P. 1
Inteligentni senzori Seminarski

Inteligentni senzori Seminarski

|Views: 155|Likes:
Published by Almin Radovovic
Senzorika, Inteligentni senzorski sistemi
Senzorika, Inteligentni senzorski sistemi

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Almin Radovovic on Feb 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U TUZLI – MAŠINSKI FAKULTET

SEMINARSKI
Tema: Predmet :

RAD

Senzori bazirani na promjeni otpora
INTELIGENTNI SENZORI

Ime i prezime: Broj indeksa: Odsjek: Datum:

Almin Radovović III-120/07 Mehatronika 06.09.2010 1

SADRŽAJ
1. Uvod............................................................................................................... ............................4 2. Vrste otporničkih senzora.......................................................................................................... 5 2.1. Otpornički senzori od čvrstih materijala...................................................................................5 2.2. Tekućinski otpornički senzori.....................................................................................................6 2.3.Gasni otpornički senzori.............................................................................................................6 3. Obilježavanje otporničkih senzora.............................................................................................7 4. Mjerne šeme sa otporničkim senzorima...................................................................................8 4.1. Šeme sa pasivnim mjernim mostom.........................................................................................8 4.2. Mjerna šema za distanciono mjerenje otpora (Imetod).........................................................9 4.3. Potenciometarska šema (Umetod).........................................................................................10 4.4. Metod kompenzacije................................................................................................. ...............11 4.5. Mjerne šeme sa logometrom................................................................................................... 12 4.6. Metod mosnih pojačivača...................................................................................................... ..13 4.7. Šeme sa frekventnom modulacijom.........................................................................................16 5. Otpornički senzori sa nizovima elektroda.................................................................................17 5.1. Priključivanje taktela............................................................................................................ ....18 6. Otpornički senzori sa VLSI kolima.............................................................................................19 7. Zaključak........................................................................................................ ...........................21 8. Literatura....................................................................................................... ...........................22

2

1.3. Oznake otporničkih senzora: a) opšta oznaka. c) senzor mehaničkog naprezanja.6. c) realizacije potenciometarskih senzora Slika 4. Vitstonov most s otporničkim senzorom Slika 4.6.5. e) termootpornik sa negativnim temperaturnim koeficijentom.a) principijelna šema Slika 4. h) kontaktni senzor Slika 4.6. b) statička karakteristika.3.b) napajanje Slika 4. f) fotootpornik. Mjerenje otpora senzora metodom automatskog uravnoteživanja mjernog mosta Slika 4. Detekcija promjene otpora potenciometarskog senzora: a) mjerna šema.POPIS SLIKA Slika 3. d) termootpornik sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom. b) za senzore sa malom promjenom otpora (šema sa podešavanjem opterećenja pojačavača) Slika 4.2 Kolo za linearizaciju izlaza Vitstonovog mosta Slika 4. g) fotodioda. Distanciono mjerenje otpora I-metodom Slika 4.4. b) potenciometarski senzor pomaka. Priključivanje Vitstonovog mosta na instrumentacioni pojačavač 3 .6. Šema otporničkog senzora sa logometrom Slika 4.6.1. Mosni pojačavač: a) za senzore sa velikom promjenom otpora.2.1.

tako da se mogu izbeći velike struje i preopterečenja analognih kola. više od 10 ciklusa neopterećen ⇔ opterećen. tečno ili gasovito. d) opterećen taktel 1. metana i drugih gasova. • minimalna otpornost pri maksimalnom opterečenju je 5−100 Ω. velikog histerezisa. b) komparator. pojave zamora izazvanog dodatnim naprezanjem u tačkama sa česticama ugljenika. Kod poluprovodnika je uočeno da na površini dolazi do razmjene elektrona sa atomima i molekulima iz okoline – tako su nastali hemirezistori. vodonika. b) konstrukcija sa optporničkim trakama od polimera Slika 5. Za gradnju otporničkih taktilnih senzora upotrebljavaju se otpornici čija otpornost zavisi od pritiska. Spužvasta guma sa dodatkom ugljenika najstariji je elastični otpornik. temperature ili zračenja odavno se primjenjuje u tehnici senzora. Kada se takav otpornik prekrije slojem biološkog materijala koji omogučava pretvaranje koncentracije tečnog sadržaja u koncentraciju gasa. pri čemu su k/p kontaktna (prelazna) otpornost i Ru unutrašnja otpornost). pri čemu se karakteristike senzora ne menjaju više od 5%. Agregatno stanje senzorskog otpornika može biti čvrsto. c) neopterećen taktel.1. UVOD Promjena električnog otpora u zavisnosti od djelovanja mehaničke sile. Odzivi senzora pri preključivanju od strukture 16×1 do strukture 16×16 Slika 6. Pretvaranje promjene otpora u frekvenciju Slika 5. 6 • dugovječnost (izdržljivost). a da se istovremeno omogući primena radnog napona do 10 V i olakša eliminacija šuma.1. Otpornički senzor sa ugrađenim VLSI kolima: a) struktura. Zbog nestabilne statičke karakteristike. • otpornost u neopterećenom stanju je 1−30 kΩ. kao i zbog neuniformnih i 4 . dobija se biosenzor. tj.7. otpornici osetljivi na koncentraciju kiseonika. Otpornički senzor: a) konstrukcija sa otporničkim slojem.Slika 4. Njihove osobine su: • velika osjetljivost na promjenu pritiska (osetljivost ΔR/Δp nije konstanta jer je statička karakteristika nelinearna: R= (k/p) +Ru. Provodni elastomer je prirodna ili vještačka guma koja se pod djelovanjem sile sabija ili isteže i pri tome menja električnu otpornost.

ρ specifični otpor.Gasni otpornički senzori 2.slučajnih varijacija otpornosti. provodna guma nije pogodna za gradnju kontinualnih već samo binarnih taktilnih senzora.1) gdje su: R. VRSTE OTPORNIČKIH SENZORA . stvaraju se novi i kraći provodni putevi. Prave se od metala ili poluprovodnika. l dužina otpornika [m] i S poprečni presjek otpornika [m2 ]. provodne matrice od finih elastičnih vlakana impregniranih provodnim materijalom. Djelovanje mehaničke sile odražava se na otpornički senzor od metala kao promjena njegovih geometrijskih parametara – dužine l i preseka S. U nenapregnutom stanju postoji određena vrijednost otpornosti poprečno na matricu.1 Otpornički senzori od čvrstih materijala Otpornički senzori od čvrstih materijala primenjuju se za mjerenje veličina koje su u vezi sa djelovanjem mehaničke sile ili temperature.2) a osjetljivost na linearnu promjenu poprečnog presjeka je nelinearna: 5 . 2.Tekućinski otpornički senzori . Otpornost se mijenja kada djeluje pritisak jer se vlakna približavaju i dodiruju. Osetljivost napromenu dužine l je konstantna: (2.koji zavisi od osobina materijala od kojeg je otpornik napravljen [Ωm]. koji se prave od organskih polimera na bazi silicijuma − poznatih kao silikonske gume.Otpornički senzori od čvrstih materijala . Otpor metalnih senzora računa se na osnovu poznate formule: (2. uz istovremeno smanjivanje kontaktne otpornosti na mjestu dodira vlakana.otpor na nominalnoj temperaturi ambijenta t = 20°C [Ω] . Navedeni nedostaci mnogo su manje izraženi kod sintetičkih elastomera. Veliku perspektivu imaju tzv.

5) transformiše se u polinom n-tog stepena: (2. Na toj osnovi grade se temperaturni senzori. β itd. To su termootpori koji služe kao osnov za gradnju senzora temperature. pomoču koje se izračunava otpor na aktuelnoj temperaturi T: (2. Rt otpor na aktuelnoj temperaturi T. Obično se promena otpora posmatra u odnosu na neku referentnu temperaturu T0 . Naime. odgovarajući temperaturni koeficijenti otpora. Tako se dobija modifikovana jednaćina (2. koji služe za gradnju fotosenzora. najčešće u odnosu na T0 = 0 0C ili T0 = 20 0C.3) Osnovno svojstvo svih čvrstih otpornika je da im otpor u manjoj ili većoj mjeri zavisi od temperature. Molekuli materijala raspadaju se na elektropozitivne (katjone) i elektronegativne (anjone) dijelove. Promjena unutrašnjeg otpora ΔRu fotosenzora u zavisnosti od promjene intenziteta osvetljenosti ΔEs je osetljivost: (2. Analiza polinoma (2. Statička karakteristika: koncentracija 6 .4) gdje su: A. Promjena otpora u zavisnosti od promjene geometrije elektroda i promjene geometrije rastvora između elektroda u tehnici senzora nema praktični značaj.6) pokazuje da je temperaturna osjetljivost ΔR/ΔT otpornićkih senzora nelinearna.(2.7) 2. a α. Osjetljivost na temperaturu i osjetljivost na hemijski sastav elektrolita su više izražene. a za poluprovodnike negativna ili pozitivna. Većem stepenu disocijacije odgovara manji otpor. s rastvaranjem materijala u vodi dolazi do elektrolitske disocijacije. Za metale je ova osjetljivost pozitivna.6) gdje su: R0 otpor na referentnoj temperaturi T0 . eksponencijalna jednačina (2. a temperaturni koeficijent [1/ °C] i T temperatura [oC].4).5) Razvojem u Tajlorov red. Od poluprovodnika s jako izraženim unutrašnjim fotoefektom prave se fotootpornici. Zavisnost otpora od temperature je nepoželjan efekat kada je u pitanju mjerenje mehaničkih veličina. unutrašnji otpor Ru većine poluprovodnika linearno se smanjuje sa povećanjem intenziteta osvjetljenosti. Ovaj efekat primjenjuje se u mjerenju koncentracije elektrolitičkih rastvora. Za tehničku praksu posebno su interesantni metali i poluprovodnici koji u određenim temperaturnim dijapazonima imaju konstantnu osjetljivost.2 Tekućinski otpornički senzori Tekućinski otpornički senzori su rastvori elektrolita. Naime. koji su vrlo rasprostranjeni i cjenjeni u tehničkoj praksi. Ovo je unutrašnji fotoefekat. Promjena otpora u zavisnosti od količine i vrste rastvorenog materijala predstavlja osnov za elektrohemijsko mjerenje koncentracije tog materijala u rastvoru. pa se često nazivaju elektrolitičkim senzorima.konstanta [Ω]. U opštem slučaju promjena otpora u zavisnosti od temperature je eksponencijalna: (2. Kod poluprovodničkih otpornika intenzitet osvjetljenosti ima uticaj na promjenu otpora.

d) termootpornik sa pozitivnim 7 . a u zatvorenom stanju otpor mu je nula. odnosno pritisku gasa. To su sve analogni senzori. 3. tj. Struja koja se javlja kao rezultat fotoefekta zavisi od intenziteta svetlosti. OBILJEŽAVANJE OTPORNIČKIH SENZORA Na slici 3. 2. pri čemu su fotoćelije na bazi jednog materijala izrazito osjetljive na određenu talasnu dužinu svjetlosti.3 Gasni otpornički senzori Gasni otpornički senzori prave se kao stakleni baloni (cijevi) ispunjeni razrjeđenim gasom. Radi ubrzanja procesa izme|u katode i anode priklju~uje se jednosmerni napon reda 100 V.1h). dok zavisnost od temperature i razmaka između elektroda nema praktični značaj.rastvora – električna vodljivost rastvora. Katode napravljene od nekih materijala. prikazane su oznake otporničkih senzora. nastaje proces fotoelektronske emisije elektrona. Slika 3. Vrijednost otpora je od nekoliko oma do nekoliko megaoma.1. osim posljednjeg (slika 3. podložne su vanjskom fotoefektu. koji predstavlja kontaktni senzor sa dva stanja. visokog vakuuma. Oslobođeni elektroni sudaraju se sa molekulima gasa i joniziraju ih. što zavisi od načina rada senzora. ima konstantnu osetljivost. ali je velika smetnja njena zavisnost od temperature. U otvorenom stanju njegov je električni otpor beskonačan. Zagrijavanjem negativne elektrode (katode) dolazi do termoelektronske emisije elektrona. Oznake otporničkih senzora: a) opšta oznaka. Princip rada gasnih otporničkih senzora primenjuje se u gradnji senzora niskog apsolutnog pritiska. Količina jona proporcionalna je gustini gasa. Kada se takva katoda osvjetli. b) potenciometarski senzor pomaka.1. od kalijuma ili cezijuma na srebrenoj podlozi. na primer. Rade na osnovu osobine vodljivih gasova da im otpor zavisi od pritiska i jačine svjetlosti. c) senzor mehaničkog naprezanja.

koji se dovodi na jednu dijagonalu mosta. f) fotootpornik. Obično su svi otpornici u mostu iste snage. Mostovi se u načelu dijele prema izvoru napajanja na istosmjerne i naizmjenične. Najpoznatiji je Vitstonov most. odnosno kod mjerenja otpora. izvora napajanja. nul-indikatora. koji se priključuje na drugu dijagonalu mosta (slika 4. g) fotodioda. Napon izvora U0 za napajanje mosta određuje se prema snazi otpornika. e) termootpornik sa negativnim koeficijentom. tzv. Principi rada pasivnih mjernih mostova dobro su izučeni u teoriji mjerenja. h) kontaktni senzor temperaturnim 4. 8 .1 MJERNE ŠEME SA OTPORNIČKIM SENZORIMA Šeme sa pasivnim mjernim mostom. Zbog svojih kvaliteta imaju značajno mesto u tehnici senzora.temperaturnim koeficijentom. odnosno prema maksimalnoj dozvoljenoj struji Imax kroz otpornike u granama BCA i BDA: U0 = Imax(R1 + R2) ili U0 = Imax(R3 + R4). 4. kapaciteta ili induktiviteta senzora.2). koji se sastoji od: četiri grane u kojima su otpori. Podatak o vrijednosti Imax može se lako izračunati iz poznate snage otpornika: Pnom = I2max Rnom. te indikacionog instrumenta.

5% za 0. gdje su e i b konstante mosta. Pravac se definiše ili kao tangenta na statičku karakteristiku u koordinatnom početku ili kao terminalni pravac koji prolazi kroz početnu tačku (0. do 5% za 0.Nelinearnost mosta izračunava se kao odstupanje od realne statičke karakteristike U = f (ΔR/R) od idealnog pravca. struja u izlaznoj dijagonali mosta CD može se odrediti primenom Tevenenove teoreme: (4. (ΔR/R)max].1. Tada se na nelinearnost mosta superponira nelinearnost senzora. pri takvom odnosu osjetljivost se mijenja zbog promjene otpora senzora. 005 < R1 < 0.0) i krajnju tačku [Umax. dobre linearnosti neosjetljivosti na varijacije opterećenja i napajanja na željenom opsegu ΔR1/R1 postiže se izborom odnosa otpornika mosta R2=bR1. Kompromis između konstantne osjetljivosti. do 1.2) Poželjno je da osjetljivost na R1 bude što veća i da je konstantna na području promene otporničkog senzora R1. određene u fazi projektovanja. Preporučuje se 1 < b < 10 i 1 > e > 0. 1. 01 i 100 000 < R1 < 1 000 9 . a izlaz je linearan samo za male vrijednosti ΔR1. opterećenja i napona napajanja. kao što je to u slučaju otpornika sa negativnim temperaturnim koeficijentom. Standardni industrijski mjerni mostovi koji se primjenjuju za detekciju promjene električnog otpora imaju tačnost: do 0.Slika 4. 01 < R1 < 0. sa velikim unutra{njim otporom Ru =∞. Vitstonov most s otporničkim senzorom Ako je unutrašnji otpor naponskog izvora R0 ≈0. 1 . R3=eR1 i R4=ebR1.5% za 1 < R1 < 100 000 .1) Za merenje napona upotrebljavaju se kvalitetni instrumenti. tako da je: (4. Maksimalna osetljivost SU=1/4U0 postiže se kada je R1=R2 i R3=R4. Međutim. Proračun nelinearnosti znatno je složeniji kada je otpornički senzor i sam izrazito nelinearan.

000Ω . 001 < R1 < 1 000 . most sa identičnim senzorima u suprotnim granama. električni otpor svih otpornika u manjoj ili većoj mjeri zavisi od temperature. tj. Slika 4.2 Mjerna šema za distanciono mjerenje otpora (I-metod) Često je potrebno otpornički senzor postaviti na veću udaljenost od centralne mjerne aparature. Prema tome. Zato se za distanciono mjerenje otporničkog senzora primjenjuje metod mjerenja struje (slika 4. Zbog toga je dobro most postaviti bliže senzoru. Uticaj je veći ako su male promjene ΔR/R. otpornika sa klizačem i pogodan je za mjerenje mehaničkih veličina. ako su male ΔR/R. ali se tada troši više kablova na povezivanje mosta sa centralnom aparaturom.2.3 Potenciometarska šema (U-metod) Primenjuje se za mjerenje otpora senzora na bliskim rastojanjima (slika 9. 4. a gotovo je zanemariv ako su velike promjene ΔR/R. Radi smanjivanja uticaja temperature primjenjuju se specifične konstrukcije Vitstonovog mosta: most sa dva identična senzora u susjednim granama. te most koji u sve četiri grane ima senzorski otpornik. za 0. Nadomesni otpor RJ podešava se tako da ukupna suma bude RJ + RA + 2RL = 50 Ω . primenjuje se složeniji Tomsonov most – tzv. promjena izlazne struje je veoma mala i samjerljiva je sa djelovanjem smetnji. U napon napajanja. Distanciono mjerenje otpora I-metodom Struja I je obrnuto proporcionalna sa otporom senzora R. 10 . Ako se most postavi bliže aparaturi. dvostruki Vitstonov most.4) Na tačnost distancione metode utiče promena otpora vodova ΔRL /R.3) gdje su: R otpor senzora. RA unutrašnji otpor ampermetra. Osim toga. mjerenje relativno malih otpora prati značajna greška zato što su takvi otpori istog reda veličine kao i otpori priključenih vodova i prelaznih kontakata. tada otpor priključnih vodova od senzora do mosta smanjuje tačnost mjernog mosta.05%. 2RL otpor priključnih vodova. 4. Da bi se smanjili ovi efekti i povečala tačnost do 0. Senzor u ovom slučaju ima oblik potenciometra.2): (4. Zbog toga osjetljivost izlazne struje nije konstantna: (4.4a). Kao što je istaknuto. I struja u mjernom kolu.

b) statička karakteristika. razlika idealnog izlaznog napona (4.3. Izlazni napon je: (4.istosmerni ili naizmenični napon napajanja potenciometra.7) Realni mjerni blok nema beskonačan ulazni otpor.6) a osjetljivost izlaznog napona je: (4. Promjena napona zbog priključenog opterećenja je greška mjerenja. Detekcija promjene otpora potenciometarskog senzora: a) mjerna šema.Na izlaz potenciometarskog pretvarača priključuje se merni blok čiji je ulazni otpor Ri .dio otpora potenciometra proporcionalan delovanju neke mehaničke veličine. zbog čega je senzor opterećen. a) b) c) Slika 4.5) i stvarnog izlaznog napona (4. U tom slučaju statička karakteristika potenciometarskog senzora je pravac: (4.5) gdje su: U . tj.4): 11 . r. c) realizacije potenciometarskih senzora Prema pravilu serijskog povezivanja blokova sa naponskim signalima. mjerni blok sa beskonačno velikim ulaznim otporom Ri neče opterećivati potenciometarski pretvarač.

a da statička karakteristika ipak nije linearna. Moguće je da se napon sa potenciometarskog senzora mjeri pomoću kvalitetnog instrumenta. tada je. Kazaljka indikacionog instrumenta takođe je povezana sa osovinom motora i na skali pokazuje vrijednost mjerene fizikalne veličine. koji se pojačava. motor miruje i proces kompenzacije smatra se završenim. Kada most nije u ravnoteži.9) Maksimalna vrijednost odstupanja izlaznog napona računa se iz uslova da je prvi izvod nula: dΔU/dr = 0 . U tehnici senzora ima smisla samo automatska kompenzacija. Ako je Ri >> R. nakon što se otpor senzora promjenio.4 Metod kompenzacije Metod kompenzacije ili uravnoteživanja podrazumijeva da se most. dovede ponovo u ravnotežno stanje.8) Razlika između neopterećenog i opterećenog potenciometarskog senzora je manja što je otpor opterećenja. Pojačani napon pokreće jednosmerni servomotor. što će biti kada je klizač u položaju r = 2R/3 . Osovina motora je spregnuta s klizačem potenciometra za kompenzaciju.(4. Razlog je obično u prevelikoj dužini priključnih kablova. 12 . koje predstavljaju zavisnost izlaznog napona Ui u funkciji otpora r za različite vrijednosti otpora opterećenja Ri. 4. odnosno unutrašnji otpor mjernog bloka Ri veći.8): (4. Kada je veličina napona koji se dovodi na motor manja od njegovog praga osjetljivosti. na dijagonali CD formira se napon. Zakretanje osovine motora ima takav smjer da most teži ravnotežnom stanju. na osnovu jednačine (4.10) Na slici 4. pa je: (4.3b prikazana je familija krivih u relativnom obliku.

S obzirom na poseban profil zazora. zbog čega je linearnost uravnoteženih mostova znatno veća nego neuravnoteženih. 4. Mjerenje otpora senzora metodom automatskog uravnoteživanja mjernog mosta Prednost ove metode je da pokazivanje uravnoteženog mosta ne zavisi od napona napajanja.Slika 4. pa je za ovu klasu mostova karakteristična mala osjetljivost izlaznog napona i struje. Šema otporničkog senzora sa logometrom Statička karakteristika. u njemu je nehomogeno magnetno polje.4.25% do 1%. Pokazivanje logometra je funkcija odnosa struja u namotajima: (4. a vremenska konstanta procesa kompenzacije je 1 − 10 s . Tipična tačnost automatskih mostova je od 0. zavisnost između pokazivanja α i mjerenog otpora je približno linearna kada je mjereni otpor R2 . Nakon promjene otpora R1 za ΔR1 je (R1 + ΔR1 + Rk −rk)R4 = (R2 + rk)R3 .13) 13 . Logometar je instrument sa dva namotaja.5). Proces kompenzacije odvija se u okolini ravnotežnog stanja. Odatle proizilazi: (4.11) Vidi se da je otpor rk direktno proporcionalan promjeni otpora senzora R1. Osjetljivost mjerenja u prvom slučaju je konstantna. Mjerne šeme sa logometrom Mjerne šeme sa logometrom primenjuju se za distanciono mjerenje otpora senzora temperature (slika 4.5. Ravnotežno stanje u početnom momentu (ΔR1 = 0 ) je (R1 + Rk)R4 = R2R3 jer je klizač potenciometra tada u krajnjem desnom (nultom) položaju. Električni moment jednog namotaja M1 = k1 I1 f1(α) uravnotežava se električnim momentom drugog M2 = k2 I2 f2(α).12) Slika 4.5. a nelinearna kada je mjereni otpor R1 . što znači da je izlazni napon mali. a u drugom zavisna od trenutne vrijednosti R1 : i (4. koji se nalazi u vazdušnom zazoru stalnog magneta. ukrštena pod uglom α na pokretnom sistemu.

pa pokazivanje kao funkcija njihovog odnosa ne zavisi od napona. 4. Ova osobina logometra očuvana je u dijapazonu promene napona napajanja od 30% od nominalne vrijednosti. Šema za velike promjene otpora senzora (slika 4. Kao što je istaknuto.a) ima samo dva jednaka otpornika R1.Osnovne prednosti mjernih šema sa logometrom pokazuju se u mostovima i mjernim kolima s nestabilnim napajanjem.b) Principijelna šema mosnog pojačivača (slika 4. Na slici 4.6a) nije pogodna za praktičnu primjenu. struje u oba namotaja logometra proporcionalne su naponu napajanja.6. prikazana je praktična šema. Otpornički senzor postavljen je u povratnoj grani pojačivača. otpornički senzor je predstavljen pomoću nominalnog otpora R plus promjene otpora ΔR. 7 V.6a. Justirni otpor RJ ± određuje se tako da ukupni otpor linije RL + RJ bude jednak dogovorenoj vrijednosti.6. 7 V do +10. Slika 4. Napon napajanja E treba da je stabilan i pogodno odabran kako bi se dobio što povoljniji izlazni signal. Radi poboljšanja mjerenja često se upotrebljavaju mosni pojačivači.6. Ovaj nedostatak otklanja se dodavanjem jednog invertora.14) gdje minus znači da izlazni signal ima suprotan polaritet u odnosu na mjereni prirast otpora ΔR. koja iza otporničkog djelitelja ima prosto naponsko sledilo. Zato se posebno realizuju šeme za velike. Naime. Radi jednostavnije analize sklopa. jer je teško ostvariti da sva tri otpornika R imaju otpor jednak otporu senzora za početne uslove.a) principijelna šema napajanje Slika 4. Napon E je tako manje osjetljiv na uticaj opterećenja. obrazuju osnovnu šemu mosnog pojačivača.6 Metod mosnih pojačivača U klasičnoj tehnici senzora promjena otpora koja nastaje zbog djelovanja neke fizikalne veličine najčešće se mjeri pomoću Vitstonovog mosta. tri otpornika jednake otpornosti i otpornički senzor.6b. a posebno za male promjene otpora senzora. Operacioni pojačivač. Nakon ove procedure most je kalibrisan i izlazni napon je proporcionalan promjeni otpora senzora ΔR. aranžirani kao na slici 4. U konkretnom slučaju E se može regulisati u opsegu od −10. na primjer 50 Ω. najveće ograničenje ove metode je osjetljivost izlaznog napona na nestabilnost napona napajanja i nelinearnost statičke karakteristike. Vrijednost Uizl računa se pomoću jednačine: (4. 14 .

Međutim. smanjivanje RS u odnosu na nominalnu vrijednost.15) Izlazni napon je direktno proporcionalan promjeni otpora senzora: (4. tj. 15 .1.a) b) Slika 4. Dvostrano napajanje izlaznog pojačivača omogućava detekciju negativnih vrijednosti ΔR. kada se u jednu granu mosta priključi otpornički senzor. Linearizacija se lako postiže sa dva operaciona pojačivača. čime se uzimaju u obzir mogućnosti pojačivača u pogledu opterećenja.1b).16) Pomoću potenciometra podešava se izlazni opseg signala.6. Promjenom koeficijenta k podešava se izlazna struja. Vitstonov most se i danas mnogo primjenjuje u tehnici senzora. Tačka A je na potencijalu nula (virtuelna masa). b) za senzore sa malom promjenom otpora (šema sa podešavanjem opterećenja pojačavača) Za male promjene otpora primjenjuje se mosna šema sa senzorom na neinvertirajućem ulazu pojačivača (slika 4. Mosni pojačavač: a) za senzore sa velikom promjenom otpora. Ostale modifikacije u odnosu na prethodnu šemu vezane su za koeficijent k. pa se na osnovu balansa struja u toj tački (I1 + I2 = −Ip ) dobija: (4.6. Samo za male promjene može se smatrati da je izlaz linearan. napon na izlaznoj dijagonali mosta je nelinearan sa promjenom otpora senzora.

Slika 4. Prema tome za ΔR<<R izlazni napon proporcionalan je ΔR. instrumentacionim mjernim pojačivačem (slika 4. tj. a izlazni opseg može se podešavati prema potrebi zahvaljujući podešljivosti pojačanja. Uizl = 0. 16 . Senzor je i ovdje predstavljen sa R+ΔR. Nakon uključenja mjernog mosta. Potenciometar R podešava se tako da njegov otpor bude jednak početnoj vrijednosti otpora senzora R. Otpornici R upareni su sa tačnošću do 1%. Njena vrijednost u konkretnom primjeru je E1 = E2 = 0.3. Osim linearnog izlaza i velikog pojačanja.6.6. Priključivanje Vitstonovog mosta na instrumentacioni pojačavač Veću osjetljivost izlaznog napona i bolju linearnost daje konfiguracija sa mosnim kolom i tzv.3).6. pomoću potenciometra αR2 podesi se da izlazni napon bude nula. 5E pri Uizl = 0. primjena instrumentacionog pojačivača omogućava i veliko potiskivanje zajedničke jednosmjerne komponente na ulazu.2 Kolo za linearizaciju izlaza Vitstonovog mosta Slika 4.

7).17) 17 . Za očitanje frekvencije izlaznog signala potreban je konvertor frekvencije u napon. monostabilnog multivibratora koji daje impuls U0 konstantne širine T0 < T. Njegova rezonantna frekvencija mjenja se prema Tomsonovom obrascu fr = 1/2πRC u kome je R mjereni otpor i C kapacitet fiksnog kondenzatora. Šeme sa frekventnom modulacijom Šeme sa frekventnom modulacijom imaj veliku stabilnost i rezoluciju. Slika 4. frekvencmetar ili osciloskop (slika 4.4. pri čemu se ujedno postiže i veća zaštita od šumova.7. Pretvaranje promjene otpora u frekvenciju Konvertor f /U sadrži Šmitov triger koji služi za formiranje pravilnih pravougaonih impulsa perioda T = 1/f . zatim diferencijator pozitivne promjene napona koji služi za detekciju usponske ivice. Najčešće je otpornički senzor priključen u kolo Vinovog RC-oscilatora.7. te niskopropusni filter na čijem je izlazu jednosmjerni napon propocionalan frekvenciji f : (4. Promjene otpora u harmonijski ili impulsni signal čija frekvencija zavisi od mjerenog otpora primjenjuje se za senzore koji su locirani daleko od mikroprocesora.

što omogućava apliciranje na prst različitog oblika i veličine. U presecištu vrsta i kolona dobijaju se takteli sa prostornom rezolucijom od 0. strujno kolo bi trebalo da bude: +Uref − kolona 1 − R11 − vrsta 1. Kada se senzor ugradi na prst robota. Selektovanje.05 mm.5 mm. kolo može da se zatvori i na drugi način.125 mm. a preko njih je tankoslojni otpornički polimer debljine 0. Membrana je upeta po obodu da se spreči njeno tangencijalno naprezanje. OTPORNIČKI SENZORI SA NIZOVIMA ELEKTRODA Struktura ovog senzora sastoji se od dva niza paralelnih elektroda između kojih je sloj provodnog elastomera. Kontaktna sila proizvodi lokalnu deformaciju elastičnog sloja. Senzor sa nizovima elektroda i otporničkim slojem od elastomera po jednostavnosti je bez premca među taktilnim senzorima. 18 . Dve ovakve strukture spajaju se jedna naspram druge pod uglom od 90° (slika 5. Kada se očitava taktel sa otpornošću R11. Otpornički senzor: a) konstrukcija sa otporničkim slojem.a). Ako se senzor ugradi i na ostale prste. Dobre osobine su: razmještaj elektroda napravljen prema potrebnom rasporedu taktela. Zato se aktivni takteli ne mogu direktno mjeriti − mjerena struja grana se kroz susjedne kolone i vrste ako su neselektovane vrste otvorene. a) b) Slika 5.b). Glavni nedostatak je veliki broj žica za povezivanje senzora i elektronskog bloka − za n senzorskih elemenata potrebno je 2n žica. Nizovi elektroda su postavljeni normalno jedan na drugi (slika 5. Međutim. Neka je taktilna matrica 3×3 priključena na jednostavnu šemu za očitanje. na primer: +Uref − kolona 1 − R21 − R22 − R12 − vrsta 1.5. preko njega se stavlja jedna tanka membrana od polimera radi mehaničke zaštite. posebnim programom uspostavlja se koordinacija dobijenih slika i formira potpuna taktilna vizija predmeta. Otpornici (takteli) kod senzora sa otporničkim slojem i kod senzora sa otporničkim trakama formiraju mrežu. odnosno lokalnu promjenu otpornosti koja se detektuje između dvije odgovarajuće elektrode. b) konstrukcija sa optporničkim trakama od polimera Savremenija konstrukcija u tehnološkom pogledu sastoji se od elastične polimerske osnove na kojoj su nanete tankoslojne trake metalnog provodnika. multipleksiranje dato rasporedom elektroda i uniformnost parametara otporničkog sloja (svi takteli skoro jednaki). Ukupna debljina opisanog taktilnog senzora može da bude svega 0.

Odzivi senzora pri preključivanju od strukture 16×1 do strukture 16×16 Na primjer. Slika 5. A/D konverzija) treba 50 μs. ako je potrebno. 4×4. matrica 16×16 sa dinamičkim preključivanjem obično se prvo konfiguriše u matricu 1×1.1. Radi lokalizacije kontakta redom se uključuju strukture 2×2. 16×8 i 16×16. zavise od dubine na kojoj se senzori nalaze. odnosno proizvoljan broj susjednih vrsta ili kolona. Najveća frekvencija skeniranja postiže se kod 1×1. Prednost ove metode je u brzini dobijanja taktilne informacije uz primjenu minimalnog broja komponenti. Priključivanje taktela Obadva tipa otporničkih senzora (sa otporničkim slojem i otporničkim trakama) mogu da djeluju na sličan način kao taktilni senzori kod čovjeka. a matrice 16×16 oko 80 Hz. Na slici 4. Za očitanje jednog taktela (adresiranje. 16×16. 8×8 i. Senzori koji su dalje od površine kože imaju nisku rezoluciju i reaguju na kontaktni pritisak na širokoj regiji. 16×2. a najmanja kod 16×16 matrice. pa je maksimalna frekvencija skeniranja matrice 1×1 tačno 20 kHz. na primer.1. Kratkim spajanjem. a uključivanjem večeg broja senzora na toj istoj površini detektuju se distribucija sile. na kraju. dve susedne vrste one se ponašaju kao jedna.5. tj. Na sličan način spajaju se i susjedne kolone. Prespajanje se kontroliše dinamički preko prekidača postavljenih između vrsta i između kolona. a senzori bliži površini imaju visoku rezoluciju i reaguju na manjoj regiji. Tada svi takteli rade kao jedan što omogućava samo detektovanje kontakta sa radnim objektom. oblik predmeta. naime. 16×4. prenos. 19 . Ovakav način rada može da se sintetizuje vještački: uključivanjem malog broja senzora na određenoj površini detektuju se dodir i intenzitet sile.11 prikazan je postupak detekcije ivice tankog predmeta metodom rekonfiguracije struktura 16×1. Prostorna rezolucija i zona detekcije taktilnih senzora kod čovjeka.

međutim. Uref 2. Senzor ima višeslojnu strukturu: ispod sloja otporničke gume je silicijumska osnova (wafer) sa VLSI kolima u kojima su svi analogni i digitalni elementi potrebni za obradu signala (slika 6. Ovi problemi izvanredno su rješeni inplantacijom elektronskih kola vrlo visokog stepena integracije VLSI (Very Large Scale Integration) direktno u strukturu taktilnog senzora. a u opterećenom stanju pri defleksiji otpornost je R=100 Ω (slika 6. posebno kada žice idu preko pokretnih prstiju šake robota. tada je broj od n+1 ili 2n žica za povezivanje suviše veliki. Na površini integrisanih kola nalaze se aluminijumske elektrode debljine 0.d). U nenapregnutom stanju između kontakata otpornost gume je R=1000 Ω. 20 . Osim toga.. pri čemu svaki taktel ima svoja nezavisna kola i time je u potpunosti ostvareno paralelno procesiranje.6. Na komparator se nastavljaju digitalna kola za obradu. . OTPORNIČKI SENZOR SA VLSI KOLIMA Ako se elektronska kola za obradu signala kod senzora sa otporničkim elastomerom postave podalje od taktilne površine.2 mm.1−0. kroz žice tada idu paralelne i neobražene informacije.b).c. Ugradnju elektronskih kola neposredno uz senzore.1. .1.. Promjena otpornosti elastične gume između dva kontakta jednog taktela detektuje se pomoću jednostavnog komparatora (slika 6. Upotreba analognog komparatora omogućava detekciju sile sa većom rezolucijom od jednog bita po taktelu − umjesto jednog praga kompenzacije Uref tada postoji nekoliko pragova: Uref 1. Uref n.1. teško je ostvariti zbog skučenog prostora u prstima robota. Prostor između elektroda zaliven je izolatorskim slojem od kvarca radi zaštite VLSI kola i bolje selektivnosti kontakata između gume i kola.a).

postiže se sa ovim tipom senzora bez teškoća − na prostoru od 1 mm lako se smešta sva potrebna elektronika.Slika 6. Svaki taktel spojen je preko centralne komunikacione sabirnice RS−232C sa glavnim računarom. takt impulse. smatra se da je krajnji domet prostorna rezolucija 25×25 taktela na 1 mm2. b) komparator. koja je inače tipična za industrijske robote. 21 . c) neopterećen taktel. zbog složenosti obrade u VLSI kolima i disipacije toplote u kolima. a preko lokalnih sabirnica sa susednim taktelima. obrađuju mjerne signale i rezultate šalju preko sabirnice do centralnog računara. Pomoću njega kontroliše se rad sabirnice i omogućava svakom taktelu napajanje. Sekvencijalni kontroler zbog veličine nije smješten u samom senzoru već je eksterno spojen na sabirnicu preko interfejsa.1. Zbog ograničenja vezanih za konverziju pritiska u otpornost. referentni napon Uref i istovetnu sekvencu instrukcija. Zahvaljujući takvoj organizaciji takteli istovremeno i na isti način konvertuju pritisak u otpornost (napon). Otpornički senzor sa ugrađenim VLSI kolima: a) struktura. d) opterećen taktel Prostorna rezolucija od 1 mm po taktelu.

Navedeni nedostaci mnogo su manje izraženi kod sintetičkih elastomera. jeste njihova veoma mala struktura. te se kao takvi koriste pretezno kao senzori dodira u šakama robota. provodne matrice od finih elastičnih vlakana impregniranih provodnim materijalom. provodna guma nije pogodna za gradnju kontinualnih već samo binarnih taktilnih senzora. kao i zbog neuniformnih i slučajnih varijacija otpornosti. Veoma značajnu ulogu ovom senzoru daje provodni elastomer. Najveća primjena ovih senzora se nalazi u Robotici. pojave zamora izazvanog dodatnim naprezanjem u tačkama sa česticama ugljenika. Spužvasta guma sa dodatkom ugljenika najstariji je elastični otpornik. Veliku perspektivu imaju tzv. koja se krece i ispod 1mm. velikog histerezisa. U nenapregnutom stanju postoji određena vrijednost otpornosti poprečno na matricu. 22 . koji se prave od organskih polimera na bazi silicijuma − poznatih kao silikonske gume. koji mjere pod kojom jačinom šaka robota steže željeni predmet. uz istovremeno smanjivanje kontaktne otpornosti na mjestu dodira vlakana.7. Posebna prednost ovih senzora. ZAKLJUČAK Senzori bazirani na promjeni otpora su danas vrlo značajni. stvaraju se novi i kraći provodni putevi. Provodni elastomer je prirodna ili vještačka guma koja se pod djelovanjem sile sabija ili isteže i pri tome menja električnu otpornost. Otpornost se mijenja kada djeluje pritisak jer se vlakna približavaju i dodiruju. Zbog nestabilne statičke karakteristike.

Srpsko Sarajevo. [2] Dr. (05/09/2010) 23 . 2004. Beograd 1996. LITERATURA [1] Dr.com/ . Mladen Popović. Senzori u Robotici. Mladen Popović. Viša Elektrotehnička škola. [3] http://www. Senzori i Mjerenja. zavod za udžbenike i nastavna sredstva.wikipedia.8.

24 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->