Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

1

1 UVOD Mostovi su građevinski objekti na saobraćajnicama i služe da premoste prepreke kao što su riječni tokovi, kanali, jezera, doline, morski tjesnaci, saobraćajni putovi, i dr., tako da prolaz ispod mosta bude slobodan. Svojim impozantnim dimenzijama, skladnim oblikom i vitkim linijama postaju prepoznatljiv dio krajolika. Visokim dosezima u području graditeljstva su nezamjenljiv dio graditeljske i kulturne baštine. Povijesni razvoj građenja mostova usko je povezan sa mogućnostima korištenja različitih materijala za gradnju. Tako se u ranijoj povijesti mostogradnje izdvaja vrlo dugo razdoblje gradnje drvenih i kamenih mostova. Najstariji sačuvani su kameni mostovi od kojih su mnogi još i danas u upotrebi. Uz drvo, kamen, beton, armirani beton i čelik se ubraja u starije građevinske materijale i primjenjuje se više od 120 godina. Čelik je materijal koji ima široku primjenu, te ga se stalno poboljšava načinom proizvodnje što je rezultiralo pojavom sve kvalitetnijih vrsta čelika na tržištu. Do kraja 15. stoljeća znalo se samo za elemenata za spajanje i ukrasa. Lijevano željezo je prvi put upotrijebljeno kao građevinski materijal za lučni most raspona 30 m sagrađen (1777 - 1779) preko rijeke Severn u Engleskoj [1] koji se još i danas nalazi na spomenutoj lokaciji. Pojedini dijelovi su izliveni i međusobno spojeni spojnim elementima od kovanog željeza. Primjena lijevanog željeza je ograničena zbog relativno loših vlačnih svojstava. Poseban značaj u metalurgiji ima peć koju je Henri Cort (1784) uveo za proizvodnju kovanog željeza u većim količinama. Dobra su svojstva kovanog željeza to što ima dobra tlačna i vlačna svojstva. kovano željezo koje se dobivalo u malim

količinama taljenjem direktno iz rude. Upotrebljavalo se najčešće za izradu alata, oružja,

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

2

Slika 1.1 Most preko rijeke Severn [1] Najveći značaj za razvoj upotrebe čelika za izgradnju mosnih konstrukcija imao je engleski inženjer Henry Bessemer (1855) pronalaskom postupka koji je omogućio dobivanje čelika u velikim količinama. Daljnji važan korak u istom pravcu učinio je Thomas (1899), koji je Bessemerov postupak prilagodio i za preradu sirovog željeza dobivenog iz ruda sa povećanim sadržajem fosfora. Postupcima Bessemera i Thomasa, kojima treba dodati ne manje značajan i Siemens-Martinov postupak za dobivanje velikih količina čelika, bili su ispunjeni svi uvjeti za najširu primjenu čelika, posebno u gradnji mostova.[1] Odabirom materijala bitno se utječe na tehničke karakteristike konstrukcije, kao i na troškove izrade i održavanja, odnosno na ukupnu cijenu izgradnje. Sve veća upotreba čelika za izradu mosnih konstrukcija dolazi sa razvojem valjaoničke proizvodnje profila i limova. Suvremena tendencija je sve veća upotreba limova radi lakšeg spajanja, olakšanja mase zavarene konstrukcije, kao i prelaska na površinske sisteme konstrukcija. Danas se za gradnju čeličnih mostova najčešće upotrebljavaju:[2] - za viseće (kabelske) čelična žica (Rm 1400 - 1800 N/mm2) i Re (1250 - 1400 N/mm2) - za konstrukciju (Rm 450 - 850 N/mm2) i Re (350 - 500 N/mm2)

Obzirom na namjenu razlikuju se sljedeće vrste mostova: pješački cestovni željeznički akvadukti Antun Rosandić

Diplomski rad

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova plinovodni naftovodni toplovodni i dr. mostovi.

3

Obzirom na konstrukcijsku izvedbu i mogućnost pokretanja razlikuje se: pokretni i (pokretanjem dijela mosta se oslobađa prolaz ispod mosta) nepokretni mostovi.

Iako su nepokretni mostovi daleko zastupljeniji u odnosu na pokretne i o njima će se u svakom slučaju više govoriti, ima situacija kada se grade i različite varijante pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Na slici 1.2 se daje shematski prikaz različitih varijanti pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Obzirom na izvedbu u odnosu na zapreku koju se premošćuje i položaj u tlocrtu razlikuje se: okomiti i (koji prelaze zapreku okomito) kosi mostovi (koji prelaze zapreku pod kutom)

Obzirom na način prijenosa opterećenja razlikuje se: lučni gredni okvirni ovješeni i viseći mostovi.

Općenito se mostovi sastoje od gornjeg i donjeg dijela tzv. stroja (slika 1.3). Donji stroj služi da prenese vertikalno i horizontalno opterećenje sa gornjeg stroja na tlo a sastoji se od: temelja, stupova i upornjaka.

Diplomski rad

Antun Rosandić

2 Različite varijante konstrukcije pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi [2] Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4 Slika 1.

pješačke staze. kolnika. a sastoji se od: nosive konstrukcije. rasvjete i odvodnje. vrsta upornjaka i stupova i način temeljenja. statički sustav. Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 Slika 1. odbojnika. visina nosive konstrukcije. ležaja. izolacije. Racionalnost se postiže optimizacijom osnovnih parametara među koje se mogu svrstati: vrsta materijala. Uvijek treba nastojati da se most skladno uklopi u okoliš jer je izgled mosta jedan od značajnih elemenata i ograničenja kod projektiranja i gradnje. temperaturnih dilatacija). broj i veličina raspona.3 Osnovni elementi mosta (gornji i donji stroj) sa pripadajućim dijelovima [2] Gornji stroj služi da premosti zapreku te preuzme statička i dinamička opterećenja nastala uslijed vlastite težine i opterećenja (cestovnog. željezničkog saobraćaja. prelaznih konstrukcija. ograde. visina nivelete iznad tla.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Obzirom na vrstu materijala od kojega su građeni razlikuju se: kameni. 6 Diplomski rad Antun Rosandić . drveni. betonski. armirano betonski i metalni mostovi.

Ova rebra dolaze na međusobnom osnom razmaku od 55.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 2 IZBOR REPREZENTANTA – ČELIČNOG MOSTA U ZAVARENOJ IZVEDBI Kao reprezentant je odabran čelični most na autocesti Zagreb – Macelj. i to već relativno blizu obale u plitkoj vodi. Kod ovakve dispozicije samo jedan stup nalazi se u području vode. a iznad riječnih stupišta (SI i SII) iznosi 4. Poprečni nosači dolaze na razmaku maksimum od cca 4. a debljina 35.1 TEHNIČKI OPIS MOSTA Trasa autoceste koso prelazi rijeku Savu.50 m.1 i 2. a visina konzolnog dijela od 70 Diplomski rad Antun Rosandić . Na dijelu korita rijeke Save za malu i srednju vodu projektirana je čelična konstrukcija mosta preko tri otvora sa rasponima 50 + 100 + 50 m. 80 i 100 mm. poprečnim spregovima i čeličnom ortotropnom pločom kolnika. na dionici Zaprešić – Jankomir. 14 mm i 16 mm (ležaj).5 cm. a postavlja se preko rijeke Save.20 m. Radi se o mostu u zavarenoj izvedbi. Donji pojasevi glavnih nosača sastoje se od pojasnih lamela širina 70 cm. visina 70 cm.0 m. međusobno povezana poprečnim nosačima. Debljina hrpta je 12 mm. Čelična konstrukcija sastoji se od čelične ortotropne ploče debljine 12 mm. koja je ukrućena uzdužnim rebrima "U" poprečnog presjeka. Konstrukcija riječnog dijela gornjeg stroja je čelična rasponska konstrukcija koja se sastoji iz dva punostjena limena nosača promjenjiva visine. Kut kosine prijelaza u osovini autoceste iznosi 30°. a visina hrpta glavnih nosača je promjenjiva i iznosi u sredini i na krajevima mosta 2. Izgled i gabaritne dimenzije spomenutog mosta prikazani su na slikama 2. pa je most projektiran kao kosi objekt. Razmak glavnih nosača je 7.2 2.0 m i konzolno prelaze preko glavnih nosača. Debljina hrpta glavnih nosača iznosi od 12 mm (polje). 50.

Ukupna težina čelične rasponske konstrukcije mosta. godine. a montažni nastavci predviđeni su sa visokovrijednim pred napregnutim vijcima. U poprečnom smjeru konstrukcija je u svakom poprečnom nosaču ukrućena poprečnim spregovima.52-3N). Ploča kolnika će se i kod montažnih nastavaka spojiti zavarivanjem. Donji pojas poprečnih nosača je debljine 15 mm i širine 25 cm. vijke i vezice iznosi cca 1200 tona. U statičkom proračunu obuhvaćeni su svi nosivi elementi konstrukcije i izvršen je raspored materijala prema pokriću momentne površine.5% za zavarene spojeve. uključujući dodatak cca 1. a u sukladno standardu EN DIN 10025. automatskim EP postupkom.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova do 30 cm. Proračun cjelokupne rasponske konstrukcije je proveden prema novom "Pravilniku o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova" od siječnja 1991. Broj montažnih nastavaka određen je u radioničkim nacrtima i iznosi 17. Konstrukcija će se izvesti u zavarenoj izvedbi. 8 Diplomski rad Antun Rosandić . Cjelokupna čelična konstrukcija izraditi će se iz čelika kvalitete S355J2G3 (St. na osnovu čega je i izvršen iskaz i proračun težine čelične konstrukcije.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 9 Slika 2.1 Izgled i gabaritne dimenzije čelični mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj. na dionici Zaprešić – Jankomir [3] Diplomski rad Antun Rosandić .

Izolacijski slojevi ispod asfalta kolnika su tipa "ESHA ISOTEX".15 mm.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10 Slika 2. dok se srednji raspon (100 m) čelične konstrukcije predviđa u slobodnoj montaži ili također kao i krajnji otvori – na skeli. Ukupna debljina asfaltnih i izolacijskih slojeva na kolniku čeličnog dijela mosta iznosi 10 . na dionici Zaprešić – Jankomir tijekom završne faze montaže na gradilištu Predviđa se izvedba krajnjih polja čelične konstrukcije na skeli. Diplomski rad Antun Rosandić . Potrebno je također izvesti AK zaštitu cjelokupne čelične konstrukcije mosta. Na čeličnom dijelu mosta kolnički zastor se sastoji iz sloja specijalnog asfaltbetona "ASFALTIC" ukupne debljine 10 mm. Izolacija rubnjaka i zaštitnih traka na čeličnom dijelu mosta izvodi se antikorozivnom i mehaničkom zaštitom na bazi dvokomponentnih epoksidnih smola od "ROAD COAT" materijala.2 Fotografija čeličnog mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj.

I i II. Prema tome standardu zavareni spojevi su rangirani u klase S.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2. To je tzv. Službeni list SFRJ iz 1964. 11 Diplomski rad Antun Rosandić .2 ZAHTJEVI ZA KVALITETU Zahtjevi za kvalitetu zavarenih spojeva u domaćoj mostogradnji temelje se još uvijek na propisima starim preko 40 godina. g. a navedeni su u tablici 2.1. Suvremeni europski zahtjevi za kvalitetu su jasniji i znatno stroži i oni su definirani standardom HRN EN 25817. Zavareni spojevi klase S su najviše klase i tu se zahtjeva viši opseg metoda kontrole kvalitete.

Dopušteno područje poroznosti mora biti na ograničenoj površini. Šupljine i poroznosti 2011 2012 2014 2017 Moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti i garnične vrijednosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranoj ili lomnoj površini b) najveća dimenzija pojedinačne pore za . Crvaste i cjevaste šupljine 2015 2016 Druge nepravilnosti za : .5 a 5 mm d < 0.3 a 2 mm ili ne veće od debljine Diplomski rad Antun Rosandić .sučeljene zavarene spojeve .4 s h < 0.5 s d < 0.3 a 3 mm 4% d < 0. 1<1 mm2 ). Moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti i granične vrijednosti nepravilnosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranu ili lomnu površinu b) najveća vrijednost zbroja za .4 a 4 mm 4% 2% 104 Dopušteno Nedopušteno Opaske Niska B 12 Granične vrijednosti nepravilnosti za skupine ocjene Srednja C Visoka D Nedopušteno 1% d < 0.4 a 3 mm ili ne veće od debljine 2 mm h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine h < 0.sučeljeni zavareni spoj .1 Kriteriji prihvatljivosti pogrešaka u zavarenom spoju sukladno HRN EN 25817 [4] Red.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija gnijezda 5.5 s h < 0. Kraterske pukotine ( vidjeti br.4 s d < 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Tablica 2. Gnijezdo pora 2013 Cjelokupno područje jednog gnijezda mora se zbrojiti i izraziti u postocima ( % ) od većeg od područja : obujmice oko čitavog gnijezda ili kružnice promjera jednakog širini zavara.3 s d < 0. Pukotine 100 Sve vrste pukotina.4 a 3 mm 16 % 8% d < 0.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija pojedinačne pore 4.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.4 s d < 0.3 s d < 0.5 a d < 0. nepravilnosti Oznaka po ISO 6520 1.5 s h < 0. Kraterska pukotina 3.3 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0. osim mikro pukotina ( h .3 s h < 0. Naziv br.sučeljene zavarene spojeve . ) 2.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : . Mora se ispitati je li porama pokrivena neka druga nepravilnost.sučeljeni zavareni spoj .5 a 4 mm d < 0.5 s d < 0. 2.

5 mm Nedopušteno h s Slika A h zadani provar stvarni provar Slika B s t stvarni provar zadani provar Slika C Diplomski rad Antun Rosandić .3 a 2 mm ili ne veće od debljine 7.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine 13 h < 0. Nedovoljni provar 402 Zadani provar Stvarni provar Druge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0.4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6. 2 mm max.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .3 s h < 0. ali samo isprekidane.sučeljene zavarene spojeve . 1.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.1 s max.5 s h < 0.2 s h < 0.5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0. 401 Dopuštene. Uključci čvrstih tijela (osim bakra) 300 Druge nepravilnosti za : . i ne blizu površine nedopušteno 9.5 s h < 0.4 s h < 0.sučeljene zavarene spojeve . Uključak bakra Pogreška u vezivanju 3042 Nedopušteno 8.

5 mm-0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10.25 b max. Loše namješten kutni spoj h Prekomjerni ili nedovoljni razmak rebra h<1 mm-0.5 mm h < 1.5 mm h 12. 2 mm a Razmaci. moraju se u određenim slučajevima izvesti nadomještanjem debljine zavara.25 b h < 1 mm + +0. 4 mm h < 0. Preveliko nadvišenje 503 h < 1 mm + +0.1 b max.2 a max. 4 mm h < 1 mm + +0.15 b max. 7 mm 13. koji odgovarajuću vrijednost prekoračuju.5 mm-0. 3 mm 14 h < 0. Zajed 5011 5012 h Blagi prijelaz se dopušta h < 1. 10 mm max.1 a max. 5 mm stvarna debljina b zadana debljina h < 1 mm + +0.1 b max. 11.15 b h < 1 mm + +0.0 mm h < 0. Preveliko nadvišenje 502 Blagi prijelaz se dopušta h < 1 mm + +0. 5 mm b h max.3 a max. 3 mm h Diplomski rad Antun Rosandić .

3 a max. Prekoračenje debljine kutnog spoja Za mnoge slučajeve prekoračenje zadane debljine nije razlog za odbacivanje h < 1 mm + +0.25 t.3 mm + 0.Poprečni zavareni h t t max. 4 mm h < 1 mm + +0. 4 mm spojevi h < 0. Ukoliko nije drugačije propisano.2 b max.3 b max. 5 mm h < 1 mm + +0. Prokapljina 5041 Dopušteno Slučajna mjestimična ispupčenja dopuštena 18 Posmaknutost 507 Granična vrijednost odstupanja svodi se na idealan položaj. max. 4 mm h < 1 mm + +0. max. Preveliko nadvišenje u korijenu 504 h < 1 mm + +1. 3 mm 17. 2 mm t h < 0. 3 mm stvarna debljina zadana debljina h a 15.Limovi i uzdužni zavareni spojevi h < 0.5 t.2 b t b h max.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 15 14. max. ako je stvarna debljina postignuta dubljim provarom Duge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0. max.15 b max. 1 mm h a 16. 5 mm h < 1 mm + +0. idealan položaj dobiva se kada se srednje izvodnice dijelova poklapaju ( poglavlje 1. 4 mm h < 0. 5 mm Slika A . Potkoračenje debljine kutnog spoja Kutni spoj s vidljivim potkoračenjem debljine neće se računati kao pogrešan. h t h t t Slika B .1 t. 3 mm max.6 b max.1 a Nedopušteno zadana debljina max.15 t. 2 mm stvarna debljina max. 3 mm Diplomski rad Antun Rosandić . ) " t " se odnosi na tanju stijenku.

5 mm h < 1.15 a 509 b h < 0.5 mm h h < 1 mm h < 0.2 a max.05 t. vrsti osnovnog materijala i naročito o sklonosti stvaranju pukotina 25.5 mm + +0. max. Prevelika nejednolikost kutnog spoja h z2 512 Podrazumijeva se da asimetričnost kutnog spoja nije izričito propisana. Neispunjeni presjek Nasjeli zavar h t max. Kratke nepravilnosti h < 0.2 s ili 0. Preklop 23. h < 2 mm + +0.25 a 0. 0.2 t.15 a Ukupna veličina nepravilnosti h h5 h4 h2 h6 h3 Diplomski rad Antun Rosandić .25 s ili 0. 2 mm 20. Oštećenje lukom 601 Dopustivost ovisi o daljnjoj obradi površina.15 a z1 21.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 19.15 s ili 0. 1 mm h < 2 mm + +0. 511 Blagi prijelaz se dopušta Dugačke nepravilnosti : nedopuštene 16 h < 0. Onečišćenje kapljicama metala 602 Dopustivost ovisi od namjene Za debljine "s" ili "a" < 10 mm mogu se 26.1 t.2 a 0. Višestruke nepravilnosti u jednom presjeku h5 h1 h2 h3 h1 h4 propisati posebni uvijeti. Pogrešan početak zavara 517 Dopušteno Nedopušteno 24. h4 h3 h5 = h h h1 0. Uleknuti korijen 515 a Blagi prijelaz se dopušta h < 1.5 mm Zajed u korijenu 5013 h 506 Kratke nepravilnosti dopuštene Nedopušteno 22.

tlačna proba.. Obzirom na značaj i specifičnosti proizvodne aktivnosti se mogu definirati kao točke. mehanička ispitivanja. dok kod točaka zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ne smije se nastaviti proizvodnja bez obavljene kontrole od strane nadzornog organa (iako se ovo u praksi gotovo nikada ne dešava). tada se pojedine točke zastoja radi kontrole kvalitete mogu temeljem ugovora i propisa definirati kao točke zastoja uz poželjno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Hold Point .točka zastoja uz poželjnu prisutnost kontrole. kontrola manje složenih sklopova i dr. To nisu jednostavne aktivnosti. jasne i nedvosmislene tehnologije.). . S obzirom na značaj tih aktivnosti kontrolu kvalitete u pojedinim točkama (fazama) proizvodnog procesa mogu provoditi neposredni izvođači proizvodne aktivnosti (samokontrola) ili djelatnici službe kontrole i/ili djelatnik ovlaštene nadzorne kuće. normative.) i kontrola i osiguranje kvalitete.točka zastoja uz obveznu prisutnost kontrole.. međufazna kontrola. Za to je nužna čvrsta međusobna povezanost iskusnih tehnologa praktičara i radnika koji sudjeluju u izvođenju proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 17 2. svaku od navedenih aktivnosti potrebno je detaljno razraditi i provesti sve aktivnosti koje obuhvaća priprema proizvodnje (propisati tehnologiju izrade. pogotovo kada se polazi sa stajališta dovoljne. Nakon što se izradi slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. i dr. Nakon izrade i usvajanja slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti slijedi detaljna razrada tehnoloških operacija – aktivnosti. što jednostavnije.7. te kao točke zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Witness Point . Kada kontrolu provodi djelatnik određene nadzorne kuće. Kod točke zastoja uz ugovoreno poželjno prisustvovanje nadzornog organa kontrolnu aktivnost provodi kontrolor proizvođača ukoliko se iz određenih razloga nije pojavio nadzorni organ.).Za segment 5 mosta prilog 1 . alate i naprave. npr. odnosno elementarne aktivnosti.3 SLIJED PROIZVODNIH I KONTROLNIH AKTIVNOSTI PRI IZRADI MOSTA Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti pruža mogućost brzog i lakog sagledavanja aktivnosti pri izradi zavarenog proizvoda. npr.

Uređaji za zavarivanje spadaju u red najjeftinijih. U osnovi se najviše primjenjuju slijedeći postupci: REL EP .1 REL Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom Postupak elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom moguće je primijeniti za zavarivanje i navarivanje svih metala i legura koje se mogu zavarivati taljenjem.1 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU Elektrolučni postupci zavarivanja imaju zajedničko što se toplina za taljenje osnovnog i dodatnog materijala generira u električnom luku uspostavljenom između osnovnog materijala i elektrode. Postupci te vrste su najzastupljeniji i nezamjenjivi u metalnoj industriji kod izrade čelične konstrukcije kako u radionicama tako i na gradilištima.Zavarivanje pod zaštitom praha 18 MIG / MAG . Rukovanje uređajima je jednostavno. Postupak je primjenljiv za sve položaje zavarivanja i navarivanja te sve oblike dijelova koji se zavaruju.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 3 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU KOJE SE KORISTE U MOSTOGRADNJI U RADIONIČKIM UVJETIMA I NA GRADILIŠTIMA 3. Kod nekih radova na montaži postupak je praktično nezamjenjiv. kvaliteta zavarenog spoja jako ovsi o uvježbanosti i raspoloženja zavarivača dugo vrijeme izobrazbe zavarivača otpadak elektrode 8 – 10 % veliki gubici prskanjem Diplomski rad Antun Rosandić .1.Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi 3.Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom . Nedostaci REL postupka zavarivanja mala brzina zavarivanja što ima za posljedicu nizak učinak 1 – 2 kg/h. Najčešće se primjenjuje kod zavarivanja ne legiranih i nisko legiranih čelika naročito u uvjetima montaže na gradilištima.

1): lako «paljenje» električnog luka. Na) čije pare imaju nizak potencijal ionizacije. Osim toga smanjuje se mogućnost nastajanja nepovoljnih struktura u šavu kao posljedica brzog hlađenja. 19 Kod ovog postupka luk se uspostavlja između obložene elektrode i osnovnog materijala. Mn. V). Iz obloge mogu se u talinu dodati elementi koji imaju velik afinitet prema kisiku te ono tvore okside koji isplivaju u obliku troske na površinu šava (Al. Funkcija obloge elektrode osigurava se sastavom obloge i ima višestruki značaj (slika 3. pri taljenju obloge formira se troska koja se razlijeva preko taline te tako štiti talinu od utjecaja plinova iz atmosfere i prebrzog hlađenja čime se usporava očvršćavanje taline te ostaje više vremena da nečistoće i plinovi isplivaju na površinu taline.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova pri zavarivanju nastaje veća količina plinova koja je štetna za zdravlje i okolinu jak bljesak od gorenja luka. Gorenjem električnog luka topi se elektroda i osnovni materijal te se tako formira šav. Ti. Na taj se način vrši dezoksidacija taline. Obloga sadrži spojeve (K. Izgaranjem obloge stvaraju se plinovi i pare koji pospješuju ionizaciju zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode čime se osigurava stabilnost električnog luka. Ca. plinovi koji nastaju izgaranjem obloge štite električni luk i talinu osnovnog i dodatnog materijala od štetnih utjecaja plinova iz atmosfere. Taljenjem jezgre elektrode popunjava se žljeb a taljenjem obloge elektrode stvara se zaštitna atmosfera koja štiti talinu od negativnih utjecaja plinova iz atmosfere. Elektroda se preko držača i zavarivačkog kabela spoji na jedan pol izvora struje za zavarivanje a osnovni materijal pomoću drugog kabela i stezaljke na drugi pol izvora. pa ionizacija zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode može početi pri nižem naponu lako održavanje električnog luka. Diplomski rad Antun Rosandić . pomoću obloge može se vršiti i legiranje šava tako da se iz obloge nadoknađuju pojedini elementi koji djelomično sagore u toku procesa.

Kemijski sastav jezgre elektrode se projektira tako da nakon zavarivanja približno bude kao i osnovni materijal.porozna Prenos metala: .grubo kapljični Penetracija: .djelomično kristalna .kristalna . Elektrode se razlikuju po kemijskom sastavu jezgre i dimenzijama.fino kapljični Penetracija: .srednje kapljični Penetracija: .1 Osnovna svojstva pojedinih tipova elektroda [5] Diplomski rad Antun Rosandić .niska .vrlo porozna Prenos metala: . Mehanička svojstva zavara treba da budu bolja nego kod osnovnog materijala jer se time kompenziraju oslabljenja nastala zbog pogrešaka (slabljenja) u zavarenom spoju.srednja Šljaka: .mineralno kisele . Prenos metala: .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Jezgra obloženih elektroda izrađuje se od vučene žice standardnih promjera i standardnih duljina.rutilne bazične neutralne .oksidne .sprey .kompaktna Slika 3. penetraciju i katekteristike šljake (troske).fino kapljični .staklasta .celulozne 20 Na sljedećoj se slici daju osnovne karakteristike glavnih tipova elektroda za REL zavarivanje s obzirom na prijenos materijala u električnom luku.visoka Šljaka: .visoka Šljaka: . Na jezgru se nanosi obloga prešanjem i naknadnim pečenjem u pećima.srednje kapljični .srednja . Prema vrsti nastale troske razlikuje se nekoliko tipova elektroda: kisele .

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kisele elektrode primjenjuju se za zavarivanje manje odgovornih spojeva. troska se lako odvaja.šavovi imaju lijep izgled. Poboljšavaju se mehaničke osobine šava. povećava stabilnost električnog luka. Šav dobiven upotrebom ove vrste elektrode sadrži znatnu količinu oksida FeO radi toga ima relativno slabije mehaničke osobine. Bazične elektrode imaju oblozi visok sadržaj CaO i MnO koji vežu na sebe sumpor te tvore sulfide CaS i MnS i fosfor gdje tvore fosfate (CaO)3P2O5. TiO (rutil) dobivamo mineralno kisele i rutilne elektrode. Dodavanjem u oblogu više dezoksidanata MnO. Kod zavarivanja sa bazičnim elektrodama dobiju se dobre mehaničke osobine i dobra žilavost. Obloga im je izrađena na bazi željeznog oksida. Zahtjevi koji se postavljaju na elektrode Funkcionalni zahtjevi lako uspostavljanje luka stabilan luk fleksibilan luk (dobro premošćivanje) lagan rad u svim položajima elastična obloga sa visokim električnim otporom 21 Ergonomski zahtjevi malu količinu dimnih plinova neotrovne plinove i isparenja Ekonomski zahtjevi visok učinak topljenja visok koeficijent iskorištenja mali gubici prskanjem lako otklanjanje šljake podnošenje preopterećenja velika brzina zavarivanja dobar izgled površine Diplomski rad Antun Rosandić .

2): glava za zavarivanje sa kontakt diznom mehanizam za dodavanje žice spremnik sa prahom za zavarivanje usisavača za povrat neiskorištenog praška mehanizam za hod uređaja jedinica za upravljanje i kontrolu parametara izvor struje povećanja Najčešće se koristi izvedba uređaja sa jednom žicom.1. Osnovni dijelovi uređaja za zavarivanje pod praškom (slika 3. Proces se odvija pod praškom koji se kontinuirano dovodi ispred žice u žlijeb. Jedan dio praška se tali i formira trosku na površini šava. ali radi potrebe produktivnosti razvijeni su uređaji: dvije žice trakom Diplomski rad Antun Rosandić .2 EP .Zavarivanje pod zaštitom praškom EP Zavarivanje pod zaštitom praškom je elektrolučni postupak kod kojega se električni luk uspostavlja između gole topive žice i osnovnog materijala. štiteći ga od naglog hlađenja. Uloga praška je identična ulozi obloge kod ručnog elektrolučnog zavarivanja. Elektrolučno zavarivanje pod praškom pogodno je za zavarivanje dugačkih zavara (od 1 do 20 m) u horizontalnom položaju. Najčešće se ovim postupkom zavaruju kutni i sučeoni zavari lamele i hrptova glavnih i poprečnih nosača mosta. Ovaj postupak zavarivanja karakterizira visoka učinkovitost.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Metalurški zahtjevi dobre mehaničke osobine odsustvo poroznosti neosjetljivost prema oksidima na površini ne sklonost prema toplim i hladnim pukotinama ne osjetljivost prema vlazi u oblozi 22 3.

zaštićena slojem bakra radi ostvarenja boljeg kontakta za dovod struje. brzina žice je konstantna a struja i napon se automatski prilagođavaju. Mora biti kalibrirana. ne korodirana. Prašak Pored fizikalne uloge da štiti luk i talinu od djelovanja atmosfere ima i metaluršku funkciju nadoknade gubitka pojedinih legirajućih elemenata.primjenjuju se kod vanjske regulacije.3 dovod žice povrat praha 450 32. Dodatni materijal Izbor žice zavisi od kvalitete osnovnog materijala i odabire se prvenstveno uzimajući u obzir metalurške i ekonomske zahtjeve.5 cm/min 23 V A glava izvor struje Slika 3. izvori sa ravnom ili blago rastućom karakteristikom . Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova upravljačka jedinica prah 35.2 Shema uređaja za zavarivanje pod praškom Izvori struje za zavarivanje su prilagođeni sistemu regulacije tako da postoje: izvori sa blago padajućom statičkom karakteristikom . promjena dužine luka usporava odnosno ubrzava dotok žice.primjenjuju se kod unutarnje regulacije.

odlična zaštita električnog luka i taline smanjen utjecaj subjektivnog faktora zavarivača na kvalitetu zavara nema bljeska velika brzina zavarivanja Nedostaci EP postupka: potrebno ga je kombinirati sa REL postupkom ili je potrebna upotreba podloge (bakrene trake. prah) visoka cijena uređaja primjena samo u horizontalnom položaju složeno održavanje uređaja nije moguć vizualni uvid i kontrola električnog luka tijekom zavarivanja 3. otpaci žice zanemarivi. keramičke pločice. ili mješavina plinova Ar + CO2).3 MIG / MAG .Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi MAG postupak zavarivanja je elektrolučni postupak kod kojeg se električni luk uspostavlja između dodatnog materijala (žice koja se kontinuirano dovodi i topi) i osnovnog materijala.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na osnovu kemijskog sastava razlikuju se sljedeće vrste praška: kiseli bazični neutralni 24 Prednosti EP postupka: visoka produktivnost velika dubina penetracije ne zahtjeva se posebna priprema žlijeba do 15 mm debljina ušteda dodatnog materijala (rasprskavanja nema.1. znatno učešće osnovnog materijala u formiranju zavara). Električni luk se uspostavlja u zaštitnoj atmosferi aktivnog plina (CO2 . Diplomski rad Antun Rosandić .

zaštitni plin 7. i 2.4 mm namotana na koture standardne veličine. Prema načinu izvedbe žice mogu biti: punog presjeka punjene praškom Diplomski rad Antun Rosandić . što smanjuje gubitke rasprskavanjem. 1.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2 25 5 7 5 9 3 8 1 6 2 4 1 3 4 1.sustav za dovod zaštitnog plina 4. Ovi elementi djeluju dezoksidirajuće na talinu čime se postiže kvalitetan zavar bez poroznosti.rashladni sustav 8.osnovni materijal 5.0.kontaktna vodilica 6.6.električni luk 2. 2.sustav za dovod žice za zavarivanje 3.skrutnuti materijal 4.izvor struje 2.rastaljeni materijal 3.2. Na tržištu se može nabaviti žica za zavarivanje promjera 0. Si) koji imaju veći afinitet prema kisiku nego željezo.troska 9.izvor struje Slika 3.8. 1. Mješavina plinova povoljno utječe na smanjenje površinske napetosti taline.3 Shema MAG postupka elektrolučnog zavarivanja [6] Obzirom da CO2 nije inertan na temperaturi koja vlada u električnom luku da se izbjegnu negativne posljedice disocijacije CO2 dodatni materijal se legira sa elementima (Mn.0. 1.rashladni sustav 1.gorionik 5.

Struja zavarivanja se podešava auto regulacijom dužine luka a mijenja se brzinom dotoka žice. 2. Dok se pune žice mogu uspoređivati po svojoj zavarljivosti. Praškom punjene žice izrađuju se u promjerima od 1. 26 Diplomski rad Antun Rosandić .0 mm. a nastavlja se uspostavom luka. Radi velikog opterećenja gorionik se dodatno hladi vodom u zatvorenom sistemu.0 mm.2 mm. Na sljedećoj slici su dani neki od mogućih presjeka praškom punjenih žica. Zavarivanje se može izvoditi u svim položajima. zavarljivost s obzirom na položaj zavarivanja te na mehanička svojstva zavarenog spoja. količinu rastaljene žice. Specifičnosti MAG zavarivanja praškom punjenim žicama MAG zavarivanje praškom punjenim žicama sa ili bez dodatne vanjske zaštite postaje sve zastupljenije u modernom zavarivanju i izradi zavarenih konstrukcija.6 mm. bez obzira na trenutnu razliku u cijeni praškom punjene žice u odnosu na punu žicu.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kod MAG postupka specifična opterećenja A/mm2 su veća nego kod REL postupka zato su potrebni izvori struje sa ravnom karakteristikom. svojstva punjenih žica mijenjaju se ovisno od vrste punjenja i recepture praška. Početak zavarivanja izvodi se kratkim spojem.4 mm i 3. 2. l. l.2 mm. Punjene žice u jezgri sadrže elemente koji utječu na karakteristike zavarivanja.4 mm. Prijenos metala u zoni električnog luka izvodi se naizmjenično tehnikom kratkog spoja i štrcajućeg luka gdje je i penetracija najveća. Razlog tome leži u brojnim pogodnostima u odnosu na klasično MAG zavarivanje punim žicama. l.

0. Debljina trake ili stijenke cijevi kreče se oko 0.4 Presjeci punjene žice [6] Općenito sastav žica je u pravilu jednak sastavu osnovnog materijala ili s većim udjelom legirajućih elemenata i elemenata za dezoksidaciju nego što ih sadrži osnovni materijal.5 mm. Diplomski rad Antun Rosandić . Komponente za jezgru žice (punjenje) moraju zadovoljiti određene zahtjeve po kemijskom sastavu i granulaciji (veličina čestica).10% C. 0. Proizvodnja punjenih žica Proizvodnja punjene žice za zavarivanje vrši se u za to odgovarajućem postrojenju.3 mm.25-0.05-0.50% Mn i odgovarajuće nizak % Si i P. Čelik za proizvodnju trake ili cijevi sadrži max. Granulacija je određena zahtjevom za jednolikim i neprekidnim punjenjem žice u tijeku proizvodnje i kreće se u granicama od 0. max.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 27 Slika 3. najčešće iz hladnovučene trake ili iz cijevi ovisno o tome da li se radi o šavnoj ili bešavnoj žici. 0-05% Si.

Najviše se koriste sapuni.5). b) Šavna žica U proizvodnji ovog tipa žice postoji više tehnologija. zatvori se i na kraju se dovede na željeni promjer provlačenjem ili valjanjem (slika 3. Osobina ovih žica je da im je nizak stupanj punjenja. najčešće žarenjem na 250 °C. a da bi se smanjili visoki udio vodika u metalu zavara i poroznost ostaci sapuna se nakon završetka operacije provlačenja moraju ukloniti. Diplomski rad Antun Rosandić . Zbog toplinske obrade vanjska površina žice ima karakterističan crno-plavi oksidni sloj. Slika 3. a svima je zajedničko da se metalna traka provlači kroz valjke za oblikovanje i oblikuje u U-presjek zatim se napuni praškom. 12-14% što rezultira nižom produktivnošću.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova a) Bešavna žica 28 Tehnologija proizvodnje bešavne žice zasniva se na čeličnoj cijevi koja se puni praškom i provlačenjem se dovodi na odgovarajući promjer. bešavnu žicu čine krutom i čvrstom što ima prednosti prilikom transporta. Relativno debele stijenke žice. Zbog otvorenog šava ne smiju se koristiti tekući agensi već se uklanjanje sapuna i masnoća sa žice vrši toplinskom obradom.5 Proizvodnja punjenih žica [6] Kod provlačenja žice na željeni promjer koriste se sredstva za podmazivanje.

a bolja nego kod MAG postupka zavarivanja punom žicom .kvaliteta zavarenog spoja jednaka je kao kod REL postupka zavarivanja obloženom elektrodom.sjajna površina bez oksidnog sloja .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 29 Slika 3.6 Provlačenje i valjanje: tehnologije za proizvodnju punjenih šavnih žica [6] Novija tehnologija za svođenje žice na željeni promjer je tehnologija valjanja. Žica prolazi kroz više valjaka do konačne redukcije na željeni promjer.nizak udio vodika u metalu zavara (<5 ml/100 g) .produktivnost pri zavarivanju punjene žice veća je nego pri zavarivanju punom žicom Diplomski rad Antun Rosandić .mogućnost visokog stupnja punjenja i do 45% Opće karakteristike primjene praškom punjenih žica su: .bolji prijelaz struje u kontaktnoj vodilici i velika stabilnost luka .nema ostataka sapuna . Prednosti valjanih žica su: .

poroznost i naljepljivanje što je čest slučaj kod MAG postupka zavarivanja punom žicom . bez 30 Diplomski rad Antun Rosandić .dobro provarivanje i premošćivanje kod zavarivanja opasnosti naljepljivanja . koje su izradile zavarivačke udruge različitih država. a time i postizanje velikog koeficijenta taljenja. naročito pri primjeni žica punjenih rutilnim mineralnim praškom . korijena zavara.s obzirom na svojstva jezgre praškom punjene žice (brzo skrućivanje troske) moguće je opterećenje velikim jakostima struje zavarivanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova .).manja je vjerojatnost pojave pogrešaka u zavarenom spoju.visoka stabilnost električnog luka u procesu zavarivanja . nego onaj izveden punom žicom .jednostavno čišćenje zavara pri primjeni metalnim prahom punjenih žica . bolja produkcija zaštitnih plinova i troske kroz kupku zavara kao i bolje protaljivanje što je u pogledu nečistoće mjesta zavara dobro .vrlo dobra mogućnost mehanizacije postupka pri primjeni rutilnih punjenih žica i robotizacije postupka pri primjeni metalnim prahom punjenih žica . praškom punjena žica nije toliko osjetljiva na nečistoću žlijeba (korozija.dobra zavarljivost korijena zavara na keramičkoj podlozi. Ovdje se navodi jednu od mogućih podjela punjenih žica. što utječe na veliku produktivnost .široko područje i jednostavno namještanje parametara zavarivanja . npr. itd. mogućnost jednostavnije pripreme sa većim tolerancijama .vrlo dobra mogućnost zavarivanja u svim položajima.visoka vrijednost žilavosti materijala zavara i mala vjerojatnost pojave pukotina pri primjeni bazičnih punjenih žica. Postoji više različitih sustava podijele punjenih žica.uz primjenu posebnih punjenih žica mogućne je zavarivati više prolaza bez prethodnog čišćenja troske .zbog tlačnog utjecaja troske i sporijeg ohlađivanja ljepši je izgled površine zavara izvedenog punjenom žicom. masnoća površine.u odnosu na punu žicu.moguće zavarivanje kutnih zavara većih visina .

samozaštite punjene žice c) Sastavu punjenja: .9 do 4.punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od mineralnih tvari • • rutilne punjene žice bazične punjene žice 31 .žice izrađene u obliku profilirane cjevčice koja nije potpuno zatvorena b) Vanjskoj zaštiti u procesu zavarivanja: .punjene žice kod kojih se pri zavarivanju koristi dodatna vanjska zaštita .za zavarivanje visokolegiranih nehrđajućih čelika e) Položaju zavarivanja: .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri nižim temperaturama .za zavarivanje u svim drugim položajima f) Obliku: .za zavarivanje niskolegiranih čelika .u obliku punjene trake (za navarivanje) Diplomski rad Antun Rosandić .za zavarivanje nehrđajućih čelika .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Punjene žice moguće je podijeliti prema: [6] a) Načinu izrade: .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od metalnog praha d) Namjeni: .za zavarivanje aluminija (Al) i legura aluminija .žice izrađene u obliku potpuno zatvorene cjevčice .za zavarivanje bakra (Cu) i legura bakra .5 mm) .u obliku žice (od 0.za zavarivanje čelika postojanih u radu pri povišenim temperaturama .za zavarivanje sučeonih i kutnih spojeva u vodoravnom položaju .

Zahtjevi koji se postavljaju na izbor pripreme žlijeba su: otvor treba da bude minimalan i dovoljan za ostvarenje kvalitetnog spoja sa što manje deponiranog materijala treba da svojim oblikom olakšava postizanje kvalitetnog spoja treba da bude prilagođen raspoloživim resursima za obradu ruba treba da bude prilagođen postupku zavarivanja 32 Diplomski rad Antun Rosandić . .križni. .prirubni. Glavni parametri zavarivanja su: a) jakost struje zavarivanja b) napon električnog luka c) brzina zavarivanja d) promjer žice e) količina i vrsta zaštitnog plina Osim navedenih parametara zavarivanja na kvalitetu zavarenog spoja utječu i dužina slobodnog kraja žice.s tamnom (oksidiranom) ili svijetlom površinom Najveći utjecaj na kvalitetu zavarenog spoja kod MAG zavarivanja imaju parametri zavarivanja. a utvrđuju se ispitivanjem na probnim uzorcima.T-spoj. te oblik spoja i položaj zavarivanja.kutni: .rubni.2 IZBOR POSTUPAKA ZAVARIVANJA I ŽLIJEBOVA Zavarene spojeve prema međusobnom položaju dijelova koji se zavaruju mogu biti: . .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova g) Vanjskom izgledu: . .preklopni.naliježući. Parametri zavarivanja biraju se s obzirom na vrstu i debljinu materijala koji se zavaruje.s pobakrenom površinom .sučeoni. 3. Iz tog razloga izbor optimalnih parametara zavarivanja jako je bitan. . .

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na sljedećoj se slici daje prikaz osnovnih oblika žlijeba za zavarivanje i položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardu. Sučeoni: 33 (sa žljebljenjem korijena) (sa provarom korijena) Kutni: T-spoj Preklopni Rubni Križni Naliježući Prirubni Slika 3.7 Osnovni oblici pripreme žlijebova za zavarivanje i oblici zavarenih spojeva [7] Diplomski rad Antun Rosandić .

Diplomski rad Antun Rosandić .nakon postignute temperature na metal se kroz sapnicu u gorioniku dovodi pod pritiskom mlaz čistog kisika i tako vrši izgaranje metala – odnosno rezanje.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 34 Slika 3. Proces se dalje odvija autogeno jer se oksidacijom slojeva metala oslobađa nova količina topline koja omogućava izgaranje daljnjih slojeva metala. Pomoću plinskog gorionika metal se zagrijava do temperature izgaranja.1 Rezanje plinskim plamenom Plinsko rezanje je postupak razdvajanja metala izgaranjem metala u mlazu čistog kisika.3.3 TEHNIKE SRODNE ZAVARIVANJU 3.8 Položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardima [6] 3.

1) Acetilen Propan . Povećanjem % legirajućih elemenata povećava se Diplomski rad Antun Rosandić . Ovaj uvjet ne ispunjavaju svi čelici. temperatura topljenja oksida ne smije biti veća od temperature topljenja metala jer oksidi u krutom stanju stvaraju sloj koji sprečava dodir kisiku sa metalom. U slučaju neispunjenja ovog uvjeta rastaljeni metal se rasprskava pod pritiskom mlaza kisika i rezanje nije moguće. ovaj uvjet ispunjavaju svi čelici. te dovođenje mlaza kisika na površinu metala. količina topline oslobođena izgaranjem metala u struji kisika uz dovođenje topline iz plamena mora biti dovoljna da okolinu reza održava na temperaturi potrebnoj za početak rezanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Gorionik za rezanje omogućava izvođenje procesa služi da održava gornju površinu metala na temperaturi izgaranja. aluminij i njegove legure.C3H8 - Kisik O2 Uvjeti koji se trebaju ispuniti da bi proces rezanja bio izvediv: temperatura izgaranja metala u struji kisika mora biti niža od temperature topljenja. Postupak plinskog rezanja se primjenjuje za izradu dijelova iz čeličnog lima i dijeli se ovisno o načinu vođenja gorionika na : strojno (u novije vrijeme numeričko upravljanje) ručni postupak (za pripremu ivica i tamo gdje strojno nije moguće) 35 Proces izgaranja čelika se odvijana sljedeći način: 3Fe + 2O2 = Fe3O4 + toplina Plinovi koji se najčešće koriste za plinsko rezanje su: Kao gorivi plin: - (3.butan Za rezanje: C2H2 C4H10 . Oksidi u tekućem stanju su povoljni za širenje reakcije.

gdje su molekule disocirane i djelomično ionizirane. Granični sadržaji legirajućih elemenata: Cr do 2% već otežano rezanje iznad 5% ne može se rezati. Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić korišten je postupak plinskog rezanja kako strojni tako i ručni postupak.3% potrebno ga je predgrijavati na temperaturu (200 – 400)o C radi smanjenja pojave tvrdih struktura u zoni trzanja. 3. Ni do 35% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0.3%. gdje se predmet koji se reže priključuje u strujni krug kao anoda plazma rezanje sa indirektnim lukom primjenjuje se i za rezanje električki ne vodljivih materijala.2 Rezanje plazmom Plazma je visoko energetska pregrijana smjesa plinova u električnom luku istosmjerne struje.3.3% ukoliko prelazi 0. Mn do 13% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. Si do 4% W do 10% C do 0.3%. Ukoliko se ne predgrijava dolazi do pojave mikro pukotina koje mogu biti duboke i opasne.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova temperatura početka izgaranja pa količina dovedene topline iz plamena nije dovoljna da se takav čelik počne rezati.2%. Zbog visoke koncentracije energije postupak se koristi se za rezanje svih vrsta materijala. Električni luk se uspostavlja između volframske elektrode i stjenke gorionika. moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. 36 Prednosti ovog sustava su: Diplomski rad Antun Rosandić . Energija plazme nastala iz električnog luka koja pri udaru iona i atoma na anodu (osnovni materijal) doseže temperaturu i do 30 000 oC. Postoje dva osnovna principa rezanja plazmom: plazma rezanje sa direktnim lukom primjenjuje se za rezanje električki vodljivih materijala.

37 Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić postupak rezanja plazmom nije korišten iako stroj instaliran za plinsko rezanje ima instalirano i plazma rezanje ali ne postoji instalirana oprema za odsisavanje i filtriranje plinova.vijcima). Površine zaštićene postupkom metalizacije kod montaže čelične konstrukcije mosta prenose dinamička i statička opterećenja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova manji napon luka lakše održavanje luka (što naročito dolazi do izražaja kod ručnog postupka rezanja) Debljine materijala koje se mogu rezati plazmom su znatno manje nego kod plinskog rezanja a ovise o vrsti i snazi uređaja a orijentacijske mogućnosti ovisno o raspoloživoj opremi su: . Diplomski rad Antun Rosandić . Zaštita se izvodi s ciljem postizanja propisanog zadovoljavajućeg koeficijenta trenja µ među tarnim površinama u spoju.3 Zaštita tarnih površina naštrcavanjem materijala Postupak metalizacije naštrcavanjem u mostogradnji izvodi se u svrhu zaštite i pripreme tarnih površina spojeva s visoko vrijednim vijcima (VV.za strojno rezanje do 125 mm . 3.za ručno rezanje do 50 mm Prednosti primjene plazma tehnike za rezanje materijala: brzina rezanja je znatno veća nego kod plinskog rezanja površina reza je čista i nije potrebna nikakva naknadna obrada (pozicije nakon rezanja mog ići bez posebne pripreme na ugradnju) Nedostaci plazma tehnike za rezanje materijala: zagađenje okolne ioniziranim česticama (potrebna oprema za odsis plinova nastalih pri plazma rezanju).3. a takvi tarni spojevi potpuno prenose sile trenjem. potrebna upotreba osobnih zaštitnih sredstava za operatere.

a najkasnije nakon 2 sata. Udaljenost pištolja od površine je cca. Širina metaliziranog pojasa je oko 100 mm (80-120 mm). 5% Mg ) prema HRN C. iste je potrebno zaštititi papirom za ambalažu i odložiti u natkrivenom prostoru. Budući se nakon završene metalizacije tarnih površina vrši spajanje istih s VV-vijcima i pritezanje. acetilen 1 bar. Ukoliko se metalizirane površine ne ugrađuju odmah. BSa 3 po HRN ISO 8501-1 ili HRN EN ISO 12944-4. radni tlak zraka 6.5 bara). 150 mm pod kutom 70-80°. a sama metalizirana prevlaka se nanosi više puta unakrsnim prskanjem dok se ne dobije željena debljina.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Postupak se koristi za sve tarne spojeve s VV-vijcima (klase 10.C2. Za metalizaciju se može primijeniti pištolj 11E. pri vlažnosti zraka max. Radna temperatura kod izvedbe zaštite je kao i za izvedbu AKZ-e od 5-40 °C. vrši se brtvljenje svih tarnovijčanih spojeva na samim rubovima spojnih ploča (elemenata). preporučuje se manipulacija s metaliziranim površinama uz čiste i suhe rukavice. proizvod “Metco”.140/85.5% Al.9 ) kod montaže segmenata čelične konstrukcije mosta Zaprešić. plinsko punjenje (kisik 28 bara. Potrebna prosječna hrapavost od 40-60 mikrona dobivena sačmarenjem ispituje se odgovarajućim mjeračem ili usporedbom standardne odgovarajuće pločice («rugotest»).E7. Brtvljenje se vrši pomoću trajno elastičnog kita (preporuka je poliuretanski jedno-komponentni kit) preko Diplomski rad 38 Antun Rosandić . kontrole pritegnutosti svih vijčano-tarnih spojeva s VVvijcima a prije nanošenja završnog premaza na vanjske površine čelične konstrukcije mosta pa tako i vanjske površine vijčano tarnih spojeva. Žica mora biti promjera 33. vrši se zaštita sačmarenih površina metalizacijom žicom – štrcanjem pomoću plinskog plamena. brzina pomaka 35-40 m/min. Pripremu površine tarnih spojeva treba vršiti abrazivnim čišćenjem (sačmarenje) tako da zadovoljava uvjete trećeg stupnja čišćenja prema propisu za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije tj. Ocjena čistoće sačmarenja kontrolira se vizualno uspoređujući sa slikovnim prikazom navedenih standarda. Nakon završnog pritezanja tj.100. 80 % i temperaturi metala iznad rosišta zraka. a debljina metaliziranog sloja mora biti prosječno 100-150 mikrona prema HRN U. Odmah nakon sačamrenja.5 mm kvalitete AlMg 5 (99.

Na slici 3. Detaljna razrada pojedinačnih aktivnosti vezano uz projektiranje tehnologije zavarivanja podrazumijeva prije svega verifikaciju (certificiranje. pristupa se izradi pojedinih specifikacija postupaka zavarivanja (SPZ. lokaciji.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova kojeg je moguće nanošenje antikorozivnih premaza. ISO 15614-1:2004 (do 15. pouzdanosti i raspoloživosti zavarene konstrukcije. Nakon verifikacije postupka zavarivanja od strane akreditirane institucije i određene inspekcijske kuće. a uz što kraće trajanje kako bi aktivnosti zavarivanja na konstrukciji mogle započeti i završiti u predviđenim rokovima. VI 2004. radnim uvjetima … Nakon što se usvoji globalna koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. 39 3.4 WPAR (PQR) i WPS DOKUMENTI Projektiranje tehnologije izrade zavarenog proizvoda ili konstrukcije može se razmatrati u globalnom (širem smislu) i lokalnom (užem smislu).9 se daje shematski prikaz slijeda aktivnosti kod verifikacije postupka zavarivanja. Procedura verifikacije postupka zavarivanja treba biti napravljena što je moguće kvalitetnije. prema standardu HRN EN 287-1:2004). zahtjevima za kvalitetu. pristupa se detaljnoj razradi pojedinačnih aktivnosti vezano uz primjenu tehnologije zavarivanje. Kriterij za uporabu kita daje njegov isporučitelj. Koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti tijekom izrade zavarene konstrukcije ovisi o čitavom nizu čimbenika: raspoloživoj opremi i kadrovima. odnosno u kojoj mjeri. troškovima. a kit se nanosi isključivo na suhu i čistu podlogu površina koje se brtve. vrijedila HRN EN 288). WPS) koje sadrže osnovne informacije dostatne za provedbu zavarivanja sukladno predviđenoj koncepciji izrade zavarene konstrukcije ili proizvoda. Prva varijanta prijedloga atesta postupka ovisi o tome da li postoje iskustva i saznanja o zavarljivosti odabranog materijala ili ne. ASME sec. IX). a koja treba biti provedena na odgovarajući način od strane atestiranih zavarivača (npr. Globalno projektiranje tehnologije izrade zavarene konstrukcije podrazumijevalo bi prije svega slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti u izradi konstrukcije. Ako nema Diplomski rad Antun Rosandić . rokovima izrade. Nastojanje je da se uvijek unaprijedi tehnologija zavarivanja pa se dosadašnja iskustva (vlastita i iskustva drugih) iz proizvodnje i eksploatacije zavarene konstrukcije mogu koristiti u nastojanju izbora optimalnih parametara zavarivanja i povećanja sigurnosti. atestiranje) postupaka zavarivanja sukladno ugovornim zahtjevima (npr.

a uz nazočnost ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova. inženjer zavarivanja izrađuje specifikacije postupka zavarivanja sa podacima temeljem kojih zavarivač ili operater automata za zavarivanje pristupa zavarivanju. 40 Diplomski rad Antun Rosandić . probne se ploče upućuju na ispitivanje u ovlaštene (akreditirane) laboratorije. potrebe opreme za zavarivanje. Jednom verificirana i provjerena tehnologija zavarivanja može se primjenjivati u proizvodnji toliko dugo dok se ne promjeni niti jedan od uvjeta pod kojima je ta tehnologija odobrena. U slučaju da rezultati ispitivanja svojstava zavarenog spoja u laboratoriju akreditirane institucije nisu zadovoljavajući. a uz mogućnost prisutnosti ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova. kao i proračuni različitih normativa. Specifikacija postupka zavarivanja treba biti jasno istaknuta i dostupna na radnom mjestu. najviše ovisi o znanju i iskustvu tehnologa zavarivanja – europskog inženjera zavarivanja. Trajanje i troškovi procedure verifikacije tehnologije zavarivanja i izrade odgovarajućih specifikacija postupka zavarivanja. odnosno verificirana. Nakon provedbe zavarivanja (i eventualne naknadne toplinske obrade ako se tehnologijom predviđa). Sukladno zahtjevima za kvalitetu.. smanjiti troškove i unaprijediti kvalitetu tehnologije zavarivanja i zavarene konstrukcije. Temeljem verificiranog atesta postupka. U slučaju pozitivnih rezultata izdaje se atest postupka i dostavlja se izvođaču zavarene konstrukcije.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova dovoljno podataka potrebno je provoditi ciljane probe zavarljivosti i eventualne probe koje će dati pouzdanu procjenu ponašanja zavarenog spoja u uvjetima eksploatacije. nema osnove za izdavanje atesta i cjelokupna se procedura ponavlja. Primjena računala može skratiti vrijeme potrebno za te aktivnosti. Ona je na određeni način vlasništvo tvornice i može biti poslovna tajna proizvođača zavarene konstrukcije. provode se potrebna ispitivanja i izdaju dokumenti koji determiniraju kvalitetu zavarenih spojeva. potrebnog broja zavarivača i dr. Sljedeći je korak provedba eksperimentalnog zavarivanja uz registriranje svih relevantnih parametara zavarivanja.

.. brzina zavarivanja. IX) WPS 1 WPS 2 WPS .iskustveno dobiveni podaci .predgrijavanje.dodatni materijal . Osnovni materijal je čelik S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm. Izgled makro presjeka zavarenog spoja je prikazan na sljedećoj slici: Mikrostruktura pojedinih zona zavarenog spoja je prikazana na sljedećoj slici: Diplomski rad Antun Rosandić .. Dodatni materijal je praškom punjena žica FLUXOFIL 19 HD (OERLIKON).1 Primjer PQR i WPS dokumenata karakterističnih zavarenih spojeva na mostu [3] Verifikacije karakterističnog sučeonog zavarenog spoja na mostu U radu se daju rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja (PF).ispitivanja zavarljivosti . Primjenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom (oznaka postupka zavarivanja 136) u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2).baza podataka o osnovnom materijalu (grupa. Welding procedure Approval Record .... dogrijavanje .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova .baze "znanja" .redni broj i oznaka procedure .. dimenzije.tehnika pripreme žlijeba za zavarivanje . radove Ispitivanja metodama kontrole bez razaranja Ispitivanja razaranjem Prijedlog WPS-a specifikacije postupka zavarivanja Zavarivanje ispitne ploče & Registriranje parametara zavarivanja pri zavarivanju ispitne ploče Zapisnici ispitivanja sa i bez razaranja . polaritet .4. tip .WPAR (ISO 15614-1:2004 ) Procedure Qualification Record .) .položaji zavarivanja .procjena glavnih parametara zavarivanja (jakost struje i napon.plan zavarivanja . međuprolazna temperatura.PQR (ASME sec..9 Procedura pri projektiranju tehnologije zavarivanja [8] 3. Slika 3.) .ostali pomoćni računalni programi 41 Akreditirani laboratorij + Nadzor inspektora za zavar..

10 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja Diplomski rad Antun Rosandić . 300 : 1 - 2 % Nital Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 42 o1 o2 o3 o 1 . 300 : 1 - 2 % Nital o 3 . 300 : 1 - 2 % Nital o 2 .

ISPITIVANJE TVRDOĆE HV 10 S355J2G3 S355J2G3 Slika 3.11 Shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3. zonu utjecaja topline i zonu taljenja).Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 43 Na spomenutom zavarenom spoju provedena su i ostala ispitivanja mehaničkih svojstava: ispitivanje tvrdoće po metodi HV 10 (za osnovni materijal.30 ZUT Zavar ZUT 186 186 184 187 186 184 207 203 224 225 236 240 226 224 227 224 227 226 236 242 228 230 214 208 184 186 186 186 186 185 Diplomski rad Antun Rosandić .1 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Osnovni materijala Osnovni materijal Linija mjerenja 1 -15 16 . izduženja. ispitivanje granice razvlačenja. zatezne ili vlačne čvrstoće. udarne žilavosti i probe savijanja.

20 60 58 59 66 61 51 60 58. 30 (2.1 x 25 418 407 628 621 ***) GW SG 22.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 44 Tablica3. [N/mm2] Zahtijevane vrijednosti min. Instrukcija za zavarivanje koje se distribuiraju na radna mjesta na način da su dostupna zavarivaču i ostalim osobama čija je djelatnost vezana uz izvođenje i kvalitetu dotičnog zavarenog spoja.5 a) Br. . [°C] 1 Radnja loma [J] 2 3 Σn/n [J] TW TW SG-AW HAZ 10 X 10 .10570 Z Mjesto loma ***) Opaska 1 2 TW TW 12.2 39.T. WPS sadrži samo osnovne instrukcije nužne za izvođenje zavarivanja. Tablica 3. Diplomski rad Antun Rosandić . a na njemu je upisana šifra koja dotični WPS dokument povezuje sa odgovarajućim WPAR dokumentom koji je dostupan u službi zavarivanja.3 Tablica 3. .1 39 39. Mjesto Položaj žljeba Dimenzije.2/1.. D D W W 180 180 180 180 30 30 30 30 39.4 Rezultati pokusa savijanjem dobiveni na epruvetama iz zavarene ploče POKUS SAVIJANJEM.2 Rezultati vlačnog pokusa dobiveni na kidalici VLAČNI POKUS Br.. Mjesto Tip** Kut svijanja Opaska ) L0 [mm] Lk [mm] 3 4 5 6 TW .U. W= Korijen. . .presjek zavara AW = Čisti zavar WEZ = Z. S=Bočno Temeljem provedenih ispitivanja od strane akreditiranog laboratorija i pozitivno ocjenjenih rezultata ispitivanja u tvornici se pristupa izradi WPS/SPZ procedura.1 Bez pukotina **) D=Lice.3 Rezultati udarne radnje loma izmjereni na epruvetama iz zavarene ploče UDARNA RADNJA LOMA ISO-V Br.0 Rm A5 [%] an / on / on L0 [mm]: Min.. tj. [mm x mm] 1 2 Temp. 22 [%] -W.3 22 = Osnovni materijal = Čisti zavar GW GW **) TW = Pop. 355 [N/mm2] [N/mm2] 490 -630 Mjesto Tip** Dimenzije Re Rp 0.Nr.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 45 WPS Slika 3.12 WPS/SPZ dokument izrađen temeljem provedenih i predstavljenih rezultata ispitivanja tijekom procedure verifikacije postupka zavarivanja (WPAR) [3] Diplomski rad Antun Rosandić .

300 : 1 - 2 % Nital Diplomski rad Antun Rosandić .5. 300 : 1 - 2 % Nital o 2 . Svi ostali podaci vezani uz postupak zavarivanje (osnovni i dodatni materijal.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Rezultati verifikacije karakterističnog kutnog zavarenog spoja na mostu [3] 46 U nastavku se daju podaci vezani uz verifikaciju postupka tipskog kutnog zavarenog spoja limova debljine 20 i 30 mm slika 3.13 . o1 o2 o3 o4 o5 o 1 . su identični kao u prethodnoj točki).3. položaj zavarivanja i dr. zaštitni plin.14 i tablica 3.

300 : 1 UZORAK BR. ISPITIVANJA TVRDOĆA HV 10 1L 1R Slika 3. 1 – 15 16 . 300 : 1 - 2 % Nital Slika 3.14 Makro prikaz elemenata kutnog zavarenog spoja i shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3.24 1 – 15 1L 16 .13 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja. 300 : 1 2 % Nital o 4 .24 188 188 190 185 188 187 227 210 223 217 263 249 243 239 287 275 279 269 230 228 230 228 232 222 230 226 236 226 233 228 277 258 283 258 257 242 254 235 220 224 225 220 190 185 188 190 188 187 Osnovni materijala ZUT Zavar ZUT Osnovni materijal 1R Diplomski rad Antun Rosandić .5 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Br. Limija mjer. S355J2G3 2 % Nital 47 o 5 .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova o 3 . S355J2G3 ZUT Struktura zavara ZUT Osnovni mat. o1 o2 o3 o4 o5 Osnovni mat.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 48 4 DETALJI KONSTRUKCIJSKOG OBLIKOVANJA NA MOSTU 4.1. Priprema prilagođena za REL+EPP zavarivanje slika 4.2 je zavar sa podlogom (čeličnom) koja se zavaruje REL postupkom u nadglavnom položaju na montaži. Korjeni zavar spoja se također zavaruje REL postupkom i služi kao dodatna podloga za EPP postupak kojim se zavaruje navedeni spoj. donji dio zavara se zavari REL postupkom u nadglavnom položaju sa vađenjem korjenskog zavara žljebljenjem i brušenjem. Nakon toga slijedi zavarivanje sa vanjske(gornje) strane EPP postupkom. U želji da se istaknu detalji konstrukcijskog oblikovanja kod kojih se zahtjeva visoka kvaliteta zavarenih spojeva.1 Detalj pripreme sučeonog asimetričnog montažnog X spoja – poprečni zavar na orto ploči Uzdužni zavar orto ploče slika 4. Diplomski rad Antun Rosandić .1 DETALJI ZAVARA KARAKTERISTIČNI ZA MOSNE KONSTRUKCIJE Na mostu se može uočiti više karakterističnih detalja konstrukcijskog oblikovanja. Slika 4. u nastavku se daju primjeri karakterističnih detalja.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

49

Slika 4.2 Detalj pripreme montažnog uzdužnog zavarenog spoja orto ploče Zavarivanje donje lamele glavnog nosača slika 4.3 se izvodi REL postupkom bazičnom elektrodom uz predgrijavanje prije pripajanja i zavarivanja + dogrijavanje na temp. (200 300ºC) nakon zavarivanja u trajanju 3 - 4 sata. Po završetku dogrijavanja zavareni spoj omotati mineralnom vunom za visoke temperature. Dogrijavanje se izvodi u svrhu reduciranja vodika izmetala zavara.

Slika 4.3 Detalj pripreme montažnog poprečnog zavarenog spoja donje lamele

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

50

Za zavare na slikama 4.4 - 4.7 koji prikazuju detalje zavara uzdužnih koritastih ukruta i ukrućenja hrpta glavnog nosača «L» profilom odabrani postupak zavarivanja je MAG prahom punjenom žicom (rutilna obloga) u zaštiti CO2 plina. Problematika vezana za izvedbu kutnog zavara između hrpta poprečnog nosača i ortoploče slika 4.4 te uzdužne «L» ukrute i hrpta poprečnog nosača slika 4.5 je u tome da je otežano kvalitetno izvođenje kompltanog zavara zbog nepristupačnosti sa donje strane jer je gorionik za MAG postupak prevelik u odnosu na 35 mm visine oslobođenog prostora naponskim okom. Potrebno je naknadno dorađivati REL postupkom što uzrokuje dodatne troškove.

Slika 4.4 Detalj zavarivanja uzdužnih koritastih ukruta sa orto pločom i poprečnim nosačima mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

51

Slika 4.5 Detalj ukrućenja hrpta poprečnog nosača (stojnog lima) «L» profilom

Slika. 4.6 Detalj spojnog mjesta sekcije mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

8 gdje se slažu i zavaruju elementi za svaki pripadajući segment uz pomoć naprava. Nakon završene probne montaže slijedi čišćenje (pjeskarenje) i AKZ (temeljna zaštita).9. Diplomski rad Antun Rosandić . Svaki segmenat mosta se sastoji od niza podsklopova koji se sastavljaju i zavaruju u jednu cjelinu sa odabranim postupcima zavarivanja koji su ukratko opisani u detaljima konstrukcijskog oblikovanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 52 Slika 4.2 SPECIFIČNOSTI IZRADE SEGMENATA MOSTA U RADIONIČKIM UVJETIMA I MONTAŽE NA GRADILIŠTU Dosadašnji način izrade mostova u postojećim uvjetima tvornice daje zadovoljavajuće rezultate. Takvi zavareni segmenti se transportiraju na plato gdje se vrši probna montaža (simulira se stvarni položaj mosta).7 Detalj ukrućenja vertikalnog (stojnog) lima «L» profilom – izvedba na konstrukciji 4. Ukrupnjavanje podsklopova se radi na ravnoj podlozi ("tzv. slika 4.zebra") slika 4.

10. Zavarivanje počinje uzdužnim zavarima na orto ploči. Sva se zavarivanja izvode od sredine mosta prema krajevima.8 Izrada sklopa ortoploče mosta Zaprešić – Jankomir Slika 4. Nakon toga se zavaruju zavari na poprečnim nosačima. Zatim slijedi zavarivanje vertikalnih Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 53 Slika 4. Za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj na montaži se koristi montažni pilon slika 4. Nakon tih zavara zavaruju se uzdužni zavari na hrptovima glavnih nosača – uzvodni i nizvodni.Jankomir Na gradilištu montaža kreće od stupova prema upornjacima na jednu i drugu stranu paralelno do upasnog segmenta koji se zadnji ugrađuje.9 Probna montaža mosta Zaprešić .

Nakon zavarivanja takva pomagala treba odstraniti plinskim rezanjem ili žljebljenjem . Takav redoslijed važi i za ostale segmente mosta.Jankomir Diplomski rad Antun Rosandić . Kad su gotova zavarivanja navedenih elemenata zavaruju se ostaci ne dovršenih zavara iz radionice na dužinama 300 – 400 mm. te naknadnim brušenjem uz osobitu pažnju kako ne bi došlo do oštećenja površina na koje su zavarena. Istim redoslijedom se zavaruje i slijedeći segment. Zavarivanja izvode atestirani zavarivači uz korištenje odgovarajućih i osušenih elektroda. Nakon toga slijedi ispitivanje zavara prema planu kontrole te ugradnja upasnih elemenata uzdužnih koritastih ukruta i "L" profila. Slika 4. te se zavaruju poprečni zavari između orto ploča i donjih lamela hrptova glavnih nosača. Takva pomagala trebaju biti iz odgovarajućeg niskolegiranog čelika garantirane zavarljivosti. Kod zavarivanja se koriste montažna pomagala za čija zavarivanja vrijede ista pravila kao i za konstrukciju.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 54 zavara na poprečnim nosačima.10 Montaža mosta Zaprešić .

Proizvodne mogućnosti poduzeća su često puta uvjetovane i situacijom na tržištu ( rokovi i cijena materijala. jer se za duže vrijeme ne može nabaviti lim 16 mm odgovarajuće kvalitete. eksploatacija. radna površina. ugovor u kome se definiraju zahtjevi za kvalitetu i pouzdanost. klasifikaciju elemenata ( zavarenih spojeva) i sistema. Mijenjat se može: materijal. radne površine. Za izradu u radionici i montažu na gradilištu izabiru se postupci obrade i zavarivanja. Ono rješenje koje daje traženu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije uz najmanje troškove je najbolje rješenje. Konstrukcijsku razradu treba raditi tim sastavljen od stručnjaka koji poznaju proizvodne mogućnosti proizvođača proizvoda. dimenzije proizvoda. izrada i montaža. operacije se mehaniziraju. 4. kadrovi se šalju na izobrazbu. Nabavlja se nova oprema. ponekad će se koristiti lim debljine 20 mm umjesto 16 mm. režimi. strojevi. osiguranje i kontrola kvalitete u proizvodnji i montaži. Moguće je Diplomski rad Antun Rosandić . postupci. kriteriji prihvatljivosti. osiguranje i kontrola kvalitete u eksploataciji.3 MOGUĆNOSTI SMANJENJA TROŠKOVA I POVEĆANJA POUZDANOSTI 55 Promatramo li životni vijek proizvoda uočit ćemo slijedeće faze od nastajanja do korištenja: 1. proizvodne operacije npr. projektiranje i konstruiranje obuhvaća proračun. MIG. 2. U svakoj od navedenih faza moguće je dati različita rješenja. opreme. propisi. načine zavarivanja (EPP. kapacitet. Svaka varijanta će dati određenu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije i određene troškove. 5. oprema. 6. TIG. oblici žljebova i dodatni materijali.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4. izbor materijala. Bitno je napomenuti da bitnu ulogu imaju proizvodne mogućnosti i vrijeme odnosno trenutak u kojem se proizvod radi. dijelova i usluga ). rokovi.…) oblik žlijeba. oblik i metode kontrole i dr. 3. Tu spadaju raspoloživi kadrovi. Zbog velikog utjecaja projektiranja na izbor materijala neophodno bi bilo da zajednički rade projektant (konstruktor) i tehnolog zavarivanja. 7. Unutar jednog poduzeća proizvodne mogućnosti se mijenjaju vremenom. Npr. kadrovi i rokovi. Na taj način će biti moguće isti proizvod možda jeftinije ali i kvalitetnije proizvoditi. oblik.

1 dani su preporučljivi parametri zavarivanja za rad sa WELDYCAR prenosivim kolicima. Diplomski rad Antun Rosandić . nude kvalitetu automatskog zavarivanja. dizajnirana za mehanizaciju automatskog zavarivanja. žljebova. Prednosti uređaja su: mogućnosti zavarivanja u vodoravnom i vertikalnom položaju. (proizvođač OERLIKON) za zavarivanje slika 4. WELDYCAR su autonomna i prenosiva kolica s četiri kotača. strojeva ali uvijek sa ciljem postizanja zahtijevane kvalitete uz najniže troškove. nestabilnost plinske zaštite kod otvorenih montažnih radova. brzo puštanje u rad. u bilo kojem položaju u vodoravnoj.11. U tablici 4. lagana i robusna. Rade kao nosač MAG gorionika krećući se uzduž zavara sa mogućnošću njihanja gorionika. 4. dodatnog materijala. a u svrhu povećanja proizvodnosti probno su primijenjena WELDYCAR prenosiva kolica. okomitoj ili nagnutoj ravnini.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 56 postaviti bezbroj varijanti izbora postupaka zavarivanja. jednostavnost upotrebe. Nedostaci uređaja su: primjena uređaja ograničena na zavare koji su duži od 1 metra.4 MOGUĆNOSTI PRIMJENE AUTOMATIZACIJE Tijekom izrade mosta Zaprešić – Jankomir primjenjivano je mehanizirano EP zavarivanje. jer se kod zavarivanja zavara manje dužine smanjuje učinkovitost zbog čestog premještanja uređaja gubi na produktivnosti u odnosu na poluautomatski MAG postupak.

11 Prenosiva kolica za zavarivanje WELDYCAR.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 57 Slika 4. OERLIKON Diplomski rad Antun Rosandić .

2 2.prolaz 220-240 23-24 1.2 2.prolaz 180 22 1.31 2-6.16 2.prolaz 180 3.9 23.2-16.5-24.4-14.97-3.0 21.16 11.3/ 45.prolaz 180 22 1.6 49.4/ 44.8 6 5 4 3 2 1 Tablica 4.42 13.16 11.2 2.6/ 62.prolaz 220-240 23-24 1.1 23-24 12.0-14.97-3.97-3.2 2.2 2.42 24.6 51.3 1.3 21.4-21.prolaz 220-240 1.42 14.0 21.2 22 1.80 2-7.4-23.6 70.2 2.0 21.2 11.9 1.1 Parametri za automatizirano zavarivanje praškom punjenom žicom 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 58 .2 2.5 mm 2) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.1) nadvišenje 0.39 2-9.

97-3.prolaz 180 3.6 51.prolaz 180 22 1.prolaz 180 22 1.prolaz 220-240 23-24 1.97-3.16 2.9 23.2-16.1 1.42 12.31 2-6.42 14.16 11.2 11.2 22 1.prolaz 220-240 23-24 1.4/44.97-3.6/62.5 mm 4) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.9 1.0 21.2 2.0-14.2 2.2 2.8 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 59 .4-23.5-24.prolaz 220-240 23-24 1.2 2.6 2.39 2-9.16 11.6 70.2 2.3) nadvišenje 0.42 13.4-21.80 2-7.3/45.0 21.2 2.0 21.3 24.4-14.3 21.2 49.

Konkretne specifikacije kakvoće. Ovlašteni revident potvrđuje ispravnost rješenja u glavnom projektu na način propisan Zakonom o gradnji RH.(N. a provjera će obuhvatiti najmanje sljedeće elemente: Diplomski rad Antun Rosandić . tijekom radioničke izrade. ugrađene opreme i proizvoda s zahtjevima navedenim u projektu. 5. strojarske montaže i elektro radova cestovnog mosta preko rijeke Save.1 ORGANIZACIJA Projektant je odgovoran za izradu glavnog i izvedbenog projekta i ocjenu usklađenosti projekta izvedenog stanja s glavnim i izvedbenim projektom. te da li je kakvoća dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.N. naručiteljevim zahtjevima i očekivanjima. propisi i zakoni čine dio glavnog projekta i zajedno s ovim programom čini jednu cjelinu. Plan se primjenjuje u fazama ugovaranja s podizvoditeljima. Zahtjeve ovog Plana Izvoditelj će primjenjivati u svim fazama realizacije ugovora i prenijeti će ih na ugovore sa svojim podizvoditeljima. 5.2 NAČIN IZBORA KOOPERANTA I ISPORUČITELJA OPREME Izvoditelj će izvršiti odabir podizvoditelja (kooperanata i isporučitelja opreme) na osnovu provjere njihove podobnosti i zadovoljenja zakonskih uvjeta. za ocjenu usklađenosti kakvoće i opsega izvršenih radova. br.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 PLAN I PROGRAM KONTROLE KVALITETE PRI IZRADI I MONTAŽI ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTA 60 Svrha ovog Plana je stvaranje preduvjeta za realizaciju ugovornih obveza u skladu sa važećim zakonima i propisima. kao i jasno propisivanje načina utvrđivanja i dokazivanja ostvarene kakvoće.52/99) Nadzorni inženjer nadležan je za ocjenjivanje usklađenosti procesa građenja s građevnom dozvolom i Zakonom o građenju RH. norme.

postupke i izvršitelja. posjedovanje odgovarajućih kadrovskih. ispunjenje zahtjeva općih tehničkih uvjeta projekta. uspostavljanje odgovarajućeg dokumentiranog sustava osiguranja kakvoće (program osiguranja kakvoće. pravovremenu izradu i dostavu termin – plana (mora biti pregledan. osigurati prava Naručitelju. mora obuhvaćati sve faze i termine realizacije). odnosno Naručitelju i Izvoditelju na pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja radi nadzora nad kakvoćom i ostvarenjem plana realizacije ugovora. pogone.nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku. njihovih odjela i telefona.konstrukcionu razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. te uvjeta definiranih u Zakonu o gradnji. proizvodne reference.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova posjedovanje ispravne registracije kod Privrednog suda za odgovarajuću djelatnost. . izradu i dostavu ovjerenog popisa osoba odgovornih za pojedine aktivnosti na realizaciji ugovora. te pravovremeno postavljanje zahtjeva za dostavom svih podataka za njihovu izradu. 5. detaljan. .terminski plan realizacije projekta. posjedovanje programa osiguranja kakvoće. Diplomski rad Antun Rosandić . 61 Prilikom ugovaranja Izvoditelji i njegovi podizvoditelji moraju biti obvezni na: jasno definiranje zahtjeva za kakvoću dijelova i cjelokupnog mosta s pripadajućim zakonskim propisima. mjesečno izvještavanje o stanju realizacije. planovi kontrole) kojim će osigurati da projekt bude realiziran prema postavljenim zahtjevima.3 DOKUMENTACIJA Izvoditelj će izraditi i osigurati odobrenje za: . postupaka ispitivanja i kontrole. analiza svih postavljenih zahtjeva i pravovremeno postavljanje zahtjeva za izmjene i pojašnjenja. pravovremenu izradu i predaju kompletne i o sadržaju ispravne primopredajne dokumentacije. tehnoloških i financijskih resursa. posjedovanje odgovarajućih kvalifikacija za opremu.

planove zavarivanja spojeva na montaži. postupak za obradu tarnih površina.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova . postupak za identifikaciju i označavanje dijelova. postupak za pritezanje i kontrolu sile pritezanja VV-vijaka. (za montažne radove). .). postupke svih tehnologija izvedbe i ispitivanja koji su od utjecaja na pouzdanost i funkcionalnost. Diplomski rad Antun Rosandić . Slijedeće dokumente Izvoditelj treba dostaviti na odobrenje Naručitelju. tehnološki postupak izvođenja antikorozivne zaštite. postupak za probnu montažu čelične konstrukcije mosta u radionici.popis odobrenih odstupanja od izvedbenog projekta. projekt (tehnologiju) izvođenja montažnih radova.podloge za izdavanje uporabne dozvole. 62 Prije početka izrade odnosno montaže podizvoditelji će izraditi i putem Izvoditelja osigurati odobrenje za: terminski plan izrade i montaže.plan kakvoće za izradu i montažu. evidenciji odstupanjima i korektivnim radnjama. nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku. transport i skladištenje do početka ugradnje. postupke kontrole i ispitivanja specificirane u planovima kontrole (postupak za kontrolu mjera i oblika ispitivanja bez razaranja i dr. planove kontrole i ispitivanja. planove kontrole za izradu i montažu. odnosno Nadzornom inženjeru: konstrukcijsku razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. izvještaje o ispitivanju. postupak za pakiranje. projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta. postupke zavarivanja i ateste postupaka. mjerenjima. projekt (tehnologija) izvođenja montažnih radova. tehnološke postupke izrade dijelova čelične konstrukcije mosta. .

izvješća o kontroli i ispitivanju prema planovima kontrole. Dokazna dokumentacija kakvoće obuhvaća: dokumentaciju o podobnosti Izvoditelja i podizvoditelja za izvođenje radova. Izvoditelj je dužan evidentirati sve izmjene dokumentacije lansirane u proizvodnju bez obzira na uzrok izmjene. odnosno podizvoditelj se obvezuju na provođenje programa. izvješće o ispitivanju tarnih spojeva. Tijekom izvođenja radova materijala i izvedenih radova. odnosno njegovom predstavniku kao i dokument koji registrira povlačenje nevažećih dokumenata. izvješća o ispitivanju bez razaranja. prikupljanje i čuvanje atesta i izvještaja koji sadrže podatke o kakvoći i prihvatljivosti . ateste osoblja (zavarivača) i operatera za ispitivanje. odnosno dostavu važećih. za vrijeme i nakon izgradnje). s naznakom predlagatelja izmjene i odobrenjem izmjena. izvješće o kontroli sile pritezanja HV-vijaka. popis i potvrde kakvoće osnovnog i dodatnog materijala.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 63 Sve eventualne primjedbe na izrađenu dokumentaciju Izvoditelja i njegovih podizvoditelja Izvoditelj će usuglasiti s predstavnicima Naručitelja. izvješće o probnoj montaži. a izmjenu može odobriti samo funkcija koja je ovjerila originalnu dokumentaciju. te spojnih elemenata. kvalifikacija procesa i postupaka. odnosno ovlaštenih institucija za izdavanje građevne i uporabne dozvole. izvješća o dimenzijskoj kontroli (geodetske izmjere mosta i dijelova mosta prije. izvješće o kontroli zavarivanja. Diplomski rad Antun Rosandić Izvoditelj. Pri izradi navedene dokumentacije Izvoditelj i njegovi podizvoditelji unutarnjom kontrolom u skladu s vlastitim sustavom osiguranja kakvoće i odredbama važećih zakonskih propisa osiguravaju ispravnost i funkcionalnost tehničkih rješenja i specifikacija kojima udovoljavaju zahtjeve Naručitelja. Spisak izmjena i važećih dokumenata mora biti pristupačan Naručitelju.

Teil 5/86) . Teil 3 i 4/84.limovi i profili (DIN EN10025/91) . Ti planovi će obuhvatiti sve faze izrade i montaže sa opisom načina i postupka kontrole. montaže i ispitivanja. 5. Temeljni dokumenti za planiranje i provođenje kontrolnih aktivnosti su planovi kontrole.vijci visoke klase čvrstoće(DIN 267. a u svrhu nadzora. atesta i normi: . Detaljan plan kontrole Izvoditelj će osigurati i predati Naručitelju na prihvaćanje i odobrenje. Naručitelj i njegovi predstavnici imati će nesmetani pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja u svim fazama izrade.4 KONTROLA KVALITETE Izvoditelj. izvješće završne kontrole montirane čelične konstrukcije mosta. 5.dodatni materijal za zavarivanje (DIN 1913/84.ležajevi za konstrukciju(DIN 4141. Teil 5/91) Diplomski rad Antun Rosandić .1 Kontrola prije izrade u radionicama Prije početka izrade čelične konstrukcije mosta Izvoditelj i njegovi podizvoditelji provodit će: a) kontrolu kompletnosti dokumentacije za izvođenje i kontrolu b) prijemnu kontrolu nabavljenog materijala i opreme prema podacima iz odobrenih crteža. dnevnik zavarivanja i antikorozivne zaštite.4. zahtjevima projekta. Teil 1 i 2/84) . DIN 8557/91. 64 Isporučitelj će osigurati ugovoreni broj primjeraka dokazne dokumentacije o kakvoći i predati Naručitelju prilikom primopredaje objekta. DIN 8559/84) . važećim normama.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova izvješće o debljini i prionljivosti zaštitnih premaza.zaštitni premaz (DIN 55928. Prilikom odobravanja planova kontrole Naručitelj će upisati svoje zahtjeve za prisutnost pojedinim važnim aktivnostima označivši ih kao točke svjedočenja (W) ili točke zastoja (H). planovima kontrole i pisanim procedurama. odnosno podizvoditelj provodit će kontrolne aktivnosti tokom izrade i montaže u skladu sa ugovorom. građevinski dnevnik.

kontrola označavanja. skladištenja i otpreme.2/92) f) kontrolu atesta opreme za zavarivanje g) kontrolu kvalifikacija operatera za ispitivanje bez razaranja 65 5. Teil 1/92) e) kontrolu atesta postupaka zavarivanja(DIN EN 288. pakovanja. Naručitelja. dimenzijska kontrola prema odobrenim crtežima i normi za toleranciju mjera i oblika zavarenih konstrukcija EN ISO 13920/96 (Sl. kontrola čistoće površina prije zaštite i kakvoću izvedenih antikorozivnih premaza(DIN 55928 .Teil 4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova c) kontrola svjedočanstva o sposobnosti radionice za zavarivanje prema normi EN 719/94 (DIN 18800 .4.2 Kontrola u tijeku radioničke izrade Tijekom radioničke izrade provode se u skladu s planovima kontrole i pripadajućim kontrolnim postupcima slijedeće aktivnosti: identifikacija i sljedivost kakvoće ulaznih materijala. provjera načina i ispravnosti vođenja dnevnika izrade.list SFRJ.list SFRJ.Teil 7) d) kontrolu atesta zavarivača(DIN EN 287. kontrola krojenja i obilježavanja pozicija.41/64). kontrola kvalitete zavara (nerazorne metode) prema normi EN 25817/1992 (SL.br 41/64). probna montaža (probna montaža izvodi se po pravilu u prisutnosti ovlaštenih predstavnika proizvođača čelične konstrukcije. Izvoditelja montažnih radova i Projektanta). zavarivanja i antikorozivne zaštite. Teil 1. Diplomski rad Antun Rosandić .5/91). (kontrola prijenosa šarži).br. kontrola odstupanja od linearnosti tlačnih ploča i ukrućenja prema smjernicama DASt Ri 012. kontrola zavarivanja i pripreme za zavarivanje prema pisanim postupcima i crtežima. izdavanje odgovarajućih izvješća o izvršenim kontrolama.

tehnologije zavarivanja. Kontrola tijekom građenja i montaže 5. provjera ispravnosti sredstava za rad i osposobljenosti osoblja za montažne radove. dokazna dokumentacija o kakvoći materijala i opreme koja se ugrađuje.4 Kontrola kompletnosti dokumentacije na gradilištu Na gradilištu treba postojati: građevinska dozvola. Teil 1/92).3 Kontrola prije početka montaže 66 Prije početka montaže (čelične konstrukcije mosta) provode se sljedeće kontrolne aktivnosti: prijemna kontrola dostavljene konstrukcije iz radionice podizvoditelja. a obuhvaća: Diplomski rad Antun Rosandić . Kontrola izvršenih radova Kontrola izvršenih radova tijekom montaže čelične konstrukcije mosta provodi se prema planovima kontrole i kontrolnim postupcima. akt o postavljanju voditelja građenja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5. planova kontrole i postupaka kontrole i ispitivanja. rješenje o upisu u sudski registar Izvoditelja i njegovih podizvoditelja. kontrola atesta postupaka zavarivanja.4. pregled tehnologije montaže. kontrola atesta zavarivača (DIN EN 287. kontrola kalibracije opreme za zavarivanje. Teil 1/92). kontrola da li postoje svi geodetski podaci koji određuju položaj konstrukcije u prostoru. projekt pripremnih radova i organizacija gradilišta. sredstava za antikorozivnu zaštitu spojnih elemenata i ležaja. atesti zavarivača i postupci zavarivanja. ispitivanje i pritezanje vijaka. akt o imenovanju odgovorne osobe za nadzor radova Izvoditelja.4. kontrola pripremnih radova za montažu. (DIN EN 288. izvedbeni projekt i dokumentacija za izvođenje i kontrolu radova. preuzimanje građevinskih radova (kontrola i preuzimanje temelja). dodatnog materijala.

O izvršenim aktivnostima Izvoditelj će sastaviti zapisnik koji sadrži: datum završnog pregleda. predmet završnog pregleda. HRN U.br. pri čemu će se izvršiti slijedeće aktivnosti i nalaz zapisnički konstatirati: provjera kompletnosti konstrukcije mosta. pregled dokazne dokumentacije o kakvoći i pouzdanosti izvedbe.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova - 67 kontrolu tokom montaže i centriranja prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije (Sl.29/70).list SFRJ.140/85. Diplomski rad Antun Rosandić .5 Izvoditelj radova će organizirati završna ispitivanja i kontrolu na gradilištu u prisutnosti Naručitelja. kontrolu pripreme spojeva za zavarivanje. dimenzijsku i kontrolu obilježavanja zavara. kontrolu kakvoće zavara (nerazorne metode). kontrolu parametara zavarivanja. kontrolu izvršene antikorozivne zaštite(DIN 55928 Teil 5/91). kontrolu mjera i oblika. dimenzijska (geodetska) kontrola ugradbenih mjera. DIN 18800 Teil 7). Primopredaja i tehnički pregled 5.4. završnu kontrolu. Naručitelja i nadzornog inženjera. kontrolu tarnih spojeva spregnuti s vijcima visoke klase čvrstoće(DIN 18809/87. Navedene aktivnosti izvršava Izvoditelj uz prisutnost podizvoditelja prema potrebi. vizualnu kontrolu ispravnosti ugrađene i montirane konstrukcije. te popis svih učesnika.E7. pregled zategnutosti vijčanih spojeva. vizualnu. nalaz s eventualno uočenim neusklađenostima i obavezom tko i do kada mora iste otkloniti. kontrola tehničkih zaštitnih mjera.

uz predočenje zapisnika o izvršenju istog. uklanjanja otpada i viška materijala s gradilišta izvršava se primopredaja ugovorene izvedbe.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 68 Po uspješno obavljenom završnom pregledu. predaje dokazne dokumentacije kakvoće. [3] Diplomski rad Antun Rosandić . Na temelju zapisnika o izvršenom završnom pregledu i primopredaji Naručitelj organizira tehnički pregled kako bi ishodio uporabnu dozvolu.

Pri gradnji ovog čeličnog mosta primijenjeno je: ručno elektrolučno zavarivanje (REL). Osnovni materijal bio je čelik oznake S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6 ZAKLJUČAK 69 U diplomskom radu se obrazlaže primjena tehnologije zavarivanja u mostogradnji. Kao reprezentativni primjer gradnje mostova u čeličnoj konstrukciji odabran je čelični most na autocesti Zagreb – Macelj. primjena naprava za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj. Primijenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2). na dionici Zaprešić – Jankomir. te elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog plina CO2 (MAG). Kroz detalje iz gradnje zavarenih čeličnih konstrukcija mostova (most na relaciji Zaprešić – Jankomir) pokazani su karakteristični elementi konstrukcijskog oblikovanja. te su dani rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja. Nakon verifikacije postupka zavarivanja uslijedila je primjena ovog postupka u radioničkoj izradi segmenata mosta. Navedeni su parametri zavarivanja kod primjene prenosivih kolica za zavarivanje WELDCAR. elektrolučno zavarivanje pod praškom (EPP). te mogućnosti primjene automatiziranog MAG postupka kod izvođenja većih duljina zavara na orto ploči i hrptovima glavnog nosača. kao suvremenog pristupa tehnologiji zavarivanja u mostogradnji. te prednosti i nedostaci primjene ovog uređaja. Diplomski rad Antun Rosandić . Probna primjena ovog uređaja pokazala je njegovu neučinkovitost kod zavarivanja zavara duljine manje od 1 m zbog vremena koje se utroši na preseljenje i pozicioniranje uređaja. Pored toga detaljnije se obrazlažu aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete u izradi mosta u zavarenoj izvedbi. Daje se osvrt na postupke elektrolučnog zavarivanja koji se najčešće primjenjuju u mostogradnji. U eksperimentalnom dijelu rada se obrazlaže verifikacija postupka elektrolučnog zavarivanja MAG postupkom uz primjenu prahom punjenih žica i vanjske CO2 plinske zaštite.

Zadar. 70 [3] Tehnička i tehnološka dokumentacija tvornice Montaža – Đuro Đaković. [4] Juraga . M. Kruno. . Stipanić. Ivan. Zoran. Topić. Ivan. Građevinska knjiga. [5] Omer. Slavonski Brod. [6] Samardžić. HDTZ. str. Dragan. 1998. 4-1 . Automatizacija u zavarivanju i srodnim postupcima. Klarić Štefanija.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 LITERATURA [1] Milosavljević. Kožuh. Ljubičić. Radojković . 36. Bratislav: Čelični mostovi. Pašić: Zavarivanje. Živčić. savjetovanje Društva za tehniku zavarivanja. Božo. Beograd. Vedran: Studentski digitalni udžbenik – Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija.sfsb. Despotović. Kuzmanović.hr/kth/zavar [7] Lukačević. . 2005. Zagreb. Univerzitetska knjiga Svjetlost. 1998. 2001. Slavonski Brod. Građevinska knjiga. . [2] Buđevac. B. 2002. Ivan. Kožul. Despotović. 2005. Božo: Model informacijskog sustava za projektiranje tehnologije zavarivanja. 1986. Anto. Sarajevo.4-13. Beograd. M. [8] Samardžić. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu.: Osnovi čeličnih konstrukcija. Diplomski rad Antun Rosandić . Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Mato: Pogreške u zavarenim spojevima. Zvonimir: Zavarivanje. str. Slavonski Brod.109-118. 1998. www.

0105) Prilog 7: Tehnološka karta br 05 .hrbat glavnog (crtež br. 0022) Prilog 8: Tehnološka karta br 07 – karakteristični zavari orto ploče i donje lamele 71 Diplomski rad Antun Rosandić .01 .poprečni nosač TYP 6 (crtež br.34 – 209A) Prilog 4: Plan krojenja hrpta i ortotropne čelične ploče – raspored materijala (crtež br. 0209) Prilog 6: Tehnološka karta br 02 .34 – 022A) Prilog 2: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za orto ploča – segment V (crtež br.06.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 8 PRILOZI Prilog 1: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za poprečni nosač TYP 6 (crtež br.06.ortoploča segment V nosača – uzvodni segment V (crtež br.34 – 105A) Prilog 3: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za hrbat glavnog nosača uzvodni (crtež br.34 – 0002) Prilog 5: Tehnološka karta br.06.06.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful