Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

1

1 UVOD Mostovi su građevinski objekti na saobraćajnicama i služe da premoste prepreke kao što su riječni tokovi, kanali, jezera, doline, morski tjesnaci, saobraćajni putovi, i dr., tako da prolaz ispod mosta bude slobodan. Svojim impozantnim dimenzijama, skladnim oblikom i vitkim linijama postaju prepoznatljiv dio krajolika. Visokim dosezima u području graditeljstva su nezamjenljiv dio graditeljske i kulturne baštine. Povijesni razvoj građenja mostova usko je povezan sa mogućnostima korištenja različitih materijala za gradnju. Tako se u ranijoj povijesti mostogradnje izdvaja vrlo dugo razdoblje gradnje drvenih i kamenih mostova. Najstariji sačuvani su kameni mostovi od kojih su mnogi još i danas u upotrebi. Uz drvo, kamen, beton, armirani beton i čelik se ubraja u starije građevinske materijale i primjenjuje se više od 120 godina. Čelik je materijal koji ima široku primjenu, te ga se stalno poboljšava načinom proizvodnje što je rezultiralo pojavom sve kvalitetnijih vrsta čelika na tržištu. Do kraja 15. stoljeća znalo se samo za elemenata za spajanje i ukrasa. Lijevano željezo je prvi put upotrijebljeno kao građevinski materijal za lučni most raspona 30 m sagrađen (1777 - 1779) preko rijeke Severn u Engleskoj [1] koji se još i danas nalazi na spomenutoj lokaciji. Pojedini dijelovi su izliveni i međusobno spojeni spojnim elementima od kovanog željeza. Primjena lijevanog željeza je ograničena zbog relativno loših vlačnih svojstava. Poseban značaj u metalurgiji ima peć koju je Henri Cort (1784) uveo za proizvodnju kovanog željeza u većim količinama. Dobra su svojstva kovanog željeza to što ima dobra tlačna i vlačna svojstva. kovano željezo koje se dobivalo u malim

količinama taljenjem direktno iz rude. Upotrebljavalo se najčešće za izradu alata, oružja,

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

2

Slika 1.1 Most preko rijeke Severn [1] Najveći značaj za razvoj upotrebe čelika za izgradnju mosnih konstrukcija imao je engleski inženjer Henry Bessemer (1855) pronalaskom postupka koji je omogućio dobivanje čelika u velikim količinama. Daljnji važan korak u istom pravcu učinio je Thomas (1899), koji je Bessemerov postupak prilagodio i za preradu sirovog željeza dobivenog iz ruda sa povećanim sadržajem fosfora. Postupcima Bessemera i Thomasa, kojima treba dodati ne manje značajan i Siemens-Martinov postupak za dobivanje velikih količina čelika, bili su ispunjeni svi uvjeti za najširu primjenu čelika, posebno u gradnji mostova.[1] Odabirom materijala bitno se utječe na tehničke karakteristike konstrukcije, kao i na troškove izrade i održavanja, odnosno na ukupnu cijenu izgradnje. Sve veća upotreba čelika za izradu mosnih konstrukcija dolazi sa razvojem valjaoničke proizvodnje profila i limova. Suvremena tendencija je sve veća upotreba limova radi lakšeg spajanja, olakšanja mase zavarene konstrukcije, kao i prelaska na površinske sisteme konstrukcija. Danas se za gradnju čeličnih mostova najčešće upotrebljavaju:[2] - za viseće (kabelske) čelična žica (Rm 1400 - 1800 N/mm2) i Re (1250 - 1400 N/mm2) - za konstrukciju (Rm 450 - 850 N/mm2) i Re (350 - 500 N/mm2)

Obzirom na namjenu razlikuju se sljedeće vrste mostova: pješački cestovni željeznički akvadukti Antun Rosandić

Diplomski rad

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova plinovodni naftovodni toplovodni i dr. mostovi.

3

Obzirom na konstrukcijsku izvedbu i mogućnost pokretanja razlikuje se: pokretni i (pokretanjem dijela mosta se oslobađa prolaz ispod mosta) nepokretni mostovi.

Iako su nepokretni mostovi daleko zastupljeniji u odnosu na pokretne i o njima će se u svakom slučaju više govoriti, ima situacija kada se grade i različite varijante pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Na slici 1.2 se daje shematski prikaz različitih varijanti pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Obzirom na izvedbu u odnosu na zapreku koju se premošćuje i položaj u tlocrtu razlikuje se: okomiti i (koji prelaze zapreku okomito) kosi mostovi (koji prelaze zapreku pod kutom)

Obzirom na način prijenosa opterećenja razlikuje se: lučni gredni okvirni ovješeni i viseći mostovi.

Općenito se mostovi sastoje od gornjeg i donjeg dijela tzv. stroja (slika 1.3). Donji stroj služi da prenese vertikalno i horizontalno opterećenje sa gornjeg stroja na tlo a sastoji se od: temelja, stupova i upornjaka.

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4 Slika 1.2 Različite varijante konstrukcije pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi [2] Diplomski rad Antun Rosandić .

Diplomski rad Antun Rosandić . ograde. izolacije.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 Slika 1. Uvijek treba nastojati da se most skladno uklopi u okoliš jer je izgled mosta jedan od značajnih elemenata i ograničenja kod projektiranja i gradnje. visina nosive konstrukcije. broj i veličina raspona. odbojnika. pješačke staze.3 Osnovni elementi mosta (gornji i donji stroj) sa pripadajućim dijelovima [2] Gornji stroj služi da premosti zapreku te preuzme statička i dinamička opterećenja nastala uslijed vlastite težine i opterećenja (cestovnog. željezničkog saobraćaja. kolnika. Racionalnost se postiže optimizacijom osnovnih parametara među koje se mogu svrstati: vrsta materijala. a sastoji se od: nosive konstrukcije. rasvjete i odvodnje. visina nivelete iznad tla. ležaja. temperaturnih dilatacija). vrsta upornjaka i stupova i način temeljenja. prelaznih konstrukcija. statički sustav.

armirano betonski i metalni mostovi. 6 Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Obzirom na vrstu materijala od kojega su građeni razlikuju se: kameni. drveni. betonski.

a debljina 35. Donji pojasevi glavnih nosača sastoje se od pojasnih lamela širina 70 cm.0 m i konzolno prelaze preko glavnih nosača.2 2.50 m. Izgled i gabaritne dimenzije spomenutog mosta prikazani su na slikama 2. Kod ovakve dispozicije samo jedan stup nalazi se u području vode. Radi se o mostu u zavarenoj izvedbi. koja je ukrućena uzdužnim rebrima "U" poprečnog presjeka. Razmak glavnih nosača je 7. međusobno povezana poprečnim nosačima. poprečnim spregovima i čeličnom ortotropnom pločom kolnika.0 m.5 cm. na dionici Zaprešić – Jankomir. a postavlja se preko rijeke Save. Kut kosine prijelaza u osovini autoceste iznosi 30°. Poprečni nosači dolaze na razmaku maksimum od cca 4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 2 IZBOR REPREZENTANTA – ČELIČNOG MOSTA U ZAVARENOJ IZVEDBI Kao reprezentant je odabran čelični most na autocesti Zagreb – Macelj. pa je most projektiran kao kosi objekt. i to već relativno blizu obale u plitkoj vodi.20 m. Na dijelu korita rijeke Save za malu i srednju vodu projektirana je čelična konstrukcija mosta preko tri otvora sa rasponima 50 + 100 + 50 m. 50. Čelična konstrukcija sastoji se od čelične ortotropne ploče debljine 12 mm. Debljina hrpta glavnih nosača iznosi od 12 mm (polje).1 TEHNIČKI OPIS MOSTA Trasa autoceste koso prelazi rijeku Savu. Ova rebra dolaze na međusobnom osnom razmaku od 55. a visina hrpta glavnih nosača je promjenjiva i iznosi u sredini i na krajevima mosta 2. visina 70 cm. a visina konzolnog dijela od 70 Diplomski rad Antun Rosandić . Konstrukcija riječnog dijela gornjeg stroja je čelična rasponska konstrukcija koja se sastoji iz dva punostjena limena nosača promjenjiva visine.1 i 2. Debljina hrpta je 12 mm. a iznad riječnih stupišta (SI i SII) iznosi 4. 14 mm i 16 mm (ležaj). 80 i 100 mm.

Broj montažnih nastavaka određen je u radioničkim nacrtima i iznosi 17. vijke i vezice iznosi cca 1200 tona. Ploča kolnika će se i kod montažnih nastavaka spojiti zavarivanjem. uključujući dodatak cca 1. U poprečnom smjeru konstrukcija je u svakom poprečnom nosaču ukrućena poprečnim spregovima. Cjelokupna čelična konstrukcija izraditi će se iz čelika kvalitete S355J2G3 (St. na osnovu čega je i izvršen iskaz i proračun težine čelične konstrukcije. a montažni nastavci predviđeni su sa visokovrijednim pred napregnutim vijcima. a u sukladno standardu EN DIN 10025. Proračun cjelokupne rasponske konstrukcije je proveden prema novom "Pravilniku o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova" od siječnja 1991.52-3N). Ukupna težina čelične rasponske konstrukcije mosta. U statičkom proračunu obuhvaćeni su svi nosivi elementi konstrukcije i izvršen je raspored materijala prema pokriću momentne površine.5% za zavarene spojeve. 8 Diplomski rad Antun Rosandić . automatskim EP postupkom.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova do 30 cm. Donji pojas poprečnih nosača je debljine 15 mm i širine 25 cm. godine. Konstrukcija će se izvesti u zavarenoj izvedbi.

na dionici Zaprešić – Jankomir [3] Diplomski rad Antun Rosandić .1 Izgled i gabaritne dimenzije čelični mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 9 Slika 2.

Na čeličnom dijelu mosta kolnički zastor se sastoji iz sloja specijalnog asfaltbetona "ASFALTIC" ukupne debljine 10 mm. Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10 Slika 2. Potrebno je također izvesti AK zaštitu cjelokupne čelične konstrukcije mosta. Izolacijski slojevi ispod asfalta kolnika su tipa "ESHA ISOTEX". Ukupna debljina asfaltnih i izolacijskih slojeva na kolniku čeličnog dijela mosta iznosi 10 . dok se srednji raspon (100 m) čelične konstrukcije predviđa u slobodnoj montaži ili također kao i krajnji otvori – na skeli.2 Fotografija čeličnog mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj.15 mm. na dionici Zaprešić – Jankomir tijekom završne faze montaže na gradilištu Predviđa se izvedba krajnjih polja čelične konstrukcije na skeli. Izolacija rubnjaka i zaštitnih traka na čeličnom dijelu mosta izvodi se antikorozivnom i mehaničkom zaštitom na bazi dvokomponentnih epoksidnih smola od "ROAD COAT" materijala.

To je tzv. Suvremeni europski zahtjevi za kvalitetu su jasniji i znatno stroži i oni su definirani standardom HRN EN 25817. g. a navedeni su u tablici 2.2 ZAHTJEVI ZA KVALITETU Zahtjevi za kvalitetu zavarenih spojeva u domaćoj mostogradnji temelje se još uvijek na propisima starim preko 40 godina. Službeni list SFRJ iz 1964. 11 Diplomski rad Antun Rosandić . Zavareni spojevi klase S su najviše klase i tu se zahtjeva viši opseg metoda kontrole kvalitete.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2. I i II.1. Prema tome standardu zavareni spojevi su rangirani u klase S.

kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija gnijezda 5.3 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.5 s d < 0.3 a 3 mm 4% d < 0. Šupljine i poroznosti 2011 2012 2014 2017 Moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti i garnične vrijednosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranoj ili lomnoj površini b) najveća dimenzija pojedinačne pore za . 1<1 mm2 ). osim mikro pukotina ( h .kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine h < 0.sučeljeni zavareni spoj .sučeljeni zavareni spoj .4 s h < 0.sučeljene zavarene spojeve .5 a 4 mm d < 0.4 s d < 0.3 a 2 mm ili ne veće od debljine Diplomski rad Antun Rosandić . Kraterska pukotina 3.4 a 4 mm 4% 2% 104 Dopušteno Nedopušteno Opaske Niska B 12 Granične vrijednosti nepravilnosti za skupine ocjene Srednja C Visoka D Nedopušteno 1% d < 0. Naziv br. nepravilnosti Oznaka po ISO 6520 1.1 Kriteriji prihvatljivosti pogrešaka u zavarenom spoju sukladno HRN EN 25817 [4] Red.3 s d < 0. Kraterske pukotine ( vidjeti br. Mora se ispitati je li porama pokrivena neka druga nepravilnost.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Tablica 2.3 s h < 0. Dopušteno područje poroznosti mora biti na ograničenoj površini.4 a 3 mm ili ne veće od debljine 2 mm h < 0.5 a 5 mm d < 0. Gnijezdo pora 2013 Cjelokupno područje jednog gnijezda mora se zbrojiti i izraziti u postocima ( % ) od većeg od područja : obujmice oko čitavog gnijezda ili kružnice promjera jednakog širini zavara.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija pojedinačne pore 4.3 s d < 0. Crvaste i cjevaste šupljine 2015 2016 Druge nepravilnosti za : .5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0. 2.5 s d < 0.4 a 3 mm 16 % 8% d < 0.4 s d < 0. Moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti i granične vrijednosti nepravilnosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranu ili lomnu površinu b) najveća vrijednost zbroja za .5 s h < 0.5 a d < 0.5 s h < 0. ) 2.sučeljene zavarene spojeve . Pukotine 100 Sve vrste pukotina.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .

Uključak bakra Pogreška u vezivanju 3042 Nedopušteno 8.5 s h < 0.3 s h < 0. 1.2 s h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine 13 h < 0.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .sučeljene zavarene spojeve . Uključci čvrstih tijela (osim bakra) 300 Druge nepravilnosti za : . 2 mm max. 401 Dopuštene.3 a 2 mm ili ne veće od debljine 7.5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.4 s h < 0.5 mm Nedopušteno h s Slika A h zadani provar stvarni provar Slika B s t stvarni provar zadani provar Slika C Diplomski rad Antun Rosandić . Nedovoljni provar 402 Zadani provar Stvarni provar Druge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0.5 s h < 0. i ne blizu površine nedopušteno 9.4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0. ali samo isprekidane.sučeljene zavarene spojeve .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6.1 s max.

1 b max.25 b max. 2 mm a Razmaci. 7 mm 13. 4 mm h < 0.1 a max.25 b h < 1 mm + +0.5 mm h 12.15 b max. Zajed 5011 5012 h Blagi prijelaz se dopušta h < 1.2 a max.15 b h < 1 mm + +0. Loše namješten kutni spoj h Prekomjerni ili nedovoljni razmak rebra h<1 mm-0.0 mm h < 0. 5 mm b h max.5 mm h < 1. Preveliko nadvišenje 502 Blagi prijelaz se dopušta h < 1 mm + +0. 11. 5 mm stvarna debljina b zadana debljina h < 1 mm + +0. 3 mm 14 h < 0. 4 mm h < 1 mm + +0. 3 mm h Diplomski rad Antun Rosandić .1 b max.3 a max.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10. koji odgovarajuću vrijednost prekoračuju. Preveliko nadvišenje 503 h < 1 mm + +0.5 mm-0. 10 mm max. moraju se u određenim slučajevima izvesti nadomještanjem debljine zavara.5 mm-0.

1 a Nedopušteno zadana debljina max. 1 mm h a 16.6 b max. Ukoliko nije drugačije propisano. 3 mm stvarna debljina zadana debljina h a 15. 5 mm Slika A .1 t. 2 mm stvarna debljina max. Prokapljina 5041 Dopušteno Slučajna mjestimična ispupčenja dopuštena 18 Posmaknutost 507 Granična vrijednost odstupanja svodi se na idealan položaj. 5 mm h < 1 mm + +0.15 b max.2 b max. 3 mm 17. max. 4 mm h < 1 mm + +0.Poprečni zavareni h t t max. Prekoračenje debljine kutnog spoja Za mnoge slučajeve prekoračenje zadane debljine nije razlog za odbacivanje h < 1 mm + +0. Preveliko nadvišenje u korijenu 504 h < 1 mm + +1. ako je stvarna debljina postignuta dubljim provarom Duge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0. 2 mm t h < 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 15 14. max.3 b max.5 t. h t h t t Slika B . ) " t " se odnosi na tanju stijenku.2 b t b h max. 4 mm spojevi h < 0.Limovi i uzdužni zavareni spojevi h < 0. 3 mm Diplomski rad Antun Rosandić . idealan položaj dobiva se kada se srednje izvodnice dijelova poklapaju ( poglavlje 1. max.25 t. Potkoračenje debljine kutnog spoja Kutni spoj s vidljivim potkoračenjem debljine neće se računati kao pogrešan.3 a max. 5 mm h < 1 mm + +0. 4 mm h < 0. max. 3 mm max. 4 mm h < 1 mm + +0.15 t.3 mm + 0.

h4 h3 h5 = h h h1 0.15 a 509 b h < 0. h < 2 mm + +0.15 s ili 0. vrsti osnovnog materijala i naročito o sklonosti stvaranju pukotina 25.15 a Ukupna veličina nepravilnosti h h5 h4 h2 h6 h3 Diplomski rad Antun Rosandić .1 t. Uleknuti korijen 515 a Blagi prijelaz se dopušta h < 1. 1 mm h < 2 mm + +0.25 s ili 0. max.2 s ili 0. Kratke nepravilnosti h < 0. Preklop 23.2 a max. 511 Blagi prijelaz se dopušta Dugačke nepravilnosti : nedopuštene 16 h < 0.5 mm h h < 1 mm h < 0. 0. Onečišćenje kapljicama metala 602 Dopustivost ovisi od namjene Za debljine "s" ili "a" < 10 mm mogu se 26. Oštećenje lukom 601 Dopustivost ovisi o daljnjoj obradi površina.2 t.5 mm + +0. 2 mm 20.25 a 0.05 t.5 mm Zajed u korijenu 5013 h 506 Kratke nepravilnosti dopuštene Nedopušteno 22.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 19.5 mm h < 1. Neispunjeni presjek Nasjeli zavar h t max.2 a 0. Pogrešan početak zavara 517 Dopušteno Nedopušteno 24.15 a z1 21. Višestruke nepravilnosti u jednom presjeku h5 h1 h2 h3 h1 h4 propisati posebni uvijeti. Prevelika nejednolikost kutnog spoja h z2 512 Podrazumijeva se da asimetričnost kutnog spoja nije izričito propisana.

. te kao točke zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Witness Point .točka zastoja uz poželjnu prisutnost kontrole.3 SLIJED PROIZVODNIH I KONTROLNIH AKTIVNOSTI PRI IZRADI MOSTA Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti pruža mogućost brzog i lakog sagledavanja aktivnosti pri izradi zavarenog proizvoda. npr.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 17 2.). Za to je nužna čvrsta međusobna povezanost iskusnih tehnologa praktičara i radnika koji sudjeluju u izvođenju proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. jasne i nedvosmislene tehnologije..Za segment 5 mosta prilog 1 . mehanička ispitivanja. Nakon što se izradi slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. Diplomski rad Antun Rosandić . Kod točke zastoja uz ugovoreno poželjno prisustvovanje nadzornog organa kontrolnu aktivnost provodi kontrolor proizvođača ukoliko se iz određenih razloga nije pojavio nadzorni organ. Kada kontrolu provodi djelatnik određene nadzorne kuće.točka zastoja uz obveznu prisutnost kontrole.. npr. međufazna kontrola. tlačna proba. Obzirom na značaj i specifičnosti proizvodne aktivnosti se mogu definirati kao točke. svaku od navedenih aktivnosti potrebno je detaljno razraditi i provesti sve aktivnosti koje obuhvaća priprema proizvodnje (propisati tehnologiju izrade.7. S obzirom na značaj tih aktivnosti kontrolu kvalitete u pojedinim točkama (fazama) proizvodnog procesa mogu provoditi neposredni izvođači proizvodne aktivnosti (samokontrola) ili djelatnici službe kontrole i/ili djelatnik ovlaštene nadzorne kuće. i dr. normative.). dok kod točaka zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ne smije se nastaviti proizvodnja bez obavljene kontrole od strane nadzornog organa (iako se ovo u praksi gotovo nikada ne dešava). tada se pojedine točke zastoja radi kontrole kvalitete mogu temeljem ugovora i propisa definirati kao točke zastoja uz poželjno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Hold Point . To nisu jednostavne aktivnosti. odnosno elementarne aktivnosti. alate i naprave. što jednostavnije. kontrola manje složenih sklopova i dr. Nakon izrade i usvajanja slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti slijedi detaljna razrada tehnoloških operacija – aktivnosti. pogotovo kada se polazi sa stajališta dovoljne.) i kontrola i osiguranje kvalitete.

Nedostaci REL postupka zavarivanja mala brzina zavarivanja što ima za posljedicu nizak učinak 1 – 2 kg/h.Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom . Postupci te vrste su najzastupljeniji i nezamjenjivi u metalnoj industriji kod izrade čelične konstrukcije kako u radionicama tako i na gradilištima. Uređaji za zavarivanje spadaju u red najjeftinijih.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 3 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU KOJE SE KORISTE U MOSTOGRADNJI U RADIONIČKIM UVJETIMA I NA GRADILIŠTIMA 3. Rukovanje uređajima je jednostavno.Zavarivanje pod zaštitom praha 18 MIG / MAG . Najčešće se primjenjuje kod zavarivanja ne legiranih i nisko legiranih čelika naročito u uvjetima montaže na gradilištima. U osnovi se najviše primjenjuju slijedeći postupci: REL EP . kvaliteta zavarenog spoja jako ovsi o uvježbanosti i raspoloženja zavarivača dugo vrijeme izobrazbe zavarivača otpadak elektrode 8 – 10 % veliki gubici prskanjem Diplomski rad Antun Rosandić .1. Postupak je primjenljiv za sve položaje zavarivanja i navarivanja te sve oblike dijelova koji se zavaruju.1 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU Elektrolučni postupci zavarivanja imaju zajedničko što se toplina za taljenje osnovnog i dodatnog materijala generira u električnom luku uspostavljenom između osnovnog materijala i elektrode.Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi 3.1 REL Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom Postupak elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom moguće je primijeniti za zavarivanje i navarivanje svih metala i legura koje se mogu zavarivati taljenjem. Kod nekih radova na montaži postupak je praktično nezamjenjiv.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova pri zavarivanju nastaje veća količina plinova koja je štetna za zdravlje i okolinu jak bljesak od gorenja luka. plinovi koji nastaju izgaranjem obloge štite električni luk i talinu osnovnog i dodatnog materijala od štetnih utjecaja plinova iz atmosfere. pa ionizacija zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode može početi pri nižem naponu lako održavanje električnog luka. Osim toga smanjuje se mogućnost nastajanja nepovoljnih struktura u šavu kao posljedica brzog hlađenja. pomoću obloge može se vršiti i legiranje šava tako da se iz obloge nadoknađuju pojedini elementi koji djelomično sagore u toku procesa.1): lako «paljenje» električnog luka. pri taljenju obloge formira se troska koja se razlijeva preko taline te tako štiti talinu od utjecaja plinova iz atmosfere i prebrzog hlađenja čime se usporava očvršćavanje taline te ostaje više vremena da nečistoće i plinovi isplivaju na površinu taline. Ca. Ti. Taljenjem jezgre elektrode popunjava se žljeb a taljenjem obloge elektrode stvara se zaštitna atmosfera koja štiti talinu od negativnih utjecaja plinova iz atmosfere. Izgaranjem obloge stvaraju se plinovi i pare koji pospješuju ionizaciju zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode čime se osigurava stabilnost električnog luka. Mn. Obloga sadrži spojeve (K. Na) čije pare imaju nizak potencijal ionizacije. 19 Kod ovog postupka luk se uspostavlja između obložene elektrode i osnovnog materijala. Elektroda se preko držača i zavarivačkog kabela spoji na jedan pol izvora struje za zavarivanje a osnovni materijal pomoću drugog kabela i stezaljke na drugi pol izvora. Gorenjem električnog luka topi se elektroda i osnovni materijal te se tako formira šav. Iz obloge mogu se u talinu dodati elementi koji imaju velik afinitet prema kisiku te ono tvore okside koji isplivaju u obliku troske na površinu šava (Al. Diplomski rad Antun Rosandić . Funkcija obloge elektrode osigurava se sastavom obloge i ima višestruki značaj (slika 3. Na taj se način vrši dezoksidacija taline. V).

srednje kapljični Penetracija: .mineralno kisele .rutilne bazične neutralne .celulozne 20 Na sljedećoj se slici daju osnovne karakteristike glavnih tipova elektroda za REL zavarivanje s obzirom na prijenos materijala u električnom luku. Kemijski sastav jezgre elektrode se projektira tako da nakon zavarivanja približno bude kao i osnovni materijal.fino kapljični Penetracija: .staklasta .oksidne .kristalna . Mehanička svojstva zavara treba da budu bolja nego kod osnovnog materijala jer se time kompenziraju oslabljenja nastala zbog pogrešaka (slabljenja) u zavarenom spoju.niska . Prenos metala: .visoka Šljaka: .grubo kapljični Penetracija: . Na jezgru se nanosi obloga prešanjem i naknadnim pečenjem u pećima.visoka Šljaka: . Elektrode se razlikuju po kemijskom sastavu jezgre i dimenzijama.djelomično kristalna .fino kapljični .vrlo porozna Prenos metala: .1 Osnovna svojstva pojedinih tipova elektroda [5] Diplomski rad Antun Rosandić .sprey . Prema vrsti nastale troske razlikuje se nekoliko tipova elektroda: kisele .kompaktna Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Jezgra obloženih elektroda izrađuje se od vučene žice standardnih promjera i standardnih duljina.srednja .srednja Šljaka: .porozna Prenos metala: . penetraciju i katekteristike šljake (troske).srednje kapljični .

Šav dobiven upotrebom ove vrste elektrode sadrži znatnu količinu oksida FeO radi toga ima relativno slabije mehaničke osobine. Zahtjevi koji se postavljaju na elektrode Funkcionalni zahtjevi lako uspostavljanje luka stabilan luk fleksibilan luk (dobro premošćivanje) lagan rad u svim položajima elastična obloga sa visokim električnim otporom 21 Ergonomski zahtjevi malu količinu dimnih plinova neotrovne plinove i isparenja Ekonomski zahtjevi visok učinak topljenja visok koeficijent iskorištenja mali gubici prskanjem lako otklanjanje šljake podnošenje preopterećenja velika brzina zavarivanja dobar izgled površine Diplomski rad Antun Rosandić . TiO (rutil) dobivamo mineralno kisele i rutilne elektrode. Obloga im je izrađena na bazi željeznog oksida. troska se lako odvaja. Kod zavarivanja sa bazičnim elektrodama dobiju se dobre mehaničke osobine i dobra žilavost. Dodavanjem u oblogu više dezoksidanata MnO. Poboljšavaju se mehaničke osobine šava.šavovi imaju lijep izgled.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kisele elektrode primjenjuju se za zavarivanje manje odgovornih spojeva. Bazične elektrode imaju oblozi visok sadržaj CaO i MnO koji vežu na sebe sumpor te tvore sulfide CaS i MnS i fosfor gdje tvore fosfate (CaO)3P2O5. povećava stabilnost električnog luka.

Najčešće se ovim postupkom zavaruju kutni i sučeoni zavari lamele i hrptova glavnih i poprečnih nosača mosta. Jedan dio praška se tali i formira trosku na površini šava.Zavarivanje pod zaštitom praškom EP Zavarivanje pod zaštitom praškom je elektrolučni postupak kod kojega se električni luk uspostavlja između gole topive žice i osnovnog materijala. ali radi potrebe produktivnosti razvijeni su uređaji: dvije žice trakom Diplomski rad Antun Rosandić . Elektrolučno zavarivanje pod praškom pogodno je za zavarivanje dugačkih zavara (od 1 do 20 m) u horizontalnom položaju.2): glava za zavarivanje sa kontakt diznom mehanizam za dodavanje žice spremnik sa prahom za zavarivanje usisavača za povrat neiskorištenog praška mehanizam za hod uređaja jedinica za upravljanje i kontrolu parametara izvor struje povećanja Najčešće se koristi izvedba uređaja sa jednom žicom.2 EP .1. štiteći ga od naglog hlađenja. Osnovni dijelovi uređaja za zavarivanje pod praškom (slika 3. Proces se odvija pod praškom koji se kontinuirano dovodi ispred žice u žlijeb. Ovaj postupak zavarivanja karakterizira visoka učinkovitost. Uloga praška je identična ulozi obloge kod ručnog elektrolučnog zavarivanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Metalurški zahtjevi dobre mehaničke osobine odsustvo poroznosti neosjetljivost prema oksidima na površini ne sklonost prema toplim i hladnim pukotinama ne osjetljivost prema vlazi u oblozi 22 3.

2 Shema uređaja za zavarivanje pod praškom Izvori struje za zavarivanje su prilagođeni sistemu regulacije tako da postoje: izvori sa blago padajućom statičkom karakteristikom . zaštićena slojem bakra radi ostvarenja boljeg kontakta za dovod struje. ne korodirana. Mora biti kalibrirana. izvori sa ravnom ili blago rastućom karakteristikom .3 dovod žice povrat praha 450 32. Dodatni materijal Izbor žice zavisi od kvalitete osnovnog materijala i odabire se prvenstveno uzimajući u obzir metalurške i ekonomske zahtjeve. promjena dužine luka usporava odnosno ubrzava dotok žice. Prašak Pored fizikalne uloge da štiti luk i talinu od djelovanja atmosfere ima i metaluršku funkciju nadoknade gubitka pojedinih legirajućih elemenata.primjenjuju se kod unutarnje regulacije.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova upravljačka jedinica prah 35.primjenjuju se kod vanjske regulacije.5 cm/min 23 V A glava izvor struje Slika 3. brzina žice je konstantna a struja i napon se automatski prilagođavaju. Diplomski rad Antun Rosandić .

Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na osnovu kemijskog sastava razlikuju se sljedeće vrste praška: kiseli bazični neutralni 24 Prednosti EP postupka: visoka produktivnost velika dubina penetracije ne zahtjeva se posebna priprema žlijeba do 15 mm debljina ušteda dodatnog materijala (rasprskavanja nema. prah) visoka cijena uređaja primjena samo u horizontalnom položaju složeno održavanje uređaja nije moguć vizualni uvid i kontrola električnog luka tijekom zavarivanja 3. keramičke pločice.Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi MAG postupak zavarivanja je elektrolučni postupak kod kojeg se električni luk uspostavlja između dodatnog materijala (žice koja se kontinuirano dovodi i topi) i osnovnog materijala.3 MIG / MAG . Električni luk se uspostavlja u zaštitnoj atmosferi aktivnog plina (CO2 .1. znatno učešće osnovnog materijala u formiranju zavara). ili mješavina plinova Ar + CO2). otpaci žice zanemarivi. odlična zaštita električnog luka i taline smanjen utjecaj subjektivnog faktora zavarivača na kvalitetu zavara nema bljeska velika brzina zavarivanja Nedostaci EP postupka: potrebno ga je kombinirati sa REL postupkom ili je potrebna upotreba podloge (bakrene trake.

kontaktna vodilica 6.izvor struje 2.6. Ovi elementi djeluju dezoksidirajuće na talinu čime se postiže kvalitetan zavar bez poroznosti.3 Shema MAG postupka elektrolučnog zavarivanja [6] Obzirom da CO2 nije inertan na temperaturi koja vlada u električnom luku da se izbjegnu negativne posljedice disocijacije CO2 dodatni materijal se legira sa elementima (Mn. 1.0.električni luk 2.4 mm namotana na koture standardne veličine.rastaljeni materijal 3.skrutnuti materijal 4. Mješavina plinova povoljno utječe na smanjenje površinske napetosti taline.gorionik 5.rashladni sustav 8.izvor struje Slika 3. što smanjuje gubitke rasprskavanjem.rashladni sustav 1. 1.sustav za dovod žice za zavarivanje 3.8.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2 25 5 7 5 9 3 8 1 6 2 4 1 3 4 1. i 2.2.troska 9. Si) koji imaju veći afinitet prema kisiku nego željezo.sustav za dovod zaštitnog plina 4.0. Na tržištu se može nabaviti žica za zavarivanje promjera 0. 1. 2. Prema načinu izvedbe žice mogu biti: punog presjeka punjene praškom Diplomski rad Antun Rosandić .zaštitni plin 7.osnovni materijal 5.

l.6 mm.2 mm. svojstva punjenih žica mijenjaju se ovisno od vrste punjenja i recepture praška.4 mm i 3. 2. Razlog tome leži u brojnim pogodnostima u odnosu na klasično MAG zavarivanje punim žicama. bez obzira na trenutnu razliku u cijeni praškom punjene žice u odnosu na punu žicu. Prijenos metala u zoni električnog luka izvodi se naizmjenično tehnikom kratkog spoja i štrcajućeg luka gdje je i penetracija najveća. Struja zavarivanja se podešava auto regulacijom dužine luka a mijenja se brzinom dotoka žice.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kod MAG postupka specifična opterećenja A/mm2 su veća nego kod REL postupka zato su potrebni izvori struje sa ravnom karakteristikom. Specifičnosti MAG zavarivanja praškom punjenim žicama MAG zavarivanje praškom punjenim žicama sa ili bez dodatne vanjske zaštite postaje sve zastupljenije u modernom zavarivanju i izradi zavarenih konstrukcija. Zavarivanje se može izvoditi u svim položajima. Punjene žice u jezgri sadrže elemente koji utječu na karakteristike zavarivanja. l. 2. količinu rastaljene žice. l.0 mm. zavarljivost s obzirom na položaj zavarivanja te na mehanička svojstva zavarenog spoja.4 mm. Početak zavarivanja izvodi se kratkim spojem.0 mm. 26 Diplomski rad Antun Rosandić . Praškom punjene žice izrađuju se u promjerima od 1. Dok se pune žice mogu uspoređivati po svojoj zavarljivosti.2 mm. Na sljedećoj slici su dani neki od mogućih presjeka praškom punjenih žica. Radi velikog opterećenja gorionik se dodatno hladi vodom u zatvorenom sistemu. a nastavlja se uspostavom luka.

Debljina trake ili stijenke cijevi kreče se oko 0.50% Mn i odgovarajuće nizak % Si i P. 0. Komponente za jezgru žice (punjenje) moraju zadovoljiti određene zahtjeve po kemijskom sastavu i granulaciji (veličina čestica).5 mm. Granulacija je određena zahtjevom za jednolikim i neprekidnim punjenjem žice u tijeku proizvodnje i kreće se u granicama od 0.25-0. max. Diplomski rad Antun Rosandić . najčešće iz hladnovučene trake ili iz cijevi ovisno o tome da li se radi o šavnoj ili bešavnoj žici. 0-05% Si.4 Presjeci punjene žice [6] Općenito sastav žica je u pravilu jednak sastavu osnovnog materijala ili s većim udjelom legirajućih elemenata i elemenata za dezoksidaciju nego što ih sadrži osnovni materijal.05-0. 0.10% C.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 27 Slika 3. Proizvodnja punjenih žica Proizvodnja punjene žice za zavarivanje vrši se u za to odgovarajućem postrojenju.3 mm. Čelik za proizvodnju trake ili cijevi sadrži max.

b) Šavna žica U proizvodnji ovog tipa žice postoji više tehnologija. Najviše se koriste sapuni. bešavnu žicu čine krutom i čvrstom što ima prednosti prilikom transporta. najčešće žarenjem na 250 °C. a svima je zajedničko da se metalna traka provlači kroz valjke za oblikovanje i oblikuje u U-presjek zatim se napuni praškom.5 Proizvodnja punjenih žica [6] Kod provlačenja žice na željeni promjer koriste se sredstva za podmazivanje. Diplomski rad Antun Rosandić . Relativno debele stijenke žice. Zbog otvorenog šava ne smiju se koristiti tekući agensi već se uklanjanje sapuna i masnoća sa žice vrši toplinskom obradom. Slika 3.5). zatvori se i na kraju se dovede na željeni promjer provlačenjem ili valjanjem (slika 3. a da bi se smanjili visoki udio vodika u metalu zavara i poroznost ostaci sapuna se nakon završetka operacije provlačenja moraju ukloniti. Osobina ovih žica je da im je nizak stupanj punjenja. 12-14% što rezultira nižom produktivnošću.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova a) Bešavna žica 28 Tehnologija proizvodnje bešavne žice zasniva se na čeličnoj cijevi koja se puni praškom i provlačenjem se dovodi na odgovarajući promjer. Zbog toplinske obrade vanjska površina žice ima karakterističan crno-plavi oksidni sloj.

Prednosti valjanih žica su: .nizak udio vodika u metalu zavara (<5 ml/100 g) .nema ostataka sapuna .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 29 Slika 3.6 Provlačenje i valjanje: tehnologije za proizvodnju punjenih šavnih žica [6] Novija tehnologija za svođenje žice na željeni promjer je tehnologija valjanja. a bolja nego kod MAG postupka zavarivanja punom žicom .sjajna površina bez oksidnog sloja .bolji prijelaz struje u kontaktnoj vodilici i velika stabilnost luka .mogućnost visokog stupnja punjenja i do 45% Opće karakteristike primjene praškom punjenih žica su: . Žica prolazi kroz više valjaka do konačne redukcije na željeni promjer.produktivnost pri zavarivanju punjene žice veća je nego pri zavarivanju punom žicom Diplomski rad Antun Rosandić .kvaliteta zavarenog spoja jednaka je kao kod REL postupka zavarivanja obloženom elektrodom.

Ovdje se navodi jednu od mogućih podjela punjenih žica. mogućnost jednostavnije pripreme sa većim tolerancijama .dobro provarivanje i premošćivanje kod zavarivanja opasnosti naljepljivanja .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova .visoka vrijednost žilavosti materijala zavara i mala vjerojatnost pojave pukotina pri primjeni bazičnih punjenih žica.s obzirom na svojstva jezgre praškom punjene žice (brzo skrućivanje troske) moguće je opterećenje velikim jakostima struje zavarivanja. nego onaj izveden punom žicom . a time i postizanje velikog koeficijenta taljenja.u odnosu na punu žicu. praškom punjena žica nije toliko osjetljiva na nečistoću žlijeba (korozija. masnoća površine.visoka stabilnost električnog luka u procesu zavarivanja .vrlo dobra mogućnost mehanizacije postupka pri primjeni rutilnih punjenih žica i robotizacije postupka pri primjeni metalnim prahom punjenih žica .uz primjenu posebnih punjenih žica mogućne je zavarivati više prolaza bez prethodnog čišćenja troske . bolja produkcija zaštitnih plinova i troske kroz kupku zavara kao i bolje protaljivanje što je u pogledu nečistoće mjesta zavara dobro .moguće zavarivanje kutnih zavara većih visina . poroznost i naljepljivanje što je čest slučaj kod MAG postupka zavarivanja punom žicom . koje su izradile zavarivačke udruge različitih država. što utječe na veliku produktivnost . naročito pri primjeni žica punjenih rutilnim mineralnim praškom .).manja je vjerojatnost pojave pogrešaka u zavarenom spoju. Postoji više različitih sustava podijele punjenih žica.zbog tlačnog utjecaja troske i sporijeg ohlađivanja ljepši je izgled površine zavara izvedenog punjenom žicom.jednostavno čišćenje zavara pri primjeni metalnim prahom punjenih žica . itd.vrlo dobra mogućnost zavarivanja u svim položajima. bez 30 Diplomski rad Antun Rosandić .dobra zavarljivost korijena zavara na keramičkoj podlozi. npr.široko područje i jednostavno namještanje parametara zavarivanja . korijena zavara.

u obliku žice (od 0.za zavarivanje sučeonih i kutnih spojeva u vodoravnom položaju .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri nižim temperaturama .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri povišenim temperaturama .punjene žice kod kojih se pri zavarivanju koristi dodatna vanjska zaštita .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Punjene žice moguće je podijeliti prema: [6] a) Načinu izrade: .za zavarivanje bakra (Cu) i legura bakra .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od mineralnih tvari • • rutilne punjene žice bazične punjene žice 31 .za zavarivanje niskolegiranih čelika .samozaštite punjene žice c) Sastavu punjenja: .žice izrađene u obliku potpuno zatvorene cjevčice .za zavarivanje aluminija (Al) i legura aluminija .za zavarivanje visokolegiranih nehrđajućih čelika e) Položaju zavarivanja: .u obliku punjene trake (za navarivanje) Diplomski rad Antun Rosandić .za zavarivanje u svim drugim položajima f) Obliku: .žice izrađene u obliku profilirane cjevčice koja nije potpuno zatvorena b) Vanjskoj zaštiti u procesu zavarivanja: .za zavarivanje nehrđajućih čelika .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od metalnog praha d) Namjeni: .5 mm) .9 do 4.

naliježući. . Glavni parametri zavarivanja su: a) jakost struje zavarivanja b) napon električnog luka c) brzina zavarivanja d) promjer žice e) količina i vrsta zaštitnog plina Osim navedenih parametara zavarivanja na kvalitetu zavarenog spoja utječu i dužina slobodnog kraja žice. . . . Parametri zavarivanja biraju se s obzirom na vrstu i debljinu materijala koji se zavaruje. .s tamnom (oksidiranom) ili svijetlom površinom Najveći utjecaj na kvalitetu zavarenog spoja kod MAG zavarivanja imaju parametri zavarivanja.kutni: .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova g) Vanjskom izgledu: .s pobakrenom površinom . Zahtjevi koji se postavljaju na izbor pripreme žlijeba su: otvor treba da bude minimalan i dovoljan za ostvarenje kvalitetnog spoja sa što manje deponiranog materijala treba da svojim oblikom olakšava postizanje kvalitetnog spoja treba da bude prilagođen raspoloživim resursima za obradu ruba treba da bude prilagođen postupku zavarivanja 32 Diplomski rad Antun Rosandić . Iz tog razloga izbor optimalnih parametara zavarivanja jako je bitan. . 3. a utvrđuju se ispitivanjem na probnim uzorcima.prirubni.T-spoj.sučeoni.preklopni. te oblik spoja i položaj zavarivanja.križni.2 IZBOR POSTUPAKA ZAVARIVANJA I ŽLIJEBOVA Zavarene spojeve prema međusobnom položaju dijelova koji se zavaruju mogu biti: .rubni.

7 Osnovni oblici pripreme žlijebova za zavarivanje i oblici zavarenih spojeva [7] Diplomski rad Antun Rosandić . Sučeoni: 33 (sa žljebljenjem korijena) (sa provarom korijena) Kutni: T-spoj Preklopni Rubni Križni Naliježući Prirubni Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na sljedećoj se slici daje prikaz osnovnih oblika žlijeba za zavarivanje i položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardu.

3.3 TEHNIKE SRODNE ZAVARIVANJU 3. Proces se dalje odvija autogeno jer se oksidacijom slojeva metala oslobađa nova količina topline koja omogućava izgaranje daljnjih slojeva metala.nakon postignute temperature na metal se kroz sapnicu u gorioniku dovodi pod pritiskom mlaz čistog kisika i tako vrši izgaranje metala – odnosno rezanje. Pomoću plinskog gorionika metal se zagrijava do temperature izgaranja.1 Rezanje plinskim plamenom Plinsko rezanje je postupak razdvajanja metala izgaranjem metala u mlazu čistog kisika. Diplomski rad Antun Rosandić .8 Položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardima [6] 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 34 Slika 3.

C3H8 - Kisik O2 Uvjeti koji se trebaju ispuniti da bi proces rezanja bio izvediv: temperatura izgaranja metala u struji kisika mora biti niža od temperature topljenja. Postupak plinskog rezanja se primjenjuje za izradu dijelova iz čeličnog lima i dijeli se ovisno o načinu vođenja gorionika na : strojno (u novije vrijeme numeričko upravljanje) ručni postupak (za pripremu ivica i tamo gdje strojno nije moguće) 35 Proces izgaranja čelika se odvijana sljedeći način: 3Fe + 2O2 = Fe3O4 + toplina Plinovi koji se najčešće koriste za plinsko rezanje su: Kao gorivi plin: - (3.1) Acetilen Propan . aluminij i njegove legure. ovaj uvjet ispunjavaju svi čelici. Povećanjem % legirajućih elemenata povećava se Diplomski rad Antun Rosandić . temperatura topljenja oksida ne smije biti veća od temperature topljenja metala jer oksidi u krutom stanju stvaraju sloj koji sprečava dodir kisiku sa metalom. U slučaju neispunjenja ovog uvjeta rastaljeni metal se rasprskava pod pritiskom mlaza kisika i rezanje nije moguće. količina topline oslobođena izgaranjem metala u struji kisika uz dovođenje topline iz plamena mora biti dovoljna da okolinu reza održava na temperaturi potrebnoj za početak rezanja. Oksidi u tekućem stanju su povoljni za širenje reakcije.butan Za rezanje: C2H2 C4H10 .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Gorionik za rezanje omogućava izvođenje procesa služi da održava gornju površinu metala na temperaturi izgaranja. te dovođenje mlaza kisika na površinu metala. Ovaj uvjet ne ispunjavaju svi čelici.

2 Rezanje plazmom Plazma je visoko energetska pregrijana smjesa plinova u električnom luku istosmjerne struje.3%.2%. Postoje dva osnovna principa rezanja plazmom: plazma rezanje sa direktnim lukom primjenjuje se za rezanje električki vodljivih materijala.3% potrebno ga je predgrijavati na temperaturu (200 – 400)o C radi smanjenja pojave tvrdih struktura u zoni trzanja.3% ukoliko prelazi 0. gdje se predmet koji se reže priključuje u strujni krug kao anoda plazma rezanje sa indirektnim lukom primjenjuje se i za rezanje električki ne vodljivih materijala. Granični sadržaji legirajućih elemenata: Cr do 2% već otežano rezanje iznad 5% ne može se rezati. 3. Energija plazme nastala iz električnog luka koja pri udaru iona i atoma na anodu (osnovni materijal) doseže temperaturu i do 30 000 oC.3%. 36 Prednosti ovog sustava su: Diplomski rad Antun Rosandić . Zbog visoke koncentracije energije postupak se koristi se za rezanje svih vrsta materijala. Ni do 35% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. Ukoliko se ne predgrijava dolazi do pojave mikro pukotina koje mogu biti duboke i opasne. gdje su molekule disocirane i djelomično ionizirane.3. Električni luk se uspostavlja između volframske elektrode i stjenke gorionika.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova temperatura početka izgaranja pa količina dovedene topline iz plamena nije dovoljna da se takav čelik počne rezati. Mn do 13% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. Si do 4% W do 10% C do 0. moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić korišten je postupak plinskog rezanja kako strojni tako i ručni postupak.

3.vijcima).3 Zaštita tarnih površina naštrcavanjem materijala Postupak metalizacije naštrcavanjem u mostogradnji izvodi se u svrhu zaštite i pripreme tarnih površina spojeva s visoko vrijednim vijcima (VV. Diplomski rad Antun Rosandić .za strojno rezanje do 125 mm . Zaštita se izvodi s ciljem postizanja propisanog zadovoljavajućeg koeficijenta trenja µ među tarnim površinama u spoju. potrebna upotreba osobnih zaštitnih sredstava za operatere. 37 Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić postupak rezanja plazmom nije korišten iako stroj instaliran za plinsko rezanje ima instalirano i plazma rezanje ali ne postoji instalirana oprema za odsisavanje i filtriranje plinova.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova manji napon luka lakše održavanje luka (što naročito dolazi do izražaja kod ručnog postupka rezanja) Debljine materijala koje se mogu rezati plazmom su znatno manje nego kod plinskog rezanja a ovise o vrsti i snazi uređaja a orijentacijske mogućnosti ovisno o raspoloživoj opremi su: .3.za ručno rezanje do 50 mm Prednosti primjene plazma tehnike za rezanje materijala: brzina rezanja je znatno veća nego kod plinskog rezanja površina reza je čista i nije potrebna nikakva naknadna obrada (pozicije nakon rezanja mog ići bez posebne pripreme na ugradnju) Nedostaci plazma tehnike za rezanje materijala: zagađenje okolne ioniziranim česticama (potrebna oprema za odsis plinova nastalih pri plazma rezanju). Površine zaštićene postupkom metalizacije kod montaže čelične konstrukcije mosta prenose dinamička i statička opterećenja. a takvi tarni spojevi potpuno prenose sile trenjem.

Ocjena čistoće sačmarenja kontrolira se vizualno uspoređujući sa slikovnim prikazom navedenih standarda.E7.9 ) kod montaže segmenata čelične konstrukcije mosta Zaprešić. 150 mm pod kutom 70-80°. vrši se brtvljenje svih tarnovijčanih spojeva na samim rubovima spojnih ploča (elemenata).C2. brzina pomaka 35-40 m/min. Potrebna prosječna hrapavost od 40-60 mikrona dobivena sačmarenjem ispituje se odgovarajućim mjeračem ili usporedbom standardne odgovarajuće pločice («rugotest»). preporučuje se manipulacija s metaliziranim površinama uz čiste i suhe rukavice.100. 80 % i temperaturi metala iznad rosišta zraka. proizvod “Metco”.5 bara). a debljina metaliziranog sloja mora biti prosječno 100-150 mikrona prema HRN U. kontrole pritegnutosti svih vijčano-tarnih spojeva s VVvijcima a prije nanošenja završnog premaza na vanjske površine čelične konstrukcije mosta pa tako i vanjske površine vijčano tarnih spojeva. BSa 3 po HRN ISO 8501-1 ili HRN EN ISO 12944-4. 5% Mg ) prema HRN C.140/85. Udaljenost pištolja od površine je cca. vrši se zaštita sačmarenih površina metalizacijom žicom – štrcanjem pomoću plinskog plamena. Ukoliko se metalizirane površine ne ugrađuju odmah. a najkasnije nakon 2 sata. Radna temperatura kod izvedbe zaštite je kao i za izvedbu AKZ-e od 5-40 °C. Budući se nakon završene metalizacije tarnih površina vrši spajanje istih s VV-vijcima i pritezanje. Žica mora biti promjera 33. plinsko punjenje (kisik 28 bara. a sama metalizirana prevlaka se nanosi više puta unakrsnim prskanjem dok se ne dobije željena debljina. Pripremu površine tarnih spojeva treba vršiti abrazivnim čišćenjem (sačmarenje) tako da zadovoljava uvjete trećeg stupnja čišćenja prema propisu za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije tj.5 mm kvalitete AlMg 5 (99. iste je potrebno zaštititi papirom za ambalažu i odložiti u natkrivenom prostoru.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Postupak se koristi za sve tarne spojeve s VV-vijcima (klase 10. Nakon završnog pritezanja tj. Za metalizaciju se može primijeniti pištolj 11E. acetilen 1 bar. radni tlak zraka 6. Odmah nakon sačamrenja. Brtvljenje se vrši pomoću trajno elastičnog kita (preporuka je poliuretanski jedno-komponentni kit) preko Diplomski rad 38 Antun Rosandić . Širina metaliziranog pojasa je oko 100 mm (80-120 mm). pri vlažnosti zraka max.5% Al.

Prva varijanta prijedloga atesta postupka ovisi o tome da li postoje iskustva i saznanja o zavarljivosti odabranog materijala ili ne. Na slici 3. ISO 15614-1:2004 (do 15. rokovima izrade. radnim uvjetima … Nakon što se usvoji globalna koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova kojeg je moguće nanošenje antikorozivnih premaza. Nakon verifikacije postupka zavarivanja od strane akreditirane institucije i određene inspekcijske kuće. VI 2004.4 WPAR (PQR) i WPS DOKUMENTI Projektiranje tehnologije izrade zavarenog proizvoda ili konstrukcije može se razmatrati u globalnom (širem smislu) i lokalnom (užem smislu). troškovima. pristupa se izradi pojedinih specifikacija postupaka zavarivanja (SPZ. IX). Koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti tijekom izrade zavarene konstrukcije ovisi o čitavom nizu čimbenika: raspoloživoj opremi i kadrovima. Kriterij za uporabu kita daje njegov isporučitelj. Detaljna razrada pojedinačnih aktivnosti vezano uz projektiranje tehnologije zavarivanja podrazumijeva prije svega verifikaciju (certificiranje. Ako nema Diplomski rad Antun Rosandić . a kit se nanosi isključivo na suhu i čistu podlogu površina koje se brtve. odnosno u kojoj mjeri. WPS) koje sadrže osnovne informacije dostatne za provedbu zavarivanja sukladno predviđenoj koncepciji izrade zavarene konstrukcije ili proizvoda. prema standardu HRN EN 287-1:2004). vrijedila HRN EN 288). pouzdanosti i raspoloživosti zavarene konstrukcije. zahtjevima za kvalitetu. Globalno projektiranje tehnologije izrade zavarene konstrukcije podrazumijevalo bi prije svega slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti u izradi konstrukcije. a koja treba biti provedena na odgovarajući način od strane atestiranih zavarivača (npr. 39 3.9 se daje shematski prikaz slijeda aktivnosti kod verifikacije postupka zavarivanja. atestiranje) postupaka zavarivanja sukladno ugovornim zahtjevima (npr. Procedura verifikacije postupka zavarivanja treba biti napravljena što je moguće kvalitetnije. lokaciji. Nastojanje je da se uvijek unaprijedi tehnologija zavarivanja pa se dosadašnja iskustva (vlastita i iskustva drugih) iz proizvodnje i eksploatacije zavarene konstrukcije mogu koristiti u nastojanju izbora optimalnih parametara zavarivanja i povećanja sigurnosti. a uz što kraće trajanje kako bi aktivnosti zavarivanja na konstrukciji mogle započeti i završiti u predviđenim rokovima. pristupa se detaljnoj razradi pojedinačnih aktivnosti vezano uz primjenu tehnologije zavarivanje. ASME sec.

Sljedeći je korak provedba eksperimentalnog zavarivanja uz registriranje svih relevantnih parametara zavarivanja. nema osnove za izdavanje atesta i cjelokupna se procedura ponavlja. kao i proračuni različitih normativa. najviše ovisi o znanju i iskustvu tehnologa zavarivanja – europskog inženjera zavarivanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova dovoljno podataka potrebno je provoditi ciljane probe zavarljivosti i eventualne probe koje će dati pouzdanu procjenu ponašanja zavarenog spoja u uvjetima eksploatacije. Ona je na određeni način vlasništvo tvornice i može biti poslovna tajna proizvođača zavarene konstrukcije. Temeljem verificiranog atesta postupka. Specifikacija postupka zavarivanja treba biti jasno istaknuta i dostupna na radnom mjestu. U slučaju pozitivnih rezultata izdaje se atest postupka i dostavlja se izvođaču zavarene konstrukcije. 40 Diplomski rad Antun Rosandić . a uz nazočnost ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova. Sukladno zahtjevima za kvalitetu. odnosno verificirana. potrebnog broja zavarivača i dr. Primjena računala može skratiti vrijeme potrebno za te aktivnosti. Nakon provedbe zavarivanja (i eventualne naknadne toplinske obrade ako se tehnologijom predviđa). U slučaju da rezultati ispitivanja svojstava zavarenog spoja u laboratoriju akreditirane institucije nisu zadovoljavajući. potrebe opreme za zavarivanje. probne se ploče upućuju na ispitivanje u ovlaštene (akreditirane) laboratorije. Trajanje i troškovi procedure verifikacije tehnologije zavarivanja i izrade odgovarajućih specifikacija postupka zavarivanja. inženjer zavarivanja izrađuje specifikacije postupka zavarivanja sa podacima temeljem kojih zavarivač ili operater automata za zavarivanje pristupa zavarivanju.. smanjiti troškove i unaprijediti kvalitetu tehnologije zavarivanja i zavarene konstrukcije. a uz mogućnost prisutnosti ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova. provode se potrebna ispitivanja i izdaju dokumenti koji determiniraju kvalitetu zavarenih spojeva. Jednom verificirana i provjerena tehnologija zavarivanja može se primjenjivati u proizvodnji toliko dugo dok se ne promjeni niti jedan od uvjeta pod kojima je ta tehnologija odobrena.

..4. Izgled makro presjeka zavarenog spoja je prikazan na sljedećoj slici: Mikrostruktura pojedinih zona zavarenog spoja je prikazana na sljedećoj slici: Diplomski rad Antun Rosandić .. brzina zavarivanja.tehnika pripreme žlijeba za zavarivanje .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova .plan zavarivanja . Welding procedure Approval Record .ispitivanja zavarljivosti . dimenzije..) .položaji zavarivanja .PQR (ASME sec.1 Primjer PQR i WPS dokumenata karakterističnih zavarenih spojeva na mostu [3] Verifikacije karakterističnog sučeonog zavarenog spoja na mostu U radu se daju rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja (PF).) . Slika 3.. dogrijavanje .9 Procedura pri projektiranju tehnologije zavarivanja [8] 3. Osnovni materijal je čelik S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm.redni broj i oznaka procedure .procjena glavnih parametara zavarivanja (jakost struje i napon.baza podataka o osnovnom materijalu (grupa..ostali pomoćni računalni programi 41 Akreditirani laboratorij + Nadzor inspektora za zavar. polaritet .WPAR (ISO 15614-1:2004 ) Procedure Qualification Record .dodatni materijal .. radove Ispitivanja metodama kontrole bez razaranja Ispitivanja razaranjem Prijedlog WPS-a specifikacije postupka zavarivanja Zavarivanje ispitne ploče & Registriranje parametara zavarivanja pri zavarivanju ispitne ploče Zapisnici ispitivanja sa i bez razaranja . tip .iskustveno dobiveni podaci .predgrijavanje.baze "znanja" . IX) WPS 1 WPS 2 WPS .. međuprolazna temperatura.. Dodatni materijal je praškom punjena žica FLUXOFIL 19 HD (OERLIKON). Primjenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom (oznaka postupka zavarivanja 136) u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2).

300 : 1 - 2 % Nital Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 42 o1 o2 o3 o 1 .10 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja Diplomski rad Antun Rosandić . 300 : 1 - 2 % Nital o 3 . 300 : 1 - 2 % Nital o 2 .

zonu utjecaja topline i zonu taljenja). udarne žilavosti i probe savijanja. izduženja. ispitivanje granice razvlačenja.30 ZUT Zavar ZUT 186 186 184 187 186 184 207 203 224 225 236 240 226 224 227 224 227 226 236 242 228 230 214 208 184 186 186 186 186 185 Diplomski rad Antun Rosandić . zatezne ili vlačne čvrstoće. ISPITIVANJE TVRDOĆE HV 10 S355J2G3 S355J2G3 Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 43 Na spomenutom zavarenom spoju provedena su i ostala ispitivanja mehaničkih svojstava: ispitivanje tvrdoće po metodi HV 10 (za osnovni materijal.11 Shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3.1 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Osnovni materijala Osnovni materijal Linija mjerenja 1 -15 16 .

. 30 (2. S=Bočno Temeljem provedenih ispitivanja od strane akreditiranog laboratorija i pozitivno ocjenjenih rezultata ispitivanja u tvornici se pristupa izradi WPS/SPZ procedura. Tablica 3..Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 44 Tablica3.0 Rm A5 [%] an / on / on L0 [mm]: Min. 355 [N/mm2] [N/mm2] 490 -630 Mjesto Tip** Dimenzije Re Rp 0. 22 [%] -W.T.2/1.presjek zavara AW = Čisti zavar WEZ = Z.10570 Z Mjesto loma ***) Opaska 1 2 TW TW 12. [°C] 1 Radnja loma [J] 2 3 Σn/n [J] TW TW SG-AW HAZ 10 X 10 . D D W W 180 180 180 180 30 30 30 30 39.2 39. tj.3 Rezultati udarne radnje loma izmjereni na epruvetama iz zavarene ploče UDARNA RADNJA LOMA ISO-V Br. [N/mm2] Zahtijevane vrijednosti min.1 x 25 418 407 628 621 ***) GW SG 22. WPS sadrži samo osnovne instrukcije nužne za izvođenje zavarivanja.5 a) Br. Diplomski rad Antun Rosandić .U.1 39 39. Instrukcija za zavarivanje koje se distribuiraju na radna mjesta na način da su dostupna zavarivaču i ostalim osobama čija je djelatnost vezana uz izvođenje i kvalitetu dotičnog zavarenog spoja. .Nr.3 22 = Osnovni materijal = Čisti zavar GW GW **) TW = Pop. Mjesto Tip** Kut svijanja Opaska ) L0 [mm] Lk [mm] 3 4 5 6 TW .3 Tablica 3. . W= Korijen. .4 Rezultati pokusa savijanjem dobiveni na epruvetama iz zavarene ploče POKUS SAVIJANJEM.2 Rezultati vlačnog pokusa dobiveni na kidalici VLAČNI POKUS Br. .1 Bez pukotina **) D=Lice.20 60 58 59 66 61 51 60 58. [mm x mm] 1 2 Temp.. Mjesto Položaj žljeba Dimenzije. a na njemu je upisana šifra koja dotični WPS dokument povezuje sa odgovarajućim WPAR dokumentom koji je dostupan u službi zavarivanja.

12 WPS/SPZ dokument izrađen temeljem provedenih i predstavljenih rezultata ispitivanja tijekom procedure verifikacije postupka zavarivanja (WPAR) [3] Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 45 WPS Slika 3.

13 .14 i tablica 3.5. zaštitni plin.3. su identični kao u prethodnoj točki). Svi ostali podaci vezani uz postupak zavarivanje (osnovni i dodatni materijal.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Rezultati verifikacije karakterističnog kutnog zavarenog spoja na mostu [3] 46 U nastavku se daju podaci vezani uz verifikaciju postupka tipskog kutnog zavarenog spoja limova debljine 20 i 30 mm slika 3. položaj zavarivanja i dr. 300 : 1 - 2 % Nital o 2 . 300 : 1 - 2 % Nital Diplomski rad Antun Rosandić . o1 o2 o3 o4 o5 o 1 .

5 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Br. Limija mjer.24 1 – 15 1L 16 . ISPITIVANJA TVRDOĆA HV 10 1L 1R Slika 3. o1 o2 o3 o4 o5 Osnovni mat.24 188 188 190 185 188 187 227 210 223 217 263 249 243 239 287 275 279 269 230 228 230 228 232 222 230 226 236 226 233 228 277 258 283 258 257 242 254 235 220 224 225 220 190 185 188 190 188 187 Osnovni materijala ZUT Zavar ZUT Osnovni materijal 1R Diplomski rad Antun Rosandić . 1 – 15 16 . S355J2G3 2 % Nital 47 o 5 . 300 : 1 - 2 % Nital Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova o 3 .13 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja. 300 : 1 2 % Nital o 4 . S355J2G3 ZUT Struktura zavara ZUT Osnovni mat. 300 : 1 UZORAK BR.14 Makro prikaz elemenata kutnog zavarenog spoja i shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 48 4 DETALJI KONSTRUKCIJSKOG OBLIKOVANJA NA MOSTU 4. Priprema prilagođena za REL+EPP zavarivanje slika 4.1. u nastavku se daju primjeri karakterističnih detalja. Korjeni zavar spoja se također zavaruje REL postupkom i služi kao dodatna podloga za EPP postupak kojim se zavaruje navedeni spoj. U želji da se istaknu detalji konstrukcijskog oblikovanja kod kojih se zahtjeva visoka kvaliteta zavarenih spojeva. Nakon toga slijedi zavarivanje sa vanjske(gornje) strane EPP postupkom.1 Detalj pripreme sučeonog asimetričnog montažnog X spoja – poprečni zavar na orto ploči Uzdužni zavar orto ploče slika 4. Diplomski rad Antun Rosandić . donji dio zavara se zavari REL postupkom u nadglavnom položaju sa vađenjem korjenskog zavara žljebljenjem i brušenjem.2 je zavar sa podlogom (čeličnom) koja se zavaruje REL postupkom u nadglavnom položaju na montaži.1 DETALJI ZAVARA KARAKTERISTIČNI ZA MOSNE KONSTRUKCIJE Na mostu se može uočiti više karakterističnih detalja konstrukcijskog oblikovanja. Slika 4.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

49

Slika 4.2 Detalj pripreme montažnog uzdužnog zavarenog spoja orto ploče Zavarivanje donje lamele glavnog nosača slika 4.3 se izvodi REL postupkom bazičnom elektrodom uz predgrijavanje prije pripajanja i zavarivanja + dogrijavanje na temp. (200 300ºC) nakon zavarivanja u trajanju 3 - 4 sata. Po završetku dogrijavanja zavareni spoj omotati mineralnom vunom za visoke temperature. Dogrijavanje se izvodi u svrhu reduciranja vodika izmetala zavara.

Slika 4.3 Detalj pripreme montažnog poprečnog zavarenog spoja donje lamele

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

50

Za zavare na slikama 4.4 - 4.7 koji prikazuju detalje zavara uzdužnih koritastih ukruta i ukrućenja hrpta glavnog nosača «L» profilom odabrani postupak zavarivanja je MAG prahom punjenom žicom (rutilna obloga) u zaštiti CO2 plina. Problematika vezana za izvedbu kutnog zavara između hrpta poprečnog nosača i ortoploče slika 4.4 te uzdužne «L» ukrute i hrpta poprečnog nosača slika 4.5 je u tome da je otežano kvalitetno izvođenje kompltanog zavara zbog nepristupačnosti sa donje strane jer je gorionik za MAG postupak prevelik u odnosu na 35 mm visine oslobođenog prostora naponskim okom. Potrebno je naknadno dorađivati REL postupkom što uzrokuje dodatne troškove.

Slika 4.4 Detalj zavarivanja uzdužnih koritastih ukruta sa orto pločom i poprečnim nosačima mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

51

Slika 4.5 Detalj ukrućenja hrpta poprečnog nosača (stojnog lima) «L» profilom

Slika. 4.6 Detalj spojnog mjesta sekcije mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 52 Slika 4. Ukrupnjavanje podsklopova se radi na ravnoj podlozi ("tzv. slika 4. Takvi zavareni segmenti se transportiraju na plato gdje se vrši probna montaža (simulira se stvarni položaj mosta).8 gdje se slažu i zavaruju elementi za svaki pripadajući segment uz pomoć naprava.9. Nakon završene probne montaže slijedi čišćenje (pjeskarenje) i AKZ (temeljna zaštita). Diplomski rad Antun Rosandić .2 SPECIFIČNOSTI IZRADE SEGMENATA MOSTA U RADIONIČKIM UVJETIMA I MONTAŽE NA GRADILIŠTU Dosadašnji način izrade mostova u postojećim uvjetima tvornice daje zadovoljavajuće rezultate.zebra") slika 4. Svaki segmenat mosta se sastoji od niza podsklopova koji se sastavljaju i zavaruju u jednu cjelinu sa odabranim postupcima zavarivanja koji su ukratko opisani u detaljima konstrukcijskog oblikovanja.7 Detalj ukrućenja vertikalnog (stojnog) lima «L» profilom – izvedba na konstrukciji 4.

Zavarivanje počinje uzdužnim zavarima na orto ploči.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 53 Slika 4. Zatim slijedi zavarivanje vertikalnih Diplomski rad Antun Rosandić . Sva se zavarivanja izvode od sredine mosta prema krajevima. Nakon tih zavara zavaruju se uzdužni zavari na hrptovima glavnih nosača – uzvodni i nizvodni. Za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj na montaži se koristi montažni pilon slika 4.Jankomir Na gradilištu montaža kreće od stupova prema upornjacima na jednu i drugu stranu paralelno do upasnog segmenta koji se zadnji ugrađuje. Nakon toga se zavaruju zavari na poprečnim nosačima.8 Izrada sklopa ortoploče mosta Zaprešić – Jankomir Slika 4.10.9 Probna montaža mosta Zaprešić .

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 54 zavara na poprečnim nosačima.Jankomir Diplomski rad Antun Rosandić . te se zavaruju poprečni zavari između orto ploča i donjih lamela hrptova glavnih nosača. Takva pomagala trebaju biti iz odgovarajućeg niskolegiranog čelika garantirane zavarljivosti. Slika 4. Zavarivanja izvode atestirani zavarivači uz korištenje odgovarajućih i osušenih elektroda. te naknadnim brušenjem uz osobitu pažnju kako ne bi došlo do oštećenja površina na koje su zavarena. Kod zavarivanja se koriste montažna pomagala za čija zavarivanja vrijede ista pravila kao i za konstrukciju. Istim redoslijedom se zavaruje i slijedeći segment. Kad su gotova zavarivanja navedenih elemenata zavaruju se ostaci ne dovršenih zavara iz radionice na dužinama 300 – 400 mm. Takav redoslijed važi i za ostale segmente mosta. Nakon toga slijedi ispitivanje zavara prema planu kontrole te ugradnja upasnih elemenata uzdužnih koritastih ukruta i "L" profila. Nakon zavarivanja takva pomagala treba odstraniti plinskim rezanjem ili žljebljenjem .10 Montaža mosta Zaprešić .

ugovor u kome se definiraju zahtjevi za kvalitetu i pouzdanost. Unutar jednog poduzeća proizvodne mogućnosti se mijenjaju vremenom. Moguće je Diplomski rad Antun Rosandić . rokovi.…) oblik žlijeba. TIG. Svaka varijanta će dati određenu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije i određene troškove. 6. Konstrukcijsku razradu treba raditi tim sastavljen od stručnjaka koji poznaju proizvodne mogućnosti proizvođača proizvoda. oblik i metode kontrole i dr. Proizvodne mogućnosti poduzeća su često puta uvjetovane i situacijom na tržištu ( rokovi i cijena materijala. klasifikaciju elemenata ( zavarenih spojeva) i sistema. dimenzije proizvoda. U svakoj od navedenih faza moguće je dati različita rješenja. Za izradu u radionici i montažu na gradilištu izabiru se postupci obrade i zavarivanja. radna površina. proizvodne operacije npr. osiguranje i kontrola kvalitete u eksploataciji. načine zavarivanja (EPP. opreme. postupci. Ono rješenje koje daje traženu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije uz najmanje troškove je najbolje rješenje. kapacitet. izbor materijala. strojevi. izrada i montaža. Zbog velikog utjecaja projektiranja na izbor materijala neophodno bi bilo da zajednički rade projektant (konstruktor) i tehnolog zavarivanja. ponekad će se koristiti lim debljine 20 mm umjesto 16 mm. Nabavlja se nova oprema.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4. dijelova i usluga ).3 MOGUĆNOSTI SMANJENJA TROŠKOVA I POVEĆANJA POUZDANOSTI 55 Promatramo li životni vijek proizvoda uočit ćemo slijedeće faze od nastajanja do korištenja: 1. Na taj način će biti moguće isti proizvod možda jeftinije ali i kvalitetnije proizvoditi. 7. kadrovi i rokovi. oprema. 4. 5. kriteriji prihvatljivosti. Tu spadaju raspoloživi kadrovi. eksploatacija. oblik. jer se za duže vrijeme ne može nabaviti lim 16 mm odgovarajuće kvalitete. projektiranje i konstruiranje obuhvaća proračun. osiguranje i kontrola kvalitete u proizvodnji i montaži. 3. kadrovi se šalju na izobrazbu. Npr. Mijenjat se može: materijal. MIG. radne površine. 2. oblici žljebova i dodatni materijali. režimi. propisi. Bitno je napomenuti da bitnu ulogu imaju proizvodne mogućnosti i vrijeme odnosno trenutak u kojem se proizvod radi. operacije se mehaniziraju.

4. žljebova. Rade kao nosač MAG gorionika krećući se uzduž zavara sa mogućnošću njihanja gorionika. jednostavnost upotrebe. strojeva ali uvijek sa ciljem postizanja zahtijevane kvalitete uz najniže troškove. nestabilnost plinske zaštite kod otvorenih montažnih radova. dizajnirana za mehanizaciju automatskog zavarivanja. jer se kod zavarivanja zavara manje dužine smanjuje učinkovitost zbog čestog premještanja uređaja gubi na produktivnosti u odnosu na poluautomatski MAG postupak. brzo puštanje u rad. Nedostaci uređaja su: primjena uređaja ograničena na zavare koji su duži od 1 metra.11. Prednosti uređaja su: mogućnosti zavarivanja u vodoravnom i vertikalnom položaju.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 56 postaviti bezbroj varijanti izbora postupaka zavarivanja. WELDYCAR su autonomna i prenosiva kolica s četiri kotača. U tablici 4. okomitoj ili nagnutoj ravnini. u bilo kojem položaju u vodoravnoj. a u svrhu povećanja proizvodnosti probno su primijenjena WELDYCAR prenosiva kolica. nude kvalitetu automatskog zavarivanja. (proizvođač OERLIKON) za zavarivanje slika 4. Diplomski rad Antun Rosandić .1 dani su preporučljivi parametri zavarivanja za rad sa WELDYCAR prenosivim kolicima. dodatnog materijala. lagana i robusna.4 MOGUĆNOSTI PRIMJENE AUTOMATIZACIJE Tijekom izrade mosta Zaprešić – Jankomir primjenjivano je mehanizirano EP zavarivanje.

OERLIKON Diplomski rad Antun Rosandić .11 Prenosiva kolica za zavarivanje WELDYCAR.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 57 Slika 4.

2 2.42 24.6 51.16 11.16 2.2 2.97-3.97-3.80 2-7.8 6 5 4 3 2 1 Tablica 4.0 21.prolaz 180 3.42 14.3/ 45.42 13.2 2.4-23.6/ 62.9 23.6 70.97-3.2 22 1.prolaz 180 22 1.3 1.2 2.prolaz 180 22 1.1 23-24 12.1) nadvišenje 0.5 mm 2) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.prolaz 220-240 23-24 1.4-21.16 11.0-14.1 Parametri za automatizirano zavarivanje praškom punjenom žicom 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 58 .2-16.prolaz 220-240 1.6 49.4/ 44.prolaz 220-240 23-24 1.5-24.0 21.39 2-9.2 11.4-14.9 1.2 2.31 2-6.0 21.2 2.2 2.3 21.

0 21.97-3.2 11.prolaz 180 22 1.16 11.4-14.prolaz 220-240 23-24 1.2 2.80 2-7.42 14.5-24.2 2.4-21.6/62.16 11.9 23.4-23.31 2-6.39 2-9.0 21.6 51.97-3.0-14.2-16.prolaz 220-240 23-24 1.2 2.3 21.2 2.2 22 1.0 21.1 1.4/44.42 13.8 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 59 .3 24.9 1.2 49.3/45.3) nadvišenje 0.97-3.6 70.prolaz 220-240 23-24 1.16 2.6 2.5 mm 4) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.prolaz 180 22 1.2 2.42 12.2 2.prolaz 180 3.

tijekom radioničke izrade.(N.1 ORGANIZACIJA Projektant je odgovoran za izradu glavnog i izvedbenog projekta i ocjenu usklađenosti projekta izvedenog stanja s glavnim i izvedbenim projektom.2 NAČIN IZBORA KOOPERANTA I ISPORUČITELJA OPREME Izvoditelj će izvršiti odabir podizvoditelja (kooperanata i isporučitelja opreme) na osnovu provjere njihove podobnosti i zadovoljenja zakonskih uvjeta.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 PLAN I PROGRAM KONTROLE KVALITETE PRI IZRADI I MONTAŽI ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTA 60 Svrha ovog Plana je stvaranje preduvjeta za realizaciju ugovornih obveza u skladu sa važećim zakonima i propisima. norme. 5.52/99) Nadzorni inženjer nadležan je za ocjenjivanje usklađenosti procesa građenja s građevnom dozvolom i Zakonom o građenju RH. kao i jasno propisivanje načina utvrđivanja i dokazivanja ostvarene kakvoće. Ovlašteni revident potvrđuje ispravnost rješenja u glavnom projektu na način propisan Zakonom o gradnji RH.N. te da li je kakvoća dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. Plan se primjenjuje u fazama ugovaranja s podizvoditeljima. naručiteljevim zahtjevima i očekivanjima. 5. Zahtjeve ovog Plana Izvoditelj će primjenjivati u svim fazama realizacije ugovora i prenijeti će ih na ugovore sa svojim podizvoditeljima. strojarske montaže i elektro radova cestovnog mosta preko rijeke Save. ugrađene opreme i proizvoda s zahtjevima navedenim u projektu. Konkretne specifikacije kakvoće. za ocjenu usklađenosti kakvoće i opsega izvršenih radova. br. propisi i zakoni čine dio glavnog projekta i zajedno s ovim programom čini jednu cjelinu. a provjera će obuhvatiti najmanje sljedeće elemente: Diplomski rad Antun Rosandić .

61 Prilikom ugovaranja Izvoditelji i njegovi podizvoditelji moraju biti obvezni na: jasno definiranje zahtjeva za kakvoću dijelova i cjelokupnog mosta s pripadajućim zakonskim propisima. posjedovanje odgovarajućih kadrovskih. 5. tehnoloških i financijskih resursa. postupke i izvršitelja. planovi kontrole) kojim će osigurati da projekt bude realiziran prema postavljenim zahtjevima. njihovih odjela i telefona. proizvodne reference. mjesečno izvještavanje o stanju realizacije.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova posjedovanje ispravne registracije kod Privrednog suda za odgovarajuću djelatnost.nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku. detaljan. uspostavljanje odgovarajućeg dokumentiranog sustava osiguranja kakvoće (program osiguranja kakvoće. osigurati prava Naručitelju. mora obuhvaćati sve faze i termine realizacije). postupaka ispitivanja i kontrole. pogone. te uvjeta definiranih u Zakonu o gradnji.konstrukcionu razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. pravovremenu izradu i dostavu termin – plana (mora biti pregledan. . te pravovremeno postavljanje zahtjeva za dostavom svih podataka za njihovu izradu. posjedovanje programa osiguranja kakvoće. . odnosno Naručitelju i Izvoditelju na pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja radi nadzora nad kakvoćom i ostvarenjem plana realizacije ugovora. Diplomski rad Antun Rosandić .3 DOKUMENTACIJA Izvoditelj će izraditi i osigurati odobrenje za: . posjedovanje odgovarajućih kvalifikacija za opremu.terminski plan realizacije projekta. ispunjenje zahtjeva općih tehničkih uvjeta projekta. pravovremenu izradu i predaju kompletne i o sadržaju ispravne primopredajne dokumentacije. analiza svih postavljenih zahtjeva i pravovremeno postavljanje zahtjeva za izmjene i pojašnjenja. izradu i dostavu ovjerenog popisa osoba odgovornih za pojedine aktivnosti na realizaciji ugovora.

popis odobrenih odstupanja od izvedbenog projekta. postupak za pakiranje. tehnološke postupke izrade dijelova čelične konstrukcije mosta. Diplomski rad Antun Rosandić . postupke svih tehnologija izvedbe i ispitivanja koji su od utjecaja na pouzdanost i funkcionalnost. evidenciji odstupanjima i korektivnim radnjama. postupak za pritezanje i kontrolu sile pritezanja VV-vijaka. postupke kontrole i ispitivanja specificirane u planovima kontrole (postupak za kontrolu mjera i oblika ispitivanja bez razaranja i dr.podloge za izdavanje uporabne dozvole. tehnološki postupak izvođenja antikorozivne zaštite. nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku.plan kakvoće za izradu i montažu. odnosno Nadzornom inženjeru: konstrukcijsku razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. projekt (tehnologija) izvođenja montažnih radova. postupke zavarivanja i ateste postupaka. projekt (tehnologiju) izvođenja montažnih radova. . . postupak za identifikaciju i označavanje dijelova. postupak za probnu montažu čelične konstrukcije mosta u radionici. planove zavarivanja spojeva na montaži. mjerenjima. planove kontrole za izradu i montažu. planove kontrole i ispitivanja. (za montažne radove). transport i skladištenje do početka ugradnje.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova . 62 Prije početka izrade odnosno montaže podizvoditelji će izraditi i putem Izvoditelja osigurati odobrenje za: terminski plan izrade i montaže. projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta. izvještaje o ispitivanju. Slijedeće dokumente Izvoditelj treba dostaviti na odobrenje Naručitelju.). postupak za obradu tarnih površina.

Spisak izmjena i važećih dokumenata mora biti pristupačan Naručitelju. te spojnih elemenata. odnosno njegovom predstavniku kao i dokument koji registrira povlačenje nevažećih dokumenata. kvalifikacija procesa i postupaka. za vrijeme i nakon izgradnje). izvješća o ispitivanju bez razaranja. izvješće o probnoj montaži. s naznakom predlagatelja izmjene i odobrenjem izmjena.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 63 Sve eventualne primjedbe na izrađenu dokumentaciju Izvoditelja i njegovih podizvoditelja Izvoditelj će usuglasiti s predstavnicima Naručitelja. Izvoditelj je dužan evidentirati sve izmjene dokumentacije lansirane u proizvodnju bez obzira na uzrok izmjene. Diplomski rad Antun Rosandić Izvoditelj. Pri izradi navedene dokumentacije Izvoditelj i njegovi podizvoditelji unutarnjom kontrolom u skladu s vlastitim sustavom osiguranja kakvoće i odredbama važećih zakonskih propisa osiguravaju ispravnost i funkcionalnost tehničkih rješenja i specifikacija kojima udovoljavaju zahtjeve Naručitelja. izvješće o kontroli sile pritezanja HV-vijaka. prikupljanje i čuvanje atesta i izvještaja koji sadrže podatke o kakvoći i prihvatljivosti . odnosno ovlaštenih institucija za izdavanje građevne i uporabne dozvole. odnosno podizvoditelj se obvezuju na provođenje programa. Tijekom izvođenja radova materijala i izvedenih radova. izvješće o kontroli zavarivanja. popis i potvrde kakvoće osnovnog i dodatnog materijala. izvješća o kontroli i ispitivanju prema planovima kontrole. ateste osoblja (zavarivača) i operatera za ispitivanje. a izmjenu može odobriti samo funkcija koja je ovjerila originalnu dokumentaciju. odnosno dostavu važećih. izvješća o dimenzijskoj kontroli (geodetske izmjere mosta i dijelova mosta prije. izvješće o ispitivanju tarnih spojeva. Dokazna dokumentacija kakvoće obuhvaća: dokumentaciju o podobnosti Izvoditelja i podizvoditelja za izvođenje radova.

ležajevi za konstrukciju(DIN 4141.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova izvješće o debljini i prionljivosti zaštitnih premaza.4 KONTROLA KVALITETE Izvoditelj. 5. DIN 8557/91.zaštitni premaz (DIN 55928.1 Kontrola prije izrade u radionicama Prije početka izrade čelične konstrukcije mosta Izvoditelj i njegovi podizvoditelji provodit će: a) kontrolu kompletnosti dokumentacije za izvođenje i kontrolu b) prijemnu kontrolu nabavljenog materijala i opreme prema podacima iz odobrenih crteža. Teil 3 i 4/84. montaže i ispitivanja.vijci visoke klase čvrstoće(DIN 267. zahtjevima projekta. planovima kontrole i pisanim procedurama. građevinski dnevnik.4. atesta i normi: . Naručitelj i njegovi predstavnici imati će nesmetani pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja u svim fazama izrade. Teil 5/91) Diplomski rad Antun Rosandić . izvješće završne kontrole montirane čelične konstrukcije mosta. Teil 1 i 2/84) . odnosno podizvoditelj provodit će kontrolne aktivnosti tokom izrade i montaže u skladu sa ugovorom. 64 Isporučitelj će osigurati ugovoreni broj primjeraka dokazne dokumentacije o kakvoći i predati Naručitelju prilikom primopredaje objekta. a u svrhu nadzora. Prilikom odobravanja planova kontrole Naručitelj će upisati svoje zahtjeve za prisutnost pojedinim važnim aktivnostima označivši ih kao točke svjedočenja (W) ili točke zastoja (H). Teil 5/86) . Detaljan plan kontrole Izvoditelj će osigurati i predati Naručitelju na prihvaćanje i odobrenje. dnevnik zavarivanja i antikorozivne zaštite.dodatni materijal za zavarivanje (DIN 1913/84.limovi i profili (DIN EN10025/91) . DIN 8559/84) . važećim normama. 5. Ti planovi će obuhvatiti sve faze izrade i montaže sa opisom načina i postupka kontrole. Temeljni dokumenti za planiranje i provođenje kontrolnih aktivnosti su planovi kontrole.

Teil 1/92) e) kontrolu atesta postupaka zavarivanja(DIN EN 288.4. Diplomski rad Antun Rosandić . skladištenja i otpreme. kontrola označavanja.2/92) f) kontrolu atesta opreme za zavarivanje g) kontrolu kvalifikacija operatera za ispitivanje bez razaranja 65 5. Izvoditelja montažnih radova i Projektanta).5/91).list SFRJ.list SFRJ.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova c) kontrola svjedočanstva o sposobnosti radionice za zavarivanje prema normi EN 719/94 (DIN 18800 . provjera načina i ispravnosti vođenja dnevnika izrade. Teil 1. kontrola kvalitete zavara (nerazorne metode) prema normi EN 25817/1992 (SL. kontrola čistoće površina prije zaštite i kakvoću izvedenih antikorozivnih premaza(DIN 55928 .br 41/64). kontrola krojenja i obilježavanja pozicija.Teil 4. pakovanja.2 Kontrola u tijeku radioničke izrade Tijekom radioničke izrade provode se u skladu s planovima kontrole i pripadajućim kontrolnim postupcima slijedeće aktivnosti: identifikacija i sljedivost kakvoće ulaznih materijala. Naručitelja. zavarivanja i antikorozivne zaštite. (kontrola prijenosa šarži). kontrola odstupanja od linearnosti tlačnih ploča i ukrućenja prema smjernicama DASt Ri 012. dimenzijska kontrola prema odobrenim crtežima i normi za toleranciju mjera i oblika zavarenih konstrukcija EN ISO 13920/96 (Sl. kontrola zavarivanja i pripreme za zavarivanje prema pisanim postupcima i crtežima.Teil 7) d) kontrolu atesta zavarivača(DIN EN 287.br.41/64). probna montaža (probna montaža izvodi se po pravilu u prisutnosti ovlaštenih predstavnika proizvođača čelične konstrukcije. izdavanje odgovarajućih izvješća o izvršenim kontrolama.

kontrola kalibracije opreme za zavarivanje.4. akt o postavljanju voditelja građenja. pregled tehnologije montaže. kontrola atesta zavarivača (DIN EN 287. kontrola pripremnih radova za montažu. planova kontrole i postupaka kontrole i ispitivanja. Teil 1/92).Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5. dokazna dokumentacija o kakvoći materijala i opreme koja se ugrađuje. Kontrola izvršenih radova Kontrola izvršenih radova tijekom montaže čelične konstrukcije mosta provodi se prema planovima kontrole i kontrolnim postupcima. atesti zavarivača i postupci zavarivanja. kontrola atesta postupaka zavarivanja. rješenje o upisu u sudski registar Izvoditelja i njegovih podizvoditelja. izvedbeni projekt i dokumentacija za izvođenje i kontrolu radova. Kontrola tijekom građenja i montaže 5. tehnologije zavarivanja.4 Kontrola kompletnosti dokumentacije na gradilištu Na gradilištu treba postojati: građevinska dozvola. preuzimanje građevinskih radova (kontrola i preuzimanje temelja). projekt pripremnih radova i organizacija gradilišta. kontrola da li postoje svi geodetski podaci koji određuju položaj konstrukcije u prostoru. ispitivanje i pritezanje vijaka. (DIN EN 288.3 Kontrola prije početka montaže 66 Prije početka montaže (čelične konstrukcije mosta) provode se sljedeće kontrolne aktivnosti: prijemna kontrola dostavljene konstrukcije iz radionice podizvoditelja. sredstava za antikorozivnu zaštitu spojnih elemenata i ležaja. akt o imenovanju odgovorne osobe za nadzor radova Izvoditelja. dodatnog materijala. a obuhvaća: Diplomski rad Antun Rosandić . provjera ispravnosti sredstava za rad i osposobljenosti osoblja za montažne radove. Teil 1/92).4.

kontrolu pripreme spojeva za zavarivanje.140/85.4.list SFRJ.5 Izvoditelj radova će organizirati završna ispitivanja i kontrolu na gradilištu u prisutnosti Naručitelja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova - 67 kontrolu tokom montaže i centriranja prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije (Sl. HRN U. nalaz s eventualno uočenim neusklađenostima i obavezom tko i do kada mora iste otkloniti. pregled zategnutosti vijčanih spojeva. Primopredaja i tehnički pregled 5. vizualnu kontrolu ispravnosti ugrađene i montirane konstrukcije. kontrola tehničkih zaštitnih mjera. kontrolu kakvoće zavara (nerazorne metode). te popis svih učesnika. Naručitelja i nadzornog inženjera.br. kontrolu mjera i oblika. kontrolu izvršene antikorozivne zaštite(DIN 55928 Teil 5/91). dimenzijska (geodetska) kontrola ugradbenih mjera. pregled dokazne dokumentacije o kakvoći i pouzdanosti izvedbe.E7.29/70). Diplomski rad Antun Rosandić . završnu kontrolu. DIN 18800 Teil 7). dimenzijsku i kontrolu obilježavanja zavara. vizualnu. predmet završnog pregleda. O izvršenim aktivnostima Izvoditelj će sastaviti zapisnik koji sadrži: datum završnog pregleda. pri čemu će se izvršiti slijedeće aktivnosti i nalaz zapisnički konstatirati: provjera kompletnosti konstrukcije mosta. kontrolu parametara zavarivanja. kontrolu tarnih spojeva spregnuti s vijcima visoke klase čvrstoće(DIN 18809/87. Navedene aktivnosti izvršava Izvoditelj uz prisutnost podizvoditelja prema potrebi.

uz predočenje zapisnika o izvršenju istog. uklanjanja otpada i viška materijala s gradilišta izvršava se primopredaja ugovorene izvedbe. [3] Diplomski rad Antun Rosandić . Na temelju zapisnika o izvršenom završnom pregledu i primopredaji Naručitelj organizira tehnički pregled kako bi ishodio uporabnu dozvolu.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 68 Po uspješno obavljenom završnom pregledu. predaje dokazne dokumentacije kakvoće.

Daje se osvrt na postupke elektrolučnog zavarivanja koji se najčešće primjenjuju u mostogradnji. primjena naprava za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj. Kao reprezentativni primjer gradnje mostova u čeličnoj konstrukciji odabran je čelični most na autocesti Zagreb – Macelj. Pri gradnji ovog čeličnog mosta primijenjeno je: ručno elektrolučno zavarivanje (REL). na dionici Zaprešić – Jankomir. kao suvremenog pristupa tehnologiji zavarivanja u mostogradnji. Osnovni materijal bio je čelik oznake S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm. te su dani rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja. Nakon verifikacije postupka zavarivanja uslijedila je primjena ovog postupka u radioničkoj izradi segmenata mosta. Navedeni su parametri zavarivanja kod primjene prenosivih kolica za zavarivanje WELDCAR. Probna primjena ovog uređaja pokazala je njegovu neučinkovitost kod zavarivanja zavara duljine manje od 1 m zbog vremena koje se utroši na preseljenje i pozicioniranje uređaja. te mogućnosti primjene automatiziranog MAG postupka kod izvođenja većih duljina zavara na orto ploči i hrptovima glavnog nosača. elektrolučno zavarivanje pod praškom (EPP). te prednosti i nedostaci primjene ovog uređaja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6 ZAKLJUČAK 69 U diplomskom radu se obrazlaže primjena tehnologije zavarivanja u mostogradnji. Kroz detalje iz gradnje zavarenih čeličnih konstrukcija mostova (most na relaciji Zaprešić – Jankomir) pokazani su karakteristični elementi konstrukcijskog oblikovanja. U eksperimentalnom dijelu rada se obrazlaže verifikacija postupka elektrolučnog zavarivanja MAG postupkom uz primjenu prahom punjenih žica i vanjske CO2 plinske zaštite. te elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog plina CO2 (MAG). Primijenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2). Pored toga detaljnije se obrazlažu aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete u izradi mosta u zavarenoj izvedbi. Diplomski rad Antun Rosandić .

hr/kth/zavar [7] Lukačević. Automatizacija u zavarivanju i srodnim postupcima. . [8] Samardžić. 2001. Stipanić. Zvonimir: Zavarivanje. Građevinska knjiga. Beograd. Topić.: Osnovi čeličnih konstrukcija. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. 70 [3] Tehnička i tehnološka dokumentacija tvornice Montaža – Đuro Đaković. Živčić. Kuzmanović. 4-1 . Ivan.4-13. [4] Juraga . Slavonski Brod. str. Slavonski Brod. .109-118. 2005. B. Božo. 2002. 36. Diplomski rad Antun Rosandić . 2005. HDTZ. Ivan. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. [6] Samardžić.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 LITERATURA [1] Milosavljević. 1998. 1998. Despotović. Kožuh. Mato: Pogreške u zavarenim spojevima. Vedran: Studentski digitalni udžbenik – Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija. 1986. . Zoran. Klarić Štefanija. www. Univerzitetska knjiga Svjetlost. str. M. Slavonski Brod. Božo: Model informacijskog sustava za projektiranje tehnologije zavarivanja. Zadar. Radojković . [5] Omer. Kožul. Kruno. M. Beograd. 1998. Ivan. Pašić: Zavarivanje. savjetovanje Društva za tehniku zavarivanja. Građevinska knjiga. Ljubičić. Bratislav: Čelični mostovi. Zagreb. Sarajevo.sfsb. Dragan. Despotović. Anto. [2] Buđevac.

0022) Prilog 8: Tehnološka karta br 07 – karakteristični zavari orto ploče i donje lamele 71 Diplomski rad Antun Rosandić .34 – 0002) Prilog 5: Tehnološka karta br.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 8 PRILOZI Prilog 1: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za poprečni nosač TYP 6 (crtež br.06. 0105) Prilog 7: Tehnološka karta br 05 .34 – 209A) Prilog 4: Plan krojenja hrpta i ortotropne čelične ploče – raspored materijala (crtež br.06.34 – 022A) Prilog 2: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za orto ploča – segment V (crtež br.06.01 .06.poprečni nosač TYP 6 (crtež br. 0209) Prilog 6: Tehnološka karta br 02 .ortoploča segment V nosača – uzvodni segment V (crtež br.34 – 105A) Prilog 3: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za hrbat glavnog nosača uzvodni (crtež br.hrbat glavnog (crtež br.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful