Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

1

1 UVOD Mostovi su građevinski objekti na saobraćajnicama i služe da premoste prepreke kao što su riječni tokovi, kanali, jezera, doline, morski tjesnaci, saobraćajni putovi, i dr., tako da prolaz ispod mosta bude slobodan. Svojim impozantnim dimenzijama, skladnim oblikom i vitkim linijama postaju prepoznatljiv dio krajolika. Visokim dosezima u području graditeljstva su nezamjenljiv dio graditeljske i kulturne baštine. Povijesni razvoj građenja mostova usko je povezan sa mogućnostima korištenja različitih materijala za gradnju. Tako se u ranijoj povijesti mostogradnje izdvaja vrlo dugo razdoblje gradnje drvenih i kamenih mostova. Najstariji sačuvani su kameni mostovi od kojih su mnogi još i danas u upotrebi. Uz drvo, kamen, beton, armirani beton i čelik se ubraja u starije građevinske materijale i primjenjuje se više od 120 godina. Čelik je materijal koji ima široku primjenu, te ga se stalno poboljšava načinom proizvodnje što je rezultiralo pojavom sve kvalitetnijih vrsta čelika na tržištu. Do kraja 15. stoljeća znalo se samo za elemenata za spajanje i ukrasa. Lijevano željezo je prvi put upotrijebljeno kao građevinski materijal za lučni most raspona 30 m sagrađen (1777 - 1779) preko rijeke Severn u Engleskoj [1] koji se još i danas nalazi na spomenutoj lokaciji. Pojedini dijelovi su izliveni i međusobno spojeni spojnim elementima od kovanog željeza. Primjena lijevanog željeza je ograničena zbog relativno loših vlačnih svojstava. Poseban značaj u metalurgiji ima peć koju je Henri Cort (1784) uveo za proizvodnju kovanog željeza u većim količinama. Dobra su svojstva kovanog željeza to što ima dobra tlačna i vlačna svojstva. kovano željezo koje se dobivalo u malim

količinama taljenjem direktno iz rude. Upotrebljavalo se najčešće za izradu alata, oružja,

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

2

Slika 1.1 Most preko rijeke Severn [1] Najveći značaj za razvoj upotrebe čelika za izgradnju mosnih konstrukcija imao je engleski inženjer Henry Bessemer (1855) pronalaskom postupka koji je omogućio dobivanje čelika u velikim količinama. Daljnji važan korak u istom pravcu učinio je Thomas (1899), koji je Bessemerov postupak prilagodio i za preradu sirovog željeza dobivenog iz ruda sa povećanim sadržajem fosfora. Postupcima Bessemera i Thomasa, kojima treba dodati ne manje značajan i Siemens-Martinov postupak za dobivanje velikih količina čelika, bili su ispunjeni svi uvjeti za najširu primjenu čelika, posebno u gradnji mostova.[1] Odabirom materijala bitno se utječe na tehničke karakteristike konstrukcije, kao i na troškove izrade i održavanja, odnosno na ukupnu cijenu izgradnje. Sve veća upotreba čelika za izradu mosnih konstrukcija dolazi sa razvojem valjaoničke proizvodnje profila i limova. Suvremena tendencija je sve veća upotreba limova radi lakšeg spajanja, olakšanja mase zavarene konstrukcije, kao i prelaska na površinske sisteme konstrukcija. Danas se za gradnju čeličnih mostova najčešće upotrebljavaju:[2] - za viseće (kabelske) čelična žica (Rm 1400 - 1800 N/mm2) i Re (1250 - 1400 N/mm2) - za konstrukciju (Rm 450 - 850 N/mm2) i Re (350 - 500 N/mm2)

Obzirom na namjenu razlikuju se sljedeće vrste mostova: pješački cestovni željeznički akvadukti Antun Rosandić

Diplomski rad

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova plinovodni naftovodni toplovodni i dr. mostovi.

3

Obzirom na konstrukcijsku izvedbu i mogućnost pokretanja razlikuje se: pokretni i (pokretanjem dijela mosta se oslobađa prolaz ispod mosta) nepokretni mostovi.

Iako su nepokretni mostovi daleko zastupljeniji u odnosu na pokretne i o njima će se u svakom slučaju više govoriti, ima situacija kada se grade i različite varijante pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Na slici 1.2 se daje shematski prikaz različitih varijanti pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Obzirom na izvedbu u odnosu na zapreku koju se premošćuje i položaj u tlocrtu razlikuje se: okomiti i (koji prelaze zapreku okomito) kosi mostovi (koji prelaze zapreku pod kutom)

Obzirom na način prijenosa opterećenja razlikuje se: lučni gredni okvirni ovješeni i viseći mostovi.

Općenito se mostovi sastoje od gornjeg i donjeg dijela tzv. stroja (slika 1.3). Donji stroj služi da prenese vertikalno i horizontalno opterećenje sa gornjeg stroja na tlo a sastoji se od: temelja, stupova i upornjaka.

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4 Slika 1.2 Različite varijante konstrukcije pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi [2] Diplomski rad Antun Rosandić .

pješačke staze. Racionalnost se postiže optimizacijom osnovnih parametara među koje se mogu svrstati: vrsta materijala. prelaznih konstrukcija. odbojnika. ležaja. rasvjete i odvodnje. broj i veličina raspona. visina nosive konstrukcije. izolacije. statički sustav.3 Osnovni elementi mosta (gornji i donji stroj) sa pripadajućim dijelovima [2] Gornji stroj služi da premosti zapreku te preuzme statička i dinamička opterećenja nastala uslijed vlastite težine i opterećenja (cestovnog. a sastoji se od: nosive konstrukcije. temperaturnih dilatacija). kolnika. Diplomski rad Antun Rosandić . željezničkog saobraćaja. ograde. Uvijek treba nastojati da se most skladno uklopi u okoliš jer je izgled mosta jedan od značajnih elemenata i ograničenja kod projektiranja i gradnje.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 Slika 1. vrsta upornjaka i stupova i način temeljenja. visina nivelete iznad tla.

6 Diplomski rad Antun Rosandić . drveni. armirano betonski i metalni mostovi. betonski.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Obzirom na vrstu materijala od kojega su građeni razlikuju se: kameni.

Čelična konstrukcija sastoji se od čelične ortotropne ploče debljine 12 mm.20 m. Debljina hrpta glavnih nosača iznosi od 12 mm (polje). Radi se o mostu u zavarenoj izvedbi. poprečnim spregovima i čeličnom ortotropnom pločom kolnika. a visina hrpta glavnih nosača je promjenjiva i iznosi u sredini i na krajevima mosta 2. Razmak glavnih nosača je 7. 50. Kod ovakve dispozicije samo jedan stup nalazi se u području vode.0 m. visina 70 cm. Kut kosine prijelaza u osovini autoceste iznosi 30°. a postavlja se preko rijeke Save. 80 i 100 mm. koja je ukrućena uzdužnim rebrima "U" poprečnog presjeka. Poprečni nosači dolaze na razmaku maksimum od cca 4.50 m.5 cm. pa je most projektiran kao kosi objekt. Donji pojasevi glavnih nosača sastoje se od pojasnih lamela širina 70 cm.1 TEHNIČKI OPIS MOSTA Trasa autoceste koso prelazi rijeku Savu.1 i 2. a visina konzolnog dijela od 70 Diplomski rad Antun Rosandić . Na dijelu korita rijeke Save za malu i srednju vodu projektirana je čelična konstrukcija mosta preko tri otvora sa rasponima 50 + 100 + 50 m.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 2 IZBOR REPREZENTANTA – ČELIČNOG MOSTA U ZAVARENOJ IZVEDBI Kao reprezentant je odabran čelični most na autocesti Zagreb – Macelj. Debljina hrpta je 12 mm. međusobno povezana poprečnim nosačima. i to već relativno blizu obale u plitkoj vodi. Izgled i gabaritne dimenzije spomenutog mosta prikazani su na slikama 2. a iznad riječnih stupišta (SI i SII) iznosi 4. a debljina 35. Ova rebra dolaze na međusobnom osnom razmaku od 55. 14 mm i 16 mm (ležaj).2 2. na dionici Zaprešić – Jankomir.0 m i konzolno prelaze preko glavnih nosača. Konstrukcija riječnog dijela gornjeg stroja je čelična rasponska konstrukcija koja se sastoji iz dva punostjena limena nosača promjenjiva visine.

Donji pojas poprečnih nosača je debljine 15 mm i širine 25 cm. Konstrukcija će se izvesti u zavarenoj izvedbi. 8 Diplomski rad Antun Rosandić . na osnovu čega je i izvršen iskaz i proračun težine čelične konstrukcije.52-3N). U poprečnom smjeru konstrukcija je u svakom poprečnom nosaču ukrućena poprečnim spregovima. automatskim EP postupkom. a u sukladno standardu EN DIN 10025.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova do 30 cm. uključujući dodatak cca 1. a montažni nastavci predviđeni su sa visokovrijednim pred napregnutim vijcima. U statičkom proračunu obuhvaćeni su svi nosivi elementi konstrukcije i izvršen je raspored materijala prema pokriću momentne površine. Ploča kolnika će se i kod montažnih nastavaka spojiti zavarivanjem. vijke i vezice iznosi cca 1200 tona. Broj montažnih nastavaka određen je u radioničkim nacrtima i iznosi 17. godine. Proračun cjelokupne rasponske konstrukcije je proveden prema novom "Pravilniku o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova" od siječnja 1991. Cjelokupna čelična konstrukcija izraditi će se iz čelika kvalitete S355J2G3 (St. Ukupna težina čelične rasponske konstrukcije mosta.5% za zavarene spojeve.

na dionici Zaprešić – Jankomir [3] Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 9 Slika 2.1 Izgled i gabaritne dimenzije čelični mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj.

Diplomski rad Antun Rosandić . Ukupna debljina asfaltnih i izolacijskih slojeva na kolniku čeličnog dijela mosta iznosi 10 . na dionici Zaprešić – Jankomir tijekom završne faze montaže na gradilištu Predviđa se izvedba krajnjih polja čelične konstrukcije na skeli. Na čeličnom dijelu mosta kolnički zastor se sastoji iz sloja specijalnog asfaltbetona "ASFALTIC" ukupne debljine 10 mm. Izolacijski slojevi ispod asfalta kolnika su tipa "ESHA ISOTEX".2 Fotografija čeličnog mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj. Potrebno je također izvesti AK zaštitu cjelokupne čelične konstrukcije mosta.15 mm. Izolacija rubnjaka i zaštitnih traka na čeličnom dijelu mosta izvodi se antikorozivnom i mehaničkom zaštitom na bazi dvokomponentnih epoksidnih smola od "ROAD COAT" materijala.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10 Slika 2. dok se srednji raspon (100 m) čelične konstrukcije predviđa u slobodnoj montaži ili također kao i krajnji otvori – na skeli.

g. I i II.2 ZAHTJEVI ZA KVALITETU Zahtjevi za kvalitetu zavarenih spojeva u domaćoj mostogradnji temelje se još uvijek na propisima starim preko 40 godina.1. Prema tome standardu zavareni spojevi su rangirani u klase S. a navedeni su u tablici 2. 11 Diplomski rad Antun Rosandić . To je tzv.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2. Službeni list SFRJ iz 1964. Suvremeni europski zahtjevi za kvalitetu su jasniji i znatno stroži i oni su definirani standardom HRN EN 25817. Zavareni spojevi klase S su najviše klase i tu se zahtjeva viši opseg metoda kontrole kvalitete.

sučeljeni zavareni spoj .5 s h < 0.4 a 4 mm 4% 2% 104 Dopušteno Nedopušteno Opaske Niska B 12 Granične vrijednosti nepravilnosti za skupine ocjene Srednja C Visoka D Nedopušteno 1% d < 0.4 s d < 0.4 s h < 0.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija pojedinačne pore 4.3 a 2 mm ili ne veće od debljine Diplomski rad Antun Rosandić .kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija gnijezda 5. 1<1 mm2 ). Moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti i granične vrijednosti nepravilnosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranu ili lomnu površinu b) najveća vrijednost zbroja za .3 a 3 mm 4% d < 0. Pukotine 100 Sve vrste pukotina.sučeljene zavarene spojeve . Dopušteno područje poroznosti mora biti na ograničenoj površini.5 a 4 mm d < 0.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.sučeljene zavarene spojeve .kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .3 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.5 s d < 0. osim mikro pukotina ( h . Kraterske pukotine ( vidjeti br. Gnijezdo pora 2013 Cjelokupno područje jednog gnijezda mora se zbrojiti i izraziti u postocima ( % ) od većeg od područja : obujmice oko čitavog gnijezda ili kružnice promjera jednakog širini zavara.5 s h < 0. nepravilnosti Oznaka po ISO 6520 1.4 a 3 mm 16 % 8% d < 0.5 a 5 mm d < 0.3 s h < 0.4 a 3 mm ili ne veće od debljine 2 mm h < 0.1 Kriteriji prihvatljivosti pogrešaka u zavarenom spoju sukladno HRN EN 25817 [4] Red.sučeljeni zavareni spoj . Naziv br.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Tablica 2.3 s d < 0. Šupljine i poroznosti 2011 2012 2014 2017 Moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti i garnične vrijednosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranoj ili lomnoj površini b) najveća dimenzija pojedinačne pore za . Kraterska pukotina 3.4 s d < 0.3 s d < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine h < 0.5 s d < 0. Crvaste i cjevaste šupljine 2015 2016 Druge nepravilnosti za : .5 a d < 0. Mora se ispitati je li porama pokrivena neka druga nepravilnost. ) 2. 2.

Uključci čvrstih tijela (osim bakra) 300 Druge nepravilnosti za : . 1. ali samo isprekidane.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine 13 h < 0. 401 Dopuštene.3 a 2 mm ili ne veće od debljine 7.5 s h < 0.1 s max. i ne blizu površine nedopušteno 9.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6.sučeljene zavarene spojeve .5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0.sučeljene zavarene spojeve .4 s h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .2 s h < 0.3 s h < 0.5 s h < 0. Nedovoljni provar 402 Zadani provar Stvarni provar Druge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0.5 mm Nedopušteno h s Slika A h zadani provar stvarni provar Slika B s t stvarni provar zadani provar Slika C Diplomski rad Antun Rosandić . 2 mm max. Uključak bakra Pogreška u vezivanju 3042 Nedopušteno 8.

25 b h < 1 mm + +0. 5 mm b h max. Preveliko nadvišenje 503 h < 1 mm + +0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10.0 mm h < 0. 4 mm h < 0.1 b max. 3 mm 14 h < 0.15 b h < 1 mm + +0.3 a max.15 b max.1 b max. moraju se u određenim slučajevima izvesti nadomještanjem debljine zavara.5 mm h 12.2 a max. 7 mm 13.1 a max. 2 mm a Razmaci. 4 mm h < 1 mm + +0.5 mm-0. Zajed 5011 5012 h Blagi prijelaz se dopušta h < 1. Loše namješten kutni spoj h Prekomjerni ili nedovoljni razmak rebra h<1 mm-0. 10 mm max.5 mm h < 1. Preveliko nadvišenje 502 Blagi prijelaz se dopušta h < 1 mm + +0. koji odgovarajuću vrijednost prekoračuju.25 b max.5 mm-0. 5 mm stvarna debljina b zadana debljina h < 1 mm + +0. 3 mm h Diplomski rad Antun Rosandić . 11.

max.1 t. 4 mm h < 1 mm + +0.1 a Nedopušteno zadana debljina max.3 mm + 0. 3 mm max.3 b max. 1 mm h a 16. h t h t t Slika B . 5 mm h < 1 mm + +0.2 b max. ako je stvarna debljina postignuta dubljim provarom Duge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0. Prokapljina 5041 Dopušteno Slučajna mjestimična ispupčenja dopuštena 18 Posmaknutost 507 Granična vrijednost odstupanja svodi se na idealan položaj.2 b t b h max. 4 mm spojevi h < 0.Limovi i uzdužni zavareni spojevi h < 0.5 t. idealan položaj dobiva se kada se srednje izvodnice dijelova poklapaju ( poglavlje 1.15 b max. 5 mm Slika A . Potkoračenje debljine kutnog spoja Kutni spoj s vidljivim potkoračenjem debljine neće se računati kao pogrešan. 5 mm h < 1 mm + +0. 2 mm t h < 0. max. max.Poprečni zavareni h t t max. ) " t " se odnosi na tanju stijenku.6 b max. Preveliko nadvišenje u korijenu 504 h < 1 mm + +1. 3 mm Diplomski rad Antun Rosandić . 2 mm stvarna debljina max. Prekoračenje debljine kutnog spoja Za mnoge slučajeve prekoračenje zadane debljine nije razlog za odbacivanje h < 1 mm + +0.15 t.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 15 14. 4 mm h < 0. 3 mm 17. max. 4 mm h < 1 mm + +0.3 a max. Ukoliko nije drugačije propisano. 3 mm stvarna debljina zadana debljina h a 15.25 t.

0.15 s ili 0. h4 h3 h5 = h h h1 0. h < 2 mm + +0.05 t. Onečišćenje kapljicama metala 602 Dopustivost ovisi od namjene Za debljine "s" ili "a" < 10 mm mogu se 26.1 t. Kratke nepravilnosti h < 0.15 a 509 b h < 0. Neispunjeni presjek Nasjeli zavar h t max. Pogrešan početak zavara 517 Dopušteno Nedopušteno 24. Oštećenje lukom 601 Dopustivost ovisi o daljnjoj obradi površina.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 19.25 s ili 0.15 a z1 21.2 a max.5 mm h h < 1 mm h < 0. Prevelika nejednolikost kutnog spoja h z2 512 Podrazumijeva se da asimetričnost kutnog spoja nije izričito propisana.25 a 0. 2 mm 20.5 mm + +0.2 t.5 mm Zajed u korijenu 5013 h 506 Kratke nepravilnosti dopuštene Nedopušteno 22. 1 mm h < 2 mm + +0.5 mm h < 1. max. Višestruke nepravilnosti u jednom presjeku h5 h1 h2 h3 h1 h4 propisati posebni uvijeti.2 a 0. vrsti osnovnog materijala i naročito o sklonosti stvaranju pukotina 25.15 a Ukupna veličina nepravilnosti h h5 h4 h2 h6 h3 Diplomski rad Antun Rosandić . Preklop 23.2 s ili 0. Uleknuti korijen 515 a Blagi prijelaz se dopušta h < 1. 511 Blagi prijelaz se dopušta Dugačke nepravilnosti : nedopuštene 16 h < 0.

Za segment 5 mosta prilog 1 . npr. dok kod točaka zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ne smije se nastaviti proizvodnja bez obavljene kontrole od strane nadzornog organa (iako se ovo u praksi gotovo nikada ne dešava). i dr. jasne i nedvosmislene tehnologije.točka zastoja uz poželjnu prisutnost kontrole.točka zastoja uz obveznu prisutnost kontrole.. pogotovo kada se polazi sa stajališta dovoljne.).). kontrola manje složenih sklopova i dr. svaku od navedenih aktivnosti potrebno je detaljno razraditi i provesti sve aktivnosti koje obuhvaća priprema proizvodnje (propisati tehnologiju izrade. Obzirom na značaj i specifičnosti proizvodne aktivnosti se mogu definirati kao točke.7. alate i naprave.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 17 2. . Nakon izrade i usvajanja slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti slijedi detaljna razrada tehnoloških operacija – aktivnosti. normative. Za to je nužna čvrsta međusobna povezanost iskusnih tehnologa praktičara i radnika koji sudjeluju u izvođenju proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. te kao točke zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Witness Point . Nakon što se izradi slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. međufazna kontrola. mehanička ispitivanja.3 SLIJED PROIZVODNIH I KONTROLNIH AKTIVNOSTI PRI IZRADI MOSTA Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti pruža mogućost brzog i lakog sagledavanja aktivnosti pri izradi zavarenog proizvoda. Kod točke zastoja uz ugovoreno poželjno prisustvovanje nadzornog organa kontrolnu aktivnost provodi kontrolor proizvođača ukoliko se iz određenih razloga nije pojavio nadzorni organ. odnosno elementarne aktivnosti.) i kontrola i osiguranje kvalitete.. tlačna proba. S obzirom na značaj tih aktivnosti kontrolu kvalitete u pojedinim točkama (fazama) proizvodnog procesa mogu provoditi neposredni izvođači proizvodne aktivnosti (samokontrola) ili djelatnici službe kontrole i/ili djelatnik ovlaštene nadzorne kuće. tada se pojedine točke zastoja radi kontrole kvalitete mogu temeljem ugovora i propisa definirati kao točke zastoja uz poželjno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Hold Point . To nisu jednostavne aktivnosti. Kada kontrolu provodi djelatnik određene nadzorne kuće. npr. što jednostavnije. Diplomski rad Antun Rosandić .

Najčešće se primjenjuje kod zavarivanja ne legiranih i nisko legiranih čelika naročito u uvjetima montaže na gradilištima. U osnovi se najviše primjenjuju slijedeći postupci: REL EP .1.1 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU Elektrolučni postupci zavarivanja imaju zajedničko što se toplina za taljenje osnovnog i dodatnog materijala generira u električnom luku uspostavljenom između osnovnog materijala i elektrode.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 3 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU KOJE SE KORISTE U MOSTOGRADNJI U RADIONIČKIM UVJETIMA I NA GRADILIŠTIMA 3.Zavarivanje pod zaštitom praha 18 MIG / MAG . Postupak je primjenljiv za sve položaje zavarivanja i navarivanja te sve oblike dijelova koji se zavaruju.Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom .Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi 3. Uređaji za zavarivanje spadaju u red najjeftinijih. kvaliteta zavarenog spoja jako ovsi o uvježbanosti i raspoloženja zavarivača dugo vrijeme izobrazbe zavarivača otpadak elektrode 8 – 10 % veliki gubici prskanjem Diplomski rad Antun Rosandić . Rukovanje uređajima je jednostavno.1 REL Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom Postupak elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom moguće je primijeniti za zavarivanje i navarivanje svih metala i legura koje se mogu zavarivati taljenjem. Nedostaci REL postupka zavarivanja mala brzina zavarivanja što ima za posljedicu nizak učinak 1 – 2 kg/h. Postupci te vrste su najzastupljeniji i nezamjenjivi u metalnoj industriji kod izrade čelične konstrukcije kako u radionicama tako i na gradilištima. Kod nekih radova na montaži postupak je praktično nezamjenjiv.

1): lako «paljenje» električnog luka. Obloga sadrži spojeve (K. 19 Kod ovog postupka luk se uspostavlja između obložene elektrode i osnovnog materijala. Diplomski rad Antun Rosandić . pri taljenju obloge formira se troska koja se razlijeva preko taline te tako štiti talinu od utjecaja plinova iz atmosfere i prebrzog hlađenja čime se usporava očvršćavanje taline te ostaje više vremena da nečistoće i plinovi isplivaju na površinu taline. Ti. Elektroda se preko držača i zavarivačkog kabela spoji na jedan pol izvora struje za zavarivanje a osnovni materijal pomoću drugog kabela i stezaljke na drugi pol izvora. pa ionizacija zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode može početi pri nižem naponu lako održavanje električnog luka. pomoću obloge može se vršiti i legiranje šava tako da se iz obloge nadoknađuju pojedini elementi koji djelomično sagore u toku procesa. Funkcija obloge elektrode osigurava se sastavom obloge i ima višestruki značaj (slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova pri zavarivanju nastaje veća količina plinova koja je štetna za zdravlje i okolinu jak bljesak od gorenja luka. Osim toga smanjuje se mogućnost nastajanja nepovoljnih struktura u šavu kao posljedica brzog hlađenja. plinovi koji nastaju izgaranjem obloge štite električni luk i talinu osnovnog i dodatnog materijala od štetnih utjecaja plinova iz atmosfere. Na taj se način vrši dezoksidacija taline. Izgaranjem obloge stvaraju se plinovi i pare koji pospješuju ionizaciju zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode čime se osigurava stabilnost električnog luka. Ca. Na) čije pare imaju nizak potencijal ionizacije. Gorenjem električnog luka topi se elektroda i osnovni materijal te se tako formira šav. Iz obloge mogu se u talinu dodati elementi koji imaju velik afinitet prema kisiku te ono tvore okside koji isplivaju u obliku troske na površinu šava (Al. V). Taljenjem jezgre elektrode popunjava se žljeb a taljenjem obloge elektrode stvara se zaštitna atmosfera koja štiti talinu od negativnih utjecaja plinova iz atmosfere. Mn.

vrlo porozna Prenos metala: .fino kapljični Penetracija: .niska .fino kapljični .celulozne 20 Na sljedećoj se slici daju osnovne karakteristike glavnih tipova elektroda za REL zavarivanje s obzirom na prijenos materijala u električnom luku. Mehanička svojstva zavara treba da budu bolja nego kod osnovnog materijala jer se time kompenziraju oslabljenja nastala zbog pogrešaka (slabljenja) u zavarenom spoju.kristalna . Prema vrsti nastale troske razlikuje se nekoliko tipova elektroda: kisele . Elektrode se razlikuju po kemijskom sastavu jezgre i dimenzijama. Kemijski sastav jezgre elektrode se projektira tako da nakon zavarivanja približno bude kao i osnovni materijal.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Jezgra obloženih elektroda izrađuje se od vučene žice standardnih promjera i standardnih duljina.djelomično kristalna .staklasta .srednje kapljični Penetracija: .oksidne .1 Osnovna svojstva pojedinih tipova elektroda [5] Diplomski rad Antun Rosandić .srednja Šljaka: .srednja . Prenos metala: .visoka Šljaka: . penetraciju i katekteristike šljake (troske). Na jezgru se nanosi obloga prešanjem i naknadnim pečenjem u pećima.grubo kapljični Penetracija: .visoka Šljaka: .sprey .rutilne bazične neutralne .mineralno kisele .srednje kapljični .kompaktna Slika 3.porozna Prenos metala: .

Bazične elektrode imaju oblozi visok sadržaj CaO i MnO koji vežu na sebe sumpor te tvore sulfide CaS i MnS i fosfor gdje tvore fosfate (CaO)3P2O5. Kod zavarivanja sa bazičnim elektrodama dobiju se dobre mehaničke osobine i dobra žilavost. Obloga im je izrađena na bazi željeznog oksida. troska se lako odvaja. povećava stabilnost električnog luka.šavovi imaju lijep izgled. TiO (rutil) dobivamo mineralno kisele i rutilne elektrode.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kisele elektrode primjenjuju se za zavarivanje manje odgovornih spojeva. Poboljšavaju se mehaničke osobine šava. Šav dobiven upotrebom ove vrste elektrode sadrži znatnu količinu oksida FeO radi toga ima relativno slabije mehaničke osobine. Zahtjevi koji se postavljaju na elektrode Funkcionalni zahtjevi lako uspostavljanje luka stabilan luk fleksibilan luk (dobro premošćivanje) lagan rad u svim položajima elastična obloga sa visokim električnim otporom 21 Ergonomski zahtjevi malu količinu dimnih plinova neotrovne plinove i isparenja Ekonomski zahtjevi visok učinak topljenja visok koeficijent iskorištenja mali gubici prskanjem lako otklanjanje šljake podnošenje preopterećenja velika brzina zavarivanja dobar izgled površine Diplomski rad Antun Rosandić . Dodavanjem u oblogu više dezoksidanata MnO.

Zavarivanje pod zaštitom praškom EP Zavarivanje pod zaštitom praškom je elektrolučni postupak kod kojega se električni luk uspostavlja između gole topive žice i osnovnog materijala. Ovaj postupak zavarivanja karakterizira visoka učinkovitost. Uloga praška je identična ulozi obloge kod ručnog elektrolučnog zavarivanja.2 EP . Elektrolučno zavarivanje pod praškom pogodno je za zavarivanje dugačkih zavara (od 1 do 20 m) u horizontalnom položaju.2): glava za zavarivanje sa kontakt diznom mehanizam za dodavanje žice spremnik sa prahom za zavarivanje usisavača za povrat neiskorištenog praška mehanizam za hod uređaja jedinica za upravljanje i kontrolu parametara izvor struje povećanja Najčešće se koristi izvedba uređaja sa jednom žicom.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Metalurški zahtjevi dobre mehaničke osobine odsustvo poroznosti neosjetljivost prema oksidima na površini ne sklonost prema toplim i hladnim pukotinama ne osjetljivost prema vlazi u oblozi 22 3. Proces se odvija pod praškom koji se kontinuirano dovodi ispred žice u žlijeb. štiteći ga od naglog hlađenja. Jedan dio praška se tali i formira trosku na površini šava. Osnovni dijelovi uređaja za zavarivanje pod praškom (slika 3. Najčešće se ovim postupkom zavaruju kutni i sučeoni zavari lamele i hrptova glavnih i poprečnih nosača mosta.1. ali radi potrebe produktivnosti razvijeni su uređaji: dvije žice trakom Diplomski rad Antun Rosandić .

5 cm/min 23 V A glava izvor struje Slika 3. promjena dužine luka usporava odnosno ubrzava dotok žice. Prašak Pored fizikalne uloge da štiti luk i talinu od djelovanja atmosfere ima i metaluršku funkciju nadoknade gubitka pojedinih legirajućih elemenata. ne korodirana.2 Shema uređaja za zavarivanje pod praškom Izvori struje za zavarivanje su prilagođeni sistemu regulacije tako da postoje: izvori sa blago padajućom statičkom karakteristikom . brzina žice je konstantna a struja i napon se automatski prilagođavaju.primjenjuju se kod unutarnje regulacije.primjenjuju se kod vanjske regulacije.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova upravljačka jedinica prah 35. izvori sa ravnom ili blago rastućom karakteristikom . Mora biti kalibrirana.3 dovod žice povrat praha 450 32. Dodatni materijal Izbor žice zavisi od kvalitete osnovnog materijala i odabire se prvenstveno uzimajući u obzir metalurške i ekonomske zahtjeve. zaštićena slojem bakra radi ostvarenja boljeg kontakta za dovod struje. Diplomski rad Antun Rosandić .

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na osnovu kemijskog sastava razlikuju se sljedeće vrste praška: kiseli bazični neutralni 24 Prednosti EP postupka: visoka produktivnost velika dubina penetracije ne zahtjeva se posebna priprema žlijeba do 15 mm debljina ušteda dodatnog materijala (rasprskavanja nema. prah) visoka cijena uređaja primjena samo u horizontalnom položaju složeno održavanje uređaja nije moguć vizualni uvid i kontrola električnog luka tijekom zavarivanja 3.1.Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi MAG postupak zavarivanja je elektrolučni postupak kod kojeg se električni luk uspostavlja između dodatnog materijala (žice koja se kontinuirano dovodi i topi) i osnovnog materijala. Diplomski rad Antun Rosandić . otpaci žice zanemarivi. znatno učešće osnovnog materijala u formiranju zavara). keramičke pločice. odlična zaštita električnog luka i taline smanjen utjecaj subjektivnog faktora zavarivača na kvalitetu zavara nema bljeska velika brzina zavarivanja Nedostaci EP postupka: potrebno ga je kombinirati sa REL postupkom ili je potrebna upotreba podloge (bakrene trake. ili mješavina plinova Ar + CO2). Električni luk se uspostavlja u zaštitnoj atmosferi aktivnog plina (CO2 .3 MIG / MAG .

2.rashladni sustav 1.sustav za dovod žice za zavarivanje 3.gorionik 5. Mješavina plinova povoljno utječe na smanjenje površinske napetosti taline. Na tržištu se može nabaviti žica za zavarivanje promjera 0.kontaktna vodilica 6. 1. Prema načinu izvedbe žice mogu biti: punog presjeka punjene praškom Diplomski rad Antun Rosandić .6.skrutnuti materijal 4. što smanjuje gubitke rasprskavanjem.troska 9.0.4 mm namotana na koture standardne veličine.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2 25 5 7 5 9 3 8 1 6 2 4 1 3 4 1. 1. 2.8. 1.0.zaštitni plin 7.rashladni sustav 8.osnovni materijal 5.električni luk 2.3 Shema MAG postupka elektrolučnog zavarivanja [6] Obzirom da CO2 nije inertan na temperaturi koja vlada u električnom luku da se izbjegnu negativne posljedice disocijacije CO2 dodatni materijal se legira sa elementima (Mn.izvor struje Slika 3. i 2.sustav za dovod zaštitnog plina 4.izvor struje 2. Si) koji imaju veći afinitet prema kisiku nego željezo. Ovi elementi djeluju dezoksidirajuće na talinu čime se postiže kvalitetan zavar bez poroznosti.rastaljeni materijal 3.

2. l.0 mm. l. l. Struja zavarivanja se podešava auto regulacijom dužine luka a mijenja se brzinom dotoka žice. Zavarivanje se može izvoditi u svim položajima. Prijenos metala u zoni električnog luka izvodi se naizmjenično tehnikom kratkog spoja i štrcajućeg luka gdje je i penetracija najveća. količinu rastaljene žice. Na sljedećoj slici su dani neki od mogućih presjeka praškom punjenih žica.2 mm.4 mm i 3. 2. Praškom punjene žice izrađuju se u promjerima od 1. bez obzira na trenutnu razliku u cijeni praškom punjene žice u odnosu na punu žicu.4 mm. a nastavlja se uspostavom luka. Početak zavarivanja izvodi se kratkim spojem.2 mm.0 mm. svojstva punjenih žica mijenjaju se ovisno od vrste punjenja i recepture praška. Dok se pune žice mogu uspoređivati po svojoj zavarljivosti.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kod MAG postupka specifična opterećenja A/mm2 su veća nego kod REL postupka zato su potrebni izvori struje sa ravnom karakteristikom. Punjene žice u jezgri sadrže elemente koji utječu na karakteristike zavarivanja. Specifičnosti MAG zavarivanja praškom punjenim žicama MAG zavarivanje praškom punjenim žicama sa ili bez dodatne vanjske zaštite postaje sve zastupljenije u modernom zavarivanju i izradi zavarenih konstrukcija. Razlog tome leži u brojnim pogodnostima u odnosu na klasično MAG zavarivanje punim žicama. zavarljivost s obzirom na položaj zavarivanja te na mehanička svojstva zavarenog spoja. Radi velikog opterećenja gorionik se dodatno hladi vodom u zatvorenom sistemu.6 mm. 26 Diplomski rad Antun Rosandić .

0. max. 0-05% Si.4 Presjeci punjene žice [6] Općenito sastav žica je u pravilu jednak sastavu osnovnog materijala ili s većim udjelom legirajućih elemenata i elemenata za dezoksidaciju nego što ih sadrži osnovni materijal.50% Mn i odgovarajuće nizak % Si i P. Debljina trake ili stijenke cijevi kreče se oko 0. najčešće iz hladnovučene trake ili iz cijevi ovisno o tome da li se radi o šavnoj ili bešavnoj žici. Proizvodnja punjenih žica Proizvodnja punjene žice za zavarivanje vrši se u za to odgovarajućem postrojenju.3 mm. 0. Komponente za jezgru žice (punjenje) moraju zadovoljiti određene zahtjeve po kemijskom sastavu i granulaciji (veličina čestica).25-0. Granulacija je određena zahtjevom za jednolikim i neprekidnim punjenjem žice u tijeku proizvodnje i kreće se u granicama od 0.5 mm. Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 27 Slika 3.05-0.10% C. Čelik za proizvodnju trake ili cijevi sadrži max.

bešavnu žicu čine krutom i čvrstom što ima prednosti prilikom transporta. zatvori se i na kraju se dovede na željeni promjer provlačenjem ili valjanjem (slika 3.5 Proizvodnja punjenih žica [6] Kod provlačenja žice na željeni promjer koriste se sredstva za podmazivanje.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova a) Bešavna žica 28 Tehnologija proizvodnje bešavne žice zasniva se na čeličnoj cijevi koja se puni praškom i provlačenjem se dovodi na odgovarajući promjer. Zbog otvorenog šava ne smiju se koristiti tekući agensi već se uklanjanje sapuna i masnoća sa žice vrši toplinskom obradom. Relativno debele stijenke žice. Zbog toplinske obrade vanjska površina žice ima karakterističan crno-plavi oksidni sloj.5). Slika 3. Osobina ovih žica je da im je nizak stupanj punjenja. a svima je zajedničko da se metalna traka provlači kroz valjke za oblikovanje i oblikuje u U-presjek zatim se napuni praškom. a da bi se smanjili visoki udio vodika u metalu zavara i poroznost ostaci sapuna se nakon završetka operacije provlačenja moraju ukloniti. Najviše se koriste sapuni. b) Šavna žica U proizvodnji ovog tipa žice postoji više tehnologija. 12-14% što rezultira nižom produktivnošću. Diplomski rad Antun Rosandić . najčešće žarenjem na 250 °C.

nizak udio vodika u metalu zavara (<5 ml/100 g) . Žica prolazi kroz više valjaka do konačne redukcije na željeni promjer.mogućnost visokog stupnja punjenja i do 45% Opće karakteristike primjene praškom punjenih žica su: . Prednosti valjanih žica su: .6 Provlačenje i valjanje: tehnologije za proizvodnju punjenih šavnih žica [6] Novija tehnologija za svođenje žice na željeni promjer je tehnologija valjanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 29 Slika 3.kvaliteta zavarenog spoja jednaka je kao kod REL postupka zavarivanja obloženom elektrodom. a bolja nego kod MAG postupka zavarivanja punom žicom .bolji prijelaz struje u kontaktnoj vodilici i velika stabilnost luka .sjajna površina bez oksidnog sloja .produktivnost pri zavarivanju punjene žice veća je nego pri zavarivanju punom žicom Diplomski rad Antun Rosandić .nema ostataka sapuna .

naročito pri primjeni žica punjenih rutilnim mineralnim praškom .moguće zavarivanje kutnih zavara većih visina . mogućnost jednostavnije pripreme sa većim tolerancijama .s obzirom na svojstva jezgre praškom punjene žice (brzo skrućivanje troske) moguće je opterećenje velikim jakostima struje zavarivanja. Postoji više različitih sustava podijele punjenih žica. bolja produkcija zaštitnih plinova i troske kroz kupku zavara kao i bolje protaljivanje što je u pogledu nečistoće mjesta zavara dobro .manja je vjerojatnost pojave pogrešaka u zavarenom spoju.). masnoća površine.uz primjenu posebnih punjenih žica mogućne je zavarivati više prolaza bez prethodnog čišćenja troske .dobra zavarljivost korijena zavara na keramičkoj podlozi.jednostavno čišćenje zavara pri primjeni metalnim prahom punjenih žica .u odnosu na punu žicu.zbog tlačnog utjecaja troske i sporijeg ohlađivanja ljepši je izgled površine zavara izvedenog punjenom žicom. bez 30 Diplomski rad Antun Rosandić . poroznost i naljepljivanje što je čest slučaj kod MAG postupka zavarivanja punom žicom .vrlo dobra mogućnost zavarivanja u svim položajima.dobro provarivanje i premošćivanje kod zavarivanja opasnosti naljepljivanja . praškom punjena žica nije toliko osjetljiva na nečistoću žlijeba (korozija. što utječe na veliku produktivnost . Ovdje se navodi jednu od mogućih podjela punjenih žica. npr. a time i postizanje velikog koeficijenta taljenja. nego onaj izveden punom žicom .visoka vrijednost žilavosti materijala zavara i mala vjerojatnost pojave pukotina pri primjeni bazičnih punjenih žica. koje su izradile zavarivačke udruge različitih država.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova . korijena zavara.visoka stabilnost električnog luka u procesu zavarivanja .široko područje i jednostavno namještanje parametara zavarivanja .vrlo dobra mogućnost mehanizacije postupka pri primjeni rutilnih punjenih žica i robotizacije postupka pri primjeni metalnim prahom punjenih žica . itd.

samozaštite punjene žice c) Sastavu punjenja: .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri povišenim temperaturama .punjene žice kod kojih se pri zavarivanju koristi dodatna vanjska zaštita .za zavarivanje aluminija (Al) i legura aluminija .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri nižim temperaturama .žice izrađene u obliku potpuno zatvorene cjevčice .za zavarivanje visokolegiranih nehrđajućih čelika e) Položaju zavarivanja: .u obliku žice (od 0.za zavarivanje bakra (Cu) i legura bakra .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Punjene žice moguće je podijeliti prema: [6] a) Načinu izrade: .za zavarivanje niskolegiranih čelika .za zavarivanje u svim drugim položajima f) Obliku: .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od metalnog praha d) Namjeni: .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od mineralnih tvari • • rutilne punjene žice bazične punjene žice 31 .u obliku punjene trake (za navarivanje) Diplomski rad Antun Rosandić .5 mm) .9 do 4.za zavarivanje nehrđajućih čelika .žice izrađene u obliku profilirane cjevčice koja nije potpuno zatvorena b) Vanjskoj zaštiti u procesu zavarivanja: .za zavarivanje sučeonih i kutnih spojeva u vodoravnom položaju .

T-spoj. .križni. te oblik spoja i položaj zavarivanja. Parametri zavarivanja biraju se s obzirom na vrstu i debljinu materijala koji se zavaruje. . Zahtjevi koji se postavljaju na izbor pripreme žlijeba su: otvor treba da bude minimalan i dovoljan za ostvarenje kvalitetnog spoja sa što manje deponiranog materijala treba da svojim oblikom olakšava postizanje kvalitetnog spoja treba da bude prilagođen raspoloživim resursima za obradu ruba treba da bude prilagođen postupku zavarivanja 32 Diplomski rad Antun Rosandić . 3. .naliježući.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova g) Vanjskom izgledu: .kutni: . a utvrđuju se ispitivanjem na probnim uzorcima.sučeoni. Iz tog razloga izbor optimalnih parametara zavarivanja jako je bitan. Glavni parametri zavarivanja su: a) jakost struje zavarivanja b) napon električnog luka c) brzina zavarivanja d) promjer žice e) količina i vrsta zaštitnog plina Osim navedenih parametara zavarivanja na kvalitetu zavarenog spoja utječu i dužina slobodnog kraja žice.s pobakrenom površinom .s tamnom (oksidiranom) ili svijetlom površinom Najveći utjecaj na kvalitetu zavarenog spoja kod MAG zavarivanja imaju parametri zavarivanja.2 IZBOR POSTUPAKA ZAVARIVANJA I ŽLIJEBOVA Zavarene spojeve prema međusobnom položaju dijelova koji se zavaruju mogu biti: .prirubni. . . .rubni.preklopni.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na sljedećoj se slici daje prikaz osnovnih oblika žlijeba za zavarivanje i položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardu. Sučeoni: 33 (sa žljebljenjem korijena) (sa provarom korijena) Kutni: T-spoj Preklopni Rubni Križni Naliježući Prirubni Slika 3.7 Osnovni oblici pripreme žlijebova za zavarivanje i oblici zavarenih spojeva [7] Diplomski rad Antun Rosandić .

3 TEHNIKE SRODNE ZAVARIVANJU 3.3. Diplomski rad Antun Rosandić .8 Položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardima [6] 3. Pomoću plinskog gorionika metal se zagrijava do temperature izgaranja.nakon postignute temperature na metal se kroz sapnicu u gorioniku dovodi pod pritiskom mlaz čistog kisika i tako vrši izgaranje metala – odnosno rezanje. Proces se dalje odvija autogeno jer se oksidacijom slojeva metala oslobađa nova količina topline koja omogućava izgaranje daljnjih slojeva metala.1 Rezanje plinskim plamenom Plinsko rezanje je postupak razdvajanja metala izgaranjem metala u mlazu čistog kisika.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 34 Slika 3.

te dovođenje mlaza kisika na površinu metala.1) Acetilen Propan . aluminij i njegove legure. Povećanjem % legirajućih elemenata povećava se Diplomski rad Antun Rosandić . ovaj uvjet ispunjavaju svi čelici. Ovaj uvjet ne ispunjavaju svi čelici.C3H8 - Kisik O2 Uvjeti koji se trebaju ispuniti da bi proces rezanja bio izvediv: temperatura izgaranja metala u struji kisika mora biti niža od temperature topljenja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Gorionik za rezanje omogućava izvođenje procesa služi da održava gornju površinu metala na temperaturi izgaranja.butan Za rezanje: C2H2 C4H10 . temperatura topljenja oksida ne smije biti veća od temperature topljenja metala jer oksidi u krutom stanju stvaraju sloj koji sprečava dodir kisiku sa metalom. Oksidi u tekućem stanju su povoljni za širenje reakcije. Postupak plinskog rezanja se primjenjuje za izradu dijelova iz čeličnog lima i dijeli se ovisno o načinu vođenja gorionika na : strojno (u novije vrijeme numeričko upravljanje) ručni postupak (za pripremu ivica i tamo gdje strojno nije moguće) 35 Proces izgaranja čelika se odvijana sljedeći način: 3Fe + 2O2 = Fe3O4 + toplina Plinovi koji se najčešće koriste za plinsko rezanje su: Kao gorivi plin: - (3. količina topline oslobođena izgaranjem metala u struji kisika uz dovođenje topline iz plamena mora biti dovoljna da okolinu reza održava na temperaturi potrebnoj za početak rezanja. U slučaju neispunjenja ovog uvjeta rastaljeni metal se rasprskava pod pritiskom mlaza kisika i rezanje nije moguće.

Energija plazme nastala iz električnog luka koja pri udaru iona i atoma na anodu (osnovni materijal) doseže temperaturu i do 30 000 oC.3% ukoliko prelazi 0. Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić korišten je postupak plinskog rezanja kako strojni tako i ručni postupak.2 Rezanje plazmom Plazma je visoko energetska pregrijana smjesa plinova u električnom luku istosmjerne struje. gdje su molekule disocirane i djelomično ionizirane. Električni luk se uspostavlja između volframske elektrode i stjenke gorionika. 36 Prednosti ovog sustava su: Diplomski rad Antun Rosandić . Postoje dva osnovna principa rezanja plazmom: plazma rezanje sa direktnim lukom primjenjuje se za rezanje električki vodljivih materijala. 3. gdje se predmet koji se reže priključuje u strujni krug kao anoda plazma rezanje sa indirektnim lukom primjenjuje se i za rezanje električki ne vodljivih materijala.3. Granični sadržaji legirajućih elemenata: Cr do 2% već otežano rezanje iznad 5% ne može se rezati. Si do 4% W do 10% C do 0. Ukoliko se ne predgrijava dolazi do pojave mikro pukotina koje mogu biti duboke i opasne. Ni do 35% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova temperatura početka izgaranja pa količina dovedene topline iz plamena nije dovoljna da se takav čelik počne rezati. moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. Mn do 13% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0.2%.3%.3%. Zbog visoke koncentracije energije postupak se koristi se za rezanje svih vrsta materijala.3% potrebno ga je predgrijavati na temperaturu (200 – 400)o C radi smanjenja pojave tvrdih struktura u zoni trzanja.

vijcima). potrebna upotreba osobnih zaštitnih sredstava za operatere.3. Površine zaštićene postupkom metalizacije kod montaže čelične konstrukcije mosta prenose dinamička i statička opterećenja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova manji napon luka lakše održavanje luka (što naročito dolazi do izražaja kod ručnog postupka rezanja) Debljine materijala koje se mogu rezati plazmom su znatno manje nego kod plinskog rezanja a ovise o vrsti i snazi uređaja a orijentacijske mogućnosti ovisno o raspoloživoj opremi su: .za ručno rezanje do 50 mm Prednosti primjene plazma tehnike za rezanje materijala: brzina rezanja je znatno veća nego kod plinskog rezanja površina reza je čista i nije potrebna nikakva naknadna obrada (pozicije nakon rezanja mog ići bez posebne pripreme na ugradnju) Nedostaci plazma tehnike za rezanje materijala: zagađenje okolne ioniziranim česticama (potrebna oprema za odsis plinova nastalih pri plazma rezanju). 37 Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić postupak rezanja plazmom nije korišten iako stroj instaliran za plinsko rezanje ima instalirano i plazma rezanje ali ne postoji instalirana oprema za odsisavanje i filtriranje plinova. a takvi tarni spojevi potpuno prenose sile trenjem. Diplomski rad Antun Rosandić . Zaštita se izvodi s ciljem postizanja propisanog zadovoljavajućeg koeficijenta trenja µ među tarnim površinama u spoju.3 Zaštita tarnih površina naštrcavanjem materijala Postupak metalizacije naštrcavanjem u mostogradnji izvodi se u svrhu zaštite i pripreme tarnih površina spojeva s visoko vrijednim vijcima (VV. 3.za strojno rezanje do 125 mm .

vrši se zaštita sačmarenih površina metalizacijom žicom – štrcanjem pomoću plinskog plamena.5 mm kvalitete AlMg 5 (99. Nakon završnog pritezanja tj.5 bara). BSa 3 po HRN ISO 8501-1 ili HRN EN ISO 12944-4. Potrebna prosječna hrapavost od 40-60 mikrona dobivena sačmarenjem ispituje se odgovarajućim mjeračem ili usporedbom standardne odgovarajuće pločice («rugotest»).Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Postupak se koristi za sve tarne spojeve s VV-vijcima (klase 10. proizvod “Metco”. Udaljenost pištolja od površine je cca. kontrole pritegnutosti svih vijčano-tarnih spojeva s VVvijcima a prije nanošenja završnog premaza na vanjske površine čelične konstrukcije mosta pa tako i vanjske površine vijčano tarnih spojeva. Pripremu površine tarnih spojeva treba vršiti abrazivnim čišćenjem (sačmarenje) tako da zadovoljava uvjete trećeg stupnja čišćenja prema propisu za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije tj. Ukoliko se metalizirane površine ne ugrađuju odmah.140/85.9 ) kod montaže segmenata čelične konstrukcije mosta Zaprešić. a debljina metaliziranog sloja mora biti prosječno 100-150 mikrona prema HRN U.C2. 5% Mg ) prema HRN C. acetilen 1 bar.E7. vrši se brtvljenje svih tarnovijčanih spojeva na samim rubovima spojnih ploča (elemenata). Budući se nakon završene metalizacije tarnih površina vrši spajanje istih s VV-vijcima i pritezanje. iste je potrebno zaštititi papirom za ambalažu i odložiti u natkrivenom prostoru. preporučuje se manipulacija s metaliziranim površinama uz čiste i suhe rukavice. Žica mora biti promjera 33.100. 150 mm pod kutom 70-80°. a najkasnije nakon 2 sata. Odmah nakon sačamrenja. Širina metaliziranog pojasa je oko 100 mm (80-120 mm). brzina pomaka 35-40 m/min. Za metalizaciju se može primijeniti pištolj 11E. radni tlak zraka 6. Radna temperatura kod izvedbe zaštite je kao i za izvedbu AKZ-e od 5-40 °C. 80 % i temperaturi metala iznad rosišta zraka.5% Al. plinsko punjenje (kisik 28 bara. Ocjena čistoće sačmarenja kontrolira se vizualno uspoređujući sa slikovnim prikazom navedenih standarda. pri vlažnosti zraka max. Brtvljenje se vrši pomoću trajno elastičnog kita (preporuka je poliuretanski jedno-komponentni kit) preko Diplomski rad 38 Antun Rosandić . a sama metalizirana prevlaka se nanosi više puta unakrsnim prskanjem dok se ne dobije željena debljina.

Globalno projektiranje tehnologije izrade zavarene konstrukcije podrazumijevalo bi prije svega slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti u izradi konstrukcije. Ako nema Diplomski rad Antun Rosandić . WPS) koje sadrže osnovne informacije dostatne za provedbu zavarivanja sukladno predviđenoj koncepciji izrade zavarene konstrukcije ili proizvoda. IX). pouzdanosti i raspoloživosti zavarene konstrukcije. troškovima. a koja treba biti provedena na odgovarajući način od strane atestiranih zavarivača (npr. zahtjevima za kvalitetu. atestiranje) postupaka zavarivanja sukladno ugovornim zahtjevima (npr. ISO 15614-1:2004 (do 15. Nastojanje je da se uvijek unaprijedi tehnologija zavarivanja pa se dosadašnja iskustva (vlastita i iskustva drugih) iz proizvodnje i eksploatacije zavarene konstrukcije mogu koristiti u nastojanju izbora optimalnih parametara zavarivanja i povećanja sigurnosti. Kriterij za uporabu kita daje njegov isporučitelj. lokaciji. 39 3. vrijedila HRN EN 288). Na slici 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova kojeg je moguće nanošenje antikorozivnih premaza.9 se daje shematski prikaz slijeda aktivnosti kod verifikacije postupka zavarivanja. radnim uvjetima … Nakon što se usvoji globalna koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. Koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti tijekom izrade zavarene konstrukcije ovisi o čitavom nizu čimbenika: raspoloživoj opremi i kadrovima.4 WPAR (PQR) i WPS DOKUMENTI Projektiranje tehnologije izrade zavarenog proizvoda ili konstrukcije može se razmatrati u globalnom (širem smislu) i lokalnom (užem smislu). a uz što kraće trajanje kako bi aktivnosti zavarivanja na konstrukciji mogle započeti i završiti u predviđenim rokovima. odnosno u kojoj mjeri. pristupa se izradi pojedinih specifikacija postupaka zavarivanja (SPZ. rokovima izrade. Procedura verifikacije postupka zavarivanja treba biti napravljena što je moguće kvalitetnije. pristupa se detaljnoj razradi pojedinačnih aktivnosti vezano uz primjenu tehnologije zavarivanje. a kit se nanosi isključivo na suhu i čistu podlogu površina koje se brtve. ASME sec. VI 2004. Prva varijanta prijedloga atesta postupka ovisi o tome da li postoje iskustva i saznanja o zavarljivosti odabranog materijala ili ne. Nakon verifikacije postupka zavarivanja od strane akreditirane institucije i određene inspekcijske kuće. prema standardu HRN EN 287-1:2004). Detaljna razrada pojedinačnih aktivnosti vezano uz projektiranje tehnologije zavarivanja podrazumijeva prije svega verifikaciju (certificiranje.

a uz nazočnost ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova. Specifikacija postupka zavarivanja treba biti jasno istaknuta i dostupna na radnom mjestu. odnosno verificirana. U slučaju pozitivnih rezultata izdaje se atest postupka i dostavlja se izvođaču zavarene konstrukcije.. smanjiti troškove i unaprijediti kvalitetu tehnologije zavarivanja i zavarene konstrukcije. provode se potrebna ispitivanja i izdaju dokumenti koji determiniraju kvalitetu zavarenih spojeva. probne se ploče upućuju na ispitivanje u ovlaštene (akreditirane) laboratorije. Jednom verificirana i provjerena tehnologija zavarivanja može se primjenjivati u proizvodnji toliko dugo dok se ne promjeni niti jedan od uvjeta pod kojima je ta tehnologija odobrena. Trajanje i troškovi procedure verifikacije tehnologije zavarivanja i izrade odgovarajućih specifikacija postupka zavarivanja. Sljedeći je korak provedba eksperimentalnog zavarivanja uz registriranje svih relevantnih parametara zavarivanja. Nakon provedbe zavarivanja (i eventualne naknadne toplinske obrade ako se tehnologijom predviđa). Temeljem verificiranog atesta postupka. potrebe opreme za zavarivanje. potrebnog broja zavarivača i dr. nema osnove za izdavanje atesta i cjelokupna se procedura ponavlja. a uz mogućnost prisutnosti ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova dovoljno podataka potrebno je provoditi ciljane probe zavarljivosti i eventualne probe koje će dati pouzdanu procjenu ponašanja zavarenog spoja u uvjetima eksploatacije. Primjena računala može skratiti vrijeme potrebno za te aktivnosti. Ona je na određeni način vlasništvo tvornice i može biti poslovna tajna proizvođača zavarene konstrukcije. kao i proračuni različitih normativa. inženjer zavarivanja izrađuje specifikacije postupka zavarivanja sa podacima temeljem kojih zavarivač ili operater automata za zavarivanje pristupa zavarivanju. najviše ovisi o znanju i iskustvu tehnologa zavarivanja – europskog inženjera zavarivanja. U slučaju da rezultati ispitivanja svojstava zavarenog spoja u laboratoriju akreditirane institucije nisu zadovoljavajući. 40 Diplomski rad Antun Rosandić . Sukladno zahtjevima za kvalitetu.

Slika 3.) . Izgled makro presjeka zavarenog spoja je prikazan na sljedećoj slici: Mikrostruktura pojedinih zona zavarenog spoja je prikazana na sljedećoj slici: Diplomski rad Antun Rosandić ..1 Primjer PQR i WPS dokumenata karakterističnih zavarenih spojeva na mostu [3] Verifikacije karakterističnog sučeonog zavarenog spoja na mostu U radu se daju rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja (PF).tehnika pripreme žlijeba za zavarivanje .PQR (ASME sec.procjena glavnih parametara zavarivanja (jakost struje i napon. tip . dimenzije.baza podataka o osnovnom materijalu (grupa.) ..dodatni materijal .4.iskustveno dobiveni podaci . brzina zavarivanja.baze "znanja" .9 Procedura pri projektiranju tehnologije zavarivanja [8] 3. dogrijavanje ..Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova .. polaritet .plan zavarivanja .. Dodatni materijal je praškom punjena žica FLUXOFIL 19 HD (OERLIKON).ostali pomoćni računalni programi 41 Akreditirani laboratorij + Nadzor inspektora za zavar.ispitivanja zavarljivosti .WPAR (ISO 15614-1:2004 ) Procedure Qualification Record .. IX) WPS 1 WPS 2 WPS ..predgrijavanje. Osnovni materijal je čelik S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm. radove Ispitivanja metodama kontrole bez razaranja Ispitivanja razaranjem Prijedlog WPS-a specifikacije postupka zavarivanja Zavarivanje ispitne ploče & Registriranje parametara zavarivanja pri zavarivanju ispitne ploče Zapisnici ispitivanja sa i bez razaranja ..položaji zavarivanja . međuprolazna temperatura.redni broj i oznaka procedure . Welding procedure Approval Record .. Primjenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom (oznaka postupka zavarivanja 136) u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2).

300 : 1 - 2 % Nital Slika 3. 300 : 1 - 2 % Nital o 3 . 300 : 1 - 2 % Nital o 2 .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 42 o1 o2 o3 o 1 .10 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja Diplomski rad Antun Rosandić .

udarne žilavosti i probe savijanja.11 Shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3. izduženja. zatezne ili vlačne čvrstoće.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 43 Na spomenutom zavarenom spoju provedena su i ostala ispitivanja mehaničkih svojstava: ispitivanje tvrdoće po metodi HV 10 (za osnovni materijal. zonu utjecaja topline i zonu taljenja). ispitivanje granice razvlačenja.30 ZUT Zavar ZUT 186 186 184 187 186 184 207 203 224 225 236 240 226 224 227 224 227 226 236 242 228 230 214 208 184 186 186 186 186 185 Diplomski rad Antun Rosandić .1 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Osnovni materijala Osnovni materijal Linija mjerenja 1 -15 16 . ISPITIVANJE TVRDOĆE HV 10 S355J2G3 S355J2G3 Slika 3.

.20 60 58 59 66 61 51 60 58.5 a) Br. Mjesto Tip** Kut svijanja Opaska ) L0 [mm] Lk [mm] 3 4 5 6 TW . WPS sadrži samo osnovne instrukcije nužne za izvođenje zavarivanja.1 39 39.2 Rezultati vlačnog pokusa dobiveni na kidalici VLAČNI POKUS Br. W= Korijen..1 Bez pukotina **) D=Lice.2/1.T.10570 Z Mjesto loma ***) Opaska 1 2 TW TW 12.4 Rezultati pokusa savijanjem dobiveni na epruvetama iz zavarene ploče POKUS SAVIJANJEM.3 Rezultati udarne radnje loma izmjereni na epruvetama iz zavarene ploče UDARNA RADNJA LOMA ISO-V Br. .Nr. Mjesto Položaj žljeba Dimenzije.. .U.0 Rm A5 [%] an / on / on L0 [mm]: Min. . S=Bočno Temeljem provedenih ispitivanja od strane akreditiranog laboratorija i pozitivno ocjenjenih rezultata ispitivanja u tvornici se pristupa izradi WPS/SPZ procedura.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 44 Tablica3. D D W W 180 180 180 180 30 30 30 30 39. [mm x mm] 1 2 Temp. a na njemu je upisana šifra koja dotični WPS dokument povezuje sa odgovarajućim WPAR dokumentom koji je dostupan u službi zavarivanja. [°C] 1 Radnja loma [J] 2 3 Σn/n [J] TW TW SG-AW HAZ 10 X 10 . Instrukcija za zavarivanje koje se distribuiraju na radna mjesta na način da su dostupna zavarivaču i ostalim osobama čija je djelatnost vezana uz izvođenje i kvalitetu dotičnog zavarenog spoja.3 22 = Osnovni materijal = Čisti zavar GW GW **) TW = Pop. 22 [%] -W. tj.1 x 25 418 407 628 621 ***) GW SG 22. 30 (2.. Diplomski rad Antun Rosandić .3 Tablica 3. [N/mm2] Zahtijevane vrijednosti min. 355 [N/mm2] [N/mm2] 490 -630 Mjesto Tip** Dimenzije Re Rp 0. Tablica 3.2 39.presjek zavara AW = Čisti zavar WEZ = Z.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 45 WPS Slika 3.12 WPS/SPZ dokument izrađen temeljem provedenih i predstavljenih rezultata ispitivanja tijekom procedure verifikacije postupka zavarivanja (WPAR) [3] Diplomski rad Antun Rosandić .

300 : 1 - 2 % Nital o 2 . položaj zavarivanja i dr. su identični kao u prethodnoj točki).3.5. zaštitni plin. o1 o2 o3 o4 o5 o 1 . Svi ostali podaci vezani uz postupak zavarivanje (osnovni i dodatni materijal.13 .14 i tablica 3. 300 : 1 - 2 % Nital Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Rezultati verifikacije karakterističnog kutnog zavarenog spoja na mostu [3] 46 U nastavku se daju podaci vezani uz verifikaciju postupka tipskog kutnog zavarenog spoja limova debljine 20 i 30 mm slika 3.

5 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Br. 1 – 15 16 .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova o 3 . S355J2G3 2 % Nital 47 o 5 .24 1 – 15 1L 16 . 300 : 1 2 % Nital o 4 . o1 o2 o3 o4 o5 Osnovni mat. ISPITIVANJA TVRDOĆA HV 10 1L 1R Slika 3.14 Makro prikaz elemenata kutnog zavarenog spoja i shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3.13 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja.24 188 188 190 185 188 187 227 210 223 217 263 249 243 239 287 275 279 269 230 228 230 228 232 222 230 226 236 226 233 228 277 258 283 258 257 242 254 235 220 224 225 220 190 185 188 190 188 187 Osnovni materijala ZUT Zavar ZUT Osnovni materijal 1R Diplomski rad Antun Rosandić . 300 : 1 UZORAK BR. 300 : 1 - 2 % Nital Slika 3. Limija mjer. S355J2G3 ZUT Struktura zavara ZUT Osnovni mat.

Priprema prilagođena za REL+EPP zavarivanje slika 4. Korjeni zavar spoja se također zavaruje REL postupkom i služi kao dodatna podloga za EPP postupak kojim se zavaruje navedeni spoj.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 48 4 DETALJI KONSTRUKCIJSKOG OBLIKOVANJA NA MOSTU 4. Nakon toga slijedi zavarivanje sa vanjske(gornje) strane EPP postupkom. Diplomski rad Antun Rosandić . donji dio zavara se zavari REL postupkom u nadglavnom položaju sa vađenjem korjenskog zavara žljebljenjem i brušenjem.1.1 DETALJI ZAVARA KARAKTERISTIČNI ZA MOSNE KONSTRUKCIJE Na mostu se može uočiti više karakterističnih detalja konstrukcijskog oblikovanja.2 je zavar sa podlogom (čeličnom) koja se zavaruje REL postupkom u nadglavnom položaju na montaži. Slika 4.1 Detalj pripreme sučeonog asimetričnog montažnog X spoja – poprečni zavar na orto ploči Uzdužni zavar orto ploče slika 4. U želji da se istaknu detalji konstrukcijskog oblikovanja kod kojih se zahtjeva visoka kvaliteta zavarenih spojeva. u nastavku se daju primjeri karakterističnih detalja.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

49

Slika 4.2 Detalj pripreme montažnog uzdužnog zavarenog spoja orto ploče Zavarivanje donje lamele glavnog nosača slika 4.3 se izvodi REL postupkom bazičnom elektrodom uz predgrijavanje prije pripajanja i zavarivanja + dogrijavanje na temp. (200 300ºC) nakon zavarivanja u trajanju 3 - 4 sata. Po završetku dogrijavanja zavareni spoj omotati mineralnom vunom za visoke temperature. Dogrijavanje se izvodi u svrhu reduciranja vodika izmetala zavara.

Slika 4.3 Detalj pripreme montažnog poprečnog zavarenog spoja donje lamele

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

50

Za zavare na slikama 4.4 - 4.7 koji prikazuju detalje zavara uzdužnih koritastih ukruta i ukrućenja hrpta glavnog nosača «L» profilom odabrani postupak zavarivanja je MAG prahom punjenom žicom (rutilna obloga) u zaštiti CO2 plina. Problematika vezana za izvedbu kutnog zavara između hrpta poprečnog nosača i ortoploče slika 4.4 te uzdužne «L» ukrute i hrpta poprečnog nosača slika 4.5 je u tome da je otežano kvalitetno izvođenje kompltanog zavara zbog nepristupačnosti sa donje strane jer je gorionik za MAG postupak prevelik u odnosu na 35 mm visine oslobođenog prostora naponskim okom. Potrebno je naknadno dorađivati REL postupkom što uzrokuje dodatne troškove.

Slika 4.4 Detalj zavarivanja uzdužnih koritastih ukruta sa orto pločom i poprečnim nosačima mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

51

Slika 4.5 Detalj ukrućenja hrpta poprečnog nosača (stojnog lima) «L» profilom

Slika. 4.6 Detalj spojnog mjesta sekcije mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

zebra") slika 4. Diplomski rad Antun Rosandić .9. Nakon završene probne montaže slijedi čišćenje (pjeskarenje) i AKZ (temeljna zaštita). slika 4. Ukrupnjavanje podsklopova se radi na ravnoj podlozi ("tzv.8 gdje se slažu i zavaruju elementi za svaki pripadajući segment uz pomoć naprava.7 Detalj ukrućenja vertikalnog (stojnog) lima «L» profilom – izvedba na konstrukciji 4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 52 Slika 4.2 SPECIFIČNOSTI IZRADE SEGMENATA MOSTA U RADIONIČKIM UVJETIMA I MONTAŽE NA GRADILIŠTU Dosadašnji način izrade mostova u postojećim uvjetima tvornice daje zadovoljavajuće rezultate. Takvi zavareni segmenti se transportiraju na plato gdje se vrši probna montaža (simulira se stvarni položaj mosta). Svaki segmenat mosta se sastoji od niza podsklopova koji se sastavljaju i zavaruju u jednu cjelinu sa odabranim postupcima zavarivanja koji su ukratko opisani u detaljima konstrukcijskog oblikovanja.

Zatim slijedi zavarivanje vertikalnih Diplomski rad Antun Rosandić .10. Zavarivanje počinje uzdužnim zavarima na orto ploči.8 Izrada sklopa ortoploče mosta Zaprešić – Jankomir Slika 4.9 Probna montaža mosta Zaprešić . Nakon toga se zavaruju zavari na poprečnim nosačima.Jankomir Na gradilištu montaža kreće od stupova prema upornjacima na jednu i drugu stranu paralelno do upasnog segmenta koji se zadnji ugrađuje. Sva se zavarivanja izvode od sredine mosta prema krajevima.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 53 Slika 4. Nakon tih zavara zavaruju se uzdužni zavari na hrptovima glavnih nosača – uzvodni i nizvodni. Za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj na montaži se koristi montažni pilon slika 4.

Nakon toga slijedi ispitivanje zavara prema planu kontrole te ugradnja upasnih elemenata uzdužnih koritastih ukruta i "L" profila. Zavarivanja izvode atestirani zavarivači uz korištenje odgovarajućih i osušenih elektroda. Kod zavarivanja se koriste montažna pomagala za čija zavarivanja vrijede ista pravila kao i za konstrukciju. Takav redoslijed važi i za ostale segmente mosta. te se zavaruju poprečni zavari između orto ploča i donjih lamela hrptova glavnih nosača.Jankomir Diplomski rad Antun Rosandić . Nakon zavarivanja takva pomagala treba odstraniti plinskim rezanjem ili žljebljenjem . Kad su gotova zavarivanja navedenih elemenata zavaruju se ostaci ne dovršenih zavara iz radionice na dužinama 300 – 400 mm. Takva pomagala trebaju biti iz odgovarajućeg niskolegiranog čelika garantirane zavarljivosti.10 Montaža mosta Zaprešić . Slika 4. Istim redoslijedom se zavaruje i slijedeći segment.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 54 zavara na poprečnim nosačima. te naknadnim brušenjem uz osobitu pažnju kako ne bi došlo do oštećenja površina na koje su zavarena.

dimenzije proizvoda. jer se za duže vrijeme ne može nabaviti lim 16 mm odgovarajuće kvalitete. osiguranje i kontrola kvalitete u proizvodnji i montaži. Bitno je napomenuti da bitnu ulogu imaju proizvodne mogućnosti i vrijeme odnosno trenutak u kojem se proizvod radi. 2. 6. ugovor u kome se definiraju zahtjevi za kvalitetu i pouzdanost. operacije se mehaniziraju. kapacitet. postupci. kadrovi i rokovi. režimi. MIG. 7. kriteriji prihvatljivosti. oprema. načine zavarivanja (EPP. Za izradu u radionici i montažu na gradilištu izabiru se postupci obrade i zavarivanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4. Konstrukcijsku razradu treba raditi tim sastavljen od stručnjaka koji poznaju proizvodne mogućnosti proizvođača proizvoda. 5. 4. izbor materijala. Moguće je Diplomski rad Antun Rosandić . Unutar jednog poduzeća proizvodne mogućnosti se mijenjaju vremenom. projektiranje i konstruiranje obuhvaća proračun. ponekad će se koristiti lim debljine 20 mm umjesto 16 mm. radna površina. rokovi. Svaka varijanta će dati određenu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije i određene troškove. oblici žljebova i dodatni materijali. osiguranje i kontrola kvalitete u eksploataciji. propisi. Nabavlja se nova oprema. TIG. Na taj način će biti moguće isti proizvod možda jeftinije ali i kvalitetnije proizvoditi. dijelova i usluga ). klasifikaciju elemenata ( zavarenih spojeva) i sistema. Zbog velikog utjecaja projektiranja na izbor materijala neophodno bi bilo da zajednički rade projektant (konstruktor) i tehnolog zavarivanja. strojevi. Tu spadaju raspoloživi kadrovi. radne površine. opreme. Npr. U svakoj od navedenih faza moguće je dati različita rješenja. oblik i metode kontrole i dr. Ono rješenje koje daje traženu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije uz najmanje troškove je najbolje rješenje. kadrovi se šalju na izobrazbu. 3.3 MOGUĆNOSTI SMANJENJA TROŠKOVA I POVEĆANJA POUZDANOSTI 55 Promatramo li životni vijek proizvoda uočit ćemo slijedeće faze od nastajanja do korištenja: 1. Proizvodne mogućnosti poduzeća su često puta uvjetovane i situacijom na tržištu ( rokovi i cijena materijala. izrada i montaža. eksploatacija.…) oblik žlijeba. oblik. Mijenjat se može: materijal. proizvodne operacije npr.

lagana i robusna. dizajnirana za mehanizaciju automatskog zavarivanja. Prednosti uređaja su: mogućnosti zavarivanja u vodoravnom i vertikalnom položaju. u bilo kojem položaju u vodoravnoj. (proizvođač OERLIKON) za zavarivanje slika 4.11.1 dani su preporučljivi parametri zavarivanja za rad sa WELDYCAR prenosivim kolicima. nude kvalitetu automatskog zavarivanja. dodatnog materijala. strojeva ali uvijek sa ciljem postizanja zahtijevane kvalitete uz najniže troškove. 4.4 MOGUĆNOSTI PRIMJENE AUTOMATIZACIJE Tijekom izrade mosta Zaprešić – Jankomir primjenjivano je mehanizirano EP zavarivanje. Diplomski rad Antun Rosandić . brzo puštanje u rad. Nedostaci uređaja su: primjena uređaja ograničena na zavare koji su duži od 1 metra. žljebova. a u svrhu povećanja proizvodnosti probno su primijenjena WELDYCAR prenosiva kolica. jer se kod zavarivanja zavara manje dužine smanjuje učinkovitost zbog čestog premještanja uređaja gubi na produktivnosti u odnosu na poluautomatski MAG postupak. WELDYCAR su autonomna i prenosiva kolica s četiri kotača. okomitoj ili nagnutoj ravnini. nestabilnost plinske zaštite kod otvorenih montažnih radova. Rade kao nosač MAG gorionika krećući se uzduž zavara sa mogućnošću njihanja gorionika. U tablici 4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 56 postaviti bezbroj varijanti izbora postupaka zavarivanja. jednostavnost upotrebe.

OERLIKON Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 57 Slika 4.11 Prenosiva kolica za zavarivanje WELDYCAR.

0 21.31 2-6.6/ 62.6 49.16 11.2 2.3 1.97-3.2 2.3/ 45.prolaz 180 22 1.16 2.prolaz 220-240 1.2 2.prolaz 180 3.42 14.2 11.9 23.39 2-9.2 2.prolaz 220-240 23-24 1.2 2.2 2.4-14.0 21.prolaz 220-240 23-24 1.prolaz 180 22 1.42 24.97-3.5-24.2 2.6 51.4/ 44.1 23-24 12.3 21.5 mm 2) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.97-3.1) nadvišenje 0.6 70.42 13.80 2-7.8 6 5 4 3 2 1 Tablica 4.2-16.2 22 1.0 21.4-23.9 1.16 11.4-21.1 Parametri za automatizirano zavarivanje praškom punjenom žicom 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 58 .0-14.

97-3.prolaz 220-240 23-24 1.6 2.prolaz 220-240 23-24 1.prolaz 180 22 1.2 2.2 11.0 21.2 2.2 2.9 23.2 2.4-21.16 2.16 11.3) nadvišenje 0.1 1.9 1.4-14.80 2-7.8 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 59 .3 21.6/62.42 13.5 mm 4) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.42 12.5-24.16 11.3 24.0 21.2-16.4-23.39 2-9.97-3.prolaz 180 22 1.2 22 1.0-14.4/44.prolaz 180 3.0 21.97-3.2 49.6 70.2 2.31 2-6.prolaz 220-240 23-24 1.2 2.42 14.3/45.6 51.

2 NAČIN IZBORA KOOPERANTA I ISPORUČITELJA OPREME Izvoditelj će izvršiti odabir podizvoditelja (kooperanata i isporučitelja opreme) na osnovu provjere njihove podobnosti i zadovoljenja zakonskih uvjeta. Ovlašteni revident potvrđuje ispravnost rješenja u glavnom projektu na način propisan Zakonom o gradnji RH. Zahtjeve ovog Plana Izvoditelj će primjenjivati u svim fazama realizacije ugovora i prenijeti će ih na ugovore sa svojim podizvoditeljima.52/99) Nadzorni inženjer nadležan je za ocjenjivanje usklađenosti procesa građenja s građevnom dozvolom i Zakonom o građenju RH. za ocjenu usklađenosti kakvoće i opsega izvršenih radova. a provjera će obuhvatiti najmanje sljedeće elemente: Diplomski rad Antun Rosandić . br. naručiteljevim zahtjevima i očekivanjima. ugrađene opreme i proizvoda s zahtjevima navedenim u projektu. propisi i zakoni čine dio glavnog projekta i zajedno s ovim programom čini jednu cjelinu. tijekom radioničke izrade. norme. 5. Plan se primjenjuje u fazama ugovaranja s podizvoditeljima. te da li je kakvoća dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. strojarske montaže i elektro radova cestovnog mosta preko rijeke Save.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 PLAN I PROGRAM KONTROLE KVALITETE PRI IZRADI I MONTAŽI ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTA 60 Svrha ovog Plana je stvaranje preduvjeta za realizaciju ugovornih obveza u skladu sa važećim zakonima i propisima.1 ORGANIZACIJA Projektant je odgovoran za izradu glavnog i izvedbenog projekta i ocjenu usklađenosti projekta izvedenog stanja s glavnim i izvedbenim projektom. kao i jasno propisivanje načina utvrđivanja i dokazivanja ostvarene kakvoće. Konkretne specifikacije kakvoće.(N. 5.N.

nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku. pravovremenu izradu i predaju kompletne i o sadržaju ispravne primopredajne dokumentacije. uspostavljanje odgovarajućeg dokumentiranog sustava osiguranja kakvoće (program osiguranja kakvoće. .3 DOKUMENTACIJA Izvoditelj će izraditi i osigurati odobrenje za: . detaljan. mjesečno izvještavanje o stanju realizacije. osigurati prava Naručitelju. 61 Prilikom ugovaranja Izvoditelji i njegovi podizvoditelji moraju biti obvezni na: jasno definiranje zahtjeva za kakvoću dijelova i cjelokupnog mosta s pripadajućim zakonskim propisima. ispunjenje zahtjeva općih tehničkih uvjeta projekta. pogone. postupaka ispitivanja i kontrole. posjedovanje programa osiguranja kakvoće. te uvjeta definiranih u Zakonu o gradnji.terminski plan realizacije projekta. analiza svih postavljenih zahtjeva i pravovremeno postavljanje zahtjeva za izmjene i pojašnjenja. posjedovanje odgovarajućih kvalifikacija za opremu. . pravovremenu izradu i dostavu termin – plana (mora biti pregledan. proizvodne reference.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova posjedovanje ispravne registracije kod Privrednog suda za odgovarajuću djelatnost. 5. Diplomski rad Antun Rosandić . njihovih odjela i telefona. izradu i dostavu ovjerenog popisa osoba odgovornih za pojedine aktivnosti na realizaciji ugovora. odnosno Naručitelju i Izvoditelju na pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja radi nadzora nad kakvoćom i ostvarenjem plana realizacije ugovora. tehnoloških i financijskih resursa. postupke i izvršitelja. mora obuhvaćati sve faze i termine realizacije). te pravovremeno postavljanje zahtjeva za dostavom svih podataka za njihovu izradu. planovi kontrole) kojim će osigurati da projekt bude realiziran prema postavljenim zahtjevima.konstrukcionu razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. posjedovanje odgovarajućih kadrovskih.

.podloge za izdavanje uporabne dozvole.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova . postupak za pritezanje i kontrolu sile pritezanja VV-vijaka.plan kakvoće za izradu i montažu. projekt (tehnologija) izvođenja montažnih radova. odnosno Nadzornom inženjeru: konstrukcijsku razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. postupak za identifikaciju i označavanje dijelova. mjerenjima.). postupke svih tehnologija izvedbe i ispitivanja koji su od utjecaja na pouzdanost i funkcionalnost. . planove zavarivanja spojeva na montaži. Slijedeće dokumente Izvoditelj treba dostaviti na odobrenje Naručitelju. nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku. Diplomski rad Antun Rosandić . izvještaje o ispitivanju. projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta. postupke kontrole i ispitivanja specificirane u planovima kontrole (postupak za kontrolu mjera i oblika ispitivanja bez razaranja i dr. postupke zavarivanja i ateste postupaka. transport i skladištenje do početka ugradnje. postupak za obradu tarnih površina. tehnološki postupak izvođenja antikorozivne zaštite. evidenciji odstupanjima i korektivnim radnjama. planove kontrole i ispitivanja. (za montažne radove). planove kontrole za izradu i montažu. projekt (tehnologiju) izvođenja montažnih radova. postupak za pakiranje. 62 Prije početka izrade odnosno montaže podizvoditelji će izraditi i putem Izvoditelja osigurati odobrenje za: terminski plan izrade i montaže. postupak za probnu montažu čelične konstrukcije mosta u radionici. tehnološke postupke izrade dijelova čelične konstrukcije mosta.popis odobrenih odstupanja od izvedbenog projekta.

Dokazna dokumentacija kakvoće obuhvaća: dokumentaciju o podobnosti Izvoditelja i podizvoditelja za izvođenje radova. odnosno dostavu važećih. odnosno ovlaštenih institucija za izdavanje građevne i uporabne dozvole.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 63 Sve eventualne primjedbe na izrađenu dokumentaciju Izvoditelja i njegovih podizvoditelja Izvoditelj će usuglasiti s predstavnicima Naručitelja. izvješće o kontroli zavarivanja. izvješća o dimenzijskoj kontroli (geodetske izmjere mosta i dijelova mosta prije. prikupljanje i čuvanje atesta i izvještaja koji sadrže podatke o kakvoći i prihvatljivosti . odnosno podizvoditelj se obvezuju na provođenje programa. popis i potvrde kakvoće osnovnog i dodatnog materijala. izvješća o kontroli i ispitivanju prema planovima kontrole. izvješće o probnoj montaži. izvješće o ispitivanju tarnih spojeva. Tijekom izvođenja radova materijala i izvedenih radova. a izmjenu može odobriti samo funkcija koja je ovjerila originalnu dokumentaciju. ateste osoblja (zavarivača) i operatera za ispitivanje. Spisak izmjena i važećih dokumenata mora biti pristupačan Naručitelju. Pri izradi navedene dokumentacije Izvoditelj i njegovi podizvoditelji unutarnjom kontrolom u skladu s vlastitim sustavom osiguranja kakvoće i odredbama važećih zakonskih propisa osiguravaju ispravnost i funkcionalnost tehničkih rješenja i specifikacija kojima udovoljavaju zahtjeve Naručitelja. Diplomski rad Antun Rosandić Izvoditelj. kvalifikacija procesa i postupaka. te spojnih elemenata. Izvoditelj je dužan evidentirati sve izmjene dokumentacije lansirane u proizvodnju bez obzira na uzrok izmjene. izvješća o ispitivanju bez razaranja. odnosno njegovom predstavniku kao i dokument koji registrira povlačenje nevažećih dokumenata. za vrijeme i nakon izgradnje). s naznakom predlagatelja izmjene i odobrenjem izmjena. izvješće o kontroli sile pritezanja HV-vijaka.

građevinski dnevnik. Naručitelj i njegovi predstavnici imati će nesmetani pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja u svim fazama izrade. montaže i ispitivanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova izvješće o debljini i prionljivosti zaštitnih premaza. DIN 8559/84) . Teil 5/91) Diplomski rad Antun Rosandić . 64 Isporučitelj će osigurati ugovoreni broj primjeraka dokazne dokumentacije o kakvoći i predati Naručitelju prilikom primopredaje objekta. atesta i normi: . Detaljan plan kontrole Izvoditelj će osigurati i predati Naručitelju na prihvaćanje i odobrenje. izvješće završne kontrole montirane čelične konstrukcije mosta. Teil 5/86) . DIN 8557/91. zahtjevima projekta.4 KONTROLA KVALITETE Izvoditelj. Ti planovi će obuhvatiti sve faze izrade i montaže sa opisom načina i postupka kontrole. dnevnik zavarivanja i antikorozivne zaštite. važećim normama. a u svrhu nadzora. Teil 3 i 4/84. planovima kontrole i pisanim procedurama.limovi i profili (DIN EN10025/91) .4.zaštitni premaz (DIN 55928.ležajevi za konstrukciju(DIN 4141.dodatni materijal za zavarivanje (DIN 1913/84.1 Kontrola prije izrade u radionicama Prije početka izrade čelične konstrukcije mosta Izvoditelj i njegovi podizvoditelji provodit će: a) kontrolu kompletnosti dokumentacije za izvođenje i kontrolu b) prijemnu kontrolu nabavljenog materijala i opreme prema podacima iz odobrenih crteža.vijci visoke klase čvrstoće(DIN 267. 5. 5. Prilikom odobravanja planova kontrole Naručitelj će upisati svoje zahtjeve za prisutnost pojedinim važnim aktivnostima označivši ih kao točke svjedočenja (W) ili točke zastoja (H). Teil 1 i 2/84) . odnosno podizvoditelj provodit će kontrolne aktivnosti tokom izrade i montaže u skladu sa ugovorom. Temeljni dokumenti za planiranje i provođenje kontrolnih aktivnosti su planovi kontrole.

probna montaža (probna montaža izvodi se po pravilu u prisutnosti ovlaštenih predstavnika proizvođača čelične konstrukcije.5/91).4. kontrola krojenja i obilježavanja pozicija. (kontrola prijenosa šarži). Diplomski rad Antun Rosandić . kontrola čistoće površina prije zaštite i kakvoću izvedenih antikorozivnih premaza(DIN 55928 .br. kontrola kvalitete zavara (nerazorne metode) prema normi EN 25817/1992 (SL. izdavanje odgovarajućih izvješća o izvršenim kontrolama. kontrola odstupanja od linearnosti tlačnih ploča i ukrućenja prema smjernicama DASt Ri 012.br 41/64). skladištenja i otpreme. provjera načina i ispravnosti vođenja dnevnika izrade. Naručitelja.41/64).2 Kontrola u tijeku radioničke izrade Tijekom radioničke izrade provode se u skladu s planovima kontrole i pripadajućim kontrolnim postupcima slijedeće aktivnosti: identifikacija i sljedivost kakvoće ulaznih materijala.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova c) kontrola svjedočanstva o sposobnosti radionice za zavarivanje prema normi EN 719/94 (DIN 18800 . kontrola zavarivanja i pripreme za zavarivanje prema pisanim postupcima i crtežima. Teil 1.2/92) f) kontrolu atesta opreme za zavarivanje g) kontrolu kvalifikacija operatera za ispitivanje bez razaranja 65 5. dimenzijska kontrola prema odobrenim crtežima i normi za toleranciju mjera i oblika zavarenih konstrukcija EN ISO 13920/96 (Sl.list SFRJ. kontrola označavanja.Teil 4. zavarivanja i antikorozivne zaštite.list SFRJ. Izvoditelja montažnih radova i Projektanta). pakovanja.Teil 7) d) kontrolu atesta zavarivača(DIN EN 287. Teil 1/92) e) kontrolu atesta postupaka zavarivanja(DIN EN 288.

akt o imenovanju odgovorne osobe za nadzor radova Izvoditelja.4. provjera ispravnosti sredstava za rad i osposobljenosti osoblja za montažne radove. kontrola kalibracije opreme za zavarivanje. dokazna dokumentacija o kakvoći materijala i opreme koja se ugrađuje. preuzimanje građevinskih radova (kontrola i preuzimanje temelja). akt o postavljanju voditelja građenja. kontrola atesta zavarivača (DIN EN 287. (DIN EN 288.3 Kontrola prije početka montaže 66 Prije početka montaže (čelične konstrukcije mosta) provode se sljedeće kontrolne aktivnosti: prijemna kontrola dostavljene konstrukcije iz radionice podizvoditelja. Kontrola izvršenih radova Kontrola izvršenih radova tijekom montaže čelične konstrukcije mosta provodi se prema planovima kontrole i kontrolnim postupcima. Teil 1/92).4. tehnologije zavarivanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5. kontrola da li postoje svi geodetski podaci koji određuju položaj konstrukcije u prostoru. atesti zavarivača i postupci zavarivanja. planova kontrole i postupaka kontrole i ispitivanja. ispitivanje i pritezanje vijaka. sredstava za antikorozivnu zaštitu spojnih elemenata i ležaja. rješenje o upisu u sudski registar Izvoditelja i njegovih podizvoditelja. Kontrola tijekom građenja i montaže 5. kontrola pripremnih radova za montažu. kontrola atesta postupaka zavarivanja. izvedbeni projekt i dokumentacija za izvođenje i kontrolu radova. dodatnog materijala. pregled tehnologije montaže. Teil 1/92). projekt pripremnih radova i organizacija gradilišta.4 Kontrola kompletnosti dokumentacije na gradilištu Na gradilištu treba postojati: građevinska dozvola. a obuhvaća: Diplomski rad Antun Rosandić .

Primopredaja i tehnički pregled 5. pri čemu će se izvršiti slijedeće aktivnosti i nalaz zapisnički konstatirati: provjera kompletnosti konstrukcije mosta. kontrolu parametara zavarivanja.4.140/85. vizualnu.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova - 67 kontrolu tokom montaže i centriranja prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije (Sl. Navedene aktivnosti izvršava Izvoditelj uz prisutnost podizvoditelja prema potrebi. kontrolu tarnih spojeva spregnuti s vijcima visoke klase čvrstoće(DIN 18809/87.29/70).E7.5 Izvoditelj radova će organizirati završna ispitivanja i kontrolu na gradilištu u prisutnosti Naručitelja. HRN U. vizualnu kontrolu ispravnosti ugrađene i montirane konstrukcije. pregled dokazne dokumentacije o kakvoći i pouzdanosti izvedbe. pregled zategnutosti vijčanih spojeva. dimenzijsku i kontrolu obilježavanja zavara. DIN 18800 Teil 7). Naručitelja i nadzornog inženjera. te popis svih učesnika. O izvršenim aktivnostima Izvoditelj će sastaviti zapisnik koji sadrži: datum završnog pregleda. Diplomski rad Antun Rosandić . kontrolu izvršene antikorozivne zaštite(DIN 55928 Teil 5/91).br. kontrolu pripreme spojeva za zavarivanje. predmet završnog pregleda. kontrola tehničkih zaštitnih mjera. završnu kontrolu. nalaz s eventualno uočenim neusklađenostima i obavezom tko i do kada mora iste otkloniti. dimenzijska (geodetska) kontrola ugradbenih mjera. kontrolu kakvoće zavara (nerazorne metode). kontrolu mjera i oblika.list SFRJ.

uz predočenje zapisnika o izvršenju istog. Na temelju zapisnika o izvršenom završnom pregledu i primopredaji Naručitelj organizira tehnički pregled kako bi ishodio uporabnu dozvolu. predaje dokazne dokumentacije kakvoće. uklanjanja otpada i viška materijala s gradilišta izvršava se primopredaja ugovorene izvedbe. [3] Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 68 Po uspješno obavljenom završnom pregledu.

te mogućnosti primjene automatiziranog MAG postupka kod izvođenja većih duljina zavara na orto ploči i hrptovima glavnog nosača. Pored toga detaljnije se obrazlažu aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete u izradi mosta u zavarenoj izvedbi. Primijenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2). Kao reprezentativni primjer gradnje mostova u čeličnoj konstrukciji odabran je čelični most na autocesti Zagreb – Macelj. na dionici Zaprešić – Jankomir. primjena naprava za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj. te su dani rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja. Kroz detalje iz gradnje zavarenih čeličnih konstrukcija mostova (most na relaciji Zaprešić – Jankomir) pokazani su karakteristični elementi konstrukcijskog oblikovanja. te prednosti i nedostaci primjene ovog uređaja. Pri gradnji ovog čeličnog mosta primijenjeno je: ručno elektrolučno zavarivanje (REL). kao suvremenog pristupa tehnologiji zavarivanja u mostogradnji. U eksperimentalnom dijelu rada se obrazlaže verifikacija postupka elektrolučnog zavarivanja MAG postupkom uz primjenu prahom punjenih žica i vanjske CO2 plinske zaštite.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6 ZAKLJUČAK 69 U diplomskom radu se obrazlaže primjena tehnologije zavarivanja u mostogradnji. Nakon verifikacije postupka zavarivanja uslijedila je primjena ovog postupka u radioničkoj izradi segmenata mosta. Daje se osvrt na postupke elektrolučnog zavarivanja koji se najčešće primjenjuju u mostogradnji. elektrolučno zavarivanje pod praškom (EPP). Navedeni su parametri zavarivanja kod primjene prenosivih kolica za zavarivanje WELDCAR. Diplomski rad Antun Rosandić . Osnovni materijal bio je čelik oznake S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm. Probna primjena ovog uređaja pokazala je njegovu neučinkovitost kod zavarivanja zavara duljine manje od 1 m zbog vremena koje se utroši na preseljenje i pozicioniranje uređaja. te elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog plina CO2 (MAG).

Slavonski Brod. Zvonimir: Zavarivanje.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 LITERATURA [1] Milosavljević. Kožuh. 2005. Zoran. Dragan. Slavonski Brod. [4] Juraga . 2005. 2002. Ivan. Sarajevo. Mato: Pogreške u zavarenim spojevima. Građevinska knjiga. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. 1998. 36. [8] Samardžić. Automatizacija u zavarivanju i srodnim postupcima. HDTZ. www.: Osnovi čeličnih konstrukcija. Božo. Radojković . Kožul. Topić. str. [6] Samardžić. 70 [3] Tehnička i tehnološka dokumentacija tvornice Montaža – Đuro Đaković. 4-1 . Vedran: Studentski digitalni udžbenik – Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija. . Diplomski rad Antun Rosandić . 1998. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. [5] Omer. Anto. 1986. Despotović. Pašić: Zavarivanje.hr/kth/zavar [7] Lukačević.109-118.sfsb. . 1998. M. Kruno. Slavonski Brod. Ivan. 2001. savjetovanje Društva za tehniku zavarivanja. Klarić Štefanija. . Bratislav: Čelični mostovi. [2] Buđevac. M. B. str. Zadar. Beograd. Živčić. Božo: Model informacijskog sustava za projektiranje tehnologije zavarivanja. Stipanić. Univerzitetska knjiga Svjetlost. Beograd.4-13. Građevinska knjiga. Kuzmanović. Ljubičić. Ivan. Despotović. Zagreb.

hrbat glavnog (crtež br.01 .06.ortoploča segment V nosača – uzvodni segment V (crtež br.34 – 0002) Prilog 5: Tehnološka karta br.poprečni nosač TYP 6 (crtež br. 0105) Prilog 7: Tehnološka karta br 05 .34 – 022A) Prilog 2: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za orto ploča – segment V (crtež br.06. 0209) Prilog 6: Tehnološka karta br 02 .34 – 105A) Prilog 3: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za hrbat glavnog nosača uzvodni (crtež br.06.34 – 209A) Prilog 4: Plan krojenja hrpta i ortotropne čelične ploče – raspored materijala (crtež br.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 8 PRILOZI Prilog 1: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za poprečni nosač TYP 6 (crtež br. 0022) Prilog 8: Tehnološka karta br 07 – karakteristični zavari orto ploče i donje lamele 71 Diplomski rad Antun Rosandić .06.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful