Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

1

1 UVOD Mostovi su građevinski objekti na saobraćajnicama i služe da premoste prepreke kao što su riječni tokovi, kanali, jezera, doline, morski tjesnaci, saobraćajni putovi, i dr., tako da prolaz ispod mosta bude slobodan. Svojim impozantnim dimenzijama, skladnim oblikom i vitkim linijama postaju prepoznatljiv dio krajolika. Visokim dosezima u području graditeljstva su nezamjenljiv dio graditeljske i kulturne baštine. Povijesni razvoj građenja mostova usko je povezan sa mogućnostima korištenja različitih materijala za gradnju. Tako se u ranijoj povijesti mostogradnje izdvaja vrlo dugo razdoblje gradnje drvenih i kamenih mostova. Najstariji sačuvani su kameni mostovi od kojih su mnogi još i danas u upotrebi. Uz drvo, kamen, beton, armirani beton i čelik se ubraja u starije građevinske materijale i primjenjuje se više od 120 godina. Čelik je materijal koji ima široku primjenu, te ga se stalno poboljšava načinom proizvodnje što je rezultiralo pojavom sve kvalitetnijih vrsta čelika na tržištu. Do kraja 15. stoljeća znalo se samo za elemenata za spajanje i ukrasa. Lijevano željezo je prvi put upotrijebljeno kao građevinski materijal za lučni most raspona 30 m sagrađen (1777 - 1779) preko rijeke Severn u Engleskoj [1] koji se još i danas nalazi na spomenutoj lokaciji. Pojedini dijelovi su izliveni i međusobno spojeni spojnim elementima od kovanog željeza. Primjena lijevanog željeza je ograničena zbog relativno loših vlačnih svojstava. Poseban značaj u metalurgiji ima peć koju je Henri Cort (1784) uveo za proizvodnju kovanog željeza u većim količinama. Dobra su svojstva kovanog željeza to što ima dobra tlačna i vlačna svojstva. kovano željezo koje se dobivalo u malim

količinama taljenjem direktno iz rude. Upotrebljavalo se najčešće za izradu alata, oružja,

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

2

Slika 1.1 Most preko rijeke Severn [1] Najveći značaj za razvoj upotrebe čelika za izgradnju mosnih konstrukcija imao je engleski inženjer Henry Bessemer (1855) pronalaskom postupka koji je omogućio dobivanje čelika u velikim količinama. Daljnji važan korak u istom pravcu učinio je Thomas (1899), koji je Bessemerov postupak prilagodio i za preradu sirovog željeza dobivenog iz ruda sa povećanim sadržajem fosfora. Postupcima Bessemera i Thomasa, kojima treba dodati ne manje značajan i Siemens-Martinov postupak za dobivanje velikih količina čelika, bili su ispunjeni svi uvjeti za najširu primjenu čelika, posebno u gradnji mostova.[1] Odabirom materijala bitno se utječe na tehničke karakteristike konstrukcije, kao i na troškove izrade i održavanja, odnosno na ukupnu cijenu izgradnje. Sve veća upotreba čelika za izradu mosnih konstrukcija dolazi sa razvojem valjaoničke proizvodnje profila i limova. Suvremena tendencija je sve veća upotreba limova radi lakšeg spajanja, olakšanja mase zavarene konstrukcije, kao i prelaska na površinske sisteme konstrukcija. Danas se za gradnju čeličnih mostova najčešće upotrebljavaju:[2] - za viseće (kabelske) čelična žica (Rm 1400 - 1800 N/mm2) i Re (1250 - 1400 N/mm2) - za konstrukciju (Rm 450 - 850 N/mm2) i Re (350 - 500 N/mm2)

Obzirom na namjenu razlikuju se sljedeće vrste mostova: pješački cestovni željeznički akvadukti Antun Rosandić

Diplomski rad

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova plinovodni naftovodni toplovodni i dr. mostovi.

3

Obzirom na konstrukcijsku izvedbu i mogućnost pokretanja razlikuje se: pokretni i (pokretanjem dijela mosta se oslobađa prolaz ispod mosta) nepokretni mostovi.

Iako su nepokretni mostovi daleko zastupljeniji u odnosu na pokretne i o njima će se u svakom slučaju više govoriti, ima situacija kada se grade i različite varijante pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Na slici 1.2 se daje shematski prikaz različitih varijanti pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Obzirom na izvedbu u odnosu na zapreku koju se premošćuje i položaj u tlocrtu razlikuje se: okomiti i (koji prelaze zapreku okomito) kosi mostovi (koji prelaze zapreku pod kutom)

Obzirom na način prijenosa opterećenja razlikuje se: lučni gredni okvirni ovješeni i viseći mostovi.

Općenito se mostovi sastoje od gornjeg i donjeg dijela tzv. stroja (slika 1.3). Donji stroj služi da prenese vertikalno i horizontalno opterećenje sa gornjeg stroja na tlo a sastoji se od: temelja, stupova i upornjaka.

Diplomski rad

Antun Rosandić

2 Različite varijante konstrukcije pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi [2] Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4 Slika 1.

odbojnika. rasvjete i odvodnje.3 Osnovni elementi mosta (gornji i donji stroj) sa pripadajućim dijelovima [2] Gornji stroj služi da premosti zapreku te preuzme statička i dinamička opterećenja nastala uslijed vlastite težine i opterećenja (cestovnog. visina nivelete iznad tla. kolnika. a sastoji se od: nosive konstrukcije. prelaznih konstrukcija. vrsta upornjaka i stupova i način temeljenja. ograde. izolacije. broj i veličina raspona. visina nosive konstrukcije.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 Slika 1. Uvijek treba nastojati da se most skladno uklopi u okoliš jer je izgled mosta jedan od značajnih elemenata i ograničenja kod projektiranja i gradnje. pješačke staze. Diplomski rad Antun Rosandić . temperaturnih dilatacija). ležaja. Racionalnost se postiže optimizacijom osnovnih parametara među koje se mogu svrstati: vrsta materijala. željezničkog saobraćaja. statički sustav.

armirano betonski i metalni mostovi. betonski. 6 Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Obzirom na vrstu materijala od kojega su građeni razlikuju se: kameni. drveni.

Ova rebra dolaze na međusobnom osnom razmaku od 55.2 2. a debljina 35. Izgled i gabaritne dimenzije spomenutog mosta prikazani su na slikama 2. Čelična konstrukcija sastoji se od čelične ortotropne ploče debljine 12 mm. poprečnim spregovima i čeličnom ortotropnom pločom kolnika. koja je ukrućena uzdužnim rebrima "U" poprečnog presjeka. 14 mm i 16 mm (ležaj). Konstrukcija riječnog dijela gornjeg stroja je čelična rasponska konstrukcija koja se sastoji iz dva punostjena limena nosača promjenjiva visine. Kod ovakve dispozicije samo jedan stup nalazi se u području vode. a visina hrpta glavnih nosača je promjenjiva i iznosi u sredini i na krajevima mosta 2. Donji pojasevi glavnih nosača sastoje se od pojasnih lamela širina 70 cm.1 i 2. i to već relativno blizu obale u plitkoj vodi. Radi se o mostu u zavarenoj izvedbi. pa je most projektiran kao kosi objekt.50 m. 80 i 100 mm. 50. Na dijelu korita rijeke Save za malu i srednju vodu projektirana je čelična konstrukcija mosta preko tri otvora sa rasponima 50 + 100 + 50 m. Debljina hrpta glavnih nosača iznosi od 12 mm (polje). Poprečni nosači dolaze na razmaku maksimum od cca 4. Debljina hrpta je 12 mm.1 TEHNIČKI OPIS MOSTA Trasa autoceste koso prelazi rijeku Savu. Razmak glavnih nosača je 7.0 m. a visina konzolnog dijela od 70 Diplomski rad Antun Rosandić . na dionici Zaprešić – Jankomir.20 m.5 cm. a iznad riječnih stupišta (SI i SII) iznosi 4. visina 70 cm.0 m i konzolno prelaze preko glavnih nosača. Kut kosine prijelaza u osovini autoceste iznosi 30°. a postavlja se preko rijeke Save.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 2 IZBOR REPREZENTANTA – ČELIČNOG MOSTA U ZAVARENOJ IZVEDBI Kao reprezentant je odabran čelični most na autocesti Zagreb – Macelj. međusobno povezana poprečnim nosačima.

a u sukladno standardu EN DIN 10025. Konstrukcija će se izvesti u zavarenoj izvedbi. Donji pojas poprečnih nosača je debljine 15 mm i širine 25 cm. Proračun cjelokupne rasponske konstrukcije je proveden prema novom "Pravilniku o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova" od siječnja 1991. vijke i vezice iznosi cca 1200 tona. na osnovu čega je i izvršen iskaz i proračun težine čelične konstrukcije. U statičkom proračunu obuhvaćeni su svi nosivi elementi konstrukcije i izvršen je raspored materijala prema pokriću momentne površine. Ukupna težina čelične rasponske konstrukcije mosta. Ploča kolnika će se i kod montažnih nastavaka spojiti zavarivanjem. uključujući dodatak cca 1. Broj montažnih nastavaka određen je u radioničkim nacrtima i iznosi 17. godine. 8 Diplomski rad Antun Rosandić . U poprečnom smjeru konstrukcija je u svakom poprečnom nosaču ukrućena poprečnim spregovima. Cjelokupna čelična konstrukcija izraditi će se iz čelika kvalitete S355J2G3 (St. a montažni nastavci predviđeni su sa visokovrijednim pred napregnutim vijcima.5% za zavarene spojeve. automatskim EP postupkom.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova do 30 cm.52-3N).

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 9 Slika 2.1 Izgled i gabaritne dimenzije čelični mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj. na dionici Zaprešić – Jankomir [3] Diplomski rad Antun Rosandić .

na dionici Zaprešić – Jankomir tijekom završne faze montaže na gradilištu Predviđa se izvedba krajnjih polja čelične konstrukcije na skeli.2 Fotografija čeličnog mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj. Ukupna debljina asfaltnih i izolacijskih slojeva na kolniku čeličnog dijela mosta iznosi 10 . Potrebno je također izvesti AK zaštitu cjelokupne čelične konstrukcije mosta. Izolacijski slojevi ispod asfalta kolnika su tipa "ESHA ISOTEX". Izolacija rubnjaka i zaštitnih traka na čeličnom dijelu mosta izvodi se antikorozivnom i mehaničkom zaštitom na bazi dvokomponentnih epoksidnih smola od "ROAD COAT" materijala.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10 Slika 2.15 mm. Diplomski rad Antun Rosandić . Na čeličnom dijelu mosta kolnički zastor se sastoji iz sloja specijalnog asfaltbetona "ASFALTIC" ukupne debljine 10 mm. dok se srednji raspon (100 m) čelične konstrukcije predviđa u slobodnoj montaži ili također kao i krajnji otvori – na skeli.

g.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2. 11 Diplomski rad Antun Rosandić . I i II. Zavareni spojevi klase S su najviše klase i tu se zahtjeva viši opseg metoda kontrole kvalitete. Suvremeni europski zahtjevi za kvalitetu su jasniji i znatno stroži i oni su definirani standardom HRN EN 25817.1.2 ZAHTJEVI ZA KVALITETU Zahtjevi za kvalitetu zavarenih spojeva u domaćoj mostogradnji temelje se još uvijek na propisima starim preko 40 godina. Službeni list SFRJ iz 1964. a navedeni su u tablici 2. Prema tome standardu zavareni spojevi su rangirani u klase S. To je tzv.

4 s h < 0. 1<1 mm2 ).5 s d < 0. nepravilnosti Oznaka po ISO 6520 1.5 s h < 0. Šupljine i poroznosti 2011 2012 2014 2017 Moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti i garnične vrijednosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranoj ili lomnoj površini b) najveća dimenzija pojedinačne pore za .5 a 5 mm d < 0.sučeljene zavarene spojeve .3 s h < 0.4 s d < 0. osim mikro pukotina ( h .5 s d < 0.1 Kriteriji prihvatljivosti pogrešaka u zavarenom spoju sukladno HRN EN 25817 [4] Red.5 s h < 0.sučeljeni zavareni spoj . ) 2.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Tablica 2.4 a 3 mm ili ne veće od debljine 2 mm h < 0.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija pojedinačne pore 4.4 s d < 0. Mora se ispitati je li porama pokrivena neka druga nepravilnost. Kraterske pukotine ( vidjeti br.3 s d < 0.sučeljene zavarene spojeve .3 a 3 mm 4% d < 0. Naziv br.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija gnijezda 5.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine h < 0.3 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0. Kraterska pukotina 3.3 s d < 0.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : . Pukotine 100 Sve vrste pukotina. Moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti i granične vrijednosti nepravilnosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranu ili lomnu površinu b) najveća vrijednost zbroja za .5 a 4 mm d < 0.5 a d < 0. Dopušteno područje poroznosti mora biti na ograničenoj površini.4 a 4 mm 4% 2% 104 Dopušteno Nedopušteno Opaske Niska B 12 Granične vrijednosti nepravilnosti za skupine ocjene Srednja C Visoka D Nedopušteno 1% d < 0. Gnijezdo pora 2013 Cjelokupno područje jednog gnijezda mora se zbrojiti i izraziti u postocima ( % ) od većeg od područja : obujmice oko čitavog gnijezda ili kružnice promjera jednakog širini zavara. Crvaste i cjevaste šupljine 2015 2016 Druge nepravilnosti za : .4 a 3 mm 16 % 8% d < 0. 2.3 a 2 mm ili ne veće od debljine Diplomski rad Antun Rosandić .sučeljeni zavareni spoj .

5 mm Nedopušteno h s Slika A h zadani provar stvarni provar Slika B s t stvarni provar zadani provar Slika C Diplomski rad Antun Rosandić .4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0. Uključci čvrstih tijela (osim bakra) 300 Druge nepravilnosti za : . 2 mm max. Uključak bakra Pogreška u vezivanju 3042 Nedopušteno 8.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.3 a 2 mm ili ne veće od debljine 7.4 s h < 0.5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.1 s max.5 s h < 0. ali samo isprekidane.sučeljene zavarene spojeve .5 s h < 0.3 s h < 0. 1. Nedovoljni provar 402 Zadani provar Stvarni provar Druge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine 13 h < 0.sučeljene zavarene spojeve . 401 Dopuštene. i ne blizu površine nedopušteno 9.2 s h < 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6.

4 mm h < 0. 10 mm max. moraju se u određenim slučajevima izvesti nadomještanjem debljine zavara.1 a max.2 a max. Loše namješten kutni spoj h Prekomjerni ili nedovoljni razmak rebra h<1 mm-0. 3 mm 14 h < 0. 7 mm 13.3 a max.1 b max. 5 mm b h max.15 b max.0 mm h < 0. Preveliko nadvišenje 503 h < 1 mm + +0. Zajed 5011 5012 h Blagi prijelaz se dopušta h < 1.15 b h < 1 mm + +0.25 b max.5 mm-0. koji odgovarajuću vrijednost prekoračuju. Preveliko nadvišenje 502 Blagi prijelaz se dopušta h < 1 mm + +0.5 mm-0. 2 mm a Razmaci.5 mm h 12. 4 mm h < 1 mm + +0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10. 5 mm stvarna debljina b zadana debljina h < 1 mm + +0.5 mm h < 1.25 b h < 1 mm + +0.1 b max. 11. 3 mm h Diplomski rad Antun Rosandić .

2 b max. 1 mm h a 16.15 t. Potkoračenje debljine kutnog spoja Kutni spoj s vidljivim potkoračenjem debljine neće se računati kao pogrešan. 3 mm 17. Ukoliko nije drugačije propisano.25 t. 5 mm h < 1 mm + +0. idealan položaj dobiva se kada se srednje izvodnice dijelova poklapaju ( poglavlje 1. h t h t t Slika B . 5 mm Slika A . Prokapljina 5041 Dopušteno Slučajna mjestimična ispupčenja dopuštena 18 Posmaknutost 507 Granična vrijednost odstupanja svodi se na idealan položaj.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 15 14. 3 mm Diplomski rad Antun Rosandić .Limovi i uzdužni zavareni spojevi h < 0.6 b max. 4 mm h < 0. max.5 t.1 a Nedopušteno zadana debljina max. 2 mm stvarna debljina max.3 b max. Preveliko nadvišenje u korijenu 504 h < 1 mm + +1.3 a max.15 b max. 2 mm t h < 0. 4 mm spojevi h < 0. max. ako je stvarna debljina postignuta dubljim provarom Duge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0. ) " t " se odnosi na tanju stijenku.Poprečni zavareni h t t max. 4 mm h < 1 mm + +0. max. max. 3 mm max. 4 mm h < 1 mm + +0.3 mm + 0. Prekoračenje debljine kutnog spoja Za mnoge slučajeve prekoračenje zadane debljine nije razlog za odbacivanje h < 1 mm + +0.1 t.2 b t b h max. 3 mm stvarna debljina zadana debljina h a 15. 5 mm h < 1 mm + +0.

Pogrešan početak zavara 517 Dopušteno Nedopušteno 24.5 mm h < 1. Oštećenje lukom 601 Dopustivost ovisi o daljnjoj obradi površina.2 a max. h < 2 mm + +0. vrsti osnovnog materijala i naročito o sklonosti stvaranju pukotina 25.2 a 0. Kratke nepravilnosti h < 0. 0. h4 h3 h5 = h h h1 0.5 mm + +0. Neispunjeni presjek Nasjeli zavar h t max. Onečišćenje kapljicama metala 602 Dopustivost ovisi od namjene Za debljine "s" ili "a" < 10 mm mogu se 26.2 t.5 mm Zajed u korijenu 5013 h 506 Kratke nepravilnosti dopuštene Nedopušteno 22.15 s ili 0.15 a 509 b h < 0.15 a z1 21.25 a 0. 511 Blagi prijelaz se dopušta Dugačke nepravilnosti : nedopuštene 16 h < 0. 1 mm h < 2 mm + +0.15 a Ukupna veličina nepravilnosti h h5 h4 h2 h6 h3 Diplomski rad Antun Rosandić .1 t. Preklop 23.5 mm h h < 1 mm h < 0.05 t. Uleknuti korijen 515 a Blagi prijelaz se dopušta h < 1. Prevelika nejednolikost kutnog spoja h z2 512 Podrazumijeva se da asimetričnost kutnog spoja nije izričito propisana. Višestruke nepravilnosti u jednom presjeku h5 h1 h2 h3 h1 h4 propisati posebni uvijeti. 2 mm 20.25 s ili 0. max.2 s ili 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 19.

. normative.).točka zastoja uz poželjnu prisutnost kontrole. Nakon izrade i usvajanja slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti slijedi detaljna razrada tehnoloških operacija – aktivnosti. To nisu jednostavne aktivnosti. Nakon što se izradi slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. svaku od navedenih aktivnosti potrebno je detaljno razraditi i provesti sve aktivnosti koje obuhvaća priprema proizvodnje (propisati tehnologiju izrade. Obzirom na značaj i specifičnosti proizvodne aktivnosti se mogu definirati kao točke. pogotovo kada se polazi sa stajališta dovoljne. jasne i nedvosmislene tehnologije. te kao točke zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Witness Point . S obzirom na značaj tih aktivnosti kontrolu kvalitete u pojedinim točkama (fazama) proizvodnog procesa mogu provoditi neposredni izvođači proizvodne aktivnosti (samokontrola) ili djelatnici službe kontrole i/ili djelatnik ovlaštene nadzorne kuće. npr. .Za segment 5 mosta prilog 1 . dok kod točaka zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ne smije se nastaviti proizvodnja bez obavljene kontrole od strane nadzornog organa (iako se ovo u praksi gotovo nikada ne dešava).točka zastoja uz obveznu prisutnost kontrole.).7.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 17 2. Diplomski rad Antun Rosandić . npr. međufazna kontrola. alate i naprave. odnosno elementarne aktivnosti.. mehanička ispitivanja. i dr. Kada kontrolu provodi djelatnik određene nadzorne kuće. Za to je nužna čvrsta međusobna povezanost iskusnih tehnologa praktičara i radnika koji sudjeluju u izvođenju proizvodnih i kontrolnih aktivnosti.3 SLIJED PROIZVODNIH I KONTROLNIH AKTIVNOSTI PRI IZRADI MOSTA Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti pruža mogućost brzog i lakog sagledavanja aktivnosti pri izradi zavarenog proizvoda. što jednostavnije. Kod točke zastoja uz ugovoreno poželjno prisustvovanje nadzornog organa kontrolnu aktivnost provodi kontrolor proizvođača ukoliko se iz određenih razloga nije pojavio nadzorni organ. kontrola manje složenih sklopova i dr.) i kontrola i osiguranje kvalitete. tada se pojedine točke zastoja radi kontrole kvalitete mogu temeljem ugovora i propisa definirati kao točke zastoja uz poželjno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Hold Point . tlačna proba.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 3 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU KOJE SE KORISTE U MOSTOGRADNJI U RADIONIČKIM UVJETIMA I NA GRADILIŠTIMA 3.1. Postupci te vrste su najzastupljeniji i nezamjenjivi u metalnoj industriji kod izrade čelične konstrukcije kako u radionicama tako i na gradilištima. Uređaji za zavarivanje spadaju u red najjeftinijih.Zavarivanje pod zaštitom praha 18 MIG / MAG . kvaliteta zavarenog spoja jako ovsi o uvježbanosti i raspoloženja zavarivača dugo vrijeme izobrazbe zavarivača otpadak elektrode 8 – 10 % veliki gubici prskanjem Diplomski rad Antun Rosandić . Kod nekih radova na montaži postupak je praktično nezamjenjiv. Rukovanje uređajima je jednostavno. U osnovi se najviše primjenjuju slijedeći postupci: REL EP .Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi 3.Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom . Postupak je primjenljiv za sve položaje zavarivanja i navarivanja te sve oblike dijelova koji se zavaruju.1 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU Elektrolučni postupci zavarivanja imaju zajedničko što se toplina za taljenje osnovnog i dodatnog materijala generira u električnom luku uspostavljenom između osnovnog materijala i elektrode. Nedostaci REL postupka zavarivanja mala brzina zavarivanja što ima za posljedicu nizak učinak 1 – 2 kg/h.1 REL Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom Postupak elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom moguće je primijeniti za zavarivanje i navarivanje svih metala i legura koje se mogu zavarivati taljenjem. Najčešće se primjenjuje kod zavarivanja ne legiranih i nisko legiranih čelika naročito u uvjetima montaže na gradilištima.

Elektroda se preko držača i zavarivačkog kabela spoji na jedan pol izvora struje za zavarivanje a osnovni materijal pomoću drugog kabela i stezaljke na drugi pol izvora. Obloga sadrži spojeve (K. 19 Kod ovog postupka luk se uspostavlja između obložene elektrode i osnovnog materijala. plinovi koji nastaju izgaranjem obloge štite električni luk i talinu osnovnog i dodatnog materijala od štetnih utjecaja plinova iz atmosfere. Gorenjem električnog luka topi se elektroda i osnovni materijal te se tako formira šav.1): lako «paljenje» električnog luka. Diplomski rad Antun Rosandić . Ca. Izgaranjem obloge stvaraju se plinovi i pare koji pospješuju ionizaciju zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode čime se osigurava stabilnost električnog luka. Ti. pri taljenju obloge formira se troska koja se razlijeva preko taline te tako štiti talinu od utjecaja plinova iz atmosfere i prebrzog hlađenja čime se usporava očvršćavanje taline te ostaje više vremena da nečistoće i plinovi isplivaju na površinu taline. Funkcija obloge elektrode osigurava se sastavom obloge i ima višestruki značaj (slika 3. pomoću obloge može se vršiti i legiranje šava tako da se iz obloge nadoknađuju pojedini elementi koji djelomično sagore u toku procesa. Na) čije pare imaju nizak potencijal ionizacije. Osim toga smanjuje se mogućnost nastajanja nepovoljnih struktura u šavu kao posljedica brzog hlađenja. pa ionizacija zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode može početi pri nižem naponu lako održavanje električnog luka. Mn. Iz obloge mogu se u talinu dodati elementi koji imaju velik afinitet prema kisiku te ono tvore okside koji isplivaju u obliku troske na površinu šava (Al. Na taj se način vrši dezoksidacija taline. V). Taljenjem jezgre elektrode popunjava se žljeb a taljenjem obloge elektrode stvara se zaštitna atmosfera koja štiti talinu od negativnih utjecaja plinova iz atmosfere.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova pri zavarivanju nastaje veća količina plinova koja je štetna za zdravlje i okolinu jak bljesak od gorenja luka.

mineralno kisele .oksidne . Mehanička svojstva zavara treba da budu bolja nego kod osnovnog materijala jer se time kompenziraju oslabljenja nastala zbog pogrešaka (slabljenja) u zavarenom spoju.visoka Šljaka: .rutilne bazične neutralne . penetraciju i katekteristike šljake (troske).fino kapljični Penetracija: .vrlo porozna Prenos metala: .niska .srednja Šljaka: .srednje kapljični Penetracija: .staklasta . Prema vrsti nastale troske razlikuje se nekoliko tipova elektroda: kisele . Prenos metala: .porozna Prenos metala: . Elektrode se razlikuju po kemijskom sastavu jezgre i dimenzijama.kompaktna Slika 3. Na jezgru se nanosi obloga prešanjem i naknadnim pečenjem u pećima.celulozne 20 Na sljedećoj se slici daju osnovne karakteristike glavnih tipova elektroda za REL zavarivanje s obzirom na prijenos materijala u električnom luku.visoka Šljaka: .fino kapljični .sprey .1 Osnovna svojstva pojedinih tipova elektroda [5] Diplomski rad Antun Rosandić .srednja .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Jezgra obloženih elektroda izrađuje se od vučene žice standardnih promjera i standardnih duljina. Kemijski sastav jezgre elektrode se projektira tako da nakon zavarivanja približno bude kao i osnovni materijal.djelomično kristalna .kristalna .srednje kapljični .grubo kapljični Penetracija: .

TiO (rutil) dobivamo mineralno kisele i rutilne elektrode. Dodavanjem u oblogu više dezoksidanata MnO. Šav dobiven upotrebom ove vrste elektrode sadrži znatnu količinu oksida FeO radi toga ima relativno slabije mehaničke osobine. Poboljšavaju se mehaničke osobine šava. Kod zavarivanja sa bazičnim elektrodama dobiju se dobre mehaničke osobine i dobra žilavost. Bazične elektrode imaju oblozi visok sadržaj CaO i MnO koji vežu na sebe sumpor te tvore sulfide CaS i MnS i fosfor gdje tvore fosfate (CaO)3P2O5.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kisele elektrode primjenjuju se za zavarivanje manje odgovornih spojeva. povećava stabilnost električnog luka. Zahtjevi koji se postavljaju na elektrode Funkcionalni zahtjevi lako uspostavljanje luka stabilan luk fleksibilan luk (dobro premošćivanje) lagan rad u svim položajima elastična obloga sa visokim električnim otporom 21 Ergonomski zahtjevi malu količinu dimnih plinova neotrovne plinove i isparenja Ekonomski zahtjevi visok učinak topljenja visok koeficijent iskorištenja mali gubici prskanjem lako otklanjanje šljake podnošenje preopterećenja velika brzina zavarivanja dobar izgled površine Diplomski rad Antun Rosandić . troska se lako odvaja. Obloga im je izrađena na bazi željeznog oksida.šavovi imaju lijep izgled.

štiteći ga od naglog hlađenja. Elektrolučno zavarivanje pod praškom pogodno je za zavarivanje dugačkih zavara (od 1 do 20 m) u horizontalnom položaju. Ovaj postupak zavarivanja karakterizira visoka učinkovitost. Najčešće se ovim postupkom zavaruju kutni i sučeoni zavari lamele i hrptova glavnih i poprečnih nosača mosta. Osnovni dijelovi uređaja za zavarivanje pod praškom (slika 3.Zavarivanje pod zaštitom praškom EP Zavarivanje pod zaštitom praškom je elektrolučni postupak kod kojega se električni luk uspostavlja između gole topive žice i osnovnog materijala. ali radi potrebe produktivnosti razvijeni su uređaji: dvije žice trakom Diplomski rad Antun Rosandić .2): glava za zavarivanje sa kontakt diznom mehanizam za dodavanje žice spremnik sa prahom za zavarivanje usisavača za povrat neiskorištenog praška mehanizam za hod uređaja jedinica za upravljanje i kontrolu parametara izvor struje povećanja Najčešće se koristi izvedba uređaja sa jednom žicom. Proces se odvija pod praškom koji se kontinuirano dovodi ispred žice u žlijeb. Uloga praška je identična ulozi obloge kod ručnog elektrolučnog zavarivanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Metalurški zahtjevi dobre mehaničke osobine odsustvo poroznosti neosjetljivost prema oksidima na površini ne sklonost prema toplim i hladnim pukotinama ne osjetljivost prema vlazi u oblozi 22 3. Jedan dio praška se tali i formira trosku na površini šava.1.2 EP .

Prašak Pored fizikalne uloge da štiti luk i talinu od djelovanja atmosfere ima i metaluršku funkciju nadoknade gubitka pojedinih legirajućih elemenata.5 cm/min 23 V A glava izvor struje Slika 3. izvori sa ravnom ili blago rastućom karakteristikom .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova upravljačka jedinica prah 35. zaštićena slojem bakra radi ostvarenja boljeg kontakta za dovod struje. brzina žice je konstantna a struja i napon se automatski prilagođavaju. Mora biti kalibrirana. promjena dužine luka usporava odnosno ubrzava dotok žice.primjenjuju se kod unutarnje regulacije.primjenjuju se kod vanjske regulacije.2 Shema uređaja za zavarivanje pod praškom Izvori struje za zavarivanje su prilagođeni sistemu regulacije tako da postoje: izvori sa blago padajućom statičkom karakteristikom . ne korodirana. Dodatni materijal Izbor žice zavisi od kvalitete osnovnog materijala i odabire se prvenstveno uzimajući u obzir metalurške i ekonomske zahtjeve.3 dovod žice povrat praha 450 32. Diplomski rad Antun Rosandić .

ili mješavina plinova Ar + CO2). otpaci žice zanemarivi.Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi MAG postupak zavarivanja je elektrolučni postupak kod kojeg se električni luk uspostavlja između dodatnog materijala (žice koja se kontinuirano dovodi i topi) i osnovnog materijala.1.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na osnovu kemijskog sastava razlikuju se sljedeće vrste praška: kiseli bazični neutralni 24 Prednosti EP postupka: visoka produktivnost velika dubina penetracije ne zahtjeva se posebna priprema žlijeba do 15 mm debljina ušteda dodatnog materijala (rasprskavanja nema. odlična zaštita električnog luka i taline smanjen utjecaj subjektivnog faktora zavarivača na kvalitetu zavara nema bljeska velika brzina zavarivanja Nedostaci EP postupka: potrebno ga je kombinirati sa REL postupkom ili je potrebna upotreba podloge (bakrene trake. Električni luk se uspostavlja u zaštitnoj atmosferi aktivnog plina (CO2 . keramičke pločice. znatno učešće osnovnog materijala u formiranju zavara). Diplomski rad Antun Rosandić .3 MIG / MAG . prah) visoka cijena uređaja primjena samo u horizontalnom položaju složeno održavanje uređaja nije moguć vizualni uvid i kontrola električnog luka tijekom zavarivanja 3.

0.sustav za dovod žice za zavarivanje 3.3 Shema MAG postupka elektrolučnog zavarivanja [6] Obzirom da CO2 nije inertan na temperaturi koja vlada u električnom luku da se izbjegnu negativne posljedice disocijacije CO2 dodatni materijal se legira sa elementima (Mn.kontaktna vodilica 6.rashladni sustav 1.skrutnuti materijal 4.izvor struje 2.osnovni materijal 5.rashladni sustav 8. 2. 1. 1. i 2.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2 25 5 7 5 9 3 8 1 6 2 4 1 3 4 1. 1.troska 9.2. Si) koji imaju veći afinitet prema kisiku nego željezo.rastaljeni materijal 3.gorionik 5. što smanjuje gubitke rasprskavanjem. Ovi elementi djeluju dezoksidirajuće na talinu čime se postiže kvalitetan zavar bez poroznosti.4 mm namotana na koture standardne veličine.izvor struje Slika 3. Prema načinu izvedbe žice mogu biti: punog presjeka punjene praškom Diplomski rad Antun Rosandić .8.zaštitni plin 7.6.0. Mješavina plinova povoljno utječe na smanjenje površinske napetosti taline. Na tržištu se može nabaviti žica za zavarivanje promjera 0.sustav za dovod zaštitnog plina 4.električni luk 2.

l. 26 Diplomski rad Antun Rosandić .2 mm. 2. Na sljedećoj slici su dani neki od mogućih presjeka praškom punjenih žica. Radi velikog opterećenja gorionik se dodatno hladi vodom u zatvorenom sistemu. zavarljivost s obzirom na položaj zavarivanja te na mehanička svojstva zavarenog spoja. Specifičnosti MAG zavarivanja praškom punjenim žicama MAG zavarivanje praškom punjenim žicama sa ili bez dodatne vanjske zaštite postaje sve zastupljenije u modernom zavarivanju i izradi zavarenih konstrukcija. bez obzira na trenutnu razliku u cijeni praškom punjene žice u odnosu na punu žicu. Praškom punjene žice izrađuju se u promjerima od 1. 2.0 mm.6 mm.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kod MAG postupka specifična opterećenja A/mm2 su veća nego kod REL postupka zato su potrebni izvori struje sa ravnom karakteristikom.4 mm. Punjene žice u jezgri sadrže elemente koji utječu na karakteristike zavarivanja.0 mm. Početak zavarivanja izvodi se kratkim spojem. količinu rastaljene žice. Zavarivanje se može izvoditi u svim položajima.2 mm. Prijenos metala u zoni električnog luka izvodi se naizmjenično tehnikom kratkog spoja i štrcajućeg luka gdje je i penetracija najveća. a nastavlja se uspostavom luka. l. Struja zavarivanja se podešava auto regulacijom dužine luka a mijenja se brzinom dotoka žice. Dok se pune žice mogu uspoređivati po svojoj zavarljivosti. l.4 mm i 3. Razlog tome leži u brojnim pogodnostima u odnosu na klasično MAG zavarivanje punim žicama. svojstva punjenih žica mijenjaju se ovisno od vrste punjenja i recepture praška.

05-0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 27 Slika 3. Diplomski rad Antun Rosandić . 0. Proizvodnja punjenih žica Proizvodnja punjene žice za zavarivanje vrši se u za to odgovarajućem postrojenju. Granulacija je određena zahtjevom za jednolikim i neprekidnim punjenjem žice u tijeku proizvodnje i kreće se u granicama od 0. najčešće iz hladnovučene trake ili iz cijevi ovisno o tome da li se radi o šavnoj ili bešavnoj žici.4 Presjeci punjene žice [6] Općenito sastav žica je u pravilu jednak sastavu osnovnog materijala ili s većim udjelom legirajućih elemenata i elemenata za dezoksidaciju nego što ih sadrži osnovni materijal.50% Mn i odgovarajuće nizak % Si i P. Debljina trake ili stijenke cijevi kreče se oko 0.25-0.10% C. max.3 mm. 0. 0-05% Si. Čelik za proizvodnju trake ili cijevi sadrži max.5 mm. Komponente za jezgru žice (punjenje) moraju zadovoljiti određene zahtjeve po kemijskom sastavu i granulaciji (veličina čestica).

bešavnu žicu čine krutom i čvrstom što ima prednosti prilikom transporta.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova a) Bešavna žica 28 Tehnologija proizvodnje bešavne žice zasniva se na čeličnoj cijevi koja se puni praškom i provlačenjem se dovodi na odgovarajući promjer. Najviše se koriste sapuni. Zbog toplinske obrade vanjska površina žice ima karakterističan crno-plavi oksidni sloj. Osobina ovih žica je da im je nizak stupanj punjenja. Relativno debele stijenke žice. b) Šavna žica U proizvodnji ovog tipa žice postoji više tehnologija.5). a svima je zajedničko da se metalna traka provlači kroz valjke za oblikovanje i oblikuje u U-presjek zatim se napuni praškom. Diplomski rad Antun Rosandić . Zbog otvorenog šava ne smiju se koristiti tekući agensi već se uklanjanje sapuna i masnoća sa žice vrši toplinskom obradom. 12-14% što rezultira nižom produktivnošću. najčešće žarenjem na 250 °C.5 Proizvodnja punjenih žica [6] Kod provlačenja žice na željeni promjer koriste se sredstva za podmazivanje. a da bi se smanjili visoki udio vodika u metalu zavara i poroznost ostaci sapuna se nakon završetka operacije provlačenja moraju ukloniti. zatvori se i na kraju se dovede na željeni promjer provlačenjem ili valjanjem (slika 3. Slika 3.

6 Provlačenje i valjanje: tehnologije za proizvodnju punjenih šavnih žica [6] Novija tehnologija za svođenje žice na željeni promjer je tehnologija valjanja.nizak udio vodika u metalu zavara (<5 ml/100 g) . Prednosti valjanih žica su: .kvaliteta zavarenog spoja jednaka je kao kod REL postupka zavarivanja obloženom elektrodom.mogućnost visokog stupnja punjenja i do 45% Opće karakteristike primjene praškom punjenih žica su: . Žica prolazi kroz više valjaka do konačne redukcije na željeni promjer.nema ostataka sapuna . a bolja nego kod MAG postupka zavarivanja punom žicom .sjajna površina bez oksidnog sloja .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 29 Slika 3.bolji prijelaz struje u kontaktnoj vodilici i velika stabilnost luka .produktivnost pri zavarivanju punjene žice veća je nego pri zavarivanju punom žicom Diplomski rad Antun Rosandić .

uz primjenu posebnih punjenih žica mogućne je zavarivati više prolaza bez prethodnog čišćenja troske .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova . koje su izradile zavarivačke udruge različitih država. poroznost i naljepljivanje što je čest slučaj kod MAG postupka zavarivanja punom žicom . a time i postizanje velikog koeficijenta taljenja. Postoji više različitih sustava podijele punjenih žica.u odnosu na punu žicu.moguće zavarivanje kutnih zavara većih visina . mogućnost jednostavnije pripreme sa većim tolerancijama .visoka vrijednost žilavosti materijala zavara i mala vjerojatnost pojave pukotina pri primjeni bazičnih punjenih žica. korijena zavara.jednostavno čišćenje zavara pri primjeni metalnim prahom punjenih žica .manja je vjerojatnost pojave pogrešaka u zavarenom spoju.široko područje i jednostavno namještanje parametara zavarivanja . masnoća površine. Ovdje se navodi jednu od mogućih podjela punjenih žica.s obzirom na svojstva jezgre praškom punjene žice (brzo skrućivanje troske) moguće je opterećenje velikim jakostima struje zavarivanja. bolja produkcija zaštitnih plinova i troske kroz kupku zavara kao i bolje protaljivanje što je u pogledu nečistoće mjesta zavara dobro .dobro provarivanje i premošćivanje kod zavarivanja opasnosti naljepljivanja . itd. npr.zbog tlačnog utjecaja troske i sporijeg ohlađivanja ljepši je izgled površine zavara izvedenog punjenom žicom.dobra zavarljivost korijena zavara na keramičkoj podlozi. praškom punjena žica nije toliko osjetljiva na nečistoću žlijeba (korozija.vrlo dobra mogućnost zavarivanja u svim položajima.). naročito pri primjeni žica punjenih rutilnim mineralnim praškom . nego onaj izveden punom žicom .vrlo dobra mogućnost mehanizacije postupka pri primjeni rutilnih punjenih žica i robotizacije postupka pri primjeni metalnim prahom punjenih žica .visoka stabilnost električnog luka u procesu zavarivanja . bez 30 Diplomski rad Antun Rosandić . što utječe na veliku produktivnost .

9 do 4.žice izrađene u obliku potpuno zatvorene cjevčice .5 mm) .punjene žice kod kojih se pri zavarivanju koristi dodatna vanjska zaštita .za zavarivanje aluminija (Al) i legura aluminija .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od mineralnih tvari • • rutilne punjene žice bazične punjene žice 31 .za zavarivanje sučeonih i kutnih spojeva u vodoravnom položaju .za zavarivanje u svim drugim položajima f) Obliku: .u obliku punjene trake (za navarivanje) Diplomski rad Antun Rosandić .za zavarivanje nehrđajućih čelika .žice izrađene u obliku profilirane cjevčice koja nije potpuno zatvorena b) Vanjskoj zaštiti u procesu zavarivanja: .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od metalnog praha d) Namjeni: .za zavarivanje bakra (Cu) i legura bakra .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri nižim temperaturama .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Punjene žice moguće je podijeliti prema: [6] a) Načinu izrade: .za zavarivanje niskolegiranih čelika .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri povišenim temperaturama .u obliku žice (od 0.za zavarivanje visokolegiranih nehrđajućih čelika e) Položaju zavarivanja: .samozaštite punjene žice c) Sastavu punjenja: .

sučeoni.kutni: . Iz tog razloga izbor optimalnih parametara zavarivanja jako je bitan.naliježući. .preklopni. . a utvrđuju se ispitivanjem na probnim uzorcima.s tamnom (oksidiranom) ili svijetlom površinom Najveći utjecaj na kvalitetu zavarenog spoja kod MAG zavarivanja imaju parametri zavarivanja. Zahtjevi koji se postavljaju na izbor pripreme žlijeba su: otvor treba da bude minimalan i dovoljan za ostvarenje kvalitetnog spoja sa što manje deponiranog materijala treba da svojim oblikom olakšava postizanje kvalitetnog spoja treba da bude prilagođen raspoloživim resursima za obradu ruba treba da bude prilagođen postupku zavarivanja 32 Diplomski rad Antun Rosandić .križni.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova g) Vanjskom izgledu: . te oblik spoja i položaj zavarivanja. Parametri zavarivanja biraju se s obzirom na vrstu i debljinu materijala koji se zavaruje.rubni. .2 IZBOR POSTUPAKA ZAVARIVANJA I ŽLIJEBOVA Zavarene spojeve prema međusobnom položaju dijelova koji se zavaruju mogu biti: . .T-spoj.prirubni. . Glavni parametri zavarivanja su: a) jakost struje zavarivanja b) napon električnog luka c) brzina zavarivanja d) promjer žice e) količina i vrsta zaštitnog plina Osim navedenih parametara zavarivanja na kvalitetu zavarenog spoja utječu i dužina slobodnog kraja žice. .s pobakrenom površinom . 3.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na sljedećoj se slici daje prikaz osnovnih oblika žlijeba za zavarivanje i položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardu.7 Osnovni oblici pripreme žlijebova za zavarivanje i oblici zavarenih spojeva [7] Diplomski rad Antun Rosandić . Sučeoni: 33 (sa žljebljenjem korijena) (sa provarom korijena) Kutni: T-spoj Preklopni Rubni Križni Naliježući Prirubni Slika 3.

nakon postignute temperature na metal se kroz sapnicu u gorioniku dovodi pod pritiskom mlaz čistog kisika i tako vrši izgaranje metala – odnosno rezanje.3 TEHNIKE SRODNE ZAVARIVANJU 3.8 Položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardima [6] 3. Proces se dalje odvija autogeno jer se oksidacijom slojeva metala oslobađa nova količina topline koja omogućava izgaranje daljnjih slojeva metala.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 34 Slika 3. Pomoću plinskog gorionika metal se zagrijava do temperature izgaranja.1 Rezanje plinskim plamenom Plinsko rezanje je postupak razdvajanja metala izgaranjem metala u mlazu čistog kisika.3. Diplomski rad Antun Rosandić .

U slučaju neispunjenja ovog uvjeta rastaljeni metal se rasprskava pod pritiskom mlaza kisika i rezanje nije moguće.butan Za rezanje: C2H2 C4H10 . količina topline oslobođena izgaranjem metala u struji kisika uz dovođenje topline iz plamena mora biti dovoljna da okolinu reza održava na temperaturi potrebnoj za početak rezanja. ovaj uvjet ispunjavaju svi čelici. aluminij i njegove legure. Povećanjem % legirajućih elemenata povećava se Diplomski rad Antun Rosandić .1) Acetilen Propan .C3H8 - Kisik O2 Uvjeti koji se trebaju ispuniti da bi proces rezanja bio izvediv: temperatura izgaranja metala u struji kisika mora biti niža od temperature topljenja. Ovaj uvjet ne ispunjavaju svi čelici. Postupak plinskog rezanja se primjenjuje za izradu dijelova iz čeličnog lima i dijeli se ovisno o načinu vođenja gorionika na : strojno (u novije vrijeme numeričko upravljanje) ručni postupak (za pripremu ivica i tamo gdje strojno nije moguće) 35 Proces izgaranja čelika se odvijana sljedeći način: 3Fe + 2O2 = Fe3O4 + toplina Plinovi koji se najčešće koriste za plinsko rezanje su: Kao gorivi plin: - (3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Gorionik za rezanje omogućava izvođenje procesa služi da održava gornju površinu metala na temperaturi izgaranja. Oksidi u tekućem stanju su povoljni za širenje reakcije. temperatura topljenja oksida ne smije biti veća od temperature topljenja metala jer oksidi u krutom stanju stvaraju sloj koji sprečava dodir kisiku sa metalom. te dovođenje mlaza kisika na površinu metala.

3% potrebno ga je predgrijavati na temperaturu (200 – 400)o C radi smanjenja pojave tvrdih struktura u zoni trzanja.3% ukoliko prelazi 0. Si do 4% W do 10% C do 0. Granični sadržaji legirajućih elemenata: Cr do 2% već otežano rezanje iznad 5% ne može se rezati. gdje se predmet koji se reže priključuje u strujni krug kao anoda plazma rezanje sa indirektnim lukom primjenjuje se i za rezanje električki ne vodljivih materijala.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova temperatura početka izgaranja pa količina dovedene topline iz plamena nije dovoljna da se takav čelik počne rezati.2%. Zbog visoke koncentracije energije postupak se koristi se za rezanje svih vrsta materijala.3.3%. moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. Ni do 35% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. Električni luk se uspostavlja između volframske elektrode i stjenke gorionika.2 Rezanje plazmom Plazma je visoko energetska pregrijana smjesa plinova u električnom luku istosmjerne struje. 36 Prednosti ovog sustava su: Diplomski rad Antun Rosandić . gdje su molekule disocirane i djelomično ionizirane.3%. Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić korišten je postupak plinskog rezanja kako strojni tako i ručni postupak. 3. Ukoliko se ne predgrijava dolazi do pojave mikro pukotina koje mogu biti duboke i opasne. Postoje dva osnovna principa rezanja plazmom: plazma rezanje sa direktnim lukom primjenjuje se za rezanje električki vodljivih materijala. Mn do 13% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. Energija plazme nastala iz električnog luka koja pri udaru iona i atoma na anodu (osnovni materijal) doseže temperaturu i do 30 000 oC.

Površine zaštićene postupkom metalizacije kod montaže čelične konstrukcije mosta prenose dinamička i statička opterećenja.3. potrebna upotreba osobnih zaštitnih sredstava za operatere. 37 Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić postupak rezanja plazmom nije korišten iako stroj instaliran za plinsko rezanje ima instalirano i plazma rezanje ali ne postoji instalirana oprema za odsisavanje i filtriranje plinova. a takvi tarni spojevi potpuno prenose sile trenjem. 3.3 Zaštita tarnih površina naštrcavanjem materijala Postupak metalizacije naštrcavanjem u mostogradnji izvodi se u svrhu zaštite i pripreme tarnih površina spojeva s visoko vrijednim vijcima (VV. Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova manji napon luka lakše održavanje luka (što naročito dolazi do izražaja kod ručnog postupka rezanja) Debljine materijala koje se mogu rezati plazmom su znatno manje nego kod plinskog rezanja a ovise o vrsti i snazi uređaja a orijentacijske mogućnosti ovisno o raspoloživoj opremi su: . Zaštita se izvodi s ciljem postizanja propisanog zadovoljavajućeg koeficijenta trenja µ među tarnim površinama u spoju.za strojno rezanje do 125 mm .vijcima).za ručno rezanje do 50 mm Prednosti primjene plazma tehnike za rezanje materijala: brzina rezanja je znatno veća nego kod plinskog rezanja površina reza je čista i nije potrebna nikakva naknadna obrada (pozicije nakon rezanja mog ići bez posebne pripreme na ugradnju) Nedostaci plazma tehnike za rezanje materijala: zagađenje okolne ioniziranim česticama (potrebna oprema za odsis plinova nastalih pri plazma rezanju).

iste je potrebno zaštititi papirom za ambalažu i odložiti u natkrivenom prostoru. Širina metaliziranog pojasa je oko 100 mm (80-120 mm).9 ) kod montaže segmenata čelične konstrukcije mosta Zaprešić. Ocjena čistoće sačmarenja kontrolira se vizualno uspoređujući sa slikovnim prikazom navedenih standarda.5 mm kvalitete AlMg 5 (99. Nakon završnog pritezanja tj. a debljina metaliziranog sloja mora biti prosječno 100-150 mikrona prema HRN U. 80 % i temperaturi metala iznad rosišta zraka. Radna temperatura kod izvedbe zaštite je kao i za izvedbu AKZ-e od 5-40 °C. plinsko punjenje (kisik 28 bara. Ukoliko se metalizirane površine ne ugrađuju odmah. acetilen 1 bar. pri vlažnosti zraka max.5 bara). 150 mm pod kutom 70-80°. Budući se nakon završene metalizacije tarnih površina vrši spajanje istih s VV-vijcima i pritezanje.140/85. vrši se zaštita sačmarenih površina metalizacijom žicom – štrcanjem pomoću plinskog plamena.C2.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Postupak se koristi za sve tarne spojeve s VV-vijcima (klase 10. a sama metalizirana prevlaka se nanosi više puta unakrsnim prskanjem dok se ne dobije željena debljina.100.5% Al. Udaljenost pištolja od površine je cca. Za metalizaciju se može primijeniti pištolj 11E. 5% Mg ) prema HRN C. kontrole pritegnutosti svih vijčano-tarnih spojeva s VVvijcima a prije nanošenja završnog premaza na vanjske površine čelične konstrukcije mosta pa tako i vanjske površine vijčano tarnih spojeva. brzina pomaka 35-40 m/min. radni tlak zraka 6. Pripremu površine tarnih spojeva treba vršiti abrazivnim čišćenjem (sačmarenje) tako da zadovoljava uvjete trećeg stupnja čišćenja prema propisu za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije tj. Potrebna prosječna hrapavost od 40-60 mikrona dobivena sačmarenjem ispituje se odgovarajućim mjeračem ili usporedbom standardne odgovarajuće pločice («rugotest»). preporučuje se manipulacija s metaliziranim površinama uz čiste i suhe rukavice.E7. Brtvljenje se vrši pomoću trajno elastičnog kita (preporuka je poliuretanski jedno-komponentni kit) preko Diplomski rad 38 Antun Rosandić . a najkasnije nakon 2 sata. vrši se brtvljenje svih tarnovijčanih spojeva na samim rubovima spojnih ploča (elemenata). Žica mora biti promjera 33. Odmah nakon sačamrenja. proizvod “Metco”. BSa 3 po HRN ISO 8501-1 ili HRN EN ISO 12944-4.

IX). Procedura verifikacije postupka zavarivanja treba biti napravljena što je moguće kvalitetnije. WPS) koje sadrže osnovne informacije dostatne za provedbu zavarivanja sukladno predviđenoj koncepciji izrade zavarene konstrukcije ili proizvoda. a koja treba biti provedena na odgovarajući način od strane atestiranih zavarivača (npr. pristupa se detaljnoj razradi pojedinačnih aktivnosti vezano uz primjenu tehnologije zavarivanje. Nakon verifikacije postupka zavarivanja od strane akreditirane institucije i određene inspekcijske kuće. ASME sec.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova kojeg je moguće nanošenje antikorozivnih premaza. troškovima. VI 2004. Ako nema Diplomski rad Antun Rosandić . 39 3. odnosno u kojoj mjeri. rokovima izrade. pristupa se izradi pojedinih specifikacija postupaka zavarivanja (SPZ. Na slici 3. radnim uvjetima … Nakon što se usvoji globalna koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. Prva varijanta prijedloga atesta postupka ovisi o tome da li postoje iskustva i saznanja o zavarljivosti odabranog materijala ili ne. vrijedila HRN EN 288). lokaciji. Globalno projektiranje tehnologije izrade zavarene konstrukcije podrazumijevalo bi prije svega slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti u izradi konstrukcije. Kriterij za uporabu kita daje njegov isporučitelj.9 se daje shematski prikaz slijeda aktivnosti kod verifikacije postupka zavarivanja. prema standardu HRN EN 287-1:2004). pouzdanosti i raspoloživosti zavarene konstrukcije. Koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti tijekom izrade zavarene konstrukcije ovisi o čitavom nizu čimbenika: raspoloživoj opremi i kadrovima. zahtjevima za kvalitetu.4 WPAR (PQR) i WPS DOKUMENTI Projektiranje tehnologije izrade zavarenog proizvoda ili konstrukcije može se razmatrati u globalnom (širem smislu) i lokalnom (užem smislu). atestiranje) postupaka zavarivanja sukladno ugovornim zahtjevima (npr. ISO 15614-1:2004 (do 15. a uz što kraće trajanje kako bi aktivnosti zavarivanja na konstrukciji mogle započeti i završiti u predviđenim rokovima. Nastojanje je da se uvijek unaprijedi tehnologija zavarivanja pa se dosadašnja iskustva (vlastita i iskustva drugih) iz proizvodnje i eksploatacije zavarene konstrukcije mogu koristiti u nastojanju izbora optimalnih parametara zavarivanja i povećanja sigurnosti. a kit se nanosi isključivo na suhu i čistu podlogu površina koje se brtve. Detaljna razrada pojedinačnih aktivnosti vezano uz projektiranje tehnologije zavarivanja podrazumijeva prije svega verifikaciju (certificiranje.

inženjer zavarivanja izrađuje specifikacije postupka zavarivanja sa podacima temeljem kojih zavarivač ili operater automata za zavarivanje pristupa zavarivanju. Specifikacija postupka zavarivanja treba biti jasno istaknuta i dostupna na radnom mjestu. potrebe opreme za zavarivanje. kao i proračuni različitih normativa. a uz mogućnost prisutnosti ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova. U slučaju da rezultati ispitivanja svojstava zavarenog spoja u laboratoriju akreditirane institucije nisu zadovoljavajući. Ona je na određeni način vlasništvo tvornice i može biti poslovna tajna proizvođača zavarene konstrukcije. smanjiti troškove i unaprijediti kvalitetu tehnologije zavarivanja i zavarene konstrukcije. 40 Diplomski rad Antun Rosandić . Jednom verificirana i provjerena tehnologija zavarivanja može se primjenjivati u proizvodnji toliko dugo dok se ne promjeni niti jedan od uvjeta pod kojima je ta tehnologija odobrena. Nakon provedbe zavarivanja (i eventualne naknadne toplinske obrade ako se tehnologijom predviđa). Temeljem verificiranog atesta postupka. najviše ovisi o znanju i iskustvu tehnologa zavarivanja – europskog inženjera zavarivanja. potrebnog broja zavarivača i dr. Sljedeći je korak provedba eksperimentalnog zavarivanja uz registriranje svih relevantnih parametara zavarivanja. U slučaju pozitivnih rezultata izdaje se atest postupka i dostavlja se izvođaču zavarene konstrukcije. provode se potrebna ispitivanja i izdaju dokumenti koji determiniraju kvalitetu zavarenih spojeva. probne se ploče upućuju na ispitivanje u ovlaštene (akreditirane) laboratorije. nema osnove za izdavanje atesta i cjelokupna se procedura ponavlja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova dovoljno podataka potrebno je provoditi ciljane probe zavarljivosti i eventualne probe koje će dati pouzdanu procjenu ponašanja zavarenog spoja u uvjetima eksploatacije. a uz nazočnost ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova. Trajanje i troškovi procedure verifikacije tehnologije zavarivanja i izrade odgovarajućih specifikacija postupka zavarivanja.. Sukladno zahtjevima za kvalitetu. odnosno verificirana. Primjena računala može skratiti vrijeme potrebno za te aktivnosti.

.predgrijavanje.plan zavarivanja .tehnika pripreme žlijeba za zavarivanje .4.baze "znanja" .redni broj i oznaka procedure .PQR (ASME sec. dogrijavanje .procjena glavnih parametara zavarivanja (jakost struje i napon.WPAR (ISO 15614-1:2004 ) Procedure Qualification Record ..položaji zavarivanja . Dodatni materijal je praškom punjena žica FLUXOFIL 19 HD (OERLIKON). Welding procedure Approval Record . polaritet . međuprolazna temperatura. Slika 3.) .. radove Ispitivanja metodama kontrole bez razaranja Ispitivanja razaranjem Prijedlog WPS-a specifikacije postupka zavarivanja Zavarivanje ispitne ploče & Registriranje parametara zavarivanja pri zavarivanju ispitne ploče Zapisnici ispitivanja sa i bez razaranja .baza podataka o osnovnom materijalu (grupa..dodatni materijal .ispitivanja zavarljivosti .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova ..1 Primjer PQR i WPS dokumenata karakterističnih zavarenih spojeva na mostu [3] Verifikacije karakterističnog sučeonog zavarenog spoja na mostu U radu se daju rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja (PF).9 Procedura pri projektiranju tehnologije zavarivanja [8] 3.. tip . Izgled makro presjeka zavarenog spoja je prikazan na sljedećoj slici: Mikrostruktura pojedinih zona zavarenog spoja je prikazana na sljedećoj slici: Diplomski rad Antun Rosandić .ostali pomoćni računalni programi 41 Akreditirani laboratorij + Nadzor inspektora za zavar. dimenzije. brzina zavarivanja. Primjenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom (oznaka postupka zavarivanja 136) u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2)..iskustveno dobiveni podaci . Osnovni materijal je čelik S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm.) .. IX) WPS 1 WPS 2 WPS ..

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 42 o1 o2 o3 o 1 . 300 : 1 - 2 % Nital Slika 3.10 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja Diplomski rad Antun Rosandić . 300 : 1 - 2 % Nital o 3 . 300 : 1 - 2 % Nital o 2 .

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 43 Na spomenutom zavarenom spoju provedena su i ostala ispitivanja mehaničkih svojstava: ispitivanje tvrdoće po metodi HV 10 (za osnovni materijal. zatezne ili vlačne čvrstoće.1 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Osnovni materijala Osnovni materijal Linija mjerenja 1 -15 16 .11 Shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3. ispitivanje granice razvlačenja. zonu utjecaja topline i zonu taljenja). ISPITIVANJE TVRDOĆE HV 10 S355J2G3 S355J2G3 Slika 3.30 ZUT Zavar ZUT 186 186 184 187 186 184 207 203 224 225 236 240 226 224 227 224 227 226 236 242 228 230 214 208 184 186 186 186 186 185 Diplomski rad Antun Rosandić . izduženja. udarne žilavosti i probe savijanja.

Mjesto Položaj žljeba Dimenzije.Nr. . a na njemu je upisana šifra koja dotični WPS dokument povezuje sa odgovarajućim WPAR dokumentom koji je dostupan u službi zavarivanja.4 Rezultati pokusa savijanjem dobiveni na epruvetama iz zavarene ploče POKUS SAVIJANJEM.1 39 39.presjek zavara AW = Čisti zavar WEZ = Z.0 Rm A5 [%] an / on / on L0 [mm]: Min. Diplomski rad Antun Rosandić . . [°C] 1 Radnja loma [J] 2 3 Σn/n [J] TW TW SG-AW HAZ 10 X 10 . .3 Rezultati udarne radnje loma izmjereni na epruvetama iz zavarene ploče UDARNA RADNJA LOMA ISO-V Br. Instrukcija za zavarivanje koje se distribuiraju na radna mjesta na način da su dostupna zavarivaču i ostalim osobama čija je djelatnost vezana uz izvođenje i kvalitetu dotičnog zavarenog spoja. tj. .T..Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 44 Tablica3.2 Rezultati vlačnog pokusa dobiveni na kidalici VLAČNI POKUS Br. S=Bočno Temeljem provedenih ispitivanja od strane akreditiranog laboratorija i pozitivno ocjenjenih rezultata ispitivanja u tvornici se pristupa izradi WPS/SPZ procedura. 355 [N/mm2] [N/mm2] 490 -630 Mjesto Tip** Dimenzije Re Rp 0.2/1. 22 [%] -W..1 Bez pukotina **) D=Lice.3 22 = Osnovni materijal = Čisti zavar GW GW **) TW = Pop. WPS sadrži samo osnovne instrukcije nužne za izvođenje zavarivanja. Mjesto Tip** Kut svijanja Opaska ) L0 [mm] Lk [mm] 3 4 5 6 TW .1 x 25 418 407 628 621 ***) GW SG 22.20 60 58 59 66 61 51 60 58. [N/mm2] Zahtijevane vrijednosti min.U. D D W W 180 180 180 180 30 30 30 30 39.. 30 (2. Tablica 3.2 39. [mm x mm] 1 2 Temp.3 Tablica 3.10570 Z Mjesto loma ***) Opaska 1 2 TW TW 12. W= Korijen.5 a) Br.

12 WPS/SPZ dokument izrađen temeljem provedenih i predstavljenih rezultata ispitivanja tijekom procedure verifikacije postupka zavarivanja (WPAR) [3] Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 45 WPS Slika 3.

13 .14 i tablica 3. 300 : 1 - 2 % Nital Diplomski rad Antun Rosandić . zaštitni plin. 300 : 1 - 2 % Nital o 2 .5. položaj zavarivanja i dr. o1 o2 o3 o4 o5 o 1 .3. su identični kao u prethodnoj točki).Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Rezultati verifikacije karakterističnog kutnog zavarenog spoja na mostu [3] 46 U nastavku se daju podaci vezani uz verifikaciju postupka tipskog kutnog zavarenog spoja limova debljine 20 i 30 mm slika 3. Svi ostali podaci vezani uz postupak zavarivanje (osnovni i dodatni materijal.

13 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja. S355J2G3 ZUT Struktura zavara ZUT Osnovni mat. 300 : 1 2 % Nital o 4 . 300 : 1 UZORAK BR. o1 o2 o3 o4 o5 Osnovni mat. 300 : 1 - 2 % Nital Slika 3.24 1 – 15 1L 16 . S355J2G3 2 % Nital 47 o 5 . ISPITIVANJA TVRDOĆA HV 10 1L 1R Slika 3.5 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Br.24 188 188 190 185 188 187 227 210 223 217 263 249 243 239 287 275 279 269 230 228 230 228 232 222 230 226 236 226 233 228 277 258 283 258 257 242 254 235 220 224 225 220 190 185 188 190 188 187 Osnovni materijala ZUT Zavar ZUT Osnovni materijal 1R Diplomski rad Antun Rosandić .14 Makro prikaz elemenata kutnog zavarenog spoja i shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3. 1 – 15 16 .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova o 3 . Limija mjer.

u nastavku se daju primjeri karakterističnih detalja. donji dio zavara se zavari REL postupkom u nadglavnom položaju sa vađenjem korjenskog zavara žljebljenjem i brušenjem.1.1 Detalj pripreme sučeonog asimetričnog montažnog X spoja – poprečni zavar na orto ploči Uzdužni zavar orto ploče slika 4. Nakon toga slijedi zavarivanje sa vanjske(gornje) strane EPP postupkom.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 48 4 DETALJI KONSTRUKCIJSKOG OBLIKOVANJA NA MOSTU 4. U želji da se istaknu detalji konstrukcijskog oblikovanja kod kojih se zahtjeva visoka kvaliteta zavarenih spojeva. Slika 4. Priprema prilagođena za REL+EPP zavarivanje slika 4. Korjeni zavar spoja se također zavaruje REL postupkom i služi kao dodatna podloga za EPP postupak kojim se zavaruje navedeni spoj.1 DETALJI ZAVARA KARAKTERISTIČNI ZA MOSNE KONSTRUKCIJE Na mostu se može uočiti više karakterističnih detalja konstrukcijskog oblikovanja.2 je zavar sa podlogom (čeličnom) koja se zavaruje REL postupkom u nadglavnom položaju na montaži. Diplomski rad Antun Rosandić .

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

49

Slika 4.2 Detalj pripreme montažnog uzdužnog zavarenog spoja orto ploče Zavarivanje donje lamele glavnog nosača slika 4.3 se izvodi REL postupkom bazičnom elektrodom uz predgrijavanje prije pripajanja i zavarivanja + dogrijavanje na temp. (200 300ºC) nakon zavarivanja u trajanju 3 - 4 sata. Po završetku dogrijavanja zavareni spoj omotati mineralnom vunom za visoke temperature. Dogrijavanje se izvodi u svrhu reduciranja vodika izmetala zavara.

Slika 4.3 Detalj pripreme montažnog poprečnog zavarenog spoja donje lamele

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

50

Za zavare na slikama 4.4 - 4.7 koji prikazuju detalje zavara uzdužnih koritastih ukruta i ukrućenja hrpta glavnog nosača «L» profilom odabrani postupak zavarivanja je MAG prahom punjenom žicom (rutilna obloga) u zaštiti CO2 plina. Problematika vezana za izvedbu kutnog zavara između hrpta poprečnog nosača i ortoploče slika 4.4 te uzdužne «L» ukrute i hrpta poprečnog nosača slika 4.5 je u tome da je otežano kvalitetno izvođenje kompltanog zavara zbog nepristupačnosti sa donje strane jer je gorionik za MAG postupak prevelik u odnosu na 35 mm visine oslobođenog prostora naponskim okom. Potrebno je naknadno dorađivati REL postupkom što uzrokuje dodatne troškove.

Slika 4.4 Detalj zavarivanja uzdužnih koritastih ukruta sa orto pločom i poprečnim nosačima mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

51

Slika 4.5 Detalj ukrućenja hrpta poprečnog nosača (stojnog lima) «L» profilom

Slika. 4.6 Detalj spojnog mjesta sekcije mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

Nakon završene probne montaže slijedi čišćenje (pjeskarenje) i AKZ (temeljna zaštita). slika 4.7 Detalj ukrućenja vertikalnog (stojnog) lima «L» profilom – izvedba na konstrukciji 4. Takvi zavareni segmenti se transportiraju na plato gdje se vrši probna montaža (simulira se stvarni položaj mosta).9.8 gdje se slažu i zavaruju elementi za svaki pripadajući segment uz pomoć naprava.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 52 Slika 4. Diplomski rad Antun Rosandić . Svaki segmenat mosta se sastoji od niza podsklopova koji se sastavljaju i zavaruju u jednu cjelinu sa odabranim postupcima zavarivanja koji su ukratko opisani u detaljima konstrukcijskog oblikovanja.2 SPECIFIČNOSTI IZRADE SEGMENATA MOSTA U RADIONIČKIM UVJETIMA I MONTAŽE NA GRADILIŠTU Dosadašnji način izrade mostova u postojećim uvjetima tvornice daje zadovoljavajuće rezultate.zebra") slika 4. Ukrupnjavanje podsklopova se radi na ravnoj podlozi ("tzv.

Sva se zavarivanja izvode od sredine mosta prema krajevima. Zavarivanje počinje uzdužnim zavarima na orto ploči.Jankomir Na gradilištu montaža kreće od stupova prema upornjacima na jednu i drugu stranu paralelno do upasnog segmenta koji se zadnji ugrađuje.8 Izrada sklopa ortoploče mosta Zaprešić – Jankomir Slika 4. Nakon toga se zavaruju zavari na poprečnim nosačima.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 53 Slika 4. Za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj na montaži se koristi montažni pilon slika 4.10. Zatim slijedi zavarivanje vertikalnih Diplomski rad Antun Rosandić . Nakon tih zavara zavaruju se uzdužni zavari na hrptovima glavnih nosača – uzvodni i nizvodni.9 Probna montaža mosta Zaprešić .

10 Montaža mosta Zaprešić . te se zavaruju poprečni zavari između orto ploča i donjih lamela hrptova glavnih nosača. Slika 4. Nakon zavarivanja takva pomagala treba odstraniti plinskim rezanjem ili žljebljenjem . Takva pomagala trebaju biti iz odgovarajućeg niskolegiranog čelika garantirane zavarljivosti. Kod zavarivanja se koriste montažna pomagala za čija zavarivanja vrijede ista pravila kao i za konstrukciju. Zavarivanja izvode atestirani zavarivači uz korištenje odgovarajućih i osušenih elektroda.Jankomir Diplomski rad Antun Rosandić . te naknadnim brušenjem uz osobitu pažnju kako ne bi došlo do oštećenja površina na koje su zavarena. Istim redoslijedom se zavaruje i slijedeći segment. Takav redoslijed važi i za ostale segmente mosta. Nakon toga slijedi ispitivanje zavara prema planu kontrole te ugradnja upasnih elemenata uzdužnih koritastih ukruta i "L" profila.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 54 zavara na poprečnim nosačima. Kad su gotova zavarivanja navedenih elemenata zavaruju se ostaci ne dovršenih zavara iz radionice na dužinama 300 – 400 mm.

eksploatacija. Bitno je napomenuti da bitnu ulogu imaju proizvodne mogućnosti i vrijeme odnosno trenutak u kojem se proizvod radi. osiguranje i kontrola kvalitete u proizvodnji i montaži. Unutar jednog poduzeća proizvodne mogućnosti se mijenjaju vremenom. načine zavarivanja (EPP. osiguranje i kontrola kvalitete u eksploataciji. oblik i metode kontrole i dr. 3. 5. ponekad će se koristiti lim debljine 20 mm umjesto 16 mm. kadrovi se šalju na izobrazbu. Ono rješenje koje daje traženu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije uz najmanje troškove je najbolje rješenje. izrada i montaža. operacije se mehaniziraju. 4. radne površine. projektiranje i konstruiranje obuhvaća proračun. kapacitet. izbor materijala. Zbog velikog utjecaja projektiranja na izbor materijala neophodno bi bilo da zajednički rade projektant (konstruktor) i tehnolog zavarivanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4. Za izradu u radionici i montažu na gradilištu izabiru se postupci obrade i zavarivanja. Npr. Tu spadaju raspoloživi kadrovi. MIG. dimenzije proizvoda. oblik. kriteriji prihvatljivosti. dijelova i usluga ).3 MOGUĆNOSTI SMANJENJA TROŠKOVA I POVEĆANJA POUZDANOSTI 55 Promatramo li životni vijek proizvoda uočit ćemo slijedeće faze od nastajanja do korištenja: 1. strojevi. propisi. oblici žljebova i dodatni materijali.…) oblik žlijeba. Nabavlja se nova oprema. režimi. proizvodne operacije npr. opreme. oprema. TIG. Proizvodne mogućnosti poduzeća su često puta uvjetovane i situacijom na tržištu ( rokovi i cijena materijala. 6. 2. klasifikaciju elemenata ( zavarenih spojeva) i sistema. kadrovi i rokovi. radna površina. ugovor u kome se definiraju zahtjevi za kvalitetu i pouzdanost. postupci. Moguće je Diplomski rad Antun Rosandić . rokovi. Konstrukcijsku razradu treba raditi tim sastavljen od stručnjaka koji poznaju proizvodne mogućnosti proizvođača proizvoda. 7. Na taj način će biti moguće isti proizvod možda jeftinije ali i kvalitetnije proizvoditi. Svaka varijanta će dati određenu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije i određene troškove. U svakoj od navedenih faza moguće je dati različita rješenja. Mijenjat se može: materijal. jer se za duže vrijeme ne može nabaviti lim 16 mm odgovarajuće kvalitete.

žljebova. nude kvalitetu automatskog zavarivanja. Diplomski rad Antun Rosandić . 4. brzo puštanje u rad. (proizvođač OERLIKON) za zavarivanje slika 4. a u svrhu povećanja proizvodnosti probno su primijenjena WELDYCAR prenosiva kolica. U tablici 4.4 MOGUĆNOSTI PRIMJENE AUTOMATIZACIJE Tijekom izrade mosta Zaprešić – Jankomir primjenjivano je mehanizirano EP zavarivanje. Prednosti uređaja su: mogućnosti zavarivanja u vodoravnom i vertikalnom položaju.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 56 postaviti bezbroj varijanti izbora postupaka zavarivanja. jednostavnost upotrebe.11.1 dani su preporučljivi parametri zavarivanja za rad sa WELDYCAR prenosivim kolicima. lagana i robusna. Nedostaci uređaja su: primjena uređaja ograničena na zavare koji su duži od 1 metra. okomitoj ili nagnutoj ravnini. u bilo kojem položaju u vodoravnoj. jer se kod zavarivanja zavara manje dužine smanjuje učinkovitost zbog čestog premještanja uređaja gubi na produktivnosti u odnosu na poluautomatski MAG postupak. strojeva ali uvijek sa ciljem postizanja zahtijevane kvalitete uz najniže troškove. WELDYCAR su autonomna i prenosiva kolica s četiri kotača. dizajnirana za mehanizaciju automatskog zavarivanja. nestabilnost plinske zaštite kod otvorenih montažnih radova. Rade kao nosač MAG gorionika krećući se uzduž zavara sa mogućnošću njihanja gorionika. dodatnog materijala.

OERLIKON Diplomski rad Antun Rosandić .11 Prenosiva kolica za zavarivanje WELDYCAR.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 57 Slika 4.

3 21.2 2.2 2.2 22 1.16 11.0 21.2 2.2 2.prolaz 220-240 23-24 1.97-3.9 23.6 70.1) nadvišenje 0.42 24.1 23-24 12.97-3.prolaz 220-240 1.0 21.0-14.97-3.9 1.4-14.4-21.2 11.2 2.2 2.0 21.5-24.8 6 5 4 3 2 1 Tablica 4.42 14.3/ 45.5 mm 2) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.4/ 44.6 51.6 49.80 2-7.2-16.prolaz 220-240 23-24 1.prolaz 180 22 1.31 2-6.3 1.42 13.16 11.16 2.1 Parametri za automatizirano zavarivanje praškom punjenom žicom 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 58 .prolaz 180 3.6/ 62.4-23.prolaz 180 22 1.2 2.39 2-9.

3 21.4/44.39 2-9.2 2.prolaz 220-240 23-24 1.0 21.6 70.2 11.1 1.9 23.0 21.2 2.2 49.97-3.6/62.31 2-6.prolaz 220-240 23-24 1.42 13.2 2.2 2.0-14.5-24.9 1.42 12.prolaz 220-240 23-24 1.97-3.2 2.4-23.4-21.4-14.16 2.8 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 59 .3 24.6 2.prolaz 180 22 1.16 11.80 2-7.prolaz 180 3.5 mm 4) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.6 51.2 2.42 14.2-16.2 22 1.97-3.16 11.prolaz 180 22 1.3/45.3) nadvišenje 0.0 21.

5.1 ORGANIZACIJA Projektant je odgovoran za izradu glavnog i izvedbenog projekta i ocjenu usklađenosti projekta izvedenog stanja s glavnim i izvedbenim projektom. propisi i zakoni čine dio glavnog projekta i zajedno s ovim programom čini jednu cjelinu. Konkretne specifikacije kakvoće. Plan se primjenjuje u fazama ugovaranja s podizvoditeljima. Zahtjeve ovog Plana Izvoditelj će primjenjivati u svim fazama realizacije ugovora i prenijeti će ih na ugovore sa svojim podizvoditeljima. te da li je kakvoća dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.(N. za ocjenu usklađenosti kakvoće i opsega izvršenih radova. a provjera će obuhvatiti najmanje sljedeće elemente: Diplomski rad Antun Rosandić . 5. tijekom radioničke izrade.N. ugrađene opreme i proizvoda s zahtjevima navedenim u projektu.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 PLAN I PROGRAM KONTROLE KVALITETE PRI IZRADI I MONTAŽI ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTA 60 Svrha ovog Plana je stvaranje preduvjeta za realizaciju ugovornih obveza u skladu sa važećim zakonima i propisima. kao i jasno propisivanje načina utvrđivanja i dokazivanja ostvarene kakvoće. br. Ovlašteni revident potvrđuje ispravnost rješenja u glavnom projektu na način propisan Zakonom o gradnji RH.52/99) Nadzorni inženjer nadležan je za ocjenjivanje usklađenosti procesa građenja s građevnom dozvolom i Zakonom o građenju RH. naručiteljevim zahtjevima i očekivanjima. norme.2 NAČIN IZBORA KOOPERANTA I ISPORUČITELJA OPREME Izvoditelj će izvršiti odabir podizvoditelja (kooperanata i isporučitelja opreme) na osnovu provjere njihove podobnosti i zadovoljenja zakonskih uvjeta. strojarske montaže i elektro radova cestovnog mosta preko rijeke Save.

te uvjeta definiranih u Zakonu o gradnji. postupaka ispitivanja i kontrole. 5. planovi kontrole) kojim će osigurati da projekt bude realiziran prema postavljenim zahtjevima.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova posjedovanje ispravne registracije kod Privrednog suda za odgovarajuću djelatnost. osigurati prava Naručitelju. pravovremenu izradu i predaju kompletne i o sadržaju ispravne primopredajne dokumentacije. njihovih odjela i telefona. . te pravovremeno postavljanje zahtjeva za dostavom svih podataka za njihovu izradu. proizvodne reference. . ispunjenje zahtjeva općih tehničkih uvjeta projekta.3 DOKUMENTACIJA Izvoditelj će izraditi i osigurati odobrenje za: . mjesečno izvještavanje o stanju realizacije. pogone. odnosno Naručitelju i Izvoditelju na pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja radi nadzora nad kakvoćom i ostvarenjem plana realizacije ugovora. posjedovanje programa osiguranja kakvoće.terminski plan realizacije projekta.konstrukcionu razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. Diplomski rad Antun Rosandić . postupke i izvršitelja. analiza svih postavljenih zahtjeva i pravovremeno postavljanje zahtjeva za izmjene i pojašnjenja. tehnoloških i financijskih resursa. izradu i dostavu ovjerenog popisa osoba odgovornih za pojedine aktivnosti na realizaciji ugovora.nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku. posjedovanje odgovarajućih kadrovskih. detaljan. uspostavljanje odgovarajućeg dokumentiranog sustava osiguranja kakvoće (program osiguranja kakvoće. 61 Prilikom ugovaranja Izvoditelji i njegovi podizvoditelji moraju biti obvezni na: jasno definiranje zahtjeva za kakvoću dijelova i cjelokupnog mosta s pripadajućim zakonskim propisima. mora obuhvaćati sve faze i termine realizacije). posjedovanje odgovarajućih kvalifikacija za opremu. pravovremenu izradu i dostavu termin – plana (mora biti pregledan.

planove kontrole za izradu i montažu. postupak za probnu montažu čelične konstrukcije mosta u radionici. mjerenjima. postupak za obradu tarnih površina. Diplomski rad Antun Rosandić . postupke zavarivanja i ateste postupaka.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova . izvještaje o ispitivanju. tehnološki postupak izvođenja antikorozivne zaštite.podloge za izdavanje uporabne dozvole.popis odobrenih odstupanja od izvedbenog projekta. projekt (tehnologija) izvođenja montažnih radova.plan kakvoće za izradu i montažu. 62 Prije početka izrade odnosno montaže podizvoditelji će izraditi i putem Izvoditelja osigurati odobrenje za: terminski plan izrade i montaže. (za montažne radove). postupak za pakiranje. planove kontrole i ispitivanja. postupke svih tehnologija izvedbe i ispitivanja koji su od utjecaja na pouzdanost i funkcionalnost. transport i skladištenje do početka ugradnje. . nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku. projekt (tehnologiju) izvođenja montažnih radova. planove zavarivanja spojeva na montaži. postupak za identifikaciju i označavanje dijelova. evidenciji odstupanjima i korektivnim radnjama. projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta. . postupke kontrole i ispitivanja specificirane u planovima kontrole (postupak za kontrolu mjera i oblika ispitivanja bez razaranja i dr. Slijedeće dokumente Izvoditelj treba dostaviti na odobrenje Naručitelju.). postupak za pritezanje i kontrolu sile pritezanja VV-vijaka. odnosno Nadzornom inženjeru: konstrukcijsku razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. tehnološke postupke izrade dijelova čelične konstrukcije mosta.

ateste osoblja (zavarivača) i operatera za ispitivanje. popis i potvrde kakvoće osnovnog i dodatnog materijala. odnosno podizvoditelj se obvezuju na provođenje programa. Diplomski rad Antun Rosandić Izvoditelj. odnosno dostavu važećih. Izvoditelj je dužan evidentirati sve izmjene dokumentacije lansirane u proizvodnju bez obzira na uzrok izmjene. za vrijeme i nakon izgradnje). Spisak izmjena i važećih dokumenata mora biti pristupačan Naručitelju. izvješće o probnoj montaži. a izmjenu može odobriti samo funkcija koja je ovjerila originalnu dokumentaciju. s naznakom predlagatelja izmjene i odobrenjem izmjena. izvješća o ispitivanju bez razaranja. izvješće o ispitivanju tarnih spojeva. odnosno njegovom predstavniku kao i dokument koji registrira povlačenje nevažećih dokumenata. izvješća o kontroli i ispitivanju prema planovima kontrole. kvalifikacija procesa i postupaka. izvješća o dimenzijskoj kontroli (geodetske izmjere mosta i dijelova mosta prije. izvješće o kontroli zavarivanja. odnosno ovlaštenih institucija za izdavanje građevne i uporabne dozvole. te spojnih elemenata. Dokazna dokumentacija kakvoće obuhvaća: dokumentaciju o podobnosti Izvoditelja i podizvoditelja za izvođenje radova.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 63 Sve eventualne primjedbe na izrađenu dokumentaciju Izvoditelja i njegovih podizvoditelja Izvoditelj će usuglasiti s predstavnicima Naručitelja. prikupljanje i čuvanje atesta i izvještaja koji sadrže podatke o kakvoći i prihvatljivosti . Pri izradi navedene dokumentacije Izvoditelj i njegovi podizvoditelji unutarnjom kontrolom u skladu s vlastitim sustavom osiguranja kakvoće i odredbama važećih zakonskih propisa osiguravaju ispravnost i funkcionalnost tehničkih rješenja i specifikacija kojima udovoljavaju zahtjeve Naručitelja. izvješće o kontroli sile pritezanja HV-vijaka. Tijekom izvođenja radova materijala i izvedenih radova.

ležajevi za konstrukciju(DIN 4141. Ti planovi će obuhvatiti sve faze izrade i montaže sa opisom načina i postupka kontrole.4. DIN 8557/91. Teil 1 i 2/84) . Detaljan plan kontrole Izvoditelj će osigurati i predati Naručitelju na prihvaćanje i odobrenje. Teil 5/86) . Teil 5/91) Diplomski rad Antun Rosandić .vijci visoke klase čvrstoće(DIN 267. DIN 8559/84) . planovima kontrole i pisanim procedurama. atesta i normi: . Temeljni dokumenti za planiranje i provođenje kontrolnih aktivnosti su planovi kontrole. Teil 3 i 4/84. Naručitelj i njegovi predstavnici imati će nesmetani pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja u svim fazama izrade.1 Kontrola prije izrade u radionicama Prije početka izrade čelične konstrukcije mosta Izvoditelj i njegovi podizvoditelji provodit će: a) kontrolu kompletnosti dokumentacije za izvođenje i kontrolu b) prijemnu kontrolu nabavljenog materijala i opreme prema podacima iz odobrenih crteža.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova izvješće o debljini i prionljivosti zaštitnih premaza.limovi i profili (DIN EN10025/91) . 5. građevinski dnevnik. važećim normama. montaže i ispitivanja. izvješće završne kontrole montirane čelične konstrukcije mosta.4 KONTROLA KVALITETE Izvoditelj. a u svrhu nadzora. zahtjevima projekta. dnevnik zavarivanja i antikorozivne zaštite. odnosno podizvoditelj provodit će kontrolne aktivnosti tokom izrade i montaže u skladu sa ugovorom.zaštitni premaz (DIN 55928.dodatni materijal za zavarivanje (DIN 1913/84. 5. Prilikom odobravanja planova kontrole Naručitelj će upisati svoje zahtjeve za prisutnost pojedinim važnim aktivnostima označivši ih kao točke svjedočenja (W) ili točke zastoja (H). 64 Isporučitelj će osigurati ugovoreni broj primjeraka dokazne dokumentacije o kakvoći i predati Naručitelju prilikom primopredaje objekta.

2 Kontrola u tijeku radioničke izrade Tijekom radioničke izrade provode se u skladu s planovima kontrole i pripadajućim kontrolnim postupcima slijedeće aktivnosti: identifikacija i sljedivost kakvoće ulaznih materijala.Teil 7) d) kontrolu atesta zavarivača(DIN EN 287. kontrola odstupanja od linearnosti tlačnih ploča i ukrućenja prema smjernicama DASt Ri 012. (kontrola prijenosa šarži).list SFRJ.4. provjera načina i ispravnosti vođenja dnevnika izrade. kontrola krojenja i obilježavanja pozicija.br.br 41/64). kontrola kvalitete zavara (nerazorne metode) prema normi EN 25817/1992 (SL. Teil 1/92) e) kontrolu atesta postupaka zavarivanja(DIN EN 288.5/91). izdavanje odgovarajućih izvješća o izvršenim kontrolama. dimenzijska kontrola prema odobrenim crtežima i normi za toleranciju mjera i oblika zavarenih konstrukcija EN ISO 13920/96 (Sl. probna montaža (probna montaža izvodi se po pravilu u prisutnosti ovlaštenih predstavnika proizvođača čelične konstrukcije.2/92) f) kontrolu atesta opreme za zavarivanje g) kontrolu kvalifikacija operatera za ispitivanje bez razaranja 65 5. Naručitelja. kontrola čistoće površina prije zaštite i kakvoću izvedenih antikorozivnih premaza(DIN 55928 . pakovanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova c) kontrola svjedočanstva o sposobnosti radionice za zavarivanje prema normi EN 719/94 (DIN 18800 . kontrola označavanja. zavarivanja i antikorozivne zaštite.Teil 4. Teil 1. skladištenja i otpreme.list SFRJ. Izvoditelja montažnih radova i Projektanta).41/64). kontrola zavarivanja i pripreme za zavarivanje prema pisanim postupcima i crtežima. Diplomski rad Antun Rosandić .

3 Kontrola prije početka montaže 66 Prije početka montaže (čelične konstrukcije mosta) provode se sljedeće kontrolne aktivnosti: prijemna kontrola dostavljene konstrukcije iz radionice podizvoditelja. izvedbeni projekt i dokumentacija za izvođenje i kontrolu radova. provjera ispravnosti sredstava za rad i osposobljenosti osoblja za montažne radove. ispitivanje i pritezanje vijaka. kontrola atesta zavarivača (DIN EN 287. Teil 1/92). rješenje o upisu u sudski registar Izvoditelja i njegovih podizvoditelja. dokazna dokumentacija o kakvoći materijala i opreme koja se ugrađuje. preuzimanje građevinskih radova (kontrola i preuzimanje temelja).4. tehnologije zavarivanja. akt o postavljanju voditelja građenja. (DIN EN 288. projekt pripremnih radova i organizacija gradilišta. Kontrola izvršenih radova Kontrola izvršenih radova tijekom montaže čelične konstrukcije mosta provodi se prema planovima kontrole i kontrolnim postupcima.4. planova kontrole i postupaka kontrole i ispitivanja. sredstava za antikorozivnu zaštitu spojnih elemenata i ležaja. atesti zavarivača i postupci zavarivanja. kontrola da li postoje svi geodetski podaci koji određuju položaj konstrukcije u prostoru.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5. Teil 1/92). kontrola atesta postupaka zavarivanja. a obuhvaća: Diplomski rad Antun Rosandić . dodatnog materijala. pregled tehnologije montaže. kontrola kalibracije opreme za zavarivanje. kontrola pripremnih radova za montažu.4 Kontrola kompletnosti dokumentacije na gradilištu Na gradilištu treba postojati: građevinska dozvola. akt o imenovanju odgovorne osobe za nadzor radova Izvoditelja. Kontrola tijekom građenja i montaže 5.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova - 67 kontrolu tokom montaže i centriranja prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije (Sl. Navedene aktivnosti izvršava Izvoditelj uz prisutnost podizvoditelja prema potrebi. Primopredaja i tehnički pregled 5. kontrolu parametara zavarivanja. pregled zategnutosti vijčanih spojeva. dimenzijska (geodetska) kontrola ugradbenih mjera. O izvršenim aktivnostima Izvoditelj će sastaviti zapisnik koji sadrži: datum završnog pregleda. HRN U. kontrolu pripreme spojeva za zavarivanje. kontrolu izvršene antikorozivne zaštite(DIN 55928 Teil 5/91). Naručitelja i nadzornog inženjera.4. kontrolu mjera i oblika.5 Izvoditelj radova će organizirati završna ispitivanja i kontrolu na gradilištu u prisutnosti Naručitelja. završnu kontrolu.br.E7. Diplomski rad Antun Rosandić . kontrola tehničkih zaštitnih mjera. te popis svih učesnika.29/70). pri čemu će se izvršiti slijedeće aktivnosti i nalaz zapisnički konstatirati: provjera kompletnosti konstrukcije mosta. kontrolu kakvoće zavara (nerazorne metode).140/85. DIN 18800 Teil 7). pregled dokazne dokumentacije o kakvoći i pouzdanosti izvedbe. predmet završnog pregleda. nalaz s eventualno uočenim neusklađenostima i obavezom tko i do kada mora iste otkloniti. kontrolu tarnih spojeva spregnuti s vijcima visoke klase čvrstoće(DIN 18809/87.list SFRJ. dimenzijsku i kontrolu obilježavanja zavara. vizualnu kontrolu ispravnosti ugrađene i montirane konstrukcije. vizualnu.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 68 Po uspješno obavljenom završnom pregledu. predaje dokazne dokumentacije kakvoće. uz predočenje zapisnika o izvršenju istog. uklanjanja otpada i viška materijala s gradilišta izvršava se primopredaja ugovorene izvedbe. [3] Diplomski rad Antun Rosandić . Na temelju zapisnika o izvršenom završnom pregledu i primopredaji Naručitelj organizira tehnički pregled kako bi ishodio uporabnu dozvolu.

Daje se osvrt na postupke elektrolučnog zavarivanja koji se najčešće primjenjuju u mostogradnji. Nakon verifikacije postupka zavarivanja uslijedila je primjena ovog postupka u radioničkoj izradi segmenata mosta. Kroz detalje iz gradnje zavarenih čeličnih konstrukcija mostova (most na relaciji Zaprešić – Jankomir) pokazani su karakteristični elementi konstrukcijskog oblikovanja. Kao reprezentativni primjer gradnje mostova u čeličnoj konstrukciji odabran je čelični most na autocesti Zagreb – Macelj.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6 ZAKLJUČAK 69 U diplomskom radu se obrazlaže primjena tehnologije zavarivanja u mostogradnji. Primijenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2). Navedeni su parametri zavarivanja kod primjene prenosivih kolica za zavarivanje WELDCAR. U eksperimentalnom dijelu rada se obrazlaže verifikacija postupka elektrolučnog zavarivanja MAG postupkom uz primjenu prahom punjenih žica i vanjske CO2 plinske zaštite. Osnovni materijal bio je čelik oznake S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm. kao suvremenog pristupa tehnologiji zavarivanja u mostogradnji. te elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog plina CO2 (MAG). te mogućnosti primjene automatiziranog MAG postupka kod izvođenja većih duljina zavara na orto ploči i hrptovima glavnog nosača. te su dani rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja. elektrolučno zavarivanje pod praškom (EPP). Diplomski rad Antun Rosandić . primjena naprava za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj. te prednosti i nedostaci primjene ovog uređaja. Pri gradnji ovog čeličnog mosta primijenjeno je: ručno elektrolučno zavarivanje (REL). Pored toga detaljnije se obrazlažu aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete u izradi mosta u zavarenoj izvedbi. Probna primjena ovog uređaja pokazala je njegovu neučinkovitost kod zavarivanja zavara duljine manje od 1 m zbog vremena koje se utroši na preseljenje i pozicioniranje uređaja. na dionici Zaprešić – Jankomir.

[2] Buđevac. 70 [3] Tehnička i tehnološka dokumentacija tvornice Montaža – Đuro Đaković. savjetovanje Društva za tehniku zavarivanja. HDTZ. 2002. Ljubičić. Sarajevo. Kožuh. B. Zagreb. Mato: Pogreške u zavarenim spojevima. Despotović. Božo. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Beograd. Vedran: Studentski digitalni udžbenik – Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija. . [4] Juraga . Slavonski Brod. 2001. [6] Samardžić. Zvonimir: Zavarivanje. Pašić: Zavarivanje. Ivan. Kruno. Ivan. 2005. Živčić. Bratislav: Čelični mostovi. Beograd. Građevinska knjiga. 1986. www. [8] Samardžić. Radojković . 1998.: Osnovi čeličnih konstrukcija. Božo: Model informacijskog sustava za projektiranje tehnologije zavarivanja. 1998. Dragan. Klarić Štefanija. Slavonski Brod. Kožul. . Građevinska knjiga. Diplomski rad Antun Rosandić . Despotović.4-13.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 LITERATURA [1] Milosavljević. str. Stipanić. 4-1 . Anto. . Automatizacija u zavarivanju i srodnim postupcima. Slavonski Brod.109-118. M. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. [5] Omer. str. Zadar. Zoran. 2005.hr/kth/zavar [7] Lukačević. 36. 1998. Kuzmanović. Ivan. Topić.sfsb. M. Univerzitetska knjiga Svjetlost.

01 .06.ortoploča segment V nosača – uzvodni segment V (crtež br.34 – 0002) Prilog 5: Tehnološka karta br. 0105) Prilog 7: Tehnološka karta br 05 .poprečni nosač TYP 6 (crtež br.34 – 209A) Prilog 4: Plan krojenja hrpta i ortotropne čelične ploče – raspored materijala (crtež br.06.34 – 105A) Prilog 3: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za hrbat glavnog nosača uzvodni (crtež br. 0209) Prilog 6: Tehnološka karta br 02 .06.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 8 PRILOZI Prilog 1: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za poprečni nosač TYP 6 (crtež br.hrbat glavnog (crtež br.34 – 022A) Prilog 2: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za orto ploča – segment V (crtež br.06. 0022) Prilog 8: Tehnološka karta br 07 – karakteristični zavari orto ploče i donje lamele 71 Diplomski rad Antun Rosandić .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful