najčešće izražavate? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
S kojom namjerom dolazite u školu? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
#oliko poznajete svoje susjede? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
#oliko ste puta zakasnili na prvi sat?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
S kim se najčešće družite?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5natoč čemu želite ići na more? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6ime najčešće pišete zadaću? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
8. S/$/0"$% )%-%*".% !)%7/ &/3/*"7 ,%7/7/.
S + P (".) + POM ??????????????????????????????????????????????
S + P ('9.) + O (".) + POM ????????????????????????????????????
O (*.) + S + P ('9.) ???????????????????????????????????????????
POU + S + P ('9.) + O (".) ?????????????????????????????????????
S + P + P + O (".) + POV ??????????????????????????????????????
P + O + O + POM + POV ????????????????????????????????????
NASTAVNI LISTIA BR. @B P)"9(5*/ (&*/6/
NESAM(STALNI %E&ENI&NI 'IJEL(VI (AT%IB+T, A)(!I-IJA)
1. I&)%."$% !(3.)$/*" /$)"41$ */ #$( 0"#% */-"*/, / 3/ % *% !)(7"+%*" 7"/(
)%-%*".%.
'arija je promatrala plavokosu djevojčicu.
2. A*/9"&")/+$% ')/7/$"-6( 1$)(+$0( 0(+", )%-%*"./
8. P(3.)$/+$% 1 0/6(+ )%-%*"." "7%*".%. O3)%3"$% "7 91541.
=kola se nalazi u lizini. #njige su na policama. Letjeli su nad oranicama.
!romatram grad. (it će putnik. Letjelica je poletjela ez trzaja. (ili smo s
prijateljima na izletu.
:. S0/6(+ "7%*"." 1 !)%$,(3*(7 &/3/$61 3(3/+$% /$)"41$B
/) "&)%-%* +%3*(7 )"+%-+1
4) "&)%-%* 61!(7 )"+%-".
5. N/!"#"$% 6(+(7 1 0)$(7 )"+%-"H 6(+"7 0)$/7/ )"+%-" "&)%-%*" /$)"41$" !(3 4).
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
NASTAVNI LISTIA BR. CB N%/7($/9*" )%-%*"-*" 3"+%9(0" (/$)"41$, /!(&"."+/)
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????
<. D(!"#"$% 1& */0%3%*/ "7%*/ /!(&"."+%.
&&&&&&&&&&&&&&Drava &&&&&&&&&&&&&6akovec
&&&&&&&&&&&&&&Zagre . Split &&&&&&&&&&&&&0eleit
&&&&&&&&&&&&&&(jelolasica &&&&&&&&&&&&&8rakošćan
&&&&&&&&&&&&&&+ehaj &&&&&&&&&&&&&,van 'eštrović
&&&&&&&&&&&&&&Doriša 7esarić &&&&&&&&&&&&&4sman
&&&&&&&&&&&&&&"ivot je san &&&&&&&&&&&&&Zločin i kazna
@. D(!1*"$% )%-%*".% /!(&"."+(7 "9" /!(&"."+6"7 61!(7.
&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& 8in 5jević napisao je &&&&&&&&&
(ura na (raču.
&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&& S. Spielerg
proslavio se > ?@@. godine&&&&&&&&&&&(liski susreti treće vrste.
+ajveći &&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&& ,van 3undulić
napisao je&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& Duravka.
&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&& #ako je počeo rat na mom otoku
io je
jedan od&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&& /ilmova.
Ailliam Shakespeare$ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&$ najpoznatiji je po&&&&&&&&&&&& %amlet.
C. P(3.)$/+$% 1 )%-%*"./7/ 0% "7%*".%. N/6(* $('/ !(3.)$/+$% 0% "7%*6%
3(3/$6% " (&*/-"$% $)%9".(7 */ 6(+1 % "7%*".1 (3*(%.
5 vrtove gradskih naselja zasadili smo različito cvijeće.
(io je to književnik ritka uma.
*ad na tekstu započinje sre)ivanjem ilježaka.
5poznali smo majstore starih zanata.
#saver =andor 3jalski$ hrvatski književnik$ napisao je zirku novela !od starim
krovovima.
Dan ukidanja ropstva slavi se u kolovozu. 8oga su dana >@?>. na otoku Santo
Domingo roovi prvi put u povijesti doili svoju sloodu.
NASTAVNI LISTIA BR. CB N%/7($/9*" )%-%*"-*" 3"+%9(0" (/$)"41$, /!(&"."+/)
)(NAVLJANJE G%A'IVA (%E&ENI&NI 'IJEL(VI)
NASTAVNI LISTIA BR. 18B P(*/09+/*+% ')/3"0/ ()%-%*"-*" 3"+%9(0")
!AVISN( SL(ŽENA %E&ENI-A (VJEŽBE)
1. U7+%$( !(3.)$/*('/ )%-%*"-*(' 3"+%9/ 10)$"$% ."+%91 )%-%*".1, / &/$"7 1 $/6(
3(4"0%*(+ )%-%*"." !(3.)$/+$% !)%3"6/$%, &/(6)15"$% 0%&*"6 " (3)%3"$% 0)$1
&/0"*% )%-%*".%.
!romatram grad . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!romatram stari grad.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!osjetitelji vole oilaziti gradske zidine. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+e želim jesti previše zog zdravlja . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,z lijenosti sjedi po cijeli dan. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,dem na kavu . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2. P(3.)$/+$% !)%3"6/$%, &/(6)15"$% 0%&*"6, (3)%3"$% '9/0*1 " &/0"*1 )%-%*".1 $%
*/!"#"$% 0)$1 &/0"*% )%-%*".%.
Lutam krajem gdje se uvijek živjelo od lutanja. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Sad gledam kako se putićem prema režuljku uspinje žena u crnini.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!riča se da je uvijek ovako sama.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
0ode me djeca da vidim nove igračke. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Da su odrasli na selu$ znali i vrijednost
kruha.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+a Lovreću su spasili stećke kad je cesta treala proći.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Sa stećka sam gledao kako se ljeska lovrećka
olnica.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
#ad se vratio iz primorja$ sjeo uza nju kraj ognjišta.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+etko predloži da napiše molu.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Sve to sluša od naših ljudi koji rade u hotelu. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Da me ne i pitali$ okrenem glavu. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'ost kojim prelazimo Savu nastao je u >?. stoljeću. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*ujan je kao ličilac u radnom odijelu koji je zaspao pod suncem. &&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
0idim kako se stvari pomalo izdvajaju. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3radom se širi miris octa u kojem se kuhaju paprike. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Biš se jede u rujnu zato što je tada ugodno sjediti vani. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Sitnež se gnječi da ostane u juhi kao umak. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
#ad govorite$ okanite se gledanja u rijeku. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1ko njih nema$ doar je i kruh. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1ko ima kakav ugledan gost$ on će prvi iti poslužen. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
NASTAVNI LISTIA BR. 1FB Z/0"*( 9(5%*/ )%-%*"./ (0+%54%)
4rišite usta ako vam curi niz radu. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
#ad završi jelo$ malo šuti. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1ko još imate volje$ nakon toga možete pričati o svemu. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1ko su gradovi kao ljudi$ onda se ne treamo čuditi. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+ije me posjetio da me ne i ometao u poslu. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+isam znao da se to može dogoditi. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
#renuli su na izlet iako je ilo olačno. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
8o je čovjek što oično leži pod zidom. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Došao je k nama da i se igrao. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Stisnuo je šaku tako jako da su mu zgloovi poijeljeli.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3ledao je kao da je pred njim staklena pregrada. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Dva prijatelje sjede za stolom što je najliži mome. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3ledam ih iza zavjese da me ne i pozvali. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
lako ne mogu sve razumjeti$ odlučili su im se pridružiti. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4krenuo se ne i li u nečijem pogledu našao istomišljenika. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5stala je djevojka što mi je ila okrenuta le)ima. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4n je imao dušu što je razumjela ljude i životinje. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
#ad i drveće hodalo$ što i radile ptice? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
8oliko je padalo da se nije vidio prst pred nosom. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+eka traže koga god hoće.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+ije rečeno što dolazi poslije.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!itanje je jesmo li doro postupili. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+i novac nije što se o njemu misli. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
=to je more ivalo hladnije$ to nam se sve više uvlačio strah u kosti.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(udući da je doar učenik$ predstavljat će školu. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4tišao je na rod da donese mreže. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3ovori kao da je navijen. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Sve ću reći kada za to do)e vrijeme.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5čit ću ih kako se hvataju zečevi. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3lavno je da ste svi veseli. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4n je da mu para nema. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
8ko nema u glavi$ ima u nogama.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+ije shvaćao o čemu se radi. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(udete li gledali kamo idete$ rezultati neće izostati. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3dje nema sloge$ sve izgleda nemoguće.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(udete li se držali dogovora$ rzo ćete se vratiti kućama. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(ili su dori prema nama iako se to od njih ne i očekivalo.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
NASTAVNI LISTIA BR. 1FB Z/0"*( 9(5%*/ )%-%*"./ (0+%54%)
!AVISN( SL(ŽENA %E&ENI-A (VJEŽBE)
1. U */0%3%*"7 )%-%*"./7/ !(3.)$/+$% !)%3"6/$%, &/(6)15"$% 0%&*"6 " (3)%3"$%
0)$% &/0"*", )%-%*"./.
lako je io umoran$ posjetio je prijatelja.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+ije doro vidio tko to prolazi. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Da si prije razmislio$ sada se ne i morao rinuti.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Da joj ude lakše$ pomognem joj nositi toru. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
#ad i svi sve znali$ što i radili učitelji?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
8oliko je ilo mračno da nisu ništa vidjeli. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
"elim čitati roman koji će iti zanimljiv. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!itam se tko dolazi na večeru&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,spričat ću ti što sam doživio. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
0jerovalo se da crna mačka donosi nesreću. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Da se ne muči$ pomognem joj gurati kola. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2. I!"#"$% "& !)%3"6/$/ 0% '9/'(96% (49"6%. O3)%3"$% "7 0)$1, 9".% " 4)(+.
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? G ?????????????????????????????????????????????????
NASTAVNI LISTIA BR. 11B Z/0"*( 9(5%*/ )%-%*"./ (0+%54%)

SINTAGMA (VJEŽBE)
Spavanje je u životinjskom kraljevstvu mnogo važnije od hrane. Ljudi nisu najveće spavalice. Zašto prosječan čovjek mora toliko spavati? Današnji znanstvenici nemaju jednoznačan odgovor na to pitanje. Suvremeni pokusi pokazuju da svakom čovjeku treba dovoljno sna. 1. Ispišite iz gornjih rečenica sve nepunoznačne riječi.

2. Odredite rod, broj i padež svakoj imenskoj riječi. Napišite ih kraticama iznad teksta.
3. 4.

Odredite svakom predikatu u prethodnim rečenicama lice i broj. Napišite ih kraticama iznad teksta. Ispišite iz uvodnih rečenica sintagme utemeljene na sročnosti. Uvrstite ih u tablicu. imenska sročnost

subjektno-predikatna sročnost

5. Odredite padež svakom objektu. Označite ga kraticom iznad teksta. Sova gleda miša. Prilazi mu. Žuri joj se. Približava mu se. Kada je sova zgrabila plijen, nosi ga u kljunu u svoju duplju. Hoće li netko pomoći mišu? 6. Stavite svaki glagol iz prijašnje rečenice u infinitiv. Napišite uz taj infinitiv padežno pitanje, kao što je napravljeno u prvome primjeru. gledati - koga? (miša) - akuzativ, ______________________________

7. Razvrstajte u tablicu sve sintagme iz 5. zadatka koje su rezultat sročnosti i upravljanja. sročnost upravljanje

NASTAVNI LISTIĆ BR. 1: Sintagma (vježbe)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->