Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

1

1 UVOD Mostovi su građevinski objekti na saobraćajnicama i služe da premoste prepreke kao što su riječni tokovi, kanali, jezera, doline, morski tjesnaci, saobraćajni putovi, i dr., tako da prolaz ispod mosta bude slobodan. Svojim impozantnim dimenzijama, skladnim oblikom i vitkim linijama postaju prepoznatljiv dio krajolika. Visokim dosezima u području graditeljstva su nezamjenljiv dio graditeljske i kulturne baštine. Povijesni razvoj građenja mostova usko je povezan sa mogućnostima korištenja različitih materijala za gradnju. Tako se u ranijoj povijesti mostogradnje izdvaja vrlo dugo razdoblje gradnje drvenih i kamenih mostova. Najstariji sačuvani su kameni mostovi od kojih su mnogi još i danas u upotrebi. Uz drvo, kamen, beton, armirani beton i čelik se ubraja u starije građevinske materijale i primjenjuje se više od 120 godina. Čelik je materijal koji ima široku primjenu, te ga se stalno poboljšava načinom proizvodnje što je rezultiralo pojavom sve kvalitetnijih vrsta čelika na tržištu. Do kraja 15. stoljeća znalo se samo za elemenata za spajanje i ukrasa. Lijevano željezo je prvi put upotrijebljeno kao građevinski materijal za lučni most raspona 30 m sagrađen (1777 - 1779) preko rijeke Severn u Engleskoj [1] koji se još i danas nalazi na spomenutoj lokaciji. Pojedini dijelovi su izliveni i međusobno spojeni spojnim elementima od kovanog željeza. Primjena lijevanog željeza je ograničena zbog relativno loših vlačnih svojstava. Poseban značaj u metalurgiji ima peć koju je Henri Cort (1784) uveo za proizvodnju kovanog željeza u većim količinama. Dobra su svojstva kovanog željeza to što ima dobra tlačna i vlačna svojstva. kovano željezo koje se dobivalo u malim

količinama taljenjem direktno iz rude. Upotrebljavalo se najčešće za izradu alata, oružja,

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

2

Slika 1.1 Most preko rijeke Severn [1] Najveći značaj za razvoj upotrebe čelika za izgradnju mosnih konstrukcija imao je engleski inženjer Henry Bessemer (1855) pronalaskom postupka koji je omogućio dobivanje čelika u velikim količinama. Daljnji važan korak u istom pravcu učinio je Thomas (1899), koji je Bessemerov postupak prilagodio i za preradu sirovog željeza dobivenog iz ruda sa povećanim sadržajem fosfora. Postupcima Bessemera i Thomasa, kojima treba dodati ne manje značajan i Siemens-Martinov postupak za dobivanje velikih količina čelika, bili su ispunjeni svi uvjeti za najširu primjenu čelika, posebno u gradnji mostova.[1] Odabirom materijala bitno se utječe na tehničke karakteristike konstrukcije, kao i na troškove izrade i održavanja, odnosno na ukupnu cijenu izgradnje. Sve veća upotreba čelika za izradu mosnih konstrukcija dolazi sa razvojem valjaoničke proizvodnje profila i limova. Suvremena tendencija je sve veća upotreba limova radi lakšeg spajanja, olakšanja mase zavarene konstrukcije, kao i prelaska na površinske sisteme konstrukcija. Danas se za gradnju čeličnih mostova najčešće upotrebljavaju:[2] - za viseće (kabelske) čelična žica (Rm 1400 - 1800 N/mm2) i Re (1250 - 1400 N/mm2) - za konstrukciju (Rm 450 - 850 N/mm2) i Re (350 - 500 N/mm2)

Obzirom na namjenu razlikuju se sljedeće vrste mostova: pješački cestovni željeznički akvadukti Antun Rosandić

Diplomski rad

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova plinovodni naftovodni toplovodni i dr. mostovi.

3

Obzirom na konstrukcijsku izvedbu i mogućnost pokretanja razlikuje se: pokretni i (pokretanjem dijela mosta se oslobađa prolaz ispod mosta) nepokretni mostovi.

Iako su nepokretni mostovi daleko zastupljeniji u odnosu na pokretne i o njima će se u svakom slučaju više govoriti, ima situacija kada se grade i različite varijante pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Na slici 1.2 se daje shematski prikaz različitih varijanti pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Obzirom na izvedbu u odnosu na zapreku koju se premošćuje i položaj u tlocrtu razlikuje se: okomiti i (koji prelaze zapreku okomito) kosi mostovi (koji prelaze zapreku pod kutom)

Obzirom na način prijenosa opterećenja razlikuje se: lučni gredni okvirni ovješeni i viseći mostovi.

Općenito se mostovi sastoje od gornjeg i donjeg dijela tzv. stroja (slika 1.3). Donji stroj služi da prenese vertikalno i horizontalno opterećenje sa gornjeg stroja na tlo a sastoji se od: temelja, stupova i upornjaka.

Diplomski rad

Antun Rosandić

2 Različite varijante konstrukcije pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi [2] Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4 Slika 1.

Diplomski rad Antun Rosandić .3 Osnovni elementi mosta (gornji i donji stroj) sa pripadajućim dijelovima [2] Gornji stroj služi da premosti zapreku te preuzme statička i dinamička opterećenja nastala uslijed vlastite težine i opterećenja (cestovnog. visina nivelete iznad tla.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 Slika 1. ograde. željezničkog saobraćaja. vrsta upornjaka i stupova i način temeljenja. ležaja. prelaznih konstrukcija. temperaturnih dilatacija). izolacije. Racionalnost se postiže optimizacijom osnovnih parametara među koje se mogu svrstati: vrsta materijala. odbojnika. pješačke staze. kolnika. a sastoji se od: nosive konstrukcije. visina nosive konstrukcije. Uvijek treba nastojati da se most skladno uklopi u okoliš jer je izgled mosta jedan od značajnih elemenata i ograničenja kod projektiranja i gradnje. broj i veličina raspona. rasvjete i odvodnje. statički sustav.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Obzirom na vrstu materijala od kojega su građeni razlikuju se: kameni. drveni. armirano betonski i metalni mostovi. 6 Diplomski rad Antun Rosandić . betonski.

0 m. Ova rebra dolaze na međusobnom osnom razmaku od 55. Kut kosine prijelaza u osovini autoceste iznosi 30°. Razmak glavnih nosača je 7. Radi se o mostu u zavarenoj izvedbi. poprečnim spregovima i čeličnom ortotropnom pločom kolnika. Konstrukcija riječnog dijela gornjeg stroja je čelična rasponska konstrukcija koja se sastoji iz dva punostjena limena nosača promjenjiva visine. Izgled i gabaritne dimenzije spomenutog mosta prikazani su na slikama 2. na dionici Zaprešić – Jankomir. 80 i 100 mm. Donji pojasevi glavnih nosača sastoje se od pojasnih lamela širina 70 cm. međusobno povezana poprečnim nosačima.1 i 2.0 m i konzolno prelaze preko glavnih nosača. pa je most projektiran kao kosi objekt. Poprečni nosači dolaze na razmaku maksimum od cca 4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 2 IZBOR REPREZENTANTA – ČELIČNOG MOSTA U ZAVARENOJ IZVEDBI Kao reprezentant je odabran čelični most na autocesti Zagreb – Macelj.50 m.2 2. Čelična konstrukcija sastoji se od čelične ortotropne ploče debljine 12 mm. 14 mm i 16 mm (ležaj). Kod ovakve dispozicije samo jedan stup nalazi se u području vode. koja je ukrućena uzdužnim rebrima "U" poprečnog presjeka. a debljina 35.5 cm. a visina hrpta glavnih nosača je promjenjiva i iznosi u sredini i na krajevima mosta 2.1 TEHNIČKI OPIS MOSTA Trasa autoceste koso prelazi rijeku Savu. Debljina hrpta glavnih nosača iznosi od 12 mm (polje). Na dijelu korita rijeke Save za malu i srednju vodu projektirana je čelična konstrukcija mosta preko tri otvora sa rasponima 50 + 100 + 50 m.20 m. Debljina hrpta je 12 mm. a postavlja se preko rijeke Save. a iznad riječnih stupišta (SI i SII) iznosi 4. i to već relativno blizu obale u plitkoj vodi. 50. a visina konzolnog dijela od 70 Diplomski rad Antun Rosandić . visina 70 cm.

5% za zavarene spojeve. na osnovu čega je i izvršen iskaz i proračun težine čelične konstrukcije. vijke i vezice iznosi cca 1200 tona. Ukupna težina čelične rasponske konstrukcije mosta. Konstrukcija će se izvesti u zavarenoj izvedbi. Broj montažnih nastavaka određen je u radioničkim nacrtima i iznosi 17. a montažni nastavci predviđeni su sa visokovrijednim pred napregnutim vijcima. godine. automatskim EP postupkom. U poprečnom smjeru konstrukcija je u svakom poprečnom nosaču ukrućena poprečnim spregovima. 8 Diplomski rad Antun Rosandić . Donji pojas poprečnih nosača je debljine 15 mm i širine 25 cm.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova do 30 cm. Proračun cjelokupne rasponske konstrukcije je proveden prema novom "Pravilniku o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova" od siječnja 1991. a u sukladno standardu EN DIN 10025. uključujući dodatak cca 1. U statičkom proračunu obuhvaćeni su svi nosivi elementi konstrukcije i izvršen je raspored materijala prema pokriću momentne površine. Ploča kolnika će se i kod montažnih nastavaka spojiti zavarivanjem.52-3N). Cjelokupna čelična konstrukcija izraditi će se iz čelika kvalitete S355J2G3 (St.

na dionici Zaprešić – Jankomir [3] Diplomski rad Antun Rosandić .1 Izgled i gabaritne dimenzije čelični mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 9 Slika 2.

Na čeličnom dijelu mosta kolnički zastor se sastoji iz sloja specijalnog asfaltbetona "ASFALTIC" ukupne debljine 10 mm. dok se srednji raspon (100 m) čelične konstrukcije predviđa u slobodnoj montaži ili također kao i krajnji otvori – na skeli.15 mm. Izolacijski slojevi ispod asfalta kolnika su tipa "ESHA ISOTEX". Izolacija rubnjaka i zaštitnih traka na čeličnom dijelu mosta izvodi se antikorozivnom i mehaničkom zaštitom na bazi dvokomponentnih epoksidnih smola od "ROAD COAT" materijala. Ukupna debljina asfaltnih i izolacijskih slojeva na kolniku čeličnog dijela mosta iznosi 10 . Diplomski rad Antun Rosandić .2 Fotografija čeličnog mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj. na dionici Zaprešić – Jankomir tijekom završne faze montaže na gradilištu Predviđa se izvedba krajnjih polja čelične konstrukcije na skeli. Potrebno je također izvesti AK zaštitu cjelokupne čelične konstrukcije mosta.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10 Slika 2.

1. Prema tome standardu zavareni spojevi su rangirani u klase S. To je tzv. Suvremeni europski zahtjevi za kvalitetu su jasniji i znatno stroži i oni su definirani standardom HRN EN 25817. g. a navedeni su u tablici 2. I i II.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2. Službeni list SFRJ iz 1964. Zavareni spojevi klase S su najviše klase i tu se zahtjeva viši opseg metoda kontrole kvalitete.2 ZAHTJEVI ZA KVALITETU Zahtjevi za kvalitetu zavarenih spojeva u domaćoj mostogradnji temelje se još uvijek na propisima starim preko 40 godina. 11 Diplomski rad Antun Rosandić .

5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0. Gnijezdo pora 2013 Cjelokupno područje jednog gnijezda mora se zbrojiti i izraziti u postocima ( % ) od većeg od područja : obujmice oko čitavog gnijezda ili kružnice promjera jednakog širini zavara.3 a 3 mm 4% d < 0.sučeljene zavarene spojeve . 1<1 mm2 ).5 a 5 mm d < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine h < 0.3 s d < 0.3 s d < 0.3 s h < 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Tablica 2.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija gnijezda 5.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija pojedinačne pore 4.5 s h < 0.4 s h < 0.4 a 3 mm ili ne veće od debljine 2 mm h < 0.4 a 4 mm 4% 2% 104 Dopušteno Nedopušteno Opaske Niska B 12 Granične vrijednosti nepravilnosti za skupine ocjene Srednja C Visoka D Nedopušteno 1% d < 0. Naziv br.3 a 2 mm ili ne veće od debljine Diplomski rad Antun Rosandić . Pukotine 100 Sve vrste pukotina. Kraterska pukotina 3. 2.1 Kriteriji prihvatljivosti pogrešaka u zavarenom spoju sukladno HRN EN 25817 [4] Red.5 s d < 0.5 s h < 0. Mora se ispitati je li porama pokrivena neka druga nepravilnost.4 a 3 mm 16 % 8% d < 0. Moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti i granične vrijednosti nepravilnosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranu ili lomnu površinu b) najveća vrijednost zbroja za . Kraterske pukotine ( vidjeti br.4 s d < 0.sučeljene zavarene spojeve . Dopušteno područje poroznosti mora biti na ograničenoj površini. Šupljine i poroznosti 2011 2012 2014 2017 Moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti i garnične vrijednosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranoj ili lomnoj površini b) najveća dimenzija pojedinačne pore za .5 a d < 0.sučeljeni zavareni spoj .sučeljeni zavareni spoj .4 s d < 0. osim mikro pukotina ( h . Crvaste i cjevaste šupljine 2015 2016 Druge nepravilnosti za : . nepravilnosti Oznaka po ISO 6520 1.3 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.5 a 4 mm d < 0.5 s d < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : . ) 2.

3 a 2 mm ili ne veće od debljine 7.4 s h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine 13 h < 0.1 s max.5 s h < 0.5 s h < 0. 1. Nedovoljni provar 402 Zadani provar Stvarni provar Druge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0.sučeljene zavarene spojeve . Uključak bakra Pogreška u vezivanju 3042 Nedopušteno 8. 401 Dopuštene. i ne blizu površine nedopušteno 9.3 s h < 0. ali samo isprekidane. Uključci čvrstih tijela (osim bakra) 300 Druge nepravilnosti za : .2 s h < 0. 2 mm max.sučeljene zavarene spojeve .5 mm Nedopušteno h s Slika A h zadani provar stvarni provar Slika B s t stvarni provar zadani provar Slika C Diplomski rad Antun Rosandić .4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6.5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.

koji odgovarajuću vrijednost prekoračuju.5 mm h 12. 3 mm h Diplomski rad Antun Rosandić . 3 mm 14 h < 0. 7 mm 13.5 mm-0.15 b max. Loše namješten kutni spoj h Prekomjerni ili nedovoljni razmak rebra h<1 mm-0.1 a max. 5 mm b h max.25 b h < 1 mm + +0.5 mm-0.1 b max. Preveliko nadvišenje 503 h < 1 mm + +0.15 b h < 1 mm + +0. 5 mm stvarna debljina b zadana debljina h < 1 mm + +0. moraju se u određenim slučajevima izvesti nadomještanjem debljine zavara.3 a max.1 b max. Preveliko nadvišenje 502 Blagi prijelaz se dopušta h < 1 mm + +0.0 mm h < 0. 4 mm h < 0. Zajed 5011 5012 h Blagi prijelaz se dopušta h < 1.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10.2 a max.25 b max. 11. 10 mm max. 4 mm h < 1 mm + +0. 2 mm a Razmaci.5 mm h < 1.

idealan položaj dobiva se kada se srednje izvodnice dijelova poklapaju ( poglavlje 1. 3 mm max.2 b t b h max.2 b max.1 t. max. 5 mm h < 1 mm + +0. ) " t " se odnosi na tanju stijenku.Poprečni zavareni h t t max. h t h t t Slika B .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 15 14.5 t. max.1 a Nedopušteno zadana debljina max.3 b max.25 t.6 b max.3 mm + 0. Prekoračenje debljine kutnog spoja Za mnoge slučajeve prekoračenje zadane debljine nije razlog za odbacivanje h < 1 mm + +0. 3 mm stvarna debljina zadana debljina h a 15. 1 mm h a 16.15 b max. 4 mm spojevi h < 0. 4 mm h < 1 mm + +0. Ukoliko nije drugačije propisano. 4 mm h < 1 mm + +0.Limovi i uzdužni zavareni spojevi h < 0. 3 mm Diplomski rad Antun Rosandić . 5 mm Slika A .3 a max. ako je stvarna debljina postignuta dubljim provarom Duge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0. 2 mm t h < 0.15 t. 4 mm h < 0. Potkoračenje debljine kutnog spoja Kutni spoj s vidljivim potkoračenjem debljine neće se računati kao pogrešan. 3 mm 17. Preveliko nadvišenje u korijenu 504 h < 1 mm + +1. max. Prokapljina 5041 Dopušteno Slučajna mjestimična ispupčenja dopuštena 18 Posmaknutost 507 Granična vrijednost odstupanja svodi se na idealan položaj. 5 mm h < 1 mm + +0. max. 2 mm stvarna debljina max.

15 a z1 21. Kratke nepravilnosti h < 0.2 a max. Onečišćenje kapljicama metala 602 Dopustivost ovisi od namjene Za debljine "s" ili "a" < 10 mm mogu se 26. Neispunjeni presjek Nasjeli zavar h t max.5 mm Zajed u korijenu 5013 h 506 Kratke nepravilnosti dopuštene Nedopušteno 22.05 t. 2 mm 20.15 a 509 b h < 0. Prevelika nejednolikost kutnog spoja h z2 512 Podrazumijeva se da asimetričnost kutnog spoja nije izričito propisana.15 s ili 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 19.15 a Ukupna veličina nepravilnosti h h5 h4 h2 h6 h3 Diplomski rad Antun Rosandić .2 s ili 0. Uleknuti korijen 515 a Blagi prijelaz se dopušta h < 1.5 mm h < 1. h < 2 mm + +0. max.25 s ili 0. Preklop 23. Pogrešan početak zavara 517 Dopušteno Nedopušteno 24.25 a 0. h4 h3 h5 = h h h1 0. vrsti osnovnog materijala i naročito o sklonosti stvaranju pukotina 25. Oštećenje lukom 601 Dopustivost ovisi o daljnjoj obradi površina. 511 Blagi prijelaz se dopušta Dugačke nepravilnosti : nedopuštene 16 h < 0.5 mm + +0.5 mm h h < 1 mm h < 0. Višestruke nepravilnosti u jednom presjeku h5 h1 h2 h3 h1 h4 propisati posebni uvijeti. 0. 1 mm h < 2 mm + +0.2 a 0.1 t.2 t.

alate i naprave.7. Diplomski rad Antun Rosandić . Za to je nužna čvrsta međusobna povezanost iskusnih tehnologa praktičara i radnika koji sudjeluju u izvođenju proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. Nakon što se izradi slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti.. Nakon izrade i usvajanja slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti slijedi detaljna razrada tehnoloških operacija – aktivnosti. . te kao točke zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Witness Point . To nisu jednostavne aktivnosti.Za segment 5 mosta prilog 1 . npr. normative. pogotovo kada se polazi sa stajališta dovoljne. što jednostavnije. mehanička ispitivanja. npr.točka zastoja uz poželjnu prisutnost kontrole. dok kod točaka zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ne smije se nastaviti proizvodnja bez obavljene kontrole od strane nadzornog organa (iako se ovo u praksi gotovo nikada ne dešava). jasne i nedvosmislene tehnologije.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 17 2. odnosno elementarne aktivnosti. kontrola manje složenih sklopova i dr. Obzirom na značaj i specifičnosti proizvodne aktivnosti se mogu definirati kao točke. S obzirom na značaj tih aktivnosti kontrolu kvalitete u pojedinim točkama (fazama) proizvodnog procesa mogu provoditi neposredni izvođači proizvodne aktivnosti (samokontrola) ili djelatnici službe kontrole i/ili djelatnik ovlaštene nadzorne kuće. Kod točke zastoja uz ugovoreno poželjno prisustvovanje nadzornog organa kontrolnu aktivnost provodi kontrolor proizvođača ukoliko se iz određenih razloga nije pojavio nadzorni organ.točka zastoja uz obveznu prisutnost kontrole. svaku od navedenih aktivnosti potrebno je detaljno razraditi i provesti sve aktivnosti koje obuhvaća priprema proizvodnje (propisati tehnologiju izrade. Kada kontrolu provodi djelatnik određene nadzorne kuće. tada se pojedine točke zastoja radi kontrole kvalitete mogu temeljem ugovora i propisa definirati kao točke zastoja uz poželjno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Hold Point .).). tlačna proba.3 SLIJED PROIZVODNIH I KONTROLNIH AKTIVNOSTI PRI IZRADI MOSTA Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti pruža mogućost brzog i lakog sagledavanja aktivnosti pri izradi zavarenog proizvoda..) i kontrola i osiguranje kvalitete. i dr. međufazna kontrola.

Zavarivanje pod zaštitom praha 18 MIG / MAG . Najčešće se primjenjuje kod zavarivanja ne legiranih i nisko legiranih čelika naročito u uvjetima montaže na gradilištima.1. Uređaji za zavarivanje spadaju u red najjeftinijih. Postupak je primjenljiv za sve položaje zavarivanja i navarivanja te sve oblike dijelova koji se zavaruju. Rukovanje uređajima je jednostavno.1 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU Elektrolučni postupci zavarivanja imaju zajedničko što se toplina za taljenje osnovnog i dodatnog materijala generira u električnom luku uspostavljenom između osnovnog materijala i elektrode. kvaliteta zavarenog spoja jako ovsi o uvježbanosti i raspoloženja zavarivača dugo vrijeme izobrazbe zavarivača otpadak elektrode 8 – 10 % veliki gubici prskanjem Diplomski rad Antun Rosandić . U osnovi se najviše primjenjuju slijedeći postupci: REL EP .Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi 3.Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom . Postupci te vrste su najzastupljeniji i nezamjenjivi u metalnoj industriji kod izrade čelične konstrukcije kako u radionicama tako i na gradilištima.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 3 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU KOJE SE KORISTE U MOSTOGRADNJI U RADIONIČKIM UVJETIMA I NA GRADILIŠTIMA 3. Kod nekih radova na montaži postupak je praktično nezamjenjiv. Nedostaci REL postupka zavarivanja mala brzina zavarivanja što ima za posljedicu nizak učinak 1 – 2 kg/h.1 REL Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom Postupak elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom moguće je primijeniti za zavarivanje i navarivanje svih metala i legura koje se mogu zavarivati taljenjem.

Gorenjem električnog luka topi se elektroda i osnovni materijal te se tako formira šav. V). Ti. Iz obloge mogu se u talinu dodati elementi koji imaju velik afinitet prema kisiku te ono tvore okside koji isplivaju u obliku troske na površinu šava (Al. Diplomski rad Antun Rosandić . plinovi koji nastaju izgaranjem obloge štite električni luk i talinu osnovnog i dodatnog materijala od štetnih utjecaja plinova iz atmosfere. Taljenjem jezgre elektrode popunjava se žljeb a taljenjem obloge elektrode stvara se zaštitna atmosfera koja štiti talinu od negativnih utjecaja plinova iz atmosfere.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova pri zavarivanju nastaje veća količina plinova koja je štetna za zdravlje i okolinu jak bljesak od gorenja luka. 19 Kod ovog postupka luk se uspostavlja između obložene elektrode i osnovnog materijala. pa ionizacija zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode može početi pri nižem naponu lako održavanje električnog luka.1): lako «paljenje» električnog luka. Izgaranjem obloge stvaraju se plinovi i pare koji pospješuju ionizaciju zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode čime se osigurava stabilnost električnog luka. Mn. pri taljenju obloge formira se troska koja se razlijeva preko taline te tako štiti talinu od utjecaja plinova iz atmosfere i prebrzog hlađenja čime se usporava očvršćavanje taline te ostaje više vremena da nečistoće i plinovi isplivaju na površinu taline. Na) čije pare imaju nizak potencijal ionizacije. Ca. pomoću obloge može se vršiti i legiranje šava tako da se iz obloge nadoknađuju pojedini elementi koji djelomično sagore u toku procesa. Funkcija obloge elektrode osigurava se sastavom obloge i ima višestruki značaj (slika 3. Na taj se način vrši dezoksidacija taline. Osim toga smanjuje se mogućnost nastajanja nepovoljnih struktura u šavu kao posljedica brzog hlađenja. Obloga sadrži spojeve (K. Elektroda se preko držača i zavarivačkog kabela spoji na jedan pol izvora struje za zavarivanje a osnovni materijal pomoću drugog kabela i stezaljke na drugi pol izvora.

rutilne bazične neutralne .grubo kapljični Penetracija: .mineralno kisele .celulozne 20 Na sljedećoj se slici daju osnovne karakteristike glavnih tipova elektroda za REL zavarivanje s obzirom na prijenos materijala u električnom luku.srednja .fino kapljični .sprey . Prema vrsti nastale troske razlikuje se nekoliko tipova elektroda: kisele .visoka Šljaka: .srednje kapljični .srednja Šljaka: . penetraciju i katekteristike šljake (troske).srednje kapljični Penetracija: . Mehanička svojstva zavara treba da budu bolja nego kod osnovnog materijala jer se time kompenziraju oslabljenja nastala zbog pogrešaka (slabljenja) u zavarenom spoju. Na jezgru se nanosi obloga prešanjem i naknadnim pečenjem u pećima. Elektrode se razlikuju po kemijskom sastavu jezgre i dimenzijama.staklasta .oksidne .kristalna . Prenos metala: .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Jezgra obloženih elektroda izrađuje se od vučene žice standardnih promjera i standardnih duljina.porozna Prenos metala: .1 Osnovna svojstva pojedinih tipova elektroda [5] Diplomski rad Antun Rosandić .vrlo porozna Prenos metala: .djelomično kristalna .visoka Šljaka: .fino kapljični Penetracija: .niska . Kemijski sastav jezgre elektrode se projektira tako da nakon zavarivanja približno bude kao i osnovni materijal.kompaktna Slika 3.

šavovi imaju lijep izgled. Kod zavarivanja sa bazičnim elektrodama dobiju se dobre mehaničke osobine i dobra žilavost. povećava stabilnost električnog luka. TiO (rutil) dobivamo mineralno kisele i rutilne elektrode.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kisele elektrode primjenjuju se za zavarivanje manje odgovornih spojeva. troska se lako odvaja. Poboljšavaju se mehaničke osobine šava. Dodavanjem u oblogu više dezoksidanata MnO. Bazične elektrode imaju oblozi visok sadržaj CaO i MnO koji vežu na sebe sumpor te tvore sulfide CaS i MnS i fosfor gdje tvore fosfate (CaO)3P2O5. Zahtjevi koji se postavljaju na elektrode Funkcionalni zahtjevi lako uspostavljanje luka stabilan luk fleksibilan luk (dobro premošćivanje) lagan rad u svim položajima elastična obloga sa visokim električnim otporom 21 Ergonomski zahtjevi malu količinu dimnih plinova neotrovne plinove i isparenja Ekonomski zahtjevi visok učinak topljenja visok koeficijent iskorištenja mali gubici prskanjem lako otklanjanje šljake podnošenje preopterećenja velika brzina zavarivanja dobar izgled površine Diplomski rad Antun Rosandić . Šav dobiven upotrebom ove vrste elektrode sadrži znatnu količinu oksida FeO radi toga ima relativno slabije mehaničke osobine. Obloga im je izrađena na bazi željeznog oksida.

ali radi potrebe produktivnosti razvijeni su uređaji: dvije žice trakom Diplomski rad Antun Rosandić . Osnovni dijelovi uređaja za zavarivanje pod praškom (slika 3. Jedan dio praška se tali i formira trosku na površini šava.2 EP . Uloga praška je identična ulozi obloge kod ručnog elektrolučnog zavarivanja.Zavarivanje pod zaštitom praškom EP Zavarivanje pod zaštitom praškom je elektrolučni postupak kod kojega se električni luk uspostavlja između gole topive žice i osnovnog materijala. Ovaj postupak zavarivanja karakterizira visoka učinkovitost. štiteći ga od naglog hlađenja. Najčešće se ovim postupkom zavaruju kutni i sučeoni zavari lamele i hrptova glavnih i poprečnih nosača mosta.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Metalurški zahtjevi dobre mehaničke osobine odsustvo poroznosti neosjetljivost prema oksidima na površini ne sklonost prema toplim i hladnim pukotinama ne osjetljivost prema vlazi u oblozi 22 3. Proces se odvija pod praškom koji se kontinuirano dovodi ispred žice u žlijeb.1.2): glava za zavarivanje sa kontakt diznom mehanizam za dodavanje žice spremnik sa prahom za zavarivanje usisavača za povrat neiskorištenog praška mehanizam za hod uređaja jedinica za upravljanje i kontrolu parametara izvor struje povećanja Najčešće se koristi izvedba uređaja sa jednom žicom. Elektrolučno zavarivanje pod praškom pogodno je za zavarivanje dugačkih zavara (od 1 do 20 m) u horizontalnom položaju.

Diplomski rad Antun Rosandić . Dodatni materijal Izbor žice zavisi od kvalitete osnovnog materijala i odabire se prvenstveno uzimajući u obzir metalurške i ekonomske zahtjeve. ne korodirana.primjenjuju se kod unutarnje regulacije.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova upravljačka jedinica prah 35. zaštićena slojem bakra radi ostvarenja boljeg kontakta za dovod struje.2 Shema uređaja za zavarivanje pod praškom Izvori struje za zavarivanje su prilagođeni sistemu regulacije tako da postoje: izvori sa blago padajućom statičkom karakteristikom . brzina žice je konstantna a struja i napon se automatski prilagođavaju. promjena dužine luka usporava odnosno ubrzava dotok žice. izvori sa ravnom ili blago rastućom karakteristikom . Prašak Pored fizikalne uloge da štiti luk i talinu od djelovanja atmosfere ima i metaluršku funkciju nadoknade gubitka pojedinih legirajućih elemenata.5 cm/min 23 V A glava izvor struje Slika 3.primjenjuju se kod vanjske regulacije.3 dovod žice povrat praha 450 32. Mora biti kalibrirana.

Diplomski rad Antun Rosandić . otpaci žice zanemarivi.1.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na osnovu kemijskog sastava razlikuju se sljedeće vrste praška: kiseli bazični neutralni 24 Prednosti EP postupka: visoka produktivnost velika dubina penetracije ne zahtjeva se posebna priprema žlijeba do 15 mm debljina ušteda dodatnog materijala (rasprskavanja nema. prah) visoka cijena uređaja primjena samo u horizontalnom položaju složeno održavanje uređaja nije moguć vizualni uvid i kontrola električnog luka tijekom zavarivanja 3. ili mješavina plinova Ar + CO2). Električni luk se uspostavlja u zaštitnoj atmosferi aktivnog plina (CO2 . znatno učešće osnovnog materijala u formiranju zavara).Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi MAG postupak zavarivanja je elektrolučni postupak kod kojeg se električni luk uspostavlja između dodatnog materijala (žice koja se kontinuirano dovodi i topi) i osnovnog materijala. keramičke pločice.3 MIG / MAG . odlična zaštita električnog luka i taline smanjen utjecaj subjektivnog faktora zavarivača na kvalitetu zavara nema bljeska velika brzina zavarivanja Nedostaci EP postupka: potrebno ga je kombinirati sa REL postupkom ili je potrebna upotreba podloge (bakrene trake.

3 Shema MAG postupka elektrolučnog zavarivanja [6] Obzirom da CO2 nije inertan na temperaturi koja vlada u električnom luku da se izbjegnu negativne posljedice disocijacije CO2 dodatni materijal se legira sa elementima (Mn. 1. Mješavina plinova povoljno utječe na smanjenje površinske napetosti taline.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2 25 5 7 5 9 3 8 1 6 2 4 1 3 4 1.zaštitni plin 7. Prema načinu izvedbe žice mogu biti: punog presjeka punjene praškom Diplomski rad Antun Rosandić .4 mm namotana na koture standardne veličine. i 2.6.kontaktna vodilica 6.osnovni materijal 5. 1.troska 9.rashladni sustav 1.gorionik 5.rashladni sustav 8. 2.sustav za dovod žice za zavarivanje 3.2. Si) koji imaju veći afinitet prema kisiku nego željezo. 1. što smanjuje gubitke rasprskavanjem.0.izvor struje Slika 3.električni luk 2. Ovi elementi djeluju dezoksidirajuće na talinu čime se postiže kvalitetan zavar bez poroznosti. Na tržištu se može nabaviti žica za zavarivanje promjera 0.rastaljeni materijal 3.0.8.sustav za dovod zaštitnog plina 4.skrutnuti materijal 4.izvor struje 2.

2 mm. a nastavlja se uspostavom luka.0 mm.4 mm i 3.4 mm. Praškom punjene žice izrađuju se u promjerima od 1.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kod MAG postupka specifična opterećenja A/mm2 su veća nego kod REL postupka zato su potrebni izvori struje sa ravnom karakteristikom. svojstva punjenih žica mijenjaju se ovisno od vrste punjenja i recepture praška. Početak zavarivanja izvodi se kratkim spojem. bez obzira na trenutnu razliku u cijeni praškom punjene žice u odnosu na punu žicu. 26 Diplomski rad Antun Rosandić .6 mm. Na sljedećoj slici su dani neki od mogućih presjeka praškom punjenih žica. 2. Radi velikog opterećenja gorionik se dodatno hladi vodom u zatvorenom sistemu. Dok se pune žice mogu uspoređivati po svojoj zavarljivosti. Razlog tome leži u brojnim pogodnostima u odnosu na klasično MAG zavarivanje punim žicama. Zavarivanje se može izvoditi u svim položajima. Specifičnosti MAG zavarivanja praškom punjenim žicama MAG zavarivanje praškom punjenim žicama sa ili bez dodatne vanjske zaštite postaje sve zastupljenije u modernom zavarivanju i izradi zavarenih konstrukcija.2 mm. Struja zavarivanja se podešava auto regulacijom dužine luka a mijenja se brzinom dotoka žice. zavarljivost s obzirom na položaj zavarivanja te na mehanička svojstva zavarenog spoja. l. 2. l. l. Punjene žice u jezgri sadrže elemente koji utječu na karakteristike zavarivanja. količinu rastaljene žice.0 mm. Prijenos metala u zoni električnog luka izvodi se naizmjenično tehnikom kratkog spoja i štrcajućeg luka gdje je i penetracija najveća.

0. 0-05% Si. 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 27 Slika 3. Debljina trake ili stijenke cijevi kreče se oko 0.10% C.05-0.4 Presjeci punjene žice [6] Općenito sastav žica je u pravilu jednak sastavu osnovnog materijala ili s većim udjelom legirajućih elemenata i elemenata za dezoksidaciju nego što ih sadrži osnovni materijal.25-0.50% Mn i odgovarajuće nizak % Si i P. max. Komponente za jezgru žice (punjenje) moraju zadovoljiti određene zahtjeve po kemijskom sastavu i granulaciji (veličina čestica).3 mm.5 mm. Diplomski rad Antun Rosandić . Granulacija je određena zahtjevom za jednolikim i neprekidnim punjenjem žice u tijeku proizvodnje i kreće se u granicama od 0. Proizvodnja punjenih žica Proizvodnja punjene žice za zavarivanje vrši se u za to odgovarajućem postrojenju. Čelik za proizvodnju trake ili cijevi sadrži max. najčešće iz hladnovučene trake ili iz cijevi ovisno o tome da li se radi o šavnoj ili bešavnoj žici.

b) Šavna žica U proizvodnji ovog tipa žice postoji više tehnologija. najčešće žarenjem na 250 °C. Relativno debele stijenke žice. a da bi se smanjili visoki udio vodika u metalu zavara i poroznost ostaci sapuna se nakon završetka operacije provlačenja moraju ukloniti. Zbog otvorenog šava ne smiju se koristiti tekući agensi već se uklanjanje sapuna i masnoća sa žice vrši toplinskom obradom. Slika 3. Zbog toplinske obrade vanjska površina žice ima karakterističan crno-plavi oksidni sloj. bešavnu žicu čine krutom i čvrstom što ima prednosti prilikom transporta.5 Proizvodnja punjenih žica [6] Kod provlačenja žice na željeni promjer koriste se sredstva za podmazivanje. a svima je zajedničko da se metalna traka provlači kroz valjke za oblikovanje i oblikuje u U-presjek zatim se napuni praškom. Najviše se koriste sapuni. 12-14% što rezultira nižom produktivnošću.5). Diplomski rad Antun Rosandić . Osobina ovih žica je da im je nizak stupanj punjenja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova a) Bešavna žica 28 Tehnologija proizvodnje bešavne žice zasniva se na čeličnoj cijevi koja se puni praškom i provlačenjem se dovodi na odgovarajući promjer. zatvori se i na kraju se dovede na željeni promjer provlačenjem ili valjanjem (slika 3.

Prednosti valjanih žica su: .bolji prijelaz struje u kontaktnoj vodilici i velika stabilnost luka . Žica prolazi kroz više valjaka do konačne redukcije na željeni promjer.mogućnost visokog stupnja punjenja i do 45% Opće karakteristike primjene praškom punjenih žica su: . a bolja nego kod MAG postupka zavarivanja punom žicom .produktivnost pri zavarivanju punjene žice veća je nego pri zavarivanju punom žicom Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 29 Slika 3.nema ostataka sapuna .sjajna površina bez oksidnog sloja .kvaliteta zavarenog spoja jednaka je kao kod REL postupka zavarivanja obloženom elektrodom.6 Provlačenje i valjanje: tehnologije za proizvodnju punjenih šavnih žica [6] Novija tehnologija za svođenje žice na željeni promjer je tehnologija valjanja.nizak udio vodika u metalu zavara (<5 ml/100 g) .

naročito pri primjeni žica punjenih rutilnim mineralnim praškom .zbog tlačnog utjecaja troske i sporijeg ohlađivanja ljepši je izgled površine zavara izvedenog punjenom žicom.s obzirom na svojstva jezgre praškom punjene žice (brzo skrućivanje troske) moguće je opterećenje velikim jakostima struje zavarivanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova . poroznost i naljepljivanje što je čest slučaj kod MAG postupka zavarivanja punom žicom .vrlo dobra mogućnost zavarivanja u svim položajima. Ovdje se navodi jednu od mogućih podjela punjenih žica.jednostavno čišćenje zavara pri primjeni metalnim prahom punjenih žica .visoka stabilnost električnog luka u procesu zavarivanja .vrlo dobra mogućnost mehanizacije postupka pri primjeni rutilnih punjenih žica i robotizacije postupka pri primjeni metalnim prahom punjenih žica .visoka vrijednost žilavosti materijala zavara i mala vjerojatnost pojave pukotina pri primjeni bazičnih punjenih žica. korijena zavara.u odnosu na punu žicu.široko područje i jednostavno namještanje parametara zavarivanja . bolja produkcija zaštitnih plinova i troske kroz kupku zavara kao i bolje protaljivanje što je u pogledu nečistoće mjesta zavara dobro .manja je vjerojatnost pojave pogrešaka u zavarenom spoju. npr.moguće zavarivanje kutnih zavara većih visina .). nego onaj izveden punom žicom . itd. masnoća površine. što utječe na veliku produktivnost . a time i postizanje velikog koeficijenta taljenja. bez 30 Diplomski rad Antun Rosandić . praškom punjena žica nije toliko osjetljiva na nečistoću žlijeba (korozija.dobra zavarljivost korijena zavara na keramičkoj podlozi. Postoji više različitih sustava podijele punjenih žica. koje su izradile zavarivačke udruge različitih država.dobro provarivanje i premošćivanje kod zavarivanja opasnosti naljepljivanja .uz primjenu posebnih punjenih žica mogućne je zavarivati više prolaza bez prethodnog čišćenja troske . mogućnost jednostavnije pripreme sa većim tolerancijama .

za zavarivanje čelika postojanih u radu pri nižim temperaturama .za zavarivanje niskolegiranih čelika .u obliku punjene trake (za navarivanje) Diplomski rad Antun Rosandić .samozaštite punjene žice c) Sastavu punjenja: .za zavarivanje sučeonih i kutnih spojeva u vodoravnom položaju .za zavarivanje aluminija (Al) i legura aluminija .za zavarivanje bakra (Cu) i legura bakra .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri povišenim temperaturama .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od metalnog praha d) Namjeni: .5 mm) .u obliku žice (od 0.punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od mineralnih tvari • • rutilne punjene žice bazične punjene žice 31 .žice izrađene u obliku potpuno zatvorene cjevčice .9 do 4.za zavarivanje nehrđajućih čelika .za zavarivanje visokolegiranih nehrđajućih čelika e) Položaju zavarivanja: .žice izrađene u obliku profilirane cjevčice koja nije potpuno zatvorena b) Vanjskoj zaštiti u procesu zavarivanja: .za zavarivanje u svim drugim položajima f) Obliku: .punjene žice kod kojih se pri zavarivanju koristi dodatna vanjska zaštita .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Punjene žice moguće je podijeliti prema: [6] a) Načinu izrade: .

preklopni. . a utvrđuju se ispitivanjem na probnim uzorcima. .rubni. . . 3.s pobakrenom površinom .2 IZBOR POSTUPAKA ZAVARIVANJA I ŽLIJEBOVA Zavarene spojeve prema međusobnom položaju dijelova koji se zavaruju mogu biti: .kutni: .prirubni.križni. Parametri zavarivanja biraju se s obzirom na vrstu i debljinu materijala koji se zavaruje.T-spoj. .s tamnom (oksidiranom) ili svijetlom površinom Najveći utjecaj na kvalitetu zavarenog spoja kod MAG zavarivanja imaju parametri zavarivanja. Glavni parametri zavarivanja su: a) jakost struje zavarivanja b) napon električnog luka c) brzina zavarivanja d) promjer žice e) količina i vrsta zaštitnog plina Osim navedenih parametara zavarivanja na kvalitetu zavarenog spoja utječu i dužina slobodnog kraja žice. . Zahtjevi koji se postavljaju na izbor pripreme žlijeba su: otvor treba da bude minimalan i dovoljan za ostvarenje kvalitetnog spoja sa što manje deponiranog materijala treba da svojim oblikom olakšava postizanje kvalitetnog spoja treba da bude prilagođen raspoloživim resursima za obradu ruba treba da bude prilagođen postupku zavarivanja 32 Diplomski rad Antun Rosandić .naliježući. te oblik spoja i položaj zavarivanja. Iz tog razloga izbor optimalnih parametara zavarivanja jako je bitan.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova g) Vanjskom izgledu: .sučeoni.

7 Osnovni oblici pripreme žlijebova za zavarivanje i oblici zavarenih spojeva [7] Diplomski rad Antun Rosandić . Sučeoni: 33 (sa žljebljenjem korijena) (sa provarom korijena) Kutni: T-spoj Preklopni Rubni Križni Naliježući Prirubni Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na sljedećoj se slici daje prikaz osnovnih oblika žlijeba za zavarivanje i položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardu.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 34 Slika 3. Pomoću plinskog gorionika metal se zagrijava do temperature izgaranja.8 Položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardima [6] 3.nakon postignute temperature na metal se kroz sapnicu u gorioniku dovodi pod pritiskom mlaz čistog kisika i tako vrši izgaranje metala – odnosno rezanje. Diplomski rad Antun Rosandić .3 TEHNIKE SRODNE ZAVARIVANJU 3.3.1 Rezanje plinskim plamenom Plinsko rezanje je postupak razdvajanja metala izgaranjem metala u mlazu čistog kisika. Proces se dalje odvija autogeno jer se oksidacijom slojeva metala oslobađa nova količina topline koja omogućava izgaranje daljnjih slojeva metala.

U slučaju neispunjenja ovog uvjeta rastaljeni metal se rasprskava pod pritiskom mlaza kisika i rezanje nije moguće. temperatura topljenja oksida ne smije biti veća od temperature topljenja metala jer oksidi u krutom stanju stvaraju sloj koji sprečava dodir kisiku sa metalom. količina topline oslobođena izgaranjem metala u struji kisika uz dovođenje topline iz plamena mora biti dovoljna da okolinu reza održava na temperaturi potrebnoj za početak rezanja. ovaj uvjet ispunjavaju svi čelici.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Gorionik za rezanje omogućava izvođenje procesa služi da održava gornju površinu metala na temperaturi izgaranja.butan Za rezanje: C2H2 C4H10 .1) Acetilen Propan . Oksidi u tekućem stanju su povoljni za širenje reakcije. Ovaj uvjet ne ispunjavaju svi čelici. Postupak plinskog rezanja se primjenjuje za izradu dijelova iz čeličnog lima i dijeli se ovisno o načinu vođenja gorionika na : strojno (u novije vrijeme numeričko upravljanje) ručni postupak (za pripremu ivica i tamo gdje strojno nije moguće) 35 Proces izgaranja čelika se odvijana sljedeći način: 3Fe + 2O2 = Fe3O4 + toplina Plinovi koji se najčešće koriste za plinsko rezanje su: Kao gorivi plin: - (3.C3H8 - Kisik O2 Uvjeti koji se trebaju ispuniti da bi proces rezanja bio izvediv: temperatura izgaranja metala u struji kisika mora biti niža od temperature topljenja. aluminij i njegove legure. Povećanjem % legirajućih elemenata povećava se Diplomski rad Antun Rosandić . te dovođenje mlaza kisika na površinu metala.

Mn do 13% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. Ni do 35% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0.3. Energija plazme nastala iz električnog luka koja pri udaru iona i atoma na anodu (osnovni materijal) doseže temperaturu i do 30 000 oC.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova temperatura početka izgaranja pa količina dovedene topline iz plamena nije dovoljna da se takav čelik počne rezati. 3. Ukoliko se ne predgrijava dolazi do pojave mikro pukotina koje mogu biti duboke i opasne.3%.3% potrebno ga je predgrijavati na temperaturu (200 – 400)o C radi smanjenja pojave tvrdih struktura u zoni trzanja.2 Rezanje plazmom Plazma je visoko energetska pregrijana smjesa plinova u električnom luku istosmjerne struje. Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić korišten je postupak plinskog rezanja kako strojni tako i ručni postupak.3%. Zbog visoke koncentracije energije postupak se koristi se za rezanje svih vrsta materijala. Granični sadržaji legirajućih elemenata: Cr do 2% već otežano rezanje iznad 5% ne može se rezati. gdje su molekule disocirane i djelomično ionizirane.3% ukoliko prelazi 0.2%. Si do 4% W do 10% C do 0. gdje se predmet koji se reže priključuje u strujni krug kao anoda plazma rezanje sa indirektnim lukom primjenjuje se i za rezanje električki ne vodljivih materijala. Postoje dva osnovna principa rezanja plazmom: plazma rezanje sa direktnim lukom primjenjuje se za rezanje električki vodljivih materijala. moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. Električni luk se uspostavlja između volframske elektrode i stjenke gorionika. 36 Prednosti ovog sustava su: Diplomski rad Antun Rosandić .

za strojno rezanje do 125 mm . 37 Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić postupak rezanja plazmom nije korišten iako stroj instaliran za plinsko rezanje ima instalirano i plazma rezanje ali ne postoji instalirana oprema za odsisavanje i filtriranje plinova. a takvi tarni spojevi potpuno prenose sile trenjem.vijcima).Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova manji napon luka lakše održavanje luka (što naročito dolazi do izražaja kod ručnog postupka rezanja) Debljine materijala koje se mogu rezati plazmom su znatno manje nego kod plinskog rezanja a ovise o vrsti i snazi uređaja a orijentacijske mogućnosti ovisno o raspoloživoj opremi su: . Zaštita se izvodi s ciljem postizanja propisanog zadovoljavajućeg koeficijenta trenja µ među tarnim površinama u spoju. potrebna upotreba osobnih zaštitnih sredstava za operatere.za ručno rezanje do 50 mm Prednosti primjene plazma tehnike za rezanje materijala: brzina rezanja je znatno veća nego kod plinskog rezanja površina reza je čista i nije potrebna nikakva naknadna obrada (pozicije nakon rezanja mog ići bez posebne pripreme na ugradnju) Nedostaci plazma tehnike za rezanje materijala: zagađenje okolne ioniziranim česticama (potrebna oprema za odsis plinova nastalih pri plazma rezanju).3 Zaštita tarnih površina naštrcavanjem materijala Postupak metalizacije naštrcavanjem u mostogradnji izvodi se u svrhu zaštite i pripreme tarnih površina spojeva s visoko vrijednim vijcima (VV. Diplomski rad Antun Rosandić . 3. Površine zaštićene postupkom metalizacije kod montaže čelične konstrukcije mosta prenose dinamička i statička opterećenja.3.

Žica mora biti promjera 33. a sama metalizirana prevlaka se nanosi više puta unakrsnim prskanjem dok se ne dobije željena debljina. Budući se nakon završene metalizacije tarnih površina vrši spajanje istih s VV-vijcima i pritezanje. vrši se zaštita sačmarenih površina metalizacijom žicom – štrcanjem pomoću plinskog plamena. BSa 3 po HRN ISO 8501-1 ili HRN EN ISO 12944-4. plinsko punjenje (kisik 28 bara. Radna temperatura kod izvedbe zaštite je kao i za izvedbu AKZ-e od 5-40 °C. Nakon završnog pritezanja tj.5% Al. Za metalizaciju se može primijeniti pištolj 11E. 80 % i temperaturi metala iznad rosišta zraka. Brtvljenje se vrši pomoću trajno elastičnog kita (preporuka je poliuretanski jedno-komponentni kit) preko Diplomski rad 38 Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Postupak se koristi za sve tarne spojeve s VV-vijcima (klase 10.100. Udaljenost pištolja od površine je cca. brzina pomaka 35-40 m/min. vrši se brtvljenje svih tarnovijčanih spojeva na samim rubovima spojnih ploča (elemenata). Pripremu površine tarnih spojeva treba vršiti abrazivnim čišćenjem (sačmarenje) tako da zadovoljava uvjete trećeg stupnja čišćenja prema propisu za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije tj. 150 mm pod kutom 70-80°. a najkasnije nakon 2 sata. preporučuje se manipulacija s metaliziranim površinama uz čiste i suhe rukavice. Ocjena čistoće sačmarenja kontrolira se vizualno uspoređujući sa slikovnim prikazom navedenih standarda. kontrole pritegnutosti svih vijčano-tarnih spojeva s VVvijcima a prije nanošenja završnog premaza na vanjske površine čelične konstrukcije mosta pa tako i vanjske površine vijčano tarnih spojeva.E7. acetilen 1 bar. Potrebna prosječna hrapavost od 40-60 mikrona dobivena sačmarenjem ispituje se odgovarajućim mjeračem ili usporedbom standardne odgovarajuće pločice («rugotest»). Ukoliko se metalizirane površine ne ugrađuju odmah. Odmah nakon sačamrenja.C2. radni tlak zraka 6. pri vlažnosti zraka max.5 bara). proizvod “Metco”.9 ) kod montaže segmenata čelične konstrukcije mosta Zaprešić. a debljina metaliziranog sloja mora biti prosječno 100-150 mikrona prema HRN U. Širina metaliziranog pojasa je oko 100 mm (80-120 mm). 5% Mg ) prema HRN C.140/85. iste je potrebno zaštititi papirom za ambalažu i odložiti u natkrivenom prostoru.5 mm kvalitete AlMg 5 (99.

Globalno projektiranje tehnologije izrade zavarene konstrukcije podrazumijevalo bi prije svega slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti u izradi konstrukcije. 39 3. IX).Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova kojeg je moguće nanošenje antikorozivnih premaza. prema standardu HRN EN 287-1:2004). ASME sec. rokovima izrade. WPS) koje sadrže osnovne informacije dostatne za provedbu zavarivanja sukladno predviđenoj koncepciji izrade zavarene konstrukcije ili proizvoda. Kriterij za uporabu kita daje njegov isporučitelj. a koja treba biti provedena na odgovarajući način od strane atestiranih zavarivača (npr. pristupa se detaljnoj razradi pojedinačnih aktivnosti vezano uz primjenu tehnologije zavarivanje. pristupa se izradi pojedinih specifikacija postupaka zavarivanja (SPZ. radnim uvjetima … Nakon što se usvoji globalna koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. Procedura verifikacije postupka zavarivanja treba biti napravljena što je moguće kvalitetnije. odnosno u kojoj mjeri. atestiranje) postupaka zavarivanja sukladno ugovornim zahtjevima (npr. Nakon verifikacije postupka zavarivanja od strane akreditirane institucije i određene inspekcijske kuće. Prva varijanta prijedloga atesta postupka ovisi o tome da li postoje iskustva i saznanja o zavarljivosti odabranog materijala ili ne. Na slici 3. Koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti tijekom izrade zavarene konstrukcije ovisi o čitavom nizu čimbenika: raspoloživoj opremi i kadrovima. ISO 15614-1:2004 (do 15. a kit se nanosi isključivo na suhu i čistu podlogu površina koje se brtve. Nastojanje je da se uvijek unaprijedi tehnologija zavarivanja pa se dosadašnja iskustva (vlastita i iskustva drugih) iz proizvodnje i eksploatacije zavarene konstrukcije mogu koristiti u nastojanju izbora optimalnih parametara zavarivanja i povećanja sigurnosti.9 se daje shematski prikaz slijeda aktivnosti kod verifikacije postupka zavarivanja. VI 2004. troškovima. vrijedila HRN EN 288). Ako nema Diplomski rad Antun Rosandić . lokaciji. a uz što kraće trajanje kako bi aktivnosti zavarivanja na konstrukciji mogle započeti i završiti u predviđenim rokovima. Detaljna razrada pojedinačnih aktivnosti vezano uz projektiranje tehnologije zavarivanja podrazumijeva prije svega verifikaciju (certificiranje.4 WPAR (PQR) i WPS DOKUMENTI Projektiranje tehnologije izrade zavarenog proizvoda ili konstrukcije može se razmatrati u globalnom (širem smislu) i lokalnom (užem smislu). pouzdanosti i raspoloživosti zavarene konstrukcije. zahtjevima za kvalitetu.

potrebe opreme za zavarivanje. Ona je na određeni način vlasništvo tvornice i može biti poslovna tajna proizvođača zavarene konstrukcije. nema osnove za izdavanje atesta i cjelokupna se procedura ponavlja. kao i proračuni različitih normativa. smanjiti troškove i unaprijediti kvalitetu tehnologije zavarivanja i zavarene konstrukcije. Nakon provedbe zavarivanja (i eventualne naknadne toplinske obrade ako se tehnologijom predviđa). potrebnog broja zavarivača i dr. U slučaju pozitivnih rezultata izdaje se atest postupka i dostavlja se izvođaču zavarene konstrukcije. probne se ploče upućuju na ispitivanje u ovlaštene (akreditirane) laboratorije. Primjena računala može skratiti vrijeme potrebno za te aktivnosti. Temeljem verificiranog atesta postupka. provode se potrebna ispitivanja i izdaju dokumenti koji determiniraju kvalitetu zavarenih spojeva. a uz mogućnost prisutnosti ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova dovoljno podataka potrebno je provoditi ciljane probe zavarljivosti i eventualne probe koje će dati pouzdanu procjenu ponašanja zavarenog spoja u uvjetima eksploatacije. Trajanje i troškovi procedure verifikacije tehnologije zavarivanja i izrade odgovarajućih specifikacija postupka zavarivanja.. Jednom verificirana i provjerena tehnologija zavarivanja može se primjenjivati u proizvodnji toliko dugo dok se ne promjeni niti jedan od uvjeta pod kojima je ta tehnologija odobrena. Specifikacija postupka zavarivanja treba biti jasno istaknuta i dostupna na radnom mjestu. inženjer zavarivanja izrađuje specifikacije postupka zavarivanja sa podacima temeljem kojih zavarivač ili operater automata za zavarivanje pristupa zavarivanju. najviše ovisi o znanju i iskustvu tehnologa zavarivanja – europskog inženjera zavarivanja. a uz nazočnost ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova. Sukladno zahtjevima za kvalitetu. U slučaju da rezultati ispitivanja svojstava zavarenog spoja u laboratoriju akreditirane institucije nisu zadovoljavajući. Sljedeći je korak provedba eksperimentalnog zavarivanja uz registriranje svih relevantnih parametara zavarivanja. 40 Diplomski rad Antun Rosandić . odnosno verificirana.

.predgrijavanje.tehnika pripreme žlijeba za zavarivanje .. Welding procedure Approval Record .ostali pomoćni računalni programi 41 Akreditirani laboratorij + Nadzor inspektora za zavar. radove Ispitivanja metodama kontrole bez razaranja Ispitivanja razaranjem Prijedlog WPS-a specifikacije postupka zavarivanja Zavarivanje ispitne ploče & Registriranje parametara zavarivanja pri zavarivanju ispitne ploče Zapisnici ispitivanja sa i bez razaranja .1 Primjer PQR i WPS dokumenata karakterističnih zavarenih spojeva na mostu [3] Verifikacije karakterističnog sučeonog zavarenog spoja na mostu U radu se daju rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja (PF). Dodatni materijal je praškom punjena žica FLUXOFIL 19 HD (OERLIKON).WPAR (ISO 15614-1:2004 ) Procedure Qualification Record . Izgled makro presjeka zavarenog spoja je prikazan na sljedećoj slici: Mikrostruktura pojedinih zona zavarenog spoja je prikazana na sljedećoj slici: Diplomski rad Antun Rosandić .baza podataka o osnovnom materijalu (grupa.) .. Primjenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom (oznaka postupka zavarivanja 136) u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2).. dogrijavanje ..položaji zavarivanja .iskustveno dobiveni podaci .ispitivanja zavarljivosti .dodatni materijal . IX) WPS 1 WPS 2 WPS .) . Slika 3. Osnovni materijal je čelik S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm..PQR (ASME sec.procjena glavnih parametara zavarivanja (jakost struje i napon. dimenzije. međuprolazna temperatura.plan zavarivanja . brzina zavarivanja.. tip .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova .baze "znanja" .9 Procedura pri projektiranju tehnologije zavarivanja [8] 3..4.. polaritet .redni broj i oznaka procedure .

300 : 1 - 2 % Nital Slika 3. 300 : 1 - 2 % Nital o 3 . 300 : 1 - 2 % Nital o 2 .10 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 42 o1 o2 o3 o 1 .

ispitivanje granice razvlačenja.1 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Osnovni materijala Osnovni materijal Linija mjerenja 1 -15 16 . zonu utjecaja topline i zonu taljenja).Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 43 Na spomenutom zavarenom spoju provedena su i ostala ispitivanja mehaničkih svojstava: ispitivanje tvrdoće po metodi HV 10 (za osnovni materijal. zatezne ili vlačne čvrstoće. udarne žilavosti i probe savijanja.30 ZUT Zavar ZUT 186 186 184 187 186 184 207 203 224 225 236 240 226 224 227 224 227 226 236 242 228 230 214 208 184 186 186 186 186 185 Diplomski rad Antun Rosandić . ISPITIVANJE TVRDOĆE HV 10 S355J2G3 S355J2G3 Slika 3. izduženja.11 Shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3.

. Tablica 3. 22 [%] -W. 30 (2.2/1. [mm x mm] 1 2 Temp. . Diplomski rad Antun Rosandić . a na njemu je upisana šifra koja dotični WPS dokument povezuje sa odgovarajućim WPAR dokumentom koji je dostupan u službi zavarivanja. W= Korijen. S=Bočno Temeljem provedenih ispitivanja od strane akreditiranog laboratorija i pozitivno ocjenjenih rezultata ispitivanja u tvornici se pristupa izradi WPS/SPZ procedura.. [°C] 1 Radnja loma [J] 2 3 Σn/n [J] TW TW SG-AW HAZ 10 X 10 .T.1 x 25 418 407 628 621 ***) GW SG 22.10570 Z Mjesto loma ***) Opaska 1 2 TW TW 12.2 39.presjek zavara AW = Čisti zavar WEZ = Z.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 44 Tablica3. Mjesto Tip** Kut svijanja Opaska ) L0 [mm] Lk [mm] 3 4 5 6 TW .. [N/mm2] Zahtijevane vrijednosti min.0 Rm A5 [%] an / on / on L0 [mm]: Min.3 Rezultati udarne radnje loma izmjereni na epruvetama iz zavarene ploče UDARNA RADNJA LOMA ISO-V Br. D D W W 180 180 180 180 30 30 30 30 39.Nr. Instrukcija za zavarivanje koje se distribuiraju na radna mjesta na način da su dostupna zavarivaču i ostalim osobama čija je djelatnost vezana uz izvođenje i kvalitetu dotičnog zavarenog spoja. 355 [N/mm2] [N/mm2] 490 -630 Mjesto Tip** Dimenzije Re Rp 0.3 22 = Osnovni materijal = Čisti zavar GW GW **) TW = Pop. . tj. . WPS sadrži samo osnovne instrukcije nužne za izvođenje zavarivanja.4 Rezultati pokusa savijanjem dobiveni na epruvetama iz zavarene ploče POKUS SAVIJANJEM.1 39 39.3 Tablica 3.5 a) Br.2 Rezultati vlačnog pokusa dobiveni na kidalici VLAČNI POKUS Br.U. Mjesto Položaj žljeba Dimenzije. .1 Bez pukotina **) D=Lice.20 60 58 59 66 61 51 60 58.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 45 WPS Slika 3.12 WPS/SPZ dokument izrađen temeljem provedenih i predstavljenih rezultata ispitivanja tijekom procedure verifikacije postupka zavarivanja (WPAR) [3] Diplomski rad Antun Rosandić .

položaj zavarivanja i dr. Svi ostali podaci vezani uz postupak zavarivanje (osnovni i dodatni materijal. 300 : 1 - 2 % Nital o 2 .14 i tablica 3. zaštitni plin.5. su identični kao u prethodnoj točki).13 . 300 : 1 - 2 % Nital Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Rezultati verifikacije karakterističnog kutnog zavarenog spoja na mostu [3] 46 U nastavku se daju podaci vezani uz verifikaciju postupka tipskog kutnog zavarenog spoja limova debljine 20 i 30 mm slika 3.3. o1 o2 o3 o4 o5 o 1 .

24 1 – 15 1L 16 . ISPITIVANJA TVRDOĆA HV 10 1L 1R Slika 3. 1 – 15 16 . Limija mjer.5 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Br.24 188 188 190 185 188 187 227 210 223 217 263 249 243 239 287 275 279 269 230 228 230 228 232 222 230 226 236 226 233 228 277 258 283 258 257 242 254 235 220 224 225 220 190 185 188 190 188 187 Osnovni materijala ZUT Zavar ZUT Osnovni materijal 1R Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova o 3 . 300 : 1 UZORAK BR. S355J2G3 2 % Nital 47 o 5 . S355J2G3 ZUT Struktura zavara ZUT Osnovni mat.14 Makro prikaz elemenata kutnog zavarenog spoja i shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3. o1 o2 o3 o4 o5 Osnovni mat. 300 : 1 2 % Nital o 4 .13 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja. 300 : 1 - 2 % Nital Slika 3.

Priprema prilagođena za REL+EPP zavarivanje slika 4.1 DETALJI ZAVARA KARAKTERISTIČNI ZA MOSNE KONSTRUKCIJE Na mostu se može uočiti više karakterističnih detalja konstrukcijskog oblikovanja.1 Detalj pripreme sučeonog asimetričnog montažnog X spoja – poprečni zavar na orto ploči Uzdužni zavar orto ploče slika 4. Slika 4. donji dio zavara se zavari REL postupkom u nadglavnom položaju sa vađenjem korjenskog zavara žljebljenjem i brušenjem. Nakon toga slijedi zavarivanje sa vanjske(gornje) strane EPP postupkom. Korjeni zavar spoja se također zavaruje REL postupkom i služi kao dodatna podloga za EPP postupak kojim se zavaruje navedeni spoj.1. Diplomski rad Antun Rosandić . u nastavku se daju primjeri karakterističnih detalja.2 je zavar sa podlogom (čeličnom) koja se zavaruje REL postupkom u nadglavnom položaju na montaži. U želji da se istaknu detalji konstrukcijskog oblikovanja kod kojih se zahtjeva visoka kvaliteta zavarenih spojeva.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 48 4 DETALJI KONSTRUKCIJSKOG OBLIKOVANJA NA MOSTU 4.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

49

Slika 4.2 Detalj pripreme montažnog uzdužnog zavarenog spoja orto ploče Zavarivanje donje lamele glavnog nosača slika 4.3 se izvodi REL postupkom bazičnom elektrodom uz predgrijavanje prije pripajanja i zavarivanja + dogrijavanje na temp. (200 300ºC) nakon zavarivanja u trajanju 3 - 4 sata. Po završetku dogrijavanja zavareni spoj omotati mineralnom vunom za visoke temperature. Dogrijavanje se izvodi u svrhu reduciranja vodika izmetala zavara.

Slika 4.3 Detalj pripreme montažnog poprečnog zavarenog spoja donje lamele

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

50

Za zavare na slikama 4.4 - 4.7 koji prikazuju detalje zavara uzdužnih koritastih ukruta i ukrućenja hrpta glavnog nosača «L» profilom odabrani postupak zavarivanja je MAG prahom punjenom žicom (rutilna obloga) u zaštiti CO2 plina. Problematika vezana za izvedbu kutnog zavara između hrpta poprečnog nosača i ortoploče slika 4.4 te uzdužne «L» ukrute i hrpta poprečnog nosača slika 4.5 je u tome da je otežano kvalitetno izvođenje kompltanog zavara zbog nepristupačnosti sa donje strane jer je gorionik za MAG postupak prevelik u odnosu na 35 mm visine oslobođenog prostora naponskim okom. Potrebno je naknadno dorađivati REL postupkom što uzrokuje dodatne troškove.

Slika 4.4 Detalj zavarivanja uzdužnih koritastih ukruta sa orto pločom i poprečnim nosačima mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

51

Slika 4.5 Detalj ukrućenja hrpta poprečnog nosača (stojnog lima) «L» profilom

Slika. 4.6 Detalj spojnog mjesta sekcije mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

2 SPECIFIČNOSTI IZRADE SEGMENATA MOSTA U RADIONIČKIM UVJETIMA I MONTAŽE NA GRADILIŠTU Dosadašnji način izrade mostova u postojećim uvjetima tvornice daje zadovoljavajuće rezultate. Svaki segmenat mosta se sastoji od niza podsklopova koji se sastavljaju i zavaruju u jednu cjelinu sa odabranim postupcima zavarivanja koji su ukratko opisani u detaljima konstrukcijskog oblikovanja. Takvi zavareni segmenti se transportiraju na plato gdje se vrši probna montaža (simulira se stvarni položaj mosta). slika 4.9.7 Detalj ukrućenja vertikalnog (stojnog) lima «L» profilom – izvedba na konstrukciji 4.zebra") slika 4. Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 52 Slika 4.8 gdje se slažu i zavaruju elementi za svaki pripadajući segment uz pomoć naprava. Ukrupnjavanje podsklopova se radi na ravnoj podlozi ("tzv. Nakon završene probne montaže slijedi čišćenje (pjeskarenje) i AKZ (temeljna zaštita).

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 53 Slika 4. Zatim slijedi zavarivanje vertikalnih Diplomski rad Antun Rosandić . Nakon tih zavara zavaruju se uzdužni zavari na hrptovima glavnih nosača – uzvodni i nizvodni.Jankomir Na gradilištu montaža kreće od stupova prema upornjacima na jednu i drugu stranu paralelno do upasnog segmenta koji se zadnji ugrađuje. Sva se zavarivanja izvode od sredine mosta prema krajevima.10. Zavarivanje počinje uzdužnim zavarima na orto ploči.8 Izrada sklopa ortoploče mosta Zaprešić – Jankomir Slika 4.9 Probna montaža mosta Zaprešić . Nakon toga se zavaruju zavari na poprečnim nosačima. Za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj na montaži se koristi montažni pilon slika 4.

Zavarivanja izvode atestirani zavarivači uz korištenje odgovarajućih i osušenih elektroda.10 Montaža mosta Zaprešić . Slika 4. Kod zavarivanja se koriste montažna pomagala za čija zavarivanja vrijede ista pravila kao i za konstrukciju. Nakon toga slijedi ispitivanje zavara prema planu kontrole te ugradnja upasnih elemenata uzdužnih koritastih ukruta i "L" profila. Istim redoslijedom se zavaruje i slijedeći segment.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 54 zavara na poprečnim nosačima. Takav redoslijed važi i za ostale segmente mosta. Nakon zavarivanja takva pomagala treba odstraniti plinskim rezanjem ili žljebljenjem .Jankomir Diplomski rad Antun Rosandić . Takva pomagala trebaju biti iz odgovarajućeg niskolegiranog čelika garantirane zavarljivosti. te se zavaruju poprečni zavari između orto ploča i donjih lamela hrptova glavnih nosača. te naknadnim brušenjem uz osobitu pažnju kako ne bi došlo do oštećenja površina na koje su zavarena. Kad su gotova zavarivanja navedenih elemenata zavaruju se ostaci ne dovršenih zavara iz radionice na dužinama 300 – 400 mm.

…) oblik žlijeba. radne površine. 2. eksploatacija. Proizvodne mogućnosti poduzeća su često puta uvjetovane i situacijom na tržištu ( rokovi i cijena materijala. 6. radna površina. oblik i metode kontrole i dr. propisi. osiguranje i kontrola kvalitete u proizvodnji i montaži. dijelova i usluga ). oprema. 5. TIG. 3. dimenzije proizvoda. kadrovi i rokovi. Ono rješenje koje daje traženu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije uz najmanje troškove je najbolje rješenje. Unutar jednog poduzeća proizvodne mogućnosti se mijenjaju vremenom. U svakoj od navedenih faza moguće je dati različita rješenja. Moguće je Diplomski rad Antun Rosandić . Mijenjat se može: materijal. strojevi. 7. Za izradu u radionici i montažu na gradilištu izabiru se postupci obrade i zavarivanja. Zbog velikog utjecaja projektiranja na izbor materijala neophodno bi bilo da zajednički rade projektant (konstruktor) i tehnolog zavarivanja. Svaka varijanta će dati određenu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije i određene troškove. kapacitet. Tu spadaju raspoloživi kadrovi. Nabavlja se nova oprema. postupci. MIG. kriteriji prihvatljivosti. ponekad će se koristiti lim debljine 20 mm umjesto 16 mm. ugovor u kome se definiraju zahtjevi za kvalitetu i pouzdanost. operacije se mehaniziraju. izbor materijala. Na taj način će biti moguće isti proizvod možda jeftinije ali i kvalitetnije proizvoditi. načine zavarivanja (EPP. rokovi. oblik. oblici žljebova i dodatni materijali. projektiranje i konstruiranje obuhvaća proračun. Bitno je napomenuti da bitnu ulogu imaju proizvodne mogućnosti i vrijeme odnosno trenutak u kojem se proizvod radi.3 MOGUĆNOSTI SMANJENJA TROŠKOVA I POVEĆANJA POUZDANOSTI 55 Promatramo li životni vijek proizvoda uočit ćemo slijedeće faze od nastajanja do korištenja: 1. izrada i montaža. klasifikaciju elemenata ( zavarenih spojeva) i sistema. 4. osiguranje i kontrola kvalitete u eksploataciji. proizvodne operacije npr.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4. režimi. Konstrukcijsku razradu treba raditi tim sastavljen od stručnjaka koji poznaju proizvodne mogućnosti proizvođača proizvoda. Npr. jer se za duže vrijeme ne može nabaviti lim 16 mm odgovarajuće kvalitete. opreme. kadrovi se šalju na izobrazbu.

Nedostaci uređaja su: primjena uređaja ograničena na zavare koji su duži od 1 metra. žljebova.1 dani su preporučljivi parametri zavarivanja za rad sa WELDYCAR prenosivim kolicima. nude kvalitetu automatskog zavarivanja. lagana i robusna. WELDYCAR su autonomna i prenosiva kolica s četiri kotača. nestabilnost plinske zaštite kod otvorenih montažnih radova. Diplomski rad Antun Rosandić . strojeva ali uvijek sa ciljem postizanja zahtijevane kvalitete uz najniže troškove. dodatnog materijala. (proizvođač OERLIKON) za zavarivanje slika 4. a u svrhu povećanja proizvodnosti probno su primijenjena WELDYCAR prenosiva kolica. dizajnirana za mehanizaciju automatskog zavarivanja. U tablici 4. Rade kao nosač MAG gorionika krećući se uzduž zavara sa mogućnošću njihanja gorionika. jednostavnost upotrebe. brzo puštanje u rad. Prednosti uređaja su: mogućnosti zavarivanja u vodoravnom i vertikalnom položaju.11.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 56 postaviti bezbroj varijanti izbora postupaka zavarivanja.4 MOGUĆNOSTI PRIMJENE AUTOMATIZACIJE Tijekom izrade mosta Zaprešić – Jankomir primjenjivano je mehanizirano EP zavarivanje. u bilo kojem položaju u vodoravnoj. 4. jer se kod zavarivanja zavara manje dužine smanjuje učinkovitost zbog čestog premještanja uređaja gubi na produktivnosti u odnosu na poluautomatski MAG postupak. okomitoj ili nagnutoj ravnini.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 57 Slika 4.11 Prenosiva kolica za zavarivanje WELDYCAR. OERLIKON Diplomski rad Antun Rosandić .

4-23.42 24.0 21.0-14.1) nadvišenje 0.31 2-6.0 21.8 6 5 4 3 2 1 Tablica 4.prolaz 220-240 1.4-21.9 23.5-24.prolaz 220-240 23-24 1.2-16.97-3.4/ 44.4-14.6 70.97-3.1 Parametri za automatizirano zavarivanje praškom punjenom žicom 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 58 .2 2.16 11.2 11.39 2-9.0 21.2 2.16 2.9 1.1 23-24 12.2 2.6 49.5 mm 2) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.2 22 1.16 11.97-3.42 13.3 1.2 2.6/ 62.2 2.prolaz 180 3.42 14.2 2.prolaz 180 22 1.80 2-7.6 51.3/ 45.3 21.2 2.prolaz 220-240 23-24 1.prolaz 180 22 1.

2 2.4/44.prolaz 220-240 23-24 1.2 2.4-23.3 21.8 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 59 .2 2.2 2.2 2.39 2-9.6/62.0-14.9 23.6 2.3) nadvišenje 0.prolaz 180 22 1.4-14.prolaz 180 3.3 24.5 mm 4) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.6 70.prolaz 220-240 23-24 1.2 11.97-3.prolaz 180 22 1.42 14.0 21.0 21.3/45.9 1.2 49.4-21.prolaz 220-240 23-24 1.97-3.0 21.2 22 1.6 51.97-3.31 2-6.16 2.42 12.16 11.5-24.1 1.16 11.80 2-7.2 2.2-16.42 13.

Ovlašteni revident potvrđuje ispravnost rješenja u glavnom projektu na način propisan Zakonom o gradnji RH.N. 5. Konkretne specifikacije kakvoće. ugrađene opreme i proizvoda s zahtjevima navedenim u projektu. Plan se primjenjuje u fazama ugovaranja s podizvoditeljima. norme.1 ORGANIZACIJA Projektant je odgovoran za izradu glavnog i izvedbenog projekta i ocjenu usklađenosti projekta izvedenog stanja s glavnim i izvedbenim projektom. Zahtjeve ovog Plana Izvoditelj će primjenjivati u svim fazama realizacije ugovora i prenijeti će ih na ugovore sa svojim podizvoditeljima. naručiteljevim zahtjevima i očekivanjima. a provjera će obuhvatiti najmanje sljedeće elemente: Diplomski rad Antun Rosandić . te da li je kakvoća dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.(N.52/99) Nadzorni inženjer nadležan je za ocjenjivanje usklađenosti procesa građenja s građevnom dozvolom i Zakonom o građenju RH. br. kao i jasno propisivanje načina utvrđivanja i dokazivanja ostvarene kakvoće. 5. strojarske montaže i elektro radova cestovnog mosta preko rijeke Save. za ocjenu usklađenosti kakvoće i opsega izvršenih radova. propisi i zakoni čine dio glavnog projekta i zajedno s ovim programom čini jednu cjelinu.2 NAČIN IZBORA KOOPERANTA I ISPORUČITELJA OPREME Izvoditelj će izvršiti odabir podizvoditelja (kooperanata i isporučitelja opreme) na osnovu provjere njihove podobnosti i zadovoljenja zakonskih uvjeta.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 PLAN I PROGRAM KONTROLE KVALITETE PRI IZRADI I MONTAŽI ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTA 60 Svrha ovog Plana je stvaranje preduvjeta za realizaciju ugovornih obveza u skladu sa važećim zakonima i propisima. tijekom radioničke izrade.

te pravovremeno postavljanje zahtjeva za dostavom svih podataka za njihovu izradu. ispunjenje zahtjeva općih tehničkih uvjeta projekta. . posjedovanje odgovarajućih kadrovskih. Diplomski rad Antun Rosandić . odnosno Naručitelju i Izvoditelju na pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja radi nadzora nad kakvoćom i ostvarenjem plana realizacije ugovora. osigurati prava Naručitelju.konstrukcionu razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. proizvodne reference. pogone. izradu i dostavu ovjerenog popisa osoba odgovornih za pojedine aktivnosti na realizaciji ugovora. posjedovanje programa osiguranja kakvoće. uspostavljanje odgovarajućeg dokumentiranog sustava osiguranja kakvoće (program osiguranja kakvoće. mjesečno izvještavanje o stanju realizacije. postupke i izvršitelja. 61 Prilikom ugovaranja Izvoditelji i njegovi podizvoditelji moraju biti obvezni na: jasno definiranje zahtjeva za kakvoću dijelova i cjelokupnog mosta s pripadajućim zakonskim propisima. 5. pravovremenu izradu i dostavu termin – plana (mora biti pregledan. planovi kontrole) kojim će osigurati da projekt bude realiziran prema postavljenim zahtjevima. . njihovih odjela i telefona. tehnoloških i financijskih resursa. pravovremenu izradu i predaju kompletne i o sadržaju ispravne primopredajne dokumentacije. posjedovanje odgovarajućih kvalifikacija za opremu. postupaka ispitivanja i kontrole. analiza svih postavljenih zahtjeva i pravovremeno postavljanje zahtjeva za izmjene i pojašnjenja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova posjedovanje ispravne registracije kod Privrednog suda za odgovarajuću djelatnost.terminski plan realizacije projekta. detaljan.nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku. te uvjeta definiranih u Zakonu o gradnji. mora obuhvaćati sve faze i termine realizacije).3 DOKUMENTACIJA Izvoditelj će izraditi i osigurati odobrenje za: .

postupke svih tehnologija izvedbe i ispitivanja koji su od utjecaja na pouzdanost i funkcionalnost. projekt (tehnologija) izvođenja montažnih radova. postupke kontrole i ispitivanja specificirane u planovima kontrole (postupak za kontrolu mjera i oblika ispitivanja bez razaranja i dr. Diplomski rad Antun Rosandić . evidenciji odstupanjima i korektivnim radnjama. transport i skladištenje do početka ugradnje. . postupak za pakiranje. 62 Prije početka izrade odnosno montaže podizvoditelji će izraditi i putem Izvoditelja osigurati odobrenje za: terminski plan izrade i montaže. planove kontrole za izradu i montažu. postupak za obradu tarnih površina. (za montažne radove). tehnološke postupke izrade dijelova čelične konstrukcije mosta. mjerenjima. Slijedeće dokumente Izvoditelj treba dostaviti na odobrenje Naručitelju. postupak za pritezanje i kontrolu sile pritezanja VV-vijaka.plan kakvoće za izradu i montažu. planove zavarivanja spojeva na montaži.podloge za izdavanje uporabne dozvole. izvještaje o ispitivanju.popis odobrenih odstupanja od izvedbenog projekta. nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku. planove kontrole i ispitivanja.). odnosno Nadzornom inženjeru: konstrukcijsku razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta. tehnološki postupak izvođenja antikorozivne zaštite. postupak za identifikaciju i označavanje dijelova. postupak za probnu montažu čelične konstrukcije mosta u radionici.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova . postupke zavarivanja i ateste postupaka. . projekt (tehnologiju) izvođenja montažnih radova.

za vrijeme i nakon izgradnje).Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 63 Sve eventualne primjedbe na izrađenu dokumentaciju Izvoditelja i njegovih podizvoditelja Izvoditelj će usuglasiti s predstavnicima Naručitelja. izvješća o dimenzijskoj kontroli (geodetske izmjere mosta i dijelova mosta prije. Diplomski rad Antun Rosandić Izvoditelj. te spojnih elemenata. izvješće o probnoj montaži. a izmjenu može odobriti samo funkcija koja je ovjerila originalnu dokumentaciju. Spisak izmjena i važećih dokumenata mora biti pristupačan Naručitelju. izvješće o ispitivanju tarnih spojeva. s naznakom predlagatelja izmjene i odobrenjem izmjena. Pri izradi navedene dokumentacije Izvoditelj i njegovi podizvoditelji unutarnjom kontrolom u skladu s vlastitim sustavom osiguranja kakvoće i odredbama važećih zakonskih propisa osiguravaju ispravnost i funkcionalnost tehničkih rješenja i specifikacija kojima udovoljavaju zahtjeve Naručitelja. odnosno podizvoditelj se obvezuju na provođenje programa. Izvoditelj je dužan evidentirati sve izmjene dokumentacije lansirane u proizvodnju bez obzira na uzrok izmjene. izvješća o kontroli i ispitivanju prema planovima kontrole. izvješće o kontroli zavarivanja. ateste osoblja (zavarivača) i operatera za ispitivanje. izvješće o kontroli sile pritezanja HV-vijaka. Tijekom izvođenja radova materijala i izvedenih radova. prikupljanje i čuvanje atesta i izvještaja koji sadrže podatke o kakvoći i prihvatljivosti . popis i potvrde kakvoće osnovnog i dodatnog materijala. odnosno njegovom predstavniku kao i dokument koji registrira povlačenje nevažećih dokumenata. odnosno ovlaštenih institucija za izdavanje građevne i uporabne dozvole. kvalifikacija procesa i postupaka. odnosno dostavu važećih. izvješća o ispitivanju bez razaranja. Dokazna dokumentacija kakvoće obuhvaća: dokumentaciju o podobnosti Izvoditelja i podizvoditelja za izvođenje radova.

a u svrhu nadzora. zahtjevima projekta. Temeljni dokumenti za planiranje i provođenje kontrolnih aktivnosti su planovi kontrole. Detaljan plan kontrole Izvoditelj će osigurati i predati Naručitelju na prihvaćanje i odobrenje. montaže i ispitivanja.zaštitni premaz (DIN 55928. Teil 1 i 2/84) . DIN 8557/91.ležajevi za konstrukciju(DIN 4141. Ti planovi će obuhvatiti sve faze izrade i montaže sa opisom načina i postupka kontrole.limovi i profili (DIN EN10025/91) . dnevnik zavarivanja i antikorozivne zaštite. Teil 5/91) Diplomski rad Antun Rosandić . Teil 3 i 4/84. 5. planovima kontrole i pisanim procedurama. atesta i normi: .4. Prilikom odobravanja planova kontrole Naručitelj će upisati svoje zahtjeve za prisutnost pojedinim važnim aktivnostima označivši ih kao točke svjedočenja (W) ili točke zastoja (H). DIN 8559/84) .vijci visoke klase čvrstoće(DIN 267. 5.dodatni materijal za zavarivanje (DIN 1913/84. važećim normama.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova izvješće o debljini i prionljivosti zaštitnih premaza.4 KONTROLA KVALITETE Izvoditelj. 64 Isporučitelj će osigurati ugovoreni broj primjeraka dokazne dokumentacije o kakvoći i predati Naručitelju prilikom primopredaje objekta. Naručitelj i njegovi predstavnici imati će nesmetani pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja u svim fazama izrade. izvješće završne kontrole montirane čelične konstrukcije mosta.1 Kontrola prije izrade u radionicama Prije početka izrade čelične konstrukcije mosta Izvoditelj i njegovi podizvoditelji provodit će: a) kontrolu kompletnosti dokumentacije za izvođenje i kontrolu b) prijemnu kontrolu nabavljenog materijala i opreme prema podacima iz odobrenih crteža. građevinski dnevnik. Teil 5/86) . odnosno podizvoditelj provodit će kontrolne aktivnosti tokom izrade i montaže u skladu sa ugovorom.

provjera načina i ispravnosti vođenja dnevnika izrade.Teil 4. probna montaža (probna montaža izvodi se po pravilu u prisutnosti ovlaštenih predstavnika proizvođača čelične konstrukcije.5/91). zavarivanja i antikorozivne zaštite.41/64). dimenzijska kontrola prema odobrenim crtežima i normi za toleranciju mjera i oblika zavarenih konstrukcija EN ISO 13920/96 (Sl.list SFRJ. Diplomski rad Antun Rosandić .br.br 41/64). Teil 1/92) e) kontrolu atesta postupaka zavarivanja(DIN EN 288. pakovanja. kontrola čistoće površina prije zaštite i kakvoću izvedenih antikorozivnih premaza(DIN 55928 . skladištenja i otpreme. Naručitelja. kontrola odstupanja od linearnosti tlačnih ploča i ukrućenja prema smjernicama DASt Ri 012. kontrola krojenja i obilježavanja pozicija. kontrola kvalitete zavara (nerazorne metode) prema normi EN 25817/1992 (SL. (kontrola prijenosa šarži).Teil 7) d) kontrolu atesta zavarivača(DIN EN 287.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova c) kontrola svjedočanstva o sposobnosti radionice za zavarivanje prema normi EN 719/94 (DIN 18800 . izdavanje odgovarajućih izvješća o izvršenim kontrolama. kontrola označavanja.4. Teil 1.2 Kontrola u tijeku radioničke izrade Tijekom radioničke izrade provode se u skladu s planovima kontrole i pripadajućim kontrolnim postupcima slijedeće aktivnosti: identifikacija i sljedivost kakvoće ulaznih materijala.list SFRJ.2/92) f) kontrolu atesta opreme za zavarivanje g) kontrolu kvalifikacija operatera za ispitivanje bez razaranja 65 5. Izvoditelja montažnih radova i Projektanta). kontrola zavarivanja i pripreme za zavarivanje prema pisanim postupcima i crtežima.

kontrola pripremnih radova za montažu. kontrola atesta postupaka zavarivanja.4 Kontrola kompletnosti dokumentacije na gradilištu Na gradilištu treba postojati: građevinska dozvola. atesti zavarivača i postupci zavarivanja. sredstava za antikorozivnu zaštitu spojnih elemenata i ležaja. akt o postavljanju voditelja građenja.4. Teil 1/92). izvedbeni projekt i dokumentacija za izvođenje i kontrolu radova. projekt pripremnih radova i organizacija gradilišta. preuzimanje građevinskih radova (kontrola i preuzimanje temelja). akt o imenovanju odgovorne osobe za nadzor radova Izvoditelja. kontrola kalibracije opreme za zavarivanje. (DIN EN 288. dokazna dokumentacija o kakvoći materijala i opreme koja se ugrađuje. Kontrola tijekom građenja i montaže 5. pregled tehnologije montaže.3 Kontrola prije početka montaže 66 Prije početka montaže (čelične konstrukcije mosta) provode se sljedeće kontrolne aktivnosti: prijemna kontrola dostavljene konstrukcije iz radionice podizvoditelja. provjera ispravnosti sredstava za rad i osposobljenosti osoblja za montažne radove. a obuhvaća: Diplomski rad Antun Rosandić .4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5. ispitivanje i pritezanje vijaka. Teil 1/92). kontrola atesta zavarivača (DIN EN 287. tehnologije zavarivanja. rješenje o upisu u sudski registar Izvoditelja i njegovih podizvoditelja. planova kontrole i postupaka kontrole i ispitivanja. kontrola da li postoje svi geodetski podaci koji određuju položaj konstrukcije u prostoru. Kontrola izvršenih radova Kontrola izvršenih radova tijekom montaže čelične konstrukcije mosta provodi se prema planovima kontrole i kontrolnim postupcima. dodatnog materijala.

pri čemu će se izvršiti slijedeće aktivnosti i nalaz zapisnički konstatirati: provjera kompletnosti konstrukcije mosta.5 Izvoditelj radova će organizirati završna ispitivanja i kontrolu na gradilištu u prisutnosti Naručitelja. kontrolu tarnih spojeva spregnuti s vijcima visoke klase čvrstoće(DIN 18809/87. pregled zategnutosti vijčanih spojeva. dimenzijsku i kontrolu obilježavanja zavara. završnu kontrolu.140/85. vizualnu kontrolu ispravnosti ugrađene i montirane konstrukcije. vizualnu. nalaz s eventualno uočenim neusklađenostima i obavezom tko i do kada mora iste otkloniti. O izvršenim aktivnostima Izvoditelj će sastaviti zapisnik koji sadrži: datum završnog pregleda. Naručitelja i nadzornog inženjera. kontrola tehničkih zaštitnih mjera. Navedene aktivnosti izvršava Izvoditelj uz prisutnost podizvoditelja prema potrebi. dimenzijska (geodetska) kontrola ugradbenih mjera. kontrolu mjera i oblika. Diplomski rad Antun Rosandić .29/70). Primopredaja i tehnički pregled 5. kontrolu kakvoće zavara (nerazorne metode). te popis svih učesnika.E7. kontrolu parametara zavarivanja. pregled dokazne dokumentacije o kakvoći i pouzdanosti izvedbe. predmet završnog pregleda.br.4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova - 67 kontrolu tokom montaže i centriranja prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije (Sl. kontrolu pripreme spojeva za zavarivanje. DIN 18800 Teil 7). HRN U. kontrolu izvršene antikorozivne zaštite(DIN 55928 Teil 5/91).list SFRJ.

uz predočenje zapisnika o izvršenju istog.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 68 Po uspješno obavljenom završnom pregledu. uklanjanja otpada i viška materijala s gradilišta izvršava se primopredaja ugovorene izvedbe. predaje dokazne dokumentacije kakvoće. [3] Diplomski rad Antun Rosandić . Na temelju zapisnika o izvršenom završnom pregledu i primopredaji Naručitelj organizira tehnički pregled kako bi ishodio uporabnu dozvolu.

te prednosti i nedostaci primjene ovog uređaja. primjena naprava za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6 ZAKLJUČAK 69 U diplomskom radu se obrazlaže primjena tehnologije zavarivanja u mostogradnji. te elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog plina CO2 (MAG). Osnovni materijal bio je čelik oznake S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm. Diplomski rad Antun Rosandić . U eksperimentalnom dijelu rada se obrazlaže verifikacija postupka elektrolučnog zavarivanja MAG postupkom uz primjenu prahom punjenih žica i vanjske CO2 plinske zaštite. na dionici Zaprešić – Jankomir. te mogućnosti primjene automatiziranog MAG postupka kod izvođenja većih duljina zavara na orto ploči i hrptovima glavnog nosača. Pri gradnji ovog čeličnog mosta primijenjeno je: ručno elektrolučno zavarivanje (REL). Navedeni su parametri zavarivanja kod primjene prenosivih kolica za zavarivanje WELDCAR. Kao reprezentativni primjer gradnje mostova u čeličnoj konstrukciji odabran je čelični most na autocesti Zagreb – Macelj. kao suvremenog pristupa tehnologiji zavarivanja u mostogradnji. te su dani rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja. elektrolučno zavarivanje pod praškom (EPP). Nakon verifikacije postupka zavarivanja uslijedila je primjena ovog postupka u radioničkoj izradi segmenata mosta. Probna primjena ovog uređaja pokazala je njegovu neučinkovitost kod zavarivanja zavara duljine manje od 1 m zbog vremena koje se utroši na preseljenje i pozicioniranje uređaja. Daje se osvrt na postupke elektrolučnog zavarivanja koji se najčešće primjenjuju u mostogradnji. Pored toga detaljnije se obrazlažu aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete u izradi mosta u zavarenoj izvedbi. Primijenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2). Kroz detalje iz gradnje zavarenih čeličnih konstrukcija mostova (most na relaciji Zaprešić – Jankomir) pokazani su karakteristični elementi konstrukcijskog oblikovanja.

Ivan. Sarajevo. [6] Samardžić.4-13. Slavonski Brod. Slavonski Brod. Despotović. 1998. Građevinska knjiga. Kožul. Bratislav: Čelični mostovi. Beograd. Kruno. 70 [3] Tehnička i tehnološka dokumentacija tvornice Montaža – Đuro Đaković. M. . Zadar. M. [4] Juraga . Ivan. Diplomski rad Antun Rosandić . Automatizacija u zavarivanju i srodnim postupcima. str. Stipanić. 36. Kuzmanović.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 LITERATURA [1] Milosavljević. Kožuh. HDTZ. 2005. str. 2002. 2001. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. 4-1 . Topić. Mato: Pogreške u zavarenim spojevima. Despotović. Božo: Model informacijskog sustava za projektiranje tehnologije zavarivanja. Ljubičić. Božo. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Anto. Pašić: Zavarivanje. Klarić Štefanija. savjetovanje Društva za tehniku zavarivanja.hr/kth/zavar [7] Lukačević. . Zagreb. Beograd.sfsb. www. Radojković . 1998.: Osnovi čeličnih konstrukcija. [8] Samardžić. [5] Omer.109-118. [2] Buđevac. . Univerzitetska knjiga Svjetlost. Zvonimir: Zavarivanje. B. Ivan. 1986. Zoran. Živčić. 1998. Dragan. Građevinska knjiga. Vedran: Studentski digitalni udžbenik – Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija. 2005. Slavonski Brod.

34 – 0002) Prilog 5: Tehnološka karta br.34 – 022A) Prilog 2: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za orto ploča – segment V (crtež br.poprečni nosač TYP 6 (crtež br.06.hrbat glavnog (crtež br.06.34 – 209A) Prilog 4: Plan krojenja hrpta i ortotropne čelične ploče – raspored materijala (crtež br.01 . 0105) Prilog 7: Tehnološka karta br 05 .06.ortoploča segment V nosača – uzvodni segment V (crtež br.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 8 PRILOZI Prilog 1: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za poprečni nosač TYP 6 (crtež br.34 – 105A) Prilog 3: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za hrbat glavnog nosača uzvodni (crtež br. 0209) Prilog 6: Tehnološka karta br 02 .06. 0022) Prilog 8: Tehnološka karta br 07 – karakteristični zavari orto ploče i donje lamele 71 Diplomski rad Antun Rosandić .