Poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije

Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaće životinje

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) svjetska je mreža UN-a za razvoj koja zagovara promjene i povezivanje država sa znanjem, iskustvom te potencijalima kako bi se građanima omogućilo da izgrade bolji život. UNDP djeluje u 166 zemalja. Program UNDP-a u Hrvatskoj obuhvaća razvojne inicijative kao što su: lokalni razvoj i jačanje institucionalnih kapaciteta, zaštita okoliša i racionalno korištenje energije, podrška najranjivijim skupinama u društvu, uključivanje privatnog sektora u proces razvoja te jačanje hrvatskog pravosuđa i sigurnosti građana. Globalni fond za okoliš (GEF) osnovan je 1991. godine kako bi se pomoglo zemljama u razvoju i zemljama s ekonomijama u tranziciji da osiguraju sredstva za programe i projekte zaštite okoliša.

Autorski tim: mr.sc. Roman Ozimec (koordinator), dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, dr.sc. Zdravko Matotan, dr.sc. Frane Strikić
Autori fotogra ja na naslovnici: Roman Ozimec, Hrvatska turistička zajednica

Projekt COAST
Očuvanje i održivo korištenje biološke i krajobrazne raznolikosti na dalmatinskoj obali putem održivog razvitka obalnog područja

Poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije
Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaće životinje

Lipanj 2009. godine

Sadržaj
Sažetak.......................................................................................................................................... iii Executive Summary ................................................................................................................... xv Uvod (Mr. sc. Roman Ozimec)..................................................................................................... 1 1. Maslina (Dr. sc. Frane Strikiü) ............................................................................................... 5 2. Voüne vrste (Dr. sc. Frane Strikiü)....................................................................................... 27 3. Vinova loza (Dr. sc. Jasminka Karoglan Kontiü) ............................................................... 56 4. Povrüe (Dr. sc. Zdravko Matotan) ....................................................................................... 92 5. Ratarske kulture (Mr. sc. Roman Ozimec) ....................................................................... 118 6. Livade i pašnjaci (Mr. sc. Roman Ozimec) ....................................................................... 151 7. Aromatiþno, zaþinsko, ljekovito, medonosno, ukrasno i divlje jestivo bilje (Mr. sc. Roman Ozimec) ..................................................................................................... 169 8. Domaüe životinje (Mr. sc. Roman Ozimec)....................................................................... 203 Literatura................................................................................................................................... 238

i

ii .

gdje i izvire kroz Vruju. zaþinskog.Sažetak Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaüe životinje Dalmacije Poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije. ljekovitog. oþuvana. tradicijske sorte i pasmine postaju sve ugroženije i ubrzano nestaju. aromatiþnog. prvenstveno za žitarice. po prvi puta je prepoznata poljoprivredna bioraznolikost kao važan dio cjelokupne bioraznolikosti te je napravljena prva sinteza svih dosadašnjih spoznaja o poljoprivrednoj bioraznolikosti Dalmacije. ali i burnih povijesnih i socijalno-ekonomskih þimbenika. masline i ostalih voüaka te sastavljeni prvi popisi tradicijskih kultivara pasmina. južne i istoþne Europe. duboko okršenu geotektonsku dinarsku strukturu. koja se nalazi na podruþju Balkana te na razmeÿi srednje. odnosno sorti. kao i Dinarik. veüinu od 1246 otoka i hridi. Uoþeni problemi Uslijed novih trendova u poljoprivredi posljednjih pedesetak godina. Krke i Zrmanje. poljoprivreda Dalmacije ne može biti tržišno konkurentna kroz intenzivnu poljoprivredu. najveüi podmorski izvor Mediterana. Zbog malog udjela poljoprivrednog zemljišta na podruþju Dalmacije (oko 13 % površina). veü se prvenstveno treba oslanjati na manja poljoprivredna gospodarstva koja su u stanju proizvesti jedinstvene izvorne poljoprivredne proizvode visoke kvalitete i prepoznatljivosti. ukrasnih i divljih jestivih biljaka. Dalmacija se uzdiže na najviše hrvatske planine. medonosnog. povrtnice te voüke. Dalmacija zaranja u Jadransko more. poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije izražena je i zbog biogeografskog položaja Dalmacije. Adriatik jadransku kršku platformu. dijela Mediterana . Posebno se istiþe veliki broj izvornih lokalnih tradicijskih sorti masline s 37 sorti. zaþinskih. pasmina i sojeva. Uþinjene su važne dopune postojeüih kataloga sorti vinove loze. Zahvaljujuüi provedenim istraživanjema tradicijskog bilja i domaüih životinja na podruþju Dalmacije u okviru COAST projekta. zaštiüena.kolijevke þovjeþanstva. je iznimno izražena što ne þudi jer je Dalmacija krajobrazno i biološki najraznolikije podruþje Europe. Ima bezbroj krških izvora i rijeka ponornica. iii . medonosnih. ljekovitih. promovirana i iskorištena u daljnjoj selekciji. najvažniji kultivari su po prvi puta valorizirani sa stanovišta ekonomskog potencijala. Ovaj broj bi vjerojatno bio daleko veüi da je bilo moguüe provesti detaljnija istraživanja za sve grupe kultura. Dinaru (1831 m) i Biokovo (1762 m). najkraüu rijeku na svijetu i Crveno jezero. Poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije nije dovoljno istražena. estuarije rijeka Zrmanje i Krke te deltu rijeke Neretve. ali i ugroženosti. Ona ima najveüi udjel od þak 5835 km obalne linije Hrvatske. vinove loze s 82 sorte i drugih voünih vrsta s 94 sorte te brojnih aromatiþnih. Veliki je doprinos COAST projekta u boljem poznavanju poljoprivredne bioraznolikosti u Dalmaciji. prvenstveno industrijalizacije poljoprivrede. Istraživanjem tradicijskog bilja i domaüih životinja Dalmacije utvrÿeno je ukupno 40 divljih vrsta s visokim potencijalom u poljoprivredi te 328 kultivara. ukrasnog i divljeg jestivog bilja. duboko preko 500 metara. spušta u kanjone krških rijeka Cetine. mahunarke. ratarskih i povrtnih kultura. Omblu. Osim zbog opüe bioraznolikosti. Takoÿer. niti prepoznata kao gospodarski važna u stvaranju izvornih i prepoznatljivih premijskih poljoprivrednih proizvoda Dalmacije te kao turistiþki potencijal i važno oruÿe za oþuvanje postojeüih dalmatinskih krajobraza. Dalmacija posjeduje velik broj staništa uz raspon od vruüe mediteranske do hladne planinske klime. dominacije proizvodnje monokultura te uvoÿenju namjenskih hibrida.

velika je vjerojatnost da se zbog nepostojanja održivaþa primjenom Zakona svi navedeni tradicijski kultivari automatizmom izbrišu sa sortne liste. potencijalno vrijednih tradicijskih sorti i pasmina Dalmacije te oformiti upisnik održivaþa sjemena i voditi sustavnu brigu o njihovom oþuvanju. Preporuke za daljnje aktivnosti Stare. na temelju postojeüeg istoimenog izvještaja. udrugama i proizvoÿaþima. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih sorti kulturnog bilja te pasmina i sojeva domaüih životinja. tradicijske sorte i pasmine potrebno je oþuvati i/ili revitalizirati prvenstveno u svom izvornom. x Edukacija i promocija: a) Izrada popularno-struþne publikacije Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaüe životinje Dalmacije. Potrebno je provesti brojne aktivnosti za osnovna i dodatna istraživanja postojeüe bioraznolikosti u poljoprivredi. pronaüi model održavanja izabranih. in situ x poticanje uzgoja sorti i pasmina x poticanje osnivanja uzgojnih udruga x izrada menadžment planova za svaku pojedinu sortu i pasminu x uspostavljanje banke biljnih i životinjskih gena. jer su samo tako one osnova i oruÿe za oþuvanje postojeüih krajobraza. promociju. proizašle su sljedeüe preporuke za daljnje aktivnosti: x izrada državne strategije za oþuvanje i revitalizaciju tradicijskih sorti i pasmina x izmjena i dopuna zakonodavstva vezanog za službene sortne liste i popise tradicijskih pasmina domaüih životinja. prvenstveno kao rezervni sustav oþuvanja postojeüe bioraznolikosti u poljoprivredi ex situ x integraciju bioraznolikosti poljoprivrede i prateüih poljoprivrednih proizvoda u turistiþku ponudu. Ova publikacija üe biti jedan od prvih sustavnih prikaza poljoprivredne iv . prema novom Zakonu o sjemenarstvu svaka sorta sa Sortne liste mora imati održivaþa koji se brine o održavanju njenog genetskog identiteta i plaüa godišnju pristojbu Zavodu za sjemenarstvo i rasadniþarstvu za njen ostanak na listi. a brojne autohtone sorte i pasmine Dalmacije se ne nalaze na službenoj Sortnoj listi Republike Hrvatske kao ni na službenom Popisu izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja. Prioritetni koraci koji üe se poduzeti u okviru COAST projekta: x Angažiranje grupe struþnjaka za poljoprivrednu bioraznolikost za iniciranje i provedbu gore preporuþenih aktivnosti u suradnji sa svim nadležnim institucijama. koja je trenutno najvažnija gospodarska grana Dalmacije. Buduüi da proizvodnja sjemena navedenih tradicijskih sorti ne postoji. x izrada Crvenih knjiga tradicijskih sorti i pasmina x osmišljavanje i provedba istraživaþkih programa x osmišljavanje i provedba edukativno promotivnih projekata x osnivanje gen centara za uzgoj sorti i pasmina. Na temelju izvještaja Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaüe životinje Dalmacije i pripadajuüe baze podataka poljoprivredne bioraznolikosti Dalmacije nastalih u okviru COAST projekta. Za tradicijske sorte i pasmine koje nisu na sortnoj listi i Popisu pasmina treba osmisliti model njihove registracije. oþuvanom okolišu. Nažalost. što bi onemoguüilo legalno prometovanje njihovim sjemenom i reprodukcijskim materijalom. kao i tradicijskih proizvoda na njihovoj osnovi. zaštitu.Samo manji dio poljoprivredne bioraznolikosti Dalmacije je službeno prepoznat. staništa i ukupne bioraznolikosti.

Prema svojim gospodarskim. prirodni pesticidi. Katalog üe ukljuþivati najvažnije tradicijske prehrambene proizvode i piüa: brašno. Okolišni uvjeti omoguüuju uzgoj masline u svih pet podregija. 1482. kroz projekte realizirane u okviru slijedeüih institucija: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split. Paštrica. 1. sirevi. Poljiþki statut. prvenstveno kroz projekte i poduzetniþke ideje u sektorima ekološke poljoprivrede i uzgoja autohtonih sorti i pasmina te eko i ruralnog turizma. obuüa te brojne druge proizvode tradicijske poljoprivrede.). Lastovka.000 v . manje od 1. dok su druge namjene manje prisutne. ekstrakti. Ovakav pristup se može primijeniti za ostala podruþja Hrvatske (Istra. meda. Središnja Hrvatska. Maslina je najbrojnija voüna vrsta koja se uzgaja na podruþju Dalmacije. Na osnovi klimatskih i pedoloških karakteristika Dalmacija je podijeljena u pet voüarskomaslinarskih podregija: sjeverna. Katalog üe imati ulogu svojevrsnog putokaza za poljoprivrednike i poduzetnike. a o njenoj gospodarskoj vrijednosti govori i þinjenica da se u podruþju hrvatske obale maslinarstvom bilo kao osnovnom ili dopunskom djelatnošüu bavi 45 % obitelji. Maslina Maslina je jedna od karakteristiþnih i najstarijih kultura Dalmacije. poticanje proizvodnje. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost. eteriþna ulja. 1214.x bioraznolikosti ne samo u Hrvatskoj veü i šire. kruh. iako je oþuvanje tradicijskih kultivara masline znaþajno poboljšano u zadnjih desetak godina. prirodne boje. jedna sorta je nestala. Lika. ribarstva i ruralnog razvoja ima obavezu oþuvanja starih tradicijskih sorti Dalmacije. pogaþa. ali najnovija arheološka istraživanja ukazuju da je prisutna na podruþju Dalmacije daleko prije dolaska Grka. Dužica. mlijeþne preraÿevine. koja zauzima preko 50 % udjela u sortimentu. b) Izrada Kataloga tradicijskih poljoprivrednih proizvoda Dalmacije uz prijedloge za daljnja istraživanja. odnosno pružanje financijske i struþne tehniþke podrške. a slijede lastovka i levantinka. za koju edikt cara Dioklecijana iz 301. unutrašnjost Dalmacije i dolina Neretve. genetskim. selekcijskim. srednja i južna Dalmacija. Dominantna sorta Dalmacije je oblica. Smatra se da je maslina na podruþje Dalmacije donesena od strane grþkih kolonista. promociju i zaštitu. vino. Danas se na prostoru Dalmacije uzgaja oko 3 500 000 stabala masline s tendencijom porasta. preraÿevine voüa i povrüa i drugo te neprehrambene biljne i životinjske proizvode kao što je ukrasno bilje. Agrobioraznolikost maslina je s þak 37 izvornih i tradicijskih sorti iznimna. uz izuzetak vinove loze je u stagnaciji ili opadanju. 12 ih je dramatiþno ugroženo i postoji još svega nekoliko stabala. Stanica za južne kulture Dubrovnik i Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu. stanišnim vrijednostima. zajedno s Ministarstvom znanosti. ali i širu regiju Mediterana i Europe. krajobraznim. mlijeko.. svojoj izvornosti. Trenutno stanje tradicijskih kultivara masline je daleko od zadovoljavajuüeg. Bjelica. pri þemu na otocima þak 93 % obitelji. meso i mesne preraÿevine. Slavonija). izdvojeno je sedam najvažnijih sorti: Oblica. kulturno-povijesnim. jestivo ulje. beškot. Poticanje uzgoja: aktivna podrška proizvoÿaþima zainteresiranim za tradicijsku poljoprivrednu proizvodnju kroz Program poticanja Zelenog poduzetništva. odjeüa. proizvode od jaja. Masline se na podruþju Dalmacije proizvode gotovo iskljuþivo za ulje. Ministarstvo poljoprivrede. U isto vrijeme brojnost drugih voünih vrsta. obrazovanja i sporta. duhan. godine navodi da je u uzgoju više stoljeüa prije Krista. žestoka piüa. Od utvrÿenih 37 tradicijskih kultivara masline. U brojnim poglavljima navodi se u statutima nekih primorskih gradova (Korþulanski statut. 8 ima vrlo male populacije. Primorje i Kvarner. kvasina. Levantinka i Drobnica. zaþini.

godine spominje se uzgoj maslina više stoljeüa prije Krista. stoljeüa spominje se šesnaest službeno zaštiüenih kultura. Agrobioraznolikost voüaka je iznimna s oko 130 tradicijskih sorti. vi . ýak i kroz kratkotrajnu vladavinu Napoleonove administracije (1806-1809). sve tradicijske kultivare masline potrebno je što prije sakupiti i uvrstiti u kolekcije te gospodarski i komercijalno revitalizirati uz izradu menadžment planova. rogaþ. a razlike su u sortnom sastavu pojedine podregije. Car Dioklecijan je ujedno i prvi koji je uspostavio kolekciju voünih vrsta u Dalmaciji. kao i matiþnjaka maslina u komercijalnim rasadnicima. slijedi smokva s 29. Trešnja kao voüna kultura ima dugu tradiciju uzgoja u Dalmaciji. U svojem putopisu Put po Dalmaciji iz 1774. 2. dok se šipak. izmeÿu kojih i smokva. provesti reprodukciju postojeüeg genetskog fonda uz uvrštenje ugroženih sorti. najznaþajnije: trešnja (2 000 000 stabala).). stoljeüa plodovi rane sorte Tugarka zrakoplovom su prevožene na tržište Bavarske. srednja i južna Dalmacija. u okviru hotela. smokve i bajama. oznaþavanja zemljopisnog porijekla uz turistiþku ponudu tradicijskih proizvoda na bazi maslina. unutrašnjost Dalmacije i dolina Neretve. dok su centri trešnje u podruþju srednje Dalmacije. stoljeüe.000 i 10. Bajam. 7 ima populacije izmeÿu 1. Poþetak uzgoja agruma na podruþju južne Dalmacije datira u 15. Šezdesetih godina 20. U Dalmaciji se uzgaja 11 voünih kultura od kojih su. maraska (1 200 000 stabala). Na osnovi klimatskih i pedoloških karakteristika Dalmacija je podijeljena u pet voüarskomaslinarskih podregija: sjeverna. Potrebno je izraditi bazu podataka koja bi bila dostupna svim zainteresiranim. Prisutne su samo tri matiþne kolekcije za oþuvanje tradicijskih kultivara masline u Poreþu. posebno oko Kaštela i Poljica u srednjoj Dalmaciji.000 stabala te samo 9 sorti ima zadovoljavajuüu populaciju od preko 10. privatnih kolekcija. Mletaþka vlast u Dalmaciji stimulira uzgoj voünih kultura. a u ediktu cara Dioklecijana iz 301. radio i TV emisija itd. restorana. Dominantna je maslina s 37 tradicijskih sorti.000 stabala. mandarina (1 250 000 stabala). Voüne kulture Uzgoj voünih kultura u Dalmaciji datira od najstarijih vremena. stoljeüa kad se je samo na podruþju mjesta Selca na Braþu bralo oko 60 vagona ploda. rogaþ se uzgaja samo na nekim pogodnim lokalitetima u podruþju južne i srednje Dalmacije. Potrebno je izraditi i primijeniti sustav podrške za vlastiti uzgoj (u osnovnim i srednjim školama te fakultetima) uz organizaciju radionica. Maraska je zastupljena u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji te u unutrašnjosti. Zlatno doba maraske nastupa sedamdesetih godina 20. te šipak s 20. šipak i smokva se uzgajaju u svih pet podregija. Ove su kolekcije u priliþno lošem stanju i za njih je potrebno izraditi bazu podataka. limun i nešpola uzgajaju sporadiþno. trešnje. Kroz ove aktivnosti vršila bi se edukacija o potrebi prepoznavanja izvornosti tradicijskih sorti maslina. posebno na novom podruþju dobivenom mirom u Sremskim Karlovcima te kroz poljoprivredni zakon poznat kao Grimanijev zakon. nešpola se uzgaja sporadiþno uglavnom u okuünicama. Splitu i Dubrovniku uz odreÿeni broj manjih. nakon masline. Proizvodnja svih ostalih voünih kultura u Dalmaciji bila je na razini koja nije bila dostatna ni za vlastitu potrošnju. smokva (200 000 stabala). Zbog oþuvanja bioraznolikosti. godine talijanski pisac Alberto Fortis spominje uzgoj višnje maraske. bajam (150 000 stabala). naranþa. uglavnom na okuünicama.stabala. kataloga o tradicijskim proizvodima na bazi masline. poticalo se voüarstvo. a posebno dalmatinskih turistiþkih poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava. agrumi su zastupljeni iskljuþivo na podruþju doline Neretve. seminara te promotivnih aktivnosti (putem knjige o tradicijskim poljoprivrednim kulturama Dalmacije. U Statutu grada Nina iz 12.

što rezultira i boljom kvalitetom vina. Bez obzira na društvene i gospodarske mijene. oznaþavanja zemljopisnog porijekla uz turistiþku ponudu tradicijskih proizvoda na bazi voüaka. ipak nisu turistiþki i gospodarski odgovarajuüe iskorišteni. Vinova loza Proizvodnja grožÿa i vina i danas je strateška grana privrede Dalmacije. a poticajne mjere za podizanje vinograda doprinose laganom rastu površina. Bogatstvo autohtonih sorata i drevna tradicija proizvodnje vina.). Ministarstvo poljoprivrede. privatnih kolekcija. jedna sorta mandarine (Zorica rana) i dvije sorte šipka (Konjski zub i Slatki barski). obrazovanja i sporta. veü ranije upoznali uzgoj vinove loze u susjednim podruþjima i imali razvijeno vinogradarstvo. U Dalmaciju 1894. a za 14 sorti nema podataka. kroz projekte realizirane u okviru slijedeüih institucija: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split. svojoj izvornosti. raznolikost tala i specifiþni vinogradarski položaji þine Dalmaciju idealnom za uzgoj vinove loze. ukljuþujuüi i maslinu. Ove su kolekcije u priliþno lošem stanju i za njih je potrebno izraditi bazu podataka. Zbog oþuvanja bioraznolikosti. a dokazi o poznavanju tehnologije proizvodnje vina datiraju nekoliko stotina godina prije Krista. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojene su dvije sorte smokve: Petrovaþa bijela i Zamorþica. Splitu i Dubrovniku uz odreÿeni broj manjih. Tržišno orijentirani vinogradari sve više ulažu u tehnologiju proizvodnje. Prosjeþna površina posjeda þesto je manja od 1 ha. proizvodnja vina uvijek je imala veliku ekonomsku važnost za žitelje Dalmacije. ribarstva i ruralnog razvoja ima obavezu oþuvanja starih tradicijskih sorti Dalmacije. Korþule ili Dubrovnika. 31 je kritiþno ugrožena. seminara te promotivnih aktivnosti (publiciranjem knjige o tradicijskim poljoprivrednim kulturama Dalmacije i kataloga o tradicijskim proizvodima na bazi voüaka. kao i u prošlosti. jedna je izgubljena. a posebno dalmatinskih turistiþkih poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava. iako je oþuvanje tradicijskih kultivara pojedinih voünih vrsta znaþajno poboljšano u zadnjih desetak godina. provesti reprodukciju postojeüeg genetskog fonda uz uvrštenje ugroženih sorti. kao i matiþnjaka voüaka u komercijalnim rasadnicima. selekcijskim. sve tradicijske voüne kultivare potrebno je što prije sakupiti i uvrstiti u kolekcije te gospodarski i komercijalno revitalizirati uz izradu menadžment planova. a svega treüina proizvedenog vina se proda na tržištu. restorana. Od 130 prepoznatih tradicijskih voünih sorti. Dalmati i Histri koji su bili vješti pomorci. 3. Trenutno stanje tradicijskih voünih kultivara je daleko od zadovoljavajuüeg.Prema svojim gospodarskim. kulturno-povijesnim. Kvaliteta vina þesto je ispod realnog potencijala sorte i podneblja. Prisutne su samo tri matiþne kolekcije za oþuvanje tradicijskih kultivara voüaka u Poreþu. Stanica za južne kulture Dubrovnik i Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu. Vrlo povoljni okolišni uvjeti. stanišnim vrijednostima. jedino za uzgoj vinove loze interes i dalje raste. dolazi filoksera te vii . o þemu svjedoþe propisi o vinogradima i trgovini vina u srednjovjekovnim gradovima poput Trogira. Braþ-6 i Recta). Potrebno je izraditi bazu podataka koja bi bila dostupna svim zainteresiranim. smatra se da su ilirska plemena Liburni. Potrebno je izraditi i primijeniti sustav podrške za vlastiti uzgoj (u osnovnim i srednjim školama te fakultetima) uz organizaciju radionica. Kroz ove aktivnosti vršila bi se edukacija o potrebi prepoznavanja izvornosti tradicijskih sorti voüaka. u okviru hotela. putem radio i TV emisija itd. zajedno s Ministarstvom znanosti. Uz maslinu. Ipak. Tradicija uzgoja vinove loze seže na podruþju Dalmacije u daleku prošlost. tri sorte maraske (Braþ-2. dvije sorte bajama: ýarski kasni i Knez ýrnomir. genetskim. krajobraznim.

Maraština. Na znaþajno smanjivanje broja sorata vinove loze utjecali su brojni razlozi. Muškat ruža. svojoj izvornosti. unijeti podatke u elektronsku bazu. stoljeüa u Dalmaciji se uzgajalo oko 200 sorata. Plavac mali te Zlatarica blatska. Dolazi do velike krize te se stanovništvo Dalmacije masovno iseljava u prekomorske zemlje. kao i zahtjevi za visokim prinosima nakon 2. gdje su u okviru razliþitih istraživaþkih projekta nastoje prikupiti sve preostale autohtone sorte. te eventualno formirati repozitorije in vitro. Regionalizacijom vinogradarskih podruþja Dalmacija je svrstana u regiju Primorske Hrvatske. Za Dalmaciju je karakteristiþan razvoj velikog broja lokalnih sortimenata. Zbog obilja topline i sunca ovo podruþje predstavlja idealno stanište za vinovu lozu. a meÿu njima su najvažniji dolazak gljiviþnih bolesti (plamenjaþe i pepelnice) te filoksere iz Amerike. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojeno deset sorti: Crljenak kaštelanski. kada su brojne kvalitetne. U tom smislu nužno je završiti inventarizaciju svih vinogradarskih podruþja. vode i projekte revitalizacije sorata Prþ i Dobriþiü. Krajem 19. pa su tako i danas neke od sorte samo lokalno zastupljene. s vruüim i sušnim ljetima i blagim. Danas su u Dalmaciji prisutne 82 sorte. dopuniti postojeüe kolekcije. ostalo je još puno posla na oþuvanju. Unutar svake od podregija nalazi se više vinogorja koja se meÿusobno razlikuju po klimatskim i pedološkim prilikama. Grk. Dugo razdoblje uzgoja vinove loze na ovom prostoru. Istraživanja autohtonog sortimenta provode i struþnjaci iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita. dok su brojne nastale na ovom prostoru spontanim križanjem. karakterizaciji. homonimi ili pak roditelji. svjetskog rata. a položaji okrenuti moru uz obilje direktnog sunþevog osvjetljenja dodatno su osvijetljeni zrakama koje se reflektiraju o morsku površinu. Tla su þesto škrta i kamenita. a njen obalni dio podijeljen je na dvije podregije: Sjeverna Dalmacija te Srednja i Južna Dalmacija. koja dominira u sortimentu Dalmacije. þuveni su zbog vrhunske kakvoüe svojih vina. Blizina mora smanjuje temperaturna kolebanja i ublažava klimu ovog podruþja. gospodarskoj evaluaciji i revitalizaciji. od kojih mnoge danas više ne nalazimo i smatramo ih trajno izgubljenim. stanišnim vrijednostima. specifiþni okolišni uvjeti. Vodeüa institucija je Agronomski fakultet u Zagrebu. Najraširenija je izvorna sorta plavac mali. Dugi period vegetacije omoguüava uzgoj razliþitih sorata ukljuþujuüi i onih kasne dobi dozrijevanja. Crljenka kaštelanskog i nekih sorata kaštelanskog podruþja pokrenuti projekti gospodarske revitalizacije. Malvasija dubrovaþka. te pomorske veze sa ostatkom Mediterana utjecale su na razvoj bogatog sortimenta u Dalmaciji. Ninþuša. pa su za neke od njih poput Malvasije dubrovaþke. Iako je vinova loza u usporedbi sa drugim kulturama dalmatinskog priobalja dosta istražena. Glavinuša. viii . Veüi broj sorata je ampelografski i genetiþki obraÿen. specifiþnih samo za uža. selekcijskim. izolirana. genetskim. izoliranost pojedinih podruþja. Posljednjih desetak godina ulažu se znaþajni napori kako bi se oþuvao autohtoni sortiment Dalmacije. te ih usporediti sa podatcima sorata drugih europskih zemalja. što dodatno doprinosi kvaliteti vina iz ovog kraja. a za neke su utvrÿeni sinonimi. Istraživanje autohtonog sortimenata dovelo je do zakljuþka da mnoge od sorata koje su danas u sortimentu vrlo rijetko zastupljene imaju visok gospodarski potencijal. kulturno-povijesnim. a osobito susjednih.vinogradi poþinju propadati. ali niskoprinosne sorte zanemarene u proizvodnji. koje u drugim podruþjima ne bi mogle dozoriti. Završiti genetiþku i ampelografsku karakterizaciju svih sorata. a pojedini lokaliteti. kišovitim zimama. najþešüe oni na obroncima okrenutim moru. koji uz podizanje kolekcije autohtonih sorata. krajobraznim. od kojih je po svojim gospodarskim. Dobriþiü. Obalno podruþje Dalmacije tipiþne je mediteranske klime. te se permanentno popunjava osnovana „Nacionalna kolekcija sorata vinove loze“. Neke od sorta introducirane su iz okolnih zemalja. þesto otoþna podruþja.

dominantni u proizvodnji postaju krumpir. Neke su donesene iz drugih krajeva. hvarska artiþoka je autohtona ekopopulacija koja se uglavnom uzgajala na otoku Hvaru. ima razvijenu kulturu potrošnje veüih koliþina povrüa u dnevnoj prehrani od kontinentalnih podruþja. ali su pod utjecajem specifiþnog uzgojnog okruženja i pažljivim odabirom uzgajivaþa znatno promijenile svoja obilježja u odnosu na izvorni oblik pa su dobile izvorne nazive. lubenice i dinje. Dalmacija. treba unaprijediti sustav podrške vlastitog uzgoja kroz program radionica i seminara te promotivnih aktivnosti poput publiciranja knjige o tradicijskim kulturama Dalmacije. radio i TV emisije te organiziranje raznih vinskih manifestacija. a meÿu kojima su se posebno isticale kupusnjaþe. Nadalje. te stvaranje sustava selekcije i proizvodnje sadnog materijala.Da bi se bogatstvo autohtonih sorata. paprika i salata. kao ni sustavna briga o oþuvanju njihovog genetskog identiteta. krastavac. rajþica i grah koji danas predstavljaju najznaþajnije vrste povrüa u prehrani dalmatinskog puþanstva. brojne tradicijske sorte brižno održavane kroz dugi vremenski period nepovratno su izgubljene. Depopulacijom ruralnog prostora osobito otoka i dalmatinskog zaleÿa te migracijama stanovništva koje je na podruþju Dalmacije posebno bilo izraženo za Domovinskog rata. 4. U strukturi proizvodnje na podruþju Dalmacije u uzgoju na otvorenom najzastupljenije vrste povrüa su uz krumpir. Tradicijske sorte i lokalne populacije povrüa gotovo iskljuþivo su zastupljene samo u vrtovima i manjim okuünicama te su namijenjene potrošnji u vlastitom domaüinstvu. kupusnjaþe. Njihovo sjeme i reprodukcijski materijal iskljuþivo se proizvode i održavaju na obiteljskim gospodarstvima te se šire prvenstveno razmjenom na užem podruþju. U komercijalnoj proizvodnji povrüa namijenjenoj tržištu gotovo iskljuþivo se koriste strani hibridi i sorte povrüa meÿu kojima þesto puta prevladava jedan ili manji broj kultivara þime je agrobioraznolikost povrtnica izuzetno smanjena. Tako na primjer sorta domaüa ljutika obuhvaüa više ekotipova luka kozjaka. Povrüe je u povijesti bilo jedan od osnovnih izvora prehrane puþanstva Dalmacije i u velikoj je mjeri ostalo i danas. Trgovina reprodukcijskim materijalom tradicionalnih sorti povrüa na podruþju Dalmacije nikad nije bila razvijena. tradicija proizvodnje vina i turistiþki znaþaj Dalmacije ipak odgovarajuüe gospodarski iskoristio. Nastojanja na revitalizaciji autohtonih sorta treba pratiti i odgovarajuüa marketinška podrška. kao i osuvremenjivanje tehnologije proizvodnje vina u cilju popravka njihove kakvoüe. kao dio Mediterana. oznaþavanja zemljopisnog porijekla uz turistiþku ponudu tradicijskih proizvoda na bazi grožÿa u okviru hotela. Promocija treba ukljuþivati dnevni i periodiþni tisak. Takoÿer. treba izvršiti gospodarsku evaluaciju sorata radi njihovog uvoÿenja u proizvodnju. a polaþki þešnjak naziv je sorte þešnjaka koji se uzgaja samo na podruþju Polaþe kod Knina. restorana i posebno na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima. koji se uzgaja na þitavom podruþju Dalmacije. Nazivlje autohtonih sorti i populacija uglavnom ima geografske oznake mjesta ili uže regije gdje se razvila ili najþešüe uzgajala ili se u nazivu dosta þesto koristi pridjev domaüi. dok se u zaštiüenim objektima naviše uzgaja rajþica. Povrüe Proizvodnja povrüa na podruþju Dalmacije od velikog je gospodarskog znaþenja i godišnje ga se proizvede oko 360 000 tona. Introdukcijom drugih vrsta povrüa. U prošlosti to su bile primitivnije selekcije poludivljih vrsta povrüa kojima je mediteransko podruþje obilovalo. ix . treba istaknuti važnost prepoznavanja izvornosti tradicijskih sorti vinove loze. a posebno o autohtonim sortama vinove loze te kataloga o tradicijskim dalmatinskim proizvodima na bazi grožÿa i vinskih vodiþa. mahunarke i lukovi. a malobrojnim preostalima prijeti velika opasnost da nestanu. U Dalmaciji se nalazi polovica ukupnih hrvatskih površina komercijalne proizvodnje povrüa namijenjenog potrošnji u svježem stanju i treüina svih zaštiüenih objekata namijenjenih uzgoju povrüa. rajþica te luk. Zahvaljujuüi blagodatima klime i razliþitosti tla na podruþju Dalmacije razvio se i udomaüio uzgoj velikog broja povrtnih sorti.

5. polaþki ozimi þešnjak. prikupljanje. ugroženosti odnosno svojoj izvornosti. genetskim ili kulturno-povijesnim vrijednostima. Ratarske kulture Ratarska proizvodnja je sve do polovice 20. Uz vinogradarstvo i maslinarstvo. postoji velika vjerojatnost da se zbog nepostojanja održivaþa primjenom zakona svi navedeni kultivari automatizmom izbrišu sa sortne liste što bi u buduünosti onemoguüilo legalno prometovanje njihovim sjemenom i reprodukcijskim materijalom u Hrvatskoj. Skrb o oþuvanju i zaštiti biljnih genetskih resursa od nedavno preko Povjerenstva za biljne genetske resurse vodi Ministarstvo poljoprivrede. opstanak relativno velikog broja ljudi na ratarski nepovoljnom podruþju kao što je Dalmacija. Po definiranju pojedinih sorti potrebno ih je uvrstiti na službenu sortnu listu Republike Hrvatske. škrobne i uljane kulture (krumpir. jeþam. Najvažnije ratarske kulture na podruþju Dalmacije bile su žitarice (pšenice. salata dalmatinska ledenka. industrijske kulture (duhan. domaüa raštika. sirak zrnaš). Za sve tradicijske sorte treba pronaüi i financijski poduprijeti model održavanja izabranih. ribarstva i ruralnog razvoja þime su dijelom obuhvaüene i tradicijske sorte povrüa s podruþja Dalmacije. a to su: hvarska artiþoka. uz proizvodnju komercijalnog sjemena. kozjak domaüa ljutika. Potrebno je obnoviti proizvodnju tradicijskih sorti povrüa te proizvoda na njihovoj bazi. stoþni kelj. stoþarstvo je u kombinaciji s ratarstvom bilo osnova poljoprivrede Dalmacije kroz stoljeüa. održavanje kolekcija. karakterizaciju i vrednovanje drugih postojeüih tradicijskih sorti povrüa na podruþju Dalmacije. sirak metlaš). raž. buhaþ. na Dinari i Biokovu x . lan. stoljeüa usprkos relativno lošim uvjetima imala veliko znaþenje za Dalmaciju. iako su po cijeloj Dalmaciji bile prisutne i na najmanjim površinama i u gotovo nevjerojatnim uvjetima. Za tradicijske sorte koje nisu na sortnoj listi. pripremu i þuvanje sjemena u bankama biljnih gena. što je potrebno hitno provesti. gdje je prisutna još od mlaÿeg kamenog doba (jeþam).Na podruþju Dalmacije utvrÿeno je postojanje 15 tradicijskih sorti povrüa od kojih je izdvojeno njih devet koje se posebno istiþu po svojim gospodarskim. djeteline. treba osmisliti model njihove registracije. domaüi bob i domaüa sjekirica. oformiti upisnik održivaþa sjemena i voditi sustavnu brigu o njihovom oþuvanju. Ipak. sjekirica). nije mogao biti moguü bez oslonca u stoþarstvu što se posebno odnosi na Dalmatinsku zagoru. mijenjalo se ulje. a osobito je važna promocija izvornih sorti povrüa kroz razne publikacije o tradicijskim sortama i korištenju u kulinarstvu. a neke su vjerojatno i trajno nestale. kukuruz. Buduüi da nijedna sjemenska tvrtka nikad nije organizirala proizvodnju sjemena navedenih tradicijskih sorti niti ga stavljala u promet. Žitarice su se uzgajale u Dalmaciji od pamtivijeka i bile su osnova prehrane stanovništva. Sve te tradicijske sorte povrüa na podruþju Dalmacije su visoko ugrožene. Danas su se pšenica i druge žitarice s prostora Dalmacije izgubile u proizvodnji. U onim dijelovima Dalmacije gdje nije bilo uvjeta za proizvodnju pšenice i kukuruza ili proizvodnja tih žitarica nije bila dovoljna. stoþni bob. Potrebno je hitno provesti projekte vezane uz daljnju inventarizaciju. vino ili sol za brašno. Prema novom Zakonu o sjemenarstvu svaka sorta sa Sortne liste mora imati održivaþa koji se brine o održavanju njenog genetskog identiteta i plaüa godišnju pristojbu Zavodu za sjemenarstvo i rasadniþarstvu za njen ostanak na listi. trogirska srednje rana cvjetaþa. konoplja) i krmno bilje (lucerka. proso. mak. sezam). sredstva javnog informiranja i brojne manifestacije kao što su Dan hvarske artiþoke ili Dan domaüe raštike te kontinuirana popularizacija njihove prehrambene i gastronomske vrijednosti. Neke od ovih tradicijskih sorti þak niti nisu uvrštene na službenu sortnu listu Republike Hrvatske. endivija dalmatinska kopica. predivo bilje (brnistra. potencijalno vrijednih tradicijskih sorti Dalmacije.

obraÿivana poljoprivredna podruþja-izuzevši žitarice. krumpir Škuljevac. odjeüe itd. stanišnim vrijednostima. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojeno je jedanaest kultura i sorti: dalmatinska tvrda brkulja. Na podruþju Dalmacije kroz povijest je postojalo oko 600. kulturno-povijesnim. Industrijske kulture u Dalmaciji imaju veüu ulogu tek od 18.preko 1000 m nadmorske visine. brnistra i mediteranska lucerka. 6. No. duhan Ravnjak. Uz neophodna dodatna istraživanja i obnovu proizvodnje ovih tradicijskih sorti nužno je osmisliti model njihove registracije i propagacije. kukuruz brnda. Meÿutim. svojoj izvornosti. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih sorti ratarskog bilja. postaju jedan od najugroženijih biljnih pokrova u Dalmaciji. Kamešnicu. gdje je na nevelikom potoku bilo preko 20 mlinica s pripadajuüim akumulacijama vode. Uzgoj duhana u Dalmatinskoj zagori periodiþki je jedna od osnova zarade i opstanka. krajobraznim. zapoþeo je proces zarastanja (sukcesija) zbog þega dalmatinski krški travnjaci. ostaje nam pitanje koliko je od tog bogatstva ostalo oþuvano do danas buduüi su znanstvena istraživanja dalmatinskih ratarskih kultura zanemarena. dalmatinski buhaþ. selekcijskim. ulja. Krumpir se u Dalmaciji gotovo nikad nije koristio za industrijske potrebe veü gotovo iskljuþivo za ljudsku prehranu. oþuvanom okolišu u turistiþku ponudu Dalmacije kao i svih njihovih sekundarnih proizvoda: brašna. stoljeüa kad se poþinje u veüoj mjeri uzgajati duhan koji se pojavio u uzgoju veü u 17. životinje i gljive koje su vezane za þak pet biljnih pokrova (obraÿivana poljoprivredna podruþja-žitarice. a posebno pojavom vrlo jeftinih pamuþnih odjevnih predmeta iz zemalja treüeg svijeta. a pripadajuüe biljne i druge prateüe vrste takoÿer su ugrožene. veü i nestaju prateüe biljke. usjevi i urbana podruþja te usjevi s vodenim površinama.000 hektara pašnjaka i livada. predivo bilje je nestalo ne samo u Dalmaciji veü i u gotovo cijeloj Europi. divlji duhan Ružiü. Mosor i Biokovo. Prema svojim gospodarskim. usjevi-mješavina travnjaka i šikara. stoljeüu. krmno bilje se potpuno izgubilo iz proizvodnje i danas najþešüe sreüemo ostatke trajnih kultura. Nestankom stoke. genetskim. Istovremenim nestankom stoke i depopulacijom na ogromnim dalmatinskim prostranstvima. odnosno livade i pašnjaci.ukljuþujuüi navodnjavana podruþja). primjerice u Podgori pod Biokovom. podruþje Dalmacije obiluje ekotipovima ratarskog bilja nastalih prirodnom selekcijom pod ekološkim prilikama proizvodnog podruþja i uslijed prirodne hibridizacije te oni predstavljaju izvor svojstava i gena za buduüe selekcije. dalmatinska bijela brkulja. Globalnim svjetskim promjenama na tržištu tekstila. Nestankom ratarske proizvodnje u Dalmaciji ne samo da gubimo biološku raznolikost ratarskih kultura. Oni u gospodarskom smislu gotovo nikada nisu bili istraživani iako je pašarenje i kosidba ovih zajednica stoljeüima bila osnova stoþarstva Dalmacije. Veüina ovih odabranih dalmatinskih kultivara ratarskih kultura ne nalazi se na sortnoj listi Republike Hrvatske. potrebno je provesti mjere za promociju. Kao i kod prethodnih kultivara. kruha. Svilaju. Sliþna je situacija i s mlinicama za mljevenje žita. ali je postojala izvorna proizvodnja tkanine i užadi iz vlakana brnistre koja se do danas nažalost nije oþuvala. Na visokogorske pašnjake Dinare od pamtivijeka dalmatinski i bosanski xi . domaüa raž. a sliþna je situacija i s ostalim ratarskim kultivarima Dalmacije. Posebnu pažnju treba obratiti integraciji domaüih ratarskih sorti u svom izvornom. Livade i pašnjaci U floristiþkom bogatstvu Dalmacije posebno se istiþu krški dalmatinski travnjaci koji su po bogatstvu vrsta najbogatije biljne zajednice Europe. krumpir poþiteljka. Za Dalmaciju su tipiþne stoþarske ljetne migracije na veüe planine: Dinaru. Predivo bilje na podruþju Dalmacije nikad nije bilo uzgajano na veüim površinama.

zaþinsko. medovi). Prema svojim gospodarskim. U ovom floristiþkom bogatstvu. ne postoji sustavni popis kultivara i divljih oblika ove skupine biljaka. ljekovitog. medonosno. ujedno su medonosne biljke. djetelina rumena (Trifolium incarnatum molinerii). Mnoge od ovih biljaka pripadaju gotovo svim navedenim kategorijama: aromatiþno. oko 9 % za mahunarke i 6 % za trave. Pri tom treba naglasiti da revitalizacija livada i pašnjaka Dalmacije nije moguüa bez istovremene revitalizacije tradicijskog stoþarstva. ali možemo utvrditi dvije zasebne zone: eumediteranska i submediteranska. bezvodnost. Izrazita okršenost. ljekovitog. medonosno. 7. a tercijarni kao što su izvorni ljekoviti. svojoj izvornosti. Ako bi izdvojili samo Dalmaciju. genetskim. teško je za xii . a þesto imaju i izraženi estetski karakter zbog þega imaju veliki potencijal kao ukrasno bilje te se u te namjene i (nedovoljno) koriste. Takoÿer. pa tako i livada i pašnjaka. Po broju vrsta Hrvatska se nalazi na sedmom mjestu u Europi. ekstremne vruüine i suše. ukrasnog i divljeg jestivog bilja. zaþinsko. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih sorti livadnog i pašnjaþkog bilja. vrlo plitak pedološki supstrat. osim rijetkih iznimaka. Takoÿer. selekcijskim. ali je po broju vrsta po jedinici državne površine na treüem mjestu. zaþinskog.stoþari izdižu svoja stada. odnosno kao aromatiþno bilje. stanišnim vrijednostima. vrsta vrlo uske rasprostranjenosti. veü se kultivari uvoze iz inozemstva. kostrika perasta (Brachypodium pinnatum). kulturno-povijesnim. oko 11 % biljnih vrsta Hrvatske je ugroženo. medonosnog. iza Slovenije i Albanije. Dalmacija je podruþje izrazitog biljnog bogatstva. Kao posljedica navedenog. ukrasno i divlje jestivo bilje U Hrvatskoj je do sada utvrÿeno 4275 biljnih vrsta odnosno s podvrstama 5347 biljnih svojti. Udjel ovih porodica u flori Hrvatske je visok. ljekovito. ljekovito bilje. mahunarki ili leguminoza (Fabaceae) i trava (Poaceae). ukrasno i divlje jestivo bilje. Službena rajonizacija livada i pašnjaka na podruþju Dalmacije nije provedena. i ovdje je potrebno provesti istraživanja. pravi pþelinji rajski vrt. Aromatiþno. kozmetiþki ili prehrambeni proizvodi gotovo da uopüe ne postoje. stoljeüu izmeÿu tadašnje Venecije i Turskog carstva. krajobraznim. Iz tih razloga. Rijetki su primjeri gdje se išlo i do sekundarnih proizvoda (eteriþna ulja. kršin primorski (Chrysopogon gryllus) i vlasulja dalmatinska (Festuca dalmatica). medonosnog. promociju. ljekovito. ona bi po broju vrsta na jedinici površine bila prva zemlja u Europi. nema opisa tradicionalnog korištenja te nije donesen ni jedan strateški dokument vezan uz ovu problematiku. grahorica dalmatinska (Vicia dalmatica). odnosno najveüi nakon glavoþika (Compositae) koje su zastupljene s oko 12 %. nema opisa stanja njihovih populacija niti procjene njihove vrijednosti i ugroženosti. danas u Dalmaciji ne postoji proizvodnja sjemena i sadnica domaüih kultivara aromatiþnog. ali i kao zaþin. zaþinskog. U Dalmaciji je gotovo sve nažalost završavalo na sakupljanju (i uništavanju) samoniklih divljih populacija i njihovom izvozu kao sirovine u razvijene zemlje. Osnovnu gospodarsku vrijednost livadama i pašnjacima daju biljke iz dvije porodice. oko 6 % vrsta su endemi. Primjerice ružmarin i lavanda koriste se za dobivanje aromatskih eteriþnih ulja. U isto vrijeme. a posebno aromatiþnog. a postojeüa državna granica izmeÿu Republike Hrvatske i BiH upravo je tradicionalna granica stoþarskih razgraniþenja utvrÿena još u 18. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojeno je šest izvornih livadnih i pašnjaþkih vrsta: djetelina dalmatinska (Trifolium dalmaticum). Samo manji dio ovog bilja je kroz povijest kultiviran ili je bio predmet bilo kakvog opsežnijeg istraživanja i selekcije. ukrasnog i divljeg jestivog bilja. nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici sveukupne poljoprivrede Dalmacije. od kojih najveüi broj na podruþju Dalmacije. meÿu kojima je veliki broj stenoendema.

matar (Chritmum maritimum). zaþinskog. utvrÿeno je da su najstarije u uzgoju bile ovce. koze. divlja riga (Diplotaxis tenuifolia). Prema najstarijim nalazima paleontoloških ostataka domaüih životinja u špiljama Dalmacije. prehrambena vrijednost. stanišnim vrijednostima. što se može vidjeti i u nazivu Dalmacija koji dolazi od stare ilirske rijeþi dalma (delma). 8. ukrasnog i divljeg jestivog bilja Dalmacije je izniman i to u nekoliko glavnih pravaca: bioraznolikost. Prema popisu iz 1781. Meÿutim. Pasmine domaüih životinja Domaüe životinje bile su kroz povijest vrlo znaþajne za poljoprivredu Dalmacije. stoljeüu posebno na Hvaru i Šolti. ljekovitog. godine preostalo je svega oko 250 0000 grla stoke. Osnovni razlog je nedostatno istraživanje ovih kultura na podruþju Dalmacije iako postojeüi kultivari predstavljaju izvorište zanimljivih svojstava za oplemenjivaþki rad. jedine koje mogu opstati na golom krškom kamenjaru. ljekovitog. svojoj izvornosti. lavande i ružmarina koje se može kupiti na tržištu redovito dolazi iz izvoza i ne predstavlja ovdje obraÿene populacije.veüinu ovih biljaka odrediti njihovu pripadnost samo jednoj namjenskoj grupi kultura. þak pet po glavi stanovnika. medonosnog. ukrasnog i divljeg jestivog bilja trebaju daljnja istraživanja. aromatiþne. Nepovoljni uvjeti poput plitkog pedološkog supstrata. Dalmacija je imala relativno najveüi udjel stoke u Europi. ukrasnog i divljeg jestivog bilja ne nalaze se na sortnoj listi RH. Prema svojim gospodarskim. medonosnog. Ipak. ekstremne vruüine i suše. godine u Dalmaciji je bilo oko 1. pa tako i proizvodnje aromatiþnog. þak i za kultivare koji se nalaze na sortnoj listi trenutno ne postoji službena proizvodnja sjemena. mirta (Myrtus communis). selekcijskim. medonosnog. a posebno povrtne. ukrasna iglica Biokovo (Geranium macrorrhizum). planika (Arbutus unedo).2 milijuna grla stoke. zaþinskog. ostali ovdje obraÿeni dalmatinski kultivari aromatiþnog. goveda i psi. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojeno je deset kultivara i vrsta: primorska kadulja (Salvia officinalis). ukrasnog i jestivog bilja u Dalmaciji seže u davnu povijest civilizacije na ovom prostoru. najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici poljoprivrede Dalmacije. ljekovitog. kadulja. Tradicijske sorte aromatiþnog. ali na prijelazu iz bronþanog u bakreno doba (4 000 godina prije Krista) xiii . Iznimka je budrovka. medonosna vrijednost. predive. Najvažnije aromatiþne kulture su ružmarin. budrovka (Lavandula hybrida). zaþinske i ljekovite biljke. Od poþetaka civilizacije dominiraju goveda. a što znaþi ovca. dalmatinski uspravni ružmarin (Rosmarinus officinalis). Uzgoj i korištenje aromatiþnog i zaþinskog. a neki imaju svoj centar razvoja upravo na Mediteranu. od þega preko milijun ovaca i koza. a þesto su neke vrste kao npr. kadulja i lavanda. stoljeüu. medonosnog. domaüi primorski vrisak (Satureja montana). okršenost. Osim svega nekoliko vrsti i sorta. nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja. a širi se u 18. Vrijednost i potencijal aromatiþnog i zaþinskog. krajobraznim. treba istaknuti da su ovi þimbenici daleko manje ograniþavajuüi za mnoge od ovih vrsta. kulturno-povijesnim. zaþinskog. genetskim. medonosnog. oþuvanje. gospodarska vrijednost. selekcijska vrijednost. estetska vrijednost. ukrasnog i jestivog bilja. Iz izvornih oblika divljeg bilja selekcionirane su brojne ratarske. ljekovitog. a sjeme kadulje. oko pet puta manje nego prije 200 godina. U odnosu na broj stanovnika (250 000). þije se sadnice razmnožavaju u više rasadnika i mogu se kupiti. Prema najnovijem popisu iz 2007. Gospodarska proizvodnja ružmarinova ulja zapoþinje u 17. obiþna agava (Agave americana). industrijska vrijednost i krajobrazna vrijednost. ljekovitog. promociju i gospodarske revitalizaciju u þemu üe izmeÿu ostalog pomoüi izrada publikacije o tradicijskom korištenju bilja i njihovim proizvodima.

a neke su veü izumrle. To su: goveda dalmatinska buša i dalmatinsko sivo govedo. ribarstva i ruralnog razvoja kroz Hrvatski stoþarski centar (HSC). svojoj izvornosti. xiv . Osnovnu skrb za tradicijske pasmine domaüih životinja u Dalmaciji vodi Ministarstvo poljoprivrede. te 8 izvornih divljih vrsta. te salmonidna riba glavatica. Utvrÿeno je 28 tradicijskih pasmina. peradarstvo i golubarstvo. Pokušaji sustavnog oplemenjivanja stoke zapoþinju tek krajem Mletaþke republike. odnosno Dalmatinsku zagoru. a intenzivnije tijekom razdoblje francuske vladavine. drimorsko-dinarski magarac. golub zadarski prevrtaþ. Trenutno na podruþju Dalmacije ne postoje matiþna stada niti banke gena za tradicijske pasmine. koji obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe. stanišnim vrijednostima. Izdvojeno je deset najznaþajnijih pasmina koje se istiþu po svojim gospodarskim. Kao posljedica. sireva. a kasnije poþinje uzgoj svinja. dudov prelac. konj dalmatinski hladnokrvnjak (Bušak). kokoši.primat preuzimaju ovce. krajobraznim. posebno na otocima. selekcijskim. Postoje brojni manji i srednji uzgajivaþi za koje je potrebno izraditi bazu podataka. odjevnih i drugih predmeta. mlijeka. meda. osnovan 2003. Uzgoj slatkovodne ribe navodi se u prošlosti za privatne potrebe. posebno vidljivo kroz sukcesiju. klimatski. svinje. prostornog ureÿenja i graditeljstva (MZOPU) putem Uprave za gospodarenjem okoliša. Posebnu pažnju treba obratiti integraciji domaüih pasmina u svom izvornom i oþuvanom okolišu u turistiþku ponudu Dalmacije. križanjem domaüih ovaca s merino ovcama. konji. što je posljedica dugotrajnog i dominantnog ovþarstva na podruþju Dalmacije. ali u tržišnom smislu nije poznat do najnovijeg razdoblja. od 1808. te pþelarstvo. goveda. skrbi Ministarstvo kulture kroz Državni zavod za zaštitu prirode. dalmatinski pas i hrvatsko-bosanski planinski pas tornjak. Primorski koji obuhvaüa obalu i otoke te Zagorski. Za tradicijske pasmine Dalmacije neophodna su daljnja istraživanja. kao i njihovih sekundarnih proizvoda: mesa i mesnih preraÿevina. vode) na podruþju Dalmacije izuzetno su nepovoljni za razvoj krupnije stoke zbog þega se Dalmacija tradicijski oslanja na uzgoj ovaca i koza. raznolikih križanja te izoliranosti populacija. Za Dalmaciju su najvažnije domaüe životinje: ovce. ovce dubrovaþka ruda i dalmatinska pramenka. Mediteranska siva pþela. dolazi do ubrzane devastacije krajobraza i staništa te gubitka opüe bioraznolikosti. Meÿu tradicijskim pasminama dominiraju ovce s devet pasmina. neke kritiþno i njima ubrzano prijeti nestanak. po kojima Dalmacija i dobiva ime. pþele. godine. koze. kulturno-povijesnim. pure. Trenutno stanje tradicijskih pasmina u Dalmaciji je priliþno loše. biljni pokrov. kuniüi. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost. genetskim. kao i ukupno stoþarstvo ovog podruþja. jer su danas ostali tek ostaci ostataka nekadašnjeg slavnog izvornog stoþnog fonda Dalmacije. kojima je pridodana jedna novostvorena. salmonidnih riba s kojima je moguüe ostvariti uzgoj. magarci s križancima. odnosno zarastanja u makiju što znaþajno doprinosi nastanku i razvoju požara. Okolišni uvjeti (pedološki. godine. jaja. poticanje uzgoja i razliþite edukativno promotivne aktivnosti (poput publikacija o tradicijskim pasminama Dalmacije i njihovim proizvodima). Osobito se nastojanja merinizacije te ostale mjere unaprjeÿenja stoþarstva pojaþavaju za vrijeme Austrougarske. U rimsko doba zapoþeo je uzgoj konja i magaraca. Gotovo sve dalmatinske pasmine su ugrožene. dinarska šarena koza. te Ministarstvo zaštite okoliša. golubovi i psi. osnovan 1994. Prisutna su dva osnovna stoþarska rajona. O tradicijskim pasminama kao dijelu tradicijske i kulturne baštine te dijelu bioraznolikosti Hrvatske. godine.

estuaries of the rivers Zrmanja and Krka. the shortest river in the world Ombla. Dalmatia also includes a number of karst water sources and underground rivers. including the well of Vruja. the Dalmatian region also displays a pronounced agricultural biodiversity. the most important cultivars were evaluated in terms of their economic potential for the first time. this number would have increased even further. plants important for the production of honey. other fruit species with 94 varieties. and the introduction of specific-purpose hybrids. Dalmatia extends to the Adriatic Sea. the lake over 500 meters in depth. the first lists were made of the traditional cultivars of breeds. with a total of 37 varieties. ornamental plants and edible wild herbs. Thanks to the research on traditional plants and domestic animals in the Dalmatia region. This region covers as many as 5835 kilometers of the Croatian coastline. or varieties. South and Eastern Europe. as well as aromatic and ornamental plants. ranging from the hot Mediterranean climate to the cold mountain climate. breeds and species. conducted within the COAST project. and edible wild herbs. protected. Major contribution of the COAST project can be seen in the fact that it has led to better knowledge on agricultural biodiversity of Dalmatia. due to its biological-geographical position in the area of the Balkans. arable crops and vegetable varieties. the agricultural biodiversity has been recognized as an important element of the overall biodiversity for the first time. as well as Crveno jezero. olives and other types of fruit-trees. as well as the delta of the Neretva river. Dalmatia extends to highest Croatian mountains – Dinara (1831 m) and Biokovo (1762 m). one can notice that the traditional varieties and breeds are becoming increasingly endangered. it includes the canyons of the karst rivers of Cetina. medicinal herbs. on the border connecting the Central. surveyed. includes a substantial proportion of the total of 1246 islands and maritime rocks in the country. as well as 328 cultivars. leguminous plants. Problems perceived Due to new trends arising in agriculture in the past fifty years. in particular the industrialization of agriculture. but also due to intense historical and socioeconomic factors. Dalmatia covers a wide range of habitats. In addition. Krka and Zrmanja. spices. Furthermore. and are beginning to vanish at a rapid pace. spices. which is no wonder given the fact that Dalmatia is the most diverse part of Europe in terms of landscape and biology. the domination of monocultures. vine with 82 varieties. the biggest submerged well of the Mediterranean. promoted and used in xv . and it also encompasses the Adriatic karst platform. in particular when it comes to cereal crops. as well as a number of aromatic plants. plants important for the production of honey. and that also lead to the first synthesis of all current knowledge regarding the agricultural biodiversity of Dalmatia. medicinal herbs. In all probability. had we been able to conduct a more detailed research for all groups of cultures. together with the extent to which they are endangered. vegetables and fruit varieties. The research on traditional plants and domestic animals of Dalmatia determined the total of 40 wild varieties with a high potential in terms of agriculture. nor is it sufficiently preserved. In addition to its overall biodiversity. Particularly prominent among these is a significant number of traditional local olive varieties. Important additions were introduced into the existing catalogues of varieties of vines. The agricultural biodiversity of Dalmatia is not sufficiently explored.Summary Traditional Agricultural Plants and Domestic Animals of the Dalmatia Region The agricultural biodiversity of the Dalmatia region – the part of the Mediterranean which one can describe as the cradle of mankind – represents quite a pronounced phenomenon. as well as the Dinarik geotectonic structure with a significant karst structure.

the following recommendations for further activities were made: x Creation of the state strategy for the preservation and revitalization of traditional varieties and breeds.further selection. an annual fee must be paid to the Institute for Seed and Seedlings in order for the variety to remain on the list. 13 percent of the surface). x Development of Red Books of traditional varieties and breeds. and systematic care should be provided in terms of the preservation of these varieties and breeds. Therefore. Unfortunately. in addition. protection. it is quite likely that. x Design and implementation of research programs. high-quality agricultural products. created within the framework of the COAST project. this sector should primarily focus on smaller agricultural establishments that are able to produce unique. nor are they part of the List of Native and Protected Breeds and Varieties of Domestic Animals. which takes care of the preservation of its genetic identity. preservation and economic revitalization of traditional varieties of cultivated plants. and there is. the lack of entities in charge of maintenance might lead to the automatic deletion of all the traditional cultivars from the list of varieties. together with the model aimed at the preservation of selected. the agriculture of Dalmatia cannot achieve the desired market competitiveness through intensive agriculture. The register of entities in charge of maintenance of seeds should also be created. and. Due to the fact that there is no production of seed for these traditional varieties. breeds and species of domestic animals. potentially valuable traditional varieties and breeds of Dalmatia. which would make it impossible to engage in legal trading involving the seeds and reproduction material of these varieties. x Changes and amendments to the legislation pertaining to the official lists of varieties and lists of traditional breeds of domestic animals. in addition. Due to the low share of agricultural land in the area of Dalmatia (approx. and the corresponding database on agricultural biodiversity of Dalmatia. which are highly recognizable. Recommendations for further activities Old. since it is only in such a way that these breeds and varieties can constitute a tool and a foundation for the preservation of existing landscapes. each variety from the List of Varieties must have an entity in charge of maintenance. xvi . a model of their registration should be developed. and a number of autochthonous varieties and breeds of Dalmatia are not included in the official List of Varieties of the Republic of Croatia. as well as research involving the promotion. Only a minor share of the agricultural biodiversity of Dalmatia is officially recognized. primarily in their original. There is a need to implement a number of activities in the area of basic and additional research connected to the existing biodiversity in agriculture. It is also obvious that the economic importance of agricultural biodiversity is not sufficiently recognized when it comes to the creation of authentic and recognizable premium agricultural products of Dalmatia. with the implementation of the Law. When it comes to the traditional varieties and breeds that are not part of the list of varieties and the List of Breeds. On the basis of the report on Traditional Agricultural Plants and Domestic Animals of Dalmatia. original. a noted lack of awareness regarding the tourist potential of biodiversity and the possibility to use it as an important tool for the preservation of existing landscapes of Dalmatia. habitats and overall biodiversity. and traditional products made on the basis of these varieties and breeds. well preserved environment. traditional varieties and breeds need to be preserved and/or revitalized. due to the new Law on Seed.

in situ. dairy products. Such an approach could also be applied to other parts of Croatia (Istria. zwieback "beškot". but also to the wider region of the Mediterranean and Europe. natural pesticides. such as ornamental plants. natural colors. through the Green Business Support Program. tobacco. Development of management plans for each individual variety and breed. x Support for the cultivation: active support for producers interested in traditional agricultural production. as well as numerous other products in the sphere of traditional agriculture. The catalogue would constitute a compass of sorts. serving the agricultural workers and entrepreneurs. with proposals for further research and support for the production. Support for the cultivation of varieties and breeds. promotion and protection. on the basis of the report with the same title. Establishment of the bank of plant and animal genes. b) Creation of the Catalogue of Traditional Agricultural Products of Dalmatia. footwear. and other animal and plant products. bread. Central Croatia. edible oil. fruit and vegetable products.x x x x x x x Design and implementation of educational and promotional projects Establishment of gene centers for the cultivation of varieties and breeds. meat and meat products. given the fact that tourism currently constitutes the most important branch of the economy in Dalmatia. cheeses. unleavened round cake. but also in the sector of eco-friendly and rural tourism. in other words. egg and honey products. not only in Croatia. primarily through projects and entrepreneurial ideas in sectors of ecological agriculture and the cultivation of autochthonous varieties and breeds. Integration of agricultural biodiversity and the corresponding agricultural products into the tourist offer. Lika. Priority steps to be undertaken within the COAST project: x Engaging the group of experts on agricultural biodiversity to initiate and implement the activities recommended above. wine. xvii . clothes. vinegar. milk. This publication will be one of the first systematic overviews of agricultural biodiversity. Support for the establishment of cultivation organizations. primarily as the reserve system for the preservation of existing agricultural biodiversity ex situ. Kvarnerski zaljev bay. liquor. spices. but also beyond. x Education and promotion: a) Development of an accessible expert publication Traditional Agricultural Plants and Domestic Animals of Dalmatia. extracts. Slavonia). The catalogue would include the most important traditional food products and beverages: flour. the provision of financial and technical expert assistance. associations and producers. in cooperation with all the relevant institutions. eteric oils.

There are approximately 3. Lastovka. Data bank must be created and made available to all the interested parties. genetic and selection value. At the same time. the area of Dalmatia is divided into five subregions in terms of their pedological and climatic conditions: southern Dalmatia. Of the 37 recognized cultivars of olives in Dalmatia.000 trees.500. 8 cultivars have very small populations with less than 1. These collections are in a rather poor condition. northern Dalmatia. Only three rootstock collections for the preservation of native cultivars are currently available. 1214). In the Dalmatian area. and its cultivation began centuries before Christ.000 and 10. The dominant variety in Dalmatia is the so-called Oblica. other types of fruit exhibit either a tendency of stagnation or decrease. The agricultural and biological diversity of olives is extraordinary. 12 cultivars are dramatically endangered. and only 9 cultivars have satisfactory populations with over 10. In order to preserve the biodiversity. according to an edict of Emperor Diocletian of 301 AD. central Dalmatia. along with the introduction of endangered varieties. olives are produced almost exclusively for the purpose of obtaining olive oil. cultural. xviii . Paštrica. Olive is mentioned in a number of chapters of the statutes of some Mediterranean cities (Statute of Poljica. Education and Sports. with the exception of wine grape. When it comes to the climate and soil requirements for olive growing. According to their economic. even though the preservation of traditional varieties has significantly improved in the course of the last ten years. the Institute of Agriculture and Tourism in Poreþ (IPTP) and the Station for Southern Crops in Dubrovnik (SJKD). in Poreþ. Statute of Korþula. with over 50 percent of the sortiment. and the existing gene fund should be reproduced. one cultivar is lost. Bjelica. followed by Lastovka and Levantinka varieties. through the projects implemented by the Institute for the Adriatic Crops and Karst Reclamation in Split (IJKS). The Ministry of Agriculture. Levantinka and Drobnica.1. native varieties of Dalmatian tree fruits. which is a task it undertakes together with the Ministry of Science. as well as mother rootstocks in commercial nurseries. historical. and based on the endemic nature of cultivars. and the Neretva valley. private orchards or collections. Olives Olive is one of the typical and oldest Dalmatian cultivars. seven distinct cultivars rise to particular prominence: Oblica. the Dalmatian hinterland. It is commonly held that olive was introduced in Dalmatia considerably before the arrival of the Greeks.000 olive trees cultivated in the region of Dalmatia today. all traditional olive cultivars must be collected and introduced into the collections as soon as possible. Split and Dubrovnik. with only several trees remaining.000 trees. while other types of usage are less prominent.000 trees. It has to be said that the present state of native cultivars of olive trees in Dalmatia is far from satisfactory. These cultivars should also be commercially and economically revitalized with the help of management plans. their importance in the context of landscape and habitat. with as many as 37 native varieties in the area of Dalmatia. with a marked tendency of growth. Olive is also the dominant type of fruit cultivated in Dalmatia in terms of volume. 7 cultivars have populations ranging between 1. 1482. which means that a data bank needs to be created for them. Fisheries and Rural Development has the obligation to preserve the old. and its economic value is proven by the fact that 45% of families living on the Croatian coast are cultivating olives as either their basic or additional working activity. rising to as many as 93% of families living on islands. the level of endangerment and the influence on overall biodiversity. There are also several smaller. Dužica. Environmental conditions allow for olive growing in all the five subregions.

while pomegranate. and in the hinterland. The golden age of marasca occurred in the 1970s. orange. along with the organization of workshops. marasca (1. for example. and on the basis of the agricultural law known as the Grimani Law. Fruit Tree fruit cultivation is an important aspect of the Dalmatian culture since the earliest days of civilization. at a time when. etc. with approximately 130 traditional varieties. in particular on new territories gained through the peace treaty signed in Sremski Karlovci.000 trees). restaurants and other establishments. tangerine (1. publications on traditional products made on the basis of olives.000 trees). xix . The edict of Emperor Diocletian of 301 AD. The production of all other fruit species in Dalmatia was remaining at levels that were unable to cover even the local consumption needs. including the fig. Marasca is only present in the central and northern part of Dalmatia. John's bread) is cultivated only at some favorable locations in the area of southern and central Dalmatia. followed by fig with 29 and pomegranate with 20. the locality of Selca on the island of Braþ achieved the yield of approximately 60 trucks of fruit. In the 1960s. seminars and other activities. while the centers of cherry cultivation are located in the area of central Dalmatia. mostly in house yards. Emperor Diocletian also happens to be the first individual to establish the collection of fruit varieties in Dalmatia. 2. Almond. fig (200. The agricultural biodiversity of fruit trees is extraordinary. fig and almond. the area of Dalmatia is divided into five subregions in terms of pedological and climatic conditions: southern Dalmatia. the Dalmatian hinterland.200.). fruits of the early variety of Tugarka were being dispatched by to the Bavarian market. in particular the agricultural family-owned tourist establishments in Dalmatia. for example. Fruit cultivation was supported even during the fairly brief rule of the Napoleon's administration (1806 – 1809). service-trees (nespola) are sporadically grown mostly in house lots. cherry. in particular around the towns of Kaštela and Poljice in the central part of Dalmatia. on the other hand. 11 fruit cultures are grown in Dalmatia. carob. and the Neretva valley. The beginning of citrus fruit cultivation in the area of southern Dalmatia dates back to the 15th century. When it comes to the climate and soil requirements for fruit growing. the Italian writer Alberto Fortis mentions the cultivation of marasca sour cherry. pomegranate and fig are cultivated in all the five subregions. although there are differences in the distribution of varieties at the level of individual subregions.000 trees).000. These activities would be used to improve the education on the need to recognize the importance of authenticity of traditional olive varieties. Carob (St. In his travelogue entitled The Voyage Through Dalmatia and published in 1774. high schools and colleges). Citrus fruits are represented solely in the area of the Neretva valley. and. The Venetian authorities in Dalmatia were stimulating the cultivation of fruit varieties.000 trees). after olives. Cherry as a fruit cultivar has a long tradition of cultivation in Dalmatia. the most relevant ones are: cherry (2. to mark the geographical origin in the sphere of tourist activities connected with traditional olivebased products in hotels.250. mentions that olive cultivation was present in Dalmatia for centuries before Christ. lemon and nespola are grown sporadically. The Statute of the City of Nin from the 12th century. central Dalmatia. various TV programs. Olive is dominant with 37 traditional varieties. mentions sixteen officially protected fruit cultivars. northern Dalmatia.The system of support for private cultivation should be developed and applied (involving elementary schools.000 trees). almond (150. That includes promotional activities (the publication of a book on traditional agricultural cultivars of Dalmatia. In total.

That includes promotional activities (the publication of a book on traditional agricultural cultivars of Dalmatia. along with the development of management plans. Zamorþica). in particular the agricultural familyowned tourist establishments in Dalmatia. various TV programs. Slatki barski). same as in the past. Institute of Agriculture and Tourism in Poreþ (IPTP) and Station for Southern Crops in Dubrovnik (SJKD). These activities would be used to improve the education on the need to recognize the importance of authenticity of traditional olive varieties. For the purpose of preserving the biodiversity. Database needs to be created. 31 cultivars are dramatically endangered. two pomegranate cultivars (Konjski zub – horse teeth. Split and Dubrovnik. In addition to olives. etc. Knez ýrnomir). and incentives for the cultivation of vineyards are contributing to xx . including olives. Of the total of 130 recognized cultivars of fruit trees in Dalmatia. The quality of wine frequently does not match the realistic potential of varieties and the climate. seminars and other activities. Grapevine The production of grape and wine constitutes a strategic branch of the Dalmatian economy today. 3. three marasca cultivars (Braþ2. high schools and colleges). two cultivars of almond (ýarski kasni. Education and Sports. which is why a data bank needs to be created. to mark the geographical origin in the sphere of tourist activities focusing on traditional fruit-based products in hotels. some varieties are particularly relevant. restaurants and other establishments. the wealth of autochthonous varieties and ancient traditions of winemaking are not used appropriately in tourism and the overall economy. The system of support for private cultivation should be developed and applied (involving elementary schools. in Poreþ. Nevertheless. one cultivar is lost. publications on traditional products made on the basis of fruits. all traditional fruit cultivars need to be collected and introduced into the collections as soon as possible. landscape.On the basis of values such as economic. These collections are in a rather poor condition. genetic cultural-historical. and on the basis of their impact on the overall biodiversity. the level of authenticity and endangerment. although the preservation of traditional varieties has improved significantly in the course of the last ten years. grape is the only fruit which sees an increasing interest in terms of cultivation. one tangerine cultivar (Zorica rana) and a single cultivar of home big nespola. the diversity of soil and specific wine-growing location make Dalmatia an ideal location for the cultivation of grape. Among these are two fig types (Petrovaþa bijela. Only three rootstock collections for protection of native fruit tree cultivars are currently available. There are several smaller private orchards or collections. habitat and selection value. and reproduction of the existing gene fond needs to be undertaken. They also need to be revitalized in economic and commercial terms. and only a third of the wine that is produced is ultimately sold on the market. The average size of agricultural land plots is frequently smaller than 1 ha. Braþ-6 i Recta). as well as mother rootstocks in commercial nurseries. along with the organization of workshops. along with the inclusion of endangered varieties. Most favorable environmental factors. Fisheries and Rural Development has the obligation to preserve the old native varieties of Dalmatian tree fruits. together with the Ministry of Science. and it needs to be available to all the interested parties. The present state of native cultivars of tree fruits in Dalmatia is far from satisfactory.). through the projects implemented by the Institute for the Adriatic Crops and Karst Reclamation in Split (IJKS). The Ministry of Agriculture. and there is no data on 14 cultivars.

Malvasija dubrovaþka. The long vegetation period enables the growth of different cultivars. the following ten varieties are particularly important due to their economic. The long history of winegrowing. selection-based. A total of 82 varieties are present in Dalmatia today. including those cultivars that ripe at a later stage and that would therefore be unable to ripe properly in other winegrowing areas. a lot of them are considered lost and can no longer be found even in very old vineyards. Grk. cultural and historical. which provides an additional contribution to the quality of Dalmatian wines. According to the regional structuring of viticulture area in Croatia. landscape and habitat values. Some of them were introduced into this area from neighboring countries. The coastal part of Dalmatia has a typical Mediterranean climate. and Zlatarica blatska. with hot and dry summers and mild. while others have arisen through spontaneous crossing. this area constitutes an ideal environment for grapevine. However. and the substantial part of the population of Dalmatia was forced to emigrate overseas. as well as due to their authentic nature and the level of endangerment posed to them. as well as strong demand for high grape yields after World War II. rainy winters. Major crisis resulted. specific only for narrow.a moderate growth of cultivated land. became acquainted with wine-growing even earlier. Muškat ruža. Characteristic for Dalmatia is the development of a number of local sortiments. Korþula or Dubrovnik. The tradition of grape growing and evidence of wine production in Dalmatia dates back to ancient history. and Middle and south Dalmatia on the other. genetic. viticulture has always had a significant economic importance for the inhabitants of Dalmatia. isolated areas. specific climatic conditions. Various reasons are to blame for this significant decrease of grapevine cultivars in Dalmatia. Phylloxera occurred in Dalmatia in 1894. Market-oriented wine-growers are increasingly investing in the technology of production. Dalmatia is classified as the Coastal Croatia region. as skilled seafarers. it seems that the Illyrian tribes of Dalmats. and maritime connection with the rest of the Mediterranean are factors that have influenced the development of a large number of cultivars in Dalmatia. and their impact on the overall biodiversity: Crljenak kaštelanski. Soils in the area are typically sparing and stony. typically those on slopes facing the sea. Maraština. Due to an abundance of heat and sunlight. which led to the fact that a number of high-quality but low-yield cultivars became neglected. xxi . Several specific localities. which results in better quality of wine. frequently located of islands. around 200 cultivars were grown in Dalmatia. Of these varieties. powdery and downy mildew (fungal diseases) from America. This can be seen in official rules on vineyards and wine commerce in medieval cities such as Trogir. Ninþuša. dominating the scope of varieties in Dalmatia. while its coastline is divided into two subregions: North Dalmatia on the one hand. and there is evidence that the technology of wine production can be dated to several centuries BC. Glavinuša. while the sea-facing slopes enjoy additional exposure to sun rays reflecting from the water surface. having learnt about it in neighboring areas. the isolation of certain areas. Liburns and Histers. Plavac mali. Today. and the most important ones include the introduction of philloxera (pest). and developed their own wine-growing tradition. with a corresponding decline of vineyards. The most widespread of these is plavac mali variety. Dobriþiü. in addition to direct sunlight. Proximity of the sea leads to the decrease of temperature oscillations and a milder climate in the area. At the end of the 19th century. which leads to the fact that some varieties are only locally represented even in current times. Each of the subregions contains several winegrowing localities that are diverse in terms of prevalent climatic and pedological circumstances. Regardless of social and economic changes. are famous for the superb quality of produced wines.

and with the population migrations in Dalmatia that were especially pronounced during the Homeland war. With the depopulation of rural areas. pepper and lettuce. several projects were started with the aim to commercially revive some of these cultivars. and its annual production stands at approx. 360. The research on autochthonous cultivars leads to the conclusion that a number of rare cultivars. The commerce involving the reproduction material of traditional vegetable varieties in the Dalmatian area has never developed to a significant degree. and are intended for consumption in own households. with the possibility to improve the production. When it comes to the commercial production of vegetables for the market. It is necessary to complete the inventory of all Dalmatian winegrowing areas. Efforts aimed at reviving the autochthonous varieties must be complemented by an appropriate marketing support. efforts should be invested to evaluate the commercial aspects of varieties. with the ultimate aim of improving the quality of wines. which are now neglected in production. and synonyms. Vegetables The production of vegetables in Dalmatia is of great economic significance. to fill the electronic database with additional data. have a high-quality potential in terms of their economic value. In the production structure in the area of Dalmatia. are tomato. the Institute is also leading the projects aimed at revitalizing Prþ and Dobriþiü varieties. and are spreading primarily through direct exchange in a fairly narrow area. cucumber. watermelon and melon. characterization. The key vegetable cultures cultivated in shielded facilities. as well as modernization of the winemaking technology. especially neighboring ones. whereby only one cultivar or a fairly small number of cultivars are dominating. its winemaking tradition and tourist potential to the benefit of the economy. and to compare it with the data on grapevine cultivars from other European countries. Their seed and reproduction material are exclusively produced and preserved on family farms. The leading institution in that respect is the Faculty of Agriculture at the University of Zagreb. such as Malvasija dubrovaþka and Crljenak kaštelanski. where attempts are made to collect all the remaining autochthonous cultivars within the scope of various research projects. and systematic care for the preservation of their genetic identity is also missing. to finish the ampelografic and genetic characterization of remaining cultivars. the most prominent types of vegetables in open-field cultivation are potato.000 tons. tomato and onion. and to create the system of selection and production of plant material. Traditional varieties and local eco populations of vegetables are almost exclusively represented only in gardens and smaller house yards. many traditional varieties xxii . In addition to intensifying the collection efforts for autochthonous varieties. homonyms or even pedigree were successfully determined for some cultivars. to complete the collections. The Institute for Adriatic Crops and Carts Reclamation in Split is also included in research efforts and the preservation of autochthonous grapevine cultivars. In order to use the wealth of autochthonous cultivars in Dalmatia. A number of cultivars were processed in ampelographic and genetical terms. Although grape is a fairly well researched type of fruit in comparison with other species present in the coastal Dalmatian region. and the “National collection of grapevine cultivars” is being continuously developed and enlarged (now consisting of 120 accessions). especially the islands and the Dalmatian hinterland. a lot remains to be done when it comes to its preservation. cabbages. 4. biodiversity is strongly reduced by the almost exclusive usage of foreign hybrids and vegetable varieties.Significant efforts have been invested in the course of the last decade in order to preserve autochthonous Dalmatian grapevine cultivars. economic evaluation and revitalization. Dalmatia includes one half of the total Croatian acreage for the commercial production of fresh vegetables for consumption. In accordance with that. and one third of all protected facilities with the purpose of vegetable cultivation.

cultural and historic values. potato. Hvarska artiþoka ("the artichoke of the island of Hvar") is an autochthonous artichoke ecopopulation which was mostly cultivated on the island of Hvar. and the careful choice of growers. With the introduction of other types of vegetables. tomato and beans became dominant varieties in the cultivation. The registration model must be developed for traditional varieties that are not part of the list of varieties. near the town of Knin. each variety from the List of Varieties must have an entity in charge of maintenance. fava bean Domaüi bob and grasspea Domaüa sjekirica. Dalmatia has a well developed culture of consumption of relatively high quantities of vegetables in daily nutrition. latuce Dalmatinska ledenka. a considerable number of vegetable varieties found their home in Dalmatia and developed in this area. and some have likely already gone extinct. Historically speaking. Fifteen traditional vegetable varieties were determined in the Dalmatian area. On the other hand. The terminology of autochthonous varieties and eco population names frequently includes the geographical characteristics of the narrower region or location where a particular variety was most commonly cultivated. particularly prominent were cabbages. Due to the favorable climate and the variety of soils. Some vegetable varieties. If that were to happen.and eco populations that were carefully maintained and preserved through many generations ended up being lost forever. legal commerce involving the seed and reproduction material of these varieties in Croatia would become impossible. potentially valuable traditional varieties of Dalmatia. with the automatic implementation of the law. In case of all traditional varieties. shallot Domaüa ljutika. cauliflower Trogirska srednje rana cvjetaþa. these were mostly rather primitive selections of semi-wild vegetable types. According to the new Law on Seeds. which ought to change urgently. In the past. genetic. and which is paying the annual fee to the Institute for Seed and Seedlings in order for the variety to remain on the list. and the few remaining traditional varieties are significantly endangered. and that is largely the case today as well. and these types of vegetables are the most important vegetables in the current nutrition of the population of Dalmatia. which is taking care of the preservation of the genetic identity of a particular variety. Among these. with the nine following varieties particularly standing out due to their economic. eventually leading to new names arising for such varieties. and the example of Polaþki þešnjak ("the garlic of Polaþa") tells us how a particular garlic ecotype used to be cultivated only in the area of Polaþa. For example. This process took place under the impact of specific cultivation surroundings. which is cultivated throughout Dalmatia. there is a high likelihood that the lack of entities in charge of maintenance might lead to these cultivars' deletion from the list of varieties. which were initially introduced to Dalmatia from other regions. vegetables were one of the fundamental sources of food for the Dalmatian population. leguminous plants and onions. nor engaged in the selling of these seeds. compared to continental areas. kale Domaüa raštika. All these traditional vegetable varieties are facing a high danger of extinction. Given the fact that not a single company dealing with seeds has ever organized the production of seeds of these traditional varieties. xxiii . Some of these traditional varieties are not even introduced into the official list of varieties of the Republic of Croatia. garlic Polaþki ozimi þešnjak. the eco population of Domaüa ljutika ("domestic" ljutika) includes many ecotypes of shallot. endive Dalmatinska kopica. the name frequently contains the adjective "domestic". there is a need to develop and financially support the model of preservation of select. eventually changed their characteristics considerably in relation to their original form. As part of the Mediterranean. which were abundant in the Mediterranean area. or their authenticity: artichoke Hvarska artiþoka. due to the level of endangerment.

barley. starch and oil cultures (potato. the Commission for Genetic Plant Resources of the Ministry of Agriculture. which is a process that partly covers some of the traditional Dalmatian vegetable varieties as well. hemp) and animal feed plants (alfalfa. including the hills of Dinara and Biokovo mountains at altitudes of over 1000 meters above sea level. goat pea). a frequent practice among inhabitants was to exchange oil. sirak metlaš). had major importance for the area. which was present in Dalmatia since the early stone age (barley). cattle green beans. and systematic care should be in place to ensure the preservation of these varieties. along with the production of commercial seeds. rye. Potato was almost never used for industrial purposes in Dalmatia. and gathering. wine or salt for flour. With the global changes in the textile markets. In those parts of Dalmatia where no conditions existed for the production of wheat and corn. they need to be included in the official list of varieties of the Republic of Croatia. There is a clear need to urgently implement projects aimed at further developing the inventory. where a tiny creek saw over 20 flour mills with corresponding water accumulations. pyrethrum. millet. Wheat and other crops in the area of Dalmatia are no longer produced. the survival of a relatively high number of inhabitants would have been impossible on an area as unfavorable for crop farming as Dalmatia. and particular importance should be attached to the promotion of authentic vegetable varieties through different publications on traditional varieties and their use in cuisine. or the Day of Domestic Raštika) as well as through the continuous popularization of the nutritional and gastronomic value of authentic vegetable varieties. crop farming. the preparation and storage of seeds in plant gene banks. such as the Day of the Artichoke of Hvar. The tobacco cultivation in the hinterland area of Dalmatinska zagora constituted. or where the production of these crops was insufficient. Cereal crops have been cultivated in Dalmatia since ancient times. despite the relatively poor conditions. but almost solely for human consumption. when tobacco became a more pronounced culture. Upon the definition of individual varieties. which is particularly true for the hinterland area of Dalmatinska zagora. poppy. in particular the arrival of very cheap cotton clothes from third world countries. spinnable plants (Spanish broom. through the media and various events. cattle borecole. on the foothills of the Biokovo mountain.to create the registry of entities in charge of seed maintenance. despite the fact that they used to be present throughout Dalmatia. the foundation of the Dalmatian agriculture over the centuries was cattle farming in combination with crop farming. flax. The most important arable cultures in the area of Dalmatia were cereal crops (wheat. Industrial cultures in Dalmatia did not gain a more prominent role until the 18th century. The similar situation existed when it comes to flour mills. clover. Spinnable plants were never cultivated on larger surfaces. although it was initially cultivated as early as in the 17th century. xxiv . even on smallest surfaces and under most unlikely circumstances. In addition to wine growing and olive growing. One should also restore the production of traditional vegetable varieties and products made on that basis. but also from almost all parts of Europe. Nevertheless. corn. one of the fundamental sources of earnings and survival. As of recently. industrial cultures (tobacco. the preservation of collections. from time to time. constituting the essential staple food for the inhabitants. without relying on cattle farming. Arable crops Until the beginning of the 20th century. 5. sesame). Fisheries and Rural Development is the entity caring for the preservation and protection of genetic plant resources. for example those in Podgora. sirak zrnaš). describing and evaluating other existing traditional vegetable varieties in the area of Dalmatia. spinnable plants disappeared not only from Dalmatia.

the elevated pastures of Dinara have been used by the Dalmatian and Bosnian cattle farmers for "the xxv . are gradually becoming one of the most endangered types of plant communities in Dalmatia. According to the characteristics such as the economic value. one can emphasize eleven cultures and varieties in particular: wheat. the area of Dalmatia has an abundance of eco-types of arable crops. however. animals and fungi connected to as many as five plant communities (cultivated agricultural areas – cereal crops. However. created through natural selection under the ecological circumstances of the production area and due to natural hybridization. From times immemorial. domestic rye. level of endangerment. Throughout history. etc. crops – mixture of grasslands and coppice. and these types represent the source of characteristics and genes for future selections. cultural and historical value. cultivated agricultural areas – excluding cereal crops. together with all the corresponding secondary products: flour. although such production. these are the richest plant communities in Europe. A typical phenomenon in Dalmatia is the summer cattle migration onto the higher mountains: Dinara. and today one can only come across the remains of such practices involving permanent cultures. preservation and economic revitalization of the traditional varieties of arable crop plants. 600. Škuljevac. With the simultaneous disappearance of cattle and the depopulation of vast expanses of Dalmatia. did not survive till the present day. and the similar situation exists with other arable crop cultivars of Dalmatia. pyrethrum Dalmatinski buhaþ. despite the fact that grazing and mowing of these plant communities constituted the foundation of cattle farming in Dalmatia. and impact upon the overall biodiversity. preserved habitat into the tourist offer of Dalmatia. or meadows and grasslands. there existed the original production of fabric and ropes made from Spanish broom fibers. but we can also witness the disappearance of corresponding plants.however. there remains a question of how much of that wealth remains preserved until today. crops and urban areas. Grasslands and meadows In the extraordinary richness of the flora of Dalmatia. and Ružiü. They were almost never investigated in terms of the economy. mais Brnda. the originality. clothes. Particular attention should be given to the integration of domestic arable crop varieties in their original. bread. Ravnjak. it is also necessary to develop a model of their registration and propagation. not only have we lost the biological diversity of arable cultures. measures need to be implemented in relation to the promotion. However. and crops with water surfaces. potatoes: Poþiteljka. habitat and landscape value. karst Dalmatian pastures are particularly prominent.000 ha of pastures and meadows in the Dalmatian area. which is why the Dalmatian karst pastures. It is necessary to undertake additional research and the restoration of production of these traditional varieties. genetic and selection value. With the disappearance of cattle. given the fact that the scientific research of Dalmatian arable crops is neglected. there were approx. Kamešnica. but in addition to that. With the disappearance of arable crop production in Dalmatia. Svilaja. unfortunately. fodder plants disappeared from production as well. oil. 6. including irrigated areas). Spanish broom Brnistra and Mediterranean alfa-alfa. As in the case of previous cultivars. the process of succession began. In terms of the number of plant species. and why the corresponding plant and other species are also endangered.Dalmatian tvrda brkulja and Dalmatian bijela brkulja. Most of these selected Dalmatian cultivars of crop cultures are not included in the list of varieties of the Republic of Croatia. Mosor and Biokovo.

ornamental and wild edible plants. In addition to that. and the salinity of the coastal area constitute the most important limiting factors of the overall agriculture. one must point out that the revitalization of meadows and pastures of Dalmatia is impossible without the simultaneous revitalization of the traditional cattle farming. In terms of the number of species. unfortunately. but in terms of the number of species per unit of state surface it lies in the third place. It is a genuine paradise for bees. ornamental and wild edible plants. honeys). but we can nevertheless determine two separate zones: eumediterranean and submediterranean. with a very narrow distribution. lack of precipitation. including those that belong to the sphere of the economy. approx. Kršin primorski (Chrysopogon gryllus) and Vlasulja dalmatinska (Festuca dalmatica). the estimate of their value and the level of endangerment. If we were to extract Dalmatia alone. culture. and 6 percent for grass varieties – which is. honey plants. habitat value. 12 percent. In this floral wealth. spices. There is no description of the status of their populations. as well as the need to engage in promotion. As in the previous examples. redish clover (Trifolium incarnatum molinerii). Croatia is currently on the seventh position in Europe. and the export of raw materials collected in such a way to other counties. and having in mind the endemic nature. including a substantial number of stenoendemic species. landscape value. On the basis of various values. including pastures and meadows. Dalmatia is a territory of extremely richness of aromatic plants. medicinal and honey plants. and the same can be said of scientific research and selection. As a consequence. In respect to that. following Slovenia and Albania. The share of these families in the flora of Croatia is quite high – approx. lack of water. Only a small part of this richness has been cultivated in the course of history. six meadow and pasture species have been analyzed: Dalmatian clover (Trifolium dalmaticum). 7. and the existing state border between the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina is actually the traditional cattle-farming border. nor is there a single strategic document that would cover these issues. At the same time. Grahorica dalmatinska (Vicia dalmatica). spices. and there were almost no tertiary products. the highest share after Compositae. herbs. it would actually occupy the first position in Europe in terms of the number of species per unit of surface. the description of traditional usage. in fact. such as original medicinal. there is a need for further research in this particular category. there is no relevant production of xxvi . or 5347 plant taxa with subspecies. cosmetic or edible products. history. the level of endangerment and the influence on the overall biodiversity. healthy and honey plants. preservation and economic revitalization of the traditional varieties of meadow and pasture plants. Extreme karst nature of the terrain.elevation" of their cattle. approximately 6 percent of species are endemic. The basic economic value of pastures and meadows comes from the plants belonging to two families: clovers (Fabaceae) and grass (Poaceae). 11 percent of plant species of Croatia are endangerend. extreme heat and draughts. quite shallow pedological substrate. The official plot division of pastures and meadows in the area of Dalmatia has not been undertaken. Kostrika perasta (Brachypodium pinnatum). medicinal herbs. In Dalmatia. almost all the activities in this sphere tended to end in the collection (and destruction) of wild plant populations. which are represented with approx. determined in the 18th century between the then Venetian government and the Turkish Empire. ornamental and wild edible plants There are 4275 plant species determined in Croatia so far. most of which are located in Dalmatia. selection value. there is no systematic list of cultivars and wild plants of aromatic plants. genetic value. It rarely happened that secondary products would develop (eteric oils. Aromatic plants. 8 percent for leguminous plants.

the level of endemism.divlja riga (Diplotaxis tenuifolia). medicinal herbs. spices. including the production of aromatic plants.domestic seeds or young plants of domestic cultivars from the sphere of aromatic plants. extreme heat and draughts. Unfavorable conditions. lavander . culture. honey-production value. such as. it would be difficult to limit most of these plants to one single group of cultures. spices. such as the shallow pedological substrate. habitat value. However. aromatic plants. sage. The most important aromatic cultures are rosemary. On top of that. ten cultivars and species were analyzed: sage . ornamental and edible plants. industrial value and landscape value. Due to this fact. rosemary . are actually the only ones that can survive in the rocky karst environment. despite the fact that the existing cultivars represent a source of some interesting characteristics for cultivation efforts. Economic production of rosemary oil began in the 17th century and expanded in the 18th century. and the seed of sage. endangerment and influence on the general biodiversity. The basic reason for that is the lack of research on these cultures in the area of Dalmatia. and. sage and lavender. With the exception of only several species and varieties. but they also serve as spices and medicinal herbs. medicinal herbs. That has to do with several key factors: biodiversity. The cultivation and use of aromatic herbs. honey plants. myrte .Budrovka (Lavandula hybrida). However. and they are actually used (insufficiently) for such purposes. selection value. vegetable cultivation plants. honey plants. and some species. honey plants. we should point out that these factors tend to be far less limiting for a number of species belonging to these categories.Obiþna agava (Agave americana). medicinal herbs. lavender and rosemary that can be purchased on the market is regularly imported and does not represent the local xxvii . with only some rare exceptions. significant karst aspect. all the remaining Dalmatian cultivars covered here (aromatic herbs. ornamental and wild edible plants. medicinal herbs.Matar (Chritmum maritimum). history. selection value. and despite the fact that the Mediterranean is actually the focal point of development of some of the varieties. even when it comes to cultivars that are currently included in the list of varieties. spinnable plants. for example. bigroot geranium . landscape value. Rosemary and Lavender are used in the production of aromatic herbs. ornamental and wild edible plants) are not included in the list of varieties of the Republic of Croatia. genetic value. Original forms of wild herbs were used as a foundation from which a number of plant cultures were selected – those belonging to arable crops. and the salinity of the coastal area constitute the most important limiting factors of the agriculture in Dalmatia. herbs. The value and the potential of aromatic herbs and spices. honey plants. wild rucola .Primorska kadulja (Salvia officinalis). ornamental and wild edible plants. there is no official production of seeds. For example. they are also used in the production of honey.ukrasna iglica Biokovo (Geranium macrorrhizum).Planika (Arbutus unedo). lack of precipitation. in particular on the islands of Hvar and Šolta. spices and medicinal herbs. and their esthetic character is also pronounced. spices. medicinal herbs. spices. on the basis of a single purpose. decorative and edible plants in Dalmatia ranges back to the early days of civilization in this area. honey plants.Mirta (Myrtus communis). nutritional value. esthetic value. decorative and wild edible plants of Dalmatia is quite extraordinary. That is the reason why cultivars are typically imported. On the basis of the defined criteria. including issues such as the economy. strawberry tree . century plant . in particular. which is why they have a substantial potential as ornamental plants.Dalmatinski uspravni ružmarin (Rosmarinus officinalis). winter savory Domaüi primorski vrisak (Satureja montana). samphire . Many of these plants belong to virtually all the listed plant groups: aromatic plants. healthy and honey plants.

landscape value. for private purposes. water) in Dalmatia are extremely unpropitious for intensive cattle breeding. with pig farming developing later on. although there are historical records on freshwater fish farming being done in previous times. habitat value. Ten breeds are particularly important in terms of their economic. the cattle was dominating. In relation to the human population (250. There are two main livestock regions in Dalmatia: the littoral region. the seedlings of which are being multiplied in a number of nurseries. bees. and can be bought. and these attempts became more intensive in the course of the French rule.populations. hens. In Roman times. since 1808. Domestic animal breeds Domestic animals were extremely important in the history of the Dalmatian agriculture. only 250. Since the beginning of civilization. historical. The traditional varieties of aromatic plants. pigs. vegetable covertures. genetic and selection value. spices. Dalmatia had a total of about 1. even borrowing their name to Dalmatia. In total. which is derived from an old Illyrian word dalma (delma). which is the result of long-term. cattle and dogs. became more intensive during the Austro-Hungarian times. their endemic nature. medicinal herbs. but also the isolation of populations. which means "sheep". which is approximately five time less compared to 200 years ago. which can even be seen in the very name Dalmatia. the pigeon zadarski prevrtaþ. ornamental and wild edible plants require further research. goats. poultry farming and pigeon farming. the most dominant are sheep with nine cultivars. The importance of freshwater fish farming was not recognized until the most recent times. climatic.Dalmatinska buša and Dalmatinsko sivo govedo. especially on the Adriatic islands. which covers the coastline and the islands. These breeds are: cattle . 28 traditional cultivars (breeds) have been recognized. According to latest livestock inventory of 2007. different cross breeding approaches. it was concluded that the oldest species in terms of breeding were sheep. and the Dalmatian hinterland. as well as preservation. promotion and economic revitalization. dominant sheep breeding in the area of Dalmatia. cultural.Dalmatinski hladnokrvnjak (Bušak). donkey xxviii . and there are eight endemic wild species of salmonid fishes. The attempts to systematically improve the cattle through breeding began only towards the end of the Venetian rule. rabbits. when the domestic sheep were cross bred with merino sheep. The most important domestic animals in Dalmatia are: sheep.000).000 livestock remain. together with bee-keeping. According to the inventory of 1781. the breeding of horses and donkeys began. but the sheep eventually became the most prominent species with the transfer from the Bronze Age to the Copper Age (4. According to the oldest paleontological remains of domestic animals found in the caves of Dalmatia. goats. The exception is Lavandula hybrida. donkeys with bastards. including over one million sheep and goats. which can be helped by the creation of the publication on the traditional use of plants and their products. or Dalmatinska zagora. which can be used in fish farming. turkeys. horse . 8. horses. Efforts to improve the merino qualities. which is why the Dalmatia has traditionally been relying on the breeding of sheep and goats. honey plants.000 BC). pigeons and dogs. together with other measures of improving the cattle farming. silk worm. with the addition of one recently produced breed. and the influence on general biodiversity. Among the traditional cultivars (breeds). The environmental factors (pedological.2 million livestock. Dalmatia had the biggest share of livestock in Europe in relative terms – as many as five per capita. cattle. the level of endangerment.

xxix . Traditional domestic breeds.Dinarska šarena koza. for whom a database ought to be created. through the Directorate for Environmental Management. clothes and other products. Further research is necessary for the traditional breeds of Dalmatia. As a consequence. honey bee . and salmonid fish Glavatica. nor are there gene banks for traditional breeds. The basic care for traditional domestic breeds in Dalmatia is under the auspices of the Ministry of Agriculture. milk. because there are only the remains of the remains left of what used to be glorious. There are a number of smaller and medium-sized breeders. the devastation of landscapes. through the State Institute for Nature Protection.Primorsko-dinarski magarac. sheep -Dubrovaþka ruda and Dalmatinska pramenka. established in 1994. goat . and the overall biodiversity of Croatia. Fisheries and Rural Development. some even critically and with a genuine threat of disappearance.Dalmatinski pas and Hrvatsko-bosanski planinski pas tornjak. especially through succession and the development of bushes (makija). There are currently no base herds in the area of Dalmatia. together with their secondary products: meat and meat products. as well as the status of cattle breeding in this region in general. habitats and general biodiversity is in progress. cheeses. as part of traditional and cultural heritage. and the Ministry of Environmental protection. covered through the Croatian Livestock Centre. are covered by the Ministry of Culture. Physical Planning and Construction. as well as the support for breeding.Mediteranska siva pþela. eggs. Almost all the Dalmatian breeds are endangered. and some breeds have already gone extinct. honey. The present status of traditional domestic breeds in Dalmatia is quite bad. autochthonous Dalmatian cattle heritage. and various educational and promotional activities (such as publications on the traditional breeds of Dalmatia and related products). Particular attention should be provided to the integration of domestic breeds in their original and preserved environment into the tourist offer of Dalmatia. dog . which is also a significant contributing factor in terms of the threat and frequency of forest fires. established in 2003.

xxx .

vuka. što ne þudi jer ima najveüi dio od þak 5835 km obalne linije Hrvatske. zbog pada s litica. žabe. Stvaranjem i održanjem travnjaka opstaju brojne gljive. nestali i supovi u Dalmaciji. spušta u kanjone krških rijeka. lokve i bunari osebujni elementi dalmatinskih krajobraza. Dalmacija se uzdiže na najviše hrvatske planine. bakterija. glista. þak cijele biljne zajednice iznimno bogate vrstama. veüinu od 1246 otoka i hridi. prvenstveno ptica i sisavaca. Stari maslinici. virusa. a vinova loza. estuarije rijeka Zrmanje i Krke. Janjad. U tradicijskom sustavu držanja domaüih životinja ostaci plijena predatora kao i jedinke uginule uslijed bolesti. Naš ornitološki ponos. vrtaþe te izvorne sorte i pasmine kljuþne su za nastanak krajobraza i oþuvanje biološke raznolikosti Dalmacije. þini da bi ovu štetnu bioraznolikost vezanu uz domaüe životinje i poljoprivredno bilje trebalo trajno istrijebiti. Iako se. I drugi lešinari Dalmacije: crkavica. vodenjake. duboko okršenu geotektonsku dinarsku strukturu. održava staništa travnjaka te stalnim þišüenjem prizemne vegetacije potiþe podizanje šume. pa su nestankom stada. obada. tvora. kostoberina i sup starješina. bjeloglavi sup ne može opstati bez stada ovaca. Dinaru (1831 m) i Biokovo (1762 m). Poljoprivreda je u Dalmaciji bila presudna za opstanak ljudi. vrtovi. ptica i sisavaca. Stoka je dio prehrambenog lanca naših najveüih predatora u Dalmaciji. odnosno pašnjaci za napasivanje stoke i livade košanice za sijeno. orla i drugih. voüe. domaüin gusjenicama leptira i drugim biljojednim kukcima. kozlad. divlje maþke. a lokve su dom za kornjaþe. vinogradi. žitarice te ovce. štrkova. kuniüi i golubovi. hrana su za lešinarske vrste. takoÿer su nestali. Napasanje stoke sprjeþava sukcesiju. kornjaši iz obitelji strvinara (Silphidae). Graÿeni su suhozidi i torovi. pašnjaci. pijavica. posebno šišmišima.UVOD Zašto je poljoprivreda važna za biološku raznolikost Dalmacije i Europe Dalmacija je krajobrazno i biološki najraznolikije podruþje Europe. dok se u željezno doba poþinju graditi na pogodnim lokacijama te se tako u kontinuitetu koriste i više tisuüa godina. komaraca. plijen su manjih predatora: þaglja. te napasnika: muha. ali i sveprisutne izgradnje i urbanizacije. pri okotu. Danas travnjaci nestaju uslijed prirodne sukcesije odnosno obrastanja. Na podruþju Dalmacije prirodne lokve koriste se još od neolitika. povrüe. zmije. trakavice. Domaüe životinje su domaüini brojnih parazita: metilja. Iznimno važni za krajobraze i biološku raznolikost Dalmacije su krški travnjaci. protista. a njihovi plodovi i drugi dijelovi biljaka su osnova ili važan dio prehrane brojnih viših vrsta životinja. oranice. koje u njih polažu jaja. kukaca. pauþnjaka. krpelja. vodencvjetove. te zaranja u Jadransko more. livade. vodene kornjaþe. lasice. uši. puževe i druge vrste koje na tom podruþju ne mogu opstati bez vode. Biljni kultivari su domaüini brojnih parazitskih i saprofitskih gljiva. perad. uz raspon od eumediteranske do hladne planinske klime. te dodatnu hranu i vodu. jadransku kršku platformu. tulare. biljke i životinje. vretenca. jer uz njih raste moþvarno bilje. što pogoduje širenju požara i nestanku brojnih biljnih vrsta koje ne podnose zasjenjenost. ugriza zmije i drugih uzroka. Strvinama se hrane kukci. Staništa lokvi su posebno znaþajna. deltu rijeke Neretve i u Crveno jezero. i ove su vrste dio biološke raznolikosti Dalmacije i hrana drugim parazitskim i predatorskim vrstama gljiva. maslina. buha. virusa. koze i goveda njen su temelj. osobito uzgajivaþima. Nestankom stoke makija se širi i buja do neprohodnosti. Za njihov uzgoj þovjek mora osigurati zemljište i objekte. kao i Dinarik. lisice. Adriatik. osobito rod grobara (Necrophorus) te muhe zujare (Calliphoridae) i mesaruše (Sarcophagidae). kukaca. Tako zajednica krškog travnjaka ima nekoliko puta veüi broj vrsta nego šumska zajednica istog podruþja. kune. 1 .

Posebno je znaþajan položaj Dalmacije na istoþnom Mediteranu te utjecaj Dinarida. ujedno oprašuje biljke. ali su ujedno i njen simbol. a dalmatinska medna pþela stvara možda najkvalitetniji svjetski med. ustrajan. po kojoj je Dalmacija bila þuvena u razdoblju Antike. Od kad se ovce ne odvoze na izolirani vulkanski otoþiü Brusnik s njega je nestalo 17 vrsta višeg bilja! Medna pþela. ali s najtvrÿim kopitima. Dalmatinci se nazivaju blitvarima. izvrsno prilagoÿene sorte i pasmine. razmjerno najjaþi i najizdržljiviji za prijenos tereta. veü se hladna kiša slijeva niz grube pramenove. uspijeva rasti i dati odliþne prinose dalmatinska raštika. Tako je naš plavac mali. iz izmeta formira kuglicu koju kotrlja stražnjim nogama do pripremljene rupe. odnosno krška osnova. mjesecima bez oborina. Na izmetu rastu neke zanimljive vrste gljiva. što zovemo zoohorija. Maraska je vjerojatno najkvalitetnija višnja na svijetu. želja i potreba þovjeka i utjecaja okoliša nastale su neke jedinstvene. Pomalo pogrdno. u skladu s poslovicom ko muhe na balegu. ali sposobna opstati i na najvišim velebitskim. prilagoÿen na krška podruþja. osim što sakuplja nektar i proizvodi med. dok druge životinje pojedu s plodovima te se šire njihovom balegom. te razmeÿi zapadne i istoþne Europe. dinarskim i biokovskim vrhovima. Sorta masline oblica je prilagoÿena na udare bure i ekstremne klimatske uvjete. a korist od oprašivanja višestruko je veüa od vrijednosti svih pþelinjih proizvoda: meda. Neke sjemenke se kukicama hvataju za krzno. þuvanje granica ili lov nastali su: dalmatinski pas i tornjak. ali je ujedno i jedno od naših najvažnijih oruÿa za oþuvanje postojeüih krajobraza. Rod kornjaša zujaka (Geotrupes) kopa podzemne hodnike koje puni balegom i u nju polaže jaja. a neke životinje i gljive bez njega ne mogu opstati.Za biljke je balega domaüih životinja najbolje gnojivo. primjerice rijetka vrsta Poronia punctata i halucinogena gnojištarka Panaeolus sphinctrinus. durum pšenice centar svoje bioraznolikosti imaju upravo na podruþju istoþnog Mediterana. obožavan u drevnom Egiptu. Bogatstvo sorti kulturnog bilja i pasmina domaüih životinja dio je naše povijesne tradicije i kulturne baštine. þak kao strne žitarice i tvore zasebna dalmatinska staništa. Za posebno zahtjevno podruþje Dalmacije interakcijom genetske osnove domaüih kultivara. þuveni liker na bazi ploda i listova višnje maraske. zakapa i u nju polaže jaja. Domaüe životinje prenose sjeme ili dijelove biljke. zlatna dalmatinska zimovka. peluda. možda i zasebna vrsta. koje þini i poveüava biološku raznolikost Dalmacije. Slavu Dalmacije još je pred više stoljeüa pronio pjegavi ljepotan dalmatinski pas. Stare sorte kulturnog bilja i pasmine domaüih životinja sastavni su dio krajobraza i staništa Dalmacije. inteligentan i nesalomiv dalmatinski tovar danas je ugrožena vrsta kojoj prijeti nestanak. voska. matiþne mlijeþi i drugog. što üe trebati dokazati daljnjim genetskim istraživanjem. ýuveni sveti kotrljan (Scarabeus sacer). Zadar je u svijetu bio poznat kao grad u kojem se proizvodi maraskino. Tvrde. Dalmatinski magarac najmanja je pasmina magarca na svijetu. Naša dalmatinska buša najmanje je govedo na svijetu. te ih razmnažaju i proširuju. Simbol Dalmacije. Bogatstvo poljoprivrednih kultura Dalmacije Dalmacija je domovina iznimno velikog broja sorti kulturnog bilja i pasmina domaüih životinja þiji se broj penje na više stotina. 2 . Za držanje i zaštitu stada. što zahvaljujemo kako krajobraznoj raznovrsnosti. tako i burnom povijesnom razvoju na prijelazu srednje i južne. Konkurencija su im muhe balegarke (Scatophagidae) koje u izmet polažu jaja. Upravo je nevjerojatno u kakvim lošim edafskim uvjetima i u sušnim uvjetima. Sve naše ovce pramenke imaju runo koje ne upija vodu. staništa i biološke raznolikosti Dalmacije. po omiljenoj povrtnici. te najstariji golub na svijetu. jedna od najboljih sorti vinove loze za proizvodnju crnog vina.

Divlje vrste i njihove populacije. te uzgojem i odabirom odreÿenih svojstava prilagodio svojim potrebama. Indirektno uporabna divlja vrsta (divlje vrste koje þovjek ne koristi direktno. Genetska osnova u poljoprivredi Sveukupnu genetsku osnovu koju u okviru poljoprivredne bioraznolikosti nekog podruþja analiziramo kao dio cjelokupne bioraznolikosti. Sigurno je da neki od navedenih kultivara u stvari nisu lokalni tradicijski kultivari. meÿu kojima trebamo istaknuti Konvenciju o biološkoj raznolikosti proglašenu 1992. To se posebno odnosi na ratarske i povrtne kulture kao što su žitarice. Komercijalni i zastarjeli komercijalni kultivari (domaüi i introducirani) 1. ni ne uzgaja. biološku raznolikost ne þini samo divlja flora i fauna. možemo podijeliti na dvije osnovne grupe. s više podgrupa: 1. ali je isto tako sigurno da su mnogi lokalni tradicijski kultivari veü izumrli ili još postoje. a koju je Hrvatska potpisala 1996. Tako üe se baza podataka lokalnih tradicijskih kultivara Dalmacije. ali i kabinetskim radom. Lokalni tradicijski kultivari su osnova poljoprivredne bioraznolikosti nekog podruþja. veü i priroda koju je þovjek kroz svoju povijest na bilo koji naþin promijenio. pasmine i populacije) 1. Dužnost svake potpisnice je inventarizacija vlastite biološke raznolikosti te njeno oþuvanje. Oplemenjivaþki materijali 2. ali i cijele Hrvatske daljnjim terenskim. Oþuvanje postojeüih sorti kulturnog bilja i pasmina domaüih životinja je naša HITNA obaveza prema meÿunarodnoj zajednici. 3 .Dubrovnik je u Domovinskom ratu gotovo izgubio svoju izvornu ovcu dubrovaþku rudu.a.b. stalno korigirati i dopunjavati. Kultivirane vrste i njihove populacije 1. godine u Rio de Janeiru. koje se koriste ili imaju potencijalno uporabnu vrijednost 2. Lokalni tradicijski kultivari (sorte.c. ali nikada nisu bili predmet istraživanja. ali se zbog svojih potencijalnih uporabnih vrijednosti mogu poþeti kultivirati u buduünosti).a. kultivirane i divlje gljivlje. mahunarke i kupusnjaþe. ali ih ne uzgaja) 2. Potencijalno uporabna divlja vrsta (divlje vrste koje þovjek ne koristi direktno. Prema Konvenciji. ali se kao bliski srodnici kultivara koriste ili se mogu koristiti kod oplemenjivanja) 2. pa su prvenstveno selekcijom poljoprivrednika. biljne i životinjske vrste. godine. za koju HITNO treba provesti revitalizaciju populacije i mjere zaštite. ni ne uzgaja.b. ali sreüom još nije izvornu župsku crvenu brokulu. Direktno uporabna divlja vrsta (divlje vrste koje þovjek direktno koristi. ali smo naroþito obratili pažnju na lokalne tradicijske kultivare i pokušali obuhvatiti što širu genetsku osnovu u poljoprivredi Dalmacije.c. veü zastarjeli domaüi ili introducirani komercijalni kultivari. odnosno pasmine i sorte kultiviranih domaüih životinja i biljaka. Kod naših istraživanja za potrebe ovog Elaborata smo obuhvatili sve navedene kategorije genetske osnove u poljoprivredi. koja je definirana brojnim zakonima þiji smo potpisnici. poprimili posebne odlike razliþite od ishodišnog kultivara. Oni su nastali na tom podruþju ili su u prošlosti doneseni.

šumarke. U okviru COAST projekta angažirat üe se potrebni struþnjaci kako bi se pokrenule aktivnosti i na nacionalnom nivou koje se odnose prvenstveno na izradu strategije za oþuvanje sorti i pasmina. sikirica.Na podruþju Dalmacije. zamišljen je kao najširi popis s istaknutim najvažnijim kultivarima. biologa ekologa i genetiþara. ali i povijesniþara i arheologa. izložbe te tiskanje popularno-struþnih publikacija. djeteline. Površine s tradicionalnim krmnim kulturama uslijed smanjenja stoþnog fonda u Dalmaciji nestaju. þesto nije lako razluþiti da li je neka vrsta tu izvorna (autohtona) ili je kroz povijest unesena te pogotovo utvrditi da li se. danas svjedoþimo ubrzanom nestanku dalmatinskih sorti i pasmina. prethodnici plemenitih pšenica. ali i SVU prateüu faunu. kukuruz brnda. veü su izbrisane i iz naše kolektivne memorije pa danas potpuno nepoznato zvuþe sorte krumpira bilaü. Tako su kukuruz. sirak. ne samo nestale s proizvodnih površina. Slijede daljnja istraživanja. zob. i kada. korekcije i dopune popisa. jeþam spasitelj i goliü ili raznoliki drevni pirevi. doüi üemo u buduünosti sigurno do daljnjih važnih spoznaja. repa i rotkva praktiþki nestali iz Dalmacije. veü da i poveüavaju i održavaju postojeüu biološku raznolikost. travnjake. buhaþ. ruževac. industrijska poljoprivreda traži namjenske hibridne kultivare i velike proizvodne cjeline kod kojih nema mjesta za zajednice koje se razvijaju uz manje. stvaraju nova staništa i atraktivni su dio dalmatinskih krajobraza. kelj. koja je kao dio Mediteranskog bazena kolijevka þovjeþanstva. Gotovo sve tradicijske sorte Dalmacije su u neravnopravnoj. Pitanje je hoüemo li ih znati prikladno koristiti. a još je gora situacija s industrijskim kulturama kao što su duhan. uz analizu stanja populacija pasmina i sorti te informiranje javnosti. voünjaka i oranica sve su ugroženiji i nestaju. izradu Crvenih knjiga te na unošenje promjena u zakonodavstvu i provedbu daljnjih potrebnih istraživanja. lucerka. vinograda. Intenzivna primjena pesticida koju traže moderne sorte i hibridi bitno smanjuje korovnu i ruderalnu floru. prezentaciju i popularizaciju poljoprivredne bioraznolikosti kroz radionice. meÿe. pašnjake i lokve. škuljevac. prvenstveno agronoma. 4 . jeþam. Elaborat o tradicijskom poljoprivrednom bilju i domaüim životinjama Dalmacije zajedno s pripadajuüom Bazom podataka. ali i neodgovornoj tržnoj utakmici s industrijskim sortama i hibridima. Program poticanja Zelenog poduzetništva unutar COAST projekta üe omoguüiti financijsku i struþnu tehniþku podršku projektima i poduzetniþkim idejama u sektorima ekološke poljoprivrede i uzgoja autohtonih sorti i pasmina povezano s razvojem eko i ruralnog turizma u Dalmaciji. þinkvatin. ne samo genetska osnova u poljoprivredi. gospodarski potencijal i element izvornih i prepoznatljivih proizvoda. Suradnjom znanstvenika raznih profila. lan i konoplja. mozaiþki rasporeÿene površine. brnistra. vrtova. Ipak. predavanja. Kako oþuvati domaüe kultivare kroz projekt COAST Možemo zakljuþiti da su domaüe sorte i pasmine te utjecaj þovjeka-poljodjelca na okoliš. stoþna mrkva. a još nismo sve ni upoznali! Lokalni tradicijski kultivari i staništa tradicionalnih maslinika. poljske putove. od kada i u kojem razdoblju u povijesti kultivirala. jer moderna. morac. lupina.

Sadašnje brojno stanje masline i ostalih voünih vrsta prikazuje Tablica 1. 1482. smokva.000 1. Naime odredbama imenovanih statuta bio je ozakonjen uzgoj masline. a treüi put u vinu».1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Maslina je najbrojnija voüna vrsta koja se uzgaja u podruþju Dalmacije. Maslina je glavna uljarica koja se koristi u dalmatinskoj kuhinji. Ona je bila vjerni pratilac ljudi na ovim prostorima od samog postanka þovjeka. demografskih i inih drugih dogaÿanja u ovom podruþju. a u podruþju hrvatskih otoka 93 % obitelji bavi se maslinarstvom. Maslinovo ulje koristi se u veüem 5 . a njihov pepeo sveüenik koristi za posipanje vjernika u obredu pepeljavanja uz izgovaranje rijeþi «Sjeti se þovjeþe da si prah i da üeš se u prah pretvoriti». rogaþ. Danas se na prostoru Dalmacije uzgaja oko 3.000 32. a isto tako maslina je bila jedna od glavnih odrednica gospodarskih. Ovaj obred se obavlja na blagdan Pepelnice. 1214. Brojnost drugih voünih vrsta u Dalmaciji je u stagnaciji ili opadanju.500. Korþulanski statut.500. o þemu govori naš književnik Vladimir Nazor koji kaže: «Vinograd moga oca ovjenþan je vijencem zlatnih maslina».000 Najvažnija voüna kultura u Dalmaciji je maslina.000 2. O gospodarskoj važnosti masline govori i þinjenica da se maslina spominje u statutima nekih primorskih gradova (Poljiþki statut. drugi put u maslininom ulju.250. Tablica 1. Kroz povijest uzgoja broj stabala je varirao u skladu s gospodarskim i društvenim kretanjima u danom razdoblju. a o njenoj gospodarskoj vrijednosti govori i þinjenica da se u podruþju hrvatske obale maslinarstvom bilo kao osnovnom ili dopunskom djelatnošüu bavi 45 % obitelji. a izmeÿu ostalog ima i svoju krajobraznu vrijednost.000 stabala masline s tendencijom porasta. a izmeÿu ostalih najvažniji je blagoslov maslinovih granþica na blagdan Cvjetnice koje se poslije blagoslova postavljaju u polja za uspješan urod u tekuüoj godini.1.1.000 100. trešnja. i drugi). prvi put u moru.000 30.200. Broj stabala voünih vrsta u Dalmaciji Voüna vrsta Maslina Smokva Bajam Rogaþ Trešnja Maraska Mandarina Šipak Naranþa ýetrun Nešpola Broj stabala 3. kulturnih.1 UVOD 1.. Važnost masline vidljiva je i u njenoj kompatibilnosti s turizmom.000 150. Blagoslovljene granþice masline spaljuju se slijedeüe godine. maraska.000 200.000 1.000 2. MASLINA 1. Druge voüne vrste (bajam.000. nešpola i šipak) ni danas niti kroz povijest uzgoja nisu u usporedbi s maslinom imali veüi ekonomski znaþaj za Dalmaciju.000 3. Duhovna vrijednost masline vidljiva je korištenju masline i maslinovog ulja u veüem broju crkvenih obreda. Pored gospodarske maslina u ovim prostorima ima svoju duhovnu vrijednost. a poznata je izreka dalmatinskih ribara koja kaže: «Riba pliva tri puta. agrumi. Povijest ovog kraja vezana je za maslinarstvo.

višnja i drugo) te vinova loza. Klima i oborine su klimatski elementi koji u znaþajnom utjeþu na proizvodnju masline u Dalmaciji. unutrašnjost Dalmacije i dolina Neretve. a najþešüe prekomorske zemlje.1. uslijed þega dolazi do negativnih posljedica po maslinu.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Uzgoj voünih kultura u Dalmaciji datira od najstarijih vremena. Dolaskom jugoslavenske vlasti u Dalmaciju maslinarstvo sustavno nazaduje kao i sve ostale poljoprivredne kulture. 6 . Škrta polja i tereni sa zemljištima boljeg boniteta koristili su se za proizvodnju žitarica.1. 1. a razlike su u sortnom sastavu pojedine podregije. Piramatovci i Graþac kod Skradina. a meÿu najznaþajnijima je kod podjele Svete potvrde. a najbolje su saþuvane one u Mulinama na otoku Ugljanu. Sveüeniþkog reÿenja i Bolesniþkog pomazanja. šipak. rujna 1565. rogaþ. Na osnovi klimatskih i pedoloških karakteristika Dalmacija je podijeljena u pet voüarsko-maslinarskih podregija: sjeverna. a rezultat toga je masovno iseljavanje stanovništva iz sela u grad ili iz Dalmacije u druge.) je braþkom knezu Frani Dandoli uputio dukal (duždevo pismo). Naime poveüana koliþina oborina potrebna je u ljetnom razdoblju. Maslina se uzgaja u svih pet podregija. 1. U ovom pismu izmeÿu ostalog se nalaže knezu da svu neobraÿenu zemlju na otoku dodijeli razumnim težacima koji se obvežu posaditi masline i divlje masline prenavrnuti. Najnovijim arheološkim iskopinama u podruþju naselja Vranjic pored Splita otkrivena je koštica masline koja je analizirana metodom karbonske analize (pomoüu radioaktivnog ugljika C14). Na nagnutim terenima i terasama pored masline uzgajalo se i drugo voüe (smokva. pa je za sigurne prinose potrebno organizirati natapanje.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Dalmacija ima povoljne klimatske uvjete za uzgoj masline. godine prije Krista te se time ruši teorija o tome da su maslinu u Dalmaciju donijeli stari Grci. Svaka od imenovanih podregija odlikuje se odreÿenim klimatskim karakteristikama koje su uvjetovale vrstu voüarske proizvodnje. srednja i južna Dalmacija. a prvenstveno za pšenicu. a pretpostavlja se kako Hrvati kao nomadski i ratniþki narod nisu poznavali niti cijenili kulturu masline.broju crkvenih obreda. Krajem osamnaestog stoljeüa u podruþju Dalmacije uzgaja se nepoznat broj stabala masline. Najviše je prouþena povijest masline koju su prema nekim istraživaþima u naše prostore donijeli stari Grci prilikom kolonizacije Dalmacije. (27. Doseljavanjem Hrvata u ove prostore o maslini se veoma malo zna. Bijaüi kod Solina. Zanimljivo je kako se maslina u šesnaestom stoljeüu nije uzgajala u podruþju otoka Braþa veü se maslinovo ulje uvozilo iz podruþja Puglije-Italija. Uspostavom samostalne hrvatske mijenja se agrarna politika te se maslinarstvo smatra strateškom odrednicom poljoprivrede i poklanja mu se zaslužena pažnja. Najviše saþuvanih arheoloških nalaza o uzgoju masline u Dalmaciji potjeþe iz doba Rimskog carstva. Iz ovog razdoblja saþuvani su pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda koji su se nazivali «vila rustica». a neki autori navode þak 20-30 milijuna stabala. O ovome nam svjedoþi izvješüe mletaþkog senatora Ivana Krstitelja Giustiniania koje datira iz sredine XV stoljeüa. Rezultat ovoga je poveüanje površina pod maslinom i obnova starih i zapuštenih maslinika. Bosna i Hercegovina. Mogorjelu kod ýapljine. a tada u ovom podruþju pada najmanje kiše. Od okolišnih uvjeta treba istaknuti oborine kao važan element proizvodnje masline kojih u podruþju Dalmacije ima dovoljno ali nisu pravilno rasporeÿene. Ovom analizom je utvrÿena da ova koštica datira iz vremena od oko 2880. Nešto više o maslini imamo tek iz razdoblja feudalizma kada je uzgoj masline kao i ostalih poljoprivrednih kultura bio reguliran odnosom veleposjednik-kmet. Ovome podatku treba pristupiti veoma oprezno jer nije znanstveno utemeljen. Na osnovu ovog izvješüa mletaþki dužd Jeronim Priolus. Naime poznato je da su površine za proizvodnju bile ograniþene.

Sitnjaka velika. Paštrica. Murgulja. Divljaka. Velika lastovka.2. Brindiüanka. Šljivaþa. Zuzorka.1. Grozdaþa. Buharica. Karbunþela. Oblica. Crnica. Oštrica.2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 1. Jeruzalemka. Puljka. Krvavica. Lituša. Napomena: Boldom su otisnute sorte koje su detaljnije obraÿene 7 . Lastovka. Kalamata. Uljarica.1 Pregledni popis kultura i kultivara: Tradicijski kultivari masline u Dalmaciji: Bjelica. Dužica. Pujizica. Mezanica. Žabarka. Drobnica. Piculja. Levantinka. Lumbardeška. Sitnica. ýesvinka. Dubravka. Sitnica. Kamasa. Želudarica. Krivulja. Mezanica šipanska. Kosmaþa.

poluotok Pelješac 70-80 %. U starim maslinicima bila je jedina sorta u uzgoju. otok Krk-Debeljuša ili Lušinjka. Prema prof. Uzgaja se u svim podregijama uzgoja. Torkula debela ili Debela. Knina i Imotskog-Orkula. otok Lopud oko 95 %. Benkovca.2 Pregled najznaþajnijih kultivara Dalmacije: 1. Splita i Šibenika-Maslina ili Maslina obiþna ili Maslina domaüa. otok Braþ i podruþje Makarske oko 95 %. podruþje Metkoviüa oko 90 % i u unutrašnjosti 8 .Naša. Pitoma maslina sorta: Oblica PODRIJETLO Podrijetlo Oblice nije u potpunosti razjašnjeno. podruþje Cavtata oko 80 %. podruþje Stona-Makura ili Mekura. Raba. Iža. U Hrvatskoj postoji 711 matiþnih stabala ove sorte u šesnaest rasadnika. Preko i Biograd oko 60 %. podruþje Mljeta. podruþje Braþa.2. Zadra. u mjestu Postire-Braþka. Ona se smatra domaüom-autohtonom sortom masline jer je u veüoj mjeri proširena samo u našem uzgojnom podruþju. Klisa. otoci Hvar i Vis oko 90 % te podruþje Vala Luke oko 35 %. podruþje Brijesta-Sorbulaþa. Miljkoviüu Oblica se u našem prostoru uzgaja više od 2000 godina. podruþje Krka i Crikvenice-Torkuljica. Kroz prošlost obiþno se sadila po rubovima polja kao vijenac o þemu je pisao i naš poznati književnik Vladimir Nazor «Vinograd moga oca ovjenþan je vijencem zelenih maslina». okolica Bara u Crnoj Gori-Krupnica trka. podruþje Istre-Debela maslina. Brusja. Trogira. otok Braþ i podruþje Benkovca-Velika. communis. Murtera. Hvara i Makarske. Makarska i Puþišüa-Našinka. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Pored ovog sorta se þuva u Svjetskoj kolekciji genofonda masline «Alameda del Obispo» pri Sveuþilištu u Cordobi. podruþje Makarske.1. Postira. Španjolska te u svjetskoj kolekciji genofonda masline Instituta u Sfaksu. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. Podruþje Boke Kotorske–Lumbardeška ili Grumaþa. Makarske. Stona i Slanoga-Trgonja ili Trgulja. Šibenik 75-90 %.2. SINONIMI U podruþju Cavtata i Mihaniüa-Balunjaþa. Igrana. Upotrebom molekularnih biljega baziranih na DNA utvrÿeno je da je Oblica veoma srodna sa sortom Chetoui koja se uzgaja u Tunisu. godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech». a njena zastupljenost u starim nasadima je slijedeüa: Podruþje Zadra oko 20 %. podruþje Igrana. podruþje Kune-Orbulaþa. Kao ishodni materijal þuva se u dva kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik). podruþje Šibenika. Skradina.1 OBLICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Biograda. Od 2007. RASPROSTRANJENJE Ovo je naša najrasprostranjenija sorta masline. podruþje Splita oko 98 %.2. Podgore i Puþišüa-Krupnica. Tunis. otok Korþula 80 %. Preka. podruþje Šibenika. Paga. Kaštela. Prema struþnoj literaturi preporuþa se kao vodeüa sorta za proizvodne nasade. a donesena je iz Izraela dok je prve opise ove sorte dao starorimski putopisac Collumela. Splita. Dubrovaþko primorje 60-75 %. podruþje Janjine-Srkulaþa. Maroko. podruþje Skradina-Sladunica. polutok Pelješac i otok Korþula-Orgula ili Orbula. podruþje Budve u Crnoj Gori-Puljka ili Puljiška. Podgore.

Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. Prosjeþna dužina cvjetne rese je oko 3. Osim u Hrvatskoj Oblica se uzgaja još u Kaliforniji gdje se je donijeli naši iseljenici. Nadalje treba zapoþeti rad na klonskoj selekciji ove sorte. Drobnica.5 do 14. Deblo je srednje razvijeno. godine uvezena u Japan iz Kalifornije. List: Oblica razvija veoma veliki broj listova. Ascolana Tenera.Dalmacije 60-90 %. 9 . Plod: Plod Oblice je okruglastog oblika prosjeþne mase oko 5 grama. Više od polovine proizvedenog sadnog materijala masline u RH je sorta Oblica. mladi izbojci su uspravnog rasta s dugim internodijima. a može se preraÿivati u ulje. List je eliptiþnog oblika s valovitom površinom. Lastovka i Levantinka. Dobri oprašivaþi za Oblicu su sorte Picholine. U vrijeme suše Oblica spiralno uvija listove radi smanjivanja gubitka vode transpiracijom. prirodno stvara krošnju okruglog oblika-tipa kišobrana.5 cm i njoj se može naüi od 10 do 35 cvjetova koji imaju blijedo-žuükastu boju u doba pred otvaranje. Radi svije krupnoüe ova sorta se može koristit za zeleno i crno konzerviranje.5 grama. Listovi Oblice su u kategoriji srednje krupnih listova. Naime Oblica dobro uspijeva i na lošijim. Listovi su izrazito sivo-maslinaste boje. Razlog ovako velike raširenosti ove sorte je njena adaptabilnost. tamnosive boje s obilnom korom na površini koja se lako ljušti. Cvat: Cvat ili resa razvija se od ožujka do svibnja mjeseca. Sadržaj ulja u plodu varira od 18-21 % u zavisnosti od uzgojnog podruþja i uvjeta uzgoja. Veliki nedostatak Oblice je neredovita rodnost. dobro je otporna na jake udare vjetra. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Oblica razvija srednje bujno stablo. skeletnim i plitkim tlima. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se poveüani interes za podizanja nasada masline s Oblicom kao glavnom sortom u nasadu. Nedostatci: Oblica je stranooplodna sorta masline te su za uspješan rod u maslinike pored Oblice treba saditi i sorte oprašivaþe. Masa ploda varira u rasponu od 2. Razvija grane koje rastu pod kosim kutom. Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Pored ostalog. zatim u Crnoj Gori. U buduünosti bi trebalo raditi na razvoju proizvodnje sortnog maslinovog ulja sa zaštitom izvornosti i geografskog podrijetla te na planu oplemenjivanja ove sorte s ciljem dobivanja kultivara otpornijih na niske temperature. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Oblica je gospodarski veoma vrijedna sorta masline bilo za konzerviranje ili za proizvodnju ulja. Posebno je interesantno za Oblicu da je 1908. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Oblica je sorta s dobrom perspektivom. Oblica ima i dobru otpornost na hladnoüu radi þega se preporuþa za uzgoj u unutrašnjosti Dalmacije i u hladnijim podruþjima otoka i obale. a u skoroj buduünosti bi trebalo napraviti reprodukciju postojeüih domaüih kolekcija radi oþuvanja izvorne sorte.

10 .

Od 2007. Pitoma maslina sorta: Lastovka PODRIJETLO Lastovka je autohtona sorta masline koja vodi porijeklo s otoka Korþule gdje je i najviše proširen uzgoj ove sorte. Tunis. otoka Mljeta i Šipana. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Maroko. Lastovka je sorta namijenjena za proizvodnju ulja. Nadalje u Hrvatskoj je registrirano 269 matiþnih stabala ove sorte u osam matiþnih nasada. Šolti. Postoji više teorija o porijeklu Lastovke. 11 . Dubrovaþkom primorju i Konavlima.2. Španjolska te u svjetskoj kolekciji genofonda masline Instituta u Sfaksu. Areal rasprostranjena ograniþen je na podruþju južno od Trogira. otocima Braþu. Prema struþnoj literaturi preporuþa se kao vodeüa sorta za proizvodne nasade. RASPROSTRANJENJE Uzgoj Lastovke ograniþen je na podruþje južne i srednje Dalmacije. Iako ime sorte asocira na otok Lastovo znakovito je da se ova sorta uopüe ne uzgaja na otoku Lastovu. Pored Korþule Lastovka je proširena u uzgoju na podruþju poluotoka Pelješca. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. communis. Prema vlastitom istraživanju najstarija stabla ove sorte mogu se procijeniti na starost od 250-300 godina. a posebno u podruþju mjesta Vela Luka gdje predstavlja þak 80 % od ukupnog broja stabala masline. Makarskom primorju i podruþju Kaštela.1. a najsjevernija toþka uzgoja je podruþje mjesta Otriü kod Vrgorca gdje ima jedna manja populacija sorte Lastovke.2. Kao ishodni materijal þuva se u dva kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik). agronomskoj i biološkoj vrijednosti ove sorte.2 LASTOVKA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Poveüani interes za sadnjom ove sorte vidljiv je posljednjih dvadesetak godina zahvaljujuüi spoznajama o gospodarskoj. Ime Lastovka dobila je po izgledu granþice i ploda koji podsjeüaju na krila lastavice. Pored uzgoja u Hrvatskoj. godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech». Hvaru. SINONIMI Lastovka nema sinonima. Najveüa populacija ove sorte je u podruþju otoka Korþule. Lastovka se u znaþajnom broju uzgaja i na podruþju Crne Gore. Pored ovog sorta se þuva u Svjetskoj kolekciji genofonda masline «Alameda del Obispo» pri Sveuþilištu u Cordobi. Prema broju matiþnih stabala ova sorta je na drugom mjestu odmah poslije Oblice. a jedna od njih je da je ona prirodni križanac izmeÿu sorta Oblice i Drobnice dok druga teorija kaže da je ona prirodni križanac izmeÿu neke pitome i divlje masline radi þega se ova sorta naziva i pitomi olivaster.

Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. a u jednoj resi ima od 20-25 cvjetova. Nadalje bilo bi potrebno poraditi na ozdravljenju ove sorte od napada raka masline te stvoriti bazni matiþni materijal koji je osloboÿen od virusa i viroida. Plod je srednje krupan. Nedostatci: Lastovka je veoma osjetljiva na niske temperature te zbog toga ima ograniþen areal rasprostranjenja. Plod je intenzivno zelene boje. U agronomskom smislu trebalo bi usmjeriti istraživanja na selekciju s ciljem dobivanja genotipova otpornijih i rak masline. radi þega je pogodna za podruþja gdje nije moguüe organizirati natapanje. radi þega ima redovitu i obilnu rodnost. a neki ga autori nazivaju baþvastim plodom. Obod lista je ravan kao i sami list. a mladi izbojci su uspravnog i bujnog rasta s kratkim internodijima radi þega ovi izgledaju veoma gusto. Ulje je izrazito zelene boje i gorkastog okusa. U prirodnim formama Lastovka ima kratko i veoma raþvasto deblo. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Lastovka je sorta s dobrom perspektivom. Cvat: Lastovka cvjeta u treüoj dekadi mjeseca svibnja u zavisnosti od uzgojnog podruþja. Prema meÿunarodnoj klasifikaciji. kopljastog izgleda. a razlog tome je u velikom sadržaju klorofila u plodu osobito ako se beru nezreli plodovi. Veoma važno je istaknuti da je ova sorta izuzetno otporna na dugotrajnu sušu.5 grama. Plod: Plod Lastovke je eliptiþno izdužen. List: List Lastovke je malen i tamnozelene boje. Drobnica i Oblica koje se pokazalo veoma kvalitetnim. Nadalje treba izraditi planove za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla ulja od ove sorte s razliþitih uzgojnih podruþja. Sadržaj ulja u plodu kreüe se oko 24 % te se ova sorta smatra najuljevitijom domaüom sortom masline. Prednosti: Ova sorta ima veliki postotak hermafroditnih cvjetova. Kut grananja je oštar. Otporna je na napad maslinine muhe i paunovog oka. takoÿer veoma je osjetljiva na napad raka masline. 12 . poprima blijedozelenu boju koja u konaþnici prelazi u crnu. a što je bliže puna zrioba. a þime bi se stvorili uvjeti za poticanje veüeg korištenja sorte u proizvodnji te stvaranje genotipova otpornijih na rak masline. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Lastovka je gospodarski veoma vrijedna sorta masline iskljuþivo za proizvodnju ulja. ali bi trebalo ubrzati rad na selekciji i oplemenjivanju putem istraživanja njenog podrijetla putem DNA biljega. U proizvodnji sadnog materijala sadnice ove sorte sudjeluju s oko 15 %.BIOLOŠKI OPIS Stablo: Lastovka razvija srednje bujno stablo s piramidalnom krošnjom koja je posljedica uspravnog rasta grana.0 g. Lastovka ima sitni list. Cvate obilno. a ako je manji rod plod može postiüi masu od oko 5. prosjeþne mase oko 3. U iduüem razdoblju bi trebalo raditi na proizvodnji sortnog maslinovog ulja sorte Lastovka te na kupažiranom maslinovom ulju sorta Lastovka. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se poveüani interes za podizanja nasada masline sa sortom Lastovka.

13 .

svjetlo-zelene boje u poþetku zrenja koja postupno prelazi u žuto zelenu da bi u fazi pune zrelosti dobio ljubiþastu boju kožice ploda. Od 2007. List je kopljast. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. Mihaniüi. Trstenik. Vrtušnica (Vela Luka i Blato na Korþuli). Vrtunšþica. Potomje. Danas u Hrvatskoj ima 15 matiþnih stabala ove sorte u tri registrirana rasadnika. Konavala. Maroko. Sorta je osjetljiva na niske temperature radi þega je uzgoj ograniþen na južnu Dalmaciju.2. List: Bjelica stvara veliku koliþinu listova na izbojcima. godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech». Ova sorta ima 14 . a ne uvija se po dužini. Ston). poluotoku Pelješca. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija bujna stabla s malim kutom grananja radi þega stvara kuglastu krošnju. Pitoma maslina sorta: Bjelica PODRIJETLO Bjelica je autohtona sorta južne Dalmacije. godine u mjestu Slano gdje je zauzimala oko 1/3 od ukupnog broja stabala. Bjelica stvara mali panj. Kuna. Bjelica se smatra jednom od najstarijih maslina južne Dalmacije. Ova sorta ima dobar postotak samooplodnih cvjetova. Bijela maslina (Karlobag) i Žutica (Crnogorsko primorje. a prvi put se spominje prilikom popisu stabala maslina 1842. Naime na mjestu izbijanja grana i granþica stvaraju se udubljenja-rupe u deblu i osnovnim granama radi þega je ovu sortu lako prepoznati od drugih. Prema Bakariüu. Plod: Plod Bjelice je eliptiþnog oblika. Krvavica (Janjina). Kada puše vjetar lišüe se njiše i stvara privid bijele boje lista. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Koloþepa i Korþule. þvrsto i veoma bujno s izraženom ornamentikom. dug i uzak.3 BJELICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Deblo je visoko. a u jednom cvatu ima oko 9 cvjetova. Mesnica (Brseþine). (1951) ova sorta se uzgaja i u podvelebitskom primorju. (2002) ova sorta zauzima oko 18 % fonda stabala u podruþju Dubrovaþkog primorja.2. communis. Janjina. List je sivo maslinaste boje s lica dok je sivo bjeliþast s naliþja lista. RASPROSTRANJENJE Najviše je raširena u podruþju Dubrovaþkog primorja. Trpanj. Prema struþnoj literaturi preporuþa se za komercijalni uzgoj ali samo u južnim podruþjima. Koloþep). Elafitskih otoka. Ime Mesnica dobila je radi velike zastupljenosti mesa ploda u odnosu na košticu dok je ime Žutica dobila zbog blijedožute boje nedozrelog ploda. SINONIMI ýesvinka (Janjina).1. Podrijetlo ove sorte nije razjašnjeno. List je po cijeloj dužini ravan i po obodu. Metkoviü. a u zavisnosti od uzgojnog podruþja. Cvat: Bjelica cvjeta u drugoj polovini svibnja. Pored uzgoja u Hrvatskoj ovo je vodeüa sorta masline u Crnoj Gori. Prema Zecu. a ime je dobila po bjelkastoj boji naliþja lista. Paštrica (Orebiü. Cvjetovi su smješteni u cvat þija je prosjeþna dužina oko 18 mm. Kao ishodni materijal þuva se u dva kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik).

Iako stvara veliki broj guka na deblu i panju ova sorta se slabo i sporo regenerira poslije obnove radi þega i danas imamo veoma starih stabala ove sorte. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Bjelica je sorta s dobrom perspektivom za ograniþeni areal uzgoja (južnu Dalmaciju).000 novih sadnica masline sorte Bjelica što može u znaþajnom pomoüi oþuvanju ove sorte. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND Brojno stanje ove sorte je u stagnaciji. prosjeþna masa ploda je oko 3.0 grama.5 % i ulje je dobre kvalitete. nadalje osjetljiva je napad paunovog oka i sklona je alternativnoj rodnosti. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Bjelica je gospodarski veoma vrijedna sorta iskljuþivo za proizvodnju ulja. Prednosti: Otporna je na rak masline.5 grama. a koštica je prosjeþne mase 0. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. U buduünosti bi trebalo raditi na razvoju proizvodnje sortnog maslinovog ulja sa zaštitom izvornosti i geografskog podrijetla te na planu oplemenjivanja ove sorte s ciljem dobivanja klonova otpornijih na niske temperature. 15 . Nedostatci: Bjelica je osjetljiva na niske temperature radi þega je ograniþen areal uzgoja.sitne plodove. Nadalje potrebno je poraditi na istraživanju tržišta sortnog maslinovog ulja ove sorte te izraditi planove za kvalitetniju marketinšku obradu ulja ove sorte. Sadržaj ulja u plodu 24. U buduünosti bi trebalo obaviti reprodukciju postojeüih kolekcija te poraditi na programima ozdravljenja ove sorte od virusa i viroida s ciljem dobivanja sadnog materijala kategorije osnovni. Godišnje se proizvodi oko 10.

Kalamata ili Murgaþa (Crna Gora) i Barkinja (Crna Gora). Krivaja (Šipan). Šipan. Talijanka (Makarska. Pored uzgoja u Hrvatskoj. pokrajina Puglia gdje se naziva Oliva di Cerignola (Bakariü. Samorest (Blato).4 DUŽICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var.2. Mašjun ili Muška maslina(Korþula. 2002). SINONIMI Barakokula (Lumbarda. Ime Dužica je dobila po dugaþkom plodu koji je najduži od svih domaüih sorta masline.0 grama koja radi þega se plodovi mogu konzervirati. plod podsjeüa na plod šljive. Španjolka (Zadar). Ladrunka (Sali).01 % od ukupnog broja stabala masline. Lastovka velika (Makarska. dugi i kopljastog izgleda. Mljet). (2002) ova sorta je u Dubrovaþkom primorju zastupljena s oko 0. Plod ima zelenkastu boju u poþetku zrenja koja postupno prelazi u crvenkasto-ljubiþasti da bi u fazi pune zrelosti bila crveno-vinske boje. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. Pelješac). Prema Bakariüu. Talijanka (Sutivan. Korþula). 16 . Makarska). Dužica se u manjoj mjeri uzgaja i u podruþju Crne Gore. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Dužica razvija srednje bujna stabla.0 mm i na njoj prosjeþno ima oko 22 cvjeta. Duška (Murter). cvjeta krajem svibnja i poþetkom lipnja u zavisnosti od uzgojnog podruþja. Starigrad). Lastovka (Cavtat. RASPROSTRANJENJE Uzgaja se na cijelom uzgojnom podruþju Hrvatske ali u malim koliþinama. Naziv Velika Lastovka dobila je po obliku i boji lista koji u velikom podsjeüa na list Velike Lastovke. U evidenciji Zavoda za sjemenarstvo i rasadniþarstvo evidentirano je samo jedno matiþno stablo ove sorte u RH. Kaprijeska (Braþ). Oblikom. Prema meÿunarodnoj klasifikaciji list Dužice svrstan je u kategoriju velikih listova. Mihaniüi). Uzgoj je ograniþen uglavnom na okuünice i vrtove i to jedno ili dva stabla. Plod: Plod je duguljast blago uvijen prema vrhu. srednje visokog debla i kuglaste krošnje. Pitoma maslina sorta: Dužica PODRIJETLO Ova sorta je od oko 250 godina ranije uvezena iz Italije. Vrisnik). Razvija veliki broj dugih izbojaka koji se lako savijaju prema tlu te ima pendulasti izgled. Lopud. Orgula (Žuljan). Španjolica (Zadar. List: Ima srednje veliki broj listova koji su blijedo–zelene boje. Sadržaj ulja u plodu je mali. Kao ishodni materijal þuva kolekcijskim nasadima (Stanica za južne kulture Dubrovnik i Instituta za jadranske kulture u Splitu). Braþ).2. Kut grananja je dosta oštar.1. Listovi se ponekad uzdužno savijaju prema licu lista. Žman. Prosjeþna dužina cvata je oko 30. Prosjeþna masa plod je oko 9. a u Italiju je uvezena iz Španjolske gdje joj je ime Grossa di Spagna. Mudara (Konavle). a ulje je slabije kvalitete. communis. Zaton. Cvat: Cvat se razvija od ožujka do svibnja mjeseca. Sali. Brusje. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Koloþep. Krfkinja (Reževiü). Puljiška ili Puljizica (Hvar. Ovo je djelomiþno samooplodna sorta masline.

a mogla bi se koristiti i u programima oplemenjivanja s ciljem dobivanja genotipova krupnijeg ploda. Struþna ocjena o ugroženosti: ugrožena. 17 . Naime prema Zecu. Ima veoma krupan plod i þvrstu kožicu te je pogodna za manipulaciju tijekom procesa konzerviranja.Nedostatci: Ovo je djelomiþno samooplodna sorta i za dobar rod potrebni su joj oprašivaþi (Drobnica. Dužica je osjetljiva na napad paunovog oka i raka masline. I na kraju je potrebno obaviti molekularnu identifikaciju radi potvrde teorije o njenom talijanskom odnosno španjolskom podrijetlu. (1951) ova sorta je bila zastupljena s oko 5 % u ukupnom broju stabala. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Dužica je gospodarski veoma vrijedna stolna sorta masline. U dobrim agrotehniþkim uvjetima ova sorta bi bila veoma dobro iskorištena. Uljarica). Bilo bi potrebno analizirati proizvodni prostor za uzgoj ove sorte te izraditi planove za komercijalne nasade u odgovarajuüim agrotehniþkim uvjetima. Proizvodnja sadnica je veoma niska (svega nekoliko sadnica godišnje). a ima i slabu otpornost na sušu. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi blago opadanje broja stabala ove sorte. U nasadima gdje nema oprašivaþa slabo i neredovito raÿa. Prednosti: Dužica je veoma otporna na napad maslinine mušice i maslininog moljca što je svrstava u veoma kvalitetne stolne sorte masline. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Dužicu je potrebno staviti u nacionalnu kolekciju genofonda masline te obaviti njeno agronomsko. biološko i gospodarsko vrednovanje. Levantinka.

18 .

Prednosti: Kasna cvatnja. Ova sorta raÿa u grozdovima.2. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujno stablo. Trpanj i Trpanjska Duba dok su veoma rijetka stabla naÿena zapadno od Orebiüa. Kao ishodni materijal þuva se u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split i to samo jedan primjerak. SINONIMI Pastrica. Bjelica i ýesvinka SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Razvija krošnju u obliku kugle koja se može jednostavno oblikovati. Grozdanka. Deblo je uspravno i srednje visoko. uzak i kopljast. cvatnja Paštrice poþinje krajem svibnja i u prvoj polovini lipnja. stiskati). koja je nastala na podruþju poluotoka Pelješca. Janjina. Najveüe populacije Paštrice nalaze se oko naselja Brijesta.0 g ljubiþasto crne boje. otporna na rak. paunovo oko. velikim dijelom samooplodna sorta. Grozdaþa. a ovo ima veze sa sadržajem tanina u zelenim plodovima radi þega ulje ove sorte malo steže nepce prilikom konzumiranja. koje se pod teretom ploda savija pa cijelo stablo ima viseüi izgled.5 % i ulje je dobre kvalitete. a što može biti i jedan od razloga njenog sinonima «Grozdaþa». STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se poveüani interes za podizanja nasada masline sa sortom Paštricom u podruþju Pelješca (15 ha udruga branitelja Ston). (2005) Paštrica þini oko 15 % fonda stabala maslina poluotoka Pelješca.2. 19 . Prema Bakariüu. svjetlo-zelene boje lica i sivo-zelenog naliþja lista. Ime joj potjeþe od talijanske rijeþi «astrigente» (stezati. Pitoma maslina sorta: Paštrica PODRIJETLO Ovo je vjerojatno najstarija domaüa sorta masline. Nedostatci: Paštrica ima dugo razdoblje od zametanja do zriobe ploda (200-210 dana) pa se þesto beru i zeleni plodovi. Cvat je prosjeþne dužine oko 27 mm.1. rodnost velika. sklonost alternativnoj rodnosti. niske temperature i sušu. Paštrica ima dobar postotak samooplodnih cvjetova. Plod: Razvoja plod okruglastog oblika. List je dugaþak. prosjeþne mase 3. Grozdenjaþa. List: Ima srednje veliki broj listova koji su na dugim i tankim izbojcima. Oskorušno. Ston. RASPROSTRANJENJE Ova sorta raširena je samo na podruþju poluotoka Pelješca i to veüim dijelom na njegovoj sjevernoj strani. Drugi moguüi korijen imena Paštrica veže se za izraz «paštriti» koji se ranije koristio u podruþju Pelješca. Cvat: Cvat se razvija od ožujka do svibnja. Struþna ocjena o ugroženosti: ugrožena. a u jednoj resi ima prosjeþno oko 16 cvjetova.5 PAŠTRICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. a oznaþavao je crvenkasto-ljubiþastu boju koja se javlja na plodu ove sorte u doba promjene boje kod zrenja. communis. Sadržaj uljanu plodu kreüe se oko 19.

2. Najveüa populacija ove sorte je u podruþju otoka Šolte. U buduünosti bi trebalo izraditi planove za poticanje veüeg korištenja sorte u proizvodnji i oplemenjivanje. Poveüani interes za sadnjom ove sorte vidljiv je posljednjih dvadesetak godina zahvaljujuüi spoznajama o gospodarskoj.6 LEVANTINKA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Naime ova sorta ima veliki postotak samooplodnje.GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Paštrica je gospodarski veoma vrijedna sorta masline radi dobrog sadržaja ulja u plodu. radi þega Levantinka redovito i obilno raÿa. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Tunis. Potrebno je ovu sortu postaviti u banke gena na više lokacija i zapoþeti s komercijalnom proizvodnjom sadnog materijala. Ime Levantinka podsjeüa na njeno podrijetlo «Levant» kako se nekada nazivalo podruþje Grþke. Prema struþnoj literaturi preporuþa se kao vodeüa sorta za proizvodne nasade na podruþjima s tlima boljeg boniteta te na terenima gdje je moguüe natapanje. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. Pitoma maslina sorta: Levantinka PODRIJETLO Podrijetlo Levantinke nije razjašnjeno. Ovaj drugi naþin razmnožavanja rezultirao je postojanjem veüeg broja klonova ove sorte koje bi trebalo ocijeniti s agronomskog. godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech». Od 2007. Pored ovog sorta se þuva u Svjetskoj kolekciji genofonda masline «Alameda del Obispo» pri Sveuþilištu u Cordobi. dobre otpornosti na biljne bolesti i štetnike te visokog stupnja samooplodnje i velike produkcije polena dobre klijavosti. Šoltanka. Španjolska te u svjetskoj kolekciji genofonda masline Instituta u Sfaksu. a smatra se domaüom sortom masline. SINONIMI Levantinka. RASPROSTRANJENJE Uzgoj Levantinke ograniþen je na podruþje južne i srednje Dalmacije. Kao ishodni materijal þuva se u dva kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik). PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Paštrica je sorta s dobrom perspektivom s tim da treba ubrzati rad na selekciji. biološkog i gospodarskog aspekta. Prema broju matiþnih stabala ova sorta je na treüem mjestu iza Oblice i Lastovke. Nadalje u Hrvatskoj je registrirano 179 matiþnih stabala ove sorte u šest matiþnih nasada. communis. Naime ova sorta se tijekom povijesti razmnožavala gukama (vegetativno) ili þesto puta sjemenom (generativno).2. agronomskoj i biološkoj vrijednosti ove sorte. Maroko. Nadalje potrebno je provesti istraživanja tržišta za prihvat sortnog maslinovog ulja ove sorte. 1. 20 .

ima veliki postotak autofertilnosti te joj za uzgoj nisu potrebni oprašivaþi. Ima slabu sposobnost rizogeneze. a krošnja je kuglasta. Cvat: Levantinka razvija cvat od ožujka do svibnja. Srednje je otporna na napad maslinine muhe. Izbojci su veoma bujni s dugim internodijima. Cvatnja se odvija od sredine do kraja mjeseca svibnja. širok i dugaþak. Sadržaj ulja u plodu kreüe se oko 20 %. Obod lista je blago nazubljen. Cvat je dugaþak u prosjeku 25 mm s prosjeþno 20 cvjetova u cvatu. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. 21 . Pred poþetak zriobe plod je zelene boje koja postupno prelazi u crveno-ljubiþasti i na kraju je crne boje.5 grama. a udio hermafroditnih cvjetova je dosta velik. U agronomskom smislu trebalo bi usmjeriti istraživanja na oplemenjivanje ove sorte putem križanja s ciljem dobivanja ploda þvršüe konzistencije koji bi se mogao koristit za konzerviranje. Plod: Plod je srednje krupan. Nadalje treba izraditi planove za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla ulja od ove sorte s razliþitih uzgojnih podruþja.BIOLOŠKI OPIS Stablo: Levantinka razvija veoma bujno stablo. Srednje je osjetljiva na napad raka masline i paunovo oko. U iduüem razdoblju bi trebalo raditi na proizvodnji sortnog maslinovog ulja kupažiranom maslinovom ulju þiji bi glavni sastojak bilo ulje Levantinke. eliptiþno izdužen i blago uvijen prema vrhu. List: List Levantinke je velik. Po dužini je blago uvijen. Ova sorta raÿa u grozdovima. Prosjeþna masa ploda je oko 4. Deblo je visoko i glatko. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Levantinka je gospodarski veoma vrijedna sorta masline namijenjena iskljuþivo za proizvodnju ulja. a ulje je dobre kvalitete. Proizvodnja sadnog materijala bilježi stalni rast. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Levantinka je sorta s dobrom perspektivom. Cvatnja je obilna. Nedostatci: Levantinka je veoma osjetljiva na sušu te za njen uzgoj treba birati tla dubljeg profila ili osigurati natapanje. Prednosti: Levantinka redovito i obilno raÿa. S lica je tamnozelene boje dok je s naliþja blago bjelkaste boje. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se poveüani interes za podizanja nasada masline sa sortom Levantinkom. Kora grana je glatka. a u buduüem razdoblju trebalo bi pronalazit nove metode umnažanja ove sorte. a u jednom grozu ima izmeÿu tri i pet plodova.

22 .

Rab). Žutka (Tisno. prosjeþne dužine 12 mm s prosjeþno 12 cvjetova u cvatu. Zadar. Ciculja (Krk i Pag). Cvat: Drobnica razvija cvjetove od ožujka do svibnja. Perišiüeva mastrinka (Kaštela). Piculja (Krk. Najveüi uzgojni centri su otok Korþula i Zadarsko podruþje. Dubrovnik). Šibenik. Ova sorta je redoviti pratilac sorte Oblice. List: Razvija kratke. Drobnjaþa (Zadar. Senj.7 DROBNICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Pitoma maslina sorta: Drobnica PODRIJETLO Drobnica je autohtona hrvatska sorta masline. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija veoma snažna stabla s velikim deblom. Naša maslina ili Domaüa ili Modrulja (Krk). a listovi rijetki. Ime je dobila po plodu koji je sitan. Kaštel Lukšiü). s dobro izraženim pikantnim okusom i finom gorþinom. Trpanj. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu.5 grama. Izbojci su dugaþke. u podruþju Zadra sa 70 % te u podruþju Korþule s oko 10 % . Knin). Preko).2. 23 . Deblo je veoma visoko. Crikvenica. Drobnica ima uspravan rast.1. Preko. Sitnica (Zadar. Mastrinka (Braþ i Kaštela). Ulje je izuzetno dobre kvalitete. communis. uske i na vrhu zaoštrene listove. Listovi su veoma þvrsti zagasito zelene boje lica dok je naliþje svjetlo-zelenkaste boje. Senj. Rab. Korþula. Plod ima tanku kožicu koja se teško odvaja od mesa ploda. prosjeþne mase oko 2. godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech».2. Na podruþju otoka Korþule postoje veoma stara stabla i smatra se najstarijom sortom masline u ovim prostorima. Maroko. SINONIMI Drobnica (Benkovac. Rab. a s cvatnjom poþinje krajem svibnja i poþetkom lipnja mjeseca. Nadalje u Hrvatskoj je registrirano 43 matiþna stabla ove sorte. O njenoj rasprostranjenosti govori Zec (1951) te navodi kako je ova sorta u podruþju Raba zastupljena sa 60 % . Benkovac. Orkulica (Primošten). Biograd). Jadrnjaþa i Uljarica (Iž). Cvatna resa je kratka. Biograd. Drobinka (Krk. Krk. RASPROSTRANJENJE Uzgaja se na cijelom uzgojnom podruþju masline u Hrvatskoj s tim da je nama južnije od otoka Korþule. Ova sorta ima veliku produkciju polena koji je dobre vijabilnosti radi þega se može koristiti kao dobar oprašivaþ za neke druge sorte. Crikvenica. Pred zriobu je zelene boje koja postupno prelazi u ljubiþastu i na kraju u crnu boju. Kao ishodni materijal þuva se u kolekcijskom nasadu Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša Split. Plod: Plod je sitan. Uzgaja se na cijelom uzgojnom podruþju. Murter. Prema struþnoj literaturi preporuþa se kao vodeüa sorta za proizvodne nasade. Od 2007. Sadržaj ulja u plodu kreüe se oko 23 % u ovisnosti od uzgojnog podruþja i niza drugih þimbenika. Preko. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Sitna (Hrvatsko primorje). Biograd. Krošnja je veoma bujna i uspravna.

000 kom. otporna je na rak masline i napad maslinine muhe te na sušu. a osobito je postaviti u podruþja gdje natapanje nije moguüe. Izraditi planove oplemenjivanja kroz programe križanja s ciljem dobivanja genotipova s veüim stupnjem samooplodnja. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Drobnica je gospodarski vrijedna sorta iako do sada nije zauzimala znaþajnije mjesto u komercijalnim nasadima.Nedostatci: Bujan rast i sitni plodovi otežavaju berbu. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. ima dobru otpornost na sušu i neke bolesti masline te se može koristiti kao dobar materijal za programe oplemenjivanja. Ova sorta je osjetljiva na napad paunovog oka. Nadalje treba izraditi ocjenu proizvodnih podruþja za uzgoj ove sorte kako bi se ona mogla više komercijalizirati. Prednosti: Drobnica je samooplodna sorta. Godišnja proizvodnja sadnica ove sorte u RH kreüe se na razini od oko 10. osobito kada se radi i ruþnoj berbi. može služiti kao dobar oprašivaþ za druge sorte. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Izraditi planove za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla ulja ove sorte. Njena vrijednost vidljiva je u tome što daje ulje dobre kvalitete. Drobnica je slabo otporna na jaþe udare vjetra. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se lagani porast broja stabala ove sorte u podruþju Korþule i okolici Zadra. 24 . ima dosta vijabilnog polena te se može koristit kao dabar oprašivaþ za neke druge sorte masline.

2.3. zaštita i upotreba genetskih resursa masline. Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 1.2.2. sc. Zlatko Šatoviü prof.1. Barbara Sladonja prof.3.3.3. sc. ani Benþiü mr. Gabriela Vuletin Selak mr. sc. Trenutni projekti vezani uz maslinu: Vrednovanje. sc.3. dr.2.2. Osnivanje kolekcije i matiþnjaka udomaüenih sorta masline u donjoj Neretvi Osnivanje kolekcije i matiþnjaka udomaüenih sorta masline u Vodnjanu.1.3. Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda masline: dr. Frane Strikiü dr. sc. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje 1. Mirella Žanetiü 1. sc. Postojeüe stanje. 1. Institucije koji se bave oþuvanjem genofonda masline: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split Stanica za južne kulture Dubrovnik Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu 25 .3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 1. Slavko Perica dr. dr. sc.1.

promotivni materijal. daljnja selekcija. 26 . publikacije. poboljšanje državne strategije. razrada bussines planova. detaljni opisi formi zanimljivih za kultiviranje.1 Prijedlog mjera za promociju.1. predavanja.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 1. izložbe.4. oplemenjivaþki rad. formiranje i dopuna kolekcija. sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja.

2. maraska. Proizvodnja svih ostalih voünih kultura u Dalmaciji bila je na razini koja nije bila dostatna ni za vlastitu potrošnju. višnja i drugo) te vinova loza.250.000 200. šipak.000 1. bajam. Sadašnje brojno stanje voünih vrsta prikazuje Tablica 1.000 1. a zlatno doba nastupilo je sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeüa. Danas se na prostoru Dalmacije uzgaja oko 3. a poznata uzgojna podruþja su Kaštela i Poljica u srednjoj Dalmaciji. agrumi.500. i rogaþ uzgajaju sporadiþno. a najþešüe prekomorske zemlje.000 30. Uspostavom samostalne Hrvatske mijenja se agrarna politika te se voüarstvo smatra strateškom odrednicom poljoprivrede i poklanja mu se zaslužena pažnja. VOûNE VRSTE 2.000. rogaþ. šipak.500.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju U odnosu na maslinu druge voüne vrste (bajam. Tada je bila velika ekspanzija ovog vrijednog voüa. Od voünih kultura najznaþajnije su smokva. smokva. a o razmjerima proizvodnje govori þinjenica da se samo na podruþju mjesta Selca na Braþu bralo oko 60 vagona ploda maraske.1.000 Sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeüa bilo je zlatno doba maraske.1. a rezultat toga je masovno iseljavanje stanovništva iz sela u grad ili iz Dalmacije u druge.000 3. uglavnom u okuünicama. a komercijalni uzgoj datira od sredine prošlog stoljeüa od kada je meliorirana dolina Neretve. poslije obavljene selekcije. dok je brojnost drugih voünih vrsta u Dalmaciji u stagnaciji ili opadanju. trešnja. Šezdesetih godina dvadesetog stoljeüa plodovi rane sorte Tugarka zrakoplovom su prevožene na tržište Bavarske. Trešnja kao voüna kultura ima dugu tradiciju uzgoja u Dalmaciji. Škrta polja i tereni sa zemljištima boljeg boniteta koristili su se za proizvodnju žitarica.1 UVOD 2. Agrumi su voüe novijeg doba u ovim prostorima. Dolaskom jugoslavenske vlasti u Dalmaciju voüarstvo sustavno nazaduje kao i sve ostale poljoprivredne kulture. Tablica 1.000 32.200. Broj stabala voüa u Dalmaciji Voüna vrsta Maslina Smokva Bajam Rogaþ Trešnja Maraska Mandarina Šipak Naranþa ýetrun Nešpola Broj stabala 3.000 2. Rezultat ovoga je poveüanje 27 . nešpola i šipak) ni danas niti kroz povijest uzgoja nisu imali veüi ekonomski znaþaj za Dalmaciju. rogaþ.000 100. a prvenstveno za pšenicu. Na nagnutim terenima i terasama pored masline uzgajalo se i drugo voüe (smokva. uzgoj maraske datira od sredine XVI stoljeüa. maraska i trešnja dok se nešpola.000 2.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Uzgoj voünih kultura u Dalmaciji datira od najstarijih vremena. 2.000 stabala masline s tendencijom porasta.000 150.

Maslina. rogaþ se uzgaja samo na nekim pogodnim lokalitetima u podruþju južne i srednje Dalmacije. radi þega je potrebno organizirati natapanje poljoprivrednih kultura. Na osnovi klimatskih i pedoloških karakteristika Dalmacija je podijeljena u pet voüarsko-maslinarskih podregija: sjeverna. unutrašnjost Dalmacije i dolina Neretve. Od okolišnih uvjeta treba istaknuti oborine kao važan element voüarske proizvodnje kojih u podruþju Dalmacije ima dovoljno ali nisu pravilno rasporeÿene. trešnje. srednja i južna Dalmacija. ali sporije poveüanje uzgoja drugih voünih vrsta. Klima i oborine su klimatski elementi koji u znaþajnom utjeþu na proizvodnju voüa u Dalmaciji. 2. Svaka od imenovanih podregija odlikuje se odreÿenim klimatskim karakteristikama koje su uvjetovale vrstu voüarske proizvodnje. a tada u ovom podruþju pada najmanje kiše.1. 28 . šipak i smokva se uzgajaju u svih pet podregija. a razlike su u sortnom sastavu pojedine podregije. agrumi su zastupljeni iskljuþivo u podruþju doline Neretve. maraska je zastupljena u sjeverno i srednjoj Dalmaciji te u unutrašnjosti. Naime poveüana koliþina oborina potrebna je u ljetnom razdoblju. bajam.površina pod maslinom i obnova starih i zapuštenih maslinika. nešpola se uzgaja sporadiþno uglavnom u okuünicama dok su centri trešnje u podruþju srednje Dalmacije.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Dalmacija ima povoljne klimatske uvjete za uzgoj gotovo svih voünih kultura.

Bjelica. Župski.2. Sutivanski. Zimica. Vladimirska krupna crna. Talijanski kasni.2. Bijela sultanija. Bružetka. Modrulja. Zlatulja crna. Sultanija crna.2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 2. Cigulica. Debelokori krupni. Princeza korþulanska. Zemnjica. Dubrovaþki. Vladimirska krupna bijela. Priceza smokviþka. Marina. Šaraguja. Lješnjak. Carigradska rezavica. Lopudka. Bujaka. Bujaka crna.1 Pregledni popis kultura i kultivara: Tradicijski kultivari voünih vrsta u Dalmaciji*: *Napomena: detaljnije Boldom su otisnute sorte koje su u Elaboratu obraÿene. Tradicijski kultivari bajama u Dalmaciji: 29 . Crna sušilica. Tremenjaþa. Smokviþki polumekiš. ýarski kasni. Zlatulja. Petrovaþa crna. Karginja. Crna patlidžanka. Tradicijski kultivari smokve u Dalmaciji: Petrovaþa bijela. Padovanka bijela. Zamorþica. Knez ýrnomir. Bružetka crna. Crna rezavica. Vodenjaþa. Crna smirnska.

Tradicijski kultivari rogaþa u Dalmaciji: Tradicijski kultivari trešnje u Dalmaciji: Tradicijski kultivar mandarine u Dalmaciji: Tradicijski kultivar þetruna u Dalmaciji Tradicijski kultivari naranþe u Dalmaciji: Tradicijski kultivari šipka u Dalmaciji: 30 . 23R. Sokoluša. Glavaš. 27R. Slatki tankokorac. Komiški. 14O. Braþ-6. Široko korþulanski. Domaüi þetrun. Stonska kratke peteljke. Braþ-1. Karaderviš. Pendula. Domaüa naranþa. Katarinka. Tugarka. Dividiš. Šipanski. Konjski zub. Slatki barski. Crni zub. Barski.Tradicijski kultivari maraske u Dalmaciji: Braþ-2. 8R. Poljiþka. Gomiliþka. Visulja. Puljiški. Zorica rana. Vodica. Slatki sitnozrni. Sladun krupnozrni. Žuta naranþa. 14L. Bogliüev. Mekiš. Recta. Mojdeški krupnozrni. Dubrovaþki kasni. Stonska. Dubrovaþki sitnozrni. Kuparka. Ciparski. Šerbetaš. Medunac.

Šipak crnog zrna. Tradicijski kultivar nešpole u Dalmaciji: Tradicijski kultivar oskoruše u Dalmaciji: Domaüa krupna nešpola. Sladun.Dubrovaþki rani. Zamorski. Medun. 31 . Domaüa oskoruša.

Nedostatci: Plodovi zbog velike soþnosti slabo podnose transport i manipulaciju. koji prenosi smokvina osica (Blastophaga grossorum. vrlo soþan i ugodno slatkasta okusa.1 SMOKVA: PETROVAýA BIJELA SISTEMATIKA SMOKVE red: ROSALES porodica: MORACEAE rod: FICUS vrsta: Ficus carica. Trkva (Split). U Hrvatskoj je registrirano 9 matiþnih stabala ove sorte u tri rasadnika. Njen uzgoj proširen je na podruþje srednje i južne Dalmacije dok je u sjevernoj Dalmaciji ima veoma malo. a smatra se domaüom sortom smokve. Bonboni.2. a listovi tamno zeleni dlanasti peteroprstaste plojke. Plod je tipiþnog smokvasta oblika s kožicom svijetlo zelene boje. Za oplodnju je veoma potrebna kaprifikacija. Godišnja proizvodnja sadnica je na razini od oko 20. Hvar. Drugi to jest ljetni cvat ima samo ženske cvjetove sa potpuno razvijenom plodnicama. Cvat i plod: U tijeku vegetacije razvija dva puta cvat. Bletkinja. Benkovac. pa sortiranje treba obaviti veü pri berbi u voünjaku. Korþula. BIOLOŠKI OPIS Stabla su bujnog rasta. Šolta. Prosjeþna masa ploda iznosi od 60 do 100 grama. vulgaris). Split. Prosjeþna masa plodova ljetnog cvata je 40-50 grama. Korþula. Pitoma smokva sorta: Petrovaþa bijela PODRIJETLO Podrijetlo ove sorte nije razjašnjeno. Prvi proljetni cvat sadrži samo degenerirane ženske cvjetove. Zadar.2.Zuccherini (Istra).2.2 Pregled najznaþajnijih kultivara Dalmacije: 2. Mljetkinja (Dubrovnik.000 komada. Unutrašnji dio mesa je blijedo-medeno-ružiþaste boje. težine do 170 grama. RASPROSTRANJENJE Petrovaþa bijela se najviše uzgaja u srednjoj i južnoj Dalmaciji. to jest polen iz cvata divlje smokve (caprificusa). jestivi plod. Cukerini . takozvani „plod cviþak“. Prednosti: Veoma kvalitetna rana sorta smokve koja se može dobro plasirati u doba turistiþke sezone. undulata. 32 . Kao ishodni materijal þuva se u tri kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik i Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu). koja se lagano odvaja od potkožnog gotovo bijelog mesa. B. Ovaj se cvat razvije u plod prosjeþne mase od 50 grama. Split). dok je uz obalu i na otocima sjevernog Jadrana ima malo. Hvar. Iz ovog se cvata nakon što omesnati razvije veliki soþni. Balunjaþa (Dubrovnik). Mletkinja (cijelo uzgojno podruþje).2. B. Šibenik). SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. pa je tipiþna dvorotka. SINONIMI Sinonimi su: Petrovka (Dubrovnik.

a za proizvodnju je u znaþajnijem važniji prvi rod ove smokve. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Potrebno je izraditi plan za njeno oþuvanje i zaštitu. radionice. radionice u osnovnim i srednjim školama. 33 . Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Petrovaþa bijela ima veliki gospodarski potencijal zbog kvalitetnih plodova i rane zriobe. Napose treba istaknuti njenu sposobnost da dva puta plodonosi tijekom godine.STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEĆI TREND U posljednje vrijeme bilježi se porast broja stabala ove sorte. Putem raznih edukativnih aktivnosti (predavanja. Trenutno u Hrvatskoj ne postoji niti jedan projekt vezan za oþuvanje genofonda smokve niti razvoj smokvarstva uopüe. dani smokve i drugo) poveüati razinu svijesti o vrijednosti upotrebe smokve u prehrani i opüenito o važnosti oþuvanja biološke raznolikosti u Hrvatskoj i svijetu. Za ovu sortu bi trebalo istražiti tržište i kvalitetnije je obraditi marketinški. Potrebno je stvoriti kolekciju smokve u kojoj üe se izmeÿu ostalog þuvati i stabla Petrovaþe bijele te obaviti molekularnu identifikaciju te potvrditi njenu autohtonost.

34 .

Hvara i Korþule. Barsanica. a osobito u dolini Neretve te u Crnoj gori. Suševka (Korþuli). Poþinje dozrijevati u prvoj dekadi kolovoza. mogu sušiti plodovi. Sušeljka (Sinj i Dalmatinska zaleÿe). Razlikujemo plodove s duguljastim i kratkim mesnatim vratom. dok ima dosta topline i sunca. Cvat i plod: Tipiþna je jednorotka jer razvija cvat samo jednom godišnje. vrlo soþno i slatko. odnosno. Najviše se uzgaja u dolini Neretve sve do Mostara. Plod je izrazito kruškolika oblika. a lagano se odvaja od mesa. U Kaliforniji se ova sorta naziva Adriatica. Visilica (Hvaru). Poljarica (okolica Splita). List je srednje veliþine. Adriatic (Kalifonija). Tjenica (neretvanski kraj). dok se na Krimu naziva Dalmatskaja. Sušelica. a što ukazuje na njeno podrijetlo. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Stabla su srednje bujna do vrlo bujna i vrlo rodna. koje je ispod kože bijelo-žuükasto. a najviše u prostoru od Makarske do Metkoviüa. a plojka je dlanasta i obiþno petoprstasta. Nadalje za ovu je sortu veoma interesantno da se uzgaja u Kaliforniji gdje su je najvjerojatnije donijeli naši iseljenici te na Krimu u Rusiji. Osobito su cijenjeni suhi plodovi ove sorte. SINONIMI Zamojþica. zbog nježne tanke kožice i dobre kvalitete. Inaþe je tanka. Dalmatskaja (Krim). Kao ishodni materijal þuva se u tri kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik i Institut za poljoprivredu i turizam Poreþ). RASPROSTRANJENJE Uzgoj Zamorþice raširen je na cijelo uzgojno podruþje. a godišnja proizvodnja sadnica je na razini od oko 15. tada je držak kraüi i obratno.2. Osim u Hrvatskoj Zamorþica se dosta uzgaja u Bosni i Hercegovini. ugodne arome.2. To je povoljno jer se za vrijeme ljeta. Pitoma smokva sorta: Zamorþica PODRIJETLO Zamorþica je domaüa sorta koja se uzgaja na cijelom uzgojnom podruþju. Manjukva (Hrvatsko primorje). Dobra smokva. 35 . Ako je mesnat vrat duži. Nedostatci: Jedina je mana ovoj sorti što su joj plodovi manji od plodova drugih u svijetu cijenjenih sorti. Sušeoka (Dubrovaþko primorje i Konavli). a u njemu dolaze samo degenerirani ženski cvjetovi. U Hrvatskoj je registrirano 15 matiþnih stabala ove sorte u tri rasadnika. Bilica (Makarsko primorje i otok Krk). Kožica je svijetlozelene boje s laganim prijelazom u žuükasto-zelenu u vrijeme dozrelosti.000 komada.2. mekoüe i finog okusa. Hvarska smokva (u literaturi). a dozrijevanje traje oko mjesec dana. a u sredini medenoružiþasto. Tenica (Hercegovina). Zbog finoüe i nježnosti kožice suhe smokve na veüoj vlazi lako potamne. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. a posebno na podruþje otoka Krka.2 SMOKVA: ZAMORýICA SISTEMATIKA SMOKVE red: ROSALES porodica: MORACEAE rod: FICUS vrsta: Ficus carica.

ipak prednost treba dati dubljim plodnim tlima. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. koji s takvih terena imaju odliþnu kvalitetu.Prednosti: Glavni razlozi njena velikog uzgoja su slijedeüi: dobra bujnost i rodnost. radionice. dani smokve i drugo) poveüati razinu svijesti o vrijednosti upotrebe smokve u prehrani i opüenito o važnosti oþuvanja biološke raznolikosti u Hrvatskoj i svijetu. Putem raznih edukativnih aktivnosti (predavanja. koja dobro gospodare vlagom. Premda ova sorta dobro uspijeva i na pliüim tlima. Na dubljim tlima. veüa je bujnost i rodnost. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se lagani porast broja stabla ove sorte u uzgoju. a posebno za sušenje. radionice u osnovnim i srednjim školama. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Izraditi planove za zaštitu ove sorte. 36 . a takoÿer je veüa i prosjeþna masa plodova. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Preporuþuje se za uzgoj kao naša gospodarski najvrednija sorta. odliþna kvaliteta plodova opüenito. otpornost na sušu i niže temperature. Obaviti molekularnu karakterizaciju te unaprijediti tehnologiju sušenja s ciljem dobivanja vrhunske kvalitete suhe smokve.

37 .

visokog debla. Bajam sorta: ýarski kasni PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta bajama porijeklom s otoka Korþule.000 sadnica. mjesto ýara. (Prunus amygdalus). Krošnja je kuglastog oblika. RASPROSTRANJENJE Ova sorta se uzgaja na cijelom uzgojnom podruþju Hrvatske. Plod: Ova sorta cvjeta veoma kasno. Posebno brojne populacije nalaze se u podruþju otoka Korþule gdje je ova sorta i izdvojena. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN ýarski kasni ima dosta kasnu cvatnju po þemu je izdvojen kao gospodarski vrijedna sorta. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. S obzirom na svoja dobra gospodarska svojstva ova sorta je pogodan materijal za oplemenjivanje bajama putem križanja i klonske selekcije s ciljem dobivanja genotipova kasnije cvatnje i boljeg randmana jezgre. Ime je dobio po kasnom dobu cvjetanja i mjestu selekcije. prosjeþne mase oko 4. a dozrijeva srednje rano. otpornost na sušu i bolesti bajama. Godišnja proizvodnja sadnica bajama ove sorte je na razini od 2-3.2 grama.3 BAJAM: ýARSKI KASNI SISTEMATIKA BAJAMA red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Amygdalus communis Spock.6 grama s randmanom jezgre od oko 50 % . Trenutno u Hrvatskoj ne postoji niti jedan projekt vezan za oþuvanje genofonda bajama. a list je zelene boje. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se porast broja stabala ove sorte.2. Dobro svojstvo ovog bajama je da ima mali postotak (oko 4 % ) dvostrukih jezgri. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Sorta ýarski kasni je uvrštena na sortnu listu RH. dug i kopljast. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna i veoma rodna stabla. Jezgra je takoÿer ovalnog oblika s prosjeþnom masom od oko 2.2. Nedostatci: Ovo je u velikom postotku stranooplodna sorta bajama te bi trebalo istražiti najprikladnije oprašivaþe za ovu sortu. U Hrvatskoj trenutno nije registrirano niti jedno matiþno stablo ove sorte.2. Kao ishodni materijal þuva se u jednom kolekcijskom nasadu bajama pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split te u nekoliko komercijalnih rasadnika na obali. Prednosti: Kasna cvatnja. 38 . Sorta je veoma otporna na sušu i bolesti bajama redi þega ima dobru perspektivu za veüe korištenje u proizvodnji. Zreli plod je ovalnog oblika. Ljuska ploda je polumekana. Pored kasne cvatnje ova sorta ima polumekanu ljusku te dobar randman jezgre (50 %).

PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Potrebno je u najkraüem vremenu od postojeüih kolekcioniranih stabala napraviti reprodukciju te zasnovati nacionalnu kolekciju genofonda bajama na više lokacija. 39 . Nadalje potrebno je istražiti najprikladnije sorte oprašivaþe za ovu vrijednu sortu s ciljem poveüanja rodnosti te obaviti molekularnu identifikaciju radi potvrde autohtonosti.

Koristiti ovu sortu u programima oplemenjivanja bajama. kasna cvatnja. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA U najskorije vrijeme treba obaviti reprodukciju ove sorte iz postojeüe kolekcije te podizanje novih kolekcija genofonda bajama na najmanje dvije odvojene lokacije u zemlji.2 grama s randmanom jezgre od oko 43 % . Nedostatci: Manja rodnost. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Gospodarska vrijednost ove sorte je velika zbog kasne cvatnje i polumekane ljuske te dobrog randmana jezgre. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se lagani porast broje stabala ove sorte.2. lijepog izgleda i prosjeþne mase od oko 1. Poveüati 40 . Sorta Knez ýrnomir nema dvostrukih jezgri. visokog debla i razgranate krošnje tipa vaze. List je dug i uzak. RASPROSTRANJENJE Ova sorta bajama raširena je u proizvodnim nasadima na cijelom uzgojnom podruþju. otporna na sušu. nema dvostrukih jezgri u plodu. Ovo je srednje rodna sorta bajama. a godišnja proizvodnja sadnica je na razini od 2-3. Kako bi se poveüala rodnost ove sorte potrebno je obaviti istraživanja izbora najprikladnijih oprašivaþa ove sorte te bi bilo potrebno poraditi na istraživanju tržišta za prihvat ove sorte bajama. Plod: Razvija duguljaste plodove prosjeþne mase oko 3.4 BAJAM: KNEZ ýRNOMIR SISTEMATIKA BAJAMA red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Amygdalus communis Spock. Napose treba istražiti moguünost korištenje jezgre ovog bajama u preraÿivaþkoj industriji. (Prunus amygdalus).2.2. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija veoma bujna stabla. Struþna ocjena o ugroženosti: ugrožena. Prednosti: Polumekana ljuska. U RH danas nema registrirano niti jedno matiþno stablo ove sorte bajama.000 sadnica. a jezgra je takoÿer duguljasta.4 grama. dobar randman jezgre. Najveüe populacije ove sorte nalaze se u podruþju otoka Korþule. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Sorta Knez ýrnomir uvrštena je na sortnu listu RH. Kao ishodni materijal þuva se u jedinoj kolekciji genofonda bajama pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split te u jednom komercijalnom rasadniku. Najveüa ekspanzija ove sorte bila je prije tridesetak godina kada se u znaþajnijoj mjeri proširio na cijelo uzgojno podruþje. Plod ima polutvrdu ljusku. Bajam sorta: Knez ýrnomir PODRIJETLO Knez ýrnomir je domaüa sorta bajama koja je selekcionirana na otoku Korþula u podruþju mjesta ýara.

41 .proizvodnju sadnog materijala kroz program ocjene proizvodnog podruþja za uzgoj ove sorte. Pokretanje projekta prikupljanja i kolekcioniranja genofonda bajama.

2. a godišnja proizvodnja sadnog materijala kreüe se na razini od oko 20-25. Izbojci su veoma bujni s dugim internodijima. Krošnja je veoma gusta i kotlaste forme rasta. Tijekom ove primarne selekcije izdvojen je veüi broj tipova koji su nosili radne nazive Braþ-1 do Braþ-8. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Sorta Braþ-2 uvrštena je na sortnu listu RH. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se porast broja stabala ove sorte. U odreÿenom uzgojnom podruþju daje vrhunsku kvalitetu i prepoznatljivost. Plod je srednje krupan. prosjeþne mase oko 3 grama. Plod: Plod maraske zrije od druge dekade lipnja do polovine srpnja. godine te se od tada vodi kao sorta maraske. mjesto Selca. prosjeþne mase 0.2. godine kada je izdvojena na podruþju Braþa ušla je u sve komercijalne voünjake na cijelom uzgojnom podruþju od Zadra do Ploþa.000 sadnica. Koštica je sitna. RASPROSTRANJENJE Ova sorta od 1975. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Ova sorta ima veliki gospodarski potencijal jer daje visoke i redovite prinose.8 grama. visok sadržaj aromatskih tvari i tvari arome. srcolikog oblika. Sok ploda je zagasito crvene boje. Naime od davnine je poznata proizvodnja likera «Maraskino» þija je baza plod višnje maraske. sitniji od kontinentalne višnje. Ova je sorta izdvojena iz populacije 1975. Ime je dobila po otoku na kojem je izdvojena. marasca (Cerasus vulgaris Mill. sirupe. a nakon agronomskog i ekonomskog vrednovanja znaþajnije mjesto i naziv sorta ili tip maraske dobili su Braþ-2 i Braþ-6. sadržaj suhe tvari kreüe se oko 24 % . Danas je u Hrvatskoj registrirano 49 matiþnih stabala ove sorte.5 MARASKA: BRAý-2 SISTEMATIKA MARASKE red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Prunus cerasus L. likere i marmelade. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. veoma gust i aromatiþan. a danas u Hrvatskoj postoji samo jedan kolekcijski nasad višnje maraske pri Institutu za jadranske kulture u Splitu te veüi broj matiþnih nasada u komercijalnim rasadnicima. Najveüi pomak u oþuvanju ove sorte kao i opüenito maraske u Hrvatskoj napravljen je podizanjem plantaže od 250 ha maraske u podruþju «Vlaþine» u zadarskom zaleÿu prije 3 godine. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna stabla s niskom deblom. Potrebno je izraditi plan korištenje ove sorte kroz preradu u sokove.2. marasca) Maraska sorta: Braþ-2 PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta maraske porijeklom s otoka Braþa. var. Kvalitetnijom marketinškom obradom i pravilnom analizom tržišta treba stvoriti brend «Maraska Dalmatina» Danas u Hrvatskoj egzistira i projekt «Maraska Dalmatina» koji ima za cilja izradu specifikacije 42 . var.

a što je preduvjet za izradu geografske zaštite. Izraditi planove za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla proizvoda od višnje maraske (sokova. Nadalje potrebno je poveüati proizvodnju sadnog materijala maraske i to prvenstveno perspektivnih sorta te raditi na oplemenjivanju ove sorte s ciljem dobivanja genotipova s boljim svojstvima. likera. Kroz turistiþku ponudu na domaüem turistiþkom tržištu obaviti valorizaciju ovog jedinstvenog proizvoda u svijetu. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA U iduüem razdoblju potrebno je obaviti reprodukciju postojeüe kolekcije te zasnovati dvije nove kolekcije genofonda višnje maraske na razliþitim lokalitetima (Split i Zadar). marmelada i sl. Potrebno je provesti DNA identifikaciju ove biljne vrste te potvrditi njenu izvornost. 43 .).prehrambenog proizvoda višnje maraske za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla proizvoda.

Prednosti: U velikom stupnju je samooplodna sorta maraske.6 MARASKA-SORTA: BRAý-6 SISTEMATIKA MARASKE red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Prunus cerasus L. var. RASPROSTRANJENJE Braþ-6 se uzgaja na cijelom uzgojnom podruþju maraske od Zadra do Ploþa. Redovito i obilno raÿa. Plod: Plod zrije od kraja lipnja do sredine srpnja mjeseca.2. zahvaljujuüi novopodignutoj plantaži maraske površine 250 ha i privatnim manjim voünjacima u tome podruþju. 44 . Sok ploda je aromatiþan i sadrži oko 23 % suhe tvari u zavisnosti od uzgojnog podruþja i stupnja zrelosti. uspravnih grana. U ostalom prostoru uzgoja maraska bilježi stalno nazadovanje broja stabala.2. a godišnja proizvodnja sadnica je na razini od 30-40. Makarsko primorje i izvorno podruþje otok Braþ. U posljednje vrijeme znaþajan napredak u broju stabla bilježi se u podruþju zadarskog zaleÿa.5 grama. godine. marasca (Cerasus vulgaris Mill. a osobito u podruþju zadarskog zaleÿa i podruþju Šibenika (Vodice i Tribunj). a razlog tomu je napuštanje poljoprivrednih prostora i orijentacija u turizam. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. Nedostatci: Osjetljiva je na niske temperature pa za uzgoj treba birati zaštiüenije položaje. Danas u Hrvatskoj ima registrirano 322 matiþna stabla ove sorte u þetiri registrirana komercijalna rasadnika. tamnocrvene boje kožice i gustog soka ploda. prosjeþna masa ploda je oko 3. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Sorta Braþ-6 uvrštena je na sortnu listu RH. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi nagli porast broja stabla. Razvija kuglastu krošnju. Plod je pravilnog srcolikog oblika. Koštica je pravilnog oblika prosjeþne mase oko 0.7 grama.2. a može varirati i do 28 %. Izbojci su bujni i uspravni.000 sadnica. marasca) Maraska sorta: Braþ-6 PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta-tip višnje maraske koja je selekcionirana u podruþju Selaca-otok Braþ 1975. U drugim uzgojnim podruþjima kao što su unutrašnjost Dalmacije. Pored ovog ishodni materijal se þuva u jedinoj kolekciji pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split. maraska je praktiþki nestala. var. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna stabla.

45 . Izraditi planove oplemenjivanja. a prvenstveno na domaüem turistiþkom tržištu. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Treba obaviti reprodukciju postojeüe kolekcije te zasnovati dvije nove kolekcije na odvojenim lokalitetima (Zadar i Split).GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Ova sorta je veoma vrijedna radi obilne rodnosti. otpornosti na sušu i visokog sadržaja suhe tvari u soku ploda. visokog stupnja samooplodnje. Za ovu sortu bi trebalo izraditi marketinške planove te istražiti tržište soka i likera od ove sorte i opüenito od maraske. U skoroj buduünosti treba razraditi planove za kvalitetniji nastup na tržištu. a što je preduvjet za izradu geografske zaštite. Bilo bi potrebno organizirati manifestaciju «Berba višnje maraske» u vrijeme turistiþke sezone te tako napraviti promidžbu ove vrste i njenih preraÿevina. Potrebno je provesti DNA identifikaciju ove biljne vrste te potvrditi njenu izvornost.

marasca (Cerasus vulgaris Mill. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se znaþajan porast broja stabla ove sorte. SINONIMI Nema sinonima. a taj tip rasta se zove recta rast. RASPROSTRANJENJE Uzgaja se na cijelom uzgojnom podruþju maraske (podruþje od Zadra do Ploþa). Plod: Plod je pravilnog srcolikog oblika. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Ova sorta ima dobar gospodarski potencijal iz razloga dobre otpornosti na niske temperature. Kvalitetnijim marketinškim pristupom i veüim promidžbenim aktivnostima u znaþajnom bi se pomoglo oþuvanju i razvoju ove voüne vrste. a sadržaj suhe tvari varira od 23-29 % ovisno od stupnja zrelosti. uzgojnog podruþja i agrotehniþkih prilika date godine. Ime je dobila po tipu rasta. marasca) Maraska sorta: Recta PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta maraske. Nedostatci: U nešto veüem postotku je samoneoplodna sorta te su joj za uspješan rod potrebne sorte oprašivaþi. Posebno treba istaknuti u posljednje vrijeme poveüani interes za uzgoj ove sorte na podruþju Zadra i Visa. Sok ploda je aromatiþan. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. sušu i moniliju. prosjeþne mase oko 2. naime ova sorta raste dosta uspravno. 46 . Koristiti ovu sortu u programima oplemenjivanja.2. Dobar sadržaj suhe tvari u soku. a kao aperitiv liker maraskino). a godišnja proizvodnja sadnica je na razini od 10-20.9 grama.2. sirup. Krošnja je kuglastog oblika. Promidžbene aktivnosti trebale bi biti usmjerene na domaüe turistiþko tržište. ruþka i veþere od sokova nudi na prvom mjestu sok višnje maraske kao hrvatski brend. SLUŽBENI STATUS Ova sorta je uvrštena na sortnu listu RH. godine u podruþju Poljica. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna stabla s niskim deblom. organizirati akciju u nekoliko hotela na obali da se u vrijeme doruþka. a grane imaju uspravan rast. Ishodni materijal þuva se u kolekciji genofonda maraske pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split. (npr. Izdvojena je selekcijskim radom 1976. var. Potrebno je izraditi zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla višnje maraske. var. a osobito nakon sadnje nasada 15 ha u podruþju otoka Visa te na nekoliko manjih nasada u podruþju Zadra. Pored ove kolekcije u Hrvatskoj postoji 9 registriranih matiþnih stabala ove sorte u tri komercijalna rasadnika. likeri i sliþno) napraviti brend «Maraska Dalmatina» i zaštitit cijelo uzgojno podruþje ove voüne vrste.2.000 sadnica. Prednosti: Otporna je na niske temperature. sušu i visok sadržaj suhe tvari.7 MARASKA: RECTA SISTEMATIKA MARASKE red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Prunus cerasus L. Boja pokožice ploda je tamnocrvena kao i soka ploda. Od preraÿevina (sok.

47 .PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Treba obaviti reprodukciju postojeüe kolekcije te zasnovati dvije nove kolekcije na odvojenim lokalitetima (Zadar i Split). Potrebno je ocijeniti proizvodni prostor za uzgoj ove sorte kako bi se ona u buduünosti sadila na lokalitete koji osiguravaju maksimalnu kvalitetu. Potrebno je provesti DNA identifikaciju ove biljne vrste te potvrditi njenu izvornost. a prvenstveno na domaüem turistiþkom tržištu. U skoroj buduünosti treba razraditi planove za kvalitetniji nastup na tržištu. a što je preduvjet za izradu geografske zaštite.

poliedriþnog oblika. Plod je pravilnog okruglog oblika. Plod: Razvija veoma velike plodove. jarko crvene boje. Godišnja proizvodnja sadnog materijala ove sorte je na razini od 4-5. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje velika stabla. (1952) uvezena iz Italije. Šipak sorta: Konjski zub PODRIJETLO Konjski zub je domaüa sorta šipka koja je prema navodima Redžiüa. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme ova sorta bilježi poveüanje broja stabla. Debljina kore je 3-4 mm koje je lijepe ružiþasto crvenkaste boje s izraženim uzdužnim rebrima. 48 . Nadalje potrebno je obaviti agronomsko i gospodarsko vrednovanje ove sorte koja još nije dovoljno istražena. Treba obaviti ocjenu proizvodnog prostora za uzgoj šipka kako bi se areal rasprostranjenja eventualno proširio. s malo plosnatim vrhom i bazom ploda.2.2.000 sadnica. U plodu je krupno zrnje. a ima perspektivu širenja. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Postojeüu kolekciju potrebno je reproducirati i zasnovati najmanje dvije nove kolekcije genofonda šipka (Dubrovnik i Split). Najviše se sadi u okuünicama i kuünim vrtovima.8 ŠIPAK: KONJSKI ZUB SISTEMATIKA ŠIPKA red: MYRTALES porodica: LYTHRACEAE rod: PUNICA vrsta: Punica granatum. grmolikog izgleda.2. prosjeþna masa ploda je oko 600 grama. U Hrvatskoj je registrirano 45 matiþnih stabala ove sorte u pet komercijalnih rasadnika. Zrnje je veoma soþno i lagano puca pod zubima slatkog okusa i ugodne arome. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Ova sorta je uvrštena na sortnu listu RH. Osim uzgoj u Hrvatskoj ova se sorta u znaþajnoj mjeri uzgaja u podruþju Hercegovine i crnogorskom primorju. kvalitete zrnja i otpornosti na sušu. a osobito u podruþju doline Neretve i Dubrovaþkom primorju. Ishodni materijal se þuva u kolekciji Stanice za južne kulture u Dubrovniku. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. Bilo bi potrebno izraditi kvalitetne marketinške planove za ovu sortu te obaviti analizu tržišta za prihvat ove sorte u usporedbi sa sliþnim sortama šipka istog vremena dozrijevanja. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Konjski zub je gospodarski veoma vrijedna sorta šipka zbog krupnoüe ploda. RASPROSTRANJENJE Konjski zub je najviše proširen u uzgoju u okolici Dubrovnika i južnoj Dalmaciji. Na granama su izraženi trnovi.

49 .

Lopudu. a u zrnu ima oko 80 % soka.9 ŠIPAK: SLATKI BARSKI SISTEMATIKA ŠIPKA red: MYRTALES porodica: LYTHRACEAE rod: PUNICA vrsta: Punica granatum. Kora ploda je srednje debljine (3-4 mm). RASPROSTRANJENJE Najviše se uzgaja u južnoj Dalmaciji i na otocima Korþuli. Plod: Slatki barski zrije poþetkom listopada radi þega je svrstan u grupu ranih sorta šipka.2. a zrno je veliko. U Hrvatskoj su registrirana 33 matiþna stabla ove sorte u šest komercijalnih rasadnika.2. Randman zrna iznosi oko 65 %. Ishodni materijal ove sorte se þuva u kolekcijskom nasadu Stanice za južne kulture u Dubrovniku. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Ova sorta je uvrštena na sortnu listu RH. Potrebno je obaviti analizu tržišta za prihvat ove sorte šipka te izraditi kvalitetan marketinški plan za ovu sortu. Sorta je otporna na sušu. 50 . prosjeþne mase oko 500 grama.000 komada. Pored ovog znaþajniji centri uzgoja su dolina Neretve i podruþje otoka Visa. Šipak sorta: Slatki barski PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta šipka koja se najviše uzgaja u okolici Bara (Crna Gora) odakle je i dobio ime. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Postojeüu kolekciju potrebno je reproducirati i zasnovati barem dvije nove kolekcije (Dubrovnik i Split). vrlo soþno i slatko. Plod je srednje velik. nadalje Slatki barski ima dobar randman zrna i dobar randman soka. a godišnja razina proizvodnje sadnog materijala ove sorte je 3-4. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND Ova sorta u posljednje vrijeme bilježi porast broja stabala.2. Oblik ploda je okruglasti s jasno izraženim rebrima. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija bujna stabla grmolikog izgleda. Mljetu i Lastovu. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Gospodarski potencijal ove sorte vidljiv je u njenoj ranoj zriobi radi þega na tržištu može postiüi visoku cijenu. Osim uzgoja u Hrvatskoj ova se sorta najviše uzgaja u podruþju Bara i na cijelom crnogorskom primorju te u Hercegovini. S obzirom da ova sorta nije dovoljno istražena potrebno je obaviti njeno gospodarsko i agronomsko vrednovanje. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. tamnocrvene boje.

koja je bila jedina žena þlan istraživaþkog tima.2. Izdvojena je kao sorta mjesec dana ranijeg dozrijevanja od standardne sorte koja je bila deklarirana. SLUŽBENI STATUS Zorica rana je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Izdvojena je iz populacije mandarina koje su uvezene iz Japana sredinom šezdesetih godina prošlog stoljeüa. Mandarina sorta: Zorica rana PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta Mandarine Unshiu. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND Zbog svojih dobrih osobina ova sorta mandarine u posljednje vrijeme bilježi znaþajan porast broja stabla. Prednosti: Ova sorta ima izuzetnu prednost u ranom dozrijevanju þime se stvara moguünost ranijeg izlaska na tržište.2. U Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu u tijeku je program proizvodnje zdravih matiþnih biljaka ove sorte mandarine. podruþje Trogira i otok Braþ. a nastavak rana zbog vremena dozrijevanja. žuto zlatne boje kožice. Rodnost je velika i redovita. Ovo se osobito vidi u podruþju Kaštelanskog bazena i trogirskom podruþju. slatko kiselog okusa i dobre arome. kuglaste krošnje i uspravnog rasta. Osim ovog ranije dozrijevanje omoguüava izbjegavanje šteta od ranih jesenskih mrazeva koji u našem podruþju þesto puta priþinjavaju znaþajne štete na agrumima uslijed izmrzavanja nezrelih plodova na stablu. inž.000 komada. SINONIMI Nema sinonima. Ona se uzgaja na cijelom uzgojnom podruþju s posebnim naglaskom na podruþje doline Neretve. Ime je dobila po gosp.2. Kožica ploda je priliþno tanka. 51 . Godišnja proizvodnja sadnica je na razini od oko 20-30. Danas u Hrvatskoj postoji 12 matiþnih stabala ove sorte u tri komercijala rasadnika. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna stabla. RASPROSTRANJENJE Od vremena primarne selekcije do danas Zorica rana je zauzela znaþajno mjesto u agrumarstvu Hrvatske. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena.10 MANDARINA: ZORICA RANA SISTEMATIKA MANDARINE red: SAPINDALES porodica: RUTACEAE rod: CITRUS vrsta: Citrus reticulata. Plod: Plod je srednje krupan. Ishodni materijal þuva se u kolekcijskom nasadu Stanice za južne kulture Dubrovnik. Zorici Velagiü. Kaštelansko podruþje. Ispod kožice je meso ploda koje je zlatno žute boje. dipl.

Postojeüi genofond ove sorte potrebno je ozdraviti te na taj naþin proizvesti sadni materijal kategorije osnovni za podizanje komercijalnih matiþnih nasada. Pored ovog ova sorta je manje osjetljiva na napad fitoftore. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA S obzirom da su agrumi skloni mutacijama na razini pupa potrebno je obaviti klonsku selekciju populacija sorte Zorica rana te izdvojiti eventualne bolje genotipove. Za ovu sortu treba izraditi kvalitetne marketinška planove te je bolje prezentirati u struþnoj. 52 .GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Zorica rana je gospodarski veoma vrijedna sorta mandarine zbog izuzetno ranog vremena dozrijevanja i kvalitete ploda. Ranijim dozrijevanjem ova sorta postiže dobar ekonomski uspjeh na tržištu. znanstvenoj i široj društvenoj javnosti. Nadalje potrebno je obaviti istraživanje tržišta s ciljem potrošaþkog vrednovanja ove sorte mandarine u odnosu na druge sorte.

3.1. sc. sc. Zlatko ýmelik mr. inž. sc. sc. Tomislav Radiü nitko se ne bavi ovom voünom dr. Slavko Perica dr.3.2. sc. sc. Jakša Rošin mr. sc. Mira Raduniü prof. Branka Levaj Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda bajama: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda višnje maraske: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda šipka: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda trešnje: dr. Frane Strikiü mr. sc. Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara a. Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda voünih kultura: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda smokve: dr. dipl. Frane Strikiü dr. dr. Trenutni projekti vezani uz voüne kulture: Trenutni projekti koji se bave oþuvanjem genofonda smokve: Trenutni projekti o oþuvanju genofonda bajama: Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda višnje maraske: Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda šipka: Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda trešnje: SEE ERA Net SEED Net projekt SEED Net-projekt Maraska Dalmatina nema projekata SEED Net-projekt 53 . sc. Jasmina Družiü mr. sc. sc. sc.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 1. sc. sc. Postojeüe stanje. Frane Strikiü dr. Mira Raduniü prof. Frane Strikiü Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda agruma: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda nešpole: vrstom Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda rogaþa: b. Frane Strikiü mr. sc. dr. dr. Jasmina Družiü prof. sc. dr. Živko Gatin Mate Kaleb.1. Katarina Hanþeviü dr. Zlatko ýmelik mr. sc. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje 1. Katja Žaniü dr. sc.

Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda agruma: Eliminacija patogena agruma i vinove loze metodama in vitro. Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda nešpole: Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda rogaþa: c. Institucije koji se bave oþuvanjem genofonda voünih kultura: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split Stanica za južne kulture Dubrovnik Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu nema projekata nema projekata 54 .

detaljni opisi formi zanimljivih za kultiviranje.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 1. 55 . oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja. publikacije. daljnja selekcija.1.1 Prijedlog mjera za promociju. izložbe. razrada bussines planova. predavanja. poboljšanje državne strategije. formiranje i dopuna kolekcija.4. oplemenjivaþki rad. promotivni materijal. sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala.

2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Vinova loza. tržišno orijentirani vinogradari ulažu u tehnologiju proizvodnje u vinogradu i podrumu. navodi se da je najvažnija poljoprivredna kultura tadašnje Dalmacije bila vinova loza. Kvaliteta vina koje turisti kušaju na obiteljskim gospodarstvima þesto je ispod realnog potencijala sorte i podneblja. a iako vinograd u Dalmaciji ima veliki broj gospodarstava svega 1/3 proizvedenog vina se proda na tržištu. rasprostranjena na podruþju þitavog Mediterana. Viškovi vina su se najþešüe prodavali. stoljeüa u Europu iz Amerike dolazi filoksera. Iako je nekada prevladavalo mišljenje da je kultura uzgoja nastala na podruþju velikih civilizacija istoþnog Mediterana odakle je kolonizacijom prenesena u ostatak Europe. Vitis vinifera ssp. Krajem 19. Vrlo povoljni okolišni uvjeti. štetnik koji napada korijen europske loze. Brojni arheološki nalazi. Na podruþju Dalmacije filoksera dolazi kasnije negoli u zapadnoeuropske zemlje pa raste potražnja. 3. udaljenim dalmatinskim otocima. Najstariji nalazi o proizvodnji vina vezani su uz podruþje današnjeg Irana i datiraju oko 5 400 godina prije Krista. poput novþiüa. te se za njih kupovalo žito i ostali proizvodi koji se ovdje nisu proizvodili. razvila se od svog divljeg pretka. Epidaurus na Jadranu u 4. šumske loze. Obzirom na veliku rasprostranjenost teško je toþno utvrditi kad je i gdje došlo do njene domestikacije.1 UVOD 3. Bogatstvo autohtonih sorata. pa tako i na podruþju današnje Dalmacije. U glasovitim putopisima Alberta Fortisa.. Smatrali su. meÿutim. iako postoje þvrsti dokazi da se vinogradarstvo u Dalmaciji poþelo razvijati u vrijeme osnivanja grþkih kolonija poput Isse. Pharos. raznolikost tala i specifiþni vinogradarski položaji þine Dalmaciju idealnim staništem za uzgoj vinove loze. da je neprimjeren tehnologija prerade. sylvestris. poticajne mjere za podizanje vinograda doprinose laganom rastu površina pod vinovom lozom. interes za uzgoj vinove loze raste. Korþule ili Dubrovnika. U vrijeme turskih osvajanja vinogradarstvo na podruþju današnje Hrvatske stagniralo je. sativa. Dalmati i Histri koji su bili vješti pomorci.. te uzrokuje masovno propadanje vinograda i veliku gospodarsku i demografsku krizu. što rezultira i boljom kvalitetom vina. Kako su okolišni uvjeti na podruþju Dalmacije vrlo povoljni za vinovu lozu. mnogi smatraju da su ilirska plemena Liburni. þesto manja od 1 ha. turske su þete þesto upadale na mletaþko podruþje i nemilice uništavale vinograde u okolici Splita. Šibenika. Korkyrae. uporabnih predmeta ili reljefa govore o razvijenom vinogradarstvu u vrijeme Rimskog carstva. Vinogradarstvo je ostalo razmjerno zaštiüeno tek na prometno izoliranim. Šumska je loza bila dio prirodne vegetacija mediteranskih šuma. Turskih razaranja nisu bili pošteÿeni ni dalmatinski gradovi.3. 56 . Prosjeþna površina posjeda mala je. Viaggio in Dalmazia I i II (1774). Traguriona. VINOVA LOZA 3. danas je sve više dokaza da su ljudi poþeli uzgajati lozu na razliþitim podruþjima u isto vrijeme. stoljeüu prije Krista.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Proizvodnja grožÿa i vina i danas u Dalmaciji ima strateško mjesto kao što je imala i u prošlosti. veü upoznali uzgoj vinove loze u susjednim podruþjima i imali razvijeno vinogradarstvo. Vitis vinifera ssp.1. Trogira i Zadra. njege i þuvanja vina razlog njihove lošije kakvoüe. Povoljnih uvjeta za uzgoj vinove loze bile su svjesne i Francuska i Austijska vlast koje su se nakon Venecije smjenjivale na ovom prostoru.. vinogradarstvo je u povijesti ovog prostora imalo veliko znaþenje. a propisi u statutu vezani za zakup vinograda ili trgovanje i formiranje cijene vina svjedoþe o gospodarskoj važnosti proizvodnje vina u srednjovjekovnim gradovima poput Trogira. Unatoþ tome.1. U razdoblju mletaþko-turskih ratova. tradicija proizvodnje vina i turistiþki znaþaj ovog podruþja ipak nisu u gospodarskom smislu odgovarajuüe iskorišteni. koji su u to vrijeme bili pod vlašüu Mletaþke Republike. Pa tako.

3. uzgajalo oko 200 sorta. te filoksere iz Amerike. želja za visokim prinosima dodatno utjeþe na sortiment Dalmacije dajuüi prednost visokoprinosnim sortama. Prva polovica 20. Vugava…). Uslijed velike potražnje masovno se sade novi vinogradi. svjetskog rata i promjene društveno-ekonomskog poretka. a zanemarujuüi kvalitetne sorte nižeg rodnog potencijala. pa su tako i danas neke od sorte samo lokalno zastupljene. Dugi period vegetacije omoguüava uzgoj razliþitih sorata ukljuþujuüi i onih kasne dobi dozrijevanja koje u drugim podruþjima ne bi mogle kvalitetno dozoriti. Tla su þesto škrta i skeletna. na obroncima planina. masline…). o povlaštenom uvozu talijanskih vina. cijene padaju. Obnovom vinograda u europskim zemljama dolazi do pada potražnje za hrvatskim vinima. pa su vinogradi smješteni u krškim poljima. Na razvoj sortimenta. dolazi do erozije autohtonog sortimenta. Obnova ide dosta sporo. izoliranost pojedinih podruþja.1. te se stanovništvo masovnog iseljavanja u prekomorske zemlje. no pažnja se posveüuje uglavnom visokim prinosima. te su vinogradari polako poþeli iz uzgoja izuzimati vrlo osjetljive sorte. Vinogradi poþinju propadati. stoljeüa sa dva velika svjetska rata ne pogoduje razvoju vinogradarstva koje u to vrijeme i dalje stagnira. osnivaju se veliki poljoprivredni kombinati s plantažnim vinogradima. meÿu kojima je bilo i sorata vrhunske kakvoüe (Malvasija dubrovaþka. specifiþnih samo za uža. Sjemenjake koji bi pokazivali povoljna gospodarska svojstava vinogradari bi vegetativno razmnožavali te su tako nastajale nove sorte. Vinogradi se poþinju obnavljati cijepljenjem na otporne ameriþke podloge. Neke od sorta introducirane su iz okolnih zemalja (vjerojatno je da su i neke naše sorte introducirane u okolna podruþja). pa su se u vinogradima sve više širile sorte takvih karakteristika.izvoz i cijena ovdašnjim vinima. stoljeüa. najpoznatijeg dalmatinskog ampelografa. Dolaskom filoksere u Europu i poþetkom intenzivnog izvoza vina porasla je potražnja za alkoholiþnim i jako obojenim vinima. s vruüim i sušnim ljetima i blagim. Blizina mora smanjuje temperaturna kolebanja i ublažava klimu ovog podruþja. a zalihe vina rastu. No.. u krškim poljima nalazimo i plodna aluvijalna tla. Pepelnica se pojavila u Dlamciji oko 1851. kao i na pristrancima uz more. dok su preostale nastale na ovom prostoru spontanim križanjem. izolirana. kišovitim zimama. dolazi filoksera što zadaje konaþni udarac vinogradarstvu. što dodatno doprinosi kvaliteti vina iz ovog kraja. Dugi razdoblje uzgoja vinove loze na ovim prostorima. Zbog obilja topline i sunca ovo podruþje predstavlja idealno stanište za vinovu lozu. U vrijeme planske privrede nakon 2. dolazi do velike krize jer je veüina stanovništva vezana uz ovu djelatnost. i prouzroþila velike štete u vinogradima. tzv. kao i na smanjivanje broja sorta utjecali su brojni razlozi. Mnoge od sorta koje on navodi u svom þuvenom djelu „Dalmatinska ampelografija“ danas više ne nalazimo i smatramo ih trajno izgubljenim. Dolaskom filoksere u Dalmaciju. þesto otoþna podruþja. a položaji okrenuti moru uz obilje direktnog sunþevog osvjetljenja dodatno su osvijetljeni zrakama koje se reflektiraju o morsku površinu.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Obalno podruþje Dalmacije tipiþne je mediteranske klime. svjetskog rata. Za Dalmaciju je karakteristiþan razvoj velikog broja lokalnih sortimenata. Nakon 2. u vrijeme prije dolaska filoksere u Dalmacij. specifiþni okolinski uvjeti. a nepovoljnim ugovorom izmeÿu Austro-Ugarske i Italije. dalmatinsko vinogradarstvo dolazi u nepovoljan položaj. poput Dobriþiüa ili Ninþuše. te pomorske veze sa ostatkom Mediterana utjecale su na razvoj bogatog sortimenta u Dalmaciji. a površine nikada više neüe doseüi one iz predfiloksernog razdoblja. Reljef je tipiþno krški. a plamenjaþa 1885. Konaþno i u Dalmaciju 1894. dok su druge gospodarski zanemarene i njihova populacija postaje vrlo ugrožena. napuštaju se kvalitetni vinogradarski položaji. Krajem 19. zanemarujuüi kakvoüu vina. a meÿu njima se smatra vrlo znaþajnim dolazak gljiviþnih bolesti (plamenjaþe i pepelnice). propadanjem velikih površina vinograda i njihovom obnovom cijepljenjem na otporne podloge dolazi u konaþnici do trajnog gubitka mnogih sorata. þesto na raþun drugih poljoprivrednih kultura (žitarice. pa su tu 57 . te u to vrijeme površine pod vinogradima dosežu þak 90 000 ha. Vinska klauzula. prema nalazu Stjepana Buliüa.

Koliþina oborina kreüe se od oko 800 mm (u priobalju) do 1100 mm (u unutrašnjosti).1 °C. a nerijetko na takvim položajima dolazi do ošteüenja od kasnih proljetnih mrazova.vinogradi u pravilu rodniji. te su najveüe površine vinograda u podruþju Ravnih Kotara. kao i sume temperatura (Drniš 1700 °C. Podregija Sjeverna Dalmacija podijeljena je na osam vinogorja: x x x x x x x x Vinogorje Zadar – Biograd Vinogorje Benkovac – Stankovci Vinogorje Pirovac – Skradin Vinogorje Knin Vinogorje Promina Vinogorje Drniš Vinogorje Šibenik Vinogorje Primošten 58 . skloniji zarazi gljiviþnim bolestima. Klimatski se podruþja uz obalu ponešto razlikuju od dijelova u unutrašnjosti gdje su temperaturna kolebanja veüa. a najkvalitetniji su položaji ove podregije smješteni su uz more. Reljefno je ovo podruþje razmjerno nisko. a najþešüi tipovi tala su smeÿe tlo na vapnencu i crvenice.4 °C). Broj sati sijanja sunca redovito je velik i prelazi 2500 sati. Regionalizacijom vinogradarskih podruþja (Pravilnik o vinogradarskim podruþjima. Knina. Prikladni vinogradarski položaji u unutrašnjosti su i obronci planina Svilaje i Promine.Srednja i južna Dalmacija. . NN159/04) Republika Hrvatska podijeljena je na dvije regije: Kontinentalna Hrvatska i Primorska Hrvatska. Ravnih Kotara. Podregija Sjeverna Dalmacija obuhvaüa podruþje Zadra i Šibenika s pripadajuüim otocima. Zadar >2000 °C) u vegetaciji niže. a njen obalni dio podijeljen je na dvije podregije: . a srednja godišnja temperatura (Drniš 13. Podruþje Dalmacije spada u regiju Primorske Hrvatske. Najveüi dio oborine padne u tijeku zime. dok se u periodu srpanjkolovoz javlja sušni period. Zadar16. poput onih u okolici Primoštena.Sjeverna Dalmacija. Vinogradi ove podregije smješteni su na tlima razvijenim na matiþnom supstratu vapnenaca. Drniša i Benkovca.

Lastovo. Podregiji pripadaju takoÿer i srednje i južno dalmatinski otoci. Veliki i Mali Drvenik. Šolta. te poluotok Pelješac. Vis. Braþ. Podregija Srednja i južna Dalmacija dijeli se na 12 vinogorja: x x x x x x x x x x x x Vinogorje Kaštela – Trogir Vinogorje Split – Omiš – Makarska Vinogorje Neretva Vinogorje Konavle Vinogorje Mljet Vinogorje Pelješac Vinogorje Korþula Vinogorje Lastovo Vinogorje Vis Vinogorje Hvar Vinogorje Braþ Vinogorje Šolta 59 . a u krškim poljima aluvijalna i koluvijalna tla. sa srednjom godišnjom temperaturom od 16 °C i sumama temperatura u tijeku vegetacije od 2200 do 2300 °C. Nedjelja – otok Hvar…). Od tipova tla pogodnih za vinogradarsku proizvodnju i u ovoj podregiji najþešüe susreüemo smeÿe tlo na vapnencu i crvenice. intenzivne boje i niske ukupne kiselost. Sv.poluotok Pelješac. Ova je podregija najtopliji dio Dalmacije. pa do krajnjeg juga Hrvatske. Reljef je tipiþno krški. Mljet. i dr. Konavala. Obilje topline uz dugotrajnu insolaciju utjeþe na nakupljanje visokog sadržaja šeþera u grožÿu uz istovremenu degradaciju grožÿanih kiselina. a vinograde nalazimo u krškim poljima. što omoguüava proizvodnju visokokvalitenih i vrhunskih vina naglašene alkoholiþnosti. Korþula. na brežuljcima i pristrancima od kojih su neki okrenuti moru i þuveni su položaji ove podregije (Dingaþ i Postup .Podregija Srednja i južna Dalmacija Podregija Srednja i Južna Dalmacija obuhvaüa uski priobalni dio od Marine (kod Trogira) na sjeveru.. Ivan Dolac. Hvar. zbog þega je prikladna za uzgoj sorata dugog vegetacijskog ciklusa i kasnog dozrijevanja.

2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 3.1 Pregledni popis kultura i kultivara: Tradicijski kultivari vinove loze u Dalmaciji: Babica Babiü Bak Balbut Barjanka Bena Beretinjok bijeli Biloliska bijela Blatina Bljuzgavac Bodul Bogdanuša Bratkovina bijela Bratkovina crvena Cetinka Cibib Cipar Crljenak kaštelanski Crljenak viški Crnka ýihovac Debit Divjaka Dobriþiü Drnekuša vela Frmentun Galac Gegiü Glavinuša Grgiüevica Grk Gustopupica Kadarun Krivaja crvena Krkošija Kujundžuša Kurtelaška Lasina Lelekuša Ljutun Malvasija dubrovaþka Maraština Marinkoviüa grozje Medna Mekuja Mijajuša Mladenka 60 .3.2.

Muškat ruža Muškatel Ninþuša Pagadebit bijeli Palagružanka bijela Palaruša Paviciü Petovka Plavac mali Plavac mali sivi Plavac runjavac Plavac sobotovac Plavina Pošip bijeli Pošip crni Pošipica Prþ Prošip Pršljivka Rudežuša Silbijanac Siložder crni Svrdlovina crna Trišnjavica Tanetova loza Vela pergola Vlaška Vlaški crljenak Vranac Vugava crvena Vugava bijela Zadarka Zlatarica blatska Zlatarica vrgorska Žilavka Napomena: Boldom su otisnute sorte koje su detaljnije obraÿene

61

3.2.2 Pregled najznaþajnijih kultivara vinove loze Dalmacije: 3.2.2.1 CRLJENAK KAŠTELANSKI Kultura: vinova loza Taksonomija: Red - Rahmnales Porodica - Vitaceae Latinsko ime - Vitis vinifera ssp. sativa Sinonimi: Pribidrag, Tribidrag?, Zinfandel, Primitivo Službeni status: Sorta se nalazi na sortnoj listi Republike Hrvatske i Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze kao preporuþena za podregiju Srednja i južna Dalmacija. Rasprostranjenost: Do prije nekoliko godina ova sorta je bila praktiþno nestala iz hrvatskih vinograda, utvrÿivanjem njezine istovjetnosti sa Zinfandelom i Primitivom, te otkriüem da je jedan od roditelja Plavcu malom zanimanje za ovom sortom je poveüano i ponovo se širi na podruþju južne Dalmacije. Sorta se pod imenom Zinfandel i Primitivo uzgaja u Americi i Italiji kao gospodarski vrlo znaþajna. Botaniþki opis: Trs srednje bujan. List srednje velik, pentagonalan, duboko urezanih, otvorenih postranih sinusa. Sinus peteljke blago otvoren u obliku lire. Lice glatko, na naliþju srdnje guste pauþinaste dlaþice, a na žilama rijetke þekinjaste. Cvijet hermafroditan. Grozd srednje velik, srednje zbijen do zbijen, konusan ili piramidalan, þesto s krilcima. Bobica srednje velika, okrugla. Kožica tamno modra, meso soþno, neutralno. Dozrijeva srednje kasno, ranije u odnosu na Plavac mali. Rodnost joj je srednje velika i redovita. Kakvoüa iznad prosjeþna, redovito nakuplja visok sadržaj šeüera u grožÿu, uz nisku ukupnu kiselost. Daje vina intenzivne boje. Izražena je osjetljivost prema gljiviþnim bolestima, osobito prema Botrytisu. Povijest nastanka i korištenja Smatra se da je sorta Crljenak kaštelanski, odnosno Pribidrag, kako ga zovu u okolici Omiša, jedna od vrlo starih sorata koja je bila vrlo cijenjena i rasprostranjena još u srednjem vijeku pod imenom Tribidrag. Naime iz povijesnih izvora saznajemo da je Tribidrag uzgajao i Marko Maruliü, te da je svoje vino prodavao u Veneciju, a postojanje toponima Tribidrag na Visu i Hvaru svjedoþi o važnosti ove sorte u to vrijeme, kao i kvaliteti njenog vina po kom su ti lokaliteti dobili ime. Pretpostavlja se da se sorta poþela zapostavljati u vrijeme nakon dolaska plamenjaþe, pepelnice i filoksere iz Amerike te se na njeno mjesto širio Plavac mali, njen potomak. Razlog nestanku ove sorte treba tražiti u prvom redu u njenoj osjetljivosti na bolesti i nešto veüim uzgojnim zahtjevima u odnosu na Plavac mali. Zanimanje za ovu sortu ponovno je potaklo otkriüe da se pod sinonimom Zinfandel uzgaja u Americi, gdje je jedna od najpopularnijih sorata, a pod imenom Primitivo u Italiji. ýinjenica da je jedan od roditelja Plavca malog, te bliski srodnik (na razini roditelj-potomak) dalmatinskim sortama Plavini, Grku, Crljenku viškom i Vrancu govori u prilog tvrdnji da je to naša autohtona sorta.

62

Posljednjih godina više je tržišnih proizvoÿaþa vina posadilo ovu sortu s nakanom proizvodnje vina. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Na prijelazu stoljeüa populacija Crljenka kaštelanskog u Dalmaciji bila je toliko mala da su nakon otkriüa da su roditeljski par Plavca malog Dobriþiü i Zinfandel, te logiþne pretpostavke da se ova sorta morala nekad uzgajati i u nas, prošle tri godine dok napokon 2001. godine nije pronaÿeno nekoliko trsova u Kaštelima, a nakon toga i u okolici Omiša i utvrdilo se da se u tim podruþjima sorta naziva Crljenak kaštelanski odnosno Pribidrag. Ovo je otkriüe dobilo veliki publicitet te je zanimanje za ovu sortu iznimno poraslo. No, kako je u Dalmaciji pronaÿeno svega 20-ak trsova i nije bilo moguüe nabaviti, niti tako brzo proizvesti dovoljnu koliþinu sadnog materijala, proizvoÿaþi su za sadnju vinograda nabavili cijepove Primitiva iz Italije, a neki þak i Zinfandela iz Kalifornije. Populacija dalmatinskog biotipa Crljenka kaštelanskog nastoji se što je moguüe više poveüati razmnožavanjem nekoliko pronaÿenih matiþnih trsova. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: ýinjenica da je sorta gospodarski znaþajna i omiljena u Kaliforniji, kao i u Italiji, te da je bila jedna od najvažnijih sorta u Dalmaciji prije petstotinjak godina govori o gospodarskoj vrijednosti ove sorte, a svjetski odjek otkriüa podrijetla Zinfandela (koji je dugo bio misteriozan, pa su Amerikanci þak htjeli sortu proglasiti svojom, iako vinova loza nije autohtona vrsta tog kontinenta, veü su je sa sobom donijeli europski doseljenici) daje znaþajnu marketinšku prednost ovoj sorti. Sorta je prikladna za proizvodnju vrhunskih crnih vina dobe obojenosti, a obzirom na raniju dob dozrijevanja i visok sadržaj sladora prikladna je i za proizvodnju desertnih vina. Kako se sorta u Dalmaciji veü dugo ne uzgaja, napore treba uložiti u prilagoÿavanju tehnologije uzgoja u vinogradu, a napose utvrÿivanju optimalnog roka berbe i zaštiti od gljiviþnih bolesti. Bez obzira što se cijepovi sorte mogu nabaviti u susjednoj Italiji, ne smije se zanemariti dalmatinska populacija Crljenka kaštelanskog jer se ona vjerojatno, zbog duge izoliranosti, ponešto razlikuje od populacija u druge dvije zemlje. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Primke ove sorte þuvaju se u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu, kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. S matiþnih trsova Crljenka kaštelanskog uzete su reznice za razmnožavanje, a njihovo je klonsko potomstvo posaÿeno u pokusni nasad na otoku Hvaru zajedno sa nekoliko klonova Primitiva i Zinfandela radi oþuvanja i prouþavanja unutarsortne raznolikosti. Vjerujemo da je buduünost sorte osigurana kroz njeno iznimno brzo širenje u proizvodnji, te da populacija ove sorte u Dalmaciji nikad više neüe biti dovedena na rub izumiranja.

63

64

3.2.2.2 DOBRIýIû Kultura: vinova loza Taksonomija: Red - Rahmnales Porodica - Vitaceae Latinsko ime - Vitis vinifera ssp. sativa Sinonimi: Šoltanski plavac, Šoltanac, Slatinjanac, Slatinjac, Dobrovoljac, Okruþanac, Crljenak slatinski Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze, kao preporuþena za podregiju Srednja i južna Dalmacija. Rasprostranjenost: Vrlo je slabo rasprostranjena te ju nalazimo najviše na otoku Šolti, ponešto na otoku ýiovu, a vrlo ju rijetko nalazimo na Braþu i susjednom priobalju (podruþje od Splita do Trogira). Nalazimo je najviše u starim nasadima, zajedno sa drugim sortama, te se od nje ne proizvode sortna vina. Botaniþki opis: Trs srednje bujan. List srednje velik, pentagonalan, peterodijelan, na naliþju gol, s izraženim zupcima na obodu. Cvijet morfološki i funkcionalno hermafroditan. Grozd srednje velik, srednje zbijen, koniþan, þesto s krilcima. Bobica mala, okrugla, srednje þvrstog mesa i neobojenog soka. Kožica tamnoplavo-crna. Rodi redovito, prinosi srednje visoki. Dozrijeva srednje kasno. Kakvoüa visoka, sadržaj šeüera u moštu je srednje visok do visok, niske do srednje kiselosti. Daje intenzivno obojena vina. Osjetljiva prema plamenjaþi, a prema ostalim bolestima prosjeþno. Povijest nastanka i korištenja: Nije poznato njezino podrijetlo, ali se smatra vrlo starom autohtonom sortom (Buliü, 1949). U prilog njezinoj autohtonosti na ovom podruþju govore i najnovija istraživanja, koja su utvrdila da je Dobriþiü, zajedno sa sortom Crljenak kaštelanski roditelj Plavcu malom. (Maletiü i sur., 2004). U prošlosti je bila vrlo cijenjena sorta, poglavito zbog svoje izrazite boje. Prema literaturnim navodima služila je uglavnom za „križanje“ (kupažiranje) s drugim crnim sortama za popravak boje. Ovo je svojstvo bilo osobito znaþajno u vrijeme intenzivnog izvoza dalmatinskih vina u zapadnoeuropske zemlje krajem 19. i poþetkom 20. stoljeüa kada su njihovi vinogradi propali od filoksere. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Smatramo da je sorta vrlo ugrožena, jer ju nalazimo na vrlo uskom prostoru, a i tamo sporadiþno, uglavnom u starim nasadima. Novih nasada ove sorte nema, pa je trend populacije silazan. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Prema literaturnim navodima i osobnim iskustvima, smatramo da sorta ima znaþajan gospodarski potencijal. Zbog izražene trpkosti i intenzivne obojenosti i danas bi mogla doprinijeti kakvoüi crnih vina srednje Dalmacije, a vjerojatno bi mogla dati i kvalitetna sortna vina.

65

provesti sustavna istraživanja njezinih bioloških i gospodarskih svojstava. Sorta se nalazi u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze. provesti inventarizaciju uzgojnog podruþja.Da bi se ovaj gospodarski potencijal mogao iskoristiti nužno je stvoriti preduvjete za njenu gospodarsku revitalizaciju . te proizvesti inicijalnu koliþinu sadnog materijala za podizanje matiþnog nasada za potrebe daljnje reprodukcije. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Obzirom na pretpostavljeni gospodarski potencijal napore valja usmjeriti ka gospodarskoj revitalizaciji. 66 . radi davanja preporuke o prikladnoj tehnologiji proizvodnje. kao najboljem naþinu za trajno oþuvanje ugroženih sorata. kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu.

Grozd srednje velik. u okolici Omiša. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Populacija joj nikad nije bila velika. plitko urezanih postranih sinusa. 67 . Meso þvrsto. hrskavo. redovito nakuplja visok sadržaj šeüera u grožÿu uz ugodnu sortnu aromu. Slakarinac Službeni status: Rasprostranjenost: Sorta je vrlo slabo rasprostranjena i nalazimo ju samo sporadiþno na podruþju Kaštela. Povijest nastanka i korištenja Prema literaturnim podacima sorta se odavna uzgaja u Dalmaciji pa se smatra autohtonom i vjerojatno je nastala spontanim križanjem na ovom prostoru. blago rastresit.2. Izražena osjetljivost prema pepelnici.Vitis vinifera ssp. Lice glatko. Kožica crvenkasto-plava. U novije vrijeme kroz projekt revitalizacije kaštelanskih sorata nastoji se na njezinom ponovnom širenju u proizvodne nasade. Botaniþki opis: Trs bujan. Ugroženosti populacije dodatno doprinosi i uski areal uzgoja. Kakvoüa iznad prosjeþna. sativa Sinonimi: Okatac. Bobica srednje velika ili velika. List srednje velik. Dozrijeva ranije u odnosu na druge dalmatinske sorte. pa se od nje proizvodio i þuveni prošek. Glavinka. Zbog visoke kakvoüe uvijek je bila cijenjena. peterodijelan.Rahmnales Porodica . Nema je u þistim nasadima veü samo u manjem udjelu zajedno s drugim sortama tog podruþja. eliptiþna.3 GLAVINUŠA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . piramidalan. a u internervalnim prostorima srednje guste pauþinaste dlaþice. te se redovito sadila u proizvodnim nasadima za popravak kakvoüe vina koja su se u Dalmaciji najþešüe proizvodila od mješavine sorata. Zbog toga interes meÿu proizvoÿaþima raste. Zbog rastresitog grozda. sadnjom manje koliþine za tu svrhu proizvedenih cijepova. ali se nakon II svjetskog rata drastiþno smanjila zbog protežiranja visoko rodnih sorata u uzgoju.Vitaceae Latinsko ime . a u lošijim godinama þesta je zaraza i s ostalim gljiviþnim bolestima. užitno. na žilama na naliþju rijetke þekinjaste dlaþice. srcolik. te se populacija blago poveüava i ima uzlazni trend. a zbog tanke kožice i visokog sladora prikladna je i za sušenje. ali i cijepljenjem na stalnom mjestu. u zrelosti blago posuta maškom. no zbog male ishodišne populacije to ide vrlo sporo pa ju i dalje smatramo vrlo ugroženom. velikih bobica i hrskavog mesa koristila se i kao zobatica. na Šolti.2.3. Cvijet hermafroditan. Rodnost joj osrednja ali redovita.

Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Glavinuša je nesumnjivo sorta visokog gospodarskog potencijala, te zbog toga ima opravdanja za provoÿenje njene revitalizacije. U tu svrhu nužno je evaluirati gospodarske karakteristike sorte, te prilagoditi tehnologiju proizvodnje zahtjevima ove sorte. Preduvjet veüem širenju u proizvodne nasade je i proizvodnja dostatnih koliþina sadnog materijala za što je potrebno podiüi matiþni nasad za daljnju reprodukciju. U do sada provedenim istraživanjima na podruþju Kaštela utvrÿeno je da je gotovo þitava populacija sorte zaražena virusima, pa üe za proizvodnju zdravog sadnog materijala vjerojatno trebat provesti odzdravljivanje kulturom tkiva in vitro. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Unatoþ do sada uþinjenim naporima Glavinušu još uvijek smatramo jednom od ugroženijih sorata. Primke ove sorte þuvaju se i u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu, kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu, no buduünost ove sorte može se trajno osigurati tek kroz njeno gospodarsko korištenje.

68

3.2.2.4 GRK Kultura: vinova loza Taksonomija: Red - Rahmnales Porodica - Vitaceae Latinsko ime - Vitis vinifera ssp. sativa Sinonimi: Korþulanac, Grk korþulanski, Grk lumbarajski Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze, kao preporuþena za podregiju Srednja i južnua Dalmacija. Rasprostranjenost: Grk je sorta vrlo uskog areala rasprostranjenosti. Uzgaja se gostovo iskljuþivo na otoku Korþuli, a najvažnije uzgojno podruþje su pjeskoviti položaji u okolici Lumbarde. Izvan otoka Korþule nalazimo ga rijetko i nema gospodarsku važnost. Botaniþki opis: Trs bujan. Mladice bujne, karakteristiþnog uspravnog rasta. List srednje velik do velik, pentagonalan, peterodijelan. Gornji postrani sinusi duboko, a donji postrani sinusi srednje duboko urezani, najþešüe otvoreni. Sinus peteljke otvoren u obliku slova U. Plojka kožasta, karakteristiþno povijenih rubova prema dolje, pa se þesto stjeþe pogrešan dojam da je to simptom zaraze virusima ili fitoplazmama. Lice glatko, naliþje dlakavo s rijetkim þekinjastim dlaþicama na nervaturi. Cvijet morfološki hermafroditan ali funkcionalno ženski. Grozd srednje velik do velik, dug, piramidalan, ponekad s jednim krilcem. Bobica okrugle, kožica debela i þvrsta, zlatno žute boje, a na osunþanoj strani jantarno žute. Meso je þvrsto i soþno, ugodne sortne arome. U grozdu nalazimo bobice razliþite veliþine, što je posljedica nejednolike oplodnje. Uz bobice nastale oplodnjom grozd redovito sadrži i bobice nastale partenokarpijom, koje su znaþajno manje i ne sadrže sjemenke. Dozrijeva srednje kasno. Rodnost ovisi o oplodnji, no i u uvjetima dobre oplodnje prinosi nikada nisu visoki. Sorta je nesumnjivo visokog kvalitativnog potencijala, nakuplja visoku koliþinu šeüera, no udio neoploÿenih bobica u grozdu ima utjecaj i na kakvoüu, jer partenokarpne bobice nakupljaju manje šeüera, a zadržavaju višu kiselost što se odražava i na svojstva vina. Povijest nastanka i korištenja: Sorta je vrlo stara i smatramo je autohtonom sortom otoka Korþule. U prilog njezinoj autohtonosti govori i þinjenica da je genetiþki vrlo srodan sa sortom Crljenak kaštelanski (u odnosu su roditelj potomak), za koju se zna da je srodna sa više drugih dalmatinskih sorata. Postoji i teorija o njezinom grþkom podrijetlu, a kao najveüi argument ovoj teoriji navodi se upravo njeno ime. No ime može takoÿer dolaziti i od karakteristiþne gorþine njezinih vina (grk=gorak). Sorta se nikad nije uzgajala u znaþajnoj mjeri izvan otoka Korþule. Slaboj rasprostranjenosti, unatoþ visokoj kakvoüi sorte, glavni je uzrok neredovita rodnost uslijed problema u oplodnji, odnosno morfološke graÿe cvijeta. Vina sorte Grk oduvijek su bila vrlo cijenjena, osobito ona sa lumbardskih pijesaka, a poznato po svojoj iznimnoj kakvoüi bio je desertno vino – prošek, koje se smatralo jednim od najkvalitetnijih dalmatinskih vina.

69

Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Iako je se sorta komercijalno uzgaja, usko podruþje uzgoja i slabi porast površina pod ovom sortom doprinose ranjivosti populacije ove sorte. Stvaranjem uvjeta za reprodukciju, a i poveüanim zanimanje za uzgoj Grka oþekuje se rast populacije ove sorte, no za veüe korištenje sorte u proizvodnji bilo bi znaþajno bolje istražiti probleme u oplodnji. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Sorta je sa visokim gospodarskim potencijalom koji nije odgovarajuüe iskorišten. Glavni razlog za to treba tražiti u nesigurnoj rodnosti. Stoga je kod ove sorte nužno posvetiti pozornost prilagodbi tehnologije vinogradarske proizvodnje, te istraživanju morfologije cvijeta i fenonofaze cvatnje i oplodnje. Naroþitu pozornost treba posvetiti odabiru prikladnih sorata oprašivaþa, koji se u vremenu cvatnje najbolje poklapaju sa Grkom, te utvrÿivanju njihovog udjela u vinogradu koji bi osiguravao dobru i redovitu oplodnju. Sorta je kod koje je zapoþela masovna klonska selekcija, te su zdravi trsovi posaÿeni u predbazni matiþni nasad. Klonsku selekciju potrebno je nastaviti, te na taj naþin osigurati proizvodnju certificiranog materijala za podizanje novih proizvodnih nasada. Uz proizvodnju vina redovite berbe trebalo bi potaknuti i proizvodnju prošeka po kojima je u prošlosti sorta bila þuvena. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se uzgaja u proizvodnim nasadima, te se þuva u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu, kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu, a posaÿen je i mali predbazni matiþni nasad. Daljnje oþuvanje ove sorte treba svakako provoditi kroz njezino bolje gospodarsko iskorištenje.

70

3.2.2.5 MALVASIJA DUBROVAýKA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red - Rahmnales Porodica - Vitaceae Latinsko ime - Vitis vinifera ssp. sativa Sinonimi: Malvasia di Lipari, Malvasia di Sardegna (Italija), Malvasia de Sitges, Malvasia de Lanzarote (Španjolska) Veliki je broj sorata u svijetu koje u svom imenu nose rijeþ Malvazija ili Malvasija pa se one þesto pogrešno dovode u vezu. Ova grupa sorata genetiþki je vrlo raznolika, odnosno kod veüine nije utvrÿena srodnost, pa je takav sluþaj primjerice i izmeÿu Malvasije dubrovaþke i Malvazije istarske (najznaþajnije bijele sorte na podruþju Istre). Službeni status: Malvasija dubrovaþka uvrštena je na sortnu listu Republike Hrvatske, a na Nacionalnoj listi priznatih kultivara preporuþena je za podruþje podregije Srednja i južna Dalmacija. Na sortnoj listi navodi se pod pogrešnim imenom Malvazija dubrovaþka. Rasprostranjenost: Sorta se od davnina uzgaja na uskom podruþju Dubrovaþkog primorja, gdje ju nalazimo i danas. Nedavno je otkriveno da se pod gore navedenim sinonimima uzgaja na još nekoliko izoliranih toþaka na Mediteranu (Sicilija, Sardinija, Baleari…), te na Kanarskim otocima. Na svim tim podruþjima vrlo je uskog areala rasprostranjenosti, a njezina desertna vina vrlo su cijenjena. Opis: Trs srednje bujan. List mali do srednje velik, pentagonalan, peterodijelan s duboko urezanim sinusima. Plojka glatka, tamnozelena, naliþje golo s rijetkim þekinjastim dlaþicama po nervaturi. Cvijet morfološki i funkcionalno hermafroditan. Grozd srednje velik, dug, cilindriþan, þesto s krilcima. Mogu biti izrazito rastresiti ali i zbijeni. Bobice okrugle ili blago jajolike, male do srednje velike (veliþina bobice znaþajno varira). Meso je þvrsto, sok sladak i specifiþne sortne arome. Rodi osrednje i neredovito. Kakvoüa visoka. Redovito nakuplja visok sadržaj šeüera uz zadovoljavajuüu kiselost obzirom na podruþje uzgoja. Vrlo je fine i karakteristiþne sortne arome. Povijest nastanka i korištenja: Dugo se smatrala autohtonom sortom Dubrovaþkog primorja i vjerovalo se da se izvan tog uskog podruþja nigdje ne uzgaja. Nedavno je meÿutim otkriveno da je Malvasija dubrovaþka istovjetna sortama Malvasia di Lipari odnosno Malvasia di Sardegna u Italiji te Malvasia de Sitges odnosno Malvasia de Lanzarote koja se uzgajaju u Španjolskoj. Sorta se i tamo uzgaja od davnina i to samo na uskim vrlo ograniþenim podruþjima dajuüi þuvena vina visoke kakvoüe. Nije moguüe utvrditi na kom od tih mjesta je sorta nastala, a vrlo je vjerojatna i hipoteza da su sortu donijeli Grci u vrijeme kolonizacije Mediterana (smatra se da ime Malvasija potjeþe od imena grþkog otoka Monemvasija na kom je bila važna trgovaþka luka). Zanimljivo je da se ova sorte spominje u dokumentima Državnog arhiva još u 14 stoljeüu, kada se najþešüe sorte ne navode imenom veü samo kao crne i bijele, iz vremena kada datira i najstariji spomen neke sorte vinove loze uopüe (Pinot i Rizling).

71

U vrijeme Dubrovaþke republike sorta je imala istaknuto mjesto meÿu svim ostalim sortama vinove loze. Dok je ostalim vinima cijena bila strogo odreÿena, Malvasiji je bilo slobodno odrediti cijenu po volji, ali je njezin izvoz izvan Dubrovaþke republike bio ograniþen. Vino Malvasije tretiralo se kao lijek, a Dubravþani su njome þastili „najbolje prijatelje“, kao i „najljuüe neprijatelje“. Vina ove sorte oduvijek su bila iznimno cijenjena, pila su se i þuvala za iznimne zgode, a predaja kaže da sina nije mogao ženiti onaj koji na svojoj odrini nije imao posaÿenu Malvasiju dubrovaþku. Krajem 19. stoljeüa kada pepelnica dolazi iz Amerike u Europu populacija sorte postepeno se poþinje smanjivati zbog izuzetne osjetljivosti prema ovoj bolesti, te je sredinom 20. stoljeüa svedena na svega nekoliko trsova na jednoj odrini. Zbog toga je prije pedesetak godina gotovo potpuno nestala, te je populacija svedena na svega nekoliko trsova na jednoj „odrini“. Pred Domovinski rat je uspješno revitalizirana, da bi za vrijeme rat populacija ponovno pala na nekoliko stotina trsova. Posljednjih nekoliko godina ponovno se radi na njenoj evaluaciji i revitalizaciji. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Nastojanjima na revitalizaciji sorte posljednjih je godina populacija porasla na gotovo 40 000 trsova na podruþju Vinogorja Konavle. Ugroženosti populacije doprinosi usku areal rasprostranjenosti, no obzirom na druga uzgojna podruþja u svijetu ne smatramo je više vitalno ugroženom. Kako se populacija Malvasije dubrovaþke razvijala izolirano smatramo da je s vremenom došlo do nakupljanja mutacija u populaciji, odnosno do razvoja unutarsortne varijabilnosti zbog þega se ona u manjoj mjeri može razlikovati od populacije sorte u Italiji ili Španjolskoj, te ne bi bilo dobro daljnji uzgoj sorte bazirati na uvezenom sadnom materijalu i na taj naþin izgubiti specifiþnosti domaüeg biotipa. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Sorta je vrlo visokog kvalitativnog potencijala i jedna od gospodarski najinteresantnijih bijelih sorata Dalmacije. Može dati jaka, ekstraktna vina s naglašenom sortnom aromom i razmjerno visokom kiselošüu, što ju izdvaja od veüine sorata koje se uzgajaju u Dalmaciji. Zbog rastresitog grozda i sitnih bobica iznimno je prikladna za sušenje, te se od nje tradicionalno proizvodio prošek, odnosno u drugim uzgojnim podruþjima desertna vina tehnologijom passito. Posljednjih je godina puno napravljeno na evaluaciji ove sorte, te proizvodnji baziþne koliþine sadnog materijala od kojeg je podignut i jedan proizvodni nasad, te su se na tržištu po prvi puta u novije vrijeme našli vino i prošek ove sorte. Ovim vinima izvrsne kakvoüe nedostaje meÿutim odgovarajuüa tržišna promocija, te bi trebalo razraditi odgovarajuüu marketinšku strategiju. Smatramo da sorta ima potencijal širenja i na druga uzgojna podruþja izvan vinogorja Konavle. Kako s uzgojem ove sorte nema iskustva u drugim podruþjima potrebno je podignuti manje pilot nasade te utvrditi gospodarska i tehnološka svojstva u tim podruþjima i eventualno dati preporuku za unošenje sorte kao preporuþene i za ta podruþja. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se nalazi u Nacionalnoj listi kultivara vinove loze, kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Obzirom na visok gospodarski potencijal i napore koji se ulažu u gospodarskoj revitalizaciju, daljnje oþuvanje sorte osigurat üe se kroz njeno komercijalno korištenje.

72

73 .

Rasprostranjenost: Marštinu nalazimo na þitavom priobalju. no i tada je uglavnom korištena kao „zaþin“ drugim sortama. srednje. Gornji postrani sinusi su zatvoreni i duboko urezani. Prema Botrytisu nije osobito osjetljiva zbog rastresitog grozda i þvršüe kožice. Lice mjehurasto naborano. Sinus peteljke zatvoren..2. a otkriüe otvara moguünost i za grþko podrijetlo sorte. cilindriþan. od Kvarnera do Dubrovaþkog primorja. Povijest nastanka i korištenja: U Dalmaciji se uzgaja od davnina pa je smatrana hrvatskom autohtonom sortom.Vitaceae Latinsko ime . Zbog toga ju ne smatramo osobito ugroženom. kod grozdova izloženih suncu jantarna. odnosno gdje je sorta nastala. Ovim meÿutim nije razriješeno pitanje njezinog podrijetla. Malvasia del Chianti.Rahmnales Porodica .). þesto s dva duga krilca (odatle sinonim Rukatac ruke). najþešüe u mješovitim nasadima. Visokog kvalitativnog potencijala koji se oþituje na dobrim položajima. U Italiji je gospodarski znaþajna sorta. Meÿutim. kao preporuþena za podregiju Sjeverna i Srednja i južna Dalmacija. kožica posuta toþkicama. dug. Maraškin. Malvasia bianca lunga. Pavlos Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze. Jako osjetljiva prema pepelnici. sativa Sinonimi: Rukatac. Usporedbom SSR profila utvrÿeno je da su Maraština. List srednje velik do velik. naliþje vunasto dlakavo. Populacija sorte uglavnom stagnira.6 MARAŠTINA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . Cvijet morfološki i funkcionalno hermafroditan. odnosno nazoþnost razliþitih tipova s obzirom na veliþinu. 2007. rastresitost i oblik grozda.2.Vitis vinifera ssp. iz Italije. Koristila se i za proizvodnju prošeka. 1949) da je sorta došla sa zapadne obale Jadranskog mora. Malvasia bianca lunga (Italija) i Pavlos (Grþka) sinonimi za istu sortu (Šimon i sur. te dob dozrijevanja. Višana. u usporedbi s drugim dalmatinskim sortama. te da je istovjetna sa sortom Malvasia del Chianti. U veüoj mjeri nalazimo je na poluotoku Pelješcu i Lastovu. ali redovite rodnosti. Botaniþki opis: Trs srednje bujan. U zrelosti mošt se odlikuje nižom ukupnom kiselošüu. Maraskin. peterodijelan. Sorta je u prošlosti bila vrlo cijenjena. a u starijim zapisima navodi se da se prošek od Maraštine prodavao u ljekarnama.3. Dozrijeva srednje kasno do kasno. sitne. priliþno veliku populaciju koja je uz to i raštrkana na velikom podruþju. nema znaþajnog poveüanja proizvodnih površina. donji plitki i otvoreni. 74 . Bobice okrugle. Grozd srednje velik do velik. No bilo je i mišljenja (Buliü. upravo zbog velike populacije i rasprostranjenosti u populaciji Maraštine uoþljiva je unutarsortna raznolikost. Krizol. zlatno žuta. Malvasia del Chianti. Stoga pri daljnjem razmnožavanju Maraštine treba nastojati saþuvati tu unutarsortnu varijabilnost. okrugao ili srcolik. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Sorta u Dalmaciji ima. U uvjetima plodnih tala i obilne gnojidbe zbog višeg prinosa kakvoüa je osrednja. rastresit do srednje zbijen.

Da bi se omoguüilo veüe korištenje sorte u proizvodnim nasadima. nužno je stvoriti preduvjete za proizvodnju kvalitetnog loznog sadnog materijala. te posaditi i saþuvati u kolekciju klonskih linija. te se þuva u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu.Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Jedna od sorata koja ima nesumnjiv gospodarski potencijal no unatoþ tome vrlo je slabo iskorištena. Obzirom na veliku populaciju sorte i uoþenu unutarsortnu raznolikost Maraština je jedna od sorata za koju ima opravdanja provesti postupak klonske i sanitarne selekcije radi izdvajanja i priznavanja klonova povoljnih proizvodnih svojstava. a da bi se oþuvala unutarsortna raznolikost bilo bi poželjno provesti masovnu pozitivnu selekciju na þitavom podruþju uzgoja. Zbog toga je potrebno provesti detaljnu gospodarsku evaluaciju sorte. Sortu treba gospodarski bolje iskoristiti. s posebnim naglaskom na prilagoÿavanju tehnologije uzgoja i proizvodnje vina karakteristikama sorte. prikupiti sve uoþene „tipove“. kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Ovaj nasad poslužit üe i za daljnju evaluaciju klonskih kandidata odnosno utvrÿivanje stabilnosti uoþenih razlika u gospodarski važnim svojstvima kao iduüi korak u postupku klonske selekcije. Pozornost napose treba posvetiti tehnologiji proizvodnje desertnih vina koja je u novije vrijeme potpuno zanemaren. prilagoÿenih na specifiþne okolišne uvjete. a nedostaju na tržištu. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se uzgaja u proizvodnim nasadima. 75 .

76 .

pa je sorta danas praktiþno dovedena na rub izumiranja i gotovo ju je nemoguüe naüi u vinogradima. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Zbog niske i neredovite rodnosti. Rosenmuskateller i Moscato rosa sinonimi ove sorte (Maletiü. Od nje su se proizvodila najþešüe desertna vina s visokim sadržajem alkohola i ostatkom neprovrela šeüera. kao preporuþena za Srednju i južnu Dalmaciju. Da bi se ublažila vrlo intenzivna muškatna arome þesto se vinificirao zajedno sa sortom Glavinuša koja je takoÿer prikladna za proizvodnju prošeka. 77 . najþešüe rastresit. Dozrijeva rano. sativa Sinonimi: Muškat ruža omiški. Rodnost je niska i neredovita.Cvijet morfološki hermafroditan ali funkcionalno ženski. naliþje golo s rijetkim þekinjastim dlaþicama po žilama. Postrani sinusi plitki ili srednje duboki. Rosenmuskateller.2. a prema ostalim bolestima osrednje. Povijest nastanka i korištenja: Njezino podrijetlo nije sa sigurnošüu utvrÿeno. Botaniþki opis: Trs je slabije bujnosti. meso soþno. Sorte je oduvijek bila þuvena po visokoj kakvoüi svojih vina. dug. što je posljedica problema u oplodnji. crveno plava. List srednje velik. trodijelan ili peterodijelan. po þemu je dobila i ime. 1999).) navodi da se Muškat ruža u Dalmaciji koristio iskljuþivo za dobivanje crnog desertnog vina koje se prodavalo u trgovinama pod nazivom Muškat ruža omiški. sinus peteljke usko izrezan i najþešüe zatvoren. karakteristiþne muškatne arome. te osjetljivosti na pepelnicu populacija sorte se u Dalmaciji sve više smanjivala.2. Kožica debela. gdje se danas poduzimaju napori na gospodarskoj revitalizaciji. Bobice okrugle i nejednolike veliþine i dozrelosti.3. uzrokovane lošom oplodnjom uslijed morfološke graÿe cvijeta.7 MUŠKAT RUŽA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . Visoke je kakvoüe. Sorta se u manjoj mjeri uzgaja na podruþju Istre.Rahmnales Porodica .Vitis vinifera ssp. nakuplja puno šeüera. piramidalan. U jednoj staroj njemaþkoj ampelografiji navodi se da je sorta Rosenmuskateller u Tirol donesena iz Hrvatske. okrugao. a ima izuzetnu aromu koja podsjeüa na divlje ruže.Vitaceae Latinsko ime . Muškat ruža poreþki. no sigurno je potvrÿeno da su Muškat ruža poreþki. a napose po iznimnom mirisu i aromi koja podsjeüa na divlje ruže. Populacija sorte je mala i u ostalim podruþjima gdje se uzgaja. Jako je osjetljiva prema pepelnici. Buliü (1949. Moscato rosa Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze. Grozd je srednje velik. pa je moguüe da je ona hrvatska autohtona sorta koja se proširila u okolne zemlje. Lice tamnozeleno. te ponešto u susjednoj Italiji i Austriji. Rasprostranjenost: Muškat ruža u Dalmaciji je gotovo izumrla sorta te ju je u vinogradima vrlo teško naüi.

Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se þuva samo u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. vjerojatno došlo do pojave nekih unutarsortnih razlika koje mogu biti znaþajne i za proizvodnju. jer je za oþekivati da je kod nje. uslijed izoliranog uzgoja. Kod ove sorte je nužno uz uobiþajene postupke pri revitalizaciji. te pronaüi odgovarajuüa tehnološka rješenja u vinogradarskoj proizvodnji. kao što je utvrÿivanje gospodarskih karakteristika i osiguravanje preduvjeta za proizvodnju sadnog materijala. koja svakako ukljuþuju i pronalaženje sorte „oprašivaþa“ (koja cvate u isto vrijeme kad i Muškat ruža ali ima hermafroditan cvijet). zbog þega. zaslužuje revitalizaciju na prostoru Dalmacije. a obzirom na gotovo izumrlu populaciju u Dalmaciji svakako bi trebalo duplikat posaditi i u Nacionalnu kolekciju u Zagrebu.Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Sorta je nesumnjive gospodarske vrijednosti. S obzirom na sve navedena pozitivna svojstva sortu bi svakako trebalo revitalizirati i na taj naþin osigurati njen trajni opstanak na ovom prostoru. 78 . ima visoku reputaciju iz prošlosti. unatoþ nekim „manama“. te kapacitet proizvodnje desertnih vina vrhunske kakvoüe. Italiji i Austriji smatramo vrijednim saþuvati i dalmatinsku populaciju. detaljno istražiti reproduktivnu anatomiju. Premda manje populacije ove sorte postoje u Istri.

rastresitiji grozd i krupnije bobice koristila se i kao zobatica. jer u usporedbi s drugim sortama koje se danas uzgajaju ima niže prinose. Može se pretpostaviti da je sorta zapostavljena u vrijeme kad je mjerilo uspjeha proizvodnje bila koliþina. U zrelosti mošt sadrži veliku koliþinu sladora. Prema predaji sorta je samonikla. po kome je dobila ime. srednje dubokih. srednje zbijen.2. Linþevac. opisujuüi u svojoj ampelografiji stanje sortimenta Dalmacije na poþetku 20. a sok bezbojan. srednje velika do velika. Ninþuša se vinificirala þista.Rahmnales Porodica . Službeni status: Sorata se nalazi na Sortnoj listi Republike Hrvatske i Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze. Dozrijeva srednje rano. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Populacija ove sorte u 20. piramidalan. ali malu koliþinu kiselina grožÿa. Vinþuša. Prema bolestima nije osobito osjetljiva.8 NINýUŠA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . S obzirom na veliki. Grozd srednje velik do velik. naliþje vunasto dlakavo s izraženim þekinjastim dlaþicama na žilama. okolici Omiša i na otoku Braþu. Povijest nastanka i korištenja Podrijetlo joj nije poznato. þesto s krilcem. prinosi srednje visoki ali redoviti. te u okolici Sinja. ne nalazimo ju u þistim nasadima.Vitaceae Latinsko ime . vina ove sorte odlikuje vrlo intenzivna boja. soþno i slatko. zatvorenih postranih sinusa. u zrelosti posuta maškom. te se u mješovitim vinogradima uvijek sadila u odreÿenom udjelu.3. no þesto se dodavala ostalim sortama radi popravka boje. peterodijelan. kao preporuþena za podregiju Srednja i južna Dalmacija. Kakvoüa vrlo dobra. sativa Sinonimi: Ninþevac. List velik. pronašao u okolici Solina. Linþuša. Meso mekano. Buliü. Rasprostranjenosti ove sorte u to vrijeme zasigurno je doprinijela upravo intenzivna boja njenih vina. stoljeüa navodi da je Ninþuša glavna sorta u istoþnom dijelu Splitskog kotara. no u grozdu nalazimo i manje bobice ali sve jednako dozrele.Vitis vinifera ssp. Cvijet hermafroditan. Sinus peteljke najþešüe otvoren u obliku lire. Nema gospodarsko znaþenje. pentagonalan. stoljeüu drastiþno se smanjila te je od najvažnije sorte splitskog kotara danas postala rijetka sorta. te ju je izvjesni „Ninþeviü“. Lice glatko. Botaniþki opis: Trs srednje bujan. tamno zeleno. Prikladna za uzgoj na razliþitim tipovima tala i položajima. Kožica tanka. tamnoplava. a ne kakvoüa vina. što je bila vrlo cijenjena karakteristika u vrijeme velike potražnje i izvoza dalmatinskih vina u zapadnoeuropske zemlje koje je poharala filoksera. ali ju smatramo autohtonom sortom Dalmacije.2. Bobica okrugla. U novije vrijeme kroz projekt revitalizacije kaštelanskih sorata nastoji se na njezinom 79 . Rasprostranjenost: Sorta je danas vrlo slabo rasprostranjena i nalazimo je ponešto u Kaštelima.

evaluaciju gospodarskih svojstava i prilagoÿavanje tehnologije proizvodnje. 2006). te je jedna od sorata koja zaslužuje gospodarsku revitalizaciju. Populacija sorte time se malo poveüala. kao ni ostalih sorata koja se uzgajaju pretežito na podruþju Kaštela. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se þuva u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu. do sada nismo uspjeli pronaüi zdrave matiþne trsove (Karoglan Kontiü. 80 . no buduünost ove sorte treba trajno osigurati kroz njeno gospodarsko korištenje. napore treba uložiti i u stvaranje preduvjeta za njenu reprodukciju podizanjem manjeg matiþnog nasada. pa üe ozdravljivanje u kulturi tkiva in vitro biti jedina moguünost za dobivanje zdravih biljaka.ponovnom širenju u proizvodne nasade sadnjom manje koliþine za tu svrhu proizvedenih cijepova. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Ninþuša je u dosadašnjim istraživanjima pokazala visok gospodarski potencijal i opravdala reputaciju koju je imala u prošlosti. no još uvijek ju možemo smatrati vrlo ranjivom. Uz napore na popularizaciji sorte kod proizvoÿaþa. U populaciji Ninþuše. ali i cijepljenjem na stalnom mjestu. kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu.

Nedjelja. oprašena maškom. na kojima su i neki od þuvenih položaja za uzgoj ove sorte (Dingaþ. no sadržaj šeüera. Crvenak. u usporedbi sa drugim dalmatinskim sortama. þesto preklopljen. Na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze navodi se samo kao Plavac. malih uzgojnih zahtjeva i manje osjetljivosti prema gljiviþnim bolestima. kao preporuþena za podregiju Srednja i južna Dalmacija. Zelenac.2. mekog. List srednje velik. no jako varira u odnosu na položaj. Ivan Dolac…). Pelješac i Korþula. prvenstveno dobre i redovite rodnosti. Grozd malen do srednje velik. peterodijelan. Potencijal kakvoüe je visok. na plodnim tlima i u krškim poljima obilno. Bobica srednje velika. Genetiþkom analizom pomoüu SSR markera utvrÿeno je da je Plavac mali nastao spontanim križanjem sorata Crljenak kaštelanski (Zinfandel. te da se zbog svojih dobrih karakteristika. Sinus peteljke u obliku slova U ili lire. što može dovesti do zabune jer uz Plavac mali postoje i neke druge sorte koje u svom imenu sadrže rijeþ „plavac“. soþnog mesa i neobojenog soka. Postup. pentagonalan.Vitis vinifera ssp. posutih rijetkim þekinjastim dlaþicama i crvenkastih uz peteljkinu toþku. proširio u uzgoju na raþun svog roditelja Crljanka kaštelanskog. koji je u vremenu prije filoksere. Greštavac. þesto s krilcem. po sadašnjim saznanjima. Povijest nastanka i korištenja: Plavac mali oduvijek se smatrao hrvatskom autohtonom sortom. Šarac Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze. Prema gljiviþnim bolestima nije osobito osjetljiv. Dozrijeva vrlo kasno i zbog toga traži dobre položaje gdje se u vegetaciji nakupi velika suma efektivnih temperatura i sati sijanja sunca. 81 . Hvar.Rahmnales Porodica . izraženih žila. Lice lista mjehurasto naborana. Botaniþki opis: Trs srednje bujan do bujan. 2004). a osobito ako su okrenuti moru. Rasprostranjenost: Plavac mali je. Kožica tamnoplavo-crna. što se odražava na lošiju kakvoüu. srednje zbijen. Pagadebit crni. S obzirom na to smatra se da je. prinosi su niži. Na škrtim tlima i položajima povoljne ekspozicije.. sativa Sinonimi: Crljenak mali. Plavac mali raširen je i u priobalju.9 PLAVAC MALI Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . Konavala i u makarskom primorju. piramidalan. pa se od njega dobivaju vina prosjeþne kakvoüe. okrugla. tamnozeleno. gdje ju nalazimo u veüini vinogorja. U zrelosti bobice þesto nejednoliko obojene i dozrele. Gornji postrani sinusi duboki i preklopljeni.3. tipiþna sorta toplog juga. Rodi redovito i dobro. na podruþju Kaštela. što je u novije vrijeme i nedvojbeno potvrÿeno. Najznaþajnija je sorta podregije Srednja i južna Dalmacija. bio jedna od najvažnijih sorata u Dalmaciji. relativno mlada sorta. obojenost i aromatski profil grožÿa omoguüava proizvodnju vrhunskih vina. Sv.Vitaceae Latinsko ime . zbog kasnog dozrijevanja. a osobito na vinogorjima Braþ. a naliþje vunasto dlakavo. Zelenak. a donji pliüi i otvoreni.2. Primitivo) i Dobriþiü (Maletiü i sur. Cvijet morfološki i funkcionalno hermafroditan. þvrsta. U uvjetima plodnih tala i krških polja þesto preobilno rodi.

Uoþena je velika raznolikost u populaciji sorte. Ako se u daljnjim istraživanjima ne pronaÿe dovoljno zdravih trsova. pa je trend populacije uzlazan. pa bi trebalo potaknuti veüe korištenje sorte u proizvodnji. i podloga je svemu. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Jedna je od dalmatinskih sorata þija populacija nije ugrožena. Prikladan za dobivanje vrhunskih vina pri þemu treba voditi raþuna o izboru prikladnih položaja. ili gotovo svemu vinu…“ Uz crna vina od Plavca malog nerijetko su se proizvodili opoli. testiranje na zakonom propisane viruse pokazalo je da je vrlo mali postotak trsova „bezvirusno“. Obzirom na gospodarski znaþaj i raširenost u proizvodnji za ovu sortu nije potrebno poduzimati dodatne mjere za oþuvanje. a prema upisniku proizvoÿaþa grožÿa i vina na treüem je mjestu po zastupljenosti u sortimentu Republike Hrvatske (iza Graševine i Malvazije istarske). Nažalost. ili gotovo sve vinograde. vjerojatno üe se morati pribjeüi i ozdravljivanju nekih gospodarski interesantnih tipova. Najveüi problem za daljnje poticanje korištenja sorte u proizvodnji.Buliü (1949). pišuüi svoju ampelografiju poþetkom 20. vina dobivena brzom preradom crnog grožÿa. Jedna je od sorta koja je poznata i izvan Hrvatske. te da se sadila na krševitim i suhim položajima po þitavoj Srednjoj i južnoj Dalmaciji. kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. pa joj je i pozicija na tržištu vrlo povoljna. Obzirom na starije literaturne navode. Plavac mali vrlo je prikladna sorta za proizvodnju prošeka. „Ona je prekrila sve. Kod Plavaca malog zapoþeta je masovna pozitivna selekcija u svim znaþajnijim podruþjima uzgoja. pa ako se daljnje razmnožavanje sorte nastavi samo od zdravih trsova realna je opasnost od gubitka unutarsortne raznolikosti. što govori u prilog nastavka individualne klonske selekcije radi dobivanja priznatih klonova koji se u nekom gospodarski važnom svojstvu istiþu od prosjeka populacije. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se nalazi u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze. a u nekim podruþjima od prosušenog grožÿa proizvodio se i prošek. jer se i danas najvažnija crna sorta podregije Srednja i južna Dalmacija. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Sorta je dokazanog gospodarskog potencijala. 82 . a i novija iskustva. Vino Plavca malog prvo je vino sa zaštitom zemljopisnog podrijetla u Republici Hrvatskoj. Sorta je znaþajno zastupljena i u mladim nasadima. U kolekciji u Splitu sakupljen je i veüi broj divergentnih genotipova prikupljenih iz raznih podruþja Dalmacije sa nakanom oþuvanja unutarsortne varijabilnosti. stoljeüa navodi da je veü tada Plavac mali bio glavna sorta za dobivanje „vatrenih“ crnih vina. Pri plasmanu ovih desertnih vina vrhunska reputacija sorte bit üe velika prednost. nesumnjivo predstavlja nedostatak certificiranog sadnog materijala.

83 .

S vremenom je potpuno zapostavljena. godine uvrštena je na sortnu listu Republike Hrvatske. piramidalan. ali i danas populacija broji jedva nekoliko stotina trsova. Zlataricu blatsku s pravom smatramo autohtonom sortom otoka Korþule.2. Osjetljiva prema plamenjaþi. Opis: Trs srednje bujan do bujan. naliþje golo s rijetkim þekinjastim dlaþicama na nervaturi. koja se uzgaja u tom podruþju. Službeni status: Od 2002. peterodjelan. a nalazi se i na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze kao preporuþena sorta za podregiju Srednja i južna Dalmacija. pentagonalan. zbog þega u zrelosti može doüi do otkidanja bobica pri jaþem vjetru. Zbog toga smatramo da je sorta vrlo ugrožena i ranjiva. Redovito nakuplja visok sadržaj šeüera. Cvijet morfološki hermafroditan. te su je kasnije vinogradari zbog dobrih svojstava uoþili i dalje vegetativno razmnožavali. prinosi niski do srednje visoki. kakvoüa izuzetna. te smatramo da može stati uz bok najkvalitetnijih bijelih 84 . žuta. O sorti i njezinom uzgoju vrlo je malo podataka. Zlatarica blatska nije istovjetna sa sortom Zlatarica koja se uzgaja u podruþju Vrgorca i Dubrovnika.Vitaceae Latinsko ime .10 ZLATARICA BLATSKA BIJELA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . niti sustavnog rada na njenoj gospodarskoj revitalizaciji. Prije 10ak godina bila je svedena na doslovno nekoliko trsova. uz Bratkovinu bijelu. Pod istim imenom nalazimo je kao preporuþenu za Podregiju Dalmatinska zagora. kao „zaþin“. þesto s dobro razvijenim krilcima. Rasprostranjenost: Nalazimo je gotovo iskljuþivo na otoku Korþuli. Peteljka duga i krhka. Pretpostavlja se da nikad nije bila jako raširena. vjerojatno zbog nižeg prinosa i osjetljivosti ka plamenjaþi. gdje se navodi pod imenom Zlatarica. interesom i zalaganjem nekih lokalnih proizvoÿaþa uz pomoü Agronomskog fakulteta sorta je razmnožena. Povijest nastanka i korištenja: Podrijetlo sorte nije moguüe toþno utvrditi. sortna aroma. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Populacija Zlatarice blatske izrazito je mala i vezana gotovo iskljuþivo uz otok Korþuli. dug. Postrani sinusi srednje duboki i potpuno preklopljenih isjeþaka. no vjerojatno je nastala spontanim križanjem. Kožica tanka. rastresit. Rodi redovito.Rahmnales Porodica . Grozd malen do srednje velik. roditelj sorte Pošip. sativa Sinomimi: nisu poznati. Bobice srednje velike do velike. Nema proizvodnih nasada ove sorte. Pouzdano se zna da je sorta. odnosno za popravak kakvoüe drugim sortama. a karakterizira ju fina. Kako su Bratkovina bijela i Pošip sorte vrlo uskog areala rasprostranjenosti i nalazimo ih gotovo iskljuþivo na otoku Korþuli. meÿutim za pretpostaviti je da se ovdje misli na drugu sortu – Zlataricu vrgorsku. List srednje velik. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Prema iskustvima starijih vinogradara i oskudnim literaturnim podacima gospodarski potencijal Zlatarice blatske vrlo je visok. zbog þega su pri neprilagoÿenoj zaštiti od bolesti þeste štete u vrijeme cvatnje.3. prozirna. a funkcionalno ženski.Vitis vinifera ssp. Lice glatko. te da se u vinogradima sadila u manjem postotku. obrnuto jajolike.2.

kao i u kolekciji sorata vinove loze pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Sorta se sada nalazi u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze na Agronomskom fakultetu. ekstraktna. kao i u popularizaciju i prezentaciju sorte. odgovarajuüim uzgojnim mjerama u vinogradu i enološkim postupcima. što bi se obzirom na malu populaciju i vrlo usko podruþje uzgoja. te davanja preporuke o prikladnosti za proizvodnju razliþitih tipova vina. ne proizvodi niti jedan rasadnik u Hrvatskoj. Prikladna su i za duže þuvanje.dalmatinskih sorata. puna. pa vjerojatno ima i potencijal za proizvodnju desertnih vina. svježa. Stoga napore treba uložiti i u stvaranje preduvjeta za proizvodnju loznog sadnog materijala. jaka. te na taj naþin proširiti paletu vrhunskih vina od autohtonih sorata vinove loze. 85 . u protivnom moglo dogoditi. Da bi se moglo pristupiti gospodarskoj revitalizaciji nužno je provesti sustavna istraživanja radi toþnog utvrÿivanja njezinih gospodarskih svojstava. Zbog toga smatramo da je vrijedno uložiti napore u ravitalizaciju ove sorte. Vina ove sorte mogu biti izvrsne kakvoüe. naglašene sortne arome. njezina gospodarska revitalizacija najsigurniji je naþin za trajno oþuvanje i sprjeþavanje opasnosti od njezinog izumiranja. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Kako se radi o vrlo zanimljivoj sorti za uvoÿenje u proizvodnju. Druga znaþajna zapreka za komercijalni uzgoj je nemoguünost nabave sadnog materijala za podizanje vinograda koji. harmoniþna. Kod sorata poput Zlatarice blatske u ovom trenutku ne postoje preduvjeti za komercijalno korištenje. zbog þinjenice da sorta trenutno nema gospodarsko znaþenje.

Lasina. Plavina. te se i za one þiji se cijepovi proizvode može kupiti samo sadni materijal najniže kvalitetne kategorije „standard“. Malvasija dubrovaþka bijela. Grk. þime je dozvoljena proizvodnja i promet njihovog sadnog materijala.3. Prþ. Ninþuša. Okatac crni. Plavac. Za autohtone sorte vinove loze ne postoje posebni reprodukcijski matiþni nasadi. Obje ove liste vrlo su þesto neprecizne u pogledu nazivlja i sinonima. U sustavu reprodukcije nalazi se manji broj gospodarski znaþajnih sorata. Za sorte 86 . Stoga je nužno pokrenuti sustavnu selekciju gospodarski znaþajnih sorata. Vigava. Babiü. Osim sortnom listom. Na podruþju Republike Hrvatske dozvoljeno je uzgajati sve kultivare vinove loze obuhvaüene ovim dvjema listama. Prema Zakonu o vinu Republike Hrvatske samo vina od ovih sorata mogu nositi oznaku zaštite zemljopisnog podrijetla. veü se reznice za proizvodnju sadnog materijala uzimaju iz proizvodnih nasada. gdje je u prometu gotovo iskljuþivo „certificirani“ sadni materijal (razmnožavan od trsova koji su prošli sustav klonske selekcije te su garantirano „bezvirusni“) ovo može predstavljati dodatnu prepreku za oþuvanje. kao i vrlo malih i ugroženih populacija nije moguüe kupiti gotove cjepove. Plavina. Pošip bijeli. a sliþan je sluþaj i sa sortom Crljenak kaštelanski. Tako se primjerice kao deklarirano ime Plavca malog na nacionalnoj listi priznatih kultivara navodi samo naziv Plavac. neke lokalno specifiþne i rijetke sorte na taj su naþin oþuvane do danas. Bratkovina. Drnekuša.1 Postojeüe stanje. odnosno od njih se mogu proizvoditi vrhunska i kvalitetna vina na odreÿenoj podregiji. dok za one lokalne važnosti. podiüi sanitarno provjerene.Podregija Srednja i južna Dalmacija: Maraština. Mladenka. Debit. Hrvatske autohtone sorte nisu do sada bile u sustavu genetiþke i sanitarne selekcije. uvrštena je na sortnu listu Republike Hrvatske. Zadarka i Svrdlovina crna . Sortnom listom obuhvaüen je i veüi broj autohtonih sorta vinove loze. Dobriþiü.Podregija Sjeverna Dalmacija: Maraština.3. Za sortu Babiü ne navodi se primjerice potvrÿeni sinonim Rogozniþka. Unutar nacionalne liste sorata vinove loze definirana je skupina preporuþenih sorata za svaku od vinogradarskih podregija Republike Hrvatske. predbazne matiþne nasade za proizvodnju certificiranog sadnog materijala. Pošip bijeli. Babiü. Muškat ruža crni. kao gospodarski znaþajna kultura. Crljenak. Debit. pa je nužna ažurnija izmjena podataka u ovim službenim dokumentim u skladu s rezultatima istraživanja i gospodarske evaluacije autohtonog sortimenta radi lakšeg uvrštavanja u proizvodnju i promet vina zanemarenih i zaboravljenih autohtonih sorata visokog kvalitativnog potencijala. Stariji vinogradari još uvijek znaju razmnožavati lozu cijepljenjem na stalno mjesto i na taj naþin razmnožavati sorte iz starijih nasada. kojem se kao deklarirani naziv koristi samo ime Crljenak. To znaþi da kod njih nije provedena klonska selekcija. Na pragu ulaska u Europsku uniju. sorte vinove loze obuhvaüene su i nacionalnom listom priznatih kultivara vinove loze koja je utvrÿena Pravilnikom o nacionalnoj listi priznatih kultivara (NN 159/04). Kurtelaška bijela. Vlaška. Zlatarica. a posebice za revitalizaciju i gospodarsko korištenje tradicijskih sorata vinove loze. dok se za sortu Bogdanuša navodi sinonim Mladenka iako je nedvojbeno dokazano da se radi o dvije razliþite sorte. Bogdanuša. Takoÿer ovim listama nisu obuhvaüene sve sorte za koje smatramo da imaju gospodarski potencijal. te da nisu testirane na gospodarski važne viruse. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje: Vinova loza. Debit.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 3. U skupini preporuþenih sorata za podruþje obalnog dijela Dalmacije uvrštene su slijedeüe sorte koje smatramo autohtonima: . Cetinka.

Krajem 90-tih svjesni važnosti ovog posla isti tim struþnjaka u suradnji sa kolegama sa Zavoda za genetiku. Piljac i sur. prof. Sve pronaÿene sorte kolekcionirati.1 Institucije i struþnjaci koji se bave autohtonim sortama vinove loze Vodeüa institucija u istraživanjima i oþuvanjem autohtonih sorta vinove loze je Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu. Kao rezultat ovih projekata utvrÿeno je identiþan genetiþki profil nekih sorata. 2002).ing. sc. Edi Maletiü. Metode korištene u ampelografskoj i genetiþkoj karakterizacije meÿunarodno su dogovorene u okviru projekta GENRES 081 “European Network for Grapevine Genetic Resources Conservation and Characterization”. Malvasija dubrovaþka=Malvasia delle Lipari=Malvasia di Sardegna=Malvasia de Sitges (E). provesti detaljnu inventarizaciju vinogradarskih podruþja Hrvatske. biometriku i oplemenjivanje pokreüe novi projekt inventarizacije. koje je osobito bogato autohtonim sortama. 2004. 2006. 87 . dr. pridružio i Agronomski fakultet u Zagrebu. ampelografske i genetiþke karakterizacije autohtonih sorata vinove loze. Babiü=Rogozniþka. Maletiü et al. Crespan et al.. 1999. Nikola Miroševiü Darko Preiner. a za neke sorte utvrÿeni su roditelji. te izvršiti njihov detaljan ampelografski opis i genetiþku karakterizaciju. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Poþeci rada na oþuvanju autohtonog sortimenta vinove loze sežu još u vrijeme prije Domovinskog rata kad se na Agronomskom fakultetu na Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo u okviru projekta Ministarstva znanosti „Banka gena Vitis sp. te su napravljeni genetiþki profili (pomoüu SSR markera). Kao rezultat ovih nastojanja podignut je kolekcijski nasad. odnosno potvrÿeno je da su razliþita imena u razliþitim podruþjima Dalmacije ili pak u nekim susjednim zemljama tek sinonimi za istu sortu (Brajdica crna=Plavina=Plavka. s posebnim naglaskom na podruþje Dalmacije.“ zapoþelo kolekcionirati i karakterizirati sorte vinove loze u Hrvatskoj.3. sc.vrlo malih populacija i lokalne važnost nužno bi bilo posaditi barem manje. Ministarstva poljoprivrede.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 3.2. sc. sc. prof. sc.sc. te je dokazana njihova autohtonost (Plavac mali=Zinfandel x Dobriþiü. Cilj je ovog i nekoliko drugih projekata.dr.3. Ivan Pezo. sortno þiste vinograde (ne nužno bezvirusne) za proizvodnju standardnog sadnog materijala. koji su uz potporu Ministarstva znanosti. dr. dipl. biometriku i oplemenjivanje: prof. ampelografski opisi i foto-dokumentacija veüeg broja sorata. a meÿunarodna suradnja na izradi baze podataka i karakterizaciji svih sorata vinove loze nastavlja se i danas u okviru tekuüeg europskog projekta GrapeGen 06.3. ing. kojem se 1998. 3.. Istraživanjima u ovom podruþju bave se još i struþnjaci iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša: mr. 2008…). dipl.dr. Pošip bijeli=Zlatarica blatska bijela x Bratkovina bijela.2 Projekti inventarizacije. Tim istraživaþa þine znanstvenici iz Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo: prof. Ivan Pejiü Silvio Šimon. lokalne uprave i nekih meÿunarodnih institucija. 3. te znanstvenici iz Zavoda za genetiku. Zduniü et al. Nažalost. Crljenak kaštelanski=Pribidrag=Tribidrag=Primitivo (I)=Zinfandel (USA). Maletiü i sur. provedeni ili su još u tijeku. Maletiü et al. a prikupljenim materijal uništen je uslijed ratnih razaranja.2. Jasminka Karoglan Kontiü. 2004. ova nastojanja ubrzo je prekinuo rat. Goran Zduniü dr.

Uz Agronomski fakultet u Zagrebu istraživanja autohtonog sortimenta provode i struþnjaci iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. a broj primki i dalje se svake godine poveüava paralelno sa terenskim istraživanjima.. Veüina primki zastupljena je sa 5 do 10 trsova. te veüi broj genotipova Crljenka kaštelanskog i Plavca malog prikupljenih sa razliþitih uzgojnih podruþja radi evaluacije i oþuvanja unutarsortne varijabilnosti. a pri njenom podizanju poštovao se princip da svih pet trsova jedne primke potiþu od istog matiþnog trsa. Primke se popunjavaju cijepljenjem na stalno mjesto. a manji dio primki posaÿen je gotovim cijepovima. koji uz evaluaciju nekih autohtonih sorata (Pezo i sur. 88 . U kolekciji se provodi ampelografska i genetiþka evaluacija primki. te na taj naþin predstavljaju siguran duplikat pojedinih sorata. Crljenka kaštelanskog i nekih sorata kaštelanskog podruþja pokrenuti projekti gospodarske revitalizacije. Zduniü i sur. Utemeljena je 2001. s posebnim naglaskom na one najugroženije þija je populacija nerijetko bila svedena na nekoliko trsova u starim i zapuštenim vinogradima i koje su na taj naþin spašene od izumiranja u posljednjem trenutku.. dok je nekolicina rijetkih sorata zastupljena sa manjim brojem trsova. Kolekcija je najveüim dijelom podignuta cijepljenjem na stalno mjesto na podlozi Berlandieri x Riparia SO4.) i podizanje kolekcije autohtonih sorata.3 Kolekcijski nasadi vinove loze Nacionalna kolekcija sorata vinove loze nalazi se na znanstveno-nastavnom pokušalištu „Jazbina“ Agronomskog fakulteta Sveuþilišta u Zagrebu. te se u mnogim sluþajevima ovdje þuvaju istovjetni genotipovi kao u kolekciji u Zagrebu (u velikom broju sluþajeva plemke su i uzete iz kolekcije u Zagrebu). godine s nakanom kolekcioniranja i oþuvanja svih sorta vinove loze za koje se smatra da su autohtone na podruþju Republike Hrvatske. pa su za neke od njih poput Malvasije dubrovaþke. godine podizanje kolekcije sorata vinove loze. 3. Posao na uspostavi kolekcije pokrenut je paralelno s inventarizacijom vinogradarskih podruþja kojoj je bio cilj prikupiti i saþuvati sve preostale genotipove. a opisi i genetiþka karakterizacija primki nastavljaju se i u okviru tekuüeg meÿunarodnog projekta GrapeGen 06. kao i za održavanje kolekcije u Zagrebu dio sredstava osigurala je Švedska agencija za razvoj (SIDA) i Nordijska banka gena (NGB) u okviru projekta SEEDNet. Za podizanju kolekcije u Splitu. a u nekim sluþajevima proizvode se gotovi cijepovi za sadnju. U kolekciji su sakupljene ponajprije sorte s podruþja Dalmacije.Istraživanje autohtonog sortimenata dovelo je do zakljuþka da mnoge od sorata koje su danas u sortimentu vrlo rijetko zastupljene imaju visok gospodarski potencijal. Pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu zapoþeto je 2005.. vode i projekte revitalizacije sorata Prþ i Dobriþiü. Kolekcija danas broji 120 genotipova. Kolekcija je podignuta cijepljenjem na stalno mjesto unaprijed posaÿenih loznih podloga. a prijavljena je i u meÿunarodnu bazu kolekcija vinove loze osnovane u okviru meÿunarodnog projekta GENRES 081.2. Kolekcija sadrži 90 primki razliþitih genotipova od kojih se pretpostavlja da je 60 razliþitih sorata. 2006. 2008.3.

i turisti koji dolaze u Hrvatsku žele kušati naše autohtone proizvode. niti u Republici Hrvatskoj.. lokalno specifiþnih sorata imaju istaknuto mjesto.1 Sorte koje imaju komercijalni znaþaj. Malvasija dubrovaþka. 2006). Stvaranje preduvjeta za proizvodnju certificiranog loznog sadnog materijala Za komercijalno važne sorte vinove loze þiji se cijepovi proizvode u loznim rasadnicima nužno je zapoþeti sa genetiþkom i zdravstvenom selekcijom. te za provoÿenje selekcije ostalih sorata i podizanje novih nasada neophodno je osigurati siguran izvor financiranja. za razliku od ostalih vinogradarskih zemalja Europe. no za veüe korištenje u proizvodnji nedostaje sadni materijal odgovarajuüe kvalitetne kategorije. Utvrÿeno je da je u prosjeku preko 85 % trsova u populaciji sorata u Dalmaciji zaraženo barem s jednim od tih virusa.4 3. U ovom smislu autohtone sorte vinove loze možemo podijeliti u tri kategorije: 3. Za niti jednu od autohtonih sorata vinove loze nije proveden postupak selekcije. u naþelu nedostaje i odgovarajuüa marketinška strategija koja bi pomogla njihovom plasmanu na tržištu. Debit. jer osigurava oþuvanje i veüe korištenje u proizvodnji naših autohtonih sorata. prinosu. meÿu kojima vina od autohtonih. a najþešüi je LRV-tip3 (Karoglan Kontiü i sur.4. te je ovog proljeüa podignut matiþni nasad u okolici Zadra. postoji institucija koja je zadužena za ovaj poslao. Pošip). Kako bi proizvodnja certificiranog sadnog materijala trebao biti jedan od strateških ciljeva hrvatskog vinogradarstva na pragu ulaska u europsku uniju. Vugava.1 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA Prijedlog mjera za promociju. Za održavanje ovog matiþnog nasada. Kod ovih sorata. popularizaciji i razvoju svijesti o potrebi oþuvanja biološke raznolikosti sorata vinove loze. obojenosti kožice i sl. Maraština. Brojna predavanja. a porasla je i njihova potražnja na tržištu. Svi matiþni trsovi testirani su na prisutnost þetiri ekonomski najštetnija virusa (Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu utvrÿeno je da certificirani sadni materijal ne smije biti zaražen virusom lepezastog lista GFLV.3. država bi i u okviru mjera poticaja trebala dodatno stimulirati rasadniþare da se ukljuþe u 89 . Ovako povoljno „klimu“ nije meÿutim moguüe iskoristiti na odgovarajuüi naþin jer za mnoge sorte ne postoje preduvjeti za gospodarsko korištenje. Ovdje se radi o vrlo vrijednom materijalu (jer je to jedini predbazni matiþni nasad autohtonih dalmatinskih sorata) iz kojega üe se moüi uzimati reznice za proizvodnju bezvirusnog sadnog materijala. Masovna pozitivna selekcija ovih sorata financirana je iz nekih znanstvenoistraživaþkih projekata.1. kao i kod ostalih. razlika u dobi dozrijevanja. Plavina. Od zdravih matiþnih trsova proizveden je sadni materijal cijepljenjem na bezvirusnu podlogu. Uz zanimanje domaüih potrošaþa. Grk.4. te virusima uvijanja lišüe LRV-tip1 i LRV-tip3). Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu zapoþeta je masovna pozitivna selekcija za nekoliko gospodarski važnih autohtonih sorata (Plavac mali. Zbog toga je nužno da nadležno Ministarstvo poljoprivrede pronaÿe moguünost za dugoroþno financiranje programa klonske selekcije autohtonih sorata vinove loze. U uzgojnim podruþjima ovih sorata obilježeni su sortno tipiþni matiþni trsovi i trsovi koji pokazuju neku pozitivno gospodarski važno svojstvo (npr. no daljnje održavanje matiþnog nasada i nastavak individualne klonske selekcije nije moguüe financirati iz tih izvora. þlanci u struþnim þasopisima kao i u dnevnom tisku potakli su zanimanje proizvoÿaþa grožÿa i vina za uzgojem autohtonih sorata. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara Rad na oþuvanju i gospodarskoj revitalizaciji autohtonih sorata vinove loze posljednjih desetak godina znaþajno je pridonio njihovoj promociji. Klonska selekcija vinove loze dugotrajan je i skup posao i veüina loznih rasadnika nema dovoljnu ekonomsku snagu da bi ga financirala. virusom mozaika gušarke ArMV. sadržaju šeüera. aromi. u odnosu na prosjek sorte). radi podizanja predosnovnih matiþnih nasada za proizvodnju certificiranog sadnog materijala.

3. odnosno proizvodnju veüe koliþine cijepova za podizanje proizvodnih nasada. po moguünosti onaj koji proizvodi sorte namijenjene ovom uzgojnom podruþju.4. od kojih üe se u rasadniku proizvesti cijepovi S proizvedenim cjepovima podiüi manji matiþni nasad. fenološke karakteristike…). no radi bržeg dobivanja rezultata može se zapoþeti veü na matiþnim trsovima na kojima bi se kroz trogodišnji period utvrdile agrobiološke karakteristike (bujnost. Na gospodarstvu se mogu takoÿer organizirati radionice. a nema uvjeta niti za proizvodnju sadnog materijala. ali i proizvoÿaþe da sade sortimentske matiþne nasade za koje bi poticaji trebali biti veüi nego za proizvodne nasade. kakvoüa mošta…) Utvrditi enološki potencijal sorte. Danas ih ne nalazimo u proizvodnim nasadima. Provesti mikrovinifikaciju sorte. x x Sa oznaþenih matiþnih trsova uzeti reznice. Proizvedeno vino poslužit üe za provoÿenje marketinških aktivnosti s ciljem upoznavanja zainteresiranih potrošaþa (ugostiteljski i turistiþki djelatnici. Na temelju toga dati üe se preporuka o prikladnim tehnološkim rješenjima za uzgoj ove sorte. U ovom nasadu provodit üe se. Kako za poþetak proizvodnja sadnog materijala ovakvih sorata neüe biti ekonomski isplativa bilo bi dobro ovakav napor rasadniþara financijski poduprijeti iz nekog drugog izvora. x x Stvaranje preduvjeta za proizvodnju loznog sadnog materijala U ovaj posao potrebno je uz instituciju koja provodi gospodarsku evaluaciju ukljuþiti i neki od vinogradarskih rasadnika. na kojim üe se educirati i ostale zainteresirane proizvoÿaþe. Kod ovih sorata trebalo bi poduzeti slijedeüe aktivnosti: Gospodarska evaluacija sorte Gospodarsku evaluaciju mora provesti znanstveno-istraživaþka institucija pri þemu jepotrebno: x Provesti inventarizaciju sorte u uzgojnom podruþju i obilježavanje matiþnih trsova za daljnju reprodukciju i evaluaciju x Ampelografskim i molekularno-genetiþkim metodama odrediti „standard sorte“ ampelografski opis i genetiþki profil (molekularnim SSR markerima). šira javnost).1. 90 .2 Sorte koje su u dosadašnjim istraživanjima pokazale gospodarski potencijal ili postoje literaturni navodi o njihovom gospodarskim znaþenju u prošlosti. te gospodarsko-tehnološke karakteristike (mehaniþka analiza grozda i bobice. Uvoÿenje sorte u proizvodnju i marketinške aktivnosti Ovaj inicijalni matiþni nasad treba posaditi kod proizvoÿaþa (vinogradara i vinara) koji bi pokazao interes za uzgoj ove sorte i održavanje matiþnog nasada. Gospodarsku evaluaciju najbolje bi bilo raditi u pokusnom nasadu. radi olakšavanja pouzdane identifikacije sorte Utvrditi gospodarski potencijal sorte. Poneke od tih sorata þak su i kritiþno ugrožene. otpornost prema gljiviþnim bolestima. u suradnji sa znanstvenom institucijom.selekciju vinove loze. rodnost. daljnja evaluacija sorte na trsovima posaÿenim u istim okolišnim uvjetima. koji üe poslužiti kao matiþni nasad za daljnju reprodukciju sorte. o njihovim gospodarskim svojstvima nedovoljno se zna. te fizikalno-kemijsku analizu i organoleptiþnu ocjenu vina.

javlja više problema pri razmnožavanju. mraz. jer je poznato da se kod loze. za razliku od nekih drugih biljnih vrsta. poput krioprezervacije. u cilju smanjivanja troškova i posla oko održavanja kolekcije. Zakljuþak: Iako je vinova loza u usporedbi sa drugim vrstama koje rastu u dalmatinskom priobalju dosta istražena. da bi se utvrdilo da li se radi o unikatnom genotipu ili je ta sorta samo sinonim neke veü poznate i prouþene sorte. zahtjeva stalnu brigu o nadopunjavanju primki. Zbog toga je. te gospodarsku evaluaciju sorata radi njihovog uvoÿenja u proizvodnju. unijeti podatke u elektronsku bazu. a izloženo je i štetnim djelovanjima biotskih i abiotskih þimbenika (gljiviþne bolesti. presaÿivanja kultura može se znatno prorijediti. Napomena: Procjenu stanja populacije tradicijskih sorta vinove loze u Dalmaciji. osobito za drvenaste kulture poput vinove loze.4. Utvrÿivanjem njihovih osnovnih gospodarskih svojstava procijeniti gospodarski potencijal. a uvoÿenjem novih metoda.3 Vrlo rijetke i ugrožene sorte þiji gospodarski potencijal nije poznat. no s obzirom na iznimno bogatstvo autohtonih sorata vinove loze. svrhovito razmišljati o osnivanju repozitorija za þuvanje sorta in vitro. 91 . Nastojanja na revitalizaciji autohtonih sorta treba pratiti i odgovarajuüa marketinška podrška. U okviru istraživaþkih projekata važno je izvršiti njihovu pouzdanu determinaciju i identifikaciju ampelografskim i molekularno genetiþkim metodama.1. U tom smislu nužno je završiti inventarizaciju svih vinogradarskih podruþja. te eventualno formirati repozitorije in vitro. tuþa…). kao i njihove fotografije izradio prof. Završiti genetiþku i ampelografsku karakterizaciju svih sorata. Stvaranje kolekcija sorata in vitro Premda postoje dva kolekcijska nasada dalmatinskih sorata vinove loze njihovo je održavanje skupo. te ih usporediti sa podatcima sorata drugih europskih zemalja. U Hrvatskoj nije razvijen ovakav naþin þuvanja genotipova vinove loze. virusi. Za osnovnu zaštitu ovih sorata nužno ih je prije svega posaditi u kolekcijske nasade.3. ostalo je još puno posla na oþuvanju. Prije praktiþne primjene ove metode bilo bi nužno u okviru znanstveno istraživaþkih projekata optimizirati tehniku þuvanja vinove loze in vitro. krioprezervaciji i þuvanju.Velike napore napose treba uložiti u sustav selekcije i proizvodnje sadnog materijala. ali i drugih voünih vrsta. dr. te ako se pokažu zanimljivim zapoþeti s njihovom revitalizacijom. bilo bi korisno potaknuti ovakva nastojanja. sc Edi Maletiü (EM). dopuniti postojeüe kolekcije. karakterizaciji. gospodarskoj evaluaciji i revitalizaciji. Prema dosadašnjim iskustvima ovakav naþin þuvanja genotipova jeftiniji je i sigurniji. a osobito susjednih.

mahunarke i lukovi. lubenice i dinje. Povrüe je u povijesti bilo jedan od osnovnih izvora prehrane puþanstva Dalmacije i u velikoj je mjeri ostalo i danas. Brojni povijesni izvori navode podatke o uzgoju povrüa i njegovom kultiviranju na podruþju Dalmacije od prvih grþkih kolonizacija. Nazivlje autohtonih sorti i ekopopulacija uglavnom ima geografske oznake mjesta ili uže regije gdje se razvila ili najþešüe uzgajala ili se u nazivu dosta þesto koristi pridjev domaüi. Takoÿer treüina svih zaštiüenih objekata namijenjenih uzgoju povrüa u Hrvatskoj nalazi se na podruþju Dalmacije. 92 . krastavac. U dalekoj prošlosti to su uglavnom bile primitivnije selekcije poludivljih vrsta povrüa kojima je mediteransko podruþje obilovalo. U Dalmaciji se nalazi polovica ukupnih hrvatskih površina komercijalne proizvodnje povrüa namijenjenog potrošnji u svježem stanju i godišnje ga se proizvede oko 360. a primjerom Polaþki þešnjak naziv je ekotipa þešnjaka þiji je uzgoj bio proširen samo na podruþju Polaþe kod Knina. Samo neznatni dio povrüa tradicijskih sorti prodaje se na lokalnim tržnicama. Tradicijske sorte i lokalne ekopopulacije povrüa gotovo iskljuþivo su zastupljene samo u vrtovima i manjim okuünicama i namijenjene su potrošnji u vlastitom domaüinstvu tako da im je gospodarska vrijednost izuzetno mala. rajþica i grah koje danas predstavljaju najznaþajnije vrste povrüa u prehrani dalmatinskog puþanstva.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Proizvodnja povrüa na podruþju Dalmacije od velikog je gospodarskog znaþenja. a manji dio posebice proizveden tijekom hladnijeg dijela godine prodaje se i na tržištima kontinentalnih podruþja. a malobrojnim preostalima prijeti velika opasnost da to postanu. Tako na primjer ekopopulacija Domaüa ljutika obuhvaüa više ekotipova luka kozjaka koji se uzgaja na þitavom podruþju Dalmacije. popularizacijom uzgoja i promocijom njihovih prehrambenih i gastronomskih vrijednosti.000 tona. Gospodarsku vrijednost tradicionalnih sorti povrüa moguüe je poveüati sustavnom brigom o njihovom oþuvanju. dok je Hvarska artiþoka autohtona ekopopulacija koja se uglavnom uzgajala na otoku Hvaru. Trgovina reprodukcijskim materijalom tradicionalnih sorti povrüa na podruþju Dalmacije nikad nije bila razvijena kao i sustavna briga o oþuvanju njihovog genetskog identiteta. uzgoju i njihovoj prehrambenoj i zdravstvenoj vrijednosti. Njihovo sjeme i reprodukcijski materijal iskljuþivo su se proizvodili i održavali na obiteljskim gospodarstvima te širili prvenstveno razmjenom na užem podruþju. paprika i salata. pokretanjem ekološke proizvodnje te objavom struþnih i popularnih þlanka o biološkoj raznolikosti. rajþica te luk. rimske uprave pa do današnjih dana. dok se u zaštiüenim objektima naviše uzgaja rajþica. POVRûE 4.4. Veüina proizvodnje povrüa namijenjena je lokalnom tržištu. U komercijalnoj proizvodnji povrüa namijenjenoj tržištu gotovo iskljuþivo se koriste strani hibridi i sorte povrüa meÿu kojima þesto puta prevladava jedan ili manji broj kultivara þime je bioraznolikost izuzetno smanjena.1. Neke povrtne vrste donesene i iz drugih krajeva pod utjecajem specifiþnog uzgojnog okruženja i pažljivim odabirom uzgajivaþa znatno su promijenile svoja obilježja u odnosu na izvorni oblik pa su im i izvorni nazivi bili mijenjani.1 UVOD 4. Zahvaljujuüi blagodatima klime na podruþju Dalmacije razvio se i udomaüio uzgoj velikog broja povrtnih vrsta. 4. Depopulacijom ruralnog prostora osobito otoka i dalmatinskog zaleÿa te migracijama stanovništva koje je na podruþju Dalmacije posebno bilo izraženo za Domovinskog rata brojne tradicijske sorte i ekopopulacije brižno održavane kroz više ljudskih generacija nepovratno su izgubljene.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Dalmacija kao dio Mediterana ima razvijenu kulturu potrošnje veüih koliþina povrüa u dnevnoj prehrani nego što je to u kontinentalnim podruþjima. a meÿu kojima su se posebno isticale kupusnjaþe.1. Introdukcijom vrsta s novootkrivenog kontinenta kasnije su dominantni u proizvodnji postali krumpir. U strukturi proizvodnje na podruþju Dalmacije u uzgoju na otvorenom najzastupljenije vrste povrüa izuzev krumpira su kupusnjaþe.

Prva od njih su nizinska obalna podruþja oblikovana vodenim nanosima potoka i rijeka gdje je zbog kvalitete tla i moguünosti navodnjavanja moguüa i dijelom je razvijena intenzivna povrüarska proizvodnja prvenstveno na otvorenom.Spomenute kao i mnoge druge tradicijske sorte povrüa u prošlosti su imale veliko znaþenje u prehrani lokalnog stanovništva dok su danas potpuno išþezle ili se samo simboliþno uzgajaju na neznatnim površinama. Klimatski to podruþje izuzetno je pogodno za razvoj proizvodnje kupusnjaþa i korjenastog i lisnatog povrüa tijekom hladnijeg dijela godine kao i prema toplini zahtjevnog plodovitog povrüa tijekom toplog dijela godine. 93 . Na manjim prostorno izoliranim podruþjima u proizvodnji prisutne su i neke tradicijske sorte. Izrazita mediteranska klima na otocima omoguüuje uzgoj tipiþnih mediteranskih povrtnih kultura kao što je artiþoka i raštika kod kojih su u uzgoju zbog izoliranosti prostora prisutne i tradicijske sorte.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Podruþje Dalmacije sa stanovišta okolišnih uvjeta prikladnih za uzgoj povrüa ima tri razliþite agroekološke zone. vrtaþe i rjeÿe manja polja. Treüe proizvodno podruþje su dalmatinski otoci. a isto tako i u zaštiüenim prostorima. 4. Drugo proizvodno podruþje je zaleÿe u kojem uz pretežiti utjecaj mediteranske klime znaþajan utjecaj na izbor povrtnih vrsta za uzgoj ima ovisno o položaju i nadmorskoj visini i utjecaj planinske klime. U strukturi proizvodnje prevladavaju prema toplini manje zahtjevne povrtne kulture kao što su lukovi i mahunasto povrüe ali se u manjem obimu uzgaja i sve ostalo. Obilježja tog prostora s aspekta povrüarske proizvodnje su uglavnom manje površine skeletnog i skeletoidnog tla. Proizvodnja povrüa osim prikladnim tlom limitirana je deficitom oborina i nemoguünošüu navodnjavanja tijekom toplog dijela godine.1. te manjim i veüim poljima. Zbog intenzivne komercijalne proizvodnje na tim podruþjima u proizvodnji gotovo i nama tradicijskih sorti veü prevladavaju uglavnom strane sorte i hibridi. Tu se povrüe uzgaja na zaravnima.

botritys) ýešnjak (Allium sativum) Domaüa raštika Trogirska srednje rana Brgudski ozimi Polaþki ozimi Ljubitovaþki Luk (Allium cepa) Kozjak (Allium ascalonicum) Artiþoka (Cynara scolymus) Bob (Vicia faba) Sjekirica (Lathyrus sativus) Slanutak (Cicer arietinum) Kapari (Capparis spinosa) Salata (Lactuca sativa) Endivija (Cichorium endivia) Konavljanski Domaüa ljutika Hvarska artiþoka Domaüi Domaüa Domaüi krupnozrni Dubrovaþka kapara Palagruška kapara Dalmatinska ledenka Dalmatinska kopica 94 . acephala) Cvjetaþa (Brassica oleracea var.1 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE Pregledni popis kultura i kultivara Raštika (Brassica oleracea var.2.4.2 4.

Vjerojatno potjeþe od prvih grþkih kolonizacija otoka i opstao je sve do danas. Na jednoj se biljci oblikuje najþešüe 5 – 8 cvjetnih glavica.1 HVARSKA ARTIýOKA Kultura: Artiþoka Taksonomija: red: Asterales porodica: Asteraceae latinsko ime: Cynara scolymus L. Njena kultivacija bila je poznata još u starom Egiptu. ovalno izduženog su oblika i u tehnološkoj su zrelosti promjera oko 12 cm. Odlikuje se bujnom. stoljeüu poþinje razvijati proizvodnja kultivirane artiþoke.4. Cvjetnu glavicu þine okruglasti do blago izduženi relativno mekani krupni listiüi zelene boje sa znatnim prisustvom antocijana uslijed þega cijela glavica poprima ljubiþasti izgled. Na otoku Hvaru uzgoj i korištenje za jelo artiþoke ima izrazito dugu tradiciju. Kako je nastala tradicijska sorta Hvarska artiþoka zasigurno nije utvrÿeno no kako se za nju koristi i sinonim Venecijanska ljubiþasta vjerojatno joj porijeklo potjeþe s podruþja Italije gdje se veü u 15. a trend populacije je stagnirajuüi do silazni. Povijest nastanka i korištenja: Kultivirana artiþoka vodi porijeklo od divljih srodnika koji su i danas prisutni u spontanoj vegetaciji Sredozemlja. Razmnožava se prvenstveno vegetativno pomoüu korijenovih reznica iako ju je moguüe reproducirati i sjemenom. 95 .2.2. okolnim otocima i bližem kopnenom priobalju.2 Pregled najznaþajnijih kultivara Dalmacije 4. nije na Hrvatskoj sortnoj listi Populacija. Sažeti opis: Hvarska artiþoka je višegodišnja povrtna vrsta þiji uzgoj traje najþešüe do 5 godina. Cvjetne glavice su dosta krupne. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Ukupna populacija Hvarske tamnoljubiþaste artiþoke nije veüa od nekoliko stotina primjeraka biljaka koje se uzgajaju uglavnom u vrtovima i okuünicama otoka Hvara. a kultura njene potrošnje kao delikatesnog povrüa u staroj Grþkoj i u Rimu. Kultivar: Sinonimi: Hvarska artiþoka Venecijanska artiþoka Službeni status: Lokalni uzgoj. uzdužno izbrazdanom razgranatom stabljikom visine oko 1 m i velikim perasto urezanim listovima srebrnasto blijedo zelene boje. Po dospijevanju pripada ranim sortama. uspravnom.2. Rasprostranjenost: Hvarska tamnoljubiþasta artiþoka uglavnom se uzgaja u populaciji od nekoliko do nekoliko desetaka biljaka u vrtovima i okuünicama otoka Hvara. okolnim otocima i bližem kopnenom priobalju. Vjerojatno iz tog razdoblja potjeþe i njen uzgoj na podruþju Dalmacije. Populacija je izuzetno ugrožena od nestajanja.

Uzgaja se gotovo iskljuþivo za potrebe naturalne potrošnje u obiteljskim gospodarstvima. Nakon identifikacije izabrani izvorni materijal u kontroliranim je uvjetima nužno razmnožiti i u komparativnim istraživanjima utvrditi njegove specifiþnosti u odnosu na ostale komercijalne kultivare. Prijedlog elemenata plana upravljanja Kao polazište nužna je identifikacija i inventarizacija postojeüih nasada artiþoke posebice na podruþju otoka Hvara s ciljem pronalaženja ekotipova koji su po svojim obilježjima najbliži opisanoj tradicijskoj sorti Hvarska artiþoka. Takve bi aktivnosti zasigurno dobro bilo proširiti i na druga podruþja i ugostiteljske objekte u kojima bi se pripremala jela od artiþoka korištenjem autohtone domaüe tradicijske sorte Hvarska artiþoka. a samo u neznatnim se koliþinama komercijalizira. 96 . Ishodišni materijal matiþnih biljaka Hvarske artiþoke dalje koristiti za poveüanje proizvodnje do komercijalnih koliþina dostatnih za opskrbu lokalnih ugostiteljskih objekata. U cilju promocije na poþetku turistiþke sezone pripremaju artiþoke s jajima u velikoj tavi na glavnom trgu i dijele ih prisutnim turistima i graÿanima. Pokušaji djelatnika Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša od prije desetak godina da se popularizira i tehnološki unaprijedi proizvodnja artiþoke na podruþju Dalmacije nisu rezultirali znaþajnijim proširenjem njene proizvodnje. U svrhu promocije proizvodnje tradicijskih sorti i jela od artiþoke organizirati Dan artiþoke na kojem bi se artiþoka.Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Sadašnja gospodarska vrijednost uzgoja artiþoke na þitavom dalmatinskom prostoru. primjer zadarska na tom su podruþju i nešto pokrenula. a posebno tradicijska sorta Hvarska artiþoka obradila sa svih aspekata od održavanja struþnog skupa i rasprave o razvoju proizvodnje do promocije raznih jela. Pojedina dalmatinska podruþja. Kao delikatesno povrüe specifiþne namjene i dokazanih zdravstveno visoko vrijednih svojstava zaslužuje znatno veüu pozornost u promociji kulinarstva Dalmacije. a time i tradicijske sorte Hvarska artiþoka na otoku Hvaru izuzetno je mala.

97 .

intenzitetu gnojidbe i navodnjavanju. obalnom podruþju i zaleÿu. Uz pravilno þuvanje sjeme može zadržati klijavost do 5 godina. podruþju uzgoja. Cvjetovi su tetramerni. posebice na rubovima listova i ima jako izražene žile. þetiri sumporasto žute latice. Masa 1000 sjemenki je najþešüe 3-4 grama.2 DOMAûA RAŠTIKA Kultura: Raštika Taksonomija: red: Capparales porodica: Brassicaceae latinsko ime: Brassica oleracea L.2. Plod je do 12 cm dugaþka cilindriþna komuška u kojoj se u dva reda nalazi poredano sjeme. Na raštici se nikada institucionalno nije radila selekcija i oplemenjivanje te se njeno sjeme nikada nije moglo kupiti pakirano u vreüicama u trgovinama. Rasprostranjenost: Domaüa raštika rasprostranjena je na þitavom dalmatinskom podruþju. Sjeme je jajasto-okruglastog oblika. Listovi se sastoje od relativno duge peteljke i zelene do sivo zelene dobro razvijene plojke. Plojka je naborana. Internodiji stabljike od baze prema vrhu se skraüuju tako da listovi koji na donjem i srednjem dijelu stabljike spiralno obavijaju stabljiku u vršnom dijelu þine rozetu. te jedne nadrasle dvogradne plodnice s više sjemenih zametaka. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Na podruþju Dalmacije raštika se uzgaja u vrtovima zajedno s drugim povrüem ili kao podkultura u nasadima voüa ili maslina najþešüe do nekoliko desetaka biljaka što zadovoljava potrebe jedne obitelji. zaselak ili þak obitelj ima svoju populaciju raštiku þije su izvorne osobine saþuvane kroz više ljudskih generacija. a u jednom gramu ima 250-350 sjemenki. Sažeti opis: Raštika koja se uzgaja u Dalmaciji dvogodišnja je zeljasta biljka dobro razvijenog vretenastog korijena koji se jako grana. Kultivar: Sinonimi: Domaüa raštika raštan. Ima je na veüini nastanjenih otoka. karakteristiþne graÿe za kupusnjaþe. Populacija. C. zeleni kupus Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske nalazi se upisana u skupinu starih domaüih sorti povrüa. var. acephala D. Stabljika u prvoj godini vegetacije naraste od 60 – 120 cm. Procjenjuje se da ukupne površine pod raštikom na podruþju Dalmacije nisu veüe od 40 hektara. 6 prašnika od kojih su dva srasla i nešto su kraüih prašniþkih niti. Visina stabljike ovisi o ekopopulaciji.4. obalnom i otoþnom podruþju Dalmacije svako uže uzgojno podruþje. Za jelo se koristi lišüe koje se bere sukcesivno od baze biljke prema vrhu tijekom þitave zime do ranog proljeüa. Sastoje se od þetiri eliptiþna lapa.2. Zastupljenija je više u južnijem dijelu Dalmacije nego u sjevernom. promjera do 3 mm. Pod nazivom kultivara Domaüa raštika podrazumijevaju se ekopopulacije razliþitih morfoloških i bioloških obilježja dok komercijalne sorte ne postoje. lisnati kelj. crvenkasto do plaviþasto smeÿe boje. Biološka raznolikost koja je u izuzetnoj mjeri prisutna kod raštike uvjetovana je tradicionalnim održavanjem lokalnih populacija tako da na þitavom zaobalju. 98 . U drugoj godini vegetacije iz pazuha listova gornjeg dijela stabljike izbijaju cvjetne grane sa rahlim grozdastim cvatovima. vremenu sadnje.

. U svrhu poveüanja gospodarske vrijednosti marketinški bi trebalo znaþajnije poduprijeti aktivnosti na promociji autohtonih jela od raštike. izvršiti opis morfoloških osobina prikupljenog materijala te sjeme trajno pohraniti u banci biljnih gena.Popularizacija prehrambenih i gastronomskih vrijednosti raštike kroz medije. . Prijedlog elemenata plana upravljanja: . Raštika je vjekovima predstavljala sigurnu i nezaobilaznu namirnicu u zimskoj prehrani obalnog i otoþnog stanovništva.Regeneracija izabranih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Sve do poþetka 20. prikupiti uzorke sjemena. prikupljanje. Kako je veüina komercijalno uzgajanih kupusnjaþa genetski srodna. velika je vjerojatnost da sadrži genetsku osnovu dobre tolerantnosti i otpornosti na pojedine stresne uvjete i biljne patogene kojih druge kupusnjaþe nemaju. Biološka raznolikost koja je u izuzetnoj mjeri prisutna kod raštike uvjetovana je tradicionalnim održavanjem lokalnih populacija tako da na þitavom obalnom i otoþnom podruþju te u zaleÿu Dalmacije svako uže uzgojno podruþje. priprema jela te visoka prehrambena i gastronomska vrijednost raštike. zaselak ili þak obitelj ima ekopopulaciju raštike þije su izvorne osobine saþuvane kroz više ljudskih generacija.Zasnivanje kolekcijskog polja. pozitivna svojstva koja posjeduje raštika moguüe je konvencijalnim metodama oplemenjivanja prenijeti u ekonomski znaþajnije vrste kao što su kupus. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genfonda raštike na podruþju Dalmacije. . U svrhu oþuvanja i zaštite od trajnog nestajanja postojeüih ekopopulacija raštike s podruþja Dalmacije neophodno je provesti inventarizaciju postojeüeg genfonda. Najþešüe se priprema na lešo zajedno s povrüem kao što je bob. Kako je raštika vrsta kupusnjaþa izuzetno prilagoÿena vrlo skromnim uvjetima uzgoja. Danas se raštika iskljuþivo uzgaja u obiteljskim vrtovima za vlastitu potrošnju. a u njenoj se proizvodnji gotovo nikad nisu koristili pesticidi u zaštiti od bolesti i štetnika.Genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja stupnja razliþitosti meÿu njima. Za raštiku je karakteristiþno da kod nje ne postoje komercijalne sorte. To je zapravo bila raštika jer glavati kupus u to vrijeme još nije bio poznat. Listovi su najukusniji nakon prvih zahlaÿenja kada se u njima poveüava sadržaj šeüera i organskih kiselina.Zasnivanje demonstracijskog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. organizirati dane raštike na kojima bi se promovirao uzgoj. da se nikada na njoj institucionalno nije radila selekcija i oplemenjivanje ta da se njeno sjeme nikada nije moglo kupiti pakirano u vreüicama u trgovinama. Posebnog je okusa tradicionalno pripremljena sa sušenom bravetinom ili pancetom. Raštika je zasigurno jedna od najstarijih kupusnjaþa koja se na podruþju Dalmacije uzgaja gotovo dva milenija.Inventarizacija. kelj ili cvjetaþa i na taj naþin postiüi znaþajan selekcijski napredak. slanutak ili krumpir. a smanjuje gorþina uvjetovana glikozinolatima. Prema povijenim zapisima nakon povlaþenja s vlasti 305 godine i rimski car Dioklecijan se poþeo uz svoju palaþu u Splitu baviti vrtlarstvom. Raštiku su na podruþje Dalmacije donijeli Rimljani koji su i razvili njen uzgoj. Od povrüa kojeg je uzgajao osobito se ponosio kupusom kojeg je veoma rado pokazivao prijateljima.Povijest nastanka i korištenja: Gencentar raštike je istoþno podruþje Sredozemlja od kud potjeþu i ostale kupusnjaþe. stoljeüa bila je i najuzgajivanija kupusnjaþa na podruþju Dalmacije. Tip raštike koji se uzgaja na podruþju Dalmacije jedinstven je po morfološkim i biološkim obilježjima. Od njene trenutaþne gospodarske vrijednosti kao namirnice možda je znaþajnija njena biološka vrijednost. 99 . . Uzgaja se zbog lišüa koje se bere sukcesivno od baze biljke prema vrhu tijekom þitave zime do ranog proljeüa. . Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost raštike kao povrtne vrste manja je od komercijalno uzgajanih i široko korištenih drugih vrsta povrüa no zasigurno se može poveüati ponudom raznih autohtonih jela þime se znaþajno može upotpuniti gastronomska ponuda dalmatinskih turistiþkih destinacija posebice u post sezoni.

100 .

a sivkasto zelene donje. godine identificirana populacija od svega stotinjak jedinki kod dva uzgajivaþa koji više desetaka godina cvjetaþu reproduciraju iz vlastito uzgojenog sjemena. Po površini su slabo mjehurasti sa srednje izraženim glavnim rebrom i pravilnom nervaturom. Trogirska srednje rana cvjetaþa najviše se uzgajala tijekom pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeüa kada je na njoj i zapoþet u Institutu za jadranske kulture u Splitu selekcijski rad u svrhu uniformiranja populacije i organizirane proizvodnje njenog sjemena. plavkasto su zelene boje gornje strane. kupus cvitati Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske nalazi se upisana u skupinu starih domaüih sorti povrüa. var. Sažeti opis: Trogirska srednje rana cvjetaþa je tip cvjetaþe namijenjen za uzgoj u priobalnom podruþju sadnjom u drugoj polovici kolovoza iz koje za berbu dospijeva tijekom prosinca. Potpuno razvijena cvjetna glavica je promjera dvadesetak centimetara i težine oko 1. 101 . Populacija ima jako izražen negativni trend brojnosti. Povijest nastanka i korištenja: Trogirska srednje rana cvjetaþa najvjerojatnije je talijanskog porijekla. a kasnije i hibrida poþetkom sedamdesetih godina prošlog stoljeüa Trogirska srednje rana cvjetaþa gubi svoj ekonomski znaþaj u proizvodnji te se do danas održala kod svega nekoliko proizvoÿaþa. Kultivar: Sinonimi: Trogirska srednje rana cvjetaþa Karfiol. Listovi su eliptiþno prošireni. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Tijekom inventarizacije starih domaüih sorti povrüa na širem trogirskom podruþju populacija Trogirske srednje rane cvjetaþe identificirana je kod svega nekoliko proizvoÿaþa koji cvjetaþu uzgajaju za vlastite potrebe koristeüi vlastito proizvedeno sjeme. Organizirana proizvodnja sjemena ne postoji. Površina cvata je zražene zrnate strukture i žuþkasto bijele boje. Oblikuje relativno visoke biljke uspravnog položaja listova. Populacija. botrytis L.2.2. Introdukcijom novih stranih sorti.3 TROGIRSKA SREDNJE RANA CVJETAýA Kultura: Cvjetaþa Taksonomija: red: Capparales porodica: Brassicaceae latinsko ime: Brassica oleracea L.8 kg.4. Tijekom dugogodišnjeg uzgoja na širem trogirskom podruþju te pojedinaþnim izborom i za daljnju reprodukciju korištenjem vlastito proizvedenog sjemena ekotipova koji su pod utjecajem specifiþnih ekoloških uvjeta posebno izdvajali po poželjnim svojstvima stvorena je ekopopulacija Trogirske srednje rane cvjetaþe. Ovojni listovi samo djelomiþno zatvaraju cvjetnu glavicu. Ukupan broj identificiranih jedinki bio je svega stotinjak i u velikom su stupnju ugroženosti od potpunog nestajanja. Rasprostranjenost: Uzgoj Trogirske srednje rane cvjetaþe zadržan je kod svega nekoliko proizvoÿaþa u Segetu Donjem nedaleko Trogira gdje je 2007.

Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost tradicijske sorte Trogirska srednje rana cvjetaþa zbog introdukcije novih stranih sorti i hibrida znatno boljih performansi je izuzetno mala i njeno ponovo uvoÿenje u širu proizvodnju proizvoÿaþe ne bi þinilo konkurentnima. njenom regeneracijom i pohranom sjemena u banci biljnih gena. Prijedlog elemenata plana upravljanja: . Zbog tradicijskog znaþenja kojeg je imala u proizvodnji pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeüe kao tradicijsku sortu potrebno ju je oþuvati od potpunog nestajanja prikupljanjem još eventualno preostale populacije na trogirskom podruþju.Reproduciranje izabranih biljaka i deponiranje sjemena u banci biljnih gena 102 .Inventarizacija i prikupljanje eventualno preostale populacije Trogirske srednje rane cvjetaþe .

Zbog nježnog središnjeg lišüa glavice izuzetno je ukusna za jelo i veoma je visoke kvalitete. bjelkasto srebrnaste boje. Desetak godina nema organizirane proizvodnje sjemena u Hrvatskoj niti je sjeme moguüe nabaviti na tržištu. Vanjsku rozetu þini petnaestak listova zeleno žute boje. Bez ošteüenja podnosi kraüe periode s temperaturama do -3 °C. Tijekom inventarizacije 2007. U neznatnom se obimu uzgaja na kaštelanskom podruþju u nekoliko obiteljskih gospodarstava iskljuþivo za vlastite potrebe koja za svoje potrebe održavaju i njeno sjeme. dok je dvadesetak unutarnjih listova žuto bijele boje i þini izduženu glavicu srcolikog oblika. Introdukcijom novih stranih sorti poþetkom osamdesetih godina prošlog stoljeüa proizvodnja Dalmatinske kopice gubi svoj 103 .2.2. Iz populacije uzgajane na trogirskom podruþju pojedinaþnim izborom i individualnom selekcijom koju su ranih šezdesetih godina prošlog stoljeüa proveli djelatnici Instituta za jadranske kulture iz Splita stvorena je sorta Dalmatinska kopica. Populacija je izuzetno ugrožena od nestajanja. a trend populacije je izrazito silazni. Sredinom šezdesetih i tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeüa bila je jedna od najraširenijih sorti endivije kako u priobalnim tako i u kontinentalnim podruþjima Hrvatske. Rasprostranjenost: Dalmatinska kopica. Veoma je dobre otpornosti na niske temperature. a glavno rebro prošireno. Povijest nastanka i korištenja: Izvorna populacija endivije iz koje je selekcionirana Dalmatinska kopica najvjerojatnije potjeþe iz Italije. Ovojni su listovi uspravnog položaja. dugaþki su i u gornjem dijelu prošireni s blago naboranom plojkom. godine evidentiran je uzgoj kod svega nekoliko obiteljskih gospodarstava na podruþju Kaštela. dok se u kontinentalnim podruþjima presaÿuje poþetkom kolovoza da bi za berbu dospjela tijekom listopada. U tehnološkoj zrelosti glavica je težine 300–350 grama.4 DALMATINSKA KOPICA Kultura: Endivija Taksonomija: red: Asterales porodica: Asteraceae latinsko ime: Cichorium endivia L. U priobalnom podruþju uzgaja se sadnjom poþetkom rujna iz koje za berbu dospijeva tijekom prosinca. Kultivar: Sinonimi: Dalmatinska kopica Trogirska kopica Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske. Do prije desetak godina u programu prodaje vodeüih hrvatskih sjemenskih kuüa koje su se bavile proizvodnjom i distribucijom sjemena povrüa. Rub lista je valovit i nazubljen.4. Populacija. Sažeti opis: Dalmatinska kopica pripada skupini srednje kasnih sorti endivije þija rozeta u punoj razvijenosti dostiže promjer 25–30 cm. jedna od najraširenijih sorti endivije u uzgoju šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeüa jednako u priobalnim i kontinentalnim podruþjima Hrvatske introdukcijom i uvoÿenjem u proizvodnju stranih sorti danas je potpuno istisnuta iz komercijalnog uzgoja. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Populacija Dalmatinske kopice izuzetno je mala.

prestaje organizirana proizvodnja i prodaja njenog sjemena tako da se do danas održala kod svega nekoliko proizvoÿaþa koji je proizvode za vlastite potrebe.Reproduciranje izabranih biljaka i deponiranje sjemena u banci biljnih gena. Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost sorte endivije Dalmatinska kopica zbog introdukcije novih stranih sorti boljih gospodarskih svojstava je neznatna. Zbog tradicijskog znaþenja kojeg je imala u proizvodnji šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeüe kao najraširenija hrvatska sorta endivije potrebno ju je oþuvati od potpunog nestajanja prikupljanjem populacija koje još eventualno egzistiraju i reproducirati sjeme za trajno þuvanje u banci biljnih gena. 104 .Inventarizacija.ekonomski znaþaj. Prijedlog elemenata plana upravljanja: . prikupljanje i identifikacija preostale populacije Dalmatinske kopice .

poluuspravnog do ležeüeg položaja.2. Desetak godina nema organizirane proizvodnje sjemena u Hrvatskoj niti je sjeme moguüe nabaviti na tržištu. zelene je boje.5 DALMATINSKA LEDENKA Kultura: Salata Taksonomija: red: Asterales porodica: Asteraceae latinsko ime: Lactuca sativa L. Populacija. 105 . a sredinom devedesetih prestaje organizirana proizvodnja i prodaja njenog sjemena. Rubovi listova su blago nazubljeni i valoviti. Populacija je izuzetno ugrožena od nestajanja. a u neznatnom se obimu uzgaja na podruþju Kaštela na nekoliko obiteljskih gospodarstava gdje su i prikupljeni uzorci sjemena za determinaciju.4. Iz populacija koje su se uzgajale duž obalnog podruþja Dalmacije izdvojeni su ekotipovi manje skloni ranom proraštanju cvjetne stabljike tijekom ljetnog uzgoja. Sažeti opis: Dalmatinska ledenka je sorta salate tipa kristalki izuzetno otporna na cvatnju pa se uglavnom uzgajala za ljetnu potrošnju. dosta je þvrsta i zbijena ali relativno grube koezistencije. Introdukcijom i uvoÿenjem u proizvodnju stranih sorti danas je potpuno istisnuta iz komercijalnog uzgoja. Rozeta joj je srednje bujna. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Tijekom provedene inventarizacije 2007. godine uzgoj Dalmatinske ledenke je zabilježen na nekoliko obiteljskih gospodarstava na podruþju Kaštela od kojih su dobiveni uzorci sjemena. U uzgoju je evidentirana populacija ne veüa od tisuüu biljaka. S kraja šezdesetih do poþetka osamdesetih godina prošlog stoljeüa bila je jedna od najraširenijih sorti salate kristalke uzgajane u mnogim vrtovima þitavog priobalnog podruþja Hrvatske i Slovenije. Do prije desetak godina u programu prodaje vodeüih hrvatskih sjemenskih kuüa koje su se bavile proizvodnjom i distribucijom sjemena povrüa. Glavica je srednje veliþine. Povijest nastanka i korištenja: Ishodišni materijal iz kojeg je nastala Dalmatinska ledenka najvjerojatnije je talijanskog porijekla.2. Kultivar: Sinonimi: Dalmatinska ledenka - Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske. Listovi su zelene boje bez izražene pigmentacije. Introdukcijom novih stranih sorti poþetkom osamdesetih godina prošlog stoljeüa proširenost u proizvodnji joj znaþajno opada. tako da se do danas održala kod svega nekoliko obiteljskih gospodarstava koji je uzgajaju iz vlastito reproduciranog sjemena na malim površinama svojih vrtova. srednje veliþine s blago izraženom mjehurasti uz glavno rebro. a trend populacije je izrazito silazni. Ovalno okruglog su oblika. U programu proizvodnje i prodaje sjemena imale su je tada vodeüe hrvatske i slovenske sjemenske tvrtke. Rasprostranjenost: Dalmatinska ledenka do prije dvadesetak godina bila je jedna od raširenijih sorti salate tipa kristalki veüinom u priobalnim podruþjima Hrvatske i Slovenije. U punoj razvijenosti promjera je tridesetak centimetara i težine oko 200 grama.

Prijedlog elemenata plana upravljanja: .Inventarizacija.Reproduciranje izabranih biljaka i deponiranje sjemena u banci biljnih gena. Zbog tradicijskog znaþenja kojeg je imala u proizvodnji potrebno ju je oþuvati od potpunog nestajanja prikupljanjem populacija koje još eventualno egzistiraju. utvrÿivanjem njenog genetskog identiteta i pripremom sjemena za pohranu u banci biljnih gena.Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost sorte salate Dalmatinska ledenka zbog introdukcije novih stranih sorti boljih gospodarskih svojstava je neznatna. 106 . prikupljanje i identifikacija preostale populacije na dalmatinskom podruþju .

4.2.2.6 DOMAûA LJUTIKA Kultura: Kozjak

Taksonomija: red: Liliales porodica: Liliaceae latinsko ime: Allium ascalonicum L. Kultivar: Sinonimi: Domaüa ljutika Šalotka, škanjula

Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske. Uzgaja se u vrtovima na manjim površinama prvenstveno priobalnog podruþja, ali i pojedinim kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Razmnožava se vegetativno vlastitim materijalom uzgojenim prethodne godine. Nema organizirane i kontrolirane proizvodnje reprodukcijskog materijala pa se ne može nabaviti na tržištu. Populacija, stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Domaüa ljutika prisutna je u uzgoju u mnogim vrtovima i okuünicama Dalmacije. U proizvodnji su prisutni razliþiti ekotipovi koji se meÿusobno razlikuju po morfološkim i biološkim svojstvima. Procjenjuje se da su ukupne površine pod Domaüom ljutikom na podruþju Dalmacije oko tridesetak hektara. Cjelokupna populacija nije toliko ugrožena kao neke druge vrste ali pojedini se ekotipovi kontinuirano gube. Trend populacije je stagnirajuüi do blago opadajuüi. Rasprostranjenost: Domaüa se ljutika uzgaja na þitavom podruþju Dalmacije iskljuþivo u vrtovima i na manjim površinama okuünica. Uzgoj je prvenstveno namijenjen za osobne potrebe obiteljskih gospodarstava, a samo manje koliþine prodaju se na mjesnim tržnicama kao mladi luk tijekom ranog proljeüa. Sažeti opis: Domaüa ljutika je dosta heterogena populacija sastavljena od velikog broja ekotipova koji se meÿusobno više ili manje razlikuju. Svi se razmnožavaju vegetativno, ne tjeraju cvjetnu stabljiku i ne daju sjeme. Nakon sadnje luþice diferenciraju postrane pupove koji obrazuju novu lažnu stabljiku i listove iz kojih se kroz osam do deset tjedana formiraju nove lukovice. Sadnjom jedne lukovice promjera 2–2,5 cm formira se najþešüe 5–10 novih lukovica koje su zajedniþki povezane glavnim strukom. Lukovice su ovalno izduženog oblika. Nakon vaÿenja veoma se dobro þuvaju tijekom cijele godine. Izraženog su ljutog okusa. Na podruþju Dalmacije sadi se tijekom jeseni i koristi kao mladi luk od ranog proljeüa. Potpuno razvijene lukovice koriste se tijekom cijele godine u pripremi raznih jela ili se mariniraju i takove koriste kao prilog. Povijest nastanka i korištenja: Kultura uzgoja luka na podruþju Dalmacije stara je zasigurno dva milenija i najvjerojatnije su je na podruþje Dalmacije donijeli Rimljani. Kroz dugi niz godina uzgoja pod utjecajem specifiþnih ekoloških uvjeta izdiferencirale su se vrste i ekotipovi lukova izrazito prilagoÿeni klimi i zemljišnim uvjetima Dalmacije. Meÿu njima jedna od raširenijih populacija je i populacija luka kozjaka poznata kao Domaüa ljutika. Zbog iskljuþivo vegetativnog razmnožavanja populacija da bi opstala morala je biti reproducirana svake godine. Obitelj koja ju je uzgajala sama je ostavljala reprodukcijski materijal za narednu vegetaciju pa je tako stvoreno mnoštvo ekotipova od kojih se znaþajan broj održao i do danas.

107

Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost populacije luka kozjaka Domaüa ljutika nije velika u usporedbi s vrijednošüu proizvodnje drugih vrsta lukova kao što su crveni luk ili þešnjak ali zbog raširenosti i tradicije uzgoja na podruþju Dalmacije vrijedno ju je održati. Korisno bi bilo prikupiti i istražiti pojedine ekotipove koji þine populaciju jer je meÿu njima zasigurno prisutno jedno ogromno biološko bogatstvo. Marinirana ljutika kao finalni proizvod kojeg se povremeno može naüi na tržištu, uz dodatnu promociju i marketing kao autohtonog proizvoda Dalmacije proizvedenog iz populacije Domaüa ljutika mogla bi poveüati njegovu gospodarsku vrijednost. Kao populacija izuzetno tolerantna na stresne uvjete, bolesti i štetnike veoma je prikladna za ekološki naþin uzgoja pa bi je dobro bilo iskoristiti i za taj vid poljoprivredne proizvodnje. Prijedlog elemenata plana upravljanja: - Inventarizacija, prikupljanje i identifikacija ekotipova postojeüe populacije, - Zasnivanje kolekcijskog polja i kontinuirano održavanje najznaþajnijih ekotipova, - Pokretanje ekološke proizvodnje i prerade.

108

4.2.2.7 POLAýKI OZIMI Kultura: ýešnjak

Taksonomija: red: Liliales porodica: Liliaceae latinsko ime: Allium sativum L. Kultivar: Sinonimi: Polaþki ozimi Bili luk

Službeni status: Ekopopulacija ozimog þešnjaka Polaþki ozimi upisana je na sortnu listu Republike Hrvatske u skupini Starih domaüih sorti. Uzgojno joj je podruþje bilo mjesto Polaþa kod Knina i bliža okolica gdje su se do Domovinskog rata uzgajale znaþajne koliþine. Tijekom Domovinskog rata prestao je komercijalni uzgoj te lokalne populacije tako da se sa sigurnošüu ne zna da li još populacija postoji. Populacija, stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Inventarizacijom starih domaüih sorti povrüa provedenom tijekom 2007. godine na podruþju Polaþe kod Knina nisu pronaÿeni uzorci þešnjaka koji bi po svojstvima odgovarali ekotipu þešnjaka koji je do poþetka devedesetih godina bio uzgajan na tom podruþju. Mala je vjerojatnost da je možda biološki materijal saþuvan na nekom drugom podruþju što bi svakako bilo dobro istražiti. Rasprostranjenost: Ekopopulacija þešnjaka Polaþki ozimi do poþetka devedesetih godina prošlog stoljeüa kao lokalna populacija uzgajala se na podruþju Polaþe kraj Knina i bližih susjednih mjesta. Zahvaljujuüi povoljnim agroekološkim uvjetima i specifiþnom mikroklimatu na tom su se podruþju postizali relativno dobri prinosi i kvaliteta po kojoj je Polaþki þešnjak bio poznat. Danas komercijalna proizvodnja þešnjaka na tom podruþju ne postoji, a ono što se uzgaja u vrtovima i okuünicama za vlastite potrebe prema informacijama mještana ne vodi porijeklo od materijala uzgajanog na tom podruþju do prije petnaestak godina. Sažeti opis: Polaþki ozimi je lokalna ekopopulacija jesenskog þešnjaka srednje krupnih glavica težine 30 – 40 grama. Glavica se sastoji od 6–10 þešnjeva obavijenih relativno þvrstom svjetloljubiþastom zaštitnom ljuskom. Glavica je relativno rahla i þešnjevi se dosta lagano odvajaju. Sklon je tjeranju cvjetne stabljike koja naraste do 70 cm i završava cvatom sastavljenim od sterilnih cvjetova i malih zraþnih lukovica. Cvat je u poþetku obavijenim ovojnim listom. Polaþki ozimi þešnjak dobro podnosi niske temperature tijekom zime. Na podruþju Polaþe gdje mu je bila razvijena proizvodnja sadio se sredinom listopada da bi za vaÿenje dospijevao poþetkom srpnja. Nakon prosušivanja pleo se u pletenice i u takvom obliku prodavao. Skladišna mu sposobnost nije naroþita jer veü za ranog proljeüa poþinje tjerati. Povijest nastanka i korištenja: ýešnjak kao jedna od najstarijih povrtnih kultura na podruþju izmeÿu Kozjaka i Dinare zasigurno se uzgaja s prvim kolonizacijama tog podruþja. Kroz dugi niz godina uzgoja pod utjecajem specifiþnih, dosta povoljnih ekoloških uvjeta izdiferencirali su se ekotipovi izrazito prilagoÿeni klimi i zemljišnim uvjetima ovog podruþja pa je vjerojatno tako nastao i Polaþki ozimi þešnjak. Zbog iskljuþivo vegetativnog razmnožavanja da bi se održala, populacija je morala biti 109

reproducirana svake godine. Zbog ratnih zbivanja na tom podruþju tijekom devedesetih godina prošlog stoljeüa koja su uzrokova migracije stanovništva došlo je do prekida u kontinuitetu regeneracije tako da je populacija najvjerojatnije izgubljena što bi svakako bilo znaþajno istražiti. Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost populacije þešnjaka Polaþki ozimi u prošlosti za proizvodno podruþje gdje se uzgajao i proizvoÿaþe koji su se njegovom proizvodnjom bavili bila je relativno velika, no više od desetak godina ta proizvodnja ne egzistira. Korisno bi bilo istražiti da li se još negdje zadržao možda njegov uzgoj, prikupiti eventualno zateþene pojedine ekotipove koji su þinili populaciju, pokušati je spasiti od trajnog nestajanja i eventualno u buduünosti ponovo razviti njegovu komercijalnu proizvodnju. Prijedlog elemenata plana upravljanja: - Inventarizacija, prikupljanje i identifikacija zateþenih ekotipova još eventualno postojeüe populacije, - Zasnivanje kolekcijskog polja i kontinuirano održavanje eventualno prikupljenih ekotipova, - Pokretanje ponovne komercijalne proizvodnje.

110

4.2.2.8 DOMAûI BOB Kultura: Bob

Taksonomija: red: Fabales porodica: Fabaceae latinsko ime: Vicia faba L. Kultivar: Sinonimi: Domaüi bob Bobica

Službeni status: Kao populacija Domaüi bob nije upisan na sortnu listu Republike Hrvatske iako se uzgaja u brojnim vrtovima prvenstveno Dalmacije i priobalnog podruþja, ali i pojedinim kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Razmnožava se vlastito proizvedenim sjemenom uzgojenim prethodne godine. Nema organizirane i kontrolirane proizvodnje sjemena pa se ne može nabaviti na tržištu. Populacija, stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Domaüi se bob uzgoja na manjim površinama u mnogim vrtovima i okuünicama Dalmacije kao zaseban usjev ili podusjev u mladim maslinicima i voünjacima. U proizvodnji su prisutni razliþiti ekotipovi koji se meÿusobno razlikuju po morfološkim i biološkim svojstvima. Ukupne površine pod Domaüim bobom na podruþju Dalmacije su oko petnaestak hektara. Populacija je dosta ugrožena i pojedini se ekotipovi kontinuirano gube. Trend populacije je opadajuüi. Rasprostranjenost: Domaüi se bob uzgaja na þitavom podruþju Dalmacije iskljuþivo u vrtovima i na manjim površinama okuünica. Uzgoj je prvenstveno namijenjen za osobne potrebe obiteljskih gospodarstava, a samo manje koliþine prodaju se na mjesnim tržnicama kao mlado zrno ili u mahunama tijekom proljeüa. Sažeti opis: Domaüi bob je dosta heterogena populacija sastavljena od velikog broja ekotipova koji se meÿusobno više ili manje razlikuju po morfološkim i biološkim obilježjima. U uzgoju uglavnom prevladavaju ekotipovi šuplje stabljike þetverouglastog presjeka koja se prizemno grana formirajuüi najþešüe 3–5 boþnih grana što biljkama daje grmolik izgled. Visina biljaka je najþešüe 80–100 cm. Listovi su parno perasti s najþešüe do þetiri para ovalnih liski sivozelene boje. Po nekoliko cvjetova najþešüe se nalazi u skupinama tvoreüi malu grozdastu cvat. Cvjetovi su leptiraste graÿe, bijele su boje s karakteristiþnim crnim pjegama na krilcima. Plod je mahuna okruglog presjeka, dužine 15–20 cm s najþešüe razvijenih 5–8 sjemenki izmeÿu kojih se nalazi bijelo spužvasto tkivo. Na podruþju Dalmacije sije se tijekom kasnije jeseni, a za berbu dospijeva tijekom travnja. Povijest nastanka i korištenja: Bob je veoma stara mahunarka porijeklom s podruþja istoþnog dijela Sredozemnog mora gdje se od davnina uzgaja, a na šire podruþje Europe uzgoj je proširen tijekom srednjeg vijeka. Od tada se vjerojatno uzgaja i na podruþju Dalmacije. Kroz dugi niz godina uzgoja pod utjecajem specifiþnih ekoloških uvjeta i pažljivim odabirom uzgajivaþa razvili su se ekotipovi prilagoÿeni klimi i zemljišnim uvjetima Dalmacije þiji se uzgoj do danas zadržao. Za jelo se koristi mlado zrno, samo ili zajedno se drugim vrstama mediteranskog povrüa koje za korištenje dospijeva tijekom ranog proljeüa.

111

Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Današnja gospodarska vrijednost Domaüeg boba neusporedivo je manje od drugih uzgajanih mahunarki kao što je grah. Kao mahunarka zahvaljujuüi kvržiþnim bakterijama na korijenu bob ima sposobnost fiksacije atmosferskog dušika þime je veoma prikladan za ekološki naþin uzgoja. Dodatnom promocijom i znaþajnijim ukljuþivanjem u gastro ponudu kao tipiþnog proizvoda Dalmacije. a time i sama proizvodnja mogla bi se znaþajnije poveüati.Pokretanje ekološke proizvodnje. Prijedlog elemenata plana upravljanja: .Inventarizacija. posebice kao pretkultura pa bi ga dobro bilo iskoristiti i za taj vid poljoprivredne proizvodnje. . grah mahunar ili grašak. 112 .Razvoj proizvodnje i promocija gastro ponude. . gospodarska vrijednost. raširenosti i tradicije uzgoja na podruþju Dalmacije vrijedno bi je bilo održati. ali zbog nekadašnjeg znaþenja u prehrani. Korisno bi bilo prikupiti i istražiti pojedine ekotipove koji þine populaciju jer je meÿu njima zasigurno prisutna velika biološka raznolikost koju bi trebalo svakako saþuvati. .Zasnivanje kolekcijskog polja i kontinuirano održavanje najznaþajnijih ekotipova. prikupljanje i identifikacija ekotipova postojeüe populacije.

a za berbu dospijeva sredinom ljeta. Ukupne površine pod sjekiricom na podruþju Dalmacije su oko pet hektara. Sažeti opis: Populacije sjekirice koja se uzgaja na podruþju Dalmacije prilagoÿena je veoma skromnim proizvodnim uvjetima. Zahvaljujuüi medijskoj promociji zadnjih nekoliko godina popularnost uzgoja. Uvoÿenjem u proizvodnju znatno produktivnijih mahunarki njeno znaþenje u ishrani opada. u presjeku uglasta i razgranata. Populacija. Nema organizirane i kontrolirane proizvodnje sjemena pa se ne može nabaviti na tržištu. Reproducira se vlastito proizvedenim sjemenom uzgojenim prethodne godine. spljošteno. sivosmeÿe boje oblika sliþnog sjekiri po þemu je i dobila naziv. Stabljika joj je šuplja. da bi se zadnjih 113 . zahvaljujuüi medijskoj pozornosti posljednjih godina dobro prodaje na mjesnim tržnicama kao suho zrno. leptiraste su graÿe. Najþešüe naraste šezdesetak centimetara. sastoje se najþešüe od dva para lancetastih liski i razgranate vitice. zaslanjena tla niske plodnosti. Sjeme je þetvrtastog oblika. Od kad se uzgaja na podruþju Dalmacije nije utvrÿeno ali kao mahunarka izuzetno skromnih zahtjeva imala je u prošlosti znaþajno mjesto u ishrani stanovništva posebice Dalmatinske Zagore. bijele su boje s modro–ljubiþastim pjegama na krilcima.2. Prilagodljivost ekstremnim uvjetima proizvodnje uvjetovana je izuzetno dobro razvijenim korijenom koji duboko prodire u tlo. Na podruþju Dalmacije sjekirica se sije tijekom proljeüa. Kultivar: Sinonimi: Domaüa sjekirica Sikirica. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Sjekirica se uzgoja na manjim površinama prvenstveno u ruralnim podruþjima zadarskog zaleÿa.9 DOMAûA SJEKIRICA Kultura: Sjekirica Taksonomija: red: Fabales porodica: Fabaceae latinsko ime: Lathyrus sativus L. Uz uzgoj za osobne potrebe obiteljskih gospodarstava. Svojstva populacije koja se uzgaja nedovoljno su istražena. Uzgaja se na površini od oko pet hektara. Uzgaja na manjim površinama sjevernog dijela Dalmacije prije svega u zadarskom zaleÿu. Cvjetovi se razvijaju iz pazuha listova. Rasprostranjenost: Domaüa se sjekirica uzgaja na uskom podruþju sjeverne Dalmacije u okolici Zadra. jari grah Službeni status: Nije upisana na sortnu listu Republike Hrvatske. Izuzetno je tolerantna na sušu i visoke temperature te teška glinovita. Plod sjekirice je povijena plosnata mahuna dužine 3–4 cm s najþešüe razvijenih 3–5 sjemenki.4. Povijest nastanka i korištenja: Sjekirica je porijeklom s podruþja zapadnog dijela Azije i južnih dijelova Europe. Skromnost u zahtjevima prema proizvodnim uvjetima razlogom je njena opstanka u uzgoju posebice na tlima gdje uzgoj drugih poljoprivrednih kultura nije bio moguü niti ekonomski isplativ.2. dio proizvedenih se koliþina. a time i površine pod uzgojem su poveüane tako da je jedna od rijetkih tradicionalnih vrsta povrüa þija populacija trenutno nije toliko ugrožena i trend joj je rastuüi. Listovi su parno perasti.

114 . .nekoliko godina zahvaljujuüi medijskoj promociji njenih zdravstvenih svojstava poveüalo.Razvoj proizvodnje i promocija gastronomske ponude. Korisno bi bilo prikupiti i istražiti populaciju te je trajno saþuvati od moguüeg nestanka. . Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost Domaüe sjekirice je relativno mala. ali se zadnjih nekoliko godina postepeno poveüava.Inventarizacija. prikupljanje i identifikacija postojeüe populacije. Takoÿer moguüe ju je znaþajnije ukljuþiti u ponudu kao tipiþan proizvod Dalmacije þime bi se proizvodnja i njena gospodarska vrijednost mogla poveüati. . Sama vrsta.Pokretanje ekološke proizvodnje. Prijedlog elemenata plana upravljanja: .Trajno održavanje populacije. Kao veoma skromna mahunarka prikladna je za ekološki naþin uzgoja kojeg bi se takoÿer na podruþju Dalmacije moglo znaþajnije razviti. a posebice populacija koja se nalazi u uzgoju na zadarskom podruþju potpuno je neistražena. Tradicionalno za jelo se koristi suho zrno koje se kuha samo ili s drugim mahunarkama.

Zdravko Matotan.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 4. ali su pod tim nazivom bili poznati u proizvodnji. a potencijalno su znaþajne treba iznaüi model kako provesti njihovu registraciju. dr. a neke kao Hvarska artiþoka. postoji velika vjerojatnost da se zbog nepostojanja održivaþa primjenom zakona svi navedeni kultivari automatizmom izbrišu sa sortne liste što bi u buduünosti. Inicijalnim sredstvima tog projekta tijekom 2007. upisati se u upisnik održivaþa sjemena i voditi sustavnu brigu o njihovom oþuvanju. ako se ukaže potreba i stvore uvjeti onemoguüilo legalno prometovanje njihovim sjemenom i reprodukcijskim materijalom u Hrvatskoj. dr.4. sc. Trogirska rana cvjetaþa. karakterizacije i oþuvanja postojeüih biljnih genetskih izvora povrtnih kultura u koji su ukljuþene 115 . potencijalno vrijednih tradicijskih sorti dalmatinskog podruþja. ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske podržava se projekt inventarizacije.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 4. Dr.2 Projekti inventarizacije.3. Dr. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje: Dio navedenih za podruþje Dalmacije s raznih stanovišta interesantnih tradicijskih sorti povrüa kao što su Domaüa raštika. Dean Ban. Vesna Samobor Mr. sc. dr. Buduüi nijedna sjemenska tvrtka nikad nije organizirala proizvodnju sjemena navedenih tradicijskih sorti niti ga stavljala u promet. a meÿu njima i dio onih koje se uzgajaju na podruþju Dalmacije potaknula je Švedska agencija za meÿunarodni razvoj (SIDA) preko projekta SEEDNet 2006. Jasenka Lovokoviü-Milinoviü 4.3. sc. godine preko Povjerenstva za biljne genetske izvore Ministarstva poljoprivrede. Isto tako za sorte koje nisu na sortnoj listi. Palagruška kapara ili Konavljanski luk upisani su na Sortnu listu Republike Hrvatske u skupinu Starih domaüih sorti. sc.3. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara: Projekt inventarizacije. Smiljana Goreta. karakterizacije i oþuvanja postojeüih biljnih genetskih izvora u Republici Hrvatskoj koji obuhvaüa i povrne vrste. Nada Paraÿikoviü.3.1 Postojeüe stanje. sc.1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim kultivarima: Prof. sc. Prof. sc. godine. godine s podruþja Dalmacije sakupljeno je 19 ekopopulacija raštike koje su posaÿene u kolekcijskom polju Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu gdje je napravljena deskripcija i regeneracija dijela izabranih primki od kojih üe se sjeme pripremiti za dugoroþno þuvanje u Hrvatskoj banci biljnih gena. Prof.2. Dr. I za jednu i za drugu skupinu tradicijskih sorti treba pronaüi i financijski poduprijeti instituciju koja üe se baviti održavanjem izabranih. Prema novom zakonu o sjemenu i prateüim pravilnicima svaka sorta sa Sortne liste mora imati održivaþa koji se brine o održavanju njenog genetskog identiteta i plaüa godišnju pristojbu Zavodu za sjemenarstvo i rasadniþarstvu za njen ostanak na listi.2. Od 2008. Ljubitovaþki þešnjak ili Domaüi bob nisu. Josip Borošiü. 4.

Podravka iz Koprivnice. Dalmatinska ledenka i Dalmatinska kopica) nalazi pri Visokom gospodarskom uþilištu u Križevcima.sve relevantne institucije koje imaju znanstvenike koji se bave povrüarstvom. rasadnici. banke gena. 4.2. 116 .3. dok se kolekcijsko polje ostalih povrtnih kultura meÿu kojima je i dio tradicijskih sorti obraÿen i ovome materijalu (Trogirska srednje rana cvjetaþa.2. matiþna stada. 4.3 Institucije. Povrtlarski centar iz Zagreba i Podravka iz Koprivnice. Poljoprivredni fakultet iz Osijeka. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita. Visoko gospodarsko uþilište iz Križevaca. Visoko gospodarsko uþilište iz Križevaca. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: Tijekom 2007. Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreþa.3.4 Kolekcijski nasadi. Povrtlarski centar iz Zagreba. Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreþa. Poljoprivredni fakultet iz Osijeka. Agronomski fakultet iz Zagreba. godine kolekcijski nasad s 19 ekopopulacija raštike prikupljenih s podruþja Dalmacije zasnovan je u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara: Agronomski fakultet iz Zagreba.

Zasnovati demonstracijska polja s reprezentativnim ekopopulacijama pojedinih vrsta. Regenerirati najvrednije ekopopulacije i deponirati proizvedeno sjeme u gen banci. Pokrenuti ekološku proizvodnju pojedinih vrsta povrüa temeljenu na izvornim tradicijskim sortama. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: Nastaviti s inventarizacijom i prikupljanjem što veüeg broja postojeüih ekopopulacija i tradicijskih sorti povrüa s þitavog podruþja Dalmacije te napraviti karakterizaciju i vrednovanje prikupljenog genfonda. uzgoju i njihovoj prehrambenoj i zdravstvenoj vrijednosti.1 Prijedlog mjera za promociju.4. Prikupljenim materijalom zasnovati kolekcijsko polje te genetskim analizama utvrditi stupanj meÿusobne razliþitosti.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 4. U tiskanim i elektronskim medijima objaviti struþne i popularne þlanke o biološkoj raznolikosti. 117 .4. organizirati dane pojedinih tradicijskih povrtnih sorti uz popularizaciju njihovog uzgoja te prehrambenih i gastronomskih vrijednosti.

djeteline. buhaþ. Dalmacija je postala ratarski iznimno slabo razvijena regija. sjekirica. konoplja. koja gotovo sve ratarske proizvode uvozi. uz vinogradarstvo i maslinarstvo. djeteline.000 m visine. lan. ali prvenstveno za krmu uzgaja još na dijelu Ravnih kotara. Kolika je bila njegova važnost danas ne možemo ni zamisliti. Nestankom stoke krmno bilje se potpuno izgubilo iz proizvodnje i danas najþešüe sreüemo ostatke trajnih kultura kao što su: lucerka. Ipak. što se posebno odnosi na duhan u Dalmatinskoj zagori. þiþoka. Ratarske kulture Dalmacije su: Žitarice: Industrijske kulture: Škrobne i uljane kulture: Predivo bilje: Krmno bilje: pšenice. grahorica. Pitanje je samo koliko je od tog 118 . sjekirica (sikirica) ili se ove kulture iz sjemena kao podivljale obnavljaju. šafran. a posebno pojavom vrlo jeftinih pamuþnih odjevnih predmeta iz zemalja treüeg svijeta. podruþje Dalmacije obiluje ekotipovima ratarskog bilja formiranog prirodnom selekcijom pod ekološkim prilikama proizvodnog podruþja te uslijed prirodne hibridizacije i predstavlja izvor svojstava i gena za buduüe selekcije. Dakle. broü krumpir. sezam brnistra. proso. usprkos relativno lošim uvjetima imala iznimno znaþenje za Dalmaciju gdje je prisutna još od mlaÿeg kamenog doba (jeþam). Danas se kukuruz.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Ratarska proizvodnja je sve do polovice 20.1. iako su po cijeloj Dalmaciji bile prisutne i na najmanjim površinama i u gotovo i u nevjerojatnim uvjetima. Globalnim svjetskim promjenama na tržištu tekstila. Sliþna je situacija i s mlinicama za mljevenje žita. primjerice u Podgori pod Biokovom. a daleko manje. dok je proizvodnja za ljudsku hranu gotovo u potpunosti zanemarena. izuzev u novije doba proizvodnja kukuruza šeüerca. danas. stoþni bob. jeþam. što se posebno odnosi na Dalmatinsku Zagoru. stoþni kelj. stoþna repa. relativno velikoj populaciji ljudi uopüe nije mogao biti moguü bez oslonca u stoþarstvu.5. U obalnom dijelu Dalmacije sliþnu je važnost imao buhaþ. na Dinari i Biokovu i na preko 1. te veüih krških polja (Sinjsko. RATARSKO BILJE 5. kao što je Dalmacija. kukuruz. sirak metlaš. sirak Pšenice i druge žitarice su se prostora Dalmacije izgubile u proizvodnji. Industrijske kulture bile su periodiþki jedna od osnova zarade dalmatinskog þovjeka. Vrgoraþko). prvenstveno lokalno ostale industrijske kulture. veü iz gotovo cijele Europe. predivo bilje je nestalo ne samo u Dalmaciji. Meÿutim. odnosno doprema iz drugih dijelova Hrvatske. grahorice. gdje je na nevelikom potoku bilo preko 20 mlinica s pripadajuüim akumulacijama vode. kad je oslonac ekonomije Dalmacije u sasvim drugim granama privrede i poljoprivrede. Posebnost Dalmacije i Hercegovine su i mlinice postavljene na ponorima. šafranika. koje koriste stalne ili periodiþke ponorne vode. stoljeüa. opstanak na ratarski nepovoljnom podruþju.1 UVOD 5. a cijele generacije odrasle su na tek malo zamašüenoj puri. U Dalmaciji je postojala vrlo specifiþna proizvodnja tkanine i užadi iz vlakana izvorne biljke brnistre koja se do danas nažalost nije oþuvala. sirak zrnaš duhan. þakalj. Sliþno kao i kod stoþarstva. raž. stoþarstvo je u kombinaciji sa ratarstvom bilo osnova poljoprivrede Dalmacije kroz stoljeüa. pamuk lucerka. kao ni stoljetno krijumþarenje duhanom. mak. Proizvodnja kukuruza bila je stoljeüima kljuþna za opstanak u Dalmaciji.

Žetva žitarica se vršila srpom.093 Proso 3. a gdje je plug i brana. životinje i gljive. tu je hrana. ratarstvo Dalmacije je sve do poþetka 20.0003 0. Nestankom ratarske proizvodnje u Dalmaciji ne samo da gubimo biološku raznolikost ratarskih kultura. godine Pšenica1 Kukuruz Jeþam Zob 3. plemenite pasmine i nove sorte zbog nepostojanja sustavne edukacije. rjeÿe magarci. a mlaüenje cijepcima nude danas neka etno sela Dalmacije kao turistiþku atrakciju (Kokoriüi). što je u rangu današnjih najsiromašnijih afriþkih država! Tablica 1: Proizvodnja žitarica na podruþju Dalmacije 1900.675 1 U pšenicu je ubrojen i pir 2 Kombinacija pšenice ili jeþma s raži 3 Procjena autora Sirak zrnaš 8. pošto su znanstvena istraživanja dalmatinskih ratarskih kultura zanemarena.443 Prinosi (t/ha) 0. I danas se u Dalmaciji uz stara. na što upuüuju nalazi sjemena jeþma na arheološkim lokalitetima. Kao jedan od osnovnih problema poljoprivredni struþnjaci istiþu iznimno slabu obrazovanost stanovništva koje naprosto ne zna koristiti naprednu tehnologiju. ralom i tek kod najnaprednijih ratara plugom koje su vukli volovi ili konji.000 hektara pod žitaricama proizvedeno svega oko 85. godine (Tablica 1).207 20.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Iako tradicija ratarske proizvodnje u Dalmaciji datira još u mlaÿe kameno doba.337 1.358 0.01 0.28 940 Raž 7. usjevi i urbana podruþja te usjevi s vodenim površinama (ukljuþujuüi navodnjavana podruþja).586 37. a poneka i sami ljudi! S tim u vezi postoji dalmatinska narodna poslovica: Gdje je ralo-kruha malo.6 0. usjevi-mješavina travnjaka i šikara. neurbanizirana sela mogu vidjeti kamena gumna na kojima se obavljala vršidba.540 Napolica2 Površina (ha) 27. Zemlja se obraÿivala plugom zvanim uznaþac.579 12. kad je na ukupno oko 110. odnosno niti 800 kg zrna po hektaru. stoljeüa bilo na vrlo primitivnoj razini.540 1. 5.441 0.980 37. zlo i naopaþac.0 3. Kao primjer nerazvijenosti ratarske proizvodnje Dalmacije navodim podatke iz 1900. gdje je uznaþac.002 900 119 .55 4. vezane za þak pet biljnih pokrova: obraÿivana poljoprivredna podruþja-žitarice.bogatstva ostalo oþuvano do danas. obraÿivana poljoprivredna podruþja-izuzevši žitarice.93 5.1.62 UKUPNO (t) 19. a vršidba ruþno mlaüenjem cijepcima ili pomoüu stoke.7 1. veü i nestaju prateüe biljke.000 tona zrna.

starinsko ili misirsko žito. Svaka od ovih vrsta imala je veliki broj podvrsta. Dolaskom kukuruza u 16. Za bijelu pšenicu postoje i posebni nazivi belija te u narodnoj pjesmi opjevana pšenica bjelica. a u takvim okolišnim i proizvodnim uvjetima stare sorte tvrdih i bijelih pšenica pokazale su se bolje. Tek od kraja 19. 120 . U onim dijelovima Dalmacije gdje nije bilo uvjeta za proizvodnju pšenice i kukuruza ili proizvodnja ovih žitarica nije bila dovoljna. te nešto osmorednih tvrdunaca osmaka. Za njima je slijedio jeþam. milijun 2 Procjena autora Krmna Djeteline repa 3. pleüaš. Ova ogromna populacija domaüih pšenica nikada nije bila predmet opsežnijih znantvenih istraživanja. a dvozrni dvozrnac. Raž se uzgajala za brašno.6 2. Manje su se uzgajali tvrdunci sitnog zrna. Kroz povijest se mijenjala važnost pojedinih pšenica i s vremenom se smanjivao udjel pireva na raþun tvrde i bijele pšenice. Pirevi se generalno nazivaju krupnik. prvenstveno talijanski þinkvantin i kvarantin. bijela pšenica (Triticum turgidum) te obiþna pšenica (Triticum aestivum).716 Plodored je u Dalmaciji bio vrlo zbijen. pir dvoredac (Triticum dicoccum). U ovoj skupini bilo je sigurno više sorti od kojih samo po imenu znamo za stare domaüe sorte brnda i morac. zbog malih obradivih površina uzgajao se dvoredni plodored kukuruz-pšenica-kukuruz. prvenstveno kao stoþna krma. broj sadnica 81. prvenstveno na veüim krškim poljima za stoþnu hranu. šuljak. tvrda pšenica (Triticum durum). koje su dominirale sve do prestanka proizvodnje polovicom 20. pir jednoredac (Triticum monococcum). ali se kao jeþmena kaša (prga) koristila posebno na podruþju Zagore.181 44.583 186 5002 14. najþešüe rogosija. jednoredac i dvoredac) te pšenice (tvrda. velja pšenica. stoljeüa poljoprivredni struþnjaci uspjeli su educirati proizvoÿaþe i postiüi znaþajnije ukljuþenje lucerke koja je od jedva kojeg hektara u 19. stoljeüu veü 1910. vrlo snažne i þvrste biljke. Ipak. krupno i vrlo kvalitetno zrno za daljnju preradu. Žitarice su se u Dalmaciji uzgajale od pamtivijeka i bile osnova prehrane stanovništva. ali najþešüe brkulja s oblicima brkaþa i brkuša. prvenstveno domaüi tvrdunac iz skupine mediteranskih tvrdunaca. prije svega jer je proizvodnja bila ekstenzivna.533 Prinosi (t/ha) 1. tolerantnost na sušu. mijenjalo se ulje. stoljeüu on postupno preuzima primat u proizvodnji i prehrana Dalmatinaca. posebno Zagoraca.6 815 Lucerka Površina (ha) 1. se sve veüim udjelom oslanja na kukuruzno brašno od kojeg se radi kruh i pura. Za istu namjenu sijala se i napolica.500 ha. Obiþna pšenica nikada nije preuzela primat u proizvodnji kao u kontinentalnom dijelu Hrvatske. jednozrni pir je šilj. godinu.77 82 UKUPNO (t) 2. godine Duhan1 Krumpir Buhaþ 1. bila sijana na preko 3. ali i za ljudsku hranu. U narodu je postojalo bezbroj naziva za ove vrste pšenica te pojedine sorte. Kasnije su se u proizvodnji pojavili i ameriþki kukuruzi u tipu zubana. plastiþnost.Tablica 2: Proizvodnja ostalih važnijih ratarskih kultura na podruþju Dalmacije 1910. sve pšenice Dalmacije možemo svesti na dvije grupe: pireve (obiþni.359 0. Konaþno proso i sirak zrnaš koji su se uzgajali prvenstveno za stoku. tvrda i bijela pšenica se zbog velike sliþnosti u narodu isto nazivala. iako ima iznimno zanimljiva i vrijedna obilježja. bijela i obiþna). Gotovo iskljuþivo se uzgajao tvrdunac.264 1 Za 1908. varijeteta i kulturnih formi þesto meÿusobno vrlo razliþitih. velike klasove.231 5. vino ili sol za brašno. vrlo zanimljiva za daljnju selekciju: otpornost na bolesti. U okviru velike skupine pšenica u Dalmaciji su se uzgajali: pir obiþni (Triticum spelta). ali i slamu koja se kao i manjim dijelom pšeniþna slama koristila za prekrivanje kuüa i drugih objekata te zob prvenstveno kao stoþna hrana. stoljeüa.

stoljeüa. za razliku od duhana koji je daleko više bio proširen na kontinentalnom dijelu Dalmacije. pa tako i ratarstva. nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici sveukupne poljoprivrede Dalmacije. Krmno bilje na podruþju Dalmacije nije imalo važnost kao u kontinentalnom dijelu Hrvatske. ali postoje podaci i da se sijala i uzgajala na podruþju Poljica. Službena rajonizacija livada i pašnjaka na podruþju Dalmacije nije provedena. Lan i konoplja. Posebno se po uzgoju istiþu Imotska krajina. stoljeüa u okolici Dubrovnika.1. Mosor. bezvodnost. širi se na Hvar pa drugdje po Dalmaciji. þak i sjemenski krumpir. Predivo bilje na podruþju Dalmacije nikad nije bilo uzgajano na veüim površinama. stoljeüa kad se na podruþju Dalmacije sadilo þak do 90 milijuna sadnica duhana što je dosizalo proizvodnju od preko 350 vagona suhog lista duhana. 121 . jer se stoþarstvo prvenstveno oslanjalo na pašu i brst. stoþni kelj. stoþni bob. stoljeüa premašuju 8. Pokusi s uzgojem pamuka postavljani su od polovice 19. stoljeüa kad se uzgaja þak na 6. ovisno o potražnji i cijeni na tržištu. U ovom rajonu ne postoje dobri uvjeti za razvoj ratarstva. stoljeüa kad se poþinje u veüoj mjeri uzgajati duhan koji se pojavio u uzgoju veü u 17. godine Austrougarska ne uvodi državni monopol. Zabilježeni su brojni sluþajevi da su Dalmatinci. crvena i bijela djetelina. Proizvodne površine znatno variraju. ali i u planinskim dolovima (Biokovo). stoþna repa. godine te krajem tridesetih godina 20.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Izrazita okršenost. sjekirica. Kako se visoki planinski vrhovi dinarskih planina uzdižu neposredno uz obalu Jadranskog mora (Velebit. ovaj monopol vrijedio je kroz sve sustave vlasti sve do danas. Riliü) obalni je pojas vrlo uzak. a svoj maksimum dosiže tridesetih godina 20. Ostale škrobne i uljane ratarske kulture uzgajale su se u zanemarivoj mjeri. ekstremne vruüine i suše. neuzgojenih populacija. Uz kraüe razdoblje za vrijeme vladavine Napoleona. Kozjak. Ostale industrijske kulture sadile su se u znatno manjoj mjeri. stoljeüa s relativno dobrim rezultatima. odnosno pripada eumediteranskom klimatskom podruþju. 5. Uzgajale su se: lucerka. Vrhunac uzgoja duhana bio je od poþetka do tridesetih godina 20. Buhaþ je. ali uzgoj buhaþa zapoþinje polovicom 19. bio daleko više u proizvodnji uz obalu i na otocima. Korištenje traje daleko duže.000 ha.Industrijske kulture u Dalmaciji imaju veüu ulogu tek od 18. Krumpir se u Dalmaciji gotovo nikad nije koristio za industrijske potrebe veü gotovo iskljuþivo za ljudsku prehranu. ali možemo utvrditi dvije zasebne zone: eumediteransku i submediteransku. grahorica i sirak. ali nikada nije zapoþela ozbiljnija proizvodnja. Danas se krumpir iskljuþivo proizvodi kao unosna kultura u ranoj proljetnoj proizvodnji te za vlastite potrebe uz okuünice. stoljeüu. Eumediteranska zona obuhvaüa dalmatinsku obalu i otoke i karakterizirana je izrazitom ljetnom sušom i blagom zimom. Biokovo. korištenjem divljih. nisu imali uvjete za ozbiljniju proizvodnju i uglavnom su nestali do poþetka 20. Proizvodne površine se kontinuirano poveüavaju od pojave krumpira 1767. Vrgorac i Poljica. Gotovo potpuno slobodan uzgoj duhana trajao je preko 100 godina dok 1798. posebno u gladnim godinama. uzgajani od davnina u Dalmaciji.000 ha. za jelo koristili dobiveni stoþni. Najveüa proizvodnja ostvarena je s izvornom dalmatinskom biljkom brnistrom. osim u manjem dijelu. vrlo plitak pedološki supstrat.

krških polja. Vrana. pa se tako i izmjenjuje klima od submediteranske preko kontinentalne sve do hladne. þak snježne planinske klime. Imotsko. dijelom u potpunosti nestalo. Ovo je podruþje izrazito krajobrazno raznoliko i sastoji se od poplavnih depresija. 122 . odnosno Dalmatinsku Zagoru u širem smislu. Nestankom stoke i izrazitim iseljavanjem i depopulacijom ovih prostora ratarstvo je polovicom 20. Sinjsko. stoljeüa bitno smanjeno. krških zaravni i uzvisina te konaþno od visokih dinarskih vrhova. Vrgoraþko polje. Na ovom podruþju ratarstvo je bilo tradicionalno prisutno. dolina Neretve i Konavle.Submediteranska zona obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe. prvenstveno na plodnim velikim krškim poljima: dio Ravnih kotara.

2.2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 5.1 Pregledni popis kultura i kultivara Žitarice Pirevi: Pir pravi (Triticum spelta) Pir jednozrni (Triticum monococcum) Pir dvozrni (Triticum dicoccon) Pšenice: Pšenica obiþna (Triticum aestivum) Pšenica tvrda (Triticum durum) Pšenica bijela (Triticum turgidum) Jeþam: Jeþam obiþni (Hordeum vulgare) Jeþam dvoredni (Hordeum distichon) Raž (Secale cereale) Zob (Avena sativa) Kukuruz (Zea mays) Domaüi pir Domaüi jednozrni pir Domaüi dvozrni pir Domaüa pšenica Domaüa pšenica golica Dalmatinska tvrda brkulja Dalmatinska bijela brkulja Domaüi višeredni jeþam Jeþam spasitelj Jeþam goliü Domaüi jeþam dvoredac Domaüa raž Domaüa zob Domaüi zuban Domaüi tvrdunac Brnda ýinkvantin Bijelo strnišno proso Bar Domaüi sirak zrnaš Dalmatinski buhaþ Bilaü Ruževac Poþiteljka Škuljevac Dubrovaþka bjelka Ravnjak Bubalovac Dalmatinac Tance Ružiü Domaüi sirak metlaš Domaüi þkalj 123 Proso (Panicum miliaceum) Talijansko proso (Setaria italica maxima) Sirak zrnaš (Sorghum vulgare) Industrijsko bilje Buhaþ (Chrisanthemum cinerariaefolium) Krumpir (Solanum tuberosum) Duhan: Duhan (Nicotiana tabacum) Duhan stari (Nicotiana rustica) Sirak metlaš (Sorghum saccharatum) ýkalj (Cnicus benedictus) .5.

Silina (Isatis tinctoria) Šafranika (Carthamus tinctorius) Šafran (Crocus sativus) Broü (Rubus tinctorum) Predivo bilje Konoplja (Cannabis sativa) Lan (Linum usitatissimum) Brnistra (Spartium junceum) Krmno bilje Djetelina bijela (Trifolium repens) Djetelina crvena (Trifolium pratense) Djetelina perzijska (Trifolium resupinatum) Sastrica (Lathyrus sativus) Kanarska trava (Phalaris canariensis) Lucerka (Medicago sativa) Sjekirica (Securigera securidaca) Stoþna repa (Beta vulgaris vulgaris crassa) Stoþni bob (Vicia faba minor) Stoþni grašak (Pisum sativum arvense) Vuþika bijela (Lupinus albus) Domaüa silina Domaüa šafranika Domaüi šafran Domaüi broü Južna konoplja Domaüi lan Brnistra Domaüa bijela djetelina Domaüa crvena djetelina Domaüa perzijska djetelina Domaüa sastrica Domaüa kanarska trava Mediteranska lucerka Sredozemna sjekirica Domaüa stoþna repa Bobica Domaüi stoþni grašak Domaüa bijela vuþika 124 .

dugaþko oko 8 mm. Oni uzgajaju: pšenicu.000 zrna varira od 65 sve do þak 75 gr.2. brkaþa. listovima i klasu. meÿu kojima praktiþno nema neplodnih vlati. Vrlo visok udjel bjelanþevina i lijepka. Sigurno je pripadala grupi starih mediteranskih jarih tvrdih (durum) pšenica koje se odlikuju slijedeüim osobinama. EX/CR. tako da je bez dodatnih terenskih istraživanja nemoguüe dati njen najprecizniji opis. cilindriþan. velja pšenica. misirska pšenica. Vrlo snažne. Iako visoka. robustne biljke þvrstih i visokih stabljika i izraženih nodija bez dlaþica. þak do 18 cm. ali je ozbiljnija ratarska proizvodnja žitarica. ujednaþen. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. stoljeüa u proizvodnji. U najstarije doba uzgajale su se tri vrste pira ili krupnika. široko do 3. stoljeüu.2 Pregled najznaþajnijih sorti Dalmacije 5. List je izrazito zelene boje. Klas je krupan. zbog gotovo zatvorenih pljevica. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja tisuüljeüima. k) Povijest nastanka i korištenja Tvrde pšenice najvjerojatnije potjeþu s podruþja istoþnog Mediterana. hektolitarska oko 80 kg. uz srednje busanje s najþešüe 2-3 vlati.1 DALMATINSKA TVRDA BRKULJA a) Kultura: Pšenica b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Triticum durum expansum Vavilov.2. Vlat je vrlo visoka. 1931 e) Naziv sorte: Dalmatinska tvrda brkulja f) Sinonimi: rogosija. ali postoje brojne populacije drugaþije obojenosti. Odliþne otpornosti na lisne rÿe. Pšenica se na podruþju Dalmacije poþela uzgajati dolaskom Rimljana. u više tipova. Caklavost zrna je gotovo potpuna.5. Napuštanjem ratarske proizvodnje dalmatinska tvrda brkulja postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. U zriobi su klas i osje smeÿe do svjetlosmeÿe boje.5 mm i debljine do 3. Težina 1. rijetko 4 plodna. a u jednom klasiüu najþešüe 5 cvjetova. brkuša g) Status: 0 h) Populacija. Hercegovina. od kojih su 2 do 3 cvijeta. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija. meÿu kojima je najproširenija bila dalmatinska tvrda brkulja. širine 15-18 mm. Vršni listovi dužine do 28 cm. jeþam. Zrno je vrlo krupno i dugaþko. pa tako i pšenice zapoþela tek dolaskom Slavena u 7. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana 125 . Daje solidan prinos i na najlošijim tlima. dobro ozrnjen. zajedno zvane rogosija. vrlo prilagodljiva na lošije uvjete. Srednje kasna do kasna sorta. zob. bijele boje. do 10 cm s vrlo þvrstim i dugaþkim osjem. vlat je izuzetno þvrsta i otporna na polijeganje. od 130-150 cm s 5-6 internodija. U klasu ima 22 do 26 klasiüa. raž i proso. Postupno pirove zamjenjuju tvrde i engleske pšenice. gdje su nastale najvjerojatnije mutacijom engleske pšenice u prvom tisuüljeüu prije Krista. uzak i šiljast s jakom voštanom prevlakom na vlati. Tilletia). dalmatinska tvrda brkulja nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. Poznato je da brkate tvrde pšenice daju krupnije zrno boljeg kvaliteta od obiþnih pšenica pa je to vjerojatno bio razlog njihove popularnosti u Dalmaciji. primorska Crna gora j) Sažeti opis Dalmatinska tvrda brkulja je danas u potpunosti nestala iz proizvodnje u Dalmaciji i eventualno se oþuvala u nekim ekstenzivnijim brdskim podruþjima Dalmacije.2. a koji se u manjoj mjeri održao sve do polovice 20. starinsko žito. dugaþak. Izvanredna za lošije okolišne uvjete i slabiju agrotehniku. Prosjeþno se po klasiüu dobije nešto manje od 3 zrna. Dakle vrlo je velika moguünost da je dalmatinska tvrda brkulja izvorno nastala na podruþju Dalmacije te je jedna od najstarijih izvornih naših sorti.5 mm. te znatno otporna na snijeti (Ustilago. za što je potrebno provesti terenska istraživanja.

2. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 8. kušaonice. tako i pekarski proizvodi.Sasvim je sigurno da pšenica nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku tvrdu brkulju. 126 . Propagacija dalmatinske tvrde brkulje u Dalmaciji. 7. makovi. Proizvodi dalmatinske tvrde brkulje zbog izvanredne kvalitete zrna postaju premijski proizvodi. To su prvenstveno otpornost na polijeganje. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom brkuljom u krajobrazu. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. uz eko sela i drugdje. brojne gljive). Inventarizacija. ekoloških. poljski miševi. žitne stjenice. Popularizacija povijesnih. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. domaüa tjestenina. Uz proizvodnju domaüe brkulje potrebno je izvršiti obnovu mlinica na kojima bi se mljelo brašno na tradicionalni naþin. kako domaüeg izvornog kultivara. 6. medije. bolesti i štetnike te krupnoüa i kvaliteta zrna. predavanja. kako brašno. 3. Poticanje veüeg korištenja dalmatinske tvrde brkulje u proizvodnji širom Dalmacije. tako i staništa strnih žitarica s prateüom florom i faunom (kukolj. koja ima brojne odlike važne za daljnju selekciju pšenica. etnoloških. 5. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda domaüih pšenica na podruþju Dalmacije. domaüi poprženac-brgatski beškot). najprije na zaštiüenim podruþjima. Meÿutim. socioloških. domaüi kruh. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (pogaþa. 4. PP Biokovo). dalmatinska tvrda brkulja ima izvanrednu genetsku osnovu. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinske tvrde brkulje kroz publikacije. s kamenima pokretanim vodom. znaþajnu za oplemenjivanje. Proizvodnja ove tisuügodišnje sorte žitarice nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije. prikupljanje.

raž i proso. Tilletia). listovima i klasu. U najstarije doba uzgajale su se tri vrste pira ili krupnika. k) Povijest nastanka i korištenja Bijele (engleske) pšenice sigurno potjeþu s podruþja istoþnog Mediterana. DALMATINSKA BIJELA BRKULJA a) Kultura: Pšenica b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Triticum turgidum mediterraneum Flaksberger. stoljeüa u proizvodnji. Na boljim tlima umjesto pirova uzgajaju se tvrde i bijele pšenice. za što je potrebno provesti terenska istraživanja. zbog gotovo zatvorenih pljevica. Vrlo snažne. ali postoji populacija crvenkaste boje. 1917 e) Naziv sorte: Dalmatinska bijela brkulja f) Sinonimi: rogosija. Klas je krupan. Hercegovina. gdje su nastale odabirom još u zaþecima civilizacije. EX/CR. primorska Crna gora j) Sažeti opis Dalmatinska bijela brkulja je danas u potpunosti nestala iz proizvodnje u Dalmaciji i eventualno se oþuvala u nekim ekstenzivnijim brdskim podruþjima Dalmacije. Postoje populacije bijele pšenice žuto-naranþaste i crvene boje. 127 .8 mm i debljine oko 3.5. Sigurno je pripadala grupi starih ozimih mediteranskih bijelih (engleskih) pšenica koje se odlikuju slijedeüim osobinama. dugaþko oko 8 mm. meÿu kojima praktiþno nema neplodnih vlati. U klasu ima do 29 klasiüa. velja pšenica. Vrlo visok udjel bjelanþevina i lijepka. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. misirska pšenica. stoljeüu. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija.5 mm. Srednje kasna do kasna sorta. Poznato je da brkate tvrde pšenice daju krupnije zrno boljeg kvaliteta od obiþnih pšenica pa je to vjerojatno bio razlog njihove popularnosti u Dalmaciji. cilindriþan. belija. uz srednje busanje s najþešüe 2-3 vlati.2. ovalno. ali je ozbiljnija ratarska proizvodnja žitarica. zajedno zvane rogosija. Pšenica se na podruþju Dalmacije poþela uzgajati dolaskom Rimljana. Vršni listovi dužine do 28 cm. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja od samih zaþetaka civilizacije. široko do 3. jeþam. a koji se u manjoj mjeri održao sve do polovice 20. hektolitarska oko 70 kg. Oni uzgajaju: pšenicu. brkaþa. a u cijelom klasu þak preko 90 zrna. uzak i šiljast s jakom voštanom prevlakom na vlati. ujednaþen. zob. vlat je izuzetno þvrsta i otporna na polijeganje. pšenica bjelica g) Status: 0 h) Populacija. List je izrazito zelene boje. Napuštanjem ratarske proizvodnje dalmatinska bijela brkulja postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. a dosiže þak i 20 cm. od 150-170 cm s 6-7 internodija. meÿu kojima je uz tvrdu brkulju najproširenija bila dalmatinska bijela brkulja. robustne biljke þvrstih i visokih stabljika i izraženih nodija bez dlaþica.000 zrna varira od 60 sve do preko 70 gr. Izvanredna za lošije okolišne uvjete i slabiju agrotehniku. Zrno je vrlo krupno. brkuša. u više tipova. Caklavost zrna nije izražena. Daje solidan prinos i na najlošijim tlima. te znatno otporna na snijeti (Ustilago. dalmatinska bijela brkulja nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. pa tako i pšenice zapoþela tek dolaskom Slavena u 7. Težina 1. širine 15-18 mm. Vlat je izuzetno visoka.2. Dakle vrlo je velika moguünost da je dalmatinska bijela brkulja izvorno nastala na podruþju Dalmacije te je jedna od najstarijih izvornih naših sorti. dugaþak od 8 do 11 cm s vrlo þvrstim i dugaþkim osjem. dobro ozrnjen. U zriobi su klas i osje zatvorenosmeÿe boje. Prosjeþno se po klasiüu dobije nešto manje od 4 zrna. od kojih su 3 do 4 cvijeta 4 plodna. tako da je bez dodatnih terenskih istraživanja nemoguüe dati njen toþan opis.2. starinsko žito. koje gotovo nikad nije kraüe od 15 cm. Odliþno otporna na lisne rÿe. Iako iznimno visoka. vrlo prilagodljiva na lošije uvjete. a u jednom klasiüu najþešüe 5-6 cvjetova. bijele boje.

najprije na zaštiüenim podruþjima. prikupljanje. poljski miševi. koja ima brojne odlike važne za daljnju selekciju pšenica. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda domaüih pšenica na podruþju Dalmacije. PP Biokovo). Poticanje veüeg korištenja domaüe brkulje u ekstenzivnoj proizvodnji širom Dalmacije. s kamenima pokretanim vodom. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. domaüi kruh). tako i staništa strnih žitarica s prateüom florom i faunom (kukolj. kušaonice. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. tako i pekarski proizvodi. 7. brojne gljive). predavanja. Uz proizvodnju domaüe bijele brkulje potrebno je izvršiti obnovu mlinica na kojima bi se mljelo brašno na tradicionalni naþin. ekoloških. 6. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (pogaþa. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Popularizacija povijesnih. 128 . socioloških. bolesti i štetnike te krupnoüa i kvaliteta zrna. Meÿutim. Inventarizacija. To su prvenstveno otpornost na polijeganje. Propagacija dalmatinske bijele brkulje u Dalmaciji. žitne stjenice. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku bijelu brkulju. Proizvodi dalmatinske tvrde brkulje zbog izvanredne kvalitete zrna postaju premijski proizvodi. znaþajnu za oplemenjivanje. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 4. kako domaüeg izvornog kultivara. uz eko sela i drugdje. makovi. a posebno se istiþe izniman broj cvjetova i zrna u klasu. 8. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinske bijele brkulje kroz publikacije. dalmatinska bijela brkulja ima izvanrednu genetsku osnovu.l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Sasvim je sigurno da pšenica nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti. etnoloških. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom bijelom brkuljom u krajobrazu. kako brašno. 5. Proizvodnja ove drevne sorte žitarice nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije. medije. 2. 3.

129 .

posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. Sigurno je pripadala grupi starih europskih ranozrelih raži. do 8 cm. pa tako i raži zapoþela tek dolaskom Slavena u 7. Meÿutim proizvodnja ove drevne žitarice nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom raži u krajobrazu. kraüe nego kod oplemenjenih sorti. Oni uzgajaju: pšenicu.5. Vegetacija vrlo rana. Dužina 7 do 8. ranija od svih oplemenjenih sorti.2. srednjeg do jakog busanja s više od 4 vlati u busu. sivkasta. PP Biokovo). Klas je vretenast. kamenitim i pjeskovitim tlima. jeþam. ali i obnovu gospodarskih objekata pokrivenih slamom. tako i pekarski proizvodi. a zrno u punoj zriobi lako ispada iz pljeve. štala i drugih gospodarskih objekata. EX/CR. Daje solidan prinos i na najlošijim. Uspravnog do poluuspravnog rasta. žuükasta. Zrno dugo. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 130 . Vlat i listovi slabo prekriveni voštanom prevlakom.5 mm. Napuštanjem ratarske proizvodnje domaüa raž postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. Izuzetno otporne na sušu. Boja zrna izuzetno varijabilna. žitne stjenice. slijedeüih karakteristika. tako i prateüe flore i faune (ražena glavnica. domaüi raženi kruh). Proizvodi domaüe raži zbog izvanredne kvalitete zrna postaju premijski proizvodi. stoljeüu.2-2. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. glatko. 0 i) Rasprostranjenost: dinarsko podruþje Hrvatske j) Sažeti opis Domaüa raž je danas u potpunosti nestala iz proizvodnje u Dalmaciji. nerijetko i više. debljina do 2. ali je s vremenom opadao. uz eko sela i drugdje. U najstarije doba udjel raži je bio znatno veüi. 1767 e) Naziv sorte: Domaüa raž f) Sinonimi: g) Status: h) Populacija.5 mm. Izvanredna za lošije okolišne uvjete i slabiju agrotehniku. Raž se tradicionalno koristila sama ili miješana s pšeniþnim brašnom za proizvodnju kruha. k) Povijest nastanka i korištenja Raž se na podruþju Dalmacije poþela uzgajati dolaskom Rimljana. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (ražena pogaþa. Sijala se pomalo po cijeloj Dalmaciji. raž i proso. zelenkasta. na kraju zašiljeno.000 zrna 20 do 28 gr.2. Visina vlati iznosi oko 150 cm. Imaju visoku sterilnost. a debljina je manja nego kod plemenitih sorti. ali podložne napadu ražene glavnice. te uzak i rijedak s 22-28 klasiüa. þak do 40 %. Uz proizvodnju domaüe raži potrebno je izvršiti obnovu mlinica na kojim a bi se mljelo brašno na tradicionalni naþin. poljski miševi). rjeÿe prizmatiþan. ali je ozbiljnija ratarska proizvodnja žitarica. kratak. DOMAûA RAŽ a) Kultura: Raž b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Secale cereale Linnaeus. Težina 1. a dugaþka slama za pokrivanje kuüa. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Sasvim je sigurno da raž nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti. tako da je nemoguüe dati njen toþan opis. a najviše u Dalmatinskoj Zagori na podruþju Benkovca. hektolitarska težina 69 do 73 kg. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja tisuüljeüima domaüa raž nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. smeÿa.3. Osje 1-4 cm. s kamenima pokretanim vodom. suhim. Listovi su kratki i uski. makovi. zob. kako domaüih kultivara. kako brašno. usko. kukolj.5 mm. širina 2.

5.1. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 7. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda domaüih pšenica na podruþju Dalmacije. Poticanje veüeg korištenja domaüe raži u proizvodnji širom Dalmacije. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Inventarizacija. 2. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti domaüe raži kroz publikacije. 4. medije. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. kušaonice. socioloških. 8. ekoloških. 131 . Izrada marketinškog plana za domaüu raž. 6. etnoloških. Popularizacija povijesnih. predavanja. Propagacija domaüe raži na podruþju Dalmacije. prikupljanje. 3. najprije na zaštiüenim podruþjima.

PP Biokovo). posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka.5. tako i pekarski proizvodi i jela s njom. odliþno za ljudsku hranu. Brnda ima vrlo kvalitetno zrno. Težinski udjel zrna u odnosu na klip oko 80 %. a sigurno 1572. Klip izduljen. do 2 % celuloze i 1.4. Metlica srednje razvijena.2. Vrlo se brzo poþeo masovnije uzgajati.000 biljaka na hektar. Srednjerane je vegetacije od 130-140 dana. koji porijeklo vuku od prvih linija kukuruza donesenih iz Amerike u Europu. Težina 1000 zrna iznad 330 gr. 1899 e) Naziv sorte: Brnda f) Sinonimi: ? Morac g) Status: 0 h) Populacija. 5 % ulja. kako domaüih kultivara. k) Povijest nastanka i korištenja Kukuruz je na podruþju Dalmacije donesen od strane španjolskih trgovaca preko Italije vjerojatno veü poþetkom 16. Srednje razvijena. koji imaju slijedeüe generalne karakteristike. kako brašno. EX/CR. jazavac). godine. tako i prateüe flore i faune (okopavinski korovi. Napuštanjem ratarske proizvodnje brnda postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. uz eko sela i drugdje. eventualno i raženog brašna. do 40. u kojima raste stari kukuruz tvrdunac brnda. pa tako i u Dalmaciji. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja tisuüljeüima brnda nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. Sigurno je da pripada grupi starih mediteranskih tvrdunaca. Podnosi gušüu sjetvu. pura). Meÿutim proizvodnja brnde nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije. Zrno okruglo. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija j) Sažeti opis Stari sortni kukuruzi tvrdunci danas su u potpunosti nestali iz proizvodnje u Hrvatskoj.3 % pepela. þvrst i bijele boje. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. relativno þvrsta stabljika visine 170-190 cm na kojoj se zametnu 2-3 klipa. hrþak. Oklasak jak. BRNDA a) Kultura: Kukuruz b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Zea mais indurata Sturtevant. do 60 % škroba. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (domaüi kukuruzni kruh. Uz proizvodnju brnde. s kamenima pokretanim vodom. dužine 17-20 cm s 10-16 redova. prvenstveno za kukuruzno brašno. Proizvodi brnde zbog izvanredne kvalitete zrna postaju premijski proizvodi. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa u krajobrazu. Koristio se prvenstveno za prehranu ljudi i to kao pura te rjeÿe kao kukuruzni ili miješani kruh od pšeniþnog i kukuruznog. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Kukuruz nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imao u prošlosti. tako da je nemoguüe dati toþan opis dalmatinskog domaüeg krupnozrnog tvrdunca zvanog brnda. kao i kod ostalih žitarica potrebno je izvršiti obnovu mlinica na kojima bi se mljelo brašno na tradicionalni naþin. stoljeüa. a hektolitarska težina oko 75 kg. stoljeüu postaje zbog sigurnih i viših prinosa od pšenice omiljen u narodu i jedan od oslonaca u prehrani stanovništva. preko 3 % šeüera. veü u 17.2. žute boje s preko 11 % bjelanþevina. Klip je obavijen dugom i þvrstom komušinom na þijem su vrhu 2-4 zelena listiüa izmeÿu kojih izbija svjetlozelenkasta svila. srednje krupno do krupno. ali i kao klip u mlijeþnoj zriobi za kuhanje i peþenje. 132 .

Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. prikupljanje. 133 . Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. 4. kušaonice. socioloških. 8. Poticanje veüeg korištenja brnde u proizvodnji širom Dalmacije. Izrada marketinškog plana za brndu. etnoloških. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija. najprije na zaštiüenim podruþjima. predavanja. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. ekoloških.m) 1. Popularizacija povijesnih. Propagacija brnde na podruþju Dalmacije. 6. 3. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda brnde i drugih sortnih tvrdunaca na podruþju Dalmacije. 5. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti brnde kroz publikacije. medije. 2. 7.

ali kako je to izvorna dalmatinska biljna vrsta. iznimno i do 100 cm. Promjer cvijeta iznosi 2-5 cm. peljen g) Status: h) Populacija. Svoj vrhunac proizvodnja dosiže u prvom dijelu 20. od þega je promjer žutih plodnih cvjetova 1-2 cm. uz prinose od 400 do 800 kg suhog cvijeta po hektaru.5.000 cvjetova koji poþinju cvasti u svibnju i cvatu sve do kraja lipnja. postelje. U polugrmu može biti þak do 400 pojedinih stabljika. Ljeti su se u sumrak na žaru palio buhaþev prah (lizike) ili koristile buhaþeve svijeüe kao repelent protiv komaraca. Poþeci uzgoja buhaþa datiraju u polovicu 19. mase 1. obiþno 6-12 godina. U rekordnoj 1926. 1844) Schultz e) Naziv sorte: Dalmatinski buhaþ f) Sinonimi: buharica. sreüemo ga þesto divljeg i podivljalog iz nekadašnje kulture širom srednje i južne Dalmacije. a sjeme izrazito sitno. Posipale su se pukotine u podu. arbanaski. starigradski. S alkoholom i eteriþnim uljima radila se tinktura kojem se mazalo tijelo Osim u kuüanstvu koristio se prah buhaþa u kožarama i suknarama za posipanje koža i tkanina te u poljoprivredi za zaštitu bilja kao otopina. Braüa Bartul i Andrija Petriü Škontre iz Selaca kod Starigrada na otoku Hvaru prvi su poznati proizvoÿaþi buhaþa. drveniþki te dubrovaþki buhaþ. pa od tuda potjeþu nazivi dalmatinska krizantema. Dalmatinski buhaþ je danas u potpunosti nestao iz proizvodnje u Dalmaciji.000 do þak 6.350 tona suhog cvijeta buhaþa u USA i zemlje zapadne Europe. cjevastih plodnih cvjetiüa koji se nalaze u centru cvijeta i neplodnih bijelih jeziþastih cvjetova koji okružuju plodne u 1-2 reda. a praškom se posipala i stoka. kaštelanski i trogirski. Spominju se razne populacije buhaþa koje su po svojoj kvaliteti bile raspoznatljive. Iznad ovog gustog lisnog dijela polugrma uzdižu se stabljike sa cvjetovima. Crne gore i Albanije j) Sažeti opis Buhaþ je višegodišnja zeljasta biljka koja raste u obliku polugrma visine od 30 do 70 cm.8-1. Za proizvodnju kilograma suhog cvijeta potrebno je oko 4 kg svježeg. Na podruþju Dalmacije buhaþ se od davnina koristio kao insekticidni prašak za kuüanstvo koji se prodavao pod nazivom Flores Chrisanthemi.2. Proizvodnja se širi obalnim i otoþnim dijelom Dalmacije gdje buhaþ daje najbolju kvalitetu. Tako imamo: crnogorski. Iako je bio jedna od najvažnijih kultura Dalmacije buhaþ nikada nije bio predmet znanstvenog istraživanja ili selekcije. Po graÿi i izgledu cvjetovi podsjeüaju na cvijet ivanþice odnosno krizanteme. brmljina. VU. dalmatinska ivanþica. Na jednom višegodišnjem grmu može se formirati þak do 1.2. šibenski. 0 i) Rasprostranjenost: mediteransko podruþje Hrvatske. godini proizvedeno je i izvezeno þak 1.5 DALMATINSKI BUHAý a) Kultura: Buhaþ b) Red: Asterales c) Porodica: Asteraceae d) Svojta: Tanacetum cinerariifolium (Treviranus. U prirodi se mogu naüi i jednogodišnje biljke u cvatu i u srpnju. Zanimljivo da se buhaþ koristio i u narodnoj medicini kao þistilo protiv crijevnih nametnika te za lijeþenje rana na domaüim životinjama. veü su sami proizvoÿaþi birali produktivnije populacije. šoltanski.000 ha buhaþa. k) Povijest nastanka i korištenja Buhaþ je izvorna biljka Dalmacije.000 sjemenki 0. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Tamnozeleni perasti listovi nalaze se u donjoj treüini stabljike i stvaraju gusti zeleni polugrm. zidovi. stoljeüa kad u okolici Dubrovnika zapoþinje njivski uzgoj.1 grama. kaša i buhaþev sapun. stoljeüa kad se godišnje sadi 1. Cvjetovi buhaþa su graÿeni od žutih. Stabljika je brazdasta prekrivena sivozelenim dlaþicama. opisana sa stijena Omiške dinare iznad Omiša. 134 . Plod buhaþa je sivožuta ahenija.

8. Popularizacija povijesnih. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. medije. Uz današnju agrotehnologiju moguüe je proizvesti u punoj proizvodnji þak 700-1. a koji se može koristiti u organskoj i ekološkoj poljoprivredi. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. prikupljanje. 7. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 4. koji je 1920. kušaonice. Potrebno je provesti pokusnu proizvodnju buhaþa u teglama. 135 . 6. Pyrotot) i aerosoli (Pyrotox. otkrio i objelodanio insekticidno svojstvo buhaþa.400 kg suhog cvijeta po hektaru. Za važnost ove naše izvorne kulture je zaslužan hrvatski nobelovac Lavoslav Ružiþka.l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Buhaþ je iznimno znaþajan prirodni izvor insekticida piretrina koji se sintetizira u cvijetu i sjemenu. tekuüine (Solutax. Cvijet i sjeme buhaþa sadrže od 0. dok ga u ostalim dijelovima biljke ima vrlo malo. koje ukljuþene u struju oslobaÿaju mirisna eteriþna ulja bogata piretrinom koji odbija komarce i druge napasnike. Kako je piretrin prirodni insekticid izvrsne uþinkovitosti i brze razgradnje te uz to neotrovan za toplokrvne organizme.8 % piretrina. odnosno svi osim dalmatinskog buhaþa koriste kao ukrasne biljke. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda dalmatinskog buhaþa na podruþju Dalmacije 2. estetskih vrijednosti dalmatinskog buhaþa kroz publikacije. socioloških. kao završnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost polja obalne Dalmacije s rascvjetanim cvjetovima buhaþa u krajobrazu. buhaþ je svakako biljka buduünosti.4-0. predavanja. Osmišljavanje proizvoda od buhaþa i poticanje industrije prerade prvenstveno u obliku lokalnih manjih obiteljskih pogona. 5. Pyrozin). Inventarizacija. ekoloških. ali i proizvodnju sadnica za sadnju u dalmatinskim vrtovima. Danas se u svijetu buhaþ preraÿuje u industriji pesticida. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Izrada marketinškog plana za dalmatinski buhaþ. Konaþno. Chemotox). 9. 3. Ne manje zanemariva vrijednost buhaþa je njegova estetska. etnoloških. Ovih dana na televiziji možemo vidjeti reklamu u kojoj njemaþki farmaceutski div Bayer uz rascvjetala polja buhaþa reklamira repelentne tablete na bazi piretrina (Baygon protector). njih þak šest. ukrasna vrijednost o þemu govori þinjenica da se od sedam vrsta roda Tanacetum koje se komercijalno uzgajaju. Poticanje proizvodnje buhaþa i preraÿevina širom Dalmacije. kao prašak (Piretrin. Propagacija dalmatinskog buhaþa na podruþju cijele Dalmacije.

136 .

buduüi PP Donja Neretva). jela od domaüeg krumpira. Pokožica je žuükaste boje. uz eko sela i drugdje. ljubiþaste boje. Poþiteljka je stara sorta krumpira þije je porijeklo nepoznato. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Brzo je postao sastavni dio jela Dalmacije. Cvat je na vrlo kratkoj peteljci koja se ne uzdiže iznad grma. 2. a cvijet je srednje veliþine. k) Povijest nastanka i korištenja Krumpir se pojavio u Dalmaciji vjerojatno još u 17. Za sjeme su se koristili vrlo sitni gomolji. pogotovo danas kad je proizvodnja krumpira u Dalmaciji usmjerena na najraniju proizvodnju. otpornosti na bolesti i štetnike. Nažalost nedostaju podaci o njenim detaljnijim karakteristikama. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. godine.6 POýITELJKA a) Kultura: Krumpir b) Red: Scrophulariales c) Porodica: Solanaceae d) Svojta: Solanum tuberosum Linnaeus. 1767 e) Naziv sorte: Poþiteljka f) Sinonimi: g) Status: 0 h) Populacija. þak preko 1 kg. u uzgoju tek od 1767. a vadila u srpnju. Poþiteljka je raširena uz Neretvu u donjoj Hercegovini te u Hrvatskoj. a u veüoj proizvodnji tek poþetkom 19. Sadila se vrlo rano. 0 i) Rasprostranjenost: južna Dalmacija. 137 . kvaliteti i drugom. pa se danas gotovo ne može zamisliti blitva ili raštika bez krumpira. ali zbog otpora. uspravnim stabljikama.2. Vegetacija je vrlo rana i Poþiteljka se koristila kao najraniji krumpir.2. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom sortom krumpira poþiteljke u krajobrazu šireg podruþja Donje Neretve. okrugli u presjeku s gustim ispupþenim okcima. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. stoljeüa. prema imenu u okolici Poþitelja u Hercegovini. 3. prikupljanje. EX/CR. Cvate vrlo slabo i ne razvija plodove. veliþine oraha. Sasvim je sigurno da stare sorte krumpira nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti. Konaþno 2008. Hercegovina j) Sažeti opis Poþiteljka razvija grm tamnozelenih listova s brojnim jakim. Mogu biti vrlo krupni. Gomolji Poþiteljke su jajasto-dugoljasti. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda poþiteljke na podruþju Dalmacije. Inventarizacija. Klice su nježno ružiþaste boje. a meso gomolja je bijelo. posebno na zaštiüenim podruþjima (PP Biokovo. najvjerojatnije je nastala na podruþju doline Neretve. veü u veljaþi. stoljeüu. 4. Uvoÿenjem holandskih i njemaþkih namjenskih sorti u proizvodnju poþiteljka postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Poþiteljka je vrlo zanimljiva sorta zbog svoje ranozrelosti. posebno u prvoj berbi. godina proglašena Meÿunarodnom godinom krumpira i vrijeme je da ponovo otkrijemo naše domaüe sorte krumpira. Meÿutim proizvodnja domaüih sorti nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima.5. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda.

Propagacija poþiteljku na podruþju Dalmacije. kušaonice. Izrada proizvodnog i marketinškog plana za poþiteljku. predavanja. medije. ekoloških. 7. etnoloških.5. Poticanje veüeg korištenja poþiteljke u proizvodnji širom Dalmacije 138 . 8. Popularizacija povijesnih. socioloških. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti poþiteljke kroz publikacije. 6.

jela od domaüeg krumpira. stoljeüa. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Pokožica je žuükaste boje. uz eko sela i drugdje. godine. Nažalost nedostaju podaci o njegovim detaljnijim karakteristikama. Izrada proizvodnog i marketinškog plana za škuljevac. a u veüoj proizvodnji tek poþetkom 19. Brzo je postao sastavni dio jela Dalmacije. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Škuljevac je kao i poþiteljka vrlo zanimljiva sorta zbog svoje ranozrelosti.7 ŠKULJEVAC a) Kultura: Krumpir b) Red: Scrophulariales c) Porodica: Solanaceae d) Svojta: Solanum tuberosum Linnaeus. Neoploÿeni masovno otpadaju. Gomolji škuljevca su dugoljasti. Rane je vegetacije i Škuljevac se koristio kao rani krumpir. a vadila u srpnju. prikupljanje. Meÿutim proizvodnja domaüih sorti nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije. pa se danas gotovo ne može zamisliti blitva ili raštika bez krumpira. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom sortom krumpira poþiteljke u krajobrazu srednje Dalmacije. EX/CR. Poþiteljka je stara sorta krumpira þije je porijeklo nepoznato. Za sjeme su se koristili vrlo sitni gomolji. 0 i) Rasprostranjenost: srednja Dalmacija. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. otpornosti na bolesti i štetnike. najvjerojatnije je nastala na podruþju doline Neretve. posebno na zaštiüenim podruþjima (PP Biokovo. Po tim dubokim okcima. prema imenu u okolici Poþitelja u Hercegovini. Cvate vrlo slabo i ne razvija plodove. škuljevac je dobio ime. k) Povijest nastanka i korištenja Krumpir se pojavio u Dalmaciji vjerojatno još u 17. škuljama. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda. ali zbog otpora. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda škuljevca na podruþju Dalmacije. kvaliteti i drugom. 139 . 4. Cvat je na vrlo kratkoj peteljci koja se ne uzdiže iznad grma. a meso gomolja je bijelo. veü u veljaþi. uglatog presjeka s jakim vrlo dubokim okcima. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Uvoÿenjem holandskih i njemaþkih namjenskih sorti u proizvodnju poþiteljka postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. uspravnim i visokim stabljikama. buduüi PP Donja Neretva).2. 5. 2. Poþiteljka je raširena uz Neretvu u donjoj Hercegovini te u Hrvatskoj. Sasvim je sigurno da stare sorte krumpira nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti.2. Inventarizacija. 3. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. ljubiþaste boje. stoljeüu. Klice su nježno ružiþaste boje. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. pogotovo danas kad je proizvodnja krumpira u Dalmaciji usmjerena na najraniju proizvodnju.5. zapadna Hercegovina j) Sažeti opis Škuljevac razvija snažan grm tamnozelenih listova s brojnim jakim. 1767 e) Naziv sorte: Škuljevac f) Sinonimi: g) Status: 0 h) Populacija. a cvijet je srednje veliþine. veliþine oraha. u uzgoju tek od 1767. Sadila se vrlo rano.

Poticanje veüeg korištenja škuljevca u proizvodnji širom srednje Dalmacije. predavanja. medije. 8. etnoloških. Popularizacija povijesnih. kušaonice. ekoloških. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti škuljevca kroz publikacije. 7. 140 . Propagacija škuljevca na podruþju srednje Dalmacije.6. socioloških.

Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja stotinama godina ružiü nikada nije bio predmet istraživanja ili selekcije. etnoloških. prikupljanje. Izrada marketinškog plana za ružiü duhan. 1753 e) Naziv sorte: Ružiü f) Sinonimi: g) Status: h) Populacija. Podbablje.2. reže i priprema na razne naþine za pušenje. Listovi su jajasti. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija. Cvijet je zelenkastožut. vrijednosti ružiüa kroz publikacije. socioloških. Ružiü se koristio u Dalmaciji iskljuþivo za pušenje. 7. Vinjani. Stabljika je niža od obiþnog duhana. Lokviþiü i Imotska Poljica te Ston. nekadašnjih punila. 5. godine postojala ozbiljna proizvodnja i trgovina duhanom. Imotski. U poþetku je bio više proširen ružiü. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Runoviü. Riþice. kad je ukus potrošaþa skroz prešao na stranu blagih. a potom je primat preuzeo pravi duhan. Popularizacija povijesnih. bjelušina (Nicotiana macrophylla) te pravi duhan (Nicotiana tabacum). teško je oþekivati veüi zamah aromatiþnih duhana. 2. ali su prednjaþile opüine: Poljica. Pojavio se polovicom 17. Ne treba zanemariti ni vrlo slabo istraženo insekticidno i repelentno svojstvo ružiüa. 4. Napuštanjem duhana. 8. Glavina. Slivno.2. Proizvodnja ružiüa u proizvodnji i preradi. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. okruglog vjenþiüa. EX/CR. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Podstranje. 141 . stoljeüa i veü je 1665. virginija duhana. Ipak u manjoj mjeri bila bi zanimljiva obnova proizvodnje ružiü duhana kao izvornog proizvoda Dalmacije (dalmatinski ružiü duhan).5. ekoloških. az što je potrebno provesti dodatna istraživanja. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Duhan ima prvenstveno gospodarsku vrijednost kao industrijska kultura koja se koristi za proizvodnju lista koji se suši. Vrlo je otporan na nepogode i odliþno podnosi sušu.8 RUŽIû a) Kultura: Duhan b) Red: Scrophulariales c) Porodica: Solanaceae d) Svojta: Nicotiana rustica Linnaeus. Proizvodnja je bila prisutna u cijeloj Dalmaciji. obiþno visine 60 do 100 cm i jako se grana. Vrgorac. predavanja. Uzgajale su se tri vrste: ružiü duhan (Nicotiana rustica). Propagacija ružiüa na ograniþenom podruþju Dalmacije. Danas. glatki i tanki. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti održanje bioraznolikosti domaüih kultivara Dalmacije te turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s ružiüem u krajobrazu. 3. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda ružiüa na podruþju Dalmacije. ružiü postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje da li još uopüe postoji ili je izumro. zaobljeni kod peteljke koja je gruba i jako izdužena s izraženim centralnim nervom. 0 i) Rasprostranjenost: mediteransko podruþje Hrvatske j) Sažeti opis Ružiü duhan je stari dalmatinski naziv za škiju (Nicotiana rustica). k) Povijest nastanka i korištenja Rijetko koja kultura se tako brzo proširila Dalmacijom kao duhan. kušaonice. Dubrovnik i Cavtat. 6. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. m) 1. medije.

142 .

Proizvodnja je bila prisutna u cijeloj Dalmaciji. Pripada skupini sorti poluorijentalnog aromatiþnog cigaretnog tipa i pripada grupi hercegovaþko-dalmatinskih duhana. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda ravnjaka na podruþju Dalmacije. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja stotinama godina ravnjak nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. Ravnjak je na cijeni kao odliþan duhan i služio je za popravak okusa cigareta virginija duhana. široki oko 20 cm. bjelušina (Nicotiana macrophylla) te pravi duhan (Nicotiana tabacum). Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. ali su prednjaþile opüine: Poljica. prikupljanje. Danas.9 RAVNJAK a) Kultura: Duhan b) Red: Scrophulariales c) Porodica: Solanaceae d) Svojta: Nicotiana tabacum Linnaeus. godine postojala ozbiljna proizvodnja i trgovina duhanom. crvene boje. o) 1. Ne treba zanemariti ni vrlo slabo istraženo insekticidno i repelentno svojstvo ravnjaka za što je potrebno provesti dodatna istraživanja. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija i Hercegovina j) Sažeti opis Ravnjak je stara domaüa sorta Hercegovine i Dalmacije. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. visoka 70-80 cm s 18-25 listova. virginija duhana. Vrgorac. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija. nježnog su tkiva i finih žilica. kad je ukus potrošaþa skroz prešao na stranu blagih. nekadašnjih punila. k) Povijest nastanka i korištenja Rijetko koja kultura se tako brzo proširila Dalmacijom kao duhan. Ipak u manjoj mjeri bila bi zanimljiva obnova proizvodnje ravnjaka kao izvornog proizvoda Dalmacije (dalmatinski ravnjak). Vinjani. reže i priprema na razne naþine za pušenje. prijatnog okusa i specifiþne arome. Podbablje. 2.5. Riþice. za osobne potrebe prisutna još samo u Hercegovini. Cvijet je izduljen i valjkast. Podstranje. 1753 e) Naziv sorte: Ravnjak f) Sinonimi: hercegovaþki ravnjak g) Status: 0 h) Populacija. Slivno. stoljeüa i veü je 1665. Glavina. Dugaþki su preko 40 cm. Ravnjak je prvenstveno bio uzgajan u Dalmaciji u opüinama Dalmatinske Zagore uz hercegovaþku granicu. 143 . EX/CR. a potom je primat preuzeo pravi duhan. Runoviü. 3. Osušeno lišüe je zlatnožute do naranþaste boje. teško je oþekivati veüi zamah aromatiþnih duhana. Uzgajale su se najviše tri vrste: ružiü duhan (Nicotiana rustica). na vrhu zašiljeni i vrlo krupni. Listovi su priþvršüeni za stabljiku pod oštrim uglom. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Izrada marketinškog plana za ravnjak. Biljka je košastog izgleda. Pojavio se polovicom 17. n) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Duhan ima prvenstveno gospodarsku vrijednost kao industrijska kultura koja se koristi za proizvodnju lista koji se suši. Lokviþiü i Imotska Poljica te Ston.2. U poþetku je bio više proširen ružiü. 4. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Dubrovnik i Cavtat. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti održanje bioraznolikosti domaüih kultivara Dalmacije te turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s ravnjakom u krajobrazu. Napuštanjem duhana ravnjak postupno nestaje iz proizvodnje i danas je proizvodnja u minimalnoj mjeri. 5.2. Imotski.

ekoloških. Popularizacija povijesnih. 144 . etnoloških. vrijednosti ravnjaka kroz publikacije. Proizvodnja ravnjaka u proizvodnji i preradi. socioloških. predavanja. 8. medije. Propagacija ravnjaka na ograniþenom podruþju Dalmacije.6. kušaonice. 7.

tipiþnim za porodicu Fabaceae. Meÿutim u Omišu je 1919. Meksiko. žilj žuti g) Status: 0 h) Populacija. stoljeüu u Italiji se od brnistre izraÿivao papir i platno. stoljeüa. izradu odjevnih predmeta. pa je kao važnu buduüu kulturu posebno apostrofira Tito u govoru 1946. a na stabljiku brnistre nizale su se suhe smokve. košare. Iz Mediterana je prenesena u Novi svijet. iz brnistre se izraÿuju metle. Podignuto je više pogona za preradu i zapoþeo otkup. godine da se Betinjani na Murteru bave tkanjem platna brnistre te da za te potrebe beru brnistru þak i po Istri i Kvarneru. cjedila za maslinovo ulje i sušila za smokve. a cvjetovi i listiüi u nepovoljnim uvjetima otpadaju.2. a prema povijesnim podacima sijala se i uzgajala na podruþju Poljica krajem 19. dugaþka do 8 cm i široka do 6 mm s 6 do 9 sjemenki kestenaste boje. ali je ubrzo sve propalo. Grm je graÿen od brojnih tamnozelenih okruglih i vrlo savitljivih stabljika koje su ispunjene srþikom. Korištenje brnistre kao predive biljke zapoþinje još u zaþetku civilizacije. stabljika za vezanje loze. Nakon 2. izradu brodskih konopa. Brazil i Boliviju. osobito u Kaliforniju. vezanje loze i svežnjeva drva. U statutu grada Korþule iz 1214. Putopisac Fortis spominje 1774. smješteni na kratkim peteljkama u skupine nalik na grozdove na vrhu granþica. Fotosintezu uglavnom vrši stabljika. Brnistra cvate od sredine svibnja do kraja srpnja žutim cvjetovima graÿenim od uzdignute lastavice i dva donja krila koja tvore laÿicu. Za razliku od Francuske i Italije kod nas nikada nisu zasnovane veüe plantaže za uzgoj brnistre veü se koristila divlja populacija. Španjolskoj. pletu ograde oko imanja. Brnistra je izrazita kserofilna biljka koja raste po kamenjaru i na najlošijim tlima. 1753 e) Naziv sorte: Brnistra f) Sinonimi: žuka. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija i Mediteran j) Sažeti opis Brnistra je grm do 1. U Grþkoj. Portugalu i Francuskoj služi za pokrivanje kuüa.300 m nadmorske visine. a u sjevernoj Africi zidovi kuüa se grade od blata pomiješanog s brnistrom. godine zabranjuje se strancima branje brnistre. U 19. godine spominje se namakanje brnistre za izradu vlakana. Plod je mahuna. Koristila se od davnina za brojne namjene: važno krmivo za koze. koja je oþito bila zanimljiva za preradu.2. Konaþno brnistra je važna pþelinja paša. Stabljikom se kao iglom krpaju vreüe. svjetskog rata raste interes za brnistru koja je bila jedan od elemenata buduüeg razvoja Dalmacije. k) Povijest nastanka i korištenja Brnistra ili žuka je autohtona biljka Dalmacije. godine osnovana tvornica za preradu. koja je ubrzo propala. Na stabljikama su nasuprotno smješteni rijetki dlakavi listiüi. Kod nas na obali raste cijelom dužinom ali vrlo neujednaþeno. U svakom sluþaju brnistra nikada nije kod nas bila predmet istraživanja ili selekcije.5 m visine ili rjeÿe manje stablo do 6 m visine. Uz lan i pamuk spominje se i u Bibliji. Spominju je stari grþki filozofi koji istiþu vrijednost njenih vlakana za izradu užeta.5. Brnistra polako pada u zaborav i danas više nema proizvodnje za vlakno. Imaju izrazit slatkast miris. a u statutu otoka Braþa iz 1656.10 BRNISTRA a) Kultura: Brnistra b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Spartium junceum Linnaeus. þije je porijeklo vezano za Mediteran gdje raste ponegdje i na preko 1. sjemena kao lijeka i cvjetova kao pþelinju pašu. godine u Splitu. Cvjetovi su izrazito žute boje. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana 145 . stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: LC. promjera do 20 cm. sliþan mirisu bagrema u cvatu i pþele ga rado posjeüuju.

posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. Meÿutim. koji imaju posebnu cijenu i vrijednost. PP Biokovo). i drugih vrijednosti brnistre kroz publikacije. odjevnih predmeta. uz eko sela i drugdje sigurno ima perspektivu za obiteljska gospodarstva. Proizvodnja izvornih tradicijskih proizvoda (užadi. predavanja. ona je biljka iznimne tradicije utkana u narodnu povijest i brojne toponime. Prijedlog elemenata plana upravljanja Evidentiranja brnistrišta pogodnih za korištenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Ureÿenje brnistrišta za eksploataciju i održavanje Izrada marketinškog plana za brnistru. 5. svjetskog rata. Poticanje proizvodnje i prerade brnistre. 2. m) 1. potrebno je samo optimalno gospodarenje postojeüim sastojinama. Kako je za proizvodnju vjerojatno dovoljna prirodna populacija. 6. 4. socioloških. 146 . 3. obuüe). Popularizacija povijesnih. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti vrijednost brnistre kao elementa krajobrazne estetike te vrijedne pþelinje paše. etnoloških. medije. Proizvodi brnistre postaju premijski proizvodi. Poticanje proizvodnje odjevnih i drugih predmeta od brnistre u manjoj mjeri širom Dalmacije. ekoloških.Sasvim je sigurno da brnistra nikada neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je za nju bilo predviÿano poslije 2. od kojih je jedan i grad Split.

a u uobiþajenim godinama i do pet otkosa. Ima izrazit vretenast korijen koji veü u drugoj godini razvoja dosegne dužinu od 2. Lucerka ima dugu povijest primjene i u medicinske svrhe.000 godina. k) Povijest nastanka i korištenja Lucerka je u kulturi veü barem 3. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija i Hercegovina j) Sažeti opis Mediteranska lucerka je višegodišnja mahunarka koja formira snažan busen visine do 100 cm. Mediteranska lucerka je izvanredan izvor svojstava i gene poželjnih za buduüu selekciju. 147 . Listovi se nalaze na dugim peteljkama i graÿeni su od tri liske i prekriveni finim dlaþicama. Neka istraživanja pokazala su da dodatak lucerne u prehrani snižava razinu kolesterola i glukoze u krvi. tako i nekih prateüih kukaca. lucerkina buba mara i dr. Napuštanjem ratarske proizvodnje lucerka postupno nestaje iz proizvodnje i danas je sreüemo podivljalu iz nekadašnje proizvodnje. ovaca i druge stoke. odakle je prenesena u Grþku. a i najvažnijom zbog þega je dobila naziv alfalfa. a u punom razvoju nakon 6-7 godina nevjerojatnih 5 metara dubine i raspon od 15-20 metara.2. manje je otporna na hladnoüu. kamenita i pjeskovita tla. Na njemu se stvaraju pupoljci iz kojih se razvijaju stabljike. VU. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Mediteranska lucerka je vjerojatno najkvalitetnija i najzahvalnija višegodišnja krmna kultura Dalmacije. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. ýak i u najlošijim godinama od nje možemo oþekivati nekakav prinos.2. Lucerka je izuzetno vrijedna krmna biljka. barem u manjoj mjeri kao prihrana za stoku. posebno vezanih za prilagodbu na loša. naša mediteranska lucerka nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. Cvijet je tipiþne graÿe mahunarki.5 m. Ovakav korijen je osnova izvanredne otpornosti lucerne na sušu.5. mediteranska ima brži poþetni porast. kako ove kulture na podruþju Dalmacije. kao dio travnjaþke flore. osušena ili samljevena u brašno. mahune i sjemenke (lucerkina pipa. posebno divljih pþela koji oploÿuju cvjetove (Medachile. Eucora) štetnika koji koriste cvjetove. Koristi se za napasivanje. a možda i prije preko grþkih kolonija prenesena je po cijelom Mediteranu. ali i korovskih te parazitskih biljaka. Korijenov vrat smješten je u tlu i tako zaštiüen od mraza. plavo-ljubiþaste boje formiran u izduljeni cvat na vrhovima stabljika i njihovih ogranaka. Plod je mahuna tamno smeÿe boje u kojoj nastaju bubrežaste sjemenke tamnožute boje. Ne treba zanemariti oþuvanje bioraznolikosti. pokošena svježa. Andrena. Smatra se najstarijom krmnom kulturom.11 MEDITERANSKA LUCERKA a) Kultura: Lucerka b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Medicago sativa Linnaeus.). tolerantnost na sušu i drugo. koja obogaüuje tlo dušikom uslijed simbioze s dušiþnim bakterijama koja se nalaze u korijenovim kvržicama. kao nijedna druga biljka. Isto tako lucerka je vrijedna medonosna biljka. ali više na sušu. Iako se na podruþju Dalmacije vjerojatno uzgaja tisuüljeüima i predstavlja potpuno drugu grupu lucerni u odnosu na kontinentalne. Za vrijeme Rimskog carstva. jer se zna da su je uzgajali još u staroj Perziji. 1753 e) Naziv sorte: Mediteranska lucerka f) Sinonimi: Lucerna g) Status: h) Populacija. U odnosu na lucerne zapadnoeuropskog i istoþnoeuropskog tipa. Vrlo je pogodna za napasivanje goveda.). tako da je reintrodukcija stoke u stvari teško ostvariva bez reintrodukcije lucerišta. kao što je vilina kosica (Cuscuta sp.

Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. na podruþjima uzgoja stoke. ekoloških. prikupljanje. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. predavanja. Izrada marketinškog plana za mediteransku lucernu. socioloških. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda mediteranskih lucerni na podruþju Dalmacije. Propagacija mediteranske lucerne na podruþju Dalmacije. 4. medije. 2. 5. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. 6. 3. Popularizacija povijesnih. kušaonice.Konaþno. treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s mediteranskom lucernom i stadima u paši u krajobrazu. 7. etnoloških. i ljekovitih vrijednosti mediteranske lucerne kroz publikacije. Inventarizacija. 148 . Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima.

populacije. sc. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara Trenutno ne postoje institucije. Osnovni razlog je nedostatna istraživanja ratarskih kultura na podruþju Dalmacije.3.o. sc. þak i za kultivare koji se nalaze na sortnoj listi trenutno ne postoji službena proizvodnja sjemena niti se sjeme može kupiti na tržištu. rasadnici. matiþna stada. a sliþna je situacija i s ostalim ratarskim kultivarima Dalmacije.4 Kolekcijski nasadi. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje: Osim dalmatinskog buhaþa te duhana ravnjak ostali obraÿeni dalmatinski kultivari ratarskih kultura ne nalaze se na sortnoj listi RH.2.3.3. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: održavaþ.2. nositelj Bioaromatica d.o. kulture/kultivari. Vlaška 7 10 000 Zagreb Mr. Franjo Šatoviü Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Boris Filipaj dipl. sc.3. lokacija. Meÿutim. a neki þak i svoj centar razvoja upravo imaju na Mediteranu.1 Postojeüe stanje. 5. Ivan Kolak Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Dr. Roman Ozimec Orehoveþki ogranak 37 10 040 Zagreb 5. broj primki… Trenutno ne postoje kolekcijski nasadi.3 Institucije. ing. rasadnici. iako postojeüi kultivari predstavljaju izvorište zanimljivih svojstava vrlo zanimljivih za oplemenjivaþki rad. banke gena.1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim kultivarima Trenutno se nijedan struþnjak ne bavi ratarskim biljem na podruþju Dalmacije.2 Projekti inventarizacije.o. 5. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara ratarskog bilja na podruþju Dalmacije. banke gena.3.o.2.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 5. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije ratarskih kultura na podruþju Dalmacije. 149 . Bioaromatica d.3. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Projekt revitalizacije uzgoja dalmatinskog buhaþa u Hrvatskoj.5. 5. uz izuzetak koji predstavljaju dalmatinski buhaþ i brnistra: Dr. naþin þuvanja.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 5.2.

daljnja selekcija. predavanja. izložbe.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 5. poboljšanje državne strategije. oplemenjivaþki rad. razrada bussines planova. formiranje i dopuna kolekcija. Prijedlog mjera za promociju. sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala.4.1. publikacije. detaljni opisi formi zanimljivih za kultiviranje. promotivni materijal. 150 .5. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja.

583 ha lucerišta. dalmatinska vlasulja. koji su po bogatstvu vrsta najbogatije biljne zajednice Europe. U isto vrijeme nestankom stoke i þovjeka na kontinentalnom dijelu Dalmacije zapoþeo je proces zarastanja (sukcesija) i nestajanja ovog pokrova. Za Dalmaciju su tipiþne stoþarske ljetne migracije na veüe 151 . ali je po broju vrsta po jedinici državne površine na treüem mjestu. dalmatinska djetelina. granata kostrika. U ovom floristiþkom bogatstvu Dalmacije posebno se istiþu krški dalmatinski travnjaci. svinÿuša rogata. za vrijeme Mletaþke republike u Dalmaciji su zabilježeno 5. Osim u botaniþkom smislu. Najvažnije biljne vrste dalmatinskih livada i pašnjaka su: Mahunarke (Fabaceae): lucerka.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju U Hrvatskoj je do sada utvrÿeno 4275 biljnih vrsta. Po broju vrsta nalazi se na sedmom mjestu u Europi. LIVADE I PAŠNJACI 6. tvrda vlasulja. ratarskih kultura. sitna vlasulja. obraÿene su u okviru krmnih. španjolska oštrica Trave (Poaceae): One koje su u Dalmaciji bile i u poljskoj. dlakava grahorica. uz prinos dosta lošeg sijena od svega oko 400 kg po hektaru. Osnovnu gospodarsku vrijednost livadama i pašnjacima daju biljke iz dvije porodice.500 ha livada. livada s pretežnim udjelom lucerne. Povijest uzgoja u Dalmaciji Krajem 18. pa su brojni pašnjaci bili pod prevelikim optereüenjem.1. domaüa grahorica. ratarskoj proizvodnji. stoljeüa kad se za popravak krmne vrijednosti livada uvodi lucerna. 1910.1. dok je pašnjaka bilo þak 594. iako je pašarenje i kosidba ovih zajednica stoljeüima bila osnova stoþarstva Dalmacije. ali neznatno te su ipak pašnjaci predstavljali osnovu stoþarstva Dalmacije. postaju jedan od najugroženijih biljnih pokrova u Dalmaciji. U isto vrijeme. jesenska šašika.772 hektara livada. Ako bi izdvojili samo Dalmaciju ona bi po broju vrsta na jedinici površine bila prva zemlja u Europi. Tako dalmatinski krški travnjaci. meÿu kojima je veliki broj stenoendema. Udjel ovih porodica u flori Hrvatske je iznimno visok. 5347 biljnih svojti. odnosno livade i pašnjaci. Pašnjaci su se krajem sezone veüim dijelom kosili. mahunarki ili leguminoza (Fabaceae) i trava (Poaceae). bijela djetelina. u Dalmaciji zvana ljekarica. oko 11 % biljnih vrsta Hrvatske je ugroženo. U ovom floristiþkom bogatstvu oko 6 % vrsta su endemi. vrsta vrlo uske rasprostranjenosti. Veü do 1910. godine þak na 6. opora tvrdika.2.28 tona po hektaru. dunjica. ove biljne zajednice u gospodarskom smislu gotovo da nikada nisu istraživane. djeteljnjak perasta kostrika. domaüa vuþika. crvena djetelina. od kojih najveüi broj na podruþju Dalmacije. bijeli kokotac. Procjenjuje se da su prinosi livada u najboljim godinama iznosili do 2 tone po hektaru. odnosno najveüi nakon glavoþika (Compositae) koje su zastupljene s oko 12 %.1 UVOD 6. Organizacija pašarenja je bila vrlo loša i neorganizirana. bilo je 3. odnosno s podvrstama. Ozbiljnije unaprjeÿenje livadarstva zapoþinje krajem 19. iza Slovenije i Albanije.000 hektara. Prinosi ovih livada drastiþno su porasli. 6. Oþito je da se udjel livada poveüavao u odnosu na pašnjake. Sto godina kasnije za vrijeme Austrougarske bilo oko 10. svijetla smilica. a pripadajuüe biljne i druge vrste ugrožene.6. stoljeüa. oko 9 % za mahunarke i 6 % za trave. dalmatinska grahorica.

odnosno Dalmatinsku Zagoru u širem smislu. stoljeüa bitno smanjeno. problem odabira najkvalitetnijih izvornih travnjaþkih vrsta Dalmacije te proizvodnje njihovog sjemena ostaje do danas. a osnovni problem bilo je korištenje alohtonih biljnih vrsta. dolina Neretve i Konavle. Ne baš povoljni rezultati pokusa. kominom maslina i grožÿa.000 tona. Kako se visoki planinski vrhovi dinarskih planina uzdižu neposredno uz obalu Jadranskog mora (Velebit. Krajem 19. Na visokogorske pašnjake Dinare od pamtivijeka dalmatinski i bosanski stoþari izdižu svoja stada. Kamešnicu. Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Izrazita okršenost. Kozjak. Sinjsko. bezvodnost. Nestankom stoke i izrazitim iseljavanjem i depopulacijom ovih prostora ratarstvo je polovicom 20. veü se stoþarstvo dijelom mora oslanjati na zaleÿe. krških polja. U ovom rajonu gotovo da uopüe ne postoje uvjeti za opsežnije livadarstvo i pašnjarstvo. Submediteranska zona obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe. stoljeüu izmeÿu tadašnje Venecije i Turskog carstva. Mosor. prestankom stoþarenja i nestankom stoke na podruþju Dalmacije livade i pašnjaci u potpunosti su zapušteni i prijeti im zarastanje (sukcesija) te prijelaz u makiju. Vrgoraþko polje. prvenstveno uz rubove velikih krških polja: dio Ravnih kotara. Službena rajonizacija livada i pašnjaka na podruþju Dalmacije nije provedena.3. a postojeüa državna granica izmeÿu Republike Hrvatske i BIH upravo je tradicionalna granica stoþarskih razgraniþenja utvrÿena još u 18. Svilaju. Ovo je podruþje izrazito krajobrazno raznoliko i sastoji se od poplavnih depresija. ekstremne vruüine i suše. Nažalost. odnosno kultivara nepodesnih za travnjaþku proizvodnju u Dalmaciji. Mosor. manjih brda te planinskih obronaka i visokoplaninskih pašnjaka. Imotsko. Eumediteranska zona obuhvaüa dalmatinsku obalu i otoke i karakterizirana je izrazitom ljetnom sušom i blagom zimom. vrlo plitak pedološki supstrat.1. 152 . Do tada se taj manjak nadoknaÿivao izgonom stoke u planinska podruþja tadašnje Turske. Za vrijeme Banovine Hrvatske imenovan je poseban struþnjak za pašnjake koji je utvrdio da Dalmacija u odnosu na broj stoke i površinu ima stalan manjak krmiva od oko 800. godine kod Knina i Sinja. 6. Vršeni su pokusi i sa sjeckanom vinovom lozom. Konaþno. Ideja je bila da se dio pašnjaþkih površina prenamjeni za ratarsku proizvodnju krmnih kultura. stoljeüa na podruþju Sinja zasnovani su pokusi za popravak prirodnih pašnjaka na izrazito okršenoj površini od 5 hektara. odnosno pripada eumediteranskom klimatskom podruþju. pa se tako i izmjenjuje klima od submediteranske preko kontinentalne sve do hladne. odnosno planinske travnjake. uz plaüanje pristojbe te uvozom sijena iz Italije i Albanije. nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici sveukupne poljoprivrede Dalmacije.planine: Dinaru. Biokovo. obustavili su daljnje pokušaje. krških zaravni i uzvisina te konaþno od visokih dinarskih vrhova. Riliü) obalni je pojas vrlo uzak. þak snježne planinske klime. Vrana. ali možemo utvrditi dvije zasebne zone: eumediteransku i submediteransku. Na ovom podruþju livadarstvo i pašnjarstvo je bilo tradicionalno prisutno. Biokovo. pa tako i livada i pašnjaka. a siliranje sijena zapoþelo je 1931.

6.1 Mahunarke (Leguminoze) Djetelina bijela (Trifolium repens) Djetelina crvena livadna (Trifolium pratense perenne) Djetelina dalmatinska (Trifolium dalmaticum) Djetelina rumena (Trifolium incarnatum molinerii) Djetelina srednja (Trifolium medium) Djetelina perzijska (Trifolium resupinatum) Djetelina žutozelena (Trifolium ochroleucum) Djeteljnjak (Bituminaria bituminosa) Dunjica (Medicago lupulina) Kozlinac ilirski (Astragalus illyricus) Graholika sitna (Lathyrus inconspicuus) Grahorica jara (Vicia sativa) Grahorica dlakava (Vicia villosa) Grahorica dalmatinska (Vicia dalmatica) Grahorica dinarska (Vicia dinara) Grahorica nježna (Vicia gracilis) Grahorka visianijeva (Onobrychis ocellata) Kokotac bijeli (Melilotus albus) Lucerka (Medicago sativa) Svinÿuša rogata (Lotus corniculatus) Vuþika rutava (Lupinus hirsutus) 153 .1 Pregledni popis vrsta 6.1.2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 6.2.2.

2 Trave (Poaceae. Gramineae) Kostrika razgranjena (Brachypodium ramosum) Kostrika perasta (Brachypodium pinnatum) Kršin primorski (Chrysopogon gryllus) Ljulj sušni (Lolium sicculum) Ljulj stegnuti (Lolium strictum) Muhar zeleni (Setaria viridis) Oštrica primorska (Rÿobrada) (Dactylis hispanica) (nekad su od korijenja rÿobrade izraÿivali þetke za ribanje podova) Ovsik polumeki (Bromus molliformis) Ovsik sredozemni (Bromus madritensis) Ovsik uspravni (Bromus erectus) Ovsik zbijeni (Bromus scoparius) Pirika primorska (Agropyrum litorale) Pirika priobalna (Agropyrum elongatum) Pirika srednja (Agropyrum intermedium) Repak mješinasti (Alopecurus utriculatus) Sirak alepski (Sorghum halepense) Smilica sjajna (Koeleria splendens) Smilica tvrda (Koeleria phleoides) Šašika jesenska (Sesleria autumnalis) Tvrdika opora (Desmazeria rigida) Vlasulja dalmatinska (Festuca dalmatica) Vlasulja sitna (Festuca valesiaca) Vlasulja tvrda (Festuca duriuscula) Vlasulja brazdiþasta (Festuca sulcata) Tvrdulja kruta (Scleropoa rigida) 154 .2.6.1.

Propagacija dalmatinske djeteline na podruþju Dalmacije. Eucera) štetnika koji koriste cvjetove.6. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinska djetelina je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih djetelina Dalmacije.2. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Ne treba zanemariti oþuvanje bioraznolikosti nekih prateüih kukaca. medije. Vjenþiü cvijeta dvostruko duži od þaške koja za vrijeme cvatnje nema u ždrijelu odebljani prsten. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. kamenita i pjeskovita tla. 3. predavanja. izmjeniþni.2 Pregled najznaþajnijih izvornih livadnih i pašnjaþkih vrsta Dalmacije 6. prikupljanje. kušaonice. na postranim ograncima stabljike ima više cvjetnih glavica. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama.). tolerantnost na sušu i drugo. 1829 e) Naziv sorte: Djetelina dalmatinska f) Sinonimi: Trifolium filicaule g) Status: h) Populacija. Dalmatinska djetelina je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi. na podruþjima uzgoja stoke. ali i parazitskih biljaka. mahune i sjemenke.2. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. 155 . crvenom i bijelom djetelinom predstavlja jednu od najvažnijih mahunarki dalmatinskih livada i pašnjaka. posebno divljih pþela koji oploÿuju cvjetove (Megachile. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinska djetelina je endemiþna biljka dalmatinskih travnjaka. kao što je vilina kosica (Cuscuta sp. 6. Cvjetne glavice su ružiþaste boje.2. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te istražiti njihova proizvodna svojstva. Listovi jajoliko izduženi. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda dalmatinske djeteline na podruþju Dalmacije 2. þesto omotane najvišim listovima. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija j) Sažeti opis Dalmatinska djetelina je jedno ili dvogodišnja travnjaþka mahunarka visine do 30 cm. 5. 7. sjedeüe ili na vrlo kratkim stapkama.1 DJETELINA DALMATINSKA a) Kultura: Djetelina dalmatinska b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Trifolium dalmaticum Visiani. Zajedno s lucernom. Žile lista su prema rubu u luku svinute i odebljale. Inventarizacija. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Andrena. posebno vezanih za prilagodbu na loša. VU. Promocija nove kulture na svjetskoj razini. Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti dalmatinske djeteline kroz publikacije. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku djetelinu. 4. 8.

Napomena: Fotografija preuzeta iz Flora Croatica Database. Miloviü 156 . autor M.

6. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Pokazala se odliþna i za sideraciju (zelenu gnojidbu) u nasadima voüaka. maslina i vinove loze. posebno divljih pþela koji oploÿuju cvjetove (Megachile. List je trodijelan. Cvijetovi su skupljeni u duguljastu glavicu.) Syme. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. na podruþjima uzgoja stoke.). m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. ali i parazitskih biljaka. mahune i sjemenke. osobito u USA. ex Hornem. Promocija novog kultivara na svjetskoj razini. 8. 3. 157 . socioloških. VU. ekoloških. Francuskoj. Rumena djetelina je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. 9. Ne treba zanemariti oþuvanje bioraznolikosti nekih prateüih kukaca. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. kamenita i pjeskovita tla. jajoliko izdužen. lijepe intenzivno crvenkaste boje. predavanja. i ljekovitih vrijednosti rumene djeteline kroz publikacije. Cvate u svibnju ili lipnju. posebno vezanih za prilagodbu na loša. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. Inventarizacija. Andrena. Italiji. Stvaranje sorte dalmatinske rumene djeteline.2. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli svijet j) Sažeti opis Rumena djetelina je jednogodišnja djetelina koja naraste do 70 cm visoko. kao što je vilina kosica (Cuscuta sp. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku rumenu djetelinu. Propagacija dalmatinske djeteline na podruþju Dalmacije. 5. Njemaþkoj i Španjolskoj. Popularizacija povijesnih. posebno na slabijim tlima i okolišnim uvjetima. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Rumena djetelina je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih djetelina Dalmacije.1. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda rumene djeteline na podruþju Dalmacije 2. etnoloških. 4. Koristi se kao monokulturni jednogodišnji krmni usjev ili u raznim jednogodišnjim krmnim smjesama. tolerantnost na sušu i drugo. Danas je proširena po cijelom svijetu.6. prikupljanje. k) Povijest nastanka i korištenja Rumena djetelina ili inkarnatka je biljka mediteranskih travnjaka odakle je odavno selekcionirana za proizvodnju krmiva. izmjeniþno postavljeni na stabljici.2. medije. Eucera) štetnika koji koriste cvjetove. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 7. vrlo skromnih zahtjeva i zato posebno omiljena kod individualnih proizvoÿaþa. 1864 e) Naziv sorte: Djetelina rumena f) Sinonimi: g) Status: h) Populacija. DJETELINA RUMENA a) Kultura: Djetelina rumena b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Trifolium incarnatum molinerii (Balb.

158 .

2. smješteni na dugom dršku. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija i Hercegovina j) Sažeti opis Grahorica dalmatinska je višegodišnja mahunarka koja formira dugaþke vitke stabljike s viticama koje se ovijaju oko druge vegetacije. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku grahorice. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te istražiti njihova proizvodna svojstva. 8. medije. VU. posebno divljih pþela koji oploÿuju cvjetove (Megachile. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. ljubiþasti. posebno vezanih za prilagodbu na loša. Ne treba zanemariti oþuvanje bioraznolikosti nekih prateüih kukaca. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Grahorica dalmatinska je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih mahunarki Dalmacije. 4. Može doseüi dužinu preko 1 metra. Eucera) te štetnika koji koriste cvjetove. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. viseüi. Promocija nove kulture na svjetskoj razini. Na jednoj stabljici razvija se od 5 do 15 cvjetova. mahune i sjemenke. Listovi sastavljeni od 16 usko linearnih 1-2 mm širokih lisaka. Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi. 159 . tolerantnost na sušu i drugo. Inventarizacija. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. GRAHORICA DALMATINSKA a) Kultura: Grahorica dalmatinska b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Vicia dalmatica Kern. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. na podruþjima uzgoja stoke. Grahorica dalmatinska je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. predavanja. prikupljanje. Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti dalmatinske grahorice kroz publikacije.6.2. 6. Propagacija dalmatinske djeteline na podruþju Dalmacije. k) Povijest nastanka i korištenja Grahorica dalmatinska je endemiþna biljka dalmatinskih travnjaka. Cvjetovi veliki. kušaonice. 3. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda dalmatinske grahorice na podruþju Dalmacije. 5. dugi do 2 cm.3. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Andrena. kamenita i pjeskovita tla.1. 7. e) Naziv sorte: Grahorica dalmatinska f) Sinonimi: g) Status: h) Populacija.

160 .

medije. u svijetlim bukovim i borovim šumama. 2. t) Status: u) Populacija. prikupljanje. kušaonice.). ýesto dolazi zajedno s uspravnim ovsikom (Bromus erectus) i vrijeskom (Erica sp. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda kostrike peraste na podruþju Dalmacije. planinskim livadama i toþilima. kamenita i pjeskovita tla. ravne ili žljebaste.6. posebno vezanih za prilagodbu na loša. x) Povijest nastanka i korištenja Kostrika perasta je autohtona biljka dalmatinskih travnjaka. 161 . Promocija nove kulture na svjetskoj razini. LC. Izrada marketinškog plana za kostriku perastu. visoku tolerantnost na sušu i drugo. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Predstavlja iznimno prilagoÿenu vrstu na loše okolišne uvjete Dalmacije. Propagacija kostrike peraste na podruþju Dalmacije. a lisne plojke þvrste. predavanja. 6. Europa w) Sažeti opis Kostrika perasta je trava koja naraste od 60 do 120 cm visoko i razvija dugaþke vriježe. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija.2. Rukavci su mekani i dlakavi. y) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Kostrika perasta je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih trava Dalmacije. 5.4. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. 8. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. nasipima i brežuljcima. Beauv r) Naziv sorte: s) Sinonimi: Goštica perasta. Stoka je vrlo rado pase dok ne otvrdne lišüe. n) 1. Jeziþac je kratak. 0 v) Rasprostranjenost: Afrika. Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti kostrike peraste kroz publikacije. Kostrika perasta je vrlo otporna na sušu i loše proizvodne uvjete. 3. Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi. 7. tup i rascjepkan. Azija. 4. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te utvrditi njihova proizvodna svojstva Kostrika perasta s podruþja Dalmacije je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama.) P. na podruþjima uzgoja stoke. Raste na prisojnim. KOSTRIKA PERASTA n) Kultura: Kostrika perasta o) Red: Poales p) Porodica: Poaceae q) Svojta: Brachypodium pinnatum (L.1. osunþanim padinama.

162 .

na podruþjima uzgoja stoke. brkaš g) Status: h) Populacija. suhim podruþjima tvori sa uspravnim ovsikom (Bromus erectus) zajednicu Brometo-Chrysopogonetum grylli. medije. kamenita i pjeskovita tla. Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti kultivara kršina primorskog kroz publikacije. posebno vezanih za prilagodbu na loša.1. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda kršina primorskog na podruþju Dalmacije. 0 i) Rasprostranjenost: j) Sažeti opis Kršin primorski je trava koja naraste od 50 do 100 cm visoko i razvija kratak. obrasli dugim dlakama. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Kršin primorski je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih trava Dalmacije. predavanja.) Trin. ýesto predstavlja jedinu pašu otoþnih ovaca. Inventarizacija. 8. KRŠIN PRIMORSKI a) Kultura: Kršin primorski b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Chrysopogon gryllus (Torn. Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 4. Kršin primorski je po svemu jedna od najprilagoÿenijih trava na ekstremne dalmatinske uvjete. e) Naziv sorte: f) Sinonimi: Hrÿobrada. gusti bus. prikupljanje. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Listovi su uski. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te istražiti njihova proizvodna svojstva. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. izdužena. vijugavim osjem. tolerantnost na sušu i drugo. Promocija nove kulture na svjetskoj razini. EX/CR. Metlica velika. 5. 163 . posebno njihovi rukavci. 6. Kršin primorski je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. 2. Propagacija kultivara kršina primorskog na podruþju Dalmacije. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Ova zajednica sadrži brojne biljne vrste kserofilnog karaktera i prekriva velike površine dalmatinskog krša. Na dalmatinskim otocima na nezaslanjenim. k) Povijest nastanka i korištenja Kršin primorski je autohtona biljka dalmatinskih travnjaka. pojedine pljeve s vrlo dugaþkim. 3. S vriskom tvori svezu Chrysopogoneto-Satureion subspicate koja je isto vrlo rasprostranjena na otocima i dalmatinskom kršu.2.5. 7. Izrada marketinškog plana za oplemenjene kultivare kršina primorskog.6.

164 .

Inventarizacija. predavanja. Izrada marketinškog plana za vlasulju dalmatinsku. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te istražiti njihova proizvodna svojstva. 1890 e) Naziv sorte: f) Sinonimi: Festuca ovina L.6. k) Povijest nastanka i korištenja Vlasulja dalmatinska je endemiþna biljka dalmatinskih travnjaka. LC. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. snažna trava koja naraste od 20 do 50 cm visine. Promocija nove kulture na svjetskoj razini.2. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Vlasulja dalmatinska je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih trava Dalmacije. Tankih je vlasti i zbijenog busa. g) Status: h) Populacija. 5. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. sulcata Hack. tolerantnost na sušu i drugo. Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. var. 8. na podruþjima uzgoja stoke. kušaonice. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda vlasulje dalmatinske na podruþju Dalmacije. 165 . Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti vlasulje dalmatinske kroz publikacije. Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi. medije. 3. 4.1. Vlasulja dalmatinska je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. 2. 6. prikupljanje. subsp. 7. kamenita i pjeskovita tla. dalmatica Hack. posebno vezanih za prilagodbu na loša. VLASULJA DALMATINSKA a) Kultura: Vlasulja dalmatinska b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Festuca dalmatica (Hackel) Richter.6. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija j) Sažeti opis Vlasulja dalmatinska je višegodišnja. Propagacija vlasulje dalmatinske na podruþju Dalmacije.

166 .

2. kulture/kultivari. þak i za kultivare koji se nalaze na sortnoj listi trenutno ne postoji službena proizvodnja sjemena izvornih populacija. a neki þak i svoj centar razvoja upravo imaju na Mediteranu.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 6.3 Institucije.3. Meÿutim. 6. banke gena. matiþna stada. 6.3. populacije. banke gena. 6. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara livadnog i pašnjaþkog bilja na podruþju Dalmacije.1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim kultivarima Trenutno se nijedan struþnjak ne bavi livadnim i pašnjaþkim biljem na podruþju Dalmacije.1 Postojeüe stanje. broj primki… Trenutno ne postoje kolekcijski nasadi. rasadnici. naþin þuvanja.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 6.3.2 Projekti inventarizacije. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije livadnog i pašnjaþkog bilja na podruþju Dalmacije.3.3.3. Osnovni razlog su nedostatna istraživanja livadskih i pašnjaþkih kultura na podruþju Dalmacije. iako postojeüi kultivari predstavljaju izvorište zanimljivih svojstava vrlo zanimljivih za oplemenjivaþki rad.2.4 Kolekcijski nasadi. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje Osim rumene djeteline.2.6. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara vezan uz livadno i pašnjaþko bilje na podruþju Dalmacije. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara Trenutno ne postoje institucije. niti se sjeme može kupiti na tržištu.2. 167 . a sliþna je situacija i s ostalim navedenim livadskim i pašnjaþkim kultivarima Dalmacije. ostali obraÿeni dalmatinski kultivari livadskih i pašnjaþkih kultura ne nalaze se na sortnoj listi RH. 6. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: održavaþ. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Trenutno ne postoji ni jedan Projekti inventarizacije. rasadnici. lokacija.

6.4

MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA

6.4.1. Prijedlog mjera za promociju, oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja, detaljni opisi formi zanimljivih za kultiviranje, sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala, formiranje i dopuna kolekcija, daljnja selekcija, oplemenjivaþki rad, razrada bussines planova, poboljšanje državne strategije predavanja, izložbe, promotivni materijal, publikacije.

168

7. AROMATIýNO, ZAýINSKO, LJEKOVITO, MEDONOSNO, UKRASNO I DIVLJE JESTIVO BILJE
7.1 UVOD

7.1.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju U Hrvatskoj je do sada utvrÿeno 4275 biljnih vrsta, odnosno s podvrstama 5347 svojti. Po broju vrsta nalazi se na sedmom mjestu u Europi, ali je po broju vrsta po jedinici državne površine na treüem mjestu, iza Slovenije i Albanije. Ako bi izdvojili samo Dalmaciju ona bi po broju vrsta na jedinici površine bila prva zemlja u Europi. U ovom floristiþkom bogatstvu oko 6 % vrsta je endemiþno, meÿu kojima je veliki broj stenoendema, vrsta vrlo uske rasprostranjenosti, a oko 11 % vrsta je ugroženo. S druge strane, u Dalmaciju je kroz povijest introduciran veliki broj biljnih vrsta i sorti, koje su korištene u poljoprivredi i šumarstvu, a od kojih su danas neke sastavni dio krajobraza i biljnog pokrova Dalmacije. Tako je danas gotovo nezamislivo da maslina, vinova loza, alepski bor, palme ili þempres, vrste koji daju osnovni peþat Dalmacije, nisu izvorne dalmatinske vrste. Uz njih introducirane su gotovo sve kulturne biljke: ratarske, industrijske, voüne, povrtne i ukrasne, s rijetkim iznimkama. Dalmacija je i domovina posebno aromatiþnog, zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja, pravi pþelinji rajski vrt. Samo manji dio ovog bilja je kroz povijest kultiviran ili je bio predmet bilo kakvog opsežnijeg istraživanja i selekcije. Sve razvijene mediteranske države (Italija, Francuska, Španjolska, Grþka) su na državnoj razini poticale gospodarski razvoj ove proizvodnje raznim sustavima subvencija. U Dalmaciji je gotovo sve nažalost završavalo na sakupljanju (i uništavanju) samoniklih divljih populacija i njihovom izvozu kao sirovinu u razvijene zemlje. Rijetki su primjeri gdje se išlo i do sekundarnih proizvoda (eteriþna ulja, medovi), a tercijarni kao što su izvorni ljekoviti, kozmetiþki ili prehrambeni proizvodi gotovo da uopüe ne postoje. Uz to nikada nije saþinjen sustavni popis kultivara i divljih oblika ove skupine biljaka, stanje njihovih populacija, procjena njihove vrijednosti, procjena ugroženosti i oblici tradicionalnog korištenja, niti je donesen ni jedan strateški dokument vezan uz ovu problematiku. Kao posljedica, danas ne postoji proizvodnja sjemena i sadnica domaüih kultivara aromatiþnog, zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja, uz poneku rijetku iznimku, veü se kultivari uvoze iz inozemstva, ponekad doslovno naši vlastiti. Mnoge od ovih biljaka pripadaju gotovo svim navedenim kategorijama, primjerice ružmarin i lavanda koriste se za dobivanje aromatskih eteriþnih ulja, odnosno kao aromatiþno bilje, kao zaþin, kao ljekovito bilje, medonosne su biljke a þesto imaju i izraženi estetski karakter, odnosno imaju veliki potencijal kao ukrasno bilje te se u te namjene i (nedovoljno) koriste. Zbog toga je teško za veüinu ovih biljaka odrediti njihovu pripadnost samo jednoj namjenskoj grupi kultura, pa istiþemo njihovu uporabnu vrijednost u okviru pojedine skupine bilja: Aromatiþno i zaþinsko: Ljekovito: Medonosno: Ukrasno: ružmarin, lavanda, kadulja, bosiljak, þubar, mravinac, komoraþ, rutvica, matiþnjak, metvica, pelin, lovor, kim, kleka, ružmarin, lavanda, kadulja, majþina dušica, neven, kadulje, vrisovi, ružmarin, brnistra, divlja riga lavanda, vrijesovi, planika,

ružmarin, lavanda, kadulja, bijeli, žuti i ostali sunovrati, šeboj, kane, zvonca, iglice, agave, opuncija, zumbuli, mirta, šparoga

169

Divlje jestivo bilje:

šparoga, kapari, planika, mirta, matar, košüela.

Za gotovo sve ove biljke teško bi se kod nas moglo reüi da pripadaju skupini kulturnog bilja, jer njihovog gospodarskog uzgoja u Dalmaciji nema, s izuzetkom otoka Hvara, koji je upravo po uzgoju ružmarina, lavande, a u manjoj mjeri i kadulje te proizvodnji njihovih eteriþnih ulja postao þuven i van granica Hrvatske. Vrijednost i potencijal aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja Dalmacije je izniman i to u nekoliko glavnih pravaca. Ponajprije treba istaknuti izraženu bioraznolikost dalmatinskog aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja. Podruþje Dalmacije, kao i šire podruþje Mediterana, jedno je od najraznolikijih regija ovog bilja na svijetu s brojnim endemiþnim, þak stenoendemiþnim vrstama te jedan od svjetskih centara razvoja kulturnog bilja. Neke od ovih vrsta osnova su iz koje su selekcijom dobivene slijedeüe kulture: durum pšenice, kupus, repe, repice, gorušica, blitva, šparoga, riga, maslaþak-radiþ, pastrnjak, grašak, lupine, bijela djetelina, djetelina inkarnatka, lan, celer, salata, endivija, kim, anis, majþina dušica, metvica, maslina, hmelj i drugo. Ovo bogatstvo postoji velikim dijelom i danas i predstavlja pravo skladište gena, odnosno ljudima korisnih svojstava bilja, koje selekcijom razvijamo i stvaramo nove kultivare. Prema tome, selekcijska vrijednost dalmatinskog aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja je izvanredna i do sada nedovoljno korištena. To je donekle razumljivo, jer selekcija ovog bilja ima smisla tek u razvijenom gospodarskom okruženju, što se za Dalmaciju nikada nije moglo reüi, dapaþe stoljeüima je gospodarski izrazito nerazvijeno podruþje. Vjerojatno tek slijedi prava valorizacija nativnog bilja, rad na selekciji i korištenje pojedinih vrsta, kultivara ili svojstava u daljnjoj poljoprivrednoj proizvodnji. Gospodarska vrijednost ovog bilja je sve znaþajnija. Svjetsko tržište ima veliki i sve veüi interes za svježim i sušenim aromatiþnim, zaþinskim i ljekovitim biljem, a pogotovo za destiliranim eteriþnim uljima koja se sve više koriste u farmaceutskoj, ali i prehrambenoj industriji. Posebno se traži u okviru sve popularnije aromaterapije. Iako prinosi ovih kultura u Dalmaciji ne dosižu prinose ostvarene u kontinentalnoj europskoj proizvodnji, kvaliteta i udjel aromatskih, ljekovitih i aktivnih tvari u biljkama ubranim ili uzgojenim u Dalmaciji je izvanredna. Kvaliteta dalmatinskog aromatiþnog i zaþinskog te ljekovitog bilja bila je prepoznata kroz povijest i sva proizvodnja je otkupljivana za inozemne kupce, što se za današnje stanje situaciju ne može reüi. Izvanrednu gospodarsku vrijednost imaju i sekundarni proizvodi ovog bilja, medovi Dalmacije, najcjenjeniji i najskuplji svjetski medovi. I gospodarska vrijednost ukrasnog bilja u Dalmaciji postupno raste, iako je još zanemariva. Tradicija ekonomske proizvodnje ukrasnog bilja postoji gotovo iskljuþivo za sunovrate na širem podruþju Dubrovnika te u manjoj mjeri mimoze, bugenvilije i drugo importirano bilje u eumediteranskom pojasu. Usporedno s gospodarskom, dalmatinsko aromatiþno i zaþinsko, ljekovito, medonosno, ukrasno i divlje jestivo bilje ima iznimno veliku medonosnu vrijednost, odnosno vrijednost za pþelinju pašu. Postoji vrlo veliki broj medonosnih biljaka na podruþju Dalmacije, ali se istiþu brojne medonosne vrste 5. i 6. kategorije, koje imaju prinose od 200 do 500 kg meda po hektaru, odnosno preko 500 kg. Od njih je na podruþju Dalmacije prošireno preko 250 vrsta, a najbrojni su predstavnici porodice usnjaþa (Lamiaceae), slijede Fabaceae, Rosaecae i Asteraceae, dok su ostale porodice manje zastupljene. Po važnosti se posebno istiþu: ružmarin, lavanda, kadulja, vrisovi i vrijesovi. Kvaliteta medova ovih biljaka s izuzetkom vrijesova (Erica sp.) spada u sam svjetski vrh, a medovi postižu najviše cijene na svjetskom tržištu. Nažalost, potencijal 170

medonošenja dalmatinskih biljaka, koji doduše znatno varira, ovisno o sezonskoj suši, koristimo tek vrlo malim dijelom, po nekim procjenama, manje od 5 %, tako da godišnje gubimo tisuüe tona najkvalitetnijih svjetskih medova. Estetska vrijednost dalmatinskog bilja je opet izvanredna i gotovo u potpunosti neiskorištena. Osim odreÿenog broja importiranih ukrasnih biljaka za koje možemo reüi da se u manjoj mjeri gospodarski ili hobistiþki uzgajaju (sunovrati, mimoze, agave, opuncije, bugenvilija, pitospora i dr.), ogroman je broj autohtonih biljnih vrsta koje imaju veliki potencijal kao ukrasno bilje. Ovaj potencijal u novije doba sve više prepoznaju stranci koji ga skupljaju u prirodi i selekcioniraju, tako da se danas veü mogu kupiti kultivari dalmatinske iglice Biokovo, kleke Velebit i drugi, a još veüi broj ih slijedi. Važnost uzgoja u kulturi autohtonih, þak stenoendemiþnih vrsta Dalmacije te njihovo poticanje u proizvodnji danas dobiva i dodatnu dimenziju. Kultiviranje divljih rijetkih i ugroženih divljih populacija, odnosno komercijalni uzgoj u smislu njihovog oþuvanja ex situ, preporuka je svjetske organizacije za oþuvanje i zaštitu živog svijeta IUCN. Prehrambena vrijednost divljeg bilja u Dalmaciji ima svoju posebnu dimenziju, jer se za hranu od pamtivjeka koristi možda i najveüi broj biljaka na svijetu. Samo u okviru popularne mišance u Dalmaciji se bere i koristi kao salata, prilog i varivo preko 100 vrsta biljaka. Meÿu njima, neke su veü odavno selekcionirane i ukljuþene u kulturu (kupusi, repe i repice, šparoga, riga, maslaþak-radiþ, pastrnjak i druge). Izniman potencijal imaju i neke uvjetno voüne vrste, posebno planika i mirta, za koje je potrebno istraživanje divljih populacija te daljnja selekcija. Zanimljivo je da prehrambenu vrijednost imaju i neke importirane ukrasne biljke, kao što je opuncija ili indijska smokva. Prehrambena vrijednost ovog bilja dolazi do punog izražaja tek za vrijeme ratova, kad se iz nužde vade stare recepture i provode poluzaboravljeni postupci prerade i pripreme hrane. Industrijska vrijednost postoji kod nekog autohtonog bilja koje se veü i koristilo, kao što je brnistra. U ovu grupu spadali bi i dalmatinski crni i bijeli bor, korišteni za dobivanje smole, odnosno terpentina. Treba istaknuti i industrijsku vrijednost nekih uvezenih ukrasnih biljaka. Od agave, koja je prvenstveno kod nas ukrasna biljka, dobija se konac za izradu þuvenih þipki, paške, hvarske i viške. Ovdje bi trebalo pridodati i þemprese þije se drvo se koristilo u graÿevini, a dijelom i brojne aromatiþne biljke þije se eteriþno ulje koristi u industriji. Krajobrazna vrijednost dalmatinskog aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i jestivog bilja je van svake sumnje posebna za Dalmaciju. Mnogi je upravo i prepoznaju po gore navedenim, karakteristiþnim biljnim vrstama koje tvore miris i okus Dalmacije. Split je dobio ime po gustoj brnistri koja je oko njega rasla. Kadulja i vrisovi prekrivaju nepregledna kamena prostranstva Dalmacije, a planika, lovor i mirta daju posebnu estetsku i olfaktornu dimenziju eumediteranskoj makiji. Hvar je danas u svjetskim razmjerima prepoznatljiv po krajobrazima racvjetalih grmova ružmarina i lavande. Danas uznapredovalu promjenu krajobraza Dalmacije u betonske površine treba hitno zaustaviti, a krajobraze oplemeniti nasadima izvornog aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog i medonosnog bilja.

171

7.1.2 Povijest uzgoja i korištenja u Dalmaciji Uzgoj i korištenje aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i jestivog bilja u Dalmaciji zasigurno seže u najdavniju povijest civilizacije na ovom prostoru. Iz izvornih oblika divljeg bilja selekcionirane su brojne ratarske, predive, a posebno povrtne, aromatiþne, zaþinske i ljekovite biljke. Ljekarništvo (farmacija) na podruþju Dalmacije ima izrazito dugu i slavnu tradiciju i seže još u 13. stoljeüe. Ljekarne su osnovane u Trogiru (1271.), Dubrovniku (1272.), Zadru (1289.), Splitu (1345.). Najstarija samostanska ljekarna u Samostanu Male braüe u Dubrovniku osnovana je 1318. godine, a najstarija bolniþka ljekarna na svijetu je dubrovaþka Domus Christi, osnovana u 16. stoljeüu. Ružmarin se od pamtivjeka koristio kao zaþinska, aromatiþna i ljekovita biljka. Stara narodna uzreþica kaže da jela zaþinjena ružmarinom pomažu boljem pamüenju, a moderna medicina dokazuje ovu postavku. Kako bilo, peþena riba u Dalmaciji ne može se zamisliti bez ružmarina, kao ni razni umaci i marinade. Tradicija branja i korištenja ružmarina za destilaciju eteriþnog ulja seže u 1462. godinu kad je na Hvaru utvrÿen prvi zapis o angažiranju ljekarnika koji üe brinuti o opskrbi apoteka ovim proizvodom. Gospodarska proizvodnja ružmarinova ulja zapoþinje u 17. stoljeüu, a širi se u 18. stoljeüu posebno na Hvaru i Šolti. Posebno se intenzivira od 1740. godine, kad poþinju masovne sjeþe divljeg ružmarina za destilaciju, þemu se protive pþelari, a proizvodnja se širi i na Vis te Šibenik. Tek krajem 19. stoljeüa zapoþinje uzgoj ružmarina, a u Grablju na otoku Hvaru osnovana je 1902. godine i prva ružmarinska zadruga. Proizvodnja se širi i na otoku Hvaru i tridesetih godina 20. stoljeüa procijenjena je na 20.000 kg. Danas je ova proizvodnja minimalna, gotovo zanemariva, a domaüe potrebe zadovoljavaju se uvozom ružmarinovog ulja iz Španjolske. Lavanda se poþela uzgajati 1928. godine u Velom Grablju na otoku Hvaru, kad je Bartol Tomiü na polju u uvali Sv. Ante, potaknut predavanjem kojeg je na otoku održao agronom Franjo Tabain s otoka Korþule, rasadio tri grma koja su tamo rasla i koristila se za blagoslov za Sv. Antuna Padovanskog. Dok su još 1939. godine površine pod lavandom na Hvaru bile svega 4 ha, a proizvodnja ulja neznatna, veü 1956. ima gotovo 80 ha pod lavandom, a 1973. þak 720 ha uz proizvodnju i do 70 tona ulja godišnje. Kadulja nikada nije bila u tržišnom uzgoju. Uz ružmarin i lavandu, na Hvaru se poþetkom 20. stoljeüa u manjoj mjeri proizvodilo eteriþno kaduljino ulje, ali iskljuþivo sabiranjem divljih populacija. Stara rimska poslovica kaže: Ne može biti bolestan þovjek u þijem vrtu raste kadulja. Ona nam govori da se u rimsko doba izuzetno cijenila ljekovitost kadulje, ali i da se veü u to doba uzgajala u vrtovima! Ostalo ukrasno bilje zapoþinje se uzgajati veü naseljavanjem Dalmacije za osobne i obiteljske potrebe, ali tržni uzgoj spominje se tek od polovice 19. stoljeüa u vidu proizvodnje sadnica ruža u zadarskim rasadnicima. U vrtu Poljodjelskog dubrovaþkog društva od 1887. je postojala proizvodnja sadnica ukrasnog bilja, prvenstveno þempresa, oleandra, palma te voüa. Proizvodnja sadnica limuna i naranþi ovdje je uspostavljena po prvi puta u Hrvatskoj. Na širem dubrovaþkom podruþju, posebno u rasadniku ýibaþa i u Župi, od poþetka 20. stoljeüa tradicionalan gospodarski uzgoj ukrasnog bilja, prvenstveno sunovrata, zumbula, ljubiþica, ruža, karanfila, šeboja, asparagusa, mimoza i kala. Od osnutka Sokolarsko povrüarsko-voüarskocvjeüarske zadruge u ýibaþi 16. srpnja 1933., a posebno Povrtlarsko-voüarsko-cvjeüarske zadruge u Mlinima 09. svibnja 1937., do pred drugi svjetski rat, u zlatno doba cvjeüarstva Župe, 90 zadrugara proizvodilo je do 400 000 kitica cvijeüa koje su se plasirale u preko 30 gradova tadašnje države. Treba istaknuti da je u Šibeniku 1888. godine Petar Biankini objavio jedno od u svijetu prvih monografskih djela o ukrasnom bilju, O uzgoju i njegovanju cvieüa, uresnog grmlja 172

ukrasnog i jestivog bilja na podruþju Dalmacije nije provedena. ljekovitog. Službena rajonizacija aromatiþnog. þak snježne planinske klime. krške zaravni i uzvisine te konaþno visoke dinarske vrhove. kako navodi upravitelj botaniþkog vrta u Beþu. Imotsko. Drugi rajon obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe. odnosno pripada eumediteranskom klimatskom podruþju. zaþinskog. bezvodnost. Kako se visoki planinski vrhovi dinarskih planina uzdižu neposredno uz obalu Jadranskog mora (Velebit. U ovom rajonu zbog eumediteranske klime i zaštiüenosti postoje dobri uvjeti za proizvodnju posebno aromatiþnog. godine. medonosnog. Riliü) obalni je pojas vrlo uzak. zaþinskog. Sinjsko. medonosnog i ukrasnog te divljeg jestivog bilja. Na ovom podruþju u nižim dijelovima prisutna je submediteranska klima i postoje þak uvjeti za masovniju proizvodnju dijela vrsta aromatiþnog. a posebno u Župi dubrovaþkoj. pa tako i proizvodnje aromatiþnog. Za uzgoj osjetljivog ukrasnog bilja postoje gotovo idealni uvjeti na podruþju Dubrovaþkoneretvanske županije. ukrasnog i jestivog bilja. nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici sveukupne poljoprivrede Dalmacije. 173 . pa se tako i izmjenjuje klima od eumediteranske preko kontinentalne sve do hladne.1. ekstremne vruüine i suše. zaþinskog. medonosnog. Mosor. a da je cijelo podruþje Župe bilo þuveno po tržišnoj proizvodnji cvijeüa. Kozjak. medonosnog. Biokovo.i drveüa. R. krška polja. Djelo je izazvalo oduševljenje u struþnim krugovima u Hrvatskoj te veliki interes širom svijeta. dolina Neretve i Konavle. Ovi potencijali gotovo uopüe nisu iskorišteni i iz ove grupe bilja još se koriste divlje populacije u vrlo maloj mjeri.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Izrazita okršenost. zaþinskog. vrlo plitak pedološki supstrat. Wettstein 1906. Ovo je podruþje izrazito krajobrazno raznoliko i obuhvaüa poplavne depresije. kao i kod drugog bilja utvrditi dva zasebna rajona. 7. Zato ne þudi da je stanica za južne kulture uspostavljena upravo na podruþju Župe u ýibaþi. treba istaknuti da su ovi faktori daleko manje ograniþavajuüi za mnoge od ovih vrsta. Ipak. odnosno Dalmatinsku Zagoru u širem smislu. Vrana. Vrgoraþko polje. ukrasnog i jestivog bilja. klimarskom dragulju. ljekovitog. ljekovitog. ljekovitog. prvenstveno na plodnim velikim krškim poljima: dio Ravnih kotara. Prvi obuhvaüa dalmatinsku obalu i otoke i karakteriziran je izrazitom ljetnom sušom i blagom zimom. ali možemo.

1 Pregledni popis kultura i kultivara Brojne vrste navedene u preglednom popisu tradicijskih kultura Dalmacije pripadaju u više navedenih skupina bilja.2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 7. Aromatiþno.7. zaþinsko i ljekovito bilje Anis (Pimpinella anisum) Boraþ (Borago officinalis) Bosiljak (Occimum basilicum) Dubaþac (Teucrium chamaedrys) Dubaþac planinski (Teucrium montanum) Estragon (Artemisia dracunculus) Gorska metvica (Calamintha officinalis) Kadulja (Salvia officinalis minor) Kadulja muškatna (Salvia sclarea) Kim (Carum carvi) Kleka (Juniperus communis) Komoraþ (Foeniculum vulgare) Konopljika (Vitex agnus-castus rosea) Korijandar (Coriandrum sativum microcarpum) (Coriandrum sativum vulgare) Lavandin (Lavandula hibrida) Lavanda (Lavandula angustifolia) Lovor (Laurus nobilis) Majþina dušica obiþna (Thymus pulegioides) Majþina dušica tankolisna (Thymus longicaulis) Marulja (Marrubium vulgare lanatum) Matiþnjak (Melissa officinalis) Mažuran (Majorana hortensis) Miloduh (Hyssopus officinalis) Mravinac (Origanum vulgare) Neven (Calendulla officinalis) Pelin (Artemisia absinthium) Rutvica (Ruta graveolens) Ružmarin (Rosmarinus officinalis officinalis) Timijan (Thymus vulgaris) Vrisak (Satureja hortensis) Vrisak primorski (Satureja montana) Domaüi anis Domaüi boraþ Domaüi sitnolisni bosiljak Domaüi krupnolisni bosiljak Dalmatinski dubaþac Iva trava Domaüi zeleni estragon Dalmatinska obiþna marulja Primorska kadulja Kadulja krstašica Paška ušarica Domaüa mirisna muškatna kadulja Domaüi rani kim Dalmatinski smriþ Dalmatinski komoraþ Ružiþasta konopljika Domaüi sitnozrni korijandar Domaüi krupnozrni korijandar Budrovka Primorska lavanda Dalmatinski lovor Dalmatinska obiþna majþina dušica Dalmatinska tankolisna majþina dušica Dalmatinska marulja Dalmatinski matiþnjak Domaüi mažuran Domaüi ljubiþasti miloduh Domaüi mravinac Domaüi neven Domaüi pelin Domaüa sedefasta rutvica Dalmatinski uspravni ružmarin Dalmatinski bjelocvjetni ružmarin Dalmatinski puzavi ružmarin Domaüi timijan Vrtni þubar Domaüi primorski vrisak 174 .2. ali su svrstane u skupinu prema svojem dominantnom svojstvu.

) Obiþna agava Viška pjegava agava Album Bressingham Pink Bridal Bouquet Biokovo Župski bijeli sunovrat Župski žuti sunovrat Bobaraš Domaüi plavi zumbul Rijeþki zumbul Divlje jestivo bilje Kapar (Capparis spinosa) U okviru ovog Elaborata obraÿen je u skupini povrtnica Kostriš primorski (Sonchus maritimus) Košþela (Celtis australis) Kupina (Rubus sp. macrorrhizum) Sunovrat bijeli (Narcissus poëticus) Sunovrat žuti (Narcissus pseudonarcissus) Sunovrat žuti (Narcissus sp.Medonosno bilje Biluþ (Marrubium incanum) Divlja metvica (Calamintha nepeta) Draþa (Paliurus spina-christi) Grohotuša (Pucalina) (Colutea arborescens) Lemprika (Viburnum tinus) Sikavica krugloglava (Echinops sphaerocephalus) Sjeruša (Salvia verticillata) Tilovina (Cytisus ramentaceus) Vrisak planinski (Satureja subspicata) Vrisak pelješki (Satureja visianii) Vrijes drveni (Erica arborea) Vrijes mnogocvjetni (Erica multiflorea) Vrijes pršljenasti (Erica verticillata) Vrijes sredozemni (Erica mediterranea) Ukrasno bilje Agava (Agave americana) Dalmatinska iglica (Geranium dalmaticum) (G.) Hrvatsko zvonce (Edraianthus graminifolius) Biokovsko zvonce (Edraianthus pumilio) Zumbul (Hyacinthus sp. dalmaticum x G.) Maslina divlja (Olea sativa oleaster) Matar (Critmum maritimum) Mirta (Myrtus communis) Morska blitva (Beta maritma) Omaga (Salicornia herbacea) Opuncija (Opuntia ficus indica) Pinjol (Pinus pinea) Planika (Arbutus unedo) Rašeljka (Prunus mahaleb) Riga divlja (Diplotaxis tenuifolia) Solnjaþa (Salsola kali) Šparoga (Asparagus officinalis) Tetivika (Smilax aspera) 175 .

Proizvodi dalmatinskog ružmarina. U pršljenima izmeÿu listova nalaze se cvjetovi plave do ljubiþaste boje. a cijela biljka ima vrlo ugodan miris. godine i prva ružmarinska zadruga. ljekovita. ali i turistiþki obilasci oþuvanih znaþajnijih prirodnih sastojina. kako primarni.2. ukrasna i krajobrazna vrsta. a tercijarni turistiþki obilasci proizvodnih plantaža u cvatu. Posebno se intenzivira od 1740. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija. sapuni) na bazi ružmarina. Kao iznimnu krajobraznu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost prirodnih sastojina i plantaža racvjetalih grmova ružmarina u krajobrazu. a dio za sadnju u vrtovima širom Dalmacije. Uz plantažnu proizvodnju potrebno je integrirati pþelarstvo. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinski ružmarin je biljka izvanredne važnosti i potencijala za Dalmaciju. visok do 2 m. 1767 e) Naziv sorte: Dalmatinski uspravni ružmarin f) Sinonimi: ruzmarin. zimrad. Primarni proizvodi su suho lišüe. zimorad. Hercegovina. zbog izvanredne kvalitete trebaju postati premijski proizvodi. pekarski proizvodi (ružmarinove kifle. stoljeüa zapoþinje uzgoj ružmarina na otocima Hvaru.2. malo svinuti na rubovima. rusmarin. Visu i Šolti. zaþinska. Dalmatinski ružmarin je autohtona biljna vrsta Dalmacije. vodice.2. Listovi su mu vrlo uski. zadebljali tamnozelene boje na licu i svjetlije na naliþju. a širi se u 18. a u Grablju na otoku Hvaru osnovana je 1902. ruzman g) Status: 0 h) Populacija. stoljeüu. sušara. destilirano eteriþno ružmarinovo ulje te med. Tradicija branja i korištenja ružmarina za proizvodnju ružmarinovog suhog lista (Rosmarini folium) i destilaciju ružmarinovog eteriþnog ulja (Rosmarini aetheroleum) u Dalmaciji seže u 1462. osim na otoku Hvaru gdje je proizvodnja minimalna. dok u srednjem vijeku raste njegov znaþaj kao ljekovite biljke. Ružmarin cvate gotovo cijele godine od rujna do svibnja. primorska Crna gora j) Sažeti opis Dalmatinski ružmarin je mali zimzeleni grm. tako i sekundarni. ružmarinovi medenjaci).2 Pregled najznaþajnijih kultivara (vrsta/sorata/ pasmina) Dalmacije 7. njihovom umnažanju te zasnivanju rasadnika dalmatinskog ružmarina. medonosna. godinu kad je na Hvaru utvrÿen prvi zapis o angažiranju ljekarnika koji üe brinuti o opskrbi apoteka ovim proizvodima. kao važna aromatiþna. þemu se protive pþelari.1 DALMATINSKI USPRAVNI RUŽMARIN a) Kultura: Ružmarin b) Red: Lamiales c) Porodica: Lamiaceae d) Svojta: Rosmarinus officinalis Linnaeus. k) Povijest nastanka i korištenja Ružmarin je kao kulturna biljka poznat još davno prije Krista.7. kad poþinju masovne sjeþe divljeg ružmarina za proizvodnju suhog lista i destilaciju. lužmarin. gusto prekrivenih listovima. Danas u Dalmaciji ne postoji proizvodnja suhog lista i eteriþnog ružmarinovog ulja. Gospodarska proizvodnja ružmarinova lista i ulja zapoþinje u 17. stoljeüu posebno na Hvaru i Šolti. kad je prvenstveno služio kao zaþin. Proizvodnja se širi i na otoku Hvaru doseže 20 tona ružmarinovog ulja. Osnovi koncepta bussines plana trebaju se bazirati na istraživanju i odabiru najboljih autohtonih populacija. 176 . Veüi dio rasada koristio bi za zasnivanje plantaža dalmatinskog ružmarina. sekundarni razni farmaceutski pripravci (kreme. LC. žmurod. preradu lišüa i turizam te tako ostvariti dodatnu gospodarsku vrijednost. što treba iskoristiti za organizaciju turistiþkih posjeta i prodaju in situ domaüih proizvoda od ružmarina. godine. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Tek krajem 19. a proizvodnja ulja se širi i na otoke Korþulu. Vis i Braþ te u okolicu Šibenika. graÿen od brojnih šibastih ogranaka. pogona za proizvodnju farmacutskih pripravaka i drugih proizvoda. destilerija. dio za prodaju kao zaþin u svježem stanju.

Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju. kušaonice. predavanja. prikupljanje. farmaceutskih. 6. 11. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda dalmatinskog ružmarina na podruþju Dalmacije. ekoloških.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Poticanje zasnivanja pogona za sušenje i preradu ružmarina 10. 7. 177 . Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. socioloških. edukativne i turistiþke obilaske. Izrada marketinškog plana za dalmatinski ružmarin. Inventarizacija. 5. 3. pogona i proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije. etnoloških. 4. Poticanje zasnivanja pogona za izradu sekundarnih premijskih tradicijskih proizvoda na bazi ružmarina. Popularizacija povijesnih. medije. Ukljuþenje plantaža. 9. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinskog ružmarina kroz publikacije. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 8. Propagacija dalmatinskog ružmarina u Dalmaciji. 2.

a uzgaja se najviše domaüa lavanda.). Alžir. Gospodarski je vrlo znaþajna i hibridna lavanda Lavandula hybrida (L. danas Istra i kontinentalna Hrvatska j) Sažeti opis Budrovka je izvorni hvarski hibrid lavande (Lavandula hybrida Reverchon II) nastala spontanim križanjem uskolisne.7. Ljubiþasti cvjetovi se razvijaju u cvatovima koji su smješteni na vrhu produženih cvjetnih stabljika. despik.2. svjetloplave boje. te L. Braþu i Visu te u Zagori. godine u vrtu Budroviüa s Hvara i nazvan Lavandula hybrida Reverchon II ili plava lavanda . poznata još iz starog vijeka. Danas je na tržištu je sve prisutnija. latifolia Vill. LC. tamnozelenih listova i izrazito plavih cvjetova koji se morfološki razlikuje od L. temeljem znaþajnih državnih poticaja. a na drugim kontinentima SAD. ali i lavandina: Francuska (Provansa).) poznatija kao lavandin. uzlazni i) Rasprostranjenost: Dalmacija (otok Hvar). Španjolska. Rod lavanda ima preko 48 poznatih vrsta od kojih je najstarija i najpoznatija uzgojena vrsta uskolisna.modrulja. pogodan za uzgoj u kontinentalnim podruþjima jer podnosi temperature i do -20ºC. U Hrvatskoj se godišnje proizvede svega oko 2 t eteriþnog ulja ove lavande. hybrida. Bugarska. intermedia). Od 13.2 BUDROVKA (HVARSKI LAVANDIN) a) Kultura: Lavandin b) Red: Lamiales c) Porodica: Lamiaceae d) Svojta: Lavandula hybrida Reverchon II e) Naziv sorte: Budrovka f) Sinonimi: lavandin. Požari su 1999. a cvjetovi veüi i intenzivne modre boje. Veü u srednjem vijeku bile su poznate vrste lavandi koje se i danas uzgajaju. lefendel g) Status: 0 h) Populacija. francuske lavande ili prave lavande Lavandula angustifolia Mill. lavendl. odnosno lavandin. k) Povijest nastanka i korištenja Lavanda potjeþe s podruþja sunþanih kamenjara zapadnog dijela Sredozemlja. Maÿarska. vera) ili prava lavanda. vera DC x L. stoechas. stoljeüa lavanda se širi po cijeloj Europi. L. Argentina i Tasmanija. stoljeüu poþinje uzgoj hibrida lavande (L. officinalis. a u 16. Lavanda se u Dalmaciji poþela uzgajati poslije Prvog svjetskog rata u vrijeme poznate vinske krize. U odnosu na pravu lavandu lavandin Budrovka je otporni kultivar. Cijela biljka ima vrlo ugodan miris. ali i križanaca na otocima Hvaru. latifolia Vill. 178 . razliþitih sorti i izrazito atraktivnog cvijeta. vera) s lavandinom Lavandula hybrida (L. dans se razmahao u kontinentalnoj Hrvatskoj te u Istri. vera DC x L. (L. dentata. L. a i ulje mu je kvalitetnije. Grþka i Engleska (Norfolk).). (L. francuska Lavandula angustifolia Mill. Ukrajina. Podataka o znaþajnijem uzgoju drugih vrsta i sorti lavande nema. U Europi je uzgojena i širokolisna muška lavanda (Lavandula latifolia Med. Uzgoj lavande. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Listovi su mu izrazito tamnozelene boje. Danas je glavno podruþje uzgoja otok Hvar. Postojale su kulture prave lavande. L. godine na otoku Hvaru uništili treüinu nasada lavande. a danas na tržištu poznatiji kao Lavandula budrovka. U Europi su najveüi i najpoznatiji proizvoÿaþi lavande. officinalis. lavandula. Razvija se u obliku niskog polugrma s mnoštvom uspravnih izdanaka prekrivenih uskim listovima. Otkriven je 1948. Italija.2.

njihovom umnažanju te zasnivanju rasadnika. Daljnje poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju. edukativne i turistiþke obilaske. Poticanje zasnivanja pogona za izradu sekundarnih premijskih tradicijskih proizvoda na bazi budrovke. pogona za proizvodnju farmaceutskih pripravaka i drugih proizvoda. Sekundarni proizvodi su razni farmaceutski pripravci (kreme. Svi lavandini koriste se u industriji deterdženata i sredstava za þišüenje. koristi se za zaštitu od moljaca. Proizvodi budrovke trebaju dobiti oznaku izvornosti i postati prepoznatljiv hrvatski proizvod. ukrasna i krajobrazna vrsta. Kao iznimnu krajobraznu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost plantaža racvjetalih grmova budrovke u krajobrazu. Ukljuþenje plantaža. Uz plantažnu proizvodnju potrebno je integrirati pþelarstvo. tako i za kontinentalnu Hrvatsku. Poticanje zasnivanja pogona za sušenje i preradu budrovke. 4. ekoloških. ljekovita. Koliko budrovka može biti medonosna govori podatak da j 1974. u prigodnoj vreüici. vodice. Veüi dio rasada koristio bi za zasnivanje plantaža budrovke. a Budrovka se pokazala kao odliþan analgetik. socioloških. Od 2000. što treba iskoristiti za organizaciju turistiþkih posjeta i prodaju in situ domaüih proizvoda. predavanja. sušara. dio za prodaju u svježem stanju. a tercijarni turistiþki obilasci proizvodnih plantaža u cvatu. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti budrovke kroz publikacije. kušaonice. Primarni proizvodi su suho lišüe (Flores Lavandulae). etnoloških. a dio za sadnju u vrtovima širom Hrvatske. Lavandini su jaþeg mirisa. 179 . pogona i proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije. medije. destilerija.l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Budrovka je kultivar izvanredne važnosti i potencijala kakao za Dalmaciju. 3. kao važna aromatiþna. zaþinska. 5. Popularizacija povijesnih. preradu lišüa i turizam te tako ostvariti dodatnu gospodarsku vrijednost. Stoga imaju i drugaþiju primjenu. destilirano eteriþno lavandino ulje (Oleum lavandulae) te med. godine na Hvaru proizvedeno oko 200 tona lavandinog meda. a suhi cvijet lavandina. 2. ali nemaju tako izražena ljekovita svojstva kao prava lavanda. godine budrovka se masovno širi po Istri i kontinentalnoj Hrvatskoj. Osnovi koncepta bussines plana trebaju se bazirati na istraživanju i odabiru najboljih populacija budrovke. sapuni) na bazi lavande. medonosna. farmaceutskih. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1.

180 .

LC. Poznati centri sabiranja i otkupa su bili: Trogir. ali i turistiþki obilasci oþuvanih znaþajnijih prirodnih sastojina kadulje.3 PRIMORSKA KADULJA a) Kultura: Kadulja b) Red: Lamiales c) Porodica: Lamiaceae d) Svojta: Salvia officinalis Linnaeus. kuš. U srednjem vijeku spravljao se ljubavni napitak od listova kadulje i rute te latica ruže. koji izuzetno duboko prodire u zemlju. Kadulja cvate od kraja travnja do polovice lipnja. Slano. Danas u Dalmaciji ne postoji proizvodnja suhog lista i eteriþnog kaduljinog ulja. Destilacijom listova i cvjetova dobivalo se eteriþno kaduljino ulje (Oleum Salviae). Primarni proizvodi su suho lišüe. ali se koristi i kao zaþin. Veüi dio rasada koristio bi za zasnivanje plantaža.2. osim možda u manjoj mjeri. Još prije njih. 1767 e) Naziv sorte: Primorska kadulja f) Sinonimi: ljekovita kadulja. gdje je þesto pionirska i jedina biljka. koja daje osnovno obilježju krajobrazu gologa krša. te Boka Kotorska. U Dalmaciji se kadulja koristi još davno prije antike. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Primorska kadulja je možda najvažnija divlja biljka Dalmacije. Izvanredna je aromatiþna. a tercijarni turistiþki obilasci proizvodnih plantaža u cvatu. sekundarni razni farmaceutski pripravci (kreme. Osnovi koncepta bussines plana trebaju se bazirati na istraživanju i odabiru najboljih autohtonih populacija. kako primarni. pa djeluju sive boje. Malinska na Krku. sušara.7. stoljeüa na otoku Hvaru. duž cijele naše obale. njihovom umnažanju te zasnivanju rasadnika primorske kadulje. Uz plantažnu proizvodnju potrebno je integrirati pþelarstvo. Kako je kadulja na podruþju Dalmacija izuzetno proširena uglavnom se koristila divlja kadulja. preradu lišüa i turizam te tako ostvariti dodatnu gospodarsku vrijednost. a posebno su je cijenili Stari Rimljani. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija. zbog izvanredne kvalitete trebaju postati premijski proizvodi. osobito u razdoblju cvatnje. zaþinska i ljekovita biljka. dio za prodaju kao zaþin u svježem stanju. destilerija. destilirano eteriþno kaduljino ulje te izvanredan med. a posebno treba istaknuti njenu medonosnost. što treba iskoristiti za organizaciju turistiþkih posjeta i prodaju in situ domaüih proizvoda na bazi kadulje. Primorska kadulja je autohtona biljna vrsta Dalmacije. Stabljika je obrasla brojnim ovalnim. 181 . koji su je vjerojatno uveli u kulturu. slavulja. u faraonskim grobnicama u Egiptu. þvrstim listovima koji su s lica i naliþja obrasli gustim dlaþicama. a poþeci uzgoja datiraju na poþetak 20. što ovisi prvenstveno o nadmorskoj visini. žalfija. Sakupljalo se lišüe kadulje (Folia Salviae) neposredno prije cvatnje jer tada ima najviše aktivnih tvari. pelin g) Status: SLRH h) Populacija. za osobne potrebe na otoku Hvaru. Cijela biljka ima vrlo ugodan miris. Prekriva ogromne površine najljuüeg krša. proširena na podruþju Mediterana. vodice. tako i sekundarni. pogona za proizvodnju farmacutskih pripravaka i drugih proizvoda. jer je za Dalmaciju najvažnija pþelinja paša. Proizvodi primorske kadulje. k) Povijest nastanka i korištenja Kadulja je prvenstveno ljekovita biljka. sapuni) na bazi kadulje. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Hercegovina. Ljekovitost kadulje spoznali su još antiþki Grci.2. a dio za sadnju u vrtovima širom Dalmacije. Ston. jedan od glavnih sastojaka smjese za balzamiranje bila je upravo kadulja. U gornjem dijelu stabljike razvijaju se relativno veliki ljubiþasti cvjetovi. Kao iznimnu krajobraznu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost prirodnih sastojina i plantaža racvjetalih grmiüa kadulje u krajobrazu. primorska Crna gora j) Sažeti opis Primorska kadulja je mali zbijeni grmiü visok do 70 cm s drvenastom stabljikom i snažnim korijenom.

ekoloških. edukativne i turistiþke obilaske. predavanja. Poticanje zasnivanja pogona za sušenje i preradu primorske kadulje 10. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti primorske kadulje kroz publikacije. Propagacija primorske kadulje u Dalmaciji. 4. pogona i proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. etnoloških. 182 . kušaonice. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. socioloških. 5. 8. 3. Popularizacija povijesnih. Izrada marketinškog plana za primorsku kadulju. 7. 6. Poticanje zasnivanja pogona za izradu sekundarnih premijskih tradicijskih proizvoda na bazi primorske kadulje. prikupljanje. Inventarizacija. Ukljuþenje plantaža.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. medije. 11. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju 9. 2. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda primorske kadulje na podruþju Dalmacije. farmaceutskih. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci.

ribama. vodice. Stabljika i ogranci su okrugli. ali i kao aromatiþno bilje za sireve. Sakupljalo se lišüe vriska (Folia Saturejae) za vrijeme cvatnje jer tada ima najviše aktivnih tvari. njihovom umnažanju te zasnivanju rasadnika domaüeg primorskog vriska. dio za prodaju kao zaþin u svježem stanju. Osnovi koncepta bussines plana trebaju se bazirati na istraživanju i odabiru najboljih autohtonih populacija. primorski þubar. Domaüi primorski vrisak cvate od kolovoza do listopada. k) Povijest nastanka i korištenja Domaüi primorski vrisak je prvenstveno medonosna biljka. sapuni) na bazi domaüeg primorskog vriska. iskljuþivo se koristila divlja populacija i nije poznat uzgoj. Izvanredna je aromatiþna. Kao iznimnu krajobraznu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost prirodnih sastojina i plantaža racvjetalih grmiüa vriska u krajobrazu. Uz plantažnu proizvodnju potrebno je integrirati pþelarstvo. zaþinska i ljekovita biljka. Listovi su mali. uski. a rastu po dva ukriženi nasuprotno. U Dalmaciji se vrisak koristi još davno prije antike. 183 . W. Primarni proizvodi su suho lišüe. Danas u Dalmaciji ne postoji gospodarska proizvodnja suhog lista.2.4 DOMAûI PRIMORSKI VRISAK a) Kultura: Vrisak b) Red: Lamiales c) Porodica: Lamiaceae d) Svojta: Satureia montana variegata (Host) P. zbog izvanredne kvalitete trebaju postati premijski proizvodi. te izvanredan med. osoguz. što ovisi prvenstveno o nadmorskoj visini. preradu lišüa i turizam te tako ostvariti dodatnu gospodarsku vrijednost. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Domaüi primorski vrisak u Dalmaciji prekriva ogromne površine najljuüeg krša. a za pice je možda i bolji od origana. Kako na podruþju Dalmacija ima izuzetno mnogo primorskog vriska i drugih divljih vrsta roda Satureja. primorska Crna gora j) Sažeti opis Domaüi primorski vrisak je trajan. osobito u razdoblju cvatnje. Domaüa primorska kadulja je autohtona biljna vrsta Dalmacije. destilerija. ali i turistiþki obilasci oþuvanih znaþajnijih prirodnih sastojina vriska. koja daje osnovno obilježju krajobrazu gologa krša. bresina g) Status: SLRH h) Populacija. duž cijele naše obale. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli Mediteran. Listovi su se koristili za lijeþenje. kako primarni. jer je za Dalmaciju nakon kadulje. gusto razgranan polugrm. koji su uveli u kulturu srodnu vrstu Satureja hortensis. Veüi dio rasada koristio bi za zasnivanje plantaža. Ljekovitost vriska spoznali su još antiþki Grci. sekundarni razni farmaceutski pripravci (kreme. Ball e) Naziv sorte: Domaüi primorski vrisak f) Sinonimi: primorski vrijesak. sušara. što treba iskoristiti za organizaciju turistiþkih posjeta i prodaju in situ domaüih proizvoda na bazi vriska. a Dalmacija. bijele su boje i ljubiþasto istoþkani. pogona za proizvodnju farmacutskih pripravaka i drugih proizvoda. zaþin mesu.7. a tercijarni turistiþki obilasci proizvodnih plantaža u cvatu.2. a posebno su je cijenili Stari Rimljani. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. a posebno treba istaknuti njenu medonosnost. tako i sekundarni. Cijela biljka ima vrlo ugodan miris. ali se koristi i kao ljekovita biljka. cijelog ruba. Cvjetovi se razvijaju u pazušcima gornjih listova. Proizvodi domaüeg primorskog vriska. Hercegovina. proširena na podruþju Mediterana. LC. istoþkanižlijezde s eteriþnim uljima. zašiljeni. visok 20-40 cm. gdje je þesto pionirska i jedina biljka. najvažnija pþelinja paša. obrasli finim kratkim dlakama.

3. prikupljanje. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju 9. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti primorskog vriska kroz publikacije. Inventarizacija. kušaonice. 5. Poticanje zasnivanja pogona za izradu sekundarnih premijskih tradicijskih proizvoda na bazi primorskog vriska. 7. 4. 10. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Popularizacija povijesnih. socioloških. 184 . 11.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda domaüeg primorskog vriska na podruþju Dalmacije. Izrada marketinškog plana za primorski vrisak. Propagacija domaüeg primorskog vriska u Dalmaciji. Ukljuþenje plantaža. edukativne i turistiþke obilaske. Poticanje zasnivanja pogona za sušenje i preradu primorskog vriska. 6. etnoloških. ekoloških. pogona i proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije. 2. medije. predavanja. 8. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. farmaceutskih.

k) Povijest nastanka i korištenja Obiþna ili ameriþka agava potjeþe iz Meksika i Južne Amerike odakle su je španjolski i portugalski pomorci prenijeli zajedno s kukuruzom. Agava je zanimljiva biljka koja kod nas prvenstveno služi kao ukrasna biljka. dalmatinske þipke. smokva glušica. Nakon više stoljeüa postala je naša tradicijska kultura za koju se vežu tradicijski proizvodi. podivljala iz kulture i sada raste samonikla uz obale Sredozemlja. mesnati soþni dijelovi lista služe protiv reume.2. gdje je odavno pobjegla iz kulture te raste kao divlja. meÿutim ima karakteristike ljekovite. U novije doba pokušava se iz agave u gospodarskim koliþinama ekstrahirati ugljikohidrat inulin kojeg u listovima ima u velikim koliþinama. primorska Crna gora j) Sažeti opis Agava je sukulentna biljka lako prepoznatljiva po ogromnim. Lisna vlakna služe za proizvodnju vlakna od kojih se i kod nas izraÿivao konop.2. Iznimno je pogodna za svježe nasute. Pred jesen. pa þak Visiani poþetkom 19. Odavno se proširila. 185 . loparina. od kojih su najpoznatije: paška. a u Italiji i neke grublje vrste papira. Kod nas su je donijeli Španjolci 1561. Agava je biljka izuzetno dobro prilagoÿena na uvjete Dalmacije. osobito uz more. medonosne i krajobrazne vrste. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. mesnatim.5 OBIýNA AGAVA a) Kultura: Agava b) Red: Liliales c) Porodica: Agavaceae d) Svojta: Agave americana Linnaeus. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija. Nikada u Dalmaciji nije uzgajana. strme terene gdje svojim gustim korijenom sprjeþava eroziju. U Dalmaciji zabilježena još prije više stoljeüa. soþnim listovima sivozelene boje. Agava prvi put cvjeta tek nakon nekoliko desetaka godina. aromatiþne. dajuüi karakter brojnim dalmatinskim krajobrazima. Lisni pupoljci sirovina su za aromatiziranje tekile i drugih domaüih meksiþkih rakija. primorski netres g) Status: 0 h) Populacija. hvarska i viška. Cvjetovi agave iznimna su pþelinja paša. 1753 e) Naziv sorte: Obiþna agava f) Sinonimi: aloj. dugaþkim preko metra. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Agava je vrlo zahvalna biljka koja raste doslovno na svim terenima. Potrebno je izvršiti dodatna istraživanja populacija te odabrati najpogodnije za korištenja prvenstveno za sanacije smetlišta i drugih devastiranih podruþja. LC. Podzemni dio biljke se nekad upotrebljavao kao lijek protiv sifilisa. Stabljika koja nosi cvat visoka je i preko 6 metara i na vrhu nosi velike cvatove s brojnim svijetložutim cvjetovima koji poþinju cvasti u lipnju i cvatu cijelo ljeto. Na podruþju Dalmacije daje karakter brojnim krajobrazima. ponekad punih 40. godine iz istoþnog Meksika. osim lokalno razmnožavana i saÿena kao ukrasna biljka. po cvatnji cijela biljka ugiba. stoljeüa dvoji da li je za Dalmaciju alohtona ili se veü treba ubrojiti u autohtone biljke Dalmacije. kao diuretik.7. U manjoj mjeri moguüe je zasnovati nasade za proizvodnju vlakana za tradicijske dalmatinske þipke te isprobati moguünost proizvodnje novog proizvoda – dalmatinske tekile. ali i kao insekticid. krumpirom i drugim kulturama na jug Europe. Kod nas su se koristila vlakna agava i kao sirovina za izradu tradicionalnih dalmatinskih þipki. Hercegovina. industrijske. koji su na rubu i vrhu bodljikavi. pri þemu dobro podnosi zaslanjenje.

8. 5. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 6. 186 . Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju. Inventarizacija. 9. edukativne i turistiþke obilaske. kušaonice. etnoloških. ekoloških.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Popularizacija povijesnih. farmaceutskih. socioloških. prikupljanje. 4. Izrada marketinškog plana za agavu. Ukljuþenje þipkarskih proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda agave na podruþju Dalmacije. Propagacija agave u Dalmaciji. 7. predavanja. 2. medije. 10. posebno za sanaciju svježe nasutih tala. Poticanje zasnivanja þipkarskog obrta u okviru obiteljskih gospodarstava. vrijednosti agave kroz publikacije. 3.

3. Inventarizacija. Cvjeta od kasnog proljeüa do sredine ljeta. Nije poznato da li postoji u prirodi. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Usporedo s ovom aktivnosti raditi na promociji ove proizvodnje te informirati javnost o djelatnosti.2. Završni kultivari trebaju imati poseban status meÿu našim ukrasnim biljem te ih promovirati kroz sve turistiþke aktivnosti. Tvori niski do poluvisoki grm s zelenim listovima prošaranim crvenim prugama. predavanja. Propagacija najperspektivnijih estetskih biljnih vrsta u Dalmaciji. 6. te zapoþeti s pokusnom proizvodnjom. 2. promjera oko 2 cm. Poticanje prodaje i promocije izvornih endemiþnih ukrasnih biljaka Dalmacije. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Cvate s brojnim cvjetovima bijele boje s ljubiþastim centrom. Vrlo tolerantan na vruüinu i vlagu. Izlazak na svjetsko tržište ukrasnog bilja 187 . Potrebno je na osnovi dosadašnjih istraživanja odabrati endemiþne vrste koje imaju visoku estetsku vrijednost. gdje je sakupljen te naknadno selekcioniran od strane njemaþkih selekcionera. 9. socioloških. kao i na meÿunarodnim sajmovima u inozemstvo. 0 i) Rasprostranjenost: proizvedena kao ukrasna kultura u Njemaþkoj j) Sažeti opis Biokovo je relativno nedavno selekcioniran kultivar hibrida dalmatinske iglice na bazi primjeraka sakupljenih na podruþju Biokova. 8. medije. edukativne i turistiþke obilaske. 10. Koncept bussines plana vrijedi za sve naše estetski vrijedne endemiþne biljke. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda izvornog endemiþnog estetski vrijednog bilja na podruþju Dalmacije. Trenutno se kod nas nudi samo u jednom rasadniku u Istri. 0. Izrada marketinškog plana za najperspektivnije biljne vrste. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci.6 BIOKOVO a) Kultura: Velika iglica b) Red: Geraniales c) Porodica: Geraniaceae d) Svojta: Geranium dalmaticum x Geranium macrorrhizum e) Naziv sorte: Biokovo f) Sinonimi: () g) Status: 0 h) Populacija. Poticanje zasnivanja proizvodnje sadnica u rasadnicima. ekoloških. k) Povijest nastanka i korištenja Biokovo je hibrid dalmatinske iglice nastao prirodnom mutacijom na Biokovu.2. na Biokovu. 7. endemiþnih biljnih vrsta u selekciji za ukrasno bilje. te organizirati pokusno polje. 4. prikupljanje. ali sigurno je da na podruþju Dalmacije rastu brojni endemi izražene estetske vrijednosti. 5. Biokovo je sve popularnije u Europi i ubrzano se širi po cijelom svijetu. estetskih i drugih vrijednosti kroz publikacije. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Biokovo je jedan od primjera korištenja izvornih. Ukljuþenje u turistiþku ponudu Dalmacije. Danas se proizvodi u brojnim rasadnicima širom svijeta i nudi na prodaju þak i na internetu. Vrlo je teško dati sud koje naše bilje ima ovaj potencijal. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Analizom vrsta u procesu kultiviranja odabrati najoptimalnije vrste za daljnju selekciju. etnoloških. Popularizacija povijesnih.7.

188 .

jagodnjak. nejednolike puti. industrijska kultura. k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinska planika izvorna je mediteranska vrsta. dugi 6–9 cm. dekorativnih elemenata i drugog. pjega nastalih od izlaganja suncu. Kod planike je vrlo zanimljivo da ima istovremeno zrijuüe plodove. jer se pokazalo da izdrže hladnoüu i do -15 ºC. U novije doba dolazi do izražaja estetska vrijednost planike koja se formirana u manja stabla sadi sve više po Mediteranu. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Kod nas ne postoji tradicija kultiviranja planike. Plodovi dozrijevaju u listopadu. a postoji i tradicija ušeüeravanja zrelih plodova. veliþine i ukusnosti ploda.7. Listovi planike su se kod nas koristili i kao zaþin. Plodovi planike. U isto vrijeme postupno se razvija cvat. tako da se plodovi poþinju bojiti u razliþito vrijeme. Potrebno je izvršiti selekciju populacije planike kako bi se odabrali kultivari pogodni za daljnju selekciju na osnovi vremena cvatnje i dozrijevanja. Dalmatinska planika pripada biljnoj zajednici makiji somine (Juniperus phoenicea) koja pripada asocijaciji Pistacio-Juniperetum phoeniceae. Cvate od listopada do kraja prosinca. kada poþinju mijenjati boju iz zelene u žutu.7 DALMATINSKA PLANIKA a) Kultura: Planika b) Red: Ericales c) Porodica: Ericaceae d) Svojta: Arbutus unedo Linnaeus. prpak. ali se ne preporuþuje u veüim koliþinama. rodnosti. raznih izraslina. koji üe u razdoblju od jedne godine dozrijeti. dekorativna ili ukrasna vrsta te kao medonosna vrsta. pa se iz bijelih grozdova razvijaju cvjetovi sliþni cvijetu vrijesa. Crveni zreli plodovi su vrlo ukusni i sadrže veliku koliþinu vitamina C. 1753 e) Naziv sorte: Dalmatinska planika f) Sinonimi: maginja. U kozmetici se plodovi planike upotrebljavaju kao dodatak kremi za njegu lica (omoguüuje jednakomjerno tamnjenje kože). Cvjetovi planike iznimna su pþelinja paša. toþkasta sliþna vrtnoj jagodi ili kori na plodu liþija. a u Italiji. hormonskih poremeüaja i sl. što dozriju krajem kalendarske godine kad nema drugog svježeg voüa te što cvate u kasnu jesen. jagodica g) Status: 0 h) Populacija. preradu u marmeladu. što znaþi da je jestiv samo jedan plod. nezrele plodove i bijele cvjetove. o þemu govori njeno latinsko ime unedo. zamjena za listove lovora. jagodiþnica. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli Mediteran.2. Krema je preporuþljiva protiv starenja kože. sastavni dio mediteranske makije. kad je obiþno veü prehladno za pþele i med rijetko dozrije. Taj se proces odvija postupno.2. Listovi su izduženo jajasti. Njezina jestivost je poznata od davnina. kad nijedna druga biljka ne cvate. jer sprjeþava nastajanje smeÿih pjega na obrazima. na 3–10 mm dugoj peteljci. te primorja Crne gore j) Sažeti opis Dalmatinska planika je zimzeleno drvo koje može narasti do 6 metara visine. naranþastu i žarko crvenu. debljine oko 2 cm. 2–3 cm široki. Posebna je vrijednost planike što ona cijele godine ima dekorativne plodove koji postupno dozrijevaju. do 300 mg u 100 grama ploda. kožasti i na rubovima pilasto nazubljeni. LC. Oplemenjene kulture planike 189 . planiþac. kad ne cvate praktiþki ni jedna druga autohtona vrsta. Za ratnih godina plodovi su se sušili i mljeli u brašno. južnoj Francuskoj i sjevernoj Africi plodovi se prodaju na tržnicama i jedu se sirove sa šeüerom. otpornosti na hladnoüu i sušu. ali postoji tradicija korištenja plodova za proizvodnju vina. samo dolaze kasno. peþenje rakije. kod nas od Istre do Dalmacije. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinska planika ima veliku potencijalnu gospodarsku vrijednost kao voüna vrsta. maginje su okrugli. Zvonoliki bijeli cvjetovi nalaze se u cvatovima. ali i dublje u kontinentu. naranþasto crveni. a crvenkasta kora im je bradaviþasta.

190 . edukativne i turistiþke obilaske. prikupljanje. Plodovi se mogu ponuditi kao svježe voüe i to u vrijeme kad nema drugog svježeg voüa. Ukljuþenje proizvoda planike u turistiþku ponudu Dalmacije. Ukljuþenje prirodnih sastojina. Poticanje zasnivanja rasadnika za proizvodnju sadnica planike. 9. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda planike na podruþju Dalmacije.treba razmnožiti i zasnovati rasadnike i nasade. plantaža. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 7. Popularizacija povijesnih. 6. Plodovi slabije kvalitete mogu služiti kao industrijska sirovina za proizvodnju vina ili peþenje rakije. 12. 4. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. predavanja. trebaju se marketinški obraditi i ponuditi ponajprije kroz turistiþke aktivnosti kao izvorni tradicionalni proizvod Dalmacije. 8. 3. 10. 2. Izrada marketinškog plana za planiku. 5. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. mogu se sušiti ili preraditi u džemove i marmelade. ekoloških. Proizvodi. etnoloških. Kultivari selekcionirani Na niže temperature mogu se saditi i dublje u kontinentu. vjerojatno po cijeloj Hrvatskoj. socioloških. sušenje i preradu u okviru obiteljskih gospodarstava. medije. farmaceutskih i dekorativnih vrijednosti planike kroz publikacije. a kao ukrasna parkovna i vrtna kultura. Poticanje zasnivanja pogona za pakiranje svježih plodova. plodovi i preraÿevine. kušaonice. Propagacija planike u Dalmaciji. Inventarizacija. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju planike. pogona za preradu i kušaonica u turistiþku ponudu Dalmacije. 11.

191 .

mesnate bobe. Na našim otocima tradicionalno se dodaju u lozovaþu za proizvodnju posebne crne rakije. te primorja Crne gore j) Sažeti opis Dalmatinska mirta je zimzeleni grm do malo drvce koje može narasti do 5 metara visine. trebaju se marketinški obraditi i ponuditi ponajprije kroz turistiþke aktivnosti kao izvorni tradicionalni proizvod Dalmacije. Mirta je važna mediteranska medonosna biljka. dekorativna ili ukrasna vrsta te kao medonosna vrsta. usko jajasti. veliþine graška odnosno 5-7 mm u promjeru. Koristili su je veü stari Grci . Cvate od lipnja do polovice kolovoza. k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinska mirta potjeþe iz podruþja Male Azije. Proizvodi. s ostacima þaške na vrhu. industrijska kultura. prema vrhu suženi i sjajni. LC. Plodovi se mogu ponuditi kao svježe voüe i to u vrijeme kad nema drugog svježeg voüa. plodovi i preraÿevine.2. veliþine i ukusnosti ploda. Potrebno je izvršiti selekciju populacije planike kako bi se odabrali kultivari pogodni za daljnju selekciju na osnovi vremena cvatnje i dozrijevanja. vjerojatno jedne od najboljih u Dalmaciji. kod nas od Istre do Dalmacije. mogu se sušiti ili preraditi u džemove i marmelade. 192 . Listovi su na granama smješteni nasuprotno. Uzgoj su zapoþeli stari Grci koji su jeli svježe plodove kao ukusno i ljekovito voüe. kožasti. Plodovi slabije kvalitete mogu služiti kao industrijska sirovina za proizvodnju crne rakije. na kratkoj peteljci. Zreli plodovi su ugodnog. þak kultno štovana za vrijeme Rimskog carstva. rodnosti. dekorativnih elemenata i drugog. U Italiji se bobe koriste kao zaþin. Oplemenjene kulture mirte treba razmnožiti i zasnovati rasadnike i nasade. Dalmatinska mirta pripada biljnoj zajednici makiji somine (Juniperus phoenicea) koja pripada asocijaciji Pistacio-Juniperetum phoeniceae. sliþno kao i lovor. kada poþinju mijenjati boju iz zelene u tamno modru. odakle je prenesena na Mediteran još u prethistoriji. slatkastog i pomalo smolastog okusa. Bijeli. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli Mediteran. Plodovi dozrijevaju od kraja listopada do kraja studenog.8 DALMATINSKA MIRTA a) Kultura: Mirta b) Red: Myrtales c) Porodica: Myrtaceae d) Svojta: Myrtus communis Linnaeus. ali ne preduboko jer je mirta priliþno osjetljivija na hladnoüu.2. tamnomodre. Kultivari selekcionirani na niže temperature mogu se saditi i dublje u kontinentu. 1753 e) Naziv sorte: Dalmatinska mirta f) Sinonimi: mrþa g) Status: 0 h) Populacija. Plodovi mirte su okrugle.7. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinska mirta ima potencijalnu gospodarsku vrijednost kao voüna vrsta. Iz listova se u manjoj mjeri destilira eteriþno ulje. a za vrijeme ratova su se sušili i mljeli u brašno. dugaþki do 3 cm. ali je osobito cijenjena. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. otpornosti na hladnoüu i sušu. U Dalmaciji se plodovi mirte tradicionalno koriste konzervirani u soli ili slanoj otopini. mirisavi cvjetovi nalaze se pojedinaþno u pazušcima listova na dugaþkim peteljkama. a u Francuskoj se od boba proizvodi alkoholno piüe nazvano eau d'Agnes.

Ukljuþenje proizvoda mirte u turistiþku ponudu Dalmacije. Inventarizacija. ekoloških. 11. Izrada marketinškog plana za mirtu. Propagacija mirte u Dalmaciji. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. 4. 193 . Ukljuþenje prirodnih sastojina. 9. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 10. 3. pogona za preradu i kušaonica u turistiþku ponudu Dalmacije.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda mirte na podruþju Dalmacije. medije. kušaonice. 5. prikupljanje. 7. farmaceutskih i dekorativnih vrijednosti mirte kroz publikacije. 6. predavanja. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju mirte. plantaža. socioloških. sušenje i preradu u okviru obiteljskih gospodarstava. edukativne i turistiþke obilaske. Poticanje zasnivanja pogona za pakiranje svježih plodova. Poticanje zasnivanja rasadnika za proizvodnju sadnica mirte. 8. Popularizacija povijesnih. 2. 12. etnoloških.

194 .

Braþu.. Ove proizvode treba marketinški obraditi i ponuditi ponajprije kroz turistiþke aktivnosti kao izvorni tradicionalni proizvod Dalmacije. Nije zanemariva ni turistiþka atraktivnost oþuvanih sastojina matra uz obalu Jadrana. Oplemenjene selekcije matra treba razmnožiti i zasnovati rasadnike i nasade. ali i u medicini kao antiskorbutno sredstvo i diuretik.2. pa se mogu prirediti jela s blažim mirisom. Na vrhu biljke razvijaju se štitasti cvatovi sastavljeni od brojnih zelenkasto žutih cvjetiüa koji cvatu od kolovoza do kraja rujna. te primorja Crne gore j) Sažeti opis Dalmatinski matar je trajna i snažna. Visu. Kao povrtnicu posebno su je cijenili i koristili Englezi za brojne salate i umake. izrazito mesnati do 5 cm dugi i oko 6 mm široki. Sušenjem listova dio eteriþnog ulja (kojemu je glavni sastojak dilapiol) ispari. otpornosti na hladnoüu i sušu i drugog. Selekcionirani dalmatinski matar s manjim udjelom eteriþnog ulja može se koristiti kao svježa mediteranska salata ili kao konzervirani listovi u domaüoj kvasini ili maslinovom ulju. omaþalj.. za salate. Raste neposredno uz more. razgranata u gornjem dijelu. motrika. šüulac. plavozeleni.. najþešüe u pukotinama vapnenaþkih stijena..u engleskoj je na dvoru uvik bila cijenjena.. Koristi se još od pretpovijesnog doba. visoka do 50 cm.9 DALMATINSKI MATAR a) Kultura: Matar b) Red: Capparales c) Porodica: Brassicaceae d) Svojta: Crithmum maritmum Linnaeus. posebno Hvaru.. proširena gotovo svim europskim obalama.prije se u Dalmaciji puno duperela. Listovi su rasperani. ali sve rjeÿa. kod nas od Istre do Dalmacije. Mesnati i þvrsti listovi imaju slan i aromatiþan okus. a pri dnu odvenjela halofitna biljka iz porodice štitarki (Apiaceae).“ l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinski matar ima potencijalnu gospodarsku vrijednost kao izvorna dalmatinska povrtnica i zaþinska biljka. moguünosti uzgoja na nezaslanjenom tlu.. po grþkoj mitologiji božica Hekata ga je pripremila Tezeju.bar ga ja tako zoven. kao prilog jelima u octu ili u ulju. divlji koromaþ g) Status: 0 h) Populacija. k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinski matar je izvorna biljka Europe.2.beren ga na južnoj strani otoka ýiova. sad je u EU zaštiüena biljka. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli Mediteran.. LC. Jedan dalmatinski gurman kaže za matar: „njegova visost matar.delicija da ne more bit veüa. Smatra se specijalitetom kao i kapari. Upotrebljava se u prehrani. a more i koja fetica pršuta. petrovo zelje. ýesto prekriva cijele komplekse obalnih ploþastih vapnenaca. s kojima se þesto zajedno konzervira.na salatu oli sa par maslin i kapari sa dobrin ovþjin siren. a Shakespeare je spominje u drami Kralj Lear. 1753 e) Naziv sorte: Dalmatinski matar f) Sinonimi: motar.. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?.. obalac. U Dalmaciji se tradicionalno koristi na otocima... ukiseljena i za umake. sirotinjska šparoga.raste i na sjeveru.. koliþine eteriþnih ulja.. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 195 . petrovac. Potrebno je izvršiti selekciju populacije matra kako bi se odabrali kultivari pogodni za daljnju selekciju na osnovi veliþine i ukusnosti listova. a ja u njoj guštan veü godinan.7. Pomorci su listove matara u prošlosti nosili uložene u octu na svoje plovidbe kao sredstvo protiv skorbuta. ýiovu. Svježe ubrani listovi su zapravo relativno siromašni vitaminom C.

socioloških. 7. Propagacija matra u Dalmaciji. prikupljanje. medije. 6. Popularizacija povijesnih. 8. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda matra na podruþju Dalmacije. 4. pogona za preradu i kušaonica u turistiþku ponudu Dalmacije. Izrada marketinškog plana za matar. 3. 9. 11. 2. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Poticanje zasnivanja pogona za pakiranje svježih listova i preradu u okviru obiteljskih gospodarstava. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju matra. Ukljuþenje proizvoda matra u turistiþku ponudu Dalmacije. 10. Poticanje zasnivanja rasadnika za proizvodnju sadnica matra. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. etnoloških. Ukljuþenje prirodnih sastojina.1. farmaceutskih i dekorativnih vrijednosti matra kroz publikacije. 196 . Inventarizacija. predavanja. kušaonice. edukativne i turistiþke obilaske. 12. ekoloških. 5. plantaža.

197 .

divlji kupus. Ona je nutricionistiþki vrjednija od rige.)DC. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda divlje rige na podruþju Dalmacije. Selekcionirana divlja riga može se koristiti kao svježa mediteranska salata. k) Povijest nastanka i korištenja Divlja riga sastavni je dio svih dalmatinskih mišancija u sklopu kojih se redovito prodavao na dalmatinskim tržnicama. posebno u Dalmaciji. 2. posebno oko Postira na otoku Braþu gdje daje redovito jedno vrcanje. nadimaþa g) Status: 0 h) Populacija. Po cvatnji razvijaju se 3 cm dugaþke komuške pune sitnih. plavozeleni. pri dnu odvenjela biljka iz porodice vrzina (Capparaceae). Poznata je i ljekovitost divlje rige. u dva reda složenih sjemenki. kao diuretik i antiskorbutik. Na vrhu biljke razvija se visoka stabljika s grozdastim cvatom sastavljenim od mirišljavih žutih cvjetova koji cvatu od svibnja do kraja listopada. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Divlja riga ima potencijalnu gospodarsku vrijednost kao izvorna dalmatinska povrtnica. ima dvostruko više C vitamina i oko 20 % više karotena. razgranjeni dvoredac. Ovaj proizvod treba marketinški obraditi i ponuditi ponajprije kroz turistiþke aktivnosti kao izvorni. Sjeme koje je ljutog okusa od glikozida sinergina. kod nas u obalnom dijelu. odakle dolazi latinsko ime diplotaxis (dvoredac). divlja rikula. otpornosti na hladnoüu i sušu i drugog. 198 . Svježi listovi imaju tipiþan miris na rigu odnosno peþeno svinjsko meso. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. 4. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. do 12 cm dugi i duboko perasto urezani na 3-5 nasuprotna režnja. od koje je nutricionistiþki vrjednija. Potrebno je izvršiti selekciju populacije divlje rige kako bi se odabrali kultivari pogodni za daljnju selekciju na osnovi veliþine. tvrdoüe i ukusnosti listova. Koristi se kao sredstvo za þišüenje krvi. a smatralo se da biljka ima afrodizijaþka svojstva. divlja salata. Najþešüe raste na aridnim kamenitim strminama. na identiþan naþin kao i poznatija riga. Listovi su debeli i soþni. uskolisni dvoredac.10 DIVLJA RIGA a) Kultura: Divlja riga b) Red: Capparales c) Porodica: Brassicaceae d) Svojta: Diplotaxis tenuifolia (L. Koriste se mladi listovi koji se razvijaju od travnja sve do kraja srpnja. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. e) Naziv sorte: Divlja riga f) Sinonimi: dvoredac. se u srednjem vijeku mljelo za izradu senfa. Inventarizacija. Biljka je vrlo vrijedna pþelinja paša. 3. tradicionalni proizvod Dalmacije. kao korov proširena u USA j) Sažeti opis Divlja riga je do 60 cm visoka trajnica snažnog korijena. Na isti naþin koristi se i u Italiji i Francuskoj. Oplemenjene selekcije divlje rige treba razmnožiti i zasnovati sjemensku proizvodnju i nasade. moguünosti uzgoja.2. prikupljanje. LC. 0 i) Rasprostranjenost: od Bliskog istoka do južne Europe.2.7. za iskašljavanje. od Istre do primorja Crne gore. rigula.

kušaonice. Poticanje zasnivanja proizvodnje sjemena odabranih kultivara divlje rige. 11. predavanja. socioloških. 9. Poticanje zasnivanja pogona za pakiranje svježih listova u okviru obiteljskih gospodarstava. 8. Izrada marketinškog plana za divlju rigu. 10. Propagacija divlje rige u Dalmaciji.5. Ukljuþenje proizvoda divlje rige u turistiþku ponudu Dalmacije. etnoloških. 7. medije. 6. Popularizacija povijesnih. i prehrambenih vrijednosti divlje rige kroz publikacije. 199 . Poticanje zasnivanja proizvodnje divlje rige.

1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim kultivarima Dr. Franjo Šatoviü Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr. sc. lavande i ružmarina koje se može kupiti na tržištu redovito dolazi iz izvoza i ne predstavlja ovdje obraÿene populacije. a sjeme kadulje. sc. Ksenija Karloviü Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr. þije se sadnice razmnožavaju u više rasadnika i mogu se kupiti. sc.3. Ines Vršek Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr. Osnovni razlog je nedostatna istraživanja ratarskih kultura na podruþju Dalmacije. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje: Osim svega nekoliko vrsti i sorta ostali obraÿeni dalmatinski kultivari aromatiþnog. sc. ljekovitog. Roman Ozimec Orehoveþki ogranak 37 10 040 Zagreb 200 .3. Vesna Židovec Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr.2. medonosnog.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 7.3. Iznimka je budrovka. sc. Meÿutim. þak i za kultivare koji se nalaze na sortnoj listi trenutno ne postoji službena proizvodnja sjemena. ukrasnog i divljeg jestivog bilja ne nalaze se na sortnoj listi RH. sc. a neki þak i svoj centar razvoja upravo imaju na Mediteranu. sc. Mihaela Kurtela Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr. iako postojeüi kultivari predstavljaju izvorište zanimljivih svojstava vrlo zanimljivih za oplemenjivaþki rad.1 Postojeüe stanje.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 7.7. 7. Ivan Kolak Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Dr. zaþinskog.

uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: održavaþ.o. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije. Kovaþki prolaz bb 20 260Korþula Ratko Kovaþeviü Kapar d. matiþna stada.7. banke gena.4 Kolekcijski nasadi.2. Kvaternikova 12 21 000 Split 7.2 Projekti inventarizacije. lokacija.3 Institucije.o. broj primki… Trenutno ne postoje kolekcijski nasadi. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Državni poticaji za zasnivanje plantaža lavandina budrovke 7. naþin þuvanja. rasadnici.o. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Milan i Vesna Vojinoviü Anemona d. rasadnici. banke gena.2.3. 201 .3.o. kulture/kultivari.2.3. populacije.

oplemenjivaþki rad. opisi kultivara. poboljšanje državne strategije predavanja. publikacije. razrada bussines planova. daljnja selekcija. 202 .1 Prijedlog mjera za promociju. formiranje i dopuna kolekcija. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja.4.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 7.7. sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala. izložbe. promotivni materijal.

od þega preko milijun ovaca i koza.8. Tako veü samo ime Dalmacije ukazuje na iznimnu važnost stoþarstva i uzgoja domaüih životinja na ovom podruþju. što znaþi ovca.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Prvi poznati stanovnici Dalmacije bili su pripadnici ilirskog plemena Dalmati. godine Županija Konji Magarci Goveda Ovce Zadarska 18 134 2. godine ima svega oko 250 0000 grla stoke (bez peradi i pþela).950 9.571 70. kao što je Dalmacija.938 1. Dalmacija je postala stoþarski iznimno slabo razvijena regija. Obje rijeþi etimološki potjeþu od stare ilirske rijeþi dalma (delma). Tablica 1: Službeno evidentirane domaüe životinje na podruþju Dalmacije 2007. kad je oslonac ekonomije Dalmacije u sasvim drugim granama privrede. dakle Dalmacija je zemlja ovaca.261 Šibensko28 125 1.793 1. broj pþelara 684/2007 Koze Svinje* Perad 13. od kojeg je izveden naziv regije – Dalmacija.978 320.000 600.827 U Hrvatskoj 15.000 203 .000 1.166 105. što se posebno odnosi na Dalmatinsku Zagoru.264 52 ? 7.000 Pþele*** 7.000 167.500 235.729 neretvanska UKUPNO u 531 500 4.000 1.000 360 0 412 **8. što je dakle oko pet puta manje nego prije 200 godina (Tablica 1). Za Zagoru je stoka bila gotovo jedini izvor prihoda.820 29.756 228.348 179. DOMAûE ŽIVOTINJE 8.1.534 313.176 27.238 70.2 milijuna grla stoke.000) þinilo Dalmaciju najstoþarskijom zemljom tadašnje Europe. godine u Dalmaciji je bilo oko 1. što je u odnosu na broj stanovnika (250.809 dalmatinska Dubrovaþko72 28 668 3.738 6.000 procjena * Broj rasplodnih krmaþa **Procijenjen broj svinja u uzgoju ***Broj košnica.207 kninska Splitsko413 213 351 48.200.706 50. uvjet i oslonac opstanka zagorskog puþanstva. relativno velikoj populaciji ljudi uopüe nije mogao biti moguü bez oslonca u stoþarstvu. Danas.006 Dalmaciji U Hrvatskoj 12.131 650. koje prema najnovijim popisima iz 2007.1 UVOD 8. odnosno ovþara. a Zagora izrazito depopulizirano podruþje.473 0 ? 5.000 ? ? ? 700. Prema popisu iz 1781. jer je na jednog Dalmatinca bilo 5 grla stoke! Ova iznimno velika zastupljenost stoke za Dalmaciju ne þudi ako se zna da opstanak na ratarski nepovoljnom podruþju.026 53.627 538.

uslijed izoliranosti populacija. kuniüi.8. tipiþna ovca jugoistoþne Europe. a od poþetka 19. Kasnije. goveda. okupacijom dijela Dalmacije od strane Turskog carstva dolazi do utjecaja arapskih konja te posebno u planinskim dijelovima Dalmacije utjecaja sitnog bosanskog tovarnog konja.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Za Dalmaciju najvažnije vrste stoke i ostalih domaüih životinja bile su. konji. Osnova ovþarstva Dalmacije je ovca pramenka. Uzgoj magaraca zasnivao se na dva osnovna tipa. odnosno pasmina pramenki s veüim ili manjim utjecajem merino ovce. Kornati). ali na prijelazu iz bronþanog u bakreno doba (4000 godina prije Krista) primat preuzimaju ovce. pri þemu su križanja uglavnom vršena arapskim i lipicanskim konjima. peradarstvo i golubarstvo. pure. specifiþnih ekoloških uvjeta te raznovrsnog križanja nastao je veliki broj zasebnih populacija. a kasnije još i altgauske i meltalske pasmine. romanovska. silbska. Od poþetaka civilizacije dominiraju goveda. a zbog nepostojanja prometnica u Dalmaciji. koze. poniji. goveda i psi. stoljeüa dosegao preko 50 000 grla. Oplemenjivanje zapoþinje polovicom 19. a u dijelu Zagore i hrvatskog hladnokrvnog konja. da bi njihov broj do kraja 19. Imenuju se osobe odgovorne za unaprjeÿenje. koja se od davnina. Osnova govedarstva Dalmacije je kratkorogo balkansko govedo-buša. osnova dalmatinskih konja su rimski mali konji. pþele. magarci s križancima. sorthdown ovca. Naknadno su Rimljani doveli dugorogo govedo u podolskom tipu koje se nije održalo. karakul ovca i brojne druge U pojedinim dijelovima Dalmacije. te se uz merino ukljuþuju talijanska bergamo ovca. utvrÿeno je da su najstarije u uzgoju bile ovce. izraÿuju i provode planovi. Konaþno se zbog slabih rezultata zakljuþilo da üe se oplemenjivanje najbolje provesti s tirolskom. Krajem 19. stoljeüa osnivane su ergele od strane Austrougarske. uvozi rasplodni materijal. svinje. najprije uvoÿenjem simentalske i montafonske pasmine. Prema najstarijim nalazima paleontoloških ostataka domaüih životinja u špiljama Dalmacije. Od polovice 19. Oplemenjivanje domaüih populacija zapoþelo je polovicom 19. osnivaju uzgajivaþnice i ergele. po redu važnosti za gospodarstvo: ovce. po kojima Dalmacija i dobiva ime. stoljeüa bilo je u Dalmaciji preko 30 000 magaraca. a kasnije poþinje uzgoj svinja. posebno na otocima. od 1808. stoljeüa uslijed razvoja trgovine i prometa. 204 . Kako su konji u Dalmaciju došli za Rimskog carstva. manji i mirniji tip te europski veüi i tvrdoglaviji. olibska. radi dobivanja kvalitetnije vune. sinjska. križanjem domaüih ovaca s merino ovcama. Osobito se nastojanja merinizacije te ostale mjere unaprjeÿenja stoþarstva pojaþavaju za vrijeme Austrougarske. više ili manje križanih s drugim pasminama. Pokušaji sustavnijeg oplemenjivanja stoke zapoþinju tek krajem Mletaþke republike. koji nije ostavio traga u populaciji dalmatinskih magaraca. stoljeüa sustavno oplemenjivala prvenstveno sa španjolskom merino ovcom. a vjerojatno i drugih pasmina. kokoši. zvanog bušak.1. stoljeüa. odnosno austrijskom oberintalskom pasminom. Uzgoj ribe nije poznat do najrecentnijeg razdoblja. psi. Sustavnim križanjem ove pasmine s bušom nastalo je sivo dalmatinsko govedo. koze. Ovþarstvo je u Dalmaciji bilo iznimno dobro razvijeno. te pþelarstvo. Važnost konjogojstva i uzgoja magaraca naglo je porasla krajem 18. vlašiüka ovca. dudov prelac. Tako poznajemo brojne sojeve/pasmine pramenki: paška. kornatska. braþka. stoljeüa talijanskim apulijskim magarcem. U rimsko doba zapoþeo je uzgoj konja i magaraca. Afriþki. ponegdje u gotovo nemoguüim uvjetima (Pag. pa jaþe kroz razdoblje francuske vladavine. golubovi. Smanjenjem važnosti vune poþinju križanja s mesnatijim i mlijeþnijim pasminama. koje sve pripadaju velikoj skupini dalmatinskih pramenki. godine.

Dolaskom Slavena pojavljuje se pastirski pas u tipu današnjeg hrvatskog ovþara. Na podruþju Dalmacije prisutni su golubinjaci zidani u obliku manjih kula. na osnovi populacija pogrmuša. iako je jedan od tradicijskih specijaliteta dalmatinski pršut. psa þuvara. U pojedinim dijelovima Dalmacije (Bukovica. nažalost. Tisuüugodišnje stoþarstvo nije se moglo ni zamisliti bez pastirskih. dio Ravnih kotara. Cetinu. Kamešnica) opstanak drugih domaüih životinja. Nakon ove mjere broj koza je drastiþno smanjen. što je navodno nepovoljno utjecalo na razvoj šuma na kršu. ilirsko doba. Goluba Dalmatinsku zimovku zapazili su još stari putopisci. znatniji je bio uzgoj domaüe pasmine purana ili tuka. o kojima danas gotovo ništa ne znamo. prvenstveno uz krška polja. bukoviþka koza. kao što su golubinjak u Hektoroviüevom Tvrdlju u Starigradu na otoku Hvaru i Golubarda u ýelopecima u Župi Dubrovaþkoj. a još manje bisernice. te konaþno prodorom Osmanskog carstva u vojnog. preci današnjeg tornjaka. dok su u ostalim podruþjima Dalmacije kupovali i dohranjivali manji broj svinja. svelo u Dalmaciji na minimum. Psi su u Dalmaciji prisutni od samih poþetaka naseljavanja þovjeka i zaþetaka civilizacije. Uz njih su Putem svile s podruþja Tibeta došli veliki psi moloskog tipa. Daleko manje su bile proširene patke i guske. pratiti. gotovo nije bio moguü bez koze. stoljeüu. prvenstveno kroz golubarstvo i kuniüarstvo. Svinjogojstvo u Dalmaciji nema povoljne okolišne uvjete tako da je slabije razvijeno. ýak je zabilježen pokušaj stvaranja izvorne dalmatinske kokoši. a oplemenjivanje se vršilo prvenstveno s engleskim pasminama. Svinjogojstvo se razvojem prometa i trgovine. S preko 400 000 grla polovicom 19. Uzgoj je dosizao do 40 000 svinja. Rimljani posebno kao otok koza istiþu otok Braþ. Ipak. vjerojatno još od predgrþkih vremena. autohtona za podruþje Balkanskog poluotoka. koja nažalost nikada nije bila predmet ozbiljnijeg istraživanja. Nažalost. Nažalost zbog periodiþki izrazito loših uvjeta. Oplemenjivanje se pokušalo vršiti brojnim stranim pasminama bolje mesnatosti i nesivosti. gladi i oskudica.Kozarstvo u Dalmaciji ima iznimno dugu tradiciju. hrvatska) šarena koza koja se manjim dijelom oplemenjivala sa sanskom i njemaþkom bijelom kozom te je tako stvorena hrvatska bijela koza. a þuveni dalmatinski pas selekcioniran je u Engleskoj od matiþnih pasa iz Dalmacije. Za Bukovicu se istiþe kao podvrsta dinarske koze. godine Zakon o zabrani držanja koza. psi Dalmacije gotovo nestaju. Krku. treba istaknuti da je golubarstvo prisutno još od Rimskog razdoblja i ima iznimno dugu tradiciju. a izvorne populacije šiške su u potpunosti nestale. Uzgoj se prvenstveno provodio u plodnijim dijelovima Zagore. dok je u Dalmaciji nestala. ratnog psa. ekstenzivna pasmina šiška. prvenstveno uz rijeke jadranskog sliva: Zrmanju. ovþarskih pasa. dok se dalmatinski prenamjenjuje u lovaþkog psa. Manje životinje su zbog oskudice u hrani i lošim uzgojnim uvjetima slabije zastupljene u Dalmaciji. iz doba Ilira. da bi se do 1930. održali je i oplemenili u Austriji i Njemaþkoj (dalmatinska gimpla). a moguüe je da su bili u tipu dalmatinskog psa. pa tako ni þovjeka. Osnova dalmatinskog kozarstva je domaüa (dinarska. Uz kokoši. Osnova uzgoja bila je stara domaüa. a struka i statistika prestale su. donesen je 1954. Zbog nekontrolirane paše i brsta. osobito pojavom filoksere i uništenjem vinogradarstva u 19. Nestankom stoke gube se još 205 . Trebalo bi istražiti opravdanost ovog soja ili bukoviþku kozu sinonimizirati s dinarskom. ljubitelji goluba prenijeli su pasminu. a sliþno kao kod dalmatinskog psa. smanjilo na oko 250 000 grla. stoljeüa kozarstvo Dalmacije je doseglo svoj vrhunac. Peradarstvo se prvenstveno zasnivalo na domaüim kokošima zvanim dalmatinska pogrmuša. te uvozom iz kontinentalnih dijelova Hrvatske. populacija bukoviþkih koza je gotovo potpuno uništena za Domovinskog rata. kako se u Dalmaciji nazivalo. Smatra se da je ova pasmina nastala još u predrimsko.

Pþelarstvo u Dalmaciji ima izuzetno dugu i slavnu tradiciju koja poþiva na iznimnim uvjetima. Splita. godine osnovano je na Šolti prvo pþelarsko društvo. godine provodi se u Hrvatskoj uzgoj mlaÿi mekousne pastrve u svrhu jaþanja populacija poribljavanjem. godine bilo tek oko 36 000 košnica. Kao svojevrsni unikat treba istaknuti pþelinjak sa 266 kamenih košnica u samostanu Blaca na otoku Braþu. Slatkovodno ribnjaþarstvo je u Dalmaciji gotovo nepoznato. a 1905. Danas na podruþju Dalmacije aktivno pþelari oko 700 pþelara organiziranih u desetak pþelarskih udruga. godine Prva dalmatinska pþelarska zadruga. sušnih godina onemoguüila je razvoj pþelarstva kakvo Dalmacija omoguüuje. što ne treba posebno þuditi prvenstveno zbog oslanjanja na morsku ribu i ribolov. pravom pþelinjem rajskom vrtu medonosnih biljaka. U BIH i Sloveniji je ostvaren uzgoj mlaÿi nekih izvornih vrsta salmonidnih riba. koji je tada pripadao Dalmaciji. stvaranja sjene uz kuüe i u gradskim drvoredima. Osnova pþelarenja je izvorna mediteranska populacija sive pþele. nedovoljna podrška vlasti za loših. a od 2007. Sve autohtone salmonidne vrste na podruþju Dalmacije su ugrožene. Ipak. meÿutim zasnivajuüi se na najprimitivnijoj tehnici pþelarenja. koje se potiþe krajem Mletaþke republike. Dubrovnika i Kotora. Organizirano pþelarenje su vjerojatno zapoþeli stari Grci zasnivanjem kolonija duž istoþne jadranske obale. Trogira. stoljeüu svilarstvo potpuno nestaje u Dalmaciji.donedavno korisni ovþarski i moloski psi i tek je posljednjih godina zapoþelo spašavanje i reintrodukcija. Ipak bolest dudovog prelca pojavila se naknadno i u Dalmaciji i od nje je svilarstvo znatno nazadovalo. odnosno ubijala. Manjim dijelom stabla širokolisnih sorti preostala su i danas. godine trogiranin Petar (Piere) Grisogono knjižicu o svilarstvu. mediteranska pþela. ali se rabe za potpuno druge svrhe. godine. poþetkom 30-tih godina 20 stoljeüa zasnovano je mrijestilište pastrva na izvoru rijeke Jadro kod Splita koje je bilo kratkog vijeka. stoljeüa. Konaþno. Ipak. U posljednjih pedesetak godina izuzetne uvjete za pþelarstvo koriste pþelari iz drugih krajeva. Zlatno doba dalmatinskog svilarstva bilo je polovicom 18. Na podruþju Dalmacije postoje brojne endemiþne salmonidne vrste (pastrve) koje imaju izniman selekcijski i uzgojni potencijal. Stoljeüima su za svilarstvo posaÿena stabla murvi davala karakteristiku mnogim predjelima Dalmacije. Za vrijeme Rimskog carstva pþelarstvo se unaprjeÿuje. izgraÿen još 1905. Svilarstvo je bilo posebno razvijeno na podruþju Zadra. 206 . kad se zbog bolesti u ostalom dijelu Europe traži sjeme dudovog prelca iz Dalmacije. stoljeüa uvoÿenjem pokretnih saüa. a koji je u potpunosti neiskorišten. Svilogojstvo u Dalmaciji poþelo se razvijati još najvjerojatnije u 10. posebno na otok Hvar. veü 1875. neretvanske mekousne pastrve i glavatice. Veliki pomak ostvaren je polovicom 19. Osamostaljenjem Hrvatske ova aktivnost gotovo potpuno prestaje i godišnje se izgube tisuüe tona najkvalitetnijeg svjetskog meda. Dolaskom Slavena koji su i sami bili vrsni pþelari ova se grana stoþarstva i dalje razvija. a med s otoka Šolte smatra se tada najboljim na svijetu. Davne 1780. Šibenika. otkriüem umjetne svile u 20. tako da je 1938. jaþe za vrijeme francuske vladavine te dalje za vrijeme Austrougarske. stoljeüu. pri þemu su se društva prilikom vaÿenja meda iz priruþnih kamenih ili glinenih košnica gušila. a u odreÿenoj mjeri i zbog tehnološke nerazvijenosti i oskudice u slatkoj vodi. posebno Slovenije koji dovoze košnice na pašu.

pa tako i stoþarstva. bezvodnost. Kozjak. najoptimalniji prirodni resurs Dalmacije. ekstremne vruüine i suše. 207 . vrlo plitak pedološki supstrat. Od krupnije stoke prevladavaju sitnije pasmine. Prvi obuhvaüa dalmatinsku obalu i otoke i karakteriziran je izrazitom ljetnom sušom i blagom zimom. Zbog toga su izvorne dalmatinske pasmine svojevrsno savršenstvo. Službena rajonizacija stoþarstva na podruþju Dalmacije nije provedena. krške zaravni i uzvisine te konaþno visoke dinarske vrhove. Na ovom podruþju stoþarstvo je bilo tradicionalno iznimno dobro razvijeno u odnosu na loše okolišne uvjete. pa se tako i izmjenjuje klima od eumediteranske preko kontinentalne sve do hladne. tako da se Dalmacija tradicijski oslanja na stoku sitnog zuba. ali je polovicom 20. ovce i koze. Drugi rajon obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe. odnosno pripada eumediteranskom klimatskom podruþju. Kako se visoki planinski vrhovi dinarskih planina uzdižu neposredno uz obalu Jadranskog mora (Velebit. Okolišni uvjeti (pedološki. Ovo je podruþje izrazito krajobrazno raznoliko i obuhvaüa poplavne depresije. U ovom rajonu gotovo da uopüe nije zastupljena krupnija stoka.3. a ništa bolje nije ni sa ovcama i kozama kod kojih su izvorne pasmine takoÿer sitnije i slabijih proizvodnih osobina.8. krška polja. slaba obraslost vegetacijskim pokrovom i zaslanjenost obalnog podruþja uz more najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici poljoprivrede Dalmacije. Mosor. Riliü) obalni je pojas vrlo uzak. þak snježne planinske klime. Meÿutim ove su pasmine svojevrsna tisuügodišnja rezultanta iznimno nepovoljnog okoliša. klimatski. Biokovo. ali možemo utvrditi dva zasebna rajona. zahtjeva þovjeka i moguünosti domaüe životinje.1. Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Izrazita okršenost. biljni pokrov) na podruþju Dalmacije izuzetno su nepovoljni za razvoj krupnije stoke. odnosno Dalmatinsku Zagoru u širem smislu. stoljeüa izrazitim iseljavanjem i depopulacijom ovih prostora gotovo u potpunosti nestalo. a prisutno je tradicijsko ovþarstvo obale i otoka.

1 Pregledni popis vrsta. pasmina i sojeva Govedo (Bos taurus): Dalmatinska buša Dalmatinsko sivo govedo Konj (Equus caballus): Dalmatinski poni Dalmatinski hladnokrvnjak (Bušak) Alkar Bosanski brdski konj Primorsko-dinarski magarac Sitni magarac Bukoviþka koza Dinarska šarena koza Hrvatska bijela koza Braþka koza Paška ovca Kornatska ovca Olibska ovca Silbska ovca Zlarinska ovca Braþka ovca Sinjska ovca Dubrovaþka ruda Dalmatinska pramenka Šiška Dalmatinska pogrmuša Domaüa tuka Dalmatinski pas Hrvatsko-bosanski planinski pas tornjak Magarac (Equus asinus): Koza (Capra prisca): Ovca (Ovis aries): Svinja (Sus scrofa): Kokoš (Gallus gallus): Pura (Meleagris gallopavo): Pas (Canis familiaris): Pþela (Apis mellifera carnica mediterana): Mediteranska siva pþela Golub (Columba livia): Riba Dalmatinska zimovka Zadarski prevrtaþ (Salmo dentex): Rijeþni zubatak (Salmo marmoratus): Glavatica (Salmo farioides): Primorska pastrva (Salmo visovacensis): Visovaþka pastrva (Salmo zrmanjaensis): Zrmanjska pastrva (Salmothymus obtusirostris krkensis): Zlousta (Salmothymus o. oxyrhynchus): Neretvanska mekousna (Salmothymus o.8.2. salonitana): Solinska mekousna 208 .2 TRADICIJSKE PASMINE DALMACIJE 8.

Istarska ovca 4.3.1. 4. Slavonsko srijemski podolac 1.3.05. Koze pasmine: 5.POPIS IZVORNIH I ZAŠTIûENIH PASMINA I SOJEVA DOMAûIH ŽIVOTINJA TE NJIHOV POTREBIT BROJ (Narodne novine 127/1998) na snazi od 07. Cigaja 4. 5. Istarski magarac 3. Krþka ovca 4.1. Sjeverno-jadranski magarac. Svinje pasmine: 6. TE NJIHOV POTREBNI BROJ (Narodne novine 39/2006) na snazi od 10.DOPUNA POPISA IZVORNIH I ZAŠTIûENIH PASMINA I SOJEVA DOMAûIH ŽIVOTINJA TE NJIHOV POTREBNI BROJ (Narodne novine 126/2007) na snazi od 10. Dubrovaþka ruda 4. Paška ovca 4.Sukladno do sada objavljenim zakonskim pravnim aktima koja obuhvaüaju slijedeüe propise: .1.2. Perad vrste: 7.04. Magarci soja: 3.5.DOPUNA POPISA IZVORNIH I ZAŠTIûENIH PASMINA I SOJEVA DOMAûIH ŽIVOTINJA TE NJIHOV POTREBNI BROJ (Narodne novine 73/2003) na snazi od 06. Hrvatski hladnokrvnjak 3. Rapska ovca.2.2. Istarsko govedo 1.2003 .3. Konji pasmine: 2.8.1. Purani pasmine: 7.9.1.2. Zagorski puran 209 .2. Hrvatska bijela koza 6. Hrvatski posavac 2.2006 .IZMJENA I DOPUNA POPISA IZVORNIH I ZAŠTIûENIH PASMINA I SOJEVA DOMAûIH ŽIVOTINJA. Ovce pasmine: 4. Goveda pasmine: 1.7.3 Buša 2. Crna slavonska 6. Creska ovca 4. Hrvatska šarena koza 5. Turopoljska 7.1. Dalmatinska pramenka 4.2007 Izvorne i zaštiüene pasmine i sojevi domaüih životinja nastalih na teritoriju Republike Hrvatske jesu: 1.1998 .1.4.1.4. Meÿimurski konj 2.1. Primorsko-dinarski magarac 3.12.10.6.2. Lipicanac 2. Liþka pramenka 4.

2. gotovo sve pasmine i sojevi ovaca. bukoviþka koza.1. domaüa tuka) . konj Alkar. Siva pþela. sitni magarac. Potrebit broj životinja (odraslih grla) pojedine pasmine i soja.u Elaborat su ukljuþene sve tradicijske.u službeni zakonski Popis nisu ukljuþene neke vrste (pas. Kokoši pasmine: 7. Razlike izmeÿu važeüih zakonskih Popisa izvornih pasmina u odnosu na predstavljeni popis tradicijskih dalmatinskih pasmina u ovom Elaboratu proizlazi iz slijedeüih razloga: .1. dalmatinska pogrmuša.2. pa predstavljaju potencijalne kultivare. a ne samo izvorne pasmine (npr. pri poželjnom odnosu spolova je kod: goveda konja magaraca ovaca koza svinja peradi 300 350 350 250 250 200 300 Kako ovaj Elaborat obuhvaüa najširu bazu tradicijskih populacija.7. Bosanski brdski konj) . mediteranska siva pþela) . golub Zadarski prevrtaþ) . Braþka koza. Kokoš hrvatica *8.za neke populacije koje nisu ukljuþene u službeni Popis su potrebna dodatna istraživanja kako bi se izdvojile ili sinonimizirale s veü uvrštenim pasminama (dalmatinski hladnokrvnjak. u njemu se nalazi veüi broj vrsta.u Elaborat su ukljuþene i vjerojatno izumrle tradicijske pasmine za koje postoje pisani i drugi podaci (npr.u Elaborat su ukljuþene i novostvorene izvorne pasmine domaüih životinja (npr. ribe) . za održavanje uzgoja i þuvanje njihove genetske posebnosti. 210 . Dalmatinski poni) . golub. Šiška. a ne postojeüe pasmine.salmonidne ribe navedene u Elaboratu nisu nikada bile predmet selekcije i uzgoja. pasmina i sojeva (populacija) domaüih životinja od službenih zakonskih Popisa. Pþele pasmine: *8.za neke pasmine i sojeve koje nisu ukljuþene u službeni Popis potrebna su dodatna istraživanja kako bi se uvrstile (dalmatinsko sivo govedo.

jer ju je našao sve do Albanije.2. tamnije i svjetlije smeÿe. buša je autohtono govedo Balkanskog poluotoka. tvrdi i dobro prilagoÿeni teškom kamenitom terenu. odnosno potrošnju hrane.2 Pregled najznaþajnijih pasmina Dalmacije 8. a razliþiti okolišni uvjeti. 1827 e) Pasmina: Buša f) Sinonimi: Domarac. Odabrane buše (Gospiü 1955.8. Adametz je bušu nazvao ilirsko govedo. Dalmatinska buša g) Status: HSC. uz podolsko govedo.2. silazni i) Rasprostranjenost: dinarsko podruþje Hrvatske (71 u Dubrovaþko-neretvanskoj županiji) j) Sažeti opis Buša je jedna od najmanjih pasmina goveda na svijetu.1 BUŠA a) Kultura: Govedo b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Bos primigenius Bojanus. pa sve do gotovo bijele boje. 211 . U svakom sluþaju. Papci buše su kao i rogovi tamno pigmentirani. ima krava s izrazito lijepo razvijenim i oblikovanim vimenom. bosanska buša i druge. kao kratkorožno govedo Balkanskog poluotoka koje potjeþe od posebnog izvornog oblika goveda nazvanog Bos brachyceros europeus. Ovisno o prilikama može biti radno-mlijeþno.2. jednake simentalskim kravama koje daju 4000 l mlijeka. NN 73/2003 h) Populacija. relativno široki. bila dominantna pasmina u Hrvatskoj. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Buša se koristila kao kombinirano govedo u ekstenzivnom sustavu proizvodnje. Obilježja visina grebena (cm) tjelesna težina (kg) krave 110-112 200 bikovi 120 350 k) Povijest nastanka i korištenja Bušu prvi opisuje L. ciljevi i uvjeti uzgoja rezultirali su nastankom razliþitih sojeva buše kao što su liþka buša. Boja dlake je razliþito pigmentirana. na bušama se þesto uoþava dosta eksterijernih nedostataka. buše mogu biti crne. Danas je u Hrvatskoj preostalo tek nešto više od 100 grla buše. Iako je u pravilu vime buše kratko. Liþka buša. srneüa gubica pod kojom podrazumijevamo vijenac svijetlih dlaka oko tamno pigmentirane gubice. svjetlosive. S druge strane nepravilnosti u držanju i izuzetno loše okolišne i hranidbene prilike doprinose kržljanju i razvoju eksterijernih grešaka. Kod životinja koje imaju tamniju dlaku može se duž leÿa primijetiti karakteristiþna svjetlija jeguljasta pruga. Glava je relativno dugaþka sa kratkim rogovima tamne boje. mlijeþno-radno ili mlijeþno-tovno-radno govedo. þak do 6 %. CR. Adametz. Kako pasmina nikada nije bila predmetom ozbiljnijeg uzgojnog rada. Za bušu je karakteristiþna tzv. Ilirsko govedo. što je 5-6 puta više od njihove tjelesne mase! To znaþi da su po proizvodnji mlijeka u odnosu na veliþinu. Noviji arheološki i paleontološki podaci ne idu u prilog ovoj teoriji i þini se da je buša nastala prije dolaska Slavena. Postoji teorija prema kojoj su Slaveni dolazeüi na ove prostore doveli sa sobom kratkorožno govedo koje se križalo sa sitnim kratkorožnim govedom koje su uzgajali Iliri i tako je nastala buša. plitko i maleno. Danas se smatra da je vrsta Bos primigenius jedini predak goveda. U laktaciji (6-8 mjeseci) daje do 1000 l mlijeka vrlo visokog postotka mlijeþne masti. Do prije stotinjak godina buša je. dalmatinska buša. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 125. a buša se toliko razlikuje od podolskih goveda da je teško zamisliti da potjeþu od zajedniþkog pretka.) proizvele su u prosjeku 1600 l mlijeka.

PP Biokovo). Poticanje veüeg korištenja buše u proizvodnji širom Dalmacije. najprije na zaštiüenim podruþjima. Nemoguüe je zamisliti bolje prilagoÿeno govedo za Dalmaciju i ekonomiþnije održavanje postojeüih krajobraza. medije. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. 6. etnoloških. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. od puþinskih otoka do najviših vrhova Dinare. ekoloških. Poticanje uzgoja i držanja buše na podruþju Dalmacije. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. Izrada marketinškog plana za bušu. brst. Kao daljnju vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost stada buše u krajobrazu. slama) pri þemu bi zimi smršavile. vrhnje. Buša je otpornija na zarazne bolesti od veüine drugih pasmina i sposobna za samostalno teljenje i podizanje teleta. Buša je idealno govedo za ekstenzivan do poluintenzivan uzgoj na otvorenom na podruþju cijele Dalmacije.Buša je iznimno otporna i prilagoÿena krškom terenu tako da su se u nekim dijelovima Dalmacije držale vani ljeti i zimi na vrlo oskudnoj hrani (paša. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija postojeüeg genfonda buše na podruþju Dalmacije. skuta. mladi i punomasni sir. a ljeti bi nadoknadile izgubljenu težinu i stvorile rezervu za zimu. 9. predavanja. m) 1. kukuruzovina. 7. 3. 212 . 8. uz eko sela i drugdje. socioloških. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda: mlijeko. 2. 4. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti buše kroz publikacije. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. pri þemu traži minimalnu njegu i ulaganje. Popularizacija povijesnih. 5. staništa i prateüe bioraznolikosti.

godine u matiþnu evidenciju je upisano 119 bikova sivog goveda. Stoga je postojeüa populacija sivog goveda u Dalmaciji vrlo šarolika i jako varijabilna. boljih proizvodnih i radnih sposobnosti od buše bilo je kod stoþara vrlo dobro prihvaüeno. Sinjskog i drugih polja u podnožju Dinare. Posebno treba istaknuti podruþje dijela Ravnih kotara. 1827 e) Pasmina: Sivo dalmatinsko govedo f) Sinonimi: Smeÿa pasmina g) Status: nije na službenom popisu pasmina h) Populacija. posebno na zaštiüenim podruþjima (PP Vransko jezero). stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 700*. Prva rasplodna grla uvezena su u Knin 1898.2. Veüina bikova je smještena u Centru za umjetno osjemenjivanje u Kninu. Sliþno kao kod buše. Uzgojno selekcijskim radom mogla bi se znaþajno popraviti proizvodna svojstava uz zadržavanje velike otpornosti i dobre prilagoÿenosti po þemu je ova pasmina poznata. Osim u Dalmaciji goveda sliþnog nastanka Austrougarska je uzgojila i na podruþju Hercegovine (Gataþko govedo). koji je pokrivao podruþje cijele Dalmacije. sir. od kojih su 24 uvezena iz Austrije. Obilježja visina grebena (cm) tjelesna težina (kg) krave 115-120 300-350 bikovi 125 400 k) Povijest nastanka i korištenja Sivo dalmatinsko govedo nastalo je križanjem buše i uvezenog sivog tirolskog goveda (oberintalsko govedo). doline rijeke Neretve i Konavle. stoljeüa na podruþju Dalmacije uzgajala se gotovo iskljuþivo buša. godine. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Sivo govedo Dalmacije je kombinirana pasmina u ekstenzivnom sustavu proizvodnje. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (mlijeko. godine propisano da se za križanje koristi iskljuþivo najoptimalnija oberintalska pasmina. Ovaj proces križanja domaüe buše s oberintalskim bikovima traje i danas. a uvoz je nastavljen pri þemu toþan broj uvezenih grla nije poznat zbog uništenja arhiva. s nešto boljim okolišnim uvjetima. silazni i) Rasprostranjenost: Dalmatinska Zagora * procjena autora j) Sažeti opis Sivo govedo je nešto krupnije od buše. Kao kod buše niti kod ove pasmine nikada nije bilo nekog ozbiljnijeg uzgojnog rada. Vrgoraþkog polja. Dalmatinsko sivo govedo je vrlo dobro prilagoÿeno krškom terenu Dalmacije i idealno je govedo za poluintenzivan do intenzivan uzgoj na otvorenom i zatvorenom na podruþju Dalmacije. 213 .2. kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost stada sivog dalmatinskog goveda u krajobrazu. uz eko sela i drugdje. zakonom je 1908. Od 1947.8. do 1975. Glava mu je relativno dugaþka sa kratkim rogovima. Papci su vrlo þvrsti što je vrlo važno s obzirom na kameniti krški teren. Vranskog jezera. zbog poboljšanja proizvodnih svojstava. jer se još uvijek za oplodnju koristi njihovo sjeme. Austrougarska vlada potiþe oplemenjivanje buše. dok su ostali bili križanci iz domaüeg uzgoja. vrhnje). Nakon više neuspješnih pokušaja s raznim pasminama. Do kraja 19.2. Ovisno o hranidbenim prilikama krave proizvode 1500-2000 l mlijeka i daju kvalitetniju telad za tov od buše. SIVO DALMATINSKO GOVEDO a) Kultura: Govedo b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Bos primigenius Bojanus. Sivo govedo. CR. jednobojno sive boje dlake.

medije. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinskog sivog goveda kroz publikacije. ekoloških. 8. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 9. najprije na zaštiüenim podruþjima (PP Dinara. 6. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji širom Dalmacije. 4. 5. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. Popularizacija povijesnih. socioloških. 214 . 7. Izrada marketinškog plana za dalmatinsko sivo govedo. PP Biokovo). Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija postojeüeg genfonda dalmatinskog sivog goveda Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. Poticanje uzgoja i držanja dalmatinskog sivog goveda na podruþju Dalmacije. 2.m) 1. 3. etnoloških. predavanja.

znaþajan uzgoj hladnokrvnih konja postojao je na podruþju Dalmatinske zagore. rjeÿe šarci. jakih kostiju. uzgajan je u daleko lošijim okolišnim prilikama.8. leÿa i spoj srednje dugi i široki. prvenstveno za obavljanje poljoprivrednih radova i poslova na planinskim podruþjima. CR.3. a rijetko sivci i alati. jer su se u ergelama u Drnišu. Mirni su i dobroüudni u radu. Prsa su široka i duboka. U poþetku vjerojatno s veüim genetskim udjelom izvornog dalmatinskog ponija. njegov kasniji razvoj bio je pod veüim utjecajem bosanskih brdskih te konaþno lipicanca i hladnokrvnih pasmina konja. greben je relativno dug i izražen. nastalih križanjem bezbrojnih pasmina koje su prolazile širim podruþjem Hrvatske. bijelci i vranci. iako u odnosu na tijelo ne prevelike glave. osobito u pogledu ishrane. ranozreli i dobre plodnosti. DALMATINSKI HLADNOKRVNI KONJ (BUŠAK) a) Kultura: Konj b) Red: Perissodactyla c) Porodica: Equidae d) Svojta: Equus ferus Boddaert. Moslavine. stoljeüu hladnokrvni konji postaju znaþajni kao radni konji. donekle ujednaþena populacija hrvatskog hladnokrvnjaka zadržala se i danas na podruþju SZ Hrvatske. Vrat je kratak i snažan. Oblikovanje današnjeg tipa dalmatinskog hladnokrvnjaka nikada nije bilo predmetom sustavnog rada.2.2. a sapi mišiüave. a intenziviranjem poljoprivrede u 18. uslijed dugogodišnje tradicije uzgoja težeg konja. prije svega hrvatskog hladnokrvnjaka. þesto kod pastuha s izboþenim gornjim dijelom. Meÿutim. tako da je nastao stihijski prema zahtjevima pojedinih samostalnih uzgajivaþa. Kopita su široka i þvrsta. turskih i arapskih konja. odnosno transport roba. silazni i) Rasprostranjenost: Dalmatinska zagora j) Sažeti opis Dalmatinski hladnokrvnjak je þvrst radni konj. raskoljene i spuštene. Iako danas hladnokrvnjaci gube svoj znaþaj. obraslih putica. nešto teže. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 1000. i 19. Veüinom su dorati. Uz Hrvatskog posavca i Meÿimurskog konja. U srednjem vijeku hladnokrvnjaci su bili veoma traženi vojniþki konji. Razvojem industrije zapoþinje uzgoj konja za vuþu. a noge þvrste. u povijesti su igrali vrlo važnu ulogu. On danas pokazuje svojstva karakteristiþna za hladnokrvni tip konja. uglavnom ravnog profila. koji su se izdvojili kao zasebne pasmine. U Hrvatskoj su se hladnokrvni konji uzgajali uglavnom na podruþju kontinentalne Hrvatske: Podravine. Obilježja Visina grebena (cm) Tjelesna težina (kg) kobile 140-160 600-700 pastusi 150-170 650-750 k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinski hladnokrvnjak pripada velikoj i neujednaþenoj grupi hrvatskih hladnokrvnjaka. 215 . izdržljivi i ustrajni. 1785 e) Pasmina: Dalmatinski hladnokrvni konj (Dalmatinski bušak) f) Sinonimi: Hrvatski hladnokrvnjak g) Status: nije na službenom popisu pasmina h) Populacija. a hod izdašan. Meÿimurja i Hrvatskog zagorja. pa ih ponegdje zbog toga i zovu konji za korak. Sinju i Vrani bavili veüinom uzgojem toplokrvnih konja i lipicanaca. Meÿutim.

4. 9. bušaka širom Dalmacije. 6. osobito u planinskim dijelovima Dalmacije te konaþno stada dalmatinskih konja kao turistiþku atrakciju Dalmacije. Dinari. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. gdje su postojale veüe obradive površine. tako da se osnova bussines plana treba bazirati na njegovom korištenju u održanju krajobraza i bioraznolikosti. Popularizacija povijesnih. 3. od þega oko 500 pripada populaciji Dalmatinskog hladnokrvnjaka. ali i na dalmatinskim planinama. Izrada marketinškog plana za dalmatinskog hladnokrvnjaka. 2. Poticanje uzgoja i držanja dalmatinskog hladnokrvnjaka.l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinski hladnokrvnjak kao tipiþni radni konj. vrijednosti dalmatinskog hladnokrvnjaka. kao sportskoturistiþkog konja za jahanje. ekoloških. 216 . socioloških. bušaka kroz publikacije. predavanja. U matiþnim knjigama HSSC-a za 2007. Iako je broj ovih konja nekada bio znaþajan današnja je populacija svedena na svega nekoliko stotina grla s tendencijom daljeg opadanja. etnoloških. 7. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. bušaka. koristio se za poljoprivredne radove u podruþjima intenzivne poljoprivrede. Mosoru. medije i druge oblike promocije. prvenstveno na veüim krškim poljima. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija postojeüeg genfonda dalmatinskog hladnokrvnjaka. je registrirano nešto preko 500 konja za podruþje Dalmacije. najprije na zaštiüenim podruþjima (PP Dinara. bušaka. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. bušaka na podruþju Dalmacije. 5. Danas je nemoguüe oþekivati da üe se vratiti potreba za korištenjem ovog konja za obavljanje radova ili vuþu. m) 1. 8. Biokovu i drugdje. posebno kao važnu veliku pašnu životinju. što ga þini kritiþno ugroženom pasminom. PP Biokovo). Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji dalmatinskog hladnokrvnjaka. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama.

osobito u povrüarstvu i cvjeüarstvu. osel i dr. Kopito je malo. Posjeduje zadivljujuüu sposobnost da na leÿima nosi teret teži od 100 kg. skladno povezan. 1785 e) Pasmina: Primorsko-dinarski magarac f) Sinonimi: Dalmatinski magarac g) Status: HSC. kolijevci europske civilizacije. Prsa su uska. više produkt prirodne selekcije. pa je þak porasla cijena domaüih magaraca. kenjac.2. Polovicom 19. stoljeüa izvršena je introdukcija talijanskog apulijskog magarca prvenstveno u ergeli Vrana kod Biograda i u selekcijskoj stanici Njive na otoku Braþu. Magarci su oduvijek zauzimali važno mjesto u životu þovjeka na kršu. Ovaj uzgoj nije ostavio traga. NN 39/06 h) Populacija. obrastao kratkom stršeüom grivom. leÿa uska. rjeÿe tamno smeÿa ili potpuno crna. nego utjecaja i odabira uzgajivaþa.4. Magarac se spominje u starim statutima dalmatinskih gradova Korþule (1214. Na nogama su tamnije pruge. Boja tijela je pepeljasto siva. ponekad blago uleknuta. Vrat je srednje dug. u narodu zvanom tovar. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 1000. U svojim književnim djelima spominju ga Gunduliü. Greben je slabo izražen. kolutovi. ali ne treba zanemariti ni magareüi gnoj koji je bio iznimno cijenjen. a duž leÿa i u predjelu lopatica jasno su uoþljive tamne pruge koje tvore karakteristiþan križ. a noge þvrste i košþate s mekim puticama. Osim u Dalmaciji. uz uvažavanje uzgojne povijesti. Trbuh je svjetliji. no vremenom posivi. i brojne su anegdote i uzreþice vezane uz ovu dobroüudnu životinju. Pulad je tamnija. u sredini obrasle duljom svjetlijom dlakom i crnih rubova. Njuška je svjetlija u odnosu na tijelo. proširen je u Hercegovini. a jematva i berba maslina se nije mogla zamisliti bez magarca. Brojne su graÿevine na najtežim terenima izgraÿeni uz njegovu pomoü. PRIMORSKO-DINARSKI MAGARAC a) Kultura: Magarac b) Red: Perissodactyla c) Porodica: Equidae d) Svojta: Equus asinus Boddaert. dakle više od vlastite težine. þesto smeÿa. okruglo i vrlo tvrdo. þvrst.). Neki autori smatraju da su primorsko-goranski i sitni magarac (minijaturni) dvije razliþite pasmine. jugozapadnoj Bosni i crnogorskom primorju. CR. Primorsko-goranski magarac je najmanja europska pasmina.. na kojoj su istaknute uške. jer su križanci imali slaba kopita za teški krški teren. koje se fenotipski i genetski razlikuju. Obilježja visina grebena (cm) tjelesna težina (kg) 88-100 80-95 k) Povijest nastanka i korištenja Povijest uzgoja magaraca u Hrvatskoj traje koliko i povijest þovjeka na prostoru Mediterana. dobro prilagoÿen skromnim životnim uvjetima. Rjeÿe se koristio za poljoprivredne radove 217 . Prema standardnoj klasifikaciji visina grebena sitnog magarca iznosi do 91 cm. a sapi spuštene i slabo mišiüave. silazni i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija j) Sažeti opis Dalmatinski magarac je manjeg okvira i skladne graÿe.) i Dubrovnika (1272. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Magarac se koristio prvenstveno kao tovarna životinja za prijenos roba i ljudi.2.8. Glava je umjerene veliþine s izboþenim þeonim dijelom. Još nedavno smo na našim krškim podruþjima redovito susretali natovarene magarce sa samarima. Marinkoviü i brojni drugi. dok je prosjeþna visina dalmatinskog magaraca 88-100 cm. Kako nema drugih važnijih fenotipskih razlika potrebno je izvršiti daljnja istraživanja genetskih razlika temeljnih na polimorfizmima (prije svega DNA). Držiü.

ali sigurnog smanjenja populacije. zatim eko centre. 2. 6. 3. U Hrvatskoj je krajem tridesetih godina 20. Magarac kao nijedna druga pasmina Dalmacije predstavlja svojevrsni njen simbol. 218 . etno sela i drugdje. trke magaraca. Prvenstveno ga treba ukljuþiti u sve vidove turizma. 7. Treba osuvremeniti i marketinški osmisliti aktivnosti kao što su izložbe magaraca. kako ga naša djeca ne bi viÿala samo u ZOO vrtovima. PP Biokovo. PP Vransko jezero. 4. PP Lastovo). Poticanje uzgoja i držanja primorsko-dinarskog magarca na podruþju Dalmacije. te samo sporadiþno služi kao turistiþka atrakcija. najprije na zaštiüenim podruþjima. stada izvornih magaraca u sve naše Parkove (NP Krka. 8. predavanja. vrijednosti primorsko-dinarskog magarca kroz publikacije. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. medije. ekoloških. Izrada marketinškog plana za primorsko-dinarskog magarca. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Populacija primorsko-dinarskih magaraca ima izrazito mali udjel rasplodnih životinja. 9. dok se danas svela na najviše 1500 primjeraka. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. stoljeüa populacija magaraca brojila 40. što dovodi do polaganog. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. duboko ukorijenjen u tradiciju i kulturu Dalmatinaca. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji primorsko-dinarskog magarca širom Dalmacije. Popularizacija povijesnih. Magarac je danas KRITIýNO UGROŽENA VRSTA za koju je potrebno osmisliti i provesti plan oþuvanja. socioloških.000 grla. otoci magaraca i drugo. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. etnoloških. dakle smanjila se gotovo 30 puta. Inventarizacija postojeüeg genfonda primorsko-dinarskog magarca.i vuþu tereta upregnut u lagana kola pri þemu može vuüi teret i do 600 kg. 5. Razvojem tehnologije magarac gubi svoju važnost.

Nije zabilježeno da je u nekom periodu ova pasmina znaþajnije i planski oplemenjivana.5. dinarska šarena koza. otporna i dugovjeþna.000 koza. nakon þega je broj koza drastiþno smanjen. godine Zakon o zabrani držanja koza. kostrijet. Domaüa koza. Osobine visina grebena (cm) tjelesna težina (kg) koza 52-55 30-40 jarac 60-70 45-50 k) Povijest nastanka i korištenja Koza je jedna od najranije udomaüenih i najrasprostranjenijih domaüih životinja. Nekada se koristila i kozja dlaka tzv. pokretljiva i spretna životinja koja se odliþno kreüe po krškim terenima i liticama gdje brsti i pase oskudno bilje koje odliþno iskorištava. a prsa i zdjelica uska. DINARSKA ŠARENA KOZA a) Kultura: Koza b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Capra prisca Boddaert.2. Veüinom ojari jedno jare težine 2. 219 . U brdskim selima ovog podruþja. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dinarska šarena koza uzgaja se uglavnom za proizvodnju mesa. a 1939. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 15000. Spominju se proizvodni sojevi dinarske šarene koze. rasprostranjena na podruþju južnog Velebita.. Obiþno se koriste jariüi starosti 2-3 mjeseca i težine 10-12 kg. Dalmatinska koza. g) Status: HSC. nažalost. stoljeüa uzgaja manje od 200. a struka i statistika prestale su. bukoviþki. Dinare i Dalmatinske Zagore.5-3 kg. te možemo ustvrditi da je izvorno oblikovana na ovom prostoru. Vrlo je skromna. dalmatinski. no kroz naredna desetljeüa broj im opada. þesto pigmentirano i obraslo dugom dlakom. pratiti ovu granu stoþarstva. stoljeüa u Dalmaciji se uzgajalo preko 427. NN 39/2006 h) Populacija. gdje brsti po teško pristupaþnim terenima. Vrlo je otporna na bolesti i loše životne uvjete.. smeÿe ili sivo-bijele boje.000 koza. Noge su þvrste. neretljanski i drugi. U nekim našim krajevima peþena jaretina više se cijeni od peþene janjetine. U Hrvatskoj se znaþajniji uzgoj koza odvijao na podruþju krša Istre i Dalmacije. Vime je slabije razvijeno. te se poþetkom 20. Domaüa šarena koza. s obveznim rogovima najþešüe savinutim unatrag. crno-bijele. Od svih udomaüenih životinja koza u prehrani koristi najviše biljnih vrsta. 1785 e) Pasmina: Dinarska šarena koza f) Sinonimi: Hrvatska šarena koza. a rjeÿe je jednobojna. Kod mužjaka su rogovi izduljeni i spiralno uvinuti. Zbog nekontrolirane paše i brsta. Sredinom 19. a veüa stada imali su planinski stoþari. Za Dalmaciju se u rimsko doba posebno apostrofira braþka koza.8. þvrstom i dugaþkom dlakom.2. koje se dobivalo 300–1000 gr po kozi.000. nekada je svako domaüinstvo držalo po nekoliko koza. Iz šarolike i nikad standardizirane populacije koza u Dalmaciji izdvojena je izvorna pasmina. a po prilagodljivosti lošim životnim uvjetima ne mogu joj konkurirati ni goveda niti ovce. Dinarska šarena koza opstaje i u najlošijim uvjetima držanja i nalazimo je i na najkamenitijim i najsiromašnijim terenima. Glava je nešto manja. što je navodno nepovoljno utjecalo na razvoj šuma na kršu. u narodu þesto zvana krava siromaha. donesen je 1954. CR. godine svega oko 115. osim sporadiþnih pokušaja. a papci tvrdi i prilagoÿeni na kamenite krške terene. Vrlo je živahna. Pripada grupi ekstenzivnih mediteranskih pasmina koje potjeþu od vrste Capra prisca. silazni i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija j) Sažeti opis Dinarska šarena koza pokrivena je gustom. Vrat je uzak i plosnat.

etnoloških. 7. naša je dinarska šarena koza idealna za ekstenzivno stoþarenje na škrtim krškim terenima. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. Popularizacija povijesnih. PP Biokovo). Posebno je prikladna za najkrševitija podruþja. 9. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 220 . NP Krka. najprije na zaštiüenim podruþjima (Parkovima). socioloških. medije. U novije vrijeme uviÿa se znaþaj uzgoja koza u krškim podruþjima Dalmacije. predavanja. staništa i prateüe bioraznolikosti. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Paklenica. od puþinskih otoka do najviših vrhova Dinare. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji dinarske šarene koze širom Dalmacije. nešto boljih proizvodnih osobina. Nemoguüe je zamisliti bolje prilagoÿenu kozu za Dalmaciju i ekonomiþnije održavanje postojeüih krajobraza. vrhnje). 6. što smanjenje rizik od nastanka i širenja požara. pri þemu traži minimalnu njegu i ulaganje. izmeÿu ostalog i poradi þišüenja terena. 4. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dinarske šarene koze kroz publikacije. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (mlijeko. 3. Dinarska šarena koza idealna je za ekstenzivan do poluintenzivan uzgoj na otvorenom za podruþje cijele Dalmacije. s masnoüom do 4 %. 5. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. 8. Izrada marketinškog plana za dinarsku šarenu kozu. 2. Proizvodnja mlijeka u laktaciji kreüe se od 100-140 kg. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost stada koza u krajobrazu. sir. Inventarizacija postojeüeg genfonda dinarske šarene koze. Poticanje uzgoja i držanja dinarske šarene koze na podruþju Dalmacije.Po svemu. ekoloških. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. uz eko sela i drugdje. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. dok je u boljim uvjetima može zamijeniti hrvatska bijela koza.

Obilježja Visina do grebena (cm) Tjelesna težina (kg) Ovce 60 . a samo mali dio se koristi za proizvodnju sira ili se pije kao svježe mlijeko. Izvanredno dobro podnosi ekstremne zime u planinskim dijelovima Dalmacije. vuna) i izrazito prilagoÿene na krška podruþja i loše uvjete. kornatska. Dobro koristi ekstenzivne planinske pašnjake i krška tla oskudne vegetacije. Smanjenjem važnosti vune poþinju križanja s mesnatijim i mlijeþnijim pasminama. kao i sušna ljeta u obalnom pojasu. doveli su dugorepe ovce. dužine do 20 cm. odnosno sa žutim ili crnim pjegama na bijeloj podlozi. karakul ovca i brojne druge. te se uz merino ukljuþuju talijanska bergamo ovca. braþka. vlašiüka ovca. radi dobivanja kvalitetnije vune. do 1. U pojedinim dijelovima Dalmacije. Kroz povijest su u više navrata provoÿeni razliþiti sustavi ”oplemenjivanja” dalmatinske pramenke. specifiþnih ekoloških uvjeta te raznovrsnog križanja nastao je veliki broj zasebnih populacija. Uzgojno podruþje dalmatinske pramenke je cijela Dalmacija s otocima. þvrste graÿe tijela i snažne konstitucije. sinjska. Janjci su u dobi od 3 mjeseca teški oko 20 kg. olibska. a ovnovi imaju rogove u obliku spirale.38 Ovnovi 65 . silazni i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija j) Sažeti opis Dalmatinska pramenka pripada skupini dugorepih ovaca s otvorenim runom. kojoj pripadaju sve naše stare populacije kontinentalnih i primorskih pramenki. miješanom vunom. Glava i noge dalmatinske pramenke.2.65 k) Povijest nastanka i korištenja U rano prethistorijsko doba na podruþju Južne Europe došlo je do križanja neolitske dugorepe ovce (Ovis aries palustris) s kratkorepim muflonom (Ovis musimon). posebno na otocima. kombiniranih proizvodnih svojstava (meso.8. Proizvodnja mlijeka iznosi u prosjeku 70 do 80 l u pet mjeseci laktacije. Izrazito je otporna. izvornom obliku. To su ovce s grubom.63 28 . Ovce su veüinom šute. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinska pramenka je izrazito otporna na klimatske prilike koje su u Dalmaciji þesto ekstremne. uslijed izoliranosti populacija. 1758 e) Pasmina: Dalmatinska pramenka f) Sinonimi: Pramenka g) Status: HSC. sorthdown ovca. Narodi koji su kasnije prodirali u ove krajeve. a kod nekih i trbuh. CR. Od ove 221 . gdje se idealno prilagodila okolišnim uvjetima. Za razliku od drugih pramenki.5 kg.6. Vuna dalmatinske pramenke je veüinom bijele boje. a pramenovi šiljati. ali još uvijek je vrlo bliska arhaiþnom. Poþetkom 19. stoljeüa sustavno se križalo prvenstveno s Merino ovcom. žuto mrke ili crne boje. ponekad i šareni. mlijeko. dok prema visini grebena pripada grupi srednje razvijenih pramenki. obrasli su kratkom dlakom. Runo je otvoreno. Podnosi dugotrajnu potragu za hranom. romanovska. NN 39/2006 h) Populacija.2. i do nekoliko desetaka kilometara dnevno. vrlo gruba i malog prinosa. þesto bez jasnog plana i cilja. dalmatinska ima izraženu širinu prsiju. odnosno sojeva pramenki s veüim ili manjim utjecajem merino ovce i drugih pasmina: silbska. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 3600. Kelti i Slaveni. DALMATINSKA PRAMENKA a) Kultura: Ovca b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Ovis aries Linnaeus. Njihovim križanjem nastala je grupa pramenki jugoistoþne Europe. Obraslost i gustoüa runa je dosta slaba. Populacija dalmatinske pramenke danas pokazuje odreÿen otklon od nekadašnje izvorne pasmine. od kojeg najveüi dio posiše janje.68 40 .

4. Inventarizacija postojeüeg genfonda dalmatinske pramenke. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji dalmatinske pramenke širom Dalmacije. posebno važan za održanje krajobraza travnjaka s brojnim staništima i endemiþnim vrstama. 222 . socioloških. etnoloških. 6. 5. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. predavanja. 9. Uzgoj ovih ovaca danas pretpostavlja poseban management u iskorištavanju ekstenzivnih pašnjaka sustavom ovca-janje. uglavnom kukuruza i jeþma. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku pramenku. 7. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. 3. U zimskom razdoblju mogu se dodavati minimalne koliþine žitarica. proizvedenih u sustavu organske poljoprivrede. Ne treba zaboraviti ni proizvodnju hrane prema ekološkim naþelima održive poljoprivrede koja podrazumijeva hranidbu ovaca bez ikakvih dodataka u osnovnoj hrani (iskljuþivo paša i majþino mlijeko). medije. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinske pramenke kroz publikacije. Popularizacija povijesnih. 8. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. najprije na zaštiüenim podruþjima. 2.grube vune u Dalmaciji su se izraÿivale vunene þarape i brdske torbe. ekoloških. Poticanje uzgoja i držanja dalmatinske pramenke na podruþju Dalmacije.

a kod manjeg broja ovaca može biti i poluotvorenog tipa. Greben je nešto viši od križnog dijela. prvenstveno vune. a manje u zaleÿu Dubrovnika. CR. s željom poboljšanja proizvodnih svojstava. donji dijelovi nogu i trbuh pokriveni su bijelom dlakom. te je samo sporadiþno preostala poneka manja grupa ovaca. Šipan i Koloþep. stoljeüu razliþite populacije ovaca koje su se razlikovale od autohtonih pasmina. Okupacijom ovog podruþja došlo je do potpunog uništenja stada. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 396. Prvi uvoz merino ovnova datira iz ranog doba Dubrovaþke Republike. Janjad se raÿa s bijelom do sivom bojom. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dubrovaþka ovca predstavlja autohtonu hrvatsku pasminu dobivenu nesustavnim križanjem. Stihijskim križanjem kroz duže vremensko razdoblje stvorene su u 18. a crne ovce se pojavljuju vrlo rijetko. tzv.7. Prema matiþnoj evidenciji HSC za 2007. Obilježja Visina do grebena (cm) Tjelesna težina (kg) Ovce 59 33 Ovnovi 62 43 k) Povijest nastanka i korištenja Autohtone ovce pramenke na podruþju Dalmacije bile su kroz povijest nesustavno oplemenjivane s merino ovnovima. NN 39/2006 h) Populacija. 1758 e) Pasmina: Dubrovaþka ruda f) Sinonimi: Dubrovaþka pramenka g) Status: HSC. a u manjem udjelu i vune. Od svih naših izvornih ovaca utjecaj merino ovce je najizraženiji. a prsa mišiüava i zaobljena. Jedan dio mlijeka koristi se kao svježe mlijeko. dok se od drugog dijela proizvodi tradicionalni polumasni ili punomasni sir. a vuna najkvalitetnija. þemu treba još dodati oko 30 l koje posiše janjad u 7 do 8 mjeseci laktacije. Proizvodnja mlijeka je dosta izražena. DUBROVAýKA RUDA a) Kultura: Ovca b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Ovis aries Linnaeus. Ova veliþina populacije ovaca dubrovaþke rude je izrazito mala. Još do Domovinskog rata veüa populacija dubrovaþke rude održavala se na podruþju Konavala i Sniježnice. Španjolske i Francuske. Veüina ovaca ima kravlji stav zadnjih nogu. Uzgaja se u manjim stadima s ciljem proizvodnje mesa i mlijeka. Vrat je dosta dug i tanak. Runo je veüinom zatvorenog tipa. Glava. koje se ubrzano križaju sa ovcama drugih pasmina.2. a za vrijeme Austrougarske monarhije i iz Australije. Dubrovaþka ruda je nastala križanjem domaüih pramenki s merino ovnovima koje su najprije dovozili mornari iz Italije. dok se kod ovna mogu pojaviti rogovi. Rep im je dug i þesto doseže ispod skoþnog zgloba. koja su relativno duga i široka. Ovce su uglavnom bez rogova. odnosno daje oko 90 l. Daje od 1 do 1. a leÿna linija se blago spušta prema sapima.5 kg 223 . ukljuþujuüi otoke Lopud. Na njoj se nalaze vodoravno položene male i uske uši. Potrebna je hitna akcija i formiranje matiþnog stada ako se želi spasiti ova pasmina. i 19. te na poluotoku Pelješcu. Glava je srednje dužine s konveksnim profilom u nosnom dijelu. Uzgaja se na uskom.8.2. što je prednost pri kretanju po strmom i kamenitom tlu. ali dugaþkom podruþju dubrovaþkog primorja od Stona do Herceg Novog. tako da je svrstavamo u kategoriju kritiþno ugroženih (CR). merinizacijom dalmatinskih pramenki. silazni i) Rasprostranjenost: Dubrovaþko-neretvanska županija j) Sažeti opis Dubrovaþka ruda je osrednje razvijena i priliþno skladno graÿena ovca pretežno bijele boje. a ostali dijelovi tijela bijelom vunom. godinu preostalo je 396 ovaca dubrovaþke rude.

predavanja. 3. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji dubrovaþke rude širom Dubrovaþkoneretvanske županije. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. kvalitetnije od ostalih pramenki. 4. Popularizacija povijesnih. 9. Potrebno je izraditi bussines plan za promociju i proizvodnju ovih proizvoda. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. vuna se uvozi veü finalizirana za pletenje i drugu uporabu. Tradicionalni dubrovaþki sir proizveden od mlijeka dubrovaþke rude izvorni je proizvod Dubrovaþko-neretvanske županije. medije. 2. ekoloških. 6. Inventarizacija postojeüeg genfonda dubrovaþke rude. 7. kuhana kaštradina s izvornom dubrovaþkom brokulom. Zbog toga se više pažnje kod koncepta bussines plana mora posvetiti korištenju mesa i mlijeka.bijele vune. te jede suha. a danas se može probati još samo u najzabaþenijim selima Županije. a ostriženo runo predstavlja ekološki problem. 8. Poticanje uzgoja i držanja dubrovaþke rude na podruþju Dalmacije. 224 . a starija ovþetina se soli. etnoloških. Randman vune je 50 % . Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. zvana kaštradina. najprije na zaštiüenim podruþjima. Izrada marketinškog plana za dubrovaþku rudu. Mlada janjetina se tradicionalno sprema pod pekom ili na ražnju. 5. socioloških. Danas je proizvodnja vune u Hrvatskoj u potpunosti nestala. salamuri i dimi. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dubrovaþke rude kroz publikacije. Tradicionalan specijalitet dubrovaþkog podruþja je zelena maneštra. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1.

stabilan i) Rasprostranjenost: cijeli svijet j) Sažeti opis Dalmatinski pas je skladne graÿe. za lov i osobnu obranu u miru i ratu. Pas Sv. proširena po cijelom svijetu.kako þovjeka uzgajivaþa. U vrijeme Napoleonovih ratova dalmatinski pas proširio se preko Francuske u Englesku. danski pas. Korišten je u ameriþkoj vojsci i kao vatrogasni pas. odakle se preko Grþke rasprostranio u Dalmaciju. Franjevaþki samostan u Zaostrogu (Makarsko primorje) þuva sliku Posljednja veþera. dok je 1999. akovaþki biskup Petar Bakiü u djelu De vita populi et de cultura armentorum et peccorum Diacove et eius Districtus. bengalski goniþ. Bewick 1792. Florijana. godine. koje mu daju karakteristiþan i prepoznatljiv izgled. kao þuvar. dalmatinski brakirac g) Status: FCI 153 /14. no uzgaja ga i ostali narod. stoljeüa. h) Populacija. te kao vojniþki i lovaþki pas. dok drugi istiþu njegovo Sredozemno porijeklo. Danas se dalmatinski pas koristi najviše kao pas za šetnju i rekreaciju. priljubljenih ušiju. na kojoj nalazimo prikaz dalmatinskog psa. Veü u 14. Veliþina pjega na tijelu je 2-3 cm. DALMATINSKI PAS a) Kultura: Pas b) Red: Carnivora c) Porodica: Canidae d) Svojta: Canis familiaris Linnaeus. k) Povijest nastanka i korištenja Neki autori smatraju da dalmatinski pas potjeþe iz starog Egipta. pratilac koþija i osobni þuvar. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana U prošlosti je dalmatinski pas korišten za gotovo sve moguüe namjene. Istiþe da ga najviše uzgajaju plemiüi i ostali odliþnici u Hrvatskoj. pas kojim se Romi i putujuüe kazališne družine privlaþile pažnju u srednjem vijeku. Voli trþanje i velike površine. lovaþki pas koji je u brzom trku hvatao divljaþ. rad nepoznatog autora iz polovice 18. gdje je engleski kinolog T. srednje velike glave. snažan i uporan. vretenasta tijela i šiljata repa. pratilac koþija i konjanika. dalmatinski ptiþar. LC. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: kako se uzgaja širom svijeta nije poznat ukupni broj primjeraka dalmatinskog psa. stoljeüu organizirano se uzgaja u akovaþkoj biskupiji. tako i djece. repu i ekstremitetima. Karakteristiþno je da uporno slijedi svojeg gospodara. izduljene. Visok je 5560 cm. osjeüajan i privržen þovjeku. ali vrlo temperamentan. pod latinskim imenom Canis dalmaticus spominje psa kratke bijele dlake s okruglim pjegama crne boje. godine kao matiþna selekcijska država priznata Hrvatska.04 1999. a manje su na glavi. 225 .8. godine objavio njegov opis i crtež. Danas je dalmatinski pas jedna od najpopularnijih pasmina. a težak do 30 kg.2. visine 4-5 pedlja (60-75 cm). Upadljivo je tamnih oþiju.2. Prvi poznati pisani podaci o dalmatinskom psu datiraju iz 1719. Disney-a «101 Dalmatinac». dok sitnije nisu poželjne. stoljeüa. ývrsta i gusta dlaka bijele boje prošarana je crnim. dok njegova graÿa upuüuje na porijeklo goniþa i ptiþara. a svjetsku slavu stekao je u crtanom filmu W. rjeÿe smeÿim toþkama.8. Zbog svoje inteligencije i osebujnog pjegavog tijela oduvijek je plijenio zanimanje ljudi . Bio je vojni pas koji je pratio konjaništvo i izazivao pomutnju meÿu neprijateljskim konjima. U Engleskoj je standardiziran još krajem 19. Dalmatinski pas je inteligentan. a najviše u Dalmaciji. 1763 e) Pasmina: Dalmatinski pas f) Sinonimi: dubrovaþki goniþ.

Izrada marketinškog plana za dalmatinskog psa. te turistiþke posjete uzgajivaþnicama: Dalmatinac na dalmatinskom kršu 226 . Meÿutim kao svojevrsni simbol Dalmacije. manifestacije.Danas je dalmatinski pas izgubio svoju gospodarsku vrijednost i prvenstveno se koristi kao obiteljski pas. prepoznatljiv širom svijeta. Nažalost. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Karakteristiþni pjegavi uzorak trebao bi na podruþju Dalmacije postati sveprisutni prepoznatljivi motiv i garancija izvornosti proizvoda. ekoloških vrijednosti dalmatinskog psa kroz publikacije. etnoloških. 2. 3. ovisi o trendu i pomodarstvu. Izložbe dalmatinskih pasa. socioloških. ali jak. dalmatinskom zimovkom. 4. dalmatinski pas ima posebnu vrijednost za promociju. Popularizacija povijesnih. Uzgoj u Hrvatskoj je daleko mnaji od svjetskog uzgoja. primorsko-dinarskim magarcem. medije. Poticanje uzgajivaþnica dalmatinskog psa. njegove domovine. predavanja. a posebno u kombinaciji s drugim tipiþnim dalmatinskim pasminama. Bal dalmatinaca. na podruþju Dalmacije. Potrebno je njegov uzgoj proširiti na podruþju Dalmacije i koristiti ga kroz razne aktivnosti: Noü dalmatinaca. Osmišljavanje turistiþkih aktivnosti: Noü dalmatinaca i sliþno.

ali vrlo mišiüav i prekriven bujnom dlakom. Golije. po þemu ga lako raspoznajemo u stadu ovaca. a s ovcama i u ravniþarska podruþja Hrvatske. Nestajanjem brojnih stada i depopulacijom tradicionalno ovþarskih podruþja visokih Dinarida. koji se proširio i do Like. vrlo þesto podignut. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: trenutno je nepoznat toþan broj primjeraka pasmine. kao prirodne zaštite od nasrtaja vukova na stada u brdsko-planinskim 227 . Meÿu starijim ovþarima vrijedi izreka: Gdje ima tornjaka nema vukova. izdržljiv i skroman. došlo je do nastanka i diferencijacije razliþitih populacija i pasmina pastirskih pasa. gdje štiti grla od napada krupnih predatora. Kako je toliko udaljena pasmina dospjela u Europu danas nije sasvim jasno. a jedni od najpoznatijih su šarplaninac i kraški ovþar. gdje i danas obitava tibetanska doga koja predstavlja osnovu iz koje su se razvili tornjaci.9. Tijelo je kvadratnog okvira. odnosno ograÿeni prostor za stoku. Iako velik. pretežito bijele boje s ploþastim tamnijim podruþjima na glavi i tijelu.2 cm). ova pasmina bila je osuÿena na izumiranje. podruþju sinjskih ovþara.2. bosanski tornjak. ali i šire u Europi. BOSANSKO-HERCEGOVAýKO HRVATSKI PASTIRSKI PAS-TORNJAK a) Kultura: Pas b) Red: Carnivora c) Porodica: Canidae d) Svojta: Canis familiaris Linnaeus. duge i þvrste dlake. prvenstveno na planinskim masivima Dinare. pretpostavlja se kao pratilac karavana koji su dolazili s istoka jantarnim putem. težine i preko 50 kg. bosansko-hercegovaþko hrvatski pastirski pas-tornjak se drži uz torove. godine. mužjaci 65-70 cm (dozvoljeno +/. Ishodište svih tornjaka najvjerojatnije je najviše svjetsko gorje. Ženke visine 60-65 cm. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Kao što mu ime govori. sa snažnim þeljustima i izraženim oþnjacima. Tihomir Kovaþeviü i fra Petar Krasiü. Cincara i Kupresa formirala se populacija bosanskohercegovaþko hrvatskog pastirskog psa-tornjaka. a vrat dug.8. godine. Grobniþkog polja iznad Rijeke. molosoidnih pasa vezanih uz tradicionalni pastirski naþin života stoþara na visokim dinarskim planinama. utemeljen organizirani uzgoj bosansko-hercegovaþko hrvatskih pastirskih pasa-tornjaka. k) Povijest nastanka i korištenja Tornjaci su skupina krupnih. 1763 e) Pasmina: Bosansko-hercegovaþko hrvatski pastirski pas-tornjak f) Sinonimi: hrvatski tornjak. a naknadno i u Tomislavgradu. uzlazni i) Rasprostranjenost: Hrvatska. vrlo dubokog i širokog grudnog koša. te za osobnu zaštitu. Danas se u Hrvatskoj provodi sustavan program za uvoÿenje Bosansko-hercegovaþko hrvatskih pastirskih pasa-tornjaka. h) Populacija. prvenstveno vukova i medvjeda. BIH j) Sažeti opis Bosansko-hercegovaþko hrvatski pastirski pas-tornjak je krupan i snažan pas. Kozjaka. iznimno je žilav. Svilaje. Himalaje. dok je pasmina službeno priznata 2007. VU. za što su poglavito zaslužni: Šandor Horvath.05 2007. Na graniþnom podruþju Dalmatinske Zagore i Hercegovine. Ipak ostaci nekadašnje populacije oþuvali su se na izoliranom podruþju sjeverozapadne Hercegovine i na širem podruþju Dinare. Danas u Hrvatskoj postoji nekoliko stotina pasa. Poznato je da je nekada služio i kao obrana karavana na dugim putovanjima.2. Glava je klinasto izdužena. snažno i þvrsto. Rep je izrazito dug i þupav. Boraveüi prvenstveno na izoliranim planinskim podruþjima Balkana. U Zagrebu je 1982. ali vrlo odluþno brani povjereno stado i odbija nepoznate. te križanjem sa lokalnim pasminama. tornjak g) Status: FCI 355 /16. Djeluje smireno i opušteno. Uši su velike i preklopljene.

3. medije. Popularizacija i promocija povijesnih. þime bi se izbjegli gubici stoke. etnoloških i ekoloških vrijednosti pasmine kroz publikacije. Pokusno je na uporabi i u hrvatskoj vojsci. Poticanje veüeg korištenja pasmine širom Dalmacije. Poticanje uzgoja radnih linija i osnivanja udruga uzgajivaþa. posebno uz stada eko sela. turistiþki organiziranih uzgajivaþnica i drugo. te troškovi naknade šteta. Prijedlog elemenata plana upravljanja Poticanje osnivanja uzgajivaþnica pasmine bosansko-hercegovaþko hrvatski pastirski pas-tornjak. 4. U konceptu bussines plana bosansko-hercegovaþko hrvatske pastirske pse-tornjake svakako treba sustavno širiti zajedno sa stadima stoke prvenstveno na širem podruþju Dalmatinske Zagore. najprije uz stada i eko sela. posebno Dalmatinske Zagore. manifestacije. predavanja. 5. Poticanje uzgoja i držanja pasmine na podruþju Dalmacije.podruþjima. socioloških. m) 1. 228 . Drugi element je njihovo korištenje u turistiþke svrhe. 2.

odnosno dlaþice na þetvrtom kolutiüu pokrivaju oko 2/3 površine kolutiüa. Mediteranski se od ostalih prvenstveno razlikuje nešto dužim rilcem i jaþom obojenosti. bez Dalmacije.Kr. rjeÿe sa smeÿe-crvenkastim pjegama. izmeÿu Dunava i Jadranskog mora. Jedna od važnijih osobina je dužina rilca koja kod sive pþele iznosi 6. þija populacija ne omoguüava sigurnost u njen opstanak i svaki poremeüaj ekološkog sustava može je vrlo brzo dovesti u skupinu ugroženih pasmina. dinarski. Mediteranski tip sive pþele g) Status: pod Siva pþela HSC. dakle jedan od centara razvoja predstavlja upravo naša domovina. CG j) Sažeti opis Mediteranska pþela pripada vrsti medne pþele (Apis mellifera) kod koje postoji više podvrsta. 229 . Osim kod nas. odnosno kontinentalne Hrvatske.2 15-20 k) Povijest nastanka i korištenja Osnovu za pþelarenje u Hrvatskoj predstavlja siva pþela Apis mellifera carnica.10 MEDITERANSKA PýELA a) Kultura: Pþela b) Red: Hymenoptera c) Porodica: Apiidae d) Svojta: Apis mellifera carnica mediterana Pollmann. Šolta) koji je kod Rimljana traženiji od himetskog meda (Hymettos. stabilan i) Rasprostranjenost: Hrvatska. proširen na podruþju gorske Hrvatske. Austriji. brdo kod Atene). Mediteranska pþela je osjetljiva pasmina. proširen na unutrašnjem dijelu Dinarida te mediteranski tip. odnosno u Gorskom kotaru i Lici.000. a na podruþju jugoistoþne Europe proširena je siva ili kranjska pþela (Apis mellifera carnica) koja se od drugih pasmina raspoznaje prije svega bojom kolutiüa i dlaþica na zatku. dinarski tip. panonski. proširen na podruþju mediterana i submediterana. Kod nas su prisutna þetiri tipa sive pþele: subalpski tip. Ima široki tomentum. Razvoj podvrste je poþeo nakon posljednjeg ledenog doba. U Sloveniji je poznata pod imenom kranjska pþela.2. n. Od ukupnog broja košnica 70 % se nalazi na podruþju kontinentalne Hrvatske. što je znatno duže od rilca veüine ostalih pasmina pþela. koja je nastala na podruþju jugoistoþno od Alpa.000 košnica. na podruþju Hrvatske.) hvali med zvan Olintio (Olynta. a svega 5 % u gorskom podruþju. godine u Hrvatskoj registrirano preko 300. panonski tip (kontinentalni) proširen na podruþju panonske nizine. proširena je u Sloveniji.8. po þemu je ova pþela i dobila ime.-79. To je ujedno i prvi spomen organiziranog pþelarenja na podruþju Dalmacije. bilo je 96. 25 % na mediteranskom podruþju. NN 126/07 h) Populacija. U svom djelu Naturalis Historia Plinije Stariji (23.4-6. Godine 1905. a vjerojatno ih ima i više. odnosno naše obale i otoka. prije oko 8 000 godina. koji se u to doba smatra najboljim na svijetu. od þega 87 000 sa nepokretnim i tek 9 000 sa pokretnim saüem. mediteranski. subalpski. 1879 e) Pasmina: Mediteranska pþela f) Sinonimi: Dalmatinska pþela.25-0.000 košnica mediteranske pþele. Na petom kolutiüu dlaþice su kratke. Obilježja Masa (gr. BIH.) Duljina (mm) Radilica 0. Rumunjske i središnjem dijelu Balkanskog poluotoka.35 mm. djelu Maÿarske.8 mm.2. VU. Razvojem tehnologije pþelarenja poveüava se broj košnica pa je tako 2007.1 12-14 Trut 0. Unutar sive pþele utvrÿeno je više sojeva: alpski. odnosno dužine 0.2 15-17 Matica 0. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 50.000 košnica od kojih je vjerojatno manje od 50. ali i Hrvatske. Oni su sive boje.

te da matice imaju visoku plodnost. medije. godine zapoþinje eksperimentalni uzgoj i praüenje selekcije matica. godine usvojen je program pþelarstva i selekcije u pþelarstvu. Od 1994. socioloških. lavanda). Poticanje uzgoja i držanja mediteranske pþele u proizvodnji širom Dalmacije. ekoloških. koje je upravo neshvatljivo zanemareno na podruþju Dalmacije koja je od davnine þuvena po kvaliteti aromatiþnog bilja. vrcanog i u saüu. Jedina loša karakteristika svih pasmina sive pþele je izražena sklonost rojenju. ružmarin. etnoloških. Prijedlog elemenata plana upravljanja Zasnivanje demonstracijskog pþelinjaka s reprezentativnim ekopopulacijama mediteranske pþele. 4. peluda i meda. a 1997. a poznato je da mogu prezimiti i u malim zajednicama. Popularizacija povijesnih. Izrada marketinškog plana za mediteransku pþelu i njene proizvode. Mediteransku pþelu treba ukljuþiti u programe uzgoja ljekovitog i aromatiþnog bilja. kadulja. i imaju brzi proljetni razvoj. predavanja. Mediteranska pþela tradicionalno se uzgaja prvenstveno za proizvodnju voska. 2. a za druge proizvode rajonizirati proizvodnju na kontinentu. Ipak njena najveüa vrijednost je u oplodnji. pþelinji otrov i dr. 230 . po kojem se na podruþju Hrvatske ne mogu držati druge pasmine pþela osim sive. a u okviru osnovnih uzgojnih ciljeva provodi se selekcija i odabiru matice najboljih i najtipiþnijih svojstava.l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Mediteranske pþele su poznate kao vrlo dobre za uzgoj zbog svoje blage naravi i izrazito dobrog medonošenja. Kod mediteranske pþele trebalo bi se ipak prvenstveno orijentirati na proizvodnju najkvalitetnijih svjetskih medova (vrisak. Cijene se zbog dobre radinosti i mirnoüe. kušaonice. 3. a u novije vrijeme i za brojne druge proizvode kao što su: matiþna mlijeþ. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti mediteranske pþele i njenih proizvoda kroz publikacije. Vitalne su i brzo reagiraju na promjene u okolini. propolis. Prezime s relativno malo hrane. m) 1.

2. 3. pa liþe na šare mramora. k) Povijest nastanka i korištenja Glavatica je autohtona vrsta Jadranskog sliva. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Kvaliteta mesa glavatice daleko je iznad kvalitete dužiþaste (kalifornijske) pastrve i ona se po odabiru populacija. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog mrjestilišta. a veliþini populacije. proširena od Italije do Albanije. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. pri þemu bi vodeüu ulogu imali Parkovi. 4.2. kao i usta s velikim zubima. po þemu je glavatica dobila latinsko ime (marmoratus). Konavoski dvori). Kako je glavatica kritiþno ugrožena (CR) u Hrvatskoj. prikupljanje. BIH. odnosno pastrva. 2. 1829 e) Pasmina: Glavatica f) Sinonimi: neretvanska glavatica g) Status: nije na popisu pasmina h) Populacija. Boja tijela je vrlo karakteristiþna. Crna gora. njenim uzgojem üe se ujedno riješiti problem opstanka vrste. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Mlaÿi primjerci imaju manje izražene pruge i znatno se razlikuju od starijih. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genfonda glavatice na podruþju Dalmacije. što je u prošlosti dovelo do višekratnog opisa ove vrste i od strane vrsnih struþnjaka. prvi uzgoj ostvaren je na izvoru rijeke Bune. Albanija j) Sažeti opis Tijelo glavatice je vretenasto i izduženo kao kod svih salmonidnih vrsta riba. silazni i) Rasprostranjenost: Jadranski sliv: Italija. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Osnovna prednost glavatice u odnosu na druge izvorne salmonidne vrste Dalmacije je njena gospodarska vrijednost. CR. te razradi tehnologije uzgoja može uzgajati i ponuditi posebno uz rijeke Krku i Neretvu kao izvorni specijalitet Dalmacije. Glavatica može živjeti vrlo dugo i narasti þak do 140 cm uz težinu do 30 kg. Njena izvorna populacija je zbog ugroženosti slatkih voda cijelog jadranskog sliva ugrožena. koje su na glavi nepravilno svinute. ali i druge popularne rijeþne ugostiteljske lokacije (Radmanove mlinice. kojim se isticala sposobnost ribolovaca. a od 90-tih se uzgoj glavatice provodi u Sloveniji s ciljem obnavljanja populacije zbog izlova i hibridizacije s potoþnom pastrvom Salmo trutta. ali danas je nemoguüe naüi ovakve primjerke. Makedonija. Glavatica za razliku od veüine ostalih izvornih salmonidnih vrsta vrlo brzo raste i može se uspješno ekonomski uzgajati. išarano je tamnim prugama i šarama. gotovo nepoznata suvremenim ribolovcima. Glava velika. Hrvatska. Koliko je poznato.8. Glavatica je u ribolovnim krugovima izuzetno cijenjen trofej. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. kao i biologiji se vrlo malo zna.11 GLAVATICA a) Kultura: Riba b) Red: Salmoniformes c) Porodica: Salmonidae d) Svojta: Salmo marmoratus Cuviers. na podruþju BIH. Glavatica nema crnih i crvenih pjega karakteristiþnih za ostale salmonidne vrste. Inventarizacija. Slovenija. odnosno prikladnost za uzgoj. Etno selo Kokoriüi kod Vrgorca. Kako za rijeke Zrmanju i Cetinu glavatica nije zabilježena treba razmotriti eventualni uzgoj na ovim rijekama. 231 . Nažalost uslijed tehniþkih zahvata na rijekama jadranskog sliva postala je iznimno rijetka i ugrožena vrsta. a oþi razmjerno male.

gdje postoje prikladni uvjeti.5. Izrada bussines i marketinškog plana za glavaticu. 7. Popularizacija povijesnih. buduüi PP Donja Neretva). publikacije. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji glavatice u proizvodnji i ponudi širom Dalmacije. 6. 232 . Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. 9. predavanja. etnoloških. 8. medije. najprije na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. manifestacije. ekoloških. Poticanje uzgoja i držanja glavatice na podruþju Dalmacije. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti glavatice kroz suvenire. socioloških.

Izmjena i dopuna Popisa izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja te njihov potrebit broj. Gotovo sve pasmine Dalmacije su ugrožene. Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NSAP): Oþuvanje raznolikosti kulturnih biljnih vrsta i domaüih životinja u Hrvatskoj 3. pa tako i u Dalmaciji vodi Ministarstvo poljoprivrede. a u okviru Ministarstva posebno Hrvatski stoþarski centar (HSC). ribarstva i ruralnog razvoja.8. Hrvatske pasmine domaüih životinja (Croatian Breeds of Domestic Animals) 4. 15 23 3 7 MZOPU Vlada RH Vlada RH 2002. osnovan 2003. neke kritiþno i njima ubrzano prijeti nestanak. NN 73/03 5. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje Trenutno stanje tradicijskih pasmina u Dalmaciji je iznimno loše. godine te Ministarstvo zaštite okoliša.1 Postojeüe stanje. godine.3. Osnovnu skrb za tradicijske pasmine domaüih životinja u Hrvatskoj. Vlada RH MZOPU 1998. Izmjena i dopuna Popisa izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja te njihov potrebit broj. HSC Godišnje izvješüe 2007* * Objavljuje se od 1998. a neke su veü izumrle. knjige. zakonski okviri) vezani uz katalogizaciju pasmina navedene su u Tablici 2: Tablica 2: Pregled službenih publikacija i propisa tradicijskih kultivara Dalmacije RB Publikacija Izdavaþ Godina objave Broj pasmina Za Dalmaciju Popis izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja te njihov potrebit broj. a u okviru Ministarstva posebno Državni zavod za zaštitu prirode. NN 127/98 2. osnovan 1994. 29 19 25 9 5 7 Vlada RH 2006. Dopuna Popisa izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja te njihov potrebit broj. godine 1. jer su danas ostali tek ostaci ostataka nekadašnjeg slavnog stoþnog fonda Dalmacije. kao što je i generalno sluþaj sa stoþarstvom ovog podruþja. 2003. 1999. 2006. prostornog ureÿenja i graditeljstva (MZOPU). NN 39/06 6. NN 126/07 7. 26 8 HSC 2008.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 8. a u okviru Ministarstva posebno Uprava za gospodarenje okolišem. 22 6 233 . Kao dijelu tradicijske i kulturne baštine te dijelu bioraznolikosti Hrvatske o tradicijskim pasminama skrbe i Ministarstvo kulture. Službene publikacije (popisi.

meÿutim nedostaje osnovna strategija razvoja stoþarstva Dalmacije.t-com. Ne postoji službeni gen centar.ernoic@varazdinska-zupanija. te zapoþeti upravljati ovim sustavima jer u suprotnom ostaje stihijsko zarastanje i betonizacija ogromnih površina Dalmacije uz gubitak velikog broja staništa i vrsta.hr Dr. Ante Ivankoviü Zavod za specijalno stoþarstvo Agronomski fakultet Zagreb 234 . Sc. a prvenstveno za kritiþno ugrožene pasmine 4. 8. Sc.2 Prijedlozi za poboljšanje stanja tradicijskih pasmina Dalmacije: 1.caput@zg. Ukljuþivanje tradicijskih pasmina i njihovih proizvoda u sve aspekte turistiþke promidžbe 10.3 3 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 8. Sc. Podrška kod promocije 9. Mario Bauer Veterinarski fakultet Zagreb mbauer@vef. Izrada strategije na državnoj razini 2.3.1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim pasminama Dalmacije (abecednim redom) Mr. Ukljuþivanje svih aspekata tradicijskih pasmina u bazne edukativne školske programe 8.Bitan pomak je uþinjen Uredbom vlade o isplati poticaja za uzgoj i držanje domaüih pasmina. staništa te generalne bioraznolikosti Dalmacije. Oþuvanje tradicijskih pasmina danas je u rukama entuzijasta koji uz nedostatak državne skrbi ili uz minimalne poticaje održavaju kritiþni broj jedinki pojedinih pasmina. Poboljšanje komunikacije i izbjegavanje prepletanja ingerencija državnih tijela vezanih uz domaüe pasmine 3.barac@zd.hr Dr. Osnivanje i stroga kontrola genetskih centara za pojedine pasmine 6. kolekcija ili uzgajivaþnica tradicijskih pasmina Dalmacije. Sc. Zdravko Baraü Hrvatski stoþarski centar zdravko. Pavo Caput Zavod za specijalno stoþarstvo Agronomski fakultet Zagreb pavo. Osnivanje udruge/udruga za oþuvanje tradicijskih pasmina 8. Isto tako.hr Dr.hr Mr. iznimno je važno percipirati ulogu stoke u održanju krajobraza.t-com.3. Sc.3. a posebno oþuvanja tradicijskih pasmina domaüih životinja. Izrada Crvene knjige pasmina Hrvatske 5. Miljenko Ernoiü Varaždinska županija miljenko. Izrada menadžment planova sve. Poticanje uzgoja i stvaranja uzgojnih kolekcija tradicijskih pasmina 7.

Gornji Humac. 8. Sunkovci. PUT PORTIRNE 1. A. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara Udruga ovþara i kozara Velebit Obrovac. 10 040 Zagreb roman. izrada zapoþinje 2008. Marijan Posavi University of Wisconsin. Sc. Kuna. Roman Ozimec Orehoveþki ogranak 37.3. otok Braþ.ozimec@zg.hr Mr. DALMATINSKE UDARNE BRIGADE.poljak@kc. Nositelj Državni zavod za zaštitu prirode 8. Put Vodica 11.aivankovic@agr.htnet. 22 303 Oklaj Udruga uzgajivaþa domaüih životinja Sveti Juraj . Starþeviüa 5. Sc. 21 412 Puþišüa. 21260 IMOTSKI 235 .3.hr Dr. 21310 OMIŠ PýELARSKA UDRUGA "VRISAK". 20340 PLOýE UDRUGA PýELARA CETINA. 20 243 Kuna Pelješka Pþelarske udruge: PýELARSKA UDRUGA "PýELA". godine. Sc.3. BRUNE BUŠIûA BB.3. 23 450 Obrovac Tornjak klub Šibenik. 22 212 Vodice Udruga ovþara i kozara Promina. Udruga uzgajivaþa ovaca i koza Dubrovaþko-neretvanske županije. 2822000 ŠIBENIK PýELARSKA UDRUGA "PLANIKA".3 Institucije. Šibenik Udruga Hrvatski tovar.edu Franjo Poljak Hrvatski stoþarski centar franjo.t-com. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Dalmacije 1. USA posavi@wisc. Boro Mioþ Zavod za specijalno stoþarstvo Agronomski fakultet Zagreb bmioc@agr.hr Dr.hr 8.2 Projekti inventarizacije. Crvena knjiga tradicijskih pasmina Hrvatske Održani preliminarni dogovori.

populacije. naþin þuvanja. GRUDA BB.PýELARSKO DRUŠTVO "KADULJA". 21230 SINJ 8. lokacija. kulture/kultivari. 20215 GRUDA UDRUGA PýELARA "VELEBIT". 20350 METKOVIû PýELARSKO DRUŠTVO DUBROVAýKO PRIMORJE SLANO. MLINSKA 47. VRLIýKA 17. 20232 MAJKOVI UDRUGA PýELARA "NADA". uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: održavaþ. 23000 ZADAR UDRUGA PýELARA "VRISAK". broj primki… Matiþna stada ni banke gena trenutno na podruþju Dalmacije za tradicijske pasmine ne postoje. N.3.TESLE 30.3. srednji i veüi uzgajivaþi za koje je potrebno izraditi Bazu podataka i poticati ih na udruživanje. Postoje brojni sitni. rasadnici.4 Kolekcijski nasadi. banke gena. 236 . matiþna stada.

4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 8.4. formiranje i dopuna kolekcija. 237 . daljnja selekcija.8. promotivni materijal. poboljšanje državne strategije.1 Prijedlog mjera za promociju. terenska istraživanja. razrada bussines planova. izrada baza podataka uzgajivaþa opisi kultivara. publikacije. izložbe. sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala. oplemenjivaþki rad. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: predavanja.

Bakariü. Caput. F.. 1-36. Predivno bilje. Gospodarski list..).)... S.. Zagreb. 1948. Catara. P. Šumarski list. Zadar Biankini. Ukrasne vrste s moguüom upotrebom u Mediteranskom okruženju.. Scuderi. Bobanoviü. 1970.. Dubrovnik. Milohniü. 1979. Lit.. Osvrt na sustav þuvanja izvornih pasmina stoke u Republici Hrvatskoj. 1-135. Salmonidne vrste riba i njihov uzgoj...L. V. M. Žuka (Spartium junceum) kao industrijska biljka. (ur. 1888. Dubrovnik. Borojeviü. 1-46.. Brnistra-Uzgoj. S. M. Blatski ljetopis.. Zavod E.. Dubrovnik. Biankini. Brzica. Bakariü. 2:131-152. Malvasia di Sardegna... Disertacija. K. 61:240-249. 1997. J. P. 1-79. U: Mihoviloviü. 4:164-190. L. Poljoprivredni nakladni zavod. Split. Puþko gospodarstvo. P. Sjemenarstvo. Jugoslovenski fond za žita. S. Neke južne kulture. Zbornik Župe Dubrovaþke. Karoglan Kontiü. Narodni list..LITERATURA Adamoviü... P. Svijetlost. Zbornik Župe Dubrovaþke. 2002. 11116. M.. Šibenik. Zagreb.Otok Hvar: 301-305.. L. N. M. 2007. 1-72. Šibenik Biankini. D. S. P. Buliü. 1884. P. P. Sarajevo. E. Dubrovnik. 23/1:67-80.L. Odl. 1949. 2005. 1923. 3:135-159.. S. Bakariü. 1921. Bekriü. Poljoprivredni informator. Izdanje povodom 25 godina rada i djelovanja Stanice za južne kulture Dubrovnik: 72.) za višegodišnji i jednogodišnji uzgoj u Dalmaciji. Rasadnik ýibaþa (1908.. 2/4-6:161-216.Rodriguez-Torres. 1937. Zagreb... 1-376... Gradja za floru Dubrovaþku-Dio Prvi.. Zagreb. Aniü.).... Bakariü.. Zagreb. Maletiü.. P. Teodoroviü. Buhaþ..). Crespan.L.. Vitaliani. Duhan (Nicotiana) ili naputak kako se goji i priredjuje. and D. Antonacci (2006) Malvasia delle Lipari.. 1-64. Zavod za udžbenike. (Ur. Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga družtva. Š. J. Buüan. Buliü. P. Voüarstvo za svakog. 2005.... P. Bubiü.. Variaciono statistiþki podaci plodova nekih matiþnih stabala rogaþa u južnoj Dalmaciji. Seþen. Vlastita naklada. Matica Hrvatska... Kinologija.. D. Zbornik Župe Dubrovaþke. 1977. 2000. Cabello. Zemaljsko gospodarsko vijeüe. Školska knjiga. Stanje i nametnici rogaþa s otoka Korþule. Pejiü. Aganoviü. Sorte maslina Dubrovaþkog primorja. IGRO Svjetlost. Alfa 2.. Benko... Dalmatinska ampelografija. Giannetto. P... Malvasia de Sitges and Malvasia dubrovaþka-synonyms of an old and famous grape cultivar. 1889. preradba i upotreba. K. Narodni list.1887.. 1995. Karloviü. Zagreb. Zagreb.. Zagreb.... Žita Jugoslavije. I. Zagreb. S.. Zadar Biankini. Kultivari artiþoke (Cynara scolymus L.. 1956. 1946... obljetnicu zadrugarstva u Župi dubrovaþkoj. 1882.. (ur. Autohtone sorte masline poluotoka Pelješca. M. uresnog grmlja i drveüa. M. Naprijed. Bakariü. Ibanez. 1991. Vitis 45:69-73.. P. B... 1-62. Razvoj trgovaþkog cvjeüarstva u Župi dubrovaþkoj do 2001. Sarajevo. 1997. Ministarstvo industrije i rudarstva NRH. Bauer. J. Bakariü. I. Braica. (Prilog povijesti) Uz 90. Zagreb. Sorte žitarica i aprobacija usjeva (Struþni priruþnik za ratare).. O uzgoju i njegovanju cvieüa.. S... Graÿa za Dalmatinsku elajografiju.L. Poljoprivredni nakladni zavod. 1996.-1998. 1998. 238 . Baliü. 2006.. Specijalno voüarstvo. Šibenik. Beograd. Zagreb. Razvitak zadrugarstva u Župi dubrovaþkoj do 1941. Dubrovnik. Alfa 2. Bakariü. Greco di Gerace. Poljoprivreda krša i planinskih krajeva. Romano. Tisk. 1989.. M.

M.. 1-612. 1996. U: Mihoviloviü. Morfometrijska prepoznatljivost mediteranskog ekotipa sive pþele (A. 1-202. Šmalcelj. Zagreb Karoglan Kontiü. Split. 2004. Staro blago novi sjaj. R. Hrvatske izvorne pasmine. 9th International Conference on Grape Genetics and Breeding / Peterlunger. 2004. Pokret prijatelja prirode Lijepa naša.. 1998. Školska knjiga.. mjera ex situ oþuvanja.. M. Gabriela (ur. Flora Hrvatske – Priruþnik za odreÿivanje bilja. 1995. Zadružni savez Dalmacije. V. 1963. Skup Hrv... Grupa autora. D. Pejiü. Š. Zagreb. 1997. Karloviü. Jo. O. Virus diseases screening in clonal selection of Croatian grapevine cultivars. 1998.. K. 1958. 1-392. Di Gaspero.C. Š. 7/2:423-427. Devetak.. 1970. Agronoma. Zagreb (Agram). i sur. Bubalo.. 338.... J. Zagreb. Farmaceutski glasnik. Poljica – narodni život i obiþaji.. J. O. Proizvodnja eteriþnog ulja od ružmarina na Hvaru. Z. 2002... Fadiü. ITRO August Cesarec. Lj. Devetak.. Grliü. 1-323. Zagreb. Z. 71-75.. Beograd.ýižek. Z. Zagreb. M. Maletiü.. S. I. F. 1-737.. Split. 2008. R. Zagreb. Š.. Naše samoniklo jestivo bilje. Dalmatinski pas... Zagreb. Hrvatsko Agronomsko društvo.carnica).. 1967. Zbornik za narodni život i obiþaje. 2003. Centar za peradarstvo Veterinarskog fakulteta Sveuþilišta u Zagrebu. Mediteranska poljoprivredna biblioteka.. 2008: Lupin: an ecologically clean mediterranean crop. Eine Studie uber da sin Konigreichen Kroatien und Slavonien heimische Rind. 1991. I. Atlas ljekovitog bilja.. 1-504. Diplomski rad. Zagreb... J. Prilog poznavanju kadulje u Jugoslaviji.. Ivankoviü.). Zagreb 239 . Konjogojstvo. Suvremena proizvodnja kukuruza.. Grliü. Ivoš. Dalmatinski zadružni prvijenci. 1956.. Horvath. Opatija Elezoviü D.. Ja. E... 1903. F. Š. 1981. Hrvatske baštinjene pasmine. 12/14:241-261. I. M. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu.Udine : ISHS.. Složna braüa. 1-97. Višegodišnje povrüe. D.. (2006).. Zagreb.. Devetak. Moriü..Otok Hvar: 305-314.. Ilanþiü. Zagreb. Domac. Natura Montenegrina. 2002. Barbat. Proizvodnja krmnog bilja. Znan. D. V...m... A. Gizdiü. Horvath. JAZU. Zagreb.. I. Sarajevo.. A. 2003: Komercijalni uzgoj samoniklih biljnih vrsta. Split.. 1-372. Vršek. Diplomski rad. Ampelografska istraživanja kultivara Vugava na razliþitim položajima otoka Visa. Ruehl.. Keziü. 1966. Vokurka. Hrasnica. 1-140. L. Podgorica Gotlin. Zagreb. Katiü.. Farmaceutski glasnik.. 1906. Povijest u kršu. Specijalno stoþarstvo. Matica Hrvatska.. 2. J. Rako. B..... i sur. 34. Sjemenarstvo. Poljoprivredni nakladni zavod. Zagreb. 14:1-190. Zagreb. . Jurin. A.. Hrvatski stoþarski centar Godišnje izvješüe 2007.. Zagreb. Gizdiü. Prosvjeta. 20/1-2:37-45.. D. Grbiü. 1996. Kralj. 1:1-448. Hajoš. Zagreb. Sveuþilište u Zagrebu. 2008. Zagreb.. Agronomski glasnik. Slobodna Dalmacija... 1949. N. E. Lavanda (Lavandula vera D. Zagreb.. Keziü. Frangeš. Die Buša. Peradarstvo. Enrico . 1-262. 1986.... D..).. Dakiü. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu. Gelenþir. Poljoprivredni nakladni zavod. 1977. J. Uloga krških lokava u prethistoriji u svjetlu neolitiþkog nalazišta Bliznice kod Gustirne – Opüina Marina. 1-415. Ivaniševiü. 1. Lj. Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. Odak. 1-213. Razvitak zadrugarstva na otoku Hvaru-Od prvih poþetaka do drugog svjetskog rata-Opüi podaci.. Zagreb. (ur. Praktiþno maslinarstvo. Židovec. 1950.. Simpozij Hvar u prirodnim znanostima:109-123. Devetak... Sladonja..).... Huljiü. Radovi poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dražiü. Gelenþir. Golovþenko.. Istraživanja kultivara Babiü na dva lokaliteta Primoštenskog vinogorja. 2.. latifolia Vill. Zadružni savez Dalmacija „Zadrugar”. S. 1-. Pavloviü. Kadulja i njeno iskorištavanje. M. Z.. izdanje.

Vlastita naklada. I. V.. V. Kuštrak. Lacombe. 2002.Kolak.). Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveuþilišta u Zagrebu. 2002. V. Steinkellner H. G. Paviü. Matotan. Lavanda u krajobrazu.. 7:1-332. B. 1996. 16/5:425-440.. Pejiü. Seljaþka sloga. Vugava i Pošip (Vitis vinifera L. Maletiü... 2003.. Zagreb. I.. Zagreb. Antoliü.. 2007. Zagreb.P. otrovnog i industrijskog (tehniþkog) bilja þitavoga svijeta. Mandekiü. 2000...Poznavanje krmnih trava i proizvodnja travnog sjemena. 1938. Sefc. Lešiü. 1999. Hrvatska mljekarska udruga. 2008. Venezia.. Rukavina. Kolak. D. e sulla loro coltivazione... 1-352. Rošin J. Lucerka. Kuštrak.. A. I. Šatoviü. Svinjogojstvo.. Ampelografska istraživanja kultivara Maraština.... 55(2): 174-180. Zagreb. Kolak. I. Pšenica. 1996.. mediteranean agriculture and olive growing. I. Genetic characterization of Croatian grapevine cultivars and the detection of synonymous cultivars in neighboring regions. Karoglan Kontiü.. Dobriþiü and Plavac mali – the genetic relationship among three cultivars of the Dalmatian coast in Croatia. aromatiþnog i medonosnog bilja na hrvatskim prostorima.K. 1997. 1999. 14/3-4:203-229.. Ljubljana. Zagreb Kolak. Sjemenarstvo. Kralik. I. P. P. Poljoprivredni nakladni zavod. Farmakognozija – Fitofarmacija. K. 20/1-2:47-54. Introdukcija sorti povrtnih kultura. Zagreb. 27-36 240 .. 1788. Vitis 38: 79-83. 1949. Povrüarstvo. Z. Rukavina.. J. 1997... Avium. Poljoprivredni fakultet... 13/1-2:113-116. S.M. Sjemenarstvo.. Sjemenarstvo. 13/5-6:423-432. magistarski rad. 1-452.. V. A. Kurtela.. Z. 14/5-6:341-353. Kovaþeviü I. 1993.. Struþna poljoprivredna knjižnica.. Zagreb.. Sjemenarstvo. Kozarstvo. Osijek. J. Moguünosti proizvodnje i prerade ljekovitog.. Sjemenarstvo.. Goledn Marketing – Tehniþka knjiga. Zagreb. I.. H. H. Rukavina. Bjelovar. Zagreb. Z.... Nauþna knjiga. Kušan. Trave . Šatoviü. Oþuvanje biljnih genetskih izvora. Stanje i perspektive u uzgoju ukrasnog bilja u Hrvatskoj. Vuþika (Lupinus spp. 1-503. Filipaj. D. Zagreb. Kolak... G. Enol... Luk i þešnjak. E... Meredith.. T. Seljaþka sloga. B. (2004) Zinfandel. V. R. J. Zbornik radova Meeting of experts.../Sch.. Roziü. Miroševiü. Mioþ.. Kolak. Suvremeno maslinarstvo. Biološki i zootehniþki principi. C. D.. Z.. Biokovo 2:127-139. Šatoviü. Maletiü E.) u uvjetima Ravnih Kotara. 1982.. 2005.. 1986. V. Mikolþeviü. Zagreb Kvakan. Šatoviü.. H.). E. Nella Stamperia Coleti. Mandekiü... Ljekovito bilje na hrvatskim prostorima. Okopavine..) – Monografija.. F. and Pejiü. Krmno bilje. 1950... Neron.. Vitic. Sjemenarstvo. Ljekovito bilje: Sistematski prikaz najvažnijeg ljekovitog. 1948. Zeljasto povrüe.. Am J. Eteriþno ulje konopljike (Vitex agnus-castus L. Kontiü. Šatoviü. Clonal selection of the olive`s cultivar «Oblica» of the natural population....Bip. 1994. S. Piljac. I. ýakovec. Ekološke monografije. Bogdanuša. G.. I. 1998... B. M. 1-300. Beograd. Kvakan. Vršek.. Sveuþilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Agronomski fakultet.. Micheli Vitturi R.. N.. 1-100. Mladar N.. Zrinski. Zagreb. i sur. Zagreb. Mikolþeviü. Sull` Introduzione degli Ulivi nei Territotj mediterranei dell Dalmazia. Kralik.. Maletiü.. Margeta. Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta. Miškoviü. A. Poljoprivredni nakladni zavod. Sveuþilište u Mostaru. 1999. Dalmatinski buhaþ (Tanacetum cinerariifolium /Trrevir... Perica S. 1-506. Hrvatsko agronomsko društvo.. Kušec.. Seljaþka sloga. Zagreb. Vokurka.. I. Slovenija. Split. Izola.. Z. Matotan. 1951. Dangl. 1953. Strikiü F.

. Zagreb. Acta biologica 7/3:217-307. 1375... Meridijani. R. Specijalno stoþarstvo. Dalmacija Spomen knjiga. Meridijani. Makarska rivijera info. Poljoprivredni nakladni zavod. studenog 2007. Društvo agronoma NRH-Podružnica Split. Meridijani. Tornjak klub Šibenik.. 1948. Modun E. J. Poljoprivreda. R.. 1991.. Prirodoslovna istraživanja 40. Zagreb Ožaniü. 1-11..-16. Zagreb. 13/46:70-73. der sonnigsten Adriainsel – Lavandel von weltweiter Spitzenqualität).. 2006. Golden marketing-Tehniþka knjiga... Samobor. 2003. Turkoviü. dio Uzgoj konja. S. Šibenik Nikoliü.... 85:82-85.. Ozimec. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveuþilišta u Zagrebu.. B. Centralno kraljevsko namjesnštvo dalmatinsko. U obranu naših primitivnih domaüih pasmina. A. Paviüeviü... R.. Z. 1955. 1902..). D. 6:14-15. Zagreb. Ministarstvo kultureDržavni zavod za zaštitu prirode-Republika Hrvatska. M. I. 105:13. Zagreb. Nauþna knjiga.C.. Zavod za živinogojstvo Poljoprivredno-šumarskog fakulteta sceuþilišza u Zagrebu.Miljkoviü I. Ozimec. Ogrizek. Ogrizek.. Diploidne i tetraploidne pšenice u Crnoj gori i susjednim oblastima. 1985. 1986. N. Ozimec. Zagreb. Izdanje Ministarstva poljoprivrede 24:1-97... Ogrizek. R. Stanje maslinarstva i uljarstva na podruþju FNRJ. 1923. 2005. Hrasnica. R. Ožaniü. 2007: Upravljanje okolišem korištenjem izvornih pasmina i sorti.. Znanje.Uzgoj goveda..Uzgoj goveda. Jugoslavenska štamparija. 2005: Lavanda s Hvara. 96:26-29. P. Lj.. Dalmatian Biokovo Cattle – Buša). Ožaniü.. Knjiga sažetaka:201-205. Poljoprivreda Dalmacije u prošlosti. Povrtljarstvo. Agronomski glasnik. 1:1-118. Ogrizek. Modun E. R. Zavod za živinogojstvo Poljoprivredno-šumarskog fakulteta sceuþilišza u Zagrebu. Zagreb Miroševiü. S. 1957... Zagreb. 1952.. 1-291. P. Buhaþ (Pyrethrum Cinerariaefolium D. 2006: Biokovska dalmatinska buša (Dalmatinisches Biokovo Rind – Buša. Krmno bilje. Izdanje o Kongresu Udruženja Jugoslavenskih inženjera i Arhitekta. Meridijani. Specijalno povrüarstvo. 1975. Ogrizek. A. Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske.. A. 2002. Zagreb. Samobor. Beograd. Ozimec.. Ovþarstvo.. 2006: Domaüe životinje i okoliš. Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske. 2:1-184. S. 1956. Maslinarstvo 6: 13-14. Split. Miškoviü. 2005: ýuvar Dalmacije – Dalmatinski pas. Buj. Poljoprivredni nakladni zavod. Zadar. Maslinarstvo u starim zapisima.. Ozimec... Split. 1940. Zagreb. 13. Zagreb. 105:66-73. Maslinarstvo 1:5-10. T.. Ozimec... 2004: Dalmatinski pas-autohtona hrvatska pasmina – Pjegavi ljepotan s dalmatinskoga krša (Der Dalmatiner-eine autochthone kroatische Hundrasse – Der getupfte Schöne vom dalmatinischen Karst). 2006: Hrvatska postala kinološka velesila – Pas tornjak službeno priznat. & Zanella.. S. Zagreb Nakiü-Petrina.. EuroCity. F. Brigiü. 1941. Suvremeno voüarstvo. Prilozi za povijest poljoprivrede Dalmacije. EuroCity. Pavlek. Lj. Ožaniü S. Konferencija o izvornim pasminama i sortama kao dijelu prirodne i kulturne baštine Šibenik. 1930. 1930. Ministarstvo kulture. Zagreb. 2004: Hrvatski planinski pas tornjak-Pas jaþi od vuka. M. A. Beograd. A.. Mrakovþiü. A. Trgovaþka tiskara Desman i drug. R. Zagreb. Ampelografski atlas. Mustafiü.. Najvažnije vrsti povrüa i njihovo gajenje u primorju. Zagreb. Zagreb.. najsunþanijega jadranskog otoka – Najkvalitetnija na svijetu (Lavandel von Hvar. 1-417. ûaleta. Ozimec.. DZZP. R. 1.. Samobor. Hrvatski planinski pas tornjak... Split. Ozimec. 12/42:56-59. 241 .. Topiü. 1938. Ožaniü.

.. Split.). M. 2003.. Poljoprivreda i šumarstvo. Croatia / Pospišil. 873-876. F.): Zbornik sažetaka osmog hrvatskog biološkog kongresa: 396-397. 1989. N. Spalato. Šatoviü.utvrÿivanju sinonima za sorte Topol i Beretinjok (Vitis vinifera L. Ozimec. Ernoiü. Zagreb Pešev. Znanje.. Naše medonosno bilje.. Gómez-Ayala. Vitis 41/2:83-89. Zagreb... and Meredith C. Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NSAP): Oþuvanje raznolikosti kulturnih biljnih vrsta i domaüih životinja u Hrvatskoj. Šatoviü.. 37/7-8:163183. Šatoviü. Lista priznatih sorata poljoprivrednog bilja za podruþje SR Hrvatske. F.. Karoglan Kontiü J. D.... 242 .) / diplomski rad.. R... and Vázquez. Agronomski fakultet Sveuþilšta u Zagrebu..).. Šatoviü. Food tecnology and biotechnology. Opatija.. Šikiü. M. Rošin J. M. N.A. Poljoprivredne aktualnosti. Izlaganje na meÿunarodnom seminaru «Poboljšanje kvalitete maslinovog ulja». I. Perica S. 44/4:545-551.. V. 1976. F.. Pošip bijeli. Ozimec. M. 2002... 20/4-5:375a-432a. Kolak.) Proceedings.. 1-237. 2006. Agrikultura u najstarijoj i antiþkoj literaturi.. Medna bijela (*Vitis vinifera* L. Važnost proizvodnje i korištenja jeþma u prošlosti i sadašnjosti. F. Preiner D. Evaluation of Treatments to Reduce Hardness of Agave americana Core.Ampelographic properties. 1988. Zagreb... S. pp. 2008. Pregled razvitka gospodarstva otoka Hvara do 1941.. Zagreb. ý. Zagreb. 2003.. F. U: Mihoviloviü. DZZP. diplomski rad. Agriculturae Conspectus Scientificus 71 (3) 81-86. M. 2002: Hrvatske pasmine domaüih životinja (Croatian Breeds of Domestic Animals): 1-96.1976. Šimon.. Posavi. U Besendorfer. 2006. R. Ugarkoviü. Rošin J. (ur.. & Ernoiü. Š. Zagreb. E... Ramírez. Pejiü.. U: Grupa autora. Pejiü I.. Bilten poljodobra.. (eds. Kopjar. Strikiü F.. Zdunic. J. Šimiü... pp. 1914... Beograd Pezo. 1-217. M.. Zagreb. Periþiü.... Poljak. Endemiþne biljke. Strikiü F... Kacic. 2002. 43rd Croatian and 3rd International Symposium on Agriculture. Sarajevo. Zagreb. Zagreb Skokandiü. Lan u prošlosti i sadašnjosti. Istraživanje genetskih resursa masline u Hrvatskoj. Brnistra (Spartium junceum L.. Slaus-Kantshieder G.S. Piljac... Ernoiü. Miroševiü N. Posavi.. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog ureÿenja.P.. Posavi. 1984. 1987. Ernoiü. Dangl G. S. Katarina Zrinski. Zbornik Veterinarski dani 2001. Zagreb. 240.. & Poljak.. & Poljak. Mirosevic. Hernández. M.. Svjetlost. I. Varaždin.. R. 35/11-12.. Institut Planina i more. 1995. 2003: Bioraznolikost hrvatskih pasmina domaüih životinja (Domestic animal biodiversity in Croatia). R. I. 34/2-3:61-77. The parentage of cv. F. Maletiü. Ernoiü... M.. Ozimec.Otok Hvar: 266-291.. Bilje Biokova. 2003: Enciklopedija hrvatskih domaüih životinja. Maletiü E. a major white wine cultivar of Croatia. M. N. 1965. I. Posavi... Ozimec.. Podvrste i sorte kukuruza. Bratkovina bijela i Bratkovina crvena (Vitis vinifera L. Matica Hrvatska. F. Zbornik Priopüenje XXXVIII znanstveni skup Hrvatskih agronoma. J. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu. F. Bilten poljodobra. I.. Radiü. Titograd.. Tipografia Sociale Spalatina. Ampelografska i genetiþka evaluacija mutanta Plavac mali sivi (V. . Ampelografska istraživanja cv. Z. 133-146. Milan (ur.. 1983. Opatija..) celuloznovlaknata mediteranska biljka... J. 1999.) . Budic Leto. Zagreb. 2006..Perica S.. M.. Posavi. M. Makarska.. Primjena mikrosatelitskih (SSR) markera u identifikaciji . C. 2001: Hrvatske izvorne pasmine domaüih životinja: 187-189.. vinifera L.-J. Uremoviü.). M.. Šatoviü.. M. Olivecultura e Produzione d`olio d`oliva Nelle Provincie Meridionali Austriache. Kukuruz. 1980. Agronomski programi i trenutna situacija maslinarstva u Hrvatskoj. R. G. M. 240. Preiner. Šiliü.

Teskeredžiü.Šimon. 67:218-220. 59:122-129. Ljetopis JAZU.. 1955. Poljoprivredni nakladni zavod. A. Ljetopis JAZU. Italy. Vode i ribe Jugoslavije u slici i reþi. Crespan. Zagreb. 1966. Zagreb. 57:210-214.. Tavþar. Istraživanja nativnih odlika ratarskog bilja.. 64:321-324. Valiü. J.. Gospodarstvo Rimske provincije Dalmacije. J. and I. LJ. Diplomski rad. Demin.. Nolit. Sveuþilište u Zagrebu. 2007. A. 1954. Tavþar. Izvještaj o nauþnim istraživanjima izvršenim god. Zagreb. Ljetopis JAZU. Uzgoj nekih ugroženih i autohtonih vrsta slatkovodnih riba. Karoglan Kontiü. D.... M.. 1959. & Ozimec. 1956.. Jugoslovenske rase pasa. Tavþar. Zagreb. Izvještaj o istraživanjima u Trstenom i na Pelješcu. Zagreb. M.. Veramenta-Paviša.. 1932. Paper presented at II Simposio Internazionale“Malvasie del Mediterraneo“ October. Golubinjak Golubarda u ýelopecima. Zbornik Župe Dubrovaþke. 65:56-59. M. Spomenica. S. Tavþar. 1977. A. SuboticaBeograd. Ljetopis JAZU. Hrvatski kinološki savez.. 1984... 2008.. Z.... JAZU. B... 2:156-176. 3:93-101... Izvještaj o sakupljanju i kultiviranju nativnog kulturnog bilja u Dalmaciji i Istri u god. Škegro.. A. R. M.. Tavþar. 2001. Ljetopis JAZU. Beograd. Ernoiü. Župa Vincek. A. Turina. 243 . Schneider.. Tehnologija proizvodnje i poznavanja duhana.. Biokovo 2:91-101.. magarþe. 1999. Tavþar. Tomiü.. B. Rako. 1960. na poljoprivrednim biljkama uzgajanim na pokusnom polju u Arboretumu Trsteno i u Frlaniji Instituta za eksperimentalno šumarstvo JAZU i o novoprikupljenom sortimentu.. Trave – Njihovo odreÿivanje i proizvodnja. 1-353. Izvještaj o prouþavanju nativnih sorata ratarskog bilja na podruþju južne Dalmacije i Istre. E. A. 1952. A. Izvještaj o genetskim istraživanjima ekotipova poljskog poljoprivrednog bilja. A. 1967. Taler... Ljetopis JAZU.. A... Ljetopis JAZU. 63:388-395.. 61:359-362. Hrvatski Zemljopis. 1963.. 1956. Prilog poznavanju hortikulturne dendroflore i nekih perena Makarskog primorja. Ljetopis JAZU. Maraština – a New Member of Malvasia Group. 1932. Maletiü. P. 71:289-293. Genetska prouþavanja ekonomski važnih svojstava poljoprivrednog bilja južne Dalmacije. Ljetopis JAZU. Hrvatska kinološka baština. Špoljariü. A.. Šmalcelj. Ampelografske karakteristike kultivara Gustopupica i Plavina. 1-175. Zagreb. A.. Državni zavod za zaštitu prirode.. Zagreb. 2007. 4:1221. 60:309-314.. Salina. A. 1-800. 72:423426. Tadiü. Zagreb.. Banske uprave Savske Banovine Poljoprivrednog odjeljenja u Zagrebu.. Izvještaj o genetskim istraživanjima sortimenta poljoprivrednih biljaka južne Dalmacije. Pejiü. Tavþar. 2002: Quo vadis. 1953. A.. D. 1-145. Ekološke monografije.. M.. 62:323-328. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu. A. Govedarstvo. Mesariü. 2007. Konferencija o izvornim pasminama i sortama kao dijelu prirodne i kulturne baštine.. 1955.. Varijetete i genotipovi Triticum turgiduma s Pelješca i njihovi prirodni i proizvedeni hibridi. E. Izvještaj o putu na otok Mljet u svrhu orijentacije za osnivanje odsjeka za nauþna poljoprivredna istraživanja u sklopu Prirodoslovne stanice Jugoslovenske akademije na otoku Mljetu. Šoliü. 1960. Tavþar.. Šimunoviü.. Istraživanja nativnih odlika ratarskog bilja. Ljetopis JAZU. Cv.. Knjiga sažetaka : 274-275. 2000. Minerva.. A.. A. 1957. Tavþar. Poljoprivredna knjižnica Kr.. Hrvatski studiji. Tavþar. 2000.. Tavþar. E..

Vuna naših ovaca.. Maslinarstvo i uljarstvo za puk. Institut za jadranske kulture.. 2004. Zduniü. Vokurka..). 1901. Vlašiü A. 1978. A. M. Pezo. 2007. 1-278. Stoþarski institut zemaljskog poljoprivrednog zavoda. 1958. Razvojna istraživanja novih vrsta u cvjeüarskoj proizvodnji. Institut za jadranske kulture. Mirisava kadulja. Split. ýakavski sabor.. M. 10/6:457-462. 1960. I.. Vršek.. V.. 6(2): 333-336. Nagragjena tiskarnica Vitalijani. Split.. 2005.. Zadar... Zagreb. Visiani... I. D.. M. 1964. 1946. Zagreb. and E. Agronomski glasnik. Kolak. Zduniü. Sjemenarstvo.. Ampelografske karakteristike kultivara Kujundžuša i Rudežuša. Dalmatinska kopica. Diplomski rad. Zagreb. 2006. Židovec. potencijalna vrsta za ureÿenje krajobraza. Vlašiü A. Prouþavanje gospodarskih vrijednosti sorata i ekotipova masline-Izvještaj za 1963.. Zagreb. I.. Biblioteka prirodne znanosti. M. Znidarþiü. Povijesni razvoj i sadašnje stanje u sjemenarstvu i rasadniþarstvu ukrasnog bilja u Hrvatskoj. Zavod za sjemenarstvo i rasadniþarstvo (Institute for Seed and Seedlings). 1995. Šatoviü... (1826. Vukiþeviü. Split. 2 (Reprint):1-207. godinu-rukopis. 2008.). Magistarski rad. D. Vrsaloviü M. vinifera L.. Vršek...Vinceljak-Toplak.) u podruþju Kaštela. N. 1:1-75. G. I. 1963. M. Kurtela. Karoglan Kontiü. Pejiü. I. J. Z. Kurtela. Praktiþna vrijednost nekih bioloških saznanja o maslini. Split. 2:147-160. R.. 244 . Liber. Sjemenarstvo. V. I.. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu. 2001.. Vršek.. Zdilar.. Maletiü. Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske. Zima. Institut za jadranske kulture. Maslinarstvo 3:9-18.. G... 1993. Z. Ogled dalmatinskog bilja (Stirpium Dalmaticarum Specimen). Zdanovski. Sortna lista za 2004. godinu (National list of varieties).... 12/6:465-469. Comparison of genetic and morphological data for inferring similarity among native Dalmatian (Croatia) grapevine cultivars (Vitis vinifera L. 23/1:45-56. Agriculture & Environment.. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu.. Journal of Food. Ampelografska i genetiþka evaluacija autohtonih sorata vinove loze (V. Zagreb Znidarþiü..... Sjemenarstvo. Osijek. Selekcija varijeteta Trogirsko-splitskih karfiola.

.

moguće je jedino kroz suradnju svih partnera na nacionalnoj. područje uz Novigradsko i Karinsko more. a provodi se uz nancijsku potporu Globalnog fonda za okoliš (GEF). (2) Vis i viški akvatorij. prvenstveno na području Dalmacije. Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske.hr/coast . Dubrovačko primorje. Šibensko-kninske. tvrtkama i pojedincima. Malostonski zaljev i Mljet. Osnovni cilj projekta COAST je učinkovito utjecati na poduzetničke aktivnosti i prakse u turizmu. kroz promicanje održivog razvoja. 4 dalmatinske županije te brojnim lokalnim udrugama. Lokalni ured za provedbu Projekta smješten je u Splitu. Planirano trajanje projekta je 7 godina. izravno i kroz bankarski sektor.hr http://www. kao i svih zainteresiranih strana. (3) šire područje ušća rijeke Krke. prostornog uređenja i graditeljstva te drugim nadležnim ministarstvima. To su (1) Pelješac. županijskoj i lokalnoj razini. ribarstvu i marikulturi. te (4) otok Pag (jugoistočni dio u Zadarskoj županiji). Svoje prijedloge i pitanja možete uputiti projektnom timu na sljedeću adresu: Kraj Sv.undp. Očuvanje biološke raznolikosti dalmatinske obale. u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša.Projekt COAST razvijen je uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). kako bi isti u svoje prakse uključili održivo korištenje i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti. Ivana 11 HR-21000 Split Tel: +385 21 340480 Fax: +385 21 340484 e-mail: coast@undp. poljoprivredi. Unutar tog područja prepoznata su i odabrana 4 demonstracijska područja zbog svoje iznimne biološke i krajobrazne vrijednosti. Projekt obuhvaća obalno područje četiri dalmatinske županije: Zadarske.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful