P. 1
Dr Miroslav Kuka - Riznica Mudrosti

Dr Miroslav Kuka - Riznica Mudrosti

|Views: 133|Likes:
Published by kenijadaaa

More info:

Published by: kenijadaaa on Feb 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

RIZNICA MUDROSTI

Odabrao i priredio

Dr Miroslav Kuka

MMIII

PREDGOVOR

Knjiga Riznica mudrosti predstavlja zbirku vrednih i duhovitih misli naroda iz na{eg okru`enja ali i naroda sa kojim smo u odre|enom vremenskom periodu imali uske ideolo{ke, ekonomske, geostrategijske, ili neke druge voljne ili nametnute uslovljenosti. Iz prikazanih citata prednost sam davao onim mislima koje su na duhovit, originalan i po sadr`aju dubok na~in prikazivale `ivotnu filozofiju naroda koji ih je izrekao. Da bih to postigao, slu`io sam se gotovo svim zbirkama citata koje su objavljene u poslednjih 50 godina. Postoje zbirke koje sadr`e i po nekoliko hiljada citata ali sam smatrao da je bolje ako ~itaocu pru`im malu zbirku biranih misli, koje smanjuju cenu knjige a ~italac }e zaklju~iti da li pove}avaju njenu vrednost. Neminovno glavna namera ove knjige je da u prete`no aforisti~koj formi prika`e kriti~ko vi|enje jednog naroda u kontekstu kritike svoje generacije, ~ije ga teku}e krize najvi{e poga|aju u smislu sopstvenog straha od uticaja. Razmislite na kraju da li bi na osnovu iznetih misli mogli da sudite o narodu koji ih je izrekao na druga~iji na~in od onoga koji je kod vas ve} prete`no formiran ali dolazi iz drugih izvora. ^itaju}i pa`ljivo poku{ajte da gledate kako bi mogli {to dalje da vidite. Miroslav Kuka

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruske mudrosti . . . Nema~ke mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Srpske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ameri~ke mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SADR@AJ Predgovor Italijanske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francuske mudrosti . . . . . . . Kineske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . Pregled objavljenih knjiga Neki od komentara iz {tampe 6 12 18 24 30 36 42 48 . . . . . . . . . . . . . Engleske mudrosti . . . . . . . . . .

.

ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE ENGLESKE MUDROSTI Ko ima zlu `enu pakao mu po~inje na zemlji. Ako ti novac nije sluga bi}e ti gospodar. . Na le|ima duga ja{e la`.19 RIZNICA MUDROSTI PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA. Zlatni snovi ~ine da se ljudi bude gladni.

Bedno je prijateljstvo koje treba stalno kupovati. Kocka se najbolje baci kad se odbaci. a kasnije konopac. nego zlo o`enjen. Navika je u po~etku pau~ina.20 ENGLESKE MUDROSTI DR@AVA DOSTOJNA MUDRACA JE CEO SVET K U K A Bolje dobro obe{en. . Po{tenje u malim stvarima nije mala stvar.

. mane su debele. budale na vlastitim. Ljudi su vrlo dare`ljivi s onim. Pametni ljudi u~e na tu|im gre{kama. ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE Kada je ljubav mr{ava. Mu{karci prave ku}e.21 RIZNICA MUDROSTI PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA. `ene prave domove. {to ih ni{ta ne ko{ta. Lak{e je prona}i rupe nego ih zakrpiti.

[to je skuplje. nego plamen koji nas pr`i. svaka ku}a bi plakala. Nisu retki prijatelji ve} prijateljstva. . to mi je jeftinije. Bolje je malo vatre koja nas greje. Kad bi ludost bila bol.22 ENGLESKE MUDROSTI DR@AVA DOSTOJNA MUDRACA JE CEO SVET K U K A Hvale}i budalu navodnjava{ njegovu ludost. jer ne}u kupiti.

Nije najmudriji onaj koji se nikada nije pokazao budalom. ukoliko tr~i{ za njom ona be`i.23 RIZNICA MUDROSTI PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA. . ako joj okrene{ le|a ona te prati. Nada je dobar doru~ak ali slaba ve~era. Volite svoje neprijatelje. Ljubav je poput senke. ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE Snaga lanca le`i u njegovoj najslabijoj karici. jer vam oni ukazuju na va{e gre{ke.

.

ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE FRANCUSKE MUDROSTI Brak je lutrija u koju mu{karci ula`u svoju slobodu a `ene svoju sre}u Niko nije toliko {irokogrud kao oni {to nemaju {ta da daju.25 RIZNICA MUDROSTI PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA. Pro{lost je najbolji prorok budu}nosti. Misli {ta ho}e{. govori {ta mora{. .

Ako ne mo`e{ gristi ne pokazuj zube. gospodar je svog zdravlja.26 FRANCUSKE MUDROSTI DR@AVA DOSTOJNA MUDRACA JE CEO SVET K U K A Ko je gospodar svoje `e|i. d`ep pla~e. . Kad se lepa `ena smeje. Ni{ta tako brzo ne stari kao dobro~instvo. Ne dozvoli da ti ju~era{nji dan oduzme previ{e dana{njeg dana.

a toliko glupih ljudi. vreme ~ini da prolazi ljubav. a napu{ta{ kada mora{. po~ne{ kada ho}e{. Sva ljudska mudrost daje se sumirati u dve re~i: ~ekaj i nadaj se. Kako to da imamo toliko inteligentne dece. Nastoj da umuje{ u ljubavi. ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE Ljubav je poput rata. Ljubav ~ini da prolazi vreme. .27 RIZNICA MUDROSTI PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA. pa }e{ izgubiti um.

Novac je krupna stvar koja ljude ~ini sitnim. O ~oveku treba suditi po njegovim pitanjima. ali ne od svih drugih. slabi ljubav. . a ne po njegovim odgovorima.28 FRANCUSKE MUDROSTI DR@AVA DOSTOJNA MUDRACA JE CEO SVET K U K A Pot~injen narod (~ovek) ima potrebu da nekog mrzi. Vreme koje poja~ava prijateljstvo. Mo`e se biti lukaviji od drugih.

Trojica mogu zadr`ati jednu tajnu. Svaka ljudska mo} sastavljena je od vremena i strpljenja. koji nas uvek zavedu. . dok u bogatstvu uvek zeva. ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE Siroma{tvo tera ~oveka da uzdi{e. pa makar i sa smr}u. Slava je tako slatka. Strasti su jedini propovednici. ukoliko su dvojica od njih mrtva. da je volimo sjedinjenu sa bilo ~im.29 RIZNICA MUDROSTI PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA.

.

31 RIZNICA MUDROSTI PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA. Zdrav grobu `uri. La` ponekad obja{njava bolje nego istina ono {to se doga|a u du{i. . ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE RUSKE MUDROSTI Brak je grobnica ljubavi. a bolestan od groba be`i. Dok novac govori istina }uti.

32 RUSKE MUDROSTI DR@AVA DOSTOJNA MUDRACA JE CEO SVET K U K A U~i dobre stvari. ^oveku je data re~. Nikad ne bacaj blato u bunar iz koga si nekad pio. lo{e se u~e same od sebe. Dobro do{lo zlo. da preru{i svoje misli. ukoliko dolazi{ samo. . Dva kapetana potope brod.

33 RIZNICA MUDROSTI PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA. Ljudska zloba uvek dolazi iz nemo}i. Ko vre|a nebo. nema kome da se moli. . Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi misli{ na zahvalnost. Tajna ~ovekovog bi}a nije u tome da `ivi. ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE Kad bi budale nosile bele kape. ve} za{to `ivi. onda nisi darovao ve} prodao. mi bi izgledali kao jato gusaka.

Kleveta je poput uglja: ili }e ti uprljati ruke ili te opr`iti. Tajna sre}e nije u tome da radimo ono {to `elimo. Najokrutnije la`i ~esto su izre~ene }utanjem. ve} da `elimo ono {to radimo. ]utanje je vrlina budala. .34 RUSKE MUDROSTI DR@AVA DOSTOJNA MUDRACA JE CEO SVET K U K A Visina kulture odre|uje se odnosom prema `eni.

^ista tuga je isto tako nemogu}a. pitaj one koji se vra}aju. Budi uveren da si u pravu. ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE Da bi znao kakav je put ispred tebe. ~esto bude i te kako iznena|en. . Mu` koji ho}e da iznenadi. kao i ~ista radost. pa tek onda idi napred.35 RIZNICA MUDROSTI PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA. Najbolje putuje onaj koji zna kad treba da se vrati.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->