P. 1
Menadžment malih i srednjih preduzeća -

Menadžment malih i srednjih preduzeća -

|Views: 436|Likes:
Published by Amra Morankic
Mala i srednja preduzeca
Mala i srednja preduzeca

More info:

Published by: Amra Morankic on Feb 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2015

pdf

text

original

MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA Pitanja za PISMENI dio ispita (Školska 2006/07 godina

)
1. Navedite definiciju malih i srednje velikih preduzeća koja važi u zemljama Europske Unije. U okviru kategorije MSP-a navedite definiciju malog i mikro preduzeća. 2. Navedite definiciju malih i srednje velikih preduzeća koja je navedena u Strategiji razvoja MSP-a u Bosni i Hercegovini. U okviru kategorije MSP-a navedite definiciju malog i mikro preduzeća. 3. Navedite najčešće motive za pokretanje biznisa-osnivanje MSP-a. 4. Navedite nekoliko prednosti pokretanja vlastitog posla – osnivanje MSP-a. 5. Životni ciklus preduzeća prema Ishaku Adižesu se odvija kroz deset faza. Nabrojite redoslijedom te faze. 6. Michael E. Gerber navodi četiri faze u razvoj preduzeća. Nabrojte redoslijedom te faze. 7. Preduzeće u svom razvoju prolazi kroz različite faze rasta. Organizaciona teorija identificira pet faza rasta preduzeća i pet kriza koje prate te faze rasta. Nabrojite redoslijedom faze rasta i krize koje se pojavljuju u tim fazama rasta. 8. Nikolas Siropolis je u svom istraživanju identificirao šest najčešćih uzroka propasti malih preduzeća u SAD-a. Navedite redoslijedom uzroke propasti i procenualno učešće uzroka propdanja malih preduzeća. 9. Definišite pojmove: Poslovno planiranje i Poslovni plan. 10. Navedite najmanje četiri bitna obilježja Poslovnog plana. 11. Koraci u izradi Poslovnog plana prema N. Siropolisu. 12. Jedan od koraka u izradi Poslovnog plana, prema N. Siropolisu, je Istraživanje tržišta. Na koja pitanja poduzetnik treba dati odgovore u ovom koraku izrade Poslovnog plana? 13. Navedite najčešće organizacione oblike biznisa u razvijenim zemljama tržišne privrede. 14. Navedite organizacione oblike biznisa koji se mogu registrovati u BiH. 15. Navedite temeljne Zakone na osnovu kojih se vrši registracija privrednih subjekata u Federaciji BiH. 16. Navedite temeljne Zakone na osnovu kojih se vrši registracija privrednih subjekata u Republici Srpskoj. 17. Navedite neka od glavnih pitanja na koja poduzetnik treba dati odgovore prilikom odabira lokacije za svoj biznis. 18. Na koja važna pitanja treba da odgovori marketinško istraživanje prilikom izbora lokacije za biznis? 19. Šta poduzetnik treba istražiti prilikom odabira mjesta (lokacije) za svoj biznis? 20. Prilikom odabira grada za svoj biznis poduzetnik treba dati odgovore na nekoliko pitanja. Navedite na što se odnose ta pitanja? 21. Napišite jednačinu investicijskog uspjeha poduzetnika i objasnite značenje pojedinih elemenata u toj jednačini. 22. Navedite ciljeve koje poduzetnik želi ostvariti prilikom ulaganja u započinjanje biznisa. 23. Navedite izvore vlastitog kapitala za započinjanje biznisa. 24. Navedite izvore «tuđeg» kapitala za započinjanje biznisa. 25. Ko su subjekti organizacijskog planiranja? 26. Navedite razloge zbog kojih poduzetnici u MSP-a ne pridaju značaj planiranju. 27. Poduzetnici i menadžeru u MSŠ-a mogu uspješno primijeniti fazni proces planiranja koji se sastoji od sljedećih osam faza procesa planiranja:
Literatura: 1. Nikolas C. Siropolis: Menadžment malog poduzeća, Mate, Zagreb, 1995. 2. Dostić Milanko: Menadžment malih i srednjih preduzeća, Ekonomski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2003. 3. Materijali sa predavanja: Prezentacije nastavnika i Prezentacije studenata 4. Preporučeni izvori i dijelovi izvora od strane nastavnika tokom predavanja.

44. Nabrojite četiri značenja Menadžmenta ljudskih resursa.28. Navedite definiciju PDV-a i definiciju poreza na dobit. Šta obuhvata vertikalna financiska struktura. Materijali sa predavanja: Prezentacije nastavnika i Prezentacije studenata 4. Nikolas C. Navesti elemente marketinškog spleta (marketing mix) koji čine marketing plan poduzetnika i menadžera u MSP-a. Literatura: 1. Operativno planiranje. 34. 43. Preporučeni izvori i dijelovi izvora od strane nastavnika tokom predavanja. 39. 2003. 32. Navedite elemente nabavnog ciklusa u MSP-a. 2. 57. 53. 3. Navedite postupke kojma se služi revizor u procesu revizije poslovanja MSP-a sa ciljem prikupljanja revizijskih dokaza. 30. 31. Definišite pojam Interna kontrola u MSP-a. 36. Temeljna računovodstvena načela kojih se menadžeri u MSP-a trebaju pridržavati su: 47. 29. Koja su tri temeljna oblika interne kontrole u MSP-a? 56. 38. Siropolis: Menadžment malog poduzeća. Na koja pitanja treba da odgovori plan prodaje u MSP-a? 40. 55. Navedite definiciju Poreza i načela na kojima su porezi zasnovani. Sistem nagrađiva čine dvije vrste nagrada. prema Nidžari Osmanagić-Bedenik. Navedite vrste finansiranja prema porijeklu izvora i prema vlasništvu izvora. Sarajevo. 52. Koji su to elementi analize prodajnog poslovanja? 41. Nabrojite aktivnosti Menadžmenta ljudskih resursa. Dostić Milanko: Menadžment malih i srednjih preduzeća. 50. 45. Navedite unutrašnje i vanjske izvore prikupljanja činjenica za potrebe marketinškog istraživanja u MSP-a. Koje su to vrste? 33. 60. Finansijski izvještaji opšte namjene ili obavezni finansijski izvještaji koje MSP-a moraju podnositi su: 49. Navedite elemente (tri elementa) društvene odgovornosti poduzetnika koji zavređuju posebnu pažnju. se sastoji iz šest procesa planiranja. Marketinško israživanje može pomoći poduzetniku i menadžeru u MSP-a da odgovori na sljedeća pitanja: 35. Nabrojte elemente četvte aktivnosti Menadžmenta ljudskih resursa . Nabrojite na što se odnose ti procesi planiranja. računovodstvo poduzetnika obuhvata: 46. 1995. Šta se podrazumijeva pod horizontalnom financijskom strukturom. 51. Prema kriteriju računovodstvene djelatnosti. Načela računovodstvanih politka kojih se menadžeri u MSP-a trebaju pridržavati su: 48. Objasnite uticaj konzumerizma na poziciju MSP-a. Navedite zadatke nabavne funkcije u MSP-a. Šta označavamo pod pojmom Konzumerizam – kao osnova društvene i marketinške odgovornosti menadžera u MSP-a. 42. Navesti elemente procesa marketinškog istraživanja u MSP-a. Mate. Navedite tri oblika financisranja u MSP-a. 58. Ekonomski fakultet Sarajevo. 59. 37.procesa selekcije pr odabiru kandidata za zapošljavanje. Navedite definiciju pojma Društvene odgovornosti poduzetnika. Navedite vrste poreza propisanih Zakonom o Kantonalnim porezima. Šta je kontrola i zbog čega se ona provodi u MSP-a? 54. . Nabrojte vrste poreznih davanja koja su prisutna u MSP-a. Zagreb.

prema N. SAD). Deset «velikih» grešaka bosanskohercegovačkih poduzetnika zbog kojih najčešće propadaju mala i srednja preduzeća. plaćanje. 14. podjela računovodstva. proces izvršenja prodaje (interni i eksterni karakter procesa). Definisanje malih i srednje valikih preduzeća u zemljama EU i u BiH. Sarajevo. 29. 23. poduzetnikov osjećaj nemoći. 25. Objasnite dilemu sa kojom se poduzetnici susreću prilikom odabira lokacije za svoj biznis a koja se odnosi na: Najam. vrste. Eksterna kontrola u MSP-a: inspekcija i eksterna revizija. izvještaji opšte namjene. Organizacijsko planiranje: Međusobni odnos menadžmenta-planiranja i planova. namjena. Marketing u MSP-a: Proces marketinškog istraživanja. . zadaci nabavne funkcije i tehnike nabave. nabavni ciklus. Prodajno poslovanje u MSP-a: Obuhvatnost plana prodaje. Nabrojati i po zahtjevu nastavnika objasniti neku od njih. Kpovinu ili Izgradnju. Finansiranje u MSP-a: pojam finansiranja. Nikolas C. 5. Menadžment ljudskih resursa: Nabrojati četiri značenja i po zahtjevu nastavnika objasnite neko od njih. Materijali sa predavanja: Prezentacije nastavnika i Prezentacije studenata 4. Finansiranje MSP-a: Izvori tuđeg kapitala. Računovodstvo u MSP-a: Definicija knjigovodstva i računovodstva. Životni ciklus MSP-a: Organizacione faze rasta i krize koje se pojavljuju u tim fazama rasta. 8. evidencija prodajnog poslovanja. računovodstvene politike. 26. 1995. 20. Organizacijsko planiranje: Funkcije i instrumenti. Načela «nove ekonomije» – prijetnja ili šansa razvoju MSP-a. potrošnja. Organizacioni oblici biznisa u razvijenim zemljama tržišne privrede (npr. Mate. 2003. vrste. ulaganje). Finansiranje MSP-a: Nacrtati i objasnit shemu tokova novca (zarada. Sačinite mrežni prikaz izrade Poslovnog plana MSP-a. 28. 17. Objasnite postupak marketinškog istraživanja za odabir lokacije za biznis. Porezi u MSP-a: Indirektni porezi.MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA Pitanja za USMENI dio ispita (Školska 2006/07 godina) 1. računovodstvena načela. Nabavno poslovanje u MSP-a: značaj nabavnog poslovanja. građanska prava i diskriminacija u zapošljavanju. 9. 10. Struktura operativnog planiranja. plaćanje. 27. Društvena odgovornost: značenje i suština. Preporučeni izvori i dijelovi izvora od strane nastavnika tokom predavanja. 24. oblici i vrste finansiranja. definicija. namjena. Finansiranje u MSP-a: Vertikalna i horizontalna finansijska struktura. Ekonomski fakultet Sarajevo. 11. 18. 2. Kako preferirati tip kredita kojim se želi finansirati poduzetnički poduhvat? 13. 12. Porezi u MSP-a: Direktni porezi. 21. 15. 3. institucionalni okvir. 3. Siropolis: Menadžment malog poduzeća. Prikazati slikom (piramidom). Interna kontrola i interna revizija u MSP-a. 6. 4. koraci i značaj. Životni ciklus MSP-a: Adižesov i Gerberov pristup životnom ciklusu kroz faze životnog ciklusa i faze rasta. Računovodstvo u MSP-a: Finansijski izvještaji. 2. 16. Marketing u MSP-a: Elementi marketing mixa koji čine marketing plan poduzetnika u MSPa. Menadžment ljudskih resursa: Aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa.Siropolisu (15 koraka). štednja. Poslovno planiranje u MSP-a: definicija. 7. 19. Postupak registracije privrednih društava u Federaciji BiH. Literatura: 1. Dostić Milanko: Menadžment malih i srednjih preduzeća. Izrada Poslovnog plana za MSP-a: Koraci u izradi Poslovnog plana. Zagreb. 22.

1995. 3. Konzumerizam kao osnova društvene i marketinške odgovornosti menadžera u MSP-a. Dostić Milanko: Menadžment malih i srednjih preduzeća. 2. 2003. Zagreb. Mate. Preporučeni izvori i dijelovi izvora od strane nastavnika tokom predavanja. Siropolis: Menadžment malog poduzeća. Nikolas C. Sarajevo. Literatura: 1. Materijali sa predavanja: Prezentacije nastavnika i Prezentacije studenata 4.30. Ekonomski fakultet Sarajevo. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->