P. 1
dalmacija bilje

dalmacija bilje

|Views: 366|Likes:
Published by Zdravko Lučić
O bilju Dalmacije
O bilju Dalmacije

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: Zdravko Lučić on Feb 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2014

pdf

text

original

Poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije

Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaće životinje

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) svjetska je mreža UN-a za razvoj koja zagovara promjene i povezivanje država sa znanjem, iskustvom te potencijalima kako bi se građanima omogućilo da izgrade bolji život. UNDP djeluje u 166 zemalja. Program UNDP-a u Hrvatskoj obuhvaća razvojne inicijative kao što su: lokalni razvoj i jačanje institucionalnih kapaciteta, zaštita okoliša i racionalno korištenje energije, podrška najranjivijim skupinama u društvu, uključivanje privatnog sektora u proces razvoja te jačanje hrvatskog pravosuđa i sigurnosti građana. Globalni fond za okoliš (GEF) osnovan je 1991. godine kako bi se pomoglo zemljama u razvoju i zemljama s ekonomijama u tranziciji da osiguraju sredstva za programe i projekte zaštite okoliša.

Autorski tim: mr.sc. Roman Ozimec (koordinator), dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, dr.sc. Zdravko Matotan, dr.sc. Frane Strikić
Autori fotogra ja na naslovnici: Roman Ozimec, Hrvatska turistička zajednica

Projekt COAST
Očuvanje i održivo korištenje biološke i krajobrazne raznolikosti na dalmatinskoj obali putem održivog razvitka obalnog područja

Poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije
Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaće životinje

Lipanj 2009. godine

Sadržaj
Sažetak.......................................................................................................................................... iii Executive Summary ................................................................................................................... xv Uvod (Mr. sc. Roman Ozimec)..................................................................................................... 1 1. Maslina (Dr. sc. Frane Strikiü) ............................................................................................... 5 2. Voüne vrste (Dr. sc. Frane Strikiü)....................................................................................... 27 3. Vinova loza (Dr. sc. Jasminka Karoglan Kontiü) ............................................................... 56 4. Povrüe (Dr. sc. Zdravko Matotan) ....................................................................................... 92 5. Ratarske kulture (Mr. sc. Roman Ozimec) ....................................................................... 118 6. Livade i pašnjaci (Mr. sc. Roman Ozimec) ....................................................................... 151 7. Aromatiþno, zaþinsko, ljekovito, medonosno, ukrasno i divlje jestivo bilje (Mr. sc. Roman Ozimec) ..................................................................................................... 169 8. Domaüe životinje (Mr. sc. Roman Ozimec)....................................................................... 203 Literatura................................................................................................................................... 238

i

ii .

Ovaj broj bi vjerojatno bio daleko veüi da je bilo moguüe provesti detaljnija istraživanja za sve grupe kultura. pasmina i sojeva. gdje i izvire kroz Vruju. Dalmacija se uzdiže na najviše hrvatske planine. iii . ljekovitih. duboko preko 500 metara. medonosnih. južne i istoþne Europe. Dalmacija zaranja u Jadransko more. prvenstveno za žitarice. ali i ugroženosti. zaþinskih. veüinu od 1246 otoka i hridi. Osim zbog opüe bioraznolikosti. veü se prvenstveno treba oslanjati na manja poljoprivredna gospodarstva koja su u stanju proizvesti jedinstvene izvorne poljoprivredne proizvode visoke kvalitete i prepoznatljivosti. kao i Dinarik. dijela Mediterana . ali i burnih povijesnih i socijalno-ekonomskih þimbenika. Takoÿer. Ona ima najveüi udjel od þak 5835 km obalne linije Hrvatske. Uoþeni problemi Uslijed novih trendova u poljoprivredi posljednjih pedesetak godina. Istraživanjem tradicijskog bilja i domaüih životinja Dalmacije utvrÿeno je ukupno 40 divljih vrsta s visokim potencijalom u poljoprivredi te 328 kultivara. ukrasnog i divljeg jestivog bilja. Zbog malog udjela poljoprivrednog zemljišta na podruþju Dalmacije (oko 13 % površina). odnosno sorti. je iznimno izražena što ne þudi jer je Dalmacija krajobrazno i biološki najraznolikije podruþje Europe. promovirana i iskorištena u daljnjoj selekciji. Veliki je doprinos COAST projekta u boljem poznavanju poljoprivredne bioraznolikosti u Dalmaciji. Zahvaljujuüi provedenim istraživanjema tradicijskog bilja i domaüih životinja na podruþju Dalmacije u okviru COAST projekta. ukrasnih i divljih jestivih biljaka. Ima bezbroj krških izvora i rijeka ponornica. duboko okršenu geotektonsku dinarsku strukturu.kolijevke þovjeþanstva. aromatiþnog. Adriatik jadransku kršku platformu. najvažniji kultivari su po prvi puta valorizirani sa stanovišta ekonomskog potencijala. koja se nalazi na podruþju Balkana te na razmeÿi srednje. oþuvana. estuarije rijeka Zrmanje i Krke te deltu rijeke Neretve. vinove loze s 82 sorte i drugih voünih vrsta s 94 sorte te brojnih aromatiþnih. medonosnog. spušta u kanjone krških rijeka Cetine. niti prepoznata kao gospodarski važna u stvaranju izvornih i prepoznatljivih premijskih poljoprivrednih proizvoda Dalmacije te kao turistiþki potencijal i važno oruÿe za oþuvanje postojeüih dalmatinskih krajobraza. zaþinskog. dominacije proizvodnje monokultura te uvoÿenju namjenskih hibrida.Sažetak Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaüe životinje Dalmacije Poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije. Omblu. Uþinjene su važne dopune postojeüih kataloga sorti vinove loze. Krke i Zrmanje. masline i ostalih voüaka te sastavljeni prvi popisi tradicijskih kultivara pasmina. poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije izražena je i zbog biogeografskog položaja Dalmacije. Posebno se istiþe veliki broj izvornih lokalnih tradicijskih sorti masline s 37 sorti. po prvi puta je prepoznata poljoprivredna bioraznolikost kao važan dio cjelokupne bioraznolikosti te je napravljena prva sinteza svih dosadašnjih spoznaja o poljoprivrednoj bioraznolikosti Dalmacije. ljekovitog. Dalmacija posjeduje velik broj staništa uz raspon od vruüe mediteranske do hladne planinske klime. ratarskih i povrtnih kultura. Poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije nije dovoljno istražena. poljoprivreda Dalmacije ne može biti tržišno konkurentna kroz intenzivnu poljoprivredu. Dinaru (1831 m) i Biokovo (1762 m). najkraüu rijeku na svijetu i Crveno jezero. najveüi podmorski izvor Mediterana. povrtnice te voüke. tradicijske sorte i pasmine postaju sve ugroženije i ubrzano nestaju. prvenstveno industrijalizacije poljoprivrede. mahunarke. zaštiüena.

Prioritetni koraci koji üe se poduzeti u okviru COAST projekta: x Angažiranje grupe struþnjaka za poljoprivrednu bioraznolikost za iniciranje i provedbu gore preporuþenih aktivnosti u suradnji sa svim nadležnim institucijama. staništa i ukupne bioraznolikosti. oþuvanom okolišu. zaštitu. Na temelju izvještaja Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaüe životinje Dalmacije i pripadajuüe baze podataka poljoprivredne bioraznolikosti Dalmacije nastalih u okviru COAST projekta. in situ x poticanje uzgoja sorti i pasmina x poticanje osnivanja uzgojnih udruga x izrada menadžment planova za svaku pojedinu sortu i pasminu x uspostavljanje banke biljnih i životinjskih gena. Nažalost. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih sorti kulturnog bilja te pasmina i sojeva domaüih životinja. pronaüi model održavanja izabranih. udrugama i proizvoÿaþima. x Edukacija i promocija: a) Izrada popularno-struþne publikacije Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaüe životinje Dalmacije. Preporuke za daljnje aktivnosti Stare. Buduüi da proizvodnja sjemena navedenih tradicijskih sorti ne postoji. jer su samo tako one osnova i oruÿe za oþuvanje postojeüih krajobraza. koja je trenutno najvažnija gospodarska grana Dalmacije. promociju. tradicijske sorte i pasmine potrebno je oþuvati i/ili revitalizirati prvenstveno u svom izvornom. proizašle su sljedeüe preporuke za daljnje aktivnosti: x izrada državne strategije za oþuvanje i revitalizaciju tradicijskih sorti i pasmina x izmjena i dopuna zakonodavstva vezanog za službene sortne liste i popise tradicijskih pasmina domaüih životinja.Samo manji dio poljoprivredne bioraznolikosti Dalmacije je službeno prepoznat. velika je vjerojatnost da se zbog nepostojanja održivaþa primjenom Zakona svi navedeni tradicijski kultivari automatizmom izbrišu sa sortne liste. Potrebno je provesti brojne aktivnosti za osnovna i dodatna istraživanja postojeüe bioraznolikosti u poljoprivredi. na temelju postojeüeg istoimenog izvještaja. x izrada Crvenih knjiga tradicijskih sorti i pasmina x osmišljavanje i provedba istraživaþkih programa x osmišljavanje i provedba edukativno promotivnih projekata x osnivanje gen centara za uzgoj sorti i pasmina. prvenstveno kao rezervni sustav oþuvanja postojeüe bioraznolikosti u poljoprivredi ex situ x integraciju bioraznolikosti poljoprivrede i prateüih poljoprivrednih proizvoda u turistiþku ponudu. a brojne autohtone sorte i pasmine Dalmacije se ne nalaze na službenoj Sortnoj listi Republike Hrvatske kao ni na službenom Popisu izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja. Za tradicijske sorte i pasmine koje nisu na sortnoj listi i Popisu pasmina treba osmisliti model njihove registracije. što bi onemoguüilo legalno prometovanje njihovim sjemenom i reprodukcijskim materijalom. prema novom Zakonu o sjemenarstvu svaka sorta sa Sortne liste mora imati održivaþa koji se brine o održavanju njenog genetskog identiteta i plaüa godišnju pristojbu Zavodu za sjemenarstvo i rasadniþarstvu za njen ostanak na listi. Ova publikacija üe biti jedan od prvih sustavnih prikaza poljoprivredne iv . potencijalno vrijednih tradicijskih sorti i pasmina Dalmacije te oformiti upisnik održivaþa sjemena i voditi sustavnu brigu o njihovom oþuvanju. kao i tradicijskih proizvoda na njihovoj osnovi.

žestoka piüa.). godine navodi da je u uzgoju više stoljeüa prije Krista. 1. Katalog üe ukljuþivati najvažnije tradicijske prehrambene proizvode i piüa: brašno. zaþini. obuüa te brojne druge proizvode tradicijske poljoprivrede. kulturno-povijesnim. Paštrica. 8 ima vrlo male populacije.. 1214. poticanje proizvodnje. Dužica. selekcijskim. Maslina je najbrojnija voüna vrsta koja se uzgaja na podruþju Dalmacije. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost. Katalog üe imati ulogu svojevrsnog putokaza za poljoprivrednike i poduzetnike. meda. odjeüa. eteriþna ulja. Agrobioraznolikost maslina je s þak 37 izvornih i tradicijskih sorti iznimna. Poticanje uzgoja: aktivna podrška proizvoÿaþima zainteresiranim za tradicijsku poljoprivrednu proizvodnju kroz Program poticanja Zelenog poduzetništva. duhan. pri þemu na otocima þak 93 % obitelji. kroz projekte realizirane u okviru slijedeüih institucija: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split. Bjelica. proizvode od jaja. Levantinka i Drobnica. koja zauzima preko 50 % udjela u sortimentu. prirodne boje. 1482. kruh. pogaþa. zajedno s Ministarstvom znanosti. unutrašnjost Dalmacije i dolina Neretve. ekstrakti. Lika. svojoj izvornosti. Poljiþki statut. a slijede lastovka i levantinka. Trenutno stanje tradicijskih kultivara masline je daleko od zadovoljavajuüeg. b) Izrada Kataloga tradicijskih poljoprivrednih proizvoda Dalmacije uz prijedloge za daljnja istraživanja. za koju edikt cara Dioklecijana iz 301. genetskim. iako je oþuvanje tradicijskih kultivara masline znaþajno poboljšano u zadnjih desetak godina. mlijeko. beškot. Prema svojim gospodarskim. meso i mesne preraÿevine. Okolišni uvjeti omoguüuju uzgoj masline u svih pet podregija. Ministarstvo poljoprivrede. preraÿevine voüa i povrüa i drugo te neprehrambene biljne i životinjske proizvode kao što je ukrasno bilje. Stanica za južne kulture Dubrovnik i Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu. stanišnim vrijednostima. a o njenoj gospodarskoj vrijednosti govori i þinjenica da se u podruþju hrvatske obale maslinarstvom bilo kao osnovnom ili dopunskom djelatnošüu bavi 45 % obitelji. sirevi. odnosno pružanje financijske i struþne tehniþke podrške. dok su druge namjene manje prisutne. vino. Primorje i Kvarner. ali najnovija arheološka istraživanja ukazuju da je prisutna na podruþju Dalmacije daleko prije dolaska Grka. U isto vrijeme brojnost drugih voünih vrsta. uz izuzetak vinove loze je u stagnaciji ili opadanju. Dominantna sorta Dalmacije je oblica. Ovakav pristup se može primijeniti za ostala podruþja Hrvatske (Istra. Na osnovi klimatskih i pedoloških karakteristika Dalmacija je podijeljena u pet voüarskomaslinarskih podregija: sjeverna. promociju i zaštitu. jestivo ulje.000 v . obrazovanja i sporta. Smatra se da je maslina na podruþje Dalmacije donesena od strane grþkih kolonista. kvasina. mlijeþne preraÿevine. Maslina Maslina je jedna od karakteristiþnih i najstarijih kultura Dalmacije. manje od 1. prirodni pesticidi.x bioraznolikosti ne samo u Hrvatskoj veü i šire. jedna sorta je nestala. krajobraznim. ribarstva i ruralnog razvoja ima obavezu oþuvanja starih tradicijskih sorti Dalmacije. Slavonija). Danas se na prostoru Dalmacije uzgaja oko 3 500 000 stabala masline s tendencijom porasta. prvenstveno kroz projekte i poduzetniþke ideje u sektorima ekološke poljoprivrede i uzgoja autohtonih sorti i pasmina te eko i ruralnog turizma. 12 ih je dramatiþno ugroženo i postoji još svega nekoliko stabala. U brojnim poglavljima navodi se u statutima nekih primorskih gradova (Korþulanski statut. Lastovka. Masline se na podruþju Dalmacije proizvode gotovo iskljuþivo za ulje. srednja i južna Dalmacija. izdvojeno je sedam najvažnijih sorti: Oblica. Od utvrÿenih 37 tradicijskih kultivara masline. Središnja Hrvatska. ali i širu regiju Mediterana i Europe.

provesti reprodukciju postojeüeg genetskog fonda uz uvrštenje ugroženih sorti. limun i nešpola uzgajaju sporadiþno. Potrebno je izraditi bazu podataka koja bi bila dostupna svim zainteresiranim. rogaþ se uzgaja samo na nekim pogodnim lokalitetima u podruþju južne i srednje Dalmacije. Poþetak uzgoja agruma na podruþju južne Dalmacije datira u 15. najznaþajnije: trešnja (2 000 000 stabala). srednja i južna Dalmacija. Agrobioraznolikost voüaka je iznimna s oko 130 tradicijskih sorti. nakon masline. seminara te promotivnih aktivnosti (putem knjige o tradicijskim poljoprivrednim kulturama Dalmacije. a razlike su u sortnom sastavu pojedine podregije. radio i TV emisija itd. stoljeüa spominje se šesnaest službeno zaštiüenih kultura. stoljeüa kad se je samo na podruþju mjesta Selca na Braþu bralo oko 60 vagona ploda. Ove su kolekcije u priliþno lošem stanju i za njih je potrebno izraditi bazu podataka. oznaþavanja zemljopisnog porijekla uz turistiþku ponudu tradicijskih proizvoda na bazi maslina. Mletaþka vlast u Dalmaciji stimulira uzgoj voünih kultura. šipak i smokva se uzgajaju u svih pet podregija. Zbog oþuvanja bioraznolikosti. godine talijanski pisac Alberto Fortis spominje uzgoj višnje maraske. u okviru hotela. U Statutu grada Nina iz 12. privatnih kolekcija. trešnje. Na osnovi klimatskih i pedoloških karakteristika Dalmacija je podijeljena u pet voüarskomaslinarskih podregija: sjeverna. U svojem putopisu Put po Dalmaciji iz 1774. stoljeüa plodovi rane sorte Tugarka zrakoplovom su prevožene na tržište Bavarske. naranþa. a u ediktu cara Dioklecijana iz 301. stoljeüe. Voüne kulture Uzgoj voünih kultura u Dalmaciji datira od najstarijih vremena. ýak i kroz kratkotrajnu vladavinu Napoleonove administracije (1806-1809). mandarina (1 250 000 stabala). godine spominje se uzgoj maslina više stoljeüa prije Krista. Proizvodnja svih ostalih voünih kultura u Dalmaciji bila je na razini koja nije bila dostatna ni za vlastitu potrošnju. vi . Dominantna je maslina s 37 tradicijskih sorti. Splitu i Dubrovniku uz odreÿeni broj manjih. sve tradicijske kultivare masline potrebno je što prije sakupiti i uvrstiti u kolekcije te gospodarski i komercijalno revitalizirati uz izradu menadžment planova.000 stabala. Kroz ove aktivnosti vršila bi se edukacija o potrebi prepoznavanja izvornosti tradicijskih sorti maslina. a posebno dalmatinskih turistiþkih poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava. U Dalmaciji se uzgaja 11 voünih kultura od kojih su.stabala. slijedi smokva s 29. dok se šipak. te šipak s 20.000 stabala te samo 9 sorti ima zadovoljavajuüu populaciju od preko 10. bajam (150 000 stabala).). 2. agrumi su zastupljeni iskljuþivo na podruþju doline Neretve. posebno oko Kaštela i Poljica u srednjoj Dalmaciji. Car Dioklecijan je ujedno i prvi koji je uspostavio kolekciju voünih vrsta u Dalmaciji. restorana. smokva (200 000 stabala). Maraska je zastupljena u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji te u unutrašnjosti. unutrašnjost Dalmacije i dolina Neretve. poticalo se voüarstvo. izmeÿu kojih i smokva. smokve i bajama. 7 ima populacije izmeÿu 1. kao i matiþnjaka maslina u komercijalnim rasadnicima. uglavnom na okuünicama. Potrebno je izraditi i primijeniti sustav podrške za vlastiti uzgoj (u osnovnim i srednjim školama te fakultetima) uz organizaciju radionica. Zlatno doba maraske nastupa sedamdesetih godina 20.000 i 10. maraska (1 200 000 stabala). Trešnja kao voüna kultura ima dugu tradiciju uzgoja u Dalmaciji. rogaþ. Prisutne su samo tri matiþne kolekcije za oþuvanje tradicijskih kultivara masline u Poreþu. dok su centri trešnje u podruþju srednje Dalmacije. kataloga o tradicijskim proizvodima na bazi masline. posebno na novom podruþju dobivenom mirom u Sremskim Karlovcima te kroz poljoprivredni zakon poznat kao Grimanijev zakon. Bajam. nešpola se uzgaja sporadiþno uglavnom u okuünicama. Šezdesetih godina 20.

veü ranije upoznali uzgoj vinove loze u susjednim podruþjima i imali razvijeno vinogradarstvo. restorana. Bez obzira na društvene i gospodarske mijene. smatra se da su ilirska plemena Liburni. Kvaliteta vina þesto je ispod realnog potencijala sorte i podneblja. kulturno-povijesnim. kao i matiþnjaka voüaka u komercijalnim rasadnicima. Ove su kolekcije u priliþno lošem stanju i za njih je potrebno izraditi bazu podataka. proizvodnja vina uvijek je imala veliku ekonomsku važnost za žitelje Dalmacije. Tržišno orijentirani vinogradari sve više ulažu u tehnologiju proizvodnje. a dokazi o poznavanju tehnologije proizvodnje vina datiraju nekoliko stotina godina prije Krista. Trenutno stanje tradicijskih voünih kultivara je daleko od zadovoljavajuüeg. ipak nisu turistiþki i gospodarski odgovarajuüe iskorišteni. dolazi filoksera te vii . Ministarstvo poljoprivrede. Stanica za južne kulture Dubrovnik i Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu. obrazovanja i sporta. jedna je izgubljena. U Dalmaciju 1894. Prosjeþna površina posjeda þesto je manja od 1 ha. oznaþavanja zemljopisnog porijekla uz turistiþku ponudu tradicijskih proizvoda na bazi voüaka. Bogatstvo autohtonih sorata i drevna tradicija proizvodnje vina. tri sorte maraske (Braþ-2. Ipak. kao i u prošlosti. selekcijskim. o þemu svjedoþe propisi o vinogradima i trgovini vina u srednjovjekovnim gradovima poput Trogira. zajedno s Ministarstvom znanosti. genetskim. a svega treüina proizvedenog vina se proda na tržištu. Dalmati i Histri koji su bili vješti pomorci. Kroz ove aktivnosti vršila bi se edukacija o potrebi prepoznavanja izvornosti tradicijskih sorti voüaka. ukljuþujuüi i maslinu. jedino za uzgoj vinove loze interes i dalje raste. a posebno dalmatinskih turistiþkih poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava. provesti reprodukciju postojeüeg genetskog fonda uz uvrštenje ugroženih sorti. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojene su dvije sorte smokve: Petrovaþa bijela i Zamorþica. stanišnim vrijednostima. Vinova loza Proizvodnja grožÿa i vina i danas je strateška grana privrede Dalmacije. Potrebno je izraditi bazu podataka koja bi bila dostupna svim zainteresiranim. Korþule ili Dubrovnika. Zbog oþuvanja bioraznolikosti. putem radio i TV emisija itd. u okviru hotela. seminara te promotivnih aktivnosti (publiciranjem knjige o tradicijskim poljoprivrednim kulturama Dalmacije i kataloga o tradicijskim proizvodima na bazi voüaka. Tradicija uzgoja vinove loze seže na podruþju Dalmacije u daleku prošlost. Splitu i Dubrovniku uz odreÿeni broj manjih. ribarstva i ruralnog razvoja ima obavezu oþuvanja starih tradicijskih sorti Dalmacije. Prisutne su samo tri matiþne kolekcije za oþuvanje tradicijskih kultivara voüaka u Poreþu. dvije sorte bajama: ýarski kasni i Knez ýrnomir. Vrlo povoljni okolišni uvjeti. jedna sorta mandarine (Zorica rana) i dvije sorte šipka (Konjski zub i Slatki barski).). krajobraznim. sve tradicijske voüne kultivare potrebno je što prije sakupiti i uvrstiti u kolekcije te gospodarski i komercijalno revitalizirati uz izradu menadžment planova.Prema svojim gospodarskim. Uz maslinu. svojoj izvornosti. a za 14 sorti nema podataka. raznolikost tala i specifiþni vinogradarski položaji þine Dalmaciju idealnom za uzgoj vinove loze. što rezultira i boljom kvalitetom vina. Braþ-6 i Recta). iako je oþuvanje tradicijskih kultivara pojedinih voünih vrsta znaþajno poboljšano u zadnjih desetak godina. Od 130 prepoznatih tradicijskih voünih sorti. 3. kroz projekte realizirane u okviru slijedeüih institucija: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split. 31 je kritiþno ugrožena. a poticajne mjere za podizanje vinograda doprinose laganom rastu površina. privatnih kolekcija. Potrebno je izraditi i primijeniti sustav podrške za vlastiti uzgoj (u osnovnim i srednjim školama te fakultetima) uz organizaciju radionica.

specifiþni okolišni uvjeti. Veüi broj sorata je ampelografski i genetiþki obraÿen. Muškat ruža. Iako je vinova loza u usporedbi sa drugim kulturama dalmatinskog priobalja dosta istražena. svojoj izvornosti. izoliranost pojedinih podruþja. te ih usporediti sa podatcima sorata drugih europskih zemalja. Obalno podruþje Dalmacije tipiþne je mediteranske klime. Crljenka kaštelanskog i nekih sorata kaštelanskog podruþja pokrenuti projekti gospodarske revitalizacije. Vodeüa institucija je Agronomski fakultet u Zagrebu. od kojih je po svojim gospodarskim. Završiti genetiþku i ampelografsku karakterizaciju svih sorata. Na znaþajno smanjivanje broja sorata vinove loze utjecali su brojni razlozi. Blizina mora smanjuje temperaturna kolebanja i ublažava klimu ovog podruþja. pa su za neke od njih poput Malvasije dubrovaþke. te pomorske veze sa ostatkom Mediterana utjecale su na razvoj bogatog sortimenta u Dalmaciji. kišovitim zimama.vinogradi poþinju propadati. kao i zahtjevi za visokim prinosima nakon 2. kada su brojne kvalitetne. a osobito susjednih. Dugi period vegetacije omoguüava uzgoj razliþitih sorata ukljuþujuüi i onih kasne dobi dozrijevanja. vode i projekte revitalizacije sorata Prþ i Dobriþiü. Grk. Za Dalmaciju je karakteristiþan razvoj velikog broja lokalnih sortimenata. viii . Krajem 19. kulturno-povijesnim. Unutar svake od podregija nalazi se više vinogorja koja se meÿusobno razlikuju po klimatskim i pedološkim prilikama. Plavac mali te Zlatarica blatska. s vruüim i sušnim ljetima i blagim. selekcijskim. a položaji okrenuti moru uz obilje direktnog sunþevog osvjetljenja dodatno su osvijetljeni zrakama koje se reflektiraju o morsku površinu. Najraširenija je izvorna sorta plavac mali. a pojedini lokaliteti. te se permanentno popunjava osnovana „Nacionalna kolekcija sorata vinove loze“. homonimi ili pak roditelji. a meÿu njima su najvažniji dolazak gljiviþnih bolesti (plamenjaþe i pepelnice) te filoksere iz Amerike. genetskim. Zbog obilja topline i sunca ovo podruþje predstavlja idealno stanište za vinovu lozu. Istraživanja autohtonog sortimenta provode i struþnjaci iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita. U tom smislu nužno je završiti inventarizaciju svih vinogradarskih podruþja. a za neke su utvrÿeni sinonimi. što dodatno doprinosi kvaliteti vina iz ovog kraja. Neke od sorta introducirane su iz okolnih zemalja. Glavinuša. ali niskoprinosne sorte zanemarene u proizvodnji. Regionalizacijom vinogradarskih podruþja Dalmacija je svrstana u regiju Primorske Hrvatske. te eventualno formirati repozitorije in vitro. koje u drugim podruþjima ne bi mogle dozoriti. krajobraznim. koja dominira u sortimentu Dalmacije. Dobriþiü. Istraživanje autohtonog sortimenata dovelo je do zakljuþka da mnoge od sorata koje su danas u sortimentu vrlo rijetko zastupljene imaju visok gospodarski potencijal. Ninþuša. Danas su u Dalmaciji prisutne 82 sorte. þuveni su zbog vrhunske kakvoüe svojih vina. Malvasija dubrovaþka. najþešüe oni na obroncima okrenutim moru. pa su tako i danas neke od sorte samo lokalno zastupljene. stoljeüa u Dalmaciji se uzgajalo oko 200 sorata. stanišnim vrijednostima. svjetskog rata. specifiþnih samo za uža. ostalo je još puno posla na oþuvanju. koji uz podizanje kolekcije autohtonih sorata. gospodarskoj evaluaciji i revitalizaciji. dok su brojne nastale na ovom prostoru spontanim križanjem. Maraština. izolirana. Tla su þesto škrta i kamenita. gdje su u okviru razliþitih istraživaþkih projekta nastoje prikupiti sve preostale autohtone sorte. od kojih mnoge danas više ne nalazimo i smatramo ih trajno izgubljenim. þesto otoþna podruþja. unijeti podatke u elektronsku bazu. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojeno deset sorti: Crljenak kaštelanski. Dugo razdoblje uzgoja vinove loze na ovom prostoru. dopuniti postojeüe kolekcije. karakterizaciji. Posljednjih desetak godina ulažu se znaþajni napori kako bi se oþuvao autohtoni sortiment Dalmacije. Dolazi do velike krize te se stanovništvo Dalmacije masovno iseljava u prekomorske zemlje. a njen obalni dio podijeljen je na dvije podregije: Sjeverna Dalmacija te Srednja i Južna Dalmacija.

kao dio Mediterana. Dalmacija. Nadalje. Trgovina reprodukcijskim materijalom tradicionalnih sorti povrüa na podruþju Dalmacije nikad nije bila razvijena. Povrüe je u povijesti bilo jedan od osnovnih izvora prehrane puþanstva Dalmacije i u velikoj je mjeri ostalo i danas. ima razvijenu kulturu potrošnje veüih koliþina povrüa u dnevnoj prehrani od kontinentalnih podruþja. Nazivlje autohtonih sorti i populacija uglavnom ima geografske oznake mjesta ili uže regije gdje se razvila ili najþešüe uzgajala ili se u nazivu dosta þesto koristi pridjev domaüi. hvarska artiþoka je autohtona ekopopulacija koja se uglavnom uzgajala na otoku Hvaru. U strukturi proizvodnje na podruþju Dalmacije u uzgoju na otvorenom najzastupljenije vrste povrüa su uz krumpir. a meÿu kojima su se posebno isticale kupusnjaþe. paprika i salata. U komercijalnoj proizvodnji povrüa namijenjenoj tržištu gotovo iskljuþivo se koriste strani hibridi i sorte povrüa meÿu kojima þesto puta prevladava jedan ili manji broj kultivara þime je agrobioraznolikost povrtnica izuzetno smanjena. Depopulacijom ruralnog prostora osobito otoka i dalmatinskog zaleÿa te migracijama stanovništva koje je na podruþju Dalmacije posebno bilo izraženo za Domovinskog rata. kao i osuvremenjivanje tehnologije proizvodnje vina u cilju popravka njihove kakvoüe. dominantni u proizvodnji postaju krumpir. radio i TV emisije te organiziranje raznih vinskih manifestacija. treba unaprijediti sustav podrške vlastitog uzgoja kroz program radionica i seminara te promotivnih aktivnosti poput publiciranja knjige o tradicijskim kulturama Dalmacije. Introdukcijom drugih vrsta povrüa. Promocija treba ukljuþivati dnevni i periodiþni tisak. Nastojanja na revitalizaciji autohtonih sorta treba pratiti i odgovarajuüa marketinška podrška. Zahvaljujuüi blagodatima klime i razliþitosti tla na podruþju Dalmacije razvio se i udomaüio uzgoj velikog broja povrtnih sorti. a polaþki þešnjak naziv je sorte þešnjaka koji se uzgaja samo na podruþju Polaþe kod Knina. tradicija proizvodnje vina i turistiþki znaþaj Dalmacije ipak odgovarajuüe gospodarski iskoristio. kupusnjaþe. ix . Neke su donesene iz drugih krajeva. koji se uzgaja na þitavom podruþju Dalmacije. rajþica te luk. mahunarke i lukovi. Tako na primjer sorta domaüa ljutika obuhvaüa više ekotipova luka kozjaka. U prošlosti to su bile primitivnije selekcije poludivljih vrsta povrüa kojima je mediteransko podruþje obilovalo. lubenice i dinje. oznaþavanja zemljopisnog porijekla uz turistiþku ponudu tradicijskih proizvoda na bazi grožÿa u okviru hotela. brojne tradicijske sorte brižno održavane kroz dugi vremenski period nepovratno su izgubljene. Takoÿer. treba istaknuti važnost prepoznavanja izvornosti tradicijskih sorti vinove loze. treba izvršiti gospodarsku evaluaciju sorata radi njihovog uvoÿenja u proizvodnju. krastavac. U Dalmaciji se nalazi polovica ukupnih hrvatskih površina komercijalne proizvodnje povrüa namijenjenog potrošnji u svježem stanju i treüina svih zaštiüenih objekata namijenjenih uzgoju povrüa. Povrüe Proizvodnja povrüa na podruþju Dalmacije od velikog je gospodarskog znaþenja i godišnje ga se proizvede oko 360 000 tona. Njihovo sjeme i reprodukcijski materijal iskljuþivo se proizvode i održavaju na obiteljskim gospodarstvima te se šire prvenstveno razmjenom na užem podruþju. te stvaranje sustava selekcije i proizvodnje sadnog materijala. restorana i posebno na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima. a malobrojnim preostalima prijeti velika opasnost da nestanu. rajþica i grah koji danas predstavljaju najznaþajnije vrste povrüa u prehrani dalmatinskog puþanstva. dok se u zaštiüenim objektima naviše uzgaja rajþica. 4. a posebno o autohtonim sortama vinove loze te kataloga o tradicijskim dalmatinskim proizvodima na bazi grožÿa i vinskih vodiþa.Da bi se bogatstvo autohtonih sorata. kao ni sustavna briga o oþuvanju njihovog genetskog identiteta. ali su pod utjecajem specifiþnog uzgojnog okruženja i pažljivim odabirom uzgajivaþa znatno promijenile svoja obilježja u odnosu na izvorni oblik pa su dobile izvorne nazive. Tradicijske sorte i lokalne populacije povrüa gotovo iskljuþivo su zastupljene samo u vrtovima i manjim okuünicama te su namijenjene potrošnji u vlastitom domaüinstvu.

djeteline. polaþki ozimi þešnjak. Neke od ovih tradicijskih sorti þak niti nisu uvrštene na službenu sortnu listu Republike Hrvatske. treba osmisliti model njihove registracije. sirak zrnaš). potencijalno vrijednih tradicijskih sorti Dalmacije. kozjak domaüa ljutika. opstanak relativno velikog broja ljudi na ratarski nepovoljnom podruþju kao što je Dalmacija. Sve te tradicijske sorte povrüa na podruþju Dalmacije su visoko ugrožene. industrijske kulture (duhan. održavanje kolekcija. raž. ribarstva i ruralnog razvoja þime su dijelom obuhvaüene i tradicijske sorte povrüa s podruþja Dalmacije. uz proizvodnju komercijalnog sjemena. Najvažnije ratarske kulture na podruþju Dalmacije bile su žitarice (pšenice. domaüi bob i domaüa sjekirica. mak.Na podruþju Dalmacije utvrÿeno je postojanje 15 tradicijskih sorti povrüa od kojih je izdvojeno njih devet koje se posebno istiþu po svojim gospodarskim. Buduüi da nijedna sjemenska tvrtka nikad nije organizirala proizvodnju sjemena navedenih tradicijskih sorti niti ga stavljala u promet. postoji velika vjerojatnost da se zbog nepostojanja održivaþa primjenom zakona svi navedeni kultivari automatizmom izbrišu sa sortne liste što bi u buduünosti onemoguüilo legalno prometovanje njihovim sjemenom i reprodukcijskim materijalom u Hrvatskoj. karakterizaciju i vrednovanje drugih postojeüih tradicijskih sorti povrüa na podruþju Dalmacije. konoplja) i krmno bilje (lucerka. endivija dalmatinska kopica. Za sve tradicijske sorte treba pronaüi i financijski poduprijeti model održavanja izabranih. a osobito je važna promocija izvornih sorti povrüa kroz razne publikacije o tradicijskim sortama i korištenju u kulinarstvu. Ratarske kulture Ratarska proizvodnja je sve do polovice 20. Skrb o oþuvanju i zaštiti biljnih genetskih resursa od nedavno preko Povjerenstva za biljne genetske resurse vodi Ministarstvo poljoprivrede. 5. vino ili sol za brašno. predivo bilje (brnistra. lan. genetskim ili kulturno-povijesnim vrijednostima. pripremu i þuvanje sjemena u bankama biljnih gena. buhaþ. jeþam. sredstva javnog informiranja i brojne manifestacije kao što su Dan hvarske artiþoke ili Dan domaüe raštike te kontinuirana popularizacija njihove prehrambene i gastronomske vrijednosti. Danas su se pšenica i druge žitarice s prostora Dalmacije izgubile u proizvodnji. kukuruz. iako su po cijeloj Dalmaciji bile prisutne i na najmanjim površinama i u gotovo nevjerojatnim uvjetima. škrobne i uljane kulture (krumpir. stoþarstvo je u kombinaciji s ratarstvom bilo osnova poljoprivrede Dalmacije kroz stoljeüa. na Dinari i Biokovu x . Uz vinogradarstvo i maslinarstvo. Za tradicijske sorte koje nisu na sortnoj listi. Po definiranju pojedinih sorti potrebno ih je uvrstiti na službenu sortnu listu Republike Hrvatske. trogirska srednje rana cvjetaþa. sirak metlaš). Prema novom Zakonu o sjemenarstvu svaka sorta sa Sortne liste mora imati održivaþa koji se brine o održavanju njenog genetskog identiteta i plaüa godišnju pristojbu Zavodu za sjemenarstvo i rasadniþarstvu za njen ostanak na listi. salata dalmatinska ledenka. stoþni kelj. oformiti upisnik održivaþa sjemena i voditi sustavnu brigu o njihovom oþuvanju. gdje je prisutna još od mlaÿeg kamenog doba (jeþam). domaüa raštika. stoþni bob. mijenjalo se ulje. prikupljanje. a to su: hvarska artiþoka. U onim dijelovima Dalmacije gdje nije bilo uvjeta za proizvodnju pšenice i kukuruza ili proizvodnja tih žitarica nije bila dovoljna. Potrebno je hitno provesti projekte vezane uz daljnju inventarizaciju. sjekirica). Žitarice su se uzgajale u Dalmaciji od pamtivijeka i bile su osnova prehrane stanovništva. sezam). što je potrebno hitno provesti. Potrebno je obnoviti proizvodnju tradicijskih sorti povrüa te proizvoda na njihovoj bazi. a neke su vjerojatno i trajno nestale. Ipak. nije mogao biti moguü bez oslonca u stoþarstvu što se posebno odnosi na Dalmatinsku zagoru. stoljeüa usprkos relativno lošim uvjetima imala veliko znaþenje za Dalmaciju. proso. ugroženosti odnosno svojoj izvornosti.

domaüa raž. Svilaju. podruþje Dalmacije obiluje ekotipovima ratarskog bilja nastalih prirodnom selekcijom pod ekološkim prilikama proizvodnog podruþja i uslijed prirodne hibridizacije te oni predstavljaju izvor svojstava i gena za buduüe selekcije. stoljeüu. Veüina ovih odabranih dalmatinskih kultivara ratarskih kultura ne nalazi se na sortnoj listi Republike Hrvatske. Na visokogorske pašnjake Dinare od pamtivijeka dalmatinski i bosanski xi . brnistra i mediteranska lucerka. duhan Ravnjak. životinje i gljive koje su vezane za þak pet biljnih pokrova (obraÿivana poljoprivredna podruþja-žitarice. ostaje nam pitanje koliko je od tog bogatstva ostalo oþuvano do danas buduüi su znanstvena istraživanja dalmatinskih ratarskih kultura zanemarena. dalmatinska bijela brkulja. usjevi-mješavina travnjaka i šikara. obraÿivana poljoprivredna podruþja-izuzevši žitarice. postaju jedan od najugroženijih biljnih pokrova u Dalmaciji. stoljeüa kad se poþinje u veüoj mjeri uzgajati duhan koji se pojavio u uzgoju veü u 17. divlji duhan Ružiü.preko 1000 m nadmorske visine. svojoj izvornosti. stanišnim vrijednostima. krumpir poþiteljka. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojeno je jedanaest kultura i sorti: dalmatinska tvrda brkulja. Meÿutim. genetskim. oþuvanom okolišu u turistiþku ponudu Dalmacije kao i svih njihovih sekundarnih proizvoda: brašna. primjerice u Podgori pod Biokovom. ali je postojala izvorna proizvodnja tkanine i užadi iz vlakana brnistre koja se do danas nažalost nije oþuvala. Za Dalmaciju su tipiþne stoþarske ljetne migracije na veüe planine: Dinaru. Kamešnicu. Na podruþju Dalmacije kroz povijest je postojalo oko 600. kruha. No. Istovremenim nestankom stoke i depopulacijom na ogromnim dalmatinskim prostranstvima. Prema svojim gospodarskim. ulja. Sliþna je situacija i s mlinicama za mljevenje žita.000 hektara pašnjaka i livada. 6. Livade i pašnjaci U floristiþkom bogatstvu Dalmacije posebno se istiþu krški dalmatinski travnjaci koji su po bogatstvu vrsta najbogatije biljne zajednice Europe. a sliþna je situacija i s ostalim ratarskim kultivarima Dalmacije.ukljuþujuüi navodnjavana podruþja). Uz neophodna dodatna istraživanja i obnovu proizvodnje ovih tradicijskih sorti nužno je osmisliti model njihove registracije i propagacije. veü i nestaju prateüe biljke. Krumpir se u Dalmaciji gotovo nikad nije koristio za industrijske potrebe veü gotovo iskljuþivo za ljudsku prehranu. a posebno pojavom vrlo jeftinih pamuþnih odjevnih predmeta iz zemalja treüeg svijeta. Mosor i Biokovo. a pripadajuüe biljne i druge prateüe vrste takoÿer su ugrožene. Nestankom stoke. predivo bilje je nestalo ne samo u Dalmaciji veü i u gotovo cijeloj Europi. krmno bilje se potpuno izgubilo iz proizvodnje i danas najþešüe sreüemo ostatke trajnih kultura. selekcijskim. Oni u gospodarskom smislu gotovo nikada nisu bili istraživani iako je pašarenje i kosidba ovih zajednica stoljeüima bila osnova stoþarstva Dalmacije. potrebno je provesti mjere za promociju. Posebnu pažnju treba obratiti integraciji domaüih ratarskih sorti u svom izvornom. Globalnim svjetskim promjenama na tržištu tekstila. odjeüe itd. dalmatinski buhaþ. krajobraznim. kulturno-povijesnim. gdje je na nevelikom potoku bilo preko 20 mlinica s pripadajuüim akumulacijama vode. Kao i kod prethodnih kultivara. Predivo bilje na podruþju Dalmacije nikad nije bilo uzgajano na veüim površinama. usjevi i urbana podruþja te usjevi s vodenim površinama. Nestankom ratarske proizvodnje u Dalmaciji ne samo da gubimo biološku raznolikost ratarskih kultura. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih sorti ratarskog bilja. Uzgoj duhana u Dalmatinskoj zagori periodiþki je jedna od osnova zarade i opstanka. zapoþeo je proces zarastanja (sukcesija) zbog þega dalmatinski krški travnjaci. krumpir Škuljevac. Industrijske kulture u Dalmaciji imaju veüu ulogu tek od 18. kukuruz brnda. odnosno livade i pašnjaci.

ekstremne vruüine i suše. Službena rajonizacija livada i pašnjaka na podruþju Dalmacije nije provedena. Pri tom treba naglasiti da revitalizacija livada i pašnjaka Dalmacije nije moguüa bez istovremene revitalizacije tradicijskog stoþarstva. Iz tih razloga. djetelina rumena (Trifolium incarnatum molinerii). kozmetiþki ili prehrambeni proizvodi gotovo da uopüe ne postoje. odnosno kao aromatiþno bilje. a tercijarni kao što su izvorni ljekoviti. Kao posljedica navedenog. bezvodnost. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojeno je šest izvornih livadnih i pašnjaþkih vrsta: djetelina dalmatinska (Trifolium dalmaticum). grahorica dalmatinska (Vicia dalmatica). nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici sveukupne poljoprivrede Dalmacije. krajobraznim. selekcijskim. zaþinskog. oko 6 % vrsta su endemi. stanišnim vrijednostima. medonosnog. stoljeüu izmeÿu tadašnje Venecije i Turskog carstva. danas u Dalmaciji ne postoji proizvodnja sjemena i sadnica domaüih kultivara aromatiþnog. medonosnog. Prema svojim gospodarskim. ljekovitog. ali možemo utvrditi dvije zasebne zone: eumediteranska i submediteranska. oko 11 % biljnih vrsta Hrvatske je ugroženo. pravi pþelinji rajski vrt. ukrasnog i divljeg jestivog bilja.stoþari izdižu svoja stada. Aromatiþno. vrsta vrlo uske rasprostranjenosti. pa tako i livada i pašnjaka. Ako bi izdvojili samo Dalmaciju. Dalmacija je podruþje izrazitog biljnog bogatstva. ali je po broju vrsta po jedinici državne površine na treüem mjestu. ljekovitog. Mnoge od ovih biljaka pripadaju gotovo svim navedenim kategorijama: aromatiþno. ukrasno i divlje jestivo bilje. promociju. teško je za xii . kulturno-povijesnim. veü se kultivari uvoze iz inozemstva. Takoÿer. meÿu kojima je veliki broj stenoendema. ujedno su medonosne biljke. Primjerice ružmarin i lavanda koriste se za dobivanje aromatskih eteriþnih ulja. mahunarki ili leguminoza (Fabaceae) i trava (Poaceae). ljekovito. ukrasno i divlje jestivo bilje U Hrvatskoj je do sada utvrÿeno 4275 biljnih vrsta odnosno s podvrstama 5347 biljnih svojti. osim rijetkih iznimaka. vrlo plitak pedološki supstrat. Po broju vrsta Hrvatska se nalazi na sedmom mjestu u Europi. 7. Izrazita okršenost. ljekovito. a postojeüa državna granica izmeÿu Republike Hrvatske i BiH upravo je tradicionalna granica stoþarskih razgraniþenja utvrÿena još u 18. Samo manji dio ovog bilja je kroz povijest kultiviran ili je bio predmet bilo kakvog opsežnijeg istraživanja i selekcije. medonosno. ne postoji sustavni popis kultivara i divljih oblika ove skupine biljaka. Osnovnu gospodarsku vrijednost livadama i pašnjacima daju biljke iz dvije porodice. U Dalmaciji je gotovo sve nažalost završavalo na sakupljanju (i uništavanju) samoniklih divljih populacija i njihovom izvozu kao sirovine u razvijene zemlje. svojoj izvornosti. U isto vrijeme. iza Slovenije i Albanije. Udjel ovih porodica u flori Hrvatske je visok. ukrasnog i divljeg jestivog bilja. ona bi po broju vrsta na jedinici površine bila prva zemlja u Europi. Rijetki su primjeri gdje se išlo i do sekundarnih proizvoda (eteriþna ulja. zaþinsko. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih sorti livadnog i pašnjaþkog bilja. ali i kao zaþin. Takoÿer. a þesto imaju i izraženi estetski karakter zbog þega imaju veliki potencijal kao ukrasno bilje te se u te namjene i (nedovoljno) koriste. i ovdje je potrebno provesti istraživanja. kostrika perasta (Brachypodium pinnatum). medonosno. U ovom floristiþkom bogatstvu. nema opisa tradicionalnog korištenja te nije donesen ni jedan strateški dokument vezan uz ovu problematiku. a posebno aromatiþnog. medovi). genetskim. oko 9 % za mahunarke i 6 % za trave. zaþinskog. od kojih najveüi broj na podruþju Dalmacije. nema opisa stanja njihovih populacija niti procjene njihove vrijednosti i ugroženosti. kršin primorski (Chrysopogon gryllus) i vlasulja dalmatinska (Festuca dalmatica). ljekovito bilje. zaþinsko. odnosno najveüi nakon glavoþika (Compositae) koje su zastupljene s oko 12 %.

ljekovitog. treba istaknuti da su ovi þimbenici daleko manje ograniþavajuüi za mnoge od ovih vrsta. þak pet po glavi stanovnika. svojoj izvornosti. ljekovitog. stoljeüu. Od poþetaka civilizacije dominiraju goveda. oko pet puta manje nego prije 200 godina. a þesto su neke vrste kao npr. dalmatinski uspravni ružmarin (Rosmarinus officinalis). Uzgoj i korištenje aromatiþnog i zaþinskog. promociju i gospodarske revitalizaciju u þemu üe izmeÿu ostalog pomoüi izrada publikacije o tradicijskom korištenju bilja i njihovim proizvodima. Osnovni razlog je nedostatno istraživanje ovih kultura na podruþju Dalmacije iako postojeüi kultivari predstavljaju izvorište zanimljivih svojstava za oplemenjivaþki rad. najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici poljoprivrede Dalmacije. medonosnog. Prema svojim gospodarskim. ostali ovdje obraÿeni dalmatinski kultivari aromatiþnog. Prema najnovijem popisu iz 2007. koze. Vrijednost i potencijal aromatiþnog i zaþinskog. ukrasna iglica Biokovo (Geranium macrorrhizum). a širi se u 18. Iz izvornih oblika divljeg bilja selekcionirane su brojne ratarske. domaüi primorski vrisak (Satureja montana). divlja riga (Diplotaxis tenuifolia). zaþinskog. kulturno-povijesnim. Meÿutim. 8. zaþinske i ljekovite biljke. ljekovitog. ukrasnog i jestivog bilja. medonosnog. Osim svega nekoliko vrsti i sorta. estetska vrijednost. stanišnim vrijednostima. matar (Chritmum maritimum). aromatiþne. Prema najstarijim nalazima paleontoloških ostataka domaüih životinja u špiljama Dalmacije. stoljeüu posebno na Hvaru i Šolti. jedine koje mogu opstati na golom krškom kamenjaru. genetskim. godine preostalo je svega oko 250 0000 grla stoke. goveda i psi. kadulja i lavanda. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojeno je deset kultivara i vrsta: primorska kadulja (Salvia officinalis). zaþinskog. budrovka (Lavandula hybrida). U odnosu na broj stanovnika (250 000). selekcijska vrijednost. okršenost.veüinu ovih biljaka odrediti njihovu pripadnost samo jednoj namjenskoj grupi kultura. ukrasnog i divljeg jestivog bilja trebaju daljnja istraživanja. Gospodarska proizvodnja ružmarinova ulja zapoþinje u 17. medonosna vrijednost. Iznimka je budrovka. þak i za kultivare koji se nalaze na sortnoj listi trenutno ne postoji službena proizvodnja sjemena. medonosnog. selekcijskim. Pasmine domaüih životinja Domaüe životinje bile su kroz povijest vrlo znaþajne za poljoprivredu Dalmacije. ukrasnog i jestivog bilja u Dalmaciji seže u davnu povijest civilizacije na ovom prostoru. a sjeme kadulje. nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja. ukrasnog i divljeg jestivog bilja ne nalaze se na sortnoj listi RH. utvrÿeno je da su najstarije u uzgoju bile ovce. Tradicijske sorte aromatiþnog. ali na prijelazu iz bronþanog u bakreno doba (4 000 godina prije Krista) xiii . a posebno povrtne. što se može vidjeti i u nazivu Dalmacija koji dolazi od stare ilirske rijeþi dalma (delma). prehrambena vrijednost. þije se sadnice razmnožavaju u više rasadnika i mogu se kupiti. a neki imaju svoj centar razvoja upravo na Mediteranu. Prema popisu iz 1781. Nepovoljni uvjeti poput plitkog pedološkog supstrata. lavande i ružmarina koje se može kupiti na tržištu redovito dolazi iz izvoza i ne predstavlja ovdje obraÿene populacije. ljekovitog. ukrasnog i divljeg jestivog bilja Dalmacije je izniman i to u nekoliko glavnih pravaca: bioraznolikost. a što znaþi ovca. od þega preko milijun ovaca i koza. ekstremne vruüine i suše. ljekovitog. pa tako i proizvodnje aromatiþnog. medonosnog. Dalmacija je imala relativno najveüi udjel stoke u Europi. industrijska vrijednost i krajobrazna vrijednost. kadulja. mirta (Myrtus communis). oþuvanje. Najvažnije aromatiþne kulture su ružmarin. gospodarska vrijednost. planika (Arbutus unedo). predive.2 milijuna grla stoke. krajobraznim. medonosnog. obiþna agava (Agave americana). Ipak. zaþinskog. godine u Dalmaciji je bilo oko 1.

konj dalmatinski hladnokrvnjak (Bušak). osnovan 2003. sireva. skrbi Ministarstvo kulture kroz Državni zavod za zaštitu prirode. neke kritiþno i njima ubrzano prijeti nestanak. prostornog ureÿenja i graditeljstva (MZOPU) putem Uprave za gospodarenjem okoliša. a intenzivnije tijekom razdoblje francuske vladavine. odnosno Dalmatinsku zagoru. kuniüi. Kao posljedica. peradarstvo i golubarstvo. xiv . magarci s križancima. kao i ukupno stoþarstvo ovog podruþja. te pþelarstvo. U rimsko doba zapoþeo je uzgoj konja i magaraca. Gotovo sve dalmatinske pasmine su ugrožene. Okolišni uvjeti (pedološki. dinarska šarena koza. poticanje uzgoja i razliþite edukativno promotivne aktivnosti (poput publikacija o tradicijskim pasminama Dalmacije i njihovim proizvodima). klimatski. kokoši. golubovi i psi. goveda. odjevnih i drugih predmeta. svinje. Posebnu pažnju treba obratiti integraciji domaüih pasmina u svom izvornom i oþuvanom okolišu u turistiþku ponudu Dalmacije. ovce dubrovaþka ruda i dalmatinska pramenka. ali u tržišnom smislu nije poznat do najnovijeg razdoblja. Meÿu tradicijskim pasminama dominiraju ovce s devet pasmina. a neke su veü izumrle. kojima je pridodana jedna novostvorena. koze.primat preuzimaju ovce. godine. dalmatinski pas i hrvatsko-bosanski planinski pas tornjak. po kojima Dalmacija i dobiva ime. godine. Osobito se nastojanja merinizacije te ostale mjere unaprjeÿenja stoþarstva pojaþavaju za vrijeme Austrougarske. odnosno zarastanja u makiju što znaþajno doprinosi nastanku i razvoju požara. godine. mlijeka. Pokušaji sustavnog oplemenjivanja stoke zapoþinju tek krajem Mletaþke republike. Trenutno na podruþju Dalmacije ne postoje matiþna stada niti banke gena za tradicijske pasmine. Izdvojeno je deset najznaþajnijih pasmina koje se istiþu po svojim gospodarskim. salmonidnih riba s kojima je moguüe ostvariti uzgoj. To su: goveda dalmatinska buša i dalmatinsko sivo govedo. Osnovnu skrb za tradicijske pasmine domaüih životinja u Dalmaciji vodi Ministarstvo poljoprivrede. Za tradicijske pasmine Dalmacije neophodna su daljnja istraživanja. biljni pokrov. osnovan 1994. selekcijskim. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost. te salmonidna riba glavatica. koji obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe. Mediteranska siva pþela. pure. meda. kulturno-povijesnim. Primorski koji obuhvaüa obalu i otoke te Zagorski. jaja. ribarstva i ruralnog razvoja kroz Hrvatski stoþarski centar (HSC). te Ministarstvo zaštite okoliša. krajobraznim. Uzgoj slatkovodne ribe navodi se u prošlosti za privatne potrebe. vode) na podruþju Dalmacije izuzetno su nepovoljni za razvoj krupnije stoke zbog þega se Dalmacija tradicijski oslanja na uzgoj ovaca i koza. dudov prelac. Trenutno stanje tradicijskih pasmina u Dalmaciji je priliþno loše. stanišnim vrijednostima. drimorsko-dinarski magarac. konji. Utvrÿeno je 28 tradicijskih pasmina. svojoj izvornosti. jer su danas ostali tek ostaci ostataka nekadašnjeg slavnog izvornog stoþnog fonda Dalmacije. posebno na otocima. Za Dalmaciju su najvažnije domaüe životinje: ovce. raznolikih križanja te izoliranosti populacija. te 8 izvornih divljih vrsta. od 1808. dolazi do ubrzane devastacije krajobraza i staništa te gubitka opüe bioraznolikosti. O tradicijskim pasminama kao dijelu tradicijske i kulturne baštine te dijelu bioraznolikosti Hrvatske. Postoje brojni manji i srednji uzgajivaþi za koje je potrebno izraditi bazu podataka. a kasnije poþinje uzgoj svinja. Prisutna su dva osnovna stoþarska rajona. kao i njihovih sekundarnih proizvoda: mesa i mesnih preraÿevina. pþele. golub zadarski prevrtaþ. križanjem domaüih ovaca s merino ovcama. genetskim. posebno vidljivo kroz sukcesiju. što je posljedica dugotrajnog i dominantnog ovþarstva na podruþju Dalmacije.

estuaries of the rivers Zrmanja and Krka. and that also lead to the first synthesis of all current knowledge regarding the agricultural biodiversity of Dalmatia. the biggest submerged well of the Mediterranean.Summary Traditional Agricultural Plants and Domestic Animals of the Dalmatia Region The agricultural biodiversity of the Dalmatia region – the part of the Mediterranean which one can describe as the cradle of mankind – represents quite a pronounced phenomenon. it includes the canyons of the karst rivers of Cetina. Thanks to the research on traditional plants and domestic animals in the Dalmatia region. on the border connecting the Central. as well as a number of aromatic plants. had we been able to conduct a more detailed research for all groups of cultures. The research on traditional plants and domestic animals of Dalmatia determined the total of 40 wild varieties with a high potential in terms of agriculture. Major contribution of the COAST project can be seen in the fact that it has led to better knowledge on agricultural biodiversity of Dalmatia. as well as the Dinarik geotectonic structure with a significant karst structure. arable crops and vegetable varieties. The agricultural biodiversity of Dalmatia is not sufficiently explored. and it also encompasses the Adriatic karst platform. and are beginning to vanish at a rapid pace. In addition. includes a substantial proportion of the total of 1246 islands and maritime rocks in the country. ornamental plants and edible wild herbs. medicinal herbs. due to its biological-geographical position in the area of the Balkans. Problems perceived Due to new trends arising in agriculture in the past fifty years. Dalmatia extends to the Adriatic Sea. including the well of Vruja. nor is it sufficiently preserved. Dalmatia covers a wide range of habitats. as well as aromatic and ornamental plants. In addition to its overall biodiversity. the lake over 500 meters in depth. spices. breeds and species. protected. This region covers as many as 5835 kilometers of the Croatian coastline. In all probability. Important additions were introduced into the existing catalogues of varieties of vines. this number would have increased even further. Dalmatia also includes a number of karst water sources and underground rivers. one can notice that the traditional varieties and breeds are becoming increasingly endangered. as well as 328 cultivars. Furthermore. other fruit species with 94 varieties. in particular the industrialization of agriculture. South and Eastern Europe. the Dalmatian region also displays a pronounced agricultural biodiversity. ranging from the hot Mediterranean climate to the cold mountain climate. and edible wild herbs. leguminous plants. as well as Crveno jezero. medicinal herbs. promoted and used in xv . Particularly prominent among these is a significant number of traditional local olive varieties. vegetables and fruit varieties. Krka and Zrmanja. the most important cultivars were evaluated in terms of their economic potential for the first time. together with the extent to which they are endangered. Dalmatia extends to highest Croatian mountains – Dinara (1831 m) and Biokovo (1762 m). the first lists were made of the traditional cultivars of breeds. as well as the delta of the Neretva river. with a total of 37 varieties. the shortest river in the world Ombla. the agricultural biodiversity has been recognized as an important element of the overall biodiversity for the first time. surveyed. vine with 82 varieties. but also due to intense historical and socioeconomic factors. which is no wonder given the fact that Dalmatia is the most diverse part of Europe in terms of landscape and biology. and the introduction of specific-purpose hybrids. or varieties. olives and other types of fruit-trees. spices. plants important for the production of honey. the domination of monocultures. conducted within the COAST project. in particular when it comes to cereal crops. plants important for the production of honey.

13 percent of the surface). habitats and overall biodiversity. Only a minor share of the agricultural biodiversity of Dalmatia is officially recognized. in addition. original. and systematic care should be provided in terms of the preservation of these varieties and breeds. which would make it impossible to engage in legal trading involving the seeds and reproduction material of these varieties. each variety from the List of Varieties must have an entity in charge of maintenance. primarily in their original. Due to the low share of agricultural land in the area of Dalmatia (approx. in addition. It is also obvious that the economic importance of agricultural biodiversity is not sufficiently recognized when it comes to the creation of authentic and recognizable premium agricultural products of Dalmatia. an annual fee must be paid to the Institute for Seed and Seedlings in order for the variety to remain on the list. Due to the fact that there is no production of seed for these traditional varieties. potentially valuable traditional varieties and breeds of Dalmatia. high-quality agricultural products. x Development of Red Books of traditional varieties and breeds. traditional varieties and breeds need to be preserved and/or revitalized. together with the model aimed at the preservation of selected. this sector should primarily focus on smaller agricultural establishments that are able to produce unique. When it comes to the traditional varieties and breeds that are not part of the list of varieties and the List of Breeds. The register of entities in charge of maintenance of seeds should also be created. it is quite likely that. well preserved environment. a noted lack of awareness regarding the tourist potential of biodiversity and the possibility to use it as an important tool for the preservation of existing landscapes of Dalmatia. the agriculture of Dalmatia cannot achieve the desired market competitiveness through intensive agriculture. as well as research involving the promotion. xvi . Therefore. x Design and implementation of research programs. the lack of entities in charge of maintenance might lead to the automatic deletion of all the traditional cultivars from the list of varieties. and the corresponding database on agricultural biodiversity of Dalmatia. and traditional products made on the basis of these varieties and breeds. since it is only in such a way that these breeds and varieties can constitute a tool and a foundation for the preservation of existing landscapes. x Changes and amendments to the legislation pertaining to the official lists of varieties and lists of traditional breeds of domestic animals. There is a need to implement a number of activities in the area of basic and additional research connected to the existing biodiversity in agriculture. with the implementation of the Law. preservation and economic revitalization of traditional varieties of cultivated plants. On the basis of the report on Traditional Agricultural Plants and Domestic Animals of Dalmatia. protection. and. and there is.further selection. nor are they part of the List of Native and Protected Breeds and Varieties of Domestic Animals. Unfortunately. created within the framework of the COAST project. due to the new Law on Seed. breeds and species of domestic animals. and a number of autochthonous varieties and breeds of Dalmatia are not included in the official List of Varieties of the Republic of Croatia. the following recommendations for further activities were made: x Creation of the state strategy for the preservation and revitalization of traditional varieties and breeds. which are highly recognizable. a model of their registration should be developed. which takes care of the preservation of its genetic identity. Recommendations for further activities Old.

Priority steps to be undertaken within the COAST project: x Engaging the group of experts on agricultural biodiversity to initiate and implement the activities recommended above. wine. The catalogue would constitute a compass of sorts. but also to the wider region of the Mediterranean and Europe. zwieback "beškot". natural colors. cheeses. bread. with proposals for further research and support for the production. footwear. milk. serving the agricultural workers and entrepreneurs. edible oil. such as ornamental plants. through the Green Business Support Program. and other animal and plant products. eteric oils. in other words. primarily through projects and entrepreneurial ideas in sectors of ecological agriculture and the cultivation of autochthonous varieties and breeds. Support for the cultivation of varieties and breeds. Slavonia). natural pesticides. x Support for the cultivation: active support for producers interested in traditional agricultural production. clothes. liquor. in cooperation with all the relevant institutions. but also beyond. egg and honey products. associations and producers. xvii . b) Creation of the Catalogue of Traditional Agricultural Products of Dalmatia. the provision of financial and technical expert assistance. Lika. unleavened round cake. x Education and promotion: a) Development of an accessible expert publication Traditional Agricultural Plants and Domestic Animals of Dalmatia. This publication will be one of the first systematic overviews of agricultural biodiversity. in situ. tobacco.x x x x x x x Design and implementation of educational and promotional projects Establishment of gene centers for the cultivation of varieties and breeds. but also in the sector of eco-friendly and rural tourism. given the fact that tourism currently constitutes the most important branch of the economy in Dalmatia. dairy products. The catalogue would include the most important traditional food products and beverages: flour. Central Croatia. Establishment of the bank of plant and animal genes. meat and meat products. on the basis of the report with the same title. primarily as the reserve system for the preservation of existing agricultural biodiversity ex situ. spices. promotion and protection. fruit and vegetable products. Kvarnerski zaljev bay. Support for the establishment of cultivation organizations. Such an approach could also be applied to other parts of Croatia (Istria. as well as numerous other products in the sphere of traditional agriculture. vinegar. Development of management plans for each individual variety and breed. extracts. Integration of agricultural biodiversity and the corresponding agricultural products into the tourist offer. not only in Croatia.

The Ministry of Agriculture. which is a task it undertakes together with the Ministry of Science. These cultivars should also be commercially and economically revitalized with the help of management plans.000 trees. native varieties of Dalmatian tree fruits.000 trees. with a marked tendency of growth. Olives Olive is one of the typical and oldest Dalmatian cultivars.500. Lastovka. and based on the endemic nature of cultivars. Of the 37 recognized cultivars of olives in Dalmatia. one cultivar is lost. and its economic value is proven by the fact that 45% of families living on the Croatian coast are cultivating olives as either their basic or additional working activity. Fisheries and Rural Development has the obligation to preserve the old. According to their economic. historical. the level of endangerment and the influence on overall biodiversity. the Dalmatian hinterland. seven distinct cultivars rise to particular prominence: Oblica.000 trees. Paštrica. Olive is also the dominant type of fruit cultivated in Dalmatia in terms of volume. When it comes to the climate and soil requirements for olive growing. according to an edict of Emperor Diocletian of 301 AD. There are also several smaller. 12 cultivars are dramatically endangered.000 and 10. rising to as many as 93% of families living on islands. with only several trees remaining. in Poreþ. 1482.1. Only three rootstock collections for the preservation of native cultivars are currently available. olives are produced almost exclusively for the purpose of obtaining olive oil. which means that a data bank needs to be created for them. genetic and selection value. and the existing gene fund should be reproduced. and the Neretva valley. In order to preserve the biodiversity. the Institute of Agriculture and Tourism in Poreþ (IPTP) and the Station for Southern Crops in Dubrovnik (SJKD). cultural. northern Dalmatia. while other types of usage are less prominent. Split and Dubrovnik. with as many as 37 native varieties in the area of Dalmatia. other types of fruit exhibit either a tendency of stagnation or decrease. In the Dalmatian area. The agricultural and biological diversity of olives is extraordinary. It has to be said that the present state of native cultivars of olive trees in Dalmatia is far from satisfactory. and only 9 cultivars have satisfactory populations with over 10. and its cultivation began centuries before Christ. followed by Lastovka and Levantinka varieties. Education and Sports. Olive is mentioned in a number of chapters of the statutes of some Mediterranean cities (Statute of Poljica. At the same time. Dužica. central Dalmatia. with the exception of wine grape. The dominant variety in Dalmatia is the so-called Oblica. all traditional olive cultivars must be collected and introduced into the collections as soon as possible. private orchards or collections. as well as mother rootstocks in commercial nurseries. Data bank must be created and made available to all the interested parties. xviii . Statute of Korþula.000 olive trees cultivated in the region of Dalmatia today. along with the introduction of endangered varieties. 7 cultivars have populations ranging between 1. Levantinka and Drobnica. 8 cultivars have very small populations with less than 1. There are approximately 3. with over 50 percent of the sortiment. through the projects implemented by the Institute for the Adriatic Crops and Karst Reclamation in Split (IJKS). Bjelica. even though the preservation of traditional varieties has significantly improved in the course of the last ten years. the area of Dalmatia is divided into five subregions in terms of their pedological and climatic conditions: southern Dalmatia. These collections are in a rather poor condition. 1214). It is commonly held that olive was introduced in Dalmatia considerably before the arrival of the Greeks. their importance in the context of landscape and habitat. Environmental conditions allow for olive growing in all the five subregions.

the area of Dalmatia is divided into five subregions in terms of pedological and climatic conditions: southern Dalmatia.The system of support for private cultivation should be developed and applied (involving elementary schools. John's bread) is cultivated only at some favorable locations in the area of southern and central Dalmatia. high schools and colleges). the locality of Selca on the island of Braþ achieved the yield of approximately 60 trucks of fruit. and in the hinterland. orange. in particular on new territories gained through the peace treaty signed in Sremski Karlovci. The agricultural biodiversity of fruit trees is extraordinary.250. That includes promotional activities (the publication of a book on traditional agricultural cultivars of Dalmatia. fruits of the early variety of Tugarka were being dispatched by to the Bavarian market. fig (200.000 trees). The edict of Emperor Diocletian of 301 AD. Marasca is only present in the central and northern part of Dalmatia. in particular the agricultural family-owned tourist establishments in Dalmatia. cherry. Cherry as a fruit cultivar has a long tradition of cultivation in Dalmatia.000 trees). service-trees (nespola) are sporadically grown mostly in house lots. while the centers of cherry cultivation are located in the area of central Dalmatia. Fruit cultivation was supported even during the fairly brief rule of the Napoleon's administration (1806 – 1809). after olives. followed by fig with 29 and pomegranate with 20. In the 1960s. at a time when. although there are differences in the distribution of varieties at the level of individual subregions. mentions sixteen officially protected fruit cultivars. These activities would be used to improve the education on the need to recognize the importance of authenticity of traditional olive varieties. various TV programs. The production of all other fruit species in Dalmatia was remaining at levels that were unable to cover even the local consumption needs. Emperor Diocletian also happens to be the first individual to establish the collection of fruit varieties in Dalmatia. publications on traditional products made on the basis of olives. Fruit Tree fruit cultivation is an important aspect of the Dalmatian culture since the earliest days of civilization. seminars and other activities. The Venetian authorities in Dalmatia were stimulating the cultivation of fruit varieties. central Dalmatia. pomegranate and fig are cultivated in all the five subregions.000. The beginning of citrus fruit cultivation in the area of southern Dalmatia dates back to the 15th century. including the fig. 2. Citrus fruits are represented solely in the area of the Neretva valley. almond (150. for example. Olive is dominant with 37 traditional varieties. In total. for example.000 trees). In his travelogue entitled The Voyage Through Dalmatia and published in 1774. When it comes to the climate and soil requirements for fruit growing.000 trees). carob. 11 fruit cultures are grown in Dalmatia. and. fig and almond.). tangerine (1. the Dalmatian hinterland. in particular around the towns of Kaštela and Poljice in the central part of Dalmatia. while pomegranate. the Italian writer Alberto Fortis mentions the cultivation of marasca sour cherry. to mark the geographical origin in the sphere of tourist activities connected with traditional olivebased products in hotels. mentions that olive cultivation was present in Dalmatia for centuries before Christ. The Statute of the City of Nin from the 12th century. the most relevant ones are: cherry (2.200. Carob (St. xix . The golden age of marasca occurred in the 1970s.000 trees). with approximately 130 traditional varieties. lemon and nespola are grown sporadically. and the Neretva valley. on the other hand. and on the basis of the agricultural law known as the Grimani Law. marasca (1. etc. Almond. northern Dalmatia. mostly in house yards. restaurants and other establishments. along with the organization of workshops.

together with the Ministry of Science. as well as mother rootstocks in commercial nurseries. etc. and incentives for the cultivation of vineyards are contributing to xx . For the purpose of preserving the biodiversity. The quality of wine frequently does not match the realistic potential of varieties and the climate. seminars and other activities. The Ministry of Agriculture. along with the inclusion of endangered varieties. to mark the geographical origin in the sphere of tourist activities focusing on traditional fruit-based products in hotels. Slatki barski). Zamorþica). in particular the agricultural familyowned tourist establishments in Dalmatia. In addition to olives. Of the total of 130 recognized cultivars of fruit trees in Dalmatia. same as in the past. These activities would be used to improve the education on the need to recognize the importance of authenticity of traditional olive varieties. along with the organization of workshops. Most favorable environmental factors. the level of authenticity and endangerment. Database needs to be created. Only three rootstock collections for protection of native fruit tree cultivars are currently available. various TV programs. two pomegranate cultivars (Konjski zub – horse teeth. Among these are two fig types (Petrovaþa bijela. grape is the only fruit which sees an increasing interest in terms of cultivation. in Poreþ. Split and Dubrovnik. genetic cultural-historical. The present state of native cultivars of tree fruits in Dalmatia is far from satisfactory. which is why a data bank needs to be created. and reproduction of the existing gene fond needs to be undertaken. and there is no data on 14 cultivars. one cultivar is lost. Fisheries and Rural Development has the obligation to preserve the old native varieties of Dalmatian tree fruits. Knez ýrnomir).). 3. three marasca cultivars (Braþ2. along with the development of management plans. The system of support for private cultivation should be developed and applied (involving elementary schools. the wealth of autochthonous varieties and ancient traditions of winemaking are not used appropriately in tourism and the overall economy. all traditional fruit cultivars need to be collected and introduced into the collections as soon as possible. restaurants and other establishments. and only a third of the wine that is produced is ultimately sold on the market. Braþ-6 i Recta). 31 cultivars are dramatically endangered. some varieties are particularly relevant. landscape. The average size of agricultural land plots is frequently smaller than 1 ha. Grapevine The production of grape and wine constitutes a strategic branch of the Dalmatian economy today. including olives. through the projects implemented by the Institute for the Adriatic Crops and Karst Reclamation in Split (IJKS). and on the basis of their impact on the overall biodiversity. Education and Sports.On the basis of values such as economic. These collections are in a rather poor condition. Nevertheless. habitat and selection value. Institute of Agriculture and Tourism in Poreþ (IPTP) and Station for Southern Crops in Dubrovnik (SJKD). and it needs to be available to all the interested parties. although the preservation of traditional varieties has improved significantly in the course of the last ten years. one tangerine cultivar (Zorica rana) and a single cultivar of home big nespola. They also need to be revitalized in economic and commercial terms. the diversity of soil and specific wine-growing location make Dalmatia an ideal location for the cultivation of grape. two cultivars of almond (ýarski kasni. publications on traditional products made on the basis of fruits. There are several smaller private orchards or collections. high schools and colleges). That includes promotional activities (the publication of a book on traditional agricultural cultivars of Dalmatia.

The long vegetation period enables the growth of different cultivars. are famous for the superb quality of produced wines. Liburns and Histers. in addition to direct sunlight. frequently located of islands. which leads to the fact that some varieties are only locally represented even in current times. cultural and historical. typically those on slopes facing the sea. around 200 cultivars were grown in Dalmatia. rainy winters. isolated areas. Malvasija dubrovaþka. At the end of the 19th century. Maraština. and developed their own wine-growing tradition. Muškat ruža. and there is evidence that the technology of wine production can be dated to several centuries BC.a moderate growth of cultivated land. specific climatic conditions. Various reasons are to blame for this significant decrease of grapevine cultivars in Dalmatia. and their impact on the overall biodiversity: Crljenak kaštelanski. specific only for narrow. became acquainted with wine-growing even earlier. a lot of them are considered lost and can no longer be found even in very old vineyards. Several specific localities. as skilled seafarers. Dobriþiü. Plavac mali. and Middle and south Dalmatia on the other. Soils in the area are typically sparing and stony. Of these varieties. Regardless of social and economic changes. and maritime connection with the rest of the Mediterranean are factors that have influenced the development of a large number of cultivars in Dalmatia. xxi . The coastal part of Dalmatia has a typical Mediterranean climate. A total of 82 varieties are present in Dalmatia today. The most widespread of these is plavac mali variety. the following ten varieties are particularly important due to their economic. while others have arisen through spontaneous crossing. viticulture has always had a significant economic importance for the inhabitants of Dalmatia. which results in better quality of wine. which provides an additional contribution to the quality of Dalmatian wines. Glavinuša. Ninþuša. having learnt about it in neighboring areas. while its coastline is divided into two subregions: North Dalmatia on the one hand. genetic. Some of them were introduced into this area from neighboring countries. However. this area constitutes an ideal environment for grapevine. Proximity of the sea leads to the decrease of temperature oscillations and a milder climate in the area. with hot and dry summers and mild. as well as due to their authentic nature and the level of endangerment posed to them. Today. Dalmatia is classified as the Coastal Croatia region. as well as strong demand for high grape yields after World War II. with a corresponding decline of vineyards. Market-oriented wine-growers are increasingly investing in the technology of production. while the sea-facing slopes enjoy additional exposure to sun rays reflecting from the water surface. including those cultivars that ripe at a later stage and that would therefore be unable to ripe properly in other winegrowing areas. Grk. This can be seen in official rules on vineyards and wine commerce in medieval cities such as Trogir. which led to the fact that a number of high-quality but low-yield cultivars became neglected. According to the regional structuring of viticulture area in Croatia. Phylloxera occurred in Dalmatia in 1894. Due to an abundance of heat and sunlight. dominating the scope of varieties in Dalmatia. and the substantial part of the population of Dalmatia was forced to emigrate overseas. The long history of winegrowing. it seems that the Illyrian tribes of Dalmats. selection-based. Korþula or Dubrovnik. Characteristic for Dalmatia is the development of a number of local sortiments. and Zlatarica blatska. the isolation of certain areas. Each of the subregions contains several winegrowing localities that are diverse in terms of prevalent climatic and pedological circumstances. and the most important ones include the introduction of philloxera (pest). The tradition of grape growing and evidence of wine production in Dalmatia dates back to ancient history. powdery and downy mildew (fungal diseases) from America. Major crisis resulted. landscape and habitat values.

cabbages. especially the islands and the Dalmatian hinterland. In order to use the wealth of autochthonous cultivars in Dalmatia. In accordance with that. to finish the ampelografic and genetic characterization of remaining cultivars. Their seed and reproduction material are exclusively produced and preserved on family farms. Vegetables The production of vegetables in Dalmatia is of great economic significance. as well as modernization of the winemaking technology.000 tons. and to create the system of selection and production of plant material. and systematic care for the preservation of their genetic identity is also missing. the most prominent types of vegetables in open-field cultivation are potato. and synonyms. and with the population migrations in Dalmatia that were especially pronounced during the Homeland war. which are now neglected in production. and the “National collection of grapevine cultivars” is being continuously developed and enlarged (now consisting of 120 accessions). its winemaking tradition and tourist potential to the benefit of the economy. have a high-quality potential in terms of their economic value.Significant efforts have been invested in the course of the last decade in order to preserve autochthonous Dalmatian grapevine cultivars. Dalmatia includes one half of the total Croatian acreage for the commercial production of fresh vegetables for consumption. where attempts are made to collect all the remaining autochthonous cultivars within the scope of various research projects. With the depopulation of rural areas. especially neighboring ones. The key vegetable cultures cultivated in shielded facilities. Traditional varieties and local eco populations of vegetables are almost exclusively represented only in gardens and smaller house yards. homonyms or even pedigree were successfully determined for some cultivars. the Institute is also leading the projects aimed at revitalizing Prþ and Dobriþiü varieties. The commerce involving the reproduction material of traditional vegetable varieties in the Dalmatian area has never developed to a significant degree. biodiversity is strongly reduced by the almost exclusive usage of foreign hybrids and vegetable varieties. are tomato. pepper and lettuce. A number of cultivars were processed in ampelographic and genetical terms. whereby only one cultivar or a fairly small number of cultivars are dominating. The research on autochthonous cultivars leads to the conclusion that a number of rare cultivars. such as Malvasija dubrovaþka and Crljenak kaštelanski. with the possibility to improve the production. The leading institution in that respect is the Faculty of Agriculture at the University of Zagreb. The Institute for Adriatic Crops and Carts Reclamation in Split is also included in research efforts and the preservation of autochthonous grapevine cultivars. 4. characterization. and are intended for consumption in own households. and to compare it with the data on grapevine cultivars from other European countries. and one third of all protected facilities with the purpose of vegetable cultivation. a lot remains to be done when it comes to its preservation. It is necessary to complete the inventory of all Dalmatian winegrowing areas. Although grape is a fairly well researched type of fruit in comparison with other species present in the coastal Dalmatian region. cucumber. When it comes to the commercial production of vegetables for the market. to complete the collections. efforts should be invested to evaluate the commercial aspects of varieties. 360. and are spreading primarily through direct exchange in a fairly narrow area. several projects were started with the aim to commercially revive some of these cultivars. to fill the electronic database with additional data. economic evaluation and revitalization. In addition to intensifying the collection efforts for autochthonous varieties. Efforts aimed at reviving the autochthonous varieties must be complemented by an appropriate marketing support. tomato and onion. watermelon and melon. with the ultimate aim of improving the quality of wines. and its annual production stands at approx. many traditional varieties xxii . In the production structure in the area of Dalmatia.

garlic Polaþki ozimi þešnjak. As part of the Mediterranean. compared to continental areas. there is a high likelihood that the lack of entities in charge of maintenance might lead to these cultivars' deletion from the list of varieties. the eco population of Domaüa ljutika ("domestic" ljutika) includes many ecotypes of shallot. shallot Domaüa ljutika. a considerable number of vegetable varieties found their home in Dalmatia and developed in this area. In case of all traditional varieties. With the introduction of other types of vegetables. potentially valuable traditional varieties of Dalmatia. Some of these traditional varieties are not even introduced into the official list of varieties of the Republic of Croatia. with the nine following varieties particularly standing out due to their economic. tomato and beans became dominant varieties in the cultivation. Due to the favorable climate and the variety of soils. legal commerce involving the seed and reproduction material of these varieties in Croatia would become impossible.and eco populations that were carefully maintained and preserved through many generations ended up being lost forever. particularly prominent were cabbages. potato. which is taking care of the preservation of the genetic identity of a particular variety. which were initially introduced to Dalmatia from other regions. According to the new Law on Seeds. and that is largely the case today as well. endive Dalmatinska kopica. there is a need to develop and financially support the model of preservation of select. The registration model must be developed for traditional varieties that are not part of the list of varieties. nor engaged in the selling of these seeds. Given the fact that not a single company dealing with seeds has ever organized the production of seeds of these traditional varieties. Among these. leguminous plants and onions. and the example of Polaþki þešnjak ("the garlic of Polaþa") tells us how a particular garlic ecotype used to be cultivated only in the area of Polaþa. and some have likely already gone extinct. In the past. each variety from the List of Varieties must have an entity in charge of maintenance. eventually leading to new names arising for such varieties. On the other hand. these were mostly rather primitive selections of semi-wild vegetable types. latuce Dalmatinska ledenka. the name frequently contains the adjective "domestic". near the town of Knin. genetic. and which is paying the annual fee to the Institute for Seed and Seedlings in order for the variety to remain on the list. xxiii . cauliflower Trogirska srednje rana cvjetaþa. eventually changed their characteristics considerably in relation to their original form. and the few remaining traditional varieties are significantly endangered. and the careful choice of growers. Some vegetable varieties. which ought to change urgently. vegetables were one of the fundamental sources of food for the Dalmatian population. All these traditional vegetable varieties are facing a high danger of extinction. Hvarska artiþoka ("the artichoke of the island of Hvar") is an autochthonous artichoke ecopopulation which was mostly cultivated on the island of Hvar. due to the level of endangerment. Fifteen traditional vegetable varieties were determined in the Dalmatian area. For example. which is cultivated throughout Dalmatia. and these types of vegetables are the most important vegetables in the current nutrition of the population of Dalmatia. cultural and historic values. fava bean Domaüi bob and grasspea Domaüa sjekirica. kale Domaüa raštika. with the automatic implementation of the law. Dalmatia has a well developed culture of consumption of relatively high quantities of vegetables in daily nutrition. This process took place under the impact of specific cultivation surroundings. or their authenticity: artichoke Hvarska artiþoka. which were abundant in the Mediterranean area. Historically speaking. The terminology of autochthonous varieties and eco population names frequently includes the geographical characteristics of the narrower region or location where a particular variety was most commonly cultivated. If that were to happen.

cattle borecole. despite the relatively poor conditions. The tobacco cultivation in the hinterland area of Dalmatinska zagora constituted. through the media and various events. xxiv . on the foothills of the Biokovo mountain. industrial cultures (tobacco. the foundation of the Dalmatian agriculture over the centuries was cattle farming in combination with crop farming. wine or salt for flour. crop farming. they need to be included in the official list of varieties of the Republic of Croatia. Fisheries and Rural Development is the entity caring for the preservation and protection of genetic plant resources. Potato was almost never used for industrial purposes in Dalmatia. along with the production of commercial seeds. poppy. a frequent practice among inhabitants was to exchange oil. With the global changes in the textile markets. Wheat and other crops in the area of Dalmatia are no longer produced. but almost solely for human consumption. One should also restore the production of traditional vegetable varieties and products made on that basis. even on smallest surfaces and under most unlikely circumstances. starch and oil cultures (potato. Cereal crops have been cultivated in Dalmatia since ancient times. Industrial cultures in Dalmatia did not gain a more prominent role until the 18th century. without relying on cattle farming. Nevertheless. sesame). or where the production of these crops was insufficient. in particular the arrival of very cheap cotton clothes from third world countries. although it was initially cultivated as early as in the 17th century. goat pea). The most important arable cultures in the area of Dalmatia were cereal crops (wheat. and particular importance should be attached to the promotion of authentic vegetable varieties through different publications on traditional varieties and their use in cuisine. for example those in Podgora. cattle green beans. the preservation of collections. corn.to create the registry of entities in charge of seed maintenance. where a tiny creek saw over 20 flour mills with corresponding water accumulations. constituting the essential staple food for the inhabitants. barley. which was present in Dalmatia since the early stone age (barley). In addition to wine growing and olive growing. pyrethrum. Upon the definition of individual varieties. spinnable plants (Spanish broom. from time to time. flax. which is a process that partly covers some of the traditional Dalmatian vegetable varieties as well. which is particularly true for the hinterland area of Dalmatinska zagora. or the Day of Domestic Raštika) as well as through the continuous popularization of the nutritional and gastronomic value of authentic vegetable varieties. including the hills of Dinara and Biokovo mountains at altitudes of over 1000 meters above sea level. had major importance for the area. hemp) and animal feed plants (alfalfa. As of recently. despite the fact that they used to be present throughout Dalmatia. one of the fundamental sources of earnings and survival. when tobacco became a more pronounced culture. describing and evaluating other existing traditional vegetable varieties in the area of Dalmatia. Spinnable plants were never cultivated on larger surfaces. but also from almost all parts of Europe. sirak zrnaš). Arable crops Until the beginning of the 20th century. such as the Day of the Artichoke of Hvar. and systematic care should be in place to ensure the preservation of these varieties. clover. In those parts of Dalmatia where no conditions existed for the production of wheat and corn. millet. and gathering. the survival of a relatively high number of inhabitants would have been impossible on an area as unfavorable for crop farming as Dalmatia. 5. sirak metlaš). The similar situation existed when it comes to flour mills. the Commission for Genetic Plant Resources of the Ministry of Agriculture. rye. the preparation and storage of seeds in plant gene banks. spinnable plants disappeared not only from Dalmatia. There is a clear need to urgently implement projects aimed at further developing the inventory.

Throughout history.000 ha of pastures and meadows in the Dalmatian area. Grasslands and meadows In the extraordinary richness of the flora of Dalmatia. and Ružiü. and why the corresponding plant and other species are also endangered. the area of Dalmatia has an abundance of eco-types of arable crops. A typical phenomenon in Dalmatia is the summer cattle migration onto the higher mountains: Dinara. domestic rye. Particular attention should be given to the integration of domestic arable crop varieties in their original. level of endangerment. one can emphasize eleven cultures and varieties in particular: wheat. not only have we lost the biological diversity of arable cultures. As in the case of previous cultivars. and today one can only come across the remains of such practices involving permanent cultures. preservation and economic revitalization of the traditional varieties of arable crop plants. although such production. pyrethrum Dalmatinski buhaþ. the originality. despite the fact that grazing and mowing of these plant communities constituted the foundation of cattle farming in Dalmatia. together with all the corresponding secondary products: flour. or meadows and grasslands. there were approx. 6. created through natural selection under the ecological circumstances of the production area and due to natural hybridization. In terms of the number of plant species. habitat and landscape value. given the fact that the scientific research of Dalmatian arable crops is neglected. however. With the disappearance of arable crop production in Dalmatia. are gradually becoming one of the most endangered types of plant communities in Dalmatia. However. However. According to the characteristics such as the economic value. Ravnjak. these are the richest plant communities in Europe. there existed the original production of fabric and ropes made from Spanish broom fibers. mais Brnda. Most of these selected Dalmatian cultivars of crop cultures are not included in the list of varieties of the Republic of Croatia. but we can also witness the disappearance of corresponding plants. cultivated agricultural areas – excluding cereal crops. and these types represent the source of characteristics and genes for future selections. It is necessary to undertake additional research and the restoration of production of these traditional varieties. unfortunately. karst Dalmatian pastures are particularly prominent. which is why the Dalmatian karst pastures. Mosor and Biokovo. oil. it is also necessary to develop a model of their registration and propagation. including irrigated areas). the process of succession began. etc. did not survive till the present day. measures need to be implemented in relation to the promotion. but in addition to that. there remains a question of how much of that wealth remains preserved until today.Dalmatian tvrda brkulja and Dalmatian bijela brkulja. and the similar situation exists with other arable crop cultivars of Dalmatia. preserved habitat into the tourist offer of Dalmatia. fodder plants disappeared from production as well. 600. and crops with water surfaces. genetic and selection value. bread. Kamešnica. animals and fungi connected to as many as five plant communities (cultivated agricultural areas – cereal crops. Svilaja. and impact upon the overall biodiversity. Škuljevac. With the disappearance of cattle. With the simultaneous disappearance of cattle and the depopulation of vast expanses of Dalmatia. the elevated pastures of Dinara have been used by the Dalmatian and Bosnian cattle farmers for "the xxv . crops and urban areas. cultural and historical value. clothes. From times immemorial. Spanish broom Brnistra and Mediterranean alfa-alfa. potatoes: Poþiteljka. crops – mixture of grasslands and coppice. They were almost never investigated in terms of the economy.however.

landscape value. almost all the activities in this sphere tended to end in the collection (and destruction) of wild plant populations. the estimate of their value and the level of endangerment. it would actually occupy the first position in Europe in terms of the number of species per unit of surface. nor is there a single strategic document that would cover these issues. Dalmatia is a territory of extremely richness of aromatic plants. the description of traditional usage. culture. determined in the 18th century between the then Venetian government and the Turkish Empire. ornamental and wild edible plants. In terms of the number of species. there is no systematic list of cultivars and wild plants of aromatic plants. The official plot division of pastures and meadows in the area of Dalmatia has not been undertaken. As a consequence. medicinal and honey plants. Only a small part of this richness has been cultivated in the course of history. one must point out that the revitalization of meadows and pastures of Dalmatia is impossible without the simultaneous revitalization of the traditional cattle farming. On the basis of various values. and there were almost no tertiary products. Croatia is currently on the seventh position in Europe. but we can nevertheless determine two separate zones: eumediterranean and submediterranean. If we were to extract Dalmatia alone. honeys). extreme heat and draughts. medicinal herbs. Extreme karst nature of the terrain. In this floral wealth. The share of these families in the flora of Croatia is quite high – approx. quite shallow pedological substrate. honey plants. cosmetic or edible products. At the same time. there is a need for further research in this particular category. 7. ornamental and wild edible plants There are 4275 plant species determined in Croatia so far. Aromatic plants. In Dalmatia. 8 percent for leguminous plants. including pastures and meadows. herbs. It is a genuine paradise for bees. with a very narrow distribution. As in the previous examples. including a substantial number of stenoendemic species. and 6 percent for grass varieties – which is. unfortunately. Kostrika perasta (Brachypodium pinnatum). or 5347 plant taxa with subspecies. six meadow and pasture species have been analyzed: Dalmatian clover (Trifolium dalmaticum). lack of precipitation. following Slovenia and Albania. There is no description of the status of their populations. and the salinity of the coastal area constitute the most important limiting factors of the overall agriculture. and the same can be said of scientific research and selection. The basic economic value of pastures and meadows comes from the plants belonging to two families: clovers (Fabaceae) and grass (Poaceae). approx. lack of water. spices. as well as the need to engage in promotion. the level of endangerment and the influence on the overall biodiversity. the highest share after Compositae. selection value. In respect to that. such as original medicinal. which are represented with approx. and having in mind the endemic nature. there is no relevant production of xxvi . It rarely happened that secondary products would develop (eteric oils. most of which are located in Dalmatia.elevation" of their cattle. preservation and economic revitalization of the traditional varieties of meadow and pasture plants. 11 percent of plant species of Croatia are endangerend. habitat value. Grahorica dalmatinska (Vicia dalmatica). ornamental and wild edible plants. genetic value. history. Kršin primorski (Chrysopogon gryllus) and Vlasulja dalmatinska (Festuca dalmatica). in fact. and the export of raw materials collected in such a way to other counties. spices. and the existing state border between the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina is actually the traditional cattle-farming border. In addition to that. but in terms of the number of species per unit of state surface it lies in the third place. approximately 6 percent of species are endemic. redish clover (Trifolium incarnatum molinerii). including those that belong to the sphere of the economy. healthy and honey plants. 12 percent.

spices. sage.ukrasna iglica Biokovo (Geranium macrorrhizum). The value and the potential of aromatic herbs and spices. and they are actually used (insufficiently) for such purposes. the level of endemism. However. sage and lavender. they are also used in the production of honey. even when it comes to cultivars that are currently included in the list of varieties. ornamental and wild edible plants) are not included in the list of varieties of the Republic of Croatia. but they also serve as spices and medicinal herbs. With the exception of only several species and varieties. medicinal herbs. esthetic value. The cultivation and use of aromatic herbs. strawberry tree .Planika (Arbutus unedo). all the remaining Dalmatian cultivars covered here (aromatic herbs. despite the fact that the existing cultivars represent a source of some interesting characteristics for cultivation efforts. wild rucola . Unfavorable conditions.domestic seeds or young plants of domestic cultivars from the sphere of aromatic plants.Primorska kadulja (Salvia officinalis). Rosemary and Lavender are used in the production of aromatic herbs. spices. on the basis of a single purpose. such as the shallow pedological substrate. ornamental and edible plants. medicinal herbs. samphire . myrte . However. there is no official production of seeds. including issues such as the economy. extreme heat and draughts. Original forms of wild herbs were used as a foundation from which a number of plant cultures were selected – those belonging to arable crops. honey plants. For example.Dalmatinski uspravni ružmarin (Rosmarinus officinalis).Mirta (Myrtus communis). Many of these plants belong to virtually all the listed plant groups: aromatic plants. genetic value. That has to do with several key factors: biodiversity. such as. medicinal herbs. spinnable plants. in particular. and their esthetic character is also pronounced. lavander . century plant . herbs. in particular on the islands of Hvar and Šolta. healthy and honey plants. history. rosemary . it would be difficult to limit most of these plants to one single group of cultures. honey plants. spices. endangerment and influence on the general biodiversity. nutritional value. and some species. ten cultivars and species were analyzed: sage . spices. Economic production of rosemary oil began in the 17th century and expanded in the 18th century. honey-production value. with only some rare exceptions. honey plants. vegetable cultivation plants. landscape value. On top of that.divlja riga (Diplotaxis tenuifolia). and the salinity of the coastal area constitute the most important limiting factors of the agriculture in Dalmatia.Budrovka (Lavandula hybrida). for example. ornamental and wild edible plants. The basic reason for that is the lack of research on these cultures in the area of Dalmatia. winter savory Domaüi primorski vrisak (Satureja montana). aromatic plants. we should point out that these factors tend to be far less limiting for a number of species belonging to these categories. On the basis of the defined criteria. medicinal herbs. and. medicinal herbs. selection value. Due to this fact. and the seed of sage. The most important aromatic cultures are rosemary. ornamental and wild edible plants. honey plants. culture. and despite the fact that the Mediterranean is actually the focal point of development of some of the varieties. industrial value and landscape value. honey plants. which is why they have a substantial potential as ornamental plants. decorative and edible plants in Dalmatia ranges back to the early days of civilization in this area. significant karst aspect.Obiþna agava (Agave americana). habitat value. That is the reason why cultivars are typically imported. spices and medicinal herbs. lavender and rosemary that can be purchased on the market is regularly imported and does not represent the local xxvii . decorative and wild edible plants of Dalmatia is quite extraordinary. selection value. bigroot geranium .Matar (Chritmum maritimum). are actually the only ones that can survive in the rocky karst environment. including the production of aromatic plants. lack of precipitation.

even borrowing their name to Dalmatia. Efforts to improve the merino qualities. 8. when the domestic sheep were cross bred with merino sheep. different cross breeding approaches. genetic and selection value.populations. which is the result of long-term. cattle. together with bee-keeping. According to the oldest paleontological remains of domestic animals found in the caves of Dalmatia.000 livestock remain. The most important domestic animals in Dalmatia are: sheep. In total. rabbits. the most dominant are sheep with nine cultivars. spices. pigs. although there are historical records on freshwater fish farming being done in previous times. their endemic nature. and there are eight endemic wild species of salmonid fishes. historical. goats. These breeds are: cattle . Among the traditional cultivars (breeds). the breeding of horses and donkeys began.Dalmatinska buša and Dalmatinsko sivo govedo. ornamental and wild edible plants require further research. which can be helped by the creation of the publication on the traditional use of plants and their products. which is why the Dalmatia has traditionally been relying on the breeding of sheep and goats. medicinal herbs. honey plants.2 million livestock. cultural. the cattle was dominating. silk worm. In relation to the human population (250.Dalmatinski hladnokrvnjak (Bušak). 28 traditional cultivars (breeds) have been recognized. Dalmatia had the biggest share of livestock in Europe in relative terms – as many as five per capita. and the influence on general biodiversity. the seedlings of which are being multiplied in a number of nurseries.000). donkeys with bastards. and the Dalmatian hinterland. goats. horse . or Dalmatinska zagora. pigeons and dogs. for private purposes. became more intensive during the Austro-Hungarian times. According to the inventory of 1781. promotion and economic revitalization. especially on the Adriatic islands. The exception is Lavandula hybrida. which covers the coastline and the islands. In Roman times. but the sheep eventually became the most prominent species with the transfer from the Bronze Age to the Copper Age (4. and can be bought. which can even be seen in the very name Dalmatia. Ten breeds are particularly important in terms of their economic. vegetable covertures. but also the isolation of populations. climatic. Domestic animal breeds Domestic animals were extremely important in the history of the Dalmatian agriculture. the level of endangerment. habitat value. which can be used in fish farming. the pigeon zadarski prevrtaþ. with the addition of one recently produced breed. water) in Dalmatia are extremely unpropitious for intensive cattle breeding. Since the beginning of civilization. which is derived from an old Illyrian word dalma (delma). it was concluded that the oldest species in terms of breeding were sheep. which means "sheep". together with other measures of improving the cattle farming. The traditional varieties of aromatic plants. dominant sheep breeding in the area of Dalmatia. The environmental factors (pedological. According to latest livestock inventory of 2007. cattle and dogs. including over one million sheep and goats. The importance of freshwater fish farming was not recognized until the most recent times.000 BC). since 1808. hens. There are two main livestock regions in Dalmatia: the littoral region. Dalmatia had a total of about 1. as well as preservation. bees. with pig farming developing later on. The attempts to systematically improve the cattle through breeding began only towards the end of the Venetian rule. which is approximately five time less compared to 200 years ago. poultry farming and pigeon farming. landscape value. and these attempts became more intensive in the course of the French rule. donkey xxviii . turkeys. horses. only 250.

together with their secondary products: meat and meat products. There are a number of smaller and medium-sized breeders. habitats and general biodiversity is in progress. As a consequence. milk. Further research is necessary for the traditional breeds of Dalmatia. eggs.Dalmatinski pas and Hrvatsko-bosanski planinski pas tornjak. honey bee . and some breeds have already gone extinct. are covered by the Ministry of Culture. and the overall biodiversity of Croatia. through the Directorate for Environmental Management. Physical Planning and Construction. xxix .Dinarska šarena koza. and various educational and promotional activities (such as publications on the traditional breeds of Dalmatia and related products). for whom a database ought to be created. sheep -Dubrovaþka ruda and Dalmatinska pramenka. clothes and other products. goat . and salmonid fish Glavatica. and the Ministry of Environmental protection. through the State Institute for Nature Protection. especially through succession and the development of bushes (makija). The present status of traditional domestic breeds in Dalmatia is quite bad. established in 1994. as well as the status of cattle breeding in this region in general. The basic care for traditional domestic breeds in Dalmatia is under the auspices of the Ministry of Agriculture. honey.Mediteranska siva pþela. covered through the Croatian Livestock Centre.Primorsko-dinarski magarac. which is also a significant contributing factor in terms of the threat and frequency of forest fires. dog . as well as the support for breeding. cheeses. Particular attention should be provided to the integration of domestic breeds in their original and preserved environment into the tourist offer of Dalmatia. autochthonous Dalmatian cattle heritage. established in 2003. There are currently no base herds in the area of Dalmatia. Fisheries and Rural Development. nor are there gene banks for traditional breeds. because there are only the remains of the remains left of what used to be glorious. Traditional domestic breeds. some even critically and with a genuine threat of disappearance. Almost all the Dalmatian breeds are endangered. the devastation of landscapes. as part of traditional and cultural heritage.

xxx .

hrana su za lešinarske vrste. Dinaru (1831 m) i Biokovo (1762 m). vretenca. kukaca. te zaranja u Jadransko more. divlje maþke. biljke i životinje. Dalmacija se uzdiže na najviše hrvatske planine. Iznimno važni za krajobraze i biološku raznolikost Dalmacije su krški travnjaci. vrtovi. kao i Dinarik. buha. Nestankom stoke makija se širi i buja do neprohodnosti. vuka. jadransku kršku platformu. perad. žitarice te ovce. Graÿeni su suhozidi i torovi. lokve i bunari osebujni elementi dalmatinskih krajobraza. plijen su manjih predatora: þaglja. takoÿer su nestali. U tradicijskom sustavu držanja domaüih životinja ostaci plijena predatora kao i jedinke uginule uslijed bolesti. pijavica. 1 . komaraca. pauþnjaka. duboko okršenu geotektonsku dinarsku strukturu. domaüin gusjenicama leptira i drugim biljojednim kukcima. dok se u željezno doba poþinju graditi na pogodnim lokacijama te se tako u kontinuitetu koriste i više tisuüa godina. Danas travnjaci nestaju uslijed prirodne sukcesije odnosno obrastanja. Stoka je dio prehrambenog lanca naših najveüih predatora u Dalmaciji. trakavice. obada. osobito uzgajivaþima. a lokve su dom za kornjaþe. te napasnika: muha. zbog pada s litica. a vinova loza. a njihovi plodovi i drugi dijelovi biljaka su osnova ili važan dio prehrane brojnih viših vrsta životinja. Stvaranjem i održanjem travnjaka opstaju brojne gljive. ptica i sisavaca. glista. odnosno pašnjaci za napasivanje stoke i livade košanice za sijeno. I drugi lešinari Dalmacije: crkavica. koze i goveda njen su temelj. vodencvjetove. livade. estuarije rijeka Zrmanje i Krke. Adriatik. vrtaþe te izvorne sorte i pasmine kljuþne su za nastanak krajobraza i oþuvanje biološke raznolikosti Dalmacije. protista. veüinu od 1246 otoka i hridi. i ove su vrste dio biološke raznolikosti Dalmacije i hrana drugim parazitskim i predatorskim vrstama gljiva. koje u njih polažu jaja. žabe. pri okotu. Staništa lokvi su posebno znaþajna. kuniüi i golubovi. vodenjake. kornjaši iz obitelji strvinara (Silphidae). voüe. te dodatnu hranu i vodu. bakterija. Za njihov uzgoj þovjek mora osigurati zemljište i objekte. deltu rijeke Neretve i u Crveno jezero. Tako zajednica krškog travnjaka ima nekoliko puta veüi broj vrsta nego šumska zajednica istog podruþja. Janjad. bjeloglavi sup ne može opstati bez stada ovaca. pa su nestankom stada. orla i drugih. tvora. kune. þak cijele biljne zajednice iznimno bogate vrstama. povrüe. Napasanje stoke sprjeþava sukcesiju. kostoberina i sup starješina. zmije. ali i sveprisutne izgradnje i urbanizacije. jer uz njih raste moþvarno bilje. ugriza zmije i drugih uzroka. što pogoduje širenju požara i nestanku brojnih biljnih vrsta koje ne podnose zasjenjenost. nestali i supovi u Dalmaciji. maslina. puževe i druge vrste koje na tom podruþju ne mogu opstati bez vode. Strvinama se hrane kukci. kukaca. virusa. Stari maslinici. uši. štrkova. virusa. Iako se. vinogradi. kozlad. Domaüe životinje su domaüini brojnih parazita: metilja. Biljni kultivari su domaüini brojnih parazitskih i saprofitskih gljiva. održava staništa travnjaka te stalnim þišüenjem prizemne vegetacije potiþe podizanje šume. oranice. uz raspon od eumediteranske do hladne planinske klime. Naš ornitološki ponos. posebno šišmišima. krpelja.UVOD Zašto je poljoprivreda važna za biološku raznolikost Dalmacije i Europe Dalmacija je krajobrazno i biološki najraznolikije podruþje Europe. osobito rod grobara (Necrophorus) te muhe zujare (Calliphoridae) i mesaruše (Sarcophagidae). spušta u kanjone krških rijeka. Poljoprivreda je u Dalmaciji bila presudna za opstanak ljudi. vodene kornjaþe. þini da bi ovu štetnu bioraznolikost vezanu uz domaüe životinje i poljoprivredno bilje trebalo trajno istrijebiti. tulare. pašnjaci. lisice. Na podruþju Dalmacije prirodne lokve koriste se još od neolitika. lasice. prvenstveno ptica i sisavaca. što ne þudi jer ima najveüi dio od þak 5835 km obalne linije Hrvatske.

po omiljenoj povrtnici. ali je ujedno i jedno od naših najvažnijih oruÿa za oþuvanje postojeüih krajobraza. voska. Za držanje i zaštitu stada. jedna od najboljih sorti vinove loze za proizvodnju crnog vina. ujedno oprašuje biljke. Neke sjemenke se kukicama hvataju za krzno. po kojoj je Dalmacija bila þuvena u razdoblju Antike. þuvanje granica ili lov nastali su: dalmatinski pas i tornjak. Tako je naš plavac mali. mjesecima bez oborina. Upravo je nevjerojatno u kakvim lošim edafskim uvjetima i u sušnim uvjetima. zakapa i u nju polaže jaja. te najstariji golub na svijetu. Posebno je znaþajan položaj Dalmacije na istoþnom Mediteranu te utjecaj Dinarida. Bogatstvo poljoprivrednih kultura Dalmacije Dalmacija je domovina iznimno velikog broja sorti kulturnog bilja i pasmina domaüih životinja þiji se broj penje na više stotina. što üe trebati dokazati daljnjim genetskim istraživanjem. želja i potreba þovjeka i utjecaja okoliša nastale su neke jedinstvene. te ih razmnažaju i proširuju. þak kao strne žitarice i tvore zasebna dalmatinska staništa. dok druge životinje pojedu s plodovima te se šire njihovom balegom. primjerice rijetka vrsta Poronia punctata i halucinogena gnojištarka Panaeolus sphinctrinus. koje þini i poveüava biološku raznolikost Dalmacije.Za biljke je balega domaüih životinja najbolje gnojivo. Konkurencija su im muhe balegarke (Scatophagidae) koje u izmet polažu jaja. Rod kornjaša zujaka (Geotrupes) kopa podzemne hodnike koje puni balegom i u nju polaže jaja. možda i zasebna vrsta. što zovemo zoohorija. prilagoÿen na krška podruþja. veü se hladna kiša slijeva niz grube pramenove. što zahvaljujemo kako krajobraznoj raznovrsnosti. Domaüe životinje prenose sjeme ili dijelove biljke. þuveni liker na bazi ploda i listova višnje maraske. osim što sakuplja nektar i proizvodi med. Dalmatinski magarac najmanja je pasmina magarca na svijetu. inteligentan i nesalomiv dalmatinski tovar danas je ugrožena vrsta kojoj prijeti nestanak. a neke životinje i gljive bez njega ne mogu opstati. 2 . Stare sorte kulturnog bilja i pasmine domaüih životinja sastavni su dio krajobraza i staništa Dalmacije. Sorta masline oblica je prilagoÿena na udare bure i ekstremne klimatske uvjete. durum pšenice centar svoje bioraznolikosti imaju upravo na podruþju istoþnog Mediterana. ali su ujedno i njen simbol. odnosno krška osnova. tako i burnom povijesnom razvoju na prijelazu srednje i južne. staništa i biološke raznolikosti Dalmacije. Simbol Dalmacije. Na izmetu rastu neke zanimljive vrste gljiva. Slavu Dalmacije još je pred više stoljeüa pronio pjegavi ljepotan dalmatinski pas. Zadar je u svijetu bio poznat kao grad u kojem se proizvodi maraskino. razmjerno najjaþi i najizdržljiviji za prijenos tereta. Pomalo pogrdno. Tvrde. Bogatstvo sorti kulturnog bilja i pasmina domaüih životinja dio je naše povijesne tradicije i kulturne baštine. uspijeva rasti i dati odliþne prinose dalmatinska raštika. ali sposobna opstati i na najvišim velebitskim. izvrsno prilagoÿene sorte i pasmine. obožavan u drevnom Egiptu. Sve naše ovce pramenke imaju runo koje ne upija vodu. ustrajan. zlatna dalmatinska zimovka. ýuveni sveti kotrljan (Scarabeus sacer). peluda. te razmeÿi zapadne i istoþne Europe. Od kad se ovce ne odvoze na izolirani vulkanski otoþiü Brusnik s njega je nestalo 17 vrsta višeg bilja! Medna pþela. a korist od oprašivanja višestruko je veüa od vrijednosti svih pþelinjih proizvoda: meda. a dalmatinska medna pþela stvara možda najkvalitetniji svjetski med. Naša dalmatinska buša najmanje je govedo na svijetu. Dalmatinci se nazivaju blitvarima. Maraska je vjerojatno najkvalitetnija višnja na svijetu. ali s najtvrÿim kopitima. dinarskim i biokovskim vrhovima. iz izmeta formira kuglicu koju kotrlja stražnjim nogama do pripremljene rupe. u skladu s poslovicom ko muhe na balegu. matiþne mlijeþi i drugog. Za posebno zahtjevno podruþje Dalmacije interakcijom genetske osnove domaüih kultivara.

godine u Rio de Janeiru. meÿu kojima trebamo istaknuti Konvenciju o biološkoj raznolikosti proglašenu 1992. kultivirane i divlje gljivlje. za koju HITNO treba provesti revitalizaciju populacije i mjere zaštite. ni ne uzgaja. Divlje vrste i njihove populacije.b. ni ne uzgaja.c. ali smo naroþito obratili pažnju na lokalne tradicijske kultivare i pokušali obuhvatiti što širu genetsku osnovu u poljoprivredi Dalmacije.a. 3 . mahunarke i kupusnjaþe.Dubrovnik je u Domovinskom ratu gotovo izgubio svoju izvornu ovcu dubrovaþku rudu. a koju je Hrvatska potpisala 1996. Tako üe se baza podataka lokalnih tradicijskih kultivara Dalmacije. ali se zbog svojih potencijalnih uporabnih vrijednosti mogu poþeti kultivirati u buduünosti). godine. ali i kabinetskim radom. veü i priroda koju je þovjek kroz svoju povijest na bilo koji naþin promijenio.b. veü zastarjeli domaüi ili introducirani komercijalni kultivari. poprimili posebne odlike razliþite od ishodišnog kultivara. koje se koriste ili imaju potencijalno uporabnu vrijednost 2. Oplemenjivaþki materijali 2. Dužnost svake potpisnice je inventarizacija vlastite biološke raznolikosti te njeno oþuvanje. stalno korigirati i dopunjavati. Potencijalno uporabna divlja vrsta (divlje vrste koje þovjek ne koristi direktno. Oþuvanje postojeüih sorti kulturnog bilja i pasmina domaüih životinja je naša HITNA obaveza prema meÿunarodnoj zajednici. Komercijalni i zastarjeli komercijalni kultivari (domaüi i introducirani) 1. pa su prvenstveno selekcijom poljoprivrednika. biljne i životinjske vrste. pasmine i populacije) 1. Kultivirane vrste i njihove populacije 1. Lokalni tradicijski kultivari su osnova poljoprivredne bioraznolikosti nekog podruþja. Oni su nastali na tom podruþju ili su u prošlosti doneseni. Prema Konvenciji. odnosno pasmine i sorte kultiviranih domaüih životinja i biljaka. biološku raznolikost ne þini samo divlja flora i fauna. To se posebno odnosi na ratarske i povrtne kulture kao što su žitarice. Lokalni tradicijski kultivari (sorte. ali ih ne uzgaja) 2. ali nikada nisu bili predmet istraživanja. te uzgojem i odabirom odreÿenih svojstava prilagodio svojim potrebama. Indirektno uporabna divlja vrsta (divlje vrste koje þovjek ne koristi direktno. Kod naših istraživanja za potrebe ovog Elaborata smo obuhvatili sve navedene kategorije genetske osnove u poljoprivredi. možemo podijeliti na dvije osnovne grupe. ali se kao bliski srodnici kultivara koriste ili se mogu koristiti kod oplemenjivanja) 2.a. ali je isto tako sigurno da su mnogi lokalni tradicijski kultivari veü izumrli ili još postoje. Sigurno je da neki od navedenih kultivara u stvari nisu lokalni tradicijski kultivari. koja je definirana brojnim zakonima þiji smo potpisnici. ali i cijele Hrvatske daljnjim terenskim. ali sreüom još nije izvornu župsku crvenu brokulu. s više podgrupa: 1. Direktno uporabna divlja vrsta (divlje vrste koje þovjek direktno koristi.c. Genetska osnova u poljoprivredi Sveukupnu genetsku osnovu koju u okviru poljoprivredne bioraznolikosti nekog podruþja analiziramo kao dio cjelokupne bioraznolikosti.

lupina. Elaborat o tradicijskom poljoprivrednom bilju i domaüim životinjama Dalmacije zajedno s pripadajuüom Bazom podataka. þesto nije lako razluþiti da li je neka vrsta tu izvorna (autohtona) ili je kroz povijest unesena te pogotovo utvrditi da li se. vinograda. biologa ekologa i genetiþara. meÿe. gospodarski potencijal i element izvornih i prepoznatljivih proizvoda. brnistra. U okviru COAST projekta angažirat üe se potrebni struþnjaci kako bi se pokrenule aktivnosti i na nacionalnom nivou koje se odnose prvenstveno na izradu strategije za oþuvanje sorti i pasmina. danas svjedoþimo ubrzanom nestanku dalmatinskih sorti i pasmina. sirak. buhaþ. poljske putove. izložbe te tiskanje popularno-struþnih publikacija. ruževac. ne samo nestale s proizvodnih površina. pašnjake i lokve. jeþam. jer moderna. veü da i poveüavaju i održavaju postojeüu biološku raznolikost. djeteline. 4 . a još nismo sve ni upoznali! Lokalni tradicijski kultivari i staništa tradicionalnih maslinika. ne samo genetska osnova u poljoprivredi. morac. sikirica. a još je gora situacija s industrijskim kulturama kao što su duhan. travnjake. þinkvatin. Suradnjom znanstvenika raznih profila.Na podruþju Dalmacije. Ipak. stoþna mrkva. Pitanje je hoüemo li ih znati prikladno koristiti. prethodnici plemenitih pšenica. industrijska poljoprivreda traži namjenske hibridne kultivare i velike proizvodne cjeline kod kojih nema mjesta za zajednice koje se razvijaju uz manje. i kada. jeþam spasitelj i goliü ili raznoliki drevni pirevi. stvaraju nova staništa i atraktivni su dio dalmatinskih krajobraza. Slijede daljnja istraživanja. predavanja. od kada i u kojem razdoblju u povijesti kultivirala. repa i rotkva praktiþki nestali iz Dalmacije. vrtova. ali i SVU prateüu faunu. veü su izbrisane i iz naše kolektivne memorije pa danas potpuno nepoznato zvuþe sorte krumpira bilaü. korekcije i dopune popisa. zamišljen je kao najširi popis s istaknutim najvažnijim kultivarima. zob. koja je kao dio Mediteranskog bazena kolijevka þovjeþanstva. Program poticanja Zelenog poduzetništva unutar COAST projekta üe omoguüiti financijsku i struþnu tehniþku podršku projektima i poduzetniþkim idejama u sektorima ekološke poljoprivrede i uzgoja autohtonih sorti i pasmina povezano s razvojem eko i ruralnog turizma u Dalmaciji. prezentaciju i popularizaciju poljoprivredne bioraznolikosti kroz radionice. doüi üemo u buduünosti sigurno do daljnjih važnih spoznaja. Kako oþuvati domaüe kultivare kroz projekt COAST Možemo zakljuþiti da su domaüe sorte i pasmine te utjecaj þovjeka-poljodjelca na okoliš. ali i povijesniþara i arheologa. lan i konoplja. izradu Crvenih knjiga te na unošenje promjena u zakonodavstvu i provedbu daljnjih potrebnih istraživanja. uz analizu stanja populacija pasmina i sorti te informiranje javnosti. škuljevac. lucerka. kelj. Intenzivna primjena pesticida koju traže moderne sorte i hibridi bitno smanjuje korovnu i ruderalnu floru. prvenstveno agronoma. ali i neodgovornoj tržnoj utakmici s industrijskim sortama i hibridima. Tako su kukuruz. voünjaka i oranica sve su ugroženiji i nestaju. Gotovo sve tradicijske sorte Dalmacije su u neravnopravnoj. Površine s tradicionalnim krmnim kulturama uslijed smanjenja stoþnog fonda u Dalmaciji nestaju. šumarke. mozaiþki rasporeÿene površine. kukuruz brnda.

Duhovna vrijednost masline vidljiva je korištenju masline i maslinovog ulja u veüem broju crkvenih obreda. drugi put u maslininom ulju. a u podruþju hrvatskih otoka 93 % obitelji bavi se maslinarstvom. MASLINA 1. Kroz povijest uzgoja broj stabala je varirao u skladu s gospodarskim i društvenim kretanjima u danom razdoblju. kulturnih. 1482. Ovaj obred se obavlja na blagdan Pepelnice. Maslina je glavna uljarica koja se koristi u dalmatinskoj kuhinji.000 100.000 200. Tablica 1. Sadašnje brojno stanje masline i ostalih voünih vrsta prikazuje Tablica 1. i drugi). Ona je bila vjerni pratilac ljudi na ovim prostorima od samog postanka þovjeka. Maslinovo ulje koristi se u veüem 5 . trešnja. rogaþ. O gospodarskoj važnosti masline govori i þinjenica da se maslina spominje u statutima nekih primorskih gradova (Poljiþki statut.1.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Maslina je najbrojnija voüna vrsta koja se uzgaja u podruþju Dalmacije.500. smokva.250. Povijest ovog kraja vezana je za maslinarstvo. a njihov pepeo sveüenik koristi za posipanje vjernika u obredu pepeljavanja uz izgovaranje rijeþi «Sjeti se þovjeþe da si prah i da üeš se u prah pretvoriti». Blagoslovljene granþice masline spaljuju se slijedeüe godine.000 Najvažnija voüna kultura u Dalmaciji je maslina. prvi put u moru. o þemu govori naš književnik Vladimir Nazor koji kaže: «Vinograd moga oca ovjenþan je vijencem zlatnih maslina».000 32. Naime odredbama imenovanih statuta bio je ozakonjen uzgoj masline.000 2. a o njenoj gospodarskoj vrijednosti govori i þinjenica da se u podruþju hrvatske obale maslinarstvom bilo kao osnovnom ili dopunskom djelatnošüu bavi 45 % obitelji. a izmeÿu ostalih najvažniji je blagoslov maslinovih granþica na blagdan Cvjetnice koje se poslije blagoslova postavljaju u polja za uspješan urod u tekuüoj godini. agrumi. a isto tako maslina je bila jedna od glavnih odrednica gospodarskih. Druge voüne vrste (bajam.. a izmeÿu ostalog ima i svoju krajobraznu vrijednost. nešpola i šipak) ni danas niti kroz povijest uzgoja nisu u usporedbi s maslinom imali veüi ekonomski znaþaj za Dalmaciju.000 150. Broj stabala voünih vrsta u Dalmaciji Voüna vrsta Maslina Smokva Bajam Rogaþ Trešnja Maraska Mandarina Šipak Naranþa ýetrun Nešpola Broj stabala 3. maraska. Brojnost drugih voünih vrsta u Dalmaciji je u stagnaciji ili opadanju.000. Važnost masline vidljiva je i u njenoj kompatibilnosti s turizmom. Danas se na prostoru Dalmacije uzgaja oko 3.000 stabala masline s tendencijom porasta.500.000 30.000 3.1.000 1. Pored gospodarske maslina u ovim prostorima ima svoju duhovnu vrijednost. 1214. Korþulanski statut.200. a poznata je izreka dalmatinskih ribara koja kaže: «Riba pliva tri puta.000 2.1 UVOD 1. demografskih i inih drugih dogaÿanja u ovom podruþju. a treüi put u vinu».000 1.

srednja i južna Dalmacija. Zanimljivo je kako se maslina u šesnaestom stoljeüu nije uzgajala u podruþju otoka Braþa veü se maslinovo ulje uvozilo iz podruþja Puglije-Italija. Na osnovu ovog izvješüa mletaþki dužd Jeronim Priolus. Doseljavanjem Hrvata u ove prostore o maslini se veoma malo zna.1. (27. Rezultat ovoga je poveüanje površina pod maslinom i obnova starih i zapuštenih maslinika. godine prije Krista te se time ruši teorija o tome da su maslinu u Dalmaciju donijeli stari Grci. Bosna i Hercegovina. Ovom analizom je utvrÿena da ova koštica datira iz vremena od oko 2880.1. a prvenstveno za pšenicu. šipak. višnja i drugo) te vinova loza. Svaka od imenovanih podregija odlikuje se odreÿenim klimatskim karakteristikama koje su uvjetovale vrstu voüarske proizvodnje. Klima i oborine su klimatski elementi koji u znaþajnom utjeþu na proizvodnju masline u Dalmaciji. unutrašnjost Dalmacije i dolina Neretve.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Uzgoj voünih kultura u Dalmaciji datira od najstarijih vremena. U ovom pismu izmeÿu ostalog se nalaže knezu da svu neobraÿenu zemlju na otoku dodijeli razumnim težacima koji se obvežu posaditi masline i divlje masline prenavrnuti. Dolaskom jugoslavenske vlasti u Dalmaciju maslinarstvo sustavno nazaduje kao i sve ostale poljoprivredne kulture. 6 . Krajem osamnaestog stoljeüa u podruþju Dalmacije uzgaja se nepoznat broj stabala masline. a tada u ovom podruþju pada najmanje kiše. Sveüeniþkog reÿenja i Bolesniþkog pomazanja. Škrta polja i tereni sa zemljištima boljeg boniteta koristili su se za proizvodnju žitarica. Piramatovci i Graþac kod Skradina. Na osnovi klimatskih i pedoloških karakteristika Dalmacija je podijeljena u pet voüarsko-maslinarskih podregija: sjeverna. a najbolje su saþuvane one u Mulinama na otoku Ugljanu. a najþešüe prekomorske zemlje. rogaþ.) je braþkom knezu Frani Dandoli uputio dukal (duždevo pismo). Najviše je prouþena povijest masline koju su prema nekim istraživaþima u naše prostore donijeli stari Grci prilikom kolonizacije Dalmacije. Nešto više o maslini imamo tek iz razdoblja feudalizma kada je uzgoj masline kao i ostalih poljoprivrednih kultura bio reguliran odnosom veleposjednik-kmet.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Dalmacija ima povoljne klimatske uvjete za uzgoj masline. Ovome podatku treba pristupiti veoma oprezno jer nije znanstveno utemeljen. a razlike su u sortnom sastavu pojedine podregije. Najnovijim arheološkim iskopinama u podruþju naselja Vranjic pored Splita otkrivena je koštica masline koja je analizirana metodom karbonske analize (pomoüu radioaktivnog ugljika C14). 1. rujna 1565. a meÿu najznaþajnijima je kod podjele Svete potvrde. a pretpostavlja se kako Hrvati kao nomadski i ratniþki narod nisu poznavali niti cijenili kulturu masline. Iz ovog razdoblja saþuvani su pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda koji su se nazivali «vila rustica». Na nagnutim terenima i terasama pored masline uzgajalo se i drugo voüe (smokva. a neki autori navode þak 20-30 milijuna stabala. pa je za sigurne prinose potrebno organizirati natapanje. Maslina se uzgaja u svih pet podregija. 1. O ovome nam svjedoþi izvješüe mletaþkog senatora Ivana Krstitelja Giustiniania koje datira iz sredine XV stoljeüa. Naime poznato je da su površine za proizvodnju bile ograniþene. Najviše saþuvanih arheoloških nalaza o uzgoju masline u Dalmaciji potjeþe iz doba Rimskog carstva.broju crkvenih obreda. Mogorjelu kod ýapljine. uslijed þega dolazi do negativnih posljedica po maslinu. Uspostavom samostalne hrvatske mijenja se agrarna politika te se maslinarstvo smatra strateškom odrednicom poljoprivrede i poklanja mu se zaslužena pažnja. Bijaüi kod Solina. Naime poveüana koliþina oborina potrebna je u ljetnom razdoblju. a rezultat toga je masovno iseljavanje stanovništva iz sela u grad ili iz Dalmacije u druge. Od okolišnih uvjeta treba istaknuti oborine kao važan element proizvodnje masline kojih u podruþju Dalmacije ima dovoljno ali nisu pravilno rasporeÿene.

Lituša.1 Pregledni popis kultura i kultivara: Tradicijski kultivari masline u Dalmaciji: Bjelica. Šljivaþa. Mezanica šipanska. Murgulja. Uljarica. Crnica. Napomena: Boldom su otisnute sorte koje su detaljnije obraÿene 7 . Mezanica. Grozdaþa. Kosmaþa. Dužica.1. Lumbardeška. Puljka. Velika lastovka. Zuzorka. Kalamata. Sitnica. Paštrica. Sitnica. Lastovka. Krivulja. Divljaka. Brindiüanka. Žabarka. Oblica. Karbunþela. Piculja. ýesvinka. Kamasa. Drobnica. Levantinka. Pujizica. Buharica. Krvavica. Sitnjaka velika. Dubravka.2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 1. Oštrica.2. Jeruzalemka. Želudarica.

Podgore i Puþišüa-Krupnica. Murtera. Uzgaja se u svim podregijama uzgoja. Raba. podruþje Budve u Crnoj Gori-Puljka ili Puljiška. Torkula debela ili Debela.2 Pregled najznaþajnijih kultivara Dalmacije: 1. podruþje Istre-Debela maslina. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. podruþje Igrana. Skradina. podruþje Janjine-Srkulaþa. polutok Pelješac i otok Korþula-Orgula ili Orbula. Od 2007. podruþje Krka i Crikvenice-Torkuljica. Splita i Šibenika-Maslina ili Maslina obiþna ili Maslina domaüa. podruþje Mljeta. Iža.2. a njena zastupljenost u starim nasadima je slijedeüa: Podruþje Zadra oko 20 %. otoci Hvar i Vis oko 90 % te podruþje Vala Luke oko 35 %. U Hrvatskoj postoji 711 matiþnih stabala ove sorte u šesnaest rasadnika. communis. Podgore. Brusja. Pored ovog sorta se þuva u Svjetskoj kolekciji genofonda masline «Alameda del Obispo» pri Sveuþilištu u Cordobi. podruþje Splita oko 98 %. otok Krk-Debeljuša ili Lušinjka. SINONIMI U podruþju Cavtata i Mihaniüa-Balunjaþa. a donesena je iz Izraela dok je prve opise ove sorte dao starorimski putopisac Collumela. Biograda. Preka. otok Korþula 80 %. godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech». otok Lopud oko 95 %. Postira. Kroz prošlost obiþno se sadila po rubovima polja kao vijenac o þemu je pisao i naš poznati književnik Vladimir Nazor «Vinograd moga oca ovjenþan je vijencem zelenih maslina».1. okolica Bara u Crnoj Gori-Krupnica trka.1 OBLICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Knina i Imotskog-Orkula. poluotok Pelješac 70-80 %. Benkovca. podruþje Šibenika. Prema prof. Paga.2. Upotrebom molekularnih biljega baziranih na DNA utvrÿeno je da je Oblica veoma srodna sa sortom Chetoui koja se uzgaja u Tunisu. Splita. podruþje Stona-Makura ili Mekura. u mjestu Postire-Braþka. Prema struþnoj literaturi preporuþa se kao vodeüa sorta za proizvodne nasade. Stona i Slanoga-Trgonja ili Trgulja.2. Igrana. Makarska i Puþišüa-Našinka. otok Braþ i podruþje Benkovca-Velika. Ona se smatra domaüom-autohtonom sortom masline jer je u veüoj mjeri proširena samo u našem uzgojnom podruþju. Šibenik 75-90 %. RASPROSTRANJENJE Ovo je naša najrasprostranjenija sorta masline. podruþje Šibenika. Tunis.Naša. Dubrovaþko primorje 60-75 %. podruþje Cavtata oko 80 %. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Maroko. otok Braþ i podruþje Makarske oko 95 %. podruþje Skradina-Sladunica. Trogira. Makarske. Podruþje Boke Kotorske–Lumbardeška ili Grumaþa. Zadra. podruþje Makarske. Kaštela. Kao ishodni materijal þuva se u dva kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik). U starim maslinicima bila je jedina sorta u uzgoju. podruþje Metkoviüa oko 90 % i u unutrašnjosti 8 . Preko i Biograd oko 60 %. Hvara i Makarske. Miljkoviüu Oblica se u našem prostoru uzgaja više od 2000 godina. Klisa. Španjolska te u svjetskoj kolekciji genofonda masline Instituta u Sfaksu. podruþje Kune-Orbulaþa. podruþje Braþa. podruþje Brijesta-Sorbulaþa. Pitoma maslina sorta: Oblica PODRIJETLO Podrijetlo Oblice nije u potpunosti razjašnjeno.

Više od polovine proizvedenog sadnog materijala masline u RH je sorta Oblica. Cvat: Cvat ili resa razvija se od ožujka do svibnja mjeseca. Pored ostalog. godine uvezena u Japan iz Kalifornije. Naime Oblica dobro uspijeva i na lošijim. Razlog ovako velike raširenosti ove sorte je njena adaptabilnost. Razvija grane koje rastu pod kosim kutom. U vrijeme suše Oblica spiralno uvija listove radi smanjivanja gubitka vode transpiracijom. Radi svije krupnoüe ova sorta se može koristit za zeleno i crno konzerviranje. Listovi Oblice su u kategoriji srednje krupnih listova. 9 . Sadržaj ulja u plodu varira od 18-21 % u zavisnosti od uzgojnog podruþja i uvjeta uzgoja. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Oblica je gospodarski veoma vrijedna sorta masline bilo za konzerviranje ili za proizvodnju ulja. dobro je otporna na jake udare vjetra. skeletnim i plitkim tlima. Listovi su izrazito sivo-maslinaste boje.5 cm i njoj se može naüi od 10 do 35 cvjetova koji imaju blijedo-žuükastu boju u doba pred otvaranje. Plod: Plod Oblice je okruglastog oblika prosjeþne mase oko 5 grama. Veliki nedostatak Oblice je neredovita rodnost. Lastovka i Levantinka. Prosjeþna dužina cvjetne rese je oko 3. Deblo je srednje razvijeno. Osim u Hrvatskoj Oblica se uzgaja još u Kaliforniji gdje se je donijeli naši iseljenici. Nedostatci: Oblica je stranooplodna sorta masline te su za uspješan rod u maslinike pored Oblice treba saditi i sorte oprašivaþe.Dalmacije 60-90 %. mladi izbojci su uspravnog rasta s dugim internodijima.5 grama.5 do 14. Oblica ima i dobru otpornost na hladnoüu radi þega se preporuþa za uzgoj u unutrašnjosti Dalmacije i u hladnijim podruþjima otoka i obale. Drobnica. List je eliptiþnog oblika s valovitom površinom. Bosni i Hercegovini i Sloveniji. zatim u Crnoj Gori. Dobri oprašivaþi za Oblicu su sorte Picholine. a u skoroj buduünosti bi trebalo napraviti reprodukciju postojeüih domaüih kolekcija radi oþuvanja izvorne sorte. Masa ploda varira u rasponu od 2. Nadalje treba zapoþeti rad na klonskoj selekciji ove sorte. prirodno stvara krošnju okruglog oblika-tipa kišobrana. a može se preraÿivati u ulje. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Oblica je sorta s dobrom perspektivom. Ascolana Tenera. U buduünosti bi trebalo raditi na razvoju proizvodnje sortnog maslinovog ulja sa zaštitom izvornosti i geografskog podrijetla te na planu oplemenjivanja ove sorte s ciljem dobivanja kultivara otpornijih na niske temperature. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se poveüani interes za podizanja nasada masline s Oblicom kao glavnom sortom u nasadu. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Oblica razvija srednje bujno stablo. tamnosive boje s obilnom korom na površini koja se lako ljušti. Posebno je interesantno za Oblicu da je 1908. List: Oblica razvija veoma veliki broj listova.

10 .

SINONIMI Lastovka nema sinonima. Od 2007. Tunis. Ime Lastovka dobila je po izgledu granþice i ploda koji podsjeüaju na krila lastavice. Prema struþnoj literaturi preporuþa se kao vodeüa sorta za proizvodne nasade. Pored uzgoja u Hrvatskoj. Španjolska te u svjetskoj kolekciji genofonda masline Instituta u Sfaksu. Makarskom primorju i podruþju Kaštela. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Prema vlastitom istraživanju najstarija stabla ove sorte mogu se procijeniti na starost od 250-300 godina. a najsjevernija toþka uzgoja je podruþje mjesta Otriü kod Vrgorca gdje ima jedna manja populacija sorte Lastovke. communis. 11 . Pitoma maslina sorta: Lastovka PODRIJETLO Lastovka je autohtona sorta masline koja vodi porijeklo s otoka Korþule gdje je i najviše proširen uzgoj ove sorte. Kao ishodni materijal þuva se u dva kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik). Pored ovog sorta se þuva u Svjetskoj kolekciji genofonda masline «Alameda del Obispo» pri Sveuþilištu u Cordobi. RASPROSTRANJENJE Uzgoj Lastovke ograniþen je na podruþje južne i srednje Dalmacije. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. Iako ime sorte asocira na otok Lastovo znakovito je da se ova sorta uopüe ne uzgaja na otoku Lastovu.2. Postoji više teorija o porijeklu Lastovke. Maroko. Areal rasprostranjena ograniþen je na podruþju južno od Trogira. otocima Braþu. godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech». Pored Korþule Lastovka je proširena u uzgoju na podruþju poluotoka Pelješca. agronomskoj i biološkoj vrijednosti ove sorte. Lastovka se u znaþajnom broju uzgaja i na podruþju Crne Gore. Lastovka je sorta namijenjena za proizvodnju ulja. Poveüani interes za sadnjom ove sorte vidljiv je posljednjih dvadesetak godina zahvaljujuüi spoznajama o gospodarskoj. Prema broju matiþnih stabala ova sorta je na drugom mjestu odmah poslije Oblice. Dubrovaþkom primorju i Konavlima. Nadalje u Hrvatskoj je registrirano 269 matiþnih stabala ove sorte u osam matiþnih nasada.1. a jedna od njih je da je ona prirodni križanac izmeÿu sorta Oblice i Drobnice dok druga teorija kaže da je ona prirodni križanac izmeÿu neke pitome i divlje masline radi þega se ova sorta naziva i pitomi olivaster.2.2 LASTOVKA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Hvaru. Šolti. a posebno u podruþju mjesta Vela Luka gdje predstavlja þak 80 % od ukupnog broja stabala masline. Najveüa populacija ove sorte je u podruþju otoka Korþule. otoka Mljeta i Šipana.

Prednosti: Ova sorta ima veliki postotak hermafroditnih cvjetova. Plod je intenzivno zelene boje. a što je bliže puna zrioba. Plod je srednje krupan. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se poveüani interes za podizanja nasada masline sa sortom Lastovka. takoÿer veoma je osjetljiva na napad raka masline. Veoma važno je istaknuti da je ova sorta izuzetno otporna na dugotrajnu sušu. Sadržaj ulja u plodu kreüe se oko 24 % te se ova sorta smatra najuljevitijom domaüom sortom masline. Nadalje bilo bi potrebno poraditi na ozdravljenju ove sorte od napada raka masline te stvoriti bazni matiþni materijal koji je osloboÿen od virusa i viroida. U prirodnim formama Lastovka ima kratko i veoma raþvasto deblo. radi þega ima redovitu i obilnu rodnost. a neki ga autori nazivaju baþvastim plodom. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. a razlog tome je u velikom sadržaju klorofila u plodu osobito ako se beru nezreli plodovi. 12 . radi þega je pogodna za podruþja gdje nije moguüe organizirati natapanje. Lastovka ima sitni list. Prema meÿunarodnoj klasifikaciji.BIOLOŠKI OPIS Stablo: Lastovka razvija srednje bujno stablo s piramidalnom krošnjom koja je posljedica uspravnog rasta grana. a ako je manji rod plod može postiüi masu od oko 5. Obod lista je ravan kao i sami list.0 g. poprima blijedozelenu boju koja u konaþnici prelazi u crnu. kopljastog izgleda. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Lastovka je sorta s dobrom perspektivom. U iduüem razdoblju bi trebalo raditi na proizvodnji sortnog maslinovog ulja sorte Lastovka te na kupažiranom maslinovom ulju sorta Lastovka. Kut grananja je oštar. Otporna je na napad maslinine muhe i paunovog oka. Nedostatci: Lastovka je veoma osjetljiva na niske temperature te zbog toga ima ograniþen areal rasprostranjenja. prosjeþne mase oko 3. Cvate obilno. Plod: Plod Lastovke je eliptiþno izdužen. Ulje je izrazito zelene boje i gorkastog okusa. Cvat: Lastovka cvjeta u treüoj dekadi mjeseca svibnja u zavisnosti od uzgojnog podruþja. a u jednoj resi ima od 20-25 cvjetova. ali bi trebalo ubrzati rad na selekciji i oplemenjivanju putem istraživanja njenog podrijetla putem DNA biljega. a þime bi se stvorili uvjeti za poticanje veüeg korištenja sorte u proizvodnji te stvaranje genotipova otpornijih na rak masline.5 grama. U proizvodnji sadnog materijala sadnice ove sorte sudjeluju s oko 15 %. a mladi izbojci su uspravnog i bujnog rasta s kratkim internodijima radi þega ovi izgledaju veoma gusto. Drobnica i Oblica koje se pokazalo veoma kvalitetnim. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Lastovka je gospodarski veoma vrijedna sorta masline iskljuþivo za proizvodnju ulja. List: List Lastovke je malen i tamnozelene boje. Nadalje treba izraditi planove za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla ulja od ove sorte s razliþitih uzgojnih podruþja. U agronomskom smislu trebalo bi usmjeriti istraživanja na selekciju s ciljem dobivanja genotipova otpornijih i rak masline.

13 .

a u jednom cvatu ima oko 9 cvjetova. Kao ishodni materijal þuva se u dva kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik). te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. Krvavica (Janjina). Bjelica se smatra jednom od najstarijih maslina južne Dalmacije. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija bujna stabla s malim kutom grananja radi þega stvara kuglastu krošnju.1. Kuna. Ime Mesnica dobila je radi velike zastupljenosti mesa ploda u odnosu na košticu dok je ime Žutica dobila zbog blijedožute boje nedozrelog ploda. Maroko. Mihaniüi. Bjelica stvara mali panj. Mesnica (Brseþine). þvrsto i veoma bujno s izraženom ornamentikom. godine u mjestu Slano gdje je zauzimala oko 1/3 od ukupnog broja stabala. a ime je dobila po bjelkastoj boji naliþja lista. List je po cijeloj dužini ravan i po obodu. RASPROSTRANJENJE Najviše je raširena u podruþju Dubrovaþkog primorja. Podrijetlo ove sorte nije razjašnjeno. svjetlo-zelene boje u poþetku zrenja koja postupno prelazi u žuto zelenu da bi u fazi pune zrelosti dobio ljubiþastu boju kožice ploda. Elafitskih otoka. List je sivo maslinaste boje s lica dok je sivo bjeliþast s naliþja lista. Paštrica (Orebiü. Vrtušnica (Vela Luka i Blato na Korþuli). Od 2007.3 BJELICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Ova sorta ima dobar postotak samooplodnih cvjetova. Prema struþnoj literaturi preporuþa se za komercijalni uzgoj ali samo u južnim podruþjima. List je kopljast. a u zavisnosti od uzgojnog podruþja. Naime na mjestu izbijanja grana i granþica stvaraju se udubljenja-rupe u deblu i osnovnim granama radi þega je ovu sortu lako prepoznati od drugih. godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech».2. Janjina. (1951) ova sorta se uzgaja i u podvelebitskom primorju. Deblo je visoko. (2002) ova sorta zauzima oko 18 % fonda stabala u podruþju Dubrovaþkog primorja. List: Bjelica stvara veliku koliþinu listova na izbojcima. SINONIMI ýesvinka (Janjina). Metkoviü. Pitoma maslina sorta: Bjelica PODRIJETLO Bjelica je autohtona sorta južne Dalmacije. Pored uzgoja u Hrvatskoj ovo je vodeüa sorta masline u Crnoj Gori. Sorta je osjetljiva na niske temperature radi þega je uzgoj ograniþen na južnu Dalmaciju. Kada puše vjetar lišüe se njiše i stvara privid bijele boje lista. communis.2. dug i uzak. Prema Bakariüu. Konavala. Potomje. Cvat: Bjelica cvjeta u drugoj polovini svibnja. Ova sorta ima 14 . Vrtunšþica. Danas u Hrvatskoj ima 15 matiþnih stabala ove sorte u tri registrirana rasadnika. Trpanj. poluotoku Pelješca. Bijela maslina (Karlobag) i Žutica (Crnogorsko primorje. a ne uvija se po dužini. Prema Zecu. Trstenik. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Plod: Plod Bjelice je eliptiþnog oblika. Koloþepa i Korþule. Ston). Koloþep). a prvi put se spominje prilikom popisu stabala maslina 1842. Cvjetovi su smješteni u cvat þija je prosjeþna dužina oko 18 mm.

PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Bjelica je sorta s dobrom perspektivom za ograniþeni areal uzgoja (južnu Dalmaciju). STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND Brojno stanje ove sorte je u stagnaciji.000 novih sadnica masline sorte Bjelica što može u znaþajnom pomoüi oþuvanju ove sorte. Nedostatci: Bjelica je osjetljiva na niske temperature radi þega je ograniþen areal uzgoja.5 grama. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena.0 grama. Prednosti: Otporna je na rak masline. U buduünosti bi trebalo obaviti reprodukciju postojeüih kolekcija te poraditi na programima ozdravljenja ove sorte od virusa i viroida s ciljem dobivanja sadnog materijala kategorije osnovni. prosjeþna masa ploda je oko 3. Godišnje se proizvodi oko 10. a koštica je prosjeþne mase 0. nadalje osjetljiva je napad paunovog oka i sklona je alternativnoj rodnosti. Iako stvara veliki broj guka na deblu i panju ova sorta se slabo i sporo regenerira poslije obnove radi þega i danas imamo veoma starih stabala ove sorte. Nadalje potrebno je poraditi na istraživanju tržišta sortnog maslinovog ulja ove sorte te izraditi planove za kvalitetniju marketinšku obradu ulja ove sorte. U buduünosti bi trebalo raditi na razvoju proizvodnje sortnog maslinovog ulja sa zaštitom izvornosti i geografskog podrijetla te na planu oplemenjivanja ove sorte s ciljem dobivanja klonova otpornijih na niske temperature.5 % i ulje je dobre kvalitete.sitne plodove. 15 . GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Bjelica je gospodarski veoma vrijedna sorta iskljuþivo za proizvodnju ulja. Sadržaj ulja u plodu 24.

Razvija veliki broj dugih izbojaka koji se lako savijaju prema tlu te ima pendulasti izgled. RASPROSTRANJENJE Uzgaja se na cijelom uzgojnom podruþju Hrvatske ali u malim koliþinama. Mašjun ili Muška maslina(Korþula. a ulje je slabije kvalitete. Prosjeþna dužina cvata je oko 30. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. Orgula (Žuljan). cvjeta krajem svibnja i poþetkom lipnja u zavisnosti od uzgojnog podruþja. Puljiška ili Puljizica (Hvar.1.01 % od ukupnog broja stabala masline. Mihaniüi). Krivaja (Šipan). Plod ima zelenkastu boju u poþetku zrenja koja postupno prelazi u crvenkasto-ljubiþasti da bi u fazi pune zrelosti bila crveno-vinske boje. Ovo je djelomiþno samooplodna sorta masline. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Talijanka (Makarska. pokrajina Puglia gdje se naziva Oliva di Cerignola (Bakariü. Oblikom. U evidenciji Zavoda za sjemenarstvo i rasadniþarstvo evidentirano je samo jedno matiþno stablo ove sorte u RH. Braþ). dugi i kopljastog izgleda. Uzgoj je ograniþen uglavnom na okuünice i vrtove i to jedno ili dva stabla. Pelješac). Prema meÿunarodnoj klasifikaciji list Dužice svrstan je u kategoriju velikih listova. Zaton. Dužica se u manjoj mjeri uzgaja i u podruþju Crne Gore. List: Ima srednje veliki broj listova koji su blijedo–zelene boje.0 mm i na njoj prosjeþno ima oko 22 cvjeta. Listovi se ponekad uzdužno savijaju prema licu lista.4 DUŽICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Sali.2. Lastovka velika (Makarska. Ime Dužica je dobila po dugaþkom plodu koji je najduži od svih domaüih sorta masline. 16 . Šipan. Samorest (Blato). Kalamata ili Murgaþa (Crna Gora) i Barkinja (Crna Gora). Kaprijeska (Braþ). Brusje.0 grama koja radi þega se plodovi mogu konzervirati. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Dužica razvija srednje bujna stabla. Cvat: Cvat se razvija od ožujka do svibnja mjeseca. Kao ishodni materijal þuva kolekcijskim nasadima (Stanica za južne kulture Dubrovnik i Instituta za jadranske kulture u Splitu). Lastovka (Cavtat. Korþula). Mudara (Konavle). Prema Bakariüu. Mljet). SINONIMI Barakokula (Lumbarda. Koloþep. Krfkinja (Reževiü). srednje visokog debla i kuglaste krošnje. Žman. Kut grananja je dosta oštar. plod podsjeüa na plod šljive. Ladrunka (Sali). Naziv Velika Lastovka dobila je po obliku i boji lista koji u velikom podsjeüa na list Velike Lastovke. 2002). Pored uzgoja u Hrvatskoj. Makarska). Španjolka (Zadar). Pitoma maslina sorta: Dužica PODRIJETLO Ova sorta je od oko 250 godina ranije uvezena iz Italije.2. a u Italiju je uvezena iz Španjolske gdje joj je ime Grossa di Spagna. Vrisnik). Španjolica (Zadar. Plod: Plod je duguljast blago uvijen prema vrhu. Lopud. Talijanka (Sutivan. Duška (Murter). communis. Sadržaj ulja u plodu je mali. Prosjeþna masa plod je oko 9. (2002) ova sorta je u Dubrovaþkom primorju zastupljena s oko 0. Starigrad).

STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi blago opadanje broja stabala ove sorte. U nasadima gdje nema oprašivaþa slabo i neredovito raÿa. 17 . Prednosti: Dužica je veoma otporna na napad maslinine mušice i maslininog moljca što je svrstava u veoma kvalitetne stolne sorte masline. I na kraju je potrebno obaviti molekularnu identifikaciju radi potvrde teorije o njenom talijanskom odnosno španjolskom podrijetlu. a ima i slabu otpornost na sušu. Levantinka. Uljarica). Proizvodnja sadnica je veoma niska (svega nekoliko sadnica godišnje). PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Dužicu je potrebno staviti u nacionalnu kolekciju genofonda masline te obaviti njeno agronomsko. (1951) ova sorta je bila zastupljena s oko 5 % u ukupnom broju stabala. U dobrim agrotehniþkim uvjetima ova sorta bi bila veoma dobro iskorištena. Dužica je osjetljiva na napad paunovog oka i raka masline. biološko i gospodarsko vrednovanje. Ima veoma krupan plod i þvrstu kožicu te je pogodna za manipulaciju tijekom procesa konzerviranja. Bilo bi potrebno analizirati proizvodni prostor za uzgoj ove sorte te izraditi planove za komercijalne nasade u odgovarajuüim agrotehniþkim uvjetima. a mogla bi se koristiti i u programima oplemenjivanja s ciljem dobivanja genotipova krupnijeg ploda. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Dužica je gospodarski veoma vrijedna stolna sorta masline. Struþna ocjena o ugroženosti: ugrožena.Nedostatci: Ovo je djelomiþno samooplodna sorta i za dobar rod potrebni su joj oprašivaþi (Drobnica. Naime prema Zecu.

18 .

cvatnja Paštrice poþinje krajem svibnja i u prvoj polovini lipnja. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se poveüani interes za podizanja nasada masline sa sortom Paštricom u podruþju Pelješca (15 ha udruga branitelja Ston). BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujno stablo. SINONIMI Pastrica. a u jednoj resi ima prosjeþno oko 16 cvjetova. 19 . paunovo oko. otporna na rak. Deblo je uspravno i srednje visoko. Sadržaj uljanu plodu kreüe se oko 19. koja je nastala na podruþju poluotoka Pelješca. Bjelica i ýesvinka SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Drugi moguüi korijen imena Paštrica veže se za izraz «paštriti» koji se ranije koristio u podruþju Pelješca. Kao ishodni materijal þuva se u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split i to samo jedan primjerak. a što može biti i jedan od razloga njenog sinonima «Grozdaþa». Prednosti: Kasna cvatnja. Ime joj potjeþe od talijanske rijeþi «astrigente» (stezati. List je dugaþak. Trpanj i Trpanjska Duba dok su veoma rijetka stabla naÿena zapadno od Orebiüa. niske temperature i sušu.2. Ova sorta raÿa u grozdovima. Grozdaþa. prosjeþne mase 3. svjetlo-zelene boje lica i sivo-zelenog naliþja lista. (2005) Paštrica þini oko 15 % fonda stabala maslina poluotoka Pelješca. Janjina. Grozdanka. uzak i kopljast. Oskorušno.2.1. communis. Grozdenjaþa.5 PAŠTRICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Ston. Najveüe populacije Paštrice nalaze se oko naselja Brijesta. Plod: Razvoja plod okruglastog oblika. a ovo ima veze sa sadržajem tanina u zelenim plodovima radi þega ulje ove sorte malo steže nepce prilikom konzumiranja. Paštrica ima dobar postotak samooplodnih cvjetova. koje se pod teretom ploda savija pa cijelo stablo ima viseüi izgled. Pitoma maslina sorta: Paštrica PODRIJETLO Ovo je vjerojatno najstarija domaüa sorta masline. velikim dijelom samooplodna sorta. Nedostatci: Paštrica ima dugo razdoblje od zametanja do zriobe ploda (200-210 dana) pa se þesto beru i zeleni plodovi. RASPROSTRANJENJE Ova sorta raširena je samo na podruþju poluotoka Pelješca i to veüim dijelom na njegovoj sjevernoj strani. rodnost velika. Cvat je prosjeþne dužine oko 27 mm.0 g ljubiþasto crne boje. Struþna ocjena o ugroženosti: ugrožena. Razvija krošnju u obliku kugle koja se može jednostavno oblikovati. Cvat: Cvat se razvija od ožujka do svibnja. List: Ima srednje veliki broj listova koji su na dugim i tankim izbojcima. a oznaþavao je crvenkasto-ljubiþastu boju koja se javlja na plodu ove sorte u doba promjene boje kod zrenja. sklonost alternativnoj rodnosti. Prema Bakariüu.5 % i ulje je dobre kvalitete. stiskati).

a smatra se domaüom sortom masline. 1. biološkog i gospodarskog aspekta. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Paštrica je sorta s dobrom perspektivom s tim da treba ubrzati rad na selekciji. Najveüa populacija ove sorte je u podruþju otoka Šolte. radi þega Levantinka redovito i obilno raÿa. Prema struþnoj literaturi preporuþa se kao vodeüa sorta za proizvodne nasade na podruþjima s tlima boljeg boniteta te na terenima gdje je moguüe natapanje. Maroko. Potrebno je ovu sortu postaviti u banke gena na više lokacija i zapoþeti s komercijalnom proizvodnjom sadnog materijala. Tunis. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. Nadalje potrebno je provesti istraživanja tržišta za prihvat sortnog maslinovog ulja ove sorte. Ime Levantinka podsjeüa na njeno podrijetlo «Levant» kako se nekada nazivalo podruþje Grþke. SINONIMI Levantinka. Prema broju matiþnih stabala ova sorta je na treüem mjestu iza Oblice i Lastovke. Španjolska te u svjetskoj kolekciji genofonda masline Instituta u Sfaksu. communis. Od 2007. Poveüani interes za sadnjom ove sorte vidljiv je posljednjih dvadesetak godina zahvaljujuüi spoznajama o gospodarskoj. Nadalje u Hrvatskoj je registrirano 179 matiþnih stabala ove sorte u šest matiþnih nasada. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. dobre otpornosti na biljne bolesti i štetnike te visokog stupnja samooplodnje i velike produkcije polena dobre klijavosti. Šoltanka. Pitoma maslina sorta: Levantinka PODRIJETLO Podrijetlo Levantinke nije razjašnjeno. agronomskoj i biološkoj vrijednosti ove sorte. RASPROSTRANJENJE Uzgoj Levantinke ograniþen je na podruþje južne i srednje Dalmacije.2. Pored ovog sorta se þuva u Svjetskoj kolekciji genofonda masline «Alameda del Obispo» pri Sveuþilištu u Cordobi.2. Ovaj drugi naþin razmnožavanja rezultirao je postojanjem veüeg broja klonova ove sorte koje bi trebalo ocijeniti s agronomskog. Naime ova sorta ima veliki postotak samooplodnje. Kao ishodni materijal þuva se u dva kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik). U buduünosti bi trebalo izraditi planove za poticanje veüeg korištenja sorte u proizvodnji i oplemenjivanje. 20 . godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech».6 LEVANTINKA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Naime ova sorta se tijekom povijesti razmnožavala gukama (vegetativno) ili þesto puta sjemenom (generativno).GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Paštrica je gospodarski veoma vrijedna sorta masline radi dobrog sadržaja ulja u plodu.

Ova sorta raÿa u grozdovima. Cvatnja je obilna. a u jednom grozu ima izmeÿu tri i pet plodova.5 grama. List: List Levantinke je velik. širok i dugaþak. Nedostatci: Levantinka je veoma osjetljiva na sušu te za njen uzgoj treba birati tla dubljeg profila ili osigurati natapanje. a krošnja je kuglasta. a ulje je dobre kvalitete. Cvat je dugaþak u prosjeku 25 mm s prosjeþno 20 cvjetova u cvatu. Kora grana je glatka. Srednje je otporna na napad maslinine muhe. a udio hermafroditnih cvjetova je dosta velik. 21 . Prednosti: Levantinka redovito i obilno raÿa. Prosjeþna masa ploda je oko 4. Proizvodnja sadnog materijala bilježi stalni rast. Izbojci su veoma bujni s dugim internodijima. Ima slabu sposobnost rizogeneze. S lica je tamnozelene boje dok je s naliþja blago bjelkaste boje. Cvatnja se odvija od sredine do kraja mjeseca svibnja. Obod lista je blago nazubljen. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. a u buduüem razdoblju trebalo bi pronalazit nove metode umnažanja ove sorte. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Levantinka je gospodarski veoma vrijedna sorta masline namijenjena iskljuþivo za proizvodnju ulja. eliptiþno izdužen i blago uvijen prema vrhu. Pred poþetak zriobe plod je zelene boje koja postupno prelazi u crveno-ljubiþasti i na kraju je crne boje. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se poveüani interes za podizanja nasada masline sa sortom Levantinkom. Srednje je osjetljiva na napad raka masline i paunovo oko. Po dužini je blago uvijen. U iduüem razdoblju bi trebalo raditi na proizvodnji sortnog maslinovog ulja kupažiranom maslinovom ulju þiji bi glavni sastojak bilo ulje Levantinke. Nadalje treba izraditi planove za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla ulja od ove sorte s razliþitih uzgojnih podruþja. U agronomskom smislu trebalo bi usmjeriti istraživanja na oplemenjivanje ove sorte putem križanja s ciljem dobivanja ploda þvršüe konzistencije koji bi se mogao koristit za konzerviranje.BIOLOŠKI OPIS Stablo: Levantinka razvija veoma bujno stablo. ima veliki postotak autofertilnosti te joj za uzgoj nisu potrebni oprašivaþi. Cvat: Levantinka razvija cvat od ožujka do svibnja. Sadržaj ulja u plodu kreüe se oko 20 %. Deblo je visoko i glatko. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Levantinka je sorta s dobrom perspektivom. Plod: Plod je srednje krupan.

22 .

Deblo je veoma visoko. Cvatna resa je kratka. Ciculja (Krk i Pag). Nadalje u Hrvatskoj je registrirano 43 matiþna stabla ove sorte. Krk. Na podruþju otoka Korþule postoje veoma stara stabla i smatra se najstarijom sortom masline u ovim prostorima. Krošnja je veoma bujna i uspravna. Dubrovnik). Trpanj. Plod ima tanku kožicu koja se teško odvaja od mesa ploda. Pitoma maslina sorta: Drobnica PODRIJETLO Drobnica je autohtona hrvatska sorta masline. Biograd). Murter. prosjeþne dužine 12 mm s prosjeþno 12 cvjetova u cvatu. communis.5 grama. Rab. Sadržaj ulja u plodu kreüe se oko 23 % u ovisnosti od uzgojnog podruþja i niza drugih þimbenika. Piculja (Krk. Kao ishodni materijal þuva se u kolekcijskom nasadu Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša Split. Cvat: Drobnica razvija cvjetove od ožujka do svibnja. a listovi rijetki. Knin). Najveüi uzgojni centri su otok Korþula i Zadarsko podruþje. Orkulica (Primošten).1. Benkovac.2. Mastrinka (Braþ i Kaštela). Izbojci su dugaþke. s dobro izraženim pikantnim okusom i finom gorþinom. Rab. Pred zriobu je zelene boje koja postupno prelazi u ljubiþastu i na kraju u crnu boju. Od 2007. Ulje je izuzetno dobre kvalitete.2. RASPROSTRANJENJE Uzgaja se na cijelom uzgojnom podruþju masline u Hrvatskoj s tim da je nama južnije od otoka Korþule. Listovi su veoma þvrsti zagasito zelene boje lica dok je naliþje svjetlo-zelenkaste boje. Sitnica (Zadar. Drobnica ima uspravan rast. Drobinka (Krk. godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech». Korþula. Perišiüeva mastrinka (Kaštela). Senj. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Senj. SINONIMI Drobnica (Benkovac. Ime je dobila po plodu koji je sitan. Kaštel Lukšiü). Sitna (Hrvatsko primorje).7 DROBNICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Rab). Plod: Plod je sitan. uske i na vrhu zaoštrene listove. Prema struþnoj literaturi preporuþa se kao vodeüa sorta za proizvodne nasade. Jadrnjaþa i Uljarica (Iž). u podruþju Zadra sa 70 % te u podruþju Korþule s oko 10 % . prosjeþne mase oko 2. Zadar. Preko. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija veoma snažna stabla s velikim deblom. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. Preko). Maroko. Žutka (Tisno. Drobnjaþa (Zadar. O njenoj rasprostranjenosti govori Zec (1951) te navodi kako je ova sorta u podruþju Raba zastupljena sa 60 % . a s cvatnjom poþinje krajem svibnja i poþetkom lipnja mjeseca. List: Razvija kratke. Biograd. Crikvenica. Uzgaja se na cijelom uzgojnom podruþju. Ova sorta ima veliku produkciju polena koji je dobre vijabilnosti radi þega se može koristiti kao dobar oprašivaþ za neke druge sorte. Preko. Šibenik. Naša maslina ili Domaüa ili Modrulja (Krk). Ova sorta je redoviti pratilac sorte Oblice. Crikvenica. Biograd. 23 .

Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena.Nedostatci: Bujan rast i sitni plodovi otežavaju berbu. Godišnja proizvodnja sadnica ove sorte u RH kreüe se na razini od oko 10. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se lagani porast broja stabala ove sorte u podruþju Korþule i okolici Zadra. Ova sorta je osjetljiva na napad paunovog oka. Njena vrijednost vidljiva je u tome što daje ulje dobre kvalitete. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Drobnica je gospodarski vrijedna sorta iako do sada nije zauzimala znaþajnije mjesto u komercijalnim nasadima. može služiti kao dobar oprašivaþ za druge sorte.000 kom. ima dosta vijabilnog polena te se može koristit kao dabar oprašivaþ za neke druge sorte masline. ima dobru otpornost na sušu i neke bolesti masline te se može koristiti kao dobar materijal za programe oplemenjivanja. a osobito je postaviti u podruþja gdje natapanje nije moguüe. otporna je na rak masline i napad maslinine muhe te na sušu. Drobnica je slabo otporna na jaþe udare vjetra. Prednosti: Drobnica je samooplodna sorta. osobito kada se radi i ruþnoj berbi. Nadalje treba izraditi ocjenu proizvodnih podruþja za uzgoj ove sorte kako bi se ona mogla više komercijalizirati. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Izraditi planove za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla ulja ove sorte. 24 . Izraditi planove oplemenjivanja kroz programe križanja s ciljem dobivanja genotipova s veüim stupnjem samooplodnja.

3.3. ani Benþiü mr. sc. Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 1. sc. Osnivanje kolekcije i matiþnjaka udomaüenih sorta masline u donjoj Neretvi Osnivanje kolekcije i matiþnjaka udomaüenih sorta masline u Vodnjanu.1. Mirella Žanetiü 1. Institucije koji se bave oþuvanjem genofonda masline: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split Stanica za južne kulture Dubrovnik Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu 25 . sc.1.2. 1. dr. Barbara Sladonja prof.3. Frane Strikiü dr. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje 1. Trenutni projekti vezani uz maslinu: Vrednovanje.2.2. sc.2. Postojeüe stanje.3.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 1.1. sc. sc. dr.3.2. Gabriela Vuletin Selak mr. zaštita i upotreba genetskih resursa masline. sc. Slavko Perica dr.3. Zlatko Šatoviü prof. Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda masline: dr.

4. razrada bussines planova. detaljni opisi formi zanimljivih za kultiviranje. oplemenjivaþki rad. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja. predavanja. promotivni materijal. formiranje i dopuna kolekcija.1 Prijedlog mjera za promociju. daljnja selekcija. publikacije. poboljšanje državne strategije.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 1. izložbe. sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala.1. 26 .

Trešnja kao voüna kultura ima dugu tradiciju uzgoja u Dalmaciji. Tablica 1. Sadašnje brojno stanje voünih vrsta prikazuje Tablica 1. Danas se na prostoru Dalmacije uzgaja oko 3. Proizvodnja svih ostalih voünih kultura u Dalmaciji bila je na razini koja nije bila dostatna ni za vlastitu potrošnju. Dolaskom jugoslavenske vlasti u Dalmaciju voüarstvo sustavno nazaduje kao i sve ostale poljoprivredne kulture.000 1. a zlatno doba nastupilo je sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeüa. agrumi. dok je brojnost drugih voünih vrsta u Dalmaciji u stagnaciji ili opadanju. Tada je bila velika ekspanzija ovog vrijednog voüa. trešnja. 2. višnja i drugo) te vinova loza. šipak.1 UVOD 2. Od voünih kultura najznaþajnije su smokva.000 2.200. šipak. rogaþ. a poznata uzgojna podruþja su Kaštela i Poljica u srednjoj Dalmaciji. uglavnom u okuünicama.1.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Uzgoj voünih kultura u Dalmaciji datira od najstarijih vremena.2.000 150. uzgoj maraske datira od sredine XVI stoljeüa.250. a komercijalni uzgoj datira od sredine prošlog stoljeüa od kada je meliorirana dolina Neretve. Šezdesetih godina dvadesetog stoljeüa plodovi rane sorte Tugarka zrakoplovom su prevožene na tržište Bavarske. a o razmjerima proizvodnje govori þinjenica da se samo na podruþju mjesta Selca na Braþu bralo oko 60 vagona ploda maraske.000.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju U odnosu na maslinu druge voüne vrste (bajam.000 32. i rogaþ uzgajaju sporadiþno. bajam. a najþešüe prekomorske zemlje. Rezultat ovoga je poveüanje 27 . a prvenstveno za pšenicu. maraska i trešnja dok se nešpola.1.500.000 2.500. Agrumi su voüe novijeg doba u ovim prostorima. a rezultat toga je masovno iseljavanje stanovništva iz sela u grad ili iz Dalmacije u druge. VOûNE VRSTE 2.000 100. maraska.000 3.000 1.000 Sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeüa bilo je zlatno doba maraske. nešpola i šipak) ni danas niti kroz povijest uzgoja nisu imali veüi ekonomski znaþaj za Dalmaciju.000 30. smokva.000 200. rogaþ.000 stabala masline s tendencijom porasta. poslije obavljene selekcije. Škrta polja i tereni sa zemljištima boljeg boniteta koristili su se za proizvodnju žitarica. Uspostavom samostalne Hrvatske mijenja se agrarna politika te se voüarstvo smatra strateškom odrednicom poljoprivrede i poklanja mu se zaslužena pažnja. Broj stabala voüa u Dalmaciji Voüna vrsta Maslina Smokva Bajam Rogaþ Trešnja Maraska Mandarina Šipak Naranþa ýetrun Nešpola Broj stabala 3. Na nagnutim terenima i terasama pored masline uzgajalo se i drugo voüe (smokva.

Klima i oborine su klimatski elementi koji u znaþajnom utjeþu na proizvodnju voüa u Dalmaciji.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Dalmacija ima povoljne klimatske uvjete za uzgoj gotovo svih voünih kultura. Od okolišnih uvjeta treba istaknuti oborine kao važan element voüarske proizvodnje kojih u podruþju Dalmacije ima dovoljno ali nisu pravilno rasporeÿene. agrumi su zastupljeni iskljuþivo u podruþju doline Neretve. šipak i smokva se uzgajaju u svih pet podregija. bajam. srednja i južna Dalmacija. rogaþ se uzgaja samo na nekim pogodnim lokalitetima u podruþju južne i srednje Dalmacije. a tada u ovom podruþju pada najmanje kiše. radi þega je potrebno organizirati natapanje poljoprivrednih kultura. a razlike su u sortnom sastavu pojedine podregije. ali sporije poveüanje uzgoja drugih voünih vrsta. 28 . Na osnovi klimatskih i pedoloških karakteristika Dalmacija je podijeljena u pet voüarsko-maslinarskih podregija: sjeverna. Naime poveüana koliþina oborina potrebna je u ljetnom razdoblju.1. unutrašnjost Dalmacije i dolina Neretve. Maslina. Svaka od imenovanih podregija odlikuje se odreÿenim klimatskim karakteristikama koje su uvjetovale vrstu voüarske proizvodnje. trešnje.površina pod maslinom i obnova starih i zapuštenih maslinika. maraska je zastupljena u sjeverno i srednjoj Dalmaciji te u unutrašnjosti. nešpola se uzgaja sporadiþno uglavnom u okuünicama dok su centri trešnje u podruþju srednje Dalmacije. 2.

ýarski kasni. Tremenjaþa. Župski. Dubrovaþki. Bujaka crna. Tradicijski kultivari bajama u Dalmaciji: 29 . Lopudka.1 Pregledni popis kultura i kultivara: Tradicijski kultivari voünih vrsta u Dalmaciji*: *Napomena: detaljnije Boldom su otisnute sorte koje su u Elaboratu obraÿene. Bružetka.2. Sultanija crna. Lješnjak. Zimica. Padovanka bijela.2. Vladimirska krupna crna. Princeza korþulanska. Talijanski kasni. Bujaka. Marina. Crna sušilica. Bijela sultanija. Crna smirnska. Bružetka crna.2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 2. Zemnjica. Šaraguja. Tradicijski kultivari smokve u Dalmaciji: Petrovaþa bijela. Modrulja. Smokviþki polumekiš. Bjelica. Knez ýrnomir. Cigulica. Priceza smokviþka. Sutivanski. Vladimirska krupna bijela. Debelokori krupni. Zlatulja. Zamorþica. Vodenjaþa. Zlatulja crna. Crna rezavica. Crna patlidžanka. Carigradska rezavica. Karginja. Petrovaþa crna.

Zorica rana. Sladun krupnozrni. Dividiš. Barski. Mekiš. 23R. Sokoluša. Vodica. Široko korþulanski. Konjski zub. Ciparski. Žuta naranþa.Tradicijski kultivari maraske u Dalmaciji: Braþ-2. Domaüi þetrun. Braþ-6. Glavaš. Recta. 8R. 14O. Karaderviš. Slatki tankokorac. 14L. Bogliüev. Šerbetaš. Crni zub. Slatki sitnozrni. Domaüa naranþa. Dubrovaþki kasni. Dubrovaþki sitnozrni. Slatki barski. Kuparka. Stonska kratke peteljke. Poljiþka. Stonska. Visulja. Mojdeški krupnozrni. Puljiški. 27R. Gomiliþka. Tugarka. Komiški. Braþ-1. Šipanski. Pendula. Medunac. Tradicijski kultivari rogaþa u Dalmaciji: Tradicijski kultivari trešnje u Dalmaciji: Tradicijski kultivar mandarine u Dalmaciji: Tradicijski kultivar þetruna u Dalmaciji Tradicijski kultivari naranþe u Dalmaciji: Tradicijski kultivari šipka u Dalmaciji: 30 . Katarinka.

Šipak crnog zrna. Sladun. 31 . Domaüa oskoruša. Medun. Zamorski. Tradicijski kultivar nešpole u Dalmaciji: Tradicijski kultivar oskoruše u Dalmaciji: Domaüa krupna nešpola.Dubrovaþki rani.

U Hrvatskoj je registrirano 9 matiþnih stabala ove sorte u tri rasadnika. Unutrašnji dio mesa je blijedo-medeno-ružiþaste boje. koji prenosi smokvina osica (Blastophaga grossorum. Kao ishodni materijal þuva se u tri kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik i Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu).2 Pregled najznaþajnijih kultivara Dalmacije: 2. 32 . vulgaris). SINONIMI Sinonimi su: Petrovka (Dubrovnik. Godišnja proizvodnja sadnica je na razini od oko 20.2. Hvar. Korþula. Zadar. Cukerini . Pitoma smokva sorta: Petrovaþa bijela PODRIJETLO Podrijetlo ove sorte nije razjašnjeno. pa sortiranje treba obaviti veü pri berbi u voünjaku. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. a smatra se domaüom sortom smokve. Prosjeþna masa plodova ljetnog cvata je 40-50 grama. Bonboni. vrlo soþan i ugodno slatkasta okusa. Benkovac. B.000 komada. Split). Bletkinja.2. težine do 170 grama.2. Plod je tipiþnog smokvasta oblika s kožicom svijetlo zelene boje. Hvar.1 SMOKVA: PETROVAýA BIJELA SISTEMATIKA SMOKVE red: ROSALES porodica: MORACEAE rod: FICUS vrsta: Ficus carica. Mletkinja (cijelo uzgojno podruþje). Mljetkinja (Dubrovnik. to jest polen iz cvata divlje smokve (caprificusa). undulata. takozvani „plod cviþak“. koja se lagano odvaja od potkožnog gotovo bijelog mesa. Iz ovog se cvata nakon što omesnati razvije veliki soþni. Cvat i plod: U tijeku vegetacije razvija dva puta cvat. pa je tipiþna dvorotka. Šolta. Za oplodnju je veoma potrebna kaprifikacija. jestivi plod. B. Split. BIOLOŠKI OPIS Stabla su bujnog rasta. Trkva (Split). Nedostatci: Plodovi zbog velike soþnosti slabo podnose transport i manipulaciju. dok je uz obalu i na otocima sjevernog Jadrana ima malo. Korþula. Drugi to jest ljetni cvat ima samo ženske cvjetove sa potpuno razvijenom plodnicama. Prvi proljetni cvat sadrži samo degenerirane ženske cvjetove.2. Šibenik). Ovaj se cvat razvije u plod prosjeþne mase od 50 grama. Prednosti: Veoma kvalitetna rana sorta smokve koja se može dobro plasirati u doba turistiþke sezone. Prosjeþna masa ploda iznosi od 60 do 100 grama. a listovi tamno zeleni dlanasti peteroprstaste plojke. Balunjaþa (Dubrovnik).Zuccherini (Istra). Njen uzgoj proširen je na podruþje srednje i južne Dalmacije dok je u sjevernoj Dalmaciji ima veoma malo. RASPROSTRANJENJE Petrovaþa bijela se najviše uzgaja u srednjoj i južnoj Dalmaciji.

Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. a za proizvodnju je u znaþajnijem važniji prvi rod ove smokve. 33 . Za ovu sortu bi trebalo istražiti tržište i kvalitetnije je obraditi marketinški. radionice. Potrebno je stvoriti kolekciju smokve u kojoj üe se izmeÿu ostalog þuvati i stabla Petrovaþe bijele te obaviti molekularnu identifikaciju te potvrditi njenu autohtonost. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Potrebno je izraditi plan za njeno oþuvanje i zaštitu. Putem raznih edukativnih aktivnosti (predavanja. Napose treba istaknuti njenu sposobnost da dva puta plodonosi tijekom godine. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Petrovaþa bijela ima veliki gospodarski potencijal zbog kvalitetnih plodova i rane zriobe. Trenutno u Hrvatskoj ne postoji niti jedan projekt vezan za oþuvanje genofonda smokve niti razvoj smokvarstva uopüe. radionice u osnovnim i srednjim školama. dani smokve i drugo) poveüati razinu svijesti o vrijednosti upotrebe smokve u prehrani i opüenito o važnosti oþuvanja biološke raznolikosti u Hrvatskoj i svijetu.STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEĆI TREND U posljednje vrijeme bilježi se porast broja stabala ove sorte.

34 .

2 SMOKVA: ZAMORýICA SISTEMATIKA SMOKVE red: ROSALES porodica: MORACEAE rod: FICUS vrsta: Ficus carica. Osim u Hrvatskoj Zamorþica se dosta uzgaja u Bosni i Hercegovini. Ako je mesnat vrat duži. Hvarska smokva (u literaturi). a plojka je dlanasta i obiþno petoprstasta. odnosno. Plod je izrazito kruškolika oblika. a što ukazuje na njeno podrijetlo. U Kaliforniji se ova sorta naziva Adriatica. a posebno na podruþje otoka Krka. mogu sušiti plodovi. Nedostatci: Jedina je mana ovoj sorti što su joj plodovi manji od plodova drugih u svijetu cijenjenih sorti. Manjukva (Hrvatsko primorje). a najviše u prostoru od Makarske do Metkoviüa. 35 . Sušeoka (Dubrovaþko primorje i Konavli). Visilica (Hvaru). Sušeljka (Sinj i Dalmatinska zaleÿe). SINONIMI Zamojþica. a lagano se odvaja od mesa. Dobra smokva. U Hrvatskoj je registrirano 15 matiþnih stabala ove sorte u tri rasadnika. a osobito u dolini Neretve te u Crnoj gori. Cvat i plod: Tipiþna je jednorotka jer razvija cvat samo jednom godišnje.2. Adriatic (Kalifonija). tada je držak kraüi i obratno. To je povoljno jer se za vrijeme ljeta. ugodne arome. RASPROSTRANJENJE Uzgoj Zamorþice raširen je na cijelo uzgojno podruþje.2. Zbog finoüe i nježnosti kožice suhe smokve na veüoj vlazi lako potamne. zbog nježne tanke kožice i dobre kvalitete. Razlikujemo plodove s duguljastim i kratkim mesnatim vratom. mekoüe i finog okusa. Kao ishodni materijal þuva se u tri kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik i Institut za poljoprivredu i turizam Poreþ). Tenica (Hercegovina). Bilica (Makarsko primorje i otok Krk). Poljarica (okolica Splita). dok ima dosta topline i sunca. koje je ispod kože bijelo-žuükasto. Poþinje dozrijevati u prvoj dekadi kolovoza. a u sredini medenoružiþasto. a godišnja proizvodnja sadnica je na razini od oko 15. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Hvara i Korþule.2. Nadalje za ovu je sortu veoma interesantno da se uzgaja u Kaliforniji gdje su je najvjerojatnije donijeli naši iseljenici te na Krimu u Rusiji. dok se na Krimu naziva Dalmatskaja. vrlo soþno i slatko. Najviše se uzgaja u dolini Neretve sve do Mostara. Suševka (Korþuli). Inaþe je tanka. Dalmatskaja (Krim).000 komada. Kožica je svijetlozelene boje s laganim prijelazom u žuükasto-zelenu u vrijeme dozrelosti. Sušelica. Barsanica. Tjenica (neretvanski kraj). BIOLOŠKI OPIS Stablo: Stabla su srednje bujna do vrlo bujna i vrlo rodna. List je srednje veliþine. Pitoma smokva sorta: Zamorþica PODRIJETLO Zamorþica je domaüa sorta koja se uzgaja na cijelom uzgojnom podruþju. a u njemu dolaze samo degenerirani ženski cvjetovi. a dozrijevanje traje oko mjesec dana. Osobito su cijenjeni suhi plodovi ove sorte.

koja dobro gospodare vlagom. Putem raznih edukativnih aktivnosti (predavanja. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Izraditi planove za zaštitu ove sorte. ipak prednost treba dati dubljim plodnim tlima. Obaviti molekularnu karakterizaciju te unaprijediti tehnologiju sušenja s ciljem dobivanja vrhunske kvalitete suhe smokve. veüa je bujnost i rodnost. Premda ova sorta dobro uspijeva i na pliüim tlima. dani smokve i drugo) poveüati razinu svijesti o vrijednosti upotrebe smokve u prehrani i opüenito o važnosti oþuvanja biološke raznolikosti u Hrvatskoj i svijetu.Prednosti: Glavni razlozi njena velikog uzgoja su slijedeüi: dobra bujnost i rodnost. odliþna kvaliteta plodova opüenito. 36 . Na dubljim tlima. a posebno za sušenje. a takoÿer je veüa i prosjeþna masa plodova. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se lagani porast broja stabla ove sorte u uzgoju. otpornost na sušu i niže temperature. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Preporuþuje se za uzgoj kao naša gospodarski najvrednija sorta. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. radionice u osnovnim i srednjim školama. radionice. koji s takvih terena imaju odliþnu kvalitetu.

37 .

a list je zelene boje. Pored kasne cvatnje ova sorta ima polumekanu ljusku te dobar randman jezgre (50 %). Ljuska ploda je polumekana. Zreli plod je ovalnog oblika. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN ýarski kasni ima dosta kasnu cvatnju po þemu je izdvojen kao gospodarski vrijedna sorta.2. visokog debla. Plod: Ova sorta cvjeta veoma kasno. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna i veoma rodna stabla.2. Kao ishodni materijal þuva se u jednom kolekcijskom nasadu bajama pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split te u nekoliko komercijalnih rasadnika na obali. Sorta je veoma otporna na sušu i bolesti bajama redi þega ima dobru perspektivu za veüe korištenje u proizvodnji. RASPROSTRANJENJE Ova sorta se uzgaja na cijelom uzgojnom podruþju Hrvatske.2 grama. Nedostatci: Ovo je u velikom postotku stranooplodna sorta bajama te bi trebalo istražiti najprikladnije oprašivaþe za ovu sortu. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. otpornost na sušu i bolesti bajama. (Prunus amygdalus).6 grama s randmanom jezgre od oko 50 % . S obzirom na svoja dobra gospodarska svojstva ova sorta je pogodan materijal za oplemenjivanje bajama putem križanja i klonske selekcije s ciljem dobivanja genotipova kasnije cvatnje i boljeg randmana jezgre. mjesto ýara. Bajam sorta: ýarski kasni PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta bajama porijeklom s otoka Korþule. Prednosti: Kasna cvatnja. a dozrijeva srednje rano. prosjeþne mase oko 4. Jezgra je takoÿer ovalnog oblika s prosjeþnom masom od oko 2. Ime je dobio po kasnom dobu cvjetanja i mjestu selekcije. 38 .000 sadnica.2. Godišnja proizvodnja sadnica bajama ove sorte je na razini od 2-3. Posebno brojne populacije nalaze se u podruþju otoka Korþule gdje je ova sorta i izdvojena. U Hrvatskoj trenutno nije registrirano niti jedno matiþno stablo ove sorte. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se porast broja stabala ove sorte. dug i kopljast.3 BAJAM: ýARSKI KASNI SISTEMATIKA BAJAMA red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Amygdalus communis Spock. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Sorta ýarski kasni je uvrštena na sortnu listu RH. Dobro svojstvo ovog bajama je da ima mali postotak (oko 4 % ) dvostrukih jezgri. Krošnja je kuglastog oblika. Trenutno u Hrvatskoj ne postoji niti jedan projekt vezan za oþuvanje genofonda bajama.

PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Potrebno je u najkraüem vremenu od postojeüih kolekcioniranih stabala napraviti reprodukciju te zasnovati nacionalnu kolekciju genofonda bajama na više lokacija. Nadalje potrebno je istražiti najprikladnije sorte oprašivaþe za ovu vrijednu sortu s ciljem poveüanja rodnosti te obaviti molekularnu identifikaciju radi potvrde autohtonosti. 39 .

nema dvostrukih jezgri u plodu. dobar randman jezgre. List je dug i uzak. a godišnja proizvodnja sadnica je na razini od 2-3.4 BAJAM: KNEZ ýRNOMIR SISTEMATIKA BAJAMA red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Amygdalus communis Spock.000 sadnica.4 grama.2. lijepog izgleda i prosjeþne mase od oko 1. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA U najskorije vrijeme treba obaviti reprodukciju ove sorte iz postojeüe kolekcije te podizanje novih kolekcija genofonda bajama na najmanje dvije odvojene lokacije u zemlji.2. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija veoma bujna stabla. Prednosti: Polumekana ljuska. Ovo je srednje rodna sorta bajama. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se lagani porast broje stabala ove sorte. Plod: Razvija duguljaste plodove prosjeþne mase oko 3. Poveüati 40 .2 grama s randmanom jezgre od oko 43 % . visokog debla i razgranate krošnje tipa vaze. a jezgra je takoÿer duguljasta. kasna cvatnja. Najveüe populacije ove sorte nalaze se u podruþju otoka Korþule. Najveüa ekspanzija ove sorte bila je prije tridesetak godina kada se u znaþajnijoj mjeri proširio na cijelo uzgojno podruþje. otporna na sušu. Nedostatci: Manja rodnost. (Prunus amygdalus). Struþna ocjena o ugroženosti: ugrožena. Kako bi se poveüala rodnost ove sorte potrebno je obaviti istraživanja izbora najprikladnijih oprašivaþa ove sorte te bi bilo potrebno poraditi na istraživanju tržišta za prihvat ove sorte bajama. Plod ima polutvrdu ljusku. Sorta Knez ýrnomir nema dvostrukih jezgri. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Gospodarska vrijednost ove sorte je velika zbog kasne cvatnje i polumekane ljuske te dobrog randmana jezgre. Napose treba istražiti moguünost korištenje jezgre ovog bajama u preraÿivaþkoj industriji. RASPROSTRANJENJE Ova sorta bajama raširena je u proizvodnim nasadima na cijelom uzgojnom podruþju. Bajam sorta: Knez ýrnomir PODRIJETLO Knez ýrnomir je domaüa sorta bajama koja je selekcionirana na otoku Korþula u podruþju mjesta ýara. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Sorta Knez ýrnomir uvrštena je na sortnu listu RH. U RH danas nema registrirano niti jedno matiþno stablo ove sorte bajama. Koristiti ovu sortu u programima oplemenjivanja bajama. Kao ishodni materijal þuva se u jedinoj kolekciji genofonda bajama pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split te u jednom komercijalnom rasadniku.2.

proizvodnju sadnog materijala kroz program ocjene proizvodnog podruþja za uzgoj ove sorte. Pokretanje projekta prikupljanja i kolekcioniranja genofonda bajama. 41 .

godine te se od tada vodi kao sorta maraske. Plod: Plod maraske zrije od druge dekade lipnja do polovine srpnja.8 grama. Tijekom ove primarne selekcije izdvojen je veüi broj tipova koji su nosili radne nazive Braþ-1 do Braþ-8. RASPROSTRANJENJE Ova sorta od 1975. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Sorta Braþ-2 uvrštena je na sortnu listu RH. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna stabla s niskom deblom. mjesto Selca. marasca) Maraska sorta: Braþ-2 PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta maraske porijeklom s otoka Braþa. marasca (Cerasus vulgaris Mill.2. likere i marmelade. veoma gust i aromatiþan.2. Koštica je sitna. var. srcolikog oblika. Danas je u Hrvatskoj registrirano 49 matiþnih stabala ove sorte.000 sadnica. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se porast broja stabala ove sorte. prosjeþne mase oko 3 grama. U odreÿenom uzgojnom podruþju daje vrhunsku kvalitetu i prepoznatljivost.5 MARASKA: BRAý-2 SISTEMATIKA MARASKE red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Prunus cerasus L. Ime je dobila po otoku na kojem je izdvojena. godine kada je izdvojena na podruþju Braþa ušla je u sve komercijalne voünjake na cijelom uzgojnom podruþju od Zadra do Ploþa. sadržaj suhe tvari kreüe se oko 24 % . prosjeþne mase 0. a godišnja proizvodnja sadnog materijala kreüe se na razini od oko 20-25. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Ova sorta ima veliki gospodarski potencijal jer daje visoke i redovite prinose. var. Naime od davnine je poznata proizvodnja likera «Maraskino» þija je baza plod višnje maraske. Sok ploda je zagasito crvene boje. sitniji od kontinentalne višnje. Ova je sorta izdvojena iz populacije 1975. a danas u Hrvatskoj postoji samo jedan kolekcijski nasad višnje maraske pri Institutu za jadranske kulture u Splitu te veüi broj matiþnih nasada u komercijalnim rasadnicima. Kvalitetnijom marketinškom obradom i pravilnom analizom tržišta treba stvoriti brend «Maraska Dalmatina» Danas u Hrvatskoj egzistira i projekt «Maraska Dalmatina» koji ima za cilja izradu specifikacije 42 . Potrebno je izraditi plan korištenje ove sorte kroz preradu u sokove. Krošnja je veoma gusta i kotlaste forme rasta. Plod je srednje krupan.2. a nakon agronomskog i ekonomskog vrednovanja znaþajnije mjesto i naziv sorta ili tip maraske dobili su Braþ-2 i Braþ-6. Najveüi pomak u oþuvanju ove sorte kao i opüenito maraske u Hrvatskoj napravljen je podizanjem plantaže od 250 ha maraske u podruþju «Vlaþine» u zadarskom zaleÿu prije 3 godine. Izbojci su veoma bujni s dugim internodijima. visok sadržaj aromatskih tvari i tvari arome. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. sirupe.

). PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA U iduüem razdoblju potrebno je obaviti reprodukciju postojeüe kolekcije te zasnovati dvije nove kolekcije genofonda višnje maraske na razliþitim lokalitetima (Split i Zadar).prehrambenog proizvoda višnje maraske za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla proizvoda. marmelada i sl. a što je preduvjet za izradu geografske zaštite. Potrebno je provesti DNA identifikaciju ove biljne vrste te potvrditi njenu izvornost. Izraditi planove za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla proizvoda od višnje maraske (sokova. 43 . Nadalje potrebno je poveüati proizvodnju sadnog materijala maraske i to prvenstveno perspektivnih sorta te raditi na oplemenjivanju ove sorte s ciljem dobivanja genotipova s boljim svojstvima. likera. Kroz turistiþku ponudu na domaüem turistiþkom tržištu obaviti valorizaciju ovog jedinstvenog proizvoda u svijetu.

tamnocrvene boje kožice i gustog soka ploda. godine. Makarsko primorje i izvorno podruþje otok Braþ. Pored ovog ishodni materijal se þuva u jedinoj kolekciji pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split. zahvaljujuüi novopodignutoj plantaži maraske površine 250 ha i privatnim manjim voünjacima u tome podruþju. U posljednje vrijeme znaþajan napredak u broju stabla bilježi se u podruþju zadarskog zaleÿa. prosjeþna masa ploda je oko 3. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Sorta Braþ-6 uvrštena je na sortnu listu RH. marasca (Cerasus vulgaris Mill. U ostalom prostoru uzgoja maraska bilježi stalno nazadovanje broja stabala. Razvija kuglastu krošnju. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi nagli porast broja stabla. var.2. Nedostatci: Osjetljiva je na niske temperature pa za uzgoj treba birati zaštiüenije položaje. maraska je praktiþki nestala.6 MARASKA-SORTA: BRAý-6 SISTEMATIKA MARASKE red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Prunus cerasus L. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna stabla. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. a može varirati i do 28 %. Koštica je pravilnog oblika prosjeþne mase oko 0. a osobito u podruþju zadarskog zaleÿa i podruþju Šibenika (Vodice i Tribunj). RASPROSTRANJENJE Braþ-6 se uzgaja na cijelom uzgojnom podruþju maraske od Zadra do Ploþa.2.5 grama.2. var. uspravnih grana. Danas u Hrvatskoj ima registrirano 322 matiþna stabla ove sorte u þetiri registrirana komercijalna rasadnika. Plod je pravilnog srcolikog oblika. Izbojci su bujni i uspravni.000 sadnica. a razlog tomu je napuštanje poljoprivrednih prostora i orijentacija u turizam.7 grama. Sok ploda je aromatiþan i sadrži oko 23 % suhe tvari u zavisnosti od uzgojnog podruþja i stupnja zrelosti. Plod: Plod zrije od kraja lipnja do sredine srpnja mjeseca. Redovito i obilno raÿa. marasca) Maraska sorta: Braþ-6 PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta-tip višnje maraske koja je selekcionirana u podruþju Selaca-otok Braþ 1975. Prednosti: U velikom stupnju je samooplodna sorta maraske. 44 . a godišnja proizvodnja sadnica je na razini od 30-40. U drugim uzgojnim podruþjima kao što su unutrašnjost Dalmacije.

U skoroj buduünosti treba razraditi planove za kvalitetniji nastup na tržištu. a prvenstveno na domaüem turistiþkom tržištu.GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Ova sorta je veoma vrijedna radi obilne rodnosti. Potrebno je provesti DNA identifikaciju ove biljne vrste te potvrditi njenu izvornost. Za ovu sortu bi trebalo izraditi marketinške planove te istražiti tržište soka i likera od ove sorte i opüenito od maraske. 45 . a što je preduvjet za izradu geografske zaštite. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Treba obaviti reprodukciju postojeüe kolekcije te zasnovati dvije nove kolekcije na odvojenim lokalitetima (Zadar i Split). Izraditi planove oplemenjivanja. visokog stupnja samooplodnje. otpornosti na sušu i visokog sadržaja suhe tvari u soku ploda. Bilo bi potrebno organizirati manifestaciju «Berba višnje maraske» u vrijeme turistiþke sezone te tako napraviti promidžbu ove vrste i njenih preraÿevina.

RASPROSTRANJENJE Uzgaja se na cijelom uzgojnom podruþju maraske (podruþje od Zadra do Ploþa).2. godine u podruþju Poljica. Pored ove kolekcije u Hrvatskoj postoji 9 registriranih matiþnih stabala ove sorte u tri komercijalna rasadnika. Ishodni materijal þuva se u kolekciji genofonda maraske pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split. Ime je dobila po tipu rasta. sirup.2.2. Izdvojena je selekcijskim radom 1976. (npr. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Ova sorta ima dobar gospodarski potencijal iz razloga dobre otpornosti na niske temperature. a osobito nakon sadnje nasada 15 ha u podruþju otoka Visa te na nekoliko manjih nasada u podruþju Zadra. marasca (Cerasus vulgaris Mill. Nedostatci: U nešto veüem postotku je samoneoplodna sorta te su joj za uspješan rod potrebne sorte oprašivaþi. a taj tip rasta se zove recta rast. sušu i visok sadržaj suhe tvari. ruþka i veþere od sokova nudi na prvom mjestu sok višnje maraske kao hrvatski brend. uzgojnog podruþja i agrotehniþkih prilika date godine. Potrebno je izraditi zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla višnje maraske.000 sadnica. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. Sok ploda je aromatiþan. a sadržaj suhe tvari varira od 23-29 % ovisno od stupnja zrelosti. a godišnja proizvodnja sadnica je na razini od 10-20. likeri i sliþno) napraviti brend «Maraska Dalmatina» i zaštitit cijelo uzgojno podruþje ove voüne vrste. Kvalitetnijim marketinškim pristupom i veüim promidžbenim aktivnostima u znaþajnom bi se pomoglo oþuvanju i razvoju ove voüne vrste. 46 . a kao aperitiv liker maraskino). Dobar sadržaj suhe tvari u soku.9 grama. Plod: Plod je pravilnog srcolikog oblika. SLUŽBENI STATUS Ova sorta je uvrštena na sortnu listu RH. Od preraÿevina (sok. naime ova sorta raste dosta uspravno. var. Krošnja je kuglastog oblika. a grane imaju uspravan rast. Promidžbene aktivnosti trebale bi biti usmjerene na domaüe turistiþko tržište. Boja pokožice ploda je tamnocrvena kao i soka ploda. sušu i moniliju. Koristiti ovu sortu u programima oplemenjivanja.7 MARASKA: RECTA SISTEMATIKA MARASKE red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Prunus cerasus L. SINONIMI Nema sinonima. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se znaþajan porast broja stabla ove sorte. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna stabla s niskim deblom. Posebno treba istaknuti u posljednje vrijeme poveüani interes za uzgoj ove sorte na podruþju Zadra i Visa. marasca) Maraska sorta: Recta PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta maraske. prosjeþne mase oko 2. organizirati akciju u nekoliko hotela na obali da se u vrijeme doruþka. var. Prednosti: Otporna je na niske temperature.

47 .PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Treba obaviti reprodukciju postojeüe kolekcije te zasnovati dvije nove kolekcije na odvojenim lokalitetima (Zadar i Split). Potrebno je provesti DNA identifikaciju ove biljne vrste te potvrditi njenu izvornost. a prvenstveno na domaüem turistiþkom tržištu. Potrebno je ocijeniti proizvodni prostor za uzgoj ove sorte kako bi se ona u buduünosti sadila na lokalitete koji osiguravaju maksimalnu kvalitetu. U skoroj buduünosti treba razraditi planove za kvalitetniji nastup na tržištu. a što je preduvjet za izradu geografske zaštite.

Godišnja proizvodnja sadnog materijala ove sorte je na razini od 4-5. (1952) uvezena iz Italije. Debljina kore je 3-4 mm koje je lijepe ružiþasto crvenkaste boje s izraženim uzdužnim rebrima. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena.000 sadnica. Zrnje je veoma soþno i lagano puca pod zubima slatkog okusa i ugodne arome. s malo plosnatim vrhom i bazom ploda. Ishodni materijal se þuva u kolekciji Stanice za južne kulture u Dubrovniku. prosjeþna masa ploda je oko 600 grama. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Konjski zub je gospodarski veoma vrijedna sorta šipka zbog krupnoüe ploda. jarko crvene boje. Treba obaviti ocjenu proizvodnog prostora za uzgoj šipka kako bi se areal rasprostranjenja eventualno proširio. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme ova sorta bilježi poveüanje broja stabla. U plodu je krupno zrnje. a ima perspektivu širenja. Nadalje potrebno je obaviti agronomsko i gospodarsko vrednovanje ove sorte koja još nije dovoljno istražena. Plod: Razvija veoma velike plodove. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje velika stabla. Osim uzgoj u Hrvatskoj ova se sorta u znaþajnoj mjeri uzgaja u podruþju Hercegovine i crnogorskom primorju. a osobito u podruþju doline Neretve i Dubrovaþkom primorju. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Ova sorta je uvrštena na sortnu listu RH. Najviše se sadi u okuünicama i kuünim vrtovima. kvalitete zrnja i otpornosti na sušu.2. Na granama su izraženi trnovi. Šipak sorta: Konjski zub PODRIJETLO Konjski zub je domaüa sorta šipka koja je prema navodima Redžiüa. poliedriþnog oblika. RASPROSTRANJENJE Konjski zub je najviše proširen u uzgoju u okolici Dubrovnika i južnoj Dalmaciji. Plod je pravilnog okruglog oblika. 48 .8 ŠIPAK: KONJSKI ZUB SISTEMATIKA ŠIPKA red: MYRTALES porodica: LYTHRACEAE rod: PUNICA vrsta: Punica granatum.2.2. U Hrvatskoj je registrirano 45 matiþnih stabala ove sorte u pet komercijalnih rasadnika. grmolikog izgleda. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Postojeüu kolekciju potrebno je reproducirati i zasnovati najmanje dvije nove kolekcije genofonda šipka (Dubrovnik i Split). Bilo bi potrebno izraditi kvalitetne marketinške planove za ovu sortu te obaviti analizu tržišta za prihvat ove sorte u usporedbi sa sliþnim sortama šipka istog vremena dozrijevanja.

49 .

Šipak sorta: Slatki barski PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta šipka koja se najviše uzgaja u okolici Bara (Crna Gora) odakle je i dobio ime. U Hrvatskoj su registrirana 33 matiþna stabla ove sorte u šest komercijalnih rasadnika.2. a godišnja razina proizvodnje sadnog materijala ove sorte je 3-4. Lopudu. 50 . RASPROSTRANJENJE Najviše se uzgaja u južnoj Dalmaciji i na otocima Korþuli. Plod je srednje velik. prosjeþne mase oko 500 grama. Kora ploda je srednje debljine (3-4 mm). Plod: Slatki barski zrije poþetkom listopada radi þega je svrstan u grupu ranih sorta šipka. nadalje Slatki barski ima dobar randman zrna i dobar randman soka. a u zrnu ima oko 80 % soka. Osim uzgoja u Hrvatskoj ova se sorta najviše uzgaja u podruþju Bara i na cijelom crnogorskom primorju te u Hercegovini. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Ova sorta je uvrštena na sortnu listu RH. Ishodni materijal ove sorte se þuva u kolekcijskom nasadu Stanice za južne kulture u Dubrovniku. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Gospodarski potencijal ove sorte vidljiv je u njenoj ranoj zriobi radi þega na tržištu može postiüi visoku cijenu. tamnocrvene boje. S obzirom da ova sorta nije dovoljno istražena potrebno je obaviti njeno gospodarsko i agronomsko vrednovanje.9 ŠIPAK: SLATKI BARSKI SISTEMATIKA ŠIPKA red: MYRTALES porodica: LYTHRACEAE rod: PUNICA vrsta: Punica granatum. Randman zrna iznosi oko 65 %. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Postojeüu kolekciju potrebno je reproducirati i zasnovati barem dvije nove kolekcije (Dubrovnik i Split). vrlo soþno i slatko. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND Ova sorta u posljednje vrijeme bilježi porast broja stabala. Oblik ploda je okruglasti s jasno izraženim rebrima. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija bujna stabla grmolikog izgleda. Pored ovog znaþajniji centri uzgoja su dolina Neretve i podruþje otoka Visa.2. Potrebno je obaviti analizu tržišta za prihvat ove sorte šipka te izraditi kvalitetan marketinški plan za ovu sortu. Sorta je otporna na sušu. a zrno je veliko. Mljetu i Lastovu.2.000 komada. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena.

žuto zlatne boje kožice. Ona se uzgaja na cijelom uzgojnom podruþju s posebnim naglaskom na podruþje doline Neretve. Godišnja proizvodnja sadnica je na razini od oko 20-30.10 MANDARINA: ZORICA RANA SISTEMATIKA MANDARINE red: SAPINDALES porodica: RUTACEAE rod: CITRUS vrsta: Citrus reticulata. Mandarina sorta: Zorica rana PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta Mandarine Unshiu. Ishodni materijal þuva se u kolekcijskom nasadu Stanice za južne kulture Dubrovnik. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. Kaštelansko podruþje. SLUŽBENI STATUS Zorica rana je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske.2. Zorici Velagiü. inž. Osim ovog ranije dozrijevanje omoguüava izbjegavanje šteta od ranih jesenskih mrazeva koji u našem podruþju þesto puta priþinjavaju znaþajne štete na agrumima uslijed izmrzavanja nezrelih plodova na stablu. Ispod kožice je meso ploda koje je zlatno žute boje. Kožica ploda je priliþno tanka. Danas u Hrvatskoj postoji 12 matiþnih stabala ove sorte u tri komercijala rasadnika. Izdvojena je kao sorta mjesec dana ranijeg dozrijevanja od standardne sorte koja je bila deklarirana. Izdvojena je iz populacije mandarina koje su uvezene iz Japana sredinom šezdesetih godina prošlog stoljeüa. SINONIMI Nema sinonima. 51 . dipl. koja je bila jedina žena þlan istraživaþkog tima. podruþje Trogira i otok Braþ.2. a nastavak rana zbog vremena dozrijevanja. Ime je dobila po gosp. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna stabla. slatko kiselog okusa i dobre arome. kuglaste krošnje i uspravnog rasta. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND Zbog svojih dobrih osobina ova sorta mandarine u posljednje vrijeme bilježi znaþajan porast broja stabla. Plod: Plod je srednje krupan. RASPROSTRANJENJE Od vremena primarne selekcije do danas Zorica rana je zauzela znaþajno mjesto u agrumarstvu Hrvatske. Rodnost je velika i redovita.2.000 komada. Ovo se osobito vidi u podruþju Kaštelanskog bazena i trogirskom podruþju. U Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu u tijeku je program proizvodnje zdravih matiþnih biljaka ove sorte mandarine. Prednosti: Ova sorta ima izuzetnu prednost u ranom dozrijevanju þime se stvara moguünost ranijeg izlaska na tržište.

Pored ovog ova sorta je manje osjetljiva na napad fitoftore. znanstvenoj i široj društvenoj javnosti. Postojeüi genofond ove sorte potrebno je ozdraviti te na taj naþin proizvesti sadni materijal kategorije osnovni za podizanje komercijalnih matiþnih nasada. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA S obzirom da su agrumi skloni mutacijama na razini pupa potrebno je obaviti klonsku selekciju populacija sorte Zorica rana te izdvojiti eventualne bolje genotipove. 52 . Ranijim dozrijevanjem ova sorta postiže dobar ekonomski uspjeh na tržištu.GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Zorica rana je gospodarski veoma vrijedna sorta mandarine zbog izuzetno ranog vremena dozrijevanja i kvalitete ploda. Nadalje potrebno je obaviti istraživanje tržišta s ciljem potrošaþkog vrednovanja ove sorte mandarine u odnosu na druge sorte. Za ovu sortu treba izraditi kvalitetne marketinška planove te je bolje prezentirati u struþnoj.

Frane Strikiü mr. sc. sc. sc.2. Jasmina Družiü mr. sc. dr. sc. Mira Raduniü prof. sc. Jasmina Družiü prof. Branka Levaj Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda bajama: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda višnje maraske: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda šipka: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda trešnje: dr. dr. Zlatko ýmelik mr. Frane Strikiü dr. Frane Strikiü dr. sc. Katarina Hanþeviü dr. Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara a. sc. sc. sc. sc.3.1. Mira Raduniü prof. Trenutni projekti vezani uz voüne kulture: Trenutni projekti koji se bave oþuvanjem genofonda smokve: Trenutni projekti o oþuvanju genofonda bajama: Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda višnje maraske: Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda šipka: Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda trešnje: SEE ERA Net SEED Net projekt SEED Net-projekt Maraska Dalmatina nema projekata SEED Net-projekt 53 . Jakša Rošin mr. Tomislav Radiü nitko se ne bavi ovom voünom dr. Zlatko ýmelik mr. dr. sc. sc. Slavko Perica dr. inž. dr. sc. Postojeüe stanje. Živko Gatin Mate Kaleb. dipl. Frane Strikiü Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda agruma: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda nešpole: vrstom Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda rogaþa: b.1. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje 1. sc. Katja Žaniü dr. sc. Frane Strikiü mr. sc. sc.3.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 1. Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda voünih kultura: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda smokve: dr.

Institucije koji se bave oþuvanjem genofonda voünih kultura: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split Stanica za južne kulture Dubrovnik Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu nema projekata nema projekata 54 .Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda agruma: Eliminacija patogena agruma i vinove loze metodama in vitro. Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda nešpole: Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda rogaþa: c.

4. izložbe. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja. daljnja selekcija. promotivni materijal. 55 .1. detaljni opisi formi zanimljivih za kultiviranje. formiranje i dopuna kolekcija. razrada bussines planova.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 1. predavanja. poboljšanje državne strategije.1 Prijedlog mjera za promociju. sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala. oplemenjivaþki rad. publikacije.

Turskih razaranja nisu bili pošteÿeni ni dalmatinski gradovi. danas je sve više dokaza da su ljudi poþeli uzgajati lozu na razliþitim podruþjima u isto vrijeme. Korkyrae. koji su u to vrijeme bili pod vlašüu Mletaþke Republike. Kako su okolišni uvjeti na podruþju Dalmacije vrlo povoljni za vinovu lozu. Obzirom na veliku rasprostranjenost teško je toþno utvrditi kad je i gdje došlo do njene domestikacije. 56 .1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Proizvodnja grožÿa i vina i danas u Dalmaciji ima strateško mjesto kao što je imala i u prošlosti. Vinogradarstvo je ostalo razmjerno zaštiüeno tek na prometno izoliranim. Povoljnih uvjeta za uzgoj vinove loze bile su svjesne i Francuska i Austijska vlast koje su se nakon Venecije smjenjivale na ovom prostoru. mnogi smatraju da su ilirska plemena Liburni. Šumska je loza bila dio prirodne vegetacija mediteranskih šuma. pa tako i na podruþju današnje Dalmacije. vinogradarstvo je u povijesti ovog prostora imalo veliko znaþenje. 3. veü upoznali uzgoj vinove loze u susjednim podruþjima i imali razvijeno vinogradarstvo. Brojni arheološki nalazi. iako postoje þvrsti dokazi da se vinogradarstvo u Dalmaciji poþelo razvijati u vrijeme osnivanja grþkih kolonija poput Isse. Traguriona. stoljeüu prije Krista. uporabnih predmeta ili reljefa govore o razvijenom vinogradarstvu u vrijeme Rimskog carstva.. Unatoþ tome. Kvaliteta vina koje turisti kušaju na obiteljskim gospodarstvima þesto je ispod realnog potencijala sorte i podneblja. Vitis vinifera ssp. njege i þuvanja vina razlog njihove lošije kakvoüe. stoljeüa u Europu iz Amerike dolazi filoksera. Smatrali su. a propisi u statutu vezani za zakup vinograda ili trgovanje i formiranje cijene vina svjedoþe o gospodarskoj važnosti proizvodnje vina u srednjovjekovnim gradovima poput Trogira. Pharos. turske su þete þesto upadale na mletaþko podruþje i nemilice uništavale vinograde u okolici Splita. Vrlo povoljni okolišni uvjeti. VINOVA LOZA 3. Epidaurus na Jadranu u 4.1. Viaggio in Dalmazia I i II (1774). šumske loze. Bogatstvo autohtonih sorata. interes za uzgoj vinove loze raste. štetnik koji napada korijen europske loze. Viškovi vina su se najþešüe prodavali. U vrijeme turskih osvajanja vinogradarstvo na podruþju današnje Hrvatske stagniralo je. te uzrokuje masovno propadanje vinograda i veliku gospodarsku i demografsku krizu. Krajem 19. udaljenim dalmatinskim otocima. U glasovitim putopisima Alberta Fortisa.. da je neprimjeren tehnologija prerade. navodi se da je najvažnija poljoprivredna kultura tadašnje Dalmacije bila vinova loza. a iako vinograd u Dalmaciji ima veliki broj gospodarstava svega 1/3 proizvedenog vina se proda na tržištu. Trogira i Zadra. sativa. te se za njih kupovalo žito i ostali proizvodi koji se ovdje nisu proizvodili. poticajne mjere za podizanje vinograda doprinose laganom rastu površina pod vinovom lozom. Iako je nekada prevladavalo mišljenje da je kultura uzgoja nastala na podruþju velikih civilizacija istoþnog Mediterana odakle je kolonizacijom prenesena u ostatak Europe. što rezultira i boljom kvalitetom vina. tradicija proizvodnje vina i turistiþki znaþaj ovog podruþja ipak nisu u gospodarskom smislu odgovarajuüe iskorišteni. U razdoblju mletaþko-turskih ratova.1. sylvestris. Dalmati i Histri koji su bili vješti pomorci.. Prosjeþna površina posjeda mala je. poput novþiüa. Vitis vinifera ssp.1 UVOD 3. raznolikost tala i specifiþni vinogradarski položaji þine Dalmaciju idealnim staništem za uzgoj vinove loze. razvila se od svog divljeg pretka. þesto manja od 1 ha. Korþule ili Dubrovnika. Pa tako. tržišno orijentirani vinogradari ulažu u tehnologiju proizvodnje u vinogradu i podrumu. Najstariji nalazi o proizvodnji vina vezani su uz podruþje današnjeg Irana i datiraju oko 5 400 godina prije Krista. rasprostranjena na podruþju þitavog Mediterana.3.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Vinova loza. meÿutim. Šibenika. Na podruþju Dalmacije filoksera dolazi kasnije negoli u zapadnoeuropske zemlje pa raste potražnja.

Mnoge od sorta koje on navodi u svom þuvenom djelu „Dalmatinska ampelografija“ danas više ne nalazimo i smatramo ih trajno izgubljenim.1. a zanemarujuüi kvalitetne sorte nižeg rodnog potencijala. Zbog obilja topline i sunca ovo podruþje predstavlja idealno stanište za vinovu lozu. Obnovom vinograda u europskim zemljama dolazi do pada potražnje za hrvatskim vinima. Dugi razdoblje uzgoja vinove loze na ovim prostorima. poput Dobriþiüa ili Ninþuše. te se stanovništvo masovnog iseljavanja u prekomorske zemlje. napuštaju se kvalitetni vinogradarski položaji. dok su druge gospodarski zanemarene i njihova populacija postaje vrlo ugrožena. želja za visokim prinosima dodatno utjeþe na sortiment Dalmacije dajuüi prednost visokoprinosnim sortama. a plamenjaþa 1885. što dodatno doprinosi kvaliteti vina iz ovog kraja. Dolaskom filoksere u Europu i poþetkom intenzivnog izvoza vina porasla je potražnja za alkoholiþnim i jako obojenim vinima. i prouzroþila velike štete u vinogradima. svjetskog rata. dok su preostale nastale na ovom prostoru spontanim križanjem. a meÿu njima se smatra vrlo znaþajnim dolazak gljiviþnih bolesti (plamenjaþe i pepelnice). a položaji okrenuti moru uz obilje direktnog sunþevog osvjetljenja dodatno su osvijetljeni zrakama koje se reflektiraju o morsku površinu. dolazi filoksera što zadaje konaþni udarac vinogradarstvu. meÿu kojima je bilo i sorata vrhunske kakvoüe (Malvasija dubrovaþka. te su vinogradari polako poþeli iz uzgoja izuzimati vrlo osjetljive sorte. no pažnja se posveüuje uglavnom visokim prinosima. u vrijeme prije dolaska filoksere u Dalmacij.. kao i na smanjivanje broja sorta utjecali su brojni razlozi. Obnova ide dosta sporo. masline…). a nepovoljnim ugovorom izmeÿu Austro-Ugarske i Italije. Tla su þesto škrta i skeletna. dolazi do velike krize jer je veüina stanovništva vezana uz ovu djelatnost. svjetskog rata i promjene društveno-ekonomskog poretka. Uslijed velike potražnje masovno se sade novi vinogradi. þesto otoþna podruþja. prema nalazu Stjepana Buliüa. kišovitim zimama. Vinogradi poþinju propadati. Nakon 2. Za Dalmaciju je karakteristiþan razvoj velikog broja lokalnih sortimenata. pa su tako i danas neke od sorte samo lokalno zastupljene. pa su se u vinogradima sve više širile sorte takvih karakteristika. zanemarujuüi kakvoüu vina. kao i na pristrancima uz more. stoljeüa sa dva velika svjetska rata ne pogoduje razvoju vinogradarstva koje u to vrijeme i dalje stagnira. te filoksere iz Amerike. Dugi period vegetacije omoguüava uzgoj razliþitih sorata ukljuþujuüi i onih kasne dobi dozrijevanja koje u drugim podruþjima ne bi mogle kvalitetno dozoriti. dolazi do erozije autohtonog sortimenta. u krškim poljima nalazimo i plodna aluvijalna tla. propadanjem velikih površina vinograda i njihovom obnovom cijepljenjem na otporne podloge dolazi u konaþnici do trajnog gubitka mnogih sorata.izvoz i cijena ovdašnjim vinima. specifiþni okolinski uvjeti. dalmatinsko vinogradarstvo dolazi u nepovoljan položaj. Sjemenjake koji bi pokazivali povoljna gospodarska svojstava vinogradari bi vegetativno razmnožavali te su tako nastajale nove sorte. Krajem 19. izolirana. Neke od sorta introducirane su iz okolnih zemalja (vjerojatno je da su i neke naše sorte introducirane u okolna podruþja). Vinska klauzula. Reljef je tipiþno krški.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Obalno podruþje Dalmacije tipiþne je mediteranske klime. s vruüim i sušnim ljetima i blagim. Na razvoj sortimenta. No. pa su vinogradi smješteni u krškim poljima. Dolaskom filoksere u Dalmaciju. Blizina mora smanjuje temperaturna kolebanja i ublažava klimu ovog podruþja. te u to vrijeme površine pod vinogradima dosežu þak 90 000 ha. izoliranost pojedinih podruþja. U vrijeme planske privrede nakon 2. najpoznatijeg dalmatinskog ampelografa. na obroncima planina. stoljeüa. Vinogradi se poþinju obnavljati cijepljenjem na otporne ameriþke podloge. 3. Pepelnica se pojavila u Dlamciji oko 1851. uzgajalo oko 200 sorta. osnivaju se veliki poljoprivredni kombinati s plantažnim vinogradima. tzv. Vugava…). a zalihe vina rastu. Konaþno i u Dalmaciju 1894. pa su tu 57 . a površine nikada više neüe doseüi one iz predfiloksernog razdoblja. o povlaštenom uvozu talijanskih vina. specifiþnih samo za uža. Prva polovica 20. þesto na raþun drugih poljoprivrednih kultura (žitarice. cijene padaju. te pomorske veze sa ostatkom Mediterana utjecale su na razvoj bogatog sortimenta u Dalmaciji.

Podruþje Dalmacije spada u regiju Primorske Hrvatske. poput onih u okolici Primoštena. Knina. . Reljefno je ovo podruþje razmjerno nisko. Broj sati sijanja sunca redovito je velik i prelazi 2500 sati. Najveüi dio oborine padne u tijeku zime.Srednja i južna Dalmacija. Koliþina oborina kreüe se od oko 800 mm (u priobalju) do 1100 mm (u unutrašnjosti).1 °C. kao i sume temperatura (Drniš 1700 °C. NN159/04) Republika Hrvatska podijeljena je na dvije regije: Kontinentalna Hrvatska i Primorska Hrvatska. Podregija Sjeverna Dalmacija podijeljena je na osam vinogorja: x x x x x x x x Vinogorje Zadar – Biograd Vinogorje Benkovac – Stankovci Vinogorje Pirovac – Skradin Vinogorje Knin Vinogorje Promina Vinogorje Drniš Vinogorje Šibenik Vinogorje Primošten 58 .4 °C). Klimatski se podruþja uz obalu ponešto razlikuju od dijelova u unutrašnjosti gdje su temperaturna kolebanja veüa. a najkvalitetniji su položaji ove podregije smješteni su uz more. skloniji zarazi gljiviþnim bolestima. a nerijetko na takvim položajima dolazi do ošteüenja od kasnih proljetnih mrazova.vinogradi u pravilu rodniji. Ravnih Kotara.Sjeverna Dalmacija. Regionalizacijom vinogradarskih podruþja (Pravilnik o vinogradarskim podruþjima. Zadar16. dok se u periodu srpanjkolovoz javlja sušni period. Drniša i Benkovca. Podregija Sjeverna Dalmacija obuhvaüa podruþje Zadra i Šibenika s pripadajuüim otocima. Zadar >2000 °C) u vegetaciji niže. Prikladni vinogradarski položaji u unutrašnjosti su i obronci planina Svilaje i Promine. a najþešüi tipovi tala su smeÿe tlo na vapnencu i crvenice. te su najveüe površine vinograda u podruþju Ravnih Kotara. Vinogradi ove podregije smješteni su na tlima razvijenim na matiþnom supstratu vapnenaca. a njen obalni dio podijeljen je na dvije podregije: . a srednja godišnja temperatura (Drniš 13.

Šolta.Podregija Srednja i južna Dalmacija Podregija Srednja i Južna Dalmacija obuhvaüa uski priobalni dio od Marine (kod Trogira) na sjeveru. i dr. Vis. sa srednjom godišnjom temperaturom od 16 °C i sumama temperatura u tijeku vegetacije od 2200 do 2300 °C. Ova je podregija najtopliji dio Dalmacije. zbog þega je prikladna za uzgoj sorata dugog vegetacijskog ciklusa i kasnog dozrijevanja. Veliki i Mali Drvenik. što omoguüava proizvodnju visokokvalitenih i vrhunskih vina naglašene alkoholiþnosti. Mljet. Nedjelja – otok Hvar…)..poluotok Pelješac. Podregiji pripadaju takoÿer i srednje i južno dalmatinski otoci. Konavala. intenzivne boje i niske ukupne kiselost. Sv. na brežuljcima i pristrancima od kojih su neki okrenuti moru i þuveni su položaji ove podregije (Dingaþ i Postup . Ivan Dolac. a vinograde nalazimo u krškim poljima. Od tipova tla pogodnih za vinogradarsku proizvodnju i u ovoj podregiji najþešüe susreüemo smeÿe tlo na vapnencu i crvenice. a u krškim poljima aluvijalna i koluvijalna tla. Korþula. Podregija Srednja i južna Dalmacija dijeli se na 12 vinogorja: x x x x x x x x x x x x Vinogorje Kaštela – Trogir Vinogorje Split – Omiš – Makarska Vinogorje Neretva Vinogorje Konavle Vinogorje Mljet Vinogorje Pelješac Vinogorje Korþula Vinogorje Lastovo Vinogorje Vis Vinogorje Hvar Vinogorje Braþ Vinogorje Šolta 59 . pa do krajnjeg juga Hrvatske. Hvar. Reljef je tipiþno krški. te poluotok Pelješac. Obilje topline uz dugotrajnu insolaciju utjeþe na nakupljanje visokog sadržaja šeþera u grožÿu uz istovremenu degradaciju grožÿanih kiselina. Braþ. Lastovo.

2.2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 3.3.1 Pregledni popis kultura i kultivara: Tradicijski kultivari vinove loze u Dalmaciji: Babica Babiü Bak Balbut Barjanka Bena Beretinjok bijeli Biloliska bijela Blatina Bljuzgavac Bodul Bogdanuša Bratkovina bijela Bratkovina crvena Cetinka Cibib Cipar Crljenak kaštelanski Crljenak viški Crnka ýihovac Debit Divjaka Dobriþiü Drnekuša vela Frmentun Galac Gegiü Glavinuša Grgiüevica Grk Gustopupica Kadarun Krivaja crvena Krkošija Kujundžuša Kurtelaška Lasina Lelekuša Ljutun Malvasija dubrovaþka Maraština Marinkoviüa grozje Medna Mekuja Mijajuša Mladenka 60 .

Muškat ruža Muškatel Ninþuša Pagadebit bijeli Palagružanka bijela Palaruša Paviciü Petovka Plavac mali Plavac mali sivi Plavac runjavac Plavac sobotovac Plavina Pošip bijeli Pošip crni Pošipica Prþ Prošip Pršljivka Rudežuša Silbijanac Siložder crni Svrdlovina crna Trišnjavica Tanetova loza Vela pergola Vlaška Vlaški crljenak Vranac Vugava crvena Vugava bijela Zadarka Zlatarica blatska Zlatarica vrgorska Žilavka Napomena: Boldom su otisnute sorte koje su detaljnije obraÿene

61

3.2.2 Pregled najznaþajnijih kultivara vinove loze Dalmacije: 3.2.2.1 CRLJENAK KAŠTELANSKI Kultura: vinova loza Taksonomija: Red - Rahmnales Porodica - Vitaceae Latinsko ime - Vitis vinifera ssp. sativa Sinonimi: Pribidrag, Tribidrag?, Zinfandel, Primitivo Službeni status: Sorta se nalazi na sortnoj listi Republike Hrvatske i Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze kao preporuþena za podregiju Srednja i južna Dalmacija. Rasprostranjenost: Do prije nekoliko godina ova sorta je bila praktiþno nestala iz hrvatskih vinograda, utvrÿivanjem njezine istovjetnosti sa Zinfandelom i Primitivom, te otkriüem da je jedan od roditelja Plavcu malom zanimanje za ovom sortom je poveüano i ponovo se širi na podruþju južne Dalmacije. Sorta se pod imenom Zinfandel i Primitivo uzgaja u Americi i Italiji kao gospodarski vrlo znaþajna. Botaniþki opis: Trs srednje bujan. List srednje velik, pentagonalan, duboko urezanih, otvorenih postranih sinusa. Sinus peteljke blago otvoren u obliku lire. Lice glatko, na naliþju srdnje guste pauþinaste dlaþice, a na žilama rijetke þekinjaste. Cvijet hermafroditan. Grozd srednje velik, srednje zbijen do zbijen, konusan ili piramidalan, þesto s krilcima. Bobica srednje velika, okrugla. Kožica tamno modra, meso soþno, neutralno. Dozrijeva srednje kasno, ranije u odnosu na Plavac mali. Rodnost joj je srednje velika i redovita. Kakvoüa iznad prosjeþna, redovito nakuplja visok sadržaj šeüera u grožÿu, uz nisku ukupnu kiselost. Daje vina intenzivne boje. Izražena je osjetljivost prema gljiviþnim bolestima, osobito prema Botrytisu. Povijest nastanka i korištenja Smatra se da je sorta Crljenak kaštelanski, odnosno Pribidrag, kako ga zovu u okolici Omiša, jedna od vrlo starih sorata koja je bila vrlo cijenjena i rasprostranjena još u srednjem vijeku pod imenom Tribidrag. Naime iz povijesnih izvora saznajemo da je Tribidrag uzgajao i Marko Maruliü, te da je svoje vino prodavao u Veneciju, a postojanje toponima Tribidrag na Visu i Hvaru svjedoþi o važnosti ove sorte u to vrijeme, kao i kvaliteti njenog vina po kom su ti lokaliteti dobili ime. Pretpostavlja se da se sorta poþela zapostavljati u vrijeme nakon dolaska plamenjaþe, pepelnice i filoksere iz Amerike te se na njeno mjesto širio Plavac mali, njen potomak. Razlog nestanku ove sorte treba tražiti u prvom redu u njenoj osjetljivosti na bolesti i nešto veüim uzgojnim zahtjevima u odnosu na Plavac mali. Zanimanje za ovu sortu ponovno je potaklo otkriüe da se pod sinonimom Zinfandel uzgaja u Americi, gdje je jedna od najpopularnijih sorata, a pod imenom Primitivo u Italiji. ýinjenica da je jedan od roditelja Plavca malog, te bliski srodnik (na razini roditelj-potomak) dalmatinskim sortama Plavini, Grku, Crljenku viškom i Vrancu govori u prilog tvrdnji da je to naša autohtona sorta.

62

Posljednjih godina više je tržišnih proizvoÿaþa vina posadilo ovu sortu s nakanom proizvodnje vina. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Na prijelazu stoljeüa populacija Crljenka kaštelanskog u Dalmaciji bila je toliko mala da su nakon otkriüa da su roditeljski par Plavca malog Dobriþiü i Zinfandel, te logiþne pretpostavke da se ova sorta morala nekad uzgajati i u nas, prošle tri godine dok napokon 2001. godine nije pronaÿeno nekoliko trsova u Kaštelima, a nakon toga i u okolici Omiša i utvrdilo se da se u tim podruþjima sorta naziva Crljenak kaštelanski odnosno Pribidrag. Ovo je otkriüe dobilo veliki publicitet te je zanimanje za ovu sortu iznimno poraslo. No, kako je u Dalmaciji pronaÿeno svega 20-ak trsova i nije bilo moguüe nabaviti, niti tako brzo proizvesti dovoljnu koliþinu sadnog materijala, proizvoÿaþi su za sadnju vinograda nabavili cijepove Primitiva iz Italije, a neki þak i Zinfandela iz Kalifornije. Populacija dalmatinskog biotipa Crljenka kaštelanskog nastoji se što je moguüe više poveüati razmnožavanjem nekoliko pronaÿenih matiþnih trsova. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: ýinjenica da je sorta gospodarski znaþajna i omiljena u Kaliforniji, kao i u Italiji, te da je bila jedna od najvažnijih sorta u Dalmaciji prije petstotinjak godina govori o gospodarskoj vrijednosti ove sorte, a svjetski odjek otkriüa podrijetla Zinfandela (koji je dugo bio misteriozan, pa su Amerikanci þak htjeli sortu proglasiti svojom, iako vinova loza nije autohtona vrsta tog kontinenta, veü su je sa sobom donijeli europski doseljenici) daje znaþajnu marketinšku prednost ovoj sorti. Sorta je prikladna za proizvodnju vrhunskih crnih vina dobe obojenosti, a obzirom na raniju dob dozrijevanja i visok sadržaj sladora prikladna je i za proizvodnju desertnih vina. Kako se sorta u Dalmaciji veü dugo ne uzgaja, napore treba uložiti u prilagoÿavanju tehnologije uzgoja u vinogradu, a napose utvrÿivanju optimalnog roka berbe i zaštiti od gljiviþnih bolesti. Bez obzira što se cijepovi sorte mogu nabaviti u susjednoj Italiji, ne smije se zanemariti dalmatinska populacija Crljenka kaštelanskog jer se ona vjerojatno, zbog duge izoliranosti, ponešto razlikuje od populacija u druge dvije zemlje. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Primke ove sorte þuvaju se u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu, kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. S matiþnih trsova Crljenka kaštelanskog uzete su reznice za razmnožavanje, a njihovo je klonsko potomstvo posaÿeno u pokusni nasad na otoku Hvaru zajedno sa nekoliko klonova Primitiva i Zinfandela radi oþuvanja i prouþavanja unutarsortne raznolikosti. Vjerujemo da je buduünost sorte osigurana kroz njeno iznimno brzo širenje u proizvodnji, te da populacija ove sorte u Dalmaciji nikad više neüe biti dovedena na rub izumiranja.

63

64

3.2.2.2 DOBRIýIû Kultura: vinova loza Taksonomija: Red - Rahmnales Porodica - Vitaceae Latinsko ime - Vitis vinifera ssp. sativa Sinonimi: Šoltanski plavac, Šoltanac, Slatinjanac, Slatinjac, Dobrovoljac, Okruþanac, Crljenak slatinski Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze, kao preporuþena za podregiju Srednja i južna Dalmacija. Rasprostranjenost: Vrlo je slabo rasprostranjena te ju nalazimo najviše na otoku Šolti, ponešto na otoku ýiovu, a vrlo ju rijetko nalazimo na Braþu i susjednom priobalju (podruþje od Splita do Trogira). Nalazimo je najviše u starim nasadima, zajedno sa drugim sortama, te se od nje ne proizvode sortna vina. Botaniþki opis: Trs srednje bujan. List srednje velik, pentagonalan, peterodijelan, na naliþju gol, s izraženim zupcima na obodu. Cvijet morfološki i funkcionalno hermafroditan. Grozd srednje velik, srednje zbijen, koniþan, þesto s krilcima. Bobica mala, okrugla, srednje þvrstog mesa i neobojenog soka. Kožica tamnoplavo-crna. Rodi redovito, prinosi srednje visoki. Dozrijeva srednje kasno. Kakvoüa visoka, sadržaj šeüera u moštu je srednje visok do visok, niske do srednje kiselosti. Daje intenzivno obojena vina. Osjetljiva prema plamenjaþi, a prema ostalim bolestima prosjeþno. Povijest nastanka i korištenja: Nije poznato njezino podrijetlo, ali se smatra vrlo starom autohtonom sortom (Buliü, 1949). U prilog njezinoj autohtonosti na ovom podruþju govore i najnovija istraživanja, koja su utvrdila da je Dobriþiü, zajedno sa sortom Crljenak kaštelanski roditelj Plavcu malom. (Maletiü i sur., 2004). U prošlosti je bila vrlo cijenjena sorta, poglavito zbog svoje izrazite boje. Prema literaturnim navodima služila je uglavnom za „križanje“ (kupažiranje) s drugim crnim sortama za popravak boje. Ovo je svojstvo bilo osobito znaþajno u vrijeme intenzivnog izvoza dalmatinskih vina u zapadnoeuropske zemlje krajem 19. i poþetkom 20. stoljeüa kada su njihovi vinogradi propali od filoksere. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Smatramo da je sorta vrlo ugrožena, jer ju nalazimo na vrlo uskom prostoru, a i tamo sporadiþno, uglavnom u starim nasadima. Novih nasada ove sorte nema, pa je trend populacije silazan. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Prema literaturnim navodima i osobnim iskustvima, smatramo da sorta ima znaþajan gospodarski potencijal. Zbog izražene trpkosti i intenzivne obojenosti i danas bi mogla doprinijeti kakvoüi crnih vina srednje Dalmacije, a vjerojatno bi mogla dati i kvalitetna sortna vina.

65

te proizvesti inicijalnu koliþinu sadnog materijala za podizanje matiþnog nasada za potrebe daljnje reprodukcije. provesti inventarizaciju uzgojnog podruþja. Sorta se nalazi u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze.provesti sustavna istraživanja njezinih bioloških i gospodarskih svojstava. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Obzirom na pretpostavljeni gospodarski potencijal napore valja usmjeriti ka gospodarskoj revitalizaciji. 66 .Da bi se ovaj gospodarski potencijal mogao iskoristiti nužno je stvoriti preduvjete za njenu gospodarsku revitalizaciju . kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. kao najboljem naþinu za trajno oþuvanje ugroženih sorata. radi davanja preporuke o prikladnoj tehnologiji proizvodnje.

Rahmnales Porodica . Ugroženosti populacije dodatno doprinosi i uski areal uzgoja. Kožica crvenkasto-plava. na žilama na naliþju rijetke þekinjaste dlaþice. Botaniþki opis: Trs bujan.3 GLAVINUŠA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . ali i cijepljenjem na stalnom mjestu. Kakvoüa iznad prosjeþna. na Šolti. te se redovito sadila u proizvodnim nasadima za popravak kakvoüe vina koja su se u Dalmaciji najþešüe proizvodila od mješavine sorata. no zbog male ishodišne populacije to ide vrlo sporo pa ju i dalje smatramo vrlo ugroženom. a u lošijim godinama þesta je zaraza i s ostalim gljiviþnim bolestima. te se populacija blago poveüava i ima uzlazni trend. hrskavo. Izražena osjetljivost prema pepelnici. Slakarinac Službeni status: Rasprostranjenost: Sorta je vrlo slabo rasprostranjena i nalazimo ju samo sporadiþno na podruþju Kaštela. Meso þvrsto. List srednje velik. Rodnost joj osrednja ali redovita. Bobica srednje velika ili velika. velikih bobica i hrskavog mesa koristila se i kao zobatica.Vitaceae Latinsko ime . Zbog visoke kakvoüe uvijek je bila cijenjena. redovito nakuplja visok sadržaj šeüera u grožÿu uz ugodnu sortnu aromu. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Populacija joj nikad nije bila velika. Dozrijeva ranije u odnosu na druge dalmatinske sorte. peterodijelan. a zbog tanke kožice i visokog sladora prikladna je i za sušenje. sativa Sinonimi: Okatac. Glavinka. pa se od nje proizvodio i þuveni prošek. Lice glatko. Grozd srednje velik. piramidalan.2. u zrelosti blago posuta maškom. Cvijet hermafroditan. blago rastresit. ali se nakon II svjetskog rata drastiþno smanjila zbog protežiranja visoko rodnih sorata u uzgoju. sadnjom manje koliþine za tu svrhu proizvedenih cijepova. eliptiþna.2. Nema je u þistim nasadima veü samo u manjem udjelu zajedno s drugim sortama tog podruþja. 67 . Zbog toga interes meÿu proizvoÿaþima raste. a u internervalnim prostorima srednje guste pauþinaste dlaþice. plitko urezanih postranih sinusa. Zbog rastresitog grozda.Vitis vinifera ssp. užitno. srcolik. Povijest nastanka i korištenja Prema literaturnim podacima sorta se odavna uzgaja u Dalmaciji pa se smatra autohtonom i vjerojatno je nastala spontanim križanjem na ovom prostoru. U novije vrijeme kroz projekt revitalizacije kaštelanskih sorata nastoji se na njezinom ponovnom širenju u proizvodne nasade. u okolici Omiša.3.

Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Glavinuša je nesumnjivo sorta visokog gospodarskog potencijala, te zbog toga ima opravdanja za provoÿenje njene revitalizacije. U tu svrhu nužno je evaluirati gospodarske karakteristike sorte, te prilagoditi tehnologiju proizvodnje zahtjevima ove sorte. Preduvjet veüem širenju u proizvodne nasade je i proizvodnja dostatnih koliþina sadnog materijala za što je potrebno podiüi matiþni nasad za daljnju reprodukciju. U do sada provedenim istraživanjima na podruþju Kaštela utvrÿeno je da je gotovo þitava populacija sorte zaražena virusima, pa üe za proizvodnju zdravog sadnog materijala vjerojatno trebat provesti odzdravljivanje kulturom tkiva in vitro. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Unatoþ do sada uþinjenim naporima Glavinušu još uvijek smatramo jednom od ugroženijih sorata. Primke ove sorte þuvaju se i u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu, kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu, no buduünost ove sorte može se trajno osigurati tek kroz njeno gospodarsko korištenje.

68

3.2.2.4 GRK Kultura: vinova loza Taksonomija: Red - Rahmnales Porodica - Vitaceae Latinsko ime - Vitis vinifera ssp. sativa Sinonimi: Korþulanac, Grk korþulanski, Grk lumbarajski Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze, kao preporuþena za podregiju Srednja i južnua Dalmacija. Rasprostranjenost: Grk je sorta vrlo uskog areala rasprostranjenosti. Uzgaja se gostovo iskljuþivo na otoku Korþuli, a najvažnije uzgojno podruþje su pjeskoviti položaji u okolici Lumbarde. Izvan otoka Korþule nalazimo ga rijetko i nema gospodarsku važnost. Botaniþki opis: Trs bujan. Mladice bujne, karakteristiþnog uspravnog rasta. List srednje velik do velik, pentagonalan, peterodijelan. Gornji postrani sinusi duboko, a donji postrani sinusi srednje duboko urezani, najþešüe otvoreni. Sinus peteljke otvoren u obliku slova U. Plojka kožasta, karakteristiþno povijenih rubova prema dolje, pa se þesto stjeþe pogrešan dojam da je to simptom zaraze virusima ili fitoplazmama. Lice glatko, naliþje dlakavo s rijetkim þekinjastim dlaþicama na nervaturi. Cvijet morfološki hermafroditan ali funkcionalno ženski. Grozd srednje velik do velik, dug, piramidalan, ponekad s jednim krilcem. Bobica okrugle, kožica debela i þvrsta, zlatno žute boje, a na osunþanoj strani jantarno žute. Meso je þvrsto i soþno, ugodne sortne arome. U grozdu nalazimo bobice razliþite veliþine, što je posljedica nejednolike oplodnje. Uz bobice nastale oplodnjom grozd redovito sadrži i bobice nastale partenokarpijom, koje su znaþajno manje i ne sadrže sjemenke. Dozrijeva srednje kasno. Rodnost ovisi o oplodnji, no i u uvjetima dobre oplodnje prinosi nikada nisu visoki. Sorta je nesumnjivo visokog kvalitativnog potencijala, nakuplja visoku koliþinu šeüera, no udio neoploÿenih bobica u grozdu ima utjecaj i na kakvoüu, jer partenokarpne bobice nakupljaju manje šeüera, a zadržavaju višu kiselost što se odražava i na svojstva vina. Povijest nastanka i korištenja: Sorta je vrlo stara i smatramo je autohtonom sortom otoka Korþule. U prilog njezinoj autohtonosti govori i þinjenica da je genetiþki vrlo srodan sa sortom Crljenak kaštelanski (u odnosu su roditelj potomak), za koju se zna da je srodna sa više drugih dalmatinskih sorata. Postoji i teorija o njezinom grþkom podrijetlu, a kao najveüi argument ovoj teoriji navodi se upravo njeno ime. No ime može takoÿer dolaziti i od karakteristiþne gorþine njezinih vina (grk=gorak). Sorta se nikad nije uzgajala u znaþajnoj mjeri izvan otoka Korþule. Slaboj rasprostranjenosti, unatoþ visokoj kakvoüi sorte, glavni je uzrok neredovita rodnost uslijed problema u oplodnji, odnosno morfološke graÿe cvijeta. Vina sorte Grk oduvijek su bila vrlo cijenjena, osobito ona sa lumbardskih pijesaka, a poznato po svojoj iznimnoj kakvoüi bio je desertno vino – prošek, koje se smatralo jednim od najkvalitetnijih dalmatinskih vina.

69

Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Iako je se sorta komercijalno uzgaja, usko podruþje uzgoja i slabi porast površina pod ovom sortom doprinose ranjivosti populacije ove sorte. Stvaranjem uvjeta za reprodukciju, a i poveüanim zanimanje za uzgoj Grka oþekuje se rast populacije ove sorte, no za veüe korištenje sorte u proizvodnji bilo bi znaþajno bolje istražiti probleme u oplodnji. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Sorta je sa visokim gospodarskim potencijalom koji nije odgovarajuüe iskorišten. Glavni razlog za to treba tražiti u nesigurnoj rodnosti. Stoga je kod ove sorte nužno posvetiti pozornost prilagodbi tehnologije vinogradarske proizvodnje, te istraživanju morfologije cvijeta i fenonofaze cvatnje i oplodnje. Naroþitu pozornost treba posvetiti odabiru prikladnih sorata oprašivaþa, koji se u vremenu cvatnje najbolje poklapaju sa Grkom, te utvrÿivanju njihovog udjela u vinogradu koji bi osiguravao dobru i redovitu oplodnju. Sorta je kod koje je zapoþela masovna klonska selekcija, te su zdravi trsovi posaÿeni u predbazni matiþni nasad. Klonsku selekciju potrebno je nastaviti, te na taj naþin osigurati proizvodnju certificiranog materijala za podizanje novih proizvodnih nasada. Uz proizvodnju vina redovite berbe trebalo bi potaknuti i proizvodnju prošeka po kojima je u prošlosti sorta bila þuvena. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se uzgaja u proizvodnim nasadima, te se þuva u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu, kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu, a posaÿen je i mali predbazni matiþni nasad. Daljnje oþuvanje ove sorte treba svakako provoditi kroz njezino bolje gospodarsko iskorištenje.

70

3.2.2.5 MALVASIJA DUBROVAýKA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red - Rahmnales Porodica - Vitaceae Latinsko ime - Vitis vinifera ssp. sativa Sinonimi: Malvasia di Lipari, Malvasia di Sardegna (Italija), Malvasia de Sitges, Malvasia de Lanzarote (Španjolska) Veliki je broj sorata u svijetu koje u svom imenu nose rijeþ Malvazija ili Malvasija pa se one þesto pogrešno dovode u vezu. Ova grupa sorata genetiþki je vrlo raznolika, odnosno kod veüine nije utvrÿena srodnost, pa je takav sluþaj primjerice i izmeÿu Malvasije dubrovaþke i Malvazije istarske (najznaþajnije bijele sorte na podruþju Istre). Službeni status: Malvasija dubrovaþka uvrštena je na sortnu listu Republike Hrvatske, a na Nacionalnoj listi priznatih kultivara preporuþena je za podruþje podregije Srednja i južna Dalmacija. Na sortnoj listi navodi se pod pogrešnim imenom Malvazija dubrovaþka. Rasprostranjenost: Sorta se od davnina uzgaja na uskom podruþju Dubrovaþkog primorja, gdje ju nalazimo i danas. Nedavno je otkriveno da se pod gore navedenim sinonimima uzgaja na još nekoliko izoliranih toþaka na Mediteranu (Sicilija, Sardinija, Baleari…), te na Kanarskim otocima. Na svim tim podruþjima vrlo je uskog areala rasprostranjenosti, a njezina desertna vina vrlo su cijenjena. Opis: Trs srednje bujan. List mali do srednje velik, pentagonalan, peterodijelan s duboko urezanim sinusima. Plojka glatka, tamnozelena, naliþje golo s rijetkim þekinjastim dlaþicama po nervaturi. Cvijet morfološki i funkcionalno hermafroditan. Grozd srednje velik, dug, cilindriþan, þesto s krilcima. Mogu biti izrazito rastresiti ali i zbijeni. Bobice okrugle ili blago jajolike, male do srednje velike (veliþina bobice znaþajno varira). Meso je þvrsto, sok sladak i specifiþne sortne arome. Rodi osrednje i neredovito. Kakvoüa visoka. Redovito nakuplja visok sadržaj šeüera uz zadovoljavajuüu kiselost obzirom na podruþje uzgoja. Vrlo je fine i karakteristiþne sortne arome. Povijest nastanka i korištenja: Dugo se smatrala autohtonom sortom Dubrovaþkog primorja i vjerovalo se da se izvan tog uskog podruþja nigdje ne uzgaja. Nedavno je meÿutim otkriveno da je Malvasija dubrovaþka istovjetna sortama Malvasia di Lipari odnosno Malvasia di Sardegna u Italiji te Malvasia de Sitges odnosno Malvasia de Lanzarote koja se uzgajaju u Španjolskoj. Sorta se i tamo uzgaja od davnina i to samo na uskim vrlo ograniþenim podruþjima dajuüi þuvena vina visoke kakvoüe. Nije moguüe utvrditi na kom od tih mjesta je sorta nastala, a vrlo je vjerojatna i hipoteza da su sortu donijeli Grci u vrijeme kolonizacije Mediterana (smatra se da ime Malvasija potjeþe od imena grþkog otoka Monemvasija na kom je bila važna trgovaþka luka). Zanimljivo je da se ova sorte spominje u dokumentima Državnog arhiva još u 14 stoljeüu, kada se najþešüe sorte ne navode imenom veü samo kao crne i bijele, iz vremena kada datira i najstariji spomen neke sorte vinove loze uopüe (Pinot i Rizling).

71

U vrijeme Dubrovaþke republike sorta je imala istaknuto mjesto meÿu svim ostalim sortama vinove loze. Dok je ostalim vinima cijena bila strogo odreÿena, Malvasiji je bilo slobodno odrediti cijenu po volji, ali je njezin izvoz izvan Dubrovaþke republike bio ograniþen. Vino Malvasije tretiralo se kao lijek, a Dubravþani su njome þastili „najbolje prijatelje“, kao i „najljuüe neprijatelje“. Vina ove sorte oduvijek su bila iznimno cijenjena, pila su se i þuvala za iznimne zgode, a predaja kaže da sina nije mogao ženiti onaj koji na svojoj odrini nije imao posaÿenu Malvasiju dubrovaþku. Krajem 19. stoljeüa kada pepelnica dolazi iz Amerike u Europu populacija sorte postepeno se poþinje smanjivati zbog izuzetne osjetljivosti prema ovoj bolesti, te je sredinom 20. stoljeüa svedena na svega nekoliko trsova na jednoj odrini. Zbog toga je prije pedesetak godina gotovo potpuno nestala, te je populacija svedena na svega nekoliko trsova na jednoj „odrini“. Pred Domovinski rat je uspješno revitalizirana, da bi za vrijeme rat populacija ponovno pala na nekoliko stotina trsova. Posljednjih nekoliko godina ponovno se radi na njenoj evaluaciji i revitalizaciji. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Nastojanjima na revitalizaciji sorte posljednjih je godina populacija porasla na gotovo 40 000 trsova na podruþju Vinogorja Konavle. Ugroženosti populacije doprinosi usku areal rasprostranjenosti, no obzirom na druga uzgojna podruþja u svijetu ne smatramo je više vitalno ugroženom. Kako se populacija Malvasije dubrovaþke razvijala izolirano smatramo da je s vremenom došlo do nakupljanja mutacija u populaciji, odnosno do razvoja unutarsortne varijabilnosti zbog þega se ona u manjoj mjeri može razlikovati od populacije sorte u Italiji ili Španjolskoj, te ne bi bilo dobro daljnji uzgoj sorte bazirati na uvezenom sadnom materijalu i na taj naþin izgubiti specifiþnosti domaüeg biotipa. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Sorta je vrlo visokog kvalitativnog potencijala i jedna od gospodarski najinteresantnijih bijelih sorata Dalmacije. Može dati jaka, ekstraktna vina s naglašenom sortnom aromom i razmjerno visokom kiselošüu, što ju izdvaja od veüine sorata koje se uzgajaju u Dalmaciji. Zbog rastresitog grozda i sitnih bobica iznimno je prikladna za sušenje, te se od nje tradicionalno proizvodio prošek, odnosno u drugim uzgojnim podruþjima desertna vina tehnologijom passito. Posljednjih je godina puno napravljeno na evaluaciji ove sorte, te proizvodnji baziþne koliþine sadnog materijala od kojeg je podignut i jedan proizvodni nasad, te su se na tržištu po prvi puta u novije vrijeme našli vino i prošek ove sorte. Ovim vinima izvrsne kakvoüe nedostaje meÿutim odgovarajuüa tržišna promocija, te bi trebalo razraditi odgovarajuüu marketinšku strategiju. Smatramo da sorta ima potencijal širenja i na druga uzgojna podruþja izvan vinogorja Konavle. Kako s uzgojem ove sorte nema iskustva u drugim podruþjima potrebno je podignuti manje pilot nasade te utvrditi gospodarska i tehnološka svojstva u tim podruþjima i eventualno dati preporuku za unošenje sorte kao preporuþene i za ta podruþja. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se nalazi u Nacionalnoj listi kultivara vinove loze, kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Obzirom na visok gospodarski potencijal i napore koji se ulažu u gospodarskoj revitalizaciju, daljnje oþuvanje sorte osigurat üe se kroz njeno komercijalno korištenje.

72

73 .

peterodijelan. Grozd srednje velik do velik. najþešüe u mješovitim nasadima. rastresit do srednje zbijen.Vitis vinifera ssp. nema znaþajnog poveüanja proizvodnih površina. 1949) da je sorta došla sa zapadne obale Jadranskog mora. no i tada je uglavnom korištena kao „zaþin“ drugim sortama. Ovim meÿutim nije razriješeno pitanje njezinog podrijetla. Populacija sorte uglavnom stagnira. Malvasia bianca lunga. Bobice okrugle. Dozrijeva srednje kasno do kasno. Maraskin.2. kožica posuta toþkicama. zlatno žuta. Jako osjetljiva prema pepelnici. Cvijet morfološki i funkcionalno hermafroditan. Zbog toga ju ne smatramo osobito ugroženom. Malvasia bianca lunga (Italija) i Pavlos (Grþka) sinonimi za istu sortu (Šimon i sur.). Usporedbom SSR profila utvrÿeno je da su Maraština. List srednje velik do velik. Povijest nastanka i korištenja: U Dalmaciji se uzgaja od davnina pa je smatrana hrvatskom autohtonom sortom.. U uvjetima plodnih tala i obilne gnojidbe zbog višeg prinosa kakvoüa je osrednja. Koristila se i za proizvodnju prošeka. odnosno nazoþnost razliþitih tipova s obzirom na veliþinu. odnosno gdje je sorta nastala. U zrelosti mošt se odlikuje nižom ukupnom kiselošüu. sitne. iz Italije.3. priliþno veliku populaciju koja je uz to i raštrkana na velikom podruþju. Rasprostranjenost: Marštinu nalazimo na þitavom priobalju. Botaniþki opis: Trs srednje bujan. Malvasia del Chianti. Malvasia del Chianti. Pavlos Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze. 2007. Gornji postrani sinusi su zatvoreni i duboko urezani. 74 . ali redovite rodnosti. Maraškin. cilindriþan. Visokog kvalitativnog potencijala koji se oþituje na dobrim položajima. Stoga pri daljnjem razmnožavanju Maraštine treba nastojati saþuvati tu unutarsortnu varijabilnost. þesto s dva duga krilca (odatle sinonim Rukatac ruke). te da je istovjetna sa sortom Malvasia del Chianti. donji plitki i otvoreni. U Italiji je gospodarski znaþajna sorta. No bilo je i mišljenja (Buliü. a otkriüe otvara moguünost i za grþko podrijetlo sorte. naliþje vunasto dlakavo. Lice mjehurasto naborano. srednje. u usporedbi s drugim dalmatinskim sortama. Višana. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Sorta u Dalmaciji ima. Krizol. dug. sativa Sinonimi: Rukatac.Vitaceae Latinsko ime .6 MARAŠTINA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red .Rahmnales Porodica . a u starijim zapisima navodi se da se prošek od Maraštine prodavao u ljekarnama. okrugao ili srcolik. Sorta je u prošlosti bila vrlo cijenjena. upravo zbog velike populacije i rasprostranjenosti u populaciji Maraštine uoþljiva je unutarsortna raznolikost. U veüoj mjeri nalazimo je na poluotoku Pelješcu i Lastovu.2. Prema Botrytisu nije osobito osjetljiva zbog rastresitog grozda i þvršüe kožice. kao preporuþena za podregiju Sjeverna i Srednja i južna Dalmacija. kod grozdova izloženih suncu jantarna. Meÿutim. od Kvarnera do Dubrovaþkog primorja. rastresitost i oblik grozda. Sinus peteljke zatvoren. te dob dozrijevanja.

a da bi se oþuvala unutarsortna raznolikost bilo bi poželjno provesti masovnu pozitivnu selekciju na þitavom podruþju uzgoja. Da bi se omoguüilo veüe korištenje sorte u proizvodnim nasadima. Obzirom na veliku populaciju sorte i uoþenu unutarsortnu raznolikost Maraština je jedna od sorata za koju ima opravdanja provesti postupak klonske i sanitarne selekcije radi izdvajanja i priznavanja klonova povoljnih proizvodnih svojstava.Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Jedna od sorata koja ima nesumnjiv gospodarski potencijal no unatoþ tome vrlo je slabo iskorištena. a nedostaju na tržištu. Ovaj nasad poslužit üe i za daljnju evaluaciju klonskih kandidata odnosno utvrÿivanje stabilnosti uoþenih razlika u gospodarski važnim svojstvima kao iduüi korak u postupku klonske selekcije. nužno je stvoriti preduvjete za proizvodnju kvalitetnog loznog sadnog materijala. Pozornost napose treba posvetiti tehnologiji proizvodnje desertnih vina koja je u novije vrijeme potpuno zanemaren. Zbog toga je potrebno provesti detaljnu gospodarsku evaluaciju sorte. kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Sortu treba gospodarski bolje iskoristiti. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se uzgaja u proizvodnim nasadima. s posebnim naglaskom na prilagoÿavanju tehnologije uzgoja i proizvodnje vina karakteristikama sorte. prikupiti sve uoþene „tipove“. prilagoÿenih na specifiþne okolišne uvjete. te posaditi i saþuvati u kolekciju klonskih linija. 75 . te se þuva u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu.

76 .

a prema ostalim bolestima osrednje. Od nje su se proizvodila najþešüe desertna vina s visokim sadržajem alkohola i ostatkom neprovrela šeüera. Populacija sorte je mala i u ostalim podruþjima gdje se uzgaja. Rosenmuskateller. no sigurno je potvrÿeno da su Muškat ruža poreþki. Lice tamnozeleno. Kožica debela. 1999).) navodi da se Muškat ruža u Dalmaciji koristio iskljuþivo za dobivanje crnog desertnog vina koje se prodavalo u trgovinama pod nazivom Muškat ruža omiški. okrugao. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Zbog niske i neredovite rodnosti. Da bi se ublažila vrlo intenzivna muškatna arome þesto se vinificirao zajedno sa sortom Glavinuša koja je takoÿer prikladna za proizvodnju prošeka. pa je sorta danas praktiþno dovedena na rub izumiranja i gotovo ju je nemoguüe naüi u vinogradima. List srednje velik. što je posljedica problema u oplodnji.2.Cvijet morfološki hermafroditan ali funkcionalno ženski. te ponešto u susjednoj Italiji i Austriji. Buliü (1949. naliþje golo s rijetkim þekinjastim dlaþicama po žilama. po þemu je dobila i ime. Rasprostranjenost: Muškat ruža u Dalmaciji je gotovo izumrla sorta te ju je u vinogradima vrlo teško naüi. Rodnost je niska i neredovita.Vitaceae Latinsko ime . pa je moguüe da je ona hrvatska autohtona sorta koja se proširila u okolne zemlje. dug. Botaniþki opis: Trs je slabije bujnosti. crveno plava. Muškat ruža poreþki.2. Bobice okrugle i nejednolike veliþine i dozrelosti. najþešüe rastresit. a napose po iznimnom mirisu i aromi koja podsjeüa na divlje ruže. Postrani sinusi plitki ili srednje duboki. Sorte je oduvijek bila þuvena po visokoj kakvoüi svojih vina. U jednoj staroj njemaþkoj ampelografiji navodi se da je sorta Rosenmuskateller u Tirol donesena iz Hrvatske. Moscato rosa Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze. kao preporuþena za Srednju i južnu Dalmaciju. a ima izuzetnu aromu koja podsjeüa na divlje ruže. uzrokovane lošom oplodnjom uslijed morfološke graÿe cvijeta. karakteristiþne muškatne arome. Povijest nastanka i korištenja: Njezino podrijetlo nije sa sigurnošüu utvrÿeno. sativa Sinonimi: Muškat ruža omiški. 77 .7 MUŠKAT RUŽA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . Sorta se u manjoj mjeri uzgaja na podruþju Istre. Rosenmuskateller i Moscato rosa sinonimi ove sorte (Maletiü. trodijelan ili peterodijelan. Grozd je srednje velik. Dozrijeva rano.Vitis vinifera ssp.3. sinus peteljke usko izrezan i najþešüe zatvoren. Jako je osjetljiva prema pepelnici. meso soþno. Visoke je kakvoüe. gdje se danas poduzimaju napori na gospodarskoj revitalizaciji. piramidalan.Rahmnales Porodica . te osjetljivosti na pepelnicu populacija sorte se u Dalmaciji sve više smanjivala. nakuplja puno šeüera.

a obzirom na gotovo izumrlu populaciju u Dalmaciji svakako bi trebalo duplikat posaditi i u Nacionalnu kolekciju u Zagrebu.Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Sorta je nesumnjive gospodarske vrijednosti. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se þuva samo u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. S obzirom na sve navedena pozitivna svojstva sortu bi svakako trebalo revitalizirati i na taj naþin osigurati njen trajni opstanak na ovom prostoru. unatoþ nekim „manama“. 78 . ima visoku reputaciju iz prošlosti. Italiji i Austriji smatramo vrijednim saþuvati i dalmatinsku populaciju. Kod ove sorte je nužno uz uobiþajene postupke pri revitalizaciji. koja svakako ukljuþuju i pronalaženje sorte „oprašivaþa“ (koja cvate u isto vrijeme kad i Muškat ruža ali ima hermafroditan cvijet). Premda manje populacije ove sorte postoje u Istri. jer je za oþekivati da je kod nje. zaslužuje revitalizaciju na prostoru Dalmacije. uslijed izoliranog uzgoja. te kapacitet proizvodnje desertnih vina vrhunske kakvoüe. te pronaüi odgovarajuüa tehnološka rješenja u vinogradarskoj proizvodnji. kao što je utvrÿivanje gospodarskih karakteristika i osiguravanje preduvjeta za proizvodnju sadnog materijala. detaljno istražiti reproduktivnu anatomiju. zbog þega. vjerojatno došlo do pojave nekih unutarsortnih razlika koje mogu biti znaþajne i za proizvodnju.

Povijest nastanka i korištenja Podrijetlo joj nije poznato. Nema gospodarsko znaþenje. Bobica okrugla. pronašao u okolici Solina. U zrelosti mošt sadrži veliku koliþinu sladora. tamnoplava. Buliü.2. Linþuša. okolici Omiša i na otoku Braþu. ali ju smatramo autohtonom sortom Dalmacije. te u okolici Sinja. Rasprostranjenosti ove sorte u to vrijeme zasigurno je doprinijela upravo intenzivna boja njenih vina. Cvijet hermafroditan. piramidalan. no þesto se dodavala ostalim sortama radi popravka boje. Službeni status: Sorata se nalazi na Sortnoj listi Republike Hrvatske i Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze. stoljeüu drastiþno se smanjila te je od najvažnije sorte splitskog kotara danas postala rijetka sorta.Vitis vinifera ssp. peterodijelan. po kome je dobila ime. no u grozdu nalazimo i manje bobice ali sve jednako dozrele. prinosi srednje visoki ali redoviti. srednje zbijen. kao preporuþena za podregiju Srednja i južna Dalmacija. te se u mješovitim vinogradima uvijek sadila u odreÿenom udjelu. što je bila vrlo cijenjena karakteristika u vrijeme velike potražnje i izvoza dalmatinskih vina u zapadnoeuropske zemlje koje je poharala filoksera. Može se pretpostaviti da je sorta zapostavljena u vrijeme kad je mjerilo uspjeha proizvodnje bila koliþina. Dozrijeva srednje rano. stoljeüa navodi da je Ninþuša glavna sorta u istoþnom dijelu Splitskog kotara. Meso mekano. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Populacija ove sorte u 20. S obzirom na veliki. Prema predaji sorta je samonikla. Kakvoüa vrlo dobra. þesto s krilcem. a ne kakvoüa vina. Kožica tanka. rastresitiji grozd i krupnije bobice koristila se i kao zobatica. jer u usporedbi s drugim sortama koje se danas uzgajaju ima niže prinose.2.Vitaceae Latinsko ime . pentagonalan. ne nalazimo ju u þistim nasadima. u zrelosti posuta maškom.Rahmnales Porodica . Prema bolestima nije osobito osjetljiva. List velik. a sok bezbojan. U novije vrijeme kroz projekt revitalizacije kaštelanskih sorata nastoji se na njezinom 79 .8 NINýUŠA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . Vinþuša. Linþevac. soþno i slatko. srednje dubokih. Lice glatko. ali malu koliþinu kiselina grožÿa. zatvorenih postranih sinusa. Botaniþki opis: Trs srednje bujan. vina ove sorte odlikuje vrlo intenzivna boja. srednje velika do velika. Grozd srednje velik do velik. Rasprostranjenost: Sorta je danas vrlo slabo rasprostranjena i nalazimo je ponešto u Kaštelima. Prikladna za uzgoj na razliþitim tipovima tala i položajima. Sinus peteljke najþešüe otvoren u obliku lire. naliþje vunasto dlakavo s izraženim þekinjastim dlaþicama na žilama. te ju je izvjesni „Ninþeviü“. opisujuüi u svojoj ampelografiji stanje sortimenta Dalmacije na poþetku 20. Ninþuša se vinificirala þista. tamno zeleno.3. sativa Sinonimi: Ninþevac.

ponovnom širenju u proizvodne nasade sadnjom manje koliþine za tu svrhu proizvedenih cijepova. napore treba uložiti i u stvaranje preduvjeta za njenu reprodukciju podizanjem manjeg matiþnog nasada. kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se þuva u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu. kao ni ostalih sorata koja se uzgajaju pretežito na podruþju Kaštela. pa üe ozdravljivanje u kulturi tkiva in vitro biti jedina moguünost za dobivanje zdravih biljaka. Uz napore na popularizaciji sorte kod proizvoÿaþa. 2006). U populaciji Ninþuše. do sada nismo uspjeli pronaüi zdrave matiþne trsove (Karoglan Kontiü. te je jedna od sorata koja zaslužuje gospodarsku revitalizaciju. no buduünost ove sorte treba trajno osigurati kroz njeno gospodarsko korištenje. ali i cijepljenjem na stalnom mjestu. 80 . Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Ninþuša je u dosadašnjim istraživanjima pokazala visok gospodarski potencijal i opravdala reputaciju koju je imala u prošlosti. Populacija sorte time se malo poveüala. no još uvijek ju možemo smatrati vrlo ranjivom. evaluaciju gospodarskih svojstava i prilagoÿavanje tehnologije proizvodnje.

zbog kasnog dozrijevanja. Primitivo) i Dobriþiü (Maletiü i sur. po sadašnjim saznanjima. Cvijet morfološki i funkcionalno hermafroditan.2. Lice lista mjehurasto naborana. na kojima su i neki od þuvenih položaja za uzgoj ove sorte (Dingaþ. srednje zbijen. U zrelosti bobice þesto nejednoliko obojene i dozrele. Ivan Dolac…). Rasprostranjenost: Plavac mali je. Crvenak. Genetiþkom analizom pomoüu SSR markera utvrÿeno je da je Plavac mali nastao spontanim križanjem sorata Crljenak kaštelanski (Zinfandel. što može dovesti do zabune jer uz Plavac mali postoje i neke druge sorte koje u svom imenu sadrže rijeþ „plavac“. koji je u vremenu prije filoksere. Sv. prinosi su niži. kao preporuþena za podregiju Srednja i južna Dalmacija. Potencijal kakvoüe je visok. þesto s krilcem. Na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze navodi se samo kao Plavac. Prema gljiviþnim bolestima nije osobito osjetljiv. List srednje velik. a osobito ako su okrenuti moru. relativno mlada sorta. Zelenac. na plodnim tlima i u krškim poljima obilno. a osobito na vinogorjima Braþ.2. Konavala i u makarskom primorju. oprašena maškom. Dozrijeva vrlo kasno i zbog toga traži dobre položaje gdje se u vegetaciji nakupi velika suma efektivnih temperatura i sati sijanja sunca. Zelenak. þvrsta. obojenost i aromatski profil grožÿa omoguüava proizvodnju vrhunskih vina. sativa Sinonimi: Crljenak mali. a donji pliüi i otvoreni. okrugla. mekog. no sadržaj šeüera.3. Pelješac i Korþula. Botaniþki opis: Trs srednje bujan do bujan. pentagonalan. što se odražava na lošiju kakvoüu. pa se od njega dobivaju vina prosjeþne kakvoüe. što je u novije vrijeme i nedvojbeno potvrÿeno. Šarac Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze. piramidalan. malih uzgojnih zahtjeva i manje osjetljivosti prema gljiviþnim bolestima. Kožica tamnoplavo-crna. gdje ju nalazimo u veüini vinogorja. S obzirom na to smatra se da je. 81 . bio jedna od najvažnijih sorata u Dalmaciji. u usporedbi sa drugim dalmatinskim sortama. Greštavac. te da se zbog svojih dobrih karakteristika. izraženih žila. Hvar. peterodijelan. soþnog mesa i neobojenog soka. þesto preklopljen. prvenstveno dobre i redovite rodnosti. 2004). Grozd malen do srednje velik. Plavac mali raširen je i u priobalju. Bobica srednje velika. Postup.Rahmnales Porodica . tamnozeleno. Na škrtim tlima i položajima povoljne ekspozicije. U uvjetima plodnih tala i krških polja þesto preobilno rodi. Pagadebit crni. a naliþje vunasto dlakavo. no jako varira u odnosu na položaj. Najznaþajnija je sorta podregije Srednja i južna Dalmacija.Vitaceae Latinsko ime . Povijest nastanka i korištenja: Plavac mali oduvijek se smatrao hrvatskom autohtonom sortom. Gornji postrani sinusi duboki i preklopljeni. posutih rijetkim þekinjastim dlaþicama i crvenkastih uz peteljkinu toþku. Nedjelja. na podruþju Kaštela..9 PLAVAC MALI Kultura: vinova loza Taksonomija: Red .Vitis vinifera ssp. proširio u uzgoju na raþun svog roditelja Crljanka kaštelanskog. tipiþna sorta toplog juga. Sinus peteljke u obliku slova U ili lire. Rodi redovito i dobro.

Prikladan za dobivanje vrhunskih vina pri þemu treba voditi raþuna o izboru prikladnih položaja. te da se sadila na krševitim i suhim položajima po þitavoj Srednjoj i južnoj Dalmaciji. vina dobivena brzom preradom crnog grožÿa. Ako se u daljnjim istraživanjima ne pronaÿe dovoljno zdravih trsova. stoljeüa navodi da je veü tada Plavac mali bio glavna sorta za dobivanje „vatrenih“ crnih vina. Uoþena je velika raznolikost u populaciji sorte. Nažalost. Najveüi problem za daljnje poticanje korištenja sorte u proizvodnji. Pri plasmanu ovih desertnih vina vrhunska reputacija sorte bit üe velika prednost. a u nekim podruþjima od prosušenog grožÿa proizvodio se i prošek. Vino Plavca malog prvo je vino sa zaštitom zemljopisnog podrijetla u Republici Hrvatskoj. Obzirom na gospodarski znaþaj i raširenost u proizvodnji za ovu sortu nije potrebno poduzimati dodatne mjere za oþuvanje. pišuüi svoju ampelografiju poþetkom 20. „Ona je prekrila sve. Sorta je znaþajno zastupljena i u mladim nasadima. pa ako se daljnje razmnožavanje sorte nastavi samo od zdravih trsova realna je opasnost od gubitka unutarsortne raznolikosti. U kolekciji u Splitu sakupljen je i veüi broj divergentnih genotipova prikupljenih iz raznih podruþja Dalmacije sa nakanom oþuvanja unutarsortne varijabilnosti. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Jedna je od dalmatinskih sorata þija populacija nije ugrožena. kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. 82 . Kod Plavaca malog zapoþeta je masovna pozitivna selekcija u svim znaþajnijim podruþjima uzgoja. ili gotovo svemu vinu…“ Uz crna vina od Plavca malog nerijetko su se proizvodili opoli. Plavac mali vrlo je prikladna sorta za proizvodnju prošeka. a prema upisniku proizvoÿaþa grožÿa i vina na treüem je mjestu po zastupljenosti u sortimentu Republike Hrvatske (iza Graševine i Malvazije istarske). nesumnjivo predstavlja nedostatak certificiranog sadnog materijala. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se nalazi u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze. testiranje na zakonom propisane viruse pokazalo je da je vrlo mali postotak trsova „bezvirusno“. pa bi trebalo potaknuti veüe korištenje sorte u proizvodnji. vjerojatno üe se morati pribjeüi i ozdravljivanju nekih gospodarski interesantnih tipova.Buliü (1949). pa joj je i pozicija na tržištu vrlo povoljna. što govori u prilog nastavka individualne klonske selekcije radi dobivanja priznatih klonova koji se u nekom gospodarski važnom svojstvu istiþu od prosjeka populacije. Jedna je od sorta koja je poznata i izvan Hrvatske. pa je trend populacije uzlazan. i podloga je svemu. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Sorta je dokazanog gospodarskog potencijala. jer se i danas najvažnija crna sorta podregije Srednja i južna Dalmacija. a i novija iskustva. ili gotovo sve vinograde. Obzirom na starije literaturne navode.

83 .

Rasprostranjenost: Nalazimo je gotovo iskljuþivo na otoku Korþuli. Peteljka duga i krhka. te smatramo da može stati uz bok najkvalitetnijih bijelih 84 . Zlatarica blatska nije istovjetna sa sortom Zlatarica koja se uzgaja u podruþju Vrgorca i Dubrovnika.Vitis vinifera ssp. Kožica tanka. vjerojatno zbog nižeg prinosa i osjetljivosti ka plamenjaþi. Redovito nakuplja visok sadržaj šeüera. te da se u vinogradima sadila u manjem postotku. te su je kasnije vinogradari zbog dobrih svojstava uoþili i dalje vegetativno razmnožavali. Nema proizvodnih nasada ove sorte. uz Bratkovinu bijelu. S vremenom je potpuno zapostavljena. meÿutim za pretpostaviti je da se ovdje misli na drugu sortu – Zlataricu vrgorsku. Grozd malen do srednje velik. naliþje golo s rijetkim þekinjastim dlaþicama na nervaturi.Rahmnales Porodica . gdje se navodi pod imenom Zlatarica. Osjetljiva prema plamenjaþi. Opis: Trs srednje bujan do bujan. kao „zaþin“. obrnuto jajolike. odnosno za popravak kakvoüe drugim sortama. prozirna. O sorti i njezinom uzgoju vrlo je malo podataka. rastresit. dug. Pod istim imenom nalazimo je kao preporuþenu za Podregiju Dalmatinska zagora. kakvoüa izuzetna. no vjerojatno je nastala spontanim križanjem. zbog þega su pri neprilagoÿenoj zaštiti od bolesti þeste štete u vrijeme cvatnje. sativa Sinomimi: nisu poznati.2.3. List srednje velik.Vitaceae Latinsko ime . Pretpostavlja se da nikad nije bila jako raširena. koja se uzgaja u tom podruþju. ali i danas populacija broji jedva nekoliko stotina trsova.10 ZLATARICA BLATSKA BIJELA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . zbog þega u zrelosti može doüi do otkidanja bobica pri jaþem vjetru. prinosi niski do srednje visoki. Lice glatko. Službeni status: Od 2002. Rodi redovito. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Populacija Zlatarice blatske izrazito je mala i vezana gotovo iskljuþivo uz otok Korþuli. niti sustavnog rada na njenoj gospodarskoj revitalizaciji. žuta. Postrani sinusi srednje duboki i potpuno preklopljenih isjeþaka. godine uvrštena je na sortnu listu Republike Hrvatske. roditelj sorte Pošip. piramidalan. Bobice srednje velike do velike. Zbog toga smatramo da je sorta vrlo ugrožena i ranjiva. sortna aroma. Cvijet morfološki hermafroditan. Povijest nastanka i korištenja: Podrijetlo sorte nije moguüe toþno utvrditi. a karakterizira ju fina. Pouzdano se zna da je sorta. þesto s dobro razvijenim krilcima. interesom i zalaganjem nekih lokalnih proizvoÿaþa uz pomoü Agronomskog fakulteta sorta je razmnožena. a funkcionalno ženski. a nalazi se i na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze kao preporuþena sorta za podregiju Srednja i južna Dalmacija. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Prema iskustvima starijih vinogradara i oskudnim literaturnim podacima gospodarski potencijal Zlatarice blatske vrlo je visok. pentagonalan.2. Zlataricu blatsku s pravom smatramo autohtonom sortom otoka Korþule. Kako su Bratkovina bijela i Pošip sorte vrlo uskog areala rasprostranjenosti i nalazimo ih gotovo iskljuþivo na otoku Korþuli. Prije 10ak godina bila je svedena na doslovno nekoliko trsova. peterodjelan.

Prijedlog elemenata plana upravljanja: Kako se radi o vrlo zanimljivoj sorti za uvoÿenje u proizvodnju. Vina ove sorte mogu biti izvrsne kakvoüe. harmoniþna. u protivnom moglo dogoditi. te davanja preporuke o prikladnosti za proizvodnju razliþitih tipova vina. kao i u popularizaciju i prezentaciju sorte. Sorta se sada nalazi u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze na Agronomskom fakultetu. njezina gospodarska revitalizacija najsigurniji je naþin za trajno oþuvanje i sprjeþavanje opasnosti od njezinog izumiranja. 85 . Druga znaþajna zapreka za komercijalni uzgoj je nemoguünost nabave sadnog materijala za podizanje vinograda koji. pa vjerojatno ima i potencijal za proizvodnju desertnih vina. što bi se obzirom na malu populaciju i vrlo usko podruþje uzgoja. Da bi se moglo pristupiti gospodarskoj revitalizaciji nužno je provesti sustavna istraživanja radi toþnog utvrÿivanja njezinih gospodarskih svojstava. kao i u kolekciji sorata vinove loze pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. jaka. Prikladna su i za duže þuvanje. Kod sorata poput Zlatarice blatske u ovom trenutku ne postoje preduvjeti za komercijalno korištenje. puna. Stoga napore treba uložiti i u stvaranje preduvjeta za proizvodnju loznog sadnog materijala. odgovarajuüim uzgojnim mjerama u vinogradu i enološkim postupcima. ekstraktna.dalmatinskih sorata. naglašene sortne arome. ne proizvodi niti jedan rasadnik u Hrvatskoj. svježa. zbog þinjenice da sorta trenutno nema gospodarsko znaþenje. te na taj naþin proširiti paletu vrhunskih vina od autohtonih sorata vinove loze. Zbog toga smatramo da je vrijedno uložiti napore u ravitalizaciju ove sorte.

Babiü. Ninþuša. dok za one lokalne važnosti. Tako se primjerice kao deklarirano ime Plavca malog na nacionalnoj listi priznatih kultivara navodi samo naziv Plavac. Babiü. Obje ove liste vrlo su þesto neprecizne u pogledu nazivlja i sinonima. Plavina. Za sortu Babiü ne navodi se primjerice potvrÿeni sinonim Rogozniþka. Stariji vinogradari još uvijek znaju razmnožavati lozu cijepljenjem na stalno mjesto i na taj naþin razmnožavati sorte iz starijih nasada. Vigava. U skupini preporuþenih sorata za podruþje obalnog dijela Dalmacije uvrštene su slijedeüe sorte koje smatramo autohtonima: .3. kao gospodarski znaþajna kultura. Plavina. uvrštena je na sortnu listu Republike Hrvatske. veü se reznice za proizvodnju sadnog materijala uzimaju iz proizvodnih nasada. Bratkovina.1 Postojeüe stanje. To znaþi da kod njih nije provedena klonska selekcija. Drnekuša. Pošip bijeli. kojem se kao deklarirani naziv koristi samo ime Crljenak. Lasina. te se i za one þiji se cijepovi proizvode može kupiti samo sadni materijal najniže kvalitetne kategorije „standard“.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 3. Debit. Za autohtone sorte vinove loze ne postoje posebni reprodukcijski matiþni nasadi. predbazne matiþne nasade za proizvodnju certificiranog sadnog materijala. Osim sortnom listom. Hrvatske autohtone sorte nisu do sada bile u sustavu genetiþke i sanitarne selekcije. te da nisu testirane na gospodarski važne viruse. Bogdanuša. Za sorte 86 . Prþ. kao i vrlo malih i ugroženih populacija nije moguüe kupiti gotove cjepove. Grk. neke lokalno specifiþne i rijetke sorte na taj su naþin oþuvane do danas. a posebice za revitalizaciju i gospodarsko korištenje tradicijskih sorata vinove loze. Sortnom listom obuhvaüen je i veüi broj autohtonih sorta vinove loze. sorte vinove loze obuhvaüene su i nacionalnom listom priznatih kultivara vinove loze koja je utvrÿena Pravilnikom o nacionalnoj listi priznatih kultivara (NN 159/04). Unutar nacionalne liste sorata vinove loze definirana je skupina preporuþenih sorata za svaku od vinogradarskih podregija Republike Hrvatske. Na podruþju Republike Hrvatske dozvoljeno je uzgajati sve kultivare vinove loze obuhvaüene ovim dvjema listama.Podregija Sjeverna Dalmacija: Maraština. Mladenka. odnosno od njih se mogu proizvoditi vrhunska i kvalitetna vina na odreÿenoj podregiji. Cetinka. Plavac. Debit. Kurtelaška bijela. U sustavu reprodukcije nalazi se manji broj gospodarski znaþajnih sorata. Debit.Podregija Srednja i južna Dalmacija: Maraština. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje: Vinova loza. podiüi sanitarno provjerene. Malvasija dubrovaþka bijela. a sliþan je sluþaj i sa sortom Crljenak kaštelanski. Zlatarica. Zadarka i Svrdlovina crna .3. þime je dozvoljena proizvodnja i promet njihovog sadnog materijala. Okatac crni. Pošip bijeli. dok se za sortu Bogdanuša navodi sinonim Mladenka iako je nedvojbeno dokazano da se radi o dvije razliþite sorte. Vlaška. Crljenak. Muškat ruža crni. Na pragu ulaska u Europsku uniju. Prema Zakonu o vinu Republike Hrvatske samo vina od ovih sorata mogu nositi oznaku zaštite zemljopisnog podrijetla. Stoga je nužno pokrenuti sustavnu selekciju gospodarski znaþajnih sorata. Dobriþiü. Takoÿer ovim listama nisu obuhvaüene sve sorte za koje smatramo da imaju gospodarski potencijal. gdje je u prometu gotovo iskljuþivo „certificirani“ sadni materijal (razmnožavan od trsova koji su prošli sustav klonske selekcije te su garantirano „bezvirusni“) ovo može predstavljati dodatnu prepreku za oþuvanje. pa je nužna ažurnija izmjena podataka u ovim službenim dokumentim u skladu s rezultatima istraživanja i gospodarske evaluacije autohtonog sortimenta radi lakšeg uvrštavanja u proizvodnju i promet vina zanemarenih i zaboravljenih autohtonih sorata visokog kvalitativnog potencijala.

Crespan et al. Babiü=Rogozniþka. te izvršiti njihov detaljan ampelografski opis i genetiþku karakterizaciju.3. Malvasija dubrovaþka=Malvasia delle Lipari=Malvasia di Sardegna=Malvasia de Sitges (E). 2006. a prikupljenim materijal uništen je uslijed ratnih razaranja. Kao rezultat ovih projekata utvrÿeno je identiþan genetiþki profil nekih sorata.“ zapoþelo kolekcionirati i karakterizirati sorte vinove loze u Hrvatskoj. te znanstvenici iz Zavoda za genetiku.2. 2008…). 1999. ova nastojanja ubrzo je prekinuo rat. prof.3. Ivan Pezo. 3. odnosno potvrÿeno je da su razliþita imena u razliþitim podruþjima Dalmacije ili pak u nekim susjednim zemljama tek sinonimi za istu sortu (Brajdica crna=Plavina=Plavka. provedeni ili su još u tijeku.2.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 3. Maletiü et al.3. 2002). s posebnim naglaskom na podruþje Dalmacije. provesti detaljnu inventarizaciju vinogradarskih podruþja Hrvatske. Crljenak kaštelanski=Pribidrag=Tribidrag=Primitivo (I)=Zinfandel (USA). ampelografske i genetiþke karakterizacije autohtonih sorata vinove loze.vrlo malih populacija i lokalne važnost nužno bi bilo posaditi barem manje. sc. Metode korištene u ampelografskoj i genetiþkoj karakterizacije meÿunarodno su dogovorene u okviru projekta GENRES 081 “European Network for Grapevine Genetic Resources Conservation and Characterization”. biometriku i oplemenjivanje: prof. pridružio i Agronomski fakultet u Zagrebu.sc. te su napravljeni genetiþki profili (pomoüu SSR markera). sc. Tim istraživaþa þine znanstvenici iz Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo: prof.. Goran Zduniü dr.ing. te je dokazana njihova autohtonost (Plavac mali=Zinfandel x Dobriþiü. ampelografski opisi i foto-dokumentacija veüeg broja sorata. Krajem 90-tih svjesni važnosti ovog posla isti tim struþnjaka u suradnji sa kolegama sa Zavoda za genetiku. ing. Jasminka Karoglan Kontiü. a meÿunarodna suradnja na izradi baze podataka i karakterizaciji svih sorata vinove loze nastavlja se i danas u okviru tekuüeg europskog projekta GrapeGen 06. sc. a za neke sorte utvrÿeni su roditelji. sc.dr. dr.2 Projekti inventarizacije. Pošip bijeli=Zlatarica blatska bijela x Bratkovina bijela. Cilj je ovog i nekoliko drugih projekata. 2004. Ministarstva poljoprivrede. sortno þiste vinograde (ne nužno bezvirusne) za proizvodnju standardnog sadnog materijala. 87 . 2004. Piljac i sur. dr. dipl. dipl. kojem se 1998. Maletiü et al. Kao rezultat ovih nastojanja podignut je kolekcijski nasad. Nikola Miroševiü Darko Preiner. biometriku i oplemenjivanje pokreüe novi projekt inventarizacije.1 Institucije i struþnjaci koji se bave autohtonim sortama vinove loze Vodeüa institucija u istraživanjima i oþuvanjem autohtonih sorta vinove loze je Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu. 3. koje je osobito bogato autohtonim sortama. Sve pronaÿene sorte kolekcionirati. Nažalost. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Poþeci rada na oþuvanju autohtonog sortimenta vinove loze sežu još u vrijeme prije Domovinskog rata kad se na Agronomskom fakultetu na Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo u okviru projekta Ministarstva znanosti „Banka gena Vitis sp. Ivan Pejiü Silvio Šimon.dr. sc. prof. Edi Maletiü. Istraživanjima u ovom podruþju bave se još i struþnjaci iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša: mr. koji su uz potporu Ministarstva znanosti. lokalne uprave i nekih meÿunarodnih institucija. Maletiü i sur.. Zduniü et al.

2006.3 Kolekcijski nasadi vinove loze Nacionalna kolekcija sorata vinove loze nalazi se na znanstveno-nastavnom pokušalištu „Jazbina“ Agronomskog fakulteta Sveuþilišta u Zagrebu. 88 . koji uz evaluaciju nekih autohtonih sorata (Pezo i sur. s posebnim naglaskom na one najugroženije þija je populacija nerijetko bila svedena na nekoliko trsova u starim i zapuštenim vinogradima i koje su na taj naþin spašene od izumiranja u posljednjem trenutku. Posao na uspostavi kolekcije pokrenut je paralelno s inventarizacijom vinogradarskih podruþja kojoj je bio cilj prikupiti i saþuvati sve preostale genotipove. a opisi i genetiþka karakterizacija primki nastavljaju se i u okviru tekuüeg meÿunarodnog projekta GrapeGen 06. dok je nekolicina rijetkih sorata zastupljena sa manjim brojem trsova. pa su za neke od njih poput Malvasije dubrovaþke. Primke se popunjavaju cijepljenjem na stalno mjesto. U kolekciji su sakupljene ponajprije sorte s podruþja Dalmacije. 3. vode i projekte revitalizacije sorata Prþ i Dobriþiü. 2008. Veüina primki zastupljena je sa 5 do 10 trsova. Pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu zapoþeto je 2005. Kolekcija danas broji 120 genotipova.3. Utemeljena je 2001. Kolekcija sadrži 90 primki razliþitih genotipova od kojih se pretpostavlja da je 60 razliþitih sorata. a broj primki i dalje se svake godine poveüava paralelno sa terenskim istraživanjima. a prijavljena je i u meÿunarodnu bazu kolekcija vinove loze osnovane u okviru meÿunarodnog projekta GENRES 081.. a pri njenom podizanju poštovao se princip da svih pet trsova jedne primke potiþu od istog matiþnog trsa. te veüi broj genotipova Crljenka kaštelanskog i Plavca malog prikupljenih sa razliþitih uzgojnih podruþja radi evaluacije i oþuvanja unutarsortne varijabilnosti. Za podizanju kolekcije u Splitu. Zduniü i sur. Kolekcija je najveüim dijelom podignuta cijepljenjem na stalno mjesto na podlozi Berlandieri x Riparia SO4. U kolekciji se provodi ampelografska i genetiþka evaluacija primki. Crljenka kaštelanskog i nekih sorata kaštelanskog podruþja pokrenuti projekti gospodarske revitalizacije.2. godine podizanje kolekcije sorata vinove loze.. a manji dio primki posaÿen je gotovim cijepovima.) i podizanje kolekcije autohtonih sorata. a u nekim sluþajevima proizvode se gotovi cijepovi za sadnju. kao i za održavanje kolekcije u Zagrebu dio sredstava osigurala je Švedska agencija za razvoj (SIDA) i Nordijska banka gena (NGB) u okviru projekta SEEDNet.. te se u mnogim sluþajevima ovdje þuvaju istovjetni genotipovi kao u kolekciji u Zagrebu (u velikom broju sluþajeva plemke su i uzete iz kolekcije u Zagrebu). godine s nakanom kolekcioniranja i oþuvanja svih sorta vinove loze za koje se smatra da su autohtone na podruþju Republike Hrvatske. Kolekcija je podignuta cijepljenjem na stalno mjesto unaprijed posaÿenih loznih podloga. Uz Agronomski fakultet u Zagrebu istraživanja autohtonog sortimenta provode i struþnjaci iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.Istraživanje autohtonog sortimenata dovelo je do zakljuþka da mnoge od sorata koje su danas u sortimentu vrlo rijetko zastupljene imaju visok gospodarski potencijal. te na taj naþin predstavljaju siguran duplikat pojedinih sorata.

te virusima uvijanja lišüe LRV-tip1 i LRV-tip3). a porasla je i njihova potražnja na tržištu. Brojna predavanja. sadržaju šeüera. postoji institucija koja je zadužena za ovaj poslao. Maraština. Za niti jednu od autohtonih sorata vinove loze nije proveden postupak selekcije.4. Grk. Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu zapoþeta je masovna pozitivna selekcija za nekoliko gospodarski važnih autohtonih sorata (Plavac mali. država bi i u okviru mjera poticaja trebala dodatno stimulirati rasadniþare da se ukljuþe u 89 . Svi matiþni trsovi testirani su na prisutnost þetiri ekonomski najštetnija virusa (Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu utvrÿeno je da certificirani sadni materijal ne smije biti zaražen virusom lepezastog lista GFLV. Debit. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara Rad na oþuvanju i gospodarskoj revitalizaciji autohtonih sorata vinove loze posljednjih desetak godina znaþajno je pridonio njihovoj promociji. Klonska selekcija vinove loze dugotrajan je i skup posao i veüina loznih rasadnika nema dovoljnu ekonomsku snagu da bi ga financirala. i turisti koji dolaze u Hrvatsku žele kušati naše autohtone proizvode. þlanci u struþnim þasopisima kao i u dnevnom tisku potakli su zanimanje proizvoÿaþa grožÿa i vina za uzgojem autohtonih sorata. kao i kod ostalih. niti u Republici Hrvatskoj. obojenosti kožice i sl. te je ovog proljeüa podignut matiþni nasad u okolici Zadra. a najþešüi je LRV-tip3 (Karoglan Kontiü i sur.4 3. u naþelu nedostaje i odgovarajuüa marketinška strategija koja bi pomogla njihovom plasmanu na tržištu. Utvrÿeno je da je u prosjeku preko 85 % trsova u populaciji sorata u Dalmaciji zaraženo barem s jednim od tih virusa. Za održavanje ovog matiþnog nasada.3. prinosu.1 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA Prijedlog mjera za promociju. Pošip).. popularizaciji i razvoju svijesti o potrebi oþuvanja biološke raznolikosti sorata vinove loze. Kako bi proizvodnja certificiranog sadnog materijala trebao biti jedan od strateških ciljeva hrvatskog vinogradarstva na pragu ulaska u europsku uniju. aromi. Ovako povoljno „klimu“ nije meÿutim moguüe iskoristiti na odgovarajuüi naþin jer za mnoge sorte ne postoje preduvjeti za gospodarsko korištenje. no za veüe korištenje u proizvodnji nedostaje sadni materijal odgovarajuüe kvalitetne kategorije. razlika u dobi dozrijevanja. lokalno specifiþnih sorata imaju istaknuto mjesto. radi podizanja predosnovnih matiþnih nasada za proizvodnju certificiranog sadnog materijala. U uzgojnim podruþjima ovih sorata obilježeni su sortno tipiþni matiþni trsovi i trsovi koji pokazuju neku pozitivno gospodarski važno svojstvo (npr.1 Sorte koje imaju komercijalni znaþaj. te za provoÿenje selekcije ostalih sorata i podizanje novih nasada neophodno je osigurati siguran izvor financiranja. no daljnje održavanje matiþnog nasada i nastavak individualne klonske selekcije nije moguüe financirati iz tih izvora. meÿu kojima vina od autohtonih.4. U ovom smislu autohtone sorte vinove loze možemo podijeliti u tri kategorije: 3. Od zdravih matiþnih trsova proizveden je sadni materijal cijepljenjem na bezvirusnu podlogu. Malvasija dubrovaþka. u odnosu na prosjek sorte). Zbog toga je nužno da nadležno Ministarstvo poljoprivrede pronaÿe moguünost za dugoroþno financiranje programa klonske selekcije autohtonih sorata vinove loze. Plavina. Kod ovih sorata.1. Uz zanimanje domaüih potrošaþa. za razliku od ostalih vinogradarskih zemalja Europe. Stvaranje preduvjeta za proizvodnju certificiranog loznog sadnog materijala Za komercijalno važne sorte vinove loze þiji se cijepovi proizvode u loznim rasadnicima nužno je zapoþeti sa genetiþkom i zdravstvenom selekcijom. Masovna pozitivna selekcija ovih sorata financirana je iz nekih znanstvenoistraživaþkih projekata. virusom mozaika gušarke ArMV. 2006). Ovdje se radi o vrlo vrijednom materijalu (jer je to jedini predbazni matiþni nasad autohtonih dalmatinskih sorata) iz kojega üe se moüi uzimati reznice za proizvodnju bezvirusnog sadnog materijala. Vugava. jer osigurava oþuvanje i veüe korištenje u proizvodnji naših autohtonih sorata.

po moguünosti onaj koji proizvodi sorte namijenjene ovom uzgojnom podruþju. Kako za poþetak proizvodnja sadnog materijala ovakvih sorata neüe biti ekonomski isplativa bilo bi dobro ovakav napor rasadniþara financijski poduprijeti iz nekog drugog izvora. na kojim üe se educirati i ostale zainteresirane proizvoÿaþe. otpornost prema gljiviþnim bolestima. a nema uvjeta niti za proizvodnju sadnog materijala. Kod ovih sorata trebalo bi poduzeti slijedeüe aktivnosti: Gospodarska evaluacija sorte Gospodarsku evaluaciju mora provesti znanstveno-istraživaþka institucija pri þemu jepotrebno: x Provesti inventarizaciju sorte u uzgojnom podruþju i obilježavanje matiþnih trsova za daljnju reprodukciju i evaluaciju x Ampelografskim i molekularno-genetiþkim metodama odrediti „standard sorte“ ampelografski opis i genetiþki profil (molekularnim SSR markerima). odnosno proizvodnju veüe koliþine cijepova za podizanje proizvodnih nasada. u suradnji sa znanstvenom institucijom. x x Stvaranje preduvjeta za proizvodnju loznog sadnog materijala U ovaj posao potrebno je uz instituciju koja provodi gospodarsku evaluaciju ukljuþiti i neki od vinogradarskih rasadnika. Proizvedeno vino poslužit üe za provoÿenje marketinških aktivnosti s ciljem upoznavanja zainteresiranih potrošaþa (ugostiteljski i turistiþki djelatnici. Na gospodarstvu se mogu takoÿer organizirati radionice. kakvoüa mošta…) Utvrditi enološki potencijal sorte. fenološke karakteristike…). Na temelju toga dati üe se preporuka o prikladnim tehnološkim rješenjima za uzgoj ove sorte. radi olakšavanja pouzdane identifikacije sorte Utvrditi gospodarski potencijal sorte. daljnja evaluacija sorte na trsovima posaÿenim u istim okolišnim uvjetima. Gospodarsku evaluaciju najbolje bi bilo raditi u pokusnom nasadu. o njihovim gospodarskim svojstvima nedovoljno se zna. ali i proizvoÿaþe da sade sortimentske matiþne nasade za koje bi poticaji trebali biti veüi nego za proizvodne nasade. no radi bržeg dobivanja rezultata može se zapoþeti veü na matiþnim trsovima na kojima bi se kroz trogodišnji period utvrdile agrobiološke karakteristike (bujnost.4. rodnost.1. 3. od kojih üe se u rasadniku proizvesti cijepovi S proizvedenim cjepovima podiüi manji matiþni nasad. koji üe poslužiti kao matiþni nasad za daljnju reprodukciju sorte. Provesti mikrovinifikaciju sorte. U ovom nasadu provodit üe se. te gospodarsko-tehnološke karakteristike (mehaniþka analiza grozda i bobice.2 Sorte koje su u dosadašnjim istraživanjima pokazale gospodarski potencijal ili postoje literaturni navodi o njihovom gospodarskim znaþenju u prošlosti. 90 .selekciju vinove loze. te fizikalno-kemijsku analizu i organoleptiþnu ocjenu vina. šira javnost). Uvoÿenje sorte u proizvodnju i marketinške aktivnosti Ovaj inicijalni matiþni nasad treba posaditi kod proizvoÿaþa (vinogradara i vinara) koji bi pokazao interes za uzgoj ove sorte i održavanje matiþnog nasada. Poneke od tih sorata þak su i kritiþno ugrožene. Danas ih ne nalazimo u proizvodnim nasadima. x x Sa oznaþenih matiþnih trsova uzeti reznice.

u cilju smanjivanja troškova i posla oko održavanja kolekcije.Velike napore napose treba uložiti u sustav selekcije i proizvodnje sadnog materijala. Za osnovnu zaštitu ovih sorata nužno ih je prije svega posaditi u kolekcijske nasade. a izloženo je i štetnim djelovanjima biotskih i abiotskih þimbenika (gljiviþne bolesti. te gospodarsku evaluaciju sorata radi njihovog uvoÿenja u proizvodnju. Zbog toga je. Napomena: Procjenu stanja populacije tradicijskih sorta vinove loze u Dalmaciji. krioprezervaciji i þuvanju. mraz. U Hrvatskoj nije razvijen ovakav naþin þuvanja genotipova vinove loze. tuþa…). Utvrÿivanjem njihovih osnovnih gospodarskih svojstava procijeniti gospodarski potencijal. 91 . virusi. unijeti podatke u elektronsku bazu. bilo bi korisno potaknuti ovakva nastojanja. zahtjeva stalnu brigu o nadopunjavanju primki. za razliku od nekih drugih biljnih vrsta. da bi se utvrdilo da li se radi o unikatnom genotipu ili je ta sorta samo sinonim neke veü poznate i prouþene sorte. U okviru istraživaþkih projekata važno je izvršiti njihovu pouzdanu determinaciju i identifikaciju ampelografskim i molekularno genetiþkim metodama. no s obzirom na iznimno bogatstvo autohtonih sorata vinove loze.3 Vrlo rijetke i ugrožene sorte þiji gospodarski potencijal nije poznat. poput krioprezervacije.4. Prije praktiþne primjene ove metode bilo bi nužno u okviru znanstveno istraživaþkih projekata optimizirati tehniku þuvanja vinove loze in vitro.3. jer je poznato da se kod loze. Nastojanja na revitalizaciji autohtonih sorta treba pratiti i odgovarajuüa marketinška podrška. dopuniti postojeüe kolekcije. presaÿivanja kultura može se znatno prorijediti. te ih usporediti sa podatcima sorata drugih europskih zemalja. dr. karakterizaciji.1. ali i drugih voünih vrsta. ostalo je još puno posla na oþuvanju. te eventualno formirati repozitorije in vitro. kao i njihove fotografije izradio prof. sc Edi Maletiü (EM). javlja više problema pri razmnožavanju. svrhovito razmišljati o osnivanju repozitorija za þuvanje sorta in vitro. Stvaranje kolekcija sorata in vitro Premda postoje dva kolekcijska nasada dalmatinskih sorata vinove loze njihovo je održavanje skupo. Prema dosadašnjim iskustvima ovakav naþin þuvanja genotipova jeftiniji je i sigurniji. a osobito susjednih. Zakljuþak: Iako je vinova loza u usporedbi sa drugim vrstama koje rastu u dalmatinskom priobalju dosta istražena. a uvoÿenjem novih metoda. osobito za drvenaste kulture poput vinove loze. U tom smislu nužno je završiti inventarizaciju svih vinogradarskih podruþja. te ako se pokažu zanimljivim zapoþeti s njihovom revitalizacijom. Završiti genetiþku i ampelografsku karakterizaciju svih sorata. gospodarskoj evaluaciji i revitalizaciji.

1. Njihovo sjeme i reprodukcijski materijal iskljuþivo su se proizvodili i održavali na obiteljskim gospodarstvima te širili prvenstveno razmjenom na užem podruþju. Trgovina reprodukcijskim materijalom tradicionalnih sorti povrüa na podruþju Dalmacije nikad nije bila razvijena kao i sustavna briga o oþuvanju njihovog genetskog identiteta. pokretanjem ekološke proizvodnje te objavom struþnih i popularnih þlanka o biološkoj raznolikosti. a manji dio posebice proizveden tijekom hladnijeg dijela godine prodaje se i na tržištima kontinentalnih podruþja. Neke povrtne vrste donesene i iz drugih krajeva pod utjecajem specifiþnog uzgojnog okruženja i pažljivim odabirom uzgajivaþa znatno su promijenile svoja obilježja u odnosu na izvorni oblik pa su im i izvorni nazivi bili mijenjani. Introdukcijom vrsta s novootkrivenog kontinenta kasnije su dominantni u proizvodnji postali krumpir. POVRûE 4. lubenice i dinje. Zahvaljujuüi blagodatima klime na podruþju Dalmacije razvio se i udomaüio uzgoj velikog broja povrtnih vrsta. a malobrojnim preostalima prijeti velika opasnost da to postanu. rajþica te luk. uzgoju i njihovoj prehrambenoj i zdravstvenoj vrijednosti. popularizacijom uzgoja i promocijom njihovih prehrambenih i gastronomskih vrijednosti. Depopulacijom ruralnog prostora osobito otoka i dalmatinskog zaleÿa te migracijama stanovništva koje je na podruþju Dalmacije posebno bilo izraženo za Domovinskog rata brojne tradicijske sorte i ekopopulacije brižno održavane kroz više ljudskih generacija nepovratno su izgubljene. U komercijalnoj proizvodnji povrüa namijenjenoj tržištu gotovo iskljuþivo se koriste strani hibridi i sorte povrüa meÿu kojima þesto puta prevladava jedan ili manji broj kultivara þime je bioraznolikost izuzetno smanjena.1 UVOD 4. a primjerom Polaþki þešnjak naziv je ekotipa þešnjaka þiji je uzgoj bio proširen samo na podruþju Polaþe kod Knina.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Proizvodnja povrüa na podruþju Dalmacije od velikog je gospodarskog znaþenja. dok se u zaštiüenim objektima naviše uzgaja rajþica. mahunarke i lukovi. Samo neznatni dio povrüa tradicijskih sorti prodaje se na lokalnim tržnicama. krastavac.4. Tako na primjer ekopopulacija Domaüa ljutika obuhvaüa više ekotipova luka kozjaka koji se uzgaja na þitavom podruþju Dalmacije. U Dalmaciji se nalazi polovica ukupnih hrvatskih površina komercijalne proizvodnje povrüa namijenjenog potrošnji u svježem stanju i godišnje ga se proizvede oko 360. 4. Tradicijske sorte i lokalne ekopopulacije povrüa gotovo iskljuþivo su zastupljene samo u vrtovima i manjim okuünicama i namijenjene su potrošnji u vlastitom domaüinstvu tako da im je gospodarska vrijednost izuzetno mala. paprika i salata. Nazivlje autohtonih sorti i ekopopulacija uglavnom ima geografske oznake mjesta ili uže regije gdje se razvila ili najþešüe uzgajala ili se u nazivu dosta þesto koristi pridjev domaüi. Brojni povijesni izvori navode podatke o uzgoju povrüa i njegovom kultiviranju na podruþju Dalmacije od prvih grþkih kolonizacija. Povrüe je u povijesti bilo jedan od osnovnih izvora prehrane puþanstva Dalmacije i u velikoj je mjeri ostalo i danas. rimske uprave pa do današnjih dana. a meÿu kojima su se posebno isticale kupusnjaþe. 92 .1. Veüina proizvodnje povrüa namijenjena je lokalnom tržištu. Gospodarsku vrijednost tradicionalnih sorti povrüa moguüe je poveüati sustavnom brigom o njihovom oþuvanju.000 tona. rajþica i grah koje danas predstavljaju najznaþajnije vrste povrüa u prehrani dalmatinskog puþanstva. dok je Hvarska artiþoka autohtona ekopopulacija koja se uglavnom uzgajala na otoku Hvaru. Takoÿer treüina svih zaštiüenih objekata namijenjenih uzgoju povrüa u Hrvatskoj nalazi se na podruþju Dalmacije.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Dalmacija kao dio Mediterana ima razvijenu kulturu potrošnje veüih koliþina povrüa u dnevnoj prehrani nego što je to u kontinentalnim podruþjima. U dalekoj prošlosti to su uglavnom bile primitivnije selekcije poludivljih vrsta povrüa kojima je mediteransko podruþje obilovalo. U strukturi proizvodnje na podruþju Dalmacije u uzgoju na otvorenom najzastupljenije vrste povrüa izuzev krumpira su kupusnjaþe.

Izrazita mediteranska klima na otocima omoguüuje uzgoj tipiþnih mediteranskih povrtnih kultura kao što je artiþoka i raštika kod kojih su u uzgoju zbog izoliranosti prostora prisutne i tradicijske sorte. Na manjim prostorno izoliranim podruþjima u proizvodnji prisutne su i neke tradicijske sorte.1. 93 .Spomenute kao i mnoge druge tradicijske sorte povrüa u prošlosti su imale veliko znaþenje u prehrani lokalnog stanovništva dok su danas potpuno išþezle ili se samo simboliþno uzgajaju na neznatnim površinama. Zbog intenzivne komercijalne proizvodnje na tim podruþjima u proizvodnji gotovo i nama tradicijskih sorti veü prevladavaju uglavnom strane sorte i hibridi. Prva od njih su nizinska obalna podruþja oblikovana vodenim nanosima potoka i rijeka gdje je zbog kvalitete tla i moguünosti navodnjavanja moguüa i dijelom je razvijena intenzivna povrüarska proizvodnja prvenstveno na otvorenom. Proizvodnja povrüa osim prikladnim tlom limitirana je deficitom oborina i nemoguünošüu navodnjavanja tijekom toplog dijela godine. Treüe proizvodno podruþje su dalmatinski otoci. Obilježja tog prostora s aspekta povrüarske proizvodnje su uglavnom manje površine skeletnog i skeletoidnog tla. a isto tako i u zaštiüenim prostorima. vrtaþe i rjeÿe manja polja. te manjim i veüim poljima. U strukturi proizvodnje prevladavaju prema toplini manje zahtjevne povrtne kulture kao što su lukovi i mahunasto povrüe ali se u manjem obimu uzgaja i sve ostalo. Klimatski to podruþje izuzetno je pogodno za razvoj proizvodnje kupusnjaþa i korjenastog i lisnatog povrüa tijekom hladnijeg dijela godine kao i prema toplini zahtjevnog plodovitog povrüa tijekom toplog dijela godine. 4.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Podruþje Dalmacije sa stanovišta okolišnih uvjeta prikladnih za uzgoj povrüa ima tri razliþite agroekološke zone. Tu se povrüe uzgaja na zaravnima. Drugo proizvodno podruþje je zaleÿe u kojem uz pretežiti utjecaj mediteranske klime znaþajan utjecaj na izbor povrtnih vrsta za uzgoj ima ovisno o položaju i nadmorskoj visini i utjecaj planinske klime.

4.1 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE Pregledni popis kultura i kultivara Raštika (Brassica oleracea var. botritys) ýešnjak (Allium sativum) Domaüa raštika Trogirska srednje rana Brgudski ozimi Polaþki ozimi Ljubitovaþki Luk (Allium cepa) Kozjak (Allium ascalonicum) Artiþoka (Cynara scolymus) Bob (Vicia faba) Sjekirica (Lathyrus sativus) Slanutak (Cicer arietinum) Kapari (Capparis spinosa) Salata (Lactuca sativa) Endivija (Cichorium endivia) Konavljanski Domaüa ljutika Hvarska artiþoka Domaüi Domaüa Domaüi krupnozrni Dubrovaþka kapara Palagruška kapara Dalmatinska ledenka Dalmatinska kopica 94 .2. acephala) Cvjetaþa (Brassica oleracea var.2 4.

Kako je nastala tradicijska sorta Hvarska artiþoka zasigurno nije utvrÿeno no kako se za nju koristi i sinonim Venecijanska ljubiþasta vjerojatno joj porijeklo potjeþe s podruþja Italije gdje se veü u 15. Sažeti opis: Hvarska artiþoka je višegodišnja povrtna vrsta þiji uzgoj traje najþešüe do 5 godina. Povijest nastanka i korištenja: Kultivirana artiþoka vodi porijeklo od divljih srodnika koji su i danas prisutni u spontanoj vegetaciji Sredozemlja. Razmnožava se prvenstveno vegetativno pomoüu korijenovih reznica iako ju je moguüe reproducirati i sjemenom. Na jednoj se biljci oblikuje najþešüe 5 – 8 cvjetnih glavica.2. nije na Hrvatskoj sortnoj listi Populacija. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Ukupna populacija Hvarske tamnoljubiþaste artiþoke nije veüa od nekoliko stotina primjeraka biljaka koje se uzgajaju uglavnom u vrtovima i okuünicama otoka Hvara.4. Njena kultivacija bila je poznata još u starom Egiptu. 95 .2. Na otoku Hvaru uzgoj i korištenje za jelo artiþoke ima izrazito dugu tradiciju. Odlikuje se bujnom. okolnim otocima i bližem kopnenom priobalju. okolnim otocima i bližem kopnenom priobalju. Vjerojatno potjeþe od prvih grþkih kolonizacija otoka i opstao je sve do danas. Cvjetnu glavicu þine okruglasti do blago izduženi relativno mekani krupni listiüi zelene boje sa znatnim prisustvom antocijana uslijed þega cijela glavica poprima ljubiþasti izgled. Cvjetne glavice su dosta krupne. Po dospijevanju pripada ranim sortama.2 Pregled najznaþajnijih kultivara Dalmacije 4. stoljeüu poþinje razvijati proizvodnja kultivirane artiþoke. a trend populacije je stagnirajuüi do silazni.2. Rasprostranjenost: Hvarska tamnoljubiþasta artiþoka uglavnom se uzgaja u populaciji od nekoliko do nekoliko desetaka biljaka u vrtovima i okuünicama otoka Hvara. ovalno izduženog su oblika i u tehnološkoj su zrelosti promjera oko 12 cm. Populacija je izuzetno ugrožena od nestajanja. uspravnom. Kultivar: Sinonimi: Hvarska artiþoka Venecijanska artiþoka Službeni status: Lokalni uzgoj. a kultura njene potrošnje kao delikatesnog povrüa u staroj Grþkoj i u Rimu. uzdužno izbrazdanom razgranatom stabljikom visine oko 1 m i velikim perasto urezanim listovima srebrnasto blijedo zelene boje. Vjerojatno iz tog razdoblja potjeþe i njen uzgoj na podruþju Dalmacije.1 HVARSKA ARTIýOKA Kultura: Artiþoka Taksonomija: red: Asterales porodica: Asteraceae latinsko ime: Cynara scolymus L.

a time i tradicijske sorte Hvarska artiþoka na otoku Hvaru izuzetno je mala. U svrhu promocije proizvodnje tradicijskih sorti i jela od artiþoke organizirati Dan artiþoke na kojem bi se artiþoka. primjer zadarska na tom su podruþju i nešto pokrenula. Pojedina dalmatinska podruþja.Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Sadašnja gospodarska vrijednost uzgoja artiþoke na þitavom dalmatinskom prostoru. Uzgaja se gotovo iskljuþivo za potrebe naturalne potrošnje u obiteljskim gospodarstvima. Ishodišni materijal matiþnih biljaka Hvarske artiþoke dalje koristiti za poveüanje proizvodnje do komercijalnih koliþina dostatnih za opskrbu lokalnih ugostiteljskih objekata. U cilju promocije na poþetku turistiþke sezone pripremaju artiþoke s jajima u velikoj tavi na glavnom trgu i dijele ih prisutnim turistima i graÿanima. a samo u neznatnim se koliþinama komercijalizira. Prijedlog elemenata plana upravljanja Kao polazište nužna je identifikacija i inventarizacija postojeüih nasada artiþoke posebice na podruþju otoka Hvara s ciljem pronalaženja ekotipova koji su po svojim obilježjima najbliži opisanoj tradicijskoj sorti Hvarska artiþoka. Pokušaji djelatnika Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša od prije desetak godina da se popularizira i tehnološki unaprijedi proizvodnja artiþoke na podruþju Dalmacije nisu rezultirali znaþajnijim proširenjem njene proizvodnje. a posebno tradicijska sorta Hvarska artiþoka obradila sa svih aspekata od održavanja struþnog skupa i rasprave o razvoju proizvodnje do promocije raznih jela. 96 . Nakon identifikacije izabrani izvorni materijal u kontroliranim je uvjetima nužno razmnožiti i u komparativnim istraživanjima utvrditi njegove specifiþnosti u odnosu na ostale komercijalne kultivare. Takve bi aktivnosti zasigurno dobro bilo proširiti i na druga podruþja i ugostiteljske objekte u kojima bi se pripremala jela od artiþoka korištenjem autohtone domaüe tradicijske sorte Hvarska artiþoka. Kao delikatesno povrüe specifiþne namjene i dokazanih zdravstveno visoko vrijednih svojstava zaslužuje znatno veüu pozornost u promociji kulinarstva Dalmacije.

97 .

karakteristiþne graÿe za kupusnjaþe. posebice na rubovima listova i ima jako izražene žile. Masa 1000 sjemenki je najþešüe 3-4 grama. U drugoj godini vegetacije iz pazuha listova gornjeg dijela stabljike izbijaju cvjetne grane sa rahlim grozdastim cvatovima.2 DOMAûA RAŠTIKA Kultura: Raštika Taksonomija: red: Capparales porodica: Brassicaceae latinsko ime: Brassica oleracea L. promjera do 3 mm. Sastoje se od þetiri eliptiþna lapa. vremenu sadnje. Plod je do 12 cm dugaþka cilindriþna komuška u kojoj se u dva reda nalazi poredano sjeme. Kultivar: Sinonimi: Domaüa raštika raštan. Listovi se sastoje od relativno duge peteljke i zelene do sivo zelene dobro razvijene plojke. Sjeme je jajasto-okruglastog oblika. acephala D. Rasprostranjenost: Domaüa raštika rasprostranjena je na þitavom dalmatinskom podruþju. Cvjetovi su tetramerni. Uz pravilno þuvanje sjeme može zadržati klijavost do 5 godina. podruþju uzgoja. a u jednom gramu ima 250-350 sjemenki. zeleni kupus Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske nalazi se upisana u skupinu starih domaüih sorti povrüa. Zastupljenija je više u južnijem dijelu Dalmacije nego u sjevernom. Biološka raznolikost koja je u izuzetnoj mjeri prisutna kod raštike uvjetovana je tradicionalnim održavanjem lokalnih populacija tako da na þitavom zaobalju.2. obalnom i otoþnom podruþju Dalmacije svako uže uzgojno podruþje. crvenkasto do plaviþasto smeÿe boje. intenzitetu gnojidbe i navodnjavanju. Pod nazivom kultivara Domaüa raštika podrazumijevaju se ekopopulacije razliþitih morfoloških i bioloških obilježja dok komercijalne sorte ne postoje. te jedne nadrasle dvogradne plodnice s više sjemenih zametaka.4. Visina stabljike ovisi o ekopopulaciji. var. Za jelo se koristi lišüe koje se bere sukcesivno od baze biljke prema vrhu tijekom þitave zime do ranog proljeüa. Procjenjuje se da ukupne površine pod raštikom na podruþju Dalmacije nisu veüe od 40 hektara. Ima je na veüini nastanjenih otoka. þetiri sumporasto žute latice. 6 prašnika od kojih su dva srasla i nešto su kraüih prašniþkih niti. Na raštici se nikada institucionalno nije radila selekcija i oplemenjivanje te se njeno sjeme nikada nije moglo kupiti pakirano u vreüicama u trgovinama. Populacija. C. lisnati kelj. zaselak ili þak obitelj ima svoju populaciju raštiku þije su izvorne osobine saþuvane kroz više ljudskih generacija. Plojka je naborana. Stabljika u prvoj godini vegetacije naraste od 60 – 120 cm. obalnom podruþju i zaleÿu. Sažeti opis: Raštika koja se uzgaja u Dalmaciji dvogodišnja je zeljasta biljka dobro razvijenog vretenastog korijena koji se jako grana. Internodiji stabljike od baze prema vrhu se skraüuju tako da listovi koji na donjem i srednjem dijelu stabljike spiralno obavijaju stabljiku u vršnom dijelu þine rozetu.2. 98 . stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Na podruþju Dalmacije raštika se uzgaja u vrtovima zajedno s drugim povrüem ili kao podkultura u nasadima voüa ili maslina najþešüe do nekoliko desetaka biljaka što zadovoljava potrebe jedne obitelji.

Genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja stupnja razliþitosti meÿu njima.Povijest nastanka i korištenja: Gencentar raštike je istoþno podruþje Sredozemlja od kud potjeþu i ostale kupusnjaþe. Prema povijenim zapisima nakon povlaþenja s vlasti 305 godine i rimski car Dioklecijan se poþeo uz svoju palaþu u Splitu baviti vrtlarstvom. Kako je veüina komercijalno uzgajanih kupusnjaþa genetski srodna. . To je zapravo bila raštika jer glavati kupus u to vrijeme još nije bio poznat. Posebnog je okusa tradicionalno pripremljena sa sušenom bravetinom ili pancetom. prikupljanje.Zasnivanje kolekcijskog polja. Za raštiku je karakteristiþno da kod nje ne postoje komercijalne sorte. Od njene trenutaþne gospodarske vrijednosti kao namirnice možda je znaþajnija njena biološka vrijednost. priprema jela te visoka prehrambena i gastronomska vrijednost raštike. da se nikada na njoj institucionalno nije radila selekcija i oplemenjivanje ta da se njeno sjeme nikada nije moglo kupiti pakirano u vreüicama u trgovinama. .Regeneracija izabranih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Kako je raštika vrsta kupusnjaþa izuzetno prilagoÿena vrlo skromnim uvjetima uzgoja.Popularizacija prehrambenih i gastronomskih vrijednosti raštike kroz medije. a u njenoj se proizvodnji gotovo nikad nisu koristili pesticidi u zaštiti od bolesti i štetnika. prikupiti uzorke sjemena. slanutak ili krumpir. U svrhu oþuvanja i zaštite od trajnog nestajanja postojeüih ekopopulacija raštike s podruþja Dalmacije neophodno je provesti inventarizaciju postojeüeg genfonda. Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost raštike kao povrtne vrste manja je od komercijalno uzgajanih i široko korištenih drugih vrsta povrüa no zasigurno se može poveüati ponudom raznih autohtonih jela þime se znaþajno može upotpuniti gastronomska ponuda dalmatinskih turistiþkih destinacija posebice u post sezoni. Sve do poþetka 20. izvršiti opis morfoloških osobina prikupljenog materijala te sjeme trajno pohraniti u banci biljnih gena. Raštika je zasigurno jedna od najstarijih kupusnjaþa koja se na podruþju Dalmacije uzgaja gotovo dva milenija. Od povrüa kojeg je uzgajao osobito se ponosio kupusom kojeg je veoma rado pokazivao prijateljima. Danas se raštika iskljuþivo uzgaja u obiteljskim vrtovima za vlastitu potrošnju.Inventarizacija. . organizirati dane raštike na kojima bi se promovirao uzgoj. 99 . kelj ili cvjetaþa i na taj naþin postiüi znaþajan selekcijski napredak. Najþešüe se priprema na lešo zajedno s povrüem kao što je bob. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genfonda raštike na podruþju Dalmacije. .Zasnivanje demonstracijskog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Biološka raznolikost koja je u izuzetnoj mjeri prisutna kod raštike uvjetovana je tradicionalnim održavanjem lokalnih populacija tako da na þitavom obalnom i otoþnom podruþju te u zaleÿu Dalmacije svako uže uzgojno podruþje. Listovi su najukusniji nakon prvih zahlaÿenja kada se u njima poveüava sadržaj šeüera i organskih kiselina. stoljeüa bila je i najuzgajivanija kupusnjaþa na podruþju Dalmacije. velika je vjerojatnost da sadrži genetsku osnovu dobre tolerantnosti i otpornosti na pojedine stresne uvjete i biljne patogene kojih druge kupusnjaþe nemaju. Raštiku su na podruþje Dalmacije donijeli Rimljani koji su i razvili njen uzgoj. a smanjuje gorþina uvjetovana glikozinolatima. U svrhu poveüanja gospodarske vrijednosti marketinški bi trebalo znaþajnije poduprijeti aktivnosti na promociji autohtonih jela od raštike. Prijedlog elemenata plana upravljanja: . Uzgaja se zbog lišüa koje se bere sukcesivno od baze biljke prema vrhu tijekom þitave zime do ranog proljeüa. zaselak ili þak obitelj ima ekopopulaciju raštike þije su izvorne osobine saþuvane kroz više ljudskih generacija. . Tip raštike koji se uzgaja na podruþju Dalmacije jedinstven je po morfološkim i biološkim obilježjima. Raštika je vjekovima predstavljala sigurnu i nezaobilaznu namirnicu u zimskoj prehrani obalnog i otoþnog stanovništva. pozitivna svojstva koja posjeduje raštika moguüe je konvencijalnim metodama oplemenjivanja prenijeti u ekonomski znaþajnije vrste kao što su kupus.

100 .

Ovojni listovi samo djelomiþno zatvaraju cvjetnu glavicu. var. Potpuno razvijena cvjetna glavica je promjera dvadesetak centimetara i težine oko 1. Introdukcijom novih stranih sorti. plavkasto su zelene boje gornje strane. Populacija. Sažeti opis: Trogirska srednje rana cvjetaþa je tip cvjetaþe namijenjen za uzgoj u priobalnom podruþju sadnjom u drugoj polovici kolovoza iz koje za berbu dospijeva tijekom prosinca. Kultivar: Sinonimi: Trogirska srednje rana cvjetaþa Karfiol.2. a sivkasto zelene donje.3 TROGIRSKA SREDNJE RANA CVJETAýA Kultura: Cvjetaþa Taksonomija: red: Capparales porodica: Brassicaceae latinsko ime: Brassica oleracea L. Organizirana proizvodnja sjemena ne postoji. Po površini su slabo mjehurasti sa srednje izraženim glavnim rebrom i pravilnom nervaturom. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Tijekom inventarizacije starih domaüih sorti povrüa na širem trogirskom podruþju populacija Trogirske srednje rane cvjetaþe identificirana je kod svega nekoliko proizvoÿaþa koji cvjetaþu uzgajaju za vlastite potrebe koristeüi vlastito proizvedeno sjeme. Populacija ima jako izražen negativni trend brojnosti. godine identificirana populacija od svega stotinjak jedinki kod dva uzgajivaþa koji više desetaka godina cvjetaþu reproduciraju iz vlastito uzgojenog sjemena. Povijest nastanka i korištenja: Trogirska srednje rana cvjetaþa najvjerojatnije je talijanskog porijekla.2. botrytis L. 101 .4. Rasprostranjenost: Uzgoj Trogirske srednje rane cvjetaþe zadržan je kod svega nekoliko proizvoÿaþa u Segetu Donjem nedaleko Trogira gdje je 2007. Oblikuje relativno visoke biljke uspravnog položaja listova. kupus cvitati Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske nalazi se upisana u skupinu starih domaüih sorti povrüa. Trogirska srednje rana cvjetaþa najviše se uzgajala tijekom pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeüa kada je na njoj i zapoþet u Institutu za jadranske kulture u Splitu selekcijski rad u svrhu uniformiranja populacije i organizirane proizvodnje njenog sjemena. Površina cvata je zražene zrnate strukture i žuþkasto bijele boje.8 kg. a kasnije i hibrida poþetkom sedamdesetih godina prošlog stoljeüa Trogirska srednje rana cvjetaþa gubi svoj ekonomski znaþaj u proizvodnji te se do danas održala kod svega nekoliko proizvoÿaþa. Tijekom dugogodišnjeg uzgoja na širem trogirskom podruþju te pojedinaþnim izborom i za daljnju reprodukciju korištenjem vlastito proizvedenog sjemena ekotipova koji su pod utjecajem specifiþnih ekoloških uvjeta posebno izdvajali po poželjnim svojstvima stvorena je ekopopulacija Trogirske srednje rane cvjetaþe. Ukupan broj identificiranih jedinki bio je svega stotinjak i u velikom su stupnju ugroženosti od potpunog nestajanja. Listovi su eliptiþno prošireni.

njenom regeneracijom i pohranom sjemena u banci biljnih gena.Reproduciranje izabranih biljaka i deponiranje sjemena u banci biljnih gena 102 . Prijedlog elemenata plana upravljanja: .Inventarizacija i prikupljanje eventualno preostale populacije Trogirske srednje rane cvjetaþe .Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost tradicijske sorte Trogirska srednje rana cvjetaþa zbog introdukcije novih stranih sorti i hibrida znatno boljih performansi je izuzetno mala i njeno ponovo uvoÿenje u širu proizvodnju proizvoÿaþe ne bi þinilo konkurentnima. Zbog tradicijskog znaþenja kojeg je imala u proizvodnji pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeüe kao tradicijsku sortu potrebno ju je oþuvati od potpunog nestajanja prikupljanjem još eventualno preostale populacije na trogirskom podruþju.

stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Populacija Dalmatinske kopice izuzetno je mala. Bez ošteüenja podnosi kraüe periode s temperaturama do -3 °C. Ovojni su listovi uspravnog položaja. Populacija.4. a trend populacije je izrazito silazni. dok je dvadesetak unutarnjih listova žuto bijele boje i þini izduženu glavicu srcolikog oblika.2. dok se u kontinentalnim podruþjima presaÿuje poþetkom kolovoza da bi za berbu dospjela tijekom listopada. Introdukcijom novih stranih sorti poþetkom osamdesetih godina prošlog stoljeüa proizvodnja Dalmatinske kopice gubi svoj 103 . U priobalnom podruþju uzgaja se sadnjom poþetkom rujna iz koje za berbu dospijeva tijekom prosinca. Vanjsku rozetu þini petnaestak listova zeleno žute boje. jedna od najraširenijih sorti endivije u uzgoju šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeüa jednako u priobalnim i kontinentalnim podruþjima Hrvatske introdukcijom i uvoÿenjem u proizvodnju stranih sorti danas je potpuno istisnuta iz komercijalnog uzgoja. Tijekom inventarizacije 2007. Desetak godina nema organizirane proizvodnje sjemena u Hrvatskoj niti je sjeme moguüe nabaviti na tržištu. Povijest nastanka i korištenja: Izvorna populacija endivije iz koje je selekcionirana Dalmatinska kopica najvjerojatnije potjeþe iz Italije.2. Sažeti opis: Dalmatinska kopica pripada skupini srednje kasnih sorti endivije þija rozeta u punoj razvijenosti dostiže promjer 25–30 cm.4 DALMATINSKA KOPICA Kultura: Endivija Taksonomija: red: Asterales porodica: Asteraceae latinsko ime: Cichorium endivia L. Iz populacije uzgajane na trogirskom podruþju pojedinaþnim izborom i individualnom selekcijom koju su ranih šezdesetih godina prošlog stoljeüa proveli djelatnici Instituta za jadranske kulture iz Splita stvorena je sorta Dalmatinska kopica. Zbog nježnog središnjeg lišüa glavice izuzetno je ukusna za jelo i veoma je visoke kvalitete. bjelkasto srebrnaste boje. dugaþki su i u gornjem dijelu prošireni s blago naboranom plojkom. U tehnološkoj zrelosti glavica je težine 300–350 grama. U neznatnom se obimu uzgaja na kaštelanskom podruþju u nekoliko obiteljskih gospodarstava iskljuþivo za vlastite potrebe koja za svoje potrebe održavaju i njeno sjeme. Populacija je izuzetno ugrožena od nestajanja. Sredinom šezdesetih i tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeüa bila je jedna od najraširenijih sorti endivije kako u priobalnim tako i u kontinentalnim podruþjima Hrvatske. a glavno rebro prošireno. Do prije desetak godina u programu prodaje vodeüih hrvatskih sjemenskih kuüa koje su se bavile proizvodnjom i distribucijom sjemena povrüa. Rasprostranjenost: Dalmatinska kopica. Veoma je dobre otpornosti na niske temperature. Kultivar: Sinonimi: Dalmatinska kopica Trogirska kopica Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske. Rub lista je valovit i nazubljen. godine evidentiran je uzgoj kod svega nekoliko obiteljskih gospodarstava na podruþju Kaštela.

prikupljanje i identifikacija preostale populacije Dalmatinske kopice . Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost sorte endivije Dalmatinska kopica zbog introdukcije novih stranih sorti boljih gospodarskih svojstava je neznatna.Reproduciranje izabranih biljaka i deponiranje sjemena u banci biljnih gena. Prijedlog elemenata plana upravljanja: .ekonomski znaþaj.Inventarizacija. Zbog tradicijskog znaþenja kojeg je imala u proizvodnji šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeüe kao najraširenija hrvatska sorta endivije potrebno ju je oþuvati od potpunog nestajanja prikupljanjem populacija koje još eventualno egzistiraju i reproducirati sjeme za trajno þuvanje u banci biljnih gena. prestaje organizirana proizvodnja i prodaja njenog sjemena tako da se do danas održala kod svega nekoliko proizvoÿaþa koji je proizvode za vlastite potrebe. 104 .

Rasprostranjenost: Dalmatinska ledenka do prije dvadesetak godina bila je jedna od raširenijih sorti salate tipa kristalki veüinom u priobalnim podruþjima Hrvatske i Slovenije. S kraja šezdesetih do poþetka osamdesetih godina prošlog stoljeüa bila je jedna od najraširenijih sorti salate kristalke uzgajane u mnogim vrtovima þitavog priobalnog podruþja Hrvatske i Slovenije. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Tijekom provedene inventarizacije 2007. Rubovi listova su blago nazubljeni i valoviti.4. a u neznatnom se obimu uzgaja na podruþju Kaštela na nekoliko obiteljskih gospodarstava gdje su i prikupljeni uzorci sjemena za determinaciju. godine uzgoj Dalmatinske ledenke je zabilježen na nekoliko obiteljskih gospodarstava na podruþju Kaštela od kojih su dobiveni uzorci sjemena. Populacija je izuzetno ugrožena od nestajanja. dosta je þvrsta i zbijena ali relativno grube koezistencije. Povijest nastanka i korištenja: Ishodišni materijal iz kojeg je nastala Dalmatinska ledenka najvjerojatnije je talijanskog porijekla. U programu proizvodnje i prodaje sjemena imale su je tada vodeüe hrvatske i slovenske sjemenske tvrtke.5 DALMATINSKA LEDENKA Kultura: Salata Taksonomija: red: Asterales porodica: Asteraceae latinsko ime: Lactuca sativa L. Listovi su zelene boje bez izražene pigmentacije. Populacija. U punoj razvijenosti promjera je tridesetak centimetara i težine oko 200 grama. Glavica je srednje veliþine. tako da se do danas održala kod svega nekoliko obiteljskih gospodarstava koji je uzgajaju iz vlastito reproduciranog sjemena na malim površinama svojih vrtova. a sredinom devedesetih prestaje organizirana proizvodnja i prodaja njenog sjemena. Sažeti opis: Dalmatinska ledenka je sorta salate tipa kristalki izuzetno otporna na cvatnju pa se uglavnom uzgajala za ljetnu potrošnju. Rozeta joj je srednje bujna. zelene je boje. Introdukcijom i uvoÿenjem u proizvodnju stranih sorti danas je potpuno istisnuta iz komercijalnog uzgoja. Do prije desetak godina u programu prodaje vodeüih hrvatskih sjemenskih kuüa koje su se bavile proizvodnjom i distribucijom sjemena povrüa. Desetak godina nema organizirane proizvodnje sjemena u Hrvatskoj niti je sjeme moguüe nabaviti na tržištu. srednje veliþine s blago izraženom mjehurasti uz glavno rebro. 105 .2. a trend populacije je izrazito silazni.2. Kultivar: Sinonimi: Dalmatinska ledenka - Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske. Introdukcijom novih stranih sorti poþetkom osamdesetih godina prošlog stoljeüa proširenost u proizvodnji joj znaþajno opada. Iz populacija koje su se uzgajale duž obalnog podruþja Dalmacije izdvojeni su ekotipovi manje skloni ranom proraštanju cvjetne stabljike tijekom ljetnog uzgoja. poluuspravnog do ležeüeg položaja. Ovalno okruglog su oblika. U uzgoju je evidentirana populacija ne veüa od tisuüu biljaka.

Prijedlog elemenata plana upravljanja: . utvrÿivanjem njenog genetskog identiteta i pripremom sjemena za pohranu u banci biljnih gena. 106 . Zbog tradicijskog znaþenja kojeg je imala u proizvodnji potrebno ju je oþuvati od potpunog nestajanja prikupljanjem populacija koje još eventualno egzistiraju.Reproduciranje izabranih biljaka i deponiranje sjemena u banci biljnih gena.Inventarizacija.Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost sorte salate Dalmatinska ledenka zbog introdukcije novih stranih sorti boljih gospodarskih svojstava je neznatna. prikupljanje i identifikacija preostale populacije na dalmatinskom podruþju .

4.2.2.6 DOMAûA LJUTIKA Kultura: Kozjak

Taksonomija: red: Liliales porodica: Liliaceae latinsko ime: Allium ascalonicum L. Kultivar: Sinonimi: Domaüa ljutika Šalotka, škanjula

Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske. Uzgaja se u vrtovima na manjim površinama prvenstveno priobalnog podruþja, ali i pojedinim kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Razmnožava se vegetativno vlastitim materijalom uzgojenim prethodne godine. Nema organizirane i kontrolirane proizvodnje reprodukcijskog materijala pa se ne može nabaviti na tržištu. Populacija, stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Domaüa ljutika prisutna je u uzgoju u mnogim vrtovima i okuünicama Dalmacije. U proizvodnji su prisutni razliþiti ekotipovi koji se meÿusobno razlikuju po morfološkim i biološkim svojstvima. Procjenjuje se da su ukupne površine pod Domaüom ljutikom na podruþju Dalmacije oko tridesetak hektara. Cjelokupna populacija nije toliko ugrožena kao neke druge vrste ali pojedini se ekotipovi kontinuirano gube. Trend populacije je stagnirajuüi do blago opadajuüi. Rasprostranjenost: Domaüa se ljutika uzgaja na þitavom podruþju Dalmacije iskljuþivo u vrtovima i na manjim površinama okuünica. Uzgoj je prvenstveno namijenjen za osobne potrebe obiteljskih gospodarstava, a samo manje koliþine prodaju se na mjesnim tržnicama kao mladi luk tijekom ranog proljeüa. Sažeti opis: Domaüa ljutika je dosta heterogena populacija sastavljena od velikog broja ekotipova koji se meÿusobno više ili manje razlikuju. Svi se razmnožavaju vegetativno, ne tjeraju cvjetnu stabljiku i ne daju sjeme. Nakon sadnje luþice diferenciraju postrane pupove koji obrazuju novu lažnu stabljiku i listove iz kojih se kroz osam do deset tjedana formiraju nove lukovice. Sadnjom jedne lukovice promjera 2–2,5 cm formira se najþešüe 5–10 novih lukovica koje su zajedniþki povezane glavnim strukom. Lukovice su ovalno izduženog oblika. Nakon vaÿenja veoma se dobro þuvaju tijekom cijele godine. Izraženog su ljutog okusa. Na podruþju Dalmacije sadi se tijekom jeseni i koristi kao mladi luk od ranog proljeüa. Potpuno razvijene lukovice koriste se tijekom cijele godine u pripremi raznih jela ili se mariniraju i takove koriste kao prilog. Povijest nastanka i korištenja: Kultura uzgoja luka na podruþju Dalmacije stara je zasigurno dva milenija i najvjerojatnije su je na podruþje Dalmacije donijeli Rimljani. Kroz dugi niz godina uzgoja pod utjecajem specifiþnih ekoloških uvjeta izdiferencirale su se vrste i ekotipovi lukova izrazito prilagoÿeni klimi i zemljišnim uvjetima Dalmacije. Meÿu njima jedna od raširenijih populacija je i populacija luka kozjaka poznata kao Domaüa ljutika. Zbog iskljuþivo vegetativnog razmnožavanja populacija da bi opstala morala je biti reproducirana svake godine. Obitelj koja ju je uzgajala sama je ostavljala reprodukcijski materijal za narednu vegetaciju pa je tako stvoreno mnoštvo ekotipova od kojih se znaþajan broj održao i do danas.

107

Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost populacije luka kozjaka Domaüa ljutika nije velika u usporedbi s vrijednošüu proizvodnje drugih vrsta lukova kao što su crveni luk ili þešnjak ali zbog raširenosti i tradicije uzgoja na podruþju Dalmacije vrijedno ju je održati. Korisno bi bilo prikupiti i istražiti pojedine ekotipove koji þine populaciju jer je meÿu njima zasigurno prisutno jedno ogromno biološko bogatstvo. Marinirana ljutika kao finalni proizvod kojeg se povremeno može naüi na tržištu, uz dodatnu promociju i marketing kao autohtonog proizvoda Dalmacije proizvedenog iz populacije Domaüa ljutika mogla bi poveüati njegovu gospodarsku vrijednost. Kao populacija izuzetno tolerantna na stresne uvjete, bolesti i štetnike veoma je prikladna za ekološki naþin uzgoja pa bi je dobro bilo iskoristiti i za taj vid poljoprivredne proizvodnje. Prijedlog elemenata plana upravljanja: - Inventarizacija, prikupljanje i identifikacija ekotipova postojeüe populacije, - Zasnivanje kolekcijskog polja i kontinuirano održavanje najznaþajnijih ekotipova, - Pokretanje ekološke proizvodnje i prerade.

108

4.2.2.7 POLAýKI OZIMI Kultura: ýešnjak

Taksonomija: red: Liliales porodica: Liliaceae latinsko ime: Allium sativum L. Kultivar: Sinonimi: Polaþki ozimi Bili luk

Službeni status: Ekopopulacija ozimog þešnjaka Polaþki ozimi upisana je na sortnu listu Republike Hrvatske u skupini Starih domaüih sorti. Uzgojno joj je podruþje bilo mjesto Polaþa kod Knina i bliža okolica gdje su se do Domovinskog rata uzgajale znaþajne koliþine. Tijekom Domovinskog rata prestao je komercijalni uzgoj te lokalne populacije tako da se sa sigurnošüu ne zna da li još populacija postoji. Populacija, stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Inventarizacijom starih domaüih sorti povrüa provedenom tijekom 2007. godine na podruþju Polaþe kod Knina nisu pronaÿeni uzorci þešnjaka koji bi po svojstvima odgovarali ekotipu þešnjaka koji je do poþetka devedesetih godina bio uzgajan na tom podruþju. Mala je vjerojatnost da je možda biološki materijal saþuvan na nekom drugom podruþju što bi svakako bilo dobro istražiti. Rasprostranjenost: Ekopopulacija þešnjaka Polaþki ozimi do poþetka devedesetih godina prošlog stoljeüa kao lokalna populacija uzgajala se na podruþju Polaþe kraj Knina i bližih susjednih mjesta. Zahvaljujuüi povoljnim agroekološkim uvjetima i specifiþnom mikroklimatu na tom su se podruþju postizali relativno dobri prinosi i kvaliteta po kojoj je Polaþki þešnjak bio poznat. Danas komercijalna proizvodnja þešnjaka na tom podruþju ne postoji, a ono što se uzgaja u vrtovima i okuünicama za vlastite potrebe prema informacijama mještana ne vodi porijeklo od materijala uzgajanog na tom podruþju do prije petnaestak godina. Sažeti opis: Polaþki ozimi je lokalna ekopopulacija jesenskog þešnjaka srednje krupnih glavica težine 30 – 40 grama. Glavica se sastoji od 6–10 þešnjeva obavijenih relativno þvrstom svjetloljubiþastom zaštitnom ljuskom. Glavica je relativno rahla i þešnjevi se dosta lagano odvajaju. Sklon je tjeranju cvjetne stabljike koja naraste do 70 cm i završava cvatom sastavljenim od sterilnih cvjetova i malih zraþnih lukovica. Cvat je u poþetku obavijenim ovojnim listom. Polaþki ozimi þešnjak dobro podnosi niske temperature tijekom zime. Na podruþju Polaþe gdje mu je bila razvijena proizvodnja sadio se sredinom listopada da bi za vaÿenje dospijevao poþetkom srpnja. Nakon prosušivanja pleo se u pletenice i u takvom obliku prodavao. Skladišna mu sposobnost nije naroþita jer veü za ranog proljeüa poþinje tjerati. Povijest nastanka i korištenja: ýešnjak kao jedna od najstarijih povrtnih kultura na podruþju izmeÿu Kozjaka i Dinare zasigurno se uzgaja s prvim kolonizacijama tog podruþja. Kroz dugi niz godina uzgoja pod utjecajem specifiþnih, dosta povoljnih ekoloških uvjeta izdiferencirali su se ekotipovi izrazito prilagoÿeni klimi i zemljišnim uvjetima ovog podruþja pa je vjerojatno tako nastao i Polaþki ozimi þešnjak. Zbog iskljuþivo vegetativnog razmnožavanja da bi se održala, populacija je morala biti 109

reproducirana svake godine. Zbog ratnih zbivanja na tom podruþju tijekom devedesetih godina prošlog stoljeüa koja su uzrokova migracije stanovništva došlo je do prekida u kontinuitetu regeneracije tako da je populacija najvjerojatnije izgubljena što bi svakako bilo znaþajno istražiti. Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost populacije þešnjaka Polaþki ozimi u prošlosti za proizvodno podruþje gdje se uzgajao i proizvoÿaþe koji su se njegovom proizvodnjom bavili bila je relativno velika, no više od desetak godina ta proizvodnja ne egzistira. Korisno bi bilo istražiti da li se još negdje zadržao možda njegov uzgoj, prikupiti eventualno zateþene pojedine ekotipove koji su þinili populaciju, pokušati je spasiti od trajnog nestajanja i eventualno u buduünosti ponovo razviti njegovu komercijalnu proizvodnju. Prijedlog elemenata plana upravljanja: - Inventarizacija, prikupljanje i identifikacija zateþenih ekotipova još eventualno postojeüe populacije, - Zasnivanje kolekcijskog polja i kontinuirano održavanje eventualno prikupljenih ekotipova, - Pokretanje ponovne komercijalne proizvodnje.

110

4.2.2.8 DOMAûI BOB Kultura: Bob

Taksonomija: red: Fabales porodica: Fabaceae latinsko ime: Vicia faba L. Kultivar: Sinonimi: Domaüi bob Bobica

Službeni status: Kao populacija Domaüi bob nije upisan na sortnu listu Republike Hrvatske iako se uzgaja u brojnim vrtovima prvenstveno Dalmacije i priobalnog podruþja, ali i pojedinim kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Razmnožava se vlastito proizvedenim sjemenom uzgojenim prethodne godine. Nema organizirane i kontrolirane proizvodnje sjemena pa se ne može nabaviti na tržištu. Populacija, stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Domaüi se bob uzgoja na manjim površinama u mnogim vrtovima i okuünicama Dalmacije kao zaseban usjev ili podusjev u mladim maslinicima i voünjacima. U proizvodnji su prisutni razliþiti ekotipovi koji se meÿusobno razlikuju po morfološkim i biološkim svojstvima. Ukupne površine pod Domaüim bobom na podruþju Dalmacije su oko petnaestak hektara. Populacija je dosta ugrožena i pojedini se ekotipovi kontinuirano gube. Trend populacije je opadajuüi. Rasprostranjenost: Domaüi se bob uzgaja na þitavom podruþju Dalmacije iskljuþivo u vrtovima i na manjim površinama okuünica. Uzgoj je prvenstveno namijenjen za osobne potrebe obiteljskih gospodarstava, a samo manje koliþine prodaju se na mjesnim tržnicama kao mlado zrno ili u mahunama tijekom proljeüa. Sažeti opis: Domaüi bob je dosta heterogena populacija sastavljena od velikog broja ekotipova koji se meÿusobno više ili manje razlikuju po morfološkim i biološkim obilježjima. U uzgoju uglavnom prevladavaju ekotipovi šuplje stabljike þetverouglastog presjeka koja se prizemno grana formirajuüi najþešüe 3–5 boþnih grana što biljkama daje grmolik izgled. Visina biljaka je najþešüe 80–100 cm. Listovi su parno perasti s najþešüe do þetiri para ovalnih liski sivozelene boje. Po nekoliko cvjetova najþešüe se nalazi u skupinama tvoreüi malu grozdastu cvat. Cvjetovi su leptiraste graÿe, bijele su boje s karakteristiþnim crnim pjegama na krilcima. Plod je mahuna okruglog presjeka, dužine 15–20 cm s najþešüe razvijenih 5–8 sjemenki izmeÿu kojih se nalazi bijelo spužvasto tkivo. Na podruþju Dalmacije sije se tijekom kasnije jeseni, a za berbu dospijeva tijekom travnja. Povijest nastanka i korištenja: Bob je veoma stara mahunarka porijeklom s podruþja istoþnog dijela Sredozemnog mora gdje se od davnina uzgaja, a na šire podruþje Europe uzgoj je proširen tijekom srednjeg vijeka. Od tada se vjerojatno uzgaja i na podruþju Dalmacije. Kroz dugi niz godina uzgoja pod utjecajem specifiþnih ekoloških uvjeta i pažljivim odabirom uzgajivaþa razvili su se ekotipovi prilagoÿeni klimi i zemljišnim uvjetima Dalmacije þiji se uzgoj do danas zadržao. Za jelo se koristi mlado zrno, samo ili zajedno se drugim vrstama mediteranskog povrüa koje za korištenje dospijeva tijekom ranog proljeüa.

111

a time i sama proizvodnja mogla bi se znaþajnije poveüati.Inventarizacija. grah mahunar ili grašak. gospodarska vrijednost. Prijedlog elemenata plana upravljanja: . prikupljanje i identifikacija ekotipova postojeüe populacije.Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Današnja gospodarska vrijednost Domaüeg boba neusporedivo je manje od drugih uzgajanih mahunarki kao što je grah. 112 . .Razvoj proizvodnje i promocija gastro ponude.Zasnivanje kolekcijskog polja i kontinuirano održavanje najznaþajnijih ekotipova. ali zbog nekadašnjeg znaþenja u prehrani. raširenosti i tradicije uzgoja na podruþju Dalmacije vrijedno bi je bilo održati. Dodatnom promocijom i znaþajnijim ukljuþivanjem u gastro ponudu kao tipiþnog proizvoda Dalmacije. . posebice kao pretkultura pa bi ga dobro bilo iskoristiti i za taj vid poljoprivredne proizvodnje. Kao mahunarka zahvaljujuüi kvržiþnim bakterijama na korijenu bob ima sposobnost fiksacije atmosferskog dušika þime je veoma prikladan za ekološki naþin uzgoja. Korisno bi bilo prikupiti i istražiti pojedine ekotipove koji þine populaciju jer je meÿu njima zasigurno prisutna velika biološka raznolikost koju bi trebalo svakako saþuvati. .Pokretanje ekološke proizvodnje.

sivosmeÿe boje oblika sliþnog sjekiri po þemu je i dobila naziv. Skromnost u zahtjevima prema proizvodnim uvjetima razlogom je njena opstanka u uzgoju posebice na tlima gdje uzgoj drugih poljoprivrednih kultura nije bio moguü niti ekonomski isplativ. Na podruþju Dalmacije sjekirica se sije tijekom proljeüa.9 DOMAûA SJEKIRICA Kultura: Sjekirica Taksonomija: red: Fabales porodica: Fabaceae latinsko ime: Lathyrus sativus L. Plod sjekirice je povijena plosnata mahuna dužine 3–4 cm s najþešüe razvijenih 3–5 sjemenki. Povijest nastanka i korištenja: Sjekirica je porijeklom s podruþja zapadnog dijela Azije i južnih dijelova Europe. Sažeti opis: Populacije sjekirice koja se uzgaja na podruþju Dalmacije prilagoÿena je veoma skromnim proizvodnim uvjetima. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Sjekirica se uzgoja na manjim površinama prvenstveno u ruralnim podruþjima zadarskog zaleÿa. spljošteno.2. Ukupne površine pod sjekiricom na podruþju Dalmacije su oko pet hektara. Rasprostranjenost: Domaüa se sjekirica uzgaja na uskom podruþju sjeverne Dalmacije u okolici Zadra. a time i površine pod uzgojem su poveüane tako da je jedna od rijetkih tradicionalnih vrsta povrüa þija populacija trenutno nije toliko ugrožena i trend joj je rastuüi. zaslanjena tla niske plodnosti. Izuzetno je tolerantna na sušu i visoke temperature te teška glinovita. Nema organizirane i kontrolirane proizvodnje sjemena pa se ne može nabaviti na tržištu.2. Listovi su parno perasti. Cvjetovi se razvijaju iz pazuha listova. Uzgaja na manjim površinama sjevernog dijela Dalmacije prije svega u zadarskom zaleÿu. Prilagodljivost ekstremnim uvjetima proizvodnje uvjetovana je izuzetno dobro razvijenim korijenom koji duboko prodire u tlo. Reproducira se vlastito proizvedenim sjemenom uzgojenim prethodne godine. Kultivar: Sinonimi: Domaüa sjekirica Sikirica.4. u presjeku uglasta i razgranata. Zahvaljujuüi medijskoj promociji zadnjih nekoliko godina popularnost uzgoja. Najþešüe naraste šezdesetak centimetara. Uz uzgoj za osobne potrebe obiteljskih gospodarstava. da bi se zadnjih 113 . leptiraste su graÿe. Uzgaja se na površini od oko pet hektara. Populacija. Od kad se uzgaja na podruþju Dalmacije nije utvrÿeno ali kao mahunarka izuzetno skromnih zahtjeva imala je u prošlosti znaþajno mjesto u ishrani stanovništva posebice Dalmatinske Zagore. Sjeme je þetvrtastog oblika. jari grah Službeni status: Nije upisana na sortnu listu Republike Hrvatske. a za berbu dospijeva sredinom ljeta. zahvaljujuüi medijskoj pozornosti posljednjih godina dobro prodaje na mjesnim tržnicama kao suho zrno. dio proizvedenih se koliþina. sastoje se najþešüe od dva para lancetastih liski i razgranate vitice. Uvoÿenjem u proizvodnju znatno produktivnijih mahunarki njeno znaþenje u ishrani opada. bijele su boje s modro–ljubiþastim pjegama na krilcima. Stabljika joj je šuplja. Svojstva populacije koja se uzgaja nedovoljno su istražena.

a posebice populacija koja se nalazi u uzgoju na zadarskom podruþju potpuno je neistražena. . Sama vrsta. Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost Domaüe sjekirice je relativno mala.Trajno održavanje populacije. 114 .Razvoj proizvodnje i promocija gastronomske ponude. ali se zadnjih nekoliko godina postepeno poveüava.Pokretanje ekološke proizvodnje. Takoÿer moguüe ju je znaþajnije ukljuþiti u ponudu kao tipiþan proizvod Dalmacije þime bi se proizvodnja i njena gospodarska vrijednost mogla poveüati. . prikupljanje i identifikacija postojeüe populacije.Inventarizacija. Prijedlog elemenata plana upravljanja: . . Korisno bi bilo prikupiti i istražiti populaciju te je trajno saþuvati od moguüeg nestanka. Kao veoma skromna mahunarka prikladna je za ekološki naþin uzgoja kojeg bi se takoÿer na podruþju Dalmacije moglo znaþajnije razviti. Tradicionalno za jelo se koristi suho zrno koje se kuha samo ili s drugim mahunarkama.nekoliko godina zahvaljujuüi medijskoj promociji njenih zdravstvenih svojstava poveüalo.

sc. Dean Ban.1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim kultivarima: Prof. sc.2.2. sc. karakterizacije i oþuvanja postojeüih biljnih genetskih izvora u Republici Hrvatskoj koji obuhvaüa i povrne vrste. 4. sc. Prof. Isto tako za sorte koje nisu na sortnoj listi. Ljubitovaþki þešnjak ili Domaüi bob nisu. godine s podruþja Dalmacije sakupljeno je 19 ekopopulacija raštike koje su posaÿene u kolekcijskom polju Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu gdje je napravljena deskripcija i regeneracija dijela izabranih primki od kojih üe se sjeme pripremiti za dugoroþno þuvanje u Hrvatskoj banci biljnih gena. dr. Dr. Zdravko Matotan. I za jednu i za drugu skupinu tradicijskih sorti treba pronaüi i financijski poduprijeti instituciju koja üe se baviti održavanjem izabranih.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 4. Trogirska rana cvjetaþa.3. Prema novom zakonu o sjemenu i prateüim pravilnicima svaka sorta sa Sortne liste mora imati održivaþa koji se brine o održavanju njenog genetskog identiteta i plaüa godišnju pristojbu Zavodu za sjemenarstvo i rasadniþarstvu za njen ostanak na listi. potencijalno vrijednih tradicijskih sorti dalmatinskog podruþja. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje: Dio navedenih za podruþje Dalmacije s raznih stanovišta interesantnih tradicijskih sorti povrüa kao što su Domaüa raštika. a neke kao Hvarska artiþoka. Dr. karakterizacije i oþuvanja postojeüih biljnih genetskih izvora povrtnih kultura u koji su ukljuþene 115 . ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske podržava se projekt inventarizacije. postoji velika vjerojatnost da se zbog nepostojanja održivaþa primjenom zakona svi navedeni kultivari automatizmom izbrišu sa sortne liste što bi u buduünosti.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 4. godine preko Povjerenstva za biljne genetske izvore Ministarstva poljoprivrede. Buduüi nijedna sjemenska tvrtka nikad nije organizirala proizvodnju sjemena navedenih tradicijskih sorti niti ga stavljala u promet. Josip Borošiü. ako se ukaže potreba i stvore uvjeti onemoguüilo legalno prometovanje njihovim sjemenom i reprodukcijskim materijalom u Hrvatskoj. dr.3. Vesna Samobor Mr. a potencijalno su znaþajne treba iznaüi model kako provesti njihovu registraciju. sc. Palagruška kapara ili Konavljanski luk upisani su na Sortnu listu Republike Hrvatske u skupinu Starih domaüih sorti. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara: Projekt inventarizacije.3.1 Postojeüe stanje.2 Projekti inventarizacije.4. Nada Paraÿikoviü. godine. Smiljana Goreta. Od 2008. sc. Jasenka Lovokoviü-Milinoviü 4. sc. a meÿu njima i dio onih koje se uzgajaju na podruþju Dalmacije potaknula je Švedska agencija za meÿunarodni razvoj (SIDA) preko projekta SEEDNet 2006. Dr. upisati se u upisnik održivaþa sjemena i voditi sustavnu brigu o njihovom oþuvanju. Inicijalnim sredstvima tog projekta tijekom 2007.3. Prof. dr. ali su pod tim nazivom bili poznati u proizvodnji.

Poljoprivredni fakultet iz Osijeka.3. rasadnici. 116 . Agronomski fakultet iz Zagreba. Dalmatinska ledenka i Dalmatinska kopica) nalazi pri Visokom gospodarskom uþilištu u Križevcima. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara: Agronomski fakultet iz Zagreba. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita. Podravka iz Koprivnice. Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreþa.2. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: Tijekom 2007.3 Institucije.2. Visoko gospodarsko uþilište iz Križevaca. banke gena. dok se kolekcijsko polje ostalih povrtnih kultura meÿu kojima je i dio tradicijskih sorti obraÿen i ovome materijalu (Trogirska srednje rana cvjetaþa. Povrtlarski centar iz Zagreba i Podravka iz Koprivnice. matiþna stada. Povrtlarski centar iz Zagreba. Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreþa. godine kolekcijski nasad s 19 ekopopulacija raštike prikupljenih s podruþja Dalmacije zasnovan je u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu.4 Kolekcijski nasadi.sve relevantne institucije koje imaju znanstvenike koji se bave povrüarstvom. Visoko gospodarsko uþilište iz Križevaca. 4. 4. Poljoprivredni fakultet iz Osijeka. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita.3.

4. U tiskanim i elektronskim medijima objaviti struþne i popularne þlanke o biološkoj raznolikosti. Regenerirati najvrednije ekopopulacije i deponirati proizvedeno sjeme u gen banci. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: Nastaviti s inventarizacijom i prikupljanjem što veüeg broja postojeüih ekopopulacija i tradicijskih sorti povrüa s þitavog podruþja Dalmacije te napraviti karakterizaciju i vrednovanje prikupljenog genfonda. Prikupljenim materijalom zasnovati kolekcijsko polje te genetskim analizama utvrditi stupanj meÿusobne razliþitosti. Pokrenuti ekološku proizvodnju pojedinih vrsta povrüa temeljenu na izvornim tradicijskim sortama.4. organizirati dane pojedinih tradicijskih povrtnih sorti uz popularizaciju njihovog uzgoja te prehrambenih i gastronomskih vrijednosti. Zasnovati demonstracijska polja s reprezentativnim ekopopulacijama pojedinih vrsta.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 4. uzgoju i njihovoj prehrambenoj i zdravstvenoj vrijednosti.1 Prijedlog mjera za promociju. 117 .

stoþni bob. Ipak. djeteline. izuzev u novije doba proizvodnja kukuruza šeüerca.1 UVOD 5. stoþni kelj. koje koriste stalne ili periodiþke ponorne vode. Dakle. djeteline.000 m visine. Sliþna je situacija i s mlinicama za mljevenje žita. što se posebno odnosi na duhan u Dalmatinskoj zagori. relativno velikoj populaciji ljudi uopüe nije mogao biti moguü bez oslonca u stoþarstvu. lan. na Dinari i Biokovu i na preko 1. Kolika je bila njegova važnost danas ne možemo ni zamisliti. Posebnost Dalmacije i Hercegovine su i mlinice postavljene na ponorima. Pitanje je samo koliko je od tog 118 . veü iz gotovo cijele Europe. a posebno pojavom vrlo jeftinih pamuþnih odjevnih predmeta iz zemalja treüeg svijeta. Danas se kukuruz. opstanak na ratarski nepovoljnom podruþju. proso. Dalmacija je postala ratarski iznimno slabo razvijena regija. sjekirica (sikirica) ili se ove kulture iz sjemena kao podivljale obnavljaju. primjerice u Podgori pod Biokovom. odnosno doprema iz drugih dijelova Hrvatske. sirak metlaš. kao što je Dalmacija. mak. U obalnom dijelu Dalmacije sliþnu je važnost imao buhaþ. jeþam. Nestankom stoke krmno bilje se potpuno izgubilo iz proizvodnje i danas najþešüe sreüemo ostatke trajnih kultura kao što su: lucerka. sirak zrnaš duhan.1. kad je oslonac ekonomije Dalmacije u sasvim drugim granama privrede i poljoprivrede. šafranika. Proizvodnja kukuruza bila je stoljeüima kljuþna za opstanak u Dalmaciji. što se posebno odnosi na Dalmatinsku Zagoru. iako su po cijeloj Dalmaciji bile prisutne i na najmanjim površinama i u gotovo i u nevjerojatnim uvjetima. stoljeüa. Vrgoraþko). buhaþ. Globalnim svjetskim promjenama na tržištu tekstila. sjekirica. predivo bilje je nestalo ne samo u Dalmaciji. grahorica. pamuk lucerka. šafran.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Ratarska proizvodnja je sve do polovice 20. a daleko manje. konoplja.5. Meÿutim. raž. koja gotovo sve ratarske proizvode uvozi. danas. gdje je na nevelikom potoku bilo preko 20 mlinica s pripadajuüim akumulacijama vode. þakalj. ali prvenstveno za krmu uzgaja još na dijelu Ravnih kotara. a cijele generacije odrasle su na tek malo zamašüenoj puri. uz vinogradarstvo i maslinarstvo. grahorice. dok je proizvodnja za ljudsku hranu gotovo u potpunosti zanemarena. RATARSKO BILJE 5. þiþoka. sirak Pšenice i druge žitarice su se prostora Dalmacije izgubile u proizvodnji. usprkos relativno lošim uvjetima imala iznimno znaþenje za Dalmaciju gdje je prisutna još od mlaÿeg kamenog doba (jeþam). kao ni stoljetno krijumþarenje duhanom. Industrijske kulture bile su periodiþki jedna od osnova zarade dalmatinskog þovjeka. broü krumpir. U Dalmaciji je postojala vrlo specifiþna proizvodnja tkanine i užadi iz vlakana izvorne biljke brnistre koja se do danas nažalost nije oþuvala. prvenstveno lokalno ostale industrijske kulture. sezam brnistra. te veüih krških polja (Sinjsko. stoþna repa. podruþje Dalmacije obiluje ekotipovima ratarskog bilja formiranog prirodnom selekcijom pod ekološkim prilikama proizvodnog podruþja te uslijed prirodne hibridizacije i predstavlja izvor svojstava i gena za buduüe selekcije. stoþarstvo je u kombinaciji sa ratarstvom bilo osnova poljoprivrede Dalmacije kroz stoljeüa. kukuruz. Ratarske kulture Dalmacije su: Žitarice: Industrijske kulture: Škrobne i uljane kulture: Predivo bilje: Krmno bilje: pšenice. Sliþno kao i kod stoþarstva.

002 900 119 . a vršidba ruþno mlaüenjem cijepcima ili pomoüu stoke. neurbanizirana sela mogu vidjeti kamena gumna na kojima se obavljala vršidba.540 1. zlo i naopaþac. a mlaüenje cijepcima nude danas neka etno sela Dalmacije kao turistiþku atrakciju (Kokoriüi). pošto su znanstvena istraživanja dalmatinskih ratarskih kultura zanemarena. vezane za þak pet biljnih pokrova: obraÿivana poljoprivredna podruþja-žitarice.bogatstva ostalo oþuvano do danas.6 0. a gdje je plug i brana. obraÿivana poljoprivredna podruþja-izuzevši žitarice.337 1. odnosno niti 800 kg zrna po hektaru.675 1 U pšenicu je ubrojen i pir 2 Kombinacija pšenice ili jeþma s raži 3 Procjena autora Sirak zrnaš 8. ralom i tek kod najnaprednijih ratara plugom koje su vukli volovi ili konji. rjeÿe magarci. 5.28 940 Raž 7.443 Prinosi (t/ha) 0.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Iako tradicija ratarske proizvodnje u Dalmaciji datira još u mlaÿe kameno doba. godine Pšenica1 Kukuruz Jeþam Zob 3.0 3. Žetva žitarica se vršila srpom. životinje i gljive.579 12.093 Proso 3. a poneka i sami ljudi! S tim u vezi postoji dalmatinska narodna poslovica: Gdje je ralo-kruha malo. I danas se u Dalmaciji uz stara. veü i nestaju prateüe biljke. kad je na ukupno oko 110. usjevi-mješavina travnjaka i šikara.441 0.55 4. Nestankom ratarske proizvodnje u Dalmaciji ne samo da gubimo biološku raznolikost ratarskih kultura.586 37. Zemlja se obraÿivala plugom zvanim uznaþac.000 hektara pod žitaricama proizvedeno svega oko 85. gdje je uznaþac. ratarstvo Dalmacije je sve do poþetka 20. tu je hrana. Kao jedan od osnovnih problema poljoprivredni struþnjaci istiþu iznimno slabu obrazovanost stanovništva koje naprosto ne zna koristiti naprednu tehnologiju.207 20. što je u rangu današnjih najsiromašnijih afriþkih država! Tablica 1: Proizvodnja žitarica na podruþju Dalmacije 1900.358 0. stoljeüa bilo na vrlo primitivnoj razini.62 UKUPNO (t) 19.93 5.540 Napolica2 Površina (ha) 27.0003 0. usjevi i urbana podruþja te usjevi s vodenim površinama (ukljuþujuüi navodnjavana podruþja).1.000 tona zrna.7 1.980 37. godine (Tablica 1).01 0. plemenite pasmine i nove sorte zbog nepostojanja sustavne edukacije. Kao primjer nerazvijenosti ratarske proizvodnje Dalmacije navodim podatke iz 1900. na što upuüuju nalazi sjemena jeþma na arheološkim lokalitetima.

Za istu namjenu sijala se i napolica. ali se kao jeþmena kaša (prga) koristila posebno na podruþju Zagore.359 0. Konaþno proso i sirak zrnaš koji su se uzgajali prvenstveno za stoku. godinu. Tek od kraja 19. Kasnije su se u proizvodnji pojavili i ameriþki kukuruzi u tipu zubana. starinsko ili misirsko žito. Za bijelu pšenicu postoje i posebni nazivi belija te u narodnoj pjesmi opjevana pšenica bjelica. velja pšenica. stoljeüu on postupno preuzima primat u proizvodnji i prehrana Dalmatinaca. Žitarice su se u Dalmaciji uzgajale od pamtivijeka i bile osnova prehrane stanovništva. iako ima iznimno zanimljiva i vrijedna obilježja. zbog malih obradivih površina uzgajao se dvoredni plodored kukuruz-pšenica-kukuruz. se sve veüim udjelom oslanja na kukuruzno brašno od kojeg se radi kruh i pura.583 186 5002 14. jednoredac i dvoredac) te pšenice (tvrda. krupno i vrlo kvalitetno zrno za daljnju preradu. plastiþnost.264 1 Za 1908. velike klasove. šuljak.6 2. U ovoj skupini bilo je sigurno više sorti od kojih samo po imenu znamo za stare domaüe sorte brnda i morac. Kroz povijest se mijenjala važnost pojedinih pšenica i s vremenom se smanjivao udjel pireva na raþun tvrde i bijele pšenice. te nešto osmorednih tvrdunaca osmaka. pir jednoredac (Triticum monococcum). koje su dominirale sve do prestanka proizvodnje polovicom 20. prije svega jer je proizvodnja bila ekstenzivna. U okviru velike skupine pšenica u Dalmaciji su se uzgajali: pir obiþni (Triticum spelta). godine Duhan1 Krumpir Buhaþ 1. tolerantnost na sušu. Pirevi se generalno nazivaju krupnik. pir dvoredac (Triticum dicoccum). najþešüe rogosija. broj sadnica 81. mijenjalo se ulje. stoljeüa poljoprivredni struþnjaci uspjeli su educirati proizvoÿaþe i postiüi znaþajnije ukljuþenje lucerke koja je od jedva kojeg hektara u 19. tvrda pšenica (Triticum durum).533 Prinosi (t/ha) 1. a dvozrni dvozrnac. varijeteta i kulturnih formi þesto meÿusobno vrlo razliþitih. prvenstveno talijanski þinkvantin i kvarantin. bila sijana na preko 3.231 5. Za njima je slijedio jeþam. prvenstveno kao stoþna krma. bijela i obiþna).500 ha. Dolaskom kukuruza u 16. vrlo snažne i þvrste biljke. vrlo zanimljiva za daljnju selekciju: otpornost na bolesti. milijun 2 Procjena autora Krmna Djeteline repa 3. prvenstveno domaüi tvrdunac iz skupine mediteranskih tvrdunaca. Ova ogromna populacija domaüih pšenica nikada nije bila predmet opsežnijih znantvenih istraživanja. Raž se uzgajala za brašno. a u takvim okolišnim i proizvodnim uvjetima stare sorte tvrdih i bijelih pšenica pokazale su se bolje. Gotovo iskljuþivo se uzgajao tvrdunac. Svaka od ovih vrsta imala je veliki broj podvrsta.716 Plodored je u Dalmaciji bio vrlo zbijen. stoljeüa. bijela pšenica (Triticum turgidum) te obiþna pšenica (Triticum aestivum). ali i za ljudsku hranu. tvrda i bijela pšenica se zbog velike sliþnosti u narodu isto nazivala. ali najþešüe brkulja s oblicima brkaþa i brkuša. U onim dijelovima Dalmacije gdje nije bilo uvjeta za proizvodnju pšenice i kukuruza ili proizvodnja ovih žitarica nije bila dovoljna.77 82 UKUPNO (t) 2.6 815 Lucerka Površina (ha) 1. pleüaš. jednozrni pir je šilj. posebno Zagoraca. Ipak. vino ili sol za brašno. ali i slamu koja se kao i manjim dijelom pšeniþna slama koristila za prekrivanje kuüa i drugih objekata te zob prvenstveno kao stoþna hrana. 120 .Tablica 2: Proizvodnja ostalih važnijih ratarskih kultura na podruþju Dalmacije 1910. stoljeüu veü 1910. sve pšenice Dalmacije možemo svesti na dvije grupe: pireve (obiþni. Obiþna pšenica nikada nije preuzela primat u proizvodnji kao u kontinentalnom dijelu Hrvatske. prvenstveno na veüim krškim poljima za stoþnu hranu. U narodu je postojalo bezbroj naziva za ove vrste pšenica te pojedine sorte. Manje su se uzgajali tvrdunci sitnog zrna.181 44.

stoljeüu. godine te krajem tridesetih godina 20. Proizvodne površine znatno variraju. Buhaþ je. stoþna repa. korištenjem divljih. grahorica i sirak. Pokusi s uzgojem pamuka postavljani su od polovice 19. Krmno bilje na podruþju Dalmacije nije imalo važnost kao u kontinentalnom dijelu Hrvatske. stoljeüa s relativno dobrim rezultatima. stoþni kelj. godine Austrougarska ne uvodi državni monopol. Krumpir se u Dalmaciji gotovo nikad nije koristio za industrijske potrebe veü gotovo iskljuþivo za ljudsku prehranu.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Izrazita okršenost. sjekirica. bio daleko više u proizvodnji uz obalu i na otocima. Korištenje traje daleko duže. ali možemo utvrditi dvije zasebne zone: eumediteransku i submediteransku. Mosor. Ostale škrobne i uljane ratarske kulture uzgajale su se u zanemarivoj mjeri. ovaj monopol vrijedio je kroz sve sustave vlasti sve do danas. ali postoje podaci i da se sijala i uzgajala na podruþju Poljica. stoljeüa kad se uzgaja þak na 6. širi se na Hvar pa drugdje po Dalmaciji. 121 . nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici sveukupne poljoprivrede Dalmacije. za jelo koristili dobiveni stoþni. osim u manjem dijelu. Lan i konoplja. Riliü) obalni je pojas vrlo uzak. stoljeüa kad se na podruþju Dalmacije sadilo þak do 90 milijuna sadnica duhana što je dosizalo proizvodnju od preko 350 vagona suhog lista duhana. ali i u planinskim dolovima (Biokovo). uzgajani od davnina u Dalmaciji. a svoj maksimum dosiže tridesetih godina 20. Zabilježeni su brojni sluþajevi da su Dalmatinci. odnosno pripada eumediteranskom klimatskom podruþju. jer se stoþarstvo prvenstveno oslanjalo na pašu i brst.1. ali uzgoj buhaþa zapoþinje polovicom 19. 5. U ovom rajonu ne postoje dobri uvjeti za razvoj ratarstva. neuzgojenih populacija.Industrijske kulture u Dalmaciji imaju veüu ulogu tek od 18. Vrhunac uzgoja duhana bio je od poþetka do tridesetih godina 20. Vrgorac i Poljica.000 ha. stoljeüa.000 ha. Eumediteranska zona obuhvaüa dalmatinsku obalu i otoke i karakterizirana je izrazitom ljetnom sušom i blagom zimom. Najveüa proizvodnja ostvarena je s izvornom dalmatinskom biljkom brnistrom. ovisno o potražnji i cijeni na tržištu. stoljeüa kad se poþinje u veüoj mjeri uzgajati duhan koji se pojavio u uzgoju veü u 17. ekstremne vruüine i suše. Ostale industrijske kulture sadile su se u znatno manjoj mjeri. Posebno se po uzgoju istiþu Imotska krajina. Kozjak. Kako se visoki planinski vrhovi dinarskih planina uzdižu neposredno uz obalu Jadranskog mora (Velebit. Predivo bilje na podruþju Dalmacije nikad nije bilo uzgajano na veüim površinama. Gotovo potpuno slobodan uzgoj duhana trajao je preko 100 godina dok 1798. Proizvodne površine se kontinuirano poveüavaju od pojave krumpira 1767. stoþni bob. Uzgajale su se: lucerka. za razliku od duhana koji je daleko više bio proširen na kontinentalnom dijelu Dalmacije. vrlo plitak pedološki supstrat. ali nikada nije zapoþela ozbiljnija proizvodnja. pa tako i ratarstva. stoljeüa u okolici Dubrovnika. bezvodnost. stoljeüa premašuju 8. crvena i bijela djetelina. Uz kraüe razdoblje za vrijeme vladavine Napoleona. nisu imali uvjete za ozbiljniju proizvodnju i uglavnom su nestali do poþetka 20. þak i sjemenski krumpir. posebno u gladnim godinama. Biokovo. Službena rajonizacija livada i pašnjaka na podruþju Dalmacije nije provedena. Danas se krumpir iskljuþivo proizvodi kao unosna kultura u ranoj proljetnoj proizvodnji te za vlastite potrebe uz okuünice.

Vrgoraþko polje. þak snježne planinske klime. pa se tako i izmjenjuje klima od submediteranske preko kontinentalne sve do hladne. Ovo je podruþje izrazito krajobrazno raznoliko i sastoji se od poplavnih depresija. dijelom u potpunosti nestalo. prvenstveno na plodnim velikim krškim poljima: dio Ravnih kotara. odnosno Dalmatinsku Zagoru u širem smislu. Nestankom stoke i izrazitim iseljavanjem i depopulacijom ovih prostora ratarstvo je polovicom 20. dolina Neretve i Konavle. krških polja. stoljeüa bitno smanjeno. 122 . Sinjsko. Imotsko.Submediteranska zona obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe. krških zaravni i uzvisina te konaþno od visokih dinarskih vrhova. Vrana. Na ovom podruþju ratarstvo je bilo tradicionalno prisutno.

1 Pregledni popis kultura i kultivara Žitarice Pirevi: Pir pravi (Triticum spelta) Pir jednozrni (Triticum monococcum) Pir dvozrni (Triticum dicoccon) Pšenice: Pšenica obiþna (Triticum aestivum) Pšenica tvrda (Triticum durum) Pšenica bijela (Triticum turgidum) Jeþam: Jeþam obiþni (Hordeum vulgare) Jeþam dvoredni (Hordeum distichon) Raž (Secale cereale) Zob (Avena sativa) Kukuruz (Zea mays) Domaüi pir Domaüi jednozrni pir Domaüi dvozrni pir Domaüa pšenica Domaüa pšenica golica Dalmatinska tvrda brkulja Dalmatinska bijela brkulja Domaüi višeredni jeþam Jeþam spasitelj Jeþam goliü Domaüi jeþam dvoredac Domaüa raž Domaüa zob Domaüi zuban Domaüi tvrdunac Brnda ýinkvantin Bijelo strnišno proso Bar Domaüi sirak zrnaš Dalmatinski buhaþ Bilaü Ruževac Poþiteljka Škuljevac Dubrovaþka bjelka Ravnjak Bubalovac Dalmatinac Tance Ružiü Domaüi sirak metlaš Domaüi þkalj 123 Proso (Panicum miliaceum) Talijansko proso (Setaria italica maxima) Sirak zrnaš (Sorghum vulgare) Industrijsko bilje Buhaþ (Chrisanthemum cinerariaefolium) Krumpir (Solanum tuberosum) Duhan: Duhan (Nicotiana tabacum) Duhan stari (Nicotiana rustica) Sirak metlaš (Sorghum saccharatum) ýkalj (Cnicus benedictus) .2.5.2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 5.

Silina (Isatis tinctoria) Šafranika (Carthamus tinctorius) Šafran (Crocus sativus) Broü (Rubus tinctorum) Predivo bilje Konoplja (Cannabis sativa) Lan (Linum usitatissimum) Brnistra (Spartium junceum) Krmno bilje Djetelina bijela (Trifolium repens) Djetelina crvena (Trifolium pratense) Djetelina perzijska (Trifolium resupinatum) Sastrica (Lathyrus sativus) Kanarska trava (Phalaris canariensis) Lucerka (Medicago sativa) Sjekirica (Securigera securidaca) Stoþna repa (Beta vulgaris vulgaris crassa) Stoþni bob (Vicia faba minor) Stoþni grašak (Pisum sativum arvense) Vuþika bijela (Lupinus albus) Domaüa silina Domaüa šafranika Domaüi šafran Domaüi broü Južna konoplja Domaüi lan Brnistra Domaüa bijela djetelina Domaüa crvena djetelina Domaüa perzijska djetelina Domaüa sastrica Domaüa kanarska trava Mediteranska lucerka Sredozemna sjekirica Domaüa stoþna repa Bobica Domaüi stoþni grašak Domaüa bijela vuþika 124 .

a koji se u manjoj mjeri održao sve do polovice 20.5.1 DALMATINSKA TVRDA BRKULJA a) Kultura: Pšenica b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Triticum durum expansum Vavilov. robustne biljke þvrstih i visokih stabljika i izraženih nodija bez dlaþica. Iako visoka. dobro ozrnjen. Prosjeþno se po klasiüu dobije nešto manje od 3 zrna. u više tipova. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija.5 mm i debljine do 3. Vršni listovi dužine do 28 cm. EX/CR. od 130-150 cm s 5-6 internodija. Daje solidan prinos i na najlošijim tlima. meÿu kojima praktiþno nema neplodnih vlati. þak do 18 cm. Sigurno je pripadala grupi starih mediteranskih jarih tvrdih (durum) pšenica koje se odlikuju slijedeüim osobinama. širine 15-18 mm. zbog gotovo zatvorenih pljevica. bijele boje. Izvanredna za lošije okolišne uvjete i slabiju agrotehniku. ali je ozbiljnija ratarska proizvodnja žitarica.2.000 zrna varira od 65 sve do þak 75 gr. Tilletia). Pšenica se na podruþju Dalmacije poþela uzgajati dolaskom Rimljana. pa tako i pšenice zapoþela tek dolaskom Slavena u 7. Hercegovina. Napuštanjem ratarske proizvodnje dalmatinska tvrda brkulja postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. do 10 cm s vrlo þvrstim i dugaþkim osjem. stoljeüu. 1931 e) Naziv sorte: Dalmatinska tvrda brkulja f) Sinonimi: rogosija. k) Povijest nastanka i korištenja Tvrde pšenice najvjerojatnije potjeþu s podruþja istoþnog Mediterana. Dakle vrlo je velika moguünost da je dalmatinska tvrda brkulja izvorno nastala na podruþju Dalmacije te je jedna od najstarijih izvornih naših sorti. od kojih su 2 do 3 cvijeta. tako da je bez dodatnih terenskih istraživanja nemoguüe dati njen najprecizniji opis. Vrlo visok udjel bjelanþevina i lijepka. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana 125 . vrlo prilagodljiva na lošije uvjete.5 mm. Odliþne otpornosti na lisne rÿe. zob. U najstarije doba uzgajale su se tri vrste pira ili krupnika. uz srednje busanje s najþešüe 2-3 vlati. uzak i šiljast s jakom voštanom prevlakom na vlati. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Težina 1. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja tisuüljeüima. Caklavost zrna je gotovo potpuna. dalmatinska tvrda brkulja nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. meÿu kojima je najproširenija bila dalmatinska tvrda brkulja. Srednje kasna do kasna sorta. ali postoje brojne populacije drugaþije obojenosti. vlat je izuzetno þvrsta i otporna na polijeganje. cilindriþan. Postupno pirove zamjenjuju tvrde i engleske pšenice. Poznato je da brkate tvrde pšenice daju krupnije zrno boljeg kvaliteta od obiþnih pšenica pa je to vjerojatno bio razlog njihove popularnosti u Dalmaciji. brkaþa. Zrno je vrlo krupno i dugaþko.2 Pregled najznaþajnijih sorti Dalmacije 5. jeþam. hektolitarska oko 80 kg. U zriobi su klas i osje smeÿe do svjetlosmeÿe boje. raž i proso. rijetko 4 plodna. dugaþko oko 8 mm. Vrlo snažne. brkuša g) Status: 0 h) Populacija. za što je potrebno provesti terenska istraživanja. starinsko žito. a u jednom klasiüu najþešüe 5 cvjetova. U klasu ima 22 do 26 klasiüa. List je izrazito zelene boje. ujednaþen.2. zajedno zvane rogosija. stoljeüa u proizvodnji. gdje su nastale najvjerojatnije mutacijom engleske pšenice u prvom tisuüljeüu prije Krista. Klas je krupan. te znatno otporna na snijeti (Ustilago. listovima i klasu. velja pšenica.2. primorska Crna gora j) Sažeti opis Dalmatinska tvrda brkulja je danas u potpunosti nestala iz proizvodnje u Dalmaciji i eventualno se oþuvala u nekim ekstenzivnijim brdskim podruþjima Dalmacije. misirska pšenica. široko do 3. dugaþak. Vlat je vrlo visoka. Oni uzgajaju: pšenicu.

Izrada marketinškog plana za dalmatinsku tvrdu brkulju. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom brkuljom u krajobrazu. Poticanje veüeg korištenja dalmatinske tvrde brkulje u proizvodnji širom Dalmacije. medije. etnoloških. prikupljanje. Propagacija dalmatinske tvrde brkulje u Dalmaciji. PP Biokovo). brojne gljive). žitne stjenice. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda domaüih pšenica na podruþju Dalmacije. kušaonice. domaüa tjestenina. makovi. Meÿutim. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. 5. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. poljski miševi. tako i staništa strnih žitarica s prateüom florom i faunom (kukolj. Popularizacija povijesnih. Inventarizacija. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. predavanja. uz eko sela i drugdje. 2. socioloških. domaüi poprženac-brgatski beškot). 6. tako i pekarski proizvodi. dalmatinska tvrda brkulja ima izvanrednu genetsku osnovu. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (pogaþa. kako domaüeg izvornog kultivara. bolesti i štetnike te krupnoüa i kvaliteta zrna. s kamenima pokretanim vodom. ekoloških. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka.Sasvim je sigurno da pšenica nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti. Uz proizvodnju domaüe brkulje potrebno je izvršiti obnovu mlinica na kojima bi se mljelo brašno na tradicionalni naþin. 8. 3. 126 . kako brašno. Proizvodi dalmatinske tvrde brkulje zbog izvanredne kvalitete zrna postaju premijski proizvodi. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinske tvrde brkulje kroz publikacije. 7. najprije na zaštiüenim podruþjima. Proizvodnja ove tisuügodišnje sorte žitarice nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. 4. To su prvenstveno otpornost na polijeganje. znaþajnu za oplemenjivanje. koja ima brojne odlike važne za daljnju selekciju pšenica. domaüi kruh.

brkuša. velja pšenica. te znatno otporna na snijeti (Ustilago. dugaþko oko 8 mm. Vrlo visok udjel bjelanþevina i lijepka. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija. meÿu kojima je uz tvrdu brkulju najproširenija bila dalmatinska bijela brkulja. široko do 3. robustne biljke þvrstih i visokih stabljika i izraženih nodija bez dlaþica. Postoje populacije bijele pšenice žuto-naranþaste i crvene boje. dugaþak od 8 do 11 cm s vrlo þvrstim i dugaþkim osjem. od 150-170 cm s 6-7 internodija. zbog gotovo zatvorenih pljevica.5 mm. a u jednom klasiüu najþešüe 5-6 cvjetova. Izvanredna za lošije okolišne uvjete i slabiju agrotehniku.2. za što je potrebno provesti terenska istraživanja. 1917 e) Naziv sorte: Dalmatinska bijela brkulja f) Sinonimi: rogosija. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. tako da je bez dodatnih terenskih istraživanja nemoguüe dati njen toþan opis. Vlat je izuzetno visoka. Srednje kasna do kasna sorta. Pšenica se na podruþju Dalmacije poþela uzgajati dolaskom Rimljana. Sigurno je pripadala grupi starih ozimih mediteranskih bijelih (engleskih) pšenica koje se odlikuju slijedeüim osobinama. EX/CR. Tilletia). vrlo prilagodljiva na lošije uvjete. U zriobi su klas i osje zatvorenosmeÿe boje. širine 15-18 mm. Napuštanjem ratarske proizvodnje dalmatinska bijela brkulja postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. od kojih su 3 do 4 cvijeta 4 plodna. jeþam. uz srednje busanje s najþešüe 2-3 vlati. vlat je izuzetno þvrsta i otporna na polijeganje. Težina 1. k) Povijest nastanka i korištenja Bijele (engleske) pšenice sigurno potjeþu s podruþja istoþnog Mediterana. dalmatinska bijela brkulja nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije.2. Poznato je da brkate tvrde pšenice daju krupnije zrno boljeg kvaliteta od obiþnih pšenica pa je to vjerojatno bio razlog njihove popularnosti u Dalmaciji. pšenica bjelica g) Status: 0 h) Populacija. listovima i klasu. Klas je krupan. koje gotovo nikad nije kraüe od 15 cm. ovalno.8 mm i debljine oko 3. U najstarije doba uzgajale su se tri vrste pira ili krupnika. Na boljim tlima umjesto pirova uzgajaju se tvrde i bijele pšenice. ali je ozbiljnija ratarska proizvodnja žitarica. belija. a u cijelom klasu þak preko 90 zrna. Oni uzgajaju: pšenicu. gdje su nastale odabirom još u zaþecima civilizacije. Odliþno otporna na lisne rÿe. Vršni listovi dužine do 28 cm. starinsko žito. 127 . Dakle vrlo je velika moguünost da je dalmatinska bijela brkulja izvorno nastala na podruþju Dalmacije te je jedna od najstarijih izvornih naših sorti. brkaþa. pa tako i pšenice zapoþela tek dolaskom Slavena u 7. u više tipova. ujednaþen. Caklavost zrna nije izražena. primorska Crna gora j) Sažeti opis Dalmatinska bijela brkulja je danas u potpunosti nestala iz proizvodnje u Dalmaciji i eventualno se oþuvala u nekim ekstenzivnijim brdskim podruþjima Dalmacije.2. stoljeüu. a dosiže þak i 20 cm. Iako iznimno visoka. zajedno zvane rogosija. stoljeüa u proizvodnji. dobro ozrnjen. bijele boje.5. U klasu ima do 29 klasiüa. cilindriþan. Prosjeþno se po klasiüu dobije nešto manje od 4 zrna. Daje solidan prinos i na najlošijim tlima. Hercegovina. uzak i šiljast s jakom voštanom prevlakom na vlati. raž i proso. ali postoji populacija crvenkaste boje. meÿu kojima praktiþno nema neplodnih vlati. a koji se u manjoj mjeri održao sve do polovice 20. DALMATINSKA BIJELA BRKULJA a) Kultura: Pšenica b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Triticum turgidum mediterraneum Flaksberger. misirska pšenica. Zrno je vrlo krupno. zob. Vrlo snažne. hektolitarska oko 70 kg.000 zrna varira od 60 sve do preko 70 gr. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja od samih zaþetaka civilizacije. List je izrazito zelene boje.

Propagacija dalmatinske bijele brkulje u Dalmaciji. Uz proizvodnju domaüe bijele brkulje potrebno je izvršiti obnovu mlinica na kojima bi se mljelo brašno na tradicionalni naþin. 128 . Proizvodnja ove drevne sorte žitarice nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku bijelu brkulju. tako i pekarski proizvodi. 5. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (pogaþa. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. najprije na zaštiüenim podruþjima. etnoloških. s kamenima pokretanim vodom. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Meÿutim. poljski miševi. 8. kako brašno. Proizvodi dalmatinske tvrde brkulje zbog izvanredne kvalitete zrna postaju premijski proizvodi. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 2. koja ima brojne odlike važne za daljnju selekciju pšenica. predavanja. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinske bijele brkulje kroz publikacije. socioloških.l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Sasvim je sigurno da pšenica nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. bolesti i štetnike te krupnoüa i kvaliteta zrna. To su prvenstveno otpornost na polijeganje. PP Biokovo). Poticanje veüeg korištenja domaüe brkulje u ekstenzivnoj proizvodnji širom Dalmacije. Inventarizacija. Popularizacija povijesnih. 4. brojne gljive). Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom bijelom brkuljom u krajobrazu. znaþajnu za oplemenjivanje. 3. ekoloških. makovi. domaüi kruh). kako domaüeg izvornog kultivara. žitne stjenice. kušaonice. tako i staništa strnih žitarica s prateüom florom i faunom (kukolj. uz eko sela i drugdje. 6. a posebno se istiþe izniman broj cvjetova i zrna u klasu. 7. prikupljanje. medije. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda domaüih pšenica na podruþju Dalmacije. dalmatinska bijela brkulja ima izvanrednu genetsku osnovu.

129 .

Visina vlati iznosi oko 150 cm. a najviše u Dalmatinskoj Zagori na podruþju Benkovca. uz eko sela i drugdje. a debljina je manja nego kod plemenitih sorti. Izuzetno otporne na sušu. PP Biokovo). Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja tisuüljeüima domaüa raž nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. kako brašno. ali podložne napadu ražene glavnice. kratak. kako domaüih kultivara. Uspravnog do poluuspravnog rasta. 0 i) Rasprostranjenost: dinarsko podruþje Hrvatske j) Sažeti opis Domaüa raž je danas u potpunosti nestala iz proizvodnje u Dalmaciji. Napuštanjem ratarske proizvodnje domaüa raž postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla.5 mm. Boja zrna izuzetno varijabilna. Vegetacija vrlo rana. debljina do 2. Oni uzgajaju: pšenicu. ali je ozbiljnija ratarska proizvodnja žitarica.3. sivkasta. Listovi su kratki i uski. a zrno u punoj zriobi lako ispada iz pljeve. kamenitim i pjeskovitim tlima. s kamenima pokretanim vodom. srednjeg do jakog busanja s više od 4 vlati u busu. k) Povijest nastanka i korištenja Raž se na podruþju Dalmacije poþela uzgajati dolaskom Rimljana. Vlat i listovi slabo prekriveni voštanom prevlakom. Raž se tradicionalno koristila sama ili miješana s pšeniþnim brašnom za proizvodnju kruha.2. stoljeüu. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. domaüi raženi kruh).5. U najstarije doba udjel raži je bio znatno veüi. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (ražena pogaþa. tako i pekarski proizvodi. Uz proizvodnju domaüe raži potrebno je izvršiti obnovu mlinica na kojim a bi se mljelo brašno na tradicionalni naþin. tako i prateüe flore i faune (ražena glavnica. Meÿutim proizvodnja ove drevne žitarice nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije. do 8 cm. makovi. Klas je vretenast. pa tako i raži zapoþela tek dolaskom Slavena u 7. Sigurno je pripadala grupi starih europskih ranozrelih raži. jeþam. poljski miševi). kraüe nego kod oplemenjenih sorti. ali i obnovu gospodarskih objekata pokrivenih slamom. suhim. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Imaju visoku sterilnost. Dužina 7 do 8. zob. rjeÿe prizmatiþan. hektolitarska težina 69 do 73 kg.5 mm. ranija od svih oplemenjenih sorti. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Sasvim je sigurno da raž nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti. zelenkasta. glatko. EX/CR. kukolj. Težina 1. slijedeüih karakteristika. žitne stjenice. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom raži u krajobrazu.2. Izvanredna za lošije okolišne uvjete i slabiju agrotehniku. Proizvodi domaüe raži zbog izvanredne kvalitete zrna postaju premijski proizvodi. nerijetko i više.000 zrna 20 do 28 gr. štala i drugih gospodarskih objekata. smeÿa. 1767 e) Naziv sorte: Domaüa raž f) Sinonimi: g) Status: h) Populacija. žuükasta. tako da je nemoguüe dati njen toþan opis. Osje 1-4 cm. te uzak i rijedak s 22-28 klasiüa. na kraju zašiljeno. Daje solidan prinos i na najlošijim. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 130 . usko. širina 2. DOMAûA RAŽ a) Kultura: Raž b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Secale cereale Linnaeus. ali je s vremenom opadao. Zrno dugo. þak do 40 %.5 mm. raž i proso. Sijala se pomalo po cijeloj Dalmaciji. a dugaþka slama za pokrivanje kuüa.2-2.

medije.1. 8. 3. socioloških. 7. etnoloških. 131 . predavanja. najprije na zaštiüenim podruþjima. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti domaüe raži kroz publikacije. Propagacija domaüe raži na podruþju Dalmacije. kušaonice. 4. Popularizacija povijesnih. Poticanje veüeg korištenja domaüe raži u proizvodnji širom Dalmacije. Inventarizacija. 5. Izrada marketinškog plana za domaüu raž. prikupljanje. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda domaüih pšenica na podruþju Dalmacije. ekoloških. 2. 6.

2. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija j) Sažeti opis Stari sortni kukuruzi tvrdunci danas su u potpunosti nestali iz proizvodnje u Hrvatskoj. Težinski udjel zrna u odnosu na klip oko 80 %. koji imaju slijedeüe generalne karakteristike. jazavac). godine. kako brašno. BRNDA a) Kultura: Kukuruz b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Zea mais indurata Sturtevant. dužine 17-20 cm s 10-16 redova. do 2 % celuloze i 1. s kamenima pokretanim vodom. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Kukuruz nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imao u prošlosti. pa tako i u Dalmaciji. kao i kod ostalih žitarica potrebno je izvršiti obnovu mlinica na kojima bi se mljelo brašno na tradicionalni naþin. Klip je obavijen dugom i þvrstom komušinom na þijem su vrhu 2-4 zelena listiüa izmeÿu kojih izbija svjetlozelenkasta svila. ali i kao klip u mlijeþnoj zriobi za kuhanje i peþenje. a hektolitarska težina oko 75 kg. kako domaüih kultivara.2. pura).3 % pepela. Klip izduljen. þvrst i bijele boje. Oklasak jak. Zrno okruglo. do 40. Meÿutim proizvodnja brnde nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa u krajobrazu. prvenstveno za kukuruzno brašno. Uz proizvodnju brnde. srednje krupno do krupno. uz eko sela i drugdje. 1899 e) Naziv sorte: Brnda f) Sinonimi: ? Morac g) Status: 0 h) Populacija. k) Povijest nastanka i korištenja Kukuruz je na podruþju Dalmacije donesen od strane španjolskih trgovaca preko Italije vjerojatno veü poþetkom 16. Sigurno je da pripada grupi starih mediteranskih tvrdunaca. Koristio se prvenstveno za prehranu ljudi i to kao pura te rjeÿe kao kukuruzni ili miješani kruh od pšeniþnog i kukuruznog. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. preko 3 % šeüera. Napuštanjem ratarske proizvodnje brnda postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. žute boje s preko 11 % bjelanþevina. relativno þvrsta stabljika visine 170-190 cm na kojoj se zametnu 2-3 klipa. u kojima raste stari kukuruz tvrdunac brnda. 5 % ulja.4. Vrlo se brzo poþeo masovnije uzgajati. veü u 17. a sigurno 1572. Srednje razvijena. stoljeüu postaje zbog sigurnih i viših prinosa od pšenice omiljen u narodu i jedan od oslonaca u prehrani stanovništva. 132 . Težina 1000 zrna iznad 330 gr. odliþno za ljudsku hranu. do 60 % škroba. Srednjerane je vegetacije od 130-140 dana. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (domaüi kukuruzni kruh. tako i pekarski proizvodi i jela s njom. tako i prateüe flore i faune (okopavinski korovi.5. stoljeüa. Proizvodi brnde zbog izvanredne kvalitete zrna postaju premijski proizvodi. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?.000 biljaka na hektar. eventualno i raženog brašna. hrþak. tako da je nemoguüe dati toþan opis dalmatinskog domaüeg krupnozrnog tvrdunca zvanog brnda. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja tisuüljeüima brnda nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. koji porijeklo vuku od prvih linija kukuruza donesenih iz Amerike u Europu. PP Biokovo). EX/CR. Metlica srednje razvijena. Brnda ima vrlo kvalitetno zrno. Podnosi gušüu sjetvu.

m) 1. 4. 8. prikupljanje. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. 7. 133 . Poticanje veüeg korištenja brnde u proizvodnji širom Dalmacije. 2. Popularizacija povijesnih. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti brnde kroz publikacije. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. najprije na zaštiüenim podruþjima. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija. 3. 6. socioloških. kušaonice. ekoloških. Propagacija brnde na podruþju Dalmacije. medije. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda brnde i drugih sortnih tvrdunaca na podruþju Dalmacije. etnoloških. Izrada marketinškog plana za brndu. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 5. predavanja.

000 sjemenki 0.350 tona suhog cvijeta buhaþa u USA i zemlje zapadne Europe. U prirodi se mogu naüi i jednogodišnje biljke u cvatu i u srpnju. zidovi. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?.2. postelje. Spominju se razne populacije buhaþa koje su po svojoj kvaliteti bile raspoznatljive.000 ha buhaþa. Svoj vrhunac proizvodnja dosiže u prvom dijelu 20. obiþno 6-12 godina. Za proizvodnju kilograma suhog cvijeta potrebno je oko 4 kg svježeg. Ljeti su se u sumrak na žaru palio buhaþev prah (lizike) ili koristile buhaþeve svijeüe kao repelent protiv komaraca. iznimno i do 100 cm. Plod buhaþa je sivožuta ahenija. Cvjetovi buhaþa su graÿeni od žutih. stoljeüa kad u okolici Dubrovnika zapoþinje njivski uzgoj. drveniþki te dubrovaþki buhaþ. dalmatinska ivanþica. Iako je bio jedna od najvažnijih kultura Dalmacije buhaþ nikada nije bio predmet znanstvenog istraživanja ili selekcije.1 grama. Iznad ovog gustog lisnog dijela polugrma uzdižu se stabljike sa cvjetovima. Zanimljivo da se buhaþ koristio i u narodnoj medicini kao þistilo protiv crijevnih nametnika te za lijeþenje rana na domaüim životinjama.5 DALMATINSKI BUHAý a) Kultura: Buhaþ b) Red: Asterales c) Porodica: Asteraceae d) Svojta: Tanacetum cinerariifolium (Treviranus. opisana sa stijena Omiške dinare iznad Omiša. Tako imamo: crnogorski. starigradski.2.000 do þak 6. 1844) Schultz e) Naziv sorte: Dalmatinski buhaþ f) Sinonimi: buharica. stoljeüa kad se godišnje sadi 1. mase 1. Promjer cvijeta iznosi 2-5 cm. 0 i) Rasprostranjenost: mediteransko podruþje Hrvatske. arbanaski.000 cvjetova koji poþinju cvasti u svibnju i cvatu sve do kraja lipnja. šoltanski. sreüemo ga þesto divljeg i podivljalog iz nekadašnje kulture širom srednje i južne Dalmacije. kaša i buhaþev sapun. Po graÿi i izgledu cvjetovi podsjeüaju na cvijet ivanþice odnosno krizanteme. k) Povijest nastanka i korištenja Buhaþ je izvorna biljka Dalmacije. a sjeme izrazito sitno. U rekordnoj 1926. S alkoholom i eteriþnim uljima radila se tinktura kojem se mazalo tijelo Osim u kuüanstvu koristio se prah buhaþa u kožarama i suknarama za posipanje koža i tkanina te u poljoprivredi za zaštitu bilja kao otopina. od þega je promjer žutih plodnih cvjetova 1-2 cm. brmljina. Stabljika je brazdasta prekrivena sivozelenim dlaþicama. Posipale su se pukotine u podu.5. U polugrmu može biti þak do 400 pojedinih stabljika. Na podruþju Dalmacije buhaþ se od davnina koristio kao insekticidni prašak za kuüanstvo koji se prodavao pod nazivom Flores Chrisanthemi. peljen g) Status: h) Populacija. Braüa Bartul i Andrija Petriü Škontre iz Selaca kod Starigrada na otoku Hvaru prvi su poznati proizvoÿaþi buhaþa. pa od tuda potjeþu nazivi dalmatinska krizantema. a praškom se posipala i stoka. veü su sami proizvoÿaþi birali produktivnije populacije. Dalmatinski buhaþ je danas u potpunosti nestao iz proizvodnje u Dalmaciji. cjevastih plodnih cvjetiüa koji se nalaze u centru cvijeta i neplodnih bijelih jeziþastih cvjetova koji okružuju plodne u 1-2 reda.8-1. 134 . ali kako je to izvorna dalmatinska biljna vrsta. Proizvodnja se širi obalnim i otoþnim dijelom Dalmacije gdje buhaþ daje najbolju kvalitetu. Crne gore i Albanije j) Sažeti opis Buhaþ je višegodišnja zeljasta biljka koja raste u obliku polugrma visine od 30 do 70 cm. Tamnozeleni perasti listovi nalaze se u donjoj treüini stabljike i stvaraju gusti zeleni polugrm. Na jednom višegodišnjem grmu može se formirati þak do 1. godini proizvedeno je i izvezeno þak 1. VU. uz prinose od 400 do 800 kg suhog cvijeta po hektaru. kaštelanski i trogirski. Poþeci uzgoja buhaþa datiraju u polovicu 19. šibenski.

karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda dalmatinskog buhaþa na podruþju Dalmacije 2. Danas se u svijetu buhaþ preraÿuje u industriji pesticida. kao završnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost polja obalne Dalmacije s rascvjetanim cvjetovima buhaþa u krajobrazu. Cvijet i sjeme buhaþa sadrže od 0. 9. Popularizacija povijesnih. otkrio i objelodanio insekticidno svojstvo buhaþa. kušaonice. prikupljanje. Izrada marketinškog plana za dalmatinski buhaþ. 7. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. njih þak šest. Potrebno je provesti pokusnu proizvodnju buhaþa u teglama. a koji se može koristiti u organskoj i ekološkoj poljoprivredi. 3. medije. 5. predavanja. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Pyrotot) i aerosoli (Pyrotox. dok ga u ostalim dijelovima biljke ima vrlo malo. kao prašak (Piretrin. buhaþ je svakako biljka buduünosti. 135 . Pyrozin). Ovih dana na televiziji možemo vidjeti reklamu u kojoj njemaþki farmaceutski div Bayer uz rascvjetala polja buhaþa reklamira repelentne tablete na bazi piretrina (Baygon protector). ekoloških. Osmišljavanje proizvoda od buhaþa i poticanje industrije prerade prvenstveno u obliku lokalnih manjih obiteljskih pogona. ukrasna vrijednost o þemu govori þinjenica da se od sedam vrsta roda Tanacetum koje se komercijalno uzgajaju. odnosno svi osim dalmatinskog buhaþa koriste kao ukrasne biljke. Ne manje zanemariva vrijednost buhaþa je njegova estetska.4-0. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. tekuüine (Solutax. Kako je piretrin prirodni insekticid izvrsne uþinkovitosti i brze razgradnje te uz to neotrovan za toplokrvne organizme. estetskih vrijednosti dalmatinskog buhaþa kroz publikacije.8 % piretrina. koje ukljuþene u struju oslobaÿaju mirisna eteriþna ulja bogata piretrinom koji odbija komarce i druge napasnike. 6. Chemotox). Konaþno. socioloških. ali i proizvodnju sadnica za sadnju u dalmatinskim vrtovima. 4. Poticanje proizvodnje buhaþa i preraÿevina širom Dalmacije. 8. Propagacija dalmatinskog buhaþa na podruþju cijele Dalmacije. Za važnost ove naše izvorne kulture je zaslužan hrvatski nobelovac Lavoslav Ružiþka. etnoloških.l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Buhaþ je iznimno znaþajan prirodni izvor insekticida piretrina koji se sintetizira u cvijetu i sjemenu. koji je 1920. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama.400 kg suhog cvijeta po hektaru. Inventarizacija. Uz današnju agrotehnologiju moguüe je proizvesti u punoj proizvodnji þak 700-1.

136 .

þak preko 1 kg. 2. Klice su nježno ružiþaste boje. u uzgoju tek od 1767. uz eko sela i drugdje. Poþiteljka je stara sorta krumpira þije je porijeklo nepoznato. stoljeüu. stoljeüa. Mogu biti vrlo krupni. Brzo je postao sastavni dio jela Dalmacije. EX/CR. 1767 e) Naziv sorte: Poþiteljka f) Sinonimi: g) Status: 0 h) Populacija. a meso gomolja je bijelo. Poþiteljka je raširena uz Neretvu u donjoj Hercegovini te u Hrvatskoj. Cvat je na vrlo kratkoj peteljci koja se ne uzdiže iznad grma. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. prikupljanje. posebno u prvoj berbi. 4. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Poþiteljka je vrlo zanimljiva sorta zbog svoje ranozrelosti. godina proglašena Meÿunarodnom godinom krumpira i vrijeme je da ponovo otkrijemo naše domaüe sorte krumpira. Sasvim je sigurno da stare sorte krumpira nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci.2. prema imenu u okolici Poþitelja u Hercegovini. pogotovo danas kad je proizvodnja krumpira u Dalmaciji usmjerena na najraniju proizvodnju. Meÿutim proizvodnja domaüih sorti nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije.2. Za sjeme su se koristili vrlo sitni gomolji. najvjerojatnije je nastala na podruþju doline Neretve. godine. veliþine oraha. okrugli u presjeku s gustim ispupþenim okcima. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. k) Povijest nastanka i korištenja Krumpir se pojavio u Dalmaciji vjerojatno još u 17. Sadila se vrlo rano. ali zbog otpora. pa se danas gotovo ne može zamisliti blitva ili raštika bez krumpira. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. buduüi PP Donja Neretva). Pokožica je žuükaste boje. Gomolji Poþiteljke su jajasto-dugoljasti. a vadila u srpnju. veü u veljaþi. ljubiþaste boje. Nažalost nedostaju podaci o njenim detaljnijim karakteristikama. Inventarizacija. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. posebno na zaštiüenim podruþjima (PP Biokovo. 0 i) Rasprostranjenost: južna Dalmacija. Cvate vrlo slabo i ne razvija plodove. 3. 137 . a u veüoj proizvodnji tek poþetkom 19. Vegetacija je vrlo rana i Poþiteljka se koristila kao najraniji krumpir. otpornosti na bolesti i štetnike.6 POýITELJKA a) Kultura: Krumpir b) Red: Scrophulariales c) Porodica: Solanaceae d) Svojta: Solanum tuberosum Linnaeus. uspravnim stabljikama. Uvoÿenjem holandskih i njemaþkih namjenskih sorti u proizvodnju poþiteljka postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda poþiteljke na podruþju Dalmacije. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom sortom krumpira poþiteljke u krajobrazu šireg podruþja Donje Neretve. Hercegovina j) Sažeti opis Poþiteljka razvija grm tamnozelenih listova s brojnim jakim.5. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda. jela od domaüeg krumpira. a cvijet je srednje veliþine. Konaþno 2008. kvaliteti i drugom.

ekoloških. predavanja. medije. Popularizacija povijesnih. Propagacija poþiteljku na podruþju Dalmacije. Izrada proizvodnog i marketinškog plana za poþiteljku. 8. etnoloških. socioloških. kušaonice. 7. Poticanje veüeg korištenja poþiteljke u proizvodnji širom Dalmacije 138 . 6.5. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti poþiteljke kroz publikacije.

Brzo je postao sastavni dio jela Dalmacije. posebno na zaštiüenim podruþjima (PP Biokovo. godine. Sasvim je sigurno da stare sorte krumpira nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti. ljubiþaste boje. najvjerojatnije je nastala na podruþju doline Neretve. Po tim dubokim okcima. Klice su nježno ružiþaste boje. 0 i) Rasprostranjenost: srednja Dalmacija. škuljama. Za sjeme su se koristili vrlo sitni gomolji. 4. a meso gomolja je bijelo. škuljevac je dobio ime. uglatog presjeka s jakim vrlo dubokim okcima. Neoploÿeni masovno otpadaju. u uzgoju tek od 1767. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci.5. pogotovo danas kad je proizvodnja krumpira u Dalmaciji usmjerena na najraniju proizvodnju. ali zbog otpora. buduüi PP Donja Neretva). Poþiteljka je raširena uz Neretvu u donjoj Hercegovini te u Hrvatskoj. stoljeüu. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda škuljevca na podruþju Dalmacije. 3. zapadna Hercegovina j) Sažeti opis Škuljevac razvija snažan grm tamnozelenih listova s brojnim jakim. stoljeüa. veü u veljaþi. a u veüoj proizvodnji tek poþetkom 19. Inventarizacija. 139 . 1767 e) Naziv sorte: Škuljevac f) Sinonimi: g) Status: 0 h) Populacija.2. prikupljanje. veliþine oraha.7 ŠKULJEVAC a) Kultura: Krumpir b) Red: Scrophulariales c) Porodica: Solanaceae d) Svojta: Solanum tuberosum Linnaeus. pa se danas gotovo ne može zamisliti blitva ili raštika bez krumpira. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda. 5.2. Uvoÿenjem holandskih i njemaþkih namjenskih sorti u proizvodnju poþiteljka postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom sortom krumpira poþiteljke u krajobrazu srednje Dalmacije. a vadila u srpnju. k) Povijest nastanka i korištenja Krumpir se pojavio u Dalmaciji vjerojatno još u 17. a cvijet je srednje veliþine. prema imenu u okolici Poþitelja u Hercegovini. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. otpornosti na bolesti i štetnike. EX/CR. Nažalost nedostaju podaci o njegovim detaljnijim karakteristikama. Izrada proizvodnog i marketinškog plana za škuljevac. 2. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Škuljevac je kao i poþiteljka vrlo zanimljiva sorta zbog svoje ranozrelosti. Cvat je na vrlo kratkoj peteljci koja se ne uzdiže iznad grma. Gomolji škuljevca su dugoljasti. uz eko sela i drugdje. uspravnim i visokim stabljikama. Pokožica je žuükaste boje. Sadila se vrlo rano. kvaliteti i drugom. jela od domaüeg krumpira. Poþiteljka je stara sorta krumpira þije je porijeklo nepoznato. Meÿutim proizvodnja domaüih sorti nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije. Rane je vegetacije i Škuljevac se koristio kao rani krumpir. Cvate vrlo slabo i ne razvija plodove. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1.

kušaonice. ekoloških. Popularizacija povijesnih. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti škuljevca kroz publikacije. Propagacija škuljevca na podruþju srednje Dalmacije. 7.6. 8. Poticanje veüeg korištenja škuljevca u proizvodnji širom srednje Dalmacije. 140 . predavanja. medije. etnoloških. socioloških.

Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja stotinama godina ružiü nikada nije bio predmet istraživanja ili selekcije. Slivno.2. vrijednosti ružiüa kroz publikacije. Uzgajale su se tri vrste: ružiü duhan (Nicotiana rustica). a potom je primat preuzeo pravi duhan.8 RUŽIû a) Kultura: Duhan b) Red: Scrophulariales c) Porodica: Solanaceae d) Svojta: Nicotiana rustica Linnaeus. 2. ružiü postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje da li još uopüe postoji ili je izumro. 5. 0 i) Rasprostranjenost: mediteransko podruþje Hrvatske j) Sažeti opis Ružiü duhan je stari dalmatinski naziv za škiju (Nicotiana rustica). zaobljeni kod peteljke koja je gruba i jako izdužena s izraženim centralnim nervom. Proizvodnja ružiüa u proizvodnji i preradi. Podbablje. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. predavanja. Ružiü se koristio u Dalmaciji iskljuþivo za pušenje. reže i priprema na razne naþine za pušenje. 4. Ipak u manjoj mjeri bila bi zanimljiva obnova proizvodnje ružiü duhana kao izvornog proizvoda Dalmacije (dalmatinski ružiü duhan). 3. Lokviþiü i Imotska Poljica te Ston. Ne treba zanemariti ni vrlo slabo istraženo insekticidno i repelentno svojstvo ružiüa. EX/CR. 6. Stabljika je niža od obiþnog duhana. kušaonice. Listovi su jajasti. az što je potrebno provesti dodatna istraživanja. ali su prednjaþile opüine: Poljica. Vrgorac. 8. Danas.2. medije. 141 . Propagacija ružiüa na ograniþenom podruþju Dalmacije. Glavina. Podstranje. Proizvodnja je bila prisutna u cijeloj Dalmaciji. Popularizacija povijesnih. Vrlo je otporan na nepogode i odliþno podnosi sušu. Cvijet je zelenkastožut. Napuštanjem duhana. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti održanje bioraznolikosti domaüih kultivara Dalmacije te turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s ružiüem u krajobrazu. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Imotski. ekoloških. prikupljanje. kad je ukus potrošaþa skroz prešao na stranu blagih. 1753 e) Naziv sorte: Ružiü f) Sinonimi: g) Status: h) Populacija. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija. Vinjani. Dubrovnik i Cavtat. socioloških. Riþice. k) Povijest nastanka i korištenja Rijetko koja kultura se tako brzo proširila Dalmacijom kao duhan. stoljeüa i veü je 1665. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Duhan ima prvenstveno gospodarsku vrijednost kao industrijska kultura koja se koristi za proizvodnju lista koji se suši. nekadašnjih punila. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda ružiüa na podruþju Dalmacije. glatki i tanki. U poþetku je bio više proširen ružiü. bjelušina (Nicotiana macrophylla) te pravi duhan (Nicotiana tabacum). stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. 7. okruglog vjenþiüa. teško je oþekivati veüi zamah aromatiþnih duhana. Izrada marketinškog plana za ružiü duhan. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. virginija duhana.5. Runoviü. m) 1. godine postojala ozbiljna proizvodnja i trgovina duhanom. Pojavio se polovicom 17. obiþno visine 60 do 100 cm i jako se grana. etnoloških.

142 .

143 . 2. prikupljanje. reže i priprema na razne naþine za pušenje. široki oko 20 cm. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija i Hercegovina j) Sažeti opis Ravnjak je stara domaüa sorta Hercegovine i Dalmacije. nekadašnjih punila. 4. bjelušina (Nicotiana macrophylla) te pravi duhan (Nicotiana tabacum). Dubrovnik i Cavtat. Listovi su priþvršüeni za stabljiku pod oštrim uglom. virginija duhana. Biljka je košastog izgleda. Danas. teško je oþekivati veüi zamah aromatiþnih duhana.2. Napuštanjem duhana ravnjak postupno nestaje iz proizvodnje i danas je proizvodnja u minimalnoj mjeri. na vrhu zašiljeni i vrlo krupni. Glavina. Dugaþki su preko 40 cm. stoljeüa i veü je 1665.9 RAVNJAK a) Kultura: Duhan b) Red: Scrophulariales c) Porodica: Solanaceae d) Svojta: Nicotiana tabacum Linnaeus. Uzgajale su se najviše tri vrste: ružiü duhan (Nicotiana rustica). a potom je primat preuzeo pravi duhan. Izrada marketinškog plana za ravnjak. kad je ukus potrošaþa skroz prešao na stranu blagih. Podbablje. Proizvodnja je bila prisutna u cijeloj Dalmaciji. Slivno. Ravnjak je prvenstveno bio uzgajan u Dalmaciji u opüinama Dalmatinske Zagore uz hercegovaþku granicu. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja stotinama godina ravnjak nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije.5. za osobne potrebe prisutna još samo u Hercegovini. Cvijet je izduljen i valjkast. Pripada skupini sorti poluorijentalnog aromatiþnog cigaretnog tipa i pripada grupi hercegovaþko-dalmatinskih duhana. crvene boje. Riþice. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti održanje bioraznolikosti domaüih kultivara Dalmacije te turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s ravnjakom u krajobrazu. Ravnjak je na cijeni kao odliþan duhan i služio je za popravak okusa cigareta virginija duhana. visoka 70-80 cm s 18-25 listova. prijatnog okusa i specifiþne arome. nježnog su tkiva i finih žilica. Pojavio se polovicom 17. EX/CR. Vrgorac. Vinjani. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Ne treba zanemariti ni vrlo slabo istraženo insekticidno i repelentno svojstvo ravnjaka za što je potrebno provesti dodatna istraživanja. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. n) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Duhan ima prvenstveno gospodarsku vrijednost kao industrijska kultura koja se koristi za proizvodnju lista koji se suši. Runoviü. Ipak u manjoj mjeri bila bi zanimljiva obnova proizvodnje ravnjaka kao izvornog proizvoda Dalmacije (dalmatinski ravnjak). karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda ravnjaka na podruþju Dalmacije. ali su prednjaþile opüine: Poljica. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Imotski. o) 1. 5. Lokviþiü i Imotska Poljica te Ston. 3. U poþetku je bio više proširen ružiü. 1753 e) Naziv sorte: Ravnjak f) Sinonimi: hercegovaþki ravnjak g) Status: 0 h) Populacija. Podstranje. k) Povijest nastanka i korištenja Rijetko koja kultura se tako brzo proširila Dalmacijom kao duhan. godine postojala ozbiljna proizvodnja i trgovina duhanom. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Osušeno lišüe je zlatnožute do naranþaste boje.2.

144 . Propagacija ravnjaka na ograniþenom podruþju Dalmacije. Popularizacija povijesnih. socioloških. ekoloških. vrijednosti ravnjaka kroz publikacije. Proizvodnja ravnjaka u proizvodnji i preradi. kušaonice. predavanja. 8. etnoloških. 7. medije.6.

Portugalu i Francuskoj služi za pokrivanje kuüa. sjemena kao lijeka i cvjetova kao pþelinju pašu. U Grþkoj. Korištenje brnistre kao predive biljke zapoþinje još u zaþetku civilizacije. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana 145 . Brazil i Boliviju. izradu odjevnih predmeta. Koristila se od davnina za brojne namjene: važno krmivo za koze. osobito u Kaliforniju. a cvjetovi i listiüi u nepovoljnim uvjetima otpadaju. godine spominje se namakanje brnistre za izradu vlakana.2. Iz Mediterana je prenesena u Novi svijet. godine u Splitu. Uz lan i pamuk spominje se i u Bibliji. Španjolskoj. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija i Mediteran j) Sažeti opis Brnistra je grm do 1. Stabljikom se kao iglom krpaju vreüe. U 19. godine da se Betinjani na Murteru bave tkanjem platna brnistre te da za te potrebe beru brnistru þak i po Istri i Kvarneru. Za razliku od Francuske i Italije kod nas nikada nisu zasnovane veüe plantaže za uzgoj brnistre veü se koristila divlja populacija. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: LC.5. Konaþno brnistra je važna pþelinja paša. godine zabranjuje se strancima branje brnistre. koja je oþito bila zanimljiva za preradu. tipiþnim za porodicu Fabaceae. stoljeüu u Italiji se od brnistre izraÿivao papir i platno. iz brnistre se izraÿuju metle. Brnistra polako pada u zaborav i danas više nema proizvodnje za vlakno. Cvjetovi su izrazito žute boje. Grm je graÿen od brojnih tamnozelenih okruglih i vrlo savitljivih stabljika koje su ispunjene srþikom. Na stabljikama su nasuprotno smješteni rijetki dlakavi listiüi. koja je ubrzo propala. ali je ubrzo sve propalo. Spominju je stari grþki filozofi koji istiþu vrijednost njenih vlakana za izradu užeta. Nakon 2. k) Povijest nastanka i korištenja Brnistra ili žuka je autohtona biljka Dalmacije. Podignuto je više pogona za preradu i zapoþeo otkup. košare. Kod nas na obali raste cijelom dužinom ali vrlo neujednaþeno. Plod je mahuna. stabljika za vezanje loze. U statutu grada Korþule iz 1214. a prema povijesnim podacima sijala se i uzgajala na podruþju Poljica krajem 19. a u sjevernoj Africi zidovi kuüa se grade od blata pomiješanog s brnistrom. vezanje loze i svežnjeva drva. U svakom sluþaju brnistra nikada nije kod nas bila predmet istraživanja ili selekcije. dugaþka do 8 cm i široka do 6 mm s 6 do 9 sjemenki kestenaste boje. pletu ograde oko imanja. a u statutu otoka Braþa iz 1656. a na stabljiku brnistre nizale su se suhe smokve.10 BRNISTRA a) Kultura: Brnistra b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Spartium junceum Linnaeus. promjera do 20 cm. godine osnovana tvornica za preradu. Brnistra cvate od sredine svibnja do kraja srpnja žutim cvjetovima graÿenim od uzdignute lastavice i dva donja krila koja tvore laÿicu. pa je kao važnu buduüu kulturu posebno apostrofira Tito u govoru 1946. Brnistra je izrazita kserofilna biljka koja raste po kamenjaru i na najlošijim tlima. Meÿutim u Omišu je 1919. Meksiko. smješteni na kratkim peteljkama u skupine nalik na grozdove na vrhu granþica.2. Fotosintezu uglavnom vrši stabljika. stoljeüa. izradu brodskih konopa.5 m visine ili rjeÿe manje stablo do 6 m visine. Imaju izrazit slatkast miris. žilj žuti g) Status: 0 h) Populacija. svjetskog rata raste interes za brnistru koja je bila jedan od elemenata buduüeg razvoja Dalmacije. 1753 e) Naziv sorte: Brnistra f) Sinonimi: žuka. þije je porijeklo vezano za Mediteran gdje raste ponegdje i na preko 1. cjedila za maslinovo ulje i sušila za smokve. sliþan mirisu bagrema u cvatu i pþele ga rado posjeüuju.300 m nadmorske visine. Putopisac Fortis spominje 1774.

odjevnih predmeta. 6. Proizvodnja izvornih tradicijskih proizvoda (užadi. predavanja. 146 . ekoloških. svjetskog rata. medije. 5. 3. obuüe). Popularizacija povijesnih. 4. m) 1. koji imaju posebnu cijenu i vrijednost. Poticanje proizvodnje odjevnih i drugih predmeta od brnistre u manjoj mjeri širom Dalmacije. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. etnoloških. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti vrijednost brnistre kao elementa krajobrazne estetike te vrijedne pþelinje paše. i drugih vrijednosti brnistre kroz publikacije. 2. Prijedlog elemenata plana upravljanja Evidentiranja brnistrišta pogodnih za korištenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Ureÿenje brnistrišta za eksploataciju i održavanje Izrada marketinškog plana za brnistru. socioloških. Poticanje proizvodnje i prerade brnistre. PP Biokovo). uz eko sela i drugdje sigurno ima perspektivu za obiteljska gospodarstva. Proizvodi brnistre postaju premijski proizvodi.Sasvim je sigurno da brnistra nikada neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je za nju bilo predviÿano poslije 2. potrebno je samo optimalno gospodarenje postojeüim sastojinama. Meÿutim. Kako je za proizvodnju vjerojatno dovoljna prirodna populacija. ona je biljka iznimne tradicije utkana u narodnu povijest i brojne toponime. od kojih je jedan i grad Split.

Eucora) štetnika koji koriste cvjetove. kako ove kulture na podruþju Dalmacije. Vrlo je pogodna za napasivanje goveda. posebno divljih pþela koji oploÿuju cvjetove (Medachile. a u uobiþajenim godinama i do pet otkosa. Smatra se najstarijom krmnom kulturom. 147 . Ne treba zanemariti oþuvanje bioraznolikosti. manje je otporna na hladnoüu.2. Na njemu se stvaraju pupoljci iz kojih se razvijaju stabljike. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. kao nijedna druga biljka. posebno vezanih za prilagodbu na loša. koja obogaüuje tlo dušikom uslijed simbioze s dušiþnim bakterijama koja se nalaze u korijenovim kvržicama. jer se zna da su je uzgajali još u staroj Perziji. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija i Hercegovina j) Sažeti opis Mediteranska lucerka je višegodišnja mahunarka koja formira snažan busen visine do 100 cm. ovaca i druge stoke. osušena ili samljevena u brašno. tako i nekih prateüih kukaca. ali više na sušu. Neka istraživanja pokazala su da dodatak lucerne u prehrani snižava razinu kolesterola i glukoze u krvi. Lucerka je izuzetno vrijedna krmna biljka. Za vrijeme Rimskog carstva.5. Ovakav korijen je osnova izvanredne otpornosti lucerne na sušu. Napuštanjem ratarske proizvodnje lucerka postupno nestaje iz proizvodnje i danas je sreüemo podivljalu iz nekadašnje proizvodnje. Cvijet je tipiþne graÿe mahunarki. plavo-ljubiþaste boje formiran u izduljeni cvat na vrhovima stabljika i njihovih ogranaka. odakle je prenesena u Grþku. a i najvažnijom zbog þega je dobila naziv alfalfa. mediteranska ima brži poþetni porast. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Mediteranska lucerka je vjerojatno najkvalitetnija i najzahvalnija višegodišnja krmna kultura Dalmacije. Korijenov vrat smješten je u tlu i tako zaštiüen od mraza. Plod je mahuna tamno smeÿe boje u kojoj nastaju bubrežaste sjemenke tamnožute boje. barem u manjoj mjeri kao prihrana za stoku. kao što je vilina kosica (Cuscuta sp. kao dio travnjaþke flore. ali i korovskih te parazitskih biljaka. pokošena svježa. a možda i prije preko grþkih kolonija prenesena je po cijelom Mediteranu. ýak i u najlošijim godinama od nje možemo oþekivati nekakav prinos.000 godina.2. VU.). Lucerka ima dugu povijest primjene i u medicinske svrhe. Listovi se nalaze na dugim peteljkama i graÿeni su od tri liske i prekriveni finim dlaþicama. k) Povijest nastanka i korištenja Lucerka je u kulturi veü barem 3. Iako se na podruþju Dalmacije vjerojatno uzgaja tisuüljeüima i predstavlja potpuno drugu grupu lucerni u odnosu na kontinentalne. Andrena. lucerkina buba mara i dr.11 MEDITERANSKA LUCERKA a) Kultura: Lucerka b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Medicago sativa Linnaeus.). Ima izrazit vretenast korijen koji veü u drugoj godini razvoja dosegne dužinu od 2. U odnosu na lucerne zapadnoeuropskog i istoþnoeuropskog tipa. tolerantnost na sušu i drugo. tako da je reintrodukcija stoke u stvari teško ostvariva bez reintrodukcije lucerišta. mahune i sjemenke (lucerkina pipa. 1753 e) Naziv sorte: Mediteranska lucerka f) Sinonimi: Lucerna g) Status: h) Populacija. Koristi se za napasivanje. Isto tako lucerka je vrijedna medonosna biljka. naša mediteranska lucerka nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. kamenita i pjeskovita tla. a u punom razvoju nakon 6-7 godina nevjerojatnih 5 metara dubine i raspon od 15-20 metara.5 m. Mediteranska lucerka je izvanredan izvor svojstava i gene poželjnih za buduüu selekciju.

7. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama.Konaþno. socioloških. i ljekovitih vrijednosti mediteranske lucerne kroz publikacije. ekoloških. medije. 4. 2. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s mediteranskom lucernom i stadima u paši u krajobrazu. kušaonice. predavanja. 5. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda mediteranskih lucerni na podruþju Dalmacije. Propagacija mediteranske lucerne na podruþju Dalmacije. Popularizacija povijesnih. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. 148 . Izrada marketinškog plana za mediteransku lucernu. 6. Inventarizacija. etnoloških. 3. prikupljanje. na podruþjima uzgoja stoke.

o.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 5. nositelj Bioaromatica d.o.3. lokacija.1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim kultivarima Trenutno se nijedan struþnjak ne bavi ratarskim biljem na podruþju Dalmacije. 5. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara ratarskog bilja na podruþju Dalmacije. Bioaromatica d.3. sc.3 Institucije. Osnovni razlog je nedostatna istraživanja ratarskih kultura na podruþju Dalmacije. Vlaška 7 10 000 Zagreb Mr. Franjo Šatoviü Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Boris Filipaj dipl. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: održavaþ. broj primki… Trenutno ne postoje kolekcijski nasadi. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara Trenutno ne postoje institucije. populacije. banke gena.3. a neki þak i svoj centar razvoja upravo imaju na Mediteranu. banke gena. sc. sc. kulture/kultivari. iako postojeüi kultivari predstavljaju izvorište zanimljivih svojstava vrlo zanimljivih za oplemenjivaþki rad.1 Postojeüe stanje.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 5. matiþna stada. 149 .o.5. rasadnici.o.3.4 Kolekcijski nasadi.2. Meÿutim. 5.2 Projekti inventarizacije. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje: Osim dalmatinskog buhaþa te duhana ravnjak ostali obraÿeni dalmatinski kultivari ratarskih kultura ne nalaze se na sortnoj listi RH.2. Ivan Kolak Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Dr. naþin þuvanja.3. rasadnici. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije ratarskih kultura na podruþju Dalmacije. ing. Roman Ozimec Orehoveþki ogranak 37 10 040 Zagreb 5.2.3. 5. a sliþna je situacija i s ostalim ratarskim kultivarima Dalmacije. þak i za kultivare koji se nalaze na sortnoj listi trenutno ne postoji službena proizvodnja sjemena niti se sjeme može kupiti na tržištu. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Projekt revitalizacije uzgoja dalmatinskog buhaþa u Hrvatskoj.2. uz izuzetak koji predstavljaju dalmatinski buhaþ i brnistra: Dr.

oplemenjivaþki rad. Prijedlog mjera za promociju. razrada bussines planova. detaljni opisi formi zanimljivih za kultiviranje. promotivni materijal. poboljšanje državne strategije.1.4. publikacije. formiranje i dopuna kolekcija. daljnja selekcija. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja.5. izložbe.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 5. 150 . predavanja. sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala.

ali je po broju vrsta po jedinici državne površine na treüem mjestu. bijeli kokotac. koji su po bogatstvu vrsta najbogatije biljne zajednice Europe. bilo je 3. odnosno najveüi nakon glavoþika (Compositae) koje su zastupljene s oko 12 %. dunjica.2. vrsta vrlo uske rasprostranjenosti.000 hektara. ratarskih kultura. Organizacija pašarenja je bila vrlo loša i neorganizirana. meÿu kojima je veliki broj stenoendema. granata kostrika.6. sitna vlasulja. a pripadajuüe biljne i druge vrste ugrožene. dlakava grahorica. Prinosi ovih livada drastiþno su porasli. bijela djetelina. Sto godina kasnije za vrijeme Austrougarske bilo oko 10. Najvažnije biljne vrste dalmatinskih livada i pašnjaka su: Mahunarke (Fabaceae): lucerka. domaüa grahorica. domaüa vuþika. ratarskoj proizvodnji. dalmatinska grahorica.772 hektara livada.28 tona po hektaru. Osim u botaniþkom smislu. 1910. oko 9 % za mahunarke i 6 % za trave.1 UVOD 6.1. svijetla smilica. godine þak na 6. iza Slovenije i Albanije. U isto vrijeme nestankom stoke i þovjeka na kontinentalnom dijelu Dalmacije zapoþeo je proces zarastanja (sukcesija) i nestajanja ovog pokrova.1. djeteljnjak perasta kostrika. ove biljne zajednice u gospodarskom smislu gotovo da nikada nisu istraživane. stoljeüa kad se za popravak krmne vrijednosti livada uvodi lucerna.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju U Hrvatskoj je do sada utvrÿeno 4275 biljnih vrsta. LIVADE I PAŠNJACI 6. livada s pretežnim udjelom lucerne. obraÿene su u okviru krmnih. Po broju vrsta nalazi se na sedmom mjestu u Europi. uz prinos dosta lošeg sijena od svega oko 400 kg po hektaru. crvena djetelina. u Dalmaciji zvana ljekarica. Tako dalmatinski krški travnjaci. pa su brojni pašnjaci bili pod prevelikim optereüenjem. jesenska šašika. U ovom floristiþkom bogatstvu oko 6 % vrsta su endemi. 6.500 ha livada. mahunarki ili leguminoza (Fabaceae) i trava (Poaceae). svinÿuša rogata. postaju jedan od najugroženijih biljnih pokrova u Dalmaciji. dok je pašnjaka bilo þak 594. Povijest uzgoja u Dalmaciji Krajem 18. dalmatinska djetelina. Udjel ovih porodica u flori Hrvatske je iznimno visok. 5347 biljnih svojti. opora tvrdika. Ako bi izdvojili samo Dalmaciju ona bi po broju vrsta na jedinici površine bila prva zemlja u Europi. tvrda vlasulja. stoljeüa. Osnovnu gospodarsku vrijednost livadama i pašnjacima daju biljke iz dvije porodice.583 ha lucerišta. Veü do 1910. Procjenjuje se da su prinosi livada u najboljim godinama iznosili do 2 tone po hektaru. od kojih najveüi broj na podruþju Dalmacije. Za Dalmaciju su tipiþne stoþarske ljetne migracije na veüe 151 . dalmatinska vlasulja. odnosno livade i pašnjaci. odnosno s podvrstama. oko 11 % biljnih vrsta Hrvatske je ugroženo. U isto vrijeme. Ozbiljnije unaprjeÿenje livadarstva zapoþinje krajem 19. Pašnjaci su se krajem sezone veüim dijelom kosili. U ovom floristiþkom bogatstvu Dalmacije posebno se istiþu krški dalmatinski travnjaci. ali neznatno te su ipak pašnjaci predstavljali osnovu stoþarstva Dalmacije. španjolska oštrica Trave (Poaceae): One koje su u Dalmaciji bile i u poljskoj. za vrijeme Mletaþke republike u Dalmaciji su zabilježeno 5. Oþito je da se udjel livada poveüavao u odnosu na pašnjake. iako je pašarenje i kosidba ovih zajednica stoljeüima bila osnova stoþarstva Dalmacije.

Ne baš povoljni rezultati pokusa. Nestankom stoke i izrazitim iseljavanjem i depopulacijom ovih prostora ratarstvo je polovicom 20. bezvodnost.planine: Dinaru. Ovo je podruþje izrazito krajobrazno raznoliko i sastoji se od poplavnih depresija. problem odabira najkvalitetnijih izvornih travnjaþkih vrsta Dalmacije te proizvodnje njihovog sjemena ostaje do danas. Službena rajonizacija livada i pašnjaka na podruþju Dalmacije nije provedena. Vršeni su pokusi i sa sjeckanom vinovom lozom. Ideja je bila da se dio pašnjaþkih površina prenamjeni za ratarsku proizvodnju krmnih kultura. Konaþno. Krajem 19. uz plaüanje pristojbe te uvozom sijena iz Italije i Albanije. a osnovni problem bilo je korištenje alohtonih biljnih vrsta. obustavili su daljnje pokušaje. Kozjak. veü se stoþarstvo dijelom mora oslanjati na zaleÿe. Za vrijeme Banovine Hrvatske imenovan je poseban struþnjak za pašnjake koji je utvrdio da Dalmacija u odnosu na broj stoke i površinu ima stalan manjak krmiva od oko 800. Mosor. Na visokogorske pašnjake Dinare od pamtivijeka dalmatinski i bosanski stoþari izdižu svoja stada. vrlo plitak pedološki supstrat. Riliü) obalni je pojas vrlo uzak. Eumediteranska zona obuhvaüa dalmatinsku obalu i otoke i karakterizirana je izrazitom ljetnom sušom i blagom zimom. manjih brda te planinskih obronaka i visokoplaninskih pašnjaka. þak snježne planinske klime. krških polja. Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Izrazita okršenost. ali možemo utvrditi dvije zasebne zone: eumediteransku i submediteransku. krških zaravni i uzvisina te konaþno od visokih dinarskih vrhova. Kamešnicu. prestankom stoþarenja i nestankom stoke na podruþju Dalmacije livade i pašnjaci u potpunosti su zapušteni i prijeti im zarastanje (sukcesija) te prijelaz u makiju. U ovom rajonu gotovo da uopüe ne postoje uvjeti za opsežnije livadarstvo i pašnjarstvo. Svilaju. a postojeüa državna granica izmeÿu Republike Hrvatske i BIH upravo je tradicionalna granica stoþarskih razgraniþenja utvrÿena još u 18. Biokovo. Vrana. kominom maslina i grožÿa. nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici sveukupne poljoprivrede Dalmacije.000 tona. ekstremne vruüine i suše.1. Na ovom podruþju livadarstvo i pašnjarstvo je bilo tradicionalno prisutno. pa tako i livada i pašnjaka. odnosno planinske travnjake. Biokovo. 6. a siliranje sijena zapoþelo je 1931. Sinjsko. godine kod Knina i Sinja. dolina Neretve i Konavle.3. Imotsko. prvenstveno uz rubove velikih krških polja: dio Ravnih kotara. Mosor. Vrgoraþko polje. Nažalost. stoljeüa bitno smanjeno. odnosno kultivara nepodesnih za travnjaþku proizvodnju u Dalmaciji. odnosno Dalmatinsku Zagoru u širem smislu. stoljeüa na podruþju Sinja zasnovani su pokusi za popravak prirodnih pašnjaka na izrazito okršenoj površini od 5 hektara. Kako se visoki planinski vrhovi dinarskih planina uzdižu neposredno uz obalu Jadranskog mora (Velebit. Submediteranska zona obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe. Do tada se taj manjak nadoknaÿivao izgonom stoke u planinska podruþja tadašnje Turske. stoljeüu izmeÿu tadašnje Venecije i Turskog carstva. 152 . odnosno pripada eumediteranskom klimatskom podruþju. pa se tako i izmjenjuje klima od submediteranske preko kontinentalne sve do hladne.

2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 6.1.6.1 Pregledni popis vrsta 6.2.1 Mahunarke (Leguminoze) Djetelina bijela (Trifolium repens) Djetelina crvena livadna (Trifolium pratense perenne) Djetelina dalmatinska (Trifolium dalmaticum) Djetelina rumena (Trifolium incarnatum molinerii) Djetelina srednja (Trifolium medium) Djetelina perzijska (Trifolium resupinatum) Djetelina žutozelena (Trifolium ochroleucum) Djeteljnjak (Bituminaria bituminosa) Dunjica (Medicago lupulina) Kozlinac ilirski (Astragalus illyricus) Graholika sitna (Lathyrus inconspicuus) Grahorica jara (Vicia sativa) Grahorica dlakava (Vicia villosa) Grahorica dalmatinska (Vicia dalmatica) Grahorica dinarska (Vicia dinara) Grahorica nježna (Vicia gracilis) Grahorka visianijeva (Onobrychis ocellata) Kokotac bijeli (Melilotus albus) Lucerka (Medicago sativa) Svinÿuša rogata (Lotus corniculatus) Vuþika rutava (Lupinus hirsutus) 153 .2.

Gramineae) Kostrika razgranjena (Brachypodium ramosum) Kostrika perasta (Brachypodium pinnatum) Kršin primorski (Chrysopogon gryllus) Ljulj sušni (Lolium sicculum) Ljulj stegnuti (Lolium strictum) Muhar zeleni (Setaria viridis) Oštrica primorska (Rÿobrada) (Dactylis hispanica) (nekad su od korijenja rÿobrade izraÿivali þetke za ribanje podova) Ovsik polumeki (Bromus molliformis) Ovsik sredozemni (Bromus madritensis) Ovsik uspravni (Bromus erectus) Ovsik zbijeni (Bromus scoparius) Pirika primorska (Agropyrum litorale) Pirika priobalna (Agropyrum elongatum) Pirika srednja (Agropyrum intermedium) Repak mješinasti (Alopecurus utriculatus) Sirak alepski (Sorghum halepense) Smilica sjajna (Koeleria splendens) Smilica tvrda (Koeleria phleoides) Šašika jesenska (Sesleria autumnalis) Tvrdika opora (Desmazeria rigida) Vlasulja dalmatinska (Festuca dalmatica) Vlasulja sitna (Festuca valesiaca) Vlasulja tvrda (Festuca duriuscula) Vlasulja brazdiþasta (Festuca sulcata) Tvrdulja kruta (Scleropoa rigida) 154 .2.2 Trave (Poaceae.1.6.

medije. Promocija nove kulture na svjetskoj razini. Listovi jajoliko izduženi. Propagacija dalmatinske djeteline na podruþju Dalmacije.2. mahune i sjemenke. na postranim ograncima stabljike ima više cvjetnih glavica. kušaonice.6. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku djetelinu. Cvjetne glavice su ružiþaste boje. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te istražiti njihova proizvodna svojstva. Eucera) štetnika koji koriste cvjetove. Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti dalmatinske djeteline kroz publikacije. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Andrena. Vjenþiü cvijeta dvostruko duži od þaške koja za vrijeme cvatnje nema u ždrijelu odebljani prsten. Ne treba zanemariti oþuvanje bioraznolikosti nekih prateüih kukaca. 8. na podruþjima uzgoja stoke. þesto omotane najvišim listovima. 5. posebno divljih pþela koji oploÿuju cvjetove (Megachile. izmjeniþni. 4. 6. 3. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. predavanja. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima.2. posebno vezanih za prilagodbu na loša. Dalmatinska djetelina je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. Inventarizacija. Zajedno s lucernom. crvenom i bijelom djetelinom predstavlja jednu od najvažnijih mahunarki dalmatinskih livada i pašnjaka.1 DJETELINA DALMATINSKA a) Kultura: Djetelina dalmatinska b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Trifolium dalmaticum Visiani. ali i parazitskih biljaka. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija j) Sažeti opis Dalmatinska djetelina je jedno ili dvogodišnja travnjaþka mahunarka visine do 30 cm. k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinska djetelina je endemiþna biljka dalmatinskih travnjaka. tolerantnost na sušu i drugo. kamenita i pjeskovita tla. sjedeüe ili na vrlo kratkim stapkama. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinska djetelina je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih djetelina Dalmacije. Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci.2 Pregled najznaþajnijih izvornih livadnih i pašnjaþkih vrsta Dalmacije 6. 7. VU. Žile lista su prema rubu u luku svinute i odebljale. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. kao što je vilina kosica (Cuscuta sp. 1829 e) Naziv sorte: Djetelina dalmatinska f) Sinonimi: Trifolium filicaule g) Status: h) Populacija. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda dalmatinske djeteline na podruþju Dalmacije 2. prikupljanje.). 155 .2.

autor M.Napomena: Fotografija preuzeta iz Flora Croatica Database. Miloviü 156 .

Cvate u svibnju ili lipnju. Inventarizacija. Propagacija dalmatinske djeteline na podruþju Dalmacije. Cvijetovi su skupljeni u duguljastu glavicu. Ne treba zanemariti oþuvanje bioraznolikosti nekih prateüih kukaca. 8. 3. kamenita i pjeskovita tla. 4. posebno divljih pþela koji oploÿuju cvjetove (Megachile. k) Povijest nastanka i korištenja Rumena djetelina ili inkarnatka je biljka mediteranskih travnjaka odakle je odavno selekcionirana za proizvodnju krmiva. ex Hornem. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. 6.2.) Syme. Eucera) štetnika koji koriste cvjetove. posebno vezanih za prilagodbu na loša. List je trodijelan. etnoloških. Danas je proširena po cijelom svijetu.2. prikupljanje. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Popularizacija povijesnih. Njemaþkoj i Španjolskoj. Rumena djetelina je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. socioloških. maslina i vinove loze. Stvaranje sorte dalmatinske rumene djeteline. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. medije. posebno na slabijim tlima i okolišnim uvjetima. izmjeniþno postavljeni na stabljici. Francuskoj. lijepe intenzivno crvenkaste boje. kao što je vilina kosica (Cuscuta sp. 9. Pokazala se odliþna i za sideraciju (zelenu gnojidbu) u nasadima voüaka. vrlo skromnih zahtjeva i zato posebno omiljena kod individualnih proizvoÿaþa. ekoloških.1. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda rumene djeteline na podruþju Dalmacije 2. VU. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Rumena djetelina je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih djetelina Dalmacije. Italiji. 157 . i ljekovitih vrijednosti rumene djeteline kroz publikacije. tolerantnost na sušu i drugo. ali i parazitskih biljaka. 1864 e) Naziv sorte: Djetelina rumena f) Sinonimi: g) Status: h) Populacija. DJETELINA RUMENA a) Kultura: Djetelina rumena b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Trifolium incarnatum molinerii (Balb. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. mahune i sjemenke.). Andrena. predavanja. jajoliko izdužen. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku rumenu djetelinu. osobito u USA. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. 7. na podruþjima uzgoja stoke. Promocija novog kultivara na svjetskoj razini. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli svijet j) Sažeti opis Rumena djetelina je jednogodišnja djetelina koja naraste do 70 cm visoko. 5.6. Koristi se kao monokulturni jednogodišnji krmni usjev ili u raznim jednogodišnjim krmnim smjesama.

158 .

predavanja. k) Povijest nastanka i korištenja Grahorica dalmatinska je endemiþna biljka dalmatinskih travnjaka. kamenita i pjeskovita tla. Na jednoj stabljici razvija se od 5 do 15 cvjetova. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima.2. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku grahorice. smješteni na dugom dršku. Grahorica dalmatinska je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te istražiti njihova proizvodna svojstva. Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti dalmatinske grahorice kroz publikacije. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda dalmatinske grahorice na podruþju Dalmacije. tolerantnost na sušu i drugo. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. 3. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija i Hercegovina j) Sažeti opis Grahorica dalmatinska je višegodišnja mahunarka koja formira dugaþke vitke stabljike s viticama koje se ovijaju oko druge vegetacije. Ne treba zanemariti oþuvanje bioraznolikosti nekih prateüih kukaca. GRAHORICA DALMATINSKA a) Kultura: Grahorica dalmatinska b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Vicia dalmatica Kern. Promocija nove kulture na svjetskoj razini. kušaonice. Cvjetovi veliki. 7. Andrena. VU. posebno vezanih za prilagodbu na loša. Može doseüi dužinu preko 1 metra. e) Naziv sorte: Grahorica dalmatinska f) Sinonimi: g) Status: h) Populacija. posebno divljih pþela koji oploÿuju cvjetove (Megachile. dugi do 2 cm. prikupljanje. Inventarizacija. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi. 4.1. 6. 8. na podruþjima uzgoja stoke. viseüi. Eucera) te štetnika koji koriste cvjetove. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. mahune i sjemenke. medije. Propagacija dalmatinske djeteline na podruþju Dalmacije. 159 . l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Grahorica dalmatinska je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih mahunarki Dalmacije.3. ljubiþasti. 2. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Listovi sastavljeni od 16 usko linearnih 1-2 mm širokih lisaka. 5.6.

160 .

prikupljanje. predavanja. Predstavlja iznimno prilagoÿenu vrstu na loše okolišne uvjete Dalmacije. KOSTRIKA PERASTA n) Kultura: Kostrika perasta o) Red: Poales p) Porodica: Poaceae q) Svojta: Brachypodium pinnatum (L. 5. Propagacija kostrike peraste na podruþju Dalmacije. t) Status: u) Populacija. Kostrika perasta je vrlo otporna na sušu i loše proizvodne uvjete. tup i rascjepkan. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te utvrditi njihova proizvodna svojstva Kostrika perasta s podruþja Dalmacije je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. Jeziþac je kratak.4. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Stoka je vrlo rado pase dok ne otvrdne lišüe. Izrada marketinškog plana za kostriku perastu. 6.6. planinskim livadama i toþilima. y) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Kostrika perasta je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih trava Dalmacije. Rukavci su mekani i dlakavi. x) Povijest nastanka i korištenja Kostrika perasta je autohtona biljka dalmatinskih travnjaka. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda kostrike peraste na podruþju Dalmacije. u svijetlim bukovim i borovim šumama. kamenita i pjeskovita tla. LC. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. na podruþjima uzgoja stoke. Europa w) Sažeti opis Kostrika perasta je trava koja naraste od 60 do 120 cm visoko i razvija dugaþke vriježe. Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti kostrike peraste kroz publikacije. Raste na prisojnim. 2. Beauv r) Naziv sorte: s) Sinonimi: Goštica perasta. Promocija nove kulture na svjetskoj razini. a lisne plojke þvrste.) P. 7. nasipima i brežuljcima. ýesto dolazi zajedno s uspravnim ovsikom (Bromus erectus) i vrijeskom (Erica sp. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima.1. kušaonice.). Azija. 8. visoku tolerantnost na sušu i drugo. n) 1. 3. osunþanim padinama. 0 v) Rasprostranjenost: Afrika. 161 . stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. medije. 4. ravne ili žljebaste. Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi.2. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. posebno vezanih za prilagodbu na loša.

162 .

Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka.5. 7. 4. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Inventarizacija. ýesto predstavlja jedinu pašu otoþnih ovaca. kamenita i pjeskovita tla. 6. Metlica velika. pojedine pljeve s vrlo dugaþkim. prikupljanje.2. predavanja. 163 .6. 5. k) Povijest nastanka i korištenja Kršin primorski je autohtona biljka dalmatinskih travnjaka. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. suhim podruþjima tvori sa uspravnim ovsikom (Bromus erectus) zajednicu Brometo-Chrysopogonetum grylli. Kršin primorski je po svemu jedna od najprilagoÿenijih trava na ekstremne dalmatinske uvjete. brkaš g) Status: h) Populacija. Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti kultivara kršina primorskog kroz publikacije. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. EX/CR. S vriskom tvori svezu Chrysopogoneto-Satureion subspicate koja je isto vrlo rasprostranjena na otocima i dalmatinskom kršu. Kršin primorski je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda kršina primorskog na podruþju Dalmacije. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. izdužena.) Trin. 2.1. posebno njihovi rukavci. 8. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 3. 0 i) Rasprostranjenost: j) Sažeti opis Kršin primorski je trava koja naraste od 50 do 100 cm visoko i razvija kratak. tolerantnost na sušu i drugo. KRŠIN PRIMORSKI a) Kultura: Kršin primorski b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Chrysopogon gryllus (Torn. Listovi su uski. vijugavim osjem. medije. Promocija nove kulture na svjetskoj razini. na podruþjima uzgoja stoke. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te istražiti njihova proizvodna svojstva. Na dalmatinskim otocima na nezaslanjenim. Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi. Ova zajednica sadrži brojne biljne vrste kserofilnog karaktera i prekriva velike površine dalmatinskog krša. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Kršin primorski je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih trava Dalmacije. Izrada marketinškog plana za oplemenjene kultivare kršina primorskog. e) Naziv sorte: f) Sinonimi: Hrÿobrada. obrasli dugim dlakama. posebno vezanih za prilagodbu na loša. Propagacija kultivara kršina primorskog na podruþju Dalmacije. gusti bus.

164 .

karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda vlasulje dalmatinske na podruþju Dalmacije. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. kamenita i pjeskovita tla.2. kušaonice. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Vlasulja dalmatinska je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih trava Dalmacije. Prijedlog elemenata plana upravljanja 1.1. g) Status: h) Populacija. na podruþjima uzgoja stoke. 3. Izrada marketinškog plana za vlasulju dalmatinsku. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 6. VLASULJA DALMATINSKA a) Kultura: Vlasulja dalmatinska b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Festuca dalmatica (Hackel) Richter. snažna trava koja naraste od 20 do 50 cm visine. 5. 2. Tankih je vlasti i zbijenog busa. predavanja. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija j) Sažeti opis Vlasulja dalmatinska je višegodišnja. 1890 e) Naziv sorte: f) Sinonimi: Festuca ovina L. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te istražiti njihova proizvodna svojstva. dalmatica Hack. var. medije.6. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. k) Povijest nastanka i korištenja Vlasulja dalmatinska je endemiþna biljka dalmatinskih travnjaka. subsp.6. Propagacija vlasulje dalmatinske na podruþju Dalmacije. 165 . Vlasulja dalmatinska je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. 4. posebno vezanih za prilagodbu na loša. prikupljanje. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Inventarizacija. Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti vlasulje dalmatinske kroz publikacije. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. LC. sulcata Hack. Promocija nove kulture na svjetskoj razini. 7. tolerantnost na sušu i drugo. 8. Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi.

166 .

udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara livadnog i pašnjaþkog bilja na podruþju Dalmacije. 6. lokacija. 6. kulture/kultivari. broj primki… Trenutno ne postoje kolekcijski nasadi.1 Postojeüe stanje. rasadnici. ostali obraÿeni dalmatinski kultivari livadskih i pašnjaþkih kultura ne nalaze se na sortnoj listi RH. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: održavaþ.2. banke gena. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje Osim rumene djeteline.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 6.2. niti se sjeme može kupiti na tržištu.4 Kolekcijski nasadi. rasadnici.3 Institucije. a sliþna je situacija i s ostalim navedenim livadskim i pašnjaþkim kultivarima Dalmacije.3. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara vezan uz livadno i pašnjaþko bilje na podruþju Dalmacije. 6.2 Projekti inventarizacije.2. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Trenutno ne postoji ni jedan Projekti inventarizacije. a neki þak i svoj centar razvoja upravo imaju na Mediteranu. matiþna stada.6. þak i za kultivare koji se nalaze na sortnoj listi trenutno ne postoji službena proizvodnja sjemena izvornih populacija. naþin þuvanja. banke gena. Osnovni razlog su nedostatna istraživanja livadskih i pašnjaþkih kultura na podruþju Dalmacije.3.1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim kultivarima Trenutno se nijedan struþnjak ne bavi livadnim i pašnjaþkim biljem na podruþju Dalmacije.2. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara Trenutno ne postoje institucije. Meÿutim.3. populacije. 6. 167 .3.3. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije livadnog i pašnjaþkog bilja na podruþju Dalmacije. iako postojeüi kultivari predstavljaju izvorište zanimljivih svojstava vrlo zanimljivih za oplemenjivaþki rad.3.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 6.

6.4

MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA

6.4.1. Prijedlog mjera za promociju, oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja, detaljni opisi formi zanimljivih za kultiviranje, sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala, formiranje i dopuna kolekcija, daljnja selekcija, oplemenjivaþki rad, razrada bussines planova, poboljšanje državne strategije predavanja, izložbe, promotivni materijal, publikacije.

168

7. AROMATIýNO, ZAýINSKO, LJEKOVITO, MEDONOSNO, UKRASNO I DIVLJE JESTIVO BILJE
7.1 UVOD

7.1.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju U Hrvatskoj je do sada utvrÿeno 4275 biljnih vrsta, odnosno s podvrstama 5347 svojti. Po broju vrsta nalazi se na sedmom mjestu u Europi, ali je po broju vrsta po jedinici državne površine na treüem mjestu, iza Slovenije i Albanije. Ako bi izdvojili samo Dalmaciju ona bi po broju vrsta na jedinici površine bila prva zemlja u Europi. U ovom floristiþkom bogatstvu oko 6 % vrsta je endemiþno, meÿu kojima je veliki broj stenoendema, vrsta vrlo uske rasprostranjenosti, a oko 11 % vrsta je ugroženo. S druge strane, u Dalmaciju je kroz povijest introduciran veliki broj biljnih vrsta i sorti, koje su korištene u poljoprivredi i šumarstvu, a od kojih su danas neke sastavni dio krajobraza i biljnog pokrova Dalmacije. Tako je danas gotovo nezamislivo da maslina, vinova loza, alepski bor, palme ili þempres, vrste koji daju osnovni peþat Dalmacije, nisu izvorne dalmatinske vrste. Uz njih introducirane su gotovo sve kulturne biljke: ratarske, industrijske, voüne, povrtne i ukrasne, s rijetkim iznimkama. Dalmacija je i domovina posebno aromatiþnog, zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja, pravi pþelinji rajski vrt. Samo manji dio ovog bilja je kroz povijest kultiviran ili je bio predmet bilo kakvog opsežnijeg istraživanja i selekcije. Sve razvijene mediteranske države (Italija, Francuska, Španjolska, Grþka) su na državnoj razini poticale gospodarski razvoj ove proizvodnje raznim sustavima subvencija. U Dalmaciji je gotovo sve nažalost završavalo na sakupljanju (i uništavanju) samoniklih divljih populacija i njihovom izvozu kao sirovinu u razvijene zemlje. Rijetki su primjeri gdje se išlo i do sekundarnih proizvoda (eteriþna ulja, medovi), a tercijarni kao što su izvorni ljekoviti, kozmetiþki ili prehrambeni proizvodi gotovo da uopüe ne postoje. Uz to nikada nije saþinjen sustavni popis kultivara i divljih oblika ove skupine biljaka, stanje njihovih populacija, procjena njihove vrijednosti, procjena ugroženosti i oblici tradicionalnog korištenja, niti je donesen ni jedan strateški dokument vezan uz ovu problematiku. Kao posljedica, danas ne postoji proizvodnja sjemena i sadnica domaüih kultivara aromatiþnog, zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja, uz poneku rijetku iznimku, veü se kultivari uvoze iz inozemstva, ponekad doslovno naši vlastiti. Mnoge od ovih biljaka pripadaju gotovo svim navedenim kategorijama, primjerice ružmarin i lavanda koriste se za dobivanje aromatskih eteriþnih ulja, odnosno kao aromatiþno bilje, kao zaþin, kao ljekovito bilje, medonosne su biljke a þesto imaju i izraženi estetski karakter, odnosno imaju veliki potencijal kao ukrasno bilje te se u te namjene i (nedovoljno) koriste. Zbog toga je teško za veüinu ovih biljaka odrediti njihovu pripadnost samo jednoj namjenskoj grupi kultura, pa istiþemo njihovu uporabnu vrijednost u okviru pojedine skupine bilja: Aromatiþno i zaþinsko: Ljekovito: Medonosno: Ukrasno: ružmarin, lavanda, kadulja, bosiljak, þubar, mravinac, komoraþ, rutvica, matiþnjak, metvica, pelin, lovor, kim, kleka, ružmarin, lavanda, kadulja, majþina dušica, neven, kadulje, vrisovi, ružmarin, brnistra, divlja riga lavanda, vrijesovi, planika,

ružmarin, lavanda, kadulja, bijeli, žuti i ostali sunovrati, šeboj, kane, zvonca, iglice, agave, opuncija, zumbuli, mirta, šparoga

169

Divlje jestivo bilje:

šparoga, kapari, planika, mirta, matar, košüela.

Za gotovo sve ove biljke teško bi se kod nas moglo reüi da pripadaju skupini kulturnog bilja, jer njihovog gospodarskog uzgoja u Dalmaciji nema, s izuzetkom otoka Hvara, koji je upravo po uzgoju ružmarina, lavande, a u manjoj mjeri i kadulje te proizvodnji njihovih eteriþnih ulja postao þuven i van granica Hrvatske. Vrijednost i potencijal aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja Dalmacije je izniman i to u nekoliko glavnih pravaca. Ponajprije treba istaknuti izraženu bioraznolikost dalmatinskog aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja. Podruþje Dalmacije, kao i šire podruþje Mediterana, jedno je od najraznolikijih regija ovog bilja na svijetu s brojnim endemiþnim, þak stenoendemiþnim vrstama te jedan od svjetskih centara razvoja kulturnog bilja. Neke od ovih vrsta osnova su iz koje su selekcijom dobivene slijedeüe kulture: durum pšenice, kupus, repe, repice, gorušica, blitva, šparoga, riga, maslaþak-radiþ, pastrnjak, grašak, lupine, bijela djetelina, djetelina inkarnatka, lan, celer, salata, endivija, kim, anis, majþina dušica, metvica, maslina, hmelj i drugo. Ovo bogatstvo postoji velikim dijelom i danas i predstavlja pravo skladište gena, odnosno ljudima korisnih svojstava bilja, koje selekcijom razvijamo i stvaramo nove kultivare. Prema tome, selekcijska vrijednost dalmatinskog aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja je izvanredna i do sada nedovoljno korištena. To je donekle razumljivo, jer selekcija ovog bilja ima smisla tek u razvijenom gospodarskom okruženju, što se za Dalmaciju nikada nije moglo reüi, dapaþe stoljeüima je gospodarski izrazito nerazvijeno podruþje. Vjerojatno tek slijedi prava valorizacija nativnog bilja, rad na selekciji i korištenje pojedinih vrsta, kultivara ili svojstava u daljnjoj poljoprivrednoj proizvodnji. Gospodarska vrijednost ovog bilja je sve znaþajnija. Svjetsko tržište ima veliki i sve veüi interes za svježim i sušenim aromatiþnim, zaþinskim i ljekovitim biljem, a pogotovo za destiliranim eteriþnim uljima koja se sve više koriste u farmaceutskoj, ali i prehrambenoj industriji. Posebno se traži u okviru sve popularnije aromaterapije. Iako prinosi ovih kultura u Dalmaciji ne dosižu prinose ostvarene u kontinentalnoj europskoj proizvodnji, kvaliteta i udjel aromatskih, ljekovitih i aktivnih tvari u biljkama ubranim ili uzgojenim u Dalmaciji je izvanredna. Kvaliteta dalmatinskog aromatiþnog i zaþinskog te ljekovitog bilja bila je prepoznata kroz povijest i sva proizvodnja je otkupljivana za inozemne kupce, što se za današnje stanje situaciju ne može reüi. Izvanrednu gospodarsku vrijednost imaju i sekundarni proizvodi ovog bilja, medovi Dalmacije, najcjenjeniji i najskuplji svjetski medovi. I gospodarska vrijednost ukrasnog bilja u Dalmaciji postupno raste, iako je još zanemariva. Tradicija ekonomske proizvodnje ukrasnog bilja postoji gotovo iskljuþivo za sunovrate na širem podruþju Dubrovnika te u manjoj mjeri mimoze, bugenvilije i drugo importirano bilje u eumediteranskom pojasu. Usporedno s gospodarskom, dalmatinsko aromatiþno i zaþinsko, ljekovito, medonosno, ukrasno i divlje jestivo bilje ima iznimno veliku medonosnu vrijednost, odnosno vrijednost za pþelinju pašu. Postoji vrlo veliki broj medonosnih biljaka na podruþju Dalmacije, ali se istiþu brojne medonosne vrste 5. i 6. kategorije, koje imaju prinose od 200 do 500 kg meda po hektaru, odnosno preko 500 kg. Od njih je na podruþju Dalmacije prošireno preko 250 vrsta, a najbrojni su predstavnici porodice usnjaþa (Lamiaceae), slijede Fabaceae, Rosaecae i Asteraceae, dok su ostale porodice manje zastupljene. Po važnosti se posebno istiþu: ružmarin, lavanda, kadulja, vrisovi i vrijesovi. Kvaliteta medova ovih biljaka s izuzetkom vrijesova (Erica sp.) spada u sam svjetski vrh, a medovi postižu najviše cijene na svjetskom tržištu. Nažalost, potencijal 170

medonošenja dalmatinskih biljaka, koji doduše znatno varira, ovisno o sezonskoj suši, koristimo tek vrlo malim dijelom, po nekim procjenama, manje od 5 %, tako da godišnje gubimo tisuüe tona najkvalitetnijih svjetskih medova. Estetska vrijednost dalmatinskog bilja je opet izvanredna i gotovo u potpunosti neiskorištena. Osim odreÿenog broja importiranih ukrasnih biljaka za koje možemo reüi da se u manjoj mjeri gospodarski ili hobistiþki uzgajaju (sunovrati, mimoze, agave, opuncije, bugenvilija, pitospora i dr.), ogroman je broj autohtonih biljnih vrsta koje imaju veliki potencijal kao ukrasno bilje. Ovaj potencijal u novije doba sve više prepoznaju stranci koji ga skupljaju u prirodi i selekcioniraju, tako da se danas veü mogu kupiti kultivari dalmatinske iglice Biokovo, kleke Velebit i drugi, a još veüi broj ih slijedi. Važnost uzgoja u kulturi autohtonih, þak stenoendemiþnih vrsta Dalmacije te njihovo poticanje u proizvodnji danas dobiva i dodatnu dimenziju. Kultiviranje divljih rijetkih i ugroženih divljih populacija, odnosno komercijalni uzgoj u smislu njihovog oþuvanja ex situ, preporuka je svjetske organizacije za oþuvanje i zaštitu živog svijeta IUCN. Prehrambena vrijednost divljeg bilja u Dalmaciji ima svoju posebnu dimenziju, jer se za hranu od pamtivjeka koristi možda i najveüi broj biljaka na svijetu. Samo u okviru popularne mišance u Dalmaciji se bere i koristi kao salata, prilog i varivo preko 100 vrsta biljaka. Meÿu njima, neke su veü odavno selekcionirane i ukljuþene u kulturu (kupusi, repe i repice, šparoga, riga, maslaþak-radiþ, pastrnjak i druge). Izniman potencijal imaju i neke uvjetno voüne vrste, posebno planika i mirta, za koje je potrebno istraživanje divljih populacija te daljnja selekcija. Zanimljivo je da prehrambenu vrijednost imaju i neke importirane ukrasne biljke, kao što je opuncija ili indijska smokva. Prehrambena vrijednost ovog bilja dolazi do punog izražaja tek za vrijeme ratova, kad se iz nužde vade stare recepture i provode poluzaboravljeni postupci prerade i pripreme hrane. Industrijska vrijednost postoji kod nekog autohtonog bilja koje se veü i koristilo, kao što je brnistra. U ovu grupu spadali bi i dalmatinski crni i bijeli bor, korišteni za dobivanje smole, odnosno terpentina. Treba istaknuti i industrijsku vrijednost nekih uvezenih ukrasnih biljaka. Od agave, koja je prvenstveno kod nas ukrasna biljka, dobija se konac za izradu þuvenih þipki, paške, hvarske i viške. Ovdje bi trebalo pridodati i þemprese þije se drvo se koristilo u graÿevini, a dijelom i brojne aromatiþne biljke þije se eteriþno ulje koristi u industriji. Krajobrazna vrijednost dalmatinskog aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i jestivog bilja je van svake sumnje posebna za Dalmaciju. Mnogi je upravo i prepoznaju po gore navedenim, karakteristiþnim biljnim vrstama koje tvore miris i okus Dalmacije. Split je dobio ime po gustoj brnistri koja je oko njega rasla. Kadulja i vrisovi prekrivaju nepregledna kamena prostranstva Dalmacije, a planika, lovor i mirta daju posebnu estetsku i olfaktornu dimenziju eumediteranskoj makiji. Hvar je danas u svjetskim razmjerima prepoznatljiv po krajobrazima racvjetalih grmova ružmarina i lavande. Danas uznapredovalu promjenu krajobraza Dalmacije u betonske površine treba hitno zaustaviti, a krajobraze oplemeniti nasadima izvornog aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog i medonosnog bilja.

171

7.1.2 Povijest uzgoja i korištenja u Dalmaciji Uzgoj i korištenje aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i jestivog bilja u Dalmaciji zasigurno seže u najdavniju povijest civilizacije na ovom prostoru. Iz izvornih oblika divljeg bilja selekcionirane su brojne ratarske, predive, a posebno povrtne, aromatiþne, zaþinske i ljekovite biljke. Ljekarništvo (farmacija) na podruþju Dalmacije ima izrazito dugu i slavnu tradiciju i seže još u 13. stoljeüe. Ljekarne su osnovane u Trogiru (1271.), Dubrovniku (1272.), Zadru (1289.), Splitu (1345.). Najstarija samostanska ljekarna u Samostanu Male braüe u Dubrovniku osnovana je 1318. godine, a najstarija bolniþka ljekarna na svijetu je dubrovaþka Domus Christi, osnovana u 16. stoljeüu. Ružmarin se od pamtivjeka koristio kao zaþinska, aromatiþna i ljekovita biljka. Stara narodna uzreþica kaže da jela zaþinjena ružmarinom pomažu boljem pamüenju, a moderna medicina dokazuje ovu postavku. Kako bilo, peþena riba u Dalmaciji ne može se zamisliti bez ružmarina, kao ni razni umaci i marinade. Tradicija branja i korištenja ružmarina za destilaciju eteriþnog ulja seže u 1462. godinu kad je na Hvaru utvrÿen prvi zapis o angažiranju ljekarnika koji üe brinuti o opskrbi apoteka ovim proizvodom. Gospodarska proizvodnja ružmarinova ulja zapoþinje u 17. stoljeüu, a širi se u 18. stoljeüu posebno na Hvaru i Šolti. Posebno se intenzivira od 1740. godine, kad poþinju masovne sjeþe divljeg ružmarina za destilaciju, þemu se protive pþelari, a proizvodnja se širi i na Vis te Šibenik. Tek krajem 19. stoljeüa zapoþinje uzgoj ružmarina, a u Grablju na otoku Hvaru osnovana je 1902. godine i prva ružmarinska zadruga. Proizvodnja se širi i na otoku Hvaru i tridesetih godina 20. stoljeüa procijenjena je na 20.000 kg. Danas je ova proizvodnja minimalna, gotovo zanemariva, a domaüe potrebe zadovoljavaju se uvozom ružmarinovog ulja iz Španjolske. Lavanda se poþela uzgajati 1928. godine u Velom Grablju na otoku Hvaru, kad je Bartol Tomiü na polju u uvali Sv. Ante, potaknut predavanjem kojeg je na otoku održao agronom Franjo Tabain s otoka Korþule, rasadio tri grma koja su tamo rasla i koristila se za blagoslov za Sv. Antuna Padovanskog. Dok su još 1939. godine površine pod lavandom na Hvaru bile svega 4 ha, a proizvodnja ulja neznatna, veü 1956. ima gotovo 80 ha pod lavandom, a 1973. þak 720 ha uz proizvodnju i do 70 tona ulja godišnje. Kadulja nikada nije bila u tržišnom uzgoju. Uz ružmarin i lavandu, na Hvaru se poþetkom 20. stoljeüa u manjoj mjeri proizvodilo eteriþno kaduljino ulje, ali iskljuþivo sabiranjem divljih populacija. Stara rimska poslovica kaže: Ne može biti bolestan þovjek u þijem vrtu raste kadulja. Ona nam govori da se u rimsko doba izuzetno cijenila ljekovitost kadulje, ali i da se veü u to doba uzgajala u vrtovima! Ostalo ukrasno bilje zapoþinje se uzgajati veü naseljavanjem Dalmacije za osobne i obiteljske potrebe, ali tržni uzgoj spominje se tek od polovice 19. stoljeüa u vidu proizvodnje sadnica ruža u zadarskim rasadnicima. U vrtu Poljodjelskog dubrovaþkog društva od 1887. je postojala proizvodnja sadnica ukrasnog bilja, prvenstveno þempresa, oleandra, palma te voüa. Proizvodnja sadnica limuna i naranþi ovdje je uspostavljena po prvi puta u Hrvatskoj. Na širem dubrovaþkom podruþju, posebno u rasadniku ýibaþa i u Župi, od poþetka 20. stoljeüa tradicionalan gospodarski uzgoj ukrasnog bilja, prvenstveno sunovrata, zumbula, ljubiþica, ruža, karanfila, šeboja, asparagusa, mimoza i kala. Od osnutka Sokolarsko povrüarsko-voüarskocvjeüarske zadruge u ýibaþi 16. srpnja 1933., a posebno Povrtlarsko-voüarsko-cvjeüarske zadruge u Mlinima 09. svibnja 1937., do pred drugi svjetski rat, u zlatno doba cvjeüarstva Župe, 90 zadrugara proizvodilo je do 400 000 kitica cvijeüa koje su se plasirale u preko 30 gradova tadašnje države. Treba istaknuti da je u Šibeniku 1888. godine Petar Biankini objavio jedno od u svijetu prvih monografskih djela o ukrasnom bilju, O uzgoju i njegovanju cvieüa, uresnog grmlja 172

ekstremne vruüine i suše. zaþinskog. medonosnog. a posebno u Župi dubrovaþkoj. nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici sveukupne poljoprivrede Dalmacije. Vrana. dolina Neretve i Konavle. ljekovitog. Riliü) obalni je pojas vrlo uzak. þak snježne planinske klime. Kako se visoki planinski vrhovi dinarskih planina uzdižu neposredno uz obalu Jadranskog mora (Velebit. Vrgoraþko polje.1. Imotsko. a da je cijelo podruþje Župe bilo þuveno po tržišnoj proizvodnji cvijeüa. Ipak. pa tako i proizvodnje aromatiþnog. 7. Djelo je izazvalo oduševljenje u struþnim krugovima u Hrvatskoj te veliki interes širom svijeta. zaþinskog. Službena rajonizacija aromatiþnog. odnosno pripada eumediteranskom klimatskom podruþju. U ovom rajonu zbog eumediteranske klime i zaštiüenosti postoje dobri uvjeti za proizvodnju posebno aromatiþnog. zaþinskog. R. Na ovom podruþju u nižim dijelovima prisutna je submediteranska klima i postoje þak uvjeti za masovniju proizvodnju dijela vrsta aromatiþnog. krška polja. medonosnog. 173 . Za uzgoj osjetljivog ukrasnog bilja postoje gotovo idealni uvjeti na podruþju Dubrovaþkoneretvanske županije. ukrasnog i jestivog bilja. ukrasnog i jestivog bilja na podruþju Dalmacije nije provedena. kako navodi upravitelj botaniþkog vrta u Beþu. ljekovitog. bezvodnost. kao i kod drugog bilja utvrditi dva zasebna rajona. Ovo je podruþje izrazito krajobrazno raznoliko i obuhvaüa poplavne depresije. Biokovo. odnosno Dalmatinsku Zagoru u širem smislu. ali možemo. godine. Wettstein 1906. krške zaravni i uzvisine te konaþno visoke dinarske vrhove. klimarskom dragulju. Sinjsko. zaþinskog. Drugi rajon obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe. vrlo plitak pedološki supstrat. prvenstveno na plodnim velikim krškim poljima: dio Ravnih kotara. Prvi obuhvaüa dalmatinsku obalu i otoke i karakteriziran je izrazitom ljetnom sušom i blagom zimom. treba istaknuti da su ovi faktori daleko manje ograniþavajuüi za mnoge od ovih vrsta.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Izrazita okršenost. medonosnog. Zato ne þudi da je stanica za južne kulture uspostavljena upravo na podruþju Župe u ýibaþi. medonosnog i ukrasnog te divljeg jestivog bilja. ukrasnog i jestivog bilja. pa se tako i izmjenjuje klima od eumediteranske preko kontinentalne sve do hladne.i drveüa. Ovi potencijali gotovo uopüe nisu iskorišteni i iz ove grupe bilja još se koriste divlje populacije u vrlo maloj mjeri. ljekovitog. ljekovitog. Mosor. Kozjak.

2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 7.1 Pregledni popis kultura i kultivara Brojne vrste navedene u preglednom popisu tradicijskih kultura Dalmacije pripadaju u više navedenih skupina bilja. zaþinsko i ljekovito bilje Anis (Pimpinella anisum) Boraþ (Borago officinalis) Bosiljak (Occimum basilicum) Dubaþac (Teucrium chamaedrys) Dubaþac planinski (Teucrium montanum) Estragon (Artemisia dracunculus) Gorska metvica (Calamintha officinalis) Kadulja (Salvia officinalis minor) Kadulja muškatna (Salvia sclarea) Kim (Carum carvi) Kleka (Juniperus communis) Komoraþ (Foeniculum vulgare) Konopljika (Vitex agnus-castus rosea) Korijandar (Coriandrum sativum microcarpum) (Coriandrum sativum vulgare) Lavandin (Lavandula hibrida) Lavanda (Lavandula angustifolia) Lovor (Laurus nobilis) Majþina dušica obiþna (Thymus pulegioides) Majþina dušica tankolisna (Thymus longicaulis) Marulja (Marrubium vulgare lanatum) Matiþnjak (Melissa officinalis) Mažuran (Majorana hortensis) Miloduh (Hyssopus officinalis) Mravinac (Origanum vulgare) Neven (Calendulla officinalis) Pelin (Artemisia absinthium) Rutvica (Ruta graveolens) Ružmarin (Rosmarinus officinalis officinalis) Timijan (Thymus vulgaris) Vrisak (Satureja hortensis) Vrisak primorski (Satureja montana) Domaüi anis Domaüi boraþ Domaüi sitnolisni bosiljak Domaüi krupnolisni bosiljak Dalmatinski dubaþac Iva trava Domaüi zeleni estragon Dalmatinska obiþna marulja Primorska kadulja Kadulja krstašica Paška ušarica Domaüa mirisna muškatna kadulja Domaüi rani kim Dalmatinski smriþ Dalmatinski komoraþ Ružiþasta konopljika Domaüi sitnozrni korijandar Domaüi krupnozrni korijandar Budrovka Primorska lavanda Dalmatinski lovor Dalmatinska obiþna majþina dušica Dalmatinska tankolisna majþina dušica Dalmatinska marulja Dalmatinski matiþnjak Domaüi mažuran Domaüi ljubiþasti miloduh Domaüi mravinac Domaüi neven Domaüi pelin Domaüa sedefasta rutvica Dalmatinski uspravni ružmarin Dalmatinski bjelocvjetni ružmarin Dalmatinski puzavi ružmarin Domaüi timijan Vrtni þubar Domaüi primorski vrisak 174 . Aromatiþno.2.7. ali su svrstane u skupinu prema svojem dominantnom svojstvu.

) Obiþna agava Viška pjegava agava Album Bressingham Pink Bridal Bouquet Biokovo Župski bijeli sunovrat Župski žuti sunovrat Bobaraš Domaüi plavi zumbul Rijeþki zumbul Divlje jestivo bilje Kapar (Capparis spinosa) U okviru ovog Elaborata obraÿen je u skupini povrtnica Kostriš primorski (Sonchus maritimus) Košþela (Celtis australis) Kupina (Rubus sp. macrorrhizum) Sunovrat bijeli (Narcissus poëticus) Sunovrat žuti (Narcissus pseudonarcissus) Sunovrat žuti (Narcissus sp.) Hrvatsko zvonce (Edraianthus graminifolius) Biokovsko zvonce (Edraianthus pumilio) Zumbul (Hyacinthus sp.Medonosno bilje Biluþ (Marrubium incanum) Divlja metvica (Calamintha nepeta) Draþa (Paliurus spina-christi) Grohotuša (Pucalina) (Colutea arborescens) Lemprika (Viburnum tinus) Sikavica krugloglava (Echinops sphaerocephalus) Sjeruša (Salvia verticillata) Tilovina (Cytisus ramentaceus) Vrisak planinski (Satureja subspicata) Vrisak pelješki (Satureja visianii) Vrijes drveni (Erica arborea) Vrijes mnogocvjetni (Erica multiflorea) Vrijes pršljenasti (Erica verticillata) Vrijes sredozemni (Erica mediterranea) Ukrasno bilje Agava (Agave americana) Dalmatinska iglica (Geranium dalmaticum) (G.) Maslina divlja (Olea sativa oleaster) Matar (Critmum maritimum) Mirta (Myrtus communis) Morska blitva (Beta maritma) Omaga (Salicornia herbacea) Opuncija (Opuntia ficus indica) Pinjol (Pinus pinea) Planika (Arbutus unedo) Rašeljka (Prunus mahaleb) Riga divlja (Diplotaxis tenuifolia) Solnjaþa (Salsola kali) Šparoga (Asparagus officinalis) Tetivika (Smilax aspera) 175 . dalmaticum x G.

1767 e) Naziv sorte: Dalmatinski uspravni ružmarin f) Sinonimi: ruzmarin. godine. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. ali i turistiþki obilasci oþuvanih znaþajnijih prirodnih sastojina.2 Pregled najznaþajnijih kultivara (vrsta/sorata/ pasmina) Dalmacije 7. a širi se u 18. gusto prekrivenih listovima.1 DALMATINSKI USPRAVNI RUŽMARIN a) Kultura: Ružmarin b) Red: Lamiales c) Porodica: Lamiaceae d) Svojta: Rosmarinus officinalis Linnaeus. stoljeüa zapoþinje uzgoj ružmarina na otocima Hvaru. pogona za proizvodnju farmacutskih pripravaka i drugih proizvoda. pekarski proizvodi (ružmarinove kifle. medonosna. Danas u Dalmaciji ne postoji proizvodnja suhog lista i eteriþnog ružmarinovog ulja. ukrasna i krajobrazna vrsta. Vis i Braþ te u okolicu Šibenika. Tradicija branja i korištenja ružmarina za proizvodnju ružmarinovog suhog lista (Rosmarini folium) i destilaciju ružmarinovog eteriþnog ulja (Rosmarini aetheroleum) u Dalmaciji seže u 1462. zimrad. osim na otoku Hvaru gdje je proizvodnja minimalna. Proizvodi dalmatinskog ružmarina. Listovi su mu vrlo uski. zadebljali tamnozelene boje na licu i svjetlije na naliþju. lužmarin. vodice. ruzman g) Status: 0 h) Populacija. malo svinuti na rubovima. kad je prvenstveno služio kao zaþin. tako i sekundarni. k) Povijest nastanka i korištenja Ružmarin je kao kulturna biljka poznat još davno prije Krista. Veüi dio rasada koristio bi za zasnivanje plantaža dalmatinskog ružmarina. a u Grablju na otoku Hvaru osnovana je 1902. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija. U pršljenima izmeÿu listova nalaze se cvjetovi plave do ljubiþaste boje. graÿen od brojnih šibastih ogranaka. Hercegovina. Kao iznimnu krajobraznu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost prirodnih sastojina i plantaža racvjetalih grmova ružmarina u krajobrazu. Primarni proizvodi su suho lišüe. dio za prodaju kao zaþin u svježem stanju. a dio za sadnju u vrtovima širom Dalmacije. LC. njihovom umnažanju te zasnivanju rasadnika dalmatinskog ružmarina.7. Ružmarin cvate gotovo cijele godine od rujna do svibnja. kao važna aromatiþna.2. destilerija. a proizvodnja ulja se širi i na otoke Korþulu. sapuni) na bazi ružmarina. godinu kad je na Hvaru utvrÿen prvi zapis o angažiranju ljekarnika koji üe brinuti o opskrbi apoteka ovim proizvodima. što treba iskoristiti za organizaciju turistiþkih posjeta i prodaju in situ domaüih proizvoda od ružmarina.2. Uz plantažnu proizvodnju potrebno je integrirati pþelarstvo. ružmarinovi medenjaci). preradu lišüa i turizam te tako ostvariti dodatnu gospodarsku vrijednost. destilirano eteriþno ružmarinovo ulje te med. 176 . godine i prva ružmarinska zadruga. primorska Crna gora j) Sažeti opis Dalmatinski ružmarin je mali zimzeleni grm. Osnovi koncepta bussines plana trebaju se bazirati na istraživanju i odabiru najboljih autohtonih populacija. zimorad. žmurod. stoljeüu. rusmarin. stoljeüu posebno na Hvaru i Šolti. zbog izvanredne kvalitete trebaju postati premijski proizvodi. sušara. dok u srednjem vijeku raste njegov znaþaj kao ljekovite biljke. ljekovita. visok do 2 m. kad poþinju masovne sjeþe divljeg ružmarina za proizvodnju suhog lista i destilaciju. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinski ružmarin je biljka izvanredne važnosti i potencijala za Dalmaciju. Posebno se intenzivira od 1740. Dalmatinski ružmarin je autohtona biljna vrsta Dalmacije. þemu se protive pþelari. Gospodarska proizvodnja ružmarinova lista i ulja zapoþinje u 17.2. zaþinska. sekundarni razni farmaceutski pripravci (kreme. a cijela biljka ima vrlo ugodan miris. a tercijarni turistiþki obilasci proizvodnih plantaža u cvatu. Tek krajem 19. Proizvodnja se širi i na otoku Hvaru doseže 20 tona ružmarinovog ulja. kako primarni. Visu i Šolti.

prikupljanje. pogona i proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju. Poticanje zasnivanja pogona za izradu sekundarnih premijskih tradicijskih proizvoda na bazi ružmarina. farmaceutskih. socioloških. Popularizacija povijesnih. 3. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda dalmatinskog ružmarina na podruþju Dalmacije. 6. Inventarizacija. Poticanje zasnivanja pogona za sušenje i preradu ružmarina 10. edukativne i turistiþke obilaske. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 4. 7. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinskog ružmarina kroz publikacije. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. medije. predavanja. 5. 2. Propagacija dalmatinskog ružmarina u Dalmaciji. 11. 9. ekoloških. etnoloških. Ukljuþenje plantaža. kušaonice. 177 . 8. Izrada marketinškog plana za dalmatinski ružmarin.

U Europi su najveüi i najpoznatiji proizvoÿaþi lavande. a u 16. L. U Europi je uzgojena i širokolisna muška lavanda (Lavandula latifolia Med. vera DC x L. Otkriven je 1948. poznata još iz starog vijeka. Razvija se u obliku niskog polugrma s mnoštvom uspravnih izdanaka prekrivenih uskim listovima. despik. officinalis. Rod lavanda ima preko 48 poznatih vrsta od kojih je najstarija i najpoznatija uzgojena vrsta uskolisna. stoechas. stoljeüu poþinje uzgoj hibrida lavande (L. Ukrajina. Bugarska. tamnozelenih listova i izrazito plavih cvjetova koji se morfološki razlikuje od L. Danas je glavno podruþje uzgoja otok Hvar. Lavanda se u Dalmaciji poþela uzgajati poslije Prvog svjetskog rata u vrijeme poznate vinske krize. vera) ili prava lavanda. Od 13. Gospodarski je vrlo znaþajna i hibridna lavanda Lavandula hybrida (L. Danas je na tržištu je sve prisutnija.modrulja. Požari su 1999. (L. Cijela biljka ima vrlo ugodan miris. L. LC. Veü u srednjem vijeku bile su poznate vrste lavandi koje se i danas uzgajaju.). officinalis. hybrida. razliþitih sorti i izrazito atraktivnog cvijeta. latifolia Vill. francuske lavande ili prave lavande Lavandula angustifolia Mill. Postojale su kulture prave lavande. Italija. Maÿarska.7. vera) s lavandinom Lavandula hybrida (L. a uzgaja se najviše domaüa lavanda. Španjolska. godine na otoku Hvaru uništili treüinu nasada lavande. a danas na tržištu poznatiji kao Lavandula budrovka. odnosno lavandin. Uzgoj lavande. Braþu i Visu te u Zagori. te L. uzlazni i) Rasprostranjenost: Dalmacija (otok Hvar). U Hrvatskoj se godišnje proizvede svega oko 2 t eteriþnog ulja ove lavande. svjetloplave boje. intermedia). dentata. Listovi su mu izrazito tamnozelene boje. lefendel g) Status: 0 h) Populacija.). Podataka o znaþajnijem uzgoju drugih vrsta i sorti lavande nema. a na drugim kontinentima SAD. Ljubiþasti cvjetovi se razvijaju u cvatovima koji su smješteni na vrhu produženih cvjetnih stabljika. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. lavandula. latifolia Vill. a cvjetovi veüi i intenzivne modre boje. a i ulje mu je kvalitetnije. Alžir. dans se razmahao u kontinentalnoj Hrvatskoj te u Istri. Argentina i Tasmanija. 178 . godine u vrtu Budroviüa s Hvara i nazvan Lavandula hybrida Reverchon II ili plava lavanda . francuska Lavandula angustifolia Mill. ali i križanaca na otocima Hvaru. danas Istra i kontinentalna Hrvatska j) Sažeti opis Budrovka je izvorni hvarski hibrid lavande (Lavandula hybrida Reverchon II) nastala spontanim križanjem uskolisne. ali i lavandina: Francuska (Provansa).2. (L. stoljeüa lavanda se širi po cijeloj Europi. k) Povijest nastanka i korištenja Lavanda potjeþe s podruþja sunþanih kamenjara zapadnog dijela Sredozemlja. lavendl. U odnosu na pravu lavandu lavandin Budrovka je otporni kultivar. pogodan za uzgoj u kontinentalnim podruþjima jer podnosi temperature i do -20ºC.2. L. temeljem znaþajnih državnih poticaja.) poznatija kao lavandin. vera DC x L.2 BUDROVKA (HVARSKI LAVANDIN) a) Kultura: Lavandin b) Red: Lamiales c) Porodica: Lamiaceae d) Svojta: Lavandula hybrida Reverchon II e) Naziv sorte: Budrovka f) Sinonimi: lavandin. Grþka i Engleska (Norfolk).

4. Stoga imaju i drugaþiju primjenu. predavanja. koristi se za zaštitu od moljaca. Proizvodi budrovke trebaju dobiti oznaku izvornosti i postati prepoznatljiv hrvatski proizvod. ukrasna i krajobrazna vrsta. Sekundarni proizvodi su razni farmaceutski pripravci (kreme. socioloških. kao važna aromatiþna. vodice. preradu lišüa i turizam te tako ostvariti dodatnu gospodarsku vrijednost. kušaonice. 2. ljekovita. dio za prodaju u svježem stanju. njihovom umnažanju te zasnivanju rasadnika. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti budrovke kroz publikacije. ekoloških. Uz plantažnu proizvodnju potrebno je integrirati pþelarstvo. sapuni) na bazi lavande. godine budrovka se masovno širi po Istri i kontinentalnoj Hrvatskoj. u prigodnoj vreüici. što treba iskoristiti za organizaciju turistiþkih posjeta i prodaju in situ domaüih proizvoda. a dio za sadnju u vrtovima širom Hrvatske. Primarni proizvodi su suho lišüe (Flores Lavandulae). a tercijarni turistiþki obilasci proizvodnih plantaža u cvatu. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Osnovi koncepta bussines plana trebaju se bazirati na istraživanju i odabiru najboljih populacija budrovke. medonosna. farmaceutskih. tako i za kontinentalnu Hrvatsku. edukativne i turistiþke obilaske. Od 2000. ali nemaju tako izražena ljekovita svojstva kao prava lavanda. zaþinska. a Budrovka se pokazala kao odliþan analgetik. Daljnje poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju. Ukljuþenje plantaža. 179 .l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Budrovka je kultivar izvanredne važnosti i potencijala kakao za Dalmaciju. Kao iznimnu krajobraznu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost plantaža racvjetalih grmova budrovke u krajobrazu. Svi lavandini koriste se u industriji deterdženata i sredstava za þišüenje. medije. pogona za proizvodnju farmaceutskih pripravaka i drugih proizvoda. Popularizacija povijesnih. a suhi cvijet lavandina. 3. Koliko budrovka može biti medonosna govori podatak da j 1974. Lavandini su jaþeg mirisa. godine na Hvaru proizvedeno oko 200 tona lavandinog meda. Veüi dio rasada koristio bi za zasnivanje plantaža budrovke. destilirano eteriþno lavandino ulje (Oleum lavandulae) te med. destilerija. pogona i proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije. 5. sušara. Poticanje zasnivanja pogona za sušenje i preradu budrovke. etnoloških. Poticanje zasnivanja pogona za izradu sekundarnih premijskih tradicijskih proizvoda na bazi budrovke.

180 .

što ovisi prvenstveno o nadmorskoj visini. Još prije njih. Kao iznimnu krajobraznu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost prirodnih sastojina i plantaža racvjetalih grmiüa kadulje u krajobrazu. koji izuzetno duboko prodire u zemlju. Veüi dio rasada koristio bi za zasnivanje plantaža. Cijela biljka ima vrlo ugodan miris. što treba iskoristiti za organizaciju turistiþkih posjeta i prodaju in situ domaüih proizvoda na bazi kadulje. Primarni proizvodi su suho lišüe. te Boka Kotorska. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Primorska kadulja je možda najvažnija divlja biljka Dalmacije. a posebno treba istaknuti njenu medonosnost. sapuni) na bazi kadulje. stoljeüa na otoku Hvaru. Prekriva ogromne površine najljuüeg krša. destilirano eteriþno kaduljino ulje te izvanredan med. 181 . zaþinska i ljekovita biljka. U srednjem vijeku spravljao se ljubavni napitak od listova kadulje i rute te latica ruže. a poþeci uzgoja datiraju na poþetak 20. vodice. Kako je kadulja na podruþju Dalmacija izuzetno proširena uglavnom se koristila divlja kadulja. koji su je vjerojatno uveli u kulturu.3 PRIMORSKA KADULJA a) Kultura: Kadulja b) Red: Lamiales c) Porodica: Lamiaceae d) Svojta: Salvia officinalis Linnaeus. sušara.7. Uz plantažnu proizvodnju potrebno je integrirati pþelarstvo. Izvanredna je aromatiþna. Kadulja cvate od kraja travnja do polovice lipnja. k) Povijest nastanka i korištenja Kadulja je prvenstveno ljekovita biljka. gdje je þesto pionirska i jedina biljka. Malinska na Krku. ali se koristi i kao zaþin. kako primarni. duž cijele naše obale. ali i turistiþki obilasci oþuvanih znaþajnijih prirodnih sastojina kadulje. žalfija. zbog izvanredne kvalitete trebaju postati premijski proizvodi. Destilacijom listova i cvjetova dobivalo se eteriþno kaduljino ulje (Oleum Salviae). Hercegovina. Ljekovitost kadulje spoznali su još antiþki Grci. Sakupljalo se lišüe kadulje (Folia Salviae) neposredno prije cvatnje jer tada ima najviše aktivnih tvari. dio za prodaju kao zaþin u svježem stanju. destilerija. a tercijarni turistiþki obilasci proizvodnih plantaža u cvatu. tako i sekundarni. Primorska kadulja je autohtona biljna vrsta Dalmacije. osobito u razdoblju cvatnje. U Dalmaciji se kadulja koristi još davno prije antike.2. njihovom umnažanju te zasnivanju rasadnika primorske kadulje. proširena na podruþju Mediterana. LC. primorska Crna gora j) Sažeti opis Primorska kadulja je mali zbijeni grmiü visok do 70 cm s drvenastom stabljikom i snažnim korijenom. U gornjem dijelu stabljike razvijaju se relativno veliki ljubiþasti cvjetovi. pa djeluju sive boje. a posebno su je cijenili Stari Rimljani.2. u faraonskim grobnicama u Egiptu. sekundarni razni farmaceutski pripravci (kreme. Slano. Ston. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija. þvrstim listovima koji su s lica i naliþja obrasli gustim dlaþicama. Poznati centri sabiranja i otkupa su bili: Trogir. koja daje osnovno obilježju krajobrazu gologa krša. kuš. Danas u Dalmaciji ne postoji proizvodnja suhog lista i eteriþnog kaduljinog ulja. za osobne potrebe na otoku Hvaru. pelin g) Status: SLRH h) Populacija. 1767 e) Naziv sorte: Primorska kadulja f) Sinonimi: ljekovita kadulja. slavulja. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. preradu lišüa i turizam te tako ostvariti dodatnu gospodarsku vrijednost. Stabljika je obrasla brojnim ovalnim. Osnovi koncepta bussines plana trebaju se bazirati na istraživanju i odabiru najboljih autohtonih populacija. Proizvodi primorske kadulje. pogona za proizvodnju farmacutskih pripravaka i drugih proizvoda. jedan od glavnih sastojaka smjese za balzamiranje bila je upravo kadulja. jer je za Dalmaciju najvažnija pþelinja paša. a dio za sadnju u vrtovima širom Dalmacije. osim možda u manjoj mjeri.

Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti primorske kadulje kroz publikacije. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda primorske kadulje na podruþju Dalmacije. farmaceutskih. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju 9. 3. kušaonice. ekoloških. Inventarizacija. Poticanje zasnivanja pogona za sušenje i preradu primorske kadulje 10. predavanja. 7. 2. 8. pogona i proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije. Izrada marketinškog plana za primorsku kadulju. Poticanje zasnivanja pogona za izradu sekundarnih premijskih tradicijskih proizvoda na bazi primorske kadulje. Propagacija primorske kadulje u Dalmaciji. medije. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. 6.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. prikupljanje. Ukljuþenje plantaža. 4. socioloških. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 182 . 5. edukativne i turistiþke obilaske. Popularizacija povijesnih. etnoloških. 11.

jer je za Dalmaciju nakon kadulje. LC. visok 20-40 cm. zbog izvanredne kvalitete trebaju postati premijski proizvodi. primorski þubar. a tercijarni turistiþki obilasci proizvodnih plantaža u cvatu. k) Povijest nastanka i korištenja Domaüi primorski vrisak je prvenstveno medonosna biljka. Primarni proizvodi su suho lišüe. sapuni) na bazi domaüeg primorskog vriska. Stabljika i ogranci su okrugli. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Domaüi primorski vrisak u Dalmaciji prekriva ogromne površine najljuüeg krša. U Dalmaciji se vrisak koristi još davno prije antike. najvažnija pþelinja paša. sekundarni razni farmaceutski pripravci (kreme. Cijela biljka ima vrlo ugodan miris. Proizvodi domaüeg primorskog vriska. Cvjetovi se razvijaju u pazušcima gornjih listova. Domaüi primorski vrisak cvate od kolovoza do listopada. preradu lišüa i turizam te tako ostvariti dodatnu gospodarsku vrijednost. bijele su boje i ljubiþasto istoþkani. a rastu po dva ukriženi nasuprotno. kako primarni. zaþinska i ljekovita biljka. zašiljeni. ali i turistiþki obilasci oþuvanih znaþajnijih prirodnih sastojina vriska. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli Mediteran. istoþkanižlijezde s eteriþnim uljima. ali i kao aromatiþno bilje za sireve. te izvanredan med. Sakupljalo se lišüe vriska (Folia Saturejae) za vrijeme cvatnje jer tada ima najviše aktivnih tvari. sušara. a posebno su je cijenili Stari Rimljani. iskljuþivo se koristila divlja populacija i nije poznat uzgoj. osoguz. Uz plantažnu proizvodnju potrebno je integrirati pþelarstvo.2. proširena na podruþju Mediterana. koji su uveli u kulturu srodnu vrstu Satureja hortensis. 183 . primorska Crna gora j) Sažeti opis Domaüi primorski vrisak je trajan. Izvanredna je aromatiþna. vodice. gusto razgranan polugrm. obrasli finim kratkim dlakama.2. Danas u Dalmaciji ne postoji gospodarska proizvodnja suhog lista. cijelog ruba. tako i sekundarni. gdje je þesto pionirska i jedina biljka. a posebno treba istaknuti njenu medonosnost. Osnovi koncepta bussines plana trebaju se bazirati na istraživanju i odabiru najboljih autohtonih populacija. Domaüa primorska kadulja je autohtona biljna vrsta Dalmacije. Hercegovina. a za pice je možda i bolji od origana. uski. što ovisi prvenstveno o nadmorskoj visini. osobito u razdoblju cvatnje. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. ribama. Listovi su mali. bresina g) Status: SLRH h) Populacija. njihovom umnažanju te zasnivanju rasadnika domaüeg primorskog vriska. ali se koristi i kao ljekovita biljka. W. koja daje osnovno obilježju krajobrazu gologa krša. duž cijele naše obale.4 DOMAûI PRIMORSKI VRISAK a) Kultura: Vrisak b) Red: Lamiales c) Porodica: Lamiaceae d) Svojta: Satureia montana variegata (Host) P. destilerija. Kako na podruþju Dalmacija ima izuzetno mnogo primorskog vriska i drugih divljih vrsta roda Satureja. pogona za proizvodnju farmacutskih pripravaka i drugih proizvoda. što treba iskoristiti za organizaciju turistiþkih posjeta i prodaju in situ domaüih proizvoda na bazi vriska. Ball e) Naziv sorte: Domaüi primorski vrisak f) Sinonimi: primorski vrijesak.7. dio za prodaju kao zaþin u svježem stanju. a Dalmacija. Listovi su se koristili za lijeþenje. Kao iznimnu krajobraznu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost prirodnih sastojina i plantaža racvjetalih grmiüa vriska u krajobrazu. Ljekovitost vriska spoznali su još antiþki Grci. zaþin mesu. Veüi dio rasada koristio bi za zasnivanje plantaža.

Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju 9. 6. etnoloških. medije. ekoloških. Poticanje zasnivanja pogona za izradu sekundarnih premijskih tradicijskih proizvoda na bazi primorskog vriska. edukativne i turistiþke obilaske. pogona i proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije. Propagacija domaüeg primorskog vriska u Dalmaciji. Poticanje zasnivanja pogona za sušenje i preradu primorskog vriska. 7. 184 . 2. 10. Popularizacija povijesnih. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda domaüeg primorskog vriska na podruþju Dalmacije. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 11. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 8. farmaceutskih. predavanja. Izrada marketinškog plana za primorski vrisak. Inventarizacija. prikupljanje. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. 3. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti primorskog vriska kroz publikacije.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. kušaonice. Ukljuþenje plantaža. 4. socioloških. 5.

Lisna vlakna služe za proizvodnju vlakna od kojih se i kod nas izraÿivao konop. koji su na rubu i vrhu bodljikavi. Odavno se proširila. smokva glušica. Cvjetovi agave iznimna su pþelinja paša. meÿutim ima karakteristike ljekovite. Agava je zanimljiva biljka koja kod nas prvenstveno služi kao ukrasna biljka. LC. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. hvarska i viška. gdje je odavno pobjegla iz kulture te raste kao divlja. krumpirom i drugim kulturama na jug Europe. strme terene gdje svojim gustim korijenom sprjeþava eroziju. ali i kao insekticid. primorski netres g) Status: 0 h) Populacija. k) Povijest nastanka i korištenja Obiþna ili ameriþka agava potjeþe iz Meksika i Južne Amerike odakle su je španjolski i portugalski pomorci prenijeli zajedno s kukuruzom. primorska Crna gora j) Sažeti opis Agava je sukulentna biljka lako prepoznatljiva po ogromnim. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Agava je vrlo zahvalna biljka koja raste doslovno na svim terenima. 1753 e) Naziv sorte: Obiþna agava f) Sinonimi: aloj.7. industrijske. Potrebno je izvršiti dodatna istraživanja populacija te odabrati najpogodnije za korištenja prvenstveno za sanacije smetlišta i drugih devastiranih podruþja. Pred jesen. ponekad punih 40. Podzemni dio biljke se nekad upotrebljavao kao lijek protiv sifilisa. mesnatim. kao diuretik. soþnim listovima sivozelene boje. Stabljika koja nosi cvat visoka je i preko 6 metara i na vrhu nosi velike cvatove s brojnim svijetložutim cvjetovima koji poþinju cvasti u lipnju i cvatu cijelo ljeto. Agava prvi put cvjeta tek nakon nekoliko desetaka godina. Nikada u Dalmaciji nije uzgajana. dalmatinske þipke. Iznimno je pogodna za svježe nasute.2. Na podruþju Dalmacije daje karakter brojnim krajobrazima. podivljala iz kulture i sada raste samonikla uz obale Sredozemlja.2. aromatiþne. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija. od kojih su najpoznatije: paška. Lisni pupoljci sirovina su za aromatiziranje tekile i drugih domaüih meksiþkih rakija. godine iz istoþnog Meksika. 185 . Agava je biljka izuzetno dobro prilagoÿena na uvjete Dalmacije. stoljeüa dvoji da li je za Dalmaciju alohtona ili se veü treba ubrojiti u autohtone biljke Dalmacije. medonosne i krajobrazne vrste. Nakon više stoljeüa postala je naša tradicijska kultura za koju se vežu tradicijski proizvodi. U Dalmaciji zabilježena još prije više stoljeüa. pri þemu dobro podnosi zaslanjenje. pa þak Visiani poþetkom 19. mesnati soþni dijelovi lista služe protiv reume. osobito uz more.5 OBIýNA AGAVA a) Kultura: Agava b) Red: Liliales c) Porodica: Agavaceae d) Svojta: Agave americana Linnaeus. U manjoj mjeri moguüe je zasnovati nasade za proizvodnju vlakana za tradicijske dalmatinske þipke te isprobati moguünost proizvodnje novog proizvoda – dalmatinske tekile. Kod nas su je donijeli Španjolci 1561. a u Italiji i neke grublje vrste papira. osim lokalno razmnožavana i saÿena kao ukrasna biljka. Kod nas su se koristila vlakna agava i kao sirovina za izradu tradicionalnih dalmatinskih þipki. U novije doba pokušava se iz agave u gospodarskim koliþinama ekstrahirati ugljikohidrat inulin kojeg u listovima ima u velikim koliþinama. loparina. Hercegovina. po cvatnji cijela biljka ugiba. dugaþkim preko metra. dajuüi karakter brojnim dalmatinskim krajobrazima.

farmaceutskih. kušaonice. 5. Inventarizacija. 7. 8. Propagacija agave u Dalmaciji.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. etnoloških. 6. edukativne i turistiþke obilaske. prikupljanje. Poticanje zasnivanja þipkarskog obrta u okviru obiteljskih gospodarstava. posebno za sanaciju svježe nasutih tala. 4. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. socioloških. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju. medije. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda agave na podruþju Dalmacije. 9. vrijednosti agave kroz publikacije. Popularizacija povijesnih. Ukljuþenje þipkarskih proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije. ekoloških. 10. 3. predavanja. 186 . 2. Izrada marketinškog plana za agavu.

prikupljanje.2. estetskih i drugih vrijednosti kroz publikacije. Izlazak na svjetsko tržište ukrasnog bilja 187 . socioloških. Inventarizacija. na Biokovu. etnoloških. ali sigurno je da na podruþju Dalmacije rastu brojni endemi izražene estetske vrijednosti. gdje je sakupljen te naknadno selekcioniran od strane njemaþkih selekcionera. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda izvornog endemiþnog estetski vrijednog bilja na podruþju Dalmacije. Izrada marketinškog plana za najperspektivnije biljne vrste. Poticanje zasnivanja proizvodnje sadnica u rasadnicima. Cvjeta od kasnog proljeüa do sredine ljeta. edukativne i turistiþke obilaske. Završni kultivari trebaju imati poseban status meÿu našim ukrasnim biljem te ih promovirati kroz sve turistiþke aktivnosti. 9. 7.2. predavanja. 4. Trenutno se kod nas nudi samo u jednom rasadniku u Istri. kao i na meÿunarodnim sajmovima u inozemstvo. ekoloških. medije. Biokovo je sve popularnije u Europi i ubrzano se širi po cijelom svijetu. 10. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Biokovo je jedan od primjera korištenja izvornih. Nije poznato da li postoji u prirodi. Cvate s brojnim cvjetovima bijele boje s ljubiþastim centrom. 2. 8. promjera oko 2 cm. k) Povijest nastanka i korištenja Biokovo je hibrid dalmatinske iglice nastao prirodnom mutacijom na Biokovu. Usporedo s ovom aktivnosti raditi na promociji ove proizvodnje te informirati javnost o djelatnosti. endemiþnih biljnih vrsta u selekciji za ukrasno bilje. Vrlo tolerantan na vruüinu i vlagu. te organizirati pokusno polje. 6. Poticanje prodaje i promocije izvornih endemiþnih ukrasnih biljaka Dalmacije. Popularizacija povijesnih.6 BIOKOVO a) Kultura: Velika iglica b) Red: Geraniales c) Porodica: Geraniaceae d) Svojta: Geranium dalmaticum x Geranium macrorrhizum e) Naziv sorte: Biokovo f) Sinonimi: () g) Status: 0 h) Populacija. Danas se proizvodi u brojnim rasadnicima širom svijeta i nudi na prodaju þak i na internetu. 3. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Vrlo je teško dati sud koje naše bilje ima ovaj potencijal.7. Koncept bussines plana vrijedi za sve naše estetski vrijedne endemiþne biljke. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. te zapoþeti s pokusnom proizvodnjom. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 5. Tvori niski do poluvisoki grm s zelenim listovima prošaranim crvenim prugama. Propagacija najperspektivnijih estetskih biljnih vrsta u Dalmaciji. Potrebno je na osnovi dosadašnjih istraživanja odabrati endemiþne vrste koje imaju visoku estetsku vrijednost. Ukljuþenje u turistiþku ponudu Dalmacije. 0. 0 i) Rasprostranjenost: proizvedena kao ukrasna kultura u Njemaþkoj j) Sažeti opis Biokovo je relativno nedavno selekcioniran kultivar hibrida dalmatinske iglice na bazi primjeraka sakupljenih na podruþju Biokova. Analizom vrsta u procesu kultiviranja odabrati najoptimalnije vrste za daljnju selekciju.

188 .

Crveni zreli plodovi su vrlo ukusni i sadrže veliku koliþinu vitamina C. ali se ne preporuþuje u veüim koliþinama. Potrebno je izvršiti selekciju populacije planike kako bi se odabrali kultivari pogodni za daljnju selekciju na osnovi vremena cvatnje i dozrijevanja. jagodnjak. što dozriju krajem kalendarske godine kad nema drugog svježeg voüa te što cvate u kasnu jesen. U novije doba dolazi do izražaja estetska vrijednost planike koja se formirana u manja stabla sadi sve više po Mediteranu. dekorativna ili ukrasna vrsta te kao medonosna vrsta. Za ratnih godina plodovi su se sušili i mljeli u brašno.7. Posebna je vrijednost planike što ona cijele godine ima dekorativne plodove koji postupno dozrijevaju. a u Italiji. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinska planika ima veliku potencijalnu gospodarsku vrijednost kao voüna vrsta. veliþine i ukusnosti ploda. industrijska kultura. maginje su okrugli. otpornosti na hladnoüu i sušu. nejednolike puti. o þemu govori njeno latinsko ime unedo. jagodiþnica. kad nijedna druga biljka ne cvate. preradu u marmeladu. raznih izraslina. toþkasta sliþna vrtnoj jagodi ili kori na plodu liþija. jer sprjeþava nastajanje smeÿih pjega na obrazima. koji üe u razdoblju od jedne godine dozrijeti. Dalmatinska planika pripada biljnoj zajednici makiji somine (Juniperus phoenicea) koja pripada asocijaciji Pistacio-Juniperetum phoeniceae. pa se iz bijelih grozdova razvijaju cvjetovi sliþni cvijetu vrijesa. na 3–10 mm dugoj peteljci. te primorja Crne gore j) Sažeti opis Dalmatinska planika je zimzeleno drvo koje može narasti do 6 metara visine. dugi 6–9 cm. jagodica g) Status: 0 h) Populacija. naranþastu i žarko crvenu. Cvate od listopada do kraja prosinca. što znaþi da je jestiv samo jedan plod. naranþasto crveni. a postoji i tradicija ušeüeravanja zrelih plodova. tako da se plodovi poþinju bojiti u razliþito vrijeme. dekorativnih elemenata i drugog. Listovi planike su se kod nas koristili i kao zaþin. planiþac. pjega nastalih od izlaganja suncu. prpak. kod nas od Istre do Dalmacije. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli Mediteran. Plodovi dozrijevaju u listopadu. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. peþenje rakije. Cvjetovi planike iznimna su pþelinja paša. Kod planike je vrlo zanimljivo da ima istovremeno zrijuüe plodove. Krema je preporuþljiva protiv starenja kože. sastavni dio mediteranske makije. LC.2. Listovi su izduženo jajasti. zamjena za listove lovora. samo dolaze kasno. jer se pokazalo da izdrže hladnoüu i do -15 ºC. 1753 e) Naziv sorte: Dalmatinska planika f) Sinonimi: maginja. rodnosti. Njezina jestivost je poznata od davnina. Kod nas ne postoji tradicija kultiviranja planike.2. Plodovi planike. kad ne cvate praktiþki ni jedna druga autohtona vrsta. 2–3 cm široki. U kozmetici se plodovi planike upotrebljavaju kao dodatak kremi za njegu lica (omoguüuje jednakomjerno tamnjenje kože). do 300 mg u 100 grama ploda. nezrele plodove i bijele cvjetove. a crvenkasta kora im je bradaviþasta. ali i dublje u kontinentu. hormonskih poremeüaja i sl. U isto vrijeme postupno se razvija cvat.7 DALMATINSKA PLANIKA a) Kultura: Planika b) Red: Ericales c) Porodica: Ericaceae d) Svojta: Arbutus unedo Linnaeus. ali postoji tradicija korištenja plodova za proizvodnju vina. kada poþinju mijenjati boju iz zelene u žutu. Oplemenjene kulture planike 189 . južnoj Francuskoj i sjevernoj Africi plodovi se prodaju na tržnicama i jedu se sirove sa šeüerom. kad je obiþno veü prehladno za pþele i med rijetko dozrije. Zvonoliki bijeli cvjetovi nalaze se u cvatovima. Taj se proces odvija postupno. k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinska planika izvorna je mediteranska vrsta. kožasti i na rubovima pilasto nazubljeni. debljine oko 2 cm.

Poticanje zasnivanja rasadnika za proizvodnju sadnica planike. 4.treba razmnožiti i zasnovati rasadnike i nasade. prikupljanje. Izrada marketinškog plana za planiku. 190 . 3. plodovi i preraÿevine. Ukljuþenje proizvoda planike u turistiþku ponudu Dalmacije. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Popularizacija povijesnih. pogona za preradu i kušaonica u turistiþku ponudu Dalmacije. Plodovi slabije kvalitete mogu služiti kao industrijska sirovina za proizvodnju vina ili peþenje rakije. 2. 11. 9. Propagacija planike u Dalmaciji. medije. Plodovi se mogu ponuditi kao svježe voüe i to u vrijeme kad nema drugog svježeg voüa. Proizvodi. 6. predavanja. etnoloških. Ukljuþenje prirodnih sastojina. 12. plantaža. mogu se sušiti ili preraditi u džemove i marmelade. Poticanje zasnivanja pogona za pakiranje svježih plodova. sušenje i preradu u okviru obiteljskih gospodarstava. farmaceutskih i dekorativnih vrijednosti planike kroz publikacije. 7. socioloških. a kao ukrasna parkovna i vrtna kultura. 10. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. 8. trebaju se marketinški obraditi i ponuditi ponajprije kroz turistiþke aktivnosti kao izvorni tradicionalni proizvod Dalmacije. Inventarizacija. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju planike. vjerojatno po cijeloj Hrvatskoj. edukativne i turistiþke obilaske. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda planike na podruþju Dalmacije. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. ekoloških. 5. kušaonice. Kultivari selekcionirani Na niže temperature mogu se saditi i dublje u kontinentu.

191 .

kod nas od Istre do Dalmacije. ali ne preduboko jer je mirta priliþno osjetljivija na hladnoüu. Proizvodi.7. dugaþki do 3 cm. slatkastog i pomalo smolastog okusa. Plodovi slabije kvalitete mogu služiti kao industrijska sirovina za proizvodnju crne rakije. tamnomodre. Dalmatinska mirta pripada biljnoj zajednici makiji somine (Juniperus phoenicea) koja pripada asocijaciji Pistacio-Juniperetum phoeniceae. Na našim otocima tradicionalno se dodaju u lozovaþu za proizvodnju posebne crne rakije. k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinska mirta potjeþe iz podruþja Male Azije. Uzgoj su zapoþeli stari Grci koji su jeli svježe plodove kao ukusno i ljekovito voüe. Koristili su je veü stari Grci . stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. LC. U Italiji se bobe koriste kao zaþin. Oplemenjene kulture mirte treba razmnožiti i zasnovati rasadnike i nasade. dekorativnih elemenata i drugog. Iz listova se u manjoj mjeri destilira eteriþno ulje.2. mirisavi cvjetovi nalaze se pojedinaþno u pazušcima listova na dugaþkim peteljkama. U Dalmaciji se plodovi mirte tradicionalno koriste konzervirani u soli ili slanoj otopini. veliþine i ukusnosti ploda. Mirta je važna mediteranska medonosna biljka. s ostacima þaške na vrhu. Listovi su na granama smješteni nasuprotno.8 DALMATINSKA MIRTA a) Kultura: Mirta b) Red: Myrtales c) Porodica: Myrtaceae d) Svojta: Myrtus communis Linnaeus. na kratkoj peteljci. plodovi i preraÿevine. Plodovi dozrijevaju od kraja listopada do kraja studenog.2. 1753 e) Naziv sorte: Dalmatinska mirta f) Sinonimi: mrþa g) Status: 0 h) Populacija. Bijeli. Potrebno je izvršiti selekciju populacije planike kako bi se odabrali kultivari pogodni za daljnju selekciju na osnovi vremena cvatnje i dozrijevanja. veliþine graška odnosno 5-7 mm u promjeru. prema vrhu suženi i sjajni. industrijska kultura. kada poþinju mijenjati boju iz zelene u tamno modru. mogu se sušiti ili preraditi u džemove i marmelade. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinska mirta ima potencijalnu gospodarsku vrijednost kao voüna vrsta. Cvate od lipnja do polovice kolovoza. kožasti. trebaju se marketinški obraditi i ponuditi ponajprije kroz turistiþke aktivnosti kao izvorni tradicionalni proizvod Dalmacije. otpornosti na hladnoüu i sušu. þak kultno štovana za vrijeme Rimskog carstva. a za vrijeme ratova su se sušili i mljeli u brašno. 192 . usko jajasti. vjerojatno jedne od najboljih u Dalmaciji. Plodovi mirte su okrugle. Kultivari selekcionirani na niže temperature mogu se saditi i dublje u kontinentu. odakle je prenesena na Mediteran još u prethistoriji. a u Francuskoj se od boba proizvodi alkoholno piüe nazvano eau d'Agnes. te primorja Crne gore j) Sažeti opis Dalmatinska mirta je zimzeleni grm do malo drvce koje može narasti do 5 metara visine. rodnosti. sliþno kao i lovor. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli Mediteran. Plodovi se mogu ponuditi kao svježe voüe i to u vrijeme kad nema drugog svježeg voüa. ali je osobito cijenjena. dekorativna ili ukrasna vrsta te kao medonosna vrsta. mesnate bobe. Zreli plodovi su ugodnog.

Propagacija mirte u Dalmaciji. sušenje i preradu u okviru obiteljskih gospodarstava. Ukljuþenje prirodnih sastojina. medije. prikupljanje. ekoloških. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. edukativne i turistiþke obilaske. 2. farmaceutskih i dekorativnih vrijednosti mirte kroz publikacije. Izrada marketinškog plana za mirtu. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 6. 193 . karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda mirte na podruþju Dalmacije. 9. 11. Ukljuþenje proizvoda mirte u turistiþku ponudu Dalmacije. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju mirte. etnoloških. 8. Poticanje zasnivanja pogona za pakiranje svježih plodova. Popularizacija povijesnih. 10. 4. socioloških. predavanja. kušaonice. 3. 5.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. 7. pogona za preradu i kušaonica u turistiþku ponudu Dalmacije. Inventarizacija. 12. Poticanje zasnivanja rasadnika za proizvodnju sadnica mirte. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. plantaža.

194 .

9 DALMATINSKI MATAR a) Kultura: Matar b) Red: Capparales c) Porodica: Brassicaceae d) Svojta: Crithmum maritmum Linnaeus. omaþalj. Braþu. ýesto prekriva cijele komplekse obalnih ploþastih vapnenaca.. s kojima se þesto zajedno konzervira. Raste neposredno uz more.na salatu oli sa par maslin i kapari sa dobrin ovþjin siren. izrazito mesnati do 5 cm dugi i oko 6 mm široki. Koristi se još od pretpovijesnog doba. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 195 .. obalac. Smatra se specijalitetom kao i kapari.. Listovi su rasperani. kao prilog jelima u octu ili u ulju. a ja u njoj guštan veü godinan.. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli Mediteran. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. najþešüe u pukotinama vapnenaþkih stijena. Mesnati i þvrsti listovi imaju slan i aromatiþan okus. ali i u medicini kao antiskorbutno sredstvo i diuretik. sirotinjska šparoga.. ýiovu. plavozeleni. moguünosti uzgoja na nezaslanjenom tlu.prije se u Dalmaciji puno duperela.. Sušenjem listova dio eteriþnog ulja (kojemu je glavni sastojak dilapiol) ispari. Svježe ubrani listovi su zapravo relativno siromašni vitaminom C. Selekcionirani dalmatinski matar s manjim udjelom eteriþnog ulja može se koristiti kao svježa mediteranska salata ili kao konzervirani listovi u domaüoj kvasini ili maslinovom ulju.. Na vrhu biljke razvijaju se štitasti cvatovi sastavljeni od brojnih zelenkasto žutih cvjetiüa koji cvatu od kolovoza do kraja rujna. proširena gotovo svim europskim obalama. Kao povrtnicu posebno su je cijenili i koristili Englezi za brojne salate i umake. za salate. otpornosti na hladnoüu i sušu i drugog..beren ga na južnoj strani otoka ýiova.. Visu. ali sve rjeÿa. divlji koromaþ g) Status: 0 h) Populacija.2. Pomorci su listove matara u prošlosti nosili uložene u octu na svoje plovidbe kao sredstvo protiv skorbuta. a more i koja fetica pršuta. te primorja Crne gore j) Sažeti opis Dalmatinski matar je trajna i snažna.. ukiseljena i za umake. petrovo zelje. po grþkoj mitologiji božica Hekata ga je pripremila Tezeju. Nije zanemariva ni turistiþka atraktivnost oþuvanih sastojina matra uz obalu Jadrana. petrovac.7. visoka do 50 cm.. Oplemenjene selekcije matra treba razmnožiti i zasnovati rasadnike i nasade. Potrebno je izvršiti selekciju populacije matra kako bi se odabrali kultivari pogodni za daljnju selekciju na osnovi veliþine i ukusnosti listova. sad je u EU zaštiüena biljka.delicija da ne more bit veüa. 1753 e) Naziv sorte: Dalmatinski matar f) Sinonimi: motar.. šüulac.raste i na sjeveru. razgranata u gornjem dijelu.“ l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinski matar ima potencijalnu gospodarsku vrijednost kao izvorna dalmatinska povrtnica i zaþinska biljka. pa se mogu prirediti jela s blažim mirisom.u engleskoj je na dvoru uvik bila cijenjena. a pri dnu odvenjela halofitna biljka iz porodice štitarki (Apiaceae).bar ga ja tako zoven. Ove proizvode treba marketinški obraditi i ponuditi ponajprije kroz turistiþke aktivnosti kao izvorni tradicionalni proizvod Dalmacije. posebno Hvaru. Upotrebljava se u prehrani. a Shakespeare je spominje u drami Kralj Lear..2. Jedan dalmatinski gurman kaže za matar: „njegova visost matar. LC. kod nas od Istre do Dalmacije. k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinski matar je izvorna biljka Europe.. U Dalmaciji se tradicionalno koristi na otocima. motrika. koliþine eteriþnih ulja.

Popularizacija povijesnih. Ukljuþenje prirodnih sastojina. etnoloških. 10. medije. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. edukativne i turistiþke obilaske. prikupljanje. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. predavanja. farmaceutskih i dekorativnih vrijednosti matra kroz publikacije. Poticanje zasnivanja rasadnika za proizvodnju sadnica matra.1. 8. Inventarizacija. pogona za preradu i kušaonica u turistiþku ponudu Dalmacije. Izrada marketinškog plana za matar. 6. 196 . 9. socioloških. plantaža. 11. Poticanje zasnivanja pogona za pakiranje svježih listova i preradu u okviru obiteljskih gospodarstava. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. ekoloških. 3. 2. 7. 5. 12. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda matra na podruþju Dalmacije. Ukljuþenje proizvoda matra u turistiþku ponudu Dalmacije. Propagacija matra u Dalmaciji. kušaonice. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju matra. 4.

197 .

m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. pri dnu odvenjela biljka iz porodice vrzina (Capparaceae). Sjeme koje je ljutog okusa od glikozida sinergina. 2. kao diuretik i antiskorbutik. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. moguünosti uzgoja. Ovaj proizvod treba marketinški obraditi i ponuditi ponajprije kroz turistiþke aktivnosti kao izvorni. otpornosti na hladnoüu i sušu i drugog. od koje je nutricionistiþki vrjednija. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Poznata je i ljekovitost divlje rige.2. Selekcionirana divlja riga može se koristiti kao svježa mediteranska salata. posebno u Dalmaciji. Inventarizacija. od Istre do primorja Crne gore. razgranjeni dvoredac. na identiþan naþin kao i poznatija riga. se u srednjem vijeku mljelo za izradu senfa. Po cvatnji razvijaju se 3 cm dugaþke komuške pune sitnih. odakle dolazi latinsko ime diplotaxis (dvoredac).2. Biljka je vrlo vrijedna pþelinja paša. kao korov proširena u USA j) Sažeti opis Divlja riga je do 60 cm visoka trajnica snažnog korijena. 3. Oplemenjene selekcije divlje rige treba razmnožiti i zasnovati sjemensku proizvodnju i nasade. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Divlja riga ima potencijalnu gospodarsku vrijednost kao izvorna dalmatinska povrtnica. Koriste se mladi listovi koji se razvijaju od travnja sve do kraja srpnja. uskolisni dvoredac. tvrdoüe i ukusnosti listova. za iskašljavanje. LC. Potrebno je izvršiti selekciju populacije divlje rige kako bi se odabrali kultivari pogodni za daljnju selekciju na osnovi veliþine. tradicionalni proizvod Dalmacije. nadimaþa g) Status: 0 h) Populacija. prikupljanje. 4.7. rigula. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. k) Povijest nastanka i korištenja Divlja riga sastavni je dio svih dalmatinskih mišancija u sklopu kojih se redovito prodavao na dalmatinskim tržnicama.10 DIVLJA RIGA a) Kultura: Divlja riga b) Red: Capparales c) Porodica: Brassicaceae d) Svojta: Diplotaxis tenuifolia (L. a smatralo se da biljka ima afrodizijaþka svojstva. e) Naziv sorte: Divlja riga f) Sinonimi: dvoredac. Svježi listovi imaju tipiþan miris na rigu odnosno peþeno svinjsko meso. Na isti naþin koristi se i u Italiji i Francuskoj. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda divlje rige na podruþju Dalmacije. 198 . kod nas u obalnom dijelu. 0 i) Rasprostranjenost: od Bliskog istoka do južne Europe. posebno oko Postira na otoku Braþu gdje daje redovito jedno vrcanje. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Listovi su debeli i soþni. divlja rikula. plavozeleni. Najþešüe raste na aridnim kamenitim strminama. do 12 cm dugi i duboko perasto urezani na 3-5 nasuprotna režnja. divlji kupus. ima dvostruko više C vitamina i oko 20 % više karotena. Na vrhu biljke razvija se visoka stabljika s grozdastim cvatom sastavljenim od mirišljavih žutih cvjetova koji cvatu od svibnja do kraja listopada. Ona je nutricionistiþki vrjednija od rige. u dva reda složenih sjemenki. divlja salata.)DC. Koristi se kao sredstvo za þišüenje krvi.

Ukljuþenje proizvoda divlje rige u turistiþku ponudu Dalmacije. 11. medije. Izrada marketinškog plana za divlju rigu. 199 . predavanja. 10. Popularizacija povijesnih. Poticanje zasnivanja proizvodnje divlje rige. 7. Poticanje zasnivanja proizvodnje sjemena odabranih kultivara divlje rige. 9. Poticanje zasnivanja pogona za pakiranje svježih listova u okviru obiteljskih gospodarstava. i prehrambenih vrijednosti divlje rige kroz publikacije. socioloških. 6. kušaonice.5. 8. etnoloških. Propagacija divlje rige u Dalmaciji.

3. Ivan Kolak Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Dr. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje: Osim svega nekoliko vrsti i sorta ostali obraÿeni dalmatinski kultivari aromatiþnog.3. Iznimka je budrovka.1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim kultivarima Dr. Meÿutim. sc.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 7. ukrasnog i divljeg jestivog bilja ne nalaze se na sortnoj listi RH. a neki þak i svoj centar razvoja upravo imaju na Mediteranu. Ines Vršek Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr. sc. Franjo Šatoviü Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr. sc. ljekovitog. sc. þak i za kultivare koji se nalaze na sortnoj listi trenutno ne postoji službena proizvodnja sjemena. Osnovni razlog je nedostatna istraživanja ratarskih kultura na podruþju Dalmacije. a sjeme kadulje. medonosnog.2. iako postojeüi kultivari predstavljaju izvorište zanimljivih svojstava vrlo zanimljivih za oplemenjivaþki rad. sc. Mihaela Kurtela Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr. Roman Ozimec Orehoveþki ogranak 37 10 040 Zagreb 200 .7. lavande i ružmarina koje se može kupiti na tržištu redovito dolazi iz izvoza i ne predstavlja ovdje obraÿene populacije.3. sc. þije se sadnice razmnožavaju u više rasadnika i mogu se kupiti.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 7. 7. Vesna Židovec Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr. sc.1 Postojeüe stanje. Ksenija Karloviü Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr. zaþinskog.

2. broj primki… Trenutno ne postoje kolekcijski nasadi.7.2. 201 .2. matiþna stada.3. Kovaþki prolaz bb 20 260Korþula Ratko Kovaþeviü Kapar d.3. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Državni poticaji za zasnivanje plantaža lavandina budrovke 7. populacije.4 Kolekcijski nasadi. lokacija.o. kulture/kultivari. naþin þuvanja. Kvaternikova 12 21 000 Split 7.3 Institucije. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Milan i Vesna Vojinoviü Anemona d. rasadnici. banke gena. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: održavaþ.o. rasadnici.o.3. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije.2 Projekti inventarizacije.o. banke gena.

izložbe. daljnja selekcija. sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala.4. 202 . formiranje i dopuna kolekcija. opisi kultivara. poboljšanje državne strategije predavanja. publikacije. razrada bussines planova.7.1 Prijedlog mjera za promociju. oplemenjivaþki rad. promotivni materijal. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 7.

1 UVOD 8.809 dalmatinska Dubrovaþko72 28 668 3. kao što je Dalmacija.207 kninska Splitsko413 213 351 48. Tablica 1: Službeno evidentirane domaüe životinje na podruþju Dalmacije 2007. od þega preko milijun ovaca i koza.000 procjena * Broj rasplodnih krmaþa **Procijenjen broj svinja u uzgoju ***Broj košnica. što je u odnosu na broj stanovnika (250.8. Obje rijeþi etimološki potjeþu od stare ilirske rijeþi dalma (delma).000) þinilo Dalmaciju najstoþarskijom zemljom tadašnje Europe.000 1.756 228.473 0 ? 5.000 Pþele*** 7.820 29. jer je na jednog Dalmatinca bilo 5 grla stoke! Ova iznimno velika zastupljenost stoke za Dalmaciju ne þudi ako se zna da opstanak na ratarski nepovoljnom podruþju. odnosno ovþara.200.264 52 ? 7.238 70. broj pþelara 684/2007 Koze Svinje* Perad 13.2 milijuna grla stoke.500 235.261 Šibensko28 125 1.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Prvi poznati stanovnici Dalmacije bili su pripadnici ilirskog plemena Dalmati.571 70.348 179.738 6.131 650.000 203 . relativno velikoj populaciji ljudi uopüe nije mogao biti moguü bez oslonca u stoþarstvu. uvjet i oslonac opstanka zagorskog puþanstva. od kojeg je izveden naziv regije – Dalmacija. Danas. a Zagora izrazito depopulizirano podruþje.026 53. godine u Dalmaciji je bilo oko 1. Za Zagoru je stoka bila gotovo jedini izvor prihoda.000 167.000 600.827 U Hrvatskoj 15.534 313. Prema popisu iz 1781.950 9. dakle Dalmacija je zemlja ovaca. kad je oslonac ekonomije Dalmacije u sasvim drugim granama privrede.706 50. što znaþi ovca.000 360 0 412 **8.006 Dalmaciji U Hrvatskoj 12. što je dakle oko pet puta manje nego prije 200 godina (Tablica 1).1.627 538.978 320. godine Županija Konji Magarci Goveda Ovce Zadarska 18 134 2. koje prema najnovijim popisima iz 2007.166 105.729 neretvanska UKUPNO u 531 500 4. DOMAûE ŽIVOTINJE 8. što se posebno odnosi na Dalmatinsku Zagoru. Dalmacija je postala stoþarski iznimno slabo razvijena regija. Tako veü samo ime Dalmacije ukazuje na iznimnu važnost stoþarstva i uzgoja domaüih životinja na ovom podruþju.793 1.176 27.000 1.938 1.000 ? ? ? 700. godine ima svega oko 250 0000 grla stoke (bez peradi i pþela).

koze. kornatska. Naknadno su Rimljani doveli dugorogo govedo u podolskom tipu koje se nije održalo. koze. stoljeüa osnivane su ergele od strane Austrougarske. sorthdown ovca. stoljeüa. stoljeüa dosegao preko 50 000 grla. a od poþetka 19. peradarstvo i golubarstvo. zvanog bušak. koje sve pripadaju velikoj skupini dalmatinskih pramenki. Uzgoj ribe nije poznat do najrecentnijeg razdoblja. Oplemenjivanje domaüih populacija zapoþelo je polovicom 19. magarci s križancima. Pokušaji sustavnijeg oplemenjivanja stoke zapoþinju tek krajem Mletaþke republike. Smanjenjem važnosti vune poþinju križanja s mesnatijim i mlijeþnijim pasminama. koji nije ostavio traga u populaciji dalmatinskih magaraca. Osnova govedarstva Dalmacije je kratkorogo balkansko govedo-buša. Od poþetaka civilizacije dominiraju goveda. ponegdje u gotovo nemoguüim uvjetima (Pag. uvozi rasplodni materijal. stoljeüa talijanskim apulijskim magarcem. Afriþki. a kasnije još i altgauske i meltalske pasmine. Tako poznajemo brojne sojeve/pasmine pramenki: paška. Uzgoj magaraca zasnivao se na dva osnovna tipa. Oplemenjivanje zapoþinje polovicom 19. izraÿuju i provode planovi. Krajem 19. posebno na otocima. karakul ovca i brojne druge U pojedinim dijelovima Dalmacije. Od polovice 19. braþka. stoljeüa bilo je u Dalmaciji preko 30 000 magaraca. Ovþarstvo je u Dalmaciji bilo iznimno dobro razvijeno.8. 204 . Važnost konjogojstva i uzgoja magaraca naglo je porasla krajem 18. da bi njihov broj do kraja 19. križanjem domaüih ovaca s merino ovcama. dudov prelac. stoljeüa uslijed razvoja trgovine i prometa. kuniüi. te se uz merino ukljuþuju talijanska bergamo ovca. koja se od davnina. sinjska. silbska. odnosno pasmina pramenki s veüim ili manjim utjecajem merino ovce. osnova dalmatinskih konja su rimski mali konji. uslijed izoliranosti populacija. Prema najstarijim nalazima paleontoloških ostataka domaüih životinja u špiljama Dalmacije. a u dijelu Zagore i hrvatskog hladnokrvnog konja. ali na prijelazu iz bronþanog u bakreno doba (4000 godina prije Krista) primat preuzimaju ovce. specifiþnih ekoloških uvjeta te raznovrsnog križanja nastao je veliki broj zasebnih populacija. vlašiüka ovca.1. godine. a kasnije poþinje uzgoj svinja. U rimsko doba zapoþeo je uzgoj konja i magaraca. najprije uvoÿenjem simentalske i montafonske pasmine. pure. olibska. golubovi. odnosno austrijskom oberintalskom pasminom. okupacijom dijela Dalmacije od strane Turskog carstva dolazi do utjecaja arapskih konja te posebno u planinskim dijelovima Dalmacije utjecaja sitnog bosanskog tovarnog konja. po kojima Dalmacija i dobiva ime. pa jaþe kroz razdoblje francuske vladavine. Kornati).2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Za Dalmaciju najvažnije vrste stoke i ostalih domaüih životinja bile su. goveda. poniji. psi. Imenuju se osobe odgovorne za unaprjeÿenje. od 1808. više ili manje križanih s drugim pasminama. konji. osnivaju uzgajivaþnice i ergele. po redu važnosti za gospodarstvo: ovce. Osobito se nastojanja merinizacije te ostale mjere unaprjeÿenja stoþarstva pojaþavaju za vrijeme Austrougarske. Kasnije. stoljeüa sustavno oplemenjivala prvenstveno sa španjolskom merino ovcom. te pþelarstvo. a zbog nepostojanja prometnica u Dalmaciji. kokoši. utvrÿeno je da su najstarije u uzgoju bile ovce. radi dobivanja kvalitetnije vune. romanovska. goveda i psi. tipiþna ovca jugoistoþne Europe. manji i mirniji tip te europski veüi i tvrdoglaviji. svinje. Kako su konji u Dalmaciju došli za Rimskog carstva. Konaþno se zbog slabih rezultata zakljuþilo da üe se oplemenjivanje najbolje provesti s tirolskom. pþele. Sustavnim križanjem ove pasmine s bušom nastalo je sivo dalmatinsko govedo. a vjerojatno i drugih pasmina. pri þemu su križanja uglavnom vršena arapskim i lipicanskim konjima. Osnova ovþarstva Dalmacije je ovca pramenka.

znatniji je bio uzgoj domaüe pasmine purana ili tuka. Uz njih su Putem svile s podruþja Tibeta došli veliki psi moloskog tipa. a struka i statistika prestale su. Osnova dalmatinskog kozarstva je domaüa (dinarska. Nažalost. vjerojatno još od predgrþkih vremena. Cetinu. Krku. ljubitelji goluba prenijeli su pasminu. a još manje bisernice. a sliþno kao kod dalmatinskog psa. svelo u Dalmaciji na minimum. ovþarskih pasa. Manje životinje su zbog oskudice u hrani i lošim uzgojnim uvjetima slabije zastupljene u Dalmaciji. kako se u Dalmaciji nazivalo. Rimljani posebno kao otok koza istiþu otok Braþ. Goluba Dalmatinsku zimovku zapazili su još stari putopisci. a þuveni dalmatinski pas selekcioniran je u Engleskoj od matiþnih pasa iz Dalmacije. Nažalost zbog periodiþki izrazito loših uvjeta. prvenstveno kroz golubarstvo i kuniüarstvo. hrvatska) šarena koza koja se manjim dijelom oplemenjivala sa sanskom i njemaþkom bijelom kozom te je tako stvorena hrvatska bijela koza. Dolaskom Slavena pojavljuje se pastirski pas u tipu današnjeg hrvatskog ovþara. Osnova uzgoja bila je stara domaüa. Kamešnica) opstanak drugih domaüih životinja. dok su u ostalim podruþjima Dalmacije kupovali i dohranjivali manji broj svinja. Uzgoj je dosizao do 40 000 svinja. prvenstveno uz rijeke jadranskog sliva: Zrmanju. o kojima danas gotovo ništa ne znamo. Svinjogojstvo se razvojem prometa i trgovine. kao što su golubinjak u Hektoroviüevom Tvrdlju u Starigradu na otoku Hvaru i Golubarda u ýelopecima u Župi Dubrovaþkoj. U pojedinim dijelovima Dalmacije (Bukovica. dok je u Dalmaciji nestala. iako je jedan od tradicijskih specijaliteta dalmatinski pršut. gotovo nije bio moguü bez koze. Trebalo bi istražiti opravdanost ovog soja ili bukoviþku kozu sinonimizirati s dinarskom. Svinjogojstvo u Dalmaciji nema povoljne okolišne uvjete tako da je slabije razvijeno. godine Zakon o zabrani držanja koza. pa tako ni þovjeka. na osnovi populacija pogrmuša. da bi se do 1930. stoljeüu. pratiti. donesen je 1954. psi Dalmacije gotovo nestaju. gladi i oskudica. ýak je zabilježen pokušaj stvaranja izvorne dalmatinske kokoši. te uvozom iz kontinentalnih dijelova Hrvatske. te konaþno prodorom Osmanskog carstva u vojnog. treba istaknuti da je golubarstvo prisutno još od Rimskog razdoblja i ima iznimno dugu tradiciju. održali je i oplemenili u Austriji i Njemaþkoj (dalmatinska gimpla). autohtona za podruþje Balkanskog poluotoka. Ipak. populacija bukoviþkih koza je gotovo potpuno uništena za Domovinskog rata. a oplemenjivanje se vršilo prvenstveno s engleskim pasminama. dio Ravnih kotara. Uzgoj se prvenstveno provodio u plodnijim dijelovima Zagore. smanjilo na oko 250 000 grla. Smatra se da je ova pasmina nastala još u predrimsko.Kozarstvo u Dalmaciji ima iznimno dugu tradiciju. osobito pojavom filoksere i uništenjem vinogradarstva u 19. Daleko manje su bile proširene patke i guske. Nestankom stoke gube se još 205 . ratnog psa. Za Bukovicu se istiþe kao podvrsta dinarske koze. Psi su u Dalmaciji prisutni od samih poþetaka naseljavanja þovjeka i zaþetaka civilizacije. iz doba Ilira. nažalost. a moguüe je da su bili u tipu dalmatinskog psa. bukoviþka koza. a izvorne populacije šiške su u potpunosti nestale. Nakon ove mjere broj koza je drastiþno smanjen. Na podruþju Dalmacije prisutni su golubinjaci zidani u obliku manjih kula. Tisuüugodišnje stoþarstvo nije se moglo ni zamisliti bez pastirskih. stoljeüa kozarstvo Dalmacije je doseglo svoj vrhunac. što je navodno nepovoljno utjecalo na razvoj šuma na kršu. preci današnjeg tornjaka. S preko 400 000 grla polovicom 19. psa þuvara. Oplemenjivanje se pokušalo vršiti brojnim stranim pasminama bolje mesnatosti i nesivosti. koja nažalost nikada nije bila predmet ozbiljnijeg istraživanja. ekstenzivna pasmina šiška. Zbog nekontrolirane paše i brsta. Uz kokoši. prvenstveno uz krška polja. ilirsko doba. dok se dalmatinski prenamjenjuje u lovaþkog psa. Peradarstvo se prvenstveno zasnivalo na domaüim kokošima zvanim dalmatinska pogrmuša.

stoljeüa. Ipak. Šibenika. veü 1875. Stoljeüima su za svilarstvo posaÿena stabla murvi davala karakteristiku mnogim predjelima Dalmacije. Osnova pþelarenja je izvorna mediteranska populacija sive pþele.donedavno korisni ovþarski i moloski psi i tek je posljednjih godina zapoþelo spašavanje i reintrodukcija. Na podruþju Dalmacije postoje brojne endemiþne salmonidne vrste (pastrve) koje imaju izniman selekcijski i uzgojni potencijal. Organizirano pþelarenje su vjerojatno zapoþeli stari Grci zasnivanjem kolonija duž istoþne jadranske obale. Osamostaljenjem Hrvatske ova aktivnost gotovo potpuno prestaje i godišnje se izgube tisuüe tona najkvalitetnijeg svjetskog meda. stoljeüu. meÿutim zasnivajuüi se na najprimitivnijoj tehnici pþelarenja. Davne 1780. U posljednjih pedesetak godina izuzetne uvjete za pþelarstvo koriste pþelari iz drugih krajeva. ali se rabe za potpuno druge svrhe. stoljeüa uvoÿenjem pokretnih saüa. kad se zbog bolesti u ostalom dijelu Europe traži sjeme dudovog prelca iz Dalmacije. Danas na podruþju Dalmacije aktivno pþelari oko 700 pþelara organiziranih u desetak pþelarskih udruga. Za vrijeme Rimskog carstva pþelarstvo se unaprjeÿuje. a u odreÿenoj mjeri i zbog tehnološke nerazvijenosti i oskudice u slatkoj vodi. posebno Slovenije koji dovoze košnice na pašu. a med s otoka Šolte smatra se tada najboljim na svijetu. otkriüem umjetne svile u 20. što ne treba posebno þuditi prvenstveno zbog oslanjanja na morsku ribu i ribolov. pri þemu su se društva prilikom vaÿenja meda iz priruþnih kamenih ili glinenih košnica gušila. Svilarstvo je bilo posebno razvijeno na podruþju Zadra. Kao svojevrsni unikat treba istaknuti pþelinjak sa 266 kamenih košnica u samostanu Blaca na otoku Braþu. koji je tada pripadao Dalmaciji. Veliki pomak ostvaren je polovicom 19. koje se potiþe krajem Mletaþke republike. godine Prva dalmatinska pþelarska zadruga. godine osnovano je na Šolti prvo pþelarsko društvo. godine. a koji je u potpunosti neiskorišten. Splita. Ipak bolest dudovog prelca pojavila se naknadno i u Dalmaciji i od nje je svilarstvo znatno nazadovalo. U BIH i Sloveniji je ostvaren uzgoj mlaÿi nekih izvornih vrsta salmonidnih riba. neretvanske mekousne pastrve i glavatice. jaþe za vrijeme francuske vladavine te dalje za vrijeme Austrougarske. odnosno ubijala. Dubrovnika i Kotora. godine trogiranin Petar (Piere) Grisogono knjižicu o svilarstvu. Trogira. mediteranska pþela. pravom pþelinjem rajskom vrtu medonosnih biljaka. Pþelarstvo u Dalmaciji ima izuzetno dugu i slavnu tradiciju koja poþiva na iznimnim uvjetima. Svilogojstvo u Dalmaciji poþelo se razvijati još najvjerojatnije u 10. a 1905. a od 2007. tako da je 1938. stoljeüu svilarstvo potpuno nestaje u Dalmaciji. 206 . stvaranja sjene uz kuüe i u gradskim drvoredima. poþetkom 30-tih godina 20 stoljeüa zasnovano je mrijestilište pastrva na izvoru rijeke Jadro kod Splita koje je bilo kratkog vijeka. Zlatno doba dalmatinskog svilarstva bilo je polovicom 18. Manjim dijelom stabla širokolisnih sorti preostala su i danas. Sve autohtone salmonidne vrste na podruþju Dalmacije su ugrožene. sušnih godina onemoguüila je razvoj pþelarstva kakvo Dalmacija omoguüuje. Ipak. Slatkovodno ribnjaþarstvo je u Dalmaciji gotovo nepoznato. godine bilo tek oko 36 000 košnica. Konaþno. nedovoljna podrška vlasti za loših. izgraÿen još 1905. Dolaskom Slavena koji su i sami bili vrsni pþelari ova se grana stoþarstva i dalje razvija. posebno na otok Hvar. godine provodi se u Hrvatskoj uzgoj mlaÿi mekousne pastrve u svrhu jaþanja populacija poribljavanjem.

odnosno pripada eumediteranskom klimatskom podruþju. zahtjeva þovjeka i moguünosti domaüe životinje. Biokovo. pa tako i stoþarstva. Od krupnije stoke prevladavaju sitnije pasmine. Drugi rajon obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe. krška polja. Prvi obuhvaüa dalmatinsku obalu i otoke i karakteriziran je izrazitom ljetnom sušom i blagom zimom. bezvodnost. ovce i koze. Riliü) obalni je pojas vrlo uzak. Meÿutim ove su pasmine svojevrsna tisuügodišnja rezultanta iznimno nepovoljnog okoliša. Na ovom podruþju stoþarstvo je bilo tradicionalno iznimno dobro razvijeno u odnosu na loše okolišne uvjete. klimatski. Zbog toga su izvorne dalmatinske pasmine svojevrsno savršenstvo. ali je polovicom 20. biljni pokrov) na podruþju Dalmacije izuzetno su nepovoljni za razvoj krupnije stoke. a ništa bolje nije ni sa ovcama i kozama kod kojih su izvorne pasmine takoÿer sitnije i slabijih proizvodnih osobina. krške zaravni i uzvisine te konaþno visoke dinarske vrhove. a prisutno je tradicijsko ovþarstvo obale i otoka. Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Izrazita okršenost. slaba obraslost vegetacijskim pokrovom i zaslanjenost obalnog podruþja uz more najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici poljoprivrede Dalmacije. stoljeüa izrazitim iseljavanjem i depopulacijom ovih prostora gotovo u potpunosti nestalo. ali možemo utvrditi dva zasebna rajona.8. Kozjak. vrlo plitak pedološki supstrat. odnosno Dalmatinsku Zagoru u širem smislu. þak snježne planinske klime. najoptimalniji prirodni resurs Dalmacije. Mosor. Kako se visoki planinski vrhovi dinarskih planina uzdižu neposredno uz obalu Jadranskog mora (Velebit. U ovom rajonu gotovo da uopüe nije zastupljena krupnija stoka. tako da se Dalmacija tradicijski oslanja na stoku sitnog zuba.3. Službena rajonizacija stoþarstva na podruþju Dalmacije nije provedena. 207 . pa se tako i izmjenjuje klima od eumediteranske preko kontinentalne sve do hladne. Ovo je podruþje izrazito krajobrazno raznoliko i obuhvaüa poplavne depresije. Okolišni uvjeti (pedološki. ekstremne vruüine i suše.1.

salonitana): Solinska mekousna 208 . oxyrhynchus): Neretvanska mekousna (Salmothymus o.8. pasmina i sojeva Govedo (Bos taurus): Dalmatinska buša Dalmatinsko sivo govedo Konj (Equus caballus): Dalmatinski poni Dalmatinski hladnokrvnjak (Bušak) Alkar Bosanski brdski konj Primorsko-dinarski magarac Sitni magarac Bukoviþka koza Dinarska šarena koza Hrvatska bijela koza Braþka koza Paška ovca Kornatska ovca Olibska ovca Silbska ovca Zlarinska ovca Braþka ovca Sinjska ovca Dubrovaþka ruda Dalmatinska pramenka Šiška Dalmatinska pogrmuša Domaüa tuka Dalmatinski pas Hrvatsko-bosanski planinski pas tornjak Magarac (Equus asinus): Koza (Capra prisca): Ovca (Ovis aries): Svinja (Sus scrofa): Kokoš (Gallus gallus): Pura (Meleagris gallopavo): Pas (Canis familiaris): Pþela (Apis mellifera carnica mediterana): Mediteranska siva pþela Golub (Columba livia): Riba Dalmatinska zimovka Zadarski prevrtaþ (Salmo dentex): Rijeþni zubatak (Salmo marmoratus): Glavatica (Salmo farioides): Primorska pastrva (Salmo visovacensis): Visovaþka pastrva (Salmo zrmanjaensis): Zrmanjska pastrva (Salmothymus obtusirostris krkensis): Zlousta (Salmothymus o.1 Pregledni popis vrsta.2.2 TRADICIJSKE PASMINE DALMACIJE 8.

Konji pasmine: 2. Purani pasmine: 7.7.1998 .6.1. Perad vrste: 7. Istarski magarac 3. Turopoljska 7. Koze pasmine: 5.1.POPIS IZVORNIH I ZAŠTIûENIH PASMINA I SOJEVA DOMAûIH ŽIVOTINJA TE NJIHOV POTREBIT BROJ (Narodne novine 127/1998) na snazi od 07.2.3. Goveda pasmine: 1. Rapska ovca.1.2007 Izvorne i zaštiüene pasmine i sojevi domaüih životinja nastalih na teritoriju Republike Hrvatske jesu: 1.DOPUNA POPISA IZVORNIH I ZAŠTIûENIH PASMINA I SOJEVA DOMAûIH ŽIVOTINJA TE NJIHOV POTREBNI BROJ (Narodne novine 73/2003) na snazi od 06.05. 5. Hrvatski posavac 2.5.3 Buša 2.04. Dalmatinska pramenka 4. Crna slavonska 6.1.2.3. Hrvatska bijela koza 6. Liþka pramenka 4.1.2.IZMJENA I DOPUNA POPISA IZVORNIH I ZAŠTIûENIH PASMINA I SOJEVA DOMAûIH ŽIVOTINJA.1.4. Creska ovca 4.4.DOPUNA POPISA IZVORNIH I ZAŠTIûENIH PASMINA I SOJEVA DOMAûIH ŽIVOTINJA TE NJIHOV POTREBNI BROJ (Narodne novine 126/2007) na snazi od 10.Sukladno do sada objavljenim zakonskim pravnim aktima koja obuhvaüaju slijedeüe propise: . Paška ovca 4. Primorsko-dinarski magarac 3.9. Slavonsko srijemski podolac 1. Cigaja 4.1. Hrvatski hladnokrvnjak 3.3.2003 . Istarska ovca 4. Krþka ovca 4. Lipicanac 2.12.10. Sjeverno-jadranski magarac.2006 . Dubrovaþka ruda 4.8.1. Ovce pasmine: 4.2. Magarci soja: 3. Zagorski puran 209 . TE NJIHOV POTREBNI BROJ (Narodne novine 39/2006) na snazi od 10. 4.1. Meÿimurski konj 2. Hrvatska šarena koza 5.2. Istarsko govedo 1. Svinje pasmine: 6.2.

Kokoš hrvatica *8. domaüa tuka) . ribe) .2. mediteranska siva pþela) . za održavanje uzgoja i þuvanje njihove genetske posebnosti.2.za neke populacije koje nisu ukljuþene u službeni Popis su potrebna dodatna istraživanja kako bi se izdvojile ili sinonimizirale s veü uvrštenim pasminama (dalmatinski hladnokrvnjak. Braþka koza.za neke pasmine i sojeve koje nisu ukljuþene u službeni Popis potrebna su dodatna istraživanja kako bi se uvrstile (dalmatinsko sivo govedo. Potrebit broj životinja (odraslih grla) pojedine pasmine i soja. bukoviþka koza. gotovo sve pasmine i sojevi ovaca. golub.u Elaborat su ukljuþene i vjerojatno izumrle tradicijske pasmine za koje postoje pisani i drugi podaci (npr. pa predstavljaju potencijalne kultivare. Pþele pasmine: *8.u Elaborat su ukljuþene sve tradicijske. Kokoši pasmine: 7. Šiška.1. konj Alkar. Razlike izmeÿu važeüih zakonskih Popisa izvornih pasmina u odnosu na predstavljeni popis tradicijskih dalmatinskih pasmina u ovom Elaboratu proizlazi iz slijedeüih razloga: .1. a ne samo izvorne pasmine (npr. Bosanski brdski konj) . u njemu se nalazi veüi broj vrsta. Siva pþela. golub Zadarski prevrtaþ) . 210 . pasmina i sojeva (populacija) domaüih životinja od službenih zakonskih Popisa. sitni magarac. a ne postojeüe pasmine. Dalmatinski poni) .salmonidne ribe navedene u Elaboratu nisu nikada bile predmet selekcije i uzgoja.u Elaborat su ukljuþene i novostvorene izvorne pasmine domaüih životinja (npr. dalmatinska pogrmuša.u službeni zakonski Popis nisu ukljuþene neke vrste (pas. pri poželjnom odnosu spolova je kod: goveda konja magaraca ovaca koza svinja peradi 300 350 350 250 250 200 300 Kako ovaj Elaborat obuhvaüa najširu bazu tradicijskih populacija.7.

Adametz. što je 5-6 puta više od njihove tjelesne mase! To znaþi da su po proizvodnji mlijeka u odnosu na veliþinu. buše mogu biti crne. tvrdi i dobro prilagoÿeni teškom kamenitom terenu. uz podolsko govedo.2. bila dominantna pasmina u Hrvatskoj. Noviji arheološki i paleontološki podaci ne idu u prilog ovoj teoriji i þini se da je buša nastala prije dolaska Slavena. Ovisno o prilikama može biti radno-mlijeþno. 1827 e) Pasmina: Buša f) Sinonimi: Domarac. Danas se smatra da je vrsta Bos primigenius jedini predak goveda. buša je autohtono govedo Balkanskog poluotoka. jednake simentalskim kravama koje daju 4000 l mlijeka. a razliþiti okolišni uvjeti. dalmatinska buša. Postoji teorija prema kojoj su Slaveni dolazeüi na ove prostore doveli sa sobom kratkorožno govedo koje se križalo sa sitnim kratkorožnim govedom koje su uzgajali Iliri i tako je nastala buša.) proizvele su u prosjeku 1600 l mlijeka.8. pa sve do gotovo bijele boje.1 BUŠA a) Kultura: Govedo b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Bos primigenius Bojanus. Ilirsko govedo. U laktaciji (6-8 mjeseci) daje do 1000 l mlijeka vrlo visokog postotka mlijeþne masti. Adametz je bušu nazvao ilirsko govedo. srneüa gubica pod kojom podrazumijevamo vijenac svijetlih dlaka oko tamno pigmentirane gubice. silazni i) Rasprostranjenost: dinarsko podruþje Hrvatske (71 u Dubrovaþko-neretvanskoj županiji) j) Sažeti opis Buša je jedna od najmanjih pasmina goveda na svijetu. Za bušu je karakteristiþna tzv. U svakom sluþaju. svjetlosive. Odabrane buše (Gospiü 1955. odnosno potrošnju hrane. ciljevi i uvjeti uzgoja rezultirali su nastankom razliþitih sojeva buše kao što su liþka buša. S druge strane nepravilnosti u držanju i izuzetno loše okolišne i hranidbene prilike doprinose kržljanju i razvoju eksterijernih grešaka. Liþka buša.2 Pregled najznaþajnijih pasmina Dalmacije 8. Obilježja visina grebena (cm) tjelesna težina (kg) krave 110-112 200 bikovi 120 350 k) Povijest nastanka i korištenja Bušu prvi opisuje L. Boja dlake je razliþito pigmentirana. relativno široki. Glava je relativno dugaþka sa kratkim rogovima tamne boje. plitko i maleno. a buša se toliko razlikuje od podolskih goveda da je teško zamisliti da potjeþu od zajedniþkog pretka. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Buša se koristila kao kombinirano govedo u ekstenzivnom sustavu proizvodnje. Kako pasmina nikada nije bila predmetom ozbiljnijeg uzgojnog rada. bosanska buša i druge.2. jer ju je našao sve do Albanije. Dalmatinska buša g) Status: HSC. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 125. mlijeþno-radno ili mlijeþno-tovno-radno govedo. 211 . ima krava s izrazito lijepo razvijenim i oblikovanim vimenom.2. Kod životinja koje imaju tamniju dlaku može se duž leÿa primijetiti karakteristiþna svjetlija jeguljasta pruga. þak do 6 %. Papci buše su kao i rogovi tamno pigmentirani. tamnije i svjetlije smeÿe. Danas je u Hrvatskoj preostalo tek nešto više od 100 grla buše. kao kratkorožno govedo Balkanskog poluotoka koje potjeþe od posebnog izvornog oblika goveda nazvanog Bos brachyceros europeus. Do prije stotinjak godina buša je. Iako je u pravilu vime buše kratko. CR. NN 73/2003 h) Populacija. na bušama se þesto uoþava dosta eksterijernih nedostataka.

staništa i prateüe bioraznolikosti. etnoloških. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. uz eko sela i drugdje. medije. predavanja. Izrada marketinškog plana za bušu. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. najprije na zaštiüenim podruþjima. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda: mlijeko. Poticanje uzgoja i držanja buše na podruþju Dalmacije. kukuruzovina. vrhnje. Kao daljnju vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost stada buše u krajobrazu. Nemoguüe je zamisliti bolje prilagoÿeno govedo za Dalmaciju i ekonomiþnije održavanje postojeüih krajobraza. Buša je idealno govedo za ekstenzivan do poluintenzivan uzgoj na otvorenom na podruþju cijele Dalmacije.Buša je iznimno otporna i prilagoÿena krškom terenu tako da su se u nekim dijelovima Dalmacije držale vani ljeti i zimi na vrlo oskudnoj hrani (paša. Popularizacija povijesnih. mladi i punomasni sir. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti buše kroz publikacije. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija postojeüeg genfonda buše na podruþju Dalmacije. m) 1. 9. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 5. PP Biokovo). od puþinskih otoka do najviših vrhova Dinare. ekoloških. 212 . 2. pri þemu traži minimalnu njegu i ulaganje. 7. Poticanje veüeg korištenja buše u proizvodnji širom Dalmacije. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. 4. socioloških. a ljeti bi nadoknadile izgubljenu težinu i stvorile rezervu za zimu. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. 6. skuta. Buša je otpornija na zarazne bolesti od veüine drugih pasmina i sposobna za samostalno teljenje i podizanje teleta. brst. 3. slama) pri þemu bi zimi smršavile. 8.

Austrougarska vlada potiþe oplemenjivanje buše. stoljeüa na podruþju Dalmacije uzgajala se gotovo iskljuþivo buša. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (mlijeko. boljih proizvodnih i radnih sposobnosti od buše bilo je kod stoþara vrlo dobro prihvaüeno. Uzgojno selekcijskim radom mogla bi se znaþajno popraviti proizvodna svojstava uz zadržavanje velike otpornosti i dobre prilagoÿenosti po þemu je ova pasmina poznata. zakonom je 1908. s nešto boljim okolišnim uvjetima. od kojih su 24 uvezena iz Austrije. 213 . godine u matiþnu evidenciju je upisano 119 bikova sivog goveda. Sliþno kao kod buše. SIVO DALMATINSKO GOVEDO a) Kultura: Govedo b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Bos primigenius Bojanus. jednobojno sive boje dlake. jer se još uvijek za oplodnju koristi njihovo sjeme. posebno na zaštiüenim podruþjima (PP Vransko jezero). Vranskog jezera. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Sivo govedo Dalmacije je kombinirana pasmina u ekstenzivnom sustavu proizvodnje.2. Ovaj proces križanja domaüe buše s oberintalskim bikovima traje i danas. uz eko sela i drugdje. Glava mu je relativno dugaþka sa kratkim rogovima. Obilježja visina grebena (cm) tjelesna težina (kg) krave 115-120 300-350 bikovi 125 400 k) Povijest nastanka i korištenja Sivo dalmatinsko govedo nastalo je križanjem buše i uvezenog sivog tirolskog goveda (oberintalsko govedo). silazni i) Rasprostranjenost: Dalmatinska Zagora * procjena autora j) Sažeti opis Sivo govedo je nešto krupnije od buše. Ovisno o hranidbenim prilikama krave proizvode 1500-2000 l mlijeka i daju kvalitetniju telad za tov od buše. godine propisano da se za križanje koristi iskljuþivo najoptimalnija oberintalska pasmina. Dalmatinsko sivo govedo je vrlo dobro prilagoÿeno krškom terenu Dalmacije i idealno je govedo za poluintenzivan do intenzivan uzgoj na otvorenom i zatvorenom na podruþju Dalmacije. godine. Sinjskog i drugih polja u podnožju Dinare. CR. kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost stada sivog dalmatinskog goveda u krajobrazu. Kao kod buše niti kod ove pasmine nikada nije bilo nekog ozbiljnijeg uzgojnog rada. Osim u Dalmaciji goveda sliþnog nastanka Austrougarska je uzgojila i na podruþju Hercegovine (Gataþko govedo). Do kraja 19. doline rijeke Neretve i Konavle.2. Sivo govedo. Posebno treba istaknuti podruþje dijela Ravnih kotara. a uvoz je nastavljen pri þemu toþan broj uvezenih grla nije poznat zbog uništenja arhiva. Stoga je postojeüa populacija sivog goveda u Dalmaciji vrlo šarolika i jako varijabilna. sir. Papci su vrlo þvrsti što je vrlo važno s obzirom na kameniti krški teren. zbog poboljšanja proizvodnih svojstava.2. Prva rasplodna grla uvezena su u Knin 1898. do 1975. vrhnje). Od 1947.8. Nakon više neuspješnih pokušaja s raznim pasminama. dok su ostali bili križanci iz domaüeg uzgoja. koji je pokrivao podruþje cijele Dalmacije. Veüina bikova je smještena u Centru za umjetno osjemenjivanje u Kninu. 1827 e) Pasmina: Sivo dalmatinsko govedo f) Sinonimi: Smeÿa pasmina g) Status: nije na službenom popisu pasmina h) Populacija. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 700*. Vrgoraþkog polja.

m) 1. etnoloških. Izrada marketinškog plana za dalmatinsko sivo govedo. 214 . 4. 3. ekoloških. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. socioloških. Popularizacija povijesnih. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija postojeüeg genfonda dalmatinskog sivog goveda Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. najprije na zaštiüenim podruþjima (PP Dinara. predavanja. Poticanje uzgoja i držanja dalmatinskog sivog goveda na podruþju Dalmacije. medije. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 5. 2. PP Biokovo). 8. 6. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinskog sivog goveda kroz publikacije. 9. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji širom Dalmacije. 7.

Prsa su široka i duboka. uslijed dugogodišnje tradicije uzgoja težeg konja. ranozreli i dobre plodnosti. prije svega hrvatskog hladnokrvnjaka. pa ih ponegdje zbog toga i zovu konji za korak. nešto teže. Meÿutim. Meÿutim. greben je relativno dug i izražen. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 1000. uzgajan je u daleko lošijim okolišnim prilikama. CR. obraslih putica.2. bijelci i vranci. 1785 e) Pasmina: Dalmatinski hladnokrvni konj (Dalmatinski bušak) f) Sinonimi: Hrvatski hladnokrvnjak g) Status: nije na službenom popisu pasmina h) Populacija. tako da je nastao stihijski prema zahtjevima pojedinih samostalnih uzgajivaþa. uglavnom ravnog profila. U srednjem vijeku hladnokrvnjaci su bili veoma traženi vojniþki konji. jer su se u ergelama u Drnišu. a rijetko sivci i alati. i 19. raskoljene i spuštene. silazni i) Rasprostranjenost: Dalmatinska zagora j) Sažeti opis Dalmatinski hladnokrvnjak je þvrst radni konj. On danas pokazuje svojstva karakteristiþna za hladnokrvni tip konja. iako u odnosu na tijelo ne prevelike glave. Moslavine. prvenstveno za obavljanje poljoprivrednih radova i poslova na planinskim podruþjima. znaþajan uzgoj hladnokrvnih konja postojao je na podruþju Dalmatinske zagore.3. Mirni su i dobroüudni u radu. Oblikovanje današnjeg tipa dalmatinskog hladnokrvnjaka nikada nije bilo predmetom sustavnog rada. Veüinom su dorati. Sinju i Vrani bavili veüinom uzgojem toplokrvnih konja i lipicanaca. Obilježja Visina grebena (cm) Tjelesna težina (kg) kobile 140-160 600-700 pastusi 150-170 650-750 k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinski hladnokrvnjak pripada velikoj i neujednaþenoj grupi hrvatskih hladnokrvnjaka. stoljeüu hladnokrvni konji postaju znaþajni kao radni konji. nastalih križanjem bezbrojnih pasmina koje su prolazile širim podruþjem Hrvatske. rjeÿe šarci. Kopita su široka i þvrsta. donekle ujednaþena populacija hrvatskog hladnokrvnjaka zadržala se i danas na podruþju SZ Hrvatske. U Hrvatskoj su se hladnokrvni konji uzgajali uglavnom na podruþju kontinentalne Hrvatske: Podravine. DALMATINSKI HLADNOKRVNI KONJ (BUŠAK) a) Kultura: Konj b) Red: Perissodactyla c) Porodica: Equidae d) Svojta: Equus ferus Boddaert. U poþetku vjerojatno s veüim genetskim udjelom izvornog dalmatinskog ponija. odnosno transport roba. Uz Hrvatskog posavca i Meÿimurskog konja.2. Iako danas hladnokrvnjaci gube svoj znaþaj. Meÿimurja i Hrvatskog zagorja. a intenziviranjem poljoprivrede u 18. 215 . izdržljivi i ustrajni. u povijesti su igrali vrlo važnu ulogu. jakih kostiju. Razvojem industrije zapoþinje uzgoj konja za vuþu.8. koji su se izdvojili kao zasebne pasmine. a noge þvrste. þesto kod pastuha s izboþenim gornjim dijelom. leÿa i spoj srednje dugi i široki. Vrat je kratak i snažan. turskih i arapskih konja. a hod izdašan. a sapi mišiüave. njegov kasniji razvoj bio je pod veüim utjecajem bosanskih brdskih te konaþno lipicanca i hladnokrvnih pasmina konja. osobito u pogledu ishrane.

ekoloških. bušaka. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. 3. vrijednosti dalmatinskog hladnokrvnjaka. Biokovu i drugdje. 7. kao sportskoturistiþkog konja za jahanje. tako da se osnova bussines plana treba bazirati na njegovom korištenju u održanju krajobraza i bioraznolikosti. 216 . Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji dalmatinskog hladnokrvnjaka. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija postojeüeg genfonda dalmatinskog hladnokrvnjaka. bušaka. Mosoru. predavanja. osobito u planinskim dijelovima Dalmacije te konaþno stada dalmatinskih konja kao turistiþku atrakciju Dalmacije. bušaka kroz publikacije. što ga þini kritiþno ugroženom pasminom. Izrada marketinškog plana za dalmatinskog hladnokrvnjaka. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. najprije na zaštiüenim podruþjima (PP Dinara. ali i na dalmatinskim planinama. Iako je broj ovih konja nekada bio znaþajan današnja je populacija svedena na svega nekoliko stotina grla s tendencijom daljeg opadanja. 2. medije i druge oblike promocije. 6. je registrirano nešto preko 500 konja za podruþje Dalmacije. socioloških. Danas je nemoguüe oþekivati da üe se vratiti potreba za korištenjem ovog konja za obavljanje radova ili vuþu.l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinski hladnokrvnjak kao tipiþni radni konj. 9. bušaka širom Dalmacije. m) 1. 8. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. koristio se za poljoprivredne radove u podruþjima intenzivne poljoprivrede. 4. Popularizacija povijesnih. PP Biokovo). Poticanje uzgoja i držanja dalmatinskog hladnokrvnjaka. posebno kao važnu veliku pašnu životinju. etnoloških. bušaka na podruþju Dalmacije. prvenstveno na veüim krškim poljima. od þega oko 500 pripada populaciji Dalmatinskog hladnokrvnjaka. U matiþnim knjigama HSSC-a za 2007. 5. Dinari. gdje su postojale veüe obradive površine.

koje se fenotipski i genetski razlikuju. osel i dr. a sapi spuštene i slabo mišiüave. silazni i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija j) Sažeti opis Dalmatinski magarac je manjeg okvira i skladne graÿe. Neki autori smatraju da su primorsko-goranski i sitni magarac (minijaturni) dvije razliþite pasmine. pa je þak porasla cijena domaüih magaraca. Ovaj uzgoj nije ostavio traga. Rjeÿe se koristio za poljoprivredne radove 217 . nego utjecaja i odabira uzgajivaþa. Polovicom 19. PRIMORSKO-DINARSKI MAGARAC a) Kultura: Magarac b) Red: Perissodactyla c) Porodica: Equidae d) Svojta: Equus asinus Boddaert. 1785 e) Pasmina: Primorsko-dinarski magarac f) Sinonimi: Dalmatinski magarac g) Status: HSC. uz uvažavanje uzgojne povijesti. Glava je umjerene veliþine s izboþenim þeonim dijelom. Osim u Dalmaciji. obrastao kratkom stršeüom grivom. U svojim književnim djelima spominju ga Gunduliü. u narodu zvanom tovar. Trbuh je svjetliji. Kopito je malo. na kojoj su istaknute uške. a duž leÿa i u predjelu lopatica jasno su uoþljive tamne pruge koje tvore karakteristiþan križ. dok je prosjeþna visina dalmatinskog magaraca 88-100 cm. rjeÿe tamno smeÿa ili potpuno crna. osobito u povrüarstvu i cvjeüarstvu. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 1000. Prema standardnoj klasifikaciji visina grebena sitnog magarca iznosi do 91 cm. okruglo i vrlo tvrdo. ponekad blago uleknuta. Marinkoviü i brojni drugi. ali ne treba zanemariti ni magareüi gnoj koji je bio iznimno cijenjen. Kako nema drugih važnijih fenotipskih razlika potrebno je izvršiti daljnja istraživanja genetskih razlika temeljnih na polimorfizmima (prije svega DNA). proširen je u Hercegovini.) i Dubrovnika (1272. Posjeduje zadivljujuüu sposobnost da na leÿima nosi teret teži od 100 kg. Njuška je svjetlija u odnosu na tijelo. CR. Obilježja visina grebena (cm) tjelesna težina (kg) 88-100 80-95 k) Povijest nastanka i korištenja Povijest uzgoja magaraca u Hrvatskoj traje koliko i povijest þovjeka na prostoru Mediterana. u sredini obrasle duljom svjetlijom dlakom i crnih rubova. skladno povezan. leÿa uska. Magarci su oduvijek zauzimali važno mjesto u životu þovjeka na kršu. Vrat je srednje dug. dakle više od vlastite težine. a jematva i berba maslina se nije mogla zamisliti bez magarca. Držiü.). l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Magarac se koristio prvenstveno kao tovarna životinja za prijenos roba i ljudi. þvrst. više produkt prirodne selekcije. Na nogama su tamnije pruge.. jugozapadnoj Bosni i crnogorskom primorju.2. Primorsko-goranski magarac je najmanja europska pasmina. Boja tijela je pepeljasto siva. NN 39/06 h) Populacija. jer su križanci imali slaba kopita za teški krški teren. Još nedavno smo na našim krškim podruþjima redovito susretali natovarene magarce sa samarima. Prsa su uska. Pulad je tamnija.2. dobro prilagoÿen skromnim životnim uvjetima. no vremenom posivi. i brojne su anegdote i uzreþice vezane uz ovu dobroüudnu životinju. stoljeüa izvršena je introdukcija talijanskog apulijskog magarca prvenstveno u ergeli Vrana kod Biograda i u selekcijskoj stanici Njive na otoku Braþu.4.8. þesto smeÿa. a noge þvrste i košþate s mekim puticama. Brojne su graÿevine na najtežim terenima izgraÿeni uz njegovu pomoü. Magarac se spominje u starim statutima dalmatinskih gradova Korþule (1214. kenjac. Greben je slabo izražen. kolijevci europske civilizacije. kolutovi.

Magarac je danas KRITIýNO UGROŽENA VRSTA za koju je potrebno osmisliti i provesti plan oþuvanja.i vuþu tereta upregnut u lagana kola pri þemu može vuüi teret i do 600 kg. najprije na zaštiüenim podruþjima. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 8. Poticanje uzgoja i držanja primorsko-dinarskog magarca na podruþju Dalmacije. otoci magaraca i drugo. etnoloških. PP Lastovo). zatim eko centre. 2. te samo sporadiþno služi kao turistiþka atrakcija. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. etno sela i drugdje. 6. ekoloških.000 grla. predavanja. 9. 218 . 3. dok se danas svela na najviše 1500 primjeraka. U Hrvatskoj je krajem tridesetih godina 20. Izrada marketinškog plana za primorsko-dinarskog magarca. duboko ukorijenjen u tradiciju i kulturu Dalmatinaca. stoljeüa populacija magaraca brojila 40. što dovodi do polaganog. Magarac kao nijedna druga pasmina Dalmacije predstavlja svojevrsni njen simbol. PP Biokovo. Razvojem tehnologije magarac gubi svoju važnost. 4. dakle smanjila se gotovo 30 puta. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. Populacija primorsko-dinarskih magaraca ima izrazito mali udjel rasplodnih životinja. Inventarizacija postojeüeg genfonda primorsko-dinarskog magarca. trke magaraca. kako ga naša djeca ne bi viÿala samo u ZOO vrtovima. stada izvornih magaraca u sve naše Parkove (NP Krka. Treba osuvremeniti i marketinški osmisliti aktivnosti kao što su izložbe magaraca. socioloških. 7. 5. Popularizacija povijesnih. vrijednosti primorsko-dinarskog magarca kroz publikacije. ali sigurnog smanjenja populacije. PP Vransko jezero. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji primorsko-dinarskog magarca širom Dalmacije. medije. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Prvenstveno ga treba ukljuþiti u sve vidove turizma.

Veüinom ojari jedno jare težine 2. no kroz naredna desetljeüa broj im opada. a struka i statistika prestale su. pokretljiva i spretna životinja koja se odliþno kreüe po krškim terenima i liticama gdje brsti i pase oskudno bilje koje odliþno iskorištava. gdje brsti po teško pristupaþnim terenima. Domaüa šarena koza.5-3 kg.5. g) Status: HSC. 1785 e) Pasmina: Dinarska šarena koza f) Sinonimi: Hrvatska šarena koza. CR. DINARSKA ŠARENA KOZA a) Kultura: Koza b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Capra prisca Boddaert.. dalmatinski. Noge su þvrste.000 koza. Vrat je uzak i plosnat. stoljeüa uzgaja manje od 200. a veüa stada imali su planinski stoþari.8.2. godine Zakon o zabrani držanja koza. a prsa i zdjelica uska. pratiti ovu granu stoþarstva. što je navodno nepovoljno utjecalo na razvoj šuma na kršu. Vrlo je skromna. U nekim našim krajevima peþena jaretina više se cijeni od peþene janjetine. Spominju se proizvodni sojevi dinarske šarene koze. Kod mužjaka su rogovi izduljeni i spiralno uvinuti. a rjeÿe je jednobojna. otporna i dugovjeþna.000. Obiþno se koriste jariüi starosti 2-3 mjeseca i težine 10-12 kg. þesto pigmentirano i obraslo dugom dlakom. Od svih udomaüenih životinja koza u prehrani koristi najviše biljnih vrsta. u narodu þesto zvana krava siromaha. NN 39/2006 h) Populacija. Pripada grupi ekstenzivnih mediteranskih pasmina koje potjeþu od vrste Capra prisca. nekada je svako domaüinstvo držalo po nekoliko koza. Vime je slabije razvijeno. Glava je nešto manja. neretljanski i drugi. koje se dobivalo 300–1000 gr po kozi. Dalmatinska koza. Iz šarolike i nikad standardizirane populacije koza u Dalmaciji izdvojena je izvorna pasmina. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dinarska šarena koza uzgaja se uglavnom za proizvodnju mesa. Osobine visina grebena (cm) tjelesna težina (kg) koza 52-55 30-40 jarac 60-70 45-50 k) Povijest nastanka i korištenja Koza je jedna od najranije udomaüenih i najrasprostranjenijih domaüih životinja. kostrijet. bukoviþki. Domaüa koza.2. þvrstom i dugaþkom dlakom. nažalost. a po prilagodljivosti lošim životnim uvjetima ne mogu joj konkurirati ni goveda niti ovce. stoljeüa u Dalmaciji se uzgajalo preko 427.. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 15000. donesen je 1954. Nekada se koristila i kozja dlaka tzv. Nije zabilježeno da je u nekom periodu ova pasmina znaþajnije i planski oplemenjivana. a 1939.000 koza. rasprostranjena na podruþju južnog Velebita. 219 . smeÿe ili sivo-bijele boje. U brdskim selima ovog podruþja. Vrlo je otporna na bolesti i loše životne uvjete. s obveznim rogovima najþešüe savinutim unatrag. dinarska šarena koza. Dinarska šarena koza opstaje i u najlošijim uvjetima držanja i nalazimo je i na najkamenitijim i najsiromašnijim terenima. U Hrvatskoj se znaþajniji uzgoj koza odvijao na podruþju krša Istre i Dalmacije. a papci tvrdi i prilagoÿeni na kamenite krške terene. osim sporadiþnih pokušaja. Vrlo je živahna. Sredinom 19. nakon þega je broj koza drastiþno smanjen. silazni i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija j) Sažeti opis Dinarska šarena koza pokrivena je gustom. Za Dalmaciju se u rimsko doba posebno apostrofira braþka koza. crno-bijele. te se poþetkom 20. Dinare i Dalmatinske Zagore. Zbog nekontrolirane paše i brsta. te možemo ustvrditi da je izvorno oblikovana na ovom prostoru. godine svega oko 115.

8. 6. etnoloških. Inventarizacija postojeüeg genfonda dinarske šarene koze. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. što smanjenje rizik od nastanka i širenja požara. Posebno je prikladna za najkrševitija podruþja. dok je u boljim uvjetima može zamijeniti hrvatska bijela koza. izmeÿu ostalog i poradi þišüenja terena. Proizvodnja mlijeka u laktaciji kreüe se od 100-140 kg. 7. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost stada koza u krajobrazu. sir. Popularizacija povijesnih.Po svemu. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. 5. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji dinarske šarene koze širom Dalmacije. socioloških. medije. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dinarske šarene koze kroz publikacije. Izrada marketinškog plana za dinarsku šarenu kozu. naša je dinarska šarena koza idealna za ekstenzivno stoþarenje na škrtim krškim terenima. U novije vrijeme uviÿa se znaþaj uzgoja koza u krškim podruþjima Dalmacije. vrhnje). PP Biokovo). posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Paklenica. 9. Dinarska šarena koza idealna je za ekstenzivan do poluintenzivan uzgoj na otvorenom za podruþje cijele Dalmacije. 4. s masnoüom do 4 %. Nemoguüe je zamisliti bolje prilagoÿenu kozu za Dalmaciju i ekonomiþnije održavanje postojeüih krajobraza. nešto boljih proizvodnih osobina. ekoloških. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. 3. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (mlijeko. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 220 . NP Krka. 2. Poticanje uzgoja i držanja dinarske šarene koze na podruþju Dalmacije. predavanja. od puþinskih otoka do najviših vrhova Dinare. staništa i prateüe bioraznolikosti. uz eko sela i drugdje. pri þemu traži minimalnu njegu i ulaganje. najprije na zaštiüenim podruþjima (Parkovima). Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama.

stoljeüa sustavno se križalo prvenstveno s Merino ovcom. Smanjenjem važnosti vune poþinju križanja s mesnatijim i mlijeþnijim pasminama. CR. dalmatinska ima izraženu širinu prsiju. žuto mrke ili crne boje. DALMATINSKA PRAMENKA a) Kultura: Ovca b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Ovis aries Linnaeus. Poþetkom 19. specifiþnih ekoloških uvjeta te raznovrsnog križanja nastao je veliki broj zasebnih populacija.2. Narodi koji su kasnije prodirali u ove krajeve. To su ovce s grubom. a ovnovi imaju rogove u obliku spirale. vlašiüka ovca. doveli su dugorepe ovce. Uzgojno podruþje dalmatinske pramenke je cijela Dalmacija s otocima. U pojedinim dijelovima Dalmacije.6. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinska pramenka je izrazito otporna na klimatske prilike koje su u Dalmaciji þesto ekstremne. kornatska. Kroz povijest su u više navrata provoÿeni razliþiti sustavi ”oplemenjivanja” dalmatinske pramenke. Od ove 221 . NN 39/2006 h) Populacija. Dobro koristi ekstenzivne planinske pašnjake i krška tla oskudne vegetacije. romanovska. posebno na otocima. i do nekoliko desetaka kilometara dnevno. dužine do 20 cm. Njihovim križanjem nastala je grupa pramenki jugoistoþne Europe. dok prema visini grebena pripada grupi srednje razvijenih pramenki. radi dobivanja kvalitetnije vune. do 1. Izrazito je otporna. uslijed izoliranosti populacija. a samo mali dio se koristi za proizvodnju sira ili se pije kao svježe mlijeko. sinjska. Kelti i Slaveni. odnosno sojeva pramenki s veüim ili manjim utjecajem merino ovce i drugih pasmina: silbska.65 k) Povijest nastanka i korištenja U rano prethistorijsko doba na podruþju Južne Europe došlo je do križanja neolitske dugorepe ovce (Ovis aries palustris) s kratkorepim muflonom (Ovis musimon). ali još uvijek je vrlo bliska arhaiþnom. þvrste graÿe tijela i snažne konstitucije. karakul ovca i brojne druge. a kod nekih i trbuh. obrasli su kratkom dlakom. þesto bez jasnog plana i cilja. Janjci su u dobi od 3 mjeseca teški oko 20 kg. olibska.63 28 . od kojeg najveüi dio posiše janje. Runo je otvoreno. odnosno sa žutim ili crnim pjegama na bijeloj podlozi. izvornom obliku. Za razliku od drugih pramenki. Populacija dalmatinske pramenke danas pokazuje odreÿen otklon od nekadašnje izvorne pasmine. vrlo gruba i malog prinosa. braþka. sorthdown ovca. Proizvodnja mlijeka iznosi u prosjeku 70 do 80 l u pet mjeseci laktacije. a pramenovi šiljati.5 kg. Glava i noge dalmatinske pramenke. kao i sušna ljeta u obalnom pojasu.8.2. mlijeko. Obilježja Visina do grebena (cm) Tjelesna težina (kg) Ovce 60 . Podnosi dugotrajnu potragu za hranom. gdje se idealno prilagodila okolišnim uvjetima. ponekad i šareni. kombiniranih proizvodnih svojstava (meso. Izvanredno dobro podnosi ekstremne zime u planinskim dijelovima Dalmacije. te se uz merino ukljuþuju talijanska bergamo ovca. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 3600.38 Ovnovi 65 . Ovce su veüinom šute. vuna) i izrazito prilagoÿene na krška podruþja i loše uvjete. miješanom vunom. Obraslost i gustoüa runa je dosta slaba. 1758 e) Pasmina: Dalmatinska pramenka f) Sinonimi: Pramenka g) Status: HSC.68 40 . kojoj pripadaju sve naše stare populacije kontinentalnih i primorskih pramenki. Vuna dalmatinske pramenke je veüinom bijele boje. silazni i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija j) Sažeti opis Dalmatinska pramenka pripada skupini dugorepih ovaca s otvorenim runom.

proizvedenih u sustavu organske poljoprivrede. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku pramenku. etnoloških. Popularizacija povijesnih. 8. Ne treba zaboraviti ni proizvodnju hrane prema ekološkim naþelima održive poljoprivrede koja podrazumijeva hranidbu ovaca bez ikakvih dodataka u osnovnoj hrani (iskljuþivo paša i majþino mlijeko). Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji dalmatinske pramenke širom Dalmacije. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. 9. 2.grube vune u Dalmaciji su se izraÿivale vunene þarape i brdske torbe. 7. 5. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. Uzgoj ovih ovaca danas pretpostavlja poseban management u iskorištavanju ekstenzivnih pašnjaka sustavom ovca-janje. 6. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Poticanje uzgoja i držanja dalmatinske pramenke na podruþju Dalmacije. posebno važan za održanje krajobraza travnjaka s brojnim staništima i endemiþnim vrstama. 4. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. ekoloških. 3. medije. socioloških. najprije na zaštiüenim podruþjima. predavanja. Inventarizacija postojeüeg genfonda dalmatinske pramenke. 222 . U zimskom razdoblju mogu se dodavati minimalne koliþine žitarica. uglavnom kukuruza i jeþma. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinske pramenke kroz publikacije. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1.

koja su relativno duga i široka. Uzgaja se u manjim stadima s ciljem proizvodnje mesa i mlijeka. prvenstveno vune. a kod manjeg broja ovaca može biti i poluotvorenog tipa. Uzgaja se na uskom. DUBROVAýKA RUDA a) Kultura: Ovca b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Ovis aries Linnaeus. Još do Domovinskog rata veüa populacija dubrovaþke rude održavala se na podruþju Konavala i Sniježnice. þemu treba još dodati oko 30 l koje posiše janjad u 7 do 8 mjeseci laktacije.7. Šipan i Koloþep. Potrebna je hitna akcija i formiranje matiþnog stada ako se želi spasiti ova pasmina. koje se ubrzano križaju sa ovcama drugih pasmina. Janjad se raÿa s bijelom do sivom bojom. donji dijelovi nogu i trbuh pokriveni su bijelom dlakom. odnosno daje oko 90 l. Jedan dio mlijeka koristi se kao svježe mlijeko. tako da je svrstavamo u kategoriju kritiþno ugroženih (CR). dok se od drugog dijela proizvodi tradicionalni polumasni ili punomasni sir. Greben je nešto viši od križnog dijela. Obilježja Visina do grebena (cm) Tjelesna težina (kg) Ovce 59 33 Ovnovi 62 43 k) Povijest nastanka i korištenja Autohtone ovce pramenke na podruþju Dalmacije bile su kroz povijest nesustavno oplemenjivane s merino ovnovima. te na poluotoku Pelješcu. Vrat je dosta dug i tanak. NN 39/2006 h) Populacija. silazni i) Rasprostranjenost: Dubrovaþko-neretvanska županija j) Sažeti opis Dubrovaþka ruda je osrednje razvijena i priliþno skladno graÿena ovca pretežno bijele boje. a leÿna linija se blago spušta prema sapima. a u manjem udjelu i vune. godinu preostalo je 396 ovaca dubrovaþke rude. tzv. te je samo sporadiþno preostala poneka manja grupa ovaca. CR. Daje od 1 do 1. Proizvodnja mlijeka je dosta izražena. 1758 e) Pasmina: Dubrovaþka ruda f) Sinonimi: Dubrovaþka pramenka g) Status: HSC.2. a ostali dijelovi tijela bijelom vunom. Glava je srednje dužine s konveksnim profilom u nosnom dijelu. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 396. Prvi uvoz merino ovnova datira iz ranog doba Dubrovaþke Republike.5 kg 223 .8. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dubrovaþka ovca predstavlja autohtonu hrvatsku pasminu dobivenu nesustavnim križanjem. a crne ovce se pojavljuju vrlo rijetko. Stihijskim križanjem kroz duže vremensko razdoblje stvorene su u 18. ukljuþujuüi otoke Lopud. Od svih naših izvornih ovaca utjecaj merino ovce je najizraženiji. a vuna najkvalitetnija. Dubrovaþka ruda je nastala križanjem domaüih pramenki s merino ovnovima koje su najprije dovozili mornari iz Italije. Veüina ovaca ima kravlji stav zadnjih nogu. s željom poboljšanja proizvodnih svojstava. i 19. Ova veliþina populacije ovaca dubrovaþke rude je izrazito mala. Španjolske i Francuske. Runo je veüinom zatvorenog tipa. a prsa mišiüava i zaobljena. ali dugaþkom podruþju dubrovaþkog primorja od Stona do Herceg Novog. Okupacijom ovog podruþja došlo je do potpunog uništenja stada. dok se kod ovna mogu pojaviti rogovi. Na njoj se nalaze vodoravno položene male i uske uši.2. Prema matiþnoj evidenciji HSC za 2007. Rep im je dug i þesto doseže ispod skoþnog zgloba. merinizacijom dalmatinskih pramenki. što je prednost pri kretanju po strmom i kamenitom tlu. Ovce su uglavnom bez rogova. a za vrijeme Austrougarske monarhije i iz Australije. Glava. stoljeüu razliþite populacije ovaca koje su se razlikovale od autohtonih pasmina. a manje u zaleÿu Dubrovnika.

a danas se može probati još samo u najzabaþenijim selima Županije. Izrada marketinškog plana za dubrovaþku rudu. a ostriženo runo predstavlja ekološki problem. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. 5. etnoloških. 3. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. Potrebno je izraditi bussines plan za promociju i proizvodnju ovih proizvoda.bijele vune. 6. kuhana kaštradina s izvornom dubrovaþkom brokulom. Mlada janjetina se tradicionalno sprema pod pekom ili na ražnju. Poticanje uzgoja i držanja dubrovaþke rude na podruþju Dalmacije. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. zvana kaštradina. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. kvalitetnije od ostalih pramenki. ekoloških. 9. Popularizacija povijesnih. Inventarizacija postojeüeg genfonda dubrovaþke rude. 4. 224 . Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji dubrovaþke rude širom Dubrovaþkoneretvanske županije. Danas je proizvodnja vune u Hrvatskoj u potpunosti nestala. a starija ovþetina se soli. socioloških. Randman vune je 50 % . Zbog toga se više pažnje kod koncepta bussines plana mora posvetiti korištenju mesa i mlijeka. medije. najprije na zaštiüenim podruþjima. 7. vuna se uvozi veü finalizirana za pletenje i drugu uporabu. salamuri i dimi. 8. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. predavanja. te jede suha. 2. Tradicionalni dubrovaþki sir proizveden od mlijeka dubrovaþke rude izvorni je proizvod Dubrovaþko-neretvanske županije. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dubrovaþke rude kroz publikacije. Tradicionalan specijalitet dubrovaþkog podruþja je zelena maneštra.

pratilac koþija i osobni þuvar. pod latinskim imenom Canis dalmaticus spominje psa kratke bijele dlake s okruglim pjegama crne boje. za lov i osobnu obranu u miru i ratu. dok drugi istiþu njegovo Sredozemno porijeklo. Bio je vojni pas koji je pratio konjaništvo i izazivao pomutnju meÿu neprijateljskim konjima. Prvi poznati pisani podaci o dalmatinskom psu datiraju iz 1719. U Engleskoj je standardiziran još krajem 19. stoljeüa. stoljeüu organizirano se uzgaja u akovaþkoj biskupiji. koje mu daju karakteristiþan i prepoznatljiv izgled. Visok je 5560 cm. izduljene. Korišten je u ameriþkoj vojsci i kao vatrogasni pas. dalmatinski brakirac g) Status: FCI 153 /14. Franjevaþki samostan u Zaostrogu (Makarsko primorje) þuva sliku Posljednja veþera. lovaþki pas koji je u brzom trku hvatao divljaþ. godine.04 1999. dok je 1999.8. gdje je engleski kinolog T. vretenasta tijela i šiljata repa. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana U prošlosti je dalmatinski pas korišten za gotovo sve moguüe namjene. akovaþki biskup Petar Bakiü u djelu De vita populi et de cultura armentorum et peccorum Diacove et eius Districtus. odakle se preko Grþke rasprostranio u Dalmaciju. proširena po cijelom svijetu. pratilac koþija i konjanika. rad nepoznatog autora iz polovice 18. priljubljenih ušiju. 1763 e) Pasmina: Dalmatinski pas f) Sinonimi: dubrovaþki goniþ. ývrsta i gusta dlaka bijele boje prošarana je crnim. Danas se dalmatinski pas koristi najviše kao pas za šetnju i rekreaciju. te kao vojniþki i lovaþki pas. godine objavio njegov opis i crtež. 225 . danski pas. kao þuvar. godine kao matiþna selekcijska država priznata Hrvatska. h) Populacija. dalmatinski ptiþar. Upadljivo je tamnih oþiju. rjeÿe smeÿim toþkama. a najviše u Dalmaciji. tako i djece. Florijana. a težak do 30 kg. visine 4-5 pedlja (60-75 cm). bengalski goniþ. dok sitnije nisu poželjne. stoljeüa. a manje su na glavi.2. Disney-a «101 Dalmatinac».2. pas kojim se Romi i putujuüe kazališne družine privlaþile pažnju u srednjem vijeku. osjeüajan i privržen þovjeku. srednje velike glave.8. Veliþina pjega na tijelu je 2-3 cm. Veü u 14. Istiþe da ga najviše uzgajaju plemiüi i ostali odliþnici u Hrvatskoj. Bewick 1792. Danas je dalmatinski pas jedna od najpopularnijih pasmina. a svjetsku slavu stekao je u crtanom filmu W. na kojoj nalazimo prikaz dalmatinskog psa. Dalmatinski pas je inteligentan. repu i ekstremitetima. no uzgaja ga i ostali narod. LC. k) Povijest nastanka i korištenja Neki autori smatraju da dalmatinski pas potjeþe iz starog Egipta. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: kako se uzgaja širom svijeta nije poznat ukupni broj primjeraka dalmatinskog psa. DALMATINSKI PAS a) Kultura: Pas b) Red: Carnivora c) Porodica: Canidae d) Svojta: Canis familiaris Linnaeus. Voli trþanje i velike površine. snažan i uporan. Karakteristiþno je da uporno slijedi svojeg gospodara. U vrijeme Napoleonovih ratova dalmatinski pas proširio se preko Francuske u Englesku. Zbog svoje inteligencije i osebujnog pjegavog tijela oduvijek je plijenio zanimanje ljudi . stabilan i) Rasprostranjenost: cijeli svijet j) Sažeti opis Dalmatinski pas je skladne graÿe.kako þovjeka uzgajivaþa. dok njegova graÿa upuüuje na porijeklo goniþa i ptiþara. Pas Sv. ali vrlo temperamentan.

2. Karakteristiþni pjegavi uzorak trebao bi na podruþju Dalmacije postati sveprisutni prepoznatljivi motiv i garancija izvornosti proizvoda. na podruþju Dalmacije. Uzgoj u Hrvatskoj je daleko mnaji od svjetskog uzgoja. Popularizacija povijesnih. primorsko-dinarskim magarcem.Danas je dalmatinski pas izgubio svoju gospodarsku vrijednost i prvenstveno se koristi kao obiteljski pas. ovisi o trendu i pomodarstvu. Bal dalmatinaca. njegove domovine. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Poticanje uzgajivaþnica dalmatinskog psa. Izložbe dalmatinskih pasa. ali jak. 4. dalmatinski pas ima posebnu vrijednost za promociju. dalmatinskom zimovkom. socioloških. medije. prepoznatljiv širom svijeta. manifestacije. Meÿutim kao svojevrsni simbol Dalmacije. Osmišljavanje turistiþkih aktivnosti: Noü dalmatinaca i sliþno. etnoloških. Potrebno je njegov uzgoj proširiti na podruþju Dalmacije i koristiti ga kroz razne aktivnosti: Noü dalmatinaca. te turistiþke posjete uzgajivaþnicama: Dalmatinac na dalmatinskom kršu 226 . ekoloških vrijednosti dalmatinskog psa kroz publikacije. a posebno u kombinaciji s drugim tipiþnim dalmatinskim pasminama. Izrada marketinškog plana za dalmatinskog psa. Nažalost. 3. predavanja.

tornjak g) Status: FCI 355 /16.8. ova pasmina bila je osuÿena na izumiranje. po þemu ga lako raspoznajemo u stadu ovaca.2 cm). odnosno ograÿeni prostor za stoku. ali vrlo odluþno brani povjereno stado i odbija nepoznate. gdje štiti grla od napada krupnih predatora. Himalaje. prvenstveno na planinskim masivima Dinare. ali i šire u Europi. Iako velik. podruþju sinjskih ovþara. snažno i þvrsto. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: trenutno je nepoznat toþan broj primjeraka pasmine. k) Povijest nastanka i korištenja Tornjaci su skupina krupnih. pretežito bijele boje s ploþastim tamnijim podruþjima na glavi i tijelu. dok je pasmina službeno priznata 2007. Meÿu starijim ovþarima vrijedi izreka: Gdje ima tornjaka nema vukova. ali vrlo mišiüav i prekriven bujnom dlakom. Glava je klinasto izdužena. a vrat dug.05 2007. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Kao što mu ime govori. Svilaje. Cincara i Kupresa formirala se populacija bosanskohercegovaþko hrvatskog pastirskog psa-tornjaka. koji se proširio i do Like. molosoidnih pasa vezanih uz tradicionalni pastirski naþin života stoþara na visokim dinarskim planinama. vrlo þesto podignut. te križanjem sa lokalnim pasminama. sa snažnim þeljustima i izraženim oþnjacima. duge i þvrste dlake. BIH j) Sažeti opis Bosansko-hercegovaþko hrvatski pastirski pas-tornjak je krupan i snažan pas. Rep je izrazito dug i þupav. došlo je do nastanka i diferencijacije razliþitih populacija i pasmina pastirskih pasa.2. kao prirodne zaštite od nasrtaja vukova na stada u brdsko-planinskim 227 . Danas se u Hrvatskoj provodi sustavan program za uvoÿenje Bosansko-hercegovaþko hrvatskih pastirskih pasa-tornjaka. VU. izdržljiv i skroman. te za osobnu zaštitu. Golije. uzlazni i) Rasprostranjenost: Hrvatska. mužjaci 65-70 cm (dozvoljeno +/. Ishodište svih tornjaka najvjerojatnije je najviše svjetsko gorje. pretpostavlja se kao pratilac karavana koji su dolazili s istoka jantarnim putem. a s ovcama i u ravniþarska podruþja Hrvatske. vrlo dubokog i širokog grudnog koša. Grobniþkog polja iznad Rijeke. Nestajanjem brojnih stada i depopulacijom tradicionalno ovþarskih podruþja visokih Dinarida. Tijelo je kvadratnog okvira. Kozjaka. a naknadno i u Tomislavgradu. h) Populacija. godine. godine. Danas u Hrvatskoj postoji nekoliko stotina pasa. Na graniþnom podruþju Dalmatinske Zagore i Hercegovine.9. BOSANSKO-HERCEGOVAýKO HRVATSKI PASTIRSKI PAS-TORNJAK a) Kultura: Pas b) Red: Carnivora c) Porodica: Canidae d) Svojta: Canis familiaris Linnaeus. prvenstveno vukova i medvjeda.2. utemeljen organizirani uzgoj bosansko-hercegovaþko hrvatskih pastirskih pasa-tornjaka. U Zagrebu je 1982. za što su poglavito zaslužni: Šandor Horvath. Kako je toliko udaljena pasmina dospjela u Europu danas nije sasvim jasno. Ženke visine 60-65 cm. Tihomir Kovaþeviü i fra Petar Krasiü. Poznato je da je nekada služio i kao obrana karavana na dugim putovanjima. a jedni od najpoznatijih su šarplaninac i kraški ovþar. 1763 e) Pasmina: Bosansko-hercegovaþko hrvatski pastirski pas-tornjak f) Sinonimi: hrvatski tornjak. bosansko-hercegovaþko hrvatski pastirski pas-tornjak se drži uz torove. Djeluje smireno i opušteno. bosanski tornjak. gdje i danas obitava tibetanska doga koja predstavlja osnovu iz koje su se razvili tornjaci. Ipak ostaci nekadašnje populacije oþuvali su se na izoliranom podruþju sjeverozapadne Hercegovine i na širem podruþju Dinare. Boraveüi prvenstveno na izoliranim planinskim podruþjima Balkana. iznimno je žilav. Uši su velike i preklopljene. težine i preko 50 kg.

Poticanje veüeg korištenja pasmine širom Dalmacije. þime bi se izbjegli gubici stoke. Poticanje uzgoja radnih linija i osnivanja udruga uzgajivaþa. te troškovi naknade šteta. medije. 4. posebno Dalmatinske Zagore. 3. posebno uz stada eko sela. 5. turistiþki organiziranih uzgajivaþnica i drugo. Popularizacija i promocija povijesnih. predavanja. etnoloških i ekoloških vrijednosti pasmine kroz publikacije. manifestacije. U konceptu bussines plana bosansko-hercegovaþko hrvatske pastirske pse-tornjake svakako treba sustavno širiti zajedno sa stadima stoke prvenstveno na širem podruþju Dalmatinske Zagore. 228 . najprije uz stada i eko sela. Prijedlog elemenata plana upravljanja Poticanje osnivanja uzgajivaþnica pasmine bosansko-hercegovaþko hrvatski pastirski pas-tornjak. Pokusno je na uporabi i u hrvatskoj vojsci. socioloških. m) 1. Poticanje uzgoja i držanja pasmine na podruþju Dalmacije.podruþjima. 2. Drugi element je njihovo korištenje u turistiþke svrhe.

stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 50. proširen na podruþju gorske Hrvatske. Jedna od važnijih osobina je dužina rilca koja kod sive pþele iznosi 6. To je ujedno i prvi spomen organiziranog pþelarenja na podruþju Dalmacije. subalpski. Mediteranska pþela je osjetljiva pasmina. proširena je u Sloveniji. brdo kod Atene). na podruþju Hrvatske. Oni su sive boje. Razvojem tehnologije pþelarenja poveüava se broj košnica pa je tako 2007. panonski.000 košnica. Ima široki tomentum. Šolta) koji je kod Rimljana traženiji od himetskog meda (Hymettos.2 15-17 Matica 0.) hvali med zvan Olintio (Olynta. a svega 5 % u gorskom podruþju. bilo je 96. a vjerojatno ih ima i više. koja je nastala na podruþju jugoistoþno od Alpa. proširen na podruþju mediterana i submediterana. n. Rumunjske i središnjem dijelu Balkanskog poluotoka.000 košnica mediteranske pþele. bez Dalmacije. Kod nas su prisutna þetiri tipa sive pþele: subalpski tip.4-6.8. prije oko 8 000 godina.35 mm. odnosno dužine 0.10 MEDITERANSKA PýELA a) Kultura: Pþela b) Red: Hymenoptera c) Porodica: Apiidae d) Svojta: Apis mellifera carnica mediterana Pollmann.2. 25 % na mediteranskom podruþju. Mediteranski se od ostalih prvenstveno razlikuje nešto dužim rilcem i jaþom obojenosti. Od ukupnog broja košnica 70 % se nalazi na podruþju kontinentalne Hrvatske. proširen na unutrašnjem dijelu Dinarida te mediteranski tip. Obilježja Masa (gr. Razvoj podvrste je poþeo nakon posljednjeg ledenog doba. Osim kod nas. odnosno kontinentalne Hrvatske. U Sloveniji je poznata pod imenom kranjska pþela.000 košnica od kojih je vjerojatno manje od 50.25-0. djelu Maÿarske.2.Kr. godine u Hrvatskoj registrirano preko 300. CG j) Sažeti opis Mediteranska pþela pripada vrsti medne pþele (Apis mellifera) kod koje postoji više podvrsta. mediteranski. odnosno dlaþice na þetvrtom kolutiüu pokrivaju oko 2/3 površine kolutiüa. ali i Hrvatske. BIH. stabilan i) Rasprostranjenost: Hrvatska.1 12-14 Trut 0.8 mm. koji se u to doba smatra najboljim na svijetu.2 15-20 k) Povijest nastanka i korištenja Osnovu za pþelarenje u Hrvatskoj predstavlja siva pþela Apis mellifera carnica. dakle jedan od centara razvoja predstavlja upravo naša domovina. odnosno naše obale i otoka. VU. dinarski tip. Godine 1905. 1879 e) Pasmina: Mediteranska pþela f) Sinonimi: Dalmatinska pþela. NN 126/07 h) Populacija.-79. þija populacija ne omoguüava sigurnost u njen opstanak i svaki poremeüaj ekološkog sustava može je vrlo brzo dovesti u skupinu ugroženih pasmina. Mediteranski tip sive pþele g) Status: pod Siva pþela HSC. Unutar sive pþele utvrÿeno je više sojeva: alpski. dinarski. 229 . po þemu je ova pþela i dobila ime. odnosno u Gorskom kotaru i Lici.000. panonski tip (kontinentalni) proširen na podruþju panonske nizine. U svom djelu Naturalis Historia Plinije Stariji (23.) Duljina (mm) Radilica 0. od þega 87 000 sa nepokretnim i tek 9 000 sa pokretnim saüem. Austriji. a na podruþju jugoistoþne Europe proširena je siva ili kranjska pþela (Apis mellifera carnica) koja se od drugih pasmina raspoznaje prije svega bojom kolutiüa i dlaþica na zatku. Na petom kolutiüu dlaþice su kratke. rjeÿe sa smeÿe-crvenkastim pjegama. što je znatno duže od rilca veüine ostalih pasmina pþela. izmeÿu Dunava i Jadranskog mora.

kadulja. godine zapoþinje eksperimentalni uzgoj i praüenje selekcije matica. Mediteransku pþelu treba ukljuþiti u programe uzgoja ljekovitog i aromatiþnog bilja. te da matice imaju visoku plodnost. propolis. predavanja. socioloških. Prijedlog elemenata plana upravljanja Zasnivanje demonstracijskog pþelinjaka s reprezentativnim ekopopulacijama mediteranske pþele. 230 . ekoloških. Poticanje uzgoja i držanja mediteranske pþele u proizvodnji širom Dalmacije. Ipak njena najveüa vrijednost je u oplodnji. kušaonice. Popularizacija povijesnih. Prezime s relativno malo hrane.l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Mediteranske pþele su poznate kao vrlo dobre za uzgoj zbog svoje blage naravi i izrazito dobrog medonošenja. Vitalne su i brzo reagiraju na promjene u okolini. koje je upravo neshvatljivo zanemareno na podruþju Dalmacije koja je od davnine þuvena po kvaliteti aromatiþnog bilja. medije. Cijene se zbog dobre radinosti i mirnoüe. Jedina loša karakteristika svih pasmina sive pþele je izražena sklonost rojenju. pþelinji otrov i dr. lavanda). Mediteranska pþela tradicionalno se uzgaja prvenstveno za proizvodnju voska. a poznato je da mogu prezimiti i u malim zajednicama. godine usvojen je program pþelarstva i selekcije u pþelarstvu. 2. 4. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti mediteranske pþele i njenih proizvoda kroz publikacije. m) 1. 3. etnoloških. a u okviru osnovnih uzgojnih ciljeva provodi se selekcija i odabiru matice najboljih i najtipiþnijih svojstava. ružmarin. a za druge proizvode rajonizirati proizvodnju na kontinentu. a u novije vrijeme i za brojne druge proizvode kao što su: matiþna mlijeþ. peluda i meda. Kod mediteranske pþele trebalo bi se ipak prvenstveno orijentirati na proizvodnju najkvalitetnijih svjetskih medova (vrisak. po kojem se na podruþju Hrvatske ne mogu držati druge pasmine pþela osim sive. vrcanog i u saüu. a 1997. Od 1994. Izrada marketinškog plana za mediteransku pþelu i njene proizvode. i imaju brzi proljetni razvoj.

što je u prošlosti dovelo do višekratnog opisa ove vrste i od strane vrsnih struþnjaka. Njena izvorna populacija je zbog ugroženosti slatkih voda cijelog jadranskog sliva ugrožena. ali danas je nemoguüe naüi ovakve primjerke. 231 . Konavoski dvori). Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. BIH. Glavatica za razliku od veüine ostalih izvornih salmonidnih vrsta vrlo brzo raste i može se uspješno ekonomski uzgajati. te razradi tehnologije uzgoja može uzgajati i ponuditi posebno uz rijeke Krku i Neretvu kao izvorni specijalitet Dalmacije. prvi uzgoj ostvaren je na izvoru rijeke Bune. na podruþju BIH. Kako je glavatica kritiþno ugrožena (CR) u Hrvatskoj. a veliþini populacije. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Osnovna prednost glavatice u odnosu na druge izvorne salmonidne vrste Dalmacije je njena gospodarska vrijednost. Albanija j) Sažeti opis Tijelo glavatice je vretenasto i izduženo kao kod svih salmonidnih vrsta riba. k) Povijest nastanka i korištenja Glavatica je autohtona vrsta Jadranskog sliva. CR. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. 1829 e) Pasmina: Glavatica f) Sinonimi: neretvanska glavatica g) Status: nije na popisu pasmina h) Populacija. Glavatica je u ribolovnim krugovima izuzetno cijenjen trofej.8. kojim se isticala sposobnost ribolovaca. Mlaÿi primjerci imaju manje izražene pruge i znatno se razlikuju od starijih. Nažalost uslijed tehniþkih zahvata na rijekama jadranskog sliva postala je iznimno rijetka i ugrožena vrsta.11 GLAVATICA a) Kultura: Riba b) Red: Salmoniformes c) Porodica: Salmonidae d) Svojta: Salmo marmoratus Cuviers. ali i druge popularne rijeþne ugostiteljske lokacije (Radmanove mlinice. po þemu je glavatica dobila latinsko ime (marmoratus).2. Hrvatska. Boja tijela je vrlo karakteristiþna. koje su na glavi nepravilno svinute. prikupljanje.2. odnosno prikladnost za uzgoj. Inventarizacija. gotovo nepoznata suvremenim ribolovcima. Glava velika. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. a oþi razmjerno male. Kako za rijeke Zrmanju i Cetinu glavatica nije zabilježena treba razmotriti eventualni uzgoj na ovim rijekama. pa liþe na šare mramora. išarano je tamnim prugama i šarama. Kvaliteta mesa glavatice daleko je iznad kvalitete dužiþaste (kalifornijske) pastrve i ona se po odabiru populacija. proširena od Italije do Albanije. Makedonija. Etno selo Kokoriüi kod Vrgorca. kao i usta s velikim zubima. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog mrjestilišta. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. pri þemu bi vodeüu ulogu imali Parkovi. silazni i) Rasprostranjenost: Jadranski sliv: Italija. 2. Crna gora. odnosno pastrva. kao i biologiji se vrlo malo zna. Slovenija. Koliko je poznato. 4. a od 90-tih se uzgoj glavatice provodi u Sloveniji s ciljem obnavljanja populacije zbog izlova i hibridizacije s potoþnom pastrvom Salmo trutta. njenim uzgojem üe se ujedno riješiti problem opstanka vrste. 3. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genfonda glavatice na podruþju Dalmacije. Glavatica može živjeti vrlo dugo i narasti þak do 140 cm uz težinu do 30 kg. Glavatica nema crnih i crvenih pjega karakteristiþnih za ostale salmonidne vrste.

manifestacije. gdje postoje prikladni uvjeti. socioloških. 8. Izrada bussines i marketinškog plana za glavaticu. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. predavanja.5. 7. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti glavatice kroz suvenire. buduüi PP Donja Neretva). 9. 232 . Poticanje uzgoja i držanja glavatice na podruþju Dalmacije. najprije na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. Popularizacija povijesnih. ekoloških. etnoloških. 6. medije. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji glavatice u proizvodnji i ponudi širom Dalmacije. publikacije.

kao što je i generalno sluþaj sa stoþarstvom ovog podruþja. a u okviru Ministarstva posebno Uprava za gospodarenje okolišem. osnovan 2003. Službene publikacije (popisi. ribarstva i ruralnog razvoja. zakonski okviri) vezani uz katalogizaciju pasmina navedene su u Tablici 2: Tablica 2: Pregled službenih publikacija i propisa tradicijskih kultivara Dalmacije RB Publikacija Izdavaþ Godina objave Broj pasmina Za Dalmaciju Popis izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja te njihov potrebit broj.3.8. Izmjena i dopuna Popisa izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja te njihov potrebit broj.1 Postojeüe stanje. godine 1. NN 127/98 2. pa tako i u Dalmaciji vodi Ministarstvo poljoprivrede. godine. Izmjena i dopuna Popisa izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja te njihov potrebit broj. 2006. a u okviru Ministarstva posebno Hrvatski stoþarski centar (HSC). godine te Ministarstvo zaštite okoliša. Kao dijelu tradicijske i kulturne baštine te dijelu bioraznolikosti Hrvatske o tradicijskim pasminama skrbe i Ministarstvo kulture. 15 23 3 7 MZOPU Vlada RH Vlada RH 2002. 2003. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje Trenutno stanje tradicijskih pasmina u Dalmaciji je iznimno loše. 22 6 233 . 26 8 HSC 2008. NN 39/06 6. NN 126/07 7.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 8. Hrvatske pasmine domaüih životinja (Croatian Breeds of Domestic Animals) 4. 29 19 25 9 5 7 Vlada RH 2006. Vlada RH MZOPU 1998. Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NSAP): Oþuvanje raznolikosti kulturnih biljnih vrsta i domaüih životinja u Hrvatskoj 3. Dopuna Popisa izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja te njihov potrebit broj. a u okviru Ministarstva posebno Državni zavod za zaštitu prirode. a neke su veü izumrle. Osnovnu skrb za tradicijske pasmine domaüih životinja u Hrvatskoj. HSC Godišnje izvješüe 2007* * Objavljuje se od 1998. knjige. NN 73/03 5. osnovan 1994. 1999. Gotovo sve pasmine Dalmacije su ugrožene. prostornog ureÿenja i graditeljstva (MZOPU). neke kritiþno i njima ubrzano prijeti nestanak. jer su danas ostali tek ostaci ostataka nekadašnjeg slavnog stoþnog fonda Dalmacije.

hr Dr. staništa te generalne bioraznolikosti Dalmacije. Zdravko Baraü Hrvatski stoþarski centar zdravko.2 Prijedlozi za poboljšanje stanja tradicijskih pasmina Dalmacije: 1. Podrška kod promocije 9.hr Mr. Sc. meÿutim nedostaje osnovna strategija razvoja stoþarstva Dalmacije. Osnivanje udruge/udruga za oþuvanje tradicijskih pasmina 8. Ante Ivankoviü Zavod za specijalno stoþarstvo Agronomski fakultet Zagreb 234 .3 3 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 8.barac@zd.hr Dr. a prvenstveno za kritiþno ugrožene pasmine 4. Izrada strategije na državnoj razini 2.caput@zg. te zapoþeti upravljati ovim sustavima jer u suprotnom ostaje stihijsko zarastanje i betonizacija ogromnih površina Dalmacije uz gubitak velikog broja staništa i vrsta. a posebno oþuvanja tradicijskih pasmina domaüih životinja.3. Mario Bauer Veterinarski fakultet Zagreb mbauer@vef. Izrada Crvene knjige pasmina Hrvatske 5. Ne postoji službeni gen centar. Poboljšanje komunikacije i izbjegavanje prepletanja ingerencija državnih tijela vezanih uz domaüe pasmine 3. Miljenko Ernoiü Varaždinska županija miljenko. Osnivanje i stroga kontrola genetskih centara za pojedine pasmine 6. Ukljuþivanje tradicijskih pasmina i njihovih proizvoda u sve aspekte turistiþke promidžbe 10. Sc.ernoic@varazdinska-zupanija.3. Sc.Bitan pomak je uþinjen Uredbom vlade o isplati poticaja za uzgoj i držanje domaüih pasmina.1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim pasminama Dalmacije (abecednim redom) Mr. Izrada menadžment planova sve. kolekcija ili uzgajivaþnica tradicijskih pasmina Dalmacije. Pavo Caput Zavod za specijalno stoþarstvo Agronomski fakultet Zagreb pavo. Sc. Ukljuþivanje svih aspekata tradicijskih pasmina u bazne edukativne školske programe 8.t-com. 8. Oþuvanje tradicijskih pasmina danas je u rukama entuzijasta koji uz nedostatak državne skrbi ili uz minimalne poticaje održavaju kritiþni broj jedinki pojedinih pasmina.hr Dr. iznimno je važno percipirati ulogu stoke u održanju krajobraza. Poticanje uzgoja i stvaranja uzgojnih kolekcija tradicijskih pasmina 7. Sc. Isto tako.3.t-com.

hr Mr.3. Sc.t-com.hr Dr. A. otok Braþ. PUT PORTIRNE 1.poljak@kc. Crvena knjiga tradicijskih pasmina Hrvatske Održani preliminarni dogovori.hr 8. Starþeviüa 5.ozimec@zg. 21310 OMIŠ PýELARSKA UDRUGA "VRISAK". 22 303 Oklaj Udruga uzgajivaþa domaüih životinja Sveti Juraj . Udruga uzgajivaþa ovaca i koza Dubrovaþko-neretvanske županije. godine.aivankovic@agr.htnet. Sc.2 Projekti inventarizacije. 8. 21 412 Puþišüa. 23 450 Obrovac Tornjak klub Šibenik.3. Put Vodica 11. Kuna. 21260 IMOTSKI 235 .3 Institucije.edu Franjo Poljak Hrvatski stoþarski centar franjo. Sunkovci. 2822000 ŠIBENIK PýELARSKA UDRUGA "PLANIKA". 10 040 Zagreb roman. Roman Ozimec Orehoveþki ogranak 37. Marijan Posavi University of Wisconsin. 20 243 Kuna Pelješka Pþelarske udruge: PýELARSKA UDRUGA "PýELA".3. Gornji Humac. 20340 PLOýE UDRUGA PýELARA CETINA. BRUNE BUŠIûA BB.hr Dr. USA posavi@wisc. Nositelj Državni zavod za zaštitu prirode 8.3. Šibenik Udruga Hrvatski tovar. DALMATINSKE UDARNE BRIGADE. izrada zapoþinje 2008. 22 212 Vodice Udruga ovþara i kozara Promina. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Dalmacije 1. Sc. Boro Mioþ Zavod za specijalno stoþarstvo Agronomski fakultet Zagreb bmioc@agr. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara Udruga ovþara i kozara Velebit Obrovac.

PýELARSKO DRUŠTVO "KADULJA".TESLE 30. 23000 ZADAR UDRUGA PýELARA "VRISAK". banke gena. rasadnici. N. MLINSKA 47. Postoje brojni sitni. GRUDA BB. broj primki… Matiþna stada ni banke gena trenutno na podruþju Dalmacije za tradicijske pasmine ne postoje. VRLIýKA 17. 20232 MAJKOVI UDRUGA PýELARA "NADA". 20215 GRUDA UDRUGA PýELARA "VELEBIT". kulture/kultivari. naþin þuvanja. srednji i veüi uzgajivaþi za koje je potrebno izraditi Bazu podataka i poticati ih na udruživanje. populacije. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: održavaþ. 20350 METKOVIû PýELARSKO DRUŠTVO DUBROVAýKO PRIMORJE SLANO.3. 236 . lokacija. matiþna stada.4 Kolekcijski nasadi.3. 21230 SINJ 8.

razrada bussines planova. promotivni materijal.8. sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala. izrada baza podataka uzgajivaþa opisi kultivara. publikacije. oplemenjivaþki rad. formiranje i dopuna kolekcija. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: predavanja. daljnja selekcija. 237 . terenska istraživanja.1 Prijedlog mjera za promociju.4. izložbe. poboljšanje državne strategije.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 8.

Blatski ljetopis. Pejiü. Zbornik Župe Dubrovaþke.... Izdanje povodom 25 godina rada i djelovanja Stanice za južne kulture Dubrovnik: 72. Šibenik. Antonacci (2006) Malvasia delle Lipari.. Karloviü. Zagreb. Teodoroviü. Catara.. Autohtone sorte masline poluotoka Pelješca. Bakariü. Voüarstvo za svakog. 1-36. S. Dubrovnik. D. Scuderi. Greco di Gerace. Sarajevo. (ur. O uzgoju i njegovanju cvieüa.. Biankini. 4:164-190. Bakariü.. E. Gradja za floru Dubrovaþku-Dio Prvi. Šumarski list.. K... Sjemenarstvo. 1-135. Bobanoviü. Bekriü. Romano. Zbornik Župe Dubrovaþke. Variaciono statistiþki podaci plodova nekih matiþnih stabala rogaþa u južnoj Dalmaciji. Šibenik Biankini. 1923. Kinologija. Zagreb. S.. Lit..L. Vlastita naklada. Gospodarski list. 1-376. M. Zadar Biankini. Zagreb. Seþen. Braica..).. Jugoslovenski fond za žita. Ukrasne vrste s moguüom upotrebom u Mediteranskom okruženju. P... D. M. 2005... 23/1:67-80. Zagreb. U: Mihoviloviü... Zagreb.. Buliü. Dalmatinska ampelografija. 2005... 1937. (ur. Giannetto. Dubrovnik. Bubiü. Brzica. 1970. Bakariü. Kultivari artiþoke (Cynara scolymus L. Ibanez. Benko. Buhaþ. Caput. 1996. Neke južne kulture. 1989. J.). Split... Svijetlost. Cabello. 1882.. S. Bakariü. 1997.. Bakariü.L.. Zbornik Župe Dubrovaþke.. 3:135-159.. Sorte maslina Dubrovaþkog primorja. Šibenik. 1889. Alfa 2.) za višegodišnji i jednogodišnji uzgoj u Dalmaciji. M. V. Baliü. S.. preradba i upotreba. Narodni list.. Stanje i nametnici rogaþa s otoka Korþule.. 1-46. S... 1-62. Maletiü. P. 1948.. and D. 1921. Zemaljsko gospodarsko vijeüe. Puþko gospodarstvo. Poljoprivredni informator. Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga družtva.. Aganoviü. P. 2002.. 1998. Disertacija. 1956. Naprijed. S.. Beograd.. Odl. L. 1-72. Vitaliani. B.. P. 2000. Specijalno voüarstvo. 2:131-152. I. M. L.. Osvrt na sustav þuvanja izvornih pasmina stoke u Republici Hrvatskoj. Duhan (Nicotiana) ili naputak kako se goji i priredjuje. obljetnicu zadrugarstva u Župi dubrovaþkoj. M. 11116. Zagreb. Školska knjiga. P. Predivno bilje. Rasadnik ýibaþa (1908. 2007.. Crespan...Rodriguez-Torres.. P. 1949. Aniü.. Poljoprivredni nakladni zavod. Š. Borojeviü. S. IGRO Svjetlost.1887. Dubrovnik. Zavod E. P... 1884.. Poljoprivreda krša i planinskih krajeva.. 1991. Ministarstvo industrije i rudarstva NRH. F. I. Buliü.Otok Hvar: 301-305. 61:240-249.. Zagreb. uresnog grmlja i drveüa. N.. P.. 1946. Poljoprivredni nakladni zavod. Alfa 2. P. Zagreb. Žuka (Spartium junceum) kao industrijska biljka. 1979.).). 1-64. J. Malvasia de Sitges and Malvasia dubrovaþka-synonyms of an old and famous grape cultivar.. Bakariü.-1998. Žita Jugoslavije... J. Razvoj trgovaþkog cvjeüarstva u Župi dubrovaþkoj do 2001. 1888. Zadar Biankini. M.. Malvasia di Sardegna. M. P.. Karoglan Kontiü. Bakariü.. Zagreb. Brnistra-Uzgoj. Salmonidne vrste riba i njihov uzgoj. K. P. Sarajevo. 1-79. Razvitak zadrugarstva u Župi dubrovaþkoj do 1941.. Sorte žitarica i aprobacija usjeva (Struþni priruþnik za ratare). Matica Hrvatska. Buüan.L. Dubrovnik.L. 1997. 1995. Zagreb. 2006. Zavod za udžbenike. Narodni list.. Milohniü. Vitis 45:69-73. Dubrovnik. Tisk. 238 . 1977. (Ur. P. Graÿa za Dalmatinsku elajografiju....LITERATURA Adamoviü. (Prilog povijesti) Uz 90. 2/4-6:161-216. Zagreb.. Bauer.

2003. Centar za peradarstvo Veterinarskog fakulteta Sveuþilišta u Zagrebu. 2002. 1966. Skup Hrv. A. Lj. Hrvatske izvorne pasmine. J... i sur. Židovec.. 1906.. 34. Zagreb. izdanje. Zagreb. 2002. 1995.. Hrvatske baštinjene pasmine. 1:1-448. A.. Gelenþir.. 1956. 1-97.. Barbat. Grupa autora. latifolia Vill. Hrvatski stoþarski centar Godišnje izvješüe 2007.. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu. Poljoprivredni nakladni zavod. 2008: Lupin: an ecologically clean mediterranean crop. 14:1-190. S. Fadiü.. Sjemenarstvo. Devetak. 1998.. Dakiü. O. Uloga krških lokava u prethistoriji u svjetlu neolitiþkog nalazišta Bliznice kod Gustirne – Opüina Marina... Devetak. J. Pavloviü. B. 1-372.). Zadružni savez Dalmacije. V. D.. Diplomski rad. Z. M.. Bubalo. Huljiü.. (2006). Zagreb. Grliü. Pokret prijatelja prirode Lijepa naša.. 1950. Naše samoniklo jestivo bilje.ýižek. 1-202. 1-262.carnica). Kadulja i njeno iskorištavanje. Zagreb. Pejiü.. M. Morfometrijska prepoznatljivost mediteranskog ekotipa sive pþele (A. Farmaceutski glasnik.. 1-140. Sarajevo. Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. I. 2008. S. I. A. Podgorica Gotlin. Jurin... Maletiü. 1-392. E.. 1-612. Prosvjeta. Ivankoviü. J. Konjogojstvo. J. O. Ruehl. M. 2. Ampelografska istraživanja kultivara Vugava na razliþitim položajima otoka Visa. 1991.. D... 1-323. Flora Hrvatske – Priruþnik za odreÿivanje bilja.. Devetak.. Matica Hrvatska. 7/2:423-427. Suvremena proizvodnja kukuruza. 2004. Zagreb. Devetak.. Agronoma. 12/14:241-261. Enrico . Hrasnica. N. Beograd... I.. Staro blago novi sjaj. JAZU. V.. 1967. Golovþenko. Katiü.. 20/1-2:37-45. Die Buša.. Opatija Elezoviü D.. Š. Zagreb.. Zagreb Karoglan Kontiü.. 9th International Conference on Grape Genetics and Breeding / Peterlunger... Gizdiü. Kralj.. Frangeš. 2008.. R. Hrvatsko Agronomsko društvo.. 1. Gelenþir. Proizvodnja eteriþnog ulja od ružmarina na Hvaru. Š..m. Lavanda (Lavandula vera D. Odak. Zagreb.. Moriü.. 338.. Gabriela (ur. Prilog poznavanju kadulje u Jugoslaviji. Radovi poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.. 1997. Atlas ljekovitog bilja. (ur. 1-415. Zagreb.. M. Š. Poljica – narodni život i obiþaji. D. Praktiþno maslinarstvo.Otok Hvar: 305-314. Rako. 1-504.. Keziü... Zagreb 239 .. 2003: Komercijalni uzgoj samoniklih biljnih vrsta. Dalmatinski zadružni prvijenci. Zbornik za narodni život i obiþaje. Ivoš. D. 2004. Peradarstvo.. Eine Studie uber da sin Konigreichen Kroatien und Slavonien heimische Rind. Zagreb. U: Mihoviloviü. Zadružni savez Dalmacija „Zadrugar”. 1-. Mediteranska poljoprivredna biblioteka.C. Di Gaspero. L. 1963. Natura Montenegrina. Specijalno stoþarstvo.. 1977. Lj. . Povijest u kršu.). 1996.. Horvath.. 1-737. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu. 2. Sladonja. Domac.. Split. Školska knjiga.. mjera ex situ oþuvanja.. Složna braüa. M.Udine : ISHS. 1970. E. Agronomski glasnik. 1958.. Dalmatinski pas. Višegodišnje povrüe.. I. Š.). 1998.. R. Diplomski rad. Sveuþilište u Zagrebu. Farmaceutski glasnik.. Šmalcelj. Zagreb. Ja. Zagreb (Agram).. Split.. Z.. Zagreb.. Karloviü. 1981. Keziü. J.. Vokurka. Split. Zagreb.. Grbiü. Jo. Poljoprivredni nakladni zavod. Ilanþiü. i sur. Proizvodnja krmnog bilja. Hajoš. 1903. D.. Dražiü.... Zagreb. Razvitak zadrugarstva na otoku Hvaru-Od prvih poþetaka do drugog svjetskog rata-Opüi podaci. 1996. F. 1-213. Simpozij Hvar u prirodnim znanostima:109-123. Horvath. Vršek.. Zagreb. Zagreb. Slobodna Dalmacija. Z. Zagreb. Virus diseases screening in clonal selection of Croatian grapevine cultivars.. F. Zagreb.. Z.. Istraživanja kultivara Babiü na dva lokaliteta Primoštenskog vinogorja. 1949. Zagreb. Grliü. Ivaniševiü. Znan. Gizdiü. ITRO August Cesarec. 71-75. 1986. K.

. Rukavina. 2002.. 2008. 1950... Zagreb. Ljekovito bilje na hrvatskim prostorima. Šatoviü. Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta. Svinjogojstvo. Vršek....) u uvjetima Ravnih Kotara. 1-100. Dalmatinski buhaþ (Tanacetum cinerariifolium /Trrevir. Slovenija. Vugava i Pošip (Vitis vinifera L. H.. Sull` Introduzione degli Ulivi nei Territotj mediterranei dell Dalmazia. I. Šatoviü. Maletiü. B. Farmakognozija – Fitofarmacija.. Antoliü. Oþuvanje biljnih genetskih izvora.. Zagreb. Zagreb. Rošin J.. 20/1-2:47-54. H.. S. Strikiü F. Dobriþiü and Plavac mali – the genetic relationship among three cultivars of the Dalmatian coast in Croatia. 1-452. 1986. Zagreb. 1982.. 1-503. Moguünosti proizvodnje i prerade ljekovitog. 7:1-332... Seljaþka sloga. Avium. otrovnog i industrijskog (tehniþkog) bilja þitavoga svijeta. Zagreb. Z... N.. A.). V. Hrvatsko agronomsko društvo.. K. Sjemenarstvo. Povrüarstvo.. Mandekiü. 1996. D. Kolak. Ljubljana... 1949. Mioþ. G. Roziü. E. P. Z. J.) – Monografija.. G.. 2005. Vitis 38: 79-83. Zagreb. Struþna poljoprivredna knjižnica... 14/5-6:341-353.. R.. 1994. Miroševiü. 1996. Paviü. Zrinski... 1788. Sjemenarstvo. Kuštrak. Poljoprivredni nakladni zavod.... Sjemenarstvo. E. Zagreb. Steinkellner H.. Piljac. Kozarstvo. Nauþna knjiga. Vitic... 1938. I. Šatoviü. Trave .. Genetic characterization of Croatian grapevine cultivars and the detection of synonymous cultivars in neighboring regions. Sjemenarstvo. V. Zagreb. Stanje i perspektive u uzgoju ukrasnog bilja u Hrvatskoj.. Zbornik radova Meeting of experts.. B. Osijek.. D. Dangl. Sveuþilište u Mostaru. Margeta. J. Filipaj. Mikolþeviü.).. 2002. Krmno bilje. Hrvatska mljekarska udruga.. Kolak. magistarski rad.. Zagreb. Lacombe. Bogdanuša.. Split. Sjemenarstvo.. 1-506. 1948. I. D. I. Kralik. 27-36 240 . Goledn Marketing – Tehniþka knjiga. Micheli Vitturi R. Introdukcija sorti povrtnih kultura. 1-352. P. A. Rukavina. Poljoprivredni fakultet. V... C... Maletiü E. Kušan.. Enol. T.Kolak.Poznavanje krmnih trava i proizvodnja travnog sjemena.. I. Zagreb Kolak. Rukavina. Kušec. Karoglan Kontiü. Sjemenarstvo.. Biokovo 2:127-139.. Miškoviü. Mladar N. Vlastita naklada. V. Mandekiü. aromatiþnog i medonosnog bilja na hrvatskim prostorima. 13/5-6:423-432. 1953. 55(2): 174-180. Meredith. I. J.. 2000.P. I... 16/5:425-440. V. Z. Zagreb. 2007. Lešiü.. Clonal selection of the olive`s cultivar «Oblica» of the natural population. Biološki i zootehniþki principi. Perica S.. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveuþilišta u Zagrebu. 1997. Kralik. Šatoviü.Bip. G. Zagreb Kvakan. I. Matotan. I. H. Neron. 1998.. Zagreb.. Maletiü.. i sur.. mediteranean agriculture and olive growing. I. ýakovec.K. Z. 1-300. 1951. Am J. Seljaþka sloga.. Z.. Ampelografska istraživanja kultivara Maraština. Kvakan.. 2003.. F. Kolak. Venezia. Pšenica. 14/3-4:203-229. Suvremeno maslinarstvo.. 1999.. Kovaþeviü I. Matotan.. B. Poljoprivredni nakladni zavod. 1999. Kurtela. Zagreb.. Lavanda u krajobrazu. and Pejiü. Kolak.... Luk i þešnjak. Zeljasto povrüe. A. M. Kuštrak. Okopavine. 13/1-2:113-116.. (2004) Zinfandel. Sveuþilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Agronomski fakultet..M.. Vuþika (Lupinus spp.. Ekološke monografije. Seljaþka sloga. Beograd. 1993. Nella Stamperia Coleti. V. 1999. Lucerka.. Šatoviü.. 1997. Bjelovar. Vokurka. Kontiü. S. Izola. Sefc. Eteriþno ulje konopljike (Vitex agnus-castus L.. Pejiü. e sulla loro coltivazione../Sch. Mikolþeviü.. Ljekovito bilje: Sistematski prikaz najvažnijeg ljekovitog.

.. Buj. Mrakovþiü. Meridijani. Specijalno povrüarstvo. R. Hrvatski planinski pas tornjak. 85:82-85.. Makarska rivijera info. D. 2:1-184. Poljoprivredni nakladni zavod. 1930... dio Uzgoj konja.. Ožaniü... Centralno kraljevsko namjesnštvo dalmatinsko.. Prirodoslovna istraživanja 40. Lj. Poljoprivreda Dalmacije u prošlosti. Nauþna knjiga.. 1955. Zagreb. Društvo agronoma NRH-Podružnica Split. 1957.. Beograd. 2005: ýuvar Dalmacije – Dalmatinski pas. Ogrizek. Hrasnica. 2004: Dalmatinski pas-autohtona hrvatska pasmina – Pjegavi ljepotan s dalmatinskoga krša (Der Dalmatiner-eine autochthone kroatische Hundrasse – Der getupfte Schöne vom dalmatinischen Karst).. 2004: Hrvatski planinski pas tornjak-Pas jaþi od vuka. 1923.. I. Meridijani. S.. A... Izdanje o Kongresu Udruženja Jugoslavenskih inženjera i Arhitekta.. Ozimec. Topiü. Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske. 1.. Samobor. Modun E. EuroCity. Ogrizek. A. Ogrizek. Zagreb. Dalmacija Spomen knjiga. Zagreb. Ozimec. Knjiga sažetaka:201-205. 2006: Hrvatska postala kinološka velesila – Pas tornjak službeno priznat. Pavlek. Poljoprivreda. Acta biologica 7/3:217-307. Golden marketing-Tehniþka knjiga. Split. R. P. Zagreb. S. 1991. S. Zagreb.. Zagreb.. Modun E. Turkoviü. R.. Poljoprivredni nakladni zavod.. Lj. Zagreb.Miljkoviü I.. Maslinarstvo 6: 13-14. A.. Paviüeviü. 2007: Upravljanje okolišem korištenjem izvornih pasmina i sorti. Zagreb Nakiü-Petrina. Specijalno stoþarstvo.. Dalmatian Biokovo Cattle – Buša). Zagreb.. ûaleta.. 1948. Ožaniü S. Ozimec. 12/42:56-59.).. najsunþanijega jadranskog otoka – Najkvalitetnija na svijetu (Lavandel von Hvar. R. R. A. S. Meridijani. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveuþilišta u Zagrebu. A. R. M. Zagreb. Jugoslavenska štamparija. T. M. Ožaniü. 1985. 105:13.. Zadar. 1-11.. 13.C. 1930. Suvremeno voüarstvo. Ministarstvo kulture.. Zagreb. Šibenik Nikoliü. Zagreb Miroševiü. 1-417. Tornjak klub Šibenik. 1375. EuroCity. Ogrizek. Konferencija o izvornim pasminama i sortama kao dijelu prirodne i kulturne baštine Šibenik. Agronomski glasnik.. studenog 2007. Povrtljarstvo. Z. Miškoviü.. Split. Samobor. P. Najvažnije vrsti povrüa i njihovo gajenje u primorju.Uzgoj goveda. R.. Trgovaþka tiskara Desman i drug. 13/46:70-73. Meridijani. Beograd. 1938. 1956. Izdanje Ministarstva poljoprivrede 24:1-97. der sonnigsten Adriainsel – Lavandel von weltweiter Spitzenqualität).. Krmno bilje. Zagreb Ožaniü... 1902..-16. 1940. 1952. J. 241 .. Ovþarstvo. Ministarstvo kultureDržavni zavod za zaštitu prirode-Republika Hrvatska. 2002. U obranu naših primitivnih domaüih pasmina. Prilozi za povijest poljoprivrede Dalmacije. DZZP. 2006: Domaüe životinje i okoliš. Maslinarstvo u starim zapisima. N. Maslinarstvo 1:5-10. Buhaþ (Pyrethrum Cinerariaefolium D.. Split. Zagreb.. Samobor. Znanje.. Ozimec. 1-291. Ogrizek.. Zavod za živinogojstvo Poljoprivredno-šumarskog fakulteta sceuþilišza u Zagrebu. 2005. & Zanella. Ozimec. 6:14-15. Stanje maslinarstva i uljarstva na podruþju FNRJ. 1986. Zagreb. Ozimec. 2005: Lavanda s Hvara. 105:66-73. Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske.. Ožaniü. 96:26-29.. Zagreb. 1941. R. A.. Ozimec... Ampelografski atlas.. 2006: Biokovska dalmatinska buša (Dalmatinisches Biokovo Rind – Buša.Uzgoj goveda. 2003. Brigiü. F. 1:1-118. Diploidne i tetraploidne pšenice u Crnoj gori i susjednim oblastima. Mustafiü. Ozimec. Zavod za živinogojstvo Poljoprivredno-šumarskog fakulteta sceuþilišza u Zagrebu. 1975. B. 2006.

Agronomski fakultet Sveuþilšta u Zagrebu.): Zbornik sažetaka osmog hrvatskog biološkog kongresa: 396-397. diplomski rad. 242 . 1-237. Olivecultura e Produzione d`olio d`oliva Nelle Provincie Meridionali Austriache. Šatoviü.. 1987. 133-146. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog ureÿenja.. Podvrste i sorte kukuruza. Strikiü F.). M. 2006.. 1-217. 2002... G. M. C. Izlaganje na meÿunarodnom seminaru «Poboljšanje kvalitete maslinovog ulja». Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu.P. 1984. Endemiþne biljke..) / diplomski rad. 37/7-8:163183. Milan (ur. Ampelografska istraživanja cv. Zbornik Priopüenje XXXVIII znanstveni skup Hrvatskih agronoma. I. Šatoviü. 1914.. E.. ý. R. M... Zagreb Skokandiü.. 2003: Bioraznolikost hrvatskih pasmina domaüih životinja (Domestic animal biodiversity in Croatia). U Besendorfer. Zagreb. Periþiü. Šiliü. 1988.).. Makarska. Šatoviü.) Proceedings. M. Titograd. I. Kopjar. R. Zagreb. Poljak.) celuloznovlaknata mediteranska biljka. Strikiü F.. 44/4:545-551. Varaždin.-J. Šimon. V. Ernoiü. J.. Bilje Biokova. Šikiü. F. Opatija. 240. & Poljak.. I. S. Spalato. Kukuruz.. Zagreb. Ozimec.. U: Mihoviloviü. Tipografia Sociale Spalatina.. Primjena mikrosatelitskih (SSR) markera u identifikaciji . Pejiü I..... pp.... M. Mirosevic. Zagreb Pešev. Gómez-Ayala. Kacic.) . Šatoviü. 1980.. Posavi.. 2002: Hrvatske pasmine domaüih životinja (Croatian Breeds of Domestic Animals): 1-96. Ozimec.. F.1976.. 2003. Ozimec. N. Katarina Zrinski. Zbornik Veterinarski dani 2001. Beograd Pezo. Piljac. M. Ramírez. F. M.. R.. Rošin J.. M. Š.Otok Hvar: 266-291. F..utvrÿivanju sinonima za sorte Topol i Beretinjok (Vitis vinifera L.. Zagreb. Zagreb. Maletiü E. Hernández. 35/11-12. M. Ernoiü... Zagreb... 2003: Enciklopedija hrvatskih domaüih životinja.. Split. U: Grupa autora. Posavi.. Budic Leto. Znanje... Medna bijela (*Vitis vinifera* L. 1995. N. Institut Planina i more. Food tecnology and biotechnology. 2006. J. Preiner. Perica S.S. (ur... F. Bilten poljodobra. (eds. M. Posavi.. 20/4-5:375a-432a. I. Ernoiü. 1965. vinifera L. Naše medonosno bilje. 2006. M. Z.. 43rd Croatian and 3rd International Symposium on Agriculture.. Ugarkoviü. Dangl G. Kolak. Lista priznatih sorata poljoprivrednog bilja za podruþje SR Hrvatske.. Zagreb. Uremoviü. DZZP.. Bilten poljodobra. N. M. Rošin J. I. F... Ozimec. Zdunic.. Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NSAP): Oþuvanje raznolikosti kulturnih biljnih vrsta i domaüih životinja u Hrvatskoj. Lan u prošlosti i sadašnjosti.. M.. Brnistra (Spartium junceum L. Poljoprivreda i šumarstvo.. 873-876.. Vitis 41/2:83-89. 2003. Ampelografska i genetiþka evaluacija mutanta Plavac mali sivi (V. Ernoiü. Maletiü. Agronomski programi i trenutna situacija maslinarstva u Hrvatskoj. and Meredith C. Posavi.. Pošip bijeli. Zagreb. . The parentage of cv. 2002. Preiner D. Važnost proizvodnje i korištenja jeþma u prošlosti i sadašnjosti. F. Evaluation of Treatments to Reduce Hardness of Agave americana Core. Svjetlost. J..A.Perica S... 1989. and Vázquez. D. 1983..Ampelographic properties. Šimiü. Šatoviü. R. Karoglan Kontiü J. Zagreb. Slaus-Kantshieder G. F. R. Istraživanje genetskih resursa masline u Hrvatskoj. 34/2-3:61-77. Agriculturae Conspectus Scientificus 71 (3) 81-86. Agrikultura u najstarijoj i antiþkoj literaturi.). Matica Hrvatska. Poljoprivredne aktualnosti... Pregled razvitka gospodarstva otoka Hvara do 1941. Miroševiü N. M. a major white wine cultivar of Croatia..... Bratkovina bijela i Bratkovina crvena (Vitis vinifera L. 2008... Posavi. 1976.. Croatia / Pospišil. Pejiü.. pp. & Ernoiü. Opatija. Sarajevo. 2001: Hrvatske izvorne pasmine domaüih životinja: 187-189. S. Radiü... 1999. & Poljak. 240....

. Hrvatski studiji. 1960. Paper presented at II Simposio Internazionale“Malvasie del Mediterraneo“ October. Izvještaj o putu na otok Mljet u svrhu orijentacije za osnivanje odsjeka za nauþna poljoprivredna istraživanja u sklopu Prirodoslovne stanice Jugoslovenske akademije na otoku Mljetu. Hrvatski kinološki savez. Ljetopis JAZU... Ljetopis JAZU. 1-145. A. M. 2007. Ljetopis JAZU. Cv. 1954. Ljetopis JAZU. A. 1955. Tavþar.. Tadiü. Izvještaj o istraživanjima u Trstenom i na Pelješcu. Salina. A. Šmalcelj. Rako.. Demin. A. 1932.. A. 1967.. A.. Teskeredžiü. 65:56-59.. Izvještaj o prouþavanju nativnih sorata ratarskog bilja na podruþju južne Dalmacije i Istre. 1960.. 1959. A. 2000. Genetska prouþavanja ekonomski važnih svojstava poljoprivrednog bilja južne Dalmacije. Ljetopis JAZU.. Izvještaj o genetskim istraživanjima ekotipova poljskog poljoprivrednog bilja. Vode i ribe Jugoslavije u slici i reþi.. E. A. Istraživanja nativnih odlika ratarskog bilja.. 1952. 4:1221. Gospodarstvo Rimske provincije Dalmacije. Tavþar.. Mesariü. Ekološke monografije. 1-800. J. Hrvatski Zemljopis. Konferencija o izvornim pasminama i sortama kao dijelu prirodne i kulturne baštine. S. Tavþar. 1963.. SuboticaBeograd. Jugoslovenske rase pasa. Minerva. 1-353. Turina. 2008. Tavþar. Ljetopis JAZU. Tavþar. JAZU. Taler. 63:388-395. Knjiga sažetaka : 274-275. Govedarstvo. Tavþar. E. Šoliü... Nolit. Izvještaj o genetskim istraživanjima sortimenta poljoprivrednih biljaka južne Dalmacije. Zagreb.. Maletiü. B.. 1957. D. 1956. Valiü. Tavþar. 61:359-362. Varijetete i genotipovi Triticum turgiduma s Pelješca i njihovi prirodni i proizvedeni hibridi. 1956. Pejiü. 3:93-101. Schneider. A. Z. Crespan.. Poljoprivredni nakladni zavod... 59:122-129. Špoljariü. A.. 1953...Šimon. M. & Ozimec. 1955. Zbornik Župe Dubrovaþke. M.. 1932. magarþe. 2000. Prilog poznavanju hortikulturne dendroflore i nekih perena Makarskog primorja. 60:309-314. Tomiü. 1977. 1966. B.. Ljetopis JAZU.. 64:321-324. Tavþar... 2007. Zagreb. 62:323-328. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu. Izvještaj o sakupljanju i kultiviranju nativnog kulturnog bilja u Dalmaciji i Istri u god. P.. D.... E. Banske uprave Savske Banovine Poljoprivrednog odjeljenja u Zagrebu. Zagreb. J.. Župa Vincek. Istraživanja nativnih odlika ratarskog bilja. 2:156-176. A. Tavþar. Golubinjak Golubarda u ýelopecima... Zagreb. A. A. LJ.. A. Veramenta-Paviša. Zagreb. Škegro. Beograd.. Uzgoj nekih ugroženih i autohtonih vrsta slatkovodnih riba. 2002: Quo vadis. Trave – Njihovo odreÿivanje i proizvodnja. 2001. Hrvatska kinološka baština. R. Maraština – a New Member of Malvasia Group.... Zagreb. Šimunoviü. Sveuþilište u Zagrebu. Državni zavod za zaštitu prirode. Ljetopis JAZU... Karoglan Kontiü.. M. Tavþar.. Biokovo 2:91-101. Zagreb. Tavþar. Italy. 72:423426. and I. 57:210-214. 1-175...... 71:289-293. Ernoiü. Zagreb.. Ljetopis JAZU. A.. Izvještaj o nauþnim istraživanjima izvršenim god.. Spomenica. 2007. Poljoprivredna knjižnica Kr. 1984. na poljoprivrednim biljkama uzgajanim na pokusnom polju u Arboretumu Trsteno i u Frlaniji Instituta za eksperimentalno šumarstvo JAZU i o novoprikupljenom sortimentu. Ampelografske karakteristike kultivara Gustopupica i Plavina. 1999. Diplomski rad. M. Ljetopis JAZU.. Tehnologija proizvodnje i poznavanja duhana. 243 .. A. 67:218-220.

Agriculture & Environment. Zagreb Znidarþiü. M.. 1995. Zdilar. (1826. Kurtela. Selekcija varijeteta Trogirsko-splitskih karfiola. G. Sortna lista za 2004. Biblioteka prirodne znanosti.) u podruþju Kaštela. Split. R. Vrsaloviü M. Vršek. Vršek. 1963. and E.... Diplomski rad. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu.. Ogled dalmatinskog bilja (Stirpium Dalmaticarum Specimen). Sjemenarstvo. Liber. Zdanovski.. V.). Zadar.. potencijalna vrsta za ureÿenje krajobraza. Vokurka. Znidarþiü. 10/6:457-462. I. Comparison of genetic and morphological data for inferring similarity among native Dalmatian (Croatia) grapevine cultivars (Vitis vinifera L.. Zima.. Institut za jadranske kulture. Dalmatinska kopica. Pejiü. M. I. godinu (National list of varieties). M. Zavod za sjemenarstvo i rasadniþarstvo (Institute for Seed and Seedlings).. Split. A. Z. Zagreb. vinifera L.. Journal of Food. Split. Praktiþna vrijednost nekih bioloških saznanja o maslini. 2005. Ampelografske karakteristike kultivara Kujundžuša i Rudežuša..... D. Kolak. I. 244 . Pezo. 23/1:45-56. 2 (Reprint):1-207. Prouþavanje gospodarskih vrijednosti sorata i ekotipova masline-Izvještaj za 1963. Zagreb.. Vršek. Povijesni razvoj i sadašnje stanje u sjemenarstvu i rasadniþarstvu ukrasnog bilja u Hrvatskoj. Visiani. ýakavski sabor. Ampelografska i genetiþka evaluacija autohtonih sorata vinove loze (V. G. 1993. 1958. 2006. I.. 6(2): 333-336.). Kurtela. Z. Magistarski rad. Institut za jadranske kulture.. 2007. Institut za jadranske kulture.. J. Karoglan Kontiü.. 1946. Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske. I. Osijek... Razvojna istraživanja novih vrsta u cvjeüarskoj proizvodnji. Sjemenarstvo. Zagreb.. 1978. Vlašiü A. V. D. 2:147-160... 1960. Šatoviü. Vukiþeviü. Sjemenarstvo... 1:1-75. I. Zagreb. 2008. Zduniü. M. 1964. 12/6:465-469.. Maletiü. Vlašiü A.. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu. Vuna naših ovaca. Maslinarstvo 3:9-18.. N. godinu-rukopis... Židovec. Mirisava kadulja..... Split. Nagragjena tiskarnica Vitalijani. 2004. 1901.. Stoþarski institut zemaljskog poljoprivrednog zavoda. 1-278. Agronomski glasnik.Vinceljak-Toplak. Zduniü. M. 2001... Maslinarstvo i uljarstvo za puk.

.

Planirano trajanje projekta je 7 godina. te (4) otok Pag (jugoistočni dio u Zadarskoj županiji). 4 dalmatinske županije te brojnim lokalnim udrugama.undp. županijskoj i lokalnoj razini. ribarstvu i marikulturi. prostornog uređenja i graditeljstva te drugim nadležnim ministarstvima. Dubrovačko primorje. područje uz Novigradsko i Karinsko more.hr/coast . Ivana 11 HR-21000 Split Tel: +385 21 340480 Fax: +385 21 340484 e-mail: coast@undp. kroz promicanje održivog razvoja. izravno i kroz bankarski sektor. Unutar tog područja prepoznata su i odabrana 4 demonstracijska područja zbog svoje iznimne biološke i krajobrazne vrijednosti. poljoprivredi. kao i svih zainteresiranih strana. Očuvanje biološke raznolikosti dalmatinske obale. Osnovni cilj projekta COAST je učinkovito utjecati na poduzetničke aktivnosti i prakse u turizmu. u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša. Šibensko-kninske. (3) šire područje ušća rijeke Krke. prvenstveno na području Dalmacije. Malostonski zaljev i Mljet. Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Svoje prijedloge i pitanja možete uputiti projektnom timu na sljedeću adresu: Kraj Sv.hr http://www. Lokalni ured za provedbu Projekta smješten je u Splitu. kako bi isti u svoje prakse uključili održivo korištenje i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti. a provodi se uz nancijsku potporu Globalnog fonda za okoliš (GEF). tvrtkama i pojedincima.Projekt COAST razvijen je uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). To su (1) Pelješac. Projekt obuhvaća obalno područje četiri dalmatinske županije: Zadarske. moguće je jedino kroz suradnju svih partnera na nacionalnoj. (2) Vis i viški akvatorij.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->