Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

1

1 UVOD Mostovi su građevinski objekti na saobraćajnicama i služe da premoste prepreke kao što su riječni tokovi, kanali, jezera, doline, morski tjesnaci, saobraćajni putovi, i dr., tako da prolaz ispod mosta bude slobodan. Svojim impozantnim dimenzijama, skladnim oblikom i vitkim linijama postaju prepoznatljiv dio krajolika. Visokim dosezima u području graditeljstva su nezamjenljiv dio graditeljske i kulturne baštine. Povijesni razvoj građenja mostova usko je povezan sa mogućnostima korištenja različitih materijala za gradnju. Tako se u ranijoj povijesti mostogradnje izdvaja vrlo dugo razdoblje gradnje drvenih i kamenih mostova. Najstariji sačuvani su kameni mostovi od kojih su mnogi još i danas u upotrebi. Uz drvo, kamen, beton, armirani beton i čelik se ubraja u starije građevinske materijale i primjenjuje se više od 120 godina. Čelik je materijal koji ima široku primjenu, te ga se stalno poboljšava načinom proizvodnje što je rezultiralo pojavom sve kvalitetnijih vrsta čelika na tržištu. Do kraja 15. stoljeća znalo se samo za elemenata za spajanje i ukrasa. Lijevano željezo je prvi put upotrijebljeno kao građevinski materijal za lučni most raspona 30 m sagrađen (1777 - 1779) preko rijeke Severn u Engleskoj [1] koji se još i danas nalazi na spomenutoj lokaciji. Pojedini dijelovi su izliveni i međusobno spojeni spojnim elementima od kovanog željeza. Primjena lijevanog željeza je ograničena zbog relativno loših vlačnih svojstava. Poseban značaj u metalurgiji ima peć koju je Henri Cort (1784) uveo za proizvodnju kovanog željeza u većim količinama. Dobra su svojstva kovanog željeza to što ima dobra tlačna i vlačna svojstva. kovano željezo koje se dobivalo u malim

količinama taljenjem direktno iz rude. Upotrebljavalo se najčešće za izradu alata, oružja,

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

2

Slika 1.1 Most preko rijeke Severn [1] Najveći značaj za razvoj upotrebe čelika za izgradnju mosnih konstrukcija imao je engleski inženjer Henry Bessemer (1855) pronalaskom postupka koji je omogućio dobivanje čelika u velikim količinama. Daljnji važan korak u istom pravcu učinio je Thomas (1899), koji je Bessemerov postupak prilagodio i za preradu sirovog željeza dobivenog iz ruda sa povećanim sadržajem fosfora. Postupcima Bessemera i Thomasa, kojima treba dodati ne manje značajan i Siemens-Martinov postupak za dobivanje velikih količina čelika, bili su ispunjeni svi uvjeti za najširu primjenu čelika, posebno u gradnji mostova.[1] Odabirom materijala bitno se utječe na tehničke karakteristike konstrukcije, kao i na troškove izrade i održavanja, odnosno na ukupnu cijenu izgradnje. Sve veća upotreba čelika za izradu mosnih konstrukcija dolazi sa razvojem valjaoničke proizvodnje profila i limova. Suvremena tendencija je sve veća upotreba limova radi lakšeg spajanja, olakšanja mase zavarene konstrukcije, kao i prelaska na površinske sisteme konstrukcija. Danas se za gradnju čeličnih mostova najčešće upotrebljavaju:[2] - za viseće (kabelske) čelična žica (Rm 1400 - 1800 N/mm2) i Re (1250 - 1400 N/mm2) - za konstrukciju (Rm 450 - 850 N/mm2) i Re (350 - 500 N/mm2)

Obzirom na namjenu razlikuju se sljedeće vrste mostova: pješački cestovni željeznički akvadukti Antun Rosandić

Diplomski rad

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova plinovodni naftovodni toplovodni i dr. mostovi.

3

Obzirom na konstrukcijsku izvedbu i mogućnost pokretanja razlikuje se: pokretni i (pokretanjem dijela mosta se oslobađa prolaz ispod mosta) nepokretni mostovi.

Iako su nepokretni mostovi daleko zastupljeniji u odnosu na pokretne i o njima će se u svakom slučaju više govoriti, ima situacija kada se grade i različite varijante pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Na slici 1.2 se daje shematski prikaz različitih varijanti pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Obzirom na izvedbu u odnosu na zapreku koju se premošćuje i položaj u tlocrtu razlikuje se: okomiti i (koji prelaze zapreku okomito) kosi mostovi (koji prelaze zapreku pod kutom)

Obzirom na način prijenosa opterećenja razlikuje se: lučni gredni okvirni ovješeni i viseći mostovi.

Općenito se mostovi sastoje od gornjeg i donjeg dijela tzv. stroja (slika 1.3). Donji stroj služi da prenese vertikalno i horizontalno opterećenje sa gornjeg stroja na tlo a sastoji se od: temelja, stupova i upornjaka.

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4 Slika 1.2 Različite varijante konstrukcije pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi [2] Diplomski rad Antun Rosandić .

temperaturnih dilatacija). ograde. a sastoji se od: nosive konstrukcije. Racionalnost se postiže optimizacijom osnovnih parametara među koje se mogu svrstati: vrsta materijala. izolacije. odbojnika. Uvijek treba nastojati da se most skladno uklopi u okoliš jer je izgled mosta jedan od značajnih elemenata i ograničenja kod projektiranja i gradnje. kolnika. Diplomski rad Antun Rosandić . statički sustav. visina nosive konstrukcije. rasvjete i odvodnje. ležaja. pješačke staze.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 Slika 1. željezničkog saobraćaja.3 Osnovni elementi mosta (gornji i donji stroj) sa pripadajućim dijelovima [2] Gornji stroj služi da premosti zapreku te preuzme statička i dinamička opterećenja nastala uslijed vlastite težine i opterećenja (cestovnog. broj i veličina raspona. visina nivelete iznad tla. vrsta upornjaka i stupova i način temeljenja. prelaznih konstrukcija.

6 Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Obzirom na vrstu materijala od kojega su građeni razlikuju se: kameni. drveni. betonski. armirano betonski i metalni mostovi.

80 i 100 mm. visina 70 cm. a debljina 35. Konstrukcija riječnog dijela gornjeg stroja je čelična rasponska konstrukcija koja se sastoji iz dva punostjena limena nosača promjenjiva visine. 50. Debljina hrpta je 12 mm. Poprečni nosači dolaze na razmaku maksimum od cca 4. koja je ukrućena uzdužnim rebrima "U" poprečnog presjeka.20 m. a iznad riječnih stupišta (SI i SII) iznosi 4. Radi se o mostu u zavarenoj izvedbi.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 2 IZBOR REPREZENTANTA – ČELIČNOG MOSTA U ZAVARENOJ IZVEDBI Kao reprezentant je odabran čelični most na autocesti Zagreb – Macelj.0 m i konzolno prelaze preko glavnih nosača. Debljina hrpta glavnih nosača iznosi od 12 mm (polje).1 i 2. Izgled i gabaritne dimenzije spomenutog mosta prikazani su na slikama 2. a postavlja se preko rijeke Save. na dionici Zaprešić – Jankomir.5 cm. a visina konzolnog dijela od 70 Diplomski rad Antun Rosandić .50 m.0 m. a visina hrpta glavnih nosača je promjenjiva i iznosi u sredini i na krajevima mosta 2. Razmak glavnih nosača je 7. Ova rebra dolaze na međusobnom osnom razmaku od 55. poprečnim spregovima i čeličnom ortotropnom pločom kolnika. i to već relativno blizu obale u plitkoj vodi. pa je most projektiran kao kosi objekt. Donji pojasevi glavnih nosača sastoje se od pojasnih lamela širina 70 cm. Čelična konstrukcija sastoji se od čelične ortotropne ploče debljine 12 mm. Kut kosine prijelaza u osovini autoceste iznosi 30°. 14 mm i 16 mm (ležaj). međusobno povezana poprečnim nosačima.1 TEHNIČKI OPIS MOSTA Trasa autoceste koso prelazi rijeku Savu.2 2. Kod ovakve dispozicije samo jedan stup nalazi se u području vode. Na dijelu korita rijeke Save za malu i srednju vodu projektirana je čelična konstrukcija mosta preko tri otvora sa rasponima 50 + 100 + 50 m.

Proračun cjelokupne rasponske konstrukcije je proveden prema novom "Pravilniku o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova" od siječnja 1991. automatskim EP postupkom.52-3N). Ukupna težina čelične rasponske konstrukcije mosta. a montažni nastavci predviđeni su sa visokovrijednim pred napregnutim vijcima. a u sukladno standardu EN DIN 10025.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova do 30 cm. U statičkom proračunu obuhvaćeni su svi nosivi elementi konstrukcije i izvršen je raspored materijala prema pokriću momentne površine. Donji pojas poprečnih nosača je debljine 15 mm i širine 25 cm. godine. 8 Diplomski rad Antun Rosandić .5% za zavarene spojeve. uključujući dodatak cca 1. Ploča kolnika će se i kod montažnih nastavaka spojiti zavarivanjem. U poprečnom smjeru konstrukcija je u svakom poprečnom nosaču ukrućena poprečnim spregovima. Konstrukcija će se izvesti u zavarenoj izvedbi. Broj montažnih nastavaka određen je u radioničkim nacrtima i iznosi 17. na osnovu čega je i izvršen iskaz i proračun težine čelične konstrukcije. vijke i vezice iznosi cca 1200 tona. Cjelokupna čelična konstrukcija izraditi će se iz čelika kvalitete S355J2G3 (St.

1 Izgled i gabaritne dimenzije čelični mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 9 Slika 2. na dionici Zaprešić – Jankomir [3] Diplomski rad Antun Rosandić .

Izolacija rubnjaka i zaštitnih traka na čeličnom dijelu mosta izvodi se antikorozivnom i mehaničkom zaštitom na bazi dvokomponentnih epoksidnih smola od "ROAD COAT" materijala.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10 Slika 2. Na čeličnom dijelu mosta kolnički zastor se sastoji iz sloja specijalnog asfaltbetona "ASFALTIC" ukupne debljine 10 mm. dok se srednji raspon (100 m) čelične konstrukcije predviđa u slobodnoj montaži ili također kao i krajnji otvori – na skeli.2 Fotografija čeličnog mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj. na dionici Zaprešić – Jankomir tijekom završne faze montaže na gradilištu Predviđa se izvedba krajnjih polja čelične konstrukcije na skeli. Ukupna debljina asfaltnih i izolacijskih slojeva na kolniku čeličnog dijela mosta iznosi 10 .15 mm. Diplomski rad Antun Rosandić . Potrebno je također izvesti AK zaštitu cjelokupne čelične konstrukcije mosta. Izolacijski slojevi ispod asfalta kolnika su tipa "ESHA ISOTEX".

Prema tome standardu zavareni spojevi su rangirani u klase S.1.2 ZAHTJEVI ZA KVALITETU Zahtjevi za kvalitetu zavarenih spojeva u domaćoj mostogradnji temelje se još uvijek na propisima starim preko 40 godina. Zavareni spojevi klase S su najviše klase i tu se zahtjeva viši opseg metoda kontrole kvalitete. g. Suvremeni europski zahtjevi za kvalitetu su jasniji i znatno stroži i oni su definirani standardom HRN EN 25817. 11 Diplomski rad Antun Rosandić . a navedeni su u tablici 2. To je tzv. I i II.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2. Službeni list SFRJ iz 1964.

3 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija gnijezda 5.3 a 3 mm 4% d < 0. Moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti i granične vrijednosti nepravilnosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranu ili lomnu površinu b) najveća vrijednost zbroja za .sučeljeni zavareni spoj . Naziv br. Dopušteno područje poroznosti mora biti na ograničenoj površini.5 s h < 0.4 s d < 0.5 a 5 mm d < 0.3 s d < 0.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0. Pukotine 100 Sve vrste pukotina.4 s h < 0.5 a 4 mm d < 0.4 a 3 mm ili ne veće od debljine 2 mm h < 0.sučeljene zavarene spojeve .kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : . Kraterske pukotine ( vidjeti br.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Tablica 2. Šupljine i poroznosti 2011 2012 2014 2017 Moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti i garnične vrijednosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranoj ili lomnoj površini b) najveća dimenzija pojedinačne pore za . Mora se ispitati je li porama pokrivena neka druga nepravilnost.5 a d < 0. ) 2.sučeljene zavarene spojeve . nepravilnosti Oznaka po ISO 6520 1.3 s d < 0. Kraterska pukotina 3. Gnijezdo pora 2013 Cjelokupno područje jednog gnijezda mora se zbrojiti i izraziti u postocima ( % ) od većeg od područja : obujmice oko čitavog gnijezda ili kružnice promjera jednakog širini zavara.3 a 2 mm ili ne veće od debljine Diplomski rad Antun Rosandić .kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine h < 0.5 s d < 0.5 s d < 0.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija pojedinačne pore 4. osim mikro pukotina ( h .4 s d < 0.3 s h < 0.4 a 4 mm 4% 2% 104 Dopušteno Nedopušteno Opaske Niska B 12 Granične vrijednosti nepravilnosti za skupine ocjene Srednja C Visoka D Nedopušteno 1% d < 0.4 a 3 mm 16 % 8% d < 0. 2. Crvaste i cjevaste šupljine 2015 2016 Druge nepravilnosti za : .sučeljeni zavareni spoj .5 s h < 0.1 Kriteriji prihvatljivosti pogrešaka u zavarenom spoju sukladno HRN EN 25817 [4] Red. 1<1 mm2 ).

5 mm Nedopušteno h s Slika A h zadani provar stvarni provar Slika B s t stvarni provar zadani provar Slika C Diplomski rad Antun Rosandić .5 s h < 0. 401 Dopuštene.3 a 2 mm ili ne veće od debljine 7. Nedovoljni provar 402 Zadani provar Stvarni provar Druge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0.4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0. ali samo isprekidane.4 s h < 0.5 s h < 0. Uključci čvrstih tijela (osim bakra) 300 Druge nepravilnosti za : .5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0. 1. 2 mm max. Uključak bakra Pogreška u vezivanju 3042 Nedopušteno 8.sučeljene zavarene spojeve .sučeljene zavarene spojeve .kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .1 s max.3 s h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine 13 h < 0.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6. i ne blizu površine nedopušteno 9.2 s h < 0.

5 mm-0.25 b h < 1 mm + +0.15 b h < 1 mm + +0. Preveliko nadvišenje 503 h < 1 mm + +0.1 b max. 2 mm a Razmaci.25 b max. moraju se u određenim slučajevima izvesti nadomještanjem debljine zavara.1 a max.5 mm h < 1. 3 mm 14 h < 0. 3 mm h Diplomski rad Antun Rosandić . 4 mm h < 1 mm + +0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10. 5 mm b h max. 5 mm stvarna debljina b zadana debljina h < 1 mm + +0.5 mm h 12.1 b max. Preveliko nadvišenje 502 Blagi prijelaz se dopušta h < 1 mm + +0. Loše namješten kutni spoj h Prekomjerni ili nedovoljni razmak rebra h<1 mm-0.2 a max.15 b max.5 mm-0.0 mm h < 0. koji odgovarajuću vrijednost prekoračuju. 10 mm max. 7 mm 13. Zajed 5011 5012 h Blagi prijelaz se dopušta h < 1.3 a max. 11. 4 mm h < 0.

4 mm spojevi h < 0. Preveliko nadvišenje u korijenu 504 h < 1 mm + +1. 4 mm h < 1 mm + +0. max. 2 mm t h < 0.3 b max. 4 mm h < 0. 5 mm h < 1 mm + +0.3 a max. 2 mm stvarna debljina max.3 mm + 0. 3 mm 17. max. 1 mm h a 16. Ukoliko nije drugačije propisano. Prekoračenje debljine kutnog spoja Za mnoge slučajeve prekoračenje zadane debljine nije razlog za odbacivanje h < 1 mm + +0.5 t. ako je stvarna debljina postignuta dubljim provarom Duge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0. idealan položaj dobiva se kada se srednje izvodnice dijelova poklapaju ( poglavlje 1. 3 mm max.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 15 14.1 a Nedopušteno zadana debljina max.15 b max. Prokapljina 5041 Dopušteno Slučajna mjestimična ispupčenja dopuštena 18 Posmaknutost 507 Granična vrijednost odstupanja svodi se na idealan položaj. Potkoračenje debljine kutnog spoja Kutni spoj s vidljivim potkoračenjem debljine neće se računati kao pogrešan. h t h t t Slika B .6 b max.2 b max.Limovi i uzdužni zavareni spojevi h < 0. ) " t " se odnosi na tanju stijenku. 5 mm Slika A .Poprečni zavareni h t t max.2 b t b h max.25 t.15 t. 5 mm h < 1 mm + +0. max.1 t. 4 mm h < 1 mm + +0. max. 3 mm Diplomski rad Antun Rosandić . 3 mm stvarna debljina zadana debljina h a 15.

2 s ili 0.15 a Ukupna veličina nepravilnosti h h5 h4 h2 h6 h3 Diplomski rad Antun Rosandić . h4 h3 h5 = h h h1 0.5 mm h h < 1 mm h < 0. Kratke nepravilnosti h < 0.25 a 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 19. 1 mm h < 2 mm + +0. h < 2 mm + +0.2 t. Preklop 23.15 a 509 b h < 0.1 t. max. vrsti osnovnog materijala i naročito o sklonosti stvaranju pukotina 25.5 mm Zajed u korijenu 5013 h 506 Kratke nepravilnosti dopuštene Nedopušteno 22. 2 mm 20.15 a z1 21.05 t. Uleknuti korijen 515 a Blagi prijelaz se dopušta h < 1.2 a 0. Prevelika nejednolikost kutnog spoja h z2 512 Podrazumijeva se da asimetričnost kutnog spoja nije izričito propisana.15 s ili 0. 511 Blagi prijelaz se dopušta Dugačke nepravilnosti : nedopuštene 16 h < 0.25 s ili 0. Višestruke nepravilnosti u jednom presjeku h5 h1 h2 h3 h1 h4 propisati posebni uvijeti. Oštećenje lukom 601 Dopustivost ovisi o daljnjoj obradi površina.2 a max. 0. Pogrešan početak zavara 517 Dopušteno Nedopušteno 24.5 mm + +0.5 mm h < 1. Onečišćenje kapljicama metala 602 Dopustivost ovisi od namjene Za debljine "s" ili "a" < 10 mm mogu se 26. Neispunjeni presjek Nasjeli zavar h t max.

npr. mehanička ispitivanja. dok kod točaka zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ne smije se nastaviti proizvodnja bez obavljene kontrole od strane nadzornog organa (iako se ovo u praksi gotovo nikada ne dešava).. alate i naprave.točka zastoja uz obveznu prisutnost kontrole.).3 SLIJED PROIZVODNIH I KONTROLNIH AKTIVNOSTI PRI IZRADI MOSTA Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti pruža mogućost brzog i lakog sagledavanja aktivnosti pri izradi zavarenog proizvoda. Diplomski rad Antun Rosandić .Za segment 5 mosta prilog 1 . tada se pojedine točke zastoja radi kontrole kvalitete mogu temeljem ugovora i propisa definirati kao točke zastoja uz poželjno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Hold Point . Za to je nužna čvrsta međusobna povezanost iskusnih tehnologa praktičara i radnika koji sudjeluju u izvođenju proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. te kao točke zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Witness Point . odnosno elementarne aktivnosti. i dr.) i kontrola i osiguranje kvalitete. što jednostavnije. Nakon što se izradi slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. međufazna kontrola. pogotovo kada se polazi sa stajališta dovoljne. Kod točke zastoja uz ugovoreno poželjno prisustvovanje nadzornog organa kontrolnu aktivnost provodi kontrolor proizvođača ukoliko se iz određenih razloga nije pojavio nadzorni organ. tlačna proba. normative. npr.točka zastoja uz poželjnu prisutnost kontrole.). Obzirom na značaj i specifičnosti proizvodne aktivnosti se mogu definirati kao točke.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 17 2. To nisu jednostavne aktivnosti.7.. jasne i nedvosmislene tehnologije. svaku od navedenih aktivnosti potrebno je detaljno razraditi i provesti sve aktivnosti koje obuhvaća priprema proizvodnje (propisati tehnologiju izrade. Kada kontrolu provodi djelatnik određene nadzorne kuće. kontrola manje složenih sklopova i dr. Nakon izrade i usvajanja slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti slijedi detaljna razrada tehnoloških operacija – aktivnosti. . S obzirom na značaj tih aktivnosti kontrolu kvalitete u pojedinim točkama (fazama) proizvodnog procesa mogu provoditi neposredni izvođači proizvodne aktivnosti (samokontrola) ili djelatnici službe kontrole i/ili djelatnik ovlaštene nadzorne kuće.

Zavarivanje pod zaštitom praha 18 MIG / MAG . kvaliteta zavarenog spoja jako ovsi o uvježbanosti i raspoloženja zavarivača dugo vrijeme izobrazbe zavarivača otpadak elektrode 8 – 10 % veliki gubici prskanjem Diplomski rad Antun Rosandić .1 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU Elektrolučni postupci zavarivanja imaju zajedničko što se toplina za taljenje osnovnog i dodatnog materijala generira u električnom luku uspostavljenom između osnovnog materijala i elektrode.Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi 3. U osnovi se najviše primjenjuju slijedeći postupci: REL EP . Kod nekih radova na montaži postupak je praktično nezamjenjiv. Najčešće se primjenjuje kod zavarivanja ne legiranih i nisko legiranih čelika naročito u uvjetima montaže na gradilištima.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 3 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU KOJE SE KORISTE U MOSTOGRADNJI U RADIONIČKIM UVJETIMA I NA GRADILIŠTIMA 3. Postupci te vrste su najzastupljeniji i nezamjenjivi u metalnoj industriji kod izrade čelične konstrukcije kako u radionicama tako i na gradilištima.Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom . Uređaji za zavarivanje spadaju u red najjeftinijih.1 REL Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom Postupak elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom moguće je primijeniti za zavarivanje i navarivanje svih metala i legura koje se mogu zavarivati taljenjem. Postupak je primjenljiv za sve položaje zavarivanja i navarivanja te sve oblike dijelova koji se zavaruju.1. Nedostaci REL postupka zavarivanja mala brzina zavarivanja što ima za posljedicu nizak učinak 1 – 2 kg/h. Rukovanje uređajima je jednostavno.

pa ionizacija zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode može početi pri nižem naponu lako održavanje električnog luka. plinovi koji nastaju izgaranjem obloge štite električni luk i talinu osnovnog i dodatnog materijala od štetnih utjecaja plinova iz atmosfere. Izgaranjem obloge stvaraju se plinovi i pare koji pospješuju ionizaciju zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode čime se osigurava stabilnost električnog luka. 19 Kod ovog postupka luk se uspostavlja između obložene elektrode i osnovnog materijala. V). Funkcija obloge elektrode osigurava se sastavom obloge i ima višestruki značaj (slika 3. Obloga sadrži spojeve (K.1): lako «paljenje» električnog luka. pomoću obloge može se vršiti i legiranje šava tako da se iz obloge nadoknađuju pojedini elementi koji djelomično sagore u toku procesa. pri taljenju obloge formira se troska koja se razlijeva preko taline te tako štiti talinu od utjecaja plinova iz atmosfere i prebrzog hlađenja čime se usporava očvršćavanje taline te ostaje više vremena da nečistoće i plinovi isplivaju na površinu taline. Osim toga smanjuje se mogućnost nastajanja nepovoljnih struktura u šavu kao posljedica brzog hlađenja. Elektroda se preko držača i zavarivačkog kabela spoji na jedan pol izvora struje za zavarivanje a osnovni materijal pomoću drugog kabela i stezaljke na drugi pol izvora. Ti. Ca. Mn. Na taj se način vrši dezoksidacija taline.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova pri zavarivanju nastaje veća količina plinova koja je štetna za zdravlje i okolinu jak bljesak od gorenja luka. Taljenjem jezgre elektrode popunjava se žljeb a taljenjem obloge elektrode stvara se zaštitna atmosfera koja štiti talinu od negativnih utjecaja plinova iz atmosfere. Gorenjem električnog luka topi se elektroda i osnovni materijal te se tako formira šav. Iz obloge mogu se u talinu dodati elementi koji imaju velik afinitet prema kisiku te ono tvore okside koji isplivaju u obliku troske na površinu šava (Al. Diplomski rad Antun Rosandić . Na) čije pare imaju nizak potencijal ionizacije.

penetraciju i katekteristike šljake (troske). Prenos metala: . Kemijski sastav jezgre elektrode se projektira tako da nakon zavarivanja približno bude kao i osnovni materijal.mineralno kisele .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Jezgra obloženih elektroda izrađuje se od vučene žice standardnih promjera i standardnih duljina. Elektrode se razlikuju po kemijskom sastavu jezgre i dimenzijama.staklasta .sprey .fino kapljični .celulozne 20 Na sljedećoj se slici daju osnovne karakteristike glavnih tipova elektroda za REL zavarivanje s obzirom na prijenos materijala u električnom luku.visoka Šljaka: .djelomično kristalna .kompaktna Slika 3.srednja .srednja Šljaka: .1 Osnovna svojstva pojedinih tipova elektroda [5] Diplomski rad Antun Rosandić . Na jezgru se nanosi obloga prešanjem i naknadnim pečenjem u pećima. Mehanička svojstva zavara treba da budu bolja nego kod osnovnog materijala jer se time kompenziraju oslabljenja nastala zbog pogrešaka (slabljenja) u zavarenom spoju.vrlo porozna Prenos metala: .fino kapljični Penetracija: .kristalna .visoka Šljaka: .grubo kapljični Penetracija: .niska .oksidne .porozna Prenos metala: .rutilne bazične neutralne .srednje kapljični . Prema vrsti nastale troske razlikuje se nekoliko tipova elektroda: kisele .srednje kapljični Penetracija: .

Kod zavarivanja sa bazičnim elektrodama dobiju se dobre mehaničke osobine i dobra žilavost. Šav dobiven upotrebom ove vrste elektrode sadrži znatnu količinu oksida FeO radi toga ima relativno slabije mehaničke osobine. Dodavanjem u oblogu više dezoksidanata MnO. povećava stabilnost električnog luka. Obloga im je izrađena na bazi željeznog oksida. TiO (rutil) dobivamo mineralno kisele i rutilne elektrode. Poboljšavaju se mehaničke osobine šava. Bazične elektrode imaju oblozi visok sadržaj CaO i MnO koji vežu na sebe sumpor te tvore sulfide CaS i MnS i fosfor gdje tvore fosfate (CaO)3P2O5.šavovi imaju lijep izgled. Zahtjevi koji se postavljaju na elektrode Funkcionalni zahtjevi lako uspostavljanje luka stabilan luk fleksibilan luk (dobro premošćivanje) lagan rad u svim položajima elastična obloga sa visokim električnim otporom 21 Ergonomski zahtjevi malu količinu dimnih plinova neotrovne plinove i isparenja Ekonomski zahtjevi visok učinak topljenja visok koeficijent iskorištenja mali gubici prskanjem lako otklanjanje šljake podnošenje preopterećenja velika brzina zavarivanja dobar izgled površine Diplomski rad Antun Rosandić . troska se lako odvaja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kisele elektrode primjenjuju se za zavarivanje manje odgovornih spojeva.

Elektrolučno zavarivanje pod praškom pogodno je za zavarivanje dugačkih zavara (od 1 do 20 m) u horizontalnom položaju. Ovaj postupak zavarivanja karakterizira visoka učinkovitost.2 EP . štiteći ga od naglog hlađenja. Uloga praška je identična ulozi obloge kod ručnog elektrolučnog zavarivanja. ali radi potrebe produktivnosti razvijeni su uređaji: dvije žice trakom Diplomski rad Antun Rosandić . Najčešće se ovim postupkom zavaruju kutni i sučeoni zavari lamele i hrptova glavnih i poprečnih nosača mosta. Jedan dio praška se tali i formira trosku na površini šava.2): glava za zavarivanje sa kontakt diznom mehanizam za dodavanje žice spremnik sa prahom za zavarivanje usisavača za povrat neiskorištenog praška mehanizam za hod uređaja jedinica za upravljanje i kontrolu parametara izvor struje povećanja Najčešće se koristi izvedba uređaja sa jednom žicom.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Metalurški zahtjevi dobre mehaničke osobine odsustvo poroznosti neosjetljivost prema oksidima na površini ne sklonost prema toplim i hladnim pukotinama ne osjetljivost prema vlazi u oblozi 22 3.Zavarivanje pod zaštitom praškom EP Zavarivanje pod zaštitom praškom je elektrolučni postupak kod kojega se električni luk uspostavlja između gole topive žice i osnovnog materijala.1. Proces se odvija pod praškom koji se kontinuirano dovodi ispred žice u žlijeb. Osnovni dijelovi uređaja za zavarivanje pod praškom (slika 3.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova upravljačka jedinica prah 35. zaštićena slojem bakra radi ostvarenja boljeg kontakta za dovod struje.2 Shema uređaja za zavarivanje pod praškom Izvori struje za zavarivanje su prilagođeni sistemu regulacije tako da postoje: izvori sa blago padajućom statičkom karakteristikom . izvori sa ravnom ili blago rastućom karakteristikom .5 cm/min 23 V A glava izvor struje Slika 3. brzina žice je konstantna a struja i napon se automatski prilagođavaju. Mora biti kalibrirana. Dodatni materijal Izbor žice zavisi od kvalitete osnovnog materijala i odabire se prvenstveno uzimajući u obzir metalurške i ekonomske zahtjeve.primjenjuju se kod unutarnje regulacije. ne korodirana.3 dovod žice povrat praha 450 32. promjena dužine luka usporava odnosno ubrzava dotok žice. Prašak Pored fizikalne uloge da štiti luk i talinu od djelovanja atmosfere ima i metaluršku funkciju nadoknade gubitka pojedinih legirajućih elemenata. Diplomski rad Antun Rosandić .primjenjuju se kod vanjske regulacije.

3 MIG / MAG .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na osnovu kemijskog sastava razlikuju se sljedeće vrste praška: kiseli bazični neutralni 24 Prednosti EP postupka: visoka produktivnost velika dubina penetracije ne zahtjeva se posebna priprema žlijeba do 15 mm debljina ušteda dodatnog materijala (rasprskavanja nema. znatno učešće osnovnog materijala u formiranju zavara). keramičke pločice. prah) visoka cijena uređaja primjena samo u horizontalnom položaju složeno održavanje uređaja nije moguć vizualni uvid i kontrola električnog luka tijekom zavarivanja 3. odlična zaštita električnog luka i taline smanjen utjecaj subjektivnog faktora zavarivača na kvalitetu zavara nema bljeska velika brzina zavarivanja Nedostaci EP postupka: potrebno ga je kombinirati sa REL postupkom ili je potrebna upotreba podloge (bakrene trake. Električni luk se uspostavlja u zaštitnoj atmosferi aktivnog plina (CO2 . otpaci žice zanemarivi.Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi MAG postupak zavarivanja je elektrolučni postupak kod kojeg se električni luk uspostavlja između dodatnog materijala (žice koja se kontinuirano dovodi i topi) i osnovnog materijala. Diplomski rad Antun Rosandić .1. ili mješavina plinova Ar + CO2).

gorionik 5.električni luk 2.2.troska 9.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2 25 5 7 5 9 3 8 1 6 2 4 1 3 4 1.sustav za dovod zaštitnog plina 4. Na tržištu se može nabaviti žica za zavarivanje promjera 0.zaštitni plin 7.rashladni sustav 1. Ovi elementi djeluju dezoksidirajuće na talinu čime se postiže kvalitetan zavar bez poroznosti. Prema načinu izvedbe žice mogu biti: punog presjeka punjene praškom Diplomski rad Antun Rosandić . 1.rastaljeni materijal 3.4 mm namotana na koture standardne veličine.0. 1.6.rashladni sustav 8. 1.skrutnuti materijal 4.0.izvor struje Slika 3.8. Si) koji imaju veći afinitet prema kisiku nego željezo. Mješavina plinova povoljno utječe na smanjenje površinske napetosti taline.izvor struje 2. 2.osnovni materijal 5. i 2.sustav za dovod žice za zavarivanje 3.3 Shema MAG postupka elektrolučnog zavarivanja [6] Obzirom da CO2 nije inertan na temperaturi koja vlada u električnom luku da se izbjegnu negativne posljedice disocijacije CO2 dodatni materijal se legira sa elementima (Mn.kontaktna vodilica 6. što smanjuje gubitke rasprskavanjem.

Punjene žice u jezgri sadrže elemente koji utječu na karakteristike zavarivanja. 2. Dok se pune žice mogu uspoređivati po svojoj zavarljivosti. a nastavlja se uspostavom luka. bez obzira na trenutnu razliku u cijeni praškom punjene žice u odnosu na punu žicu. Razlog tome leži u brojnim pogodnostima u odnosu na klasično MAG zavarivanje punim žicama.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kod MAG postupka specifična opterećenja A/mm2 su veća nego kod REL postupka zato su potrebni izvori struje sa ravnom karakteristikom.2 mm. Zavarivanje se može izvoditi u svim položajima. l. Početak zavarivanja izvodi se kratkim spojem.4 mm. Na sljedećoj slici su dani neki od mogućih presjeka praškom punjenih žica. Prijenos metala u zoni električnog luka izvodi se naizmjenično tehnikom kratkog spoja i štrcajućeg luka gdje je i penetracija najveća.0 mm. Praškom punjene žice izrađuju se u promjerima od 1. zavarljivost s obzirom na položaj zavarivanja te na mehanička svojstva zavarenog spoja. l. Specifičnosti MAG zavarivanja praškom punjenim žicama MAG zavarivanje praškom punjenim žicama sa ili bez dodatne vanjske zaštite postaje sve zastupljenije u modernom zavarivanju i izradi zavarenih konstrukcija. Radi velikog opterećenja gorionik se dodatno hladi vodom u zatvorenom sistemu.2 mm. količinu rastaljene žice.4 mm i 3.6 mm. 2. Struja zavarivanja se podešava auto regulacijom dužine luka a mijenja se brzinom dotoka žice. svojstva punjenih žica mijenjaju se ovisno od vrste punjenja i recepture praška.0 mm. 26 Diplomski rad Antun Rosandić . l.

Debljina trake ili stijenke cijevi kreče se oko 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 27 Slika 3. 0.3 mm.25-0.5 mm. najčešće iz hladnovučene trake ili iz cijevi ovisno o tome da li se radi o šavnoj ili bešavnoj žici.50% Mn i odgovarajuće nizak % Si i P.05-0. Proizvodnja punjenih žica Proizvodnja punjene žice za zavarivanje vrši se u za to odgovarajućem postrojenju. 0. Čelik za proizvodnju trake ili cijevi sadrži max. 0-05% Si.10% C.4 Presjeci punjene žice [6] Općenito sastav žica je u pravilu jednak sastavu osnovnog materijala ili s većim udjelom legirajućih elemenata i elemenata za dezoksidaciju nego što ih sadrži osnovni materijal. Komponente za jezgru žice (punjenje) moraju zadovoljiti određene zahtjeve po kemijskom sastavu i granulaciji (veličina čestica). Granulacija je određena zahtjevom za jednolikim i neprekidnim punjenjem žice u tijeku proizvodnje i kreće se u granicama od 0. max. Diplomski rad Antun Rosandić .

a da bi se smanjili visoki udio vodika u metalu zavara i poroznost ostaci sapuna se nakon završetka operacije provlačenja moraju ukloniti. b) Šavna žica U proizvodnji ovog tipa žice postoji više tehnologija. Najviše se koriste sapuni. 12-14% što rezultira nižom produktivnošću. Osobina ovih žica je da im je nizak stupanj punjenja. Zbog otvorenog šava ne smiju se koristiti tekući agensi već se uklanjanje sapuna i masnoća sa žice vrši toplinskom obradom. a svima je zajedničko da se metalna traka provlači kroz valjke za oblikovanje i oblikuje u U-presjek zatim se napuni praškom. Slika 3. Diplomski rad Antun Rosandić .5). Zbog toplinske obrade vanjska površina žice ima karakterističan crno-plavi oksidni sloj. bešavnu žicu čine krutom i čvrstom što ima prednosti prilikom transporta.5 Proizvodnja punjenih žica [6] Kod provlačenja žice na željeni promjer koriste se sredstva za podmazivanje. Relativno debele stijenke žice. zatvori se i na kraju se dovede na željeni promjer provlačenjem ili valjanjem (slika 3. najčešće žarenjem na 250 °C.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova a) Bešavna žica 28 Tehnologija proizvodnje bešavne žice zasniva se na čeličnoj cijevi koja se puni praškom i provlačenjem se dovodi na odgovarajući promjer.

bolji prijelaz struje u kontaktnoj vodilici i velika stabilnost luka .mogućnost visokog stupnja punjenja i do 45% Opće karakteristike primjene praškom punjenih žica su: . Prednosti valjanih žica su: .produktivnost pri zavarivanju punjene žice veća je nego pri zavarivanju punom žicom Diplomski rad Antun Rosandić .nizak udio vodika u metalu zavara (<5 ml/100 g) . Žica prolazi kroz više valjaka do konačne redukcije na željeni promjer.sjajna površina bez oksidnog sloja .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 29 Slika 3.kvaliteta zavarenog spoja jednaka je kao kod REL postupka zavarivanja obloženom elektrodom.6 Provlačenje i valjanje: tehnologije za proizvodnju punjenih šavnih žica [6] Novija tehnologija za svođenje žice na željeni promjer je tehnologija valjanja. a bolja nego kod MAG postupka zavarivanja punom žicom .nema ostataka sapuna .

široko područje i jednostavno namještanje parametara zavarivanja . naročito pri primjeni žica punjenih rutilnim mineralnim praškom .dobro provarivanje i premošćivanje kod zavarivanja opasnosti naljepljivanja . bez 30 Diplomski rad Antun Rosandić .vrlo dobra mogućnost mehanizacije postupka pri primjeni rutilnih punjenih žica i robotizacije postupka pri primjeni metalnim prahom punjenih žica . poroznost i naljepljivanje što je čest slučaj kod MAG postupka zavarivanja punom žicom . npr.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova . itd. bolja produkcija zaštitnih plinova i troske kroz kupku zavara kao i bolje protaljivanje što je u pogledu nečistoće mjesta zavara dobro .zbog tlačnog utjecaja troske i sporijeg ohlađivanja ljepši je izgled površine zavara izvedenog punjenom žicom.moguće zavarivanje kutnih zavara većih visina . Postoji više različitih sustava podijele punjenih žica. praškom punjena žica nije toliko osjetljiva na nečistoću žlijeba (korozija. mogućnost jednostavnije pripreme sa većim tolerancijama . korijena zavara. što utječe na veliku produktivnost .vrlo dobra mogućnost zavarivanja u svim položajima.jednostavno čišćenje zavara pri primjeni metalnim prahom punjenih žica .).uz primjenu posebnih punjenih žica mogućne je zavarivati više prolaza bez prethodnog čišćenja troske . masnoća površine. nego onaj izveden punom žicom . Ovdje se navodi jednu od mogućih podjela punjenih žica.s obzirom na svojstva jezgre praškom punjene žice (brzo skrućivanje troske) moguće je opterećenje velikim jakostima struje zavarivanja. koje su izradile zavarivačke udruge različitih država.visoka vrijednost žilavosti materijala zavara i mala vjerojatnost pojave pukotina pri primjeni bazičnih punjenih žica.dobra zavarljivost korijena zavara na keramičkoj podlozi.u odnosu na punu žicu. a time i postizanje velikog koeficijenta taljenja.visoka stabilnost električnog luka u procesu zavarivanja .manja je vjerojatnost pojave pogrešaka u zavarenom spoju.

samozaštite punjene žice c) Sastavu punjenja: .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri povišenim temperaturama .punjene žice kod kojih se pri zavarivanju koristi dodatna vanjska zaštita .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Punjene žice moguće je podijeliti prema: [6] a) Načinu izrade: .za zavarivanje visokolegiranih nehrđajućih čelika e) Položaju zavarivanja: .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od mineralnih tvari • • rutilne punjene žice bazične punjene žice 31 .za zavarivanje u svim drugim položajima f) Obliku: .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od metalnog praha d) Namjeni: .5 mm) .u obliku punjene trake (za navarivanje) Diplomski rad Antun Rosandić .za zavarivanje sučeonih i kutnih spojeva u vodoravnom položaju .žice izrađene u obliku profilirane cjevčice koja nije potpuno zatvorena b) Vanjskoj zaštiti u procesu zavarivanja: .za zavarivanje niskolegiranih čelika .9 do 4.žice izrađene u obliku potpuno zatvorene cjevčice .za zavarivanje aluminija (Al) i legura aluminija .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri nižim temperaturama .za zavarivanje nehrđajućih čelika .za zavarivanje bakra (Cu) i legura bakra .u obliku žice (od 0.

Glavni parametri zavarivanja su: a) jakost struje zavarivanja b) napon električnog luka c) brzina zavarivanja d) promjer žice e) količina i vrsta zaštitnog plina Osim navedenih parametara zavarivanja na kvalitetu zavarenog spoja utječu i dužina slobodnog kraja žice. te oblik spoja i položaj zavarivanja.s tamnom (oksidiranom) ili svijetlom površinom Najveći utjecaj na kvalitetu zavarenog spoja kod MAG zavarivanja imaju parametri zavarivanja. Iz tog razloga izbor optimalnih parametara zavarivanja jako je bitan. 3.prirubni.naliježući.križni. . .preklopni.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova g) Vanjskom izgledu: . . .T-spoj. Parametri zavarivanja biraju se s obzirom na vrstu i debljinu materijala koji se zavaruje.rubni. a utvrđuju se ispitivanjem na probnim uzorcima.sučeoni.kutni: .2 IZBOR POSTUPAKA ZAVARIVANJA I ŽLIJEBOVA Zavarene spojeve prema međusobnom položaju dijelova koji se zavaruju mogu biti: .s pobakrenom površinom . . . Zahtjevi koji se postavljaju na izbor pripreme žlijeba su: otvor treba da bude minimalan i dovoljan za ostvarenje kvalitetnog spoja sa što manje deponiranog materijala treba da svojim oblikom olakšava postizanje kvalitetnog spoja treba da bude prilagođen raspoloživim resursima za obradu ruba treba da bude prilagođen postupku zavarivanja 32 Diplomski rad Antun Rosandić .

7 Osnovni oblici pripreme žlijebova za zavarivanje i oblici zavarenih spojeva [7] Diplomski rad Antun Rosandić . Sučeoni: 33 (sa žljebljenjem korijena) (sa provarom korijena) Kutni: T-spoj Preklopni Rubni Križni Naliježući Prirubni Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na sljedećoj se slici daje prikaz osnovnih oblika žlijeba za zavarivanje i položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardu.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 34 Slika 3.1 Rezanje plinskim plamenom Plinsko rezanje je postupak razdvajanja metala izgaranjem metala u mlazu čistog kisika.3 TEHNIKE SRODNE ZAVARIVANJU 3.8 Položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardima [6] 3.nakon postignute temperature na metal se kroz sapnicu u gorioniku dovodi pod pritiskom mlaz čistog kisika i tako vrši izgaranje metala – odnosno rezanje. Proces se dalje odvija autogeno jer se oksidacijom slojeva metala oslobađa nova količina topline koja omogućava izgaranje daljnjih slojeva metala. Diplomski rad Antun Rosandić . Pomoću plinskog gorionika metal se zagrijava do temperature izgaranja.3.

količina topline oslobođena izgaranjem metala u struji kisika uz dovođenje topline iz plamena mora biti dovoljna da okolinu reza održava na temperaturi potrebnoj za početak rezanja. aluminij i njegove legure.C3H8 - Kisik O2 Uvjeti koji se trebaju ispuniti da bi proces rezanja bio izvediv: temperatura izgaranja metala u struji kisika mora biti niža od temperature topljenja. Postupak plinskog rezanja se primjenjuje za izradu dijelova iz čeličnog lima i dijeli se ovisno o načinu vođenja gorionika na : strojno (u novije vrijeme numeričko upravljanje) ručni postupak (za pripremu ivica i tamo gdje strojno nije moguće) 35 Proces izgaranja čelika se odvijana sljedeći način: 3Fe + 2O2 = Fe3O4 + toplina Plinovi koji se najčešće koriste za plinsko rezanje su: Kao gorivi plin: - (3. te dovođenje mlaza kisika na površinu metala. Povećanjem % legirajućih elemenata povećava se Diplomski rad Antun Rosandić . Ovaj uvjet ne ispunjavaju svi čelici. Oksidi u tekućem stanju su povoljni za širenje reakcije.butan Za rezanje: C2H2 C4H10 . temperatura topljenja oksida ne smije biti veća od temperature topljenja metala jer oksidi u krutom stanju stvaraju sloj koji sprečava dodir kisiku sa metalom. ovaj uvjet ispunjavaju svi čelici.1) Acetilen Propan .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Gorionik za rezanje omogućava izvođenje procesa služi da održava gornju površinu metala na temperaturi izgaranja. U slučaju neispunjenja ovog uvjeta rastaljeni metal se rasprskava pod pritiskom mlaza kisika i rezanje nije moguće.

Zbog visoke koncentracije energije postupak se koristi se za rezanje svih vrsta materijala. Energija plazme nastala iz električnog luka koja pri udaru iona i atoma na anodu (osnovni materijal) doseže temperaturu i do 30 000 oC. 3. gdje se predmet koji se reže priključuje u strujni krug kao anoda plazma rezanje sa indirektnim lukom primjenjuje se i za rezanje električki ne vodljivih materijala.3% ukoliko prelazi 0.3%.2%. Si do 4% W do 10% C do 0. 36 Prednosti ovog sustava su: Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova temperatura početka izgaranja pa količina dovedene topline iz plamena nije dovoljna da se takav čelik počne rezati. Ukoliko se ne predgrijava dolazi do pojave mikro pukotina koje mogu biti duboke i opasne. Ni do 35% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0.3.3% potrebno ga je predgrijavati na temperaturu (200 – 400)o C radi smanjenja pojave tvrdih struktura u zoni trzanja. Električni luk se uspostavlja između volframske elektrode i stjenke gorionika. Postoje dva osnovna principa rezanja plazmom: plazma rezanje sa direktnim lukom primjenjuje se za rezanje električki vodljivih materijala.2 Rezanje plazmom Plazma je visoko energetska pregrijana smjesa plinova u električnom luku istosmjerne struje. Mn do 13% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. Granični sadržaji legirajućih elemenata: Cr do 2% već otežano rezanje iznad 5% ne može se rezati.3%. Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić korišten je postupak plinskog rezanja kako strojni tako i ručni postupak. gdje su molekule disocirane i djelomično ionizirane.

Površine zaštićene postupkom metalizacije kod montaže čelične konstrukcije mosta prenose dinamička i statička opterećenja. Diplomski rad Antun Rosandić .za ručno rezanje do 50 mm Prednosti primjene plazma tehnike za rezanje materijala: brzina rezanja je znatno veća nego kod plinskog rezanja površina reza je čista i nije potrebna nikakva naknadna obrada (pozicije nakon rezanja mog ići bez posebne pripreme na ugradnju) Nedostaci plazma tehnike za rezanje materijala: zagađenje okolne ioniziranim česticama (potrebna oprema za odsis plinova nastalih pri plazma rezanju). a takvi tarni spojevi potpuno prenose sile trenjem.3 Zaštita tarnih površina naštrcavanjem materijala Postupak metalizacije naštrcavanjem u mostogradnji izvodi se u svrhu zaštite i pripreme tarnih površina spojeva s visoko vrijednim vijcima (VV. 3. Zaštita se izvodi s ciljem postizanja propisanog zadovoljavajućeg koeficijenta trenja µ među tarnim površinama u spoju. potrebna upotreba osobnih zaštitnih sredstava za operatere.3.za strojno rezanje do 125 mm .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova manji napon luka lakše održavanje luka (što naročito dolazi do izražaja kod ručnog postupka rezanja) Debljine materijala koje se mogu rezati plazmom su znatno manje nego kod plinskog rezanja a ovise o vrsti i snazi uređaja a orijentacijske mogućnosti ovisno o raspoloživoj opremi su: . 37 Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić postupak rezanja plazmom nije korišten iako stroj instaliran za plinsko rezanje ima instalirano i plazma rezanje ali ne postoji instalirana oprema za odsisavanje i filtriranje plinova.vijcima).

140/85. plinsko punjenje (kisik 28 bara. Udaljenost pištolja od površine je cca. Nakon završnog pritezanja tj. Brtvljenje se vrši pomoću trajno elastičnog kita (preporuka je poliuretanski jedno-komponentni kit) preko Diplomski rad 38 Antun Rosandić . Širina metaliziranog pojasa je oko 100 mm (80-120 mm).Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Postupak se koristi za sve tarne spojeve s VV-vijcima (klase 10.C2. 80 % i temperaturi metala iznad rosišta zraka. proizvod “Metco”.5 mm kvalitete AlMg 5 (99. Ocjena čistoće sačmarenja kontrolira se vizualno uspoređujući sa slikovnim prikazom navedenih standarda.100. 150 mm pod kutom 70-80°. BSa 3 po HRN ISO 8501-1 ili HRN EN ISO 12944-4.5% Al.E7. brzina pomaka 35-40 m/min. pri vlažnosti zraka max. Ukoliko se metalizirane površine ne ugrađuju odmah. acetilen 1 bar. Odmah nakon sačamrenja. iste je potrebno zaštititi papirom za ambalažu i odložiti u natkrivenom prostoru. Budući se nakon završene metalizacije tarnih površina vrši spajanje istih s VV-vijcima i pritezanje. Žica mora biti promjera 33. Radna temperatura kod izvedbe zaštite je kao i za izvedbu AKZ-e od 5-40 °C. a debljina metaliziranog sloja mora biti prosječno 100-150 mikrona prema HRN U.5 bara). Za metalizaciju se može primijeniti pištolj 11E. Pripremu površine tarnih spojeva treba vršiti abrazivnim čišćenjem (sačmarenje) tako da zadovoljava uvjete trećeg stupnja čišćenja prema propisu za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije tj. vrši se zaštita sačmarenih površina metalizacijom žicom – štrcanjem pomoću plinskog plamena. vrši se brtvljenje svih tarnovijčanih spojeva na samim rubovima spojnih ploča (elemenata). kontrole pritegnutosti svih vijčano-tarnih spojeva s VVvijcima a prije nanošenja završnog premaza na vanjske površine čelične konstrukcije mosta pa tako i vanjske površine vijčano tarnih spojeva. a najkasnije nakon 2 sata. preporučuje se manipulacija s metaliziranim površinama uz čiste i suhe rukavice. Potrebna prosječna hrapavost od 40-60 mikrona dobivena sačmarenjem ispituje se odgovarajućim mjeračem ili usporedbom standardne odgovarajuće pločice («rugotest»). 5% Mg ) prema HRN C. a sama metalizirana prevlaka se nanosi više puta unakrsnim prskanjem dok se ne dobije željena debljina.9 ) kod montaže segmenata čelične konstrukcije mosta Zaprešić. radni tlak zraka 6.

odnosno u kojoj mjeri. lokaciji. IX). Koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti tijekom izrade zavarene konstrukcije ovisi o čitavom nizu čimbenika: raspoloživoj opremi i kadrovima. ISO 15614-1:2004 (do 15. ASME sec. pristupa se izradi pojedinih specifikacija postupaka zavarivanja (SPZ. rokovima izrade. pristupa se detaljnoj razradi pojedinačnih aktivnosti vezano uz primjenu tehnologije zavarivanje. 39 3. a koja treba biti provedena na odgovarajući način od strane atestiranih zavarivača (npr. Globalno projektiranje tehnologije izrade zavarene konstrukcije podrazumijevalo bi prije svega slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti u izradi konstrukcije. Procedura verifikacije postupka zavarivanja treba biti napravljena što je moguće kvalitetnije. a uz što kraće trajanje kako bi aktivnosti zavarivanja na konstrukciji mogle započeti i završiti u predviđenim rokovima. Na slici 3. a kit se nanosi isključivo na suhu i čistu podlogu površina koje se brtve. Prva varijanta prijedloga atesta postupka ovisi o tome da li postoje iskustva i saznanja o zavarljivosti odabranog materijala ili ne. zahtjevima za kvalitetu. Detaljna razrada pojedinačnih aktivnosti vezano uz projektiranje tehnologije zavarivanja podrazumijeva prije svega verifikaciju (certificiranje.9 se daje shematski prikaz slijeda aktivnosti kod verifikacije postupka zavarivanja. radnim uvjetima … Nakon što se usvoji globalna koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti.4 WPAR (PQR) i WPS DOKUMENTI Projektiranje tehnologije izrade zavarenog proizvoda ili konstrukcije može se razmatrati u globalnom (širem smislu) i lokalnom (užem smislu).Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova kojeg je moguće nanošenje antikorozivnih premaza. Nastojanje je da se uvijek unaprijedi tehnologija zavarivanja pa se dosadašnja iskustva (vlastita i iskustva drugih) iz proizvodnje i eksploatacije zavarene konstrukcije mogu koristiti u nastojanju izbora optimalnih parametara zavarivanja i povećanja sigurnosti. Ako nema Diplomski rad Antun Rosandić . VI 2004. pouzdanosti i raspoloživosti zavarene konstrukcije. Kriterij za uporabu kita daje njegov isporučitelj. WPS) koje sadrže osnovne informacije dostatne za provedbu zavarivanja sukladno predviđenoj koncepciji izrade zavarene konstrukcije ili proizvoda. prema standardu HRN EN 287-1:2004). troškovima. Nakon verifikacije postupka zavarivanja od strane akreditirane institucije i određene inspekcijske kuće. vrijedila HRN EN 288). atestiranje) postupaka zavarivanja sukladno ugovornim zahtjevima (npr.

najviše ovisi o znanju i iskustvu tehnologa zavarivanja – europskog inženjera zavarivanja. Ona je na određeni način vlasništvo tvornice i može biti poslovna tajna proizvođača zavarene konstrukcije. Primjena računala može skratiti vrijeme potrebno za te aktivnosti. Sukladno zahtjevima za kvalitetu.. U slučaju pozitivnih rezultata izdaje se atest postupka i dostavlja se izvođaču zavarene konstrukcije. inženjer zavarivanja izrađuje specifikacije postupka zavarivanja sa podacima temeljem kojih zavarivač ili operater automata za zavarivanje pristupa zavarivanju. Trajanje i troškovi procedure verifikacije tehnologije zavarivanja i izrade odgovarajućih specifikacija postupka zavarivanja. odnosno verificirana. a uz nazočnost ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova. Specifikacija postupka zavarivanja treba biti jasno istaknuta i dostupna na radnom mjestu. potrebnog broja zavarivača i dr. Temeljem verificiranog atesta postupka. 40 Diplomski rad Antun Rosandić . Nakon provedbe zavarivanja (i eventualne naknadne toplinske obrade ako se tehnologijom predviđa). provode se potrebna ispitivanja i izdaju dokumenti koji determiniraju kvalitetu zavarenih spojeva. probne se ploče upućuju na ispitivanje u ovlaštene (akreditirane) laboratorije. a uz mogućnost prisutnosti ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova. nema osnove za izdavanje atesta i cjelokupna se procedura ponavlja. kao i proračuni različitih normativa.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova dovoljno podataka potrebno je provoditi ciljane probe zavarljivosti i eventualne probe koje će dati pouzdanu procjenu ponašanja zavarenog spoja u uvjetima eksploatacije. Sljedeći je korak provedba eksperimentalnog zavarivanja uz registriranje svih relevantnih parametara zavarivanja. potrebe opreme za zavarivanje. U slučaju da rezultati ispitivanja svojstava zavarenog spoja u laboratoriju akreditirane institucije nisu zadovoljavajući. smanjiti troškove i unaprijediti kvalitetu tehnologije zavarivanja i zavarene konstrukcije. Jednom verificirana i provjerena tehnologija zavarivanja može se primjenjivati u proizvodnji toliko dugo dok se ne promjeni niti jedan od uvjeta pod kojima je ta tehnologija odobrena.

Osnovni materijal je čelik S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm.PQR (ASME sec..položaji zavarivanja .) .plan zavarivanja . Welding procedure Approval Record ..4.. polaritet .procjena glavnih parametara zavarivanja (jakost struje i napon. Primjenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom (oznaka postupka zavarivanja 136) u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2)..ostali pomoćni računalni programi 41 Akreditirani laboratorij + Nadzor inspektora za zavar.predgrijavanje..1 Primjer PQR i WPS dokumenata karakterističnih zavarenih spojeva na mostu [3] Verifikacije karakterističnog sučeonog zavarenog spoja na mostu U radu se daju rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja (PF).tehnika pripreme žlijeba za zavarivanje .. Dodatni materijal je praškom punjena žica FLUXOFIL 19 HD (OERLIKON). Izgled makro presjeka zavarenog spoja je prikazan na sljedećoj slici: Mikrostruktura pojedinih zona zavarenog spoja je prikazana na sljedećoj slici: Diplomski rad Antun Rosandić .redni broj i oznaka procedure . radove Ispitivanja metodama kontrole bez razaranja Ispitivanja razaranjem Prijedlog WPS-a specifikacije postupka zavarivanja Zavarivanje ispitne ploče & Registriranje parametara zavarivanja pri zavarivanju ispitne ploče Zapisnici ispitivanja sa i bez razaranja ... dogrijavanje .9 Procedura pri projektiranju tehnologije zavarivanja [8] 3.WPAR (ISO 15614-1:2004 ) Procedure Qualification Record .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova .dodatni materijal . Slika 3.iskustveno dobiveni podaci .. međuprolazna temperatura.) .ispitivanja zavarljivosti . tip .baze "znanja" .baza podataka o osnovnom materijalu (grupa. brzina zavarivanja. IX) WPS 1 WPS 2 WPS . dimenzije.

10 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja Diplomski rad Antun Rosandić . 300 : 1 - 2 % Nital o 3 . 300 : 1 - 2 % Nital Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 42 o1 o2 o3 o 1 . 300 : 1 - 2 % Nital o 2 .

1 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Osnovni materijala Osnovni materijal Linija mjerenja 1 -15 16 . zatezne ili vlačne čvrstoće. ispitivanje granice razvlačenja.11 Shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 43 Na spomenutom zavarenom spoju provedena su i ostala ispitivanja mehaničkih svojstava: ispitivanje tvrdoće po metodi HV 10 (za osnovni materijal.30 ZUT Zavar ZUT 186 186 184 187 186 184 207 203 224 225 236 240 226 224 227 224 227 226 236 242 228 230 214 208 184 186 186 186 186 185 Diplomski rad Antun Rosandić . zonu utjecaja topline i zonu taljenja). izduženja. ISPITIVANJE TVRDOĆE HV 10 S355J2G3 S355J2G3 Slika 3. udarne žilavosti i probe savijanja.

D D W W 180 180 180 180 30 30 30 30 39.3 Tablica 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 44 Tablica3. .3 22 = Osnovni materijal = Čisti zavar GW GW **) TW = Pop.3 Rezultati udarne radnje loma izmjereni na epruvetama iz zavarene ploče UDARNA RADNJA LOMA ISO-V Br. [°C] 1 Radnja loma [J] 2 3 Σn/n [J] TW TW SG-AW HAZ 10 X 10 . W= Korijen.5 a) Br.1 39 39. 30 (2. Tablica 3. . .1 Bez pukotina **) D=Lice. tj.1 x 25 418 407 628 621 ***) GW SG 22..4 Rezultati pokusa savijanjem dobiveni na epruvetama iz zavarene ploče POKUS SAVIJANJEM. 355 [N/mm2] [N/mm2] 490 -630 Mjesto Tip** Dimenzije Re Rp 0. Mjesto Tip** Kut svijanja Opaska ) L0 [mm] Lk [mm] 3 4 5 6 TW .0 Rm A5 [%] an / on / on L0 [mm]: Min. 22 [%] -W. [N/mm2] Zahtijevane vrijednosti min.2/1..2 39.Nr..20 60 58 59 66 61 51 60 58. a na njemu je upisana šifra koja dotični WPS dokument povezuje sa odgovarajućim WPAR dokumentom koji je dostupan u službi zavarivanja.T. Diplomski rad Antun Rosandić .2 Rezultati vlačnog pokusa dobiveni na kidalici VLAČNI POKUS Br. S=Bočno Temeljem provedenih ispitivanja od strane akreditiranog laboratorija i pozitivno ocjenjenih rezultata ispitivanja u tvornici se pristupa izradi WPS/SPZ procedura. Mjesto Položaj žljeba Dimenzije.10570 Z Mjesto loma ***) Opaska 1 2 TW TW 12. WPS sadrži samo osnovne instrukcije nužne za izvođenje zavarivanja.U. Instrukcija za zavarivanje koje se distribuiraju na radna mjesta na način da su dostupna zavarivaču i ostalim osobama čija je djelatnost vezana uz izvođenje i kvalitetu dotičnog zavarenog spoja. [mm x mm] 1 2 Temp.presjek zavara AW = Čisti zavar WEZ = Z. .

12 WPS/SPZ dokument izrađen temeljem provedenih i predstavljenih rezultata ispitivanja tijekom procedure verifikacije postupka zavarivanja (WPAR) [3] Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 45 WPS Slika 3.

14 i tablica 3.13 . zaštitni plin.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Rezultati verifikacije karakterističnog kutnog zavarenog spoja na mostu [3] 46 U nastavku se daju podaci vezani uz verifikaciju postupka tipskog kutnog zavarenog spoja limova debljine 20 i 30 mm slika 3. Svi ostali podaci vezani uz postupak zavarivanje (osnovni i dodatni materijal. o1 o2 o3 o4 o5 o 1 . položaj zavarivanja i dr.5. su identični kao u prethodnoj točki). 300 : 1 - 2 % Nital Diplomski rad Antun Rosandić .3. 300 : 1 - 2 % Nital o 2 .

1 – 15 16 .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova o 3 . 300 : 1 - 2 % Nital Slika 3. 300 : 1 UZORAK BR. Limija mjer. S355J2G3 ZUT Struktura zavara ZUT Osnovni mat.14 Makro prikaz elemenata kutnog zavarenog spoja i shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3. ISPITIVANJA TVRDOĆA HV 10 1L 1R Slika 3.13 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja. 300 : 1 2 % Nital o 4 .24 1 – 15 1L 16 .5 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Br. o1 o2 o3 o4 o5 Osnovni mat. S355J2G3 2 % Nital 47 o 5 .24 188 188 190 185 188 187 227 210 223 217 263 249 243 239 287 275 279 269 230 228 230 228 232 222 230 226 236 226 233 228 277 258 283 258 257 242 254 235 220 224 225 220 190 185 188 190 188 187 Osnovni materijala ZUT Zavar ZUT Osnovni materijal 1R Diplomski rad Antun Rosandić .

1. Slika 4. u nastavku se daju primjeri karakterističnih detalja.2 je zavar sa podlogom (čeličnom) koja se zavaruje REL postupkom u nadglavnom položaju na montaži.1 DETALJI ZAVARA KARAKTERISTIČNI ZA MOSNE KONSTRUKCIJE Na mostu se može uočiti više karakterističnih detalja konstrukcijskog oblikovanja. Diplomski rad Antun Rosandić . Korjeni zavar spoja se također zavaruje REL postupkom i služi kao dodatna podloga za EPP postupak kojim se zavaruje navedeni spoj.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 48 4 DETALJI KONSTRUKCIJSKOG OBLIKOVANJA NA MOSTU 4. U želji da se istaknu detalji konstrukcijskog oblikovanja kod kojih se zahtjeva visoka kvaliteta zavarenih spojeva.1 Detalj pripreme sučeonog asimetričnog montažnog X spoja – poprečni zavar na orto ploči Uzdužni zavar orto ploče slika 4. Nakon toga slijedi zavarivanje sa vanjske(gornje) strane EPP postupkom. donji dio zavara se zavari REL postupkom u nadglavnom položaju sa vađenjem korjenskog zavara žljebljenjem i brušenjem. Priprema prilagođena za REL+EPP zavarivanje slika 4.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

49

Slika 4.2 Detalj pripreme montažnog uzdužnog zavarenog spoja orto ploče Zavarivanje donje lamele glavnog nosača slika 4.3 se izvodi REL postupkom bazičnom elektrodom uz predgrijavanje prije pripajanja i zavarivanja + dogrijavanje na temp. (200 300ºC) nakon zavarivanja u trajanju 3 - 4 sata. Po završetku dogrijavanja zavareni spoj omotati mineralnom vunom za visoke temperature. Dogrijavanje se izvodi u svrhu reduciranja vodika izmetala zavara.

Slika 4.3 Detalj pripreme montažnog poprečnog zavarenog spoja donje lamele

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

50

Za zavare na slikama 4.4 - 4.7 koji prikazuju detalje zavara uzdužnih koritastih ukruta i ukrućenja hrpta glavnog nosača «L» profilom odabrani postupak zavarivanja je MAG prahom punjenom žicom (rutilna obloga) u zaštiti CO2 plina. Problematika vezana za izvedbu kutnog zavara između hrpta poprečnog nosača i ortoploče slika 4.4 te uzdužne «L» ukrute i hrpta poprečnog nosača slika 4.5 je u tome da je otežano kvalitetno izvođenje kompltanog zavara zbog nepristupačnosti sa donje strane jer je gorionik za MAG postupak prevelik u odnosu na 35 mm visine oslobođenog prostora naponskim okom. Potrebno je naknadno dorađivati REL postupkom što uzrokuje dodatne troškove.

Slika 4.4 Detalj zavarivanja uzdužnih koritastih ukruta sa orto pločom i poprečnim nosačima mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

51

Slika 4.5 Detalj ukrućenja hrpta poprečnog nosača (stojnog lima) «L» profilom

Slika. 4.6 Detalj spojnog mjesta sekcije mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

Ukrupnjavanje podsklopova se radi na ravnoj podlozi ("tzv. Diplomski rad Antun Rosandić .8 gdje se slažu i zavaruju elementi za svaki pripadajući segment uz pomoć naprava.zebra") slika 4. slika 4. Svaki segmenat mosta se sastoji od niza podsklopova koji se sastavljaju i zavaruju u jednu cjelinu sa odabranim postupcima zavarivanja koji su ukratko opisani u detaljima konstrukcijskog oblikovanja.7 Detalj ukrućenja vertikalnog (stojnog) lima «L» profilom – izvedba na konstrukciji 4. Nakon završene probne montaže slijedi čišćenje (pjeskarenje) i AKZ (temeljna zaštita).2 SPECIFIČNOSTI IZRADE SEGMENATA MOSTA U RADIONIČKIM UVJETIMA I MONTAŽE NA GRADILIŠTU Dosadašnji način izrade mostova u postojećim uvjetima tvornice daje zadovoljavajuće rezultate.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 52 Slika 4.9. Takvi zavareni segmenti se transportiraju na plato gdje se vrši probna montaža (simulira se stvarni položaj mosta).

8 Izrada sklopa ortoploče mosta Zaprešić – Jankomir Slika 4.9 Probna montaža mosta Zaprešić . Nakon toga se zavaruju zavari na poprečnim nosačima. Sva se zavarivanja izvode od sredine mosta prema krajevima. Za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj na montaži se koristi montažni pilon slika 4. Zavarivanje počinje uzdužnim zavarima na orto ploči. Nakon tih zavara zavaruju se uzdužni zavari na hrptovima glavnih nosača – uzvodni i nizvodni. Zatim slijedi zavarivanje vertikalnih Diplomski rad Antun Rosandić .10.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 53 Slika 4.Jankomir Na gradilištu montaža kreće od stupova prema upornjacima na jednu i drugu stranu paralelno do upasnog segmenta koji se zadnji ugrađuje.

Slika 4. Istim redoslijedom se zavaruje i slijedeći segment. Kod zavarivanja se koriste montažna pomagala za čija zavarivanja vrijede ista pravila kao i za konstrukciju.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 54 zavara na poprečnim nosačima. te naknadnim brušenjem uz osobitu pažnju kako ne bi došlo do oštećenja površina na koje su zavarena.Jankomir Diplomski rad Antun Rosandić . Kad su gotova zavarivanja navedenih elemenata zavaruju se ostaci ne dovršenih zavara iz radionice na dužinama 300 – 400 mm. Nakon zavarivanja takva pomagala treba odstraniti plinskim rezanjem ili žljebljenjem . Takva pomagala trebaju biti iz odgovarajućeg niskolegiranog čelika garantirane zavarljivosti. Nakon toga slijedi ispitivanje zavara prema planu kontrole te ugradnja upasnih elemenata uzdužnih koritastih ukruta i "L" profila. te se zavaruju poprečni zavari između orto ploča i donjih lamela hrptova glavnih nosača. Takav redoslijed važi i za ostale segmente mosta. Zavarivanja izvode atestirani zavarivači uz korištenje odgovarajućih i osušenih elektroda.10 Montaža mosta Zaprešić .

ugovor u kome se definiraju zahtjevi za kvalitetu i pouzdanost. postupci. osiguranje i kontrola kvalitete u proizvodnji i montaži. 7. Ono rješenje koje daje traženu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije uz najmanje troškove je najbolje rješenje. oblik i metode kontrole i dr. Npr. Svaka varijanta će dati određenu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije i određene troškove. načine zavarivanja (EPP. Za izradu u radionici i montažu na gradilištu izabiru se postupci obrade i zavarivanja. režimi. izbor materijala. radna površina. izrada i montaža. osiguranje i kontrola kvalitete u eksploataciji. jer se za duže vrijeme ne može nabaviti lim 16 mm odgovarajuće kvalitete. TIG. Mijenjat se može: materijal.…) oblik žlijeba. 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4. oblik. Konstrukcijsku razradu treba raditi tim sastavljen od stručnjaka koji poznaju proizvodne mogućnosti proizvođača proizvoda. propisi. Moguće je Diplomski rad Antun Rosandić . operacije se mehaniziraju. dimenzije proizvoda. U svakoj od navedenih faza moguće je dati različita rješenja. eksploatacija. Tu spadaju raspoloživi kadrovi. Nabavlja se nova oprema. strojevi. oprema. proizvodne operacije npr. Na taj način će biti moguće isti proizvod možda jeftinije ali i kvalitetnije proizvoditi. Zbog velikog utjecaja projektiranja na izbor materijala neophodno bi bilo da zajednički rade projektant (konstruktor) i tehnolog zavarivanja. Unutar jednog poduzeća proizvodne mogućnosti se mijenjaju vremenom. kapacitet. 5. Bitno je napomenuti da bitnu ulogu imaju proizvodne mogućnosti i vrijeme odnosno trenutak u kojem se proizvod radi. kadrovi se šalju na izobrazbu. 4. MIG. dijelova i usluga ). kriteriji prihvatljivosti. rokovi. 2. Proizvodne mogućnosti poduzeća su često puta uvjetovane i situacijom na tržištu ( rokovi i cijena materijala. 6. klasifikaciju elemenata ( zavarenih spojeva) i sistema. ponekad će se koristiti lim debljine 20 mm umjesto 16 mm. projektiranje i konstruiranje obuhvaća proračun. opreme. oblici žljebova i dodatni materijali. radne površine. kadrovi i rokovi.3 MOGUĆNOSTI SMANJENJA TROŠKOVA I POVEĆANJA POUZDANOSTI 55 Promatramo li životni vijek proizvoda uočit ćemo slijedeće faze od nastajanja do korištenja: 1.

jer se kod zavarivanja zavara manje dužine smanjuje učinkovitost zbog čestog premještanja uređaja gubi na produktivnosti u odnosu na poluautomatski MAG postupak. jednostavnost upotrebe.4 MOGUĆNOSTI PRIMJENE AUTOMATIZACIJE Tijekom izrade mosta Zaprešić – Jankomir primjenjivano je mehanizirano EP zavarivanje. dizajnirana za mehanizaciju automatskog zavarivanja. u bilo kojem položaju u vodoravnoj. U tablici 4. WELDYCAR su autonomna i prenosiva kolica s četiri kotača. 4. lagana i robusna. Prednosti uređaja su: mogućnosti zavarivanja u vodoravnom i vertikalnom položaju. nestabilnost plinske zaštite kod otvorenih montažnih radova.11. Rade kao nosač MAG gorionika krećući se uzduž zavara sa mogućnošću njihanja gorionika. (proizvođač OERLIKON) za zavarivanje slika 4. okomitoj ili nagnutoj ravnini. Diplomski rad Antun Rosandić . žljebova.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 56 postaviti bezbroj varijanti izbora postupaka zavarivanja.1 dani su preporučljivi parametri zavarivanja za rad sa WELDYCAR prenosivim kolicima. brzo puštanje u rad. nude kvalitetu automatskog zavarivanja. Nedostaci uređaja su: primjena uređaja ograničena na zavare koji su duži od 1 metra. strojeva ali uvijek sa ciljem postizanja zahtijevane kvalitete uz najniže troškove. dodatnog materijala. a u svrhu povećanja proizvodnosti probno su primijenjena WELDYCAR prenosiva kolica.

OERLIKON Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 57 Slika 4.11 Prenosiva kolica za zavarivanje WELDYCAR.

6 51.16 2.39 2-9.2 22 1.97-3.1 Parametri za automatizirano zavarivanje praškom punjenom žicom 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 58 .2 2.prolaz 180 22 1.97-3.4/ 44.6 70.16 11.31 2-6.1) nadvišenje 0.0 21.5 mm 2) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.9 1.2 11.97-3.0-14.16 11.1 23-24 12.2 2.2 2.80 2-7.2 2.3 21.42 24.4-14.4-23.prolaz 180 22 1.prolaz 220-240 23-24 1.6/ 62.6 49.prolaz 220-240 23-24 1.42 14.2 2.2 2.0 21.prolaz 220-240 1.2-16.2 2.4-21.5-24.42 13.8 6 5 4 3 2 1 Tablica 4.3/ 45.3 1.0 21.prolaz 180 3.9 23.

31 2-6.0 21.prolaz 180 22 1.6 2.0 21.4/44.0 21.3 24.prolaz 220-240 23-24 1.9 23.8 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 59 .97-3.42 14.42 12.2 11.3) nadvišenje 0.4-14.0-14.2 2.16 2.prolaz 220-240 23-24 1.2 2.2 2.42 13.5-24.6 51.prolaz 180 3.2 2.2 2.2 49.6/62.prolaz 180 22 1.4-23.prolaz 220-240 23-24 1.2 2.16 11.97-3.3 21.16 11.1 1.5 mm 4) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.4-21.2-16.39 2-9.6 70.97-3.9 1.2 22 1.3/45.80 2-7.

(N. Ovlašteni revident potvrđuje ispravnost rješenja u glavnom projektu na način propisan Zakonom o gradnji RH.N.2 NAČIN IZBORA KOOPERANTA I ISPORUČITELJA OPREME Izvoditelj će izvršiti odabir podizvoditelja (kooperanata i isporučitelja opreme) na osnovu provjere njihove podobnosti i zadovoljenja zakonskih uvjeta. Konkretne specifikacije kakvoće. Zahtjeve ovog Plana Izvoditelj će primjenjivati u svim fazama realizacije ugovora i prenijeti će ih na ugovore sa svojim podizvoditeljima. ugrađene opreme i proizvoda s zahtjevima navedenim u projektu.1 ORGANIZACIJA Projektant je odgovoran za izradu glavnog i izvedbenog projekta i ocjenu usklađenosti projekta izvedenog stanja s glavnim i izvedbenim projektom. a provjera će obuhvatiti najmanje sljedeće elemente: Diplomski rad Antun Rosandić . br. norme. tijekom radioničke izrade. 5.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 PLAN I PROGRAM KONTROLE KVALITETE PRI IZRADI I MONTAŽI ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTA 60 Svrha ovog Plana je stvaranje preduvjeta za realizaciju ugovornih obveza u skladu sa važećim zakonima i propisima. kao i jasno propisivanje načina utvrđivanja i dokazivanja ostvarene kakvoće.52/99) Nadzorni inženjer nadležan je za ocjenjivanje usklađenosti procesa građenja s građevnom dozvolom i Zakonom o građenju RH. naručiteljevim zahtjevima i očekivanjima. Plan se primjenjuje u fazama ugovaranja s podizvoditeljima. strojarske montaže i elektro radova cestovnog mosta preko rijeke Save. propisi i zakoni čine dio glavnog projekta i zajedno s ovim programom čini jednu cjelinu. za ocjenu usklađenosti kakvoće i opsega izvršenih radova. te da li je kakvoća dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 5.

analiza svih postavljenih zahtjeva i pravovremeno postavljanje zahtjeva za izmjene i pojašnjenja. uspostavljanje odgovarajućeg dokumentiranog sustava osiguranja kakvoće (program osiguranja kakvoće. detaljan. postupaka ispitivanja i kontrole. pravovremenu izradu i dostavu termin – plana (mora biti pregledan. postupke i izvršitelja. njihovih odjela i telefona. osigurati prava Naručitelju. odnosno Naručitelju i Izvoditelju na pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja radi nadzora nad kakvoćom i ostvarenjem plana realizacije ugovora. izradu i dostavu ovjerenog popisa osoba odgovornih za pojedine aktivnosti na realizaciji ugovora. 61 Prilikom ugovaranja Izvoditelji i njegovi podizvoditelji moraju biti obvezni na: jasno definiranje zahtjeva za kakvoću dijelova i cjelokupnog mosta s pripadajućim zakonskim propisima. te uvjeta definiranih u Zakonu o gradnji. mjesečno izvještavanje o stanju realizacije. proizvodne reference. ispunjenje zahtjeva općih tehničkih uvjeta projekta. planovi kontrole) kojim će osigurati da projekt bude realiziran prema postavljenim zahtjevima. pravovremenu izradu i predaju kompletne i o sadržaju ispravne primopredajne dokumentacije. posjedovanje programa osiguranja kakvoće.nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku. tehnoloških i financijskih resursa. posjedovanje odgovarajućih kadrovskih.3 DOKUMENTACIJA Izvoditelj će izraditi i osigurati odobrenje za: . . posjedovanje odgovarajućih kvalifikacija za opremu.terminski plan realizacije projekta.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova posjedovanje ispravne registracije kod Privrednog suda za odgovarajuću djelatnost.konstrukcionu razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. Diplomski rad Antun Rosandić . . te pravovremeno postavljanje zahtjeva za dostavom svih podataka za njihovu izradu. mora obuhvaćati sve faze i termine realizacije). pogone. 5.

projekt (tehnologija) izvođenja montažnih radova. 62 Prije početka izrade odnosno montaže podizvoditelji će izraditi i putem Izvoditelja osigurati odobrenje za: terminski plan izrade i montaže. postupke kontrole i ispitivanja specificirane u planovima kontrole (postupak za kontrolu mjera i oblika ispitivanja bez razaranja i dr. . planove kontrole za izradu i montažu. postupak za probnu montažu čelične konstrukcije mosta u radionici. postupke zavarivanja i ateste postupaka. evidenciji odstupanjima i korektivnim radnjama. izvještaje o ispitivanju. tehnološke postupke izrade dijelova čelične konstrukcije mosta.). . nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku.popis odobrenih odstupanja od izvedbenog projekta. Diplomski rad Antun Rosandić . odnosno Nadzornom inženjeru: konstrukcijsku razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. postupke svih tehnologija izvedbe i ispitivanja koji su od utjecaja na pouzdanost i funkcionalnost.plan kakvoće za izradu i montažu.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova . (za montažne radove). postupak za obradu tarnih površina. postupak za identifikaciju i označavanje dijelova. mjerenjima.podloge za izdavanje uporabne dozvole. transport i skladištenje do početka ugradnje. postupak za pritezanje i kontrolu sile pritezanja VV-vijaka. planove kontrole i ispitivanja. projekt (tehnologiju) izvođenja montažnih radova. postupak za pakiranje. planove zavarivanja spojeva na montaži. tehnološki postupak izvođenja antikorozivne zaštite. projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta. Slijedeće dokumente Izvoditelj treba dostaviti na odobrenje Naručitelju.

Izvoditelj je dužan evidentirati sve izmjene dokumentacije lansirane u proizvodnju bez obzira na uzrok izmjene. izvješće o ispitivanju tarnih spojeva. izvješća o kontroli i ispitivanju prema planovima kontrole. izvješće o probnoj montaži. izvješća o dimenzijskoj kontroli (geodetske izmjere mosta i dijelova mosta prije. a izmjenu može odobriti samo funkcija koja je ovjerila originalnu dokumentaciju. odnosno njegovom predstavniku kao i dokument koji registrira povlačenje nevažećih dokumenata. popis i potvrde kakvoće osnovnog i dodatnog materijala. Pri izradi navedene dokumentacije Izvoditelj i njegovi podizvoditelji unutarnjom kontrolom u skladu s vlastitim sustavom osiguranja kakvoće i odredbama važećih zakonskih propisa osiguravaju ispravnost i funkcionalnost tehničkih rješenja i specifikacija kojima udovoljavaju zahtjeve Naručitelja. za vrijeme i nakon izgradnje). izvješće o kontroli zavarivanja. s naznakom predlagatelja izmjene i odobrenjem izmjena. Spisak izmjena i važećih dokumenata mora biti pristupačan Naručitelju. odnosno podizvoditelj se obvezuju na provođenje programa. Dokazna dokumentacija kakvoće obuhvaća: dokumentaciju o podobnosti Izvoditelja i podizvoditelja za izvođenje radova. odnosno ovlaštenih institucija za izdavanje građevne i uporabne dozvole. izvješća o ispitivanju bez razaranja. izvješće o kontroli sile pritezanja HV-vijaka. Tijekom izvođenja radova materijala i izvedenih radova. te spojnih elemenata. Diplomski rad Antun Rosandić Izvoditelj.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 63 Sve eventualne primjedbe na izrađenu dokumentaciju Izvoditelja i njegovih podizvoditelja Izvoditelj će usuglasiti s predstavnicima Naručitelja. ateste osoblja (zavarivača) i operatera za ispitivanje. kvalifikacija procesa i postupaka. prikupljanje i čuvanje atesta i izvještaja koji sadrže podatke o kakvoći i prihvatljivosti . odnosno dostavu važećih.

izvješće završne kontrole montirane čelične konstrukcije mosta.4 KONTROLA KVALITETE Izvoditelj. DIN 8557/91.zaštitni premaz (DIN 55928. Teil 5/86) . zahtjevima projekta. a u svrhu nadzora. 5. atesta i normi: . planovima kontrole i pisanim procedurama. 5.1 Kontrola prije izrade u radionicama Prije početka izrade čelične konstrukcije mosta Izvoditelj i njegovi podizvoditelji provodit će: a) kontrolu kompletnosti dokumentacije za izvođenje i kontrolu b) prijemnu kontrolu nabavljenog materijala i opreme prema podacima iz odobrenih crteža. važećim normama. DIN 8559/84) . odnosno podizvoditelj provodit će kontrolne aktivnosti tokom izrade i montaže u skladu sa ugovorom. Prilikom odobravanja planova kontrole Naručitelj će upisati svoje zahtjeve za prisutnost pojedinim važnim aktivnostima označivši ih kao točke svjedočenja (W) ili točke zastoja (H).ležajevi za konstrukciju(DIN 4141. Teil 1 i 2/84) . dnevnik zavarivanja i antikorozivne zaštite. Ti planovi će obuhvatiti sve faze izrade i montaže sa opisom načina i postupka kontrole.vijci visoke klase čvrstoće(DIN 267. montaže i ispitivanja.4. građevinski dnevnik. Teil 3 i 4/84. Temeljni dokumenti za planiranje i provođenje kontrolnih aktivnosti su planovi kontrole.limovi i profili (DIN EN10025/91) . 64 Isporučitelj će osigurati ugovoreni broj primjeraka dokazne dokumentacije o kakvoći i predati Naručitelju prilikom primopredaje objekta. Detaljan plan kontrole Izvoditelj će osigurati i predati Naručitelju na prihvaćanje i odobrenje. Teil 5/91) Diplomski rad Antun Rosandić . Naručitelj i njegovi predstavnici imati će nesmetani pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja u svim fazama izrade.dodatni materijal za zavarivanje (DIN 1913/84.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova izvješće o debljini i prionljivosti zaštitnih premaza.

br 41/64). kontrola krojenja i obilježavanja pozicija. Naručitelja. skladištenja i otpreme. kontrola kvalitete zavara (nerazorne metode) prema normi EN 25817/1992 (SL.Teil 7) d) kontrolu atesta zavarivača(DIN EN 287.5/91). Teil 1.4. izdavanje odgovarajućih izvješća o izvršenim kontrolama. probna montaža (probna montaža izvodi se po pravilu u prisutnosti ovlaštenih predstavnika proizvođača čelične konstrukcije.41/64).2/92) f) kontrolu atesta opreme za zavarivanje g) kontrolu kvalifikacija operatera za ispitivanje bez razaranja 65 5. dimenzijska kontrola prema odobrenim crtežima i normi za toleranciju mjera i oblika zavarenih konstrukcija EN ISO 13920/96 (Sl. (kontrola prijenosa šarži). provjera načina i ispravnosti vođenja dnevnika izrade. Diplomski rad Antun Rosandić .list SFRJ.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova c) kontrola svjedočanstva o sposobnosti radionice za zavarivanje prema normi EN 719/94 (DIN 18800 . pakovanja.br. kontrola označavanja.2 Kontrola u tijeku radioničke izrade Tijekom radioničke izrade provode se u skladu s planovima kontrole i pripadajućim kontrolnim postupcima slijedeće aktivnosti: identifikacija i sljedivost kakvoće ulaznih materijala. Teil 1/92) e) kontrolu atesta postupaka zavarivanja(DIN EN 288. zavarivanja i antikorozivne zaštite. kontrola zavarivanja i pripreme za zavarivanje prema pisanim postupcima i crtežima.list SFRJ. kontrola odstupanja od linearnosti tlačnih ploča i ukrućenja prema smjernicama DASt Ri 012. kontrola čistoće površina prije zaštite i kakvoću izvedenih antikorozivnih premaza(DIN 55928 .Teil 4. Izvoditelja montažnih radova i Projektanta).

Kontrola tijekom građenja i montaže 5. akt o imenovanju odgovorne osobe za nadzor radova Izvoditelja. ispitivanje i pritezanje vijaka. atesti zavarivača i postupci zavarivanja. provjera ispravnosti sredstava za rad i osposobljenosti osoblja za montažne radove. sredstava za antikorozivnu zaštitu spojnih elemenata i ležaja. Teil 1/92). dokazna dokumentacija o kakvoći materijala i opreme koja se ugrađuje. preuzimanje građevinskih radova (kontrola i preuzimanje temelja). tehnologije zavarivanja. kontrola atesta postupaka zavarivanja. kontrola kalibracije opreme za zavarivanje. pregled tehnologije montaže.4. Kontrola izvršenih radova Kontrola izvršenih radova tijekom montaže čelične konstrukcije mosta provodi se prema planovima kontrole i kontrolnim postupcima. dodatnog materijala. kontrola pripremnih radova za montažu. a obuhvaća: Diplomski rad Antun Rosandić .3 Kontrola prije početka montaže 66 Prije početka montaže (čelične konstrukcije mosta) provode se sljedeće kontrolne aktivnosti: prijemna kontrola dostavljene konstrukcije iz radionice podizvoditelja. projekt pripremnih radova i organizacija gradilišta. akt o postavljanju voditelja građenja. rješenje o upisu u sudski registar Izvoditelja i njegovih podizvoditelja. planova kontrole i postupaka kontrole i ispitivanja. Teil 1/92). (DIN EN 288. izvedbeni projekt i dokumentacija za izvođenje i kontrolu radova. kontrola atesta zavarivača (DIN EN 287.4 Kontrola kompletnosti dokumentacije na gradilištu Na gradilištu treba postojati: građevinska dozvola.4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5. kontrola da li postoje svi geodetski podaci koji određuju položaj konstrukcije u prostoru.

kontrolu tarnih spojeva spregnuti s vijcima visoke klase čvrstoće(DIN 18809/87. pregled dokazne dokumentacije o kakvoći i pouzdanosti izvedbe. kontrolu parametara zavarivanja. Naručitelja i nadzornog inženjera.br.140/85. završnu kontrolu. dimenzijska (geodetska) kontrola ugradbenih mjera. Navedene aktivnosti izvršava Izvoditelj uz prisutnost podizvoditelja prema potrebi. Diplomski rad Antun Rosandić . vizualnu kontrolu ispravnosti ugrađene i montirane konstrukcije.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova - 67 kontrolu tokom montaže i centriranja prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije (Sl. te popis svih učesnika. predmet završnog pregleda. pregled zategnutosti vijčanih spojeva. kontrolu kakvoće zavara (nerazorne metode). dimenzijsku i kontrolu obilježavanja zavara. HRN U. pri čemu će se izvršiti slijedeće aktivnosti i nalaz zapisnički konstatirati: provjera kompletnosti konstrukcije mosta. kontrola tehničkih zaštitnih mjera.29/70). kontrolu pripreme spojeva za zavarivanje.list SFRJ. O izvršenim aktivnostima Izvoditelj će sastaviti zapisnik koji sadrži: datum završnog pregleda.5 Izvoditelj radova će organizirati završna ispitivanja i kontrolu na gradilištu u prisutnosti Naručitelja. kontrolu izvršene antikorozivne zaštite(DIN 55928 Teil 5/91). Primopredaja i tehnički pregled 5.4. nalaz s eventualno uočenim neusklađenostima i obavezom tko i do kada mora iste otkloniti. DIN 18800 Teil 7). kontrolu mjera i oblika. vizualnu.E7.

Na temelju zapisnika o izvršenom završnom pregledu i primopredaji Naručitelj organizira tehnički pregled kako bi ishodio uporabnu dozvolu. uz predočenje zapisnika o izvršenju istog. uklanjanja otpada i viška materijala s gradilišta izvršava se primopredaja ugovorene izvedbe.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 68 Po uspješno obavljenom završnom pregledu. [3] Diplomski rad Antun Rosandić . predaje dokazne dokumentacije kakvoće.

Probna primjena ovog uređaja pokazala je njegovu neučinkovitost kod zavarivanja zavara duljine manje od 1 m zbog vremena koje se utroši na preseljenje i pozicioniranje uređaja. Nakon verifikacije postupka zavarivanja uslijedila je primjena ovog postupka u radioničkoj izradi segmenata mosta. U eksperimentalnom dijelu rada se obrazlaže verifikacija postupka elektrolučnog zavarivanja MAG postupkom uz primjenu prahom punjenih žica i vanjske CO2 plinske zaštite. kao suvremenog pristupa tehnologiji zavarivanja u mostogradnji. primjena naprava za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6 ZAKLJUČAK 69 U diplomskom radu se obrazlaže primjena tehnologije zavarivanja u mostogradnji. Pri gradnji ovog čeličnog mosta primijenjeno je: ručno elektrolučno zavarivanje (REL). Navedeni su parametri zavarivanja kod primjene prenosivih kolica za zavarivanje WELDCAR. Osnovni materijal bio je čelik oznake S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm. Daje se osvrt na postupke elektrolučnog zavarivanja koji se najčešće primjenjuju u mostogradnji. elektrolučno zavarivanje pod praškom (EPP). te su dani rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja. Pored toga detaljnije se obrazlažu aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete u izradi mosta u zavarenoj izvedbi. te mogućnosti primjene automatiziranog MAG postupka kod izvođenja većih duljina zavara na orto ploči i hrptovima glavnog nosača. Diplomski rad Antun Rosandić . na dionici Zaprešić – Jankomir. Primijenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2). te elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog plina CO2 (MAG). Kroz detalje iz gradnje zavarenih čeličnih konstrukcija mostova (most na relaciji Zaprešić – Jankomir) pokazani su karakteristični elementi konstrukcijskog oblikovanja. te prednosti i nedostaci primjene ovog uređaja. Kao reprezentativni primjer gradnje mostova u čeličnoj konstrukciji odabran je čelični most na autocesti Zagreb – Macelj.

Slavonski Brod. Božo: Model informacijskog sustava za projektiranje tehnologije zavarivanja. Despotović. 2005. Zadar. Zoran.4-13. Kruno. Božo. Univerzitetska knjiga Svjetlost. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. M. [4] Juraga . Topić. Zvonimir: Zavarivanje. Građevinska knjiga. Slavonski Brod. str.hr/kth/zavar [7] Lukačević. 1986. savjetovanje Društva za tehniku zavarivanja. str.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 LITERATURA [1] Milosavljević. 2002. Vedran: Studentski digitalni udžbenik – Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija. Kuzmanović. Ivan. 1998. Kožuh. Slavonski Brod. Sarajevo.109-118. [6] Samardžić. Mato: Pogreške u zavarenim spojevima. 2001. Dragan. Građevinska knjiga. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. . [5] Omer. [8] Samardžić. Despotović. Stipanić. Beograd.sfsb. HDTZ. B. M. 4-1 . [2] Buđevac. Ivan. Zagreb. Pašić: Zavarivanje. Automatizacija u zavarivanju i srodnim postupcima. 1998. 1998. Kožul. . . 36. Bratislav: Čelični mostovi. 70 [3] Tehnička i tehnološka dokumentacija tvornice Montaža – Đuro Đaković. Radojković . www. Beograd. 2005. Klarić Štefanija. Ivan. Diplomski rad Antun Rosandić .: Osnovi čeličnih konstrukcija. Živčić. Anto. Ljubičić.

poprečni nosač TYP 6 (crtež br.hrbat glavnog (crtež br. 0209) Prilog 6: Tehnološka karta br 02 .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 8 PRILOZI Prilog 1: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za poprečni nosač TYP 6 (crtež br.06.34 – 209A) Prilog 4: Plan krojenja hrpta i ortotropne čelične ploče – raspored materijala (crtež br.34 – 022A) Prilog 2: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za orto ploča – segment V (crtež br.34 – 0002) Prilog 5: Tehnološka karta br. 0105) Prilog 7: Tehnološka karta br 05 . 0022) Prilog 8: Tehnološka karta br 07 – karakteristični zavari orto ploče i donje lamele 71 Diplomski rad Antun Rosandić .34 – 105A) Prilog 3: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za hrbat glavnog nosača uzvodni (crtež br.06.06.06.ortoploča segment V nosača – uzvodni segment V (crtež br.01 .