P. 1
Menadžment malih i srednjih preduzeća -

Menadžment malih i srednjih preduzeća -

|Views: 437|Likes:
Published by Amra Morankic
Mala i srednja preduzeca
Mala i srednja preduzeca

More info:

Published by: Amra Morankic on Feb 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2015

pdf

text

original

MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA Pitanja za PISMENI dio ispita (Školska 2006/07 godina

)
1. Navedite definiciju malih i srednje velikih preduzeća koja važi u zemljama Europske Unije. U okviru kategorije MSP-a navedite definiciju malog i mikro preduzeća. 2. Navedite definiciju malih i srednje velikih preduzeća koja je navedena u Strategiji razvoja MSP-a u Bosni i Hercegovini. U okviru kategorije MSP-a navedite definiciju malog i mikro preduzeća. 3. Navedite najčešće motive za pokretanje biznisa-osnivanje MSP-a. 4. Navedite nekoliko prednosti pokretanja vlastitog posla – osnivanje MSP-a. 5. Životni ciklus preduzeća prema Ishaku Adižesu se odvija kroz deset faza. Nabrojite redoslijedom te faze. 6. Michael E. Gerber navodi četiri faze u razvoj preduzeća. Nabrojte redoslijedom te faze. 7. Preduzeće u svom razvoju prolazi kroz različite faze rasta. Organizaciona teorija identificira pet faza rasta preduzeća i pet kriza koje prate te faze rasta. Nabrojite redoslijedom faze rasta i krize koje se pojavljuju u tim fazama rasta. 8. Nikolas Siropolis je u svom istraživanju identificirao šest najčešćih uzroka propasti malih preduzeća u SAD-a. Navedite redoslijedom uzroke propasti i procenualno učešće uzroka propdanja malih preduzeća. 9. Definišite pojmove: Poslovno planiranje i Poslovni plan. 10. Navedite najmanje četiri bitna obilježja Poslovnog plana. 11. Koraci u izradi Poslovnog plana prema N. Siropolisu. 12. Jedan od koraka u izradi Poslovnog plana, prema N. Siropolisu, je Istraživanje tržišta. Na koja pitanja poduzetnik treba dati odgovore u ovom koraku izrade Poslovnog plana? 13. Navedite najčešće organizacione oblike biznisa u razvijenim zemljama tržišne privrede. 14. Navedite organizacione oblike biznisa koji se mogu registrovati u BiH. 15. Navedite temeljne Zakone na osnovu kojih se vrši registracija privrednih subjekata u Federaciji BiH. 16. Navedite temeljne Zakone na osnovu kojih se vrši registracija privrednih subjekata u Republici Srpskoj. 17. Navedite neka od glavnih pitanja na koja poduzetnik treba dati odgovore prilikom odabira lokacije za svoj biznis. 18. Na koja važna pitanja treba da odgovori marketinško istraživanje prilikom izbora lokacije za biznis? 19. Šta poduzetnik treba istražiti prilikom odabira mjesta (lokacije) za svoj biznis? 20. Prilikom odabira grada za svoj biznis poduzetnik treba dati odgovore na nekoliko pitanja. Navedite na što se odnose ta pitanja? 21. Napišite jednačinu investicijskog uspjeha poduzetnika i objasnite značenje pojedinih elemenata u toj jednačini. 22. Navedite ciljeve koje poduzetnik želi ostvariti prilikom ulaganja u započinjanje biznisa. 23. Navedite izvore vlastitog kapitala za započinjanje biznisa. 24. Navedite izvore «tuđeg» kapitala za započinjanje biznisa. 25. Ko su subjekti organizacijskog planiranja? 26. Navedite razloge zbog kojih poduzetnici u MSP-a ne pridaju značaj planiranju. 27. Poduzetnici i menadžeru u MSŠ-a mogu uspješno primijeniti fazni proces planiranja koji se sastoji od sljedećih osam faza procesa planiranja:
Literatura: 1. Nikolas C. Siropolis: Menadžment malog poduzeća, Mate, Zagreb, 1995. 2. Dostić Milanko: Menadžment malih i srednjih preduzeća, Ekonomski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2003. 3. Materijali sa predavanja: Prezentacije nastavnika i Prezentacije studenata 4. Preporučeni izvori i dijelovi izvora od strane nastavnika tokom predavanja.

Temeljna računovodstvena načela kojih se menadžeri u MSP-a trebaju pridržavati su: 47. Navedite definiciju pojma Društvene odgovornosti poduzetnika. Navedite postupke kojma se služi revizor u procesu revizije poslovanja MSP-a sa ciljem prikupljanja revizijskih dokaza. 58. 31. 3. Zagreb. Navedite vrste finansiranja prema porijeklu izvora i prema vlasništvu izvora. 36. Navesti elemente procesa marketinškog istraživanja u MSP-a. Koja su tri temeljna oblika interne kontrole u MSP-a? 56. 55. Nabrojite četiri značenja Menadžmenta ljudskih resursa. 30. 39. Navedite unutrašnje i vanjske izvore prikupljanja činjenica za potrebe marketinškog istraživanja u MSP-a. Navedite elemente nabavnog ciklusa u MSP-a. Navedite zadatke nabavne funkcije u MSP-a. 45. Marketinško israživanje može pomoći poduzetniku i menadžeru u MSP-a da odgovori na sljedeća pitanja: 35. 1995. prema Nidžari Osmanagić-Bedenik. Siropolis: Menadžment malog poduzeća. 44. Nikolas C. 52. 2003. Na koja pitanja treba da odgovori plan prodaje u MSP-a? 40. Objasnite uticaj konzumerizma na poziciju MSP-a. Nabrojite na što se odnose ti procesi planiranja. Šta se podrazumijeva pod horizontalnom financijskom strukturom. Sistem nagrađiva čine dvije vrste nagrada. 2. Navedite vrste poreza propisanih Zakonom o Kantonalnim porezima. Materijali sa predavanja: Prezentacije nastavnika i Prezentacije studenata 4. Nabrojite aktivnosti Menadžmenta ljudskih resursa. Preporučeni izvori i dijelovi izvora od strane nastavnika tokom predavanja. 59. 53. Nabrojte elemente četvte aktivnosti Menadžmenta ljudskih resursa . 51. Prema kriteriju računovodstvene djelatnosti. Šta označavamo pod pojmom Konzumerizam – kao osnova društvene i marketinške odgovornosti menadžera u MSP-a. Navesti elemente marketinškog spleta (marketing mix) koji čine marketing plan poduzetnika i menadžera u MSP-a. Operativno planiranje.28. Navedite elemente (tri elementa) društvene odgovornosti poduzetnika koji zavređuju posebnu pažnju. Navedite tri oblika financisranja u MSP-a. Nabrojte vrste poreznih davanja koja su prisutna u MSP-a. 37. računovodstvo poduzetnika obuhvata: 46. 29. Dostić Milanko: Menadžment malih i srednjih preduzeća. Koje su to vrste? 33. Mate. Načela računovodstvanih politka kojih se menadžeri u MSP-a trebaju pridržavati su: 48. 60. Navedite definiciju Poreza i načela na kojima su porezi zasnovani. Finansijski izvještaji opšte namjene ili obavezni finansijski izvještaji koje MSP-a moraju podnositi su: 49. Šta obuhvata vertikalna financiska struktura. . Sarajevo. Navedite definiciju PDV-a i definiciju poreza na dobit. 42. 50. 34. Literatura: 1. Definišite pojam Interna kontrola u MSP-a. se sastoji iz šest procesa planiranja. 57. Koji su to elementi analize prodajnog poslovanja? 41. Šta je kontrola i zbog čega se ona provodi u MSP-a? 54. Ekonomski fakultet Sarajevo.procesa selekcije pr odabiru kandidata za zapošljavanje. 32. 43. 38.

Organizacijsko planiranje: Međusobni odnos menadžmenta-planiranja i planova. 23. 16. Siropolis: Menadžment malog poduzeća. 7. 3. namjena. Ekonomski fakultet Sarajevo. računovodstvene politike. računovodstvena načela. Finansiranje MSP-a: Nacrtati i objasnit shemu tokova novca (zarada. potrošnja. Marketing u MSP-a: Elementi marketing mixa koji čine marketing plan poduzetnika u MSPa. oblici i vrste finansiranja. Organizacijsko planiranje: Funkcije i instrumenti. 28. 29. 19.Siropolisu (15 koraka). 22. Društvena odgovornost: značenje i suština. 25. Preporučeni izvori i dijelovi izvora od strane nastavnika tokom predavanja. 21. Porezi u MSP-a: Indirektni porezi. Nikolas C. Prodajno poslovanje u MSP-a: Obuhvatnost plana prodaje. 14. Deset «velikih» grešaka bosanskohercegovačkih poduzetnika zbog kojih najčešće propadaju mala i srednja preduzeća. Nabavno poslovanje u MSP-a: značaj nabavnog poslovanja. Nabrojati i po zahtjevu nastavnika objasniti neku od njih. 5. Sarajevo. Porezi u MSP-a: Direktni porezi. 10. Marketing u MSP-a: Proces marketinškog istraživanja. Objasnite dilemu sa kojom se poduzetnici susreću prilikom odabira lokacije za svoj biznis a koja se odnosi na: Najam. 17. Finansiranje u MSP-a: Vertikalna i horizontalna finansijska struktura. izvještaji opšte namjene. štednja. Finansiranje MSP-a: Izvori tuđeg kapitala. 6. Literatura: 1. Eksterna kontrola u MSP-a: inspekcija i eksterna revizija. 1995. proces izvršenja prodaje (interni i eksterni karakter procesa). prema N. koraci i značaj. građanska prava i diskriminacija u zapošljavanju. namjena. Prikazati slikom (piramidom). Mate. vrste. Postupak registracije privrednih društava u Federaciji BiH. poduzetnikov osjećaj nemoći. 11. 26. evidencija prodajnog poslovanja. podjela računovodstva. SAD). 2. 15. Definisanje malih i srednje valikih preduzeća u zemljama EU i u BiH. vrste. Računovodstvo u MSP-a: Finansijski izvještaji. plaćanje. Kpovinu ili Izgradnju. Materijali sa predavanja: Prezentacije nastavnika i Prezentacije studenata 4. . 27. 2. 8. 24. 12.MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA Pitanja za USMENI dio ispita (Školska 2006/07 godina) 1. Životni ciklus MSP-a: Organizacione faze rasta i krize koje se pojavljuju u tim fazama rasta. Sačinite mrežni prikaz izrade Poslovnog plana MSP-a. institucionalni okvir. Organizacioni oblici biznisa u razvijenim zemljama tržišne privrede (npr. Načela «nove ekonomije» – prijetnja ili šansa razvoju MSP-a. 9. Menadžment ljudskih resursa: Aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa. Objasnite postupak marketinškog istraživanja za odabir lokacije za biznis. Struktura operativnog planiranja. Zagreb. Menadžment ljudskih resursa: Nabrojati četiri značenja i po zahtjevu nastavnika objasnite neko od njih. Izrada Poslovnog plana za MSP-a: Koraci u izradi Poslovnog plana. Računovodstvo u MSP-a: Definicija knjigovodstva i računovodstva. nabavni ciklus. 18. Finansiranje u MSP-a: pojam finansiranja. definicija. Interna kontrola i interna revizija u MSP-a. 20. 2003. zadaci nabavne funkcije i tehnike nabave. Dostić Milanko: Menadžment malih i srednjih preduzeća. 3. 4. plaćanje. Kako preferirati tip kredita kojim se želi finansirati poduzetnički poduhvat? 13. Životni ciklus MSP-a: Adižesov i Gerberov pristup životnom ciklusu kroz faze životnog ciklusa i faze rasta. ulaganje). Poslovno planiranje u MSP-a: definicija.

Dostić Milanko: Menadžment malih i srednjih preduzeća. Sarajevo. 2. Literatura: 1. Konzumerizam kao osnova društvene i marketinške odgovornosti menadžera u MSP-a. 3. Ekonomski fakultet Sarajevo. Mate. Nikolas C. Zagreb. Preporučeni izvori i dijelovi izvora od strane nastavnika tokom predavanja. . Siropolis: Menadžment malog poduzeća. Materijali sa predavanja: Prezentacije nastavnika i Prezentacije studenata 4.30. 1995. 2003.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->