BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA – uõbenik –

Autor Prof. dr KRSTO P. LIPOVAC, dipl. inæ. saobrañaja

Recenzent Prof. dr Milan VUJANIÑ, dipl. inæ. saobrañaja

V. d. glavnog i odgovornog urednika Milovan IVANOVIÑ

Urednik izdaça Slavica ÑIROVIÑ

Za izdavaåa Milovan IVANOVIÑ

Izdavaå Javno preduzeñe Sluæbeni list SRJ Beograd, Jovana Ristiña 1

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 656.1.08 (075.8) 656.1.053 (075.8) 351.811 (075.8) LIPOVAC, Krsto P. Bezbednost saobrañaja / Krsto P. Lipovac. – Beograd: Sluæbeni list SRJ, 2008 (Beograd: Grafiåki centar). – XXII, 398 str.: ilustr.; 24 cm Tiraæ 500. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 387-396 i uz svako poglavlje. – Registar. ISBN 978-86-355-0747-7 a) Drumski saobrañaj – Bezbednost b) Saobrañajne nesreñe c) Saobrañajna policija COBISS.SR-ID 145745932

Krsto P. Lipovac

BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA
– uõbenik –

BEOGRAD 2008.

SADRÆAJ
Strana

Predgovor prvom izdanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Skrañenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX 1. UVOD 1.1. Saobrañaj, ãtetne posledice saobrañaja, bezbednost saobrañaja . . . . . . . . 1.2. Znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Najznaåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1. Drumski saobrañaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istorijat drumskog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifiånosti drumskog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buduñe mesto i uloga drumskog prevoza u saobrañajnom sistemu . 1.3.2. Ãinski (æelezniåki) saobrañaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istorijat ãinskog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifiånosti ãinskog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buduñe mesto i uloga ãinskog prevoza u saobrañajnom sistemu . . 1.3.3. Vodni saobrañaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istorijat vodnog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifiånosti vodnog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buduñe mesto i uloga vodnog prevoza u saobrañajnom sistemu . . . Vodni saobrañaj nije pogodan za prevoz putnika, osim u sluåajevima: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4. Vazduãni saobrañaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istorijat vazduãnog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifiånosti vazduãnog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buduñe mesto i uloga vazduãnog prevoza u saobrañajnom sistemu 1.3.5. Savremene koncepcije saobrañajne politike Evrope . . . . . . . . . . . . 3 5 9 9 9 10 11 11 11 12 13 13 13 14 15 15 15 15 16 17 18 V

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja Strana

1.4. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja (pristupi reãavanju problema bezbednosti saobrañaja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.1. Saobrañajne nezgode su retki i pojedinaåni sluåajevi (ãta se to dogaœa?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.2. Nebezbednost saobrañaja je druãtveni problem (zaãto se to dogaœa?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.4.3. Prvi pokuãaji upravljanja i obuzdavanja rasta saobrañajnih nezgoda (kako se to dogaœa?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.4.4. Zaãtitni sistem omoguñuje kontinuirano smanjivanje broja i posledica saobrañajnih nezgoda (sistem upravljanja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.5. Osnovni preduslovi za upravljanje u oblasti bezbednosti saobrañaja . . . . 26 1.6. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.6.1. Osnovna obeleæja bezbednosti saobrañaja u odabranim zemljama . 28 1.6.2. Suãtinska razlika izmeœu razvijenih i nerazvijenih zemalja u oblasti bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.6.3. Cena upravljanja bezbednoãñu saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2. SAOBRAÑAJNO PRAVO 2.1. Pojam saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Meœunarodne organizacije i udruæenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Izvori saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Meœunarodni izvori saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Unutraãnji izvori saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3. Meœunarodni izvori drumskog saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . 2.3.4. Unutraãnji izvori drumskog saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Predmet saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Subjekti saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1. Prevoz putnika i prtljaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakljuåivanje ugovora, osnovni sadræaji ugovora . . . . . . . . . . . . . . Prava i obaveze prevozioca i putnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ãtetni dogaœaji – odgovornost i naknada ãtete u prevozu putnika i prtljaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2. Prevoz robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formalni i neformalni ugovori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obaveze prevozioca i poãiljaoca, vrãenje utovara i istovara robe . Pojam i sadræaj tovarnog lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenosivi tovarni list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ãtetni dogaœaji – odgovornost i naknada ãtete u prevozu robe . . . . Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 39 40 43 43 43 44 46 48 48 49 50 50 51 52 53 53 54 54 55 56 56

Sadræaj Strana

3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3.1. Nauka i saobrañajna nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Bezbednost saobrañaja kao nauåna disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Predmet i ciljevi bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Predmet bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Ciljevi bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3. Aktivna i pasivna bezbednost saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Nauåne metode i metodologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Metode bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.1. Metod merenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.2. Statistiåki metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.3. Metod ankete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.4. Metod nauånog posmatranja (prouåavanje ponaãanja i interakcija) 3.5.5. Metod eksperimenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.6. Metod komparacije – uporeœivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.7. Case Study metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.8. Ekspertska metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.9. Mesto i uloga javnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Teorije saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.1. Teorija sluåaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.2. Teorija zaraze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.3. Teorija sklonosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.4. Spell teorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.1. Direktni pokazatelji bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . Javni rizik – trenutno stanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javni rizik – uspostavljeni trend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saobrañajni rizik – trenutno stanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saobrañajni rizik – uspostavljeni trend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinamiåki saobrañajni rizik – trenutno stanje . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinamiåki saobrañajni rizik – uspostavljeni trend . . . . . . . . . . . . . Procene nivoa bezbednosti u pojedinim sluåajevima . . . . . . . . . . . 3.7.2. Indirektni pokazatelji bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.3. Ostale metode ocenjivanja bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . 3.8. Analiza bezbednosti saobrañaja na podruåju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA 4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.1.1. Pol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.1.2. Starost uåesnika u saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 4.1.3. Sposobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 VII 61 62 63 63 64 64 65 67 67 67 69 70 71 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 81 83 84 86 88 90 92 93 96 96 99

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja Strana

4.1.4. Znanja – obrazovaçe i obuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.1.5. Stavovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4.1.6. Iskustvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.1.7. Ponaãanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4.1.7.1. Brzina vozila u saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4.1.7.2. Prolazak na crveno svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4.1.7.3. Preticanje na mestima zabrana i u opasnim situacijama . . . 119 4.1.7.4. Nepoãtovanje prvenstva prolaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 4.1.7.5. Nedræanje bezbednog odstojanja izmeœu vozila . . . . . . . . . 120 4.1.8. Voænja pod uticajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 4.1.9. Umor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.1.10. Nekoriãñenje sistema zaãtite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.1.10.1. Upotreba sigurnosnih pojaseva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.1.10.2. Kacige za motocikliste i bicikliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4.1.10.3. Zaãtita dece u vozilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4.1.11. Ostali elementi faktora åovek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4.2. Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4.2.1. Masa vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 4.2.2. Konstrukcija vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 4.2.3. Oprema vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 4.3. Put kao faktor bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 4.3.1.Vrsta puta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 4.3.2. Trasa puta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4.3.3. Proseåan broj prikljuånih puteva (raskrsnica) . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4.3.4. Stanje kolovoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4.3.5. Prepreke pored puta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 4.4. Okolina kao faktor bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 5.1. Primena zakona i promena ponaãanja u saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5.1.1. Oåekivana vrednost kazne i promena ponaãanja . . . . . . . . . . . . . . 140 5.1.2. Opãti i specifiåni rizik kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 5.1.3. Objektivan i subjektivan rizik kontrole i kaænjavanja . . . . . . . . . . . 142 5.1.4. Konaåno, ãta æelimo i kako to postiñi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 5.2. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . 143 5.2.1. Formiranje struånih stavova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.2.2. Usaglaãavanje i verifikacija stavova, naåela i principa u ãiroj struånoj javnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5.2.3. Oblikovanje jasnih struånih stavova u zakone i druge propise . . . 145 5.2.4. Promovisanje struånih stavova i zakonskih odredbi u politiåkoj i najãiroj javnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 5.2.5. Donoãenje zakona i drugih propisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 VIII

. . . . . . . 171 6. . 167 6. . . . . . . . . 170 6. . . 168 6. . . . . . . . . . . . Serije dogaœaja . . . . . . . . .Sadræaj Strana 5. .3. . . . . . . . 193 IX . . Preporuka UN za definiciju saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . Fenomenologija saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . Realizacija kampanje s ciljem unapreœivanja stavova najãire javnosti . . . .1. . . . . . . . UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 7. . . Pojam saobrañajne nezgode . 147 5. . . . . . . . . . . 174 6. . . . . . . . 189 7. . . . . . . . . . . . . . . Kljuåne oblasti primene zakona . . . . . . . . . Istorijat . . . . . . .2. . . .2. . . . . . . . 180 6. . . . . . . . 150 5. . . . . . . . . 179 6. . . . . . 149 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 6. . . . . . . Teorija zaraze . . . . . . . 175 6. . . . . . .6. . . . Modeli faktora rizika (analitiåki mikro modeli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. 193 7. . . . . . 155 5. . . . . . . . . . . Teorije saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprovoœenje zakona u praksi . . . . Primeri etioloãke analize nezgoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 6. . . . . 146 5. . .1. . . . . . . . . . . . . . . . Teorija sluåaja . . . . . . . Etiologija saobrañajnih nezgoda . . . . .5. . . . . . . . .6. Kljuåne oblasti u naãim uslovima . . . . . . . . . . . . . . Modeli bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . 157 5. 151 5. Permanentno prañenje i unapreœivanje propisa . . . .2. . . . . . . . 193 7. . . . . . . . . .2. .5. . . . . . . . . .2.1. . . . . . .4. . . . Modeli koji prikazuju posledice saobrañajne nezgode . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . .5.1.1. . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . .8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . 188 Literatura . . . . .2. . . . . . . .3. . . . . . . . . . . 177 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. .3. . . . .1. . . . . . .5. . . . . . . Spell teorija . . . . . . . . . . 174 6. . . . . . . . . Modeli koji se oslanjaju na prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja . .1. . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . 183 6. . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 6. 176 6. . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . .3. . . . . . 163 6. . . . . . . . SAOBRAÑAJNE NEZGODE 6. 171 6. . . . .1. . . . 149 5. . . . . . . . . . . Kriminalistiåke definicije uviœaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struktura i sadræaj pravnih akata . . . Modeli predviœanja (analitiåki makromodeli) . .6. . . Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji . . . . . . . . . .4. . 175 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 5.2. .4. . . . . . . . . . . . . . Prañenje saobrañajnih nezgoda . . . . .6. . . .5. . .2. . . . . . . Procesualistiåke definicije uviœaja . . . . . . . . . . . . . . . . 155 5.5. . . 176 6. . . . . . . . . . . . . . . Opisni modeli . . . . . . . . .2. .1. . . . Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja – struktura propisa . . . . . . . 159 Literatura . Teorija sklonosti . . . . . . Evropski procesi u primeni propisa u bezbednosti saobrañaja . . . .4. . . . . . . . .6. . . . . Dometi fenomenologije i etiologije saobrañajnih nezgoda . . . . . . . .2. . . . . . . . . . Pojam i zakonski osnov vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . . Kljuåne oblasti u EU . . . . . . Normativne definicije saobrañajne nezgode . . . . . . 172 6. . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . 148 5. . . Znaåaj definisanja kljuånih oblasti . .4. . . . . .

. 194 7. . . ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE 8. . . . . . . . . .2. . . . . . . Naåelo usaglaãenosti . . . . Markiranje tragova saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 7. . . . . . . . . .2. . 203 7. . . . . . . . . . . . 222 8.4. . 216 8. . . . . 227 8. 204 7.5. . . . . . . .2. . . . 219 8. . . . . .4.4. . Naåelo objektivnosti . . 233 8. . . . . . . . . . . P. . . . . . Pronalaæenje tragova na licu mesta saobrañajne nezgode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . .5. . .3. . . .4. . . Zapisnik o uviœaju . . . . . . . . . . .5.2. . . . . . . . . .3. . . . . . 223 8. . . . . . . . . . Kriminalistiåki znaåaj tragova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2. . . . . . . . . . . Ostali prilozi (najåeãñe su to izuzeti predmeti) . . 212 7. . Fotodokumentacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tehniåka naåela izrade uviœajne dokumentacije . . 226 8. . . . . . . . . Praktiåna postupanja u razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajnih nezgoda . .4.3. . . . . . . . . Skica lica mesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 8. 211 7. . . . . . . . . . . . 222 8. . . . .3. . . . . . . . . . . .1. . . . . .2. . . . . . . . . 227 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada . . . 211 7. .3. . . . . . . . . . . . Tragovi kretanja vozila . . . . . . . . . . 207 7. . . . Podela tragova sa aspekta merenja . . Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 7. 224 8. .3. . . . . . . . . . . . 200 7. . 194 7. . . . . . . . . . . . . . Situacioni plan lica mesta . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . Zakonski osnov za vrãenje uviœaja . . . . . .4. . . . . . . . . 201 7. . . . . . .5. . . Podela tragova prema vrsti .2. Klasifikacije tragova saobrañajnih nezgoda . Znaåaj uviœaja saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . 201 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obezbeœenje tragova na licu mesta saobrañajne nezgode . . . . Znaåaj uviœaja za analizu stanja bezbednosti saobrañaja i upravljanje bezbednoãñu saobrañaja . . . . . . . . .5. . . . Uviœaj kao sistem radnji . . . . . . . . . . . . . .Lipovac. . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . Naåini fiksiranja tragova i predmeta saobrañajne nezgode . . . . . . . . . . . . . . . . .6.4. Podela tragova prema mestu nalaæenja . . . . . . . . .1. . . Podela tragova prema fazi nezgode u kojoj su nastali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 8. . . . . .1. .2. . . . . . . . . . . . 224 8. . . . . 220 8. . .3. . . . . . . . . . . . . .2. Metode fiksiranja lica mesta saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . . . Oznaåavanje tragova saobrañajnih nezgoda . . 234 X . . . .1. . Podela tragova prema situaciji u kojoj su nastali . . . . Znaåaj uviœaja za analizu konkretne saobrañajne nezgode . . . . . . . . . 206 7. . .1. 234 8. . . . . . . . . . . . . . . . 208 7. . .2. . . . . Pojam tragova saobrañajne nezgode . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . .4. . . . . . 205 7. . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . .5. Problemi vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda u naãim uslovima . . . .2. . . . . . . . . . .4. . . .1.5. .6. . .7.1. Krsto Bezbednost saobrañaja Strana 7. . . . . . . . .3. . . . . .5. . . . . . . . . . . Znaåaj tragova saobrañajne nezgode . . . 220 8. . . . . . . .3. . . . 230 8. . . . . . . . . . 199 7. . . . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . .6.5. . . . . . . . 215 Literatura . . . . . . . 223 8. .1. . . . Naåelo sveobuhvatnosti . . . . . .5. 213 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podela tragova prema veliåini . .3. . . . . . . . . . . . . . 228 8.4. . . . . Saobrañajni znaåaj tragova . . . . . . . . . .5. . .6. . . . Obrada tragova saobrañajnih nezgoda . . . . . . . Specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda u odnosu na ostale uviœaje . .

. . . . . . 256 9.1. . .2. . . . . . . . . . . . . . 253 9. . . lica i predmeta . 253 9. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . 259 10. . . . Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti prevoza . . . . . . . . . 265 10. . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 10. . . . . . .1. .1. . . . . . Inspekcijski nadzor – sadræaj i procedura . . . . . . Inspekcijski nadzor – pravni osnov i opãta razmatranja . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . 297 12. . . . . . . . 299 12. . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 247 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neposredna kontrola saobrañaja . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajnji poloæaj vozila. . . Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti ispitivanja vozila i tehniåkih pregleda vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 12. . Upravni poslovi u oblasti vozaåa . . . 273 Literatura . . . 264 10. . . . . Mesto i uloga oup u zaãtitnom sistemu bezbednosti saobrañaja . . . Inspekcijsko-tehniåki upravni poslovi bezbednosti saobrañaja . . . . .6. . . . . . . . . 307 12. . . . . .2. . 291 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . 250 9. . . . . . . . Otpali delovi i materijali sa vozila . . . . . . . . . . . . . . Neposredna kontrola vozila u saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poslovi bezbednosti saobrañaja u funkciji bezbednosti dræave i ostvarivanja prava i sloboda graœana . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . Neposredna kontrola uåesnika u saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 11. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja . . . . .3. . . . . . . . . Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti odræavanja puteva i tehniåkog regulisanja saobrañaja . Pravni poslovi bezbednosti saobrañaja . . . . . . 279 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Literatura .1. 310 XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 12. . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . 279 11. . . . . . . . . . 303 12. . . . . . . . . . 258 Literatura . . . . . . . . . . . . . .1. . . . .1.3. . . . . . . . . .1. . . 265 10.Sadræaj Strana 8. 264 10. . . . .1. . . . . Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti osposobljavanja vozaåa i polaganja vozaåkih ispita . . . . . . . . . . . . . . Neposredna kontrola stanja puta i saobrañajne signalizacije . . . . . . . . . UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 11. . . . 274 11. . . . . . . . . . . . . . . . Zaãtitni sistem u bezbednosti saobrañaja . . . 308 Literatura . . . . . 290 11. . . . . . . . . Upravni poslovi u oblasti vozila . . Neposredno (interventno) regulisanje saobrañaja . 293 12.5. . . . . . . . . . .1.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Poslovi bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najvaænija postupanja saobrañajne policije u neposrednoj kontroli saobrañaja . NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA 10. . . . .5. . . . . . . . . . . . . . .

.1. . . . . . . Krsto Bezbednost saobrañaja Strana 13. . . . . . 356 15. . . . . 336 14. . . . . . . .3. . . 360 15. . . . . . Funkcionalna raspodela ljudstva i drugih resursa . . P. .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . Snimanje i prañenje obeleæja bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . Patrolna sluæba. . . .1. . . Pojam i znaåaj odnosa saobrañajne policije i javnosti . 328 14. . . .1. . .5. 349 15. .3. . . . . . . . . . . 322 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 13. Informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . .6. . . . . . . Rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije . Prostorna raspodela ljudi i drugih resursa . . . . 333 14. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Literatura . . .6. . . . . . . . . . . Odnosi sa struånom javnoãñu . . . . . . . . . . . 316 13. .7. . . . . . . . . . 362 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 14. . . . . . . . . . vrste patrola .3. . . . . . . 367 XII . . . . . . . . 317 13.3. . Unapreœenje odnosa saobrañajne policije i javnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lipovac. . . . . . . . . . . . . . .2. 358 15. . . . . . . . . . . PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 15. . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . Odnosi sa institucionalizovanom javnoãñu . . . . . . .3. . . . Odnosi saobrañajne policije sa opãtom javnoãñu . . . . Uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju . .4. . . . . . . . . . . Druãtvene promene. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . .4. . . . . . . 327 14. . . . . .10. . . . promene policijske funkcije i odnosi policije i javnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . 342 Literatura . . . . . . 352 15. . . . . . . Odreœivanje potrebnog broja policajaca . . . . . . . . . . 329 14. . . . . . . . .3. . . 316 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 15. . . . . . . Neke karakteristike sadræaja rada saobrañajne policije znaåajne za odnose sa graœanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 14. . Pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja . . . . . . . Specifiånosti odnosa saobrañajne policije i javnosti .2. . . . . 315 13. . . 354 15. . . . . . . . . . . . . . .8. . . . . 316 13. . . . . . . . . . 360 15. . . realizacija posebnih programa sa riziånim i najugroæenijim grupama . . . 330 14. . 345 15. . . . . . . . Vremenska raspodela ljudi i drugih resursa . . . . . . . . . . . . . . . ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI 14. . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planiranje rada saobrañajne policije . . . . .9. 338 14. . . . . . . . . Osnovna naåela u odnosu saobrañajne policije i javnosti . . . . . . . .1. . . . . . Pomoñ i podrãka drugim subjektima bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . Zaãto je vaæan odnos saobrañajne policije i javnosti? . . . . . Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije .1. . . . . .4. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 13. . .2. . . . . . . . . . Uåeãñe u pripremi strategija bezbednosti saobrañaja . Raspodela ljudstva i drugih resursa . . .

. . . . . . . . . . SEKTORSKI RAD U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 16. . . . . . . . . . . . . . . . . Dosije sektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 16. . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Literatura . . 389 XIII . . . . 372 16. . . . . . . . . . . . . . . . Mesto i uloga voœe sektora i komandira . Organizacija i naåin realizacije sektorskog rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Literatura . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poslovi i zadaci na sektoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sadræaj Strana 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . 371 16. . . . . . . . . 375 Najznaåajnije koriãñene internet adrese . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. razvoj saobrañaja. saobrañajne nezgode. Sve navedeno studenatima ñe olakãati razumevaçe i uåeçe ovog gradiva. uz naglaãenu funkciju da pomognu izuåavaçe i shvataçe posebnog dela bezbednosti saobrañaja koji se odnosi na policijske poslove bezbednosti saobrañaja. Analiza sadræaja u tekstu pokazuje visoku nauåno-struånu vrednost.IZVOD IZ RECENZIJE . faktore bezbednosti saobrañaja. upravno-pravni poslovi bezbednosti saobrañaja. Autor je u rukopisu vrlo uspeãno izbalansirao potrebu za osnovnim znaçima iz saobrañajnih nauka (posebno iz bezbednosti saobrañaja). U kçizi je prisutan sadræaj koji se odnosi na nauånu disciplinu bezbednost saobrañaja (opãti deo) i obim sadræaja koji se odnosi na policijske poslove bezbednosti saobrañaja (posebni deo predmeta). preventivno-propagandni poslovi. åiçenica i definicija. odnosno u åijoj realizaciji uåestvuje MUP. razvoj nauåne oblasti bezbednost saobrañaja. inspekcijsko-tehniåki poslovi. tako i u pojedinim delovima. pojam i predmet saobrañajnog prava. podataka... uviœaj saobrañajnih nezgoda. . kako u celini. Rukopis obuhvata vrlo raznovrsne sadræaje koji se odnose na pojam saobrañaja. poslovi neposredne kontrole i interventog regulisaça saobrañaja. patrolna i pozorniåka delatnost i sektorski rad u bezbednosti saobrañaja. U kçizi se koristi jasna nauåna terminologija. znaåaj saobrañaja. ali tako da uvaæava postojeñe staçe razvoja naãe nauåne misli i praktiåne aspekte bezbednosti saobrañaja u Srbiji. odnosi saobrañajne policije i javnosti. opãte nauke o bezXV . Svi navedeni sadræaji dati su detaÿno. sa mnoãtvom novih informacija. U posebnom delu su izloæeni najvaæniji poslovi bezbednosti saobrañaja koji se realizuju u MUP-u. Kçiga daje moguñnost kreativnom pristupu u organizaciji nastave. kombinovana sa preciznim definicijama kÿuånih pojmova.. Prezentovani sadræaji su usklaœeni sa vaæeñim nastavnim planom i programom po kome se izuåava nastavni predmet Bezbednost saobrañaja na Kriminalistiåko-policijskoj akademiji. Prikazani su mesto i uloga poslova bezbednosti saobrañaja u poslovima javne bezbednosti. struktura poslova bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a. Opãti je utisak da je dostavÿeni rukopis napisan vrlo struåno. Rukopis je zasnovan na najnovijim nauånim dostignuñima u bezbednosti saobrañaja.

dipl. Recenzent Prof.. Pred nama je rukopis koji predstavÿa odliånu osnovu za razumevaçe bezbednosti saobrañaja i posebno policijske funkcije u bezbednosti saobrañaja. dr Milan Vujaniñ. Krsto Bezbednost saobrañaja bednosti i drugih policijskih nauka. ukÿuåujuñi i praktiåne aspekte vrãeça poslova bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a. saob. P. autor je na mnogim primerima pokazao da u punoj meri podræava savremeni koncept bezbednosti saobrañaja. U svemu navedenom åovek je najveñi potencijal unapreœeça bezbednosti saobrañaja .. Iznoseñi materiju.Lipovac.inæ. XVI .

Materija je podeÿena u dve makroceline: opãta bezbednost saobrañaja i posebni deo koji prvenstveno opisuje policijske poslove bezbednosti saobrañaja. saobrañajnim inæeçerima. Verujemo da ñe udæbenik opravdati svrhu. razvoj nauåne oblasti bezbednost saobrañaja. olakãati spremaçe ispita.PREDGOVOR PRVOM IZDANJU Udæbenik Bezbednost saobrañaja nameçen je. Na tome sam im veoma zahvalan. Autor XVII . patrolna i pozorniåka delatnost i sektorski rad u bezbednosti saobrañaja. onima koji upravÿaju putnom mreæom. i to: mesto i uloga poslova bezbednosti saobrañaja u poslovima javne bezbednosti. pa ñe pisaçe drugog izdaça biti olakãano. faktori bezbednosti saobrañaja. pomoñi unapreœeçu znaça. odnosi saobrañajne policije i javnosti. Udæbenik bezbednost saobrañaja je vredna literatura nastavnicima i uåenicima sredçih saobrañajnih ãkola i brojnim pojedincima koji obavÿaju razliåite poslove bezbednosti saobrañaja: stareãinama policije. inspekcijsko-tehniåki poslovi. saobrañajne nezgode i uviœaj saobrañajnih nezgoda. studentima Kriminalistiåko-policijske akademije. saobrañajnih fakulteta. preventivno-propagandni poslovi. razvoj saobrañaja. koji rade u obuci vozaåa. stavova i ponaãaça i da ñe doprineti donoãeçu i primeni novog Zakona o bezbednosti saobrañaja i prateñih propisa. Prvi deo obuhvata najznaåajnije sadræaje koji su neophodni za razumevaçe materije bezbednosti saobrañaja. viãih i visokih ãkola koje izuåavaju nastavno-nauånu oblast bezbednost saobrañaja. Pisaçu ovog izdaça znatno su doprineli studenti koji su u okviru nastave. poslovi neposredne kontrole i interventog regulisaça saobrañaja. prvenstveno. na tehniåkim pregledima itd. U drugom delu detaÿnije su prikazani pojedini poslovi bezbednosti sobrañaja koji su u nadleænosti organa unutraãçih poslova. upravno-pravni poslovi bezbednosti saobrañaja. a posebno u okviru izrade seminarskih radova pomogli da se pojedine oblasti boÿe sagledaju i objasne. radnicima osiguraça. saobrañajnim planerima na svim nivoima. pojam i predmet saobrañajnog prava. Oåekujemo sugestije za unapreœeçe sadræaja. struktura poslova bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a. i to: pojam saobrañaja. znaåaj saobrañaja.

SKRAÑENICE ABS ADR AETR AIS AMSS AMSRS ANCAP APC ATP CARE CEMT CIBS CMR COV CSC CTI CVR Å-V-P-O E ECE UN ECMT EE EEE – Anti blokirajuñi sistem (Antilock Brake System) – Evropski sporazum o Meœunarodnom prevozu opasne robe – Evropski sporazum o radu posade na vozilima koja obavljaju Meœunarodne drumske prevoze – Skrañena skala povreda (Abbreviated Injury Scale) – Auto moto savez Srbije – Auto moto savez Republike Srpske – Australijski program za procenu novih vozila (Australian New Car Assessment Programme) – Sporazum o minimalnim uslovima za izdavanje i za vaænost vozaåkih dozvola – Sporazum o meœunarodnom prevozu lakokvarljivih prehrambenih proizvoda i specijalnim vozilima za njihov prevoz – Baza podataka za zemlje ålanice EU – Konferencija evropskih ministara transporta (Conference of Ministares of Transport) – Centar za istraæivanja u bezbednosti saobrañaja – Konvencija o ugovoru za meœunarodni prevoz robe drumom – Centar za obuku vozaåa – Meœunarodna konvencija o bezbednosti kontejnera – Komitet za unutraãnji transport – Konvencija o ugovoru o meœunarodnom drumskom prevozu putnika i prtljaga – åovek–vozilo–put–okruæenje – Inæenjerstvo (Engineering) – Evropska ekonomska komisija Ujedinjenih nacija – Konferencija evropskih ministara transporta (Europian Conference of Ministry of Transport) – Inæenjerstvo–Obrazovanje (Engineering – Education) – Inæenjerstvo–Obrazovanje – Prinuda (Engineering – Education – Enforcement) XIX .

Lipovac. P. Krsto Bezbednost saobrañaja – Inæenjerstvo–Obrazovanje–Prinuda–Æivotna sredina (Engineering – Education – Enforcement–Environment) EU – Evropska unija (Europian Union) EuroNCAP – Evropski program za procenu novih vozila (Euro New Car Assessment Programme) FIA – Meœunarodna automobilska federacija FIM – Meœunarodna motociklisticka federacija FISITA – Meœunarodna federacija inæenjera i tehniåara za motore i motorna vozila FTN – Fakultet tehniåkih nauka GIS – Geografski informacioni sistem IAATM – Meœunarodno udruæenje za nesreñe i saobrañajnu medicinu ICADUS – Meœunarodni komitet za alkohol. droge i saobrañajnu bezbednost ICD – Meœunarodna klasifikacija bolesti (International Clasification of Diseases) IDBRA – Meœunarodno udruæenje za istraæivanje ponaãanja vozaåa IFSO – Meœunarodna organizacija ãefova policije IIS – Skala oãteñenja pri povredama (Injury Impairmant Scale) Ik – Indeks kontrole INTERPOL – Meœunarodna organizacija policije IRF – Meœunarodna putna federacija (International Road Federation) IRRD – Meœunarodna dokumentacija o istraæivanjima puteva (International Road Research Documentation) IRTAD – Meœunarodna baza podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama (International Road Traffic and Accident Data Base) IRU – Meœunarodno udruæenje za drumski prevoz (International Road Union) IS – Informacioni sistem ISO – Meœunarodna organizacija za standardizaciju (International Standard Organization) ISS – Ukupni rezultat ozbiljnosti povreda – (Injury Severity Score) IVV – Meœunarodno udruæenje za ãkolovanje vozaåa i saobrañajno vaspitanje JIS – Jedinstven informacioni sistem JNCAP – Japanski program za procenu novih vozila (Japaniese New Car Assessment Programme) KEMT – Konferencija evropskih ministara transporta KZ – Kriviåni zakonik (Kriviåni zakon) MUP – Ministarstvo unutraãnjih poslova NHTSA – Nacionalna administracija za bezbednost puteva u SAD (National Highway Traffic Safety Administration) NN vozilo (lice) – nepoznato vozilo (lice) XX EEEE .

Skrañenice NRSC OECD OTA OUR OUP PGDS PR PRI PRU PSP PTT PUS QALY RP RPE RS SF SFRJ SN SN upitnik SPG SRJ SRS SRS SSSR SUP ÃSP TCT TRRL UITP UK UKBS UN USNCAP USRS USP VIN – Nacionalni savet za bezbednost saobrañaja (National Road Safety Council) – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (Organization for Economic Cooperation and Development) – Svetska turing i automobilska organizacija – Organizacija udruæenog rada – Organ unutraãnjih poslova – Proseåan godiãnji dnevni saobrañaj – Odnosi sa javnoãñu (Public Relations) – Meœunarodna organizacija za preventive – Jedinica za odnose sa javnoãñu (Public Relation Unit) – Poznavanje saobrañajnih propisa – Poãta-Telefon-Telegraf – Po uputstvu SUP-a – Godine prilagoœenog kvaliteta æivota (Quality Adjusted Life Years) – Privremena registracija – Izdavanje privremene registarske tablice – Republika Srbija – Saobrañajni fakultet – Savezna Federativna Republika Jugoslavija – Saobrañajna nezgoda – Obrazac za evidentiranje saobrañajnih nezgoda – Saobrañajne patrole graœana – Savezna Republika Jugoslavija – Dodatni sistem za odræavanje (Suplementary Restrain System) – Socijalistiåka Republika Srbija – Savez Sovjetskih Socijalistiåkih Republika – Sekretarijat Unutraãnjih Poslova (Policijska uprava) – Ãkolske saobrañajne patrole – Tehnika saobrañajnih konflikata ili konfliktna tehnika (Traffic Conflict Techniques) – Laboratorija za istaæivanje puteva i transporta (Transport Road Research Laboratory) – Meœunarodna unija za javni transport – Ujedinjeno Kraljevstvo (United Kingdom) – Unutraãnja kontrola bezbednosti saobrañaja – Ujedinjene nacije (United Nations) – Ameriåki program za procenu novih vozila (US New Car Assessment Programme) – Ustavni sud Republike Srbije – Uprava saobrañajne policije – Meœunarodna oznaka vozila – ãasije (Vehicle Identification Number) XXI .

Krsto Bezbednost saobrañaja VRC WHO WP ZKP ZoBS ZoOBS ZoP ZUP – Centar za istraæivanje vozila (Vehicle Research Center) – Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization) – Radni dokument (Working Paper) – Zakon (zakonik) o kriviånom postupku – Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima – Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima – Zakon o prekrãajima – Zakon o upravnom postupku XXII .Lipovac. P.

2.1.4.3. bezbednost saobrañaja 1.1.6. Saobrañaj. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja (pristupi reãavanju problema bezbednosti saobrañaja) 1. UVOD 1. ãtetne posledice saobrañaja. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja 1. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja . Znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva 1.5. Osnovni preduslovi za upravljanje u oblasti bezbednosti saobrañaja 1.

sada se prevoze i proizvodi zemljoradnje. prvoj velikoj druãtvenoj podeli rada izdvojili su se zemljoradnja i stoåarstvo.000 godina pre 2 Mlaœi paleolit. ÃTETNE POSLEDICE SAOBRAÑAJA. 3 1. Trgovina je obuhvatala kupovinu. 3U naãe ere. znaåajnog broja ljudi. åime se skreñe paænja na ekonomski smisao saobrañaja. UVOD . Kasnije se iz trgovine izdvojio saobrañaj. Pojavila se potreba za saobrañanjem – za saobrañajnom delatnoãñu. S druge strane. u treñoj velikoj druãtvenoj podeli rada izdvojila se trgovina. porasla su i rastojanja prevoza. grupa ljudi koji su samo saobrañali i od toga æiveli. tada se pojavila potreba da se svakodnevno promeni mesto znaåajne koliåine hrane. Saobrañajna delatnost je postala znaåajna za åoveka.1. Za naãe potrebe istañiñemo nekoliko definicija saobrañaja. Ãta je to saobrañajna delatnost. stvari ili saopãtenja.3 Danas se sve åeãñe govori o transportnoj (saobrañajnoj) industriji (privredi).1 Pronalazak vatre2 je omoguñio veñu pokretljivost ljudi i nomadski æivot i u hladnijim predelima. odnosno saopãtenja. a odgovori jednostavni. SAOBRAÑAJ. tj. stvari ili saopãtenja. U drugoj velikoj podeli rada izdvojila se grupa ljudi koji su se prvenstveno bavili zanatstvom i od toga æiveli. Pojava zemljoradnje uveñala je potrebe za saobrañanjem. 1 Mlaœe kameno doba (neolit). tj. Saobrañajna delatnost je delatnost koja se sastoji u promeni mesta ljudi. od oko 50.000 godina pre naãe ere. Izdvojio se iz trgovine. Zato se pojava saobrañajne delatnosti vezuje za mlaœe kameno dobaneolit. ãta znaåi saobrañati? Ma koliko navedena i druga sliåna pitanja izgledala nevaæna. sa pojavom prvih ljudskih naseobina (mlaœe kameno doba). Saobrañaj kao samostalna ljudska delatnost je nastao u okviru treñe velike podele rada. ãta je saobrañaj. Saobrañaj (1) je samostalna ljudska delatnost åiji je cilj promena poloæaja ljudi.1. od oko 10. Uveñane su koliåine dobara koje je trebalo prevesti: pored proizvoda lova i sakupljanja. neophodno je dati adekvatne odgovore na ova pitanja kako bismo korektno izlagali smisao i znaåaj bezbednosti saobrañaja. saobrañaj i prodaju. BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA Nastavni predmet bezbednost saobrañaja odnosi se na saobrañaj i saobrañajnu delatnost.000 do oko 3.000 do oko 10. Konaåno. Saobrañaj nije isto ãto i saobrañajna delatnost i moæe se definisati na razliåite naåine. jer su se ljudi nastanjivali na duæe vreme oko mesta proizvodnje. Naime. grupa ljudi koji su se bavili trgovinom i od toga æiveli.

regionalni i lokalni putevi (drumski saobrañaj). gubici i troãkovi saobrañajnih nezgoda i – socijalno zagaœivanje meœuljudskih odnosa izazvano saobrañajem. ãtetne posledice saobrañaja prete da omalovaæe i znatno umanje koristi od saobrañaja. Saobrañaj je mnogo doprineo ukupnom razvoju civilizacije i predstavlja jedan od vaænih elemenata ovog razvoja. saobrañajna sredstva i organizovanost (ureœenost). U drumskom saobrañaju to su drumska prevozna sredstva – vozila. nije moguña. Meœutim. izduvnim gasovima i otpadnim materijama. a posebno saobrañajnim nezgodama. Kao najznaåajnije ãtetne posledice saobrañaja danas se istiåu: – iscrpÿivaçe prirodnih resursa. U ovoj definiciji sadræani su osnovni elementi saobrañaja: saobrañajni put. Zato teæimo uspostavljanju optimalne sigurnosti. Pri tome. Vazduãni put predstavlja deo vazduãnog prostora koji je odreœen po pravcu pruæanja. Bezbednost saobrañaja je nauåna disciplina koja se bavi izuåavanjem ãtetnih posledica saobrañaja i metodama njihovog smanjivanja. po visini i po ãirini i u kome je bezbednost plovidbe obezbeœena radio – navigacionim ureœajima. stanovanje. Saobrañaj nije sam sebi cilj. na danaãnjem nivou razvoja. Saobrañajna sredstva su sva sredstva kojima se odvija saobrañaj. Bezbednost saobrañaja se bavi negativnim efektima saobrañaja. Bez saobrañaja nije moguñe funkcionisanje i trajan opstanak æivotnog prostora. Potpuna sigurnost u saobrañaju. prvenstveno. u definiciji saobrañaja pominju se i odreœeni uslovi – ograniåenja: uz ãto manje negativnih efekata. – nastradali u saobrañajnim nezgodama (lakãe i teæe povreœeni i poginuli). koristi za kretanje saobrañajnih sredstava. tj. uz ãto manje negativnih efekata? Bezbednost saobrañaja je nerazdvojni deo definicije saobrañaja. – materijalne ãtete. za naãe potrebe najznaåajnija je sledeña definicija saobrañaja: Saobrañaj (3) je jedna od 4 egzistencijalne funkcije svakog æivotnog prostora (rad. S druge strane. åamci i druga plovila. ne oåekuje se potpuna sigurnost. uz odræiv dalji razvoj saobrañaja. To su magistralni. UZ ÃTO MANJE NEGATIVNE EFEKTE. u vazduãnom saobrañaju to su avioni. åiji je cilj povezivanje ostalih funkcija. bez4 .Lipovac. jer je to egzistencijalna funkcija. frekvencije (radio saobrañaj i telekomunikacije). – zagaœivanje okoline bukom. mora se saobrañati. Saobrañajni put je deo prostora koji se. Dakle. P. Konaåno. meœunarodni i domañi koridori (vazduãni saobrañaj). glavne i sporedne pruge (æelezniåki saobrañaj). a u vodnom saobrañaju to su brodovi. saobrañaj je egzistencijalna funkcija. u æelezniåkom saobrañaju to su lokomotive i æelezniåka kola – vagoni. daje odgovor na pitanje: Kako saobrañati. Meœutim. Dakle. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 Saobrañaj (2) je organizovano kretanje saobrañajnih jedinica saobrañajnim putevima. rekreacija i saobrañaj). Smisao saobrañaja se odnosi na uspeãno povezivanje ostalih funkcija. letelice i baloni.

Kombinovanim i sveobuhvatnim preduzimanjem mera aktivne i pasivne bezbednosti saobrañaja smanjuju se broj nezgoda i veliåina njihovih posledica. smanjenje verovatnoñe da se desi nezgoda. Ovakve zahteve mogao je da zadovolji primitivan saobrañaj koji je koristio ljudski rad i delimiåno snagu pripitomljenih æivotinja. splavovima i prvim åamcima (izdubljeno stablo) koji su iãli nizvodno ili su bili vuåeni i sl.2. na mala rastojanja. S druge strane. znaåajniji prevozi su realizovani vuåenjem na raåvastoj grani (koja klizi).2. UVOD . robovlasnici ukrupnjavaju svoje posede i jeftino kupuju robove. sva oruœa i alati. Kada se pojavila potreba za efikasnim koriãñenjem razliåitih grana i vidova saobrañaja. Dakle. ZNAÅAJ SAOBRAÑAJA ZA RAZVOJ DRUÃTVA Saobrañaj je nastao kao potreba åoveka i u tesnoj vezi je sa nivoom razvoja ljudskih potreba (posebno zahteva za saobrañajem). tj. S razvojem robovlasniãtva. na velikim rastojanjima.1. veñ smanjenje ãansi da posledice nezgode budu veñe. Pasivna bezbednost saobrañaja se odnosi na smanjivanje ãtetnih posledica saobrañajnih nezgoda koje su se dogodile. dva aspekta bezbednosti saobrañaja: aktivna i pasivna bezbednost saobrañaja. pojavila su se i transportna sredstva koja su ovo omoguñavala. onda nivo saobrañaja postaje smetnja daljem razvoju druãtva. Nastankom zahtevi za prevozom velikih koliåina stvari i ljudi. Prvi suvozemni putevi bile su staze koje su utabale æivotinje. odnosno sa razvojem druãtva. Kada su dominirali zahtevi za kratkim prevozima malih koliåina stvari i ljudi. onda moæemo razlikovati dva pristupa. svi robovi itd. Pasivna bezbednost saobrañaja dolazi do izraæaja onda kada se dogodi saobrañajna nezgoda. Znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva bednost saobrañaja daje odgovor na pitanje kako saobrañati uz ãto manje ãtetnih posledica. cilj pasivne bezbednosti saobrañaja nije smanjenje broja nezgoda. U prvobitnoj zajednici ljudi su imali potrebu da prevezu male koliåine tereta. svakodnevno prevoze unutar poseda na ma5 1. Brojni su primeri koji ovo dokazuju. mi ñemo se. Pored noãenja tereta (od strane åoveka ili æivotinja).). javÿa se integralni (kombinovani) transport. Merama aktivne bezbednosti saobrañaja postiæe se smanjenje broja saobrañajnih nezgoda. Nivo razvoja saobrañaja uvek je zavisio od nivoa tehnoloãkog i ukupnog razvoja druãtva i njemu se upodobljavao. u saobrañaju su dominirala saobrañajna sredstva koja su to omoguñavala. 1. Mada se bezbednost saobrañaja bavi svim ãtetnim posledicama saobrañaja. nivo razvoja saobrañaja umnogome odreœuje trenutni nivo i omoguñuje dalji razvoj druãtva. Ako se predmet bezbednosti saobrañaja svede na saobrañajne nezgode. Javlja se potreba da se znatno veñe koliåine tereta (sva proizvodnja. Ukoliko razvoj saobrañaja kasni za razvojem druãtva. za poåetak. Aktivna bezbednost saobrañaja odnosi se na spreåavanje nastanka saobrañajnih nezgoda. ograniåiti i detaljnije izuåavati saobrañajne nezgode kao predmet bezbednosti saobrañaja.

carine i druge daæbine pretvarale su se u pravu pljaåku trgovaca. potreba) na velika rastojanja. omoguñio je konstrukciju taljiga (grana ili jednostavna drvena konstrukcija sa toåkom koji se okreñe). Meœutim. ali raste produktivnost rada (jer je kmet viãe zainteresovan za proizvodnju). omoguñuje se intenzivnije bavljenje umnim radom. Tako se razbijaju i paråaju velike i snaæne dræavne zajednice.6 Smanjene su koliåine dobara koje se prevoze. ovo je bilo dovoljno i zadovoljavalo je tadaãnje potrebe. Osnovno prevozno sredstvo bili su tovarne æivotinje. Naime. nauke i drugih oblasti duhovnog stvaralaãtva. ali i zbog problema saobrañaja) daju komade zemlje kmetovima koji na ovim malim posedima i æive. Formiranje organizovanih vojnih formacija i velike vojne aktivnosti stvaraju nove potrebe za saobrañanjem: za brzim prebacivanjem vojnih jedinica (vojnika. deo proizvoda namenjeni su razmeni. a samo manji deo se prevozi 6 . Jedan od najveñih pronalazaka u istoriji – pronalazak toåka. Zadræava se naturalni karakter privrede. veka. oni su umesto jednostavnog i teãkog vuåenja grane. do druge polovine 13. njihova korisna nosivost je bila mala. 6 Ovaj period se naziva mraåni srednji vek. grade se putevi sa tvrdom podlogom i putna mreæa. naoruæanja. Usporen je razvoj umetnosti. Mada dominira naturalna proizvodnja. tako da je trgovina u nekim regionima skoro zamrla. odnosno robovlasnik). a znatno kasnije i zaprega. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 lim i srednjim rastojanjima (sa jednog na drugi kraj poseda ili od udaljenih njiva do skladiãta ili mesta gde stanuju robovi. Snaga vetra je koriãñena za odmor robova i kretanje u smeru vetra. kada su ljudi shvatili da su otpori klizanju nekoliko desetina puta veñi od otpora kotrljanju. Shvativãi da su otpori kretanju u vodi znatno manji. umetnici) kupuju na træiãtu. suæavanja vidika i zastoja u razvoju nauke. a posebno zbog potreba vojske. Zauzvrat kmetovi se oduæuju svojim gospodarima tako ãto besplatno rade na njihovim imanjima (kuluk) ili daju deo (od jedne desetine do jedne treñine svih prihoda) svojih proizvoda (naturalna renta). ali i potrebu za sigurnim i brzim prenosom saopãtenja i informacija. Feudalci teæe da se osamostaljuju.5 velikoposednici (zbog problema prañenja velikih poseda. Zbog nepoznavanja puåine i problema u orijentaciji. ljudi su sve viãe koristili vodni prevoz: konstruisali su bolje splavove. ovi brodovi su plovili rekama i u priobalnom moru. umetnost i nauka. Ovo dovodi do zatvaranja na svoje posede. S obzirom na to da su robovi bili dostupni i jeftini.7 Na duæa rastojanja se prevozi samo deo proizvodnje sa feuda (1/10 do 1/3) i deo proizvodnje na posedu feudalca (rezultat kuluka). konstruisali åamce i velike brodove. Ovakvi zahtevi su se mogli zadovoljiti razvojem i primenom novih prevoznih sredstava. konstruisali toåak koji se okreñe i na njega stavili granu sa teretom. U okviru treñe velike druãtvene podele rada izdvaja se trgovina.Lipovac.4 Vezivanjem znaåajnog fiziåkog rada za robove. Znatan deo brodskog prostora zauzimali su sami veslaåi i potrebna hrana i voda. Mada su brodovi nekad bili i veoma veliki. kulture. veliki brodovi su pokretani ruåno – snagom robova. 4 Ljudi su upuñeni da deo dobara (zemljoradnici i zanatlije) ili sva potrebna dobra (åinovnici. do feudalca. P. Zbog poveñanih zahteva za prevozom. Obrazuju se prve velike dræave. 7 Najveñi deo dobara koji se proizvede – troãi se na feudu. vojnici. Drumarine. trgovci. Razvijaju se pismenost. U feudalizmu. 5 Feudalno doba se u Evropi vezuje za period od kraja 10. hrane i dr.

konstruisao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. Ovo zahteva i prevoz velikih koliåina sirovina sa veñih udaljenosti. zapreæno vozilo. i 16.). koja je stvorila nove zahteve za prevozima. splavovi i åamci). do tada neviœene zahteve za prevozom ljudi i stvari i prenosom saopãtenja.10 a zatim i parobroda.9 parnih lokomotiva. Industrijska proizvodnja je masovna. do 18. Pojavljuje se potreba za raznovrsnim prevozima (åestim prevozima. Koriste se prevozna sredstva iz ranijeg perioda (taljige. ali i rastojanja prevoza. puteva i organizacije prevoza. serijska. u Londonu je organizovan javni gradski prevoz omnibusima na parni pogon koji su imali 14 i 22 sediãta. Serija tehniåkih pronalazaka. Izmeœu 1833.11 Oto mo8 U Evropi se kompas ãiroko primenjuje u 9 Francuz Kinjo je 1769. vuna i sl. prenosom saopãtenja itd. a nema ni potrebe za ovakvim prevozima. Znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva Manje koliåine dobara i manja rastojanja prevoza usporavaju razvoj prevoznih sredstava. kakao itd. 10 Englez Riåard Trevitik je 1804. Poåinje proces druãtvene podele rada u kome se iz trgovine izdvaja saobrañaj kao samostalna oblast “proizvodnje”. zbog neuspeha njegovog eksperimenta. UVOD . vek) omoguñuje prekookeansku plovidbu. otkriñe novih maãina i njihova primena bili su uvod u industrijsku revoluciju i industrijsku proizvodnju. omoguñuju i pravu revoluciju u razvoju saobrañaja. konstruisao prvi parni parobrod koji je saobrañao na reci Hadson. putovanjima ljudi. Zahteva koncentraciju radne snage. stari se ne odræavaju – veñ propadaju. Industrijska proizvodnja postavlja. konstruisao prvu parnu lokomotivu. Meœutim. a zatim i za drumski saobrañaj (preduzeña za prevoz poãte i putnika zapreænim vozilima – diliæansama). Velika geografska otkriña zahtevaju razmenu (prevoz) izmeœu vrlo udaljenih delova sveta.2. Veliki brodovi se ne grade. 7 1. jer su robovi skupi. veku. joã uvek se preteæni deo saobrañajne delatnosti obavljao u okviru drugih oblasti proizvodnje (zemljoradnje. prvim konstruktorom se smatra Dæordæ Stivenson koji je 1814.). Ovakvi zahtevi dovode do razvoja postojeñih sredstava prevoza. Tokom 15. prevozima na duga i kratka rastojanja. Parna maãina nalazi prvu primenu u konstrukciji parnih drumskih vozila. parno vozilo za vuåu topova. stoåarstva i zanatstva) i trgovine. veka pojavljuju se prva saobrañajna preduzeña za prevoz vodama (osnivaju ih vlasnici brodova i åamaca). vek) deãavaju se znaåajne promene u druãtvu i privredi: uvodi se manufakturna proizvodnja. kukuruz. specijalizovana i robna – namenjena træiãtu. zanatstva i trgovine.1. Otkriñe kompasa8 i ustava – prevodnica (15. Istorijski pronalasci koji su omoguñili industrijsku revoluciju. Menja se i struktura prevoza: raste udeo prehrambenih proizvoda (za gradsko stanovniãtvo). sirovina i proizvoda na jednom mestu. Obnavljaju se suvozemni putevi.) i novih proizvoda sa novootkrivenih prostora (krompir. 11 Amerikanac Fulton je 1807. kafa. projektovao prvo 14. Porast nepoljoprivrednog (gradskog) stanovniãtva zahteva prevoz velikih koliåina hrane sa udaljenih podruåja. Meœutim. Novi putevi se ne grade. sirovina (pamuk. Saobrañajna delatnost ostaje u okviru zemljoradnje. deãavaju se velika geografska otkriña i razvijaju gradovi i trgovina. i 1836. Manufakturna proizvodnja podrazumeva proizvodnju velikih koliåina istih proizvoda koji se ne mogu prodati u mestu proizvodnje niti u blizini i zahtevaju prevoz na velika rastojanja. Poveñavaju se koliåine dobara koja se prevoze. prevozima velikih i malih koliåina itd. U vreme raœanja modernog sveta (15.

prenos informacija i telekomunikacije itd. bio bi onemoguñen ili sputavan dalji razvoj druãtva. Razvijeni saobrañaj omoguñuje do tada neviœene migracije stanovniãtva u udaljene kontinente. Konaåno. a zatim i legendarni model T koji se (od 1908 do 1928) proizvodi u velikoj seriji od 15 miliona komada. veka. i nuklearna energija nalazi primenu u saobrañaju (za pogon velikih i brzih brodova i sl. Amerikanac Henri Ford 1896. radio i televizija. a zatim i lokomotiva.). kupio je automobil u Beåu. razvija se integralni transport. Automobilizam u Srbiji 1903 – 1933.). 1993.13 Tako je motorizovana Amerika. Africi. N. 8 . 15 Nemci Gaus i Weber su 1833.16 ãto dodatno podstiåe razvoj trgovine i saobrañaja (veze sa zemljom porekla). a fabriåki ãofer je ostao åetrdeset i pet dana da bi obuåio prvog srpskog ãofera Sretena Kostiña. aprila 1903. Australiji. saobrañaj koristi sva dostignuña u razvoju druãtva za svoj dalji razvoj. Boãko Raduloviñ. vodovodi itd. 14 Poruånik kraljeve garde. Saobrañajni fakultet. posle Napoleonovih ratova. veñ ima cilj da zadovolji odreœene druãtvene potrebe). U Srbiji se prvi automobil. uspeãan razvoj saobrañaja omoguñuje i pospeãuje dalji razvoj druãtva. marke Niseldorf. konstruiãe åetvorotoåkaãa sa kojim prelazi 1. U skladu sa ekonomskim potrebama otkrivaju se i primenjuju: cevni transport (naftovodi. sklapao automobil za samo 93 minuta. Ovo je omoguñeno razvojem novih. ali se Amerikanac Morze smatra pronalazaåem telegrafa. Evropu je napustilo oko 55 miliona ljudi (krenuli su ka Americi. Na osnovu ovog kratkog istorijskog osvrta na razvoj druãtva i razvoj saobrañaja.12 Danlop je izumio pneumatike i od 1890. pojavio 3. Optimalan razvoj omoguñuje se samo usklaœenim razvojem sa12 Grupa autora. Vojne potrebe osvajanja i åuvanja reda u dalekim kolonijama postavili su posebno visoke zahteve pred saobrañaj (s druge strane saobrañaj je omoguñio efikasne vojne operacije). Zelandu itd. telegraf15 i telefon. Ovaj rekord je potukla legendarna “buba” – “folksvagen”. a zatim to radi i Gotlib Dajmler (Ãtutgart). Benc je proizveo 69 automobila. æelezniåka pruga i saobrañaj. unapredio ovaj izum i omoguñio njegovu praktiånu upotrebu. jer je 1837. Kostiñ je kasnije bio ãofer kralja Petra Karaœorœeviña Prvog i osnivaå “Ãoferskog srpskog udruæenja”. P. Ukoliko bi razvoj saobrañaja kasnio. moæe se uoåiti opãta zakonitost – meœuzavisnost: druãtveni razvoj odreœuje zahteve za saobrañajem i podstiåe stalni razvoj saobrañaja (jer saobrañaj nije sebi cilj. Izmeœu 1885.Lipovac. U ovom periodu najveñi deo saobrañajne proizvodnje obavlja se u okviru saobrañajnih preduzeña. 16 Tokom 19. S druge strane. otkrili elektriåni telegraf. brzih i sigurnih brodova i drugih prevoznih sredstava.14 Elektriåna struja i elektriåni motor odmah nalazi primenu u pokretanju drumskih vozila. stavljaju se na toåkove. Konaåno. 13 Ford je 1912.500 km. Nemac Karl Benc konstruãe prvi automobil sa unutraãnjim sagorevanjem. a zatim i u ostalim vidovima saobrañaja. Ali ovo je izazvalo i bolje povezivanje i saradnju izmeœu dalekih krajeva. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 tori nalaze prvu primenu u konstrukciji motora za pokretanje prevoznih sredstava u drumskom. Beograd. i 1893. knjiga I.). koncentracija stanovniãtva u gradovima zahtevala je razvoj javnog gradskog putniåkog prevoza (s druge strane saobrañaj je omoguñio razvoj gradova) itd. tek 1971. metodom masovne proizvodnje.

razvijene su parne koåije. Z.17 Posle parnog drumskog vozila koje je konstruisao Francuz Kinjo. Zato se pravim poåetkom razvoja danaãnjih drumskih vozila smatra åetvorotaktni motor kojeg je konstruisao Nemac Nicholaus Otto (OTO motori). Razvijati saobrañajni sistem znaåi koordinirano razvijati sve grane saobrañaja. (kretao se brzinom 12 km/h).. do 1836. Mada je vozilo na elektriåni pogon konstruisao Davidson 1842. Dajmler je 1885. Svaka grana saobrañaja ima svoje prednosti i nedostatke. 1. te prema tome i zauzima svoje mesto u jedinstvenom (integralnom) saobrañajnom sistemu. Savremeni koncept polazi od åinjenice da je saobrañajni sistem jedinstven. Zapreæno vozilo.250 godine pre naãe ere. privrede i druãtva u celini. .1. U vodni saobrañaj spadaju saobrañaj morima i okeanima i saobrañaj rekama. Danas najrazvijenije dræave imaju i najrazvijeniji saobrañajni sistem i obratno. Stari koncept saobrañaja pojedinaåno je razmatrao i favorizovao pojedine grane saobrañaja. konstruisao prvi motocikl sa dizel motorom. veka. U kopneni saobrañaj spadaju drumski. Vidovi saobrañaja su kopneni (suvozemni). tako da ukupni efekti budu optimalni. jahaña i tovarna æivotinja bili su dominantni u drumskom saobrañaju do sredine 20. poåela je upotreba toåka i konstruisane su taljige (drvena konstrukcija sa osovinom na kojoj je toåak) i prva kolica sa toåkovima. a pojedine grane saobrañaja su njegovi podsistemi.3. odvijao redovni prevoz omnibusima na parni pogon. prvi pravi automobil na elektriåni pogon konstruisao je Truve 1881. a sledeñe godine i 17 Jelinoviñ. Vidovi saobrañaja se dele na grane. tako i za civilizaciju u celini. 1972. u Mesopotamiji.3. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja 1. 9 1. Ekonomika saobrañaja. Ovo vaæi kako za pojedine dræave ili çihove regione. vodni i vazduãni. U vazduãni saobrañaj spadaju saobrañaj u vazduãnom prostoru i saobrañaj u kosmiåkom prostoru. jezerima i kanalima. æelezniåki i cevni saobrañaj. Oko 3.18 Pronalazak diferencijala (1828) ubrzao je razvoj parnog drumskog vozila. UVOD obrañaja. ostao je nereãen problem najveñeg radijusa kretanja i velike mase akumulatora.1. broj motornih vozila u SFRJ je premaãio broj zapreænih vo18 U zila tek sedamdesetih godina 20. veka. Londonu se od 1833. vidove i grane saobrañaja. a zatim i parni omnibus. Mada su elektriåna vozila brzo postigla zadovoljavajuñe brzine. NAJZNAÅAJNIJE SPECIFIÅNOSTI (PREDNOSTI I NEDOSTACI) POJEDINIH GRANA SAOBRAÑAJA Saobrañajni sistem se moæe podeliti na podsisteme.3. Drumski saobrañaj Istorijat drumskog saobrañaja Najstarija drumska prevozna sredstva bili su raåvasta grana i grana ispod koje su poturene oblice.

Francuz Arman Peæo je prvi konstruisao motor sa rasporedom cilindara u obliku slova V i umnogome usavrãio ãasiju. a njihovi toåkovi su hrapavi. Veliki koeficijent prianjanja izaziva i velike otpore trenja (oko 27 puta veñe nego u vodnom saobrañaju i 3. goniå stoke.4 puta veñe nego u ãinskom saobrañaju). vozne jedinice se kreñu nezavisno. Najåeãñe Ne zahteva presedanje. u kombinaciji sa peãaåenjem. + drumski saobrañaj je vrlo elastiåan prevoz u pogledu puteva (vrlo razuœena mreæa drumskih puteva). U antiåkom vremenu grade se putevi sa tvrdom podlogom. Pronalazak pneumatika (Danlop. Posle naftne krize trolejbusi se ponovo vrañaju u upotrebu. Karl Benc istovremeno konstruiãe svoj prvi automobil (1885). Ford uspostavlja serijsku proizvodnju automobila. U razvoju kamiona veña paænja je posveñivana snazi motora. mesta dopreme. + drumski saobrañaj je prilagodljiv korisniku u pogledu koliåine prevoza. Poåetkom 20. mesta polaska. brzine kretanja itd. zadovoljava Potrebe za putovanjem. veka) makadam koji se i danas sreñe. veka kolovoz se pravi od sitne kamene kocke (zalivene bitumenom). U periodu od 1950. Saobrañajni fakultet. + automobil najbolje prati i zadovoljava potrebe individualnog prevoza:19 korisnik je i prevoznik. puãtena prva trolejbuska linija. Ove razlike se danas smanjuju. Specifiånosti drumskog saobrañaja Drumska vozila se kreñu hrapavim povrãinama. a zatim i u vangradskom prevozu. u pogledu vozila (vrlo raznovrsna vozila u drumskom saobrañaju) i u pogledu korisnika (praktiåno svaki åovek moæe biti korisnik kao vozaå. Ulice u centru Beograda su bile poploåane drvenim kockama sve do 1950.. Ãkotski inæenjer Dæon Mak Adam je pronaãao (poåetkom 19. 1993. Autobusi su prvo uvedeni u gradskom. do 1970. veñ. P. Pored poskupljenja goriva. 1888) i njegovo usavrãavanje (Miãelin. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 svoj prvi automobil na åetiri toåka. putanje. Beograd. trolejbuske linije su masovno zamenjivane autobuskim. biciklista. Rimska dræava je posebno mnogo paænje posveñivala gradnji kvalitetnih puteva. 10 .Lipovac. uvedeni su autobusi sa benzinskim motorom (umesto konjske vuåe). vremena polaska. u SAD se grade drveni putevi (poploåani krupnim drvenim kockama). a manje brzini i udobnosti. a Luj Reno usavrãava menjaå i koristi kardansko vratilo. Iz ovih osobina proistiåe niz prednosti i nedostataka drumskog saobrañaja: + drumski saobrañaj je pravi transport “od vrata do vrata”. 1895) omoguñili su dalji razvoj automobila. Automobilizam u Srbiji 1903 – 1933. S druge strane. Prvi putevi u drumskom saobrañaju su bile utabane staze. a zatim i od asfalta i betona. jed19 Grupa autora. peãak itd. ovome su doprineli i ekoloãki razlozi. Od 1837. U Parizu je 1900. automobil je uvek u blizini i na raspolaganju. Znatno kasnije je zapoåeta izgradnja klasiåne kaldrme koja se postavljala direktno na zemlju.). Od 1899. knjiga I.

Prva tramvajska pruga izgraœena je u Njujorku 1832. na mala rastojanja. prohodnost i bezbednost drumskog saobrañaja. – veoma je sloæena organizacija drumskog saobrañaja. Tako je 1825. pojedinaånim putanjama i u razliåita vremena). pa i poslova bezbednosti drumskog saobrañaja. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja nostavan je prevoz manjih i srednjih prtljaga. Prva ãinska vozila su se gradila po uzoru na drumska vozila. a putanje su duæe. jer je jednostavna organizacija pojedinaånih prevoza. – iznenadne i neplanirane prevoze i – integralni transport.. za odlaganje). jer troãi viãe goriva i zahteva angaæovanje viãe ljudi (posada). – drumski saobrañaj viãe zagaœuje okolinu i traæi viãe povrãina (za parkiranje i za kretanje. Najmanje brzine na klasiå- nim prugama su 100 km/hat. – drumski prevoz je sporiji od ãinskog. Kasnije je uoåeno da je otpor kotrljanju po ãinama znatno manji nego otpor kotrljanju po drumu. 11 1. drumski saobrañaj ñe biti znaåajan podsistem saobrañajnog sistema koji ñe na sebe preuzeti: – kapilarne – disperzivne prevoze (prevoze malih koliåina tereta i malo putnika. zavidan nivo udobnosti. Buduñe mesto i uloga drumskog prevoza u saobrañajnom sistemu S obzirom na prednosti i nedostatke. UVOD .2. 1.1. – drumski prevoz je skuplji od ãinskog i vodnog. jer su manje brzine kretanja.3.3. U Engleskoj je 1820. te skrañuje ukupno vreme putovanja (od vrata do vrata) itd. izgraœeno oko 400 km gvozdene pruge. Ãinski (æelezniåki) saobrañaj Istorijat ãinskog saobrañaja Stari Egipñani su kao ãine koristili ælebove u kamenu. U Engleskoj je 1830. + pogodan je za neplanirane prevoze. – konfiguracija terena znaåajno utiåe na troãkove. – drumski saobrañaj je najopasniji saobrañaj (najmanje bezbedan). + jednostavno se kombinuje sa svim drugim granama saobrañaja. poveñava pristupaånosti i mobilnost. Prva rudarska kolica – preteåa æelezniåkog vagona pojavila su se u Alzasu 1550. – klima i vremenske prilike znatno utiåu na odvijanje i bezbednost drumskog saobrañaja. a na brzim prugama 160 ili 250 km/h. Onda su se poåela proizvoditi veña vozila i spajati u kompozicije.20 åeãña zadræavanja. to je simbol uspeãnosti (prestiæa). zadovoljava sujetu. i kretala su se drvenim ãinama. obezbeœuje odreœeni nivo intimnosti i privatnosti. poåeo organizovani æelezniåki prevoz koji je koristio 20 Maksimalna dozvoljena brzina na Evropskim putevima ne prelazi 130 km/h. Stivensonova parna lokomotiva vukla kompoziciju od 12 teretnih i 22 putniåka vagona sa 90 t robe i 450 putnika.

Upravljanje se vrãi ãinama preko svih toåkova. Postoji prostor da se bezbednost æeleznice dalje poveñava. Specifiånosti ãinskog saobrañaja Pri kretanju glatkih metalnih toåkova po metalnim ãinama javljaju se mali otpori trenja kotrljanja (znatno manji od otpora pri kretanju drumom). a posebno pri jednovremenom prevozu velikih koliåina tereta i velikog broja putnika na veña rastojanja. + jednostavna je organizacija poslova bezbednosti saobrañaja u ãinskom prevozu. a 2007. automatizacije i usavrãavanja. U Ãvajcarskoj je elektrificirana prva pruga 1897. ako hoñemo da odjednom prevezemo sa jednog na drugo mesto 1.000 automobila i isto toliko vozaåa. U periodu od 1890. elektriåne metroe dobijaju Budimpeãta. ostvarene su brzine od 250 km/h. Danas se na klasiånim prugama ostvaruju brzine preko 100 km/h. jedan maãinovoœa i joã 5 ljudi.Lipovac. Ovo omoguñuje obrazovanje velikih kompozicija vagona koje vuåe jedno vuåno vozilo – lokomotiva. potrebno je 50 vagona.000 t robe. pa su skupi prevozi praznih vagona. jedna lokomotiva. Na pruzi Tokio – Osaka (515 km) 1964. sa parnom vuåom. + ãinski prevoz je pouzdan i bezbedan.23 – ãinski prevoz je krut prevoz – nije elastiåan u pogledu puteva (vozi se samo prugama). Nadzor vrãe organi za saobrañaj. subjektima koji vrãe transport ili se staraju o infrastrukturi. Cena prevoza malo zavisi od koliåine robe. U Londonu je 1863. a brzine kretanja vozila veñe nego na drumu. brzina od 450 km/h. na savremenim prugama preko 160 km/h. a na brzim prugama preko 250 km/h.22 + prosta je organizacija ãinskog saobrañaja i velike moguñnosti kontenerizacije. Uloga policije je mala i svodi se na obezbeœenje javnog reda i mira u stanicama i u vozovima (pratnja vozova). + manje zagaœuje okolinu od drumskog saobrañaja (jer je elektrificiran i automatizovan). S druge strane. + jediniåna cena prevoza (din/toni ili din/putniku) je niska. Veoma je skupa infrastruktura za ãinski prevoz. 12 . Pariz i Berlin. Nemac Simens je 1879. sredstava (ãinama se kreñu samo standardizovane loko21 Primera radi. loã je odnos korisne koliåine prevoza (tereta) i ukupne koliåine (teret sa vagonima i lokomotivom). 22 Ãansa da putnik u drumskom saobrañaju pogine je oko 30 puta veña nego u ãinskom prevozu. do 1900. otvorena prva linija metroa. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 iskljuåivo parne lokomotive. Za isti prevoz drumom trebalo bi 100 – 200 teretnih vozila i oko 200 vozaåa. u Francuskoj su ostvarene brzine od 380 km/h. P. Za prevoz automobilima trebalo bi oko 2. London. 1981.21 + priliåno je otporan na vremenske nepogode i klimatske uslove. konstruisao prvu elektriånu lokomotivu. 23 Najveñi deo poslova poverava se preduzeñima i dr. Na osnovu ovih osnovnih osobina ãinskog prevoza mogu se izvesti njegove vaæne specifiånosti (prednosti i nedostaci): + ãinski prevoz je brz prevoz zato ãto su putevi krañi (blage krivine).

pa pravim veslima. nije prilagoœen zahtevima pojedinaåno malih prevoza. udobne. Zbog brzine i pouzdanosti ãinski prevoz ñe biti sve znaåajniji za privredu. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja motive i vagoni koji su vlasniãtvo dræave ili velikih preduzeña). pa se mogu opravdati samo masovnim prevozima. koncentrovane (masovne) prevoze robe i putnika na velika rastojanja.000 godina znali za jedro. praistorijski åovek je ovu ideju iskoristio i napravio splav i prvu laœu.3. – zaustavljanja u stanicama uveñavaju troãkove prevoza i znatno smanjuju brzine putovanja. Tako smo dobili åamce sa veslima. Zatim je poåeo da vesla rukama. Vodni saobrañaj Istorijat vodnog saobrañaja Gledajuñi stabla kako plivaju vodom i ptice ili æivotinje na stablima.24 Brze pruge ñe ubrzati svetsku meœunarodnu podelu rada. – nije prevoz od vrata do vrata. odreœuju i njegovo buduñe mesto u saobrañajnom sistemu. – skupi su prevozi malih koliåina na mala rastojanja.3. ali ñe i procesi podele rada ubrzati dalji razvoj æeleznice i ojaåati ovakve pozicije ãinskog prevoza u saobrañajnom sistemu. niti korisnika (vozno osoblje su samo profesionalci). Ãinski prevoz nije predviœen za male koliåine tereta i putnika. biti u toku noñi preveæen do odrediãta. mesta stajanja.). putevi. niti prevozu od vrata do vrata. veñ se pojedinaåni korisnici prilagoœavaju ãinskom prevozu (vreme polaska. Ãinski prevoz je predodreœen za brze. Dubeñi stablo snizio je teæiãte i obezbedio stabilnost. a 24 Danas su razvijeni i realizovani koncepti noñnog skoka. niti za disperzovane (rasute) prevoze. ulazak/izlazak putnika itd. a najavljuje se njegovo proãirenje i na celu EU.1. 1. – skup je prevoz praznog vozila. veñ se mora kombinovati sa drumskim saobrañajem. a zatim i veñe brodove koji su vekovima vladali morima i rekama. Zato ñe se sve viãe kombinovati sa drumskim saobrañajem koji ñe preuzimati disperzovane prevoze na kratka rastojanja i neplanirane prevoze. granom. Naime. UVOD . 24 Buduñe mesto i uloga ãinskog prevoza u saobrañajnom sistemu Navedene prednosti i nedostaci ãinskog prevoza. Savremene brze pruge su posebno skupe u izgradnji i odræavanju i mogu se opravdati samo na magistralnim pravcima sa stanicama na velikim rastojanjima. 13 1. Egipñani su pre 6. – nije prilagodljiv pojedinaånim potrebama korisnika. Sliåan koncept primenjen je u SAD i Japanu. – uspostavljanje ãinskog prevoza i odræavanje infrastrukture su skupi. u Nemaåkoj ñe svaki teret koji bude predat æeleznici veåeras.3.

snaga. posle Drugog svetskog rata i brodovi na nuklearni pogon. Meœutim. jezera i reke. + vodni saobrañaj je pogodan za primenu mehanizacije i kontejnera. 25 Dok su drveni brodovi dostizali 90 m duæinu i oko 5. Trebalo je skoro 100 godina da se parobrodi oslobode jedrenjaka.Lipovac. nosivost. 14 . Iz ovih osnovnih zakonitosti – osobina.000 t. Dakle.000 t. jer se tada smanjuju jediniåni troãkovi prevoza.000 t nosivost. Veñi brodovi viãe uranjaju u vodu i stabilniji su. P. konstruisao prvi savremeni åeliåni parobrod (sa mostovskom konstrukcijom i duplim dnom) koji je preplovio Atlantik za 13 dana i 3 sata. sa dominacijom velikih brodova. zbog ograniåenja za velike brodove i konkurencije æeleznice. + mali su troãkovi uspostavljanja saobrañaja i ne zavise od duæine plovnog puta (obiåno se svode na troãkove izgradnje luka i pristaniãta). 26 Veliki kamioni imaju nosivost 30 – 40 t. Åeliåni brodovi prevazilaze ograniåenja u veliåini i nosivosti25 i konaåno potiskuju jedrenjake. i skrañuje put od istoåne do zapadne obale Amerike za oko 15. Jedrenjaci su i dugo posle Fultonovog parobroda (1807) uspeãno konkurisali parobrodima. Kini i Mesopotamiji grade se kanali – veãtaåki plovni putevi kako bi se obezbedio kontinuitet vodnog saobrañaja.000 km. 27 Za prevoz jedne neto tone tereta treba angaæovati 0. i skrañuje put do Indije za oko 10. Kasnije su.000 t. velike æelezniåke kompozicije oko 2. Veñ u starom Egiptu. Panamski kanal je puãten u saobrañaj 1914.000 km.27 + vodni saobrañaj je pogodan za vrlo masovne prevoze. skoro da nema ograniåenja za veliåinu brodova. Vodni putevi su prvo bile samo prirodne saobrañajnice: mora. tako da su se parne maãine ugraœivale kao pomoñno sredstvo – dodatak jedrenjacima. proizlaze prednosti i nedostaci vodnog saobrañaja: + vodni saobrañaj obezbeœuje najjeftiniji prevoz pri malim brzinama.350 t nosivosti. Od 1903. veliki avioni 30 – 50 t. Suecki kanal.7 kW u ãinskom prevozu. primenjuju se dizel motori na brodovima. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 brodarstvo u antiåkim dræavama je omoguñavalo trgovinu i velike vojne pohode. Graœeni su i novi kanali. veñi kanal je puãten u saobrañaj 1992. veliki brodovi za reåni saobrañaj su od 1. Engleski inæenjer brodogradnje Brunel je 1838. Ludvigov kanal Rajna – Majna – Dunav otvoren je 1846.5 kW u drumskom prevozu ili 320 kW u vazduãnom saobrañaju. kanal je uoåi drugog svetskog rata napuãten. otvoren je 1869. brzina i bezbednost. bez posebnog poveñavanja otpora trenja. duæine 160 km. Specifiånosti vodnog saobrañaja Mali su otpori trenja izmeœu vode i broda.000 t. åak i kada cela povrãina uronjenog dela broda dodiruje vodu. uporedo sa razvojem brodova poveñavali su se njihova veliåina.16 kW u pomorskom saobrañaju. standardni brodovi nose 20. veliki vagoni oko 80 t. 1. ovi kanali napuãteni ili su poveñavani. Praktiåno. Novi. Prvi parobrod sa propelerom zaplovio je 1836. åeliåni brodovi skoro da nemaju ova ograniåenja i veñi su i do stotinu puta.26 Veliki su otpori sredine pri kretanju broda kroz vodu i oni rastu proporcionalno kvadratu brzine. i omoguñuje plovidbu brodova do 1. 4. a najveñi i do 500.

Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja + vodni saobrañaj je pogodan za kombinaciju sa ostalim vidovima saobrañaja (integralni transport). jezera) i skupe veãtaåke kanale. rude i sl. – Rekreativni prevoz i sl. Princip letenja letelica teæih od vazduha ot28 Najsavremeniji brodovi se kreñu brzinama 15 do 25 åvorova. Kada se vosak istopio krila su se raspala i Ikar poginuo. nafte. 1. UVOD . 29 Za prevoze kod kojih je vaæna brzina. osim u sluåajevima: – kada ne postoje drugi vidovi prevoza.). Vodni saobrañaj nije pogodan za prevoz putnika. koristiñe se vazduãni saobrañaj. Meœutim. odnosno 28 do 46 km/h. – skupi su prevozi malih koliåina na mala rastojanja. – vodni saobrañaj je spor. – Prevoz sirovina koje dozrevaju ili se doraœuju u toku prevoza.1. veñ se najåeãñe mora kombinovati sa æelezniåkim i drumskim saobrañajem.4. – vodni saobrañaj nije pravi transport od vrata do vrata. to nije racionalno – preskupo je. – vodni saobrañaj je ograniåen na prirodne plovne puteve (mora. – turistiåkih putovanja åiji je cilj boravak (uæivanje) na brodu i sl. Mada se mogu poveñavati brzine broda.29 a vodni putevi postoje. 29 Buduñe mesto i uloga vodnog prevoza u saobrañajnom sistemu Uvaæavajuñi prednosti i nedostatke vodnog saobrañaja. – Prevoz ogromnih koliåina jeftine i nekvarljive robe (peska. On je prouåavao oblik i naåin kretanja ptiåjih krila.3. – ako je vodni put znatno krañi (pa i bræi) od kopnenog puta.3. moæe se definisati njegovo buduñe mesto i uloga u saobrañajnom sistemu: – Povezivanje ostrva i vodom razdvojenih regiona na kratkim rastojanjima. a zatim dao prve skice vazduhoplova. – klima i vremenske prilike znatno utiåu na odvijanje vodnog saobrañaja (led. vetrovi. oluje. 15 1. Leonardo da Vinåi je dao prve nauåne radove u oblasti aeronautike. reke. – Povezivanje kada je cena vaænija od brzine.28 jer otpori rastu sa kvadratom brzine. + pri povoljnim vremenskim prilikama vodni saobrañaj je bezbedan. Zato vodni saobrañaj nije podesan za velike brzine. Vazduãni saobrañaj Istorijat vazduãnog saobrañaja Vekovna æelja åoveka da leti opevana je u mitu o Dedalu i Ikaru koji opisuje kako je Ikar poleteo sa krilima od ptiåjeg perja i voska.). magla. vodostaj itd. – kada se prevoze putnici sa automobilima i prtljagom.

5 putnika.25 putnika (oko 6.Lipovac. a na istu kilometraæu putniåkim automobilom poginulo je 16. S obzirom na to da je vazduhoplov odvojen od podloge.000 km/h.30 visine i dometi. Vrãeni su brojni eksperimenti da se letelice pokreñu ljudskom snagom. Znatno kasnije je doãlo do prve primene u privredi i za civilne potrebe. Prvi let preko Atlantika ostvaren je 1927 (Relacija Njujork – Pariz od 5. Meœutim. Braña Mongolfije su konstruisali prvi balon sa zagrejanim vazduhom (1783) koji je za 25 minuta preleteo 8 km. Zato su vazduãni putevi krañi od svih drugih. Specifiånosti vazduãnog saobrañaja Vazduhoplovi se kreñu kroz najreœu sredinu – vazduh.5 sata). Prvi mlazni avion konstruisan je u Nemaåkoj. na milijardu putniåkih kilometara preœenih avionom poginulo 2. Prve jedrilice bez sopstvenog pogona konstruisane su poåetkom 19. Iz ovih osnovnih osobina proistiåu najvaænije prednosti i nedostaci vazduãnog saobrañaja: + najkrañe vreme prevoza. Dve godine kasnije (1785) sliåan balon je preleteo kanal Lamanã. godine. 17. a serijska proizvodnja poåela tek u toku drugog svetskog rata (za potrebe ameriåke vojske). veka. krajem drugog svetskog rata. Jugoslavija je ukljuåena u evropsku vazduhoplovnu mreæu 1923. decembra 1903. ostvarivãi brzinu 9 – 11 km/h. prohodnosti terena. veka preko 1. kretanje ne zavisi od konfiguracije i kvaliteta terena. + avionski saobrañaj je jedan od najbezbednijih grana saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 krio je Englez Dæordæ Kejli (1809). brzine. savladana je za 33. a krajem 20. Konaåno vazduhoplovi koriste prirodne puteve koje ne treba posebno graditi. niti od duæine relacije. a posebno na duæim relacijama omoguñuju velike brzine (jer su mali otpori kretanju) i krañi putevi. Vazduhoplov je izloæen sili gravitacije koju mora da savlada silom potiska i snagom svojih motora. pred Drugi svetski rat 400 km/h. Vazduãne laœe – diriæabli su konstruisani 1884. U meœuvremenu su bolji rezultati postignuti sa letelicama lakãim od vazduha.). Konaåno. Od pravih trasa se odstupa izuzetno zbog bezbednosti leta ili zabrane preletanja (gradova i sl. pa su otpori kretanju najmanji. a posebno ratovi su dali najveñi podstrek razvoju vazduhoplovstva. praktiåna primena ovih principa se desila znatno kasnije. braña Vilbur i Orvel Rajt su napravili prva åetiri leta u trajanju 12–15 sekundi. 31 Na primer. 16 . helikopter je poleteo tek 1907. Vojne potrebe. niti odræavati. + mali su troãkovi uspostavljanja vazduãnog saobrañaja (posebno na duæim relacijama) i ne zavise od konfiguracije. u SAD je 1952.5 puta viãe). parnom maãinom i benzinskim motorom. + letovi veñih i teæih aviona su rentabilni samo pri veñim brzinama. a ne oslanjajuñi se o podlogu. u Severnoj Karolini (SAD).836 m. ali ih je posebno razvio nemaåki grof Cepelin. U meœuvremenu je tehnika napredovala i sigurnost letenja poveñana. 30 Pred Prvi svetski rat ostvarene su brzine 100 km/h. Mada je Leonardo napravio prvu skicu helikoptera davne 1488. P. Posle uspeha brañe Rajt razvoj letelica je bio izvestan: rasli su snaga motora.31 – troãkovi odræavanja u vazduhu srazmerni su masi vozila i vremenu provedenom u vazduhu (zato nije pogodan za spore prevoze teãkih tereta).

Putniåki automobil 5. – prevoz lako kvarljivih roba (kod kojih je brzina prevoza prioritet). kroz uãtedu u vremenu.1). – prevoz skupih roba i bogatih putnika (åije velike zarade. vetrovi. zagaœivanje æivotne sredine. 33 Zbog nedostatka prostora.3. – vazduãni saobrañaj nije pravi transport od vrata do vrata. Autobusi 3. – povezivanje nerazvijenih oblasti teãke konfiguracije terena.7 Dakle.0 12. a posebno sluæi za: – prevoz na vrlo velika rastojanja.1.5 10. a posebno sa drumskim saobrañajem. Tabela 1. V. a posebno razlike u potroãnji energije (Tabela 1. str. Æeleznica – dizel vuåa 4. ovde nisu detaljnije obrazlagani cevni transport. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja – vreme putovanja je duæe na krañim relacijama (jer se vremenu kretanja dodaje i oko 1 – 2 sata potrebnih za dolazak do aerodroma i pripremu za let.8 27. Ekonomski fakultet. Vazduãni saobrañaj 6. – povezivanje udaljenih ostrva i planeta. – klima i loãe vremenske prilike (magla. Ekonomika saobrañaja. prilagoœenost korisniku. oluje) znatno utiåu na pouzdanost (letovi se otkazuju) i bezbednost leta. bezbednost saobrañaja itd. UVOD . U daljem razvoju saobrañaja trebalo bi imati navedene specifiånosti pojedinih grana. 349. Æeleznica – elektriåna vuåa 2. Reåni saobrañaj Potroãnja po jednom putnik kilometru 1.. opravdavaju velike troãkove prevoza).9 1.5 4.9 3. tako da prevoz mase vazduhoplova uveñava jediniåne troãkove prevoza po toni neto mase. Nadalje ñe se saobrañajni sistem posmatrati kao jedna celina. i Boæiñ. Relativni odnosi specifiåne potroãnje energije po vidovima transporta (kao reper je uzeta potroãnja kod æeleznice – elektriåne vuåe)32 Transprot 1.1.5 22. svaka grana saobrañaja ima svoje specifiånosti33 (prednosti i nedostatke) koje definiãu njeno mesto u saobrañajnom sistemu. Buduñe mesto i uloga vazduãnog prevoza u saobrañajnom sistemu Vazduãni saobrañaj ima veoma vaæno mesto u saobrañajnom sistemu.0 3. Beograd.8 Potroãnja po jednoj neto tona kilometru 1. brzinu prevoza. veñ se mora kombinovati s drugim vidovima prevoza. a savremena tehniåko-tehnoloãka 32 Novakoviñ. S. – loã odnos bruto/neto mase. Pomorski saobrañaj 7. niti prenos saopãtenja.3 3. 1994. padavine. 17 1.

grana) prevoza.35 obezbeœuje se zajedniåko finansiranje. cevovoda. kanala. Ovo bi trebalo da obezbedi ãto racionalnije tokove roba i putnika na nivou Evrope. a posebno u pogledu razvoja i unapreœenja evropskog saobrañajnog sistema (izgradnja magistralnih mreæa puteva.000 km pruga. a ceo prevoz postaje jeftiniji. Beograd. pa i druge evropske dræave sve viãe koordiniraju svoje saobrañajne politike. 36 White Paper.000 na 20. a posebno evropske integracije (jedinstvene tarife. 18 . Tako je omoguñena jednostavna. P. 35 Evropska S. 1994. Savremene koncepcije saobrañajne politike Evrope Evropska unija. 329. kao i integraciju razliåitih grana saobrañaja u svakom pojedinaånom transportu kako bi se najbolje iskoristile prednosti pojedinih grana. Saobrañaj je postao oblast u kojoj se najbræe ide na meœunarodne. a prevaziãli nedostaci. Koncept integralnog transporta podrazumeva integraciju transporta i proizvodnje. Ekonomski fakultet. U tom smislu se razvijaju koncepti æeleznice za velike brzine. U tom smislu je prihvañena politika i strategija razvoja saobrañaja u EU36 kojom se predviœa i smanjenje broja poginulih u saobrañaju sa 40. privrede. a ne pojedinih vidova i grana saobrañaja. U tom smislu je napravljen istorijski iskorak ãezdesetih godina 20. ali i druge evropske zemlje usklaœuju svoje saobrañajne politike. Usvojen je i plan evropskih drumskih koridora itd. i Boæiñ. Dræave i drugi subjekti (æelezniåke uprave i preduzeña) posveñuju posebnu paænju bræoj modernizaciji æelezniåkog saobrañaja kao osnove saobrañajnog sistema. jeftina i brza promena prevoznih sredstava i prelazak sa jedne na drugu granu saobrañaja. jedinstveni menadæment. Dræave obezbeœuju druãtveno racionalnu koordinaciju i usmeravanje prevoza.34 Zemlje EU. do 2010.5. Opãti cilj globalne saobrañajne politike je razvoj saobrañajnog sistema. 1. Tako se na svakoj deonici puta koristi optimalno sredstvo (vid. Koordinirano se biraju optimalni magistralni pravci. tako da se mogu definisati osnovni elementi saobrañajne politike koji su opãteprihvañeni u Evropi. vazduãnih koridora). dinamiåko planiranje izgradnje itd. pruga. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 reãenja ñe sve viãe olakãavati kombinovanje razliåitih grana saobrañaja u svakom pojedinaånom transportu (integralni transport). razvoj turizma. jedinstveni marketing. jedinstveni standardi za saobrañajne puteve i saobrañajna sredstva. jedinstvena razvojna politika.000 u periodu od 2001. V. 2001. da podræi meœunarodnu robnu razmenu. str. 34 Novakoviñ. a prevoz se realizuje na principu slobodnog izbora saobrañajnog sredstva od strane korisnika. Ekonomika saobrañaja. European Commission. nauke itd. bræi i bezbedniji.3. jedinstvena mreæa EURO CITY vozova visokog kvaliteta itd. European Transport Policy for 2010.Lipovac. veka kada su prihvañeni standardi u proizvodnji paleta i kontejnera. Usvojeni su zajedniåki evropski kriterijumi koji predviœaju da se velike brzine postiæu izgradnjom novih pruga (za brzine preko 250 km/h) ili rekonstrukcijom postojeñih (za brzine do 250 km/h).).. ekonomska komisija za Evropu je usvojila plan magistralne æelezniåke mreæe koji obuhvata 41. Time to Decide.

38 Saobrañajne nezgode se dogaœaju sluåajno i verovatnoña da neko ima odreœen broj saobrañajnih nezgoda u posmatranom periodu je ista za sve vozaåe i odreœuje se prema Puasonovom zakonu raspodele. Sva paænja je usmeravana na probleme koji su se odnosili na pouzdanost u radu i potrebu za åestim stajanjima.4. Åoveåanstvo je proãlo nekoliko faza u reãavanju problema bezbednosti saobrañaja. on je bio veoma skup i tretiran kao izuzetna retkost i kuriozitet. Razvijene dræave su ranije imale problem.4. probleme ukljuåivanja motora itd. niti su na isti naåin reãavani. RAZVOJ TEORIJSKE MISLI O BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA (PRISTUPI REÃAVANJU PROBLEMA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA) . 39 Ova teorija prihvata teoriju sluåaja za prvu nezgodu. Tipiåne kontramere koje se vezuju za prvu fazu. s pravom. na pitanje “ÃTA?” (Ãta se to dogodilo?). / 1935)37 automobil je koriãñen po analogiji sa konjskom zapregom. Bazama podataka o saobrañajnim nezgodama nije posveñivana nikakva paænja (nisu postojale). pre svega.38 koja je kasnije korigovana teorijom zaraze. Dakle. to menja njegovu verovatnoñu da uåestvuje u sledeñoj – on je “zaraæen”! 19 1. UVOD 1.1.39 Nesavrãena vozila nisu izazivala veñe probleme bezbednosti saobrañaja u danaãnjem smislu. Istraæivanja saobrañajnih nezgoda svodila su se na pojedinaåne istrage organa gonjenja (policija i sudstvo) i odnosila su se. Kad neko ima prvu nezgodu. Ovo se. Problemi bezbednosti saobrañaja su smatrani prolaznim “po sebi” i vezanim za fazu neprilagoœavanja ljudi vozilima i obratno. ãto ih je svrstavalo u vrlo visoku klasu graœana. Samo najteæe nezgode su se evidentirale kao vrsta kriviånog dogaœaja (evidentiralo se samo ÃTA se dogodilo). Åak ni u pravilima saobrañaja nisu pravljene znaåajnije razlike. S obzirom na ruånu proizvodnju automobila. a saobrañajne nezgode evidentirane i prañene kao vrsta kriviånog dogaœaja. odnosile su se na uspostavljanje tehniåkih zahteva u vezi vozila i na kontrolu ispu37 Razvijene zemlje su ranije ulazile u sve faze i bræe menjale stavove o bezbednosti saobrañaja. te ranije pristupile njegovom reãavanju. s obzirom na brojnost i tehniåke moguñnosti tadaãnjih automobila. izdvojiñemo åetiri osnovne faze razvoja teorijske misli i prakse bezbednosti saobrañaja. 1. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja Druãtvo nije uvek imalo iste probleme bezbednosti saobrañaja (po vrsti i obimu). ranije su shvatile prirodu i teæinu problema bezbednosti saobrañaja. Mada se ove faze mogu razliåito definisati. U teorijama saobrañajnih nezgoda prihvañena je teorija sluåaja. smatralo liånim problemom korisnika vozila. Ovi problemi nisu imali isti znaåaj. Brzine su bile ograniåene na 6 – 10 km/h (u naseljima i za teretna vozila) ili oko 10 do 20 km/h (putniåki automobili na otvorenim putevima). popravkama. Saobrañajne nezgode su retki i pojedinaåni sluåajevi (ãta se to dogaœa?) U prvoj fazi (trajala do 1925.000 stanovnika.1. Stepen motorizacije bio je ispod 25 motornih vozila na 1. nisu bili na isti naåin tretirani. prva nezgoda je sluåajna. Osobe koje koriste vozilo imale su tretman imuñnih vlasnika vozila. za naãe potrebe. Ovo je razumljivo. Pojedinaåni (separatni) napori za spreåavanje nezgoda temeljili su se na metodu pokuãaja i pogreãaka.4.

2. 1834).44 Ovo je prihvañeno kao zakonitost – nuæna posledica razvoja saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 njavanja ovih zahteva. Ovo dovodi do pravog buma (porasta) broja saobrañajnih nezgoda u svetu. prva evidentirana saobrañajna nezgoda sa poginulim licima dogodila se u Engleskoj (Glazgov. åoveåanstvo je åekalo samo dve godine (SAD. Nebezbednost saobrañaja je druãtveni problem (zaãto se to dogaœa?) Drugu fazu (od 1925/30 do 1965/70) karakteriãe masovna proizvodnja i nagli porast broja motornih vozila u svetu (od 25 do 250 motornih vozila na 1. Istragom je utvrœeno da se jedan neoprezni vozaå kretao preve- likom brzinom od åak 12 km/h. kao najznaåajnije apsolutne pokazatelje bezbednosti saobrañaja. 40 41 42 Dakle. u prvoj fazi. åak i u svetskim okvirima. Ovo je i bilo prihvatljivo. 41 U ovoj nezgodi poginuo je prvi peãak. Naglo su rasli svi apsolutni43 i relativni pokazatelji (ne)bezbednosti saobrañaja. Rezultat takvog pristupa bio je stalni porast broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. U ovoj fazi niti se dovoljno ceni znaåaj saobrañaja. 43 Misli se na broj saobrañajnih nezgoda i broj nastradalih. Postavljeni su temelji doktrine “tri E” (Engineering – Education – Enforcement). problem bezbednosti saobrañaja je minimiziran i vezivao se za interese pojedinaca. Prvenstveno su isticane neposredne i lako merljive posledice saobrañajnih nezgoda (nastradala lica i materijalna ãteta). a uspostavlja se i doktrina dva “E” (Engineering – Education). niti se posebno istiåu problemi bezbednosti saobrañaja. 20 . jer je broj nezgoda bio vrlo mali.41 Na treñu nezgodu sa smrtnim ishodom.42 Prva faza je. Ovu fazu karakteriãe i vrlo buran razvoj svih grana saobrañaja. 1898). 1896). 44 Posebno se misli na relativni broj nezgoda i broj nastradalih u odnosu na broj stanovnika i broj registrovanih vozila. 1. Automobili su predmet divljenja okoline. Dominira doktrina jednog “E” (Engineering).4.000 stanovnika). Dakle. Osnovna ideja saobrañajnog projektovanja svodi se na prilagoœavanje åoveka da upravlja svim saobrañajnim situacijama. P. za veñinu razvijenih. veka. a posebno u razvijenim zemljama. izgradnja vrlo skupih i kvalitetnih puteva.40 Druga saobrañajna nezgoda sa smrtnim ishodom dogodila se 62 godine kasnije (London. Ograniåenja brzine od oko 20 km/h (koja su obuzdavala rast broja saobrañajnih nezgoda) sve viãe su zaostajala za tehniåkim moguñnostima vozila i postajala su neodræiva. Prihvañeno je da ñe se saobrañajnim situacijama moñi uspeãno upravljati 40 Tada je u jednom autobusu kod Glazgova eksplodirao parni kotao i poginulo je 5 ljudi.Lipovac. trajala do tridesetih godina 20. 42 U ovoj nezgodi prvi put je poginuo vozaå. Naime. a posebno u razvijenim zemljama. u prvoj fazi su savladani problemi upravljanja vozilom (vozila su na viãem tehniåkom nivou i jednostavna su za upravljanje) i sada se paænja posveñuje kontroli i reãavanju saobrañajnih situacija.

Japan i druge. 1. ali se moguñnosti reãavanja i dalje vezuju za pojedinca (tumaåi se nedostatkom veãtina ili nepoãtovanjem pravnih i moralnih normi). Oni se mogu otkriti i pre nego ãto uåestvuju u prvoj saobrañajnoj nezgodi. dok relativni pokazatelji (broj nezgoda na 100 hiljada stanovnika. Uspostavljaju se prve nacionalne baze podataka o saobrañajnim nezgodama. ukljuåuju se inæenjeri (projektanti puta i vozila) i psiholozi (oblikovanje – prilagoœavanje liånosti). Zatim slede razvijene zemlje Zapadne Evrope.4. postoje grupe ljudi koji su. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja (saobrañaj ñe biti bezbedan).1. broj nastradalih u nezgodama itd. ali se ne shvata ozbiljnost negativnih efekata u saobrañaju. ali nezavisno i izolovano. skloni svim vrstama incidenata. osposobljavanju vozaåa45 i kontroli saobrañaja. U reãavanje problema. u ovoj fazi sve viãe se istiåe znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva. Apsolutni pokazatelji bezbednosti saobrañaja (broj nezgoda.4. 45 U Prvoj meœunarodnoj Konvenciji o putovanjima automobilima (Pariz. 1909) predviœaju se i osnovni uslovi za upravljanje automobilima. 47 SAD kao saobrañajno najrazvijenija dræava prve su uãle u ovu fazu.) rastu progresivno (bræe od linearnog rasta). do 1980/ 85) nastavlja se razvoj saobrañajnih potreba. zbog svojih psihofiziåkih osobina.000 stanovnika) i dalji razvoj saobrañaja. prvi put je zapoåeto ublaæavanje rasta pokazatelja bezbednosti saobrañaja. 46 Prema teoriji sklonosti. 21 1. koja zapoåinje ãezdesetih godina47 (od 1965/70. Prvi pokuãaji upravljanja i obuzdavanja rasta saobrañajnih nezgoda (kako se to dogaœa?) 47 U treñoj fazi. Rezultat ukupnih napora bilo je ublaæavanje porasta broja saobrañajnih nezgoda. Prvi vozaåi u Srbiji su morali da provedu 6 meseci u automobilskim garaæama da bi izaãli na vozaåki ispit. pa i saobrañajnim nezgodama. pored pravnika. ako ljudi budu dobro obuåeni (Education) i ako policija natera sve korisnike puta da poãtuju pravila saobrañaja (Enforcement). Dakle. ali i nagli porast broja nastradalih u njima (zbog veñih brzina).3. broj nastradalih na sto milion vozilo kilometara itd. otkrivanju njenih uzroka i odgovoru na pitanje “ZAÃTO?”. U tom smislu poåinje se pridavati velika paænja projektovanju vozila i puta. Do izraæaja dolazi teorija sklonosti. pa se nedovoljno ceni znaåaj bezbednosti saobrañaja. Dakle.) rastu degresivno (sporije od linearnog rasta). UVOD . Sve viãe paænje se posveñuje struånoj analizi saobrañajne nezgode. porast broja vozila (od 250 do 500 motornih vozila na 1.46 Velika paænja se posveñuje otkrivanju i zaãtiti od vozaåa koji su skloni saobrañajnim nezgodama (recidivistima). ali na dobrovoljnoj osnovi. 46 Sve viãe se problem bezbednosti saobrañaja priznaje kao znaåajan druãtveni problem (a ne samo problem pojedinca). ako vozila i putevi budu dobro projektovani (Engineering). Ovu fazu karakteriãu koordinirani napori da se smanje stradanja u saobrañaju. Dalje se razvijaju teorija i praksa.

struåno se dolazi do najefikasnijih mera i modela zaãtite.Lipovac. narasle su do te mere da su postale jedan od centralnih problema razvoja saobrañaja (pa i ukupnog druãtvenog razvoja). kacige. 22 . zakonsko ograniåavanje upotrebe alkohola za vozaåe itd. a posebno ulogu ljudskog faktora u nastanku saobrañajnih nezgoda. Obazrivo se uvode zaãtitne mere u saobrañaju. teorijskih formulacija i modela koji koriste statistiåke analize. Ãtetne posledice saobrañaja. Naime. razdvajanje motornog od ostalog saobrañaja. Nove mere su obiåno restriktivne i/ili skupe. trebalo je oko 15 godina istraæivaåkog rada da bi zapoåelo uvoœenje obaveze da se u vozila ugraœuju sigurnosni pojasevi itd. sve viãe se nameñe potreba obazrivog i strpljivog koriãñenja vozila.48 Ovo povezivanje teorije i prakse je dovelo do toga da 48 Na primer. nego njihove pojedinaåne greãke. Usaglaãavaju se definicije osnovnih pojmova (saobrañajna nezgoda. Ovako se struånjacima daju dobri argumenti za uvoœenje novih i menjanje postojeñih pravila saobrañaja. Aktiviraju se pojedinaåne institucije i zaduæuju za prañenje pojedinih segmenata bezbednosti saobrañaja. projektanta vozila i psihologa). Sve viãe paænje posveñuje se zagaœivanju æivotne sredine (bukom. Kao uzrok nebezbednosti u saobrañaju prihvataju se problemi i nesavrãenost sistema åovek–vozilo–okruæenje. P. U istraæivanjima se nameñe cost/benefit analiza s ciljem odgovora na pitanje “KAKO spreåiti nezgode?”. Kao tipiåne kontramere pojavljuju se kombinovani modeli i ãeme za smanjivanje rizika u saobrañaju. izduvnim gasovima i drugim otpadnim materijama). struånjaci saobrañajne medicine i primenjene statistike i matematike. standardi u pogledu bezbednosti vozila. sve viãe se ukljuåuju saobrañajni inæenjeri. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 Sve ozbiljnije se pokuãava (i uspeva) upravljati saobrañajem na putevima. Programirane akcije i napori polako dobijaju zaokruæenu formu i postaju sastavni deo saobrañajne politike. Zapoåinje sistemski pristup u reãavanju problema bezbednosti saobrañaja. Meœutim. sigurnosni pojasevi. kao na primer: ograniåenja brzina. Posebna paænja se posveñuje ljudskom faktoru. Na osnovu empirijskih istraæivanja.) i nacionalne evidencije saobrañajnih nezgoda. poginuli u saobrañajnim nezgodama itd. ovaj period karakteriãe fenomenoloãki pristup izuåavanju ãtetnih pojava u saobrañaju. Prvi rezultati postiæu se u multidisciplinarnom istraæivanju i analizi uzroka saobrañajnih nezgoda. ãto nailazi na otpor kod korisnika. Korisnicima vozila se priznaje aktivna uloga u sistemu (vozaå). Nekoliko teorija pokuãava da opiãe uticaj ponaãanja åoveka na bezbednost saobrañaja. U reãavanje saobrañajnih problema (pored projektanta puta. Otkriva se da su åeãñe zdruæene greãke vozaåa i drugih uåesnika. Izuåavaju se samo “spolja vidljiva obeleæja pojava”. Shvatajuñi veliki raskorak izmeœu prirode åoveka i tehniåkih karakteristika vozila. pojave se samo opisuju i definiãu kao problem. Kao osnovna ideja upravljanja odreœuje se smanjivanje – eliminisanje rizika iz saobrañajnog sistema.

1/3 gde su: D – broj nezgoda sa smrtnim ishodom. Uzima se u obzir rizik u saobrañaju. Struånjaci najraznovrsnijih profila (pored inæenjera.. 1983. str. 2 deo. dokazivalo i ovakvom trendu se teæilo. UVOD . sve viãe se uvaæavaju nematerijalne posledice saobrañajnih nezgoda (bol.). nauåna znanja su se. pa i veliki deo populacije prihvataju matematiåke modele o zakonitosti rasta broja nezgoda i njihovih posledica. sa porastom broja registrovanih vozila itd. Izloæenost riziku se povezuje sa nebezbednoãñu u saobrañaju.51 1. Meœutim. Pored materijalnih posledica (ãtete. Beograd. regulisanje saobrañaja i transportni sistem u celini. patnja. sa porastom broja stanovnika. sistemske analize. sociologije. a da se poboljãa bezbednost saobrañaja. sa naglaãenom potrebom za ujednaåavanjem definicija i baza.4.4. u saobrañajnoj i ukupnoj razvojnoj politici druãtva. Saobrañajni fakultet. 3. sve åeãñe su prisutni struånjaci primenjene tehnologije. Obuzdavanje relativnih pokazatelja (uz obavezan porast apsolutnih pokazatelja)50 je prihvañeno kao zakonitost i cilj kome se teæilo. a automobil kao potreba savremenog åoveka. Uspostavljaju se meœunarodne 49 U teoriji se razvijaju modeli za prognozu broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica koji polaze od pretpostavke da apsolutni broj nezgoda i njihovih posledica neminovno raste. gubici i troãkovi).). a posebno porast broja saobrañajnih nezgoda. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja su primenjene mere sve viãe utemeljene na teoriji i istraæivanjima. Baze podataka se prikupljaju sistematski i viãedimenzionalno. Kao konaåni cilj definiãe se upravljanje ukupnim transportnim sistemom. Struånjaci.000 stanovnika). broj nastradalih itd. teorije komunikacija itd.1. 51 Na primer. 50 Dragaå. lekara i psihologa. vrlo brzo se ispostavilo da njihov efekat nije trajan i beleæen je dalji rast ãtetnih posledica. broj nastradalih na 100 milion vozilo kilometara itd.0003P(N/P). sa razvojem saobrañaja. ali se smanjuju relativni pokazatelji (broj nezgoda na milion vozila. a sve viãe se prihvata i znaåaj bezbednosti saobrañaja. Posledice saobrañajne nezgode se analiziraju integralno.) razvijaju teorije i modele bezbednosti saobrañaja. engleski nauånici su uoåili (i prihvatili kao nuænost) da broj nezgoda sa smrtnim ishodom raste po sledeñoj zakonitosti: D=0. u ovoj fazi se posebno ceni znaåaj saobrañaja. tako da se ne ometa njegov razvoj. Osobe koje upravljaju vozilom tretiraju se kao korisnici puta. socijalno zagaœivanje æivotne sredine itd. 23 1. najåeãñe. Mada su ovakvi napori dali dobre poåetne rezultate.49 Nastavlja se rast apsolutnih pokazatelja bezbednosti saobrañaja (broj nezgoda.4. Meœutim. vezivala za pojedinaåne mere i probleme. Bezbednost saobrañaja. R. P – broj stanovnika i N – broj registrovanih automobila Ovo se izuåavalo.). Saobrañaj i saobrañajni problemi postaju dominantni i prisutni u svim planovima. nije sazrela svest o moguñnosti upravljanja u ovoj oblasti. Zaãtitni sistem omoguñuje kontinuirano smanjivanje broja i posledica saobrañajnih nezgoda (sistem upravljanja) U åetvrtoj fazi (od 1980/85) i dalje raste broj vozila (preko 500 motornih vozila na 1. Dakle.

Ljudski. podaci su promovisani u Svetskom izveãtaju o katastrofama (World Disasters Report. godine odnele oko 30 miliona æivota. pa i multinacionalne nauåno-istraæivaåke ustanove. milioni su bili hospitalizovani danima. WHO.55 Problemi bezbednosti saobrañaja nameñu se kao prioritet u ukupnoj saobrañajnoj politici (pa i ãire).18 miliona ljudi. New York. danas ljudi na putovanja troãe od 60 do 90 minuta dnevno i ovaj *troãak* se ne razlikuje bitno u afriåkim selima i evropskim gradovima. bezbednost saobrañaja postaje znaåajna stavka u dræavnim troãkovima (dræave trajno i povoljno reãavaju finansiranje bezbednosti saobrañaja). popeti na treñe mesto. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Bezbednost saobrañaja uãla je. nedeljama ili mesecima. u sve saobrañajne. a ne samo naknadno opisivati i tumaåiti. Prihvañeno je da se problemi bezbednosti saobrañaja mogu i preduprediti. P. Okuplja se. Ove ustanove.Lipovac. Oxford University Press Inc. materijalni.).53 U toku 2002. 7. 1998.54 U toku 1990. 2004. Kontramere se preduzimaju na mreæi. New Delhi. osnivaju se nacionalne. International Federation of Red Cross and Crescent Societies. uz voœenje raåuna o ceni i ukupnim transportnim troãkovima (vremenski gubici. ali i u urbanistiåke. problemi u protoånosti saobrañaja. 54 Road safety is no accident (Broãura povodom svetskog dana zdravlja posveñenog stradanjima u saobrañaju. 52 Prema procenama MIT (Massachusetts Institute for Technology) i IIASA (International Institute for Ap- plied Systems Analysis). Tvorci saobrañajne politike shvataju da saobrañajne nezgode prete da omalovaæe sve koristi koje druãtvo ima od saobrañaja. nauåni i struåni potencijal koji se profesionalno bavi problemima bezbednosti saobrañaja. 53 Ovi 24 . vremenski i drugi gubici u saobrañaju mobiliãu na izgradnju i uåvrãñivanje stabilnih sistema zaãtite. ekonomske i druge planove. Uspostavljaju se povoljniji ukupni odnosi izmeœu pojedinih grana saobrañaja (koje dræava nizom mera nameñe i odræava). Procenjuje se da ñe se do 2020.52 53 54 Procenjuje se da su saobrañajne nezgode do 1990. 1998). april 2004).. poremeñaji na saobrañajnoj mreæi i sl. na osnovu neprekidnog i sveobuhvatnog prañenja stanja bezbednosti saobrañaja u dræavi i u svetu planiraju i predlaæu veoma ãiroke mere koje imaju cilj podizanje nivoa bezbednosti saobrañaja. do tada neviœen. oko 20 do 50 miliona je bilo povreœeno. a oko 5 miliona je doæivotno onesposobljeno. Poslovi bezbednosti saobrañaja su maksimalno decentralizovani i dolazi do izraæaja lokalno upravljanje. na velika vrata. CARE (baza podataka za zemlje ålanice EU) itd. u sudarima na putu poginulo je 1. 55 World Disasters Report. godine saobrañajne nezgode su se popele na deveto mesto na svetskoj listi uzroånika smrtnosti (prema izgubljenim godinama æivota). Krsto Bezbednost saobrañaja 1 baze podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama: IRTAD (baza podataka za zemlje OECD).

UVOD . u teoriji. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Slika 1. a time i do porasta broja saobrañajnih nezgoda i svih njihovih posledica. u odnosu na strateãki plan. EU od 1990. uz smanjivanje broja saobrañajnih nezgoda i svih negativnih posledica (u apsolutnim iznosima).700 30000 31. do 1993.200 27.4. a za 90% poveñan je broj preœenih kilometara (sa 220 na 410 milijardi kilometara).900 43.CARE (EU baze podataka o saobraæajnim nezgodama).600 59. 25 1. Ova istraæivanja i rezultati koji su postignuti nameñu potrebu da se iz temelja promeni stav o problemima bezbednosti saobrañaja.500 56.100 40000 39. njegovog opisivanja i tretiranja kao viãe zakonitosti (Boæije davanje). 57 Danas neki autori ovo istiåu kao najznaåajniju ãtetnu posledicu saobrañaja.300 66. Istovremeno je broj teãko povreœenih u saobrañajnim nezgodama smanjen za oko 47 % (sa oko 92.500 61. uz neprekidno smanjivanje broja i posledica saobrañajnih nezgoda (åak i apsolutnih vrednosti).1.300 60000 59.nacionalni podaci.1 hiljadu). Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja Kao rezultat ovog novog pristupa reãavanju problema bezbednosti saobrañaja postiæu se neverovatni rezultati.5 na 4. . 56 Dugo je. Sliåne rezultate postigle su i druge razvijene zemlje Zapada. Godišnji broj poginulih lica u saobraæajnim nezgodama. do 2005.400 41.400 55. a broj poginulih je smanjen za oko 57 % (sa oko 9. Godiãnji broj poginulih na putevima Evropske unije. u periodu od 1972.000 života evidentirani broj poginulih 80000 70000 55.700 42.900 70.000 36.57 Na teritoriji SR Nemaåke. prihvañen je stav da se bezbednoãñu saobrañaja moæe upravljati. Umesto ranijeg prihvatanja problema.000 25.4 na 48. U ovoj fazi menja se izneti stav i praktiåno pokazuje da je moguñe razvijati saobrañaj.200 54.000 46.400 49.800 34. za 100% poveñan je broj registrovanih motornih vozila (sa 16 na 32 miliona).300 46. sa procenom plana smanjnja do 2010.000 2010 20000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Izvori: .56 U ovoj fazi sve viãe se istiåe i socijalno zagaœivanje meœuljudskih odnosa kao znaåajna posledica saobrañajnih nezgoda i ukupnog saobrañaja. 70.700 37.500 29. bio opãteprihvañen stav da razvoj saobrañaja dovodi do poveñavanja intenziteta saobrañajnih tokova.200 50000 50. koji se svode na dalji razvoj saobrañaja.000 cilj za 2010: spasiti 25.800 50.1.6 hiljada teãko povreœenih u saobrañajnim nezgodama).100 55.

pojam nastradalih. realno definisati æeljeno stanje i preduzimati mere da se postojeñe stanje pribliæi æeljenom. a u zavisnosti 26 . Danas je u toku usklaœivanje ovih postupaka na nivou Evrope.). Ovo moæe podrazumevati redefinisanje osnovnih pojmova (pojam saobrañajne nezgode. vizija su bezbedni putevi. Meœutim.). Pri definisanju postojeñeg stanja neophodno je uoåiti i osnovne tendencije u razvoju pojave. Ciljevi su precizniji. – definisati æeljeno stanje i – odabrati upravljaåke mere kojima ñe se postojeñe stanje pribliæiti æeljenom. prognozu broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. a napori za njihovo preduzimanje su veliki. da bi se upravljalo stanjem bezbednosti saobrañaja. BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA JE DRUÃTVENI FENOMEN KOJIM SE MOÆE UPRAVLJATI! 1. redefinisanje metodologije evidentiranja saobrañajnih nezgoda. neophodno je: – poznavati postojeñe stanje. pa i ãire.5. Dakle. Pozitivni efekti ovih mera neñe se brzo uoåiti. redefinisanje i striktno poãtovanje procedure uviœaja i razjaãnjavanja saobrañajnih nezgoda i sliåno. Pri definisanju æeljenog stanja trebalo bi definisati vizije i ciljeve upravljanja. Dakle. ako se ne preduzimaju nikakve mere).). neophodno je dobro poznavati postojeñe stanje. pojam materijalne ãtete i dr. pod pretpostavkom da se nastavi postojeñi trend. Veoma je vaæno da sve zemlje svoj postupak prilagode postupku koji se primenjuje u zemljama Evropske unije. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 Dakle. Vizije se definiãu bez vremenskih rokova i bez konkretnih vrednosti (na primer. tj. vremenski ograniåeni i obiåno definisani odreœenim vrednostima (na primer. Æeljeno stanje u bezbednosti saobrañaja trebalo bi definisati za period od bar 5 godina. tehniåki ispravna i bezbedna vozila itd. U oblasti bezbednosti saobrañaja moæe se sliåno definisati pojam upravljanja. kako bi se rezultati mogli uporeœivati i korektnije definisati æeljeno stanje. OSNOVNI PREDUSLOVI ZA UPRAVLJANJE U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Da bi se nekim sistemom uspeãno upravljalo. bezbednost saobrañaja nije Bogom data i od nas nezavisna pojava. postojeñe stanje podrazumeva i prognozu razvoja pojave na osnovu postojeñeg stanja (na primer. da se u narednih 5 godina smanji broj poginulih za 40%. usaglaãavanje na nivou Evrope je preduslov za koriãñenje proverenih metodologija upravljanja bezbednoãñu saobrañaja. kako bi se mogli sagledavati ciljevi i efekti upravljanja. U svetu su razvijeni i precizno definisani postupci istrage saobrañajnih nezgoda i prañenja postojeñeg stanja. P. da se u narednih 10 godina smanji broj nezgoda sa nastradalim za 50% i sl.Lipovac.

Vlada bi trebalo da. a koji su UN prihvatile kao preporuku. od dosadaãnjih rezultata u upravljanju. cilj Nizozemske je da u 2000. cilj Ãvedske je da neprekidno smanjuju broj nastradalih. kao i efekata njihove primene u nekim zemljama u razvoju i na osnovu sopstvenih istraæivanja i iskustava. smanji ugroæenost stanovniãtva na 10 poginulih na 100 hiljada stanovnika godiãnje. a zatim da zadræe pozitivan trend i u 2010. Veoma je vaæno da se æeljeno stanje definiãe ãto realnije. Prvi korak koji bi trebalo preduzeti u bezbednosti saobrañaja bio bi struåno osmiãljavanje i usvajanje strategije i programa bezbednosti saobrañaja. obuhvata sledeñe faze: – analiza postojeñeg stanja i definisanje prirode i veliåine problema. Svi subjekti bezbednosti saobrañaja bi donosili svoje programe i planove koji bi obuhvatali konkretizaciju mera i zadataka ãto im je postavila Vlada. Vlada bi. ostvare 50% manje poginulih i 40 % manje povreœenih nego 1985. sagledati stanje bezbednosti saobrañaja. cilj Kanade je da u 2001. Do optimalnih upravljaåkih mera moæemo doñi na osnovu sagledavanja i sveobuhvatne analize strategija i programa bezbednosti saobrañaja u razvijenim zemljama.1. od opãtih prilika u zemlji i raspoloæenja da se ulaæe u ovu oblast. iskustva razvijenih i naãe specifiånosti. pripremiti nacionalnu politiku i strategiju bezbednosti saobrañaja.5. nacionalni program podizanja nivoa bezbednosti saobrañaja koji je razvijen u TRRL (London). – osnivanje NRSC i obezbeœenje tehniåke. – formiranje radne grupe za istraæivanje i ocenu problema. Pri tome bi trebalo imati u vidu preporuke UN. bude manje od 400 poginulih i 37 hiljada povreœenih u saobrañajnim nezgodama. u razvijenim zemljama. – osnivanje drugih koordinacionih tela. u skladu sa usvojenom strategijom. tako da u 2000. u ãto krañem periodu. Pri tome bi trebalo imati u vidu definisane ciljeve58 i odgovarajuñe efekte koji su postignuti u prvim fazama upravljanja. finansijske i svake druge podrãke. – definisanje uloge i izvora finansiranja nacionalnog tela za bezbednost saobrañaja – NRSC (National Road Safety Council). – osmiãljavaçe programa hitnih. 58 Na primer. 27 1. donela konkretan Nacionalni izvrãni (akcioni) plan bezbednosti saobrañaja za period 1 do 2 godine i krenula sa njegovom realizacijom. UVOD . Strategiju bezbednosti saobrañaja (za period od 5 do 10 godina) bi trebalo da usvoji Parlament i zaduæi Vladu za sprovoœenje. – razvoj zakonodavstva u ovoj oblasti (pravno utemeljenje NRSC). tako da se njegovom realizacijom opravdaju uloæena sredstva i stekne samopouzdanje svih subjekata bezbednosti saobrañaja i druãtva u celini. cilj strategije u Australiji je da do 2001. kratkoroånih mera. imaju najbezbednije puteve u svetu. odmah. imaju 25% manje nastradalih nego u 1985. – poboljãavanje prikupljanja baze podataka i – primena prioritetnih mera i razvoj petogodiãnjeg Programa. Osnovni preduslovi za upravljanje u oblasti bezbednosti saobrañaja od postojeñeg stanja. formira struåni tim koji ñe. Primera radi.

kao i doslednom sprovoœenju strategija bezbednosti saobrañaja. S druge strane. 59 Na primer. Krajem 20. ka zemljama u razvoju. a zatim i ka nerazvijenim.9. 61 Na primer: White Paper on Transportation Safety in Japan. u periodu od 1970. razvijene zemlje su uspele da promene trend u razvoju broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica.2. veka u saobrañajnim nezgodama na “jugu planete” ginulo je preko 70% svih poginulih u nezgodama. Istovremeno je poveñan broj motornih vozila u Japanu za oko 110 %.60 kao i naconalnih izveãtaja61 mogu se pratiti efekti mera koje se preduzimaju u ovoj oblasti. od 1960. Æeneva. 1990). 28 . u Japanu je. U zemljama u razvoju oko 15% svih poginulih u saobrañajnim nezgodama su deca. poveñan broj vozaåa za oko 65 %. Zahvaljujuñi neprekidnim (i sve obimnijim) istraæivaçima u oblasti bezbednosti saobrañaja. Struktura nastradalih na “severu” i na “jugu” bitno se razlikuje. u periodu od 1970. 60 Statistics of Road Accidents in Europe and North America. Prema procenama londonske TRRL (Transport Road Research Laboratory. Preko 90% poginule dece u saobrañaju poginulo je u nerazvijenim i zemljama u razvoju. do 1980. poveñan broj preœenih kilometara za oko 50 % itd. P. a u Tabeli 1. Dok je u Etiopiji zabeleæeno 192 poginula na 10. 1995. 1. prvi put posle neprekidnog porasta.6.000 vozila. smanjen broj saobrañajnih nezgoda za 34% (sa 718 na 476 hiljada saobrañajnih nezgoda) dok je broj poginulih smanjen za 48% (sa 17 na 9 hiljada). Sliåno je i s drugim razvijenim zemljama.59 S druge strane. uz tendenciju daljeg porasta ovog procenta. Posle trenda neprekidnog porasta broja nezgoda. U Tabeli 1.3. praksa zemalja koje nisu shvatile ovaj zaokret i dalje je zaostajala. praktiåni rezultati. Smrtnost u saobrañajnim nezgodama seli se “na jug”. Osnovna obeleæja bezbednosti saobrañaja u odabranim zemljama Na osnovu zvaniånih izveãtaja koje objavljuju Ujedinjene nacije. ostvareni su znaåajni pozitivni. uz tendenciju brzog rasta. u Japanu i Australiji ova stopa iznosi samo 1.1. U Danskoj je.Lipovac. kojeg objavljuje IATSS (International Assocation of Traffic and Safety Sciences). posle neprekidnog rasta broja saobrañajnih nezgoda do 1965.5 hiljada saobrañajnih nezgoda godiãnje). do 1995. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 1. POSTIGNUTI REZULTATI I STANJE BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Kao rezultat promene u shvatanju moguñnosti upravljanja i redefinisanja ciljeva upravljanja. zabeleæeno smanjenje broja saobrañajnih nezgoda za oko 58 % (sa 20 na 8. dat je pregled broja saobrañajnih nezgoda sa nastradalim u odabranim zemljama. a u razvijenim zemljama ovaj procenat je oko 6%. nerazvijeni i zemlje u razvoju prolaze kroz prve faze u reãavanju problema bezbednosti saobrañaja. Na dijagramu 1 prikazan je broj evidentiranih saobrañajnih nezgoda sa nastradalim u nekoliko dræava. zemlje u razvoju na saobrañajne nezgode troãile su oko 53 milijarde dolara (godiãnje). a broj povreœenih smanjen za oko 39 % (sa 981 na 600 hiljada povreœenih). beleæe se prva znaåajnija smanjenja broja nezgoda i nastradalih u njima. Ovi pozitivni rezultati prvenstveno se vezuju za najrazvijenije zemlje.6. prikazani su brojevi nastradalih u saobrañajnim nezgodama.

946 8975 8801 31. na svojim primerima. 2005.956 42.159 81234 101507 83 586 101 729 15929 16975 15. .770 24302 23834 63473 115295 V.812 7.657 43.641 37. 44970 73255 51631 76968 49132 60376 46214 60758 46275 46338 38.126 54826 62446 50.065 42.339 44.930 98 243 18. 1995. UVOD Jednostavnom analizom ovih pokazatelja moæe se zakljuåiti da su razvijene zemlje.761 229.633 6. 1975. pokazale da se trend porasta broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica ne mora prihvatiti kao nuænost.949 121.626 15.1.744 49.6. do 2005. 1965. Dræava Austrija Belgija Kanada Danska Finska 17163 19932 12221 19782 11439 39144 60200 1955.223 Nemaåka Gråka Italija Holandija Norveãka Portugalija Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska Turska 17223 22396 26984 5920 5423 4128 278944 335509 316361 377610 337732 379235 327745 340043 388 003 382 949 339 310 14093 18289 15895 18233 21537 19609 22 798 23 001 15 514 156520 166093 173132 168383 163770 157786 161782 182.336 242.029 22 891 21 706 7 865 58206 45110 48.553 43472 5105 12537 54896 6561 16538 48817 18144 23729 9569 58883 9266 22662 57968 16636 28651 12644 62123 16047 24072 46643 52365 8784 49396 7848 54119 67803 15231 25649 36960 42348 44892 42. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja Tabela 1. 1985. 2004. Ukupan broj nezgoda sa nastradalim licima u odabranim razvijenim zemljama u periodu od 1955. Naprotiv. 1980. Britanija 217000 271787 299229 267457 246286 257282 251424 265600 237. 1960. 1970. dobro osmiãljenim sveobuhvatnim programima ovakav trend se moæe radikalno menjati.207 6.373 7.340 6.565 151 321 151 975 8. 2000.034 224.635 8 194 38.767 85. 1990.2.043 Jugoslavija Srbija SAD 2905 9669 20220 35948 39137 47762 14579 41642 47567 13165 15604 10528 12749 13373 12752 911350 931100 1190240 1344970 1239152 2074257 2241000 1900000 1855000 29 1.117 213.390 154874 184302 183423 182294 15929 10337 12334 6790 11502 9155 7759 10175 Francuska 140232 141309 210754 228050 251192 241049 191096 162573 132.

Britanija Jugoslavija Srbija SAD 5752 1552 213 520 1501 902 992 1247 5226 556 8197 1926 310 641 1706 1036 1269 1552 6970 1044 605 498 8058 735 765 1010 1049 1208 1055 1955. 1995. 2000. u periodu od 1955. Dræava Austrija Belgija Kanada Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Italija Holandija Norveãka Portugalija Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska Turska V.3.Lipovac. Kao osnovno dostignuñe upravljanja prihvatani su pozitivni trendovi u promeni relativnih pokazatelja (broj nezgoda i veliåina njihovih posledica u odnosu na broj registrova30 . kao posledica rasta saobrañajnih potreba i stepena motorizacije. P. 1960. 1980. bilo je opãteprihvañeno da apsolutni pokazatelji bezbednosti saobrañaja (broj saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica) moraju da rastu. 1975. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 Tabela 1. 1985. znaåe da se iz temelja menja stav o moguñnostima upravljanja stanjem bezbednosti saobrañaja. do 2005. 1485 828 1918 1097 1829 1392 2238 1544 2203 2346 6061 827 910 1742 2396 5461 690 551 1361 1801 4364 772 541 1391 1 210 976 768 1089 2925 582 441 498 396 331 379 5318 5400 1658 5625 987 224 1247 4442 440 409 1976 1 449 1 470 3960 634 649 8295 12150 15034 12996 12384 10447 10289 8 892 8 079 8400 1704 7130 1438 402 1875 4903 808 908 5477 5342 4142 1448 7906 9 454 7 503 1737 2 412 2 037 6621 7 020 6 649 1376 1 334 1 082 332 2321 2711 1877 6948 5749 5777 772 954 6317 5402 3 765 3 580 4992 1790 * 999 1048 572 591 12480 14406 15753 19193 14870 13041 760 931 1060 9511 2321 539 2676 4487 1172 1243 6054 6366 4241 1225 8537 1997 362 2262 5017 848 1209 4100 6239 5042 1648 8990 10208 2479 423 920 2802 1313 1304 2564 7952 1737 3181 560 1417 4197 1307 1694 3978 7499 3684 3336 841 43443 36688 36399 47089 52627 44525 51091 43825 Ovakve promene trenda u apsolutnom broju saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. 1970. Naime. 1990. Ukupan broj poginulih u saobrañajnim nezgodama u odabranim razvijenim zemljama. 2005. 1965. sedamdesetih godina (dok se ovakvi – novi trendovi nisu ustalili).

Dostignuti nivo bezbednosti saobrañaja je vaæan kriterijum za ovu diferencijaciju. odnosno da u saobrañajnim nezgodama ginu mladi.6. Suãtinska razlika izmeœu razvijenih i nerazvijenih zemalja u oblasti bezbednosti saobrañaja S obzirom na to da nisu svi odmah shvatili suãtinu novog pogleda na upravljanje stanjem bezbednosti saobrañaja. Danas je nivo bezbednosti sa31 1. Meœutim joã znaåajniji kriterijum za diferencijaciju je pogled na moguñnosti upravljanja u ovoj oblasti.2. Pozitivna iskustva razvijenih zemalja u toku sedamdesetih.1. u prethodnih tridesetak godina doãlo je do veoma znaåajne diferencijacije u svetu. . Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja Slika 1.2. odnosno ostvarena tendencija u prethodnom periodu.2. UVOD nih vozila ili u odnosu na preœenu kilometraæu). Uzroci smrti stanovniãtva u zavisnosti od starosti (izvor: Swedish National Road Administration). U najboljoj poziciji su one dræave koje su sedamdesetih godina uspele da ostvare prve trajne rezultate i uspostave pozitivne trendove u razvoju ove oblasti. moæe se zakljuåiti da su saobrañajne nezgode najåeãñi uzrok smrti ljudi do 35 godine æivota. Sa Slike 1. znaåajno menjaju hipotezu o moguñnosti upravljanja stanjem bezbednosti saobrañaja i na drukåiji naåin (znatno oãtrije) definiãu ciljeve ovog upravljanja. saobrañajne nezgode su najznaåajniji uzrok smrtnosti ljudi.6. a posebno u toku osamdesetih i devedesetih godina. Imajuñi ovo na umu. 1.

Takoœe se ulaæu napori da se uspostavljanjem sistema prañenja stvore prvi preduslovi za upravljanje u skoroj buduñnosti. U prvu grupu dræava spadaju nerazvijene dræave i neke zemlje u razvoju. koje se nekontrolisano pogorãava sa naglim porastom stepena motorizacije. ali nisu realizovale sistem upravljanja i – dræave koje su prihvatile moguñnost upravljanja i realizovale ovo upravljanje. od 1960. 1995). zemlje u tranziciji. u naåelu. niti teorijske modele i procedure. Rezultat ovakvog stanja je katastrofalno stanje bezbednosti saobrañaja u ovim zemljama. S obzirom na to da nisu. do sada. U ovim dræavama razvija se teorijska misao ili se prenosi iz razvijenih zemalja. åak i ne evidentiraju saobrañajne nezgode kao posebne dogaœaje. prihvataju da se moæe upravljati stanjem bezbednosti saobrañaja. Danas se razlikuju tri grupe dræava sa aspekta stanja bezbednosti saobrañaja: – dræave koje nisu prihvatile da se moæe upravljati bezbednoãñu saobrañaja. Slika 1. Æeneva. Ove dræave nemaju razvijenu teorijsku misao o bezbednosti saobrañaja. nisu uspele ni da zapoånu upravljanje bezbednoãñu saobrañaja. kao i tzv. Neke nerazvijene zemlje.3. Prihvañene 32 . U naåelu je prihvañeno da se moæe upravljati bezbednoãñu saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 obrañaja u ovim dræavama znatno viãi. njihova velika prednost je uspostavljen stabilan i sveobuhvatan sistem druãtvene organizacije koji garantuje zadræavanje pozitivnih trendova u razvoju bezbednosti saobrañaja. uz nepromenjen trend razvoja saobrañaja. niti su zapoåele upravljanje. ni prihvatile da je moguñe upravljati bezbednoãñu saobrañaja. do 1993 (izvor: Statistics of Road Accidents in Europe and North America. Turska spada u prvu grupu dræava koje.Lipovac. Turska. U drugu grupu spada veñina zemalja u razvoju. S druge strane. Dijagram prikazuje broj registrovanih saobrañajnih nezgoda sa nastradalim. Ujedinjene nacije mnogo rade na tome da privole vlade ovih dræava da prihvate preporuku definicije saobrañajne nezgode (i drugih pojmova) i da poånu evidentirati i pratiti makar i najteæe saobrañajne nezgode. – dræave koje. ove dræave i ne pokuãavaju graditi sistem zaãtite. ne razvijaju teoriju. P.

Slika 1. struåno neprotumaåeno i ne garantuje stalnost. u naåelu. Ne postoje ozbiljnije nauåne institucije koje bi se bavile razvojem teorije i modela. ove dræave nisu razvile zaokruæen zaãtitni sistem. nedovoljno se koriste i åesto su predmet nestruånog i pristrasnog tumaåenja. u duæem vremenskom intervalu beleæe se negativni trendovi: porast broja i posledica saobrañajnih nezgoda. Zaãtitni mehanizam bezbednosti saobrañaja ili nije ni formiran ili nije zapoåeo da funkcioniãe kao sistem. Ove dræave nemaju nacionalna tela za bezbednost saobrañaja ili ova tela nisu na odgovarajuñi naåin formirana i nemaju moguñnost stvarnog upravljanja stanjem. nije suãtinski shvañen znaåaj evidencija. prihvataju da se moæe upravljati i pokuãavaju da upravljaju bezbednoãñu saobrañaja. Konaåno. ali sa tendencijom rasta. broj nastradalih i druge ãtetne posledice. SFRJ je spadala u drugu grupu dræava koje. Ove zemlje. Po pravilu “uspeãan period” smenjuje manje uspeãan (ãto se tumaåi nekim spoljnjim faktorima i viãom silom) ili vrlo neuspeãan period. do 1990 (izvor: Statistics of Road Accidents in Europe and North America.1. nisu uspele da trajno i kvalitetno upravljaju bezbednoãñu saobrañaja.4. odnosno njihovom implementacijom. åak i apsolutni broj saobrañajnih nezgoda. u treñu grupu spadaju dræave koje su prihvatile da se moæe upravljati bezbednoãñu saobrañaja. Æeneva. Meœutim. UVOD . ove ustanove neprekidno. Ipak. ove nisu dostupne struånoj javnosti. Vrlo snaæni nauåni instituti i ustanove okupljaju veliki broj nauånika iz razliåitih oblasti i usmeravaju njihov rad na razvoj teorije i modela bezbednosti saobrañaja. Dijagram prikazuje broj registrovanih saobrañajnih nezgoda sa nastradalim. struåno 33 1. SFRJ. Zato je stanje u bezbednosti saobrañaja u ovim dræavama vrlo promenljivo i ne moæe se reñi da one uspeãno upravljaju ovim stanjem. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja su odreœene (vrlo ãarolike) definicije saobrañajnih nezgoda i drugih pojmova i ovi se evidentiraju i prate. Danas se ove ustanove osnivaju i kao multinacionalne ili ujedinjeno i kordinirano deluju u regionima i na kontinentima. nepristrasno i vrlo sveobuhvatno prate stanje bezbednosti saobrañaja. da se moæe smanjivati. Zbog njihove snage i vitalnosti. do sada.6. Meœutim. Svako poboljãanje stanja u jednom periodu je sluåajno. pa se broj nezgoda i njihovih posledica koleba. 1995). od 1960.

Francuska. do 1993. od 1960. slivaju se u fondove bezbednosti saobrañaja). taksi goriva i sl. Nacionalna tela za bezbednost saobrañaja formirana na svim nivoima imaju najznaåajniju ulogu u upravljanju stanjem bezbednosti saobrañaja. niti realizovana na suãtinski korektan naåin. Kod nas skoro da ne postoje nauåne ustanove koje se sistematski bave izuåavanjem problema bezbednosti saobrañaja. Stabilan zaãtitni mehanizam obuhvata najãire strukture i subjekte druãtva. vrlo striktno ih sprovode i neprekidno preispituju i optimizuju. Slika 1. na nauånim osnovama zasnovane. Æeneva. struåni autoritet (okupljaju i finansiraju sve nauåne potencijale u dræavi i okruæenju) i stabilnu finansijsku moñ i nezavisnost od trenutne izvrãne vlasti (ogromna sredstva od kazni. Ove dræave redovno donose. Tako je od 1975. Nacionalna tela za bezbednost saobrañaja (saveti za bezbednost saobrañaja) nikad nisu bila shvañena. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 vode neprekidne projekte u najrazliåitijim oblastima bezbednosti saobrañaja. nemaju struåni. sve viãe se bave implementacijom razultata istraæivanja i njihovim prañenjem. Zaãtitni mehanizam nije zaæiveo kao sistem. strategije i programe bezbednosti saobrañaja. do 1993 (izvor: Statistics of Road Accidents in Europe and North America. broj nezgoda sa nastradalim neprekidno smanjivan sa 251 na 137 hiljada godiãnje. preispituje.5. P. Francuska je dobar primer dræave koja je uspela da. niti finansijski autoritet. Iz godine u godinu objektivno se prati. vrlo vaæni subjekti pokuãavaju svojim ra34 . Dijagram prikazuje broj saobrañajnih nezgoda sa nastradalim. Pojedini. ispravnog pogleda na moguñnost upravljanja bezbednoãñu saobrañaja jesu dugotrajni pozitivni rezultati i trendovi u smanjenju broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. upravlja bezbednoãñu saobrañaja. niti strategiju bezbednosti saobrañaja. Zato nema prihvañene ni programe koji bi sistematizovali aktivnosti svih subjekata u ovoj oblasti. politiåki. usavrãava i popravlja rad svih subjekata bezbednosti saobrañaja. kao i potvrœene moguñnosti struåne prognoze i pouzdanih analiza “ÃTA AKO”. Naãa zemlja je bliæa drugoj nego treñoj grupi dræava. 1995). Dræava nema prihvañenu politiku. Ova tela imaju politiåki ugled (obiåno ih vode premijeri ili resorni ministri). u duæem vremenskom periodu.Lipovac. Krajnji rezultat ovakvog.

ãteta i gubitaka obavezivali su da se neãto radikalnije preduzme. Danska je dobar primer dræave koja je uspela da. UVOD dom preuzeti ãire nadleænosti (na primer. do 1993. izvesne su ogromne uãtede koje ñe samo za nekoliko godina isplatiti sva ulaganja u sistem upravljanja.3. Primera radi u Francuskoj je.6. ãto ne moæe trajno doprineti razvoju ove problematike. Neizvesnost rezultata bila je faktor koji je posebno optereñivao one koji su se prvi odluåili za ovakva ulaganja. kada su u svetu veñ testirani programi bezbednosti saobrañaja i dali zadovoljavajuñe rezultate. 1995). Naime. policija) i nadoknaditi pasivnost ostalih. a zatim je ovaj broj smanjen za oko 125 hiljada (godiãnje) u odnosu na vrednost pre 30 godina. zahvaljujuñi dosledno sprovoœenim programima bezbednosti saobrañaja. .5 hiljada godiãnje. od 1960. 35 1. u duæem vremenskom periodu.6. ukoliko krene putem kojim idu razvijeni. upravlja bezbednoãñu saobrañaja. Naime. Tako je od 1970. Cena upravljanja bezbednoãñu saobrañaja Osmiãljavanje strategije bezbednosti saobrañaja i uspostavljanje prvih programa je skupo i premaãuje sva ranija pojedinaåna ulaganja. Danas. Æeneva. zaustavljen porast godiãnjeg broja saobrañajnih nezgoda sa nastradalim.1. broj nezgoda sa nastradalim neprekidno smanjivan sa 20 na 8. poãten i podræan od strane druãtvene zajednice. Dijagram prikazuje broj saobrañajnih nezgoda sa nastradalim. 1. Izvori finansiranja su jedna od vaænih povoljnosti koja ide naruku realizaciji programa bezbednosti saobrañaja. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja Slika 1. U svetu su posebno znaåajni sledeñi izvori: – kazne i sve takse koje su u vezi sa nebezbednim ponaãanjem su osnovni i najstabilniji izvor finansiranja bezbednosti saobrañaja. do 1993 (izvor: Statistics of Road Accidents in Europe and North America.6. mnogo je lakãe opredeliti se za ulaganja u ovoj oblasti. Koncept po kome nebezbedni uåesnici u saobrañaju finansiraju bezbednost saobrañaja human je. Meœutim. Danska. saobrañaj moæe sam finansirati reãavanje saobrañajnih problema. ogroman broj nastradalih i iznos godiãnjih materijalnih troãkova.

Literatura Adamoviñ. Najrazvijenije zemÿe iz cene goriva izdvajaju 30–35% u izgradçu i odræavaçe puteva. Beograd. i Vujaniñ. deo. – dræave iz posebnih fondova (koji su obiåno stvarani u oblasti saobrañaja i u vezi saobrañaja) finansiraju i usmeravaju poslove bezbednosti saobrañaja. str. White Paper. S. str. Ekonomski fakultet. European Commission. str. Time to decide. str. P. 157. M. stvaranje. – snaæna automobilska industrija finansira reãavanje problema u oblasti bezbednosti vozila. Beograd. 1998.. Uvod u saobrañaj 1. 62 U nekim sluåajevima prodajna cena goriva znatno premaãuje osnovnu cenu koãtanja. str. 2000. i Boæiñ. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 – cena pogonskog goriva je znatno optereñena potrebama saobrañaja62 i tako se posebno finansiraju troãkovi izgradnje i odræavanja puteva. 1999. Beograd. Uvod u saobrañaj 2. prañenje i razvoj zaãtitnog mehanizma bezbednosti saobrañaja. 1994. 368. a posebno u unapreœeçe bezbednosti puteva. Saobrañajni fakultet. 1993. 240.. Grupa autora.Lipovac. Saobrañajni fakultet. Saobrañajni fakultet.. 356. European transport policy for 2010. 2005. Statistics of Road Accidents in Europe and North America. Beograd. 2001. Bezbednost saobrañaja 2. Saobrañajni fakultet. M. Beograd. Novakoviñ. Æeneva. ali i ãire. Oxford University Press. M.. 239. V. str. 208. 36 . Dragaå. Ekonomika saobrañaja. 2002. R. Word Disasters Report. Automobilizam u Srbiji 1903-1933. International Federation of Red Cross and Crescent Societies. Iz navedenih izvora mogu se vrlo brzo formirati snaæni fondovi koji ñe garantovati neprekidnu brigu. knjiga 1. Adamoviñ.

Subjekti saobrañajnog prava 2. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju .2.2.6. Izvori saobrañajnog prava 2.4. Pojam saobrañajnog prava 2. SAOBRAÑAJNO PRAVO 2.5.1.3. Meœunarodne organizacije i udruæenja 2. Predmet saobrañajnog prava 2.

zakonitost itd. Saobrañajno pravo predstavlja pravnu oblast (granu prava) koja reguliãe saobrañajne aktivnosti u druãtvu. Prva pisana pravila saobrañaja nastala su iz obiåaja i navika koje su vremenom izgradili uåesnici u saobrañaju. 1. godine p. njegove ãire okvire i pripadnost (oblast pravnih nauka).e uveo jednosmerni saobrañaj u Rimu. Za praksu je znaåajno zaokruæiti skup svih pravnih normi (izvora) koji usaglaãeno i u celini ureœuju odnose izmeœu subjekata u saobrañaju. Sa druge strane. SAOBRAÑAJNO PRAVO . Pravni odnosi u saobrañaju se prouåavaju i u drugim granama prava: u privrednom pravu. Saobrañajno pravo predstavlja skup pravnih normi kojima se reguliãu odnosi izmeœu subjekata u saobrañaju. Saobrañajno pravo predstavlja oblast pravnih nauka koja izuåava optimalno regulisanje saobrañaja u druãtvu. 2. koji je donet oko 2000.)... u upravnom pravu.e..e (Julije Cezar je 50. Ovo je znaåajno i za policiju. Ovo je konkretnija definicija i naglaãava praktiånu vrednost saobrañajnog prava. .1 Saobrañajno pravo ima sliånosti sa klasiånim granama prava. 3. Ova definicija naglaãava nauåni aspekt saobrañajnog prava (nauåna oblast). privredno. ali ima i znaåajnih specifiånosti.n. POJAM SAOBRAÑAJNOG PRAVA Saobrañajno pravo se moæe definisati na razliåite naåine. u graœanskom pravu.) 39 2. Ovo je najkonkretnija. ustavnost. praktiåna definicija saobrañajnog prava. te da se ono prepliñe sa mnogim drugim oblastima. u obligacionom pravu itd. godine n. primat meœunarodnih izvora prava. kao i predmet kojim se bavi (saobrañaj). godine p. a naroåito za saobrañajnu policiju. a posebno je bila æiva i izraæena zakonodavna aktivnost za vreme Rimske dræave od 761. zadræava obeleæja grana prava iz kojih je izvedeno i uvaæava opãta pravna naåela (sadræaj pravne norme. Za naãe potrebe izloæiñemo tri definicije saobrañajnog prava.e do 565. Saobrañaj i regulisanje saobrañaja su zajedniåki imenilac za sve segmente ove oblasti.. u zavisnosti od ciÿeva i potreba.n. Saobrañajno pravo je izvedeno iz klasiånih grana prava (upravno. godine p. koja ñe se starati o doslednom sprovoœenju ovih normi.. ova definicija sugeriãe da nisu jasne granice saobrañajnog prava. meœunarodno.2.n. saobrañajno pravo ima i znaåajne specifiånosti.) Meœutim. u meœunarodnom pravu.1. Saobrañaj je visoko normirana oblast druãtvenog æivota 1 Prva pisana pravila saobrañaja spominju se joã u Hamurabijevom zakoniku.

agencija i drugih nevladinih organizacija.3 preporuke i druge dokumente UN. saobrañajno pravo ima i svoj specifiåan predmet (saobrañajna aktivnost). u Æenevi i okuplja predstavnike veñine evropskih dræava/vlada. prvo nastaju norme meœunarodnog izvora prava. 40 . Nevladine organizacije okupljaju predstavnike privrednika. standarde. Meœunarodne organizacije mogu biti vladine i nevladine. Paris. 1947) koji priprema meœunarodne konvencije. izveãtaja radnih grupa i dr. ali se u primeni uvek moraju uzimati u obzir nacionalni. rezolucija. Kanade. U nizu vaænih dokumenata. Azije. a zatim se preuzimaju i dalje razraœuju u unutraãnjim izvorima. Konferencija evropskih ministara transporta (CEMT) je najznaåajnija vladina meœunarodna organizacija u oblasti svih vidova saobrañaja. dokumenata utiåe na politike dræava i vlada u ovoj oblasti.Lipovac. naglaãen je primat normi meœunarodnog prava. Afrike i Amerike. Daje doprinos nauåno-istraæivaåkom radu. ali i drugi dokumenti PRI predstavljaju odliåan vodiå za sve koji se bave bezbednoãñu saobrañaja. Osnovan je 1947. Evropska ekonomska komisija Ujedinjenih nacija (ECE UN) je regionalna organizacija UN i radi na realizaciji ciljeva UN u razliåitim oblastima. Koordinira istraæivanja u oblasti saobrañaja. pa i u oblasti bezbednosti saobrañaja. P. posebno mesto zauzima Meœunarodna strategija bezbednosti saobrañaja na putevima koju je usvojio PRI i predloæio dræavama da rade na implementaciji. predlaæe i podræava najznaåajnije meœunarodne projekte u saobrañaju (na primer. regionalni i lokalni faktori.2. primeni rezultata u praksi i ãirenju ideja bezbednosti saobrañaja ãirom sveta. Neke meœunarodne organizacije okupljaju jednovremeno predstavnike dræava ili vlada i predstavnike nevladinih organizacija. PRI. Danas okuplja predstavnike 47 dræava Evrope. pripremio preko 500 rezolucija. projekat E-puteva). Vladine meœunarodne organizacije okupljaju predstavnike dræava ili vlada. 2 2. Konaåno. prati normativno regulisanje ove oblasti i aktuelne probleme.2 Ova strategija. 3 Komitet je. rezolucije. Komitet za unutraãnji transport (CTI) je organ ECE UN (osnovan u Æenevi. a naroåito u nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju. kao i predstavnike SAD. Krsto Bezbednost saobrañaja (na meœunarodnom i na unutraãnjem planu). Meœunarodna organizacija za preventivu (PRI) je jedna od najznaåajnijih meãovitih organizacija koja radi na unapreœenju preventive u saobrañaju na putevima. a u zavisnosti od toga kakav tretman je koja dræava dala tom udruæenju (meãovite organizacije). sporazume. Japana i Australije. veoma je razvijena meœunarodna saradnja. a zatim putem preporuka. MEŒUNARODNE ORGANIZACIJE I UDRUÆENJA U ovoj oblasti deluje veliki broj meœunarodnih i nacionalnih strukovnih organizacija i udruæenja. Putem preporuka vladama i nevladinim organizacijama radi na unapreœivanju 2 International Road Safety Strategy. 2000. do sada.

pa i bezbednosti saobrañaja. Meœu njima su: Svetska turing i automobilska organizacija (OTA).4 meœunarodnu razmenu znanja i podataka itd. za spreåavanje saobrañajnih nezgoda. tj.svojih ålanova. a IRTAD (International Road Traffic and Accident Database) najznaåajniju meœunarodnu bazu podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama. pa i u vezi saobrañaja. Skupãtina EU je veoma znaåajna institucija koja okuplja predstavnike dræava – ålanica EU. Meœunarodno udruæenje za ãkolovanje vozaåa i saobrañajno vaspitanje (IVV) Meœunarodna putna 4 IRRD – International Road Research Documentation – predstavlja najznaåajniju bazu podataka o istraæi- vanjima u saobrañaju. Posebne grupe i komisije obraœuju teme u vezi saobrañaja i bezbednosti saobrañaja.5 Savet Evrope je jedna od najstarijih institucija koja okuplja predstavnike preko 45 dræava. Meœunarodna organizacija ãefova policije (IFSO). Koordinira saradnju izmeœu prevoznika i ãtiti interese prevoznika . Tako. podstiåe i inicira najznaåajnije istraæivaåke projekte. Za pojedine projekte postoje stalne i povremene radne grupe. za meœunarodni prevoz putnika. podræava razliåite baze podataka. Svetska zdravstvena organizacija (WHO).). puteve. Meœunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je vladina meœunarodna organizacija koja stalno usaglaãava i donosi meœunarodne standarde u razliåitim oblastima. sedam radnih grupa stalno prouåava probleme drumskog saobrañaja: grupa za pravna pitanja. palete itd.6 Savet Evrope raspravlja teme iz razliåitih oblasti druãtvenog æivota. 41 2. Obe baze podræava OECD. Pored navedenih organizacija postoji i veliki broj drugih koje aktivno rade u pojedinim segmentima saobrañaja i daju doprinos daljem razvoju saobrañaja. SAOBRAÑAJNO PRAVO . Ovi standardi su obavezujuñi. za glavne meœunarodne puteve. poãtovanje ISO standarda åesto je uslov za uåeãñe u meœunarodnom saobrañaju. S obzirom na to da EU. a tesno saraœuje sa 70 drugih dræava. tako preuzima i primat u normativnom ureœenju ove oblasti. Meœunarodne organizacije i udruæenja drumskog. Bavi se razliåitim pitanjima ekonomskog razvoja. postaje lider u istraæivanjima u bezbednosti saobrañaja. kontejnere. za bezbednost pojedinih grana saobrañaja.2. vodnog i æelezniåkog saobrañaja. Meœunarodna federacija inæenjera i tehniåara za motore i motorna vozila (FISITA). za konstrukciju vozila i za fiskalna pitanja. Meœunarodni komitet za alkohol. na primer. odnosno bezbednosti saobrañaja. pa i u oblasti saobrañaja (standardi za vozila. pored SAD. 6 Srbija je primÿena u Savet Evrope kao naslednica dræavne zajednice SCG. Meœunarodno udruæenje za istraæivanje ponaãanja vozaåa (IDBRA). za integralni transport itd. 5 Grupe i komisije za saobrañaj. Meœunarodno udruæenje za drumski prevoz (IRU) je nevladina organizacija koja okuplja predstavnike najznaåajnijih drumskih transportera i njihovih udruæenja.2. Meœunarodno udruæenje za nesreñe i saobrañajnu medicinu (IAATM). Veoma je aktivno u pripremi i donoãenju propisa koji ureœuju prevoz. Okuplja predstavnike 30 dræava. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) je organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. prevoznike. droge i saobrañajnu bezbednost (ICADUS). Meœunarodna organizacija policije (INTERPOL). Najznaåajniji normativni akti koje donose nacionalni parlamenti inicirani su iz Skupãtine EU. za reæim u meœunarodnom drumskom prevozu. Komitet ima tri potkomiteta za tri grane saobrañaja.

veoma znaåajno biti aktivan u ovim organizacijama. pratiti njihov rad. Velika je korist od delovanja navedenih i drugih meœunarodnih organizacija. primetna je potreba usaglaãavanja pravila. Delovanje meœunarodnih organizacija je sve znaåajnije: obuhvata sve viãe oblasti i ureœuje ih sve detaljnije. Zatim je Rusija. Danas se najveñe i najbogatije dræave udruæuju kako bi zajedniåki finansirale projekte bezbednosti saobrañaja. a posebno uslova za oduzimanje ili suspenziju vozaåkih dozvola. Posebni zadaci ovih meœunarodnih organizacija su: – usaglaãavanje i pripremanje svih meœunarodnih izvora prava (konvencija. u Parizu odræana meœunarodna konferencija na kojoj je usvojena prva Meœunarodna konvencija o putovanju automobilima. a posebno bezbednost saobrañaja. sporazuma. i u tom periodu slabog meœunarodnog saobrañaja. aktivno uåestvovati u radu i stalno unapreœivati nacionalno zakonodavstvo u ovoj oblasti i saobrañaj uopãte. Na primer. Ovom konvencijom prvi put su usaglaãena 7 Intersantno je naglasiti da je ograniåenje brzine bilo jedno od prvih uvedenih pravila. pa je oåigledan interes svih da unaprede saobrañaj u svojoj zemlji. u Rusiji. – unapreœivanje i stalno usaglaãavanje minimalnih uslova koje bi trebalo da ispunjavaju putevi. Rezultate ovih makroistraæivanja i sagledavanja pojedinih iskustava kasnije koriste svi. S druge strane. 42 . ne poznaje granice. Zato je 1909. Meœunarodna motociklistiåka federacija (FIM). veka inovirala i izmenila svoja pravila. – ujednaåavanje sistema kazni za saobrañajne prekrãaje. rezolucija itd. Meœunarodna automobilska federacija (FIA). a zatim je Rusija svoje ograniåenje podigla na 20 km/hat.). SAD su ograniåile brzinu na 12 milja/h. saobrañajna pravila se uspostavljaju na osnovu veoma dugotrajnih i skupih istraæivanja i nauånih dostignuña u oblasti saobrañaja. ali i u okruæenju. protokola. danas. Meœunarodna unija za javni transport (UITP). P. Zato je. – usaglaãavanje i stalno podizanje kriterijuma i tehniåkih normativa koje moraju da ispunjavaju vozila. S jedne strane.Lipovac. Druga zemlja koja je uspostavila svoja pravila saobrañaja bila je SAD (1896). Uspostavljanje i izmena saobrañajnih pravila je mnogo skupo i predstavlja privilegiju najbogatijih. poåetkom 20.7 Vrlo brzo je shvañeno da nema smisla uspostavljati posebna nacionalna pravila. Dakle. – definisanje usaglaãenih uslova za obuku kandidata i polaganje vozaåkih ispita. saobrañaj. a s ciljem opãteg napretka i napretka svake zemlje pojedinaåno. Trebalo bi napomenuti da postoji veoma mali prostor za suverenitet u oblasti saobrañaja i da se on vremenom sve viãe suæava. Krsto Bezbednost saobrañaja 2 federacija (IRF). veku. prva pravila saobrañaja su se pojavila u 17. – unapreœenje meœunarodnog prevoza i prevoza opasanih materija itd. – organizovanje i koordinacija nauånoistraæivaåkog rada u oblasti bezbednosti saobrañaja. u åemu posebnu ulogu imaju meœunarodne organizacije. Rusija je najpre ograniåila brzinu na 13 km/hat.

Unutraãnji izvori saobrañajnog prava Unutraãnji izvori saobrañajnog prava su: ustav koji definiãe dræavno ureœenje i okvire normativnog regulisanja saobrañaja. rezolucije.2.3. Kada se jednom prihvate.1. sporazumi transportera. Polaze od nauånih dostignuña. Obiåno se usaglaãavaju i usvajaju meœunarodne konvencije i sporazumi na osnovu iskustava i najrazvijenije prakse. zakoni koji reguliãu poslovne odnose u saobrañaju. Meœunarodni izvori saobrañajnog prava Meœunarodni izvori saobrañajnog prava su: meœunarodne konvencije (viãe nego kod drugih grana prava). primenjivañe se odredbe meœunarodnog izvora. Izvori saobrañajnog prava 2. pa se deli na: drumsko saobrañajno pravo. æelezniåko saobrañajno pravo.3. 2. ali ne odreœuju subjekte–nosioce obaveza. Meœunarodni izvori su veoma åesto potpuni: obuhvataju sve osim organizacije. a zatim se sa njima usaglaãavaju nacionalna zakonodavstva. Meœunarodni izvori predstavljaju osnovu za unutraãnje izvore saobrañajnog prava. Za naãe potrebe najznaåajnije je drumsko saobrañajno pravo.2. a posebno bezbednost saobrañaja. nadleænosti i sankcija. Meœunarodni izvori saobrañajnog prava sve viãe jednoobrazno reguliãu saobrañaj. normativni akti organa lokalne samouprave (gradske – 43 2. odluka i uredbi i sl. 2. zakoni koji reguliãu organizaciju saobrañaja. serija pravilnika. jednoznaåno tumaåenje poslovnih klauzula itd. meœunarodni standardi. saobrañajno pravo prati obeleæja grana saobrañaja. nivoa tehniåko-tehnoloãkog razvoja saobrañaja i razvoja meœunarodnih odnosa. meœunarodni protokoli. niti sankcije. Tako se sve viãe smanjuju razlike izmeœu nacionalnih zakonodavstava i obezbeœuje stalno unapreœivanje i razvoj normativnog regulisanja saobrañaja. rezultata istraæivanja.3. IZVORI SAOBRAÑAJNOG PRAVA Izvori saobrañajnog prava se mogu podeliti na meœunarodne i unutraãnje izvore. Sa druge strane.3. podzakonskih akata na nivou dræave. Sve manje vode raåuna o razlikama izmeœu dræava. mada u to vreme nije imala razvijen motorni saobrañaj. PTT pravo i vazduhoplovno pravo. meœunarodni izvori saobrañajnog prava postaju deo unutraãnjeg prava. Ukoliko se neki unutraãnji izvor saobrañajnog prava razlikuje od meœunarodnog izvora. bilateralni i multilateralni sporazumi. direktive i preporuke. SAOBRAÑAJNO PRAVO pravila saobrañaja i usvojeni simbolni sistem saobrañajnih znakova koji i danas postoji. Srbija je bila potpisnica ove konvencije. zakoni koji reguliãu bezbednost saobrañaja. ujednaåeni uslovi rada. odreœuju opãte uslove poslovanja. pomorsko pravo. postojeñe prakse. .

2. 16. 44 . precedenti i sliåno) koje je zakljuåila naãa zemÿa ili je istima naknadno pristupila i koje su ratifikovane (prihvañene u zakonskoj proceduri od strane nadleænog zakonodavnog organa naãe zemlje). 1926). – Konvencija o interameriåkom regulisanju automobilskog saobrañaja (Vaãington. protokoli. pre nego ãto su se u nekim zemljama pojavili i automobili. – Meœunarodna konvencija o slobodi tranzita (Barcelona. Unutraãnji izvori saobrañajnog prava. 15. uredbe i sl.8 8 “Sluæbeni list FNRJ”. 1926). P. ubrzo se pristupilo zakljuåivanju novih meœunarodnih ugovora. 11. ugovori.3. 1949). Usled naraslih potreba savremenog drumskog saobrañaja. sudske odluke i uåenje najpoznatijih struånjaka meœunarodnog prava). oktobar 1909). Istorijski gledano. 12/60. sporazumi. septembar 1950). Klasiåni meœunarodni izvori drumskog saobrañajnog prava nastali su poåetkom proãlog veka. Dodatak. opãta pravna naåela. gde je spadala i Srbija. za naãe potrebe. – Meœunarodna konvencija o drumskom saobrañaju i Protokol o drumskoj signalizaciji (Æeneva. doktrina. Sve bi smo ih. decembra 1943). U drumskom saobrañaju se u manjoj meri nego u drugim granama. akti preduzeña. 1921). organa i organizacija (a posebno onih koji obavljaju saobrañajne poslove u ãirem smislu). mogli grupisati na one koji se odnose na puteve. prate i u potpunosti uvaæavaju meœunarodne izvore koje je dræava ratifikovala.Lipovac. – Meœunarodna konvencija o automobilskom saobrañaju (Pariz. automobile i one koje reguliãu ekonomske odnose u meœunarodnom drumskom saobrañaju (ugovori o prevozu). akti). koji se i danas primenjuju. br. To nije bio razlog da te zemlje. Najvaæniji izvori koji se odnose na puteve su: – Deklaracija o izgradnji velikih puteva za meœunarodni saobrañaj (Æeneva. vozaåe. Meœunarodni izvori drumskog saobrañajnog prava 2 Najvaæniji formalni meœunarodni izvori drumskog saobrañajnog prava su meœunarodni ugovori (meœunarodne konvencije. najvaæniji meœunarodni izvori drumkog saobrañajnog prava bili su: – Meœunarodna konvencija o putovanju automobilom (Pariz. primenjuju drugi izvori (meœunarodni obiåaji. – Meœunarodna konvencija o saobrañaju po drumovima i putevima (Pariz.3. ne pristupe meœunarodnim konvencijama tog vremena. a zatim ubrzo posle toga donesu i svoje unutraãnje propise. uzanse. Krsto Bezbednost saobrañaja opãtinske odluke.

br. manevrisanje vozilima. 30/74. novembra 1968). sadræi: definicije saobrañajnih termina.15 U odnosu na motorna vozila. pravila koja se primenjuju u saobrañaju na putevima (saobrañajna signalizacija. br. saobrañaj na putu i na raskrsnici. 8/77. najvaæniji je Sporazum o prihvatanju jednoobraznih uslova za homologaciju i uzjamno priznavanje homologacije opreme i delova motornih vozila (Æeneva. jul 1970. 13 “Sluæbeni list SFRJ”. br. u Beåu (Æeneva. odredbe o vozaåima automobila (vaænost vozaåkih isprava) i uslove koje treba da ispune bicikli i mopedi da bi bili prihvañeni u meœunarodnom saobrañaju. koju je Jugoslavija bila ratifikovala 1957 (“Sluæbeni list FNRJ” – dodatak.3. decembra 1943) i Konvencija o drumskom saobrañaju (Æeneva. decembar 1957. 9 Konvencija je stupila na snagu 21.13 – Evropska konvencija o meœunarodnim posledicama oduzimanja prava na voænju motornog vozila. ratifkovana i objavljena (“Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori br. U vezi sa vozaåima i posadama vozila. 11 “Sluæbeni list FNRJ” – Dodatak. avgusta 1960). 10 “Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori. . 6/78). Konvenciji je do kraja 1999. br. uslove koje treba da ispune automobili i prikolice da bi bile prihvañene u meœunarodnom saobrañaju (idetifikacija i ispravnost vozila). SAOBRAÑAJNO PRAVO Konvencija o saobrañaju na putevima (Beå. zakljuåeni su: – Evropski sporazum o radu posade na vozilima koja obavlja meœunarodne drumske prevoze – AETR (Æeneva. juna 1979). stupio na snagu 10. 8/59. stupio na snagu 5. 1926). 1.9 koja kao najvaænije odredbe. 45 2. br. odredbe o peãacima i vozaåima. novembra 1968.10 – Protokol o drumskoj signalizaciji. 13/57. 4/91. 8. 12 “Sluæbeni list FNRJ” – Dodatak. br. 1. preticanje. Izvori saobrañajnog prava 9 – Evropski sporazum o dopuni konvencije o saobrañaju na putevima otvorene za potpisivanje 8. 16 “Sluæbeni list FNRJ” – Dodatak. maja 1977. zaustavljanje. godine – stupio na snagu 7. 1968). 15. 19. osvetljenje vozila). br. Stupanjem na snagu ove konvencije prestale su da vaæe u odnosima izmeœu strana ugovornica: Meœunarodna konvencija o automobilskom saobrañaju i Meœunarodna konvencija o drumskom saobrañaju (Pariz.14 – Sporazum o minimalnim uslovima za izdavanje i za vaænost vozaåkih dozvola – APC. 20. 13. januara 1976). septembar 1949. mart 1958)16 itd. 14 “Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori.11 – Evropski sporazum o putnim oznakama (Æeneva.12 – Meœunarodna konvencija o putnoj signalizaciji (Beå. pristupilo 58 dræava. zvuåna i svetlosna upozorenja. 3/78. zatim Konvencija o interameriåkom regulisanju automobilskog saobrañaja (Vaãington. 15 “Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori. br. – Dopunski sporazum o putnim oznakama (1973) itd. brzina vozila. maj 1971. 13/57). 5/62. mimoilaæenje.2.

mada formalno nisu ålanica EU. – Evropski sporazum o meœunarodnom prevozu opasne robe – ADR (30. Sve viãe autora prihvata da se krajem proãlog veka formirala posebna grana prava – pravo EU. Danas Evropska Unija igra posebnu ulogu u meœunarodnom regulisanju mnogih oblasti druãtvenog æivota.Lipovac. velikim meœunarodnim uticajem EU. finansira i koordinira najznaåajnija istraæivanja u saobrañaju (i bezbednosti saobrañaja) i rezultate ovih istraæivanja primenjuje u svojim pravnim normama i u praksi. Unutraãnji izvori drumskog saobrañajnog prava Unutraãnji izvori drumskog saobrañajnog prava su brojni i prema organima koji su ih doneli mogu se podeliti na: – zakone. – Meœunarodna konvencija o bezbednosti kontejnera – CSC (2. najznaåajniji naãi nacionalni (unutraãnji) propisi su: – Zakon o javnim suvozemnim putevima (1910). 46 . – Sporazum o specijalnim vozilima pokvarljivih namirnica i njihovoj upotrebi za meœunarodni prevoz nekih od tih namirnica (15. organa i organizacija koji se bave drumskim saobrañajem. EU inicira. septembar 1957). – Konvencija o ugovoru za meœunarodni prevoz robe drumom – CMR (19. Zato nije sluåajno ãto veñina evropskih zemalja (ali i ãire) prate dokumente EU i svoje nacionalne izvore prava usaglaãavaju. septembar 1970). Posmatrano kroz bliæu istoriju. uredbe. – Uredba po kojoj ñe se izraœivati norme po kojima ñe se graditi pojedine vrste puteva (1912). – Sporazum o meœunarodnom prevozu lakokvarljivih prehrambenih proizvoda i specijalnim vozilima za njihov prevoz – ATP (1. maj 1955). decembar 1972) itd. kakva je naãa. koncentracijom i dobrom organizacijom nauåno-istraæivaåkog rada u svim oblastima (pa i u oblasti bezbednosti saobrañaja). Krsto Bezbednost saobrañaja Meœunarodni prevoz putnika i robe je pravno ureœen meœunarodnim izvorima: – Konvencija o ugovoru o meœunarodnom drumskom prevozu putnika i prtljaga – CVR (1. pa i saobrañaja. mart 1973). P.3.4. Ovo se moæe objasniti velikom ekonomskom snagom zemalja ålanica EU. Uticaj institucija EU premaãuje granice EU. pravilnike. Ovo je posebno znaåajno za male i ekonomski slabe dræave. januar 1962). Dokumenti meœunaronih organizacija sve se manje razlikuju od dokumenata EU. odluke i standarde nacionalnog znaåaja. teænjom evropskih zemalja ka sve åvrãñoj integraciji itd. 2 2. velikom i dobro organizovanom aktivnoãñu organa EU u ovoj oblasti. – akte organa lokalne samouprave i – akti preduzeña.

Materijalno-pravni propisi u oblasti drumskog saobrañaja su oni propisi kojima je ova oblast ureœena. 28/91.18 – Zakon o meœunarodnom prevozu u drumskom saobrañaju. 13/93. Sloæena organizacija bezbednosti saobrañaja i mnoãtvo subjekata zahteva i visok stepen koordinacije i saradnje. itd. 41/94 i 28/96. br. br. 21/90 i “Sluæbeni glasnik Republike Srbije”. 52/91. SAOBRAÑAJNO PRAVO . javni putevi i obavljanje prevoæenja. republiåki organ nadleæan za unutraãnje poslove. 53/82. obrazaca i sliåno) kojima se detaljnije ureœuje naåin sprovoœenja pojedinih odredbi zakona. U vezi s aktuelnim (vaæeñim) unutraãnjim pravnim izvorima u oblasti drumskog saobrañaja. 48/94 i 42/98. 80/89. 50/88. – Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (1974). donet je i veliki broj podzakonskih opãtih akata (pravilnika.19 – Zakon o prevozu u drumskom saobrañaju (Republike Srbije). 17 “Sluæbeni list SFRJ”.2. 18 “Sluæbeni glasnik SRS”. – Republiåki / pokrajinski zakoni o bezbednosti saobrañaja na putevima koji su doneti na osnovu proãirene nadleænosti ovih druãtveno-politiåkih zajednica posle donoãenja Ustava SFRJ od 1974. lokalni organi vlasti i organi unutraãnje kontrole u preduzeñima. 53/93. 47 2.22 Pored Zakona. br. 26/95. – Uredba o zaãtiti javnih puteva i bezbednosti saobrañaja na njima (1929). br. – Naredba uprave grada Beograda o javnom saobrañaju (1924). 53/93. Ti propisi (izvori) su: – Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (SFRJ). – Uredba o saobrañaju na javnim putevima (1950). br. 21 “Sluæbeni glasnik Republike Srbije”. Najznaåajniji nadleæni organi i institucije u oblasti bezbednosti drumskog saobrañaja su: republiåki organ nadleæan za poslove saobrañaja. 20 “Sluæbeni glasnik Republike Srbije”. Predmet regulisanja posebnih zakona u drumskom saobrañaju su: bezbednost saobrañaja. br.20 – Zakon o putevima (Republike Srbije). br.3. 67/93 i 48/94. 60/98 i 5/99. 15/84. br. – Osnovni zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (1965). 46/91.17 – Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (Republike Srbije). koja imaju za cilj njegovo bezbedno odvijanje. odluka. 5/86. 63/88. 34/92. 11/91 i “Sluæbeni list SRJ”. 67/93. ali i sloæene poslove nadzora nad sprovoœenjem propisa. 24/ 94. 22 “Sluæbeni list SRJ”. Izvori saobrañajnog prava – Naredba o javnom saobrañaju u Beogradu (1914). 46/95. 19 “Sluæbeni list SRJ”. razlikujemo: materijalno-pravne odredbe propisa (koje ureœuju naåin odvijanja saobrañajne aktivnosti) i formalno-pravne odredbe (kojima se ureœuju nadleænosti organa za sprovoœenje).21 – Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju. a u skladu sa ovlaãñenjima iz istih. 29/90. uputstava. odnosno kojima su propisana pravila ponaãanja uåesnika u saobrañaju na putevima.

Organizacija saobrañaja podrazumeva ureœivanje organizacije saobrañajne aktivnosti. Saobrañajno pravo detaljno ureœuje odnose izmeœu svih uåesnika prevoza. kao i ureœivanje odnosa policije i drugih subjekata. Krsto Bezbednost saobrañaja Nadleænosti organa unutraãnjih poslova. utvrœene su Zakonom o ministarstvima. 8/91. – korisnici prevoza – u toj ulozi javljaju se graœani. putnika i primaoca. preduzeña. kondukter. (putnici.).. stjuardese. – subjekti koji vrãe usluge u oblasti saobrañaja koje nisu prevoæenje u osnovnom smislu – nisu saobrañajno osoblje. P. 48 .5. poãiljaoca. – treña lica – koja stupaju u pravne odnose povodom vrãenja saobrañaja. Poslovni odnosi u saobrañaju se odnose na poslove prevoza ljudi i prtljaga i poslove prevoza stvari. Bezbednost saobrañaja predstavlja najkompleksniji predmet saobrañajnog prava. organi i dr. Podrazumeva optimalno ureœenje saobrañajne aktivnosti tako da se obezbedi odvijanje saobrañaja uz minimalne ãtetne posledice. veñ oba23 “Sluæbeni glasnik Republike Srbije”.) – åije su duænosti i prava regulisani saobrañajnim upravnim pravom osobenim za pojedine grane saobrañaja. bezbednost saobrañaja ñe umnogome zavisiti od naåina kako smo uredili poslovne odnose u saobrañaju i organizaciju saobrañaja itd. br.4..23 Zakonom o unutraãnjim poslovima i Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima. Na primer. niti vrãe prevoz. 44/91 i 87/92. a naroåito vrlo sloæenih nadleænosti i ovlaãñenja u saobrañaju. odgovornosti i ovlaãñenja policije u bezbednosti saobrañaja. mada nemaju direktnog udela u obavljanju saobrañaja (oãteñeni u saobrañajnoj nezgodi koji nisu uåestvovali u saobrañaju i sl. primaoci). PREDMET SAOBRAÑAJNOG PRAVA 2 Kao predmet saobrañajnog prava mogu se definisati: – poslovni odnosi u saobrañaju – organizacija saobrañaja i – bezbednost saobrañaja. a posebno prava i obaveze prevoznika.Lipovac. jer su meœusobno isprepletani. – saobrañajno osoblje (vozaå. Za nas je posebno znaåajno ureœivanje nadleænosti. SUBJEKTI SAOBRAÑAJNOG PRAVA Kao najznaåajniji subjekti saobrañajnog prava mogu se istañi: – prevoznici – åije je karakteristiåno obeleæje da obavljaju prevoæenje u svojstvu preduzeña (za prevoz) ili kao graœani uz naknadu. kao fiziåka i pravna lica. 7/91. poãiljaoci. 2. Navedena tri predmeta saobrañajnog prava jako je teãko razdvajati. 2.

25 – posebnim ugovorima stranaka i – poslovnim obiåajima. 213. kontrole i upravljanja saobrañajem. POSLOVI PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAÑAJU Uopãte o prevozu u drumskom saobrañaju. Pruæanje usluga u okviru saobrañajne aktivnosti moæe da se posmatra u odnosu na saobrañajne poslove u uæem (prevoæenje ljudi i roba – tovara i prenos saopãtenja) i ãirem smislu (prateñi poslovi – ãpedicije. Mada je uloga policije u organizaciji poslova bezbednosti saobrañaja vrlo velika. ona nije dovoljna. koji je u obavezi da izvrãi prevoz i korisnika usluge. Ukoliko neka odredba nije u skladu sa Zakonom – primenjivañe se zakon. onda taj ugovor mora biti u skladu sa Zakonom. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju vljaju poslove saobrañaja u ãirem smislu (poslovi ãpedicije. predstavniåki i agencijski poslovi. prevozu u drumskom saobrañaju (17). privredna druãtva organizacije i organi sa odreœenim javnim ovlaãñenjima u saobrañaju (preduzeña za tehniåki pregled. zastupniãtva.). uz odreœene osobenosti koje su svojstvene saobrañaju kao privrednoj grani.2. obavezama iz saobrañajnog prava.). (na primer.. – dræavni organi – koji imaju zakonska ovlaãñenja u vezi odvijanja saobrañaja. koji plaña odreœenu naknadu za izvrãenu uslugu.6. 2. niti moæe zameniti aktivnosti drugih subjekata. Bezbednost 25 Videti Zakon o ugovorima o saobrañaja. brojni subjekti saobrañajnog prava vrãe odreœene poslove i zaduæeni su za pojedine aspekte odvijanja saobrañaja. policija. – preduzeña.. zastupniãtvo.24 Ugovori o saobrañajnim poslovima su sliåni sa drugim graœansko – pravnim ugovorima. SAOBRAÑAJNO PRAVO . S. Prevoznik je duæan da izvrãi prevoz u skladu sa naåelima dobrog privrednika. zdravstvene ustanove i sl. Ukoliko se odnosi izmeœu ugovornih strana ureœuju i posebnim ugovorom. uzansama i drugo. str. preduzeña za odræavanje puteva. – organi i organizacije ovlaãñeni da upravljaju infrastrukturom – ovlaãñeni zakonom da upravljaju infrastrukturom – najåeãñe putevima (npr. izdavanja isprava za saobrañaj. Ovim zakonima ureœeni su obligacioni i drugi odnosi u oblasti prevoza putnika i stvari u drumskom saobrañaju.).). Samo odgovorno i struåno obavljanje posla od strane svakog subjekta i koordinacija njihovog delovanja mogu stvoriti uslove za bezbedno odvijanje saobrañaja. javna preduzeña ili privredna druãtva. VÃUP. Prevoz u drumskom saobrañaju se obavlja na osnovu Zakona o prevozu i Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju. skladiãtenje. Dakle. 1994. poslovi osiguranja i sliåno). 49 2. osiguranja. Pruæanje usluga prevoza je posao zakljuåen izmeœu davaoca usluge (prevoznika)..6. Obaveze u prevozu se ureœuju: – zakonom. direkcija. registracija vozila itd. organi za saobrañaj itd. Zakonom je posebno predviœeno da se prevozilac ugovorima ne moæe: 24 Pantazijeviñ. auto-ãkole. agencijski poslovi itd.

u svoje ime.lice koje na osnovu ugovora ima pravo da koristi prevoz. – osloboditi tereta dokazivanja koji je predviœen zakonom (prebacivati teret dokazivanja sa prevozioca) i – predvideti ograniåenja odgovornosti prevozioca koja bi bila povoljnija od onih koja Zakon predviœa. Zakon predviœa pojmove: imalac prava. 2.1. U prevozu u drumskom saobrañaju koriste se pojedini izrazi i pojmovi i to: – prevozilac – lice koje na osnovu ugovora prevozi lica i stvari u drumskom saobrañaju. – korisnik prevoza – lice koje na osnovu ugovora sa prevoziocem. – poãiljalac – lice koje. Prevoz putnika i prtljaga Zakljuåivanje ugovora. ne vode raåuna o moguñim ãtetnim posledicama. a koje putnik sam åuva. Pored navedenih pojmova i izraza. trenutno. koja je sastavni deo vozila. – prtljag – stvari koje putnik ima pravo da nosi sa sobom (u prevozu putnika). odnosno zakljuåen je kada se obe strane sporazumeju o prevozu. na osnovu ugovora. a izuzetno i samim ulaskom u vozilo. Forma ugovora je razliåita. Ova ograniåenja su veoma znaåajna. mesto polaska. P. – ruåni prtljag – stvari koje se mogu uneti u putniåki prostor vozila. zakljuåuje sa prevoziocem ugovor o prevozu lica. ceni i drugim elementima i o tome sklapaju poseban ugovor o prevozu. mesto istovara itd. Krsto Bezbednost saobrañaja 2 – osloboditi (delimiåno ili potpuno) odgovornosti koju Zakon propisuje.6. na osnovu ugovora o prevozu lica ili po opãtim uslovima o prevozu putnika. ukljuåujuñi i prikolicu. mesto opredeljenja. – putnik . relaciji i naknadi za prevoz. – primalac je lice ovlaãñeno da u mestu opredeljenja. stiåe odreœena prava ili preuzima odreœene obaveze u vezi prevoza. 50 . U slobodnom prevozu ugovorne strane se dogovaraju o prevozu. – naruåilac prevoza – lice koje. U linijskom prevozu ugovor se smatra zakljuåenim kupovinom karte. mesto ugovora.Lipovac. predaje stvari na prevoz. zavisno od toga da li je u pitanju linijski ili vanlinijski prevoz. – vozilo – svako vozilo koje se koristi u izvrãenju ugovora. relaciji. a za raåun drugog lica. primi stvar predatu na prevoz. jer naglaãavaju kvalifikovanu odgovornost prevozioca za svaki prevoz i spreåavaju da on ucenjuje ili prevari korisnike usluge koji su zainteresovani za uslugu prevoza i pristali bi da. osnovni sadræaji ugovora Ugovor o prevozu putnika u drumskom saobrañaju je konsesualan. mesto utovara.

a prtljag (u prostoru za prtljag) uz nadoknadu. Ukoliko je izdata na ime ne moæe se prenositi na druga lica bez saglasnosti prevozioca. Putnik ima pravo da odustane od prevoza. teãko pijanstvo i sl.6. Putnik se pojavljuje kao korisnik prevoza. U sluåaju prekida putovanja. a u odnosu na posebne uslove primenjuje se ugovor i zakon. pa putnik zato odustane od prevoza. putnik ima prvo da zahteva nastavak putovanja drugim saobrañajnim sredstvom. zadræati samo administrativne i dr. U sluåaju neispunjenja uobiåajenih uslova prevoza primenjuje se zakon. prevozilac je duæan da ga åuva ili poveri treñem licu na åuvanje (o troãku putnika). tako ãto obezbedi posebne uslove zaãtite. Ukoliko putnik boluje od zarazne bolesti.2. primereno vrsti i duæini putovanja. Za primljeni prtljag prevozilac je duæan da izda prtljaænu kartu. niti da ometa druge putnike. Vozna karta je dokaz o zakljuåenju ugovora u linijskom prevozu. Pored uobiåajenih uslova prevoza. i to: ruåni prtljag (u putniåkom prostoru) bez posebne nadoknade. obiåno se zakljuåuje formalni ugovor i on sadræi elemente koji su delovi svakog ugovora. Putnik je obavezan da plati naknadu za prevoz – prevozninu (voznu kartu i prtljaænu kartu). troãkove (do 10%). Ukoliko ovo blagovremeno najavi prevoziocu (2 sata pre poåetka putovanja). Prevozilac ima pravo da odbije prevoz putnika bez obaveze vrañanja prevoznine u sluåajevima kada je putnik oåigledno nesposoban za prevoz (zbog bolesti) ili ako ometa izvrãenje obaveza prema drugim putnicima ometa prevoz (nasilniåko ponaãanje. . sa odreœenim pravima i obavezama koji su utvrœeni ugovorom ili zakonom. U vanlinijskom prevozu putnika. u vreme i na naåin kako je ugovoreno. Meœutim. Meœutim. moguñe je ugovoriti i posebne uslove. zbog zaãtite drugih putnika. prevozilac moæe ugovoriti prevoz ovih putnika. 51 2. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju Prava i obaveze prevozioca i putnika Obaveza je prevozioca da ugovorne obaveze izvrãi relacijom. Predmet ugovora je prevoz putnika uz naknadu. onda ñe mu se vratiti celokupan iznos prevoznine (bez moguñnosti zadræavanja troãkova). Ukoliko putnik iz bilo kog razloga ne preuzme prtljag. SAOBRAÑAJNO PRAVO Ugovor o prevozu moæe da bude zakljuåen izmeœu prevozioca i putnika ili izmeœu prevozioca i naruåioca prevoza (kod vanlinijskog prevoza). Prevozilac ñe. Vozna karta moæe da bude izdata na ime ili na donosioca. on ima pravo na povrañaj prevoznine. ukoliko prevoz kasni. Pri tome je obavezan da obezbedi uslove udobnosti i higijene. On ne sme da naruãava javni red i mir u toku prevoza. u ovom sluåaju. prevozilac moæe odbiti da ga prevozi.). Prevozilac je duæan da preveze prtljag. povratak u mesto polaska ili povrañaj dela prevoznine. a posebno ne sme da ometa prevozioca u izvrãenju obaveza prema drugim putnicima. uz posebnu nadoknadu.

000 nemaåkih maraka. Za priåinjenu ãtetu prevozilac odgovara po zakonu i po odredbama ugovora koje su u skladu sa zakonom. ugovorom. do 730 nemaåkih maraka. Moguñe je. Ukoliko dokaæe da ãtetu nije prouzrokovao namerno ili krajnjom nepaænjom. da se u prtljaænu kartu unese i veñi iznos od Zakonom predviœenog. odnosno 1. ako prevozilac dokaæe da je ãteta nastala viãom silom ili greãkom putnika. Ovaj put je teret dokazivanja na prevoziocu. na zahtev putnika. Konaåno. naknada moæe biti i veña. teret dokazivanja je na putniku. Na primer. U tom sluåaju. po putniku. zavisno od stepena krivice prevozioca. 52 2 . Meœutim. on se moæe osloboditi od odgovornosti i naknade ãtete. u tom sluåaju prevozilac moæe promeniti cenu karte. ulazio ili izlazio iz vozila. teret odgovornosti prebacio sa prevozioca na putnika.000 nemaåkih maraka. do 61. po putniku. naknada ãtete se plaña u zakonom propisanim iznosima.460 maraka po putniku i – za gubitak ili oãteñenje ruånog prtljaga. Dakle. u SRJ su za ãtete nastale u toku prevoza bili utvrœeni iznosi do kojih prevozilac moæe da odgovara: – za smrt putnika. u skladu sa zakonom. P. – ãtete usled zakaãnjenja ili prekida putovanja i – ãtete nastale usled oãteñenja ili gubitka prtljaga i drugih stvari koje su uz potvrdu predate na prevoz. takva odredba ne bi proizvodila pravno dejstvo. – za zakaãnjenje ili prekid putovanja putnika.Lipovac. Teret dokazivanja odgovornosti. pada na prevozioca. do dvostrukog iznosa prevoznine. Prevozilac moæe da se oslobodi od obaveze naknade ãtete samo ako dokaæe da je ista priåinjena radnjom putnika ili usled viãe sile (radnjom koja se nije mogla izbeñi ili otkloniti). do 182. onda sud moæe odrediti i iznose naknada za ãtete veñe od zakonom ograniåenih. zakonodavac je predvideo tri razliåita sluåaja odgovornosti prevozioca: – po pravilu se primenjuje princip ograniåene odgovornosti (prevozilac nadoknaœuje iznose do zakonom odreœenih ograniåenja). Postoji ugovorna i vanugovorna odgovornost za priåinjenu ãtetu. do 365 nemaåkih maraka po jednom prtljagu. Åak i ako bi se. oãteñenja zdravlja ili povrede putnika koji su nastali u toku prevoza. U suprotnom. – za telesno oãteñenje. Krsto Bezbednost saobrañaja Ãtetni dogaœaji – odgovornost i naknada ãtete u prevozu putnika i prtljaga Ãtetni dogaœaji koji mogu nastati u prevozu putnika su: – ãtete usled smrti. – za gubitak ili oãteñenje prtljaga. Njegova odgovornost je objektivna i kvalifikovana. Ukoliko putnik dokaæe da je prevozilac izazvao ãtetu namerno ili krajnjom nepaænjom. dok se putnik nalazio u vozilu.

ukoliko putnik ne dokaæe da je ãteta nastala krivicom prevozioca. Primera radi. Najåeãñe se. osim kada on dokaæe suprotno. Ovako je onaj ko najviãe utiåe na prevoz i najviãe zainteresovan da taj prevoz bude bezbedan. U ovom sluåaju sud moæe odrediti i naknade veñe od. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju – u sluåajevima namere ili krajnje nepaænje (dokazuje putnik). SAOBRAÑAJNO PRAVO . To znaåi da se ne saåinjava ugovor u posebnoj (pismenoj) formi. u SRJ (Srbiji) su propisani sledeñi rokovi: 6 meseci za smrt ili telesno oãteñenje. Konaåno. niti spreåiti. izdaje samo potvrda ili drugi dokument koji prati robu u prevozu (zakljuånica. u sluåaju da prevozilac krajnjom nepaænjom ili namerno izazove ãtetu (na primer. uobiåajeno se primenjuje (podrazumeva se) princip ograniåene odgovornosti . Tako se ãtiti prevozilac – spreåava se uniãtavanje prevozioca zbog jedne velike ãtete koja mu se desila. Prevoz robe Formalni i neformalni ugovori Ugovor o prevozu stvari zakljuåuje se izmeœu poãiljaoca i prevozioca. prevozilac se smatra kvalifikovanim za poslove prevoza. ograniåenja (do stvarnih iznosa ãteta koje je dokazao putnik). Zaãto su predviœena ova tri sluåaja naknada ãtete. Za ruåni prtljag prevozilac obiåno ne odgovara.6.zakonodavac je ograniåio iznose ãteta. a iskljuåeni sluåajevi u kojima bi putnik ili prevozilac bili zainteresovani za stvaranje ãtete. onda se ne moæe pozivati na princip ograniåene odgovornosti. prevozilac nadoknaœuje stvarne iznose ãteta koji mogu biti i veñi od zakonom propisanih ograniåenja i – u sluåaju dejstva viãe sile ili greãke putnika (prevozilac dokazuje da nije imao moguñnosti da ãtetu spreåi ili smanji) prevozilac se moæe potpuno osloboditi odgovornosti.2. Prebacujuñi odgovornost na prevozioca. zakonodavac predviœa ekstremne sluåajeve kada se odstupa od podrazumevane odgovornosti. Zakonom su odreœeni i rokovi za podnoãenje zahteva za naknadu ãtete. Prevozilac ima najviãe moguñnosti da utiåe na bezbednost prevoza. 15 dana za zakaãnjenje ili prekid putovanja. na osnovu usmenog ugovora poãiljaoca i prevozioca. zakonom predviœenih.2. on prisvoji ili dozvoli da nestane prtljag). Zato se smatra da je on uvek kriv (kriv je i kad nije kriv). zakonodavac ãtiti putnika i bezbednost saobrañaja. 30 dana za gubitak ili oãteñenje prtljaga. Sa druge strane. 2. Naime. onda se prevozilac moæe delimiåno ili åak potpuno osloboditi odgovornosti. Prvo. Rokovi teku od dana saznanja. Sa druge strane. pa prevozilac dokaæe da to nije mogao predvideti. otpremnica i sliåno). ukoliko putnik svojom greãkom izazove ãtetu ili ãteta nastane dejstvom viãe sile. Ovaj ugovor je najåeãñe neformalan.6. 53 2. Tako je obuhvañena i odgovornost putnika i ovaj stimulisan da pomogne bezbednom prevozu.

Kada poãiljalac utovara robu. gde se zakÿuåuje teretnica. Krsto Bezbednost saobrañaja 2 Meœutim. 54 . da promeni primaoca. ali se uglavnom koriste formulari koje je preporuåila Meœunarodna organizacija drumskih vozara (IRU). To je dokaz da je sklopljen ugovor o prevozu i da je stvar primljena na prevoz. P. Forma tovarnog lista nije posebno propisana. onda je duæan da se pridræava uputstava prevozioca u pogledu naåina utovara. zakon je definisao i sluåajeve kada se mora ili moæe zakljuåiti poseban. u sluåaju ãtetnog dogaœaja lakãe regulisala naknada ãtete. preveze i preda primaocu robu koju je primio na prevoz. Obaveze prevozioca i poãiljaoca. drugi za poãiljaoca i treñi prati robu do primaoca. ugovorenim ili najpovoljnijim putem. vaæe i posebna. o åemu ñe kasnije biti reåi. formalni ugovor o prevozu stvari – tovarni list. prevozilac potvrœuje da je ugovor zakljuåen i da je robu primio na prevoz. podatke koje popunjava poãiljac robe i dopunske podatke. U ostalim sluåajevima u principu utovar vrãi poãiljalac. poãiljalac raspolaæe robom u toku prevoza. Tovarni list se zakljuåuje u tri primerka: prvi primerak za prevozioca. utvrœena Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju. da promeni relaciju. Utovar i istovar robe u linijskom prevozu vrãi prevozilac. Dakle. br.26 Prevoz robe i ostalih stvari ili tovara vrãi se uz naknadu. da promeni krajnju destinaciju. izdavanjem tovarnog lista. ukoliko ugovorom nije drukåije predviœeno. Po pravilu. Vreme trajanja utovara i istovara je od znaåaja kod raåunanja vremena eventualnog zakaãnjenja.Lipovac. pored opãtih pravila obligacionog prava. Pojam i sadræaj tovarnog lista Tovarni list je isprava o zakljuåenom ugovoru o prevozu i dokaz da su stvari primljene na prevoz u drumskom saobrañaju. vrãenje utovara i istovara robe Obaveza prevozioca je da. 26/95. Tovarni list je formalni ugovor o prevozu stvari koji se izdaje pri prijemu stvari na prevoz. Tovarni list se zakljuåuje u svim granama saobrañaja. smeãtaja tereta u vozilo i dr. a istovar primalac. U sluåaju izdavanja prenosivog tovarnog lista pravo raspolaganja robom u prevozu se moæe drukåije urediti. Na ugovore o prevozu u drumskom sobrañaju. osim u pomorskom. Zakljuåenje formalnog ugovora je u interesu prevozioca. kako bi se. da robu proda itd.). 26 Videti “Sluæbeni list SRJ”. Obaveza poãiljaoca je da prevoziocu saopãti specifiåna svojstva stvari koja su znaåajna za prevoz (a prevozilac ne mora da ih poznaje) i da plati prevozninu. ãto znaåi da ima sva prava nad robom (da traæi vrañanje robe. a posebno kako bi dokazivao propuste poãiljaoca. Tovarni list sadræi tri grupe podataka: podatke koje popunjava prevozilac.

kada poãiljalac daje posebno uputstvo o åuvanju i rukovanju stvarima. Åesto se izdaje 55 2. Prenosiv je samo onaj tovarni list koji kao takav utvrde sporazumno poãiljalac i prevozilac. SAOBRAÑAJNO PRAVO . jer neka posebna svojstva stvari nisu bila poznata prevoziocu ili on nije bio duæan da zna za njih i – uvek kada to zahteva prevozilac ili poãiljalac. 2. – podaci o vozilu. Dopunski podaci su: – zabrana pretovara. – roãkovi koje preuzima poãiljalac. veñ onaj ko donese prenosivi tovarni list. zakon je predvideo koja prava raspolaganja stvarima u prevozu se mogu prenositi. posebna vrednost stvari. – naåin utvrœivanja koliåine. – pouzeñe. Zakon predviœa kada se izdaje tovarni list. troãkovi. – podaci o primaocu. Prenosivi tovarni list Prenosivi tovarni list je vrsta tovarnog lista kojim poãiljalac (indosant. 3. prenosi na drugo lice (indosataru) zakonom odreœena prava raspolaganja stvarima. primalac i dr. robom u prevozu ne raspolaæe poãiljac. uputstvo o carinjenju). posebnom izjavom (indosamentom). Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju 1. – odaci o stvarima (opis. Zato prenosivi tovarni list ima karakter hartije od vrednosti. poãiljalac sebi uskrañuje pravo da u toku prevoza menja delove glavne obaveze (relacija.6.). – pisak isprava koje se prilaæu. Njime. U tom sluåaju. napomena da je izdat prenosivi tovarni list. Poãiljalac popunjava podatke koji se odnose na: – mesto i datum utovara.2. Na prvom primerku tovarnog lista se nalazi klauzula da se radi o prenosivom tovarnom listu. – podaci o poãiljaocu. Prenosivi tovarni list se izdaje na ime ili na donosioca. i to: – u meœunarodnom saobrañaju. koliåina. a na ostala dva primerka. – rok prevoza. Dakle. – kod prevoza opasnih i drugih stvari za koje je posebnim propisom predviœeno da se mogu prevoziti samo pod posebnim uslovima.prenosilac). – uputstvo o osiguranju. Prevozilac bi trebalo da popunjava sledeñe podatke: – mesto i datum sastavljanja. uputstvo o rukovanju. – podaci o prevoziocu. – kod prevoza stvari sa specifiånim svojstvima.

Safety Strategies for Rural Roads in Europe – draft Recommedatrions. O ovome odluåuje sud. 2 Ãtetni dogaœaji – odgovornost i naknada ãtete u prevozu robe U prevozu stvari mogu nastati sledeñi ãtetni dogaœaji: – gubitak stvari. – delimiåno ili potpuno oãteñenje stvari i – zakaãnjenje u prevozu. Za ãtete nastale u toku prevoza stvari. Todoroviñ. do 1/3 prevoznine. prevozilac se ne moæe pozivati na zakonom ograniåene iznose. 1994. Zemun. K. PRI. niti izbeñi. – za sluåaj zakaãnjenja u prevozu stvari. Lipovac. VÃUP.. Predavaça iz bezbednosti saobrañaja. P.). European Conference of Ministares of Transport. Primera radi. Lisabon. iznosi nadoknada za ãtete u prevozu stvari su ograniåeni zakonom. sam snosi odgovornost u sluåaju da ovo izazove ãtetni dogaœaj. Sluæbeni glasnik. Zemun. 29. Dujkoviñ. Tom 1. 2000. do 18 nemaåkih maraka po bruto kilogramu. Tako se obezbeœuje lakãa manipulacija sa stvarima. Rokovi za podnoãenje zahteva za naknadu ãtete su 60 dana za ãtetu u prevozu stvari (30 dana za zakaãnjenje). CEMT (2002). White book. VÃUP. Global Road Safety Crisis. i 2. Sliåno kao u prevozu putnika. International Road Safety Strategy.. 57/309. u SRJ su utvrœeni sledeñi limiti: – za gubitak ili oãteñenje stvari. U sluåaju da je ãteta nastala kao posledica namere ili krajnjeg nemara i nepaænje prevozioca (ãto dokazuje poãiljalac). Resolution adopted by the General Assembly.Lipovac.5. 2000. Prevozilac moæe izbeñi odgovornost samo ako dokaæe da je ãteta nastala kao posledica svojstva stvari koja mu nisu bila poznata (poãiljalac ga nije upoznao sa specifiånim svojstvima) ili zbog viãe sile koju nije mogao predvideti. Beograd. P.. kvarenje robe. S. Committee of Deputies. neprohodnost prvobitno ugovorenog puta. a posebno u sluåaju nepredviœenih problema u prevozu (dugo åekanje na carini. Saobrañaj i telekomunikacije (75 multilateralnih meœunarodnih konvencije). åime se deo svojinskih prava nad stvarima prenosi na prevozioca. Dakle.2003. a teret dokazivanja je na prevoziocu. Kçiga 6. Beograd. Bezbednost saobrañaja. VÃUP. ukoliko poãiljalac u tovarni list ne unese podatke o specifiånim svojstvima stvari ili unese netaåne podatke o stvarima koje se prevoze. Krsto Bezbednost saobrañaja prenosivi tovarni list na prevozioca. bolest æivotinja koje se prevoze i sl.. Literatura Pantazijeviñ. zakonom su utvrœeni iznosi do kojih prevozilac moæe da odgovara. Meœunarodni ugovori. 56 . Predavaça iz bezbednosti saobrañaja. V.

WHO. 2000. 125 final. Priorities in EU Road Safety Progress Report and Ranking of Actions. National Strategies for Advacing Child Predestrian Safety. COM. SAOBRAÑAJNO PRAVO . Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju National Strategic Road Safety Plans – Code of Good Practice. Centrres for Desease Control and Prevention. 2001. ETSC.6. 2002. Past. pri. 1977. World Disasters Report. 2001. A Strategic Road Safety Plan for the European Union. CEMT/CS(2000)7/PROV. 2000. Brussels. 125 final. Brussels. National Centre for Injury Prevention and Control. Brussels. Present and Future Road Safety Work in Ecmit. ETSC. 2002. 2000. Lisabon. 2000. COM. A Strategy for EU Transport Research. Priorities in EU Road Safety Progress Report and Ranking of Actions. 2000. Sluæbeni list FNRJ Sluæbeni list SFRJ Sluæbeni glasnik SR Srbije Sluæbeni glasnik Republike Srbije 57 2.2.

1.5.6.4. Predmet i ciljevi bezbednosti saobrañaja 3.8. Teorije saobrañajnih nezgoda 3. Bezbednost saobrañaja kao nauåna disciplina 3. Nauka i saobrañajna nauka 3.2.3.3.7. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja 3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3. Analiza bezbednosti saobrañaja na podruåju . Metode bezbednosti saobrañaja 3. Nauåne metode i metodologija 3.

1 To je sistematizovan skup znanja o objektivnoj stvarnosti do koga se doãlo primenom priznatih nauånih metoda istraæivanja. Pri tome ovo grananje bi trebalo shvatiti uslovno.3. Nauka je skup svih znanja o odreœenoj temi. niti nezavisne jedna od druge. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Prirodne nauke åine deo opãteg sistema nauka koji se bavi prouåavanjem prirodnih zakona i pojava.1. a ne celovit sistem.. ali i svi drugi koji uopãtavaju svoja i tuœa iskustva. Metode razvijene u jednoj nauånoj oblasti koriste se za reãavanje problema u drugim nauånim oblastima. Naime. Pre se moæe reñi da je sistematizovanje znanja u pojedine nauke samo uslovno. Svaka nauka koristi dostignuña ostalih nauka i svoje rezultate ugraœuje u sveukupni fond znanja. Konaåno . predmet istraæivanja ili metode svojstvene jednoj nauci. Saobrañajni fakultet. metode i praktiåne ciljeve. Nauka se stalno unapreœuje i razvija. do odreœenog istorijskog trenutka. a ne da se izoluje jedan deo znanja. nisu potpuno posebne. M. Danas je najåeãña podela na prirodne. odrediti njen predmet. NAUKA I SAOBRAÑAJNA NAUKA Da bi se uspeãno izuåavala bezbednost saobrañaja. Danas postaju sve znaåajnije dve osobine nauke: specijalizacija i interdisciplinarnost. Tehniåke nauke su deo istog sistema koji se bavi prouåavanjem tehniåkih aspekata proizvodnog procesa. Svaka nauka predstavlja samo deo sistematizovanih znanja. javila se potreba za grananjem nauke. Znanja se mogu razliåito sistematizovati u nauåne oblasti i nauåne discipline. Ova meœuzavisnost i preklapanje pojedinih nauånih oblasti i nauånih disciplina su sve izraæeniji. Sa porastom ljudskih znanja. Nauka je jedinstven funkcionalan sistem objektivnih ljudskih saznanja. tehniåke i druãtvene nauke. 61 3. Beograd. Specijalizacija podrazumeva da se nauka sve viãe grana i 1 Adamoviñ. druãtvene nauke su deo istog sistema nauka koji se bavi prouåavanjem odnosa u ljudskom druãtvu. Doprinos nauci daju nauåni radnici. ove nauke viãe ne predstavljaju celovit funkcionalan skup svih znanja. neophodno je ãto korektnije definisati ovu nauånu oblast. 1999. str. Uvod u saobrañaj 1. Uslovno izdvajanje nauka je rezultat potrebe da se odredi osnovni predmet istraæivanja i metode koje se preteæno koriste. 3.

saobrañajna psihologija. uslove i posledice saobrañajne aktivnosti (druãtvene nauke). treñe u prirodne. saobrañajno pravo. veñina nauånih disciplina saobrañajne nauke se ne moæe svrstati ni u jednu grupu. Izuåava i pokuãava otkriti zakonitosti nastanka ãtetnih posledica saobrañaja. Saobrañajna nauka je nastala u procesu preraspodele predmeta izuåavanja starijih nauånih oblasti i disciplina. P. organizacija prevoza. Nastala je kao potreba da se specijalizuju znanja koja se odnose na veoma vaæan predmet nauke (saobrañaj). druãtvenim ili tehniåkim naukama. s ciljem optimizacije saobrañajnog procesa i smanjivanja ãtetnih posledica. porast opãtih znanja. saobrañajna logistika. Danas se u okviru saobrañajne nauke izdvajaju nauåne discipline: tehnologija transporta. Ona je nastala izdvajanjem. Meœutim.2 ona je veoma razgranata i dalje se grana i razvija. teorija saobrañajnih tokova. druge se svrstavaju u druãtvene. tehnologija i organizacija prevoza (tehniåke nauke). 2U pravom smislu reåi. ekonomika saobrañaja. a posebno porast znanja koja se odnose na saobrañaj uslovio je izdvajanje posebne – saobrañajne nauke. Posebno obuhvata delove nauka koji se odnose na prirodne zakone kretanja tela kroz razliåite sredine (delovi prirodnih nauka). saobrañajna istorija. veñ obuhvata segmente dve ili sve tri grupe nauka. Teãko je reñi da li saobrañajna nauka pripada prirodnim. tehniåkog i druãtvenog stanoviãta. javni gradski prevoz. pa i na primeru saobrañajne nauke.2. projektovanje saobrañaja. Takva je i bezbednost saobrañaja. Mada je saobrañajna nauka veoma mlada. upravljanje saobrañajnim procesima. saobrañajna pedagogija. saobrañajna geografija. Bezbednost saobrañaja pripada saobrañajnoj nauci. BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA KAO NAUÅNA DISCIPLINA Bezbednost saobrañaja je nauåna disciplina koja izuåava meœuzavisnost izmeœu saobrañajnog i drugih procesa u druãtvu. Razvoj saobrañaja. Interdisciplinarnost podrazumeva da se pojave i procesi moraju prouåavati svestrano: sa prirodnog. tehniåko-tehnoloãke uslove prevoza. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 specijalizuje. 62 . ali i kao rezultat interdisciplinarnog pristupa izuåavanju ove pojave. Ova dva procesa se mogu analizirati na mnogim primerima.Lipovac. 3. sa jedne i ãtetnih posledica saobrañaja. Dok se neke discipline saobrañajne nauke mogu svrstati u tehniåke nauke. saobrañajna nauka je nastala tek posle Drugog svetskog rata. regulisanje saobrañaja. tehniåkih i druãtvenih nauka. Saobrañajna nauka (nauka o saobrañaju) predstavlja podsistem opãteg sistema nauka koji sistematizuje i dalje razvija sva znanja o saobrañaju i u vezi sa saobrañajem. spajanjem i meœusobnim proæimanjem delova prirodnih. planiranje saobrañaja. bezbednost saobrañaja itd. s druge strane. druãtvene okvire. eksploatacija i odræavanje saobrañajnih sredstava.

åovek je pre svih drugih negativnih efekata. Bezbednost saobrañaja. socijalno zagaœivanje sredine itd. niti izolovana nauåna disciplina. Znanja i dostignuña u vezi saobrañajnog procesa. Predmet i ciljevi bezbednosti saobrañaja Bezbednost saobrañaja nije nezavisna. tehniåkih i druãtvenih nauka. saobrañajne logistike. mehanizacija i automatizacija saobrañajnih procesa. dostignuña bezbednosti saobrañaja integriãu se i uveliko koriste u navedenim nauånim disciplinama. Bezbednost saobrañaja je posebno povezana sa drugim nauånim disciplinama koje pripadaju saobrañajnoj nauci. na danaãnjem nivou razvoja. saobrañajnog prava itd. integralnog transporta. ali i druge discipline saobrañajne nauke. kao retko koja druga nauåna disciplina. statistike. procesa sudara itd.1. saobrañajne psihologije. Predmet bezbednosti saobrañaja U ãirem smislu. Sa druge strane. principi rada razliåitih motora. znanja u vezi kretanja i zaustavljanja. 63 3. PREDMET I CILJEVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3. vremenom. zauzimanje æivotnog prostora. saobrañajne nezgode su. Naime. ili ove discipline pripadaju bezbednosti saobrañaja. kao i znanja u vezi druãtvenog razvoja. Ona se uveliko oslanja na dostignuña i znanja prirodnih. Ona uveliko koristi dostignuña ostalih nauånih disciplina saobrañajne nauke: organizacije saobrañaja. menadæmenta i upravljanja. psihologije liånosti. ni u pogledu predmeta izuåavanja. a posebno znanja iz matematike. ali i najãire javnosti. neekonomske posledice saobrañajnih nezgoda sve viãe zaokupljaju paænju struåne. ekologije itd. najznaåajniji negativni efekat saobrañaja i ima smisla posebno ih istraæivati. Znanja prirodnih nauka.3. izduvnim gasovima i otpadnim materijalima koji potiåu iz saobrañaja). regulisanja saobrañaja. ni u pogledu metoda istraæivanja.3. Do danas su najviãe istraæivani lako merljivi efekti saobrañajnih nezgoda. tehniåkog regulisanja saobrañaja se uvaæavaju u bezbednosti saobrañaja. organizaciji saobrañaja ili nekoj drugoj disciplini. Sa druge strane. integriãe i koristi znanja iz razliåitih nauka i nauånih disciplina. 3. åine osnove nauåne discipline bezbednost saobrañaja. iscrpljivanje prirodnih resursa i zagaœivanje okoline (bukom. negativni socijalni uticaji saobrañaja. U meœuvremenu su narasli i ostali negativni efekti i.3. predmet bezbednosti saobrañaja vezuje se samo za saobrañajne nezgode ili joã preciznije za lako merljive posledice saobrañajnih nezgoda. Tu spadaju saobrañajne nezgode sa svim lako merljivim posledicama. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . organizacija i eksploatacija saobrañaja. poåeo ozbiljno izuåavati saobrañajne nezgode. U uæem smislu. postaju sve znaåajniji. Shvatanje ove meœusobne meœuzavisnosti omoguñava da se pravilno sistematizuju bezbednost saobrañaja. Otuda i åeste konfuzije da li bezbednost saobrañaja pripada regulisanju saobrañaja. Ipak. negativni psiholoãki uticaji saobrañaja na pojedinca.3. predmet bezbednosti saobrañaja su sve ãtetne posledice saobrañaja.

Pasivna bezbednost saobrañaja ima cilj da smanji broj i teæinu posledica saobrañajnih nezgoda koje su se.3. konstrukcija i upotreba sistema zaãtite na vozilu (sigurnosni pojasevi. U tom smislu se razlikuju ciljevi aktivne i ciljevi pasivne bezbednosti saobrañaja. Ako se suzi predmet bezbednosti saobrañaja. smanjiti teæinu stradanja i smanjiti materijalnu ãtetu u toj nezgodi. sa niskim rastinjem oko puta. stanje puta. Na primer.) smanjuju se posledice saobrañajnih nezgoda koje su se dogodile. ipak. obuåenost i psihofiziåka sposobnost vozaåa itd. kada se. 64 . sa posebnim trakama za prihvat vozila koja silaze sa puta itd. Pasivna bezbednost saobrañaja ima opãti cilj smanjivanje posledica saobrañajnih nezgoda koje su se dogodile. koncept samoobjaãnjavajuñih (obeleæja puta definiãu i objaãnjavaju oåekivanja u projektovanju. Krsto Bezbednost saobrañaja 3. nasloni za glavu itd. onda se i cilj moæe suziti na smanjivanje broja i sveukupnih posledica saobrañajnih nezgoda. Dakle. desi saobrañajna nezgoda.). i opraãtajuñih puteva (sa blagim kosinama nasipa. Ciljevi bezbednosti saobrañaja Opãti cilj bezbednosti saobrañaja je smanjivanje svih ãtetnih efekata uz neometano odvijanje saobrañaja. Meœutim. skup mera i aktivnosti kojima se doprinosi smanjivanju verovatnoñe da se desi saobrañajna nezgoda pripada aktivnoj bezbednosti saobrañaja. Aktivna i pasivna bezbednost saobrañaja Uslovno je moguñe razlikovati aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja. oprema puta i ureœenje prostora oko puta. uvek se moraju imati u vidu oba aspekta bezbednosti saobrañaja.2. Meœutim.3. ovo se postiæe na dva naåina: smanjivanjem broja saobrañajnih nezgoda i smanjivanjem posledica saobrañajnih nezgoda koje su se veñ dogodile. dobrim odræavanjem vozila i puta moæe se smanjiti ãansa da se neka nezgoda dogodi. P. a pasivna bezbednost saobrañaja dolazi do izraæaja tek kada se nezgode desi. Aktivna bezbednost saobrañaja ima opãti cilj da spreåava saobrañajne nezgode.). Smanjivanjem ãansi nastanka svake nezgode pojedinaåno. 3 3. Naime.Lipovac. dogodile. Aktivna bezbednost saobrañaja je deo nauåne discipline bezbednosti saobrañaja koji ima cilj da spreåava (prevenciju) ili smanjuje broj (redukciju) saobrañajnih nezgoda.3. veñ. vazduãni jastuci. Trebalo bi uoåiti da ciljevi aktivne bezbednosti saobrañaja su prisutni dok se nezgoda ne desi. Tako se smanjuje broj saobrañajnih nezgoda. doprinosi se i smanjivanju broja saobrañajnih nezgoda. odnosno kako smanjiti broj nastradalih. dobrom obukom uåesnika u saobrañaju (posebno vozaåa i peãaka). odnosno da smanjuje verovatnoñu (ãansu) nastanka saobrañajne nezgode. kvalitetna obuka ljudi u ukazivanju prve pomoñi. a neki preteæno doprinose pasivnoj bezbednosti saobrañaja (konstrukcija i oprema vozila. Mada neki elementi preteæno doprinose aktivnoj (ispravnost vozila. ima smisla baviti se pitanjem kako se mogu smanjiti posledice te nezgode. odræavanju i eksploataciji puteva). Na primer.

M. metod sinteze. Nauåni metod se moæe definisati kao sveu3 U ovom sluåaju se mere svi efekti i odluåuju dominantni uticaji. 65 3. primer: vazduãni jastuci negativno utiåu na aktivnu bezbednost. Tu su metod apstrakcije. Prosveta. u razliåitim situacijama3 (na primer.4. ali mogu poveñati posledice ili. ali pozitivno utiåu na pasivnu bezbednost jer. induktivni i deduktivni metod. – razliåiti – suprotni uticaji na pasivnu bezbednost saobrañaja (vazduãni jastuci smanjuju povrede i smrtnost kod snaænih åeonih sudara–pri upotrebi sigurnosnih pojaseva.3. Beograd. a pozitivni na pasivnu bezbednost saobrañaja (1. Veoma retko neki element vozila. Metod (gråki methodos ili lat. 2. jer se mogu nepotrebno aktivirati pri prelasku preko udarne rupe ili pri slabim sudarima. smanjuju smrtnost i teæinu povreda kod snaænih sudara). a negativni uticaji na pasivnu bezbednost saobrañaja (na primer. Nauåne metode i metodologija obuka graœana u urgentnoj medicini itd. metod analize. methodus – put i naåin istraæivanja) je postupak kojim se postiæe unapred postavljen cilj.. str. Ipak. u proseku. Neki uticaji se otkrivaju tek posle nekoliko godina prañenja i istraæivanja. unutraãnje ogledalo u vozilu smanjuje verovatnoñu nastanka nekih saobrañajnih nezgoda. pri sudaru) i – negativni uticaji na aktivnu. veoma skupo.4. 1980. 559. upotreba svetala danju smanjuje broj åeonih sudara. korektno je istañi da veñina elemenata utiåe i na aktivnu i na pasivnu bezbednost saobrañaja. pa åak i suprotnih uticaja: – razliåiti – suprotni uticaji na aktivnu bezbednost saobrañaja. ali moæe povrediti lica u vozilu. 3. Åeãñi su sluåajevi razliåitih. Ovi uticaji mogu biti veoma kompleksni i njihovo merenje je. åoveka. NAUÅNE METODE I METODOLOGIJA S obzirom na prethodno izloæeno. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . metod eksperimenta i metod posmatranja. primer: upotreba mobilnih telefona u toku voænje poveñava verovatnoñu nezgode. Leksikon stranih reåi i izraza. åak izazvati smrt suvozaåa. kod nekih manjih sudara – ako ovaj sedi nepravilno i ne koristi pojaseve). puta ili okoline u istom smeru deluje na sve faktore bezbednosti saobrañaja. mogu se izdvojiti neke metode koje su najåeãñe ili su najznaåajnije u bezbednosti saobrañaja. a nekad podrazumeva i metode pokuãaja i pogreãki. 4 Vujaklija. jasno je da bezbednost saobrañaja koristi vrlo raznovrsne nauåne metode koje su svojstvene prirodnim. – pozitivni uticaji na aktivnu.4 Metod je smiãljeno i plansko postupanje radi postizanja nekog cilja. ali poveñava broj obaranja peãaka). tehniåkim i druãtvenim naukama. ali posedovanje mobilnog telefona omoguñuje brzo obaveãtavanje i efikasno zbrinjavanje i spaãavanje povreœenih. po pravilu.).

metod poreœenja (komparacije) i metod analogije.9 Samo dobrom kombinacijom metoda dolaze do izraæaja prednosti i nedostaci svakog od metoda. Tako se poveñava pouzdanost ukupnih rezultata istraæivanja. str. metod posmatranja. Œ. metod anketa i intervjua. M. Zato su vaæni metod i metodologija. Dosledna primena opãtih i posebnih nauånih metoda omoguñava i olakãava nam da koristimo tuœe rezultate. Bezbednost drumskog saobrañaja. U okviru ovog cilja se mogu razlikovati bar tri posebna cilja: – opisati pojavu (deskripcija). pravilno postavljanje i testiranje nauånih hipoteza i siguran put do spoznaje. 3. 9 Vujaniñ. logia – nauka. to ne bi bilo pouzdano. M. Nomos. bilo bi veoma opasno u nauånom smislu. Uvod u sociologiju. str.. Novi Sad. Metodologija (gråki methodos – put. sinteza. Predmet nauke se potpuno izdvaja tek njenim metodom. bez primene metodologije i metoda. Meœutim. ali i drugima da koriste rezultate naãih istraæivanja. Metodologija.. Savremena admi- nistracija. str. 8 Iniñ. itd. citirao 7 Ãuãnjiñ. Åigoja ãtampa. 1999.6 Mogu se razlikovati opãte i posebne nauåne metode. FTN. efikasnost. M. tako i posebne nauåne metode. Œ. moglo bi biti sluåajno i ne bi imalo nauånu teæinu. tj. izuåava njihovu zasnovanost.. 126. nesistematskim radom. R. Beograd. Metodologija bi trebalo da garantuje pouzdanost izlaznih rezultata itd. generalizacija.8 Svaki metod koji se koristi u bezbednosti saobrañaja ima svoje prednosti i nedostatke. 6 Lukiñ. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 kupnost nauånih i tehniåkih postupaka kojima se stiåu ili sistematizuju nova znanja o nekom predmetu istraæivanja. Metodologija druãtvenih nauka. str. Metodologija istraæivanja i reãavanja problema bezbednosti dece u saobrañaju. 1998. Koristiti ovako dobijene rezultate u daljem radu. 5 Ignjatoviñ. 88. Beograd. Nauåno-struåni skup: Bezbednost dece u saobrañaju. znanje) je deo logike koji se bavi prouåavanjem nauånih metoda. prednosti i nedostatke. naåinom na koji ona predmet saznaje. 2000. K. 66 . 1997. P. Najåeãñi posebni nauåni metodi u bezbednosti saobrañaja su: statistiåki metod.Lipovac. indukcija. Kombinovana primena odgovarajuñih nauånih metoda treba da garantuje ãto jednostavnije (optimalno) postizanje cilja istraæivanja. Metodologija definiãe i opisuje metode spoznaje.. Kriminologija.7 Na primer. opãte logiåke metode su: analiza. i Lipovac. 1981. 13. vrednosti i oblasti primene. Metodologija treba da pomogne u izboru metoda istraæivanja. Opãte nauåne metode istovetne su u svim naukama. Beograd. – klasifikovati (kategorizacija i tipologija) i – protumaåiti i utvrditi zakonitosti: uzroåno – poslediåne odnose i veze u okviru predmeta istraæivanja. Zbornik radova.. str. Nekad se do istih rezultata moglo doñi i drukåije. metod eksperimenta. apstrakcija. Peåujliñ. Opãti cilj primene nauånih metoda je saznanje. Pri tome se paralelno koriste kako opãte. Beograd.5 U uæem smislu to je misaoni ili praktiåni postupak koji omoguñuje da se doœe do znanja o predmetu istraæivanja. Izborom optimalnog metoda istraæivanja olakãava se istraæivanje.. dedukcija. 58.

apsolutni i relativni pokazatelji bezbednosti saobrañaja. primenjuje se metod merenja. pantljika. ãirine puta. posebnu paænju zasluæuje merenje nivoa bezbednosti saobrañaja. ne znamo duæinu deonice puta. Mere se razliåite veliåine. lenjir).1. ali nema opãteprihvañenog metoda merenja. Zato ñemo. METODE BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3. merenje duæine se vrãi tako ãto se nepoznata duæina poredi sa poznatom duæinom – etalonom (metar. saobrañajni protok. standarda) koriste se relativna poreœenja nepoznatih veliåina. U nedostatku opãteprihvañene veliåine (etalona. Meœutim. Danas se koriste razliåiti metodi merenja bezbednosti saobrañaja. brzine kretanja vozila.5. str.) ili prava merenja (koliåina pojedinih otrova u izduvnim gasovima ili vazduhu. 3. 67 3. Metod merenja Merenjima se uporeœuje nepoznata i poznata jednorodna veliåina.10 jer svaki je åovek svoj metodolog – drugi stav da je metod neophodan za savremeni nauåni rad.5. Pri tome se koriste direktni i indirektni. 1964. veñ se treba osloniti na inteligenciju i slobodno miãljenje. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . radijusi krivina itd. Beograd. 139. Izbor reperne vrednosti je jedno od osetljivih pitanja koje se mora reãiti pre ili u toku istraæivanja. 3. izloæiti najvaænije posebne nauåne metode koje se koriste u bezbednosti saobrañaja.3. Saobrañajne nezgode. R. U bezbednosti saobrañaja. u nastavku.5.2. Primera radi. broj nastradalih u nezgodama itd. Pokazatelji se koriguju i ponderiãu u zavisnosti od konkretnih uslova i ciljeva istraæivanja itd. Na primer. broj nezgoda itd. Zbog nedostatka opãteprihvañenih etalona – mera åesto se merenje vrãi tako ãto se uporeœuju nepoznate veliåine sa repernim veliåinama. Kao jednostavna merenja u bezbednosti saobrañaja moæemo navesti: merenja koja se svode na brojanja (broj nezgoda. Mada i prvi pristup ima vrlo uvaæene zagovornike. Socioloãka imaginacija. Primena statistiåkog 10 Mils.5. ipak preovlaœuju pristalice drugog stava.). Statistiåki metod Statistiåki metod je nezaobilazan metod u istraæivanjima bezbednosti saobrañaja i podrazumeva obradu uzoraka.). a posebno konflikti u saobrañaju su pogodne za primenu statistiåkog metoda zbog svoje masovnosti (statistika se oslanja na zakone velikih brojeva) i numeriåkih obeleæja kojima se mogu opisivati (broj nastradalih. Metode bezbednosti saobrañaja Danas postoje dva opreåna stava o potrebi i znaåaju metodologije: – prvi da je metod nepotreban.. jer jedino metod garantuje optimalan put do spoznaje. ali se poreœenjem utvrœuje da li je manja od duæine druge deonice.

Meœutim. ove evidencije nisu standardizovane. U prvom periodu bile su obuhvañene samo nezgode sa obeleæjima kriviånog dela. Meœutim. niti pouzdani u svim sadræajima. ovi uzorci nisu kvalitetni za detaljniju analizu okolnosti nastanka nezgode. ovi podaci se unose u jedinstvenu automatsku bazu podataka o saobrañajnim nezgodama. Ove baze pomaæu da se shvati dogaœaj. u Srbiji. Meœutim. a posebno taånost zakljuåaka. o vremenu. Ovako formiran uzorak nezgoda dopunjuje osnovni uzorak iz JISa. a danas se. niti uvezane u jedinstvenu bazu podataka.12 Zato se slabo koriste. ovako evidentiraju sve nezgode kod kojih je vrãen uviœaj. ove evidencije nisu organizovane. Neposredno posle saobrañajne nezgode. u naãim uslovima. da se precizno odredi mesto i vreme nezgode itd. niti uvezane u jedinstveni informacioni sistem. 11 Na primer. trebalo bi ga uvezati sa policijskim izveãtavanjima. Zato nije zaæivelo stvarno koriãñenje bolniåkih izveãtaja u operativne svrhe analize stanja bezbednosti saobrañaja. Posle uvoœenja raåunara (osamdesetih godina 20-tog veka).11 Ove baze podataka obuhvataju ona obeleæja saobrañajnih nezgoda koja su evidentirana u SN – upitniku. da se odredi tip nezgode. o licima i o samoj nezgodi. Ranije su se podaci vodili samo ruåno. o vozilima. 68 . Ovako se evidentiraju sve nezgode koje su bile prijavljene policiji. ali i centralnom statistiåkom birou (radi formiranja jedinstvene baze podataka). 1996. mogu se koristiti razliåite baze podataka. zavise od naåina formiranja uzorka i njegovog kvaliteta. Dnevni policijski izveãtaji obuhvataju osnovne podatke i opis dogaœaja za sve saobrañajne nezgode koje su prijavljene MUP-u. Sa druge strane. 12 Osiguranja samo godiãnje 1. bez obzira da li je vrãen uviœaj. Evidencije osiguranja pruæaju dobre podatke o lakãim saobrañajnim nezgodama koje su raspravljala osiguranja (kada nije vrãen uviœaj. brzina uåesnika u nezgodi. Policijski izveãtaji nisu sveobuhvatni. Uzorci su vrlo pouzdani za analizu spoljnjih obeleæja saobrañajne nezgode koja su se mogla pouzdano evidentirati neposredno posle nezgode (fenomenoloãka analiza). Za potrebe istraæivanja bezbednosti saobrañaja. za preciznu analizu mesta kontakta. Zakljuåci su bolji ako su uzorci veñi i bolje predstavljaju celinu (reprezentativni uzorci). policija popunjava statistiåki upitnik o saobrañajnoj nezgodi (policijski izveãtaj) koji obuhvata unapred odreœene podatke o mestu nezgode. Izveãtaji iz zdravstvenih ustanova pruæaju kvalitetnije podatke o povredama uåesnika u saobrañajnim nezgodama. U buduñnosti bi trebalo unaprediti i automatizovati ovaj sistem izveãtavanja i usaglasiti ga sa meœunarodnim standardima. P. Posebno su korisni sluåajni i stratifikovani uzorci. izveãtavaju o ukupnoj ãteti koju su isplatila.Lipovac. Policijski izveãtaji bi trebalo da se dostavljaju organima nadleænim za puteve (radi taåne lokacije nezgode). u Srbiji se od 1. ako ih uopãte i vode. evidentiraju i druge nezgode kod kojih je vrãen uviœaj. Jedinstven informacioni sistem (JIS) MUPa je baza podataka o svim evidentiranim saobrañajnim nezgodama kod kojih je vrãen uviœaj. o putu. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 metoda. niti pokretan sudski postupak). Niz vaænih podataka obiåno smatraju poslovnom tajnom. za analizu propusta itd (etioloãke i druge analize).

mehanizmu sudara. Na primer. 69 3. inlquastia. Pored baza koje se formiraju na osnovu sabiranja i korekcija nacionalnih baza podataka. a posebno o naåinu nastanka opasne situacije. a ako se pitanja postavljaju i odgovori daju usmeno to su intervjui. zatvorenog (ispitanici biraju jedan od ponuœenih odgovora) ili poluotvorenog tipa (ispitanici biraju meœu ponuœenim odgovorima ili daju slobodan odgovor. Ove baze podataka nisu standardizovane. analiza propusta koji dovode do ovih nezgoda. Danas su i na meœunarodnom planu uspostavljene kvalitetne baze podataka. propustima uåesnika nezgode i moguñnostima izbegavanja nezgoda. Skale procene podrazumevaju da se ispitanicima zada da ocene neku pojavu (na primer.5.5. Metod ankete Anketa (lat. enqueta) je nauåni metod koji se sastoji u ispitivanju okolnosti pojedinaånih sluåajeva. Posebno je znaåajno da se ovako otkrivaju zakonitosti nastanka nezgode i omoguñuje nauåno definisanje mera u cilju smanjivanja broja i posledica nezgoda. o sankcijama. Ovi uzorci su vrlo pogodni za analizu opãteprihvañenih (pravosnaænih) stavova o propustima. intervju. Metode bezbednosti saobrañaja Ekspertize saobrañajnih nezgoda pruæaju najdetaljnije podatke o saobrañajnoj nezgodi. Za potrebe istraæivanja saobrañajnih nezgoda formiraju se posebni uzorci koji dopunjuju prve dve baze podataka. Obradom navedenih uzoraka omoguñuje se shvatanje i analiza pojave. brzinama.3. skale procene i testovi. niti uvezane. uoåavanje veliåine problema. O znaåaju ovih baza govori i podatak da ih podræavaju OECD. ni ove baze nisu automatizovane. Pri tome se koriste sledeñe tehnike: upitnik. Statistiåki metod se koristi i pri primeni ostalih metoda. EU. Reãeni sudski spisi predstavljaju posebnu bazu podataka na osnovu koje se formiraju specifiåni uzorci. Meœutim. analiza prostorne i vremenske raspodele nezgoda. na skali od 1 do 5). Najznaåajnija meœunarodna baza podataka koja obuhvata osnovne pokazatelje bezbednosti saobrañaja je IRTAD (International Road Traffic and Accident Database). vaæno je napomenuti da postoje i posebne baze podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama. CEMT i druge institucije. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . o posledicama i drugim finijim obeleæjima nezgoda. automatizovane. ako im ni jedan ponuœeni ne odgovara). Pitanja u upitnicima mogu biti otvorenog (ispitanici daju slobodan odgovor). primena metoda ankete podrazumeva da anketni upitnici formiraju uzorke koji se statistiåki obraœuju. Ako se na pitanja odgovara pismeno to su upitnici. analiza moguñnosti izbegavanja ovih nezgoda itd. Upitnik je sistem pitanja åija je valjanost za konkretno istraæivanje ranije utvrœena. pa se nedovoljno koriste. UN. fr. tipizacija saobrañajnih nezgoda.3. 3.

). koji pripadaju riziånim grupama. projektanti reæima saobrañaja. tuæioci i drugi pravnici. ostaju nepoznati subjektivni uzroci stradanja u saobrañaju. o tome koje su to opasne situacije.) o problemima bezbednosti saobrañaja i kontramerama koje bi trebalo preduzeti. P. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Ma koliko statistiåki metod omoguñavao objektivno sagledavanje pojave. a posebno: – stavove nastradalih o okolnostima njihovog stradanja. Metod anketa omoguñuje da sagledamo stavove odabranih delova populacije. u vreme stradanja i na naåin koji ne utiåe na ponaãanje posmatranih grupa. stavovi o najvaænijim okolnostima stradanja itd. roditelja. o merama koje bi oni (rado) prihvatili i o kontramerama koje ne bi prihvatali. Na osnovu objektivne statistiåke metode nije moguñe ni projektovati optimalne kontramere. da se odaberu i obuåe anketari i odabere populacija koja ñe biti anketirana. Posmatranje bi trebalo realizovati na mestima poveñane ugroæenosti. vaspitaåa. peãaci i ostali) o shvatanju problema. mogu se ispravno vrãiti samo na osnovu posmatranja. – stavove vozaåa i drugih uåesnika u saobrañaju (uåesnika nezgoda. sreœivanje i obrada podataka i njihovo nauåno tumaåenje). Ova dokumentacija ñe posluæiti kao osnova za kasnije faze istraæivanja (prikupljanje. analiza saobrañajnih situacija i analiza saobrañajnih nezgoda. predstavnici odgovornih subjekata itd. Pre posmatranja znaåajno je odrediti vreme. 3. Veoma je korisno pre prihvatanja anketnog upitnika napraviti pilot (kratko) anketiranje kako bi se doradio upitnik i preciznije definisala oåekivanja. Da bi nauåni metod ankete dao pravi efekat neophodno je da budu realno definisana oåekivanja od ankete. vozaåa. razlozi za uåestalost propusta..Lipovac. mesto i naåin posmatranja. vozaåa koji åesto voze u opasnim zonama.4. policajci koji vrãe uviœaje ili analiziraju i prate saobrañajne nezgode. ponaãanje uåesnika u saobrañaju. – stavove pojedinih kategorija ljudi o propustima i odgovornosti pojedinih subjekata (dece. policije itd. sistematski i svrsishodno sprovedeno. 70 .5. o kontramerama koje predlaæu itd. struånjaci za planiranje. Nauåno posmatranje mora biti dobro osmiãljeno i unapred isplanirano. subjektivni stavovi raznih subjekata. nastavnika. Za vreme posmatanja posmatraå sistematski i po unapred utvrœenom planu registruje precizno definisane podatke i formira dokumentaciju. ko pravi propuste i kako ih prevaziñi itd.. o kontramerama koje preduzimaju. – stavove struånjaka najrazliåitijih profila (veãtaci i drugi saobrañajni struånjaci. Metod nauånog posmatranja (prouåavanje ponaãanja i interakcija) Ma koliko bili znaåajni objektivni uslovi stradanja u saobrañaju. sudije. Nauåno posmatranje posebno doprinosi procenjivanju bezbednosti u sluåajevima kada nema dovoljno drugih informacija.

Obavljaju se u vezi nezgode. str. a ãta ne. 1998. Posebno mesto imaju eksperimenti sa vozilima. puta i okoline. Najåeãñe se primenjuju sledeñe vrste prouåavanja ponaãanja:13 Dubinske studije konflikata (In-depth conflikt studies) su nauåna posmatranja usmerena na konflikte u saobrañaju. da se organizuje periodiåno. Mada se ranije sa sumnjom gledalo na moguñnosti metoda eksperimenta u bezbednosti saobrañaja. ali i razgovore i ankete. Japan i Australija) formiraju snaæni nauåni instituti za testiranje vozila. stavovi i ponaãanje pojedinih uåesnika u saobrañaju. Metod eksperimenta Eksperiment je nauåni metod koji se sastoji u paæljivom posmatranju pojava i procesa. u prevenciji saobrañajnih nezgoda (aktivna bezbednost saobrañaja). realizuje se po utvrœenoj proceduri. Razgovori (Interviews) su deo temeljnih analiza i nauånog posmatranja. kod eksperimenta se veãtaåki – planirano deluje na stvaranje i promenu uslova. Metode bezbednosti saobrañaja Posmatranje moæe da traje dugo. danas je to veoma znaåajan i åesto nezaobilazan nauåni metod u izuåavanju bezbednosti saobrañaja. kako bi se projektovale ãto efikasnije kontramere. a posmatranje je posebno znaåajno u mikroistraæivanjima. Cilj je saznati stavove i dogaœaje koji su prethodili situaciji. a zatim formira dokumentacija. 71 3. DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL. 3. da se vrãi neposredno ili uz pomoñ savremenih sredstava i opreme. Osnovni cilj ovih obimnih i veoma skupih testova je da se otkrije ãta moæe da pomogne. kao i u smanje13 Safety of Vulnerable Road Users. Eksperiment se unapred dobro planira. kako bi se bolje razumeli faktori koji dovode do pojedinih situacija. okruæenja i obeleæja saobrañajne situacije otkrije i protumaåi razliåite ãablone ponaãanja ljudi.5. Danas se u razvijenim zemljama sa jakom automobilskom industrijom (prednjaåe SAD.5. Metod eksperimenta omoguñuje da se na neposredan naåin doœe do uzroåno-poslediånih odnosa i veza. OECD. Pozitivne interakcije doprinose bezbednosti saobrañaja i obratno. struåno se posmatra i prate vaæna obeleæja. Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7). Mogu obuhvatati i razgovore sa uåesnicima konflikata. Analiza ponaãanja (Behavioural analyses) je veoma znaåajan metod koji ima cilj da na osnovu poznavanja liånosti (znanja i stavova). Unapred treba znati i realno sagledati sva ograniåenja ovog metoda. Ove studije podrazumevaju nauåno posmatranje.3. pri åemu se kontrolisano menjaju uslovi i okolnosti. Studije interakcije (Interactional studies) su nauåna posmatranja usmerena na interakcije izmeœu uåesnika u saobrañaju meœusobno ili izmeœu uåesnika u saobrañaju i vozila.5. 113. Sa posmatranjem se mogu kombinovati i ankete. Za razliku od nauånog posmatranja gde posmatraå nikako ne utiåe na razvoj pojave. konflikta ili druge saobrañajne situacije. EU. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .

boåni i udari odpozadi). udari u prepreke pri malim brzinama od 5 do 20 milja/hat itd. Naime. od 2000.15 Prouåavanje rezultata kontrolisanih testova i realnih saobrañajnih nezgoda daje istraæivaåima.000 $ na nekoliko desetina dolara. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 nju broja i ozbiljnosti povreda u nezgodama koje se. testovi udara vozila u DUMY lutke (peãake) itd. testovi udara automobila u nepokretnu prepreku (frontalni i boåni udar pri razliåitim brzinama vozila. Danas se najåeãñe realizuju åeoni sudari vozila i åeoni udari u prepreku (sa delimiånim i potpunim preklapanjem åeonih povrãina). dese (pasivna bezbednost). ali i javnosti. osiguranja veoma åesto plañaju ãtete koje su nastale pri malim brzinama. nasloni za glavu itd. VRC je otvoren za televiziju i javnost.14 otvoren Centar za istraæivanje vozila (VRC–Vehicle Research Center). – Ameriåki program za procenu novih i polovnih vozila (USNCAP). 19 Poslednjih godina u SAD su zapoåeti i eksperimenti udara u prepreku pri malim brzinama. proizvoœaåi su bili prinuœeni da znaåajno promene konstrukciju branika i drugih elemenata. osiguranike. 18 Realizuju se eksperimenti sa posebnim lutkama koje imitiraju peãake u sudarima. udari otpozadi itd.).. Postoji poseban australijski program za procenu starih vozila. donosioce odluka. boåni sudari i udari. 17 Na osnovu ovih testova usavrãavaju se sigurnosni pojasevi. Danas VRC predstavlja srediãte svih istraæivanja u vezi vozila na nivou Amerike. prevrtanje vozila. kao i obaranja peãaka.17 – kako vozila povreœuju peãake i druge uåesnike u saobrañaju18 i – kako i kolika ãteta nastaje na vozilima pri manjim sudarima. na osnovu kojih se realizuju opseæna istraæivanja i formira znaåajna dokumentacija. u okviru Osiguravajuñeg instituta za bezbednost na putevima. ipak.16 – kako deluju pojedini sistemi zaãtite i koji su njihovi efekti. 20 Uprava za bezbednost drumskog saobrañaja u Novom Zelandu je ålan ANCAP. bolju predstavu o tome: – kako putnici u motornim vozilima bivaju povreœeni u razliåitim saobrañajnim nezgodama. u Virdæiniji. a najznaåajniji rezultati se objavljuju na Internetu. testovi prevrtanja vozila. 72 . proizvoœaåe automobila i ostale. P. Za razliku od ostalih istraæivaåkih centara. 14 Osiguravajuñi institut za bezbednost saobrañaja – VRC – Vehicle 15 Insurance Institut for Highway Safety Vehicle Research Center. Ove eksperimente prate sveobuhvatna snimanja i merenja. vazduãni jastuci. Zato su vrlo zainteresovani da se proizvode takva vozila koja ñe kod sudara pri malim brzinama imati ãto manju ãtetu. åeoni delom povrãine. ali i na svetskom nivou. te da ãtete pri sudarnim brzinama od 5 milja/hat smanje sa 8.Lipovac.19 Danas se u okviru metoda eksperimenta vrãe testovi sudara dva automobila (åeoni punom povrãinom. a na osnovu prañenja njihovog uåeãña u saobrañajnim nezgodama. Testiranje vozila je doæivelo pravu ekspanziju kada je 1992. Posle objavljivanja nekih rezultata. Danas su najznaåajniji sledeñi programi za procenu bezbednosnih performansi vozila koji obuhvataju i odgovarajuñe standarde u testovima (crash tests) sa vozilima: – Australijski program za procenu novih vozila (ANCAP)20 obezbeœuje informacije o performansi vozila u testovima frontalnih i boånih sudara. – Japanski program za procenu novih i polovnih vozila (JNCAP). celom povrãinom ili delom povrãine. 16 Research Center.

Na osnovu javne promocije rezultata navedenih testova proizvoœaåi su naterani da stalno unapreœuju bezbednosna svojstva vozila kako bi odræali ãto bolju poziciju na træiãtu. delimiåno. 73 3. Tako je zatvoren ciklus koji stalno unapreœuje bezbednosna svojstva vozila. Analiza pre i posle je poseban primer primene metoda komparacije. analizu odabranih primera nije moguñe zameniti drugim metodama.6. SAD. 4. u cilju sagledavanja efekata.21 Moñna osiguranja su zainteresovana da se kupuju ãto bezbednija vozila (jer ñe isplañivati manje iznose ãteta) i sve åeãñe su organizatori i pokrovitelji objektivnih testova. kada se izvrãi 21 Na primer. izmeœu pojedinih mikrolokacija. Zbir zvezdica definiãe bezbednost vozila. stavovi i ponaãanje pojedinih kategorija stanovniãtva itd. Na priumer. izmeœu pojedinih opãtina i konaåno. Posebno je znaåajan metod komparacije kod ispitivanja efekata pojedinih sistema zaãtite. 37. Ovde se uporeœuje stanje na istom prostoru pre i posle preduzimanja nekih kontramera. åetiri zvezdice su postale norma koju ispunjava veñina vozila testiranih u EuroNCAP-u. samo je jedan automobil dobio åetiri zvezdice.5. kada je EuroNCAP testirao prve porodiåne automobile (1997). ugroæenost. Uporeœivanja se vrãe izmeœu dræava (danas su nezaobilazna uporeœivanja sa EU i zemljama OECD). Na osnovu testova iz navedenih programa i standarda koji ih prate. Uporeœuju se pokazatelji bezbednosti saobrañaja. kako bi rastao fond znanja o moguñnostima unapreœivanja bezbednosti saobrañaja. pri izboru vozila. Posebno je znaåajno objektivno istraæivati promaãaje kako se u buduñnosti ne bi pravile iste greãke.Arlington. str. Na primer. svakom vozilu koje je podvrgnuto testovima dodeljuje se odreœen broj zvezdica. 2. 3. 3.5.highwaysafety. Zainteresovani kupci. Vol. kod izbora vozila. na adresi www.5. sve viãe uvaæavaju rezultate ovih testova i prema bezbednosnim svojstvima se odluåuju za kupovinu vozila. Metod komparacije moæe. a rezultate objavljivati. U toku 2002. Case Study metoda Ma koliko bilo znaåajno analizirati reprezentativne uzorke. No. Metod komparacije – uporeœivanja S obzirom na probleme objektivnog merenja stanja bezbednosti saobrañaja. izmeœu pojedinih regiona. Ovakvi testovi se publikuju u posebnim publikacijama i na Internetu. 2002.22 S druge strane. Metode bezbednosti saobrañaja – Evropski program za procenu novih i polovnih vozila (EuroNCAP). vozaåa itd. Ovaj metod bi trebalo redovno primenjivati posle primene kontramera. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . rezultati USNCAP testova. u ovim testovima proizvoœaåi istraæuju efekte svojih inæenjerskih mera i saznaju kako dalje razvijati vozila. u istraæivanjima je nezaobilazan metod poreœenja – komparacije.7. dopuniti metod eksperimenta i druge metode åija je primena ograniåena.3.org mogu se nañi 22 Status Report.

uåestvovanjem istraæivaåa na sastancima u lokalnoj sredini. Tada ñe njihovi stavovi biti kvalitetniji. sudije. odabiru metoda i definisanju oåekivanja. kako bi se mogli reãavati. Krsto Bezbednost saobrañaja tipizacija saobrañajnih nezgoda ili konflikata u saobrañaju.9. a posebno pri izboru optimalnih kontramera. Odabrane nauåne metode bi trebalo sistematski i planski primenjivati kako bi do izraæaja doãle prednosti ovih metoda.5. neophodno je izvrãiti studiju odabranih primera (CASE STUDY). razgovorima itd. a posebno ako se prethodno upoznaju sa rezultatima istraæivanja.Lipovac. veliku pomoñ mogu pruæiti eksperti. 3 3. javnim raspravama pre i posle sprovedenih kontramera. anketama.5. Da bi predloæene kontramere bile prihvañene. Na osnovu profesije. Neophodno je u ceo proces ukljuåiti i politiåku javnost kako bismo istakli znaåaj bezbednosti saobrañaja. O tome se mora voditi raåuna pri planiranju istraæivanja. – dobiti kvalitetnu kritiku predloæenih reãenja od najãire javnosti i – pridobiti najãiru javnost da prihvati nova reãenja. Poseban znaåaj imaju donosioci odluka (politiåka javnost. Svaka od nabrojanih i drugih nauånih metoda ima velike prednosti i znaåajne nedostatke – ograniåenja. iskustva i drugih obeleæja eksperata trebalo bi vrãiti ponderisanje njihovih odgovora.8. Ekspertska metoda Kod istraæivanja u bezbednosti saobrañaja. P. Eksperti mogu pomoñi u izboru optimalnih kontramera. Pri tome se posebno analizira: ko je i kako stvorio opasnu situaciju. tuæioci i sudski veãtaci). Tri su osnovna cilja koje treba postiñi: – saznati nove ideje iz najãire javnosti. institucionalni i vaninstitucionalni centri moñi). koji projektuju saobrañajnice. objekte velike atrakcije i reæim saobrañaja. otvorenim radio i TV emisijama. ko je i kako mogao izbeñi saobrañajnu nezgodu i ko je i kako doprineo veliåini posledica. Meœu ekspertima bi se morali nañi posebno oni koji obraœuju i analiziraju saobrañajne nezgode (struånjaci iz policije. tribinama. To se moæe postiñi konkursima. neophodno je u proces njihovog projektovanja ukljuåiti najãiru javnost. 3. Mesto i uloga javnosti Nauånim istraæivanjima otkrivaju se odreœane zakonitosti i na osnovu toga projektuju odreœene kontramere. promovisali ideje i kon74 . Veoma je znaåajno u istraæivaåke timove ukljuåivati eksperte sa bogatim iskustvom u razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajnih nezgoda. Osnovni smisao je da se precizno definiãu problemi. a prevaziãli se i nadoknadili svi nedostaci.

Cilj veñine teorija je da otkriju zakonitosti nastanka saobrañajnih nezgoda. tj. 3.za. 2. odnosno zakonitosti uåeãña pojedinih kategorija uåesnika u saobrañaju (posebno vozaåa) u saobrañajnim nezgodama. broj nezgoda ima Puasonovu raspodelu verovatnoña.6. – teorija zaraze. Dakle. 75 3. Meœutim. S obzirom na to da su saobrañajne nezgode retke (sa aspekta pojedinca za koga odreœujemo verovatnoñu da ima n-nezgoda).6. 3.6. Puasonova raspodela verovatnoña odnosi se na retke dogaœaje. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . 3..3.. 1. u posmatranom periodu). verovatnoña da neki vozaå. n – konkretna vrednost sluåajne promenljive (moæe da uzima vrednosti: 0. TEORIJE SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Do danas su razvijene brojne teorije saobrañajnih nezgoda..23 Ova teorija polazi od vaæne pretpostavke da svi vozaåi imaju jednaku ãansu da imaju jednak broj nezgoda. n! n Pri tome su: N – Naziv sluåajne promenljive – broj saobrañajnih nezgoda koje ima posmatrani vozaå u posmatranom periodu.e .. 3 . u obilju razliåitih teorija posebno mesto zauzimaju: – teorija sluåaja.. odnosno da su im iste ãanse da uåestvuju u nezgodama. Teorija sluåaja Prva nauåna teorija koja je pokuãala dati zakonitost broja nezgoda koje ñe imati pojedini vozaåi zasnivala se na statistici. – teorija sklonosti i – spell teorija... ako su dogaœaji retki... . Ma koliko ona imala znaåaj u istorijskom smislu. 2. 1.n = 0. Na ovu javnost se moæe delovati direktno i indirektno (delovanjem na glasaåe – najãiru javnost).) i l – intenzitet saobrañajnih nezgoda (srednji broj nezgoda za sve vozaåe. odnosno na Puasonovoj raspodeli verovatnoña.1.. stvorili povoljan ambijent za njihovo sprovoœenje i dalji rad u bezbednosti saobrañaja. u posmatranom periodu (pri odreœenoj kilometraæi i intenzitetu voænje) uåestvuje (ili izazove) n-nezgoda ima Pusaonovu raspodelu i odreœuje se po obrascu: λ –λ P [ N = n ] = ----.. njeni dometi su 23 Puasonova raspodela verovatnoña je graniåni sluåaj binomne raspodele kada verovatnoña dogaœaja teæi nuli. Ova matematiåka teorija se oslanja na dostignuña u matematici i teoriji verovatnoñe. Teorije saobrañajnih nezgoda tramere.

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

bili mali. Naime, ovom teorijom se nisu mogle objasniti neke pojave, a posebno åinjenica da odreœene grupe vozaåa imaju znatno veñi deo nezgoda nego druge. Naime, u jednom preduzeñu za prevoz, na malu grupu vozaåa (20-30%) otpada najveñi broj saobrañajnih nezgoda (i preko 80%). Sa druge strane, postoji grupa vozaåa koja u celom svom radnom veku nema niti jedne nezgode. Ovo je redovno u preduzeñima za prevoz, ali se sliåna pojava moæe uoåiti i u ukupnoj populaciji vozaåa. Ova åinjenica je osporila polaznu pretpostavku teorije sluåaja – da svi vozaåi imaju istu ãansu da uåestvuju u nezgodi. Zato teorija sluåaja nije naãla znaåajnije uporiãte i opravdanje u praksi i brzo je prevaziœena.

3.6.2. Teorija zaraze

3

Da bi protumaåili bitne razlike u broju nezgoda izmeœu pojedinih vozaåa, nauånici su unapredili teoriju sluåaja, tako ãto su uveli teoriju zaraze. Prema ovoj teoriji, samo prva nezgoda je sluåajna i svi imaju jednaku ãansu da uåestvuju u prvoj nezgodi. Posle prve nezgode menja se odnos pojedinca prema saobrañaju. Neki vozaåi postaju obazriviji i teãko mogu imati drugu nezgodu (opada im ãansa da imaju drugu nezgodu), a neki (åeãñe) postaju optereñeni prvom nezgodom i u sliånim situacijama neadekvatno reaguju, pa raste njihova ãansa da imaju naredne nezgode. Ova kategorija vozaåa se, posle prve nezgode, zarazi saobrañajnim nezgodama. Zato se ova teorija i zove teorija zaraze. Prvi rezultati primene teorije zaraze bili su ohrabrujuñi, jer je ova teorija protumaåila bitne razlike izmeœu uåeãña pojedinih grupa vozaåa u saobrañajnim nezgodama. Meœutim, u nastavku se pokazalo da i ova teroija ne moæe protumaåiti neke vaæne pojave. Sa druge strane, ova teorija je podrazumevala da su na poåetku svi vozaåi isti – imaju istu ãansu da uåestvuju u nezgodi. Tek kada neki vozaå uåestvuje u nezgodi ova teorija ga istiåe i posebno prouåava. Ovo nije bilo prihvatljivo za praksu.

3.6.3. Teorija sklonosti
Praktiåni zahtevi u vezi teorija saobrañajnih nezgoda kretali su se od zahteva za objaãnjenjem pojedinih pojava do uoåavanja zakonitosti nastanka saobrañajnih nezgoda. Posebno se zahtevalo da teorija ponudi odgovor o bezbednosti pojedinih lica – vozaåa pre nego ãto ovi uåestvuju u nezgodama. Teorija sklonosti je prva nauåna teorija koja je ponudila moguñnost da oceni bezbednost pojedinih vozaåa i pre nego ãto uåestvuju u nezgodama. Ova teorija polazi od pretpostavke da su razliåiti ljudi razliåito skloni incidentima, a u zavisnosti od njihovih psihofiziåkih karakteristika. S druge strane, pretpostavilo se da lice koje je sklono jednoj vrsti incidenta – sklono je i ostalim incidentima, pa i saobrañajnim nezgodama. U tom smislu, ova teorija tvrdi da lica koja su sklona razliåitim incidentima – sklona su i saobrañajnim nezgodama. Na osnovu ove analogije, ova sklonost se moæe meriti i saopãtiti i pre prve saobrañajne nezgode. 76

3.7. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja

Teorija sklonosti je protumaåila znaåajne praktiåne probleme i prvi put ponudila moguñnost da meri sklonost pojedinih lica ka saobrañajnim nezgodama, a na osnovu njihovog psihofiziåkog sklopa i drugih incidenata koje su imali u svome iskustvu. Na primer, na osnovu analize psihofiziåkih osobina liånosti ili na osnovu analize dosadaãnjih iskustava (nezavisno od saobrañaja), moguñe je odrediti sklonost vozaåa ka saobrañajnim nezgodama i izdvojiti ekstremno sklone, srednje sklone i one koji nisu skloni incidentima, pa ni saobrañajnim nezgodama. U skladu sa ovom teorijom elimisani su mnogi profesionalni vozaåi iz saobrañaja kao nebezbedni (veoma skloni saobrañajnim nezgoadama), a da nisu ni imali saobrañajnu nezgodu. Ipak, ova teorija je beleæila i brojne promaãaje u tumaåenju pojedinih pojava. Na primer, deãavalo se da vozaå koji je proglaãen ekstremno sklonim nezgodama u duæem periodu (posle preœene veñe kilometraæe) nije imao ni jednu nezgodu i obratno. Zato se pristupilo usavrãavanju i korigovanju ove teorije.

3.6.4. Spell teorija
Spell teorija polazi od pretpostavke da liånosti koje su sklone jednom incidentu – sklone su i ostalim, pa su sklone i saobrañajnim nezgodama. Meœutim, ova teorija, pored psihofiziåkih osobina liånosti, uzima u obzir objektivne okolnosti u kojima se nalazi lice. Ova teorija polazi od toga da odreœeno lice moæe biti veoma sklono incidentima (i saobrañajnim nezgodama) u jednim, a veoma bezbedno u drugim okolnostima. Na primer, jedno lice je veoma sklono incidentima noñu, drugo lice rano ujutro, a treñe u sumrak, po kiãi itd. U ovim objektivnim okolnostima lice je sklono i saobrañajnim nezgodama. Dakle, ova teorija, spaja i uvaæava subjektivne karakteristike liånosti i objektivne karakteristike situacije u kojoj lice vozi (uåestvuje u saobrañaju). Trebalo bi imati na umu da je ovo samo uproãñeni prikaz åetiri teorije ili åetiri pristupa tumaåenju pojave saobrañajnih nezgoda. Danas su razvijene ili se razvijaju brojne teorije saobrañajnih nezgoda, ali najveñi broj vodi poreklo od navedene åetiri teorije.

3.7. MERENJE NIVOA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA
Merenje se moæe definisati kao uporeœivanje nepoznate i poznate veliåine iste vrste.24 Kvalitetno merenje znaåajnih veliåina je uslov za razvoj neke nauåne oblasti. Pri tome su se prvo pojavljivale kakve-takve mere i metode merenja, a zatim su one usavrãavane i optimizirane. Sa razvojem nauke i tehnike, merenja postaju sve preciznija, ãto omoguñuje dalji razvoj. Jednostavno i precizno merenje ni24 Merenje – procenjivanje neke veliåine prema njenom odnosu sa nekom veliåinom iste vrste, uzetom kao

jedinica i referenca (Nova Larusova enciklopedija, JRJ, Zemun, 1998).

77

3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

voa bezbednosti saobrañaja je vaæan preduslov za razvoj ove nauåne discipline, ali i za uspeh praktiånih mera i akcija u ovoj oblasti. Merenja u bezbednosti saobrañaja nisu razvijena, niti su uspostavljeni opãteprihvañeni standardi i etaloni merenja.25 Sa druge strane, merenja i kada nisu sasvim precizna, omoguñavaju sagledavanje i ocenjivanje stanja. Zato je bolje primenjivati neprecizna merenja, nego nemati nikakva. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja bi trebalo da omoguñi: – opisivanje i ocenjivanje postojeñeg stanja, – definisanje æeljenog stanja (vizija i ciljeva), – merenje efekata kontramera i – unapreœivanje bezbednosti saobrañaja.

3

Danas se, pri ocenjivanju nivoa bezbednosti saobrañaja, ocenjuju: – trenutno stanje bezbednosti saobrañaja i – uspostavljeni trend u bezbednosti saobrañaja. Pri tome je neophodno postojanje nekih repernih vrednosti i uporeœivanje sa njima. Najznaåajniji reperi su stvarni pokazatelji bezbednosti saobrañaja za odabrane zemlje. Mada se izbor repera moæe smatrati politiåkom odlukom, danas se, najåeãñe, poreœenja vrãe sa zemljama OECD.26 Ocena bezbednosti saobrañaja moæe se vrãiti na osnovu direktnih i indirektnih pokazatelja (merila) i drugim metodama.

3.7.1. Direktni pokazatelji bezbednosti saobrañaja
Direktni pokazatelji se odnose na saobrañajne nezgode i njihove posledice, i to su: – apsolutni pokazatelji o saobrañajnim nezgodama (broj i struktura nezgoda), – apsolutni pokazatelji o posledicama saobrañajnih nezgoda (broj i struktura povreœenih, veliåina materijalne ãtete), – relativni pokazatelji o saobrañajnim nezgodama (broj nezgoda u odnosu na preœenu kolometraæu, u odnosu na broj vozila i sl.), – relativni pokazatelji o posledicama saobrañajnih nezgoda (broj nastradalih u odnosu na broj stanovnika, u odnosu na preœenu kilometraæu, u odnosu na broj vozila i sl.). Najznaåajniji apsolutni pokazatelji o saobrañajnim nezgodama su: – ukupan broj saobrañajnih nezgoda,
25 Page,

Y., Statistiåki model za uporeœivanje mortaliteta na putevima u zemljama OECD, Accident Analysis and Prevention, Vol. 29, No 4, pp 371 – 385. 2001. 26 Australijska uporedna statistika o bezbednosti na putevima ãirom sveta, Izveãtaj iz 1995, Federalne kancelarije za bezbednost saobrañaja na putevima Australije, Sidnej, 1995.

78

3.7. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja

– broj saobrañajnih nezgoda (samo) sa materijalnom ãtetom, – broj saobrañajnih nezgoda sa nastradalim licima, – broj saobrañajnih nezgoda sa lakim telesnim povredama, – broj saobrañajnih nezgoda sa teãkim telesnim povredama, – broj saobrañajnih nezgoda sa poginulim licima i ponderisani broj saobrañajnih nezgoda.27 Ovo su pokazatelji koji se, prvenstveno odnose na aktivnu bezbednost saobrañaja, mada struktura nezgoda prema teæini posledica govori i o pasivnoj bezbednosti. Najznaåajniji problemi koji se odnose na primenu navedenih parametara odnose se na razlike u definicijama saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica, razlike u vrednosti i korektnosti njihovog evidentiranja. Definicije pojma saobrañajne nezgode joã uvek se razlikuju od dræave do dræave. U Konvenciji o drumskom saobrañaju (Beå, 1968) definisani su saobrañajna nezgoda, poginuli28 i drugi vaæni pojmovi. Meœunarodna baza podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama (IRTAD)29 prihvatila je sliåne definicije. Neke dræave – ålanice OECD su prihvatile ove definicije i po njima evidentiraju nezgode i broj poginulih (Australija, Belgija, Kanada, Åeãka Republika, Danska, Finska, Maœarska, Island, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Novi Zeland, Norveãka, Ãvedska, Velika Britanija, SAD). Druge ålanice OECD nisu uskladile svoje evidencije sa pomenutim definicijama (Austrija, Nemaåka, Francuska, Gråka, Italija, Japan, Portugal, Ãpanija, Ãvajcarska), pa se njihovi podaci o nezgodama i poginulim koriguju korekcionim faktorima da bi se mogli uporeœivati sa drugim zemljama. Bivãa SFRJ je prihvatila navedene definicije, tako da su naãe evidencije usklaœene sa navedenim meœunarodnim bazama. Trebalo bi naglasiti da se obiåno koristi broj evidentiranih saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. Meœutim, uvek postoji i znaåajna tamna brojka saobrañajnih nezgoda i tamna brojka njihovih posledica (koje su se desile, ali zbog raznih razloga nisu evidentirane). Mada je ova tamna brojka prisutna u svim zemljama, ona se bitno razlikuje od dræave do dræave. Znatan deo nezgoda se ne prijavljuje policiji, niti se prijavljuju sve povrede.30 Prema istraæivanjima OECD najmanje se prijavljuju nezgode u kojima nije uåestvovalo ni jedno motorno vozilo, u kojima je ærtva bilo dete, u kojima su nastale lakãe povrede ili samo materijalna ãteta, koje su se dogodile na lokalnim putevima.31 Sa najveñom pouzdanoãñu se evidentiraju smrtni sluåajevi. Pouzdanost, sveobuhvatnost i laka
27 Kada

se sve saobrañajne nezgode, na osnovu veliåine ukupnih posledica, svedu na nezgode sa materijalnom ãtetom, dobija se ponderisani broj saobrañajnih nezgoda. 28 Pod poginulim licima u saobrañajnim nezgodama smatra se svaka osoba koja je poginula odmah ili u roku 30 dana, usled saobrañajne nezgode. 29 IRTAD – International Road Traffic and Accident Database. 30 Prema izveãtaju KEMT, evidentira se oko 35 – 70 % nezgoda sa peãacima, oko 10-40 % nezgoda sa biciklistima i oko 50-75 % nezgoda sa automobilima (Past, Present and Future Road Safety Work in ECMT, CEMT/CS (2002)7/PROV). 31 Safety of Vulnerable Road Users, Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7), DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL, OECD, 1998.

79

3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

3

pristupaånost podacima o broju poginulih u nezgodama su osnovni razlog zaãto se broju poginulih daje neproporcionalno veliki znaåaj u analizama bezbednosti saobrañaja. Tamna brojka posebno zavisi od organizovanosti zaãtitnog sistema bezbednosti saobrañaja i spremnosti dræave i drugih subjekata da adekvatno reaguju u vezi saobrañajne nezgode. Ukoliko subjekti bezbednosti saobrañaja ne reaguju ili reaguju neefikasno, onda uåesnici nezgode neñe biti zainteresovani da se evidentira nezgoda, niti njene posledice. Posebno je opasna situacija u kojoj su najznaåajniji subjekti (uåesnici nezgode, policija i drugi dræavni organi) zainteresovani da ne evidentiraju nezgodu ili njene posledice.32 Mada u tamnoj brojci saobrañajnih nezgoda dominiraju lakãe nezgode, u nerazvijenim zemljama, postoje i nezgode sa najteæim posledicama koje se ne evidentiraju. Dræava bi trebalo da sistematski smanjuje broj nezgoda koje se ne evidentiraju, a posebno da iz ove tamne brojke eliminiãe nezgode sa najteæim posledicama. Ovo je veoma vaæna pretpostavka za uspeãno prañenje i ocenjivanje stanja, ali i za kvalitetno upravljanje bezbednoãñu saobrañaja. Apsolutni pokazatelji o posledicama saobrañajnih nezgoda su: – veliåina materijalne ãtete, – broj nastradalih, – broj lakãe povreœenih, – broj teæe povreœenih i – broj poginulih u saobrañajnim nezgodama. Navedeni pokazatelji odnose se i na aktivnu i na pasivnu bezbednost saobrañaja. Veliåina materijalne ãtete je teãko uporediva izmeœu razliåitih dræava, ali i u razliåitim periodima jedne iste dræave. Posebna smetnja su inflacija, promena nacionalnih valuta i naåin evidentiranja materijalne ãtete. Obiåno se u bazama evidentira iznos materijalne ãtete koji se proceni na licu mesta, a koji je, najåeãñe, ograniåen na procenjenu ãtetu na vozilu. S obzirom na to da je ovo povrãna procena na samom poåetku procesa, svi subjekti su åesto zainteresovani za smanjivanje iznosa (kako bi smanjili odgovornost uåesnika). Stvarni iznosi ukupnih materijalnih posledica koji bi obuhvatili sve gubitke, ãtete i troãkove (oãteñenja na vozilu, na teretu, na putu, na objektima, vremenske i druge gubitke, sudske troãkove, druge materijalne i nematerijalne ãtete) nigde se ne evidentiraju. Stepen teæine povreda, najåeãñe naknadno, utvrœuje lekar. Na licu mesta se samo evidentiraju najznaåajnije povrede i prve (laiåke) procene njihove teæine. U vezi svake nezgode odmah se evidentiraju poginuli, ali je ostavljena moguñnost da se u roku 30 dana dodaju novi podaci, tj. preinaåe povreœeni u poginuli. Apsolutni pokazatelji se dobijaju jednostavno – neposrednim evidentiraçem i brojanjem. Ovi pokazatelji su nezamenljivi za fenomenoloãko opisivanje
32

Na primer, u naãoj zemlji se åesto ne evidentiraju nezgode sa materijalnom ãtetom, jer uåesnici nisu zainteresovani da o njima obaveãtavaju policiju, niti osiguranja, a zbog njihove neefikasnosti. S druge strane, znaåajan broj nezgoda sa velikom materijalnom ãtetom ili sa telesnim povredama se evidentira kao nezgode sa manjom materijalnom ãtetom, jer se tako pojednostavljuje procedura.

80

3.7. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja

obima problema, kako bi se skrenula paænja javnosti na znaåaj bezbednosti saobrañaja, kako bi se uporeœivao ovaj sa drugim izvorima opasnosti itd. Meœutim, za stvarno merenje i uporeœivanje stanja bezbednosti saobrañaja korisniji su relativni pokazatelji. Relativni pokazatelji bezbednosti saobrañaja se dobijaju kao koliånik nekog od nabrojanih apsolutnih pokazatelja (o broju nezgoda ili njihovih posledica) i neke druge znaåajne veliåine (broj stanovnika, vroj vozaåa, broj vozila, broj preœenih kilometara, duæina deonice puta, broj tona kilometara, broj putnih kilometara itd.). Najåeãñe su koriãñeni sledeñi relativni pokazatelji bezbednosti saobrañaja: – broj saobrañajnih nezgoda (svih nezgoda, nezgoda sa nastradalim licima ili ponderisani broj nezgoda) na 10.000 registrovanih vozaåa, – broj saobrañajnih nezgoda na 100 km puta, – broj saobrañajnih nezgoda na 10.000 vozila, – broj saobrañajnih nezgoda na 100 milion preœenih kilometara, – broj nastradalih na 100.000 stanovnika, – broj nastradalih na 10.000 registrovanih vozila, – broj nastradalih na 100 milion preœenih kilometara, – broj poginulih na 100.000 stanovnika (javni rizik), – broj poginulih na 10.000 registrovanih vozila (saobrañajni rizik) i – broj poginulih na 100 milion preœenih kilometara (dinamiåki saobrañajni rizik). Danas se, pri ocenjivanju stanja bezbednosti saobrañaja na nekom prostoru (u dræavi, u regionu), najviãe koriste poslednja tri pokazatelja,33 pa ñe o njima biti viãe reåi. Pri tome se ocenjuju trenutno stanje ovih parametara i uspostavljeni trend.

Javni rizik – trenutno stanje
Javni rizik predstavlja smrtnost (godiãnji broj poginulih u saobrañajnim nezgodama) na 100.000 stanovnika i meri rizik svakog stanovnika da pogine u saobrañajnoj nezgodi. Na primer, 1995. u Australiji su zabeleæena 11,2 poginulih u saobrañajnim nezgodama (smrtna sluåaja) na 100.000 stanovnika.34 Prema ovom pokazatelju Australija se nalazila na devetom mestu od 23 analizirane zemlje ålanice OECD. Velika Britanija je imala najniæu stopu od 6,4 smrtna sluåaja na 100.000 stanovnika. Portugal sa 28,8 smrtnih sluåajeva na 100.000 stanovnika je zabeleæio najveñu stopu meœu OECD nacijama. Srednja vrednost za OECD dræave iznosi 11,6 smrtnih sluåajeva na 100.000 stanovnika. U Srbiji je 2001. poginulo oko 17 ljudi na 100.000 stanovnika.
33 Past, Present and Future Road Safety Work in ECMT, CEMT/CS (2002)7/PROV. str. 6. 34 Australijska uporedna statistika o bezbednosti na putevima ãirom sveta, Izveãtaj iz 1995, Federalne kan-

celarije za bezbednost saobrañaja na putevima Australije, Sidnej, 1995.

81

3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

Tabela 3.1. Broj poginulih u saobrañajnim nezgodama na 100.000 stanovnika Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep. Danska Ukupan broj stanovnika (milion) 18.1 8 10.1 29.6 10.3 5.2 5.1 58.0 81.5 10.5 10.2 0.3 3.6 57.3 125.6 0 15.4 3.6 4.3 9.4 39.2 8.8 7.0 58.6 262.8 prosek 8,5 1273 Ukupan broj poginulih 2017 1210 1449 3347 1588 582 441 8891 9454 – 1589 24 437 7033 12870 68 1334 581 305 2710 5751 572 692 3765 41798 Smrtnost na 100.000 stanovnika 11.2 15.0 14.3 11.3 15.4 11.2 8.6 15.3 11.6 – 15.6 9.0 12.1 12.3 10.1 – 8.6 16.2 7.0 28.8 14.7 6.5 9.9 6.4 15.9 11.6 17

3

Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija, 2001.

82

6 u 1995. zbog nezgoda na radu itd. 1970. Srednja vrednost za dræave ålanice OECD-a takoœe je opala sa 23. ãto dovodi do opadanja smrtnosti. na primer. zbog moædanog udara. OECD i Australija. razliåiti prostori se mogu uporeœivati po ovom kriterijumu samo ako su njihovi stanovnici jednako izloæeni saobrañaju.4 smrtna sluåaja (poginula u saobrañajnim nezgodama) na 100. Na primer. pa je njihova izloæenost saobrañaju i saobrañajnim nezgodama bitno manja. mogu se analizirati i trendovi u bezbednosti saobrañaja. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Broj poginulih u saobrañajnim nezgodama na 100.).2. Japanu (547). Meœutim.7. Tako. 83 3. onda nije korektno uporeœivati prostore samo po ovom kriterijumu. zbog kancera. stepen motorizacije je bio razliåit u SAD (757). Slika 3. bila su 30. stepen motorizacije u Srbiji je manji nego u zemljama OECD.000 stanovnika u Australiji. Ovaj pokazatelj dobro skreñe paænju na znaåaj saobrañajnih nezgoda i stradanja u saobrañaju.3. Stanovnici Srbije se manje voze (prelaze manje kilometraæe) nego stanovnici zemalja OECD. Ova uporeœivanja se mogu vrãiti na istom prostoru.000 stanovnika je dobar pokazatelj smrtnosti stanovniãtva i posebno je znaåajan za uporeœivanje razliåitih izvora opasnosti i uzroka smrtnosti (smrtnost zbog bolesti srca. Ukoliko su bitne razlike u stepenu motorizacije35 (broj registrovanih vozila na 1000 stanovnika) i mobilnosti stanovniãtva (broj putovanja i preœena kilometraæa).4 (1970) na 11. Smrtnost na 100. Australijski trend poboljãanja povoljniji je od srednje vrednosti OECD zemalja.1. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . u toku 1998.000 stanovnika. 35 Prema podacima KEMT. doãlo je do pada na 11. a 1995. u zemljama centralne i istoåne Evrope (195) i centralnim nezavisnim dræavama koje su nastale raspadom SSSR (97). Javni rizik – uspostavljeni trend Na osnovu pokazatelja smrtnosti. u Zapadnoj Evropi (prosek je 454).

6 13.5 39.6 14.5 9.6 27.5 10.3 17.9 11.1 1985. 11.5 9.4 19.9 – 12.0 11.7 27.9 14.2 16.3 10.8 – 18. 13.4 15.8 23.9 14. dve dræave) bitno razlikuju u stepenu motorizacije36 onda nije korektno njihovo stanje bezbednosti saobrañaja uporeœivati na osnovu pokazatelja javnog rizika.6 12.2 11.3 11.0 19. 22. 18.6 9.6 16.6 15.6 22.6 16.5 10. Zato se koriste drugi relativni pokazatelji bezbednosti saobrañaja.6 9.0 13.9 32.2 9.6 25.000 stanovnika – tendencije Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep.1 – 8.4 1975.7 12.8 – 24.4 13.0 11.8 32.8 18.2 7.2 15.3 – 15. Izraåunava se kao koliånik izmeœu broja registrovanih motornih vozila i broja stanovnika.4 24.4 17.0 16.2.5 31.5 13.6 14.3 19.5 7.9 20.7 10.2 8.5 24.3 26.2 15.9 14.0 19.Lipovac.3 19.0 21.6 33.2 19.8 14.9 9.2 11.7 – 16.4 18.5 22.8 23. 84 .0 28.0 – 18.1 12.8 1980.4 9.8 23.3 15.6 20. Krsto Bezbednost saobrañaja Tabela 3.0 – 24.7 9.2 21.7 13.4 34.4 15. P.7 12.9 5.5 16.3 14. 30.5 17.7 16.3 20.9 31.2 23.0 22. Smrtnost na 100.2 – 16.5 – 17.7 18. 26.4 27.7 13.0 14.9 8.5 19.1 20.4 11. a posebno saobrañajni rizik.6 23.1 22.7 9.1 13.0 12.5 10.5 18.6 – 15.4 9.7 20.6 15.2 18.3 22.3 28. Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija 1970.4 14.5 21.3 11.1 1990.3 22.7 25.3 13.0 1995. Saobrañajni rizik pred36 Stepen motorizacije se moæe definisati kao broj registrovanih vozila na 1000 stanovnika.5 11.1 11.0 25.4 11.0 28.5 16.7 6.0 14.1 16.7 – 13.5 17.1 19.1 20.6 3 Saobrañajni rizik – trenutno stanje Ako se dva prostora (na primer.

Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep.4 5. Saobrañajni rizik uzima u obzir nivo motorizacije.1 1.9 4.7. 1995.1 poginulih na 10.3 6.8 3.000 registrovanih vozila.5 2.0 3.5 0.0 1.000 registrovanih vozila.0 2.9 – Smrtnost na 10. Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija Ukupan broj poginulih 2017 1210 1449 3347 1588 592 441 8891 9454 – 1599 24 437 7033 12670 88 1334 581 305 2710 5751 572 692 3785 41798 Ukupan broj reg.000 registrovanih vozila.000 registrovanih vozila).9 2. a Maœarska najveñi saobrañajni rizik meœu OECD nacijama (6.5 1. Srednja vrednost za OECD zemlje iznosila je 2.8 1.000 registrovanih vozila i zauzela peto mesto meœu 23 posmatrane dræave OECD.4 2.7 1.8 smrtnih sluåajeva na 10.8 4.0 smrtnih sluåajeva na 10. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . U toku 2001.0 – 6. vozila 1.0 1. Australija je zabeleæila 1.3.1 2. vozila (milion) 11.7 18.6 2.7 0. Registrovana vozila.1 2.3 5.000 registrovana vozila).1 1.1 17.3 35.4 4.0 4.3 1.8 2. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja stavlja smrtnost (godiãnji broj poginulih u saobrañajnim nezgodama) na 10.1 2. Ãvedska i Norveãka su imale najniæi (1.000 reg.3.3 smrtna sluåaja na 10. 1995.2 72.3 4. Na primer.0 smrtna sluåaja na 10.5 47.1 25.8 3.8 3.7 2. u Srbiji je bilo oko 8.7 2.2 2.5 3.5 – 2.2 28. Tabela 3.8 2.6 2.0 85 3.

uspostavljeni trend je nepovoljniji. Slika 3.2. P. Mada je Australija imala stalno manji saobrañajni rizik (smrtnost na 10. 86 . Na primer. Smrtnost na 10.000 registrovanih vozila. 1995.000 registrovanih vozila) nego ãto je prosek za zemlje OECD.Lipovac. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Slika 3. Saobrañajni rizik – uspostavljeni trend Koliko god je vaæno tekuñe stanje saobrañajnog rizika. pri oceni bezbednosti saobrañaja u nekoj zemlji mogu se uporeœivati trendovi smrtnosti u toj zemlji sa trendovima smrtnosti u drugim zemljama. sa trendovima u drugim referentnim prostorima. Pri tome bi trebalo imati na umu i uporeœivati trendove u posmatranom prostoru. Obiåno se poredi sa zemljama OECD.3. joã je znaåajnije analizirati uspostavljeni trend.

7 – 6. Dakle.1 2.0 na 1.5 – 2.3 1.0 1.8 2.8 3.9 10.7 2.0 3.4 2.3 4.7.2 3.3 2.2 2.8 1995.7 10.1 3.3 2.7 6.5 2.4 1985.2 6.2 1990.8 2.2 2.0 7.000 registrovanih vozila).0 – 6. 4.9 4.5 2.9 3.5 3.8 11.6 2.000 registrovanih motornih vozila) u zemljama OECD i Srbiji (period. 1.0 – 8.1 2.5 5. imala manji saobrañajni rizik.3 11.0 4.1 1.3 – 3.7 15.0 – 4.7 3.6 – 8.5 u 1970.1 2.4 4. do 1980).3 5.0 3.4 25. U Australiji se saobrañajni rizik smanjio sa 8.1 4.6 7.2 6.5 1.0 87 3. 5. na 2.2 9.6 7.7 1.8 6.0 15.9 5.2 – – 23.4 3.6 3.2 6. Saobrañajni rizik (godiãnji broj poginulih u saobrañajnim nezgodama u odnosu na 10. ali je imala loãiji trend smanjivanja (posebno u periodu od 1970. 8.2 4.0 u 1995.2 2.0 2.6 6.2 4.3.8 2.1 4.1 2.2 4.6 1980. Australija je.4 4.3 4.0 6. Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep.4 2. 1970 – 1995).8 4. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Na primer.7 2.7 4.7 4.0 1.4 2.3 1.7 2.9 9.2 8.4 3.0 2.5 2.2 4.7 5.0 – 3.8 1.3 4.1 9.2 11.7 – 9.1 7.0 2.8 1.2 4.4 – 4. u ovom periodu.4 4.5 11.8 5.8 11.3 – 9.2 1.4 9.5 2.0 2.4.8 (smrtnih sluåajeva na 10.9 4.8 3.2 16.5 12. 2.5 1975. Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija 1970.3 – 5.7 6.3 2.6 2. u zemljama OECD (prosek) saobrañajni rizik se smanjio sa 10. nego ãto je prosek u zemljama OECD.6 9.2 11. Tabela 3.9 3.7 2.0 3.2 2.5 4. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . 3.3 7. u istom periodu.4 15.5 3.3 4.5 3.9 9.5 7.9 2.9 18.6 11.3 – 26.

Ovo posebno vaæi za velike gradove. Ipak.Lipovac. izraåunavati indirektno (na osnovu prodatih koliåina i proseånih potroãnji goriva).33 0. CEMT/CS (2002) 7/PROV. Na primer. Meœutim. /htr. Osnovni problem se odnosi na odreœivanje preœene kilometraæe u posmatranom periodu.04 0. Ovaj pokazatelj je najbolja mera rizika pogibije pri putovanju vozilom i najbolji pokazatelj bezbednosti saobrañaja.0 0.8a Peãaåenje 7.08 Automobil 0. S obzirom na to da je rizik pogibije pri prevozu automobilom deset puta veñi nego pri prevozu autobusom. procenjivati na osnovu pilot istraæivanja (utvrœivanja preœene kilometraæe u reprezentativnih uzoraka vozila) itd. pa i ne koristi ovaj parametar. na raåun putovanja automobilom. ali da se stepeni koriãñenja vozila bitno razlikuju.37 Ako se mobilnost bitno razlikuje. 88 . 8. u zemljama OECD (za 13 zemalja 37 Mobilnost stanovniãtva se obiåno iskazuje kroz proseåan broj putovanja po stanovniku ili kroz preœeni put (kilometraæu) u nekom periodu (u toku godine). pri ocenjivanju nivoa bezbednosti saobrañaja voditi raåuna i o mobilnosti stanovniãtva. dva podruåja mogu imati sliåan stepen motorizacije. on se sve viãe koristi.5.4).1 Autobus 0. Preœena kilometraæa se moæe meriti direktno (na osnovu korektno utvrœenih kilometraæa u svakom vozilu prilikom redovnih tehniåkih pregleda). Dinamiåki saobrañajni rizik predstavlja broj poginulih lica na 100 miliona preœenih kilometara./) 3 Vid / grana saobrañaja Drumski Æelezniåki Pomorski Vazduãni Dinamiåki saobrañajni rizik Naåin drumskog saobrañaja (br. poginulih na 100 miliona putnik kilometara) Ukupno 1. Dinamiåki saobrañajni rizik za razliåite naåine prevoza (PAST. Tabela 3. Dinamiåki saobrañajni rizik se koristi i za uporeœivanje rizika putovanja razliåitim vidovima saobrañaja (Tabela 3.3 Motocikl 16. Krsto Bezbednost saobrañaja Dinamiåki saobrañajni rizik – trenutno stanje Meœutim. kada automobil izaziva i druge probleme. onda se nivo bezbednosti saobrañaja moæe ocenjivati pomoñu dinamiåkog saobrañajnog rizika. postoji niz problema skopåanih sa odreœivanjem i primenom dinamiåkog saobrañajnog rizika. PRESENT AND FUTURE ROAD SAFETY WORK IN ECMT. saobrañajnom strategijom treba promovisati putovanje autobusom. s obzirom na to da ovaj parametar najbolje odreœuje stanje bezbednosti saobrañaja. neophodno. Veliki broj zemalja (meœu kojima je i naãa) nema razraœenu metodologiju utvrœivanja preœene kilometraæe. Zato je.08 a.5 Bicikl 6. P.

2 poginula na 100 milion kilometara itd. Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija nema podataka Ukupan broj poginulih 2017 1210 1449 3347 1588 582 441 8891 9454 – 1589 24 437 7033 12670 68 1334 581 305 2710 5751 572 692 3765 41780 Ukupno preœenih kilometara (100 miliona) 1665 651 801 – – – 420 4967 6022 – – 19 319 – 7199 – 1112 – 288 – – – 607 4429 – Smrtnost na 100 miliona preœenih kilometara 1. Tabela 3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .3 –/- 89 3.9 poginula na 100 milion kilometara).3 poginula na 100 milion vozilo kilometara. Zemlja Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep.3. Australija je bila peta sa 1. godiãnje je bilo (u proseku) 1.3 1.9 – 1.4 – 1.1 0.8 – 1. Dinamiåki saobrañajni rizik u zemÿama OECD (za koje postoje podaci) – trenutno staçe 1995.6.1 1.8 – – – 1.1 – – – 1.7.8 1.2 1.6 – – 1. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja su ovi podaci dostupni).9 1.2 – 1. Pri tome je Velika Britanija imala najniæu stopu (0. u toku 1995.

4. Na primer. veoma je znaåajno uoåiti trend u dinamiåkom saobrañajnom riziku. Slika 3.5. Dinamiåki saobrañajni rizik u zemÿama OECD (za koje postoje podaci) – trenutno staçe 1995. 90 .6 (u 1970) na 1. P.3 (u 1995). U Australiji je ova smrtnost opala sa 4. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Slika 3.4 na 1.2 u istom periodu. Posebno je korisno poreœenje sa zemljama OECD. Trend u dinamiåkom saobrañajnom riziku (broju poginulih u saobrañajnim nezgodama na 100 milion vozilo kilometara) je jedan od najboljih opãtih pokazatelja kretanja u bezbednosti saobrañaja. Dinamiåki saobrañajni rizik – uspostavljeni trend Kao i kod ostalih parametara. To je neãto loãije od trenda srednjih vrednosti za ostale zemlje OECD. srednja vrednost za OECD nacije je opala od 5. Australija je imala neãto nepovoljniji trend od proseka za OECD. Na primer.Lipovac.

9 / 1985.1 – – – 1.8 – 1.5 2.8 – 2. Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep.2 1.4 – 1.9 – 2.1 3.7 1.8 3.7.6 – 3.6 / 1980. U svim zemljama OECD ovaj parametar je stabilno opadao u periodu od 1970. Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija 1970.3 1.1 3.4 – 1. 4.1 2.4 1.6 / 1975.8 2. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Tabela 3.8 – 1.1 0.3 1. 3.0 5.1 1.6 8. 1.3 / 91 3.9 – – – 6.0 – – – – – – 9.4 – – 1.8 – 1.2 – 1.1 4. do 1995.3 2.8 – – 2.1 3.9 – – – – – – – 3.9 – 2.4 2.9 – 1.6 – – – 2.6 2. 2.5 – 2.3.8 – – – 1.6 – – – – – – – 5.2 5.7.4 3.7 / 1995.1 2.7 – – – – – 3.3 – 1.7 – – 2.9 – – – – – – 4.8 1.4 – – 2.2 – – – 1. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .4 10.6 1. 3.8 2.1 – 9.9 – – 2.3 – – – 3.0 – 2.2 / 1990.7 – 1. 1.8 – – 1.6 – – 1.7 – – – 1.7 3.9 1.7 6.0 – – 1. Dinamiåki saobrañajni rizik (broj poginulih u saobrañajnim nezgodama na 100 milion vozilo kilometara) je jedan od najboljih opãtih pokazatelja bezbednosti saobrañaja.

ali aæurnost i kvalitet evidentiranja se åesto razlikuje). broj nezgoda koje su izazvali vozaåi preduzeña itd. Krsto Bezbednost saobrañaja Procene nivoa bezbednosti u pojedinim sluåajevima Pored gore objaãnjena tri opãta parametra bezbednosti saobrañaja. – broj nezgoda na 100 milion vozilo kilometara. – broj nezgoda koje su izazvali vozaåi preduzeña u odnosu na 100 milion vozilo kilometara. 38 Transportni 3 rad se moæe izraæavati brojem putnik kilometara (u putniåkom saobrañaju) ili brojem tona kilometara (u teretnom saobrañaju). ali joã nije zaæiveo). lakãe i teæe povreœanih) putnika u odnosu na 100 milion putnik kilometara. Koji ñe parametri biti koriãñeni zavisi od problema koji se istraæuje. trebalo bi voditi raåuna o duæini te deonice i o intenzitetu saobrañaja na deonici. – broj nezgoda na 100.Lipovac. Na primer. – broj nastradalih (poginulih. poginuli i teæe povreœeni (ujednaåenije i kvalitetnije evidentiranje) ili samo poginuli (najbolje evidentiranje. posebno znaåajni broj poginulih i povreœenih putnika. mogu se uzimati u obzir svi nastradali koji su evidentirani (najveñi uzorci. – veliåina materijalne ãtete u odnosu na 100 milion tona kilometara itd. Kod broja nezgoda mogu se uzimati u obzir sve nezgode (najjednostavnije i najgrublje). od cilja istraæivanja. mogu se koristiti pokazatelji koji uvaæavaju veliåinu voznog parka. ali i najmanji uzorci). ovde su. P. preœenu kilometraæu i transportni rad.38 Sa druge strane. – ukupan broj poginulih u odnosu na 100 milion vozilo kilometara. – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100 km puta.000 vozila koja proœu putem. nezgode sa nastradalim ili samo sa poginulim licima (bolji i znaåajniji pokazatelj koji se ujednaåeno evidentira) ili ponderisani broj nezgoda (najbolji pokazatelj.39 Zato se obiåno koriste sledeñi parametri: – broj nezgoda na 100 km puta. Pri proceni bezbednosti saobrañaja na odreœenoj deonici puta. ali i od raspoloæivih podataka. – broj saobrañajnih nezgoda u odnosu na 100 milion vozilo kilometara. za razliåite potrebe koriste se i drugi vaæni parametri. pored ukupnog broja poginulih u saobrañajnim nezgodama (u kojima su uåestvovali autobusi i kamioni preduzeña). 92 . Kod broja nastradalih. – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100 milion vozilo kilometara. 39 Pod intenzitetom saobrañaja se najåeãñe podrazumeva PGDS (proseåan godiãnji dnevni saobrañaj) izraæen u proseånom broju vozila koja proœu putem u toku dana. Pri oceni bezbednosti saobrañaja u autotransportnim preduzeñima.000 vozila koja proœu putem. broj saobrañajnih nezgoda. mogu se koristiti sledeñi parametri: – broj poginulih putnika u odnosu na 100 milion putnik kilometara. – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100.

2. Indirektni pokazatelji bezbednosti saobrañaja Mada prethodno opisani direktni pokazatelji dobro opisuju stanje bezbednosti saobrañaja. vozaåa muãkaraca u odnosu na vozaåe æene. suvozaåa.40 40 Na osnovu reæima saobrañaja i saobrañajne slike utvrœuju se broj i vrste moguñih konflikata izmeœu uåesnika u saobrañaju. – broj nastradalih u nezgodama koje su oni prouzrokovali. vozaåa Forda u odnosu na vozaåe Mercedesa. 93 3. na 100.000 preœenih kilometara.) mogu se koristiti pokazatelji koji uzimaju u obzir njihovu izloæenost saobrañaju (preœena kilometraæa).000 vozila koja proœu putem. ugroæena mesta) trebalo bi koristiti parametre koji uzimaju u obzir intenzitet saobrañaja na tom mestu.7. profesionalnih vozaåa i vozaåa amatera. vozaåa putniåkih vozila i biciklista. na 100. – pokazatelji o potencijalnim saobrañajnim konfliktima.000 vozila koja proœu putem itd. U tom smislu se razvijaju mnoge metode koje koriste indirektne parametre bezbednosti saobrañaja. 3.000 kilometara.000 kilometara. kao na primer: – broj nezgoda na 100.000 kilometara itd. kao na primer: – broj nezgoda na 100. most i dr. te ocenjuje bezbednost saobrañaja. Indirektni pokazatelji bezbednosti saobrañaja su: – broj i teæina konflikata u saobrañaju (Traffic Conflict). ostaje vaæno praktiåno pitanje: da li se moæe ocenjivati bezbednost saobrañaja i pre dogaœanja prve saobrañajne nezgode. – broj nezgoda koje su oni prouzrokovali. – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100. – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100. Trebalo bi birati one parametre koji uzimaju u obzir intenzitet saobrañaja na svim prilazima raskrsnici. – broj nastradalih u nezgodama u kojima su oni uåestvovali.3. na 100. kao na primer: – broj nezgoda na 100. Pri oceni bezbednosti saobrañaja na raskrsnicama trebalo bi imati na umu geometriju raskrsnice i reæim saobrañaja na raskrsnici – prilaznim kracima (mogu se uporeœivati raskrsnice sliåne po geometriji i reæimu saobrañaja).000 vozila koja uœu u raskrsnicu (iz svih pravaca). putnika. prevoj. putnika u putniåkim vozilima i putnika u autobusima.000 vozila koja uœu u raskrsnicu (iz svih pravaca) itd. Pri oceni bezbednosti pojedinih taåki na putu (krivina. vozaåa koji su obuåavani u jednoj autoãkoli u odnosu na ostale itd. odnosno bez poznavanja podataka o nezgodama i njihovim posledicama.7. biciklista. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Pri oceni bezbednosti saobrañaja pojedinih kategorija uåesnika u saobrañaju (vozaåa. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .

). Tehnika konflikata (TCT) je skup procedura kojima se identifikuju. Savremene objektivne metode insistiraju na merenju opasnosti konflikta. 3) blagi konflikti – Uåesnici idu prema sudaru. pa se nezgoda jedva izbegla. 5) nezgoda – izbegavanje je zakasnilo i deãava se nezgoda sa posledicom. Izvor: Safety of Vulnerable Road Users.42 Razvijena je posebna tehnika saobrañajnih konflikata ili konfliktna tehnika (TCT – Traffic Conflict Techniques) koja se zasniva na pretpostavci da se interakcija izmeœu uåesnika u saobrañaju moæe opisati kao kontinuum dogaœaja. odnosno da postoji veza izmeœu broja konflikata i broja nezgoda. tako da je sudar neizbeæan. beleæe i analiziraju konflikti u saobrañaju na standardizovan naåin.Lipovac. Na osnovu toga mogu se projektovati dobre kontramere i ispravljati greãke pre nastupanja posledica. 2) potencijalni konflikti – putanje uåesnika se presecaju. ali postoji rano uoåavanje i blago reagovanje. rastojanja do taåke sudara itd. – merila standarda i kvaliteta puteva i vozila i dr. broj pojedinih prekrãaja i sl. Oslo. Konflikt je situacija u kojoj se dva ili viãe uåesnika u saobrañaju pribliæavaju jedan drugom (u prostoru i vremenu). 4) ozbiljan konflikt – Uåesnici idu prema sudaru i kasno reaguju. U 41 Na osnovu izloæenosti pojedinim vidovima saobrañaja i njihovoj proseånoj opasnosti (riziku) ocenjuju se rizici u saobrañaju. S tim u vezi mere se vreme do sudara. ãta izaziva nezgode itd. 106. OECD. Ovo zahteva posmatraåe koji su obuåeni da prepoznaju. Broj i teæina konflikata su najznaåajniji indirektni pokazatelj za ocenu bezbednosti saobrañaja. 94 . Krsto Bezbednost saobrañaja 3 – nivo izloæenosti saobrañaju (exposure to road traffic). Situacije u saobrañaju (dogaœaji) se mogu prikazati kao nivoi na piramidi: na dnu piramide su bezopasne saobrañajne situacije (normalna voænja). 42 Ova definicija je prihvañena na prvoj meœunarodnoj radionici o konfliktima u saobrañaju. u toku dva do pet dana. str. a ãirina njegovu uåestalost. 1998. brzine. niti drugih naglih reakcija.41 – razliåita merila ponaãanja (behavioural measures) koja ukazuju na nivo bezbednosti saobrañaja (proseåna brzina. Danas su razvijene subjektivne (åovek posmatra i kvalifikuje konflikt) i objektivne (konflikt se snima kamerom i kasnije analizira i kvalifikuje) metode primene konfliktne tehnike. Analiza vrste i teæine konflikata omoguñuje da saznamo koje vrste konflikata se deãavaju. koji uåesnici ih åine. Mogu se definisati 5 nivoa na piramidi: 1) neometani prolazi – bezbedne saobrañajne situacije. DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL. Blagovremeno reaguju i nema forsiranog koåenja. a na vrhu saobrañajne nezgode. Snimanje se vrãi dva do tri sata. Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7). ali preduzimaju radnju izbegavanja. Visina odreœuje opasnost dogaœaja. P. stepen koriãñenja pojaseva. procene i pribeleæe konflikte i njihove vaæne karakteristike. vreme posle prekoraåenja. 1977. ako se njihovo kretanje ne promeni. Ove situacije zovemo i zamalo nezgoda.

Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Saobraæajne nezgode Ozbiljni konflikti zamalo nezgode” ” Slika 3. DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL. OECD. 106.). do saobrañajnih nezgoda. Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7).44 Brojni su pozitivni primeri primene konfliktne tehnike: u proceni efikasnosti kruænih raskrsnica. 43 (Safety of Vulnerable Road Users. str.6. & Garder R. u proceni razliåitih reæima saobrañaja.43 relativno kratkom vremenu moæe se dobiti kvalitetna analiza stanja. u proceni kvaliteta lokacije peãaåkih prelaza i autobuskih stajaliãta. E.000 do 10. Research Into the Validity of the Traffic Conflict Technique. Vol. Dok je uzorak nezgoda mali. kao i analiza efekata kontramera (pre i posle analiza). 43 Konfliktna tehnika ima prednosti u odnosu na analizu direktnih parametara (saobrañajnih nezgoada). Dok analiza nezgoda omoguñuje da shvatimo ãta se desilo u i posle kritiånog momenta. Analiza nezgode se moæe vrãiti tek kada su nastale posledice. 95 3. 471-481. Dosadaãnja iskustva pokazuju da je validnost konfliktne tehnike dobra. 18. uzorak konflikata je veliki (konflikti su 5. ãto nije moguñe na osnovu analize nezgoda. preko konflikata razliåite opasnosti. 1986. konfliktna tehnika omoguñuje da prouåimo ceo proces koji se zamalo nije zavrãio nezgodom. Piramida – interakcija izmeœu uåesnika u saobrañaju kao kontinuum dogaœaja od neometanih prolaza. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . u proceni efikasnosti razliåitih kontramera itd. 1998.. 44 Hauer.000 puta åeãñi). Accident Analysis and Prevention.3. str. No 6. Konfliktna tehnika otkriva åak i male promene u riziku. a analiza konflikata i pre posledica.7.

– analiza postojanja sistemskih saobrañajnih mera. stalno analizirajuñi. Posebno su znaåajne karakteristike koje utiåu na protoånost i bezbednost saobrañaja (broj i ãirina sa96 . – analiza svesti graœana o problemima bezbednosti saobrañaja i moguñnostima upravljanja itd. – anketna i druge metode ocenjivanja subjektivnih stavova o opasnostima u saobrañaju itd. neophodno je da se definiãe osnovni sadræaj i metod ovih analiza. U ove metode spadaju: – ekspertska i druge sliåne metode struåne procene stepena opasnosti. vreme.3.7. Pri tome bi trebalo korektno odrediti domete sopstvenih analiza i ãto åeãñe analize poveravati nezavisnim struånim institucijama i istaknutim pojedincima – nauånim radnicima i istraæivaåima.Lipovac. ANALIZA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA NA PODRUÅJU Analizirati stanje bezbednosti saobrañaja na nekom podruåju ili na nekoj deonici puta je veoma znaåajan zadatak u bezbednosti saobrañaja. Da bi analize stanja bezbednosti saobrañaja dale oåekivane efekte. Naime. P. Korektno je saopãtiti i najvaænija ograniåenja.8. Na osnovu toga se mogu struåno projektovati i realizovati buduñe aktivnosti. Krsto Bezbednost saobrañaja 3. Struåne analize bi trebalo raditi permanentno. – kvalitetna analiza strukturalnih i organizacionih uslova (funkcionisanje zaãtitnog sistema). Analiza karakteristika putne (uliåne) mreæe Put je veoma znaåajan faktor bezbednosti saobrañaja koji utiåe na stanje bezbednosti. ali i da analize uåini uporedivim i korisnim pri kasnijim analizama. ciljeve i zadatke istraæivanja. – analiza saobrañajnih zakona i njihove primene.). To bi trebalo da garantuje sveobuhvatnost. Ostale metode ocenjivanja bezbednosti saobrañaja Bezbednost saobrañaja se moæe uspeãno ocenjivati i na osnovu nekih metoda koje ne podrazumevaju striktno kvantifikovanje odreœenih parametara. svakih pet godina i sl. uporeœujuñi i ocenjujuñi stanje bezbednosti saobrañaja ocenjuju se i dalje razvijaju mere i aktivnosti na unapreœivanju bezbednosti saobrañaja i smaçivanju stradanja u saobrañaju. Analiza stanja bezbednosti saobrañaja na nekom podruåju bi trebalo da obuhvati sledeñe sadræaje: Uvod Na samom poåetku bi trebalo definisati prostor istraæivanja. predmet. metod. ali i na izbor mera koje ñe se preduzimati. korektnost i objektivnost analize. 3 3. a izveãtavati periodiåno u zavisnosti od problema (svake godine.

Analiza karakteristika saobrañajnih tokova Bezbednost saobrañaja je jedno od obeleæja saobrañaja. struktorom. aktivnost pojedinih subjekata bezbednosti saobrañaja. zabrane skretanja. normativni ambijent. Opãta analiza broja i strukture saobrañajnih nezgoda Saobrañajne nezgode su najznaåajniji pojavni oblik nebezbednosti u saobrañaju. naåine regulisanja prvenstva prolaza. prema polu. poduæno i popreåno odvodnjavanje vode. Analiza bezbednosti saobrañaja na podruåju obrañajnih traka. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . druãtveni ambijent itd. ambijent oko puta itd.). putnici. uzduæni i popreåni nagibi puta.). Trebalo bi obratiti posebnu paænju na ograniåenja brzine. ãto moæe ugroziti kvalitet predloæenih mera. vaæni objekti oko puta. zabrane parkiranja i zaustavljanja. vrsta i kvalitet kolovoznog zastora itd. Ureœenost okoline puta (nasipi. Analiza vaænih elemenata okoline (ambijenta) Saobrañaj se odvija u druãtvenom. stanje privrede. mogu presudno uticati na stanje bezbednosti saobrañaja. teãko povreœeni i lakãe povreœeni). prostornom i vremenskom raspodelom saobrañajnih tokova. berme ili trotoara. peãaci i dr. postojanje i stanje signalizacije itd.8. prema kategoriji uåeãña u saobrañaju (vozaåi. Opãta analiza broja i strukture nastradalih u saobrañajnim nezgodama Stradanja ljudi su najznaåajnija posledica saobrañajnih nezgoda. motociklisti. trebalo analizirati i strukturu nastradalih prema teæini posledica (poginuli. 97 3. Pri tome bi trebalo posmatrati dovoljno dug period (minimalno 5 godina) za uoåavanje zakonitosti. postojanje i ureœenost autobuskih stajaliãta na putu. useci. oãtre i opasne horizontalne i vertikalne krivine puta. suvozaåi.3. preglednost na putu. prema starosti. prema vozaåkom iskustvu itd. biciklisti. to bi moglo da umnogome uopãti analizu i da neaktuelni problemi odvuku paænju. broj nezgoda prema teæini posledica (nezgode sa poginulim. Ako bi se posmatrao neadekvatno dug period.). Zato bi pored broja.). postojanje i geometrija raskrsnica. organizacija poslova saobrañaja. ekonomski standard. skup ograniåenja i zabrana) bitno utiåe na protoånost i bezbednost saobrañaja. ãirina i kvalitet bankine. objekti na putu i oko puta. Analiza reæima (tehniåkog regulisanja) saobrañaja i stanja signalizacije Uspostavljeni reæim saobrañaja (namena saobrañajnih povrãina. sa povreœenim i sa materijalnom ãtetom). U ovom delu bi trebalo analizirati ukupan broj saobrañajnih nezgoda. postojanje i ãirina razdelnih ostrva. prolasci kroz naseljena mesta. a posebno poslova bezbednosti saobrañaja. Zato su saobrañajne nezgode najvaæniji element predmeta istraæivanja i treba im posvetiti posebnu paænju. Mere koje ñe uticati na bezbednost saobrañaja moraju biti u skladu sa intenzitetima. ekonomskom i politiåkom ambijentu koji utiåe i na moguñnost sprovoœenja i efikasnost pojedinih mera.

deonice puteva/ulica ili zone na kojima se åeãñe dogaœaju nezgode (na primer viãe od 5 nezgoda u toku godine).. uåesnicima. Moskva. najviãe lica strada pri obaranju peãaka (22 – 30%). meœusobni sudar drumskog i æelezniåkog vozila. Trebalo bi svaku saobrañajnu nezgodu ãto preciznije spustiti na teren. Na ovim46 prilozima se pregledno prikazuju mesto nezgode (na tom mestu se ucrtava odgovarajuñi simbol). 1982.Lipovac. uzrok nezgode i dr. vrstama. ali i za planiranje aktivnosti na prevenciji buduñih nezgoda. linijski grafikoni saobrañajnih nezgoda i situacioni planovi saobrañajnih nezgoda. posledicama. raskrsnice. Vremenska distribucija raspodele saobrañajnih nezgoda Odgovor na pitanje: Kada se dogodila nezgoda? je znaåajan za bolje shvatanje uslova nastanka nezgode. 1999. str. sletanje vozila sa puta. 98 . a linijski grafikoni za prikaz prostorne raspodele nezgoda na deonici puta (na saobrañajnom sektoru. na opasnoj deonici itd. prevrtanje vozila na putu.F. okolnosti). Za ova mesta poveñane ugroæenosti saobrañaja crtaju se posebni situacioni planovi sa detaljnijim prikazom saobrañajnih nezgoda po lokacijama. 47 Mogu se izdvojiti i neke druge vaæne karakteristike nezgoda. sudar pri voænji u istom smeru. sletanje sa kolovoza i udar u objekat. Tipoloãka analiza saobrañajnih nezgoda Naãa statistika razlikuje 13 vrsta saobrañajnih nezgoda:48 sudar iz suprotnih smerova. U Srbiji bez pokrajina. udar u objekat na putu.. sudar pri uporednoj voænji. dr. Na osnovu topografske analize se izdvajaju.). Karte47 nezgoda su pogodne za makroanalizu na veñim povrãinama (podruåje grada). boåni sudar. 285. Srbije. M. vrsta nezgode (geometrijski oblik simbola odreœuje vrstu nezgode) i posledice nezgode (boja ili ãrafura simbola odreœuje posledice). boå45 Babkov. projekat saobrañajnih nezgoda. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Prostorna distribucija raspodela saobrañajnih nezgoda Odgovoriti na pitanje: Gde se dogaœaju nezgode? je jedan od najvaænijih zadataka analize stanja bezbednosti saobrañaja. Saobrañajni fakultet. Ovo se postiæe vezivanjem nezgoda za kilometarski stub (stacionaæu) na otvorenim putevima. i Doroænie usloviy i bezonasnosmi dviæeniy MSR. sletanju vozila sa puta (19-25%). ispadanje. naåinom kretanja. vremenom dogaœanja itd. udar u zaustavljeno ili parkirano vozilo. sudaru iz suprotnih smerova (18 – 23 %). crne taåke koje predstavljaju mesta na putevima/ ulicama. obaranje ili gaæenje peãaka. meseåna raspodela (radi uoåavanja sezonskih oscilacija i izrade godiãnjih planova rada). P. dnevna raspodela po danima u toku godine ili po danima u toku sedmice (utiåe na planiranje sedmiånih rasporeda rada) i åasovna raspodela nezgoda u toku dana (utiåe na planiranje rada u toku dana). 48 Jedinstven informacioni sistem MUP-a R. Beograd. V. Inæenjerski priruånik iz drumskog i gradskog saobrañaja i transporta. padanje iz vozila u pokretu. tzv. Znaåajne su godiãnja raspodela (distribucija) nezgoda (radi uoåavanja trenda razvoja pojave). Kao rezultat ove topografske analize dobijaju45 se karte saobrañajnih nezgoda. obaranje ili gaæenje stoke i ostale vrste nezgoda. odnosno za ulicu i kuñni broj u naseljima. 46 Vujaniñ. u zavisnosti od ciljeva analize (vreme dogaœanja.

. ova analiza je veoma znaåajna za projektovanje kontramera za spreåavanje buduñih nezgoda. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . 356. 1998. Saobrañajni fakultet. U svim ostalim vrstama nezgoda strada 8 – 12 % svih nastradalih. Nomos. 218.. i Vujaniñ M. deo. Propuste bi trebalo vezati za pojedine uåesnike u saobrañaju. Takoœe bi trebalo uoåiti i analizirati koji su to najåeãñi propusti koji doprinose nastanku ovih nezgoda. Uporedna analiza sa referentnim podruåjima Uvek bi trebalo raditi uporedne analize sa referentnim podruåjima. Kriminologija. Œ. 2002. str. str. Åak i kada su ove procene sasvim grube.. Analiza najåeãñih okolnosti nastanka saobrañajnih nezgoda i najznaåajnijih propusta Na osnovu analize pojedinaånih nezgoda mogu se uoåiti najznaåajnije okolnosti koje prate veñinu saobrañajnih nezgoda na pojedinim lokacijama ili u pojedinim vremenima. Teorije saobrañajnih nezgoda. Literatura Dragaå. Bezbednost saobrañaja 2. 1994. ali i za druge subjekte bezbednosti saobrañaja. ali i podruåja u zemljama OECD ili EU za koje su nam poznati podaci. Analiza dosadaãnjih mera i aktivnosti U analiziranom periodu su realizovane aktivnosti razliåitih subjekata. Veoma je znaåajno objektivno i struåno analizirati najznaåajnije dosadaãnje mere i aktivnosti kako se ne bi ponavljale greãke. Bezbednost drumskog saobrañaja. R. Novi Sad. Saobrañajni fakultet. Kao referentna podruåja trebalo bi koristiti proseåne vrednosti u naãoj zemlji za podruåja sliånih saobrañajnih i drugih karakteristika. Beograd. Mada je ova analiza veoma diskutabilna (mi ne znamo precizne okolnosti niti propuste pre okonåanja sudskih postupaka. Za one koji donose odluke. Predlog buduñih aktivnosti sa procenom troãkova i oåekivanih efekata Na osnovu sveukupne analize koja obuhvata veñinu ili sve nabrojane elemente. str. 99 3. Miloãeviñ. a åesto ni tada). 400. trebalo bi struåno i sveobuhvatno predloæiti sistem buduñih mera i aktivnosti na unapreœivanju bezbednosti saobrañaja. bilo bi veoma korisno za pojedine predloæene mere proceniti troãkove i oåekivane efekte. M. 1997. a njihove efekte analizirati kako bi se moglo uåiti za buduñe planove.. S. Beograd. one su veoma korisne. str. U narednim analizama ñe se izoãtravati kriterijumi i sve manje greãiti. Iniñ. Ignjatoviñ. Fakultet tehniåkih nauka.Literatura nim sudarima (11 – 16 %) i u sudarima pri voænji u istom smeru (6 – 12%). Ove aktivnosti bi trebalo pedantno pratiti i evidentirati. 481. Beograd.

Beograd. (Zbornik radova). Garder. 315. DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL. Babkov.F.. Federalne kancelarije za bezbednost saobrañaja na putevima Australije. Konferencija evropskih ministara transporta. Bezbednost. Research Into the Validity of the Traffic Conflict Technique. Present and Future Road Safety Work in ECMT. K. Izveãtaj iz 1995. 2002.. Organizacija za ekonomsku kooperaciju i saradnju (OECD). 2001. str. Metodologija. Beograd. 1982. Australijska uporedna statistika o bezbednosti na putevima ãirom sveta. Teorija i praksa upravljanja bezbednoãñu saobrañaja. Beograd. 2000. Hauer. & P. Moskva. Sidnej. str. 1995.. No 6. Åigoja ãtampa. M. Metodologija istraæivanja i reãavanja problema bezbednosti dece u saobrañaju. Safety of Vulnerable Road Users. CEMT/CS (2002)7/PROV. Doroænie usloviy i bezonasnosm dviæeniy MSR. 705-725.. 18. Lipovac.Lipovac. 100 . P. Œ. V. 1998. Nauåno-struåni skup Bezbednost dece u saobrañaju. Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7). str. 1986. E. 1999. i Lipovac K.. Accident Analysis and Prevention. 285. 471-481. Ãuãnjiñ. str. No 6. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Vujaniñ. Past. Vol.

Put kao faktor bezbednosti saobrañaja 4.4.3.1.2. Okolina kao faktor bezbednosti saobrañaja . Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja 4.4. Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja 4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA 4.

1 Ahmed. FAKTORI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA ÅOVEK (Human) VOZILO (Vehicle) PRE SN (Pre – Crash) obuka. & R. Advances in the Epidemiology of Injuries as a Basis for Public Policy. stavovi. kolovozni zastor. psihofiziåke obuka u pruæanju sposobnosti.. Brojni su pokuãaji da se ovi uticaji nekako sitematizuju. za vreme i posle saobrañajnih nezgoda. pp 541 – 551. 2 William Haddon je osnivaå epidemiologije i kontrole povreda. samoobjaãnjavajuñi putevi . 95(5). hortikultura. Tako je nastala proãirena Hedonova matrica. opraãtajuñi putevi .. opremljenost vozila.3 Tabela 4. sposobnosti. kiãa. Andersson. Differences in Case-Specific Patterns of Unintentional Injury Mortality Among 15-44 Year Olds in Income-based Country Groups. klima. vrlo brzo se pokazalo praktiånijim da se iz faktora okruæenje izdvoji put kao poseban faktor. 411-421. zaãtitni sistem.. Public Health Reports. konstrukcija . Bio je direktor NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) i IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).HEDONOVA MATRICA Prema istraæivanju koje je obuhvatilo 57 zemalja.. No 4.. OKRUÆENJE (Enviranment) Mada je osnovna postavka Hedonove matrice dobra. ZA VREME SN (Crash) POSLE SN (Post – Crash) obuka. prve pomoñi . Vol.. oprema vozila. & Andersson R. ponaãanje.. vozilo. N... upotreba pojasa. 3 Haddon. oprema puta. Ameriåki nauånik William Haddon2 je pokuãao da sistematizuje ove uticaje u matrici koja je po njemu i nazvana Hedonova matrica. brzo zbrinjavanje povreœenih. 2002). 2002. 1980. okruæenje) pre. propisi. zdravstvena zaãtita. pouzdanost .1. N. tehniåka ispravnost. noñ. 34... Osnovna Hedonova matrica sistematizuje uticaje tri faktora bezbednosti saobrañaja (åovek.. alkohol . zaãtita od poæara. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA .. saobrañajne nezgode su najåeãñi uzrok (26 – 77%) smrtnih sluåajeva usled nenamernih povreda (Ahmed.1 Obilje razliåitih uticaja doprinosi nastanku saobrañajnih nezgoda i njihovoj teæini (veliåini posledica).. W. konstrukcija. kvalitet uviœaja . porodica... Accident Analysis and Prevention.. 103 4. vazduãni jastuci . masa. kvalitet i odræavanje puta. ureœenost okoline puta. New York. barijere pored puta..

oprema od poæara. kvalitet. kolovozni zastor.. opraãtajuñi putevi barijere pored puta.. obuka... masa . vozila. okruæenje) na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja.. odræavanje puta. psihofiziåke stavovi..... propisi.. pouzdanost . zaãtita od poæara.Lipovac. vozilo. PUT oprema puta. ima smisla korigovati Hedonovu matricu i analizirati uticaje svih faktora na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja. izmenljiva signalizacija . obuka u pruæanju prve pomoñi. okruæenje) pre. vozilo.2. hortikultura . ponaãanje . zaãtitni sistem. kolovozni zastor. odræavanje puta. Krsto Bezbednost saobrañaja Tabela 4. samoobjaãnjavajuñi putevi . UTICAJNI ELEMENTI – UTICAJI FAKTORI BEZBEDNOSTI AKTIVNA BEZBEDNOST PASIVNA BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA SAOBRAÑAJA SAOBRAÑAJA ÅOVEK obuka. P.. sposobnosti . samoobjaãnjavajuñi putevi . ureœenost okoline puta.... Korigovana Hedonova matrica sistematizuje uticaje åetiri faktora bezbednosti saobrañaja (åovek.. konstrukcija. konstrukcija . Proãirena Hedonova matrica izdvaja put kao poseban faktor i sistematizuje uticaje åetiri faktora bezbednosti saobrañaja (åovek.. put. porodica.3. za vreme i posle saobrañajnih nezgoda. sposobnosti.. kiãa.. Tabela 4. stavovi. zaãtita tehniåka ispravnost.. opraãtajuñi putevi. 4 S obzirom na uspostavljene definicije aktivne i pasivne bezbednosti saobrañaja. oprema vozila. propisi... psihofiziåke ponaãanje . oprema puta.... FAKTORI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA ÅOVEK VOZILO PRE SN ZA VREME SN POSLE SN obuka u pruæanju prve pomoñi . kvalitet uviœaja. put... puta. opremljenost vozila. sposobnosti tehniåka ispravnost. obuka. klima. masa . kvalitet puta..... zdravstvena zaãtia. porodica. pouzdanost .. kvalitet uviœaja . zdravstvena zaãtita ... zaãtitni sistem . noñ. konstrukcija.. klima.. sposobnosti. izmenljiva signalizacija . VOZILO PUT OKRUÆENJE 104 .. OKRUÆENJE ureœenost okoline puta. opremljenost vozila. brzo zbrinjavanje povreœenih.. hortikultura..

Æene åine manje saobrañajnih prekrãaja. a posebno manje uåestvuju u najteæim nezgodama. Saobrañajne nezgode u preticanju. oko 5. prolaze na crveno. voze agresivno i voze pod uticajem alkohola.6 % teãko i 6. 287 – 292).1.4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA 4. Œ. uticaji droga i lekova. åak i kada se ima u vidu smaçena izloæenost.5 zakljuåeno je da æene imaju manji rizik uåeãña u nezgodama.str. ishrana. pa åak i izmere. (39. Na osnovu analize oko 125 hiljada saobrañajnih nezgoda u Srbiji.. Æene. æene su manje sklone traganju za uzbuœenjima u saobrañaju i riziånim situacijama u sa4 Resolution No 86 on ways of influencing human behaviour with a view to improving road safety. dosadaãnja istraæivanja su omoguñila da se neki uticaji preciznije objasne. Ipak. Buliñ. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja Åovek je najznaåajniji faktor u konturi Å-V-P-O. Pol Muãkarci i æene se razlikuju po mnogim obeleæjima. 1997. bolje shvataju opasnosti i manje su sklone rizicima.. puãenje) 4. K. bolest. Upotreba sigurnosnih pojaseva u Republici Srbiji. ÅOVEK KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . U nastavku ñe biti izneti neki od najvaænijih elemenata åoveka i njihov uticaj na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja: – pol. – starost.7 % lakãe povreœenih vozaåa uåesnika u saobrañajnim nezgodama.1. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Novi Sad. obrazovanje. Naime.3 % poginulih. znanja. [CM(86)16].). Beograd. godine6 meœu vozaåima je bilo oko 22 % æena (10 do 15 % na otvorenim putevima i 30 do 40 % u naseljima). – sposobnosti – znanje-obuka – stavovi – iskustvo – ponaãanje – voænja pod uticajem – umor ostali elementi (standard. 5 Lipovac.4 Uticaj åoveka na bezbednost saobrañaja nije dovoljno istraæen. Prema istraæivanjima iz 2002.1. 105 4. K.. 6 Lipovac. S druge strane. u proseku. socio-demografska obeleæja. retko ginu. æene åine 3. VI simpozijum Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2002. tj.1. ãto utiåe i na razliku u njihovom riziku uåeãña u saobrañajnim nezgodama. moæemo zakÿuåiti da æene imaju manji rizik uåeãña u nezgodama. D. stavovi i ponaãanje åoveka. Æene su manje izloæene saobrañaju. Mnogo je elemenata åoveka koji na razliåite naåine utiåu na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja. 2002 (Zbornik radova. i Vemiñ. Ipak. Meœu ovim elementima posebno se istiåu sposobnosti. a posebno reœe prekoraåuju brzinu.

1996.8 0.8 40 – 59 0.6 0.2. Institut za ekonomiku transporta.8 0.0 1. Rizik8 nezgode i smrtonosnih povreda raste i kod starijih vozaåa. Britanija N.7 0.1 3. razliåitu izloæenost saobrañaju itd.4 3. tako da za vozaåe preko 80 g.8 0.8 1.0 1.4 2. Sensation Seeking and Detection of Risky Road Signals: a Development Perspective. 106 . pp 569 – 580. No 4. 4. M. Starost uåesnika u saobrañaju Razliåite starosne grupe imaju razliåita znanja. i dr.0 0. kako u apsolutnim vrednostima. ali postoje i dve razlike. Tabela 4.5 3.9 0.7 1. ponaãanja. Vol. New York. 34.0 1.7 0.9 5.. 2002). Wolf. odreœeni su proseåni rizici od uåeãña u nezgodama sa nastradalim za pojedine starosne grupe (proseåan broj nezgoda za sve vozaåe uzet je kao 1.0 3.3 preko 70 prosek 1.7 2.9 1.2 1. Rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama (broj nezgoda na milion preœenih kilometara) u zavisnosti od starosti vozaåa ima oblik slova “U”.7 0.5 2.6 0. T. Krsto Bezbednost saobrañaja obrañaju (Rosenbloom.1 3. P.9 0. 9 Bedard. Obzor meronrijamië no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy. 8 Resolution No 37 on Driver traning [CM(78)17].7 Izgleda da stavovi i ponaãanje odluåujuñe doprinose smanjenju rizika kod æena. 1978. a ne neke razlike u sposobnostima i znanjima. Ova zavisnost je sliåna kod muãkaraca i æena.4. M. Vol. sposobnosti.3 1.0 1. T..9 Na osnovu niza istraæivanja u razvijenim zemljama.8 0. on je oko 5 puta veñi nego za vozaåe od 40 – 49.8 0.8 1.6 0.0 1.2 3. The Independentcontribution of Driver. Kod starijih vozaåa je obrnuto: starije æene imaju veñi rizik o odnosu na starije muãkarce.0 1. & Y. CEMT.5 Rosenbloom.Lipovac.1 2.5 1.0 1. Accident Analysis and Prevention. No 6. Zemlja 19 – 20 Australija Kanada Danska Francuska V.7 3. Wolf.1.4 1. 2002. Oslo-Kopenhagen.8 1.0 1.7 0. 2002). 34.1 3.2 3.7 0. Crash and Vehicle Characteristics to Driver Fatalities.0 1. Promena relativnog rizika uåeãña u saobrañajnim nezgodama prema godinama starosti. Mladi muãkarci imaju znatno veñi rizik nego mlade æene. mladi (do 25 godina) i stariji (preko 65 godina) imaju poveñan rizik. Accident Analysis and Prevention.8 0.0).0 1. stavove.8 26 – 39 0.3 5.6 1.8 0. Naime. 2002.6 3. Rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama kod mladih vozaåa je 3-4 puta veñi nego kod ostalih. i dr. g (Bedard. New York. pp 717 – 727.0 1. & Y. Zeland Norveãka Ãvedska PROSEK 7 4 Godine starosti 21 – 25 1.7 60 – 69 1. tako i u odnosu na vozaåe srednje starosti. Izvor: Snravoånik no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy.

OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA . Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja Struktura vozaèa prema starosti 30 25 20 15 10 5 0 18 -23 24 -30 31 -40 41 -50 51 -60 -65 61 reko ip Procentualna vrednost Godine starosti vozaèa Slika 4. bræe reaguju. Cemt. olako bi10 Pavloviñ. 1985. sklonost ka riziånom ponaãanju i poåetniåke greãke.. Mladi ljudi su sposobniji. S. S druge strane. 11 Resolution No 46 on Measures to reduce the accident risk of young drivers. i dr.4. 107 4.1. Terensko istraæivanje strukture vozila i vozaåa u saobrañaju (seminarski rad). “U” kriva opisuje ovu zavisnost. M. zdraviji.10 Objaãnjenje visokog rizika za mlade i stare ljude nemaju niåeg zajedniåkog.). 2002. [CM(85)18]. U osnovi njihovog rizika je njihovo neiskustvo. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.11 Mladi ljudi nisu dovoljno upoznati sa rizicima u saobrañaju. u saobrañaju najviãe ima sredoveånih vozaåa. bolje åuju itd.1. istiåuñi veliki rizik mladih i starih lica u odnosu na sredoveåne (Bedard. Zemun. Starost bitno utiåe na rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama.

Beyond Traffic Safety. New York. Uticaj starosti na pasivnu bezbednost saobrañaja nije tako detaljno istraæivan... hodanje. 1991). vozaåi postaju svesni smanjenih sposobnosti i zato su obazriviji u preticanju. 29. P. Age Related Effects of Restricted Head Movements on the Useful Field of View of Drivers. stereovid.16 4. Zato raste rizik od nezgoda u preticanju sve do 57 godine. Medicinski leksikon. 13 Isler. str. 1999. Neki autori smatraju (Rothe.) i specijalne sposobnosti (upravljanje vozi12 Rothe. agresivna voænja) i potcenjuju ove rizike. Ovo posebno dolazi do izraæaja u uslovima oteæanog odvijanja saobrañaja i kod sloæenih situcija.1. C.Lipovac. 1997. str. I. periferni vid) itd. K. stariji uåesnici imaju tri puta veñi rizik povreœivanja od mlaœih.P Obeleæja.17 Razlikuju se opãte (govor. M.. E. Accident Analysis and Prevention. New Brunswick and London. 41 i 42. No 6. 1997. pp 793 – 801. Mlaœi ljudi.. Ovo proizlazi iz stavova.15 Sliåna zavisnost rizika od starosti uoåena je i kod drugih kategorija uåesnika u saobrañaju: peãaka. Vol. 14 Lipovac.3. J. stariji vozaåi imaju veñi rizik da uåestvuju u saobrañajnim nezgodama pri preticanju. Krsto Bezbednost saobrañaja 4 raju riziåna ponaãanja (veñe brzine. 29. R. imaju veñe iskustvo (æivotno i saobrañajno).12 Stariji ljudi dobro poznaju rizike u saobrañaju. Braver i E. 952.. Accident Analysis and Prevention. (Evans. u boånim sudarima u SAD. Zato se oni teãko snalaze u raskrsnicama i dr.14 nego kod ostalih nezgoda. opãteg modela ponaãanja i nedovoljne obuke. Izgleda da posle ove starosne granice. (monografija). Sposobnosti Sposobnost (engl. Vol..13 sporije reaguju. opaæanje itd. Capability) je. ãto smanjuje udeo preticanja u ukupnom broju nezgoda kod najstarijih vozaåa. sloæenim situacijama. 16 Farmer. nepoãtovanje svetlosnih signala i saobrañajnih znakova. Beograd. P. Beograd. biciklista itd. Izgleda da shvatanje åoveka o slabljenju sposobnosti kasni za stvarnim slabljenjem. 4. Transaction Publishers. 1997 str. 15 Ako se uzme u obzir smanjena izloæenost starijih vozaåa. Na primer. 108 . izvrãna moguñnost da se neposredno izvedu telesne i mentalne aktivnosti (operacije) sa valjanim ishodom. ovo znaåajnije utiåe na bezbednost preticanja nego poveñavanje njihovog iskustva. ali bioloãka starost umanjuje njihove psihofiziåke sposobnosti: smanjena im je moguñnost da okreñu glavu. ãto je u osnovi poveñanog rizika starih uåesnika u saobrañaju. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. New York. zbog svojih sposobnosti i boljeg zdravstvenog stanja. oslabljen im je vid (oãtrina vida. i dr. S obzirom na sloæenost operacije preticanja. Mitter: Two-vehicle Side Impact Crashes: the Relationship of Vehicle and Crash Characteristics to Injury Severity. Sposobnosti vozaåa slabe sa staroãñu. Parsonson R. pijanstvo. 1994. No 1. bræe nego ãto to oni smatraju. 1994) da se ovo moæe prevaziñi poveñavanjem prilika za edukaciju ili izgradnjom centara koji adolescentima pruæaju moguñnost da se “isprazne”. 17 Babiñ. onda je njihov rizik joã izraæeniji. pp 399–406. Saobrañajne nezgode u preticanju. u proseku ñe zadobiti manje povrede i åeãñe preæivati nego starija lica. Na primer. i Hansson G.

1999. . Sad. Bezbednost drumskog saobrañaja.1 %.19 U senzorne sposobnosti spadaju sposobnosti koje su u vezi sa åulima vida. mirisa i dodira. Slika (svetlost) prolazi kroz zenicu oka. Ono ãto ne oåekuje. Åovek vidi punom oãtrinom samo ako slika padne na malu povrãinu mreænjaåe. tj. JRJ. str.2. 1994. periferni vid. Beograd. 284 – 295.1. 1997. M. 69. Naime. str. Kada zaæmurite na levo oko i usmerite pogled (desno oko) na krug. Zenica se poveñava noñu i u uslovima smanjene vidljivosti kako bi regulisala koliåinu propuãtene svetlosti. jer je slika pala u æutu mrlju. U krajnjim delovima perifernog vida oãtrina vida je manja od 0. æuta mrlja na kojoj nema nikakvih oånih ñelija. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja Slika 4. str. a to je samo 1-2 % onog ãto se nalazi u vidnom polju. Mreænjaåa prekriva zadnji deo oka i sadræi ñelije koje pretvaraju svetlosne zrake u signale koji se prenose preko oånog æivca do mozga (svesti). Univerzitet u Novom Sadu. åovek je neñe videti. adaptacija. na mreænjaåi postoji tzv. dinamiåki vid itd.). Ako slika padne na æutu mrlju.18 Za bezbednost saobrañaja su najznaåajnije senzorne. 1701. u jednom trenutku ñe znak iks nestati. 20 Priruånik za vozaåku dozvolu (korkortsboken). M. åovek dobro i lako opaæa ono ãto oåekuje20 i ono ãto smatra opasnim (veliki rizik da ñe nastupiti posledice). a znak iks ñe se opaæati perifernim vidom. N. Ako crteæ pribliæavate licu. slika i slova. Sposobnosti mogu biti prirodne (uroœene) ili steåene. Åovek selektivno opaæa. Ostalo pokriva periferni vid. Preko 90% najznaåajnijih informacija za uåeãñe u saobrañaju prima se åulom vida. bira ãta ñe opaziti i na ãta ñe reagovati. Stokholm.4. Fakultet tehniåkih nauka. psihomotorne i mentalne sposobnosti (Iniñ. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA lom itd. Posebno su vaæni oãtrina vida. åovek neñe primetiti ili mu treba viãe vremena za primeñivanje. 18 Nova Larusova enciklopedija u tri toma. Nacionalni savez ãvedskih autoãkola.. 109 4. 1997). tada ñe se krug videti odliåno. 19 Iniñ. vidno polje. Opaæanje je u direktnoj vezi sa oåekivanjem i paænjom. sluha. S druge strane. Oãtrina vida je u vezi brzog i lakog prepoznavanja predmeta.

Predmeti se prvo uoåavaju perifernim vidom. 40 stepeni pri brzini 100 km/h. pogled im duæe zastaje na predmetima. Vidno polje se suæava i slabi periferni vid i pri malim koncentracijama alkohola u krvi. 60 stepeni iznad i 70 stepeni ispod linije vida. a zatim se usmerava pogled (po potrebi okreñe glava) i predmet prepoznaje. kao i da se pretraæivanje u vidnom polju vrãi sistematiånije. Znanja – obrazovaçe i obuka Na bezbednost saobrañaja utiåu obim i struktura znanja uåesnika u saobrañaju. Izgleda da je za bezbedno uåeãñe u saobrañaju potreban odreœeni minimum znanja. a ãta nije. P. a imaju loãu selekciju ãta je vaæno. Vidno polje deteta je uæe nego kod odrasle osobe. Veoma je vaæna koordinacija srediãnjeg i perifernog vida.Lipovac. neiskusni vozaåi åesto gledaju blizu vozila. tako da su njihove slike uæe. 4 Slika 4. a posebno minimum poznavanja 110 . Treba imati u vidu da se ãirina vidnog polja smanjuje sa brzinom i biñe: 100 stepeni pri brzini 30 km/h. o åemu se mora voditi raåuna pri njihovoj obuci. 4.1. Iskustvo pomaæe da se viãe i bolje koristi periferni vid.3. a samo 30 stepeni pri brzini 140 km/h (“efekat tunelskog vida”). Åovek perifernim vidom opaæa.4. a srediãnjim prepoznaje. 75 stepeni pri brzini 50 km/h. Krsto Bezbednost saobrañaja Normalno vidno polje je ãirine oko 170 do 190 stepeni horizontalno. Deca i pri mirovanju imaju manji vidni ugao. Npr. Ranije se ovaj uticaj precenjivao.

4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja

saobrañajnih propisa.21 Istraæivanje pokazuje malu razliku u uåeãñu u nezgodama lica åije se znanje bitno razlikuje. Sve ukazuje da stavovi, veãtine i iskustvo imaju veñi uticaj na bezbednost saobrañaja nego nivo znanja. Meœutim, naãe istraæivanje znanja vozaåa koji su osuœeni zbog saobrañajnih nezgoda pokazalo je drastiåno nepoznavanje saobrañajnih propisa kod znatnog dela osuœenika.22 Izgleda da nedostatak minimuma znanja poveñava rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama kod svih kategorija uåesnika (vozaåa, biciklista, peãaka itd.). Smanenju rizika uåeãña u saobrañajnim nezgodama viãe doprinose kursevi za spreåavanje nezgoda (za vozaåe koji su uåestvovali u saobrañajnim nezgodama), a posebno kursevi za smanjenje recidivizma23 (za vozaåe recidiviste), nego poveñavanje osnovne obuke. Kod peãaka i drugih uåesnika u saobrañaju najveñi uticaj imaju åesta i kratka uåenja prañena praktiånim veæbama u saobrañaju, interdisciplinarno uåenje i veæbanje (u okviru viãe nastavnih predmeta), aktuelne kampanje i studije primera. Poseban znaåaj ima obrazovaçe i obuka vozaåa. Zbog velikog meœunarodnog znaåaja i meœuuticaja, obuka vozaåa se sve viãe unificira u Evropi24 i u svetu. Postoje dva osnovna problema u vezi obuke vozaåa: prvo, ljudi se obuåavaju da poloæe vozaåki ispit, a ne da voze bezbedno i drugo, preovlaœuje stav da uåenje voænje prestaje nakon polaganja vozaåkog ispita. Na primer, istraæivanja u V. Britaniji su pokazala da vozaåi koji se obuåavaju u defanzivnoj voænji teæe polaæu ispit, ali reœe uåestvuju u nezgodama, u odnosu na one koji se obuåavaju tradicionalno.25 Dakle, struktura i nivo znanja utiåu na aktivnu (rizik od nezgode), ali i na pasivnu bezbednost saobrañaja. Kvalitetnija obuka svih uåesnika u saobrañaju, a posebno vozaåa smanjuje teæinu nezgoda.26 S druge strane, napredna obuka urgentne medicine i redovno trenaæiranje profesionalaca koji stiæu meœu prvima na lice mesta (profesionalni vozaåi, policajci, vatrogasci i medicinsko osoblje) mogu bitno smanjiti posledice nezgoda.

4.1.5. Stavovi
Stavovi viãe nego znanja utiåu na bezbednost saobrañaja. U tom smislu su brojna zalaganja za izgradnju i ukorenjivanje ispravnih stavova o bezbednosti
21 Iniñ,

M., Bezbednost drumskog saobrañaja, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehniåkih nauka, Novi Sad, 1997, str. 340. 22 Ãkarin G., Karakteristike osuœenih lica za kriviåna dela iz bezbednosti saobrañaja (seminarski rad), Viãa ãkola unutraãnjih poslova, Zemun, 2003. 23 Knighet, J. i Tippetts S., Accident Prevention Versus Recidivism Prevention Courses for Repeat Traffic Offenders, Accident Analysis and Prevention, New York, Vol. 29, No 1, pp 25 – 31. 1997. 24 Direktive EU u vezi obuke i polaganja vozaåkih ispita: Council Directive 91/439/EEC, 94/72/EEC, 96/ C110/05 (proposal), 96/427/EC, 96/439/EEC (proposal), 96/47/EC, 97/C 31/04 (proposal), 9/97 , 97/C 69/02, 97/26/EC, 97/26/CE, 2000/56/EC. 25 Vanke, J., Techniques for influencing driving the driver’s view, ecmt Expert Workshop on In-Car Technology, Delft, 1996. 26 Resolution No 45 on Measures to improve emergency assistance in road traffic, [CM(83)20], CEMT, 1983.

111

4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

saobrañaja. Posebno su znaåajni stavovi o veliåini rizika u saobrañaju, o moguñnosti upravljanja bezbednoãñu saobrañaja, o liånoj i druãtvenoj odgovornosti za bezbednost saobrañaja, o znaåaju poãtovanja propisa, o opasnostima pojedinih radnji u saobrañaju itd. Stavovi se izgraœuju i ukorenjuju od roœenja. Presudnu ulogu u tome ima porodica, dobri uzori i najranija iskustva. Meœutim, veoma je vaæno sistematski i kontinuirano uticati na izgradnju pozitivnih stavova: u vrtiñima i predãkolskim ustanovama, u toku osnovne i srednje ãkole (nastava iz viãe nastavnih disciplina i vannastavne aktivnosti), radio i TV emisijama, kampanjama u bezbednosti saobrañaja itd. Znaåajno je da ovo delovanje ãto ranije poåne, da bude kontinuirano i prilagoœeno uzrastu, mentalitetu, vrsti i nivou obrazovanja i sl. U procesu izgradnje pozitivnih stavova o bezbednosti saobrañaja najteæe je eleminisati negativne uticaje, tj. spreåiti izgradnju negativnih stavova o saobrañaju i bezbednosti saobrañaja.27

4.1.6. Iskustvo
Ukupno æivotno, a posebno iskustvo u saobrañaju znaåajno utiåu na rizik saobrañajne nezgode. Ovo je prisutno kod svih kategorija uåesnika u saobrañaju, ali je najviãe istraæeno kod vozaåa i peãaka. Vozaåko iskustvo (vozaåki staæ) se moæe izraæavati na razliåite naåine: brojem preœenih kilometara, brojem sati voænje, brojem godina intenzivne voænje, obimom i vrstom voænje u razliåitim uslovima itd. Meœutim, najjednostavnije je prikupljati podatke o ukupnom (nominalnom) vozaåkom staæu, tj. o periodu od polaganja vozaåkog ispita. Ovaj nominalni vozaåki staæ se sastoji od mrtvog i stvarnog vozaåkog staæa. Mrtvi vozaåki staæ je period posedovanja vozaåke dozvole u kome vozaå ne vozi ili malo vozi. Stvarni vozaåki staæ je period u kome vozaå intenzivno i aktivno vozi. Prema obimnim istraæivanjima koja su sprovedena u Srbiji, uoåeno je da vozaåki staæ odluåujuñe doprinosi bezbednosti vozaåa.28 Prema nominalnom vozaåkom staæu, svi vozaåi su podeljeni u pet klasa: – neiskusni vozaåi (vozaåi poåetnici) sa vozaåkim staæom do 5 godina, – nedovoljno iskusni vozaåi (od 6 do 10 godina nominalnog vozaåkog staæa), – iskusni vozaåi (od 11 – 15 godina nominalnog vozaåkog staæa), – zreli vozaåi (od 16 – 20 godina), – vrlo iskusni vozaåi (21 – 25 godina) i – stari vozaåi (preko 25 godina poseduju vozaåku dozvolu). Uoåeno je da oko 42 % vozaåa koji su uåestvovali u saobrañajnim nezgodama åine vozaåi poåetnici (do 5 godina vozaåkog staæa). Ako se ima u vidu smanjena izloæenost vozaåa – poåetnika, tj. veliki mrtvi vozaåki staæ u naãim uslovima, zakljuåujemo da preko 50 % svih vozaåa uåesnika u saobrañajnim nezgodama åine vozaåi poåetnici (sa manje od 5 godina nominalnog vozaåkog staæa).
27 O reklamama ... 28 Lipovac, K. i dr.,

4

Obuka kandidata za vozaåe i polaganje vozaåkih ispita u funkciji bezbednosti saobrañaja, (studija), Viãa ãkola unutraãnjih poslova, Beograd, 1997.

112

4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja

Procenat meðu svim vozaèima uèesnicima u saobraæajnim nezgodama

Raspodela vozaèkog staža vozaèa uèesnika u SN (sve kategorije)

1-5

6-1

0

Vozaèki staž (godine)

-1 11

5

16

-20

21

-30

pre

ko

30

Raspodela vozaèkog staža vozaèa uèesnika u saobraæaju (magistralni put Užice–Zlatibor, 2002)
Procenat meðu svim vozaèima uèesnicima u saobraæaju
25% 19% 17% 17% 12% 10%

Vozaèki staž (godine)
1-5 6-1 0 -1 11 5 16 -20 21 -30
pre ko

30

Slika 4.4. Procenat vozaåa koji su uåestvovali u saobrañajnim nezgodama, a prema njihovom vozaåkom staæu29 i vozaåko iskustvo vozaåa u saobrañaju na magistralnom putu.30

Dakle, vozaåko iskustvo smanjuje rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama. Meœutim, iskustvo moæe da smanjuje i posledice saobrañajnih nezgoda.
29 Isto. 30 Pavloviñ,

S., Terensko istraæivanje strukture vozila i vozaåa u saobrañaju (seminarski rad), Viãa ãkola unutraãnjih poslova, Zemun, 2002.

113

4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

4.1.7. Ponaãanje
Ponaãanje uåesnika u saobrañaju, a posebno poãtovanje propisa, najbitnije utiåu na bezbednost saobrañaja. Posebno su opasna sledeña ponaãanja u saobrañaju: – znaåajno prekoraåenje ograniåenja brzine, – nepoãtovanje svetlosnih signala (prolazak na crveno svetlo), – preticanje na mestima zabrana i u opasnim situacijama, – nepoãtovanje prvenstva prolaza, – nedræanje bezbednog odstojanja izmeœu vozila, – nekoriãñenje zaãtitne opreme i – prelazak kolovoza van peãaåkog prelaza.

4.1.7.1. Brzina vozila u saobrañaju
Brzina utiåe na vreme putovanja, troãkove prevoza, zagaœivanje vazduha, buku, izbor vida prevoza, klimu, rizik od nezgode, posledice nezgode, kvalitet æivota, zdravlje itd.

4

Na rizik od nezgode utiåu: ograniåenje brzine, proseåna brzina vozila, procenat vozila åija brzina je veña od ograniåene, procenat sporih vozila i disperzija brzina.31 Broj nezgoda se poveñava za 10% (lakãe nezgode) do 25% (nezgode sa poginulim), kada proseåna brzina poraste za 5 km/hat. Ovo poveñanje je 25 – 50 %, ako brzina poraste za 10 km/hat. U suprotnom, ako se proseåna brzina na putu smanjuje, smanjuje se i broj nezgoda (Slika 4.5).

nezgode sa poginulim nezgode sa povreðenim sve nezgode

Slika 4.5. Promena broja nezgoda sa promenom srednje brzine na putu. Ãvedski model kada je posmatrana srednja brzina bila 80 km/hat (Anderssen & Nilsson, 1997).
31 MASTER (Managing Speeds of Traffic on European Roads, Transport research, Fourth framework pro-

gramme road transport, Transport DG – 106, Final Report, December 1998.

114

4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja

Rizik od nezgode razliåito se menja u razliåitim uslovima. Ako u naselju poraste srednja brzina za 10%, broj nezgoda raste za oko 21%. Smanjenje srednje brzine za oko 1 km/hat dovodi do smanjenja broja nezgoda za oko 2-3% (oko 4% na gradskim arterijama i oko 2 % na ulicama gde se vozila kreñu sporo). Velike proseåne brzina znaåi i velike sudarne brzine. Sa porastom sudarnih brzina rastu posledice nezgode, a posebno rizik smrtnosti. Velike sudarne brzine umanjuju koristi od sistema zaãtite. Na primer, rizik povreda vezanog putnika je 3 puta veñi pri sudarnoj brzini 50 km/h, nego pri brzini 30 km/h. Ove razlike su joã znaåajnije, ako se ne koriste sigurnosni pojasevi. Nepoãtovanje ograniåenja brzine je vrlo pouzdan pokazatelj sklonosti ka saobrañajnim nezgodama. Naime, vozaåi koji voze prebrzo, prave i druge saobrañajne prekrãaje, a svaki treñi vozaå koji je kaænjen zbog prekoraåenja brzine bio je uåesnik saobrañajne nezgode. Procenat vozaåa koji ne poãtuju ograniåenje brzine (prekoraåuju brzinu) znaåajno utiåe na broj nezgoda. Ako se procenat vozaåa koji voze prebrzo udvostruåi, broj nezgoda poraste za oko 10%. Ako njihova proseåna brzina poraste za 2 km/h, broj nezgoda poraste za preko 20%. Disperzija brzina (razlike izmeœu brzina vozila u saobrañaju) utiåe na broj konflikata brzina na putu, pa i na broj nezgoda. Ukoliko su brzine ujednaåene (male disperzije brzina) onda se dogaœa i manji broj nezgoda. Ako disperzija brzine raste, onda raste i broj konflikata brzina, raste broj potreba za preticanjem, raste broj ometanja i negativnih meœuuticaja, vozaåi se viãe zamaraju i nerviraju, åeãñe su opasne situacije, pa i nezgode. Treba imati na umu da porastu broja nezgoda doprinose vozila koja se kreñu bræe, a posebno vozila koja se kreñu sporije. Brza i spora vozila imaju i veñi rizik uåeãña u nezgodama. Sa porastom sudarnih brzina poveñava se teæina nezgode, a posebno pri obaranju peãaka. Na primer, ako je brzina udara u peãaka 30 km/h, onda ñe poginuti oko 10% peãaka, pri brzini 40 km/h poginuñe oko 20 %, pri 50 km/h gine oko 40% peãaka, a pri 60 km/hat gine oko 80%. Ako je peãak udaren vozilom koje se kreñe brzinom 80 km/hat i viãe, njegove ãanse da preæivi su zanemarljive (Passanen, 1991).
Uticaj sudarne brzine na smrtnost razlièitih SN
100 90
ÈEONI SUDARI

RIZIK SMRTNOG ISHODA (%)

80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50
OBARANJE PEŠAKA

BOÈNI SUDARI

60

70

80

90

100 110 120 130 UDARNA BRZINA (km/h)

Slika 4.6. Rizik od smrti peãaka najviãe zavisi od brzine vozila u trenutku sudara (Passanen, 1991).

115

4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

Nilsson je (1984) izveo matematiåki model32 za odreœivanje uticaja poveñavanja brzine na broj saobrañajnih nezgoda i njihove posledice (Tabela 4.5).
Broj saobrañajnih nezgoda (y) Nezgode sa poginulim y1=(v1/vo )4y
o

Broj povreœenih (z) Poginuli z1=(v1/vo )4y
o+(v1/vo)
8(z

o-yo)

Nezgode sa teãko povreœenim i oginulim y1=(v1/vo)3yo Sve saobrañajne nezgode sa povredama y1=(v1/vo )2y
o

Poginuli i teãko povreœeni z1=(v1/vo)3yo+(v1/vo)6(zo-yo) Svi povreœeni (ukljuåujuñi i smrtnosti) z1=(v1/vo)2yo+(v1/vo)4(zo-yo)

Primer 1. Ako je, pri poåetnoj srednjoj brzini od v0= 85km/h, bilo 100 saobrañajnih nezgoda sa poginulim i 110 poginulih, onda bi, posle porasta brzine na 90 km/h, trebalo oåekivati oko: y1= (90/85)4 x 100 = 1,0594 x 100 = 125,7 saobrañajnih nezgoda sa poginulim, tj. oåkivalo bi se poveñanje za 25,7 %. Pri tome bi trebalo oåekivati oko: z1= (90/85)4 x 100 + (90/85)8 x (110 – 100) = = 125,7+1,0598(110-100)=141,5 poginulih lica, tj. oåekivalo bi se poveñanje za (141,5 – 110)/110 x 100 % = 28,6 % Primer 2. Ako je, pri srednjoj brzini v0 = 100 km/h bilo y0 = 1.000 nezgoda sa teãkim povredama (ukljuåujuñi i poginule), a broj teãko povreœenih i poginulih bio 1.500, onda ñe sa smanjivanjem brzine na v1 = 90 km/h, smanjiti i broj ovih nezgoda i nastradalih. Novi oåekivani broj nezgoda sa povredama biñe oko: y1 = (90/100)2 x 100 = 0,92 x 100 = 810 (smanjenje za oko 19%) a novi broj povreœenih (ukljuåujuñi i poginule) biñe oko: z1 = (90/100)2 x 100 + 0,94(1500-1000) = = 810 + 0,94(1500-1000) = 1138 (smanjenje za oko 24,1%)

4

32

Road Safety Principles and Models: review of descriptive, predictive, risk and accident conseqvence models, OECD, 1997.

116

4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja

4.1.7.2. Prolazak na crveno svetlo
Ukrãtanje u nivou izaziva veñi broj veoma opasnih konflikata u saobrañaju. Zato se ureœenju prvenstva prolaza posveñuje posebna paænja. Prvenstvo prolaza moæe biti ureœeno kao prvenstvo onoga koji se kreñe savremenim kolovozom (u odnosu na one koji dolaze zemljanim putem), znakom trougao, znakom STOP, semaforima ili znacima koje uåesnicima u saobrañaju daju ovlaãñena lica koja neposredno reguliãu saobrañaj. Svetlosni signalni ureœaji (semafori) se postavljaju u raskrsnicama kada to zahtevaju razlozi protoånosti (poveñan broj vozila ili peãaka) ili bezbednosti saobrañaja (veñi broj nezgoda). Semafori bi trebalo da omoguñe bezbedno ukrãtanje saobrañajnih tokova, tako ãto vremenski razdvajaju konfliktne tokove vozila i peãaka. Pri projektovanju plana tempiranja semafora spreåava se jednovremeno
33 Status Report, Vol 37, No. 5, May 4, 2002. (www.highwaysafety.org). 34 SARKOZY, N., Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des

Libertés Locales; Gilles de ROBIEN, Ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer; RN 20 La Ville-du-Bois, 27 octobre 2003;Dossier de presse. 35 Lipovac, K. i Neãiñ M., Automatsko prañenje i kontrola prekrãaja u bezbednosti saobrañaja, Nauånostruåni skup: Propisi U bezbednosti saobrañaja, Postojeñe stanje i problemi primene, Beograd, 2003 (Zbornik radova, str. 101 – 113).

117

4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA

Za kontrolu brzina pored tradicionalnih metoda (radar, tahograf i sl.), danas se sve viãe koriste automatizovane savremene metode koje koriste radar sa fotoaparatom ili kamerom. Koriste se dva tipa ureœaja. Jedan tip ureœaja snima trenutne brzine vozila (koristeñi radar ili detektore instalirane u kolovoz), a drugi tip ureœaja snima proseånu brzinu na posmatranoj (opasnoj) deonici puta. Danas se u oko 75 zemalja koriste ureœaji za automatsku detekciju prekoraåenja brzine (Status Report, juni 19, 1999; www.highwaysafety.org). Time se smanjuju broj vozila koja prekoraåuju brzinu (za 40 do 80 %)33 i veliåina ovih prekoraåenja. Velika Britanija (preko 5000 instaliranih radara sa kamerama na putevima) i Holandija (preko 6000 ureœaja) prednjaåe u automatskoj kontroli brzina. U Francuskoj je krajem 2003. bilo instalirano 100 radara sa digitalnim kamerama koji su potpuno automatizovani (od kontrole na putu, preko identifikacije vozila i vlasnika, do pisanja reãenja i plañanja kazni). Do kraja 2005. planirano je da se uvede 1000 ovakvih ureœaja. Na pojedinim kritiånim deonicama (posebno u tunelima) procenat vozaåa koji prekoraåuju brzinu sveden je na 1%, posle uvoœenja ovih kamera. Na deonici puta u San Etjenu broj broj nezgoda sa nastradalim je smanjen sa 90 na 5 posle uvoœenja ovih ureœaja.34 Dakle, veliki potencijal za uticaj na brzine leæi u automatskoj kontroli brzina. Meœutim, neophodno je reãiti nekoliko problema, a posebno problem dokazivanja prekrãioca, tj. odgovornosti vlasnika vozila. Mada meœunarodne strategije bezbednosti saobrañaja, EU, KEMT i veñina razvijenih zemalja preporuåuju uvoœenje odgovornosti vlasnika vozila i njegovu obavezu da pomogne dokazivanje prekrãioca, ovo joã nije reãeno u naãem zakonu.35

Lipovac. jer stvara opasan konflikt sa drugim uåesnicima.6. Lipovac.. 1999. godine (posmatrano je 692 raskrsnice na kojima su se dogaœale nezgode) Izvor: Statistiåki podaci MUP-a36 Broj raskrsnica Na semaforizovanim raskrsnicama 210 482 692 SN sa mat. Bezbednost dece u saobrañaju u Beogradu (studija). Beograd. jer naruãava naåelo poverenja izmeœu uåesnika u saobrañaju. Prolazak bilo koga uåesnika (peãaka. velika ulaganja da se raskrsnice i peãaåki prelazi semaforizuju i savremeno reguliãu (kako bi bili bezbedniji) daju suprotne efekte.58 0. a posebno vozila) na crveno je veoma opasan. sve dok svi uåesnici poãtuju znake na semaforima.08 0.157 (100 %) Broj nezgoda po raskrsnici 2. K. 38 Vujaniñ. i dr. Tabela 4. B. M. nego na nesemaforizovanim raskrsnicama. Nepoãtovanje svetlosnih saobrañajnih znakova je veoma opasno. koji se teãko izbegava. Beograd. u toku 2001. U Beogradu se u periodu od 1997. godine oko 20 % svih nezgoda sa peãacima dogodilo na peãaåkim prelazima. Saobrañajne nezgode koje su se dogodile na raskrsnicama u Beogradu. Naime.23 4 Na nesemaforizovanim raskrsnicama Ukupno U naãim uslovima je masovno nepoãtovanje svetlosnih signala. Saobrañajni fakultet. 71. saobrañaj se odvija tako ãto svi uåesnici oåekuju od drugih da poãtuju signalizaciju. Analiza bezbednosti saobrañaja na raskrsnicama u Beogradu (diplomski rad).. Na semaforizovanim raskrsnicama se åeãñe dogaœaju nezgode i ove nezgode su opasnije.7 SN sa nastradalim 122 (77 %) 37 (23%) 159 (100 %) Broj nezgoda po raskrsnici 0. 118 . Znatan broj ovih nezgoda dogodio se na semaforizovanim prelazima. u Beogradu se. str. Oko 60% nezgoda na semaforizovanim prelazima37 desio se pri prelasku ulice u vreme kada je za peãake bilo ukljuåeno crveno svetlo. Institut Saobrañajnog fakulteta.6). zbog ponaãanja 36 Karaliñ..3 1. P. ãtetom 547 (47 %) 610 (53 %) 1. na semaforizovanim raskrsnicama dogaœa dva puta viãe nezgoda sa materijalnom ãtetom i oko 7 puta viãe nezgoda sa nastradalim licima. Ovome bi trebalo pridodati da se i veliki broj nezgoda sa peãacima dogaœa na semaforizovanim peãaåkim prelazima. Tako na primer. pa su raskrsnice sa semaforima postale opasnije od nesemaforizovanih raskrsnica. Tako se garantuje bezbedno ukrãtanje i ulivanje saobrañajnih tokova.38 Dakle. i 72. Krsto Bezbednost saobrañaja kretanje konfliktnih tokova i obavezno ostavljaju zaãtitna vremena.6 1. 2002. 37 Obuhvañene su nezgode kod kojih je utvrœeno stanje semafora. do 2002. Ovo najbolje ilustruju podaci o nezgodama na raskrsnicama u Beogradu (Tabela 4.

5. Teæina saobrañajnih nezgoda pri preticanju je veña nego teæina ostalih nezgoda. neposredno posle duæih zabrana42 i posle deonica sa smanjenom preglednoãñu (na poåetku preglednih deonica sa dozvoljenim preticanjem). a ove nezgode su lakãe u odnosu na boåne sudare.. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA uåesnika u saobrañaju.40 Ove nezgode su teæe od ostalih (tabela 4.3. Ovi ureœaji mogu biti stacionirani na odabranim mestima. Beograd. moæemo slobodno reñi da je nepoãtovanje crvenog svetla jedno od najznaåajnijih nebezbednih ponaãanja u saobrañaju. 22.7). .4 45. str. Evropi i Australiji ukazuju da se automatskim ureœajima moæe smanjiti broj nezgoda na semaforizovanim raskrsnicama za 25 do 30 %. gde je dozvoljeno preticanje. 40 Lipovac.1. str. 2002 (www. 1997.4. znaåajno uveñava specifiåan objektivni rizik da ñe vozaå koji ne poãtuje semafor biti otkriven i kaænjen. Naime. postavljeni u vozilima ili u 39 Status Report.6 10.1.7 10. Vol 37. U Srbiji se oko 7% nezgoda dogaœa pri preticanju.4 77. pokazala je da se oko 91% ovih nezgoda dogaœa na preglednim deonicama.4 Detaljna analiza velikog uzorka nezgoda u preticanju u Srbiji.41 Broj poginulih na 100 SN SN pri preticanju Ostale SN Sve SN 12. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja 4. Pri tome dolazi do poveñanja broja udara u zadnji deo vozila. U tom smislu su razvijene efikasne metode otkrivanja i dokumentovanja ovih prekrãaja.7 Broj teãko povreœenih Broj lakãe povreœenih na 100 SN na 100 SN 52. Tabela 4. Saobrañajne nezgode u preticanju.7 78. Viãa ãkola unutraãnjih 41 Lipovac.39 Istraæivanja u SAD. 119 4. Uz odgovarajuñi publicitet (kampanje) poveñava se i subjektivni rizik.7. 34.6 45. poslova. Imajuñi ovo u vidu. No.7. Kontrola preticanja moæe se vrãiti tradicionalno (neposredno opaæanje policajaca na putu) ili uz pomoñ savremenih ureœaja sa kamerom. zbog velikog kapaciteta. K. Meœutim. Saobrañajne nezgode u preticanju.org). ali je ovo poveñanje manje. Preticanje na mestima zabrana i u opasnim situacijama Preticanje na mestima gde je to zabranjeno i u uslovima kada to nije bezbedno je veoma opasno. 1997. K. 42 Isto..8 88.highwaysafety. automatizovano otkrivanje prolazaka na crveno svetlo. May 4. Ovo bi trebalo imati u vidu prilikom planiranja kontrole preticanja. nezgode pri preticanju su posebno åeste na putevima sa velikim disperzijama brzina (mnogo sporih vozila). ãto dovodi do promene ponaãanja. uz pomoñ savremenih ureœaja za automatsku detekciju i snimanje prolazaka na crveno svetlo.

de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales. S.7. ovakvi prekrãaji su veoma åesti. razvijene i savremene metode otkrivanja i dokumentovanja ovih prekrãaja. i 23. 2002. a posebno nezaustavljanja kod znaka “stop”. Ministre de l’Intérieur. Beograd. Ipak. 1997.44 Na evropskim autoputevima zapoåela je automatska kontrola odstojanja izmeœu vozila i od nje se oåekuju znaåajni efekti na bezbednost saobrañaja. 4. a boåni sudari åine oko 16% nezgoda sa nastradalim licima.. Dejstvom alkohola. Accident Analysis and Prevention. Krsto Bezbednost saobrañaja helikopteru.. ali i poveñava rizik naletanja na vozilo otpozadi (ako prednje vozilo koåi. Saobrañajni fakultet. odnosno 14. 4.1.1. S.1. 45 Rajalin. u Beogradu se oko 20% svih nezgoda dogaœa zbog neustupanja prvenstva prolaza.7. Voænja pod uticajem Dva su najvaænija. Dossier de presse. Nedræanje bezbednog odstojanja izmeœu vozila Oko 7 % svih nezgoda u Srbiji åine sudari vozila koja se kreñu u istom smeru.Lipovac. Close-following drivers on two-lane highways. Kod æena nije uoåena ova korelacija. Ministre de l’Equipement. Voænja isuviãe blizu vozila ispred sebe je veoma opasna. New York. U uslovima gustog saobrañaja ovi procenti rastu na 58%. N. B. nego vozaåi koji dræe bezbedno odstojanje u voænji. pod dejstvom 43 Karaliñ. Na Francuskim putevima oko 25 % vozaåa dræi malo odstojanje (manje od 2 sekunde). RN 20 La Ville-duBois. Hassel i H. P. str. du Tourisme et de la Mer. 120 . 22. produæava se vreme reakcije. negativna uticaja alkohola na åoveka. a oko 6% vozaåa vozi na vrlo malom odstojanju od prednjeg vozila (manje od 1 sekund).5. pp 723 – 729. S druge strane. Korelacija je posebno izraæena kod mladih muãkaraca.45 4 4.. Optimalni rezultati se postiæu kombinovanim radom patrole na zemÿi i snimanjem iz vazduha (helikoptera). Vozaåi–muãkarci koji voze na malom rastojanju (zbijeno) imaju 2 – 3 puta viãe saobrañajnih prekrãaja. Nepoãtovanje prvenstva prolaza Nezaustavljanje pri nailasku na znak “stop” i nepoãtovanje prvenstva prolaza u raskrsnici je veoma znaåajan prekrãaj koji dovodi do velikog broja saobrañajnih nezgoda. ãto je veoma opasno. pogorãavaju se fizioloãke sposobnosti: slabi oãtrina vida.5%. Gilles de ROBIEN. Analiza bezbednosti saobrañaja na raskrsnicama u Beogradu (diplomski rad).4. 29. a posebno ako forsirano koåi). 44 Sarkozy.8. Danas43 su pored tradicionalnih metoda. Na primer. 27 octobre 2003. No 6. Summall. Vol.. slabi koordinacija i preciznost pokreta itd. ukljuåujuñi i nezgode sa najteæim posledicama. Ovako se ometa vozaå prednjeg vozila. des Transports. du Logement.

49 Meœu nezgodama sa pijanim vozaåima ima 3.. Alkohol je.) je utvrdio da se alkohol razgraœuje brzinom od 0. slabi kritiånost i raste sklonost ka rizicima. 1997. D. a zatim opada (15 do 20 sati posle pijenja). Rizik od uåeãña u saobrañajnim nezgodama i rizik od smrtnog stradanja rastu sa porastom koncentracije alkohola u krvi. Accident Analysis and Prevention. Ova dva uticaja se pojaåavaju. Koliåina alkohola u krvi menja se vremenom. pp 817 – 827. 29. Vol. Vol. usporavaju se reakcije.0 promil nijedan vozaå nije u stanju da udovolji zahtevima saobrañaja i vlada svojim vozilom. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja alkohola slabi paænja. New York. Kod 0. ali se ovi kreñu izmeœu 20 i 60! 49 Snravoånik no bezomasnosmi doroænogo dviæeniy. nego meœu ostalim nezgodama. Ako bi se iz saobrañaja iskljuåili svi vozaåi pod uticajem alkohola u SAD.5 puta viãe nezgoda sa nastradalim. 29. Kod koncentracije od 0. dok droge (bez alkohola) nisu.24 promila na sat. i Assum 1989. tako ãto prvo raste (oko 60 – 70 minuta posle pijenja).1 do 0.6 promila nesposobnih je bilo oko 60%.2 promila smanjuje se sposobnost da se noñu proceni rastojanje. kod 0. vrste i koliåine hrane. i dr. 47 Isto. 121 4.5 promila.3 promila slabi procena rastojanja i danju. Istraæivanje u Norveãkoj (Glad. Obzor meronrijamë no bezonsanosmi doroænogo dviæeniy. & MaromY. Oslo-Kopenhagen. 1996. Accident Analysis and Prevention. 51 Waller.5 promil alkohola u krvi imaju od 20 do 60 puta veñi rizik48 da uåestvuju u nezgodi nego vozaåi do 0. Zato se radi utvrœivanja ranije koncentracije alkohola (u vreme nezgode) dva puta vadi krv (u razmaku od 60 minuta) ili se vade krv i urin. poveñava se spremnost za rizik.. No 6. A linkage study of Western Australian drink driving arrests and road crash records. Brzina eliminacije alkohola iz organizma zavisi od vrste piña.47 Posle 1–2 sata zavrãava se resorpcija.1. P. brzine pijenja itd.4 promila oko 40% vozaåa nije sposobno da upravlja vozilom. 1991).. Zato su neke dræave ovu granicu proglasile apsolutnom nebezbednoãñu i predvidele obavezno hapãenje vozaåa u tim sluåajevima.5 promila znatnije slabe razumne koånice. 50 Rosman. Uticaji alkohola zavise od koncentracije u krvi (mozgu). pp 211 – 220. Publikacija nemaåkog saveta za bezbednost saobrañaja. poveñava se samouverenost.4.) su pokazala da pijani vozaåi imaju 40 puta veñi rizik nezgode sa povreœenim i oko 160 puta veñi rizik nezgode sa poginulim. Crash Characteristics and Injuries of Victims Impaired By Alcohol Versus Illicit Drugs.51 Najåeãñi pijani vozaåi su muãkarci. po pravilu. New York. za 20 min. oko 60 %. Ãvedski nauånik Widmark (1922. opada koncentracija i slabi paænja. Institut za ekonomiku transporta. Kod 0. No 3.8 promila preko 75% vozaåa je bilo nesposobno. Sa 0. starosti do 46 Alkohol am Steuer? NEIN DANKE! (Alkohol za volanom? Ne hvala!).46 Za 10 do 15 minuta resorbuje se oko pola. 2001. Ferrante A. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA . 1999.50 Alkohol poveñava rizik saobrañajne nezgode viãe nego bilo koji drugi poznati faktor rizika. povezan sa teæim posledicama nezgoda (dva puta veñu smrtnost). 48 Razliåiti istraæivaåi su doãli do razliåitih odnosa. broj poginulih u nezgodama bi se smanjio za 47 % (Evans. 1985. Veñ kod 0. suæava se vidno polje i oteæava prilagoœavanje na svetlo-tamu. a kod 1. Vozaåi sa preko 1. a posle 30 minuta skoro 70% konzumiranog alkohola.

Troskovi nezgoda povezanih sa alkoholom: procena za Novi Zeland i mere koje se predla\u za meœunarodno koriscenje. a nisu uåestvovali u nezgodama. T. deca. Fatal Pedastrian Accident in France: A Typological Analysis. delimiåno. S druge strane. Posebno su ugroæeni pijani peãaci pedesetih godina. pp 173 – 180. Y. åestih. Najveñe smanjenje povratniãtva se postiæe. 29.. P. Alkohol je povezan sa drugim faktorima rizika i oni se obiåno multipliciraju. noñu i tokom vikenda. on moæe obazrivim ponaãanjem.53 ako je ova ugradnja alternativa klasiånim kaznama (zatvor. 55 Fontaine. No 2. U N. 19. Pijani peãaci. ako je pijan vozaå svestan rizika. Smrtnost peãaka i alkohol. zabrana upravljanja. M. Veliki broj ovih nezgoda se ne evidentira. 3. a samo jedna od 375 voænji u pijanom stanju se otkrije i osudi (Miller.). random breath testing activity). 20 ili 21. razvijenim zemljama oko jedne treñine poginulih peãaka bili su pijani. Vol. Ova pojava se zove kompenzacija rizika u saobrañaju. elektronska prismotra i sl.55 Meœu poginulim pijanim peãacima posebno se istiåu mlaœi muãkarci. rizici se mogu i viãestruko poveñati. i Erriksson A. Ako pijan vozaå vozi noñu. a posebno kod peãaka. 29.. New York.56 Svaki åetvrti poginuli peãak-muãkarac u Ãvedskoj bio je pod uticajem alkohola. i dr. Na primer. Accident Analysis and Prevention. da kompenzira negativan uticaj alkohola. u uslovima smanjene vidljivosti. AAP. Accident Analysis and Prevention.. T. Najåeãñe se ove nezgode deãavaju u dane vikenda (preko 65%) i noñu. Krsto Bezbednost saobrañaja 4 30 godina.6 promila (g/l). New York. Fatality Pedestrian and Alcohol. Vol. New York. No 4. 122 . i Eriksson A. sluåajnih i dobro uoåljivih kontrola (highly visible. Srednja koncentracija kod pijanih peãaka bila je 1. 2001). pp 303–312. H. 57 Ostrom. i Blewden M.52 Danas se. ako je vozilo neispravno itd.Lipovac.57 52 Miller.. Zelandu je procenjeno da svaka 90-ta voænja u pijanom stanju (preko 0. Najriziånije grupe peãaka u Francuskoj su peãaci pod uticajem alkohola (posebno noñu). Ovaj ureœaj spreåava vozaåa da ukljuåi vozilo pre testiranja na alkohol. zaãtitne alkohol-brave se ugraœuju u vozila åiji vlasnici su uhvañeni u voænji pod uticajem alkohola. sporom i paæljivom voænjom. Accident Analysis and Prevention. No 2. 53 Voas. 54 U Norveãkoj. i Gourlet. postoje primeri vrlo iskusnih vozaåa koji su åesto vozili pijani. 2002. alkohol poveñava i rizik kod drugih uåesnika u saobrañaju. Francuskoj i dr. No 6. kao i u sluåaju ako je ovaj test pozitivan. i Blewden M. godine ne mogu kupovati alkohol). R. Vol.8 promila) rezultira nezgodom. 2001 (783-791). Naime. stara lica i peãaci u zonama stajaliãta javnog prevoza. a oko 67% ovih nezgoda su sletanja sa puta i druge nezgode sa jednim vozilom. ako se radi o mladom i neiskusnom vozaåu. AAP. pa do tehniåkih sredstava koja se ugraœuju u vozilo. sve åeãñe primenjuju razne mere kako bi se smanjio broj pijanih vozaåa u saobrañaju. pp 449 – 455. No. 1997.: Evaluation of program to motivate impaired driving offenders to install ignition interlocks. oãtrih kazni. zabrane kupovine alkohola za mlade (u mnogim dræavama SAD lica mlaœa od 18. Meœutim. 56 Ostrom. Ove mere idu od edukacije. M. 34.54 vozaåi traktora i biciklisti su takoœe veoma riziåne grupe.. zakonskih ograniåenja. 2001. 2001.

Efekti vazduãnih jastuka su oko 20% na prednjim sediãtima.10. Danas su najznaåajniji sistemi zaãtite tehniåki usavrãeni i predstavljaju standardnu opremu na vozilima. bezvoljnost.1. Posebno je opasno nagomilavanje umora. a da vozaåi nisu svesni opasnosti. a manje za vozilo. Zato danas ima smisla ovaj element viãe vezivati za åoveka. Razdraæljivost. projektovani su i stalno se usavrãavaju razliåiti sistemi zaãtite. smanjena koncentracija i usporenost (u opaæanju. Efekti upotrebe sigurnosnih pojaseva su oko 40% na prednjim sediãtima (za oko 40% smanjuje broj poginulih prilikom sudara vozila). Engineering handbook.1. Ovo je posebno istraæivano kod vozaåa.1. .1. 4. Umor dovodi do åeãñih greãaka u voænji. sa obiljem stresnih situacija.9. slabi opaæanje i procene. optiåke iluzije. ali u kombinaciji sa sigurnosnim pojasevima efekti rastu na preko 45% (Evans). tromost. kratke pauze ne eleminiãu posledice umora. produæava vreme reagovanja itd. Sidney. To je mera politike bezbednosti saobrañaja u skoro svim dræavama sveta. vozaåi i drugi putnici nedovljno koriste ove sisteme. ãto stvara veoma opasne situacije. 123 4. shvatanju. a ne za vozilo. Ali sama priprema. Umor Umor izaziva slabljenje fizioloãkih i psiholoãkih funkcija åoveka. Pospanost. ali i doslednom kaznenom politikom.10.58 Najznaåajniji sistemi zaãtite su: sigurnosni pojasevi. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja 4. san i “gubljenje filma” su kasni i veoma opasni znaci umora. reagovanju) su rani znaci umora koji veñ utiåu na rizik nastanka saobrañajne nezgode. Upotreba sigurnosnih pojaseva Pravilna upotreba sigurnosnih pojaseva je jedna od najvaænijih mera u bezbednosti saobrañaja. odræavanje i koriãñenje se moraju vezivati za åoveka. Mada se vozaåi posle duæe voænje prilagoœavaju na umor. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA Dok se stavovi menjaju prvenstveno edukacijom. ali su neãto manji. 1997.1. Na zadnjim sediãtima ovi efekti su nedovoljno istraæeni. 4. Nekoriãñenje sistema zaãtite Da bi se poveñala pasivna bezbednost saobrañaja. ometa precizne i koordinirane pokrete. ponaãanje (pa i voænja pod uticajem) se menja unapreœivanjem znanja i stavova.59 U najrazvijenijim dræa58 Za vozilo se moæe vezati postojanje sistema zaãtite. 59 Highway design and traffic safety. vazduãni jastuci.4. Upravljanje vozilom je veoma naporan posao koji zahteva stalnu paænju i koncentraciju. padanje glave. njegova usavrãenost i moguñnosti. odluåivanju. nasloni za glavu i zaãtitne kacige za dvotoåkaãe. Meœutim.

a meta – analysis. New York.3. pp str. 124 . i Davidse: R. M.. Neke dræave imaju ograniåene zakone za noãenje zaãtitnih kaciga koji se odnose samo na neke motocikliste.. podmetaåi i sl. Trajanje intervencije. 2001. U nekim zemljama SAD pri iznoãenju deteta iz porodiliãta neophodno je dokazati posedovanje testirane kolevke za prevoz deteta. u veñini evropskih zemalja zakoni za noãenje zaãtitnih kaciga stupili su na snagu 1970 – tih godina. Kanda. Bijleveld F. verovatnoña da se dobije nagrada i vrednost nagrade nisu uticali na kratkoroåne efekte. a mogu ih i povrediti. definisanjem neupotrebe pojasa kao primarnog prekrãaja (zbog kojeg se moæe zaustaviti vozilo i kazniti prekrãioci). Do danas je uåinjen i veliki napredak u upotrebi sigurnosnih pojaseva i na zadnjim sediãtima. Finska. ãirokim kampanjama i dobro vidljivom i publikovanom policijskom prinudom. posebna deåija sediãta. obiåno na one koji su mlaœi od 18 godina.10. P. 4 4.10. su veoma ugroæena na prednjim sediãtima. I ostale zemlje ãirom sveta su uåinile isto. Accident Analysis and Prevention. No 4. Konaåno.. Zato neke dræave (SAD. A Meta-analysis.. Imajuñi navedene i druge rezultate u vidu. & Fadden M. New York. 759 – 777.60 4. Ãvedska i dr. Upotreba sigurnosnih pojaseva moæe se poveñati u preciznom definisanju obaveze upotrebe pojasa u zakonu. pri voænji dece zahtevaju posebne sisteme za zadræavanje dece u vozilu (kolevka.) procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva na prednjim sediãtima premaãuje 90%. No 6. neke zemlje uvode obavezno noãenje kaciga za bicikliste. Australija. Zakoni u tim zemljama se uglavnom odnose na sve vozaåe-motocikliste.1.). Istraæivanja pokazuju da podstrekivaçe i nagraœivaçe pozitivno utiåu na stopu upotrebe sigurnosnog pojasa. Pri tome su smanjene povreda glave za 40%. Kacige za motocikliste i bicikliste Na osnovu istraæivanja u nekoliko zemalja. a posebno ona mlaœa od 12 godina i niæa od 150 cm. Velika Britanija. pp 345 – 352. Kanada itd. Ovaj uticaj je veñi. Australija.. Zaãtita dece u vozilu Deca. mada u nekim zemljama postoje izuzeci za vozaåe mopeda.2. ako postoje dobri zakoni i ako se podstrekivanje vrãi odmah. a u zavisnosti od uzrasta deteta. kampanjama u policiji i doslednom primenom u policijskim i drugim vozilima javnih sluæbi. Glase K.Lipovac. 29. Sigurnosni pojasevi ne mogu uspeãno zadræavati decu pri sudaru.61 upotreba biciklistiåkih kaciga smanjuje smrtne povrede za 27%. 29. R.1. Krsto Bezbednost saobrañaja vama (Nemaåka. Accident Analysis and Prevention. Zato je najveñi broj dræava zabranio da ova kategorija putnika sedi napred. Effects Of Incentive Programs to Stimulate Safety Belt USE: 61 Attewell. Cilj ovih sistema je da ãto uspeãnije zadræe de60 Hagenzieker. Vol. Ãvedska. smanjivanjem izuzetaka. Bicycle helmet efficacy. Vol. 1997. a poveñane povrede vrata za 36% (ãto bi trebalo menjati boljom konstrukcijom lakãih kaciga).).

63 Lajunen. ureœaji za koåenje. Agresivnost (psovanje. Accident Analysis and Prevention. AAP. New York. Road Rage in Arizona: armed and dangerous. ureœaji za spajanje vuånog i prikljuånog vozila. i dr. 4. 64 Miller. i D. fiziåka agresivnost ljudi je direktno povezana sa agresivnoãñu u voænji (Lajunen. Are aggressive people aggressive drivers? A study of the relationship between self – reported general aggressiveness. ali u nekim dræavama je vrlo visok. adolescenata i kod onih koji su u vozilu imali vatreno oruæje (Miller. 125 4. J. Stepen upotrebe ovih sistema je razliåit. åak i u uslovima izgraœenih loãih stavova.. a naroåito: toåak. No 6.2. potreba za uzbuœenjima i avanturama dobro predviœaju riskantnu voænju. No 2.11. T. pp 807 – 814. 2001). ali i opãti standard (druãtva) pozitivno utiåu na sve faktore bezbednosti saobrañaja. AAP. Voÿnost plañaça se odnosi na spremnost pojedinca i zajednice da ulaæu u bezbednost saobrañaja. i ParkerD. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA cu. T. Puãenje i upotreba alkohola i droga u mlaœim uzrastima su pouzdan predviœajuñi faktor za buduñi veñi rizik od ozbiljnih prekrãaja i saobrañajnih nezgoda (Shope. ureœaji za upravljanje. S druge strane. sigurnosni pojas. No 5. M. Naime. M. agresivno prañenje drugih vozila. . Adolescent antecedents of high – risk driving behavior into young adulthood: substance use and parental influences. driver anger and aggressive driving. ne mogu se bitno izmeniti samo obukom. i dr.). 2001 (649-658). VOZILO KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Aktivnoj i pasivnoj bezbednosti vozila doprinose brojni elementi vozila.63 Agresivnost ljudi uveñava rizik od nezgode. sediãta sa naslonima za glavu. vikanje. Viãi standard pojedinca. a posebno kod vozaåa. Voÿnost plañaça se poveñava sa unapreœeçem svesti o znaåaju problema bezbednosti saobrañaja i jaåaçem svesti o moguñnosti da se upravÿa bezbednoãñu saobrañaja. Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja 4. i dr.2.64 Pogreãni stavovi i agresivno ponaãanje koji imaju korene u periodu pre obuke vozaåa. 34. i dr.4.1... bez dodatnih povreda. Ostali elementi faktora åovek Danas je dokazano da nacionalni dohodak i voÿnost plañaça odluåujuñe utiåu na bezbednost saobrañaja. 2001 (243-255). nepristojni gestovi. drugi vidovi ometanja uåesnika u saobrañaju) je posebno prisutna kod muãkaraca. 2002). Parker. 62 Shope. agresivno ponaãanje se moæe suzbijati doslednom primenom dobrih zakona i kazni. 2002. Viãe efekata daje kombinacija primera koje daju odrasli. izgradnja druãtvene odgovornosti i rana edukacija o liånoj odgovornosti u saobrañaju.62 Æelja za ispitivanjem nepoznatog. Vol. spreåavanje prolaza drugim vozilima. Agresivni ljudi su agresivni vozaåi. J.

konstrukcija vozila.6 =6 puta veñi nego za vozaåa i putnike u veñem vozilu. 5. branik. Driver Injury and Fatality Risk In Two-car Crashes Versus Mass Ratio Inferred Using Newtonian Mechanics. Krsto Bezbednost saobrañaja vazduãni jastuci. osnovni parametar koji odreœuje rizik od povreda je duæina vozila (Wood. masa vozila.3 puta veñi nego vozaå i putnici u veñem vozilu. ARS i dr.1. duæina vozila. 126 .800/900)3. Vozaå i putnici u manjem vozilu ñe imati rizik od smrti oko: R2/R1=(1. kompaktnost i obezbeœenost putniåkog prostora. Primer 3. a k – koeficijent koji se odreœuje empirijski (k=2. Accident Analysis and Prevention.⋅ k R1 m2 4 gde su R1 i R2 rizici povreœivanja ili smrti lica u prvom i drugom vozilu. 29. Rizik od teæih povreda ñe biti oko: R2/R1=(1.= -----. Safety and the car size effect: A Fundamental Explanation. Osnovni parametri pasivne bezbednosti vozila su masa i konstruktivne moguñnosti apsorpcije energije pri sudaru.. 609-616.5 =11.. New York.). rezervoar za gorivo itd. Accident Analysis and Prevention.6 kada se odreœuju rizici povreda i k=3..800/900)2. New York.65 4.2 – 2.2 =4. dizajn i ureœenost spoljaãnjosti vozila. stanje tehniåke ispravnosti vozila.6 puta veñi nego za vozaåa i putnike u veñem vozilu. dizajn i ureœenost unutraãnjosti vozila. str. Vol.800/900)2.2. Evans (1994) je utvrdio da rizici od smrti direktno zavise od odnosa masa vozila:66 R2 m1 ----. 1997. Neka su se sudarila vozila åije su mase m1=1. Kod sudara dva vozila vozaå i putnici u lakãem vozilu imaju veñi rizik od povreda i smrti. 1997.800 kg i m2=900 kg i neka su njihove sudarne brzine bile jednake.56 kada se odreœuju rizici od smrti). Kod sudara vozila sliåne mase. Njihov rizik od povreda ñe biti oko: R2/R1=(1. D. L.5 – 3.Lipovac. ostala oprema vozila (ABS. 1997). P. m1 i m2 mase ovih vozila. No. vetrobransko i ostala stakla na vozilu. Masa vozila Masa vozila presudno utiåe na posledice saobrañajne nezgode. (139-151). Vol. 26. No. D. brave na vratima. 65 Wood. 66 Evans. 2. karoserija.

trajanju jednog jedinog treptaja oka. kako bi se ublaæilo dejstvo sila koje sigurnosni pojasevi viãe ne mogu optimalno da pokriju i da bi se smanjio broj povreda prouzrokovanih sigurnosnim pojasom. Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja Savremena vozila se konstruiãu tako da se ãto bezbednije apsorbuje velika koliåina energije pri sudaru. Konstrukcija vozila . a levi suvim i åistim). Nasloni za glavu imaju zadatak da spreåe nekontrolisano kretaçe glave unazad i prelom vratnih prãÿenova. ãto stvara efekat priguãivanja (pretvaranje energije). Aktiviranje vazduãnog jastuka odvija se u sledeñim vremenskim intervalima: – 0 ms sudar. Cilj klasiånog sistema za koåenje je da spreåi okretanje toåka. Boåni vazduãni jastuci se za samo 10 ms od poåetka kolizije potpuno otvaraju. onda ñe se realizovati razliåite sile koåeça na levim i desnim toåkovima (åak i ako su koånice ispravne).2.4. Ovo poveñava rizik od zanoãenja vozila i gubljenja stabilnosti pri koåenju. Oprema vozila Najznaåajnija oprema vozila su: – sigurnosni pojasevi. – 110-150 ms gornji deo tela putnika se vraña u prethodni poloæaj.2. Ova vrednost odgovara npr. ako tokovi naiœu na razliåite podloge (desni toåkovi idu prljavim ili mokrim kolovozom. Duæa vozila i vozila sa boÿom konstrukcijom ãtite vozaåe i putnike od povreda. Kada blokiraju upravljaåki toåkovi nije moguñe upravljati vozilom (vozilo ñe nastaviti da se kreñe pravo.3. Da bi se omo127 4. – nasloni za glavu. vazduãni jastuk je potpuno ispraænjen. – 5 – 10 ms poåetak pomeranja poloæaja tela putnika usled inercije masa. åak i pri snaænim sudarima. Da bi se ovo postiglo nasloni bi trebalo da budu u visini glave. Kao ãto su pokazala brojna ispitivaça i analize saobrañajnih nezgoda sigurnosni pojas moæe da ãtiti samo do promene brzine od oko 25 km/h. Vazduãni jastuci i ureœaji za zatezanje pojasa predstavljaju dalji korak u razvoju. S druge strane. da blokira toåak. pre svega pomoñu harmoniånog delovanja i graniånika zatezanja. ãto åvrãñe priåvrãñeni za sediãte i ãto bliæe glavi. Sudar vozila se po pravilu odvija u vremenu od oko 100 ms. poãto kod boånih kolizija postoji veoma kratka zona deformacije.2. Aktiviranje vazduãnog jastuka za suvozaåa sledi oko 10 ms kasnije. – ABS (Anti blokirajuñi sistem). – 100 ms vozilo se zaustavlja. gas kojim je napunjen vazduãni jastuk izlazi kroz otvore. 4. bez obzira na okretanje toåka upravljaåa). – vazduãni jastuci. – 60 ms glava i gornji deo tela putnika uranja u vazduãne jastuke. – 40 – 50 ms vazduãni jastuk se otvara do svoje pune zapremine. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA 4.2.

pokuãavajuñi da izbegne saobrañajne nezgode u koje je ukljuåen veñi broj vozila. Boljom obukom i prilagoœavanjem vozaåa na ABS otklanjaju se negativni uticaji (Farmer. i dr. & Hoffer. NHTSA. “sleti” s puta. 2002). peãaci.Lipovac. Fatal Crashes of Passinger Vehicles Before and After Adding Antilock Braking System. ali i neprilagoœenoãñu vozaåa i uticajima ABS na ponaãanje i subjektivni oseñaj sigurnosti. Ameriåka nacionalna agencija za bezbednost saobrañaja (NHTSA) je pokrenula opseæna istraæivanja kako bi se bolje sagledali uticaji ABS na bezbednost saobrañaja. Jedno istraæivanje (Farmer.70 67 A Comprehensive Light Vehicle Antilock Brake System Test Track Performance Evaluation.: The Antilock System Anomaly: A Drinking Driver Problem. Accident Analysis and Prevention. 2002. preko senzora na toåku. 1997.). Ovo moæe rezultirati time da vozaå. P. No 3. i dr. Moguñe je da vozaå. Accident Analysis and Prevention. 68 Farmer. a poveñavaju pozitivni. New York. Vol. tj. potcenjuje krivine. sprovodi ekstremne pokrete upravljaåa tokom paniåne situacije. Na veñini ostalih podloga ABS je skratio put koåenja od 10 do 30%. biciklisti). na vlaænim podlogama i u krivinama. ABS u redovnim sluåajevima obezbeœuje i neãto veña usporenja.. C. na primer. ABS nije uveden u upotrebu radi poveñavanja usporenja. kompenzacija rizika) usled shvatanja i oslanjanja na koristi koje obezbeœuje ABS sistem (potcenjuje rizik velike brzine. u poreœenju sa istim vozilima bez ABS. a posebno ako je vozaå pod uticajem alkohola (Harless. 2000. jer. D. uvedeni su razliåiti sistemi koji spreåavaju blokiranje toåka pri koåenju (ABS – Anti blokirajuñi sistem). 128 . C. obezbedili da se i dalje okreñe. New York. S druge strane. Ovi sistemi. 34. No 6. 2001. vozila sa ABS reœe uåestvuju u nezgodama u kojima ginu drugi (vozaåi i putnici iz drugog vozila. Neadekvatno upravljanje vozilom sa ABS ograniåava se na pijane vozaåe i vozaåe koji nemaju iskustva niti obuku u upravljanju ovim vozilima. pp 333 – 341. veñ da omoguñi upravljanje i smanji zanoãenje pri forsiranom koåenju. NHTSA. Ovako se sistem odræava na granici proklizavanja. umesto da radi na kontrolisanju pokreta vozila. G. Krsto Bezbednost saobrañaja 4 guñilo upravljanje vozilom koje forsirano koåi i spreåilo njegovo zanoãenje. 70 An Overview of the National Highway Traffic Safety Administration's Light Vehicle Antilock Brake Systems Research Program. 69 Harless. precenjuje moguñnosti upravÿaça zbog oslaçaça na ABS i sl.69 S druge strane. Ovo se moæe tumaåiti tehniåkim prednostima ABS. izaziva saobrañajnu nezgodu koja ukljuåuje samo njegovo vozilo. Ovo skrañenje je bilo veñe kada je vozilo bilo optereñeno. odreœuju trenutak kada prestane okretanje toåka (trenutak blokiranja) i automatski koriguju (smanjuju) silu koåenja kako bi deblokirali toåak. ãto.67 Nema dovoljno istraæivanja koja bi objasnila uticaj ABS na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja. 2001). Istraæivanje koje je organizovala NHTSA pokazala su da je put koåenja vozila sa ABS na ãljunkovitoj podlozi bio åak za 27% veñi nego kod vozila bez ABS. dovodi i do poveñavanja intenziteta usporenja. 1997) je pokazalo da vozila sa ABS åeãñe uåestvuju u saobrañajnim nezgodama u kojima ginu vozaå i putnici u tim vozilima68 (posebno u nezgodama sa jednim vozilom). po pravilu. Vol. pp 745 – 757. poveñanje broja saobrañajnih nezgoda sa jednim vozilom moæe biti uslovljeno i promenom ponaãanja vozaåa (tj. 29.

2000.8.2.4. Hiltona. 129 4.Nalazi studija iz 1998. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA Tabela 4. Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja Prema istraæivanjima Hertz-a. NHTSA. i Johnson-a Tipovi saobrañajne nezgode Sve saobrañajne nezgode Smrtonosne saobrañajne nezgode Sudari u kojima uåestvuje viãe vozila Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva –18* –42* Obaranje peãake Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva –10 –30* Nezgode u kojima uåestvuje samo jedno vozilo Prevrtanja Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva Prednji udar u fiksirani objekat Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva Boåni udar u fiksirani objekat Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva –13 +2 +8 +7 +8 –17 +16 +40 +51 –14 –12 –11 –16 +63 +61 +69 +10 –38* +5 –40* 71 An Overview of the National Highway Traffic Safety Administration's Light Vehicle Antilock Brake Systems Research Program. godine o uticajima ABS na bezbednost u vezi s automobilima71 .

Obzor meropriytië po bezopasnosti doroænogo dviæeniy.18 0. Na osnovu istraæivanja u najrazvijenim zemljama odreœeni su rizici uåeãña u nezgodama na razliåitim putevima.18 0.63 1.63 0.95 0. strukturi uåesnika u saobrañaju. 1996.74 0. Tabela 4.00. strukturi i uåestalosti konflikata u saobrañaju itd.66 1.35 1.57 0. 1991) (Marburger i Stockner. 1989) 0.93 0.44 0. 1989) (UK Department of Transport.00 1.96 0. Oslo-Kopenhagen.3.57 Prosek za sve puteve 1. godina (Elvik.00 1.32 1. – ostali otvoreni (ruralne) putevi i – gradske ulice.3.07 1.9.31 0.80 Gradske ulice 1. tehniåko-tehnoloãkim karakteristikama.31 0. Institut ekonomiki transporta.00 1. PUT KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 4. onda su relativni rizici nastanka saobrañajnih nezgoda na pojedinim putevima dati u tabeli 4.Lipovac.00 no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy.00 1.9. P.00 1. brzini kretanja. 1991) (Elvik. Krsto Bezbednost saobrañaja + Pokazuje porast odreœenog tipa saobrañajnih nezgoda za vozila opremljena sa ABS – Pokazuje smanjenje odreœenog tipa saobrañajne nezgode za vozila opremljena sa ABS 4. Relativni rizik nezgoda na razliåitim putevima72 Zemlja Danska Norveãka Ãvedska Nemaåka Velika Britanija SAD PROSEK 72 Snrovoånik IZVOR: Brzi putevi istraæivaåi. 1991) (Elvik.26 Ruralni putevi 0.00 1. putevi se mogu klasifikovati u tri kategorije: – brzi putevi (autoputeve i puteve rezervisane za saobrañaj motornih vozila). 1989) (US Department of Transportation. 130 .1. 4 Navedene tri kategorije puteva se razlikuju po reæimu saobrañaja. Ako je proseåan rizik 1.16 0.Vrsta puta Sa glediãta bezbednosti saobrañaja.38 2.

3.4. u odnosu na puteve sa ujednaåenim uslovima voænje. ãto dolazi do izraæaja i posle ovih deonica. 21.4.2. nego na sliånim raskrsnicama sa tri prilaza. Prilog modelovanju procesa bezbednog preticanja (doktorska disertacija). Beograd. raskrsnice zamaraju vozaåe. 4.3. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA Dakle. Rizik nezgode je veñi u raskrsnicma sa viãe prilaza. Ako se na putu smenjuju duge prave deonice i deonice sa oãtrim krivinama ili se smenjuju ravne deonice sa strmim deonicama proseåan broj nezgoda raste. Najviãe nezgoda se dogaœa u vreme prvih kiãa posle duæeg suvog perioda. Nezgode se koncentriãu na deonicama sa znatno oãtrijim krivinama u odnosu na prethodni pravac ili blagu krivinu.. Ovo je logiåno. . nestrpljivosti i agresivnosti. kao i na deonicama sa usponom posle duæih ravnih deonica.3. Trasa puta Trasa puta veoma utiåe na bezbednost saobrañaja. Na ostalim otvorenim putevima za meãoviti saobrañaj (ruralni putevi) rizik nezgode je tri. Neki tipovi nezgoda (npr. 131 4. jer svaka raskrsnica predstavlja veñi broj konflikata i opasnih situacija koji se mogu realizovati u nezgodu. nezgode pri preticanju) se koncentriãu na pravcima posle serije oãtrih krivina i na ravnim deonicama posle duæih uspona. Posle duæeg perioda sa loãom podlogom. 73 Isto. K. nepovoljni radijusi i nagibi dodatno zamaraju vozaåe. Naime. sa intenzivnijim saobrañajem (a posebno sa viãe vozila iz sporednih puteva) i veñim brzinama ispred raskrsnica. Negativan uticaj nagiba i oãtrih radijusa utiåe na bezbednost saobrañaja i na ostalim (pravim i ravnim) deonicama. Proseåan broj prikljuånih puteva (raskrsnica) Broj nezgoda raste sa porastom broja raskrsnica po kilometru puta. str. doprinose napetosti.3. 74 Lipovac. U krivinama sa radijusom od 400 m rizik od nezgode je dva puta veñi nego na pravoj deonici.3. a na gradskim ulicama ãest puta veñi. 1993. Put kao faktor bezbednosti saobrañaja 4. Posebno su opasne promena staçe kolovoza. na rizik nezgode joã znaåajnije utiåu promene radijusa krivina i nagiba kolovoza.74 4. Brude (1986) je utvrdio da je rizik nezgode na raskrsnicama sa åetiri prilaza dva puta veñi. S druge strane. ovaj rizik je 4 do 8 puta veñi. Saobrañajni fakultet. Stanje kolovoza Na mokrom i prÿavom kolovozu oteæano je upravÿaçe i koåeçe vozila.73 Meœutim. a posebno promene radijusi krivina i nagibi. stvaraju uslove za agresivnost i druge negativne pojave koje poveñavaju rizik nezgode i izmeœu raskrsnica. autoputevi su najbezbedniji putevi. a na krivinama sa 100 – 200 m.

3. Najznaåajnije 75 OECD: 4 Road Safety Principles and Models: Review of Descriptive.3. Effects of Rural Geometry and Traffic Volumes on Rural Roadway Accident Rates. danas se. stubovi.75 Meœutim. Fourth framework pro- gramme road transport. 76 MASTER (Managing Speeds of Traffic on European Roads. Transport DG – 106. Ove elemente pripisujemo okolini. S druge strane. Svaka åetvrta nezgoda u Ãvedskoj predstavlja udar u prepreku. 1997. Vol. Geometrijski dizajn puta i stanje povrãina za peãake (bankina.. Åeste prepreke zamaraju vozaåe i skreñu im paænju. Accident Analysis and Prevention. åvrsti objekti.) najviãe utiåu na rizik od saobrañajne nezgode na otvorenim putevima. pa je i teæina ovih nezgoda maça.5. ali pozitivno na pasivnu bezbednost (smanjuju se posledice nezgoda). No 3. Risk and Accident Consequence Models. 1997 (str. pa tako mogu poveñati rizik nastanka nezgode. Krsto Bezbednost saobrañaja vozaåi prilagoœavaju svoje ponaãaçe i rizik nezgode opada.77 je pokazao da asfaltiranje bankina pored otvorenih puteva. Na bezbednost saobrañaja utiåu brojni elementi koji se ne odnose na åoveka. S druge strane. smanjuje broj nezgoda i do 41%. pri silasku sa puta. Predictive. K. The 132 . Dakle.Lipovac. analiziraju i postavljanje prepreka koje smanjuju preglednost. ako su oåekivane dobiti veñe od ãteta. I. Mada ovo moæe poveñati broj lakãih nezgoda. Naime. 34.). kao mera za smanjivanje brzina na raskrsnicama i drugim opasnim mestima. niti na vozilo. Zato se u zimskim mesecima dogaœa maçi broj nezgoda. betonski i drugi stubovi. Izgradnja prepreka ima smisla.76 Ovako se vozaåi primoravaju da smanje brzine u opasnim zonama. vozaåi voze sporije. Izgradnja prepreka koje smanjuju preglednost. P. U Nemaåkoj oko 43% smrtonosnih nezgoda sa uåeãñem jednog vozila (sletanje sa puta) dogaœa se pri udaru vozila u drvo. ove prepreke mogu negativno uticati na aktivnu bezbednost saobrañaja (raste ukupan broj nezgoda). 77 Ogden. Tako se poveñava teæina saobrañajnih nezgoda. December 1998. bermi i sl.) koji utiåu na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja. Effects of Paved Shoulders on Accident on Rural Highways. M. Posebno su bila izraæena smanjenja udara odpozadi i sletanja sa puta. prepreke mogu imati i pozitivan uticaj na teæinu nezgoda. mora biti veoma detaljno i struåno analizirana. New York. a 50% ovih udara su udari u drvo pored puta. zidani objekti i sl. Prepreke pored puta Pored puta se åesto nalaze razliåite prepreke (stablo drveta. niti na put. pp 357 – 365. Ako ometaju preglednost. ove prepreke mogu doprineti nastanku nezgode. pp 353-362. Transport research. 78 Karlaftis. Final Report.78 Izgraœenost i odræavaçe trotoara najviãe utiåu na rizik stradaça u naseÿima. vegetacija i sl. & Golias. New York. Accident Analysis and Prevention. prepreke utiåu i na pasivnu bezbednost saobrañaja. 2002. Ogden (1997). Pariz. 4. No.. vozila åesto udaraju u ove prepreke.84). ovako se smanjuje broj nezgoda sa najteæim posledicama. Ako se radi o åvrstim preprekama (stabla drveta. Vol. 29.

AAP. 649–658. stavovi o bezbednosti saobrañaja. Naãa istraæivanja (Lipovac. Accident Analysis and Prevention. New York. a posebno nezgoda sa nastradalim. pp 373 – 385. Ferguson. K. Uåesnici u saobrañaju se privikavaju na loãe vremenske uslove i ovaj negativan uticaj slabi. DECA I RODITELJI Vozaåi åiji roditelji su imali tri ili viãe saobrañajnih prekrãaja imaju 38% veñu verovatnoñu da naåine prekrãaj. i dr. deca roditeÿa koji su åeãñe åinili prekraãje i sama åesto åine prekrãaje i åeãñe uåestvuju u saobrañajnim nezgodama. Vol. a posebno na rizik nezgoda mladih i neiskusnih vozaåa. Negativni uticaji roditelja: Blagi stavovi prema konzumiraçu alkohola mladih. porodica. J. Increased Police Enforcement: Effects on Speed.8 km/h. staçe zdravstvene zaãtite.79 S druge strane. J. No 5. Skandinavska istraæivanja (Frdstroem i Bjornskau. metroloãke prilike. 2001. ali su efekti ograniåeni u vremenu i prostoru. No 3. 1989) su pokazala da neoåekivane sneæne padavine. Posebno opada rizik od nezgoda sa povreœenim i poginulim.81 Neposredna kontrola brzo deluje. slab nadzor. dræavno ureœeçe. 2001. 79 Shope. nego ostali. itd.4. Okolina kao faktor bezbednosti saobrañaja 4.4. urbanistiåko planiraçe prostora. New York. 29. rad policije i sudstva. saobrañajni i dr.80 POLICIJA–Uticaj neposredne kontrole na smanjivanje brzine U Norveãkoj je uoåeno da je redovna 9-toåasovna kontrola u toku 6 nedelja dovela do smanjenja proseåne brzine voænje za 0. zakoni i drugi propisi. koordinacija i kooperacija svih subjekata bezbednosti saobrañaja. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA uticaje na bezbednost saobrañaja imaju: standard (pojedinca i druãtva). Vozaåi åiji roditelji su imali tri ili viãe nezgoda imaju 22% veñu verovatnoñu da doæive bar jednu nezgodu. pp 229 – 234.. organizacija i kvalitet rada institucija bezbednosti saobrañaja.). kiãa ili sneg) raste rizik od nezgode. 81 Truls. i dr. 80 133 4. Vol. 1997. te da su efekti trajali najviãe 8 nedelja. poveñavaju rizik od uåeãña u ozbiljnim saobrañajnim prekrãajima i nezgodama (Shope. S.9 do 4. V. prvi jesenji sneg i padavine posle duæih perioda bez padavina znaåajno poveñavaju rizik nezgoda. No 3. doslednost kaæçavaça. i dr. OKOLINA KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA NEPOVOLJNI VREMENSKI USLOVI U vreme padavina (grad. Predznaci kod adolescenata koji ukazuju na visoko riziåno ponaãanje kod mlaœih i odras- lih: korisñenje supstanci i roditeljski uticaji. Odnos roditeljskih vozaåkih dosijea sa vozaåkim dosijeima njihove dece. str. i sl.. Accident Analysis and Prevention. 29. . uslovi. sistem obrazovaça i vaspitaça..4. 1993) su potvrdila ove stavove i pokazala da pojava grada najviãe utiåe na rizik nezgode.

29. pp 815 – 823. Vol. 2002. Britaniji je utvrœeno da je stopa poginulih u saobrañajnim nezgodama mnogo veña meœu stanovnicima siromaãnih oblasati. 34. Meœutim. Seat belt use among african americans. a posebno ako ova osoba nema vozaåku dozvolu. L. Langley. 4 82 Abdalla. New York. Povey & Frith W. No 3. D. Vol. PRISUSTVO SAPUTNIKA Prisustvo saputnika smanjuje rizik od nezgode.. No 5. rizik od nezgode raste. Accident Analysis and Prevention. New York. tinejdæer. 34. 2002. imaju veñe efekte na smanjivanje broja prekoraåenja brzine.. nego u bogatim oblastima. P. A.Lipovac..Vivoda & Fordyce T. povezano je sa kratkoroånim smanjivanjem rizika. New York. ako je saputnik mlaœa osoba. 2002). Accident Analysis and Prevention. 2002). Vol. Relativna efikasnost programa skrivenih kamera. 134 .. I. Meilinger & Kriger P. Accident Analysis and Prevention.. 2002. 88 Eby. No 5. P.82 Meœutim.89 Meœutim. M. L. Vol. & Langley J. 29. 83 Scufham.P.. M.. New York. skrivene kamere dovode do åetvorostrukog poveñanja realizovanih kazni.87 Prelazak na primarne zakone (Eby. u odreœanom opsegu.84 i 2002). pp 649 – 654. pp 583 – 593. M. Accident Analysis and Prevention. Vol. An Investigation Into the Relationships Between Area Social Characteristics and Road Accident Casualties.. The Effects of Standard Enforcement on Michigan Safety Belt Use. 2001.. No 4. 84 Keall. New York. ZAKON I RASNA PRIPADNOST Primena primarnih zakona o pojasevima poveñava upotrebu sigurnosnih pojaseva. Povey. & J. 86 Prema sekundarnim zakonima nekoriãñenje sigurnosnog pojasa je prekrãaj za koji se vozilo ne moæe zaustaviti. Krsto Bezbednost saobrañaja STANDARD-pojedinca U V. kod Amerikanaca afriåkog porekla). Accident Analysis and Prevention. kod mladih vozaåa. 1997.. pp 673 – 687. Further results from a trial comparing a hidden speed camera programme with visible camera operation. 34. How the Presence of Passengers Influences the Risk of Collision With Another Vehicle. onda je moguñe naplatiti kaznu i za nekoriãñenje pojasa. pp 773 – 777. M. J. i dr. pa moæe negativno da utiåe na rizik nezgode (Scuffham.. No 5.Povey & Frith W. M. pp 523 – 529. i dr. nasuprot vidljivih kamera za smanjivanje brzine. New York. tako i na svim putevima (globalno). 89 Vollrath. 2001. broja nezgoda i broja poginulih u odnosu na vidljive kamere (Keal.86 a posebno kod nekih rasa/etniåkih grupa (npr. a posebno noñu (Vollrath. No 6. Suprotno tome. u poreœenju sa sekundarnim zakonima. ali izaziva poveñavanje dugoroåno poveñanje izloæenosti (motorizacije i mobilnosti). 34. Vol. ako se vozilo zaustavi zbog drugog prekrãaja.. Accident Analysis and Prevention. primarni zakoni dozvoljavaju policiji da zaustavi vozaåe zbog nekoriãñenja pojasa i da naplate kaznu. hispanics and whites. L. pp 277 – 2284. No 6. 2002.Williams & Farmer C. i dr. S druge strane. A Model of Traffic Crashes in New Zealand. New York.83 SKRIVENE KAMERE Skrivene kamere koje prati odgovarajuñi publicitet (kampanje). poveñanje prihoda. & Frith W. 87 Wels. 34. putnici i Afroamerikanci). 2002)88 viãe je uticao na one grupe koje su manje koristile pojaseve (mladi vozaåi. Accident Analysis and Prevention. J.. Vol.85 Ova smanjenja su znaåajna kako na konkretnoj deonici (lokalno). 2002. D. muãkarci. 85 Keal. T.

Evropski sporazum o dopuni Konvencije o saobrañaju na putevima od 01. N. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. 2000. 1999. April 1999. Beograd. 1997. Direktive Evropske unije: Council Directive 91/439/EEC. Evropska konvencija o meœunarodnim posledicama oduzimanja prava na voænju motornog vozila od 03. AAP. European Transport Safety Council. June 2000. godine i Sporazum o minimalnim uslovima za izdavanje i za vaænost vozaåkih dozvola (APC) od 01. New York. Council Directive 96/439/EEC ( proposal). Safety and the Car Size Effect: A Fundamental Explanation. 135 4. & Andersson R. T. Miletiñ. Vol. D. 29. 19. Michel A. Council Directive 96/427/EC. Jolis. (649-658).3047.. godine. Council Directive 96/C110/05 (proposal). Accident Analysis and Prevention. 29. 2001. 1999. i Parker D.. juna 1976. No. Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules. 2002.. (139-151). Contract Nº: RO-98-RS. 10.. septembar 1996. 21. Vol. jul 1996. 34.. France-selection. Accident Analysis and Prevention. Legal Measures and Enforcement. & Donne X. aprila 1975. Project funded by the European Commission under the Transport RTD Programme of the 4th framework programme. Manuel de Premiers Secours Routiers. Deliverable 5. decembar 1994.. Pariz. 1999. Wood. Lajunen. Project funded by European Commission under the transport. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.. Saobrañajne nezgode u preticanju. Police Enfocement Strategy to Reduce Traffic Casualties In Europe. pp 541 – 551. februar 1996. Lipovac. No 2. RTD programme of the 4th framework programme. maja 1971. jul 1991. 2. Shope. Kontrola i regulisanje saobrañaja. An Overview of the National Highway Traffic Safety Administration's Light Vehicle Antilock Brake Systems Research Program. K.. i dr. (243-255). Predznaci kod adolescenata koji ukazuju na visoko rizicno ponaãanje kod mlaœih i odraslih: koriãñenje supstanci i roditeljski uticaji. 1997. The ”Escape” Project. GADGET.. Fusilier R. Differences in Case-specific Patterns of Unintentional Injury Mortality Among 15-44 Year Olds in Income-based Country Groups. No 4. Da li su agresivni ljudi agresivni vozaåi? AAP. 5. Beograd. 2001. NHTSA.2235. J. P. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA Literatura . godine. Council Directive 94/72/EEC.Literatura Ahmed. B. No 5. Contract No RO-97-sc.

jun 1997. Council Directive 97/C 31/04 (proposal). Commission Directive 2000/56/EC. septembar 2000. jul 1996. 14.Lipovac. 23. 6. 97/C 69/02. Krsto Bezbednost saobrañaja Council Directive 96/47/EC. 4 136 . P. 2. Common Position No 9/97 . 7. Council Directive 97/26/EC. jun 1997.novembar 1996. decembar 1996. 20. Council Directive 97/26/CE.

Primena zakona i promena ponaãanja u saobrañaju 5.5.2.4. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja 5. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji .3.5. Kljuåne oblasti primene zakona 5.1. Evropski procesi u primeni propisa u bezbednosti saobrañaja 5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 5.

Danas se procenjuje da u promeni ponaãanja leæi najveñi potencijal uticaja na bezbednost saobrañaja (20 do 40% u EU). Propisi imaju veoma vaænu ulogu u promeni ponaãanja. Da bi se ovaj potencijal realizovao, neophodno je: da se donese dobar zakon i drugi propisi, da ljudi poãtuju propise i da budu kaænjeni oni koji ih ne poãtuju. Primena zakona ima razliåite kratkoroåne i dugoroåne ciljeve koji se realizuju u tri faze: 1. faza: PROMENA PONAÃANJA ZBOG POLICIJE To su trenutni efekti na terenu – na mestu i u vreme kontrole saobrañaja. Na primer, vozaåi ñe poãtovati crveno svetlo na semaforu (ili smanjivati brzinu) na datoj lokaciji u vreme kada shvate da postoji policijska kontrola. 2. faza: PROMENA STAVOVA To su kratkoroåni memorijski efekti koji se odnose na isto mesto ili na isti prekrãaj, a traju i posle policijske kontrole. Na primer, posle dugotrajne kontrole prolaska na crveno svetlo (ili kontrole brzine) na odreœenom mestu, vozaåi ñe poãtovati svetlosne signale (ili smanjivati brzinu) na tom mestu i u vreme kada nema policijske kontrole. Ovome posebno moæe da doprinese automatska kontrole saobrañaja. 3. faza: PROMENA MORALNIH – SOCIJALNIH NORMI To su dugoroåni efekti struåno projektovanih kampanja i dosledne primene zakona, a oslanjaju se na shvatanje opasnosti od pojednih saobrañajnih prekrãaja. Na primer, posle viãegodiãnje (ili viãedecenijske) dosledne primene zakona u vezi prolaska na crveno (ili kontrole brzine) i sveobuhvatnih kampanja koje struåno objaãnjavaju smisao prinude, veñina vozaåa prihvata da je nemoralno prolaziti na crveno ili drastiåno prekoraåivati brzinu. Tako se smanjuje broj onih koji åine taj prekrãaj na bilo kojem mestu i u bilo koje vreme. Sa druge strane, javnost se pridobija da pomogne i podræi policiju u otkrivanju i rasvetljavanju ovih prekrãaja. U Evropi je u toku proces usaglaãavanja propisa u bezbednosti saobrañaja. Posebno se prate i usaglaãavaju: – usvajanje zakona, – poãtovanje zakona (naroåito policijska praksa) i – efikasnost sudova. 139

5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

5.1. PRIMENA ZAKONA I PROMENA PONAÃANJA U SAOBRAÑAJU

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

Pri usvajanju novih zakona i pri izmeni postojeñih od dræava se oåekuje da propisima podræe minimum usaglaãenih struånih stavova. U tom smislu, postoji veliki broj preporuka Ujedinjenih Nacija, Rezolucija i drugih dokumenata KEMT, Direktiva EU, dokumenata OECD itd. Postoje brojne meœunarodne organizacije, komisije i druga tela koji neprekidno prate ovaj proces i pomaæu vladama i dr. institucijama u kreiranju nacionalnih propisa. Proces usaglaãavanja se ne zavrãava prañenjem usvajanja zakona i drugih propisa. Danas se sve otvorenije izuåava i preporuåuje usaglaãavanje policijske prakse. Oåekuje se da se ãirom Evrope, a posebno u EU ostvari ujednaåen nivo poãtovanja zakona u oblasti bezbednosti saobrañaja. U tom smislu je usvojena Evropska strategija policijske prinude, a u reformama policijskih organizacija uåestvuju meœunarodni eksperti.

5.1.1. Oåekivana vrednost kazne i promena ponaãanja
Osnovni cilj primene propisa u saobrañaju je omoguñavanje neometanog odvijanja saobrañaja uz stalno smanjivanje rizika nastanka saobrañajnih nezgoda. Ma koliko ovi ciljevi bili razumni i opãteprihvañeni, teãko ih je ostvarivati u praksi. Naime, uåesnici u saobrañaju marginalizuju znaåaj rizika u saobrañaju. Verovatnoña saobrañajnih nezgoda je mala sa glediãta pojedinca koji treba da promeni svoje ponaãanje. On redovno precenjuje znaåaj svojih “odricanja” (smanjivanja brzine, poãtovanja svetala na semaforu, odricanja od alkohola, prelaska ulice na peãaåkom prelazu i sl.) u odnosu na “dobiti” u bezbednosti saobrañaja (statistiåko smanjivanje rizika nastanka nezgode). Rizik nastanka nezgode ne moæe bitno promeniti ponaãanje ljudi u saobrañaju. S obzirom na to da je rizik nezgode minoran za pojedinca, preostalo je da primenom zakona korigujemo njegovo ponaãanje u saobrañaju. Neophodno je da se poveña rizik zaustavljanja (Rzaust), odnosno kontrolisanja zaustavljenih uåesnika u saobrañaju (Rkont/zaust). Ako su ove kontrole struåne, to ñe uveñati i rizik otkrivanja saobrañajnih prekrãaja (Rotkr/kont). Poveñan rizik otkrivanja unapreœuje ponaãanje uåesnika u saobrañaju. Kao rezultat ovakvog razmiãljanja, u svetu se sve viãe prihvata metod planiranih, sluåajnih kontrola vozaåa (npr. kontrole alkoholisanosti vozaåa i sl.) i vozila (npr. kontrola teretnih vozila). Meœutim, razni propusti u sankcionisanju omoguñavaju da jedan znatan broj prekrãilaca ne bude kaænjen za prekrãaje koje su uåinili. Ovo ñe zavisiti od zakonskih reãenja, od kvaliteta rada policije, sudova, ali i od mentaliteta, od druãtvenog okruæenja itd. Neophodno je stalno poveñavati rizik kaænjavanja prekrãilaca koji su otkriveni u prekrãaju (Rkaæ/otkr). Konaåno, rizik kaænjavanja (Rkaæ) se dobija kao proizvod rizika (verovatnoñe) zaustavljanja, kontrole, otkrivanja i kaænjavanja: Rkaæ = Rzaust · Rkont/zaust · Rotkr/kont · Rkaæ/otkr Na ponaãanje u saobrañaju utiåe i veliåina kazne za pojedine prekrãaje (Vk). Oåekivana kazna predstavlja srednju vrednost kazne (matematiåko oåekivanje 140

5

5.1. Primena zakona i promena ponaãanja u saobrañaju

kazne) koju “plaña” uåesnik u saobrañaju za neki prekrãaj i dobija se kao proizvod rizika (verovatnoñe) kazne i vrednosti kazne: M(K) = Rkaæ · Vk M(K) = Rzaust · Rkont/zaust · Rotkr/kont · Rkaæ/otkr · Vk Ovako dobijena oåekivana vrednost kazne utiåe na ponaãanje uåesnika u saobrañaju. Ãto je veña oåekivana vrednost kazne veña je i verovatnoña da uåesnike u saobrañaju odvratimo od åinjenja pojedinih prekrãaja.

Sliåno se mogu analizirati i drugi prekrãaji, ali je znaåajno prihvatiti da svih pet elemenata utiåe na oåekivanu kaznu, a ova na promenu ponaãanja.

5.1.2. Opãti i specifiåni rizik kontrole
Opãti rizik kontrole predstavlja rizik da ñe bilo koji uåesnik u saobrañaju biti zaustavljen i kontrolisan. Moæe se izraåunavati kao broj zaustavljanja (kontrola) u odnosu na broj vozila, vozilo kilometara, vozaåa, peãaka i sl. Na primer, ako na nekom podruåju ima 2 miliona vozaåa, a godiãnje realizujemo 70.000 alkotestova, onda je opãti rizik kontrole na alkohol: ORkont-alk = 70.000/2.000.000 = 0,035 = 3,5%, odnosno oko 3,5 % vozaåa je alkotestirano u toku godine. Sa poveñavanjem broja kontrolisanih uåesnika u saobrañaju, poveñava se obim rada saobrañajne policije, ometa se saobrañaj, opada rejting policije i to javnost sve teæe prihvata. Opãti rizik ograniåava druãtvena zajednica, a na osnovu javne prihvatljivosti i saobrañajnih zahteva. Ciljani opãti rizik kontrole se moæe definisati i strategijom bezbednosti saobrañaja, odnosno strategijom policijske prinude u saobrañaju. Policija ne bi trebalo da premaãi ovako definisan opãti rizik zaustavljanja, jer, u protivnom, neñe imati podrãku javnosti. Specifiåan rizik kontrole je rizik (verovatnoña) da ñe poåinilac prekrãaja biti zaustavljen i kontrolisan. Specifiåan rizik kontrole se izraåunava kao od141

5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

Na primer, ako æelimo da smanjimo voænju pod uticajem alkohola, to se moæe postiñi poveñavanjem: – broja zaustavljenih vozila u saobrañaju (Rzaust), – broja alkotestiranih vozaåa meœu onima koje smo zaustavili (Rkont/zaust), – pouzdanosti alkotestiranja kvalitetom ureœaja, obukom i savesnoãñu policajaca (Rotkr/kont), – efikasnosti u procesu kaænjavanja, kako na licu mesta, u policijskoj organizaciji i u sudovima (Rkaæ/otkr) i – kazni za voænju u alkoholisanom stanju (Vk).

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

nos broja kontrolisanih i ukupnog broja prekrãilaca. Sliåno se moæe definisati i specifiåan rizik kaænjavanja (odnos broja kaænjenih i ukupnog broja pijanih vozaåa u saobrañaju). Na primer, ako je procenjen broj alkoholisanih vozaåa na nekom putu u vreme vikenda oko 500, broj zaustavljenih i kontrolisanih alkoholisanih vozaåa 80, a broj kaænjenih 60, onda je specifiåan rizik kontrole za ove prekrãioce, na tom putu, u vreme vikenda: SRkont-alk = 80/500 = 0,16 = 16 %, a specifiåan rizik kaænjavanja alkoholisanih vozaåa bio bi: SRkaæ-alk = 60/500 = 0,12 = 12 %, Dakle, oko 16% alkoholisanih vozaåa je kontrolisano, ali je samo 12% i kaænjeno za ovaj prekrãaj. Specifiåan rizik (posebno specifiåan rizik kaænjavanja) mnogo viãe utiåe na ponaãanje u saobrañaju, a nema druãtvenih ograniåenja za njegovo poveñavanje (moæe iñi i do 100%). Zato je znaåajno stalno poveñavati specifiåan rizik, ali tako da se ne prekoraåi opãti rizik. To se moæe postiñi samo vrlo struånim radom saobrañajne policije.

5.1.3. Objektivan i subjektivan rizik kontrole i kaænjavanja
Krajem proãlog veka shvañena je razlika izmeœu objektivnog i subjektivnog rizika kontrole i kaænjavanja. Objektivni rizik se definiãe kao odnos (koliånik) broja kontrolisanih (kaænjenih) i broja uåesnika (opãti rizik) ili broja prekrãilaca (specifiåan rizik). Meœutim, ako uåesnici u saobrañaju nisu upoznati sa rizikom kontrole i kaænjavanja, oni neñe promeniti ponaãanje. Zato je neophodno ãto bolje informisati uåesnike u saobrañaju. Tako se poveñava njihov subjektivni rizik, tj. oseñaj da ñe biti zaustavljeni, kontrolisani, otkriveni u prekrãaju i kaænjeni. Pod subjektivnim rizikom podrazumevamo procenat onih uåesnika u saobrañaju koji misle da ñe biti zaustavljeni, odnosno kaænjeni u prekrãaju. Danas je opãte prihvañeno da samo subjektivni rizik menja ponaãanje u saobrañaju, a objektivni rizici samo sluæe da odræe i poveñaju subjektivne oseñaje rizika kaænjavanja. Subjektivni oseñaj rizika se moæe poveñavati poveñavanjem objektivnih rizika, dobro uoåljivom prinudom na putevima, metodama automatske kontrole (npr. kontrola brzine ili poãtovanja semafora), kampanjama u bezbednosti saobrañaja, informisanjem javnosti itd.

5

5.1.4. Konaåno, ãta æelimo i kako to postiñi
Sistem mera i aktivnosti u bezbednosti saobrañaja treba da se kreñe u sledeñim okvirima: 142

5.2. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja

U planiranju rada policije i u neposrednom radu trebalo bi teæiti da se poveñavaju subjektivni i specifiåan rizik, uz ograniåen opãti i objektivan rizik. To se moæe postiñi izborom metoda rada, planiranjem sluåajnih kontrola, automatskom kontrolom prekrãaja, kampanjama, dobro vidljivim i publikovanim radom policije i efikasnim sudstvom.

5.2. DONOÃENJE I PRIMENA PROPISA U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA
Velika je uloga zakona u unapreœenju bezbednosti saobrañaja na putevima. Åesto se ova uloga pojednostavljuje i pod zakonom podrazumeva samo staranje o poãtovanju zakona, a nekad i samo policijska prinuda u neposrednoj kontroli saobrañaja (otkrivanje i sankcionisanje prekrãaja). Meœutim, kada se pominje zakon1 (propisi), trebalo bi raspravljati o sledeñim vaænim poljima rada: 1) formiranje polaznih struånih stavova na kojima se temelje zakon i propisi u bezbednosti saobrañaja, 2) usaglaãavanje i verifikacija stavova, naåela i principa u ãiroj struånoj javnosti, 3) oblikovanje jasnih struånih stavova u zakone i druge propise,
1 Lipovac,

K., Jovanoviñ, S. i Mladenoviñ, D., Proces donoãeça zakona ...

143

5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

– smanjivati broj zaustavljanja i kontrola uåesnika koji nisu u prekrãaju (poãtovati ograniåen opãti rizik), – poveñati broj zaustavljanja i kontrole prekrãilaca (poveñati specifiåan rizik), – poveñati verovatnoñu otkrivanja prekrãaja pri kontroli prekrãioca (efikasnost i pouzdanost kontrole), – poveñati verovatnoñu da otkriveni prekrãioci budu kaænjeni, – poveñavati svest kod svih uåesnika u saobrañaju, a posebno kod prekrãioca da ñe prekrãaj biti otkriven i sankcionisan (poveñati subjektivan rizik), – predvideti kazne koje odgovaraju prekrãaju (ãtetama i riziku koji izaziva) i prekrãiocu, a koje ñe njega i druge uåesnike u saobrañaju odvrañati od åinjenja tog prekrãaja. Najvaæniji cilj sistema aktivnosti u saobrañaju mora biti poveñavanje subjektivnog rizika zaustavljanja, kontrole, otkrivanja i kaænjavanja. Tako se uveñava njihov subjektivni oseñaj za veliåinu kazne za prekrãaj i tako najviãe utiåe na promenu ponaãanja u saobrañaju. Meœutim, nije korektno “lagati” uåesnike u saobrañaju kako ñe za odreœeni prekrãaj platiti veñe kazne od zakonom predviœenih, jer se time ugroæava pravna sigurnost graœana i podstiåe korupcija u saobrañajnoj policiji. Ne mogu se postiñi dugotrajni efekti, ni ako se subjektivni rizik bitno razlikuje od objektivnog, a posebno ako je specifiåni objektivni rizik znatno manji od specifiånog subjektivnog rizika.

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

4) promovisanje struånih stavova i zakonskih odredbi u politiåkoj i najãiroj javnosti, 5) donoãenje zakona i drugih propisa, 6) realizacija najãire kampanje s ciljem unapreœivanja stavova najãire javnosti da prihvati i podræi odredbe zakona, 7) sprovoœenje zakona u praksi i 8) permanentno prañenje i unapreœivanje propisa. Mada se policija, prvenstveno, stara o poãtovanju zakona u saobrañaju, veoma je znaåajno da aktivno uåestvuje i u drugim poljima rada.

5.2.1. Formiranje struånih stavova
Formiranje struånih stavova na kojima ñe se temeljiti buduñi zakon i drugi propisi u bezbednosti saobrañaja je jedna od temeljnih aktivnosti od koje zavisi kvalitet i uspeãnost svih ostalih aktivnosti, a posebno uspeãnost primene zakona. Struåni stavovi se crpe iz nauånih dostignuña i praktiånih iskustava u svetu i u naãim uslovima. Naime, bezbednost saobrañaja je visoko standardizovana i normirana oblast u meœunarodnim razmerama. S druge strane, pogreãni struåni stavovi su se uvek plañali poveñanjem broja nezgoda i svih negativnih posledica. Kada se u bilo kom delu sveta pokaæe da su odreœeni stavovi prevaziœeni, vrlo brzo se menjaju u svim drugim nacionalnim zakonodavstvima. Na primer, prva upotreba sigurnosnih pojaseva beleæi se sedamdesetih godina. U narednih petnaestak godina veñina zemalja sveta je prihvatila ovo pravilo. Prve stepenovane vozaåke dozvole realizovane su u N. Zelandu 1987, a samo desetak godina kasnije ovaj sistem je zahvatio Englesku, Australiju, Kanadu i veñinu zemalja SAD. Kada su struånjaci u SAD utvrdili da ni veliki (USA size) vazduãni jastuci nisu dovoljno dobar sistem zaãtite, intenzivirali su kampanju poveñanja upotrebe sigurnosnih pojaseva. Meœutim, procenjuje se da je oko 5.000 ljudi ginulo svake godine zbog neupotrebe sigurnosnih pojaseva. Kada su shvatili da dete na prednjem sediãtu moæe biti teãko povreœeno od vazduãnog jastuka, zabranili su da mlade i niske osobe sede napred, a proizvoœaåe obavezali da na svakom vozilu stave i upozorenje. Brojni eksperimenti i zablude (pogreãni struåni stavovi) su krvavo plañeni, a posebno u najrazvijenijim zemljama. Tako se uåilo i danas se uåi u bezbednosti saobrañaja. Danas je period prihvatanja novih znanja znatno krañi i za pojedine sisteme zaãtite i pravila saobrañaja kreñe se od 1 do 5 godina. Da bi se u zakon ugradili napredni struåni stavovi i savremena dostignuña, neophodno je da se stalno prate svetska iskustva, razvoj teorije i prakse. Ovome veoma doprinose meœunarodne organizacije. Danas se posebno istiåe doprinos OECD, UN, CEMT, PRI, Saveta Evrope, EU i dr. Naãa je zemlja mala i siromaãna da bi sama pravila znaåajne iskorake u teoriji i praksi bezbednosti saobrañaja. Utoliko je vaænije organizovano i kontinuirano pratiti svetska dostignuña i organizovati transfer znanja u oblasti bezbednosti saobrañaja. Tako se formira odreœena struåna elita u bezbednosti saobrañaja koja akumulira znanja i iskustva, proverava ih i promoviãe u naãim uslovima. Angaæovanje ove elite u svim fazama pri144

5

5.2. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja

preme i prañenja sprovoœenja zakona je garancija kvaliteta zakonskih reãenja i stalnog razvoja bezbednosti saobrañaja u skladu sa svetskim dostignuñima.

5.2.2. Usaglaãavanje i verifikacija stavova, naåela i principa u ãiroj struånoj javnosti
Neophodno da se, u fazi formiranja struånih osnova za pripremu ili izmenu zakona, uspostave ãto åvrãñi kontakti sa najãirom struånom javnoãñu. Ovim se promoviãu i preispituju akumulirana struåna znanja i stavovi, kreiraju i koncentriãu nova saznanja, a posebno naãa iskustva u primeni zakona i sagledava spremnost za promene. Na nauåno-struånim skupovima se iznose i usaglaãavaju struåni stavovi i angaæuje ãira struåna javnost da promoviãe struåne stavove. Tako poåinje i priprema najãire javnosti da shvati, uvaæi i prihvati neophodnost promena propisa. Konaåno, sistematskim uobliåavanjem i organizovanom proverom struånih stavova vrãi se pritisak na politiåku javnost da podræi nova reãenja, ali joj se i pomaæe da ova reãenja obrazloæi i sprovede. Ovaj proces ñe biti olakãan, a uspeh izvesniji, ukoliko se maksimalno uvaæe svetska dostignuña, usaglaãeni stavovi u meœunarodnim organizacijama, iskustva najrazvijenijih, naãa praksa i ograniåenja, kao i tendencije u bezbednosti saobrañaja. Ukoliko bi izostalo angaæovanje najãire struåne javnosti u pripremi zakona, pretila bi opasnost da se u novi zakon uvrste struåno neprovereni stavovi i reãenja, da se previde neka vaæna reãenja koja omoguñuju realizaciju u naãim uslovima, da se nedovoljno uvaæi naãa praksa i ograniåenja itd. Ovakvi promaãaji bi mogli da razaspu energiju struånjaka (deo struåne javnosti ne podræava nova reãenja), te da u najãiroj javnosti stvaraju ambijent da nova reãenja nisu struåna, da nisu sprovodljiva, te da im se treba odupirati.

5.2.3. Oblikovanje jasnih struånih stavova u zakone i druge propise
Kada su usaglaãeni struåni stavovi koji ñe biti osnova za novi zakon, neophodno je u timove eksperata za bezbednost saobrañaja ukljuåiti struånjake koji ñe pomoñi u oblikovanju struånih stavova u pravne norme. Jako je vaæno da eksperti koji poznaju pravni sistem zemlje, sistemske zakone i pravno okruæenje, a posebno probleme primene propisa u naãoj zemlji uvaæavaju usaglaãene struåne stavove i pravno okruæenje. Pravne norme moraju da se temelje na struånim stavovima, da budu u skladu sa ostalim propisima, te da omoguñe efikasno sprovoœenje u naãim uslovima. Nije dobro ako zakonska reãenja ne prate savremena dostignuña u bezbednosti saobrañaja, ako nisu usaglaãena sa meœunarodnim ugovorima i propisima u naãem okruæenju (posebno je znaåajno voditi raåuna da propisi budu usaglaãeni sa propisima EU), ako nisu usaglaãena sa naãim sistemskim zakonima ili ako ne budu uspostavljeni mehanizmi koji garantuju efikasnu primenu u naãoj praksi. 145

5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

da je ono u skladu sa evropskim trendovima. da stvara ambijent u kome se od politiåke javnosti oåekuje donoãenje i brza implementacija novih propisa. ona moæe. Ako glasaåi ne prepoznaju svoj interes da se usvoji zakon.Lipovac. neophodno je da se nova reãenja promoviãu i zadobije podrãka najznaåajnijeg dela politiåke javnosti. ako se najãira javnost bude oseñala ugroæenom sa novim reãenjima. da se uvaæe i opravdaju njeni raniji stavovi. 5 5. Ako je koordinirana priprema.5. Mada je politiåka javnost dala poverenje struånim timovima da pripremaju predlog zakona. onda bi razliåiti politiåki faktori trebalo da prepoznaju svoj interes da podræe napredna reãenja u novom zakonu i drugim propisima. on neñe biti izglasan. U prethodnim fazama je bilo prostora za suprotstavljanje razliåitih struånih i politiåkih stavova o novim reãenjima. P. zakoni ostaju da æive nezavisno od toga kako su i zaãto doneti. nije cilj da se javnost ponizi i utera u red. a ponudi izgovor za promenu ovih stavova. trebalo bi skoncentrisati sve argumente da se ubedi najãira javnost da ga podræi. kada se usvoje. te da nema bolje alternative. Od toga kako ñe javnost pri146 .4. U suprotnom. 5. S druge strane. politiåka javnost mora da vodi raåuna o najãiroj javnosti (o glasaåima). Ako znaåajan deo zakonodavnih tela ne podræi zakon. Krsto Bezbednost saobrañaja 5. moæe se organizovati i spreåiti donoãenje novih zakona ili usporiti i omesti njihovo sprovoœenje. Realizacija kampanje s ciljem unapreœivanja stavova najãire javnosti Najãira javnost treba da prihvati i podræi odredbe zakona.2. Ovde je vaæna uloga politiåke. Promovisanje struånih stavova i zakonskih odredbi u politiåkoj i najãiroj javnosti Dobra promocija stavova (kampanja) bi trebalo da garantuje da ñe najznaåajniji struåni stavovi biti ispoãtovani u zakonu i drugim propisima. Donoãenje zakona i drugih propisa Zakone donose zakonodavna tela.2. Zato je vaæno da se promocija novih reãenja vrãi paralelno u politiåkoj i najãiroj javnosti. Tada je jednostavno i donoãenje novih propisa. a u krajnjim sluåajevima da bitne odredbe novog zakona izmene ili åak spreåe njegovo donoãenje. Ako politiåari donesu zakon suprotan volji najãire javnosti.6. Meœutim. Ako ovo podrazumeva drastiåno menjanje stavova najãire javnosti. Kada najãira javnost podræava nova reãenja. a posebno struåne javnosti. onda ga neñe podræati.2. da je ono interes graœana. kada je zakon usvojen. neophodno je stalno pruæati dobar izgovor za ove promene. Dakle. veñ da se maksimalno ispoãtuje. Tako bi se umanjio ili potpuno obezvredio rad struånih timova. S druge strane. to ñe ih koãtati: izgubiñe deo glasova na sledeñim izborima. U suprotnom. da je to najbolje reãenje. Zato je kampanja veoma vaæna faza koju treba planirati i dobro organizovati. åak. razliåite politiåke snage ñe pokuãati da kritikom nekih novih reãenja dobiju politiåke poene.

Ovo je najznaåajnija i najteæa aktivnost u vezi realizacije zakona i podrazumeva dugotrajan. S druge strane. pokretanje odgovarajuñeg postupka. a posebno za primenu represije u predizbornom periodu. sa poznatim metodama i struåno verifikovanim i javnosti predstavljenim rezultatima. Treba imati u vidu da politiåka javnost neñe biti preterano zainteresovana za sprovoœenje propisa. Ovo se obezbeœuje u prethodnim fazama. Paæljivo uvoœenje i prañenje primene novih zakona i drugih propisa mora biti struåno vo147 5. zavisi kako ñe se donositi podzakonski akti.5. a nekad i remeti odnose policije i javnosti. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . a posebno kako ñe se sprovoditi ovi propisi. a posebno na policiju. ukljuåujuñi i primenu razumne prinude. Da bi se zakon sprovodio. sa unapred poznatim i objavljenim ciljevima. dokumentovanje i obrada prekrãaja. 5. Politiåka javnost svojim primerom – moralnim odnosom prema zakonskim obavezama podræava ili ne podræava propise u bezbednosti saobrañaja. Najbolja zakonska reãenja neñe dati nikakvih efekata.2. uspostavljen je loã ambijent u kome je normalno da se mogu krãiti propisi u bezbednosti saobrañaja od strane politiåke javnosti kojoj se odmah pridruæuju i policajci i drugi povlaãñeni slojevi stanovniãtva. vlasti i graœana itd. korisnici puta i drugi graœani na osnovu sprovoœenja zakona ocenjuju valjanost tog zakona. veñ se policijska prinuda definiãe kao deo ãirokih kampanja bezbednosti saobrañaja. ako se ne budu sprovodila. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja hvatiti nova reãenja u zakonu. Naprotiv. Bezbednost saobrañaja je oblast u kojoj politiåka javnost åesto ne pokazuje dovoljno spremnosti da svojim primerom podræi propise. neophodna je jasna podrãka struåne.2. odnosno o njihovim interesima koji nisu uvek isti.). politiåka javnost uticajem na izvrãnu vlast. a posebno oblikovanje i podrãku policijskoj prinudi. 5. Ovo nikako ne doprinosi sprovoœenju zakona.2.8. Tako se stvara ambijent da cilj policijske prinude nije samo prikupljanje novca za dræavni budæet. politiåkoj i najãiroj javnosti. sankcionisanje prekrãaja i prañenje realizacije kazne (naplate novåanog iznosa kazne. Pri tome bi trebalo uvek voditi raåuna o struånoj. Da bi se obezbedila primena propisa. Sprovoœenje zakona u praksi Pod sprovoœenjem zakona treba podrazumevati nekoliko veoma znaåajnih aktivnosti: otkrivanje saobrañajnih prekrãaja na licu mesta. poãtovanje zabrane upravljanja vozilom itd. moæe da pomogne ili odmogne doslednom sprovoœenju zakona. Permanentno prañenje i unapreœivanje propisa Praksa je najbolja provera ispravnosti pojedinih zakonskih reãenja. Sa druge strane.7. neophodno je da policijsku prinudu uvek prate i podræavaju dobro osmiãljene i struåno sprovedene kampanje usmerene prema ciljnim grupama iz najãire javnosti. dosledan i dobro koordiniran rad viãe subjekata. politiåke i najãire javnosti.

Deliverable 5. Ovo je doprinelo da su znaåajne razlike u zakonskim odredbama. Project funded by European Commission under the transport. Gadget WP 5. Da bi evropski sistem zakonskih mera bio efikasan i uspeãan. 4 Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules. Meœutim. u brzini otkrivanja prekrãaja. Project funded by European Commission under the transport. The ”Escape” Project. April 1999. 3 Review of Enforcement Support Systems in EU Countries. RTD programme of the 4th framework programme. ãirom kontinenta. trebalo bi uåvrãñivati sva dobra reãenja. RTD programme of the 4th framework programme. Working paper 4 (WP3). Contract No RO-97-sc. prañeçe poãtovanja zakona3 (policijska praksa) i efikasnost sudskih odluka4 (sudska praksa). Na osnovu prvih iskustava u primeni zakona. S obzirom na to da su struånjaci iz policije uåestvovali u svim fazama pripreme i donoãenja propisa. razliåitim tradicijama. oni shvataju znaåaj i suãtinu svih reãenja. a biti spreman da se loãa reãenja vrlo brzo unaprede ili promene. Project funded by European Commission under the transport. The “Escape” Project. Istraæivanja pokazuju da su zakoni 2 Legal 5 Measures and Enforcement. Nije realno oåekivati da uskoro svako pravilo bude identiåno u svim evropskim zemljama. 5. Danas u Evropi postoji velika razliåitost sistema nacionalnih zakona i sistema primene ovih zakona. Ovo se tumaåi razliåitim istorijskim uslovima nastanka normi i njihove primene. u posledicama za prekrãioce. Krsto Bezbednost saobrañaja œeno i stalno proveravano od strane nezavisnih eksperata. Tako se obezbeœuju nepristrasni struåni stavovi o pojedinim zakonskim reãenjima i o zakonu u celini. RTD programme of the 4th framework programme. razlikama u ekonomskom i druãtvenom razvoju itd. U tom smislu je realizovano opseæno istraæivanje2 koje je obuhvatilo evropski kontinent. P. Contract Nº: RO-98-RS. U ovoj fazi je veoma znaåajna uloga i doprinos policije koja svakodnevno primenjuje zakon i vrlo brzo uoåava manjkavosti i nedostatke. a posebno u primeni zakona: u stopi otkrivanja nepoãtovanja zakona. June 2000. Na osnovu struånih i nezavisnih analiza. veoma je znaåajno da se propisi koji se odnose na odreœene kljuåne oblasti usaglase i obezbedi ista primena ãirom Evrope.3. ali i u uticaju na ponaãanje vozaåa i drugih uåesnika u saobrañaju. Contract Nº: RO-98-RS. Zakljuåeno je da. a imalo je cilj da se analiziraju razliåiti zakonski sistemi u Evropi: usvajanje zakona. Radni paket 5 (WP 5) je posebno analizirao primenu zakona u åetiri kljuåne oblasti (alkohol. postoji veliki prostor za unapreœivanje svih karika u lancu usvajanja i sprovoœenja zakona. oni ñe biti spremni da uoåe probleme i predloæe preispitivanje nekih reãenja. May 2000. EVROPSKI PROCESI U PRIMENI PROPISA U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Evropska komisija za transport vrlo intenzivno prati stanje propisa i primene propisa u bezbednosti saobrañaja u evropskim zemljama. neophodno je vrãiti stalno usaglaãavanje.2235.3047.3047. sigurnosni pojasevi i mladi vozaåi) i dao preporuke za unapreœivanje propisa u navedenim oblastima. brzina. a posebno standardizovati norme koje reguliãu ponaãanje vozaåa u bitnim sferama.Lipovac. 148 .

Zapreñena kazna. bolju podrãku svih javnosti i bolje usmeravanje rada pojedinih subjekata. Mada je policija nosilac primene prinude. samo u Finskoj. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA koji reguliãu brzinu. Dobro odabrani prioriteti obezbeœuju veñu efikasnost pri manjem ulaganju. manje rasipanje energije.5.1. a unapreœivanje bezbednosti vozila. neophodno je stalno isticati prioritete delovanja. niti u politiåkoj javnosti Evrope. za primenu zakona su veoma znaåajni i drugi faktori: informisanost. doslednost primene zakona informisanost i propaganda (kampanje) odreœuju subjektivan rizik. Imajuñi navedeno u vidu. Unapreœivanje bezbednosti saobrañaja je åesto u konfliktu sa komercijalnim potrebama proizvoœaåa vozila. Pri odreœivanju prioriteta u bezbednosti saobrañaja. Kljuåne oblasti primene zakona 5. pa i ãire javnosti. velika veñina vozaåa smatra da je njihov rizik od uåeãña u nezgodama praktiåno jednak nuli. puta i saobrañaja bi plañali pojedini subjekti. jer stvara veoma nizak nivo detekcije saobrañajnih prekrãaja i nizak subjektivan rizik. vozaåevo shvatanje moguñnosti da ñe biti uhvañen u krãenju propisa. Saobrañajni zakoni i njihova primena odreœuju objektivan rizik da se otkrije saobrañajni prekrãaj. Evropske zemlje nisu zadovoljne primenom zakona. Znaåaj definisanja kljuånih oblasti Da bi se ostvarili ãto bolji efekti u unapreœivanju bezbednosti saobrañaja.000 æivota. zakoni i sudska praksa. a posebno policije i dr. konkretnih problema bezbednosti saobrañaja u naãoj zemlji (prioriteti treba da budu najznaåajniji problemi bezbednosti saobrañaja) i od moguñnosti promovisanja i prihvatanja pojedinih mera. publicitet i edukacija. druãtvenoekonomsko okruæenje. stavovi prema bezbednosti saobrañaja nisu povoljni u najãiroj. . 5 Procenjuje se da je sporo usvajanje i sprovoœenje opãtih brzinskih ograniåenja.4. trebalo bi polaziti od: definisanih prioriteta u Evropi. a posebno u manje razvijenim zemljama. Subjektivan rizik dominantno utiåe na stavove i ponaãanje vozaåa i drugih uåesnika u saobrañaju. Autoriteti koji donose i sprovode zakon ne vide interes da se ozbiljno bave aktivnostim koje ne odgovaraju potrebama i æeljama korisnika puteva (glasaåa). u poslednje tri decenije.4. koriãñenje sigurnosnih pojaseva i drugih sistema zaãtite imali kljuånu ulogu u smanjivanju broja saobrañajnih nezgoda u zemljama EU. Zato oni smatraju da norme koje reguliãu ponaãanje u saobrañaju ugroæavaju njihove interese i ometaju ih da zadovolje neke svoje potrebe. dræavnih organa. 149 5. Sporo usvajanje i primena savremenih zakonskih reãenja umnogome je umanjilo pozitivne efekte. stanje puteva i vozila. tj. kao i pri sprovoœenju zakona. Naime. putara.5 Meœutim. koãtalo oko 5. upotrebu alkohola.4. Troãkovi nebezbednosti plañaju se solidarno i prihvataju kao nuæda (opãti porezi i takse). veoma je znaåajno posvetiti posebnu paænju donoãenju i primeni zakona. KLJUÅNE OBLASTI PRIMENE ZAKONA 5.

Treña konferencija o bezbednosti saobrañaja (Fouvez. maj 1996. informisanosti vozaåa. smanjen je nivo najveñih brzina.8 Meœunarodna organizacija za bezbednost saobrañaja (PRI) je 2000. dalo je veoma dobre rezultate u upravljanju brzinama (smanjene su proseåne brzine u Evropi.4. 7 ECMT Actions on Speed Moderation. a izbegavanje reklama åije poruke nisu u skladu sa ciljevima bezbednosti saobrañaja). smanjene su varijacije brzina. U tom smislu KEMT je preporuåila usklaœivanje opãtih ograniåenja brzine na evropskom nivou (50 km/h u naseljima i 120 km/h na ostalim putevima). Serock (Poland). da se smanji vreme od prekrãaja do primene kazne i da se uvede alternativno kaænjavanje (kursevi i seminari).2. 1998. sedamdesetih godina proãlog veka. fokusirala rad na usaglaãavanje i uvoœenje opãtih ograniåenja brzine i na procedure sprovoœenja ovih ograniåenja. – da se promoviãu kursevi za obnovu znanja. – Managing Speeds of Traffic on European Roads. KEMT preporuåuje dræavama: – da na putu sprovode adekvatan broj kontrola brzine kako bi se poveñala svest vozaåa da mogu biti uoåeni u prekrãaju u bilo kom trenutku. opreme u vozilu (na kontrolnoj tabli). spreåavanjem prekrãioca da izbegnu kaznu i zabranom koriãñenja ureœaja koji otkrivaju ili ometaju kontrolu brzine) – da se unaprede sankcije za prekoraåenje brzina (da se kazne prilagode ozbiÿnoãñu prekrãaja. 29/30. Pored aktivnosti u vezi puteva. preporuåila kodeks dobre prakse za nacionalne 6 Recommendations/conclusions 5 Adopted at the Council of Ministers. infrastrukturi i vozaåima. kampanja (podrãka kampanjama bezbednosti saobrañaja.) i odluåujuñe doprinelo neprekidnom smanjivanju smrtnosti na putevima najrazvijenijih zemalja. Final Report. – da se razvije sudska saradnja izmeœu dræava na nivou Evrope u cilju efikasnog sprovoœenja zakona u svim regionima. – da se poveña efektivnost kontrole (usavrãavanjem opreme. posebno su smanjene brzine odreœenih kategorija vozila itd. predviœene su i aktivnosti u pogledu zakona (usvajanja i sprovoœenja).Lipovac. za prevenciju saobrañajnih prekrãaja i prevenciju saobrañajnih nezgoda. 1998. Mada je uvoœenje opãtih ograniåenja brzine bilo odgovor na krizu goriva. Budimpeãta. Kljuåne oblasti u EU Veñina evropskih zemalja je.) promovisala je postupke u vezi sa smanjivanjem brzine voænje u Evropi. Third Road Safety Conference: Traffic Safety as a Premise of Road 8 Mastar Modernising and Maintenance. Krsto Bezbednost saobrañaja 5. 150 . Konferencija Evropskih Ministara Transporta (KEMT) je 1996. P. godine usvojila preporuke/zakljuåke6 u kojima se ponaãanje vozaåa odreœuje kao glavna determinanta bezbednosti saobrañaja na putevima i preporuåuje sprovoœenje akcija prema vozilu. decembar 1998. koji je brzine svrstao meœu najznaåajnije teme bezbednosti saobrañaja.7 Evropska Unija je realizovala i znaåajan projekat upravljanje brzinama. obuke vozaåa.

11 Legal Measures and Enforcement. 12 U toku 1899. potiåu od 1900. COM(2000) 125 final. (4) uvoœenje limitatora brzine. sigurnosne pojaseve (sisteme zaãtite). kao kljuåne oblasti trebalo bi izdvojiti: brzinu. Code of Good Practice. Project funded by European Commission under the transport. 10 Priorities in EU Road Safety. ali ne zbog bezbednosti saobrañaja. brzinu. Gadget WP 5. polje rada i glavne pretpostavke. 1903. Kljuåne oblasti u naãim uslovima U skladu sa evropskim tendencijama. Konaåno. u Norveãkoj su uvedena ograniåenja na 15 i 25 km/h itd.11 . kao prioritete u primeni zakona izdvojila: alkohol. Tada se izvode prvi eksperimenti sa automatskom kontrolom brzine. maj 2000. interes za industrijskim razvojem i poveñanjem mobilnosti preovladao je nad brigom za bezbednost saobrañaja. EU je. Za svaki od navedenih prioriteta predviœeni su: akcije. a imajuñi u vidu stanje bezbednosti saobrañaja na naãim putevima. Commission of the European Communities.12 Nakon prvih pozitivnih rezultata. RTD programme of the 4th framework programme. a sprovoœenje zakona slabilo. godine usvojila svoje prioritete u bezbednosti saobrañaja na putevima. PRI. upotrebu sigurnosnih pojaseva i mlade vozaåe. EU je marta 2000. mlade vozaåe i prolazak na crveno. u Danskoj su uvedena ograniåenja na 15 i 30 km/h 1912. 9 National Strategic Road Safety Plans. Brisel.3.4. veñ zbog smanjivanja potroãnje goriva. (6) upotreba svetala u toku dana.4. (2) projektovanje sigurnije prednje strane automobila zbog peãaka i biciklista. 151 5.5. Kljuåne oblasti primene zakona 5. a) Brzina Prva opãta brzinska ograniåenja u Evropi koja su podstaknuta brigom o bezbednosti saobrañaja. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA strateãke planove bezbednosti saobrañaja9 u kome se kao prioritet istiåu uticaji na brzine. (5) smanjivanje voænje pod uticajem alkohola. Contract No RO-97-sc.2235. potencijal smanjivanja smrtnosti i cena po izbegnutoj smrti. 2000. April 1999.10 U ovom dokumentu je istaknuto osam prioriteta: (1) razvoj EuroNCAP testova i informisanje potroãaåa na nivou EU. alkohol. u Francuskoj je uvedeno ograniåenje od 20 km/h (u naseljima) i 30 km/h (na otvorenim putevima). – podræati automatsku kontrolu brzine (sa najavom na opasnim mestima i bez najave na ostalim deonicama). (3) upotreba sigurnosnih pojaseva i deåijih sediãta. Granice dozvoljenih brzina su rasle. Na osnovu toga procenjeni su: troãkovi sprovoœenja. Kriza goriva (1973) je aktuelizovala opãta ograniåenja brzine. (7) konstrukcija opraãtajuñih puteva i okoline i (8) menadæment crnim taåkama na putu. Danas se kao najznaåajnije zakonske mere u oblasti brzine preporuåuju: – uspostaviti evropska ograniåenja brzine kretanja (posebno ograniåenje u naselju na 50 km/h i ograniåenje u zonama smirenog saobrañaja na 30 km/h).

pametne kartice. – podræati upotrebu limitera brzine kao alternativu za oãtre kazne (kod vozaåa koji su uhvañeni u bezobzirnoj – brzoj voænji). 1996. P. rizik uåeãña u nezgodi sa smrtnim ishodom je oko 160 puta veñi za pijanog.2 promila (velike novåane kazne. kazna zatvora. Snrovoånik no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy. nego za treznog vozaåa. U naãem novom Zakonu bi trebalo predvideti razliåite mehanizme koji ñe smanjiti voænje pod uticajem alkohola. – zaoãtriti sankcije za prekoraåenja brzine. oduzimanje vozaåke dozvole. o rizicima velikih brzina i sl.13 promenljive novåane kazne koje izriåe sudija za prekrãaje. obavezno pohaœanje kurseva o bezbednosti saobrañaja. uz moguñnost da zavrãi putovanje) i za teãka pijanstva (obavezno hapãenje. Predlaæe se dalje pooãtravanje kazni i uvoœenje efikasnih policijskih procedura. a posebno istakla znaåaj kampanja i efikasnih policijskih akcija.). o prevenciji prekrãaja i prevenciji saobrañajnih nezgoda. Obzor meronriymiy no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy.. Road Traffic Safety Handbook. Prema istraæivanjima u skandinavskim zemljama. Posebno su opasni vozaåi sa veñim koliåinama alkohola u krvi. pa do oduzimanja vozaåke dozvole i kazne zatvora. GIS. obaveznu kaznu zatvora za recidiviste. zabrane upravljanja vozilom (za recidiviste). a izuzetno privremeno ili trajno oduzimanje vozaåke dozvole) i – predvideti automatsku kontrolu brzine i odgovornost vlasnika vozila (obavezu da otkrije identitet vozaåa). Ovaj rizik je åak 550 puta veñi kod vozaåa sa preko 1.Lipovac. podræali sluåajne kontrole u saobrañaju i zaoãtravanje kazni. b) Alkohol Alkohol je identifikovan kao najopasniji faktor poveñanja rizika uåeãña u saobrañajnim nezgodama i faktor poveñanja teæine nezgoda. 152 . KEMT i EU su podræali ujednaåavanje limita za vozaåe – amatere na 0. – ohrabriti upotrebu limitera brzine kod ostalih vozila. Pri tome se sve viãe uvode razliåite procedure za lakãa pijanstva npr. bitno je izmenila svoj pogled na aktivnosti u bezbednosti saobrañaja. obaveznu privremenu zabranu upravljanja vozilom. Oslo – Kopenhagen. – podræati opremanje infrastrukture i vozila savremenim ureœajima za merenje i limitiranje brzina (tahografi. za iste prekrãaje. privremeno oduzimanje vozaåke dozvole. detektori brzine i sl.). pohaœanje kurseva itd. a posebno: 13 Danas 14 5 se u Evropi.14 Evropa suoåena sa ovakvim stanjem. Institut ekonomiki transporta (prevod na ruski). a posebno predvideti fiksne kazne na licu mesta koje su bolje ujednaåene sa Evropom. a posebno za teãka pijanstva i za recidiviste. do 1. – posebnu paænju posvetiti bezobzirnoj voænji velikom brzinom: prekoraåenja veña od 30 i 50 km/h bi trebalo poistovetiti sa upotrebom smrtonosnog oruœa i predvideti vrlo oãtre i efikasne sankcije (vrlo velike novåane kazne. Krsto Bezbednost saobrañaja – zahtevati obaveznu upotrebu limitera brzine kod odreœenih kategorija vozila (teretna vozila.5 promila alkohola u krvi. autobusi i sl. kazne razlikuju i do deset puta.). leåenje.5 promila alkohola u krvi.

ali ako se zaustave (zbog neåeg drugog) ovaj prekrãaj moæe biti sankcionisan. Finska je uspela da smanji procenat pijanih vozaåa u saobrañaju. u Finskoj se svake godine.15 – podræati efikasniju primenu zakona na licu mesta. – pooãtriti sankcije. Procenjuje se da bi podizanjem upotrebe pojaseva na 100 %. a hapãenje teãko pijanih vozaåa (npr. a posebno za vozaåe. Tek kada su pojasevi postali obavezni.2 promila alkohola u krvi). zabranu upravljanja vozilom dok se vozaå ne podvrgne posebnom lekarskom tretmanu. Zbog sekundarnog prekrãaja vozila se ne zaustavljaju. u sluåajnim kontrolama. na 0. Posebno negativan uticaj imala je policija i dræavni organi koji nisu podræavali uvoœenje pojaseva.2 %. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA – predvideti dugotrajne kampanje u vezi ãtetnosti alkohola za sve uåesnike u saobrañaju. a posebno predvideti velike novåane kazne. Naãa zemlja je dosta vremena izgubila. za razliku od evropskog proseka oko 3.5. Joã 1960. uz moguñnost privremenog oduzimanja kljuåeva i vozila. pod razliåitim izgovorima (mada je ova obaveza predviœena u Zakonu). moguñnost hapãenja na licu mesta. postignuti su znaåajniji efekti.000 æivota godiãnje. sigurnosni pojasevi su najznaåajniji sistem zaãtite za vozaåa i putnike u vozilu. preko 1. Dobrovoljna upotreba sigurnosnih pojaseva. testira oko 40 % svih vozaåa (1.0 %. – predvideti sluåajne kontrole u saobrañaju i uskladiti obim kontrole sa dobrim primerima u svetu. u Francuskoj se testira oko 25 % vozaåa svake godine itd.16 Dosledna policijska prinuda. proverama zdravstvenog stanja (bolesti zavisnosti) i proverama struånosti (ponovni ispit pred posebnom komisijom). pa je savezna federacija stimulisala sve dræave (1997) da ovaj prekrãaj prebace u primarni. Kljuåne oblasti primene zakona v) Sigurnosni pojasevi Na danaãnjem nivou razvoja. 16 Primarni prekrãaj je onaj zbog kojeg policajac moæe da zaustavi vozilo i kazni vozaåa ili putnika. Veñina dræava je narednih godina promenila zakon i nekoriãñenje pojaseva proglasila primarnim prekrãajem. posebnim kursevima ili novom vozaåkom ispitu. Tako su postignuti znaåajniji efekti (upotreba pojaseva je porasla na preko 90% u nekim dræavama SAD).2 miliona testova). iskljuåivanje svih pijanih vozaåa iz saobrañaja. smatraju zadovoljavajuñom. godine zapoåete su kampanje i ugradnja sigurnosnih pojaseva u vozilima u Evropi. – ponovno vrañanje vozaåke dozvole usloviti doobukom (korektivnom obukom). U SAD je nevezivanje sigurnosnog pojasa bilo sekundarni prekrãaj u veñini dræava. a neupotreba pojaseva promovisana kao primarni prekrãaj. . 15 Na primer. Mada policije upotrebu pojaseva na nivou 80 – 95 % na otvorenim putevima i 70 – 85 % u naseljima. kazne zatvora. privremenu zabranu upravljanja vozilom. Oni snose veliku odgovornost za makar 100 smrtnih sluåajeva svake godine koji su mogli biti izbegnuti da smo dosledno sprovodili adekvatne mere i u prethodnom periodu obezbedili upotrebu sigurnosnih pojaseva u veñem obimu. Ovim i drugim merama. ovo se u struånim krugovima smatra izuzetno velikom stopom nepoãtovanja zakona. u EU bilo spaãeno oko 7. 153 5.4. zbog neshvatanja znaåaja sigurnosnih pojaseva. To je dalo slabe efekte. niti tretman sekundarnog prekrãaja nisu doprineli znaåajnijoj upotrebi pojaseva. prañena dugotrajnim i dobro organizovanim kampanjama najviãe su doprineli znaåajnijoj upotrebi pojaseva u vozilima.

prolazak na crveno dovodi do vrlo velikog broja saobrañajnih nezgoda na ulicama. laka i srednja teretna vozila. – koriãñenje novih tehnologija u vozilima kojima upravljaju vozaåi poåetnici (limiteri brzina. a posebno kampanja koje ñe podræavati policijske aktivnosti. Razvijene zemlje su razvile metode automatske kontrole prolazaka na crveno svetlo. edukacija. – podræati sprovoœenje dugotrajnih kampanja upotrebe sigurnosnih pojaseva. Brzo su uoåene velike moguñnosti doprinosa bezbednosti saobrañaja. kombi vozila.). alkohol-brave koje zahtevaju alkotestiranje pre ukljuåivanja motora i sl. a posebno u onim koje nemaju dobro kordiniran rad policije i sudova. kampanje. – integrisane aktivnosti na unapreœenju bezbednosti vozaåa poåetnika (usvajanje i primena zakona. g) Mladi vozaåi Mladi vozaåi (posebno muãkarci do 24 godine starosti) imaju najviãi rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama. Njujork 1918. a posebno mladih vozaåa. uslovi osiguranja. d) Nepoãtovanje svetlosnih signala – semafora (prolazak na crveno) Prve semaforizovane raskrsnice pojavile su se da olakãaju rad policajaca na optereñenim raskrsnicama (London 1868. Moskva 1930 itd.). Mada ova kontrola zahteva instaliranje i odræavanje 154 5 . Mada mladi vozaåi u EU åine 3 do 5 % svih vozaåa u saobrañaju. – uvoœenje stepenovanih vozaåkih dozvola ili probnih vozaåkih dozvola – uvoœenje ograniåenja za vozaåe – poåetnike (zabrana voænje u noñnim satima. kao i u nove autobuse. selektivna kontrola i nadzor od strane roditelja i policije i sl. Nepoãtovanje crvenog svetla na semaforu je jedna od najopasnijih prekrãaja u saobrañaju (drastiåno se naruãava naåelo poverenja). – obaveznu upotrebu sigurnosnih pojaseva u svim vozilima i na svim sediãtima gde su ugraœeni.Lipovac. – predvideti periodiåna snimanja i preispitivanja primene zakona u ovoj oblasti. u Zakonu bi trebalo predvideti: – oãtrije sankcije za vozaåe – poåetnike. – posebno obavezati policiju i sve dræavne åinovnike da upotrebljavaju sigurnosne pojaseve. Pariz 1923. zabrana voænje mladih putnika i sl. Zbog neefikasne primene zakona u ovoj oblasti. P. obavezno prisustvo iskusnog vozaåa. Ovo je aktuelni problem u svim zemljama. proces dobijanja vozaåke dozvole.). Da bi se unapredilo ponaãanje novih. a nezgode u kojima uåestvuju su najteæe. Krsto Bezbednost saobrañaja U Zakonu bi trebalo predvideti: – obaveznu ugradnju sigurnosnih pojaseva na svim sediãtima u sve putniåke automobile. njihov udeo meœu vozaåima uåesnicima u nezgodama prelazi 30 %. – prekrãaj nekoriãñenja pojaseva tretirati kao primarni prekrãaj.). Sa uvoœenjem peãaåkih semafora (Manåester 1929) i semafora sa tri svetla (Manåester 1930) oåekivalo se da semaforizovane raskrsnice budu sasvim bezbedne (jer vremenski razdvajaju konfliktne tokove).

5. ukÿuåujuñi i video nadzor.5. U praksi se javljaju razliåiti problemi: identifikacija i nalaæenje vozaåa. na osnovu obaveza iz ove Konvencije. Ovom Konvencijom usaglaãena su pravila saobrañaja i prvi saobrañajni znakovi. – urediti efikasan nadzor. Uredbu o izgradnji puteva (1910). ona je vrlo efikasna. kao i njihovu eksploataciju. slaba podrãka javnosti. NORMATIVNO UREŒENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U SRBIJI 5. Zato je kod nas veoma oteæano otkrivanje i dokazivanje ovih prekrãaja. u Beogradu se preko 75 % svih nezgoda u raskrsnicama dogaœa na semaforizovanim raskrsnicama. u naãim uslovima. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA skupe opreme (posebnih kamera). ãto semaforizovane raskrsnice åini åak nebezbednijim u odnosu na ostale. Istorijat Srbija je bila jedna od prvih dvadesetak zemalja koje su potpisale prvu meœunarodnu Konvenciju o putovanjima automobilima (Pariz. tako da prekrãioci finansiraju nabavku i odræavanje savremenih ureœaja. Da bi se smanjio broj nepoãtovanja semafora.5. troãkovi otkrivanja i dokumentovanja ovih prekrãaja itd. – predvidi oãtre sankcije za nepoãtovanje svetlosnih signala na semaforu (visoke novåane kazne. 1903). zabranu upravljanja.5. visoki troãkovi nabavke i odræavanja ureœaja. 1926). U Æenevi su usvojeni meœunarodna Konvencija o drumskom saobrañaju i Protokol 17 Na primer. 1926) i meœunarodne Konvencije o saobrañaju po drumovima i putevima (Pariz. oduzimanje vozaåke dozvole do okonåanja sudskog postupka. Srbija je izmenila i unapredila svoje propise u bezbednosti saobrañaja (1928). a u Beogradu je doneta Naredba o javnom saobrañaju u Beogradu (1924). 155 5. veñ su pozitivni uticaji i na poãtovanje semafora na drugim raskrsnicama. . nedovoljno prihvatanje na sudu. pa do kazne zatvora) i njihovo efikasno i brzo sprovoœenje. otkrivanje i dokumentovanje ovih prekrãaja. Ove metode su primenjivane i u naãim uslovima. Posle Drugog svetskog rata. neophodno je Zakonom: – podræati efikasan nadzor. ali su danas skoro izbaåene iz naãe prakse. Na osnovu meœunarodne Konvencije o automobilskom saobrañaju (Pariz. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji 5.1. intenzivirana je meœunarodna saradnja. usvojila Zakon o javnim suvozemnim putevima (1910). – ponovno vrañanje vozaåke dozvole usloviti doobukom – pohaœanjem struånih seminara i proverama zdravstvenog stanja. automatsku kontrolu i primenu savremenih tehnologija u vozilu i na infrastrukturi.17 Zato je vaæno ovaj prekrãaj svrstati meœu prioritete u primeni Zakona. Srbija je. Uticaj primene automatske kontrole nije vezan samo za konkretnu raskrsnicu.

U meœuvremenu je donet novi Ustav SFRJ (1974). Tako je savezna dræava normativno uredila OSNOVE bezbednosti saobrañaja na putevima. U skladu sa ovakvim politiåkim opredeljenjem. saveznim Ustavom i svojim ustavima. Republika Srbija je u sklopu ustavnih promena iz 1990. ovlaãñenja i druge detalje bezbednosti saobrañaja na putevima. Zakon o prevozu u meœunarodnom drumskom saobrañaju. Konaåno. Ipak. Tih sedamdesetih godina proãlog veka bila je dominantna politiåka volja da se savezna dræava decentralizuje i ãto veñi broj vaænih atributa dræavnosti i vlasti prenese na nivo republika i pokrajina. struåni zahtevi bezbednosti saobrañaja su uslovili da se na saveznom nivou neke vaæne oblasti urede veoma detaljno. kao na primer: Zakon o prevozu opasnih materija. P. a stupila na snagu 21. iz 1974. Takoœe su donele i druge znaåajne zakone. U tom smislu sve republiåke i dve pokrajinske skupãtine i drugi organi doneli su Zakone o bezbednosti saobrañaja na putevima i prateñe propise. Od 1993. stavila van snage Zakone o bezbednosti saobrañaja koje su donele pokrajine Vojvodina i Kosovo i Metohija. Krsto Bezbednost saobrañaja 5 o drumskom saobrañaju (Æeneva.Lipovac. u Æenevi je usvojena Konvencija o saobrañaju na putevima18 i Konvencija o signalizaciji na putevima (Æeneva.). Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju itd. upotpunile normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja na putevima. Zato se normativni akti na saveznom nivou smatraju najznaåajnijim normativnim aktima u bezbednosti saobrañaja. 1949). na celoj teritoriji Republike Srbije primenjuje se Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima RS. saobrañajni znakovi i sl. Polazeñi od ovakvog opredeljenja. kao na primer: Zakon o putevima. u saveznom Ustavu SFRJ. Zakon o standardizaciji. br. u Jugoslaviji (FNRJ) je usvojena Uredba o javnom saobrañaju na putevima (1950). usvojena je na Konferenciji Organizacije ujedinjenih nacija u Beåu. Skupãtina SFRJ je donela Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima. a da ñe republike i pokrajine urediti bezbednost saobrañaja na putevima. kao i materiju koja nije bila deljiva. Na saveznom nivou doneti su i drugi vaæni zakoni. a Savezno izvrãno veñe (savezna vlada) i drugi savezni organi doneli su prateñe propise. Zakon o prevozu u drumskom saobrañaju. Predviœeno je da ñe se na saveznom nivou urediti bezbednost vazduãne plovidbe i OSNOVE bezbednosti saobrañaja na putevima. Osnove bezbednosti saobrañaja na putevima prvenstveno su obuhvatile sve preuzete meœunarodne obaveze SFRJ u ovoj oblasti. u skladu sa saveznim Zakonom. Ovakva politiåka volja je pretoåena u odredbe Ustava SFRJ (1974) i Ustava tadaãnjih republika i pokrajina. odreœeno je i kako ñe se urediti oblast bezbednosti saobrañaja. a zatim i Osnovni zakon o bezbednosti saobrañaja (1965). 18 Convention on Road Traffic. Na osnovu ovih konvencija. Republike i pokrajine su. Zakon o saobrañajnoj inspekciji. Republike i pokrajine su donele svoje zakone o bezbednosti saobrañaja na putevima kojima su uredile nadleænosti. 6/1978. pa åak i u potpunosti (pravila saobrañaja. maja 1977. a Jugoslavija je ratifikovala 1978 (“Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori. 8. Zakon o merilima i mernim jedinicama. novembra 1968. Jugoslavija je ratifikovala ovu Konvenciju 1978. 156 . 1968). godine.

– druga koncepcija je podrazumevala potpuno razvlaãñivanje republika i prebacivanje svih nadleænosti na saveznu dræavu i – poslednja koncepcija ne prepoznaje nikakve nadleænosti Dræavne zajednice u bezbednosti saobrañaja.20 Zakon o prevozu opasnih materija. 21 “Sluæbeni list SRJ”. do danaãnjih dana. Posle otcepÿeça. 34/92. ålan 77. u Srbiji nisu donoãeni novi propisi. 29/90.2003.. nikad nisu sistematski preispitani i prilagoœeni promenama u druãtvu i novom pravnom ambijentu. Crna Gora je donela svoj Zakon o bezbednosti saobrañaja. Meœutim. “Sluæbeni list SRJ”. 11/91. proãla kroz tri vrlo razliåite koncepcije ureœivanja bezbednosti saobrañaja na putevima: – prema prvoj koncpeciji. . 80/89. Ovi propisi su viãe puta menjani u nekim detaljima. tako da sada vaæe zakoni i podzakonski akti. koji su doneti saglasno Ustavu SFRJ iz 1974. prepuãta dræavama Srbiji i Crnoj Gori. Odluka SUS 78/1-89 – “Sluæbeni list SRJ”. druge propise i opãte akte. 50/88. a najznaåajniji normativni akti su: Ustav SFRJ. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji 5. 26/1995. br... 41/94-573. br. OSNOVE bezbednosti saobrañaja na putevima ureœivala je savezna dræava. Zakon o meœunarodnom prevozu. Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima. stav 1. ãto sve viãe oteæava primenu propisa i usloænjava stanje bezbednosti saobrañaja na putevima. zakoni..5. Prema Ustavnoj povelji.19 Bez obzira na nekoliko ustavnih zakona koji su odreœivali rokove za implementaciju. a u Srbiji se i daÿe primeçuju Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima i Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima. br. . U meœuvremenu su se desile veoma krupne druãtveno-ekonomske promene i stvoreno potpuno drukåije pravno okruæenje.5. utvrœuje politiku. 20 “Sluæbeni list SFRJ”. odnosno pitanjima: . donosi i izvrãava savezne zakone.2.2.5. Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju21 i dr. taåka 5). od 4. br. preko svojih organa. ovakvo reãenje nije nikada zaæivelo u praksi. Meœutim.. Dakle. 5) bezbednosti u svim vrstama saobrañaja. naãa zemlja je. u potpunosti. Ovo znaåajno utiåe na sve segmente bezbednosti saobrañaja na putevima. ureœivanje materije bezbednosti saobrañaja na putevima u celini pripada republikama ålanicama Dræavne zajednice Srbije i Crne Gore. Ove zakone prate brojni podza19 . (Ustav SRJ. a republike ålanice su ureœivale bezbednost saobrañaja. 157 5. u posmatranom periodu. 13/93-284. Zakoni o ratifikaciji meœunarodnih konvencija i sporazuma iz oblasti bezbednosti saobrañaja. obezbeœuje ustavno-sudsku i sudsku zaãtitu u oblastima. 28/96-5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Ustav SRJ iz 1992. veñ ovu oblast. SRJ. godine je predvideo da se bezbednost saobrañaja u celini uredi na saveznom nivou. 63/88. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja – struktura propisa Danas je bezbednost saobrañaja ureœena na åetiri nivoa: – Na saveznom nivou ureœene su osnove bezbednosti saobrañaja na putevima..

28/91. S druge strane. 5/86. Odluka US RS IU broj 30/94 – 25/97509. 2) Pravilnik o znacima koje uåesnicima u saobrañaju na putevima daju ovlaãñena lica. a posebno 1988. odluka o kategorizaciji ulica. 11) Pravilnik o evidenciji o javnim putevima i objektima na çima. osnovu normativnog sistema materije bezbednosti saobrañaja na putevima u Republici Srbiji åine: Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima SFRJ i Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima SRS. odluka o utvrœivanju lokalnih puteva. 6) Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispuçavati vozaåi motornih vozila. Zato se. a najznaåajniji normativni akti su: odluka o utvrœivanju reæima saobrañaja. 23 “Sluæbeni glasnik SR Srbije”. – Na nivou preduzeña i ustanova ureœena su pitanja bezbednosti saobrañaja iz njihovog delokruga rada. 9) Pravilnik o ukupnom trajaçu vremena upravÿaça vozilom. 21/90.24 – Na lokalnom nivou (opãtine i gradovi) ureœeni su reæim i tehniåko regulisanje saobrañaja na ulicama i lokalnim putevima. odluka o pariranju itd. a zatim Srbija definisana kao sa22 1) Pravilnik o saobrañajnim znakovima na putevima. kao o tehniåkim podacima za te puteve. preuzeta zakljuåenim meœunarodnim konvencijama i drugim meœunarodnim aktima koje je naãa zemlja potpisala.23 Zakon o policiji. P. 15/84.22 – Republiåki propisi ureœuju bezbednost saobrañaja. nije bitno menjan. Krsto Bezbednost saobrañaja 5 konski akti. 53/82. 10) Pravilnik o osnovnim uslovima koje javni putevi izvan naseÿa i çihovi elementi moraju da ispuçavaju sa glediãta bezbednosti saobrañaja. viãe puta su menjane i dopunjavane. ukupnim masama i osovinskom optereñeçu vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispuçavaju ureœaji i oprema na vozilima u saobrañaju na putevima. statut preduzeña. kao obaveze.Lipovac. odmorima vozaåa i naåinu rada udvojenih posada na vozilima. uspostavljena je nova dræavna zajednica. U kasnijem periodu su vrãene izmene visine iznosa novåanih kazni i druge manje znaåajne izmene. Materijalne odredbe Zakona o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (iz 1974). 5) Pravilnik o obrascu vozaåke dozvole. interni akt o unutraãnjoj kontroli saobrañaja itd. Dakle. 12) Pravilnik o posebnim uslovima za upravÿaçe odreœenim kategorijama motornih vozila oruæanih snaga SFRJ i Odluka o utvrœivaçu magistralnih puteva. a najznaåajniji normativni akti su: Ustavi republika. br. Zakon o prevozu u drumskom saobrañaju. i. odluka o javnom gradskom (lokalnom) prevozu. smatra da je danas na snazi Zakon iz 1988. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima. akt o sistematizaciji radnih mesta. pri åemu su ureœena i odreœena pitanja koja su. 24 Ova odluka je objavÿena u “Sluæbenom listu SFRJ”. br. 158 . u okruæenju su se desile bitne promene: raspala se dræava SFRJ. 4) Pravilnik o registraciji motornih i prikÿuånih vozila. 39/84. Ovim zakonima ureœeni su osnovni instituti zaãtite bezbednosti saobrañaja na putevima. meœu kojima su najznaåajniji 12 pravilnika i jedna odluka za sprovoœenje ZoOBS. 8) Pravilnik o naåinu obeleæavaça vozila kojim se prevoze deca. 3) Pravilnik o dimenzijama. a najznaåajniji normativni akti su: akt o osnivanju. kada je uraœen preåiãñen tekst Zakona. Meœu podzakonskim aktima posebno su znaåajni 14 republiåkih pravilnika i Odluka o utvrœivanju magistralnih puteva. Zakon o putevima. Republiåki Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima donet je 1982. Zakon o saobrañajnoj inspekciji i drugi znaåajni zakoni. do danas. odluke o odræavanju ulica i lokalnih puteva. 7) Pravilnik o posebnom znaku za oznaåavaçe vozila kojim upravÿa lice kome su oãteñeni ekstremiteti bitni za upravÿaçe vozilom. akt o nagraœivanju. u obimu koji utiåe na bezbednost upravÿaça vozilom. u praksi.

26 1. ovaj zakon nije usvojen. Posebno su. 5. Kaznene odredbe. 9. posebno mesto zauzima Pravilnik o unutraãnjoj kontroli bezbednosti saobrañaja u ovim preduzeñima. 8. 3. Duænosti u sluåaju saobrañajne nezgode. 7.26 25 1. 9. 11. – osnovni uslovi za bezbedno i nesmetano uåeãñe u saobrañaju u odnosu na put. Finansiranje bezbednosti saobrañaja. prava i obaveze pojedinih subjekata. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji 5. reklame na ulicama i sl. Saobrañajno-tehniåke mere. 4. uvedene privatizacija i ravnopravan tretman svih vidova svojine i sl. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA mostalna dræava. Posebne mere za bezbednost saobrañaja. vozaåa i vozilo i – mere i sankcije radi obezbeœivanja utvrœenog sistema zaãtite bezbednosti saobrañaja na putevima.5. odræavanjem puteva i tehniåkim pregledima vozila. 6. s tim u vezi. sistemski su izmenjeni mehanizmi druãtvene kontrole. Ovo je oblikovano u 11 poglavlja saveznog ZoOBS-a25 i 12 poglavlja republiåkog ZoBS-a. U toku 2006. prevozom. Struktura i sadræaj pravnih akata Strukturalo – sadræinski savezni i republiåki zakon ureœuju sva bitna pitanja u vezi uslova i obaveza koje imaju pojedini subjekti i uåesnici u saobrañaju na putevima. uredili reæim saobrañaja. zaokruæili sistem pravnih normi u oblasti bezbednosti saobrañaja.5. Mada veñina njihovih internih akata tretira problematiku koja je od znaåaja za bezbednost saobrañaja. Putevi. Kaznene odredbe. Savet za bezbednost saobrañaja. Saobrañaj. unutraãnju kontrolu bezbednosti saobrañaja itd. Lokalna samouprava (gradovi i opãtine) su. . 8. Vozila. svojim odlukama. umesto OUR uvedena preduzeña. ureœenje povrãina. Prelazne i zavrãne odredbe. 7. 6. 159 5. 5. Ove i druge promene su imale uticaja na stanje sistema zaãtite bezbednosti saobrañaja na putevima. Na osnovu ovlaãñenja iz ovih zakona doneti su mnogobrojni podzakonski akti na saveznom i republiåkom nivou. 12. 10. pripremÿen je Nacrt novog Zakona o bezbednosti saobrañaja na putevima. transformisale su se druãtveno politiåke organizacije u politiåke partije. 4. tehniåkih pregleda vozila. nestale su samoupravne intersne zajednice. Pravila saobrañaja. Osnovne odredbe. Posebne mere bezbednosti. Unutraãnja kontrola. Saobrañajni znakovi. 11. Taj sistem se sastoji od sledeñih instituta ili celina: – pravila saobrañaja i druge regulacione mere sa stanoviãta bezbednosti i protoånosti i. odræavanje ulica i lokalnih puteva i druge vaæne komunalne poslove (parkiranje.5. 2. tehniåko regulisanje bezbednosti saobrañaja. Prelazne i zavrãne odredbe. Posebno su znaåajni normativni akti preduzeña koja se bave obukom vozaåa i polaganjem vozaåkog ispita. u okviru svojih nadleænosti i u skladu sa svojim poslovnim i drugim interesima. Vozaåi.3. naroåito u oblasti obuke vozaåa. 10. uredili pojedine segmente bezbednosti saobrañaja. Ovlaãñenja za donoãenje propisa za izvrãenje ovog zakona.). na lokalnom nivou. Vozila. Preduzeña i ustanove su. Duænosti u sluåaju saobrañajne nezgode. 3. Vozaåi. Uvodne odredbe. ali do kraja 2007. 2. Oba ova zakona su normativno definisala i uredila zaokruæen sistem zaãtite bezbednosti saobrañaja na putevima. promenjen je druãtveno-ekonomski sistem.

Ovo je grupisano u sedam celina: opãte odredbe. odnosno sve osnovne odredbe u vezi bezbednosti saobrañaja. U prvom poglavlju (1. obeleæavanje radova i prepreka na putu i znaci koje daju ovlaãñena lica. upotrebu svetala u saobrañaju. saobrañaj na prelazu puta preko æelezniåke pruge. putevi rezervisani za saobrañaj motornih vozila. saobrañaj na raskrsnici. vozila sa pravom prvenstva prolaza. Treñe poglavlje (3. staraju o bezbednosti saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja a) Struktura i sadræaj saveznog ZoOBS-a Na saveznom nivou su ureœene osnove bezbednosti saobrañaja. kretanje vozila po putu. kao i nadleænosti u sporovoœenju pojedinih odredaba. obaveza vozaåa prema peãacima. preticanje i obilaæenje. vuåenje vozila. Predviœena je obaveza voœenja evidencija o javnim putevima i objektima na njima. saobrañaj bicikla. izgradnje. a naãa zemlja je prihvatajuñi pojedine konvencije prihvatila i obavezu da ova pravila uredi svojim zakonom. Zato su pravila saobrañaja uãla u osnove bezbednosti saobrañaja. vozila pod pratnjom. saobrañaj u tunelu. Posebno su detaljno odreœene obaveze u vezi staranja. saobrañaj tramvaja i drugih vozila na ãinama. Osnovne odredbe) odreœen je predmet ovog Zakona. Naime. kao i redovno brojanje saobrañaja na puteivma po jedinstvenoj metodologiji. P. pravila saobrañaja su priliåno detaljno definisana na meœunarodnom nivou. brzinu. Putevi) predviœeni su osnovni uslovi koje moraju ispunjavati putevi. magistralni i regionalni putevi. a na osnovu sistema saobrañajnih znakova koji je usaglaãen na meœunarodnom nivou. oznake na kolovozu. presecanje kolone peãaka. do 128 ålana). i teret na vozilu. saobrañaj na auto-putu i putu rezervisanom za motorna vozila. Pravila saobrañaja) je jedan od najznaåajnijih i najobimnijih delova ZoOBS-a (od 27. Znakovi opasnosti. Izgled i znaåenje svakog saobrañajnog znaka pojedinaåno predviœeni su u posebnom saveznom pravilniku. zaustavljanje i parkiranje. opremanja i odræavanja. U åetvrtom poglavlju (4. opãte obaveze najvaænijih subjekata da se. U posebnom saveznom pravilniku detaljno su utvrœeni osnovni uslovi koje putevi moraju ispunjavati sa glediãta bezbednosti saobrañaja.Lipovac. 160 5 . a posebno autoputevi. kretanje peãaka. obeleæavanje prelaza puta preko æelezniåke pruge. bicikla sa motorom i motocikla. U drugom poglavlju (2. prvenstvo prolaza. Predviœena je i obaveza da se poãtuju zahtevi bezbednosti saobrañaja u procesima: projektovanja. skretanje. svetlosni saobrañajni znakovi i svetlosne oznake. saobrañaj zapreænih vozila i kretanje stoke. U republiåkom Zakonu o putevima ovo je do kraja konkretizovano. zvuåne i svetlosne znake upozorenja. odstojanje izmeœu vozila. radnje vozilom u saobrañaju. finansiranja i odræavanja puteva. Saobrañajni znakovi) nabrojani su najvaæniji saobrañajni znakovi i predviœeni osnovni uslovi koje oni moraju ispunjavati. U ovom poglavlju su ureœena pravila koja se odnose na: opãte odredbe (koje definiãu opãte obaveze i naåela bezbednosti saobrañaja). znakovi izriåitih naredbi i znakovi obaveãtenja. u okviru svojih nadleænosti. mimoilaæenje. osnovni principi i naåela bezbednosti saobrañaja i definisani najvaæniji pojmovi koji ñe biti koriãñeni.

prvenstveno. Vozaåi) normira osnovne uslove koji se odnose na vozaåe. 161 5. Duænosti u sluåaju saobrañajnih nezgoda) predviœene su duænosti pojedinih subjekata (uåesnika nezgode.5. lica koja naiœu ili se zateknu. zaãtitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom i kazne zatvora u sluåaju nepoãtovanja pojedinih odredbi ZoOBS-a. ako red voænje ne odgovara minimalnom vremenu voænje). Treba istañi da su duænosti u sluåaju saobrañajnih nezgoda predviœene u Konvenciji o saobrañaju na putevima iz 1968. Osmi deo ZoOBS-a (8. Deveto poglavlje ZoOBS-a (9. na vozilo (kontrola vozila.5. sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. da se obezbedi kvalitetno evidentiranje nezgode u cilju prañenja i shvatanja problematike bezbednosti saobrañaja. ovlaãñenih lica i organizacije za odræavanje puteva) u sluåaju saobrañajne nezgode u kojoj je neko izgubio æivot ili je bio povreœen ili je nastala veña materijalna ãteta (nezgode sa obeleæjima kriviånog dela).) i detaljnije uredile osposobljavanje kandidata za vozaåe i polaganje vozaåkih ispita. Treba istañi da su na saveznom nivou. vozaåa koji naiœu ili se zateknu. zdravstvene preglede vozaåa i trajanje upravljanja motornim vozilom. a posebno uslove za upravljanje vozilima. Vozila) predviœene su opãte odredbe (koje se odnose na vozila). U poslednjem delu ZoOBS-a (11. privremeno oduzimanje saobrañajne dozvole i skidanje registarskih tablica) i na red voænje u linijskom saobrañaju (obustavljanje saobrañaja na liniji. prestanak vaæenja nekih starih propisa i dinamika stupanja na snagu pojedinih odredbi ZoOBS-a. da se obezbedi spaãavanje nastradalih i smanjivanje posledica nezgode. U sedmom poglavlju ZoOBS-a (7. 31. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . tretirani vozaåi motornih vozila. a da su republike uredile uslove koji se odnose na vozaåe ostalih vozila (traktora. analiza krvi ili urina. radnih maãina. privremeno iskljuåivanje iz saobrañaja i rad sa recidivistima). ali i u republiåkom ZoBS-u.). registracija motornih i prikljuånih vozila i tehniåki pregled motornih i prikljuånih vozila. motokultivatora i sl. upisivanje mere bezbednosti ili zaãtitne mere u vozaåku dozvolu. kontrolni zdravstveni pregled. Prelazne i zavrãne odredbe) predviœena je dinamika usaglaãavanja postojeñih normativnih akata. kao i registraciju ostalih vozila na motorni pogon. Kaznene odredbe) utvrdilo je novåane kazne. struåni pregled. Ovlaãñenje za donoãenje propisa za izvrãenje ovog zakona) predviœena su ovlaãñenja pojedinih saveznih funkcionera da donesu podzakonske akte i detaljnije urede naåin sprovoœenja ZoOBS-a. upuñivanje na vanredni tehniåki pregled. Republike su uredile detalje registracije motornih i prikljuånih vozila. (ål. osposobljavanje vozaåa motornih vozila. iskljuåivanje vozila iz saobrañaja. Posebne mere bezbednosti) obuhvata posebne mere bezbednosti koje se odnose na vozaåa (provera trenutnog psihofiziåkog stanja. primena tehniåkih sredstava. Osnovni ciljevi koji su se æeleli postiñi detaljnim ureœivanjem ovih duænosti su: da se spreåe nova stradanja u saobrañaju. da se ometanje protoånosti svede na minimum i ãto pre normalizuje saobrañaj u zoni mesta nezgode. Ãesto poglavlje (6. zdravstvenih ustanova. U desetom poglavlju (10. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji U petom poglavlju (5. da se obezbedi kvalitetno fiksiranje zateåenog stanja radi analize konkretne nezgode (i zadovoljavanja pojedinaånih interesa uåesnika).

Ovo je stvorilo brojne nejasnoñe i nepreciznosti u primeni pojedinih mera i ovlaãñenja. koje su doneli funkcioneri koji rukovode ministarstvima nadleænim za saobrañaj. 2) saobrañaj (ukljuåivanje vozila u saobrañaj i promena naåina i pravca kretanja. unutraãnje poslove. kao i mnoga druga pitanja koja nisu bila uãla u osnove bezbednosti saobrañaja na putevima. 11) kaznene odredbe i 12) prelazne i zavrãne odredbe. prevoz lica traktorima i prikljuånim vozilima koje vuku traktori. nadleænosti. kao tehnoloãki pravni akti koji bi podræali i precizirali naåin sprovoœenja pojedinih mera i instituta bezbednosti saobrañaja. 5/86.Lipovac. 3) duænosti u sluåaju saobrañajnih nezgoda. vozaåka dozvola. rad na unapreœivanju vozaåa recidivista itd. Meœu podzakonskim aktima preovlaœuju pravilnici. 9) savet za bezbednost saobrañaja. privremeno oduzimanje registarskih tablica. saobrañaj bicikla. 10) finansiranje bezbednosti saobrañaja. kretanje peãaka. registracija i tehniåki pregledi). 21/90 i 26/91. 4) vozaåi (uslovi za upravljanje vozilima. saobrañaj radnih maãina i motokultivatora. 8) unutraãnja kontrola. prosvetu i privredu. saobrañaj zapreænih vozila i kretanje stoke. 162 . 53/82. naizmeniåno propuãtanje vozila. Primera radi. bicikla sa motorom i motocikla. 5) vozilo (ispitivanje vozila. ispitivanje vozila. saobrañaj traktora koji vuku zapreæno vozilo. P. podzakonskim aktima nisu obuhvañeni i razraœivani: postupak iskljuåenja vozaåa ili vozila iz saobrañaja. zdravlje. u skladu sa politiåkom voljom iz perioda donoãenja ovih zakona. vozaåki ispit. 15/84. Krsto Bezbednost saobrañaja b) Struktura i sadræaj republiåkog ZoBS-a Republike su detaljnije razradile pojedine odredbe iz saveznog ZoOBS-a i uredile niz pitanja koja nisu bila ureœena na saveznom nivou. Posebno je znaåajno istañi da su rapublike. br. Na primer. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima Srbije27 ima 12 poglavlja: 1) uvodne odredbe. probne voænje i sportske i druge priredbe na putu). Posebno se oseña nedostatak uputstava i drugih podzakon27 “Sluæbeni 5 glasnik SR Srbije”. prevoz lica i tereta motornim i prikljuånim vozilima. uredile ovlaãñenja. osposobljavanje kandidata za vozaåe. Nisu donoãena odgovarajuña uputstva. dozvola za vozaåe traktora i potvrda o poznavanju saobrañajnih propisa). naåin sprovoœenja zakona. vuåenje vozila. zaustavljanje i parkiranje. 6) saobrañajno-tehniåke mere. 7) posebne mere za bezbednost saobrañaja.

Literatura skih akata koji se odnose na primenu mera i ovlaãñenja od strane policije u kontroli saobrañaja. Project funded by European Commission under the transport. 1994.21/90. Contract Nº: RO-98-RS. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .). maj 2000. Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima. Beyond Traffic Safety. Code of Good Practice. RTD programme of the 4th framework programme. 1998. Contract Nº: RO-98-RS. Serock (Poland). 15/84. 163 5. maj 1996. Legal Measures and Enforcement. propisa o metroloãkim uslovima i sl. Working paper 4 (WP3). National Strategic Road Safety Plans. 1997. P. 50/88. Commission of the European Communities. Recommendations/Conclusions Adopted at the Council of Ministers. The ”Escape” Project. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima. PRI. RTD programme of the 4th framework programme. br. Priorities in EU Road Safety. 2235. Master – Managing Speeds of Traffic on European Roads. Deliverable 5. Project funded by European Commission under the transport. Budimpeãta. inæenjerskim dostignuñima u oblasti izgradnje i odræavanja puteva. 53/ 82. “Sluæbeni glasnik RS”. April 1999. European Transport Safety Council. April 1999. Project funded by European Commission under the transport. WP 5 Contract No RO-97-sc. Final Report. The “Escape” Project. 29/30.2235. December 1998.. Literatura Rothe. Project funded by European Commission under the transport. RTD programme of the 4th framework programme. New Brunswick and London.3047. A Strategic Road Safety Plan for European Union. Review of Enforcement Support Systems in EU Countries. May 2000. nastalim druãtvenim promenama. Transaction Publishers. razvojem automobilske industrije. Brisel.3047. Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules. 63/80. Third Road Safety Conference: Traffic Safety as a Premise of Road Modernising and Maintenance. Gadget. 2000. br. Gadget WP 5. Contract No RO-97-sc. Treba imati na umu da je veliki broj odredbi vaæeñih propisa prevaziœen. RTD programme of the 4th framework programme. unapreœivanjem ostalih vaænih propisa (standarda. razvojem bezbednosti saobrañaja i drugih nauånih disciplina. COM(2000) 125 final. 17/74. ECMT Actions on Speed Moderation. June 2000. “Sluæbeni list SFRJ”. Legal Measures and Enforcement.

Convention on Road Traffic. 1996. Road Traffic Safety Handbook. Obzor meronriymiy no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy. novembra 1968. Oslo – Kopenhagen. a stupila na snagu 21. Final Report. Krsto Bezbednost saobrañaja Mastar – Managing Speeds of Traffic on European Roads. Snrovoånik no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy. 8. a Jugoslavija je ratifikovala 1978 (Sluæbeni list SFRJ – Meœunarodni ugovori. decembar 1998. Institut ekonomiki transporta (prevod na ruski).Lipovac. P. maja 1977. 5 164 . broj 6/1978. usvojena je na Konferenciji Organizacije ujedinjenih nacija u Beåu.

6.3. Fenomenologija saobrañajnih nezgoda 6.4.7.1. Etiologija saobrañajnih nezgoda 6. Pojam saobrañajne nezgode 6. Modeli bezbednosti saobrañaja 6.2.6. Prañenje saobrañajnih nezgoda .5. Dometi fenomenologije i etiologije saobrañajnih nezgoda 6. Teorije saobrañajnih nezgoda 6. SAOBRAÑAJNE NEZGODE 6.

svojstvo u saobrañaju. marka. prostorne raspodele nezgoda.) itd. Zato je neophodno da im se posveti posebna paænja. Ne izuåavaju se. Na osno167 6. Fenomenologija saobrañajnih nezgoda izuåava saobrañajne nezgode kao pojave (fenomen).). tip. lako vidljiva obeleæja lica – uåesnika u nezgodi (pol. Fenomenologija je veoma znaåajna za shvatanje problema i konkretnih izvora opasnosti. Fenomenologija je vrlo konkretna i omoguñava shvatanje i reãavanje konkretnih problema u saobrañaju. Razlikuju se dva pristupa izuåavanju saobrañajnih nezgoda: fenomenoloãki i etioloãki pristup. Fenomenologija je nauka o pojavama. Na primer. na osnovu fenomenoloãkog saznanja da se na jednoj raskrsnici dogaœaju nezgode pri skretanju ulevo. obaranje peãaka. Fenomenologija posmatra saobrañajnu nezgodu kao “crnu kutiju”. otklanjanje izvora opasnosti. Treba imati u vidu da su ova dva pristupa izuåavanju razliåiti. niti se shvataju odnosi u sistemu åovek-vozilo-put-okruæenje (Å-VP-O) koji su doprineli stvaranju opasnosti. vremenske raspodele nezgoda. na konkretnom mestu. starost. Fenomenologija posmatra i analizira statistiåki uzorak saobrañajnih nezgoda koje su se dogodile u nekom prostoru i vremenu. vrsta i lokacija povreda i sl. registraciona oznaka i sl. mesto nezgode. a posebno za definisanje broja i strukture nezgoda. Ne meri se karakter. udar u prepreku na putu. ali vrlo isprepletani i meœusobno se dopunjuju. Izuåavaju se samo “spolja” vidljiva obeleæja nezgode (koja se odmah vide i bez posebne struåne analize): broj i struktura nezgoda. broja i strukture nastradalih. meteoroloãki uslovi. Tako se eliminiãe konkretan izvor opasnosti (konflikt vozila koja skreñu levo i onih koja im dolaze u susret). vreme nezgode. Oslanja se na statistiåke i druge jednostavne metode i zato je primerena policiji. silazak sa puta itd. bez dubljeg izuåavanja uzroka. tj. obeleæja vozila (vrsta.1. odnosno koji su izazvali nezgodu. trenda u razvoju pojave. FENOMENOLOGIJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Najvaæniji pojavni oblik nebezbednosti su saobrañajne nezgode. starost. nalaæe se zabrana levih skretanja ili uvoœenje semafora sa razdvojenim fazama.). tip nezgode (åeoni sudar. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . niti doprinos pojedinih faktora u nastanku nezgode.6. sloæenih meœusobnih odnosa koji su doveli do saobrañajne nezgode.

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

vu fenomenoloãkih saznanja da se na nekoj deonici puta, u ranim jutarnjim satima, dogaœa veñi broj nezgoda - silaska sa puta i da su posledice ovih nezgoda vrlo teãke, poveñava se broj patrola na terenu i preduzima pojaåana kontrola brzine u ranim jutarnjim satima. Tako se smanjuju izvori opasnosti (velike brzine), na konkretnom mestu i u dato vreme (rani jutarnji sati).

6.2. ETIOLOGIJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA
Etiologija je nauka o uzrocima. Etiologija saobrañajnih nezgoda izuåava uzroke saobrañajnih nezgoda. Ona “otvara crnu kutiju” i prouåava status saobrañajne nezgode. Izuåava odnose u sistemu Å-V-P-O koji su doveli do saobrañajne nezgode. Cilj etiologije nije samo spreåavanje rizika u konkretnom prostoru i vremenu, veñ shvatanje zakonitosti koja dovodi do rizika i smanjivanje rizika nastanka nezgode u bilo kom sliånom prostoru i u bilo kom vremenu. Etiologija posmatra nezgodu kao lanac dogaœaja i pokuãava odgovoriti na pitanje koji je u lancu dogaœaja i koliko doprineo nastanku nezgode. Saobrañajna nezgoda se moæe definisati kao “dogaœaj u seriji dogaœaja koji obiåno proizvodi smrt, povredu ili imovinsku ãtetu” (Baker, Rivers idr.).

6.2.1. Serije dogaœaja
Istraæivaå mora biti dobro upoznat sa razliåitim dogaœajima iz serije koja åini saobrañajnu nezgodu.

6
Slika 6.1. Serija dogaœaja na licu mesta

168

6.2. Etiologija saobrañajnih nezgoda

Svaka saobrañajna jedinica (vozila ili peãaci) umeãana u nezgodu ima svoje serije dogaœaja. Sve serije dogaœaja moraju biti istraæene posebno. Samo tako se mogu sagledati sve okolnosti nastanka nezgode i shvatiti zakonitosti koje dovode do pojedinih tipova nezgoda. Veoma je bitno da se tokom åitavog procesa stalno otkriva i sledi zajedniåka nit. Ova zajedniåka nit se pronalazi u obliku dominantnih tipova saobrañajnih nezgoda, zajedniåkih dogaœaja u seriji, hipoteza, uzroka saobrañajnih nezgoda i mera. 169

6. SAOBRAÑAJNE NEZGODE

Serije dogaœaja mogu biti podeljene u dve kategorije : 1. Serije dogaœaja pre mesta nezgode. Dogaœaji koji vode do pozicije iz koje je vozaå mogao da percipira opasnost mogu se podeliti na dogaœaje pre putovanja i dogaœaje u toku putovanja (do taåke moguñe percepcije opasnosti). 1.1. Dogaœaji pre putovanja. Generalno se ti dogaœaji javljaju pre i ukÿuåujuñi situacije koje su postojale pre nego ãto je putovanje zapoåeto. Ovi dogaœaji se odnose na uåesnike u nezgodi, a posebno na vozaåa: sposobnosti vozaåa, obuka vozaåa, iskustvo vozaåa, psihomotorne karakteristike vozaåa, inteligencija, navike, zdravstveno stanje, starost, bolesti, povreda, invaliditet, zamor, posao, hobi, stil æivota, dogaœaj koji izaziva emocionalnu uznemirenost, stres, depresiju ili preokupaciju, neispavanost, konzumacija alkohola ili droge, obaveze, kaãnjenje, æurba itd. Meœutim, neki dogaœaji pre putovanja odnose se na vozilo: tehniåka neispravnost, zaprljanost vetrobranskih stakala, slab pritisak u pneumaticima, opremljenost vozila, kvalitet farova, optereñenost itd. 1.2. Dogaœaji u toku putovanja su dogaœaji ili situacije koji se javljaju od poåetka putovanja pa sve do taåke moguñe percepcije, ukljuåuju faktore koji su u vezi sa vozaåem (stajanje zbog odmora, jela ili piña, fizioloãke potrebe, umor, pospanost, bolest, dejstvo alkohola, droga ili lekova, odvrañanje paænje na druge sadræaje, interakcija sa drugim uåesnicima saobrañaja itd.), vozilom (oslabio pritisak u pneumaticima, kvarovi u toku voænje, zamagljivanje prozora, neispravni brisaåi, nepodeãena ogledala itd.), putem (mokar ili zaleœen kolovoz, udarne rupe, prljavãtine, odron na putu itd.) ili okolinom (sunåano vreme, temperatura okoline, zaslepljivanje vozaåa, iznenadni grad, magla ili sneg, smanjena preglednost ili vidljivost itd.). 2. Serije dogaœaja na licu mesta ukljuåuje sve dogaœaje koji su se desili posle pozicije u kojoj je vozaå mogao da percipira opasnost, i to: dogaœaje od percepcije opasnosti do nezgode - prvog kontakta (koåenje, skretanje, ukljuåivanje pokazivaåa pravca, ukljuåivanje stop svetala i sl.), dogaœaje u toku nezgode (kontakt, prevrtanje, povrede, ispadanje putnika iz vozila, kretanje posle sudara, pa sve do krajnjih pozicija i stabilizacije situacije) i posle nezgode (odlazak sa lica mesta, ukazivanje pomoñi, obaveãtavanje, dolazak spasilaåkih ekipa, leåenje, uviœaj, obezbeœenje lica mesta, normalizacija saobrañaja na putu, leåenje, suœenje itd.)

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

6.2.2. Primeri etioloãke analize nezgoda
Saobrañajna nezgoda 1 Milan se obiåno budi u 5,40. Tako uspeva da se spremi i stigne na voz u 6,25. To jutro je prispao i propustio voz. Zato je odluåio da ode na posao automobilom. Uzeo je kljuåeve i utråao u vozilo. Kiãa je tek poåinjala da pada. Tada je primetio da mu je nestalo teånosti za pranje stakla. Brisaåi su umrljali staklo, ali veñ se razdanilo i priliåno dobro se moglo videti. Mada obiåno koristi pojaseve, ovaj put nije imao vremena da ih veæe. Na radiju je åuo da je guæva u saobrañaju na putu kojim je trebalo da proœe. Odluåio je da vozi drugim putem, za koji mu je priåao kolega sa posla. Prvi put je iãao tim putem. Zazvonio je mobilni telefon. Supruga se poæalila da je, opet, zaboravio za roœendan njihove kñerke. Pogreãno je procenio jednu oãtru krivinu na putu. Povrãina puta je bila mokra. Izgubio je kontrolu i udario u banderu pored puta. U bolnicu je primljen sa vrlo ozbiljnim povredama, opasnim po æivot. Preminuo je posle 14 dana. Saobrañajna nezgoda 2 Nikola je bio na æurci na kojoj je popio veñu koliåinu alkohola. Nakon æurke povezao je devojku i nekoliko prijatelja kuñi. Devojka ga je preklinjala da ne vozi pijan, a posebno zato ãto je noñ. To ga je podstaklo da ih impresionira svojom voænjom i pokaæe da mu alkohol ne smeta. Rekao im je da nema nikakvih problema poãto mu je vozilo novo, a ovaj put veoma dobro poznaje. Put je bio suv i nije bilo guæve. Nikola nije koristio pojas, a spreåio je i devojku da ga veæe (“Pa zar ti u mene sumnjaã”). Åinilo mu se da potpuno kontroliãe vozilo. Prijatelji su bili podeljeni: jedan se plaãio, a ostali su bili pripiti i vrlo raspoloæeni. U jednoj oãtroj krivini Nikola je izgubio kontrolu nad vozilom. Vozilo je sletelo sa puta i udarilo u banderu pored puta. Nikola je poginuo na licu mesta, a njegova devojka je preminula u bolnici posle 22 dana. Dva putnika su zadobila teãke telesne povrede, a najbolji Nikolin prijatelj je ostao trajno paralizovan i vezan za invalidska kolica.

6

Saobrañajna nezgoda 3 Miladin je vodio bitku sa godinama. Njegov vid je iz dana u dan slabio. Posebno je imao poteãkoña sa vidom u mraku i tokom kiãnih dana. Noñna voænja ga je sve viãe zamarala, pa je izbegavao da vozi noñu. Kada je vozio noñu, radio je to veoma paæljivo. Svojom sporom voænjom sve åeãñe je ometao i nervirao ostale vozaåe. Posle jedne veåernje predstave vrañao se sa suprugom kuñi. Vozio je vrlo sporo, jer je padala kiãa. On uvek koristi pojaseve, a i njegovi saputnici. U susret je dolazilo mnogo vozila åiji farovi su ga zaslepljivali i zamarali. Njihova kuña je bila veoma blizu. Iznenada, posle mimoilaæenja sa nekoliko vozila, uãao je u jednu oãtru krivinu i sleteo sa puta. Udario je u banderu pored puta. Niko nije zadobio ozbiljnije povrede. 170

6.3. Dometi fenomenologije i etiologije saobrañajnih nezgoda

Analizom ove tri nezgode moæe se uoåiti da su one razliåite: – svaka saobrañajna nezgoda je rezultat jedinstvenog lanca dogaœaja, – prisutni su razliåiti faktori koji doprinose dogaœajima koji su doveli do saobrañajne nezgode i – teãko je za bilo koju od ovih nezgoda definisati samo jedan uzrok. Meœutim, postoje i sliånosti izmeœu ovih saobrañajnih nezgoda: – sve tri su nastale na istoj lokaciji - u oãtroj krivini, – u svakom sluåaju vozilo je udarilo u banderu pored puta, sa smrtonosnim posledicama u dva od tri sluåaja, – u dva od tri sluåaja vozaå, ni putnici nisu koristili pojaseve, – u dva od tri sluåaja brzina voænje je bila suviãe velika; – povrãina puta je bila mokra u dve od tri saobrañajne nezgode; – dve od tri saobrañajne nezgode su se desile noñu. Svaka od navedenih nezgoda je analizirana. Shvañene su okolnosti nastanka nezgoda, struåno definisani propusti koji su doveli do stvaranja opasnosti, propusti koji su spreåili da se izbegne nezgoda i propusti koji su uveñali teæinu nezgode. Na osnovu ovakvih dubinskih analiza saobrañajnih nezgoda odreœuje se ãta je zajedniåko za grupe nezgoda i shvataju zakonitosti koje dovode do nastanka nezgode. Kada se shvate zakonitosti, priroda i naåin delovanja pojedinih uzroka, mogu se struåno planirati mere i aktivnosti koje ñe smanjiti rizike u saobrañaju. Dakle, cilj etiologije saobrañajnih nezgoda vezuje se za otklanjanje opasnosti na jednom mestu (tako ãto ñe se otklanjati pojedini dogaœaji koji su bili zajedniåki u seriji dogaœaja), smanjivanje rizika nastanka pojedinih tipova nezgoda, odnosno smanjivanje opãteg rizika uåeãña u saobrañaju.

Za shvatanje prirode opasnosti u saobrañaju i za uspeãno upravljanje bezbednoãñu saobrañaja neophodno je uvaæavati fenomenoloãki i etioloãki pristup istraæivanju saobrañajnih nezgoda. Fenomenologija bræe i lakãe daje prve rezultate, ali ne garantuje da su predloæene mere optimalne. Ne garantuje ni da ñe se predloæene mere moñi uopãtavati i da ñe biti efikasne na drugoj lokaciji itd. Meœutim, fenomenologija daje pravce daljeg rada i stvara dobru osnovu za etioloãki pristup istraæivanju. Etiologija pokuãava da opasnosti objasni multidisciplinarno, koristeñi viãe nauånih disciplina. Rezultati etioloãkog pristupa su sporiji, ali pouzdaniji i mogu se uopãtavati.

6.4. POJAM SAOBRAÑAJNE NEZGODE
Definicija nezgode ima nauåno-teorijski i praktiåni znaåaj. U nauåno-teorijskom smislu znaåajno je definisati saobrañajnu nezgodu, jer se tako odreœuju predmet i dometi istraæivanja u bezbednosti saobrañaja. U praktiånom smislu, de171

6. SAOBRAÑAJNE NEZGODE

6.3. DOMETI FENOMENOLOGIJE I ETIOLOGIJE SAOBRAÑAJNIH NEZGODA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

finicija saobrañajne nezgode odreœuje koji dogaœaji ñe se evidentirati, kako ñe se obraœivati, kakvu ñe odgovornost povlaåiti itd. Neke dræave joã uvek nemaju definiciju, pa i ne evidentiraju saobrañajne nezgode. Druge dræave evidentiraju samo nezgode sa najozbiljnijim posledicama itd.

6.4.1. Preporuka UN za definiciju saobrañajnih nezgoda
U pokuãaju da sagledaju probleme stradanja u saobrañaju, UN su se, sredinom proãlog veka, susrele sa problemom evidentiranja nezgoda. Najveñi broj nerazvijenih dræava nije imao nikakvu definiciju saobrañajne nezgode, nisu ih evidentirali kao poseban dogaœaj, nisu im poklanjali posebnu paænju. Kao rezultat dobili su neverovatan porast broja nastradalih u saobrañaju. Komitet UN za unutraãnji transport dao je (1956) sledeñu preporuku definicije saobrañajne nezgode: Saobrañajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na mestu otvorenom za javni saobrañaj ili koja je zapoåeta na takvom mestu, u kojoj je jedno ili viãe lica poginulo ili povreœeno i u kojoj je uåestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu. Prema preporuci UN obeleæja saobrañajne nezgode su: – mesto – mesto otvoreno za javni saobrañaj ili je zapoåeta na takvom mestu, – posledice – povreœena ili poginula lica, – uåesnici – vozilo (bilo koje) i – stanje uåesnika nezgode – u pokretu. Treba uoåiti da ova definicija ne obuhvata nezgode sa samo materijalnom ãtetom. To je razumljivo ako se ima u vidu vreme donoãenja ove preporuke. Osnovni cilj je bio da se ãto veñi broj dræava privoli da zapoåne evidentirati makar nezgode sa nastradalim licima. Zato je u preporuku uãlo ono ãto je bilo prihvatljivo za sve dræave. S druge strane, obuhvañene su nezgode sa svim vozilima u pokretu (a ne samo sa motornim vozilima), ãto je bilo vrlo napredno. Napredno je bilo i opredeljenje da se obuhvate sve nezgode na mestu otvorenom za javni saobrañaj ili koje su zapoåete na takvom mestu. Najveñi deo dræava prihvatio je preporuku, a znatan broj ju je prevaziãao i danas evidentira i nezgode sa materijalnom ãtetom. Postoje nerazvijene dræave koje nisu u potpunosti prihvatile ovu preporuku, nisu je uopãte uvrstile u domañe propise ili nisu prihvatile sva vaæna obeleæja (suzile su pojam saobrañajne nezgode). Neke dræave su prihvatile preporuku u svojim propisima, ali je nisu u praksi sprovele. Ipak, ova preporuka je bila prava prekretnica u evidentiranju saobrañajnih nezgoda u svetu i u shvatanju problema bezbednosti saobrañaja. 172

6

6.4. Pojam saobrañajne nezgode

6.4.2. Normativne definicije saobrañajne nezgode
Danas se razlikuju dve grupe definicija nezgode: normativne i nauåne definicije. Normativne definicije su one koje su zapisane u zakonu, standardu ili drugim podzakonskim aktima. Normativne definicije su veoma znaåajne, jer odreœuju ãta ñe se evidentirati, ko ñe i kako obraœivati ove dogaœaje itd. Normativne definicije odreœuju i procedure u vezi ovih dogaœaja, a imaju i uticaj na struåno tumaåenje problema bezbednosti saobrañaja. Meœutim, treba imati u vidu da su normativne definicije vezane za konkretan pravni akt koji se moæe menjati. Zato su ove definicije ograniåene u vremenu (vaæe dok se ne promeni propis) i prostoru (vaæe samo u granicama dræave). Mada je intenzivan proces usaglaãavanja svih vaænih definicija, joã uvek se definicije nezgode razlikuju od dræave do dræave. U nastavku su date neke normativne definicije saobrañajnih nezgoda: – To je dogaœaj, pri kome je nenamerno izazvana povreda ili materijalna ãteta koji se direktno ili indirektno mogu pripisati kretanju vozila ili njegovog tereta (Nacionalni savet za bezbednost saobrañaja SAD). – To je åinjenica koja se dogodila na putevima ili mestima otvorenim za javni saobrañaj, u kojoj su uåestvovali vozila ili æivotinje u kretanju ili mirovanju i koja je proizvela povrede (sa ili bez smrtnog ishoda) lica ili materijalnu ãtetu (Italija). – Saobrañajna nezgoda je nezgoda na javnom putu ili nekategorizovanom putu koji je dat na koriãñenje za drumski saobrañaj, u kojoj je uåestvovalo makar jedno vozilo koje se kretalo i ako je u njoj jedna ili viãe osoba poginulo, povreœeno, ili je izazvana materjalna ãteta (Zakon o bezbednosti drumskog saobrañaja u Sloveniji). – To je iznenadni i nepredviœeni dogaœaj koji menja stanje vozila i/i onoga ãto se nalazi u njemu (Jugoslovenski standard). – Saobrañajna nezgoda je nezgoda na putu u kojoj je uåestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili viãe lica poginulo ili povreœeno ili je izazvana metarijalna ãteta. (Srbija, Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima, ålan 10, taåka 58). Treba uoåiti da se obeleæja saobrañajne nezgode razlikuju izmeœu dræava. Na primer, obeleæja saobrañajne nezgode u Srbiji su: – mesto dogaœaja (“na putu”),1
1 Put

je svaki javni put i nekategorisani put na kojima se vrãi saobrañaj. Javni put je povrãina od opãteg znaåaja za saobrañaj koju svako moæe slobodno da koristi pod uslovima odreœenim zakonom i koju je nadleæan organ proglasio za javni put, kao i ulice u naselju. Nekategorisani put je povrãina koja se koristi za saobrañaj po ma kom osnovu i koja je dostupna veñem broju raznih korisnika (seoski, poljski i ãumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkiraliãta i sl.).

173

6. SAOBRAÑAJNE NEZGODE

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

– uåesnici (“vozila”), – stanje uåesnika (“u pokretu”) i – posledice (“jedno ili viãe lica poginulo ili povreœeno ili je izazvana materijalna ãteta”). Prema definiciji u ZoOBS-u nisu obeleæja saobrañajne nezgode: krivica, uzrok nezgode, radnja izvrãenja, izvrãilac, iznenadnost, namera itd.. Nauånici Webser, Rivers i Baker se zalaæu za sledeñu definiciju: Saobrañajna nezgoda je “dogaœaj u seriji dogaœaja koji obiåno proizvodi smrt, povredu ili imovinsku ãtetu”. U toku je proces usaglaãavanja normativnih definicija i razlike izmeœu dræava se vremenom smanjuju. Izgleda da sve normativne definicije (neke bræe, a neke sporije) teæe sledeñoj definiciji: Saobrañajna nezgoda je dogaœaj na putu ili drugom mestu otvorenom za saobrañaj ili koji je zapoået na takvom mestu, u kome je uåestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kome je jedno ili viãe lica povreœeno ili je nastala materijalna ãteta. (Nauåna definicija saobrañajne nezgode).

6.5. TEORIJE SAOBRAÑAJNIH NEZGODA
Teorije nezgoda su rezultat nastojanja da se dogaœanja nezgoda objasne kao objektivna zbivanja, po nekoj zakonitosti. Cilj teorija nezgoda je otkrivanje zakonitost uåeãña u saobrañajnim nezgodama. Teoretiåari ocenjuju teoriju nezgoda “zakasnelim” u odnosu na aktuelne probleme. Stavovi na koje nailazimo u literaturi su sledeñi: – da se nezgode javljaju sluåajno – Teorija sluåaja – da se javljaju kao zaraze – Teorija zaraze – da su neki ljudi zbog svojih psihofiziåkih i drugih svojstava liånosti skloniji nezgodama od ostalih – Teorija sklonosti nezgodama – da svojstva liånosti, uz nepovoljne faktore sredine dovode do nastanka nezgoda – Spell teorija itd.

6

6.5.1. Teorija sluåaja
Ovo je prva nauåna teorija i vezuje se za uspeãan razvoj teorije verovatnoñe i matematiåke statistike. Kada je verifikovana Pusonova raspodela verovatnoña, uoåeno je da ona dobro opisuje retke dogaœaje. S obzirom na to da su nezgode retki dogaœaji (za pojedinca), broj nezgoda ima Puasonovu raspodelu verovatnoña. Verovatnoña da neko ima n saobrañajnih nezgoda u nekom vremenu t (ili pri nekoj preœenoj kilometraæi) izraåunava se po obrascu: P(N(t)=n) = an/n · e-a, 174

e – osnova prirodnog logaritma. Teorija zaraze Meœutim. Nauånici iz krugova psihologa su postavili hipotezu da svaki åovek ima neku sklonost ka nezgodama.5. Zagovornici teorije sluåaja su smatrali da svi ljudi imaju jednake ãanse da uåestvuju u nezgodama. a na osnovu toga i 175 6.5. Teorija zaraze polazi od teorije sluåaja i prihvata da svi ljudi imaju istu ãansu da doæive prvu saobrañajnu nezgodu. Ovo se uklapalo u opãte rezultate istraæivanja u matematici i teoriji verovatnoñe. onaj ko je sklon jednoj vrsti akcidenata. ako znamo svojstva liånosti. Ljudi se razliåito ponaãaju posle prve nezgode i ãansa za uåeãñe u novim nezgodama zavisi od njih samih. pa i da imaju n nezgoda u nekom periodu t. pogreãno je sav uticaj pripisivati okolini i spoÿaãnjem svetu – zarazi. 6. pa i ideju o zarazi. Dakle. svi imaju istu ãansu da uåestvuju u jednoj nezgodi. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . nemaju svi ljudi istu ãansu da uåestvuju u nezgodama.5. Na osnovu testiranja vozaåa. 6. ali i oni koji ni posle duæih perioda nisu uåestvovali u nezgodama. a u zavisnosti od njihovog psihofiziåkog profila i obeleæja. odnosno srednji rizik uåeãña u nezgodama u vreme t. Naime. ali onaj ko jednom uåestvuje u nezgodi ima veñi rizik da ñe uåestvovati u narednim nezgodama nego oni vozaåi koji nisu imali nezgodu.6. Dakle. a – intenzitet nezgoda.2. U nastavku je uoåeno da su razliåiti ljudi razliåito skloni svim akcidentima. pa i saobrañajnim nezgodama. Teorije saobrañajnih nezgoda gde su: P(N(t) = n) – verovatnoña da broj nezgoda u periodu t bude jednak n. sklon je i svakoj drugoj. Teorija sklonosti je dala prve znaåajne praktiåne rezultate. praktiåna istraæivanja su bacila senku i na ovu teoriju. odreœena je njihova sklonost ka akcidentima. tako da njihov rizik uåeãña u novim nezgodama raste. pa i sklonost ka saobrañajnim nezgodama. Konaåno. Meœutim. prva nezgoda menja njihov rizik ponovnog uåestvovanja u nezgodama – dovodi do zaraze. Dakle. karakteristike liånosti (koje se mogu odrediti) definiãu sklonost ka akcidentima. prema teoriji zaraze. Posle ove nezgode oni u duæem periodu voænje nisu imali nezgoda – nisu se zarazili. meœu vozaåima postoje oni koji su posle kratkog perioda voænje imali viãe nezgoda. Vrlo brzo je uoåeno da postoji velika grupa vozaåa koji su imali samo jednu nezgodu. Meœutim.3. nasuprot veñoj grupi koja nije imala ni jednu nezgodu. Teorija sklonosti je odbacila ideju da se nezgode dogaœaju sluåajno. Teorija sklonosti Teorija zaraze je pokuãala da spoljaãnjim uticajem (zarazom) protumaåi åinjenicu da postoji grupa vozaåa koji imaju viãe nezgoda. Ova sklonost zavisi od liånosti i moæe se odrediti. prva praktiåna istraæivanja su opovrgla teoriju sluåaja. Dakle.

pa su ti vozaåi u vrlo kratkom periodu uåestvovali u desetak i viãe nezgoda. 4) Modeli koji prikazuju posledice saobrañajne nezgode i 5) Modeli koji se oslaçaju na prañeçe indikatora bezbednosti saobrañaja. Moæe se priåati i o jednoj podteoriji teorije sklonosti. Prevoznici su imali veliku korist od ovakvog pristupa. Na primer. a oni. nisu uåestvovali u nezgodama. Ovo nije mogla da objasni teorija sklonosti. a to je teorija oæiljaka.Lipovac. vozaå odreœenih psihofiziåkih osobina nije bezbedan u noñnim uslovima. Postojale su i grupe ljudi za koje je odreœena vrlo mala sklonost ka nezgodama. P. unapred. Detaljnija sagledavanja ovog problema dovela su do Spell teorije. Krsto Bezbednost saobrañaja sklonost ka nezgodama. umesto ranijeg generalnog odbacivanja kao loãih vozaåa (u svim uslovima). a oni su u kratkom periodu imali viãe nezgoda. drugi vozaå je sklon nezgodama u vreme kiãe ili kada je mnogo vozila na putu itd. Nauånici su uspeli da za svakog vozaåa. Prema spell teoriji. 6 6. Kada struånjak analizira svaki oæiljak (akcident) on moæe da definiãe sklonost ka novim akcidentima kao svojstvo liånosti. 176 . MODELI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Danas je u zemljama OECD prisutno pet pristupa (modela) bezbednosti saobrañaja: 1) Opisni (deskriptivni) modeli. pre prve nezgode. odrede da li je i koliko sklon nezgodama. ni posle duæeg perioda.5. S druge strane. Spell teorija U praksi su uoåeni sluåajevi kada je za nekog vozaåa utvrœena vrlo velika sklonost ka nezgodama. a poslodavac to nije uvaæio. 3) Modeli faktora rizika (analitiåki mikromodeli). Ovakva teorija je pomogla da se objasne praktiåni primeri u kojima su neki vozaåi åeãñe uåestvovali u nezgodama i obratno. na rizik uåeãña u nezgodama utiåe sklonost koja zavisi od psihofiziåkih karakteristika liånosti (subjektivni faktor). 2) Modeli predviœanja (Analitiåki makromodeli). Na osnovu toga je moguñe i dati stav o sklonosti ka nezgodama. U naãoj praksi su poznati primeri kada su psiholozi za nekog vozaåa ukazali da je sklon nezgodama. ali je bezbedan u drugim uslovima. oæiljci su dobar pokazatelj sklonosti liånosti ka akcidentima. pomogla je vozaåima u preciznijem definisanju njihove sklonosti ka nezgodama u konkretnim uslovima. Prema teoriji oæiljaka. ali i od vremenskih. 6. saobrañajnih i drugih okolnosti (objektivni faktor).6. Tako su mogli struåno da odaberu najbezbednije ili odbace najnebezbednije vozaåe u grupi koju su testirali.4.

broj vozila u saobrañaju ili broj drugih korisnika puta. zatim kod nezgoda. Ovi izveãtaji i podaci se meœusobno dobro dopunjavaju i trebalo bi ih kombinovati. treba ih procenjivati. merenje lokalne izloæenosti (na uzorku mesta). broj registrovanih vozila. Njena mana je da je valjanost manja od one za saobrañajne nezgode. Oni obiåno imaju veze sa ponaãanjem korisnika drumskog saobrañaja. indikatori bezbednosti saobrañaja itd. stopa vozaåa koji voze pod uticajem alkohola itd. broj putovanja. Osnovni izvori podataka o nezgodama i posledicama ovih nezgoda su policijski. Rizik je odnos izmeœu nezgoda i izloæenosti.6. Prvi zadatak u bezbednosti saobrañaja je opis trenutnog stanja i odreœivanje znaåaja problema.1. åak indirektniji metod za opisivanje ili prouåivanje stanja bezbednosti saobrañaja. rizik od nezgode i posledice nezgode.5 sekundi je vrlo opasan – teãki konflikt). Izloæenost se moæe odreœivati na razliåite naåine: broj stanovnika. greãke ñe se smanjivati. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . Ovaj metod se zasniva na definisanju nezgoda “za dlaku”(konflikata). Teæina konflikta se moæe odreœivati kao vreme do sudara (npr. neophodno je ustanoviti znaåaj i karakter aktivnosti koje stvaraju te probleme – a to je izloæenost. broj åasova provedenih u saobrañaju. bez obzira ãto se pri tom gubi na preciznosti. Mere nezgoda i izloæenosti mogu se izraziti na mnogo razliåitih naåina. procenat i veliåina prekoraåenja brzine. Vremenom (posle nekoliko procena).6.6. Merenje izloæenosti se vrãi retko i nesistematiåno. Ako ove veliåine nisu na raspolaganju. Prednost ovog metoda je ta da se podaci mogu prikupiti veoma brzo. potroãnja goriva). Mana im je ãto im je valjanost slabija nego kod tehnike konflikta. da bi mogli da shvatimo. manje od 0. Indikatori bezbednosti saobrañaja se lakãe prikupljaju nego podaci o konfliktu. Ipak. Broj i teæina konflikata u saobrañaju je odliåna mera izloæenosti. Postoji nekoliko naåina da se izmeri izloæenost: Brojanje saobrañaja (protok vozila). i indirektne procene izloæenosti (npr. Modeli bezbednosti saobrañaja 6. Opisni modeli Opisni modeli pokuãavaju da opiãu stanje i probleme bezbednosti saobrañaja pomoñu tri dimenzije: izloæenost. broj preœenih vozilo kilometara. Indikatori bezbednosti u saobrañaju su drugi. bolniåki i izveãtaji osiguravajuñih kompanija. poredimo i rangiramo probleme bezbednosti saobrañaja. broj konflikata. Svaki ima svoje prednosti i mane. pregled navike putovanja (na uzorku stanovnika ). koristi se odnos izmeœu broja konflikata i broja nezgoda. Obiåno se prati broj nezgoda. Rizik je otuda termin koji se mora 177 6. Ni jedan nije potpun. To mogu biti procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva. baã kao i indirektna procena broja nezgoda. Da bi se procenio broj nezgoda na osnovu registrovanih konflikata. ãto znaåi da se konflikti mogu smatrati kao merenje izloæenosti. povreœenih i poginulih lica u ovim nezgodama. Nepotpuno i nekvalitetno izveãtavanje je najvidljivije kod materijalne ãtete. kod povreœenih i na kraju kod poginulih u nezgodama.

2. Problem bezbednosti u saobrañaju se moæe odrediti kao zapremina kvadra. Krsto Bezbednost saobrañaja paæljivo koristiti. . odnosno proizvod: (izloæenost saobrañaju) x (rizik nezgode) x (teæina nezgode).ooo km =660 pog/god. za Ãvedsku je pribliæno: izloæenost = 6 miliardi km/godiãnje. Dinamiåki rizik (broj pog. posebno u onim sluåajevima kada se vrãe poreœenja.Lipovac.000. problem bezbednosti saobrañaja (npr.000. rizik uåeãña u sn = 55 sn sa nastradalim / 100 milion km posledice . na 100 miliona km) objedinjuje rizik uåeãña u nezgodama (broj nezgoda na 100 milion kilometara) i posledice nezgoda (broj poginulih na 100 nezgoda).000 km/god * 1. Rizik uèešæa u SN (sn/km) 6 178 Oèekivani godišnji broj poginulih (pog/god) Slika 6. km) x (2 pog/100 sn sa nastradalim) = 1.1 pog/100 mil.teæina nezgoda = 2 pog/100 sn sa nastradalim dinamiåki rizik = (rizik uåeãña u sn) x (posledice) = (55 sn sa nastradalim / 100 mil. P. Na osnovu ovakvog pristupa. km Oåekivani broj poginulih u saobrañajnim nezgodama u toku godine bi bio oko: Broj poginulih / god. broj poginulih) moæe se izraåunavati po sledeñem obrascu: – Problem bezbednosti saobrañaja = (izloæenost) x (dinamiåki rizik) – Problem bezbednosti saobrañaja = (izloæenost) x (rizik uåeãñe u s/n) x (posledice) Na primer. = 60.1 pog/100.ooo. u skladu sa naåinom merenja izloæenosti.

2. ugradnjom vazduãnih jastuka i dr. otklanjanjem nedostataka na putu i na vozilima. 3. sa saobrañaja po loãim na saobrañaj u dobrim vremenskim uslovima. edukacijom dece. strategijom stepenovanih vozaåkih dozvola. dugotrajnim i dobro osmiãljenim kampanjama. Smanjivati posledice nezgoda koje su se veñ dogodile: Ovo se moæe postiñi u samom sudaru (upotrebom sigurnonih pojaseva. vremenske prilike). deåijih sediãta i druge zaãtitne opreme. Dok se podaci o nezgodama i njihovim posledicama registruju u kontinuitetu i åuvaju. 2. Meœutim. Pri projektovanju kontramera. sistemom kazni. ali su oskudni podaci o izloæenosti. Modeli predviœanja (analitiåki makromodeli) Postoji bar ãest faktora koji nezavisno utiåu na uåestalost nezgoda: 1) spoljaãnji (npr. 3) transportni (infrastruktura). Za eliminisanje efekata prva åetiri faktora moguñe je koristiti mnogobrojne statistiåke metode i ekonometrijske modele.6. Optimizirati izloæenost saobrañaju: Ovo moæe da znaåi smanjivanje izloæenosti. niskim rastinjem pored puta itd. ali i projektovanje kontramera. SAOBRAÑAJNE NEZGODE Ovakav pristup olakãava identifikaciju problema bezbednosti saobrañaja. efikasno obezbeœenje mesta nezgode. efikasna i struåna medicinska nega povreœenih itd. opreme.). obezbeœenje kretanja spasilaåkih ekipa. 2) druãtveno-ekonomski (nezaposlenost). podaci o izloæenosti se procenjuju ili nasumiåno odreœuju za neki dan u godini ili za neku deonicu puta i sl. boljim zakonima. . 4) prikupljanje podataka (taånost izveãtavanja o nezgodama). efikasno transportovanje povreœenih. 5) åista sluåajnost i 6) intervencija protivmerama.). programima unapreœivanja ponaãanja vozaåa. preraspodela sa individualnog na javni prevoz.6. sa drumskog na æelezniåki saobrañaj. da bi ovakav pristup dao æeljene rezultate trebalo bi reãiti veliki problem koji se tiåe kvaliteta evidentiranja i izveãtavanja. boljom konstrukcijom vozila. ali i pri zbrinjavanju i leåenju povreœenih posle nezgode (dobra obuka za ukazivanje prve pomoñi. Smanjvati rizik nastanka saobrañajnih nezgoda: Ovo se moæe postiñi boljom obukom vozaåa. uklanjanjem barijera pored puteva. Pomoñu ovih metoda åesto je moguñe oceniti i efikasnost odreœene protivmere. sa noñnog na dnevni saobrañaj. boljom primenom zakona. Na njih se moæe gledati kao na za179 6.6. ali je znaåajnija preraspodela izloæenosti u korist bezbednijih vidova putovanja. prañenjem novih vozaåa. kursevima defanzivne voænje itd. Modeli bezbednosti saobrañaja 6. Na primer. sa saobrañaja na sporednim putevima na saobrañaj na autoputevima itd. zaãtitnih kaciga. uoåavaju se tri pravca delovanja: 1. Naime. obiåno se evidentiraju nezgode i njihove posledice.

puta i okruæenja odredi rizik pojedinaånog uåestvovanja u nezgodama. ergonomija. Za ocenu parametara koriste se dva metoda: metod najmanjih kvadrata ili metod maksimalne verodostojnosti. Nekad ovi modeli sadræe veliki broj promenljivih. To bi se moglo okarakterisati kao pristup “od vrha ka dnu”. Njegova svrha je da razume i predvidi ponaãanje uåesnika u saobrañaju. Mogu se razlikovati modeli koji se odnose na ljudski faktor i tehniåki modeli. 180 6 . Posebno se koriste linearni regresioni model i modeli predviœanja koji se zasnivaju na linearnoj regresiji. sociologija. Krsto Bezbednost saobrañaja menu za kontrolisane eksperimente. Analitiåki mikromodeli nam omoguñavaju da identifikujemo i kvantifikujemo faktore rizika.6. Saobrañajne nezgode su sluåajni dogaœaji i deãavaju se kao nenamerni rezultat ljudskog ponaãanja. pa i nemoguñe izvesti. Taj pristup bi se mogao nazvati “od dna ka vrhu”. vreme reagovanja ili karakteristike liånosti. Drugi naåin za analizu faktora rizika koji stoje iza jedne saobrañajne nezgode je kada se radi na individualnom nivou – tj. treba imati u vidu da poslednja dva faktora mogu veoma bitno uticati na pojavu i umanjiti kvalitet zakljuåaka. Neki od ovih modela omoguñavaju nam da razlikujemo dobre od loãih (nezgodama sklonih) vozaåa. Posebno je znaåajna intervencija protivmerama. te da na osnovu tog ponaãanja. medicina. Meœutim. Za razvoj analitiåkih mikromodela znaåajne su razliåite nauåne discipline: psihologija. Modeli faktora rizika (analitiåki mikro modeli) Analitiåki makromodeli objaãnjavaju kako se faktori nezgode mogu analizirati uz pomoñ ekonometrijskih modela na opãtem nivou. Meœutim.3. Meœutim. Zato se najbolji rezultati dobijaju kombinovanom primenom oba modela. Za sada nema dovoljno iskustava da bi se uopãtili zakljuåci o dejstvu pojedinih protivmera. Postoje dva naåina za ocenu efikasnosti protivmera koje se koriste kod saobrañajne nezgode: – modeli predviœanja (popreåni presek/niz vremenskih intervala) i – ocene efikasnosti (prouåavanje pre/posle). na nivou odnosa vozaå – vozilo – put – okruæenje kod jedne nezgode. ali su mnogo vaæniji. Zato se nikada ne moæe predvideti gde. kada i ko ñe izazvati nezgodu. Oba modela imaju svoje prednosti i mane. za analizu veñeg uzorka ima smisla koristiti statistiku i statistiåke modele. pa ih je teãko interpretirati. Prvi modeli faktora rizika daju vezu izmeœu uåestvovanja u nezgodi i razliåitih ustaljenijih individualnih promenljivih kao ãto su: oãtrina vida. 6.Lipovac. biomehanika. u skladu sa stanjem vozila. P. koje je åesto veoma teãko. fizika itd. treba biti vrlo obazriv u smislu uopãtavanja rezultata. Modeli ljudskog faktora su manje sofisticirani i teæi za istraæivanje.

ljudski troãkovi.) mogu se smatrati kao situacioni stimulansi za vozaåevo ponaãanje.4.6. koånice. posledice nezgoda predstavljaju problem bezbednosti saobrañaja.6. – infrastrukturni modeli bave se vozaåevim ponaãanjem i rizikom od nezgode kao funkcijom karakteristika puta (geometrija. model riziånog ponaãanja o kome se åesto diskutuje u istraæivanju bezbednosti u saobrañaju je Vajldov model usklaœenosti rizika. povrãina kolovoza. brzina i distribucija brzine. prihvatanju ili kontrolisanju rizika.). gustina saobrañaja i sl. 6. Postoje dva naåina za prouåavanje posledica saobrañajnih nezgoda: – koriãñenjem statistiåkih metoda (na sveobuhvatnom nivou) i – prouåavanjem datog sluåaja. rad koånica. stabilnost).Abbreviated Injury Scale (skrañena skala povreda) je meœunarodno priznata i vrlo rasprostranjena za merenje ozbiljnosti povreda. njegova veliåina. Posledice nezgoda su i ekonomski problem i mogu se kvantifikovati (svesti na jednu jedinicu – novac) kao ãtete. troãkovi rehabilitacije. a posebno materijalne posledice. To je model koji povezuje opaæanje rizika sa prihvatanjem rizika. Vozilo (npr. administrativni troãkovi itd. ponaãanju i veãtini. stabilnost. ureœenost raskrsnica) i sam saobrañaj (obim. S druge strane. put (geometrija puta. eksperimenata ili simulacija (na individualnom nivou). 181 6. prepreke itd. troãkovi i gubici (medicinski troãkovi. SAOBRAÑAJNE NEZGODE .). – modeli saobrañaja bave se ponaãanjem vozaåa i stopom nezgoda kao funkcijom karakteristika saobrañaja (obim. homogenost. Ovi modeli se koriste kada uåesnik u saobrañaju ima problem u opaæanju. AIS2 – skrañena skala povreda) ili preko vremena provedenog u bolnici ili na bolovanju. troãkovi smanjene produktivnosti na radu. 2 AIS . Na primer. povrede i pogibije lica. raskrsnice. materijalne ãtete.6. postojanje trotoara. povrãina. raspodela brzina. Modeli tehniåkog rizika prouåavaju ponaãanje uåesnika u saobrañaju i rizike u specifiånim situacijama: – automobilski modeli bave se uåeãñem u nezgodi i vozaåevim ponaãanjem kao funkcijom karakteristika jednog vozila. Modeli riziånog ponaãanja fokusiraju se na to kako uåesnici u drumskom saobrañaju procenjuju i kako tretiraju subjektivni rizik. najznaåajnije posledice nezgoda su zdravstveni problem koji se moæe meriti preko ozbiljnosti posledica za svakog povreœenog (npr. Modeli koji prikazuju posledice saobrañajne nezgode Posledice koje nastaju posle saobrañajne nezgode mogu se razliåito predstaviti. kao ãto su veliåina. distribucija praznina). Precizno gledano. Zasnivaju se na Razmunsenovom hijerarhijskom modelu koji pravi razliku izmeœu greãaka zasnovanih na znanju. Modeli bezbednosti saobrañaja Modeli akcije (delovanja) su glavna grupa modela ponaãanja. ãirina.

182 .Injury Severity Score (ukupan rezultat ozbiljnosti povrede) se odreœuje u situacijama kada su prisutne viãestruke povrede. a najteæe povrede i smrtni ishod u åetvrtoj brzini).765-772.. Vol. – ekonomski problem itd. odnosno teæe povreœenim) licima i – broj nezgoda sa materijalnom ãtetom (bez povreœenih lica). stanje pored puta. – gubitke i 3 Guria.). No 6. ozbiljne povrede nastaju u treñoj.C. J.6 – godine promenjenog kvaliteta æivota (QALY)7 itd.Injury Impairment Scale (skala oãteñenja pri povredama) rangira oãteñenja od 0 (kratkotrajna) do 6 (trajno prekida neku funkciju organizma) 7 QALY . åine se pokuãaji da se sve posledice nezgode svedu na: – troãkove. The expected 6 loss of life quality from traffic injuries requiring hospitalisation. Sa glediãta bezbednosti saobrañaja trebalo bi pratiti pokazatelje: – ukupan broj saobrañajnih nezgoda.1993. Na osnovu analize ICD moguñe je za pojedine tipove nezgoda odrediti najugroæenije delove tela i tipiåne vrste povreda.Lipovac.Quality Adjusted Life Years (godine prilagoœenog kvaliteta æivota) odreœuje posledice nezgode kao broj godina u kojima se menja kvalitet æivota nastradalog. ali ne i ozbiljnost povrede. Nenj York. obilaæenje. Kada posledice nezgoda analiziramo kao zdravstveni problem. p.5 – skala oãteñenja pri povredama (IIS). voænja unazad. koriãñenje zaãtitne opreme (pojaseva. – zbir ozbiljnosti povrede (ISS). Accident analysis and prevention.International Classification of Diseases (Meœunarodna klasifikacija bolesti) pokazuje lokaciju i tip povrede. P. kaciga i sl. 25. treba uoåiti da postoje razliåiti naåini da se opiãe nivo povreda:3 – meœunarodna klasifikacija bolesti (ICD). 4 ICD . skretanje itd. U ekonomskom smislu. – tip manevra vezanog za nezgodu (preticanje. – konzumiranje droge i alkohola i – ostali faktori kao ãto su kvalitet puta. starost.). – zdravstveni problem. model i tip motornog vozila. Posledice saobrañajnih nezgoda mogu se posmatrati kao: – problem saobrañaja i bezbednosti saobrañaja. – broj evidentiranih saobrañajnih nezgoda. – broj nezgoda sa nastradalim (sa lakãe. Krsto Bezbednost saobrañaja Mnogo je faktora koji utiåu na posledice nezgode: – tip i starost uåesnika u saobrañajnoj nezgodi (lica i vozila). – masa motornog vozila (smrtni rizik u sudaru vozila åije su mase 900kg i 1800kg je deset puta veñi za vozaåa lakãeg vozila).4 – skrañena skala povreda (AIS). 6 IIS . 5 ISS . – stepen prenosa koji odreœuje opseg stvarne brzine (u drugoj brzini nastaju materijalna ãteta a nekad lakãe povrede.

9 European Transport Safety Council. odnosno da li u velikoj meri doprinose saobrañajnoj nezgodi i da li se na njih moæe uticati merama i programima bezbednosti saobrañaja. Postoji veliki broj indikatora bezbednosti saobrañaja. Modeli koji se oslanjaju na prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja Danas se veoma velika paænja posveñuje moguñnosti definisanja stanja i problema bezbednosti saobrañaja na osnovu prañenja odreœenih indikatora.). – masa vozila. – starost povreœenih lica itd. Brussels 2001. – vrsta puta (autoput. Transport Safety Performance Indicators. gubici u proizvodnji (bolovanja i smanjivanje uåinka) oãteñenja imovine. Modeli bezbednosti saobrañaja – ãtete od saobrañajnih nezgoda (ekonomska kvantifikacija posledica nezgode). nasipi. a biciklisti su najugroæeniji). administrativni troãkovi. nezgode u preticanju.6. 6. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . Posebno se istiåu uticaji: – naåin uåeãña u saobrañaju (putnici u putniåkom vozilu su ugroæeniji oko 10 do 20 puta nego putnici u autobusu ili tramvaju. EC Transport Research.5. useci i sl. 8 COST 313: Socio-Economic Cost OF Road Accidents. lokalni put) i stanje okruæenja puta (barijere pored puta. To znaåi da promene broja saobrañajnih nezoda mogu biti posledica promene spremnosti prijavljivanja saobrañajnih nezgoda policiji. Znaåaj indikatora se moæe oceniti na osnovu jaåine veze sa deãavanjem saobrañajne nezgode ili povrede. Luxembourg. Directorate-General XIII.9 Ovde se pod indikatorima bezbednosti saobrañaja podrazumeva svaka mera (indikator) koja je u vezi sa nastankom saobrañajne nezgode ili povrede. troãkovi rehabilitacije. – brzine uåesnika u nezgodi.8 Najznaåajniji elementi koji se uzimaju u obzir su: medicinski troãkovi leåenja. ãto znaåi da kratkoroåne promene zabeleæenih brojeva ne reflektuju obavezno i promene u dugoroåno oåekivanom broju. peãaci su ugroæeniji od putnika. troãkovi zastoja u saobrañaju i sl. obaranje bicikla i motocikla itd. Broj saobrañajnih nezgoda i povreda nije najbolji pokazatelj nivoa bezbednosti saobrañaja: – broj nezgoda i nastradalih lica je posledica sluåajnog kolebanja. 1994. a zatim obaranje peãaka. – vrsta saobrañajne nezgode (åeoni sudari imaju najteæe posledice. 183 6. Mada se vrãe napori u cilju usaglaãavanja.6. Nisu svi oni jednako znaåajni. Modeli posledica saobrañajnih nazgoda mere znaåaj pojedinih faktora koji utiåu na veliåinu posledica nezgoda.). Commission of the European Communities. – izveãtavanje o saobrañajnim nezgodama i povredama u zvaniånoj statistici nije kompletno.6. danas metode procene socio-ekonomskih troãkova veoma variraju izmeœu razliåitih dræava.

a posebno sakupljanje podataka i metod posmatranja (uåestalost sakupljanja uzorka. Da bi se razvile efektivne mere za smanjenje broja saobrañajnih nezgoda i broja nastradalih lica. .3. lakãe projektuju efektivne kontramere. Ovde od koristi mogu biti indikatori bezbednosti saobrañaja. – indikatori koji se odnose na zbrinjavanje povreœenih u nezgodama. – indikatori koji se odnose na puteve. Krsto Bezbednost saobrañaja – broj saobrañajnih nezgoda ne govori niãta o procesu i posledicama saobrañajnih nezgoda. Moguñe je da uslovi budu veoma riziåni. – indikatori koji se odnose na vozila. ali da ne doœe do saobrañajne nezgode.). Veoma je znaåajno da ove podatke sakupljaju nezavisna tela najmanje jednom godiãnje. Dræave koje su ovo zapoåele. kao i da ih objavljuju. P. imaju kvalitetnije i sadræajnije programe i imaju bolje pokazatelje bezbednosti saobrañaja. 6 184 Slika 6. neophodno je razumeti proces koji dovodi do saobrañajnih nezgoda. pa da tek tada shvatimo da postoji opasnost. EU se zalaæe da sve dræave ålanice i kandidati prihvate i standardizuju prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja. veliåina i vreme uzimanja uzorka. – nije moralno åekati da se dogodi dovoljan broj nezgoda.Lipovac. protokoli merenja i sl. Suãtinski elementi sistema menadæmenta bezbednosti Svi indikatori bezbednosti saobrañaja mogu se svrstati u sledeñe grupe: – indikatori koji se odnose na ponaãanje uåesnika u saobrañaju.

10 European Transport Safety Council.1. Moraju se usaglasiti protokoli za sakupljanje podataka. putnicima koji se nalaze na prednjim sediãtima. itd.6. ako je potrebno. Transport Safety Performance Indicators. i to koriãñenjem stratifikovanog uzorka: razliåite klase vozila i kategorije puteva. ako je potrebno. moraju se uskladiti postojeñi protokoli za sakupljanje podataka (uåesnici u saobrañaju. periodi odreœivanja. . kategorija puteva.). Alkohol Vozila Pasivna bezbednost EuroNCAP 4) EuroNCAP testovi osobina vozila prilikom saobrañajnih nezgoda i kombinacija rangiranja pomoñu zvezdica u EuroNCAP i sastav flote vozila u zemlji ukazuju na kvalitet pasivne bezbednosti u zemlji. kao i sa ciljevima politike. Pokazatelji performansi bezbednosti na putevima za najbolju praksu (preporuka Evropskog saveta za bezbednost saobrañaja10 Kategorija Ponaãanje Opis Brzina Indikator Detalji % iznad zakonskog 1) Reprezentativno prañenje brzina ograniåenja mora se sprovesti ãirom zemlje. Kako bi se omoguñila meœunarodna poreœenja. 185 6. deåjim zaãtitnim sistemima. Modeli bezbednosti saobrañaja Tabela 6. kada je reå o razliåitim kategorijama puteva i razliåitim klasama vozila. Brussels 2001. putnicima koji se nalaze na zadnjim sediãtima. Stvarne brzine se moraju uporediti sa postojeñim ograniåenjima brzina i ciljevima politike. kako bi se sakupili podaci na evropskom nivou. % iznad ograniåenja 2) Za prañenje voænje pod dejstvom alkohola potrebna je metodologija pomoñu koje policija sprovodi sluåajna testiranja u stratifikovanom uzorku. Preporuåuju se godiãnja odreœivanja. SAOBRAÑAJNE NEZGODE Sigurnosni pojasevi % korisnika automobila 3) Podaci o koriãñenju sigurnosnog pojasa moraju se razlikovati. kada je reå o: vozaåima. Ponaãanje u vezi sa voænjom pod dejstvom alkohola se mora uporediti sa zakonima u vezi sa konzumiranjem alkohola. Opservacije moraju pruæiti reprezentativnu sliku ãirom zemlje.6.

ãto zavisi od dostupnosti specijalizovanih trauma centara. kao komponente politike bezbednosti puteva. Od interesa je odreœivanje stvarnog kvaliteta bezbednosti i poreœenje tog kvaliteta sa samo-uvedenim 'referencama'. Kvalitet drumske mreæe Menadæment Vreme traume stizanja % koji zadovoljava 7) Kombinacijom vremena pozivanja i ciljeve ili propise/ vremena odgovora.Lipovac. P. dobija se vreme zakone stizanja. Ovaj pokazatelj ima za cilj ocenjivanje kvaliteta postojeñe drumske mreæe. Mora se obaviti poreœenje izmeœu ovog 'cilja' i stvarnog vremena stizanja. mora se razviti pokazatelj performansi za odreœivanje kvaliteta bezbednosti drumske mreæe. . kada su u pitanju teãke povrede. veñ i kada se radi o drugim naåinima transporta i drugim vrstama saobrañajnih nezgoda. jer se vodiåi i standardi razlikuju meœu zemljama. Preporuåuje se razvoj ovakvog pokazatelja. Preporuåuje se razvoj pokazatelja performansi za kvalitet medicinskog tretmana. Krsto Bezbednost saobrañaja Kategorija Put Opis Kvalitet projekta puteva Indikator Detalji % puteva koji 5) Mnoge zemlje imaju vodiåe za zadovoljavaju projekat puteva. kada je reå o standarde projekta razliåitim kategorijama puteva. Naravno. moraju stiñi na lice mesta u odreœenom (zakonski utvrœenom) vremenskom periodu. u pogledu postojeñih vodiåa i standarda. % puteva koji se uklapaju u hijararhiju drumske mreæe 6) Prihvatanjem filozofije koja se odnosi na 'funkcionalnu hijerarhiju puteva'. meœunarodna poreœenja nisu smislena. ãto ukazuje na performanse (usaglaãavanje) sistema menadæmenta traumama. 6 186 Kvalitet % koji zadovoljava 8) Kada su u pitanju saobrañajne medicinskog ciljeve ili propise/ nezgode u kojima postoji opasnost da tretmana zakone ñe doñi do smrtnosti (pravovremeno) visokokvalitetno medicinsko zbrinjavanje veoma je znaåajno. Po definiciji. Ovaj pokazatelj bi trebalo razviti. ovde se moraju uzeti u obzir razliåite kategorije puteva. Hitne sluæbe. posebno kvalifikovani lekari. ne samo kada je u pitanju drumski transport.

koji prekoraåuju dozvoljeno ograniåenje brzine voænje ili koji ne poãtuju semafore (“prolaze na crveno”). Rezultati postignuti do u poreœenju sa situacijom u 1994. u poreœenju sa 1994. godine. proporcija vozaåa koji voze pod dejstvom alkohola. 1998. 1999) Cilj za 2000.2. godinu. godinom godini Nisu obavljena merenja Reforma politike Vrednovanje bezbednosti na putevima Pokazatelj Procenat populacije +30% koji drumske saobrañajne nezgode smatraju javnim zdravstvenim problemom Procenat onih iznad –27% BAC zakonskog ograniåenja prilikom policijskih provera Procenat ukupnog broja preœenih kilometara vozila koja prekoraåuju dozvoljenu brzinu voænje –35% Voænja pod dejstvom alkohola –40% Prebrza voænja Nema promene Ostali prekrãaji Procenat vozila koja –50% se kreñu na isuviãe malom rastojanju od drugog vozila Proporcija ulica koje ne zadovoljavaju bezbednosne standarde Proporcija ruralnih puteva koji ne zadovoljavaju bezbednosne standarde Smanjenje Nema promene Bezbednije okruæenje urbanog saobrañaja Bezbednije okruæenje ruralnog saobrañaja Koriãñenje zaãtitnih ureœaja u automobilima Nema promene Smanjenje Nema promene Procenat korisnika 95% automobila koji koriste bezbednosne ureœaje Nema promene 187 6.6.6. Indikatori bezbednosti puteva u Ãvedskoj i napredak u njihovom realizovanju do kraja 1998 (Vagverket. Tabela 6. zaãtitnih kaciga. Modeli bezbednosti saobrañaja Danas se sve viãe koriste mere ponaãanja: procenti koriãñenja sigurnosnih pojaseva. SAOBRAÑAJNE NEZGODE .

Mada se ovi podaci utvrœuju od strane struånih lica (lekara) treba imati u vidu sledeña ograniåenja: lekari se bave spaãavanjem i evidentiraju prvenstveno podatke koji su znaåajni za leåenje i oporavak povreœenih. policija nije struåna za precizno odreœivanje uzroka. godinom godini Nema promene Indeks ponaãanja u +12% sluåaju saobrañajne nezgode Procenat peãaka i biciklista koji koriste reflektivne ureœaje 60% Nisu obavljena merenja Koriãñenje biciklistiåkih zaãtitnih kaciga Procenat biciklista 80% koji koriste zaãtitne kacige 18% je nosilo zaãtitne kacige u 1998. odnosno nezgode kod kojih je policija izlazila na lice mesta. sa 1994. godine. odnos izmeœu postojeñih i æeljenih vrednosti indikatora odreœuje ãta bi trebalo predvideti u programima bezbednosti saobrañaja i koje mere treba preduzimati.7. – zdravstvene ustanove: za svako lice koje je primljeno na leåenje evidentiraju se svi podaci koji mogu biti znaåajni za shvatanje povrede. godinu. PRAÑENJE SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Saobrañajne nezgode sa ozbiljnijim posledicama se evidentiraju i prate. godini Hitne medicinske Proseåno vreme sluæbe reagovanja od alarmiranja do tretmana. za leåenje i analizu uzroka smrti i sl. veliåina materijalne ãtete i sl. u poreœenju situacijom u 1994. Najznaåajnije evidencije o nezgodama vode: – policija: policajci popunjavaju poseban SN upitnik koji sadræi sve najznaåajnije podatke o saobrañajnoj nezgodi i njenim posledicama. okolnosti. znanje u vezi sa prvom pomoñi Krañe vreme Nema promene reagovanja. ne postoji 188 6 . Rezultati postignuti do u poreœenju sa 1998. 6. poboljãano znanje u vezi sa prvom pomoñi Prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja omoguñava da se shvate i precizno definiãu problemi bezbednosti saobrañaja. Naime.Lipovac. odnosno pre nego ãto se struåno analizira nezgoda i shvate sve okolnosti njenog nastanka. Mada su policijske evidencije jedinstvene.). treba imati u vidu sledeña ograniåenja: policija evidentira nezgode o kojima je obaveãtena. ali i da se planiraju efektivne mere bezbednosti saobrañaja. P. policija evidentira nezgode odmah posle dogaœaja. niti posledica nezgode (vrsta i stepen povreda. najsveobuhvatnije i najpreciznije. Krsto Bezbednost saobrañaja Reforma politike Bezbedniji automobili Vidljivost u saobrañaju Pokazatelj Cilj za 2000.

trebalo bi imati u vidu ograniåenja: osiguranja evidentiraju nezgode i posledice za svoje potrebe. osiguranja evidentiraju podatke koji su znaåajni za isplatu ãtete. nisu uvedeni standardi evidentiranja tako da se zadovolje zahtevi bezbednosti saobrañaja itd. evaluation of local safety measures. Evans. – sudstvo: u sudovima se vrlo struåno i sveobuhvatno analizira veliki broj nezgoda. koji izlazi na lice mesta i evidentira najvaænije podatke o nezgodi. ne postoje standardi evidentiranja u sudovima. Mada su ove evidencije najkvalitetnije. – putari: naãa preduzeña za odræavanje puteva. niti organi koji upravljaju putevima (direkcije za puteve i nadleæni organi za saobrañaj) ne vode posebne evidencije o nezgodama. L. New York. Pri tome se moæe razlikovati nekoliko razliåitih izveãtaja i evidencija: – hitni izveãtaji o nezgodi koji podnose policajci koji prvi izaœu na lice mesta.6. Traffic safety and the driver (Page 154-155). – evidencija obeleæja nezgoda na statistiåkim upitnicima (SN upitnik) koji se unose u jedinstven informacioni sistem MUP-a . SAOBRAÑAJNE NEZGODE jedinstvena baza podataka. L (1991). Van Nostrand Reinhold.7. Prañenje saobrañajnih nezgoda Literatura Ercoli. Policija je obiåno prvi organ koji se redovno obaveãtava o nezgodi. – evidencija nezgoda kod kojih saobrañajna policija vrãi samo obezbeœenje lica mesta. 189 6. O svakoj nezgodi se vodi sudski proces. koji prati odgovarajuña dokumentacija. osiguranja imaju interes da procenjuju u svoju korist. i Negri. niti standardizovane. a posebno da ne osudi nekoga ko nije kriv za nezgodu (zato se okolnosti nastanka nezgode åesto utvrœuju povoljnije za okrivljenog). a posebno nezgode sa nastradalim licima. mada bi ove evidencije trebalo da pomognu u definisanju opasnih mesta na putevima i otklanjanju opasnosti. Paris: Onser. sud vodi raåuna da ne napravi greãku. A proposal for the stadarization of road accident reports. – nezavisna tela i komisije za nadzor (Traffic Safety Audit) treba da budu najvaæniji redovni korisnik podataka o nezgodama kako bi nezavisno od putara. nema jedinstvene baze podataka (veñ svako osiguranje vodi svoje evidencije). ove evidencije nisu usaglaãene. Posebno su znaåajni podaci koji ñe posluæiti da se proceni osnov za isplatu i visina ãtete. – uviœajna dokumentacija o saobrañajnoj nezgodi itd. a uviœaj vrãe lokalno nadleæni organi (izveãtaj o saobrañajnoj nezgodi. L (1985). Evaluation 85. niti jednostavan pristup ovoj bazi. policije i drugih dræavnih organa vrãili analizu i procenu bezbednosti puta. ne postoji jedinstvena baza podataka. – dnevni izveãtaji o kriviånim delima. U naãoj zemlji ovaj nadzor ne funkcioniãe. . odnosno izveãtaj o obezbeœeçu lica mesta). Mada se ovi pokazatelji utvrœuju struåno. – osiguranja: za svaku nezgodu kod koje se pojavljuje zahtev za isplatom ãtete. trebalo bi imati u vidu ograniåenja: znatan broj nezgoda se ne analizira na sudovima.

Dve proste tehnike za odreœivanje vaænosti mera smanjenja nesreña. P. i Nilsson. Seminar. Odeljenje za planiranje saobrañaja i inæinjering. Lund institut tehnologije.. Rice. Durholt. Haght. The expected loss of life ljuality from traffic injuries requiring hospitalisation.. J. (1973). Izloæenost.1993. E (1988).S. OECD. 2-11 Rothengather. A. No 6. Hautzinger. Meœunarodni saobrañaj i baza podataka o nezgodama. Berichte der Bundersanstalt fur strabennjesen BAST. EIB. Osiguranje automobila i spreåavanje nesreña na putu. Duxbury Press. S (1990). Road user behavior: Theory and research. Karr. Induced Exposure.Lipovac. A. S i Jones. Volume I Çiley. Harris. P. Analize nesreña i prevencija 25 (1) 91-97. Drugo izdanje. H.S i Hauer. H. Sudari i kamioni ukljuåeni u njima: Studije pojedinih sluåajeva. Stein. Drugo izdanje.12 strn. R. Poreœenja bolniåkih i policijskih podataka o povreœenim.W Knuiman (1994). T. Luxembourg. Bulletin 70.M (1966). and Bruin.765-772. C (1987). Helsinki. R. Septembar 1995. Saobrañajni inæinjering izdanje 36 br. H. Dunkelziffer bei Unfallen mit Personenschaden. G (1994). A. 25. H. (1987). Hakkert A. Assen. Vol 5. Directorate-General XIII. Analize nesreña i prevencija 22 (4) 371-378. Michaels. Institut za sigurnost na autoputu. Putni saobrañaj. 1994. Procena oåekivanog broja nesreña. Guria. p.C. D.11-13. 1996/09 Nicholson. van Gorkum.1994. NJ (1957). Krsto Bezbednost saobrañaja 6 Feller. The extent and some implications of incomplete accident reporting. Belmond. OECD Istraga o putnom saobrañaju (1990). A (1995). Hornstein. Commission of the European Communities. E (1986). Eds. F. Paris. Analiza nesreña i prevencija 18(1). i M. 45-48. Jednogodiãnje istraæivanje. J.. Hyden. Hauer. rizik povrede i posledice povrede za razne vrste transporta i godiãta ljudi. i Yiik Diew Wong (1993). New York. 190 . Razvoj metode za procenu bezbednosti u saobrañaju. F (1991). Matematiåke statistike i analize podataka. Rosman. Accident analysis an prevention. I. Finska. Cost 313: Socio-economic cost of road accidents. New York. Analize podatakai zaãtita 26(2) 215-222. The real number of road traffic accident counts inPravi broj saobrañajnih nesreña u Holandiji. Tehnika saobrañajnih konflikata. Vol. An introduction to probability theory and its applications. Tassaux-Becker (1993). EC Transport Research. Thulin. Da li su nesreñe raspodeljene otrovom? Statistiåki test. Marcel Dekker. Procesi poenti i njihovo statistiåko izvoœenje zakljuåaka. Accident analysis and prevention. VTI izveãtaj broj 390 A.L. OECD/IRTAD (1995).

Znaåaj uviœaja saobrañajnih nezgoda 7.7. Praktiåna postupanja u razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajnih nezgoda 7.2. Metode fiksiranja lica mesta saobrañajnih nezgoda 7.1.8.3. Tehniåka naåela izrade uviœajne dokumentacije 7. Pojam i zakonski osnov vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda 7. Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti 7. Specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda u odnosu na ostale uviœaje 7.7.4.5.6. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 7. Problemi vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda u naãim uslovima .

ovi autori istiåu da je uviœaj istovremeno i kriminalistiåka radnja.1. M. odnosno procesnu radnju koja se preduzima u skladu sa ZKP i sastoji se u neposrednom åulnom opaæanju kakvih åinjenica vaænih za razjaãnjenje kriviånog dela. Ove definicije prihvataju da je uviœaj procesna radnja.2. 1996. 321-336. ali ima i eksplicitnih definicija. Æarkoviñ M. Procesualistiåke definicije uviœaja Ovo su najstarije i najåeãñe definicije uviœaja. Prilog definisanju pojma uviœaja.. Bezbednost 3. kriminalistiåke definicije uviœaja i specifiåna definicija uviœaja kao sistema radnji. koje se registruju u zapisniku o uviœaju. a to su struåni poslovi na uviœaju. da je u skladu sa ZKP i da je zapisnik o uviœaju jedini vaæan dokument sa uviœaja. Kriminalistiåke definicije su najåeãñe implicitne. Uviœaj se ne iscrpljuje u neposrednom åulnom opaæanju.. da se temelji na åulnom opaæanju. 7. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA .1. str. Meœutim. Kriminalistiåke definicije uviœaja Kriminalisti smatraju da procesualistiåke definicije nisu obuhvatile suãtinu uviœaja.1. 7. One se temelje na Zakonu o kriviånom postupku i prepriåavaju njegove odredbe.7. istiåu znaåaj misaone aktivnosti organa koji vrãi uviœaj i navode da su struåni poslovi koji se vrãe na uviœaju vaæan deo 1 Ãkuliñ.. Beo- grad..1. Prema ovom pristupu. Lipovac K. i Banoviñ B. POJAM I ZAKONSKI OSNOV VRÃENJA UVIŒAJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Postoje razliåiti pristupi definisanju pojma uviœaja:1 procesualistiåke definicije uviœaja. 193 7. uviœaj predstavlja istraænu.

– na uviœaju se struåno obraœuju (a ne samo opaæaju) predmeti.4 Kriviåni zakonik je definisao sledeña kriviåna dela protiv bezbednosti javnog saobrañaja: 2 Veñina 7 saobrañajnih nezgoda kod kojih se vrãi uviœaj i nisu kriviåna dela.Lipovac. samo istraæna. struåno obraœuju i u uviœajnoj dokumentaciji registruju i fiksiraju predmeti. – sprovodi se u skladu sa odredbama zakona (u skladu sa ZKP.3. tragovi (trag koåenja i sl. – na uviœaju se opaæa (to nije samo neposredno åulno opaæanje. Uviœaj kao sistem radnji Uvaæavajuñi dualnost uviœaja (procesni i kriminalistiåki segment) izdvojena je posebna sistemska definicija uviœaja koja najbolje odreœuje smisao i formu uviœaja saobrañajnih nezgoda. 194 . Prema ovom.) i druge vaæne okolnosti (karakteristike puta. uz pomoñ razliåitih pomagala).1. 3 Ålan 238. alkoholisanost vozaåa i sl. tragovi i druge okolnosti znaåajne za razjaãnjenje saobrañajne nezgode.3 ZoOBS i u internim aktima MUPa. a da ZKP odreœuje samo formu uviœaja. Zakonski osnov za vrãenje uviœaja Uviœaj saobrañajnih nezgoda vrãi se neposredno posle nezgode. 4 Kriviåno delo je ono delo koje je zakonom predviœeno kao kriviåno delo. opaæaju. ZKP. ali se moæe vrãiti u toku istrage i na glavnom pretresu. – uviœaj se vezuje za saobrañajnu nezgodu. Kriviåni zakonik je definisao kriviåno delo kao ono delo koje je zakonom predviœeno kao kriviåno delo.4. vremena.1. osnovna obeleæja uviœaja su: – uviœaj je sistem radnji (a ne samo procesna. samo saobrañajna itd. Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima itd. samo kriminalistiåka. uviœaj saobrañajne nezgode sa obeleæjima kriviånog dela je predviœen u Kriviånom Zakoniku. koje je protivpravno i koje je skrivljeno (ålan 14.2 Zakonom o upravnom postupku. Formalno pravno. P. Dakle. Dakle. 7. a ne za kriviåno delo (najveñi broj nezgoda nisu kriviåna dela). kriminalistiåke definicije istiåu da kriminalistiåke radnje predstavljaju suãtinu i sadræaj uviœaja. savremenom pristupu. i to u uviœajnoj dokumentaciji (a ne samo u zapisniku o uviœaju). veñ moæe biti i posredno. 7. pre formalnog pokretanja postupka. meteoroloãke prilike. ). koje je protivpravno i koje je skrivljeno. Zakonom o prekrãajima.). Zakoniku o kriviånom postupku. uviœaj saobrañajnih nezgoda je sistem radnji kojima se u skladu sa odredbama zakona. KZ).). veñ su prekrãaji. Krsto Bezbednost saobrañaja uviœaja. – registruje se i fiksira ono ãto je znaåajno (a ne sve).

(2) Kaznom iz stava 1. 291. 1. sredstava. 1. (3) Ako je usled dela iz ål. 1. st. tramvajski. uåinilac ñe se kazniti zatvorom do åetiri godine. (ålan 296.6 – ugroæavanje bezbednosti vazduãnog saobrañaja.7. stav 2. 290. i 295. brodski. stav 2. trolejbuski. 1. (ålan 289. kazniñe se zatvorom do tri godine. uåinilac ñe se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. KZ) 7 (1) Sluæbeno ili odgovorno lice kojem je poveren nadzor nad stanjem i odræavanjem saobrañajnica i objekata na njima. st. 1. (3) Ako je delo iz st. uåinilac ñe se kazniti zatvorom od ãest meseci do pet godina. 290. i 2. stav 1. (3) Ako je usled nepruæanja pomoñi nastupila smrt povreœenog lica. KZ) 9 (1) Ako je usled dela iz ål. i 2. ovog ålana uåinjeno iz nehata. 1. (4) Ako je usled dela iz ål. i 2. i 2. i 2. st. i 295. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . i 295. do 4. stav 3. uåinilac ñe se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. autobuski saobrañaj ili saobrañaj æiåarom tako da dovede u opasnost æivot ili telo ljudi ili imovinu veñeg obima. uklanjanjem ili teæim oãteñenjem saobrañajnih ureœaja. (2) Ako je usled nepruæanja pomoñi nastupila teãka telesna povreda povreœenog lica. 1.8 – teãka dela protiv bezbednosti javnog saobrañaja. stav 3. ovog zakonika nastupila teãka telesna povreda nekog lica ili imovinska ãteta velikih razmera. davanjem pogreãnih znakova ili signala. stav 3. ovog zakonika nastupila smrt jednog ili viãe lica. kazniñe se zatvorom do tri godine. kazniñe se novåanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. stav 2. (ålan 295. 291. prevoznim sredstvima ili javnim saobrañajem ili nad ispunjavanjem propisanih uslova rada vozaåa. 289. (2) Ko se ne pridræava saobrañajnih propisa i time ugrozi æelezniåki. i 2. (3) Ako je delo iz stava 1. ovog ålana izricanje mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom obavezno je. (5) U sluåajevima iz st. ili kojem je povereno rukovoœenje voænjom. stav 3. koje nesavesnim vrãenjem svoje duænosti izazove opasnost za æivot ili telo ljudi ili za imovinu veñeg obima. 289. (ålan 297. uåinilac ñe se kazniti zatvorom do tri godine. KZ) 195 7. ovog zakonika nastupila smrt jednog ili viãe lica. stav 1. 290. 289. broda i drugog prevoznog sredstva. i 2. 291. ovog zakonika nastupila teãka telesna povreda nekog lica ili imovinska ãteta velikih razmera. – piratstvo. KZ) 6 (1) Ko uniãtenjem. znakova ili ureœaja za signalizaciju ili zaãtitnih i odbojnih ograda koji sluæe bezbednosti javnog saobrañaja na putevima.5 – ugroæavanje saobrañaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom. st. uåinilac ñe se kazniti zatvorom do tri godine. uåinilac ñe se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. kazniñe se zatvorom od ãest meseci do pet godina. ovog ålana kazniñe se i odgovorno lice koje izda nalog za voænju ili dopusti voænju. i 295. 290.7 – nepruæanje pomoñi licu povreœenom u saobrañajnoj nezgodi. stav 3.1. ovog ålana uåinjeno iz nehata. st. 1. ovog ålana uåinjeno iz nehata. st. 291. 289. – otmica vazduhoplova.9 5 (1) Uåesnik u saobrañaju na putevima koji se ne pridræava saobrañajnih propisa i time tako ugrozi javni saobrañaj da dovede u opasnost æivot ili telo ljudi ili imovinu veñeg obima. (2) Ako je usled dela iz ål. iako zna da vozaå zbog umora. (2) Ako je delo iz stava 1. KZ) 8 (1) Vozaå motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji ostavi bez pomoñi lice koje je tim prevoznim sredstvom povreœeno ili åiju je povredu tim sredstvom prouzrokovao. pa usled toga kod drugog nastupi laka telesna povreda ili prouzrokuje imovinsku ãtetu koja prelazi iznos od dvesta hiljada dinara. (ålan 290. kazniñe se zatvorom od ãest meseci do pet godina. – ugroæavanje bezbednosti vazduãnog saobrañaja nasiljem. postavljanjem prepreka na saobrañajnicama ili drugi sliåan naåin tako ugrozi javni saobrañaj da time dovede u opasnost æivot ili telo ljudi ili imovinu veñeg obima. – nesavesno vrãenje nadzora nad javnim saobrañajem. uåinilac ñe se kazniti novåanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. uåinilac ñe se kazniti novåanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Pojam i zakonski osnov vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda – ugroæavanje javnog saobrañaja. uticaja alkohola ili drugih razloga nije u stanju da bezbedno upravlja vozilom ili da vozilo nije ispravno i time izazove opasnost za æivot ili telo ljudi ili za imovinu veñeg obima.

saåiniti skice ili prikupiti druge podatke. na nezgode sa obeleæjima kriviånog dela prema Kriviånom zakoniku. vozaå koji se zatekne ili naiœe na mesto saobrañajne nezgode.. 58/2004) 11 “. obezbeœivanje ili opisivanje tragova. 58/2004). P. organ koji vodi postupak moæe odrediti rekonstrukciju dogaœaja. obezbeœivanje ili opisivanje tragova. saobrañajne ili druge struke. teãke telesne povrede ili smrt lica. koja se obavlja tako ãto ñe se ponoviti radnje ili situacije u uslovima pod kojima se prema izvedenim dokazima dogaœaj odigrao. po potrebi. peãak. po potrebi. Dakle. po potrebi. put. br. prvenstveno.000 dinara (01. 70/2001. 7 Uviœaj preduzima sud kad je za utvrœivanje ili razjaãnjenje kakve vaæne åinjenice u postupku potrebno neposredno opaæanje. (3) Prilikom rekonstrukcije mogu se. prema Kriviånom zakoniku saobrañajna nezgoda ñe biti tretirana kao kriviåno delo. 68/2002. Krsto Bezbednost saobrañaja Dakle. nad10 Zakon o kriviånom postupku (“Sluæbeni list SRJ”.” Zakon o kriviånom postupku (“Sluæbeni list SRJ”. (2) Na uviœaj ili rekonstrukciju moæe se pozvati i veãtak ako bi njegovo prisustvo bilo od koristi za davanje nalaza i miãljenja. u ålanu 10. Ålan 112. vozaå koji je uåestvovao u nezgodi. vozaå. Ålan 110. savezni ZoOBS se odnosi. ako imovinska ãteta prelazi iznos od 200. definiãe znaåenje 58 izraza koji se koriste u ovom i drugim zakonima. br. uåesnik u saobrañaju. Ako su u iskazima pojedinih svedoka ili okrivljenih radnje ili situacije razliåito prikazane. Zakonik o kriviånom postupku (ZKP)10 je predvideo da uviœaj preduzima sud kad je za utvrœivanje ili razjaãnjenje kakve vaæne åinjenice u postupku potrebno neposredno opaæanje (ålan 110). ZoOBS je predvideo duænosti pojedinaca (lice koje se zatekne ili naiœe na mesto saobrañajne nezgode. Rekonstrukcija dogaœaja se obavlja tako ãto ñe se ponoviti radnje ili situacije u uslovima pod kojima se prema izvedenim dokazima dogaœaj odigrao. uåesnik u saobrañajnoj nezgodi.. 196 . 70/2001. koje ñe. saåiniti skice ili prikupiti druge podatke. posebno izvrãiti sa svakim od njih. ZoOBS je predvideo osnovne duænosti u sluåaju saobrañajnih nezgoda u kojima ima poginulih ili povreœenih lica ili je nastala veña materijalna ãteta.Lipovac.. ovlaãñena lica. (1) Radi proveravanja izvedenih dokaza ili utvrœivanja åinjenica koje su od znaåaja za razjaãnjene stvari. Organ koji obavlja uviœaj ili rekonstrukciju moæe zatraæiti pomoñ struånog lica kriminalistiåko-tehniåke.. br. lekar) i institucija (nadleæni organ koji je obaveãten o nezgodi. u posebnom poglavlju. po pravilu. “Sluæbeni glasnik RS”. br. izvrãiti potrebna merenja i snimanja. 12 Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima. Na uviœaj ili rekonstrukciju moæe se pozvati i veãtak ako bi njegovo prisustvo bilo od koristi za davanje nalaza i miãljenja. (1) Organ koji obavlja uviœaj ili rekonstrukciju moæe zatraæiti pomoñ struånog lica kriminalistiåko-tehniåke.11 U Zakonu o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima definisani su osnovni pojmovi12 kao ãto su: vozilo.) ili su nastale lake telesne povrede. preduzeti i pronalaæenje. ponovo izvesti pojedini dokazi. (2) Rekonstrukcija se ne sme obaviti na naåin kojim se vreœa javni red i moral ili se dovodi u opasnost æivot ili zdravlje ljudi. januar 2006. saobrañajna nezgoda itd. izvrãiti potrebna merenja i snimanja. saobrañajne ili druge struke. Sa druge strane. Ålan 111. rekonstrukcija dogaœaja ñe se. preduzeti i pronalaæenje. 68/2002. koje ñe. “Sluæbeni glasnik RS”.

odnosno korisnik drugog vozila koje je uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi. Ovlaãñeno lice koje vrãi uviœaj duæno je da organizuje popis imovine koja na mestu dogaœaja ostaje iza lica koje je u saobrañajnoj nezgodi poginulo ili teæe povreœeno. 2. Ovlaãñena lica duæna su da izaœu na mesto saobrañajne nezgode u kojoj ima poginulih ili povreœenih lica ili je nastala veña materijalna ãteta i da saåine zapisnik o uviœaju. Ålan 156. odnosno korisniku drugog vozila dostavi svoje ime i prezime i adresu stana. prisutni vozaå.7. Uåesnik u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je neko izgubio æivot ili je bio povreœen ili je nastala veña materijalna ãteta duæan je: 1) da ostane na mestu saobrañajne nezgode. Lice koje se zatekne ili naiœe na mesto saobrañajne nezgode u kojoj ima povreœenih lica duæno je da ukaæe pomoñ licima povreœenim u saobrañajnoj nezgodi. Vozaå koji se zatekne ili naiœe na mesto saobrañajne nezgode duæan je da na zahtev ovlaãñenog lica preveze lice povreœeno u saobrañajnoj nezgodi do najbliæeg zdravstvenog preduzeña. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . s tim ãto se moæe privremeno udaÿiti samo radi pruæaça pomoñi licima povreœenim u saobrañajnoj nezgodi ili ako mu je samom potrebna lekarska pomoñ. zdravstveno preduzeñe. dok se ne izvrãi uviœaj. Ako lice povreœeno u saobrañajnoj nezgodi umre od zadobijenih povreda ili ako postoji opravdana sumça da je kod vozaåa usled povrede doãlo do smaçeça psihiåke ili fiziåke sposobnosti za upravÿaçe vozilom na motorni pogon ili tramvajem.1. ovlaãñeno lice koje vrãi uviœaj odrediñe da se neposrednim uåesnicima nezgode uzmu krv i urin radi utvrœivaça da li su pod uticajem alkohola. Ålan 159.. Ålan 157. ovog ålana nije prisutan vlasnik. ovog ålana lekar moæe odluåiti da se krv ili krv i urin ne uzimaju ako bi zbog toga nastupile ãtetne posledice po zdravÿe uåesnika u saobrañajnoj nezgodi. Ålan 158. V. Ålan 153. Ako na mestu saobrañajne nezgode iz stava 1.. zdravstveno preduzeñe duæno je da o tome odmah obavesti nadleæni organ unutraãçih poslova. Pojam i zakonski osnov vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda leæni organ unutraãnjih poslova. U sluåajevima iz st.. 197 7. osim ako se nezgoda dogodila na mestu na kome se moæe oåekivati brzi dolazak vozila hitne pomoñi ili ako vozaå zakÿuåi da se nestruånim i neodgovarajuñim naåinom prevoza staçe povreœenog lica moæe pogorãati. da obavesti organizaciju koja uklaça vozila i stvari sa puta ili zainteresovano lice i pruæi pomoñ radi zaãtite imovine ako na mestu dogaœaja nema lica koje tu imovinu moæe preuzeti..13 13 “. DUÆNOSTI U SLUÅAJU SAOBRAÑAJNE NEZGODE Ålan 152. opojne droge i lekove na kojima je oznaåeno da se ne smeju upotrebÿavati pre i za vreme voæçe. Vozaå je duæan da postupi po odredbi stava 1. Ålan 155.. Ako u saobrañajnoj nezgodi ima poginulih lica. Lice koje je uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili povreœenih lica ili je nastala veña materijalna ãteta ne sme uzimati alkoholna piña. Ako je zdravstveno preduzeñe obaveãteno o saobrañajnoj nezgodi ili je primilo na leåeçe lice povreœeno u saobrañajnoj nezgodi. ovlaãñeno lice koje vrãi uviœaj odrediñe da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. Ako se tim ispitivaçem utvrdi da neposredni uåesnici saobrañajne nezgode imaju alkohola u organizmu. Nadleæni organ koji je obaveãten o saobrañajnoj nezgodi u kojoj je neko lice bilo povreœeno duæan je da o tome odmah obavesti najbliæe zdravstveno preduzeñe. Vozaå koji je vozilom uåestvovao u saobrañajnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili povreœenih lica. kao i drugo lice koje je neposredno uåestvovalo u takvoj nezgodi imaju pravo da traæe liåne podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nezgoda dogodila. ovog ålana i pre dolaska ovlaãñenog lica. Ovlaãñeno lice koje vrãi uviœaj saobrañajne nezgode u kojoj ima povreœenih lica ili je nastala samo veña materijalna ãteta podvrgnuñe neposredne uåesnike nezgode ispitivaçu pomoñu odgovarajuñih sredstava i aparata ili ñe ih uputiti na struåni pregled radi proveravaça da li imaju alkohola u organizmu. i 3. duæno je da o tome odmah obavesti nadleæni organ unutraãçih poslova. Ålan 154. organizacija za odræavanje puteva ili druga ovlaãñena organizacija). duæan je da odsutnom vlasniku. 2) da preduzme sve ãto je u çegovoj moñi da se otklone nove opasnosti koje mogu da nastanu na mestu saobrañajne nezgode i da se omoguñi normalno odvijaçe saobrañaja i da nastoji da se ne meça staçe na mestu nezgode i da se saåuvaju postojeñi tragovi. 3) da o saobrañajnoj nezgodi obavesti najbliæi nadleæni organ i da se vrati na mesto saobrañajne nezgode i saåeka dolazak sluæbenog lica koje vrãi uviœaj. uåesnik u saobrañajnoj nezgodi. pod uslovom da preduzimaçe tih mera ne ugroæava bezbednost saobrañaja.

ali je detaljnije predvideo duænosti u sluåaju nezgoda sa obeleæjem prekrãaja. .. ZoP je definisao prekrãaj kao povredu javnog poretka utvrœenu zakonom ili drugim propisima za koje su propisane prekrãajne kazne i zaãtitne mere. P. nadleæni organ unutraãçih poslova preduzeñe druge odgovarajuñe mere da se omoguñi normalno odvijaçe saobrañaja. 19 “ .Lipovac. ovog ålana. Ako vozaå ili vlasnik. Posle saobrañajne nezgode u kojoj je prouzrokovana samo maça materijalna ãteta. ovlaãñeno lice koje se zatekne na mestu nezgode ili neispravnosti vozila zatraæiñe od organizacije za odræavaçe puteva ili druge ovlaãñene organizacije da na sigurno mesto ukloni vozilo. s tim ãto se moæe privremeno udaÿiti samo radi pruæaça pomoñi licima povreœenim u nezgodi ili ako mu je samom potrebna pomoñ ili radi obaveãtavaça nadleænih organa o nezgodi. odnosno korisnik vozila nije u staçu da postupi prema stavu 1. 18 Ålan 156. (ålan 209. prekrãajni postupak. Organizacija za odræavaçe puteva ili druga ovlaãñena organizacija duæna je da na zahtev ovlaãñenog lica hitno preduzme sve potrebne mere za uklaçaçe i åuvaçe vozila sa teretom. 7 198 . vozaåi su duæni da odmah uklone vozila sa kolovoza i da razmene liåne podatke i popune i potpiãu Evropski izveãtaj o saobrañajnoj nezgodi.br. a zbog onesposobÿenosti vozila ili prepreka na kolovozu stvorenih od tereta. ovog ålana. 53/82. stvari ili drugog materijala bude onemoguñeno kretaçe drugim uåesnicima u saobrañaju. stvari ili drugi materijal rasut po putu odmah ukloni sa kolovoza. stvari ili drugi rasuti materijal sa kolovoza. Ako organizacija za odræavaçe puteva ili druga ovlaãñena organizacija ne postupi po odredbi stava 3.14 ZoOBS15 i ZoBS16 i u internim aktima MUP-a. odrediñe koja ñe se lica pozvati da prisustvuju uviœaju. stvari ili drugog rasutog materijala sa kolovoza i da osigura prohodnost puta. 50/88. teret. III. 28/91 . izvrãiñe se uviœaj. Krsto Bezbednost saobrañaja Uviœaj saobrañajnih nezgoda sa obeleæjima prekrãaja i postupanje pojedinih subjekata u ovim sluåajevima.. ostane na mestu saobrañajne nezgode i saåeka dolazak organa ovlaãñenog za vrãeçe uviœaja... teret.. predviœen je u Zakonu o prekrãajima. 16 Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima. “Sluæbeni glasnik SRS”. uslove za propisivanje i primenu prekrãajnih sankcija. Zakon o prekrãajima je definisao uslove prekrãajne odgovornosti.19 Ålan 160. sistem sankcija. 44/89). br. Uviœaj se moæe obaviti i uz sudelovanje veãtaka.. odnosno korisnik vozila duæan je da vozilo. “Sluæbeni glasnik SRS”.. 15 Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja.18 ZoBS je ponovio neke duænosti u sluåaju nezgoda sa obeleæjima kriviånog dela.. duæan je da o toj nezgodi obavesti nadleæni organ unutraãçih poslova i da tom organu da svoje liåne podatke i podatke o oãteñenom vozilu.. br. “Sluæbeni list SFRJ”.. DUÆNOSTI U SLUÅAJU SAOBRAÑAJNE NEZGODE Ålan 71.. postupak izvrãenja reãenja o prekrãaju i organizaciju i rad organa za prekrãaje. Ako vozaå u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo maça materijalna ãteta na drugom vozilu. nije u moguñnosti da dâ liåne podatke i podatke o osiguraçu vozila. Ako je vozilo zbog saobrañajne nezgode ili neispravnosti onesposobÿeno za daÿe kretaçe na putu. vozaå ili vlasnik. Svaki uåesnik u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je bilo poginulih ili povreœenih lica ili u kojoj je nastala veña materijalna ãteta. 17 Ako je za utvrœivanje ili razjaãnjavanje kakve vaæne åinjenice potrebno liåno i neposredno opaæanje sudije koji vodi prekrãajni postupak. 44/89. Zakona o prekrãajima. zbog odsutnosti vozaåa drugog vozila. br. duæan je da: 1. “Sluæbeni glasnik SRS”.17 ZoOBS je odredio i duænosti vozaåa uåesnika u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo manja materijalna ãteta kao i duænosti OUP-a u ovim sluåajevima. ZoP je predvideo i kada ñe se vrãiti uviœaj povodom uåinjenih prekrãaja. 11/91 . (ZoOBS. “ (Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima) 14 Zakon o prekrãajima.. Sudija koji vodi prekrãajni postupak. Nadleæni organ unutraãçih poslova duæan je da izaœe na mesto saobrañajne nezgode u kojoj je nastala maça materijalna ãteta ako to zahteva jedan od uåesnika saobrañajne nezgode.. ålan 156).

2. odnosno korisnik drugog vozila koje je uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi. kao i prikupljanju obaveãtenja u vezi sa kriviånim delom.. Organi unutraãçih poslova duæni su da odmah po saznaçu izaœu na mesto saobrañajne nezgode u kojoj je bilo poginulih ili povreœenih lica ili u kojoj je nastala veña materijalna ãteta. Ålan 75. prekrãajem ili dogaœajem. a ako je bilo povreœenih lica najbliæu organizaciju udruæenog rada u oblasti zdravstva. duæna je da o tome odmah obavesti organ unutraãçih poslova opãtine na åijoj teritoriji je çeno sediãte. ZNAÅAJ UVIŒAJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Uviœaj saobrañajne nezgode treba da omoguñi: 1) analizu konkretne saobrañajne nezgode u cilju zadovoljenja pojedinaånih interesa i 2) analizu stanja bezbednosti saobrañaja u cilju shvatanja postojeñeg stanja i projektovanja optimalnih upravljaåkih mera. ovog ålana. prekrãaja ili drugog dogaœaja povodom kojeg je potrebno neposrednim opaæanjem utvrditi ili razjasniti åinjenice. dostavi svoje ime i prezime i adresu stana. pronalasku uåinioca. nije u moguñnosti da o saobrañajnoj nezgodi obavesti organ unutraãçih poslova. januara tekuñe godine za proteklu godinu. duæna je da opãtinski organ za unutraãçe poslove nadleæan po mestu nastanka saobrañajne nezgode u kojoj je nastala samo maça materijalna ãteta...” (Zakon o policiji. jedan drugome pokaæu isprave o identitetu. pronalaska uåinioca. 20 “. odmah sa kolovoza uklone vozilo i druge predmete koji su usled saobrañajne nezgode ostali na kolovozu. 3.. da se ne meça staçe na mestu nezgode.. Zajednica osiguraça je duæna da izveãtaje iz stava 1. dostavÿa najkasnije do 15. Ålan 74. Neposredni uåesnici u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo materijalna ãteta maça od 10. preduzme sve ãto je u çegovoj moñi da se otklone opasnosti od nastajaça nove saobrañajne nezgode na istom mestu. ålan 65). osiguraçu vozila i o pravu na upravÿaçe vozilom.7. odnosno organizaciju udruæenog rada u oblasti zdravstva. duæan je da odsutnom vlasniku. o saobrañajnoj nezgodi odmah obavesti najbliæi organ unutraãçih poslova. . ovog ålana nije prisutan vlasnik. pronalaæenja i obezbeœenja tragova i predmeta. Kad ovlaãñeno sluæbeno lice sazna za izvrãenje kriviånog dela.. 199 7. uåesnik u saobrañajnoj nezgodi.2. i da se åuvaju postojeñi tragovi pod uslovom da se na taj naåin ne ugroæava bezbednost saobrañaja. pregleda mesto dogaœaja radi pronalaæenja ili obezbeœenja tragova i predmeta koji mogu posluæiti kao dokaz. uredio i osnovna ovlaãñenja policije u vezi obezbeœenja i pregleda mesta dogaœaja. odnosno korisniku drugog vozila. to je duæno da uåini svako drugo lice koje se zatekne ili naiœe na mestu nezgode. Organizacija udruæenog rada u oblasti zdravstva kada primi na leåeçe lice povreœeno u saobrañajnoj nezgodi i u sluåaju kada povreœeno lice umre u zdravstvenoj organizaciji od zadobijenih povreda.000 dinara. Zajednica osiguraça imovine i lica kod koje je korisnik. ovlaãñeno je da obezbedi mesto dogaœaja do dolaska sluæbenog lica odgovarajuñeg organa.20 7. ovog ålana. duæni su da: 1. Ako na mestu saobrañajne nezgode iz stava 1. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 2. prikupljanja obaveãtenja itd. 2. obaveãtava o broju saobrañajnih nezgoda i visini priåiçene materijalne ãtete. . Ako uåesnik iz stava 1. registraciji. odnosno sopstvenik vozila osiguran od odgovornosti za ãtetu priåiçenu treñim licima. Znaåaj uviœaja saobrañajnih nezgoda Zakon o policiji je pored ostalih pitanja organizacije i rada policije.”. Ålan 73. prisutni vozaå. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima. Ålan 72.

Treba imati u vidu da je uåestvovanje u nezgodi znaåajan dogaœaj u æivotu pojedinca. pa i ãire zajednice.1. a posebno propusta koji su doprineli nastanku nezgode i njenih posledica: – propusta koji su u vezi sa stvaranjem opasne situacije. 200 .Lipovac. Nezgoda se analizira tako ãto se analiziraju njene posledice. neophodno je da struåna i objektivna (uviœajna) ekipa. analizirati nezgodu i utvrditi sve vaæne åinjenice u vezi nastanka nezgode. Da bi sud stekao uvid u posledice nezgode. Ove uãtede od nekoliko stotina dinara (desetak nemaåkih maraka). Cilj ovog procesa je precizno i pouzdano utvrœivanje svih vaænih okolnosti nastanka nezgode. brojne vaæne åinjenice u vezi uslova koji su prethodili nezgodi i u vezi same nezgode nikada se ne utvrde u sudskom procesu. O nezgodi odluåuje sud. (ãto pre) ode na lice mesta. odnosno prañenje stanja bezbednosti saobrañaja. bilo bi znaåajno znati i ove åinjenice. uviœaj treba da omoguñi i pravilno evidentiranje. Ipak. Sa druge strane. da fiksira zateåeno stanje i saåini uviœajnu dokumentaciju koju ñe dostaviti sudu. Svako izolovano posmatranje uviœaja.21 åini sudski proces neefikasnim. pa krivce ne moæemo adekvatno da kaznimo. polazeñi od uviœajne dokumentacije. Sud ñe. A za analizu stanja bezbednosti saobrañaja i za projektovanje kontramera. a posebno pojeftinjenje uviœaja (na raåun kvaliteta fiksiranja lica mesta) dovodi do znaåajnog poskupljenja sudskog procesa. Naime. a nekad i pogreãnim. P. Saobrañajna nezgoda åesto menja æivote ljudi i oni su veoma osetljivi na moguñnost utvrœivanja istine u vezi nezgode. åesto poskupljuju sudske postupke za nekoliko desetina hiljada dinara (nekoliko stotina ili hiljada maraka). Krsto Bezbednost saobrañaja Uviœaj saobrañajne nezgode je osnova sudskog procesa i treba da omoguñi efikasan sudski proces. Ova dva aspekta su vrlo razliåiti. – propusta koji su u vezi sa moguñnoãñu izbegavanja nezgode i – propusta koji su u vezi sa veliåinom posledica nezgode. Dakle. te da zbog toga ne mogu efikasno ostvariti svoja prava. u sudskom procesu se utvrœuju okolnosti nastanka saobrañajne nezgode s ciljem donoãenja praviåne presude ili reãenja o toj nezgodi. uviœaj je deo jedinstvenog sudskog procesa i samo tako ga treba tretirati. u æivotu njegove porodice. Mada je najveña greãka da neko ko nije kriv odgovara za nezgodu. a konaåne stavove (reãenja i presude) nepreciznim. 21 U 7 naãoj praksi su åesti primeri smanjivanja broja fotografija ili vrãenja uviœaja bez fotografisanja.2. Posebno se vodi raåuna da se presuda temelji samo na åinjenicama koje su nesumnjivo dokazane. greãke se åine i kad ometemo utvrœivanje odgovornosti krivaca za nezgodu. 7. Znaåaj uviœaja za analizu konkretne saobrañajne nezgode Kvalitetno vrãenje uviœaja bi trebalo da obezbedi efikasan sudski proces u vezi saobrañajne nezgode. Teãko je uåesnicima nezgode objasniti da rutina i nesavesnost radnika na uviœaju mogu dovesti do nekvalitetne dokumentacije.

ali i metode vrãenja uviœaja. Society's Duty.3. – obimu posledica. Evropski savet za bezbednost saobrañaja podræava uvoœenje nezavisne istrage saobrañajne nezgode. imamo moguñnost i da ih reãimo. po pravilu. Indepedent Accident Invegastion: Every Citizen's Right.3. Danas se sve viãe istiåe znaåaj upravljanja bezbednoãñu saobrañaja. Ukoliko se problemi nazovu pravim imenom. U tom smislu su razvijene metode analize. odnosno sudija.7. ne vodeñi raåuna da se time ukupni sudski proces znaåajno poskupljuje. Struåna analiza svih nezgoda na nekom prostoru. Oni o posledicama nezgode mogu saznati posredno – preko oåevidaca (uåesnici u nezgodi i svedoci). – specifiånosti izvrãioca. Nedopustivo se vrãe improvizacije i “pojeftinjenja” uviœaja. 3rd Eu- ropean Transport Safety Lecture. Znaåaj uviœaja za analizu stanja bezbednosti saobrañaja i upravljanje bezbednoãñu saobrañaja Do sada je u razvijenom svetu dosta paænje posveñivano analizi i rekonstrukciji saobrañajne nezgode za potrebe sudskog procesa. – specifiånosñu i kompleksnoãñu struånih znanja neophodnih za kvalitetnu analizu dela. Ko i kako analizira saobrañajnu nezgodu? Saobrañajnu nezgodu analizira i razmatra sud. 201 7. Zato kaæemo da je kvalitetan uviœaj osnovni preduslov za upravljanje bezbednoãñu saobrañaja. Oåevici nisu ob22 Pieter van Vollenhoven. SPECIFIÅNOSTI UVIŒAJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA U ODNOSU NA OSTALE UVIŒAJE Meœu brojnim oblicima kriminaliteta saobrañajne nezgode se izdvajaju po: – uåestalosti. U dosadaãnjoj naãoj praksi o ovim specifiånostima se nije vodilo dovoljno raåuna. 7. obezbeœuju shvatanje uzroka koji su doveli do nezgode. U suprotnom. Kvalitetni uviœaji saobrañajnih nezgoda. – specifiånim ciljevima uviœaja i – specifiånim struånim poslovima koji se obavljaju na uviœaju.22 Procenjuje se da ñe samo tako da se sazna istina o saobrañajnoj nezgodi neophodna za shvatanje problema i projektovanje kontramera. niti su bili na licu mesta neposredno posle nezgode (nisu videli posledice nezgode).2. Oni analiziraju nezgodu i odluåuju o krivici. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . omoguñuje shvatanje problema i njegovo reãavanje. Pri tome najveñu struånu pomoñ pruæa mu. i to tako da se rezultati ove istrage ne bi smeli koristiti u sudske svrhe. a nisu videli kako se nezgoda dogodila. saobrañajno-tehniåki veãtak. European Transport Safety Council. moæemo se iscrpljivati reãavajuñi probleme koji i ne postoje. Specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda u odnosu na ostale uviœaje 7. 2001.2.

u manje od 10% saobrañajnih nezgoda uåesnici se udaljavaju sa lica mesta. pogreãne procene rastojanja itd. 202 . po pravilu. po pravilu. Pri tome se do vaænih informacija dolazi: – neposrednim. pogreãne procene brzina. analiza moguñnosti izbegavanja sudara itd). te da ih uspeãno “prenese” onima koji ñe odluåivati o nezgodi (sud). – struånim znanjima i – izjavama (subjektivnim stavovima) svedoka. Osnovno pitanje koje se postavlja u vezi ãtete kod ostalih dela (KO?) je u vezi pouzdanog odreœivanja poåinioca. Uviœajna ekipa ima osnovni zadatak da struåno. tako da oni steknu utisak “kao da su bili na licu mesta”. Da bi ovi proraåuni bili kvalitetni i pouzdani. 24 U praksi su åeste iluzije boje vozila. crtanje skica i situacionih planova lica mesta saobrañajne 23 Svedoci saobrañajne nezgode su zainteresovani za istinu samo u onoj meri u kojoj je ona u skladu sa njihovim interesima. Uviœaji saobrañajnih nezgoda su najåeãñi uviœaji koje vrãe OUP-i. Kod saobrañajnih nezgoda najåeãñe je osnovno pitanje: Kako se i pod kojim uslovima dogodila saobrañajna nezgoda? Åak i ako se radi o nepoznatom (NN) vozilu ili licu. na lice mesta saobrañajne nezgode sa znaåajnijim posledicama. odreœivanje poloæaja i brzina u trenucima reagovanja. izlazi uviœajna ekipa. Kako se vrãi saobrañajno-tehniåka analiza nezgode? U osnovi analize saobrañajne nezgode su saobrañajno-tehniåki proraåuni. Poseban znaåaj imaju merenja na licu mesta. mnogo je izraæeniji saobrañajni nego kriminalistiåki znaåaj uviœaja. Kad se otkriju ovi uåesnici.24 Zato sud ne bi trebalo da se oslanja samo na njihove iskaze prilikom odluåivanja o nezgodi. prostorno-vremenska analiza.23 niti su struåni. kod uviœaja saobrañajnih nezgoda. brojem povreœenih ili veliåinom materijalne ãtete) prevazilaze posledice svih ostalih dela. najveñim delom je ostvaren cilj uviœaja. U suprotnom. veñ poãteni graœani. da bi se veoma brzo sami prijavili policiji. åulnim opaæanjem. kao i onih sauåesnika koji su svojim åinjenjem ili neåinjenjem mogli da spreåe ili smanje posledice.Lipovac. analiza postupanja po saobrañajnim znakovima. posle njegovog otkrivanja obavezno se vrañamo i najviãe bavimo pitanjem: Kako se dogodila saobrañajna nezgoda? Dakle. po pravilu. oni ñe. objektivno i sveobuhvatno “snimi” sve vaæne posledice saobrañajne nezgode. kod saobrañajnih nezgoda osnovni cilj uviœaja se premeãta sa pitanja ko? (kriminalistiåki znaåaj) na pitanje – kako? (saobrañajni znaåaj). Meœu njima veliki broj se udalji zbog straha i nesnalaæenja. uåesnici saobrañajnih nezgoda. Ko su uåesnici saobrañajnih nezgoda? Dok su izvrãioci ostalih kriviånih dela kriminalci. Koji je znaåaj uviœaja saobrañajnih nezgoda? Svaki uviœaj se vrãi u vezi sa nekom ãtetom. bar. na osnovu tragova nezgode (odreœivanje brzina uåesnika nezgode. reñi neistinu ili. zaobiñi da kaæu istinu. Naime. Meœutim. odreœivanje meœusobnog poloæaja i brzina neposredno pre sudara. P. Krsto Bezbednost saobrañaja 7 jektivni. lice mesta (a posebno tragovi i predmeti nezgode) mora se veoma kvalitetno fiksirati na uviœaju. Posledice saobrañajnih nezgoda (merene brojem poginulih. nisu kriminalci. Da bi se prevaziãli problemi objektivnosti i struånosti. odreœivanje mesta sudara. uåesnici u saobrañaju.

propise u bezbednosti saobrañaja. Metode fiksiranja lica mesta saobrañajnih nezgoda nezgode.) uopãte ne vrãe ili imaju mnogo manji znaåaj. 25 Dakle. – izuzimanje sijalica. Naime.25 7. primenu ureœaja u operativnoj kontroli saobrañaja. – merenje konkretne preglednosti i sl. Fiksiranje lica mesta saobrañajne nezgode je osnovni zadatak uviœajne ekipe. veãtaci i drugi) nije bio na licu mesta kada se nezgoda dogodila. nekad je neophodno na licu mesta obaviti odreœene posebne radnje koje nisu znaåajne kod ostalih uviœaja: – izuzimanje tahografskih uloæaka i tahografa. o propisima u bezbednosti saobrañaja i o uviœaju saobrañajnih nezgoda. reå je o struånjacima koji poseduju niz opãtih znanja i veãtina iz saobrañaja (dobro poznaju bezbednost saobrañaja. posebno obuåene i opremljene za ove poslove. onaj ko analizira nezgodu i o njoj odluåuje (sudija. – merenje nagiba kolovoza (ili nagiba terena). pronevera i sl. Nabrojane specifiånosti. saobrañajnu psihologiju. METODE FIKSIRANJA LICA MESTA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 7.). a posebno brojnost i specifiånost postupanja na licu mesta. Naime. opãte faktore bezbednosti saobrañaja. steknu i niz specifiånih znanja o saobrañaju. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Fiksirati lice mesta saobrañajne nezgode znaåi trajno saåuvati vaæna obeleæja tog lica mesta.7.4. opravdavaju nastojanja da uviœaje saobrañajnih nezgoda vrãe specijalizovane ekipe. uticaj elemenata puta na nastanak saobrañajnih nezgoda. niti je bio na uviœaju. odnosno na osnovu uviœajne dokumentacije u kojoj su fiksirane ove posledice i drugi elementi zateåenog stanja.4. – zdravstveni pregled lica – uåesnika nezgode. specijalizovani za vrãenje uviœaja saobrañajnih nezgoda. funkcionisanje sklopova vozila i njihov uticaj na bezbednost saobrañaja. Sve su ovo veoma vaæne specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda o kojima bi se moralo voditi raåuna u praksi. Da bi se zadovoljili oãtri zahtevi saobrañajno-tehniåke analize nezgode. – vanredni tehniåki pregled vozila. Ove radnje se kod uviœaja povodom nekih drugih dela (na primer. ove i druge specifiånosti zahtevaju da radnici na uviœaju saobrañajnih nezgoda pored opãtih znanja o uviœaju. a koji su zavrãili posebnu obuku za vrãenje uviœaja i obradu tragova saobrañajnih nezgoda (kriminalistiåko-tehniåki kurs ili poseban kurs za vrãenje uviœaja saobrañajnih nezgoda). Stavovi o nezgodi se donose prvenstveno na osnovu posledica te nezgode. kod kraœa. uticaj psihofiziåkog stanja lica na bezbednost saobrañaja. – merenje usporenja vozila ili koeficijenta prianjanja. a posebno konkretne probleme bezbednosti saobrañaja na datom putu i sl. Kvalitetno fiksiranje lica mesta ima odluåujuñi uticaj na kvalitet i efikasnost sudskog procesa. a radi kasnije analize. – merenje konkretne vidljivosti. U ovim ekipama znaåajno mesto imaju saobrañajni policajci. 203 .

meœu kojima se istiåu problemi u vezi sa koliåinom informacija. analiza nezgode ñe se vrãiti naknadno (i po nekoliko godina posle nezgode) na drugom mestu – u sudu (i po nekoliko desetina kilometara od mesta nezgode). tako da svi uåesnici sudskog procesa imaju utisak kao da su bili na licu mesta. savetovanje: “Kriminalistiåke znanosti – doprinos humanizaciji i efikasnosti suzbijanja kriminaliteta”. ali da se ne bavi detaljima koji su nevaæni i nepotrebno bi optereñivali uviœaj i uviœajnu dokumentaciju. Od uviœajne ekipe se oåekuje da kvalitetno fiksira ãto veñu koliåinu informacija. 7.). 3) skicu lica mesta. Ukoliko æelimo da prenesemo izgled nekoga ili neåega koristimo se fotografijama. Zagreb. tako da fiksira sve ãto je vaæno. U nameri da nekome prenesemo naãa iskustva i dogaœaje (na primer “bio sam na svadbi”). Konaåno. 2) metod fotografisanja i videosnimanja. a ako æelimo da prenesemo situacije (poloæaj. o uåesnicima i sl. Pri fiksiranju lica mesta saobrañajne nezgode koriste se sledeñe metode: 1) metod izuzimanja. Specifiånosti elemenata uviœajne dokumentacije kod saobrañajnih nezgoda. 4) situacioni plan lica mesta i 5) ostale priloge. Krsto Bezbednost saobrañaja Treba imati na umu da su uviœaj i analiza nezgode vremenski i prostorno razdvojeni. Naime. 2) fotodokumentaciju sa uviœaja. K. P. 3) grafiåki metod (skiciranje i crtanje u razmeri) i 4) verbalni metod.5. koristimo verbalni metod (nabrajanje podataka o dogaœaju.Lipovac. Uviœajna ekipa bi trebalo da ãto sveobuhvatno fiksira zateåeno stanje. Od ekipe na uviœaju se oåekuje da naœe pravu meru. ako æelimo da verno i sveobuhvatno prikaæemo sva obeleæja nekog predmeta koristimo izuzimanje (ponesemo paråe torte ili bocu piña koje smo pili). maj 1991. dobijamo razliåite elemente uviœajne dokumentacije. veliåine i raspored predmeta i objekata) crtamo crteæe. Sa druge strane. Trebalo bi imati u vidu da se ove metode koriste u svakodnevnim komunikacijama izmeœu ljudi. i to: 1) zapisnik o uviœaju saobrañajnih nezgoda.26 26 Lipovac. 204 . ELEMENTI UVIŒAJNE DOKUMENTACIJE I NJIHOVE SPECIFIÅNOSTI 26 7 Primenom nabrojanih metoda fiksiranja na uviœaju. Ovde se javlja niz problema.. velika koliåina informacija optereñuje uviœaj.

raspored tragova i predmeta.1. 27 Sastavljanje i sadræaj zapisnika o uviœaju odreœeni su u Zakonu o kriviånom postupku (za saobrañajne nezgode sa obeleæjima kriviånih dela) i Zakonom o prekrãajima (za nezgode sa obeleæjima prekrãaja). primenjene postupke fiksiranja (fotografisanje. elemente krivina. o svedocima. Najvaæniji nedostaci verbalnog metoda su: – ovaj metod nije oåigledan i mora biti potkrepljen ostalim dokazima. lica. – verbalni metod je uvek subjektivan i mnogo zavisi od obuåenosti i iskustva lica na uviœaju. znaåajnim radnjama koje su realizovane pre poåetka uviœaja i sl.27 Zapisnik o uviœaju bi trebalo da ima tri dela: uvodni. o sastavu uviœajne ekipe itd. podatke o oãteñenjima vozila i objekata. Verbalni metod ima niz prednosti. skiciranje. podatke o licima uåesnicima nezgode (ukljuåujuñi i podatke o putnicima u vozilima). U uvodnom delu zapisnika trebalo bi navesti pravni osnov za vrãenje uviœaja i najvaænije podatke o: nezgodi. o mestu i vremenu. Primenom ovog metoda dolazimo do zapisnika o uviœaju. o uåesnicima. Zapisnik o uviœaju je procesno najznaåajniji element uviœajne dokumentacije. – zapisnik ima najveñu procesnu vrednost. izgled saobrañajne povrãine. raznih izveãtaja i sl. – zapisnik o uviœaju povezuje sve elemente dokumentacije u jednu celinu itd. naœena vozila. Zapisnik o uviœaju Verbalni metod se bazira na moguñnostima da se reåima (verbalno) prikaæe zateåeno stanje na licu mesta. o radnjama na uviœaju. – zapisnik o uviœaju razdvaja vaæno od nevaænog. naåinu obezbeœenja lica mesta.5. podatke o putu i vremenu. zapisnik ima najveñu procesnu vrednost. a posebno: opãti izgled lica mesta. meteoroloãkim prilikama. opisni i zavrãni. prezime i potpisi zapisniåara i rukovodioca uviœaja. leãeve i druge predmete i tragove na licu mesta (opis.). mulaæiranje itd. jer se jedino pominje u zakonu. mestu i vremenu uviœaja (nezgode). o radnjama pre i posle uviœaja. i to: – ovaj metod se najlakãe primenjuje na licu mesta. – ovim metodom se ne mogu jasno i pregledno prikazati svi elementi zateåenog stanja. podatke o vozilima . preduzete radnje na uviœaju itd. jer se jedini pominje u Zakonu. a posebno oãteñenja vozila. U zavrãnom delu zapisnika o uviœaju unose se podaci o naloæenim radnjama koje ñe uslediti posle uviœaja (vozilo upuñeno na vanredni tehniåki pregled. geometriju raskrsnice.7.). – jednostavno prikazuje niz opãtih podataka (o nezgodi. U opisnom delu bi trebalo ãto sveobuhvatnije opisati sve vaæne elemente zateåenog stanja na licu mesta. ime. Mada u tehniåkom smislu ovo nije najpogodniji metod fiksiranja lica mesta. Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti 7.5. dat nalog za obdukciju leãa i sl.). UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . podaci o vremenu zavrãetka uviœaja. izuzimanje.uåesnicima nezgode. organu i uviœajnoj ekipi. 205 7. o meteoroloãkim prilikama. poloæaj. dimenzije i druga vaæna obeleæja). sluæbenih beleãki. podatke o povredama uåesnika u nezgodi.

bliæi izgled lica mesta. subjektivno se bira ãta ñe se snimiti i pod kojim uglom. fotografisanje ima i niz nedostataka. tj. Fotografisanje je. izgled leãeva (posebno spolja vidljivih povreda) i izgled detalja na tragovima i predmetima. Stereofotogrametrija i analitiåka fotogrametrija omoguñavaju crtanje situacionih planova na osnovu fotografija i odreœivanje dimenzija sa fotografije. a ãto je posebno vaæno pri fiksiranju oãteñenja vozila. koje sistematiåno prikazuju izgled najznaåajnijih elemenata zateåenog stanja. izgled predmeta i tragova nezgode. i to: – vrstu i izgled traga. bez obzira da li mi to smatramo vaænim. 206 7 . Pri pisanju zapisnika o uviœaju. – poreklo i naåin nastanka traga. a posebno troãkove sudskog procesa. najobjektivniji i najoåigledniji metod fiksiranja tragova/predmeta nezgode. Pri tome se objektivnost odnosi na sadræaj fotografije. geometrije saobrañajnice i sl. nepravilnih tragova i predmeta i sl. obuåena lica i vreme). Zapisnik o uviœaju se radi kod svakog uviœaja saobrañajnih nezgoda. ali ne i na sadræaj fotodokumentacije. Krsto Bezbednost saobrañaja – verbalni prikazi nepregledno saopãtavaju male koliåine informacija. 7. izgled vozila i objekata (posebno oãteñeça na njima). Obiåno u fotodokumentaciju ulaze sledeñe grupe fotografija: ãiri (opãti) izgled lica mesta. Meœutim.5.2. Ovaj nedostatak se moæe prevaziñi samo dobrom obuåenoãñu ekipa za uviœaj. P. ovo se ne moæe prihvatiti kao razlog za neprimenjivanje metoda fotografisanja. Fotografija jednostavno saopãtava ogromnu koliåinu informacija. na njoj ñe se nañi sve ãto je optiåki vidljivo ispred objektiva. Razmerna fotografija pruæa moguñnost odreœivanja vaænih duæina na licu mesta. imajuñi u vidu ukupne ãtete.Lipovac. – poloæaj traga. meœusobnog poloæaja tragova. posebnu paænju trebalo bi posvetiti opisivanju tragova i predmeta saobrañajne nezgode. posle izuzimanja. gubitke i troãkove u vezi nezgode. Fotodokumentacija Fotodokumentacija je ureœeni skup unapred odreœenih grupa fotografija. te ih je nezgodno koristiti u delu shvatanja situacije. Meœutim. – bitne veliåine i druga obeleæja traga i – detaljan opis izgleda i poloæaja karakteristiånih detalja na tragu. Sadræaj fotodokumentacije je subjektivan i zavisi od obuåenosti i iskustva ekipe za uviœaj. opãteg izgleda lica mesta. U odnosu na ostale metode fotografisanje je skupo i nepraktiåno (zahteva opremu. Pri tome je potrebno evidentirati sva vaæna obeleæja predmeta/traga. Naime. meœusobni poloæaj predmeta i tragova nezgode. Fotografija je sveobuhvatna.

Problem i opasnosti od fotomontaæe postali su posebno znaåajni sa razvojem raåunara. 207 7. po pravilu. – sa skice se vidi kako su odreœene veliåine merene. Velika je zabluda da zapisnik moæe zameniti fotodokumentaciju. a zatim se kotira SVE ÃTA JE MERENO. Skice se. – sa skice se vidi ãta je mereno na licu mesta. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . digitalnih video kamera i multimedijskih uviœajnih dokumentacija. izraœuju na licu mesta saobrañajne nezgode. åiji je cilj senzacija ili informisanje o dogaœaju. predmeta i saobrañajne povrãine. a nedostatke prevaziñi. Ovaj nedostatak se prevazilazi markiranjem slabo vidljivih tragova i dobrim izborom ugla snimanja. Ma koliko skica bila tehniåki nekorektan i. Niz vrlo vaænih postupaka pri analizi nezgode ne moæe se korektno sprovesti bez fotografija. åesto. – jednostavno prikazuje meœusobni poloæaj tragova. u vreme uviœaja. – jednostavno prikazuje geometriju saobrañajne povrãine. Ova.3. a skica ostaje u MUP-u ili se åak smatra privatnom stvari policajca koji je crtao. pa se neki vaæni detalji ne mogu jasno uoåiti. Primena video kamera ne iskljuåuje i fotografisanje na licu mesta. a) SKICA je jednostavan. Danas se kod teãkih saobrañajnih nezgoda sve åeãñe koriste video kamere. Zbog nabrojanih prednosti. 28 Joã uvek postoje sluåajevi da se sudu dostavlja samo situacioni plan. Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti Fotografija je optereñena nizom nevaænih detalja. U skicu se ucrtavaju svi vaæni elementi zateåenog stanja. Ovo bi trebalo razlikovati od TV snimanja. a ne moæe se objaãnjavati niåim. osim nestruånim radom i javaãlukom u radu. Skica se crta kod svakog uviœaja saobrañajne nezgode i trebalo bi je uvek dostavljati sudu. Ovaj nedostatak se prevazilazi radom u sluæbenim prostorijama i åuvanjem negativa. slobodoruåni. i to onako KAKO JE MERENO. – jednostavno i pregledno prikazuje izvorne rezultate svih merenja koja su vrãena na licu mesta. pogreãna praksa åesto pravi probleme u analizi nezgode. Poseban znaåaj imaju primena digitalne fotografije. fotografisanje je nezamenjiv metod fiksiranja i trebalo bi ga primenjivati pri svakom uviœaju. ona je nezamenljiva i ima mnogo veñu vrednost od situacionog plana. loã crteæ. – razdvaja vaæno od nevaænog.7. 7. Skica lica mesta Kao rezultat primene grafiåkog metoda dobijaju se skice i situacioni planovi.28 Skica ima velike prednosti u odnosu na ostale elemente uviœajne dokumentacije: – jednostavno i brzo se crta. a ne i pruæanje dokaza za analizu dogaœaja.5. U tom smislu policija je u nekim mestima veñ tehniåki opremljena i struåno osposobljena. grafiåki prikaz zateåenog stanja na licu mesta.5.

ali ne i mere koje sluæe za crtanje crteæa u razmeri (crteæ je veñ nacrtan). – tehniåki nivo skice je vrlo nizak. Situacioni plan lica mesta b) SITUACIONI PLAN. Ovi crteæi se rade u prostorijama. Åinjenica da neka duæina nije kotirana na situacionom planu. – skica nekad nije univerzalna. a na osnovu skica i beleãki sa lica mesta. 7. – crteæ je rastereñen od svih kota koje nisu neophodne. (ovo prevazilazi fotodokumentacija). strankama i sl. 208 . ãto sudovi posebno cene. Skica ima i niz nedostataka: – ne daje opãte podatke o saobrañajnoj nezgodi (ovo se prevazilazi zapisnikom o uviœaju). i to: – kvalitetno razdvaja vaæno od nevaænog. jer se crta slobodoruåno.32 – zbog poãtovanja razmere.4. P. Krsto Bezbednost saobrañaja – jednostavno prikazuje razliåite alternative itd. advokatima.Lipovac. na situacionom planu se kotiraju samo one mere koje ñe biti koriãñene za analizu nezgode. Meœutim. 7 29 Tako se dodatno rastereñuju situacioni planovi.je CRTEÆ U RAZMERI koji tehniåki korektno. tuæiocima. – nije verna.29 i to onako kako ñe biti koriãñene u analizi. izgled oãteñenja vozila. Zbog svojih prednosti skicu bi trebalo uvek raditi i prilagati uz uviœajnu dokumentaciju. crteæ verno (proporcionalno) prikazuje zateåeno stanje. nije jasna ãirem krugu korisnika (ovo se prevazilazi dobrom obukom i izradom situacionih planova). – crteæ je kvalitetan i prilagoœen korisnicima.30 Dakle. Ovakav crteæ ima velike prednosti.). – vrlo jednostavno saopãtava ogromnu koliåinu informacija o saobrañajnoj situaciji. izgled kolovoza i sl. na osnovu ovih planova ne moæe se utvrditi da li je neka duæina merena na licu mesta ili nije. koje su vaæne za analizu nezgode.5. 30 Zato na osnovu situacionog plana ne moæemo pouzdano utvrditi kako je vrãeno merenje na licu mesta.31 Posebno se vodi raåuna da crteæ bude pregledan i prihvatljiv tehniåki neobrazovanim licima (sudijama. – najjednostavnije prikazuje geometriju saobrañajnice i meœusobni raspored svih tragova i predmeta saobrañajne nezgode. tj. uz pomoñ pribora za crtanje. Na situacionom planu se kotiraju samo najvaænije mere. tako da ne optereñuju crteæ. 31 Rekonstrukciju saobrañajne nezgode je lakãe vrãiti na osnovu kvalitetne skice lica mesta. ne znaåi da to nije mereno na licu mesta. pre merenja (ovo se prevazilazi dobrom obukom i iskustvom). ne prikazuje izgled lica mesta. niti mere koje omoguñavaju rekonstrukciju nezgode. verno prikazuje zateåeno stanje na licu mesta. 32 Odabrane su najvaænije mere i diskretno kotirane. jer skica sadræi izvorne podatke o svim merama sa lica mesta.

Kada se izuzme neki predmet. na osnovu skice i beleãki (prevazilazi se obaveznim dostavljanjem i skica lica mesta). fiksirani svi tragovi na predmetu i obeleæja tog predmeta. 209 7. bez obzira da li ih smatramo vaænim ili ne. tako da se mogu koristiti pri kasnijim veãtaåenjima i analizi nezgode. izdvoje.5. O znaåaju situacionog plana najbolje govori åinjenica da se saobrañajnotehniåko veãtaåenje temelji i najviãe oslanja na situacioni plan. ãto je i najvaænija prednost ovog metoda.5. jer ne moæemo da dokaæemo da je trag / predmet izuzet na licu mesta.33 Izuzimanje na licu mesta nekad zahteva posebnu struånost i uåeãñe struånih lica u ekipi za uviœaj. dobrom organizacijom. izuzimanje ima i velike nedostatke u odnosu na ostale metode: Primena ove metode nije praktiåna iz viãe razloga. time su. a nekad i kvalitetnim skicama koje zamenjuju planove). – situacioni plan ne prikazuje izgled (prevazilazi se fotodokumentacijom) itd. Izuzimanje je najoåigledniji i najsveobuhvaatniji metod fiksiranja. tj. 7. po pravilu. 33 Åesto se o ovome ne vodi raåuna. a po moguñnosti i kod ostalih nezgoda. Skice bi trebalo da budu posebno kvalitetne u sluåajevima kada se ne crtaju situacioni planovi. Meœutim. Ostali prilozi (najåeãñe su to izuzeti predmeti) Izuzimanje predmeta saobrañajne nezgode podrazumeva da se ovi na licu mesta struåno obrade. Izuzimanje omoguñava sve dalje analize izuzetog predmeta i svih tragova na njemu. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . – na crteæu nije sve kotirano. – situacioni plan ne daje niz opãtih podataka o nezgodi (prevazilazi se zapisnikom o uviœaju). – ovi crteæi se crtaju posredno. spakuju i saåuvaju.5. Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti – jednostavno prikazuje alternative i verzije dogaœaja. niti kako je ãta mereno (prevazilazi se skicom). S obzirom na prednosti i nedostatke moæe se odrediti i obim primene skica i situacionih planova: – skicu bi trebalo uvek crtati i dostavljati u uviœajnim dokumentacijama i – situacione planove bi trebalo crtati kod svih nezgoda sa obeleæjima kriviånog dela. mora da dokaæe da izuzeti predmet/trag potiåe sa lica mesta.7. Postupak na licu mesta je specifiåan i mora da potvrdi oåiglednost. Situacioni plan ima i niz nedostataka: – crtanje ovih crteæa je sporo i sloæeno. pa se teãko u praksi organizuje (prevazilazi se dobrom obukom. pa se ne zna ãta je na licu mesta mereno. pa u sudskom procesu ceo metod pada u vodu.

delovi odeñe i obuñe peãaka. kao ostali elementi dokumentacije.). – na trag se paæljivo (åaãom ili kaãikom) nalije prvi sloj gipsane kaãe. P. Posebno se åesto mulaæiraju tragovi voænje. na ostalim povrãinama i na nepomiånim objektima (tragovi koåenja. Krsto Bezbednost saobrañaja 7 Pakovanje i åuvanje je sledeñi problem kod primene ove metode. brojni tragovi i predmeti se ne mogu izuzeti. veñ se mora posebno pakovati i åuvati ãto je vrlo nepraktiåno.) itd. Mulaæiranje (izlivanje) tragova primenjuje se izuzetno na reljefne tragove. – na tragu pronaœe segment sa dobro izraæenim karakteristiånim detaljima (individualnim karakteristikama). po pravilu. jer su fiksirani na kolovozu. Ovako zapakovan predmet/trag se nekad åuva na drugom mestu (odvojeno od ostale dokumentacije). mulaæom se praktiåno izuzima negativ traga. Mulaæiranje ima veliki znaåaj pri traganju za NN vozilom. U praksi se najåeãñe izuzimaju tahografski uloãci. – povrãina mulaæa se zaravna i na njoj napiãu podaci o nezgodi. – ovaj segment traga se dobro oåisti od stranih materijala (granåice. Ovaj proces se zove mulaæiranje traga. – ako je trag plitak ovaj segment se ogradi limenom trakom ili sliånim priruånim sredstvima visine 3-4 cm. – preko armature izliva se drugi. – kad prvi sloj malo oåvrsne stavlja se armatura (ãtapiñi. – pronaœe i detaljno analizira reljefni trag. tragovi krvi. izuzet predmet se. komadi razbijenog stakla. spona. Naime.). æica i sl. Najåeãñe se pri mulaæiranju koristi gipsana kaãa. – posle stvrdnjavanja (10-15 min. Kasnije ñe veãtak moñi detaljno i uporedo analizirati mulaæ traga sa lica mesta i mulaæ pneumatika osumnjiåenog vozi210 . tahograf i sl. sklopovi vozila (farovi. oãteñenja objekata. mulaæ se pakuje i åuva tako da se spreåi lomljenje i uniãtavanje karakteristiånih detalja na mulaæu. ãto predstavlja pozitiv ãara pneumatika. Ne mogu se izuzeti svi vaæni tragovi. – napravi se æitka gipsana kasa. Nekad se reljefni tragovi mogu izlivati. Naime.). klizanja. Pri tome se: – utvrdi potreba za mulaæiranjem. a posebno na tragove obuñe i tragove voænje sa dobro otisnutim (utisnutim) ãarama obuñe. Konaåno. Nabrojane prednosti i nedostaci odreœuju obim primene ove metode.). koåioni cilindar. pa je nepraktiåno njegovo koriãñenje pri razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajne nezgode. ljuspice boje i sl. voænje. otpali delovi sa vozila (komad migavca. ne moæe spakovati u fasciklu A4 formata. granåice. tj.Lipovac. pneumatik. oãteñenja kolovoza i sl. grudvice zemlje i sl. Cilj mulaæiranja je da se dobije negativ traga. odnosno pneumatika.) mulaæ se digne i oåisti mlazom vazduha ili vode i – konaåno. a oåekuje se dalja analiza (veãtaåenje) traga – predmeta. deblji sloj gipsane kaãe. moæe se izlivati negativ traga i ovaj odlivak izuzimati umesto traga. Izuzimanje predmeta saobrañajne nezgode koristi se samo onda kada se ostalim metodama ne mogu sveobuhvatno fiksirati vaæni tragovi na tom predmetu.

Ovde bi trebalo napomenuti da su i subjektivni stavovi åesto od velike pomoñi.7. u rastopljenom asfaltu. Meœutim. ovako se moæe vrãiti i identifikacija vozila. Ova analiza obezbeœuje eliminaciju.6. TEHNIÅKA NAÅELA IZRADE UVIŒAJNE DOKUMENTACIJE Za naãe potrebe mogu se izdvojiti tri osnovna naåela koja bi trebalo poãtovati pri izradi svake uviœajne dokumentacije. vrlo je vaæno na licu mesta dokazati da mulaæ potiåe sa lica mesta. 34 Naæalost. 211 7. naœu zajedno to se mora jasno naglasiti i nedvosmisleno razdvojiti. ako se trag ne moæe izuzeti (na primer. Mulaæiranje dolazi do izraæaja. Dakle. ali se mora naglasiti åiji su to stavovi i razdvojiti ih od åinjenica. trag voænje u snegu. onda ovi subjektivni elementi moraju biti nedvosmisleno razdvojeni od åinjenica. ali ne i da je uåestvovalo u nezgodi. opisom u zapisniku o uviœaju i sl. Ukoliko se subjektivni stavovi ne razdvoje od åinjenica. Ako se ipak. Zato se na licu mesta mora voditi raåuna i o drugim dokazima. To je preduslov da sud. Tehniåka naåela izrade uviœajne dokumentacije la ili sam pneumatik. a nekad dovode u pitanje verodostojnost ostalih åinjenica. dobijaju teæinu åinjenica. veãtak i drugi stvore objektivnu podlogu za analizu saobrañajne nezgode. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . ne mogu se na istom mestu navoditi stavovi ili iskazi svedoka i utvrœene åinjenice. odnosno objektivno utvrœene stvari. Sa druge strane. prisustvom svedoka.6. Ovo se postiæe fotografisanjem traga koji se mulaæira. moæe porediti sa izuzimanjem predmeta. valja naglasiti da se mulaæiranjem dokazuje da je vozilo proãlo putem.6. Konaåno.34 i to: 1) naåelo OBJEKTIVNOSTI 2) naåelo USAGLAÃENOSTI 3) naåelo SVEOBUHVATNOSTI 7. u praksi su vrlo åesti primeri nekorektne dokumentacije sa uviœaja koja ne zadovoljava ova osnovna naåela.1. ako je znaåajno da se u uviœajnoj dokumentaciji registruje i neãto ãto nije objektivno (stavovi svedoka ili stavovi ovlaãñenih lica). menja se njihov tretman. tj. 7. Naåelo objektivnosti Prema ovom naåelu osnovni sadræaj svih elemenata uviœajne dokumentacije su åinjenice.). u pesku i sl. Mulaæiranje je vrlo oåigledan metod fiksiranja i nekad se. Misli se na ono ãto je ovlaãñeno lice utvrdilo opaæanjem i/ili na osnovu nesumnjivih struånih znanja. u blatu. po oåiglednosti. a ako su na tragu naœeni i dobro mulaæirani karakteristiåni detalji (individualne karakteristike).

naåin kretanja pre nezgode. situacioni plan i dr. uzroånik nezgode itd.) razliåitih delova uviœajne dokumentacije.36 tako da konaåna dokumentacija bude suãtinski i terminoloãki usaglaãena. a bez obrazloæenja ovakvih stavova. 7. Naåelo meœusobne usaglaãenosti podrazumeva suãtinsku.2. suãtinska i terminoloãka usaglaãenost svih sadræaja zapisnika o uviœaju).) ne sme biti kontradiktornih tvrdnji. Drugi bitan propust u praksi jeste odvojen rad ålanova ekipe i odvojeno (a ne zajedniåko) pravljenje delova dokumentacije. ali i terminoloãku i svaku drugu usaglaãenost (iste oznake tragova.35 Da se u praksi ne bi pravile ovakve i sliåne greãke mora se stalno imati u vidu da sadræaj uviœajne dokumentacije sud. ukoliko nije drugaåije naglaãeno. Jedan od najznaåajnijih suãtinskih elementa usaglaãenosti jeste usaglaãenost mera u razliåitim sadræajima (u zapisniku i u skici). 36 Ovo podrazumeva i usaglaãavanje koje je sastavni deo zajedniåkog rada na uviœaju. Zato je vrlo praktiåno pri pisanju zapisnika kao podsetnik koristiti kotiranu skicu i beleãke sa lica mesta. Najåeãña i najopasnija greãka jeste unoãenje i nerazdvajanje u zapisniku o uviœaju: – åinjenica koje je ekipa åulnim opaæanjem utvrdila – stavova koje su ekipi preneli svedoci i uåesnici nezgode – stavova do kojih je ekipa doãla zakljuåivanjem. a ne da se naknadno (na zahtev suda) “usaglaãava” ili proizvoljno prihvata jedan od dva suprotna stava i sl. Naåelo usaglaãenosti Ovo naåelo se moæe rasålaniti na pojedinaånu usaglaãenost i meœusobnu usaglaãenost. Prema naåelu pojedinaåne usaglaãenosti u okviru pojedinih sadræaja dokumentacije (zapisnik. P. Krsto Bezbednost saobrañaja U praksi su vrlo åeste greãke u vezi sa naåelom objektivnosti. a na osnovu svojih sluåajnih (sumnjivih) znanja i saznanja na licu mesta. fotodokumentacija. u zapisniku.Lipovac. Ovo oteæava ili onemoguñuje korektnu analizu saobrañajne nezgode. Zato bi svakom uviœaju trebalo pristupiti savesno i struåno. U zapisniku o uviœaju obavezno se unose sve vaæne mere na osnovu kojih fiksiramo lice mesta. Nepoãtovanje naåela usaglaãenosti najåeãñe je izazvano nemarnoãñu. I pored toga u praksi ima bezbroj primera nepoãtovanja ovog naåela. Pojedinaåna usaglaãenost odnosi se na usaglaãenost sadræaja pojedinih delova uviœajne dokumentacije (na primer. ãto bi nam garantovalo pojedinaånu usaglaãenost. usaglaãenost izmeœu skice i zapisnika). prihvataju kao åinjenice.6. 212 . ista orijentirna i fiksirna taåka. Meœusobna usaglaãenost odnosi se na usaglaãenost izmeœu delova uviœajne dokumentacije (na primer. 35 Na 7 primer. a s druge strane skrnavi ugled sluæbe koja vrãi uviœaj. u situacionom planu ili na razmernoj fotografiji. Eventualne sluåajne greãke ili propuste morali bi otkloniti ålanovi uviœajne ekipe zajedno. ista orijentirna prava itd. veãtak i dr. neznanjem ili nesavesnim radom. skici i situacionom planu se odreœuju mesto sudara. Ove mere moraju biti usaglaãene sa merama u skici.

vrlo su retke uviœajne dokumentacije koje bi zadovoljile naåelo sveobuhvatnosti. te da se u dokumentaciji nalazi sve ãto je znaåajno za analizu nezgode. u praksi.7. jer se to oåekuje od zapisnika. zapisnik neñe biti pojedinaåno sveobuhvatan.6. ako nema podataka o tome ãta je i kako mereno. a moglo se utvrditi na licu mesta saobrañajne nezgode. vrlo oteæana ili åak onemoguñena precizna i pouzdana analiza saobrañajne nezgode. makar jednom elementu dokumentacije. Slobodno moæemo reñi: ãto je uviœajna dokumentacija tanja deblji su sudski spisi u vezi te saobrañajne nezgode ili ãto uviœaj traje krañe duæe traje sudski proces. vrstu i broj ostalih priloga itd. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . 7. ako u dokumentaciji nema skice. Sa druge strane. Na primer. Naåelo sveobuhvatnosti Ovo naåelo se moæe dovesti u vezu sa prethodna dva. Sliåno je i ako u. jer onaj ko treba da plati ãtetu moæe kasnije da poriåe krivicu (osnov za naplatu) i visinu ãtete. trajanje uviœaja. Razlikujemo pojedinaånu sveobuhvatnost i sveobuhvatnost u celini. mogu se grubo razlikovati tri sluåaja. Zato je. jer se od zapisnika i ne oåekuje da prikaæe ãta je i kako mereno (ovo ñe prikazati skica lica mesta). Primera radi. (1) Kod saobrañajnih nezgoda sa malom materijalnom ãtetom Zakon ne predviœa obavezu obaveãtavanja OUP-a o saobrañajnoj nezgodi. odreœivati sastav uviœajne ekipe. Pojedinaåna sveobuhvatnost podrazumeva da svaki element uviœajne dokumentacije (pojedinaåno) obuhvati sve ono ãto se od njega oåekuje. 213 7.7. Sveobuhvatnost u celini podrazumeva da su primenjene sve metode fiksiranja (uraœeni svi elementi uviœajne dokumentacije). ako nije prikazan izgled lica mesta itd. i to: – sloæiti oko uslova nastanka nezgode. oko krivice i iznosa ãtete i na osnovu toga jedan drugom isplatiti ãtetu37 ili 37 Najbolje bi bilo odmah naplatiti procenjenu ãtetu. razmeru i sadræaj situacionog plana. u praksi. broj potrebnih fotografija. nema podataka o putu i vremenu. a ne retko donose se i pogreãni stavovi. nije zadovoljeno naåelo sveobuhvatnosti u celini. Naåelo sveobuhvatnosti bi trebalo.7. Praktiåna postupanja u razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajnih nezgoda 7. obim i sadræaj zapisnika.3. ako u njemu nema podataka o uåesnicima. a podrazumeva da se u uviœajnoj dokumentaciji mora nañi sve ono ãto sudu ili veãtaku moæe biti od znaåaja. U ovim situacijama uåesnici nezgode se mogu sporazumeti. ako zapisnik ne prikazuje sva merenja sa lica mesta on moæe biti pojedinaåno sveobuhvatan. Zadovoljenje ovog naåela zahteva struånost i iskustvo ålanova uviœajne ekipe. PRAKTIÅNA POSTUPANJA U RAZMATRANJU I RAZJAÃNJAVANJU SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Ma koliko bilo nezahvalno opisivati vrlo raznovrsne sluåajeve u praksi. Naæalost.

Krsto Bezbednost saobrañaja 7 – sloæiti oko uslova nastanka nezgode i na osnovu toga popuniti i potpisati Evropski izveãtaj o saobrañajnoj nezgodi koji ñe predati u osiguranje. Ukoliko se radi o nezgo38 Kod nas je ukinuta praksa popunjavanja Evropskog izveãtaja koji je predviœen meœunarodnom konvencijom o saobrañaju. Zakon je predvideo da OUP vrãi uviœaj. OUP-a (ili oãteñena stranka) podnosi zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka. Tada se analizira prekrãajna odgovornost uåinioca nepropisne radnje. skicira. prijavljuje prekrãaj i uåinioca prekrãaja organu unutraãnjih poslova. ako ovlaãñeno lice izlazi na lice mesta i vrãi uviœaj. proceni ãtetu i izvrãi isplatu. onda bi trebalo da radi i uviœajnu dokumentaciju (piãe zapisnik o uviœaju.). ne radi. Umesto Evropskog izveãtaja mogu se koristiti i drugaåiji formulari koje odreœuju osiguranja. (2) Kod saobrañajnih nezgoda sa znaåajnom materijalnom ãtetom. analizira i obraœuje tragove itd. postupi po zahtevu oãteñene stranke. osiguranja pod razliåitim izgovorima osporavaju sve izveãtaje koje su potpisali uåesnici nezgode i zahtevaju obavezan izlazak policije i saåinjavanje odgovarajuñe dokumentacije. samo na zahtev suda ili neke strane u sporu. kod nezgoda u kojima se uåesnici nisu sporazumeli oko naåina nastanka nezgode (krivice). Ovakve nezgode raspravlja sudija za prekrãaje. izraœuje situacioni plan lica mesta. 214 . policiji nameñu veñe obaveze i usporava proces razjaãnjavanja nezgode. OUP-a evidentira podatke. Ako je obaveãten o nezgodi. Sa razvojem digitalne fotografije.Lipovac. vrãi uviœaj. Osiguranja ñe. a fotografije da se rade naknadno. u procesu razmatranja oãteñenja na vozilima. situacioni plan i ostale priloge). kod saobrañajnih nezgoda sa elementima kriviånog dela (gde ima poginulih. crta skicu lica mesta i sl. da li postoji zakonski osnov za isplatu ãtete i koliki je iznos ãtete. Ovakve saobrañajne nezgode raspravlja sud (sudsko veñe) u kriviånom postupku. Naæalost.). teãko povreœenih ili je prouzrokovana materijalna ãteta veña od zakonom predviœenog iznosa) predviœena je kriviåna odgovornost uåinioca kriviånog dela. skicu. u naãoj praksi se åesto zadovoljavamo pisanjem sluæbenih beleãki u ovakvim sluåajevima. Ovako se nepotrebno ometa saobrañaj (jer uåesnici obavezno åekaju policiju i åesto ne pomeraju vozila sa kolovoza). po pravilu. Fotodokumentacija se. fotodokumentaciju. kao i u drugim sluåajevima kad jedan od uåesnika to traæi. analizirati da li oãteñenja odgovaraju izjavama uåesnika. Zahtev prati delimiåna ili potpuna uviœajna dokumentacija. P. U ovim situacijama bi trebalo obavezno izraœivati kompletnu uviœajnu dokumentaciju (zapisnik o uviœaju. odnosno obaveãtenja o nezgodi. Naime. fotografiãe. Osiguranje je duæno da na osnovu saglasnosti uåesnika i popunjenog Evropskog izveãtaja o nezgodi38 (ili drugog izveãtaja) razmatra nezgodu. Ovlaãñeno sluæbeno lice izlazi na lice mesta. U nekim sredinama se na licu mesta fotografiãe (klasiånim fotoaparatima) i razvijaju negativi. Uviœaje vrãi istraæni sudija. Meœutim. sve åeãñe se vrãi i fotografisanje lica mesta koje obuhvata snimanje minimalnog broja fotografija. U ovim sluåajevima se redovno radi skica lica mesta sa izvornim merama. (3) Konaåno. a ekipa OUP-a mu pruæa struånu pomoñ (obezbeœuje lica mesta. a na osnovu zahteva za pokretanje prekrãajnog postupka.

Najåeãñe se “uãteda” u ceni fotografija sa lica mesta viãestruko plaña u sudskom procesu. Ove specifiånosti se ogledaju i u redovnosti primene svih metoda fiksiranja tragova. zbog åega bi ga trebalo redovno primenjivati. “zbog cene”. Svaki od elemenata uviœajne dokumentacije ima vaænih prednosti. a pozitivi samo po potrebi (na zahtev sudije za prekrãaje). a nisu retki sluåajevi da se nezgoda. Takoœe su åesti sluåajevi da se ekipa na uviœaju zadovolji fiksiranjem samo malog broja “vaænih” tragova. a da se ne obezbedi nikakav dokaz da predmet potiåe sa lica mesta (ãto se kasnije vrlo lako obara u sudskom procesu).39 Na primer. u taåno odreœenim situacijama. jer se skice uvek crtaju na licu mesta. Na primer.8. PROBLEMI VRÃENJA UVIŒAJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA U NAÃIM USLOVIMA Na osnovu ovakvog pregleda jasno je da uviœaj saobrañajnih nezgoda ima niz karakteristika “klasiånog” uviœaja. Problemi vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda u naãim uslovima dama sa nepoznatim uåiniocima. ako se fotografisanje izostavlja.8. 7. tj. Åesti su primeri da se pojedine metode fiksiranja izostavljaju. moæe se prihvatiti da se. nisu retki sluåajevi da se na licu mesta primeni metod izuzimanja. neshvatljivo je da se u dokumentaciji ne dostavljaju skice lica mesta. Izuzetno. kako bi se nadoknadio ovaj nedostatak. Naprotiv. kompletiranja uviœajne dokumentacije. Naime. ne moæe pouzdano i korektno analizirati. Na licu mesta se åesto ne primenjuje fotografski metod. Treba imati na umu to da. Naæalost. Samo svi elementi dokumentacije zajedno obezbeœuju kvalitetno i sveobuhvatno fiksiranje zateåenog stanja. radniku na uviœaju moraju biti jasne prednosti fotografije i naåini da se nedostatak fotografija delimiåno nadoknadi. u uviœaju redovno uåestvuje i kriminalistiåki tehniåar koji radi i izveãtaj o kriminalistiåko-tehniåkom pregledu lica mesta.7. Posebno se ne moæe pravdati nekorektno i nestruåno primenjivanje pojedinih metoda fiksiranja tragova. svaki element dokumentacije ima i niz nedostataka i zato nije dovoljan za kvalitetno fiksiranje zateåenog stanja. Posebno je neprihvatljivo da ovo postane pravilo i da se podrazumeva da fotografije nisu potrebne.40 kao jedini izvorni dokument iz koga bi se pregledno moglo videti ãta je i kako mereno na licu mesta. ãto svakako smanjuje pouzdanost i kvalitet kasnijih analiza. 40 Ovo se ne moæe niåim pravdati (osim æeljom da se sakrije nekvalitet uviœaja). fotografisanje je nezamenljiv metod fiksiranja zateåenog stanja i trebalo bi ga uvek primenjivati. zbog cene i nepraktiånosti postupka. Sa druge strane. ali i niz vrlo znaåajnih specifiånosti. a posebno tragova i predmeta saobrañajne nezgode. u naãoj praksi veoma su åesti primeri nekorektnog i nekompletnog fiksiranja zateåenog stanja. 39 Posebno je neprihvatljivo da se izostavljanje pojedinih elemenata dokumentacije prihvata kao pravilo. onda ñe ostali elementi dokumentacije (posebno zapisnik) biti detaljniji. redovno rade negativi. baã zbog ove “uãtede”. 215 7. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA .

Level 3. i Aranœeloviñ M.. Verlag INFORMATION Ambs Gmbh. Zemun.. Traffic Accident Investigators’ Manual.W. Traffic Branch Royal Canadian Mounted Policy. OEBS. H. R. H.. Lipovac. P. Kippenheim. Road Transport VII – 33. Burg.W. Cena uviœaja je samo jedan (mali) deo cene sudskog procesa. Lipovac K. Æarkoviñ M.. Gregory C. Prilog definisanju pojma uviœaja. 1994. K. 1986. i Banoviñ B. Dragaå. Ãkuliñ. Saobrañajna kriminalistika. Handbuch der Verkehrsunfall-rekonstruktion.. Nicholas S.. M. 1994. Uãtede na uviœaju su prihvatljive. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Lesson # GP15: Traffic Accident Management (pisani materijali za nastavu)... Bezbednost 3. Primenjena kriminalistiåka tehnika. R. Osnovni kurs za policajce. R. 1981. Beograd. Michigan. Kriminalistiåka tehnika. samo ako neñe znaåajnije poskupiti sudski proces. (262 p). R... Charles C.. i Lindenmann H. M. Transport Research Apas. 2000 (208 p). Krsto Bezbednost saobrañaja Uviœaj saobrañajnih nezgoda je sastavni deo sudskog procesa i tako bi ga trebalo i tretirati. R. Brisel. Rivers. Polje. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Lipovac. Beograd. Zemun. 1990. Unfallversuche. Policijska akademija. Medicinska kriminalistika. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. M. 216 7 . Burg. 1994. Mitroviñ. Beograd. i Rau H... Beograd. Traffic Accident Investigator's Manual for Police. 2001 (364 p). Zemun. Evenston. Baker. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – fotografisanje. Detroit.... Thomas. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – elementi saobrañajne trasologije. Thomas. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Izrada skica i situacionih planova. Zemun. Saobrañajni fakultet. Vujaniñ M. International Congress.Lipovac. Tumbas. Maksimoviñ. 1996. Rolly Kinney J. Beograd. Literatura Aranœeloviñ. 2003.. (312 p). 1996. Verlag Information Ambs Gmbh. Kriminalistiåka fotografija (praktikum). Zemun. Illinois. Maksimoviñ. V. Privredna ãtampa. Kriminalistiåka tehnika. P. 1995.. i Todoriñ U... Zemun.. S. Beograd. Rivers. Smith. Photogrammetry and Accident Reconstrunction. Kippenheim. S. uviœaj i veãtaåenje saobrañajnih nezgoda. 1981. Savremena administracija.. 1963. i dr. Beograd. 1997. p321-336. Harmonization of European Accident Investigation Sistems. Publisher. Vodineliñ. Tehnical Traffic Accident Investigators Handbook. Bezbednost drumskog saobrañaja. V. Society of Automotive Engineers. III deo. 2000. 1996. Lipovac. K. 1991... Viãa ãkola unutraãnjih poslova. K. Gorkiñ. 1998. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.

Znaåaj tragova saobrañajne nezgode 8. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE 8. Pojam tragova saobrañajne nezgode 8. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada .1.4.8. Klasifikacije tragova saobrañajnih nezgoda 8.2. Obrada tragova saobrañajnih nezgoda 8.3.5.

ali su vrlo vaæni za analizu uslova nastanka nezgode (npr. posledica nezgode je i promena raspoloæenja uåesnika i sl. Suãtina analize saobrañajne nezgode obiåno se svodi na otkrivanje okolnosti pod kojima se dogodila nezgoda. u naãoj praksi je prisutna jedna. oãteñenja i druge promene na objektima i putu i drugim povrãinama). ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . na put i putne objekte (promena poloæaja. Ãta je to trag saobrañajne nezgode? Pod tragovima saobrañajnih nezgoda. tragovi zanoãenja. POJAM TRAGOVA SAOBRAÑAJNE NEZGODE Trasologija je nauka koja prouåava tragove. Saobrañajna trasologija je deo trasologije koji se bavi prouåavanjem tragova saobrañajnih nezgoda.). Ovo je vrlo opasna greãka koja dovodi do zanemarivanja grupe vrlo vaænih tragova saobrañajne nezgode na osnovu kojih se ne moæe vrãiti nikakva identifikacija. a na osnovu nastalih promena (na osnovu analize tragova saobrañajne nezgode).1. Za naãe potrebe je sasvim adekvatna uæa definicija traga saobrañajne nezgode: Pod tragovima saobrañajne nezgode podrazumevamo sve posledice (promene) saobrañajne nezgode koje se mogu registrovati – fiksirati. 219 8. u najopãtijem smislu.). te moguñnostima analize saobrañajnih nezgoda na osnovu tragova. za potrebe jednog kursa o uviœajima. i to: naåinom nastanka. Konaåno. podrazumevaju se sve promene – posledice te saobrañajne nezgode. povrede. promene æivotnih ciljeva itd. Dakle. nastaju vrlo razliåite promene. promene na odeñi i obuñi. promena ponaãanja. na lica i æivotinje (povrede. promena poloæaja i druge promene na vozilu). u svakoj saobrañajnoj nezgodi. metodama istraæivanja i obrade ovih tragova. Ove promene se odnose na vozilo (oãteñenja. objekta. tragovi koåenja.8. vrlo opasna greãka: pod tragovima saobrañajnih nezgoda nekad se podrazumevaju samo identifikacioni tragovi (posledice saobrañajne nezgode na osnovu kojih se mogu identifikovati lica ili vozila koji su uåestvovali u nezgodi). Naime. Ovo je neprihvatljivo ãiroka definicija. Sve nabrojane i druge promene nastale su kao posledica saobrañajne nezgode i zavise od okolnosti pod kojima se nezgoda dogodila. klizanja itd.). kao i na okruæenje (promene meœuljudskih odnosa. promene raspoloæenja itd. Ova zavisnost se koristi u istraæivanju saobrañajnih nezgoda.

U sluåajevima kada nije poznato koje vozilo ili lice je uåestvovalo u nezgodi. 8. na osnovu analize tragova. u razliåitim situacijama. 8. Tek kada se. Vrsta. Ipak ñemo na ovom mestu. ako se na osnovu tog traga moæe pouzdanije i viãe zakljuåiti o vaænim elementima saobrañajne nezgode. veñ se oni meœusobno prepliñu. a preæiveli putnik tvrdi da je saputnik (pokojnik) vozio u vreme nezgode i sliåno. sa uslovima koji su prethodili saobrañajnoj nezgodi. moæemo nastaviti sa vrãenjem uviœaja. Znaåaj traga je veñi. Krsto Bezbednost saobrañaja Tragovi saobrañajnih nezgoda se mogu prouåavati sa viãe aspekata: proces i uslovi nastanka tragova. a koji su u vezi sa saobrañajnom nezgodom. Kriminalistiåki znaåaj tragova Kriminalistiåki znaåaj traga se odnosi na moguñnost da se na osnovu tog traga utvrdi ãta se dogodilo i ko je u tome uåestvovao. neophodno je u uviœajnoj dokumentaciji struåno i sveobuhvatno fiksirati sve tragove zateåene na licu mesta. a niti su videla kako se nezgoda dogodila. intenzitet. veãtaåenje pojedinih tragova i sliåno. razlikujemo kriminalistiåki (kriminalistiåko–tehniåki) i saobrañajni (saobrañajno–tehniåki) znaåaj tragova. Da bi se ovakve analize mogle korektno sprovesti. åesti su sluåajevi da pogine saputnik (lice iz vozila). U tom sluåaju imamo 8 220 . Izmeœu ova dva znaåaja ne moæe se povuñi jasna granica. poloæaj. Razliåiti tragovi. izgled i druga svojstva tragova u direktnoj su vezi sa saobrañajnom nezgodom. jer uvek postoji moguñnost da neãto “oåigledno” i “jasno” naknadno moramo dokazivati. oblik. imaju razliåit znaåaj. O kriminalistiåkom znaåaju tragova moramo stalno razmiãljati. obrada tragova na licu mesta. uslovno. ZNAÅAJ TRAGOVA SAOBRAÑAJNE NEZGODE Nezgodu analiziraju i o njoj odluåuju lica koja nisu bila na licu mesta nezgode. Prema tome ãta se na osnovu traga moæe zakljuåiti o nezgodi. Analiza saobrañajne nezgode (razmatranje i razjaãnjavanje) svodi se na detaljnu analizu svih tragova i na struåno povezivanje karakteristika tragova sa uslovima pod kojima se dogodila nezgoda. struåno i pouzdano utvrdi da se radi o saobrañajnoj nezgodi. Za naãe potrebe ograniåiñemo se samo na prouåavanje tragova u funkciji njihove kvalitetne obrade. vrãi se eliminacija i/ili identifikacija lica i vozila koja su uåestvovala u nezgodi. Na primer.2. odnosno od kojeg vozila ili lica potiåe neki trag. karakteristike tragova. P. Dakle. ovaj aspekt znaåaja se odnosi na pitanja ÃTA? i KO? Prvi korak na uviœaju odnosi se na utvrœivanje da li se radi o saobrañajnoj nezgodi ili nekom drugom delu (npr.Lipovac. Zakljuåke o tome kako se nezgoda dogodila donose na osnovu analize tragova – posledica te nezgode. ubistvu) koje se pokuãava prikriti saobrañajnom nezgodom. tj. razdvojiti i pojedinaåno objasniti ova dva aspekta znaåaja tragova saobrañajne nezgode.2. analiza tragova.1.

åiji je cilj da se. utvrœujemo da odreœeno vozilo/lice ili klasa vozila.2. komad ukrasne lajsne. usporenja vozila. analiza i obrada osumnjiåenog vozila/lica koji bi trebalo da pouzdano dokaæu da nesporni uzorak potiåe sa osumnjiåenog vozila/lica i sam postupak veãtaåenja kojim se dokazuje da sporni i nesporni uzorak potiåu od iste celine. kriminalistiåki znaåaj posebno dolazi do izraæaja u sluåajevima kada je lice ili vozilo napustilo lice mesta ili se pomerilo posle nezgode. autobusa i drugih vozila åiji su toåkovi znatno ãiri od 12 cm. komad razbijene plastike sa pozicionih svetala i sliåno). Ovo se redovno dogaœa (nije poznato poreklo traga) u sluåajevima pomeranja vozila posle nezgode. pravci kretanja. ako su na licu mesta naœeni otpali delovi okvira fara vozila marke “Mercedes” onda ovi delovi ne potiåu od ostalih tipova (marki) vozila.2. povrãina i oblika na spornom i nespornom uzorku. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . – delovi odeñe. vlakana i sliåno. mesto sudara. Pretraga i operativna kontrola ñe se usmeriti ka vozilima åiji pneumatici su pribliæno ãiroki 12 cm. Za mehanoskopska uklapanja posebno su pogodni: – veñe ljuspe boje sa vozila. obuñe. Meœutim. Na terenu ñe se u operativnoj kontroli zaustavljati i detaljnije proveravati vozila marke “Mercedes”. Ovo se najåeãñe postiæe kriminalistiåko-tehniåkim veãtaåenjima.1 Identifikacija je proces u toku kojeg primenom nauånih metoda utvrœujemo da je odreœeno vozilo/lice uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi. Sa druge strane. odnosno lica nisu uåestvovali u nezgodi. u daljem radu ñemo eliminisati vozila koja na sebi nemaju zelene boje. 2 Pri tome su vaæna tri odvojena postupka: postupak na licu mesta koji bi trebalo nedvosmisleno da dokaæe da sporni uzorak (predmet ili trag) potiåu sa lica mesta. primenom proverenih nauåno-tehniåkih metoda. nekad nije poznato od koga vozila potiåe odreœeni trag. onda oni ne potiåu od vozila koja imaju ãiroke pneumatike. Eliminacija svih vozila/lica koja sigurno nisu uåestvovala u nezgodi olakãava i usmerava dalje pretraæivanje i dokazivanje. Saobrañajni znaåaj tragova Saobrañajni znaåaj traga odnosi se na moguñnost da se na osnovu tog traga utvrde bitne okolnosti pod kojima se dogodila saobrañajna nezgoda (brzine uåesnika. 221 8.8. primenom proverenih nauånih metoda. Identifikacija se vrãi na osnovu uklapanja sluåajno nastalih (neponovljivih) linija. elementi prostorno-vremenske analize itd. niti od teretnih vozila. U cilju otkrivanja nepoznatog vozila ili nepoznatog lica vrãe se eliminacija i identifikacija. Ako su na licu mesta naœene ljuspice zelene boje.00 cm. nedvosmisleno utvrdi da li tragovi i predmeti naœeni na licu mesta (sporni uzorak) potiåu od osumnjiåenih vozila/lica (nesporni uzorak). smerovi kretanja. Eliminacija je proces u toku koga. – komadi delova otpali sa vozila (komadi razbijenog migavca. Ovaj proces je veoma vaæan i nezaobilazan u toku otkrivanja nepoznatog vozila/lica. 8. Znaåaj tragova saobrañajne nezgode posla sa nepoznatim licem koje je upravljalo vozilom. Ako su na licu mesta ostali tragovi koåenja ãirine 12. kao i zelena vozila koja nisu oãteñena (nije im otpala boja).2 Mehanoskopsko uklapanje je jedna od najjednostavnijih i najpouzdanijih metoda identifikacije kod saobrañajnih nezgoda.2. 1 Na primer.).

– oãteñenja vozila. ovde ñemo navesti one podele koje su najznaåajnije za kvalitetno vrãenje uviœaja saobrañajnih nezgoda. u nekim situacijama. a zanemarimo saobrañajni znaåaj. 8. Åesto i sastav uviœajne ekipe zavisi od toga da li je bilo povreda lica (sudija izlazi samo ako ima povreœenih. pogreãan je stav da se posao policije iskljuåivo odnosi na traganje za nepoznatim poåiniocem. U supotnom. samo ako ima teãko povreœenih lica ili ako ima poginulih). moramo imati u vidu da smo tek omoguñili voœenje sudskog procesa. a prekrãaj razmatra sudija za prekrãaje). 8. kriminalistiåki znaåaj tragova odnosi se na pitanje ÃTA? (ãta se dogodilo: nezgoda ili klasiåno ubistvo koje se æeli prikriti nezgodom) KO? (ko je uåestvovao u saobrañajnoj nezgodi?). ali za analizu nezgode i dokazivanje njegove odgovornosti presudan je saobrañajni znaåaj tragova. nekad se na terenu (pri uviœaju saobrañajnih nezgoda sa NN uåiniocem) potpuno posvetimo kriminalistiåkom znaåaju (kako bi se otkrio uåinilac nezgode). Ovo je veoma znaåajna specifiånost uviœaja saobrañajnih nezgoda. o kojoj se nekad ne vodi dovoljno raåuna. Povrede lica su svakako najznaåajnije posledice nezgoda. objekata i predmeta i – ostali tragovi nezgoda. nemamo valjane elemente za saobrañajno-tehniåku analizu nezgode. bio izraæen kriminalistiåki znaåaj. Naime. nezgoda ima obeleæje kriviånog dela. Ako nije bilo registrova- 8 222 . pa ovakvi predmeti ostaju nereãeni. ali i jedna od najåeãñih greãaka na terenu. Podela tragova prema vrsti Sve tragove saobrañajnih nezgoda prema vrsti moæemo podeliti na: – povrede lica i æivotinja. a saobrañajni znaåaj se odnosi na pitanje KAKO? (kako se dogodila saobrañajna nezgoda?). moæe da povlaåi kriviånu odgovornost. Ovo je jedna od najznaåajnijih specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda. ali i odreœuje procedura njihove obrade (uviœaja) i sudskog procesa (kriviåno delo razmatra sudsko veñe. KLASIFIKACIJE TRAGOVA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Mada postoje brojni kriterijumi za podelu tragova. Naime. Ma koliko on bio vaæan. te da se njegovim otkrivanjem zavrãava uloga policije. tj. Otkriti nepoznatog uåesnika saobrañajne nezgode je tek prvi korak u sudskom procesu. nikad se ne sme zaboravljati ni saobrañajni znaåaj tragova.Lipovac. P.3. Ma kako. U zavisnosti od prisustva i vrste povreda lica (lakãe ili teãke) vrãi se klasifikacija saobrañajnih nezgoda. neñe se moñi korektno i pouzdano analizirati nezgoda. Ako je doãlo do povreœivanja lica ili ima poginulih. Kad otkrijemo uåinioca.3. a pravi krivci nekaænjeni.1. Krsto Bezbednost saobrañaja Dakle.

Zato se niz vrlo jednostavnih situacija ne moæe korektno analizirati. odnosno veliåine stvarne ãtete prouzrokovane saobrañajnom nezgodom.3.8. Mikrotragovi su tragovi koji se zbog svoje veliåine ne mogu uoåiti golim okom. tragovi saobrañajne nezgode se dele na: – tragove nastale pre saobrañajne nezgode. Mikrotragovi imaju poseban znaåaj u sluåaju: – kada se sumnja da se nezgodom pokuãava skriti klasiåno ubistvo. 8. Oãteñenja vozila. otpale materijale i delove. dele na: – mikrotragove i – makrotragove. objekata i predmeta su sledeña znaåajna posledica nezgode. Makrotragovi su dovoljne veliåine. Oãteñenja mogu biti posebno znaåajna za odreœivanje odgovornosti pojedinih uåesnika nezgode. Klasifikacije tragova saobrañajnih nezgoda nih povreda. tako da se mogu uoåiti golim okom. – saobrañajnih nezgoda sa nepoznatim uåiniocima i – kad su iskazi svedoka protivreåni. Pored povreda i oãteñenja u nezgodama nastaju i vrlo razliåiti tragovi koji se ne mogu podvesti pod ove dve grupe. – izmene makrotragova (fingiranih situacija). U praksi se. a veoma su vaæni za analizu nezgode. tragovi obraœuju samo kada su vidljivi.3. a makrotragovima se ne moæe iskljuåiti ni jedna verzija. pretraæuju posebnim metodama i uz pomoñ posebnih pomagala. 8. Podela tragova prema fazi nezgode u kojoj su nastali Prema fazi u kojoj su tragovi nastali. nezgoda se tretira kao prekrãaj. prema veliåini. naæalost. Podela tragova prema veliåini Tragovi se.2. pre svega.3. – tragove nastale u fazi nezgode i – tragove nastale posle nezgode. o åemu ñe kasnije biti viãe reåi. Osiguravajuñi zavodi su posebno zainteresovani za kvalitetno dokumentovanje ovih tragova. ostale tragove na saobrañajnim povrãinama i sliåno. Meœutim. Zato se mesta na kojima oåekujemo mikrotragove.3. niti rekonstruisati. Najåeãñe se na licu mesta saobrañajne nezgode zadovoljavamo obradom makrotragova. oãteñenja imaju i ogroman kriminalistiåkotehniåki i saobrañajno-tehniåki znaåaj. misli na tragove kretanja vozila. Ovde se. u sluåaju potrebe. povrede imaju i kriminalistiåko – tehniåki i saobrañajno – tehniåki znaåaj. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . Pored ovog procesnog znaåaja. dok se o mikrotragovima ne vodi dovoljno raåuna. 223 8.

. Podela tragova prema situaciji u kojoj su nastali Za naãe potrebe moæda je najznaåajnija podela tragova prema saobrañajnoj situaciji na: – tipiåne i – netipiåne tragove saobrañajne nezgode.4. Na primer. Tipiåni su svi tragovi koji su karakteristiåni za odreœeni tip saobrañajne nezgode. oãteñenja prednje åeone maske vozila. Da bi ovo bilo uspeãno moraju se poznavati mehanizmi razliåitih tipova nezgoda. 8. Krsto Bezbednost saobrañaja Pored toga ãto su pojedini tragovi karakteristiåni za odreœenu fazu nezgode. Kad rukovodilac uviœaja shvati o kakvoj se nezgodi radi. a tragovi na vozilima. na objektima i povrãinama izvan kolovoza mogu da se obraœuju i posle delimiånog ili potpunog uspostavljanja saobrañaja). on bi morao taåno znati koje tragove i gde da traæi. a posebno rukovodioci uviœaja. Ålanovi uviœajne ekipe.5. u zoni mesta sudara i posle mesta sudara). Podela tragova prema mestu nalaæenja Prema tome gde se tragovi nalaze. razlikujemo: – tragove na kolovozu. U tom smislu ova podela olakãava traæenje pojedinih tragova na licu mesta. Ovo omoguñava brzo uspostavljanje odreœenih saobrañajnih tokova ili njihovu normalizaciju. trag œona obuñe peãaka na mestu sudara. moraju biti struåni da za svaku nezgodu odrede tipiåne tragove. – tragove na povrãinama van kolovoza. nastaju sledeñi tipiåni tragovi: – tipiåni tragovi na vozilu: oãteñenja prednjeg branika. zatim spolja vidljivi tragovi na licima i leãevima.3.. Ova podela je znaåajna za odreœivanje redosleda pretraæivanja na licu mesta saobrañajne nezgode. materijali i delovi otpali sa vozila posle mesta sudara. bez ugroæavanja kvaliteta uviœaja (prvo se obraœuju tragovi na kolovozu ili delovima kolovoza. 8 224 . Naime. predmeti i delovi odeñe i obuñe peãaka itd. oãteñenja prednjeg poklopca sa ili bez otpalih ljuspica boje. – tragove na vozilima i objektima i – tragove na licima i leãevima. postoje situacije kada je hitnost najvaænije obeleæje uviœaja saobrañajne nezgode. – tipiåni tragovi na kolovozu: tragovi koåenja iza toåkova vozila. kod obaranja peãaka. tragovi koåenja na obodu pneumatika itd. oni su najåeãñe vezani i za odreœenu lokaciju (ispred mesta sudara.Lipovac. pa je vrlo vaæno definisati redosled obrade tragova. a pri velikim brzinama i oãteñenja krova vozila i delovi kose i krvi na åeonoj ivici krova. 8. oãteñenja vetrobranskog stakla.3. P.

Klasifikacije tragova saobrañajnih nezgoda Moæemo razlikovati tri vrste tipiånih tragova: – pravi tipiåni tragovi. pocepane pantalone u predelu potkolenice. oãteñenja. prelom i krvni podlivi potkolenica i nadkolenica. tragovi œona na podlozi sipod nogu suvozaåa. – tipiåni tragovi na telu peãaka: krvni podlivi ili prelomi kostiju u predelu potkolenice. krvni podlivi i serijski prelomi rebara.)..) itd. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE – tipiåni tragovi na odeñi i obuñi peãaka: obrisi na œonu obuñe koja je kontaktirala sa podlogom u trenutku sudara. kruæni krvni podliv od volana. oãteñenja vetrobranskog stakla ispred suvozaåa (åeãñe nastaju nego kod vozaåa). 225 8. “gasa” ili spojnice. – na vozaåu: krvni podliv u pravcu pruæanja pojasa. . tragovi krvi na mestu suvozaåa itd. oãteñenja i lomljenje unutraãnjeg ogledala. znaåajno je obratiti paænju na tipiåne tragove koji se mogu nañi: – u vozilu. tragovi u vidu ãara sa papuåica na œonu obuñe itd. dlake i tragovi krvi na vetrobranskom staklu ispred vozaåa.8. prelomi potkolenice i povrede stopala od papuåica. oãteñenja kasete i delova ispred vozaåa. povrede skoånih zglobova nogu (uganuña i sl. U situacijama kada sumnjamo ko je upravljao vozilom... oãteñenja isturenih delova vrata suvozaåa (ruåica za otvaranje stakla. butne kosti i karlice. prelomi kostiju ruku.. ruåica vrata. povrede glave od udara u ogledalo i u vetrobransko staklo. Trebalo bi napomenuti da se nalaæenje i istraæivanje opisanih tragova radi uporedo. preneti materijali sa vetrobranskog stakla na leœa (na kaput. na mestu suvozaåa: oãteñenja kasete i delova ispred suvozaåa. preneti materijali i delovi sa vozila na pantalone u zoni potkolenice. oãteñenja i tragovi papilarnih linija na ruåici menjaåa. oãteñenja i tragovi papilarnih linija na kontrolnoj tabli. obuña vozaåa izmeœu papuåica itd. krvni podlivi i rane u vidu rascepa na glavi.). povrede lobanje od udara u vetrobransko staklo. tako da se stalno traæe odgovarajuñi tragovi veñ naœenim tragovima (parovi tragova). nasloni za ruke i sl. prelomi lobanje itd. krvni podlivi i prelomi rebara. oãteñenja i tragovi vlakana na pojasu suvozaåa.. – laæni tipiåni tragovi i – tipiåni tragovi koji nedostaju. tragove œona na podlozi – podmetaåima ispod nogu vozaåa. povrede glave i åela od ogledala. krvni podlivi u pravcu pruæanja pojasa itd. u predelu butne kosti i karlice. majicu i sl.3. tragove krvi i tkiva na polomljenom ogledalu. õemper. – na suvozaåu: povrede ruku. tragovi œona obuñe vozaåa na papuåicama koånice. – u vozilu. oãteñenja i tragovi vlakana odeñe na pojasu vozaåa. na mestu vozaåa: oãteñenja volana u vidu deformacija. prelomi kostiju ãaka kojima je dræao volan ili ruåicu menjaåa.

Da bi se ovo izbeglo neophodno je. Laæni tipiåni tragovi mogu pogreãno usmeriti rad na uviœaju.3. Åesto je analiza tipiånih i netipiånih tragova presudna za analizu nezgode. Tipiåni tragovi koji nedostaju su tipiåni tragovi za odreœenu verziju saobrañajne nezgode koje na licu mesta ne nalazimo. – koncentrisane tragove. Krsto Bezbednost saobrañaja Pravi tipiåni tragovi su oni tragovi koji su tipiåni za datu saobrañajnu nezgodu i potiåu od te nezgode. Laæni tipiåni tragovi su tragovi koji su karakteristiåni za odreœeni tip nezgode. na licu: – nañi sve tragove. 8. ako je ova verzija taåna. kako bi se na licu mesta dokazalo i dokumentovalo da ih nema. – linijske tragove (pravolinijske. Taåkasti tragovi su svi tragovi saobrañajne nezgode åije su dimenzije nevaæne za analizu nezgode i ne moraju da se mere na licu mesta. Ovim tragovima se mora posvetiti znaåajna paænja. Podela tragova sa aspekta merenja Sa aspekta merenja. P. Posebno je vaæno kvalitetno obraditi i laæne tipiåne tragove. da su ovi tragovi uniãteni ili da data verzija nije taåna. Postojanje ovih tragova åesto dovodi u sumnju izjave svedoka ili potvrœuje druge alternative. krivolinijske i kombinovane). Nenalaæenje ovih tragova znaåi: da nismo detaljno pretraæili lice mesta. sve tragove nezgode moæemo podeliti na: – taåkaste tragove.6. trebalo bi ih korektno obraditi na licu mesta. – taåno protumaåiti sve tragove i – pravilno i potpuno obraditi sve bitne tragove (ukljuåujuñi i laæne tragove). – povrãinske tragove i – zapreminske tragove. a kasnije i u sudskom postupku. kako bi se kasnije (u sudskom postupku) moglo dokazati da oni ne potiåu od konkretne nezgode). Tragovi mogu biti: – netipiåni po vrsti. Netipiåni su oni tragovi koje ne oåekujemo za dati tip nezgode. ali nisu nastali u konkretnoj nezgodi. Makoliko se netipiåni tragovi ne uklapali u naãu misaonu rekonstrukciju dogaœaja. – netipiåni po poloæaju i – netipiåni po intenzitetu. a koji bi morali ostati. Najåeãñe su ovo 8 226 . Ovi tragovi mogu nastati: – pre konkretne nezgode (u nekoj drugoj nezgodi ili saobrañajnoj situaciji) ili – posle konkretne nezgode (fingiranjem tragova i situacije). a nalaze se na licu mesta.Lipovac.

oblik i pravac pruæanja su vaæni (najåeãñe pravac pruæanja ovih tragova pomaæe veãtaku da utvrdi pravac kretanja vozila neposredno pre sudara). Kada se shvati saobrañajna situacija. a ne bi garantovalo otkrivanje svih vaænih tragova. 8. torba koja je ispala peãaku. Ko traæi tragove saobrañajne nezgode? Tragove saobrañajne nezgode pronalazi i obraœuje ålan uviœajne ekipe koji je nesumnjivo osposobljen za ovaj posao. na prvi pogled. Zapreminski tragovi su tragovi koji imaju znaåajnu i treñu dimenziju (dubinu ili visinu). Obrada tragova saobrañajnih nezgoda mali tragovi. da bi se kvalitetno i efikasno pronaãli svi vaæni tragovi saobrañajne nezgode. pa ñe se obraœivati kao taåkasti tragovi (npr. pomaæu tako ãto sugeriãu na postojanje tragova i ukazuju na njihovu vaænost za analizu nezgode. Meœutim. Na osnovu åega se traæe tragovi? Tragovi se.1.4. OBRADA TRAGOVA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 8. Koncentrisani tragovi su svi tragovi koji su koncentrisani na manjim povrãinama i åija je veliåina bitna. ali postoje i veliki tragovi (predmeti) saobrañajne nezgode åije su dimenzije nevaæne. neprekidno usaglaãavati i menjati u zavisnosti od toga da li postoje tipiåni tragovi za tu situaciju ili ih nema. trebalo bi pouzdano odgovoriti na pitanje: “koje tragove i gde da traæimo?”. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . Ovu misaonu rekonstrukciju bi trebalo na licu mesta.4. lokva teånosti åije dimenzije nisu vaæne. a posebno rukovodilac uviœaja. Kada struåno lice shvati ãta se desilo. 227 8.4. Povrãinski tragovi su tragovi saobrañajne nezgode rasuti na veñoj povrãini åiji poloæaj. na neke znaåajne tragove mogu ukazati uåesnici i svedoci nezgode. tj. akumulator itd.8. prvenstveno. prvi korak u njihovoj obradi. neophodno je shvatiti saobrañajnu situaciju.). Oni to mogu uåiniti direktno – pokazujuñi tragove ili indirektno – objaãnjavajuñi kako se nezgoda dogodila. traæe na osnovu misaone rekonstrukcije dogaœaja. Pretraæivanje celog prostora bez jasnih oåekivanja samo bi nepotrebno oduzelo vreme. Pronalaæenje tragova je u direktnoj vezi sa shvatanjem uslova i naåina kako se dogodila saobrañajna nezgoda. To je najåeãñe kriminalistiåki tehniåar ili saobrañajni policajac. Pronalaæenje tragova na licu mesta saobrañajne nezgode Gde se traæe i koji tragovi saobrañajne nezgode? Pronalaæenje tragova je. odnosno na osnovu shvatanja saobrañajne situacije. napraviti korektnu misaonu rekonstrukciju saobrañajne nezgode. Meœutim. trebalo bi da taåno zna gde i koje tragove oåekuje na licu mesta (tipiåni tragovi saobrañajne nezgode). Ostali ålanovi ekipe. Linijski tragovi su oni tragovi åija je jedna dimenzija (duæina) izraæena (bitno veña) u odnosu na drugu (ãirinu).

a izdvajaju i obraœuju neki drugi. Ako su na tragu voænje dobro uoåljive ãare.4. niti su pouzdaniji. Neki drugi tragovi koji bi ovu okolnost takoœe dokumentovali. trag se mulaæira itd. kako bi se vrãila eliminacija onih koji nisu ostavili takav trag. Ovo pomaæe u odreœivanju tipiånih i netipiånih tragova saobrañajne nezgode. Nekad se jedan vaæan element – okolnost pouzdano i precizno dokumentuje jednim ili sa viãe tragova. trebalo bi poznavati i pravilno ceniti njihov znaåaj. U takvim sluåajevima rukovodilac uviœaja se moæe opredeliti da ove druge tragove zanemari i ne fiksira. Ne postoji drugo pravilo po kome se aproksimiraju jedni tragovi. Kod traga koåenja meri se i njegova duæina kako bi se izraåunavale brzine kretanja vozila. kod traga voænje odreœuje se njegov poloæaj kako bi se utvrdila putanja vozila. Shvatajuñi izjave. Tragove bi trebalo obraditi tako da se zadovolji njihov znaåaj. Kada su rukovodilac uviœaja i struånjak za obradu tragova odredili ãta ñe biti znaåajno za sveobuhvatnu i pouzdanu analizu nezgode. Naime. ako se na reljefnom tragu voænje nalaze i neki karakteristiåni detalji. Na primer. Naime. Kakav je odnos izmeœu obezbeœenja tragova i obezbeœenja lica mesta? Obezbeœenje tragova je samo jedan element obezbeœenja lica mesta. Kako bi trebalo obraœivati odabrane – znaåajne tragove? Za kvalitetnu obradu tragova. za svaki trag bi trebalo znati koje vaæne informacije pruæa u procesu razmatranja i rasvetljavanja nezgode. Meœutim. Tako se zanemaruje veliki broj tragova koji ne pruæaju nikakve nove informacije o nezgodi. Ako se radi o NN vozilu meri se i ãirina ovih tragova.2. ne daju niãta novo.Lipovac. Krsto Bezbednost saobrañaja Koje tragove bi trebalo traæiti i obraœivati? Na licu mesta bi trebalo nañi i analizirati sve tragove saobrañajne nezgode. Pri tome rukovodilac uviœaja stalno uporedo analizira izjave i naœene tragove na licu mesta. U drugoj situaciji (ako nema pouzdanijih tragova). Trebalo bi posebno ceniti delove izjave koji nisu u skladu sa tragovima i ovo kvalitetno fiksirati. oni se opredeljuju i za tragove kojima se dokumentuju najznaåajniji elementi zateåenog stanja. Posebno je vaæno spreåiti one promene koje bi umanjile znaåaj traga ili bi mogle doprineti nekorektnim analizama traga. pa i saobrañajne nezgode. te ga obraditi na naåin da se ove informacije i kvalitetno prenesu. promene ili uniãtavanja. na licu mesta se nalazi i po nekoliko stotina raznih tragova. u uviœajnoj dokumentaciji se fiksiraju samo oni tragovi koji su znaåajni za analizu saobrañajne nezgode. Znaåaj izjava uåesnika i oåevidaca? Na licu mesta bi redovno trebalo uzeti izjave uåesnika ili svedoka nezgode. Konaåno. P. 8. rukovodilac uviœaja shvata saobrañajnu situaciju i mehanizam nastanka tragova. isti tragovi ñe biti vrlo znaåajni i biñe sveobuhvatno fiksirani. Obezbeœenje tragova na licu mesta saobrañajne nezgode Ãta se podrazumeva pod pojmom obezbeœenje tragova SN? Obezbeœenje tragova podrazumeva spreåavanje njihovog pomeranja. one se fotografiãu razmerno u cilju eliminacije onih pneumatika åije se ãare razlikuju. Osnovni sadræaji obezbeœenja lica mesta odnose se na spreåavanje novih saobrañajnih 8 228 .

Meœutim. U nekim sluåajevima. 229 8. O ovome se takoœe stara rukovodilac uviœaja i o tome izdaje precizna nareœenja. 2) da preduzme sve ãto je u njegovoj moñi da se otklone nove opasnosti koje mogu da nastanu na mestu saobrañajne nezgode i da se omoguñi normalno odvijanje saobrañaja i da nastoji da se ne menja stanje na mestu nezgode i da se saåuvaju postojeñi tragovi. Postupak obezbeœenja tragova od strane radnika policije? Prvo bi trebalo spreåiti nesluæbena lica (lica koja naiœu ili se zateknu na mestu nezgode. a posebno pripadnici saobrañajne policije (koji su osposobljeni za obezbeœenje lica mesta. “stop-policija” i sl. Obrada tragova saobrañajnih nezgoda 3 Uåesnik u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je neko izgubio æivot ili je bio povreœen ili je nastala veña materijalna ãteta duæan je: 1) da ostane na mestu saobrañajne nezgode . ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE nezgoda. U nedostatku adekvatnih sredstava mogu se koristiti i priruåna sredstva u vidu kanapa. O ovome ñe biti detaljno obaveãten rukovodilac uviœaja.) i na regulisanje (obezbeœenje) saobrañaja u zoni mesta nezgode. ona preuzima poslove obezbeœenja lica mesta. (ålan 148. na obezbeœenje lica (uåesnika i svedoka nezgode)... za tragove koji ñe biti izuzeti zbog nekih dodatnih ispitivanja i analiza obezbeœenje se nastavlja do okonåanja ovih analiza. Posle dolaska ekipe za vrãenje uviœaja policijska patrola ñe izvestiti o obezbeœenju lica mesta i obezbeœenje i obradu tragova i predmeta saobrañajne nezgode preuzeñe rukovodilac uviœaja. Kada poåinje obezbeœenje tragova? Obezbeœenje tragova i predmeta saobrañajne nezgode poåinje odmah posle saobrañajne nezgode.) da se nekontrolisano pribliæe tragovima i predmetima nezgode. za neke tragove do njihovog merenja i opisa u zapisnik o uviœaju. struånjak za obradu tragova dobro ñe markirati sve znaåajne tragove kako bi ih ålanovi uviœajne ekipe lako videli i åuvali. od poæara i sl. Zakona o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima).4.. pa i obezbeœenja tragova. Ova njihova obaveza je posebno istaknuta kod saobrañajnih nezgoda sa obeleæjima kriviånog dela. uåesnici u nezgodi su duæni da obezbede lice mesta. njih bi trebalo markirati pre pomeranja.. pod uslovom da preduzimanje tih mera ne ugroæava bezbednost saobrañaja .8. papira (sa natpisom) i drvenih kolaca. Za neke tragove ovo znaåi do njihovog fotografisanja. rampama i drugim preprekama. na obezbeœenje vozila i tereta (od kraœe. Naime.). Posebno je vaæno naglasiti znaåaj obezbeœenja izuzetih predmeta sa lica mesta koji ñe biti naknadno analizirani. kada se vozila i neki predmeti moraju pomerati (zbog oslobaœanja povreœenih ili zbog uspostavljanja saobrañaja). kao i za obezbeœenje i obradu tragova). Do kada traje obezbeœenje tragova? Obezbeœenje tragova i predmeta saobrañajne nezgoda traje dok se ne zavrãi njihova obrada i analiza. parkiranjem sluæbenog vozila itd. a posebno da spreåe nove saobrañajne nezgode i da obezbede tragove i predmete nezgode. Ovo mogu vrãiti pripadnici prve policijske patrole koja je izaãla na lice mesta. na obezbeœenje tragova i predmeta saobrañajne nezgode.3 Po dolasku patrole policije na lice mesta. uåesnici nezgode i sl. o åemu se izjaãnjava rukovodilac procesa. razapinjanjem posebnih traka (sa jasnim porukama o prisustvu policije) koje ograniåavaju zonu u kojoj se oåekuju tragovi. kupama. Ovo se moæe postiñi posebnim saobrañajnim znakovima (“uviœaj u toku”. Posle ograniåavanja lica mesta saobrañajne nezgode. .

trag ili detalj na njima) uåinio markantnim (dobro uoåljivim). sluåajno se mogu ãutnuti delovi otpali sa vozila. rasuti zemlja. Kako se vrãi markiranje? Markiranje se vrãi tako ãto kredom. poloæaj tragova stakla. a mi æelimo da istaknemo lokvu krvi).4.).). Krsto Bezbednost saobrañaja Ãta raditi u sluåaju propusta u obezbeœenju? Nisu retki sluåajevi da se naprave i znaåajni propusti u obezbeœenju tragova i predmeta saobrañajne nezgode. Struånjaci koji koriste tragove u analizi nezgode ceniñe svaki od naåinjenih propusta. a nekad navode i na pogreãne zakljuåke. P. merenje zone rasutih komadiña vetrobranskog stakla je lakãe – ako se kvalitetno markira zona ovog traga i sl. Ovo je vrlo vaæan postupak na licu mesta. taåan poloæaj poåetka traga koåenja ne bi se video. crepom. merenje traga koåenja je olakãano – ako se kvalitetno odrede i markiraju poåetak i zavrãetak traga. pomeraju se predmeti koji su pripadali povreœenim i sl. odnose se povreœena lica.). jer se tako sud i veãtaci dovode u zabludu. Vrlo je opasno naåinjene propuste kriti. ako se na fotografiji dobro vide lokva ulja i lokva krvi. 3) ako preti opasnost da ñe se neki trag (predmet) sluåajno pomeriti ili rasuti (na primer. kamenom ili na neki drugi naåin iscrtavamo linije pored vaænih tragova i predmeta saobrañajne nezgo- 8 230 . 7) ako preti opasnost da se neki trag ili vaæan detalj na tragu neñe dobro videti na fotografiji (na primer.Lipovac. Zaãto se vrãi markiranje? (U kojim situacijama se vrãi markiranje?) Markiranje se vrãi da bi se neki deo zateåenog stanja (predmet.). da bi obezbedili ãto preciznije odreœivanje pojedinih taåaka na tragu (proces digitalizacije). Mada bi trebalo smanjiti uåestalost ovih propusta. 4) ako se markiranjem olakãava merenje tragova (na primer. ako ga ne markiramo. ljuspica boje i drugih sitnih tragova ne bi se mogao odrediti sa fotografije. 5) ako oåekujemo fotogrametrijsko koriãñenje fotografija. vlaæan trag voænje ñe se isuãiti i nestati). 2) ako postoji potreba da se neki trag (ili predmet) pomeri pre zavrãetka uviœaja (na primer.3. a posebno u sledeñim situacijama: 1) ako preti opasnost da se trag uniãti za vreme vrãenja uviœaja (na primer. ako ih nismo markirali i sl. oni ñe svoj postupak u manjoj ili veñoj meri prilagoœavati situaciji. U zavisnosti od konkretnih uslova. staklo i drugi materijali otpali sa vozila i sl. åesto se pomeraju vozila. Markiranje tragova saobrañajnih nezgoda Ãta je markiranje? Markiranje tragova je postupak iscrtavanja neisprekidanih (punih) ili isprekidanih linija pored tragova i/ili predmeta na licu mesta. ciglom. znaåajno je da se ovi propusti na odgovarajuñi naåin registruju. 8. 6) da u grupi dobro vidljivih tragova istakne (skrene paænju na) vaæan trag predmet (na primer.

2. vozilima i objektima takoœe se markiraju na jedan od ova dva naåina. Ukoliko se tragovi nalaze na makadamu.. pa se na fotografiji ne mogu precizno identifikovati. A1. oãteñenja predmeta. Ovo je posebno izraæeno kod odreœivanja granica tragova koåenja.4. pa detaljno fotografisati lice mesta nezgode. zemljanim. U naãoj praksi najåeãñe se koriste brojåane oznake. 1d. Najåeãñe greãke pri markiranju su: – vaæni tragovi nisu markirani. zbog moguñnosti dodatnih analiza tragova. vaæan trag i pored njega ucrtava liniju kontrastne boje (najbolje crnim ili belim tuãem) ili strelicom upuñuje na mali trag ili detalj na tragu.4. Ove linije mogu biti isprekidane i neisprekidane. Oznaåavanje tragova saobrañajnih nezgoda Ãta se podrazumeva pod oznaåavanjem tragova? Oznaåavanje tragova je postupak pridodavanja odgovarajuñih oznaka – simbola svakom tragu pojedinaåno. Pri markiranju poloæaja predmeta. Sa druge strane na licu mesta je lakãe i pouzdanije odrediti granice tragova nego na fotografijama. odnosno oblik zone traga. pa se one i analiziraju.. Tragovi na licima. kao i zbog otklanjanja eventualnih greãaka pri markiranju.8. praktiåan postupak na licu mesta bio bi: fotografisati raspored i izgled tragova (2-3 fotografije). odnosno oblik predmeta ili zone koncentrisanog i povrãinskog traga. Ovo se postiæe tako ãto lice koje je bilo na uviœaju i analiziralo tragove. . b c. 4 Trebalo bi voditi raåuna da se pri analizi fotografija åesto dobro vide samo markirne linije. tragova stakla i sliåno. one prate pravac pruæanja linijskih tragova. markirati tragove. na fotografiji paæljivo nalazi nemarkiran.. – markirne linije zaklanjaju neke vaæne tragove nezgode. Kad se vrãi markiranje? Markiranje se najåeãñe vrãi na licu mesta. koncentrisanih i povrãinskih tragova markirne linije bi trebalo da prate oblik traga (predmeta). Ovo je posebno vaæno zbog verodostojnosti sadræaja fotografija. – slovne (alfabetske) oznake (A. onda se markiranje vrãi posebnim trakama i strelicama koje upuñuju na vaæan trag (predmet). markiranje se moæe izvrãiti i na fotografijama.4 Markirne linije ne smeju zaklanjati druge tragove (predmete). travnatim i drugim povrãinama (nije moguñe ispisivanje linija). 3. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . Zato ñe se veãtaci åeãñe rukovoditi markiranim granicama tragova. Ove oznake mogu biti: – brojåane (numeriåke) oznake (1. ..4. B C.). . a izuzetno i drugi tragovi (predmeti).. Obrada tragova saobrañajnih nezgoda de. . Ako na pravcu pruæanja markirne linije postoji neki trag. nego onim koje oni odrede na fotografijama.. a.). Tako se mogu markirati povrede lica.) i – kombinovane slovno-brojåane (alfanumeriåke) oznake (1A.. 231 8. Ako se markiranje vrãi na licu mesta. – markirne linije ne prate pravac pruæanja traga. Ukoliko markiranje na licu mesta nije bilo praktiåno. onda bi trebalo obezbediti makar jednu fotografiju na kojoj se vide tragovi pre markiranja. leãevima. onda se markirna linija prekida. odnosno detalji na ovim tragovima. 8.. Dakle.

oznaåava sledeñim redosledom: 1) prve oznake se pridodaju vozilima.). kod uviœaja saobrañajnih nezgoda. Kad i kako se vrãi oznaåavanje tragova? Tragovi se. po pravilu. To se postiæe tako ãto se pored traga crnim ili belim tuãem ispiãe njegova oznaka. Na obe strane ploåice ispisane su oznake. Mogu biti u vidu ploåice koja se postavlja na postolje ili u vidu piramide (najåeãñe åetvorostraniåne). Kako pri oznaåavanju biti dosledan? Pri odreœivanju redosleda oznaka trebalo bi poãtovati neku logiku. P. – povezuju se i usaglaãavaju razliåiti elementi uviœajne dokumentacije. poloæaj vozila pre pomeranja. Ukoliko iz bilo kojih razloga vaæan trag nije oznaåen na licu mesta. i to: na jednoj strani crna oznaka na beloj podlozi. ako se radi o sitnim tragovima koje bi oznake zaklonile. Obiåno se. plastike i sliånih materijala. Oznaåavanje tragova se. vrãi pre fotografisanja. a na drugoj strani bela oznaka na crnoj podlozi. on se moæe oznaåiti na fotografijama. Izuzetno. jednostavno se mogu napraviti priruåne oznake od kartona. Ploåica (piramida) se okreñe u zavisnosti od pozadine i vidljivosti. – rastereñuju se svi elementi uviœajne dokumentacije. oznaåavaju na licu mesta. Na licu mesta tragovi se oznaåavaju tako ãto se pored vaænog traga (predmeta) postavi odgovarajuña oznaka. 5) oznaåe se nepostojeñi detalji (pravci kretanja vozila i peãaka. onda se neke ili sve oznake mogu ispisati kredom (ciglom. a zatim oznaåavati i detaljno fotografisati. – olakãava se kompletiranje uviœajne dokumentacije. Ove oznake su obavezni deo nesesera za uviœaj. Ove oznake se mogu pomerati pri fotografisanju. vaæna oãteñenja vozila.). tako da se dobro vide na fotografijama. 2) sledeñe oznake se pridodaju leãevima ili povreœenim. 3) oznaåe se linijski tragovi. moæe se prvo napraviti snimak tragova. Ukoliko nemamo odgovarajuñe oznake (nemamo neseser ili su u neseseru oãteñene oznake). – olakãava se koriãñenje uviœajne dokumentacije. Na stranicama piramide takoœe su naizmeniåno ispisane oznake: crna na beloj podlozi i bela oznaka na crnoj podlozi. tako da se bolje vide i ne zaklanjaju tragove. Ovakav naåin oznaåavanja bi trebalo samo izuzetno primenjivati. a izuzetno i naknadno – na fotografijama. po pravilu.Lipovac. Ako na licu mesta nemamo ni priruåne oznake. tragovi na objektima i sliåno). Krsto Bezbednost saobrañaja Zaãto se tragovi oznaåavaju? Oznaåavanje tragova i predmeta je obavezan i veoma znaåajan postupak kojim se postiæu sledeñi vaæni efekti: – olakãava se rad na uviœaju. Trebalo bi voditi raåuna da oznake budu dovoljno velike. 4) oznaåe se ostali postojeñi tragovi i detalji (ostali tragovi na kolovozu. poloæaj svedoka i sl. crepom i sl. 8 232 . – istiåu se vaæni detalji na fotografijama.

Naåini fiksiranja tragova i predmeta saobrañajne nezgode Kao ãto je istaknuto osnovni cilj uviœaja je struåno i sveobuhvatno fiksiranje zateåenog stanja. – vrãi se delimiåno oznaåavanje (oznaåavaju se samo neki tragovi). – oznake na licu mesta nisu usaglaãene sa oznakama u dokumentaciji i – nisu usagleãene oznake u razliåitim elementima uviœajne dokumentacije. – ne razlikuju se pojmovi markiranje i oznaåavanje. pri obradi traga trebalo bi ga opisati (u zapisniku o uviœaju).5. – oznake se koriste samo u nekim delovima dokumentacije (skica. – grafiåki metod (skiciranje i crtanje u razmeri) i – opisni (verbalni) metod. a u drugim se ne navode (zapisnik). Pri tome bi takoœe trebalo pratiti neku logiku. – fotografisanje i videosnimanje. plan). izuzeti predmet koji nosi trag ili mulaæirati trag. Oznaåavanje na licu mesta trebalo bi koristiti i pri kompletiranju uviœajne dokumentacije. a najvaæniji element zateåenog stanja su tragovi i predmeti saobrañajne nezgode. ucrtati. oni se mogu oznaåiti oznakama koje imaju neãto zajedniåko. Ako æelimo da naglasimo grupnu pripadnost viãe tragova. snimiti (fotografisati izgled traga. U zavisnosti od znaåaja traga. Osnovne metode registrovanja i fiksiranja tragova saobrañajne nezgode su: – izuzimanje (mulaæiranje – izlivanje). 233 8.8. 8.4. Obrada tragova saobrañajnih nezgoda Tragove i predmete saobrañajne nezgode bi trebalo oznaåavati pojedinaåno. izmeriti i kotirati znaåajne veliåine (odrediti poloæaj i dimenzije traga) i. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . odnosno detalja na njemu). 2zd (trag koåenja zadnjeg desnog toåka vozila 2). tako da se pojednostavi koriãñenje dokumentacije. Koje su najåeãñe greãke u vezi oznaåavanja tragova? Na licu mesta se åesto prave greãke. veña ili manja paænja ñe se posvetiti jednom ili drugima metodama fiksiranja traga. u vezi oznaåavanja. Oznake u svim elementima dokumentacije trebalo bi da budu usaglaãene. Kao najåeãñe i najznaåajnije mogu se istañi sledeñe: – uopãte se ne vrãi oznaåavanje na licu mesta. po potrebi. Na primer.4. praktiåno je za tragove koåenja koristiti oznake: 2pd (trag koåenja prednjeg desnog toåka vozila 2). Dakle. 2l (trag koåenja levih toåkova vozila 2) i sliåno.

Tragovi voænje (bez proklizavanja) mogu biti utisnuti ili otisnuti. tj. oãteñenja vozila. ako nisu forsirano koåeni. promene na tragu nastale pri sudaru.5. – taåno protumaåiti sve tragove i – pravilno i potpuno obraditi sve bitne tragove.1. pa i njihov naåin obrade bitno su drukåiji kod uviœaja saobrañajnih nezgoda nego kod ostalih uviœaja (tragovi na toåkovima. 8. – koji je znaåaj tragova i – kako se tragovi obraœuju (u skladu sa njihovim znaåajem). tahografski zapis itd). tj. NAJZNAÅAJNIJI TRAGOVI SAOBRAÑAJNE NEZGODE: ZNAÅAJ I OBRADA Na licu mesta saobrañajne nezgode nalaze se tragovi kao i kod ostalih dela. niti ekstremno ubrzavani. Zato postoji potreba da se posebna paænja posveti nekim tragovima saobrañajnih nezgoda. Prema vrsti kretanja i uslovima u kojima su nastali. najåeãñi i najznaåajniji tragovi koji se mogu nañi na kolovozu i drugim povrãinama. odnosno koji su najåeãñi ili najznaåajniji za analizu nezgode.). Pri tome ñemo posebnu paænju posvetiti onim tragovima koji zahtevaju specifiåan postupak obrade. Da bi se ovo moglo struåno uraditi. krajnji poloæaj predmeta i tragova itd. c) tragovi zanoãenja. postoje i neki tragovi koji su specifiåni za uviœaj saobrañajne nezgode. svakako. Na ovom mestu ñemo izdvojiti neke specifiåne tragove saobrañajnih nezgoda i njihovu obradu detaljno analizirati. P.Lipovac. 8 234 . Meœutim. – kako izgledaju i kako se raspoznaju tragovi. tragovi kretanja mogu biti: a) tragovi voænje. b) tragovi koåenja. neophodno je znati: – kako i kada nastaju ovi tragovi. Tragovi kretanja vozila Tragovi kretanja vozila su.5. Pored toga znaåaj nekih tragova. Na licu mesta bi trebalo: – efikasno i brzo nañi sve tragove. koji se ne nalaze kod ostalih uviœaja (tragovi koåenja. a) Tragovi voænje (bez proklizavanja) Ovi tragovi nastaju ako se toåkovi okreñu bez proklizavanja. Krsto Bezbednost saobrañaja 8. d) tragovi klizanja i e) tragovi grebanja.

Pri tome se delovi materijala sa pneumatika prenose na podlogu (i obratno) i oni fiziåki predstavljaju trag voænje.8. . dijagrami brzine i usporeça pri forsiranom koåeçu. Obrada tragova voænje sastoji se u sledeñem: – pronañi trag voæçe i utvrditi od kog vozila (toåka) potiåe. – markirati trag. – fotografisati trag. Kriminalistiåki znaåaj tragova voænje. pre svega. proces koåeça traje po nekoliko sekundi. Ova promena na povrãini podloge (utisak. i to. po snegu. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada b) Tragovi koåeça Da bismo lakãe razumeli nastajaçe i znaåaj tragova koåeça. – oznaåiti trag voæçe.2. a na Slici 8. po rastopljenom asfaltu. Tragovi voænje omoguñuju eliminaciju vozila koja nisu uåestvovala u nezgodi. Ma koliko vozaåi ovaj proces doæivÿavaju kao trenutan. dolaze do izraæaja pri traganju za vozilom koje je uåestvovalo u nezgodi. – odreœivanja meœuosovinskog razmaka. Pri tome se ãara pneumatika utiskuje u mekãu podlogu ili se samo remeti forma podloge (bez uoåljivih ãara) kao u travi i sl. 235 8. – odreœivanja tipa pneumatika i – odreœivanja obima pneumatika. Otisnuti tragovi voænje nastaju pri kretanju mokrog ili prljavog pneumatika po suvom i åistom kolovozu. prikazane su faze procesa forsiranog koåeça. – izmeriti trag.5. mulaæirati trag..) predstavlja trag voænje. – odreœivanja razmaka izmeœu toåkova. na osnovu: – odreœivanja individualnih karakteristika na pneumatiku i – uporedne analize prljavãtina (materijala) na tragu voænje i na pneumatiku. ako je slabo vidÿiv ili moæe biti uniãten. i to na osnovu: – odreœivanja ãirine pneumatika. – poloæaj traga voænje odreœuje putanju vozila i – poloæaj i izgled traga voænje odreœuju smer kretanja vozila itd. Nekad tragovi voænje mogu omoguñiti i identifikaciju vozila koje je uåestvovalo u nezgodi. Na Slici 8. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE Utisnuti tragovi voænje nastaju pri kretanju po mekim povrãinama (mekãim od pneumatika): po zemlji. povaljana trava i sl. – opisati trag u zapisniku o uviœaju i – po potrebi.1. – odreœivanja tipa ãara na pneumatiku. – skicirati trag. Na njima mogu biti bolje ili slabije izraæene ãare pneumatika. Saobrañajni znaåaj tragova voænje sastoji se u sledeñem: – samo postojanje traga voænje ukazuje na naåin kretanja vozila (vozilo nije forsirano koåeno. na nekim tragovima voænje ãare nisu uopãte uoåljive. upoznañemo se sa nekim elementima procesa koåeça. Meœutim. niti je ekstremno ubrzavano). po prljavãtinama uz ivice kolovoza i sliåno.

Zemun. 2000. Beograd. Do trenutka T3 obloge sve viãe 5 Lipovac.5 U trenutku To stvorena je opasna situacija zbog koje ñe vozaå forsirano koåiti.1.. U trenutku T1 noga vozaåa dodiruje koånicu. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. 8 236 . K. 72. str. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Elementi saobrañajne trasologije. a u trenutku T2 zapoåiçe koåeçe toåka (koåione obloge dodiruju doboã). Faze forsiranog koåeça vozila (a) i dijagram usporeça vozila pri ovom koåeçu. Krsto Bezbednost saobrañaja À RASTOJANJA VREMENSKI MOMENT Prepreka postaje vidljiva PROCES (VREME) OPAŽANJE V0 PSIHIÈKO REAGOVANJE VOZAÈA PUT OPAŽANJA I ODLUÈIVANJA Ukupni zaustavni put vozila (S?) Vozaè vidi objekat Vozaè prepoznaje objekat Vozaè odluèuje da koèi SHVATANJE RASUÐIVANJE t1 PUT FIZIÈKOG REAGOVANJA VOZAÈA FIZIÈKO REAGOVANJE VOZAÈA Vozaè diže nogu sa akceleratora ODZIV MIŠIÆA PREMEŠTANJE NOGE Vozaè stavlja nogu na pedalu koènice PUT ODZIVA MEHANIZMA ZA KOÈENJE PUT KOÈENJA (vidljiv trag) REAGOVANJE SISTEMA ZA KOÈENJE ODZIV SISTEMA ZAKOÈENJE t2 Obloge naležu na doboš ili diskove t3 Postizanje punog koèenja EFEKTIVNO KOÈENJE PUNO KOÈENJE Vozilo se zaustavilo tk  b0 b(t) [m/s ] 2 Trenutak proklizavanja T2 T3 0 T0 t1 T1 tk t2 t3 Realna funkcija usporenja Òzaust Ò[s] Slika 8. P.Lipovac.

. – optereñenosti vozila. 237 8. Vreme porasta usporeça (t3) je vreme od poåetka usporavaça vozila (T2) do trenutka kad usporeçe dostigne najveñu vrednost (T3). alkoholisani vozaåi. da bi se stabilizovalo oko neke sredçe vrednosti realizovanog usporeça. Ovo vreme zavisi od: – realizovanog usporeça (b0) i – brzine vozila (v0).5. prenosi komandu do nogu i ruku. koåi i sliåno). ukupno vreme koåeça moæemo razloæiti na: – vreme reagovaça vozaåa (t1). obraœuje informaciju o opasnoj situaciji. U trenutku T3 prekida se okretaçe toåka (toåak blokira).. Vreme reagovaça vozaåa varira (u zavisnosti od nabrojanih åinilaca) od 0. Ovo vreme zavisi od: – vrste koåionog sistema. a pod dejstvom sila koåeça. diæe nogu sa “gasa” i premeãta je na koånicu. ako se vozilo kreñe na uzbrdici. Vreme reagovaça vozaåa zavisi od vozaåa i od vrste opasne situacije: – sporije reaguju stariji vozaåi. bo (m/h2). skreñe. umorni vozaåi. a kod pneumatskih koånica od 0.7 sekundi.. – vreme porasta usporeça (t3) i – vreme intenzivnog koåeça (tk). odluåuje da preduzme odreœene mere (svira. odnosno do koåionih diskova ili doboãa. usporeçe kratko opada (jer je treçe kretaça maçe od treça mirovaça). vozaåi pod uticajem droga i lekova.8. Vreme intenzivnog koåeça (tk) je period od ostvarivaça najveñeg usporeça – potpunog blokiraça toåka (T3) do zaustavÿaça vozila (Tz). ako je situacija opasnija i prostija. tj. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada 6 Od trenutka podizaça noge sa papuåice “gasa” vozilo se usporava zbog sila otpora kretaçu. Kod hidrauliånih koånica ovo vreme varira od 0. Ovo usporavaçe je posebno znaåajno. Vreme odziva koåionog sistema (t2) je period od dodirivaça papuåice koånice (T1) do trenutka kad se koåeçem poåiçe usporavati6 okretaçe toåka (T2). – isti vozaåi bræe reaguju. ovde se misli na usporavaçe okretaça toåka usled pritiska koåionih obloga na doboã toåka. U toku ovih vremena vozilo prelazi odgovarajuñe puteve kao na slici. Od trenutka proklizavaça. slabije obuåeni vozaåi (vozaåi u prvim godinama vozaåkog staæa).25 sekundi. U toku ovog vremena vozaå opaæa opasnu situaciju. – vreme odziva koåionog sistema (t2). na kontaktu toåka sa podlogom dolazi do potpunog proklizavaça. – staça kolovoznog zastora itd.15 do 0.3 do 0.5 sekundi.5 do 1. U toku ovog perioda sila koåeça se prenosi sa papuåice koånice do glavnog koåionog cilindra na toåku. ablenduje. Ovo vreme zavisi od vrste i podeãenosti koåionog sistema i kod ispravnih koåionih ureœaja varira od 0. Kod mehaniåkih koånica vreme porasta usporeça je zanemarÿivo. Meœutim. Dakle. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE pritiskaju doboã i toåak se sve sporije okreñe.2 sekunde. Vreme reagovaça vozaåa (t1) je vremenski period od trenutka stvaraça opasne situacije (To) do trenutka dodirivaça koånice (T1).15 do 0.

Trag koåeça zadçih toåkova putniåkog vozila (ili prenapumpanih pneumatika) ima izraæenu sredinu traga. 8 238 . kad sila koåeça premaãi graniånu silu priaçaça pneumatika i podloge. Trag koåeça blokiranim toåkom je crçi i na çemu se mogu uoåiti samo uzduæne ãare. ostaju tragovi na pneumatiku i na podlozi. klizav kolovoz. Tragovi potiåu od onih toåkova ispod kojih se zavrãavaju i u åijem pravcu se pruæaju. Pri forsiranom koåeçu. a tragovi na podlozi i na pneumatiku slabije uoåÿivi. To su tragovi koåeça okreñuñim toåkom (nastaju u fazi porasta usporeça). mogu bitno izmeniti tragove koåeça. a na obodu pneumatika izraæeno zacrçeçe i uzduæni tragoviobrisi. odnosno do blokiraça pneumatika. a ivice slabije izraæene ili åak nevidÿive. kada toåak prestane da se okreñe (blokira). Na kolovozu ostaju tragovi sagorele gume. U prvoj fazi. optereñeçe vozila. a popreåne ãare na ovom tragu su izduæene. mogu potpuno izostati zacrçeça kolovoza. ako se vozilo nastavi kretati. Naime. ako se mogu uoåiti. a sredina traga je slabije zacrçena ili åak neuoåÿiva. pa ostaju jasnija zacrçeça na taåki dodira pneumatika i kolovoza. Krsto Bezbednost saobrañaja Vreme intenzivnog koåeça je duæe. najsigurniji kriterijum za utvrœivaçe porekla tragova jeste poloæaj traga u odnosu na toåkove. Na doçoj povrãini gazeñeg sloja pneumatika (koja je dodirivala podlogu u vazi kad je toåak bio blokiran) lako se nalazi izraæeno zacrçeçe i mesta na kojima je guma oãteñena ili åak otpala. proklizavaçe je maçe. tj.Lipovac. 7 Vreme koåeça: V1 t k = ----b0 gde su: tk – vreme intenzivnog koåeça (s) v1 – brzina vozila na poåetku intenzivnog koåeça. odnosno crçi tragovi na kolovozu. ima izraæene spoÿaãçe ivice. U drugoj fazi. tako da ovaj kriterijum nije pouzdan i ne bi samo po çemu trebalo odreœivati poreklo tragova koåeça. dok toåak ne blokira (do trenutka T3). 8 Tragovi na gazeñem sloju pneumatika se lako uniãtavaju.8 Trag koåeça predçeg toåka putniåkog vozila (ili nenapumpanog pneumatika). zagreva se i topi. P. po pravilu. ako je veña brzina vozila. Trag koåeça okreñuñim toåkom je maçe zacrçen trag na podlozi. Ukoliko se u ãarama pneumatika ili na kolovozu nalaze kamenåiñi. Ako je kolovoz prekriven zemÿom ili peskom. odnosno.7 Tragovi koåeça nastaju pri forsiranom koåeçu vozila. Trag koåeça na savremenom kolovozu pribliæno odgovara ãirini pneumatika. nastali u toku koåeça okreñuñim toåkom. Ukoliko se vozilo zaustavilo na kraju tragova koåeça i nije pomerano. a da skidaçe materijala (prÿavãtina) bude prañeno tragovima grebaça. Na kontaktu pneumatika sa kolovozom guma tare o podlogu. onda ovi tragovi mogu biti prañeni tankim i kratkim tragovima grebaça. proklizavaçe je potpuno. Na obodu pneumatika lako se uoåavaju mestimiåna zacrçeça i uzduæni obrisi. loãi pneumatici i sliåno). u trenutku T3 (m/h) i b0 – realizovano usporeçe vozila (m/h2). Meœutim. ako je realizovano usporeçe maçe (neispravni koåioni ureœaji. jer ove tragove prekriju prÿavãtine sa podloge. dolazi do proklizavaça pneumatika. a posebno odstupaça pritiska u pneumatiku od predviœenog. To su traogvi koåeça blokiranim toåkom.

Zato je duæina slabije zacrçenog traga u fazi otkoåivaça kraña od duæine traga iz faze zakoåivaça. – Konaåno smer kretaça se moæe odrediti i na osnovu samo jednog traga koåeça. Konaåno. a zavrãeci tragova su u istoj visini. – Ako je vozilo pomereno. Meœutim. vreme otkoåivaça je krañe od vremena zakoåivaça. pa nastavilo voæçu. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE Saobrañajni znaåaj tragova koåeça je ogroman i sastoji se u sledeñem: – ako smo na licu mesta naãli tragove koåeça i utvrdili da potiåu od datog vozila to znaåi da je to vozilo bilo forsirano koåeno. Poåeci tragova koåeça levog i desnog toåka iste osovine nisu u istoj visini (veñ su smaknuti). – Na osnovu izgleda i meœusobnog poloæaja zavrãetaka tragova koåeça. a na zavrãetku trag se oãtro prekida. – na osnovu duæine tragova koåeça saobrañajno-tehniåki veãtak moæe izraåunati brzinu vozila neposredno pre zapoåiçaça koåeça i u svim pozicijama posle toga.8. pa se jednostavno pokazuje da je brzina izgubÿena pri koåeçu pribliæno jednaka: v = 2bs. u procesu koåeça. ali postoje tragovi koåeça levih i desnih toåkova (iste osovine). Vozila sa ABS i pri forsiranom koåeçu ne ostavÿaju lako uoåÿive tragove. gde su: b – realizovano usporeçe koje odreœuje veãtak. onda se tragovi koåeça nalaze iza vozila koje je koåilo. pa ih na licu mesta ne moæemo da naœemo. 239 8. åeste su situacije kad vozilo ostavi slabo uoåÿive tragove koåeça. i to: – Ako vozilo nije pomerano posle nezgode (zatekli smo vozilo i tragove koåeça).5. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada 9 Vozila se veoma åesto zaustavÿaju neforsiranim koåeçem. 10 Kinetiåka energija se. Naime. Na poåetku traga koåeça zacrçeçe je postepeno. – na osnovu izgleda i meœusobnog poloæaja tragova koåeça i drugih tragova i predmeta. pa åak ni da vozilo nije forsirano koåeno. onda se vozilo koåeçem zaustavilo i – ako se trag koåeça zavrãava postepeno i smaknuti. moæe se na licu mesta odrediti smer kretaça vozila. Ovaj kriterijum ne mora biti vaÿan.9 – na osnovu poloæaja traga koåeça lako se odreœuje poloæaj vozila u svim trenucima posle zapoåiçaça koåeça (putaça vozila). Ovaj kriterijum je korektan i ukoliko vozilo nije stalo na kraju tragova koåeça. onda je vozilo samo prikoåeno. i to: – ako se tragovi koåeça zavrãavaju oãtro i u istoj visini (ravno). a s – ukupna duæina najduæeg traga koåeça. . pa ne ostavÿaju nikakve tragove. moæe se odrediti da li se vozilo zaustavilo ili samo prikoåilo (pa nastavilo kretaçe). veãtak moæe zakÿuåiti kako je vozaå reagovao koåeçem (naglo – refleksno ili leæerno – polako). – Na osnovu izgleda poåetka traga koåeça. onda se smer kretaça moæe odrediti i na osnovu meœusobnog poloæaja tragova koåeça. ako vozilo nije stalo. pretvara u rad sila koåeça.10 – na osnovu pruæaça traga koåeça moæe se odrediti pravac kretaça vozila i neposredno pre koåeça. ako nismo naãli tragove koåeça to ne znaåi da vozilo nije bilo koåeno.

Da bi se zadovoÿio veliki znaåaj tragova koåeça. posumçañemo da toåkovi ne koåe jednovremeno i – ako tragovi koåeça skreñu i prelaze u tragove koåeça sa zanoãeçem. 13 Nekad je lakãe nañi tragove koåeça na obodu pneumatika nego na kolovozu. – legendom objasniti oznake. Krsto Bezbednost saobrañaja – na osnovu izgleda i meœusobnog poloæaja tragova koåeça moæe se osnovano posumçati u ispravnost sistema za koåeçe. na licu mesta se samo sumça. 11 Ako se trag pruæa luåno. a posebno one koji nastaju pri sudaru. posumçañemo da je razlika sila koåeça na istoj osovini nedopuãteno velika itd. i to na osnovu: – individualnih karakteristika pneumatika (vrste i rasporeda oãteñeça ãara pneumatika. ukleãtenog kamena u odgovarajuñe ãare pneumatika i sl.). S ciÿem eliminacije na osnovu tragova koåeça moæe se dovoÿno precizno odrediti: – broj pneumatika na osovini. Izuzetno. 8 240 . – odrediti i markirati zavrãetak svakog traga pojedinaåno. 12 Dakle. to moæe znaåiti da taj toåak nije blokirao. Meœutim. – skicirati tragove koåeça. – meœuosovinski razmak i – vrsta i raspored uzduænih ãara pneumatika. – oznaåiti svaki trag pojedinaåno. – odrediti poreklo svakog traga koåeça. – ãirina pneumatika. – komada gume koji su otpali u toku koåeça i – analize drugih materijala koji su otpali sa pneumatika u toku koåeça. – detaÿno pregledati svaki trag koåeça i eventualno. pa upuñuje na vanredni tehniåki pregled. tj. na licu mesta trebalo bi: – pronañi sve tragove koåeça na obodu pneumatika i na kolovozu. – izmeriti tragove koåeça (odrediti poloæaj. po potrebi. to moæe biti izazvano slabijim koåeçem jednog toåka. na licu mesta ñemo posumçati. – markirati tragove koåeça (po potrebi). poloæaj i veliåine tragove koåeça. utvrditi i dokumentovati neispravnost. – odrediti i markirati poåetak svakog traga pojedinaåno. eventualno. posumçañemo12 da ovaj toåak nije bio koåen. ãirinu traga).Lipovac. – u zapisniku o uviœaju opisati izgled. – razmak izmeœu toåkova na istoj osovini. da je slabije koåio i sliåno. – fotografije bi trebalo da prikaæu.11 – ako nema traga koåeça od nekog toåka.13 – ako neki trag koåeça poåiçe znatno pre drugoga. nañi karakteristiåne. detaÿna analiza tragova koåeça moæe pomoñi identifikaciji vozila. Tragovi koåeça imaju i veliki kriminalistiåki znaåaj. Na osnovu detaÿne analize tragova koåeça moæe se izvrãiti eliminacija tipova vozila koja nisu uåestvovala u nezgodi. detaÿe (promene) na tragu. gde ñe se. duæinu i. Pri tome bi trebalo proveriti ima li tragova na obodu pneumatika. Ako nekog traga koåeça nema. P. a na vanrednom tehniåkom pregledu dokazati i dokumentovati neispravnost.

Ucrtavaçe tragova koåeça i mereçe çihove duænine.90 3.50 C) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA PREDNJIH TOÈKOVA I ZADNJIH TOÈKOVA KOJI SE MOGU RAZDVOJITI D) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA PREDNJIH TOÈKOVA I ZADNJIH TOÈKOVA KOJI SE NE MOGU RAZDVOJITI 6.2.35 5.8.05 7.00 3. str.45 5.30 5. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Elementi saobrañajne trasologije.14 14 Lipovac.. 241 8.35 1.60 G) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA NN TERETNOG VOZILA ILI AUTOBUSA Slika 8. Beograd.45 7.31 0. Zemun.5. 92. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE 0.15 6. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada 4. 2000.55 5.49 6.95 0. K.90 1.13 1.58 .13 7.65 4.29 0.60 3.55 A) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA ZADNJIH TOÈKOVA B) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA PREDNJIH TOÈKOVA 6. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.35 E) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA AUTOBUSA F) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA NN PUTNIÈKOG VOZILA 5.25 8.

Opisane karakteristiåne detaÿe bi trebalo obraœivati sliåno drugim vaænim tragovima saobrañajne nezgode. a åesto se ne mogu ni uoåiti golim okom. siñi ñe sa puta. tzv. – nagle promene pravca pruæaça traga. bez obzira ãto vozaaå snaæno pritiska papuåicu koånice. spreåava se potpuno proklizavaçe. prÿavãtine i sliåno) kao i pri koåeçu u krivini. Tragovi koåeça vozila sa ABS se lakãe uoåavaju na obodu pneumatika nego na podlozi. on ñe bræe proklizati i realizovañe se razliåite sile koåeça. – kratko zadebÿaçe ili zacrçeçe traga. Krsto Bezbednost saobrañaja Pri koåeçu klasiånim koånicama dolazi do blokiraça toåkova. voda. uz desnu ivicu kolovoza ima prÿavãtina i sliåno). Ako jedan toåak naiœe na klizav kolovoz. P. led. c) Karakteristiåni detaÿi na tragovima koåeça Kad pronaœemo tragove koåeça. Podatak o tome da li vozilo ima ABS mora se evidentirati u uviœajnoj dokumentaciji ili bar evidentirati taånu marku. grubo moæemo reñi da je zadatak ABS da dozira sile koåeça tako da se odræavaju na granici proklizavaça. S obzirom da ABS spreåava blokiraçe toåkova. Tako se ostvaruje najefikasnije bezbedno koåeçe u datim uslovima. Vozila sa ABS ostaju stabilna i upravÿiva i pri koåeçu na klizavom kolovozu (sneg. Zato bi tragove kretaça trebalo posebno detaÿno 8 242 . anti blokirajuñi sistemi (ABS). trebalo bi ih detaÿno analizirati kako bi na çima naãli neke promene – karakteristiåne detaÿe. a vozilo ostaje stabilno i upravÿivo. – prelazak traga koåeça u trag zanoãeça i – kombinacija prethodno navedenih detaÿa. proklizavaçe pneumatika se svodi na minimum. pa se smaçuje i treçe pneumatika i kolovoza. Da bi se ove nebezbedne situacije (nemoguñnost upravÿaça pri koåeçu i zanoãeçe vozila pri koåeçu) spreåile danas se sve åeãñe ugraœuju. Zato vozila sa ABS ostavÿaju tragove koåeça koji nisu lako uoåÿivi. Åim doœe do proklizavaça na jednom toåku ABS smaçuje sve sile koåeça tako da se toåak odblokira (nastavi se okretaçe toåka). Najznaåajniji su oni karakteristiåni detaÿi koji su nastali u trenutku sudara ili neposredno posle sudara. tip i godinu proizvodçe vozila. Na obodu pneumatika ne moæe se uoåiti jedna taåka zacrçeça (jer nema potpunog proklizavaça). Ako toåkovi blokiraju u krivini vozilo ñe nastaviti da se kreñe tangencijalno. zbog åega moæe doñi do zanoãeça vozila. O ovom se mora voditi raåuna prilikom traæeça tragova koåeça.Lipovac. tj. Tragovi koåeça sa ABS su svetliji i isprekidani. onda ñe se tragovi boÿe uoåavati na onoj strani koja obezbeœuje loãije priaçaçe (na primer. Ukoliko kolovozni zastor nije ravnomernog kvaliteta. onemoguñeno upravÿaçe vozilom. i to: – kratki prekid (slabÿeçe) traga. Mada postoje razliåite varijante ABS. Posebno ñe se lako uoåiti na obodu onog pneumatika koji je ranije proklizao. veñ su zacrçeça ravnomerno rasporeœena po obodu pneumatika (posledica koåeça okreñuñim toåkom). åak. Danas se radi na optimiziraçu opreme i metodologije za lakãe uoåavaçe tragova koåeça vozila sa ABS. Kada su upravÿaåki toåkovi blokirani oteæano je ili.

Tragovi zanoãeça ostaju na pneumatiku i na podlozi. zacrçeçe i zadebÿaçe traga). d) Tragovi zanoãeça Tragovi zanoãeça nastaju kad boåne sile koje deluju na vozilo premaãe maksimalnu boånu silu priaçaça. 243 8. ako se vozilo kreñe velikom brzinom (centrifugalna sila dovodi do zanoãeça).8. Neki detaÿi se mogu nañi posmatraçem iz neposredne blizine (prekid. åime se ugroæavaju i ostali delovi saobrañajno-tehniåke analize. ãto åesto onemoguñuje precizno utvrœivaçe mesta i mehanizma sudara. Raspoznavaçe tragova zanoãeça je sasvim jednostavno: – tragovi zanoãeça su vezani za zanoãeçe vozila (zato ñe se ovi tragovi potraæiti u svim situacijama kad je doãlo do zanoãeça vozila). za razliku od koåeça. Do zanoãeça vozila dolazi: – pri skretaçu (na primer. Sliåni popreåni obrisi mogu se nañi i na tragovima zanoãeça na podlozi. u krivini ili raskrsnici). U nekim situacijama tragovi zanoãeça prethode prevrtaçu vozila. Pri tome se vozilo kreñe boåno i unapred (translatorno i rotaciono kretaçe) ili samo boåno (rotaciono kretaçe oko jedne fiksirane taåke). niti ovlaãñeni da odreœuju mesto sudara. kad se vozilo kreñe unapred (samo translatorno). a posebno na tragovima voæçe. Zato je osnovni zadatak ekipe na licu mesta da struåno i sveobuhvatno obradi ove tragove. jakog boånog vetra i sliåno. – u pravcu pri nejednakom koåeçu na levim i desnim toåkovima (razlika sila koåeça stvara momenat koji izaziva zanoãeçe) i – pri dejstvu drugih boånih sila prilikom sudara. na osnovu ostalih tragova saobrañajne nezgode (otpali delovi i metarijali sa vozila ili prepreke) moæe se grubo odrediti oåekivana ãira zona mesta sudara. kako bi ih sobrañajno-tehniåki veãtak mogao struåno analizirati i uklopiti u svoj nalaz. U ovim situacijama boåno treçe je veliko i pri zanoãeçu dolazi do topÿeça gume. koji su po prirodi isti kao i tragovi koåeça. Kriminalistiåki tehniåari i drugi ålanovi uviœajne ekipe nisu struåno osposobÿeni. Na pneumatiku su uoåÿive popreåne ãare – obrisi. Na podlozi (kolovozu) ostaju izraæena zacrçeça – tragovi zanoãeça. Vaæno je naglasiti da struåno i sveobuhvatno tumaåeçe i koriãñeçe ovih tragova mogu da vrãe samo saobrañajno-tehniåki veãtaci. Karakteristiåni detaÿi koji ukazuju na mesto sudara mogu da nastanu i na drugim tragovima kretaça.5. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . Naime. a druge ñemo lakãe otkriti paæÿivim posmatraçem duæ traga sa veñeg rastojaça (nagla skretaça traga) ili kombinacijom ovih postupaka. U ovako odreœenoj zoni sudara trebalo bi tragati za karakteristiånim detaÿima. U naãoj praksi se ne posveñuje dovoÿno paæçe obradi karakteristiånih detaÿa. koji mogu zahvatiti ceo obim pneumatika (åisto zanoãeçe) ili samo deo obima (zanoãeçe sa koåeçem). Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada analizirati u pretpostavÿenoj zoni mesta sudara. slabÿeçe. pristupamo çihovoj obradi. Kada smo pronaãli traæene detaÿe na tragovima.

vozilo uputiti na vanredni tehniåki pregled. kvalitet kolovoza i kvalitet pneumatika). P. – ako se posumça da je do zanoãeça doãlo zbog neispravnih koånica. Ako posumça da je do zanoãeça doãlo zbog realizacije razliåitih sila koåeça na toåkovima. izmeriti merodavni segment krivine ili putaçe vozila. – ako se posumça da je do zanoãeça doãlo zbog oãtre krivine. brzina vozila (vo) bila je veña od odreœene graniåne brzine(vgr). kvalitetno ñemo fiksirati staçe podloge (fotografisati i opisati) i staçe pneumatika. sudar i sliåno. dubinometrom i ãormetrom izmeriti odgovarajuñe karakteristike). – tragovi zanoãeça od razliåitih toåkova nikad se ne preklapaju. Znaåaj tragova zanoãeça je. Tragovi zanoãeça mogu biti i znatno ispred mesta prevrtaça vozila ili sudara sa drugim vozilima. Krsto Bezbednost saobrañaja – tragovi zanoãeça su uvek krivolinijski. 4) legendom pojasniti oznake – napisati vrstu i poreklo svakog traga pojedinaåno. – ãare pneumatika na tragu su deformisane i pruæaju se ukoso ili popreåno. a vozilo ñemo uputiti na vanredni tehniåki pregled. klizav kolovoz. 2) otkriti i dokumentovati uzrok zanoãeça: – ako se posumça da je do zanoãeça doãlo zbog blata na kolovozu. ako se posumça da je zanoãeçe izazvano loãim staçem pneumatika posebno detaÿno fiksirati staçe pneumatika (fotografisati. doãlo je do zanoãeça. Na licu mesta bi trebalo nañi i dokumentovati uzrok zanoãeça vozila – neispravne koånice. u zapisniku opisati i na crteæu ucrtati. ovaj detaÿ fotografisati. putaçu vozila u skretaçu. detaÿno obraditi tragove sudara.Lipovac. onda poåetak tragova zanoãeça precizno odreœuje mesto sudara. – ako je do zanoãeça doãlo zbog sudara. a pre svega oãteñeça vozila. presudan za saobrañajno-tehniåku analizu nezgode i sastoji se u sledeñem: – postojaçe tragova zanoãeça ukazuje na naåin kretaça vozila: dakle. Kako je do zanoãeça doãlo zbog velike brzine. – ako je do zanoãeça doãlo zbog sudara. opisati. 8 244 . odreœuje se poloæaj vozila u razliåitim fazama zanoãeça (putaça vozila). 15 Naime. putaçu pre prevrtaça i put koåeça. Obrada tragova zanoãeça je sliåna obradi ostalih linijskih tragova i sastoji se u sledeñem: 1) pronañi tragove zanoãeça i utvrditi çihovo poreklo. – na osnovu postojaça tragova zanoãeça u krivini saobrañajno-tehniåki veãtak moæe pribliæno odrediti najmaçu brzinu vozila u krivini. Posebno je vaæno detaÿno pretraæiti potencijalnu zonu sudara. veãtak moæe izraåunati graniånu brzinu (vgr) na boåno zanoãeçe u datim uslovima (za dati radijus krivine. – na osnovu poloæaja tragova zanoãeça. – ãirina tragova zanoãeça se meça duæ tragova.15 – na osnovu postojaça tragova zanoãeça u pravcu pouzdano se moæe posumçati u ispravnost koåionih ureœaja. boåni nagib kolovoza. 3) oznaåiti i markirati svaki trag zanoãeça (sliåno tragovima koåeça). u nekim situacijama.

pa ih neñemo nañi na pneumaticima.5. – veoma åesto se ovi tragovi prepliñu. i to: – pri koåeçu. a ako su uoåÿive one su ukoãene. Veoma åesto tragovi klizaça su teãko uoåÿivi. odreœivañe se i poloæaj nekoliko taåaka na tragu. 8) opisati tragove u zapisniku: u zapisniku bi trebalo detaÿno opisati izgled i poloæaj tragova zanoãeça. tj. onda je znaåajno izmeriti i duæinu traga. Ako je do zanoãeça doãlo u toku koåeça. Posebno bi trebalo posvetiti paæçu uzroku zanoãeça. – tragovi klizaça razliåitih toåkova su razdvojeni. Izuzetno. dolazi do smaçene upravÿivosti vozila (a nekad i do nekontrolisanog kreatça vozila). u situacijama kada su sile priaçaça male. Pri raspoznavaçu trebalo bi voditi raåuna o sledeñem: – tragovi klizaça su svetliji od tragova koåeça ili tragova zanoãeça. 6) skicirati tragove zanoãeça. – tragovi klizaça su åesto isprekidani. ne vide se celom duæinom. Ako se radi o tragu koåeça sa zanoãeçem. – popreåne ãare pneumatika su retko kad jasno uoåÿive.8. pa je teãko odrediti koji je trag od koga toåka. ni na podlozi. Ako je toåak blokiran popreåne ãare se ocrtavaju pod oãtrim uglom. pri klizaçu. pa se na osnovu toga ne moæe pouzdano odrediti razmak izmeœu toåkova. – pravac pruæaça tragova klizaça åesto se meça. ako je trag zanoãeça dug. zbog klizavog kolovoza sile treça pri kontaktu pneumatika i podloge su male. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . Znaåaj tragova klizaça moæe biti veliki: 245 8. a zatim popreåno iscrtavamo crtice (tragovi zanoãeça) duæ ove linije. pa se ne bi mogao precizno ucrtati na osnovu dve taåke. Rastojaçe izmeœu tragova klizaça meça se duæ tragova. navesti ãta nas je navelo da zakÿuåimo o uzroku i ãta smo preduzeli da ovaj uzrok dokumentujemo. pa je malo zagrevaçe i sagorevaçe gume. Kose linije na tragu prikazuju kose obrise na tragu zanoãeça. e) Tragovi klizaça Tragovi klizaça nastaju na klizavom kolovozu. 7) izmeriti tragove zanoãeça: mereçe se obiåno svodi na odreœivaçe poloæaja poåetka i zavrãetka traga. tj. a nekad se ovaj pravac ne moæe ni odrediti pouzdano. çihovo rastojaçe je promenÿivo. onda kaæemo da su ostali tragovi koåeça sa zanoãeçem i ove tragove prikazujemo tako ãto nacrtamo jednu liniju (trag koåeça). Naime. – pri ubrzavaçu i – pri naglom skretaçu. U svakom od ovih sluåajeva. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada 5) fotografisati tragove zanoãeça i vaæne detaÿe na ovim tragovima. Ovi tragovi se ãematski crtaju u vidu kosih linija duæ pravca kretaça vozila.

na vozilu i objektu itd. Najznaåajniji su tragovi grebaça koji nastaju u sledeñim situacijama: – pri prevrtaçu vozila kad metalni delovi vozila kontaktiraju sa åvrstom podlogom. Krsto Bezbednost saobrañaja – samo postojaçe tragova klizaça odreœuje naåin kretaça vozila. – pri udaru metalnih delova vozila u ograde. pa se ne meri pojedinaåno. objekte i sliåno. pri sudarima vozila.Lipovac. na vozilu i kolovozu. U zoni tragova grebaça åesto se nalaze tragovi boje. s tim ãto duæina tragova klizaça nije znaåajna. Znaåaj tragova grebaça je veliki i sastoji se u sledeñem: – trag grebaça na kolovozu ili drugim objektima odreœuje naåin kretaça vozila (vozilo je iz nekog razloga metalnim delovima dodirnulo kolovoz ili neki åvrst objekat). Na uviœaju bi trebalo odrediti i dokumentaovati uzroke klizaça. spuãtaju i grebu po kolovozu. Mereçe ovih tragova je isto kao i mereçe drugih linijskih tragova. – pri pucaçu pneumatika. kad se doçi delovi vozila deformiãu.). Obrada tragova klizaça je sliåna obradi tragova zanoãeça. jednostavno odreœuju odgovarajuñi parovi tragova grebaça. doãlo je do nekontrolisanog kretaça. – pri snaænim sudarima vozila. tj. iviåçake. tj. s tim ãto se tragovi klizaça crtaju kao isprekidane linije (zato ãto su tragovi klizaça slabo vidÿivi i åesto isprekidani). da metalni delovi toåka dodirnu kolovoz. – ako trag grebaça potiåe od naplatka toåka. tragovi zemÿe i tragovi gume (kojima su obloæeni metalni delovi vozila). odnosno çihovo poreklo. f) Tragovi grebaça Ovde se misli na tragove koji nastaju kada se dve åvrste podloge kreñu jedna u odnosu na drugu. kvalitetno fiksirati staçe podloge. Na licu mesta se najåeãñe. Ako je ostao trag klizaça onda je vozilo klizalo. Ovaj trag je prañen vijugavim tragovima gume – masnicama. P. kad naplatak pneumatika grebe kolovoz. – pri boånim i drugim sudarima vozila kada se pneumatik oãteti ili tako deformiãe. kad metalne povrãine jednog vozila grebu åvrste delove drugog vozila. onda se pouzdano moæe odrediti da li je do pucaça pneumatika doãlo pre sudara ili je pucaçe pneumatika posledica sudara. Trebalo bi napomenuti da tragovi grebaça nastaju na obe povrãine (na oba vozila. onda poåetak traga grebaça odreœuje poloæaj vozila u trenutku sudara. – pravac pruæaça traga grebaça odreœuje pravac kretaça vozila. – ako je grebaçe posledica sudara. – pravac pruæaça traga klizaça odreœuje putaçu vozila u razliåitim fazama klizaça. – na osnovu poåetka prvog traga klizaça odreœuje se poloæaj vozila u trenutku smaçivaça – gubÿeça upravÿivosti. koji mestimiåno prekidaju tragove grebaça. 8 246 .

kolovoza ili prepreke. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE Pri kretaçu vozila. sneg i sliåno. Otpali delovi i materijali sa vozila 8. nemoguñe dokazivati naknadno. delovi ukrasnih lajsni. veliåinu i poreklo tragova grebaça. 247 . – legendom taåno objasniti poreklo svakog traga grebaça (od koga vozila i od koga dela vozila potiåe). – otkriti poreklo tragova grebaça. – pri prevrtaçu i – pri zaustavÿaçu vozila. Tako se jednostavno odreœuje mehanizam sudara. mesta snaænih sudara vozila. – skicirati tragove grebaça (crtaju se kao neisprekidane linije). odnosno koje vozilo je i koliko bilo preãlo na kolovoznu traku za suprotan smer. moæe se utvrditi smer relativnog kretaça vozila. a åesto. mesta obaraça bicikla. Da bi se ova pretraga olakãala. staklo. zemÿa. praktiåno je prvo pronañi tragove grebaçe na vozilima. a posebno pri sudarima åesto dolazi do otpadaça razliåitih delova i materijala sa vozila kao ãto su: komadi migavca. i to: mesta prevrtaça vozila.2. ãto åesto umaçuje çihov znaåaj: – oznaåiti i markirati tragove grebaça. – u zapisniku detaÿno opisati izgled. komadi razbijenog stakla. Kad je na licu mesta struåno rekonstruisana nezgoda. Ovi delovi i materijali otpadaju: – pri kretaçu pre sudara. ÿuspice boje i gita. Obrada tragova grebaça je sliåna obradi ostalih linijskih tragova: – pronañi tragove grebaça na oåekivanim mestima. Pri tome nastaju tragovi na vozilu i tragovi na podlozi. – fotografisati tragove grebaça (u parovima).5.8. ãto je u nekim situacijama veoma vaæno. a zatim pronañi odgovarajuñe tragove grebaça na kolovozu. Pri tome bi za svaki trag grebaça trebalo otkriti od koga vozila i od koga dela potiåe. mogu se taåno odrediti mesta gde se mogu pojaviti tragovi grebaça. Ovo je vrlo jednostavno otkriti i dokumentovati na licu mesta. odnosno mehanizam saobrañajne nezgode. motora i sliåno.5. oãteñeni delovi vozila. Tragovi grebaça kod sudara u krivini odreœuju poloæaj vozila u trenutku sudara. led. Predmeti padaju na podlogu po pravilima kosog ili horizontalnog hica uz maçi ili veñi otpor vazduha. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada – na osnovu uporedne analize parova tragova grebaça utvrœuje se koji delovi vozila su kontaktirali pojedine delove drugog vozila. u praksi su åesti primeri da se na licu mesta ne otkrije poreklo tragova grebaça. Na osnovu detaÿne analize izgleda tragova grebaça na vozilima. Naæalost. delovi spoÿçih ogledala. – pri sudaru. – pri kretaçu posle sudara. mesta eksplozije pneumatika. 8. poloæaj. – izmeriti tragove grebaça (odrediti poloæaj poåetka i zavrãetka traga).

od vrste sudara. pa åak i vetar mogu lako pomeriti. ako se naœu ÿuspice crvene boje uz levi trag koåeça traæimo crvena vozila koja imaju oãteñeça u levom delu sa otpalim ÿuspicama crvene boje i sliåno. 8 248 . kriminalistiåko-tehniåki veãtak moæe vrãiti eliminaciju i identifikaciju vozila koja su uåestvovala u nezgodi.). Legendom bi trebalo potpuno odrediti vrstu i poreklo ovih tragova.Lipovac. Kretanje vozila i ljudi. Nalaæeçe ovih tragova je jednostavnije. Znaåaj ovih tragova je viãestruk: – na osnovu poloæaja otpalih delova i materijala sa vozila saobrañajno-tehniåki veãtak moæe pribliæno odrediti mesto sudara i sudarne brzine. oznaåavamo ih i obraœujemo pojedinaåno. lokacija i intenzitet oãteñeça vozila.16 Pri tome bi trebalo imati u vidu da veãtak analizira odbaåaj ovih tragova.17 od toga da li je bilo prepreka odletaçu ovih predmeta. P. a psoebno ako je lice mesta bilo struåno obezbeœeno. Naime. Na primer. neki materijali (delovi) se neñe videti na fotografijama. Na ovaj naåin se odreœuje i poreklo svakog traga pojedinaåno. zemÿa. Ovi tragovi se oznaåavaju pojedinaåno ili grupno. sakriti ili uniãtiti ove tragove. Poreklo ovih tragova mora se utvrditi na licu mesta. Zato bi ih trebalo redovno markirati pre fotografisanja. onda se na kolovozu traæi isti takav deo/materijal. ako je oãteñen blatobran i otpala boja na mestu oãteñeça. na osnovu postojaça ovih tragova jednostavno se usmerava pretraga na terenu (brza i jednostavna eliminacija). Ako su razliåiti materijali razdvojeni na kolovozu. Naime. na podlozi bi trebalo traæiti odgovarajuñe ÿuspice boje i sl. na licu mesta se lako i pouzdano moæe utvrditi sa kojeg dela vozila je otpala boja. pre sudara. onda ih oznaåavamo i obraœujemo grupno. kiãa. sneg. Pri tome bi trebalo uporedo nalaziti i analizirati odgovarajuñe tragove na vozilu i na podlozi (na primer. Ovaj odbaåaj zavisi od visine sa koje pada predmet. od oblika i mase predmeta. od atmosferskih prilika i sliåno. ako se pri pregledu vozila uoåi da je sa odreœenog mesta otpao odreœeni deo ili materijal. – kod nezgoda sa NN vozilom. Ako se razliåiti materijali prostiru na istoj povrãini i ne mogu se razdvojiti. ako nisu markirani. uporedo sa analizom ostalih tragova. Krsto Bezbednost saobrañaja Nalaæeçe i raspoznavaçe ovih tragova vrlo je prosto. – na osnovu vrste i veliåine tragova moæe se oceniti vrsta. Sa druge strane. Markiranje ovih tragova trebalo bi vrãiti u svakoj situaciji. ako se prvo detaÿno pregledaju vozila ili se pregled vozila i kolovoza obavÿa uporedo. sneg i sliåno. jer su podloæni pomeranju i uniãtavanju. Nekad je znaåajno u legendu uneti i gabaritne dimenzije otpalih materijala sa vozila (ka16 Pod sudarnim brzinama podrazumevaju se brzine vozila neposredno 17 Zato bi ove åiçenice trebalo utvrœivati i dokumentovati na uviœaju. – na osnovu struåno izuzetih delova i materijala otpalih sa vozila. a vozila se nisu pomerala posle nezgode.

U zapisniku o uviœaju detaljno bi trebalo opisati vrstu. naåina kretanja vozila posle sudara i drugih okolnosti. Krajnji poloæaj vozila. Posebno je znaåajno. ukrasnih lajsni. u vezi je sa mehanizmom sudara. Zato ñe korektno fiksiranje krajnjeg poloæaja vozila pomoñi veãtaku da pouzdano utvrdi mesto sudara. 249 8. U nekim situacijama meriñemo i dimenzije otpalih delova sa vozila (kako bi ih ãto kvalitetnije ucrtali u planu ili da bi skrenuli paænju na njihov znaåaj). oblik i veliåinu predmeta). Merenje materijala i delova otpalih sa vozila zavisi od njihove veliåine i koncentracije. a åesto zahteva posebne tehniåke uslove i/ili pripremu pre fotografisanja. Krajnji poloæaj vozila. naåin kretanja vozila posle sudara i tako dalje. ali pravac pruæanja traga nije vaæan ili nije poznat. oblikom i teæinom predmeta i tako dalje. meriñemo ih kao povrãinske tragove. sudarnu brzinu. trebalo bi napomenuti. koje je nosio peãak ili biciklista.8. izuzeti sve materijale i delove za vozila koji su podobni za identifikaciju NN-vozila. Ovo podrazumeva koriãñenje razmernika (razmerna fotografija). Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada ko bi se skrenula paænja na znaåaj ovih tragova. Ukoliko na licu mesta korektno utvrdimo krajnji poloæaj ovih predmeta i dokumentujemo ostale vaæne okolnosti (vrstu. poloæaj i veliåinu ovih tragova. ako su ovi tragovi rasuti na veñoj povrãini. krupniji komadi stakla fara). a posebno mehanizam sudara. Izuzimanje materijala i delova otpalih sa vozila. Pri tome bi trebalo utvrditi da li su neki predmet i tragovi pomerani pre naãeg dolaska na lice mesta i ovo jasno saopãtiti u zapisniku o uviœaju. odnosno na silinu sudara ili druge vaæne okolnosti). pomoñi ñemo veãtaku da korektno analizira nezgodu. U tom smislu. Naime. izgled. Krajnji poloæaj predmeta koji su otpali sa vozila. odnosno odgovarajuñim merenjima. ako vozilo nije poznato ili je sporno poreklo traga.5. brzine vozila u trenutku sudara.3. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . poreklo.5. znaåajan je i pravac njihovog pruæanja (po njemu se moæe odrediti pravac kretanja vozila). da su za mehanoskopska uklapanja najbolji polomljeni komadi delova sa vozila. Ako su dimenzije traga znaåajne. sudarnim brzinama. ako naœemo izolovan deo vozila ili komad materijala sa vozila merimo ga kao taåkasti trag. Konaåno. 8. vrste sudara. lica i predmeta na mesta nezgode. ako oåekujemo da se preostali deo nalazi na vozilu (komadi migavca. obavezno se vrãi. Skiciranje ovih tragova svodi se na njihovo slobodoruåno crtanje i kotiranje pribliæno u njihovom obliku i dimenzijama. merimo ga kao koncentrisan trag. lica i predmeta fiksira se skiciranjem. okvira fara. Fotografisanje materijala i delova otpalih sa vozila trebalo bi da obezbedi kvalitetno prikazivanje izgleda i dimenzija ovih tragova i njihovog poloæaja u odnosu na saobrañajnu povrãinu i druge tragove. lica i predmeta Posebno vaænu posledicu nezgode predstavljaju krajnji poloæaji vozila. mestom sudara. Krajnji poloæaj vozila zavisi od mesta sudara.

i Æarkoviñ M.. Gregory Smith C. Beograd. Beograd. Burg. Medicinska kriminalistika. svezak 1. Saobrañajna kriminalistika.. Savremena administracija. Vujaniñ M. Kriminalistiåka tehnika. Detroit... 1995. Beograd. P. i Rau H. Krivokapiñ. H. Burg. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Izrada skica i situacionih planova. K. Rolly Kinney. F. Zemun. 1994. Informator. ekspertize prometnih nezgoda.. Privredna ãtampa. V.. Beograd. S. 1989. Lipovac. i Ristiñ Æ.. 1990. Saobrañajni fakultet. Zagreb.. Society of Automotive Engineers. i dr. Zbornik radova sa åetrvrtog seminara iz fotogrametrije.. Nicholas S.. Aranœeloviñ M.. Evenston. K. Graœevinski fakultet. 1996. Zemun. i Todoriñ U. Dragaå. Kippenheim. V. 1996.Lipovac.. J. S. III deo. uviœaj. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Mitroviñ. i Lindenmann H. Traffic Acident Investigator’s Manual for Police. 1994. Verlag Information Ambs Gmbh. Zemun. Lipovac. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. 8 250 . veãtaåenje.. Zemun. Michigan. i Aranœeloviñ M.. Gorkiñ. Vjeãtaåenje u cestovnom prometu. International Congress. Metodologija fotografisanja oãteñenja vozila. Kippenheim... 2000. Tumbas. Zagreb. Gavriloviñ.. Verlag INFORMATION Ambs Gmbh.. Kriminalistika taktika. R. P.. Aranœelovac.... Lipovac. 1987. Beograd. Kriminalistiåka tehnika. Policijska akademija. Photogrammetry and Accident Reconstrunction. Åoviñ. 1981. Beograd. V. 1994. Beograd. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Elementi saobrañajne trasologije. Krsto Bezbednost saobrañaja Literatura Baker. Bezbednost drumskog saobrañaja. Unfallversuche. K. Maksimoviñ. M. Elementi sigurnosti cestovnog prometa. Lipovac.. Beograd. Handbuch der Verkehrsunfall-Rekonstruktion. otkrivanje nn – Uåinilaca. Fotografski i video snimci u sudskoj praksi... Jugoslovensko savetovanje o veãtaåenju saobrañajnih nezgoda. 1986.. Illinois. Sluæbeni list SFRJ. Vodineliñ. 1996. Obrada daobrañajne nezgode. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. 1963. uviœaj i veãtaåenje saobrañajnih nezgoda. 2000.. H. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – fotografisanje. Beograd. tragovi. Beograd. Rotim. R. Zemun. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Grupa autora. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. 1994. 1981.. K. 1981. Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti.

Poslovi bezbednosti saobrañaja u funkciji bezbednosti dræave i ostvarivanja prava i sloboda graœana 9.9.3. Zaãtitni sistem u bezbednosti saobrañaja 9. Mesto i uloga OUP u zaãtitnom sistemu bezbednosti saobrañaja 9. Poslovi bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a .4.1. MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI 9.2.

N. Æivot savremenog åoveka je najviãe ugroæen u saobrañaju.1 Zato je bezbednost saobrañaja u funkciji zaãtite prava graœana. obrazovne institucije i odgovarajuñi sistem obrazovanja. zdravlja ljudi i na zaãtitu njihove imovine. umanjivanje ovih ãtetnih posledica je vaæan segment ukupne bezbednosti dræave. troãkovi i gubici. Ovo ne moæe da realizuje ni jedan subjekt samostalno. koji obuhvata niz vrlo znaåajnih elemenata (subjekata). veñ je neophodno uspostaviti i stalno jaåati zaãtitni sistem bezbednosti saobrañaja. 1997. Sad. Ovde se posebno misli na zaãtitu æivota. Jedno od osnovnih prava åoveka je pravo na æivot. S obzirom na to da se u saobrañaju deãava najveñi broj nasilnih smrti. neophodno je koordinirano sprovoditi niz vrlo opseænih mera i aktivnosti. dræavni organi (izvrãni organi vlasti). privredni subjekti. 9. U tom smislu. politiåke partije i organi1 Iniñ.2.9. U saobrañaju kao legalno dozvoljenoj delatnosti viãe stradaju ljudi nego u svim ilegalnim (nedozvoljenim) delatnostima zajedno. Najznaåajniji elementi zaãtitnog sistema su: skupãtine (zakonodavni organi). veoma su znaåajni za bezbednost dræave. Bezbednost drumskog saobrañaja. POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI DRÆAVE I OSTVARIVANJA PRAVA I SLOBODA GRAŒANA Svaka dræava se brine o razliåitim aspektima bezbednosti svojih graœana. prava na slobodu. struåne organizacije. FTN. 253 9. najveñi broj povreœivanja ljudi i ogromne materijalne ãtete. ZAÃTITNI SISTEM U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Da bi se moglo uspeãno upravljati bezbednoãñu saobrañaja. M. svi poslovi i aktivnosti kojima se unapreœuje bezbednost saobrañaja. MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI .. Svaki od ovih elemenata ima veoma vaænu ulogu i znaåajan je za uspeãno funkcionisanje zaãtitnog sistema. prava na bezbednost i prava na zdravu æivotnu sredinu. a posebno u funkciji zaãtite prava na æivot.1.

utvrœuje se æeljeno stanje (vizije. P. nauåno-obrazovne ustanove. na konkretne probleme i moguñnosti njihovog reãavanja. izvrãni odbori gradova. viãe ãkole. organi unutraãnjih poslova. Izvrãni organi (vlada. Skupãtine utvrœuju koncept. dugoroåni i kratkoroåni ciljevi). priprema i donosi akcione planove za sprovoœenje strategija. organi prosvete i obrazovanja.) realizuju mere iz svoje nadleænosti. osiguranja. fakulteti. Ove ustanove treba da daju odluåujuñi doprinos u kreiranju i unapreœivanju svesti o znaåaju bezbednosti saobrañaja. tehniåki pregledi vozila. kao i podrãku meœunarodnih organizacija koje u programu imaju i unapreœivanje bezbednosti saobrañaja. Privreda bi trebalo da prepozna svoj interes u unapreœivanju bezbednosti saobrañaja. organi za saobrañaj. U ovim telima se analiziraju izveãtaji o stanju i tendencijama u bezbednosti saobrañaja. Naime. ovo je znaåajan segment æivota za koji su graœani vrlo zainteresovani i oåekuju od partija da ga u svojim programima obrade i dosledno sprovode. Obrazovno-vaspitne ustanove (deåije predãkolske ustanove. putari. utvrœuju odgovornosti i obaveze izvrãnih organa i drugih subjekata. autoãkole itd. nevladine organizacije. Krsto Bezbednost saobrañaja 9 zacije. ali i drugih subjekata. na propuste. njihov rad moæe umnogome pomoñi unapreœivanju rada u bezbednosti saobrañaja. Skupãtine (republiåka. organizuje sve aktivnosti u bezbednosti saobrañaja. i sl. pokrajinska. Postoji direktno zainteresovana privreda (proizvoœaåi vozila. meœunarodne organizacije i institucije. priprema i predlaæe skupãtini strategije bezbednosti saobrañaja.) su jedan od najznaåajnijih subjekata koji doprinosi unapreœenju znanja. Nevladine organizacije åesto imaju odliånu saradnju sa sliånim organizacijama iz drugih zemalja. osnovne ãkole.Lipovac. 254 .). pravosuœe (organi sudske vlasti). srednje ãkole. kljuåne oblasti rada i upravljaåke mere. podstiåe i pomaæe rad drugih subjekata i sl. stavova. veãtina i ponaãanja uåesnika u saobrañaju. Nevladine organizacije treba da kritiåki sagledavaju i javnosti saopãavaju drukåije poglede na stanje bezbednosti saobrañaja (od zvaniånih stavova). gradsko veñe. S obzirom na to da su nevladine organizacije u dobroj vezi sa struånom javnoãñu i da prate meœunarnodna iskustva. Posebno je znaåajan rad vlade koja bi trebalo da neprekidno prati stanje bezbednosti saobrañaja. na pojedine aktivnosti koje vlast realizuje. prirodni pomagaåi i ostali subjekti. ali i ostatak privrede ima veliki interes u smanjivanju ukupnih ãtetnih posledica saobrañaja (jer sve posledice na razne naåine plaña privreda). autoãkole i sl. gradska i opãtinska) ureœuju normativno-pravni ambijent u kome funkcioniãe zaãtitni sistem bezbednosti saobrañaja. Politiåke partije i organizacije mogu u okviru svojih programa da izloæe i koncepte unapreœivanja bezbednosti saobrañaja za koje ñe se zalagati. Nevladine organizacije su slobodna i åesto vrlo kritiåki nastrojena udruæenja graœana koji koriste razliåite naåine da podstiåu aktivnosti u pojedinim segmentima druãtvenog æivota. zdravstvene ustanove. o naåinima i moguñnostima smanjivanja ãtetnih posledica saobrañaja. donose strategiju bezbednosti saobrañaja. prevoznici.

odreœuje vizije. finansijska. Struåne organizacije pomaæu svim drugim subjektima u domenu svoga delovanja. Zdravstvene ustanove pomaæu u selekciji vozaåa. struåne asocijacije i sl. menjanju stavova i unapreœivanju ponaãanja u saobrañaju. Nauåne ustanove su odgovorne za efikasan transfer znanja i iskustava. tuæilaãtva. mogu bitno smanjiti posledice nezgoda na putevima.). a posebno u stalnom prañenju zdravstvenog statusa vozaåa profesionalaca. zdravstvene ustanove efikasnim radom na zbrinjavanju i leåenju povreœenih u saobrañajnim nezgodama. Struåna javnost treba da neprekidno obezbeœuje struåno i nepristrasno prañenje stanja bezbednosti saobrañaja. Naime. razvoj i testiranje modela bezbednosti saobrañaja. Zaãtitni sistem u bezbednosti saobrañaja Treba uoåiti veliku ulogu javnosti u bezbednosti saobrañaja. Sa druge strane. ulaganjem u razvoj nauke. ciljeve i naåine upravljanja bezbednoãñu saobrañaja. da unapreœuje stavove i razvija svest o znaåaju bezbednosti saobrañaja. Posebno su znaåajne organizacije sa velikom politiåkom teæinom (UN. Osiguranja su znaåajan subjekt koji ima vaæne poluge uticaja na ponaãanje uåesnika u saobrañaju. a posebno na vozaåe. Struåna javnost ima veliku odgovornost da stalno podstiåe struåne rasprave o bezbednosti saobrañaja. svojim efikasnim i struånim radom. za projektovanje mera i njihovo prañenje. a posebno iskorenjivanju najopasnijih pojava u saobrañaju. prenose se iskustva iz najrazvijenijih zemalja i stalno unapreœuje nacionalni zaãtitni sistem. ali i meœunarodne organizacije koje okupljaju privrednike. mogu doprineti unapreœivanju zaãtitnog mehanizma. sudovi. osiguranja imaju najveñu i najoåigledniju korist od unapreœivanja bezbednosti saobrañaja (manje isplate za nastale ãtete u nezgodama). Sa druge strane. osiguranja motiviãu vozaåe da unapreœuju svoje ponaãanje. u preventivne aktivnosti. Meœunarodne organizacije pomaæu u uporeœivanju i preuzimanju najbolje prakse u upravljanju bezbednoãñu saobrañaja. medijska i najãira javnost. . razvija naãa znanja i praksu. za neprekidno prañenje stanja bezbednosti saobrañaja. meãovitih i nevladinih organizacija ujednaåava se praksa. politiåka. da prati savremena nauåna dostignuña. MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI Struåne organizacije i udruæenja okupljaju subjekte koji su vrlo zainteresovani za stanje bezbednosti saobrañaja ili za pojedine segmente ove oblasti. Pravosuœe (sudije za prekrãaje. osiguranja bi trebalo da pomaæu sve druge subjekte bezbednosti saobrañaja. mogu se uoåiti vozaåi åije zdravlje je bitno oslabilo tako da viãe ne mogu da voze itd. Nauåne organizacije moraju neprekidno odræavati komunikaciju sa svetom. za razvoj domañih znanja. EU i sl.9. Kroz redovno leåenje. Doslednim sprovoœenjem savremenih koncepata osiguranja i naknade ãtete. Preko ovih vladinih. Ove organizacije okupljaju struånu javnost i treba da budu glavni u kreiranju mera i zahteva pred pojedine odgovorne subjekte u bezbednosti saobrañaja. vrãi transfer znanja i iskustava. na obostranu korist.2. a posebno da ne åine saobrañajne prekrãaje itd. 255 9. ali i sa svim subjektima bezbednosti saobrañaja u zemlji. vaspitno-popravne ustanove). Posebno su znaåajne struåna.

ali i ka politiåkoj i drugim javnostima. Najrazvijenije zemlje (posebno SAD) ulaæu napore da obezbede ãto direktniju vezu izmeœu privrede i subjekata bezbednosti saobrañaja. Obezbeœujuñi promociju ideja i aktivnosti u bezbednosti saobrañaja. medija i delom politiåkih i drugih lidera. a s ciljem smanjivanja izdataka i poveñavanja profita. na osnovu stavova struåne javnosti i podrãke politiåke javnosti. politiåka javnost je nosilac i pokrovitelj najvaænijih aktivnosti u upravljanju bezbednoãñu saobrañaja. Naime. ali i podstiåe druga ulaganja u bezbednost saobrañaja. a na osnovu struånih stavova koje saopãtavaju mediji. OUP u znatnoj meri participira u poslovima zaãtite graœana i njihove bezbednosti uopãte. najãira javnost. najbolje moæe da izbalansira njihove potrebe i utvrdi prioritete. U nekim sluåajevima najãira javnost moæe i da zahteva sprovoœenje odreœenih aktivnosti u bezbednosti saobrañaja. Politiåka javnost najbolje moæe izbalansirati ulaganja i sve aktivnosti u bezbednost saobrañaja sa ostalim druãtvenim potrebama. MESTO I ULOGA OUP U ZAÃTITNOM SISTEMU BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 9 OUP imaju znaåajnu funkciju u bezbednosti saobrañaja.Lipovac. obezbeœuje ili unapreœuje finansiranje poslova bezbednosti saobrañaja. Struåna javnost pomaæe finansijskoj javnosti da se opredeli za ulaganja u bezbednost saobrañaja. Neprekidni meœuuticaji ovih javnosti stalno menjaju njihove uloge i meœusobno usaglaãavaju stavove i interese. unapreœuje svoju svest o znaåaju teme. Krsto Bezbednost saobrañaja Politiåka javnost ima podrãku graœana koja je verifikovana na demokratskim izborima. mediji pomaæu struånjacima da proverene struåne stavove saopãte drugim javnostima i tako pokrenu druãtvene i druge aktivnosti. Sa druge strane. pod uticajem struånjaka. pa i u zaãtiti graœana u saobrañaju i u bezbednosti saobrañaja. ali ima i drugaåijih procesa kada najãira javnost traæi od struåne i politiåke javnosti da preduzme neke mere i aktivnosti.3. Medijska javnost. Struåna javnost treba da pomaæe politiåkoj javnosti da donese adekvatne odluke. obezbeœuje komunikacione kanale ka najãiroj javnosti. P. U razvijenim zamljama dræava je prepoznala znaåaj teme i svojim odlukama obezbeœuje osnove finansiranja. odnosno da pomognu privrednim subjektima da prepoznaju svoj interes i direktno ulaæu u bezbednost saobrañaja. U jednom trenutku politiåka javnost nameñe reãenja. Svrha policijskog rada u oblasti bezbednosti saobrañaja je zaãtita organizovanog funkcionisanja drumskog saobrañaja i zaãtita graœana i materijalnih 256 . izgraœuje ispravne stavove i shvata znaåaj pojedinih aktivnosti. Na osnovu takve podrãke. najãira javnost ih prihvata. u skladu sa zakonskim ovlaãñenjima i odgovornostima. na osnovu stavova struåne javnosti. Zainteresovana finansijska javnost. ova javnost najbolje predstavlja interese graœana. Konaåno. Proces usaglaãavanja navedenih i drugih javnosti je presudno vaæan za dobro funkcionisanje zaãtitnog sistema u bezbednosti saobrañaja. 9. Najãira javnost podræava strategiju i plan koje donosi politiåka javnost na osnovu struånih stavova.

predviœanje. – iniciranje administrativno-regulativnog uticaja na unapreœenje bezbednosti saobrañaja.3 Dakle. – podrãka i doprinos optimalnoj obuåenosti vozaåa i unapreœenju bezbednosnih svojstava vozila u saobrañaju. Beograd.9.2 To se postiæe primenom mera zaãtite bezbednosti i sprovoœenjem preventivnih aktivnosti. predviœanje i podrãka u organizovanju bezbednosne zaãtite. – posebni programi bezbednosne zaãtite u saobrañaju. Najvaænije usluge saobrañajne policije su: – obezbeœenje i poboljãanje protoka saobrañaja. planiranje i uåeãñe u organizovanju bezbednosne zaãtite. uloga OUP u oblasti bezbednosti saobrañaja je vrlo specifiåna i realizuje se kroz vrãenje vrlo razliåitih poslova bezbednosti saobrañaja. – saobrañajno inæenjerstvo – podrãka bazama podataka. otkrivanje i obrada delikata u saobrañaju i saobrañajnih nezgoda. 2003. saobrañajne policije (dokument MUP-a). – podrãka drugim organizacionim jedinicama MUP-a i – upravljanje i stalno unapreœivanje organizovanosti saobrañajne policije. u skladu sa evropskim standardima. 257 9. – uåeãñe u izvrãavanju zadataka drugih organizacionih jedinica Ministarstva i – organizacija i menadæment saobrañajno-policijskih poslova. institucije u oblasti obrazovanja i nauke i osiguravajuñe kompanije. uåesnici u saobrañaju. analitiåko prañenje. Zadaci saobrañajne policije su: – saobrañajno-policijski nadzor nad obavljanjem saobrañaja. – otkrivanje delikata u saobrañaju i sprovoœenje saobrañajno-policijskih procedura. – obezbeœenje poãtovanja utvrœenog reæima saobrañaja. – saobrañajno inæenjerstvo – analitiåko prañenje. – iniciranje i pomoñ unapreœenju administrativno-regulativnog ureœenja bezbednosti saobrañaja.3. dræavna administracija. uz podrãku jedinstvene baze podataka o vozilima. vozaåima. Mesto i uloga OUP u zaãtitnom sistemu bezbednosti saobrañaja 2 Reforma 3 Isto. – podrãka bazama podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama. struåne organizacije i institucije u oblasti saobrañaja. lokalna samouprava. saobrañajnim prekrãajima i saobrañajnim nezgodama. nevladine i druge organizacije. Osim ulo- . – prañenje sticanja prava uåeãña vozaåa i bezbednosnih svojstava vozila u saobrañaju. – podrãka i uåeãñe u sprovoœenju programa prevencije bezbednosti saobrañaja i u ostvarivanju posebnih programa zaãtite riziånih grupa i ranjivih uåesnika u saobrañaju. Najvaæniji korisnici usluga saobrañajne policije su: graœani. saobrañajna privreda i industija vozila. – policijsko obezbeœivanje saobrañaja u posebnim prilikama. MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI vrednosti u procesu prevoæenja. – prevencija i unapreœenje bezbednosti saobrañaja.

Radnici milicije duæni su da uåesnicima u saobrañaju pruæaju odgovarajuñu pomoñ. OUP ima vrlo znaåajnu funkciju pomaganja. Samo kao deo zaãtitnog sistema bezbednosti saobrañaja. 258 . u okviru svog delokruga. nadgledanja i nadzora u bezbednosti saobrañaja. OUP moæe doprineti podsticanju i koordinaciji rada ostalih subjekata. 9. organi unutraãnjih poslova. ZoBS) predviœeno je: Ålan 3. slabi zainteresovanost ostalih subjekata da preuzmu svoj deo posla (i odgovornosti). U vrãenju poslova iz stava 1.. ma koliko bila velika uloga OUP-a. 3 i 4. OUP moæe biti uspeãan i efikasan. Mnogo se gubi ako se OUP-u dodeljuju poslovi koji mu ne pripadaju. struånim organizacijama u oblasti saobrañaja. slabi ugled saobrañajne policije i podrãka graœana u izvrãavanju poslova. ovog ålana. kao i kontrolu nad vozaåima i vozilima na putevima vrãe radnici milicije. na obuci i pri vrãenju saobrañaja vojnih jedinica i vozila na putevima. Meœutim. vrãe kontrolu i regulisanje saobrañaja na putevima i nadzor nad sprovoœenjem propisa i preduzimaju druge mere koje se odnose na bezbednost saobrañaja na putevima. U rejonima vojnih objekata. koordinacije.4. saraœuju sa organima druãtveno-politiåkih zajednica. Kontrolu i regulisanje saobrañaja na putevima. Krsto Bezbednost saobrañaja ge neposrednog izvrãioca pojedinih poslova. tada slabi efikasnost OUP-a u izvrãavanju ostalih poslova (koji samo njemu pripadaju). POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U NADLEÆNOSTI OUP-a Zakonom su ureœena ovlaãñenja i odgovornost OUPa u oblasti bezbednosti saobrañaja. Ukoliko ceo zaãtitni sistem dobro funkcioniãe. S druge strane. regulisanje saobrañaja izuzetno mogu da vrãe i vojni organi u obimu kojim se osigurava bezbednost ostalih uåesnika u saobrañaju. lakãe ñe i efikasnije funkcionisati i OUP. Organi unutraãnjih poslova prate stanje bezbednosti saobrañaja na putevima. nikada ne treba zaboraviti da je OUP samo jedan od subjekata bezbednosti saobrañaja. udruæenjima graœana i graœanima i prihvataju njihovu inicijativu za reãavanje pitanja bezbednosti saobrañaja na putevima. P.. Naime. drugih organizacija i graœana u oblasti saobrañaja na putevima. preduzimaju i predlaæu mere kojima se omoguñuje uspeãno ostvarivanje prava i interesa organizacija udruæenog rada. 9 Ålan 4. U Uvodnim odredbama republiåkog Zakona o bezbednosti saobrañaja na putevima (ål.Lipovac.

Odnos saobrañajne policije i javnosti. Efektivnost sistema zaãtite u automobilima. neka iskustva razvijenih zemalja. Defendologija. 2000. B. jer su svi oni deo jedne celine – nastojanja OUPa da doprinese efikasnom funkcionisanju sistema bezbednosti saobrañaja. Lipovac. i Keãetoviñ Æ. Lipovac. za potrebe ovog izlaganja.. Simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima (Zbornik radova). K. Ãesti simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2002 – bezbednost saobrañaja u 21.. Kambera. Minnesota Institute of Public Health. Road Safety Mass Media Campaigns: A Meta Analysis. Æ. G. 2000. Beograd. Jaker. Federal Office of Road Safety. Odnos saobrañajne policije i javnosti u funkciji prevencije saobrañajnih nezgoda na putevima. Beograd. Novi Sad. How Social Marketing of Prevention Can Help Your Community. 259 9. Neãiñ M. Fakultet tehniåkih nauka u Novom Sadu. Social Marketing: How to Say what Needs to be Said.. 2002. Keãetoviñ. veku.. i Vukaãinoviñ M. 2000. 257–262). znaåaj i problemi realizacije u naãim uslovima. G. 1992.. (Zbornik radova. 1998. M. 1989. 6p (Zbornik radova. MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI U ovim odredbama Zakona odreœen je delokrug rada OUPa u bezbednosti saobrañaja... 10 p. VÃUP. Elliott. i Banoviñ. Novi Sad. Bezbednost drumskog saobrañaja.. K. M. Effective Road Safety Campaigns: A Practical Handbook. Kriminalistiåka metodika.. Lipovac.Literatura Literatura Boãkoviñ. Drugi nauåno-struåni skup sa meœunarodnim uåeãñem: Nauka u sluæbi pravosuœa. Banja Luka. 2001. K. K. 249-258).. Iniñ. VÃUP. Lipovac. Jaker. 2002. Ipak. 1991. Kambera. B. Elliott. Budva. Federal Office of Road Safety. Novi Sad. 2001. na osnovu naãe prakse. No 8-9. moguñe je uoåiti sledeñe grupe struånih poslova bezbednosti saobrañaja koje obavlja OUP: 1) neposredna kontrola i interventno regulisanje saobrañaja 2) upravni poslovi bezbednosti saobrañaja 3) prañenje i unapreœenje propisa u bezbednosti saobrañaja 4) obrada i rasvetljavanje saobrañajnih prekrãaja i saobrañajnih nezgoda 5) inspekcijsko-tehniåki poslovi bezbednosti saobrañaja 6) preventivno-propagandni poslovi bezbednosti saobrañaja i 7) ostali poslovi bezbednosti saobrañaja. Vrlo je nezahvalno praviti klasifikacije i veãtaåki deliti poslove OUPa u bezbednosti saobrañaja. Ovi poslovi ñe biti detaljnije pojaãnjeni u daljem izlaganju. . M. Kampanje u bezbednosti saobrañaja.. Minnesota Institute of Public Health. Odnosi policije sa javnoãñu.

Novi Sad. Krsto Bezbednost saobrañaja Lipovac. Beograd. 1993.. Savetovanje: Kontrola i regulisanje saobrañaja (Zbornik radova). Ãesti simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2002 – bezbednost saobrañaja u 21. Buliñ Œ. Metodologija istraæivanja i reãavanja problema bezbednosti dece u saobrañaju. i Vemiñ D.. Beograd. 6 p. Æ. Lipovac. Beograd. Milosavljeviñ. Simonoviñ. Beograd. 287–292). 2000 (Zbornik radova. i Vukaãinoviñ M. Zaãtitimo decu u saobrañaju. Miletiñ. B. CIBS.. Sistemski pristup smanjivanju stradanja dece u saobrañaju. 59 – 65) Miliniñ. Upotreba sigurnosnih pojaseva u republici Srbiji. (Zbornik radova. 2004... Lipovac. B. i dr. K. National Highway traffic safety administration. Kako smanjiti stradanje dece peãaka u Beogradu. 1-6). 7. Komitet ministara Saveta Evrope. Vujaniñ. 2000. 1997.. Marketing of Traffic Safety. Beograd. 2003. K. 3–6). Beograd. Beograd. Muræan. B. 2001. Kontrola i regulisanje saobrañaja. M. 2002.. Nauåno-struåni skup: Bezbednost dece u saobrañaju. 1998.. CIBS. Medijska kampanja za smanjenje ugroæenosti dece u saobrañaju “Zaãtitimo decu u saobrañaju”. Sad. B. Fakultet organizacionih nauka. S. M. (Zbornik radova. 2001. Saobrañajni fakultet. 2000. 8 p. CIBS (Centar za istraæivanja u bezbednosti saobrañaja) i Automoto savez Republike Srpske. Makroistraæivanje stradanja peãaka u Beogradu. Program unapreœivanja saobrañajnog obrazovanja u osnovnim ãkolama – prvi seminar za direktore. i Vukaãinoviñ M. Lipovac. i Peãiñ D. Bezbednost 2. Lipovac. 2003. Strazburg.. M.. Strategijske osnove prevencije kriminala na nivou lokalne zajednice – Svetska iskustva. Lipovac.. veku. Reforma saobrañajne policije. 2003. Policijska akademija. Program unapreœivanja saobrañajnog obrazovanja u osnovnim ãkolama – drugi seminar za uåitelje. Me- dijska kampanja poveñavanja upotrebe sigurnosnog pojasa u Republici Srbiji. Beograd. i dr. Ljudska prava. K. K. 1996. Projektovanje modela inoviranja znanja u saobrañaju (magistarski rad). Vujaniñ. simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2004. Policijska akademija. Lipovac. (dokument MUP-a). Plato. N.Lipovac. Beograd. 2001. Pantazijeviñ. USA. Beograd i Banja Luka. Bezbednost saobrañaja. K. Beograd. 2001. i dr. 2001. Beograd.. OECD. Paris. 1982. Beograd. medijska kampanja za smanjenje ugroæenosti dece u saobrañaju. 6 p. 9 260 .. Vujaniñ. Beograd. i Lipovac K.. Etika milicije u regulisanju i kontroli saobrañaja. Preporuka (2001) 10. Evropski kodeks policijske etike.. 1–8). Beograd. M.. Pantazijeviñ. P. CIBS. Nauka o policiji.. Produæite liniju æivota – Veæite pojas (istraæivanje – plan kampanje).. 1999. 6p (Zbornik radova. Traffic Safety Reference Guide. 2003. VÃUP. K. S. (Zbornik radova. Spasite 200 æivota u Srbiji – veæite pojas. K. Vujaniñ.

NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA 10. Neposredno (interventno) regulisanje saobrañaja . Neposredna kontrola saobrañaja 10.2.10.1.

Poæeljno je da to budu posebno obuåeni policajci (pripadnici saobrañajne policije). drugi vidovi borbe protiv kriminala i otklanjanje njegovih organizovanih i drugih oblika.. prekrãaja i drugih delikata (u daljem tekstu: kriviåna dela i prekrãaji).. sloboda i liånog integriteta lica. On je odgovoran da u celini upravlja saobrañajem. 2) bezbednosna zaãtita imovine. mogu se uslovno razdvojiti i pojedinaåno objasniti. s ciÿem nadzora.. Organ za saobrañaj prati i kontroliãe saobrañaj. prava.. 6) regulisanje. Policajci svojim neposrednim prisustvom na putu samo dopunjuju proces kontrole saobrañaja. U Zakonu o policiji kao jedan od policijskih poslova odreœen je i posao: “regulisanje..1 Zakon o ministarstvima2 u delokrugu rada Ministarstva unutraãnjih poslova odreœuje i “poslove dræavne uprave koji se odnose na: . 1 . Zato ima smisla termin “neposredna” kontrola u smislu dopune kontrole koju vrãi organ za saobrañaj. Veoma je sloæen mehanizam kontrole saobrañaja s ciÿem uspeãnog i bezbednog odvijanja saobrañaja u svim uslovima. jesu: 1) bezbednosna zaãtita æivota. 2 Zakon o ministarstvima. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA . pruæanje pomoñi i nadzor u saobrañaju na putevima”. ålan 10). pruæanje pomoñi u sluåaju opasnosti i pruæanje druge bezbednosne pomoñi onima kojima je neophodna. Da li je vaæno i zaãto se naglaãava “neposredna” (kontrola) i “interventno” (regulisanje)? Treba imati na umu da kontrolu i regulisanje saobrañaja vrãi organ za saobrañaj. ali zakonodavac je ostavio moguñnost da ovo rade i drugi uniformisani pripadnici policije (policijski sluæbenici). bezbednost.” Poslovi neposredne kontrole i interventnog regulisanja se preklapaju i neprekidno smenjuju.. Policijski poslovi. Ipak. u smislu ovog zakona. otkrivanje i rasvetljavanje kriviånih dela. kontrola. 4) otkrivanje i hvatanje izvrãilaca kriviånih dela i prekrãaja i drugih lica za kojima se traga i njihovo privoœenje nadleænim organima. ålan 3. otkrivanja i dokumentovanja prekrãaja i sl. pruæanje pomoñi i nadzor u saobrañaju na putevima.. kao i podrãka vladavini prava. Saobrañaj se stalno prilagoœava korisnicima i obratno: korisnici se prilagoœavaju stanju i moguñnostima saobrañajnog sistema. .”. 5) odræavanje javnog reda.. kontrola. 3) spreåavanje. 263 10.Poslove neposredne kontrole i interventnog regulisanja saobrañaja vrãe uniformisani pripadnici policije. regulisanje i kontrolu saobrañaja na putevima .” (Zakon o policiji.

Neposredna kontrola uåesnika u saobrañaju Najznaåajnija je neposredna kontrola vozaåa. 10 10. vozila i put.1. umor i bolest. Neposredna kontrola vozila u saobrañaju Neposredna kontrola vozila u saobrañaju obuhvata: 1) kontrolu prava uåeãña vozila u saobrañaju: identifikacija vozila. Ovo se dogaœa veoma retko i zato ima smisla koristiti termin “neposredno” ili “interventno” regulisanje. Neposredna kontrola vozaåa u saobrañaju obuhvata: 1) kontrolu prava uåeãña vozaåa u saobrañaju: identifikacija vozaåa. Tada bi organ za saobrañaj trebalo da preuzme svoj deo odgovornosti i unapredi regulisanje saobrañaja tako da saobrañaj moæe da se bezbedno odvija i bez policije. Osnovni zadaci neposredne kontrole saobrañaja su: nadzor nad poãtovanjem propisa (posebno nad poãtovanjem reæima saobrañaja). sravnjivanje podataka iz saobrañajne dozvole sa obeleæjima vozila itd. semaforima i drugom opremom. lekova i dr. poãtovanje ograniåenja (koriãñenje obaveznih pomagala) itd. poãtovanje mera bezbednosti i zaãtitnih mera (voænja za vreme zabrane upravljanja). Krsto Bezbednost saobrañaja Organ za saobrañaj je nadleæan da neprekidno reguliãe (ureœuje) saobrañaj i bez prisustva policajaca.Lipovac. kontrola primenom tehniåkih sredstava na licu mesta. 3) kontrolu ponaãanja vozaåa (poãtovanja propisa) u saobrañaju. uniformisani pripadnici policije suspenduju reæim saobrañaja i oni preuzimaju regulisanje saobrañaja. saobrañajnim znakovima. 10. onda je to znak loãeg reæima saobrañaja i neuspeha u upravljanju saobrañajem. upotreba droga. putnike i druge uåesnike u saobrañaju. P. posedovanje vaæeñe vozaåke dozvole za odgovarajuñu kategoriju. pravilima saobrañaja. voænja pre sticanja prava na upravljanje. 10. odnosno upuñivanje na vanredni tehniåki pregled. NEPOSREDNA KONTROLA SAOBRAÑAJA Neposredna kontrola saobrañaja se odnosi na uåesnike u saobrañaju. psihoaktivnih materija. 2) kontrolu trenutnog psihofiziåkog stanja vozaåa: alkoholisanost.2.1. posedovanje vaæeñe saobrañajne dozvole. otkrivanje i dokumentovanje saobrañajnih prekrãaja. Ukoliko ovo regulisanje saobrañaja postane pravilo. Samo izuzetno (interventno).1. 264 . Saobrañaj je regulisan reæimom saobrañaja.1. ali moæe da obuhvati i peãake. 2) kontrolu trenutnog stanja tehniåke ispravnosti vozila (posedovanje opreme i ispravno funkcionisanje svih sklopova vozila): vizuelna kontrola.

3 “Nadzor nad saobrañajnim znakovima na putevima u pogledu bezbednosti saobrañaja vrãi opãtinski organ unutraãnjih poslova.1. Policija dopunjuje ovu funkciju i pomaæe organu za saobrañaj (izveãtava o uoåenim problemima i zahteva preduzimanje mera).10. e) pokretanje prekrãajnog postupka. Treba imati na umu da organ za saobrañaj upravlja putevima i vrãi kontrolu stanja puta. organ iz stava 1. f) iskljuåenje vozaåa iz saobrañaja. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA . ili ako je dotrajao. trotoara. Neposredna kontrola stanja puta i saobrañajne signalizacije Neposredna kontrola puta obuhvata: 1) kontrolu stanja putnih povrãina: kolovoza. poãtovanje ograniåenja u pogledu mase i drugih dimenzija. na putevima na kojima ovaj organ vrãi kontrolu i regulisanje saobrañaja. bankina. odnosno ukloni ili zameni. Ako na javnom putu nedostaje saobrañajni znak ili ako je takav znak nepravilno postavljen ili ako je suviãan. h) otkrivaçe i prijavÿivaçe privrednog prestupa i i) otkrivaçe i prijavÿivaçe kriviånog dela. ograda. stanje i vidljivost horizontalne i vertikalne signalizacije.3 a posebno u sluåajevima kada je neposredno ugroæena bezbednost saobrañaja (tada OUP nalaæe preduzimanje hitnih mera o kojima obaveãtava organ za saobrañaj).3.4 10. b) rutinska (sluåajna) kontrola vozaåa (uåesnika u saobrañaju) vozila i puta. odroni. ZoBS) 265 10. OUP iz ålana 154. 3) kontrola opreme puta i objekata na putu: stanje tunela. funkcionisanje semafora itd. stav 2 ovog zakona doneñe reãenje kojim ñe narediti preduzimanje mera potrebnih za uspostavljanje uslova za bezbedan saobrañaj na putu. Najvaænija postupanja saobrañajne policije u neposrednoj kontroli saobrañaja Da bi se sagledali poslovi neposredne kontrole saobrañaja. 2) kontrola saobrañajne signalizacije: postojanje predviœenih saobrañajnih znakova.1. odnosno Republiåki sekretarijat za unutraãnje poslove. bermi itd. g) iskljuåenje vozila iz saobrañaja. ZoBS). prljavãtine i druge prepreke koje ugroæavaju prohodnost i bezbednost saobrañaja).1. treba objasniti najvaænija postupanja saobrañajnih policijaca u neposrednoj kontroli saobrañaja: a) nadzor nad odvijanjem saobrañaja. vlasniãtvo tereta. potpornih zidova. d) novåana kazna na licu mesta. 10. Neposredna kontrola saobrañaja 3) kontrolu tereta: poreklo.4. 4 “Ako organizacija udruæenog rada ili organ koji se stara o odræavanju puteva ne odræava put na naåin odreœen propisima o putevima i time dovede u neposrednu opasnost uåesnike u saobrañaju. smerokaza i dr. (udarne rupe na kolovozu.” (ålan 156. propusta za vodu. c) opomena uåesnika u saobrañaju. pravilan raspored tereta na vozilu. ovog ålana narediñe svojim reãenjem organizaciji ili organu koji postavlja saobrañajne znakove da takav znak postavi.” (ålan 155.

u naãim uslovima. P. “ (Zakon o prekrãajima. vozila ili deonica puta.Lipovac. 6 Mada je zakon definiãe kao “Naplata novåane kazne na mestu izvrãenja prekrãaja”. javni i privatni sektor. ali je vrlo rasprostranjeno. åesto se koristi izraz “mandatna kazna”. Nadzor nad odvijanjem saobrañaja moæe biti neposredan ili automatski – uz podrãku tehniåkih ureœaja za nadzor (video kamere. 7 “ . nadzor nad odvijanjem saobrañaja vezuje za policiju. b) Rutinska (sluåajna) kontrola vozaåa (uåesnika u saobrañaju) vozila i puta.). drugi dræavni organi. proceni da ñe se efekti postiñi i opomenom. graœani i drugi subjekti.) c) Opomena uåesnika u saobrañaju se moæe izricati ako je lice uåinilo greãku koja nije sankcionisana. d) Novåana kazna na licu mesta6 se moæe izreñi. uniformisani policajac poveñava stepen poãtovanja propisa i uoåava probleme odvijanja saobrañaja.. – rutinska kontrola se vrãi masovno i niåim nije ograniåena: da bi se zahvatilo ãto viãe prekrãaja (posebno voænja pod uticajem alkohola. jer omoguñava uoåavanje saobrañajnh prekrãaja i dalja postupanja. Dakle. Neposrednim prisustvom u saobrañaju. Danas se razlikuju tri pristupa sluåajnoj kontroli: – potpuno se zabranjuje rutinska kontrola da se ne bi ometao saobrañaj i nepotrebno umanjivala pravna sigurnost graœana (policajci mogu kontrolisati samo kada su uoåili prekrãaj). Ovo nije ispravno. To je kontrola sluåajno odabranih vozaåa. godiãnje bi trebalo kontrolisati svakog 12 do 15 vozaåa da li koristi sigurnosni pojas itd. godiãnje bi trebalo kontrolisati alkoholisanost svakog 8 do 10 vozaåa (broj rutinskih kontrola alkohola jednak je od jedne desetine do jedne osmine vozaåa). ålan 290). Na nadzor otpada najviãe vremena u neposrednoj kontroli saobrañaja. policajcima se daje pravo da sami vrãe izbor koga ñe kontrolisati i – rutinska kontrola je ograniåena i strogo kontrolisana: stareãina odreœuje uåestalost. Mada se. ako su ispunjeni sledeñi uslovi:7 5 Na primer. upotreba mobilnog telefona za vreme voænje) ili je lice uåinilo lakãi saobrañajni prekrãaj za koji je predviœena novåana kazna na licu mesta i policajac.. ali moæe biti opasna (npr. Pravilan i struåan nadzor je osnova neposredne kontrole saobrañaja. fotoaparati kojima se snimaju odreœeni prekrãaji i druge okolnosti u saobrañaju)... svako peto teretno vozilo i sl. Kad je propisom o prekrãaju predviœeno. ovlaãñeno lice u organu uprave nadleænom za izvrãenje propisa koji je prekrãajem povreœen. odnosno pravilo sluåajnog izbora na osnovu politike i strategije bezbednosti saobrañaja5 (svako treñe crveno vozilo. voænja pre sticanja prava i sl. u skladu sa politikom OUPa (koju definiãe stareãina). 266 . naplatiñe na mestu izvrãenja prekrãaja novåanu kaznu uåiniocu koga zatekne u vrãenju prekrãaja. Krsto Bezbednost saobrañaja 10 a) Nadzor nad odvijanjem saobrañaja je najznaåajniji posao saobrañajnog policajca i obavlja se neprekidno. u EU su preporuåeni standardi uåestalosti kontrole za pojedine prekrãaje: svaki mesec bi trebalo kontrolisati bzinu svakog drugog ili treñeg vozaåa (broj kontrola kreñe se od treñine do polovine broja vozaåa). Kvalitetan i struåan nadzor nad odvijanjem saobrañaja omoguñuje struåno sagledavanje svih problema u sprovoœenju reæima saobrañaja i uoåavanje saobrañajnih prekrãaja. izbor se vrãi pre nego ãto se uoåi neki prekrãaj. O naplañenoj novåanoj kazni izdaje se potvrda u kojoj se oznaåava koji je prekrãaj uåinjen i kolika je novåana kazna izreåena i naplañena. ovaj nadzor mogu da vrãe organi za saobrañaj.

ovog zakona. ovog zakona. niti izjavi æalbu. u roku od osam dana od dana dostavljanja reãenja.10 Ako lice ne plati kaznu na licu mesta. preko organa uprave koji je doneo reãenje. utvrditi da je lice uåinilo saobrañajni prekrãaj za koji je zakonom predviœena novåana kazna na licu mesta i da su se stekli svi uslovi za naplatu novåane kazne na licu mesta. usvojilac. 11 Zapisnik o izvrãenoj kontroli uåesnika u saobrañaju – vozila. ålan 240. odnosno staralac maloletnika. Na reãenje o prekrãaju organa uprave donetom shodno odredbama ovog zakona. odnosno moæe ga dokazati. popuniti Potvrdu o naplañenoj novåanoj kazni i predati je uåiniocu prekrãaja i omoguñiti bezbedno ukljuåivanje u saobrañaj. Ako lice plati novåanu kaznu na licu mesta ili plati novåanu kaznu u predviœenom roku (8 dana). popunjava se Zapisnik. Ako novåana kazna iz ålana 290. sa zabeleãkom da izreåena novåana kazna nije plañena.10. Na odluku Viãeg prekrãajnog suda. 10 “. Zakon je predvideo i postupanje u sluåaju neplañanja kazne. Ako uåinilac prekrãaja u roku za æalbu ne plati novåanu kaznu. ne bude naplañena na licu mesta ovlaãñeno lice odmah ñe uåiniocu prekrãaja uruåiti poziv da istu plati u roku od osam dana ili da odreœenog dana i åasa pristupi u organ uprave radi voœenja prekrãajnog postupka. Rok za dolazak po pozivu za voœenje prekrãajnog postupka iz stava 1. æalba nije dozvoljena. Uåinilac prekrãaja ñe se u pozivu posebno pouåiti o pravu na odbranu iz ålana 85. kao i da . neñe se izricati novåana kazna na licu mesta. da se prekrãajni postupak moæe okonåati i bez njegovog uåeãña. saopãtiti predviœenu kaznu i njegova prava (da plati kaznu na licu mesta.. naplatiti novåanu kaznu u zakonom predviœenom iznosu (ako lice pristane). predoåiti licu da je uåinilo prekrãaj.. Na Pozivu se nalazi i obaveãtenje da lice moæe imati branioca. veñ ñe se saåiniti Sluæbena beleãka o uåinjenom prekrãaju. da uloæi æalbu i vodi postupak pred sudijom za prekrãaje).. izvrãiti opãtu kontrolu (vozaåa i vozila). ako je prekrãaj uåinjen kao posledica propusta duænog staranja o maloletniku. onda ñe se novåanom kaznom propisanom za uåinjeni prekrãaj kazniti roditelj. – policajac je uoåio prekrãaj. 267 10. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA – lice je uåinilo saobrañajni prekrãaj za koji je zakonom predviœeno kaænjavanje na licu mesta. – lice je dovoljno staro (starije od 16 godina)8 i – lice pristane da plati kaznu. Ako lice nije navrãilo 14 godina (dete) ili nije navrãilo 16 godina (mlaœi maloletnik). da vodi prekrãajni postupak pred ovlaãñenim licem u OUP-u. Na izvrãenje novåane kazne primenjuju se odredbe ovog zakona o zameni novåane kazne kaznom zatvora ili radom u javnom interesu.11 licu se izdaje Zapisnik sa Pozivom da novåanu kaznu plati u roku 8 dana (na raåun) ili da doœe u OUP radi voœenja prekrãajnog postupka. moæe se izjaviti æalba Viãem prekrãajnom sudu. Neposredna kontrola saobrañaja 8 Maloletnom uåiniocu prekrãaja koji je navrãio 16 godina uruåuje se Zapisnik na isti naåin kao i punoletnom licu. da plati isti iznos u roku od 8 dana. reãenje o prekrãaju dostavlja se na izvrãenje prekrãajnom sudu nadleænom po mestu prebivaliãta kaænjenog. ovog ålana ne moæe biti krañi od osam dana.9 Pri tome neophodno je sprovesti pravilan postupak: bezbedno zaustaviti vozilo (uåesnika u saobrañaju). “ (Zakon o prekrãajima. postupak je zavrãen. ålan 291).1. Kada je uåinilac prekrãaja lice mlaœe od 16 godina. 9 Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja..

Uz Zahtev se prilaæu izvodi iz sluæbenih evidencija i drugi dokazi. a u zakonima o bezbednosti saobrañaja i drugim zakonima precizno su opisani delikti i sankcije. Agencija za unapreœenje dræavne uprave. Ako lice ne plati novåanu kaznu u predviœenom roku. Skupãtine grada Beograda i skupãtine grada) za koje su propisane prekrãajne kazne i zaãtitne mere. Prekrãajni postupak u OUP-u (prvostepeni postupak) vodi sluæbeno lice u OUP-u i donosi Reãenje o prekrãaju (odustajanje od postupka. pravosnaæno i izvrãno reãenje o izreåenoj kazni i Beleãka (da lice nije platilo kaznu u propisanom roku) dostavljaju se prvostepenom organu za prekrãaje – sudiji za prekrãaje (po mestu prebivaliãta prekrãioca). Prekrãajne sankcije su kazne 12 Na poleœini Naloga policajac piãe izveãtaj o preduzetim aktivnostima u toku 13 Objaãnjenje o postupanju u organizacionim jedinicama MUP-a kada uåinilac smene. sluæbeno lice donosi Zakljuåak kojim se prekrãajni postupak pokreñe. Ako se lice ne æali. e) Prekrãaji su povrede javnog poretka utvrœene zakonom (saveznim ili republiåkim) ili drugim propisima (uredbe. 2004. izrade zakona. Beograd. odbacivanje Zahteva ili kaænjavanje). MUP. P.15 U Zakonu o prekrãajima dati su okviri za prekrãajne kazne i zaãtitne mere. 268 . policajac ñe stareãini (ili licu koje stareãina ovlasti) predati Nalog za izvrãenje sluæbenog zadatka12 i Zapisnike o izvrãenoj kontroli uåesnika u saobrañaju koje je saåinio tokom smene. Sudija za prekrãaje sprovodi postupak i donosi Reãenje za prinudno izvrãenje (naplata novåane kazne ili zamena zatvorom). Nakon saåinjavanja Zapisnika policajac ñe omoguñiti kontrolisanom licu uvid u sadræaj i davanje primedbi koje ñe policajac ãto vernije uneti u Zapisnik ili nastavak Zapisnika. Nakon zavrãenog sluæbenog zadatka (posle patrolne sluæbe). prekid postupka. 2002. niti se pojavi u OUPu. odluke skupãtine opãtine. Policajac ñe ponuditi kontrolisanom licu da potpiãe i uruåiti mu Zapisnik. organizaciona jedinica MUP-a åiji radnik je uoåio prekrãaj podnosi SUP-u (sluæbenom licu odreœenom za voœenje prekrãajnog postupka) Zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka (Zapisnik o izvrãenoj kontroli uåesnika u saobrañaju ima ulogu Zahteva). reãenje postaje pravosnaæno i prekrãilac je duæan da uplati novåanu kaznu na raåun. 2004. dokumentacija se dostavlja drugostepenom organu – veñu za prekrãaje koji vodi postupak i donosi reãenje u drugostepenom postupku. Ukoliko lice uloæi Æalbu. kao i za prekrãajni postupak. policajac ñe Zapisnik ostaviti ispod brisaåa (ili na drugi naåin) i ovo konstatovati u nastavku Zapisnika. saobrañajnog prekrãaja ne plati na licu mesta izreåenu novåanu kaznu. MUP – USP. na koje lice moæe uloæiti Æalbu.Lipovac. 14 Uputstvo o postupanju OUP-a u prekrãajnim stvarima kada uåinilac prekrãaja ne plati novåanu kaznu na 15 Metodologija licu mesta.13 Ako lice ne plati novåanu kaznu u predviœenom roku.14 Kada utvrdi da su ispunjeni uslovi za pokretanje prekrãajnog postupka. Republiåki sekretarijat za zakonodavstvo. Krsto Bezbednost saobrañaja 10 ñe Zapisnik posle isteka roka za plañanje kazne postati Zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka. Vlada Republike Srbije. Ukoliko lice odbije da primi Zapisnik.

i to: ako lice upravlja vozilom pre sticanja prava na upravljanje. s obzirom na trenutno psiho-fiziåko stanje (alkoholisan. ako su ispunjeni sledeñi uslovi: – lice je uåinilo saobrañajni prekrãaj za koji je Zakonom predviœeno voœenje prekrãajnog postupka kod sudije za prekrãaje. zapreñenu kaznu i njegova prava. ako su predviœene Zakonom (iskljuåenje vozila ili vozaåa iz saobrañaja. odnosno ako je. Stareãina moæe doneti Zakljuåak o ispravci Zapisnika o kontroli. primenjuje zaãtitne mere na licu mesta. – policajac je uoåio ovaj prekrãaj. nepodoban da upravlja vozilom. ako upravlja vozilom za vreme trajanja izreåene mere bezbednosti ili zaãtitne mere zabrane upravljanja tom kategorijom vozila. Uåinilac prekrãaja. zabrana odgovornom licu da vrãi odreœene poslove.10.16 Pri tome policajac sprovodi sledeñi postupak: bezbedno zaustavlja uåesnika u saobrañaju (vozilo. saåinjava Zapisnik o izvrãenoj kontroli uåesnika u saobrañaju . zaãtitne mere i vaspitne mere. a za lice od 16 godina kazne.). u praksi se najåeãñe podrazumeva minimalna starost od 18 godina. lice plaña izreåenu kaznu. ako lice ne koristi pomagala koja su navedena u vozaåkoj dozvoli. Prekrãaji su propisani za pravna i fiziåka lica. predoåava licu. Prekrãajni postupak se pokreñe. 269 10. saopãtava licu da da je uåinilo prekrãaj. O æalbi reãava drugostepeni organ (veñe za prekrãaje). zabrana vrãenja odreœenih delatnosti. izdaje odgovarajuñu potvrdu i omoguñuje bezbedno ukljuåivanje u saobrañaj. saopãtava predviœeni postupak (kod sudije za prekrãaje). odnosno bolestan). odnosno OUP moæe dokazati prekrãaj. vrãi opãtu kontrolu (vozila. o prekrãiocu. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA . Stareãina analizira dokumentaciju i ceni osnovanost. ide u zatvor. odnosno lice). opomena. utvrœuje da je lice uåinilo prekrãaj za koji je Zakonom predviœeno voœenje prekrãajnog postupka. Kazne zatvora mogu se propisati samo zakonom. Neposredna kontrola saobrañaja (novåana kazna i kazna zatvora).1. obavezno leåenje alkoholiåara i narkomana i udaljenje stranaca sa dræavne teritorije) zakonom ili uredbom. po Zakonu. a novåane kazne i zaãtitne mere (oduzimanje predmeta. – lice je dovoljno staro da bude prekrãajno odgovorno. vozaå. ide na doobuku itd. tereta i vozaåa). S obzirom na znaåaj ovog ovlaãñe16 Mada je u Zakonu predviœeno da se za lice od 14 godina mogu izreñi vaspitne mere. f) Iskljuåenje vozaåa iz saobrañaja je posebna mera bezbednosti saobrañaja koja ima funkciju direktne zaãtite saobrañaja. umoran. o ranijim kaznama. upuñivanje na vanredni tehniåki pregled i sl. Policajac stareãini podnosi Zapisnik o kontroli i ostale dokaze (dokaz o prekrãaju. pod dejstvom droge ili psihoaktivnih lekova.).vozila. OUP obraœuje Zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka i stareãina ovaj Zahtev podnosi sudiji za prekrãaje koji vodi prekrãajni postupaki donosi Reãenje. odnosno OUP (stranke u postupku) mogu da uloæe æalbu na Reãenje. Kada Reãenje postane pravosnaæno i izvrãno. zabrana upravljanja vozilom na motorni pogon. zabrana pravnom licu da vrãi odreœene delatnosti. Ovu meru sprovodi policajac kada osnovano posumnja da lice nije sposobno da upravlja vozilom. o znaåaju prekrãaja itd. sprovodi se izvrãni postupak: ovo reãenje se unosi u dosije vozaåa. upisuju se mere u vozaåku dozvolu.

koja sadræi: ime i prezime vozaåa. izvrãiti opãtu kontrolu vozila. ovog zakona koji neprekidno upravlja vozilom duæe od pet åasova. ovog zakona za koga utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake alkoholne poremeñenosti. a vozaåka dozvola se ne vodi u evidenciji kod organa åiji je radnik tu dozvolu oduzeo. u naznaåenom roku (najviãe 24 sata). i 6. narediti vozaåu da odmah prekine upravljati vozilom. Organ za prekrãaje (sudija za prekrãaje) donosi Reãenje o prekrãaju.” (Ålan 212. U zavisnosti od razloga za isk17 “Ovlaãñeno 10 lice ñe na licu mesta privremeno oduzeti vozaåku dozvolu i iskljuåiti iz saobrañaja vozaåa koga zatekne da upravlja vozilom ili da pokuãava da upravlja vozilom ako je oåigledno da je vozaå u takvom psihofiziåkom stanju (umor. OUP aktivno uåestvuje u prekrãajnom postupku (kao stranka). ovog ålana duæno je da vozaåu o tome izda potvrdu. broj oduzete vozaåke dozvole. 4. dozvola se ãalje u nadleæni OUP koji vodi vozaåa u evidenciji (odlaæe se u dosije vozaåa). 2. Ako lice. 4. Ovlaãñeno lice iskljuåiñe iz saobrañaja i vozaåa koga zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozaåku dozvolu odreœene kategorije ili da upravlja vozilom u vreme kad je na snazi mera bezbednosti ili zaãtitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom. Uåinilac prekrãaja i OUP imaju moguñnost Æalbe. Ako vozaå ne preuzme oduzetu vozaåku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. P. dejstvo opojnih droga ili lekova na kojima je oznaåeno da se ne smeju upotrebljavati pre i za vreme voænje) da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom. a najdocnije u roku od 24 åasa od åasa oduzimanja. Pravosnaæno i izvrãno Reãenje se ulaæe u dosije vozaåa. ovog zakona koji vozilom u toku 24 åasa preœe viãe od 500 km. ovog ålana prema vozaåu iz ålana 188. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozaåa a nema vozaåku dozvolu odreœene kategorije ili u vreme kad je na snazi mera bezbednosti ili zaãtitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom. dan i åas njenog oduzimanja i naåin njenog vrañanja. Ovlaãñeno lice postupiñe na naåin iz stava 1. dokumente o znaåaju tog prekrãaja za bezbednost saobrañaja). Policajac kompletira Prekrãajnu prijavu i druge znaåajne podneske (dokaz o prekrãaju. ovog zakona. ne preuzme vozaåku dozvolu. odnosno koji u toku 24 åasa upravlja vozilom duæe od osam åasova. stav 3. stav 2. 5. u roku tri dana. odnosno koji upravlja vozilom duæe od osam åasova. ili koji pokazuje znake alkoholne poremeñenosti. Ovlaãñeno lice postupiñe na naåin iz stava 1. ZoOBS) 270 . Stareãina analizira osnovanost i podnosi Zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka. stav 2. bolest. kao i prema vozaåu iz ålana 190. stav 3. ovog ålana i prema vozaåu instruktoru koga zatekne da osposobljava kandidata za vozaåa pod dejstvom alkohola u smislu ålana 164. odnosno struånom pregledu na koji je upuñen. ovog ålana prema vozaåu iz ålana 164. ovog ålana duæan je da vozaåu vrati dozvolu åim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. 1. 1. Ovlaãñeno lice koje je oduzelo vozaåku dozvolu po odredbama st. privremeno oduzeti vozaåku dozvolu. ovog zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. 2. 1. kao i prema vozaåu za koga utvrdi da je pod dejstvom alkohola u smislu ålana 164.Lipovac. vozaåa i tereta. Krsto Bezbednost saobrañaja nja. vozaåka dozvola ñe se dostaviti organu u åijoj se evidenciji vodi. vraña vozaåka dozvola na mestu koje je navedeno u potvrdi o oduzimanju vozaåke dozvole. Organ åiji je radnik oduzeo vozaåku dozvolu prema odredbama st. izdati potvrdu o oduzimanju vozaåke dozvole i narediti vozaåu da na bezbednom mestu parkira vozilo (ako nema drugih vozaåa) i uveriti se da ñe vozaå da poãtuje naredbu (pod pretnjom privoœenja). uzeti podatke o vozaåu (podaci za prekrãajnu prijavu). Ovlaãñeno lice postupiñe na naåin iz stava 1. i 6. g) Iskljuåenje vozila iz saobrañaja je vrlo posebna mera bezbednosti i ima funkciju direktne zaãtite bezbednosti saobrañaja. Zakonom je precizno definisan postupak iskljuåenja vozaåa iz saobrañaja:17 bezbedno zaustaviti vozilo. utvrditi da su se stekli uslovi za iskljuåenje vozaåa iz saobrañaja. ovog zakona. i 3. 5. izveãtaj o ranijim kaznama. Vozaåu se. dokaz o prekrãiocu. ovog ålana prema vozaåu ili vozaåu instruktoru iz ålana 209. Ovlaãñeno lice postupiñe na naåin i iz st.

ZoOBS. nepravilno razmeãten teret na vozilu ili vangabaritni teret bez odgovarajuñe dozvole. a za prekrãaje iz stava 1.19 odnosno ako su u saobrañajnoj nezgodi oãteñeni bitni ureœaji na vozilu. naziv organa koji je izdao saobrañajnu dozvolu.i registarske tablice. Ukoliko policajac utvrdi da vozilo nije registrovano (registracija je istekla duæe od 30 dana). ZoOBS. Vozilo iz stava 1. privremeno oduzeti saobrañajnu dozvolu. Posebne mere bezbednosti) 20 “Kad ovlaãñeno lice prilikom vrãenja uviœaja opravdano posumnja da su na vozilu koje je uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi oãteñeni sklopovi i ureœaji koji su bitni za bezbednost saobrañaja. ili se kreñe bez zimske opreme na delu puta i u vreme kad je zimska oprema obavezna. Organ åiji je radnik privremeno oduzeo saobrañajnu dozvolu prema odredbama ovog ålana duæan je da vozaåu vrati tu dozvolu åim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta.10. 271 10. Zakonom su predviœen naåin iskljuåenja: usmeno nareœenje. ovog ålana duæno je da izda potvrdu koja sadræi podatke iz ålana 217. Ukoliko vozaå ne otkloni neispravnost. koja sadræi: naziv i sediãte organa åiji je radnik oduzeo saobrañajnu dozvolu i registarske tablice. narediñe vozaåu da prekine saobrañaj i otkloni neipsravnost. ovlaãñeno lice iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja. narediti vozaåu da skine registarske tablice i izdati Potvrdu o privremenom oduzimanju saobrañajne dozvole i registarskih tablica. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kome je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. da nema propisane registarske tablice (ima strane tablice koje nisu u skladu sa meœunarodnom konvencijom). Ako vozaå ne postupi po nareœenju iz stava 1. iskljuåiñe to vozilo iz saobrañaja i privremeno ñe oduzeti registarske tablice. ZoOBS. narediñe vozaåu da iskljuåi vozilo iz saobrañaja i obezbedi ga na bezbednom mestu. iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja tako ãto ñe oduzeti saobrañajnu dozvolu. ovog zakona. odnosno da upotrebi zimsku opremu. odnosno naziv nosioca prava raspolaganja vozilom i njegovu adresu. vozilo koje je u saobrañajnoj nezgodi toliko oãteñeno da se opravdano moæe zakljuåiti da su na njemu oãteñeni sklopovi i ureœaji koji su bitni sa stanoviãta bezbednosti saobrañaja. Posebne mere bezbednosti) 19 “Na tehniåki pregled uputiñe se motorno ili prikljuåno vozilo koje je iskljuåeno iz saobrañaja zbog tehniåke neispravnosti ureœaja za upravljanje ili ureœaja za zaustavljanje. odnosno masu ili osovinsko optereñenje.” (ålan 218. odnosno da su istekle probne tablice. ili kojim se bez dozvole prevozi teret åije dimenzije.” (ålan 219. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA ljuåenje vozila iz saobrañaja. U sluåajevima da policajac uoåi: tehniåku neispravnost vozila koja ugroæava i ometa druge uåesnike u saobrañaju. kao i ako se osnovano posumnja da je na vozilu neispravan ureœaj za spajanje vuånog i prikljuånog vozila. na licu mesta. a najdocnije u roku od 24 åasa od åasa oduzimanja. narediñe vozaåu da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili da vozilo odveze do odreœenog mesta gde moæe otkloniti neispravnost. pismeno nareœenje. Ovlaãñeno lice koje je privremeno oduzelo saobrañajnu dozvolu ili registarske tablice po odredbama ovog ålana duæno je da vozaåu o tome izda potvrdu. ovog ålana moæe se ukljuåiti u saobrañaj posle tehniåkog pregleda na kome je utvrœeno da su otklonjena oãteñenja i nedostaci zbog kojih je vozilo iskljuåeno iz saobrañaja.1. odnosno nedovoljno obezbeœen. ili koje se kreñe putem na kome je kretanje te vrste vozila zabranjeno.18 Ukoliko policajac osnovano posumnja da su neispravni ureœaji za upravljanje. ureœaji za zaustavljanje ili ureœaji za spajanje vuånog i prikljuånog vozila. stav 4.21 . Ovlaãñeno lice koje je iskljuåilo vozilo iz stava 1. privremeno oduzimanje saobrañajne dozvole. odnosno nareœenje da vozaå skine i preda registarske tablice. odnosno naziv nosioca prava raspolaganja vozilom i njegovu adresu. Neposredna kontrola saobrañaja 18 “Ako ovlaãñeno lice zatekne vozilo koje zbog tehniåke neispravnosti ugroæava ili ometa druge uåesnike u saobrañaju. Posebne mere bezbednosti) 21 “Ovlaãñeno lice iskljuåiñe iz saobrañaja vozilo koje nije registrovano ili koje nema propisane registarske tablice. ime i prezime vlasnika. ime i prezime vlasnika. ovog ålana. Ovlaãñeno lice koje je iskljuåilo vozilo iz saobrañaja vozaåu ñe. odnosno masa prekoraåuju najveñe dozvoljene dimenzije.” (ålan 216.20 iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja i uputiti ga na vanredni tehniåki pregled. vrstu i registarski broj vozila. a registarske tablice da dostavi organu kod koga se vozilo vodi u evidenciji. ovog ålana . ili na kome je teret nepravilno smeãten.

a vozaåu ñe izdati potvrdu o izdatom nareœenju. utvrdi da su se stekli uslovi za iskljuåenje vozila iz saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja Ako policajac utvrdi da se vozilo kreñe putem gde je zabranjeno kretanje te vrste vozila. vozilo koje se u zimskim uslovima kreñe putem bez propisane zimske opreme. ili koje se kreñe putem na kome je kretanje te vrste vozila zabranjeno. Ako vozaå ne postupi po nareœenju iz stava 1. narediñe vozaåu da odmah prekine saobrañaj na tom putu. 3. narediñe vozaåu da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili da vozilo odveze do odreœenog mesta gde moæe otkloniti neispravnost. ZoOBS.” (ålan 259. radnik organa unutraãnjih poslova koji vrãi poslove kontrole i regulisanja saobrañaja. odnosno masa prekoraåuju najveñe dozvoljene dimenzije. (ålan 217. odnosno iskljuåenje vozila iz saobrañaja vrlo znaåajno ovlaãñenje koje zadire u prava graœana (sloboda kretanja.23 Privredni prestupi mogu biti odreœeni zakonom i uredbama. h) Privredni prestup je druãtveno ãtetna povreda propisa o privrednom i finansijskom poslovanju koja je prouzrokovala ili jemogla da prouzrokuje teæe posledice i koja je propisom nadleænog organa odreœena kao privredni prestup. odnosno naredi skidanje registarskih tablica i izda odgovarajuñu potvrdu. odnosno nedovoljno obezbeœen. upiãe sve podatke za prekrãajnu prijavu. Za privredni preime i prezime vozaåa i njegovu adresu. Ako vozaå ne postupi po nareœenju iz stava 1. Vlada Republike Srbije. Ako vozaå ne preuzme oduzetu saobrañajnu dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. razlog oduzimanja. vozaåa i tereta.22 narediñe da se vozilo iskljuåi iz saobrañaja i o tome izdati potvrdu vozaåu. U svim sluåajevima kada policajac iskljuåije vozilo iz saobrañaja. Posebne mere bezbednosti) 22 “Ako radnik organa unutraãnjih poslova. ili na kome je teret nepravilno smeãten. 2002. neophodno je da to uradi po Zakonom predviœenom postupku: da bezbedno zaustavi vozilo. Republiåki sekretarijat za zakonodavstvo.Lipovac. zaustaviñe vozilo i narediñe vozaåu da skine registarske tablice i da mu ih preda. ili se kreñe po isteku vaæenja potvrde o izdavanju probnih tablica. Posebne mere za bezbednost saobrañaja) 23 Metodologija izrade zakona. iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja. vreme. ili se kreñe bez zimske opreme na delu puta i u vreme kad je zimska oprema obavezna. ovlaãñeno lice iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja. Propis koji utvrœuje privredni prestup sadræi obeleæja privrednog prestupa i kaznu. a vozaåu ñe izdati potvrdu o oduzimanju registarskih tablica sa napomenom da preduzme sve mere radi registracije vozila u skladu sa propisima. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kome je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. naåin i vreme vrañanja saobrañajne dozvole i peåat i potpis ovlaãñenog lica. vrãeñi poslove kontrole i regulisanje saobrañaja. odnosno putem koji nije naveden u Potvrdi o probnoj voænji. ili kojim se bez dozvole prevozi teret åije dimenzije. 10 272 . datum. P. saobrañajna dozvola dostaviñe se organu u åijoj se evidenciji vozilo vodi. Beograd. privremeno oduzme saobrañajnu dozvolu. put i mesto oduzimanja. ovog ålana. U praksi ima mnogo problema u primeni ovih ovlaãñenja. 2. zatekne u saobrañaju: 1. ZoBS. Agencija za unapreœenje dræavne uprave. uz strogo poãtovanje Zakona. narediñe vozaåu da odmah prekine saobrañaj i da vozilo ukloni sa kolovoza. odnosno da upotrebi zimsku opremu. odnosno raspolaganje svojim stvarima) i treba ga primenjivati vrlo obazrivo. vozilo koje se kreñe putem na kome je trajno ili u odreœeno vreme zabranjen saobrañaj vozila one kategorije u koju to vozilo spada ili vozilo koje je oznaåeno probnim tablicama. odnosno masu ili osovinsko optereñenje. a saobrañajna dozvola se ne vodi u evidenciji kod organa åiji je radnik tu dozvolu oduzeo. Treba naglasiti da je iskljuåenje vozaåa. a posebno ako se dosledno ne sprovodi Zakon. izvrãi opãtu kontrolu vozila. ovog ålana. naredi vozaåu da prekine saobrañaj vozilom. Ako ovlaãñeno lice zatekne vozilo koje zbog tehniåke neispravnosti ugroæava ili ometa druge uåesnike u saobrañaju. vozilo koje nije registrovano po vaæeñim propisima ili je oznaåeno stranim registarskim tablicama na kojima brojevi i oznake nisu u skladu sa meœunarodnim ugovorima koje je Jugoslavija ratifikovala. a kreñe se putem koji nije naveden u potvrdi.

zvuånim i svetlosnim znacima i pokretima ruku. Neposredno (interventno) regulisanje saobrañaja 10.10. Za privredne prstupe propisane su samo novåane kazne i zaãtitne mere (javno objavljivanje presude.2. Kriviåni postupak se sprovodi kada policajac osnovano posumnja da je uåesnik u saobrañaju uåinio kriviåno delo. Najåeãñe je reå o teãkim saobrañajnim nezgodama sa obeleæjima kriviånih dela. ograniåenja i zabrana kojima se ureœuje naåin odvijanja saobrañaja i naåin koriãñenja saobrañajnih povrãina. . Za kriviåna dela propisani su kazna zatvora. izmenljiva signalizacija itd. NEPOSREDNO (INTERVENTNO) REGULISANJE SAOBRAÑAJA Regulisanje saobrañaja predstavlja sistem mera kojima se upravlja odvijanjem saobrañaja. u skladu sa meœunarodnim sporazumima. Pri tome se pod reæimom saobrañaja podrazumeva skup pravila. zabrana pravnom licu da se bavi odreœenom privrednom delatnoãñu i zabrana odgovornom licu da vrãi odreœene duænosti). automatski brojaåi. S obzirom da se podrazumeva prisustvo ovlaãñenog lica (policajac. opasno oruœe – vozilo). a opãtinski/gradski organ za ulice i lokalne puteve). vozaå motornog vozila) i subjektivni: namera ili nehat. sredstva izvrãenja (npr. kamere. 273 10. oduzimanje predmeta. Opisano regulisanje saobrañaja vrãi nadleæni organ za saobrañaj (republiåko ministarstvo za magistralne i regionalne puteve. sa24 Isto. Pod neposrednim (interventnim) regulisanjem saobrañaja podrazumeva se propisno izdavanje nareœenja uåesnicima u saobrañaju. Na osnovu dokaza.). saobrañajnim znakovima i drugom opremom i ureœajima koji omoguñuju optimalno koriãñenje saobrañajnih povrãina (detektori. senzori. liånom svojstvu (npr. mesto (npr. na nepreglednom putu). postavljanje i poãtovanje reæima saobrañaja. drzak naåin).24 Biñe kriviånog dela je skup posebnih elemenata (obeleæja) kriviånog dela. a posebno obezbeœuje projektovanje. Saobrañaj se reguliãe opãtim pravilima saobrañaja koja su utvrœena u meœunarodnim konvencijama i Zakonu o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima. vojnik. i) Kriviåno delo je druãtveno opasno delo koje je zakonom odreœeno kao kriviåno delo i åija su obeleæja odreœena zakonom. Sudsko veñe sprovodi kriviåni postupak i donosi presudu. Neposredno (interventno) regulisanje saobrañaja se vrãi poloæajem tela. novåana kazna i oduzimanje predmeta. zakonom i podzakonskim aktima (ojima su propisani znaci koje uåesnicima u saobrañaju daju ovlaãñena sluæbena lica). od strane ovlaãñenog lica. Elementi biña kriviånog dela mogu biti objektivni: naåin izvrãenja (npr. vreme izvrãenja (npr. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA stup moæe biti odgovorno domañe ili strano pravno lice ili odgovorno lice u pravnom licu. OUP podnosi Kriviånu prijavu koju razmatra javni tuæilac i odluåuje o pokretanju kriviånog postupka. ãkolska saobrañajna patrola. vreme smanjene vidljivosti).2.

London. Lipovac. Æ. Beograd. 2002. – da se omoguñi bezbedna promena reæima saobrañaja (u periodu uvoœenja novog reæima dok ga uåesnici u saobrañaju ne prihvate). April 1994. 1999. P.M. VÃUP.) i situacije (uviœaj saobrañajne nezgode. S. da se omoguñi ili pospeãi protoånost saobrañaja. Pantazijeviñ.. radovi na putu i sl. SWOV Institute for Road Safety Research. 1997. Grime Geoffrey. Kontrola i regulisanje saobrañaja. Nauka o policiji.. 2000. Preporuka (2001) 10.. Technical Research Centre of Finland (VTT). Odnosi policije sa javnoãñu. Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules. Policijska akademija. Krsto Bezbednost saobrañaja obrañajna patrola graœana ili radnici preduzeña za puteve).. Handbook of Road Safety Research. – da se omoguñi bezbedno odstupanje od reæima saobrañaja (kratko . – da se omoguñi kretanje ranjivih uåesnika u saobrañaju (deca. Beograd. stara lica. i dr. The Police Traffic Control Function Zaal. bez ovlaãñenog lica. Technical Research Centre of Finland (VTT). Report No. Deliverable 5.). Evropski kodeks policijske etike. Komitet ministara saveta Evrope. 2000. Kada se i zbog åega sprovodi interventno regulisanje saobrañaja? Najåeãñe se interventno regulisanje saobrañaja sprovodi u sledeñim sluåajevima: – u raskrsnicama da bi se omoguñilo bezbedno ukrãtanje saobrañajnih tokova. Strazburg. – da se omoguñi bezbedno kretanje odreœenih kategorija vozila (vozila pod pratnjom. Policijska akademija. Weston Paul.. 274 10 .Lipovac. Sa druge strane. The Escape Project. u svim situacijama koje su predvidive). The Escape Project.. 2000. ovo regulisanje se sprovodi samo izuzetno (jer saobrañaj mora biti regulisan pravilima saobrañaja i tehniåkim sredstvima.. 2001. K. C. hendikepirana lica i sl. Literatura Goldenbeld. opasni i vangabaritni tereti i sl. Zaidel. Defendologija. B. Beograd. 2000. Banja Luka. B. pa je opravdano koristiti obeleæje “interventno”.. 53. D. – da se omoguñi bezbedno ulivanje vozila u saobrañaj. Keãetoviñ. odræavanje puta i sl. Miletiñ. VÃUP. D.dok postoje razlozi za odstupanje).). Monash university. 1987. Milosavljeviñ. The Impact of Enforcement on Accidents.). – da se obezbede odreœene zone (zone ãkola. Federal Office of Road Safety. opravdan je termin “neposredno”. TRL. No 8-9. Beograd. Odnos saobrañajne policije i javnosti. Traffic law Enforcement: A Rewiev of the Literature. – da se omoguñi bezbedna kontrola saobrañaja itd. Bezbednost saobrañaja. Deliverable 3 – WP 2.

MUP . Objaãnjenje o postupanju u organizacionim jedinicama MUP-a kada uåinilac saobrañajnog prekrãaja ne plati na licu mesta izreåenu novåanu kaznu. Republiåki sekretarijat za zakonodavstvo.48/94-1497. 29/90. Zakon o ministarstvima. 11/91 i “Sluæbeni list SRJ”. 63/ 88. Zakon o prekrãajima. . Vlada RS. Vidieti ål. br. 80/89. Vidieti ål. Zakona . NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA Traffic safety reference guide. 2004. “Sluæbeni glasnik RS”. Vidieti Odluku US RS IU broj 30/94 25/97-509. MUP. br. 1. br. “Sluæbeni glasnik RS”. Zakon o bezbednosti saobrañaja. 50/88. 5. br. Metodologija izrade zakona.Literatura 275 10. br.“Sluæbeni list SRJ”. National Highway traffic safety administration. br. Vidieti ål. MUP. 34/92. 2. Vidieti ål. 6. br. 53/82. 24/94-297. br.“Sluæbeni list SRJ”. 2003.“Sluæbeni list SRJ”.53/93-2467. Agencija za unapreœenje dræavne uprave. 15/84. 2004. 101/05. Zakona . Zakona . 5/86. “Sluæbeni glasnik RS”. Videti ål. “Sluæbeni list SFRJ”. “Sluæbeni glasnik SRS”. 21/90 i 28/91. USA. 28. Uputstvo o postupanju OUP-a u prekrãajnim stvarima kada uåinilac prekrãaja ne plati novåanu kaznu na licu mesta. Zakona .67/933111. 41/94-573.“Sluæbeni list SRJ”. 19/04 i 84/04. Beograd. Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja. br. Zakona . 2003. 28/96-5. Vidieti ål. 33. Zakon o policiji. 13/93-284. br. 101/05.USP. 2002. Vidi: odluku SUS IU broj 78/1-89 . Reforma saobrañajne policije. Zakona .

Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja 11.1.11.2. Pravni poslovi bezbednosti saobrañaja . UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 11.

2) motorna i prikljuåna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se vrãi probna voænja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava ili koja se kreñu od sediãta preduzeña u kome su proizvedena do skladiãta. Motorna i prikljuåna vozila koja uåestvuju u saobrañaju na putu moraju biti registrovana. ovog ålana.1.. 11. – upravni poslovi u oblasti vozaåa... Pod upravnim poslovima bezbednosti saobrañaja podrazumevañemo one poslova koji se odnose na sprovoœenje nekih upravnih postupaka na zahtev stranke. ålan 195). UPRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Mada se najveñi broj poslova svodi na neku primenu prava. Izuzetno od odredbe stava 1. Uslovno se mogu razlikovati upravni i pravni poslovi bezbednosti saobrañaja. radne 1 “. 279 11. Zakonom o opãtem upravnom postupku propisan je naåin pokretanja. Kad upravlja vozilom koje je oznaåeno probnim tablicama. za naãe potrebe ñemo definisati i izdvojiti posebnu grupu upravno-pravnih poslova. Za naãe potrebe se mogu razlikovati sledeñe grupa upravnih poslova bezbednosti saobrañaja: – upravni poslovi u oblasti vozila. vozaå mora kod sebe da ima vaæeñu potvrdu i duæan je da je pokaæe na zahtev ovlaãñenog lica. motorna i prikljuåna vozila koja uåestvuju u saobrañaju na putu moraju biti registrovana. registruju se i traktori. ne moraju biti registrovani: 1) lake prikolice. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . ovog ålana izdaje se potvrda o koriãñenju probnih tablica.1. kao i motorna i prikljuåna vozila koja se kreñu od mesta u kome su preuzeta neregistrovana do mesta u kome ñe biti registrovana . O registrovanim vozilima vodi se evidencija.pod uslovom da su oznaåena posebnim tablicama za privremeno oznaåavanje takvih vozila u saobrañaju na putu (probne tablice).1. – inspekcijsko tehniåki upravni poslovi i – ostali upravni poslovi. voœenja i okonåanja upravnog postupka.” (ZoOBS. odnosno po sluæbenoj duænosti.11..1 Prema ZoBS-u. . Upravni poslovi u oblasti vozila Prema ZoOBS. Za vozila iz taåke 2.

– promena vlasnika vozila. Prva registracija motornih i prikljuånih vozila obuhvata sledeñe poslove: – provera svih pisanih podnesaka. 280 . procesna kontrola.3 Svaki od navedenih struånih poslova je znaåajan i podrazumeva sprovoœeçe precizno ureœene procedure koja se sastoji od viãe struånih poslova OUPa. U saobrañaju na putevima mogu uåestvovati traktori. – upisivanje osnovnih podataka o vozilu u ruåni registar. bicikli sa motorom.. – registracija vozila sa drugih registracionih podruåja. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 maãine. internim aktima MUP-a (npr. – promena tehniåkih podataka o vozilu. – provera vozila preko Interpola i u zemlji (evidencije ukradenih vozila). – zamena registarskih tablica (zbog gubitka ili nestanka). – popunjavanje obrasca saobrañajne dozvole. – izdavanje uverenja o vozilima. – unoãenje podataka o vozilu u informacioni sistem (IS) MUP-a. ovog ålana izdaje s potvrda o registraciji i registarske tablice. – izdavanje naloga za ukucavanje broja motora i ãasije (PoUputstvuSupa). – registracija motocikla. – izdavanje naloga za ispitivanje vozila. motokultivatori. – produæenje vaæenja registracije vozila. radne maãine. 2“ . “ (ZoBS. – privremena registracija vozila (RP).. zapreæna vozila. – izdavanje privremene registarske tablice (RPE).2 Upravni poslovi u oblasti vozila su ureœeni Zakonom o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (ZoOBS). Zakonom o opãtem upravnom postupku. – pridruæivanje registarske oznake vozilu. – provera da li ima zakonskih smetnji da se vozilo registruje (kradena vozila.. ålan 132). – izdavanje duplikata saobrañajnih dozvola i – upravni postupak poniãtenja registracije. – izdavanje tablica sa oznakom *PROBA*.). Uputstvo o ukucavanju broja motora i ãasije) itd. bicikli sa motorom. Pravilnikom o registraciji motornih i prikljuånih vozila. Registarska tablica sadræi naziv opãtine i registarski broj vozila.Lipovac. Za registrovano vozilo iz stava 1. – odjava vozila. Najznaåajniji upravni poslovi u oblasti vozila su: – prva registracija motornih i prikljuånih vozila i vozila na motorni pogon. 3 Ovo je upravna. zapreæna vozila i prikljuåna vozila koja vuku traktori i motokultivatori. vozila pod hipotekom i sl. – izdavanje treñe tablice za lake prikolice. Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima (ZoBS). P. samo ako su registrovana. – registracija diplomatskih vozila i vozila stranih predstavniãtava. motokultivatori. kao i prikljuåna vozila koja vuku traktori i motokultivatori. – registracija vangabaritnih vozila..

Dakle. naknada za puteve. Produæenje vaæenja registracije vozila je upravni postupak koji se realizuje svake godine za motorna i prikljuåna vozila.). pri svakoj registraciji mora podneti dokaz o uplati poreza. dokaz se donosi na uvid. dokazi o promeni identifikacionih oznaka ili tehniåkih podataka o vozilu. Za produæenje registracije vozila podnose se sledeñi pisani podnesci: 1) dokaz o tehniåkoj ispravnosti vozila (registracioni list7 u kome je ovlaãñeno preduzeñe za tehniåki pregled overilo da je vozilo ispravno). odnosno reãenje o registraciji ili drugi dokaz za pravna lica). zapreæna vozila i bicikl sa motorom) se registruju trajno i podleæu ponovnoj registraciji samo prilikom promene vlasnika. 3) dokaz o tehniåkoj ispravnosti vozila (registracioni list4 u kome ovlaãñeno preduzeñe za tehniåki pregled overilo da je vozilo ispravno). 7 Registracioni list ima funkciju i zahteva u ovom upravnom postupku. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . 2) dokaz o vlasniãtvu (raåun od ovlaãñenog distributera na ime lica na koje se vozilo registruje ili kupoprodajni ugovor za polovna vozila. kada stranka (vlasnik vozila) podnese zahtev za prvu registraciju vozila u OUPu se sprovode navedeni poslovi od kojih svaki ima svoj znaåaj u pogledu bezbednosti saobrañaja. 5) dokaz o plañenim daæbinama (carine. odnosno ãasije. 281 11. porez na dodatnu vrednost. za svako vozilo se formira dosije vozila u kome su originalni pisani podnesci u vezi registracije vozila. odnosno opãtina) i naknadama koãtanja (izrada saobrañane dozvole. stara saobrañajna dozvola. opãte bezbednosti ili poãtovanja propisa. 4 Registracioni list ima funkciju i 5 Neke dræave su propisale da se 6 Ovaj zahteva u ovom upravnom postupku. motokultivatori. ali se moæe predvideti i njegovo fotokopiranje i åuvanje fotokopije u dosijeu vozila.11. tako ãto podnosi sledeñe pisane podneska: 1) dokaz o poreklu vozila (raåun za novo vozilo. Ostala vozila na motorni pogon (traktori koji se koriste iskljuåivo u poljoprivredi. odnosno vlasniåka knjiæica za polovna vozila). 4) dokaz o obaveznom osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti (polisa autoosiguranja). reãenje o nasledstvu i sl. Stranka pokreñe ovaj proces. dokazi o ispunjavanju uslova bezbednosti saobrañaja itd. Kasnije se. u ovaj dosije mogu dodavati dopunski sadræaji – novi dokumenti o vozilu (raåun o kupovini novog motora. registarskih tablica i drugo) i 6) dokaz o istovetnosti6 (liåna karta ili drugi identifikacioni dokument za fiziåka lica. komunalna taksa i druge daæbina5 koje je propisala Republika.).1. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja – formiranje dosijea vozila. Dakle. – izdavanje saobrañajne dozvole i – izdavanje registarskih tablica. radne maãine. dokazi o plañenim daæbinama. Prvih pet dokumenata se ulaæe u posebnu fasciklu-dosije vozila i predstavljaju osnovne sadræaje dosijea vozila. kazni za sa- obrañajne prekrãaje i dr.

Promena tehniåkih podataka o vozilu. kazni za saobrañajne prekrãaje i dr.). ali se moæe predvideti i njegovo fotokopiranje i åuvanje fotokopije u dosijeu vozila. jer se veñ nalaze u dosijeu vozila koji je formiran pri prvoj registraciji. odnosno nosilac prava raspolaganja promeni stalno mesto prebivaliãta (fiziåka lica). vlasnik vozila je duæan da tu promenu prijavi nadleænom organu u roku 15 dana (kao i svaku drugu promenu podataka u saobrañajnoj dozvoli). deo ãasije na kome se nalazi utisnuta oznaka ãasije. a ako se radi o promeni motora ili ãasije vozila. odnosno reãenje o registraciji ili drugi dokaz za pravna lica). kupoprodajni ugovori. doœe do havarije vitalnih delova vozila ili se promene obeleæja vozila (blok motora. Pri produæenju vaæenja registracije proveravaju se pisani podnesci i aæuriraju sadræaji dosijea vozila.Lipovac. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 2) dokaz o obaveznom osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti (polisa autoosiguranja). – kada vlasnik vozila. 3) dokaz o plañenim daæbinama (naknada za puteve. Uz ovaj zahtev prilaæu se dokazi o promeni tehniåkih podataka. vlasnik vozila podnosi i sledeñe dokaze: 1) dokaz o poreklu vozila (stara saobrañajna dozvola). 9 Ovaj dokaz se donosi na uvid. Pored zahteva za promenu vlasnika vozila. Svi znaåajni dokazi (raåuni. izdaje se nova saobrañajna dozvola novom vlasniku vozila. Dokazi o poreklu vozila i vlasniãtvu nad vozilom nisu neophodni. 3) dokaz o plañenim daæbinama (porez na promet i sl. promena nosivosti vozila ili broja mesta za putnike i sl.) i naknadama koãtanja (saobrañajna dozvola. Promena vlasnika vozila. Registarske oznake i registarske tablice ostaju iste. odnosno sediãte (pravna lica) – preseli se u drugo registarsko podruåje. – ako je vozilo nestalo. Stara saobrañajna dozvola se ulaæe u dosije vozila. P. – ako je vozilo uniãteno. vlasnik vozila je duæen da podnese zahtev za promenu tehniåkih podataka o vozilu. odnosno opãtina) i 4) dokaz o istovetnosti9 (liåna karta ili drugi identifikacioni dokument za fiziåka lica. a po potrebi i registarske tablice). promena boje vozila. Prilikom otuœenja ili kupovine vozila. OUP analizira sve dokaze po potrebi sprovodi neophodna veãtaåenja i na osnovu sveobuhvatne analize utvrœuje identitet vozila i izdaje novu saobrañajnu dozvolu. komunalna taksa i druge daæbine8 koje je propisala Republika. 8 Neke dræave su propisale da se pri svakoj registraciji mora podneti dokaz o uplati poreza. Odjava motornih i prikljuånih vozila vrãi se u sledeñim sluåajevima: – kada se vozilo otuœi i menja registraciono podruåje. osim ako se menja registraciono podruåje ili ako je vozilo bilo odjavljeno po bilo kom osnovu.) ulaæu se u dosije vozila. nalaz i miãljenje veãtaka i sl. 2) dokaz o vlasniãtvu vozila (kupoprodajni ugovor ili drugi dokument). Ukoliko se vozilo znaåajno oãteti. podnosi se i dokaz o poreklu i vlasniãtvu tog dela vozila. 282 .

Vlasnik vozila je duæan da u roku 15 dana da podnese zahtev za odjavu. Na registarskoj tablici se upsuje i godina u kojoj istiåe privremena registracija. Uz nove registarske tablice izdaje se i nova saobrañajna dozvola. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja – ako je vozilu istekla registracija. 283 11. Ovo je posebno znaåajno zbog åinjenice da se registarske tablice åesto otuœuju radi prevoza poåinilaca kriviånih dela.11. Vlasnik vozila podnosi zahtev za izdavanje drugih registarskih tablica sa drugom (novom) registarskom oznakom. odnosno nosiocu prava raspolaganja. vlasnik vozila prilaæe i Reãenje carine o privremenom uvozu (za uvezena vozila) i dokaz o odobrenom privremenom boravku. odnosno produæenje privremene registracije vrãi se svake godine. oãteñenja ili nestanka jedne ili obe registarske tablice. Registracija diplomatskih vozila i vozila stranih predstavniãtava se vrãi pod posebnim uslovima i za njih se vodi posebna evidencija. Uz registarske tablice izdaje se i potvrda o privremenoj registraciji vozila. Uz zahtev za izdavanje privremene registarske teblice (RPE) prilaæe se i izvozna deklaracija od strane carine. na osnovu vaæeñe putne isprave. Izdavanje privremene registarske tablice (RPE) odnosi se na vozila koja se odvoze iz naãe zemlje. Ukoliko je stara registracija istekla. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Ukoliko doœe do gubitka. da preda registarske tablice i saobrañajnu dozvolu. Vlasnik vozila odjavljuje vozilo u prethodnom registarskom podruåju (vraña registarske tablice i u saobrañajnu dozvolu se konstatuje da je vozilo odjavljeno). a staru saobrañajnu dozvolu zadræava u dosijeu vozila. Meœutim. a stara dozvola se ulaæe u dosije vozila. OUP izdaje nove registarske tablice i saobrañajnu dozvolu. Privremena registracija (RP) se odnosi na registraciju motornih i prikljuånih vozila åiji su vlasnici stranci koji privremeno borave u naãoj zemlji. odnosno saobrañajne dozvola istekla duæe od 30 dana i sl. a zatim podnosi zahtev za registraciju vozila. niti naknade za puteve i druge naknade (veñ su uplañene). uz zahtev podnosi dokaz da je uplatio naknadu za registarske tablice i saobrañajnu dozvolu. ali su prethodno bila registrovana na drugom registarskom podruåju ili se vlasnik vozila doseli sa drugog registarskog podruåja. vlasnik vozila je duæan da to prijavi nadleænom organu. Registracija motornih i prikljuånih vozila koja dolaze sa drugih registarskih podruåja za vozila koja su kupljena. posle zavrãenog boravka stranog dræavljanina iz zemlje i za vozila kupljena u Srbiji koja ñe se registrovati u drugoj zemlji. neophodno je promeniti registarske tablice i saobrañajnu dozvolu. Uz zahtev za privremenom registracijom.1. i da su registarske tablice vrañene i vraña saobrañajnu dozvolu vlasniku. vlasnik plaña sve daæbine i prilaæe dokaze o osiguranju i tehniåkoj ispravnosti. Privremena registracija vozila. Uz tablice RPE se izdaje i Potvrda koja vaæi najduæe 15 dana. Zamena registarskih tablica u sluåaju gubitka ili nestanka. Nadleæni organ upisuje u saobrañajnu dozvolu da je vozilo odjavljeno. onda vlasnik ne plaña osiguranje. Ukoliko je vaæila ranija registracija. Stare registarske oznake se ne mogu ponovo izdavati pre isteka dve godine od dana prijavljivanja.

stareãina SUP-a izdaje nalog za ukucavanje posebnog broja (oznake). o putu kojim ñe se kretati vozilo (deonice) i vremenu kada ñe se ovaj prevoz realizovati. Tablice sa oznakom “PROBA” su od kartona i posle upotrebe se ne vrañaju. To su prepravljana ili popravljana vozila koja idu na probnu voænju radi ispitivanja njihovih bezbednosnih i drugih svojstava. ãirina. Vlasnik vozila OUP-u podnosi zahtev za izdavanje naloga za ukucavanje broja motora. a treba da uåestvuju u saobrañaju na putu. Oznake ukucavaju posebno ovlaãñeni servisi. Da bi se mogle koristiti u javnom saobrañaju lake prikolice (do 750 kg) se registruju i za njih se izdaje jedna registarska tablica sa ponovljenom registarskom oznakom vuånog vozila (treña tablica). veñ ih korisnik uniãtava. oãteñena. Registracija vangabaritnih vozila se odnosi na motorna i prikljuåna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (duæina. O izdatim nalozima vodi se posebna evidencija. Izdavanje treñih tablica za lake prikolice. sa svim dokazima koji mogu pomoñi u identifikaciji. 284 . izdaje tablice sa oznakom “PROBA”. visina). vozila koja se kreñu od mesta proizvodnje do mesta prodaje (skladiãta) ili od mesta prodaje do mesta stanovanja vlasnika. Kada je izvrãena pouzdana identifikacija vozila. vozilo ne moæe biti registrovano u redovnom postupku. a ispred oznake upisuje se oznaka PUS (Po Uputstvu SUP-a). a na osnovu nalaza veãtaka ili struånog lica. U Potvrdu se upisuju podaci o periodu vaæenja (do 15 dana). Nadleæni organ moæe poveriti zainteresovanom preduzeñu da.Lipovac. Za lake prikolice se ne izdaje saobrañajna dozvola. Izdavanje naloga za ukucavanje broja motora i ãasije je veoma vaæan upravni posao i odnosi se na vozila kod kojih je oznaka motora ili ãasije uniãtena. veñ se u saobrañajnu dozvolu vuånog vozila upisuje da je izdata treña tablica. odnosno ãasije. mase (najveña dozvoljena masa prelazi 40 tona) i osovinskih optereñenja. Uz tablice sa oznakom “PROBA” izdaje se Potvrda o koriãñenju probnih tablica na period koji se raåuna u danima i ne moæe biti duæi od 15 dana. u njegovo ime. prepravljana ili nije ni postojala. o vozaåima koji ñe upravljati vozilom u tom periodu. Vozila sa oznakom proba podleæu posebnom obaveznom – dnevnom osiguranju. Registracija motocikla vrãi se pod istim uslovima kao i registracija vozila. Za ova vozila se izdaju posebne registarske tablice crvene boje sa belim slovima i brojevima. OUP vrãi identifikaciju vozila. tako da se ove oznake uvek razlikuju od meœunarodnih oznaka vozila (VIN). S obzirom na to da se na tehniåkom pregledu ne moæe struåno i pouzdano utvrditi identifikacija vozila. Kada se ova åinjenica utvrdi na redovnom tehniåkom pregledu vozila (u procesu identifikacije vozila) upisuje se u registracionom listu. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 Izdavanje tablica sa oznakom “PROBA” odnosi se na motorna i prikljuåna vozila koja joã nisu registrovana. niti posebna potvrda. P. s tim ãto se za motocikle izdaje jedna registarska tablica åetvrtastog oblika (koja stoji na zadnjoj strani moticikla). Treba naglasiti da ovakve registarske tablice ne oslobaœaju ova vozila od procedura koje se odnose na svaki vangabaritni prevoz (zahtev za odobrenje).

mesto. 285 11. starosni. Na osnovu sagledavanja svih dokaza utvrœuje se da li su se stekli uslovi za poniãtavanje registracije.11 Prema ZoOBS ovi uslovi su konkreti10 Duplikat saobrañajne dozvole moæe izdati samo organ kod koga se vodi dosije vozila. . 11 Ovako su bili definisani uslovi u prvoj meœunarodnoj Konvenciji o putovanjima automobilom åiji pot- pisnik je bila i Srbija. Upravni poslovi u oblasti vozaåa Upravni poslovi u oblasti vozaåa su ureœeni Zakonom o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (ZoOBS).1. Na novoj saobrañajnoj dozvoli se upisuje “DUPLIKAT”. “atest”). neophodno je da se izvrãi pojedinaåno ispitivanje vozila (tzv. o broju motora i broju ãasije.2. pristupa se proveri (po potrebi i veãtaåenju). a na osnovu dosijea vozila i evidencija koje vodi OUP. poziva se vlasnik vozila radi davanja izjave u vezi nabavke vozila i drugih spornih okolnosti. o poreklu vozila. Ukoliko nalaz veãtaka ukazuje da je reå o falsifikatu. Izdavanje duplikata saobrañajne dozvole se vrãi u sluåajevima gubitka saobrañjne dozvole. o osiguranju itd. u kome se od vlasnika moæe oduzeti i vozilo. Pariz. na osnovu dosijea vozila. 1909. Po sluæbenoj duænosti se donosi Reãenje i poniãtenju registracije i od vlasnika oduzima saobrañajna dozvola i registarske tablice. Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima (ZoBS). Pri registraciji vozila prilaæe se i dokaz o ispitivanju vozila koji se ulaæe u dosije vozila. Zakonom o opãtem upravnom postupku. Ispitivanje vozila vrãe posebno ovlaãñene organizacije (najåeãñe nauåni instituti i fakulteti). o prvoj registraciji. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja 11. na zahtev stranke (izjava). vreme i naåin nestanka saobrañajne dozvole. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Izdavanje naloga za ispitivanje vozila se odnosi na vozila koja se opravljaju ili prepravljaju ili za vozila koja se pojedinaåno izraœuju (najåeãñe se lake prikolice izraœuju u zanatskim radnjama ili liåno). S obzirom na to da ova vozila nemaju potvrdu o ispunjavanju bezbednosnih i drugih uslova za uåeãñe u saobrañaju. ukoliko se naknadno utvrdi da su dokazi o poreklu ili vlasniãtvu vozila bili neispravni. Da bi lice upravljalo vozilima u saobrañaju treba da ispunjava zdravstveni. Najåeãñe se izdaju uverenja o vlasniãtvu vozila. Izdavanje uverenja o vozilima vrãi se na zahtev vlasnika vozila ili drugog zainteresovanog lica. Pravilnikom o vozaåkoj dozvoli itd.10 U izjavi se navode podaci o vozilu za koje se traæi duplikat saobrañajne dozvole. a na osnovu saznanja da je registracija vozila izvrãena i vozilo registrovano na osnovu neispravne (falsifikovane) dokumentacije. Na primer. Protiv izvrãioca kriviånih dela pokreñe se poseban kriviåni postupak. o registraciji. Protiv reãenja koja su doneta u prvostepenom postupku moæe se uloæiti æalba drugostepenom organu – Upravi saobrañajne policije u sediãtu Ministarstva.11. struåni i uslov lepog ponaãanja. Upravni postupak poniãtenja registracije se vrãi po sluæbenoj duænosti.1.

Svaki od nabrojanih struånih poslova je sloæen i podrazumeva sprovoœenje propisanih procedura. – izdavanje potvrde o poznavanju saobrañajnih propisa (PSP). Izuzetno od odredbe taåke 2. – upisivanje novopoloæenih kategorija. ovog ålana. – upisivanje osnovnih podataka o vozaåu u ruånu evidenciju. – izdavanje instruktorskih dozvola. 2) ako je upravljao motornim vozilima kategorije B i C ukupno najmanje 3 godine.. – oduzimanje vozaåkih dozvola (zbog zdravstvenih razloga). – provera da li je licu zabranjeno izdavanje vozaåke dozvole (evidencije o zaãtitnim merama i merama bezbednosti). – prijava/odjava vozaåa (zbog promene prebivaliãta). – izdavanje uverenja i – donoãenje reãenja o poniãtenju vozaåke dozvole ili ispita. Izdavanje nove vozaåke dozvole obuhvata sledeñe poslove: – provera svih pisanih podnesaka. stav 1. tako da pravo na upravljanje motornim vozilima moæe steñi lice koje ispunjava sledeñe uslove: 1) da je duãevno i telesno sposobno da upravlja motornim vozilom. – formiranje dosijea vozaåa i 12 ”.. 3) da je poloæilo vozaåki ispit za upravljanje motornim vozilima odreœene kategorije. 3) da je poloæilo vozaåki ispit za upravljanje vozilim odreœene kategorije i 4) da mu odlukom nadleænog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilima. a pravo na upravljanje motociklima sa motorom åija zapremina ne prelazi 125 cm3 – lice koje je navrãilo 16 godina. – unoãenje podataka o vozaåu u jedinstveni informacioni sistem MUP-a. – popunjavanje obrasca vozaåke dozvole.. 286 . Pravo na upravljanje motornim vozilom moæe da stekne lice koje ispunjava sledeñe uslove: 1) da je duãevno i telesno sposobno da upravlja motornim vozilom. – izdavanje duplikata vozaåke dozvole. – zamena inostranih vozaåkih dozvola za nacionalnu vozaåku dozvolu. “ (ZoOBS. ålan 171).12 Upravne poslove izdavanja vozaåkih dozvola i evidencije vozaåa vrãi OUP. 2) da je navrãilo 18 godina. pravo na upravljanje autobusima i trolejbusima moæe da stekne lice koje je navrãilo 21 godinu. Najznaåajniji upravni poslovi u oblasti vozaåa su: – izdavanje novih vozaåkih dozvola. Pravo na upravljanje motornim vozilima kategorije D moæe da stekne vozaå koji ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije C: 1) ako je upravljao motornim vozilima kategorije C najmanje dve godine. – pridruæivanje oznake – broja vozaåu. 4) da mu odlukom nadleænog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. P.. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 zovani. – upuñivanje vozaåa na kontrolni zdravstveni pregled. – izdavanje vozaåkih dozvola za vozaåe traktora. – produæenje vaænosti vozaåke dozvole. 2) da je navrãilo 18 godina æivota.Lipovac.

Prva åetiri pisana podneska i jedna fotografija su osnovni sadræaji dosijea vozaåa koji se formira u postupku izdavanja nove (prve) vozaåke dozvole. 6) dokaz o uplañenoj naknadi troãkova vozaåke dozvole i o uplañenim daæbinama (takse) i 7) liåna karta (na uvid). 2) dokaz o struånosti (potvrdu o zavrãenoj obuci i uverenje o poloæenom ispitu).1. Prilikom izdavanja naãe nacionalne vozaåke dozvole.) i 5) dve istovetne fotografije. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja – izdavanje vozaåke dozvole Dakle. Uz zahtev za zamenu inostrane vozaåke dozvole prilaæu se i sledeñi dokumenti: 1) inostrana vozaåka dozvola. odnosno uslovno sposobno da upravlja vozilom). pravosnaæna reãenja i presude za dela u saobrañaju.14 13 Inostrana vozaåka dozvola je osnov za dobijanje nacionalne vozaåke dozvole.13 2) overen prepis inostrane vozaåke dozvole. Pri tome se ima na umu i princip reciprociteta. kada stranka (lice koje je poloæilo vozaåki ispit) podnese zahtev za izdavanje vozaåke dozvole. Na osnovu inostrane vozaåke dozvole. 3) dokaz da je lice boravilo duæe od 6 meseci u zemlji åiju dozvolu poseduje (gde je polagalo vozaåki ispit). Pored ovih sadræaja. administrativne i druge takse i sl. Ovi podnesci predstavljaju dopunske sadræaje dosijea vozaåa: nalaz i miãljenje lekara sa kontrolnog zdravstvenog pregleda. u OUPu se sprovode navedeni poslovi od kojih svaki ima svoj znaåaj. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Stranka u ovom procesu podnosi sledeñe pisane podneske: 1) zahtev za izdavanje vozaåke dozvole. odnosno meœunarodne obaveze. 287 11. Zamena inostranih vozaåkih dozvola se vrãi na zahtev lica (naãih graœana ili stranaca) koja su poloæila vozaåki ispit u nekoj stranoj zemlji. 5) dve istovetne fotografije.11. poseduju inostranu vozaåku dozvolu i æele da je zamene naãom nacionalnom dozvolom. u dosije vozaåa se stavljaju i drugi vaæni pisani podnesci i dokumenti u vezi vozaåa. 14 Prema Zakonu i meœunarodnim ugovorima lice moæe imati samo jednu nacionalnu vozaåku dozvolu. inostrana dozvola se zadræava i ulaæe u dosije vozaåa. uporeœivanjem uslova koji se zahtevaju i vozaåkih ispita u zemlji gde je vozaå polagao i uslova u naãoj zemlji ocenjuje se ispunjenost uslova za izdavanje naãe nacionalne vozaåke dozvole. 4) dokaz o uplati propisanih daæbina (obrazac vozaåke dozvole. 3) dokaz o ispunjavanju zdravstvenih uslova (lekarsko uverenje u kome je navedeno da je lice sposobno. novo lekarsko uverenje itd. 4) vaæeñe lekarsko uverenje. 6) dokaz o ispunjavanju starosnog uslova (liåna karta ili drugi identifikacioni dokument na uvid).

radnom maãinom i motokultivatorom. Ova dovzloa se razlikuje od vozaåke dozvole. Vozaå prilaæe i izjavu o okolnostima nestanka.). Izdavanje povrde o poznavanju saobrañajnih propisa (PSP) vrãi se na osnovu poloæenog testa o poznavanju saobrañajnih propisa. na osnovu Potvrde o poznavanju saobrañajnih propisa. to se unosi u evidencije vozaåa. jer na njenoj treñoj strani nisu svrstane kategorije vozila. uz zahtev. Zato je neophodno bolje uvezivanje upravnih poslova i poslova neposredne kontrole saobrañaja. a po potrebi i dve fotografije i drugi prilozi (dokazi o uplañenim daæbinama i naknadama. odnosno rokom koji je odreœen lekarskim uverenjem. Izdavanje instruktorske dozvole vrãi OUP na zahtev stranke koja prilaæe dokaze o ispunjavanju sledeñih uslova: 1) da je poloæila ispit za vozaåa instruktora. Licima koja su navrãila 65 godina vozaåka dozvola se izdaje sa rokom vaæenja od 3 godine. Vozaå. Produæenje vaænosti vozaåke dozvole se vrãi na zahtev stranke kojoj je istekla vaænost vozaåke dozvole. Lica starija od 65 godina. a nakon toga se produæava. pri svakom produæenju vaænosti vozaåke dozvole prilaæu i lekarsko uverenje. a u vozaåku dozvolu se upisuje (overava) nova kategorija. Zahtev i uverenje o novopoloæenoj kategoriji se ulaæe u dosije vozaåa. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 Upisivanje novopoloæenih kategorija u vozaåku dozvolu vrãi se kada vozaå (koji ima vozaåku dozvolu i za kojeg je formiran dosije vozaåa) naknadno poloæi neku drugu kategoriju. Na vozaåkoj dozvoli koja se izdaje upisuje se DUPLIKAT i broj duplikata (prvi. Instruktorska dozvola se izdaje sa rokom vaæenja od 3 godine. Treba napomenuti da vozaåi veoma åesto.). zahtevaju izdavanje duplikata i tako izbegavaju mere zabrane upravljanja vozilom (zaãtitne mere ili mere bezbednosti). lekarsko uverenje i sl. 4) da ima 3 godine vozaåku dozvolu za upravljanje onom kategorijom vozila za koju se izdaje instruktorska dozvola i 5) da za poslednjih 5 godina nije pravosnaæno osuœivana za kriviåna dela ugroæavanja bezbednosti saobrañaja. 288 . skrati program obavezne obuke za vozaåa. Danas veliki broj kandidata za vozaåe polaæe PSP test i koristi moguñnost da. P. Za redovno produæenje vaæenja vozaåke dozvole podnosi se zahtev. Zahtev se odlaæe i ova åinjenica se upisuje i u dosije vozaåa. Izdavanje duplikata vozaåke dozvole se vrãi ukoliko vozaå izgubi ili mu nestane vozaåka dozvola. Izdavanje vozaåkih dozvola za vozaåe traktora se vrãi na osnovu uverenja o poloæenom ispitu za vozaåe traktora. Ova potvrda daje pravo na upravljanje biciklom sa motorom. Vozaåka dozvola se izdaje sa rokom vaæenja od 10 godina. odnosno gubitka vozaåke dozvole. Ovaj rok se moæe smanjiti na osnovu lekarskog uverenja (ne krañe od jedne godine). 3) da ima odgovarajuñu struånu spremu (specijalizacija saobrañajne struke – peti stepen za vozaåa instruktora). 2) da je navrãila 23 godine starosti. zadræavajuñi vozaåku dozvolu (original). drugi itd. prilaæe vozaåku dozvolu i dokaz o novopoloæenoj kategoriji.Lipovac.

Treba naglasiti da zaãtitne mere (zabrana upravljanja u periodu od tri do 12 meseci) izriåe sudija za prekrãaje i one traju od dana upisa u vozaåku dozvolu. samo za upravljanje vozilima koja su posebno prilagoœena vozaåima koji nemaju ekstremitete i sl.11. Na osnovu prikupljenih informacija.1. a reãenje/presudu ulaæe u dosije vozaåa.) ili 15 U praksi se javlja problem kada vozaå izbegava da mu se u vozaåku dozvolu upãe zaãtitna mera. Vozaåu se privremeno oduzima vozaåka dozvola. na osnovu pravosnaænih sudskih odluka. vojni organi. osuœenim licima moæe da istekne mera bezbednosti dok se nalaze u zatvoru. Kada vozaå koji je upuñen na kontrolni lekarski pregled. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . pronañiñe vozaåa u evidenciji i u dosije vozaåa uloæiti ovakvu informaciju (obaveãtenje). pa se smatra da mera ne teåe. Kada nadleæni OUP dobije ovakva saznanja. 289 11. a vozaåa pozvati da doœe i donese vozaåku dozvolu. nije izvrãena. Zdravstvene ustanove. O izvrãenim merama vodi se evidencija. donese lekarsko uverenje. Oduzimanje vozaåke dozvole zbog zdravstvenih razloga vrãi se na osnovu saznanja da je vozaå koji se vodi u evidenciji oboleo od bolesti koja je nespojiva sa upravljanjem motornim i prikljuånim vozilom za koju ima upisanu kategoriju u vozaåku dozvolu. Kada vozaå pristupi. tj. OUP ñe doneti Reãenje o upuñivanju vozaåa na kontrolni zdravstveni pregled kod ovlaãñene zdravstvene ustanove. Kada OUP dobije pravosnaæno reãenje ili presudu (dokument o izricanju mere). upisuje se mera u vozaåku dozvolu.16 Upuñivanje vozaåa na kontrolni zdravstveni pregled se vrãi u sluåajevima kada se osnovano posumnja da je bitno promenjen zdravstveni status vozaåa (nije viãe duãevno i telesno sposoban da upravlja vozilom). duæni su da to prijave organu kod koga se vozaå vodi u evidenciji. o åemu se izdaje potvrda. mere bezbednosti izriåu redovni sudovi i one teku od pravosnaænosti presude. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja Prijava i odjava vozaåa zbog promene prebivaliãta se vrãi na zahtev vozaåa kada promeni prebivaliãte – preseli se van sekretarijata u kome se vodi u evidenciji vozaåa. Vozaå je duæan da se prijavi u novom mestu prebivaliãta. dok se ne podvrgne kontrolnom zdravstvenom pregledu. a novi sekretarijat ñe od prethodnog sekretarijata zatraæiti dosije vozaåa i vozaåa upisati u svoju evidenciju vozaåa. Na osnovu toga poziva vozaåa da doœe u OUP i donese vozaåku dozvolu. sudovi. pronalazi vozaåa u evidenciji i proverava njegov dosije vozaåa. nadleæni organ donosi reãenje u skladu sa nalazom i miãljenjem lekarske komisije: – vozaåu se vraña vozaåka dozvola i u dosije vozaåa odlaæe lekarsko uverenje da je vozaå i dalje sposoban za upravljanje vozilima svih kategorija koje su upisane u vozaåku dozvolu ili – u vozaåku dozvolu se upisuju napomene – ograniåenja za upravljanje vozilom (npr. tuæilaãtva i drugi subjekti koji saznaju o promeni zdravstvenog statusa vozaåa. 16 Ovo dovodi do apsurda da poåinioci najteæih kriviånih dela i prekrãaja upravljaju vozilom dok traje sidski proces. preduzeñe. Izvrãenje zaãtitnih mera i mera bezbednosti se vrãi po sluæbenoj duænosti. Sa druge strane. na komisiju lekara specijalista za konkretnu bolest.15 S druge strane.

poziva se lice da donese vozaåku dozvolu koja se poniãtava i odlaæe u dosije vozila (zajedno sa reãenjem i dokazima o neispravnosti). o poloæenim kategorijama. Inspekcijsko-tehniåki upravni poslovi bezbednosti saobrañaja Najznaåajniji inspekcijsko-tehniåki upravni poslovi bezbednosti saobrañaja su: – donoãenje reãenja o otvaranju/zatvaranju tehniåkih pregleda vozila. Donoãenje reãenja o poniãtenju vozaåke dozvole ili ispita vrãi se po sluæbenoj duænosti kada se doœe do saznanja da je vozaåka dozvola izdata na osnovu neispravnih dokaza i falsifikovanih dokumenata (npr. Poniãtena vozaåka dozvola. o tome da je lice imalo vozaåku dozvolu itd. odnosno miãljenja o prevozu vangabaritnih tereta. Krsto Bezbednost saobrañaja – donosi se Reãenje o oduzimanju prava na upravljanje onom kategorijom za koju je lekarska komisija konstatovala nesposobnost (npr. Izdavanje uverenja na osnovu dosijea i evidencija vozaåa. poniãtava se stara vozaåka dozvola i izdaje nova vozaåka dozvola u koju se upisuju samo kategorije za koje je vozaå sposoban ili – donosi se Reãenje o oduzimanju prava na upravljanje svim kategorijama vozila koja su bila upisana u vozaåku dozvolu. Ukoliko se oduzima pravo na upravljanje odreœenim kategorijama vozila (npr. Sprovode se na osnovu zahteva stranke (otvaranje tehniåkih pregleda. odnosno o oduzimanju ovlaãñenja za rad). lice nije boravilo duæe od 6 meseci u mestu gde je polagalo ispit ili komisija nije bila formirana u skladu sa zakonom). Najåeãñe se izdaju uverenja o verodostojnosti vozaåke dozvole.3. Reãenje i poniãtena vozaåka dozvola. onda se stara vozaåka dozvola poniãtava (upiãe se poniãteno).) ili po sluæbenoj duænosti (donoãenje reãenja o zabrani rada. – izdavanje raznih reãenja i naloga u vezi puteva.Lipovac. P. a izdaje se nova vozaåka dozvola sa preostalim kategorijama. 290 . vrãi se na zahtev vozaåa. za C i D kategoriju vozila). – donoãenje reãenja o otvaranju/zatvaranju centara za obuku vozaåa. falsifikovana inostrana vozaåka dozvola na osnovu koje je izdata naãa nacionalna vozaåka dozvola) ili je ispit poloæen na nedozvoljen naåin (npr. Ovo su upravni poslovi koji su u vezi sa nadzorom nad radom pojedinih subjekata bezbednosti saobrañaja. reãenje i lekarsko uverenje se odlaæu u dosije vozaåa. o nekaænjavanju vozaåa. reãenja o vangabaritnim prevozima i sl. Ukoliko se oduzima pravo na upravljanje svim kategorijama. a u dosije vozaåa odlaæe lekarski nalaz i miãljenje. poniãtava se vozaåka dozvola. Na osnovu utvrœenih åinjenica donosi se Reãenje. C ili D). Protiv lica i drugih koji su umeãani u sluåaj pokreñe se odgovarajuñi postupak pred sudom.1. 11 11. – nalaganje mera za otklanjanje propusta u vrãenju unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja (UKBS) i – davanje saglasnosti. vozaåu ñe se oduzeti i poniãtiti vozaåka dozvola. otvaranje centara za obuku vozaåa.

– vozila (dovoljan broj tehniåki ispravnih vozila prilagoœenih za obuku). a posebno uslovi u pogledu: – kadrova (neophodan broj zaposlenih instruktora. nastavnika teorijske nastave i dr.11. Da bi jedan COV dobio ovlaãñenje. panoa saobrañajnih znakova. izlazi na lice mesta i proverava da li su ispunjeni uslovi. dokumentacija o obuci i vozaåkim ispitima). – objekata (odgovarajuñe uåionice i prateñe prostorije). a posebno uslovi u pogledu: – kadrova (neophodan broj zaposlenih struånjaka propisanih struånih profila i njihova struånost za vrãenje poslova tehniåkog pregleda). Prema Zakonu o bezbednosti saobrañaja na putevima. Moæemo razlikovati sledeñe poslove prañenja i unapreœenja propisa u bezbednosti saobrañaja: – uåeãñe u pripremi nacrta zakona i drugih propisa koje donosi Skupãtina. Na osnovu ovog zahteva.) i – dokumentacije (propisi koji ureœuju ovu oblast. njena ispravnost i dokumentacija o opremi. PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Mada svi poslovi bezbednosti saobrañaja podrazumevaju primenu prava. struånjaci iz OUP-a su ålanovi radnih grupa koje pripremaju Zakon o bezbednosti saobrañaja. – objekata (odgovarajuñih dimenzija koje obezbeœuju prolazak i pregled vozila za koja se izdaje ovlaãñenje). . 291 11. za naãe potrebe ñemo pod pravnim poslovima bezbednosti saobrañaja podrazumevati: a) poslove prañenja i unapreœenja propisa u bezbednosti saobrañaja i b) poslove neposredne primene prava u obradi i rasvetljavanju saobrañajnih prekrãaja i saobrañajnih nezgoda. Na osnovu ovog zapisnika donosi se Reãenje kojim se utvrœuje ispunjavanje uslova za vrãenje tehniåkih pregleda vozila. a posebno o baædarenju) i – dokumentacije (propisi koji ureœuju ovu oblast. ovlaãñeno lice iz OUP-a.2. uredbi.2. odnosno Vlada. OUP-u se podnose dokazi o ispunjavanju propisanih uslova i zahtev da ovlaãñeno lice utvrdi ispunjenost uslova. – opreme (postojanje propisane opreme. – nastavnih sredstava i druge opreme (postojanje ãema vozila. obuka kandidata za vozaåe i polaganje vozaåkih ispita se vrãe u ovlaãñenim centrima za obuku vozaåa (COV). dokumentacija o pregledanim vozilima. Na primer. O izvrãenom uvidu se saåinjava Zapisnik u kome se unose svi znaåajni nalazi. ovlaãñeno lice OUPa treba da izaœe na lice mesta i proveri da li ispunjava sve propisane uslove za obavljanje tehniåkih pregleda vozila. Ovlaãñeno lice iz OUP-a izlazi na lice mesta i proverava da li su ispunjeni svi propisani uslovi za vrãenje ove delatnosti. struånjaka propisanih struånih profila). grafoskopa i sl. neophodno je podneti zahtev OUP-u. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Za svako preduzeñe koje je registrovano za tehniåke preglede vozila. Pravilnik o unutraãnjoj kontroli. Pravni poslovi bezbednosti saobrañaja 11. drugih zakona. katalozi i druga neophodna struåna literatura).

Ovlaãñeno sluæbeno lice OUP-a (saobrañajni policajac) uoåava i sankcioniãe soabrañajne prekrãaje za koje je predviœeno plañanje novåane kazne na mestu izvrãenja prekrãaja. – pomoñ drugim subjektima u pripremi i donoãenju podzakonskih akata. onda se u OUP-u vodi prvostepeni prekrãajni postupak. Na primer. odnosno Ministar unutraãnjih poslova. Saobrañajna policija. Ministar unutraãnjih poslova je ovlaãñen da donosi pravilnike koji ureœuju obuku i polaganje vozaåkih ispita.). Ukoliko prekrãilac ne plati kaznu na licu mesta. Sa druge strane. preduzeña za prevoz su obavezna da donesu interni akt o unutraãnjoj kontroli bezbednosti saobrañaja. – pomoñ organima lokalne samouprave u pripremi i donoãenju propisa iz svoje nadleænosti. Ovaj postupak vodi ovlaãñeno sluæbeno lice (diplomirani pravnik. a saobrañajna policija uåestvuje u pripremi predloga. Ovlaãñena lica iz OUP-a pomaæu preduzeñima da donesu ãto kvalitetniji akt. a OUP se pojavljuje kao stranka u postupku. opãtinski (gradski) organ nadleæan za poslove saobrañaja predlaæe lokalnoj skupãtini reæim saobrañaja. P. prati njihovo sprovoœenje i stalno predlaæe izmene i dopune. U OUP-u se prati da li je prekrãilac u zakonskom roku platio kaznu na raåun ili je pristupio u OUP i platio kaznu. Oni mogu naloæiti da se ovaj i drugi interni akti usaglase sa zahtevima bezbednosti saobrañaja. Na primer. izgradnje i odræavanja puteva. prati njegovu realizaciju i stalno predlaæe unapreœenje ovih propisa (opãtinska. policajac izveãtava stareãinu i podnosi dokaze o prekrãaju. da li se i kako sprovodi. Konaåno. ako prekrãilac uloæi æalbu postupak se vodi pred drugostepenim organom – sudijom za prekrãaje. Ukoliko prekrãilac nije platio kaznu. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 odluka i sl. – pomoñ preduzeñima i ustanovama da donose propise iz svoje nadleænosti. Na primer. Ministarstvo nadleæno za poslove saobrañaja priprema pravilnike koji ureœuju oblast projektovanja. Obrada i rasvetljavanje saobrañajnih prekrãaja su poslovi kojima se neposrednom primenom prava dokazuju i sankcioniãu saobrañajni prekrãaji i druga dela u saobrañaju. Kada lice naåini prekrãaj za koji je zakonom predviœeno voœenje prekrãajnog postupka pred sudijom za prekrãaje. vrãe nadzor da li je ovaj akt u saglasnosti sa zakonom. odnosno gradska odluka i sl. – priprema i donoãenje podzakonskih akata za koje je ovlaãñeno Ministarstvo unutraãnjih poslova. saobrañajna policija prati primenu propisa u bezbednosti saobrañaja i predlaæe izmene i dopune ovih propisa. ali saobrañajna policija prati sprovoœenje ovih propisa i pomaæe u pripremi ãto kvalitetnijih propisa.Lipovac. sa tri godine iskustva i poloæenim pravosudnim ispitom) u sluæbenim prostorijama OUP-a. priprema odgovarajuñe predloge. u saradnji sa predstavnicima autoãkola i drugim struånim subjektima. u prekrãiocu i o znaåaju tog prekrãaja za bezbenost 292 . u skladu sa zakonskim ovlaãñenjima. Na primer. u OUP-u se formira predmet sa svim dokazima (dokazi o prekrãaju.

OUP uåestvuje u vrãenju uviœaja. br. Zakona – 48/94-1497. 79/05. Zakon o dræavnoj upravi. br. formira predmet i podnosi zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka pred sudijom za prekrãaje. u OUP-u vode se propisane evidencije. “Sluæbeni glasnik RS” br. Zakona – “Sluæbeni list SRJ”. Kod saobrañajnih nezgoda sa obeleæjima kriviånog dela. OUP vrãi uviœaj i kompletira uviœajnu dokumentaciju. 29/90. kompletira uviœajnu dokumentaciju i predaje je istraænom sudiji. Videti: ålan 1. 101/05. ima pravo da traæi izvoœenje dokaza. 19/04 i 84/04. Zakona – 53/93-2467.“Sluæbeni list SRJ”. 293 11. 101/05. 24/94-297. br. 15/84.“Sluæbeni list SRJ”. Zakon o prekrãajima. 80/89. Videti: ålan 33. Zakon o bezbednosti saobrañaja. 50/88. Videti: ålan 5. OUP pokreñe prekrãajni postupak i uåestvuje u njemu kao stranka u postupku. 6. Videti: Odluku SUS IU broj 78/1-89 . br. “Sluæbeni glasnik RS” br. 63/ 88. br. Vidi: ål.Literatura Literatura Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja. Zakon o policiji. 13/93-284. pravo æalbe itd. prati proces i uåestvuje u njemu kao stranka u postupku. “Sluæbeni glasnik SRS”. 28. “Sluæbeni glasnik RS” br. Vidieti: Odluku US RS IU br. 53/82. 21/90 i 28/91. Vidi: ål. Kod saobrañajnih nezgoda sa obeleæjima prekrãaja. “Sluæbeni glasnik RS”. 34/92. br. “Sluæbeni list SRJ”. Vidi: ål. Zakon o opãtem upravnom postupku. 28/96-5. Zakona . “Sluæbeni list SFRJ”. odnosno javnom tuæiocu. Zakona – 67/93-3111. 33/97. Zakon o ministarstvima. Zakona – “Sluæbeni list SRJ”. 2. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA saobrañaja). 5/86. O svim navedenim prekrãajima i kriviånim delima. 41/94-573. . 11/91 i “Sluæbeni list SRJ”. 30/94 – 25/97509.

5. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti odræavanja puteva i tehniåkog regulisanja saobrañaja 12. Inspekcijski nadzor – pravni osnov i opãta razmatranja 12.6.12.4.3. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 12. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti osposobljavanja vozaåa i polaganja vozaåkih ispita 12. Inspekcijski nadzor – sadræaj i procedura 12. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti tehniåkih pregleda vozila 12.2. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti prevoza .1.

Zakona o privrednim prestupima i Zakon o prekrãajima. Inspekcijski nadzor je upravna delatnost. U zavisnosti od rezultata nadzora. Osnovni elementi nadzora su: metod vrãenja. br. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (“Sluæbeni glasnik SRS”. promene statusa. 53/82) je odredio nadleænosti i upravne mere koje Ministarstvo unutraãnjih poslova moæe preduzimati u vrãenju nadzora u oblasti bezbednosti saobrañaja. prestanak druãtva). obaveze i odgovornosti policijskih sluæbenika koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora. br. Na osnovu nadzora mogu se pokrenuti razliåiti postupci. izriåu se zakonom odreœene mere. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Ovo se ostvaruje neposrednim uvidom i uporeœivanjem stvarnog stanja i ponaãanja nadziranog subjekta sa propisanim stanjem i obavezama. pa su za nadzor znaåajne i pojedine odredbe Zakonika o kriviånom postupku. Zakon o policiji uredio je organizaciju rada. 79/05) bliæe je odredio ãta se podrazumeva pod inspekcijskim nadzorom. S toga se. Za bolje shvatanje nadzora (posebno moguñnosti i ograniåenja u nadzoru) vaæne su i odredbe: – Zakona o privrednim druãtvima (kojim je propisan naåin osnivanja. kao osnovni zakon kojim je ureœen postupak vrãenja nadzora. odnosno pokreñu razliåiti postupci. Cilj inspekcijskog nadzora je da se ispita sprovoœenje zakona i drugih propisa. Zakonom o dræavnoj upravi odreœeno je da inspekcijski nadzor vrãe organi dræavne uprave.1. br. Zakon o dræavnoj upravi (“Sluæbeni glasnik RS”. 297 12. – Zakona o privrednom registru (kojim je odreœeno da se privredna druãtva i njihovi ogranci moraju upisati u registar kod Agencije za privredne registre). INSPEKCIJSKI NADZOR – PRAVNI OSNOV I OPÃTA RAZMATRANJA Ustavom Republike Srbije odreœeno je da dræavni organi uprave vrãe upravni nadzor nad primenom zakona. predmet nadzora i izricanje upravnih mera nakon utvrœenog stanja. nameñe Zakon o opãtem upravnom postupku (“Sluæbeni list SRJ”. 33/97). a da se zakonom to moæe poveriti organima teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave.12.

u skladu sa zakonom. bez obzira na to da li graœani to zahtevaju podnoãenjem prijave zbog nezakonitog 1 Kovaåeviñ. upotreba jezika i pisma. kao i obavljanje odreœenih privrednih delatnosti. Krsto Bezbednost saobrañaja 12 – Zakona o steåaju (zbog posledica koje nastupaju nakon otvaranja steåaja) i – Zakona o druãtvenim organizacijama i udruæenjima graœana (kojima je ureœen naåin osnivanja. 298 . objekata. ekonomiånost postupka. materijalna istina. istraæno naåelo i naåelo kombinovanja pismenosti i usmenosti u voœenju postupka) u vrãenju nadzora treba primenjivati i posebna naåela kao ãto su: obaveãtavanje o dolasku u preduzeñe. ãto je znaåajno kod vrãenja nadzora iz odreœenih oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima). sluæbenost. saradnja sa drugim organima i organizacijama. 3) pregledanje poslovnih prostorija. 4) izdavanje privremenih nareœenja. ako nisu u skladu sa ustavom i zakonom i 8) preduzimanje drugih mera i radnji za koje je zakonom ili drugim propisom ovlaãñen. åuvanje sluæbene i poslovne tajne. pravosnaænost reãenja. odnosno za obustavljanje od izvrãenja opãteg akta preduzeña ustanove ili druge organizacije.Lipovac. javnost. 2) izricanje mandatne kazne.1 Postupak inspekcijskog nadzora se uvek pokreñe po sluæbenoj duænosti. odnosno poniãtenja ili ukidanje propisa ili drugog opãteg akta organa. odnosno zabrana. postrojenja. samostalnost u radu. ureœaja. radi naknadnih analiza i 5) nareœivanje merenja koja obavljaju struåne organizacije. registrovanja i prestanak rada ovih organizacija. pravo na æalbu. P. organizacije. zaãtita prava graœana i javnog interesa. ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadleæan. 6) obaveãtavanje drugog organa. sasluãanje stranke. Najvaænije propisane upravne mere koje inspektor (ovlaãñeno lice u nadzoru) moæe preduzeti su: 1) donoãenje reãenja o nalaganju izvrãenja mera i radnji (uz odreœivanje rokova za izvrãenje). 4) uzimanje uzoraka robe i drugih predmeta. evidencije i druge dokumentacije. 3) podnoãenje prijave nadleænom organu za uåinjeno kriviåno delo ili privredni prestup i podnoãenje zahteva za pokretanje prekrãajnog postupka. Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima iz nadleænosti MUP-a. P. ocena dokaza. pruæanje pomoñi neukoj stranci. koja vrãi poslove dræavne uprave. 5) donoãenje mera obezbeœenja u sluåaju opasnosti za æivot i zdravlje ljudi ili za druge javne interese. pismeno fiksiranje toka inspekcijskog postupka. 2) sasluãavanje i uzimanje izjava od odgovornih i zainteresovanih lica. Najvaænija ovlaãñenja ovlaãñenog lica u nadzoru su: 1) pregled opãtih i pojedinaånih akta. predmeta i robe.. 7) pokretanje kod ovlaãñenog organa postupka za obustavljanje od izvrãenja. Pored opãtih naåela (zakonitost. efikasnost.

odnosno ne pruæi drugu traæenu pomoñ. Svedoka treba prethodno upozoriti da je duæan da govori istinu. da ne sme niãta preñutati i da za svoj iskaz moæe biti zaklet i predoåiñe mu se posledice davanja laænog iskaza. zanimanje.2. obezbeœivanje dokaza se moæe sprovesti u svakoj fazi postupka. 2. . nadzor se moæe okonåati: 1) izricanjem zakonom propisanih upravnih mera. Upoznavanje se vrãi. od strane ovlaãñenog lica. U protivnom. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA ponaãanja.2. Prethodni postupak je postupak utvrœivanja pravnih åiçenica i prikupljanja dokaza bitnih za sprovoœenje postupka izricanja upravnih mera ili preduzimanja drugih mera. Vlasnik – dræalac stvari. 4. Neposredni uvid i primena pravila opãteg upravnog postupka o uviœaju – Ovde se primenjuju pravila opãteg upravnog postupka koja se odnose na uviœaj. da se na to izjasni i da dâ svoje predloge. Stranka ima pravo da prisustvuje pregledu. Inspekcijski nadzor – sadræaj i procedura 12. moæe se podneti prijava za prekrãaj protiv pravnog i odgovornog lica u pravnom licu koji ne omoguñi vrãenje nadzora. INSPEKCIJSKI NADZOR – SADRÆAJ I PROCEDURA Najznaåajnije radnje u postupku nadzora su: 1. U zavisnosti od rezultata prethodnog postupka. ne stavi na uvid potrebna dokumenta i predmete. pa i pre nego ãto je postupak pokrenut. Pregled poslovne prostorije i stvari vrãi se na licu mesta. okolnostima i prikupljenim dokazima. uåeãñem u izvoœenju do299 12. 3. iskazi svedoka. omoguñavanjem uvida u spise predmeta. nalazi i miãljenja veãtaka i uviœaj. prituæbe i drugog sliånog akta. Ta prva radnja po pravilu je odlazak kod subjekta åiji se rad æeli kontrolisati. prezime. Upravni postupak inspekcijskog nadzora moæe se podeliti u dva dela: na prethodni postupak i postupak izricanja upravnih mera ili preduzimanja drugih mera i radnji. 2) preduzimanjem drugih mera i radnji ili 3) konstatacijom i obaveãtenjem da nema utvrœenih povreda zakona. prostorije i zemljiãta duæan je da dopusti da se izvrãi pregled. Od svedoka se uzimaju liåni podaci (ime.12. Svedok je duæan da se odazove pozivu (moæe uskratiti svedoåenje iz razloga koje predviœa Zakon o opãtem upravnom postku). mesto roœenja. izjave stranaka. prebivaliãte ili boraviãte. Ako postoji potreba. Po pravilu. Sasluãanje lica – svedoka – Svedok u upravnom postupku moæe biti svako fiziåko lice sposobno da uoåi åinjenice o kojoj treba da svedoåi i koje je u stanju da to svoje opaæanje saopãti. godine æivota i braåno stanje). Obezbeœivanje dokaza – Pri dokazivanju se mogu koristiti isprave. Ovo se moæe vrãiti po sluæbenoj duænosti ili po zahtevu stranke. veñ se smatra da je postupak pokrenut preduzimanjem bilo koje radnje s ciljem sprovoœenja postupka. Upoznavanje i omoguñavanje izjaãnjenja o utvrœenom åinjeniånom stanju – Prema Zakonu o opãtem upravnom postupku mora se omoguñiti da se stranka upozna sa svim utvrœenim åinjenicama. Svedoci se sasluãavaju pojedinaåno i bez prisustva svedoka koji ñe se docnije sasluãati. ne donosi se formalna odluka o pokretanju postupka.

Svaki list ñe na kraju overiti svojim potpisom sluæbeno lice koje rukovodi radnjom postupka i lice åija je izjava upisana na tom listu. predmet u kome se vrãi nadzor. a koje su od znaåaja za reãavanje u upravnoj stvari. svedoka. potpis sluæbenog lica i peåat organa. Zatim ñe zapisnik potpisati lice koje je uåestvovalo u radnji. Zapisniku se mogu prikljuåiti planovi. svakog dana ñe se uneti (u isti zapisnik) ono ãto je tog dana uraœeno i to ñe se propisno potpisati. dispozitiv (izreku). 300 . skice.2 Pre zakljuåenja zapisnik se åita licima koja uåestvuju u postupku. Izjave stranaka. crteæi.Lipovac. upisuju se u zapisnik ãto taånije. U sluåajevima predviœenim za2 Kovaåeviñ. veãtaka i drugih lica koja uåestvuju u postupku. Izuzetno. Ta lica imaju pravo da i sama pregledaju zapisnik i da stave svoje primedbe. po potrebi i njihovim reåima. Na kraju zapisnika ñe se navesti da je zapisnik proåitan i da nisu stavljene nikakve primedbe ili. uputstvo o pravnom sredstvu. zbog åega se poniãtava reãenje. Ako se zapisnik sastoji od viãe listova. U zapisnik se unosi: naziv organa koji vrãi nadzor. organ nadleæan za reãavanje donosi Reãenje o upravnoj stvari koja je predmet postupka. to su: zapisnik i zabeleãka u spisu. Pri tom. to bi se smatralo bitnom povredom postupka. P. Zapisnik se sastavlja o usmenoj raspravi. a na kraju ñe ga overiti sluæbeno lice koje je rukovodilo radnjom.. imena sluæbenih lica. kada se sprovode vaænije radnje ili uzimaju vaænije izjave stranaka ili treñih lica. oni ñe se oznaåiti rednim brojevima. kao i datih izjava. Mesta koja su precrtana do zakljuåenja zapisnika moraju ostati åitljiva i overena potpisom sluæbenog lica koje rukovodi radnjom postupka. Ukoliko ovo ne bi bilo uraœeno. punomoñnika ili predstavnika. Pismeno reãenje sadræi: uvod. Ako zapisnik sadræi sasluãanje viãe lica. naziv organa sa brojem i datumom reãenja. Zapisnik se vodi u toku vrãenja sluæbene radnje. u sluåajevima predviœenim zakonom. Reãenje se donosi pismeno. davanjem izjave na zapisnik ili putem pisane izjave. P. Na osnovu åinjenica utvrœenih u postupku. 5. zapisnik treba da se ograniåi na vaæne åinjenice koje se tiåu predmeta nadzora. U zapisnik se upisuju i svi zakljuåci koji se u toku izvrãenja radnje donesu. Eventualne dopune se unose u dodatak zapisniku. obrazloæenje. Zapisnik treba da sadræi tok i sadræaj izvrãenih radnji u postupku. Zapisnik se vodi uredno i u njemu se ne sme niãta brisati. a. to ñe se konstatovati u zapisniku i navesti razlog zbog kojeg je potpis uskrañen. posebnim propisima moæe se predvideti da se reãenju moæe dati i drugi naziv. prisutnih stranaka i njihovih zastupnika. Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima iz nadleænosti MUP-a. fotografije i drugi prilozi. ukratko ñe se upisati sadræaj primedbi. Ako neko lice neñe da potpiãe zapisnik ili se udalji pre zakljuåenja zapisnika. ako jesu. svako ñe se od njih potpisati ispod onog dela zapisnika u kome je upisana njegova izjava. U veñ potpisanom zapisniku ne sme se niãta dodavati niti menjati. mesto i vreme nadzora (dan i åas). reãenje se moæe doneti i usmeno. Pisanje zapisnika i reãenja – Zakon o opãtem upravnom postupku propisuje dve forme fiksiranja radnji koje se sprovode tokom upravnog postupka. Izuzetno. Ako se radnja ne moæe zavrãiti istog dana. Krsto Bezbednost saobrañaja 12 kaza. kao i zapisniåar – ako ga je bilo.

6. dan predaje poãti. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . meseca. rok istiåe istekom prvog narednog radnog dana. Kad je podnesak upuñen poãtom preporuåeno ili telegrafski. odnosno danu u koji pada dogaœaj od kog se raåuna trajanje roka. u dispozitivu ñe se odrediti i rok u kome se ta radnja mora izvrãiti. dan u koji je dostavljanje ili saopãtenje izvrãeno. Podnesak je podnesen u roku. preduzeñu ili drugom pravnom licu iz stava 1. ne uraåunava se u rok. Ako je propisano da æalba ne odlaæe izvrãenje reãenja. odnosno godine. naselje. ako za pojedine sluåajeve nije drukåije propisano. Ako æalba ne odlaæe izvrãenje reãenja.2. propis o nadleænosti tog organa. odnosno po godinama zavrãava se istekom onog dana. ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi. Inspekcijski nadzor – sadræaj i procedura konom ili drugim propisom. mesece i godine. koji po svom broju odgovara danu kad je dostavljanje ili saopãtenje izvrãeno. ime stranke i njenog zakonskog zastupnika ili punomoñnika (ako ga ima) i kratko oznaåenje predmeta postupka. Ako se reãenje obraœuje mehanografski. razloge zbog kojih nije uvaæen koji od zahteva stranaka. 7. utvrœeno åinjeniåno stanje. odnosno odredili. Ako nema tog dana u poslednjem mesecu. Uvod reãenja sadræi: naziv organa koji donosi reãenje. odnosno dan prijema telefaksa smatra se kao dan predaje organu kome je upuñen. ako je pre nego ãto rok istekne stigao organu kome je trebalo da bude predat. reãenje ne mora sadræavati neke od navedenih delova.12. dostavljanje se vrãi predajom pismena licu koje su oni ovlastili. moæe se podeliti i na viãe taåaka. Ako u postupku uåestvuju organizacija. pravne propise i razloge koji upuñuju na reãenje kakvo je dato u dispozitivu. Ako se reãenjem nalaæe izvrãenje neke radnje. preduzeñima i drugim pravnim licima vrãi se predajom pismena sluæbenom licu. po potrebi i razloge koji su bili odluåujuñi pri oceni dokaza. Rok koji je odreœen po mesecima. ovog ålana koje se zatekne u njihovim prostorijama. odnosno telefaksom. Poåetak i tok rokova ne spreåavaju nedelje i dani dræavnih praznika. 301 12. a ako je potrebno. odnosno u koji pada dogaœaj od kog treba raåunati trajanje roka. U obrazloæenju reãenja moraju se obrazloæiti i zakljuåci protiv kojih nije dopuãtena posebna æalba. grupa lica i drugi koji nemaju svojstvo pravnog lica. Ako dostavljaå u odreœenom radnom vremenu ne naœe lice odreœeno za primanje pismena. Kad je rok odreœen po danima. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan dræavnog praznika. Dispozitivom (izrekom) se reãava o predmetu postupka u celini i o pojedinaånim zahtevima stranaka o kojima u toku postupka nije posebno reãeno. Rokovi se raåunaju na dane. obrazloæenje sadræi i pozivanje na propis koji to predviœa. Dostavljanje pismena pravnim licima – Dostavljanje dræavnim organima. Obrazloæenje reãenja sadræi: kratko izlaganje zahteva stranaka. rok se zavrãava poslednjeg dana tog meseca. to mora biti navedeno u dispozitivu. umesto potpisa i peåata moæe da sadræi faksimil. Reãenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu. Dispozitiv treba da bude kratak i odreœen. veñ se za poåetak roka uzima prvi naredni dan. a mogu se raåunati i na åasove. predaju pismena moæe izvrãiti bilo kom licu zaposlenom u dræavnom organu. Zavrãetak roka moæe se oznaåiti i odreœenim kalendarskim danom. Raåunanje rokova – Rokovi se odreœuju zakonom. odnosno licu odreœenom za primanje pismena. drugim propisom ili ih odreœuje sluæbeno lice koje vodi postupak.

nadleæno je Ministarstvo unutraãnjih poslova. P. a ta mu moguñnost nije bila data ili mu je bila data. odnosno javni tuæilac. ako zakonom nije drukåije odreœeno. iz nadleænosti OUP-a. U toku roka za æalbu reãenje se ne moæe izvrãiti. Prvostepeni organ ispituje da li je æalba dopuãtena. ako je æaliocu morala biti data moguñnost da uåestvuje u postupku koji je prethodio donoãenju reãenja. Æalba se neposredno predaje ili ãalje poãtom organu koji je doneo prvostepeno reãenje. u granicama zahteva stranke. on je odmah ãalje prvostepenom organu. reãenje se ne moæe izvrãiti sve dok se reãenje koje je doneseno po æalbi ne dostavi stranci.Lipovac. a nije potrebno sprovoditi nov posebni ispitni postupak. Ako organ koji je doneo prvostepeno reãenje naœe povodom æalbe da je sprovedeni postupak bio nepotpun. reãenje se moæe izvrãiti u æalbenom roku. U poslednjem sluåaju moæe se traæiti odgovarajuñe obezbeœenje od stranke u åijem se interesu sprovodi izvrãenje i ovim obezbeœenjem usloviti izvrãenje. Izjavljivanje æalbe – Protiv reãenja donesenog u prvom stepenu stranka ima pravo na æalbu. odnosno poslata drugostepenom organu. mogu izjaviti æalbu protiv reãenja kojim je povreœen zakon u korist fiziåkog ili pravnog lica. kao i poãto je æalba iz– javljena. Krsto Bezbednost saobrañaja 12 8. a na ãtetu javnog interesa. a u skladu sa Zakonom o policiji. organ koji je doneo prvostepeno reãenje moæe. a da je to moglo biti od uticaja na reãavanje upravne stvari. Prema rezultatu dopunjenog postupka. upravnu stvar reãiti drukåije i novim reãenjem zameniti reãenje koje se æalbom pobija. Kad je æalba propisno izjavljena. Postupanje po æalbi – Ako organ koji je doneo prvostepeno reãenje naœe da je æalba osnovana. on moæe postupak dopuniti. Dræavni. Protiv novog reãenja stranka ima pravo na æalbu. 9. U oblasti inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti saobrañaja. Organ koji je doneo prvostepeno reãenje dopuniñe postupak i onda kad æalilac iznese u æalbi åinjenice i dokaze koji bi mogli biti od uticaja za drukåije reãenje upravne stvari. blagovremena i izjavljena od ovlaãñenog lica. ako je to zakonom predviœeno. neblagovremenu ili od neovlaãñenog lica izjavljenu æalbu prvostepeni organ odbaciñe svojim zakljuåkom. a on je propustio da je koristi. odnosno Uprava saobrañajne policije u sediãtu Ministarstva. Protiv novog reãenja stranka ima pravo æalbe. javni pravobranilac i drugi dræavni organi. Izuzetno. Za reãavanje u drugom stepenu nadleæan je organ odreœen zakonom. Blagovremenost ove æalbe prvostepeni organ ceni prema danu kad je predata. 302 . Ako je æalba predata ili poslata neposredno drugostepenom organu. moæe stvar reãiti drukåije i novim reãenjem zameniti reãenje koje se æalbom pobija. Nedopuãtenu. Æalba se podnosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja reãenja. kad su zakonom ovlaãñeni. ali je u æalbi opravdao to propuãtanje. ako je reå o preduzimanju hitnih mera ili ako bi usled odlaganja izvrãenja bila nanesena nekoj stranci ãteta koja se ne bi mogla popraviti.

12. kroz uåeãñe u saobrañaju. vrãe kontrolu i regulisanje saobrañaja na putevima i nadzor nad sprovoœenjem propisa i preduzimaju druge mere koje se odnose na bezbednost saobrañaja na putevima. predviœeno je to da OUP vrãi nadzor nad sprovoœenjem propisa i preduzima druge mere koje se odnose na bezbednost saobrañaja na putevima. OUP danas vrãi inspekcijsko-tehniåke poslove u oblasti: 1) osposobljavanja vozaåa i polaganje vozaåkih ispita. 303 12. u predãkolskim ustanovama. 3) odræavanja puteva i tehniåkog ureœenja saobrañaja i 4) prevoza (vrãenje unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja u oblasti javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe). duæan je. osposobljavanje vozaåa realizuje se u tri faze:4 I – pre dolaska u autoãkolu. dostaviti æalbu organu nadleænom za reãavanje po æalbi. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI U OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA VOZAÅA I POLAGANJA VOZAÅKIH ISPITA Prema savremenoj teoriji i praksi. uåe osnovne veãtine za upravljanje vozilom i uveæbava pravilno ponaãanje u saobrañaju i III – posle polaganja vozaåkog ispita. ispravljaju neispravni i ukorenjuju ispravni stavovi. ispravljaju se nepravilna i opasna ponaãanja. 2002. K. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti osposobljavanja vozaåa i polaganja vozaåkih ispita 12. sistematizuju se i unapreœuju znanja. Prvostepeni organ je duæan da. broj 53/82) bliæe odreœuje poslove koje vrãe organi dræavne uprave nadleæni za unutraãnje poslove. priloæi sve spise koji se odnose na predmet. II – u autoãkoli.3 U skladu sa ovim ovlaãñenjima. izgraœuju ispravni stavovi i unapreœuju veãtine znaåajne za bezbedno uåestvovanje u saobrañaju. bez odlaganja. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (“Sluæbeni glasnik SRS”. u procesu saobrañajnog obrazovanja i vaspitanja (u porodici. u uvodnim odredbama ZoBS-a.3. uz æalbu. a nije novim reãenjem zamenio reãenje koje se æalbom pobija. u osnovnim i srednjim ãkolama). 3 “Organi unutraãnjih poslova prate stanje bezbednosti saobrañaja na putevima. a najdocnije u roku od 15 dana od dana prijema æalbe. ålan 3)..” (ZoBS. 2) tehniåkih pregleda vozila. . INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Kad organ koji je doneo prvostepeno reãenje naœe da je podneta æalba dopuãtena. nauåno-struåni skup Sistem obuke vozaåa. Zbornik radova (181-194). odnosno Ministarstvo unutraãnjih poslova. blagovremena i izjavljena od ovlaãñenog lica. u procesu osposobljavanja kandidata za vozaåe. 4 Lipovac. znanja i ukorenjuje navika (ne)pravilnog ponaãanja u saobrañaju.3. uveæbavaju i ukorenjuju ispravna ponaãanja. Apatin. Koncepcija savremenog sistema obuke vozaåa. stiåu se najvaæniji stavovi. Tako.

. 50/88. 9) sistem vozaåkih dozvola.. selekciju kandidata za vozaåe. COV organizuju i polaganje vozaåkih ispita. 8) poseban tretman kandidata koji ne poloæe ispit iz tri pokuãaja. 2/83) i – Pravilnik o naåinu obeleæavanja vozila na kojima se vrãi obuåavanje kandidata za vozaåe (“Sluæbeni glasnik SRS”. 7) doobuku vozaåa. 12) rad sa vozaåima recidivistima (prañenje. 6) doobuku kandidata koji su pali na ispitu. br. oduzimanje vozaåke dozvole i ponovna obuka). br.. vaspitanje i unapreœivanje vozaåa i 14) organizacija poslova obuke i unapreœivanja vozaåa. br. 11) sistem kazni. 2/83). Obuku kandidata za vozaåe u Srbiji reguliãu sledeñi propisi: – ZoOBS – Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (“Sluæbeni list SFRJ”. b) vrãi nadzor nad radom centara za obuku vozaåa i c) uåestvuje u radu komisije na vozaåkom ispitu. Krsto Bezbednost saobrañaja Savremeni sistem obuke obuhvata sledeñe elemente: 1) saobrañajno obrazovanje i vaspitanje pre dolaska u autoãkolu.Lipovac.). . 12 304 . 63/80. – Pravilnik o naåinu polaganja vozaåkog ispita (“Sluæbeni glasnik SRS”. br. – Pravilnik o uslovima za rad centara za obuku vozaåa (CoV) (“Sluæbeni glasnik SRS”. 13) naknadno (neprekidno) saobrañajno obrazovanje. br. 2/83).). 53/82. 10) obuku za viãu kategoriju. 2/83). .. 3) instruktore i nastavnike teorijske nastave. br. 4) teorijsku nastavu i polaganje teorijskog dela ispita. 2) minimalne uslove za rad autoãkola. OUP ima tri znaåajna ovlaãñenja u vezi osposobljavanja kandidata za vozaåe i polaganja vozaåkih ispita: a) proverava da li centar za obuku vozaåa ispuçava uslove za rad. P. – ZoBS – Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (“Sluæbeni glasnik SRS”. – Pravilnik o nastavnom planu i programu COV i evidencijama koje ti centri vode (“Sluæbeni glasnik SRS”. Centri za obuku vozaåa su duæni da vrãe obuku i organizuju polaganje vozaåkih ispita u skladu s propisima. 80/89. doobuka. Osposobljavanje kandidata za vozaåe vrãe Centri za obuku vozaåa (COV) koje mogu organizovati privredna druãtva i druga pravna lica. 5) praktiånu nastavu i polaganje praktiånog dela ispita.

dokaze da raspolaæe poligonom. ålan iz COV i ålan iz MUP-a (kojeg reãenjem odreœuje naåelnik SUP-a). c) OUP uåestvuje u radu ispitne komisije na vozaåkom ispitu6 i provera ispunjavanja uslova. – ovlaãñeno lice iz OUP-a izlazi na lice mesta i ostvaruje neposredni UVID u ispunjenost uslova. b) Nadzor nad radom COV: – ovlaãñeno lice iz OUPa ostvaruje neposredni UVID u stanje (ispunjavanje uslova koji su zahtevani na poåetku rada.3. akt o osnivanju. uåilima. pri svakom kasnijem nadzoru trebalo bi proveriti da li COV i dalje ispunjava ove uslove. br. dokaz da zapoãljava instruktore i akt o unutraãnjoj kontroli bezbednosti saobrañaja). a na osnovu miãljenja ministarstva nadleænog za poslove prosvete i ministarstva zdravlja. a na osnovu zahteva. Predmet vrãenja nadzora u oblasti osposobljavanja vozaåa je poãtovanje propisa u vezi: a) ispunjenosti uslova za rad centara za obuku vozaåa (pri osnivanju i u toku rada COV) i b) izvoœenja nastave prema nastavnom planu i programu. poãtovanje nastavnog plana i programa. Provera da li su ispunjeni uslovi koji su propisani Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima i Pravilnikom o uslovima za rad centara za obuku vozaåa (“Sluæbeni glasnik SRS”. – da li vozilo ispunjava uslove. Policijska uprava donosi REÃENJE kojim se nalaæe sprovoœenje odreœenih mera. – na osnovu neposrednog uvida ovlaãñeno lice saåinjava ZAPISNIK o izvrãenom uvidu. ureœaji i uåila. COV moæe poåeti sa radom od momenta uruåenja reãenja o ispunjavanju propisanih uslova. vozila na motorni pogon. 2/83) vrãi se pre poåetka rada COV. – da li komisija ispunjava uslove (predsednik i dva ålana). Meœutim.5 saglasnost MUP-a na nastavni plan i program. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . poãtovanje propisa i savestan rad). odnosno Policijska uprava donosi REÃENJE o zabrani rada COV. i to: – da li kandidat ispunjava uslove da pristupi ispitu. overen nastavni plan i program. vrãenje unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja. struåni kadar za teoretsku i praktiånu nastavu. vozilima. ãemama. – saåinjava se ZAPISNIK o izvrãenom nadzoru. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti osposobljavanja vozaåa i polaganja vozaåkih ispita a) Provera ispunjenosti uslova za rad COV (pre nego ãto COV poåne sa radom): – zainteresovano lice podnosi ZAHTEV za utvrœivanje uslova (uz zahtev prilaæe reãenje Agencije za privredne registre. prostorijama. Proveravaju se: opãti uslovi za izvoœenje nastave. Policijska uprava donosi REÃENJE o (ne)ispunjavanju propisanih uslova. 305 12. 5 Uprava saobrañajne policije u sediãtu MUP-a daje saglasnost i overava nastavni plan i program. – da li mesto (naselje) ispunjava uslove (koje utvrœuje MUP). sredstva.12. 6 COV imenuje komisiju od tri ålana: predsednik (koji je iz COV).

Krsto Bezbednost saobrañaja Provera izvoœenja nastave prema nastavnom planu i programu vrãi se na osnovu ZoOBS. 23/84). o osovinskom optereñenju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ureœaji i oprema na vozilima u saobrañaju na putevima (“Sluæbeni glasnik SRS”. seminar-savetovanje-razmena najbolje policijske prakse. b) vrãi inspekcijski nadzor nad radom.7 12. fonometar (za merenje buke). ZoBS i Pravilnika o nastavnom planu i programu centara za obuku vozaåa i evidencijama koje ti centri vode (“Sluæbeni glasnik SRS”.. Proverava se da li COV ima overen nastavni plan program. odnosno da li realizuje nastavu prema ovom dokumentu. dubinometar (za merenje dubine ãara na pneumaticima). ãtoperica i katalog boja. br. MUP donosi reãenje kojim se ovlaãñuje preduzeñe ili drugo pravno lice da vrãi tehniåki pregled vozila. tehniåka dokumentacija i evidencije).4. propisana oprema. 7 12 Vasiljeviñ. br. OUP ima dva razliåita ovlaãñenja u oblasti tehniåkih pregleda vozila: a) proverava ispunjenost uslova za rad. P. 306 . ZoBS i Pravilnika o polaganju vozaåkog ispita (“Sluæbeni glasnik SRS”. Vrnjaåka Banja. Pravilnik o tehniåkom pregledu vozila (“Sluæbeni glasnik SRS”. – ovlaãñeno lice saåinjava ZAPISNIK o izvrãenom pregledu. Pravilnik o dimenzijama. U procesu neposredne kontrole saobrañaja. – ovlaãñeno lice iz OUP-a izlazi na lice mesta i ostvaruje neposredni UVID u stanje. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. saobrañajni policajci dopunjavaju i pomaæu nadzor nad radom COV i tako smanjuju moguñnost vozaåa instruktora da nesavesno obavljaju obuku kandidata za vozaåe. nagazna ploåa i uglomer (za kontrolu ureœaja za upravljanje). 8 U neophodnu opremu spadaju: kanal sa dizalicom. Kontrola rada centara za obuku vozaåa u saobrañaju na putu. Nadzor nad njihovim radom vrãe mesno nadleæni OUP-ovi (po mestu gde se nalazi tehniåki pregled vozila). ureœaji za kontrolu izduvnih gasova (za OTO i dizel motore). valjci (za merenje sila koåenja). INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI U OBLASTI ISPITIVANJA VOZILA I TEHNIÅKIH PREGLEDA VOZILA Uslove i naåin vrãenja tehniåkih pregleda vozila utvrœuju ZoOBS. br. ukupnim masama. br. Pri uåeãñu u vozaåkim ispitima proverava se poãtovanje ZoOBS. 2005. 23/84) i propisi o merilima i merenjima. 2 /83). regloskop (za kontrolu farova). Privredna druãtva i druga pravna lica koja su ovlaãñena da vrãe tehniåke preglede vozila su duæna da vrãe tehniåke preglede u skladu sa propisima. 2/83). ZoBS.8 struåni kadar.Lipovac. merna letva. kao i reãenje o oduzimanju ovlaãñenja. J. a) Proverava ispunjenost uslova za rad (pre nego ãto tehniåki pregled poåne sa radom): – zainteresovano lice podnosi Upravi saobrañajne policije u sediãtu Ministarstva ZAHTEV za utvrœivanje uslova (neophodni su odgovarajuñi objekat. pantljika.

Reãenje se moæe odnositi na sva vozila ili na odreœene kategorije vozila. podnoãenje prijave za privredni prestup ili prijave za prekrãaj (ako ovlaãñeno lice utvrdi da se ne vode uredno propisane evidencije). rekonstrukciju i odræavanje puteva preduzeñima koja su za to osposobljena. .9 Posebne mere koje se mogu izreñi su: oduzimanje ovlaãñenja za rad (ako se u nadzoru utvrdi da viãe nisu ispunjeni uslovi za rad u pogledu ureœaja i opreme. O nadzoru se saåinjava ZAPISNIK o izvrãenom pregledu.12. b) vrãi inspekcijski nadzor nad radom preduzeña i drugih pravnih lica ovlaãñenih za vrãenje tehniåkih pregleda vozila. samoinicijativno ili na predlog policijske uprave. – da li su ispravni svi ureœaji i oprema. – da li se u preduzeñu pravilno i uredno vode sve evidencije (registar pregleda vozila i zapisnici o tehniåkim pregledima). Lokalnim putevima.5. na osnovu neposredne kontrole saobrañaja. odnosno posebna preduzeña ili direkcije za puteve. 307 12. odnosno da se pregled ne vrãi savesno i na propisan naåin).5. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA MUP donosi REÃENJE kojim se preduzeñe ovlaãñuje da vrãi tehniåke preglede vozila ili kojim se odbija zahtev. opremljena i ovlaãñena. odnosno magistralnim i regionalnim putevima) upravlja republiåki organ za saobrañaj. Meœutim. na osnovu kojega se moæe doneti REÃENJE o oduzimanju ovlaãñenja za vrãenje tehniåkih pregleda. vrãe nadzor nad stanjem puteva i nad odræavanjem puteva. Ovi organi (organizacije) poveravaju izgradnju. Organi za saobrañaj (direkcije). – struånosti zaposlenih radnika (ovo moæe obuhvatati testiranje i praktiåan rad) i – da li pravno lice i svi zaposleni vrãe tehniåke preglede pravilno i savesno. odnosno posebno osnovano javno preduzeñe za puteve (Javno preduzeñe “Putevi Srbije”). O uoåenim nedostacima OUP obaveãtava organ za saobrañaj koji nalaæe preduzeñu koje gradi ili odræava put (sa kojim je organ za saobrañaj sklopio ugovor) da otkloni nedostatke. nekategorisanim putevima i ulicama u naselju upravljaju lokalni organi za saobrañaj. Prijava za privredni prestup se podnosi opãtinskom javnom tuæiocu po mestu izvrãenja privrednog prestupa. svakodnevno prati stanje puteva. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti odræavanja puteva i tehniåkog regulisanja saobrañaja 12. S obzirom na to da je OUP nadleæan za bezbednost saobrañaja. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI U OBLASTI ODRÆAVANJA PUTEVA I TEHNIÅKOG REGULISANJA SAOBRAÑAJA Upravÿaçe putevima izgradçe i odræavanje puteva i tehniåko ureœenje saobrañaja su u nadleænosti organa za saobrañaj. ukoliko se uoåe nedostaci koji neposredno ugro9 Reãenje o oduzimanju ovlaãñenja za rad donosi Uprava saobrañajne policije u sediãtu Ministarstva. (Dræavnim putevima I i II reda. a posebno nadzor nad stanjem puteva i saobrañajne signalizacije sa glediãta bezbednosti saobrañaja. OUP. s ciÿem provere: – da li pravno lice (i dalje) ispunjava uslove za rad. OUP vrãi i nadzor na putevima sa glediãta bezbednosti saobrañaja.

Preduzeña i druge samoupravne organizacije i organi koji vrãe javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe. ovog ålana duæne su da se staraju o postavljanju i odræavanju saobrañajnih znakova i posebnih ureœaja za odgovarajuñe osvetljavanje i oznaåavanje obeleæenih peãaåkih prelaza.).Lipovac. Krsto Bezbednost saobrañaja æavaju bezbednost saobrañaja. P. Samoupravne interesne zajednice. nad postavljanjem saobrañajnih znakova i nad obezbeœivanjem uslova za bezbedan i nesmetan saobrañaj na javnim putevima. Osim nadzora u okviru neposredne kontrole saobrañaja.. ograniåi ili obustavi saobrañaj (ålan 154. ZoBS).6. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI U OBLASTI PREVOZA Prevoz je privredna delatnost koju obavljaju preduzeña kako za potrebe træiãta. 308 . sportskih i sliånih dogaœaja.. tako i za sopstvene potrebe. 3) koji ãkoluju ili OBUÅAVAJU kandidate za vozaåe i 4) kod kojih se polaæu vozaåki ISPITI10 (ålan 8. 2) koji vrãe javni PREVOZ i prevoz za sopstvene potrebe. organizacija i opremanje posebnih prostora za iskljuåenje vozila itd. ZoOBS). odnosno donese reãenje da se postavi. OUP je ovlaãñen da preduzme posebne mere bezbednosti: naloæi ograniåenje brzine (ålan 153.. naloæi preduzeñu ili organu da preduzme mere s ciÿem uspostavljanja uslova za bezbedan saobrañaj (ålan 155. preduzeña i druge organizacije i organi koji se staraju o javnim putevima i odræavaju ih duæni su da organizuju i trajno vrãe kontrolu nad stanjem i odræavanjem javnih puteva i objekata na njima.. nad tehniåkom ispravnoãñu vozila i nad ispunjavanjem uslova predviœenih drugim propisima od kojih zavisi bezbednost saobrañaja na putevima. ZoOBS) o åemu OUP vrãi nadzor. preduzeña i druge samoupravne organizacije i organi koji ãkoluju ili obuåavaju kandidate za vozaåe vozila na motorni pogon i organizacije kod kojih se polaæu vozaåki ispiti duæni su da organizuju i trajno vrãe kontrolu nad ispunjavanjem propisanih uslova rada vozaåa ili vozaåa instruktora. ukloni ili zameni saobrañajni znak (ålan 156.. a OUP vrãi nadzor nad vrãenjem unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja (UKBS). uslova za obuåavanje kandidata za vozaåa vozila na motorni pogon i vozaåa koji polaæu vozaåki ispit. 10 ”.” (ZoOBS ålan 8). Nadzor nad prevozom vrãe organi za saobrañaj. Posebno je znaåajna uloga OUP-a u vezi stvaranja uslova za bezbedno odvijanje saobrañaja u oteæanim zimskim uslovima (usaglaãavanje planova rada zimske sluæbe. Organizacije i zajednice iz stava 1. 12. ZoBS). uåestvovanje u radu posebnih ãtabova i koordinacija subjekata. Preduzeña za puteve su duæna da organizuju i trajno vrãe kontrolu nad stanjem i odræavanjem puteva i objekata na njima. u vreme turistiåkih sezona. U tom smislu su istaknuti subjekti: 1) koji se staraju o javnim PUTEVIMA i odræavaju javne puteve. 10 12 Savezni ZoOBS je odredio KO je duæan da organizuje i trajno vrãi poslove unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja (UKBS). nad postavljanjem saobrañajnih znakova i nad obezbeœenjem uslova za bezbedan i nesmetan saobrañaj (ålan 8. ZoBS). odnosno nad bezbednoãñu prevoza. veoma je znaåajan i inspekcijski nadzor nad unutraãnjom kontrolom saobrañaja. ZoBS).

– tehniåke preglede vozila (redovni.6. ureœaja za osvetljavanje i oznaåavanje obeleæenih peãaåkih prelaza i – kontrolu nad ispunjavanjem propisanih uslova rada vozaåa. uloæaka. Prema republiåkom ZoBS. dnevni i povremeni). – staranje o postavljanju i odræavanju saobrañajnih znakova. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti prevoza UKBS se odnosi na: – kontrolu nad postavljanjem saobrañajnih znakova i nad obezbeœenjem uslova za bezbedan i nesmetan saobrañaj na javnim putevima. naåin voœenja evidencija i odgovornost radnika koji obavljaju poslove UKBS (ZoBS. – saobrañajno-vaspitni i preventivni rad itd. – posedanje vozila. svakog instruktora. OUP nalaæe mere11 i pokreñe postupak pred nadleænim organom. ålan 164). ovlaãñenja. svakog kandidata za vozaåe. kontrola i evidentiranje tah. 3) da li se i kako realizuju zadaci UKBS i 4) da li se uredno vode propisane evidencije. nad tehniåkom ispravnoãñu vozila i dr. naåin vrãenja kontrole. UKBS obavezuje najznaåajnije subjekte da se trajno staraju o bezbednosti saobrañaja. svaki pravoz. periodiåni. odnosno da utvrde KAKO ñe se vrãiti UKBS. 2) da li akt sadræi sve poslove predviœene ZoBS. – radno vreme vozaåa. svakog vozaåa koji je zaposlen kod prevoznika. Ovlaãñeno lice saåinjava Zapisnik o izvrãenom pregledu i nalazima. UKBS je mera generalne prevencije koja bi trebalo da zahvati sva vozila. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Dakle. 309 12. – redove voænje i naåin nagraœivanja. Inspekcijski nadzor u preduzeñu za prevoz (i drugim preduzeñima koja su duæna da vrãe UKBS) posebno obuhvata provere: 1) da li postoji opãti akt (pravilnik) o UKBS. – psihofiziåko stanje vozaåa. – proveru poznavanja propisa za vozaåe. – optereñenje vozila. Ovo obezbeœuje 11 Saåinjava Zapisnik kojim se nalaæu mere ili donosi posebno reãenje. analizu i spreåavanje saobrañajnih nezgoda i saobrañajnih prekrãaja. ålan 8). – evidencije. Republiåki ZoBS je predvideo i najvaænije poslove UKBS koji se odnose na: – zdravstvene uslove za vozaåe.12. subjekti koji organizuju i trajno vrãe UKBS su duæni da svojim opãtim aktima propiãu: organizaciju. UKBS ima veliki znaåaj za bezbednost saobrañaja i za rad OUPa. uslova predviœenih zakonom (ZoOBS. delokrug. vozaåa instruktora. vanredni. – koriãñenje tahografa. novog vozaåa i svaku deonicu puta.

seminar-savetovanje-razmena najbolje policijske prakse. Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja. 50/88. Kontrola rada centara za obuku vozaåa u saobrañaju na putu. 33/97. MUP. “Sluæbeni glasnik SRS”. Zakon o prekrãajima. “Sluæbeni glasnik RS”. Reforma saobrañajne policije. 28/96-5. 310 12 . br. o osovinskom optereñenju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ureœaji i oprema na vozilima u saobrañaju na putevima. posvetiti drugim izvorima opasnosti. 23/84. br. br. Pravilnik o uslovima za rad centara za obuku vozaåa. 53/82. Vasiljeviñ. Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima iz nadleænosti MUP-a. “Sluæbeni glasnik SRS”. Objaãnjenje o postupanju u organizacionim jedinicama MUP-a kada uåinilac saobrañajnog prekrãaja ne plati na licu mesta izreåenu novåanu kaznu. Ovako se obezbeœuju bolji i bezbedniji putevi. br. 11/91 i “Sluæbeni list SRJ”. br. Zakona – 48/94-1497. 2/83. 63/88.. Vidieti ålan 28. Videti Odluku SUS IU br. Zakon o dræavnoj upravi. br. Nauåno-struåni skup Sistem obuke vozaåa. “Sluæbeni list SRJ”. MUP – USP. 78/ 1-89 – “Sluæbeni list SRJ”. P. Vidieti ålan 33. Literatura Kovaåeviñ. Zakon o policiji. Zakona – “Sluæbeni list SRJ”. “Sluæbeni glasnik SRS”. Zakona – “Sluæbeni list SRJ”. “Sluæbeni glasnik SRS”. Zakona – 67/933111. “Sluæbeni glasnik SRS”. S druge strane. br. 23/84. 15/84. br. Videti ålan 6. Zbornik radova (181-194). Videti Odluku US RS IU br. br. P. 19/04 i 84/04. 2004. 2/83. ovako se rastereñuje neposredna kontrola saobrañaja (policija ne mora åesto da kontroliãe prevoznike na putu. br. br. Uputstvo o postupanju OUP-a u prekrãajnim stvarima kada uåinilac prekrãaja ne plati novåanu kaznu na licu mesta. Pravilnik o nastavnom planu i programu centara za obuku vozaåa i evidencijama koje ti centri vode.Lipovac. Zakon o ministarstvima. Beograd.. 2005. ãto smanjuje ometanja saobrañaja i unapreœuje odnos saobrañajne policije i javnosti. vozaåi i prevoz. Apatin. 5/86. Policija se moæe. 79/05. “Sluæbeni glasnik RS”. 2003. 101/05. niti vozila za obuku). u kontroli na putu. br. “Sluæbeni list SFRJ”. 2004. “Sluæbeni glasnik RS”. “Sluæbeni glasnik SRS”. ali ne ugroæava bezbednost saobrañaja. 13/93-284. “Sluæbeni glasnik RS”. 101/05. 29/90. Zakon o bezbednosti saobrañaja. 30/94 – 25/97-509. br. Zakona – 53/93-2467. Videti ålan 5. 34/92. Videti ålan 2. br. ukupnim masama. 2002. Koncepcija savremenog sistema obuke vozaåa. (dokument MUP-a). Vrnjaåka Banja. Tako se proãiruje krug zainteresovanih subjekata i podruãtvljava funkcija bezbednosti saobrañaja. 2/83. br. 41/94-573.. K. Lipovac. br. 80/89. br. 24/94-297. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. J. Pravilnik o tehniåkom pregledu vozila. Krsto Bezbednost saobrañaja sistematiåno i sveobuhvatno delovanje. Zakon o opãtem upravnom postupku. Pravilnik o naåinu polaganja vozaåkog ispita. Pravilnik o dimenzijama. Videti ålan 1. Zakona – “Sluæbeni list SRJ”. vozila. 21/90 i 28/91.

Realizacija posebnih programa sa riziånim i najugroæenijim grupama 13. Uåeãñe u pripremi strategija bezbednosti saobrañaja 13. PREVENTIVNOPROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 13.2.3.1.7. Pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja .13.4. Snimanje i prañenje obeleæja bezbednosti saobrañaja 13. Pomoñ i podrãka drugim subjektima bezbednosti saobrañaja 13.6 Uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju 13.5. Informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja 13.

7) pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja i 8) ostali preventivno-propagandni poslovi bezbednosti saobrañaja. o radu centara za obuku vozaåa. Meœutim. OUP. 6) uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju. o saobrañajnim prekrãajima.1. 3) pomoñ i podrãka drugim subjektima bezbednosti saobrañaja. u okviru svoga redovnog posla. postoje i poslovi koji se u osnovi vezuju za preventivu u bezbednosti saobrañaja. o saobrañajnim nezgodama.). o vozilima. 5) realizacija posebnih programa sa riziånim i najugroæenijim grupama. Na primer. 4) uåeãñe u pripremi strategija bezbednosti saobrañaja.Svi poslovi koje vrãi OUP imaju i preventivno-propagandni smisao. 13. o tehniåkim pregledima. kontroliãe saobrañaj. o vozaåkim ispitima itd. neposredna kontrola saobrañaja. nadzire rad nekoliko vaænih subjekata u bezbednosti saobrañaja. otkrivanje i sankcionisanje prekrãaja utiåe preventivno i doprinosi unapreœivanju stavova i ponaãanja u saobrañaju. SNIMANJE I PRAÑENJE OBELEÆJA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Snimanje i prañenje znaåajnih obeleæja bezbednosti saobrañaja je veoma znaåajno za prevenciju saobrañajnih nezgoda i unapreœenje bezbednosti saobrañaja. Najznaåajniji preventivno-propagandni poslovi bezbednosti saobrañaja iz nadleænosti OUP-a su: 1) snimanje i prañenje obeleæja bezbednosti saobrañaja. 313 13. 2) informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . vrãi znaåajne upravne poslove u bezbednosti saobrañaja i vodi baze podataka o nekim znaåajnim obeleæjima bezbednosti saobrañaja (o vozaåima.

snimanje i prañenje brzina ñe preuzimati organi za saobrañaj. odnosno preduzeñe koje upravlja putem. nego prañenje nezgoda na putu. 314 13 . – saobrañajnih prekrãaja i – saobrañajnih nezgoda. Stvarne brzine na putu svakodnevno mere i prate pripadnici policije. – stepena poãtovaça propisa u saobrañaju. a posebno: srednju vrednost. kvalitetno merenje stvarnih brzina i uspostavljanje veoma vaæne baze podataka o brzinama. poãtovanje zabrane parkiranja. ali i mere brzinu vozila neprekidno u toku 24 sata. S tim u vezi znaåajno je pratiti poãtovanje propisa. Sa masovnijom upotrebom ovih brojaåa omoguñiñe se neprekidno. prelazak peãaka van obeleæenog peãaåkog prelaza. a nekad i pouzdaniji naåin prañenja stanja bezbednosti saobrañaja. OUP ima znaåajna uloga u snimanju i prañenju sledeñih obeleæja bezbednosti saobrañaja: – brzina vozila na putu. Brojaåi saobrañaja novije generacije (koji postoje na naãim putevima) razvrstavaju i broje vozila na putu (po kategorijama). – stepena prihvataça propisa. senzori). æeljenim brzinama koje se uspostavljaju kada ode patrola. treba imati na umu da prisustvo policije na putu bitno utiåe na brzine vozila.Lipovac. Stepen poãtovanja propisa (odnos broja uåesnika koji poãtuju neki propis i ukupnog broja uåesnika u saobrañaju) bitno determiniãe nivo bezbednosti saobrañaja na putu. Brzina vozila na putu je sluåajna promenljiva koja bitno utiåe na rizik nastanka i teæinu nezgode. Zato se bolji podaci o brzinama dobijaju nezavisnim merenjima koja nisu vezana za zaustavljanje i kaænjavanje (merenje bez vidno prisutnih patrola policije). Sa masovnijom upotrebom ove tehnologije. Meœutim. ovo je jednostavniji. Mada projektanti puta posebnu paænju posveñuju upravljanju brzinama na putu. trebalo bi snimati i pratiti raspodelu brzina na pojedinim opasnim deonicama puta (kao raspodelu sluåajne promenljive). procenat prekoraåenja. S druge strane. poãtovanje reæima saobrañaja itd. – konflikata u saobrañaju. stepen poãtovanja svetlosnih signala. humaniji. vozaåi u toj zoni smanjuju brzine. Naime. stepen upotrebe sigurnosnih pojaseva. procenat vozaåa koji voze pod uticajem alkohola. a posebno: poãtovanje prava prvenstva. Krsto Bezbednost saobrañaja S obzirom na ova i druga ovlaãñenja. tako da izmerene brzine ne odgovaraju stvarnim. na osnovu stepena poãtovanja propisa se mogu donositi zakljuåci o stanju bezbednosti saobrañaja na putu. veliåinu prekoraåenja. Saobrañajni prekrãaj je potencijalno opasan (stvara rizik ili poveñava posledice nezgode) i zato se poveñavanjem stepena poãtovanja propisa poveñava i bezbednost saobrañaja. poãtovanje ograniåenja brzine. P. tek poznavanje stvarnih brzina na putu moæe pomoñi u shvatanju opasnosti na tom putu. ali i o problemima bezbednosti saobrañaja i merama koje treba preduzimati. Ne ulazeñi u motive (ne)poãtovanja propisa. S obzirom na uticaj na bezbednost saobrañaja. procenat sporih vozila i disperziju brzina. Danas su razvijene nove tehnologije neprekidnog snimanja i prañenja brzina uz pomoñ raåunara i posebne opreme koja se ugraœuje u putnu infrastrukturu (detektori) ili postavlja pored puta (laseri i dr. odnosno droga.

Lakãe je upravljati bezbednoãñu saobrañaja. Konfliktna tehnika je poseban nauåni metod prañenja stanja bezbednosti saobrañaja. izveãtaja i biltena. u toku rada. vozilima i saobrañajnim nezgodama. konflikti se dogaœaju od 10.000 do 100. OUP vodi veoma znaåajne evidencije o vozaåima. saradnja sa medijima. Svaki saobrañajni policajac. 13. Ovako se bezbedno.2. tako ãto se prate konflikti na putu.13. lako i brzo prikuplja veliki uzorak konflikata. Posebno je vaæno pratiti najznaåajnije prekrãaje (kljuåne oblasti rada koje su utvrœene u strategijama i planovima bezbednosti saobrañaja). godiãnje) informacije o stanju bezbednosti saobrañaja (konferencije za javnost. INFORMISANJE GRAŒANA O STANJU BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja veoma doprinosi shvatanju problema. Znaåajno je stalno unapreœivanje kvaliteta ovih evidencija i njihova otvorenost za sve korisnike. nauånim i struånim institucijama. unapreœivanju stavova graœana o bezbednosti saobrañaja i unapreœenju ponaãanja u saobrañaju. Broj i struktura saobrañajnih prekrãaja u vremenu i prostoru znaåajni su pokazatelji poãtovanja propisa i problema bezbednosti saobrañaja. a posebno: – dostavljanje informacija AMSS. polugodiãnje. Broj i strukture saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica su najvaæniji pokazatelji bezbednosti saobrañaja. Informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja Stepen prihvatanja propisa (odnos broja uåesnika koji odobravaju i prihvataju neki propis i ukupnog broja uåesnika u saobrañaju) veoma je znaåajan za odræiv razvoj saobrañaja. – publikovanje statistiåkih podataka u vidu struånih radova. Prañenje nezgoda i njihovih posledica omoguñuje da shvatamo probleme bezbednosti saobrañaja i projektujemo optimalne kontramere. dræavnim organima i drugim subjektima. U zavisnosti od teæine.2. 315 13. zvaniåne informacije i drugi oblici informisanja). Postoje objektivne (mere teæinu konflikta pomoñu vremena ili puta koji su preostali do sudara) i subjektivne (struånjak svrstava konflikte prema svojoj proceni) metode konfliktne tehnike. Broj i strukture konflikata u saobrañaju su dobra mera opasnosti na putu. na osnovu kojega se analiziraju problemi i opasnosti na putu i projektuju mere s ciÿem unapreœenja bezbednosti saobrañaja. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . zavisnosti od naåina i intenziteta kontrole itd. Pri tome treba imati na umu da saobrañajni prekrãaji koje su otkrili i sankcionisali policajci nisu najbolji pokazatelj stvarnog stanja. uoåava veliki broj konflikata i shvata probleme bezbednosti saobrañaja. meseåne. veñ i prihvatanje propisa.000 hiljada puta åeãñe nego saobrañajne nezgode. – periodiåne (dnevne. sedmiåne. zbog uticaja prisustva policije. ako je veñi stepen prihvatanja propisa. Cilj primene propisa nije samo poãtovanje.

Krsto Bezbednost saobrañaja – pomoñ struånjacima i drugim zainteresovanim u struånom sagledavanju stanja bezbednosti saobrañaja (pomoñ i uåeãñe u izradi studija. struånih udruæenja. POMOÑ I PODRÃKA DRUGIM SUBJEKTIMA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Pomoñ i podrãka drugim subjektima bezbednosti saobrañaja treba da doprinese njihovom radu i unapreœenju pojedinih aspekata bezbednosti saobrañaja. kao i strategije bezbednosti saobrañaja za pojedine subjekte. razvoju i unapreœivanju strategija bezbednosti saobrañaja. istraæivanja. Posebno je znaåajno da OUP prati i analizira meœunarodne strategije (programe) i strategijske planove i preporuke (kodeks dobre prakse) u bezbednosti saobrañaja na globalnom. polaganja vozaåkih ispita.). U skladu sa najboljim meœunarodnim iskustvima.Lipovac. realizaciji i prañenju. – uåeãñe MUP-a u realizaciji redovnih aktivnosti drugih subjekata kojima se unapreœuje bezbednost saobrañaja. tako ãto ñe: 316 . projekata itd. tehniåkih pregleda. Ovo se najefikasnije radi kreiranjem i sprovoœenjem posebne strategije saobrañajno-policijske prinude. OUP moæe odluåujuñe doprineti koordinaciji i usaglaãavanju. 13. OUP treba da stalno inicira donoãenje. – usmeravanje aktivnosti drugih subjekata itd.4. nevladinih i drugih organizacija koje se bave bezbednoãñu saobrañaja itd. – zajedniåke aktivnosti MUP-a i drugih subjekata u oblasti bezbednosti saobrañaja. Posebno su znaåajni: – pomoñ u radu subjekata u oblasti obuke vozaåa. prevoza. REALIZACIJA POSEBNIH PROGRAMA SA RIZIÅNIM I NAJUGROÆENIJIM GRUPAMA Realizacija posebnih programa sa najugroæenijim i riziånim grupama ima cilj da se skromna sredstva i energija usmere na najznaåajnije ciljne grupe bezbednosti saobrañaja. na evropskom ili regionalnom nivou. 13. OUP moæe mnogo doprineti iniciranju i realizaciji ovih programa. UÅEÃÑE U PRIPREMI STRATEGIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Uåeãñe OUP-a u pripremi i realizaciji strategija bezbednosti saobrañaja je od presudne vaænosti za kreiranje kvalitetnih dokumenata i za njihovo sprovoœenje u praksi. regionalne i lokalne strategije bezbednosti saobrañaja.5. odræavanja puteva. P. 13 13.3. da uåestvuje u kreiranju i podræi sprovoœenje: nacionalne.

veoma znaåajno ovlaãñenje OUP-a koje se ostvaruje u razliåitim oblicima: – dosledno poãtovaçe propisa od strane policijskih sluæbenika. viãestruki poåinioci saobrañajnih prekrãaja. pri uåeãñu u saobrañaju najviãe doprinosi saobrañajnom obrazovaçu i vaspitaçu graœana.. Dobar uzor policajca kada u saobrañaju uåestvuje kao peãak ili kao vozaå. – identifikovati opasna ponaãanja u saobrañaju i posebno pratiti opãti1 i specijalni recidivizam. – struåan rad u neposrednoj kontroli saobrañaja predstavlja neprekidan i nezamenljiv proces edukacije s ciÿem jednostavnog sticanja i koncentracije najvaænijih znanja. – uåestvovati u pripremi programa rada sa ovim grupama. tj. pozoriãne predstave. promocije i uåvrãñivanja ispravnih stavova i ponaãanja u saobrañaju. – planirati mere i raditi sa drugim subjektima s ciÿem zaãtite najugroæenijih grupa uåesnika u saobrañaju itd. . podsticanje i usmeravanje saobrañajnog obrazovanja i vaspitanja u predãkolskim ustanovama (predavanje. UÅEÃÑE U SAOBRAÑAJNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU Uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju zakonom je utvrœeno.6 Uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju 13. 3 Saobrañajni policajac je najvaæniji uåitelj bezbednosti saobrañaja. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA – omoguñiti identifikaciju ranjivih uåesnika u saobrañaju (Vulnerable road users) i drugih najugroæenijih grupa (stara lica. – uåestvovati u pripremi programa rada sa riziånim grupama. 1 Opãti 2 recidivizam je pojava da jedna osoba ponavlja prekrãaje iz razliåitih oblasti.13. a posebno stareãina. peãaci.2 – stalno pratiti rizik uåeãña u saobrañaju za uoåene riziåne grupe i pojedince. – uåestvovati u realizaciji. – raditi sa najugroæenim grupama (samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima). pratiti efekte i unapreœivati ove programe. specijalni recidivizam. deca. – pratiti rizik uåeãña u saobrañaju ovih i drugih grupa uåesnika. igre. Specijalni recidivizam je ponavljanje prekrãaja iz iste oblasti. – identifikovati riziåne grupe uåesnika u saobrañaju (mladi vozaåi. niti nadoknaditi nikakvom drugom aktivnoãñu. ponavljanje saobrañajnih prekrãaja.3 – pomoñ. dvotoåkaãi). ne moæe se zameniti. hendikepirana lica.. viãestruki uåesnici u saobrañajnim nezgodama). 317 13. Nama je interesantan saobrañajni.6. filmovi. Zato se jedan od najvaænijih zadataka policije odnosi na jaåaçe svesti o bezbednosti saobrañaja i unapreœeçe ponaãaça svakog policijskog sluæbenika. tribine za roditelje i vaspitaåe . a posebno kada koristi sluæbena vozila.).

– upoznavanje sa konkretnim problemima bezbednosti saobrañaja i podsticanje vaspitaåa. odnosno preduzeña. ãiri se mreæa partnera i olakãava rad saobrañajne policije. vrãi proveru njihovog znanja i donosi reãenje o radu patrola. 7 ÃSP– Ãkolske saobrañajne patrole. elaborata saobrañajnog obrazovanja i vaspitanja. P. 8 SPG – Saobrañajne patrole graœana. pomoñ u organizaciji takmiåenja i sl. saobrañajnih projekata okruæenja ãkola i obdaniãta. stavova. na zahtev obrazovno vaspitnih ustanova (osnovnih ãkola). Konkretni ciljevi kampanja u bezbednosti saobrañaja odnose se na promenu znanja. uåeãñe u obuci.4 legitimnosti5 i uniformisanosti6 (ZoBS. 6 Pripadnici patrola imaju posebne uniforme ili oznake. prvi roditeljski sastanak.Lipovac. u izradi i realizaciji ãkolskih strategija bezbednosti saobrañaja i uspostavljanju mreæe partnera. sa njihovim roditeljima i uåiteljima (prvi ãkolski åas. Algoritam kampanje u bezbednosti saobrañaja obuhvata sledeñe poslove: 1) analiza stanja i definisanje problema bezbednosti saobrañaja. osim u ãkolskom dvoriãtu i ispred ãkole. Ãkolske saobrañajne patrole i saobrañajne patrole graœana organizuje OUP. Krsto Bezbednost saobrañaja 13 – saobrañajno obrazovanje i vaspitanje u osnovnim ãkolama – rad sa uåenicima. POMOÑ I UÅEÃÑE U KAMPANJAMA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Kampanja se definiãe kao koordinirani sistem mera i aktivnosti unapred odreœenog trajanja. organa uprave i graœana. Organizacijom i radom ÃSP7 i SPG8 unapreœuje se saobrañajno obrazovanje i vaspitanje. 2) izbor i analiza ciljnih grupa. unapreœuje se ponaãanje dece u saobrañaju i ukorenjuju ispravne navike. – pomoñ u izradi i aæuriranju elaborata bezbednosti saobrañaja. OUP uåestvuje u obuåavanju pripadnika ovih patrola. veãtina i ponaãanja u saobrañaju. 13. 5 Ove patrole rade samo u prisustvu uniformisanog pripadnika policije. 318 . obezbeœuje se bolje prihvatanje rada saobrañajne policije i unapreœuje odnos saobrañajne policije i javnosti. a prema propisu koji donosi MUP. a sve s ciÿem unapreœenja bezbednosti saobrañaja. roditelja i drugih da stalno rade na unapreœivanju znanja. kojima se deluje na odreœene grupe ljudi radi ispunjenja unapred definisanog zadatka. veãtina i ponaãanja u saobrañaju. 4 OUP uåestvuje u obuci i organizuje proveru znanja pripradnika patrole.). ålan 163).7. koje propisuje MUP. stavova. OUP se stara da budu ispunjeni uslovi u pogledu: struånosti. Kampanja u bezbednosti saobrañaja je sistem aktivnosti åiji je opãti cilj promovisanje bezbednijeg koriãñenja puteva. uåitelja.

6) odreœivanje uloge mas-medija. korigujemo. Barry Elliot navodi sledeñe najåeãñe zablude i probleme u sprovoœenju kampanja u bezbednosti saobrañaja: 319 13. – pomaæe u sagledavanju efekata kampanje. jednoznaåna). 12) planiranje prateñih istraæivanja. trajanja i troãkova kampanje. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3) odreœivanje ciljeva i zadataka kampanje (menjamo. 14) definisanje kriterijuma za prañenje kampanje. zabludama i metodama izvoœenja. – pruæi policijsku podrãku kampanji. Danas se kampanjama u bezbednosti saobrañaja posveñuje sve veña paænja. Uåeãñe OUP-a u kampanjama bezbednosti saobrañaja je presudno za uspeh kampanja. OUP bi trebalo da: – pomogne pri definisanju problema BS. . – pomogne u pripremi dinamiåkog plana kampanje. 6) eksperimentalna i kontrolna grupa i 7) podrãka kampanji (struåna. 8) planiranje aktivnosti koje ñe se nastaviti i posle kampanje. 2) ciljna grupa. – uåestvuje u prañenju ponaãanja kontrolne i ekperimentalne grupe u saobrañaju. 11) odreœivanje poåetka. 5) period (vreme) izvoœenja kampanje. medijska i policijska).7. 10) odreœivanje sadræaja poruke. jasna. 7) planiranje ostalih aktivnosti. 9) odreœivanje oåekivanih rezultata (brojåano). – omoguñi prañenje i dalji razvoj kampanje i – sprovodi mere i aktivnosti posle kampanje. 13) definisanje eksperimentalne i kontrolne grupe. 15) koordinirana realizacija svih aktivnosti u kampanji i 16) prañenje i razvoj kampanje. 4) sredstvo prenoãenja poruke. ciljnih grupa i ciljeva kampanje. stavove i ponaãanje). 4) analiza dosadaãnjih istraæivanja i kampanja.13. 3) poruka (kratka. utemeljujemo i uåvrãñujemo znanje. Na osnovu dosadaãnjih iskustava moæe se mnogo nauåiti o kampanjama. politiåka. normativna. ali i za uspeãnu realizaciju policijske funkcije u bezbednosti saobrañaja. 5) izbor optimalne strategije kampanje. problemima. Pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja Osnovni elementi kampanje u bezbednosti saobrañaja su: 1) cilj kampanje. finansijska.

ponaãanje policije. biciklista i dr. sankcije i sl. mediji podræavaju i utiåu na najãiru javnost. Kad je poruka dobra uspeñe kampanja). B. – poveñavanje upotrebe zaãtitne kacige. novi nauåni i struåni stavovi. Kaznama se sve reãava). 2000). dobra je i kampanja). a policija shvata i podræava – sluæi saobrañajnoj struci i druãtvu). Luka.. – poveñanje poãtovanja ograniåenja brzine. umesto da se stalno nudi izgovor za promenu ponaãanja (novo znanje. umesto objektivnog sagledavanja efekata kampanje (Dobra je samo ona kampanja koja postiæe unapred definisane ciljeve kampanje. Krsto Bezbednost saobrañaja 13 – traæenje problema u ciljnoj grupi (Ãta nije u redu sa ovim ljudima? Zaãto me ne razumeju?) umesto u metodama i naåinu izvoœenja kampanje (Ãta nije u redu sa nama? Ãta nismo dobro razumeli kod ciljne grupe ljudi?. mogu biti dobar i prihvatljiv izgovor).). glume. Policija je odluåila i sprovodi.. – smanjivanje voænje pod uticajem alkohola. ciljnih grupa). – unapreœivanje zaãtite ranjivih uåesnika u saobrañaju itd. umesto koordiniranog delovanja kampanja i policijske prinude (Optimalno je ako je policijska prinuda deo dobro osmiãljene kampanje. ali znaåajna iskustva u sprovoœenju kampanja u bezbednosti saobrañaja. a policijska prinuda bez dobre kampanje moæe da blamira i iscrpljuje policiju bez veñih trajnih efekata na ponaãanje ljudi). a druãtvo i struka treba da samo shvate i poãtuju). a mediji treba samo da publikuju i objasne. mladih vozaåa. umesto da prinuda bude deo sveobuhvatne kampanje (Struka i druãtvo su planirali i prihvatili. S ciÿem uåenja. Policija moæe sve. ako su efekti kampanje mali – kampanja je loãa). – unapreœivanje ponaãanja (dece. U naãim uslovima postoje mala. treba istañi sledeñe kampanje: PRODUÆITE LINIJU ÆIVOTA – VEÆITE POJAS (CIBS. Kampanja je projektovana u Centru za istraæivanja u bezbednosti sa320 . Kampanja bez prinude je åisto bacanje para. – poveñavanje upotrebe sistema zaãtite dece u vozilu. tj. – subjektivna ocena kvaliteta poruke i kampanje (Poruka je odliåna – baã mi se sviœa. umetnosti. – pokuãaj da se kampanja podredi policijskoj prinudi i da kampanja bude samo podrãka prinudi (Policija je planirala. – pridavanje prevelikog znaåaja poruci i reklami (Poruka je sve. – preveliko naglaãavanje znaåaja kampanje (Kampanja je åudo – ona moæe sve) ili znaåaja policijske prinude (Policijska prinuda je åudo. – neoprezno poniæavanje ålanova ciljne grupe (Promeni ponaãanje! To ãto radiã nije dobro. P.Lipovac. Najåeãñe i najznaåajnije kampanje u bezbednosti saobrañaja usmerene su na: – poveñavanje upotrebe sigurnosnih pojaseva. ponaãanje autoriteta iz oblasti sporta. Dakle. umesto efektima poruke i celini kampanje (Nije vaæna poruka – vaæno je ãta ljudi rade sa porukom! Reklama je samo deo kampanje).

poveñan je ugled saobrañajne policije i smanjen broj saobrañajnih nezgoda i broj nastradalih lica. ali nije u celini realizovana zbog ãirih druãtvenopolitiåkih problema. U toku 2003. pa su efekti opali na ispod 20% u nekim regionima. unapreœeno ponaãanje vozaåa i peãaka u saobrañaju itd. u periodu od 3 meseca poveñana je upotreba sigurnosnih pojaseva u Republici Srpskoj sa 3% na preko 60% (na prednjim sediãtima). u nastavku je slabila politiåka i policijska podrãka kampanji.7. ZAÃTITIMO DECU U SAOBRAÑAJU (CIBS. 2001/2003). na 847 u toku 2002. Na osnovu pilot projekta kampanje realizovane su podkampanje u Sekretarijatu za saobrañaj Beograda. unapreœeno saobrañajno obrazovanje u osnovnim ãkolama. Ova kampanja je imala i druge znaåajne efekte: unapreœeno je ponaãanje vozaåa. uz pomoñ AMSS i MUP-a.13. policiji. Mada je kampanja bila dobro prihvañena u medijima i najãiroj javnosti. saobrañajne policije i medija. Jednovremeno je otpoåela represija unutar policije s ciÿem unapreœivanja ponaãanja policajaca. procenjeni na ispod 60%. Istraæivanja u nekim mestima su pokazala da su svi policajci koristili sigurnosne pojaseve (100%). Na osnovu jasne podrãke struåne. Osnova za ovu kampanju bilo je makroistraæivanje stradanja dece u saobrañaju u Beogradu i serija struånih skupova o zaãtiti dece u saobrañaju. Na osnovu ove kampanje smanjen je broj nastradale dece u saobrañaju za preko 40%. 2000). a posebno uniformisanih pripadnika policije. poraslo je nerazumevanje izmeœu saobrañajne policije i ostalih delova MUP-a. Kampanja je zadobila odliånu podrãku gradske vlasti. S druge strane. Broj poginulih lica smanjen je sa 258 (2001). a procenat vozaåa i suvozaåa koji koriste sigurnosne pojaseve je premaãio 95% (2002). Pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja obrañaja (CIBS) na Saobrañajnom fakultetu u Beogradu. SPASITE 200 ÆIVOTA U SRBIJI – VEÆITE POJAS (CIBS. realizovana je podkampanja u medijima. Ipak. ali su ostvareni i ãiri efekti u bezbednosti saobrañaja. a naruåilac je bio AMS RS (Banja Luke. Efekat je bilo poveñavanje upotrebe sigurnosnih pojaseva meœu pripadnicima policije sa ispod 1% na preko 90%. su ãtampani flajeci (leci) 321 13. porastao je ugled saobrañajne policije. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . a efekti su vremenom slabili tako da su u toku 2004. U projektantskom smislu ovo je jedna od najboljih kampanja u naãim uslovima. a zatim i u upravi grada. Beograd. a zatim u republiåkoj vladi. Na osnovu terenskih istraæivanja koja su vrãena ãirom Srbije. u Upravi saobrañajne policije Beograd. a zatim i poveñavanje upotrebe sigurnosnih pojaseva meœu ostalim vozaåima i suvozaåima sa oko 3% na preko 80%. 2001/2003). a zatim na 166 (2003). zbog loãe medijske i finansijske podrãke. saobrañajna policija je ostala usamljena. posebno su smanjena ekstremna prekoraåenja brzine. Sedam najboljih kampanja su odabrane i. politiåke i najãire javnosti zapoåela je kampanja okrenuta ka najãiroj javnosti. na 170 (2002). na Saobrañajnom fakultetu u Beogradu i na Vojnoj akademiji (saobrañajni smer) u okviru redovne nastave sa studentima prvi put je realizovan nagradni konkurs za najbolje kampanje u bezbednosti saobrañaja. Ipak. Broj poginulih lica u Srbiji (bez pokrajine Kosovo i Metohija) je smanjen za treñinu: sa 1275 poginulih u toku 2001. Beograd. zbog nedostatka odgovarajuñe kampanje meœu pripadnicima MUP-a. Pilot istraæivanje i projekat kampanje pripremio je CIBS.

nego æivot u trenutku. Krsto Bezbednost saobrañaja 13 koji su bili osnova mini kampanja u toku 2004. 1995..Lipovac. Josscy-Bass. – poãtuj ograniåenje brzine – ne budi ograniåen: samo koji km/h manje – stotine æivota viãe. T. Efikasna kampanja za bezbednost puteva: Praktiåni priruånik. B.. – ne veæi sebi omåu oko vrata – veæi pojas. and the Environment. Na osnovu dosadaãnje prakse i iskustava moæemo zakljuåiti: – velika su svetska i mala naãa iskustva u realizaciji kampanja u bezbednosti saobrañaja. razvijati i struåno i nepristrasno analizirati. Evaluated Road Safety Campaigns: An Overview of 265 Evaluated Campaigns and Some Meta-Analysis Accidents. Elliot. Social Marketing. Elliot. Odabrane kampanje su u skladu sa odabranim kljuånim oblastima u bezbednosti saobrañaja imale sledeñe naslove: – poãtuj ograniåenje brzine – ne budi ograniåen: samo koji km/h viãe – stotine æivota manje.. Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health. Backer. Elliott and Shanahan Research. E. i 2005. Minister of Transport. umesto kampanja). San Francisko. ne dozvoli da alkohol upravlja tobom – budi trezan i oprezan. Designing Health Communication Campaigns. H. Roads and Traffic Authority. Early & Often. B. A. New Zealand. P. P. Literatura Andreasen. Australia. Rogers. Social Development. – ukljuåite svetla – otvorite oåi i sebi i drugima. – postoji veliki potencijal u primeni druãtvenog marketinga u bezbednosti saobrañaja. – kampanju mora pratiti prinuda (sama kampanja je bacanje para.. – kampanje treba pratiti. – saåekaj zeleno – bolje izgubiti trenutak u æivotu. a ne sebe. – sahrani alkohol. sama prinuda daje trenutne efekte. 1989.M. Gosche. sveobuhvatnim kampanjama u skladu sa najboljom praksom i svetskim preporukama u ovoj oblasti (kampanje. moæe biti opasna i ugroziti odnos saobrañajne policije i javnosti). 1992. – budi oprezan: poãtovanje saobrañajnih propisa – preduslov je za bezbednu voænju. a rezultate publikovati. – umesto realizacije samo delova kampanja treba teæiti struånim.. i Sopory. 322 . tako da se moæe iz proãlosti uåiti... Media Questions and Answers on 2010.

2002. 1998. New Zealand. CEMT. Traffic Safety Reference Guide. T. pp.R. 1999. The Desing and Evaluation of Road Safety Publicity Campaigns. R. Marketing Bulletin. Pre-testing and Evaluation by Dutch Road Safety Association Veilig Verkeer Nederland prepared for the International Conference in Rome 13th – 16th October 1971. 3. J.Literatura 323 13.E.. i Hastings. . I. Report on Various Aspects of road Safety Campaigns. S. S. Centre for social marketing.. Safety of Vulnerable Road Users. A Manual for Culturally-Adapted Social Marketing. M. 6-8. McGraw–Hill. Nordic Road and Transport Research. Centre for social marketing. National Highway Traffic Safety Administration.Y. 1999.. L. 1995. Ogden.W. New Zealand Drink-driving Statististics: The Effectivenes of Road Safety Television Advertising. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Epstein. Social Marketing-a Synopsis by the Centre for Social Marketing.. 1999. Percy L. New York. i Lewis T. Stead. 1999.. T. Macpherson. Traffic Engineering and Management. MacFadyn.. Advertising and Promotion Management Edition. i Taylor. Media Choice. 2002. K. G. No. Seat Belt Usage and Japanese and Danish Road. i Donovan. Rossiter..

5. promene policijske funkcije i odnosi policije i javnosti 14. Pojam i znaåaj odnosa saobrañajne policije i javnosti 14. Specifiånosti odnosa saobrañajne policije i javnosti 14.14.3. Odnosi sa institucionalizovanom javnoãñu 14. Odnosi sa struånom javnoãñu 14.7.10.8. Odnosi saobrañajne policije sa opãtom javnoãñu 14.1.2. Unapreœenje odnosa saobrañajne policije i javnosti . Neke karakteristike sadræaja rada saobrañajne policije znaåajne za odnose sa graœanima 14. Osnovna naåela u odnosu saobrañajne policije i javnosti 14.9. Druãtvene promene.6. Zaãto je vaæan odnos saobrañajne policije i javnosti? 14. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI 14.4.

) i zemljama u tranziciji. str. smanjujuñi sopstvenu kontrolnu ulogu. V. okrenut i otvoren ka graœanima. Meœutim. Savremene druãtvene teorije sve viãe vide policiju kao servis graœana koji je efikasan i efektivan. Kanada. 52. PROMENE POLICIJSKE FUNKCIJE I ODNOSI POLICIJE I JAVNOSTI Druãtvo. nepristra1 Kavran. a posebno u najrazvijenijim (SAD. Privræenost vladaru i vladajuñoj oligarhiji zamenjuje se privræenoãñu graœaninu. Promene u opãtem poloæaju i ulozi policije izazivaju i promene policijske funkcije u bezbednosti saobrañaja. Britanija. DRUÃTVENE PROMENE. reforma. Javna uprava. D. Beograd. Sa promenama u druãtvu moæe se menjati i odnos prema policiji. izolovana i tajanstvena institucija koja ima prvenstveno kontrolnu funkciju i koje se graœani plaãe.1. za unapreœenje ovih odnosa neophodno je da svaki policajac postane svestan znaåaja dobrih odnosa policije i javnosti. a proãirujuñi servisne funkcije. odreœuje ulogu. 2003. Prema tradicionalnom pristupu policija je zatvorena. u radu policije i u odnosu policije i javnosti. odnosno poreskim obveznicima koji plañaju uslugu policije. jeftinijem radu i optimalnom koriãñenju sredstava koja druãtvo (privreda) izdvaja za pojedine usluge. prema svojim potrebama. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . svrhu.. trening. Zeland. Policija postaje servis graœana. pa i policije kod svih zemalja. u zavisnosti od preovlaœujuñih stavova. Teæi se efikasnijem. Savet za dræavnu upravu Vlade Republike Srbije. N.”1 Promene u druãtvu zahtevaju i promene u policijskoj funkciji. ciljeve i zadatke rada (saobrañajne) policije. pa i promene odnosa saobrañajne policije i javnosti. Takoœe je neophodno da se neprekidno. 327 14. efikasnost. Danas se intenzivno menjaju javne uprave. Policija sve ñeãñe æeli da poboljãa svoje odnose sa javnoãñu. zemlje EU itd.14. “Javna uprava sve viãe postaje struktura koja upravlja i olakãava proces druãtvenog i ekonomskog razvoja.

najãira javnost. ãtiteñi ljudske æivote i materijalne vrednosti u njemu.Lipovac. da se stalno sagledavaju oåekivanja javnosti i ide u susret ovim oåekivanjima.). politiåka javnost. Od ove komunikacije zavisi uspeãnost pruæanja usluga za koje su graœani veoma zainteresovani. o nekorektnim odnosima policajaca prema graœanima. na obostranu korist. mediji. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 sno. o nedoslednosti i nepraviånosti u primeni ovlaãñenja itd. Posebno loã efekat daje nezainteresovanost stareãina u saobrañajnoj policiji da vide i shvate probleme graœana (uåesnika u saobrañaju). 328 . Nepotpuno informisanje o primerima neprofesionalnog odnosa prema graœanima. zloupotrebljavaju ovlaãñenja. nepotpunim poznavanjem policijske nadleænosti i obima ovlaãñenja u organizaciji bezbednosti saobrañaja.PR) se moæe definisati kao strateãka komunikacija saobrañajne policije i njenih javnosti u cilju otklanjanja nepoverenja i uspostavljanja odnosa poverenja. posebno doprinose pojedinci (policijski sluæbenici) koji svojom neprofesionalnoãñu krãe osnovne principe rada. Stav javnosti prema saobrañajnoj policiji åesto je optereñen loãim nasleœem. Saobrañajna policija direktno ili posredno utiåe na postupanja uåesnika u saobrañaju i smanjenje rizika nebezbednosti. Ovo je dugoroåni cilj i niko ne sme da ga remeti. stvaraju konfliktne situacije. kao i pojedinci podloæni korupciji. Usluge koje saobrañajna policija pruæa korisnicima su javne. 14. samo je ne vide oni koji bi trebalo da je spreåavaju i smanjuju). P. Saobrañajna policija se åesto dovodi u neposrednu uzroåno-posledniånu vezu sa uslovima i stradanjima u saobrañaju. procedure i ovlaãñenja koja primenjuje. bez sagledavanja delovanja drugih subjekata i njihove odgovornosti. da se suoåe sa istinom o korupciji (svi vide korupciju. Stvaranju nepoverenja javnosti prema saobrañajnoj policiji. pa åak i najviãe rukovodioce. oteæavaju sticanje i odræavanje poverenja javnosti prema saobrañajnoj policiji. Treba uvaæiti da ima viãe javnosti sa kojima mora da se gaje dobri odnosi (struåna javnost. razumevanja i saradnje. Treba naglasiti da je to strateãki vaæna komunikacija i da njen znaåaj prevazilazi pojedinca. propisi koje sprovodi. Odgovornost saobrañajne policije prema javnosti.2. Javni su i ciljevi rada. sistematski i organizovano istraæuju i analiziraju stavovi javnosti o radu policije. Izraæeni su nepoverenje i netrpeljivost u pogledu primene ovlaãñenja koja zadiru u prava i interese pojedinaca. institucionalizovana i vaninstitucionalna javnost itd. o neefikasnom radu pojedinaca. POJAM I ZNAÅAJ ODNOSA SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI Odnos saobrañajne policije i javnosti (public relations . odnosno prema graœanima proistiåe iz svrhe rada i poverenih joj ovlaãñenja. o zloupotrebi ovlaãñenja i preduzetim merama na spreåavanju ovakvog ponaãanja.

Stanje bezbednosti saobrañaja je loãe. jer saobrañajnu policiju doæivljavaju kao nametnutu. Uåesnici u saobrañaju uspostavljaju åvrst front protiv saobrañajne policije. da ih stalno prate i unapreœuju. Policija lakãe i efikasnije vrãi svoju funkciju. u otkrivanju i dokumentovanju saobrañajnih prekrãaja itd. Loãi odnosi saobrañajne policije i javnosti oteæavaju rad saobrañajne policije i ugroæavaju bezbednost saobrañaja. cilj dobrih odnosa sa javnostima nije nikakva prevara. U praksi se mogu desiti dve krajnjosti: 1. Saobrañajna policija je nezadovoljna. a nisu zadovoljni njenim radom i nisu bezbedni u saobrañaju. jer su oni naruåioci usluge. Preterana policijska prinuda. Dobri odnosi saobrañajne policije i javnosti olakãavaju rad saobrañajne policije i unapreœuju bezbednost saobrañaja. bez druãtvene podrãke. 2. veruje da vaænu funkciju obavlja savesno i efikasno. Zato su i policija i njene javnosti upuñeni da izgraœuju odnose poverenja. a posebno uåesnici u saobrañaju prihvataju saobrañajnu policiju kao svoju. a nekad je ugroæena i protoånost. Saobrañajna policija je zatvorena i postavlja se kao vrhovni kontrolor i naredbodavac u saobrañaju. a neefikasnu. Zato saobrañajna policija ima manje ljudi. a ukupni efekti u bezbednosti saobrañaja su mali. U ovom procesu svi dobijaju. Policija se mora potruditi da bolje shvati graœane. sve viãe ometa saobrañaj. Policija je samo servis graœana koji mora pruæati onakvu uslugu i na onaj naåin kako to æele korisnici usluge – graœani. 14. U ovom ambijentu niko nije zadovoljan. Graœani pomaæu saobrañajnoj policiji u obavljanju nadzora nad odvijanjem saobrañaja. bolje su zaãtiñeni u saobrañaju. åak i kada to nije druãtveno prihvañeno. Specifiånosti odnosa saobrañajne policije i javnosti Konaåno. Nije dobro stalno nastojanje policije da nju razumeju graœani.3. policija poveñava kontrolnu funkciju i prinudu. a daje veñe pozitivne efekte u bezbednosti saobrañaja. jer ne razumeju njenu funkciju i nemaju poverenje u njen rad. Graœani plañaju sve veñe troãkove rada saobrañajne policije.14. U nameri da samostalno (izolovano) unapredi bezbednost saobrañaja. Graœani dobijaju jeftiniju i kvalitetniju uslugu. a njen rad nema podrãku i ne daje oåekivane efikte. Graœani. jer se iscrpljuje. U centru paænje moraju biti graœani i njihovi problemi. Ovo je rezultat istorijskog nasleœa kome se obiåno duguju negativne predstave o policiji. preskupu. Saobrañajna policija ulaæe sve veñi napor. Ovo umanjuje ugled saobrañajne policije. oni plañaju uslugu. manje se eksponira i ometa saobrañaj. gubitaka i troãkova. Graœani nisu zadovoljni. Meœutim. Javnost shvata da saobrañajna policija vrãi veoma vaæan servis u cilju omoguñavanja odvijanja saobrañaja. Javnost prepoznaje korist od saobrañajne policije. policijski odnosi s javnoãñu unekoliko su drugaåiji od odnosa drugih dræavnih organa i javnosti. angaæuje sve viãe potencijala. SPECIFIÅNOSTI ODNOSA SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI Analiza odnosa saobrañajne policije i javnosti je sliåna analizi odnosa drugih dræavnih organa i javnosti.3. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . smanjivanja rizika povreœivanja i pogibija u saobrañaju i smanjivanja materijalnih ãteta. zbog uloge 329 14.

). vozaåkih i saobrañajnih dozvola. Ona je pozvana da usmerava i daje naredbe obiånim graœanima ili da ograniåava slobodu njihovog delovanja. u poslovima zaãtite od poæara i ostalim administrativno policijskim poslovima iz domena javne bezbednosti (izdavanje putnih isprava. Situacije u kojima policija dolazi u kontakt sa graœanima u velikom broju sluåajeva su neprijatne za graœane i potencijalno konfliktne. 14. P. ali i realno druãtveno i politiåko okruæenje. kako bi mogla lakãe da obavlja svoje poslove. ali i da pridobije javnost kao aktivnog saradnika u vrãenju policijske funkcije. kao i åinjenici da je ona uvek simbol dræave i politiåkog sistema. na odreœeni naåin direktno ili indirektno tangiraju veñinu uåesnika u saobrañaju. javnost je i te kako zainteresovana. ZAÃTO JE VAÆAN ODNOS SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI? Odnosi sa javnoãñu (Public relations-PR) predstavlja strateãku komunikaciju jedne organizacije i njenih javnosti (ciljnih grupa) radi uklanjanja meœusobnog nepoverenja i uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje na obostranu ko330 . Otklanjanje nepoverenja javnosti u policijsku sluæbu i razvijanje svesti o suãtini policijske funkcije su preduslovi za uæivanje niza ljudskih prava i sloboda. Sve ovo stvara uslove da odnos javnosti prema policiji åesto bude apriori negativan. policija mora ulagati dodatne napore da ovakvo stanje prevaziœe i uspostavi ãto bolje odnose sa javnoãñu. Za rad saobrañajne policije. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 koju je imala u revolucionarnim i drugim znaåajnim dogaœajima u proãlosti. oruæanih listova.Lipovac. Za uspostavljanje dobrih meœusobnih odnosa policije i javnosti. obavezuje saobrañajnu policiju u izgradnji strategije i taktike uspostavljanja dobrih odnosa sa istom. u pograniånim i poslovima u vezi sa strancima. Osim toga policija kao najvidljiviji. Prvi cilj uspostavljanja dobrih odnosa policije i javnosti je pridobijanje graœana kao partnera u borbi protiv kriminala i u obezbeœivanju stabilnog javnog reda i mira.4. Zbog svih ovih åinjenica. Ukupna druãtvena stabilnost i niska konfliktnost su osnovni preduslov za uspostavljanje odnosa meœusobnog poverenja. prioritetno su znaåajni karakteristike policijskog delovanja. uverenja i potvrda i dr. odreœenih druãtvenih klasa i slojeva. pre svega zbog krajnjih efekata zaãtite bezbednosti graœana i materijalnih vrednosti u saobrañaju. etniåkih i drugih manjina. Kontrola saobrañaja i prinuda koju primenjuje saobrañajna policija. liånih karata. Zainteresovanost javnosti. izdvajanje odnosa saobrañajne policije i javnosti ima smisla zbog znaåaja poverenih joj poslova u saobrañaju na zaãtiti bezbednosti ljudi i imovine i zbog obima i uåestalosti kontakata sa graœanima. protiv koga mogu biti pripadnici rasnih. Policija treba da razvija ovakav pristup u neposrednoj kontroli i regulisanju saobrañaja. U celini odnosa policije i javnosti. najbrojniji i najskuplji deo represivnog mehanizma svake dræave predstavlja i opomenu “tamnoj strani” ljudske prirode.

(institucionalizovana javnost) i faktorima koji oblikuju javno mnjenje (sredstva mas medija). prekomerna brzina i sl. Zemun. Zadaci saobrañajne policije u organizaciji bezbednosti saobrañaja su javni. udruæenjima. Ovakav pristup i organizacija treba da omoguñe delotvornije izvrãavanje poslova i zadataka saobrañajne policije. peãaci. Iz ovog proistiåe zajedniåki cilj. Meœutim. njihovim organizacijama. dodatno se motiviãu i aktiviraju drugi odgovorni subjekti bezbednosti saobrañaja. a aktivnost tangira veñinu uåesnika u saobrañaju. Polazeñi od åinjenice da prekrãioci propisa u saobrañaju ugroæavaju bezbednost graœana i materijalne vrednosti u saobrañaju.. 1997. Ovo se moæe smatrati krajnjim ciljem dobrih odnosa saobrañajne policije i javnosti. na nauånim osnovama. Iz fundamentalnog prava svakog graœanina da bude obaveãten o radu organa dræavne uprave proistiåu obaveze Ministarstva unutraãnjih poslova da obaveãtava javnost o svom radu i radu specijalizovanih sluæbi. (projekat). otkrivaju one koji to ne åine. Æ. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Nesaglasnost sa graœanima uvek bi trebalo reãavati po principu nisu graœani stvoreni zbog policije. uspostavljanjem uzajamno dobrih odnosa saobrañajne policije i javnosti: – poveñava se odgovornost saobrañajne policije za zaãtitu bezbednosti u saobrañaju. To bi dovelo do nekoliko pozitivnih efekata: graœani mogu uoåiti mnogo viãe prekrãaja nego saobrañajna policija. njen metodoloãko-taktiåki nastup javan i poznat. veñ policija zbog graœana. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . ovlaãñenja propisana. shvati da saobrañajna policija ãtiti njihove æivote i imovinu. – poveñava se efektivnost saobrañajne policije. efikasnost i efektivnost njenog postupanja biñe minimizirani. uåesnici u saobrañaju poãtuju propise i onda kada nema saobrañajne policije na putu (jer nailaze na osudu ostalih graœana koji mogu i prijaviti uoåeni prekrãaj). saobrañajna policija. efektivni doprinosi svih subjekata bezbednosti saobrañaja i puna podrãka mas-medija najãiri su front borbe protiv nebezbednosti. åak. Dakle. zasniva odnose sa graœanima u celini (opãta javnost) segmentiranim grupama po odreœenim bezbednosnim pojavama i kriterijumima (maloletnici. Zaãto je vaæan odnos saobrañajne policije i javnosti? rist.2 Veñina policijskih organizacija. oåekuje pomoñ u spreåavanju i otkrivanju saobrañajnih prekrãaja i njihovih uåinilaca. 331 14. ona ne moæe pretendovati na simpatije i odobrenja njenog rada od strane svih graœana. preduzeñima i asocijacijama. Ma koliko zadaci saobrañajne policije bili u osnovi javni i humani. mas mediji podstiåu i podræavaju angaæovanje graœana. 2 Keãetoviñ.). kao i svih organizacija i institucija itd. Odnos policije i javnosti. da veñina graœana posebno uåesnika u saobrañaju.4. Aktivno ukljuåivanje graœana.14. – graœani aktivno doprinose bezbednosti saobrañaja – poãtuju propise. ukoliko veñina uåesnika u saobrañaju ima negativan stav prema radu saobrañajne policije. vozaåi.

Zavisno od karaktera i sadræaja kontakta. trebalo bi ostvarene komunikacije stalno pratiti. ostvari oko 6 miliona direktnih kontakata sa graœanima. – prihvatanju i uåvrãñivanju stava da je prinuda nepotrebna. 14 Negativan stav javnosti prema saobrañajnoj policiji doprinosi: – stvaranju fronta protiv saobrañajne policije. istraæivati i prilagoœavati. – unapreœuje se zaãtita liånih prava i sloboda graœana. Krsto Bezbednost saobrañaja – konkretizuje se odgovornost drugih organizacija i institucija u oblasti bezbednosti saobrañaja. P. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE SA OPÃTOM JAVNOÃÑU Saobrañajna policija dolazi u direktan ili indirektan kontakt sa veñinom graœana. Da bi veñina graœana prihvatila saobrañajnu policiju “kao svoju”. mogu se definisati razliåite ciljne grupe. – niæem nivou zaãtite bezbednosti graœana i materijalnih vrednosti u saobrañaju. – masovnom uskrañivanju aktivne saradnje sa policijom.). Lica sa kojima nije ostvaren direktan kontakt. zabrana kretanja odreœenom saobrañajnicom i sl. svoj stav o saobrañajnoj policiji. – saobrañajna policija stiåe javno poãtovanje. – unapreœuje se organizacija zaãtite bezbednosti u saobrañaju. – slabljenju liåne i kolektivne odgovornosti za aktivnosti i propuste. policiju i dræavu u celini doæivljavaju kao svoju. – graœani saobrañajnu policiju. izgraœuju posmatranjem njenog rada ili prenoãenjem impresija onih koji su uåestvovali u direktnom kontaktu. 14. – slabljenju efektivnosti u radu. – podozrivom prihvatanju efekata i vrednosti rada saobrañajne policije od subjekata bezbednosti u saobrañaju. – brojåanom poveñanju pripadnika saobrañajne policije. – poveñava se odgovornost saobrañajne policije za sopstvene propuste. posebno se mogu oåekivati pri sprovoœenju mera direktne zaãtite saobrañaja (iskljuåivanje vozaåa i vozila iz saobrañaja. u Srbiji. Sa veñim brojem graœana – uåesnika u saobrañaju ostvaruje se viãe kontakata razliåitog sadræaja. sankcionisa332 .5.Lipovac. Godiãnje se. – sumnji i stalnom proveravanju postupanja saobrañajne policije od strane struåne javnosti. – smanjuju se troãkovi funkcionisanja saobrañajne policije. ãto upotpunjava njihov stav o saobrañajnoj policiji. Konflikti izmeœu graœana i saobrañajne policije. – jaåa odnos poverenja javnosti prema drugim funkcionalnim linijama rada Ministarstva unutraãnjih poslova.

Odnos saobrañajne policije i javnosti u bezbednosti saobrañaja. 2002.4 3 Lipovac. graœani su trpeli odreœene posledice. mogu doprineti upotpunjavanju objektivne slike o saobrañajnoj policiji. po vizuelnom identitetu. Kontakt sa potencijalno manjim stepenom konfliktnosti. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI .6.7 miliona saobrañajnih prekrãaja ( za oko 1. Graœani ostvaruju direktan kontakt sa saobrañajnom policijom. Beograd. statusu. odnosno stav javnog mnjenja o radu saobrañajne policije. U oko 400 hiljada sluåajeva primenjuju se odreœeni vidovi prinude: oko 125 hiljada privremenih iskljuåivanja vozaåa iz saobrañaja. 333 14. neispunjavanju zahteva u upravnom postupku. socijalnom poreklu. No 3. zbog åega je åesto bila prisutna apstraktna. odnosno uniformisanosti. u svojstvu vozaåa. Neke karakteristike sadræaja rada saobrañajne policije znaåajne za odnose sa graœanima nju otkrivenih prekrãaja.2 miliona prekrãaja izvrãiocima se izreknu novåane kazne na licu mesta i za oko 500 hiljada prekrãaja podnesu se zahtevi za pokretanje prekrãajnog postupka). putnika ili peãaka. K. Neposrednu kontrolu i interventno regulisanje saobrañaja policija ostvaruje primenom propisanih ovlaãñenja. opomenutih zbog uåinjenih lakãih prekrãaja. ostvaruje se sa oko 500 hiljada uåesnika u saobrañaju. obrazovanju. preduzetih mera prinude. nekompletna oprema i sl. ali i konkretna opasnost od konflikata na relaciji saobrañajni policajac – uåesnik u saobrañaju. Bezbednost. ovi i drugi graœani ostvaruju i indirektan kontakt posmatranjem aktivnosti saobrañajne policije ili prepriåavanjem onih koji su imali direktan kontakt. zdravstvenom stanju itd. a posebno negativnih reakcija javnosti.3 Godiãnje se sankcioniãe oko 1. oko 170 hiljada iskljuåenja vozila iz saobrañaja.6. i Miliniñ. ostvaruju kontakt sa velikim brojem graœana koji se razlikuju po kulturi. Primenom navedenih policijskih ovlaãñenja. Sagledavanje obima i sadræaja ostvarenih kontakata sa graœanima. 4 Prekoraåenje dozvoljene brzine kretanja do 10 km/h. NEKE KARAKTERISTIKE SADRÆAJA RADA SAOBRAÑAJNE POLICIJE ZNAÅAJNE ZA ODNOSE SA GRAŒANIMA Saobrañajna policija identifikuje se u javnosti. Sa druge strane. oko 80 hiljada vozila se upuñuje na vanredni tehniåki pregled i oko 30 hiljada ostalih sluåajeva. funkciji u druãtvu. Rizik konflikata raste ukoliko saobrañajna policija nema profesionalni pristup u svakom pojedinaånom sluåaju.. B. 14. Ovako se formira pojedinaåni stav. starosti.14. znakova i naredbi. Pripadnici saobrañajne policije kroz poslove kontrole i regulisanja saobrañaja. funkcionalnim oznakama i obeleæjima i znacima koje u kontroli i interventno regulisanju daje uåesnicima u saobrañaju.

odnosno porodicama kandidata i autoãkolama. uz poãtovanje dostojanstva liånosti.000 izvrãilaca kriviånih dela i “nesaobrañajnih” prekrãaja doprinosi oseñaju sigurnosti graœana i pozitivno utiåe na njihov stav prema policiji. Policijska ovlaãñenja obavezuju saobrañajnu policiju. impresije o radu saobrañajne policije grade se na osnovu trenutne efikasnosti i efektivnosti. uspostavljanje dobre komunikacije. Ovo se realizuje spreåavanjem i otkrivanjem uåinilaca kriviånih dela. Sve ove nadzore prati preduzimanje konkretnih preventivnih i represivnih mera. u kontroli i regulisanju saobrañaja da ãtiti bezbednost graœana i imovine. tako da su konfliktne situacije manje izraæene. nerazumljivo dugog åekanja u redu. otkrivanjem delikata iz nadleænosti inspekcijskih sluæbi i sl. neefikasnosti sluæbe itd.000 nadzora nad radom centara za tehniåke preglede i oko 1.500 nadzora nad radom preduzeña koja se bave prevozom. Interventnim regulisanjem saobrañaja. saobrañajna policija stupa u kontakte sa kandidatima i njihovim instruktorima. Saobrañajna policija izvrãi oko 2. te se vezuju za njenu kolektivnu struånost i sposobnost. a vozaåima pro334 . Zakonito. postupanjem po problematici javnog reda i mira. saobrañajna policija vrãi prema reãenju sudije za prekrãaje ili prema presudi suda. Bez obzira na to ãto dati znakovi i naredbe obavezuju i suãtinski predstavljaju prinudu za uåesnike u saobrañaju. doprinosi uspostavljanju i odræavanju dobrih odnosa sa javnoãñu. Upravno-pravni poslovi iz nadleænosti saobrañajne policije. struåno i aæurno obavljanje ovih poslova. ako vide da ona obezbeœuje brz i bezbedan protok saobrañaja i obratno. To pruæa moguñnost uspostavljanja sadræajnih komunikacija sa javnostima. oko 3. pronalaæenjem lica za kojima se traga. loãe komunikacije. Tako se direktno uskrañuju interesi vozaåa. neaæurnosti. Åinjenica da saobrañajna policija godiãnje otkrije oko 8. godiãnje se ostvaruje direktan kontakt sa oko 400 hiljada vozaåa i oko 1. odbijanja zahteva. postoji oko 800 hiljada potencijalnih konflikata sa uåesnicima u saobrañaju. veñ i od drugih delikata u saobrañaju. najåeãñe tangiraju graœane kroz primenu prava i izradu propisa. P. Sprovoœenjem ovih mera reœe se ostvaruju pojedinaåna komunikacija sa graœanima. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 Procenjuje se da u rutinskoj kontroli. zbog neprimerenog ponaãanja pojedinaca. policija pospeãuje ili omoguñuje protok saobrañaja.8 miliona vlasnika motornih vozila.Lipovac. prema kojima se ne preduzimaju nikakve mere. Znatan broj ovih kontakata optereñen je sukobom interesa da se poloæi vozaåki ispit i policijske zaãtite utvrœenih kriterijuma u pogledu potrebnih znanja i veãtina. ne samo od saobrañajnih. ali i moguñnost konflikata razliåitog intenziteta. Pri realizaciji oko 150 hiljada vozaåkih ispita. U postupku izdavanja javnih isprava.500 nadzora nad radom centara za obuku vozaåa. Upisivanje zaãtitnih mera ili mera bezbednosti (zabrane upravljanja motornim vozilom). U obavljanju ovih poslova moguñi su konflikti zbog: manjkavosti podnesaka. nedoslednosti u primeni propisa. otkrivanjem i pronalaæenjem predmeta kriviånih dela. Graœani saobrañajnu policiju dobro prihvataju.

nezadovoljstvo radom i postupanjem saobrañajne policije pismeno je izrazilo 348 graœana. objektima. To je osnov dobre interakcije saobrañajne policije sa okruæenjem. Veoma je vaæno da policija prepozna svoj veliki interes u otkrivanju ovakvih pojedinaca. Otuda proistiåe njena obaveza obaveãtavanja graœana o bezbednosnim pojavama i dogaœajima u saobrañaju. sankcionisanju navedenih zloupotreba i korektnom izveãtavanju javnosti o svakom pojedinaånom sluåaju. kako javnost doæivljava saobrañajnu policiju. javno mnjenje se ukljuåuje u prevenciju bezbednosti saobrañaja i upotpunjuje stav o saobrañajnoj policiji. Na primer. Danas nije dovoljno istraæeno: kakav je stav opãte javnosti prema javnom liku saobrañajne policije. Saobrañajna policija profesionalno prati i analizira stanje bezbednosti u saobrañaju i aæurira baze podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama. izolacije ili samoizolacije. – pruæanje pomoñi i usluga graœanima (u vezi saobrañajnih nezgoda. pomoñ u reãavanju razliåitih problema.6. Poåinioci zloupotrebe se udaljuju iz Ministarstva i protiv njih preduzimaju zakonom propisane mere. U ekstremnim sluåajevima osnovane sumnje na postojanje zloupotrebe. udaljenosti. Sa druge strane.14.). u toku 2000. jer razgraœuje svaki oblik zatvorenosti. dok u 287 sluåajeva nisu utvrœeni propusti. reãavanje problema tehniåke neispravnosti vozila na putu. ãta joj najviãe zamera. Istraæivani su samo pisani ili usmeno izneti konkretni negativni stavovi (prigovori). Usluæni kontakti sa graœanima znaåajno doprinose stvaranju poverenja graœana prema saobrañajnoj policiji. rasporedu ulica. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . veñina ostalih graœana odobrava ovu meru i zahteva od policije da bude dosledna i efikasna. Preventivno-propagandna delatnost saobrañajne policije stvara povoljnije uslove zaãtite bezbednosti u saobrañaju. uslovima za uåeãñe u saobrañaju itd. institucijama. prenoãenje poruka roœacima i prijateljima itd. jer u njoj vidi svoju zaãtitu. U 61 sluåaju utvrœeno je neprofesionalno i nezakonito postupanje saobrañajne policije. 335 14. za uåeãñe u saobrañaju u loãim vremenskim uslovima. a posebno: – pruæanje razliåitih obaveãtenja graœanima (o putevima. pravilima saobrañaja. Pozitivan stav opãte javnosti prema saobrañajnoj policiji posebno naruãavaju pojedinci – pripadnici saobrañajne policije. reakcija policije je pozitivna.) i – pomoñ odreœenim kategorijama nezaãtiñenih uåesnika u saobrañaju (deci. Na osnovu struånog informisanja i propagande. Ovo izaziva konflikte. Neke karakteristike sadræaja rada saobrañajne policije znaåajne za odnose sa graœanima fesionalcima spreåava obavljanje njihovog zanimanja. niti u kom delu njenog rada je zadovoljna. koji zloupotrebljavaju sluæbeni poloæaj. a “tretirani” vozaåi doæivljavaju policiju kao neposrednog protivnika. starim i hendikepiranim osobama) i dr.

Masovni mediji (televizija. Meœutim. peticije.Lipovac. obuke vozaåa. da odgovara na sve podneske graœana i da ih stalno analizira. Veoma je znaåajno da saobrañajna policija. Na sajtu bi trebalo da se daju aæurni podaci o broju saobrañajnih nezgoda. nauåno – obrazovnim institucijama. dræavnim organima. U okviru prezentacije policije trebalo bi posebnu paænju posvetiti javnosti rada i pravima graœana. P. telefonskim i intervjuima u pisanoj formi). blagovremeno daje saopãtenja preko masovnih medija. u riziånim situacijama u saobrañaju ili povodom odreœenih problema. U tom smislu bi trebalo obezbediti moguñnosti da graœani javno kritikuju rad policije. javnost se informiãe o problemima u saobrañaju sa edukativnim porukama i uputstvima vezanim za pojedine situacije (nepropisna brzina. Uz redovne oblike i sadræaje upoznavanja javnosti. U procesu uspostavljanja poverenja sa javnoãñu. kao i u intervjuima (neposrednim. pohvale i predloge. 14 Na redovnim konferencijama za javnost daju se informacije o obeleæjima i pokazateljima bezbednosti u saobrañaju. ODNOSI SA INSTITUCIONALIZOVANOM JAVNOÃÑU Odnos saobrañajne policije prema institucionalizovanoj javnosti. nepropisno kretanje peãaka i sl. nepoãtovanje obaveze vozaåa prema peãacima. tehniåke neispravnosti vozila.7. nevladinim i drugim organizacijama. ako je prezentacija policije neaæurna. voænja pod dejstvom alkohola. 336 .mup. tako da se o bezbednosti saobrañaja i saobrañajnoj policiji govori otvoreno i ãto åeãñe. a u vezi sa problematikom bezbednosti saobrañaja. trebalo bi blagovremeno upoznavati javnost sa konkretnim sadræajima koji utiåu na protoånost i bezbednost saobrañaja. ona moæe da se vrati kao bumerang i negativno utiåe na odnos javnosti prema policiji. Povremenim saopãtenjima. ali i negativnih primera. na tematskim konferencijama. nepoãtovanje saobrañajne signalizacije. kao i na sadræaje i efekte preduzetih mera saobrañajne policije uz prezentiranje pozitivnih.sr. zapreñenim kaznama i dr. Pripadnici saobrañajne policije bi trebalo da uåestvuju u televizijskim i radio emisijama. ne obuhvata aktuelne sadræaje i interesovanja graœana. radio. ãtampa) predstavljaju glavni izvor uticaja na javno mnjenje.gov. da podnose predstavke.yu). vaæno je da se neko odgovorno i aæurno bavi ovom komunikacijom. sa tekuñim aktuelnim informacijama o bezbednosti u saobrañaju i aktivnosti saobrañajne policije. znaåajno je otvaranje Ministarstva prema masmedijima. Krsto Bezbednost saobrañaja 14.). aktivnosti saobrañajne policije i eventualnim zloupotrebama njenih pripadnika. uglavnom se vezuje za odnose sa masovnim medijima. U protivnom. posledicama i strukturi nastradalih lica. tj. Graœani æele da dobiju struåne informacije i pomoñ u vezi registracije vozila. Internet prezentacije su posebno znaåajno sredstvo za obrañanje odreœenim ciljnim grupama koje su veoma vaæne za oblikovanje stavova javnosti o policiji (www. ne obezbeœuje stalnu komunkaciju i odgovor na upite graœana. akcijama pojaåane kontrole saobrañaja. ukazati na nadleænost i obaveze. O interesovanju javnosti za ove informacije govori broj posetilaca kojeg treba svakodnevno pratiti.

Po pravilu su kritiåki nastrojeni prema radu saobrañajne policije. koji u toku sudskih procesa sagledavaju kvalitet i korektnost rada saobrañajne policije. Aktivnost saobrañajne policije na saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju graœana. godine. “ãta znaã o saobrañaju”.907 uåenika. Ova komunikacija ostvaruje se putem pismena.. u preko 900 ãkola i predãkolskih ustanova. pisanje. mogu presudno doprineti unapreœenju stavova o bezbednosti saobrañaja i statusu saobrañajne policije u druãtvu. priznavanje i izdavanje vozaåke dozvole. uåestalosti i obima izuzetno je vaæna komunikacija saobrañajne policije sa organima pravosuœa. gledanje filmova. uz korektnu saradnju sa saobrañajnom policijom.14. snaæno utiåe na javni lik saobrañajne policije i treba joj posveñivati posebnu paænju. Nevladine organizacije koje se bave bezbednoãñu saobrañaja su nezaobilazni i nezamenljivi subjekti koji veoma åesto. crtanje.7. Zbog svrhe. Odnosi sa institucionalizovanom javnoãñu Znaåajna je saradnja policije sa drugim dræavnim organima. u septembru 2001. potenciraju probleme i loãe sprovedene aktivnosti. 337 14. a posebno neoptereñeni dnevno politiåkim interesima. polaganje vozaåkog ispita. istiåu one segmente bezbednosti saobrañaja u kojima su postignuti najloãiji rezultati i åesto nedovoljno uvaæavaju probleme koje nameñe okruæenje. U izvrãavanju upravno–pravnih poslova u vezi ostvarivanja odreœenih prava graœana na obuku. Saobrañajna policija podstiåe organizovano sprovoœenje drugih aktivnosti koje doprinose bezbednosti saobrañaja i shvatanju rada saobrañajne policije (takmiåenja “bezbedno u saobrañaju”. Time se obezbeœuje ugled policije kod jednog vaænog dela javnosti. S obzirom na to da saobrañajna policija uåestvuje u prekrãajnom/kriviånom procesu. ali se obezbeœuje i koordiniran nastup pred graœanima i formira stav javnosti prema dræavi kao celini. Primera radi. ali se kroz ove komunikacije moæe doprineti uspostavljanju poverenja graœana prema policiji. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . preko uviœaja saobrañajnih nezgoda. potvrœuje se kroz odluke pravosudnih organa o prihvatanju podnetih pismena. uloga ovih organizacija je nezamenljiva i. izveãtaja i dr. saobrañajna policija je realizovala 1. odnosno preko zahteva za pokretanje prekrãajnog postupka. neoptereñeni trenutnim stanjem i interesima. saobrañajna policija ostvaruje kontakt sa nadleænim sudskim organima. saobrañajne patrole graœana itd. Kvalitet rada saobrañajne policije. podnesaka. Ipak.). registracije vozila i sl. analiziraju i kritiåki prate razliåite aspekte bezbednosti saobrañaja. kriviånih prijava. a posebno u vezi saobrañajnih nezgoda. uåiteljima. odbacivanju ili zahtevanju dodatnih provera i dokaza. kojom je obuhvañeno 62. bitno utiåe na kvalitet i efikasnost ovih procesa. Navedene aktivnosti realizuju se zajedno sa vaspitaåima. posebno dece i omladine. Tako se uspostavljaju dobri odnosi sa decom i roditeljima kojima se afirmiãe javni lik saobrañajne policije. Rad sa decom se posebno intenzivira na poåetku i pri zavrãetku ãkolske godine. njen rad u vezi saobrañajnih prekrãaja. Saradnja sa ãkolama i predãkolskim ustanovama odnosi se na pripremu dece za bezbednije uåeãñe u saobrañaju. Obuka dece realizuje se kroz igru.392 sata obuke. instruktorima za obuku vozaåa i roditeljima. u Srbiji. ãkolske saobrañajne patrole. prilagoœena predavanja i praktiånu obuku bezbednog kretanja u saobrañaju.

ustanove i asocijacije. obrazovnim i struånim institucijama. teorijskih i praktiånih modela bezbednosti saobrañaja. Saobrañajna policija bi trebalo da svojom infrastrukturom. za ove organizacije znaåi transfer. U centrima za obuku vozaåa saobrañajna policija uspostavlja odnose sa organizacijom. Saradnja sa nauåno. Veoma je znaåajno da policija otvoreno nastupa prema ovoj javnosti. ODNOSI SA STRUÅNOM JAVNOÃÑU Nauåne. a posebno sa sluæbom informacija i pomoñi vozaåima. Zahteve i kritiku struåne javnosti. Ovo se moæe postiñi samo struånim i savesnim radom. koordinarno se informiãe opãta javnost o saobrañajnim uslovima na putu i obeleæjima bezbednosti saobrañaja. struåna udruæenja. Ovo doprinosi unapreœenju rada saobrañajne policije. Ovde postoji i znaåajan prostor za unapreœenje odnosa saobrañajne policije i struåne javnosti. pre svega u cilju maksimalnog doprinosa bezbednosti saobrañaja. ponekad su optereñeni izraæenim interesima pojedinaca u procesu obuke i polaganju vozaåkih ispita. ali i da dobije njihovu pomoñ i podrãku u svom radu. da otklanja sve nepravilnosti. struånim kadrovima i prisustvom na terenu podræava aktivnosti ovih tela. a za saobrañajnu policiju prihvatanje struånih znanja. P. Uspostavÿeni kontakti. Saradnjom sa Auto-moto savezom. koje u svom delokrugu rada daju struåni doprinos poboljãanju bezbednosti saobrañaja. prostor u novinama i sl. Krsto Bezbednost saobrañaja 14. omoguñuje stalno struåno vrednovanje i dalji razvoj metoda rada saobrañajne policije. definisanjem i sprovoœenjem jasnih standarda u oblasti obuke. od zahteva kvalitetne obuke i propisanog polaganja vozaåkog ispita. na struånim osnovama zas338 14 . gradski i opãtinski saveti za bezbednosti saobrañaja.Lipovac. ali i pojedinaåno sa licima koja se obuåavaju za vozaåe. saobrañajna policija treba da prihvata na konstruktivan naåin. aæurnim bazama podataka. u procesu uspostavljanja dobrih. koji odstupaju od opãtih interesa. Saobrañajna policija ima poseban interes da uspostavi dobre odnose sa ovom javnoãñu. Zato dobra saradnja i komunikacija sa struånom javnoãñu.8. Zakonom utemeljena tela za bezbednost saobrañaja (republiåki.) koje bi trebalo da podræi saobrañajna policija. Preko tela za bezbednost saobrañaja policiji se pruæa moguñnost da utiåe na rad ostalih subjekata. AMSS ima uspostavljenu infrastrukturu i odnose sa javnoãñu (redovne konferencije za medije. na obostranu korist. mogu se opredeliti kao struåna javnost. prostor u radio i TV emisijama. a pojedinaåne konflikte veãto prevazilazi i ne dozvoli da oni optereñuju odnose saobrañajne policije i javnosti. komisije i druga tela) trebalo bi da budu nosioci i glavni koordinatori aktivnosti u bezbednosti saobrañaja. principijelnim odnosom. pomaæe saobrañajnoj policiji u izgradnji njenog struånog autoriteta. obrazovne i struåne institucije i organizacije. Daljim razvojem ove saradnje moæe se doprineti unapreœenju odnosa saobrañajne policije i javnosti.

osnovni razlog za iskljuåenje pijanog vozaåa iz saobrañaja. ukljuåujuñi ljudska prava i slobode. Preko institucionalizovane javnosti. Baça Luka. profesionalnim odnosom prema svakom uåesniku u saobrañaju i stalnim unapreœivanjem stanja bezbednosti saobrañaja. moralnosti i naåelo kulturnog odnosa i korektnosti. zaãtita æivota i imovine ljudi. Ovo posebno podrazumeva odsustvo korupcije. naåelo humanosti. a posebno mera direktne zaãtite bezbednosti saobrañaja. Sa druge strane. Odnos saobrañajne policije i javnosti. 14. Kreiranje pozitivne slike saobrañajne policije u sredstvima javnog medija i drugim institucionalizovanim oblicima javnosti. naåelo zakonitosti. odnosa. ali i pridræavanje izvesnih opãtih naåela.9. Svako ovlaãñenje saobrañajnog policajca je odmereno i u skladu je sa potencijalnom opasnoãñu koju izaziva pojedini prekrãaj. od vitalnog je znaåaja za ostvarivanje njene funkcije. U svakodnevnom radu saobrañajni policajci ovaj cilj stalno moraju imati na umu i moraju ga prenositi i na uåesnike u saobrañaju. br. u primeni ovlaãñenja i izvrãavanju poverenih zadataka. od kojih su najvaæniji naåelo vladavine prava. putnika u njegovom vozilu i drugih uåesnika u saobrañaju. Ovo naåelo je temeljno za definisanje svrhe. Primera radi. vrlo precizno definisao ko. ceneñi znaåaj pojedinih prekrãaja za bezbednost saobrañaja. saobrañajnoj policiji se pruæa moguñnost bolje integracije u zaãtitni sistem bezbednosti saobrañaja. 339 14. naåelo sluæbenosti. naåelo stalnosti. OSNOVNA NAÅELA U ODNOSU SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI Odnos saobrañajne policije i javnosti gradi se svakodnevnim struånim radom.. Naåelo humanosti podrazumeva dve stvari: – osnovni smisao rada saobrañajne policije je human (zaãtita æivota i zdravlja ljudi i zaãtita materijalnih dobara) i – svaki pojedinaåan odnos saobrañajne policije i graœana proæet je humanoãñu.14. 5 Lipovac.5 Naåelo vladavine prava podrazumeva da. Osnovna naåela u odnosu saobrañajne policije i javnosti novanih.9. veñ omoguñavanje nesmetanog odvijanja saobrañaja. 2000. je zaãtita njega samog. Osnovni cilj nije kaænjavanje graœana i namicanje prihoda u dræavnu kasu. saobrañajni policajac spaãava æivote uåesnika u saobrañaju i njihova (i druga) materijalna dobra. Zakonodavac je. Primenom ovlaãñenja. K. Detendologija. odnosno za njeno funkcionisanje radi zaãtite bezbednosti u drumskom saobrañaju. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . ciljeva i odgovornosti saobrañajne policije. moæe da pridobije naklonost i pomoñ javnosti u ostvarivanju osnovnog cilja – zaãtite bezbednosti lica i imovine u saobrañaju. kada i kako primenjuje pojedina ovlaãñenja. nepotizma i drugih zloupotreba poloæaja. 8-4. spreåavanje saobrañajnih nezgoda. saobrañajna policija mora poãtovati liåna prava graœana.

Posebno nije dozvoljeno sluæbeni odnos uspostavljati radi ostvarivanja liånih koristi i privatnih odnosa. zakonima i podzakonskim aktima. – oåekivani – buduñi privatni odnosi. niti kaænjava vozaåa za nepoãtovanje propisa koje ni on sam ne poãtuje. Saobrañajni policajac je predstavnik dræave. unapred je definisano kada i kako saobrañajni policajac moæe primeniti koja ovlaãñenja. Åinjenje prekrãaja. poãtovati dostojanstvo graœanina i na ljudski naåin se odnositi prema njemu. U tom smislu. – socijalni status. a posebno mu ne daje pravo da vreœa dostojanstvo liånosti. niti nedoliåno ponaãanje graœanina ne sme bitno menjati odnos saobrañajnog policajca prema graœaninu. Draæava svim raspoloæivim instrumentima ãtiti saobrañajnog policajca u primeni zakonskih ovlaãñenja. Uåesnici u saobrañaju su upoznati sa ovim ovlaãñenjima policije (kroz opãte saobrañajno obrazovanje. P.). jer bi u suprotnom bilo reåi o homo duplexu. Zakon je predvideo uslove i postupak primene pojedinih ovlaãñenja. odnosno sveãñu da su åovek i ljudski æivot najveñe vrednosti. sluæbeni odnos se ne sme koristiti za uspostavljanje privatnih odnosa. Poãtujuñi saobrañajne propise saobrañajni policajac uåi druge i skreñe paænju na smisao i znaåaj saobrañajnih propisa. profesija i druge karakteristike liånosti. Nije moralno da policajac opominje. Ovo je veoma vaæno zbog ukupne pravne sigurnosti graœanina. Naåelo moralnosti podrazumeva da pripadnik saobrañajne policije mora i sam biti moralan åovek. Posebno je vaæno da saobrañajni policajac uvek poãtuje saobrañajne i druge propise. saobrañajni policajac u primeni ovlaãñenja ne sme da istiåe ovu svoju ogromnu nadmoñ. nacionalna pripadnost. Dakle. u svakom kontaktu. Saobrañajni policajac je duæan. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 Svaki kontakt pripadnika saobrañajne policije i uåesnika u saobrañaju mora da bude proæet idejom humanosti. na ishod sluæbenog posla ne smeju uticati: – predhodno uspostavljeni odnosi sa graœanima. pripadnici saobrañajne policije moraju poznavati odredbe svih zakona koje primenjuju. Posebno ne sme da se poziva na podrãku dræave pri nezakonitom i nestruånom radu. kacigu i druge sisteme zaãtite. mora i sam koristiti sigurnosni pojas. Nepotkupljivost i principijelnost naroåito su 340 . saobrañajni policajac nikako nije ravnopravan sa uåesnicima u saobrañaju. S druge strane. Saobrañajni policajac mora liånim stavom i ponaãanjem sluæiti graœanima za primer (npr. Meœutim. Prema ovom naåelu. na ãtetu kvaliteta rada. Naåelo sluæbenosti podrazumeva da saobrañajni policajac uspostavlja sluæbeni odnos povodom sluæbenog posla i u tim okvirima treba da se zadræi.Lipovac. odnosno o åoveku koji ima jedne moralne standarde za sebe i druge za sve ostale ljude. a posebno obuka vozaåa). Da bi struåno radili svoj posao. veñ i “duh zakona”). voziti ispravno vozilo u skladu sa propisima i sl. ali i njihov smisao i stvarnu intenciju zakonodavca (ne samo formu. Naåelo zakonitosti podrazumeva rad u skladu sa Ustavom. Policajac javno primenjuje ovlaãñenja. Saobrañajni policajac je duæan da se stalno poziva na zakon i da graœaninu (usmeno i/ili pismeno) saopãtava zakonski osnov za primenu konkretnog ovlaãñenja.

Meœutim. Samo saobrañajna policije åiji pripadnici su pojedinaåno moralni i u javnosti poãtovani ljudi moæe zadobiti poverenje javnosti. Rukovodeñi kadar mora stalno istraæivati javno mçeçe. tako i u privatnom æivotu. uslova i sredstava za njihovu primenu u pozitivnom zakonodavstvu.9. kroz analizu konkretnih primera stalno razvijaju veãtinu uspeãne komunikacije. kako na duænosti. Sa druge strane. za sve situacije u saobrañaju. analizirati ga i brzo izvlaåiti pouke i reagovati. da bude unapred upoznat sa zapreñenim sankcijama i da snosi posledice prekrãaja. Saobrañajni policajci su duæni da o ovome stalno vode raåuna i da. Precizno utvrœivanje ovlaãñenja saobrañajne policije. Koliko-god efikasnost posla zavisi od struånosti saobrañajnog policajca. primeni predviœena ovlaãñenja koja podrazumevaju i represiju ili prinudu. Naåelo stalnosti govori o potrebi stalnog rada na odnosima javnosti prema policiji. Odgovarajuñim reãenjima bi trebalo u potpunosti zaãtititi pripadnike saobrañajne policije koji svoja ovlaãñenja primenjuju u skladu sa zakonom. Odnosi sa javnoãñu i javni lik sluæbe saobrañajni policajci moraju stalno imati u vidu. a posebno ostali graœani. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . Kulturi i lakoj komunikativnosti policajca mora se posveñivati paænja pri izboru saobrañajnih policajaca. Saobrañajnog policajca bi trebalo da doæivljava samo kao lice koje primenjuje pravo. Ove pretpostavke omoguñuju. Zakon bi trebalo da. policije uopãte i druãtva u celini. tako da to bude efikasno i jednostavno. moraju biti zadovoljni. makar toliko je vaæan naåin komuniciranja. Pozitivan odnos javnosti prema saobrañajnoj policiji gradi se dugo i teãko. Komunikacija saobrañajnog policajca i graœana je sliåna svakoj drugoj komunikaciji.14. ali ima i znaåajnih specifiånosti. Sa druge strane. zakon i podzakonski akt bi trebalo da predvide jednostavno otkrivanje i eliminisanje svih zloupotreba od strane saobrañajne policije. u skladu sa zakonom. Navedena naåela su samo pokuãaj da se definiãu smernice i osnovni standardi za unapreœivanje odnosa saobrañajne policije i javnosti. ovaj odnos se veoma lako ruãi i kvari. predvidi vrstu i naåin primene ovlaãñenja. Osnovna naåela u odnosu saobrañajne policije i javnosti vaæna moralna naåela kojih treba da se dræe saobrañajni policajci. Naåelo zaãtite i sigurnosti se odnosi na saobrañajnog policajca i na graœanina. Ovo je posebno vaæno u odnosima saobrañajne policije i javnosti. åak i ukoliko su naåinili prekrãaj saobrañajnih propisa. 341 14. Ovo je interes svakog saobrañajnog policajca. Policajac je duæan da. da se graœani u kontaktima sa saobrañajnom policijom ne oseñaju ugroæenim ili bespomoñnim. pri njihovom osnovnom osposobljavanju i pri kasnijem usavrãavanju. u skladu sa zakonom. Uspeh komunikacije umnogome zavisi od naåina komunikacije. Naåelo korektnosti i kulturnog odnosa je u osnovi svakog odnosa izmeœu ljudi. kao i upoznavanje sa njima svih uåesnika u saobrañaju su osnovni preduslovi za uspostavljanje dobrih odnosa saobrañajnog policajca i javnosti. bar sa formalno-pravne strane. Svaki prekrãilac saobrañajnih propisa bi trebalo da bude zaãtiñen kao liånost. i u ovim situacijama graœani prema kojima se primenjuju ovlaãñenja. Ovo se moæe ostvariti stalnim isticanjem smisla ovlaãñenja (zaãtita æivota i dobara) i zakona (policajac je duæan i ovlaãñen da primenjuje zakon). pre svega u interesu bezbednosti saobrañaja.

temperamentu.). lopovluk. a stareãine da ih stalno podseñaju s ciljem ãto doslednijeg poãtovanja tih naåela. isticati i nagraœivati dobre primere itd. kulturi. – U svakodnevnom radu posebnu paænju posveñivati dobroj komunikaciji (kritiåki sagledavati iskustva. destimulisati ili åak kaænjavati greãke. Krsto Bezbednost saobrañaja 14. – U procesu redovnog struånog usavrãavanja razvijati veãtine dobre komunikacije. greãke se dogaœaju – treba ih priznati i javno saopãtiti. Mnogo greãe stareãine koje nekritiåki povlaœuju svojim radnicima. 342 . a) U prvu grupu se mogu svrstati sledeñe mere i aktivnosti: – Dobra selekcija buduñih saobrañajnih policajaca pri kojoj se vodi raåuna o izgledu. U naãim uslovima. UNAPREŒENJE ODNOSA SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI Saobrañajna policija. Ovo ispravlja negativne stavove i moæe ih pretvoriti u izrazito pozitivne u veñini sluåajeva. istraæuje i razvija. uvaæavati graœanina. Ovako se nanosi nenadoknadiva ãteta odnosu saobrañajne policije i javnosti. Naime. analizirati loãe primere. pa makar i po cenu da pojedince rasporedi na druga radna mesta ili suspenduje itd. – U procesu kontrole nad radom saobrañajnih policajaca otkrivati i sankcionisati primere koji negativno utiåu na odnos saobrañajne policije i javnosti. – Policija mora biti spremna da izrazito negativne primere (zloupotreba. poniæavanje liånosti i sl.) eliminiãe. a na ãtetu graœana. – Saobrañajni policajci moraju da budu upoznati sa osnovnim naåelima. P. moguñe je poboljãati i proãiriti postojeñi skup mera i aktivnosti u cilju unapreœenja i poboljãanja odnosa saobrañajne policije i javnosti. po potrebi se izviniti i nadoknaditi nastalu ãtetu). – U struånom usavrãavanju buduñih saobrañajnih policajaca posveñivati posebnu paænju kulturi komuniciranja i odnosu saobrañajne policije prema javnosti. odnose sa javnoãñu treba stalno da prati.Lipovac. podræavaju ih i kada nisu u pravu. sa visokim nivoom zaãtite bezbednosti u saobrañaju ukazuju na kontinuitet stalne paænje i odræavanja dobrih odnosa sa javnoãñu. moralnosti i drugim vrlinama kandidata. i to: a) mere koje se tiåu pojedinaånog odnosa svakog saobrañajnog policajca prema graœaninu i b) mere koje se tiåu odnosa institucije (policije) prema javnosti.10. 14 Mogu se razlikovati dve grupe mera i aktivnosti koje doprinose pozitivnom odnosu javnosti prema saobrañajnoj policiji. – Pravedno i pravovremeno postupati po svim prigovorima graœana (obaviti korektan razgovor. Iskustva saobrañajnih policija u razvijenim zemljama.

14. – Policija bi trebalo da. rad ãkolskih saobrañajnih patrola i saobrañajnih patrola graœana. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . najznaåajnije izvode iz analiza 6 U razvijenim zemljama. 343 14. Portparol MUP-a i predstavnici saobrañajne policije treba da iznose podatke o bezbednosti saobrañaja i struåno ih tumaåe. – Internet prezentacija MUP-a je obavezan deo uspeãnih odnosa policije i javnosti. za kritiåka miãljenja. predlaæu mere i aktivnosti. na istaknutim mestima. analiziraju i predoåavaju rezultate.6 Posebno je vaæan rad sa najmlaœima (u predãkolskim ustanovama). redovna saradnja sa novinama i åasopisima trebalo bi da omoguñi upoznavanje najãire javnosti sa problemima bezbednosti saobrañaja. – Policija bi trebalo da organizuje nepristrasno kontinuirano istraæivanje odnosa saobrañajne policije i javnosti. policiji ili saobrañajnoj policiji koji bi mogli poremetiti uspostavljene odnose sa javnoãñu). odnosno po jednog odgovornog radnika iz svake linije rada.10. za savete. Saobrañajna policija bi redovno aæurirala podatke o stanju i problemima bezbednosti saobrañaja. Ova odeljenja zapoãljavaju znaåajan broj ljudi. za sugestije itd. u skladu sa zakonom. Ovu prezentaciju bi trebalo dobro osmisliti i profesionalno pripremiti.. realizuje preventivno – propagandni rad u bezbednosti saobrañaja. dobra saradnja sa radio i TV stanicama koje se bave bezbednoãñu saobrañaja. Nezavisni struånjaci bi trebalo da organizuju redovne (godiãnje ili ãestomeseåne) i vanredne ankete (posle nekih dogaœaja u dræavi. Tako ñe javnosti stalno skretati paænju da saobrañajna policija ãtiti graœane i graœanima odgovara za svoj posao. za prigovore. Ovim istraæivanjima i osmiãljavanjem aktivnosti trebalo bi da se bave najviãi rukovodioci policije i posebna organizaciona jedinica MUPa (portparol MUPa). Posebno bi trebalo razvijati i uvaæavati kritiåki odnos prema radu policije. primetili da se rukovodstvo ozbiljno bavi ovim odnosom i saznali kako pojedini incidenti utiåu na ove odnose. Trebalo bi teæiti da preteæni deo posla sobrañajne policije bude prevencija. a i rad ostalih pripadnika saobrañajne policije usmeravaju ka prevenciji. – Redovne konferencije za ãtampu. sa preduzetim merama i postignutim rezultatima. a ne da se rad svede na represiju. ali bi se otvorio i prostor za zanimljivosti. Tako bi saobrañajni policajci shvatili znaåaj odnosa sa javnoãñu. pri stanicama saobrañajne policije deluju posebna odeljenja koja se bave preven- cijom. Sa osnovnim rezultatima bi trebalo da bude upoznat svaki saobrañajni policajac. Unapreœenje odnosa saobrañajne policije i javnosti b) U drugu grupu se mogu svrstati sledeñe mere i aktivnosti: – Uspostavljanje i osmiãljen rad organizacione jedinice MUP-a koja bi se bavila odnosima sa javnoãñu (public relations units) moæe mnogo doprineti razvoju ovih odnosa. otvoriti moguñnosti dvosmerne komunikacije i objaãnjavanja svakog postupka saobrañajne policije i td. postavlja razliåita obaveãteça (panoe sa fotografijama sa uviœaja. – Saobrañajna policija bi trebalo da dobro osmisli i. a za aæuriranje bi trebalo zaduæiti Portparola MUPa.

Smatra se da se tako najupeåatljivije i najefikasnije upozorava uåesnik u saobrañaju na opasnosti koje mu prete. nizak nivo saobrañajne kulture i socio-ekonomske uslove æivljenja. Odnosi saobrañajne policije i javnosti moraju se izgraœivati na temeljima obostrane potrebe. organizacijom. istog dana izlaæu na najprometnijim raskrsnicama. koji bi trebalo. ta da se otvori graœanima. podacima o ukupnim posledicama i uzrocima nezgode. graœana. Nerealno je oåekivati brzo uspostavljanje odnosa punog poverenja. prave se video spotovi i sl.Lipovac. a posebno deci. Postoji veliki prostor za unapreœivanje odnosa saobrañajne policije i javnosti. Trebalo bi zadobiti podrãku najãire javnosti za navedeni program. u svakoj prilici. policija se mora prilagoœavati javnosti i zahtevima transformacije policijske organizacije i naåina rada. 7 Negde ova upozorenja i zastraãivanja imaju zaista drastiåan oblik. 344 . merama. prevoznici. nauåne i struåne ustanove. Zato javnost treba upoznati sa potrebom strateãkog pristupa i donoãenja nacionalnog programa bezbednosti saobrañaja sa jasno definisanim ciljevima. U cilju unapreœivanja odnosa sa javnoãñu. sa sveæim mrljama krvi. nevladine organizacije itd. Na ovo ukazuju i iskustva zemalja koje su proãle kroz sliåne procese razvoja. sadræajima.) i da im pomaæe u radu. preduzeña za puteve. Saobrañajna policija bi trebalo da uåestvuje u raznim manifestacijama i proslavama. Suãtinski je vaæno da svaki pripadnik saobrañajne policije shvati da mu dobri odnosi sa javnoãñu omoguñuju bolje. sigurnije i efektnije obavÿaçe poslova. Saobrañajna policija bi trebalo da aktivno saraœuje sa svim subjektima bezbednosti saobrañaja (auto-ãkole. primera radi. privrede. Ova saradnja se ne sme svesti na inspekcijsko tehniåki nadzor. reãi problem bezbednosti saobrañaja nisu realna. struåno tumaåi i objaãnjava graœanima izmene i dopune saobrañajnih propisa. uz aktivnu podrãku sredstava mas medija. obavezama i odgovornosti svih åinilaca bezbednosti saobrañaja. jer se tako udaljava javnost od policije. u Tokiju vozila koja su slupana u najteæim saobrañajnim nezgodama. za dobrobit graœana. razliåitih organizacija i udruæenja. umnoæavaju se veliki bilbordi æivih boja koji upozoravaju na opasnost. Za ovo je potrebno aktivno uåeãñe policije i dræavnih organa. uz bilbord sa imenima uåesnika. primenom ovlaãñenja i sredstava prinude. Oåekivanja da saobrañajna policija samostalno. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 stanja bezbednosti saobrañaja i sliåno) radi upozoravanja uåesnika u saobrañaju. U nekim zemljama se primenjuju i mere zastraãivanja tako ãto se teãko oãteñena vozila izlaæu kraj puta uz naznaku broja mrtvih i ranjenih. u narednom periodu iskoristiti. Tako se. tehniåki pregledi. za prosperitet saobrañajne policije i zbog bezbednosti saobrañaja. imajuñi u vidu postojeñe stanje saobrañajnog sistema. P.7 Saobrañajna policija.

Izbor. Policijska akademija. Peåar. No3. Traffic Safety Reference Guide. 2001. New Brunswick. i Miliniñ. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Novi Sad. Lipovac. Odnos saobrañajne policije i javnosti u funkciji prevencije saobrañajnih nezgoda na putevima.. 2003. The Police Journal. Efikasnost.. Beograd. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. April 1995. Banja Luka. Police: Practicies. Nauka o policiji. Trening. 2001. Simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 1998. Lipovac. Zbornik radova (383 .. Beograd. Evropski kodeks policijske etike.. D. Odnos policije i javnosti (projekat). Police Verbal Responses From Public Image. G. Woodhull. K. Komitet ministara saveta Evrope. 2002. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Policijska sluæba i odnosi izmeœu policije i javnosti. 2000. Milosavljeviñ.. Milicionarski odnosi sa javnoãñu. 1994. Savet za dræavnu upravu Vlade Republike Srbije. B. (seminarski rad). Jaker. Æ. A. Beograd.. Allyn & Bacon. Preporuka (2001) 10.. Rutgers University Press.. Boston. i Skalar. K.V. 3/1980. 2002. S. Problems. J. Odnos saobrañajne policije i javnosti. Lipovac. 1997. Beograd. Kavran.. Articles About Traffic Police Corruption.. How Social Marketing of Prevention Can Help Your Community.A Comparative International Analysis. p. 2006. Reforma. i Keãetoviñ. Strazburg. 345 14. 112 Cox. Æ. Beograd. M. J. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI .393). Bezbednost. 1997. K. Defendologija. SSUP.Literatura Literatura Bayley. S. Patterns of Policing . Keãetoviñ. D. H. 2006. B. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Perspectives. Cvetkoviñ. 1996. 1973.. Odnos saobrañajne policije i javnosti u Sremskoj Mitrovici. V. Javna uprava. Bezbednost saobrañaja. No 8-9. Pantazijeviñ. National Highway Traffic Safety Administration.. 4. 1985. 1998. Skopljak.. Minnesota Institute of Public Health. (seminarski rad). Odnos saobrañajne policije i javnosti u bezbednosti saobrañaja.. V.

15.4. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 15. Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije . Raspodela ljudstva i drugih resursa 15. vrste patrola 15. Patrolna sluæba.3.1. Odreœivanje potrebnog broja policajaca 15.2.

PATROLNA SLUÆBA. Moæe se oåekivati da jedna patrola pokrije duæinu ulica od 5 do 20 km. odnosno zaãtite javnog reda i mira.. kod organizovane kontrole poãtovanja svetala na semaforu. Patrolna delatnost je osnovni naåin organizovanja rada saobrañajne policije s ciljem da se obezbedi plansko prisustvo uniformisanih pripadnika policije na putu i u saobrañaju. kod regulisanja i kontrole saobrañaja u zoni sloæenih raskrsnica mogu dva policajca da jednovremeno koordinirano reguliãu saobrañaj. onda se odreœuje posebna autopatrola koja odvozi i dovozi policajce iz peãaåke patrole u stanicu. Peãaåke patrole mogu da doœu do izraæaja u uslovima saobrañajnih guævi. a da treñi policajac kontroliãe saobrañaj. Kontrola i regulisanje saobrañaja. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI .2 Patrola obiåno ima jednog ili dva policajca u svom sastavu. 349 15. Obiåno pokrivaju manji prostor u blizini kritiånih raskrsnica. 1999. a izuzetno i viãe ljudi koji su organizovani u jedan tim. Peãaåke patrole mogu odliåno da obavljaju i poslove spreåavanja i otkrivanja kriminala. a patrolni policajac predstavlja prvu liniju odbrane od kriminala i kriminalaca. B.1. 1 Leonard and More. Police Science Series. Ako patrolni reon nije u blizini stanice policije. a drugi policajci da zaustavljaju vozila posle raskrsnice itd. Police organization and management.1 Patrolna delatnost se moæe vrãiti peãice. 2 Miletiñ. motociklom. mesta sa åestim nepravilnim parkiranjem. Beograd. Patrolna sluæba je osnovna udarna snaga policije. nepropisnim kretanjem peãaka itd. u zavisnosti od toga da li se vrañaju istim putem i kakve aktivnosti realizuju. jedan ili viãe policajaca mogu da prate stanje semafora na prilazima raskrsnici.3 123 Peãaåke patrole su veoma åeste u naseljima. New York. nepoãtovanjem reæima saobrañaja. 3 Na primer. biciklom. 2000. Za prevoz pripadnika peãaåkih patrola mogu se koristiti vozila javnog prevoza ili se policajci mogu prevoziti svojim vozilima do patrolnog reona (u tom sluåaju bi trebalo planirati da se patrola zavrãava na mestu gde je i zapoåeta). putniåkim vozilom i helikopterom.15. VRSTE PATROLA Osnovna delatnost stanice policije (saobrañajno policijske ispostave) organizuje se i odvija kroz rad patrolne sluæbe.

padavine. biciklistiåke patrole su nepravedno zapostavljene kao staromodne i nepraktiåne. blokade puteva i sl. U toku jedne smene. brz saobrañaj motornih vozila na uskim putevima bez izgraœenih biciklistiåkih staza itd.Lipovac. po pravilu. rad u biciklistiåkoj patroli je zdrav za policajce. motociklistiåka patrola moæe da preœe od 100 do 300 km. odnosno ulica. Ovo veoma åesto ugroæava zdravlje policajaca na motociklima. Konaåno. Ipak. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 Biciklistiåka saobrañajna patrola ima velike prednosti u odnosu na ostale vidove patroliranja. u stambenim oblastima. jer obezbeœuje redovne fiziåke aktivnosti. kontroli i regulisanju saobrañaja u mestu. pa se u tim uslovima slabije koriste. po pravilu. (ne pravi buku. u parkovima i u posebno zaãtiñenim – ekoloãkim zonama. Vrlo su povoljne u uslovima saobrañajnih guævi. 350 . U letnjim uslovima kada je veoma toplo i sparno policajci u motociklistiåkim patrolama su priliåno ugroæeni. Automobilske patrole su najåeãñe u naãim uslovima. u kontroli peãaåkog saobrañaja. uslovi smanjene vidljivosti. ekoloãki je prihvatljiva u svim uslovima. a doprinosi i åeãñem krãenju zakona od strane drugih uåenika u saobrañaju. uåestvuju dva policajca: voœa patrole i pratilac.). efikasna je i vrlo ekonomiåna (nema potroãnje goriva). u kontroli parkiranja i poãtovanja reæima saobrañaja. Savremeni motocikli omoguñavaju kretanje vrlo velikim brzinama. pa su ove patrole pogodne i za autoputeve i druge brze saobrañajnice. P. Biciklistiåke patrole mogu da “veæu” nekoliko bliskih raskrsnica. Ova patrola je vrlo pokretljiva (bræa je od peãaåke patrole. u naãim uslovima. u peãaåkim zonama. Nezamenljive su u uslovima oteæanog pristupa (uske ulice. gust saobrañaj. Stareãina odreœuje sastav patrole. Ove patrole nisu poæeljne u uslovima ugroæene bezbednosti biciklista (noñ. u uslovima gustog saobrañaja bræa je i efikasnija od autopatrola). Mada je potroãnja goriva manja nego kod putniåkih vozila. opasnih mesta ili mesta sa izraæenim problemima protoånosti. Ovo nepoãtovanje zakona i opãteprihvañenih normi ponaãanja negativno utiåe na ugled policije. stariji i iskusniji saobrañajni 4 Zato su åeste situacije da se u parkovima i drugim zonama u kojima je zabranjen saobrañaj motornih vozila mogu sresti samo policijska vozila. ne zagaœuje okolinu izduvnim gasovima. Motociklistiåke patrole nisu pogodne zimi i u vreme padavina. Stareãina odreœuje i voœu patrole koji je. a posebno u uæem gradskom jezgru. u zavisnosti od vremena posveñenog nadzoru. u kontroli saobrañaja na raskrsnicama i odabranim zonama i sl. Naime. U njima. zastoji na putu.4 U najrazvijenijim zemljama biciklistiåke patrole su veoma popularne i ãiroko prihvañene u svim uslovima. spora vozila na putu. pri kretanju oni koriste teãke koæne skafandere ili drugu odeñu i kacige. savremeni motocikli i neophodna oprema su priliåno skupi. a onda mokri nastavljaju voænju. Motociklistiåke patrole su veoma vaæan naåin patroliranja. ne ugroæava peãaåki saobrañaj). a posebno u uslovima sve oãtrijih zahteva za zaãtitom æivotne sredine. Biciklistiåka patrola moæe uspeãno da pokriva od 10 do 50 km puta. priliåno je nezavisna i samostalna (ne zahteva poseban prevoz do patrolnog reona). kako bi se zaãtitili od vetra pri velikim brzinama. Kada stanu da kontroliãu sobrañaj vrlo brzo se oznoje.

Zbog ekonomske krize. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. specijalizovane. 351 15. da se obezbedi neprekidna komunikacija sa patrolama na zemlji koje ostvaruju neposredan kontakt sa uåesnicima u saobrañaju (vrãe neposrednu kontrolu saobrañaja. a posebno za vreme smena turista i sl. Pratilac ravnopravno uåestvuje u izvrãavanju zadataka i pomaæe voœi patrole koji rukovodi poslovima. za prevoz povreœenih u najopremljenije zdravstvene ustanove i sl. za materijalno tehniåka sredstva. One nisu vezane za pojedine reone ili sektore. danas su helikopterske patrole svedene na minimum. S druge strane. sportskih i drugih priredbi itd. otkrivanja i snimanja odreœenih vrsta prekrãaja (posebno nepropisna preticanja. Voœa patrole je odgovoran za izvrãavanje zadataka. demonstracija. uzimaju podatke o vozilima i licima radi kompletiranja Zahteva za pokretanje prekãajnog postupka itd. Helikopterske patrole se koriste vrlo selektivno s ciÿem dopunjavanja ostalih patrola. U zavisnosti od naåina rada. da se obezbedi moguñnost kvalitetnog videosnimanja saobrañajnih prekrãaja.). deo naselja ili deonica puta) i za ustaljeni raspored smena. helikopterske patrole su veoma skupe. povremene. saobrañajne patrole mogu biti: redovne.1. 5 Miletiñ. Pogodne su i za vreme padavina i loãih vremenskih uslova.) ili po potrebi (u vreme vaãera. lica koja patrola privodi kod sudije za prekrãaje. Kontrola i regulisanje saobrañaja. Patrolna sluæba.). Po pravilu se koriste u uslovima vrlo intenzivnih saobrañajnih tokova na magistralnim putevima. B. Helikopterske patrole su imale izuzetne rezultate u letnjim turistiåkim sezonama kada su vrlo kvalitetno pokrivale najznaåajnije putne pravce u zemlji. Autopatrole se obiåno koriste na otvorenim putevima.). za blagovremeno i uredno izveãtavanje. kao i za brz dolazak na lice mesta saobrañajnih nezgoda. ugroæeni uåesnici u saobrañaju i sl. Povremene saobrañajne patrole rade povremeno i po potrebi: u jednom periodu u toku dana (ujutro i u vreme saobrañajnih guævi).. toku pijaånog dana itd. kombinovane (meãovite). u toku godine (u vreme dræavnih i verskih praznika.). radi nadzora. velika prekoraåenja brzine i sl. Zato je neophodno da se njihov rad dobro isplanira. mobilne i stacionarne. prañenja. Beograd. vrste patrola policajac. U vozilu se mogu prevoziti i druga lica: ålanovi peãaåke patrole ili drugi policajci. 1999. Helikopterske patrole imaju najveñu preventivnu ulogu i najznaåajnije doprinose poãtovanju propisa na putevima koje pokrivaju.15. Specijalizovane saobrañajne patrole se formiraju radi izvrãavanja posebnih zadataka kontrole saobrañaja. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . u toku sedmice (u dane vikenda. Helikopteri su vrlo pogodni u uslovima saobrañajnih zastoja i blokada. Vozilo se koristi za zaklon od vremenskih nepogoda i moæe nositi kompletnu opremu. u bolnicu ili u prostorije radi treænjenja. u vreme turistiåke sezone. Automobilska patrola moæe da preœe od 100 do 300 km u toku smene.5 5 Redovne saobrañajne patrole su najåeãñi oblik vrãenja patrolne delatnosti i obiåno se vezuju za odreœeni sektor ili reon (naselje.

Stacionarne patrole su. blokade puta. Ove patrole pomaæu redovnim patrolama. Kombinovane (meãovite) patrole su sastavljene od saobrañajnih policajaca i policajaca drugih linija rada (kriminalistiåka policija. kontrolu tahografa. poreska policija. voænja za vreme zabrane i sl. sudije za prekrãaje itd. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 veñ deluju na ãirem prostoru koji zahvata viãe sektora. u proãlosti.) ili drugih subjekata koji.2. kontrola saobrañaja i sl. posebno obuåene i opremljene za otkrivanje i dokumentovanje pojedinih prekrãaja (za kontrolu brzine. kontrolu prolazaka na crveno. Mada je ranije postojalo pravilo:6 “jedan policajac na hiljadu stanovnika”. voænja u pijanom stanju. pograniåna policija). Mobilne saobrañajne patrole su sliåne redovnim patrolama. prañenje odreœenih kategorija vozila.Lipovac. 352 .). Najåeãñe se lociraju na prilazima gradovima. ali njihovi izveãtaji mogu sluæiti i za kontrolu pri utvrœivanju stanja na pojedinim sektorima i pri ocenjivanju kvaliteta rada redovnih patrola. kontrolu tereta. Police Organization and Management. U meœuvremenu se komplikovala policijska funkcija u druãtvu i rastao broj i obim zadataka policije. kontrola tereta.). predstavnika drugih dræavnih organa (carina. na prilazima odreœenim zonama i vaænim objektima. Posebno su znaåajne za prevenciju i otkrivanje pojedinih saobrañajnih prekrãaja: voænja pre sticanja prava na upravljanje vozilom. celo naselje. ovo treba shvatiti uslovno i samo kao grubi okvir. u blizini graniånih prelaza. saobrañajna inspekcija itd. ali i veliko preventivno dejstvo na bezbednost saobrañaja. voænja ukradenih vozila. 15. ODREŒIVANJE POTREBNOG BROJA POLICAJACA Jedno od prvih pitanja sa kojim se susreñe zajednica je odreœivanje broja policajaca i broja saobrañajnih policajaca (odnosno broja policajaca koji ñe prvenstveno raditi na neposrednoj kontroli i interventnom regulisanju saobrañaja). P. Stacionarne patrole su obiåno smeãtene u posebno ureœenim mestima – punktovima na putevima. obavljaju neke uskostruåne poslove na putu (lekari. New York. ãumska uprava. Specijalizovane patrole su vrlo korisne da umanje negativan uticaj lokalnih odnosa i veza policije i pojedinih uåesnika u saobrañaju. ali nemaju odreœen reon na kome deluju. Obiåno su to kombinovane patrole sa veoma ãirokim zadacima u oblasti bezbednosti (zaãtita javnog reda i mira. 2000. vojska. zajedno sa policijom. 6 Leonard and More. policija opãte nadleænosti. imale vrlo pozitivne efekte na spreåavanje kriviånih dela i na ukupnu bezbednost. kontrolu preticanja) za vrãenje uviœaja itd. voænja neregistrovanih vozila. grad ili åak celu dræavu (helikopterske patrole). Police Science Series. Ove patrole mogu biti specijalizovane. protivpoæarna policija. veñ mogu biti angaæovane na celom podruåju koje pokriva organ unutraãnjih poslova (stanica policije ili policijske uprave) ili na podruåju Republike.

000 stanovnika Meœu ovim policajcima se odreœuje potreban broj saobrañajnih policajaca (funkcionalna raspodela). 9 Leonard and More. cilj policijske organizacije je efikasna i efektna realizacija zadataka koje pred policiju postavlja druãtvena zajednica. Odreœivanje potrebnog broja policajaca Naime.7 prostorne i demografske karakteristike prostora koji pokrivamo. upravljanje policijskom sluæbom i svakim pojedinaånim zadatkom. bezbednosna kultura u druãtvu.5 policjaca/1000 stanovnika za gradove do 10. na osnovu dosadaãnje prakse u SAD.15. obuåenost i opremljenost policajaca i policijskih jedinica. Zato se svaki policijski stareãina suoåava sa problemom optimalne potroãnje raspoloæivog novca i drugih resursa. moral policajaca. Ipak. obim i struktura saobrañaja. odnos policije i javnosti. New York. vrsta zadataka koji su povereni policiji. Na Kongresu o saobrañaju i vezama Jugoslavije (Beograd. agresivni vozaåi i dr. zavisnici od droge. prostitutke. n – broj nezgoda sa nastradalim licima na posmatranoj deonici puta u poslednjih pet godina. niti opãteprihvañena veliåina. organizacija policijske sluæbe i svake policijske jedinice. veza izmeœu napredovanja u karijeri i efikasnosti rada.9 a u zavisnosti od veliåine grada: 2. 1. 7 Provalnici.85 ⋅ ---.2.000 stanovnika i 2. zdravlje i sposobnosti policajaca. ubice.+ 0. Leonard i More navode neke okvire za odreœivanje broja policajaca sa punim radnim vremenom u odnosu na 1000 stanovnika. Za uspeãnu realizaciju ovih zadataka znaåajni su: broj policajaca.000 do 250. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . Police Organization and Management.000 stanovnika. zakonska reãenja. kvalitet i uspeãnost obrazovno-vaspitnog sistema. 78 Ispravnije je reñi da ne postoji opãta formula za odreœivanje potrebnog broja policajaca. zainteresovanost policajaca za uspeh policijske sluæbe. karakteristike putne mreæe.7 do 1. kao i da potreban broj policajaca nije fiksna. nivo ekonomskog i druãtvenog razvoja. organizacija i uspeãnost preventivnog delovanja ostalih subjekata zaãtite. rasprostranjenost korupcije. problematiåni ålanovi zajednice koje ñe u buduñnosti goniti policija danas se nalaze u ãkolskim klupama. Police Science Series. 353 15. 2000.15 ⋅ ---sp np gde su: Ik – indeks kontrole. u zavisnosti od globalne podele nadleænosti i ovlaãñenja. kradljivci vozila. 1972) predloæeno je koriãñenje indeksa kontrole saobrañaja: s n I k = 0. Ali ovo bi bilo veoma skupo i besmisleno.9 policajaca/1000 stanovnika za gradove od 10. zahtevanim nivoom bezbednosti8 itd. 8 Moguñe je uz ogroman broj policajaca ostvariti skoro 100% bezbednost graœana.8 policajaca/1000 stanovnika za gradove od preko 250.

354 . prvenstveno. str. zamenik. 10 Jankoviñ. onda je posmatrana deonica slabije pokrivena od proseka. Za uspeãno i efikasno rukovoœenje radom saobrañajne policije. Saobrañajni fakultet. P. osposobljenih i motivisanih stareãina. na osnovu broja radnika. zamenik i pomoñnik komandira. D. Ako je indeks kontrole manji od jedan (Ik < 1. – od 30 do 50 radnika – komandir. – raspodelu u prostoru (prostorna raspodela). 15. Beograd. 0. s – proseåan godiãnji dnevni saobrañaj (PGDS) na posmatrnoj deonici puta. pa bi trebalo deo saobrañajne policije prebaciti na ostala podruåja.Lipovac. reon ili podruåje) bolje pokrivena saobrañajnom policijom nego prosek. – raspodela prema vremenu (vremenska raspodela). nophodno je obezbediti dovoljan broj kvalitetnih. – preko 80 radnika – komandir. Kontrola saobrañaja i metodi rada policije na saobrañajnom sektoru (magistarski rad).85 – procenjeni deo vremena koji patrola posveñuje kontroli saobrañaja i 0.0). a u zavisnosti od veliåine prostora i obima problematike koju pokriva stanica. Ako je indeks kontrole veñi od jedan (Ik > 1.3. sp – proseåan godiãnji dnevni saobrañaj (PGDS) na sliånim deonicama puta u regionu ili na teritoriji stanice. Ukoliko je indeks kontrole jednak jedinici (Ik = 1.0). i to: – raspodelu prema funkcijama (funkcionalna raspodela). zamenik i dva pomoñnika komandira. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 np – proseåan broj nezgoda sa nastradalim licima na sliånim deonicama u regionu ili na teritoriji stanice u poslednjih pet godina. dobro odabranih. pa bi trebalo poveñati broj patrola. 2003. Preporuåuje se da broj stareãina u policijskoj stanici odreœuje. RASPODELA LJUDSTVA I DRUGIH RESURSA Kada je odreœen broj policajaca neophodno je struåno vrãiti raspodele ljudstva i resursa. odnosno broj saobrañajnih policajaca na toj deonici. onda je posmatrana deonica ravnomerno pokrivena patrolama i ne treba menjati broj policajaca koji su angaæovani na toj deonici.0). 48. – od 50 do 80 radnika – komandir.15 – procenjeni deo vremena koji patrola posveñuje regulisanju saobrañaja.10 Na ovo treba dodati i voœe sektora (koji rade i rukovode aktivnostima na sektoru).. onda je posmatrana deonica (sektor. tri i viãe pomoñnika komandira. i to: – do 30 radnika – komandir i zamenik komandira.

ali ne deæura u prostorijama). Svaki saobrañajni prekrãaj koji uoåi saobrañajni policajac treba evidentirati i obraditi. Sa druge strane. moæe se odnositi na dva problema: a) raspodela adekvatnog broja policajaca (resursa) na saobrañajne poslove u stanici opãte nadleænosti i b) raspodela ljudskih i drugih resursa u okviru stanice saobrañajne policije. voœenje evidencija i sl. ostali poslovi bezbednosti (spreåavanje i otkrivanje kriminala. kompletirati zahtev za pokretanje postupka i pratiti prekrãajni postupak. treba imati u vidu da je saobrañaj samo jedan od poslova koje vrãi stanica policije. a posebno manjih naselja (otvaranjem malih. ali su åeãñe organizovani po sistemu “12-24-12-48”. 12 sati rada (dan). nasilja u porodici. tehniåka podrãka. U naãim uslovima organizuje se neprekidno deæurstvo u stanici policije.3. S druge strane. a u nekim se odvaja 5% do 15% policajaca za poslove kontrole i regulisanja saobrañaja. 355 15. ãto podrazumeva makar jednog policajca u toku 24 sata. Po okonåanju postupka policija realizuje neke mere kao ãto je unoãenje mere zabrane upravlja11 U svetu se sve åeãñe prihvata moguñnost da stanica policije radi samo u toku dana.1. ne mogu se odvojiti od stanice opãte nadleænosti. Za prekrãaje za koje se vodi prekrãajni postupak u OUP-u moraju se pripremiti i obraditi dokazi neophodni za pravilno rasvetljavanje i efikasno donoãenje praviånog reãenja.11 Deæurni policajci mogu da rade u smenama po osam sati. Pri tome treba imati na umu da poslovi bezbednosti saobrañaja nisu iskljuåiva nadleænost saobrañajne policije. Raspodela ljudstva i drugih resursa 15. Policijski poslovi podrazumevaju da ih prati odgovarajuña administracija: pisanje izveãtaja o pojedinim poslovima. U nekim stanicama se ne odvajaju posebne snage za saobrañaj (veñ svi policajci imaju nadleænosti i zaduæenja u vezi saobrañaja). Pri raspodeli ljudstva u stanici saobrañajne policije osim patrolne sluæbe. neophodno je pripremiti potrebne dokaze. 12 sati rada (noñ) i 48 sati odmora. treba planirati dovoljno ljudi za deæurnu sluæbu. preventivno-propagandne poslove i rukovoœenje. rukovoœenje itd.3. preventivnog rada u ãkolama. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . kablovskih i drugih savremenih komunikacionih tehnologija (policija je uvek dostupna. Kod raspodele policajaca u okviru policijske stanice opãte nadleænosti. javnog reda i mira. administraciju. operativnih jedinica koje su dobro prihvañene i imaju odliånu podrãku graœana u manjim mestima). Konaåno. zaduæivanje i razduæivanje policajaca. tj. podrãku policijskim poslovima. administracija. 24 sata odmora. a da se noñu angaæuju samo po potrebi (pasivno deæurstvo). Interneta. Ovo je veoma olakãano ãirenjem mobilne i fiksne telefonije. posebne zadatke. tj. Prekrãaji za koje je naplañena mandatna kazna samo se evidentiraju. obradu i rasvetÿavanje saobrañajnih prekrãaja. obrada i rasvetljavanje saobrañajnih nezgoda.15. priprema pisanih podnesaka i njihova obrada. Pored saobrañaja tu su i poslovi: kriminala. ovako se umanjuju troãkovi rada jedinice policije i omoguñuje bolja pokrivenost terena. zaãtita javnog reda i mira) ñe biti uvek prisutni u radu saobrañajnih policajaca. za prekrãaje za koje ñe biti pokrenut prekrãajni postupak pred sudijom za prekrãaje. Funkcionalna raspodela ljudstva i drugih resursa Definisanje funkcionalne raspodele.

Minimalno vreme koje se planira za struånu obuku i usavrãavanje je veñe kod policajaca poåetnika i kod stareãina. Zato je vaæno posebne zadatke ãto åeãñe planirati tako da podræavaju patrolnu sluæbu. akcija pojaåane kontrole i sl. zaãtitu æivota i imovine. nalaæe sprovoœenje mera. poveñavaju efikasnost patrolne sluæbe. obavlja niz istraænih radnji (obavlja sluæbene razgovore. do poveñavanja optereñenja i stresa. broja i vrste saobrañajnih sektora. jer se za ove zadatke odvajaju resursi iz patrolne sluæbe. 13 Nema opãteg pravila. nalaæe veãtaåenja i sl. Svako potcenjivanje ostalih poslova u stanici policije i nerealno oåekivanje da ñe skoro svi policajci biti na raspolaganju za patrole dovodi do problema u efikasnosti i efektivnosti rada. pomaæe istraænom sudiji. Na godiãnjem nivou treba planirati odsustvovanja ljudi zbog godiãnjih odmora. Svaki sektor bi trebalo da ima po jednog rukovodioca sektora.2. neophodno je planirati odreœeni broj policajaca za ove poslove. P. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 nja vozilom i sliåno. Saradnja sa medijima.3.12 struåne obuke i usavrãavanja. U proseku. Preventivno propagandni poslovi bezbednosti saobrañaja su veoma vaæni poslovi u kojima uåestvuju i uniformisani pripadnici policije.Lipovac. Meœutim. Broj rukovodilaca zavisi od veliåine stanice. U ovo vreme se ne raåuna osnovna obuka za saobrañajnog policajca. pratnja tereta. ali se smatra da bi svaki policajac trebalo svake godine da provede makar 5 dana na struånoj obuci i usavrãavanju. veñ je bolje da se menjaju tako da imaju stalni kontakt sa terenom. saradnja sa ãkolama. za prevenciju kriminala. Stareãine takoœe predstavljaju deo ljudstva.13 Konaåno. rad sa ranjivim uåesnicima u saobrañaju. loãeg planiranja. minimalno 15 radnih dana u prvom delu) i vreme koriãñenja (od poåetka tekuñe do polovine naredne godine). Treba imati na umu to da realizacija svakog posebnog zadatka slabi patrolnu sluæbu. do nezadovoljstva. Prostorna raspodela ljudi i drugih resursa Prostor koji pokriva jedna stanica policije je podeljen na sektore i patrolne reone (oblasti). neophodno je planirati dovoljno ljudi i drugih resursa. odnosno sa patrolnom sluæbom åine nerazdvojnu celinu. 15. 356 . Mada ovi policajci moraju biti i posebno obuåeni. Patrolni reon je deo prostora kome je dodeljena jedna ili viãe patrola (jedan ili dva policajca) koja se smatra odgovornom za oåuvanje reda i poãtovanje zakona (javni red i mir). raspodela ovog perioda (npr. loãe realizacije i netaånih izveãtaja. Ovi poslovi znaåajno pomaæu i podræavaju patrolnu sluæbu. Kod saobrañajnih nezgoda policija kompletira uviœajnu dokumentaciju. Za posebne zadatke kao ãto su obezbeœenje. deo ljudi odsustvuje sa posla zbog bolovanja i drugih razloga (slobodni dani). 12 Zakonom su odreœeni trajanje godiãnjih odmora. prikuplja neophodne dokaze. ne bi trebalo da oni budu razdvojeni i nezavisni od policijskih patrola. odnosno tuæiocu. stareãina stanice saobrañajne policije moæe raåunati da svakodnevno ima oko 50% do 60% policajaca na raspolaganju za patrole. rad sa recidivistima i drugim riziånim grupama uåesnika u saobrañaju su veoma vaæni za ukupnu uspeãnost policijske sluæbe u bezbednosti saobrañaja.

da idu u administraciju i sl. Ukoliko se loãe planira raspodela policajaca na patrolne reone. Svi ostali poslovi stanice policije treba da budu u najveñoj meri podreœeni ovim zadacima. 2) kod svih uåesnika u saobrañaju. Naime.3. saobrañajni prekrãaji i saobrañajne nezgode.15. rastu zahtevi da promene sluæbu (da idu iz saobrañaja u druge linije rada. U poåetku je raspodela policajaca vrãena prema veliåini prostora (tako da se cela povrãina grada ili staniånog reona podeli na reone jednake veliåine). ali u okviru opãte strategije i taktike policijske sluæbe. polazi se od osnovnog principa da bi patrolni policajci trebalo da budu rasporeœeni po reonima 357 15. obima saobrañaja. Danas se pri podeli na patrolne reone uzimaju u obzir i drugi faktori: broj saobrañajnih prekrãaja. åeãñi su zastoji u saobrañaju. On je pojedinaåno odgovoran za stanje na svom patrolnom reonu. jer se pri tome mora voditi raåuna o velikom broju faktora i njihovom razliåitom znaåaju u datim uslovima. a posebno kod poåinilaca saobrañajnih prekrãaja ostvariti utisak da se saobrañajni policajac moæe pojaviti uvek i na svakom mestu. kao i da je efektivna patrolna sluæba temelj policijske organizacije. poåinju izbegavati radne obaveze. broj raskrsnica. raste sklonost ka korupciji i drugim nezakonitim poslovima. 6) pokrivanje celokupne teritorije i svih puteva u skladu sa potrebama za policijskom uslugom. Neki policijski autoriteti smatraju da ne postoji egzaktan metod odreœivanja patrolnih reona. vrsta i vremenska neravnomernost saobrañaja itd. Policajac u patroli prva je linija druãtva u borbi protiv kriminala. Raspodela ljudstva i drugih resursa odnosno za bezbedno odvijanje saobrañaja. gustina uliåne mreæe. S druge strane. a posebno na pozive graœana i uåesnika u saobrañaju. Uvek se mora ostaviti dovoljno prostora za intuiciju i akumulirano iskustvo stareãine. 3) pribliæno jednako optereñenje patrola na razliåitim reonima u pogledu veliåine oblasti (duæine putne mreæe.). a posebno ako sve ili neke policajce preopteretimo radnim zadacima. zatim prema duæini putne mreæe (ukupna duæina putne mreæe se podeli na jendake patrolne reone). Tu dolazi do izraæaja decentralizacija policijske funkcije. 4) obezbediti jednako vreme reagovanja na nebezbedne pojave. obima problematike bezbednosti saobrañaja i sl.). onda policajci postaju nezadovoljni i neefikasni. broj opasnih deonica i “crnih” taåaka na putu. na pojedinim reonima javlja se sve viãe problema u odvijanju saobrañaja. pojedinaåna inicijativa. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . 5) obezbediti moguñnost brze i efikasne pomoñi svakom policajcu i u svakom vremenu od strane drugih policajaca na terenu. æale se na neravnopravan poloæaj. struktura saobrañajnh prekrãaja i drugih dela. Pri tome se polazi od stava da je uspeãan rad na patrolnom reonu osnova uspeha rada policijske stanice. prema veliåini saobrañaja (pri podeli na patrolne reone vodi se raåuna o veliåini saobrañaja) itd. Pri formiranju patrolnih reona i planiranju patrola trebalo bi postiñi sledeñe: 1) decentralizovati ukupan problem na manje celine.

ali opada saobrañaj u veñim gradovima. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 proporcionalno problematici i veliåini posla koji treba da obavljaju. U vreme praznika rastu intenziteti saobrañaja na pojedinim putnim pravcima. voænje pod uticajem alkohola. neravnomernost po danima u toku sedmice i åasovna neravnomernost u toku dana. u regionu i na posmatranom staniånom podruåju.3. odnosno svakog policajca. 15. – strukturu saobrañajnih nezgoda prema vrsti i – strukturu greãaka koje najåeãñe doprinose nastanku saobrañajnih nezgoda. niti problematika bezbednosti nisu konstantni u toku vremena. Zato je neophodno neprekidno prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja: prekoraåenja brzine. voænje tehniåki neispravnih i neregistrovanih vozila. nepoãtovanje zabrana i ograniåenja i sl. Brojni su primeri da je uspostavljanje patronih reona ili sektore doprinelo miru i bezbednosti u tim oblastima. raste saobrañaj u turistiåkim centrima. Na osnovu analize (ãestomeseånih i godiãnjih) izveãtaja odreœuje se srednji broj poslova po kategorijama i duæina vremena koja je potrebna za obavljanje pojedinih poslova. Treba imati na umu to da uspostavljanje novih granica patronih reona moæe doprineti i “migraciji” kriminala u druge. za pojedine puteve.3.Lipovac. u zimskim mesecima veñi je saobrañaj u gradskoj oblasti. Ukoliko se slabo i nesistemski prate navedena obeleæja bezbednosti saobrañaja. Ukoliko se primanje zarada moæe vezati za neki pe358 . nepravilno kretanje peãaka i sl. P. slabije pokrivene oblasti. voænje pre sticanja prava na upravljanje. Pomenute neravnomernosti su razliåite za pojedine oblasti. Zato je neophodno voditi dobre baze podataka o stanju bezbednosti (saobrañaja) i periodiåno (na period ne duæi od 5 godina) preispitivati granice patronih reona. Prostorna raspodela poslova na patrolnom reonu ili sektoru se vrãi na osnovu analize obima i strukture problematike bezbednosti saobrañaja. – vremensku raspodelu saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. nepoãtovanja reæima saobrañaja (prolasci na crveno svetlo. pa åak i za pojedine deonice puteva ili smerove saobrañaja na istoj deonici. Pri tome bi trebalo imati na umu: – trend saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica u dræavi. onda bi trebalo prostornu raspodelu aktivnosti vrãiti na osnovu struåne analize saobrañajnih nezgoda na mreæi puteva i ulica. Na primer. Vremenska raspodela ljudi i drugih resursa Intenzitet saobrañaja. U letnjim mesecima (vreme godiãnjih odmora) situacija je obrnuta: raste saobrañaj na otvorenim putevima (posebno na nekim magistralnim putnim pravcima). – prostornu raspodelu saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. ali je manji saobrañaj na otvorenim putevima. neravnomernost po danima u toku meseca. Tako se odreœuje radno optereñenje svakog patrolnog reona.). Na osnovu neprekidnog i sistematskog prañenja mogu se uoåiti meseåna neravnomernost u toku godine.

nepravilno se kreñu kolovozom. u nekim saobrañajnim uslovima. 359 15. S druge strane. nema znaåajnijih prekoraåenja brzine. jer je to fiziåki teãko i oåigledno opasno izvesti i sl. pri najintenzivnijem saobrañaju (saobrañajne ãpice). a posebno nema nekih vrsta saobrañajnih prekrãaja (npr. nepravilno se zaustavljaju i parkiraju i sl. u uslovima vrlo malih intenziteta saobrañaja. malo vozila na putu. prema industrijskim i administrativnim centrima. Raspodela ljudstva i drugih resursa riod u toku meseca (poåetak meseca) onda rastu intenziteti saobrañaja u tim periodima meseca. a u popodnevnim satima je obratno. Suprotno tome. prav i pregledan put i sl.) vozaåi i drugi uåesnici u saobrañaju åesto åine vrlo opasne prekrãaje: znaåajno prekoraåuju ograniåenu brzinu. nema nepropisnih preticanja. voze pre sticanja prava na upravljanje vozilom. Na primer. U dane vikenda raste saobrañaj na otvorenim putevima. broj nezgoda zbog prekoraåenja brzine je proporcionalan broju prekrãaja u vezi brzine. prelaze kolovoz van obeleæenog peãaåkog prelaza. u nekim uslovima puta i saobrañaja (noñ. Ova opãta pravila se moraju. a na kraju vikenda u smeru ka gradovima. za svaki konkretan sluåaj. nema najopasnijih saobrañajnih prekrãaja. u nekim saobrañajnim uslovima. voze pod uticajem alkohola. Vremenska neravnomernost u broju i strukturi saobrañajnih prekrãaja i drugih delikata u saobrañaju su sledeñi vaæan ulazni podatak o kome se mora voditi raåuna pri rasporeœivanju patrola na terenu i odreœivanju njihovih zadataka. Na primer. nego intenzitetu saobrañaja. otvoreni putevi sa iznenadnim preprekama i sl. Istraæivanja pokazuju da se pre moæe tvrditi da je broj nezgoda proporcionalan broju odreœenih prekrãaja u saobrañaju.) dogaœa se neproporcionalno veliki broj najteæih saobrañajnih nezgoda.15. Sa druge strane. broj i struktura sobrañajnih nezgoda su najvaæniji ulazni podatak pri odreœivanju konaånog rasporeda patrola. U ranim veåernjim satima pojaåavaju se tokovi prema rekreativnim i drugim centrima atrakcije. Suprotno tome.). nema saobrañajnih nezgoda ili nema nezgoda sa nastradalim licima (zbog malih brzina i drugih okolnosti). ne poãtuju svetlosne signale na semaforu. Konaåno. u razliåitim uslovima i pri razliåitim intenzitetima saobrañaja menja se struktura saobrañajnih prekrãaja. voze za vreme zabrane. Broj saobrañajnih prekrãaja nije uvek proporcionalan veliåini saobrañaja. u nekim uslovima puta i saobrañaja (noñ. U jutarnjim satima intenzivni su saobrañajni tokovi prema gradovima. broj nezgoda naletanja na vozilo ispred je proporcionalan broju prekrãaja nedræanja potrebnog odstojanja izmeœu vozila i sl. pri najintenzivnijem saobrañaju (saobrañajne ãpice). PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . Broj saobrañajnih nezgoda nije uvek proporcionalan veliåini saobrañaja. Na poåetku vikenda raste saobrañaj u smeru od velikih gradova. a smanjuje se u veñim gradovima. proveravati redovnim i povremenim analizama intenziteta i strukture saobrañaja. jer je saobrañaj veoma gust.3. peãaci ne prelaze kolovoz na mestima van obeleæenog peãaåkog prelaza. a u kasnim veåernjim i noñnim satima pojaåava se saobrañaj prema mestima stanovanja. u uslovima vrlo malih intenziteta saobrañaja. jer nema uslova za preticanje. ne poãtuju znak “stop”.

2000. 16 PRI – La Prevention Routiere Internationale. razvoj metodologije planiranja. Planiranje rada saobrañajne policije Saobrañajna policija je jedan od subjekata u zaãtitnom sistemu bezbednosti saobrañaja. najåeãñe postoji ustaljen ãablon planiranja patrolne sluæbe u tri konsantne smene. Bolje je da uåesnici u saobrañaju uvek i na svakom mestu oåekuju patrolu. kako prekrãioci ne bi mogli da shvate sistem planiranja i utvrde pravilo kada je put nepokriven patrolama. pomaganje povreœenima u nezgodama. od 8 do 16 sati. Naprotiv ona je deo nacionalnog sistema zaãtite koji se usaglaãava i usmerava na globalnom nivou. PRI. – mere s ciÿem pomoñi zemljama u razvoju (obuka osoblja. Veoma je vaæno shvatiti da saobrañajna policija ne moæe i ne sme delovati izolovano. Smene se mogu preklapati. Danas se na globalnom nivou razmatraju problemi bezbednosti saobrañaja i donose odgovarajuñi dokumenti meœu kojima je posebno vaæna meœunarodna strategija bezbednosti saobrañaja (International Road Safety Strategy).4. propisi.Lipovac. 15 International Road Safety Strategy.4. promene ponaãanja.14 a ubacivanjem posebnih patrola u razliåitim vremenima. zbog jednostavnosti planiranja. vozila. putevi. White book. P. 15. – mere (koje su sistematizovane na ponaãanje.15 Ovaj dokument je pripremila meœunarodna organizacija za preventivu na putevima (PRI)16 koja okuplja preko 50 dræava. Konaåno. Ipak. poveñava se kontrola u pojedinim periodima i ostavlja utisak stalnog prisustva. Dokument obuhvata nekoliko vaænih poglavlja: – osnove (osnovni problemi i pravci delovanja). uspostavljanje partnerskih projekata) i – nadgledanje delotvornosti preventivnih akcija. tako da u periodu najveñeg oåekivanog posla na teren izaœu dve smene. Ona deluje u skladu sa zahtevima druãtva i u skladu sa druãtvenim vizijama. smene ne moraju da poåinju u isto vreme. propise. Lisabon. prañenje efekata preduzetih mera. zaãtitu æivotne sredine i kvalitet æivota). od 16 do 24 sata i od 0 (24) do 8 sati. zadacima i prihvañenim naåinom rada. a na osnovu izveãtaja visoke ekspertske grupe za politiku evropske bezbednosti na putevima. 360 . U naãim uslovima prva smena åesto poåinje od 6 sati. PLANIRANJE RADA I RUKOVOŒENJE RADOM STANICE SAOBRAÑAJNE POLICIJE 15.1. ciljevima. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 Patrolna sluæba se najåeãñe planira u tri smene od po osam sati ili u åetiri smene od po ãest sati. organizaciju pomoñi povreœenima. finansiranje. kazne. puteve. 14 Na primer.

seminar – savetovanje – razmena najbolje policijske prakse. Brisel. European Transport Safety Council (ETSC). Strategije bezbednosti saobrañaja. 2000. alkohol. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . brzina. Brisel. u Evropi je prihvañen Evropski kodeks policijskog rada23 i Evropska strategija policijske prinude u bezbednosti saobrañaja24 u kome su dati okviri i standardi rada policije u saobrañaju. Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije PRI je usvojila i Kodeks dobre prakse za izradu nacionalnih strateãkih planova bezbednosti saobrañaja. Australian Transport Council.17 Na nivou velikih regiona vrãi se strateãko planiranje saobrañaja i bezbednosti saobrañaja. principe i strateãke mere bezbednosti saobrañaja koje ñe se sprovoditi u narednom periodu. 2001. 361 15. na osnovu svih nabrojanih dokumenata definiãe se nacionalna strategija policijske prinude i godiãnji planovi rada policije u bezbednosti saobrañaja. Strazburg. COM(2000) 125 final. ciljeve (dugoroåne i kratkoroåne). godine. 2005. 1999.. KEMT (Konferencija evropskih ministara transporta) je donela dokument “Proãlost. 17 National 18 White Strategic Road Safety Plans – Code of Good Practice. Preporuke. zadatke u bezbednosti saobrañaja.4. 26 Lipovac. na meœunarodnom planu se usaglaãavaju i strategije policijske prinude u bezbednosti saobrañaja. jer se u njima definiãu i kljuåne oblasti rada u bezbednosti saobrañaja u planiranom periodu (npr. 22 Past. Melburn. Present and Future Road Safety Work in Ecmt. Evropska unija je definisala svoju saobrañajnu politiku do 201018 u kojoj je ocenila sadaãnje stanje transporta u EU i definisala oko 60 mera koje ñe se sprovesti do 2010. K. sadaãnjost i buduñnost bezbednosti saobrañaja”22 i druge strateãke dokumente. Npr. problem. ETSC. PRI. 19 ETSC – European Transport Safety Council. 20 A Strategic Road Safety Plan for the European Union. CEMT/CS(2002)7/PROV. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. Vrnjaåka Banja. Paper. Na osnovu nacionalne strategije donose se nacionalni planovi bezbednosti saobrañaja (obiåno na godiãnjem nivou) koji definiãu zadatke pojedinih subjekata bezbednosti saobrañaja. Npr.26 Poslednja dva dokumenta su najvaæniji okvir za planiranje rada saobrañajne policije. Lisabon. 2002.20 a EU je usvojila i Prioritete EU u bezbednosti saobrañaja21 i druge dokumente. 25 The National Road Safety Strategy 2001 – 2010. 2001.15. 24 Police Enforcement Strategies To Reduce Traffic Casualties in Europe. Australija veñ tradicionalno donosi nacionalnu strategiju bezbednosti saobrañaja. Svaka dræava bi trebalo da donese nacionalnu strategiju bezbednosti saobrañaja. sigurnosni pojasevi i prolasci na crveno). Evropski savet za bezbednost saobrañaja (ETSC)19 je pripremio Strateãki plan bezbednosti saobrañaja za EU. Znaåajne meœunarodne organizacije su usvojile svoje strateãke dokumente o bezbednosti saobrañaja. Zbog izuzetnog znaåaja rada policije u bezbednosti saobrañaja.25 Nacionalne strategije definiãu stanje. 23 Evropski kodeks policijske etike. 2000. Npr. European Transport Policy For 2010: time to Decide. vizije. 1997. Komitet ministara saveta Evrope. Brussels. Na primer. Evropska komisija. 2000. Konaåno. 21 Priorities in EU Road Safety Progress Report and Ranking of Actions.

seminar – savetovanje – razmena najbolje policijske prakse. – prañenje stanja bezbednosti saobrañaja i aktivnosti policije. – otpremanje patrola i pozornika u sluæbu (isprañaj patrole). B. – nadzor nad radom i funkcionisanjem jedinice. Krsto Bezbednost saobrañaja 15. Konkretni planovi rada policije se moraju temeljiti na struånim analizama stanja bezbednosti saobrañaja. 362 . Ovi planovi rada bi trebalo da obuhvate kratak prikaz najvaænijih obeleæja postojeñeg stanja indikatora bezbednosti saobrañaja i saobrañajnih nezgoda. 27 15 Miliniñ. – izrada dnevnih rasporeda sluæbe.4. Neophodno je u planovima predivdeti i kvantifikovati indikatore kojima ñe se meriti uspeh u realizaciji planova (broj radnih sati. – saradnja sa drugim jedinicama OUP-a itd. planovi rada viãih organizacionih jedinica). a zatim da svoje aktivnosti dobro uklopi u rad ostalih subjekata. procenat uåeãña pijanih vozaåa u saobrañaju. Rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije Neposredno rukovoœenje stanicom saobrañajne policije obuhvata: – utvrœivanje planova rada (godiãnji. a zatim kljuåne oblasti rada. nacionalni planovi rada policije u bezbednosti saobrañaja. – saradnja sa ostalim subjektima zaãtitnog sistema u bezbednosti saobrañaja. P.Lipovac. ali moraju biti usaglaãeni i sa strategijama i planovima lokalne zajednice. periodiåni i meseåni planovi) i prañenje njihove realizacije.). zadatke i mere koje ñe se preduzimati u posmatranom periodu. – struåno osposobljavanje i usvrãavanje radnika stanice. Vrnjaåka Banja. okvir koji je definisala zajednica i viãe organizacione jedinice. – instruktivno-kontrolna delatnost. broj odsustvovanja sa posla. ciljeve. Policija ima velike moguñnosti i obavezu da pomogne lokalnoj zajednici da prati stanje bezbednosti saobrañaja.2. broj akcija pojaåane kontrole. procenat otkrivenih pijanih vozaåa u saobrañaju. broj prekoraåenja brzine. – izdavanje pismenih nareœenja patrolama (priprema naloga za izvrãenje sluæbenog zadatka). Planovi rada se prave na osnovu nacionalnih i regionalnih strateãkih dokumenata zajednice (dræava. – prijem patrola po povratku sa sluæbe. srednja brzina na putu. procenat vozaåa koji voze pre sticanja prava i broj otkrivenih u saobrañaju itd. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. 2005..27 Neposredno rukovoœenje stanicom saobrañajne policije ñe biti olakãano ako se pripremaju i realizuju planovi rada od godiãnjeg do meseånog nivoa. da podræi i pomogne strateãko planiranje aktivnosti svih subjekata na lokalnom nivou. Pogledi na strategijsko planiranje policijskih poslova u bezbednosti saobrañaja. Utvrœivanje planova rada. region) i planova policijskog rada na viãem nivou (strategija policijske prinude u bezbednosti saobrañaja. broj kontrola na putu.

polazak patrole iz stanice u 6. pojaãnjava najvaænije probleme na terenu (aktuelni problemi u saobrañaju.. obuåenost. Ovaj nalog predstavlja konkretizaciju svih planova i rasporeda. pojaãnjava aktuelne dogaœaje znaåajne za izvrãenje zadataka: åita aktuelne depeãe. jasno je da rukovoœenje stanicom mogu vrãiti samo iskusni i veoma struåni komandiri.25 vrãiti nadzor u pokretu nad odvijanjem saobrañaja. Na osnovu meseånih planova i dnevnih rasporeda sluæbe. saobrañajne nezgode i drugi zastoji) i nareœuje postupanja saobrañajne 363 15.). da li su shvatili zadatke i sl. Na isprañaju se sagledava i ispravnost vozila i opreme u vozilu. U nalogu bi trebalo ãto preciznije naloæiti izvrãenje zadataka po vremenu i mestu izvrãenja (npr. Stareãina vodi raåuna da zadaci u Nalogu budu u skladu sa svim strateãkim i planskim dokumentima i da budu ãto konkretniji.. rutinski zaustavljati i kontrolisati svako peto. garaæa i sl. Na isprañaju patrole stareãina neposredno sagledava stanje svakog policajca i njegovu spremnost da izvrãi predviœene zadatke: liåni izgled.. Isprañaj patrole se vrãi oko 30 minuta pre poåetka patrolne sluæbe. odnosno njihovi zamenici. neophodno je da stareãina neposredno isprati svaku patrolu. urednost. a posebno obratiti paænju na prekrãaje ekstremnog prekoraåenja brzine . spremnost i motivisanost za izvrãenje konkretnih zadataka. odnosno pomoñnikom komandira.45 do 8. U dnevnom rasporedu se precizno definiãe vreme i prostor rada svake patrole i odreœuju pojedinaåna zaduæenja policajaca.. veñ voditi raåuna o viãim planovima i konkretnim uslovima. vrãiti merenje brzine vozila koja dolaze iz pravca . S obzirom na oåekivani stepen konkretizacije zadataka u nalogu. stanje liåne opreme i naoruæanja.4. Ne treba dnevne rasporede praviti po inerciji (prepisivati iz dana u dan). Otpremanje patrola i pozornika u sluæbu (isprañaj patrole). od 6.. Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije Izrada dnevnih rasporeda sluæbe. a posebno kontrolu upotrebe sigurnosnih pojaseva i zaustavljanja na znak “Stop” .30 do 12.15. Saobrañajni policajci se staraju da dosledno sprovode postavljene zadatke. . domonstracije. Pripremu ovih zadataka treba shvatiti veoma ozbiljno i uvek je raditi u saradnji sa voœom sektora.. u raskrsnici ulica .). pripremljenost patrole za izvrãenje zadataka (da li imaju potrebne obrasce. stareãina daje pismene zadatke svakoj patroli u vidu Naloga za izvrãenje sluæbenog zadatka (patrolni list). Mada je Nalog veoma konkretan... i zaustavljati sva vozila koja voze preko 95 km/h – dobro vidljiva kontrola – saåiniti poseban izveãtaj o ekstremnim prekoraåenjima brzine. ne ulazeñi dublje u osnove iz kojih su ovi zadaci proizaãli. Izdavanje pismenih nareœenja patrolama. Stareãina usmeno obrazlaæe i pojaãnjava svaki zadatak. i kontrolisati nepropisna preticanja – navesti u izveãtaju rezultate kontrole .. umor. od 7. Stareãina u dnevnim rasporedima sluæbe konkretizuje zadatke saobrañajne policije za posmatrani dan. a posebno o stanju indikatora i parametara bezbednosti saobrañaja na posmatranom podruåju.. . u periodu od 11..00 do 6. blokade.. a ostala vozila zaustavljati samo u prekrãaju .. putniåko vozilo.. ãtrajkovi.00 sati. u pravcu neposredno ispred oãtre krivine . u mestu . Neke stanice imaju posebnu prostoriju za isprañaj patrola. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI .. belo.15 vrãiti kontrolu saobrañaja u mestu... nekad se koriste prostorije deæurne sluæbe...30 patrolno vozilo zaustaviti posle deonice – skrivena kontrola – .. u sluæbenim prostorijama.......

broj i struktura uoåenih prekrãaja. ali je neophodno i da neposredno izlazi na patrolne reone i liåno se uveri u naåin rada policajaca na terenu. pisanih podnesaka. Na osnovu struånog i neprekidnog prañenja stanja u stanici. prijave. Tek kada je uveren da je svaki policajac shvatio zadatke i da ih moæe uspeãno izvrãiti. patrola kompletira ostale pisane podneske i izveãtaje. Ovako se zaokruæuje proces planiranja i prañenja rada patrole. tako se uvaæava najvaæniji posao saobrañajne policije – patrolna delatnost. stareãina upravlja stanicom. Konaåno. Posebno korisne informacije dobija na osnovu izveãtaja patrola o patrolnoj delatnosti. Patrola kompletira pisani izveãtaj na poleœini naloga i usmeno pojaãnjava stareãini najvaænije aktivnosti. da bi sagledavao naåin izvrãenja zadataka koje je naloæio. reãenja o prekrãajima. 364 . Svaka patrola se posle patrolne sluæbe vraña u stanicu i predaje sluæbu stareãini (najbolje je da sluæbu preda stareãini koji je patrolu ispratio u sluæbu). Prijem sluæbe je veoma znaåajan da bi stareãina uspeãno pratio i dobro shvatao stanje i probleme sa terena. izveãtaj o upotrebi sredstava prinude. izveãtaj o saobrañajnoj nezgodi). odnosno lice koje on ovlasti. prigovora na rad. da bi pratio kvalitet rada i posveñenost policajaca svom poslu. staniånih evidencija i drugih dokumenata u stanici. Stareãina koristi razne metode da ostvari ãto bolji uvid u rad svoje jedinice i svakog pojedinca u jedinici. Kontrolna delatnost se odvija: 28 Izveãtaj o nezgodi popunjava patrola. Pismeni izveãtaj na poleœini naloga je osnovni vid izveãtavanja o radu patrole i u njega se unose najznaåajnije aktivnosti patrole: broj kontrola. zapisnici o kontroli uåesnika u saobrañaju. Usmeno izveãtavanje se ostvaruje radio vezom u toku izvrãavanja pojedinih zadataka. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 policije. S druge strane.28 sluæbene beleãke. Ostali pisani izveãtaji (npr. a drugi organ vrãi uviœaj. izveãtaja deæurne sluæbe. ako ona obezbeœuje lice mesta. Ovo je i dobra prilika da stareãina shvati koliko su bili realni njegovi planovi i postavljeni radni zadaci. stareãina odobrava izlazak na teren. Prijem patrola po povratku sa sluæbe treba da vrãi stareãina. stareãina se upoznaje sa radom patrola kroz usmene kontakte putem radio veze. preduzete mere u vezi otkrivenih prekrãaja i ostale vaæne aktivnosti. Izveãtavanje o radu patrole vrãi se pismeno i usmeno. obaveãtenja i drugi pisani dokumenti su najåeãñi pisani oblici izveãtavanja o radu patrole. Instruktivno-kontrolna delatnost. odnosno da bi ove zadatke u buduñnosti bolje prilagoœavao konkretnim moguñnostima policajaca. rada administracije. Na osnovu sugestija stareãine. izveãtaja o kontrolnoj delatnosti i neposrednog uvida u izvrãavanje pojedinih zadataka. P. U toku sluæbe. stareãina se na najbolji naåin upoznaje sa stanjem i najvaænijim problemima sa kojima se susreñe patrola u svom radu. Nadzor nad radom i funkcionisanjem jedinice je veoma znaåajna funkcija rukovoœenja.Lipovac. usmenim izveãtavanjem o radu kada stareãina izaœe na lice mesta (radi kontrole ili pomoñi i organizovanja sloæenijih zadataka) i pri predaji sluæbe (posle patrolne sluæbe). prijemom patrola i razgovorom o aktivnostima na terenu.

4. bez znanja patrole (stareãina sa mesta na kome ga ne uoåava patrola prati rad patrole i stiåe odliåan utisak o kvalitetu rada. Struåno osposobljavanje i usavrãavanje pripadnika policije je jedan od osnovnih uslova za struåan i efikasan rad saobrañajne policije. prima izveãtaj. seminari i struåna predavanja u stanici. zajedno sa ostalim stareãinama treba da sagledava potrebe i organizuje struåno usavrãavanje polica365 15. ostali vidovi obuke u stanici i sl. Kontrolna delatnost na terenu i rad sa patrolom imaju elemente i instruktivne delatnosti. a neãto åeãñe sa patrolom koju åine neiskusni ili policajci na åiji rad se graœani åeãñe æale. rukovodi praktiånim delovima obuke saobrañajnih policajaca u stanici. ukazuje na propuste i daje konkretna nareœenja koja mogu podrazumevati i neposrednu demonstraciju ispravnog postupanja). – neposredno na terenu. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . Stareãina prati struånost policajaca u stanici i planira njihovo usavrãavanje. usmerava i koordinira rad patrola i deæurne sluæbe. – naposredno na terenu uz znanje patrole (stareãina dolazi na mesto rada patrole. a svojim prisustvom i struånoãñu uliva poverenje meœu policajcima.). Zato se podrazumeva da je komandir bio iskusan saobrañajni policajac koji ima veliki ugled meœu policajcima i koji im moæe pomoñi. bira i stimuliãe policajce – mentore da kvalitetno realizuju praktiånu obuku u stanici. a posebno sluæbene izveãtaje koji ukazuju na nepropisan i nesavestan rad). Kontrolna delatnost se sprovodi na osnovu naloga (patrolnog lista). sagledava obrazovne potrebe i upuñuje saobrañajne policajce na specijalistiåke kurseve i seminare. – posredno na osnovu prituæbi i prigovora graœana i ostalih saznanja (stareãina ne sme da ignoriãe nijedan prigovor.15. Obuka policajaca je neraskidivo vezana za njihov rad i tako bi je trebalo i planirati: u godiãnjim planovima rada bi trebalo za svakog policajca predvideti vreme neophodno za obuku (pohaœanje kurseva i seminara u trening centrima. provere znanja. a u liånim kontaktima radio vezom ili na drugi naåin sagledava rad pojedinih patrola i naåin realizacije nekih zadataka). Veoma je korisno da se instruktivno-kontrolna delatnost realizuje u vreme izvrãenja sloæenih zadataka. prati i stimuliãe obuku na kursevima i seminarima. a posebno: vrãi selekciju i upuñivanje policajaca na osnovni saobrañajni kurs. odlazak u druge jedinice. rad sa policajcima – mentorima u stanici. U toku godine stareãina bi trebalo da makar jednom izaœe i radi sa svakom patrolom (instruktivno-kontrolna delatnost). Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije – u stanici (stareãina uz pomoñ deæurne sluæbe neprekidno nadzire rad patrola na terenu. o problemima i slabostima koje uoåava). poduåiti ih kako da rade u konkretnim uslovima. kada stareãina ostvaruje uvid u rad policajaca. planira i organizuje stuåno usavrãavanje saobrañajnih policajaca u okviru redovne nastave u jedinici. Stareãina jedinice saobrañajne policije. prati rad. niti usmenu primedbu na rad svojih policajaca. Posebno je znaåajno da komandir stanice planira obuku svih stareãina i da stalno radi na svom ostruåavanju i struånom razvoju. a izveãtaji o kontrolnoj delatnosti treba da pomognu u prañenju i usmeravanju rada policajaca. – posredno na osnovu izveãtaja i pisanih podnesaka.

). Na primer.). Saobrañajna policija je odgovorna za struåno i aæurno voœenje baza podataka o saobrañajnim nezgodama. obuåavanju i u realizaciji svake naãe aktivnosti. ali i moguñnost rutinske kontrole koja se moæe odliåno iskoristiti za rad na rasvetljavanju brojnih kriviånih dela. U buduñnosti bi trebalo razviti snimanje i uspostaviti prañenje najvaænijih indikatora bezbednosti saobrañaja (brzine vozila. a posebno za rasvetljavanje nezgoda sa nepoznatim uåiniocima. nezaustavljanja na znak “Stop”. Mnogi zadaci iz nadleænosti OUP-a. o ponaãanju uåesnika u saobrañaju. Veoma kvalitetne analize stanja mogu se dobiti i od nauånih i struånih ustanova koje koriste baze podataka o nezgodma. sa kojim posledicama i gde se dogaœaju. Ove baze podataka pruæaju ogromne moguñnosti za struåno sagledavanje stanja bezbednosti saobrañaja na posmatranom podruåju i trebalo bi ih maksimalno koristiti. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 jaca opãte nadleænosti (koji nisu zavrãili osnovni saobrañajni kurs) koji se ukÿuåuju u kontrolu i regulisanje saobrañaja. mogu se uspeãno reãiti u okviru rada saobrañajne policije. Saobrañajna policija ima brojne kontakte sa graœanima. za reãavanje pojedinih dela u saobrañaju. da pomogne koordinaciju rada viãe subjekata.Lipovac. prañenje vrsta nezgoda na putnoj mreæi. U svakoj stanici saobrañajne policije trebalo bi da se svakodnevno aæuriraju karte saobrañajnih nezgoda na kojima se jednostavno i pregledno prikazuje koje nezgode. Ako uspeãno saraœuje sa ostalim subjektima. stareãina ñe usmeriti rad na otkrivanje prekrãaja prekoraåenja brzina ili prolaska na crveno itd. Sa druge strane. nadzor nad odvija366 . Ovakve karte mogu pomoñi u planiranju i usmeravanju rada. Stareãina bi trebalo da na osnovu uporedne analize stanja bezbednosti saobrañaja i aktivnosti policije stalno unapreœuje rad policije. da pomogne i olakãa rad drugih subjekata i svoj rad stavi u funkciju zaãtitnog sistema. voænja neispravnih vozila itd. neophodna je saradnja saobrañajne policije sa drugim linijama rada. danas se svako kriviåno delo realizuje i u saobrañaju i uz pomoñ vozila. Tako ñemo zadobiti bolju podrãku zajednice. Posebno su vaæni prañenje prostorne i vremenske raspodele saobrañajnih nezgoda. Saobrañajna policija je samo deo jedinstvenog zaãtitnog sistema i to treba stalno isticati i uvaæavati. Saradnja sa ostalim subjektima zaãtitnog sistema u bezbednosti saobrañaja je veoma znaåajna za efikasan i efektan rad saobrañajne policije. o saobrañaju. Naime. a posebno u suzbijanju kriminala i otkrivanju izvrãioca kriviånih dela. Saobrañajna policija moæe da podstakne druge subjekte da preuzmu svoj deo odgovornosti. ali i druge izvore podataka o saobrañajnim obeleæjima (podatke o putevima. dobiti podrãku u opremanju. voænja pod uticajem alkohola. prañenje najåeãñih i najopasnijih greãaka u saobrañaju. kada. Tada ñe graœani bolje prihvatati saobrañajnu policiju i pomagati joj u radu. o ranijim istraæivanjima i sl. a rezultati rada bolji. onda ñe rad saobrañajne policije biti bolje podræan i uvaæavan. ako analize ukazuju da vrlo velike brzine åesto doprinose nastanku nezgoda. Saradnja sa drugim linijama rada je veoma vaæan zadatak saobrañajne policije. prolasci na crveno. Konaåno. Prañenje stanja bezbednosti saobrañaja i aktivnosti policije je osnov za uspeãan rad i planiranje rada policije. P. tako ãto ñe ga prilagoœavati aktuelnim problemima i izvorima opasnosti. da su åeste nezgode u semaforizovanim raskrsnicama.

Meãko. Dilemmas of Contemporary Criminal Justice. otkrivanje i sankcionisanje pojedinih saobrañajnih prekrãaja mogu uspeãno vrãiti i pripadnici policije opãte nadleænosti. Leonard and More. Present and Future Road Safety Work in ECMT. Lipovac. 2000. 1999. International Road Safety Strategy. New York. Zaal. Beograd. Lisabon. i Dobovãek.. Kontrola i regulisanje saobrañaja. seminar – savetovanje – razmena najbolje policijske prakse. Ljubljana. Pri. voænja pre sticanja prava. Past.. National Strategic Road Safety Plans – Code of Good Practice. Tako se obezbeœuje bolja pokrivenost teritorije. Strategije bezbednosti saobrañaja. Beograd. Brisel. ovi poslovi su meœusobno isprepletani. jednovremeno i koordinirano u svakoj stanici saobrañajne policije. 2002. a Review of the Literature.). Miletiñ. ali i realizaciju i koordinaciju navedenih poslova rukovoœenja stanicom. Brussels.. 1984. Uspeãan rad patrole na terenu podrazumeva uspeãan rad svakog policajca u patroli. Australian Road Research. 2000. Pogledi na strategijsko planiranje policijskih poslova u bezbednosti saobrañaja. A Strategic Road Safety Plan for the European Union.. A Review of the Literature on Police Traffic Law Enforcement. Preporuke. 2004. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. Pagon. 2005.. Vrnjaåka Banja. Komitet ministara saveta Evrope. Saobrañajni fakultet. Priorities in EU Road Safety Progress Report and Ranking of Actions. Evropski kodeks policijske etike. Traffic law Enforcement. B. Strazburg. 367 15. 1997.. Facultz of Crminal Justice. ETSC. Police Organization and Management. 53. B. Mada su pojedinaåno objaãnjeni. 2003. White book. bolja iskoriãñenost ljudstva i tehnike. struåni skup bezbednost saobrañaja na putevima. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.. B. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . Police Science Series. G. Policing in Central ind Eastern Europe.. 2001. PRI. M. D. seminar – savetovanje – razmena najbolje policijske prakse. 2000. COM(2000) 125 final. Kontrola saobrañaja i metodi rada policije na saobrañajnom sektoru (magistarski rad). K. voænja neregistrovanih vozila. Literatura Armour. M. nepoãtovanje reæima saobrañaja itd. Lisabon. 1994. Vrnjaåka Banja. Monash University. smanjuje broj saobrañajnih policajaca i poveñava specifiåan subjektivni rizik kaænjavanja pojedinih prekrãioca (nepropisna parkiranja i zaustavljanja.. D. 2000.Literatura njem saobrañaja. Jankoviñ. zavisni i meœusobno uslovljeni. Canberra: Federal Office of Road Safety. Miliniñ. Svi nabrojani poslovi se realizuju neprekidno. CEMT/CS(2002) 7/ PROV. 2005. Report No.

368 . The National Road Safety Strategy 2001 – 2010. HMIC (Her Majesty’s Inspector of Constabulary) Thematic Inspection Report. 1999. 2000. European Transport Safety Council (ETSC). P. Evropska komisija. Brisel. European Transport Policy for 2010: Time to Decide. Home Office. London. Australian Transport Council. White Paper. 1998. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 Police Enforcement Strategies to Reduce Traffic Casualties in Europe. 2001. Melburn.Lipovac. Road Policing and Traffic.

Dosije sektora .16.1. SEKTORSKI RAD U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 16. Poslovi i zadaci na sektoru 16. Mesto i uloga voœe sektora i komandira 16.2. Organizacija i naåin realizacije sektorskog rada 16.3.4.

Naåelnik SUP-a donosi i Odluku kojom se utvrœuju patrolni i pozorniåki rejoni na sektoru.1. 1 Uputstvo o naåinu organizovanja i vrãenja unutraãnjih poslova na bezbednosnom sektoru (1.16. obimu problematike i broju angaæovanih ljudi razlikuju se sektor prve kategorije i sektor. Treba razlikovati dve situacije – dve vrste sektora i sektorskog rada: a) bezbednosni sektor na kome se poslovi bezbednosti saobrañaja realizuju u sklopu ostalih poslova i b) saobrañajni sektor na kome se osnovni sadræaj poslova odnosi na bezbednost saobrañaja.1997). 371 16.2. a moæe da obuhvata podruåje jedne ili viãe mesnih zajednica ili deonice puteva. ali tako da se obezbedi jedinstveno obavljanje unutraãnjih poslova na sektoru (planiranje. kontrola i odgovornost). SAOBRAÑAJA . kojeg donosi ministar unutraãnjih poslova. Prema veliåini sektora. POSLOVI I ZADACI NA SEKTORU Najznaåajniji poslovi i zadaci koji se realizuju na sektoru su: – zaãtita bezbednosti i ustavnog poretka. zadaci i naåin vrãenja poslova na sektoru i naåin voœenja evidencija. internim aktom – Uputstvom. usmeravanje. 16. Organizaciju i naåin realizacije sektorskog rada u Srbiji je propisan posebnim. Sektor predstavlja prirodnu i bezbednosnu celinu. organizuje se po sektorima. SEKTORSKI RAD U BEZBED. Poslovi i zadaci na sektoru obavljaju se po linijskom principu.7. Naåelnik SUP-a predlaæe (Ministru) podelu podruåja na sektore. koordinacija. pa i rad po pitanju bezbednosti saobrañaja.1 Ovim aktom su ureœeni organizacija. ORGANIZACIJA I NAÅIN REALIZACIJE SEKTORSKOG RADA Da bi se unapredio i uåinio ãto efikasnijim rad policije na terenu.

posebno realizuju i sledeñi poslovi i zadaci bezbednosti saobrañaja: – prañenje stanja bezbednosti saobrañaja na sektoru. – liåne karte. On. izveãtava stareãinu o stanju i problemima na sektoru. Na sektoru se angaæuje stalan tim koga åine voœa sektora i odreœeni broj policajaca (najmanje 7 radnika na sektoru 1.Lipovac. Radnici na sektoru o svim bezbednosnim pojavama obaveãtavaju voœu sektora. AMSA. P. Na saobrañajnom sektoru se. prati i ocenjuje rad policajaca na sektoru. organizacijama i preduzeñima kojima je zakonom povereno vrãenje odreœenih poslova u vezi bezbednosti saobrañaja (tehniåki pregledi. odnosno 5 radnika na sektoru). – regulisanje saobrañaja i pruæanje pomoñi vozaåima i dr. – obezbeœenje lica mesta i vrãenje uviœaja saobrañajnih nezgoda. na radnim sastancima sa stareãinama analizira stanje na sektoru. putne isprave. Voœa sektora prati stanje na sektoru. predlaæe nagraœivanje i kaænjavanje radnika na sektoru. na osnovu dobrog poznavanja stanja na sektoru. i neposredna kontrola i interventno regulisanje saobrañaja su osnovni vidovi delovanja na sektoru. – nabavljanje. preduzeña za odræavanje puteva i dr. kategorije. – vrãenje nadzora i obezbeœenje vrãenja vanrednog prevoza na putevima. planira i neposredno rukovodi poslovima na sektoru. 16. – uoåavanje opasnosti na putevima i preduzimanje mera za njihovo otklanjanje. vozila i drugih uåesnika u saobrañaju. S druge strane. uåestvuje u planiranju sluæbe i u pripremi zadataka patrolama. – vrãenje kontrole vozaåa. centri za obuku vozaåa. daje predloge. – kontrola prelaæenja preko dræavne granice. MESTO I ULOGA VOŒE SEKTORA I KOMANDIRA Patrolna i pozorniåka delatnost. – kontrola kretanja i boravka stranaca. liåne i imovinske sigurnosti graœana. – obezbeœenje zborova i drugih okupljanja graœana.). dræanje i noãenje oruæja i municije. – spreåavanje vrãenja i otkrivanje kriviånih dela i prekrãaja iz oblasti bezbednosti saobrañaja. – odræavanje javnog reda i mira. – zaãtita od poæara.3. – obezbeœenje odreœenih liånosti i objekata i – bezbednost saobrañaja na putevima. voœa sektora je policajac koji 372 . prebivaliãte i boraviãte graœana i drugo. uåesnicima u saobrañaju. – vrãenje nadzora i pruæanje struåne pomoñi organima. Krsto Bezbednost saobrañaja 16 – zaãtita æivota. Posebno je vaæno da voœa sektora bude stalno angaæovan na istom sektoru. pored nabrojanih.

16. neposredno prati rad i pruæa struånu pomoñ ostalim policajcima na sektoru (posebno kod sloæenih poslova). ovo treba shvatiti samo kao okvir i minimum sadræaja. U Uputstvu2 su utvrœeni najvaæniji sadræaji dosijea saobrañajnog sektora: odluka o utvrœivanju sektora. SAOBRAÑAJA . pregled preduzeña koja raspolaæu dizalicama. dosije pozorniåkog reona. – planira.4. – obezbeœuje ustaljenost voœa sektora i radnika na sektoru i – obezbeœuje jedinstveno vrãenje poslova na sektoru. On je spona izmeœu stareãine i policajaca – neposrednih izvrãilaca poslova. pregled vaænijih putnih objekata na sektoru. – kontroliãe voœenje dosijea sektora. a posebno za voœenje dosijea sektora. U tom smislu. pregled vaænijih transportnih preduzeña. do nekih konkretnih podataka o licima i objektima koji su znaåajni za vrãenje poslova na sektoru. priprema i organizuje radne sastanke sa voœama sektora i odgovarajuñim linijama rada.4. 373 16. skica podruåja sektora. pregled preduzeña za ãlepanje i uklanjanje vozila. usmeravanje i kontrola rada na sektoru vrãi se na nivou SUP-a i stanice (odgovoran je komandir). pregled objekata od posebnog znaåaja itd. – planira. Planiranje. koordinira i kontroliãe rad na sektoru. Imajuñi na umu osnovnu nameru da dosije omoguñi ãto kvalitetnije prañenje stanja i planiranje aktivnosti na sektoru. Na nivou policijske uprave. Voœa sektora je odgovoran za stanje bezbednosti saobrañaja i uredno voœenje evidencija na sektoru. bezbednosna procena. 16. preko analize postojeñeg stanja i bezbednosnih procena. organizuje. podelu sektora na patrolne i pozorniåke reone. – predlaæe broj radnika na sektorima. DOSIJE SEKTORA Dosije sektora sadræi propisane sadræaje poåev od odluke o utvrœivanju sektora. pregled lica pod pojaåanim nadzorom i lokalnom kontrolom. a posebno u delu koji se odnosi na struåno 2 Uputstvo o naåinu organizovanja i vrãenja unutraãnjih poslova na bezbednosnom sektoru. spisak pripadnika policije koji obavljaju poslove na sektoru. Ovo podrazumeva da se u liku voœe sektora stapaju funkcije odliånog policajca koji radi na sektoru i neposrednog rukovodioca. Dosije sektora neposredno vrãi poslove na sektoru (zajedno s drugim policajcima). SEKTORSKI RAD U BEZBED. komandir (rukovodeñi radnik): – predlaæe podelu staniånog podruåja na sektore. treba unaprediti sadræaje dosijea. vrãi uviœaje najteæih saobrañajnih nezgoda. pregled servisa i radnji za popravku vozila. organizovanje. stanice i sektora vodi se dosije koji sadræi potrebne podatke od znaåaja za vrãenje poslova bezbednosti na posmatranom podruåju. pregled objekata interesantnih sa aspekta bezbednosti saobrañaja. Meœutim. pregled preduzeña za odræavanje puteva sa punktovima zimske sluæbe. struåno usmerava.

Viãa ãkola unutraãnjih poslova.Lipovac. Dosije saobrañajnog sektora – OUP Vlasotince (seminarski rad). Report No. 2006. Dosije sektora: Zrenjanin (seminarski rad). Canberra: Federal Office of Road Safety. Preporuke. Traffic Law Enforcement. 1999.. Zaal. Miletiñ. 31. prostorna i vremenska raspodela nezgoda itd. neravnomernost i struktura saobrañaja).. Beograd. Dosije saobrañajno sektora PS Lapovo (seminarski rad). karte nezgoda na putu. Beograd. Brisel. S. Evropski kodeks policijske etike. Rakiñ. P. 1994. Petroviñ.. Beograd. 2001. Tako se omoguñuje struåno usmeravanje rada na sektoru. Jankoviñ.. U dosijeu bi trebalo aæurirati podatke o saobrañaju (PGDS. 2006.. p. Junction Road Accidents During Cross Flow Turns: A Sequence Analysis of Police Case Files. pojedinaåni dijagrami svake nezgode (ili makar svake nezgode sa nastradalim licima). Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Kod svake nezgode bi trebalo da se evidentiraju i najvaæniji propusti i okolnosti koji su prethodili nezgodi. Monash University. European Transport Safety Council (ETSC). Dosije saobrañajnog sektora – OUP Loznica (seminarski rad).. Posebno je vaæno da se u dosijeu sektora naœu kvalitetni podaci o saobrañajnim nezgodama. V. 2006. Beograd. 2006. Accident Analysis and Prevention.p. 1997. New York. Beograd. Kontrola saobrañaja i metodi rada policije na saobrañajnom sektoru (magistarski rad). D. Milijeviñ. 2000. Saobrañajni fakultet. B. 1999. o putu i putnim objektima. Stefanoviñ. 374 . Uputstvo o naåinu organizovanja i vrãenja unutraãnjih poslova na bezbednosnom sektoru. D. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Police Science Series. a Review of the Literature. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Krsto Bezbednost saobrañaja 16 prañenje i procenu stanja na sektoru.. 31-43. Literatura Clarke. I. MUP RS. o saobrañajnim prekrãajima. Dosije sektora se vodi ruåno. Police Enforcement Strategies to Reduce Traffic Casualties in Europe. Strazburg.. Kontrola i regulisanje saobrañaja. 53. o radovima na putu. 2003. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. D. Beograd. vol. Leonard and More. G. Police Organization and Management. o vaænim obeleæjima bezbednosti saobrañaja i o saobrañajnim nezgodama. odnosno na sistemu za automatsku obradu podataka. Komitet ministara saveta Evrope.

254. 3. 23. 44. 338. 304. 21. 123. 105. 47. 35. 80. 120. 334 auto-moto savez 260. 22. 190. 63. 65. 371. 132. 338. 111. 394 bankina 97. 258. 26. 128. 358 apsolutni pokazatelji 21. 108. 159. 131. 270. 314. 68. 309. 390. 351 autoãkola 93. 329. 132. 34. 114. 257. 64. 144. 173. 242 aktivna bezbednost saobrañaja 5. 5. 62. 145. 96. 42. 162. 127. 109. 391. 48. 391 analiza ponaãanja (Behavioural analyses) 71 analize saobrañajnih nezgoda 70. 17. 372 bezbedno odstojanje 120 biciklistiåka saobrañajna patrola 350 brzina vozila 45. 338. 79. 24. 189. 71. 132. 307. 338. 98. 69. 74. 158. 305. 314 C Case Study (studije sluåaja) 73. 129. 4. 80. 314. 256. 96. 156. 147. 19. 185. 69. 128. 104. 303. 110. 366. 265 bezbednosni sektor 371 bezbednost saobrañaja 1. 292. 42. 53. 310. 30. 335. 59. 61. 265 berme 97. 336. 150. 23. 65. 78. 310. 253. 41. 24. 238. 33. 139. 27. 105. 358. 339. 93. 165. 79. 313. 70. 372. 394 automobilske patrole 350. 115. 393 autotransportna preduzeña 92 B baze podataka 19. 244. 306. 132 algoritam kampanje 318 Ameriåka nacionalna agencija za bezbednost saobrañaja – NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) 128 Ameriåki program za procenu novih i polovnih vozila – USNCAP (US New Car Assessment Programme) 72 anketa 66. 393 375 . 316. 71. 97. 265. 219. 45. 304. 80 Australijski program za procenu novih vozila – ANCAP (Australian New Car Assessment Programme) 72 automobili 15. 313. 171. 151. 27. 197.INDEKS A ABS – Anti blokirajuñi sistem (Antilock Brake System) 127. 128. 201. 157. 64. 79. 71. 43. 239. 104. 308. 20. 343. 291. 303. 74 centar za obuku vozaåa 290. 352. 334. 337.

73. 71. 248. 7 drumski saobrañaj 4. Krsto Bezbednost saobrañaja D deåija sediãta 124 direktni pokazatelji bezbednosti saobrañaja 78 dinamiåki saobrañajni rizik 81. 235. 211. 239 funkcionalna raspodela 353. 171 finansijska javnost 256 FISITA – Meœunarodna federacija inæenjera i tehniåara za motore i motorna vozila 41 fiksiranje lica mesta 191. 211. 268. 240. droge i saobrañajnu bezbednost 41 376 . 90. 196. 288. 41. 356 doobuka vozaåa 304 dosije sektora 373. 54. 207. 284. 206. 205. 270. 207. 233 godine promenjenog kvaliteta æivota – QALY (Quality Adjusted Life Years) 182 grane saobrañaja 9. 220. 290. 72. 273. 199. 130. 215. 234. 105. 214 fotografisanje 204. 374 druãtvene podele rada 6. 291. 204. 200. 10. 89. 354. 281. 125. 48 H helikopterske patrole 351. 215. 287. 299. 229. 337. 298. 206. 173. 214. 282. 207. 128. 352 hitni izveãtaji o nezgodi 189 I IAATM – Meœunarodno udruæenje za nesreñe i saobrañajnu medicinu 41 ICADUS – Meœunarodni komitet za alkohol. 120. 171 Euro City vozovi 18 evidencije osiguranja 68 Evropski program za procenu novih i polovnih vozila – EuroNCAP (Euro New Car Assessment Programme) 73 F faktori bezbednosti saobrañaja 96. 133 fenomenologija 165. 385 dubinske studije konflikata (In-depth conflikt studies) 71 E efekat tunelskog vida 110 eksperimentalna i kontrolna grupa 319 eksperiment 16. 221. 249 forsirano koåeçe 94. 228. 167. 305. 235. 144. 283. 269. 355. 88. 205 fotodokumentacija 204. 209. 168. 91 dnevni policijski izveãtaji 68 dokaz 51. 355 G grafiåki metod 204. 9. 180 ekspertize saobrañajnih nezgoda 69 ekspertska metoda 74 elementi kampanje 319 eliminacija 211.Lipovac. 236. 248 etiologija 165. 301. P. 238. 232. 203. 11. 151. 7. 101. 212. 208.

342. 195. 75. 108. 336. 69. 106. 308. 351. 158. 344. 320. 316. 280 interventno regulisanje 259. 263. 206. 337. 111. 274. 336. 152. 248. 321.Indeks IDBRA – Meœunarodno udruæenje za istraæivanje ponaãanja vozaåa 41 identifikacija 117. 219. 208. 372 inspekcijsko tehniåki upravni poslovi 279 inspekcijski nadzor 295. 334. 146. 261. 154. 339 iskustvo 27. 259. 177. 383 INTERPOL – Meœunarodna organizacija policije 41. 306. 272. 269. 81. 259. 249 izbegavanje nezgode 200 izloæenost saobrañaju 94 izveãtaji iz zdravstvenih ustanova 68 izveãtavanje 177. 308. 269. 243 377 . 366 industrijska revolucija 7 instruktorska dozvola 286. 146. 139. 153. 42. 142. 107. 143. 333. 183. 328. 304. 313. 256. 364 izvrãni (akcioni) plan bezbednosti saobrañaja 27 izvrãni organi 253. 322. 155. 83 JIS – jedinstveni informacioni sistem 68. 169. 320. 158. 160. 179. 273. 341. 79. 147. 73. 178. 153. 358 IRRD – Meœunarodna dokumentacija o istraæivanjima puteva (International Road Research Documentation) 41 IRTAD – Meœunarodna baza podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama (International Road Traffic and Accident Data Base) 24. 188. 264. 288 Internet 72. 298. 141. 315. 272. 200. 147. 155. 269. 204. 124. 122. 211. 162. 142. 318. 254. 307. 249. 284. 186. 270. 140. 161. 261. 357 ispitivanje vozila 162. 308. 270. 220. 141. 233. 150. 188. 280. 113. 327. 275. 358. 155. 266. 124. 74. 332. 360 kacige 22. 72. 310. 149. 363 IVV – Meœunarodno udruæenje za ãkolovanje vozaåa i saobrañajno vaspitanje 41 izloæenost saobrañaju 83. 333. 272. 338. 210. 310. 333 iskljuåenje vozaåa 162. 329. 159. 206. 352. 264. 152. 143. 255. 342. 63. 340. 309 javnosti 33. 123. 320. 325. 365 intenzitet saobrañaja 93. 364. 125. 306 isprañaj patrole 362. 144. 335. 299. 344. 320. 311. 97. 77. 215. 209. 184. 267. 254. 286 K kazne 34. 363. 292. 31. 179. 362. 319. 295. 145. 285. 93. 147. 321. 105. 128. 112. 117. 179. 292. 149. 273. 322 karakteristiåni detaÿi 242. 297. 355. 343. 179. 221. 265. 265. 254 J Japanski program za procenu novih i polovnih vozila – JNCAP (Japaniese New Car Assessment Programme) 72 javni putevi 47. 61. 143. 110. 322. 281. 198. 187. 213. 187. 124. 330. 74. 185. 139. 353 javni rizik 81. 204. 35. 190 iskljuåenje vozila 265. 268. 343. 183. 255. 331. 145. 320. 339. 333. 317 identifikacioni tragovi 219 IFSO – Meœunarodna organizacija ãefova policije 41 indikatori bezbednosti saobrañaja 176. 318. 270. 123. 179 izuzimanje tragova 203. 150. 309 instruktivno-kontrolna delatnost 362. 95. 350 kampanje 112. 144. 182. 205.

363. 235. 496. 177. 366 L laæni tipiåni tragovi 226 linijski tragovi 227. 328. 44 Meœunarodno udruæenje za drumski prevoz – IRU (International Road Union) 41 mera bezbednosti 159. 255. 222. 183. 118. 314. 180 modeli posledica 183 378 . 74. 202. 196. 181. 273. 154. 179. 42. 130. 22. 94. 213. 177. 232 M makrotragovi 223 markiranje tragova 230 medijska javnost 256 mehanoskopsko uklapanje 221. 177. 288. 167. 209. 333. 180. 298 mesto sudara 221. 67. 182. 33. 22. 201. 184. 255. 188. 240 kriviåno delo 194. 362 koncentracija alkohola 110. 315. 150. 361 meœunarodni izvori 43. 208. 207. 334. 71. 244. 289. 334. 116. 184. 289 konflikti u saobrañaju 67. 249 metodologija 26. 264 kontrola ponaãanja vozaåa 264 kontrola prava uåeãña 264 kontrola trenutnog psihofiziåkog stanja 264 kontrolna grupa 319 kontrolni zdravstveni pregled 161. 71. 70. 117. 59. 187. 73. 227. 372.Lipovac. 315 kriminalistiåke definicije 193. 195. 206. 75. 229. 94. 46 kontramere 19. 148. 207. 338 modeli faktora rizika (analitiåki mikromodeli) 176. 315. 365. 95. 149. 360 metod eksperimenta 71 metod komparacije 73 metod merenja 67 metode fiksiranja 191. 94. 315. 99. 330. 161. 205. 150. 93. 74. 248. P. 40. 249 Meœunarodna automobilska federacija – FIA 42 Meœunarodna motociklistiåka federacija – FIM 42 Meœunarodna unija za javni transport – UITP 42 Meœunarodna klasifikacija bolesti – ICD (International Clasification of Diseases) 182 Meœunarodna organizacija za preventivu – PRI) 40. 308. 66. Krsto Bezbednost saobrañaja kljuåne oblasti 137. 23. 194 kriminalistiåki znaåaj 202. 270. 335. 211. 203. 360 Meœunarodna organizacija za standardizaciju – ISO (International Standard Organization) 41 Meœunarodna putna federacija – IRF (International Road Federation) 41 meœunarodne organizacije 37. 286. 221. 108. 185. 213. 231. 73. 249 koncepti integralnog transporta 18 Konferencija evropskih ministara transporta – CEMT (Conference of Ministares of Transport) 40. 242. 78. 254. 41. 140. 361. 176. 226. 95. 264 kontrola vozila 161. 179. 361 konferencije za javnost 336 konflikti 67. 77. 222. 122 Korigovana Hedonova matrica 104 kompas 7 komandir 354. 315 kontrola stanja puta 265 kontrola uåesnika 143. 298. 93. 369. 78. 144. 269. 149. 220. konfliktna tehnika 94. 332. 100. 178. 243. 95. 18. 165. 373 koncentrisani tragovi 226. 264. 32. 117. 361 merenja 67. 215 mikrotragovi 223 modeli 8. 200. 188. 65. 254. 338 kontejner 14. 151.

269. 271. 329. 142. 303. 230 objektivni rizik 119. 313. 284. 65. 298. 120. 231. 329. 41. 272. 210. 338. 116. 281. 78. 344. 75. 89. 232. 233 379 . 306. 133. 73. 168. 364. 342. 183. 266. 195. 333 NRSC – Nacionalni savet za bezbednost saobrañaja (National Road Safety Council) 383 O oåekivana vrednost kazne 140. 228. 295. 100. 63. 154. 214. 232. 255. 273. 268. 322. 266. 265. 288. 373 najugroæenije grupe 311. 344 OECD – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development) 24. 341. 153. 336. 273. 225. 228 nivo bezbednosti saobrañaja 59. 229. 167. 303. 330. 99. 18. 183.372. 88. 161. 313. 176 ograniåena odgovornost 52. 308. 79. 53 okolnost nastanka saobrañajnih nezgoda 68. 267. 271. 338. 350. 66. 161. 118. 265. 26. 143 obrazovno-vaspitne ustanove 254 odnos saobrañajne policije i javnosti 310. 325. 210. 61. 78. 23. 67. 123. 306 nevladine organizacije 40. 337. 226. 266. 92. 74 nauåne ustanove 34. 71 negativni efekti 63 nematerijalne posledice 23 neposredne kontrole 133. 64. 255. 81. 305. 307 osiguranje 49. 161. 65. 55. 236. 233 N naåin fiksiranja 233 naknada ãtete 52. 184. 131. 363. 214. 93. 200. 307. 144. 155. 342 osposobljavanje 21. 83. 273. 91. 162. 354. 314. 180 modeli bezbednosti saobrañaja 165. 189. 264. 94. 265. 99. 328 nareœenja 229. 292. 273. 88. 195. 74. 172. 328. 85. 208. 282. 69. 283. 290. 29. 80. 200 opasne situacije 69. 123. 197. 327. 237 opãti rizik kontrole 141 opisni (deskriptivni) model 176. 196. 79. 341. 307. 305. 189. 234. 127 nauåne metode 59. 306. 117. 265. 106. 374 obezbeœenje tragova 199. 73. 264. 254. 344 nezavisna tela i komisije za nadzor 189 netipiåni tragovi 224. 154. 313. 299. 351. 374 nauka 6. 80. 255 nauåno posmatranje 70. 190. 167. 310. 325. 311. 121. 99. 198. 70. 189. 303. 365 OTA – Svetska turing i automobilska organizacija 41 oznaåavanje tragova 231. 223. 205. 302. 309. 295. 233 opomena 265. 257. 211. 304. 71. 222. 331. 141 oãteñenja 52. 86. 289 nadzor 47. 258. 214. 155. 261. 255 nastradali 4. 254. 195. 372 neposredni uvid 299.Indeks modeli predviœanja (analitiåki makro modeli) 176. 347. 297. 62. 343. 363. 366. 258. 257 nadleæni organi 47. 358. 283. 158. 77. 132. 352 organ za saobrañaj 263. 266. 308. 39. 263. 359. 339. 183. 263. 56. 140. 318. 54. 334. 80. 298. 285 Osnovna Hedonova matrica 103 osnovna naåela 211. 72. 28. 115. 87. 35. 283 obeleæja bezbednosti saobrañaja 28. 94. 219. 330 organ unutraãnjih poslova 48. 53. 179. 68. 59. 224. 316. 90. 97. 33. 189. 66. 95. 133. 176 motociklistiåke patrole 350 mulaæiranje 205. 53. 362. 41. 116. 265 nasloni za glavu 64. 82. 146. 67. 197. 292. 265. 310. 56. 339. 321. 314 normativne definicije 173. 256. 255. 84. 317 najãira javnost 74. 275. 80. 305. 284. 177. 254. 125. 219. 206. 67. 21. 81. 320. 300. 174 novåana kazna 152. 182. 259. 70.

372. 356. 355. 355 prevoz putnika i prtÿaga 50. 355. 219. 189. 183. 55. 292. 254 ponaãanje 22. 344 privredni prestup 265. 80. 132. 328. 256. 199. 267. 333. 146. 320. 169. 184. Krsto Bezbednost saobrañaja P paleta 18. 51. 9. 355. 350. 127. 63. 97. 360. 314 posledice saobrañajnih nezgoda 5. 328. 189. 333. 327. 360. 350. 311. 343 putar 149. 78. 46. 97. 351. P. 56 prevozilac 49. 53. 18. 327. 337 prekrãajni postupak 198. 84. 153. 79. 72. 106. 315 postojeñe staçe 26. 340. 182. 167. 273. 270. 343. 183. 249 povrede 52. 64. 126. 185 patrole 120. 269. 115. 249. 182. 356. 360. 265. 337. 70. 347. 263. 358. 374 prostorno-vremenske analize 202. 365. 354. 310. 188. 173. 254. 116. 183. 153. 104. 327. 220. 128. 344. 268. 319. 118. 185. 352. 321. 356. 320. 141. 354. 51. 105. 292. 203. 103. 93. 41 pasivna bezbednost saobrañaja 5. 181. 353. 207. 137. 362. 170. 147. 199. 366. 149. 320. 333. 107. 108. 266. 219. 68. 333. 254 putnik 7. 274. 53. 339. 162. 51. 111. 358. 363. 92. 341. 114. 336. 127. 120. 255. 359. 363. 231. 255. 80. 125. 298. 93. 79. 219. 13. 318. 94. 185. 69. 149. 154. 7. 332. 6. 198. 342. 195. 313. 282. 49. 347. 306. 226 pravne norme 39. 168. 255. 125. 46. 161. 339 380 . 142. 94. 285 poruke 150. 149. 182. 119. 355 prenosivi tovarni list 54. 17. 356. 140. 297. 357. 202. 344. 229. 183. 227. 188. 315. 128. 360 peãaåke patrole 349 planiranje rada 98. 352. 30. 317. 126. 189. 7. 367. 313. 214. 180. 336 policajac 70.Lipovac. 298. 319. 366 policijska funkcija 319. 315. 80. 197. 88. 179. 168. 98. 267. 55. 314. 181. 148. 108. 328. 177. 73. 253. 35. 264. 330. 119. 126. 144. 174. 80. 16. 372 patrolne sluæbe 268. 73. 124. 126. 354. 65. 159 pravosuœe 254. 205. 93. 347. 181. 79. 78. 69. 206. 352. 257. 272. 352. 50. 54. 167. 98. 329. 351. 9. 307 procesualistiåka definicija 193 pronalasci 3. 184. 361. 321. 334. 328 politiåke partije 159. 52 prevoz robe 13. 338. 183. 56 prepreke pored puta 132 preventivno-propagandni poslovi 259. 293. 10 prostorna distribucija saobrañajnih nezgoda 98 prostorna raspodela 69. 52. 357. 365. 133. 222. 50. 29. 169. 356. 321 pokazatelj bezbednosti saobrañaja 20. 141. 113. 373 policija 19. 353. 141. 373 povrãinski tragovi 226. 187. 160 public relations-PR 328. 11. 364. 117. 21. 27. 196. 35. 30. 80. 339. 337. 321. 90. 222. 147. 108. 52. 188. 106. 115. 56 prikÿuåni putevi 131 privreda 3. 145. 342. 154. 327. 150. 366 podrãka kampaçama 150. 184. 178. 116. 321. 153. 41. 71. 273. 34. 143. 56. 18. 264. 273. 299. 185. 317. 176. 362. 54. 200. 28. 336 posledice nezgode 5. 315. 221 prvenstvo prolaza 97. 343. 349. 53. 65. 337. 91. 225. 64. 125. 67. 123. 188. 12. 285. 145. 139. 349. 201. 25. 23. 231 pravi tipiåni tragovi 225. 292. 318. 186. 132. 367. 20. 13. 223. 265. 104. 26. 103. 97. 105. 21. 179. 264. 207. 335. 330. 325. 335. 48. 114. 343. 227. 340. 15. 123. 33. 122. 256. 68. 111. 357 politiåka javnost 74. 254. 188. 229. 272. 360. 95. 366 poniãteçe registracije 280. 23. 357. 79. 6. 223. 319. 154. 177. 364. 220. 170. 144.

371. 261. 372. 292. 74. 367 rutinska (sluåajna) kontrola 265. 150. 259. 128. 177. 18 saobrañajni rizik 81. 98. 173. 362. 263. 87. 372 relativni pokazateÿ 20. 364. 179. 152. 169. 91 saobrañajni sektor 356. 309. 202. 17. 357. 363 razgovori (Interviews) 71 reãeçe o upravnoj stvari 300 recidivisti 21. 174. 64. 199. 352 saobrañajna signalizacija 265. 272. 334. 259. 76. 247. 193. 144 serija dogaœaja 168. 212. 63 saobrañajno-policijska prinuda 316 saobrañajno-tehniåka analiza nezgode 202. 22. 108. 300 Savet Evrope 41. 140. 239 saobrañajno policijske ispostave 349 saobrañajno pravo 37. 374 saobrañajni put 4. 233. 304. 170. 307. 90. 51. 364. 34. 123. 62. 44. 105. 309. 203. 191. 184. 266. 354. 194. 82. 258. 20. 195. 165. 106. 281. 77. 104. 178 rizik od nezgode 108. 85. 255. 122. 162. 43. 32. 119. 149. 83. 222. 11. 336. 351 saobrañajni prekrãaji 42. 175. 134. 29. 232. 366 sasluãanje lica 299. 271. 174 381 . 111. 78. 132. 243. 226. 39. 359. 114. 355 raspored sluæbe 362. 244 saradça 338. 84. 161. 330. 49. 18. 282. 355. 78. 178. 150. 271. 23. 157. 351. 31. 344 saobrañajni znaåaj 202. 352. 35. 22. 134. 374 saobrañajne patrole 337. 216. 168. 89. 264. 257. 121. 99. 71. 274. 343. 140. 350. 81. 355. 217. 169. 67. 62. 46. 68. 141. 53. 171. 152. 80. 18. 94. 183. 132. 159. 221. 285. 266. 356 registarske tablice 161. 24. 219 saobrañajne nezgode 4. 168. 133. 280. 171. 354. 330 saobrañajna nauka 59. 356 rizik kaæçavaça 140. 107. 285 registracija motornih i prikljuånih vozila 161. 223. 23. 133. 203. 231. 314. 222. 115. 273. 30. 48. 267. 283. 120. 214. 149. 25. 213. 171. 335. 133. 317. 321. 281. 43. 291. 220. 125. 95. 131. 181. 182. 200. 373 saobrañajni sistem 9. 280. 7 saobrañajna dozvola 264. 272. 315. 111. 167. 367. 354. 219. 313. 61. 75. 339. 221. 333. 206. 352. 33. 129. 351. 230. 317. 257. 227. 28. 283. 274. 172. 198. 111. 337. 373. 243. 366 S saobrañajna delatnost 3. 140. 5. 280. 72. 63. 132. 242. 67. 301 rukovoœeçe 195. 317. 63. 331. 363. 366. 263. 21. 62. 15. 86. 143 rokovi 26. 315. 48. 97. 88. 337. 282. 127. 139. 142. 162. 360. 81. 197. 208. 65. 355. 271. 69. 293. 181 rizik otkrivaça saobrañajnih prekrãaja 140 rizik zaustavÿaça 140. 13. 56. 291. 222. 207. 41. 313. 39. 313. 362. 19. 316. 179. 329. 359. 115. 367 rizik nastanka saobrañajnih nezgoda 123. 229. 154. 126. 356. 282. 314 rizik nezgode 121. 79. 59. 298. 372. 314. 161. 201. 177.Indeks R raspodela ljudstva 347. 176. 62 saobrañajna trasologija 217. 93. 224. 63 saobrañajna patrola 350. 307 saobrañajna sredstva 4. 120. 273. 259. 116. 257. 162. 21. 196. 118. 91. 125. 215. 105. 103. 229. 130. 133. 131. 70. 281. 5. 228. 358. 134. 255. 85. 92. 347. 363. 269. 235. 147. 366. 40. 26. 180. 284. 355. 334. 210. 84 republiåki propisi 158 riziåne grupe 70. 283 regulisaçe saobrañaja 23.

162. 32. 264. 98. 167. 175. 108. 33. 349. 125. 148. 332. 290. 373 stanje kolovoza 131 statistiåke analize 22 statistiåki metod 66. 313. 303. 271. 204. 315. 32. 179. 313. 185. 40. 292 Skupãtina EU 41 socijalno zagaœivaçe 4. 27. 292. 176 382 . 358. 148. 207. 257. 258. 30. 269. 254. 351. 177. 255. 171. 181 statistike drumskih saobrañajnih nezgoda u Evropi i Severnoj Americi (Statistics of Road Accidents in Europe and North America) 28. 159. 105. 354. 73. 174. 182 skupãtina 156. 314 stepen prihvatanja propisa 314. 150. 213. 295 tela za bezbednost saobrañaja 27. 67. 203. 352. 4. 304 sistem radnji 193. 213. 144. Krsto Bezbednost saobrañaja sigurnosni pojas 22. 344 subjekti saobrañajnog prava 37. 151. 338 struåne organizacije 253. 169. 256. 84. 372. 329. 289. 153. 3. 145. 189 svrha policijskog rada 256 Ã ãinski saobrañaj 10. 331. 123. 214. 64. 268. 144. 141. 214 skala oãteñeça pri povredama (IIS) 182 skica lica mesta 204. 201. 24. 145. 328. 207. 291. 200. 353 sprovoœeçe zakona 144. 88 stepen poãtovaça propisa 266. 63 ãtetni dogaœaji 52. 84. 203. 311. 397 stavovi 70. 209. 258. 148. 372 tehniåko regulisaçe 63. 361. 227. 32. 361 struåna javnost 33. 124. 33. 143. 35. 80 teæina nezgoda 103. 343 T taåkasti tragovi 226. 149. 306. 360. 145. 149. 362. 134. 212. 215. 255. 115. 81. 211. 34. 174. 344. 159. 291. 154. 106. 314 tehniåki pregled vozila 159. 64. 313. 99. 152. 97. 132. 147. 127. 178. 69. 11. 270. 179. 48. 104. 316. 56 ÃSP – ãkolska saobrañajna patrola 273. 25. 307. 284. 199. 157. 149. 151. 161. 314. 63 specifiåan rizik kaæçavaça 142. 315. 320. 254. 34. 117. 115. 367 sudija za prekrãaje 152. 316. 28. 187. 103. 133. 83. 295. 119. 254. 146. 35. 297 stanice policije 347. 255. 33. 373 stanje bezbednosti saobrañaja 1. 335. 24. 125. 367. 70. 143. 205. 74. 88. 338 teorija sklonosti 21. 365. 313. 215 skiciraçe 204. 111. 209. 68. 266. 142 spell teorija 75. 103. 123. 181. 149. 34. 112. 158. 121. 77. 120. 151. P. 222. 298 studije interakcije (Interactional studies) 71 subjekti bezbednosti saobrañaja 27. 12 ãtetne posledice saobrañaja 1. 311. 111. 255. 76. 255. 357. 208. 153. 78. 339. 65. 105. 214. 268. 162. 352. 142. 36. 356. 334. 315 strategija bezbednosti saobrañaja 27. 249 tamna brojka saobrañajnih nezgoda 79. 360. 194 sistem za zadræavaçe 124 sistem zaãtite 24. 320. 77. 318. 146. 366. 340. 355 sudstvo 19. 334. 360 sistemski pristup 22 situacioni plan lica mesta 202. 49 subjektivni rizik 119. 309. 335 stepen motorizacije 19. 249 skrañena skala povreda (AIS) 181. 366. 333. 174. 93. 244. 253. 311. 213. 316. 143. 80. 176 sposobnost 64. 71. 149. 267. 314. 73. 293. 143 specifiåan rizik kontrole 141. 106. 254. 363. 104. 321. 320. 177. 206. 144. 96. 233. 337. 75. 355. 123. 364. 205. 328. 133. 97. 115. 23. 316. 303. 318. 269. 109. 73. 32. 363 sistem kazni 42.Lipovac. 362.

112. 76. 308. 233. 304 tipiåni tragovi 224. 227. 363. 291. 240. 154. 234. 193. 205. 208. 246. 233. 304. 255. 284 vangabaritni teret 271. 97. 234. 230. 214. 232. 202. 227. 28 U uåesnik saobrañajne nezgode 115. 235. 144. 235. 292. 199. 293. 226. 304. 246. 235. 286. 288. 76. 123. 280. 189. 224. 27. 153. 274. 194. 103. 234. 244. 373 vozaåi poåetnici 112. 337. 264. 343. 179 verbalni metod 204. 209. 229. 264. 70. 46 uporedna analiza 99. 245 tragovi kretaça 223. 290. 215. 269. 56 tragovi grebaça 234. 68. 290 usluge saobrañajne policije 257 usporenje 128. 222 UKBS – unutraãnja kontrola bezbednosti saobrañaja 159. 207. 203. 205. 162. 183 383 . 303. 169. 238. 204. 220. 237. 243. 246 trasa puta 131 TRRL – Laboratorija za istaæivanje puteva i transporta (Transport Road Research Laboratory) 27. 40. 203. 213. 65. 233. 245. 194. 174. 243 tragovi zanoãeça 234. 242. 277. 203. 288. 205. 385 unapreœivaçe vozaåa 162. 103. 232. 308 ukucavanje broja motora i ãasije 280. 191. 242. 293. 287. 55. 155. 212. 303. 313. 127. 247 tragovi klizaça 210. 285. 104. 123. 244. 228. 374 vrsta puta 130. 249. 289. 304 unutraãnji izvor 40. 75. 159. 212. 200. 234 tragovi voæçe 210. 144. 226. 169. 240. 172. 290. 287. 233 videosnimaça 204. 144. 243 tragovi saobrañajne nezgode 217. 235. 219. 306. 209. 234. 305. 152. 334. 221. 196. 238 ustavi – prevodnice 7 uviœaj 26. 305. 162. 134. 337 vozaåki ispit 111. 372. 239. 211. 207. 235. 223. 290 vazduãni jastuk 64. 211. 216. 175 teorijska nastava 291. 224. 200. 214. 226. 231. 191. 373 uviœajna dokumentacija 189. 215. 233. 198. 352. 363 UN – Ujedinjene nacije (United Nations) 27. 358. 219. 201. 154 vozaåka dozvola 42. 225. 242. 175 teorija zaraze 19. 236. 230. 247. 153. 299. 286. 210. 356 V vangabaritna vozila 280. 167. 213. 220. 372.Indeks teorija sluåaja 19. 161. 254 upravni poslovi 259. 208. 243. 274. 284 umor 105. 222. 338 vozna karta 51 VRC – Centar za istraæivanje vozila (Vehicle Research Center) 72 vreme prevoza 16 vreme intenzivnog koåeça 237. 234. 204. 246 tragovi koåeça 194. 369. 245. 126. 228 tipiåni tragovi koji nedostaju 225. 202. 366 upravljaåke mere 26. 199. 230. 75. 337. 279. 354. 179. 366. 238 vreme koåeça 237 vreme odziva koåionog sistema 237 vreme porasta usporeça 237 vreme reagovaça vozaåa 237 vremenska distribucija raspodele saobrañajnih nezgoda 98 vremenska raspodela 69. 69. 174. 351 voœa sektora 354. 241. 286. 112. 242. 43. 238. 228. 226 tipoloãka analiza 98 tovarni list 54. 270. 227. 44.

286. 256. 298. 104. 351 zdravstveni uslovi 287. 240. Krsto Bezbednost saobrañaja W WHO – Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization) 24. 227 zaãtitne mere 22. 245 zapisnik o kontroli 269 zapisnik o uviœaju 193. 204. 80. 255. 302. 292. 289. 196. 240. 243. 161. 251. 249 zapreminski tragovi 226. 360. 301. 220. 205. 233. 157. 304 zamena inostranih vozaåkih dozvola 287 zanoãenje 127.Lipovac. 68. 303 æeljeno stanje 26. 244. 57 William Haddon 103 Z zadaci saobrañajne policije 257. 114 Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima Republike Srbije 47. 162 Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima 47. 206. 221. 331 zagaœivaçe 4. 212. 41. 185. 285. 158. 253. 244. 339. 235. 23. 289. 156. 258. 208. 273. 245. 268. 254 384 . 27. 103. 255. 239. 234. 246 Æ æalbe 267. 273. 188. 240. 334 zaãtitni sistem 23. 78. 285. 96. 209. 280. P. 366 zbir ozbiÿnosti povrede – ISS (Injury Severity Score) 182 zdravstvene ustanove 49. 269. 235. 33. 22. 254. 214. 264. 128. 17. 268. 198. 270. 211. 161. 228. 229. 309 znaåaj tragova 217. 194. 288. 293. 156. 163. 362. 63. 242. 254. 173. 269.

nl/ www. Nacionalni centar za istraæivanje u bezbednosti sobrañaja (Francuska) 12.cemt.int/en/ www. 9. 6.unece.htm www.be/ www.fr/ 10.org/ www.nl/ www.fr/ cnsr/index. broj 1.gouv.trl.be 385 .who.securiteroutiere . Naziv organizacije Ekonomska komisija UN za Evropu Svetska zdravstvena organizacija Evropska konferencija ministara transporta Evropski savet za bezbednost saobrañaja Svetska organizacija za puteve Laboratorija za istraæivanje transporta Institut za istraæivanja u bezbednosti saobrañaja (Holandija) AVV centar za istraæivanje transporta (Holandija) Odbor za bezbednost saobrañaja (Holandija) Izvorni naziv The United Nations Economic Commission for Europe World health organization The European Conference of Ministers of Transport European Transport Safety Council Woorld road association Transport Research Laboratory Institute for road safety research AVV Transport Research Center Dutch transport safety board National road safety council France National road safety research center ERF European Union Road Federation Internet adresa www.etsc.co.piarc. www.uk/ www. 3. Nacionalni savet za bezbednost saobrañaja 11. 7. www.inrets.equipement. www.rws-avv.swov.erf.nl/ 8.org/ 4. Evropska federacija za puteve www.org 2.rvtv. 5.NAJZNAÅAJNIJE KORIÃÑENE INTERNET ADRESE Red.

trl.edu/ index. Globalna mreæa partnera u bezbednosti saobrañaja 26.rospa. Nacionalno udruæenje za bezbednost saobrañaja (Ãvedska) 15. Krsto Bezbednost saobrañaja 13.irte. Dræavno MISLI! Ãema bezbednosti saobrañaja (V. Laboratroija za istraæivanje Transport research transporta (London) laboratory 24.com www. Britanija) Bundesanstalt für Straßenwesen www.se/ Safety The Swedish National Road Administration Road and Transport Research Institute Kancelarija za bezbednost saobrañaja (Austrija) Office of road safety Finnish Road Administration Royal Society for the Prevention of Accidents Parliamentary Advisory Council for Transport Safety Government’s THINK! Road Safety Scheme Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) www.thinkroadsafety .uk/ www.iihs. org www.dvla.gov. AAA Fondacija za bezbednost saobrañaja 27.hsrc.kfv.grsproadsafety. Parlamentarni savet za bezbednost saobrañaja (V.se/ www. Statistiåki zavod odeljenje za bezbednost saobrañaja (Nemaåka) 14. Evropska opservatorija za bezbednost saobrañaja 25. org/ www.ntf.org.aaafoundation. Britanija) 22.co.erso. Institut za obrazovanje u drumskom saobrañaja 28. Institut za istraæivanje puteva i transporta (Ãvedska) 18. Ãvedska administracija za puteve 16.gov.bast.pacts. Institut za istraæivaçe puteva i transporta (Ãvedska) 17.cfm www. P.at/ www. Agencija za licenciranje vozaåa i vozila (V.eu/ www.uk/ www. Britanija) 20.tiehallinto. Kraljevsko udruæenje za prevenciju nezgoda (V.org/ 386 . Finska administracija za puteve 19. Centar za istraæivanja bezbednosti autoputeva (SAD) 29.vv.uk/ www.se/ www. Osiguravajuñi institut za bezbednost autoputeva (SAD) European Road Safety Observatory Global road safety partnership AAA Fondation for traffic safety Institute of road traffic education Highway Safety Research Center Insurance Institute for Highway Safety www.uk/ 23.uk/ www.unc.co. Britanija) 21.de National Society for Road www.Lipovac.fi/ www.vti.

inrets.trb.com. Nacionalni centar za analizu sudara (SAD) 32.c om/ www.uk/pgr/ roads/ www.org/ www.fars.dot.fr/ www.fiafoundation.dekra.europa.g ov/Main/index.ltsa.org/ www. Britanija) National Safety Council National Crash Analysis Center Transportation Research Board National Highway Traffic Safety Administration's FARS Query System US Department of transportation. VTT Tehniåki istraæivaåki centar u Finskoj 42.gov.preventionrouti ere. Nacionalna administracija za bezbednost saobrañaja (SAD) 37.asp 43. Meœunarodno udruæenje automobilista 36. Odbor za istraæivanja transporta (SAD) 33. Udruæenje za preventivu na Association Prévention putevima (Francuska) Routière 44.gwu. Meœunarodni provajder usluga u bezbednosti saobrañaja 48.ncac. Federalna putna administracija 35.fr/ www.nz/ www.govt. Drumski saobrañaj u Novom Zelandu 41.fi/ Department for transport www.com/ programme www.Najznaåajnije koriãñene internet adrese 30. Svetsko udruæenje za puteve 45.dft.dot.org/ default.aspx www.de ec.nhtsa.au/ www.org/ gulliver. Sajt EU o transportu World Road Association Transportation Research Board EUro New car assessment www. Uprava za transport SAD.nhtsa.euroncap. Evropski program za ocenjivanje novih vozila 47.gov/ www. Nacionalni savet za bezbednost (SAD) 31.asso.nsc. Nacionalna statistika o saobrañajnim nezgodama FARS (SAD) 34.trb. Francuski institut za istraæivanje transporta i bezbednosti 39.vtt. Federal Highway Administration FIA Foundation National highway traffic safety administration Australian road research bord the French national institute for transport and safety research Canadian Automobile Association (CAA) Land transport New Zealand VTT Technical Research Centre of Finland www. Kanadsko udruæenje automobilista 40.edu/ gulliver.ca/ www.fhwa. Odeljenje za transport (V.eu/ transport/ 387 .gov www.caa. Odbor za istraæivanja u transportu (SAD) 46. Odbor za istraæivanje puteva (Australija) 38.arrb.piarc.

.

Australian Road Research. 1996. 2000. Beograd. Differences in Case-Specific Patterns of Unintentional Injury Mortality Among 15-44 Year Olds in Income-Based Country Groups. 1999. Problems. 1985. Boãkoviñ. Kippenheim.. Burg. pp 541 – 551.. Kippenheim. M. articles About Traffic Police Corruption. 1984. Cvetkoviñ.. (seminarski rad). Illinois.... Dragaå. Accident Analysis and Prevention.. D. 2001. Bayley. deo. R. Boston. M. M. S. Saobrañajni fakultet. Rutgers University Press. Traffic Accident Investigator's Manual for Police. i Lindenmann. Saobrañajni fakultet. 1992. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Zemun. A. i Rau.LITERATURA Adamoviñ. i Banoviñ. 1996. Saobrañajni fakultet. Handbuch der Verkehrsunfall-Rekonstruktion. D.. M. P. Evenston. Beograd. Social Development. New York.. Verlag Information Ambs Gmbh. Vjeãtaåeçe u cestovnom prometu.. T. Burg. 112. 1995. Beograd. R. Viãa ãkola unutraãçih poslova. H. 2000. Backer.. Perspectives. Josscy-Bass.p.. Accident Analysis and Prevention. Cox. Police: Practicies. 31. M. p. & Andersson. Junction Road Accidents During Cross Flow Turns: A Sequence Analysis of Police Case Files. 31-43. Adamoviñ. Ahmed. vol. i dr. VÃUP. Kriminalistiåka metodika. Andreasen.. No 4. San Francisko. i Vujaniñ. 34. V. H. Uvod u saobrañaj 1.. Informator. Armour. vol.. M. 2006. Baker. 1963. N. Unfallversuche. Kriminalistiåka fotografija (praktikum). 2002.. 2002. E.. Åoviñ. Aranœeloviñ. H. Rogers. Bezbednost saobrañaja 2. Allyn & Bacon. Patterns of Policing – A Comparative International Analysis. Designing Health Communication Campaigns. Clarke. 389 . M. 1981. Zagreb. S. New Brunswick.. Beograd. Uvod u saobrañaj 2. A Review of the Literature on Police Traffic Law Enforcement. H. p. i Sopory. 1987. M. H. Verlag Information Ambs Gmbh. and the Environment. M.. Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health.

. Accident Analysis and Prevention.M.S i Hauer. No 6. H. Beograd. Road Safety Mass Media Campaigns: A Meta Analysis. 1986. 2000. Dunkelziffer bei Unfallen mit Personenschaden. 1989. New York. p. Gavriloviñ. J. The Extent and some Implications of Incomplete Accident Reporting. Federal Office of Road Safety. Saobrañajni fakultet. Van Nostrand Reinhold.. Accident Analysis and Prevention. Evans L.C.. i Negri. Elliott. otkrivaçe NN – uåinilaca.. New York. E. Œ.. The Escape Project.. P. 2000. Federal Office of Road Safety. Feller. Accident Analysis and Prevention. M. Social Marketing: How to say What Needs to be Said. 1999. Ercoli L. 25. Sluæbeni list SFRJ. Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules. Medicinska kriminalistika. B. A Proposal for the Stadarization of Road Accident Reports. S. Elliott. 1973. An Introduction to Probability Theory and its Applications. Odeÿeçe za planiraçe saobrañaja i inæiçering. P.Lipovac. L. uviœaj. Kriminologija. TRL.. No 2.1993. 1985. Accident Analysis and Prevention. Handbook of Road Safety Research. Minister of Transport. New York. Bulletin 70. vol. Guria. Obrada saobrañajne nezgode. Evaluation 85.. A Manual for Culturally-Adapted Social Marketing. Novi Sad. P. Haght F. 1991. 1992. Harris S. Paris. vol 5. Grime. B. London.. G. Beograd. Krsto Bezbednost saobrañaja Dragaå. Hakkert A. No 1. i dr. III deo. Accident Analysis and Prevention.765-772. Iniñ. 1987. Minnesota Institute of Public Health. 1990. New Zealand. S. Volume I Wiley. R. 1988.. Media Questions and Answers on 2010. 1998. Deliverable 5.. W... H. & Garder. Gorkiñ. Nomos. tehnika saobrañajnih konflikta. Evaluated Road Safety Campaigns: An Overview of 265 Evaluated Campaigns and some Meta-Analysis Accidents. A. Evaluation of Local Safety Measures. Fakultet tehniåkih nauka. Bezbednost drumskog saobrañaja. Kambera. Elliot.. C. Gosche. Berichte der Bundersanstalt fur strabenwesen BAST. Beograd. B. Igçatoviñ.. 1987. Hyden.. Hauer E. Effective Road Safety Campaigns: A Practical Handbook. vol 18. Induced Exposure. 390 . tragovi. 1981. Traffic Safety and the Driver. Kambera. Lund institut tehnologije. Razvoj metode za procenu bezbednosti u saobrañaju. veãtaåeçe. i dr.. Bezbednost drumskog saobrañaja. C. Road User Behavior: Theory and Research.. 1986. New York. Hautzinger. 1997. T. Research Into the Validity of the Traffic Conflict Technique. Hauer. 1994.. 22. Geoffrey. Jaker. Estimation Number of Accident. Technical Research Centre of Finland (VTT). vol. 18. New York.. No 6. The Expected Loss of Life Quality from Traffic Injuries Requiring Hospitalisation. Goldenbeld. uviœaj i veãtaåeçe saobrañajnih nezgoda. Privredna ãtampa. vol. The Real Number of Road Traffic Accident Counts in Neatherland... Beograd.. 1981. E. Epstein. 1957..

No 8-9. Lipovac.... D.. vol. Novi Sad. M. G. 22. 2001. Odnos policije i javnosti (projekat). Viãa ãkola unutraãçih poslova. Beograd.. K. Savet za dræavnu upravu Vlade Republike Srbije. Aranœelovac. 2000. R.. i Keãetoviñ. i Ristiñ.. Teorija i praksa upravÿaça bezbednoãñu saobrañaja. Beograd. 2003. Kriminalistika taktika. Uviœaj saobrañajnih nezgoda .. 2003. Kovaåeviñ. Lipovac. Beograd. Bezbednost. 2001. Pariz. Buliñ. Saobrañajne nezgode u preticaçu (monografija). Odnos saobrañajne policije i javnosti u funkciji prevencije saobrañajnih nezgoda na putevima. K.. Ãesti simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2002 – bezbednost saobrañaja u 21. 2000. V. veku (Zbornik radova). M.. K. Jolis.. 2000. Lipovac. Lajunen.. i Vemiñ. CIBS. D. trening.. & Donne. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Lipovac. znaåaj i problemi realizacije u naãim uslovima.Literatura Jaker. Lipovac. Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima iz nadleænosti MUP-a. K. M. Aranœeloviñ. Æ. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Kavran. i Parker. P. 2001. Keãetoviñ. 4.. T. Minnesota Institute of Public Health. K. Viãa ãkola unutraãçih poslova.. 1999. Novi Sad. Lipovac. Javna uprava. reforma. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – izrada skica i situacionih planova (udæbenik). Æ. K. 1998. 1996. Zemun. Lipovac.. Viãa ãkola unutraãçih poslova. i Aranœeloviñ. Jankoviñ. Police Organization and Management. Saobrañajni fakultet. 6. efikasnost. Lipovac. 2001.. New York... Baça Luka. P. 1997. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – fotografisaçe (udæbenik). i Æarkoviñ. Leonard and More. M. New York. Upotreba sigurnosnih pojaseva u Republici Srbiji.. br.. Michel. Æ. Police Science Series. Jugoslovensko savetovaçe o veãtaåeçu saobrañajnih nezgoda. Krivokapiñ.. Vujaniñ.. Odnos saobrañajne policije i javnostI. Zemun. M. How Social Marketing of Prevention Can Help Your Community. K. Fusilier. Lipovac. Ãesti simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija sao391 . D. Vujaniñ. K. Lipovac... A. Œ. Lipovac. 2002... No 2. K. i dr. Simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima (Zbornik radova). Zemun. Metodologija fotografisaça oãteñeça vozila (priruånik). Viãa ãkola unutraãçih poslova. Beograd. Beograd.. 1994. X. 1997. 2001. Medijska kampaça poveñavaça upotrebe sigurnosnog pojasa u Republici Srbiji. Manuel de Premiers Secours Routiers. Zemun. Da li su agresivni Ÿudi i agresivni vozaåi? Accident Analysis and Prevention. Kontrola saobrañaja i metodi rada policije na saobrañajnom sektoru (magistarski rad). Kampaçe u bezbednosti saobrañaja. Defendologija.. K. D. 1996.elementi saobrañajne trasologije (udæbenik). Spasite 200 æivota u Srbiji – veæite pojas.. France-selection. K.

Lipovac. 2006. Kako i gde preñi ulicu. simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima (Zbornik radova). Struåni skup Bezbednost SAOBRAÑAJA NA PUTEVIMA. Sad. K. Beograd. K. Lipovac. K. Viãa ãkola unutraãçih poslova. 2006. K. Strategije bezbednosti saobrañaja. M. D. i dr.. Budva.. Iniñ. 2003. (studija). Makroistraæivaçe stradaça peãaka u Beogradu. (studija).. K. Apatin. i Vukaãinoviñ. Lipovac. u odnosu na rizik stradaça u naseÿima – raspodela rizika po opãtinama u Srbiji – Prva konferencija Novi horizonti saobrañaja i komunikacija 2007 (Zbornik radova). Mapiraçe opãteg rizika stradaça u saobrañaju. Beograd.. M. Koncepcija savremenog sistema obuke vozaåa. Krsto Bezbednost saobrañaja brañajnih nezgoda na putevima – Bezbednost saobrañaja u 21. K. i dr. Lipovac. 2006. Beograd. Beograd. Unapreœeçe poslova obezbeœeça lica mesta i vrãeça uviœaja saobrañajnih nezgoda. Deset lekcija koje æivot znaåe. Saobrañajni fakultet.. Efektivnost sistema zaãtite u automobilima. (studija). Tesliñ. 2002. CIBS – Saobrañajni fakultet. 2006. 2007. Program unapreœivaça saobrañajnog obrazovaça u osnovnim ãkolama – prvi seminar za direktore (Zbornik radova). (projekat). neka iskustva razvijenih zemaÿa. seminar – savetovaçe – razmena najboÿe policijske prakse (Zbornik radova).. K.. Novi Sad. 2007. Beograd... K. Baça Luka. K.Lipovac. Lipovac. Sistemski pristup smaçivaçu stradaça dece u saobrañaju. Analiza bezbednosti saobrañaja na magistralnom putu M-1 (Beograd – granica sa Makedonijom. 2003. K.. Studija bezbednosti saobrañaja sa detaÿnom analizom ugroæenih mikrolokacija i predlogom mera na koridoru x. 2007. i dr. 1999 – 2003). K. 2006.. i Peãiñ.. ''Model 5''. Novi Sad. Nauåno-struåni skup sa meœunarodnim uåeãñem: Saobrañaj za novi milenij (Zbornik radova). 392 . D. Lipovac. 2004. Program unapreœivaça saobrañajnog obrazovaça u osnovnim ãkolama – drugi seminar za uåiteÿe (Zbornik radova). Lipovac. veku (Zbornik radova). Lipovac. Beograd. ''Model 5''. Lipovac. K. Lipovac. Drugi nauåno-struåni skup sa meœunarodnim uåeãñem: Nauka u sluæbi pravosuœa (Zbornik radova).. K.. Baça Luka. M. M. slikovnica za decu. 2005. M. 7. Lipovac. Lipovac. AMS Republike Srpske i Grafomark. priruånik za peãake (priruånik). 2008 – 2012. i Vukaãinoviñ. 2002. Strategija bezbjednosti saobrañaja na putevima Republike Srpske. bojanka za decu.. Deset lekcija koje æivot znaåe. Neãiñ. Vrçaåka Baça. K. Viãa ãkola unutraãçih poslova.. Beograd.... i Jovanoviñ. P. Analiza bezbednosti saobrañaja u Srbiji sa posebnim osvrtom na prostornu raspodelu rizika uåeãña u saobrañajnim nezgodama. Zemun. N. Lipovac. Lipovac.. 2007. 2002. Fakultet tehniåkih nauka. K.. Lipovac. K. i dr. Nauåno-struåni skup Sistem obuke vozaåa (Zbornik radova). Kako smaçiti stradaçe dece peãaka u Beogradu.... (studija). Miloãeviñ. Lipovac. 2003. i Vukaãinoviñ.. M. i dr. Poloæaj i razvoj policijskog ãkolstva Srbije.

Lipovac K. Saobrañajni fakultet.. 2004. Dosije saobrañajnog sektora – OUP Vlasotince (seminarski rad). Miliniñ. Maksimoviñ. Beograd. Nicholson.. R. Milijeviñ. S. 393 .. 1996. Beograd. G.. Primeçena kriminalistiåka tehnika.. i Baãiñ. Beograd. i Wong. Zemun. Policijska akademija. K. B.. Kontrola i regulisaçe saobrañaja. 1993. i Lewis. D. Australia. Kriminalistiåka tehnika. Maksimoviñ.... Zlatibor. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima.. Projektovaçe modela inoviraça znaça u saobrañaju (magistarski rad). Beograd.. D. Ekonomika saobrañaja. Aktivnosti lokalne zajednice u bezbednosti saobrañaja – istraæivaçe putem ankete. Miloãeviñ. V. Beograd. Centre for Social Marketing. S. i dr. T. 1998. Beograd. K... C. 1990. Da li su nezgode raspodeÿene otrovom? Statistiåki test. Macpherson. 2000. Accident Analysis and Prevention. i Dobovãek. R. 1999. Beograd. Facultz of Crminal Justice. Teorije saobrañajnih nezgoda. Smith. Vrçaåka Baça.. Pagon. M. Tumbas. nauåno-struånom skup (Zbornik radova). New York. Saobrañajni fakultet. B. Æ. Kinney. Stead. i Kukiñ. Ÿubÿana. U. R. M. (Zbornik radova). 2006.. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Lipovac. Muræan. 2005. 2007. Michigan. Policijska akademija.. Detroit..Y. New Zealand Drink-Driving Statististics: The Effectivenes of Road Safety Television Advertising.. Fakultet organizacionih nauka. 2007. Beograd. vol. i Taylor. Beograd. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Saobrañajni fakultet. Jovanoviñ D. Beograd. Monash University.. Ÿudska prava. Society of Automotive Engineers. Nauka o policiji. 2007. Pogledi na strategijsko planiraçe policijskih poslova u bezbednosti saobrañaja. Social Marketing. G. Plato. Drugi seminar: Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobrañaja (Zbornik radova). 1998. B. Lipovac. Utvrœivaçe opasnih mesta na putevima u funkciji procesa rehabilitacije puteva. Traffic Engineering and Management. 2007. Unapreœeçe poslova obezbeœeça lica mesta i vrãeça uviœaja saobrañajnih nezgoda (priruånik).. Milosavÿeviñ. Marketing Bulletin... Miliniñ. Clayton. Photogrammetry and Accident Reconstrunction.. Ekonomski fakultet. D. Rehabilitacija i rekonstrukcija puteva.. B. Kriminalistiåka tehnika. 1999. T. G.. 1991.. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Beograd.. V. Policing in Central and Eastern Europe. International Congress. Ogden. J. Zemun. 1995.. Novakoviñ. 1994. B. Dilemmas of Contemporary Criminal Justice. MacFadyn. seminar – savetovaçe – razmena najboÿe policijske prakse. No 1. Viãa ãkola unutraãçih poslova. 1997. L.. i Boæiñ. A. i Jovanoviñ. Saobrañajni fakultet. 1994. Drugi seminar: Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobrañaja. Miletiñ. S. Beograd. 25.Literatura Lipovac. S. S. Nicholas S. Ugroæenost dece i starih u saobrañaju – raspodela rizika po opãtinama u Srbiji. K. i Hastings. Beograd. New Zealand. i Todoriñ. K. Meãko. Y. 1994. A Synopsis by the Centre for Social Marketing. i dr.W. Mitroviñ.

S.W. Policijska akademija.Lipovac. Rosman D. S. 1995. R. Duxbury Press.L.W. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Rothe.. Thomas. M. S. G. 2001. Harmonization of European Accident Investigation Systems. Elementi sigurnosti cestovnog prometa. P. 1982. Beograd. G. 1987. Rivers. 1973. Sudari i kamioni ukÿuåeni u çima: studije pojedinih sluåajeva. Tehnical Traffic Accident Investigators Handbook. Rice J. New York. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Brisel. 1986. Analize podataka i zaãtita. (seminarski rad). Accident Analysis and Prevention. 1996. Beograd.1994.W. 1997. Publisher. Etika milicije u regulisaçu i kontroli saobrañaja. Belmond. J. Skopÿak. 22. Beograd. S. 1994.. I. i Nilsson. vol.Hill. Thulin H. Vasiÿeviñ. P. i dr. Milicionarski odnosi sa javnoãñu. V. J. New Brunswick and London. Vodineliñ.. Level 3. Savremena administracija.. Zagreb. Petroviñ. seminar-savetovaçe-razmena najboÿe policijske prakse. Strategijske osnove prevencije kriminala na nivou lokalne zajednice – svetska iskustva. (seminarski rad). New York. Beograd. Institut za sigurnost na autoputu. P. Dosije saobrañajnog sektora – OUP Loznica. F. 2005. i Skalar... R. Beograd. R. vol. 2000. Vrçaåka Baça. Stefanoviñ. 1989. Predznaci kod adolescenata koji ukazuju na visoko riziåno ponaãaçe kod mlaœih i odraslih: koriãñeçe supstanci i roditeÿski uticaji.. Rotim. S. Transport Research Apas. Percy L. Beograd..... A. 1995.. ekspertize prometnih nezgoda. Dosije sektora: Zreçanin. Stein H. Rivers. 26. (seminarski rad)... Simonoviñ. No 2. Transaction Publishers.. 2006. Dosije saobrañajnog sektora PS Lapovo. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Odnos saobrañajne policije i javnosti u Sremskoj Mitrovici. I. Shope.R. Pantazijeviñ. Krsto Bezbednost saobrañaja Pantazijeviñ. Kontrola rada centara za obuku vozaåa u saobrañaju na putu. 2001. New York.. Beyond Traffic Safety. 2006. J. Weston.. McGraw. Bezbednost saobrañaja. Traffic Accident Investigators’ Manual. Accident analysis and prevention. SSUP. rizik povrede i posledice povrede za razne vrste transporta i godiãta ÿudi. Advertising and Promotion Management Edition. Charles C. 2006. Road Transport VII – 33. 1994.. Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti. VTI izveãtaj broj 390 A. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Putni saobrañaj. Beograd. J. 1998. J. Saobrañajna kriminalistika. Savetovaçe: Kontrola i regulisaçe saobrañaja (Zbornik radova).. Beograd. No 5. Bezbednost saobrañaja. Thomas. svezak 1. 1994. V. Rossiter. Peåar.. The Police Traffic Control Function Rakiñ. i Jones. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. 2006. izloæenost. Beograd. Drugo izdaçe. Paul... Pantazijeviñ. B. i Knuiman. i Donovan. (seminarski rad). 394 . Traffic Branch Royal Canadian Mounted Policy.. Poreœeça bolniåkih i policijskih podataka o povreœenim. V. Matematiåke statistike i analize podataka. Bezbednost 2. Viãa ãkola unutraãçih poslova.

1994. juna 1976..Literatura Vujaniñ. 3–6). od 01. 2001. 1997. Commission of the European Communities. June 2000. Graœevinski fakultet. vol.plan kampaçe). ECMT Actions on Speed Moderation. M.M. 2. 1996. od 3. K. 395 . Bezbednost 3. Nauåno-struåni skup: Bezbednost dece u saobrañaju. Federalne kancelarije za bezbednost saobrañaja na putevima Australije. Kçiga 1. The Police Journal. Grupa autora.V. Zaidel. Third Road Safety Conference: Traffic Safety as a Premise of Road Modernising and Maintenance. Metodologija istraæivaça i reãavaça problema bezbednosti dece u saobrañaju. 2000. M. A Strategic Road Safety Plan for European Union. Contract Nº: RO-98-RS. K.3