P. 1
bezbednost saobracaja

bezbednost saobracaja

|Views: 269|Likes:
Published by maxim_maxim_7
ezbednost saobracaja
ezbednost saobracaja

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: maxim_maxim_7 on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2015

pdf

text

original

BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA – uõbenik –

Autor Prof. dr KRSTO P. LIPOVAC, dipl. inæ. saobrañaja

Recenzent Prof. dr Milan VUJANIÑ, dipl. inæ. saobrañaja

V. d. glavnog i odgovornog urednika Milovan IVANOVIÑ

Urednik izdaça Slavica ÑIROVIÑ

Za izdavaåa Milovan IVANOVIÑ

Izdavaå Javno preduzeñe Sluæbeni list SRJ Beograd, Jovana Ristiña 1

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 656.1.08 (075.8) 656.1.053 (075.8) 351.811 (075.8) LIPOVAC, Krsto P. Bezbednost saobrañaja / Krsto P. Lipovac. – Beograd: Sluæbeni list SRJ, 2008 (Beograd: Grafiåki centar). – XXII, 398 str.: ilustr.; 24 cm Tiraæ 500. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 387-396 i uz svako poglavlje. – Registar. ISBN 978-86-355-0747-7 a) Drumski saobrañaj – Bezbednost b) Saobrañajne nesreñe c) Saobrañajna policija COBISS.SR-ID 145745932

Krsto P. Lipovac

BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA
– uõbenik –

BEOGRAD 2008.

SADRÆAJ
Strana

Predgovor prvom izdanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Skrañenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX 1. UVOD 1.1. Saobrañaj, ãtetne posledice saobrañaja, bezbednost saobrañaja . . . . . . . . 1.2. Znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Najznaåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1. Drumski saobrañaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istorijat drumskog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifiånosti drumskog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buduñe mesto i uloga drumskog prevoza u saobrañajnom sistemu . 1.3.2. Ãinski (æelezniåki) saobrañaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istorijat ãinskog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifiånosti ãinskog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buduñe mesto i uloga ãinskog prevoza u saobrañajnom sistemu . . 1.3.3. Vodni saobrañaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istorijat vodnog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifiånosti vodnog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buduñe mesto i uloga vodnog prevoza u saobrañajnom sistemu . . . Vodni saobrañaj nije pogodan za prevoz putnika, osim u sluåajevima: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4. Vazduãni saobrañaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istorijat vazduãnog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifiånosti vazduãnog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buduñe mesto i uloga vazduãnog prevoza u saobrañajnom sistemu 1.3.5. Savremene koncepcije saobrañajne politike Evrope . . . . . . . . . . . . 3 5 9 9 9 10 11 11 11 12 13 13 13 14 15 15 15 15 16 17 18 V

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja Strana

1.4. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja (pristupi reãavanju problema bezbednosti saobrañaja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.1. Saobrañajne nezgode su retki i pojedinaåni sluåajevi (ãta se to dogaœa?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.2. Nebezbednost saobrañaja je druãtveni problem (zaãto se to dogaœa?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.4.3. Prvi pokuãaji upravljanja i obuzdavanja rasta saobrañajnih nezgoda (kako se to dogaœa?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.4.4. Zaãtitni sistem omoguñuje kontinuirano smanjivanje broja i posledica saobrañajnih nezgoda (sistem upravljanja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.5. Osnovni preduslovi za upravljanje u oblasti bezbednosti saobrañaja . . . . 26 1.6. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.6.1. Osnovna obeleæja bezbednosti saobrañaja u odabranim zemljama . 28 1.6.2. Suãtinska razlika izmeœu razvijenih i nerazvijenih zemalja u oblasti bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.6.3. Cena upravljanja bezbednoãñu saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2. SAOBRAÑAJNO PRAVO 2.1. Pojam saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Meœunarodne organizacije i udruæenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Izvori saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Meœunarodni izvori saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Unutraãnji izvori saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3. Meœunarodni izvori drumskog saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . 2.3.4. Unutraãnji izvori drumskog saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Predmet saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Subjekti saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1. Prevoz putnika i prtljaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakljuåivanje ugovora, osnovni sadræaji ugovora . . . . . . . . . . . . . . Prava i obaveze prevozioca i putnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ãtetni dogaœaji – odgovornost i naknada ãtete u prevozu putnika i prtljaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2. Prevoz robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formalni i neformalni ugovori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obaveze prevozioca i poãiljaoca, vrãenje utovara i istovara robe . Pojam i sadræaj tovarnog lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenosivi tovarni list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ãtetni dogaœaji – odgovornost i naknada ãtete u prevozu robe . . . . Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 39 40 43 43 43 44 46 48 48 49 50 50 51 52 53 53 54 54 55 56 56

Sadræaj Strana

3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3.1. Nauka i saobrañajna nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Bezbednost saobrañaja kao nauåna disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Predmet i ciljevi bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Predmet bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Ciljevi bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3. Aktivna i pasivna bezbednost saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Nauåne metode i metodologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Metode bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.1. Metod merenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.2. Statistiåki metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.3. Metod ankete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.4. Metod nauånog posmatranja (prouåavanje ponaãanja i interakcija) 3.5.5. Metod eksperimenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.6. Metod komparacije – uporeœivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.7. Case Study metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.8. Ekspertska metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.9. Mesto i uloga javnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Teorije saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.1. Teorija sluåaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.2. Teorija zaraze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.3. Teorija sklonosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.4. Spell teorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.1. Direktni pokazatelji bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . Javni rizik – trenutno stanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javni rizik – uspostavljeni trend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saobrañajni rizik – trenutno stanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saobrañajni rizik – uspostavljeni trend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinamiåki saobrañajni rizik – trenutno stanje . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinamiåki saobrañajni rizik – uspostavljeni trend . . . . . . . . . . . . . Procene nivoa bezbednosti u pojedinim sluåajevima . . . . . . . . . . . 3.7.2. Indirektni pokazatelji bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.3. Ostale metode ocenjivanja bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . 3.8. Analiza bezbednosti saobrañaja na podruåju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA 4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.1.1. Pol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.1.2. Starost uåesnika u saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 4.1.3. Sposobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 VII 61 62 63 63 64 64 65 67 67 67 69 70 71 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 81 83 84 86 88 90 92 93 96 96 99

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja Strana

4.1.4. Znanja – obrazovaçe i obuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.1.5. Stavovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4.1.6. Iskustvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.1.7. Ponaãanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4.1.7.1. Brzina vozila u saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4.1.7.2. Prolazak na crveno svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4.1.7.3. Preticanje na mestima zabrana i u opasnim situacijama . . . 119 4.1.7.4. Nepoãtovanje prvenstva prolaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 4.1.7.5. Nedræanje bezbednog odstojanja izmeœu vozila . . . . . . . . . 120 4.1.8. Voænja pod uticajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 4.1.9. Umor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.1.10. Nekoriãñenje sistema zaãtite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.1.10.1. Upotreba sigurnosnih pojaseva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.1.10.2. Kacige za motocikliste i bicikliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4.1.10.3. Zaãtita dece u vozilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4.1.11. Ostali elementi faktora åovek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4.2. Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4.2.1. Masa vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 4.2.2. Konstrukcija vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 4.2.3. Oprema vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 4.3. Put kao faktor bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 4.3.1.Vrsta puta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 4.3.2. Trasa puta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4.3.3. Proseåan broj prikljuånih puteva (raskrsnica) . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4.3.4. Stanje kolovoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4.3.5. Prepreke pored puta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 4.4. Okolina kao faktor bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 5.1. Primena zakona i promena ponaãanja u saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5.1.1. Oåekivana vrednost kazne i promena ponaãanja . . . . . . . . . . . . . . 140 5.1.2. Opãti i specifiåni rizik kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 5.1.3. Objektivan i subjektivan rizik kontrole i kaænjavanja . . . . . . . . . . . 142 5.1.4. Konaåno, ãta æelimo i kako to postiñi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 5.2. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . 143 5.2.1. Formiranje struånih stavova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.2.2. Usaglaãavanje i verifikacija stavova, naåela i principa u ãiroj struånoj javnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5.2.3. Oblikovanje jasnih struånih stavova u zakone i druge propise . . . 145 5.2.4. Promovisanje struånih stavova i zakonskih odredbi u politiåkoj i najãiroj javnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 5.2.5. Donoãenje zakona i drugih propisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 VIII

. . Sprovoœenje zakona u praksi . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . Evropski procesi u primeni propisa u bezbednosti saobrañaja . . 168 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .5. . . .3. . . . . . . . . 149 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 6. . . .4. . . . . Realizacija kampanje s ciljem unapreœivanja stavova najãire javnosti . . . . . Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja – struktura propisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . 147 5. 148 5. . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . .3. Spell teorija . . . . . . . .5. . . . .3. . . Kljuåne oblasti primene zakona . 180 6. . . . . . . . .1. . . . .2. . . . . .6. .2. . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etiologija saobrañajnih nezgoda . .3. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . Prañenje saobrañajnih nezgoda . . . . . . 175 6. . . .6. . . . . . . . Teorija sluåaja . . . .5. . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . .3. .1. . .1. . Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesualistiåke definicije uviœaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . .2. . . . . . . . .3. . . . . . . . 163 6. . . . . . . . . . Opisni modeli . . Istorijat . 189 7. . . . . .1. . . . . . . . 147 5.2. . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 5. . . . . . . . . . . . . . . . 171 6. . Preporuka UN za definiciju saobrañajnih nezgoda . . . Teorija sklonosti . . . . . . 181 6. SAOBRAÑAJNE NEZGODE 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kriminalistiåke definicije uviœaja . .7. . . . . Modeli koji prikazuju posledice saobrañajne nezgode . . . .5. . 149 5. . . Fenomenologija saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . .4. .6. . . . . . . . . . . 174 6. . . . . 151 5. . . . .5.4. . . . . . . . . . . . . .7. . 174 6. . 177 6. .5. . . . Kljuåne oblasti u EU . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . .5. . . Struktura i sadræaj pravnih akata . Teorije saobrañajnih nezgoda . . . . . . . Znaåaj definisanja kljuånih oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . 159 Literatura . . . . . . . 193 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 6.2. . . . . . . . . . . . . . . . . Dometi fenomenologije i etiologije saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . .6. . . . . . Modeli koji se oslanjaju na prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja . . . 176 6. . . . . . . . 188 Literatura . 146 5. . . . . .6. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . 171 6. . . . . . . .6. . . . . . Kljuåne oblasti u naãim uslovima . . . . .2. . . . . . . . .2. 157 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . .4. 172 6. . . . . . . 170 6. . . Pojam saobrañajne nezgode . . . Permanentno prañenje i unapreœivanje propisa . . . . . . . . . .4. . . . . . Teorija zaraze . 176 6. . . . . . . . . . . . . UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 7. . .1. . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . Modeli faktora rizika (analitiåki mikro modeli) . . . . Pojam i zakonski osnov vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda . . . . . . . .2. . . .2.Sadræaj Strana 5. . . . . . . . 193 7. . . . . . . . . . Serije dogaœaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modeli predviœanja (analitiåki makromodeli) . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . Modeli bezbednosti saobrañaja . Primeri etioloãke analize nezgoda . . . . .2. . . . . . . . . . . . . Normativne definicije saobrañajne nezgode . 179 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 5. . . . 183 6. . . . . 193 IX . .

. . 220 8. 212 7. . . . . . . . . . 230 8. 213 7. Obrada tragova saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . 213 7. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tragovi kretanja vozila .6. . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . 204 7. . . . .4. 219 8. . . . . . . 206 7. . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Podela tragova prema vrsti . . Znaåaj tragova saobrañajne nezgode . . 227 8. . . . . . . . . . . . . . . . Krsto Bezbednost saobrañaja Strana 7. . . . . . . . . . . . 201 7. . . . . . . . 228 8.6. . . ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE 8. . . . . . .1. . . .5. . . . . . . . . . . . . . .4. .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. P. . . . .1. . . . . . . . . . . . . . Podela tragova prema veliåini .1. . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . .2. . . . . . . Oznaåavanje tragova saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . .5. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada .2. . . . . . . . . 234 X . . . . Tehniåka naåela izrade uviœajne dokumentacije . . . . . . . . . Uviœaj kao sistem radnji . . Podela tragova sa aspekta merenja . . . . . . . . 223 8. . . . .1. . . . . . . . Specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda u odnosu na ostale uviœaje . . . .2. .3. . . . . . . . . . . 211 7. . . . . Ostali prilozi (najåeãñe su to izuzeti predmeti) . . . . . . . . . . . Naåelo sveobuhvatnosti . . . Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti . . . . . Zakonski osnov za vrãenje uviœaja . . Podela tragova prema situaciji u kojoj su nastali . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . .6. . . . .5. . . . . . . . . . .4. . . . Praktiåna postupanja u razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . . Metode fiksiranja lica mesta saobrañajnih nezgoda . . . Situacioni plan lica mesta .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 7. . . . . 216 8.3.2. . . . . . . . . Podela tragova prema fazi nezgode u kojoj su nastali . . . . . . . . . . Markiranje tragova saobrañajnih nezgoda .3. . . . . . . Klasifikacije tragova saobrañajnih nezgoda . Naåelo objektivnosti . . . .4. . . . . . . . . Naåelo usaglaãenosti . . . 226 8. . . . . . Problemi vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda u naãim uslovima . . . . Pronalaæenje tragova na licu mesta saobrañajne nezgode . . . . . . . . . . . . . .3.3. . . . . . . . . Znaåaj uviœaja za analizu konkretne saobrañajne nezgode . . 221 8. . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . 233 8. . Naåini fiksiranja tragova i predmeta saobrañajne nezgode . 194 7. . . . . . . . .3. . . . . .4. . . .5. . . . . . . 222 8. . . .5. . . . . 231 8. . . . . .1. . 223 8.1. . . . . . . 224 8. . . .7. . . . . . . . . . . . .Lipovac. .6. . . . . . . . . . . . . . . . . Podela tragova prema mestu nalaæenja . . . . 200 7. . . . . . . . . .3. . .2. . . Obezbeœenje tragova na licu mesta saobrañajne nezgode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . Zapisnik o uviœaju . .4. . .3. Saobrañajni znaåaj tragova . . .1. . . . . . . . . . . .5.4. . . . .3. . . .4. . . . .8. . . . .3. . Pojam tragova saobrañajne nezgode . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . .2.2. . 207 7. 199 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . Znaåaj uviœaja za analizu stanja bezbednosti saobrañaja i upravljanje bezbednoãñu saobrañaja . . . . . Skica lica mesta . 208 7. . . . . . . . . . 203 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 8. . . 215 Literatura . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 7. . Znaåaj uviœaja saobrañajnih nezgoda . . . . . . 194 7. . . . . . . . . . 224 8. . . . . 222 8. .3. . . . . . . . . 220 8. . . .4. 211 7. Fotodokumentacija . . . . . . . . . . . . 205 7. . . . . .3. . . . . Kriminalistiåki znaåaj tragova . . . . . .

. . . . . . . . . . 253 9. . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najvaænija postupanja saobrañajne policije u neposrednoj kontroli saobrañaja . lica i predmeta . . . . . . . . . 250 9. . . . . . . . . . . . . . 258 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . 265 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 247 8. . . . . . . . 273 Literatura . . . . .1. . . . . . . . . . Pravni poslovi bezbednosti saobrañaja . . . . . 256 9. . . . . . . . . 253 9. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti ispitivanja vozila i tehniåkih pregleda vozila . .2. . . . . . . . . Otpali delovi i materijali sa vozila . . . Upravni poslovi u oblasti vozaåa . . . .5. . .1. . Mesto i uloga oup u zaãtitnom sistemu bezbednosti saobrañaja . . . . . . .4.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. Upravni poslovi u oblasti vozila .3. . . . INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 12. .1.3. . . . . . . . . .1. 308 Literatura . . . . . . . . . . . MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI 9. . . 264 10. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . Poslovi bezbednosti saobrañaja u funkciji bezbednosti dræave i ostvarivanja prava i sloboda graœana . . . . . 310 XI . . . . . . . . . . . . . Krajnji poloæaj vozila. . NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 12. . . . . . 293 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neposredna kontrola vozila u saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sadræaj Strana 8. . . 265 10. . . . . . . . . . . . . . . Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti odræavanja puteva i tehniåkog regulisanja saobrañaja . . . . . . . . . . 279 11. . . . . . . . . . . . . . UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 11. . . . . . . . .2. . . . . 249 Literatura . . . . . . . . . . . Inspekcijski nadzor – pravni osnov i opãta razmatranja . . Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti osposobljavanja vozaåa i polaganja vozaåkih ispita . .2. . . . . . 297 12. . . . . . 264 10. 274 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . .1. . .2. 306 12. . 279 11. . . . . . . . . . . . . . Inspekcijsko-tehniåki upravni poslovi bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neposredna kontrola stanja puta i saobrañajne signalizacije . . . . .1. . . . . . . . .3. . . . . . . . . . .1. . . . . . . . .1. . . . Neposredna kontrola saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . 291 Literatura . . . . . . . . . . . . Neposredno (interventno) regulisanje saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti prevoza . . . . . . . . . . .1. . Inspekcijski nadzor – sadræaj i procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 11. . . Poslovi bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 12. . . . . . Neposredna kontrola uåesnika u saobrañaju . . . .6. . . . . . . . . 264 10. . . . . . . . . . . Zaãtitni sistem u bezbednosti saobrañaja . . .2. . . . . . . . . . . . . . 259 10. .5. . . 299 12. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . 290 11. . . . . . . . . . . . .

. . . 329 14. Prostorna raspodela ljudi i drugih resursa . . . . . . . . . . . . . 327 14. . . . . . . .3. Uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . Odnosi sa struånom javnoãñu . . . . 336 14. . . . . .4. . 349 15.9. . . . . . realizacija posebnih programa sa riziånim i najugroæenijim grupama . . . . . . . Rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije . . . . . . . . . 330 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrolna sluæba. . . . . . . 356 15. . . . . . . . . . .4. . . . . . . .3. Odnosi saobrañajne policije sa opãtom javnoãñu . . . .1. . . . . . . . . Snimanje i prañenje obeleæja bezbednosti saobrañaja . .5. . Planiranje rada saobrañajne policije .1. . . . Druãtvene promene. . Specifiånosti odnosa saobrañajne policije i javnosti . 345 15. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . .1. . . . . 333 14. . . . . . . 355 15. . . .3. . . 360 15. . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neke karakteristike sadræaja rada saobrañajne policije znaåajne za odnose sa graœanima . . 354 15. . . . . . . . Pomoñ i podrãka drugim subjektima bezbednosti saobrañaja . 332 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. . . . . 358 15. . PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 15. . . . . . . . . . . 313 13. . . . . . . . .Lipovac.3. . . . . . . . . . . . . . . . . ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI 14. . Funkcionalna raspodela ljudstva i drugih resursa . . .2. . . Odnosi sa institucionalizovanom javnoãñu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odreœivanje potrebnog broja policajaca . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 13. . . . . . . . . 362 Literatura . . . . . . . . . Krsto Bezbednost saobrañaja Strana 13. Informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja .3. . . . Zaãto je vaæan odnos saobrañajne policije i javnosti? . . . . . . . . . promene policijske funkcije i odnosi policije i javnosti . . 342 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 14. 328 14. . . . . .10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osnovna naåela u odnosu saobrañajne policije i javnosti . . 360 15. . . . 339 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 13. . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . 322 14. . . . Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije . . . . . . . . . . . Uåeãñe u pripremi strategija bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 316 13. . . . . . . . . . . . Pojam i znaåaj odnosa saobrañajne policije i javnosti . . . . . . . . .4. . . 352 15. . . . Raspodela ljudstva i drugih resursa .4.6. . . . . . . . . . . . . . . . . 317 13. . . . . . . . 367 XII . . . Vremenska raspodela ljudi i drugih resursa . . . . . . . . . .5. . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . vrste patrola . . . . 316 13. . . . . 318 Literatura . . . . .2. . . . . . . .2.7. . . . 315 13. . . . . . Unapreœenje odnosa saobrañajne policije i javnosti . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . 373 Literatura . . . . . . . . . Mesto i uloga voœe sektora i komandira . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . SEKTORSKI RAD U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 16. . . . . . . 372 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 16. . . . . . . . . . .Sadræaj Strana 16. . . . . . . . . 389 XIII . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. Dosije sektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poslovi i zadaci na sektoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 16. . . . 375 Najznaåajnije koriãñene internet adrese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Indeks . . . . . Organizacija i naåin realizacije sektorskog rada .

. podataka. Svi navedeni sadræaji dati su detaÿno. U kçizi se koristi jasna nauåna terminologija. . uviœaj saobrañajnih nezgoda. Opãti je utisak da je dostavÿeni rukopis napisan vrlo struåno. saobrañajne nezgode. tako i u pojedinim delovima. struktura poslova bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a. preventivno-propagandni poslovi. Kçiga daje moguñnost kreativnom pristupu u organizaciji nastave. Sve navedeno studenatima ñe olakãati razumevaçe i uåeçe ovog gradiva. odnosno u åijoj realizaciji uåestvuje MUP. Prezentovani sadræaji su usklaœeni sa vaæeñim nastavnim planom i programom po kome se izuåava nastavni predmet Bezbednost saobrañaja na Kriminalistiåko-policijskoj akademiji. faktore bezbednosti saobrañaja. U kçizi je prisutan sadræaj koji se odnosi na nauånu disciplinu bezbednost saobrañaja (opãti deo) i obim sadræaja koji se odnosi na policijske poslove bezbednosti saobrañaja (posebni deo predmeta).IZVOD IZ RECENZIJE . kako u celini. Rukopis obuhvata vrlo raznovrsne sadræaje koji se odnose na pojam saobrañaja. odnosi saobrañajne policije i javnosti.. åiçenica i definicija. opãte nauke o bezXV . Prikazani su mesto i uloga poslova bezbednosti saobrañaja u poslovima javne bezbednosti. patrolna i pozorniåka delatnost i sektorski rad u bezbednosti saobrañaja. Rukopis je zasnovan na najnovijim nauånim dostignuñima u bezbednosti saobrañaja.. U posebnom delu su izloæeni najvaæniji poslovi bezbednosti saobrañaja koji se realizuju u MUP-u. Autor je u rukopisu vrlo uspeãno izbalansirao potrebu za osnovnim znaçima iz saobrañajnih nauka (posebno iz bezbednosti saobrañaja). razvoj nauåne oblasti bezbednost saobrañaja. upravno-pravni poslovi bezbednosti saobrañaja. znaåaj saobrañaja. pojam i predmet saobrañajnog prava. uz naglaãenu funkciju da pomognu izuåavaçe i shvataçe posebnog dela bezbednosti saobrañaja koji se odnosi na policijske poslove bezbednosti saobrañaja. poslovi neposredne kontrole i interventog regulisaça saobrañaja. kombinovana sa preciznim definicijama kÿuånih pojmova. ali tako da uvaæava postojeñe staçe razvoja naãe nauåne misli i praktiåne aspekte bezbednosti saobrañaja u Srbiji. inspekcijsko-tehniåki poslovi. razvoj saobrañaja.. Analiza sadræaja u tekstu pokazuje visoku nauåno-struånu vrednost. sa mnoãtvom novih informacija.

. Recenzent Prof. ukÿuåujuñi i praktiåne aspekte vrãeça poslova bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a.. Iznoseñi materiju. dipl. Krsto Bezbednost saobrañaja bednosti i drugih policijskih nauka. autor je na mnogim primerima pokazao da u punoj meri podræava savremeni koncept bezbednosti saobrañaja. dr Milan Vujaniñ. Pred nama je rukopis koji predstavÿa odliånu osnovu za razumevaçe bezbednosti saobrañaja i posebno policijske funkcije u bezbednosti saobrañaja. P. U svemu navedenom åovek je najveñi potencijal unapreœeça bezbednosti saobrañaja . XVI .Lipovac.inæ. saob.

koji rade u obuci vozaåa. saobrañajnim inæeçerima. razvoj saobrañaja. struktura poslova bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a. a posebno u okviru izrade seminarskih radova pomogli da se pojedine oblasti boÿe sagledaju i objasne. Autor XVII . faktori bezbednosti saobrañaja. pomoñi unapreœeçu znaça. Verujemo da ñe udæbenik opravdati svrhu. preventivno-propagandni poslovi. Prvi deo obuhvata najznaåajnije sadræaje koji su neophodni za razumevaçe materije bezbednosti saobrañaja. radnicima osiguraça. stavova i ponaãaça i da ñe doprineti donoãeçu i primeni novog Zakona o bezbednosti saobrañaja i prateñih propisa. olakãati spremaçe ispita.PREDGOVOR PRVOM IZDANJU Udæbenik Bezbednost saobrañaja nameçen je. saobrañajnih fakulteta. pa ñe pisaçe drugog izdaça biti olakãano. patrolna i pozorniåka delatnost i sektorski rad u bezbednosti saobrañaja. viãih i visokih ãkola koje izuåavaju nastavno-nauånu oblast bezbednost saobrañaja. upravno-pravni poslovi bezbednosti saobrañaja. odnosi saobrañajne policije i javnosti. Pisaçu ovog izdaça znatno su doprineli studenti koji su u okviru nastave. pojam i predmet saobrañajnog prava. saobrañajne nezgode i uviœaj saobrañajnih nezgoda. znaåaj saobrañaja. saobrañajnim planerima na svim nivoima. Oåekujemo sugestije za unapreœeçe sadræaja. i to: mesto i uloga poslova bezbednosti saobrañaja u poslovima javne bezbednosti. Na tome sam im veoma zahvalan. prvenstveno. U drugom delu detaÿnije su prikazani pojedini poslovi bezbednosti sobrañaja koji su u nadleænosti organa unutraãçih poslova. Udæbenik bezbednost saobrañaja je vredna literatura nastavnicima i uåenicima sredçih saobrañajnih ãkola i brojnim pojedincima koji obavÿaju razliåite poslove bezbednosti saobrañaja: stareãinama policije. onima koji upravÿaju putnom mreæom. na tehniåkim pregledima itd. poslovi neposredne kontrole i interventog regulisaça saobrañaja. razvoj nauåne oblasti bezbednost saobrañaja. inspekcijsko-tehniåki poslovi. studentima Kriminalistiåko-policijske akademije. i to: pojam saobrañaja. Materija je podeÿena u dve makroceline: opãta bezbednost saobrañaja i posebni deo koji prvenstveno opisuje policijske poslove bezbednosti saobrañaja.

SKRAÑENICE ABS ADR AETR AIS AMSS AMSRS ANCAP APC ATP CARE CEMT CIBS CMR COV CSC CTI CVR Å-V-P-O E ECE UN ECMT EE EEE – Anti blokirajuñi sistem (Antilock Brake System) – Evropski sporazum o Meœunarodnom prevozu opasne robe – Evropski sporazum o radu posade na vozilima koja obavljaju Meœunarodne drumske prevoze – Skrañena skala povreda (Abbreviated Injury Scale) – Auto moto savez Srbije – Auto moto savez Republike Srpske – Australijski program za procenu novih vozila (Australian New Car Assessment Programme) – Sporazum o minimalnim uslovima za izdavanje i za vaænost vozaåkih dozvola – Sporazum o meœunarodnom prevozu lakokvarljivih prehrambenih proizvoda i specijalnim vozilima za njihov prevoz – Baza podataka za zemlje ålanice EU – Konferencija evropskih ministara transporta (Conference of Ministares of Transport) – Centar za istraæivanja u bezbednosti saobrañaja – Konvencija o ugovoru za meœunarodni prevoz robe drumom – Centar za obuku vozaåa – Meœunarodna konvencija o bezbednosti kontejnera – Komitet za unutraãnji transport – Konvencija o ugovoru o meœunarodnom drumskom prevozu putnika i prtljaga – åovek–vozilo–put–okruæenje – Inæenjerstvo (Engineering) – Evropska ekonomska komisija Ujedinjenih nacija – Konferencija evropskih ministara transporta (Europian Conference of Ministry of Transport) – Inæenjerstvo–Obrazovanje (Engineering – Education) – Inæenjerstvo–Obrazovanje – Prinuda (Engineering – Education – Enforcement) XIX .

Lipovac. droge i saobrañajnu bezbednost ICD – Meœunarodna klasifikacija bolesti (International Clasification of Diseases) IDBRA – Meœunarodno udruæenje za istraæivanje ponaãanja vozaåa IFSO – Meœunarodna organizacija ãefova policije IIS – Skala oãteñenja pri povredama (Injury Impairmant Scale) Ik – Indeks kontrole INTERPOL – Meœunarodna organizacija policije IRF – Meœunarodna putna federacija (International Road Federation) IRRD – Meœunarodna dokumentacija o istraæivanjima puteva (International Road Research Documentation) IRTAD – Meœunarodna baza podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama (International Road Traffic and Accident Data Base) IRU – Meœunarodno udruæenje za drumski prevoz (International Road Union) IS – Informacioni sistem ISO – Meœunarodna organizacija za standardizaciju (International Standard Organization) ISS – Ukupni rezultat ozbiljnosti povreda – (Injury Severity Score) IVV – Meœunarodno udruæenje za ãkolovanje vozaåa i saobrañajno vaspitanje JIS – Jedinstven informacioni sistem JNCAP – Japanski program za procenu novih vozila (Japaniese New Car Assessment Programme) KEMT – Konferencija evropskih ministara transporta KZ – Kriviåni zakonik (Kriviåni zakon) MUP – Ministarstvo unutraãnjih poslova NHTSA – Nacionalna administracija za bezbednost puteva u SAD (National Highway Traffic Safety Administration) NN vozilo (lice) – nepoznato vozilo (lice) XX EEEE . Krsto Bezbednost saobrañaja – Inæenjerstvo–Obrazovanje–Prinuda–Æivotna sredina (Engineering – Education – Enforcement–Environment) EU – Evropska unija (Europian Union) EuroNCAP – Evropski program za procenu novih vozila (Euro New Car Assessment Programme) FIA – Meœunarodna automobilska federacija FIM – Meœunarodna motociklisticka federacija FISITA – Meœunarodna federacija inæenjera i tehniåara za motore i motorna vozila FTN – Fakultet tehniåkih nauka GIS – Geografski informacioni sistem IAATM – Meœunarodno udruæenje za nesreñe i saobrañajnu medicinu ICADUS – Meœunarodni komitet za alkohol. P.

Skrañenice NRSC OECD OTA OUR OUP PGDS PR PRI PRU PSP PTT PUS QALY RP RPE RS SF SFRJ SN SN upitnik SPG SRJ SRS SRS SSSR SUP ÃSP TCT TRRL UITP UK UKBS UN USNCAP USRS USP VIN – Nacionalni savet za bezbednost saobrañaja (National Road Safety Council) – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (Organization for Economic Cooperation and Development) – Svetska turing i automobilska organizacija – Organizacija udruæenog rada – Organ unutraãnjih poslova – Proseåan godiãnji dnevni saobrañaj – Odnosi sa javnoãñu (Public Relations) – Meœunarodna organizacija za preventive – Jedinica za odnose sa javnoãñu (Public Relation Unit) – Poznavanje saobrañajnih propisa – Poãta-Telefon-Telegraf – Po uputstvu SUP-a – Godine prilagoœenog kvaliteta æivota (Quality Adjusted Life Years) – Privremena registracija – Izdavanje privremene registarske tablice – Republika Srbija – Saobrañajni fakultet – Savezna Federativna Republika Jugoslavija – Saobrañajna nezgoda – Obrazac za evidentiranje saobrañajnih nezgoda – Saobrañajne patrole graœana – Savezna Republika Jugoslavija – Dodatni sistem za odræavanje (Suplementary Restrain System) – Socijalistiåka Republika Srbija – Savez Sovjetskih Socijalistiåkih Republika – Sekretarijat Unutraãnjih Poslova (Policijska uprava) – Ãkolske saobrañajne patrole – Tehnika saobrañajnih konflikata ili konfliktna tehnika (Traffic Conflict Techniques) – Laboratorija za istaæivanje puteva i transporta (Transport Road Research Laboratory) – Meœunarodna unija za javni transport – Ujedinjeno Kraljevstvo (United Kingdom) – Unutraãnja kontrola bezbednosti saobrañaja – Ujedinjene nacije (United Nations) – Ameriåki program za procenu novih vozila (US New Car Assessment Programme) – Ustavni sud Republike Srbije – Uprava saobrañajne policije – Meœunarodna oznaka vozila – ãasije (Vehicle Identification Number) XXI .

Krsto Bezbednost saobrañaja VRC WHO WP ZKP ZoBS ZoOBS ZoP ZUP – Centar za istraæivanje vozila (Vehicle Research Center) – Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization) – Radni dokument (Working Paper) – Zakon (zakonik) o kriviånom postupku – Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima – Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima – Zakon o prekrãajima – Zakon o upravnom postupku XXII .Lipovac. P.

Saobrañaj. Osnovni preduslovi za upravljanje u oblasti bezbednosti saobrañaja 1. ãtetne posledice saobrañaja.2.1. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja .6. Znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva 1. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja 1. UVOD 1. bezbednost saobrañaja 1.5.3.1.4. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja (pristupi reãavanju problema bezbednosti saobrañaja) 1.

UVOD . tj. ãta je saobrañaj. neophodno je dati adekvatne odgovore na ova pitanja kako bismo korektno izlagali smisao i znaåaj bezbednosti saobrañaja.000 do oko 3. sada se prevoze i proizvodi zemljoradnje. grupa ljudi koji su se bavili trgovinom i od toga æiveli. saobrañaj i prodaju. grupa ljudi koji su samo saobrañali i od toga æiveli. SAOBRAÑAJ. Naime.1 Pronalazak vatre2 je omoguñio veñu pokretljivost ljudi i nomadski æivot i u hladnijim predelima. Ãta je to saobrañajna delatnost. tj. Uveñane su koliåine dobara koje je trebalo prevesti: pored proizvoda lova i sakupljanja.000 godina pre naãe ere. åime se skreñe paænja na ekonomski smisao saobrañaja. 3 1.000 godina pre 2 Mlaœi paleolit. odnosno saopãtenja. prvoj velikoj druãtvenoj podeli rada izdvojili su se zemljoradnja i stoåarstvo. a odgovori jednostavni. Saobrañaj nije isto ãto i saobrañajna delatnost i moæe se definisati na razliåite naåine. stvari ili saopãtenja. S druge strane. Izdvojio se iz trgovine. od oko 10. tada se pojavila potreba da se svakodnevno promeni mesto znaåajne koliåine hrane. Saobrañajna delatnost je delatnost koja se sastoji u promeni mesta ljudi. Kasnije se iz trgovine izdvojio saobrañaj. jer su se ljudi nastanjivali na duæe vreme oko mesta proizvodnje.1. ãta znaåi saobrañati? Ma koliko navedena i druga sliåna pitanja izgledala nevaæna. porasla su i rastojanja prevoza. ÃTETNE POSLEDICE SAOBRAÑAJA. Saobrañaj kao samostalna ljudska delatnost je nastao u okviru treñe velike podele rada. Za naãe potrebe istañiñemo nekoliko definicija saobrañaja.3 Danas se sve åeãñe govori o transportnoj (saobrañajnoj) industriji (privredi). Konaåno. znaåajnog broja ljudi. Pojavila se potreba za saobrañanjem – za saobrañajnom delatnoãñu. 3U naãe ere. sa pojavom prvih ljudskih naseobina (mlaœe kameno doba). Pojava zemljoradnje uveñala je potrebe za saobrañanjem.000 do oko 10. stvari ili saopãtenja. od oko 50. Trgovina je obuhvatala kupovinu.1. Zato se pojava saobrañajne delatnosti vezuje za mlaœe kameno dobaneolit. Saobrañaj (1) je samostalna ljudska delatnost åiji je cilj promena poloæaja ljudi. u treñoj velikoj druãtvenoj podeli rada izdvojila se trgovina. U drugoj velikoj podeli rada izdvojila se grupa ljudi koji su se prvenstveno bavili zanatstvom i od toga æiveli. Saobrañajna delatnost je postala znaåajna za åoveka. 1 Mlaœe kameno doba (neolit). BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA Nastavni predmet bezbednost saobrañaja odnosi se na saobrañaj i saobrañajnu delatnost.

Meœutim. po visini i po ãirini i u kome je bezbednost plovidbe obezbeœena radio – navigacionim ureœajima. Saobrañajna sredstva su sva sredstva kojima se odvija saobrañaj. a posebno saobrañajnim nezgodama. daje odgovor na pitanje: Kako saobrañati. saobrañajna sredstva i organizovanost (ureœenost). bez4 . u vazduãnom saobrañaju to su avioni. na danaãnjem nivou razvoja. frekvencije (radio saobrañaj i telekomunikacije). Kao najznaåajnije ãtetne posledice saobrañaja danas se istiåu: – iscrpÿivaçe prirodnih resursa. u definiciji saobrañaja pominju se i odreœeni uslovi – ograniåenja: uz ãto manje negativnih efekata. ãtetne posledice saobrañaja prete da omalovaæe i znatno umanje koristi od saobrañaja. za naãe potrebe najznaåajnija je sledeña definicija saobrañaja: Saobrañaj (3) je jedna od 4 egzistencijalne funkcije svakog æivotnog prostora (rad. Zato teæimo uspostavljanju optimalne sigurnosti. P. uz odræiv dalji razvoj saobrañaja. – zagaœivanje okoline bukom. ne oåekuje se potpuna sigurnost. To su magistralni. uz ãto manje negativnih efekata? Bezbednost saobrañaja je nerazdvojni deo definicije saobrañaja. Bez saobrañaja nije moguñe funkcionisanje i trajan opstanak æivotnog prostora. Dakle. åamci i druga plovila. Saobrañajni put je deo prostora koji se.Lipovac. U ovoj definiciji sadræani su osnovni elementi saobrañaja: saobrañajni put. prvenstveno. Smisao saobrañaja se odnosi na uspeãno povezivanje ostalih funkcija. saobrañaj je egzistencijalna funkcija. Bezbednost saobrañaja je nauåna disciplina koja se bavi izuåavanjem ãtetnih posledica saobrañaja i metodama njihovog smanjivanja. izduvnim gasovima i otpadnim materijama. tj. U drumskom saobrañaju to su drumska prevozna sredstva – vozila. Meœutim. Vazduãni put predstavlja deo vazduãnog prostora koji je odreœen po pravcu pruæanja. Pri tome. gubici i troãkovi saobrañajnih nezgoda i – socijalno zagaœivanje meœuljudskih odnosa izazvano saobrañajem. Saobrañaj je mnogo doprineo ukupnom razvoju civilizacije i predstavlja jedan od vaænih elemenata ovog razvoja. Bezbednost saobrañaja se bavi negativnim efektima saobrañaja. Dakle. jer je to egzistencijalna funkcija. a u vodnom saobrañaju to su brodovi. Konaåno. meœunarodni i domañi koridori (vazduãni saobrañaj). Krsto Bezbednost saobrañaja 1 Saobrañaj (2) je organizovano kretanje saobrañajnih jedinica saobrañajnim putevima. mora se saobrañati. Potpuna sigurnost u saobrañaju. – materijalne ãtete. nije moguña. letelice i baloni. u æelezniåkom saobrañaju to su lokomotive i æelezniåka kola – vagoni. stanovanje. koristi za kretanje saobrañajnih sredstava. S druge strane. åiji je cilj povezivanje ostalih funkcija. rekreacija i saobrañaj). – nastradali u saobrañajnim nezgodama (lakãe i teæe povreœeni i poginuli). glavne i sporedne pruge (æelezniåki saobrañaj). UZ ÃTO MANJE NEGATIVNE EFEKTE. regionalni i lokalni putevi (drumski saobrañaj). Saobrañaj nije sam sebi cilj.

onda moæemo razlikovati dva pristupa. Dakle. UVOD . na mala rastojanja. svi robovi itd. Nivo razvoja saobrañaja uvek je zavisio od nivoa tehnoloãkog i ukupnog razvoja druãtva i njemu se upodobljavao. u saobrañaju su dominirala saobrañajna sredstva koja su to omoguñavala.). svakodnevno prevoze unutar poseda na ma5 1. nivo razvoja saobrañaja umnogome odreœuje trenutni nivo i omoguñuje dalji razvoj druãtva. U prvobitnoj zajednici ljudi su imali potrebu da prevezu male koliåine tereta. robovlasnici ukrupnjavaju svoje posede i jeftino kupuju robove. Ovakve zahteve mogao je da zadovolji primitivan saobrañaj koji je koristio ljudski rad i delimiåno snagu pripitomljenih æivotinja. na velikim rastojanjima. Prvi suvozemni putevi bile su staze koje su utabale æivotinje. za poåetak. Nastankom zahtevi za prevozom velikih koliåina stvari i ljudi. Mada se bezbednost saobrañaja bavi svim ãtetnim posledicama saobrañaja. pojavila su se i transportna sredstva koja su ovo omoguñavala. odnosno sa razvojem druãtva. Ako se predmet bezbednosti saobrañaja svede na saobrañajne nezgode. javÿa se integralni (kombinovani) transport.2. tj. smanjenje verovatnoñe da se desi nezgoda. Kada se pojavila potreba za efikasnim koriãñenjem razliåitih grana i vidova saobrañaja.1. Aktivna bezbednost saobrañaja odnosi se na spreåavanje nastanka saobrañajnih nezgoda. Pasivna bezbednost saobrañaja se odnosi na smanjivanje ãtetnih posledica saobrañajnih nezgoda koje su se dogodile. S razvojem robovlasniãtva. znaåajniji prevozi su realizovani vuåenjem na raåvastoj grani (koja klizi). ograniåiti i detaljnije izuåavati saobrañajne nezgode kao predmet bezbednosti saobrañaja. ZNAÅAJ SAOBRAÑAJA ZA RAZVOJ DRUÃTVA Saobrañaj je nastao kao potreba åoveka i u tesnoj vezi je sa nivoom razvoja ljudskih potreba (posebno zahteva za saobrañajem).2. Kombinovanim i sveobuhvatnim preduzimanjem mera aktivne i pasivne bezbednosti saobrañaja smanjuju se broj nezgoda i veliåina njihovih posledica. mi ñemo se. onda nivo saobrañaja postaje smetnja daljem razvoju druãtva. sva oruœa i alati. cilj pasivne bezbednosti saobrañaja nije smanjenje broja nezgoda. S druge strane. Znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva bednost saobrañaja daje odgovor na pitanje kako saobrañati uz ãto manje ãtetnih posledica. Pored noãenja tereta (od strane åoveka ili æivotinja). Brojni su primeri koji ovo dokazuju. 1. Kada su dominirali zahtevi za kratkim prevozima malih koliåina stvari i ljudi. splavovima i prvim åamcima (izdubljeno stablo) koji su iãli nizvodno ili su bili vuåeni i sl. veñ smanjenje ãansi da posledice nezgode budu veñe. Pasivna bezbednost saobrañaja dolazi do izraæaja onda kada se dogodi saobrañajna nezgoda. Ukoliko razvoj saobrañaja kasni za razvojem druãtva. Javlja se potreba da se znatno veñe koliåine tereta (sva proizvodnja. dva aspekta bezbednosti saobrañaja: aktivna i pasivna bezbednost saobrañaja. Merama aktivne bezbednosti saobrañaja postiæe se smanjenje broja saobrañajnih nezgoda.

Obrazuju se prve velike dræave. Znatan deo brodskog prostora zauzimali su sami veslaåi i potrebna hrana i voda. Tako se razbijaju i paråaju velike i snaæne dræavne zajednice. omoguñio je konstrukciju taljiga (grana ili jednostavna drvena konstrukcija sa toåkom koji se okreñe). trgovci. oni su umesto jednostavnog i teãkog vuåenja grane. ali i potrebu za sigurnim i brzim prenosom saopãtenja i informacija. Drumarine. Ovo dovodi do zatvaranja na svoje posede. Usporen je razvoj umetnosti. Zbog nepoznavanja puåine i problema u orijentaciji. Formiranje organizovanih vojnih formacija i velike vojne aktivnosti stvaraju nove potrebe za saobrañanjem: za brzim prebacivanjem vojnih jedinica (vojnika.Lipovac. Naime. umetnost i nauka. Feudalci teæe da se osamostaljuju. Osnovno prevozno sredstvo bili su tovarne æivotinje. tako da je trgovina u nekim regionima skoro zamrla. 5 Feudalno doba se u Evropi vezuje za period od kraja 10. veka. U okviru treñe velike druãtvene podele rada izdvaja se trgovina. Meœutim. ovi brodovi su plovili rekama i u priobalnom moru. ovo je bilo dovoljno i zadovoljavalo je tadaãnje potrebe. 6 Ovaj period se naziva mraåni srednji vek. 7 Najveñi deo dobara koji se proizvede – troãi se na feudu. 4 Ljudi su upuñeni da deo dobara (zemljoradnici i zanatlije) ili sva potrebna dobra (åinovnici. konstruisali toåak koji se okreñe i na njega stavili granu sa teretom. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 lim i srednjim rastojanjima (sa jednog na drugi kraj poseda ili od udaljenih njiva do skladiãta ili mesta gde stanuju robovi.7 Na duæa rastojanja se prevozi samo deo proizvodnje sa feuda (1/10 do 1/3) i deo proizvodnje na posedu feudalca (rezultat kuluka). ali raste produktivnost rada (jer je kmet viãe zainteresovan za proizvodnju). a posebno zbog potreba vojske. Ovakvi zahtevi su se mogli zadovoljiti razvojem i primenom novih prevoznih sredstava. umetnici) kupuju na træiãtu. omoguñuje se intenzivnije bavljenje umnim radom. hrane i dr. Mada dominira naturalna proizvodnja. carine i druge daæbine pretvarale su se u pravu pljaåku trgovaca. kulture. ali i zbog problema saobrañaja) daju komade zemlje kmetovima koji na ovim malim posedima i æive. nauke i drugih oblasti duhovnog stvaralaãtva.4 Vezivanjem znaåajnog fiziåkog rada za robove. Mada su brodovi nekad bili i veoma veliki. Zadræava se naturalni karakter privrede. do druge polovine 13.6 Smanjene su koliåine dobara koje se prevoze. odnosno robovlasnik). veliki brodovi su pokretani ruåno – snagom robova. do feudalca. konstruisali åamce i velike brodove. potreba) na velika rastojanja. Snaga vetra je koriãñena za odmor robova i kretanje u smeru vetra.5 velikoposednici (zbog problema prañenja velikih poseda. njihova korisna nosivost je bila mala. Shvativãi da su otpori kretanju u vodi znatno manji. deo proizvoda namenjeni su razmeni. vojnici. Razvijaju se pismenost. P. grade se putevi sa tvrdom podlogom i putna mreæa. Zauzvrat kmetovi se oduæuju svojim gospodarima tako ãto besplatno rade na njihovim imanjima (kuluk) ili daju deo (od jedne desetine do jedne treñine svih prihoda) svojih proizvoda (naturalna renta). S obzirom na to da su robovi bili dostupni i jeftini. a samo manji deo se prevozi 6 . U feudalizmu. naoruæanja. a znatno kasnije i zaprega. suæavanja vidika i zastoja u razvoju nauke. kada su ljudi shvatili da su otpori klizanju nekoliko desetina puta veñi od otpora kotrljanju. ljudi su sve viãe koristili vodni prevoz: konstruisali su bolje splavove. Jedan od najveñih pronalazaka u istoriji – pronalazak toåka. Zbog poveñanih zahteva za prevozom.

serijska. Ovo zahteva i prevoz velikih koliåina sirovina sa veñih udaljenosti. zbog neuspeha njegovog eksperimenta. deãavaju se velika geografska otkriña i razvijaju gradovi i trgovina. Znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva Manje koliåine dobara i manja rastojanja prevoza usporavaju razvoj prevoznih sredstava. Menja se i struktura prevoza: raste udeo prehrambenih proizvoda (za gradsko stanovniãtvo). sirovina i proizvoda na jednom mestu. Meœutim. Istorijski pronalasci koji su omoguñili industrijsku revoluciju. u Londonu je organizovan javni gradski prevoz omnibusima na parni pogon koji su imali 14 i 22 sediãta. otkriñe novih maãina i njihova primena bili su uvod u industrijsku revoluciju i industrijsku proizvodnju. putovanjima ljudi. UVOD . a zatim i za drumski saobrañaj (preduzeña za prevoz poãte i putnika zapreænim vozilima – diliæansama). Meœutim. do 18. Otkriñe kompasa8 i ustava – prevodnica (15. Koriste se prevozna sredstva iz ranijeg perioda (taljige. veku. kafa. joã uvek se preteæni deo saobrañajne delatnosti obavljao u okviru drugih oblasti proizvodnje (zemljoradnje. prevozima velikih i malih koliåina itd. zanatstva i trgovine. Saobrañajna delatnost ostaje u okviru zemljoradnje. Zahteva koncentraciju radne snage. parno vozilo za vuåu topova. ali i rastojanja prevoza. stoåarstva i zanatstva) i trgovine.11 Oto mo8 U Evropi se kompas ãiroko primenjuje u 9 Francuz Kinjo je 1769.). sirovina (pamuk. Poveñavaju se koliåine dobara koja se prevoze. veka pojavljuju se prva saobrañajna preduzeña za prevoz vodama (osnivaju ih vlasnici brodova i åamaca). projektovao prvo 14.). vek) omoguñuje prekookeansku plovidbu. Obnavljaju se suvozemni putevi. Porast nepoljoprivrednog (gradskog) stanovniãtva zahteva prevoz velikih koliåina hrane sa udaljenih podruåja. vuna i sl.1. Tokom 15. do tada neviœene zahteve za prevozom ljudi i stvari i prenosom saopãtenja. Ovakvi zahtevi dovode do razvoja postojeñih sredstava prevoza. prenosom saopãtenja itd. konstruisao prvi parni parobrod koji je saobrañao na reci Hadson. Serija tehniåkih pronalazaka. U vreme raœanja modernog sveta (15. Novi putevi se ne grade. omoguñuju i pravu revoluciju u razvoju saobrañaja. 10 Englez Riåard Trevitik je 1804. 11 Amerikanac Fulton je 1807. zapreæno vozilo. i 1836. i 16. Manufakturna proizvodnja podrazumeva proizvodnju velikih koliåina istih proizvoda koji se ne mogu prodati u mestu proizvodnje niti u blizini i zahtevaju prevoz na velika rastojanja.) i novih proizvoda sa novootkrivenih prostora (krompir. a nema ni potrebe za ovakvim prevozima.10 a zatim i parobroda. Pojavljuje se potreba za raznovrsnim prevozima (åestim prevozima.2. specijalizovana i robna – namenjena træiãtu.9 parnih lokomotiva. koja je stvorila nove zahteve za prevozima. prvim konstruktorom se smatra Dæordæ Stivenson koji je 1814. konstruisao prvu parnu lokomotivu. Poåinje proces druãtvene podele rada u kome se iz trgovine izdvaja saobrañaj kao samostalna oblast “proizvodnje”. splavovi i åamci). stari se ne odræavaju – veñ propadaju. Veliki brodovi se ne grade. kukuruz. 7 1. Izmeœu 1833. puteva i organizacije prevoza. Velika geografska otkriña zahtevaju razmenu (prevoz) izmeœu vrlo udaljenih delova sveta. kakao itd. jer su robovi skupi. konstruisao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. Industrijska proizvodnja postavlja. Parna maãina nalazi prvu primenu u konstrukciji parnih drumskih vozila. vek) deãavaju se znaåajne promene u druãtvu i privredi: uvodi se manufakturna proizvodnja. Industrijska proizvodnja je masovna. prevozima na duga i kratka rastojanja.

P. Kostiñ je kasnije bio ãofer kralja Petra Karaœorœeviña Prvog i osnivaå “Ãoferskog srpskog udruæenja”. kupio je automobil u Beåu. pojavio 3. Konaåno. Boãko Raduloviñ. razvija se integralni transport. 1993. Amerikanac Henri Ford 1896. stavljaju se na toåkove.13 Tako je motorizovana Amerika.). Razvijeni saobrañaj omoguñuje do tada neviœene migracije stanovniãtva u udaljene kontinente. i 1893. aprila 1903. marke Niseldorf.). brzih i sigurnih brodova i drugih prevoznih sredstava. Evropu je napustilo oko 55 miliona ljudi (krenuli su ka Americi. Ovaj rekord je potukla legendarna “buba” – “folksvagen”. 14 Poruånik kraljeve garde. Nemac Karl Benc konstruãe prvi automobil sa unutraãnjim sagorevanjem. a fabriåki ãofer je ostao åetrdeset i pet dana da bi obuåio prvog srpskog ãofera Sretena Kostiña. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 tori nalaze prvu primenu u konstrukciji motora za pokretanje prevoznih sredstava u drumskom. æelezniåka pruga i saobrañaj. Australiji. veka. S druge strane.16 ãto dodatno podstiåe razvoj trgovine i saobrañaja (veze sa zemljom porekla). 13 Ford je 1912. 8 . vodovodi itd. moæe se uoåiti opãta zakonitost – meœuzavisnost: druãtveni razvoj odreœuje zahteve za saobrañajem i podstiåe stalni razvoj saobrañaja (jer saobrañaj nije sebi cilj. radio i televizija. Ukoliko bi razvoj saobrañaja kasnio. jer je 1837. a zatim i u ostalim vidovima saobrañaja. Vojne potrebe osvajanja i åuvanja reda u dalekim kolonijama postavili su posebno visoke zahteve pred saobrañaj (s druge strane saobrañaj je omoguñio efikasne vojne operacije). saobrañaj koristi sva dostignuña u razvoju druãtva za svoj dalji razvoj.Lipovac. N. Optimalan razvoj omoguñuje se samo usklaœenim razvojem sa12 Grupa autora. U ovom periodu najveñi deo saobrañajne proizvodnje obavlja se u okviru saobrañajnih preduzeña.14 Elektriåna struja i elektriåni motor odmah nalazi primenu u pokretanju drumskih vozila. Saobrañajni fakultet. a zatim i legendarni model T koji se (od 1908 do 1928) proizvodi u velikoj seriji od 15 miliona komada. otkrili elektriåni telegraf. Ali ovo je izazvalo i bolje povezivanje i saradnju izmeœu dalekih krajeva. metodom masovne proizvodnje. 15 Nemci Gaus i Weber su 1833. 16 Tokom 19. Konaåno. i nuklearna energija nalazi primenu u saobrañaju (za pogon velikih i brzih brodova i sl. knjiga I. prenos informacija i telekomunikacije itd. Benc je proizveo 69 automobila. uspeãan razvoj saobrañaja omoguñuje i pospeãuje dalji razvoj druãtva. konstruiãe åetvorotoåkaãa sa kojim prelazi 1. Beograd. unapredio ovaj izum i omoguñio njegovu praktiånu upotrebu. a zatim to radi i Gotlib Dajmler (Ãtutgart). Izmeœu 1885.). posle Napoleonovih ratova. Africi. Automobilizam u Srbiji 1903 – 1933. sklapao automobil za samo 93 minuta.12 Danlop je izumio pneumatike i od 1890. a zatim i lokomotiva. koncentracija stanovniãtva u gradovima zahtevala je razvoj javnog gradskog putniåkog prevoza (s druge strane saobrañaj je omoguñio razvoj gradova) itd. veñ ima cilj da zadovolji odreœene druãtvene potrebe). telegraf15 i telefon. ali se Amerikanac Morze smatra pronalazaåem telegrafa. Na osnovu ovog kratkog istorijskog osvrta na razvoj druãtva i razvoj saobrañaja. U Srbiji se prvi automobil. Ovo je omoguñeno razvojem novih. Zelandu itd. tek 1971. U skladu sa ekonomskim potrebama otkrivaju se i primenjuju: cevni transport (naftovodi. bio bi onemoguñen ili sputavan dalji razvoj druãtva.500 km.

Savremeni koncept polazi od åinjenice da je saobrañajni sistem jedinstven. Dajmler je 1885. veka. jahaña i tovarna æivotinja bili su dominantni u drumskom saobrañaju do sredine 20. Zato se pravim poåetkom razvoja danaãnjih drumskih vozila smatra åetvorotaktni motor kojeg je konstruisao Nemac Nicholaus Otto (OTO motori). Z. U vazduãni saobrañaj spadaju saobrañaj u vazduãnom prostoru i saobrañaj u kosmiåkom prostoru. Vidovi saobrañaja su kopneni (suvozemni). jezerima i kanalima. razvijene su parne koåije.3. veka. do 1836.250 godine pre naãe ere. Londonu se od 1833. a sledeñe godine i 17 Jelinoviñ. UVOD obrañaja. Razvijati saobrañajni sistem znaåi koordinirano razvijati sve grane saobrañaja.3. tako da ukupni efekti budu optimalni. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja 1. poåela je upotreba toåka i konstruisane su taljige (drvena konstrukcija sa osovinom na kojoj je toåak) i prva kolica sa toåkovima. Svaka grana saobrañaja ima svoje prednosti i nedostatke. U vodni saobrañaj spadaju saobrañaj morima i okeanima i saobrañaj rekama.1. vidove i grane saobrañaja.3. Zapreæno vozilo. broj motornih vozila u SFRJ je premaãio broj zapreænih vo18 U zila tek sedamdesetih godina 20. 1972. Stari koncept saobrañaja pojedinaåno je razmatrao i favorizovao pojedine grane saobrañaja. (kretao se brzinom 12 km/h). æelezniåki i cevni saobrañaj. u Mesopotamiji.17 Posle parnog drumskog vozila koje je konstruisao Francuz Kinjo. vodni i vazduãni. Oko 3. NAJZNAÅAJNIJE SPECIFIÅNOSTI (PREDNOSTI I NEDOSTACI) POJEDINIH GRANA SAOBRAÑAJA Saobrañajni sistem se moæe podeliti na podsisteme. a zatim i parni omnibus. odvijao redovni prevoz omnibusima na parni pogon. tako i za civilizaciju u celini. te prema tome i zauzima svoje mesto u jedinstvenom (integralnom) saobrañajnom sistemu. Ekonomika saobrañaja.1. Ovo vaæi kako za pojedine dræave ili çihove regione. Danas najrazvijenije dræave imaju i najrazvijeniji saobrañajni sistem i obratno.. . 1. Vidovi saobrañaja se dele na grane.18 Pronalazak diferencijala (1828) ubrzao je razvoj parnog drumskog vozila. U kopneni saobrañaj spadaju drumski. ostao je nereãen problem najveñeg radijusa kretanja i velike mase akumulatora. Mada su elektriåna vozila brzo postigla zadovoljavajuñe brzine. prvi pravi automobil na elektriåni pogon konstruisao je Truve 1881. Mada je vozilo na elektriåni pogon konstruisao Davidson 1842. privrede i druãtva u celini. konstruisao prvi motocikl sa dizel motorom. a pojedine grane saobrañaja su njegovi podsistemi. Drumski saobrañaj Istorijat drumskog saobrañaja Najstarija drumska prevozna sredstva bili su raåvasta grana i grana ispod koje su poturene oblice. 9 1.

U Parizu je 1900. Francuz Arman Peæo je prvi konstruisao motor sa rasporedom cilindara u obliku slova V i umnogome usavrãio ãasiju. mesta polaska. Ove razlike se danas smanjuju. Poåetkom 20. Pored poskupljenja goriva. vremena polaska. P. 10 . U antiåkom vremenu grade se putevi sa tvrdom podlogom. + drumski saobrañaj je prilagodljiv korisniku u pogledu koliåine prevoza. u kombinaciji sa peãaåenjem. biciklista. Automobilizam u Srbiji 1903 – 1933. Saobrañajni fakultet. uvedeni su autobusi sa benzinskim motorom (umesto konjske vuåe). Rimska dræava je posebno mnogo paænje posveñivala gradnji kvalitetnih puteva.. trolejbuske linije su masovno zamenjivane autobuskim. Specifiånosti drumskog saobrañaja Drumska vozila se kreñu hrapavim povrãinama. Prvi putevi u drumskom saobrañaju su bile utabane staze. Karl Benc istovremeno konstruiãe svoj prvi automobil (1885). veka kolovoz se pravi od sitne kamene kocke (zalivene bitumenom). Od 1899. do 1970. 1993. u pogledu vozila (vrlo raznovrsna vozila u drumskom saobrañaju) i u pogledu korisnika (praktiåno svaki åovek moæe biti korisnik kao vozaå.). Znatno kasnije je zapoåeta izgradnja klasiåne kaldrme koja se postavljala direktno na zemlju. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 svoj prvi automobil na åetiri toåka. 1895) omoguñili su dalji razvoj automobila. a manje brzini i udobnosti. Najåeãñe Ne zahteva presedanje. S druge strane. a Luj Reno usavrãava menjaå i koristi kardansko vratilo. U periodu od 1950. Iz ovih osobina proistiåe niz prednosti i nedostataka drumskog saobrañaja: + drumski saobrañaj je pravi transport “od vrata do vrata”.Lipovac. ovome su doprineli i ekoloãki razlozi. knjiga I. veñ. brzine kretanja itd.4 puta veñe nego u ãinskom saobrañaju). peãak itd. + automobil najbolje prati i zadovoljava potrebe individualnog prevoza:19 korisnik je i prevoznik. 1888) i njegovo usavrãavanje (Miãelin. automobil je uvek u blizini i na raspolaganju. a zatim i od asfalta i betona. putanje. vozne jedinice se kreñu nezavisno. Ulice u centru Beograda su bile poploåane drvenim kockama sve do 1950. + drumski saobrañaj je vrlo elastiåan prevoz u pogledu puteva (vrlo razuœena mreæa drumskih puteva). zadovoljava Potrebe za putovanjem. mesta dopreme. Ãkotski inæenjer Dæon Mak Adam je pronaãao (poåetkom 19. Posle naftne krize trolejbusi se ponovo vrañaju u upotrebu. Veliki koeficijent prianjanja izaziva i velike otpore trenja (oko 27 puta veñe nego u vodnom saobrañaju i 3. a zatim i u vangradskom prevozu. goniå stoke. U razvoju kamiona veña paænja je posveñivana snazi motora. Od 1837. Autobusi su prvo uvedeni u gradskom. a njihovi toåkovi su hrapavi. u SAD se grade drveni putevi (poploåani krupnim drvenim kockama). Ford uspostavlja serijsku proizvodnju automobila. jed19 Grupa autora. puãtena prva trolejbuska linija. veka) makadam koji se i danas sreñe. Beograd. Pronalazak pneumatika (Danlop.

3. 1. – iznenadne i neplanirane prevoze i – integralni transport. Buduñe mesto i uloga drumskog prevoza u saobrañajnom sistemu S obzirom na prednosti i nedostatke. zavidan nivo udobnosti. pojedinaånim putanjama i u razliåita vremena).1. – drumski saobrañaj viãe zagaœuje okolinu i traæi viãe povrãina (za parkiranje i za kretanje. Prva ãinska vozila su se gradila po uzoru na drumska vozila. Prva rudarska kolica – preteåa æelezniåkog vagona pojavila su se u Alzasu 1550. – drumski saobrañaj je najopasniji saobrañaj (najmanje bezbedan). Onda su se poåela proizvoditi veña vozila i spajati u kompozicije. – drumski prevoz je sporiji od ãinskog. Najmanje brzine na klasiå- nim prugama su 100 km/hat. jer troãi viãe goriva i zahteva angaæovanje viãe ljudi (posada). drumski saobrañaj ñe biti znaåajan podsistem saobrañajnog sistema koji ñe na sebe preuzeti: – kapilarne – disperzivne prevoze (prevoze malih koliåina tereta i malo putnika.2. na mala rastojanja. – konfiguracija terena znaåajno utiåe na troãkove. a putanje su duæe. U Engleskoj je 1820. zadovoljava sujetu. poåeo organizovani æelezniåki prevoz koji je koristio 20 Maksimalna dozvoljena brzina na Evropskim putevima ne prelazi 130 km/h.20 åeãña zadræavanja.. za odlaganje). – klima i vremenske prilike znatno utiåu na odvijanje i bezbednost drumskog saobrañaja. prohodnost i bezbednost drumskog saobrañaja. a na brzim prugama 160 ili 250 km/h.3. Stivensonova parna lokomotiva vukla kompoziciju od 12 teretnih i 22 putniåka vagona sa 90 t robe i 450 putnika. Kasnije je uoåeno da je otpor kotrljanju po ãinama znatno manji nego otpor kotrljanju po drumu. to je simbol uspeãnosti (prestiæa). + jednostavno se kombinuje sa svim drugim granama saobrañaja. te skrañuje ukupno vreme putovanja (od vrata do vrata) itd. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja nostavan je prevoz manjih i srednjih prtljaga. Ãinski (æelezniåki) saobrañaj Istorijat ãinskog saobrañaja Stari Egipñani su kao ãine koristili ælebove u kamenu. izgraœeno oko 400 km gvozdene pruge. – drumski prevoz je skuplji od ãinskog i vodnog. 11 1. + pogodan je za neplanirane prevoze. jer su manje brzine kretanja. pa i poslova bezbednosti drumskog saobrañaja. U Engleskoj je 1830. Tako je 1825. – veoma je sloæena organizacija drumskog saobrañaja. Prva tramvajska pruga izgraœena je u Njujorku 1832. poveñava pristupaånosti i mobilnost. jer je jednostavna organizacija pojedinaånih prevoza. i kretala su se drvenim ãinama. obezbeœuje odreœeni nivo intimnosti i privatnosti. UVOD .

S druge strane. Za isti prevoz drumom trebalo bi 100 – 200 teretnih vozila i oko 200 vozaåa. a na brzim prugama preko 250 km/h. pa su skupi prevozi praznih vagona. U Londonu je 1863. Nadzor vrãe organi za saobrañaj.Lipovac. Ovo omoguñuje obrazovanje velikih kompozicija vagona koje vuåe jedno vuåno vozilo – lokomotiva. sa parnom vuåom. Na pruzi Tokio – Osaka (515 km) 1964. Upravljanje se vrãi ãinama preko svih toåkova. Za prevoz automobilima trebalo bi oko 2. U Ãvajcarskoj je elektrificirana prva pruga 1897. 1981. subjektima koji vrãe transport ili se staraju o infrastrukturi.000 automobila i isto toliko vozaåa. P. 12 . a posebno pri jednovremenom prevozu velikih koliåina tereta i velikog broja putnika na veña rastojanja. + ãinski prevoz je pouzdan i bezbedan. do 1900. 22 Ãansa da putnik u drumskom saobrañaju pogine je oko 30 puta veña nego u ãinskom prevozu. potrebno je 50 vagona. jedan maãinovoœa i joã 5 ljudi. loã je odnos korisne koliåine prevoza (tereta) i ukupne koliåine (teret sa vagonima i lokomotivom). Cena prevoza malo zavisi od koliåine robe.21 + priliåno je otporan na vremenske nepogode i klimatske uslove. ostvarene su brzine od 250 km/h. Uloga policije je mala i svodi se na obezbeœenje javnog reda i mira u stanicama i u vozovima (pratnja vozova). konstruisao prvu elektriånu lokomotivu. sredstava (ãinama se kreñu samo standardizovane loko21 Primera radi. Na osnovu ovih osnovnih osobina ãinskog prevoza mogu se izvesti njegove vaæne specifiånosti (prednosti i nedostaci): + ãinski prevoz je brz prevoz zato ãto su putevi krañi (blage krivine). a brzine kretanja vozila veñe nego na drumu. a 2007. automatizacije i usavrãavanja.000 t robe.23 – ãinski prevoz je krut prevoz – nije elastiåan u pogledu puteva (vozi se samo prugama). elektriåne metroe dobijaju Budimpeãta. Pariz i Berlin. brzina od 450 km/h. na savremenim prugama preko 160 km/h. Nemac Simens je 1879. Danas se na klasiånim prugama ostvaruju brzine preko 100 km/h. jedna lokomotiva. + jednostavna je organizacija poslova bezbednosti saobrañaja u ãinskom prevozu. 23 Najveñi deo poslova poverava se preduzeñima i dr. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 iskljuåivo parne lokomotive. ako hoñemo da odjednom prevezemo sa jednog na drugo mesto 1. U periodu od 1890. Postoji prostor da se bezbednost æeleznice dalje poveñava. London. Veoma je skupa infrastruktura za ãinski prevoz. otvorena prva linija metroa. + manje zagaœuje okolinu od drumskog saobrañaja (jer je elektrificiran i automatizovan). Specifiånosti ãinskog saobrañaja Pri kretanju glatkih metalnih toåkova po metalnim ãinama javljaju se mali otpori trenja kotrljanja (znatno manji od otpora pri kretanju drumom). u Francuskoj su ostvarene brzine od 380 km/h.22 + prosta je organizacija ãinskog saobrañaja i velike moguñnosti kontenerizacije. + jediniåna cena prevoza (din/toni ili din/putniku) je niska.

1. Dubeñi stablo snizio je teæiãte i obezbedio stabilnost. koncentrovane (masovne) prevoze robe i putnika na velika rastojanja. biti u toku noñi preveæen do odrediãta. Zatim je poåeo da vesla rukama. Ãinski prevoz nije predviœen za male koliåine tereta i putnika.3. Ãinski prevoz je predodreœen za brze. – nije prevoz od vrata do vrata. veñ se pojedinaåni korisnici prilagoœavaju ãinskom prevozu (vreme polaska. veñ se mora kombinovati sa drumskim saobrañajem. mesta stajanja. a 24 Danas su razvijeni i realizovani koncepti noñnog skoka. putevi. ali ñe i procesi podele rada ubrzati dalji razvoj æeleznice i ojaåati ovakve pozicije ãinskog prevoza u saobrañajnom sistemu. 13 1. UVOD . – uspostavljanje ãinskog prevoza i odræavanje infrastrukture su skupi. Sliåan koncept primenjen je u SAD i Japanu. – nije prilagodljiv pojedinaånim potrebama korisnika.3. – skup je prevoz praznog vozila. 24 Buduñe mesto i uloga ãinskog prevoza u saobrañajnom sistemu Navedene prednosti i nedostaci ãinskog prevoza.24 Brze pruge ñe ubrzati svetsku meœunarodnu podelu rada. nije prilagoœen zahtevima pojedinaåno malih prevoza. praistorijski åovek je ovu ideju iskoristio i napravio splav i prvu laœu. granom. pa pravim veslima. Tako smo dobili åamce sa veslima. niti korisnika (vozno osoblje su samo profesionalci). Savremene brze pruge su posebno skupe u izgradnji i odræavanju i mogu se opravdati samo na magistralnim pravcima sa stanicama na velikim rastojanjima. odreœuju i njegovo buduñe mesto u saobrañajnom sistemu. udobne. niti za disperzovane (rasute) prevoze. pa se mogu opravdati samo masovnim prevozima. – zaustavljanja u stanicama uveñavaju troãkove prevoza i znatno smanjuju brzine putovanja. a zatim i veñe brodove koji su vekovima vladali morima i rekama. Zato ñe se sve viãe kombinovati sa drumskim saobrañajem koji ñe preuzimati disperzovane prevoze na kratka rastojanja i neplanirane prevoze. Naime. – skupi su prevozi malih koliåina na mala rastojanja.). niti prevozu od vrata do vrata.000 godina znali za jedro. a najavljuje se njegovo proãirenje i na celu EU. ulazak/izlazak putnika itd.1. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja motive i vagoni koji su vlasniãtvo dræave ili velikih preduzeña). u Nemaåkoj ñe svaki teret koji bude predat æeleznici veåeras.3. Zbog brzine i pouzdanosti ãinski prevoz ñe biti sve znaåajniji za privredu. Egipñani su pre 6. Vodni saobrañaj Istorijat vodnog saobrañaja Gledajuñi stabla kako plivaju vodom i ptice ili æivotinje na stablima.

snaga.26 Veliki su otpori sredine pri kretanju broda kroz vodu i oni rastu proporcionalno kvadratu brzine. 14 . 4. Praktiåno.000 t. åeliåni brodovi skoro da nemaju ova ograniåenja i veñi su i do stotinu puta. primenjuju se dizel motori na brodovima. Panamski kanal je puãten u saobrañaj 1914. Kasnije su. Suecki kanal. veliki vagoni oko 80 t.000 t nosivost.000 t. bez posebnog poveñavanja otpora trenja.5 kW u drumskom prevozu ili 320 kW u vazduãnom saobrañaju. Iz ovih osnovnih zakonitosti – osobina. veliki avioni 30 – 50 t. i omoguñuje plovidbu brodova do 1. Ludvigov kanal Rajna – Majna – Dunav otvoren je 1846. Meœutim. Engleski inæenjer brodogradnje Brunel je 1838.16 kW u pomorskom saobrañaju. 1. posle Drugog svetskog rata i brodovi na nuklearni pogon. 25 Dok su drveni brodovi dostizali 90 m duæinu i oko 5.Lipovac. jezera i reke. a najveñi i do 500. brzina i bezbednost.350 t nosivosti. Veñi brodovi viãe uranjaju u vodu i stabilniji su. zbog ograniåenja za velike brodove i konkurencije æeleznice. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 brodarstvo u antiåkim dræavama je omoguñavalo trgovinu i velike vojne pohode. uporedo sa razvojem brodova poveñavali su se njihova veliåina. konstruisao prvi savremeni åeliåni parobrod (sa mostovskom konstrukcijom i duplim dnom) koji je preplovio Atlantik za 13 dana i 3 sata. i skrañuje put od istoåne do zapadne obale Amerike za oko 15. veliki brodovi za reåni saobrañaj su od 1.000 t.000 km. Åeliåni brodovi prevazilaze ograniåenja u veliåini i nosivosti25 i konaåno potiskuju jedrenjake. Od 1903. Dakle.000 km. proizlaze prednosti i nedostaci vodnog saobrañaja: + vodni saobrañaj obezbeœuje najjeftiniji prevoz pri malim brzinama. + vodni saobrañaj je pogodan za primenu mehanizacije i kontejnera. Novi. duæine 160 km. Jedrenjaci su i dugo posle Fultonovog parobroda (1807) uspeãno konkurisali parobrodima. velike æelezniåke kompozicije oko 2.000 t. i skrañuje put do Indije za oko 10. sa dominacijom velikih brodova. Veñ u starom Egiptu. Vodni putevi su prvo bile samo prirodne saobrañajnice: mora. Specifiånosti vodnog saobrañaja Mali su otpori trenja izmeœu vode i broda. tako da su se parne maãine ugraœivale kao pomoñno sredstvo – dodatak jedrenjacima. kanal je uoåi drugog svetskog rata napuãten. 26 Veliki kamioni imaju nosivost 30 – 40 t. 27 Za prevoz jedne neto tone tereta treba angaæovati 0. otvoren je 1869. nosivost. åak i kada cela povrãina uronjenog dela broda dodiruje vodu. skoro da nema ograniåenja za veliåinu brodova. P.7 kW u ãinskom prevozu. Graœeni su i novi kanali. + mali su troãkovi uspostavljanja saobrañaja i ne zavise od duæine plovnog puta (obiåno se svode na troãkove izgradnje luka i pristaniãta).27 + vodni saobrañaj je pogodan za vrlo masovne prevoze. Prvi parobrod sa propelerom zaplovio je 1836. Trebalo je skoro 100 godina da se parobrodi oslobode jedrenjaka. Kini i Mesopotamiji grade se kanali – veãtaåki plovni putevi kako bi se obezbedio kontinuitet vodnog saobrañaja. jer se tada smanjuju jediniåni troãkovi prevoza. ovi kanali napuãteni ili su poveñavani. standardni brodovi nose 20. veñi kanal je puãten u saobrañaj 1992.

– Rekreativni prevoz i sl. Princip letenja letelica teæih od vazduha ot28 Najsavremeniji brodovi se kreñu brzinama 15 do 25 åvorova. – ako je vodni put znatno krañi (pa i bræi) od kopnenog puta. 29 Buduñe mesto i uloga vodnog prevoza u saobrañajnom sistemu Uvaæavajuñi prednosti i nedostatke vodnog saobrañaja. odnosno 28 do 46 km/h. to nije racionalno – preskupo je.3. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja + vodni saobrañaj je pogodan za kombinaciju sa ostalim vidovima saobrañaja (integralni transport).). nafte. veñ se najåeãñe mora kombinovati sa æelezniåkim i drumskim saobrañajem. rude i sl. Vodni saobrañaj nije pogodan za prevoz putnika. UVOD . 15 1. Mada se mogu poveñavati brzine broda. osim u sluåajevima: – kada ne postoje drugi vidovi prevoza. – kada se prevoze putnici sa automobilima i prtljagom. magla. a zatim dao prve skice vazduhoplova. vodostaj itd. oluje.).1.29 a vodni putevi postoje. Zato vodni saobrañaj nije podesan za velike brzine. 29 Za prevoze kod kojih je vaæna brzina. koristiñe se vazduãni saobrañaj. – turistiåkih putovanja åiji je cilj boravak (uæivanje) na brodu i sl. moæe se definisati njegovo buduñe mesto i uloga u saobrañajnom sistemu: – Povezivanje ostrva i vodom razdvojenih regiona na kratkim rastojanjima. – skupi su prevozi malih koliåina na mala rastojanja. – vodni saobrañaj je spor. Meœutim. 1. – vodni saobrañaj nije pravi transport od vrata do vrata. – Prevoz sirovina koje dozrevaju ili se doraœuju u toku prevoza. – klima i vremenske prilike znatno utiåu na odvijanje vodnog saobrañaja (led. – Prevoz ogromnih koliåina jeftine i nekvarljive robe (peska. Kada se vosak istopio krila su se raspala i Ikar poginuo. Vazduãni saobrañaj Istorijat vazduãnog saobrañaja Vekovna æelja åoveka da leti opevana je u mitu o Dedalu i Ikaru koji opisuje kako je Ikar poleteo sa krilima od ptiåjeg perja i voska. Leonardo da Vinåi je dao prve nauåne radove u oblasti aeronautike. – vodni saobrañaj je ograniåen na prirodne plovne puteve (mora.28 jer otpori rastu sa kvadratom brzine.3. + pri povoljnim vremenskim prilikama vodni saobrañaj je bezbedan. vetrovi. reke. – Povezivanje kada je cena vaænija od brzine. jezera) i skupe veãtaåke kanale. On je prouåavao oblik i naåin kretanja ptiåjih krila.4.

Vojne potrebe. + letovi veñih i teæih aviona su rentabilni samo pri veñim brzinama. ostvarivãi brzinu 9 – 11 km/h. S obzirom na to da je vazduhoplov odvojen od podloge.). u SAD je 1952. decembra 1903. godine. 31 Na primer. Vazduhoplov je izloæen sili gravitacije koju mora da savlada silom potiska i snagom svojih motora. veka preko 1. pred Drugi svetski rat 400 km/h. Meœutim. Prvi let preko Atlantika ostvaren je 1927 (Relacija Njujork – Pariz od 5. na milijardu putniåkih kilometara preœenih avionom poginulo 2. brzine.Lipovac. a posebno ratovi su dali najveñi podstrek razvoju vazduhoplovstva.000 km/h. praktiåna primena ovih principa se desila znatno kasnije.25 putnika (oko 6. Posle uspeha brañe Rajt razvoj letelica je bio izvestan: rasli su snaga motora. niti odræavati. Iz ovih osnovnih osobina proistiåu najvaænije prednosti i nedostaci vazduãnog saobrañaja: + najkrañe vreme prevoza. a ne oslanjajuñi se o podlogu. 17. Vrãeni su brojni eksperimenti da se letelice pokreñu ljudskom snagom. a krajem 20. pa su otpori kretanju najmanji. niti od duæine relacije.5 puta viãe). U meœuvremenu je tehnika napredovala i sigurnost letenja poveñana.836 m. Konaåno. Dve godine kasnije (1785) sliåan balon je preleteo kanal Lamanã. Zato su vazduãni putevi krañi od svih drugih. Braña Mongolfije su konstruisali prvi balon sa zagrejanim vazduhom (1783) koji je za 25 minuta preleteo 8 km. Prve jedrilice bez sopstvenog pogona konstruisane su poåetkom 19. Jugoslavija je ukljuåena u evropsku vazduhoplovnu mreæu 1923. P. U meœuvremenu su bolji rezultati postignuti sa letelicama lakãim od vazduha. + avionski saobrañaj je jedan od najbezbednijih grana saobrañaja.31 – troãkovi odræavanja u vazduhu srazmerni su masi vozila i vremenu provedenom u vazduhu (zato nije pogodan za spore prevoze teãkih tereta). Od pravih trasa se odstupa izuzetno zbog bezbednosti leta ili zabrane preletanja (gradova i sl. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 krio je Englez Dæordæ Kejli (1809). + mali su troãkovi uspostavljanja vazduãnog saobrañaja (posebno na duæim relacijama) i ne zavise od konfiguracije. ali ih je posebno razvio nemaåki grof Cepelin. a serijska proizvodnja poåela tek u toku drugog svetskog rata (za potrebe ameriåke vojske). Znatno kasnije je doãlo do prve primene u privredi i za civilne potrebe. 30 Pred Prvi svetski rat ostvarene su brzine 100 km/h. a na istu kilometraæu putniåkim automobilom poginulo je 16. helikopter je poleteo tek 1907. prohodnosti terena. savladana je za 33. a posebno na duæim relacijama omoguñuju velike brzine (jer su mali otpori kretanju) i krañi putevi. krajem drugog svetskog rata.30 visine i dometi. Mada je Leonardo napravio prvu skicu helikoptera davne 1488. Prvi mlazni avion konstruisan je u Nemaåkoj. Vazduãne laœe – diriæabli su konstruisani 1884.5 sata). Konaåno vazduhoplovi koriste prirodne puteve koje ne treba posebno graditi. veka. u Severnoj Karolini (SAD). parnom maãinom i benzinskim motorom. kretanje ne zavisi od konfiguracije i kvaliteta terena. 16 . braña Vilbur i Orvel Rajt su napravili prva åetiri leta u trajanju 12–15 sekundi. Specifiånosti vazduãnog saobrañaja Vazduhoplovi se kreñu kroz najreœu sredinu – vazduh.5 putnika.

1. Buduñe mesto i uloga vazduãnog prevoza u saobrañajnom sistemu Vazduãni saobrañaj ima veoma vaæno mesto u saobrañajnom sistemu. oluje) znatno utiåu na pouzdanost (letovi se otkazuju) i bezbednost leta. Pomorski saobrañaj 7. Autobusi 3. S.0 3. veñ se mora kombinovati s drugim vidovima prevoza. i Boæiñ. tako da prevoz mase vazduhoplova uveñava jediniåne troãkove prevoza po toni neto mase.3 3. niti prenos saopãtenja. – vazduãni saobrañaj nije pravi transport od vrata do vrata. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja – vreme putovanja je duæe na krañim relacijama (jer se vremenu kretanja dodaje i oko 1 – 2 sata potrebnih za dolazak do aerodroma i pripremu za let. brzinu prevoza.8 Potroãnja po jednoj neto tona kilometru 1. – povezivanje udaljenih ostrva i planeta. Nadalje ñe se saobrañajni sistem posmatrati kao jedna celina. V.7 Dakle. opravdavaju velike troãkove prevoza). – prevoz skupih roba i bogatih putnika (åije velike zarade. – loã odnos bruto/neto mase.5 4.9 1. – povezivanje nerazvijenih oblasti teãke konfiguracije terena. Relativni odnosi specifiåne potroãnje energije po vidovima transporta (kao reper je uzeta potroãnja kod æeleznice – elektriåne vuåe)32 Transprot 1. Ekonomski fakultet. kroz uãtedu u vremenu.9 3. a posebno sa drumskim saobrañajem.1). str.5 10. 349. – prevoz lako kvarljivih roba (kod kojih je brzina prevoza prioritet). – klima i loãe vremenske prilike (magla. a posebno razlike u potroãnji energije (Tabela 1. prilagoœenost korisniku. Putniåki automobil 5. padavine. 1994. ovde nisu detaljnije obrazlagani cevni transport.. Beograd. svaka grana saobrañaja ima svoje specifiånosti33 (prednosti i nedostatke) koje definiãu njeno mesto u saobrañajnom sistemu. Ekonomika saobrañaja.5 22. 17 1. Æeleznica – dizel vuåa 4.3. Reåni saobrañaj Potroãnja po jednom putnik kilometru 1.8 27. UVOD . Æeleznica – elektriåna vuåa 2. Tabela 1.0 12. a savremena tehniåko-tehnoloãka 32 Novakoviñ. a posebno sluæi za: – prevoz na vrlo velika rastojanja. zagaœivanje æivotne sredine. vetrovi. 33 Zbog nedostatka prostora. bezbednost saobrañaja itd. U daljem razvoju saobrañaja trebalo bi imati navedene specifiånosti pojedinih grana.1. Vazduãni saobrañaj 6.

35 obezbeœuje se zajedniåko finansiranje. U tom smislu se razvijaju koncepti æeleznice za velike brzine. dinamiåko planiranje izgradnje itd. U tom smislu je napravljen istorijski iskorak ãezdesetih godina 20. da podræi meœunarodnu robnu razmenu. Koordinirano se biraju optimalni magistralni pravci. a posebno u pogledu razvoja i unapreœenja evropskog saobrañajnog sistema (izgradnja magistralnih mreæa puteva. ali i druge evropske zemlje usklaœuju svoje saobrañajne politike. razvoj turizma. a prevaziãli nedostaci. grana) prevoza. str. Savremene koncepcije saobrañajne politike Evrope Evropska unija.000 na 20. 36 White Paper. pa i druge evropske dræave sve viãe koordiniraju svoje saobrañajne politike. a posebno evropske integracije (jedinstvene tarife. Time to Decide.000 u periodu od 2001. i Boæiñ. veka kada su prihvañeni standardi u proizvodnji paleta i kontejnera. jeftina i brza promena prevoznih sredstava i prelazak sa jedne na drugu granu saobrañaja. pruga. privrede. Usvojeni su zajedniåki evropski kriterijumi koji predviœaju da se velike brzine postiæu izgradnjom novih pruga (za brzine preko 250 km/h) ili rekonstrukcijom postojeñih (za brzine do 250 km/h). 35 Evropska S. Ekonomika saobrañaja. 1994. Saobrañaj je postao oblast u kojoj se najbræe ide na meœunarodne. Beograd. 1. a ceo prevoz postaje jeftiniji. 2001.3. U tom smislu je prihvañena politika i strategija razvoja saobrañaja u EU36 kojom se predviœa i smanjenje broja poginulih u saobrañaju sa 40. do 2010. jedinstvena razvojna politika. jedinstveni menadæment. Dræave i drugi subjekti (æelezniåke uprave i preduzeña) posveñuju posebnu paænju bræoj modernizaciji æelezniåkog saobrañaja kao osnove saobrañajnog sistema. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 reãenja ñe sve viãe olakãavati kombinovanje razliåitih grana saobrañaja u svakom pojedinaånom transportu (integralni transport).). vazduãnih koridora). Tako je omoguñena jednostavna. Opãti cilj globalne saobrañajne politike je razvoj saobrañajnog sistema. kanala. P. a prevoz se realizuje na principu slobodnog izbora saobrañajnog sredstva od strane korisnika. European Commission. a ne pojedinih vidova i grana saobrañaja. Tako se na svakoj deonici puta koristi optimalno sredstvo (vid. 329. nauke itd. jedinstveni marketing. Usvojen je i plan evropskih drumskih koridora itd.Lipovac. 18 . cevovoda.34 Zemlje EU. Koncept integralnog transporta podrazumeva integraciju transporta i proizvodnje. V. bræi i bezbedniji.5. kao i integraciju razliåitih grana saobrañaja u svakom pojedinaånom transportu kako bi se najbolje iskoristile prednosti pojedinih grana. ekonomska komisija za Evropu je usvojila plan magistralne æelezniåke mreæe koji obuhvata 41. tako da se mogu definisati osnovni elementi saobrañajne politike koji su opãteprihvañeni u Evropi.. Dræave obezbeœuju druãtveno racionalnu koordinaciju i usmeravanje prevoza. Ovo bi trebalo da obezbedi ãto racionalnije tokove roba i putnika na nivou Evrope. 34 Novakoviñ. jedinstveni standardi za saobrañajne puteve i saobrañajna sredstva. Ekonomski fakultet. jedinstvena mreæa EURO CITY vozova visokog kvaliteta itd. European Transport Policy for 2010.000 km pruga.

popravkama.1. on je bio veoma skup i tretiran kao izuzetna retkost i kuriozitet.000 stanovnika. Mada se ove faze mogu razliåito definisati. Ovo je razumljivo. smatralo liånim problemom korisnika vozila. Brzine su bile ograniåene na 6 – 10 km/h (u naseljima i za teretna vozila) ili oko 10 do 20 km/h (putniåki automobili na otvorenim putevima). niti su na isti naåin reãavani. probleme ukljuåivanja motora itd. Sva paænja je usmeravana na probleme koji su se odnosili na pouzdanost u radu i potrebu za åestim stajanjima. Samo najteæe nezgode su se evidentirale kao vrsta kriviånog dogaœaja (evidentiralo se samo ÃTA se dogodilo).4. odnosile su se na uspostavljanje tehniåkih zahteva u vezi vozila i na kontrolu ispu37 Razvijene zemlje su ranije ulazile u sve faze i bræe menjale stavove o bezbednosti saobrañaja. Pojedinaåni (separatni) napori za spreåavanje nezgoda temeljili su se na metodu pokuãaja i pogreãaka. 38 Saobrañajne nezgode se dogaœaju sluåajno i verovatnoña da neko ima odreœen broj saobrañajnih nezgoda u posmatranom periodu je ista za sve vozaåe i odreœuje se prema Puasonovom zakonu raspodele.39 Nesavrãena vozila nisu izazivala veñe probleme bezbednosti saobrañaja u danaãnjem smislu. 1. Ovo se. s pravom. UVOD 1. prva nezgoda je sluåajna. nisu bili na isti naåin tretirani.4. Åoveåanstvo je proãlo nekoliko faza u reãavanju problema bezbednosti saobrañaja. Kad neko ima prvu nezgodu. S obzirom na ruånu proizvodnju automobila. izdvojiñemo åetiri osnovne faze razvoja teorijske misli i prakse bezbednosti saobrañaja.1. 39 Ova teorija prihvata teoriju sluåaja za prvu nezgodu. Osobe koje koriste vozilo imale su tretman imuñnih vlasnika vozila. to menja njegovu verovatnoñu da uåestvuje u sledeñoj – on je “zaraæen”! 19 1. Tipiåne kontramere koje se vezuju za prvu fazu. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja Druãtvo nije uvek imalo iste probleme bezbednosti saobrañaja (po vrsti i obimu). U teorijama saobrañajnih nezgoda prihvañena je teorija sluåaja.4.38 koja je kasnije korigovana teorijom zaraze. Åak ni u pravilima saobrañaja nisu pravljene znaåajnije razlike. a saobrañajne nezgode evidentirane i prañene kao vrsta kriviånog dogaœaja. Dakle. RAZVOJ TEORIJSKE MISLI O BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA (PRISTUPI REÃAVANJU PROBLEMA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA) . te ranije pristupile njegovom reãavanju. Saobrañajne nezgode su retki i pojedinaåni sluåajevi (ãta se to dogaœa?) U prvoj fazi (trajala do 1925. za naãe potrebe. na pitanje “ÃTA?” (Ãta se to dogodilo?). Stepen motorizacije bio je ispod 25 motornih vozila na 1. Bazama podataka o saobrañajnim nezgodama nije posveñivana nikakva paænja (nisu postojale). ãto ih je svrstavalo u vrlo visoku klasu graœana. Istraæivanja saobrañajnih nezgoda svodila su se na pojedinaåne istrage organa gonjenja (policija i sudstvo) i odnosila su se. Razvijene dræave su ranije imale problem. / 1935)37 automobil je koriãñen po analogiji sa konjskom zapregom. pre svega. Ovi problemi nisu imali isti znaåaj. s obzirom na brojnost i tehniåke moguñnosti tadaãnjih automobila. ranije su shvatile prirodu i teæinu problema bezbednosti saobrañaja. Problemi bezbednosti saobrañaja su smatrani prolaznim “po sebi” i vezanim za fazu neprilagoœavanja ljudi vozilima i obratno.

Dominira doktrina jednog “E” (Engineering). Ovo dovodi do pravog buma (porasta) broja saobrañajnih nezgoda u svetu. a posebno u razvijenim zemljama. 40 41 42 Dakle.Lipovac.41 Na treñu nezgodu sa smrtnim ishodom.40 Druga saobrañajna nezgoda sa smrtnim ishodom dogodila se 62 godine kasnije (London. Nebezbednost saobrañaja je druãtveni problem (zaãto se to dogaœa?) Drugu fazu (od 1925/30 do 1965/70) karakteriãe masovna proizvodnja i nagli porast broja motornih vozila u svetu (od 25 do 250 motornih vozila na 1. izgradnja vrlo skupih i kvalitetnih puteva. Ovu fazu karakteriãe i vrlo buran razvoj svih grana saobrañaja. Rezultat takvog pristupa bio je stalni porast broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica.2.000 stanovnika). 20 . 43 Misli se na broj saobrañajnih nezgoda i broj nastradalih. jer je broj nezgoda bio vrlo mali. P. Prihvañeno je da ñe se saobrañajnim situacijama moñi uspeãno upravljati 40 Tada je u jednom autobusu kod Glazgova eksplodirao parni kotao i poginulo je 5 ljudi. za veñinu razvijenih. a posebno u razvijenim zemljama. 42 U ovoj nezgodi prvi put je poginuo vozaå. u prvoj fazi. Automobili su predmet divljenja okoline. kao najznaåajnije apsolutne pokazatelje bezbednosti saobrañaja. Ovo je i bilo prihvatljivo. 44 Posebno se misli na relativni broj nezgoda i broj nastradalih u odnosu na broj stanovnika i broj registrovanih vozila.42 Prva faza je. trajala do tridesetih godina 20. Naglo su rasli svi apsolutni43 i relativni pokazatelji (ne)bezbednosti saobrañaja. Ograniåenja brzine od oko 20 km/h (koja su obuzdavala rast broja saobrañajnih nezgoda) sve viãe su zaostajala za tehniåkim moguñnostima vozila i postajala su neodræiva. Naime. Istragom je utvrœeno da se jedan neoprezni vozaå kretao preve- likom brzinom od åak 12 km/h. 1896).44 Ovo je prihvañeno kao zakonitost – nuæna posledica razvoja saobrañaja. prva evidentirana saobrañajna nezgoda sa poginulim licima dogodila se u Engleskoj (Glazgov. 1898). problem bezbednosti saobrañaja je minimiziran i vezivao se za interese pojedinaca. åak i u svetskim okvirima. Postavljeni su temelji doktrine “tri E” (Engineering – Education – Enforcement). åoveåanstvo je åekalo samo dve godine (SAD. Osnovna ideja saobrañajnog projektovanja svodi se na prilagoœavanje åoveka da upravlja svim saobrañajnim situacijama. U ovoj fazi niti se dovoljno ceni znaåaj saobrañaja. niti se posebno istiåu problemi bezbednosti saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 njavanja ovih zahteva. Prvenstveno su isticane neposredne i lako merljive posledice saobrañajnih nezgoda (nastradala lica i materijalna ãteta).4. veka. a uspostavlja se i doktrina dva “E” (Engineering – Education). 1. 1834). 41 U ovoj nezgodi poginuo je prvi peãak. Dakle. u prvoj fazi su savladani problemi upravljanja vozilom (vozila su na viãem tehniåkom nivou i jednostavna su za upravljanje) i sada se paænja posveñuje kontroli i reãavanju saobrañajnih situacija.

Ovu fazu karakteriãu koordinirani napori da se smanje stradanja u saobrañaju.1.4. ako ljudi budu dobro obuåeni (Education) i ako policija natera sve korisnike puta da poãtuju pravila saobrañaja (Enforcement). broj nastradalih na sto milion vozilo kilometara itd. Dakle.46 Velika paænja se posveñuje otkrivanju i zaãtiti od vozaåa koji su skloni saobrañajnim nezgodama (recidivistima). Dakle. U tom smislu poåinje se pridavati velika paænja projektovanju vozila i puta. 1909) predviœaju se i osnovni uslovi za upravljanje automobilima. Do izraæaja dolazi teorija sklonosti. 46 Prema teoriji sklonosti. pa se nedovoljno ceni znaåaj bezbednosti saobrañaja. 47 SAD kao saobrañajno najrazvijenija dræava prve su uãle u ovu fazu. 46 Sve viãe se problem bezbednosti saobrañaja priznaje kao znaåajan druãtveni problem (a ne samo problem pojedinca). do 1980/ 85) nastavlja se razvoj saobrañajnih potreba. ali na dobrovoljnoj osnovi. koja zapoåinje ãezdesetih godina47 (od 1965/70. pa i saobrañajnim nezgodama. Sve viãe paænje se posveñuje struånoj analizi saobrañajne nezgode. porast broja vozila (od 250 do 500 motornih vozila na 1. Oni se mogu otkriti i pre nego ãto uåestvuju u prvoj saobrañajnoj nezgodi. postoje grupe ljudi koji su. otkrivanju njenih uzroka i odgovoru na pitanje “ZAÃTO?”. zbog svojih psihofiziåkih osobina. Rezultat ukupnih napora bilo je ublaæavanje porasta broja saobrañajnih nezgoda.) rastu progresivno (bræe od linearnog rasta). Prvi vozaåi u Srbiji su morali da provedu 6 meseci u automobilskim garaæama da bi izaãli na vozaåki ispit. U reãavanje problema. dok relativni pokazatelji (broj nezgoda na 100 hiljada stanovnika.) rastu degresivno (sporije od linearnog rasta). Zatim slede razvijene zemlje Zapadne Evrope.3. 45 U Prvoj meœunarodnoj Konvenciji o putovanjima automobilima (Pariz. pored pravnika. broj nastradalih u nezgodama itd.4. ali i nagli porast broja nastradalih u njima (zbog veñih brzina). Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja (saobrañaj ñe biti bezbedan).000 stanovnika) i dalji razvoj saobrañaja. ukljuåuju se inæenjeri (projektanti puta i vozila) i psiholozi (oblikovanje – prilagoœavanje liånosti). osposobljavanju vozaåa45 i kontroli saobrañaja. Apsolutni pokazatelji bezbednosti saobrañaja (broj nezgoda. Uspostavljaju se prve nacionalne baze podataka o saobrañajnim nezgodama. Dalje se razvijaju teorija i praksa. prvi put je zapoåeto ublaæavanje rasta pokazatelja bezbednosti saobrañaja. 21 1. ako vozila i putevi budu dobro projektovani (Engineering). skloni svim vrstama incidenata. ali nezavisno i izolovano. Prvi pokuãaji upravljanja i obuzdavanja rasta saobrañajnih nezgoda (kako se to dogaœa?) 47 U treñoj fazi. u ovoj fazi sve viãe se istiåe znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva. 1. ali se ne shvata ozbiljnost negativnih efekata u saobrañaju. ali se moguñnosti reãavanja i dalje vezuju za pojedinca (tumaåi se nedostatkom veãtina ili nepoãtovanjem pravnih i moralnih normi). Japan i druge. UVOD .

struåno se dolazi do najefikasnijih mera i modela zaãtite. Meœutim. Kao tipiåne kontramere pojavljuju se kombinovani modeli i ãeme za smanjivanje rizika u saobrañaju. poginuli u saobrañajnim nezgodama itd. Usaglaãavaju se definicije osnovnih pojmova (saobrañajna nezgoda. Ovako se struånjacima daju dobri argumenti za uvoœenje novih i menjanje postojeñih pravila saobrañaja. zakonsko ograniåavanje upotrebe alkohola za vozaåe itd. razdvajanje motornog od ostalog saobrañaja. Sve viãe paænje posveñuje se zagaœivanju æivotne sredine (bukom. Programirane akcije i napori polako dobijaju zaokruæenu formu i postaju sastavni deo saobrañajne politike.) i nacionalne evidencije saobrañajnih nezgoda.48 Ovo povezivanje teorije i prakse je dovelo do toga da 48 Na primer. ovaj period karakteriãe fenomenoloãki pristup izuåavanju ãtetnih pojava u saobrañaju. struånjaci saobrañajne medicine i primenjene statistike i matematike. sve viãe se nameñe potreba obazrivog i strpljivog koriãñenja vozila. izduvnim gasovima i drugim otpadnim materijama). Kao osnovna ideja upravljanja odreœuje se smanjivanje – eliminisanje rizika iz saobrañajnog sistema. sve viãe se ukljuåuju saobrañajni inæenjeri. Prvi rezultati postiæu se u multidisciplinarnom istraæivanju i analizi uzroka saobrañajnih nezgoda. sigurnosni pojasevi. 22 . U istraæivanjima se nameñe cost/benefit analiza s ciljem odgovora na pitanje “KAKO spreåiti nezgode?”. Obazrivo se uvode zaãtitne mere u saobrañaju. teorijskih formulacija i modela koji koriste statistiåke analize. Nekoliko teorija pokuãava da opiãe uticaj ponaãanja åoveka na bezbednost saobrañaja. pojave se samo opisuju i definiãu kao problem. Izuåavaju se samo “spolja vidljiva obeleæja pojava”. standardi u pogledu bezbednosti vozila. nego njihove pojedinaåne greãke. Ãtetne posledice saobrañaja.Lipovac. P. Otkriva se da su åeãñe zdruæene greãke vozaåa i drugih uåesnika. ãto nailazi na otpor kod korisnika. Shvatajuñi veliki raskorak izmeœu prirode åoveka i tehniåkih karakteristika vozila. Na osnovu empirijskih istraæivanja. narasle su do te mere da su postale jedan od centralnih problema razvoja saobrañaja (pa i ukupnog druãtvenog razvoja). Nove mere su obiåno restriktivne i/ili skupe. Korisnicima vozila se priznaje aktivna uloga u sistemu (vozaå). kacige. Zapoåinje sistemski pristup u reãavanju problema bezbednosti saobrañaja. Kao uzrok nebezbednosti u saobrañaju prihvataju se problemi i nesavrãenost sistema åovek–vozilo–okruæenje. Aktiviraju se pojedinaåne institucije i zaduæuju za prañenje pojedinih segmenata bezbednosti saobrañaja. trebalo je oko 15 godina istraæivaåkog rada da bi zapoåelo uvoœenje obaveze da se u vozila ugraœuju sigurnosni pojasevi itd. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 Sve ozbiljnije se pokuãava (i uspeva) upravljati saobrañajem na putevima. projektanta vozila i psihologa). kao na primer: ograniåenja brzina. a posebno ulogu ljudskog faktora u nastanku saobrañajnih nezgoda. Posebna paænja se posveñuje ljudskom faktoru. Naime. U reãavanje saobrañajnih problema (pored projektanta puta.

vrlo brzo se ispostavilo da njihov efekat nije trajan i beleæen je dalji rast ãtetnih posledica. tako da se ne ometa njegov razvoj. Bezbednost saobrañaja.1. gubici i troãkovi). u ovoj fazi se posebno ceni znaåaj saobrañaja. Pored materijalnih posledica (ãtete. nauåna znanja su se.). patnja. Izloæenost riziku se povezuje sa nebezbednoãñu u saobrañaju. UVOD .51 1. sa naglaãenom potrebom za ujednaåavanjem definicija i baza. Kao konaåni cilj definiãe se upravljanje ukupnim transportnim sistemom. u saobrañajnoj i ukupnoj razvojnoj politici druãtva. teorije komunikacija itd. Mada su ovakvi napori dali dobre poåetne rezultate. Posledice saobrañajne nezgode se analiziraju integralno. najåeãñe. Saobrañajni fakultet. 3. 50 Dragaå.4. P – broj stanovnika i N – broj registrovanih automobila Ovo se izuåavalo. Osobe koje upravljaju vozilom tretiraju se kao korisnici puta. dokazivalo i ovakvom trendu se teæilo.). a posebno porast broja saobrañajnih nezgoda. Uspostavljaju se meœunarodne 49 U teoriji se razvijaju modeli za prognozu broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica koji polaze od pretpostavke da apsolutni broj nezgoda i njihovih posledica neminovno raste. 23 1. pa i veliki deo populacije prihvataju matematiåke modele o zakonitosti rasta broja nezgoda i njihovih posledica. broj nastradalih itd. sve åeãñe su prisutni struånjaci primenjene tehnologije. Baze podataka se prikupljaju sistematski i viãedimenzionalno.0003P(N/P). sa razvojem saobrañaja. sa porastom broja stanovnika. str. 2 deo. Struånjaci najraznovrsnijih profila (pored inæenjera. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja su primenjene mere sve viãe utemeljene na teoriji i istraæivanjima.4. Meœutim. R.). Zaãtitni sistem omoguñuje kontinuirano smanjivanje broja i posledica saobrañajnih nezgoda (sistem upravljanja) U åetvrtoj fazi (od 1980/85) i dalje raste broj vozila (preko 500 motornih vozila na 1. nije sazrela svest o moguñnosti upravljanja u ovoj oblasti. vezivala za pojedinaåne mere i probleme. Obuzdavanje relativnih pokazatelja (uz obavezan porast apsolutnih pokazatelja)50 je prihvañeno kao zakonitost i cilj kome se teæilo.) razvijaju teorije i modele bezbednosti saobrañaja. a sve viãe se prihvata i znaåaj bezbednosti saobrañaja. Struånjaci.. sa porastom broja registrovanih vozila itd. ali se smanjuju relativni pokazatelji (broj nezgoda na milion vozila. 51 Na primer. sociologije. engleski nauånici su uoåili (i prihvatili kao nuænost) da broj nezgoda sa smrtnim ishodom raste po sledeñoj zakonitosti: D=0.4. broj nastradalih na 100 milion vozilo kilometara itd. regulisanje saobrañaja i transportni sistem u celini.49 Nastavlja se rast apsolutnih pokazatelja bezbednosti saobrañaja (broj nezgoda. sve viãe se uvaæavaju nematerijalne posledice saobrañajnih nezgoda (bol. Uzima se u obzir rizik u saobrañaju. Beograd.000 stanovnika). sistemske analize. a da se poboljãa bezbednost saobrañaja. Saobrañaj i saobrañajni problemi postaju dominantni i prisutni u svim planovima. socijalno zagaœivanje æivotne sredine itd. a automobil kao potreba savremenog åoveka. Dakle. lekara i psihologa. Meœutim.1/3 gde su: D – broj nezgoda sa smrtnim ishodom. 1983.

2004. Kontramere se preduzimaju na mreæi. bezbednost saobrañaja postaje znaåajna stavka u dræavnim troãkovima (dræave trajno i povoljno reãavaju finansiranje bezbednosti saobrañaja). nauåni i struåni potencijal koji se profesionalno bavi problemima bezbednosti saobrañaja. Poslovi bezbednosti saobrañaja su maksimalno decentralizovani i dolazi do izraæaja lokalno upravljanje. uz voœenje raåuna o ceni i ukupnim transportnim troãkovima (vremenski gubici.). podaci su promovisani u Svetskom izveãtaju o katastrofama (World Disasters Report. New York. New Delhi. 55 World Disasters Report. 53 Ovi 24 . Krsto Bezbednost saobrañaja 1 baze podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama: IRTAD (baza podataka za zemlje OECD). u sudarima na putu poginulo je 1. International Federation of Red Cross and Crescent Societies. Bezbednost saobrañaja uãla je. 1998. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.Lipovac. Oxford University Press Inc. Ljudski. milioni su bili hospitalizovani danima. Tvorci saobrañajne politike shvataju da saobrañajne nezgode prete da omalovaæe sve koristi koje druãtvo ima od saobrañaja. nedeljama ili mesecima. a ne samo naknadno opisivati i tumaåiti. osnivaju se nacionalne. CARE (baza podataka za zemlje ålanice EU) itd. P. Okuplja se. godine saobrañajne nezgode su se popele na deveto mesto na svetskoj listi uzroånika smrtnosti (prema izgubljenim godinama æivota). a oko 5 miliona je doæivotno onesposobljeno. Ove ustanove. Prihvañeno je da se problemi bezbednosti saobrañaja mogu i preduprediti. danas ljudi na putovanja troãe od 60 do 90 minuta dnevno i ovaj *troãak* se ne razlikuje bitno u afriåkim selima i evropskim gradovima. materijalni. problemi u protoånosti saobrañaja. 52 Prema procenama MIT (Massachusetts Institute for Technology) i IIASA (International Institute for Ap- plied Systems Analysis).55 Problemi bezbednosti saobrañaja nameñu se kao prioritet u ukupnoj saobrañajnoj politici (pa i ãire). na osnovu neprekidnog i sveobuhvatnog prañenja stanja bezbednosti saobrañaja u dræavi i u svetu planiraju i predlaæu veoma ãiroke mere koje imaju cilj podizanje nivoa bezbednosti saobrañaja. 1998).54 U toku 1990. poremeñaji na saobrañajnoj mreæi i sl. pa i multinacionalne nauåno-istraæivaåke ustanove.52 53 54 Procenjuje se da su saobrañajne nezgode do 1990. na velika vrata. godine odnele oko 30 miliona æivota. Procenjuje se da ñe se do 2020. u sve saobrañajne.18 miliona ljudi. 54 Road safety is no accident (Broãura povodom svetskog dana zdravlja posveñenog stradanjima u saobrañaju. vremenski i drugi gubici u saobrañaju mobiliãu na izgradnju i uåvrãñivanje stabilnih sistema zaãtite.. oko 20 do 50 miliona je bilo povreœeno. Uspostavljaju se povoljniji ukupni odnosi izmeœu pojedinih grana saobrañaja (koje dræava nizom mera nameñe i odræava). ali i u urbanistiåke. 7. WHO. ekonomske i druge planove. popeti na treñe mesto. april 2004).53 U toku 2002. do tada neviœen.

500 61.000 46. u odnosu na strateãki plan. 57 Danas neki autori ovo istiåu kao najznaåajniju ãtetnu posledicu saobrañaja.200 27. do 1993. 56 Dugo je. koji se svode na dalji razvoj saobrañaja. EU od 1990. Sliåne rezultate postigle su i druge razvijene zemlje Zapada.100 40000 39.800 50.400 49. u teoriji. do 2005. Ova istraæivanja i rezultati koji su postignuti nameñu potrebu da se iz temelja promeni stav o problemima bezbednosti saobrañaja. prihvañen je stav da se bezbednoãñu saobrañaja moæe upravljati.700 30000 31.900 43.57 Na teritoriji SR Nemaåke. 25 1.200 54.300 60000 59. UVOD .1.1.100 55. u periodu od 1972.5 na 4.nacionalni podaci.4 na 48. Istovremeno je broj teãko povreœenih u saobrañajnim nezgodama smanjen za oko 47 % (sa oko 92. bio opãteprihvañen stav da razvoj saobrañaja dovodi do poveñavanja intenziteta saobrañajnih tokova.400 55. . a broj poginulih je smanjen za oko 57 % (sa oko 9. za 100% poveñan je broj registrovanih motornih vozila (sa 16 na 32 miliona).200 50000 50. U ovoj fazi menja se izneti stav i praktiåno pokazuje da je moguñe razvijati saobrañaj.700 42.56 U ovoj fazi sve viãe se istiåe i socijalno zagaœivanje meœuljudskih odnosa kao znaåajna posledica saobrañajnih nezgoda i ukupnog saobrañaja. Umesto ranijeg prihvatanja problema.4.300 46.800 34.6 hiljada teãko povreœenih u saobrañajnim nezgodama). 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Slika 1.900 70. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja Kao rezultat ovog novog pristupa reãavanju problema bezbednosti saobrañaja postiæu se neverovatni rezultati.400 41.000 života evidentirani broj poginulih 80000 70000 55. 70.000 25.CARE (EU baze podataka o saobraæajnim nezgodama).000 2010 20000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Izvori: .000 cilj za 2010: spasiti 25. uz neprekidno smanjivanje broja i posledica saobrañajnih nezgoda (åak i apsolutnih vrednosti).500 29. Godiãnji broj poginulih na putevima Evropske unije.600 59.300 66. a time i do porasta broja saobrañajnih nezgoda i svih njihovih posledica.700 37. a za 90% poveñan je broj preœenih kilometara (sa 220 na 410 milijardi kilometara).000 36. Godišnji broj poginulih lica u saobraæajnim nezgodama. njegovog opisivanja i tretiranja kao viãe zakonitosti (Boæije davanje). uz smanjivanje broja saobrañajnih nezgoda i svih negativnih posledica (u apsolutnim iznosima).500 56. sa procenom plana smanjnja do 2010.1 hiljadu).

da se u narednih 5 godina smanji broj poginulih za 40%. Pozitivni efekti ovih mera neñe se brzo uoåiti. bezbednost saobrañaja nije Bogom data i od nas nezavisna pojava. a u zavisnosti 26 . Pri definisanju æeljenog stanja trebalo bi definisati vizije i ciljeve upravljanja.5. P. pojam materijalne ãtete i dr. neophodno je dobro poznavati postojeñe stanje. Veoma je vaæno da sve zemlje svoj postupak prilagode postupku koji se primenjuje u zemljama Evropske unije. Vizije se definiãu bez vremenskih rokova i bez konkretnih vrednosti (na primer. vizija su bezbedni putevi. OSNOVNI PREDUSLOVI ZA UPRAVLJANJE U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Da bi se nekim sistemom uspeãno upravljalo. pa i ãire. BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA JE DRUÃTVENI FENOMEN KOJIM SE MOÆE UPRAVLJATI! 1. postojeñe stanje podrazumeva i prognozu razvoja pojave na osnovu postojeñeg stanja (na primer.). redefinisanje metodologije evidentiranja saobrañajnih nezgoda. Ovo moæe podrazumevati redefinisanje osnovnih pojmova (pojam saobrañajne nezgode.).Lipovac. neophodno je: – poznavati postojeñe stanje. prognozu broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. ako se ne preduzimaju nikakve mere). kako bi se rezultati mogli uporeœivati i korektnije definisati æeljeno stanje. – definisati æeljeno stanje i – odabrati upravljaåke mere kojima ñe se postojeñe stanje pribliæiti æeljenom. U svetu su razvijeni i precizno definisani postupci istrage saobrañajnih nezgoda i prañenja postojeñeg stanja. Meœutim. da se u narednih 10 godina smanji broj nezgoda sa nastradalim za 50% i sl. vremenski ograniåeni i obiåno definisani odreœenim vrednostima (na primer. Danas je u toku usklaœivanje ovih postupaka na nivou Evrope. realno definisati æeljeno stanje i preduzimati mere da se postojeñe stanje pribliæi æeljenom. kako bi se mogli sagledavati ciljevi i efekti upravljanja. Dakle. U oblasti bezbednosti saobrañaja moæe se sliåno definisati pojam upravljanja. usaglaãavanje na nivou Evrope je preduslov za koriãñenje proverenih metodologija upravljanja bezbednoãñu saobrañaja. pojam nastradalih. Ciljevi su precizniji. tj. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 Dakle. Æeljeno stanje u bezbednosti saobrañaja trebalo bi definisati za period od bar 5 godina. da bi se upravljalo stanjem bezbednosti saobrañaja. tehniåki ispravna i bezbedna vozila itd. redefinisanje i striktno poãtovanje procedure uviœaja i razjaãnjavanja saobrañajnih nezgoda i sliåno. Dakle. Pri definisanju postojeñeg stanja neophodno je uoåiti i osnovne tendencije u razvoju pojave.). a napori za njihovo preduzimanje su veliki. pod pretpostavkom da se nastavi postojeñi trend.

1. tako da u 2000. 27 1. bude manje od 400 poginulih i 37 hiljada povreœenih u saobrañajnim nezgodama. finansijske i svake druge podrãke. obuhvata sledeñe faze: – analiza postojeñeg stanja i definisanje prirode i veliåine problema. Pri tome bi trebalo imati u vidu preporuke UN. u skladu sa usvojenom strategijom. Osnovni preduslovi za upravljanje u oblasti bezbednosti saobrañaja od postojeñeg stanja.5. UVOD . Svi subjekti bezbednosti saobrañaja bi donosili svoje programe i planove koji bi obuhvatali konkretizaciju mera i zadataka ãto im je postavila Vlada. Pri tome bi trebalo imati u vidu definisane ciljeve58 i odgovarajuñe efekte koji su postignuti u prvim fazama upravljanja. Vlada bi. Prvi korak koji bi trebalo preduzeti u bezbednosti saobrañaja bio bi struåno osmiãljavanje i usvajanje strategije i programa bezbednosti saobrañaja. iskustva razvijenih i naãe specifiånosti. Primera radi. smanji ugroæenost stanovniãtva na 10 poginulih na 100 hiljada stanovnika godiãnje. – osmiãljavaçe programa hitnih. formira struåni tim koji ñe. – formiranje radne grupe za istraæivanje i ocenu problema. imaju najbezbednije puteve u svetu. nacionalni program podizanja nivoa bezbednosti saobrañaja koji je razvijen u TRRL (London). Do optimalnih upravljaåkih mera moæemo doñi na osnovu sagledavanja i sveobuhvatne analize strategija i programa bezbednosti saobrañaja u razvijenim zemljama. a zatim da zadræe pozitivan trend i u 2010. cilj strategije u Australiji je da do 2001. donela konkretan Nacionalni izvrãni (akcioni) plan bezbednosti saobrañaja za period 1 do 2 godine i krenula sa njegovom realizacijom. a koji su UN prihvatile kao preporuku. kao i efekata njihove primene u nekim zemljama u razvoju i na osnovu sopstvenih istraæivanja i iskustava. sagledati stanje bezbednosti saobrañaja. odmah. kratkoroånih mera. 58 Na primer. cilj Nizozemske je da u 2000. – osnivanje drugih koordinacionih tela. od opãtih prilika u zemlji i raspoloæenja da se ulaæe u ovu oblast. cilj Ãvedske je da neprekidno smanjuju broj nastradalih. Veoma je vaæno da se æeljeno stanje definiãe ãto realnije. Strategiju bezbednosti saobrañaja (za period od 5 do 10 godina) bi trebalo da usvoji Parlament i zaduæi Vladu za sprovoœenje. – definisanje uloge i izvora finansiranja nacionalnog tela za bezbednost saobrañaja – NRSC (National Road Safety Council). – poboljãavanje prikupljanja baze podataka i – primena prioritetnih mera i razvoj petogodiãnjeg Programa. tako da se njegovom realizacijom opravdaju uloæena sredstva i stekne samopouzdanje svih subjekata bezbednosti saobrañaja i druãtva u celini. – osnivanje NRSC i obezbeœenje tehniåke. u ãto krañem periodu. imaju 25% manje nastradalih nego u 1985. ostvare 50% manje poginulih i 40 % manje povreœenih nego 1985. cilj Kanade je da u 2001. – razvoj zakonodavstva u ovoj oblasti (pravno utemeljenje NRSC). Vlada bi trebalo da. pripremiti nacionalnu politiku i strategiju bezbednosti saobrañaja. u razvijenim zemljama. od dosadaãnjih rezultata u upravljanju.

S druge strane. a broj povreœenih smanjen za oko 39 % (sa 981 na 600 hiljada povreœenih). 1. U zemljama u razvoju oko 15% svih poginulih u saobrañajnim nezgodama su deca. POSTIGNUTI REZULTATI I STANJE BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Kao rezultat promene u shvatanju moguñnosti upravljanja i redefinisanja ciljeva upravljanja.6.60 kao i naconalnih izveãtaja61 mogu se pratiti efekti mera koje se preduzimaju u ovoj oblasti. P. Sliåno je i s drugim razvijenim zemljama. Preko 90% poginule dece u saobrañaju poginulo je u nerazvijenim i zemljama u razvoju. zemlje u razvoju na saobrañajne nezgode troãile su oko 53 milijarde dolara (godiãnje).5 hiljada saobrañajnih nezgoda godiãnje). u Japanu je. beleæe se prva znaåajnija smanjenja broja nezgoda i nastradalih u njima. 60 Statistics of Road Accidents in Europe and North America. uz tendenciju brzog rasta. posle neprekidnog rasta broja saobrañajnih nezgoda do 1965. Osnovna obeleæja bezbednosti saobrañaja u odabranim zemljama Na osnovu zvaniånih izveãtaja koje objavljuju Ujedinjene nacije. a zatim i ka nerazvijenim. Zahvaljujuñi neprekidnim (i sve obimnijim) istraæivaçima u oblasti bezbednosti saobrañaja. a u Tabeli 1.3. Dok je u Etiopiji zabeleæeno 192 poginula na 10. Posle trenda neprekidnog porasta broja nezgoda. Ovi pozitivni rezultati prvenstveno se vezuju za najrazvijenije zemlje. poveñan broj vozaåa za oko 65 %. do 1980. Struktura nastradalih na “severu” i na “jugu” bitno se razlikuje. prvi put posle neprekidnog porasta. u Japanu i Australiji ova stopa iznosi samo 1.59 S druge strane. kao i doslednom sprovoœenju strategija bezbednosti saobrañaja. 61 Na primer: White Paper on Transportation Safety in Japan. do 1995. prikazani su brojevi nastradalih u saobrañajnim nezgodama. U Tabeli 1. praksa zemalja koje nisu shvatile ovaj zaokret i dalje je zaostajala. ka zemljama u razvoju.Lipovac. Æeneva. poveñan broj preœenih kilometara za oko 50 % itd. praktiåni rezultati. kojeg objavljuje IATSS (International Assocation of Traffic and Safety Sciences). Krajem 20.000 vozila.6. u periodu od 1970. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 1. 28 .9. razvijene zemlje su uspele da promene trend u razvoju broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. dat je pregled broja saobrañajnih nezgoda sa nastradalim u odabranim zemljama. 59 Na primer. uz tendenciju daljeg porasta ovog procenta. zabeleæeno smanjenje broja saobrañajnih nezgoda za oko 58 % (sa 20 na 8. od 1960. 1995. Prema procenama londonske TRRL (Transport Road Research Laboratory. Smrtnost u saobrañajnim nezgodama seli se “na jug”. nerazvijeni i zemlje u razvoju prolaze kroz prve faze u reãavanju problema bezbednosti saobrañaja.2. Istovremeno je poveñan broj motornih vozila u Japanu za oko 110 %.1. a u razvijenim zemljama ovaj procenat je oko 6%. smanjen broj saobrañajnih nezgoda za 34% (sa 718 na 476 hiljada saobrañajnih nezgoda) dok je broj poginulih smanjen za 48% (sa 17 na 9 hiljada). veka u saobrañajnim nezgodama na “jugu planete” ginulo je preko 70% svih poginulih u nezgodama. U Danskoj je. Na dijagramu 1 prikazan je broj evidentiranih saobrañajnih nezgoda sa nastradalim u nekoliko dræava. u periodu od 1970. ostvareni su znaåajni pozitivni. 1990).

2. UVOD Jednostavnom analizom ovih pokazatelja moæe se zakljuåiti da su razvijene zemlje.767 85. 1995. Dræava Austrija Belgija Kanada Danska Finska 17163 19932 12221 19782 11439 39144 60200 1955. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja Tabela 1.633 6.159 81234 101507 83 586 101 729 15929 16975 15. 1980. 2005. 1975.657 43. 2004.956 42.029 22 891 21 706 7 865 58206 45110 48. .034 224.339 44. 44970 73255 51631 76968 49132 60376 46214 60758 46275 46338 38.635 8 194 38. 2000.207 6. 1990. do 2005. 1970. Ukupan broj nezgoda sa nastradalim licima u odabranim razvijenim zemljama u periodu od 1955.126 54826 62446 50. pokazale da se trend porasta broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica ne mora prihvatiti kao nuænost. na svojim primerima.336 242.340 6.626 15.373 7. dobro osmiãljenim sveobuhvatnim programima ovakav trend se moæe radikalno menjati. 1960.761 229.6.553 43472 5105 12537 54896 6561 16538 48817 18144 23729 9569 58883 9266 22662 57968 16636 28651 12644 62123 16047 24072 46643 52365 8784 49396 7848 54119 67803 15231 25649 36960 42348 44892 42.946 8975 8801 31.744 49.1.770 24302 23834 63473 115295 V.949 121.223 Nemaåka Gråka Italija Holandija Norveãka Portugalija Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska Turska 17223 22396 26984 5920 5423 4128 278944 335509 316361 377610 337732 379235 327745 340043 388 003 382 949 339 310 14093 18289 15895 18233 21537 19609 22 798 23 001 15 514 156520 166093 173132 168383 163770 157786 161782 182. 1965.641 37.043 Jugoslavija Srbija SAD 2905 9669 20220 35948 39137 47762 14579 41642 47567 13165 15604 10528 12749 13373 12752 911350 931100 1190240 1344970 1239152 2074257 2241000 1900000 1855000 29 1. Britanija 217000 271787 299229 267457 246286 257282 251424 265600 237.812 7. Naprotiv.117 213.065 42. 1985.565 151 321 151 975 8.390 154874 184302 183423 182294 15929 10337 12334 6790 11502 9155 7759 10175 Francuska 140232 141309 210754 228050 251192 241049 191096 162573 132.930 98 243 18.

Ukupan broj poginulih u saobrañajnim nezgodama u odabranim razvijenim zemljama. Britanija Jugoslavija Srbija SAD 5752 1552 213 520 1501 902 992 1247 5226 556 8197 1926 310 641 1706 1036 1269 1552 6970 1044 605 498 8058 735 765 1010 1049 1208 1055 1955. sedamdesetih godina (dok se ovakvi – novi trendovi nisu ustalili). znaåe da se iz temelja menja stav o moguñnostima upravljanja stanjem bezbednosti saobrañaja. Dræava Austrija Belgija Kanada Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Italija Holandija Norveãka Portugalija Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska Turska V. Naime. 1985. 1965. 1485 828 1918 1097 1829 1392 2238 1544 2203 2346 6061 827 910 1742 2396 5461 690 551 1361 1801 4364 772 541 1391 1 210 976 768 1089 2925 582 441 498 396 331 379 5318 5400 1658 5625 987 224 1247 4442 440 409 1976 1 449 1 470 3960 634 649 8295 12150 15034 12996 12384 10447 10289 8 892 8 079 8400 1704 7130 1438 402 1875 4903 808 908 5477 5342 4142 1448 7906 9 454 7 503 1737 2 412 2 037 6621 7 020 6 649 1376 1 334 1 082 332 2321 2711 1877 6948 5749 5777 772 954 6317 5402 3 765 3 580 4992 1790 * 999 1048 572 591 12480 14406 15753 19193 14870 13041 760 931 1060 9511 2321 539 2676 4487 1172 1243 6054 6366 4241 1225 8537 1997 362 2262 5017 848 1209 4100 6239 5042 1648 8990 10208 2479 423 920 2802 1313 1304 2564 7952 1737 3181 560 1417 4197 1307 1694 3978 7499 3684 3336 841 43443 36688 36399 47089 52627 44525 51091 43825 Ovakve promene trenda u apsolutnom broju saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. 2005. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 Tabela 1.Lipovac. 1980. bilo je opãteprihvañeno da apsolutni pokazatelji bezbednosti saobrañaja (broj saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica) moraju da rastu. kao posledica rasta saobrañajnih potreba i stepena motorizacije. 2000. Kao osnovno dostignuñe upravljanja prihvatani su pozitivni trendovi u promeni relativnih pokazatelja (broj nezgoda i veliåina njihovih posledica u odnosu na broj registrova30 . 1960. 1970. 1990.3. do 2005. 1995. 1975. P. u periodu od 1955.

6. UVOD nih vozila ili u odnosu na preœenu kilometraæu).2. odnosno ostvarena tendencija u prethodnom periodu. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja Slika 1. U najboljoj poziciji su one dræave koje su sedamdesetih godina uspele da ostvare prve trajne rezultate i uspostave pozitivne trendove u razvoju ove oblasti. Imajuñi ovo na umu.6. znaåajno menjaju hipotezu o moguñnosti upravljanja stanjem bezbednosti saobrañaja i na drukåiji naåin (znatno oãtrije) definiãu ciljeve ovog upravljanja. .2.2. saobrañajne nezgode su najznaåajniji uzrok smrtnosti ljudi. moæe se zakljuåiti da su saobrañajne nezgode najåeãñi uzrok smrti ljudi do 35 godine æivota. Dostignuti nivo bezbednosti saobrañaja je vaæan kriterijum za ovu diferencijaciju.1. Sa Slike 1. Pozitivna iskustva razvijenih zemalja u toku sedamdesetih. Meœutim joã znaåajniji kriterijum za diferencijaciju je pogled na moguñnosti upravljanja u ovoj oblasti. Uzroci smrti stanovniãtva u zavisnosti od starosti (izvor: Swedish National Road Administration). u prethodnih tridesetak godina doãlo je do veoma znaåajne diferencijacije u svetu. Danas je nivo bezbednosti sa31 1. Suãtinska razlika izmeœu razvijenih i nerazvijenih zemalja u oblasti bezbednosti saobrañaja S obzirom na to da nisu svi odmah shvatili suãtinu novog pogleda na upravljanje stanjem bezbednosti saobrañaja. 1. a posebno u toku osamdesetih i devedesetih godina. odnosno da u saobrañajnim nezgodama ginu mladi.

do 1993 (izvor: Statistics of Road Accidents in Europe and North America. zemlje u tranziciji. Turska spada u prvu grupu dræava koje. Danas se razlikuju tri grupe dræava sa aspekta stanja bezbednosti saobrañaja: – dræave koje nisu prihvatile da se moæe upravljati bezbednoãñu saobrañaja. åak i ne evidentiraju saobrañajne nezgode kao posebne dogaœaje. od 1960. – dræave koje. niti teorijske modele i procedure. Prihvañene 32 . ove dræave i ne pokuãavaju graditi sistem zaãtite.Lipovac. nisu uspele ni da zapoånu upravljanje bezbednoãñu saobrañaja. Turska. ni prihvatile da je moguñe upravljati bezbednoãñu saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 obrañaja u ovim dræavama znatno viãi. prihvataju da se moæe upravljati stanjem bezbednosti saobrañaja. Takoœe se ulaæu napori da se uspostavljanjem sistema prañenja stvore prvi preduslovi za upravljanje u skoroj buduñnosti. ali nisu realizovale sistem upravljanja i – dræave koje su prihvatile moguñnost upravljanja i realizovale ovo upravljanje. Rezultat ovakvog stanja je katastrofalno stanje bezbednosti saobrañaja u ovim zemljama. Dijagram prikazuje broj registrovanih saobrañajnih nezgoda sa nastradalim. 1995). Ove dræave nemaju razvijenu teorijsku misao o bezbednosti saobrañaja. niti su zapoåele upravljanje. kao i tzv. Æeneva. uz nepromenjen trend razvoja saobrañaja. S druge strane. do sada. U prvu grupu dræava spadaju nerazvijene dræave i neke zemlje u razvoju. U naåelu je prihvañeno da se moæe upravljati bezbednoãñu saobrañaja. Neke nerazvijene zemlje. njihova velika prednost je uspostavljen stabilan i sveobuhvatan sistem druãtvene organizacije koji garantuje zadræavanje pozitivnih trendova u razvoju bezbednosti saobrañaja. Ujedinjene nacije mnogo rade na tome da privole vlade ovih dræava da prihvate preporuku definicije saobrañajne nezgode (i drugih pojmova) i da poånu evidentirati i pratiti makar i najteæe saobrañajne nezgode. koje se nekontrolisano pogorãava sa naglim porastom stepena motorizacije. U ovim dræavama razvija se teorijska misao ili se prenosi iz razvijenih zemalja. P. Slika 1. S obzirom na to da nisu. U drugu grupu spada veñina zemalja u razvoju. u naåelu. ne razvijaju teoriju.3.

Meœutim. nisu uspele da trajno i kvalitetno upravljaju bezbednoãñu saobrañaja. Danas se ove ustanove osnivaju i kao multinacionalne ili ujedinjeno i kordinirano deluju u regionima i na kontinentima. struåno 33 1. Dijagram prikazuje broj registrovanih saobrañajnih nezgoda sa nastradalim. struåno neprotumaåeno i ne garantuje stalnost. SFRJ. da se moæe smanjivati. ove ustanove neprekidno. nepristrasno i vrlo sveobuhvatno prate stanje bezbednosti saobrañaja.6. ove dræave nisu razvile zaokruæen zaãtitni sistem. SFRJ je spadala u drugu grupu dræava koje. nedovoljno se koriste i åesto su predmet nestruånog i pristrasnog tumaåenja. Æeneva. ove nisu dostupne struånoj javnosti.1. Zbog njihove snage i vitalnosti. ali sa tendencijom rasta. Ove dræave nemaju nacionalna tela za bezbednost saobrañaja ili ova tela nisu na odgovarajuñi naåin formirana i nemaju moguñnost stvarnog upravljanja stanjem. Po pravilu “uspeãan period” smenjuje manje uspeãan (ãto se tumaåi nekim spoljnjim faktorima i viãom silom) ili vrlo neuspeãan period. odnosno njihovom implementacijom. u naåelu. Ipak. u treñu grupu spadaju dræave koje su prihvatile da se moæe upravljati bezbednoãñu saobrañaja. Svako poboljãanje stanja u jednom periodu je sluåajno. u duæem vremenskom intervalu beleæe se negativni trendovi: porast broja i posledica saobrañajnih nezgoda. Ove zemlje. do sada. pa se broj nezgoda i njihovih posledica koleba. Ne postoje ozbiljnije nauåne institucije koje bi se bavile razvojem teorije i modela. Konaåno. Zato je stanje u bezbednosti saobrañaja u ovim dræavama vrlo promenljivo i ne moæe se reñi da one uspeãno upravljaju ovim stanjem. 1995). UVOD . åak i apsolutni broj saobrañajnih nezgoda.4. nije suãtinski shvañen znaåaj evidencija. Meœutim. Slika 1. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja su odreœene (vrlo ãarolike) definicije saobrañajnih nezgoda i drugih pojmova i ovi se evidentiraju i prate. do 1990 (izvor: Statistics of Road Accidents in Europe and North America. prihvataju da se moæe upravljati i pokuãavaju da upravljaju bezbednoãñu saobrañaja. Zaãtitni mehanizam bezbednosti saobrañaja ili nije ni formiran ili nije zapoåeo da funkcioniãe kao sistem. od 1960. Vrlo snaæni nauåni instituti i ustanove okupljaju veliki broj nauånika iz razliåitih oblasti i usmeravaju njihov rad na razvoj teorije i modela bezbednosti saobrañaja. broj nastradalih i druge ãtetne posledice.

Zaãtitni mehanizam nije zaæiveo kao sistem. Tako je od 1975. Francuska je dobar primer dræave koja je uspela da. nemaju struåni. Dijagram prikazuje broj saobrañajnih nezgoda sa nastradalim. politiåki. Naãa zemlja je bliæa drugoj nego treñoj grupi dræava. niti strategiju bezbednosti saobrañaja. ispravnog pogleda na moguñnost upravljanja bezbednoãñu saobrañaja jesu dugotrajni pozitivni rezultati i trendovi u smanjenju broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. Iz godine u godinu objektivno se prati. kao i potvrœene moguñnosti struåne prognoze i pouzdanih analiza “ÃTA AKO”. Kod nas skoro da ne postoje nauåne ustanove koje se sistematski bave izuåavanjem problema bezbednosti saobrañaja. Krajnji rezultat ovakvog. Dræava nema prihvañenu politiku. Ova tela imaju politiåki ugled (obiåno ih vode premijeri ili resorni ministri). vrlo vaæni subjekti pokuãavaju svojim ra34 . do 1993. Stabilan zaãtitni mehanizam obuhvata najãire strukture i subjekte druãtva. do 1993 (izvor: Statistics of Road Accidents in Europe and North America. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 vode neprekidne projekte u najrazliåitijim oblastima bezbednosti saobrañaja. taksi goriva i sl. struåni autoritet (okupljaju i finansiraju sve nauåne potencijale u dræavi i okruæenju) i stabilnu finansijsku moñ i nezavisnost od trenutne izvrãne vlasti (ogromna sredstva od kazni. P. u duæem vremenskom periodu. preispituje. vrlo striktno ih sprovode i neprekidno preispituju i optimizuju. Æeneva. slivaju se u fondove bezbednosti saobrañaja). sve viãe se bave implementacijom razultata istraæivanja i njihovim prañenjem. Nacionalna tela za bezbednost saobrañaja formirana na svim nivoima imaju najznaåajniju ulogu u upravljanju stanjem bezbednosti saobrañaja. niti realizovana na suãtinski korektan naåin. broj nezgoda sa nastradalim neprekidno smanjivan sa 251 na 137 hiljada godiãnje. od 1960. 1995). Ove dræave redovno donose. Slika 1. Pojedini. usavrãava i popravlja rad svih subjekata bezbednosti saobrañaja.5. Francuska. niti finansijski autoritet. strategije i programe bezbednosti saobrañaja.Lipovac. Nacionalna tela za bezbednost saobrañaja (saveti za bezbednost saobrañaja) nikad nisu bila shvañena. Zato nema prihvañene ni programe koji bi sistematizovali aktivnosti svih subjekata u ovoj oblasti. upravlja bezbednoãñu saobrañaja. na nauånim osnovama zasnovane.

Primera radi u Francuskoj je. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja Slika 1. ãteta i gubitaka obavezivali su da se neãto radikalnije preduzme. Dijagram prikazuje broj saobrañajnih nezgoda sa nastradalim. Izvori finansiranja su jedna od vaænih povoljnosti koja ide naruku realizaciji programa bezbednosti saobrañaja.5 hiljada godiãnje. U svetu su posebno znaåajni sledeñi izvori: – kazne i sve takse koje su u vezi sa nebezbednim ponaãanjem su osnovni i najstabilniji izvor finansiranja bezbednosti saobrañaja. kada su u svetu veñ testirani programi bezbednosti saobrañaja i dali zadovoljavajuñe rezultate.6. Koncept po kome nebezbedni uåesnici u saobrañaju finansiraju bezbednost saobrañaja human je. zaustavljen porast godiãnjeg broja saobrañajnih nezgoda sa nastradalim. Naime. do 1993. Meœutim.1. poãten i podræan od strane druãtvene zajednice. u duæem vremenskom periodu. Neizvesnost rezultata bila je faktor koji je posebno optereñivao one koji su se prvi odluåili za ovakva ulaganja. Danska. UVOD dom preuzeti ãire nadleænosti (na primer.6. do 1993 (izvor: Statistics of Road Accidents in Europe and North America. . mnogo je lakãe opredeliti se za ulaganja u ovoj oblasti. od 1960. 1995). Naime. Danska je dobar primer dræave koja je uspela da. Æeneva. ãto ne moæe trajno doprineti razvoju ove problematike. ukoliko krene putem kojim idu razvijeni. a zatim je ovaj broj smanjen za oko 125 hiljada (godiãnje) u odnosu na vrednost pre 30 godina. upravlja bezbednoãñu saobrañaja. 35 1. ogroman broj nastradalih i iznos godiãnjih materijalnih troãkova. policija) i nadoknaditi pasivnost ostalih. broj nezgoda sa nastradalim neprekidno smanjivan sa 20 na 8. Tako je od 1970. 1.3. saobrañaj moæe sam finansirati reãavanje saobrañajnih problema. Cena upravljanja bezbednoãñu saobrañaja Osmiãljavanje strategije bezbednosti saobrañaja i uspostavljanje prvih programa je skupo i premaãuje sva ranija pojedinaåna ulaganja.6. Danas. zahvaljujuñi dosledno sprovoœenim programima bezbednosti saobrañaja. izvesne su ogromne uãtede koje ñe samo za nekoliko godina isplatiti sva ulaganja u sistem upravljanja.

European transport policy for 2010. str. Najrazvijenije zemÿe iz cene goriva izdvajaju 30–35% u izgradçu i odræavaçe puteva. Word Disasters Report. Grupa autora. 1999. M. 2001. prañenje i razvoj zaãtitnog mehanizma bezbednosti saobrañaja. 62 U nekim sluåajevima prodajna cena goriva znatno premaãuje osnovnu cenu koãtanja. Uvod u saobrañaj 1. 239. White Paper. – snaæna automobilska industrija finansira reãavanje problema u oblasti bezbednosti vozila. Uvod u saobrañaj 2. 2000. V. str. S. 36 . Saobrañajni fakultet. knjiga 1. str. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 – cena pogonskog goriva je znatno optereñena potrebama saobrañaja62 i tako se posebno finansiraju troãkovi izgradnje i odræavanja puteva. Beograd. – dræave iz posebnih fondova (koji su obiåno stvarani u oblasti saobrañaja i u vezi saobrañaja) finansiraju i usmeravaju poslove bezbednosti saobrañaja. Iz navedenih izvora mogu se vrlo brzo formirati snaæni fondovi koji ñe garantovati neprekidnu brigu. Æeneva. 1993. str. i Vujaniñ. 240. Saobrañajni fakultet.. Saobrañajni fakultet. Ekonomika saobrañaja. 356. Beograd. stvaranje. Beograd. Literatura Adamoviñ. 2002. Dragaå. 368. deo.. Ekonomski fakultet. Statistics of Road Accidents in Europe and North America. Oxford University Press. Automobilizam u Srbiji 1903-1933. 1994. Novakoviñ. i Boæiñ.Lipovac. Beograd. ali i ãire. European Commission. R. P. International Federation of Red Cross and Crescent Societies. 157. str. Time to decide.. Beograd. 1998. Adamoviñ. 2005. Bezbednost saobrañaja 2.. str. M. 208. a posebno u unapreœeçe bezbednosti puteva. Saobrañajni fakultet. M.

Pojam saobrañajnog prava 2. SAOBRAÑAJNO PRAVO 2.1.6. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju . Predmet saobrañajnog prava 2. Izvori saobrañajnog prava 2. Subjekti saobrañajnog prava 2. Meœunarodne organizacije i udruæenja 2.2.2.5.4.3.

a naroåito za saobrañajnu policiju. kao i predmet kojim se bavi (saobrañaj). primat meœunarodnih izvora prava.e do 565. a posebno je bila æiva i izraæena zakonodavna aktivnost za vreme Rimske dræave od 761. SAOBRAÑAJNO PRAVO . POJAM SAOBRAÑAJNOG PRAVA Saobrañajno pravo se moæe definisati na razliåite naåine. Ovo je znaåajno i za policiju. zadræava obeleæja grana prava iz kojih je izvedeno i uvaæava opãta pravna naåela (sadræaj pravne norme. Pravni odnosi u saobrañaju se prouåavaju i u drugim granama prava: u privrednom pravu.. Ovo je najkonkretnija. Saobrañajno pravo predstavlja oblast pravnih nauka koja izuåava optimalno regulisanje saobrañaja u druãtvu. 3.e. Ova definicija naglaãava nauåni aspekt saobrañajnog prava (nauåna oblast). te da se ono prepliñe sa mnogim drugim oblastima. . ova definicija sugeriãe da nisu jasne granice saobrañajnog prava..n.n.e uveo jednosmerni saobrañaj u Rimu.) Meœutim. ali ima i znaåajnih specifiånosti. praktiåna definicija saobrañajnog prava. Saobrañaj i regulisanje saobrañaja su zajedniåki imenilac za sve segmente ove oblasti. Za praksu je znaåajno zaokruæiti skup svih pravnih normi (izvora) koji usaglaãeno i u celini ureœuju odnose izmeœu subjekata u saobrañaju..1.e (Julije Cezar je 50. Ovo je konkretnija definicija i naglaãava praktiånu vrednost saobrañajnog prava.n. koji je donet oko 2000. Za naãe potrebe izloæiñemo tri definicije saobrañajnog prava. koja ñe se starati o doslednom sprovoœenju ovih normi. zakonitost itd. 2. Saobrañajno pravo predstavlja skup pravnih normi kojima se reguliãu odnosi izmeœu subjekata u saobrañaju. Saobrañajno pravo predstavlja pravnu oblast (granu prava) koja reguliãe saobrañajne aktivnosti u druãtvu.. godine p.2. privredno. njegove ãire okvire i pripadnost (oblast pravnih nauka). u meœunarodnom pravu. saobrañajno pravo ima i znaåajne specifiånosti. godine p. Saobrañaj je visoko normirana oblast druãtvenog æivota 1 Prva pisana pravila saobrañaja spominju se joã u Hamurabijevom zakoniku. Sa druge strane. godine n.).. u upravnom pravu. u obligacionom pravu itd. Saobrañajno pravo je izvedeno iz klasiånih grana prava (upravno. 1. u zavisnosti od ciÿeva i potreba. godine p. u graœanskom pravu. ustavnost.1 Saobrañajno pravo ima sliånosti sa klasiånim granama prava. meœunarodno.) 39 2. Prva pisana pravila saobrañaja nastala su iz obiåaja i navika koje su vremenom izgradili uåesnici u saobrañaju.

saobrañajno pravo ima i svoj specifiåan predmet (saobrañajna aktivnost). Konferencija evropskih ministara transporta (CEMT) je najznaåajnija vladina meœunarodna organizacija u oblasti svih vidova saobrañaja. a zatim se preuzimaju i dalje razraœuju u unutraãnjim izvorima.2. 40 . rezolucije. primeni rezultata u praksi i ãirenju ideja bezbednosti saobrañaja ãirom sveta. 2000. MEŒUNARODNE ORGANIZACIJE I UDRUÆENJA U ovoj oblasti deluje veliki broj meœunarodnih i nacionalnih strukovnih organizacija i udruæenja. ali i drugi dokumenti PRI predstavljaju odliåan vodiå za sve koji se bave bezbednoãñu saobrañaja. do sada. predlaæe i podræava najznaåajnije meœunarodne projekte u saobrañaju (na primer. U nizu vaænih dokumenata. agencija i drugih nevladinih organizacija. Kanade. u Æenevi i okuplja predstavnike veñine evropskih dræava/vlada. sporazume. Evropska ekonomska komisija Ujedinjenih nacija (ECE UN) je regionalna organizacija UN i radi na realizaciji ciljeva UN u razliåitim oblastima. a naroåito u nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju.2 Ova strategija. PRI. a u zavisnosti od toga kakav tretman je koja dræava dala tom udruæenju (meãovite organizacije). Komitet za unutraãnji transport (CTI) je organ ECE UN (osnovan u Æenevi. Koordinira istraæivanja u oblasti saobrañaja. 1947) koji priprema meœunarodne konvencije. Daje doprinos nauåno-istraæivaåkom radu. a zatim putem preporuka. Putem preporuka vladama i nevladinim organizacijama radi na unapreœivanju 2 International Road Safety Strategy. Meœunarodna organizacija za preventivu (PRI) je jedna od najznaåajnijih meãovitih organizacija koja radi na unapreœenju preventive u saobrañaju na putevima. Nevladine organizacije okupljaju predstavnike privrednika.Lipovac. projekat E-puteva). ali se u primeni uvek moraju uzimati u obzir nacionalni. pripremio preko 500 rezolucija. Neke meœunarodne organizacije okupljaju jednovremeno predstavnike dræava ili vlada i predstavnike nevladinih organizacija. izveãtaja radnih grupa i dr. Konaåno. 3 Komitet je. dokumenata utiåe na politike dræava i vlada u ovoj oblasti. Azije. posebno mesto zauzima Meœunarodna strategija bezbednosti saobrañaja na putevima koju je usvojio PRI i predloæio dræavama da rade na implementaciji. Japana i Australije. 2 2. standarde. naglaãen je primat normi meœunarodnog prava. Osnovan je 1947.3 preporuke i druge dokumente UN. Krsto Bezbednost saobrañaja (na meœunarodnom i na unutraãnjem planu). kao i predstavnike SAD. rezolucija. Afrike i Amerike. prati normativno regulisanje ove oblasti i aktuelne probleme. Danas okuplja predstavnike 47 dræava Evrope. prvo nastaju norme meœunarodnog izvora prava. regionalni i lokalni faktori. Paris. pa i u oblasti bezbednosti saobrañaja. Meœunarodne organizacije mogu biti vladine i nevladine. P. veoma je razvijena meœunarodna saradnja. Vladine meœunarodne organizacije okupljaju predstavnike dræava ili vlada.

Obe baze podræava OECD. pa i bezbednosti saobrañaja. na primer. Ovi standardi su obavezujuñi. droge i saobrañajnu bezbednost (ICADUS). postaje lider u istraæivanjima u bezbednosti saobrañaja. tj. za meœunarodni prevoz putnika. Meœunarodno udruæenje za nesreñe i saobrañajnu medicinu (IAATM). Meœunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je vladina meœunarodna organizacija koja stalno usaglaãava i donosi meœunarodne standarde u razliåitim oblastima. a tesno saraœuje sa 70 drugih dræava.5 Savet Evrope je jedna od najstarijih institucija koja okuplja predstavnike preko 45 dræava. Okuplja predstavnike 30 dræava. Meœunarodno udruæenje za ãkolovanje vozaåa i saobrañajno vaspitanje (IVV) Meœunarodna putna 4 IRRD – International Road Research Documentation – predstavlja najznaåajniju bazu podataka o istraæi- vanjima u saobrañaju. podstiåe i inicira najznaåajnije istraæivaåke projekte. odnosno bezbednosti saobrañaja. Bavi se razliåitim pitanjima ekonomskog razvoja. podræava razliåite baze podataka. pored SAD. za bezbednost pojedinih grana saobrañaja. 41 2. Meœunarodne organizacije i udruæenja drumskog. Meœunarodna organizacija policije (INTERPOL). za reæim u meœunarodnom drumskom prevozu. za integralni transport itd. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) je organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. Svetska zdravstvena organizacija (WHO). Meœunarodna federacija inæenjera i tehniåara za motore i motorna vozila (FISITA). puteve. kontejnere. palete itd. za glavne meœunarodne puteve. Pored navedenih organizacija postoji i veliki broj drugih koje aktivno rade u pojedinim segmentima saobrañaja i daju doprinos daljem razvoju saobrañaja. prevoznike. Komitet ima tri potkomiteta za tri grane saobrañaja. a IRTAD (International Road Traffic and Accident Database) najznaåajniju meœunarodnu bazu podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama. 6 Srbija je primÿena u Savet Evrope kao naslednica dræavne zajednice SCG. SAOBRAÑAJNO PRAVO . poãtovanje ISO standarda åesto je uslov za uåeãñe u meœunarodnom saobrañaju. Meœunarodno udruæenje za istraæivanje ponaãanja vozaåa (IDBRA).svojih ålanova.2. Skupãtina EU je veoma znaåajna institucija koja okuplja predstavnike dræava – ålanica EU. tako preuzima i primat u normativnom ureœenju ove oblasti. Tako. Meœu njima su: Svetska turing i automobilska organizacija (OTA). za spreåavanje saobrañajnih nezgoda. pa i u oblasti saobrañaja (standardi za vozila. sedam radnih grupa stalno prouåava probleme drumskog saobrañaja: grupa za pravna pitanja. Meœunarodni komitet za alkohol. Za pojedine projekte postoje stalne i povremene radne grupe. Posebne grupe i komisije obraœuju teme u vezi saobrañaja i bezbednosti saobrañaja. Koordinira saradnju izmeœu prevoznika i ãtiti interese prevoznika .6 Savet Evrope raspravlja teme iz razliåitih oblasti druãtvenog æivota. Najznaåajniji normativni akti koje donose nacionalni parlamenti inicirani su iz Skupãtine EU.2. za konstrukciju vozila i za fiskalna pitanja. pa i u vezi saobrañaja. 5 Grupe i komisije za saobrañaj. Veoma je aktivno u pripremi i donoãenju propisa koji ureœuju prevoz.4 meœunarodnu razmenu znanja i podataka itd. S obzirom na to da EU. Meœunarodna organizacija ãefova policije (IFSO).). vodnog i æelezniåkog saobrañaja. Meœunarodno udruæenje za drumski prevoz (IRU) je nevladina organizacija koja okuplja predstavnike najznaåajnijih drumskih transportera i njihovih udruæenja.

saobrañajna pravila se uspostavljaju na osnovu veoma dugotrajnih i skupih istraæivanja i nauånih dostignuña u oblasti saobrañaja. Velika je korist od delovanja navedenih i drugih meœunarodnih organizacija. Rezultate ovih makroistraæivanja i sagledavanja pojedinih iskustava kasnije koriste svi. veku. prva pravila saobrañaja su se pojavila u 17. veka inovirala i izmenila svoja pravila. primetna je potreba usaglaãavanja pravila. Meœunarodna motociklistiåka federacija (FIM). u Rusiji. – definisanje usaglaãenih uslova za obuku kandidata i polaganje vozaåkih ispita. u Parizu odræana meœunarodna konferencija na kojoj je usvojena prva Meœunarodna konvencija o putovanju automobilima. poåetkom 20. S druge strane. pa je oåigledan interes svih da unaprede saobrañaj u svojoj zemlji.). S jedne strane. pratiti njihov rad. Posebni zadaci ovih meœunarodnih organizacija su: – usaglaãavanje i pripremanje svih meœunarodnih izvora prava (konvencija. sporazuma.Lipovac. Na primer. Delovanje meœunarodnih organizacija je sve znaåajnije: obuhvata sve viãe oblasti i ureœuje ih sve detaljnije. a s ciljem opãteg napretka i napretka svake zemlje pojedinaåno. u åemu posebnu ulogu imaju meœunarodne organizacije. P. ali i u okruæenju. SAD su ograniåile brzinu na 12 milja/h. Trebalo bi napomenuti da postoji veoma mali prostor za suverenitet u oblasti saobrañaja i da se on vremenom sve viãe suæava. Danas se najveñe i najbogatije dræave udruæuju kako bi zajedniåki finansirale projekte bezbednosti saobrañaja. Zatim je Rusija. – usaglaãavanje i stalno podizanje kriterijuma i tehniåkih normativa koje moraju da ispunjavaju vozila. Ovom konvencijom prvi put su usaglaãena 7 Intersantno je naglasiti da je ograniåenje brzine bilo jedno od prvih uvedenih pravila. rezolucija itd. – unapreœivanje i stalno usaglaãavanje minimalnih uslova koje bi trebalo da ispunjavaju putevi. danas. aktivno uåestvovati u radu i stalno unapreœivati nacionalno zakonodavstvo u ovoj oblasti i saobrañaj uopãte. 42 . Krsto Bezbednost saobrañaja 2 federacija (IRF). – unapreœenje meœunarodnog prevoza i prevoza opasanih materija itd. Uspostavljanje i izmena saobrañajnih pravila je mnogo skupo i predstavlja privilegiju najbogatijih. Meœunarodna automobilska federacija (FIA). ne poznaje granice. a posebno uslova za oduzimanje ili suspenziju vozaåkih dozvola. Dakle. Meœunarodna unija za javni transport (UITP). i u tom periodu slabog meœunarodnog saobrañaja. protokola. a posebno bezbednost saobrañaja. – organizovanje i koordinacija nauånoistraæivaåkog rada u oblasti bezbednosti saobrañaja. Rusija je najpre ograniåila brzinu na 13 km/hat. – ujednaåavanje sistema kazni za saobrañajne prekrãaje. saobrañaj.7 Vrlo brzo je shvañeno da nema smisla uspostavljati posebna nacionalna pravila. Zato je. veoma znaåajno biti aktivan u ovim organizacijama. Druga zemlja koja je uspostavila svoja pravila saobrañaja bila je SAD (1896). a zatim je Rusija svoje ograniåenje podigla na 20 km/hat. Zato je 1909.

Meœunarodni izvori su veoma åesto potpuni: obuhvataju sve osim organizacije. nadleænosti i sankcija. meœunarodni izvori saobrañajnog prava postaju deo unutraãnjeg prava. odreœuju opãte uslove poslovanja. 2.2. mada u to vreme nije imala razvijen motorni saobrañaj. podzakonskih akata na nivou dræave.3.3. zakoni koji reguliãu bezbednost saobrañaja. sporazumi transportera. a posebno bezbednost saobrañaja. Meœunarodni izvori saobrañajnog prava sve viãe jednoobrazno reguliãu saobrañaj. PTT pravo i vazduhoplovno pravo. serija pravilnika. Meœunarodni izvori predstavljaju osnovu za unutraãnje izvore saobrañajnog prava.3.3. saobrañajno pravo prati obeleæja grana saobrañaja. Sa druge strane. nivoa tehniåko-tehnoloãkog razvoja saobrañaja i razvoja meœunarodnih odnosa. Unutraãnji izvori saobrañajnog prava Unutraãnji izvori saobrañajnog prava su: ustav koji definiãe dræavno ureœenje i okvire normativnog regulisanja saobrañaja. meœunarodni protokoli. Polaze od nauånih dostignuña. Kada se jednom prihvate. direktive i preporuke. Srbija je bila potpisnica ove konvencije. Obiåno se usaglaãavaju i usvajaju meœunarodne konvencije i sporazumi na osnovu iskustava i najrazvijenije prakse. Sve manje vode raåuna o razlikama izmeœu dræava. ali ne odreœuju subjekte–nosioce obaveza.2. pomorsko pravo. æelezniåko saobrañajno pravo. a zatim se sa njima usaglaãavaju nacionalna zakonodavstva. Meœunarodni izvori saobrañajnog prava Meœunarodni izvori saobrañajnog prava su: meœunarodne konvencije (viãe nego kod drugih grana prava). odluka i uredbi i sl. postojeñe prakse. pa se deli na: drumsko saobrañajno pravo. IZVORI SAOBRAÑAJNOG PRAVA Izvori saobrañajnog prava se mogu podeliti na meœunarodne i unutraãnje izvore. zakoni koji reguliãu poslovne odnose u saobrañaju. rezolucije. normativni akti organa lokalne samouprave (gradske – 43 2. primenjivañe se odredbe meœunarodnog izvora. meœunarodni standardi. Ukoliko se neki unutraãnji izvor saobrañajnog prava razlikuje od meœunarodnog izvora. . SAOBRAÑAJNO PRAVO pravila saobrañaja i usvojeni simbolni sistem saobrañajnih znakova koji i danas postoji. jednoznaåno tumaåenje poslovnih klauzula itd. niti sankcije. zakoni koji reguliãu organizaciju saobrañaja.1. Izvori saobrañajnog prava 2. bilateralni i multilateralni sporazumi. ujednaåeni uslovi rada. Za naãe potrebe najznaåajnije je drumsko saobrañajno pravo. rezultata istraæivanja. Tako se sve viãe smanjuju razlike izmeœu nacionalnih zakonodavstava i obezbeœuje stalno unapreœivanje i razvoj normativnog regulisanja saobrañaja. 2.

8 8 “Sluæbeni list FNRJ”. – Meœunarodna konvencija o automobilskom saobrañaju (Pariz. Najvaæniji izvori koji se odnose na puteve su: – Deklaracija o izgradnji velikih puteva za meœunarodni saobrañaj (Æeneva. Sve bi smo ih. automobile i one koje reguliãu ekonomske odnose u meœunarodnom drumskom saobrañaju (ugovori o prevozu). primenjuju drugi izvori (meœunarodni obiåaji. opãta pravna naåela. doktrina. precedenti i sliåno) koje je zakljuåila naãa zemÿa ili je istima naknadno pristupila i koje su ratifikovane (prihvañene u zakonskoj proceduri od strane nadleænog zakonodavnog organa naãe zemlje). za naãe potrebe. Klasiåni meœunarodni izvori drumskog saobrañajnog prava nastali su poåetkom proãlog veka. 1926). – Konvencija o interameriåkom regulisanju automobilskog saobrañaja (Vaãington. 1921). mogli grupisati na one koji se odnose na puteve. 2. Unutraãnji izvori saobrañajnog prava. Meœunarodni izvori drumskog saobrañajnog prava 2 Najvaæniji formalni meœunarodni izvori drumskog saobrañajnog prava su meœunarodni ugovori (meœunarodne konvencije. sudske odluke i uåenje najpoznatijih struånjaka meœunarodnog prava). sporazumi.3. Usled naraslih potreba savremenog drumskog saobrañaja. ugovori. vozaåe. a zatim ubrzo posle toga donesu i svoje unutraãnje propise. 44 . gde je spadala i Srbija. akti preduzeña. pre nego ãto su se u nekim zemljama pojavili i automobili. 16. oktobar 1909). U drumskom saobrañaju se u manjoj meri nego u drugim granama. 1926). koji se i danas primenjuju. najvaæniji meœunarodni izvori drumkog saobrañajnog prava bili su: – Meœunarodna konvencija o putovanju automobilom (Pariz. organa i organizacija (a posebno onih koji obavljaju saobrañajne poslove u ãirem smislu). septembar 1950). P. prate i u potpunosti uvaæavaju meœunarodne izvore koje je dræava ratifikovala. uzanse. br. uredbe i sl.Lipovac. 1949). Krsto Bezbednost saobrañaja opãtinske odluke. 11. 12/60. To nije bio razlog da te zemlje. ubrzo se pristupilo zakljuåivanju novih meœunarodnih ugovora. protokoli.3. ne pristupe meœunarodnim konvencijama tog vremena. – Meœunarodna konvencija o saobrañaju po drumovima i putevima (Pariz. – Meœunarodna konvencija o drumskom saobrañaju i Protokol o drumskoj signalizaciji (Æeneva. – Meœunarodna konvencija o slobodi tranzita (Barcelona. Dodatak. decembra 1943). akti). 15. Istorijski gledano.

15. zakljuåeni su: – Evropski sporazum o radu posade na vozilima koja obavlja meœunarodne drumske prevoze – AETR (Æeneva.9 koja kao najvaænije odredbe.15 U odnosu na motorna vozila. Stupanjem na snagu ove konvencije prestale su da vaæe u odnosima izmeœu strana ugovornica: Meœunarodna konvencija o automobilskom saobrañaju i Meœunarodna konvencija o drumskom saobrañaju (Pariz. stupio na snagu 10. avgusta 1960). 5/62. br. br.10 – Protokol o drumskoj signalizaciji. 13. 3/78. u Beåu (Æeneva. 15 “Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori. 20. koju je Jugoslavija bila ratifikovala 1957 (“Sluæbeni list FNRJ” – dodatak. decembar 1957. preticanje. br. najvaæniji je Sporazum o prihvatanju jednoobraznih uslova za homologaciju i uzjamno priznavanje homologacije opreme i delova motornih vozila (Æeneva. br. . 13/57). 45 2. uslove koje treba da ispune automobili i prikolice da bi bile prihvañene u meœunarodnom saobrañaju (idetifikacija i ispravnost vozila). 1. br. 13/57. 10 “Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori. pravila koja se primenjuju u saobrañaju na putevima (saobrañajna signalizacija. br. 9 Konvencija je stupila na snagu 21. 16 “Sluæbeni list FNRJ” – Dodatak. juna 1979). U vezi sa vozaåima i posadama vozila. 8.13 – Evropska konvencija o meœunarodnim posledicama oduzimanja prava na voænju motornog vozila. novembra 1968. br. zatim Konvencija o interameriåkom regulisanju automobilskog saobrañaja (Vaãington.2. br.11 – Evropski sporazum o putnim oznakama (Æeneva. 14 “Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori. zaustavljanje. saobrañaj na putu i na raskrsnici. sadræi: definicije saobrañajnih termina. zvuåna i svetlosna upozorenja. SAOBRAÑAJNO PRAVO Konvencija o saobrañaju na putevima (Beå. Konvenciji je do kraja 1999. novembra 1968). maja 1977. 8/59. godine – stupio na snagu 7. 11 “Sluæbeni list FNRJ” – Dodatak. 4/91. – Dopunski sporazum o putnim oznakama (1973) itd. jul 1970. mimoilaæenje. 6/78). manevrisanje vozilima. 8/77. mart 1958)16 itd. 19. pristupilo 58 dræava. osvetljenje vozila).12 – Meœunarodna konvencija o putnoj signalizaciji (Beå. 1.14 – Sporazum o minimalnim uslovima za izdavanje i za vaænost vozaåkih dozvola – APC.3. januara 1976). 13 “Sluæbeni list SFRJ”. brzina vozila. 12 “Sluæbeni list FNRJ” – Dodatak. odredbe o peãacima i vozaåima. maj 1971. Izvori saobrañajnog prava 9 – Evropski sporazum o dopuni konvencije o saobrañaju na putevima otvorene za potpisivanje 8. decembra 1943) i Konvencija o drumskom saobrañaju (Æeneva. 1926). odredbe o vozaåima automobila (vaænost vozaåkih isprava) i uslove koje treba da ispune bicikli i mopedi da bi bili prihvañeni u meœunarodnom saobrañaju. stupio na snagu 5. 30/74. septembar 1949. 1968). ratifkovana i objavljena (“Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori br.

koncentracijom i dobrom organizacijom nauåno-istraæivaåkog rada u svim oblastima (pa i u oblasti bezbednosti saobrañaja). – akte organa lokalne samouprave i – akti preduzeña. septembar 1957). Ovo je posebno znaåajno za male i ekonomski slabe dræave. pravilnike. P. 46 . mart 1973). Unutraãnji izvori drumskog saobrañajnog prava Unutraãnji izvori drumskog saobrañajnog prava su brojni i prema organima koji su ih doneli mogu se podeliti na: – zakone. Ovo se moæe objasniti velikom ekonomskom snagom zemalja ålanica EU. – Uredba po kojoj ñe se izraœivati norme po kojima ñe se graditi pojedine vrste puteva (1912). Sve viãe autora prihvata da se krajem proãlog veka formirala posebna grana prava – pravo EU. maj 1955). mada formalno nisu ålanica EU. finansira i koordinira najznaåajnija istraæivanja u saobrañaju (i bezbednosti saobrañaja) i rezultate ovih istraæivanja primenjuje u svojim pravnim normama i u praksi.4. septembar 1970). organa i organizacija koji se bave drumskim saobrañajem. Dokumenti meœunaronih organizacija sve se manje razlikuju od dokumenata EU.3. uredbe. 2 2. Danas Evropska Unija igra posebnu ulogu u meœunarodnom regulisanju mnogih oblasti druãtvenog æivota. Zato nije sluåajno ãto veñina evropskih zemalja (ali i ãire) prate dokumente EU i svoje nacionalne izvore prava usaglaãavaju. odluke i standarde nacionalnog znaåaja. Posmatrano kroz bliæu istoriju. velikom i dobro organizovanom aktivnoãñu organa EU u ovoj oblasti. pa i saobrañaja. najznaåajniji naãi nacionalni (unutraãnji) propisi su: – Zakon o javnim suvozemnim putevima (1910). – Sporazum o specijalnim vozilima pokvarljivih namirnica i njihovoj upotrebi za meœunarodni prevoz nekih od tih namirnica (15. – Konvencija o ugovoru za meœunarodni prevoz robe drumom – CMR (19. Krsto Bezbednost saobrañaja Meœunarodni prevoz putnika i robe je pravno ureœen meœunarodnim izvorima: – Konvencija o ugovoru o meœunarodnom drumskom prevozu putnika i prtljaga – CVR (1. velikim meœunarodnim uticajem EU. decembar 1972) itd. – Meœunarodna konvencija o bezbednosti kontejnera – CSC (2. januar 1962). kakva je naãa. – Sporazum o meœunarodnom prevozu lakokvarljivih prehrambenih proizvoda i specijalnim vozilima za njihov prevoz – ATP (1. teænjom evropskih zemalja ka sve åvrãñoj integraciji itd. EU inicira.Lipovac. – Evropski sporazum o meœunarodnom prevozu opasne robe – ADR (30. Uticaj institucija EU premaãuje granice EU.

– Naredba uprave grada Beograda o javnom saobrañaju (1924). br. 67/93. 63/88. Sloæena organizacija bezbednosti saobrañaja i mnoãtvo subjekata zahteva i visok stepen koordinacije i saradnje. 28/91.22 Pored Zakona. 5/86. br. 34/92. 19 “Sluæbeni list SRJ”. 20 “Sluæbeni glasnik Republike Srbije”. br.2. koja imaju za cilj njegovo bezbedno odvijanje.20 – Zakon o putevima (Republike Srbije). 53/82. U vezi s aktuelnim (vaæeñim) unutraãnjim pravnim izvorima u oblasti drumskog saobrañaja. 15/84.18 – Zakon o meœunarodnom prevozu u drumskom saobrañaju.21 – Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju. br. itd.3. – Uredba o saobrañaju na javnim putevima (1950). – Uredba o zaãtiti javnih puteva i bezbednosti saobrañaja na njima (1929). 48/94 i 42/98. obrazaca i sliåno) kojima se detaljnije ureœuje naåin sprovoœenja pojedinih odredbi zakona. 67/93 i 48/94. br. 21/90 i “Sluæbeni glasnik Republike Srbije”. 21 “Sluæbeni glasnik Republike Srbije”. 24/ 94. 47 2. – Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (1974). SAOBRAÑAJNO PRAVO . donet je i veliki broj podzakonskih opãtih akata (pravilnika. odluka. – Osnovni zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (1965). 46/95. Ti propisi (izvori) su: – Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (SFRJ).17 – Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (Republike Srbije). javni putevi i obavljanje prevoæenja. 11/91 i “Sluæbeni list SRJ”. 53/93. 29/90. Najznaåajniji nadleæni organi i institucije u oblasti bezbednosti drumskog saobrañaja su: republiåki organ nadleæan za poslove saobrañaja. 26/95. 60/98 i 5/99. razlikujemo: materijalno-pravne odredbe propisa (koje ureœuju naåin odvijanja saobrañajne aktivnosti) i formalno-pravne odredbe (kojima se ureœuju nadleænosti organa za sprovoœenje). 13/93.19 – Zakon o prevozu u drumskom saobrañaju (Republike Srbije). Predmet regulisanja posebnih zakona u drumskom saobrañaju su: bezbednost saobrañaja. – Republiåki / pokrajinski zakoni o bezbednosti saobrañaja na putevima koji su doneti na osnovu proãirene nadleænosti ovih druãtveno-politiåkih zajednica posle donoãenja Ustava SFRJ od 1974. br. uputstava. a u skladu sa ovlaãñenjima iz istih. ali i sloæene poslove nadzora nad sprovoœenjem propisa. Materijalno-pravni propisi u oblasti drumskog saobrañaja su oni propisi kojima je ova oblast ureœena. republiåki organ nadleæan za unutraãnje poslove. 22 “Sluæbeni list SRJ”. lokalni organi vlasti i organi unutraãnje kontrole u preduzeñima. br. 50/88. 17 “Sluæbeni list SFRJ”. Izvori saobrañajnog prava – Naredba o javnom saobrañaju u Beogradu (1914). 80/89. 46/91. br. 53/93. 52/91. 18 “Sluæbeni glasnik SRS”. odnosno kojima su propisana pravila ponaãanja uåesnika u saobrañaju na putevima. 41/94 i 28/96.

bezbednost saobrañaja ñe umnogome zavisiti od naåina kako smo uredili poslovne odnose u saobrañaju i organizaciju saobrañaja itd.Lipovac. utvrœene su Zakonom o ministarstvima. primaoci). kao fiziåka i pravna lica. Podrazumeva optimalno ureœenje saobrañajne aktivnosti tako da se obezbedi odvijanje saobrañaja uz minimalne ãtetne posledice. SUBJEKTI SAOBRAÑAJNOG PRAVA Kao najznaåajniji subjekti saobrañajnog prava mogu se istañi: – prevoznici – åije je karakteristiåno obeleæje da obavljaju prevoæenje u svojstvu preduzeña (za prevoz) ili kao graœani uz naknadu. – treña lica – koja stupaju u pravne odnose povodom vrãenja saobrañaja. Za nas je posebno znaåajno ureœivanje nadleænosti. 2. a naroåito vrlo sloæenih nadleænosti i ovlaãñenja u saobrañaju. organi i dr. (putnici. Navedena tri predmeta saobrañajnog prava jako je teãko razdvajati. – subjekti koji vrãe usluge u oblasti saobrañaja koje nisu prevoæenje u osnovnom smislu – nisu saobrañajno osoblje. 48 . Bezbednost saobrañaja predstavlja najkompleksniji predmet saobrañajnog prava.23 Zakonom o unutraãnjim poslovima i Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima. 8/91.). poãiljaoca. niti vrãe prevoz. PREDMET SAOBRAÑAJNOG PRAVA 2 Kao predmet saobrañajnog prava mogu se definisati: – poslovni odnosi u saobrañaju – organizacija saobrañaja i – bezbednost saobrañaja. putnika i primaoca. – saobrañajno osoblje (vozaå. stjuardese. br. 2. a posebno prava i obaveze prevoznika. Na primer. Organizacija saobrañaja podrazumeva ureœivanje organizacije saobrañajne aktivnosti. preduzeña. kondukter..5.. mada nemaju direktnog udela u obavljanju saobrañaja (oãteñeni u saobrañajnoj nezgodi koji nisu uåestvovali u saobrañaju i sl.) – åije su duænosti i prava regulisani saobrañajnim upravnim pravom osobenim za pojedine grane saobrañaja. – korisnici prevoza – u toj ulozi javljaju se graœani.4. Saobrañajno pravo detaljno ureœuje odnose izmeœu svih uåesnika prevoza. Krsto Bezbednost saobrañaja Nadleænosti organa unutraãnjih poslova. poãiljaoci. 7/91. kao i ureœivanje odnosa policije i drugih subjekata. veñ oba23 “Sluæbeni glasnik Republike Srbije”. 44/91 i 87/92. P. Poslovni odnosi u saobrañaju se odnose na poslove prevoza ljudi i prtljaga i poslove prevoza stvari. odgovornosti i ovlaãñenja policije u bezbednosti saobrañaja. jer su meœusobno isprepletani.

Bezbednost 25 Videti Zakon o ugovorima o saobrañaja.. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju vljaju poslove saobrañaja u ãirem smislu (poslovi ãpedicije. izdavanja isprava za saobrañaj. Mada je uloga policije u organizaciji poslova bezbednosti saobrañaja vrlo velika. 1994. preduzeña za odræavanje puteva. str. koji je u obavezi da izvrãi prevoz i korisnika usluge. 2. skladiãtenje. kontrole i upravljanja saobrañajem. – dræavni organi – koji imaju zakonska ovlaãñenja u vezi odvijanja saobrañaja. prevozu u drumskom saobrañaju (17).. 213. zdravstvene ustanove i sl.2. zastupniãtva. Dakle. onda taj ugovor mora biti u skladu sa Zakonom. poslovi osiguranja i sliåno). VÃUP. privredna druãtva organizacije i organi sa odreœenim javnim ovlaãñenjima u saobrañaju (preduzeña za tehniåki pregled..25 – posebnim ugovorima stranaka i – poslovnim obiåajima. registracija vozila itd. POSLOVI PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAÑAJU Uopãte o prevozu u drumskom saobrañaju. direkcija. policija. javna preduzeña ili privredna druãtva.6. ona nije dovoljna.). obavezama iz saobrañajnog prava. SAOBRAÑAJNO PRAVO . brojni subjekti saobrañajnog prava vrãe odreœene poslove i zaduæeni su za pojedine aspekte odvijanja saobrañaja. Ukoliko se odnosi izmeœu ugovornih strana ureœuju i posebnim ugovorom.6.). Ovim zakonima ureœeni su obligacioni i drugi odnosi u oblasti prevoza putnika i stvari u drumskom saobrañaju. Ukoliko neka odredba nije u skladu sa Zakonom – primenjivañe se zakon. organi za saobrañaj itd. uz odreœene osobenosti koje su svojstvene saobrañaju kao privrednoj grani. Obaveze u prevozu se ureœuju: – zakonom. auto-ãkole. agencijski poslovi itd.24 Ugovori o saobrañajnim poslovima su sliåni sa drugim graœansko – pravnim ugovorima. S. niti moæe zameniti aktivnosti drugih subjekata. Prevoznik je duæan da izvrãi prevoz u skladu sa naåelima dobrog privrednika. Prevoz u drumskom saobrañaju se obavlja na osnovu Zakona o prevozu i Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju. Zakonom je posebno predviœeno da se prevozilac ugovorima ne moæe: 24 Pantazijeviñ. – organi i organizacije ovlaãñeni da upravljaju infrastrukturom – ovlaãñeni zakonom da upravljaju infrastrukturom – najåeãñe putevima (npr. osiguranja. (na primer.). uzansama i drugo. 49 2. Pruæanje usluga prevoza je posao zakljuåen izmeœu davaoca usluge (prevoznika). predstavniåki i agencijski poslovi.). Pruæanje usluga u okviru saobrañajne aktivnosti moæe da se posmatra u odnosu na saobrañajne poslove u uæem (prevoæenje ljudi i roba – tovara i prenos saopãtenja) i ãirem smislu (prateñi poslovi – ãpedicije. Samo odgovorno i struåno obavljanje posla od strane svakog subjekta i koordinacija njihovog delovanja mogu stvoriti uslove za bezbedno odvijanje saobrañaja. koji plaña odreœenu naknadu za izvrãenu uslugu. zastupniãtvo. – preduzeña.

ceni i drugim elementima i o tome sklapaju poseban ugovor o prevozu. P. mesto utovara. Forma ugovora je razliåita. stiåe odreœena prava ili preuzima odreœene obaveze u vezi prevoza. predaje stvari na prevoz.Lipovac. zavisno od toga da li je u pitanju linijski ili vanlinijski prevoz. odnosno zakljuåen je kada se obe strane sporazumeju o prevozu. – poãiljalac – lice koje. na osnovu ugovora o prevozu lica ili po opãtim uslovima o prevozu putnika. – naruåilac prevoza – lice koje. – vozilo – svako vozilo koje se koristi u izvrãenju ugovora. mesto istovara itd. ne vode raåuna o moguñim ãtetnim posledicama. na osnovu ugovora. Zakon predviœa pojmove: imalac prava. u svoje ime. U prevozu u drumskom saobrañaju koriste se pojedini izrazi i pojmovi i to: – prevozilac – lice koje na osnovu ugovora prevozi lica i stvari u drumskom saobrañaju. mesto ugovora. mesto polaska. trenutno. – korisnik prevoza – lice koje na osnovu ugovora sa prevoziocem. relaciji. 50 . – prtljag – stvari koje putnik ima pravo da nosi sa sobom (u prevozu putnika). Ova ograniåenja su veoma znaåajna. U slobodnom prevozu ugovorne strane se dogovaraju o prevozu. Prevoz putnika i prtljaga Zakljuåivanje ugovora. a koje putnik sam åuva. primi stvar predatu na prevoz. ukljuåujuñi i prikolicu.1. – primalac je lice ovlaãñeno da u mestu opredeljenja. a za raåun drugog lica. mesto opredeljenja.6.lice koje na osnovu ugovora ima pravo da koristi prevoz. koja je sastavni deo vozila. Pored navedenih pojmova i izraza. U linijskom prevozu ugovor se smatra zakljuåenim kupovinom karte. osnovni sadræaji ugovora Ugovor o prevozu putnika u drumskom saobrañaju je konsesualan. a izuzetno i samim ulaskom u vozilo. – ruåni prtljag – stvari koje se mogu uneti u putniåki prostor vozila. zakljuåuje sa prevoziocem ugovor o prevozu lica. jer naglaãavaju kvalifikovanu odgovornost prevozioca za svaki prevoz i spreåavaju da on ucenjuje ili prevari korisnike usluge koji su zainteresovani za uslugu prevoza i pristali bi da. Krsto Bezbednost saobrañaja 2 – osloboditi (delimiåno ili potpuno) odgovornosti koju Zakon propisuje. – osloboditi tereta dokazivanja koji je predviœen zakonom (prebacivati teret dokazivanja sa prevozioca) i – predvideti ograniåenja odgovornosti prevozioca koja bi bila povoljnija od onih koja Zakon predviœa. – putnik . relaciji i naknadi za prevoz. 2.

on ima pravo na povrañaj prevoznine. Prevozilac ñe. Pri tome je obavezan da obezbedi uslove udobnosti i higijene. Prevozilac ima pravo da odbije prevoz putnika bez obaveze vrañanja prevoznine u sluåajevima kada je putnik oåigledno nesposoban za prevoz (zbog bolesti) ili ako ometa izvrãenje obaveza prema drugim putnicima ometa prevoz (nasilniåko ponaãanje. Vozna karta moæe da bude izdata na ime ili na donosioca. Ukoliko putnik boluje od zarazne bolesti. prevozilac moæe odbiti da ga prevozi. ukoliko prevoz kasni. . U sluåaju prekida putovanja. Ukoliko ovo blagovremeno najavi prevoziocu (2 sata pre poåetka putovanja). Za primljeni prtljag prevozilac je duæan da izda prtljaænu kartu.2. niti da ometa druge putnike. Predmet ugovora je prevoz putnika uz naknadu. Putnik je obavezan da plati naknadu za prevoz – prevozninu (voznu kartu i prtljaænu kartu). U vanlinijskom prevozu putnika. U sluåaju neispunjenja uobiåajenih uslova prevoza primenjuje se zakon. u ovom sluåaju. Meœutim. uz posebnu nadoknadu. Prevozilac je duæan da preveze prtljag. sa odreœenim pravima i obavezama koji su utvrœeni ugovorom ili zakonom.6. prevozilac je duæan da ga åuva ili poveri treñem licu na åuvanje (o troãku putnika).). SAOBRAÑAJNO PRAVO Ugovor o prevozu moæe da bude zakljuåen izmeœu prevozioca i putnika ili izmeœu prevozioca i naruåioca prevoza (kod vanlinijskog prevoza). onda ñe mu se vratiti celokupan iznos prevoznine (bez moguñnosti zadræavanja troãkova). Ukoliko putnik iz bilo kog razloga ne preuzme prtljag. prevozilac moæe ugovoriti prevoz ovih putnika. pa putnik zato odustane od prevoza. Vozna karta je dokaz o zakljuåenju ugovora u linijskom prevozu. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju Prava i obaveze prevozioca i putnika Obaveza je prevozioca da ugovorne obaveze izvrãi relacijom. i to: ruåni prtljag (u putniåkom prostoru) bez posebne nadoknade. a posebno ne sme da ometa prevozioca u izvrãenju obaveza prema drugim putnicima. primereno vrsti i duæini putovanja. Meœutim. moguñe je ugovoriti i posebne uslove. putnik ima prvo da zahteva nastavak putovanja drugim saobrañajnim sredstvom. Pored uobiåajenih uslova prevoza. 51 2. zadræati samo administrativne i dr. tako ãto obezbedi posebne uslove zaãtite. u vreme i na naåin kako je ugovoreno. Ukoliko je izdata na ime ne moæe se prenositi na druga lica bez saglasnosti prevozioca. Putnik ima pravo da odustane od prevoza. povratak u mesto polaska ili povrañaj dela prevoznine. teãko pijanstvo i sl. On ne sme da naruãava javni red i mir u toku prevoza. Putnik se pojavljuje kao korisnik prevoza. a u odnosu na posebne uslove primenjuje se ugovor i zakon. troãkove (do 10%). zbog zaãtite drugih putnika. a prtljag (u prostoru za prtljag) uz nadoknadu. obiåno se zakljuåuje formalni ugovor i on sadræi elemente koji su delovi svakog ugovora.

– za gubitak ili oãteñenje prtljaga. odnosno 1. Dakle. teret dokazivanja je na putniku.460 maraka po putniku i – za gubitak ili oãteñenje ruånog prtljaga. – za telesno oãteñenje. Za priåinjenu ãtetu prevozilac odgovara po zakonu i po odredbama ugovora koje su u skladu sa zakonom. Åak i ako bi se. zavisno od stepena krivice prevozioca. Meœutim. ako prevozilac dokaæe da je ãteta nastala viãom silom ili greãkom putnika. po putniku. P. oãteñenja zdravlja ili povrede putnika koji su nastali u toku prevoza. ugovorom. naknada ãtete se plaña u zakonom propisanim iznosima. on se moæe osloboditi od odgovornosti i naknade ãtete. takva odredba ne bi proizvodila pravno dejstvo.Lipovac.000 nemaåkih maraka. do dvostrukog iznosa prevoznine. Njegova odgovornost je objektivna i kvalifikovana. onda sud moæe odrediti i iznose naknada za ãtete veñe od zakonom ograniåenih. dok se putnik nalazio u vozilu. do 182. naknada moæe biti i veña. Na primer. Ukoliko dokaæe da ãtetu nije prouzrokovao namerno ili krajnjom nepaænjom. 52 2 .000 nemaåkih maraka. Ukoliko putnik dokaæe da je prevozilac izazvao ãtetu namerno ili krajnjom nepaænjom. Moguñe je. – ãtete usled zakaãnjenja ili prekida putovanja i – ãtete nastale usled oãteñenja ili gubitka prtljaga i drugih stvari koje su uz potvrdu predate na prevoz. U suprotnom. do 365 nemaåkih maraka po jednom prtljagu. U tom sluåaju. Konaåno. u tom sluåaju prevozilac moæe promeniti cenu karte. Krsto Bezbednost saobrañaja Ãtetni dogaœaji – odgovornost i naknada ãtete u prevozu putnika i prtljaga Ãtetni dogaœaji koji mogu nastati u prevozu putnika su: – ãtete usled smrti. po putniku. ulazio ili izlazio iz vozila. teret odgovornosti prebacio sa prevozioca na putnika. da se u prtljaænu kartu unese i veñi iznos od Zakonom predviœenog. na zahtev putnika. Ovaj put je teret dokazivanja na prevoziocu. zakonodavac je predvideo tri razliåita sluåaja odgovornosti prevozioca: – po pravilu se primenjuje princip ograniåene odgovornosti (prevozilac nadoknaœuje iznose do zakonom odreœenih ograniåenja). Postoji ugovorna i vanugovorna odgovornost za priåinjenu ãtetu. Prevozilac moæe da se oslobodi od obaveze naknade ãtete samo ako dokaæe da je ista priåinjena radnjom putnika ili usled viãe sile (radnjom koja se nije mogla izbeñi ili otkloniti). u SRJ su za ãtete nastale u toku prevoza bili utvrœeni iznosi do kojih prevozilac moæe da odgovara: – za smrt putnika. Teret dokazivanja odgovornosti. do 730 nemaåkih maraka. do 61. pada na prevozioca. – za zakaãnjenje ili prekid putovanja putnika. u skladu sa zakonom.

U ovom sluåaju sud moæe odrediti i naknade veñe od. To znaåi da se ne saåinjava ugovor u posebnoj (pismenoj) formi. pa prevozilac dokaæe da to nije mogao predvideti. zakonodavac ãtiti putnika i bezbednost saobrañaja. Ovako je onaj ko najviãe utiåe na prevoz i najviãe zainteresovan da taj prevoz bude bezbedan. Konaåno. Zakonom su odreœeni i rokovi za podnoãenje zahteva za naknadu ãtete. prevozilac se smatra kvalifikovanim za poslove prevoza. izdaje samo potvrda ili drugi dokument koji prati robu u prevozu (zakljuånica. Za ruåni prtljag prevozilac obiåno ne odgovara. otpremnica i sliåno). SAOBRAÑAJNO PRAVO . 30 dana za gubitak ili oãteñenje prtljaga. Prevoz robe Formalni i neformalni ugovori Ugovor o prevozu stvari zakljuåuje se izmeœu poãiljaoca i prevozioca. Najåeãñe se. Tako se ãtiti prevozilac – spreåava se uniãtavanje prevozioca zbog jedne velike ãtete koja mu se desila. Prvo.2. uobiåajeno se primenjuje (podrazumeva se) princip ograniåene odgovornosti . Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju – u sluåajevima namere ili krajnje nepaænje (dokazuje putnik). ukoliko putnik ne dokaæe da je ãteta nastala krivicom prevozioca. Prevozilac ima najviãe moguñnosti da utiåe na bezbednost prevoza. Ovaj ugovor je najåeãñe neformalan. Tako je obuhvañena i odgovornost putnika i ovaj stimulisan da pomogne bezbednom prevozu. na osnovu usmenog ugovora poãiljaoca i prevozioca. Prebacujuñi odgovornost na prevozioca.zakonodavac je ograniåio iznose ãteta. 2. onda se ne moæe pozivati na princip ograniåene odgovornosti. 15 dana za zakaãnjenje ili prekid putovanja. Sa druge strane. 53 2. on prisvoji ili dozvoli da nestane prtljag). a iskljuåeni sluåajevi u kojima bi putnik ili prevozilac bili zainteresovani za stvaranje ãtete. Zaãto su predviœena ova tri sluåaja naknada ãtete. Sa druge strane. u SRJ (Srbiji) su propisani sledeñi rokovi: 6 meseci za smrt ili telesno oãteñenje. ograniåenja (do stvarnih iznosa ãteta koje je dokazao putnik). prevozilac nadoknaœuje stvarne iznose ãteta koji mogu biti i veñi od zakonom propisanih ograniåenja i – u sluåaju dejstva viãe sile ili greãke putnika (prevozilac dokazuje da nije imao moguñnosti da ãtetu spreåi ili smanji) prevozilac se moæe potpuno osloboditi odgovornosti. Naime.2.6. zakonodavac predviœa ekstremne sluåajeve kada se odstupa od podrazumevane odgovornosti. osim kada on dokaæe suprotno. zakonom predviœenih.6. niti spreåiti. ukoliko putnik svojom greãkom izazove ãtetu ili ãteta nastane dejstvom viãe sile. Primera radi. Zato se smatra da je on uvek kriv (kriv je i kad nije kriv). u sluåaju da prevozilac krajnjom nepaænjom ili namerno izazove ãtetu (na primer. Rokovi teku od dana saznanja. onda se prevozilac moæe delimiåno ili åak potpuno osloboditi odgovornosti.

ugovorenim ili najpovoljnijim putem. drugi za poãiljaoca i treñi prati robu do primaoca. onda je duæan da se pridræava uputstava prevozioca u pogledu naåina utovara. a istovar primalac. preveze i preda primaocu robu koju je primio na prevoz. br. ali se uglavnom koriste formulari koje je preporuåila Meœunarodna organizacija drumskih vozara (IRU). formalni ugovor o prevozu stvari – tovarni list. Forma tovarnog lista nije posebno propisana. da promeni primaoca. Vreme trajanja utovara i istovara je od znaåaja kod raåunanja vremena eventualnog zakaãnjenja. da robu proda itd. Krsto Bezbednost saobrañaja 2 Meœutim.Lipovac. Kada poãiljalac utovara robu. Obaveza poãiljaoca je da prevoziocu saopãti specifiåna svojstva stvari koja su znaåajna za prevoz (a prevozilac ne mora da ih poznaje) i da plati prevozninu. vrãenje utovara i istovara robe Obaveza prevozioca je da. P. da promeni relaciju. U ostalim sluåajevima u principu utovar vrãi poãiljalac. Dakle. prevozilac potvrœuje da je ugovor zakljuåen i da je robu primio na prevoz. smeãtaja tereta u vozilo i dr. da promeni krajnju destinaciju. o åemu ñe kasnije biti reåi. Tovarni list se zakljuåuje u tri primerka: prvi primerak za prevozioca. u sluåaju ãtetnog dogaœaja lakãe regulisala naknada ãtete. 26 Videti “Sluæbeni list SRJ”. ukoliko ugovorom nije drukåije predviœeno. a posebno kako bi dokazivao propuste poãiljaoca.). izdavanjem tovarnog lista. vaæe i posebna. pored opãtih pravila obligacionog prava. Tovarni list je formalni ugovor o prevozu stvari koji se izdaje pri prijemu stvari na prevoz. Zakljuåenje formalnog ugovora je u interesu prevozioca. Tovarni list se zakljuåuje u svim granama saobrañaja.26 Prevoz robe i ostalih stvari ili tovara vrãi se uz naknadu. poãiljalac raspolaæe robom u toku prevoza. Utovar i istovar robe u linijskom prevozu vrãi prevozilac. podatke koje popunjava poãiljac robe i dopunske podatke. U sluåaju izdavanja prenosivog tovarnog lista pravo raspolaganja robom u prevozu se moæe drukåije urediti. ãto znaåi da ima sva prava nad robom (da traæi vrañanje robe. Pojam i sadræaj tovarnog lista Tovarni list je isprava o zakljuåenom ugovoru o prevozu i dokaz da su stvari primljene na prevoz u drumskom saobrañaju. To je dokaz da je sklopljen ugovor o prevozu i da je stvar primljena na prevoz. zakon je definisao i sluåajeve kada se mora ili moæe zakljuåiti poseban. 54 . Obaveze prevozioca i poãiljaoca. osim u pomorskom. 26/95. utvrœena Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju. Po pravilu. gde se zakÿuåuje teretnica. Tovarni list sadræi tri grupe podataka: podatke koje popunjava prevozilac. kako bi se. Na ugovore o prevozu u drumskom sobrañaju.

6.prenosilac). – podaci o poãiljaocu. jer neka posebna svojstva stvari nisu bila poznata prevoziocu ili on nije bio duæan da zna za njih i – uvek kada to zahteva prevozilac ili poãiljalac. – rok prevoza. Prenosivi tovarni list Prenosivi tovarni list je vrsta tovarnog lista kojim poãiljalac (indosant. Zato prenosivi tovarni list ima karakter hartije od vrednosti. – podaci o prevoziocu.). – uputstvo o osiguranju. Prenosivi tovarni list se izdaje na ime ili na donosioca. Na prvom primerku tovarnog lista se nalazi klauzula da se radi o prenosivom tovarnom listu. SAOBRAÑAJNO PRAVO . veñ onaj ko donese prenosivi tovarni list. a na ostala dva primerka. zakon je predvideo koja prava raspolaganja stvarima u prevozu se mogu prenositi. posebna vrednost stvari. Dopunski podaci su: – zabrana pretovara. – pouzeñe. prenosi na drugo lice (indosataru) zakonom odreœena prava raspolaganja stvarima. posebnom izjavom (indosamentom). Prenosiv je samo onaj tovarni list koji kao takav utvrde sporazumno poãiljalac i prevozilac. – naåin utvrœivanja koliåine. napomena da je izdat prenosivi tovarni list. Zakon predviœa kada se izdaje tovarni list. kada poãiljalac daje posebno uputstvo o åuvanju i rukovanju stvarima. Åesto se izdaje 55 2. – kod prevoza stvari sa specifiånim svojstvima. troãkovi. – podaci o primaocu. 2. – roãkovi koje preuzima poãiljalac. Njime. Dakle. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju 1. Prevozilac bi trebalo da popunjava sledeñe podatke: – mesto i datum sastavljanja. primalac i dr. i to: – u meœunarodnom saobrañaju. – podaci o vozilu. – pisak isprava koje se prilaæu. – kod prevoza opasnih i drugih stvari za koje je posebnim propisom predviœeno da se mogu prevoziti samo pod posebnim uslovima.2. U tom sluåaju. robom u prevozu ne raspolaæe poãiljac. koliåina. Poãiljalac popunjava podatke koji se odnose na: – mesto i datum utovara. uputstvo o carinjenju). poãiljalac sebi uskrañuje pravo da u toku prevoza menja delove glavne obaveze (relacija. 3. uputstvo o rukovanju. – odaci o stvarima (opis.

Sliåno kao u prevozu putnika. kvarenje robe. do 18 nemaåkih maraka po bruto kilogramu. V. Rokovi za podnoãenje zahteva za naknadu ãtete su 60 dana za ãtetu u prevozu stvari (30 dana za zakaãnjenje). åime se deo svojinskih prava nad stvarima prenosi na prevozioca. 2 Ãtetni dogaœaji – odgovornost i naknada ãtete u prevozu robe U prevozu stvari mogu nastati sledeñi ãtetni dogaœaji: – gubitak stvari. VÃUP.. Dujkoviñ. Kçiga 6. Tom 1. Resolution adopted by the General Assembly. 1994. P. Primera radi. White book. S. Sluæbeni glasnik. P. Beograd. Safety Strategies for Rural Roads in Europe – draft Recommedatrions. CEMT (2002). Krsto Bezbednost saobrañaja prenosivi tovarni list na prevozioca. u SRJ su utvrœeni sledeñi limiti: – za gubitak ili oãteñenje stvari. Saobrañaj i telekomunikacije (75 multilateralnih meœunarodnih konvencije).). do 1/3 prevoznine. U sluåaju da je ãteta nastala kao posledica namere ili krajnjeg nemara i nepaænje prevozioca (ãto dokazuje poãiljalac). Literatura Pantazijeviñ. ukoliko poãiljalac u tovarni list ne unese podatke o specifiånim svojstvima stvari ili unese netaåne podatke o stvarima koje se prevoze. Lipovac. 57/309. Todoroviñ. – za sluåaj zakaãnjenja u prevozu stvari. neprohodnost prvobitno ugovorenog puta.2003. 56 . bolest æivotinja koje se prevoze i sl. Lisabon. – delimiåno ili potpuno oãteñenje stvari i – zakaãnjenje u prevozu. Bezbednost saobrañaja. Global Road Safety Crisis. a posebno u sluåaju nepredviœenih problema u prevozu (dugo åekanje na carini.Lipovac. sam snosi odgovornost u sluåaju da ovo izazove ãtetni dogaœaj. Zemun. 2000.5. Dakle. Committee of Deputies. PRI. i 2. VÃUP.. Beograd. O ovome odluåuje sud. a teret dokazivanja je na prevoziocu. iznosi nadoknada za ãtete u prevozu stvari su ograniåeni zakonom. Meœunarodni ugovori. 29. European Conference of Ministares of Transport. VÃUP.. Predavaça iz bezbednosti saobrañaja. K. Prevozilac moæe izbeñi odgovornost samo ako dokaæe da je ãteta nastala kao posledica svojstva stvari koja mu nisu bila poznata (poãiljalac ga nije upoznao sa specifiånim svojstvima) ili zbog viãe sile koju nije mogao predvideti. zakonom su utvrœeni iznosi do kojih prevozilac moæe da odgovara. prevozilac se ne moæe pozivati na zakonom ograniåene iznose. 2000. International Road Safety Strategy. niti izbeñi.. Za ãtete nastale u toku prevoza stvari. Tako se obezbeœuje lakãa manipulacija sa stvarima. Predavaça iz bezbednosti saobrañaja. Zemun.

2000. World Disasters Report. 125 final. 2000. ETSC. Priorities in EU Road Safety Progress Report and Ranking of Actions. WHO. Sluæbeni list FNRJ Sluæbeni list SFRJ Sluæbeni glasnik SR Srbije Sluæbeni glasnik Republike Srbije 57 2. 2000. National Centre for Injury Prevention and Control. 1977. Brussels. SAOBRAÑAJNO PRAVO . Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju National Strategic Road Safety Plans – Code of Good Practice. COM.2. Priorities in EU Road Safety Progress Report and Ranking of Actions. 125 final. A Strategy for EU Transport Research. 2000. pri. National Strategies for Advacing Child Predestrian Safety. Present and Future Road Safety Work in Ecmit. Brussels. 2000. 2001. ETSC. Brussels. COM. Centrres for Desease Control and Prevention. A Strategic Road Safety Plan for the European Union. CEMT/CS(2000)7/PROV.6. 2002. Lisabon. Past. 2002. 2001.

2. Nauåne metode i metodologija 3.6.8. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3. Nauka i saobrañajna nauka 3.4. Predmet i ciljevi bezbednosti saobrañaja 3. Bezbednost saobrañaja kao nauåna disciplina 3.5.3.7. Metode bezbednosti saobrañaja 3. Analiza bezbednosti saobrañaja na podruåju . Teorije saobrañajnih nezgoda 3.1. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja 3.3.

Metode razvijene u jednoj nauånoj oblasti koriste se za reãavanje problema u drugim nauånim oblastima. str. Naime. ali i svi drugi koji uopãtavaju svoja i tuœa iskustva. do odreœenog istorijskog trenutka. Nauka je jedinstven funkcionalan sistem objektivnih ljudskih saznanja. 1999. Beograd. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . nisu potpuno posebne. ove nauke viãe ne predstavljaju celovit funkcionalan skup svih znanja. odrediti njen predmet. M.3. niti nezavisne jedna od druge.. Nauka je skup svih znanja o odreœenoj temi. tehniåke i druãtvene nauke. Uvod u saobrañaj 1. Sa porastom ljudskih znanja. Danas je najåeãña podela na prirodne. Saobrañajni fakultet. Uslovno izdvajanje nauka je rezultat potrebe da se odredi osnovni predmet istraæivanja i metode koje se preteæno koriste. javila se potreba za grananjem nauke. Danas postaju sve znaåajnije dve osobine nauke: specijalizacija i interdisciplinarnost. Konaåno . Pri tome ovo grananje bi trebalo shvatiti uslovno. Svaka nauka predstavlja samo deo sistematizovanih znanja. Znanja se mogu razliåito sistematizovati u nauåne oblasti i nauåne discipline. Prirodne nauke åine deo opãteg sistema nauka koji se bavi prouåavanjem prirodnih zakona i pojava. 3. Ova meœuzavisnost i preklapanje pojedinih nauånih oblasti i nauånih disciplina su sve izraæeniji. druãtvene nauke su deo istog sistema nauka koji se bavi prouåavanjem odnosa u ljudskom druãtvu. Pre se moæe reñi da je sistematizovanje znanja u pojedine nauke samo uslovno. NAUKA I SAOBRAÑAJNA NAUKA Da bi se uspeãno izuåavala bezbednost saobrañaja. Svaka nauka koristi dostignuña ostalih nauka i svoje rezultate ugraœuje u sveukupni fond znanja. Nauka se stalno unapreœuje i razvija. predmet istraæivanja ili metode svojstvene jednoj nauci. Specijalizacija podrazumeva da se nauka sve viãe grana i 1 Adamoviñ. a ne celovit sistem. metode i praktiåne ciljeve. Doprinos nauci daju nauåni radnici. Tehniåke nauke su deo istog sistema koji se bavi prouåavanjem tehniåkih aspekata proizvodnog procesa. neophodno je ãto korektnije definisati ovu nauånu oblast.1. a ne da se izoluje jedan deo znanja.1 To je sistematizovan skup znanja o objektivnoj stvarnosti do koga se doãlo primenom priznatih nauånih metoda istraæivanja. 61 3.

a posebno porast znanja koja se odnose na saobrañaj uslovio je izdvajanje posebne – saobrañajne nauke. saobrañajna logistika. treñe u prirodne. Teãko je reñi da li saobrañajna nauka pripada prirodnim. s ciljem optimizacije saobrañajnog procesa i smanjivanja ãtetnih posledica. eksploatacija i odræavanje saobrañajnih sredstava. ali i kao rezultat interdisciplinarnog pristupa izuåavanju ove pojave. s druge strane. saobrañajna pedagogija. saobrañajna istorija. Interdisciplinarnost podrazumeva da se pojave i procesi moraju prouåavati svestrano: sa prirodnog. Meœutim. Posebno obuhvata delove nauka koji se odnose na prirodne zakone kretanja tela kroz razliåite sredine (delovi prirodnih nauka). javni gradski prevoz. BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA KAO NAUÅNA DISCIPLINA Bezbednost saobrañaja je nauåna disciplina koja izuåava meœuzavisnost izmeœu saobrañajnog i drugih procesa u druãtvu. projektovanje saobrañaja. veñina nauånih disciplina saobrañajne nauke se ne moæe svrstati ni u jednu grupu. Nastala je kao potreba da se specijalizuju znanja koja se odnose na veoma vaæan predmet nauke (saobrañaj). teorija saobrañajnih tokova.Lipovac. porast opãtih znanja. bezbednost saobrañaja itd. pa i na primeru saobrañajne nauke. Razvoj saobrañaja. Dok se neke discipline saobrañajne nauke mogu svrstati u tehniåke nauke. Ova dva procesa se mogu analizirati na mnogim primerima. 3. druãtvenim ili tehniåkim naukama. saobrañajno pravo. regulisanje saobrañaja. 62 . veñ obuhvata segmente dve ili sve tri grupe nauka. tehniåkog i druãtvenog stanoviãta. planiranje saobrañaja. druãtvene okvire. Izuåava i pokuãava otkriti zakonitosti nastanka ãtetnih posledica saobrañaja. upravljanje saobrañajnim procesima. saobrañajna nauka je nastala tek posle Drugog svetskog rata. saobrañajna geografija. ekonomika saobrañaja. tehnologija i organizacija prevoza (tehniåke nauke). Ona je nastala izdvajanjem. sa jedne i ãtetnih posledica saobrañaja.2. Takva je i bezbednost saobrañaja. druge se svrstavaju u druãtvene. uslove i posledice saobrañajne aktivnosti (druãtvene nauke). Danas se u okviru saobrañajne nauke izdvajaju nauåne discipline: tehnologija transporta. spajanjem i meœusobnim proæimanjem delova prirodnih. Mada je saobrañajna nauka veoma mlada.2 ona je veoma razgranata i dalje se grana i razvija. Bezbednost saobrañaja pripada saobrañajnoj nauci. tehniåkih i druãtvenih nauka. Saobrañajna nauka je nastala u procesu preraspodele predmeta izuåavanja starijih nauånih oblasti i disciplina. Saobrañajna nauka (nauka o saobrañaju) predstavlja podsistem opãteg sistema nauka koji sistematizuje i dalje razvija sva znanja o saobrañaju i u vezi sa saobrañajem. P. saobrañajna psihologija. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 specijalizuje. tehniåko-tehnoloãke uslove prevoza. 2U pravom smislu reåi. organizacija prevoza.

3. Sa druge strane. psihologije liånosti. Bezbednost saobrañaja. iscrpljivanje prirodnih resursa i zagaœivanje okoline (bukom. organizacija i eksploatacija saobrañaja. åine osnove nauåne discipline bezbednost saobrañaja. najznaåajniji negativni efekat saobrañaja i ima smisla posebno ih istraæivati. tehniåkog regulisanja saobrañaja se uvaæavaju u bezbednosti saobrañaja. U uæem smislu. Ipak. saobrañajne psihologije. ali i najãire javnosti. statistike. Bezbednost saobrañaja je posebno povezana sa drugim nauånim disciplinama koje pripadaju saobrañajnoj nauci. ili ove discipline pripadaju bezbednosti saobrañaja. kao retko koja druga nauåna disciplina. socijalno zagaœivanje sredine itd. negativni socijalni uticaji saobrañaja. predmet bezbednosti saobrañaja vezuje se samo za saobrañajne nezgode ili joã preciznije za lako merljive posledice saobrañajnih nezgoda. vremenom. Sa druge strane. integralnog transporta. Ona se uveliko oslanja na dostignuña i znanja prirodnih. kao i znanja u vezi druãtvenog razvoja. znanja u vezi kretanja i zaustavljanja. Znanja prirodnih nauka. menadæmenta i upravljanja. organizaciji saobrañaja ili nekoj drugoj disciplini. Predmet i ciljevi bezbednosti saobrañaja Bezbednost saobrañaja nije nezavisna. saobrañajnog prava itd. ekologije itd. predmet bezbednosti saobrañaja su sve ãtetne posledice saobrañaja. Tu spadaju saobrañajne nezgode sa svim lako merljivim posledicama. Otuda i åeste konfuzije da li bezbednost saobrañaja pripada regulisanju saobrañaja. Do danas su najviãe istraæivani lako merljivi efekti saobrañajnih nezgoda. saobrañajne nezgode su. Naime. integriãe i koristi znanja iz razliåitih nauka i nauånih disciplina. mehanizacija i automatizacija saobrañajnih procesa. niti izolovana nauåna disciplina. postaju sve znaåajniji. zauzimanje æivotnog prostora. ali i druge discipline saobrañajne nauke. Ona uveliko koristi dostignuña ostalih nauånih disciplina saobrañajne nauke: organizacije saobrañaja. U meœuvremenu su narasli i ostali negativni efekti i. neekonomske posledice saobrañajnih nezgoda sve viãe zaokupljaju paænju struåne. saobrañajne logistike. regulisanja saobrañaja.3. a posebno znanja iz matematike. tehniåkih i druãtvenih nauka. izduvnim gasovima i otpadnim materijalima koji potiåu iz saobrañaja). ni u pogledu predmeta izuåavanja. åovek je pre svih drugih negativnih efekata. PREDMET I CILJEVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3.1.3. Predmet bezbednosti saobrañaja U ãirem smislu. negativni psiholoãki uticaji saobrañaja na pojedinca. ni u pogledu metoda istraæivanja. Shvatanje ove meœusobne meœuzavisnosti omoguñava da se pravilno sistematizuju bezbednost saobrañaja. na danaãnjem nivou razvoja. Znanja i dostignuña u vezi saobrañajnog procesa.3. principi rada razliåitih motora. poåeo ozbiljno izuåavati saobrañajne nezgode. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .3. procesa sudara itd. dostignuña bezbednosti saobrañaja integriãu se i uveliko koriste u navedenim nauånim disciplinama. 63 3.

Pasivna bezbednost saobrañaja ima cilj da smanji broj i teæinu posledica saobrañajnih nezgoda koje su se. Smanjivanjem ãansi nastanka svake nezgode pojedinaåno. odnosno kako smanjiti broj nastradalih. veñ. i opraãtajuñih puteva (sa blagim kosinama nasipa. koncept samoobjaãnjavajuñih (obeleæja puta definiãu i objaãnjavaju oåekivanja u projektovanju.3.). dogodile. U tom smislu se razlikuju ciljevi aktivne i ciljevi pasivne bezbednosti saobrañaja. desi saobrañajna nezgoda. Naime. P. oprema puta i ureœenje prostora oko puta. dobrom obukom uåesnika u saobrañaju (posebno vozaåa i peãaka). Pasivna bezbednost saobrañaja ima opãti cilj smanjivanje posledica saobrañajnih nezgoda koje su se dogodile.3. a neki preteæno doprinose pasivnoj bezbednosti saobrañaja (konstrukcija i oprema vozila. ima smisla baviti se pitanjem kako se mogu smanjiti posledice te nezgode. sa niskim rastinjem oko puta. Tako se smanjuje broj saobrañajnih nezgoda. stanje puta. 64 . skup mera i aktivnosti kojima se doprinosi smanjivanju verovatnoñe da se desi saobrañajna nezgoda pripada aktivnoj bezbednosti saobrañaja. nasloni za glavu itd. Mada neki elementi preteæno doprinose aktivnoj (ispravnost vozila.).Lipovac. Krsto Bezbednost saobrañaja 3. Meœutim.3.) smanjuju se posledice saobrañajnih nezgoda koje su se dogodile. a pasivna bezbednost saobrañaja dolazi do izraæaja tek kada se nezgode desi. Dakle. Aktivna bezbednost saobrañaja ima opãti cilj da spreåava saobrañajne nezgode. obuåenost i psihofiziåka sposobnost vozaåa itd. odræavanju i eksploataciji puteva). 3 3. ovo se postiæe na dva naåina: smanjivanjem broja saobrañajnih nezgoda i smanjivanjem posledica saobrañajnih nezgoda koje su se veñ dogodile. Na primer. Aktivna bezbednost saobrañaja je deo nauåne discipline bezbednosti saobrañaja koji ima cilj da spreåava (prevenciju) ili smanjuje broj (redukciju) saobrañajnih nezgoda. Aktivna i pasivna bezbednost saobrañaja Uslovno je moguñe razlikovati aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja. doprinosi se i smanjivanju broja saobrañajnih nezgoda. ipak. onda se i cilj moæe suziti na smanjivanje broja i sveukupnih posledica saobrañajnih nezgoda. vazduãni jastuci. Ciljevi bezbednosti saobrañaja Opãti cilj bezbednosti saobrañaja je smanjivanje svih ãtetnih efekata uz neometano odvijanje saobrañaja. dobrim odræavanjem vozila i puta moæe se smanjiti ãansa da se neka nezgoda dogodi. uvek se moraju imati u vidu oba aspekta bezbednosti saobrañaja. Trebalo bi uoåiti da ciljevi aktivne bezbednosti saobrañaja su prisutni dok se nezgoda ne desi. kada se. konstrukcija i upotreba sistema zaãtite na vozilu (sigurnosni pojasevi. Ako se suzi predmet bezbednosti saobrañaja. Na primer.2. sa posebnim trakama za prihvat vozila koja silaze sa puta itd. Meœutim. smanjiti teæinu stradanja i smanjiti materijalnu ãtetu u toj nezgodi. odnosno da smanjuje verovatnoñu (ãansu) nastanka saobrañajne nezgode. kvalitetna obuka ljudi u ukazivanju prve pomoñi.

primer: vazduãni jastuci negativno utiåu na aktivnu bezbednost.4. methodus – put i naåin istraæivanja) je postupak kojim se postiæe unapred postavljen cilj. Åeãñi su sluåajevi razliåitih. M. ali mogu poveñati posledice ili.3. metod eksperimenta i metod posmatranja. unutraãnje ogledalo u vozilu smanjuje verovatnoñu nastanka nekih saobrañajnih nezgoda.4 Metod je smiãljeno i plansko postupanje radi postizanja nekog cilja. mogu se izdvojiti neke metode koje su najåeãñe ili su najznaåajnije u bezbednosti saobrañaja. upotreba svetala danju smanjuje broj åeonih sudara. jasno je da bezbednost saobrañaja koristi vrlo raznovrsne nauåne metode koje su svojstvene prirodnim. a pozitivni na pasivnu bezbednost saobrañaja (1. primer: upotreba mobilnih telefona u toku voænje poveñava verovatnoñu nezgode. Veoma retko neki element vozila. metod analize. Beograd. 4 Vujaklija. – razliåiti – suprotni uticaji na pasivnu bezbednost saobrañaja (vazduãni jastuci smanjuju povrede i smrtnost kod snaænih åeonih sudara–pri upotrebi sigurnosnih pojaseva. metod sinteze. korektno je istañi da veñina elemenata utiåe i na aktivnu i na pasivnu bezbednost saobrañaja.. Metod (gråki methodos ili lat. 2. jer se mogu nepotrebno aktivirati pri prelasku preko udarne rupe ili pri slabim sudarima. 1980.4. po pravilu. Prosveta. Neki uticaji se otkrivaju tek posle nekoliko godina prañenja i istraæivanja. Ipak. 559. 65 3. Ovi uticaji mogu biti veoma kompleksni i njihovo merenje je. str. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . veoma skupo. smanjuju smrtnost i teæinu povreda kod snaænih sudara). a nekad podrazumeva i metode pokuãaja i pogreãki. ali moæe povrediti lica u vozilu. u proseku. pri sudaru) i – negativni uticaji na aktivnu. pa åak i suprotnih uticaja: – razliåiti – suprotni uticaji na aktivnu bezbednost saobrañaja. ali poveñava broj obaranja peãaka).). 3. Tu su metod apstrakcije. Nauåne metode i metodologija obuka graœana u urgentnoj medicini itd. u razliåitim situacijama3 (na primer. induktivni i deduktivni metod. a negativni uticaji na pasivnu bezbednost saobrañaja (na primer. NAUÅNE METODE I METODOLOGIJA S obzirom na prethodno izloæeno. – pozitivni uticaji na aktivnu. åak izazvati smrt suvozaåa. ali pozitivno utiåu na pasivnu bezbednost jer. Leksikon stranih reåi i izraza. puta ili okoline u istom smeru deluje na sve faktore bezbednosti saobrañaja. kod nekih manjih sudara – ako ovaj sedi nepravilno i ne koristi pojaseve). Nauåni metod se moæe definisati kao sveu3 U ovom sluåaju se mere svi efekti i odluåuju dominantni uticaji. åoveka. tehniåkim i druãtvenim naukama. ali posedovanje mobilnog telefona omoguñuje brzo obaveãtavanje i efikasno zbrinjavanje i spaãavanje povreœenih.

M. moglo bi biti sluåajno i ne bi imalo nauånu teæinu. generalizacija. 8 Iniñ.Lipovac. 1981. Metodologija. 58. Metodologija definiãe i opisuje metode spoznaje. 5 Ignjatoviñ. Beograd. Beograd. Kriminologija. Metodologija bi trebalo da garantuje pouzdanost izlaznih rezultata itd. R. bilo bi veoma opasno u nauånom smislu. Zato su vaæni metod i metodologija.6 Mogu se razlikovati opãte i posebne nauåne metode. – klasifikovati (kategorizacija i tipologija) i – protumaåiti i utvrditi zakonitosti: uzroåno – poslediåne odnose i veze u okviru predmeta istraæivanja. Metodologija treba da pomogne u izboru metoda istraæivanja. naåinom na koji ona predmet saznaje. 2000. 1997. indukcija. Œ. Beograd. Dosledna primena opãtih i posebnih nauånih metoda omoguñava i olakãava nam da koristimo tuœe rezultate. Metodologija istraæivanja i reãavanja problema bezbednosti dece u saobrañaju.. str. ali i drugima da koriste rezultate naãih istraæivanja. Peåujliñ. 1999. metod anketa i intervjua. str. FTN.. apstrakcija. 6 Lukiñ.. dedukcija. str. Kombinovana primena odgovarajuñih nauånih metoda treba da garantuje ãto jednostavnije (optimalno) postizanje cilja istraæivanja. Tako se poveñava pouzdanost ukupnih rezultata istraæivanja. Metodologija druãtvenih nauka. Beograd. itd. nesistematskim radom. 88... P. Savremena admi- nistracija. Uvod u sociologiju. izuåava njihovu zasnovanost.8 Svaki metod koji se koristi u bezbednosti saobrañaja ima svoje prednosti i nedostatke. Bezbednost drumskog saobrañaja. str. Metodologija (gråki methodos – put. vrednosti i oblasti primene. efikasnost. opãte logiåke metode su: analiza. Koristiti ovako dobijene rezultate u daljem radu. Åigoja ãtampa. Izborom optimalnog metoda istraæivanja olakãava se istraæivanje. 66 .9 Samo dobrom kombinacijom metoda dolaze do izraæaja prednosti i nedostaci svakog od metoda. 1998. Opãte nauåne metode istovetne su u svim naukama. Novi Sad. str. Nomos. Pri tome se paralelno koriste kako opãte. 3. Predmet nauke se potpuno izdvaja tek njenim metodom. Œ. to ne bi bilo pouzdano. M. metod eksperimenta. Najåeãñi posebni nauåni metodi u bezbednosti saobrañaja su: statistiåki metod. Meœutim. tako i posebne nauåne metode.7 Na primer. 126. prednosti i nedostatke. sinteza. K. U okviru ovog cilja se mogu razlikovati bar tri posebna cilja: – opisati pojavu (deskripcija). Nauåno-struåni skup: Bezbednost dece u saobrañaju. metod posmatranja. bez primene metodologije i metoda. logia – nauka. Zbornik radova. Nekad se do istih rezultata moglo doñi i drukåije. metod poreœenja (komparacije) i metod analogije.5 U uæem smislu to je misaoni ili praktiåni postupak koji omoguñuje da se doœe do znanja o predmetu istraæivanja. Opãti cilj primene nauånih metoda je saznanje. citirao 7 Ãuãnjiñ.. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 kupnost nauånih i tehniåkih postupaka kojima se stiåu ili sistematizuju nova znanja o nekom predmetu istraæivanja. pravilno postavljanje i testiranje nauånih hipoteza i siguran put do spoznaje. 9 Vujaniñ. i Lipovac. tj. znanje) je deo logike koji se bavi prouåavanjem nauånih metoda. 13. M.

METODE BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3. Zbog nedostatka opãteprihvañenih etalona – mera åesto se merenje vrãi tako ãto se uporeœuju nepoznate veliåine sa repernim veliåinama. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Izbor reperne vrednosti je jedno od osetljivih pitanja koje se mora reãiti pre ili u toku istraæivanja. Primera radi. Metod merenja Merenjima se uporeœuje nepoznata i poznata jednorodna veliåina. izloæiti najvaænije posebne nauåne metode koje se koriste u bezbednosti saobrañaja. 3.. R. U bezbednosti saobrañaja. posebnu paænju zasluæuje merenje nivoa bezbednosti saobrañaja. brzine kretanja vozila. ipak preovlaœuju pristalice drugog stava. 3.5. saobrañajni protok. Pokazatelji se koriguju i ponderiãu u zavisnosti od konkretnih uslova i ciljeva istraæivanja itd. Statistiåki metod Statistiåki metod je nezaobilazan metod u istraæivanjima bezbednosti saobrañaja i podrazumeva obradu uzoraka. a posebno konflikti u saobrañaju su pogodne za primenu statistiåkog metoda zbog svoje masovnosti (statistika se oslanja na zakone velikih brojeva) i numeriåkih obeleæja kojima se mogu opisivati (broj nastradalih. veñ se treba osloniti na inteligenciju i slobodno miãljenje. Danas se koriste razliåiti metodi merenja bezbednosti saobrañaja. Kao jednostavna merenja u bezbednosti saobrañaja moæemo navesti: merenja koja se svode na brojanja (broj nezgoda. 1964.3. Zato ñemo. ali nema opãteprihvañenog metoda merenja. apsolutni i relativni pokazatelji bezbednosti saobrañaja.10 jer svaki je åovek svoj metodolog – drugi stav da je metod neophodan za savremeni nauåni rad. ne znamo duæinu deonice puta. 139.1. ãirine puta.2. Meœutim. lenjir). Socioloãka imaginacija. str. radijusi krivina itd. Na primer. broj nezgoda itd.5. merenje duæine se vrãi tako ãto se nepoznata duæina poredi sa poznatom duæinom – etalonom (metar. jer jedino metod garantuje optimalan put do spoznaje. U nedostatku opãteprihvañene veliåine (etalona.). standarda) koriste se relativna poreœenja nepoznatih veliåina. broj nastradalih u nezgodama itd.5. u nastavku.5.). Saobrañajne nezgode. Metode bezbednosti saobrañaja Danas postoje dva opreåna stava o potrebi i znaåaju metodologije: – prvi da je metod nepotreban. Beograd. Mere se razliåite veliåine. primenjuje se metod merenja. ali se poreœenjem utvrœuje da li je manja od duæine druge deonice. 67 3.) ili prava merenja (koliåina pojedinih otrova u izduvnim gasovima ili vazduhu. pantljika. Primena statistiåkog 10 Mils. Pri tome se koriste direktni i indirektni. Mada i prvi pristup ima vrlo uvaæene zagovornike.

Lipovac. Za potrebe istraæivanja bezbednosti saobrañaja. ako ih uopãte i vode. 68 . policija popunjava statistiåki upitnik o saobrañajnoj nezgodi (policijski izveãtaj) koji obuhvata unapred odreœene podatke o mestu nezgode. Jedinstven informacioni sistem (JIS) MUPa je baza podataka o svim evidentiranim saobrañajnim nezgodama kod kojih je vrãen uviœaj. Dnevni policijski izveãtaji obuhvataju osnovne podatke i opis dogaœaja za sve saobrañajne nezgode koje su prijavljene MUP-u. Ovako formiran uzorak nezgoda dopunjuje osnovni uzorak iz JISa. trebalo bi ga uvezati sa policijskim izveãtavanjima. u Srbiji. o vremenu. P. Zakljuåci su bolji ako su uzorci veñi i bolje predstavljaju celinu (reprezentativni uzorci). da se precizno odredi mesto i vreme nezgode itd. niti pouzdani u svim sadræajima. Evidencije osiguranja pruæaju dobre podatke o lakãim saobrañajnim nezgodama koje su raspravljala osiguranja (kada nije vrãen uviœaj. evidentiraju i druge nezgode kod kojih je vrãen uviœaj. Sa druge strane. niti pokretan sudski postupak). U buduñnosti bi trebalo unaprediti i automatizovati ovaj sistem izveãtavanja i usaglasiti ga sa meœunarodnim standardima. a posebno taånost zakljuåaka. brzina uåesnika u nezgodi. o putu. da se odredi tip nezgode. Ovako se evidentiraju sve nezgode koje su bile prijavljene policiji. o licima i o samoj nezgodi. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 metoda. u Srbiji se od 1. Meœutim. Policijski izveãtaji bi trebalo da se dostavljaju organima nadleænim za puteve (radi taåne lokacije nezgode). o vozilima. bez obzira da li je vrãen uviœaj. Ranije su se podaci vodili samo ruåno. zavise od naåina formiranja uzorka i njegovog kvaliteta. ove evidencije nisu organizovane. Ove baze pomaæu da se shvati dogaœaj. ovi uzorci nisu kvalitetni za detaljniju analizu okolnosti nastanka nezgode. ovi podaci se unose u jedinstvenu automatsku bazu podataka o saobrañajnim nezgodama. ove evidencije nisu standardizovane. u naãim uslovima. ovako evidentiraju sve nezgode kod kojih je vrãen uviœaj. Izveãtaji iz zdravstvenih ustanova pruæaju kvalitetnije podatke o povredama uåesnika u saobrañajnim nezgodama. Posle uvoœenja raåunara (osamdesetih godina 20-tog veka). niti uvezane u jedinstveni informacioni sistem.11 Ove baze podataka obuhvataju ona obeleæja saobrañajnih nezgoda koja su evidentirana u SN – upitniku. izveãtavaju o ukupnoj ãteti koju su isplatila. za preciznu analizu mesta kontakta. Uzorci su vrlo pouzdani za analizu spoljnjih obeleæja saobrañajne nezgode koja su se mogla pouzdano evidentirati neposredno posle nezgode (fenomenoloãka analiza). Posebno su korisni sluåajni i stratifikovani uzorci. Meœutim. Neposredno posle saobrañajne nezgode.12 Zato se slabo koriste. U prvom periodu bile su obuhvañene samo nezgode sa obeleæjima kriviånog dela. ali i centralnom statistiåkom birou (radi formiranja jedinstvene baze podataka). 11 Na primer. niti uvezane u jedinstvenu bazu podataka. Policijski izveãtaji nisu sveobuhvatni. za analizu propusta itd (etioloãke i druge analize). 1996. Meœutim. a danas se. Zato nije zaæivelo stvarno koriãñenje bolniåkih izveãtaja u operativne svrhe analize stanja bezbednosti saobrañaja. 12 Osiguranja samo godiãnje 1. Niz vaænih podataka obiåno smatraju poslovnom tajnom. mogu se koristiti razliåite baze podataka.

Ovi uzorci su vrlo pogodni za analizu opãteprihvañenih (pravosnaænih) stavova o propustima. fr. tipizacija saobrañajnih nezgoda. Meœutim. Metod ankete Anketa (lat. primena metoda ankete podrazumeva da anketni upitnici formiraju uzorke koji se statistiåki obraœuju. inlquastia. mehanizmu sudara. UN. O znaåaju ovih baza govori i podatak da ih podræavaju OECD. Danas su i na meœunarodnom planu uspostavljene kvalitetne baze podataka. zatvorenog (ispitanici biraju jedan od ponuœenih odgovora) ili poluotvorenog tipa (ispitanici biraju meœu ponuœenim odgovorima ili daju slobodan odgovor. CEMT i druge institucije. Posebno je znaåajno da se ovako otkrivaju zakonitosti nastanka nezgode i omoguñuje nauåno definisanje mera u cilju smanjivanja broja i posledica nezgoda. Metode bezbednosti saobrañaja Ekspertize saobrañajnih nezgoda pruæaju najdetaljnije podatke o saobrañajnoj nezgodi. 3.5. Pri tome se koriste sledeñe tehnike: upitnik. Za potrebe istraæivanja saobrañajnih nezgoda formiraju se posebni uzorci koji dopunjuju prve dve baze podataka. pa se nedovoljno koriste. Pored baza koje se formiraju na osnovu sabiranja i korekcija nacionalnih baza podataka. 69 3. Upitnik je sistem pitanja åija je valjanost za konkretno istraæivanje ranije utvrœena. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . skale procene i testovi. niti uvezane. brzinama.5. Najznaåajnija meœunarodna baza podataka koja obuhvata osnovne pokazatelje bezbednosti saobrañaja je IRTAD (International Road Traffic and Accident Database). analiza propusta koji dovode do ovih nezgoda.3. Ako se na pitanja odgovara pismeno to su upitnici. analiza prostorne i vremenske raspodele nezgoda. Obradom navedenih uzoraka omoguñuje se shvatanje i analiza pojave. Statistiåki metod se koristi i pri primeni ostalih metoda. Na primer. ni ove baze nisu automatizovane. a ako se pitanja postavljaju i odgovori daju usmeno to su intervjui. propustima uåesnika nezgode i moguñnostima izbegavanja nezgoda. intervju. vaæno je napomenuti da postoje i posebne baze podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama. na skali od 1 do 5). Pitanja u upitnicima mogu biti otvorenog (ispitanici daju slobodan odgovor). a posebno o naåinu nastanka opasne situacije. enqueta) je nauåni metod koji se sastoji u ispitivanju okolnosti pojedinaånih sluåajeva. automatizovane. ako im ni jedan ponuœeni ne odgovara). o sankcijama. uoåavanje veliåine problema. Reãeni sudski spisi predstavljaju posebnu bazu podataka na osnovu koje se formiraju specifiåni uzorci. Skale procene podrazumevaju da se ispitanicima zada da ocene neku pojavu (na primer. EU.3. analiza moguñnosti izbegavanja ovih nezgoda itd. Ove baze podataka nisu standardizovane. o posledicama i drugim finijim obeleæjima nezgoda.

subjektivni stavovi raznih subjekata. o kontramerama koje predlaæu itd. peãaci i ostali) o shvatanju problema. Nauåno posmatranje posebno doprinosi procenjivanju bezbednosti u sluåajevima kada nema dovoljno drugih informacija. nastavnika. Veoma je korisno pre prihvatanja anketnog upitnika napraviti pilot (kratko) anketiranje kako bi se doradio upitnik i preciznije definisala oåekivanja. Posmatranje bi trebalo realizovati na mestima poveñane ugroæenosti. policije itd. 3. vaspitaåa. Nauåno posmatranje mora biti dobro osmiãljeno i unapred isplanirano.. tuæioci i drugi pravnici. struånjaci za planiranje. a posebno: – stavove nastradalih o okolnostima njihovog stradanja. sudije.) o problemima bezbednosti saobrañaja i kontramerama koje bi trebalo preduzeti. o tome koje su to opasne situacije. mogu se ispravno vrãiti samo na osnovu posmatranja. o kontramerama koje preduzimaju. P. Metod nauånog posmatranja (prouåavanje ponaãanja i interakcija) Ma koliko bili znaåajni objektivni uslovi stradanja u saobrañaju. ponaãanje uåesnika u saobrañaju.4. Ova dokumentacija ñe posluæiti kao osnova za kasnije faze istraæivanja (prikupljanje. stavovi o najvaænijim okolnostima stradanja itd. predstavnici odgovornih subjekata itd. u vreme stradanja i na naåin koji ne utiåe na ponaãanje posmatranih grupa.). Da bi nauåni metod ankete dao pravi efekat neophodno je da budu realno definisana oåekivanja od ankete. ko pravi propuste i kako ih prevaziñi itd. da se odaberu i obuåe anketari i odabere populacija koja ñe biti anketirana. vozaåa koji åesto voze u opasnim zonama. roditelja. – stavove struånjaka najrazliåitijih profila (veãtaci i drugi saobrañajni struånjaci. razlozi za uåestalost propusta.5. sreœivanje i obrada podataka i njihovo nauåno tumaåenje). koji pripadaju riziånim grupama. – stavove vozaåa i drugih uåesnika u saobrañaju (uåesnika nezgoda. Pre posmatranja znaåajno je odrediti vreme. Za vreme posmatanja posmatraå sistematski i po unapred utvrœenom planu registruje precizno definisane podatke i formira dokumentaciju. analiza saobrañajnih situacija i analiza saobrañajnih nezgoda.Lipovac.. Metod anketa omoguñuje da sagledamo stavove odabranih delova populacije. projektanti reæima saobrañaja. 70 . – stavove pojedinih kategorija ljudi o propustima i odgovornosti pojedinih subjekata (dece. sistematski i svrsishodno sprovedeno. vozaåa. mesto i naåin posmatranja. ostaju nepoznati subjektivni uzroci stradanja u saobrañaju. policajci koji vrãe uviœaje ili analiziraju i prate saobrañajne nezgode. Na osnovu objektivne statistiåke metode nije moguñe ni projektovati optimalne kontramere. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Ma koliko statistiåki metod omoguñavao objektivno sagledavanje pojave. o merama koje bi oni (rado) prihvatili i o kontramerama koje ne bi prihvatali.

Metod eksperimenta omoguñuje da se na neposredan naåin doœe do uzroåno-poslediånih odnosa i veza. da se organizuje periodiåno.3. pri åemu se kontrolisano menjaju uslovi i okolnosti. Metode bezbednosti saobrañaja Posmatranje moæe da traje dugo. Obavljaju se u vezi nezgode. Mada se ranije sa sumnjom gledalo na moguñnosti metoda eksperimenta u bezbednosti saobrañaja. 3. konflikta ili druge saobrañajne situacije. Studije interakcije (Interactional studies) su nauåna posmatranja usmerena na interakcije izmeœu uåesnika u saobrañaju meœusobno ili izmeœu uåesnika u saobrañaju i vozila. Eksperiment se unapred dobro planira. Pozitivne interakcije doprinose bezbednosti saobrañaja i obratno. ali i razgovore i ankete. kako bi se bolje razumeli faktori koji dovode do pojedinih situacija. Metod eksperimenta Eksperiment je nauåni metod koji se sastoji u paæljivom posmatranju pojava i procesa. danas je to veoma znaåajan i åesto nezaobilazan nauåni metod u izuåavanju bezbednosti saobrañaja. a ãta ne.5. str.5. EU. 1998. a posmatranje je posebno znaåajno u mikroistraæivanjima. Cilj je saznati stavove i dogaœaje koji su prethodili situaciji. Unapred treba znati i realno sagledati sva ograniåenja ovog metoda. Japan i Australija) formiraju snaæni nauåni instituti za testiranje vozila. Sa posmatranjem se mogu kombinovati i ankete. puta i okoline. da se vrãi neposredno ili uz pomoñ savremenih sredstava i opreme. kao i u smanje13 Safety of Vulnerable Road Users. 113. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . OECD. stavovi i ponaãanje pojedinih uåesnika u saobrañaju. Mogu obuhvatati i razgovore sa uåesnicima konflikata.5. Razgovori (Interviews) su deo temeljnih analiza i nauånog posmatranja. kod eksperimenta se veãtaåki – planirano deluje na stvaranje i promenu uslova. u prevenciji saobrañajnih nezgoda (aktivna bezbednost saobrañaja). 71 3. Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7). Osnovni cilj ovih obimnih i veoma skupih testova je da se otkrije ãta moæe da pomogne. Analiza ponaãanja (Behavioural analyses) je veoma znaåajan metod koji ima cilj da na osnovu poznavanja liånosti (znanja i stavova). kako bi se projektovale ãto efikasnije kontramere. DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL. a zatim formira dokumentacija. okruæenja i obeleæja saobrañajne situacije otkrije i protumaåi razliåite ãablone ponaãanja ljudi. Najåeãñe se primenjuju sledeñe vrste prouåavanja ponaãanja:13 Dubinske studije konflikata (In-depth conflikt studies) su nauåna posmatranja usmerena na konflikte u saobrañaju. Za razliku od nauånog posmatranja gde posmatraå nikako ne utiåe na razvoj pojave. realizuje se po utvrœenoj proceduri. Posebno mesto imaju eksperimenti sa vozilima. Danas se u razvijenim zemljama sa jakom automobilskom industrijom (prednjaåe SAD. struåno se posmatra i prate vaæna obeleæja. Ove studije podrazumevaju nauåno posmatranje.

20 Uprava za bezbednost drumskog saobrañaja u Novom Zelandu je ålan ANCAP. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 nju broja i ozbiljnosti povreda u nezgodama koje se. testovi udara automobila u nepokretnu prepreku (frontalni i boåni udar pri razliåitim brzinama vozila. dese (pasivna bezbednost). u okviru Osiguravajuñeg instituta za bezbednost na putevima. Naime. 18 Realizuju se eksperimenti sa posebnim lutkama koje imitiraju peãake u sudarima. Zato su vrlo zainteresovani da se proizvode takva vozila koja ñe kod sudara pri malim brzinama imati ãto manju ãtetu. Testiranje vozila je doæivelo pravu ekspanziju kada je 1992. VRC je otvoren za televiziju i javnost. ali i javnosti. udari u prepreke pri malim brzinama od 5 do 20 milja/hat itd. proizvoœaåe automobila i ostale. a najznaåajniji rezultati se objavljuju na Internetu. ipak. 14 Osiguravajuñi institut za bezbednost saobrañaja – VRC – Vehicle 15 Insurance Institut for Highway Safety Vehicle Research Center. 72 . osiguranike. u Virdæiniji. Danas VRC predstavlja srediãte svih istraæivanja u vezi vozila na nivou Amerike. na osnovu kojih se realizuju opseæna istraæivanja i formira znaåajna dokumentacija. Ove eksperimente prate sveobuhvatna snimanja i merenja. Postoji poseban australijski program za procenu starih vozila.. donosioce odluka.16 – kako deluju pojedini sistemi zaãtite i koji su njihovi efekti.Lipovac. boåni sudari i udari. proizvoœaåi su bili prinuœeni da znaåajno promene konstrukciju branika i drugih elemenata. celom povrãinom ili delom povrãine. Posle objavljivanja nekih rezultata. bolju predstavu o tome: – kako putnici u motornim vozilima bivaju povreœeni u razliåitim saobrañajnim nezgodama. P. – Japanski program za procenu novih i polovnih vozila (JNCAP). Danas se najåeãñe realizuju åeoni sudari vozila i åeoni udari u prepreku (sa delimiånim i potpunim preklapanjem åeonih povrãina). nasloni za glavu itd. a na osnovu prañenja njihovog uåeãña u saobrañajnim nezgodama. te da ãtete pri sudarnim brzinama od 5 milja/hat smanje sa 8. kao i obaranja peãaka.).17 – kako vozila povreœuju peãake i druge uåesnike u saobrañaju18 i – kako i kolika ãteta nastaje na vozilima pri manjim sudarima. 16 Research Center. Za razliku od ostalih istraæivaåkih centara. boåni i udari odpozadi). – Ameriåki program za procenu novih i polovnih vozila (USNCAP). od 2000.14 otvoren Centar za istraæivanje vozila (VRC–Vehicle Research Center).000 $ na nekoliko desetina dolara. ali i na svetskom nivou. vazduãni jastuci. åeoni delom povrãine. testovi prevrtanja vozila.19 Danas se u okviru metoda eksperimenta vrãe testovi sudara dva automobila (åeoni punom povrãinom. osiguranja veoma åesto plañaju ãtete koje su nastale pri malim brzinama.15 Prouåavanje rezultata kontrolisanih testova i realnih saobrañajnih nezgoda daje istraæivaåima. 19 Poslednjih godina u SAD su zapoåeti i eksperimenti udara u prepreku pri malim brzinama. Danas su najznaåajniji sledeñi programi za procenu bezbednosnih performansi vozila koji obuhvataju i odgovarajuñe standarde u testovima (crash tests) sa vozilima: – Australijski program za procenu novih vozila (ANCAP)20 obezbeœuje informacije o performansi vozila u testovima frontalnih i boånih sudara. 17 Na osnovu ovih testova usavrãavaju se sigurnosni pojasevi. udari otpozadi itd. testovi udara vozila u DUMY lutke (peãake) itd. prevrtanje vozila.

73 3.3. Case Study metoda Ma koliko bilo znaåajno analizirati reprezentativne uzorke. 2. Posebno je znaåajno objektivno istraæivati promaãaje kako se u buduñnosti ne bi pravile iste greãke. izmeœu pojedinih opãtina i konaåno. pri izboru vozila.5. na adresi www. a rezultate objavljivati. u istraæivanjima je nezaobilazan metod poreœenja – komparacije. Ovakvi testovi se publikuju u posebnim publikacijama i na Internetu. Ovaj metod bi trebalo redovno primenjivati posle primene kontramera. izmeœu pojedinih regiona. kada je EuroNCAP testirao prve porodiåne automobile (1997). Na osnovu javne promocije rezultata navedenih testova proizvoœaåi su naterani da stalno unapreœuju bezbednosna svojstva vozila kako bi odræali ãto bolju poziciju na træiãtu. ugroæenost. U toku 2002. svakom vozilu koje je podvrgnuto testovima dodeljuje se odreœen broj zvezdica. delimiåno. Analiza pre i posle je poseban primer primene metoda komparacije. Zbir zvezdica definiãe bezbednost vozila. Na osnovu testova iz navedenih programa i standarda koji ih prate. u cilju sagledavanja efekata. Vol. kada se izvrãi 21 Na primer. Uporeœuju se pokazatelji bezbednosti saobrañaja. vozaåa itd. SAD. 4.Arlington. 2002. 3. sve viãe uvaæavaju rezultate ovih testova i prema bezbednosnim svojstvima se odluåuju za kupovinu vozila.22 S druge strane. u ovim testovima proizvoœaåi istraæuju efekte svojih inæenjerskih mera i saznaju kako dalje razvijati vozila. Metode bezbednosti saobrañaja – Evropski program za procenu novih i polovnih vozila (EuroNCAP). izmeœu pojedinih mikrolokacija.highwaysafety. Ovde se uporeœuje stanje na istom prostoru pre i posle preduzimanja nekih kontramera. rezultati USNCAP testova. kako bi rastao fond znanja o moguñnostima unapreœivanja bezbednosti saobrañaja.7. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . stavovi i ponaãanje pojedinih kategorija stanovniãtva itd. kod izbora vozila. Na priumer. åetiri zvezdice su postale norma koju ispunjava veñina vozila testiranih u EuroNCAP-u.5. dopuniti metod eksperimenta i druge metode åija je primena ograniåena. Zainteresovani kupci. Tako je zatvoren ciklus koji stalno unapreœuje bezbednosna svojstva vozila.6.5. Na primer. str.21 Moñna osiguranja su zainteresovana da se kupuju ãto bezbednija vozila (jer ñe isplañivati manje iznose ãteta) i sve åeãñe su organizatori i pokrovitelji objektivnih testova. 3. Posebno je znaåajan metod komparacije kod ispitivanja efekata pojedinih sistema zaãtite. Uporeœivanja se vrãe izmeœu dræava (danas su nezaobilazna uporeœivanja sa EU i zemljama OECD). No.org mogu se nañi 22 Status Report. samo je jedan automobil dobio åetiri zvezdice. 37. Metod komparacije – uporeœivanja S obzirom na probleme objektivnog merenja stanja bezbednosti saobrañaja. analizu odabranih primera nije moguñe zameniti drugim metodama. Metod komparacije moæe.

Da bi predloæene kontramere bile prihvañene. razgovorima itd. tuæioci i sudski veãtaci). Ekspertska metoda Kod istraæivanja u bezbednosti saobrañaja. otvorenim radio i TV emisijama. promovisali ideje i kon74 . objekte velike atrakcije i reæim saobrañaja. Mesto i uloga javnosti Nauånim istraæivanjima otkrivaju se odreœane zakonitosti i na osnovu toga projektuju odreœene kontramere. Poseban znaåaj imaju donosioci odluka (politiåka javnost. javnim raspravama pre i posle sprovedenih kontramera. a prevaziãli se i nadoknadili svi nedostaci.8. Tri su osnovna cilja koje treba postiñi: – saznati nove ideje iz najãire javnosti. neophodno je izvrãiti studiju odabranih primera (CASE STUDY). P. Veoma je znaåajno u istraæivaåke timove ukljuåivati eksperte sa bogatim iskustvom u razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajnih nezgoda. Odabrane nauåne metode bi trebalo sistematski i planski primenjivati kako bi do izraæaja doãle prednosti ovih metoda. koji projektuju saobrañajnice.9. Eksperti mogu pomoñi u izboru optimalnih kontramera.Lipovac. anketama. tribinama.5. Tada ñe njihovi stavovi biti kvalitetniji. institucionalni i vaninstitucionalni centri moñi). 3. ko je i kako mogao izbeñi saobrañajnu nezgodu i ko je i kako doprineo veliåini posledica. – dobiti kvalitetnu kritiku predloæenih reãenja od najãire javnosti i – pridobiti najãiru javnost da prihvati nova reãenja. neophodno je u proces njihovog projektovanja ukljuåiti najãiru javnost. Na osnovu profesije. Osnovni smisao je da se precizno definiãu problemi. Pri tome se posebno analizira: ko je i kako stvorio opasnu situaciju. a posebno pri izboru optimalnih kontramera. Meœu ekspertima bi se morali nañi posebno oni koji obraœuju i analiziraju saobrañajne nezgode (struånjaci iz policije. 3 3. uåestvovanjem istraæivaåa na sastancima u lokalnoj sredini. iskustva i drugih obeleæja eksperata trebalo bi vrãiti ponderisanje njihovih odgovora. To se moæe postiñi konkursima. O tome se mora voditi raåuna pri planiranju istraæivanja. a posebno ako se prethodno upoznaju sa rezultatima istraæivanja. veliku pomoñ mogu pruæiti eksperti.5. kako bi se mogli reãavati. Neophodno je u ceo proces ukljuåiti i politiåku javnost kako bismo istakli znaåaj bezbednosti saobrañaja. sudije. Svaka od nabrojanih i drugih nauånih metoda ima velike prednosti i znaåajne nedostatke – ograniåenja. odabiru metoda i definisanju oåekivanja. Krsto Bezbednost saobrañaja tipizacija saobrañajnih nezgoda ili konflikata u saobrañaju.

S obzirom na to da su saobrañajne nezgode retke (sa aspekta pojedinca za koga odreœujemo verovatnoñu da ima n-nezgoda). Teorije saobrañajnih nezgoda tramere. 1.. u obilju razliåitih teorija posebno mesto zauzimaju: – teorija sluåaja. Dakle.e .. odnosno na Puasonovoj raspodeli verovatnoña. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . odnosno da su im iste ãanse da uåestvuju u nezgodama. broj nezgoda ima Puasonovu raspodelu verovatnoña. TEORIJE SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Do danas su razvijene brojne teorije saobrañajnih nezgoda. Meœutim. Teorija sluåaja Prva nauåna teorija koja je pokuãala dati zakonitost broja nezgoda koje ñe imati pojedini vozaåi zasnivala se na statistici. 2. n – konkretna vrednost sluåajne promenljive (moæe da uzima vrednosti: 0. tj. verovatnoña da neki vozaå.23 Ova teorija polazi od vaæne pretpostavke da svi vozaåi imaju jednaku ãansu da imaju jednak broj nezgoda.6.6. Ova matematiåka teorija se oslanja na dostignuña u matematici i teoriji verovatnoñe.n = 0. Cilj veñine teorija je da otkriju zakonitosti nastanka saobrañajnih nezgoda. stvorili povoljan ambijent za njihovo sprovoœenje i dalji rad u bezbednosti saobrañaja. 75 3.. – teorija sklonosti i – spell teorija. njeni dometi su 23 Puasonova raspodela verovatnoña je graniåni sluåaj binomne raspodele kada verovatnoña dogaœaja teæi nuli. u posmatranom periodu (pri odreœenoj kilometraæi i intenzitetu voænje) uåestvuje (ili izazove) n-nezgoda ima Pusaonovu raspodelu i odreœuje se po obrascu: λ –λ P [ N = n ] = ----.. – teorija zaraze. 1.. 3..1. n! n Pri tome su: N – Naziv sluåajne promenljive – broj saobrañajnih nezgoda koje ima posmatrani vozaå u posmatranom periodu. 2. 3 . Ma koliko ona imala znaåaj u istorijskom smislu. 3. ako su dogaœaji retki... odnosno zakonitosti uåeãña pojedinih kategorija uåesnika u saobrañaju (posebno vozaåa) u saobrañajnim nezgodama.3. u posmatranom periodu). Na ovu javnost se moæe delovati direktno i indirektno (delovanjem na glasaåe – najãiru javnost).. . 3. Puasonova raspodela verovatnoña odnosi se na retke dogaœaje..6.za.) i l – intenzitet saobrañajnih nezgoda (srednji broj nezgoda za sve vozaåe..

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

bili mali. Naime, ovom teorijom se nisu mogle objasniti neke pojave, a posebno åinjenica da odreœene grupe vozaåa imaju znatno veñi deo nezgoda nego druge. Naime, u jednom preduzeñu za prevoz, na malu grupu vozaåa (20-30%) otpada najveñi broj saobrañajnih nezgoda (i preko 80%). Sa druge strane, postoji grupa vozaåa koja u celom svom radnom veku nema niti jedne nezgode. Ovo je redovno u preduzeñima za prevoz, ali se sliåna pojava moæe uoåiti i u ukupnoj populaciji vozaåa. Ova åinjenica je osporila polaznu pretpostavku teorije sluåaja – da svi vozaåi imaju istu ãansu da uåestvuju u nezgodi. Zato teorija sluåaja nije naãla znaåajnije uporiãte i opravdanje u praksi i brzo je prevaziœena.

3.6.2. Teorija zaraze

3

Da bi protumaåili bitne razlike u broju nezgoda izmeœu pojedinih vozaåa, nauånici su unapredili teoriju sluåaja, tako ãto su uveli teoriju zaraze. Prema ovoj teoriji, samo prva nezgoda je sluåajna i svi imaju jednaku ãansu da uåestvuju u prvoj nezgodi. Posle prve nezgode menja se odnos pojedinca prema saobrañaju. Neki vozaåi postaju obazriviji i teãko mogu imati drugu nezgodu (opada im ãansa da imaju drugu nezgodu), a neki (åeãñe) postaju optereñeni prvom nezgodom i u sliånim situacijama neadekvatno reaguju, pa raste njihova ãansa da imaju naredne nezgode. Ova kategorija vozaåa se, posle prve nezgode, zarazi saobrañajnim nezgodama. Zato se ova teorija i zove teorija zaraze. Prvi rezultati primene teorije zaraze bili su ohrabrujuñi, jer je ova teorija protumaåila bitne razlike izmeœu uåeãña pojedinih grupa vozaåa u saobrañajnim nezgodama. Meœutim, u nastavku se pokazalo da i ova teroija ne moæe protumaåiti neke vaæne pojave. Sa druge strane, ova teorija je podrazumevala da su na poåetku svi vozaåi isti – imaju istu ãansu da uåestvuju u nezgodi. Tek kada neki vozaå uåestvuje u nezgodi ova teorija ga istiåe i posebno prouåava. Ovo nije bilo prihvatljivo za praksu.

3.6.3. Teorija sklonosti
Praktiåni zahtevi u vezi teorija saobrañajnih nezgoda kretali su se od zahteva za objaãnjenjem pojedinih pojava do uoåavanja zakonitosti nastanka saobrañajnih nezgoda. Posebno se zahtevalo da teorija ponudi odgovor o bezbednosti pojedinih lica – vozaåa pre nego ãto ovi uåestvuju u nezgodama. Teorija sklonosti je prva nauåna teorija koja je ponudila moguñnost da oceni bezbednost pojedinih vozaåa i pre nego ãto uåestvuju u nezgodama. Ova teorija polazi od pretpostavke da su razliåiti ljudi razliåito skloni incidentima, a u zavisnosti od njihovih psihofiziåkih karakteristika. S druge strane, pretpostavilo se da lice koje je sklono jednoj vrsti incidenta – sklono je i ostalim incidentima, pa i saobrañajnim nezgodama. U tom smislu, ova teorija tvrdi da lica koja su sklona razliåitim incidentima – sklona su i saobrañajnim nezgodama. Na osnovu ove analogije, ova sklonost se moæe meriti i saopãtiti i pre prve saobrañajne nezgode. 76

3.7. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja

Teorija sklonosti je protumaåila znaåajne praktiåne probleme i prvi put ponudila moguñnost da meri sklonost pojedinih lica ka saobrañajnim nezgodama, a na osnovu njihovog psihofiziåkog sklopa i drugih incidenata koje su imali u svome iskustvu. Na primer, na osnovu analize psihofiziåkih osobina liånosti ili na osnovu analize dosadaãnjih iskustava (nezavisno od saobrañaja), moguñe je odrediti sklonost vozaåa ka saobrañajnim nezgodama i izdvojiti ekstremno sklone, srednje sklone i one koji nisu skloni incidentima, pa ni saobrañajnim nezgodama. U skladu sa ovom teorijom elimisani su mnogi profesionalni vozaåi iz saobrañaja kao nebezbedni (veoma skloni saobrañajnim nezgoadama), a da nisu ni imali saobrañajnu nezgodu. Ipak, ova teorija je beleæila i brojne promaãaje u tumaåenju pojedinih pojava. Na primer, deãavalo se da vozaå koji je proglaãen ekstremno sklonim nezgodama u duæem periodu (posle preœene veñe kilometraæe) nije imao ni jednu nezgodu i obratno. Zato se pristupilo usavrãavanju i korigovanju ove teorije.

3.6.4. Spell teorija
Spell teorija polazi od pretpostavke da liånosti koje su sklone jednom incidentu – sklone su i ostalim, pa su sklone i saobrañajnim nezgodama. Meœutim, ova teorija, pored psihofiziåkih osobina liånosti, uzima u obzir objektivne okolnosti u kojima se nalazi lice. Ova teorija polazi od toga da odreœeno lice moæe biti veoma sklono incidentima (i saobrañajnim nezgodama) u jednim, a veoma bezbedno u drugim okolnostima. Na primer, jedno lice je veoma sklono incidentima noñu, drugo lice rano ujutro, a treñe u sumrak, po kiãi itd. U ovim objektivnim okolnostima lice je sklono i saobrañajnim nezgodama. Dakle, ova teorija, spaja i uvaæava subjektivne karakteristike liånosti i objektivne karakteristike situacije u kojoj lice vozi (uåestvuje u saobrañaju). Trebalo bi imati na umu da je ovo samo uproãñeni prikaz åetiri teorije ili åetiri pristupa tumaåenju pojave saobrañajnih nezgoda. Danas su razvijene ili se razvijaju brojne teorije saobrañajnih nezgoda, ali najveñi broj vodi poreklo od navedene åetiri teorije.

3.7. MERENJE NIVOA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA
Merenje se moæe definisati kao uporeœivanje nepoznate i poznate veliåine iste vrste.24 Kvalitetno merenje znaåajnih veliåina je uslov za razvoj neke nauåne oblasti. Pri tome su se prvo pojavljivale kakve-takve mere i metode merenja, a zatim su one usavrãavane i optimizirane. Sa razvojem nauke i tehnike, merenja postaju sve preciznija, ãto omoguñuje dalji razvoj. Jednostavno i precizno merenje ni24 Merenje – procenjivanje neke veliåine prema njenom odnosu sa nekom veliåinom iste vrste, uzetom kao

jedinica i referenca (Nova Larusova enciklopedija, JRJ, Zemun, 1998).

77

3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

voa bezbednosti saobrañaja je vaæan preduslov za razvoj ove nauåne discipline, ali i za uspeh praktiånih mera i akcija u ovoj oblasti. Merenja u bezbednosti saobrañaja nisu razvijena, niti su uspostavljeni opãteprihvañeni standardi i etaloni merenja.25 Sa druge strane, merenja i kada nisu sasvim precizna, omoguñavaju sagledavanje i ocenjivanje stanja. Zato je bolje primenjivati neprecizna merenja, nego nemati nikakva. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja bi trebalo da omoguñi: – opisivanje i ocenjivanje postojeñeg stanja, – definisanje æeljenog stanja (vizija i ciljeva), – merenje efekata kontramera i – unapreœivanje bezbednosti saobrañaja.

3

Danas se, pri ocenjivanju nivoa bezbednosti saobrañaja, ocenjuju: – trenutno stanje bezbednosti saobrañaja i – uspostavljeni trend u bezbednosti saobrañaja. Pri tome je neophodno postojanje nekih repernih vrednosti i uporeœivanje sa njima. Najznaåajniji reperi su stvarni pokazatelji bezbednosti saobrañaja za odabrane zemlje. Mada se izbor repera moæe smatrati politiåkom odlukom, danas se, najåeãñe, poreœenja vrãe sa zemljama OECD.26 Ocena bezbednosti saobrañaja moæe se vrãiti na osnovu direktnih i indirektnih pokazatelja (merila) i drugim metodama.

3.7.1. Direktni pokazatelji bezbednosti saobrañaja
Direktni pokazatelji se odnose na saobrañajne nezgode i njihove posledice, i to su: – apsolutni pokazatelji o saobrañajnim nezgodama (broj i struktura nezgoda), – apsolutni pokazatelji o posledicama saobrañajnih nezgoda (broj i struktura povreœenih, veliåina materijalne ãtete), – relativni pokazatelji o saobrañajnim nezgodama (broj nezgoda u odnosu na preœenu kolometraæu, u odnosu na broj vozila i sl.), – relativni pokazatelji o posledicama saobrañajnih nezgoda (broj nastradalih u odnosu na broj stanovnika, u odnosu na preœenu kilometraæu, u odnosu na broj vozila i sl.). Najznaåajniji apsolutni pokazatelji o saobrañajnim nezgodama su: – ukupan broj saobrañajnih nezgoda,
25 Page,

Y., Statistiåki model za uporeœivanje mortaliteta na putevima u zemljama OECD, Accident Analysis and Prevention, Vol. 29, No 4, pp 371 – 385. 2001. 26 Australijska uporedna statistika o bezbednosti na putevima ãirom sveta, Izveãtaj iz 1995, Federalne kancelarije za bezbednost saobrañaja na putevima Australije, Sidnej, 1995.

78

3.7. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja

– broj saobrañajnih nezgoda (samo) sa materijalnom ãtetom, – broj saobrañajnih nezgoda sa nastradalim licima, – broj saobrañajnih nezgoda sa lakim telesnim povredama, – broj saobrañajnih nezgoda sa teãkim telesnim povredama, – broj saobrañajnih nezgoda sa poginulim licima i ponderisani broj saobrañajnih nezgoda.27 Ovo su pokazatelji koji se, prvenstveno odnose na aktivnu bezbednost saobrañaja, mada struktura nezgoda prema teæini posledica govori i o pasivnoj bezbednosti. Najznaåajniji problemi koji se odnose na primenu navedenih parametara odnose se na razlike u definicijama saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica, razlike u vrednosti i korektnosti njihovog evidentiranja. Definicije pojma saobrañajne nezgode joã uvek se razlikuju od dræave do dræave. U Konvenciji o drumskom saobrañaju (Beå, 1968) definisani su saobrañajna nezgoda, poginuli28 i drugi vaæni pojmovi. Meœunarodna baza podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama (IRTAD)29 prihvatila je sliåne definicije. Neke dræave – ålanice OECD su prihvatile ove definicije i po njima evidentiraju nezgode i broj poginulih (Australija, Belgija, Kanada, Åeãka Republika, Danska, Finska, Maœarska, Island, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Novi Zeland, Norveãka, Ãvedska, Velika Britanija, SAD). Druge ålanice OECD nisu uskladile svoje evidencije sa pomenutim definicijama (Austrija, Nemaåka, Francuska, Gråka, Italija, Japan, Portugal, Ãpanija, Ãvajcarska), pa se njihovi podaci o nezgodama i poginulim koriguju korekcionim faktorima da bi se mogli uporeœivati sa drugim zemljama. Bivãa SFRJ je prihvatila navedene definicije, tako da su naãe evidencije usklaœene sa navedenim meœunarodnim bazama. Trebalo bi naglasiti da se obiåno koristi broj evidentiranih saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. Meœutim, uvek postoji i znaåajna tamna brojka saobrañajnih nezgoda i tamna brojka njihovih posledica (koje su se desile, ali zbog raznih razloga nisu evidentirane). Mada je ova tamna brojka prisutna u svim zemljama, ona se bitno razlikuje od dræave do dræave. Znatan deo nezgoda se ne prijavljuje policiji, niti se prijavljuju sve povrede.30 Prema istraæivanjima OECD najmanje se prijavljuju nezgode u kojima nije uåestvovalo ni jedno motorno vozilo, u kojima je ærtva bilo dete, u kojima su nastale lakãe povrede ili samo materijalna ãteta, koje su se dogodile na lokalnim putevima.31 Sa najveñom pouzdanoãñu se evidentiraju smrtni sluåajevi. Pouzdanost, sveobuhvatnost i laka
27 Kada

se sve saobrañajne nezgode, na osnovu veliåine ukupnih posledica, svedu na nezgode sa materijalnom ãtetom, dobija se ponderisani broj saobrañajnih nezgoda. 28 Pod poginulim licima u saobrañajnim nezgodama smatra se svaka osoba koja je poginula odmah ili u roku 30 dana, usled saobrañajne nezgode. 29 IRTAD – International Road Traffic and Accident Database. 30 Prema izveãtaju KEMT, evidentira se oko 35 – 70 % nezgoda sa peãacima, oko 10-40 % nezgoda sa biciklistima i oko 50-75 % nezgoda sa automobilima (Past, Present and Future Road Safety Work in ECMT, CEMT/CS (2002)7/PROV). 31 Safety of Vulnerable Road Users, Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7), DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL, OECD, 1998.

79

3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

3

pristupaånost podacima o broju poginulih u nezgodama su osnovni razlog zaãto se broju poginulih daje neproporcionalno veliki znaåaj u analizama bezbednosti saobrañaja. Tamna brojka posebno zavisi od organizovanosti zaãtitnog sistema bezbednosti saobrañaja i spremnosti dræave i drugih subjekata da adekvatno reaguju u vezi saobrañajne nezgode. Ukoliko subjekti bezbednosti saobrañaja ne reaguju ili reaguju neefikasno, onda uåesnici nezgode neñe biti zainteresovani da se evidentira nezgoda, niti njene posledice. Posebno je opasna situacija u kojoj su najznaåajniji subjekti (uåesnici nezgode, policija i drugi dræavni organi) zainteresovani da ne evidentiraju nezgodu ili njene posledice.32 Mada u tamnoj brojci saobrañajnih nezgoda dominiraju lakãe nezgode, u nerazvijenim zemljama, postoje i nezgode sa najteæim posledicama koje se ne evidentiraju. Dræava bi trebalo da sistematski smanjuje broj nezgoda koje se ne evidentiraju, a posebno da iz ove tamne brojke eliminiãe nezgode sa najteæim posledicama. Ovo je veoma vaæna pretpostavka za uspeãno prañenje i ocenjivanje stanja, ali i za kvalitetno upravljanje bezbednoãñu saobrañaja. Apsolutni pokazatelji o posledicama saobrañajnih nezgoda su: – veliåina materijalne ãtete, – broj nastradalih, – broj lakãe povreœenih, – broj teæe povreœenih i – broj poginulih u saobrañajnim nezgodama. Navedeni pokazatelji odnose se i na aktivnu i na pasivnu bezbednost saobrañaja. Veliåina materijalne ãtete je teãko uporediva izmeœu razliåitih dræava, ali i u razliåitim periodima jedne iste dræave. Posebna smetnja su inflacija, promena nacionalnih valuta i naåin evidentiranja materijalne ãtete. Obiåno se u bazama evidentira iznos materijalne ãtete koji se proceni na licu mesta, a koji je, najåeãñe, ograniåen na procenjenu ãtetu na vozilu. S obzirom na to da je ovo povrãna procena na samom poåetku procesa, svi subjekti su åesto zainteresovani za smanjivanje iznosa (kako bi smanjili odgovornost uåesnika). Stvarni iznosi ukupnih materijalnih posledica koji bi obuhvatili sve gubitke, ãtete i troãkove (oãteñenja na vozilu, na teretu, na putu, na objektima, vremenske i druge gubitke, sudske troãkove, druge materijalne i nematerijalne ãtete) nigde se ne evidentiraju. Stepen teæine povreda, najåeãñe naknadno, utvrœuje lekar. Na licu mesta se samo evidentiraju najznaåajnije povrede i prve (laiåke) procene njihove teæine. U vezi svake nezgode odmah se evidentiraju poginuli, ali je ostavljena moguñnost da se u roku 30 dana dodaju novi podaci, tj. preinaåe povreœeni u poginuli. Apsolutni pokazatelji se dobijaju jednostavno – neposrednim evidentiraçem i brojanjem. Ovi pokazatelji su nezamenljivi za fenomenoloãko opisivanje
32

Na primer, u naãoj zemlji se åesto ne evidentiraju nezgode sa materijalnom ãtetom, jer uåesnici nisu zainteresovani da o njima obaveãtavaju policiju, niti osiguranja, a zbog njihove neefikasnosti. S druge strane, znaåajan broj nezgoda sa velikom materijalnom ãtetom ili sa telesnim povredama se evidentira kao nezgode sa manjom materijalnom ãtetom, jer se tako pojednostavljuje procedura.

80

3.7. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja

obima problema, kako bi se skrenula paænja javnosti na znaåaj bezbednosti saobrañaja, kako bi se uporeœivao ovaj sa drugim izvorima opasnosti itd. Meœutim, za stvarno merenje i uporeœivanje stanja bezbednosti saobrañaja korisniji su relativni pokazatelji. Relativni pokazatelji bezbednosti saobrañaja se dobijaju kao koliånik nekog od nabrojanih apsolutnih pokazatelja (o broju nezgoda ili njihovih posledica) i neke druge znaåajne veliåine (broj stanovnika, vroj vozaåa, broj vozila, broj preœenih kilometara, duæina deonice puta, broj tona kilometara, broj putnih kilometara itd.). Najåeãñe su koriãñeni sledeñi relativni pokazatelji bezbednosti saobrañaja: – broj saobrañajnih nezgoda (svih nezgoda, nezgoda sa nastradalim licima ili ponderisani broj nezgoda) na 10.000 registrovanih vozaåa, – broj saobrañajnih nezgoda na 100 km puta, – broj saobrañajnih nezgoda na 10.000 vozila, – broj saobrañajnih nezgoda na 100 milion preœenih kilometara, – broj nastradalih na 100.000 stanovnika, – broj nastradalih na 10.000 registrovanih vozila, – broj nastradalih na 100 milion preœenih kilometara, – broj poginulih na 100.000 stanovnika (javni rizik), – broj poginulih na 10.000 registrovanih vozila (saobrañajni rizik) i – broj poginulih na 100 milion preœenih kilometara (dinamiåki saobrañajni rizik). Danas se, pri ocenjivanju stanja bezbednosti saobrañaja na nekom prostoru (u dræavi, u regionu), najviãe koriste poslednja tri pokazatelja,33 pa ñe o njima biti viãe reåi. Pri tome se ocenjuju trenutno stanje ovih parametara i uspostavljeni trend.

Javni rizik – trenutno stanje
Javni rizik predstavlja smrtnost (godiãnji broj poginulih u saobrañajnim nezgodama) na 100.000 stanovnika i meri rizik svakog stanovnika da pogine u saobrañajnoj nezgodi. Na primer, 1995. u Australiji su zabeleæena 11,2 poginulih u saobrañajnim nezgodama (smrtna sluåaja) na 100.000 stanovnika.34 Prema ovom pokazatelju Australija se nalazila na devetom mestu od 23 analizirane zemlje ålanice OECD. Velika Britanija je imala najniæu stopu od 6,4 smrtna sluåaja na 100.000 stanovnika. Portugal sa 28,8 smrtnih sluåajeva na 100.000 stanovnika je zabeleæio najveñu stopu meœu OECD nacijama. Srednja vrednost za OECD dræave iznosi 11,6 smrtnih sluåajeva na 100.000 stanovnika. U Srbiji je 2001. poginulo oko 17 ljudi na 100.000 stanovnika.
33 Past, Present and Future Road Safety Work in ECMT, CEMT/CS (2002)7/PROV. str. 6. 34 Australijska uporedna statistika o bezbednosti na putevima ãirom sveta, Izveãtaj iz 1995, Federalne kan-

celarije za bezbednost saobrañaja na putevima Australije, Sidnej, 1995.

81

3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

Tabela 3.1. Broj poginulih u saobrañajnim nezgodama na 100.000 stanovnika Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep. Danska Ukupan broj stanovnika (milion) 18.1 8 10.1 29.6 10.3 5.2 5.1 58.0 81.5 10.5 10.2 0.3 3.6 57.3 125.6 0 15.4 3.6 4.3 9.4 39.2 8.8 7.0 58.6 262.8 prosek 8,5 1273 Ukupan broj poginulih 2017 1210 1449 3347 1588 582 441 8891 9454 – 1589 24 437 7033 12870 68 1334 581 305 2710 5751 572 692 3765 41798 Smrtnost na 100.000 stanovnika 11.2 15.0 14.3 11.3 15.4 11.2 8.6 15.3 11.6 – 15.6 9.0 12.1 12.3 10.1 – 8.6 16.2 7.0 28.8 14.7 6.5 9.9 6.4 15.9 11.6 17

3

Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija, 2001.

82

NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Slika 3.). stepen motorizacije je bio razliåit u SAD (757). Srednja vrednost za dræave ålanice OECD-a takoœe je opala sa 23. u toku 1998. u Zapadnoj Evropi (prosek je 454). zbog nezgoda na radu itd. onda nije korektno uporeœivati prostore samo po ovom kriterijumu. Ova uporeœivanja se mogu vrãiti na istom prostoru. Australijski trend poboljãanja povoljniji je od srednje vrednosti OECD zemalja. pa je njihova izloæenost saobrañaju i saobrañajnim nezgodama bitno manja. Ukoliko su bitne razlike u stepenu motorizacije35 (broj registrovanih vozila na 1000 stanovnika) i mobilnosti stanovniãtva (broj putovanja i preœena kilometraæa).4 smrtna sluåaja (poginula u saobrañajnim nezgodama) na 100.1. zbog kancera.4 (1970) na 11. doãlo je do pada na 11.7. Japanu (547). bila su 30.3. a 1995. 83 3. 35 Prema podacima KEMT. Na primer. mogu se analizirati i trendovi u bezbednosti saobrañaja. razliåiti prostori se mogu uporeœivati po ovom kriterijumu samo ako su njihovi stanovnici jednako izloæeni saobrañaju. ãto dovodi do opadanja smrtnosti. na primer. OECD i Australija. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Broj poginulih u saobrañajnim nezgodama na 100.000 stanovnika u Australiji.000 stanovnika. Meœutim.2. u zemljama centralne i istoåne Evrope (195) i centralnim nezavisnim dræavama koje su nastale raspadom SSSR (97). Ovaj pokazatelj dobro skreñe paænju na znaåaj saobrañajnih nezgoda i stradanja u saobrañaju. stepen motorizacije u Srbiji je manji nego u zemljama OECD. 1970.6 u 1995. zbog moædanog udara. Tako. Smrtnost na 100. Javni rizik – uspostavljeni trend Na osnovu pokazatelja smrtnosti.000 stanovnika je dobar pokazatelj smrtnosti stanovniãtva i posebno je znaåajan za uporeœivanje razliåitih izvora opasnosti i uzroka smrtnosti (smrtnost zbog bolesti srca. Stanovnici Srbije se manje voze (prelaze manje kilometraæe) nego stanovnici zemalja OECD.

4 14.0 – 24.0 14.8 1980.7 12.6 13.5 16.0 11.5 11.5 9.4 13. 22. 30.9 8.7 13.7 27.9 – 12.1 12.000 stanovnika – tendencije Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep.5 16.9 11.1 20.6 15.5 7.3 20. Saobrañajni rizik pred36 Stepen motorizacije se moæe definisati kao broj registrovanih vozila na 1000 stanovnika. 84 .6 27.8 – 24.7 25.7 9.0 22.2 16.6 9.6 16.4 1975.4 9.4 18.5 10.2 11.2 18.5 31. 18.8 23.6 3 Saobrañajni rizik – trenutno stanje Ako se dva prostora (na primer.7 12.0 12.4 11.3 17.5 10.4 34.1 22. dve dræave) bitno razlikuju u stepenu motorizacije36 onda nije korektno njihovo stanje bezbednosti saobrañaja uporeœivati na osnovu pokazatelja javnog rizika.7 18.8 18.2 7.2 8.7 10.3 14.9 5.5 21.4 24. Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija 1970.4 17.1 11.0 1995.7 6.4 19.6 22. 26.0 14.2 21. 11.8 – 18.2 23.6 16.0 28.6 20.5 19.6 25.0 – 18. Krsto Bezbednost saobrañaja Tabela 3.0 16.6 – 15.7 16.8 32.5 – 17.3 19.7 20. Smrtnost na 100.5 22.9 20.9 31.0 21.3 13.7 13.3 15.3 19.2 9.3 11.3 22.1 20.0 11.7 – 13.6 14.0 19.6 9.1 16.5 17. 13.6 33.Lipovac.5 39.5 17.3 – 15.4 11.3 10.8 23. Zato se koriste drugi relativni pokazatelji bezbednosti saobrañaja.6 15.8 14.6 23.3 28.1 1990.1 – 8.3 22. a posebno saobrañajni rizik.2 15.0 13. Izraåunava se kao koliånik izmeœu broja registrovanih motornih vozila i broja stanovnika.2 – 16.5 18.0 19.5 10.9 14.7 9.1 1985.4 15.1 13.6 12.9 32.9 9.0 25.1 19.3 26.3 11.4 15.4 9.5 24.0 28.8 23.4 27.2 15.9 14.9 14. P.7 – 16.2 11.2.5 13.2 19.5 9.6 14.

5 1.3 1.000 registrovanih vozila.0 1.0 3.3 6.5 2. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja stavlja smrtnost (godiãnji broj poginulih u saobrañajnim nezgodama) na 10.1 poginulih na 10. Registrovana vozila.1 2.5 0.7.5 – 2. u Srbiji je bilo oko 8.2 2. vozila (milion) 11.3 5.1 25.0 85 3.9 2.8 4.0 smrtnih sluåajeva na 10.8 3.000 registrovanih vozila). Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija Ukupan broj poginulih 2017 1210 1449 3347 1588 592 441 8891 9454 – 1599 24 437 7033 12670 88 1334 581 305 2710 5751 572 692 3785 41798 Ukupan broj reg.4 4.3.000 registrovana vozila).8 smrtnih sluåajeva na 10. a Maœarska najveñi saobrañajni rizik meœu OECD nacijama (6.2 72. vozila 1.8 3.5 3.8 1. Tabela 3.0 – 6.3. Australija je zabeleæila 1.3 4.7 0.1 2.0 smrtna sluåaja na 10.7 2.4 5.7 2.0 4.8 3.6 2. Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep. Srednja vrednost za OECD zemlje iznosila je 2.0 2.1 1. Ãvedska i Norveãka su imale najniæi (1. Saobrañajni rizik uzima u obzir nivo motorizacije. 1995.8 2.000 registrovanih vozila. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .2 28. 1995.7 1.000 registrovanih vozila i zauzela peto mesto meœu 23 posmatrane dræave OECD. U toku 2001.9 – Smrtnost na 10.3 35.0 1.3 smrtna sluåaja na 10.000 registrovanih vozila.7 18.1 1.9 4.4 2.8 2.000 reg.5 47.6 2.1 17. Na primer.1 2.

1995. joã je znaåajnije analizirati uspostavljeni trend.2. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Slika 3.000 registrovanih vozila) nego ãto je prosek za zemlje OECD. 86 . Slika 3.Lipovac. Pri tome bi trebalo imati na umu i uporeœivati trendove u posmatranom prostoru. Obiåno se poredi sa zemljama OECD.000 registrovanih vozila. Mada je Australija imala stalno manji saobrañajni rizik (smrtnost na 10. sa trendovima u drugim referentnim prostorima. Na primer. Smrtnost na 10. Saobrañajni rizik – uspostavljeni trend Koliko god je vaæno tekuñe stanje saobrañajnog rizika. uspostavljeni trend je nepovoljniji.3. pri oceni bezbednosti saobrañaja u nekoj zemlji mogu se uporeœivati trendovi smrtnosti u toj zemlji sa trendovima smrtnosti u drugim zemljama. P.

1 4.2 2.2 11.1 2.3 – 26.000 registrovanih vozila). Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Na primer. Tabela 3.5 3.5 – 2.6 2. Saobrañajni rizik (godiãnji broj poginulih u saobrañajnim nezgodama u odnosu na 10.3 1.8 3.9 4.4 3.2 4.0 na 1.3 4.2 2. ali je imala loãiji trend smanjivanja (posebno u periodu od 1970. U Australiji se saobrañajni rizik smanjio sa 8.1 2. Australija je.6 2.4 4.5 12.9 3.7 – 6.2 – – 23.0 3.2 1990. 1970 – 1995).3.7 2.1 3.1 4.7 4.3 4.4 9.6 1980. 3.6 7.0 – 8.8 1. na 2.7 4.7 3.2 4.4 25.9 9.8 2.2 6.6 7.8 2.1 2.4 2.8 2. nego ãto je prosek u zemljama OECD.0 6.0 – 4.4.0 2.0 15. Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija 1970.3 11.7 2.4 2.7.0 7.0 u 1995.3 1.7 6. imala manji saobrañajni rizik.1 9.5 11.8 6.5 u 1970.6 9.5 2.4 4.8 4.8 1.6 11.5 3. 1.2 8.3 2.5 7.2 9.0 1. 2.5 1. u ovom periodu.7 10.5 2. u istom periodu.7 – 9.0 87 3.8 1995.5 1975.0 3.0 4.7 15.6 3.8 5.5 4.9 10.2 4.2 2.7 5. Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep.0 – 6.7 1.000 registrovanih motornih vozila) u zemljama OECD i Srbiji (period.8 (smrtnih sluåajeva na 10.9 3.2 11.8 11.0 2.2 4. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .5 2.2 4.7 2.4 – 4.7 6.1 1.2 6.3 2.9 2.1 7.2 1.4 15.3 2.9 9. 8.1 2.9 4. 5.0 2.4 1985.3 4. Dakle.0 1.0 – 3.7 2. 4.0 3.0 2.8 3.9 5.5 5.2 2.3 – 9.3 – 5.4 4.3 4.6 – 8. do 1980).2 16. u zemljama OECD (prosek) saobrañajni rizik se smanjio sa 10.6 6.3 7.3 5.5 3.4 3.5 2.2 6.4 2.3 – 3.9 18.2 3.8 11.

Preœena kilometraæa se moæe meriti direktno (na osnovu korektno utvrœenih kilometraæa u svakom vozilu prilikom redovnih tehniåkih pregleda)./) 3 Vid / grana saobrañaja Drumski Æelezniåki Pomorski Vazduãni Dinamiåki saobrañajni rizik Naåin drumskog saobrañaja (br.1 Autobus 0. Dinamiåki saobrañajni rizik se koristi i za uporeœivanje rizika putovanja razliåitim vidovima saobrañaja (Tabela 3. ali da se stepeni koriãñenja vozila bitno razlikuju. Ovo posebno vaæi za velike gradove. u zemljama OECD (za 13 zemalja 37 Mobilnost stanovniãtva se obiåno iskazuje kroz proseåan broj putovanja po stanovniku ili kroz preœeni put (kilometraæu) u nekom periodu (u toku godine).5 Bicikl 6. poginulih na 100 miliona putnik kilometara) Ukupno 1. Tabela 3. 88 .33 0. onda se nivo bezbednosti saobrañaja moæe ocenjivati pomoñu dinamiåkog saobrañajnog rizika. S obzirom na to da je rizik pogibije pri prevozu automobilom deset puta veñi nego pri prevozu autobusom. Meœutim. na raåun putovanja automobilom. saobrañajnom strategijom treba promovisati putovanje autobusom. /htr. Veliki broj zemalja (meœu kojima je i naãa) nema razraœenu metodologiju utvrœivanja preœene kilometraæe. pa i ne koristi ovaj parametar.Lipovac. postoji niz problema skopåanih sa odreœivanjem i primenom dinamiåkog saobrañajnog rizika.37 Ako se mobilnost bitno razlikuje. procenjivati na osnovu pilot istraæivanja (utvrœivanja preœene kilometraæe u reprezentativnih uzoraka vozila) itd. Osnovni problem se odnosi na odreœivanje preœene kilometraæe u posmatranom periodu. dva podruåja mogu imati sliåan stepen motorizacije. izraåunavati indirektno (na osnovu prodatih koliåina i proseånih potroãnji goriva). CEMT/CS (2002) 7/PROV. Na primer. on se sve viãe koristi.4).08 Automobil 0. Dinamiåki saobrañajni rizik predstavlja broj poginulih lica na 100 miliona preœenih kilometara. 8. Ipak.04 0.08 a. PRESENT AND FUTURE ROAD SAFETY WORK IN ECMT.0 0. neophodno.5. Zato je. kada automobil izaziva i druge probleme. Ovaj pokazatelj je najbolja mera rizika pogibije pri putovanju vozilom i najbolji pokazatelj bezbednosti saobrañaja. pri ocenjivanju nivoa bezbednosti saobrañaja voditi raåuna i o mobilnosti stanovniãtva. Dinamiåki saobrañajni rizik za razliåite naåine prevoza (PAST. Krsto Bezbednost saobrañaja Dinamiåki saobrañajni rizik – trenutno stanje Meœutim.8a Peãaåenje 7. s obzirom na to da ovaj parametar najbolje odreœuje stanje bezbednosti saobrañaja.3 Motocikl 16. P.

8 – – – 1. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .4 – 1. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja su ovi podaci dostupni). Pri tome je Velika Britanija imala najniæu stopu (0.7.3 1.2 poginula na 100 milion kilometara itd.8 – 1. u toku 1995.9 1.1 0.1 – – – 1.1 1. Zemlja Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep. Tabela 3.6 – – 1.3 poginula na 100 milion vozilo kilometara.2 – 1.6. godiãnje je bilo (u proseku) 1. Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija nema podataka Ukupan broj poginulih 2017 1210 1449 3347 1588 582 441 8891 9454 – 1589 24 437 7033 12670 68 1334 581 305 2710 5751 572 692 3765 41780 Ukupno preœenih kilometara (100 miliona) 1665 651 801 – – – 420 4967 6022 – – 19 319 – 7199 – 1112 – 288 – – – 607 4429 – Smrtnost na 100 miliona preœenih kilometara 1. Australija je bila peta sa 1.8 1. Dinamiåki saobrañajni rizik u zemÿama OECD (za koje postoje podaci) – trenutno staçe 1995.2 1.9 – 1.3.9 poginula na 100 milion kilometara).3 –/- 89 3.

4. srednja vrednost za OECD nacije je opala od 5. 90 . Trend u dinamiåkom saobrañajnom riziku (broju poginulih u saobrañajnim nezgodama na 100 milion vozilo kilometara) je jedan od najboljih opãtih pokazatelja kretanja u bezbednosti saobrañaja. Na primer. Australija je imala neãto nepovoljniji trend od proseka za OECD. veoma je znaåajno uoåiti trend u dinamiåkom saobrañajnom riziku. Na primer.6 (u 1970) na 1.2 u istom periodu. Dinamiåki saobrañajni rizik – uspostavljeni trend Kao i kod ostalih parametara. P.3 (u 1995). Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Slika 3. Dinamiåki saobrañajni rizik u zemÿama OECD (za koje postoje podaci) – trenutno staçe 1995.4 na 1. U Australiji je ova smrtnost opala sa 4.5.Lipovac. To je neãto loãije od trenda srednjih vrednosti za ostale zemlje OECD. Slika 3. Posebno je korisno poreœenje sa zemljama OECD.

6 – 3.8 1.7. Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija 1970.8 – 1.6 – – – 2.7.7 6.2 1.1 3.2 – 1.9 – – – – – – 4. do 1995.1 – – – 1.1 2.4 3.1 4. Dinamiåki saobrañajni rizik (broj poginulih u saobrañajnim nezgodama na 100 milion vozilo kilometara) je jedan od najboljih opãtih pokazatelja bezbednosti saobrañaja.4 – 1.8 3.7 / 1995.7 – – – – – 3.1 1.7 3.3 – 1.9 – 1.4 1.8 – – 2.4 – 1.9 / 1985.1 2. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Tabela 3.9 – – – – – – – 3.1 – 9. 3.0 5.3 / 91 3.9 1.4 10.8 – 1.3 1. 1.8 2.3. Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep.3 2.8 – – – 1.9 – – – 6.8 – 1.6 – – 1.9 – – 2.8 – 2.2 / 1990.1 3.4 – – 2.0 – – 1.0 – 2.5 2.6 / 1975.4 – – 1.3 – – – 3. U svim zemljama OECD ovaj parametar je stabilno opadao u periodu od 1970.4 2. 2.7 – 1.6 8.1 0. 4. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .6 – – – – – – – 5.9 – 2.3 1.6 2.7 – – 2.9 – 2. 3.7 – – – 1.5 – 2.6 1. 1.2 5.1 3.8 2.6 / 1980.8 – – 1.7 1.2 – – – 1.0 – – – – – – 9.

ali joã nije zaæiveo). od cilja istraæivanja. 38 Transportni 3 rad se moæe izraæavati brojem putnik kilometara (u putniåkom saobrañaju) ili brojem tona kilometara (u teretnom saobrañaju). 92 . Krsto Bezbednost saobrañaja Procene nivoa bezbednosti u pojedinim sluåajevima Pored gore objaãnjena tri opãta parametra bezbednosti saobrañaja. – veliåina materijalne ãtete u odnosu na 100 milion tona kilometara itd. Pri proceni bezbednosti saobrañaja na odreœenoj deonici puta. – broj saobrañajnih nezgoda u odnosu na 100 milion vozilo kilometara. – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100 km puta. trebalo bi voditi raåuna o duæini te deonice i o intenzitetu saobrañaja na deonici. ovde su. – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100. preœenu kilometraæu i transportni rad.38 Sa druge strane. P. ali aæurnost i kvalitet evidentiranja se åesto razlikuje). ali i od raspoloæivih podataka. lakãe i teæe povreœanih) putnika u odnosu na 100 milion putnik kilometara. Na primer. ali i najmanji uzorci).Lipovac. Pri oceni bezbednosti saobrañaja u autotransportnim preduzeñima. Koji ñe parametri biti koriãñeni zavisi od problema koji se istraæuje. nezgode sa nastradalim ili samo sa poginulim licima (bolji i znaåajniji pokazatelj koji se ujednaåeno evidentira) ili ponderisani broj nezgoda (najbolji pokazatelj. – broj nastradalih (poginulih. Kod broja nezgoda mogu se uzimati u obzir sve nezgode (najjednostavnije i najgrublje). poginuli i teæe povreœeni (ujednaåenije i kvalitetnije evidentiranje) ili samo poginuli (najbolje evidentiranje. broj saobrañajnih nezgoda. pored ukupnog broja poginulih u saobrañajnim nezgodama (u kojima su uåestvovali autobusi i kamioni preduzeña). za razliåite potrebe koriste se i drugi vaæni parametri.39 Zato se obiåno koriste sledeñi parametri: – broj nezgoda na 100 km puta. mogu se koristiti pokazatelji koji uvaæavaju veliåinu voznog parka. – ukupan broj poginulih u odnosu na 100 milion vozilo kilometara.000 vozila koja proœu putem. 39 Pod intenzitetom saobrañaja se najåeãñe podrazumeva PGDS (proseåan godiãnji dnevni saobrañaj) izraæen u proseånom broju vozila koja proœu putem u toku dana. posebno znaåajni broj poginulih i povreœenih putnika. mogu se uzimati u obzir svi nastradali koji su evidentirani (najveñi uzorci. – broj nezgoda na 100 milion vozilo kilometara. Kod broja nastradalih. mogu se koristiti sledeñi parametri: – broj poginulih putnika u odnosu na 100 milion putnik kilometara. broj nezgoda koje su izazvali vozaåi preduzeña itd. – broj nezgoda koje su izazvali vozaåi preduzeña u odnosu na 100 milion vozilo kilometara. – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100 milion vozilo kilometara. – broj nezgoda na 100.000 vozila koja proœu putem.

te ocenjuje bezbednost saobrañaja. Trebalo bi birati one parametre koji uzimaju u obzir intenzitet saobrañaja na svim prilazima raskrsnici.000 vozila koja proœu putem itd.3. – pokazatelji o potencijalnim saobrañajnim konfliktima. suvozaåa. vozaåa muãkaraca u odnosu na vozaåe æene. odnosno bez poznavanja podataka o nezgodama i njihovim posledicama.7.000 kilometara. profesionalnih vozaåa i vozaåa amatera. vozaåa koji su obuåavani u jednoj autoãkoli u odnosu na ostale itd. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Pri oceni bezbednosti saobrañaja pojedinih kategorija uåesnika u saobrañaju (vozaåa. – broj nezgoda koje su oni prouzrokovali. – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100. most i dr. na 100.) mogu se koristiti pokazatelji koji uzimaju u obzir njihovu izloæenost saobrañaju (preœena kilometraæa). ugroæena mesta) trebalo bi koristiti parametre koji uzimaju u obzir intenzitet saobrañaja na tom mestu. U tom smislu se razvijaju mnoge metode koje koriste indirektne parametre bezbednosti saobrañaja.40 40 Na osnovu reæima saobrañaja i saobrañajne slike utvrœuju se broj i vrste moguñih konflikata izmeœu uåesnika u saobrañaju.000 kilometara. vozaåa putniåkih vozila i biciklista. kao na primer: – broj nezgoda na 100.7. kao na primer: – broj nezgoda na 100. 93 3.000 vozila koja uœu u raskrsnicu (iz svih pravaca) itd. Pri oceni bezbednosti pojedinih taåki na putu (krivina. putnika u putniåkim vozilima i putnika u autobusima. prevoj.000 vozila koja proœu putem. kao na primer: – broj nezgoda na 100. Indirektni pokazatelji bezbednosti saobrañaja su: – broj i teæina konflikata u saobrañaju (Traffic Conflict). Indirektni pokazatelji bezbednosti saobrañaja Mada prethodno opisani direktni pokazatelji dobro opisuju stanje bezbednosti saobrañaja. na 100. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . vozaåa Forda u odnosu na vozaåe Mercedesa. – broj nastradalih u nezgodama koje su oni prouzrokovali. – broj nastradalih u nezgodama u kojima su oni uåestvovali.2.000 kilometara itd.000 preœenih kilometara. – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100. na 100. ostaje vaæno praktiåno pitanje: da li se moæe ocenjivati bezbednost saobrañaja i pre dogaœanja prve saobrañajne nezgode. 3.000 vozila koja uœu u raskrsnicu (iz svih pravaca). putnika. biciklista. Pri oceni bezbednosti saobrañaja na raskrsnicama trebalo bi imati na umu geometriju raskrsnice i reæim saobrañaja na raskrsnici – prilaznim kracima (mogu se uporeœivati raskrsnice sliåne po geometriji i reæimu saobrañaja).

41 – razliåita merila ponaãanja (behavioural measures) koja ukazuju na nivo bezbednosti saobrañaja (proseåna brzina. Mogu se definisati 5 nivoa na piramidi: 1) neometani prolazi – bezbedne saobrañajne situacije. Analiza vrste i teæine konflikata omoguñuje da saznamo koje vrste konflikata se deãavaju. Tehnika konflikata (TCT) je skup procedura kojima se identifikuju. a na vrhu saobrañajne nezgode. 42 Ova definicija je prihvañena na prvoj meœunarodnoj radionici o konfliktima u saobrañaju. P.42 Razvijena je posebna tehnika saobrañajnih konflikata ili konfliktna tehnika (TCT – Traffic Conflict Techniques) koja se zasniva na pretpostavci da se interakcija izmeœu uåesnika u saobrañaju moæe opisati kao kontinuum dogaœaja. procene i pribeleæe konflikte i njihove vaæne karakteristike. pa se nezgoda jedva izbegla. 5) nezgoda – izbegavanje je zakasnilo i deãava se nezgoda sa posledicom. 2) potencijalni konflikti – putanje uåesnika se presecaju. 106. – merila standarda i kvaliteta puteva i vozila i dr. a ãirina njegovu uåestalost. vreme posle prekoraåenja. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 – nivo izloæenosti saobrañaju (exposure to road traffic). Snimanje se vrãi dva do tri sata. Ove situacije zovemo i zamalo nezgoda. Danas su razvijene subjektivne (åovek posmatra i kvalifikuje konflikt) i objektivne (konflikt se snima kamerom i kasnije analizira i kvalifikuje) metode primene konfliktne tehnike. OECD. 4) ozbiljan konflikt – Uåesnici idu prema sudaru i kasno reaguju. Savremene objektivne metode insistiraju na merenju opasnosti konflikta. ali postoji rano uoåavanje i blago reagovanje. stepen koriãñenja pojaseva. DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL. Blagovremeno reaguju i nema forsiranog koåenja. u toku dva do pet dana. 94 . Broj i teæina konflikata su najznaåajniji indirektni pokazatelj za ocenu bezbednosti saobrañaja. Na osnovu toga mogu se projektovati dobre kontramere i ispravljati greãke pre nastupanja posledica. 3) blagi konflikti – Uåesnici idu prema sudaru. Konflikt je situacija u kojoj se dva ili viãe uåesnika u saobrañaju pribliæavaju jedan drugom (u prostoru i vremenu). str. brzine. Izvor: Safety of Vulnerable Road Users. beleæe i analiziraju konflikti u saobrañaju na standardizovan naåin. ali preduzimaju radnju izbegavanja. Ovo zahteva posmatraåe koji su obuåeni da prepoznaju. S tim u vezi mere se vreme do sudara. Oslo.Lipovac. tako da je sudar neizbeæan. koji uåesnici ih åine. ãta izaziva nezgode itd. 1977. ako se njihovo kretanje ne promeni. odnosno da postoji veza izmeœu broja konflikata i broja nezgoda. Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7). U 41 Na osnovu izloæenosti pojedinim vidovima saobrañaja i njihovoj proseånoj opasnosti (riziku) ocenjuju se rizici u saobrañaju. 1998. Visina odreœuje opasnost dogaœaja. broj pojedinih prekrãaja i sl. Situacije u saobrañaju (dogaœaji) se mogu prikazati kao nivoi na piramidi: na dnu piramide su bezopasne saobrañajne situacije (normalna voænja). rastojanja do taåke sudara itd.). niti drugih naglih reakcija.

Piramida – interakcija izmeœu uåesnika u saobrañaju kao kontinuum dogaœaja od neometanih prolaza.3. & Garder R. Dosadaãnja iskustva pokazuju da je validnost konfliktne tehnike dobra. preko konflikata razliåite opasnosti. kao i analiza efekata kontramera (pre i posle analiza). 471-481. uzorak konflikata je veliki (konflikti su 5. 18. Research Into the Validity of the Traffic Conflict Technique. 43 (Safety of Vulnerable Road Users. a analiza konflikata i pre posledica. do saobrañajnih nezgoda. 95 3. 43 Konfliktna tehnika ima prednosti u odnosu na analizu direktnih parametara (saobrañajnih nezgoada). u proceni razliåitih reæima saobrañaja. 1998. str. Dok je uzorak nezgoda mali. E. Vol.7. Konfliktna tehnika otkriva åak i male promene u riziku.000 do 10.000 puta åeãñi).. str.44 Brojni su pozitivni primeri primene konfliktne tehnike: u proceni efikasnosti kruænih raskrsnica.43 relativno kratkom vremenu moæe se dobiti kvalitetna analiza stanja. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Saobraæajne nezgode Ozbiljni konflikti zamalo nezgode” ” Slika 3.). 106. DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL. Accident Analysis and Prevention. Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7). 1986. u proceni kvaliteta lokacije peãaåkih prelaza i autobuskih stajaliãta. ãto nije moguñe na osnovu analize nezgoda. 44 Hauer. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Analiza nezgode se moæe vrãiti tek kada su nastale posledice. No 6.6. u proceni efikasnosti razliåitih kontramera itd. Dok analiza nezgoda omoguñuje da shvatimo ãta se desilo u i posle kritiånog momenta. OECD. konfliktna tehnika omoguñuje da prouåimo ceo proces koji se zamalo nije zavrãio nezgodom.

Krsto Bezbednost saobrañaja 3. Posebno su znaåajne karakteristike koje utiåu na protoånost i bezbednost saobrañaja (broj i ãirina sa96 . – analiza saobrañajnih zakona i njihove primene. – analiza postojanja sistemskih saobrañajnih mera. uporeœujuñi i ocenjujuñi stanje bezbednosti saobrañaja ocenjuju se i dalje razvijaju mere i aktivnosti na unapreœivanju bezbednosti saobrañaja i smaçivanju stradanja u saobrañaju.7. Pri tome bi trebalo korektno odrediti domete sopstvenih analiza i ãto åeãñe analize poveravati nezavisnim struånim institucijama i istaknutim pojedincima – nauånim radnicima i istraæivaåima. neophodno je da se definiãe osnovni sadræaj i metod ovih analiza. ANALIZA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA NA PODRUÅJU Analizirati stanje bezbednosti saobrañaja na nekom podruåju ili na nekoj deonici puta je veoma znaåajan zadatak u bezbednosti saobrañaja. To bi trebalo da garantuje sveobuhvatnost. svakih pet godina i sl. 3 3.Lipovac. – anketna i druge metode ocenjivanja subjektivnih stavova o opasnostima u saobrañaju itd. – analiza svesti graœana o problemima bezbednosti saobrañaja i moguñnostima upravljanja itd. U ove metode spadaju: – ekspertska i druge sliåne metode struåne procene stepena opasnosti. metod. Na osnovu toga se mogu struåno projektovati i realizovati buduñe aktivnosti. Analiza stanja bezbednosti saobrañaja na nekom podruåju bi trebalo da obuhvati sledeñe sadræaje: Uvod Na samom poåetku bi trebalo definisati prostor istraæivanja. Ostale metode ocenjivanja bezbednosti saobrañaja Bezbednost saobrañaja se moæe uspeãno ocenjivati i na osnovu nekih metoda koje ne podrazumevaju striktno kvantifikovanje odreœenih parametara. P. Da bi analize stanja bezbednosti saobrañaja dale oåekivane efekte. – kvalitetna analiza strukturalnih i organizacionih uslova (funkcionisanje zaãtitnog sistema). ciljeve i zadatke istraæivanja. Korektno je saopãtiti i najvaænija ograniåenja. vreme. Struåne analize bi trebalo raditi permanentno.3. a izveãtavati periodiåno u zavisnosti od problema (svake godine. Naime. stalno analizirajuñi.). ali i da analize uåini uporedivim i korisnim pri kasnijim analizama.8. korektnost i objektivnost analize. Analiza karakteristika putne (uliåne) mreæe Put je veoma znaåajan faktor bezbednosti saobrañaja koji utiåe na stanje bezbednosti. ali i na izbor mera koje ñe se preduzimati. predmet.

97 3. organizacija poslova saobrañaja. motociklisti. postojanje i stanje signalizacije itd. mogu presudno uticati na stanje bezbednosti saobrañaja.). teãko povreœeni i lakãe povreœeni). ekonomski standard. postojanje i ãirina razdelnih ostrva. zabrane parkiranja i zaustavljanja. prema starosti. skup ograniåenja i zabrana) bitno utiåe na protoånost i bezbednost saobrañaja. prema kategoriji uåeãña u saobrañaju (vozaåi. ãirina i kvalitet bankine. uzduæni i popreåni nagibi puta. Analiza reæima (tehniåkog regulisanja) saobrañaja i stanja signalizacije Uspostavljeni reæim saobrañaja (namena saobrañajnih povrãina. vrsta i kvalitet kolovoznog zastora itd. Zato su saobrañajne nezgode najvaæniji element predmeta istraæivanja i treba im posvetiti posebnu paænju. Ureœenost okoline puta (nasipi. Analiza karakteristika saobrañajnih tokova Bezbednost saobrañaja je jedno od obeleæja saobrañaja. prostornom i vremenskom raspodelom saobrañajnih tokova. Opãta analiza broja i strukture nastradalih u saobrañajnim nezgodama Stradanja ljudi su najznaåajnija posledica saobrañajnih nezgoda. druãtveni ambijent itd. useci. Analiza vaænih elemenata okoline (ambijenta) Saobrañaj se odvija u druãtvenom. aktivnost pojedinih subjekata bezbednosti saobrañaja. oãtre i opasne horizontalne i vertikalne krivine puta. sa povreœenim i sa materijalnom ãtetom). Zato bi pored broja. vaæni objekti oko puta. Trebalo bi obratiti posebnu paænju na ograniåenja brzine.).).8. prema vozaåkom iskustvu itd. postojanje i ureœenost autobuskih stajaliãta na putu. Ako bi se posmatrao neadekvatno dug period. normativni ambijent. poduæno i popreåno odvodnjavanje vode. prolasci kroz naseljena mesta. Opãta analiza broja i strukture saobrañajnih nezgoda Saobrañajne nezgode su najznaåajniji pojavni oblik nebezbednosti u saobrañaju. objekti na putu i oko puta. Mere koje ñe uticati na bezbednost saobrañaja moraju biti u skladu sa intenzitetima. ãto moæe ugroziti kvalitet predloæenih mera. U ovom delu bi trebalo analizirati ukupan broj saobrañajnih nezgoda.). broj nezgoda prema teæini posledica (nezgode sa poginulim. suvozaåi. postojanje i geometrija raskrsnica. peãaci i dr. ekonomskom i politiåkom ambijentu koji utiåe i na moguñnost sprovoœenja i efikasnost pojedinih mera. putnici. prema polu. Pri tome bi trebalo posmatrati dovoljno dug period (minimalno 5 godina) za uoåavanje zakonitosti. trebalo analizirati i strukturu nastradalih prema teæini posledica (poginuli. a posebno poslova bezbednosti saobrañaja. stanje privrede. biciklisti. ambijent oko puta itd. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . struktorom. zabrane skretanja. naåine regulisanja prvenstva prolaza. preglednost na putu.3. berme ili trotoara. Analiza bezbednosti saobrañaja na podruåju obrañajnih traka. to bi moglo da umnogome uopãti analizu i da neaktuelni problemi odvuku paænju.

47 Mogu se izdvojiti i neke druge vaæne karakteristike nezgoda. P. sletanje sa kolovoza i udar u objekat. linijski grafikoni saobrañajnih nezgoda i situacioni planovi saobrañajnih nezgoda. sudar pri uporednoj voænji. uåesnicima. str. udar u objekat na putu. U Srbiji bez pokrajina. udar u zaustavljeno ili parkirano vozilo. na opasnoj deonici itd. 1982. posledicama. vrstama. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Prostorna distribucija raspodela saobrañajnih nezgoda Odgovoriti na pitanje: Gde se dogaœaju nezgode? je jedan od najvaænijih zadataka analize stanja bezbednosti saobrañaja. odnosno za ulicu i kuñni broj u naseljima. padanje iz vozila u pokretu. Kao rezultat ove topografske analize dobijaju45 se karte saobrañajnih nezgoda. Beograd. Na osnovu topografske analize se izdvajaju. sletanju vozila sa puta (19-25%). 1999. sudar pri voænji u istom smeru. dnevna raspodela po danima u toku godine ili po danima u toku sedmice (utiåe na planiranje sedmiånih rasporeda rada) i åasovna raspodela nezgoda u toku dana (utiåe na planiranje rada u toku dana). vremenom dogaœanja itd.). Karte47 nezgoda su pogodne za makroanalizu na veñim povrãinama (podruåje grada). Znaåajne su godiãnja raspodela (distribucija) nezgoda (radi uoåavanja trenda razvoja pojave). Trebalo bi svaku saobrañajnu nezgodu ãto preciznije spustiti na teren. raskrsnice. Ovo se postiæe vezivanjem nezgoda za kilometarski stub (stacionaæu) na otvorenim putevima.Lipovac. meseåna raspodela (radi uoåavanja sezonskih oscilacija i izrade godiãnjih planova rada). 285. okolnosti). V. boåni sudar.. Srbije. naåinom kretanja. ali i za planiranje aktivnosti na prevenciji buduñih nezgoda. i Doroænie usloviy i bezonasnosmi dviæeniy MSR. sudaru iz suprotnih smerova (18 – 23 %). obaranje ili gaæenje stoke i ostale vrste nezgoda. ispadanje. 46 Vujaniñ. dr. 98 . vrsta nezgode (geometrijski oblik simbola odreœuje vrstu nezgode) i posledice nezgode (boja ili ãrafura simbola odreœuje posledice). Saobrañajni fakultet. 48 Jedinstven informacioni sistem MUP-a R. sletanje vozila sa puta. projekat saobrañajnih nezgoda. a linijski grafikoni za prikaz prostorne raspodele nezgoda na deonici puta (na saobrañajnom sektoru. deonice puteva/ulica ili zone na kojima se åeãñe dogaœaju nezgode (na primer viãe od 5 nezgoda u toku godine). boå45 Babkov. meœusobni sudar drumskog i æelezniåkog vozila..F. obaranje ili gaæenje peãaka. crne taåke koje predstavljaju mesta na putevima/ ulicama. Za ova mesta poveñane ugroæenosti saobrañaja crtaju se posebni situacioni planovi sa detaljnijim prikazom saobrañajnih nezgoda po lokacijama. Na ovim46 prilozima se pregledno prikazuju mesto nezgode (na tom mestu se ucrtava odgovarajuñi simbol). Vremenska distribucija raspodele saobrañajnih nezgoda Odgovor na pitanje: Kada se dogodila nezgoda? je znaåajan za bolje shvatanje uslova nastanka nezgode. uzrok nezgode i dr. M. Moskva. tzv. Tipoloãka analiza saobrañajnih nezgoda Naãa statistika razlikuje 13 vrsta saobrañajnih nezgoda:48 sudar iz suprotnih smerova. u zavisnosti od ciljeva analize (vreme dogaœanja. najviãe lica strada pri obaranju peãaka (22 – 30%). prevrtanje vozila na putu. Inæenjerski priruånik iz drumskog i gradskog saobrañaja i transporta.

Iniñ. S. Za one koji donose odluke. 1994. str. Miloãeviñ. i Vujaniñ M. Beograd. Teorije saobrañajnih nezgoda. Bezbednost drumskog saobrañaja. Beograd. Kriminologija. one su veoma korisne. 356. Takoœe bi trebalo uoåiti i analizirati koji su to najåeãñi propusti koji doprinose nastanku ovih nezgoda. ova analiza je veoma znaåajna za projektovanje kontramera za spreåavanje buduñih nezgoda. a njihove efekte analizirati kako bi se moglo uåiti za buduñe planove. Analiza najåeãñih okolnosti nastanka saobrañajnih nezgoda i najznaåajnijih propusta Na osnovu analize pojedinaånih nezgoda mogu se uoåiti najznaåajnije okolnosti koje prate veñinu saobrañajnih nezgoda na pojedinim lokacijama ili u pojedinim vremenima. 481.. Mada je ova analiza veoma diskutabilna (mi ne znamo precizne okolnosti niti propuste pre okonåanja sudskih postupaka. 218. 99 3. Veoma je znaåajno objektivno i struåno analizirati najznaåajnije dosadaãnje mere i aktivnosti kako se ne bi ponavljale greãke. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . 400. trebalo bi struåno i sveobuhvatno predloæiti sistem buduñih mera i aktivnosti na unapreœivanju bezbednosti saobrañaja. str. Uporedna analiza sa referentnim podruåjima Uvek bi trebalo raditi uporedne analize sa referentnim podruåjima. a åesto ni tada). Œ. Beograd.. str. Propuste bi trebalo vezati za pojedine uåesnike u saobrañaju. Kao referentna podruåja trebalo bi koristiti proseåne vrednosti u naãoj zemlji za podruåja sliånih saobrañajnih i drugih karakteristika. Bezbednost saobrañaja 2. deo. bilo bi veoma korisno za pojedine predloæene mere proceniti troãkove i oåekivane efekte.. Novi Sad.. ali i za druge subjekte bezbednosti saobrañaja. Predlog buduñih aktivnosti sa procenom troãkova i oåekivanih efekata Na osnovu sveukupne analize koja obuhvata veñinu ili sve nabrojane elemente. Saobrañajni fakultet.Literatura nim sudarima (11 – 16 %) i u sudarima pri voænji u istom smeru (6 – 12%). R. Saobrañajni fakultet. M. U narednim analizama ñe se izoãtravati kriterijumi i sve manje greãiti. Fakultet tehniåkih nauka. 2002. Åak i kada su ove procene sasvim grube. Analiza dosadaãnjih mera i aktivnosti U analiziranom periodu su realizovane aktivnosti razliåitih subjekata. ali i podruåja u zemljama OECD ili EU za koje su nam poznati podaci. Nomos. 1998. Ignjatoviñ. 1997. Ove aktivnosti bi trebalo pedantno pratiti i evidentirati. str. U svim ostalim vrstama nezgoda strada 8 – 12 % svih nastradalih. Literatura Dragaå.

No 6. Research Into the Validity of the Traffic Conflict Technique. Beograd. str. Past. Beograd. Moskva. Ãuãnjiñ. E.. CEMT/CS (2002)7/PROV. 2002. 2000. 315. Åigoja ãtampa. 18. 705-725. DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL. str. Vol. Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7). V. Organizacija za ekonomsku kooperaciju i saradnju (OECD). Doroænie usloviy i bezonasnosm dviæeniy MSR.. No 6. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Vujaniñ. Babkov. Present and Future Road Safety Work in ECMT. Beograd. Garder. 1998. Izveãtaj iz 1995. Australijska uporedna statistika o bezbednosti na putevima ãirom sveta.. Bezbednost. 285. Sidnej. Nauåno-struåni skup Bezbednost dece u saobrañaju. 1986. 2001. & P. Accident Analysis and Prevention. str.. K. Metodologija istraæivanja i reãavanja problema bezbednosti dece u saobrañaju. Hauer. 1999. 100 . Safety of Vulnerable Road Users. (Zbornik radova). Teorija i praksa upravljanja bezbednoãñu saobrañaja. 1995. M.F. Federalne kancelarije za bezbednost saobrañaja na putevima Australije. i Lipovac K.Lipovac. Metodologija. Œ.. 471-481. P. str. 1982. Lipovac. Konferencija evropskih ministara transporta.

Okolina kao faktor bezbednosti saobrañaja .3. Put kao faktor bezbednosti saobrañaja 4.4.4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA 4. Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja 4. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja 4.2.1.

opremljenost vozila. 1980. FAKTORI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA ÅOVEK (Human) VOZILO (Vehicle) PRE SN (Pre – Crash) obuka.. psihofiziåke obuka u pruæanju sposobnosti. Differences in Case-Specific Patterns of Unintentional Injury Mortality Among 15-44 Year Olds in Income-based Country Groups. masa. 34. vrlo brzo se pokazalo praktiånijim da se iz faktora okruæenje izdvoji put kao poseban faktor. samoobjaãnjavajuñi putevi . Ameriåki nauånik William Haddon2 je pokuãao da sistematizuje ove uticaje u matrici koja je po njemu i nazvana Hedonova matrica. oprema puta.. Bio je direktor NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) i IIHS (Insurance Institute for Highway Safety). Vol.. & R.. Tako je nastala proãirena Hedonova matrica. No 4. upotreba pojasa. Public Health Reports. opraãtajuñi putevi ... vozilo. vazduãni jastuci . OKRUÆENJE (Enviranment) Mada je osnovna postavka Hedonove matrice dobra. N.3 Tabela 4. sposobnosti... brzo zbrinjavanje povreœenih. alkohol . Andersson. New York... oprema vozila. Brojni su pokuãaji da se ovi uticaji nekako sitematizuju. 2002. okruæenje) pre. 95(5). 411-421. Advances in the Epidemiology of Injuries as a Basis for Public Policy. barijere pored puta. kvalitet i odræavanje puta. kvalitet uviœaja .. klima. W. kolovozni zastor. kiãa. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA . porodica. 103 4. stavovi.. Osnovna Hedonova matrica sistematizuje uticaje tri faktora bezbednosti saobrañaja (åovek. 2002).. 3 Haddon.. hortikultura. ureœenost okoline puta. ZA VREME SN (Crash) POSLE SN (Post – Crash) obuka. 1 Ahmed. pouzdanost .. tehniåka ispravnost. konstrukcija... N.1. & Andersson R. saobrañajne nezgode su najåeãñi uzrok (26 – 77%) smrtnih sluåajeva usled nenamernih povreda (Ahmed.HEDONOVA MATRICA Prema istraæivanju koje je obuhvatilo 57 zemalja. ponaãanje. zaãtitni sistem.. propisi. pp 541 – 551. za vreme i posle saobrañajnih nezgoda.1 Obilje razliåitih uticaja doprinosi nastanku saobrañajnih nezgoda i njihovoj teæini (veliåini posledica). konstrukcija . prve pomoñi . noñ. zdravstvena zaãtita. 2 William Haddon je osnivaå epidemiologije i kontrole povreda. Accident Analysis and Prevention. zaãtita od poæara.

. zaãtita od poæara. sposobnosti. zdravstvena zaãtia. pouzdanost . opraãtajuñi putevi. zdravstvena zaãtita . kvalitet uviœaja .. psihofiziåke stavovi.. kolovozni zastor.. UTICAJNI ELEMENTI – UTICAJI FAKTORI BEZBEDNOSTI AKTIVNA BEZBEDNOST PASIVNA BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA SAOBRAÑAJA SAOBRAÑAJA ÅOVEK obuka. oprema vozila. okruæenje) pre... sposobnosti. opraãtajuñi putevi barijere pored puta. izmenljiva signalizacija .. kvalitet puta. obuka..3.. ima smisla korigovati Hedonovu matricu i analizirati uticaje svih faktora na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja. PUT oprema puta. odræavanje puta. sposobnosti ..... masa . opremljenost vozila. OKRUÆENJE ureœenost okoline puta. hortikultura . konstrukcija. kvalitet.. porodica. obuka. Korigovana Hedonova matrica sistematizuje uticaje åetiri faktora bezbednosti saobrañaja (åovek.. zaãtita tehniåka ispravnost. put. za vreme i posle saobrañajnih nezgoda... Krsto Bezbednost saobrañaja Tabela 4. stavovi.. psihofiziåke ponaãanje . opremljenost vozila.. okruæenje) na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja... vozilo. pouzdanost . propisi. obuka u pruæanju prve pomoñi... konstrukcija .. FAKTORI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA ÅOVEK VOZILO PRE SN ZA VREME SN POSLE SN obuka u pruæanju prve pomoñi . ponaãanje . Tabela 4. zaãtitni sistem . oprema od poæara. noñ. hortikultura.. kolovozni zastor. zaãtitni sistem.. samoobjaãnjavajuñi putevi . kiãa.... masa . porodica. brzo zbrinjavanje povreœenih. ureœenost okoline puta.Lipovac.. klima. odræavanje puta. izmenljiva signalizacija . puta. Proãirena Hedonova matrica izdvaja put kao poseban faktor i sistematizuje uticaje åetiri faktora bezbednosti saobrañaja (åovek.. vozilo.. P..2.. propisi. VOZILO PUT OKRUÆENJE 104 .. put... vozila. samoobjaãnjavajuñi putevi . konstrukcija. oprema puta. kvalitet uviœaja. sposobnosti tehniåka ispravnost. 4 S obzirom na uspostavljene definicije aktivne i pasivne bezbednosti saobrañaja.. klima.

Prema istraæivanjima iz 2002.4 Uticaj åoveka na bezbednost saobrañaja nije dovoljno istraæen. 2002 (Zbornik radova. æene su manje sklone traganju za uzbuœenjima u saobrañaju i riziånim situacijama u sa4 Resolution No 86 on ways of influencing human behaviour with a view to improving road safety.1. 105 4. (39. ãto utiåe i na razliku u njihovom riziku uåeãña u saobrañajnim nezgodama. æene åine 3. retko ginu. D. oko 5. obrazovanje. prolaze na crveno. Naime. godine6 meœu vozaåima je bilo oko 22 % æena (10 do 15 % na otvorenim putevima i 30 do 40 % u naseljima). Ipak. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja Åovek je najznaåajniji faktor u konturi Å-V-P-O. 1997. – starost. bolest. bolje shvataju opasnosti i manje su sklone rizicima. K. i Vemiñ.. – sposobnosti – znanje-obuka – stavovi – iskustvo – ponaãanje – voænja pod uticajem – umor ostali elementi (standard.). stavovi i ponaãanje åoveka. pa åak i izmere. Œ.1. K. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.4. ÅOVEK KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .1. [CM(86)16]. Saobrañajne nezgode u preticanju. VI simpozijum Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2002. Mnogo je elemenata åoveka koji na razliåite naåine utiåu na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja. Beograd. Meœu ovim elementima posebno se istiåu sposobnosti. a posebno manje uåestvuju u najteæim nezgodama. S druge strane..5 zakljuåeno je da æene imaju manji rizik uåeãña u nezgodama.7 % lakãe povreœenih vozaåa uåesnika u saobrañajnim nezgodama. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA 4. uticaji droga i lekova. a posebno reœe prekoraåuju brzinu. 5 Lipovac.str. Æene su manje izloæene saobrañaju. znanja. Ipak. Upotreba sigurnosnih pojaseva u Republici Srbiji. 6 Lipovac.1. voze agresivno i voze pod uticajem alkohola. puãenje) 4. Na osnovu analize oko 125 hiljada saobrañajnih nezgoda u Srbiji..3 % poginulih. tj. ishrana. 287 – 292). dosadaãnja istraæivanja su omoguñila da se neki uticaji preciznije objasne. moæemo zakÿuåiti da æene imaju manji rizik uåeãña u nezgodama. Æene. åak i kada se ima u vidu smaçena izloæenost. Æene åine manje saobrañajnih prekrãaja. Buliñ. u proseku. socio-demografska obeleæja. U nastavku ñe biti izneti neki od najvaænijih elemenata åoveka i njihov uticaj na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja: – pol. Novi Sad.6 % teãko i 6. Pol Muãkarci i æene se razlikuju po mnogim obeleæjima.

6 0. ali postoje i dve razlike.2 3.6 3.7 Izgleda da stavovi i ponaãanje odluåujuñe doprinose smanjenju rizika kod æena. kako u apsolutnim vrednostima. 2002.9 5.7 0. 2002. pp 569 – 580.9 Na osnovu niza istraæivanja u razvijenim zemljama. i dr. sposobnosti.4 2. No 4.7 60 – 69 1.8 0. Krsto Bezbednost saobrañaja obrañaju (Rosenbloom. New York. Sensation Seeking and Detection of Risky Road Signals: a Development Perspective.8 0. on je oko 5 puta veñi nego za vozaåe od 40 – 49.6 1. tako da za vozaåe preko 80 g.0 1. Accident Analysis and Prevention. 34.1 2.6 0.5 2.8 0.0 1. tako i u odnosu na vozaåe srednje starosti.9 1. The Independentcontribution of Driver.0 1.1 3. pp 717 – 727. 34.Lipovac. T. Institut za ekonomiku transporta.8 1. i dr. Obzor meronrijamië no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy.4 1. Kod starijih vozaåa je obrnuto: starije æene imaju veñi rizik o odnosu na starije muãkarce.7 3. 2002).7 0. 9 Bedard.9 0.0 0. Wolf. Zemlja 19 – 20 Australija Kanada Danska Francuska V.0). odreœeni su proseåni rizici od uåeãña u nezgodama sa nastradalim za pojedine starosne grupe (proseåan broj nezgoda za sve vozaåe uzet je kao 1. 1996.7 2. P.3 preko 70 prosek 1. a ne neke razlike u sposobnostima i znanjima. Accident Analysis and Prevention. Naime. 8 Resolution No 37 on Driver traning [CM(78)17].1 3.4 3.7 1.0 1. Crash and Vehicle Characteristics to Driver Fatalities. No 6.6 0. Starost uåesnika u saobrañaju Razliåite starosne grupe imaju razliåita znanja. Vol. Rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama kod mladih vozaåa je 3-4 puta veñi nego kod ostalih.8 40 – 59 0.. CEMT. 2002). New York. mladi (do 25 godina) i stariji (preko 65 godina) imaju poveñan rizik. razliåitu izloæenost saobrañaju itd.2 3.0 1.7 0. g (Bedard.0 3. Ova zavisnost je sliåna kod muãkaraca i æena. Tabela 4.0 1.3 1.8 0.. & Y.9 0.3 5. Mladi muãkarci imaju znatno veñi rizik nego mlade æene. T.2.1.0 1.8 0. & Y.4. 4. Wolf.7 0.2 1.8 0.0 1.0 1. M. Britanija N. Izvor: Snravoånik no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy.5 Rosenbloom. Oslo-Kopenhagen. M.5 1.1 3. Vol. 1978.8 0. ponaãanja.8 1.0 1. stavove.5 3. Promena relativnog rizika uåeãña u saobrañajnim nezgodama prema godinama starosti.8 26 – 39 0.8 1.7 0. Rizik8 nezgode i smrtonosnih povreda raste i kod starijih vozaåa. 106 .0 1. Rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama (broj nezgoda na milion preœenih kilometara) u zavisnosti od starosti vozaåa ima oblik slova “U”. Zeland Norveãka Ãvedska PROSEK 7 4 Godine starosti 21 – 25 1.

11 Resolution No 46 on Measures to reduce the accident risk of young drivers.11 Mladi ljudi nisu dovoljno upoznati sa rizicima u saobrañaju. 2002. bolje åuju itd. Mladi ljudi su sposobniji. bræe reaguju. istiåuñi veliki rizik mladih i starih lica u odnosu na sredoveåne (Bedard. Cemt.1.1. 107 4. Zemun. 1985. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA . zdraviji. S. M. u saobrañaju najviãe ima sredoveånih vozaåa. S druge strane. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja Struktura vozaèa prema starosti 30 25 20 15 10 5 0 18 -23 24 -30 31 -40 41 -50 51 -60 -65 61 reko ip Procentualna vrednost Godine starosti vozaèa Slika 4. [CM(85)18]. Starost bitno utiåe na rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama. U osnovi njihovog rizika je njihovo neiskustvo. “U” kriva opisuje ovu zavisnost.. Terensko istraæivanje strukture vozila i vozaåa u saobrañaju (seminarski rad).10 Objaãnjenje visokog rizika za mlade i stare ljude nemaju niåeg zajedniåkog. olako bi10 Pavloviñ.4. i dr. sklonost ka riziånom ponaãanju i poåetniåke greãke.). Viãa ãkola unutraãnjih poslova.

Transaction Publishers. 1997. (monografija).13 sporije reaguju.17 Razlikuju se opãte (govor. zbog svojih sposobnosti i boljeg zdravstvenog stanja. izvrãna moguñnost da se neposredno izvedu telesne i mentalne aktivnosti (operacije) sa valjanim ishodom. Zato raste rizik od nezgoda u preticanju sve do 57 godine. pp 793 – 801. Vol. 952. bræe nego ãto to oni smatraju. Saobrañajne nezgode u preticanju. (Evans. 108 . Viãa ãkola unutraãnjih poslova.Lipovac. Medicinski leksikon. P. New York. Braver i E. 15 Ako se uzme u obzir smanjena izloæenost starijih vozaåa. Izgleda da posle ove starosne granice.3. ali bioloãka starost umanjuje njihove psihofiziåke sposobnosti: smanjena im je moguñnost da okreñu glavu. stereovid. I. i Hansson G. Krsto Bezbednost saobrañaja 4 raju riziåna ponaãanja (veñe brzine.. Age Related Effects of Restricted Head Movements on the Useful Field of View of Drivers.P Obeleæja. Na primer. periferni vid) itd. S obzirom na sloæenost operacije preticanja. agresivna voænja) i potcenjuju ove rizike. 4. New York. sloæenim situacijama. 41 i 42. biciklista itd. Vol. 1991).) i specijalne sposobnosti (upravljanje vozi12 Rothe. Beyond Traffic Safety. opãteg modela ponaãanja i nedovoljne obuke. 1997. str. i dr.15 Sliåna zavisnost rizika od starosti uoåena je i kod drugih kategorija uåesnika u saobrañaju: peãaka. 1994.. Ovo posebno dolazi do izraæaja u uslovima oteæanog odvijanja saobrañaja i kod sloæenih situcija. onda je njihov rizik joã izraæeniji.14 nego kod ostalih nezgoda. Uticaj starosti na pasivnu bezbednost saobrañaja nije tako detaljno istraæivan. Zato se oni teãko snalaze u raskrsnicama i dr. u proseku ñe zadobiti manje povrede i åeãñe preæivati nego starija lica. Izgleda da shvatanje åoveka o slabljenju sposobnosti kasni za stvarnim slabljenjem. Beograd.12 Stariji ljudi dobro poznaju rizike u saobrañaju. vozaåi postaju svesni smanjenih sposobnosti i zato su obazriviji u preticanju. 1997 str. Ovo proizlazi iz stavova. New Brunswick and London. 14 Lipovac. stariji uåesnici imaju tri puta veñi rizik povreœivanja od mlaœih. Neki autori smatraju (Rothe. oslabljen im je vid (oãtrina vida. imaju veñe iskustvo (æivotno i saobrañajno).. 29. Mitter: Two-vehicle Side Impact Crashes: the Relationship of Vehicle and Crash Characteristics to Injury Severity. No 1. Capability) je. C. R. nepoãtovanje svetlosnih signala i saobrañajnih znakova. M. 13 Isler. str. 17 Babiñ. hodanje. J. 1994) da se ovo moæe prevaziñi poveñavanjem prilika za edukaciju ili izgradnjom centara koji adolescentima pruæaju moguñnost da se “isprazne”. Accident Analysis and Prevention. Na primer. ãto smanjuje udeo preticanja u ukupnom broju nezgoda kod najstarijih vozaåa. E. Beograd. P. u boånim sudarima u SAD. 1999. Mlaœi ljudi. ovo znaåajnije utiåe na bezbednost preticanja nego poveñavanje njihovog iskustva.. 29. pijanstvo.. pp 399–406. stariji vozaåi imaju veñi rizik da uåestvuju u saobrañajnim nezgodama pri preticanju. K. opaæanje itd. ãto je u osnovi poveñanog rizika starih uåesnika u saobrañaju. Accident Analysis and Prevention. Parsonson R. 16 Farmer..16 4.1. Sposobnosti vozaåa slabe sa staroãñu. No 6. Sposobnosti Sposobnost (engl.

Sposobnosti mogu biti prirodne (uroœene) ili steåene. 1701. M. Åovek selektivno opaæa. M. S druge strane. N. dinamiåki vid itd. a znak iks ñe se opaæati perifernim vidom. Fakultet tehniåkih nauka. sluha. æuta mrlja na kojoj nema nikakvih oånih ñelija. periferni vid.1 %. Sad. Ako slika padne na æutu mrlju. 1997. Posebno su vaæni oãtrina vida. Slika (svetlost) prolazi kroz zenicu oka. 284 – 295. 1994.2. vidno polje. Nacionalni savez ãvedskih autoãkola.19 U senzorne sposobnosti spadaju sposobnosti koje su u vezi sa åulima vida. 69. JRJ. åovek dobro i lako opaæa ono ãto oåekuje20 i ono ãto smatra opasnim (veliki rizik da ñe nastupiti posledice). jer je slika pala u æutu mrlju. str. Ostalo pokriva periferni vid. 109 4. 18 Nova Larusova enciklopedija u tri toma. Oãtrina vida je u vezi brzog i lakog prepoznavanja predmeta. na mreænjaåi postoji tzv. Mreænjaåa prekriva zadnji deo oka i sadræi ñelije koje pretvaraju svetlosne zrake u signale koji se prenose preko oånog æivca do mozga (svesti). Opaæanje je u direktnoj vezi sa oåekivanjem i paænjom. Åovek vidi punom oãtrinom samo ako slika padne na malu povrãinu mreænjaåe. Stokholm. Zenica se poveñava noñu i u uslovima smanjene vidljivosti kako bi regulisala koliåinu propuãtene svetlosti. u jednom trenutku ñe znak iks nestati. U krajnjim delovima perifernog vida oãtrina vida je manja od 0. a to je samo 1-2 % onog ãto se nalazi u vidnom polju. adaptacija. Naime.4. tada ñe se krug videti odliåno. Ako crteæ pribliæavate licu. Ono ãto ne oåekuje. 19 Iniñ. 20 Priruånik za vozaåku dozvolu (korkortsboken).. åovek je neñe videti. Univerzitet u Novom Sadu. tj. str. åovek neñe primetiti ili mu treba viãe vremena za primeñivanje.). Kada zaæmurite na levo oko i usmerite pogled (desno oko) na krug.1. str. psihomotorne i mentalne sposobnosti (Iniñ. Beograd. 1997). Preko 90% najznaåajnijih informacija za uåeãñe u saobrañaju prima se åulom vida. mirisa i dodira. 1999. bira ãta ñe opaziti i na ãta ñe reagovati. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja Slika 4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA lom itd.18 Za bezbednost saobrañaja su najznaåajnije senzorne. . Bezbednost drumskog saobrañaja. slika i slova.

Krsto Bezbednost saobrañaja Normalno vidno polje je ãirine oko 170 do 190 stepeni horizontalno. 4 Slika 4. tako da su njihove slike uæe. Predmeti se prvo uoåavaju perifernim vidom.3. Npr. pogled im duæe zastaje na predmetima. Deca i pri mirovanju imaju manji vidni ugao. Vidno polje deteta je uæe nego kod odrasle osobe. a ãta nije. Izgleda da je za bezbedno uåeãñe u saobrañaju potreban odreœeni minimum znanja. Åovek perifernim vidom opaæa.4. a srediãnjim prepoznaje. Treba imati u vidu da se ãirina vidnog polja smanjuje sa brzinom i biñe: 100 stepeni pri brzini 30 km/h. 60 stepeni iznad i 70 stepeni ispod linije vida. kao i da se pretraæivanje u vidnom polju vrãi sistematiånije. a zatim se usmerava pogled (po potrebi okreñe glava) i predmet prepoznaje. 75 stepeni pri brzini 50 km/h. Iskustvo pomaæe da se viãe i bolje koristi periferni vid. neiskusni vozaåi åesto gledaju blizu vozila. Znanja – obrazovaçe i obuka Na bezbednost saobrañaja utiåu obim i struktura znanja uåesnika u saobrañaju. o åemu se mora voditi raåuna pri njihovoj obuci. Veoma je vaæna koordinacija srediãnjeg i perifernog vida. Ranije se ovaj uticaj precenjivao. 40 stepeni pri brzini 100 km/h. P. a imaju loãu selekciju ãta je vaæno. Vidno polje se suæava i slabi periferni vid i pri malim koncentracijama alkohola u krvi. a posebno minimum poznavanja 110 .Lipovac. 4. a samo 30 stepeni pri brzini 140 km/h (“efekat tunelskog vida”).1.

4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja

saobrañajnih propisa.21 Istraæivanje pokazuje malu razliku u uåeãñu u nezgodama lica åije se znanje bitno razlikuje. Sve ukazuje da stavovi, veãtine i iskustvo imaju veñi uticaj na bezbednost saobrañaja nego nivo znanja. Meœutim, naãe istraæivanje znanja vozaåa koji su osuœeni zbog saobrañajnih nezgoda pokazalo je drastiåno nepoznavanje saobrañajnih propisa kod znatnog dela osuœenika.22 Izgleda da nedostatak minimuma znanja poveñava rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama kod svih kategorija uåesnika (vozaåa, biciklista, peãaka itd.). Smanenju rizika uåeãña u saobrañajnim nezgodama viãe doprinose kursevi za spreåavanje nezgoda (za vozaåe koji su uåestvovali u saobrañajnim nezgodama), a posebno kursevi za smanjenje recidivizma23 (za vozaåe recidiviste), nego poveñavanje osnovne obuke. Kod peãaka i drugih uåesnika u saobrañaju najveñi uticaj imaju åesta i kratka uåenja prañena praktiånim veæbama u saobrañaju, interdisciplinarno uåenje i veæbanje (u okviru viãe nastavnih predmeta), aktuelne kampanje i studije primera. Poseban znaåaj ima obrazovaçe i obuka vozaåa. Zbog velikog meœunarodnog znaåaja i meœuuticaja, obuka vozaåa se sve viãe unificira u Evropi24 i u svetu. Postoje dva osnovna problema u vezi obuke vozaåa: prvo, ljudi se obuåavaju da poloæe vozaåki ispit, a ne da voze bezbedno i drugo, preovlaœuje stav da uåenje voænje prestaje nakon polaganja vozaåkog ispita. Na primer, istraæivanja u V. Britaniji su pokazala da vozaåi koji se obuåavaju u defanzivnoj voænji teæe polaæu ispit, ali reœe uåestvuju u nezgodama, u odnosu na one koji se obuåavaju tradicionalno.25 Dakle, struktura i nivo znanja utiåu na aktivnu (rizik od nezgode), ali i na pasivnu bezbednost saobrañaja. Kvalitetnija obuka svih uåesnika u saobrañaju, a posebno vozaåa smanjuje teæinu nezgoda.26 S druge strane, napredna obuka urgentne medicine i redovno trenaæiranje profesionalaca koji stiæu meœu prvima na lice mesta (profesionalni vozaåi, policajci, vatrogasci i medicinsko osoblje) mogu bitno smanjiti posledice nezgoda.

4.1.5. Stavovi
Stavovi viãe nego znanja utiåu na bezbednost saobrañaja. U tom smislu su brojna zalaganja za izgradnju i ukorenjivanje ispravnih stavova o bezbednosti
21 Iniñ,

M., Bezbednost drumskog saobrañaja, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehniåkih nauka, Novi Sad, 1997, str. 340. 22 Ãkarin G., Karakteristike osuœenih lica za kriviåna dela iz bezbednosti saobrañaja (seminarski rad), Viãa ãkola unutraãnjih poslova, Zemun, 2003. 23 Knighet, J. i Tippetts S., Accident Prevention Versus Recidivism Prevention Courses for Repeat Traffic Offenders, Accident Analysis and Prevention, New York, Vol. 29, No 1, pp 25 – 31. 1997. 24 Direktive EU u vezi obuke i polaganja vozaåkih ispita: Council Directive 91/439/EEC, 94/72/EEC, 96/ C110/05 (proposal), 96/427/EC, 96/439/EEC (proposal), 96/47/EC, 97/C 31/04 (proposal), 9/97 , 97/C 69/02, 97/26/EC, 97/26/CE, 2000/56/EC. 25 Vanke, J., Techniques for influencing driving the driver’s view, ecmt Expert Workshop on In-Car Technology, Delft, 1996. 26 Resolution No 45 on Measures to improve emergency assistance in road traffic, [CM(83)20], CEMT, 1983.

111

4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

saobrañaja. Posebno su znaåajni stavovi o veliåini rizika u saobrañaju, o moguñnosti upravljanja bezbednoãñu saobrañaja, o liånoj i druãtvenoj odgovornosti za bezbednost saobrañaja, o znaåaju poãtovanja propisa, o opasnostima pojedinih radnji u saobrañaju itd. Stavovi se izgraœuju i ukorenjuju od roœenja. Presudnu ulogu u tome ima porodica, dobri uzori i najranija iskustva. Meœutim, veoma je vaæno sistematski i kontinuirano uticati na izgradnju pozitivnih stavova: u vrtiñima i predãkolskim ustanovama, u toku osnovne i srednje ãkole (nastava iz viãe nastavnih disciplina i vannastavne aktivnosti), radio i TV emisijama, kampanjama u bezbednosti saobrañaja itd. Znaåajno je da ovo delovanje ãto ranije poåne, da bude kontinuirano i prilagoœeno uzrastu, mentalitetu, vrsti i nivou obrazovanja i sl. U procesu izgradnje pozitivnih stavova o bezbednosti saobrañaja najteæe je eleminisati negativne uticaje, tj. spreåiti izgradnju negativnih stavova o saobrañaju i bezbednosti saobrañaja.27

4.1.6. Iskustvo
Ukupno æivotno, a posebno iskustvo u saobrañaju znaåajno utiåu na rizik saobrañajne nezgode. Ovo je prisutno kod svih kategorija uåesnika u saobrañaju, ali je najviãe istraæeno kod vozaåa i peãaka. Vozaåko iskustvo (vozaåki staæ) se moæe izraæavati na razliåite naåine: brojem preœenih kilometara, brojem sati voænje, brojem godina intenzivne voænje, obimom i vrstom voænje u razliåitim uslovima itd. Meœutim, najjednostavnije je prikupljati podatke o ukupnom (nominalnom) vozaåkom staæu, tj. o periodu od polaganja vozaåkog ispita. Ovaj nominalni vozaåki staæ se sastoji od mrtvog i stvarnog vozaåkog staæa. Mrtvi vozaåki staæ je period posedovanja vozaåke dozvole u kome vozaå ne vozi ili malo vozi. Stvarni vozaåki staæ je period u kome vozaå intenzivno i aktivno vozi. Prema obimnim istraæivanjima koja su sprovedena u Srbiji, uoåeno je da vozaåki staæ odluåujuñe doprinosi bezbednosti vozaåa.28 Prema nominalnom vozaåkom staæu, svi vozaåi su podeljeni u pet klasa: – neiskusni vozaåi (vozaåi poåetnici) sa vozaåkim staæom do 5 godina, – nedovoljno iskusni vozaåi (od 6 do 10 godina nominalnog vozaåkog staæa), – iskusni vozaåi (od 11 – 15 godina nominalnog vozaåkog staæa), – zreli vozaåi (od 16 – 20 godina), – vrlo iskusni vozaåi (21 – 25 godina) i – stari vozaåi (preko 25 godina poseduju vozaåku dozvolu). Uoåeno je da oko 42 % vozaåa koji su uåestvovali u saobrañajnim nezgodama åine vozaåi poåetnici (do 5 godina vozaåkog staæa). Ako se ima u vidu smanjena izloæenost vozaåa – poåetnika, tj. veliki mrtvi vozaåki staæ u naãim uslovima, zakljuåujemo da preko 50 % svih vozaåa uåesnika u saobrañajnim nezgodama åine vozaåi poåetnici (sa manje od 5 godina nominalnog vozaåkog staæa).
27 O reklamama ... 28 Lipovac, K. i dr.,

4

Obuka kandidata za vozaåe i polaganje vozaåkih ispita u funkciji bezbednosti saobrañaja, (studija), Viãa ãkola unutraãnjih poslova, Beograd, 1997.

112

4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja

Procenat meðu svim vozaèima uèesnicima u saobraæajnim nezgodama

Raspodela vozaèkog staža vozaèa uèesnika u SN (sve kategorije)

1-5

6-1

0

Vozaèki staž (godine)

-1 11

5

16

-20

21

-30

pre

ko

30

Raspodela vozaèkog staža vozaèa uèesnika u saobraæaju (magistralni put Užice–Zlatibor, 2002)
Procenat meðu svim vozaèima uèesnicima u saobraæaju
25% 19% 17% 17% 12% 10%

Vozaèki staž (godine)
1-5 6-1 0 -1 11 5 16 -20 21 -30
pre ko

30

Slika 4.4. Procenat vozaåa koji su uåestvovali u saobrañajnim nezgodama, a prema njihovom vozaåkom staæu29 i vozaåko iskustvo vozaåa u saobrañaju na magistralnom putu.30

Dakle, vozaåko iskustvo smanjuje rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama. Meœutim, iskustvo moæe da smanjuje i posledice saobrañajnih nezgoda.
29 Isto. 30 Pavloviñ,

S., Terensko istraæivanje strukture vozila i vozaåa u saobrañaju (seminarski rad), Viãa ãkola unutraãnjih poslova, Zemun, 2002.

113

4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

4.1.7. Ponaãanje
Ponaãanje uåesnika u saobrañaju, a posebno poãtovanje propisa, najbitnije utiåu na bezbednost saobrañaja. Posebno su opasna sledeña ponaãanja u saobrañaju: – znaåajno prekoraåenje ograniåenja brzine, – nepoãtovanje svetlosnih signala (prolazak na crveno svetlo), – preticanje na mestima zabrana i u opasnim situacijama, – nepoãtovanje prvenstva prolaza, – nedræanje bezbednog odstojanja izmeœu vozila, – nekoriãñenje zaãtitne opreme i – prelazak kolovoza van peãaåkog prelaza.

4.1.7.1. Brzina vozila u saobrañaju
Brzina utiåe na vreme putovanja, troãkove prevoza, zagaœivanje vazduha, buku, izbor vida prevoza, klimu, rizik od nezgode, posledice nezgode, kvalitet æivota, zdravlje itd.

4

Na rizik od nezgode utiåu: ograniåenje brzine, proseåna brzina vozila, procenat vozila åija brzina je veña od ograniåene, procenat sporih vozila i disperzija brzina.31 Broj nezgoda se poveñava za 10% (lakãe nezgode) do 25% (nezgode sa poginulim), kada proseåna brzina poraste za 5 km/hat. Ovo poveñanje je 25 – 50 %, ako brzina poraste za 10 km/hat. U suprotnom, ako se proseåna brzina na putu smanjuje, smanjuje se i broj nezgoda (Slika 4.5).

nezgode sa poginulim nezgode sa povreðenim sve nezgode

Slika 4.5. Promena broja nezgoda sa promenom srednje brzine na putu. Ãvedski model kada je posmatrana srednja brzina bila 80 km/hat (Anderssen & Nilsson, 1997).
31 MASTER (Managing Speeds of Traffic on European Roads, Transport research, Fourth framework pro-

gramme road transport, Transport DG – 106, Final Report, December 1998.

114

4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja

Rizik od nezgode razliåito se menja u razliåitim uslovima. Ako u naselju poraste srednja brzina za 10%, broj nezgoda raste za oko 21%. Smanjenje srednje brzine za oko 1 km/hat dovodi do smanjenja broja nezgoda za oko 2-3% (oko 4% na gradskim arterijama i oko 2 % na ulicama gde se vozila kreñu sporo). Velike proseåne brzina znaåi i velike sudarne brzine. Sa porastom sudarnih brzina rastu posledice nezgode, a posebno rizik smrtnosti. Velike sudarne brzine umanjuju koristi od sistema zaãtite. Na primer, rizik povreda vezanog putnika je 3 puta veñi pri sudarnoj brzini 50 km/h, nego pri brzini 30 km/h. Ove razlike su joã znaåajnije, ako se ne koriste sigurnosni pojasevi. Nepoãtovanje ograniåenja brzine je vrlo pouzdan pokazatelj sklonosti ka saobrañajnim nezgodama. Naime, vozaåi koji voze prebrzo, prave i druge saobrañajne prekrãaje, a svaki treñi vozaå koji je kaænjen zbog prekoraåenja brzine bio je uåesnik saobrañajne nezgode. Procenat vozaåa koji ne poãtuju ograniåenje brzine (prekoraåuju brzinu) znaåajno utiåe na broj nezgoda. Ako se procenat vozaåa koji voze prebrzo udvostruåi, broj nezgoda poraste za oko 10%. Ako njihova proseåna brzina poraste za 2 km/h, broj nezgoda poraste za preko 20%. Disperzija brzina (razlike izmeœu brzina vozila u saobrañaju) utiåe na broj konflikata brzina na putu, pa i na broj nezgoda. Ukoliko su brzine ujednaåene (male disperzije brzina) onda se dogaœa i manji broj nezgoda. Ako disperzija brzine raste, onda raste i broj konflikata brzina, raste broj potreba za preticanjem, raste broj ometanja i negativnih meœuuticaja, vozaåi se viãe zamaraju i nerviraju, åeãñe su opasne situacije, pa i nezgode. Treba imati na umu da porastu broja nezgoda doprinose vozila koja se kreñu bræe, a posebno vozila koja se kreñu sporije. Brza i spora vozila imaju i veñi rizik uåeãña u nezgodama. Sa porastom sudarnih brzina poveñava se teæina nezgode, a posebno pri obaranju peãaka. Na primer, ako je brzina udara u peãaka 30 km/h, onda ñe poginuti oko 10% peãaka, pri brzini 40 km/h poginuñe oko 20 %, pri 50 km/h gine oko 40% peãaka, a pri 60 km/hat gine oko 80%. Ako je peãak udaren vozilom koje se kreñe brzinom 80 km/hat i viãe, njegove ãanse da preæivi su zanemarljive (Passanen, 1991).
Uticaj sudarne brzine na smrtnost razlièitih SN
100 90
ÈEONI SUDARI

RIZIK SMRTNOG ISHODA (%)

80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50
OBARANJE PEŠAKA

BOÈNI SUDARI

60

70

80

90

100 110 120 130 UDARNA BRZINA (km/h)

Slika 4.6. Rizik od smrti peãaka najviãe zavisi od brzine vozila u trenutku sudara (Passanen, 1991).

115

4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

Nilsson je (1984) izveo matematiåki model32 za odreœivanje uticaja poveñavanja brzine na broj saobrañajnih nezgoda i njihove posledice (Tabela 4.5).
Broj saobrañajnih nezgoda (y) Nezgode sa poginulim y1=(v1/vo )4y
o

Broj povreœenih (z) Poginuli z1=(v1/vo )4y
o+(v1/vo)
8(z

o-yo)

Nezgode sa teãko povreœenim i oginulim y1=(v1/vo)3yo Sve saobrañajne nezgode sa povredama y1=(v1/vo )2y
o

Poginuli i teãko povreœeni z1=(v1/vo)3yo+(v1/vo)6(zo-yo) Svi povreœeni (ukljuåujuñi i smrtnosti) z1=(v1/vo)2yo+(v1/vo)4(zo-yo)

Primer 1. Ako je, pri poåetnoj srednjoj brzini od v0= 85km/h, bilo 100 saobrañajnih nezgoda sa poginulim i 110 poginulih, onda bi, posle porasta brzine na 90 km/h, trebalo oåekivati oko: y1= (90/85)4 x 100 = 1,0594 x 100 = 125,7 saobrañajnih nezgoda sa poginulim, tj. oåkivalo bi se poveñanje za 25,7 %. Pri tome bi trebalo oåekivati oko: z1= (90/85)4 x 100 + (90/85)8 x (110 – 100) = = 125,7+1,0598(110-100)=141,5 poginulih lica, tj. oåekivalo bi se poveñanje za (141,5 – 110)/110 x 100 % = 28,6 % Primer 2. Ako je, pri srednjoj brzini v0 = 100 km/h bilo y0 = 1.000 nezgoda sa teãkim povredama (ukljuåujuñi i poginule), a broj teãko povreœenih i poginulih bio 1.500, onda ñe sa smanjivanjem brzine na v1 = 90 km/h, smanjiti i broj ovih nezgoda i nastradalih. Novi oåekivani broj nezgoda sa povredama biñe oko: y1 = (90/100)2 x 100 = 0,92 x 100 = 810 (smanjenje za oko 19%) a novi broj povreœenih (ukljuåujuñi i poginule) biñe oko: z1 = (90/100)2 x 100 + 0,94(1500-1000) = = 810 + 0,94(1500-1000) = 1138 (smanjenje za oko 24,1%)

4

32

Road Safety Principles and Models: review of descriptive, predictive, risk and accident conseqvence models, OECD, 1997.

116

4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja

4.1.7.2. Prolazak na crveno svetlo
Ukrãtanje u nivou izaziva veñi broj veoma opasnih konflikata u saobrañaju. Zato se ureœenju prvenstva prolaza posveñuje posebna paænja. Prvenstvo prolaza moæe biti ureœeno kao prvenstvo onoga koji se kreñe savremenim kolovozom (u odnosu na one koji dolaze zemljanim putem), znakom trougao, znakom STOP, semaforima ili znacima koje uåesnicima u saobrañaju daju ovlaãñena lica koja neposredno reguliãu saobrañaj. Svetlosni signalni ureœaji (semafori) se postavljaju u raskrsnicama kada to zahtevaju razlozi protoånosti (poveñan broj vozila ili peãaka) ili bezbednosti saobrañaja (veñi broj nezgoda). Semafori bi trebalo da omoguñe bezbedno ukrãtanje saobrañajnih tokova, tako ãto vremenski razdvajaju konfliktne tokove vozila i peãaka. Pri projektovanju plana tempiranja semafora spreåava se jednovremeno
33 Status Report, Vol 37, No. 5, May 4, 2002. (www.highwaysafety.org). 34 SARKOZY, N., Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des

Libertés Locales; Gilles de ROBIEN, Ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer; RN 20 La Ville-du-Bois, 27 octobre 2003;Dossier de presse. 35 Lipovac, K. i Neãiñ M., Automatsko prañenje i kontrola prekrãaja u bezbednosti saobrañaja, Nauånostruåni skup: Propisi U bezbednosti saobrañaja, Postojeñe stanje i problemi primene, Beograd, 2003 (Zbornik radova, str. 101 – 113).

117

4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA

Za kontrolu brzina pored tradicionalnih metoda (radar, tahograf i sl.), danas se sve viãe koriste automatizovane savremene metode koje koriste radar sa fotoaparatom ili kamerom. Koriste se dva tipa ureœaja. Jedan tip ureœaja snima trenutne brzine vozila (koristeñi radar ili detektore instalirane u kolovoz), a drugi tip ureœaja snima proseånu brzinu na posmatranoj (opasnoj) deonici puta. Danas se u oko 75 zemalja koriste ureœaji za automatsku detekciju prekoraåenja brzine (Status Report, juni 19, 1999; www.highwaysafety.org). Time se smanjuju broj vozila koja prekoraåuju brzinu (za 40 do 80 %)33 i veliåina ovih prekoraåenja. Velika Britanija (preko 5000 instaliranih radara sa kamerama na putevima) i Holandija (preko 6000 ureœaja) prednjaåe u automatskoj kontroli brzina. U Francuskoj je krajem 2003. bilo instalirano 100 radara sa digitalnim kamerama koji su potpuno automatizovani (od kontrole na putu, preko identifikacije vozila i vlasnika, do pisanja reãenja i plañanja kazni). Do kraja 2005. planirano je da se uvede 1000 ovakvih ureœaja. Na pojedinim kritiånim deonicama (posebno u tunelima) procenat vozaåa koji prekoraåuju brzinu sveden je na 1%, posle uvoœenja ovih kamera. Na deonici puta u San Etjenu broj broj nezgoda sa nastradalim je smanjen sa 90 na 5 posle uvoœenja ovih ureœaja.34 Dakle, veliki potencijal za uticaj na brzine leæi u automatskoj kontroli brzina. Meœutim, neophodno je reãiti nekoliko problema, a posebno problem dokazivanja prekrãioca, tj. odgovornosti vlasnika vozila. Mada meœunarodne strategije bezbednosti saobrañaja, EU, KEMT i veñina razvijenih zemalja preporuåuju uvoœenje odgovornosti vlasnika vozila i njegovu obavezu da pomogne dokazivanje prekrãioca, ovo joã nije reãeno u naãem zakonu.35

zbog ponaãanja 36 Karaliñ. godine oko 20 % svih nezgoda sa peãacima dogodilo na peãaåkim prelazima. ãtetom 547 (47 %) 610 (53 %) 1. 2002. Saobrañajne nezgode koje su se dogodile na raskrsnicama u Beogradu. Beograd.157 (100 %) Broj nezgoda po raskrsnici 2. koji se teãko izbegava. u toku 2001. Tako se garantuje bezbedno ukrãtanje i ulivanje saobrañajnih tokova. saobrañaj se odvija tako ãto svi uåesnici oåekuju od drugih da poãtuju signalizaciju. nego na nesemaforizovanim raskrsnicama. sve dok svi uåesnici poãtuju znake na semaforima. 1999.23 4 Na nesemaforizovanim raskrsnicama Ukupno U naãim uslovima je masovno nepoãtovanje svetlosnih signala. Naime. Lipovac. Bezbednost dece u saobrañaju u Beogradu (studija). Znatan broj ovih nezgoda dogodio se na semaforizovanim prelazima. pa su raskrsnice sa semaforima postale opasnije od nesemaforizovanih raskrsnica.7 SN sa nastradalim 122 (77 %) 37 (23%) 159 (100 %) Broj nezgoda po raskrsnici 0. velika ulaganja da se raskrsnice i peãaåki prelazi semaforizuju i savremeno reguliãu (kako bi bili bezbedniji) daju suprotne efekte. str.6 1. K. u Beogradu se.08 0. Saobrañajni fakultet.38 Dakle. i dr. jer naruãava naåelo poverenja izmeœu uåesnika u saobrañaju. B. Ovome bi trebalo pridodati da se i veliki broj nezgoda sa peãacima dogaœa na semaforizovanim peãaåkim prelazima. Ovo najbolje ilustruju podaci o nezgodama na raskrsnicama u Beogradu (Tabela 4. U Beogradu se u periodu od 1997. Nepoãtovanje svetlosnih saobrañajnih znakova je veoma opasno. a posebno vozila) na crveno je veoma opasan. 118 . Tabela 4..58 0. 71. na semaforizovanim raskrsnicama dogaœa dva puta viãe nezgoda sa materijalnom ãtetom i oko 7 puta viãe nezgoda sa nastradalim licima... 38 Vujaniñ. Krsto Bezbednost saobrañaja kretanje konfliktnih tokova i obavezno ostavljaju zaãtitna vremena. Prolazak bilo koga uåesnika (peãaka. do 2002. i 72. godine (posmatrano je 692 raskrsnice na kojima su se dogaœale nezgode) Izvor: Statistiåki podaci MUP-a36 Broj raskrsnica Na semaforizovanim raskrsnicama 210 482 692 SN sa mat. jer stvara opasan konflikt sa drugim uåesnicima. Analiza bezbednosti saobrañaja na raskrsnicama u Beogradu (diplomski rad).Lipovac. Beograd. 37 Obuhvañene su nezgode kod kojih je utvrœeno stanje semafora.6). P. M. Tako na primer. Na semaforizovanim raskrsnicama se åeãñe dogaœaju nezgode i ove nezgode su opasnije. Institut Saobrañajnog fakulteta. Oko 60% nezgoda na semaforizovanim prelazima37 desio se pri prelasku ulice u vreme kada je za peãake bilo ukljuåeno crveno svetlo.6.3 1.

a ove nezgode su lakãe u odnosu na boåne sudare. postavljeni u vozilima ili u 39 Status Report.6 45. 40 Lipovac. Imajuñi ovo u vidu. Saobrañajne nezgode u preticanju. gde je dozvoljeno preticanje. Uz odgovarajuñi publicitet (kampanje) poveñava se i subjektivni rizik. Saobrañajne nezgode u preticanju. May 4. 119 4.1.40 Ove nezgode su teæe od ostalih (tabela 4. 1997.4 Detaljna analiza velikog uzorka nezgoda u preticanju u Srbiji. Evropi i Australiji ukazuju da se automatskim ureœajima moæe smanjiti broj nezgoda na semaforizovanim raskrsnicama za 25 do 30 %. pokazala je da se oko 91% ovih nezgoda dogaœa na preglednim deonicama. ãto dovodi do promene ponaãanja. Vol 37. K. nezgode pri preticanju su posebno åeste na putevima sa velikim disperzijama brzina (mnogo sporih vozila)..4 45. zbog velikog kapaciteta. Tabela 4. Preticanje na mestima zabrana i u opasnim situacijama Preticanje na mestima gde je to zabranjeno i u uslovima kada to nije bezbedno je veoma opasno. 42 Isto.7 10. str. Ovo bi trebalo imati u vidu prilikom planiranja kontrole preticanja. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA uåesnika u saobrañaju. Meœutim. 5. No.41 Broj poginulih na 100 SN SN pri preticanju Ostale SN Sve SN 12.3. moæemo slobodno reñi da je nepoãtovanje crvenog svetla jedno od najznaåajnijih nebezbednih ponaãanja u saobrañaju. .4. uz pomoñ savremenih ureœaja za automatsku detekciju i snimanje prolazaka na crveno svetlo. znaåajno uveñava specifiåan objektivni rizik da ñe vozaå koji ne poãtuje semafor biti otkriven i kaænjen. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja 4. Viãa ãkola unutraãnjih 41 Lipovac.6 10.org). U tom smislu su razvijene efikasne metode otkrivanja i dokumentovanja ovih prekrãaja. poslova.7. Teæina saobrañajnih nezgoda pri preticanju je veña nego teæina ostalih nezgoda.7 78. 34. Naime.7 Broj teãko povreœenih Broj lakãe povreœenih na 100 SN na 100 SN 52. 1997.7). ali je ovo poveñanje manje.8 88. U Srbiji se oko 7% nezgoda dogaœa pri preticanju. 22. 2002 (www.39 Istraæivanja u SAD. Pri tome dolazi do poveñanja broja udara u zadnji deo vozila. neposredno posle duæih zabrana42 i posle deonica sa smanjenom preglednoãñu (na poåetku preglednih deonica sa dozvoljenim preticanjem).highwaysafety.7. Kontrola preticanja moæe se vrãiti tradicionalno (neposredno opaæanje policajaca na putu) ili uz pomoñ savremenih ureœaja sa kamerom.1. Ovi ureœaji mogu biti stacionirani na odabranim mestima..4 77. K. Beograd. automatizovano otkrivanje prolazaka na crveno svetlo. str.

8.. 120 . a posebno ako forsirano koåi). i 23. odnosno 14. 44 Sarkozy.. Voænja isuviãe blizu vozila ispred sebe je veoma opasna. No 6. produæava se vreme reakcije. pod dejstvom 43 Karaliñ.5%.45 4 4. ovakvi prekrãaji su veoma åesti. U uslovima gustog saobrañaja ovi procenti rastu na 58%. RN 20 La Ville-duBois.. ukljuåujuñi i nezgode sa najteæim posledicama. str. Beograd. du Logement.4.1. Saobrañajni fakultet.7. P. ali i poveñava rizik naletanja na vozilo otpozadi (ako prednje vozilo koåi. Nepoãtovanje prvenstva prolaza Nezaustavljanje pri nailasku na znak “stop” i nepoãtovanje prvenstva prolaza u raskrsnici je veoma znaåajan prekrãaj koji dovodi do velikog broja saobrañajnih nezgoda. Summall.1.. ãto je veoma opasno. N. pp 723 – 729. B. Vozaåi–muãkarci koji voze na malom rastojanju (zbijeno) imaju 2 – 3 puta viãe saobrañajnih prekrãaja. Close-following drivers on two-lane highways. S. New York. 4. du Tourisme et de la Mer. Ipak. pogorãavaju se fizioloãke sposobnosti: slabi oãtrina vida. Optimalni rezultati se postiæu kombinovanim radom patrole na zemÿi i snimanjem iz vazduha (helikoptera). 27 octobre 2003. Ovako se ometa vozaå prednjeg vozila. Gilles de ROBIEN. Krsto Bezbednost saobrañaja helikopteru. Na Francuskim putevima oko 25 % vozaåa dræi malo odstojanje (manje od 2 sekunde). Na primer. des Transports. a posebno nezaustavljanja kod znaka “stop”.7. 2002. u Beogradu se oko 20% svih nezgoda dogaœa zbog neustupanja prvenstva prolaza. nego vozaåi koji dræe bezbedno odstojanje u voænji. 1997.Lipovac. Kod æena nije uoåena ova korelacija. 29. negativna uticaja alkohola na åoveka.1. 22. razvijene i savremene metode otkrivanja i dokumentovanja ovih prekrãaja. Voænja pod uticajem Dva su najvaænija. a boåni sudari åine oko 16% nezgoda sa nastradalim licima. S. Ministre de l’Intérieur. Ministre de l’Equipement. Accident Analysis and Prevention.44 Na evropskim autoputevima zapoåela je automatska kontrola odstojanja izmeœu vozila i od nje se oåekuju znaåajni efekti na bezbednost saobrañaja. slabi koordinacija i preciznost pokreta itd. Danas43 su pored tradicionalnih metoda. Analiza bezbednosti saobrañaja na raskrsnicama u Beogradu (diplomski rad). S druge strane. Korelacija je posebno izraæena kod mladih muãkaraca. de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales.5. a oko 6% vozaåa vozi na vrlo malom odstojanju od prednjeg vozila (manje od 1 sekund). Nedræanje bezbednog odstojanja izmeœu vozila Oko 7 % svih nezgoda u Srbiji åine sudari vozila koja se kreñu u istom smeru. Hassel i H. 4. Dossier de presse. Dejstvom alkohola. 45 Rajalin. Vol.

broj poginulih u nezgodama bi se smanjio za 47 % (Evans. Alkohol je. Zato su neke dræave ovu granicu proglasile apsolutnom nebezbednoãñu i predvidele obavezno hapãenje vozaåa u tim sluåajevima. Sa 0. Kod koncentracije od 0. 47 Isto.. Zato se radi utvrœivanja ranije koncentracije alkohola (u vreme nezgode) dva puta vadi krv (u razmaku od 60 minuta) ili se vade krv i urin. i dr. 51 Waller. D. pp 211 – 220.5 promila znatnije slabe razumne koånice.) je utvrdio da se alkohol razgraœuje brzinom od 0. Kod 0.4. 50 Rosman. 29. starosti do 46 Alkohol am Steuer? NEIN DANKE! (Alkohol za volanom? Ne hvala!). Institut za ekonomiku transporta. Accident Analysis and Prevention. & MaromY. Vozaåi sa preko 1.1 do 0. Kod 0.50 Alkohol poveñava rizik saobrañajne nezgode viãe nego bilo koji drugi poznati faktor rizika.5 promila. 29.5 promil alkohola u krvi imaju od 20 do 60 puta veñi rizik48 da uåestvuju u nezgodi nego vozaåi do 0.0 promil nijedan vozaå nije u stanju da udovolji zahtevima saobrañaja i vlada svojim vozilom. za 20 min. 121 4. a posle 30 minuta skoro 70% konzumiranog alkohola.5 puta viãe nezgoda sa nastradalim. dok droge (bez alkohola) nisu. Koliåina alkohola u krvi menja se vremenom. tako ãto prvo raste (oko 60 – 70 minuta posle pijenja). brzine pijenja itd. vrste i koliåine hrane.) su pokazala da pijani vozaåi imaju 40 puta veñi rizik nezgode sa povreœenim i oko 160 puta veñi rizik nezgode sa poginulim.46 Za 10 do 15 minuta resorbuje se oko pola.. P.49 Meœu nezgodama sa pijanim vozaåima ima 3. New York. Ãvedski nauånik Widmark (1922.. 2001. 1999. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja alkohola slabi paænja. a kod 1. 1985. poveñava se spremnost za rizik. Vol. Publikacija nemaåkog saveta za bezbednost saobrañaja. Ako bi se iz saobrañaja iskljuåili svi vozaåi pod uticajem alkohola u SAD. Ferrante A.3 promila slabi procena rastojanja i danju. Ova dva uticaja se pojaåavaju. 1997. povezan sa teæim posledicama nezgoda (dva puta veñu smrtnost). i Assum 1989. No 3. 1996. Crash Characteristics and Injuries of Victims Impaired By Alcohol Versus Illicit Drugs. 48 Razliåiti istraæivaåi su doãli do razliåitih odnosa. oko 60 %. pp 817 – 827. No 6. Veñ kod 0. Uticaji alkohola zavise od koncentracije u krvi (mozgu).51 Najåeãñi pijani vozaåi su muãkarci. nego meœu ostalim nezgodama. poveñava se samouverenost. Accident Analysis and Prevention.4 promila oko 40% vozaåa nije sposobno da upravlja vozilom. A linkage study of Western Australian drink driving arrests and road crash records.1. 1991).2 promila smanjuje se sposobnost da se noñu proceni rastojanje. Obzor meronrijamë no bezonsanosmi doroænogo dviæeniy.6 promila nesposobnih je bilo oko 60%. a zatim opada (15 do 20 sati posle pijenja). suæava se vidno polje i oteæava prilagoœavanje na svetlo-tamu. ali se ovi kreñu izmeœu 20 i 60! 49 Snravoånik no bezomasnosmi doroænogo dviæeniy.47 Posle 1–2 sata zavrãava se resorpcija. usporavaju se reakcije. Oslo-Kopenhagen. Vol. opada koncentracija i slabi paænja. Brzina eliminacije alkohola iz organizma zavisi od vrste piña. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA .24 promila na sat. slabi kritiånost i raste sklonost ka rizicima. kod 0. Rizik od uåeãña u saobrañajnim nezgodama i rizik od smrtnog stradanja rastu sa porastom koncentracije alkohola u krvi. New York.8 promila preko 75% vozaåa je bilo nesposobno. Istraæivanje u Norveãkoj (Glad. po pravilu.

Francuskoj i dr. Srednja koncentracija kod pijanih peãaka bila je 1. AAP. 2001 (783-791).. ako je pijan vozaå svestan rizika. a oko 67% ovih nezgoda su sletanja sa puta i druge nezgode sa jednim vozilom. ako se radi o mladom i neiskusnom vozaåu. 29. i Erriksson A. AAP. i Eriksson A. zabrane kupovine alkohola za mlade (u mnogim dræavama SAD lica mlaœa od 18. Accident Analysis and Prevention. M. a posebno kod peãaka. noñu i tokom vikenda.Lipovac. 122 . H.53 ako je ova ugradnja alternativa klasiånim kaznama (zatvor. 29. i Gourlet. No 4. 34. T. Krsto Bezbednost saobrañaja 4 30 godina. oãtrih kazni. Ako pijan vozaå vozi noñu. Pijani peãaci. 20 ili 21. ako je vozilo neispravno itd. sve åeãñe primenjuju razne mere kako bi se smanjio broj pijanih vozaåa u saobrañaju. deca. No 2. Ova pojava se zove kompenzacija rizika u saobrañaju. a nisu uåestvovali u nezgodama. Troskovi nezgoda povezanih sa alkoholom: procena za Novi Zeland i mere koje se predla\u za meœunarodno koriscenje.52 Danas se. S druge strane. 3. 2001. Y.54 vozaåi traktora i biciklisti su takoœe veoma riziåne grupe. U N.57 52 Miller. u uslovima smanjene vidljivosti. Accident Analysis and Prevention. Fatality Pedestrian and Alcohol. New York. i Blewden M. pa do tehniåkih sredstava koja se ugraœuju u vozilo. random breath testing activity).55 Meœu poginulim pijanim peãacima posebno se istiåu mlaœi muãkarci.. a samo jedna od 375 voænji u pijanom stanju se otkrije i osudi (Miller. Ove mere idu od edukacije. Najåeãñe se ove nezgode deãavaju u dane vikenda (preko 65%) i noñu. alkohol poveñava i rizik kod drugih uåesnika u saobrañaju. godine ne mogu kupovati alkohol). 55 Fontaine. Accident Analysis and Prevention. kao i u sluåaju ako je ovaj test pozitivan. M. 57 Ostrom. razvijenim zemljama oko jedne treñine poginulih peãaka bili su pijani. 56 Ostrom. stara lica i peãaci u zonama stajaliãta javnog prevoza... da kompenzira negativan uticaj alkohola. R. 19. New York. zaãtitne alkohol-brave se ugraœuju u vozila åiji vlasnici su uhvañeni u voænji pod uticajem alkohola. No 2. Meœutim. No. P. zabrana upravljanja. sporom i paæljivom voænjom.). zakonskih ograniåenja. 1997. Najveñe smanjenje povratniãtva se postiæe. 2002. Naime. rizici se mogu i viãestruko poveñati. Ovaj ureœaj spreåava vozaåa da ukljuåi vozilo pre testiranja na alkohol. Fatal Pedastrian Accident in France: A Typological Analysis. i dr. 2001. 54 U Norveãkoj. sluåajnih i dobro uoåljivih kontrola (highly visible. No 6. Vol. Alkohol je povezan sa drugim faktorima rizika i oni se obiåno multipliciraju. delimiåno.8 promila) rezultira nezgodom. Vol.. pp 449 – 455. 53 Voas. Najriziånije grupe peãaka u Francuskoj su peãaci pod uticajem alkohola (posebno noñu). postoje primeri vrlo iskusnih vozaåa koji su åesto vozili pijani.: Evaluation of program to motivate impaired driving offenders to install ignition interlocks.56 Svaki åetvrti poginuli peãak-muãkarac u Ãvedskoj bio je pod uticajem alkohola. pp 303–312. 2001). elektronska prismotra i sl. Veliki broj ovih nezgoda se ne evidentira. on moæe obazrivim ponaãanjem.6 promila (g/l). i Blewden M. Smrtnost peãaka i alkohol. pp 173 – 180. åestih. Zelandu je procenjeno da svaka 90-ta voænja u pijanom stanju (preko 0. Vol. New York. Posebno su ugroæeni pijani peãaci pedesetih godina. Na primer. T.

. padanje glave. Meœutim. 4.4. Engineering handbook. odræavanje i koriãñenje se moraju vezivati za åoveka. vazduãni jastuci. Efekti vazduãnih jastuka su oko 20% na prednjim sediãtima. 1997.59 U najrazvijenijim dræa58 Za vozilo se moæe vezati postojanje sistema zaãtite.10. produæava vreme reagovanja itd. slabi opaæanje i procene. Mada se vozaåi posle duæe voænje prilagoœavaju na umor. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja 4. Upotreba sigurnosnih pojaseva Pravilna upotreba sigurnosnih pojaseva je jedna od najvaænijih mera u bezbednosti saobrañaja. shvatanju. Posebno je opasno nagomilavanje umora. Zato danas ima smisla ovaj element viãe vezivati za åoveka.58 Najznaåajniji sistemi zaãtite su: sigurnosni pojasevi. Nekoriãñenje sistema zaãtite Da bi se poveñala pasivna bezbednost saobrañaja.1. Ovo je posebno istraæivano kod vozaåa. njegova usavrãenost i moguñnosti. 4. ali u kombinaciji sa sigurnosnim pojasevima efekti rastu na preko 45% (Evans). ponaãanje (pa i voænja pod uticajem) se menja unapreœivanjem znanja i stavova. a ne za vozilo. optiåke iluzije. ometa precizne i koordinirane pokrete. odluåivanju. Efekti upotrebe sigurnosnih pojaseva su oko 40% na prednjim sediãtima (za oko 40% smanjuje broj poginulih prilikom sudara vozila). Na zadnjim sediãtima ovi efekti su nedovoljno istraæeni. a manje za vozilo. bezvoljnost.1. 59 Highway design and traffic safety. smanjena koncentracija i usporenost (u opaæanju. Upravljanje vozilom je veoma naporan posao koji zahteva stalnu paænju i koncentraciju. reagovanju) su rani znaci umora koji veñ utiåu na rizik nastanka saobrañajne nezgode. sa obiljem stresnih situacija. vozaåi i drugi putnici nedovljno koriste ove sisteme.9.1.10. a da vozaåi nisu svesni opasnosti. Pospanost. tromost.1. ãto stvara veoma opasne situacije. projektovani su i stalno se usavrãavaju razliåiti sistemi zaãtite. Umor Umor izaziva slabljenje fizioloãkih i psiholoãkih funkcija åoveka. Ali sama priprema. Umor dovodi do åeãñih greãaka u voænji. Danas su najznaåajniji sistemi zaãtite tehniåki usavrãeni i predstavljaju standardnu opremu na vozilima. 123 4. To je mera politike bezbednosti saobrañaja u skoro svim dræavama sveta. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA Dok se stavovi menjaju prvenstveno edukacijom. kratke pauze ne eleminiãu posledice umora. Sidney. nasloni za glavu i zaãtitne kacige za dvotoåkaãe. san i “gubljenje filma” su kasni i veoma opasni znaci umora. Razdraæljivost. ali su neãto manji.1. ali i doslednom kaznenom politikom.

Krsto Bezbednost saobrañaja vama (Nemaåka. Australija. No 6. Kanada itd. 2001.). I ostale zemlje ãirom sveta su uåinile isto. Accident Analysis and Prevention. Upotreba sigurnosnih pojaseva moæe se poveñati u preciznom definisanju obaveze upotrebe pojasa u zakonu. Pri tome su smanjene povreda glave za 40%. Sigurnosni pojasevi ne mogu uspeãno zadræavati decu pri sudaru. Accident Analysis and Prevention. 759 – 777. Do danas je uåinjen i veliki napredak u upotrebi sigurnosnih pojaseva i na zadnjim sediãtima.10. a u zavisnosti od uzrasta deteta. Ãvedska i dr.. Zakoni u tim zemljama se uglavnom odnose na sve vozaåe-motocikliste.) procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva na prednjim sediãtima premaãuje 90%. neke zemlje uvode obavezno noãenje kaciga za bicikliste.Lipovac.). Zato je najveñi broj dræava zabranio da ova kategorija putnika sedi napred. kampanjama u policiji i doslednom primenom u policijskim i drugim vozilima javnih sluæbi. 29. pp str. u veñini evropskih zemalja zakoni za noãenje zaãtitnih kaciga stupili su na snagu 1970 – tih godina. 1997. pp 345 – 352. Cilj ovih sistema je da ãto uspeãnije zadræe de60 Hagenzieker. U nekim zemljama SAD pri iznoãenju deteta iz porodiliãta neophodno je dokazati posedovanje testirane kolevke za prevoz deteta. su veoma ugroæena na prednjim sediãtima. posebna deåija sediãta.60 4.61 upotreba biciklistiåkih kaciga smanjuje smrtne povrede za 27%. Glase K. 29. Bijleveld F. Konaåno. Neke dræave imaju ograniåene zakone za noãenje zaãtitnih kaciga koji se odnose samo na neke motocikliste.. P. Kanda. i Davidse: R.10. obiåno na one koji su mlaœi od 18 godina.1. A Meta-analysis. Trajanje intervencije. Ãvedska. M. pri voænji dece zahtevaju posebne sisteme za zadræavanje dece u vozilu (kolevka. a poveñane povrede vrata za 36% (ãto bi trebalo menjati boljom konstrukcijom lakãih kaciga).. New York. verovatnoña da se dobije nagrada i vrednost nagrade nisu uticali na kratkoroåne efekte. Finska. 4 4. Zato neke dræave (SAD. ãirokim kampanjama i dobro vidljivom i publikovanom policijskom prinudom. No 4. ako postoje dobri zakoni i ako se podstrekivanje vrãi odmah. Bicycle helmet efficacy. Ovaj uticaj je veñi. podmetaåi i sl. a posebno ona mlaœa od 12 godina i niæa od 150 cm. Imajuñi navedene i druge rezultate u vidu. 124 . Vol. a meta – analysis.. New York. smanjivanjem izuzetaka. definisanjem neupotrebe pojasa kao primarnog prekrãaja (zbog kojeg se moæe zaustaviti vozilo i kazniti prekrãioci). Kacige za motocikliste i bicikliste Na osnovu istraæivanja u nekoliko zemalja. Australija. & Fadden M. mada u nekim zemljama postoje izuzeci za vozaåe mopeda.. Effects Of Incentive Programs to Stimulate Safety Belt USE: 61 Attewell.3.2.1. Vol. Istraæivanja pokazuju da podstrekivaçe i nagraœivaçe pozitivno utiåu na stopu upotrebe sigurnosnog pojasa. Velika Britanija. Zaãtita dece u vozilu Deca. a mogu ih i povrediti. R.

Puãenje i upotreba alkohola i droga u mlaœim uzrastima su pouzdan predviœajuñi faktor za buduñi veñi rizik od ozbiljnih prekrãaja i saobrañajnih nezgoda (Shope. agresivno prañenje drugih vozila. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA cu. spreåavanje prolaza drugim vozilima. New York. ureœaji za upravljanje. 64 Miller. a posebno kod vozaåa. Agresivnost (psovanje. ne mogu se bitno izmeniti samo obukom. Voÿnost plañaça se poveñava sa unapreœeçem svesti o znaåaju problema bezbednosti saobrañaja i jaåaçem svesti o moguñnosti da se upravÿa bezbednoãñu saobrañaja. No 2. agresivno ponaãanje se moæe suzbijati doslednom primenom dobrih zakona i kazni. No 5. . 62 Shope. 2001).2. 4.. 2001 (649-658).4. M.63 Agresivnost ljudi uveñava rizik od nezgode. åak i u uslovima izgraœenih loãih stavova. Ostali elementi faktora åovek Danas je dokazano da nacionalni dohodak i voÿnost plañaça odluåujuñe utiåu na bezbednost saobrañaja. i dr. sigurnosni pojas. Naime.62 Æelja za ispitivanjem nepoznatog. AAP. potreba za uzbuœenjima i avanturama dobro predviœaju riskantnu voænju. J. ureœaji za koåenje. Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja 4. No 6. Viãe efekata daje kombinacija primera koje daju odrasli. izgradnja druãtvene odgovornosti i rana edukacija o liånoj odgovornosti u saobrañaju. Road Rage in Arizona: armed and dangerous. Agresivni ljudi su agresivni vozaåi. bez dodatnih povreda. T. i dr. pp 807 – 814. J. adolescenata i kod onih koji su u vozilu imali vatreno oruæje (Miller. i dr. 2002).). a naroåito: toåak. AAP. T. Vol. Parker. Voÿnost plañaça se odnosi na spremnost pojedinca i zajednice da ulaæu u bezbednost saobrañaja. ali u nekim dræavama je vrlo visok. driver anger and aggressive driving.64 Pogreãni stavovi i agresivno ponaãanje koji imaju korene u periodu pre obuke vozaåa. vikanje. 34. nepristojni gestovi.1. fiziåka agresivnost ljudi je direktno povezana sa agresivnoãñu u voænji (Lajunen. i ParkerD.2. 63 Lajunen. i dr.11. Are aggressive people aggressive drivers? A study of the relationship between self – reported general aggressiveness. 2001 (243-255). ureœaji za spajanje vuånog i prikljuånog vozila. VOZILO KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Aktivnoj i pasivnoj bezbednosti vozila doprinose brojni elementi vozila.. Accident Analysis and Prevention.. ali i opãti standard (druãtva) pozitivno utiåu na sve faktore bezbednosti saobrañaja. Adolescent antecedents of high – risk driving behavior into young adulthood: substance use and parental influences. sediãta sa naslonima za glavu. 125 4. M. Stepen upotrebe ovih sistema je razliåit. Viãi standard pojedinca. drugi vidovi ometanja uåesnika u saobrañaju) je posebno prisutna kod muãkaraca. i D. 2002. S druge strane.

).56 kada se odreœuju rizici od smrti). D. ostala oprema vozila (ABS. Osnovni parametri pasivne bezbednosti vozila su masa i konstruktivne moguñnosti apsorpcije energije pri sudaru. Krsto Bezbednost saobrañaja vazduãni jastuci. L. New York. Rizik od teæih povreda ñe biti oko: R2/R1=(1. (139-151).65 4. konstrukcija vozila. Vol. dizajn i ureœenost unutraãnjosti vozila.800/900)3. str. Vol. dizajn i ureœenost spoljaãnjosti vozila. Vozaå i putnici u manjem vozilu ñe imati rizik od smrti oko: R2/R1=(1. m1 i m2 mase ovih vozila. No.⋅ k R1 m2 4 gde su R1 i R2 rizici povreœivanja ili smrti lica u prvom i drugom vozilu. stanje tehniåke ispravnosti vozila.6 kada se odreœuju rizici povreda i k=3.2 – 2. Accident Analysis and Prevention.= -----.800 kg i m2=900 kg i neka su njihove sudarne brzine bile jednake.2.5 – 3. 65 Wood. 126 . 5. a k – koeficijent koji se odreœuje empirijski (k=2. masa vozila. karoserija.2 =4. 29. branik. Primer 3. Masa vozila Masa vozila presudno utiåe na posledice saobrañajne nezgode.800/900)2.5 =11. 26. 2. Safety and the car size effect: A Fundamental Explanation. Accident Analysis and Prevention. vetrobransko i ostala stakla na vozilu.3 puta veñi nego vozaå i putnici u veñem vozilu. Evans (1994) je utvrdio da rizici od smrti direktno zavise od odnosa masa vozila:66 R2 m1 ----. 1997. Njihov rizik od povreda ñe biti oko: R2/R1=(1. Kod sudara dva vozila vozaå i putnici u lakãem vozilu imaju veñi rizik od povreda i smrti. osnovni parametar koji odreœuje rizik od povreda je duæina vozila (Wood. brave na vratima.. New York.. D.6 =6 puta veñi nego za vozaåa i putnike u veñem vozilu. P. Kod sudara vozila sliåne mase.800/900)2. ARS i dr. Driver Injury and Fatality Risk In Two-car Crashes Versus Mass Ratio Inferred Using Newtonian Mechanics. rezervoar za gorivo itd. duæina vozila. Neka su se sudarila vozila åije su mase m1=1.. No. 609-616. kompaktnost i obezbeœenost putniåkog prostora. 1997). 1997. 66 Evans.Lipovac.1.6 puta veñi nego za vozaåa i putnike u veñem vozilu.

Konstrukcija vozila . – 110-150 ms gornji deo tela putnika se vraña u prethodni poloæaj. Vazduãni jastuci i ureœaji za zatezanje pojasa predstavljaju dalji korak u razvoju. Sudar vozila se po pravilu odvija u vremenu od oko 100 ms. Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja Savremena vozila se konstruiãu tako da se ãto bezbednije apsorbuje velika koliåina energije pri sudaru. gas kojim je napunjen vazduãni jastuk izlazi kroz otvore. Boåni vazduãni jastuci se za samo 10 ms od poåetka kolizije potpuno otvaraju. åak i pri snaænim sudarima. Da bi se omo127 4. a levi suvim i åistim). – 60 ms glava i gornji deo tela putnika uranja u vazduãne jastuke. S druge strane.2. da blokira toåak. Duæa vozila i vozila sa boÿom konstrukcijom ãtite vozaåe i putnike od povreda. – 5 – 10 ms poåetak pomeranja poloæaja tela putnika usled inercije masa. Kada blokiraju upravljaåki toåkovi nije moguñe upravljati vozilom (vozilo ñe nastaviti da se kreñe pravo. ãto stvara efekat priguãivanja (pretvaranje energije).2. Da bi se ovo postiglo nasloni bi trebalo da budu u visini glave. Aktiviranje vazduãnog jastuka za suvozaåa sledi oko 10 ms kasnije. bez obzira na okretanje toåka upravljaåa). – 40 – 50 ms vazduãni jastuk se otvara do svoje pune zapremine. – vazduãni jastuci. Ova vrednost odgovara npr. onda ñe se realizovati razliåite sile koåeça na levim i desnim toåkovima (åak i ako su koånice ispravne).2. poãto kod boånih kolizija postoji veoma kratka zona deformacije.4. ãto åvrãñe priåvrãñeni za sediãte i ãto bliæe glavi. – nasloni za glavu. – 100 ms vozilo se zaustavlja. Aktiviranje vazduãnog jastuka odvija se u sledeñim vremenskim intervalima: – 0 ms sudar. – ABS (Anti blokirajuñi sistem). Cilj klasiånog sistema za koåenje je da spreåi okretanje toåka. ako tokovi naiœu na razliåite podloge (desni toåkovi idu prljavim ili mokrim kolovozom. kako bi se ublaæilo dejstvo sila koje sigurnosni pojasevi viãe ne mogu optimalno da pokriju i da bi se smanjio broj povreda prouzrokovanih sigurnosnim pojasom. Ovo poveñava rizik od zanoãenja vozila i gubljenja stabilnosti pri koåenju. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA 4. vazduãni jastuk je potpuno ispraænjen.3.2. 4. trajanju jednog jedinog treptaja oka. Oprema vozila Najznaåajnija oprema vozila su: – sigurnosni pojasevi. pre svega pomoñu harmoniånog delovanja i graniånika zatezanja. Kao ãto su pokazala brojna ispitivaça i analize saobrañajnih nezgoda sigurnosni pojas moæe da ãtiti samo do promene brzine od oko 25 km/h. Nasloni za glavu imaju zadatak da spreåe nekontrolisano kretaçe glave unazad i prelom vratnih prãÿenova.

pp 333 – 341. Ovi sistemi. umesto da radi na kontrolisanju pokreta vozila. poveñanje broja saobrañajnih nezgoda sa jednim vozilom moæe biti uslovljeno i promenom ponaãanja vozaåa (tj. Neadekvatno upravljanje vozilom sa ABS ograniåava se na pijane vozaåe i vozaåe koji nemaju iskustva niti obuku u upravljanju ovim vozilima. potcenjuje krivine. Ovo moæe rezultirati time da vozaå. precenjuje moguñnosti upravÿaça zbog oslaçaça na ABS i sl. ABS nije uveden u upotrebu radi poveñavanja usporenja. Istraæivanje koje je organizovala NHTSA pokazala su da je put koåenja vozila sa ABS na ãljunkovitoj podlozi bio åak za 27% veñi nego kod vozila bez ABS. veñ da omoguñi upravljanje i smanji zanoãenje pri forsiranom koåenju. Na veñini ostalih podloga ABS je skratio put koåenja od 10 do 30%. odreœuju trenutak kada prestane okretanje toåka (trenutak blokiranja) i automatski koriguju (smanjuju) silu koåenja kako bi deblokirali toåak. uvedeni su razliåiti sistemi koji spreåavaju blokiranje toåka pri koåenju (ABS – Anti blokirajuñi sistem). Vol. No 3. ali i neprilagoœenoãñu vozaåa i uticajima ABS na ponaãanje i subjektivni oseñaj sigurnosti. 2002. Vol. na vlaænim podlogama i u krivinama. G. a posebno ako je vozaå pod uticajem alkohola (Harless. Moguñe je da vozaå.70 67 A Comprehensive Light Vehicle Antilock Brake System Test Track Performance Evaluation. Accident Analysis and Prevention. 2002). pokuãavajuñi da izbegne saobrañajne nezgode u koje je ukljuåen veñi broj vozila. Ovo skrañenje je bilo veñe kada je vozilo bilo optereñeno. izaziva saobrañajnu nezgodu koja ukljuåuje samo njegovo vozilo. NHTSA. C. 128 . Accident Analysis and Prevention. 2000. i dr. sprovodi ekstremne pokrete upravljaåa tokom paniåne situacije. & Hoffer. tj.: The Antilock System Anomaly: A Drinking Driver Problem. New York. Krsto Bezbednost saobrañaja 4 guñilo upravljanje vozilom koje forsirano koåi i spreåilo njegovo zanoãenje. na primer. peãaci. Ameriåka nacionalna agencija za bezbednost saobrañaja (NHTSA) je pokrenula opseæna istraæivanja kako bi se bolje sagledali uticaji ABS na bezbednost saobrañaja. Fatal Crashes of Passinger Vehicles Before and After Adding Antilock Braking System. dovodi i do poveñavanja intenziteta usporenja. C. Ovo se moæe tumaåiti tehniåkim prednostima ABS. D. vozila sa ABS reœe uåestvuju u nezgodama u kojima ginu drugi (vozaåi i putnici iz drugog vozila. obezbedili da se i dalje okreñe. kompenzacija rizika) usled shvatanja i oslanjanja na koristi koje obezbeœuje ABS sistem (potcenjuje rizik velike brzine. 1997. po pravilu. 70 An Overview of the National Highway Traffic Safety Administration's Light Vehicle Antilock Brake Systems Research Program. 68 Farmer. S druge strane.67 Nema dovoljno istraæivanja koja bi objasnila uticaj ABS na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja. Ovako se sistem odræava na granici proklizavanja. u poreœenju sa istim vozilima bez ABS. NHTSA. preko senzora na toåku. 1997) je pokazalo da vozila sa ABS åeãñe uåestvuju u saobrañajnim nezgodama u kojima ginu vozaå i putnici u tim vozilima68 (posebno u nezgodama sa jednim vozilom). 69 Harless. pp 745 – 757. ãto. “sleti” s puta. jer. biciklisti). a poveñavaju pozitivni.69 S druge strane.Lipovac. 34. ABS u redovnim sluåajevima obezbeœuje i neãto veña usporenja. No 6. 2001.. Boljom obukom i prilagoœavanjem vozaåa na ABS otklanjaju se negativni uticaji (Farmer. P. Jedno istraæivanje (Farmer.). 29. i dr. 2001). New York.

2. Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja Prema istraæivanjima Hertz-a. 2000. NHTSA. godine o uticajima ABS na bezbednost u vezi s automobilima71 .4.Nalazi studija iz 1998. i Johnson-a Tipovi saobrañajne nezgode Sve saobrañajne nezgode Smrtonosne saobrañajne nezgode Sudari u kojima uåestvuje viãe vozila Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva –18* –42* Obaranje peãake Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva –10 –30* Nezgode u kojima uåestvuje samo jedno vozilo Prevrtanja Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva Prednji udar u fiksirani objekat Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva Boåni udar u fiksirani objekat Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva –13 +2 +8 +7 +8 –17 +16 +40 +51 –14 –12 –11 –16 +63 +61 +69 +10 –38* +5 –40* 71 An Overview of the National Highway Traffic Safety Administration's Light Vehicle Antilock Brake Systems Research Program. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA Tabela 4.8. 129 4. Hiltona.

Relativni rizik nezgoda na razliåitim putevima72 Zemlja Danska Norveãka Ãvedska Nemaåka Velika Britanija SAD PROSEK 72 Snrovoånik IZVOR: Brzi putevi istraæivaåi. 1989) (US Department of Transportation. godina (Elvik. Tabela 4. Oslo-Kopenhagen.18 0.1.Lipovac. PUT KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 4.57 Prosek za sve puteve 1.31 0.31 0.00 1. 1989) 0. strukturi i uåestalosti konflikata u saobrañaju itd. onda su relativni rizici nastanka saobrañajnih nezgoda na pojedinim putevima dati u tabeli 4. 1991) (Marburger i Stockner.57 0. tehniåko-tehnoloãkim karakteristikama.74 0.63 1.00 1.26 Ruralni putevi 0.16 0.18 0. strukturi uåesnika u saobrañaju.93 0.9.00 no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy.00 1.07 1.38 2.66 1.00 1. P. Na osnovu istraæivanja u najrazvijenim zemljama odreœeni su rizici uåeãña u nezgodama na razliåitim putevima.9.00 1. – ostali otvoreni (ruralne) putevi i – gradske ulice. putevi se mogu klasifikovati u tri kategorije: – brzi putevi (autoputeve i puteve rezervisane za saobrañaj motornih vozila). 1989) (UK Department of Transport.96 0.Vrsta puta Sa glediãta bezbednosti saobrañaja.35 1.44 0. 1991) (Elvik.95 0. Institut ekonomiki transporta. Krsto Bezbednost saobrañaja + Pokazuje porast odreœenog tipa saobrañajnih nezgoda za vozila opremljena sa ABS – Pokazuje smanjenje odreœenog tipa saobrañajne nezgode za vozila opremljena sa ABS 4.32 1.63 0.00 1.3. 1996. Ako je proseåan rizik 1. 4 Navedene tri kategorije puteva se razlikuju po reæimu saobrañaja.00. 130 .80 Gradske ulice 1.3. 1991) (Elvik. Obzor meropriytië po bezopasnosti doroænogo dviæeniy. brzini kretanja.

a posebno promene radijusi krivina i nagibi. autoputevi su najbezbedniji putevi. Prilog modelovanju procesa bezbednog preticanja (doktorska disertacija). Neki tipovi nezgoda (npr. stvaraju uslove za agresivnost i druge negativne pojave koje poveñavaju rizik nezgode i izmeœu raskrsnica. nego na sliånim raskrsnicama sa tri prilaza.3. Nezgode se koncentriãu na deonicama sa znatno oãtrijim krivinama u odnosu na prethodni pravac ili blagu krivinu. raskrsnice zamaraju vozaåe.2.4. Ako se na putu smenjuju duge prave deonice i deonice sa oãtrim krivinama ili se smenjuju ravne deonice sa strmim deonicama proseåan broj nezgoda raste. Proseåan broj prikljuånih puteva (raskrsnica) Broj nezgoda raste sa porastom broja raskrsnica po kilometru puta. kao i na deonicama sa usponom posle duæih ravnih deonica. Trasa puta Trasa puta veoma utiåe na bezbednost saobrañaja. Brude (1986) je utvrdio da je rizik nezgode na raskrsnicama sa åetiri prilaza dva puta veñi.3. 1993. Stanje kolovoza Na mokrom i prÿavom kolovozu oteæano je upravÿaçe i koåeçe vozila. 131 4. 74 Lipovac. . Rizik nezgode je veñi u raskrsnicma sa viãe prilaza. jer svaka raskrsnica predstavlja veñi broj konflikata i opasnih situacija koji se mogu realizovati u nezgodu. nepovoljni radijusi i nagibi dodatno zamaraju vozaåe.3. 4. str. Put kao faktor bezbednosti saobrañaja 4. Beograd. a na krivinama sa 100 – 200 m. Posebno su opasne promena staçe kolovoza. ãto dolazi do izraæaja i posle ovih deonica.3. U krivinama sa radijusom od 400 m rizik od nezgode je dva puta veñi nego na pravoj deonici. na rizik nezgode joã znaåajnije utiåu promene radijusa krivina i nagiba kolovoza. S druge strane. Na ostalim otvorenim putevima za meãoviti saobrañaj (ruralni putevi) rizik nezgode je tri.74 4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA Dakle.73 Meœutim. nezgode pri preticanju) se koncentriãu na pravcima posle serije oãtrih krivina i na ravnim deonicama posle duæih uspona.4. sa intenzivnijim saobrañajem (a posebno sa viãe vozila iz sporednih puteva) i veñim brzinama ispred raskrsnica. 21. ovaj rizik je 4 do 8 puta veñi. Naime.3. K. doprinose napetosti. Najviãe nezgoda se dogaœa u vreme prvih kiãa posle duæeg suvog perioda.. a na gradskim ulicama ãest puta veñi. Saobrañajni fakultet. 73 Isto. Posle duæeg perioda sa loãom podlogom. Negativan uticaj nagiba i oãtrih radijusa utiåe na bezbednost saobrañaja i na ostalim (pravim i ravnim) deonicama. Ovo je logiåno. u odnosu na puteve sa ujednaåenim uslovima voænje. nestrpljivosti i agresivnosti.

M. Pariz. I. Ako ometaju preglednost. New York. pri silasku sa puta. 3. Izgradnja prepreka ima smisla. pa tako mogu poveñati rizik nastanka nezgode. Naime. 1997. zidani objekti i sl.76 Ovako se vozaåi primoravaju da smanje brzine u opasnim zonama. Krsto Bezbednost saobrañaja vozaåi prilagoœavaju svoje ponaãaçe i rizik nezgode opada. prepreke mogu imati i pozitivan uticaj na teæinu nezgoda. Na bezbednost saobrañaja utiåu brojni elementi koji se ne odnose na åoveka. Final Report. U Nemaåkoj oko 43% smrtonosnih nezgoda sa uåeãñem jednog vozila (sletanje sa puta) dogaœa se pri udaru vozila u drvo. ako su oåekivane dobiti veñe od ãteta. åvrsti objekti. smanjuje broj nezgoda i do 41%. Accident Analysis and Prevention. Posebno su bila izraæena smanjenja udara odpozadi i sletanja sa puta.. The 132 . niti na put.. Prepreke pored puta Pored puta se åesto nalaze razliåite prepreke (stablo drveta. niti na vozilo. Predictive. vozaåi voze sporije. ali pozitivno na pasivnu bezbednost (smanjuju se posledice nezgoda). Ogden (1997). S druge strane. a 50% ovih udara su udari u drvo pored puta. Accident Analysis and Prevention. Risk and Accident Consequence Models. Fourth framework pro- gramme road transport. vozila åesto udaraju u ove prepreke. Vol. S druge strane.) koji utiåu na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja. December 1998. stubovi. 4.) najviãe utiåu na rizik od saobrañajne nezgode na otvorenim putevima. 76 MASTER (Managing Speeds of Traffic on European Roads. Effects of Paved Shoulders on Accident on Rural Highways. mora biti veoma detaljno i struåno analizirana. pp 353-362. kao mera za smanjivanje brzina na raskrsnicama i drugim opasnim mestima. 2002. Svaka åetvrta nezgoda u Ãvedskoj predstavlja udar u prepreku. No 3. Transport DG – 106. ove prepreke mogu negativno uticati na aktivnu bezbednost saobrañaja (raste ukupan broj nezgoda). 1997 (str. Effects of Rural Geometry and Traffic Volumes on Rural Roadway Accident Rates. No. Dakle. Vol. Tako se poveñava teæina saobrañajnih nezgoda. Geometrijski dizajn puta i stanje povrãina za peãake (bankina. pp 357 – 365. Mada ovo moæe poveñati broj lakãih nezgoda. ove prepreke mogu doprineti nastanku nezgode.3.5.84). Najznaåajnije 75 OECD: 4 Road Safety Principles and Models: Review of Descriptive. bermi i sl. prepreke utiåu i na pasivnu bezbednost saobrañaja. Izgradnja prepreka koje smanjuju preglednost. P.).75 Meœutim. K. Ako se radi o åvrstim preprekama (stabla drveta. 78 Karlaftis.Lipovac. pa je i teæina ovih nezgoda maça. 77 Ogden. analiziraju i postavljanje prepreka koje smanjuju preglednost. ovako se smanjuje broj nezgoda sa najteæim posledicama. betonski i drugi stubovi.78 Izgraœenost i odræavaçe trotoara najviãe utiåu na rizik stradaça u naseÿima. Transport research. 34. Zato se u zimskim mesecima dogaœa maçi broj nezgoda. & Golias. vegetacija i sl.77 je pokazao da asfaltiranje bankina pored otvorenih puteva. New York. Åeste prepreke zamaraju vozaåe i skreñu im paænju. 29. danas se. Ove elemente pripisujemo okolini.

. 29. koordinacija i kooperacija svih subjekata bezbednosti saobrañaja. stavovi o bezbednosti saobrañaja. a posebno na rizik nezgoda mladih i neiskusnih vozaåa. zakoni i drugi propisi. 649–658.4. slab nadzor.79 S druge strane. sistem obrazovaça i vaspitaça. Negativni uticaji roditelja: Blagi stavovi prema konzumiraçu alkohola mladih. organizacija i kvalitet rada institucija bezbednosti saobrañaja. i sl. Accident Analysis and Prevention. rad policije i sudstva. 1989) su pokazala da neoåekivane sneæne padavine. 79 Shope.9 do 4. . OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA uticaje na bezbednost saobrañaja imaju: standard (pojedinca i druãtva). OKOLINA KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA NEPOVOLJNI VREMENSKI USLOVI U vreme padavina (grad. doslednost kaæçavaça. Naãa istraæivanja (Lipovac. porodica. metroloãke prilike. a posebno nezgoda sa nastradalim. ali su efekti ograniåeni u vremenu i prostoru. Okolina kao faktor bezbednosti saobrañaja 4. Vol. itd.). i dr. i dr. Skandinavska istraæivanja (Frdstroem i Bjornskau. V. K. J. 29. 1997. 80 133 4. S. Increased Police Enforcement: Effects on Speed. Posebno opada rizik od nezgoda sa povreœenim i poginulim. New York. urbanistiåko planiraçe prostora. No 3. No 3. 81 Truls.. Vozaåi åiji roditelji su imali tri ili viãe nezgoda imaju 22% veñu verovatnoñu da doæive bar jednu nezgodu..4. i dr. deca roditeÿa koji su åeãñe åinili prekraãje i sama åesto åine prekrãaje i åeãñe uåestvuju u saobrañajnim nezgodama. Vol. poveñavaju rizik od uåeãña u ozbiljnim saobrañajnim prekrãajima i nezgodama (Shope. No 5. J. dræavno ureœeçe. te da su efekti trajali najviãe 8 nedelja. 1993) su potvrdila ove stavove i pokazala da pojava grada najviãe utiåe na rizik nezgode. str. 2001. Accident Analysis and Prevention.4. pp 229 – 234. nego ostali. saobrañajni i dr. uslovi. Predznaci kod adolescenata koji ukazuju na visoko riziåno ponaãanje kod mlaœih i odras- lih: korisñenje supstanci i roditeljski uticaji. 2001. DECA I RODITELJI Vozaåi åiji roditelji su imali tri ili viãe saobrañajnih prekrãaja imaju 38% veñu verovatnoñu da naåine prekrãaj.8 km/h.81 Neposredna kontrola brzo deluje. AAP. Ferguson. Uåesnici u saobrañaju se privikavaju na loãe vremenske uslove i ovaj negativan uticaj slabi. Odnos roditeljskih vozaåkih dosijea sa vozaåkim dosijeima njihove dece. kiãa ili sneg) raste rizik od nezgode.80 POLICIJA–Uticaj neposredne kontrole na smanjivanje brzine U Norveãkoj je uoåeno da je redovna 9-toåasovna kontrola u toku 6 nedelja dovela do smanjenja proseåne brzine voænje za 0. pp 373 – 385. prvi jesenji sneg i padavine posle duæih perioda bez padavina znaåajno poveñavaju rizik nezgoda. New York. staçe zdravstvene zaãtite.

u poreœenju sa sekundarnim zakonima. J. 134 . pp 649 – 654. L. Accident Analysis and Prevention. i dr. Povey & Frith W.Lipovac. 2002. poveñanje prihoda. 34. New York.. putnici i Afroamerikanci). 87 Wels. 2002.Vivoda & Fordyce T. Seat belt use among african americans. Vol. ako je saputnik mlaœa osoba. M. kod mladih vozaåa. 88 Eby. Vol. 2002)88 viãe je uticao na one grupe koje su manje koristile pojaseve (mladi vozaåi. Accident Analysis and Prevention.P. An Investigation Into the Relationships Between Area Social Characteristics and Road Accident Casualties. tako i na svim putevima (globalno). P. M. pp 773 – 777. The Effects of Standard Enforcement on Michigan Safety Belt Use.. Accident Analysis and Prevention. povezano je sa kratkoroånim smanjivanjem rizika. 34. & J. No 5.. ali izaziva poveñavanje dugoroåno poveñanje izloæenosti (motorizacije i mobilnosti). 2001. No 3. Meœutim. pp 673 – 687. muãkarci. a posebno noñu (Vollrath. New York. i dr. Suprotno tome. kod Amerikanaca afriåkog porekla). D.. & Frith W. Vol. i dr. Vol.. No 4. Accident Analysis and Prevention. Meilinger & Kriger P. L. Krsto Bezbednost saobrañaja STANDARD-pojedinca U V. How the Presence of Passengers Influences the Risk of Collision With Another Vehicle.. imaju veñe efekte na smanjivanje broja prekoraåenja brzine. J. hispanics and whites. 89 Vollrath. L. A. & Langley J. Further results from a trial comparing a hidden speed camera programme with visible camera operation. onda je moguñe naplatiti kaznu i za nekoriãñenje pojasa. New York. primarni zakoni dozvoljavaju policiji da zaustavi vozaåe zbog nekoriãñenja pojasa i da naplate kaznu..84 i 2002).Williams & Farmer C. D. pa moæe negativno da utiåe na rizik nezgode (Scuffham. Accident Analysis and Prevention. A Model of Traffic Crashes in New Zealand. 2002). Langley. 4 82 Abdalla.82 Meœutim. No 6. ZAKON I RASNA PRIPADNOST Primena primarnih zakona o pojasevima poveñava upotrebu sigurnosnih pojaseva. Accident Analysis and Prevention.86 a posebno kod nekih rasa/etniåkih grupa (npr. skrivene kamere dovode do åetvorostrukog poveñanja realizovanih kazni.. 2002. No 6. 34. Povey. No 5. pp 583 – 593. pp 523 – 529. New York.. nasuprot vidljivih kamera za smanjivanje brzine. Accident Analysis and Prevention. S druge strane. I. 29. Vol. Vol.. Relativna efikasnost programa skrivenih kamera. broja nezgoda i broja poginulih u odnosu na vidljive kamere (Keal. 1997. New York. P.89 Meœutim. M. 83 Scufham. 84 Keall. 29. ako se vozilo zaustavi zbog drugog prekrãaja. New York.. Britaniji je utvrœeno da je stopa poginulih u saobrañajnim nezgodama mnogo veña meœu stanovnicima siromaãnih oblasati. a posebno ako ova osoba nema vozaåku dozvolu. New York. PRISUSTVO SAPUTNIKA Prisustvo saputnika smanjuje rizik od nezgode. 2001.Povey & Frith W. tinejdæer. 34. No 5. 2002.. Vol. M. 85 Keal.83 SKRIVENE KAMERE Skrivene kamere koje prati odgovarajuñi publicitet (kampanje). rizik od nezgode raste.85 Ova smanjenja su znaåajna kako na konkretnoj deonici (lokalno). 34. nego u bogatim oblastima. 86 Prema sekundarnim zakonima nekoriãñenje sigurnosnog pojasa je prekrãaj za koji se vozilo ne moæe zaustaviti. pp 815 – 823. M.87 Prelazak na primarne zakone (Eby. u odreœanom opsegu. pp 277 – 2284. 2002. 2002). T..

1999. No 5. An Overview of the National Highway Traffic Safety Administration's Light Vehicle Antilock Brake Systems Research Program. i dr. Beograd. Manuel de Premiers Secours Routiers. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Safety and the Car Size Effect: A Fundamental Explanation. 29. Shope. Council Directive 96/427/EC. 1999. Lajunen. Fusilier R. 1997. No 2. Deliverable 5. Vol.2235. (139-151). pp 541 – 551. Wood. No 4. Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules. Direktive Evropske unije: Council Directive 91/439/EEC. T. April 1999. Accident Analysis and Prevention. godine. Contract Nº: RO-98-RS. godine i Sporazum o minimalnim uslovima za izdavanje i za vaænost vozaåkih dozvola (APC) od 01. septembar 1996. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.. Vol. New York. 29. jul 1996. Saobrañajne nezgode u preticanju. Project funded by the European Commission under the Transport RTD Programme of the 4th framework programme. februar 1996.3047. B. 135 4. 2002. Kontrola i regulisanje saobrañaja. Contract No RO-97-sc. Evropski sporazum o dopuni Konvencije o saobrañaju na putevima od 01. Michel A. No. Council Directive 96/C110/05 (proposal). Beograd. juna 1976. & Andersson R. 19. 2001. 5.. J. N. Police Enfocement Strategy to Reduce Traffic Casualties In Europe. 1997. 1999. NHTSA. Project funded by European Commission under the transport. i Parker D. Da li su agresivni ljudi agresivni vozaåi? AAP. Evropska konvencija o meœunarodnim posledicama oduzimanja prava na voænju motornog vozila od 03. 2001. GADGET.. AAP. Miletiñ. European Transport Safety Council. The ”Escape” Project. 34. Legal Measures and Enforcement.. jul 1991. June 2000. decembar 1994... Pariz. Predznaci kod adolescenata koji ukazuju na visoko rizicno ponaãanje kod mlaœih i odraslih: koriãñenje supstanci i roditeljski uticaji. 21. Lipovac. RTD programme of the 4th framework programme. (649-658).Literatura Ahmed. aprila 1975. Differences in Case-specific Patterns of Unintentional Injury Mortality Among 15-44 Year Olds in Income-based Country Groups. K. Accident Analysis and Prevention. Council Directive 94/72/EEC. godine.. Jolis. France-selection.. & Donne X. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA Literatura . 2. maja 1971. (243-255). D. P.. Council Directive 96/439/EEC ( proposal). 2000. 10.

Council Directive 97/26/CE. P. 2. jun 1997. 20. Council Directive 97/26/EC. Council Directive 97/C 31/04 (proposal). Commission Directive 2000/56/EC. 6. 14.Lipovac. Common Position No 9/97 . septembar 2000. Krsto Bezbednost saobrañaja Council Directive 96/47/EC. 7. decembar 1996. jul 1996. 23.novembar 1996. jun 1997. 4 136 . 97/C 69/02.

3.2.5.1.4. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 5.5. Evropski procesi u primeni propisa u bezbednosti saobrañaja 5. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji . Primena zakona i promena ponaãanja u saobrañaju 5. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja 5. Kljuåne oblasti primene zakona 5.

Danas se procenjuje da u promeni ponaãanja leæi najveñi potencijal uticaja na bezbednost saobrañaja (20 do 40% u EU). Propisi imaju veoma vaænu ulogu u promeni ponaãanja. Da bi se ovaj potencijal realizovao, neophodno je: da se donese dobar zakon i drugi propisi, da ljudi poãtuju propise i da budu kaænjeni oni koji ih ne poãtuju. Primena zakona ima razliåite kratkoroåne i dugoroåne ciljeve koji se realizuju u tri faze: 1. faza: PROMENA PONAÃANJA ZBOG POLICIJE To su trenutni efekti na terenu – na mestu i u vreme kontrole saobrañaja. Na primer, vozaåi ñe poãtovati crveno svetlo na semaforu (ili smanjivati brzinu) na datoj lokaciji u vreme kada shvate da postoji policijska kontrola. 2. faza: PROMENA STAVOVA To su kratkoroåni memorijski efekti koji se odnose na isto mesto ili na isti prekrãaj, a traju i posle policijske kontrole. Na primer, posle dugotrajne kontrole prolaska na crveno svetlo (ili kontrole brzine) na odreœenom mestu, vozaåi ñe poãtovati svetlosne signale (ili smanjivati brzinu) na tom mestu i u vreme kada nema policijske kontrole. Ovome posebno moæe da doprinese automatska kontrole saobrañaja. 3. faza: PROMENA MORALNIH – SOCIJALNIH NORMI To su dugoroåni efekti struåno projektovanih kampanja i dosledne primene zakona, a oslanjaju se na shvatanje opasnosti od pojednih saobrañajnih prekrãaja. Na primer, posle viãegodiãnje (ili viãedecenijske) dosledne primene zakona u vezi prolaska na crveno (ili kontrole brzine) i sveobuhvatnih kampanja koje struåno objaãnjavaju smisao prinude, veñina vozaåa prihvata da je nemoralno prolaziti na crveno ili drastiåno prekoraåivati brzinu. Tako se smanjuje broj onih koji åine taj prekrãaj na bilo kojem mestu i u bilo koje vreme. Sa druge strane, javnost se pridobija da pomogne i podræi policiju u otkrivanju i rasvetljavanju ovih prekrãaja. U Evropi je u toku proces usaglaãavanja propisa u bezbednosti saobrañaja. Posebno se prate i usaglaãavaju: – usvajanje zakona, – poãtovanje zakona (naroåito policijska praksa) i – efikasnost sudova. 139

5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

5.1. PRIMENA ZAKONA I PROMENA PONAÃANJA U SAOBRAÑAJU

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

Pri usvajanju novih zakona i pri izmeni postojeñih od dræava se oåekuje da propisima podræe minimum usaglaãenih struånih stavova. U tom smislu, postoji veliki broj preporuka Ujedinjenih Nacija, Rezolucija i drugih dokumenata KEMT, Direktiva EU, dokumenata OECD itd. Postoje brojne meœunarodne organizacije, komisije i druga tela koji neprekidno prate ovaj proces i pomaæu vladama i dr. institucijama u kreiranju nacionalnih propisa. Proces usaglaãavanja se ne zavrãava prañenjem usvajanja zakona i drugih propisa. Danas se sve otvorenije izuåava i preporuåuje usaglaãavanje policijske prakse. Oåekuje se da se ãirom Evrope, a posebno u EU ostvari ujednaåen nivo poãtovanja zakona u oblasti bezbednosti saobrañaja. U tom smislu je usvojena Evropska strategija policijske prinude, a u reformama policijskih organizacija uåestvuju meœunarodni eksperti.

5.1.1. Oåekivana vrednost kazne i promena ponaãanja
Osnovni cilj primene propisa u saobrañaju je omoguñavanje neometanog odvijanja saobrañaja uz stalno smanjivanje rizika nastanka saobrañajnih nezgoda. Ma koliko ovi ciljevi bili razumni i opãteprihvañeni, teãko ih je ostvarivati u praksi. Naime, uåesnici u saobrañaju marginalizuju znaåaj rizika u saobrañaju. Verovatnoña saobrañajnih nezgoda je mala sa glediãta pojedinca koji treba da promeni svoje ponaãanje. On redovno precenjuje znaåaj svojih “odricanja” (smanjivanja brzine, poãtovanja svetala na semaforu, odricanja od alkohola, prelaska ulice na peãaåkom prelazu i sl.) u odnosu na “dobiti” u bezbednosti saobrañaja (statistiåko smanjivanje rizika nastanka nezgode). Rizik nastanka nezgode ne moæe bitno promeniti ponaãanje ljudi u saobrañaju. S obzirom na to da je rizik nezgode minoran za pojedinca, preostalo je da primenom zakona korigujemo njegovo ponaãanje u saobrañaju. Neophodno je da se poveña rizik zaustavljanja (Rzaust), odnosno kontrolisanja zaustavljenih uåesnika u saobrañaju (Rkont/zaust). Ako su ove kontrole struåne, to ñe uveñati i rizik otkrivanja saobrañajnih prekrãaja (Rotkr/kont). Poveñan rizik otkrivanja unapreœuje ponaãanje uåesnika u saobrañaju. Kao rezultat ovakvog razmiãljanja, u svetu se sve viãe prihvata metod planiranih, sluåajnih kontrola vozaåa (npr. kontrole alkoholisanosti vozaåa i sl.) i vozila (npr. kontrola teretnih vozila). Meœutim, razni propusti u sankcionisanju omoguñavaju da jedan znatan broj prekrãilaca ne bude kaænjen za prekrãaje koje su uåinili. Ovo ñe zavisiti od zakonskih reãenja, od kvaliteta rada policije, sudova, ali i od mentaliteta, od druãtvenog okruæenja itd. Neophodno je stalno poveñavati rizik kaænjavanja prekrãilaca koji su otkriveni u prekrãaju (Rkaæ/otkr). Konaåno, rizik kaænjavanja (Rkaæ) se dobija kao proizvod rizika (verovatnoñe) zaustavljanja, kontrole, otkrivanja i kaænjavanja: Rkaæ = Rzaust · Rkont/zaust · Rotkr/kont · Rkaæ/otkr Na ponaãanje u saobrañaju utiåe i veliåina kazne za pojedine prekrãaje (Vk). Oåekivana kazna predstavlja srednju vrednost kazne (matematiåko oåekivanje 140

5

5.1. Primena zakona i promena ponaãanja u saobrañaju

kazne) koju “plaña” uåesnik u saobrañaju za neki prekrãaj i dobija se kao proizvod rizika (verovatnoñe) kazne i vrednosti kazne: M(K) = Rkaæ · Vk M(K) = Rzaust · Rkont/zaust · Rotkr/kont · Rkaæ/otkr · Vk Ovako dobijena oåekivana vrednost kazne utiåe na ponaãanje uåesnika u saobrañaju. Ãto je veña oåekivana vrednost kazne veña je i verovatnoña da uåesnike u saobrañaju odvratimo od åinjenja pojedinih prekrãaja.

Sliåno se mogu analizirati i drugi prekrãaji, ali je znaåajno prihvatiti da svih pet elemenata utiåe na oåekivanu kaznu, a ova na promenu ponaãanja.

5.1.2. Opãti i specifiåni rizik kontrole
Opãti rizik kontrole predstavlja rizik da ñe bilo koji uåesnik u saobrañaju biti zaustavljen i kontrolisan. Moæe se izraåunavati kao broj zaustavljanja (kontrola) u odnosu na broj vozila, vozilo kilometara, vozaåa, peãaka i sl. Na primer, ako na nekom podruåju ima 2 miliona vozaåa, a godiãnje realizujemo 70.000 alkotestova, onda je opãti rizik kontrole na alkohol: ORkont-alk = 70.000/2.000.000 = 0,035 = 3,5%, odnosno oko 3,5 % vozaåa je alkotestirano u toku godine. Sa poveñavanjem broja kontrolisanih uåesnika u saobrañaju, poveñava se obim rada saobrañajne policije, ometa se saobrañaj, opada rejting policije i to javnost sve teæe prihvata. Opãti rizik ograniåava druãtvena zajednica, a na osnovu javne prihvatljivosti i saobrañajnih zahteva. Ciljani opãti rizik kontrole se moæe definisati i strategijom bezbednosti saobrañaja, odnosno strategijom policijske prinude u saobrañaju. Policija ne bi trebalo da premaãi ovako definisan opãti rizik zaustavljanja, jer, u protivnom, neñe imati podrãku javnosti. Specifiåan rizik kontrole je rizik (verovatnoña) da ñe poåinilac prekrãaja biti zaustavljen i kontrolisan. Specifiåan rizik kontrole se izraåunava kao od141

5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

Na primer, ako æelimo da smanjimo voænju pod uticajem alkohola, to se moæe postiñi poveñavanjem: – broja zaustavljenih vozila u saobrañaju (Rzaust), – broja alkotestiranih vozaåa meœu onima koje smo zaustavili (Rkont/zaust), – pouzdanosti alkotestiranja kvalitetom ureœaja, obukom i savesnoãñu policajaca (Rotkr/kont), – efikasnosti u procesu kaænjavanja, kako na licu mesta, u policijskoj organizaciji i u sudovima (Rkaæ/otkr) i – kazni za voænju u alkoholisanom stanju (Vk).

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

nos broja kontrolisanih i ukupnog broja prekrãilaca. Sliåno se moæe definisati i specifiåan rizik kaænjavanja (odnos broja kaænjenih i ukupnog broja pijanih vozaåa u saobrañaju). Na primer, ako je procenjen broj alkoholisanih vozaåa na nekom putu u vreme vikenda oko 500, broj zaustavljenih i kontrolisanih alkoholisanih vozaåa 80, a broj kaænjenih 60, onda je specifiåan rizik kontrole za ove prekrãioce, na tom putu, u vreme vikenda: SRkont-alk = 80/500 = 0,16 = 16 %, a specifiåan rizik kaænjavanja alkoholisanih vozaåa bio bi: SRkaæ-alk = 60/500 = 0,12 = 12 %, Dakle, oko 16% alkoholisanih vozaåa je kontrolisano, ali je samo 12% i kaænjeno za ovaj prekrãaj. Specifiåan rizik (posebno specifiåan rizik kaænjavanja) mnogo viãe utiåe na ponaãanje u saobrañaju, a nema druãtvenih ograniåenja za njegovo poveñavanje (moæe iñi i do 100%). Zato je znaåajno stalno poveñavati specifiåan rizik, ali tako da se ne prekoraåi opãti rizik. To se moæe postiñi samo vrlo struånim radom saobrañajne policije.

5.1.3. Objektivan i subjektivan rizik kontrole i kaænjavanja
Krajem proãlog veka shvañena je razlika izmeœu objektivnog i subjektivnog rizika kontrole i kaænjavanja. Objektivni rizik se definiãe kao odnos (koliånik) broja kontrolisanih (kaænjenih) i broja uåesnika (opãti rizik) ili broja prekrãilaca (specifiåan rizik). Meœutim, ako uåesnici u saobrañaju nisu upoznati sa rizikom kontrole i kaænjavanja, oni neñe promeniti ponaãanje. Zato je neophodno ãto bolje informisati uåesnike u saobrañaju. Tako se poveñava njihov subjektivni rizik, tj. oseñaj da ñe biti zaustavljeni, kontrolisani, otkriveni u prekrãaju i kaænjeni. Pod subjektivnim rizikom podrazumevamo procenat onih uåesnika u saobrañaju koji misle da ñe biti zaustavljeni, odnosno kaænjeni u prekrãaju. Danas je opãte prihvañeno da samo subjektivni rizik menja ponaãanje u saobrañaju, a objektivni rizici samo sluæe da odræe i poveñaju subjektivne oseñaje rizika kaænjavanja. Subjektivni oseñaj rizika se moæe poveñavati poveñavanjem objektivnih rizika, dobro uoåljivom prinudom na putevima, metodama automatske kontrole (npr. kontrola brzine ili poãtovanja semafora), kampanjama u bezbednosti saobrañaja, informisanjem javnosti itd.

5

5.1.4. Konaåno, ãta æelimo i kako to postiñi
Sistem mera i aktivnosti u bezbednosti saobrañaja treba da se kreñe u sledeñim okvirima: 142

5.2. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja

U planiranju rada policije i u neposrednom radu trebalo bi teæiti da se poveñavaju subjektivni i specifiåan rizik, uz ograniåen opãti i objektivan rizik. To se moæe postiñi izborom metoda rada, planiranjem sluåajnih kontrola, automatskom kontrolom prekrãaja, kampanjama, dobro vidljivim i publikovanim radom policije i efikasnim sudstvom.

5.2. DONOÃENJE I PRIMENA PROPISA U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA
Velika je uloga zakona u unapreœenju bezbednosti saobrañaja na putevima. Åesto se ova uloga pojednostavljuje i pod zakonom podrazumeva samo staranje o poãtovanju zakona, a nekad i samo policijska prinuda u neposrednoj kontroli saobrañaja (otkrivanje i sankcionisanje prekrãaja). Meœutim, kada se pominje zakon1 (propisi), trebalo bi raspravljati o sledeñim vaænim poljima rada: 1) formiranje polaznih struånih stavova na kojima se temelje zakon i propisi u bezbednosti saobrañaja, 2) usaglaãavanje i verifikacija stavova, naåela i principa u ãiroj struånoj javnosti, 3) oblikovanje jasnih struånih stavova u zakone i druge propise,
1 Lipovac,

K., Jovanoviñ, S. i Mladenoviñ, D., Proces donoãeça zakona ...

143

5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

– smanjivati broj zaustavljanja i kontrola uåesnika koji nisu u prekrãaju (poãtovati ograniåen opãti rizik), – poveñati broj zaustavljanja i kontrole prekrãilaca (poveñati specifiåan rizik), – poveñati verovatnoñu otkrivanja prekrãaja pri kontroli prekrãioca (efikasnost i pouzdanost kontrole), – poveñati verovatnoñu da otkriveni prekrãioci budu kaænjeni, – poveñavati svest kod svih uåesnika u saobrañaju, a posebno kod prekrãioca da ñe prekrãaj biti otkriven i sankcionisan (poveñati subjektivan rizik), – predvideti kazne koje odgovaraju prekrãaju (ãtetama i riziku koji izaziva) i prekrãiocu, a koje ñe njega i druge uåesnike u saobrañaju odvrañati od åinjenja tog prekrãaja. Najvaæniji cilj sistema aktivnosti u saobrañaju mora biti poveñavanje subjektivnog rizika zaustavljanja, kontrole, otkrivanja i kaænjavanja. Tako se uveñava njihov subjektivni oseñaj za veliåinu kazne za prekrãaj i tako najviãe utiåe na promenu ponaãanja u saobrañaju. Meœutim, nije korektno “lagati” uåesnike u saobrañaju kako ñe za odreœeni prekrãaj platiti veñe kazne od zakonom predviœenih, jer se time ugroæava pravna sigurnost graœana i podstiåe korupcija u saobrañajnoj policiji. Ne mogu se postiñi dugotrajni efekti, ni ako se subjektivni rizik bitno razlikuje od objektivnog, a posebno ako je specifiåni objektivni rizik znatno manji od specifiånog subjektivnog rizika.

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

4) promovisanje struånih stavova i zakonskih odredbi u politiåkoj i najãiroj javnosti, 5) donoãenje zakona i drugih propisa, 6) realizacija najãire kampanje s ciljem unapreœivanja stavova najãire javnosti da prihvati i podræi odredbe zakona, 7) sprovoœenje zakona u praksi i 8) permanentno prañenje i unapreœivanje propisa. Mada se policija, prvenstveno, stara o poãtovanju zakona u saobrañaju, veoma je znaåajno da aktivno uåestvuje i u drugim poljima rada.

5.2.1. Formiranje struånih stavova
Formiranje struånih stavova na kojima ñe se temeljiti buduñi zakon i drugi propisi u bezbednosti saobrañaja je jedna od temeljnih aktivnosti od koje zavisi kvalitet i uspeãnost svih ostalih aktivnosti, a posebno uspeãnost primene zakona. Struåni stavovi se crpe iz nauånih dostignuña i praktiånih iskustava u svetu i u naãim uslovima. Naime, bezbednost saobrañaja je visoko standardizovana i normirana oblast u meœunarodnim razmerama. S druge strane, pogreãni struåni stavovi su se uvek plañali poveñanjem broja nezgoda i svih negativnih posledica. Kada se u bilo kom delu sveta pokaæe da su odreœeni stavovi prevaziœeni, vrlo brzo se menjaju u svim drugim nacionalnim zakonodavstvima. Na primer, prva upotreba sigurnosnih pojaseva beleæi se sedamdesetih godina. U narednih petnaestak godina veñina zemalja sveta je prihvatila ovo pravilo. Prve stepenovane vozaåke dozvole realizovane su u N. Zelandu 1987, a samo desetak godina kasnije ovaj sistem je zahvatio Englesku, Australiju, Kanadu i veñinu zemalja SAD. Kada su struånjaci u SAD utvrdili da ni veliki (USA size) vazduãni jastuci nisu dovoljno dobar sistem zaãtite, intenzivirali su kampanju poveñanja upotrebe sigurnosnih pojaseva. Meœutim, procenjuje se da je oko 5.000 ljudi ginulo svake godine zbog neupotrebe sigurnosnih pojaseva. Kada su shvatili da dete na prednjem sediãtu moæe biti teãko povreœeno od vazduãnog jastuka, zabranili su da mlade i niske osobe sede napred, a proizvoœaåe obavezali da na svakom vozilu stave i upozorenje. Brojni eksperimenti i zablude (pogreãni struåni stavovi) su krvavo plañeni, a posebno u najrazvijenijim zemljama. Tako se uåilo i danas se uåi u bezbednosti saobrañaja. Danas je period prihvatanja novih znanja znatno krañi i za pojedine sisteme zaãtite i pravila saobrañaja kreñe se od 1 do 5 godina. Da bi se u zakon ugradili napredni struåni stavovi i savremena dostignuña, neophodno je da se stalno prate svetska iskustva, razvoj teorije i prakse. Ovome veoma doprinose meœunarodne organizacije. Danas se posebno istiåe doprinos OECD, UN, CEMT, PRI, Saveta Evrope, EU i dr. Naãa je zemlja mala i siromaãna da bi sama pravila znaåajne iskorake u teoriji i praksi bezbednosti saobrañaja. Utoliko je vaænije organizovano i kontinuirano pratiti svetska dostignuña i organizovati transfer znanja u oblasti bezbednosti saobrañaja. Tako se formira odreœena struåna elita u bezbednosti saobrañaja koja akumulira znanja i iskustva, proverava ih i promoviãe u naãim uslovima. Angaæovanje ove elite u svim fazama pri144

5

5.2. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja

preme i prañenja sprovoœenja zakona je garancija kvaliteta zakonskih reãenja i stalnog razvoja bezbednosti saobrañaja u skladu sa svetskim dostignuñima.

5.2.2. Usaglaãavanje i verifikacija stavova, naåela i principa u ãiroj struånoj javnosti
Neophodno da se, u fazi formiranja struånih osnova za pripremu ili izmenu zakona, uspostave ãto åvrãñi kontakti sa najãirom struånom javnoãñu. Ovim se promoviãu i preispituju akumulirana struåna znanja i stavovi, kreiraju i koncentriãu nova saznanja, a posebno naãa iskustva u primeni zakona i sagledava spremnost za promene. Na nauåno-struånim skupovima se iznose i usaglaãavaju struåni stavovi i angaæuje ãira struåna javnost da promoviãe struåne stavove. Tako poåinje i priprema najãire javnosti da shvati, uvaæi i prihvati neophodnost promena propisa. Konaåno, sistematskim uobliåavanjem i organizovanom proverom struånih stavova vrãi se pritisak na politiåku javnost da podræi nova reãenja, ali joj se i pomaæe da ova reãenja obrazloæi i sprovede. Ovaj proces ñe biti olakãan, a uspeh izvesniji, ukoliko se maksimalno uvaæe svetska dostignuña, usaglaãeni stavovi u meœunarodnim organizacijama, iskustva najrazvijenijih, naãa praksa i ograniåenja, kao i tendencije u bezbednosti saobrañaja. Ukoliko bi izostalo angaæovanje najãire struåne javnosti u pripremi zakona, pretila bi opasnost da se u novi zakon uvrste struåno neprovereni stavovi i reãenja, da se previde neka vaæna reãenja koja omoguñuju realizaciju u naãim uslovima, da se nedovoljno uvaæi naãa praksa i ograniåenja itd. Ovakvi promaãaji bi mogli da razaspu energiju struånjaka (deo struåne javnosti ne podræava nova reãenja), te da u najãiroj javnosti stvaraju ambijent da nova reãenja nisu struåna, da nisu sprovodljiva, te da im se treba odupirati.

5.2.3. Oblikovanje jasnih struånih stavova u zakone i druge propise
Kada su usaglaãeni struåni stavovi koji ñe biti osnova za novi zakon, neophodno je u timove eksperata za bezbednost saobrañaja ukljuåiti struånjake koji ñe pomoñi u oblikovanju struånih stavova u pravne norme. Jako je vaæno da eksperti koji poznaju pravni sistem zemlje, sistemske zakone i pravno okruæenje, a posebno probleme primene propisa u naãoj zemlji uvaæavaju usaglaãene struåne stavove i pravno okruæenje. Pravne norme moraju da se temelje na struånim stavovima, da budu u skladu sa ostalim propisima, te da omoguñe efikasno sprovoœenje u naãim uslovima. Nije dobro ako zakonska reãenja ne prate savremena dostignuña u bezbednosti saobrañaja, ako nisu usaglaãena sa meœunarodnim ugovorima i propisima u naãem okruæenju (posebno je znaåajno voditi raåuna da propisi budu usaglaãeni sa propisima EU), ako nisu usaglaãena sa naãim sistemskim zakonima ili ako ne budu uspostavljeni mehanizmi koji garantuju efikasnu primenu u naãoj praksi. 145

5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

Tada je jednostavno i donoãenje novih propisa. neophodno je stalno pruæati dobar izgovor za ove promene. Donoãenje zakona i drugih propisa Zakone donose zakonodavna tela. on neñe biti izglasan.6.5. kada je zakon usvojen. da je to najbolje reãenje. onda bi razliåiti politiåki faktori trebalo da prepoznaju svoj interes da podræe napredna reãenja u novom zakonu i drugim propisima. a posebno struåne javnosti. U prethodnim fazama je bilo prostora za suprotstavljanje razliåitih struånih i politiåkih stavova o novim reãenjima. Krsto Bezbednost saobrañaja 5. P. S druge strane. Mada je politiåka javnost dala poverenje struånim timovima da pripremaju predlog zakona. onda ga neñe podræati. da stvara ambijent u kome se od politiåke javnosti oåekuje donoãenje i brza implementacija novih propisa. Od toga kako ñe javnost pri146 . åak. ona moæe. to ñe ih koãtati: izgubiñe deo glasova na sledeñim izborima. Kada najãira javnost podræava nova reãenja. Ovde je vaæna uloga politiåke. a ponudi izgovor za promenu ovih stavova. da se uvaæe i opravdaju njeni raniji stavovi. kada se usvoje. 5. Tako bi se umanjio ili potpuno obezvredio rad struånih timova. trebalo bi skoncentrisati sve argumente da se ubedi najãira javnost da ga podræi. Zato je kampanja veoma vaæna faza koju treba planirati i dobro organizovati. Ako znaåajan deo zakonodavnih tela ne podræi zakon. Zato je vaæno da se promocija novih reãenja vrãi paralelno u politiåkoj i najãiroj javnosti. Meœutim. U suprotnom.Lipovac. Realizacija kampanje s ciljem unapreœivanja stavova najãire javnosti Najãira javnost treba da prihvati i podræi odredbe zakona. zakoni ostaju da æive nezavisno od toga kako su i zaãto doneti. Ako ovo podrazumeva drastiåno menjanje stavova najãire javnosti. S druge strane. a u krajnjim sluåajevima da bitne odredbe novog zakona izmene ili åak spreåe njegovo donoãenje.2.2. da je ono interes graœana. razliåite politiåke snage ñe pokuãati da kritikom nekih novih reãenja dobiju politiåke poene. te da nema bolje alternative. veñ da se maksimalno ispoãtuje. politiåka javnost mora da vodi raåuna o najãiroj javnosti (o glasaåima).2. U suprotnom.4. Ako glasaåi ne prepoznaju svoj interes da se usvoji zakon. Ako je koordinirana priprema. Promovisanje struånih stavova i zakonskih odredbi u politiåkoj i najãiroj javnosti Dobra promocija stavova (kampanja) bi trebalo da garantuje da ñe najznaåajniji struåni stavovi biti ispoãtovani u zakonu i drugim propisima. nije cilj da se javnost ponizi i utera u red. ako se najãira javnost bude oseñala ugroæenom sa novim reãenjima. Ako politiåari donesu zakon suprotan volji najãire javnosti. Dakle. da je ono u skladu sa evropskim trendovima. neophodno je da se nova reãenja promoviãu i zadobije podrãka najznaåajnijeg dela politiåke javnosti. moæe se organizovati i spreåiti donoãenje novih zakona ili usporiti i omesti njihovo sprovoœenje. 5 5.

sankcionisanje prekrãaja i prañenje realizacije kazne (naplate novåanog iznosa kazne.5. Bezbednost saobrañaja je oblast u kojoj politiåka javnost åesto ne pokazuje dovoljno spremnosti da svojim primerom podræi propise. Permanentno prañenje i unapreœivanje propisa Praksa je najbolja provera ispravnosti pojedinih zakonskih reãenja. Tako se stvara ambijent da cilj policijske prinude nije samo prikupljanje novca za dræavni budæet. a nekad i remeti odnose policije i javnosti. ako se ne budu sprovodila.8. moæe da pomogne ili odmogne doslednom sprovoœenju zakona. Pri tome bi trebalo uvek voditi raåuna o struånoj. sa poznatim metodama i struåno verifikovanim i javnosti predstavljenim rezultatima. odnosno o njihovim interesima koji nisu uvek isti. politiåka javnost uticajem na izvrãnu vlast. 5. veñ se policijska prinuda definiãe kao deo ãirokih kampanja bezbednosti saobrañaja. dokumentovanje i obrada prekrãaja. Da bi se zakon sprovodio. Sa druge strane. sa unapred poznatim i objavljenim ciljevima.2. Ovo je najznaåajnija i najteæa aktivnost u vezi realizacije zakona i podrazumeva dugotrajan. Treba imati u vidu da politiåka javnost neñe biti preterano zainteresovana za sprovoœenje propisa. dosledan i dobro koordiniran rad viãe subjekata. 5. zavisi kako ñe se donositi podzakonski akti.7. vlasti i graœana itd.2. korisnici puta i drugi graœani na osnovu sprovoœenja zakona ocenjuju valjanost tog zakona. S druge strane. Naprotiv. poãtovanje zabrane upravljanja vozilom itd. Ovo se obezbeœuje u prethodnim fazama.2. Politiåka javnost svojim primerom – moralnim odnosom prema zakonskim obavezama podræava ili ne podræava propise u bezbednosti saobrañaja. neophodna je jasna podrãka struåne. neophodno je da policijsku prinudu uvek prate i podræavaju dobro osmiãljene i struåno sprovedene kampanje usmerene prema ciljnim grupama iz najãire javnosti. a posebno na policiju. uspostavljen je loã ambijent u kome je normalno da se mogu krãiti propisi u bezbednosti saobrañaja od strane politiåke javnosti kojoj se odmah pridruæuju i policajci i drugi povlaãñeni slojevi stanovniãtva. Da bi se obezbedila primena propisa. Paæljivo uvoœenje i prañenje primene novih zakona i drugih propisa mora biti struåno vo147 5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . politiåke i najãire javnosti. a posebno za primenu represije u predizbornom periodu. politiåkoj i najãiroj javnosti. Sprovoœenje zakona u praksi Pod sprovoœenjem zakona treba podrazumevati nekoliko veoma znaåajnih aktivnosti: otkrivanje saobrañajnih prekrãaja na licu mesta. Ovo nikako ne doprinosi sprovoœenju zakona.). a posebno kako ñe se sprovoditi ovi propisi. pokretanje odgovarajuñeg postupka. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja hvatiti nova reãenja u zakonu. ukljuåujuñi i primenu razumne prinude. Najbolja zakonska reãenja neñe dati nikakvih efekata. a posebno oblikovanje i podrãku policijskoj prinudi.

Na osnovu prvih iskustava u primeni zakona. April 1999. razlikama u ekonomskom i druãtvenom razvoju itd.Lipovac. sigurnosni pojasevi i mladi vozaåi) i dao preporuke za unapreœivanje propisa u navedenim oblastima. Contract No RO-97-sc. Zakljuåeno je da. Nije realno oåekivati da uskoro svako pravilo bude identiåno u svim evropskim zemljama. razliåitim tradicijama. 5. oni ñe biti spremni da uoåe probleme i predloæe preispitivanje nekih reãenja. Da bi evropski sistem zakonskih mera bio efikasan i uspeãan. a biti spreman da se loãa reãenja vrlo brzo unaprede ili promene. 4 Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules. trebalo bi uåvrãñivati sva dobra reãenja. veoma je znaåajno da se propisi koji se odnose na odreœene kljuåne oblasti usaglase i obezbedi ista primena ãirom Evrope. Contract Nº: RO-98-RS. brzina. Krsto Bezbednost saobrañaja œeno i stalno proveravano od strane nezavisnih eksperata. Danas u Evropi postoji velika razliåitost sistema nacionalnih zakona i sistema primene ovih zakona.3047. neophodno je vrãiti stalno usaglaãavanje. Na osnovu struånih i nezavisnih analiza. Project funded by European Commission under the transport. oni shvataju znaåaj i suãtinu svih reãenja.2235. Istraæivanja pokazuju da su zakoni 2 Legal 5 Measures and Enforcement. U ovoj fazi je veoma znaåajna uloga i doprinos policije koja svakodnevno primenjuje zakon i vrlo brzo uoåava manjkavosti i nedostatke. The ”Escape” Project. a posebno standardizovati norme koje reguliãu ponaãanje vozaåa u bitnim sferama.3. Ovo je doprinelo da su znaåajne razlike u zakonskim odredbama. The “Escape” Project. Radni paket 5 (WP 5) je posebno analizirao primenu zakona u åetiri kljuåne oblasti (alkohol. June 2000. a imalo je cilj da se analiziraju razliåiti zakonski sistemi u Evropi: usvajanje zakona. prañeçe poãtovanja zakona3 (policijska praksa) i efikasnost sudskih odluka4 (sudska praksa). postoji veliki prostor za unapreœivanje svih karika u lancu usvajanja i sprovoœenja zakona. RTD programme of the 4th framework programme. Project funded by European Commission under the transport. Meœutim. RTD programme of the 4th framework programme. 148 . Working paper 4 (WP3). Gadget WP 5. Tako se obezbeœuju nepristrasni struåni stavovi o pojedinim zakonskim reãenjima i o zakonu u celini. ãirom kontinenta. May 2000. u posledicama za prekrãioce. EVROPSKI PROCESI U PRIMENI PROPISA U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Evropska komisija za transport vrlo intenzivno prati stanje propisa i primene propisa u bezbednosti saobrañaja u evropskim zemljama. RTD programme of the 4th framework programme. Ovo se tumaåi razliåitim istorijskim uslovima nastanka normi i njihove primene. S obzirom na to da su struånjaci iz policije uåestvovali u svim fazama pripreme i donoãenja propisa. U tom smislu je realizovano opseæno istraæivanje2 koje je obuhvatilo evropski kontinent. a posebno u primeni zakona: u stopi otkrivanja nepoãtovanja zakona.3047. ali i u uticaju na ponaãanje vozaåa i drugih uåesnika u saobrañaju. u brzini otkrivanja prekrãaja. Contract Nº: RO-98-RS. Deliverable 5. P. Project funded by European Commission under the transport. 3 Review of Enforcement Support Systems in EU Countries.

Autoriteti koji donose i sprovode zakon ne vide interes da se ozbiljno bave aktivnostim koje ne odgovaraju potrebama i æeljama korisnika puteva (glasaåa).4. Sporo usvajanje i primena savremenih zakonskih reãenja umnogome je umanjilo pozitivne efekte. Znaåaj definisanja kljuånih oblasti Da bi se ostvarili ãto bolji efekti u unapreœivanju bezbednosti saobrañaja. 5 Procenjuje se da je sporo usvajanje i sprovoœenje opãtih brzinskih ograniåenja. a unapreœivanje bezbednosti vozila. koãtalo oko 5. Zato oni smatraju da norme koje reguliãu ponaãanje u saobrañaju ugroæavaju njihove interese i ometaju ih da zadovolje neke svoje potrebe. kao i pri sprovoœenju zakona. samo u Finskoj. puta i saobrañaja bi plañali pojedini subjekti. upotrebu alkohola. druãtvenoekonomsko okruæenje. u poslednje tri decenije.4. a posebno u manje razvijenim zemljama. jer stvara veoma nizak nivo detekcije saobrañajnih prekrãaja i nizak subjektivan rizik. Unapreœivanje bezbednosti saobrañaja je åesto u konfliktu sa komercijalnim potrebama proizvoœaåa vozila. koriãñenje sigurnosnih pojaseva i drugih sistema zaãtite imali kljuånu ulogu u smanjivanju broja saobrañajnih nezgoda u zemljama EU. neophodno je stalno isticati prioritete delovanja. za primenu zakona su veoma znaåajni i drugi faktori: informisanost. Evropske zemlje nisu zadovoljne primenom zakona. Naime. Mada je policija nosilac primene prinude.5 Meœutim.4. tj.000 æivota. doslednost primene zakona informisanost i propaganda (kampanje) odreœuju subjektivan rizik. 149 5. Zapreñena kazna. niti u politiåkoj javnosti Evrope. pa i ãire javnosti. a posebno policije i dr. Subjektivan rizik dominantno utiåe na stavove i ponaãanje vozaåa i drugih uåesnika u saobrañaju. velika veñina vozaåa smatra da je njihov rizik od uåeãña u nezgodama praktiåno jednak nuli. . publicitet i edukacija. Troãkovi nebezbednosti plañaju se solidarno i prihvataju kao nuæda (opãti porezi i takse). bolju podrãku svih javnosti i bolje usmeravanje rada pojedinih subjekata. konkretnih problema bezbednosti saobrañaja u naãoj zemlji (prioriteti treba da budu najznaåajniji problemi bezbednosti saobrañaja) i od moguñnosti promovisanja i prihvatanja pojedinih mera. dræavnih organa. stavovi prema bezbednosti saobrañaja nisu povoljni u najãiroj. vozaåevo shvatanje moguñnosti da ñe biti uhvañen u krãenju propisa. stanje puteva i vozila. Saobrañajni zakoni i njihova primena odreœuju objektivan rizik da se otkrije saobrañajni prekrãaj. trebalo bi polaziti od: definisanih prioriteta u Evropi. veoma je znaåajno posvetiti posebnu paænju donoãenju i primeni zakona. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA koji reguliãu brzinu. Kljuåne oblasti primene zakona 5.5. putara. manje rasipanje energije. KLJUÅNE OBLASTI PRIMENE ZAKONA 5. Dobro odabrani prioriteti obezbeœuju veñu efikasnost pri manjem ulaganju.1. zakoni i sudska praksa. Imajuñi navedeno u vidu. Pri odreœivanju prioriteta u bezbednosti saobrañaja.

opreme u vozilu (na kontrolnoj tabli). KEMT preporuåuje dræavama: – da na putu sprovode adekvatan broj kontrola brzine kako bi se poveñala svest vozaåa da mogu biti uoåeni u prekrãaju u bilo kom trenutku. a izbegavanje reklama åije poruke nisu u skladu sa ciljevima bezbednosti saobrañaja). Serock (Poland). Konferencija Evropskih Ministara Transporta (KEMT) je 1996. spreåavanjem prekrãioca da izbegnu kaznu i zabranom koriãñenja ureœaja koji otkrivaju ili ometaju kontrolu brzine) – da se unaprede sankcije za prekoraåenje brzina (da se kazne prilagode ozbiÿnoãñu prekrãaja. za prevenciju saobrañajnih prekrãaja i prevenciju saobrañajnih nezgoda. smanjen je nivo najveñih brzina. kampanja (podrãka kampanjama bezbednosti saobrañaja. smanjene su varijacije brzina. infrastrukturi i vozaåima. godine usvojila preporuke/zakljuåke6 u kojima se ponaãanje vozaåa odreœuje kao glavna determinanta bezbednosti saobrañaja na putevima i preporuåuje sprovoœenje akcija prema vozilu. dalo je veoma dobre rezultate u upravljanju brzinama (smanjene su proseåne brzine u Evropi. U tom smislu KEMT je preporuåila usklaœivanje opãtih ograniåenja brzine na evropskom nivou (50 km/h u naseljima i 120 km/h na ostalim putevima). – da se promoviãu kursevi za obnovu znanja. Mada je uvoœenje opãtih ograniåenja brzine bilo odgovor na krizu goriva. decembar 1998. 29/30. Kljuåne oblasti u EU Veñina evropskih zemalja je. Krsto Bezbednost saobrañaja 5. maj 1996.Lipovac. informisanosti vozaåa. obuke vozaåa. 150 . – da se razvije sudska saradnja izmeœu dræava na nivou Evrope u cilju efikasnog sprovoœenja zakona u svim regionima. P. 1998. preporuåila kodeks dobre prakse za nacionalne 6 Recommendations/conclusions 5 Adopted at the Council of Ministers. Third Road Safety Conference: Traffic Safety as a Premise of Road 8 Mastar Modernising and Maintenance.8 Meœunarodna organizacija za bezbednost saobrañaja (PRI) je 2000. posebno su smanjene brzine odreœenih kategorija vozila itd. predviœene su i aktivnosti u pogledu zakona (usvajanja i sprovoœenja).7 Evropska Unija je realizovala i znaåajan projekat upravljanje brzinama. sedamdesetih godina proãlog veka.2. 1998. – Managing Speeds of Traffic on European Roads. – da se poveña efektivnost kontrole (usavrãavanjem opreme.4. 7 ECMT Actions on Speed Moderation.) i odluåujuñe doprinelo neprekidnom smanjivanju smrtnosti na putevima najrazvijenijih zemalja. Final Report.) promovisala je postupke u vezi sa smanjivanjem brzine voænje u Evropi. fokusirala rad na usaglaãavanje i uvoœenje opãtih ograniåenja brzine i na procedure sprovoœenja ovih ograniåenja. Pored aktivnosti u vezi puteva. Treña konferencija o bezbednosti saobrañaja (Fouvez. da se smanji vreme od prekrãaja do primene kazne i da se uvede alternativno kaænjavanje (kursevi i seminari). Budimpeãta. koji je brzine svrstao meœu najznaåajnije teme bezbednosti saobrañaja.

2000.4. (5) smanjivanje voænje pod uticajem alkohola. 12 U toku 1899. (7) konstrukcija opraãtajuñih puteva i okoline i (8) menadæment crnim taåkama na putu.4. 9 National Strategic Road Safety Plans. godine usvojila svoje prioritete u bezbednosti saobrañaja na putevima. Za svaki od navedenih prioriteta predviœeni su: akcije. (2) projektovanje sigurnije prednje strane automobila zbog peãaka i biciklista. 151 5. RTD programme of the 4th framework programme. Kljuåne oblasti u naãim uslovima U skladu sa evropskim tendencijama. a) Brzina Prva opãta brzinska ograniåenja u Evropi koja su podstaknuta brigom o bezbednosti saobrañaja. EU je. Granice dozvoljenih brzina su rasle.2235. polje rada i glavne pretpostavke. u Danskoj su uvedena ograniåenja na 15 i 30 km/h 1912. PRI. Kriza goriva (1973) je aktuelizovala opãta ograniåenja brzine. – podræati automatsku kontrolu brzine (sa najavom na opasnim mestima i bez najave na ostalim deonicama). 1903. kao prioritete u primeni zakona izdvojila: alkohol. COM(2000) 125 final. interes za industrijskim razvojem i poveñanjem mobilnosti preovladao je nad brigom za bezbednost saobrañaja.10 U ovom dokumentu je istaknuto osam prioriteta: (1) razvoj EuroNCAP testova i informisanje potroãaåa na nivou EU. kao kljuåne oblasti trebalo bi izdvojiti: brzinu.3. Code of Good Practice. mlade vozaåe i prolazak na crveno. alkohol. (3) upotreba sigurnosnih pojaseva i deåijih sediãta. Brisel. u Francuskoj je uvedeno ograniåenje od 20 km/h (u naseljima) i 30 km/h (na otvorenim putevima). ali ne zbog bezbednosti saobrañaja. Contract No RO-97-sc. Kljuåne oblasti primene zakona 5. u Norveãkoj su uvedena ograniåenja na 15 i 25 km/h itd. Commission of the European Communities. Project funded by European Commission under the transport. 11 Legal Measures and Enforcement.5. upotrebu sigurnosnih pojaseva i mlade vozaåe. potiåu od 1900. (6) upotreba svetala u toku dana. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA strateãke planove bezbednosti saobrañaja9 u kome se kao prioritet istiåu uticaji na brzine. Konaåno. sigurnosne pojaseve (sisteme zaãtite). Tada se izvode prvi eksperimenti sa automatskom kontrolom brzine. (4) uvoœenje limitatora brzine. a imajuñi u vidu stanje bezbednosti saobrañaja na naãim putevima. Na osnovu toga procenjeni su: troãkovi sprovoœenja. brzinu. a sprovoœenje zakona slabilo.11 . maj 2000. potencijal smanjivanja smrtnosti i cena po izbegnutoj smrti.12 Nakon prvih pozitivnih rezultata. veñ zbog smanjivanja potroãnje goriva. EU je marta 2000. 10 Priorities in EU Road Safety. Gadget WP 5. Danas se kao najznaåajnije zakonske mere u oblasti brzine preporuåuju: – uspostaviti evropska ograniåenja brzine kretanja (posebno ograniåenje u naselju na 50 km/h i ograniåenje u zonama smirenog saobrañaja na 30 km/h). April 1999.

U naãem novom Zakonu bi trebalo predvideti razliåite mehanizme koji ñe smanjiti voænje pod uticajem alkohola. pametne kartice. obavezno pohaœanje kurseva o bezbednosti saobrañaja. obaveznu kaznu zatvora za recidiviste. Road Traffic Safety Handbook. – ohrabriti upotrebu limitera brzine kod ostalih vozila. Ovaj rizik je åak 550 puta veñi kod vozaåa sa preko 1. nego za treznog vozaåa.14 Evropa suoåena sa ovakvim stanjem. bitno je izmenila svoj pogled na aktivnosti u bezbednosti saobrañaja. Institut ekonomiki transporta (prevod na ruski).Lipovac. a posebno za teãka pijanstva i za recidiviste. a posebno predvideti fiksne kazne na licu mesta koje su bolje ujednaåene sa Evropom.13 promenljive novåane kazne koje izriåe sudija za prekrãaje. Krsto Bezbednost saobrañaja – zahtevati obaveznu upotrebu limitera brzine kod odreœenih kategorija vozila (teretna vozila. podræali sluåajne kontrole u saobrañaju i zaoãtravanje kazni. leåenje. obaveznu privremenu zabranu upravljanja vozilom. o prevenciji prekrãaja i prevenciji saobrañajnih nezgoda. Predlaæe se dalje pooãtravanje kazni i uvoœenje efikasnih policijskih procedura. uz moguñnost da zavrãi putovanje) i za teãka pijanstva (obavezno hapãenje. Oslo – Kopenhagen. P. KEMT i EU su podræali ujednaåavanje limita za vozaåe – amatere na 0. GIS. b) Alkohol Alkohol je identifikovan kao najopasniji faktor poveñanja rizika uåeãña u saobrañajnim nezgodama i faktor poveñanja teæine nezgoda. kazne razlikuju i do deset puta. pa do oduzimanja vozaåke dozvole i kazne zatvora. Posebno su opasni vozaåi sa veñim koliåinama alkohola u krvi.5 promila alkohola u krvi.. Prema istraæivanjima u skandinavskim zemljama. zabrane upravljanja vozilom (za recidiviste). autobusi i sl. Pri tome se sve viãe uvode razliåite procedure za lakãa pijanstva npr.5 promila alkohola u krvi. a posebno: 13 Danas 14 5 se u Evropi. – podræati upotrebu limitera brzine kao alternativu za oãtre kazne (kod vozaåa koji su uhvañeni u bezobzirnoj – brzoj voænji).). privremeno oduzimanje vozaåke dozvole. 152 . o rizicima velikih brzina i sl. a posebno istakla znaåaj kampanja i efikasnih policijskih akcija.2 promila (velike novåane kazne. a izuzetno privremeno ili trajno oduzimanje vozaåke dozvole) i – predvideti automatsku kontrolu brzine i odgovornost vlasnika vozila (obavezu da otkrije identitet vozaåa).).). rizik uåeãña u nezgodi sa smrtnim ishodom je oko 160 puta veñi za pijanog. Obzor meronriymiy no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy. za iste prekrãaje. – posebnu paænju posvetiti bezobzirnoj voænji velikom brzinom: prekoraåenja veña od 30 i 50 km/h bi trebalo poistovetiti sa upotrebom smrtonosnog oruœa i predvideti vrlo oãtre i efikasne sankcije (vrlo velike novåane kazne. oduzimanje vozaåke dozvole. do 1. – zaoãtriti sankcije za prekoraåenja brzine. 1996. kazna zatvora. pohaœanje kurseva itd. – podræati opremanje infrastrukture i vozila savremenim ureœajima za merenje i limitiranje brzina (tahografi. detektori brzine i sl. Snrovoånik no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy.

pa je savezna federacija stimulisala sve dræave (1997) da ovaj prekrãaj prebace u primarni. kazne zatvora. Finska je uspela da smanji procenat pijanih vozaåa u saobrañaju. Procenjuje se da bi podizanjem upotrebe pojaseva na 100 %. 15 Na primer. sigurnosni pojasevi su najznaåajniji sistem zaãtite za vozaåa i putnike u vozilu. godine zapoåete su kampanje i ugradnja sigurnosnih pojaseva u vozilima u Evropi. u EU bilo spaãeno oko 7. testira oko 40 % svih vozaåa (1. Joã 1960.2 promila alkohola u krvi). 153 5. . pod razliåitim izgovorima (mada je ova obaveza predviœena u Zakonu). zabranu upravljanja vozilom dok se vozaå ne podvrgne posebnom lekarskom tretmanu. Oni snose veliku odgovornost za makar 100 smrtnih sluåajeva svake godine koji su mogli biti izbegnuti da smo dosledno sprovodili adekvatne mere i u prethodnom periodu obezbedili upotrebu sigurnosnih pojaseva u veñem obimu. prañena dugotrajnim i dobro organizovanim kampanjama najviãe su doprineli znaåajnijoj upotrebi pojaseva u vozilima. Posebno negativan uticaj imala je policija i dræavni organi koji nisu podræavali uvoœenje pojaseva.2 miliona testova). Dobrovoljna upotreba sigurnosnih pojaseva. posebnim kursevima ili novom vozaåkom ispitu.4. u sluåajnim kontrolama. moguñnost hapãenja na licu mesta. a posebno za vozaåe.16 Dosledna policijska prinuda. Mada policije upotrebu pojaseva na nivou 80 – 95 % na otvorenim putevima i 70 – 85 % u naseljima. niti tretman sekundarnog prekrãaja nisu doprineli znaåajnijoj upotrebi pojaseva. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA – predvideti dugotrajne kampanje u vezi ãtetnosti alkohola za sve uåesnike u saobrañaju. – predvideti sluåajne kontrole u saobrañaju i uskladiti obim kontrole sa dobrim primerima u svetu.15 – podræati efikasniju primenu zakona na licu mesta. – ponovno vrañanje vozaåke dozvole usloviti doobukom (korektivnom obukom). Ovim i drugim merama. Kljuåne oblasti primene zakona v) Sigurnosni pojasevi Na danaãnjem nivou razvoja. na 0. Tek kada su pojasevi postali obavezni. proverama zdravstvenog stanja (bolesti zavisnosti) i proverama struånosti (ponovni ispit pred posebnom komisijom). preko 1.0 %. u Francuskoj se testira oko 25 % vozaåa svake godine itd. a neupotreba pojaseva promovisana kao primarni prekrãaj.000 æivota godiãnje. postignuti su znaåajniji efekti. 16 Primarni prekrãaj je onaj zbog kojeg policajac moæe da zaustavi vozilo i kazni vozaåa ili putnika. – pooãtriti sankcije. Veñina dræava je narednih godina promenila zakon i nekoriãñenje pojaseva proglasila primarnim prekrãajem. To je dalo slabe efekte. Naãa zemlja je dosta vremena izgubila. iskljuåivanje svih pijanih vozaåa iz saobrañaja. privremenu zabranu upravljanja vozilom. u Finskoj se svake godine. ovo se u struånim krugovima smatra izuzetno velikom stopom nepoãtovanja zakona. uz moguñnost privremenog oduzimanja kljuåeva i vozila.5. za razliku od evropskog proseka oko 3. ali ako se zaustave (zbog neåeg drugog) ovaj prekrãaj moæe biti sankcionisan. a posebno predvideti velike novåane kazne. Tako su postignuti znaåajniji efekti (upotreba pojaseva je porasla na preko 90% u nekim dræavama SAD). smatraju zadovoljavajuñom. Zbog sekundarnog prekrãaja vozila se ne zaustavljaju. zbog neshvatanja znaåaja sigurnosnih pojaseva.2 %. U SAD je nevezivanje sigurnosnog pojasa bilo sekundarni prekrãaj u veñini dræava. a hapãenje teãko pijanih vozaåa (npr.

Da bi se unapredilo ponaãanje novih. prolazak na crveno dovodi do vrlo velikog broja saobrañajnih nezgoda na ulicama. – koriãñenje novih tehnologija u vozilima kojima upravljaju vozaåi poåetnici (limiteri brzina. Razvijene zemlje su razvile metode automatske kontrole prolazaka na crveno svetlo.Lipovac. proces dobijanja vozaåke dozvole. – posebno obavezati policiju i sve dræavne åinovnike da upotrebljavaju sigurnosne pojaseve. a posebno u onim koje nemaju dobro kordiniran rad policije i sudova. Nepoãtovanje crvenog svetla na semaforu je jedna od najopasnijih prekrãaja u saobrañaju (drastiåno se naruãava naåelo poverenja). Brzo su uoåene velike moguñnosti doprinosa bezbednosti saobrañaja. Moskva 1930 itd. – integrisane aktivnosti na unapreœenju bezbednosti vozaåa poåetnika (usvajanje i primena zakona. kampanje.).).). a nezgode u kojima uåestvuju su najteæe. selektivna kontrola i nadzor od strane roditelja i policije i sl. Mada mladi vozaåi u EU åine 3 do 5 % svih vozaåa u saobrañaju. Pariz 1923. uslovi osiguranja. Sa uvoœenjem peãaåkih semafora (Manåester 1929) i semafora sa tri svetla (Manåester 1930) oåekivalo se da semaforizovane raskrsnice budu sasvim bezbedne (jer vremenski razdvajaju konfliktne tokove). – podræati sprovoœenje dugotrajnih kampanja upotrebe sigurnosnih pojaseva. g) Mladi vozaåi Mladi vozaåi (posebno muãkarci do 24 godine starosti) imaju najviãi rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama. Zbog neefikasne primene zakona u ovoj oblasti. obavezno prisustvo iskusnog vozaåa. njihov udeo meœu vozaåima uåesnicima u nezgodama prelazi 30 %. Mada ova kontrola zahteva instaliranje i odræavanje 154 5 . edukacija. Krsto Bezbednost saobrañaja U Zakonu bi trebalo predvideti: – obaveznu ugradnju sigurnosnih pojaseva na svim sediãtima u sve putniåke automobile. – prekrãaj nekoriãñenja pojaseva tretirati kao primarni prekrãaj. – obaveznu upotrebu sigurnosnih pojaseva u svim vozilima i na svim sediãtima gde su ugraœeni. Ovo je aktuelni problem u svim zemljama. u Zakonu bi trebalo predvideti: – oãtrije sankcije za vozaåe – poåetnike. – predvideti periodiåna snimanja i preispitivanja primene zakona u ovoj oblasti. zabrana voænje mladih putnika i sl. a posebno mladih vozaåa. a posebno kampanja koje ñe podræavati policijske aktivnosti. alkohol-brave koje zahtevaju alkotestiranje pre ukljuåivanja motora i sl.). P. kao i u nove autobuse. Njujork 1918. laka i srednja teretna vozila. d) Nepoãtovanje svetlosnih signala – semafora (prolazak na crveno) Prve semaforizovane raskrsnice pojavile su se da olakãaju rad policajaca na optereñenim raskrsnicama (London 1868. – uvoœenje stepenovanih vozaåkih dozvola ili probnih vozaåkih dozvola – uvoœenje ograniåenja za vozaåe – poåetnike (zabrana voænje u noñnim satima. kombi vozila.

intenzivirana je meœunarodna saradnja.17 Zato je vaæno ovaj prekrãaj svrstati meœu prioritete u primeni Zakona. ona je vrlo efikasna. Na osnovu meœunarodne Konvencije o automobilskom saobrañaju (Pariz. zabranu upravljanja. . Da bi se smanjio broj nepoãtovanja semafora. tako da prekrãioci finansiraju nabavku i odræavanje savremenih ureœaja. Uredbu o izgradnji puteva (1910). Posle Drugog svetskog rata. pa do kazne zatvora) i njihovo efikasno i brzo sprovoœenje. ãto semaforizovane raskrsnice åini åak nebezbednijim u odnosu na ostale. 155 5. u Beogradu se preko 75 % svih nezgoda u raskrsnicama dogaœa na semaforizovanim raskrsnicama. Ovom Konvencijom usaglaãena su pravila saobrañaja i prvi saobrañajni znakovi. – urediti efikasan nadzor. automatsku kontrolu i primenu savremenih tehnologija u vozilu i na infrastrukturi. troãkovi otkrivanja i dokumentovanja ovih prekrãaja itd. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA skupe opreme (posebnih kamera). usvojila Zakon o javnim suvozemnim putevima (1910). ukÿuåujuñi i video nadzor. Srbija je izmenila i unapredila svoje propise u bezbednosti saobrañaja (1928). slaba podrãka javnosti. 1903). Uticaj primene automatske kontrole nije vezan samo za konkretnu raskrsnicu. otkrivanje i dokumentovanje ovih prekrãaja. a u Beogradu je doneta Naredba o javnom saobrañaju u Beogradu (1924).5. veñ su pozitivni uticaji i na poãtovanje semafora na drugim raskrsnicama. nedovoljno prihvatanje na sudu. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji 5. oduzimanje vozaåke dozvole do okonåanja sudskog postupka. u naãim uslovima. 1926). Srbija je.5. – ponovno vrañanje vozaåke dozvole usloviti doobukom – pohaœanjem struånih seminara i proverama zdravstvenog stanja. Ove metode su primenjivane i u naãim uslovima.5. NORMATIVNO UREŒENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U SRBIJI 5. 1926) i meœunarodne Konvencije o saobrañaju po drumovima i putevima (Pariz. ali su danas skoro izbaåene iz naãe prakse.1. visoki troãkovi nabavke i odræavanja ureœaja. Zato je kod nas veoma oteæano otkrivanje i dokazivanje ovih prekrãaja. Istorijat Srbija je bila jedna od prvih dvadesetak zemalja koje su potpisale prvu meœunarodnu Konvenciju o putovanjima automobilima (Pariz. – predvidi oãtre sankcije za nepoãtovanje svetlosnih signala na semaforu (visoke novåane kazne. U Æenevi su usvojeni meœunarodna Konvencija o drumskom saobrañaju i Protokol 17 Na primer. na osnovu obaveza iz ove Konvencije. kao i njihovu eksploataciju.5. U praksi se javljaju razliåiti problemi: identifikacija i nalaæenje vozaåa. neophodno je Zakonom: – podræati efikasan nadzor.

struåni zahtevi bezbednosti saobrañaja su uslovili da se na saveznom nivou neke vaæne oblasti urede veoma detaljno. maja 1977. novembra 1968. 18 Convention on Road Traffic. u saveznom Ustavu SFRJ. U skladu sa ovakvim politiåkim opredeljenjem. 6/1978. Od 1993. br. Zato se normativni akti na saveznom nivou smatraju najznaåajnijim normativnim aktima u bezbednosti saobrañaja. pa åak i u potpunosti (pravila saobrañaja. Zakon o merilima i mernim jedinicama. Republika Srbija je u sklopu ustavnih promena iz 1990. a zatim i Osnovni zakon o bezbednosti saobrañaja (1965). saobrañajni znakovi i sl.). kao i materiju koja nije bila deljiva. stavila van snage Zakone o bezbednosti saobrañaja koje su donele pokrajine Vojvodina i Kosovo i Metohija. saveznim Ustavom i svojim ustavima. Polazeñi od ovakvog opredeljenja.Lipovac. usvojena je na Konferenciji Organizacije ujedinjenih nacija u Beåu. kao na primer: Zakon o prevozu opasnih materija. Republike i pokrajine su donele svoje zakone o bezbednosti saobrañaja na putevima kojima su uredile nadleænosti. Osnove bezbednosti saobrañaja na putevima prvenstveno su obuhvatile sve preuzete meœunarodne obaveze SFRJ u ovoj oblasti. Republike i pokrajine su. u skladu sa saveznim Zakonom. Zakon o standardizaciji. upotpunile normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja na putevima. Ovakva politiåka volja je pretoåena u odredbe Ustava SFRJ (1974) i Ustava tadaãnjih republika i pokrajina. U meœuvremenu je donet novi Ustav SFRJ (1974). Takoœe su donele i druge znaåajne zakone. 1968). 1949). P. Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju itd. Tako je savezna dræava normativno uredila OSNOVE bezbednosti saobrañaja na putevima. kao na primer: Zakon o putevima. Na saveznom nivou doneti su i drugi vaæni zakoni. Skupãtina SFRJ je donela Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima. Predviœeno je da ñe se na saveznom nivou urediti bezbednost vazduãne plovidbe i OSNOVE bezbednosti saobrañaja na putevima. a Jugoslavija je ratifikovala 1978 (“Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori. odreœeno je i kako ñe se urediti oblast bezbednosti saobrañaja. u Æenevi je usvojena Konvencija o saobrañaju na putevima18 i Konvencija o signalizaciji na putevima (Æeneva. a da ñe republike i pokrajine urediti bezbednost saobrañaja na putevima. Ipak. a Savezno izvrãno veñe (savezna vlada) i drugi savezni organi doneli su prateñe propise. Krsto Bezbednost saobrañaja 5 o drumskom saobrañaju (Æeneva. Konaåno. Zakon o prevozu u meœunarodnom drumskom saobrañaju. ovlaãñenja i druge detalje bezbednosti saobrañaja na putevima. na celoj teritoriji Republike Srbije primenjuje se Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima RS. 8. Tih sedamdesetih godina proãlog veka bila je dominantna politiåka volja da se savezna dræava decentralizuje i ãto veñi broj vaænih atributa dræavnosti i vlasti prenese na nivo republika i pokrajina. Jugoslavija je ratifikovala ovu Konvenciju 1978. a stupila na snagu 21. 156 . U tom smislu sve republiåke i dve pokrajinske skupãtine i drugi organi doneli su Zakone o bezbednosti saobrañaja na putevima i prateñe propise. godine. Zakon o saobrañajnoj inspekciji. u Jugoslaviji (FNRJ) je usvojena Uredba o javnom saobrañaju na putevima (1950). iz 1974. Na osnovu ovih konvencija. Zakon o prevozu u drumskom saobrañaju.

Prema Ustavnoj povelji. od 4. u potpunosti.. godine je predvideo da se bezbednost saobrañaja u celini uredi na saveznom nivou.20 Zakon o prevozu opasnih materija. br. SRJ. Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju21 i dr.19 Bez obzira na nekoliko ustavnih zakona koji su odreœivali rokove za implementaciju. U meœuvremenu su se desile veoma krupne druãtveno-ekonomske promene i stvoreno potpuno drukåije pravno okruæenje. Ovo znaåajno utiåe na sve segmente bezbednosti saobrañaja na putevima. Zakon o meœunarodnom prevozu. OSNOVE bezbednosti saobrañaja na putevima ureœivala je savezna dræava. veñ ovu oblast. ovakvo reãenje nije nikada zaæivelo u praksi. nikad nisu sistematski preispitani i prilagoœeni promenama u druãtvu i novom pravnom ambijentu. 13/93-284. Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima. Ovi propisi su viãe puta menjani u nekim detaljima. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Ustav SRJ iz 1992. (Ustav SRJ. 21 “Sluæbeni list SRJ”. naãa zemlja je.2. proãla kroz tri vrlo razliåite koncepcije ureœivanja bezbednosti saobrañaja na putevima: – prema prvoj koncpeciji... 34/92. u Srbiji nisu donoãeni novi propisi. koji su doneti saglasno Ustavu SFRJ iz 1974. taåka 5). 29/90. ãto sve viãe oteæava primenu propisa i usloænjava stanje bezbednosti saobrañaja na putevima. preko svojih organa.5. Zakoni o ratifikaciji meœunarodnih konvencija i sporazuma iz oblasti bezbednosti saobrañaja. donosi i izvrãava savezne zakone.. a republike ålanice su ureœivale bezbednost saobrañaja. u posmatranom periodu. a u Srbiji se i daÿe primeçuju Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima i Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima. 28/96-5. Dakle. 5) bezbednosti u svim vrstama saobrañaja.2003. br.. zakoni. . 63/88. ålan 77. .5. 50/88. br. utvrœuje politiku. Crna Gora je donela svoj Zakon o bezbednosti saobrañaja. 11/91.2. odnosno pitanjima: . ureœivanje materije bezbednosti saobrañaja na putevima u celini pripada republikama ålanicama Dræavne zajednice Srbije i Crne Gore. – druga koncepcija je podrazumevala potpuno razvlaãñivanje republika i prebacivanje svih nadleænosti na saveznu dræavu i – poslednja koncepcija ne prepoznaje nikakve nadleænosti Dræavne zajednice u bezbednosti saobrañaja. 20 “Sluæbeni list SFRJ”.5. 41/94-573. obezbeœuje ustavno-sudsku i sudsku zaãtitu u oblastima. 80/89. a najznaåajniji normativni akti su: Ustav SFRJ. Ove zakone prate brojni podza19 . 157 5. druge propise i opãte akte. do danaãnjih dana. Meœutim. Odluka SUS 78/1-89 – “Sluæbeni list SRJ”. 26/1995. prepuãta dræavama Srbiji i Crnoj Gori. tako da sada vaæe zakoni i podzakonski akti.. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji 5. Meœutim. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja – struktura propisa Danas je bezbednost saobrañaja ureœena na åetiri nivoa: – Na saveznom nivou ureœene su osnove bezbednosti saobrañaja na putevima. br. Posle otcepÿeça. stav 1. “Sluæbeni list SRJ”.

9) Pravilnik o ukupnom trajaçu vremena upravÿaça vozilom. smatra da je danas na snazi Zakon iz 1988. 28/91. preuzeta zakljuåenim meœunarodnim konvencijama i drugim meœunarodnim aktima koje je naãa zemlja potpisala. viãe puta su menjane i dopunjavane. 2) Pravilnik o znacima koje uåesnicima u saobrañaju na putevima daju ovlaãñena lica. a najznaåajniji normativni akti su: Ustavi republika. Meœu podzakonskim aktima posebno su znaåajni 14 republiåkih pravilnika i Odluka o utvrœivanju magistralnih puteva. a posebno 1988. 158 . a najznaåajniji normativni akti su: akt o osnivanju. 15/84. br. Zakon o putevima. 7) Pravilnik o posebnom znaku za oznaåavaçe vozila kojim upravÿa lice kome su oãteñeni ekstremiteti bitni za upravÿaçe vozilom. Zato se. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima. 5) Pravilnik o obrascu vozaåke dozvole. do danas. a zatim Srbija definisana kao sa22 1) Pravilnik o saobrañajnim znakovima na putevima. meœu kojima su najznaåajniji 12 pravilnika i jedna odluka za sprovoœenje ZoOBS. odluka o utvrœivanju lokalnih puteva. Zakon o saobrañajnoj inspekciji i drugi znaåajni zakoni. Zakon o prevozu u drumskom saobrañaju. 11) Pravilnik o evidenciji o javnim putevima i objektima na çima. odluka o javnom gradskom (lokalnom) prevozu. Krsto Bezbednost saobrañaja 5 konski akti. odluka o pariranju itd.23 Zakon o policiji. u obimu koji utiåe na bezbednost upravÿaça vozilom. pri åemu su ureœena i odreœena pitanja koja su. 8) Pravilnik o naåinu obeleæavaça vozila kojim se prevoze deca.24 – Na lokalnom nivou (opãtine i gradovi) ureœeni su reæim i tehniåko regulisanje saobrañaja na ulicama i lokalnim putevima. 3) Pravilnik o dimenzijama. akt o sistematizaciji radnih mesta. odluka o kategorizaciji ulica. akt o nagraœivanju. 6) Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispuçavati vozaåi motornih vozila.Lipovac. odmorima vozaåa i naåinu rada udvojenih posada na vozilima. i. kao o tehniåkim podacima za te puteve. uspostavljena je nova dræavna zajednica. 4) Pravilnik o registraciji motornih i prikÿuånih vozila. Republiåki Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima donet je 1982. statut preduzeña. 10) Pravilnik o osnovnim uslovima koje javni putevi izvan naseÿa i çihovi elementi moraju da ispuçavaju sa glediãta bezbednosti saobrañaja. ukupnim masama i osovinskom optereñeçu vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispuçavaju ureœaji i oprema na vozilima u saobrañaju na putevima. P. 12) Pravilnik o posebnim uslovima za upravÿaçe odreœenim kategorijama motornih vozila oruæanih snaga SFRJ i Odluka o utvrœivaçu magistralnih puteva. interni akt o unutraãnjoj kontroli saobrañaja itd.22 – Republiåki propisi ureœuju bezbednost saobrañaja. u praksi. 5/86. – Na nivou preduzeña i ustanova ureœena su pitanja bezbednosti saobrañaja iz njihovog delokruga rada. 24 Ova odluka je objavÿena u “Sluæbenom listu SFRJ”. kada je uraœen preåiãñen tekst Zakona. U kasnijem periodu su vrãene izmene visine iznosa novåanih kazni i druge manje znaåajne izmene. br. Odluka US RS IU broj 30/94 – 25/97509. Dakle. 39/84. u okruæenju su se desile bitne promene: raspala se dræava SFRJ. 23 “Sluæbeni glasnik SR Srbije”. 53/82. odluke o odræavanju ulica i lokalnih puteva. Ovim zakonima ureœeni su osnovni instituti zaãtite bezbednosti saobrañaja na putevima. a najznaåajniji normativni akti su: odluka o utvrœivanju reæima saobrañaja. osnovu normativnog sistema materije bezbednosti saobrañaja na putevima u Republici Srbiji åine: Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima SFRJ i Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima SRS. nije bitno menjan. Materijalne odredbe Zakona o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (iz 1974). S druge strane. kao obaveze. 21/90.

11. Posebno su. 6. 5. Savet za bezbednost saobrañaja. Posebno su znaåajni normativni akti preduzeña koja se bave obukom vozaåa i polaganjem vozaåkog ispita. uredili pojedine segmente bezbednosti saobrañaja. prevozom. svojim odlukama. 9. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA mostalna dræava. U toku 2006. s tim u vezi. umesto OUR uvedena preduzeña. 3.). Oba ova zakona su normativno definisala i uredila zaokruæen sistem zaãtite bezbednosti saobrañaja na putevima. 9. promenjen je druãtveno-ekonomski sistem. ureœenje povrãina. 7. Uvodne odredbe. uvedene privatizacija i ravnopravan tretman svih vidova svojine i sl. odræavanje ulica i lokalnih puteva i druge vaæne komunalne poslove (parkiranje. 2. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji 5. Posebne mere za bezbednost saobrañaja. Pravila saobrañaja. Lokalna samouprava (gradovi i opãtine) su. 4.5. Vozila. ovaj zakon nije usvojen. 8. reklame na ulicama i sl. 159 5. unutraãnju kontrolu bezbednosti saobrañaja itd. Unutraãnja kontrola. prava i obaveze pojedinih subjekata. zaokruæili sistem pravnih normi u oblasti bezbednosti saobrañaja. 8. posebno mesto zauzima Pravilnik o unutraãnjoj kontroli bezbednosti saobrañaja u ovim preduzeñima. Kaznene odredbe. Prelazne i zavrãne odredbe. 12. pripremÿen je Nacrt novog Zakona o bezbednosti saobrañaja na putevima. Preduzeña i ustanove su. Putevi. tehniåkih pregleda vozila. tehniåko regulisanje bezbednosti saobrañaja. – osnovni uslovi za bezbedno i nesmetano uåeãñe u saobrañaju u odnosu na put. ali do kraja 2007. 3. 7. Prelazne i zavrãne odredbe. Mada veñina njihovih internih akata tretira problematiku koja je od znaåaja za bezbednost saobrañaja. Osnovne odredbe. Saobrañajni znakovi. Vozaåi. transformisale su se druãtveno politiåke organizacije u politiåke partije. . odræavanjem puteva i tehniåkim pregledima vozila. 11. Finansiranje bezbednosti saobrañaja. Ove i druge promene su imale uticaja na stanje sistema zaãtite bezbednosti saobrañaja na putevima. Duænosti u sluåaju saobrañajne nezgode. 26 1. nestale su samoupravne intersne zajednice. Posebne mere bezbednosti. Saobrañajno-tehniåke mere. 10. Saobrañaj. Ovlaãñenja za donoãenje propisa za izvrãenje ovog zakona. 4. Kaznene odredbe.5. Taj sistem se sastoji od sledeñih instituta ili celina: – pravila saobrañaja i druge regulacione mere sa stanoviãta bezbednosti i protoånosti i. na lokalnom nivou.5. 2. Vozila. 10.26 25 1. u okviru svojih nadleænosti i u skladu sa svojim poslovnim i drugim interesima. 6.3. naroåito u oblasti obuke vozaåa. Struktura i sadræaj pravnih akata Strukturalo – sadræinski savezni i republiåki zakon ureœuju sva bitna pitanja u vezi uslova i obaveza koje imaju pojedini subjekti i uåesnici u saobrañaju na putevima. Duænosti u sluåaju saobrañajne nezgode. Vozaåi. 5. uredili reæim saobrañaja. Na osnovu ovlaãñenja iz ovih zakona doneti su mnogobrojni podzakonski akti na saveznom i republiåkom nivou. sistemski su izmenjeni mehanizmi druãtvene kontrole. vozaåa i vozilo i – mere i sankcije radi obezbeœivanja utvrœenog sistema zaãtite bezbednosti saobrañaja na putevima. Ovo je oblikovano u 11 poglavlja saveznog ZoOBS-a25 i 12 poglavlja republiåkog ZoBS-a.

Krsto Bezbednost saobrañaja a) Struktura i sadræaj saveznog ZoOBS-a Na saveznom nivou su ureœene osnove bezbednosti saobrañaja. upotrebu svetala u saobrañaju. izgradnje. osnovni principi i naåela bezbednosti saobrañaja i definisani najvaæniji pojmovi koji ñe biti koriãñeni. Posebno su detaljno odreœene obaveze u vezi staranja. magistralni i regionalni putevi. do 128 ålana). putevi rezervisani za saobrañaj motornih vozila. saobrañaj zapreænih vozila i kretanje stoke. U posebnom saveznom pravilniku detaljno su utvrœeni osnovni uslovi koje putevi moraju ispunjavati sa glediãta bezbednosti saobrañaja. saobrañaj u tunelu. kao i redovno brojanje saobrañaja na puteivma po jedinstvenoj metodologiji. opremanja i odræavanja. saobrañaj bicikla. Treñe poglavlje (3. a na osnovu sistema saobrañajnih znakova koji je usaglaãen na meœunarodnom nivou. kretanje peãaka. kao i nadleænosti u sporovoœenju pojedinih odredaba. saobrañaj na auto-putu i putu rezervisanom za motorna vozila. Naime. Zato su pravila saobrañaja uãla u osnove bezbednosti saobrañaja. radnje vozilom u saobrañaju. presecanje kolone peãaka. odstojanje izmeœu vozila. Osnovne odredbe) odreœen je predmet ovog Zakona. U prvom poglavlju (1. odnosno sve osnovne odredbe u vezi bezbednosti saobrañaja. Pravila saobrañaja) je jedan od najznaåajnijih i najobimnijih delova ZoOBS-a (od 27. P. bicikla sa motorom i motocikla. obaveza vozaåa prema peãacima. Izgled i znaåenje svakog saobrañajnog znaka pojedinaåno predviœeni su u posebnom saveznom pravilniku. svetlosni saobrañajni znakovi i svetlosne oznake. saobrañaj na prelazu puta preko æelezniåke pruge. vuåenje vozila. u okviru svojih nadleænosti. a posebno autoputevi. U drugom poglavlju (2. zaustavljanje i parkiranje. a naãa zemlja je prihvatajuñi pojedine konvencije prihvatila i obavezu da ova pravila uredi svojim zakonom. vozila sa pravom prvenstva prolaza. kretanje vozila po putu.Lipovac. Saobrañajni znakovi) nabrojani su najvaæniji saobrañajni znakovi i predviœeni osnovni uslovi koje oni moraju ispunjavati. i teret na vozilu. Predviœena je obaveza voœenja evidencija o javnim putevima i objektima na njima. U republiåkom Zakonu o putevima ovo je do kraja konkretizovano. Predviœena je i obaveza da se poãtuju zahtevi bezbednosti saobrañaja u procesima: projektovanja. preticanje i obilaæenje. Ovo je grupisano u sedam celina: opãte odredbe. finansiranja i odræavanja puteva. 160 5 . Znakovi opasnosti. U åetvrtom poglavlju (4. staraju o bezbednosti saobrañaja. znakovi izriåitih naredbi i znakovi obaveãtenja. skretanje. saobrañaj tramvaja i drugih vozila na ãinama. mimoilaæenje. U ovom poglavlju su ureœena pravila koja se odnose na: opãte odredbe (koje definiãu opãte obaveze i naåela bezbednosti saobrañaja). obeleæavanje radova i prepreka na putu i znaci koje daju ovlaãñena lica. pravila saobrañaja su priliåno detaljno definisana na meœunarodnom nivou. zvuåne i svetlosne znake upozorenja. Putevi) predviœeni su osnovni uslovi koje moraju ispunjavati putevi. opãte obaveze najvaænijih subjekata da se. oznake na kolovozu. prvenstvo prolaza. saobrañaj na raskrsnici. obeleæavanje prelaza puta preko æelezniåke pruge. brzinu. vozila pod pratnjom.

da se obezbedi spaãavanje nastradalih i smanjivanje posledica nezgode. Vozaåi) normira osnovne uslove koji se odnose na vozaåe. 31. U sedmom poglavlju ZoOBS-a (7. Treba istañi da su duænosti u sluåaju saobrañajnih nezgoda predviœene u Konvenciji o saobrañaju na putevima iz 1968. Osmi deo ZoOBS-a (8. (ål.5. Vozila) predviœene su opãte odredbe (koje se odnose na vozila). Ovlaãñenje za donoãenje propisa za izvrãenje ovog zakona) predviœena su ovlaãñenja pojedinih saveznih funkcionera da donesu podzakonske akte i detaljnije urede naåin sprovoœenja ZoOBS-a. sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. Osnovni ciljevi koji su se æeleli postiñi detaljnim ureœivanjem ovih duænosti su: da se spreåe nova stradanja u saobrañaju. na vozilo (kontrola vozila. registracija motornih i prikljuånih vozila i tehniåki pregled motornih i prikljuånih vozila. Republike su uredile detalje registracije motornih i prikljuånih vozila. a posebno uslove za upravljanje vozilima. zaãtitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom i kazne zatvora u sluåaju nepoãtovanja pojedinih odredbi ZoOBS-a. iskljuåivanje vozila iz saobrañaja.5. primena tehniåkih sredstava. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . privremeno oduzimanje saobrañajne dozvole i skidanje registarskih tablica) i na red voænje u linijskom saobrañaju (obustavljanje saobrañaja na liniji. ali i u republiåkom ZoBS-u. radnih maãina. Treba istañi da su na saveznom nivou. da se obezbedi kvalitetno evidentiranje nezgode u cilju prañenja i shvatanja problematike bezbednosti saobrañaja. tretirani vozaåi motornih vozila. vozaåa koji naiœu ili se zateknu. lica koja naiœu ili se zateknu. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji U petom poglavlju (5. Ãesto poglavlje (6. motokultivatora i sl. struåni pregled. Duænosti u sluåaju saobrañajnih nezgoda) predviœene su duænosti pojedinih subjekata (uåesnika nezgode. da se ometanje protoånosti svede na minimum i ãto pre normalizuje saobrañaj u zoni mesta nezgode. da se obezbedi kvalitetno fiksiranje zateåenog stanja radi analize konkretne nezgode (i zadovoljavanja pojedinaånih interesa uåesnika). zdravstvenih ustanova. analiza krvi ili urina. prvenstveno. kao i registraciju ostalih vozila na motorni pogon. osposobljavanje vozaåa motornih vozila. 161 5. prestanak vaæenja nekih starih propisa i dinamika stupanja na snagu pojedinih odredbi ZoOBS-a. Posebne mere bezbednosti) obuhvata posebne mere bezbednosti koje se odnose na vozaåa (provera trenutnog psihofiziåkog stanja. zdravstvene preglede vozaåa i trajanje upravljanja motornim vozilom. Kaznene odredbe) utvrdilo je novåane kazne. privremeno iskljuåivanje iz saobrañaja i rad sa recidivistima).).) i detaljnije uredile osposobljavanje kandidata za vozaåe i polaganje vozaåkih ispita. U desetom poglavlju (10. ovlaãñenih lica i organizacije za odræavanje puteva) u sluåaju saobrañajne nezgode u kojoj je neko izgubio æivot ili je bio povreœen ili je nastala veña materijalna ãteta (nezgode sa obeleæjima kriviånog dela). Prelazne i zavrãne odredbe) predviœena je dinamika usaglaãavanja postojeñih normativnih akata. kontrolni zdravstveni pregled. ako red voænje ne odgovara minimalnom vremenu voænje). upuñivanje na vanredni tehniåki pregled. upisivanje mere bezbednosti ili zaãtitne mere u vozaåku dozvolu. U poslednjem delu ZoOBS-a (11. a da su republike uredile uslove koji se odnose na vozaåe ostalih vozila (traktora. Deveto poglavlje ZoOBS-a (9.

prosvetu i privredu. saobrañaj radnih maãina i motokultivatora. 4) vozaåi (uslovi za upravljanje vozilima. 10) finansiranje bezbednosti saobrañaja. vuåenje vozila. saobrañaj bicikla. Posebno je znaåajno istañi da su rapublike. naizmeniåno propuãtanje vozila. 7) posebne mere za bezbednost saobrañaja. kao tehnoloãki pravni akti koji bi podræali i precizirali naåin sprovoœenja pojedinih mera i instituta bezbednosti saobrañaja. privremeno oduzimanje registarskih tablica. Ovo je stvorilo brojne nejasnoñe i nepreciznosti u primeni pojedinih mera i ovlaãñenja. Na primer. naåin sprovoœenja zakona. dozvola za vozaåe traktora i potvrda o poznavanju saobrañajnih propisa). vozaåka dozvola. u skladu sa politiåkom voljom iz perioda donoãenja ovih zakona. zaustavljanje i parkiranje. prevoz lica traktorima i prikljuånim vozilima koje vuku traktori. 5/86. 8) unutraãnja kontrola. prevoz lica i tereta motornim i prikljuånim vozilima. saobrañaj traktora koji vuku zapreæno vozilo. Krsto Bezbednost saobrañaja b) Struktura i sadræaj republiåkog ZoBS-a Republike su detaljnije razradile pojedine odredbe iz saveznog ZoOBS-a i uredile niz pitanja koja nisu bila ureœena na saveznom nivou. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima Srbije27 ima 12 poglavlja: 1) uvodne odredbe. 53/82. Meœu podzakonskim aktima preovlaœuju pravilnici. 162 . 2) saobrañaj (ukljuåivanje vozila u saobrañaj i promena naåina i pravca kretanja. saobrañaj zapreænih vozila i kretanje stoke. 3) duænosti u sluåaju saobrañajnih nezgoda. 6) saobrañajno-tehniåke mere. registracija i tehniåki pregledi). Posebno se oseña nedostatak uputstava i drugih podzakon27 “Sluæbeni 5 glasnik SR Srbije”. bicikla sa motorom i motocikla. kao i mnoga druga pitanja koja nisu bila uãla u osnove bezbednosti saobrañaja na putevima. podzakonskim aktima nisu obuhvañeni i razraœivani: postupak iskljuåenja vozaåa ili vozila iz saobrañaja. vozaåki ispit. Primera radi. P.Lipovac. 21/90 i 26/91. 5) vozilo (ispitivanje vozila. nadleænosti. probne voænje i sportske i druge priredbe na putu). br. 11) kaznene odredbe i 12) prelazne i zavrãne odredbe. koje su doneli funkcioneri koji rukovode ministarstvima nadleænim za saobrañaj. rad na unapreœivanju vozaåa recidivista itd. 15/84. kretanje peãaka. zdravlje. osposobljavanje kandidata za vozaåe. unutraãnje poslove. 9) savet za bezbednost saobrañaja. uredile ovlaãñenja. ispitivanje vozila. Nisu donoãena odgovarajuña uputstva.

29/30. “Sluæbeni list SFRJ”. The ”Escape” Project. Contract No RO-97-sc. National Strategic Road Safety Plans.2235.3047. Beyond Traffic Safety. Deliverable 5. Third Road Safety Conference: Traffic Safety as a Premise of Road Modernising and Maintenance. Code of Good Practice. 2235. razvojem automobilske industrije. PRI. 53/ 82. Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima. Review of Enforcement Support Systems in EU Countries. Commission of the European Communities. Contract Nº: RO-98-RS. Serock (Poland). WP 5 Contract No RO-97-sc. A Strategic Road Safety Plan for European Union. COM(2000) 125 final. maj 2000. European Transport Safety Council. Treba imati na umu da je veliki broj odredbi vaæeñih propisa prevaziœen. Working paper 4 (WP3). Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima. propisa o metroloãkim uslovima i sl. Transaction Publishers..21/90. Gadget.). Project funded by European Commission under the transport. 163 5. RTD programme of the 4th framework programme.Literatura skih akata koji se odnose na primenu mera i ovlaãñenja od strane policije u kontroli saobrañaja. RTD programme of the 4th framework programme.3047. Master – Managing Speeds of Traffic on European Roads. Legal Measures and Enforcement. Project funded by European Commission under the transport. 17/74. Contract Nº: RO-98-RS. maj 1996. Literatura Rothe. December 1998. “Sluæbeni glasnik RS”. unapreœivanjem ostalih vaænih propisa (standarda. br. RTD programme of the 4th framework programme. 50/88. The “Escape” Project. razvojem bezbednosti saobrañaja i drugih nauånih disciplina. Final Report. April 1999. Recommendations/Conclusions Adopted at the Council of Ministers. Priorities in EU Road Safety. May 2000. nastalim druãtvenim promenama. 1994. inæenjerskim dostignuñima u oblasti izgradnje i odræavanja puteva. Budimpeãta. br. ECMT Actions on Speed Moderation. June 2000. 2000. 15/84. P. Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules. Project funded by European Commission under the transport. April 1999. 1998. Gadget WP 5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Project funded by European Commission under the transport. Legal Measures and Enforcement. 63/80. Brisel. RTD programme of the 4th framework programme. 1997. New Brunswick and London.

1996. a stupila na snagu 21. 5 164 . novembra 1968. Road Traffic Safety Handbook. usvojena je na Konferenciji Organizacije ujedinjenih nacija u Beåu. Final Report. Institut ekonomiki transporta (prevod na ruski). Obzor meronriymiy no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy. broj 6/1978. Oslo – Kopenhagen. P. maja 1977. decembar 1998. Snrovoånik no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy. Krsto Bezbednost saobrañaja Mastar – Managing Speeds of Traffic on European Roads.Lipovac. Convention on Road Traffic. a Jugoslavija je ratifikovala 1978 (Sluæbeni list SFRJ – Meœunarodni ugovori. 8.

Prañenje saobrañajnih nezgoda . Pojam saobrañajne nezgode 6. Fenomenologija saobrañajnih nezgoda 6. SAOBRAÑAJNE NEZGODE 6.4.3.5. Etiologija saobrañajnih nezgoda 6.1. Modeli bezbednosti saobrañaja 6.7.6.2.6. Dometi fenomenologije i etiologije saobrañajnih nezgoda 6. Teorije saobrañajnih nezgoda 6.

odnosno koji su izazvali nezgodu. tip nezgode (åeoni sudar. vremenske raspodele nezgoda. silazak sa puta itd. otklanjanje izvora opasnosti.) itd. starost. vrsta i lokacija povreda i sl. a posebno za definisanje broja i strukture nezgoda. sloæenih meœusobnih odnosa koji su doveli do saobrañajne nezgode. na konkretnom mestu. Fenomenologija je vrlo konkretna i omoguñava shvatanje i reãavanje konkretnih problema u saobrañaju.6. obeleæja vozila (vrsta. nalaæe se zabrana levih skretanja ili uvoœenje semafora sa razdvojenim fazama. lako vidljiva obeleæja lica – uåesnika u nezgodi (pol. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . Razlikuju se dva pristupa izuåavanju saobrañajnih nezgoda: fenomenoloãki i etioloãki pristup.1. mesto nezgode. ali vrlo isprepletani i meœusobno se dopunjuju. starost. svojstvo u saobrañaju. Fenomenologija je veoma znaåajna za shvatanje problema i konkretnih izvora opasnosti. Fenomenologija je nauka o pojavama. niti se shvataju odnosi u sistemu åovek-vozilo-put-okruæenje (Å-VP-O) koji su doprineli stvaranju opasnosti.). Izuåavaju se samo “spolja” vidljiva obeleæja nezgode (koja se odmah vide i bez posebne struåne analize): broj i struktura nezgoda. Fenomenologija posmatra saobrañajnu nezgodu kao “crnu kutiju”. obaranje peãaka. na osnovu fenomenoloãkog saznanja da se na jednoj raskrsnici dogaœaju nezgode pri skretanju ulevo. Oslanja se na statistiåke i druge jednostavne metode i zato je primerena policiji. meteoroloãki uslovi. Tako se eliminiãe konkretan izvor opasnosti (konflikt vozila koja skreñu levo i onih koja im dolaze u susret). prostorne raspodele nezgoda. udar u prepreku na putu. trenda u razvoju pojave. Ne meri se karakter. marka.). tj. niti doprinos pojedinih faktora u nastanku nezgode. Zato je neophodno da im se posveti posebna paænja. Treba imati u vidu da su ova dva pristupa izuåavanju razliåiti. registraciona oznaka i sl. Ne izuåavaju se. bez dubljeg izuåavanja uzroka. FENOMENOLOGIJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Najvaæniji pojavni oblik nebezbednosti su saobrañajne nezgode. Na osno167 6. Na primer. tip. Fenomenologija posmatra i analizira statistiåki uzorak saobrañajnih nezgoda koje su se dogodile u nekom prostoru i vremenu. vreme nezgode. broja i strukture nastradalih. Fenomenologija saobrañajnih nezgoda izuåava saobrañajne nezgode kao pojave (fenomen).

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

vu fenomenoloãkih saznanja da se na nekoj deonici puta, u ranim jutarnjim satima, dogaœa veñi broj nezgoda - silaska sa puta i da su posledice ovih nezgoda vrlo teãke, poveñava se broj patrola na terenu i preduzima pojaåana kontrola brzine u ranim jutarnjim satima. Tako se smanjuju izvori opasnosti (velike brzine), na konkretnom mestu i u dato vreme (rani jutarnji sati).

6.2. ETIOLOGIJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA
Etiologija je nauka o uzrocima. Etiologija saobrañajnih nezgoda izuåava uzroke saobrañajnih nezgoda. Ona “otvara crnu kutiju” i prouåava status saobrañajne nezgode. Izuåava odnose u sistemu Å-V-P-O koji su doveli do saobrañajne nezgode. Cilj etiologije nije samo spreåavanje rizika u konkretnom prostoru i vremenu, veñ shvatanje zakonitosti koja dovodi do rizika i smanjivanje rizika nastanka nezgode u bilo kom sliånom prostoru i u bilo kom vremenu. Etiologija posmatra nezgodu kao lanac dogaœaja i pokuãava odgovoriti na pitanje koji je u lancu dogaœaja i koliko doprineo nastanku nezgode. Saobrañajna nezgoda se moæe definisati kao “dogaœaj u seriji dogaœaja koji obiåno proizvodi smrt, povredu ili imovinsku ãtetu” (Baker, Rivers idr.).

6.2.1. Serije dogaœaja
Istraæivaå mora biti dobro upoznat sa razliåitim dogaœajima iz serije koja åini saobrañajnu nezgodu.

6
Slika 6.1. Serija dogaœaja na licu mesta

168

6.2. Etiologija saobrañajnih nezgoda

Svaka saobrañajna jedinica (vozila ili peãaci) umeãana u nezgodu ima svoje serije dogaœaja. Sve serije dogaœaja moraju biti istraæene posebno. Samo tako se mogu sagledati sve okolnosti nastanka nezgode i shvatiti zakonitosti koje dovode do pojedinih tipova nezgoda. Veoma je bitno da se tokom åitavog procesa stalno otkriva i sledi zajedniåka nit. Ova zajedniåka nit se pronalazi u obliku dominantnih tipova saobrañajnih nezgoda, zajedniåkih dogaœaja u seriji, hipoteza, uzroka saobrañajnih nezgoda i mera. 169

6. SAOBRAÑAJNE NEZGODE

Serije dogaœaja mogu biti podeljene u dve kategorije : 1. Serije dogaœaja pre mesta nezgode. Dogaœaji koji vode do pozicije iz koje je vozaå mogao da percipira opasnost mogu se podeliti na dogaœaje pre putovanja i dogaœaje u toku putovanja (do taåke moguñe percepcije opasnosti). 1.1. Dogaœaji pre putovanja. Generalno se ti dogaœaji javljaju pre i ukÿuåujuñi situacije koje su postojale pre nego ãto je putovanje zapoåeto. Ovi dogaœaji se odnose na uåesnike u nezgodi, a posebno na vozaåa: sposobnosti vozaåa, obuka vozaåa, iskustvo vozaåa, psihomotorne karakteristike vozaåa, inteligencija, navike, zdravstveno stanje, starost, bolesti, povreda, invaliditet, zamor, posao, hobi, stil æivota, dogaœaj koji izaziva emocionalnu uznemirenost, stres, depresiju ili preokupaciju, neispavanost, konzumacija alkohola ili droge, obaveze, kaãnjenje, æurba itd. Meœutim, neki dogaœaji pre putovanja odnose se na vozilo: tehniåka neispravnost, zaprljanost vetrobranskih stakala, slab pritisak u pneumaticima, opremljenost vozila, kvalitet farova, optereñenost itd. 1.2. Dogaœaji u toku putovanja su dogaœaji ili situacije koji se javljaju od poåetka putovanja pa sve do taåke moguñe percepcije, ukljuåuju faktore koji su u vezi sa vozaåem (stajanje zbog odmora, jela ili piña, fizioloãke potrebe, umor, pospanost, bolest, dejstvo alkohola, droga ili lekova, odvrañanje paænje na druge sadræaje, interakcija sa drugim uåesnicima saobrañaja itd.), vozilom (oslabio pritisak u pneumaticima, kvarovi u toku voænje, zamagljivanje prozora, neispravni brisaåi, nepodeãena ogledala itd.), putem (mokar ili zaleœen kolovoz, udarne rupe, prljavãtine, odron na putu itd.) ili okolinom (sunåano vreme, temperatura okoline, zaslepljivanje vozaåa, iznenadni grad, magla ili sneg, smanjena preglednost ili vidljivost itd.). 2. Serije dogaœaja na licu mesta ukljuåuje sve dogaœaje koji su se desili posle pozicije u kojoj je vozaå mogao da percipira opasnost, i to: dogaœaje od percepcije opasnosti do nezgode - prvog kontakta (koåenje, skretanje, ukljuåivanje pokazivaåa pravca, ukljuåivanje stop svetala i sl.), dogaœaje u toku nezgode (kontakt, prevrtanje, povrede, ispadanje putnika iz vozila, kretanje posle sudara, pa sve do krajnjih pozicija i stabilizacije situacije) i posle nezgode (odlazak sa lica mesta, ukazivanje pomoñi, obaveãtavanje, dolazak spasilaåkih ekipa, leåenje, uviœaj, obezbeœenje lica mesta, normalizacija saobrañaja na putu, leåenje, suœenje itd.)

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

6.2.2. Primeri etioloãke analize nezgoda
Saobrañajna nezgoda 1 Milan se obiåno budi u 5,40. Tako uspeva da se spremi i stigne na voz u 6,25. To jutro je prispao i propustio voz. Zato je odluåio da ode na posao automobilom. Uzeo je kljuåeve i utråao u vozilo. Kiãa je tek poåinjala da pada. Tada je primetio da mu je nestalo teånosti za pranje stakla. Brisaåi su umrljali staklo, ali veñ se razdanilo i priliåno dobro se moglo videti. Mada obiåno koristi pojaseve, ovaj put nije imao vremena da ih veæe. Na radiju je åuo da je guæva u saobrañaju na putu kojim je trebalo da proœe. Odluåio je da vozi drugim putem, za koji mu je priåao kolega sa posla. Prvi put je iãao tim putem. Zazvonio je mobilni telefon. Supruga se poæalila da je, opet, zaboravio za roœendan njihove kñerke. Pogreãno je procenio jednu oãtru krivinu na putu. Povrãina puta je bila mokra. Izgubio je kontrolu i udario u banderu pored puta. U bolnicu je primljen sa vrlo ozbiljnim povredama, opasnim po æivot. Preminuo je posle 14 dana. Saobrañajna nezgoda 2 Nikola je bio na æurci na kojoj je popio veñu koliåinu alkohola. Nakon æurke povezao je devojku i nekoliko prijatelja kuñi. Devojka ga je preklinjala da ne vozi pijan, a posebno zato ãto je noñ. To ga je podstaklo da ih impresionira svojom voænjom i pokaæe da mu alkohol ne smeta. Rekao im je da nema nikakvih problema poãto mu je vozilo novo, a ovaj put veoma dobro poznaje. Put je bio suv i nije bilo guæve. Nikola nije koristio pojas, a spreåio je i devojku da ga veæe (“Pa zar ti u mene sumnjaã”). Åinilo mu se da potpuno kontroliãe vozilo. Prijatelji su bili podeljeni: jedan se plaãio, a ostali su bili pripiti i vrlo raspoloæeni. U jednoj oãtroj krivini Nikola je izgubio kontrolu nad vozilom. Vozilo je sletelo sa puta i udarilo u banderu pored puta. Nikola je poginuo na licu mesta, a njegova devojka je preminula u bolnici posle 22 dana. Dva putnika su zadobila teãke telesne povrede, a najbolji Nikolin prijatelj je ostao trajno paralizovan i vezan za invalidska kolica.

6

Saobrañajna nezgoda 3 Miladin je vodio bitku sa godinama. Njegov vid je iz dana u dan slabio. Posebno je imao poteãkoña sa vidom u mraku i tokom kiãnih dana. Noñna voænja ga je sve viãe zamarala, pa je izbegavao da vozi noñu. Kada je vozio noñu, radio je to veoma paæljivo. Svojom sporom voænjom sve åeãñe je ometao i nervirao ostale vozaåe. Posle jedne veåernje predstave vrañao se sa suprugom kuñi. Vozio je vrlo sporo, jer je padala kiãa. On uvek koristi pojaseve, a i njegovi saputnici. U susret je dolazilo mnogo vozila åiji farovi su ga zaslepljivali i zamarali. Njihova kuña je bila veoma blizu. Iznenada, posle mimoilaæenja sa nekoliko vozila, uãao je u jednu oãtru krivinu i sleteo sa puta. Udario je u banderu pored puta. Niko nije zadobio ozbiljnije povrede. 170

6.3. Dometi fenomenologije i etiologije saobrañajnih nezgoda

Analizom ove tri nezgode moæe se uoåiti da su one razliåite: – svaka saobrañajna nezgoda je rezultat jedinstvenog lanca dogaœaja, – prisutni su razliåiti faktori koji doprinose dogaœajima koji su doveli do saobrañajne nezgode i – teãko je za bilo koju od ovih nezgoda definisati samo jedan uzrok. Meœutim, postoje i sliånosti izmeœu ovih saobrañajnih nezgoda: – sve tri su nastale na istoj lokaciji - u oãtroj krivini, – u svakom sluåaju vozilo je udarilo u banderu pored puta, sa smrtonosnim posledicama u dva od tri sluåaja, – u dva od tri sluåaja vozaå, ni putnici nisu koristili pojaseve, – u dva od tri sluåaja brzina voænje je bila suviãe velika; – povrãina puta je bila mokra u dve od tri saobrañajne nezgode; – dve od tri saobrañajne nezgode su se desile noñu. Svaka od navedenih nezgoda je analizirana. Shvañene su okolnosti nastanka nezgoda, struåno definisani propusti koji su doveli do stvaranja opasnosti, propusti koji su spreåili da se izbegne nezgoda i propusti koji su uveñali teæinu nezgode. Na osnovu ovakvih dubinskih analiza saobrañajnih nezgoda odreœuje se ãta je zajedniåko za grupe nezgoda i shvataju zakonitosti koje dovode do nastanka nezgode. Kada se shvate zakonitosti, priroda i naåin delovanja pojedinih uzroka, mogu se struåno planirati mere i aktivnosti koje ñe smanjiti rizike u saobrañaju. Dakle, cilj etiologije saobrañajnih nezgoda vezuje se za otklanjanje opasnosti na jednom mestu (tako ãto ñe se otklanjati pojedini dogaœaji koji su bili zajedniåki u seriji dogaœaja), smanjivanje rizika nastanka pojedinih tipova nezgoda, odnosno smanjivanje opãteg rizika uåeãña u saobrañaju.

Za shvatanje prirode opasnosti u saobrañaju i za uspeãno upravljanje bezbednoãñu saobrañaja neophodno je uvaæavati fenomenoloãki i etioloãki pristup istraæivanju saobrañajnih nezgoda. Fenomenologija bræe i lakãe daje prve rezultate, ali ne garantuje da su predloæene mere optimalne. Ne garantuje ni da ñe se predloæene mere moñi uopãtavati i da ñe biti efikasne na drugoj lokaciji itd. Meœutim, fenomenologija daje pravce daljeg rada i stvara dobru osnovu za etioloãki pristup istraæivanju. Etiologija pokuãava da opasnosti objasni multidisciplinarno, koristeñi viãe nauånih disciplina. Rezultati etioloãkog pristupa su sporiji, ali pouzdaniji i mogu se uopãtavati.

6.4. POJAM SAOBRAÑAJNE NEZGODE
Definicija nezgode ima nauåno-teorijski i praktiåni znaåaj. U nauåno-teorijskom smislu znaåajno je definisati saobrañajnu nezgodu, jer se tako odreœuju predmet i dometi istraæivanja u bezbednosti saobrañaja. U praktiånom smislu, de171

6. SAOBRAÑAJNE NEZGODE

6.3. DOMETI FENOMENOLOGIJE I ETIOLOGIJE SAOBRAÑAJNIH NEZGODA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

finicija saobrañajne nezgode odreœuje koji dogaœaji ñe se evidentirati, kako ñe se obraœivati, kakvu ñe odgovornost povlaåiti itd. Neke dræave joã uvek nemaju definiciju, pa i ne evidentiraju saobrañajne nezgode. Druge dræave evidentiraju samo nezgode sa najozbiljnijim posledicama itd.

6.4.1. Preporuka UN za definiciju saobrañajnih nezgoda
U pokuãaju da sagledaju probleme stradanja u saobrañaju, UN su se, sredinom proãlog veka, susrele sa problemom evidentiranja nezgoda. Najveñi broj nerazvijenih dræava nije imao nikakvu definiciju saobrañajne nezgode, nisu ih evidentirali kao poseban dogaœaj, nisu im poklanjali posebnu paænju. Kao rezultat dobili su neverovatan porast broja nastradalih u saobrañaju. Komitet UN za unutraãnji transport dao je (1956) sledeñu preporuku definicije saobrañajne nezgode: Saobrañajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na mestu otvorenom za javni saobrañaj ili koja je zapoåeta na takvom mestu, u kojoj je jedno ili viãe lica poginulo ili povreœeno i u kojoj je uåestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu. Prema preporuci UN obeleæja saobrañajne nezgode su: – mesto – mesto otvoreno za javni saobrañaj ili je zapoåeta na takvom mestu, – posledice – povreœena ili poginula lica, – uåesnici – vozilo (bilo koje) i – stanje uåesnika nezgode – u pokretu. Treba uoåiti da ova definicija ne obuhvata nezgode sa samo materijalnom ãtetom. To je razumljivo ako se ima u vidu vreme donoãenja ove preporuke. Osnovni cilj je bio da se ãto veñi broj dræava privoli da zapoåne evidentirati makar nezgode sa nastradalim licima. Zato je u preporuku uãlo ono ãto je bilo prihvatljivo za sve dræave. S druge strane, obuhvañene su nezgode sa svim vozilima u pokretu (a ne samo sa motornim vozilima), ãto je bilo vrlo napredno. Napredno je bilo i opredeljenje da se obuhvate sve nezgode na mestu otvorenom za javni saobrañaj ili koje su zapoåete na takvom mestu. Najveñi deo dræava prihvatio je preporuku, a znatan broj ju je prevaziãao i danas evidentira i nezgode sa materijalnom ãtetom. Postoje nerazvijene dræave koje nisu u potpunosti prihvatile ovu preporuku, nisu je uopãte uvrstile u domañe propise ili nisu prihvatile sva vaæna obeleæja (suzile su pojam saobrañajne nezgode). Neke dræave su prihvatile preporuku u svojim propisima, ali je nisu u praksi sprovele. Ipak, ova preporuka je bila prava prekretnica u evidentiranju saobrañajnih nezgoda u svetu i u shvatanju problema bezbednosti saobrañaja. 172

6

6.4. Pojam saobrañajne nezgode

6.4.2. Normativne definicije saobrañajne nezgode
Danas se razlikuju dve grupe definicija nezgode: normativne i nauåne definicije. Normativne definicije su one koje su zapisane u zakonu, standardu ili drugim podzakonskim aktima. Normativne definicije su veoma znaåajne, jer odreœuju ãta ñe se evidentirati, ko ñe i kako obraœivati ove dogaœaje itd. Normativne definicije odreœuju i procedure u vezi ovih dogaœaja, a imaju i uticaj na struåno tumaåenje problema bezbednosti saobrañaja. Meœutim, treba imati u vidu da su normativne definicije vezane za konkretan pravni akt koji se moæe menjati. Zato su ove definicije ograniåene u vremenu (vaæe dok se ne promeni propis) i prostoru (vaæe samo u granicama dræave). Mada je intenzivan proces usaglaãavanja svih vaænih definicija, joã uvek se definicije nezgode razlikuju od dræave do dræave. U nastavku su date neke normativne definicije saobrañajnih nezgoda: – To je dogaœaj, pri kome je nenamerno izazvana povreda ili materijalna ãteta koji se direktno ili indirektno mogu pripisati kretanju vozila ili njegovog tereta (Nacionalni savet za bezbednost saobrañaja SAD). – To je åinjenica koja se dogodila na putevima ili mestima otvorenim za javni saobrañaj, u kojoj su uåestvovali vozila ili æivotinje u kretanju ili mirovanju i koja je proizvela povrede (sa ili bez smrtnog ishoda) lica ili materijalnu ãtetu (Italija). – Saobrañajna nezgoda je nezgoda na javnom putu ili nekategorizovanom putu koji je dat na koriãñenje za drumski saobrañaj, u kojoj je uåestvovalo makar jedno vozilo koje se kretalo i ako je u njoj jedna ili viãe osoba poginulo, povreœeno, ili je izazvana materjalna ãteta (Zakon o bezbednosti drumskog saobrañaja u Sloveniji). – To je iznenadni i nepredviœeni dogaœaj koji menja stanje vozila i/i onoga ãto se nalazi u njemu (Jugoslovenski standard). – Saobrañajna nezgoda je nezgoda na putu u kojoj je uåestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili viãe lica poginulo ili povreœeno ili je izazvana metarijalna ãteta. (Srbija, Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima, ålan 10, taåka 58). Treba uoåiti da se obeleæja saobrañajne nezgode razlikuju izmeœu dræava. Na primer, obeleæja saobrañajne nezgode u Srbiji su: – mesto dogaœaja (“na putu”),1
1 Put

je svaki javni put i nekategorisani put na kojima se vrãi saobrañaj. Javni put je povrãina od opãteg znaåaja za saobrañaj koju svako moæe slobodno da koristi pod uslovima odreœenim zakonom i koju je nadleæan organ proglasio za javni put, kao i ulice u naselju. Nekategorisani put je povrãina koja se koristi za saobrañaj po ma kom osnovu i koja je dostupna veñem broju raznih korisnika (seoski, poljski i ãumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkiraliãta i sl.).

173

6. SAOBRAÑAJNE NEZGODE

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

– uåesnici (“vozila”), – stanje uåesnika (“u pokretu”) i – posledice (“jedno ili viãe lica poginulo ili povreœeno ili je izazvana materijalna ãteta”). Prema definiciji u ZoOBS-u nisu obeleæja saobrañajne nezgode: krivica, uzrok nezgode, radnja izvrãenja, izvrãilac, iznenadnost, namera itd.. Nauånici Webser, Rivers i Baker se zalaæu za sledeñu definiciju: Saobrañajna nezgoda je “dogaœaj u seriji dogaœaja koji obiåno proizvodi smrt, povredu ili imovinsku ãtetu”. U toku je proces usaglaãavanja normativnih definicija i razlike izmeœu dræava se vremenom smanjuju. Izgleda da sve normativne definicije (neke bræe, a neke sporije) teæe sledeñoj definiciji: Saobrañajna nezgoda je dogaœaj na putu ili drugom mestu otvorenom za saobrañaj ili koji je zapoået na takvom mestu, u kome je uåestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kome je jedno ili viãe lica povreœeno ili je nastala materijalna ãteta. (Nauåna definicija saobrañajne nezgode).

6.5. TEORIJE SAOBRAÑAJNIH NEZGODA
Teorije nezgoda su rezultat nastojanja da se dogaœanja nezgoda objasne kao objektivna zbivanja, po nekoj zakonitosti. Cilj teorija nezgoda je otkrivanje zakonitost uåeãña u saobrañajnim nezgodama. Teoretiåari ocenjuju teoriju nezgoda “zakasnelim” u odnosu na aktuelne probleme. Stavovi na koje nailazimo u literaturi su sledeñi: – da se nezgode javljaju sluåajno – Teorija sluåaja – da se javljaju kao zaraze – Teorija zaraze – da su neki ljudi zbog svojih psihofiziåkih i drugih svojstava liånosti skloniji nezgodama od ostalih – Teorija sklonosti nezgodama – da svojstva liånosti, uz nepovoljne faktore sredine dovode do nastanka nezgoda – Spell teorija itd.

6

6.5.1. Teorija sluåaja
Ovo je prva nauåna teorija i vezuje se za uspeãan razvoj teorije verovatnoñe i matematiåke statistike. Kada je verifikovana Pusonova raspodela verovatnoña, uoåeno je da ona dobro opisuje retke dogaœaje. S obzirom na to da su nezgode retki dogaœaji (za pojedinca), broj nezgoda ima Puasonovu raspodelu verovatnoña. Verovatnoña da neko ima n saobrañajnih nezgoda u nekom vremenu t (ili pri nekoj preœenoj kilometraæi) izraåunava se po obrascu: P(N(t)=n) = an/n · e-a, 174

karakteristike liånosti (koje se mogu odrediti) definiãu sklonost ka akcidentima. 6.6.3. pa i ideju o zarazi. odreœena je njihova sklonost ka akcidentima. Dakle. Konaåno. ali i oni koji ni posle duæih perioda nisu uåestvovali u nezgodama. meœu vozaåima postoje oni koji su posle kratkog perioda voænje imali viãe nezgoda. Teorija zaraze polazi od teorije sluåaja i prihvata da svi ljudi imaju istu ãansu da doæive prvu saobrañajnu nezgodu. Teorija zaraze Meœutim. Ljudi se razliåito ponaãaju posle prve nezgode i ãansa za uåeãñe u novim nezgodama zavisi od njih samih. prema teoriji zaraze. e – osnova prirodnog logaritma. Dakle. svi imaju istu ãansu da uåestvuju u jednoj nezgodi. Teorija sklonosti Teorija zaraze je pokuãala da spoljaãnjim uticajem (zarazom) protumaåi åinjenicu da postoji grupa vozaåa koji imaju viãe nezgoda. onaj ko je sklon jednoj vrsti akcidenata. 6. a – intenzitet nezgoda. Na osnovu testiranja vozaåa. Nauånici iz krugova psihologa su postavili hipotezu da svaki åovek ima neku sklonost ka nezgodama. sklon je i svakoj drugoj. Naime. prva nezgoda menja njihov rizik ponovnog uåestvovanja u nezgodama – dovodi do zaraze. U nastavku je uoåeno da su razliåiti ljudi razliåito skloni svim akcidentima. Posle ove nezgode oni u duæem periodu voænje nisu imali nezgoda – nisu se zarazili.5. Zagovornici teorije sluåaja su smatrali da svi ljudi imaju jednake ãanse da uåestvuju u nezgodama. Meœutim.5. Meœutim. nasuprot veñoj grupi koja nije imala ni jednu nezgodu. nemaju svi ljudi istu ãansu da uåestvuju u nezgodama. Teorija sklonosti je odbacila ideju da se nezgode dogaœaju sluåajno. Dakle. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . odnosno srednji rizik uåeãña u nezgodama u vreme t. pogreãno je sav uticaj pripisivati okolini i spoÿaãnjem svetu – zarazi. pa i saobrañajnim nezgodama. Teorija sklonosti je dala prve znaåajne praktiåne rezultate. ali onaj ko jednom uåestvuje u nezgodi ima veñi rizik da ñe uåestvovati u narednim nezgodama nego oni vozaåi koji nisu imali nezgodu. Vrlo brzo je uoåeno da postoji velika grupa vozaåa koji su imali samo jednu nezgodu. pa i da imaju n nezgoda u nekom periodu t. ako znamo svojstva liånosti. Ova sklonost zavisi od liånosti i moæe se odrediti.2. tako da njihov rizik uåeãña u novim nezgodama raste. prva praktiåna istraæivanja su opovrgla teoriju sluåaja. Dakle.5. Teorije saobrañajnih nezgoda gde su: P(N(t) = n) – verovatnoña da broj nezgoda u periodu t bude jednak n. praktiåna istraæivanja su bacila senku i na ovu teoriju. a u zavisnosti od njihovog psihofiziåkog profila i obeleæja. a na osnovu toga i 175 6. pa i sklonost ka saobrañajnim nezgodama. Ovo se uklapalo u opãte rezultate istraæivanja u matematici i teoriji verovatnoñe.

a poslodavac to nije uvaæio. 6. Tako su mogli struåno da odaberu najbezbednije ili odbace najnebezbednije vozaåe u grupi koju su testirali. P. Detaljnija sagledavanja ovog problema dovela su do Spell teorije. MODELI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Danas je u zemljama OECD prisutno pet pristupa (modela) bezbednosti saobrañaja: 1) Opisni (deskriptivni) modeli. pa su ti vozaåi u vrlo kratkom periodu uåestvovali u desetak i viãe nezgoda. 4) Modeli koji prikazuju posledice saobrañajne nezgode i 5) Modeli koji se oslaçaju na prañeçe indikatora bezbednosti saobrañaja. ali i od vremenskih. Na osnovu toga je moguñe i dati stav o sklonosti ka nezgodama. Postojale su i grupe ljudi za koje je odreœena vrlo mala sklonost ka nezgodama. Prevoznici su imali veliku korist od ovakvog pristupa.4. U naãoj praksi su poznati primeri kada su psiholozi za nekog vozaåa ukazali da je sklon nezgodama. Prema spell teoriji. unapred. a oni su u kratkom periodu imali viãe nezgoda.Lipovac. drugi vozaå je sklon nezgodama u vreme kiãe ili kada je mnogo vozila na putu itd. pomogla je vozaåima u preciznijem definisanju njihove sklonosti ka nezgodama u konkretnim uslovima. a to je teorija oæiljaka. Ovo nije mogla da objasni teorija sklonosti. oæiljci su dobar pokazatelj sklonosti liånosti ka akcidentima. Spell teorija U praksi su uoåeni sluåajevi kada je za nekog vozaåa utvrœena vrlo velika sklonost ka nezgodama. 3) Modeli faktora rizika (analitiåki mikromodeli). odrede da li je i koliko sklon nezgodama. Na primer. vozaå odreœenih psihofiziåkih osobina nije bezbedan u noñnim uslovima. saobrañajnih i drugih okolnosti (objektivni faktor).6. Kada struånjak analizira svaki oæiljak (akcident) on moæe da definiãe sklonost ka novim akcidentima kao svojstvo liånosti. nisu uåestvovali u nezgodama. umesto ranijeg generalnog odbacivanja kao loãih vozaåa (u svim uslovima). pre prve nezgode. Krsto Bezbednost saobrañaja sklonost ka nezgodama. Ovakva teorija je pomogla da se objasne praktiåni primeri u kojima su neki vozaåi åeãñe uåestvovali u nezgodama i obratno. Prema teoriji oæiljaka. S druge strane. 2) Modeli predviœanja (Analitiåki makromodeli). ni posle duæeg perioda. Moæe se priåati i o jednoj podteoriji teorije sklonosti. a oni. ali je bezbedan u drugim uslovima. 6 6.5. 176 . na rizik uåeãña u nezgodama utiåe sklonost koja zavisi od psihofiziåkih karakteristika liånosti (subjektivni faktor). Nauånici su uspeli da za svakog vozaåa.

merenje lokalne izloæenosti (na uzorku mesta). Merenje izloæenosti se vrãi retko i nesistematiåno. Obiåno se prati broj nezgoda. zatim kod nezgoda. Prvi zadatak u bezbednosti saobrañaja je opis trenutnog stanja i odreœivanje znaåaja problema. Izloæenost se moæe odreœivati na razliåite naåine: broj stanovnika. koristi se odnos izmeœu broja konflikata i broja nezgoda. To mogu biti procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . broj putovanja. broj vozila u saobrañaju ili broj drugih korisnika puta. da bi mogli da shvatimo. Rizik je otuda termin koji se mora 177 6. Teæina konflikta se moæe odreœivati kao vreme do sudara (npr. broj åasova provedenih u saobrañaju. manje od 0. Indikatori bezbednosti u saobrañaju su drugi. broj konflikata. Oni obiåno imaju veze sa ponaãanjem korisnika drumskog saobrañaja.6. Ako ove veliåine nisu na raspolaganju. Svaki ima svoje prednosti i mane. kod povreœenih i na kraju kod poginulih u nezgodama. bez obzira ãto se pri tom gubi na preciznosti. Rizik je odnos izmeœu nezgoda i izloæenosti. Ovi izveãtaji i podaci se meœusobno dobro dopunjavaju i trebalo bi ih kombinovati. Njena mana je da je valjanost manja od one za saobrañajne nezgode. rizik od nezgode i posledice nezgode. indikatori bezbednosti saobrañaja itd. stopa vozaåa koji voze pod uticajem alkohola itd.5 sekundi je vrlo opasan – teãki konflikt). i indirektne procene izloæenosti (npr. broj preœenih vozilo kilometara. potroãnja goriva). pregled navike putovanja (na uzorku stanovnika ). Mana im je ãto im je valjanost slabija nego kod tehnike konflikta. Opisni modeli Opisni modeli pokuãavaju da opiãu stanje i probleme bezbednosti saobrañaja pomoñu tri dimenzije: izloæenost.6.1. Prednost ovog metoda je ta da se podaci mogu prikupiti veoma brzo. procenat i veliåina prekoraåenja brzine. Osnovni izvori podataka o nezgodama i posledicama ovih nezgoda su policijski. Ni jedan nije potpun. Vremenom (posle nekoliko procena). Ovaj metod se zasniva na definisanju nezgoda “za dlaku”(konflikata). poredimo i rangiramo probleme bezbednosti saobrañaja. Ipak. treba ih procenjivati. Postoji nekoliko naåina da se izmeri izloæenost: Brojanje saobrañaja (protok vozila). neophodno je ustanoviti znaåaj i karakter aktivnosti koje stvaraju te probleme – a to je izloæenost. Broj i teæina konflikata u saobrañaju je odliåna mera izloæenosti. baã kao i indirektna procena broja nezgoda. povreœenih i poginulih lica u ovim nezgodama. Mere nezgoda i izloæenosti mogu se izraziti na mnogo razliåitih naåina. Modeli bezbednosti saobrañaja 6. Nepotpuno i nekvalitetno izveãtavanje je najvidljivije kod materijalne ãtete. Da bi se procenio broj nezgoda na osnovu registrovanih konflikata. åak indirektniji metod za opisivanje ili prouåivanje stanja bezbednosti saobrañaja. broj registrovanih vozila. greãke ñe se smanjivati. Indikatori bezbednosti saobrañaja se lakãe prikupljaju nego podaci o konfliktu. bolniåki i izveãtaji osiguravajuñih kompanija.6. ãto znaåi da se konflikti mogu smatrati kao merenje izloæenosti.

= 60.000. Rizik uèešæa u SN (sn/km) 6 178 Oèekivani godišnji broj poginulih (pog/god) Slika 6.ooo. rizik uåeãña u sn = 55 sn sa nastradalim / 100 milion km posledice .000 km/god * 1. posebno u onim sluåajevima kada se vrãe poreœenja.Lipovac. Krsto Bezbednost saobrañaja paæljivo koristiti. . P.1 pog/100.ooo km =660 pog/god. Problem bezbednosti u saobrañaju se moæe odrediti kao zapremina kvadra. km Oåekivani broj poginulih u saobrañajnim nezgodama u toku godine bi bio oko: Broj poginulih / god. za Ãvedsku je pribliæno: izloæenost = 6 miliardi km/godiãnje. problem bezbednosti saobrañaja (npr. km) x (2 pog/100 sn sa nastradalim) = 1.teæina nezgoda = 2 pog/100 sn sa nastradalim dinamiåki rizik = (rizik uåeãña u sn) x (posledice) = (55 sn sa nastradalim / 100 mil. Na osnovu ovakvog pristupa. odnosno proizvod: (izloæenost saobrañaju) x (rizik nezgode) x (teæina nezgode).000. broj poginulih) moæe se izraåunavati po sledeñem obrascu: – Problem bezbednosti saobrañaja = (izloæenost) x (dinamiåki rizik) – Problem bezbednosti saobrañaja = (izloæenost) x (rizik uåeãñe u s/n) x (posledice) Na primer.1 pog/100 mil. u skladu sa naåinom merenja izloæenosti. Dinamiåki rizik (broj pog. na 100 miliona km) objedinjuje rizik uåeãña u nezgodama (broj nezgoda na 100 milion kilometara) i posledice nezgoda (broj poginulih na 100 nezgoda).2.

niskim rastinjem pored puta itd. SAOBRAÑAJNE NEZGODE Ovakav pristup olakãava identifikaciju problema bezbednosti saobrañaja. 2. kursevima defanzivne voænje itd. 3) transportni (infrastruktura). sa saobrañaja na sporednim putevima na saobrañaj na autoputevima itd. obezbeœenje kretanja spasilaåkih ekipa. sa noñnog na dnevni saobrañaj. obiåno se evidentiraju nezgode i njihove posledice. dugotrajnim i dobro osmiãljenim kampanjama. otklanjanjem nedostataka na putu i na vozilima. Meœutim. efikasna i struåna medicinska nega povreœenih itd. deåijih sediãta i druge zaãtitne opreme. ali i pri zbrinjavanju i leåenju povreœenih posle nezgode (dobra obuka za ukazivanje prve pomoñi. ali i projektovanje kontramera. Smanjivati posledice nezgoda koje su se veñ dogodile: Ovo se moæe postiñi u samom sudaru (upotrebom sigurnonih pojaseva. da bi ovakav pristup dao æeljene rezultate trebalo bi reãiti veliki problem koji se tiåe kvaliteta evidentiranja i izveãtavanja. Na primer. Dok se podaci o nezgodama i njihovim posledicama registruju u kontinuitetu i åuvaju. Pri projektovanju kontramera. Za eliminisanje efekata prva åetiri faktora moguñe je koristiti mnogobrojne statistiåke metode i ekonometrijske modele. Naime. Modeli bezbednosti saobrañaja 6.6. ali su oskudni podaci o izloæenosti.).2. sa drumskog na æelezniåki saobrañaj. uklanjanjem barijera pored puteva. zaãtitnih kaciga. boljim zakonima. 4) prikupljanje podataka (taånost izveãtavanja o nezgodama). 5) åista sluåajnost i 6) intervencija protivmerama. vremenske prilike).6. . Optimizirati izloæenost saobrañaju: Ovo moæe da znaåi smanjivanje izloæenosti. boljom primenom zakona. sistemom kazni. sa saobrañaja po loãim na saobrañaj u dobrim vremenskim uslovima. 2) druãtveno-ekonomski (nezaposlenost). preraspodela sa individualnog na javni prevoz. opreme. prañenjem novih vozaåa. efikasno transportovanje povreœenih. Smanjvati rizik nastanka saobrañajnih nezgoda: Ovo se moæe postiñi boljom obukom vozaåa. efikasno obezbeœenje mesta nezgode. programima unapreœivanja ponaãanja vozaåa. uoåavaju se tri pravca delovanja: 1. boljom konstrukcijom vozila. Modeli predviœanja (analitiåki makromodeli) Postoji bar ãest faktora koji nezavisno utiåu na uåestalost nezgoda: 1) spoljaãnji (npr. edukacijom dece. strategijom stepenovanih vozaåkih dozvola. ugradnjom vazduãnih jastuka i dr.6. Pomoñu ovih metoda åesto je moguñe oceniti i efikasnost odreœene protivmere. Na njih se moæe gledati kao na za179 6. podaci o izloæenosti se procenjuju ili nasumiåno odreœuju za neki dan u godini ili za neku deonicu puta i sl.). 3. ali je znaåajnija preraspodela izloæenosti u korist bezbednijih vidova putovanja.

Drugi naåin za analizu faktora rizika koji stoje iza jedne saobrañajne nezgode je kada se radi na individualnom nivou – tj. treba biti vrlo obazriv u smislu uopãtavanja rezultata. To bi se moglo okarakterisati kao pristup “od vrha ka dnu”. na nivou odnosa vozaå – vozilo – put – okruæenje kod jedne nezgode. pa ih je teãko interpretirati. Za sada nema dovoljno iskustava da bi se uopãtili zakljuåci o dejstvu pojedinih protivmera. medicina. vreme reagovanja ili karakteristike liånosti. Saobrañajne nezgode su sluåajni dogaœaji i deãavaju se kao nenamerni rezultat ljudskog ponaãanja.Lipovac. Posebno je znaåajna intervencija protivmerama. Za razvoj analitiåkih mikromodela znaåajne su razliåite nauåne discipline: psihologija. Krsto Bezbednost saobrañaja menu za kontrolisane eksperimente. sociologija. Postoje dva naåina za ocenu efikasnosti protivmera koje se koriste kod saobrañajne nezgode: – modeli predviœanja (popreåni presek/niz vremenskih intervala) i – ocene efikasnosti (prouåavanje pre/posle). Posebno se koriste linearni regresioni model i modeli predviœanja koji se zasnivaju na linearnoj regresiji. ali su mnogo vaæniji. 180 6 .3. Prvi modeli faktora rizika daju vezu izmeœu uåestvovanja u nezgodi i razliåitih ustaljenijih individualnih promenljivih kao ãto su: oãtrina vida. P. Modeli ljudskog faktora su manje sofisticirani i teæi za istraæivanje. Zato se nikada ne moæe predvideti gde. Meœutim. fizika itd.6. koje je åesto veoma teãko. Oba modela imaju svoje prednosti i mane. Meœutim. treba imati u vidu da poslednja dva faktora mogu veoma bitno uticati na pojavu i umanjiti kvalitet zakljuåaka. biomehanika. 6. kada i ko ñe izazvati nezgodu. Mogu se razlikovati modeli koji se odnose na ljudski faktor i tehniåki modeli. Nekad ovi modeli sadræe veliki broj promenljivih. ergonomija. u skladu sa stanjem vozila. Njegova svrha je da razume i predvidi ponaãanje uåesnika u saobrañaju. Analitiåki mikromodeli nam omoguñavaju da identifikujemo i kvantifikujemo faktore rizika. Za ocenu parametara koriste se dva metoda: metod najmanjih kvadrata ili metod maksimalne verodostojnosti. pa i nemoguñe izvesti. za analizu veñeg uzorka ima smisla koristiti statistiku i statistiåke modele. Zato se najbolji rezultati dobijaju kombinovanom primenom oba modela. puta i okruæenja odredi rizik pojedinaånog uåestvovanja u nezgodama. Modeli faktora rizika (analitiåki mikro modeli) Analitiåki makromodeli objaãnjavaju kako se faktori nezgode mogu analizirati uz pomoñ ekonometrijskih modela na opãtem nivou. te da na osnovu tog ponaãanja. Neki od ovih modela omoguñavaju nam da razlikujemo dobre od loãih (nezgodama sklonih) vozaåa. Meœutim. Taj pristup bi se mogao nazvati “od dna ka vrhu”.

SAOBRAÑAJNE NEZGODE . povrãina. Modeli riziånog ponaãanja fokusiraju se na to kako uåesnici u drumskom saobrañaju procenjuju i kako tretiraju subjektivni rizik.). prihvatanju ili kontrolisanju rizika. troãkovi rehabilitacije. kao ãto su veliåina.6. – modeli saobrañaja bave se ponaãanjem vozaåa i stopom nezgoda kao funkcijom karakteristika saobrañaja (obim. 6. Modeli bezbednosti saobrañaja Modeli akcije (delovanja) su glavna grupa modela ponaãanja. troãkovi i gubici (medicinski troãkovi. gustina saobrañaja i sl. Vozilo (npr. Ovi modeli se koriste kada uåesnik u saobrañaju ima problem u opaæanju. najznaåajnije posledice nezgoda su zdravstveni problem koji se moæe meriti preko ozbiljnosti posledica za svakog povreœenog (npr. troãkovi smanjene produktivnosti na radu.Abbreviated Injury Scale (skrañena skala povreda) je meœunarodno priznata i vrlo rasprostranjena za merenje ozbiljnosti povreda. ljudski troãkovi. homogenost.). brzina i distribucija brzine. Postoje dva naåina za prouåavanje posledica saobrañajnih nezgoda: – koriãñenjem statistiåkih metoda (na sveobuhvatnom nivou) i – prouåavanjem datog sluåaja. materijalne ãtete. Zasnivaju se na Razmunsenovom hijerarhijskom modelu koji pravi razliku izmeœu greãaka zasnovanih na znanju. distribucija praznina). Modeli koji prikazuju posledice saobrañajne nezgode Posledice koje nastaju posle saobrañajne nezgode mogu se razliåito predstaviti. To je model koji povezuje opaæanje rizika sa prihvatanjem rizika. a posebno materijalne posledice. put (geometrija puta. 181 6. koånice. ponaãanju i veãtini. Precizno gledano. Posledice nezgoda su i ekonomski problem i mogu se kvantifikovati (svesti na jednu jedinicu – novac) kao ãtete. eksperimenata ili simulacija (na individualnom nivou). Modeli tehniåkog rizika prouåavaju ponaãanje uåesnika u saobrañaju i rizike u specifiånim situacijama: – automobilski modeli bave se uåeãñem u nezgodi i vozaåevim ponaãanjem kao funkcijom karakteristika jednog vozila. ureœenost raskrsnica) i sam saobrañaj (obim.4. ãirina. posledice nezgoda predstavljaju problem bezbednosti saobrañaja.6. prepreke itd.6. njegova veliåina. stabilnost). AIS2 – skrañena skala povreda) ili preko vremena provedenog u bolnici ili na bolovanju. S druge strane. rad koånica.) mogu se smatrati kao situacioni stimulansi za vozaåevo ponaãanje. model riziånog ponaãanja o kome se åesto diskutuje u istraæivanju bezbednosti u saobrañaju je Vajldov model usklaœenosti rizika. 2 AIS . raskrsnice. – infrastrukturni modeli bave se vozaåevim ponaãanjem i rizikom od nezgode kao funkcijom karakteristika puta (geometrija. Na primer. povrãina kolovoza. administrativni troãkovi itd. raspodela brzina. postojanje trotoara. stabilnost. povrede i pogibije lica.

6 – godine promenjenog kvaliteta æivota (QALY)7 itd. – gubitke i 3 Guria. åine se pokuãaji da se sve posledice nezgode svedu na: – troãkove. Kada posledice nezgoda analiziramo kao zdravstveni problem. voænja unazad. 5 ISS . P. p. – zdravstveni problem. – broj nezgoda sa nastradalim (sa lakãe. Na osnovu analize ICD moguñe je za pojedine tipove nezgoda odrediti najugroæenije delove tela i tipiåne vrste povreda. Krsto Bezbednost saobrañaja Mnogo je faktora koji utiåu na posledice nezgode: – tip i starost uåesnika u saobrañajnoj nezgodi (lica i vozila). J.. treba uoåiti da postoje razliåiti naåini da se opiãe nivo povreda:3 – meœunarodna klasifikacija bolesti (ICD). Sa glediãta bezbednosti saobrañaja trebalo bi pratiti pokazatelje: – ukupan broj saobrañajnih nezgoda. obilaæenje. U ekonomskom smislu. – zbir ozbiljnosti povrede (ISS).Lipovac. – konzumiranje droge i alkohola i – ostali faktori kao ãto su kvalitet puta. a najteæe povrede i smrtni ishod u åetvrtoj brzini). ali ne i ozbiljnost povrede. kaciga i sl. model i tip motornog vozila. No 6. 25. 4 ICD .International Classification of Diseases (Meœunarodna klasifikacija bolesti) pokazuje lokaciju i tip povrede. – broj evidentiranih saobrañajnih nezgoda.).Quality Adjusted Life Years (godine prilagoœenog kvaliteta æivota) odreœuje posledice nezgode kao broj godina u kojima se menja kvalitet æivota nastradalog. starost. – stepen prenosa koji odreœuje opseg stvarne brzine (u drugoj brzini nastaju materijalna ãteta a nekad lakãe povrede.). 6 IIS . skretanje itd.Injury Severity Score (ukupan rezultat ozbiljnosti povrede) se odreœuje u situacijama kada su prisutne viãestruke povrede. 182 . Accident analysis and prevention. – tip manevra vezanog za nezgodu (preticanje.Injury Impairment Scale (skala oãteñenja pri povredama) rangira oãteñenja od 0 (kratkotrajna) do 6 (trajno prekida neku funkciju organizma) 7 QALY . Nenj York. koriãñenje zaãtitne opreme (pojaseva.C.4 – skrañena skala povreda (AIS).5 – skala oãteñenja pri povredama (IIS).765-772. Vol. stanje pored puta. The expected 6 loss of life quality from traffic injuries requiring hospitalisation. odnosno teæe povreœenim) licima i – broj nezgoda sa materijalnom ãtetom (bez povreœenih lica). ozbiljne povrede nastaju u treñoj.1993. – masa motornog vozila (smrtni rizik u sudaru vozila åije su mase 900kg i 1800kg je deset puta veñi za vozaåa lakãeg vozila). – ekonomski problem itd. Posledice saobrañajnih nezgoda mogu se posmatrati kao: – problem saobrañaja i bezbednosti saobrañaja.

Posebno se istiåu uticaji: – naåin uåeãña u saobrañaju (putnici u putniåkom vozilu su ugroæeniji oko 10 do 20 puta nego putnici u autobusu ili tramvaju. troãkovi zastoja u saobrañaju i sl. Modeli posledica saobrañajnih nazgoda mere znaåaj pojedinih faktora koji utiåu na veliåinu posledica nezgoda. peãaci su ugroæeniji od putnika. 6. – izveãtavanje o saobrañajnim nezgodama i povredama u zvaniånoj statistici nije kompletno. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . Modeli bezbednosti saobrañaja – ãtete od saobrañajnih nezgoda (ekonomska kvantifikacija posledica nezgode). 8 COST 313: Socio-Economic Cost OF Road Accidents. odnosno da li u velikoj meri doprinose saobrañajnoj nezgodi i da li se na njih moæe uticati merama i programima bezbednosti saobrañaja. Broj saobrañajnih nezgoda i povreda nije najbolji pokazatelj nivoa bezbednosti saobrañaja: – broj nezgoda i nastradalih lica je posledica sluåajnog kolebanja. a biciklisti su najugroæeniji). Znaåaj indikatora se moæe oceniti na osnovu jaåine veze sa deãavanjem saobrañajne nezgode ili povrede. Brussels 2001. – starost povreœenih lica itd. 183 6. a zatim obaranje peãaka. Postoji veliki broj indikatora bezbednosti saobrañaja.8 Najznaåajniji elementi koji se uzimaju u obzir su: medicinski troãkovi leåenja. – brzine uåesnika u nezgodi. 1994.).6. Directorate-General XIII. nasipi. troãkovi rehabilitacije. – vrsta puta (autoput.5. – vrsta saobrañajne nezgode (åeoni sudari imaju najteæe posledice. Commission of the European Communities.9 Ovde se pod indikatorima bezbednosti saobrañaja podrazumeva svaka mera (indikator) koja je u vezi sa nastankom saobrañajne nezgode ili povrede. gubici u proizvodnji (bolovanja i smanjivanje uåinka) oãteñenja imovine. danas metode procene socio-ekonomskih troãkova veoma variraju izmeœu razliåitih dræava. ãto znaåi da kratkoroåne promene zabeleæenih brojeva ne reflektuju obavezno i promene u dugoroåno oåekivanom broju.). Mada se vrãe napori u cilju usaglaãavanja. To znaåi da promene broja saobrañajnih nezoda mogu biti posledica promene spremnosti prijavljivanja saobrañajnih nezgoda policiji. administrativni troãkovi.6. Transport Safety Performance Indicators. useci i sl. EC Transport Research. – masa vozila. nezgode u preticanju. lokalni put) i stanje okruæenja puta (barijere pored puta. Nisu svi oni jednako znaåajni. obaranje bicikla i motocikla itd.6. Modeli koji se oslanjaju na prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja Danas se veoma velika paænja posveñuje moguñnosti definisanja stanja i problema bezbednosti saobrañaja na osnovu prañenja odreœenih indikatora. Luxembourg. 9 European Transport Safety Council.

Da bi se razvile efektivne mere za smanjenje broja saobrañajnih nezgoda i broja nastradalih lica. – nije moralno åekati da se dogodi dovoljan broj nezgoda. Ovde od koristi mogu biti indikatori bezbednosti saobrañaja. . imaju kvalitetnije i sadræajnije programe i imaju bolje pokazatelje bezbednosti saobrañaja. veliåina i vreme uzimanja uzorka. – indikatori koji se odnose na puteve. kao i da ih objavljuju. P. Krsto Bezbednost saobrañaja – broj saobrañajnih nezgoda ne govori niãta o procesu i posledicama saobrañajnih nezgoda. protokoli merenja i sl. Suãtinski elementi sistema menadæmenta bezbednosti Svi indikatori bezbednosti saobrañaja mogu se svrstati u sledeñe grupe: – indikatori koji se odnose na ponaãanje uåesnika u saobrañaju.Lipovac. lakãe projektuju efektivne kontramere. EU se zalaæe da sve dræave ålanice i kandidati prihvate i standardizuju prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja. – indikatori koji se odnose na zbrinjavanje povreœenih u nezgodama. Dræave koje su ovo zapoåele. neophodno je razumeti proces koji dovodi do saobrañajnih nezgoda. – indikatori koji se odnose na vozila. 6 184 Slika 6. Moguñe je da uslovi budu veoma riziåni. ali da ne doœe do saobrañajne nezgode. Veoma je znaåajno da ove podatke sakupljaju nezavisna tela najmanje jednom godiãnje.). a posebno sakupljanje podataka i metod posmatranja (uåestalost sakupljanja uzorka.3. pa da tek tada shvatimo da postoji opasnost.

185 6. kao i sa ciljevima politike. Moraju se usaglasiti protokoli za sakupljanje podataka. 10 European Transport Safety Council. Stvarne brzine se moraju uporediti sa postojeñim ograniåenjima brzina i ciljevima politike.). putnicima koji se nalaze na prednjim sediãtima. deåjim zaãtitnim sistemima. putnicima koji se nalaze na zadnjim sediãtima.6. kada je reå o: vozaåima. Alkohol Vozila Pasivna bezbednost EuroNCAP 4) EuroNCAP testovi osobina vozila prilikom saobrañajnih nezgoda i kombinacija rangiranja pomoñu zvezdica u EuroNCAP i sastav flote vozila u zemlji ukazuju na kvalitet pasivne bezbednosti u zemlji. moraju se uskladiti postojeñi protokoli za sakupljanje podataka (uåesnici u saobrañaju. Modeli bezbednosti saobrañaja Tabela 6. kako bi se sakupili podaci na evropskom nivou. Kako bi se omoguñila meœunarodna poreœenja. . kategorija puteva. Pokazatelji performansi bezbednosti na putevima za najbolju praksu (preporuka Evropskog saveta za bezbednost saobrañaja10 Kategorija Ponaãanje Opis Brzina Indikator Detalji % iznad zakonskog 1) Reprezentativno prañenje brzina ograniåenja mora se sprovesti ãirom zemlje. ako je potrebno.6. kada je reå o razliåitim kategorijama puteva i razliåitim klasama vozila. % iznad ograniåenja 2) Za prañenje voænje pod dejstvom alkohola potrebna je metodologija pomoñu koje policija sprovodi sluåajna testiranja u stratifikovanom uzorku. Ponaãanje u vezi sa voænjom pod dejstvom alkohola se mora uporediti sa zakonima u vezi sa konzumiranjem alkohola. periodi odreœivanja. SAOBRAÑAJNE NEZGODE Sigurnosni pojasevi % korisnika automobila 3) Podaci o koriãñenju sigurnosnog pojasa moraju se razlikovati. itd. Preporuåuju se godiãnja odreœivanja. Brussels 2001. i to koriãñenjem stratifikovanog uzorka: razliåite klase vozila i kategorije puteva. ako je potrebno.1. Opservacije moraju pruæiti reprezentativnu sliku ãirom zemlje. Transport Safety Performance Indicators.

moraju stiñi na lice mesta u odreœenom (zakonski utvrœenom) vremenskom periodu. % puteva koji se uklapaju u hijararhiju drumske mreæe 6) Prihvatanjem filozofije koja se odnosi na 'funkcionalnu hijerarhiju puteva'. kada su u pitanju teãke povrede. veñ i kada se radi o drugim naåinima transporta i drugim vrstama saobrañajnih nezgoda. mora se razviti pokazatelj performansi za odreœivanje kvaliteta bezbednosti drumske mreæe. posebno kvalifikovani lekari. dobija se vreme zakone stizanja. kada je reå o standarde projekta razliåitim kategorijama puteva. Po definiciji. Preporuåuje se razvoj pokazatelja performansi za kvalitet medicinskog tretmana. ãto ukazuje na performanse (usaglaãavanje) sistema menadæmenta traumama. . Ovaj pokazatelj bi trebalo razviti. Kvalitet drumske mreæe Menadæment Vreme traume stizanja % koji zadovoljava 7) Kombinacijom vremena pozivanja i ciljeve ili propise/ vremena odgovora. ãto zavisi od dostupnosti specijalizovanih trauma centara. Mora se obaviti poreœenje izmeœu ovog 'cilja' i stvarnog vremena stizanja. kao komponente politike bezbednosti puteva. ne samo kada je u pitanju drumski transport. P. u pogledu postojeñih vodiåa i standarda. Naravno. Krsto Bezbednost saobrañaja Kategorija Put Opis Kvalitet projekta puteva Indikator Detalji % puteva koji 5) Mnoge zemlje imaju vodiåe za zadovoljavaju projekat puteva.Lipovac. 6 186 Kvalitet % koji zadovoljava 8) Kada su u pitanju saobrañajne medicinskog ciljeve ili propise/ nezgode u kojima postoji opasnost da tretmana zakone ñe doñi do smrtnosti (pravovremeno) visokokvalitetno medicinsko zbrinjavanje veoma je znaåajno. ovde se moraju uzeti u obzir razliåite kategorije puteva. meœunarodna poreœenja nisu smislena. Ovaj pokazatelj ima za cilj ocenjivanje kvaliteta postojeñe drumske mreæe. Od interesa je odreœivanje stvarnog kvaliteta bezbednosti i poreœenje tog kvaliteta sa samo-uvedenim 'referencama'. Preporuåuje se razvoj ovakvog pokazatelja. jer se vodiåi i standardi razlikuju meœu zemljama. Hitne sluæbe.

Rezultati postignuti do u poreœenju sa situacijom u 1994. koji prekoraåuju dozvoljeno ograniåenje brzine voænje ili koji ne poãtuju semafore (“prolaze na crveno”). zaãtitnih kaciga.2.6. proporcija vozaåa koji voze pod dejstvom alkohola. u poreœenju sa 1994. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . Modeli bezbednosti saobrañaja Danas se sve viãe koriste mere ponaãanja: procenti koriãñenja sigurnosnih pojaseva.6. godinom godini Nisu obavljena merenja Reforma politike Vrednovanje bezbednosti na putevima Pokazatelj Procenat populacije +30% koji drumske saobrañajne nezgode smatraju javnim zdravstvenim problemom Procenat onih iznad –27% BAC zakonskog ograniåenja prilikom policijskih provera Procenat ukupnog broja preœenih kilometara vozila koja prekoraåuju dozvoljenu brzinu voænje –35% Voænja pod dejstvom alkohola –40% Prebrza voænja Nema promene Ostali prekrãaji Procenat vozila koja –50% se kreñu na isuviãe malom rastojanju od drugog vozila Proporcija ulica koje ne zadovoljavaju bezbednosne standarde Proporcija ruralnih puteva koji ne zadovoljavaju bezbednosne standarde Smanjenje Nema promene Bezbednije okruæenje urbanog saobrañaja Bezbednije okruæenje ruralnog saobrañaja Koriãñenje zaãtitnih ureœaja u automobilima Nema promene Smanjenje Nema promene Procenat korisnika 95% automobila koji koriste bezbednosne ureœaje Nema promene 187 6. 1999) Cilj za 2000. godinu. Tabela 6. 1998. godine. Indikatori bezbednosti puteva u Ãvedskoj i napredak u njihovom realizovanju do kraja 1998 (Vagverket.

godinu.). niti posledica nezgode (vrsta i stepen povreda. 6. poboljãano znanje u vezi sa prvom pomoñi Prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja omoguñava da se shvate i precizno definiãu problemi bezbednosti saobrañaja.Lipovac. za leåenje i analizu uzroka smrti i sl. Mada se ovi podaci utvrœuju od strane struånih lica (lekara) treba imati u vidu sledeña ograniåenja: lekari se bave spaãavanjem i evidentiraju prvenstveno podatke koji su znaåajni za leåenje i oporavak povreœenih. odnosno pre nego ãto se struåno analizira nezgoda i shvate sve okolnosti njenog nastanka. – zdravstvene ustanove: za svako lice koje je primljeno na leåenje evidentiraju se svi podaci koji mogu biti znaåajni za shvatanje povrede. Mada su policijske evidencije jedinstvene. okolnosti. PRAÑENJE SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Saobrañajne nezgode sa ozbiljnijim posledicama se evidentiraju i prate. odnos izmeœu postojeñih i æeljenih vrednosti indikatora odreœuje ãta bi trebalo predvideti u programima bezbednosti saobrañaja i koje mere treba preduzimati. ali i da se planiraju efektivne mere bezbednosti saobrañaja.7. veliåina materijalne ãtete i sl. P. ne postoji 188 6 . Najznaåajnije evidencije o nezgodama vode: – policija: policajci popunjavaju poseban SN upitnik koji sadræi sve najznaåajnije podatke o saobrañajnoj nezgodi i njenim posledicama. odnosno nezgode kod kojih je policija izlazila na lice mesta. treba imati u vidu sledeña ograniåenja: policija evidentira nezgode o kojima je obaveãtena. Rezultati postignuti do u poreœenju sa 1998. godinom godini Nema promene Indeks ponaãanja u +12% sluåaju saobrañajne nezgode Procenat peãaka i biciklista koji koriste reflektivne ureœaje 60% Nisu obavljena merenja Koriãñenje biciklistiåkih zaãtitnih kaciga Procenat biciklista 80% koji koriste zaãtitne kacige 18% je nosilo zaãtitne kacige u 1998. godini Hitne medicinske Proseåno vreme sluæbe reagovanja od alarmiranja do tretmana. policija nije struåna za precizno odreœivanje uzroka. Naime. Krsto Bezbednost saobrañaja Reforma politike Bezbedniji automobili Vidljivost u saobrañaju Pokazatelj Cilj za 2000. sa 1994. znanje u vezi sa prvom pomoñi Krañe vreme Nema promene reagovanja. najsveobuhvatnije i najpreciznije. godine. u poreœenju situacijom u 1994. policija evidentira nezgode odmah posle dogaœaja.

. osiguranja evidentiraju podatke koji su znaåajni za isplatu ãtete.6. – evidencija nezgoda kod kojih saobrañajna policija vrãi samo obezbeœenje lica mesta. ove evidencije nisu usaglaãene. trebalo bi imati u vidu ograniåenja: znatan broj nezgoda se ne analizira na sudovima. A proposal for the stadarization of road accident reports. Mada su ove evidencije najkvalitetnije. U naãoj zemlji ovaj nadzor ne funkcioniãe. evaluation of local safety measures. O svakoj nezgodi se vodi sudski proces. Prañenje saobrañajnih nezgoda Literatura Ercoli. nisu uvedeni standardi evidentiranja tako da se zadovolje zahtevi bezbednosti saobrañaja itd. niti standardizovane. Pri tome se moæe razlikovati nekoliko razliåitih izveãtaja i evidencija: – hitni izveãtaji o nezgodi koji podnose policajci koji prvi izaœu na lice mesta. – osiguranja: za svaku nezgodu kod koje se pojavljuje zahtev za isplatom ãtete. a posebno da ne osudi nekoga ko nije kriv za nezgodu (zato se okolnosti nastanka nezgode åesto utvrœuju povoljnije za okrivljenog). mada bi ove evidencije trebalo da pomognu u definisanju opasnih mesta na putevima i otklanjanju opasnosti. a posebno nezgode sa nastradalim licima. SAOBRAÑAJNE NEZGODE jedinstvena baza podataka. trebalo bi imati u vidu ograniåenja: osiguranja evidentiraju nezgode i posledice za svoje potrebe. – putari: naãa preduzeña za odræavanje puteva. odnosno izveãtaj o obezbeœeçu lica mesta). – sudstvo: u sudovima se vrlo struåno i sveobuhvatno analizira veliki broj nezgoda. Mada se ovi pokazatelji utvrœuju struåno. L (1991). – evidencija obeleæja nezgoda na statistiåkim upitnicima (SN upitnik) koji se unose u jedinstven informacioni sistem MUP-a . osiguranja imaju interes da procenjuju u svoju korist. Evaluation 85. policije i drugih dræavnih organa vrãili analizu i procenu bezbednosti puta. niti jednostavan pristup ovoj bazi. L. koji prati odgovarajuña dokumentacija. Van Nostrand Reinhold. ne postoji jedinstvena baza podataka. Traffic safety and the driver (Page 154-155). – nezavisna tela i komisije za nadzor (Traffic Safety Audit) treba da budu najvaæniji redovni korisnik podataka o nezgodama kako bi nezavisno od putara. Policija je obiåno prvi organ koji se redovno obaveãtava o nezgodi. koji izlazi na lice mesta i evidentira najvaænije podatke o nezgodi. Evans. sud vodi raåuna da ne napravi greãku. nema jedinstvene baze podataka (veñ svako osiguranje vodi svoje evidencije).7. L (1985). i Negri. Paris: Onser. – dnevni izveãtaji o kriviånim delima. – uviœajna dokumentacija o saobrañajnoj nezgodi itd. Posebno su znaåajni podaci koji ñe posluæiti da se proceni osnov za isplatu i visina ãtete. New York. 189 6. ne postoje standardi evidentiranja u sudovima. a uviœaj vrãe lokalno nadleæni organi (izveãtaj o saobrañajnoj nezgodi. niti organi koji upravljaju putevima (direkcije za puteve i nadleæni organi za saobrañaj) ne vode posebne evidencije o nezgodama.

R. The real number of road traffic accident counts inPravi broj saobrañajnih nesreña u Holandiji.. van Gorkum. A. 1994. Induced Exposure. Analize nesreña i prevencija 25 (1) 91-97. 45-48. Vol 5. EC Transport Research. Odeljenje za planiranje saobrañaja i inæinjering. I.. 25. 2-11 Rothengather. P. Stein. J. Hautzinger. Berichte der Bundersanstalt fur strabennjesen BAST. E (1988).C. S i Jones. Belmond. OECD/IRTAD (1995). Cost 313: Socio-economic cost of road accidents. Lund institut tehnologije. Guria.1993.. Institut za sigurnost na autoputu. Procena oåekivanog broja nesreña. D. Rosman. Jednogodiãnje istraæivanje. Meœunarodni saobrañaj i baza podataka o nezgodama. T. Sudari i kamioni ukljuåeni u njima: Studije pojedinih sluåajeva. F (1991). H. Accident analysis and prevention. NJ (1957). Helsinki. Drugo izdanje.L. Duxbury Press. Analiza nesreña i prevencija 18(1). p. Dunkelziffer bei Unfallen mit Personenschaden. New York. Poreœenja bolniåkih i policijskih podataka o povreœenim. Razvoj metode za procenu bezbednosti u saobrañaju.1994. The extent and some implications of incomplete accident reporting. Tehnika saobrañajnih konflikata. A. Finska. and Bruin. F. Accident analysis an prevention. J. No 6. Paris. Analize nesreña i prevencija 22 (4) 371-378. Volume I Çiley.Lipovac. i Yiik Diew Wong (1993). Da li su nesreñe raspodeljene otrovom? Statistiåki test. EIB. (1987). Road user behavior: Theory and research. E (1986). Luxembourg. Analize podatakai zaãtita 26(2) 215-222. The expected loss of life ljuality from traffic injuries requiring hospitalisation. A. Thulin. OECD. Rice. Hyden. Hakkert A. Drugo izdanje. OECD Istraga o putnom saobrañaju (1990). Septembar 1995. Procesi poenti i njihovo statistiåko izvoœenje zakljuåaka. An introduction to probability theory and its applications. i Nilsson. P. Marcel Dekker. (1973). H. H. A (1995). Izloæenost. C (1987). Haght. Michaels. G (1994). Bulletin 70. Putni saobrañaj. Directorate-General XIII. New York. H. S (1990).S i Hauer. Tassaux-Becker (1993). Hornstein. i M. Hauer. Vol. Osiguranje automobila i spreåavanje nesreña na putu. Matematiåke statistike i analize podataka. Commission of the European Communities.11-13. Harris. Seminar.765-772. 190 .S. VTI izveãtaj broj 390 A. rizik povrede i posledice povrede za razne vrste transporta i godiãta ljudi. Eds. R. Karr. Dve proste tehnike za odreœivanje vaænosti mera smanjenja nesreña. 1996/09 Nicholson.W Knuiman (1994).M (1966). Assen. Krsto Bezbednost saobrañaja 6 Feller.12 strn. Durholt. Saobrañajni inæinjering izdanje 36 br.

4.2.7. Tehniåka naåela izrade uviœajne dokumentacije 7. Znaåaj uviœaja saobrañajnih nezgoda 7.3.6. Praktiåna postupanja u razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajnih nezgoda 7.8. Specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda u odnosu na ostale uviœaje 7. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 7. Pojam i zakonski osnov vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda 7. Problemi vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda u naãim uslovima . Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti 7.1. Metode fiksiranja lica mesta saobrañajnih nezgoda 7.7.5.

a to su struåni poslovi na uviœaju. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . M. ali ima i eksplicitnih definicija.. Kriminalistiåke definicije uviœaja Kriminalisti smatraju da procesualistiåke definicije nisu obuhvatile suãtinu uviœaja. 193 7. Prema ovom pristupu.1.1. i Banoviñ B.1. One se temelje na Zakonu o kriviånom postupku i prepriåavaju njegove odredbe. da je u skladu sa ZKP i da je zapisnik o uviœaju jedini vaæan dokument sa uviœaja. koje se registruju u zapisniku o uviœaju. str. odnosno procesnu radnju koja se preduzima u skladu sa ZKP i sastoji se u neposrednom åulnom opaæanju kakvih åinjenica vaænih za razjaãnjenje kriviånog dela.1. ovi autori istiåu da je uviœaj istovremeno i kriminalistiåka radnja. Uviœaj se ne iscrpljuje u neposrednom åulnom opaæanju.. Beo- grad. 7. 7. 1996. da se temelji na åulnom opaæanju.7. istiåu znaåaj misaone aktivnosti organa koji vrãi uviœaj i navode da su struåni poslovi koji se vrãe na uviœaju vaæan deo 1 Ãkuliñ. POJAM I ZAKONSKI OSNOV VRÃENJA UVIŒAJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Postoje razliåiti pristupi definisanju pojma uviœaja:1 procesualistiåke definicije uviœaja. Procesualistiåke definicije uviœaja Ovo su najstarije i najåeãñe definicije uviœaja. kriminalistiåke definicije uviœaja i specifiåna definicija uviœaja kao sistema radnji. Meœutim. Æarkoviñ M. Prilog definisanju pojma uviœaja.2.. Bezbednost 3. Kriminalistiåke definicije su najåeãñe implicitne.. Lipovac K. 321-336. Ove definicije prihvataju da je uviœaj procesna radnja. uviœaj predstavlja istraænu.

Dakle. osnovna obeleæja uviœaja su: – uviœaj je sistem radnji (a ne samo procesna. samo kriminalistiåka. alkoholisanost vozaåa i sl. – sprovodi se u skladu sa odredbama zakona (u skladu sa ZKP. vremena. Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima itd. Krsto Bezbednost saobrañaja uviœaja.4 Kriviåni zakonik je definisao sledeña kriviåna dela protiv bezbednosti javnog saobrañaja: 2 Veñina 7 saobrañajnih nezgoda kod kojih se vrãi uviœaj i nisu kriviåna dela. tragovi i druge okolnosti znaåajne za razjaãnjenje saobrañajne nezgode.1. meteoroloãke prilike. i to u uviœajnoj dokumentaciji (a ne samo u zapisniku o uviœaju). uz pomoñ razliåitih pomagala). Kriviåni zakonik je definisao kriviåno delo kao ono delo koje je zakonom predviœeno kao kriviåno delo. samo saobrañajna itd. uviœaj saobrañajnih nezgoda je sistem radnji kojima se u skladu sa odredbama zakona. 7. – uviœaj se vezuje za saobrañajnu nezgodu. pre formalnog pokretanja postupka. KZ). – na uviœaju se opaæa (to nije samo neposredno åulno opaæanje. samo istraæna. ali se moæe vrãiti u toku istrage i na glavnom pretresu.). savremenom pristupu.) i druge vaæne okolnosti (karakteristike puta. kriminalistiåke definicije istiåu da kriminalistiåke radnje predstavljaju suãtinu i sadræaj uviœaja.). ). 4 Kriviåno delo je ono delo koje je zakonom predviœeno kao kriviåno delo. P. Prema ovom. koje je protivpravno i koje je skrivljeno. 194 . – na uviœaju se struåno obraœuju (a ne samo opaæaju) predmeti. veñ su prekrãaji. Uviœaj kao sistem radnji Uvaæavajuñi dualnost uviœaja (procesni i kriminalistiåki segment) izdvojena je posebna sistemska definicija uviœaja koja najbolje odreœuje smisao i formu uviœaja saobrañajnih nezgoda. Formalno pravno. Zakonom o prekrãajima.3 ZoOBS i u internim aktima MUPa. Zakonski osnov za vrãenje uviœaja Uviœaj saobrañajnih nezgoda vrãi se neposredno posle nezgode.3.Lipovac. struåno obraœuju i u uviœajnoj dokumentaciji registruju i fiksiraju predmeti. a ne za kriviåno delo (najveñi broj nezgoda nisu kriviåna dela). opaæaju. – registruje se i fiksira ono ãto je znaåajno (a ne sve). koje je protivpravno i koje je skrivljeno (ålan 14. a da ZKP odreœuje samo formu uviœaja. 7. veñ moæe biti i posredno. 3 Ålan 238. uviœaj saobrañajne nezgode sa obeleæjima kriviånog dela je predviœen u Kriviånom Zakoniku.4. tragovi (trag koåenja i sl.2 Zakonom o upravnom postupku. Dakle.1. Zakoniku o kriviånom postupku. ZKP.

289. (2) Kaznom iz stava 1. ovog zakonika nastupila teãka telesna povreda nekog lica ili imovinska ãteta velikih razmera. Pojam i zakonski osnov vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda – ugroæavanje javnog saobrañaja.5 – ugroæavanje saobrañaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom. ovog ålana uåinjeno iz nehata. broda i drugog prevoznog sredstva. i 2. prevoznim sredstvima ili javnim saobrañajem ili nad ispunjavanjem propisanih uslova rada vozaåa. pa usled toga kod drugog nastupi laka telesna povreda ili prouzrokuje imovinsku ãtetu koja prelazi iznos od dvesta hiljada dinara. sredstava. koje nesavesnim vrãenjem svoje duænosti izazove opasnost za æivot ili telo ljudi ili za imovinu veñeg obima. 1. (2) Ko se ne pridræava saobrañajnih propisa i time ugrozi æelezniåki. ovog zakonika nastupila smrt jednog ili viãe lica. ovog ålana kazniñe se i odgovorno lice koje izda nalog za voænju ili dopusti voænju. stav 3. kazniñe se zatvorom do tri godine. 290. ovog zakonika nastupila teãka telesna povreda nekog lica ili imovinska ãteta velikih razmera. KZ) 8 (1) Vozaå motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji ostavi bez pomoñi lice koje je tim prevoznim sredstvom povreœeno ili åiju je povredu tim sredstvom prouzrokovao. (2) Ako je delo iz stava 1. iako zna da vozaå zbog umora. 1. (3) Ako je usled nepruæanja pomoñi nastupila smrt povreœenog lica. – piratstvo. uåinilac ñe se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 1. kazniñe se zatvorom od ãest meseci do pet godina. stav 1. stav 2. i 2. brodski. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . i 2. stav 1. (3) Ako je delo iz stava 1. 289. i 2. ovog ålana uåinjeno iz nehata. uåinilac ñe se kazniti zatvorom do tri godine. trolejbuski. st.8 – teãka dela protiv bezbednosti javnog saobrañaja. 1. (ålan 290. 289. uåinilac ñe se kazniti novåanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. uåinilac ñe se kazniti zatvorom do tri godine. 291. i 295. i 295. stav 3. st. st. davanjem pogreãnih znakova ili signala. uåinilac ñe se kazniti zatvorom do åetiri godine. postavljanjem prepreka na saobrañajnicama ili drugi sliåan naåin tako ugrozi javni saobrañaj da time dovede u opasnost æivot ili telo ljudi ili imovinu veñeg obima. KZ) 195 7. (5) U sluåajevima iz st. 291. (3) Ako je usled dela iz ål. ovog ålana izricanje mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom obavezno je. kazniñe se zatvorom do tri godine. – ugroæavanje bezbednosti vazduãnog saobrañaja nasiljem. do 4. – nesavesno vrãenje nadzora nad javnim saobrañajem. i 295. kazniñe se novåanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. stav 2. autobuski saobrañaj ili saobrañaj æiåarom tako da dovede u opasnost æivot ili telo ljudi ili imovinu veñeg obima. ovog ålana uåinjeno iz nehata. uåinilac ñe se kazniti novåanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. stav 2. kazniñe se zatvorom od ãest meseci do pet godina. i 2. (3) Ako je delo iz st. (ålan 296. uklanjanjem ili teæim oãteñenjem saobrañajnih ureœaja. 290. uticaja alkohola ili drugih razloga nije u stanju da bezbedno upravlja vozilom ili da vozilo nije ispravno i time izazove opasnost za æivot ili telo ljudi ili za imovinu veñeg obima. uåinilac ñe se kazniti zatvorom od ãest meseci do pet godina. tramvajski. (ålan 295. st. (4) Ako je usled dela iz ål. 1. KZ) 7 (1) Sluæbeno ili odgovorno lice kojem je poveren nadzor nad stanjem i odræavanjem saobrañajnica i objekata na njima. KZ) 9 (1) Ako je usled dela iz ål. st. 1. i 295. 289. 290.1. uåinilac ñe se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (2) Ako je usled dela iz ål. 291. i 2.9 5 (1) Uåesnik u saobrañaju na putevima koji se ne pridræava saobrañajnih propisa i time tako ugrozi javni saobrañaj da dovede u opasnost æivot ili telo ljudi ili imovinu veñeg obima. stav 3. (ålan 297. st.7. (ålan 289. 290. 291. znakova ili ureœaja za signalizaciju ili zaãtitnih i odbojnih ograda koji sluæe bezbednosti javnog saobrañaja na putevima. ovog zakonika nastupila smrt jednog ili viãe lica. ili kojem je povereno rukovoœenje voænjom. (2) Ako je usled nepruæanja pomoñi nastupila teãka telesna povreda povreœenog lica. – otmica vazduhoplova. KZ) 6 (1) Ko uniãtenjem. uåinilac ñe se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. 1. stav 3.7 – nepruæanje pomoñi licu povreœenom u saobrañajnoj nezgodi.6 – ugroæavanje bezbednosti vazduãnog saobrañaja. stav 3. i 2.

preduzeti i pronalaæenje. saåiniti skice ili prikupiti druge podatke. rekonstrukcija dogaœaja ñe se. izvrãiti potrebna merenja i snimanja. br. (3) Prilikom rekonstrukcije mogu se. br.. koje ñe. koja se obavlja tako ãto ñe se ponoviti radnje ili situacije u uslovima pod kojima se prema izvedenim dokazima dogaœaj odigrao. Rekonstrukcija dogaœaja se obavlja tako ãto ñe se ponoviti radnje ili situacije u uslovima pod kojima se prema izvedenim dokazima dogaœaj odigrao. prema Kriviånom zakoniku saobrañajna nezgoda ñe biti tretirana kao kriviåno delo. 12 Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima. januar 2006. saobrañajne ili druge struke. ZoOBS je predvideo osnovne duænosti u sluåaju saobrañajnih nezgoda u kojima ima poginulih ili povreœenih lica ili je nastala veña materijalna ãteta. ako imovinska ãteta prelazi iznos od 200. Sa druge strane. (2) Rekonstrukcija se ne sme obaviti na naåin kojim se vreœa javni red i moral ili se dovodi u opasnost æivot ili zdravlje ljudi. definiãe znaåenje 58 izraza koji se koriste u ovom i drugim zakonima.) ili su nastale lake telesne povrede. preduzeti i pronalaæenje. obezbeœivanje ili opisivanje tragova.” Zakon o kriviånom postupku (“Sluæbeni list SRJ”. organ koji vodi postupak moæe odrediti rekonstrukciju dogaœaja.. po potrebi. “Sluæbeni glasnik RS”. 7 Uviœaj preduzima sud kad je za utvrœivanje ili razjaãnjenje kakve vaæne åinjenice u postupku potrebno neposredno opaæanje. Dakle. posebno izvrãiti sa svakim od njih. 70/2001.11 U Zakonu o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima definisani su osnovni pojmovi12 kao ãto su: vozilo. koje ñe. obezbeœivanje ili opisivanje tragova. po potrebi.. 68/2002. na nezgode sa obeleæjima kriviånog dela prema Kriviånom zakoniku. vozaå. uåesnik u saobrañaju. “Sluæbeni glasnik RS”. ponovo izvesti pojedini dokazi. 196 . savezni ZoOBS se odnosi. ovlaãñena lica. Organ koji obavlja uviœaj ili rekonstrukciju moæe zatraæiti pomoñ struånog lica kriminalistiåko-tehniåke. saobrañajne ili druge struke. br. saobrañajna nezgoda itd. vozaå koji je uåestvovao u nezgodi. izvrãiti potrebna merenja i snimanja. 70/2001. 58/2004) 11 “.000 dinara (01. 68/2002. P. Ako su u iskazima pojedinih svedoka ili okrivljenih radnje ili situacije razliåito prikazane. Na uviœaj ili rekonstrukciju moæe se pozvati i veãtak ako bi njegovo prisustvo bilo od koristi za davanje nalaza i miãljenja. prvenstveno. br. saåiniti skice ili prikupiti druge podatke. Zakonik o kriviånom postupku (ZKP)10 je predvideo da uviœaj preduzima sud kad je za utvrœivanje ili razjaãnjenje kakve vaæne åinjenice u postupku potrebno neposredno opaæanje (ålan 110). ZoOBS je predvideo duænosti pojedinaca (lice koje se zatekne ili naiœe na mesto saobrañajne nezgode. Ålan 110.. u posebnom poglavlju. put. teãke telesne povrede ili smrt lica. 58/2004). (1) Organ koji obavlja uviœaj ili rekonstrukciju moæe zatraæiti pomoñ struånog lica kriminalistiåko-tehniåke. uåesnik u saobrañajnoj nezgodi. Krsto Bezbednost saobrañaja Dakle. vozaå koji se zatekne ili naiœe na mesto saobrañajne nezgode. peãak. po potrebi. Ålan 112. Ålan 111. u ålanu 10.Lipovac. nad10 Zakon o kriviånom postupku (“Sluæbeni list SRJ”. (1) Radi proveravanja izvedenih dokaza ili utvrœivanja åinjenica koje su od znaåaja za razjaãnjene stvari. lekar) i institucija (nadleæni organ koji je obaveãten o nezgodi. po pravilu. (2) Na uviœaj ili rekonstrukciju moæe se pozvati i veãtak ako bi njegovo prisustvo bilo od koristi za davanje nalaza i miãljenja.

. Ako se tim ispitivaçem utvrdi da neposredni uåesnici saobrañajne nezgode imaju alkohola u organizmu.. da obavesti organizaciju koja uklaça vozila i stvari sa puta ili zainteresovano lice i pruæi pomoñ radi zaãtite imovine ako na mestu dogaœaja nema lica koje tu imovinu moæe preuzeti. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . Ako u saobrañajnoj nezgodi ima poginulih lica. zdravstveno preduzeñe duæno je da o tome odmah obavesti nadleæni organ unutraãçih poslova. ovog ålana i pre dolaska ovlaãñenog lica.7. organizacija za odræavanje puteva ili druga ovlaãñena organizacija). Ålan 153. kao i drugo lice koje je neposredno uåestvovalo u takvoj nezgodi imaju pravo da traæe liåne podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nezgoda dogodila. ovog ålana lekar moæe odluåiti da se krv ili krv i urin ne uzimaju ako bi zbog toga nastupile ãtetne posledice po zdravÿe uåesnika u saobrañajnoj nezgodi. Ålan 154. Nadleæni organ koji je obaveãten o saobrañajnoj nezgodi u kojoj je neko lice bilo povreœeno duæan je da o tome odmah obavesti najbliæe zdravstveno preduzeñe. U sluåajevima iz st. dok se ne izvrãi uviœaj. Vozaå je duæan da postupi po odredbi stava 1. Ovlaãñena lica duæna su da izaœu na mesto saobrañajne nezgode u kojoj ima poginulih ili povreœenih lica ili je nastala veña materijalna ãteta i da saåine zapisnik o uviœaju. prisutni vozaå. Ålan 158. ovog ålana nije prisutan vlasnik. ovlaãñeno lice koje vrãi uviœaj odrediñe da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. Lice koje se zatekne ili naiœe na mesto saobrañajne nezgode u kojoj ima povreœenih lica duæno je da ukaæe pomoñ licima povreœenim u saobrañajnoj nezgodi. duæno je da o tome odmah obavesti nadleæni organ unutraãçih poslova. osim ako se nezgoda dogodila na mestu na kome se moæe oåekivati brzi dolazak vozila hitne pomoñi ili ako vozaå zakÿuåi da se nestruånim i neodgovarajuñim naåinom prevoza staçe povreœenog lica moæe pogorãati. Ålan 157. Lice koje je uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili povreœenih lica ili je nastala veña materijalna ãteta ne sme uzimati alkoholna piña.. Ako na mestu saobrañajne nezgode iz stava 1. Ovlaãñeno lice koje vrãi uviœaj duæno je da organizuje popis imovine koja na mestu dogaœaja ostaje iza lica koje je u saobrañajnoj nezgodi poginulo ili teæe povreœeno. s tim ãto se moæe privremeno udaÿiti samo radi pruæaça pomoñi licima povreœenim u saobrañajnoj nezgodi ili ako mu je samom potrebna lekarska pomoñ. V.13 13 “. opojne droge i lekove na kojima je oznaåeno da se ne smeju upotrebÿavati pre i za vreme voæçe. i 3. Ako lice povreœeno u saobrañajnoj nezgodi umre od zadobijenih povreda ili ako postoji opravdana sumça da je kod vozaåa usled povrede doãlo do smaçeça psihiåke ili fiziåke sposobnosti za upravÿaçe vozilom na motorni pogon ili tramvajem. Pojam i zakonski osnov vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda leæni organ unutraãnjih poslova. Vozaå koji se zatekne ili naiœe na mesto saobrañajne nezgode duæan je da na zahtev ovlaãñenog lica preveze lice povreœeno u saobrañajnoj nezgodi do najbliæeg zdravstvenog preduzeña. DUÆNOSTI U SLUÅAJU SAOBRAÑAJNE NEZGODE Ålan 152. 2. Ålan 159. 3) da o saobrañajnoj nezgodi obavesti najbliæi nadleæni organ i da se vrati na mesto saobrañajne nezgode i saåeka dolazak sluæbenog lica koje vrãi uviœaj.1. Ålan 156. Ålan 155. Uåesnik u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je neko izgubio æivot ili je bio povreœen ili je nastala veña materijalna ãteta duæan je: 1) da ostane na mestu saobrañajne nezgode.. pod uslovom da preduzimaçe tih mera ne ugroæava bezbednost saobrañaja. zdravstveno preduzeñe. 2) da preduzme sve ãto je u çegovoj moñi da se otklone nove opasnosti koje mogu da nastanu na mestu saobrañajne nezgode i da se omoguñi normalno odvijaçe saobrañaja i da nastoji da se ne meça staçe na mestu nezgode i da se saåuvaju postojeñi tragovi.. Vozaå koji je vozilom uåestvovao u saobrañajnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili povreœenih lica. odnosno korisniku drugog vozila dostavi svoje ime i prezime i adresu stana. ovlaãñeno lice koje vrãi uviœaj odrediñe da se neposrednim uåesnicima nezgode uzmu krv i urin radi utvrœivaça da li su pod uticajem alkohola. Ovlaãñeno lice koje vrãi uviœaj saobrañajne nezgode u kojoj ima povreœenih lica ili je nastala samo veña materijalna ãteta podvrgnuñe neposredne uåesnike nezgode ispitivaçu pomoñu odgovarajuñih sredstava i aparata ili ñe ih uputiti na struåni pregled radi proveravaça da li imaju alkohola u organizmu. 197 7. duæan je da odsutnom vlasniku. odnosno korisnik drugog vozila koje je uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi. Ako je zdravstveno preduzeñe obaveãteno o saobrañajnoj nezgodi ili je primilo na leåeçe lice povreœeno u saobrañajnoj nezgodi. uåesnik u saobrañajnoj nezgodi.

stvari ili drugi materijal rasut po putu odmah ukloni sa kolovoza. . stvari ili drugi rasuti materijal sa kolovoza. 53/82. (ZoOBS.. odrediñe koja ñe se lica pozvati da prisustvuju uviœaju. 44/89).. 18 Ålan 156. postupak izvrãenja reãenja o prekrãaju i organizaciju i rad organa za prekrãaje. odnosno korisnik vozila duæan je da vozilo. nadleæni organ unutraãçih poslova preduzeñe druge odgovarajuñe mere da se omoguñi normalno odvijaçe saobrañaja. 17 Ako je za utvrœivanje ili razjaãnjavanje kakve vaæne åinjenice potrebno liåno i neposredno opaæanje sudije koji vodi prekrãajni postupak.. DUÆNOSTI U SLUÅAJU SAOBRAÑAJNE NEZGODE Ålan 71. br. Ako organizacija za odræavaçe puteva ili druga ovlaãñena organizacija ne postupi po odredbi stava 3.Lipovac. Ako vozaå ili vlasnik.. ovog ålana. ovog ålana. ZoP je predvideo i kada ñe se vrãiti uviœaj povodom uåinjenih prekrãaja. 19 “ . ZoP je definisao prekrãaj kao povredu javnog poretka utvrœenu zakonom ili drugim propisima za koje su propisane prekrãajne kazne i zaãtitne mere. “ (Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima) 14 Zakon o prekrãajima. Sudija koji vodi prekrãajni postupak.. predviœen je u Zakonu o prekrãajima.. Organizacija za odræavaçe puteva ili druga ovlaãñena organizacija duæna je da na zahtev ovlaãñenog lica hitno preduzme sve potrebne mere za uklaçaçe i åuvaçe vozila sa teretom. duæan je da: 1. 16 Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima.br. (ålan 209. Ako vozaå u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo maça materijalna ãteta na drugom vozilu. 28/91 . “Sluæbeni list SFRJ”. III. “Sluæbeni glasnik SRS”. izvrãiñe se uviœaj.14 ZoOBS15 i ZoBS16 i u internim aktima MUP-a.17 ZoOBS je odredio i duænosti vozaåa uåesnika u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo manja materijalna ãteta kao i duænosti OUP-a u ovim sluåajevima. prekrãajni postupak. a zbog onesposobÿenosti vozila ili prepreka na kolovozu stvorenih od tereta. 15 Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja. vozaå ili vlasnik. br. ovlaãñeno lice koje se zatekne na mestu nezgode ili neispravnosti vozila zatraæiñe od organizacije za odræavaçe puteva ili druge ovlaãñene organizacije da na sigurno mesto ukloni vozilo. vozaåi su duæni da odmah uklone vozila sa kolovoza i da razmene liåne podatke i popune i potpiãu Evropski izveãtaj o saobrañajnoj nezgodi.. 44/89. 50/88... s tim ãto se moæe privremeno udaÿiti samo radi pruæaça pomoñi licima povreœenim u nezgodi ili ako mu je samom potrebna pomoñ ili radi obaveãtavaça nadleænih organa o nezgodi. “Sluæbeni glasnik SRS”. duæan je da o toj nezgodi obavesti nadleæni organ unutraãçih poslova i da tom organu da svoje liåne podatke i podatke o oãteñenom vozilu. br. P. “Sluæbeni glasnik SRS”.. uslove za propisivanje i primenu prekrãajnih sankcija. teret. ostane na mestu saobrañajne nezgode i saåeka dolazak organa ovlaãñenog za vrãeçe uviœaja. Krsto Bezbednost saobrañaja Uviœaj saobrañajnih nezgoda sa obeleæjima prekrãaja i postupanje pojedinih subjekata u ovim sluåajevima. Ako je vozilo zbog saobrañajne nezgode ili neispravnosti onesposobÿeno za daÿe kretaçe na putu. Zakon o prekrãajima je definisao uslove prekrãajne odgovornosti. sistem sankcija. zbog odsutnosti vozaåa drugog vozila. odnosno korisnik vozila nije u staçu da postupi prema stavu 1. stvari ili drugog rasutog materijala sa kolovoza i da osigura prohodnost puta. ålan 156). Uviœaj se moæe obaviti i uz sudelovanje veãtaka.18 ZoBS je ponovio neke duænosti u sluåaju nezgoda sa obeleæjima kriviånog dela.. teret. nije u moguñnosti da dâ liåne podatke i podatke o osiguraçu vozila. 11/91 . ali je detaljnije predvideo duænosti u sluåaju nezgoda sa obeleæjem prekrãaja. stvari ili drugog materijala bude onemoguñeno kretaçe drugim uåesnicima u saobrañaju. Posle saobrañajne nezgode u kojoj je prouzrokovana samo maça materijalna ãteta.. Nadleæni organ unutraãçih poslova duæan je da izaœe na mesto saobrañajne nezgode u kojoj je nastala maça materijalna ãteta ako to zahteva jedan od uåesnika saobrañajne nezgode. Zakona o prekrãajima.19 Ålan 160. Svaki uåesnik u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je bilo poginulih ili povreœenih lica ili u kojoj je nastala veña materijalna ãteta.. 7 198 .

Ålan 73. odnosno sopstvenik vozila osiguran od odgovornosti za ãtetu priåiçenu treñim licima.. preduzme sve ãto je u çegovoj moñi da se otklone opasnosti od nastajaça nove saobrañajne nezgode na istom mestu.”. januara tekuñe godine za proteklu godinu.20 7. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima. Neposredni uåesnici u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo materijalna ãteta maça od 10. ovog ålana. 20 “. odnosno korisnik drugog vozila koje je uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi. registraciji. . Zajednica osiguraça imovine i lica kod koje je korisnik. 3. . duæna je da o tome odmah obavesti organ unutraãçih poslova opãtine na åijoj teritoriji je çeno sediãte. obaveãtava o broju saobrañajnih nezgoda i visini priåiçene materijalne ãtete.2. prikupljanja obaveãtenja itd. ovog ålana. dostavi svoje ime i prezime i adresu stana. jedan drugome pokaæu isprave o identitetu. odnosno korisniku drugog vozila. a ako je bilo povreœenih lica najbliæu organizaciju udruæenog rada u oblasti zdravstva.. kao i prikupljanju obaveãtenja u vezi sa kriviånim delom. prekrãajem ili dogaœajem. duæan je da odsutnom vlasniku.7..” (Zakon o policiji. Ålan 74.. uredio i osnovna ovlaãñenja policije u vezi obezbeœenja i pregleda mesta dogaœaja. Organi unutraãçih poslova duæni su da odmah po saznaçu izaœu na mesto saobrañajne nezgode u kojoj je bilo poginulih ili povreœenih lica ili u kojoj je nastala veña materijalna ãteta. to je duæno da uåini svako drugo lice koje se zatekne ili naiœe na mestu nezgode. da se ne meça staçe na mestu nezgode. uåesnik u saobrañajnoj nezgodi. Organizacija udruæenog rada u oblasti zdravstva kada primi na leåeçe lice povreœeno u saobrañajnoj nezgodi i u sluåaju kada povreœeno lice umre u zdravstvenoj organizaciji od zadobijenih povreda. duæna je da opãtinski organ za unutraãçe poslove nadleæan po mestu nastanka saobrañajne nezgode u kojoj je nastala samo maça materijalna ãteta. 2. i da se åuvaju postojeñi tragovi pod uslovom da se na taj naåin ne ugroæava bezbednost saobrañaja. o saobrañajnoj nezgodi odmah obavesti najbliæi organ unutraãçih poslova. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 2. Zajednica osiguraça je duæna da izveãtaje iz stava 1. 199 7. pregleda mesto dogaœaja radi pronalaæenja ili obezbeœenja tragova i predmeta koji mogu posluæiti kao dokaz. duæni su da: 1. Ako uåesnik iz stava 1. odmah sa kolovoza uklone vozilo i druge predmete koji su usled saobrañajne nezgode ostali na kolovozu. Ålan 75. osiguraçu vozila i o pravu na upravÿaçe vozilom. ovlaãñeno je da obezbedi mesto dogaœaja do dolaska sluæbenog lica odgovarajuñeg organa. Ako na mestu saobrañajne nezgode iz stava 1..000 dinara. ZNAÅAJ UVIŒAJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Uviœaj saobrañajne nezgode treba da omoguñi: 1) analizu konkretne saobrañajne nezgode u cilju zadovoljenja pojedinaånih interesa i 2) analizu stanja bezbednosti saobrañaja u cilju shvatanja postojeñeg stanja i projektovanja optimalnih upravljaåkih mera. pronalasku uåinioca.2. prekrãaja ili drugog dogaœaja povodom kojeg je potrebno neposrednim opaæanjem utvrditi ili razjasniti åinjenice. ovog ålana nije prisutan vlasnik.. pronalaæenja i obezbeœenja tragova i predmeta. dostavÿa najkasnije do 15. Kad ovlaãñeno sluæbeno lice sazna za izvrãenje kriviånog dela. nije u moguñnosti da o saobrañajnoj nezgodi obavesti organ unutraãçih poslova. Ålan 72. pronalaska uåinioca. odnosno organizaciju udruæenog rada u oblasti zdravstva. ålan 65). Znaåaj uviœaja saobrañajnih nezgoda Zakon o policiji je pored ostalih pitanja organizacije i rada policije. prisutni vozaå.

te da zbog toga ne mogu efikasno ostvariti svoja prava. Posebno se vodi raåuna da se presuda temelji samo na åinjenicama koje su nesumnjivo dokazane. a posebno propusta koji su doprineli nastanku nezgode i njenih posledica: – propusta koji su u vezi sa stvaranjem opasne situacije. neophodno je da struåna i objektivna (uviœajna) ekipa.21 åini sudski proces neefikasnim. Znaåaj uviœaja za analizu konkretne saobrañajne nezgode Kvalitetno vrãenje uviœaja bi trebalo da obezbedi efikasan sudski proces u vezi saobrañajne nezgode.2. polazeñi od uviœajne dokumentacije. Da bi sud stekao uvid u posledice nezgode. 21 U 7 naãoj praksi su åesti primeri smanjivanja broja fotografija ili vrãenja uviœaja bez fotografisanja. u æivotu njegove porodice. Nezgoda se analizira tako ãto se analiziraju njene posledice. Mada je najveña greãka da neko ko nije kriv odgovara za nezgodu. 200 . u sudskom procesu se utvrœuju okolnosti nastanka saobrañajne nezgode s ciljem donoãenja praviåne presude ili reãenja o toj nezgodi. Teãko je uåesnicima nezgode objasniti da rutina i nesavesnost radnika na uviœaju mogu dovesti do nekvalitetne dokumentacije. uviœaj treba da omoguñi i pravilno evidentiranje. Ipak. Svako izolovano posmatranje uviœaja. bilo bi znaåajno znati i ove åinjenice. P. a nekad i pogreãnim. Naime. Ove uãtede od nekoliko stotina dinara (desetak nemaåkih maraka). A za analizu stanja bezbednosti saobrañaja i za projektovanje kontramera. uviœaj je deo jedinstvenog sudskog procesa i samo tako ga treba tretirati. Treba imati u vidu da je uåestvovanje u nezgodi znaåajan dogaœaj u æivotu pojedinca. da fiksira zateåeno stanje i saåini uviœajnu dokumentaciju koju ñe dostaviti sudu. a posebno pojeftinjenje uviœaja (na raåun kvaliteta fiksiranja lica mesta) dovodi do znaåajnog poskupljenja sudskog procesa.1. pa i ãire zajednice. Sa druge strane. O nezgodi odluåuje sud. Sud ñe. Dakle. (ãto pre) ode na lice mesta. Ova dva aspekta su vrlo razliåiti. brojne vaæne åinjenice u vezi uslova koji su prethodili nezgodi i u vezi same nezgode nikada se ne utvrde u sudskom procesu. odnosno prañenje stanja bezbednosti saobrañaja. Cilj ovog procesa je precizno i pouzdano utvrœivanje svih vaænih okolnosti nastanka nezgode. Krsto Bezbednost saobrañaja Uviœaj saobrañajne nezgode je osnova sudskog procesa i treba da omoguñi efikasan sudski proces. greãke se åine i kad ometemo utvrœivanje odgovornosti krivaca za nezgodu. 7.Lipovac. analizirati nezgodu i utvrditi sve vaæne åinjenice u vezi nastanka nezgode. pa krivce ne moæemo adekvatno da kaznimo. åesto poskupljuju sudske postupke za nekoliko desetina hiljada dinara (nekoliko stotina ili hiljada maraka). – propusta koji su u vezi sa moguñnoãñu izbegavanja nezgode i – propusta koji su u vezi sa veliåinom posledica nezgode. Saobrañajna nezgoda åesto menja æivote ljudi i oni su veoma osetljivi na moguñnost utvrœivanja istine u vezi nezgode. a konaåne stavove (reãenja i presude) nepreciznim.

Ukoliko se problemi nazovu pravim imenom. – specifiånosti izvrãioca. – specifiånosñu i kompleksnoãñu struånih znanja neophodnih za kvalitetnu analizu dela.3. a nisu videli kako se nezgoda dogodila. omoguñuje shvatanje problema i njegovo reãavanje. 2001. i to tako da se rezultati ove istrage ne bi smeli koristiti u sudske svrhe. odnosno sudija. – specifiånim ciljevima uviœaja i – specifiånim struånim poslovima koji se obavljaju na uviœaju. Oni o posledicama nezgode mogu saznati posredno – preko oåevidaca (uåesnici u nezgodi i svedoci). moæemo se iscrpljivati reãavajuñi probleme koji i ne postoje. imamo moguñnost i da ih reãimo. Struåna analiza svih nezgoda na nekom prostoru. Ko i kako analizira saobrañajnu nezgodu? Saobrañajnu nezgodu analizira i razmatra sud. Danas se sve viãe istiåe znaåaj upravljanja bezbednoãñu saobrañaja. European Transport Safety Council. U tom smislu su razvijene metode analize. Pri tome najveñu struånu pomoñ pruæa mu. po pravilu. ne vodeñi raåuna da se time ukupni sudski proces znaåajno poskupljuje. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . U suprotnom. Society's Duty.2. Specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda u odnosu na ostale uviœaje 7. obezbeœuju shvatanje uzroka koji su doveli do nezgode. Oni analiziraju nezgodu i odluåuju o krivici. – obimu posledica. Nedopustivo se vrãe improvizacije i “pojeftinjenja” uviœaja. ali i metode vrãenja uviœaja. niti su bili na licu mesta neposredno posle nezgode (nisu videli posledice nezgode). Kvalitetni uviœaji saobrañajnih nezgoda. U dosadaãnjoj naãoj praksi o ovim specifiånostima se nije vodilo dovoljno raåuna. Zato kaæemo da je kvalitetan uviœaj osnovni preduslov za upravljanje bezbednoãñu saobrañaja. Oåevici nisu ob22 Pieter van Vollenhoven.2. SPECIFIÅNOSTI UVIŒAJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA U ODNOSU NA OSTALE UVIŒAJE Meœu brojnim oblicima kriminaliteta saobrañajne nezgode se izdvajaju po: – uåestalosti. Indepedent Accident Invegastion: Every Citizen's Right.3. 7. Znaåaj uviœaja za analizu stanja bezbednosti saobrañaja i upravljanje bezbednoãñu saobrañaja Do sada je u razvijenom svetu dosta paænje posveñivano analizi i rekonstrukciji saobrañajne nezgode za potrebe sudskog procesa. Evropski savet za bezbednost saobrañaja podræava uvoœenje nezavisne istrage saobrañajne nezgode. 3rd Eu- ropean Transport Safety Lecture.7. 201 7. saobrañajno-tehniåki veãtak.22 Procenjuje se da ñe samo tako da se sazna istina o saobrañajnoj nezgodi neophodna za shvatanje problema i projektovanje kontramera.

Uviœajna ekipa ima osnovni zadatak da struåno. kod saobrañajnih nezgoda osnovni cilj uviœaja se premeãta sa pitanja ko? (kriminalistiåki znaåaj) na pitanje – kako? (saobrañajni znaåaj). te da ih uspeãno “prenese” onima koji ñe odluåivati o nezgodi (sud). Posledice saobrañajnih nezgoda (merene brojem poginulih. brojem povreœenih ili veliåinom materijalne ãtete) prevazilaze posledice svih ostalih dela. Poseban znaåaj imaju merenja na licu mesta. mnogo je izraæeniji saobrañajni nego kriminalistiåki znaåaj uviœaja. Uviœaji saobrañajnih nezgoda su najåeãñi uviœaji koje vrãe OUP-i. odreœivanje meœusobnog poloæaja i brzina neposredno pre sudara.23 niti su struåni. na lice mesta saobrañajne nezgode sa znaåajnijim posledicama. po pravilu. pogreãne procene rastojanja itd. Osnovno pitanje koje se postavlja u vezi ãtete kod ostalih dela (KO?) je u vezi pouzdanog odreœivanja poåinioca. Ko su uåesnici saobrañajnih nezgoda? Dok su izvrãioci ostalih kriviånih dela kriminalci. pogreãne procene brzina. nisu kriminalci. P.24 Zato sud ne bi trebalo da se oslanja samo na njihove iskaze prilikom odluåivanja o nezgodi. åulnim opaæanjem. Kako se vrãi saobrañajno-tehniåka analiza nezgode? U osnovi analize saobrañajne nezgode su saobrañajno-tehniåki proraåuni. Krsto Bezbednost saobrañaja 7 jektivni. Da bi se prevaziãli problemi objektivnosti i struånosti. odreœivanje poloæaja i brzina u trenucima reagovanja. uåesnici saobrañajnih nezgoda. na osnovu tragova nezgode (odreœivanje brzina uåesnika nezgode. bar. uåesnici u saobrañaju. veñ poãteni graœani. u manje od 10% saobrañajnih nezgoda uåesnici se udaljavaju sa lica mesta. prostorno-vremenska analiza. Pri tome se do vaænih informacija dolazi: – neposrednim. Da bi ovi proraåuni bili kvalitetni i pouzdani. Koji je znaåaj uviœaja saobrañajnih nezgoda? Svaki uviœaj se vrãi u vezi sa nekom ãtetom. zaobiñi da kaæu istinu. odreœivanje mesta sudara. analiza postupanja po saobrañajnim znakovima. Kad se otkriju ovi uåesnici. Kod saobrañajnih nezgoda najåeãñe je osnovno pitanje: Kako se i pod kojim uslovima dogodila saobrañajna nezgoda? Åak i ako se radi o nepoznatom (NN) vozilu ili licu. – struånim znanjima i – izjavama (subjektivnim stavovima) svedoka. po pravilu. najveñim delom je ostvaren cilj uviœaja. posle njegovog otkrivanja obavezno se vrañamo i najviãe bavimo pitanjem: Kako se dogodila saobrañajna nezgoda? Dakle. Naime. tako da oni steknu utisak “kao da su bili na licu mesta”. da bi se veoma brzo sami prijavili policiji. lice mesta (a posebno tragovi i predmeti nezgode) mora se veoma kvalitetno fiksirati na uviœaju.Lipovac. objektivno i sveobuhvatno “snimi” sve vaæne posledice saobrañajne nezgode. U suprotnom. reñi neistinu ili. analiza moguñnosti izbegavanja sudara itd). Meœutim. 202 . oni ñe. izlazi uviœajna ekipa. crtanje skica i situacionih planova lica mesta saobrañajne 23 Svedoci saobrañajne nezgode su zainteresovani za istinu samo u onoj meri u kojoj je ona u skladu sa njihovim interesima. po pravilu. Meœu njima veliki broj se udalji zbog straha i nesnalaæenja. kod uviœaja saobrañajnih nezgoda. kao i onih sauåesnika koji su svojim åinjenjem ili neåinjenjem mogli da spreåe ili smanje posledice. 24 U praksi su åeste iluzije boje vozila.

posebno obuåene i opremljene za ove poslove.) uopãte ne vrãe ili imaju mnogo manji znaåaj. – zdravstveni pregled lica – uåesnika nezgode. a koji su zavrãili posebnu obuku za vrãenje uviœaja i obradu tragova saobrañajnih nezgoda (kriminalistiåko-tehniåki kurs ili poseban kurs za vrãenje uviœaja saobrañajnih nezgoda). – merenje konkretne preglednosti i sl.25 7.7. steknu i niz specifiånih znanja o saobrañaju. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Fiksirati lice mesta saobrañajne nezgode znaåi trajno saåuvati vaæna obeleæja tog lica mesta. Sve su ovo veoma vaæne specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda o kojima bi se moralo voditi raåuna u praksi. opravdavaju nastojanja da uviœaje saobrañajnih nezgoda vrãe specijalizovane ekipe. pronevera i sl. – izuzimanje sijalica. 25 Dakle. o propisima u bezbednosti saobrañaja i o uviœaju saobrañajnih nezgoda. a posebno konkretne probleme bezbednosti saobrañaja na datom putu i sl. ove i druge specifiånosti zahtevaju da radnici na uviœaju saobrañajnih nezgoda pored opãtih znanja o uviœaju. Stavovi o nezgodi se donose prvenstveno na osnovu posledica te nezgode. Metode fiksiranja lica mesta saobrañajnih nezgoda nezgode. propise u bezbednosti saobrañaja. – vanredni tehniåki pregled vozila. uticaj elemenata puta na nastanak saobrañajnih nezgoda. reå je o struånjacima koji poseduju niz opãtih znanja i veãtina iz saobrañaja (dobro poznaju bezbednost saobrañaja. funkcionisanje sklopova vozila i njihov uticaj na bezbednost saobrañaja. Nabrojane specifiånosti. Naime. U ovim ekipama znaåajno mesto imaju saobrañajni policajci. Da bi se zadovoljili oãtri zahtevi saobrañajno-tehniåke analize nezgode. niti je bio na uviœaju. 203 . – merenje konkretne vidljivosti. primenu ureœaja u operativnoj kontroli saobrañaja. Fiksiranje lica mesta saobrañajne nezgode je osnovni zadatak uviœajne ekipe. – merenje usporenja vozila ili koeficijenta prianjanja. opãte faktore bezbednosti saobrañaja. Naime. uticaj psihofiziåkog stanja lica na bezbednost saobrañaja. METODE FIKSIRANJA LICA MESTA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 7. Ove radnje se kod uviœaja povodom nekih drugih dela (na primer. kod kraœa. onaj ko analizira nezgodu i o njoj odluåuje (sudija. specijalizovani za vrãenje uviœaja saobrañajnih nezgoda. – merenje nagiba kolovoza (ili nagiba terena).4. a posebno brojnost i specifiånost postupanja na licu mesta. a radi kasnije analize.). saobrañajnu psihologiju.4. odnosno na osnovu uviœajne dokumentacije u kojoj su fiksirane ove posledice i drugi elementi zateåenog stanja. nekad je neophodno na licu mesta obaviti odreœene posebne radnje koje nisu znaåajne kod ostalih uviœaja: – izuzimanje tahografskih uloæaka i tahografa. veãtaci i drugi) nije bio na licu mesta kada se nezgoda dogodila. Kvalitetno fiksiranje lica mesta ima odluåujuñi uticaj na kvalitet i efikasnost sudskog procesa.

dobijamo razliåite elemente uviœajne dokumentacije. K. Krsto Bezbednost saobrañaja Treba imati na umu da su uviœaj i analiza nezgode vremenski i prostorno razdvojeni. Zagreb. savetovanje: “Kriminalistiåke znanosti – doprinos humanizaciji i efikasnosti suzbijanja kriminaliteta”. ELEMENTI UVIŒAJNE DOKUMENTACIJE I NJIHOVE SPECIFIÅNOSTI 26 7 Primenom nabrojanih metoda fiksiranja na uviœaju. veliåine i raspored predmeta i objekata) crtamo crteæe.26 26 Lipovac. analiza nezgode ñe se vrãiti naknadno (i po nekoliko godina posle nezgode) na drugom mestu – u sudu (i po nekoliko desetina kilometara od mesta nezgode). velika koliåina informacija optereñuje uviœaj. P. Specifiånosti elemenata uviœajne dokumentacije kod saobrañajnih nezgoda. Sa druge strane. 2) fotodokumentaciju sa uviœaja. ali da se ne bavi detaljima koji su nevaæni i nepotrebno bi optereñivali uviœaj i uviœajnu dokumentaciju. tako da svi uåesnici sudskog procesa imaju utisak kao da su bili na licu mesta. ako æelimo da verno i sveobuhvatno prikaæemo sva obeleæja nekog predmeta koristimo izuzimanje (ponesemo paråe torte ili bocu piña koje smo pili). 3) skicu lica mesta. meœu kojima se istiåu problemi u vezi sa koliåinom informacija. Uviœajna ekipa bi trebalo da ãto sveobuhvatno fiksira zateåeno stanje. Naime.5. a ako æelimo da prenesemo situacije (poloæaj. 4) situacioni plan lica mesta i 5) ostale priloge. i to: 1) zapisnik o uviœaju saobrañajnih nezgoda.. Trebalo bi imati u vidu da se ove metode koriste u svakodnevnim komunikacijama izmeœu ljudi. o uåesnicima i sl. Ukoliko æelimo da prenesemo izgled nekoga ili neåega koristimo se fotografijama. Pri fiksiranju lica mesta saobrañajne nezgode koriste se sledeñe metode: 1) metod izuzimanja. Od uviœajne ekipe se oåekuje da kvalitetno fiksira ãto veñu koliåinu informacija. 7.).Lipovac. maj 1991. tako da fiksira sve ãto je vaæno. Od ekipe na uviœaju se oåekuje da naœe pravu meru. Ovde se javlja niz problema. 3) grafiåki metod (skiciranje i crtanje u razmeri) i 4) verbalni metod. U nameri da nekome prenesemo naãa iskustva i dogaœaje (na primer “bio sam na svadbi”). 2) metod fotografisanja i videosnimanja. 204 . Konaåno. koristimo verbalni metod (nabrajanje podataka o dogaœaju.

naåinu obezbeœenja lica mesta. U opisnom delu bi trebalo ãto sveobuhvatnije opisati sve vaæne elemente zateåenog stanja na licu mesta. podatke o povredama uåesnika u nezgodi. podatke o putu i vremenu.5. jer se jedino pominje u zakonu. a posebno oãteñenja vozila. o mestu i vremenu. U uvodnom delu zapisnika trebalo bi navesti pravni osnov za vrãenje uviœaja i najvaænije podatke o: nezgodi. 205 7. Zapisnik o uviœaju je procesno najznaåajniji element uviœajne dokumentacije. geometriju raskrsnice. Zapisnik o uviœaju Verbalni metod se bazira na moguñnostima da se reåima (verbalno) prikaæe zateåeno stanje na licu mesta.5. leãeve i druge predmete i tragove na licu mesta (opis. o sastavu uviœajne ekipe itd. – zapisnik o uviœaju povezuje sve elemente dokumentacije u jednu celinu itd. – zapisnik ima najveñu procesnu vrednost. podatke o licima uåesnicima nezgode (ukljuåujuñi i podatke o putnicima u vozilima). podatke o oãteñenjima vozila i objekata.27 Zapisnik o uviœaju bi trebalo da ima tri dela: uvodni. Najvaæniji nedostaci verbalnog metoda su: – ovaj metod nije oåigledan i mora biti potkrepljen ostalim dokazima. mestu i vremenu uviœaja (nezgode). izgled saobrañajne povrãine. o radnjama na uviœaju. izuzimanje. o svedocima. preduzete radnje na uviœaju itd. o meteoroloãkim prilikama.). – jednostavno prikazuje niz opãtih podataka (o nezgodi. raspored tragova i predmeta. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . znaåajnim radnjama koje su realizovane pre poåetka uviœaja i sl. sluæbenih beleãki. poloæaj.1. dat nalog za obdukciju leãa i sl. elemente krivina. ime. – verbalni metod je uvek subjektivan i mnogo zavisi od obuåenosti i iskustva lica na uviœaju. organu i uviœajnoj ekipi. o radnjama pre i posle uviœaja. Mada u tehniåkom smislu ovo nije najpogodniji metod fiksiranja lica mesta. 27 Sastavljanje i sadræaj zapisnika o uviœaju odreœeni su u Zakonu o kriviånom postupku (za saobrañajne nezgode sa obeleæjima kriviånih dela) i Zakonom o prekrãajima (za nezgode sa obeleæjima prekrãaja). skiciranje. U zavrãnom delu zapisnika o uviœaju unose se podaci o naloæenim radnjama koje ñe uslediti posle uviœaja (vozilo upuñeno na vanredni tehniåki pregled. o uåesnicima. Verbalni metod ima niz prednosti. naœena vozila. – ovim metodom se ne mogu jasno i pregledno prikazati svi elementi zateåenog stanja.). podaci o vremenu zavrãetka uviœaja.). i to: – ovaj metod se najlakãe primenjuje na licu mesta.uåesnicima nezgode. zapisnik ima najveñu procesnu vrednost. Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti 7. a posebno: opãti izgled lica mesta. – zapisnik o uviœaju razdvaja vaæno od nevaænog. opisni i zavrãni. jer se jedini pominje u Zakonu.7. raznih izveãtaja i sl. podatke o vozilima . mulaæiranje itd. primenjene postupke fiksiranja (fotografisanje. dimenzije i druga vaæna obeleæja). Primenom ovog metoda dolazimo do zapisnika o uviœaju. prezime i potpisi zapisniåara i rukovodioca uviœaja. lica. meteoroloãkim prilikama.

Ovaj nedostatak se moæe prevaziñi samo dobrom obuåenoãñu ekipa za uviœaj. meœusobnog poloæaja tragova. subjektivno se bira ãta ñe se snimiti i pod kojim uglom.Lipovac. Fotografisanje je. fotografisanje ima i niz nedostataka. Fotografija jednostavno saopãtava ogromnu koliåinu informacija. ali ne i na sadræaj fotodokumentacije. Zapisnik o uviœaju se radi kod svakog uviœaja saobrañajnih nezgoda. 206 7 . bez obzira da li mi to smatramo vaænim. na njoj ñe se nañi sve ãto je optiåki vidljivo ispred objektiva. P. imajuñi u vidu ukupne ãtete. koje sistematiåno prikazuju izgled najznaåajnijih elemenata zateåenog stanja. geometrije saobrañajnice i sl. Meœutim. izgled vozila i objekata (posebno oãteñeça na njima). tj. a posebno troãkove sudskog procesa. meœusobni poloæaj predmeta i tragova nezgode. i to: – vrstu i izgled traga. Naime. Krsto Bezbednost saobrañaja – verbalni prikazi nepregledno saopãtavaju male koliåine informacija. gubitke i troãkove u vezi nezgode. Sadræaj fotodokumentacije je subjektivan i zavisi od obuåenosti i iskustva ekipe za uviœaj. – bitne veliåine i druga obeleæja traga i – detaljan opis izgleda i poloæaja karakteristiånih detalja na tragu.5. Pri tome je potrebno evidentirati sva vaæna obeleæja predmeta/traga. posebnu paænju trebalo bi posvetiti opisivanju tragova i predmeta saobrañajne nezgode. a ãto je posebno vaæno pri fiksiranju oãteñenja vozila. izgled leãeva (posebno spolja vidljivih povreda) i izgled detalja na tragovima i predmetima.2. nepravilnih tragova i predmeta i sl. bliæi izgled lica mesta. Fotodokumentacija Fotodokumentacija je ureœeni skup unapred odreœenih grupa fotografija. izgled predmeta i tragova nezgode. opãteg izgleda lica mesta. 7. Fotografija je sveobuhvatna. te ih je nezgodno koristiti u delu shvatanja situacije. Pri tome se objektivnost odnosi na sadræaj fotografije. Stereofotogrametrija i analitiåka fotogrametrija omoguñavaju crtanje situacionih planova na osnovu fotografija i odreœivanje dimenzija sa fotografije. U odnosu na ostale metode fotografisanje je skupo i nepraktiåno (zahteva opremu. – poreklo i naåin nastanka traga. obuåena lica i vreme). Razmerna fotografija pruæa moguñnost odreœivanja vaænih duæina na licu mesta. posle izuzimanja. ovo se ne moæe prihvatiti kao razlog za neprimenjivanje metoda fotografisanja. – poloæaj traga. Obiåno u fotodokumentaciju ulaze sledeñe grupe fotografija: ãiri (opãti) izgled lica mesta. Meœutim. najobjektivniji i najoåigledniji metod fiksiranja tragova/predmeta nezgode. Pri pisanju zapisnika o uviœaju.

Danas se kod teãkih saobrañajnih nezgoda sve åeãñe koriste video kamere. a nedostatke prevaziñi. – jednostavno prikazuje geometriju saobrañajne povrãine. – sa skice se vidi kako su odreœene veliåine merene. pogreãna praksa åesto pravi probleme u analizi nezgode. Primena video kamera ne iskljuåuje i fotografisanje na licu mesta. Niz vrlo vaænih postupaka pri analizi nezgode ne moæe se korektno sprovesti bez fotografija.5. – razdvaja vaæno od nevaænog. U skicu se ucrtavaju svi vaæni elementi zateåenog stanja.28 Skica ima velike prednosti u odnosu na ostale elemente uviœajne dokumentacije: – jednostavno i brzo se crta. 28 Joã uvek postoje sluåajevi da se sudu dostavlja samo situacioni plan. a) SKICA je jednostavan. Problem i opasnosti od fotomontaæe postali su posebno znaåajni sa razvojem raåunara.7. fotografisanje je nezamenjiv metod fiksiranja i trebalo bi ga primenjivati pri svakom uviœaju. i to onako KAKO JE MERENO. Ovo bi trebalo razlikovati od TV snimanja. Ma koliko skica bila tehniåki nekorektan i. – sa skice se vidi ãta je mereno na licu mesta. Skica lica mesta Kao rezultat primene grafiåkog metoda dobijaju se skice i situacioni planovi. – jednostavno i pregledno prikazuje izvorne rezultate svih merenja koja su vrãena na licu mesta. Zbog nabrojanih prednosti. a ne moæe se objaãnjavati niåim. Ovaj nedostatak se prevazilazi radom u sluæbenim prostorijama i åuvanjem negativa. a skica ostaje u MUP-u ili se åak smatra privatnom stvari policajca koji je crtao. 207 7.3. predmeta i saobrañajne povrãine. Skica se crta kod svakog uviœaja saobrañajne nezgode i trebalo bi je uvek dostavljati sudu.5. po pravilu. loã crteæ. a zatim se kotira SVE ÃTA JE MERENO. pa se neki vaæni detalji ne mogu jasno uoåiti. grafiåki prikaz zateåenog stanja na licu mesta. Ovaj nedostatak se prevazilazi markiranjem slabo vidljivih tragova i dobrim izborom ugla snimanja. a ne i pruæanje dokaza za analizu dogaœaja. åesto. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . Velika je zabluda da zapisnik moæe zameniti fotodokumentaciju. U tom smislu policija je u nekim mestima veñ tehniåki opremljena i struåno osposobljena. åiji je cilj senzacija ili informisanje o dogaœaju. izraœuju na licu mesta saobrañajne nezgode. osim nestruånim radom i javaãlukom u radu. Poseban znaåaj imaju primena digitalne fotografije. Ova. u vreme uviœaja. Skice se. digitalnih video kamera i multimedijskih uviœajnih dokumentacija. – jednostavno prikazuje meœusobni poloæaj tragova. Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti Fotografija je optereñena nizom nevaænih detalja. 7. slobodoruåni. ona je nezamenljiva i ima mnogo veñu vrednost od situacionog plana.

advokatima. Situacioni plan lica mesta b) SITUACIONI PLAN. (ovo prevazilazi fotodokumentacija). Ovi crteæi se rade u prostorijama. – skica nekad nije univerzalna. – nije verna.4. 7 29 Tako se dodatno rastereñuju situacioni planovi. i to: – kvalitetno razdvaja vaæno od nevaænog. Na situacionom planu se kotiraju samo najvaænije mere. pre merenja (ovo se prevazilazi dobrom obukom i iskustvom). jer skica sadræi izvorne podatke o svim merama sa lica mesta. tuæiocima. verno prikazuje zateåeno stanje na licu mesta. ne znaåi da to nije mereno na licu mesta. izgled oãteñenja vozila. koje su vaæne za analizu nezgode. – tehniåki nivo skice je vrlo nizak. Ovakav crteæ ima velike prednosti. 208 . ne prikazuje izgled lica mesta. Krsto Bezbednost saobrañaja – jednostavno prikazuje razliåite alternative itd. na osnovu ovih planova ne moæe se utvrditi da li je neka duæina merena na licu mesta ili nije. ãto sudovi posebno cene. – crteæ je kvalitetan i prilagoœen korisnicima. crteæ verno (proporcionalno) prikazuje zateåeno stanje. Meœutim. Zbog svojih prednosti skicu bi trebalo uvek raditi i prilagati uz uviœajnu dokumentaciju.je CRTEÆ U RAZMERI koji tehniåki korektno. 30 Zato na osnovu situacionog plana ne moæemo pouzdano utvrditi kako je vrãeno merenje na licu mesta. 32 Odabrane su najvaænije mere i diskretno kotirane. nije jasna ãirem krugu korisnika (ovo se prevazilazi dobrom obukom i izradom situacionih planova). 31 Rekonstrukciju saobrañajne nezgode je lakãe vrãiti na osnovu kvalitetne skice lica mesta. jer se crta slobodoruåno. – crteæ je rastereñen od svih kota koje nisu neophodne. tj.30 Dakle. niti mere koje omoguñavaju rekonstrukciju nezgode. Skica ima i niz nedostataka: – ne daje opãte podatke o saobrañajnoj nezgodi (ovo se prevazilazi zapisnikom o uviœaju).32 – zbog poãtovanja razmere.5.29 i to onako kako ñe biti koriãñene u analizi. Åinjenica da neka duæina nije kotirana na situacionom planu.31 Posebno se vodi raåuna da crteæ bude pregledan i prihvatljiv tehniåki neobrazovanim licima (sudijama. tako da ne optereñuju crteæ.Lipovac. uz pomoñ pribora za crtanje. – najjednostavnije prikazuje geometriju saobrañajnice i meœusobni raspored svih tragova i predmeta saobrañajne nezgode. strankama i sl. 7. na situacionom planu se kotiraju samo one mere koje ñe biti koriãñene za analizu nezgode. izgled kolovoza i sl. ali ne i mere koje sluæe za crtanje crteæa u razmeri (crteæ je veñ nacrtan). – vrlo jednostavno saopãtava ogromnu koliåinu informacija o saobrañajnoj situaciji. P. a na osnovu skica i beleãki sa lica mesta.).

Situacioni plan ima i niz nedostataka: – crtanje ovih crteæa je sporo i sloæeno. pa u sudskom procesu ceo metod pada u vodu.5. Izuzimanje omoguñava sve dalje analize izuzetog predmeta i svih tragova na njemu. po pravilu.5. Postupak na licu mesta je specifiåan i mora da potvrdi oåiglednost. niti kako je ãta mereno (prevazilazi se skicom). Meœutim. tako da se mogu koristiti pri kasnijim veãtaåenjima i analizi nezgode. a po moguñnosti i kod ostalih nezgoda.5. time su. – ovi crteæi se crtaju posredno. – na crteæu nije sve kotirano. Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti – jednostavno prikazuje alternative i verzije dogaœaja. Skice bi trebalo da budu posebno kvalitetne u sluåajevima kada se ne crtaju situacioni planovi. spakuju i saåuvaju. fiksirani svi tragovi na predmetu i obeleæja tog predmeta. na osnovu skice i beleãki (prevazilazi se obaveznim dostavljanjem i skica lica mesta). dobrom organizacijom. tj. a nekad i kvalitetnim skicama koje zamenjuju planove). 7. O znaåaju situacionog plana najbolje govori åinjenica da se saobrañajnotehniåko veãtaåenje temelji i najviãe oslanja na situacioni plan. izdvoje. bez obzira da li ih smatramo vaænim ili ne. pa se ne zna ãta je na licu mesta mereno. – situacioni plan ne prikazuje izgled (prevazilazi se fotodokumentacijom) itd. Izuzimanje je najoåigledniji i najsveobuhvaatniji metod fiksiranja. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . Ostali prilozi (najåeãñe su to izuzeti predmeti) Izuzimanje predmeta saobrañajne nezgode podrazumeva da se ovi na licu mesta struåno obrade.7. pa se teãko u praksi organizuje (prevazilazi se dobrom obukom. mora da dokaæe da izuzeti predmet/trag potiåe sa lica mesta. S obzirom na prednosti i nedostatke moæe se odrediti i obim primene skica i situacionih planova: – skicu bi trebalo uvek crtati i dostavljati u uviœajnim dokumentacijama i – situacione planove bi trebalo crtati kod svih nezgoda sa obeleæjima kriviånog dela. 33 Åesto se o ovome ne vodi raåuna. 209 7.33 Izuzimanje na licu mesta nekad zahteva posebnu struånost i uåeãñe struånih lica u ekipi za uviœaj. izuzimanje ima i velike nedostatke u odnosu na ostale metode: Primena ove metode nije praktiåna iz viãe razloga. ãto je i najvaænija prednost ovog metoda. Kada se izuzme neki predmet. – situacioni plan ne daje niz opãtih podataka o nezgodi (prevazilazi se zapisnikom o uviœaju). jer ne moæemo da dokaæemo da je trag / predmet izuzet na licu mesta.

jer su fiksirani na kolovozu. granåice. P. Krsto Bezbednost saobrañaja 7 Pakovanje i åuvanje je sledeñi problem kod primene ove metode.Lipovac. pa je nepraktiåno njegovo koriãñenje pri razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajne nezgode. veñ se mora posebno pakovati i åuvati ãto je vrlo nepraktiåno. Ovaj proces se zove mulaæiranje traga. kao ostali elementi dokumentacije. spona. odnosno pneumatika. komadi razbijenog stakla.). – napravi se æitka gipsana kasa. izuzet predmet se. Posebno se åesto mulaæiraju tragovi voænje. oãteñenja objekata. Pri tome se: – utvrdi potreba za mulaæiranjem. Najåeãñe se pri mulaæiranju koristi gipsana kaãa. U praksi se najåeãñe izuzimaju tahografski uloãci. otpali delovi sa vozila (komad migavca. po pravilu.) itd. a posebno na tragove obuñe i tragove voænje sa dobro otisnutim (utisnutim) ãarama obuñe. Kasnije ñe veãtak moñi detaljno i uporedo analizirati mulaæ traga sa lica mesta i mulaæ pneumatika osumnjiåenog vozi210 . tahograf i sl. Naime. Naime. ãto predstavlja pozitiv ãara pneumatika. – preko armature izliva se drugi. – pronaœe i detaljno analizira reljefni trag. sklopovi vozila (farovi. ne moæe spakovati u fasciklu A4 formata. – na trag se paæljivo (åaãom ili kaãikom) nalije prvi sloj gipsane kaãe. – ovaj segment traga se dobro oåisti od stranih materijala (granåice.). moæe se izlivati negativ traga i ovaj odlivak izuzimati umesto traga. Ovako zapakovan predmet/trag se nekad åuva na drugom mestu (odvojeno od ostale dokumentacije). voænje. tj. grudvice zemlje i sl. æica i sl. koåioni cilindar. Ne mogu se izuzeti svi vaæni tragovi. Nekad se reljefni tragovi mogu izlivati. na ostalim povrãinama i na nepomiånim objektima (tragovi koåenja. – ako je trag plitak ovaj segment se ogradi limenom trakom ili sliånim priruånim sredstvima visine 3-4 cm. deblji sloj gipsane kaãe.). Mulaæiranje (izlivanje) tragova primenjuje se izuzetno na reljefne tragove. – na tragu pronaœe segment sa dobro izraæenim karakteristiånim detaljima (individualnim karakteristikama). delovi odeñe i obuñe peãaka. mulaæom se praktiåno izuzima negativ traga. mulaæ se pakuje i åuva tako da se spreåi lomljenje i uniãtavanje karakteristiånih detalja na mulaæu. Izuzimanje predmeta saobrañajne nezgode koristi se samo onda kada se ostalim metodama ne mogu sveobuhvatno fiksirati vaæni tragovi na tom predmetu. Konaåno. tragovi krvi. – povrãina mulaæa se zaravna i na njoj napiãu podaci o nezgodi. Mulaæiranje ima veliki znaåaj pri traganju za NN vozilom.). brojni tragovi i predmeti se ne mogu izuzeti. Cilj mulaæiranja je da se dobije negativ traga. Nabrojane prednosti i nedostaci odreœuju obim primene ove metode. – kad prvi sloj malo oåvrsne stavlja se armatura (ãtapiñi. ljuspice boje i sl. pneumatik.) mulaæ se digne i oåisti mlazom vazduha ili vode i – konaåno. – posle stvrdnjavanja (10-15 min. oãteñenja kolovoza i sl. klizanja. a oåekuje se dalja analiza (veãtaåenje) traga – predmeta.

trag voænje u snegu. 211 7. moæe porediti sa izuzimanjem predmeta. Mulaæiranje je vrlo oåigledan metod fiksiranja i nekad se. Tehniåka naåela izrade uviœajne dokumentacije la ili sam pneumatik. Konaåno. Ovo se postiæe fotografisanjem traga koji se mulaæira. veãtak i drugi stvore objektivnu podlogu za analizu saobrañajne nezgode. Zato se na licu mesta mora voditi raåuna i o drugim dokazima. Mulaæiranje dolazi do izraæaja. u pesku i sl. ako je znaåajno da se u uviœajnoj dokumentaciji registruje i neãto ãto nije objektivno (stavovi svedoka ili stavovi ovlaãñenih lica). odnosno objektivno utvrœene stvari. Ova analiza obezbeœuje eliminaciju. Naåelo objektivnosti Prema ovom naåelu osnovni sadræaj svih elemenata uviœajne dokumentacije su åinjenice. ali se mora naglasiti åiji su to stavovi i razdvojiti ih od åinjenica. ovako se moæe vrãiti i identifikacija vozila. ali ne i da je uåestvovalo u nezgodi. a ako su na tragu naœeni i dobro mulaæirani karakteristiåni detalji (individualne karakteristike). ne mogu se na istom mestu navoditi stavovi ili iskazi svedoka i utvrœene åinjenice. onda ovi subjektivni elementi moraju biti nedvosmisleno razdvojeni od åinjenica.7.). a nekad dovode u pitanje verodostojnost ostalih åinjenica. 7. Misli se na ono ãto je ovlaãñeno lice utvrdilo opaæanjem i/ili na osnovu nesumnjivih struånih znanja.34 i to: 1) naåelo OBJEKTIVNOSTI 2) naåelo USAGLAÃENOSTI 3) naåelo SVEOBUHVATNOSTI 7. Ako se ipak. Dakle. Meœutim. vrlo je vaæno na licu mesta dokazati da mulaæ potiåe sa lica mesta. u rastopljenom asfaltu. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . tj.6. po oåiglednosti. ako se trag ne moæe izuzeti (na primer. Ovde bi trebalo napomenuti da su i subjektivni stavovi åesto od velike pomoñi.6. naœu zajedno to se mora jasno naglasiti i nedvosmisleno razdvojiti. menja se njihov tretman.1. 34 Naæalost. prisustvom svedoka. u blatu. To je preduslov da sud. Ukoliko se subjektivni stavovi ne razdvoje od åinjenica. u praksi su vrlo åesti primeri nekorektne dokumentacije sa uviœaja koja ne zadovoljava ova osnovna naåela. dobijaju teæinu åinjenica.6. valja naglasiti da se mulaæiranjem dokazuje da je vozilo proãlo putem. Sa druge strane. opisom u zapisniku o uviœaju i sl. TEHNIÅKA NAÅELA IZRADE UVIŒAJNE DOKUMENTACIJE Za naãe potrebe mogu se izdvojiti tri osnovna naåela koja bi trebalo poãtovati pri izradi svake uviœajne dokumentacije.

a s druge strane skrnavi ugled sluæbe koja vrãi uviœaj. suãtinska i terminoloãka usaglaãenost svih sadræaja zapisnika o uviœaju). ista orijentirna prava itd.35 Da se u praksi ne bi pravile ovakve i sliåne greãke mora se stalno imati u vidu da sadræaj uviœajne dokumentacije sud. uzroånik nezgode itd.) ne sme biti kontradiktornih tvrdnji.6. fotodokumentacija. Zato je vrlo praktiåno pri pisanju zapisnika kao podsetnik koristiti kotiranu skicu i beleãke sa lica mesta. u zapisniku. a na osnovu svojih sluåajnih (sumnjivih) znanja i saznanja na licu mesta. Jedan od najznaåajnijih suãtinskih elementa usaglaãenosti jeste usaglaãenost mera u razliåitim sadræajima (u zapisniku i u skici). a bez obrazloæenja ovakvih stavova. P. ãto bi nam garantovalo pojedinaånu usaglaãenost.36 tako da konaåna dokumentacija bude suãtinski i terminoloãki usaglaãena.Lipovac. Prema naåelu pojedinaåne usaglaãenosti u okviru pojedinih sadræaja dokumentacije (zapisnik. veãtak i dr. Pojedinaåna usaglaãenost odnosi se na usaglaãenost sadræaja pojedinih delova uviœajne dokumentacije (na primer. ali i terminoloãku i svaku drugu usaglaãenost (iste oznake tragova. Ovo oteæava ili onemoguñuje korektnu analizu saobrañajne nezgode. naåin kretanja pre nezgode. Eventualne sluåajne greãke ili propuste morali bi otkloniti ålanovi uviœajne ekipe zajedno. U zapisniku o uviœaju obavezno se unose sve vaæne mere na osnovu kojih fiksiramo lice mesta. Naåelo usaglaãenosti Ovo naåelo se moæe rasålaniti na pojedinaånu usaglaãenost i meœusobnu usaglaãenost. usaglaãenost izmeœu skice i zapisnika).2. 36 Ovo podrazumeva i usaglaãavanje koje je sastavni deo zajedniåkog rada na uviœaju. skici i situacionom planu se odreœuju mesto sudara. ista orijentirna i fiksirna taåka. 7. 212 . Zato bi svakom uviœaju trebalo pristupiti savesno i struåno. Nepoãtovanje naåela usaglaãenosti najåeãñe je izazvano nemarnoãñu. Naåelo meœusobne usaglaãenosti podrazumeva suãtinsku.) razliåitih delova uviœajne dokumentacije. Ove mere moraju biti usaglaãene sa merama u skici. Meœusobna usaglaãenost odnosi se na usaglaãenost izmeœu delova uviœajne dokumentacije (na primer. Drugi bitan propust u praksi jeste odvojen rad ålanova ekipe i odvojeno (a ne zajedniåko) pravljenje delova dokumentacije. Krsto Bezbednost saobrañaja U praksi su vrlo åeste greãke u vezi sa naåelom objektivnosti. Najåeãña i najopasnija greãka jeste unoãenje i nerazdvajanje u zapisniku o uviœaju: – åinjenica koje je ekipa åulnim opaæanjem utvrdila – stavova koje su ekipi preneli svedoci i uåesnici nezgode – stavova do kojih je ekipa doãla zakljuåivanjem. 35 Na 7 primer. a ne da se naknadno (na zahtev suda) “usaglaãava” ili proizvoljno prihvata jedan od dva suprotna stava i sl. u situacionom planu ili na razmernoj fotografiji. ukoliko nije drugaåije naglaãeno. I pored toga u praksi ima bezbroj primera nepoãtovanja ovog naåela. neznanjem ili nesavesnim radom. prihvataju kao åinjenice. situacioni plan i dr.

Praktiåna postupanja u razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajnih nezgoda 7. mogu se grubo razlikovati tri sluåaja. u praksi. makar jednom elementu dokumentacije. broj potrebnih fotografija. vrlo oteæana ili åak onemoguñena precizna i pouzdana analiza saobrañajne nezgode. vrlo su retke uviœajne dokumentacije koje bi zadovoljile naåelo sveobuhvatnosti. a moglo se utvrditi na licu mesta saobrañajne nezgode. Slobodno moæemo reñi: ãto je uviœajna dokumentacija tanja deblji su sudski spisi u vezi te saobrañajne nezgode ili ãto uviœaj traje krañe duæe traje sudski proces. Na primer. Sliåno je i ako u. obim i sadræaj zapisnika. nije zadovoljeno naåelo sveobuhvatnosti u celini. U ovim situacijama uåesnici nezgode se mogu sporazumeti. Zadovoljenje ovog naåela zahteva struånost i iskustvo ålanova uviœajne ekipe. u praksi. Naåelo sveobuhvatnosti Ovo naåelo se moæe dovesti u vezu sa prethodna dva. nema podataka o putu i vremenu. oko krivice i iznosa ãtete i na osnovu toga jedan drugom isplatiti ãtetu37 ili 37 Najbolje bi bilo odmah naplatiti procenjenu ãtetu. Razlikujemo pojedinaånu sveobuhvatnost i sveobuhvatnost u celini. ako zapisnik ne prikazuje sva merenja sa lica mesta on moæe biti pojedinaåno sveobuhvatan. jer se to oåekuje od zapisnika. ako u dokumentaciji nema skice. te da se u dokumentaciji nalazi sve ãto je znaåajno za analizu nezgode. razmeru i sadræaj situacionog plana. trajanje uviœaja.7. 7.7. PRAKTIÅNA POSTUPANJA U RAZMATRANJU I RAZJAÃNJAVANJU SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Ma koliko bilo nezahvalno opisivati vrlo raznovrsne sluåajeve u praksi. a podrazumeva da se u uviœajnoj dokumentaciji mora nañi sve ono ãto sudu ili veãtaku moæe biti od znaåaja. zapisnik neñe biti pojedinaåno sveobuhvatan. ako nema podataka o tome ãta je i kako mereno. a ne retko donose se i pogreãni stavovi. jer se od zapisnika i ne oåekuje da prikaæe ãta je i kako mereno (ovo ñe prikazati skica lica mesta). Zato je.7. Pojedinaåna sveobuhvatnost podrazumeva da svaki element uviœajne dokumentacije (pojedinaåno) obuhvati sve ono ãto se od njega oåekuje. Naåelo sveobuhvatnosti bi trebalo. ako u njemu nema podataka o uåesnicima. ako nije prikazan izgled lica mesta itd. (1) Kod saobrañajnih nezgoda sa malom materijalnom ãtetom Zakon ne predviœa obavezu obaveãtavanja OUP-a o saobrañajnoj nezgodi. Naæalost. vrstu i broj ostalih priloga itd.3. 213 7. Primera radi. jer onaj ko treba da plati ãtetu moæe kasnije da poriåe krivicu (osnov za naplatu) i visinu ãtete. Sa druge strane. Sveobuhvatnost u celini podrazumeva da su primenjene sve metode fiksiranja (uraœeni svi elementi uviœajne dokumentacije). i to: – sloæiti oko uslova nastanka nezgode.6. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . odreœivati sastav uviœajne ekipe.

Ovlaãñeno sluæbeno lice izlazi na lice mesta. da li postoji zakonski osnov za isplatu ãtete i koliki je iznos ãtete. ne radi. fotografiãe. Ovakve nezgode raspravlja sudija za prekrãaje. Fotodokumentacija se.). analizirati da li oãteñenja odgovaraju izjavama uåesnika. u naãoj praksi se åesto zadovoljavamo pisanjem sluæbenih beleãki u ovakvim sluåajevima. onda bi trebalo da radi i uviœajnu dokumentaciju (piãe zapisnik o uviœaju. P. a fotografije da se rade naknadno. (3) Konaåno. OUP-a evidentira podatke. OUP-a (ili oãteñena stranka) podnosi zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka. odnosno obaveãtenja o nezgodi. 214 . fotodokumentaciju. Ovako se nepotrebno ometa saobrañaj (jer uåesnici obavezno åekaju policiju i åesto ne pomeraju vozila sa kolovoza). prijavljuje prekrãaj i uåinioca prekrãaja organu unutraãnjih poslova. vrãi uviœaj. teãko povreœenih ili je prouzrokovana materijalna ãteta veña od zakonom predviœenog iznosa) predviœena je kriviåna odgovornost uåinioca kriviånog dela. Naæalost. sve åeãñe se vrãi i fotografisanje lica mesta koje obuhvata snimanje minimalnog broja fotografija. Zahtev prati delimiåna ili potpuna uviœajna dokumentacija. kao i u drugim sluåajevima kad jedan od uåesnika to traæi. izraœuje situacioni plan lica mesta. kod saobrañajnih nezgoda sa elementima kriviånog dela (gde ima poginulih. Uviœaje vrãi istraæni sudija. Tada se analizira prekrãajna odgovornost uåinioca nepropisne radnje. skicira. U nekim sredinama se na licu mesta fotografiãe (klasiånim fotoaparatima) i razvijaju negativi. ako ovlaãñeno lice izlazi na lice mesta i vrãi uviœaj. policiji nameñu veñe obaveze i usporava proces razjaãnjavanja nezgode. u procesu razmatranja oãteñenja na vozilima. a ekipa OUP-a mu pruæa struånu pomoñ (obezbeœuje lica mesta. crta skicu lica mesta i sl. Sa razvojem digitalne fotografije. Krsto Bezbednost saobrañaja 7 – sloæiti oko uslova nastanka nezgode i na osnovu toga popuniti i potpisati Evropski izveãtaj o saobrañajnoj nezgodi koji ñe predati u osiguranje. proceni ãtetu i izvrãi isplatu. Osiguranje je duæno da na osnovu saglasnosti uåesnika i popunjenog Evropskog izveãtaja o nezgodi38 (ili drugog izveãtaja) razmatra nezgodu. skicu. samo na zahtev suda ili neke strane u sporu. Umesto Evropskog izveãtaja mogu se koristiti i drugaåiji formulari koje odreœuju osiguranja. kod nezgoda u kojima se uåesnici nisu sporazumeli oko naåina nastanka nezgode (krivice). po pravilu.). U ovim sluåajevima se redovno radi skica lica mesta sa izvornim merama. osiguranja pod razliåitim izgovorima osporavaju sve izveãtaje koje su potpisali uåesnici nezgode i zahtevaju obavezan izlazak policije i saåinjavanje odgovarajuñe dokumentacije. Osiguranja ñe. (2) Kod saobrañajnih nezgoda sa znaåajnom materijalnom ãtetom.Lipovac. a na osnovu zahteva za pokretanje prekrãajnog postupka. situacioni plan i ostale priloge). Naime. Zakon je predvideo da OUP vrãi uviœaj. Ovakve saobrañajne nezgode raspravlja sud (sudsko veñe) u kriviånom postupku. U ovim situacijama bi trebalo obavezno izraœivati kompletnu uviœajnu dokumentaciju (zapisnik o uviœaju. Ako je obaveãten o nezgodi. postupi po zahtevu oãteñene stranke. analizira i obraœuje tragove itd. Ukoliko se radi o nezgo38 Kod nas je ukinuta praksa popunjavanja Evropskog izveãtaja koji je predviœen meœunarodnom konvencijom o saobrañaju. Meœutim.

ãto svakako smanjuje pouzdanost i kvalitet kasnijih analiza.8. u uviœaju redovno uåestvuje i kriminalistiåki tehniåar koji radi i izveãtaj o kriminalistiåko-tehniåkom pregledu lica mesta. Sa druge strane. ne moæe pouzdano i korektno analizirati. onda ñe ostali elementi dokumentacije (posebno zapisnik) biti detaljniji. neshvatljivo je da se u dokumentaciji ne dostavljaju skice lica mesta. a pozitivi samo po potrebi (na zahtev sudije za prekrãaje). Problemi vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda u naãim uslovima dama sa nepoznatim uåiniocima. Samo svi elementi dokumentacije zajedno obezbeœuju kvalitetno i sveobuhvatno fiksiranje zateåenog stanja. Treba imati na umu to da. svaki element dokumentacije ima i niz nedostataka i zato nije dovoljan za kvalitetno fiksiranje zateåenog stanja. a posebno tragova i predmeta saobrañajne nezgode. PROBLEMI VRÃENJA UVIŒAJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA U NAÃIM USLOVIMA Na osnovu ovakvog pregleda jasno je da uviœaj saobrañajnih nezgoda ima niz karakteristika “klasiånog” uviœaja. Izuzetno.8. Ove specifiånosti se ogledaju i u redovnosti primene svih metoda fiksiranja tragova. zbog åega bi ga trebalo redovno primenjivati. Åesti su primeri da se pojedine metode fiksiranja izostavljaju. Naprotiv. Najåeãñe se “uãteda” u ceni fotografija sa lica mesta viãestruko plaña u sudskom procesu.39 Na primer. a da se ne obezbedi nikakav dokaz da predmet potiåe sa lica mesta (ãto se kasnije vrlo lako obara u sudskom procesu). 40 Ovo se ne moæe niåim pravdati (osim æeljom da se sakrije nekvalitet uviœaja). a nisu retki sluåajevi da se nezgoda. Naæalost. kako bi se nadoknadio ovaj nedostatak. ako se fotografisanje izostavlja. Svaki od elemenata uviœajne dokumentacije ima vaænih prednosti. Posebno se ne moæe pravdati nekorektno i nestruåno primenjivanje pojedinih metoda fiksiranja tragova. zbog cene i nepraktiånosti postupka. Na primer. tj. 7. moæe se prihvatiti da se. jer se skice uvek crtaju na licu mesta. u naãoj praksi veoma su åesti primeri nekorektnog i nekompletnog fiksiranja zateåenog stanja.40 kao jedini izvorni dokument iz koga bi se pregledno moglo videti ãta je i kako mereno na licu mesta. Posebno je neprihvatljivo da ovo postane pravilo i da se podrazumeva da fotografije nisu potrebne. “zbog cene”. kompletiranja uviœajne dokumentacije. redovno rade negativi. nisu retki sluåajevi da se na licu mesta primeni metod izuzimanja. Takoœe su åesti sluåajevi da se ekipa na uviœaju zadovolji fiksiranjem samo malog broja “vaænih” tragova. u taåno odreœenim situacijama. Na licu mesta se åesto ne primenjuje fotografski metod. ali i niz vrlo znaåajnih specifiånosti. baã zbog ove “uãtede”. 215 7. radniku na uviœaju moraju biti jasne prednosti fotografije i naåini da se nedostatak fotografija delimiåno nadoknadi.7. fotografisanje je nezamenljiv metod fiksiranja zateåenog stanja i trebalo bi ga uvek primenjivati. 39 Posebno je neprihvatljivo da se izostavljanje pojedinih elemenata dokumentacije prihvata kao pravilo. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . Naime.

Beograd. Nicholas S. 1997. Rivers. Maksimoviñ. Publisher. 1990. Baker. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Verlag INFORMATION Ambs Gmbh.. S.. 1981. i Todoriñ U. 2000. S. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.Lipovac. i dr. 1996. H. Gregory C. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.. Beograd. Michigan. 1991. Bezbednost drumskog saobrañaja. 1996.. Detroit. 1986. Dragaå. 216 7 . M. Osnovni kurs za policajce. Savremena administracija. Zemun. Tehnical Traffic Accident Investigators Handbook. i Lindenmann H. i Banoviñ B. Uãtede na uviœaju su prihvatljive. 1998. Traffic Branch Royal Canadian Mounted Policy. i Rau H. Road Transport VII – 33. 1994. Handbuch der Verkehrsunfall-rekonstruktion. M. M. Saobrañajni fakultet. Zemun. Transport Research Apas. Bezbednost 3. Beograd. Vodineliñ. Polje. K... R. 1981. K. Kippenheim.. Privredna ãtampa. OEBS.. Vujaniñ M. Beograd. Lipovac K. Society of Automotive Engineers. Zemun. Maksimoviñ.. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – elementi saobrañajne trasologije.W. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Literatura Aranœeloviñ. V. Krsto Bezbednost saobrañaja Uviœaj saobrañajnih nezgoda je sastavni deo sudskog procesa i tako bi ga trebalo i tretirati.. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. 1994. Beograd.. R. Lesson # GP15: Traffic Accident Management (pisani materijali za nastavu). Zemun. Saobrañajna kriminalistika. Policijska akademija. Photogrammetry and Accident Reconstrunction. Illinois. Mitroviñ. (312 p). H. samo ako neñe znaåajnije poskupiti sudski proces. Primenjena kriminalistiåka tehnika.. Thomas.. Kriminalistiåka tehnika. Beograd. Traffic Accident Investigator's Manual for Police. Æarkoviñ M.. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.. 2001 (364 p). Prilog definisanju pojma uviœaja.W. 1994. P. Harmonization of European Accident Investigation Sistems. Zemun.. Ãkuliñ. Burg. Kippenheim. Kriminalistiåka tehnika.. Cena uviœaja je samo jedan (mali) deo cene sudskog procesa. R. Rolly Kinney J.. Thomas. Gorkiñ. Zemun.. Medicinska kriminalistika. V.. Lipovac. 1995. Lipovac. Smith. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Izrada skica i situacionih planova. p321-336. (262 p). Rivers. Lipovac. 1996... Tumbas. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – fotografisanje. International Congress. Traffic Accident Investigators’ Manual. Kriminalistiåka fotografija (praktikum). Unfallversuche. III deo. Evenston. Brisel. Charles C. R. P.. Burg. K.. R. 1963. Level 3. 2000 (208 p). i Aranœeloviñ M. 2003. Verlag Information Ambs Gmbh. uviœaj i veãtaåenje saobrañajnih nezgoda. Beograd.

4.8. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE 8.2.3.1. Klasifikacije tragova saobrañajnih nezgoda 8. Pojam tragova saobrañajne nezgode 8. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada . Znaåaj tragova saobrañajne nezgode 8. Obrada tragova saobrañajnih nezgoda 8.5.

Dakle. Ovo je vrlo opasna greãka koja dovodi do zanemarivanja grupe vrlo vaænih tragova saobrañajne nezgode na osnovu kojih se ne moæe vrãiti nikakva identifikacija. ali su vrlo vaæni za analizu uslova nastanka nezgode (npr. Za naãe potrebe je sasvim adekvatna uæa definicija traga saobrañajne nezgode: Pod tragovima saobrañajne nezgode podrazumevamo sve posledice (promene) saobrañajne nezgode koje se mogu registrovati – fiksirati. u najopãtijem smislu. POJAM TRAGOVA SAOBRAÑAJNE NEZGODE Trasologija je nauka koja prouåava tragove. te moguñnostima analize saobrañajnih nezgoda na osnovu tragova. posledica nezgode je i promena raspoloæenja uåesnika i sl.). promena poloæaja i druge promene na vozilu).). i to: naåinom nastanka. Konaåno. Sve nabrojane i druge promene nastale su kao posledica saobrañajne nezgode i zavise od okolnosti pod kojima se nezgoda dogodila. kao i na okruæenje (promene meœuljudskih odnosa.8. u svakoj saobrañajnoj nezgodi. promene na odeñi i obuñi. a na osnovu nastalih promena (na osnovu analize tragova saobrañajne nezgode). Ãta je to trag saobrañajne nezgode? Pod tragovima saobrañajnih nezgoda. Ove promene se odnose na vozilo (oãteñenja. u naãoj praksi je prisutna jedna. za potrebe jednog kursa o uviœajima. oãteñenja i druge promene na objektima i putu i drugim povrãinama). Ovo je neprihvatljivo ãiroka definicija. Ova zavisnost se koristi u istraæivanju saobrañajnih nezgoda. promena ponaãanja. objekta.1. vrlo opasna greãka: pod tragovima saobrañajnih nezgoda nekad se podrazumevaju samo identifikacioni tragovi (posledice saobrañajne nezgode na osnovu kojih se mogu identifikovati lica ili vozila koji su uåestvovali u nezgodi). nastaju vrlo razliåite promene. na put i putne objekte (promena poloæaja. promene æivotnih ciljeva itd.). Naime. klizanja itd. na lica i æivotinje (povrede. Suãtina analize saobrañajne nezgode obiåno se svodi na otkrivanje okolnosti pod kojima se dogodila nezgoda. tragovi koåenja. podrazumevaju se sve promene – posledice te saobrañajne nezgode. tragovi zanoãenja. promene raspoloæenja itd. 219 8. metodama istraæivanja i obrade ovih tragova. povrede. Saobrañajna trasologija je deo trasologije koji se bavi prouåavanjem tragova saobrañajnih nezgoda. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE .

razlikujemo kriminalistiåki (kriminalistiåko–tehniåki) i saobrañajni (saobrañajno–tehniåki) znaåaj tragova. U tom sluåaju imamo 8 220 . a koji su u vezi sa saobrañajnom nezgodom. jer uvek postoji moguñnost da neãto “oåigledno” i “jasno” naknadno moramo dokazivati. Znaåaj traga je veñi. P. O kriminalistiåkom znaåaju tragova moramo stalno razmiãljati. u razliåitim situacijama. U sluåajevima kada nije poznato koje vozilo ili lice je uåestvovalo u nezgodi. vrãi se eliminacija i/ili identifikacija lica i vozila koja su uåestvovala u nezgodi. Da bi se ovakve analize mogle korektno sprovesti. intenzitet.Lipovac. Prema tome ãta se na osnovu traga moæe zakljuåiti o nezgodi. oblik. karakteristike tragova. Analiza saobrañajne nezgode (razmatranje i razjaãnjavanje) svodi se na detaljnu analizu svih tragova i na struåno povezivanje karakteristika tragova sa uslovima pod kojima se dogodila nezgoda. ako se na osnovu tog traga moæe pouzdanije i viãe zakljuåiti o vaænim elementima saobrañajne nezgode. odnosno od kojeg vozila ili lica potiåe neki trag.2. Vrsta. a niti su videla kako se nezgoda dogodila. imaju razliåit znaåaj. Krsto Bezbednost saobrañaja Tragovi saobrañajnih nezgoda se mogu prouåavati sa viãe aspekata: proces i uslovi nastanka tragova. ZNAÅAJ TRAGOVA SAOBRAÑAJNE NEZGODE Nezgodu analiziraju i o njoj odluåuju lica koja nisu bila na licu mesta nezgode. Zakljuåke o tome kako se nezgoda dogodila donose na osnovu analize tragova – posledica te nezgode. razdvojiti i pojedinaåno objasniti ova dva aspekta znaåaja tragova saobrañajne nezgode.2. åesti su sluåajevi da pogine saputnik (lice iz vozila). sa uslovima koji su prethodili saobrañajnoj nezgodi. ovaj aspekt znaåaja se odnosi na pitanja ÃTA? i KO? Prvi korak na uviœaju odnosi se na utvrœivanje da li se radi o saobrañajnoj nezgodi ili nekom drugom delu (npr.1. struåno i pouzdano utvrdi da se radi o saobrañajnoj nezgodi. Ipak ñemo na ovom mestu. veñ se oni meœusobno prepliñu. poloæaj. a preæiveli putnik tvrdi da je saputnik (pokojnik) vozio u vreme nezgode i sliåno. 8. Razliåiti tragovi. Na primer. moæemo nastaviti sa vrãenjem uviœaja. obrada tragova na licu mesta. Izmeœu ova dva znaåaja ne moæe se povuñi jasna granica. Tek kada se. analiza tragova. uslovno. 8. ubistvu) koje se pokuãava prikriti saobrañajnom nezgodom. veãtaåenje pojedinih tragova i sliåno. tj. Dakle. na osnovu analize tragova. Za naãe potrebe ograniåiñemo se samo na prouåavanje tragova u funkciji njihove kvalitetne obrade. izgled i druga svojstva tragova u direktnoj su vezi sa saobrañajnom nezgodom. neophodno je u uviœajnoj dokumentaciji struåno i sveobuhvatno fiksirati sve tragove zateåene na licu mesta. Kriminalistiåki znaåaj tragova Kriminalistiåki znaåaj traga se odnosi na moguñnost da se na osnovu tog traga utvrdi ãta se dogodilo i ko je u tome uåestvovao.

elementi prostorno-vremenske analize itd. 1 Na primer.2. pravci kretanja.). Identifikacija se vrãi na osnovu uklapanja sluåajno nastalih (neponovljivih) linija. Sa druge strane. niti od teretnih vozila. Ako su na licu mesta naœene ljuspice zelene boje. 8. Eliminacija je proces u toku koga. Meœutim. Ovo se najåeãñe postiæe kriminalistiåko-tehniåkim veãtaåenjima.00 cm. nekad nije poznato od koga vozila potiåe odreœeni trag. Pretraga i operativna kontrola ñe se usmeriti ka vozilima åiji pneumatici su pribliæno ãiroki 12 cm. åiji je cilj da se. – delovi odeñe.2. komad razbijene plastike sa pozicionih svetala i sliåno). kriminalistiåki znaåaj posebno dolazi do izraæaja u sluåajevima kada je lice ili vozilo napustilo lice mesta ili se pomerilo posle nezgode. 2 Pri tome su vaæna tri odvojena postupka: postupak na licu mesta koji bi trebalo nedvosmisleno da dokaæe da sporni uzorak (predmet ili trag) potiåu sa lica mesta. vlakana i sliåno. autobusa i drugih vozila åiji su toåkovi znatno ãiri od 12 cm. Za mehanoskopska uklapanja posebno su pogodni: – veñe ljuspe boje sa vozila. analiza i obrada osumnjiåenog vozila/lica koji bi trebalo da pouzdano dokaæu da nesporni uzorak potiåe sa osumnjiåenog vozila/lica i sam postupak veãtaåenja kojim se dokazuje da sporni i nesporni uzorak potiåu od iste celine.1 Identifikacija je proces u toku kojeg primenom nauånih metoda utvrœujemo da je odreœeno vozilo/lice uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi. Ako su na licu mesta ostali tragovi koåenja ãirine 12.2 Mehanoskopsko uklapanje je jedna od najjednostavnijih i najpouzdanijih metoda identifikacije kod saobrañajnih nezgoda. Saobrañajni znaåaj tragova Saobrañajni znaåaj traga odnosi se na moguñnost da se na osnovu tog traga utvrde bitne okolnosti pod kojima se dogodila saobrañajna nezgoda (brzine uåesnika.8. – komadi delova otpali sa vozila (komadi razbijenog migavca. povrãina i oblika na spornom i nespornom uzorku. primenom proverenih nauåno-tehniåkih metoda. utvrœujemo da odreœeno vozilo/lice ili klasa vozila. Eliminacija svih vozila/lica koja sigurno nisu uåestvovala u nezgodi olakãava i usmerava dalje pretraæivanje i dokazivanje. smerovi kretanja. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . obuñe. Ovaj proces je veoma vaæan i nezaobilazan u toku otkrivanja nepoznatog vozila/lica. Ovo se redovno dogaœa (nije poznato poreklo traga) u sluåajevima pomeranja vozila posle nezgode. kao i zelena vozila koja nisu oãteñena (nije im otpala boja).2. usporenja vozila. mesto sudara. komad ukrasne lajsne. onda oni ne potiåu od vozila koja imaju ãiroke pneumatike. odnosno lica nisu uåestvovali u nezgodi. Znaåaj tragova saobrañajne nezgode posla sa nepoznatim licem koje je upravljalo vozilom. u daljem radu ñemo eliminisati vozila koja na sebi nemaju zelene boje. nedvosmisleno utvrdi da li tragovi i predmeti naœeni na licu mesta (sporni uzorak) potiåu od osumnjiåenih vozila/lica (nesporni uzorak). Na terenu ñe se u operativnoj kontroli zaustavljati i detaljnije proveravati vozila marke “Mercedes”. ako su na licu mesta naœeni otpali delovi okvira fara vozila marke “Mercedes” onda ovi delovi ne potiåu od ostalih tipova (marki) vozila. primenom proverenih nauånih metoda. U cilju otkrivanja nepoznatog vozila ili nepoznatog lica vrãe se eliminacija i identifikacija. 221 8.

nekad se na terenu (pri uviœaju saobrañajnih nezgoda sa NN uåiniocem) potpuno posvetimo kriminalistiåkom znaåaju (kako bi se otkrio uåinilac nezgode). Otkriti nepoznatog uåesnika saobrañajne nezgode je tek prvi korak u sudskom procesu. a zanemarimo saobrañajni znaåaj. Ako nije bilo registrova- 8 222 . pogreãan je stav da se posao policije iskljuåivo odnosi na traganje za nepoznatim poåiniocem. 8. Podela tragova prema vrsti Sve tragove saobrañajnih nezgoda prema vrsti moæemo podeliti na: – povrede lica i æivotinja. moæe da povlaåi kriviånu odgovornost. a pravi krivci nekaænjeni. o kojoj se nekad ne vodi dovoljno raåuna. tj. u nekim situacijama.3. U supotnom.1. Ovo je veoma znaåajna specifiånost uviœaja saobrañajnih nezgoda. Ako je doãlo do povreœivanja lica ili ima poginulih. 8. neñe se moñi korektno i pouzdano analizirati nezgoda. nikad se ne sme zaboravljati ni saobrañajni znaåaj tragova. Kad otkrijemo uåinioca. U zavisnosti od prisustva i vrste povreda lica (lakãe ili teãke) vrãi se klasifikacija saobrañajnih nezgoda. a saobrañajni znaåaj se odnosi na pitanje KAKO? (kako se dogodila saobrañajna nezgoda?). a prekrãaj razmatra sudija za prekrãaje). Naime. Povrede lica su svakako najznaåajnije posledice nezgoda. Krsto Bezbednost saobrañaja Dakle. Åesto i sastav uviœajne ekipe zavisi od toga da li je bilo povreda lica (sudija izlazi samo ako ima povreœenih. objekata i predmeta i – ostali tragovi nezgoda. te da se njegovim otkrivanjem zavrãava uloga policije. kriminalistiåki znaåaj tragova odnosi se na pitanje ÃTA? (ãta se dogodilo: nezgoda ili klasiåno ubistvo koje se æeli prikriti nezgodom) KO? (ko je uåestvovao u saobrañajnoj nezgodi?).3. nezgoda ima obeleæje kriviånog dela. ali i jedna od najåeãñih greãaka na terenu. bio izraæen kriminalistiåki znaåaj. pa ovakvi predmeti ostaju nereãeni. samo ako ima teãko povreœenih lica ili ako ima poginulih). ali i odreœuje procedura njihove obrade (uviœaja) i sudskog procesa (kriviåno delo razmatra sudsko veñe. KLASIFIKACIJE TRAGOVA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Mada postoje brojni kriterijumi za podelu tragova. Ma kako. Naime. P. Ovo je jedna od najznaåajnijih specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda. Ma koliko on bio vaæan. ali za analizu nezgode i dokazivanje njegove odgovornosti presudan je saobrañajni znaåaj tragova. moramo imati u vidu da smo tek omoguñili voœenje sudskog procesa. ovde ñemo navesti one podele koje su najznaåajnije za kvalitetno vrãenje uviœaja saobrañajnih nezgoda.Lipovac. nemamo valjane elemente za saobrañajno-tehniåku analizu nezgode. – oãteñenja vozila.

Pored ovog procesnog znaåaja. oãteñenja imaju i ogroman kriminalistiåkotehniåki i saobrañajno-tehniåki znaåaj.3. Meœutim. pretraæuju posebnim metodama i uz pomoñ posebnih pomagala. Podela tragova prema fazi nezgode u kojoj su nastali Prema fazi u kojoj su tragovi nastali. naæalost. tragovi saobrañajne nezgode se dele na: – tragove nastale pre saobrañajne nezgode.3. – izmene makrotragova (fingiranih situacija). Mikrotragovi imaju poseban znaåaj u sluåaju: – kada se sumnja da se nezgodom pokuãava skriti klasiåno ubistvo. pre svega. objekata i predmeta su sledeña znaåajna posledica nezgode.8.2. povrede imaju i kriminalistiåko – tehniåki i saobrañajno – tehniåki znaåaj. U praksi se. Zato se niz vrlo jednostavnih situacija ne moæe korektno analizirati. 8. tako da se mogu uoåiti golim okom. ostale tragove na saobrañajnim povrãinama i sliåno.3. Mikrotragovi su tragovi koji se zbog svoje veliåine ne mogu uoåiti golim okom. Ovde se. dele na: – mikrotragove i – makrotragove. a veoma su vaæni za analizu nezgode. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . niti rekonstruisati. prema veliåini. tragovi obraœuju samo kada su vidljivi. Oãteñenja vozila. Zato se mesta na kojima oåekujemo mikrotragove. Pored povreda i oãteñenja u nezgodama nastaju i vrlo razliåiti tragovi koji se ne mogu podvesti pod ove dve grupe. dok se o mikrotragovima ne vodi dovoljno raåuna. – saobrañajnih nezgoda sa nepoznatim uåiniocima i – kad su iskazi svedoka protivreåni. o åemu ñe kasnije biti viãe reåi. misli na tragove kretanja vozila. odnosno veliåine stvarne ãtete prouzrokovane saobrañajnom nezgodom. – tragove nastale u fazi nezgode i – tragove nastale posle nezgode. nezgoda se tretira kao prekrãaj. Makrotragovi su dovoljne veliåine. Najåeãñe se na licu mesta saobrañajne nezgode zadovoljavamo obradom makrotragova. otpale materijale i delove. 8. 223 8. a makrotragovima se ne moæe iskljuåiti ni jedna verzija. Oãteñenja mogu biti posebno znaåajna za odreœivanje odgovornosti pojedinih uåesnika nezgode. Podela tragova prema veliåini Tragovi se. Osiguravajuñi zavodi su posebno zainteresovani za kvalitetno dokumentovanje ovih tragova. u sluåaju potrebe. Klasifikacije tragova saobrañajnih nezgoda nih povreda.3.

Podela tragova prema situaciji u kojoj su nastali Za naãe potrebe moæda je najznaåajnija podela tragova prema saobrañajnoj situaciji na: – tipiåne i – netipiåne tragove saobrañajne nezgode. oãteñenja prednjeg poklopca sa ili bez otpalih ljuspica boje. tragovi koåenja na obodu pneumatika itd. oni su najåeãñe vezani i za odreœenu lokaciju (ispred mesta sudara. materijali i delovi otpali sa vozila posle mesta sudara. – tragove na vozilima i objektima i – tragove na licima i leãevima. nastaju sledeñi tipiåni tragovi: – tipiåni tragovi na vozilu: oãteñenja prednjeg branika. U tom smislu ova podela olakãava traæenje pojedinih tragova na licu mesta. postoje situacije kada je hitnost najvaænije obeleæje uviœaja saobrañajne nezgode. predmeti i delovi odeñe i obuñe peãaka itd. a pri velikim brzinama i oãteñenja krova vozila i delovi kose i krvi na åeonoj ivici krova. kod obaranja peãaka. Ova podela je znaåajna za odreœivanje redosleda pretraæivanja na licu mesta saobrañajne nezgode. moraju biti struåni da za svaku nezgodu odrede tipiåne tragove. – tragove na povrãinama van kolovoza.3. 8.Lipovac. Podela tragova prema mestu nalaæenja Prema tome gde se tragovi nalaze.4. – tipiåni tragovi na kolovozu: tragovi koåenja iza toåkova vozila. bez ugroæavanja kvaliteta uviœaja (prvo se obraœuju tragovi na kolovozu ili delovima kolovoza. Ålanovi uviœajne ekipe. u zoni mesta sudara i posle mesta sudara). pa je vrlo vaæno definisati redosled obrade tragova.. oãteñenja vetrobranskog stakla. 8 224 . a posebno rukovodioci uviœaja. na objektima i povrãinama izvan kolovoza mogu da se obraœuju i posle delimiånog ili potpunog uspostavljanja saobrañaja). Kad rukovodilac uviœaja shvati o kakvoj se nezgodi radi. oãteñenja prednje åeone maske vozila. zatim spolja vidljivi tragovi na licima i leãevima. Naime.. Ovo omoguñava brzo uspostavljanje odreœenih saobrañajnih tokova ili njihovu normalizaciju. Krsto Bezbednost saobrañaja Pored toga ãto su pojedini tragovi karakteristiåni za odreœenu fazu nezgode. razlikujemo: – tragove na kolovozu.5. a tragovi na vozilima. 8. Na primer. Da bi ovo bilo uspeãno moraju se poznavati mehanizmi razliåitih tipova nezgoda. P.3. Tipiåni su svi tragovi koji su karakteristiåni za odreœeni tip saobrañajne nezgode. trag œona obuñe peãaka na mestu sudara. on bi morao taåno znati koje tragove i gde da traæi.

Klasifikacije tragova saobrañajnih nezgoda Moæemo razlikovati tri vrste tipiånih tragova: – pravi tipiåni tragovi. na mestu vozaåa: oãteñenja volana u vidu deformacija. oãteñenja. u predelu butne kosti i karlice.. obuña vozaåa izmeœu papuåica itd. õemper. tragove krvi i tkiva na polomljenom ogledalu. tragovi krvi na mestu suvozaåa itd. Trebalo bi napomenuti da se nalaæenje i istraæivanje opisanih tragova radi uporedo. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE – tipiåni tragovi na odeñi i obuñi peãaka: obrisi na œonu obuñe koja je kontaktirala sa podlogom u trenutku sudara. butne kosti i karlice. ruåica vrata. povrede lobanje od udara u vetrobransko staklo. krvni podlivi i prelomi rebara. – tipiåni tragovi na telu peãaka: krvni podlivi ili prelomi kostiju u predelu potkolenice. oãteñenja i tragovi papilarnih linija na kontrolnoj tabli. krvni podlivi u pravcu pruæanja pojasa itd. tragovi u vidu ãara sa papuåica na œonu obuñe itd. majicu i sl. prelomi kostiju ruku. preneti materijali sa vetrobranskog stakla na leœa (na kaput. na mestu suvozaåa: oãteñenja kasete i delova ispred suvozaåa.). – na suvozaåu: povrede ruku. preneti materijali i delovi sa vozila na pantalone u zoni potkolenice. krvni podlivi i serijski prelomi rebara. oãteñenja isturenih delova vrata suvozaåa (ruåica za otvaranje stakla. prelomi kostiju ãaka kojima je dræao volan ili ruåicu menjaåa.. pocepane pantalone u predelu potkolenice. prelomi lobanje itd. tragovi œona na podlozi sipod nogu suvozaåa.. “gasa” ili spojnice. – laæni tipiåni tragovi i – tipiåni tragovi koji nedostaju.).8. oãteñenja vetrobranskog stakla ispred suvozaåa (åeãñe nastaju nego kod vozaåa). tako da se stalno traæe odgovarajuñi tragovi veñ naœenim tragovima (parovi tragova). – u vozilu. znaåajno je obratiti paænju na tipiåne tragove koji se mogu nañi: – u vozilu. krvni podlivi i rane u vidu rascepa na glavi. 225 8. – na vozaåu: krvni podliv u pravcu pruæanja pojasa. . oãteñenja i tragovi papilarnih linija na ruåici menjaåa. oãteñenja kasete i delova ispred vozaåa. dlake i tragovi krvi na vetrobranskom staklu ispred vozaåa. tragovi œona obuñe vozaåa na papuåicama koånice. povrede glave i åela od ogledala. prelomi potkolenice i povrede stopala od papuåica. povrede skoånih zglobova nogu (uganuña i sl. oãteñenja i lomljenje unutraãnjeg ogledala. oãteñenja i tragovi vlakana odeñe na pojasu vozaåa. povrede glave od udara u ogledalo i u vetrobransko staklo. prelom i krvni podlivi potkolenica i nadkolenica. nasloni za ruke i sl.3..) itd.. tragove œona na podlozi – podmetaåima ispod nogu vozaåa. U situacijama kada sumnjamo ko je upravljao vozilom. oãteñenja i tragovi vlakana na pojasu suvozaåa. kruæni krvni podliv od volana.

Tragovi mogu biti: – netipiåni po vrsti. Posebno je vaæno kvalitetno obraditi i laæne tipiåne tragove. Ovim tragovima se mora posvetiti znaåajna paænja. trebalo bi ih korektno obraditi na licu mesta. Åesto je analiza tipiånih i netipiånih tragova presudna za analizu nezgode. ali nisu nastali u konkretnoj nezgodi. a koji bi morali ostati. 8. Laæni tipiåni tragovi mogu pogreãno usmeriti rad na uviœaju. Podela tragova sa aspekta merenja Sa aspekta merenja. – linijske tragove (pravolinijske. – koncentrisane tragove. a kasnije i u sudskom postupku. krivolinijske i kombinovane). da su ovi tragovi uniãteni ili da data verzija nije taåna.6. P. Postojanje ovih tragova åesto dovodi u sumnju izjave svedoka ili potvrœuje druge alternative. – netipiåni po poloæaju i – netipiåni po intenzitetu. – povrãinske tragove i – zapreminske tragove. Netipiåni su oni tragovi koje ne oåekujemo za dati tip nezgode. na licu: – nañi sve tragove. kako bi se kasnije (u sudskom postupku) moglo dokazati da oni ne potiåu od konkretne nezgode). Nenalaæenje ovih tragova znaåi: da nismo detaljno pretraæili lice mesta. Taåkasti tragovi su svi tragovi saobrañajne nezgode åije su dimenzije nevaæne za analizu nezgode i ne moraju da se mere na licu mesta. Da bi se ovo izbeglo neophodno je. Laæni tipiåni tragovi su tragovi koji su karakteristiåni za odreœeni tip nezgode.Lipovac. Tipiåni tragovi koji nedostaju su tipiåni tragovi za odreœenu verziju saobrañajne nezgode koje na licu mesta ne nalazimo. kako bi se na licu mesta dokazalo i dokumentovalo da ih nema. sve tragove nezgode moæemo podeliti na: – taåkaste tragove. a nalaze se na licu mesta.3. Najåeãñe su ovo 8 226 . ako je ova verzija taåna. Ovi tragovi mogu nastati: – pre konkretne nezgode (u nekoj drugoj nezgodi ili saobrañajnoj situaciji) ili – posle konkretne nezgode (fingiranjem tragova i situacije). Makoliko se netipiåni tragovi ne uklapali u naãu misaonu rekonstrukciju dogaœaja. – taåno protumaåiti sve tragove i – pravilno i potpuno obraditi sve bitne tragove (ukljuåujuñi i laæne tragove). Krsto Bezbednost saobrañaja Pravi tipiåni tragovi su oni tragovi koji su tipiåni za datu saobrañajnu nezgodu i potiåu od te nezgode.

pomaæu tako ãto sugeriãu na postojanje tragova i ukazuju na njihovu vaænost za analizu nezgode. Meœutim. traæe na osnovu misaone rekonstrukcije dogaœaja. na neke znaåajne tragove mogu ukazati uåesnici i svedoci nezgode. Pronalaæenje tragova na licu mesta saobrañajne nezgode Gde se traæe i koji tragovi saobrañajne nezgode? Pronalaæenje tragova je. ali postoje i veliki tragovi (predmeti) saobrañajne nezgode åije su dimenzije nevaæne.). Oni to mogu uåiniti direktno – pokazujuñi tragove ili indirektno – objaãnjavajuñi kako se nezgoda dogodila. Ko traæi tragove saobrañajne nezgode? Tragove saobrañajne nezgode pronalazi i obraœuje ålan uviœajne ekipe koji je nesumnjivo osposobljen za ovaj posao. a ne bi garantovalo otkrivanje svih vaænih tragova. lokva teånosti åije dimenzije nisu vaæne. akumulator itd.8.4. Ovu misaonu rekonstrukciju bi trebalo na licu mesta. prvenstveno. torba koja je ispala peãaku. Pretraæivanje celog prostora bez jasnih oåekivanja samo bi nepotrebno oduzelo vreme. 227 8. Povrãinski tragovi su tragovi saobrañajne nezgode rasuti na veñoj povrãini åiji poloæaj. na prvi pogled. Kada se shvati saobrañajna situacija.4.1. Ostali ålanovi ekipe. Koncentrisani tragovi su svi tragovi koji su koncentrisani na manjim povrãinama i åija je veliåina bitna. tj. oblik i pravac pruæanja su vaæni (najåeãñe pravac pruæanja ovih tragova pomaæe veãtaku da utvrdi pravac kretanja vozila neposredno pre sudara). odnosno na osnovu shvatanja saobrañajne situacije. To je najåeãñe kriminalistiåki tehniåar ili saobrañajni policajac. neophodno je shvatiti saobrañajnu situaciju. OBRADA TRAGOVA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 8. Na osnovu åega se traæe tragovi? Tragovi se. pa ñe se obraœivati kao taåkasti tragovi (npr. Kada struåno lice shvati ãta se desilo.4. napraviti korektnu misaonu rekonstrukciju saobrañajne nezgode. neprekidno usaglaãavati i menjati u zavisnosti od toga da li postoje tipiåni tragovi za tu situaciju ili ih nema. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . trebalo bi pouzdano odgovoriti na pitanje: “koje tragove i gde da traæimo?”. 8. a posebno rukovodilac uviœaja. Zapreminski tragovi su tragovi koji imaju znaåajnu i treñu dimenziju (dubinu ili visinu). prvi korak u njihovoj obradi. Meœutim. Pronalaæenje tragova je u direktnoj vezi sa shvatanjem uslova i naåina kako se dogodila saobrañajna nezgoda. trebalo bi da taåno zna gde i koje tragove oåekuje na licu mesta (tipiåni tragovi saobrañajne nezgode). Obrada tragova saobrañajnih nezgoda mali tragovi. Linijski tragovi su oni tragovi åija je jedna dimenzija (duæina) izraæena (bitno veña) u odnosu na drugu (ãirinu). da bi se kvalitetno i efikasno pronaãli svi vaæni tragovi saobrañajne nezgode.

Krsto Bezbednost saobrañaja Koje tragove bi trebalo traæiti i obraœivati? Na licu mesta bi trebalo nañi i analizirati sve tragove saobrañajne nezgode. za svaki trag bi trebalo znati koje vaæne informacije pruæa u procesu razmatranja i rasvetljavanja nezgode. ne daju niãta novo. Tragove bi trebalo obraditi tako da se zadovolji njihov znaåaj.2. Ne postoji drugo pravilo po kome se aproksimiraju jedni tragovi. Kakav je odnos izmeœu obezbeœenja tragova i obezbeœenja lica mesta? Obezbeœenje tragova je samo jedan element obezbeœenja lica mesta. Neki drugi tragovi koji bi ovu okolnost takoœe dokumentovali. Znaåaj izjava uåesnika i oåevidaca? Na licu mesta bi redovno trebalo uzeti izjave uåesnika ili svedoka nezgode. Pri tome rukovodilac uviœaja stalno uporedo analizira izjave i naœene tragove na licu mesta. promene ili uniãtavanja. trebalo bi poznavati i pravilno ceniti njihov znaåaj. a izdvajaju i obraœuju neki drugi. kod traga voænje odreœuje se njegov poloæaj kako bi se utvrdila putanja vozila. Ovo pomaæe u odreœivanju tipiånih i netipiånih tragova saobrañajne nezgode. Meœutim. U drugoj situaciji (ako nema pouzdanijih tragova). u uviœajnoj dokumentaciji se fiksiraju samo oni tragovi koji su znaåajni za analizu saobrañajne nezgode. niti su pouzdaniji. Kod traga koåenja meri se i njegova duæina kako bi se izraåunavale brzine kretanja vozila. Konaåno. oni se opredeljuju i za tragove kojima se dokumentuju najznaåajniji elementi zateåenog stanja. Trebalo bi posebno ceniti delove izjave koji nisu u skladu sa tragovima i ovo kvalitetno fiksirati. one se fotografiãu razmerno u cilju eliminacije onih pneumatika åije se ãare razlikuju. pa i saobrañajne nezgode. 8. Nekad se jedan vaæan element – okolnost pouzdano i precizno dokumentuje jednim ili sa viãe tragova. kako bi se vrãila eliminacija onih koji nisu ostavili takav trag.Lipovac. Naime. te ga obraditi na naåin da se ove informacije i kvalitetno prenesu. Naime. U takvim sluåajevima rukovodilac uviœaja se moæe opredeliti da ove druge tragove zanemari i ne fiksira. Obezbeœenje tragova na licu mesta saobrañajne nezgode Ãta se podrazumeva pod pojmom obezbeœenje tragova SN? Obezbeœenje tragova podrazumeva spreåavanje njihovog pomeranja. trag se mulaæira itd. Kada su rukovodilac uviœaja i struånjak za obradu tragova odredili ãta ñe biti znaåajno za sveobuhvatnu i pouzdanu analizu nezgode. Osnovni sadræaji obezbeœenja lica mesta odnose se na spreåavanje novih saobrañajnih 8 228 . Na primer. Kako bi trebalo obraœivati odabrane – znaåajne tragove? Za kvalitetnu obradu tragova. Ako se radi o NN vozilu meri se i ãirina ovih tragova. ako se na reljefnom tragu voænje nalaze i neki karakteristiåni detalji. Tako se zanemaruje veliki broj tragova koji ne pruæaju nikakve nove informacije o nezgodi. Ako su na tragu voænje dobro uoåljive ãare. rukovodilac uviœaja shvata saobrañajnu situaciju i mehanizam nastanka tragova.4. P. Posebno je vaæno spreåiti one promene koje bi umanjile znaåaj traga ili bi mogle doprineti nekorektnim analizama traga. isti tragovi ñe biti vrlo znaåajni i biñe sveobuhvatno fiksirani. Shvatajuñi izjave. na licu mesta se nalazi i po nekoliko stotina raznih tragova.

Ovo se moæe postiñi posebnim saobrañajnim znakovima (“uviœaj u toku”. Zakona o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima). 2) da preduzme sve ãto je u njegovoj moñi da se otklone nove opasnosti koje mogu da nastanu na mestu saobrañajne nezgode i da se omoguñi normalno odvijanje saobrañaja i da nastoji da se ne menja stanje na mestu nezgode i da se saåuvaju postojeñi tragovi.. pa i obezbeœenja tragova. uåesnici nezgode i sl. Za neke tragove ovo znaåi do njihovog fotografisanja. ona preuzima poslove obezbeœenja lica mesta. Obrada tragova saobrañajnih nezgoda 3 Uåesnik u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je neko izgubio æivot ili je bio povreœen ili je nastala veña materijalna ãteta duæan je: 1) da ostane na mestu saobrañajne nezgode . a posebno da spreåe nove saobrañajne nezgode i da obezbede tragove i predmete nezgode.). Posle dolaska ekipe za vrãenje uviœaja policijska patrola ñe izvestiti o obezbeœenju lica mesta i obezbeœenje i obradu tragova i predmeta saobrañajne nezgode preuzeñe rukovodilac uviœaja. Meœutim. o åemu se izjaãnjava rukovodilac procesa. razapinjanjem posebnih traka (sa jasnim porukama o prisustvu policije) koje ograniåavaju zonu u kojoj se oåekuju tragovi. za neke tragove do njihovog merenja i opisa u zapisnik o uviœaju.. na obezbeœenje vozila i tereta (od kraœe.8. Postupak obezbeœenja tragova od strane radnika policije? Prvo bi trebalo spreåiti nesluæbena lica (lica koja naiœu ili se zateknu na mestu nezgode. U nedostatku adekvatnih sredstava mogu se koristiti i priruåna sredstva u vidu kanapa. “stop-policija” i sl. rampama i drugim preprekama. njih bi trebalo markirati pre pomeranja. O ovome se takoœe stara rukovodilac uviœaja i o tome izdaje precizna nareœenja. Kada poåinje obezbeœenje tragova? Obezbeœenje tragova i predmeta saobrañajne nezgode poåinje odmah posle saobrañajne nezgode. kao i za obezbeœenje i obradu tragova). 229 8. Naime. kada se vozila i neki predmeti moraju pomerati (zbog oslobaœanja povreœenih ili zbog uspostavljanja saobrañaja). Posle ograniåavanja lica mesta saobrañajne nezgode. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE nezgoda..3 Po dolasku patrole policije na lice mesta.) da se nekontrolisano pribliæe tragovima i predmetima nezgode. pod uslovom da preduzimanje tih mera ne ugroæava bezbednost saobrañaja . papira (sa natpisom) i drvenih kolaca. Do kada traje obezbeœenje tragova? Obezbeœenje tragova i predmeta saobrañajne nezgoda traje dok se ne zavrãi njihova obrada i analiza. za tragove koji ñe biti izuzeti zbog nekih dodatnih ispitivanja i analiza obezbeœenje se nastavlja do okonåanja ovih analiza. parkiranjem sluæbenog vozila itd. O ovome ñe biti detaljno obaveãten rukovodilac uviœaja. Ovo mogu vrãiti pripadnici prve policijske patrole koja je izaãla na lice mesta. kupama. Posebno je vaæno naglasiti znaåaj obezbeœenja izuzetih predmeta sa lica mesta koji ñe biti naknadno analizirani. . struånjak za obradu tragova dobro ñe markirati sve znaåajne tragove kako bi ih ålanovi uviœajne ekipe lako videli i åuvali. na obezbeœenje tragova i predmeta saobrañajne nezgode. (ålan 148. Ova njihova obaveza je posebno istaknuta kod saobrañajnih nezgoda sa obeleæjima kriviånog dela. uåesnici u nezgodi su duæni da obezbede lice mesta.) i na regulisanje (obezbeœenje) saobrañaja u zoni mesta nezgode.. a posebno pripadnici saobrañajne policije (koji su osposobljeni za obezbeœenje lica mesta. na obezbeœenje lica (uåesnika i svedoka nezgode). U nekim sluåajevima.4. od poæara i sl.

poloæaj tragova stakla. trag ili detalj na njima) uåinio markantnim (dobro uoåljivim). Vrlo je opasno naåinjene propuste kriti. U zavisnosti od konkretnih uslova. ljuspica boje i drugih sitnih tragova ne bi se mogao odrediti sa fotografije. znaåajno je da se ovi propusti na odgovarajuñi naåin registruju. a mi æelimo da istaknemo lokvu krvi). ako ga ne markiramo. Kako se vrãi markiranje? Markiranje se vrãi tako ãto kredom. 5) ako oåekujemo fotogrametrijsko koriãñenje fotografija. vlaæan trag voænje ñe se isuãiti i nestati). pomeraju se predmeti koji su pripadali povreœenim i sl.4. ako se na fotografiji dobro vide lokva ulja i lokva krvi. da bi obezbedili ãto preciznije odreœivanje pojedinih taåaka na tragu (proces digitalizacije). Mada bi trebalo smanjiti uåestalost ovih propusta. a nekad navode i na pogreãne zakljuåke. ciglom. a posebno u sledeñim situacijama: 1) ako preti opasnost da se trag uniãti za vreme vrãenja uviœaja (na primer. P. sluåajno se mogu ãutnuti delovi otpali sa vozila. Zaãto se vrãi markiranje? (U kojim situacijama se vrãi markiranje?) Markiranje se vrãi da bi se neki deo zateåenog stanja (predmet. kamenom ili na neki drugi naåin iscrtavamo linije pored vaænih tragova i predmeta saobrañajne nezgo- 8 230 .3. oni ñe svoj postupak u manjoj ili veñoj meri prilagoœavati situaciji. 2) ako postoji potreba da se neki trag (ili predmet) pomeri pre zavrãetka uviœaja (na primer. Markiranje tragova saobrañajnih nezgoda Ãta je markiranje? Markiranje tragova je postupak iscrtavanja neisprekidanih (punih) ili isprekidanih linija pored tragova i/ili predmeta na licu mesta. ako ih nismo markirali i sl. 7) ako preti opasnost da se neki trag ili vaæan detalj na tragu neñe dobro videti na fotografiji (na primer.). jer se tako sud i veãtaci dovode u zabludu. rasuti zemlja. staklo i drugi materijali otpali sa vozila i sl.Lipovac. Struånjaci koji koriste tragove u analizi nezgode ceniñe svaki od naåinjenih propusta. 4) ako se markiranjem olakãava merenje tragova (na primer. taåan poloæaj poåetka traga koåenja ne bi se video.). odnose se povreœena lica. åesto se pomeraju vozila.). 8. Ovo je vrlo vaæan postupak na licu mesta. merenje zone rasutih komadiña vetrobranskog stakla je lakãe – ako se kvalitetno markira zona ovog traga i sl. 6) da u grupi dobro vidljivih tragova istakne (skrene paænju na) vaæan trag predmet (na primer. merenje traga koåenja je olakãano – ako se kvalitetno odrede i markiraju poåetak i zavrãetak traga. Krsto Bezbednost saobrañaja Ãta raditi u sluåaju propusta u obezbeœenju? Nisu retki sluåajevi da se naprave i znaåajni propusti u obezbeœenju tragova i predmeta saobrañajne nezgode. 3) ako preti opasnost da ñe se neki trag (predmet) sluåajno pomeriti ili rasuti (na primer.). crepom.

.4.. Obrada tragova saobrañajnih nezgoda de. Pri markiranju poloæaja predmeta. A1. pa se one i analiziraju. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . vaæan trag i pored njega ucrtava liniju kontrastne boje (najbolje crnim ili belim tuãem) ili strelicom upuñuje na mali trag ili detalj na tragu.. 1d. 8. one prate pravac pruæanja linijskih tragova. Oznaåavanje tragova saobrañajnih nezgoda Ãta se podrazumeva pod oznaåavanjem tragova? Oznaåavanje tragova je postupak pridodavanja odgovarajuñih oznaka – simbola svakom tragu pojedinaåno. markirati tragove. B C.4. . na fotografiji paæljivo nalazi nemarkiran. Ukoliko markiranje na licu mesta nije bilo praktiåno. tragova stakla i sliåno. odnosno detalji na ovim tragovima.4 Markirne linije ne smeju zaklanjati druge tragove (predmete)..). praktiåan postupak na licu mesta bio bi: fotografisati raspored i izgled tragova (2-3 fotografije). b c. Ovo se postiæe tako ãto lice koje je bilo na uviœaju i analiziralo tragove. – markirne linije zaklanjaju neke vaæne tragove nezgode. Najåeãñe greãke pri markiranju su: – vaæni tragovi nisu markirani. markiranje se moæe izvrãiti i na fotografijama. a. a izuzetno i drugi tragovi (predmeti).) i – kombinovane slovno-brojåane (alfanumeriåke) oznake (1A. . kao i zbog otklanjanja eventualnih greãaka pri markiranju. 4 Trebalo bi voditi raåuna da se pri analizi fotografija åesto dobro vide samo markirne linije. leãevima.). – slovne (alfabetske) oznake (A.4.8.. Dakle. Ako se markiranje vrãi na licu mesta. U naãoj praksi najåeãñe se koriste brojåane oznake. onda se markiranje vrãi posebnim trakama i strelicama koje upuñuju na vaæan trag (predmet).. . Ove linije mogu biti isprekidane i neisprekidane. 3. Ovo je posebno vaæno zbog verodostojnosti sadræaja fotografija. Tako se mogu markirati povrede lica. onda se markirna linija prekida. Ako na pravcu pruæanja markirne linije postoji neki trag. pa detaljno fotografisati lice mesta nezgode.. zbog moguñnosti dodatnih analiza tragova. Tragovi na licima. 231 8. Ukoliko se tragovi nalaze na makadamu. odnosno oblik zone traga. Zato ñe se veãtaci åeãñe rukovoditi markiranim granicama tragova. travnatim i drugim povrãinama (nije moguñe ispisivanje linija). oãteñenja predmeta. vozilima i objektima takoœe se markiraju na jedan od ova dva naåina. onda bi trebalo obezbediti makar jednu fotografiju na kojoj se vide tragovi pre markiranja. Kad se vrãi markiranje? Markiranje se najåeãñe vrãi na licu mesta. nego onim koje oni odrede na fotografijama. pa se na fotografiji ne mogu precizno identifikovati. Ove oznake mogu biti: – brojåane (numeriåke) oznake (1.. koncentrisanih i povrãinskih tragova markirne linije bi trebalo da prate oblik traga (predmeta). . zemljanim. Ovo je posebno izraæeno kod odreœivanja granica tragova koåenja. odnosno oblik predmeta ili zone koncentrisanog i povrãinskog traga.2. Sa druge strane na licu mesta je lakãe i pouzdanije odrediti granice tragova nego na fotografijama. – markirne linije ne prate pravac pruæanja traga.

– olakãava se koriãñenje uviœajne dokumentacije. P. – povezuju se i usaglaãavaju razliåiti elementi uviœajne dokumentacije. 5) oznaåe se nepostojeñi detalji (pravci kretanja vozila i peãaka. vrãi pre fotografisanja. 3) oznaåe se linijski tragovi. a na drugoj strani bela oznaka na crnoj podlozi. Obiåno se. tragovi na objektima i sliåno). Kako pri oznaåavanju biti dosledan? Pri odreœivanju redosleda oznaka trebalo bi poãtovati neku logiku. Ukoliko nemamo odgovarajuñe oznake (nemamo neseser ili su u neseseru oãteñene oznake). on se moæe oznaåiti na fotografijama. 8 232 . po pravilu. onda se neke ili sve oznake mogu ispisati kredom (ciglom. ako se radi o sitnim tragovima koje bi oznake zaklonile. Na stranicama piramide takoœe su naizmeniåno ispisane oznake: crna na beloj podlozi i bela oznaka na crnoj podlozi. Mogu biti u vidu ploåice koja se postavlja na postolje ili u vidu piramide (najåeãñe åetvorostraniåne). Izuzetno. jednostavno se mogu napraviti priruåne oznake od kartona. poloæaj vozila pre pomeranja. oznaåava sledeñim redosledom: 1) prve oznake se pridodaju vozilima. oznaåavaju na licu mesta. Ploåica (piramida) se okreñe u zavisnosti od pozadine i vidljivosti.Lipovac. tako da se dobro vide na fotografijama. vaæna oãteñenja vozila. – istiåu se vaæni detalji na fotografijama. i to: na jednoj strani crna oznaka na beloj podlozi. Trebalo bi voditi raåuna da oznake budu dovoljno velike. To se postiæe tako ãto se pored traga crnim ili belim tuãem ispiãe njegova oznaka. plastike i sliånih materijala. Na obe strane ploåice ispisane su oznake. Ove oznake su obavezni deo nesesera za uviœaj. Ovakav naåin oznaåavanja bi trebalo samo izuzetno primenjivati. Ove oznake se mogu pomerati pri fotografisanju. – olakãava se kompletiranje uviœajne dokumentacije. kod uviœaja saobrañajnih nezgoda. Na licu mesta tragovi se oznaåavaju tako ãto se pored vaænog traga (predmeta) postavi odgovarajuña oznaka. Krsto Bezbednost saobrañaja Zaãto se tragovi oznaåavaju? Oznaåavanje tragova i predmeta je obavezan i veoma znaåajan postupak kojim se postiæu sledeñi vaæni efekti: – olakãava se rad na uviœaju. 2) sledeñe oznake se pridodaju leãevima ili povreœenim. a zatim oznaåavati i detaljno fotografisati.). Kad i kako se vrãi oznaåavanje tragova? Tragovi se. Ukoliko iz bilo kojih razloga vaæan trag nije oznaåen na licu mesta. moæe se prvo napraviti snimak tragova. a izuzetno i naknadno – na fotografijama. crepom i sl. Ako na licu mesta nemamo ni priruåne oznake. tako da se bolje vide i ne zaklanjaju tragove. – rastereñuju se svi elementi uviœajne dokumentacije. Oznaåavanje tragova se. 4) oznaåe se ostali postojeñi tragovi i detalji (ostali tragovi na kolovozu. po pravilu.). poloæaj svedoka i sl.

tako da se pojednostavi koriãñenje dokumentacije. – ne razlikuju se pojmovi markiranje i oznaåavanje.8. Pri tome bi takoœe trebalo pratiti neku logiku. snimiti (fotografisati izgled traga. – grafiåki metod (skiciranje i crtanje u razmeri) i – opisni (verbalni) metod. pri obradi traga trebalo bi ga opisati (u zapisniku o uviœaju). ucrtati. Ako æelimo da naglasimo grupnu pripadnost viãe tragova. 8. Kao najåeãñe i najznaåajnije mogu se istañi sledeñe: – uopãte se ne vrãi oznaåavanje na licu mesta. oni se mogu oznaåiti oznakama koje imaju neãto zajedniåko. Oznaåavanje na licu mesta trebalo bi koristiti i pri kompletiranju uviœajne dokumentacije. u vezi oznaåavanja. izuzeti predmet koji nosi trag ili mulaæirati trag.5. 233 8. Koje su najåeãñe greãke u vezi oznaåavanja tragova? Na licu mesta se åesto prave greãke. Dakle. – oznake na licu mesta nisu usaglaãene sa oznakama u dokumentaciji i – nisu usagleãene oznake u razliåitim elementima uviœajne dokumentacije. – vrãi se delimiåno oznaåavanje (oznaåavaju se samo neki tragovi). 2l (trag koåenja levih toåkova vozila 2) i sliåno. a najvaæniji element zateåenog stanja su tragovi i predmeti saobrañajne nezgode. Oznake u svim elementima dokumentacije trebalo bi da budu usaglaãene. Naåini fiksiranja tragova i predmeta saobrañajne nezgode Kao ãto je istaknuto osnovni cilj uviœaja je struåno i sveobuhvatno fiksiranje zateåenog stanja. plan). po potrebi. praktiåno je za tragove koåenja koristiti oznake: 2pd (trag koåenja prednjeg desnog toåka vozila 2). veña ili manja paænja ñe se posvetiti jednom ili drugima metodama fiksiranja traga. U zavisnosti od znaåaja traga.4. 2zd (trag koåenja zadnjeg desnog toåka vozila 2). – oznake se koriste samo u nekim delovima dokumentacije (skica. Osnovne metode registrovanja i fiksiranja tragova saobrañajne nezgode su: – izuzimanje (mulaæiranje – izlivanje). izmeriti i kotirati znaåajne veliåine (odrediti poloæaj i dimenzije traga) i. a u drugim se ne navode (zapisnik). odnosno detalja na njemu). – fotografisanje i videosnimanje. Obrada tragova saobrañajnih nezgoda Tragove i predmete saobrañajne nezgode bi trebalo oznaåavati pojedinaåno.4. Na primer. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE .

Tragovi voænje (bez proklizavanja) mogu biti utisnuti ili otisnuti. NAJZNAÅAJNIJI TRAGOVI SAOBRAÑAJNE NEZGODE: ZNAÅAJ I OBRADA Na licu mesta saobrañajne nezgode nalaze se tragovi kao i kod ostalih dela. 8 234 . tj. najåeãñi i najznaåajniji tragovi koji se mogu nañi na kolovozu i drugim povrãinama. Pri tome ñemo posebnu paænju posvetiti onim tragovima koji zahtevaju specifiåan postupak obrade. promene na tragu nastale pri sudaru.1. krajnji poloæaj predmeta i tragova itd. tahografski zapis itd).). tragovi kretanja mogu biti: a) tragovi voænje. Pored toga znaåaj nekih tragova. Prema vrsti kretanja i uslovima u kojima su nastali. – taåno protumaåiti sve tragove i – pravilno i potpuno obraditi sve bitne tragove. koji se ne nalaze kod ostalih uviœaja (tragovi koåenja.5. 8. oãteñenja vozila.5. – koji je znaåaj tragova i – kako se tragovi obraœuju (u skladu sa njihovim znaåajem). d) tragovi klizanja i e) tragovi grebanja. niti ekstremno ubrzavani. Na licu mesta bi trebalo: – efikasno i brzo nañi sve tragove. – kako izgledaju i kako se raspoznaju tragovi. Tragovi kretanja vozila Tragovi kretanja vozila su. b) tragovi koåenja. a) Tragovi voænje (bez proklizavanja) Ovi tragovi nastaju ako se toåkovi okreñu bez proklizavanja. Na ovom mestu ñemo izdvojiti neke specifiåne tragove saobrañajnih nezgoda i njihovu obradu detaljno analizirati. postoje i neki tragovi koji su specifiåni za uviœaj saobrañajne nezgode. Krsto Bezbednost saobrañaja 8. Zato postoji potreba da se posebna paænja posveti nekim tragovima saobrañajnih nezgoda. pa i njihov naåin obrade bitno su drukåiji kod uviœaja saobrañajnih nezgoda nego kod ostalih uviœaja (tragovi na toåkovima. Da bi se ovo moglo struåno uraditi. svakako. c) tragovi zanoãenja. Meœutim. odnosno koji su najåeãñi ili najznaåajniji za analizu nezgode. tj.Lipovac. ako nisu forsirano koåeni. neophodno je znati: – kako i kada nastaju ovi tragovi. P.

upoznañemo se sa nekim elementima procesa koåeça. 235 8.2. – fotografisati trag. Na njima mogu biti bolje ili slabije izraæene ãare pneumatika. – skicirati trag. a na Slici 8. – odreœivanja tipa pneumatika i – odreœivanja obima pneumatika. – opisati trag u zapisniku o uviœaju i – po potrebi. na nekim tragovima voænje ãare nisu uopãte uoåljive. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE Utisnuti tragovi voænje nastaju pri kretanju po mekim povrãinama (mekãim od pneumatika): po zemlji. – izmeriti trag. povaljana trava i sl. – oznaåiti trag voæçe. Otisnuti tragovi voænje nastaju pri kretanju mokrog ili prljavog pneumatika po suvom i åistom kolovozu. Meœutim. – odreœivanja meœuosovinskog razmaka. na osnovu: – odreœivanja individualnih karakteristika na pneumatiku i – uporedne analize prljavãtina (materijala) na tragu voænje i na pneumatiku. ako je slabo vidÿiv ili moæe biti uniãten. Ma koliko vozaåi ovaj proces doæivÿavaju kao trenutan. Ova promena na povrãini podloge (utisak. dijagrami brzine i usporeça pri forsiranom koåeçu. Tragovi voænje omoguñuju eliminaciju vozila koja nisu uåestvovala u nezgodi. – odreœivanja tipa ãara na pneumatiku. po snegu. Obrada tragova voænje sastoji se u sledeñem: – pronañi trag voæçe i utvrditi od kog vozila (toåka) potiåe. Saobrañajni znaåaj tragova voænje sastoji se u sledeñem: – samo postojanje traga voænje ukazuje na naåin kretanja vozila (vozilo nije forsirano koåeno. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada b) Tragovi koåeça Da bismo lakãe razumeli nastajaçe i znaåaj tragova koåeça. Na Slici 8. Pri tome se delovi materijala sa pneumatika prenose na podlogu (i obratno) i oni fiziåki predstavljaju trag voænje. niti je ekstremno ubrzavano). . Nekad tragovi voænje mogu omoguñiti i identifikaciju vozila koje je uåestvovalo u nezgodi. – odreœivanja razmaka izmeœu toåkova. – markirati trag. pre svega. Kriminalistiåki znaåaj tragova voænje. Pri tome se ãara pneumatika utiskuje u mekãu podlogu ili se samo remeti forma podloge (bez uoåljivih ãara) kao u travi i sl.. mulaæirati trag. proces koåeça traje po nekoliko sekundi. i to. prikazane su faze procesa forsiranog koåeça. i to na osnovu: – odreœivanja ãirine pneumatika. – poloæaj traga voænje odreœuje putanju vozila i – poloæaj i izgled traga voænje odreœuju smer kretanja vozila itd.1.5.) predstavlja trag voænje.8. dolaze do izraæaja pri traganju za vozilom koje je uåestvovalo u nezgodi. po prljavãtinama uz ivice kolovoza i sliåno. po rastopljenom asfaltu.

Beograd. Zemun.Lipovac. U trenutku T1 noga vozaåa dodiruje koånicu. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Elementi saobrañajne trasologije. Krsto Bezbednost saobrañaja À RASTOJANJA VREMENSKI MOMENT Prepreka postaje vidljiva PROCES (VREME) OPAŽANJE V0 PSIHIÈKO REAGOVANJE VOZAÈA PUT OPAŽANJA I ODLUÈIVANJA Ukupni zaustavni put vozila (S?) Vozaè vidi objekat Vozaè prepoznaje objekat Vozaè odluèuje da koèi SHVATANJE RASUÐIVANJE t1 PUT FIZIÈKOG REAGOVANJA VOZAÈA FIZIÈKO REAGOVANJE VOZAÈA Vozaè diže nogu sa akceleratora ODZIV MIŠIÆA PREMEŠTANJE NOGE Vozaè stavlja nogu na pedalu koènice PUT ODZIVA MEHANIZMA ZA KOÈENJE PUT KOÈENJA (vidljiv trag) REAGOVANJE SISTEMA ZA KOÈENJE ODZIV SISTEMA ZAKOÈENJE t2 Obloge naležu na doboš ili diskove t3 Postizanje punog koèenja EFEKTIVNO KOÈENJE PUNO KOÈENJE Vozilo se zaustavilo tk  b0 b(t) [m/s ] 2 Trenutak proklizavanja T2 T3 0 T0 t1 T1 tk t2 t3 Realna funkcija usporenja Òzaust Ò[s] Slika 8. Do trenutka T3 obloge sve viãe 5 Lipovac. Viãa ãkola unutraãnjih poslova..5 U trenutku To stvorena je opasna situacija zbog koje ñe vozaå forsirano koåiti. 2000. 8 236 . 72. str. K. P. Faze forsiranog koåeça vozila (a) i dijagram usporeça vozila pri ovom koåeçu.1. a u trenutku T2 zapoåiçe koåeçe toåka (koåione obloge dodiruju doboã).

Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada 6 Od trenutka podizaça noge sa papuåice “gasa” vozilo se usporava zbog sila otpora kretaçu. odnosno do koåionih diskova ili doboãa.15 do 0. Vreme reagovaça vozaåa varira (u zavisnosti od nabrojanih åinilaca) od 0. Ovo vreme zavisi od vrste i podeãenosti koåionog sistema i kod ispravnih koåionih ureœaja varira od 0. skreñe.3 do 0. U trenutku T3 prekida se okretaçe toåka (toåak blokira). na kontaktu toåka sa podlogom dolazi do potpunog proklizavaça. Vreme intenzivnog koåeça (tk) je period od ostvarivaça najveñeg usporeça – potpunog blokiraça toåka (T3) do zaustavÿaça vozila (Tz). Meœutim. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE pritiskaju doboã i toåak se sve sporije okreñe. Dakle. a pod dejstvom sila koåeça. usporeçe kratko opada (jer je treçe kretaça maçe od treça mirovaça). – vreme porasta usporeça (t3) i – vreme intenzivnog koåeça (tk). alkoholisani vozaåi.. – staça kolovoznog zastora itd. ako je situacija opasnija i prostija. slabije obuåeni vozaåi (vozaåi u prvim godinama vozaåkog staæa). – vreme odziva koåionog sistema (t2). Kod mehaniåkih koånica vreme porasta usporeça je zanemarÿivo.5 do 1. 237 8.7 sekundi.15 do 0. Ovo vreme zavisi od: – realizovanog usporeça (b0) i – brzine vozila (v0). ukupno vreme koåeça moæemo razloæiti na: – vreme reagovaça vozaåa (t1).5 sekundi. a kod pneumatskih koånica od 0. bo (m/h2). ako se vozilo kreñe na uzbrdici. – optereñenosti vozila. Vreme odziva koåionog sistema (t2) je period od dodirivaça papuåice koånice (T1) do trenutka kad se koåeçem poåiçe usporavati6 okretaçe toåka (T2). U toku ovog perioda sila koåeça se prenosi sa papuåice koånice do glavnog koåionog cilindra na toåku. . da bi se stabilizovalo oko neke sredçe vrednosti realizovanog usporeça. Vreme reagovaça vozaåa zavisi od vozaåa i od vrste opasne situacije: – sporije reaguju stariji vozaåi. – isti vozaåi bræe reaguju. koåi i sliåno). Od trenutka proklizavaça. obraœuje informaciju o opasnoj situaciji. Kod hidrauliånih koånica ovo vreme varira od 0.8. Vreme porasta usporeça (t3) je vreme od poåetka usporavaça vozila (T2) do trenutka kad usporeçe dostigne najveñu vrednost (T3). prenosi komandu do nogu i ruku. umorni vozaåi.25 sekundi. odluåuje da preduzme odreœene mere (svira. Ovo usporavaçe je posebno znaåajno.. ovde se misli na usporavaçe okretaça toåka usled pritiska koåionih obloga na doboã toåka. U toku ovih vremena vozilo prelazi odgovarajuñe puteve kao na slici.5. diæe nogu sa “gasa” i premeãta je na koånicu. tj. Vreme reagovaça vozaåa (t1) je vremenski period od trenutka stvaraça opasne situacije (To) do trenutka dodirivaça koånice (T1). vozaåi pod uticajem droga i lekova. ablenduje. U toku ovog vremena vozaå opaæa opasnu situaciju. Ovo vreme zavisi od: – vrste koåionog sistema.2 sekunde.

odnosno. kad sila koåeça premaãi graniånu silu priaçaça pneumatika i podloge. dolazi do proklizavaça pneumatika. a sredina traga je slabije zacrçena ili åak neuoåÿiva. Na doçoj povrãini gazeñeg sloja pneumatika (koja je dodirivala podlogu u vazi kad je toåak bio blokiran) lako se nalazi izraæeno zacrçeçe i mesta na kojima je guma oãteñena ili åak otpala. proklizavaçe je potpuno. Meœutim. To su tragovi koåeça okreñuñim toåkom (nastaju u fazi porasta usporeça). klizav kolovoz. U drugoj fazi. nastali u toku koåeça okreñuñim toåkom. jer ove tragove prekriju prÿavãtine sa podloge. Pri forsiranom koåeçu. 8 238 .8 Trag koåeça predçeg toåka putniåkog vozila (ili nenapumpanog pneumatika). Ukoliko se vozilo zaustavilo na kraju tragova koåeça i nije pomerano. P. optereñeçe vozila. ostaju tragovi na pneumatiku i na podlozi. Krsto Bezbednost saobrañaja Vreme intenzivnog koåeça je duæe. onda ovi tragovi mogu biti prañeni tankim i kratkim tragovima grebaça. Naime. odnosno crçi tragovi na kolovozu. a tragovi na podlozi i na pneumatiku slabije uoåÿivi. ako se mogu uoåiti. ima izraæene spoÿaãçe ivice. U prvoj fazi. pa ostaju jasnija zacrçeça na taåki dodira pneumatika i kolovoza. dok toåak ne blokira (do trenutka T3). a da skidaçe materijala (prÿavãtina) bude prañeno tragovima grebaça. po pravilu. a na obodu pneumatika izraæeno zacrçeçe i uzduæni tragoviobrisi.Lipovac. ako se vozilo nastavi kretati. Trag koåeça na savremenom kolovozu pribliæno odgovara ãirini pneumatika. a popreåne ãare na ovom tragu su izduæene. mogu potpuno izostati zacrçeça kolovoza. Ukoliko se u ãarama pneumatika ili na kolovozu nalaze kamenåiñi. zagreva se i topi. Na kolovozu ostaju tragovi sagorele gume. Trag koåeça blokiranim toåkom je crçi i na çemu se mogu uoåiti samo uzduæne ãare. mogu bitno izmeniti tragove koåeça. kada toåak prestane da se okreñe (blokira). Ako je kolovoz prekriven zemÿom ili peskom. Na obodu pneumatika lako se uoåavaju mestimiåna zacrçeça i uzduæni obrisi. Trag koåeça okreñuñim toåkom je maçe zacrçen trag na podlozi. 8 Tragovi na gazeñem sloju pneumatika se lako uniãtavaju. u trenutku T3 (m/h) i b0 – realizovano usporeçe vozila (m/h2). odnosno do blokiraça pneumatika. 7 Vreme koåeça: V1 t k = ----b0 gde su: tk – vreme intenzivnog koåeça (s) v1 – brzina vozila na poåetku intenzivnog koåeça. tj.7 Tragovi koåeça nastaju pri forsiranom koåeçu vozila. loãi pneumatici i sliåno). a ivice slabije izraæene ili åak nevidÿive. a posebno odstupaça pritiska u pneumatiku od predviœenog. To su traogvi koåeça blokiranim toåkom. Na kontaktu pneumatika sa kolovozom guma tare o podlogu. proklizavaçe je maçe. ako je veña brzina vozila. ako je realizovano usporeçe maçe (neispravni koåioni ureœaji. Tragovi potiåu od onih toåkova ispod kojih se zavrãavaju i u åijem pravcu se pruæaju. Trag koåeça zadçih toåkova putniåkog vozila (ili prenapumpanih pneumatika) ima izraæenu sredinu traga. tako da ovaj kriterijum nije pouzdan i ne bi samo po çemu trebalo odreœivati poreklo tragova koåeça. najsigurniji kriterijum za utvrœivaçe porekla tragova jeste poloæaj traga u odnosu na toåkove.

gde su: b – realizovano usporeçe koje odreœuje veãtak. veãtak moæe zakÿuåiti kako je vozaå reagovao koåeçem (naglo – refleksno ili leæerno – polako).9 – na osnovu poloæaja traga koåeça lako se odreœuje poloæaj vozila u svim trenucima posle zapoåiçaça koåeça (putaça vozila). Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada 9 Vozila se veoma åesto zaustavÿaju neforsiranim koåeçem. Vozila sa ABS i pri forsiranom koåeçu ne ostavÿaju lako uoåÿive tragove. pretvara u rad sila koåeça. ako nismo naãli tragove koåeça to ne znaåi da vozilo nije bilo koåeno. – na osnovu izgleda i meœusobnog poloæaja tragova koåeça i drugih tragova i predmeta. Na poåetku traga koåeça zacrçeçe je postepeno. Ovaj kriterijum je korektan i ukoliko vozilo nije stalo na kraju tragova koåeça. pa åak ni da vozilo nije forsirano koåeno. pa nastavilo voæçu. i to: – Ako vozilo nije pomerano posle nezgode (zatekli smo vozilo i tragove koåeça). Poåeci tragova koåeça levog i desnog toåka iste osovine nisu u istoj visini (veñ su smaknuti). moæe se odrediti da li se vozilo zaustavilo ili samo prikoåilo (pa nastavilo kretaçe). onda je vozilo samo prikoåeno.8. – Ako je vozilo pomereno. . – Na osnovu izgleda poåetka traga koåeça. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE Saobrañajni znaåaj tragova koåeça je ogroman i sastoji se u sledeñem: – ako smo na licu mesta naãli tragove koåeça i utvrdili da potiåu od datog vozila to znaåi da je to vozilo bilo forsirano koåeno. Konaåno. onda se smer kretaça moæe odrediti i na osnovu meœusobnog poloæaja tragova koåeça.10 – na osnovu pruæaça traga koåeça moæe se odrediti pravac kretaça vozila i neposredno pre koåeça. u procesu koåeça. onda se tragovi koåeça nalaze iza vozila koje je koåilo. a zavrãeci tragova su u istoj visini. – na osnovu duæine tragova koåeça saobrañajno-tehniåki veãtak moæe izraåunati brzinu vozila neposredno pre zapoåiçaça koåeça i u svim pozicijama posle toga. a na zavrãetku trag se oãtro prekida. i to: – ako se tragovi koåeça zavrãavaju oãtro i u istoj visini (ravno). – Konaåno smer kretaça se moæe odrediti i na osnovu samo jednog traga koåeça. pa ih na licu mesta ne moæemo da naœemo. moæe se na licu mesta odrediti smer kretaça vozila. åeste su situacije kad vozilo ostavi slabo uoåÿive tragove koåeça. Zato je duæina slabije zacrçenog traga u fazi otkoåivaça kraña od duæine traga iz faze zakoåivaça.5. Meœutim. ako vozilo nije stalo. pa ne ostavÿaju nikakve tragove. ali postoje tragovi koåeça levih i desnih toåkova (iste osovine). 10 Kinetiåka energija se. a s – ukupna duæina najduæeg traga koåeça. Naime. pa se jednostavno pokazuje da je brzina izgubÿena pri koåeçu pribliæno jednaka: v = 2bs. 239 8. vreme otkoåivaça je krañe od vremena zakoåivaça. onda se vozilo koåeçem zaustavilo i – ako se trag koåeça zavrãava postepeno i smaknuti. – Na osnovu izgleda i meœusobnog poloæaja zavrãetaka tragova koåeça. Ovaj kriterijum ne mora biti vaÿan.

posumçañemo da je razlika sila koåeça na istoj osovini nedopuãteno velika itd. – odrediti poreklo svakog traga koåeça. na licu mesta se samo sumça. ãirinu traga). – legendom objasniti oznake. duæinu i. gde ñe se. detaÿna analiza tragova koåeça moæe pomoñi identifikaciji vozila. – oznaåiti svaki trag pojedinaåno. Ako nekog traga koåeça nema. tj. ukleãtenog kamena u odgovarajuñe ãare pneumatika i sl. posumçañemo12 da ovaj toåak nije bio koåen. – odrediti i markirati poåetak svakog traga pojedinaåno. – ãirina pneumatika.). 11 Ako se trag pruæa luåno. a na vanrednom tehniåkom pregledu dokazati i dokumentovati neispravnost. – fotografije bi trebalo da prikaæu. Tragovi koåeça imaju i veliki kriminalistiåki znaåaj. nañi karakteristiåne. 12 Dakle. – u zapisniku o uviœaju opisati izgled. Meœutim. Da bi se zadovoÿio veliki znaåaj tragova koåeça. i to na osnovu: – individualnih karakteristika pneumatika (vrste i rasporeda oãteñeça ãara pneumatika. – komada gume koji su otpali u toku koåeça i – analize drugih materijala koji su otpali sa pneumatika u toku koåeça. na licu mesta trebalo bi: – pronañi sve tragove koåeça na obodu pneumatika i na kolovozu. na licu mesta ñemo posumçati. – razmak izmeœu toåkova na istoj osovini.13 – ako neki trag koåeça poåiçe znatno pre drugoga. posumçañemo da toåkovi ne koåe jednovremeno i – ako tragovi koåeça skreñu i prelaze u tragove koåeça sa zanoãeçem. a posebno one koji nastaju pri sudaru. eventualno. Krsto Bezbednost saobrañaja – na osnovu izgleda i meœusobnog poloæaja tragova koåeça moæe se osnovano posumçati u ispravnost sistema za koåeçe. S ciÿem eliminacije na osnovu tragova koåeça moæe se dovoÿno precizno odrediti: – broj pneumatika na osovini. – skicirati tragove koåeça. Izuzetno.Lipovac. detaÿe (promene) na tragu. – markirati tragove koåeça (po potrebi). to moæe znaåiti da taj toåak nije blokirao.11 – ako nema traga koåeça od nekog toåka. 8 240 . po potrebi. Pri tome bi trebalo proveriti ima li tragova na obodu pneumatika. – odrediti i markirati zavrãetak svakog traga pojedinaåno. – meœuosovinski razmak i – vrsta i raspored uzduænih ãara pneumatika. 13 Nekad je lakãe nañi tragove koåeça na obodu pneumatika nego na kolovozu. da je slabije koåio i sliåno. – detaÿno pregledati svaki trag koåeça i eventualno. poloæaj i veliåine tragove koåeça. Na osnovu detaÿne analize tragova koåeça moæe se izvrãiti eliminacija tipova vozila koja nisu uåestvovala u nezgodi. pa upuñuje na vanredni tehniåki pregled. utvrditi i dokumentovati neispravnost. to moæe biti izazvano slabijim koåeçem jednog toåka. – izmeriti tragove koåeça (odrediti poloæaj. P.

92. 241 8.95 0.25 8.90 3.05 7. Ucrtavaçe tragova koåeça i mereçe çihove duænine.49 6. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada 4. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.14 14 Lipovac. Zemun.5.90 1.35 E) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA AUTOBUSA F) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA NN PUTNIÈKOG VOZILA 5.8.15 6.00 3.60 3. Beograd.13 7.31 0.13 1.29 0. 2000. K.60 G) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA NN TERETNOG VOZILA ILI AUTOBUSA Slika 8.45 5.58 .50 C) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA PREDNJIH TOÈKOVA I ZADNJIH TOÈKOVA KOJI SE MOGU RAZDVOJITI D) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA PREDNJIH TOÈKOVA I ZADNJIH TOÈKOVA KOJI SE NE MOGU RAZDVOJITI 6. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE 0.65 4.35 5.30 5. str.2.55 A) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA ZADNJIH TOÈKOVA B) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA PREDNJIH TOÈKOVA 6..45 7. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Elementi saobrañajne trasologije.35 1.55 5.

Kada su upravÿaåki toåkovi blokirani oteæano je ili. onda ñe se tragovi boÿe uoåavati na onoj strani koja obezbeœuje loãije priaçaçe (na primer. Posebno ñe se lako uoåiti na obodu onog pneumatika koji je ranije proklizao. grubo moæemo reñi da je zadatak ABS da dozira sile koåeça tako da se odræavaju na granici proklizavaça. Opisane karakteristiåne detaÿe bi trebalo obraœivati sliåno drugim vaænim tragovima saobrañajne nezgode.Lipovac. P. trebalo bi ih detaÿno analizirati kako bi na çima naãli neke promene – karakteristiåne detaÿe. Krsto Bezbednost saobrañaja Pri koåeçu klasiånim koånicama dolazi do blokiraça toåkova. zbog åega moæe doñi do zanoãeça vozila. O ovom se mora voditi raåuna prilikom traæeça tragova koåeça. siñi ñe sa puta. proklizavaçe pneumatika se svodi na minimum. Na obodu pneumatika ne moæe se uoåiti jedna taåka zacrçeça (jer nema potpunog proklizavaça). anti blokirajuñi sistemi (ABS). Tragovi koåeça sa ABS su svetliji i isprekidani. voda. Da bi se ove nebezbedne situacije (nemoguñnost upravÿaça pri koåeçu i zanoãeçe vozila pri koåeçu) spreåile danas se sve åeãñe ugraœuju. Mada postoje razliåite varijante ABS. S obzirom da ABS spreåava blokiraçe toåkova. Najznaåajniji su oni karakteristiåni detaÿi koji su nastali u trenutku sudara ili neposredno posle sudara. tip i godinu proizvodçe vozila. Zato bi tragove kretaça trebalo posebno detaÿno 8 242 . – nagle promene pravca pruæaça traga. c) Karakteristiåni detaÿi na tragovima koåeça Kad pronaœemo tragove koåeça. Vozila sa ABS ostaju stabilna i upravÿiva i pri koåeçu na klizavom kolovozu (sneg. led. Ukoliko kolovozni zastor nije ravnomernog kvaliteta. Tako se ostvaruje najefikasnije bezbedno koåeçe u datim uslovima. Ako toåkovi blokiraju u krivini vozilo ñe nastaviti da se kreñe tangencijalno. tj. spreåava se potpuno proklizavaçe. a åesto se ne mogu ni uoåiti golim okom. pa se smaçuje i treçe pneumatika i kolovoza. on ñe bræe proklizati i realizovañe se razliåite sile koåeça. Ako jedan toåak naiœe na klizav kolovoz. Podatak o tome da li vozilo ima ABS mora se evidentirati u uviœajnoj dokumentaciji ili bar evidentirati taånu marku. uz desnu ivicu kolovoza ima prÿavãtina i sliåno). – kratko zadebÿaçe ili zacrçeçe traga. i to: – kratki prekid (slabÿeçe) traga. åak. bez obzira ãto vozaaå snaæno pritiska papuåicu koånice. prÿavãtine i sliåno) kao i pri koåeçu u krivini. Danas se radi na optimiziraçu opreme i metodologije za lakãe uoåavaçe tragova koåeça vozila sa ABS. onemoguñeno upravÿaçe vozilom. – prelazak traga koåeça u trag zanoãeça i – kombinacija prethodno navedenih detaÿa. veñ su zacrçeça ravnomerno rasporeœena po obodu pneumatika (posledica koåeça okreñuñim toåkom). Åim doœe do proklizavaça na jednom toåku ABS smaçuje sve sile koåeça tako da se toåak odblokira (nastavi se okretaçe toåka). Zato vozila sa ABS ostavÿaju tragove koåeça koji nisu lako uoåÿivi. tzv. Tragovi koåeça vozila sa ABS se lakãe uoåavaju na obodu pneumatika nego na podlozi. a vozilo ostaje stabilno i upravÿivo.

koji mogu zahvatiti ceo obim pneumatika (åisto zanoãeçe) ili samo deo obima (zanoãeçe sa koåeçem). Na podlozi (kolovozu) ostaju izraæena zacrçeça – tragovi zanoãeça. Sliåni popreåni obrisi mogu se nañi i na tragovima zanoãeça na podlozi. 243 8. a posebno na tragovima voæçe. Naime. Zato je osnovni zadatak ekipe na licu mesta da struåno i sveobuhvatno obradi ove tragove. za razliku od koåeça. U ovim situacijama boåno treçe je veliko i pri zanoãeçu dolazi do topÿeça gume. niti ovlaãñeni da odreœuju mesto sudara. u krivini ili raskrsnici). Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada analizirati u pretpostavÿenoj zoni mesta sudara. kad se vozilo kreñe unapred (samo translatorno). ãto åesto onemoguñuje precizno utvrœivaçe mesta i mehanizma sudara. Kada smo pronaãli traæene detaÿe na tragovima. – u pravcu pri nejednakom koåeçu na levim i desnim toåkovima (razlika sila koåeça stvara momenat koji izaziva zanoãeçe) i – pri dejstvu drugih boånih sila prilikom sudara.8. Raspoznavaçe tragova zanoãeça je sasvim jednostavno: – tragovi zanoãeça su vezani za zanoãeçe vozila (zato ñe se ovi tragovi potraæiti u svim situacijama kad je doãlo do zanoãeça vozila). kako bi ih sobrañajno-tehniåki veãtak mogao struåno analizirati i uklopiti u svoj nalaz. d) Tragovi zanoãeça Tragovi zanoãeça nastaju kad boåne sile koje deluju na vozilo premaãe maksimalnu boånu silu priaçaça.5. Do zanoãeça vozila dolazi: – pri skretaçu (na primer. U ovako odreœenoj zoni sudara trebalo bi tragati za karakteristiånim detaÿima. ako se vozilo kreñe velikom brzinom (centrifugalna sila dovodi do zanoãeça). Kriminalistiåki tehniåari i drugi ålanovi uviœajne ekipe nisu struåno osposobÿeni. koji su po prirodi isti kao i tragovi koåeça. zacrçeçe i zadebÿaçe traga). Neki detaÿi se mogu nañi posmatraçem iz neposredne blizine (prekid. Karakteristiåni detaÿi koji ukazuju na mesto sudara mogu da nastanu i na drugim tragovima kretaça. U nekim situacijama tragovi zanoãeça prethode prevrtaçu vozila. jakog boånog vetra i sliåno. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . Vaæno je naglasiti da struåno i sveobuhvatno tumaåeçe i koriãñeçe ovih tragova mogu da vrãe samo saobrañajno-tehniåki veãtaci. pristupamo çihovoj obradi. U naãoj praksi se ne posveñuje dovoÿno paæçe obradi karakteristiånih detaÿa. na osnovu ostalih tragova saobrañajne nezgode (otpali delovi i metarijali sa vozila ili prepreke) moæe se grubo odrediti oåekivana ãira zona mesta sudara. Pri tome se vozilo kreñe boåno i unapred (translatorno i rotaciono kretaçe) ili samo boåno (rotaciono kretaçe oko jedne fiksirane taåke). åime se ugroæavaju i ostali delovi saobrañajno-tehniåke analize. Tragovi zanoãeça ostaju na pneumatiku i na podlozi. Na pneumatiku su uoåÿive popreåne ãare – obrisi. a druge ñemo lakãe otkriti paæÿivim posmatraçem duæ traga sa veñeg rastojaça (nagla skretaça traga) ili kombinacijom ovih postupaka. slabÿeçe.

15 – na osnovu postojaça tragova zanoãeça u pravcu pouzdano se moæe posumçati u ispravnost koåionih ureœaja.Lipovac. kvalitet kolovoza i kvalitet pneumatika). brzina vozila (vo) bila je veña od odreœene graniåne brzine(vgr). Na licu mesta bi trebalo nañi i dokumentovati uzrok zanoãeça vozila – neispravne koånice. klizav kolovoz. izmeriti merodavni segment krivine ili putaçe vozila. – ãare pneumatika na tragu su deformisane i pruæaju se ukoso ili popreåno. putaçu pre prevrtaça i put koåeça. odreœuje se poloæaj vozila u razliåitim fazama zanoãeça (putaça vozila). detaÿno obraditi tragove sudara. Tragovi zanoãeça mogu biti i znatno ispred mesta prevrtaça vozila ili sudara sa drugim vozilima. 8 244 . Znaåaj tragova zanoãeça je. 3) oznaåiti i markirati svaki trag zanoãeça (sliåno tragovima koåeça). a vozilo ñemo uputiti na vanredni tehniåki pregled. presudan za saobrañajno-tehniåku analizu nezgode i sastoji se u sledeñem: – postojaçe tragova zanoãeça ukazuje na naåin kretaça vozila: dakle. onda poåetak tragova zanoãeça precizno odreœuje mesto sudara. 15 Naime. doãlo je do zanoãeça. 4) legendom pojasniti oznake – napisati vrstu i poreklo svakog traga pojedinaåno. – na osnovu poloæaja tragova zanoãeça. u zapisniku opisati i na crteæu ucrtati. – tragovi zanoãeça od razliåitih toåkova nikad se ne preklapaju. 2) otkriti i dokumentovati uzrok zanoãeça: – ako se posumça da je do zanoãeça doãlo zbog blata na kolovozu. dubinometrom i ãormetrom izmeriti odgovarajuñe karakteristike). Krsto Bezbednost saobrañaja – tragovi zanoãeça su uvek krivolinijski. – ako je do zanoãeça doãlo zbog sudara. – ako se posumça da je do zanoãeça doãlo zbog oãtre krivine. – ãirina tragova zanoãeça se meça duæ tragova. opisati. ovaj detaÿ fotografisati. Posebno je vaæno detaÿno pretraæiti potencijalnu zonu sudara. kvalitetno ñemo fiksirati staçe podloge (fotografisati i opisati) i staçe pneumatika. a pre svega oãteñeça vozila. vozilo uputiti na vanredni tehniåki pregled. boåni nagib kolovoza. – ako se posumça da je do zanoãeça doãlo zbog neispravnih koånica. u nekim situacijama. veãtak moæe izraåunati graniånu brzinu (vgr) na boåno zanoãeçe u datim uslovima (za dati radijus krivine. ako se posumça da je zanoãeçe izazvano loãim staçem pneumatika posebno detaÿno fiksirati staçe pneumatika (fotografisati. Kako je do zanoãeça doãlo zbog velike brzine. – na osnovu postojaça tragova zanoãeça u krivini saobrañajno-tehniåki veãtak moæe pribliæno odrediti najmaçu brzinu vozila u krivini. sudar i sliåno. – ako je do zanoãeça doãlo zbog sudara. putaçu vozila u skretaçu. P. Ako posumça da je do zanoãeça doãlo zbog realizacije razliåitih sila koåeça na toåkovima. Obrada tragova zanoãeça je sliåna obradi ostalih linijskih tragova i sastoji se u sledeñem: 1) pronañi tragove zanoãeça i utvrditi çihovo poreklo.

8. Znaåaj tragova klizaça moæe biti veliki: 245 8. 8) opisati tragove u zapisniku: u zapisniku bi trebalo detaÿno opisati izgled i poloæaj tragova zanoãeça. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . pa se na osnovu toga ne moæe pouzdano odrediti razmak izmeœu toåkova. e) Tragovi klizaça Tragovi klizaça nastaju na klizavom kolovozu. ni na podlozi. a nekad se ovaj pravac ne moæe ni odrediti pouzdano. a ako su uoåÿive one su ukoãene. odreœivañe se i poloæaj nekoliko taåaka na tragu. – tragovi klizaça su åesto isprekidani. U svakom od ovih sluåajeva. Pri raspoznavaçu trebalo bi voditi raåuna o sledeñem: – tragovi klizaça su svetliji od tragova koåeça ili tragova zanoãeça. 7) izmeriti tragove zanoãeça: mereçe se obiåno svodi na odreœivaçe poloæaja poåetka i zavrãetka traga. pa ih neñemo nañi na pneumaticima. 6) skicirati tragove zanoãeça. – pravac pruæaça tragova klizaça åesto se meça. Ako se radi o tragu koåeça sa zanoãeçem. zbog klizavog kolovoza sile treça pri kontaktu pneumatika i podloge su male. u situacijama kada su sile priaçaça male. – popreåne ãare pneumatika su retko kad jasno uoåÿive. Rastojaçe izmeœu tragova klizaça meça se duæ tragova. Izuzetno. Ovi tragovi se ãematski crtaju u vidu kosih linija duæ pravca kretaça vozila. Posebno bi trebalo posvetiti paæçu uzroku zanoãeça. navesti ãta nas je navelo da zakÿuåimo o uzroku i ãta smo preduzeli da ovaj uzrok dokumentujemo. Ako je do zanoãeça doãlo u toku koåeça. çihovo rastojaçe je promenÿivo. pa je teãko odrediti koji je trag od koga toåka. Naime. – pri ubrzavaçu i – pri naglom skretaçu. pa je malo zagrevaçe i sagorevaçe gume. Kose linije na tragu prikazuju kose obrise na tragu zanoãeça. – tragovi klizaça razliåitih toåkova su razdvojeni. onda kaæemo da su ostali tragovi koåeça sa zanoãeçem i ove tragove prikazujemo tako ãto nacrtamo jednu liniju (trag koåeça). onda je znaåajno izmeriti i duæinu traga. ako je trag zanoãeça dug. pri klizaçu. – veoma åesto se ovi tragovi prepliñu. dolazi do smaçene upravÿivosti vozila (a nekad i do nekontrolisanog kreatça vozila).5. tj. i to: – pri koåeçu. pa se ne bi mogao precizno ucrtati na osnovu dve taåke. ne vide se celom duæinom. Ako je toåak blokiran popreåne ãare se ocrtavaju pod oãtrim uglom. tj. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada 5) fotografisati tragove zanoãeça i vaæne detaÿe na ovim tragovima. Veoma åesto tragovi klizaça su teãko uoåÿivi. a zatim popreåno iscrtavamo crtice (tragovi zanoãeça) duæ ove linije.

). – pri udaru metalnih delova vozila u ograde. – pravac pruæaça traga grebaça odreœuje pravac kretaça vozila. pa se ne meri pojedinaåno. tj. s tim ãto duæina tragova klizaça nije znaåajna. Trebalo bi napomenuti da tragovi grebaça nastaju na obe povrãine (na oba vozila. Najznaåajniji su tragovi grebaça koji nastaju u sledeñim situacijama: – pri prevrtaçu vozila kad metalni delovi vozila kontaktiraju sa åvrstom podlogom. Ako je ostao trag klizaça onda je vozilo klizalo. onda poåetak traga grebaça odreœuje poloæaj vozila u trenutku sudara. Obrada tragova klizaça je sliåna obradi tragova zanoãeça. – pravac pruæaça traga klizaça odreœuje putaçu vozila u razliåitim fazama klizaça. na vozilu i kolovozu. – na osnovu poåetka prvog traga klizaça odreœuje se poloæaj vozila u trenutku smaçivaça – gubÿeça upravÿivosti. pri sudarima vozila. doãlo je do nekontrolisanog kretaça. – ako trag grebaça potiåe od naplatka toåka. da metalni delovi toåka dodirnu kolovoz. Na licu mesta se najåeãñe. – pri snaænim sudarima vozila. kad naplatak pneumatika grebe kolovoz. odnosno çihovo poreklo. kvalitetno fiksirati staçe podloge. – pri boånim i drugim sudarima vozila kada se pneumatik oãteti ili tako deformiãe. – ako je grebaçe posledica sudara. Na uviœaju bi trebalo odrediti i dokumentaovati uzroke klizaça.Lipovac. iviåçake. U zoni tragova grebaça åesto se nalaze tragovi boje. objekte i sliåno. Krsto Bezbednost saobrañaja – samo postojaçe tragova klizaça odreœuje naåin kretaça vozila. kad metalne povrãine jednog vozila grebu åvrste delove drugog vozila. f) Tragovi grebaça Ovde se misli na tragove koji nastaju kada se dve åvrste podloge kreñu jedna u odnosu na drugu. tragovi zemÿe i tragovi gume (kojima su obloæeni metalni delovi vozila). tj. – pri pucaçu pneumatika. jednostavno odreœuju odgovarajuñi parovi tragova grebaça. Ovaj trag je prañen vijugavim tragovima gume – masnicama. s tim ãto se tragovi klizaça crtaju kao isprekidane linije (zato ãto su tragovi klizaça slabo vidÿivi i åesto isprekidani). spuãtaju i grebu po kolovozu. onda se pouzdano moæe odrediti da li je do pucaça pneumatika doãlo pre sudara ili je pucaçe pneumatika posledica sudara. kad se doçi delovi vozila deformiãu. na vozilu i objektu itd. P. koji mestimiåno prekidaju tragove grebaça. Mereçe ovih tragova je isto kao i mereçe drugih linijskih tragova. 8 246 . Znaåaj tragova grebaça je veliki i sastoji se u sledeñem: – trag grebaça na kolovozu ili drugim objektima odreœuje naåin kretaça vozila (vozilo je iz nekog razloga metalnim delovima dodirnulo kolovoz ili neki åvrst objekat).

– pri kretaçu posle sudara. Da bi se ova pretraga olakãala. ãto åesto umaçuje çihov znaåaj: – oznaåiti i markirati tragove grebaça. Naæalost.2. moæe se utvrditi smer relativnog kretaça vozila. Tragovi grebaça kod sudara u krivini odreœuju poloæaj vozila u trenutku sudara. led. poloæaj.8. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE Pri kretaçu vozila. – izmeriti tragove grebaça (odrediti poloæaj poåetka i zavrãetka traga). mogu se taåno odrediti mesta gde se mogu pojaviti tragovi grebaça. a posebno pri sudarima åesto dolazi do otpadaça razliåitih delova i materijala sa vozila kao ãto su: komadi migavca. Tako se jednostavno odreœuje mehanizam sudara. a åesto. ãto je u nekim situacijama veoma vaæno. praktiåno je prvo pronañi tragove grebaçe na vozilima. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada – na osnovu uporedne analize parova tragova grebaça utvrœuje se koji delovi vozila su kontaktirali pojedine delove drugog vozila. Na osnovu detaÿne analize izgleda tragova grebaça na vozilima. mesta obaraça bicikla. Obrada tragova grebaça je sliåna obradi ostalih linijskih tragova: – pronañi tragove grebaça na oåekivanim mestima. – u zapisniku detaÿno opisati izgled. 247 . sneg i sliåno. komadi razbijenog stakla. Pri tome bi za svaki trag grebaça trebalo otkriti od koga vozila i od koga dela potiåe. 8. delovi spoÿçih ogledala. motora i sliåno.5. – fotografisati tragove grebaça (u parovima). mesta snaænih sudara vozila. – skicirati tragove grebaça (crtaju se kao neisprekidane linije). Ovi delovi i materijali otpadaju: – pri kretaçu pre sudara. – pri sudaru. nemoguñe dokazivati naknadno. odnosno mehanizam saobrañajne nezgode. Predmeti padaju na podlogu po pravilima kosog ili horizontalnog hica uz maçi ili veñi otpor vazduha. ÿuspice boje i gita. Otpali delovi i materijali sa vozila 8.5. staklo. zemÿa. delovi ukrasnih lajsni. u praksi su åesti primeri da se na licu mesta ne otkrije poreklo tragova grebaça. – legendom taåno objasniti poreklo svakog traga grebaça (od koga vozila i od koga dela vozila potiåe). oãteñeni delovi vozila. mesta eksplozije pneumatika. kolovoza ili prepreke. Kad je na licu mesta struåno rekonstruisana nezgoda. – pri prevrtaçu i – pri zaustavÿaçu vozila. odnosno koje vozilo je i koliko bilo preãlo na kolovoznu traku za suprotan smer. – otkriti poreklo tragova grebaça. veliåinu i poreklo tragova grebaça. Pri tome nastaju tragovi na vozilu i tragovi na podlozi. i to: mesta prevrtaça vozila. Ovo je vrlo jednostavno otkriti i dokumentovati na licu mesta. a zatim pronañi odgovarajuñe tragove grebaça na kolovozu.

Na primer. pa åak i vetar mogu lako pomeriti. Pri tome bi trebalo uporedo nalaziti i analizirati odgovarajuñe tragove na vozilu i na podlozi (na primer. Naime.Lipovac. Na ovaj naåin se odreœuje i poreklo svakog traga pojedinaåno. jer su podloæni pomeranju i uniãtavanju. 8 248 . Ovi tragovi se oznaåavaju pojedinaåno ili grupno. onda se na kolovozu traæi isti takav deo/materijal. lokacija i intenzitet oãteñeça vozila. Nalaæeçe ovih tragova je jednostavnije.16 Pri tome bi trebalo imati u vidu da veãtak analizira odbaåaj ovih tragova. uporedo sa analizom ostalih tragova. sneg i sliåno. – kod nezgoda sa NN vozilom. Kretanje vozila i ljudi. na osnovu postojaça ovih tragova jednostavno se usmerava pretraga na terenu (brza i jednostavna eliminacija). ako se naœu ÿuspice crvene boje uz levi trag koåeça traæimo crvena vozila koja imaju oãteñeça u levom delu sa otpalim ÿuspicama crvene boje i sliåno. Zato bi ih trebalo redovno markirati pre fotografisanja.). Poreklo ovih tragova mora se utvrditi na licu mesta. Legendom bi trebalo potpuno odrediti vrstu i poreklo ovih tragova. sneg. na podlozi bi trebalo traæiti odgovarajuñe ÿuspice boje i sl. pre sudara. ako nisu markirani. kriminalistiåko-tehniåki veãtak moæe vrãiti eliminaciju i identifikaciju vozila koja su uåestvovala u nezgodi. neki materijali (delovi) se neñe videti na fotografijama. ako se pri pregledu vozila uoåi da je sa odreœenog mesta otpao odreœeni deo ili materijal. od vrste sudara. od atmosferskih prilika i sliåno. Ako se razliåiti materijali prostiru na istoj povrãini i ne mogu se razdvojiti. oznaåavamo ih i obraœujemo pojedinaåno. a vozila se nisu pomerala posle nezgode. – na osnovu vrste i veliåine tragova moæe se oceniti vrsta. ako se prvo detaÿno pregledaju vozila ili se pregled vozila i kolovoza obavÿa uporedo. Ovaj odbaåaj zavisi od visine sa koje pada predmet. Nekad je znaåajno u legendu uneti i gabaritne dimenzije otpalih materijala sa vozila (ka16 Pod sudarnim brzinama podrazumevaju se brzine vozila neposredno 17 Zato bi ove åiçenice trebalo utvrœivati i dokumentovati na uviœaju. Naime. Ako su razliåiti materijali razdvojeni na kolovozu. zemÿa. ako je oãteñen blatobran i otpala boja na mestu oãteñeça. sakriti ili uniãtiti ove tragove. Krsto Bezbednost saobrañaja Nalaæeçe i raspoznavaçe ovih tragova vrlo je prosto. onda ih oznaåavamo i obraœujemo grupno. Znaåaj ovih tragova je viãestruk: – na osnovu poloæaja otpalih delova i materijala sa vozila saobrañajno-tehniåki veãtak moæe pribliæno odrediti mesto sudara i sudarne brzine. – na osnovu struåno izuzetih delova i materijala otpalih sa vozila. od oblika i mase predmeta.17 od toga da li je bilo prepreka odletaçu ovih predmeta. P. Markiranje ovih tragova trebalo bi vrãiti u svakoj situaciji. a psoebno ako je lice mesta bilo struåno obezbeœeno. kiãa. na licu mesta se lako i pouzdano moæe utvrditi sa kojeg dela vozila je otpala boja. Sa druge strane.

Krajnji poloæaj vozila. odnosno odgovarajuñim merenjima. Krajnji poloæaj vozila zavisi od mesta sudara. ako vozilo nije poznato ili je sporno poreklo traga. sudarnu brzinu. obavezno se vrãi. da su za mehanoskopska uklapanja najbolji polomljeni komadi delova sa vozila. naåin kretanja vozila posle sudara i tako dalje. mestom sudara. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada ko bi se skrenula paænja na znaåaj ovih tragova. izgled. ako su ovi tragovi rasuti na veñoj povrãini. pomoñi ñemo veãtaku da korektno analizira nezgodu. oblik i veliåinu predmeta). lica i predmeta fiksira se skiciranjem. Posebno je znaåajno. 249 8. Ako su dimenzije traga znaåajne. okvira fara. Izuzimanje materijala i delova otpalih sa vozila. izuzeti sve materijale i delove za vozila koji su podobni za identifikaciju NN-vozila. koje je nosio peãak ili biciklista. Krajnji poloæaj predmeta koji su otpali sa vozila. meriñemo ih kao povrãinske tragove. krupniji komadi stakla fara). ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . Merenje materijala i delova otpalih sa vozila zavisi od njihove veliåine i koncentracije. oblikom i teæinom predmeta i tako dalje. poreklo.5. lica i predmeta Posebno vaænu posledicu nezgode predstavljaju krajnji poloæaji vozila. vrste sudara.5. odnosno na silinu sudara ili druge vaæne okolnosti). poloæaj i veliåinu ovih tragova. U nekim situacijama meriñemo i dimenzije otpalih delova sa vozila (kako bi ih ãto kvalitetnije ucrtali u planu ili da bi skrenuli paænju na njihov znaåaj). ukrasnih lajsni. merimo ga kao koncentrisan trag. ako oåekujemo da se preostali deo nalazi na vozilu (komadi migavca. trebalo bi napomenuti. ako naœemo izolovan deo vozila ili komad materijala sa vozila merimo ga kao taåkasti trag. ali pravac pruæanja traga nije vaæan ili nije poznat. Ukoliko na licu mesta korektno utvrdimo krajnji poloæaj ovih predmeta i dokumentujemo ostale vaæne okolnosti (vrstu. u vezi je sa mehanizmom sudara. 8. naåina kretanja vozila posle sudara i drugih okolnosti.3. lica i predmeta na mesta nezgode. Naime. a posebno mehanizam sudara. Konaåno. Pri tome bi trebalo utvrditi da li su neki predmet i tragovi pomerani pre naãeg dolaska na lice mesta i ovo jasno saopãtiti u zapisniku o uviœaju.8. brzine vozila u trenutku sudara. Ovo podrazumeva koriãñenje razmernika (razmerna fotografija). a åesto zahteva posebne tehniåke uslove i/ili pripremu pre fotografisanja. znaåajan je i pravac njihovog pruæanja (po njemu se moæe odrediti pravac kretanja vozila). Skiciranje ovih tragova svodi se na njihovo slobodoruåno crtanje i kotiranje pribliæno u njihovom obliku i dimenzijama. Krajnji poloæaj vozila. U tom smislu. Zato ñe korektno fiksiranje krajnjeg poloæaja vozila pomoñi veãtaku da pouzdano utvrdi mesto sudara. U zapisniku o uviœaju detaljno bi trebalo opisati vrstu. Fotografisanje materijala i delova otpalih sa vozila trebalo bi da obezbedi kvalitetno prikazivanje izgleda i dimenzija ovih tragova i njihovog poloæaja u odnosu na saobrañajnu povrãinu i druge tragove. sudarnim brzinama.

V.. i Todoriñ U. i dr. Informator.. 1996. i Rau H. Lipovac.. i Lindenmann H. i Æarkoviñ M. Sluæbeni list SFRJ. 1963. Unfallversuche. H. Zemun. Beograd. Saobrañajni fakultet. Zemun.. Kippenheim.. Vodineliñ... Kriminalistiåka tehnika. Kippenheim. Rolly Kinney. S. Beograd. Obrada daobrañajne nezgode. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Izrada skica i situacionih planova.. Saobrañajna kriminalistika. otkrivanje nn – Uåinilaca. Beograd. Verlag INFORMATION Ambs Gmbh. Rotim. 2000.. Vujaniñ M.. svezak 1. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Krsto Bezbednost saobrañaja Literatura Baker. Zemun. P. veãtaåenje.. Beograd.. 1996. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Elementi saobrañajne trasologije. Zemun... Beograd. Zbornik radova sa åetrvrtog seminara iz fotogrametrije. Photogrammetry and Accident Reconstrunction.. Lipovac. V. P. Gavriloviñ. Zemun. Beograd. Society of Automotive Engineers. i Ristiñ Æ. Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti. Graœevinski fakultet. III deo. Traffic Acident Investigator’s Manual for Police. Lipovac. Evenston. Bezbednost drumskog saobrañaja. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Aranœeloviñ M. Aranœelovac. 1994. 1981. Tumbas. Lipovac. F.. K. 2000.. Maksimoviñ. 1994.. Vjeãtaåenje u cestovnom prometu. Illinois. Beograd. K. Åoviñ. Michigan. M. R. International Congress. Jugoslovensko savetovanje o veãtaåenju saobrañajnih nezgoda. 1995. Krivokapiñ. Detroit. Gorkiñ. Mitroviñ. H. Dragaå.Lipovac.. Handbuch der Verkehrsunfall-Rekonstruktion. uviœaj i veãtaåenje saobrañajnih nezgoda. Privredna ãtampa. Beograd. 1990. 1994. Zagreb. uviœaj. Nicholas S. 1989. K.. Medicinska kriminalistika. Beograd.. ekspertize prometnih nezgoda. 1987. S. R. 1996. tragovi. Policijska akademija. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. V. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – fotografisanje. i Aranœeloviñ M. Kriminalistiåka tehnika. Metodologija fotografisanja oãteñenja vozila. 1981. 1981. Elementi sigurnosti cestovnog prometa. Zagreb... Kriminalistika taktika. Beograd. Gregory Smith C. J. Savremena administracija. K. Burg. 8 250 . Burg. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. 1986. 1994... Viãa ãkola unutraãnjih poslova.. Verlag Information Ambs Gmbh.. Grupa autora.. Fotografski i video snimci u sudskoj praksi.

1.3. MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI 9. Poslovi bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a .2.9. Poslovi bezbednosti saobrañaja u funkciji bezbednosti dræave i ostvarivanja prava i sloboda graœana 9. Zaãtitni sistem u bezbednosti saobrañaja 9. Mesto i uloga OUP u zaãtitnom sistemu bezbednosti saobrañaja 9.4.

POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI DRÆAVE I OSTVARIVANJA PRAVA I SLOBODA GRAŒANA Svaka dræava se brine o razliåitim aspektima bezbednosti svojih graœana. 1997. troãkovi i gubici. umanjivanje ovih ãtetnih posledica je vaæan segment ukupne bezbednosti dræave. Sad. Svaki od ovih elemenata ima veoma vaænu ulogu i znaåajan je za uspeãno funkcionisanje zaãtitnog sistema. U tom smislu. 9. veñ je neophodno uspostaviti i stalno jaåati zaãtitni sistem bezbednosti saobrañaja. Bezbednost drumskog saobrañaja.. MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI . Jedno od osnovnih prava åoveka je pravo na æivot. dræavni organi (izvrãni organi vlasti). U saobrañaju kao legalno dozvoljenoj delatnosti viãe stradaju ljudi nego u svim ilegalnim (nedozvoljenim) delatnostima zajedno. veoma su znaåajni za bezbednost dræave. struåne organizacije. 253 9. zdravlja ljudi i na zaãtitu njihove imovine. ZAÃTITNI SISTEM U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Da bi se moglo uspeãno upravljati bezbednoãñu saobrañaja. M. politiåke partije i organi1 Iniñ.9.1 Zato je bezbednost saobrañaja u funkciji zaãtite prava graœana.1. S obzirom na to da se u saobrañaju deãava najveñi broj nasilnih smrti. svi poslovi i aktivnosti kojima se unapreœuje bezbednost saobrañaja. Ovde se posebno misli na zaãtitu æivota. neophodno je koordinirano sprovoditi niz vrlo opseænih mera i aktivnosti. N. FTN. a posebno u funkciji zaãtite prava na æivot. koji obuhvata niz vrlo znaåajnih elemenata (subjekata). obrazovne institucije i odgovarajuñi sistem obrazovanja. Najznaåajniji elementi zaãtitnog sistema su: skupãtine (zakonodavni organi).2. Ovo ne moæe da realizuje ni jedan subjekt samostalno. Æivot savremenog åoveka je najviãe ugroæen u saobrañaju. privredni subjekti. prava na bezbednost i prava na zdravu æivotnu sredinu. prava na slobodu. najveñi broj povreœivanja ljudi i ogromne materijalne ãtete.

na konkretne probleme i moguñnosti njihovog reãavanja. autoãkole i sl. Obrazovno-vaspitne ustanove (deåije predãkolske ustanove.Lipovac. tehniåki pregledi vozila. o naåinima i moguñnostima smanjivanja ãtetnih posledica saobrañaja. donose strategiju bezbednosti saobrañaja. organizuje sve aktivnosti u bezbednosti saobrañaja. Nevladine organizacije su slobodna i åesto vrlo kritiåki nastrojena udruæenja graœana koji koriste razliåite naåine da podstiåu aktivnosti u pojedinim segmentima druãtvenog æivota. stavova. osiguranja. Ove ustanove treba da daju odluåujuñi doprinos u kreiranju i unapreœivanju svesti o znaåaju bezbednosti saobrañaja. nevladine organizacije. njihov rad moæe umnogome pomoñi unapreœivanju rada u bezbednosti saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja 9 zacije. Nevladine organizacije åesto imaju odliånu saradnju sa sliånim organizacijama iz drugih zemalja. nauåno-obrazovne ustanove.). pravosuœe (organi sudske vlasti). gradska i opãtinska) ureœuju normativno-pravni ambijent u kome funkcioniãe zaãtitni sistem bezbednosti saobrañaja. podstiåe i pomaæe rad drugih subjekata i sl.) su jedan od najznaåajnijih subjekata koji doprinosi unapreœenju znanja. 254 . ali i drugih subjekata. osnovne ãkole. meœunarodne organizacije i institucije. priprema i donosi akcione planove za sprovoœenje strategija. kao i podrãku meœunarodnih organizacija koje u programu imaju i unapreœivanje bezbednosti saobrañaja. utvrœuju odgovornosti i obaveze izvrãnih organa i drugih subjekata. Posebno je znaåajan rad vlade koja bi trebalo da neprekidno prati stanje bezbednosti saobrañaja. ovo je znaåajan segment æivota za koji su graœani vrlo zainteresovani i oåekuju od partija da ga u svojim programima obrade i dosledno sprovode. dugoroåni i kratkoroåni ciljevi). utvrœuje se æeljeno stanje (vizije. S obzirom na to da su nevladine organizacije u dobroj vezi sa struånom javnoãñu i da prate meœunarnodna iskustva. Nevladine organizacije treba da kritiåki sagledavaju i javnosti saopãavaju drukåije poglede na stanje bezbednosti saobrañaja (od zvaniånih stavova). pokrajinska. priprema i predlaæe skupãtini strategije bezbednosti saobrañaja. kljuåne oblasti rada i upravljaåke mere. organi za saobrañaj. srednje ãkole. Postoji direktno zainteresovana privreda (proizvoœaåi vozila. prevoznici. gradsko veñe. organi unutraãnjih poslova. Politiåke partije i organizacije mogu u okviru svojih programa da izloæe i koncepte unapreœivanja bezbednosti saobrañaja za koje ñe se zalagati. P. Naime. prirodni pomagaåi i ostali subjekti. viãe ãkole. na propuste. fakulteti. Skupãtine utvrœuju koncept. izvrãni odbori gradova. na pojedine aktivnosti koje vlast realizuje.) realizuju mere iz svoje nadleænosti. ali i ostatak privrede ima veliki interes u smanjivanju ukupnih ãtetnih posledica saobrañaja (jer sve posledice na razne naåine plaña privreda). zdravstvene ustanove. U ovim telima se analiziraju izveãtaji o stanju i tendencijama u bezbednosti saobrañaja. Izvrãni organi (vlada. organi prosvete i obrazovanja. veãtina i ponaãanja uåesnika u saobrañaju. putari. autoãkole itd. i sl. Privreda bi trebalo da prepozna svoj interes u unapreœivanju bezbednosti saobrañaja. Skupãtine (republiåka.

EU i sl. Pravosuœe (sudije za prekrãaje. osiguranja motiviãu vozaåe da unapreœuju svoje ponaãanje. finansijska. ciljeve i naåine upravljanja bezbednoãñu saobrañaja. a posebno na vozaåe. Struåna javnost ima veliku odgovornost da stalno podstiåe struåne rasprave o bezbednosti saobrañaja. ulaganjem u razvoj nauke.2. Preko ovih vladinih. zdravstvene ustanove efikasnim radom na zbrinjavanju i leåenju povreœenih u saobrañajnim nezgodama. da prati savremena nauåna dostignuña. mogu se uoåiti vozaåi åije zdravlje je bitno oslabilo tako da viãe ne mogu da voze itd. Meœunarodne organizacije pomaæu u uporeœivanju i preuzimanju najbolje prakse u upravljanju bezbednoãñu saobrañaja. Posebno su znaåajne organizacije sa velikom politiåkom teæinom (UN. a posebno da ne åine saobrañajne prekrãaje itd. a posebno iskorenjivanju najopasnijih pojava u saobrañaju. Nauåne organizacije moraju neprekidno odræavati komunikaciju sa svetom. mogu doprineti unapreœivanju zaãtitnog mehanizma. razvoj i testiranje modela bezbednosti saobrañaja. Kroz redovno leåenje. osiguranja bi trebalo da pomaæu sve druge subjekte bezbednosti saobrañaja. menjanju stavova i unapreœivanju ponaãanja u saobrañaju. Zaãtitni sistem u bezbednosti saobrañaja Treba uoåiti veliku ulogu javnosti u bezbednosti saobrañaja. osiguranja imaju najveñu i najoåigledniju korist od unapreœivanja bezbednosti saobrañaja (manje isplate za nastale ãtete u nezgodama). Struåne organizacije pomaæu svim drugim subjektima u domenu svoga delovanja. da unapreœuje stavove i razvija svest o znaåaju bezbednosti saobrañaja. mogu bitno smanjiti posledice nezgoda na putevima. medijska i najãira javnost. Osiguranja su znaåajan subjekt koji ima vaæne poluge uticaja na ponaãanje uåesnika u saobrañaju. Nauåne ustanove su odgovorne za efikasan transfer znanja i iskustava. za neprekidno prañenje stanja bezbednosti saobrañaja. Doslednim sprovoœenjem savremenih koncepata osiguranja i naknade ãtete. ali i sa svim subjektima bezbednosti saobrañaja u zemlji. za razvoj domañih znanja.). tuæilaãtva. svojim efikasnim i struånim radom. za projektovanje mera i njihovo prañenje. Zdravstvene ustanove pomaæu u selekciji vozaåa. prenose se iskustva iz najrazvijenijih zemalja i stalno unapreœuje nacionalni zaãtitni sistem. Naime. vaspitno-popravne ustanove). na obostranu korist. struåne asocijacije i sl. odreœuje vizije. politiåka. u preventivne aktivnosti.9. ali i meœunarodne organizacije koje okupljaju privrednike. . sudovi. Struåna javnost treba da neprekidno obezbeœuje struåno i nepristrasno prañenje stanja bezbednosti saobrañaja. razvija naãa znanja i praksu. Posebno su znaåajne struåna. meãovitih i nevladinih organizacija ujednaåava se praksa. 255 9. Ove organizacije okupljaju struånu javnost i treba da budu glavni u kreiranju mera i zahteva pred pojedine odgovorne subjekte u bezbednosti saobrañaja. vrãi transfer znanja i iskustava. Sa druge strane. Sa druge strane. MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI Struåne organizacije i udruæenja okupljaju subjekte koji su vrlo zainteresovani za stanje bezbednosti saobrañaja ili za pojedine segmente ove oblasti. a posebno u stalnom prañenju zdravstvenog statusa vozaåa profesionalaca.

Politiåka javnost najbolje moæe izbalansirati ulaganja i sve aktivnosti u bezbednost saobrañaja sa ostalim druãtvenim potrebama. politiåka javnost je nosilac i pokrovitelj najvaænijih aktivnosti u upravljanju bezbednoãñu saobrañaja. mediji pomaæu struånjacima da proverene struåne stavove saopãte drugim javnostima i tako pokrenu druãtvene i druge aktivnosti. ova javnost najbolje predstavlja interese graœana. pa i u zaãtiti graœana u saobrañaju i u bezbednosti saobrañaja. na osnovu stavova struåne javnosti i podrãke politiåke javnosti. Struåna javnost treba da pomaæe politiåkoj javnosti da donese adekvatne odluke. Struåna javnost pomaæe finansijskoj javnosti da se opredeli za ulaganja u bezbednost saobrañaja. Obezbeœujuñi promociju ideja i aktivnosti u bezbednosti saobrañaja. Medijska javnost. Na osnovu takve podrãke. odnosno da pomognu privrednim subjektima da prepoznaju svoj interes i direktno ulaæu u bezbednost saobrañaja. U razvijenim zamljama dræava je prepoznala znaåaj teme i svojim odlukama obezbeœuje osnove finansiranja. Krsto Bezbednost saobrañaja Politiåka javnost ima podrãku graœana koja je verifikovana na demokratskim izborima. medija i delom politiåkih i drugih lidera. Najrazvijenije zemlje (posebno SAD) ulaæu napore da obezbede ãto direktniju vezu izmeœu privrede i subjekata bezbednosti saobrañaja. a na osnovu struånih stavova koje saopãtavaju mediji. najãira javnost ih prihvata. a s ciljem smanjivanja izdataka i poveñavanja profita. Zainteresovana finansijska javnost. Proces usaglaãavanja navedenih i drugih javnosti je presudno vaæan za dobro funkcionisanje zaãtitnog sistema u bezbednosti saobrañaja. najãira javnost. ali i ka politiåkoj i drugim javnostima. u skladu sa zakonskim ovlaãñenjima i odgovornostima. ali ima i drugaåijih procesa kada najãira javnost traæi od struåne i politiåke javnosti da preduzme neke mere i aktivnosti. izgraœuje ispravne stavove i shvata znaåaj pojedinih aktivnosti.Lipovac. Najãira javnost podræava strategiju i plan koje donosi politiåka javnost na osnovu struånih stavova. OUP u znatnoj meri participira u poslovima zaãtite graœana i njihove bezbednosti uopãte. ali i podstiåe druga ulaganja u bezbednost saobrañaja. MESTO I ULOGA OUP U ZAÃTITNOM SISTEMU BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 9 OUP imaju znaåajnu funkciju u bezbednosti saobrañaja. obezbeœuje ili unapreœuje finansiranje poslova bezbednosti saobrañaja. U nekim sluåajevima najãira javnost moæe i da zahteva sprovoœenje odreœenih aktivnosti u bezbednosti saobrañaja. 9. P. Konaåno. obezbeœuje komunikacione kanale ka najãiroj javnosti. na osnovu stavova struåne javnosti. U jednom trenutku politiåka javnost nameñe reãenja. Sa druge strane. Svrha policijskog rada u oblasti bezbednosti saobrañaja je zaãtita organizovanog funkcionisanja drumskog saobrañaja i zaãtita graœana i materijalnih 256 . pod uticajem struånjaka. Naime. Neprekidni meœuuticaji ovih javnosti stalno menjaju njihove uloge i meœusobno usaglaãavaju stavove i interese. unapreœuje svoju svest o znaåaju teme. najbolje moæe da izbalansira njihove potrebe i utvrdi prioritete.3.

Osim ulo- .2 To se postiæe primenom mera zaãtite bezbednosti i sprovoœenjem preventivnih aktivnosti. otkrivanje i obrada delikata u saobrañaju i saobrañajnih nezgoda. Najvaæniji korisnici usluga saobrañajne policije su: graœani. u skladu sa evropskim standardima. – saobrañajno inæenjerstvo – analitiåko prañenje. Beograd. MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI vrednosti u procesu prevoæenja. – saobrañajno inæenjerstvo – podrãka bazama podataka. Mesto i uloga OUP u zaãtitnom sistemu bezbednosti saobrañaja 2 Reforma 3 Isto. uloga OUP u oblasti bezbednosti saobrañaja je vrlo specifiåna i realizuje se kroz vrãenje vrlo razliåitih poslova bezbednosti saobrañaja. – podrãka bazama podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama. uåesnici u saobrañaju. 257 9. predviœanje i podrãka u organizovanju bezbednosne zaãtite. Najvaænije usluge saobrañajne policije su: – obezbeœenje i poboljãanje protoka saobrañaja. lokalna samouprava. 2003. nevladine i druge organizacije.3. – uåeãñe u izvrãavanju zadataka drugih organizacionih jedinica Ministarstva i – organizacija i menadæment saobrañajno-policijskih poslova. – policijsko obezbeœivanje saobrañaja u posebnim prilikama. analitiåko prañenje.9. planiranje i uåeãñe u organizovanju bezbednosne zaãtite. – podrãka drugim organizacionim jedinicama MUP-a i – upravljanje i stalno unapreœivanje organizovanosti saobrañajne policije. saobrañajnim prekrãajima i saobrañajnim nezgodama. institucije u oblasti obrazovanja i nauke i osiguravajuñe kompanije. Zadaci saobrañajne policije su: – saobrañajno-policijski nadzor nad obavljanjem saobrañaja. struåne organizacije i institucije u oblasti saobrañaja. saobrañajna privreda i industija vozila. – prañenje sticanja prava uåeãña vozaåa i bezbednosnih svojstava vozila u saobrañaju. dræavna administracija. – podrãka i uåeãñe u sprovoœenju programa prevencije bezbednosti saobrañaja i u ostvarivanju posebnih programa zaãtite riziånih grupa i ranjivih uåesnika u saobrañaju. – otkrivanje delikata u saobrañaju i sprovoœenje saobrañajno-policijskih procedura. – posebni programi bezbednosne zaãtite u saobrañaju. – obezbeœenje poãtovanja utvrœenog reæima saobrañaja. uz podrãku jedinstvene baze podataka o vozilima. saobrañajne policije (dokument MUP-a). – prevencija i unapreœenje bezbednosti saobrañaja.3 Dakle. – podrãka i doprinos optimalnoj obuåenosti vozaåa i unapreœenju bezbednosnih svojstava vozila u saobrañaju. vozaåima. – iniciranje i pomoñ unapreœenju administrativno-regulativnog ureœenja bezbednosti saobrañaja. – iniciranje administrativno-regulativnog uticaja na unapreœenje bezbednosti saobrañaja. predviœanje.

9. vrãe kontrolu i regulisanje saobrañaja na putevima i nadzor nad sprovoœenjem propisa i preduzimaju druge mere koje se odnose na bezbednost saobrañaja na putevima. OUP ima vrlo znaåajnu funkciju pomaganja. koordinacije. U Uvodnim odredbama republiåkog Zakona o bezbednosti saobrañaja na putevima (ål. slabi ugled saobrañajne policije i podrãka graœana u izvrãavanju poslova. Ukoliko ceo zaãtitni sistem dobro funkcioniãe. kao i kontrolu nad vozaåima i vozilima na putevima vrãe radnici milicije. struånim organizacijama u oblasti saobrañaja. tada slabi efikasnost OUP-a u izvrãavanju ostalih poslova (koji samo njemu pripadaju). regulisanje saobrañaja izuzetno mogu da vrãe i vojni organi u obimu kojim se osigurava bezbednost ostalih uåesnika u saobrañaju. Samo kao deo zaãtitnog sistema bezbednosti saobrañaja. S druge strane. Krsto Bezbednost saobrañaja ge neposrednog izvrãioca pojedinih poslova. Meœutim. ovog ålana. 3 i 4. 9 Ålan 4. nikada ne treba zaboraviti da je OUP samo jedan od subjekata bezbednosti saobrañaja.. P.. OUP moæe biti uspeãan i efikasan. POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U NADLEÆNOSTI OUP-a Zakonom su ureœena ovlaãñenja i odgovornost OUPa u oblasti bezbednosti saobrañaja. slabi zainteresovanost ostalih subjekata da preuzmu svoj deo posla (i odgovornosti). 258 . na obuci i pri vrãenju saobrañaja vojnih jedinica i vozila na putevima.4. Radnici milicije duæni su da uåesnicima u saobrañaju pruæaju odgovarajuñu pomoñ. Naime. Mnogo se gubi ako se OUP-u dodeljuju poslovi koji mu ne pripadaju. preduzimaju i predlaæu mere kojima se omoguñuje uspeãno ostvarivanje prava i interesa organizacija udruæenog rada. nadgledanja i nadzora u bezbednosti saobrañaja. Kontrolu i regulisanje saobrañaja na putevima. OUP moæe doprineti podsticanju i koordinaciji rada ostalih subjekata. u okviru svog delokruga. ma koliko bila velika uloga OUP-a. udruæenjima graœana i graœanima i prihvataju njihovu inicijativu za reãavanje pitanja bezbednosti saobrañaja na putevima. U rejonima vojnih objekata. lakãe ñe i efikasnije funkcionisati i OUP. U vrãenju poslova iz stava 1. organi unutraãnjih poslova. drugih organizacija i graœana u oblasti saobrañaja na putevima. Organi unutraãnjih poslova prate stanje bezbednosti saobrañaja na putevima.Lipovac. ZoBS) predviœeno je: Ålan 3. saraœuju sa organima druãtveno-politiåkih zajednica.

Kambera. jer su svi oni deo jedne celine – nastojanja OUPa da doprinese efikasnom funkcionisanju sistema bezbednosti saobrañaja. 257–262). 1998. Ãesti simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2002 – bezbednost saobrañaja u 21. 1991. 2000. Lipovac... Neãiñ M. Minnesota Institute of Public Health. Novi Sad. i Vukaãinoviñ M. Iniñ. VÃUP. 259 9. G. i Banoviñ. Elliott. Budva. Bezbednost drumskog saobrañaja. 2002. M. Beograd. Vrlo je nezahvalno praviti klasifikacije i veãtaåki deliti poslove OUPa u bezbednosti saobrañaja. na osnovu naãe prakse. Banja Luka. How Social Marketing of Prevention Can Help Your Community.. MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI U ovim odredbama Zakona odreœen je delokrug rada OUPa u bezbednosti saobrañaja. Effective Road Safety Campaigns: A Practical Handbook... neka iskustva razvijenih zemalja. Kriminalistiåka metodika. Kambera. VÃUP. 2001. 6p (Zbornik radova. Jaker. Novi Sad. B.. Road Safety Mass Media Campaigns: A Meta Analysis. Lipovac.. Fakultet tehniåkih nauka u Novom Sadu. moguñe je uoåiti sledeñe grupe struånih poslova bezbednosti saobrañaja koje obavlja OUP: 1) neposredna kontrola i interventno regulisanje saobrañaja 2) upravni poslovi bezbednosti saobrañaja 3) prañenje i unapreœenje propisa u bezbednosti saobrañaja 4) obrada i rasvetljavanje saobrañajnih prekrãaja i saobrañajnih nezgoda 5) inspekcijsko-tehniåki poslovi bezbednosti saobrañaja 6) preventivno-propagandni poslovi bezbednosti saobrañaja i 7) ostali poslovi bezbednosti saobrañaja. 1992. Kampanje u bezbednosti saobrañaja. znaåaj i problemi realizacije u naãim uslovima. M.. 249-258). 10 p. 2000. Lipovac. Keãetoviñ. B.. No 8-9. Lipovac. 2002. Jaker. i Keãetoviñ Æ. 2001. Federal Office of Road Safety. Simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima (Zbornik radova). Beograd. Odnos saobrañajne policije i javnosti. Odnosi policije sa javnoãñu. . Federal Office of Road Safety.Literatura Literatura Boãkoviñ. K. Odnos saobrañajne policije i javnosti u funkciji prevencije saobrañajnih nezgoda na putevima. 2000. Minnesota Institute of Public Health. Ipak. 1989. Social Marketing: How to Say what Needs to be Said. Ovi poslovi ñe biti detaljnije pojaãnjeni u daljem izlaganju. (Zbornik radova. K.. Elliott. M. Æ. K. Efektivnost sistema zaãtite u automobilima. G. K. Defendologija. veku. Novi Sad.. za potrebe ovog izlaganja. Drugi nauåno-struåni skup sa meœunarodnim uåeãñem: Nauka u sluæbi pravosuœa.

Spasite 200 æivota u Srbiji – veæite pojas. (Zbornik radova.. Policijska akademija. Milosavljeviñ. Evropski kodeks policijske etike. Makroistraæivanje stradanja peãaka u Beogradu.. Muræan. Sad. 1999. CIBS. Krsto Bezbednost saobrañaja Lipovac. 2000. simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2004. Kako smanjiti stradanje dece peãaka u Beogradu. Miletiñ.. 6p (Zbornik radova. Beograd. S. 1998. veku. Ljudska prava. 7. medijska kampanja za smanjenje ugroæenosti dece u saobrañaju. K. 2000 (Zbornik radova. Novi Sad. i dr. Lipovac. Metodologija istraæivanja i reãavanja problema bezbednosti dece u saobrañaju. 1–8). Lipovac. 1-6). M. Nauåno-struåni skup: Bezbednost dece u saobrañaju. OECD. Beograd. i Lipovac K. Kontrola i regulisanje saobrañaja. Bezbednost 2. S. Lipovac.. Vujaniñ. Strazburg. Me- dijska kampanja poveñavanja upotrebe sigurnosnog pojasa u Republici Srbiji. 2004.. Æ. Program unapreœivanja saobrañajnog obrazovanja u osnovnim ãkolama – drugi seminar za uåitelje. 2003. 2001. Beograd. 2003. 1996.. Beograd. 9 260 . 1982. Policijska akademija. B. Bezbednost saobrañaja. Beograd. M. 6 p. 8 p. 1993. Fakultet organizacionih nauka. 2002. M.Lipovac. i dr. Zaãtitimo decu u saobrañaju. 2000. (Zbornik radova.. Beograd. CIBS (Centar za istraæivanja u bezbednosti saobrañaja) i Automoto savez Republike Srpske.. Lipovac. Saobrañajni fakultet. 59 – 65) Miliniñ... 2003. Beograd. Lipovac.. Medijska kampanja za smanjenje ugroæenosti dece u saobrañaju “Zaãtitimo decu u saobrañaju”. Komitet ministara Saveta Evrope.. Beograd. Paris. Vujaniñ. Nauka o policiji. VÃUP. K.. USA. i Vukaãinoviñ M. Beograd i Banja Luka. i Vemiñ D. M. Beograd. 6 p. K. K. Beograd. Projektovanje modela inoviranja znanja u saobrañaju (magistarski rad).. Vujaniñ. Pantazijeviñ.. Produæite liniju æivota – Veæite pojas (istraæivanje – plan kampanje). Simonoviñ. 2001. Sistemski pristup smanjivanju stradanja dece u saobrañaju. Reforma saobrañajne policije. 2001. Plato. Ãesti simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2002 – bezbednost saobrañaja u 21. B. Pantazijeviñ. P. B. i Vukaãinoviñ M. 287–292). 2003. i Peãiñ D. Buliñ Œ. Lipovac. (dokument MUP-a). Upotreba sigurnosnih pojaseva u republici Srbiji. K. Vujaniñ. Beograd. 2001. Traffic Safety Reference Guide. Beograd. 1997. Preporuka (2001) 10. Marketing of Traffic Safety. (Zbornik radova. K. 2001.. Etika milicije u regulisanju i kontroli saobrañaja. Beograd.. Beograd. i dr. Program unapreœivanja saobrañajnog obrazovanja u osnovnim ãkolama – prvi seminar za direktore. B.. CIBS. Savetovanje: Kontrola i regulisanje saobrañaja (Zbornik radova). 3–6). Strategijske osnove prevencije kriminala na nivou lokalne zajednice – Svetska iskustva. K. National Highway traffic safety administration. CIBS. N.

Neposredna kontrola saobrañaja 10.1.2. Neposredno (interventno) regulisanje saobrañaja .10. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA 10.

ali zakonodavac je ostavio moguñnost da ovo rade i drugi uniformisani pripadnici policije (policijski sluæbenici). mogu se uslovno razdvojiti i pojedinaåno objasniti. 2) bezbednosna zaãtita imovine. otkrivanje i rasvetljavanje kriviånih dela. Zato ima smisla termin “neposredna” kontrola u smislu dopune kontrole koju vrãi organ za saobrañaj.” Poslovi neposredne kontrole i interventnog regulisanja se preklapaju i neprekidno smenjuju.. 4) otkrivanje i hvatanje izvrãilaca kriviånih dela i prekrãaja i drugih lica za kojima se traga i njihovo privoœenje nadleænim organima. 1 . Saobrañaj se stalno prilagoœava korisnicima i obratno: korisnici se prilagoœavaju stanju i moguñnostima saobrañajnog sistema. 5) odræavanje javnog reda. pruæanje pomoñi u sluåaju opasnosti i pruæanje druge bezbednosne pomoñi onima kojima je neophodna.. drugi vidovi borbe protiv kriminala i otklanjanje njegovih organizovanih i drugih oblika. kontrola. Veoma je sloæen mehanizam kontrole saobrañaja s ciÿem uspeãnog i bezbednog odvijanja saobrañaja u svim uslovima. kao i podrãka vladavini prava. kontrola.Poslove neposredne kontrole i interventnog regulisanja saobrañaja vrãe uniformisani pripadnici policije. s ciÿem nadzora.. regulisanje i kontrolu saobrañaja na putevima . . Organ za saobrañaj prati i kontroliãe saobrañaj. U Zakonu o policiji kao jedan od policijskih poslova odreœen je i posao: “regulisanje. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA . ålan 3. On je odgovoran da u celini upravlja saobrañajem.1 Zakon o ministarstvima2 u delokrugu rada Ministarstva unutraãnjih poslova odreœuje i “poslove dræavne uprave koji se odnose na: . 2 Zakon o ministarstvima. Da li je vaæno i zaãto se naglaãava “neposredna” (kontrola) i “interventno” (regulisanje)? Treba imati na umu da kontrolu i regulisanje saobrañaja vrãi organ za saobrañaj. pruæanje pomoñi i nadzor u saobrañaju na putevima. Ipak. otkrivanja i dokumentovanja prekrãaja i sl. pruæanje pomoñi i nadzor u saobrañaju na putevima”. 6) regulisanje. Poæeljno je da to budu posebno obuåeni policajci (pripadnici saobrañajne policije).. sloboda i liånog integriteta lica.. prava... prekrãaja i drugih delikata (u daljem tekstu: kriviåna dela i prekrãaji). Policajci svojim neposrednim prisustvom na putu samo dopunjuju proces kontrole saobrañaja.. jesu: 1) bezbednosna zaãtita æivota. Policijski poslovi.” (Zakon o policiji. u smislu ovog zakona. 263 10. 3) spreåavanje. bezbednost. ålan 10).”.

1. 2) kontrolu trenutnog stanja tehniåke ispravnosti vozila (posedovanje opreme i ispravno funkcionisanje svih sklopova vozila): vizuelna kontrola. 3) kontrolu ponaãanja vozaåa (poãtovanja propisa) u saobrañaju. Saobrañaj je regulisan reæimom saobrañaja. umor i bolest. otkrivanje i dokumentovanje saobrañajnih prekrãaja. upotreba droga.2. 264 .Lipovac. posedovanje vaæeñe saobrañajne dozvole. Osnovni zadaci neposredne kontrole saobrañaja su: nadzor nad poãtovanjem propisa (posebno nad poãtovanjem reæima saobrañaja). Neposredna kontrola uåesnika u saobrañaju Najznaåajnija je neposredna kontrola vozaåa. Ovo se dogaœa veoma retko i zato ima smisla koristiti termin “neposredno” ili “interventno” regulisanje. P.1. voænja pre sticanja prava na upravljanje. saobrañajnim znakovima. NEPOSREDNA KONTROLA SAOBRAÑAJA Neposredna kontrola saobrañaja se odnosi na uåesnike u saobrañaju. odnosno upuñivanje na vanredni tehniåki pregled.1. Tada bi organ za saobrañaj trebalo da preuzme svoj deo odgovornosti i unapredi regulisanje saobrañaja tako da saobrañaj moæe da se bezbedno odvija i bez policije. Krsto Bezbednost saobrañaja Organ za saobrañaj je nadleæan da neprekidno reguliãe (ureœuje) saobrañaj i bez prisustva policajaca. poãtovanje ograniåenja (koriãñenje obaveznih pomagala) itd.1. uniformisani pripadnici policije suspenduju reæim saobrañaja i oni preuzimaju regulisanje saobrañaja. Neposredna kontrola vozaåa u saobrañaju obuhvata: 1) kontrolu prava uåeãña vozaåa u saobrañaju: identifikacija vozaåa. kontrola primenom tehniåkih sredstava na licu mesta. vozila i put. semaforima i drugom opremom. 2) kontrolu trenutnog psihofiziåkog stanja vozaåa: alkoholisanost. 10. sravnjivanje podataka iz saobrañajne dozvole sa obeleæjima vozila itd. Ukoliko ovo regulisanje saobrañaja postane pravilo. onda je to znak loãeg reæima saobrañaja i neuspeha u upravljanju saobrañajem. pravilima saobrañaja. Samo izuzetno (interventno). Neposredna kontrola vozila u saobrañaju Neposredna kontrola vozila u saobrañaju obuhvata: 1) kontrolu prava uåeãña vozila u saobrañaju: identifikacija vozila. posedovanje vaæeñe vozaåke dozvole za odgovarajuñu kategoriju. ali moæe da obuhvati i peãake. poãtovanje mera bezbednosti i zaãtitnih mera (voænja za vreme zabrane upravljanja). lekova i dr. putnike i druge uåesnike u saobrañaju. psihoaktivnih materija. 10 10. 10.

stanje i vidljivost horizontalne i vertikalne signalizacije. propusta za vodu.1. odroni.4. 3 “Nadzor nad saobrañajnim znakovima na putevima u pogledu bezbednosti saobrañaja vrãi opãtinski organ unutraãnjih poslova. d) novåana kazna na licu mesta. vlasniãtvo tereta. ili ako je dotrajao. smerokaza i dr. Treba imati na umu da organ za saobrañaj upravlja putevima i vrãi kontrolu stanja puta. prljavãtine i druge prepreke koje ugroæavaju prohodnost i bezbednost saobrañaja). f) iskljuåenje vozaåa iz saobrañaja. Neposredna kontrola saobrañaja 3) kontrolu tereta: poreklo. ovog ålana narediñe svojim reãenjem organizaciji ili organu koji postavlja saobrañajne znakove da takav znak postavi. 10. ograda. potpornih zidova. bermi itd. e) pokretanje prekrãajnog postupka. b) rutinska (sluåajna) kontrola vozaåa (uåesnika u saobrañaju) vozila i puta. treba objasniti najvaænija postupanja saobrañajnih policijaca u neposrednoj kontroli saobrañaja: a) nadzor nad odvijanjem saobrañaja.10. (udarne rupe na kolovozu.” (ålan 156. 2) kontrola saobrañajne signalizacije: postojanje predviœenih saobrañajnih znakova. poãtovanje ograniåenja u pogledu mase i drugih dimenzija. odnosno Republiåki sekretarijat za unutraãnje poslove. 4 “Ako organizacija udruæenog rada ili organ koji se stara o odræavanju puteva ne odræava put na naåin odreœen propisima o putevima i time dovede u neposrednu opasnost uåesnike u saobrañaju. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA . Neposredna kontrola stanja puta i saobrañajne signalizacije Neposredna kontrola puta obuhvata: 1) kontrolu stanja putnih povrãina: kolovoza. Najvaænija postupanja saobrañajne policije u neposrednoj kontroli saobrañaja Da bi se sagledali poslovi neposredne kontrole saobrañaja.3 a posebno u sluåajevima kada je neposredno ugroæena bezbednost saobrañaja (tada OUP nalaæe preduzimanje hitnih mera o kojima obaveãtava organ za saobrañaj).1. ZoBS) 265 10. stav 2 ovog zakona doneñe reãenje kojim ñe narediti preduzimanje mera potrebnih za uspostavljanje uslova za bezbedan saobrañaj na putu.4 10. trotoara. ZoBS). pravilan raspored tereta na vozilu. Ako na javnom putu nedostaje saobrañajni znak ili ako je takav znak nepravilno postavljen ili ako je suviãan. OUP iz ålana 154. h) otkrivaçe i prijavÿivaçe privrednog prestupa i i) otkrivaçe i prijavÿivaçe kriviånog dela.3.” (ålan 155. funkcionisanje semafora itd. bankina.1. 3) kontrola opreme puta i objekata na putu: stanje tunela. g) iskljuåenje vozila iz saobrañaja. odnosno ukloni ili zameni. organ iz stava 1. Policija dopunjuje ovu funkciju i pomaæe organu za saobrañaj (izveãtava o uoåenim problemima i zahteva preduzimanje mera). c) opomena uåesnika u saobrañaju. na putevima na kojima ovaj organ vrãi kontrolu i regulisanje saobrañaja.

266 . godiãnje bi trebalo kontrolisati alkoholisanost svakog 8 do 10 vozaåa (broj rutinskih kontrola alkohola jednak je od jedne desetine do jedne osmine vozaåa). upotreba mobilnog telefona za vreme voænje) ili je lice uåinilo lakãi saobrañajni prekrãaj za koji je predviœena novåana kazna na licu mesta i policajac. 7 “ . To je kontrola sluåajno odabranih vozaåa. policajcima se daje pravo da sami vrãe izbor koga ñe kontrolisati i – rutinska kontrola je ograniåena i strogo kontrolisana: stareãina odreœuje uåestalost. b) Rutinska (sluåajna) kontrola vozaåa (uåesnika u saobrañaju) vozila i puta.). Kad je propisom o prekrãaju predviœeno. drugi dræavni organi.. nadzor nad odvijanjem saobrañaja vezuje za policiju. uniformisani policajac poveñava stepen poãtovanja propisa i uoåava probleme odvijanja saobrañaja. O naplañenoj novåanoj kazni izdaje se potvrda u kojoj se oznaåava koji je prekrãaj uåinjen i kolika je novåana kazna izreåena i naplañena. Pravilan i struåan nadzor je osnova neposredne kontrole saobrañaja. Nadzor nad odvijanjem saobrañaja moæe biti neposredan ili automatski – uz podrãku tehniåkih ureœaja za nadzor (video kamere.) c) Opomena uåesnika u saobrañaju se moæe izricati ako je lice uåinilo greãku koja nije sankcionisana.. Ovo nije ispravno. ali je vrlo rasprostranjeno. naplatiñe na mestu izvrãenja prekrãaja novåanu kaznu uåiniocu koga zatekne u vrãenju prekrãaja. ålan 290). javni i privatni sektor. odnosno pravilo sluåajnog izbora na osnovu politike i strategije bezbednosti saobrañaja5 (svako treñe crveno vozilo. åesto se koristi izraz “mandatna kazna”. ovlaãñeno lice u organu uprave nadleænom za izvrãenje propisa koji je prekrãajem povreœen. 6 Mada je zakon definiãe kao “Naplata novåane kazne na mestu izvrãenja prekrãaja”. ali moæe biti opasna (npr. Krsto Bezbednost saobrañaja 10 a) Nadzor nad odvijanjem saobrañaja je najznaåajniji posao saobrañajnog policajca i obavlja se neprekidno. voænja pre sticanja prava i sl. ovaj nadzor mogu da vrãe organi za saobrañaj. Danas se razlikuju tri pristupa sluåajnoj kontroli: – potpuno se zabranjuje rutinska kontrola da se ne bi ometao saobrañaj i nepotrebno umanjivala pravna sigurnost graœana (policajci mogu kontrolisati samo kada su uoåili prekrãaj). P. Kvalitetan i struåan nadzor nad odvijanjem saobrañaja omoguñuje struåno sagledavanje svih problema u sprovoœenju reæima saobrañaja i uoåavanje saobrañajnih prekrãaja. jer omoguñava uoåavanje saobrañajnh prekrãaja i dalja postupanja. “ (Zakon o prekrãajima. graœani i drugi subjekti. proceni da ñe se efekti postiñi i opomenom. u EU su preporuåeni standardi uåestalosti kontrole za pojedine prekrãaje: svaki mesec bi trebalo kontrolisati bzinu svakog drugog ili treñeg vozaåa (broj kontrola kreñe se od treñine do polovine broja vozaåa). vozila ili deonica puta. Mada se. godiãnje bi trebalo kontrolisati svakog 12 do 15 vozaåa da li koristi sigurnosni pojas itd. Neposrednim prisustvom u saobrañaju.. izbor se vrãi pre nego ãto se uoåi neki prekrãaj. ako su ispunjeni sledeñi uslovi:7 5 Na primer.. u skladu sa politikom OUPa (koju definiãe stareãina). u naãim uslovima. Dakle. d) Novåana kazna na licu mesta6 se moæe izreñi. – rutinska kontrola se vrãi masovno i niåim nije ograniåena: da bi se zahvatilo ãto viãe prekrãaja (posebno voænja pod uticajem alkohola. Na nadzor otpada najviãe vremena u neposrednoj kontroli saobrañaja.Lipovac. svako peto teretno vozilo i sl. fotoaparati kojima se snimaju odreœeni prekrãaji i druge okolnosti u saobrañaju).

Na reãenje o prekrãaju organa uprave donetom shodno odredbama ovog zakona. saopãtiti predviœenu kaznu i njegova prava (da plati kaznu na licu mesta. postupak je zavrãen. ovog zakona. popuniti Potvrdu o naplañenoj novåanoj kazni i predati je uåiniocu prekrãaja i omoguñiti bezbedno ukljuåivanje u saobrañaj. Ako novåana kazna iz ålana 290.10. kao i da . da uloæi æalbu i vodi postupak pred sudijom za prekrãaje).1. onda ñe se novåanom kaznom propisanom za uåinjeni prekrãaj kazniti roditelj. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA – lice je uåinilo saobrañajni prekrãaj za koji je zakonom predviœeno kaænjavanje na licu mesta. Ako lice nije navrãilo 14 godina (dete) ili nije navrãilo 16 godina (mlaœi maloletnik). moæe se izjaviti æalba Viãem prekrãajnom sudu. 11 Zapisnik o izvrãenoj kontroli uåesnika u saobrañaju – vozila. ovog ålana ne moæe biti krañi od osam dana. 9 Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja.. ålan 240. preko organa uprave koji je doneo reãenje. Ako uåinilac prekrãaja u roku za æalbu ne plati novåanu kaznu. da vodi prekrãajni postupak pred ovlaãñenim licem u OUP-u. Neposredna kontrola saobrañaja 8 Maloletnom uåiniocu prekrãaja koji je navrãio 16 godina uruåuje se Zapisnik na isti naåin kao i punoletnom licu. 10 “. – policajac je uoåio prekrãaj. predoåiti licu da je uåinilo prekrãaj. Na izvrãenje novåane kazne primenjuju se odredbe ovog zakona o zameni novåane kazne kaznom zatvora ili radom u javnom interesu. u roku od osam dana od dana dostavljanja reãenja.. odnosno staralac maloletnika. popunjava se Zapisnik. utvrditi da je lice uåinilo saobrañajni prekrãaj za koji je zakonom predviœena novåana kazna na licu mesta i da su se stekli svi uslovi za naplatu novåane kazne na licu mesta. neñe se izricati novåana kazna na licu mesta. Na odluku Viãeg prekrãajnog suda. Kada je uåinilac prekrãaja lice mlaœe od 16 godina. ålan 291). ako je prekrãaj uåinjen kao posledica propusta duænog staranja o maloletniku.. Rok za dolazak po pozivu za voœenje prekrãajnog postupka iz stava 1. niti izjavi æalbu. naplatiti novåanu kaznu u zakonom predviœenom iznosu (ako lice pristane). 267 10. “ (Zakon o prekrãajima.. ne bude naplañena na licu mesta ovlaãñeno lice odmah ñe uåiniocu prekrãaja uruåiti poziv da istu plati u roku od osam dana ili da odreœenog dana i åasa pristupi u organ uprave radi voœenja prekrãajnog postupka. Na Pozivu se nalazi i obaveãtenje da lice moæe imati branioca. izvrãiti opãtu kontrolu (vozaåa i vozila). Uåinilac prekrãaja ñe se u pozivu posebno pouåiti o pravu na odbranu iz ålana 85. odnosno moæe ga dokazati. – lice je dovoljno staro (starije od 16 godina)8 i – lice pristane da plati kaznu. reãenje o prekrãaju dostavlja se na izvrãenje prekrãajnom sudu nadleænom po mestu prebivaliãta kaænjenog. Ako lice plati novåanu kaznu na licu mesta ili plati novåanu kaznu u predviœenom roku (8 dana).10 Ako lice ne plati kaznu na licu mesta. usvojilac. sa zabeleãkom da izreåena novåana kazna nije plañena. Zakon je predvideo i postupanje u sluåaju neplañanja kazne. da se prekrãajni postupak moæe okonåati i bez njegovog uåeãña.11 licu se izdaje Zapisnik sa Pozivom da novåanu kaznu plati u roku 8 dana (na raåun) ili da doœe u OUP radi voœenja prekrãajnog postupka. da plati isti iznos u roku od 8 dana. ovog zakona.9 Pri tome neophodno je sprovesti pravilan postupak: bezbedno zaustaviti vozilo (uåesnika u saobrañaju). veñ ñe se saåiniti Sluæbena beleãka o uåinjenom prekrãaju. æalba nije dozvoljena.

15 U Zakonu o prekrãajima dati su okviri za prekrãajne kazne i zaãtitne mere.Lipovac. policajac ñe Zapisnik ostaviti ispod brisaåa (ili na drugi naåin) i ovo konstatovati u nastavku Zapisnika. Republiåki sekretarijat za zakonodavstvo.13 Ako lice ne plati novåanu kaznu u predviœenom roku.14 Kada utvrdi da su ispunjeni uslovi za pokretanje prekrãajnog postupka. niti se pojavi u OUPu. Ukoliko lice odbije da primi Zapisnik. 2004. 14 Uputstvo o postupanju OUP-a u prekrãajnim stvarima kada uåinilac prekrãaja ne plati novåanu kaznu na 15 Metodologija licu mesta. 2002. 2004. odbacivanje Zahteva ili kaænjavanje). organizaciona jedinica MUP-a åiji radnik je uoåio prekrãaj podnosi SUP-u (sluæbenom licu odreœenom za voœenje prekrãajnog postupka) Zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka (Zapisnik o izvrãenoj kontroli uåesnika u saobrañaju ima ulogu Zahteva). e) Prekrãaji su povrede javnog poretka utvrœene zakonom (saveznim ili republiåkim) ili drugim propisima (uredbe. sluæbeno lice donosi Zakljuåak kojim se prekrãajni postupak pokreñe. P. pravosnaæno i izvrãno reãenje o izreåenoj kazni i Beleãka (da lice nije platilo kaznu u propisanom roku) dostavljaju se prvostepenom organu za prekrãaje – sudiji za prekrãaje (po mestu prebivaliãta prekrãioca). Uz Zahtev se prilaæu izvodi iz sluæbenih evidencija i drugi dokazi. Ako lice ne plati novåanu kaznu u predviœenom roku. Ukoliko lice uloæi Æalbu. Skupãtine grada Beograda i skupãtine grada) za koje su propisane prekrãajne kazne i zaãtitne mere. MUP – USP. Beograd. policajac ñe stareãini (ili licu koje stareãina ovlasti) predati Nalog za izvrãenje sluæbenog zadatka12 i Zapisnike o izvrãenoj kontroli uåesnika u saobrañaju koje je saåinio tokom smene. Nakon saåinjavanja Zapisnika policajac ñe omoguñiti kontrolisanom licu uvid u sadræaj i davanje primedbi koje ñe policajac ãto vernije uneti u Zapisnik ili nastavak Zapisnika. Policajac ñe ponuditi kontrolisanom licu da potpiãe i uruåiti mu Zapisnik. saobrañajnog prekrãaja ne plati na licu mesta izreåenu novåanu kaznu. Krsto Bezbednost saobrañaja 10 ñe Zapisnik posle isteka roka za plañanje kazne postati Zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka. kao i za prekrãajni postupak. a u zakonima o bezbednosti saobrañaja i drugim zakonima precizno su opisani delikti i sankcije. Prekrãajne sankcije su kazne 12 Na poleœini Naloga policajac piãe izveãtaj o preduzetim aktivnostima u toku 13 Objaãnjenje o postupanju u organizacionim jedinicama MUP-a kada uåinilac smene. MUP. Ako se lice ne æali. reãenje postaje pravosnaæno i prekrãilac je duæan da uplati novåanu kaznu na raåun. Vlada Republike Srbije. Prekrãajni postupak u OUP-u (prvostepeni postupak) vodi sluæbeno lice u OUP-u i donosi Reãenje o prekrãaju (odustajanje od postupka. izrade zakona. 268 . Nakon zavrãenog sluæbenog zadatka (posle patrolne sluæbe). odluke skupãtine opãtine. na koje lice moæe uloæiti Æalbu. dokumentacija se dostavlja drugostepenom organu – veñu za prekrãaje koji vodi postupak i donosi reãenje u drugostepenom postupku. Sudija za prekrãaje sprovodi postupak i donosi Reãenje za prinudno izvrãenje (naplata novåane kazne ili zamena zatvorom). Agencija za unapreœenje dræavne uprave. prekid postupka.

primenjuje zaãtitne mere na licu mesta.10. obavezno leåenje alkoholiåara i narkomana i udaljenje stranaca sa dræavne teritorije) zakonom ili uredbom. tereta i vozaåa). ide u zatvor. po Zakonu. opomena. – policajac je uoåio ovaj prekrãaj. odnosno OUP (stranke u postupku) mogu da uloæe æalbu na Reãenje. vozaå. vrãi opãtu kontrolu (vozila. o ranijim kaznama. umoran. odnosno lice). Prekrãaji su propisani za pravna i fiziåka lica. lice plaña izreåenu kaznu. Stareãina moæe doneti Zakljuåak o ispravci Zapisnika o kontroli. u praksi se najåeãñe podrazumeva minimalna starost od 18 godina. i to: ako lice upravlja vozilom pre sticanja prava na upravljanje. Prekrãajni postupak se pokreñe. Uåinilac prekrãaja. zabrana odgovornom licu da vrãi odreœene poslove. o prekrãiocu. f) Iskljuåenje vozaåa iz saobrañaja je posebna mera bezbednosti saobrañaja koja ima funkciju direktne zaãtite saobrañaja. zapreñenu kaznu i njegova prava. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA . pod dejstvom droge ili psihoaktivnih lekova. Ovu meru sprovodi policajac kada osnovano posumnja da lice nije sposobno da upravlja vozilom. a novåane kazne i zaãtitne mere (oduzimanje predmeta. sprovodi se izvrãni postupak: ovo reãenje se unosi u dosije vozaåa. upuñivanje na vanredni tehniåki pregled i sl. ako lice ne koristi pomagala koja su navedena u vozaåkoj dozvoli. odnosno ako je. Kada Reãenje postane pravosnaæno i izvrãno. odnosno bolestan). ide na doobuku itd. predoåava licu.vozila. utvrœuje da je lice uåinilo prekrãaj za koji je Zakonom predviœeno voœenje prekrãajnog postupka. nepodoban da upravlja vozilom. OUP obraœuje Zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka i stareãina ovaj Zahtev podnosi sudiji za prekrãaje koji vodi prekrãajni postupaki donosi Reãenje. izdaje odgovarajuñu potvrdu i omoguñuje bezbedno ukljuåivanje u saobrañaj. zabrana vrãenja odreœenih delatnosti. ako su ispunjeni sledeñi uslovi: – lice je uåinilo saobrañajni prekrãaj za koji je Zakonom predviœeno voœenje prekrãajnog postupka kod sudije za prekrãaje. saopãtava predviœeni postupak (kod sudije za prekrãaje). S obzirom na znaåaj ovog ovlaãñe16 Mada je u Zakonu predviœeno da se za lice od 14 godina mogu izreñi vaspitne mere. saåinjava Zapisnik o izvrãenoj kontroli uåesnika u saobrañaju . upisuju se mere u vozaåku dozvolu. o znaåaju prekrãaja itd. zaãtitne mere i vaspitne mere. ako upravlja vozilom za vreme trajanja izreåene mere bezbednosti ili zaãtitne mere zabrane upravljanja tom kategorijom vozila. Stareãina analizira dokumentaciju i ceni osnovanost. Policajac stareãini podnosi Zapisnik o kontroli i ostale dokaze (dokaz o prekrãaju. 269 10. zabrana pravnom licu da vrãi odreœene delatnosti.). O æalbi reãava drugostepeni organ (veñe za prekrãaje).1. zabrana upravljanja vozilom na motorni pogon. saopãtava licu da da je uåinilo prekrãaj. ako su predviœene Zakonom (iskljuåenje vozila ili vozaåa iz saobrañaja. Neposredna kontrola saobrañaja (novåana kazna i kazna zatvora). odnosno OUP moæe dokazati prekrãaj. a za lice od 16 godina kazne. – lice je dovoljno staro da bude prekrãajno odgovorno.16 Pri tome policajac sprovodi sledeñi postupak: bezbedno zaustavlja uåesnika u saobrañaju (vozilo. Kazne zatvora mogu se propisati samo zakonom.). s obzirom na trenutno psiho-fiziåko stanje (alkoholisan.

odnosno struånom pregledu na koji je upuñen. U zavisnosti od razloga za isk17 “Ovlaãñeno 10 lice ñe na licu mesta privremeno oduzeti vozaåku dozvolu i iskljuåiti iz saobrañaja vozaåa koga zatekne da upravlja vozilom ili da pokuãava da upravlja vozilom ako je oåigledno da je vozaå u takvom psihofiziåkom stanju (umor. ovog zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. kao i prema vozaåu iz ålana 190. stav 2. Ako lice. a najdocnije u roku od 24 åasa od åasa oduzimanja.” (Ålan 212. ovog zakona za koga utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake alkoholne poremeñenosti. Policajac kompletira Prekrãajnu prijavu i druge znaåajne podneske (dokaz o prekrãaju. ovog ålana duæno je da vozaåu o tome izda potvrdu. Organ za prekrãaje (sudija za prekrãaje) donosi Reãenje o prekrãaju. ovog ålana prema vozaåu iz ålana 164. dokumente o znaåaju tog prekrãaja za bezbednost saobrañaja). Krsto Bezbednost saobrañaja nja. ovog ålana prema vozaåu iz ålana 188. privremeno oduzeti vozaåku dozvolu. utvrditi da su se stekli uslovi za iskljuåenje vozaåa iz saobrañaja. dejstvo opojnih droga ili lekova na kojima je oznaåeno da se ne smeju upotrebljavati pre i za vreme voænje) da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom. 4. dokaz o prekrãiocu. u roku tri dana. ZoOBS) 270 . 5. Stareãina analizira osnovanost i podnosi Zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka. Vozaåu se. odnosno koji upravlja vozilom duæe od osam åasova. ili koji pokazuje znake alkoholne poremeñenosti. ovog zakona. stav 2. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozaåa a nema vozaåku dozvolu odreœene kategorije ili u vreme kad je na snazi mera bezbednosti ili zaãtitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom. kao i prema vozaåu za koga utvrdi da je pod dejstvom alkohola u smislu ålana 164. u naznaåenom roku (najviãe 24 sata). ovog ålana duæan je da vozaåu vrati dozvolu åim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. Pravosnaæno i izvrãno Reãenje se ulaæe u dosije vozaåa. Ovlaãñeno lice postupiñe na naåin iz stava 1. Organ åiji je radnik oduzeo vozaåku dozvolu prema odredbama st.Lipovac. dan i åas njenog oduzimanja i naåin njenog vrañanja. ovog ålana i prema vozaåu instruktoru koga zatekne da osposobljava kandidata za vozaåa pod dejstvom alkohola u smislu ålana 164. 1. vozaåka dozvola ñe se dostaviti organu u åijoj se evidenciji vodi. stav 3. OUP aktivno uåestvuje u prekrãajnom postupku (kao stranka). Ovlaãñeno lice koje je oduzelo vozaåku dozvolu po odredbama st. g) Iskljuåenje vozila iz saobrañaja je vrlo posebna mera bezbednosti i ima funkciju direktne zaãtite bezbednosti saobrañaja. bolest. Zakonom je precizno definisan postupak iskljuåenja vozaåa iz saobrañaja:17 bezbedno zaustaviti vozilo. i 6. narediti vozaåu da odmah prekine upravljati vozilom. ovog zakona koji vozilom u toku 24 åasa preœe viãe od 500 km. ovog ålana prema vozaåu ili vozaåu instruktoru iz ålana 209. stav 3. Ovlaãñeno lice postupiñe na naåin iz stava 1. 4. Ovlaãñeno lice postupiñe na naåin i iz st. vraña vozaåka dozvola na mestu koje je navedeno u potvrdi o oduzimanju vozaåke dozvole. 1. izdati potvrdu o oduzimanju vozaåke dozvole i narediti vozaåu da na bezbednom mestu parkira vozilo (ako nema drugih vozaåa) i uveriti se da ñe vozaå da poãtuje naredbu (pod pretnjom privoœenja). i 3. a vozaåka dozvola se ne vodi u evidenciji kod organa åiji je radnik tu dozvolu oduzeo. broj oduzete vozaåke dozvole. uzeti podatke o vozaåu (podaci za prekrãajnu prijavu). i 6. Ako vozaå ne preuzme oduzetu vozaåku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. ovog zakona. koja sadræi: ime i prezime vozaåa. P. 2. vozaåa i tereta. ovog zakona koji neprekidno upravlja vozilom duæe od pet åasova. 1. odnosno koji u toku 24 åasa upravlja vozilom duæe od osam åasova. Ovlaãñeno lice iskljuåiñe iz saobrañaja i vozaåa koga zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozaåku dozvolu odreœene kategorije ili da upravlja vozilom u vreme kad je na snazi mera bezbednosti ili zaãtitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom. 5. dozvola se ãalje u nadleæni OUP koji vodi vozaåa u evidenciji (odlaæe se u dosije vozaåa). Ovlaãñeno lice postupiñe na naåin iz stava 1. izvrãiti opãtu kontrolu vozila. 2. ne preuzme vozaåku dozvolu. Uåinilac prekrãaja i OUP imaju moguñnost Æalbe. izveãtaj o ranijim kaznama.

U sluåajevima da policajac uoåi: tehniåku neispravnost vozila koja ugroæava i ometa druge uåesnike u saobrañaju. privremeno oduzeti saobrañajnu dozvolu. odnosno naziv nosioca prava raspolaganja vozilom i njegovu adresu. ili koje se kreñe putem na kome je kretanje te vrste vozila zabranjeno.10. ovlaãñeno lice iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja. koja sadræi: naziv i sediãte organa åiji je radnik oduzeo saobrañajnu dozvolu i registarske tablice.19 odnosno ako su u saobrañajnoj nezgodi oãteñeni bitni ureœaji na vozilu. Neposredna kontrola saobrañaja 18 “Ako ovlaãñeno lice zatekne vozilo koje zbog tehniåke neispravnosti ugroæava ili ometa druge uåesnike u saobrañaju. ZoOBS. a registarske tablice da dostavi organu kod koga se vozilo vodi u evidenciji. pismeno nareœenje. narediñe vozaåu da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili da vozilo odveze do odreœenog mesta gde moæe otkloniti neispravnost. a za prekrãaje iz stava 1. odnosno da upotrebi zimsku opremu. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA ljuåenje vozila iz saobrañaja. na licu mesta. da nema propisane registarske tablice (ima strane tablice koje nisu u skladu sa meœunarodnom konvencijom). Posebne mere bezbednosti) 21 “Ovlaãñeno lice iskljuåiñe iz saobrañaja vozilo koje nije registrovano ili koje nema propisane registarske tablice. Ovlaãñeno lice koje je privremeno oduzelo saobrañajnu dozvolu ili registarske tablice po odredbama ovog ålana duæno je da vozaåu o tome izda potvrdu. odnosno masa prekoraåuju najveñe dozvoljene dimenzije. nepravilno razmeãten teret na vozilu ili vangabaritni teret bez odgovarajuñe dozvole.i registarske tablice.1. Ukoliko vozaå ne otkloni neispravnost. vozilo koje je u saobrañajnoj nezgodi toliko oãteñeno da se opravdano moæe zakljuåiti da su na njemu oãteñeni sklopovi i ureœaji koji su bitni sa stanoviãta bezbednosti saobrañaja. ovog ålana . Ovlaãñeno lice koje je iskljuåilo vozilo iz stava 1. Posebne mere bezbednosti) 20 “Kad ovlaãñeno lice prilikom vrãenja uviœaja opravdano posumnja da su na vozilu koje je uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi oãteñeni sklopovi i ureœaji koji su bitni za bezbednost saobrañaja. Ovlaãñeno lice koje je iskljuåilo vozilo iz saobrañaja vozaåu ñe. narediñe vozaåu da iskljuåi vozilo iz saobrañaja i obezbedi ga na bezbednom mestu.” (ålan 218. ZoOBS. odnosno masu ili osovinsko optereñenje.18 Ukoliko policajac osnovano posumnja da su neispravni ureœaji za upravljanje. ureœaji za zaustavljanje ili ureœaji za spajanje vuånog i prikljuånog vozila. ili se kreñe bez zimske opreme na delu puta i u vreme kad je zimska oprema obavezna. Zakonom su predviœen naåin iskljuåenja: usmeno nareœenje. kao i ako se osnovano posumnja da je na vozilu neispravan ureœaj za spajanje vuånog i prikljuånog vozila. ili na kome je teret nepravilno smeãten. stav 4.21 .” (ålan 219. odnosno nareœenje da vozaå skine i preda registarske tablice. 271 10. Vozilo iz stava 1. ili kojim se bez dozvole prevozi teret åije dimenzije. ovog ålana moæe se ukljuåiti u saobrañaj posle tehniåkog pregleda na kome je utvrœeno da su otklonjena oãteñenja i nedostaci zbog kojih je vozilo iskljuåeno iz saobrañaja. privremeno oduzimanje saobrañajne dozvole. odnosno da su istekle probne tablice. narediti vozaåu da skine registarske tablice i izdati Potvrdu o privremenom oduzimanju saobrañajne dozvole i registarskih tablica. naziv organa koji je izdao saobrañajnu dozvolu. ovog zakona. narediñe vozaåu da prekine saobrañaj i otkloni neipsravnost. iskljuåiñe to vozilo iz saobrañaja i privremeno ñe oduzeti registarske tablice. ime i prezime vlasnika. Posebne mere bezbednosti) 19 “Na tehniåki pregled uputiñe se motorno ili prikljuåno vozilo koje je iskljuåeno iz saobrañaja zbog tehniåke neispravnosti ureœaja za upravljanje ili ureœaja za zaustavljanje.20 iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja i uputiti ga na vanredni tehniåki pregled. iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja tako ãto ñe oduzeti saobrañajnu dozvolu. odnosno nedovoljno obezbeœen. a najdocnije u roku od 24 åasa od åasa oduzimanja. Organ åiji je radnik privremeno oduzeo saobrañajnu dozvolu prema odredbama ovog ålana duæan je da vozaåu vrati tu dozvolu åim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta.” (ålan 216. ime i prezime vlasnika. vrstu i registarski broj vozila. ovog ålana. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kome je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. odnosno naziv nosioca prava raspolaganja vozilom i njegovu adresu. ZoOBS. Ako vozaå ne postupi po nareœenju iz stava 1. Ukoliko policajac utvrdi da vozilo nije registrovano (registracija je istekla duæe od 30 dana). ovog ålana duæno je da izda potvrdu koja sadræi podatke iz ålana 217.

Republiåki sekretarijat za zakonodavstvo. vreme.23 Privredni prestupi mogu biti odreœeni zakonom i uredbama. odnosno putem koji nije naveden u Potvrdi o probnoj voænji. a vozaåu ñe izdati potvrdu o izdatom nareœenju. razlog oduzimanja. odnosno iskljuåenje vozila iz saobrañaja vrlo znaåajno ovlaãñenje koje zadire u prava graœana (sloboda kretanja. odnosno naredi skidanje registarskih tablica i izda odgovarajuñu potvrdu. privremeno oduzme saobrañajnu dozvolu. ili se kreñe bez zimske opreme na delu puta i u vreme kad je zimska oprema obavezna. h) Privredni prestup je druãtveno ãtetna povreda propisa o privrednom i finansijskom poslovanju koja je prouzrokovala ili jemogla da prouzrokuje teæe posledice i koja je propisom nadleænog organa odreœena kao privredni prestup. Za privredni preime i prezime vozaåa i njegovu adresu. vozilo koje se kreñe putem na kome je trajno ili u odreœeno vreme zabranjen saobrañaj vozila one kategorije u koju to vozilo spada ili vozilo koje je oznaåeno probnim tablicama. Agencija za unapreœenje dræavne uprave. vrãeñi poslove kontrole i regulisanje saobrañaja.22 narediñe da se vozilo iskljuåi iz saobrañaja i o tome izdati potvrdu vozaåu. 10 272 . vozilo koje se u zimskim uslovima kreñe putem bez propisane zimske opreme. naredi vozaåu da prekine saobrañaj vozilom. radnik organa unutraãnjih poslova koji vrãi poslove kontrole i regulisanja saobrañaja. ili se kreñe po isteku vaæenja potvrde o izdavanju probnih tablica. uz strogo poãtovanje Zakona. ovog ålana. a saobrañajna dozvola se ne vodi u evidenciji kod organa åiji je radnik tu dozvolu oduzeo. a posebno ako se dosledno ne sprovodi Zakon. Krsto Bezbednost saobrañaja Ako policajac utvrdi da se vozilo kreñe putem gde je zabranjeno kretanje te vrste vozila. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kome je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. odnosno raspolaganje svojim stvarima) i treba ga primenjivati vrlo obazrivo. narediñe vozaåu da odmah prekine saobrañaj i da vozilo ukloni sa kolovoza. Ako vozaå ne postupi po nareœenju iz stava 1. Vlada Republike Srbije. Propis koji utvrœuje privredni prestup sadræi obeleæja privrednog prestupa i kaznu. zaustaviñe vozilo i narediñe vozaåu da skine registarske tablice i da mu ih preda. 2. narediñe vozaåu da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili da vozilo odveze do odreœenog mesta gde moæe otkloniti neispravnost. ovog ålana. a kreñe se putem koji nije naveden u potvrdi. (ålan 217. P. U praksi ima mnogo problema u primeni ovih ovlaãñenja. Ako vozaå ne preuzme oduzetu saobrañajnu dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. Posebne mere bezbednosti) 22 “Ako radnik organa unutraãnjih poslova. ili kojim se bez dozvole prevozi teret åije dimenzije. ovlaãñeno lice iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja. Ako vozaå ne postupi po nareœenju iz stava 1. ili na kome je teret nepravilno smeãten. vozilo koje nije registrovano po vaæeñim propisima ili je oznaåeno stranim registarskim tablicama na kojima brojevi i oznake nisu u skladu sa meœunarodnim ugovorima koje je Jugoslavija ratifikovala. ili koje se kreñe putem na kome je kretanje te vrste vozila zabranjeno. odnosno masu ili osovinsko optereñenje. Treba naglasiti da je iskljuåenje vozaåa. saobrañajna dozvola dostaviñe se organu u åijoj se evidenciji vozilo vodi. odnosno da upotrebi zimsku opremu. Ako ovlaãñeno lice zatekne vozilo koje zbog tehniåke neispravnosti ugroæava ili ometa druge uåesnike u saobrañaju. ZoBS. a vozaåu ñe izdati potvrdu o oduzimanju registarskih tablica sa napomenom da preduzme sve mere radi registracije vozila u skladu sa propisima. odnosno masa prekoraåuju najveñe dozvoljene dimenzije. naåin i vreme vrañanja saobrañajne dozvole i peåat i potpis ovlaãñenog lica. upiãe sve podatke za prekrãajnu prijavu. iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja. vozaåa i tereta.” (ålan 259. odnosno nedovoljno obezbeœen. 3. Beograd. narediñe vozaåu da odmah prekine saobrañaj na tom putu. neophodno je da to uradi po Zakonom predviœenom postupku: da bezbedno zaustavi vozilo. utvrdi da su se stekli uslovi za iskljuåenje vozila iz saobrañaja. 2002. Posebne mere za bezbednost saobrañaja) 23 Metodologija izrade zakona. datum. izvrãi opãtu kontrolu vozila. U svim sluåajevima kada policajac iskljuåije vozilo iz saobrañaja. ZoOBS.Lipovac. put i mesto oduzimanja. zatekne u saobrañaju: 1.

izmenljiva signalizacija itd. mesto (npr.10. od strane ovlaãñenog lica. saobrañajnim znakovima i drugom opremom i ureœajima koji omoguñuju optimalno koriãñenje saobrañajnih povrãina (detektori. Neposredno (interventno) regulisanje saobrañaja se vrãi poloæajem tela. a opãtinski/gradski organ za ulice i lokalne puteve). Neposredno (interventno) regulisanje saobrañaja 10. S obzirom da se podrazumeva prisustvo ovlaãñenog lica (policajac. sa24 Isto. vozaå motornog vozila) i subjektivni: namera ili nehat. vreme izvrãenja (npr.24 Biñe kriviånog dela je skup posebnih elemenata (obeleæja) kriviånog dela. vreme smanjene vidljivosti). drzak naåin).2.2. a posebno obezbeœuje projektovanje.). ograniåenja i zabrana kojima se ureœuje naåin odvijanja saobrañaja i naåin koriãñenja saobrañajnih povrãina. Na osnovu dokaza. oduzimanje predmeta. u skladu sa meœunarodnim sporazumima. Elementi biña kriviånog dela mogu biti objektivni: naåin izvrãenja (npr. Pod neposrednim (interventnim) regulisanjem saobrañaja podrazumeva se propisno izdavanje nareœenja uåesnicima u saobrañaju. i) Kriviåno delo je druãtveno opasno delo koje je zakonom odreœeno kao kriviåno delo i åija su obeleæja odreœena zakonom. Sudsko veñe sprovodi kriviåni postupak i donosi presudu. Za privredne prstupe propisane su samo novåane kazne i zaãtitne mere (javno objavljivanje presude. liånom svojstvu (npr. 273 10. Opisano regulisanje saobrañaja vrãi nadleæni organ za saobrañaj (republiåko ministarstvo za magistralne i regionalne puteve. Saobrañaj se reguliãe opãtim pravilima saobrañaja koja su utvrœena u meœunarodnim konvencijama i Zakonu o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima. zabrana pravnom licu da se bavi odreœenom privrednom delatnoãñu i zabrana odgovornom licu da vrãi odreœene duænosti). NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA stup moæe biti odgovorno domañe ili strano pravno lice ili odgovorno lice u pravnom licu. NEPOSREDNO (INTERVENTNO) REGULISANJE SAOBRAÑAJA Regulisanje saobrañaja predstavlja sistem mera kojima se upravlja odvijanjem saobrañaja. Kriviåni postupak se sprovodi kada policajac osnovano posumnja da je uåesnik u saobrañaju uåinio kriviåno delo. novåana kazna i oduzimanje predmeta. automatski brojaåi. vojnik. opasno oruœe – vozilo). sredstva izvrãenja (npr. kamere. postavljanje i poãtovanje reæima saobrañaja. zakonom i podzakonskim aktima (ojima su propisani znaci koje uåesnicima u saobrañaju daju ovlaãñena sluæbena lica). . OUP podnosi Kriviånu prijavu koju razmatra javni tuæilac i odluåuje o pokretanju kriviånog postupka. zvuånim i svetlosnim znacima i pokretima ruku. ãkolska saobrañajna patrola. na nepreglednom putu). Pri tome se pod reæimom saobrañaja podrazumeva skup pravila. Za kriviåna dela propisani su kazna zatvora. Najåeãñe je reå o teãkim saobrañajnim nezgodama sa obeleæjima kriviånih dela. senzori.

pa je opravdano koristiti obeleæje “interventno”. 53.M. Deliverable 3 – WP 2. Kontrola i regulisanje saobrañaja. da se omoguñi ili pospeãi protoånost saobrañaja. 2000. Beograd. 2001. London.. opravdan je termin “neposredno”. Odnos saobrañajne policije i javnosti.). TRL. – da se omoguñi bezbedna promena reæima saobrañaja (u periodu uvoœenja novog reæima dok ga uåesnici u saobrañaju ne prihvate). Beograd. Grime Geoffrey.). Bezbednost saobrañaja. – da se omoguñi bezbedno odstupanje od reæima saobrañaja (kratko . Beograd. P. Banja Luka. Policijska akademija. Pantazijeviñ. u svim situacijama koje su predvidive). Preporuka (2001) 10. Keãetoviñ. 2002. Federal Office of Road Safety. Krsto Bezbednost saobrañaja obrañajna patrola graœana ili radnici preduzeña za puteve). hendikepirana lica i sl.dok postoje razlozi za odstupanje). Lipovac. 2000. Odnosi policije sa javnoãñu.. Technical Research Centre of Finland (VTT). – da se omoguñi bezbedno kretanje odreœenih kategorija vozila (vozila pod pratnjom. – da se omoguñi kretanje ranjivih uåesnika u saobrañaju (deca. B. Traffic law Enforcement: A Rewiev of the Literature. Milosavljeviñ. Monash university.Lipovac.. Kada se i zbog åega sprovodi interventno regulisanje saobrañaja? Najåeãñe se interventno regulisanje saobrañaja sprovodi u sledeñim sluåajevima: – u raskrsnicama da bi se omoguñilo bezbedno ukrãtanje saobrañajnih tokova.. K. Æ. The Escape Project. Deliverable 5. i dr. bez ovlaãñenog lica. No 8-9. D.. Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules. radovi na putu i sl. 1997. The Police Traffic Control Function Zaal. Komitet ministara saveta Evrope.) i situacije (uviœaj saobrañajne nezgode. Evropski kodeks policijske etike. – da se omoguñi bezbedno ulivanje vozila u saobrañaj. April 1994. B. opasni i vangabaritni tereti i sl.. Strazburg. Policijska akademija. ovo regulisanje se sprovodi samo izuzetno (jer saobrañaj mora biti regulisan pravilima saobrañaja i tehniåkim sredstvima.. 274 10 . odræavanje puta i sl. Nauka o policiji. Weston Paul. SWOV Institute for Road Safety Research.. Zaidel. 1999. The Impact of Enforcement on Accidents. C. Literatura Goldenbeld. S. Defendologija. Technical Research Centre of Finland (VTT).). 2000. The Escape Project. Handbook of Road Safety Research. stara lica. Miletiñ. Report No. 1987. – da se omoguñi bezbedna kontrola saobrañaja itd. VÃUP. Beograd. VÃUP. – da se obezbede odreœene zone (zone ãkola. D. 2000. Sa druge strane.

2003. Vidi: odluku SUS IU broj 78/1-89 . USA. MUP . 2004. 41/94-573. 21/90 i 28/91. 11/91 i “Sluæbeni list SRJ”. Zakona . Zakon o bezbednosti saobrañaja. Zakon o policiji. “Sluæbeni list SFRJ”. Zakona . NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA Traffic safety reference guide. Vidieti ål. Vlada RS. 80/89. 2002. “Sluæbeni glasnik RS”.“Sluæbeni list SRJ”.“Sluæbeni list SRJ”. 28/96-5. 24/94-297. 19/04 i 84/04. 2. 33. 50/88. br. 101/05. 34/92. Uputstvo o postupanju OUP-a u prekrãajnim stvarima kada uåinilac prekrãaja ne plati novåanu kaznu na licu mesta. Vidieti Odluku US RS IU broj 30/94 25/97-509. br. Videti ål. 2004. br. 6.“Sluæbeni list SRJ”. br.USP. 5/86. Beograd. MUP. Reforma saobrañajne policije. Vidieti ål.“Sluæbeni list SRJ”. Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja. MUP. Zakona . br. Vidieti ål. br.67/933111. Zakona . 5. “Sluæbeni glasnik SRS”. Agencija za unapreœenje dræavne uprave. br. br. Zakon o ministarstvima. . br. Zakona . 15/84. Zakon o prekrãajima. 63/ 88. br. Objaãnjenje o postupanju u organizacionim jedinicama MUP-a kada uåinilac saobrañajnog prekrãaja ne plati na licu mesta izreåenu novåanu kaznu. “Sluæbeni glasnik RS”. 1. 28. 29/90. 13/93-284. National Highway traffic safety administration.Literatura 275 10.48/94-1497. 101/05. 2003. Metodologija izrade zakona. Republiåki sekretarijat za zakonodavstvo. Zakona . Vidieti ål.53/93-2467. Vidieti ål. “Sluæbeni glasnik RS”. 53/82.

Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja 11. Pravni poslovi bezbednosti saobrañaja .2.11.1. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 11.

Zakonom o opãtem upravnom postupku propisan je naåin pokretanja. O registrovanim vozilima vodi se evidencija.1 Prema ZoBS-u.. odnosno po sluæbenoj duænosti. vozaå mora kod sebe da ima vaæeñu potvrdu i duæan je da je pokaæe na zahtev ovlaãñenog lica. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . – upravni poslovi u oblasti vozaåa. – inspekcijsko tehniåki upravni poslovi i – ostali upravni poslovi.1. 11. ne moraju biti registrovani: 1) lake prikolice.. ovog ålana.11.. kao i motorna i prikljuåna vozila koja se kreñu od mesta u kome su preuzeta neregistrovana do mesta u kome ñe biti registrovana . Upravni poslovi u oblasti vozila Prema ZoOBS. . 2) motorna i prikljuåna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se vrãi probna voænja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava ili koja se kreñu od sediãta preduzeña u kome su proizvedena do skladiãta. Izuzetno od odredbe stava 1. Za vozila iz taåke 2.pod uslovom da su oznaåena posebnim tablicama za privremeno oznaåavanje takvih vozila u saobrañaju na putu (probne tablice). Pod upravnim poslovima bezbednosti saobrañaja podrazumevañemo one poslova koji se odnose na sprovoœenje nekih upravnih postupaka na zahtev stranke. UPRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Mada se najveñi broj poslova svodi na neku primenu prava. radne 1 “. Kad upravlja vozilom koje je oznaåeno probnim tablicama. registruju se i traktori. Uslovno se mogu razlikovati upravni i pravni poslovi bezbednosti saobrañaja. ovog ålana izdaje se potvrda o koriãñenju probnih tablica. voœenja i okonåanja upravnog postupka.” (ZoOBS. 279 11. Motorna i prikljuåna vozila koja uåestvuju u saobrañaju na putu moraju biti registrovana.1. ålan 195)..1. Za naãe potrebe se mogu razlikovati sledeñe grupa upravnih poslova bezbednosti saobrañaja: – upravni poslovi u oblasti vozila. za naãe potrebe ñemo definisati i izdvojiti posebnu grupu upravno-pravnih poslova. motorna i prikljuåna vozila koja uåestvuju u saobrañaju na putu moraju biti registrovana.

3 Svaki od navedenih struånih poslova je znaåajan i podrazumeva sprovoœeçe precizno ureœene procedure koja se sastoji od viãe struånih poslova OUPa. – produæenje vaæenja registracije vozila. zapreæna vozila. 3 Ovo je upravna. – izdavanje treñe tablice za lake prikolice. Najznaåajniji upravni poslovi u oblasti vozila su: – prva registracija motornih i prikljuånih vozila i vozila na motorni pogon. vozila pod hipotekom i sl. – izdavanje naloga za ukucavanje broja motora i ãasije (PoUputstvuSupa). P. – pridruæivanje registarske oznake vozilu. kao i prikljuåna vozila koja vuku traktori i motokultivatori. – izdavanje privremene registarske tablice (RPE). Registarska tablica sadræi naziv opãtine i registarski broj vozila. radne maãine.. Pravilnikom o registraciji motornih i prikljuånih vozila. ålan 132). motokultivatori. internim aktima MUP-a (npr. – popunjavanje obrasca saobrañajne dozvole.2 Upravni poslovi u oblasti vozila su ureœeni Zakonom o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (ZoOBS). – provera vozila preko Interpola i u zemlji (evidencije ukradenih vozila). bicikli sa motorom. “ (ZoBS. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 maãine. Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima (ZoBS).. ovog ålana izdaje s potvrda o registraciji i registarske tablice. zapreæna vozila i prikljuåna vozila koja vuku traktori i motokultivatori. Uputstvo o ukucavanju broja motora i ãasije) itd. – izdavanje tablica sa oznakom *PROBA*. – registracija vozila sa drugih registracionih podruåja. samo ako su registrovana.Lipovac. 2“ . – provera da li ima zakonskih smetnji da se vozilo registruje (kradena vozila. – unoãenje podataka o vozilu u informacioni sistem (IS) MUP-a. Za registrovano vozilo iz stava 1. – izdavanje naloga za ispitivanje vozila. – izdavanje duplikata saobrañajnih dozvola i – upravni postupak poniãtenja registracije.. – registracija motocikla. – izdavanje uverenja o vozilima. U saobrañaju na putevima mogu uåestvovati traktori. – zamena registarskih tablica (zbog gubitka ili nestanka). – promena tehniåkih podataka o vozilu. procesna kontrola. motokultivatori. Prva registracija motornih i prikljuånih vozila obuhvata sledeñe poslove: – provera svih pisanih podnesaka.. Zakonom o opãtem upravnom postupku. – registracija vangabaritnih vozila. – privremena registracija vozila (RP). – registracija diplomatskih vozila i vozila stranih predstavniãtava.). – upisivanje osnovnih podataka o vozilu u ruåni registar. 280 . – odjava vozila. – promena vlasnika vozila. bicikli sa motorom.

odnosno opãtina) i naknadama koãtanja (izrada saobrañane dozvole. u ovaj dosije mogu dodavati dopunski sadræaji – novi dokumenti o vozilu (raåun o kupovini novog motora. Dakle. 2) dokaz o vlasniãtvu (raåun od ovlaãñenog distributera na ime lica na koje se vozilo registruje ili kupoprodajni ugovor za polovna vozila. dokazi o plañenim daæbinama. naknada za puteve. registarskih tablica i drugo) i 6) dokaz o istovetnosti6 (liåna karta ili drugi identifikacioni dokument za fiziåka lica. kada stranka (vlasnik vozila) podnese zahtev za prvu registraciju vozila u OUPu se sprovode navedeni poslovi od kojih svaki ima svoj znaåaj u pogledu bezbednosti saobrañaja. stara saobrañajna dozvola. Produæenje vaæenja registracije vozila je upravni postupak koji se realizuje svake godine za motorna i prikljuåna vozila. Za produæenje registracije vozila podnose se sledeñi pisani podnesci: 1) dokaz o tehniåkoj ispravnosti vozila (registracioni list7 u kome je ovlaãñeno preduzeñe za tehniåki pregled overilo da je vozilo ispravno). kazni za sa- obrañajne prekrãaje i dr. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Dakle. tako ãto podnosi sledeñe pisane podneska: 1) dokaz o poreklu vozila (raåun za novo vozilo. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja – formiranje dosijea vozila. zapreæna vozila i bicikl sa motorom) se registruju trajno i podleæu ponovnoj registraciji samo prilikom promene vlasnika. 5) dokaz o plañenim daæbinama (carine. dokaz se donosi na uvid. reãenje o nasledstvu i sl. motokultivatori. komunalna taksa i druge daæbina5 koje je propisala Republika. Kasnije se. radne maãine. Prvih pet dokumenata se ulaæe u posebnu fasciklu-dosije vozila i predstavljaju osnovne sadræaje dosijea vozila. 7 Registracioni list ima funkciju i zahteva u ovom upravnom postupku. Stranka pokreñe ovaj proces. dokazi o promeni identifikacionih oznaka ili tehniåkih podataka o vozilu. 281 11. 4 Registracioni list ima funkciju i 5 Neke dræave su propisale da se 6 Ovaj zahteva u ovom upravnom postupku. Ostala vozila na motorni pogon (traktori koji se koriste iskljuåivo u poljoprivredi. odnosno vlasniåka knjiæica za polovna vozila).1.). opãte bezbednosti ili poãtovanja propisa. 4) dokaz o obaveznom osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti (polisa autoosiguranja). dokazi o ispunjavanju uslova bezbednosti saobrañaja itd.). pri svakoj registraciji mora podneti dokaz o uplati poreza. ali se moæe predvideti i njegovo fotokopiranje i åuvanje fotokopije u dosijeu vozila. odnosno reãenje o registraciji ili drugi dokaz za pravna lica).11. za svako vozilo se formira dosije vozila u kome su originalni pisani podnesci u vezi registracije vozila. – izdavanje saobrañajne dozvole i – izdavanje registarskih tablica. 3) dokaz o tehniåkoj ispravnosti vozila (registracioni list4 u kome ovlaãñeno preduzeñe za tehniåki pregled overilo da je vozilo ispravno). porez na dodatnu vrednost. odnosno ãasije.

a ako se radi o promeni motora ili ãasije vozila. vlasnik vozila je duæan da tu promenu prijavi nadleænom organu u roku 15 dana (kao i svaku drugu promenu podataka u saobrañajnoj dozvoli). odnosno reãenje o registraciji ili drugi dokaz za pravna lica). Odjava motornih i prikljuånih vozila vrãi se u sledeñim sluåajevima: – kada se vozilo otuœi i menja registraciono podruåje. osim ako se menja registraciono podruåje ili ako je vozilo bilo odjavljeno po bilo kom osnovu. – kada vlasnik vozila. Uz ovaj zahtev prilaæu se dokazi o promeni tehniåkih podataka. deo ãasije na kome se nalazi utisnuta oznaka ãasije. 3) dokaz o plañenim daæbinama (naknada za puteve. Stara saobrañajna dozvola se ulaæe u dosije vozila.Lipovac. komunalna taksa i druge daæbine8 koje je propisala Republika.). 8 Neke dræave su propisale da se pri svakoj registraciji mora podneti dokaz o uplati poreza. Dokazi o poreklu vozila i vlasniãtvu nad vozilom nisu neophodni. doœe do havarije vitalnih delova vozila ili se promene obeleæja vozila (blok motora. Pri produæenju vaæenja registracije proveravaju se pisani podnesci i aæuriraju sadræaji dosijea vozila. 3) dokaz o plañenim daæbinama (porez na promet i sl.) i naknadama koãtanja (saobrañajna dozvola. 282 . kupoprodajni ugovori. nalaz i miãljenje veãtaka i sl. izdaje se nova saobrañajna dozvola novom vlasniku vozila. odnosno opãtina) i 4) dokaz o istovetnosti9 (liåna karta ili drugi identifikacioni dokument za fiziåka lica. promena nosivosti vozila ili broja mesta za putnike i sl. a po potrebi i registarske tablice). Registarske oznake i registarske tablice ostaju iste. 9 Ovaj dokaz se donosi na uvid. 2) dokaz o vlasniãtvu vozila (kupoprodajni ugovor ili drugi dokument). promena boje vozila. jer se veñ nalaze u dosijeu vozila koji je formiran pri prvoj registraciji. kazni za saobrañajne prekrãaje i dr. odnosno nosilac prava raspolaganja promeni stalno mesto prebivaliãta (fiziåka lica). Prilikom otuœenja ili kupovine vozila. Pored zahteva za promenu vlasnika vozila. vlasnik vozila je duæen da podnese zahtev za promenu tehniåkih podataka o vozilu. P. – ako je vozilo uniãteno.) ulaæu se u dosije vozila. Promena vlasnika vozila. vlasnik vozila podnosi i sledeñe dokaze: 1) dokaz o poreklu vozila (stara saobrañajna dozvola). Svi znaåajni dokazi (raåuni. podnosi se i dokaz o poreklu i vlasniãtvu tog dela vozila. OUP analizira sve dokaze po potrebi sprovodi neophodna veãtaåenja i na osnovu sveobuhvatne analize utvrœuje identitet vozila i izdaje novu saobrañajnu dozvolu. ali se moæe predvideti i njegovo fotokopiranje i åuvanje fotokopije u dosijeu vozila. Promena tehniåkih podataka o vozilu. Ukoliko se vozilo znaåajno oãteti. – ako je vozilo nestalo. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 2) dokaz o obaveznom osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti (polisa autoosiguranja). odnosno sediãte (pravna lica) – preseli se u drugo registarsko podruåje.

a staru saobrañajnu dozvolu zadræava u dosijeu vozila. OUP izdaje nove registarske tablice i saobrañajnu dozvolu. Meœutim. oãteñenja ili nestanka jedne ili obe registarske tablice. neophodno je promeniti registarske tablice i saobrañajnu dozvolu. da preda registarske tablice i saobrañajnu dozvolu. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja – ako je vozilu istekla registracija. 283 11. Registracija motornih i prikljuånih vozila koja dolaze sa drugih registarskih podruåja za vozila koja su kupljena. Na registarskoj tablici se upsuje i godina u kojoj istiåe privremena registracija. Uz tablice RPE se izdaje i Potvrda koja vaæi najduæe 15 dana. Vlasnik vozila odjavljuje vozilo u prethodnom registarskom podruåju (vraña registarske tablice i u saobrañajnu dozvolu se konstatuje da je vozilo odjavljeno). vlasnik plaña sve daæbine i prilaæe dokaze o osiguranju i tehniåkoj ispravnosti.11. Vlasnik vozila je duæan da u roku 15 dana da podnese zahtev za odjavu. posle zavrãenog boravka stranog dræavljanina iz zemlje i za vozila kupljena u Srbiji koja ñe se registrovati u drugoj zemlji. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . ali su prethodno bila registrovana na drugom registarskom podruåju ili se vlasnik vozila doseli sa drugog registarskog podruåja. Privremena registracija (RP) se odnosi na registraciju motornih i prikljuånih vozila åiji su vlasnici stranci koji privremeno borave u naãoj zemlji. na osnovu vaæeñe putne isprave. Ukoliko je vaæila ranija registracija. odnosno nosiocu prava raspolaganja. a stara dozvola se ulaæe u dosije vozila. odnosno saobrañajne dozvola istekla duæe od 30 dana i sl. Uz zahtev za izdavanje privremene registarske teblice (RPE) prilaæe se i izvozna deklaracija od strane carine. niti naknade za puteve i druge naknade (veñ su uplañene). vlasnik vozila prilaæe i Reãenje carine o privremenom uvozu (za uvezena vozila) i dokaz o odobrenom privremenom boravku. odnosno produæenje privremene registracije vrãi se svake godine. Izdavanje privremene registarske tablice (RPE) odnosi se na vozila koja se odvoze iz naãe zemlje. Stare registarske oznake se ne mogu ponovo izdavati pre isteka dve godine od dana prijavljivanja. Vlasnik vozila podnosi zahtev za izdavanje drugih registarskih tablica sa drugom (novom) registarskom oznakom. Uz zahtev za privremenom registracijom. Uz registarske tablice izdaje se i potvrda o privremenoj registraciji vozila. vlasnik vozila je duæan da to prijavi nadleænom organu. onda vlasnik ne plaña osiguranje. uz zahtev podnosi dokaz da je uplatio naknadu za registarske tablice i saobrañajnu dozvolu. Nadleæni organ upisuje u saobrañajnu dozvolu da je vozilo odjavljeno. Ovo je posebno znaåajno zbog åinjenice da se registarske tablice åesto otuœuju radi prevoza poåinilaca kriviånih dela. a zatim podnosi zahtev za registraciju vozila. Ukoliko doœe do gubitka. Registracija diplomatskih vozila i vozila stranih predstavniãtava se vrãi pod posebnim uslovima i za njih se vodi posebna evidencija.1. Uz nove registarske tablice izdaje se i nova saobrañajna dozvola. Privremena registracija vozila. Ukoliko je stara registracija istekla. i da su registarske tablice vrañene i vraña saobrañajnu dozvolu vlasniku. Zamena registarskih tablica u sluåaju gubitka ili nestanka.

Treba naglasiti da ovakve registarske tablice ne oslobaœaju ova vozila od procedura koje se odnose na svaki vangabaritni prevoz (zahtev za odobrenje). odnosno ãasije. a treba da uåestvuju u saobrañaju na putu. Izdavanje treñih tablica za lake prikolice. Da bi se mogle koristiti u javnom saobrañaju lake prikolice (do 750 kg) se registruju i za njih se izdaje jedna registarska tablica sa ponovljenom registarskom oznakom vuånog vozila (treña tablica). OUP vrãi identifikaciju vozila. oãteñena. o putu kojim ñe se kretati vozilo (deonice) i vremenu kada ñe se ovaj prevoz realizovati. s tim ãto se za motocikle izdaje jedna registarska tablica åetvrtastog oblika (koja stoji na zadnjoj strani moticikla). Uz tablice sa oznakom “PROBA” izdaje se Potvrda o koriãñenju probnih tablica na period koji se raåuna u danima i ne moæe biti duæi od 15 dana. Tablice sa oznakom “PROBA” su od kartona i posle upotrebe se ne vrañaju. stareãina SUP-a izdaje nalog za ukucavanje posebnog broja (oznake). o vozaåima koji ñe upravljati vozilom u tom periodu. Za lake prikolice se ne izdaje saobrañajna dozvola. Oznake ukucavaju posebno ovlaãñeni servisi. Registracija motocikla vrãi se pod istim uslovima kao i registracija vozila. prepravljana ili nije ni postojala. Vozila sa oznakom proba podleæu posebnom obaveznom – dnevnom osiguranju. niti posebna potvrda. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 Izdavanje tablica sa oznakom “PROBA” odnosi se na motorna i prikljuåna vozila koja joã nisu registrovana. veñ se u saobrañajnu dozvolu vuånog vozila upisuje da je izdata treña tablica. To su prepravljana ili popravljana vozila koja idu na probnu voænju radi ispitivanja njihovih bezbednosnih i drugih svojstava. ãirina. Za ova vozila se izdaju posebne registarske tablice crvene boje sa belim slovima i brojevima. vozila koja se kreñu od mesta proizvodnje do mesta prodaje (skladiãta) ili od mesta prodaje do mesta stanovanja vlasnika. O izdatim nalozima vodi se posebna evidencija. P. 284 . visina). Izdavanje naloga za ukucavanje broja motora i ãasije je veoma vaæan upravni posao i odnosi se na vozila kod kojih je oznaka motora ili ãasije uniãtena. Nadleæni organ moæe poveriti zainteresovanom preduzeñu da. a ispred oznake upisuje se oznaka PUS (Po Uputstvu SUP-a). Kada je izvrãena pouzdana identifikacija vozila. a na osnovu nalaza veãtaka ili struånog lica. izdaje tablice sa oznakom “PROBA”. Registracija vangabaritnih vozila se odnosi na motorna i prikljuåna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (duæina. sa svim dokazima koji mogu pomoñi u identifikaciji. U Potvrdu se upisuju podaci o periodu vaæenja (do 15 dana). tako da se ove oznake uvek razlikuju od meœunarodnih oznaka vozila (VIN). S obzirom na to da se na tehniåkom pregledu ne moæe struåno i pouzdano utvrditi identifikacija vozila. Kada se ova åinjenica utvrdi na redovnom tehniåkom pregledu vozila (u procesu identifikacije vozila) upisuje se u registracionom listu.Lipovac. u njegovo ime. Vlasnik vozila OUP-u podnosi zahtev za izdavanje naloga za ukucavanje broja motora. vozilo ne moæe biti registrovano u redovnom postupku. mase (najveña dozvoljena masa prelazi 40 tona) i osovinskih optereñenja. veñ ih korisnik uniãtava.

2. 11 Ovako su bili definisani uslovi u prvoj meœunarodnoj Konvenciji o putovanjima automobilom åiji pot- pisnik je bila i Srbija. Na primer. Da bi lice upravljalo vozilima u saobrañaju treba da ispunjava zdravstveni. Zakonom o opãtem upravnom postupku. u kome se od vlasnika moæe oduzeti i vozilo. o osiguranju itd. na osnovu dosijea vozila. 1909. S obzirom na to da ova vozila nemaju potvrdu o ispunjavanju bezbednosnih i drugih uslova za uåeãñe u saobrañaju. pristupa se proveri (po potrebi i veãtaåenju). “atest”). o broju motora i broju ãasije. o prvoj registraciji. Protiv izvrãioca kriviånih dela pokreñe se poseban kriviåni postupak. o registraciji.11 Prema ZoOBS ovi uslovi su konkreti10 Duplikat saobrañajne dozvole moæe izdati samo organ kod koga se vodi dosije vozila. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Izdavanje naloga za ispitivanje vozila se odnosi na vozila koja se opravljaju ili prepravljaju ili za vozila koja se pojedinaåno izraœuju (najåeãñe se lake prikolice izraœuju u zanatskim radnjama ili liåno). Na novoj saobrañajnoj dozvoli se upisuje “DUPLIKAT”. starosni. a na osnovu dosijea vozila i evidencija koje vodi OUP. Najåeãñe se izdaju uverenja o vlasniãtvu vozila. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja 11. Izdavanje duplikata saobrañajne dozvole se vrãi u sluåajevima gubitka saobrañjne dozvole. vreme i naåin nestanka saobrañajne dozvole. Protiv reãenja koja su doneta u prvostepenom postupku moæe se uloæiti æalba drugostepenom organu – Upravi saobrañajne policije u sediãtu Ministarstva. o poreklu vozila.1. Pariz.11. Pravilnikom o vozaåkoj dozvoli itd.1. Ukoliko nalaz veãtaka ukazuje da je reå o falsifikatu. poziva se vlasnik vozila radi davanja izjave u vezi nabavke vozila i drugih spornih okolnosti. neophodno je da se izvrãi pojedinaåno ispitivanje vozila (tzv. Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima (ZoBS). Upravni poslovi u oblasti vozaåa Upravni poslovi u oblasti vozaåa su ureœeni Zakonom o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (ZoOBS). Izdavanje uverenja o vozilima vrãi se na zahtev vlasnika vozila ili drugog zainteresovanog lica. Po sluæbenoj duænosti se donosi Reãenje i poniãtenju registracije i od vlasnika oduzima saobrañajna dozvola i registarske tablice. . struåni i uslov lepog ponaãanja. na zahtev stranke (izjava).10 U izjavi se navode podaci o vozilu za koje se traæi duplikat saobrañajne dozvole. Pri registraciji vozila prilaæe se i dokaz o ispitivanju vozila koji se ulaæe u dosije vozila. Ispitivanje vozila vrãe posebno ovlaãñene organizacije (najåeãñe nauåni instituti i fakulteti). Upravni postupak poniãtenja registracije se vrãi po sluæbenoj duænosti. 285 11. a na osnovu saznanja da je registracija vozila izvrãena i vozilo registrovano na osnovu neispravne (falsifikovane) dokumentacije. mesto. Na osnovu sagledavanja svih dokaza utvrœuje se da li su se stekli uslovi za poniãtavanje registracije. ukoliko se naknadno utvrdi da su dokazi o poreklu ili vlasniãtvu vozila bili neispravni.

. – izdavanje instruktorskih dozvola. 3) da je poloæilo vozaåki ispit za upravljanje motornim vozilima odreœene kategorije.12 Upravne poslove izdavanja vozaåkih dozvola i evidencije vozaåa vrãi OUP. – oduzimanje vozaåkih dozvola (zbog zdravstvenih razloga). pravo na upravljanje autobusima i trolejbusima moæe da stekne lice koje je navrãilo 21 godinu.. stav 1. Pravo na upravljanje motornim vozilima kategorije D moæe da stekne vozaå koji ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije C: 1) ako je upravljao motornim vozilima kategorije C najmanje dve godine. – izdavanje uverenja i – donoãenje reãenja o poniãtenju vozaåke dozvole ili ispita.Lipovac. – pridruæivanje oznake – broja vozaåu. – izdavanje vozaåkih dozvola za vozaåe traktora. tako da pravo na upravljanje motornim vozilima moæe steñi lice koje ispunjava sledeñe uslove: 1) da je duãevno i telesno sposobno da upravlja motornim vozilom. a pravo na upravljanje motociklima sa motorom åija zapremina ne prelazi 125 cm3 – lice koje je navrãilo 16 godina. – provera da li je licu zabranjeno izdavanje vozaåke dozvole (evidencije o zaãtitnim merama i merama bezbednosti). 3) da je poloæilo vozaåki ispit za upravljanje vozilim odreœene kategorije i 4) da mu odlukom nadleænog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilima. – popunjavanje obrasca vozaåke dozvole. Izuzetno od odredbe taåke 2. ovog ålana. Svaki od nabrojanih struånih poslova je sloæen i podrazumeva sprovoœenje propisanih procedura. – izdavanje potvrde o poznavanju saobrañajnih propisa (PSP). Pravo na upravljanje motornim vozilom moæe da stekne lice koje ispunjava sledeñe uslove: 1) da je duãevno i telesno sposobno da upravlja motornim vozilom.. – izdavanje duplikata vozaåke dozvole. 2) da je navrãilo 18 godina. 2) ako je upravljao motornim vozilima kategorije B i C ukupno najmanje 3 godine. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 zovani. ålan 171). “ (ZoOBS.. P. Najznaåajniji upravni poslovi u oblasti vozaåa su: – izdavanje novih vozaåkih dozvola. – unoãenje podataka o vozaåu u jedinstveni informacioni sistem MUP-a. – upisivanje novopoloæenih kategorija. 2) da je navrãilo 18 godina æivota. – zamena inostranih vozaåkih dozvola za nacionalnu vozaåku dozvolu. – prijava/odjava vozaåa (zbog promene prebivaliãta). – upuñivanje vozaåa na kontrolni zdravstveni pregled. – produæenje vaænosti vozaåke dozvole. – upisivanje osnovnih podataka o vozaåu u ruånu evidenciju. 286 . 4) da mu odlukom nadleænog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. Izdavanje nove vozaåke dozvole obuhvata sledeñe poslove: – provera svih pisanih podnesaka. – formiranje dosijea vozaåa i 12 ”.

14 Prema Zakonu i meœunarodnim ugovorima lice moæe imati samo jednu nacionalnu vozaåku dozvolu. administrativne i druge takse i sl. kada stranka (lice koje je poloæilo vozaåki ispit) podnese zahtev za izdavanje vozaåke dozvole. u dosije vozaåa se stavljaju i drugi vaæni pisani podnesci i dokumenti u vezi vozaåa. Ovi podnesci predstavljaju dopunske sadræaje dosijea vozaåa: nalaz i miãljenje lekara sa kontrolnog zdravstvenog pregleda.11. Prva åetiri pisana podneska i jedna fotografija su osnovni sadræaji dosijea vozaåa koji se formira u postupku izdavanja nove (prve) vozaåke dozvole. 4) dokaz o uplati propisanih daæbina (obrazac vozaåke dozvole. 6) dokaz o ispunjavanju starosnog uslova (liåna karta ili drugi identifikacioni dokument na uvid). 6) dokaz o uplañenoj naknadi troãkova vozaåke dozvole i o uplañenim daæbinama (takse) i 7) liåna karta (na uvid). novo lekarsko uverenje itd. odnosno meœunarodne obaveze. Prilikom izdavanja naãe nacionalne vozaåke dozvole. 3) dokaz o ispunjavanju zdravstvenih uslova (lekarsko uverenje u kome je navedeno da je lice sposobno. pravosnaæna reãenja i presude za dela u saobrañaju. Stranka u ovom procesu podnosi sledeñe pisane podneske: 1) zahtev za izdavanje vozaåke dozvole. poseduju inostranu vozaåku dozvolu i æele da je zamene naãom nacionalnom dozvolom. 4) vaæeñe lekarsko uverenje. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . 2) dokaz o struånosti (potvrdu o zavrãenoj obuci i uverenje o poloæenom ispitu). Na osnovu inostrane vozaåke dozvole. Zamena inostranih vozaåkih dozvola se vrãi na zahtev lica (naãih graœana ili stranaca) koja su poloæila vozaåki ispit u nekoj stranoj zemlji. odnosno uslovno sposobno da upravlja vozilom). Pored ovih sadræaja.1. uporeœivanjem uslova koji se zahtevaju i vozaåkih ispita u zemlji gde je vozaå polagao i uslova u naãoj zemlji ocenjuje se ispunjenost uslova za izdavanje naãe nacionalne vozaåke dozvole.14 13 Inostrana vozaåka dozvola je osnov za dobijanje nacionalne vozaåke dozvole. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja – izdavanje vozaåke dozvole Dakle. 287 11. 5) dve istovetne fotografije. Uz zahtev za zamenu inostrane vozaåke dozvole prilaæu se i sledeñi dokumenti: 1) inostrana vozaåka dozvola. inostrana dozvola se zadræava i ulaæe u dosije vozaåa.13 2) overen prepis inostrane vozaåke dozvole. u OUPu se sprovode navedeni poslovi od kojih svaki ima svoj znaåaj. 3) dokaz da je lice boravilo duæe od 6 meseci u zemlji åiju dozvolu poseduje (gde je polagalo vozaåki ispit). Pri tome se ima na umu i princip reciprociteta.) i 5) dve istovetne fotografije.

Lipovac. Instruktorska dozvola se izdaje sa rokom vaæenja od 3 godine. Lica starija od 65 godina. 4) da ima 3 godine vozaåku dozvolu za upravljanje onom kategorijom vozila za koju se izdaje instruktorska dozvola i 5) da za poslednjih 5 godina nije pravosnaæno osuœivana za kriviåna dela ugroæavanja bezbednosti saobrañaja. Izdavanje povrde o poznavanju saobrañajnih propisa (PSP) vrãi se na osnovu poloæenog testa o poznavanju saobrañajnih propisa. Zahtev se odlaæe i ova åinjenica se upisuje i u dosije vozaåa. a nakon toga se produæava. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 Upisivanje novopoloæenih kategorija u vozaåku dozvolu vrãi se kada vozaå (koji ima vozaåku dozvolu i za kojeg je formiran dosije vozaåa) naknadno poloæi neku drugu kategoriju.). Vozaåka dozvola se izdaje sa rokom vaæenja od 10 godina. prilaæe vozaåku dozvolu i dokaz o novopoloæenoj kategoriji. a po potrebi i dve fotografije i drugi prilozi (dokazi o uplañenim daæbinama i naknadama. 288 . Vozaå. Izdavanje vozaåkih dozvola za vozaåe traktora se vrãi na osnovu uverenja o poloæenom ispitu za vozaåe traktora. Za redovno produæenje vaæenja vozaåke dozvole podnosi se zahtev. Produæenje vaænosti vozaåke dozvole se vrãi na zahtev stranke kojoj je istekla vaænost vozaåke dozvole. Izdavanje duplikata vozaåke dozvole se vrãi ukoliko vozaå izgubi ili mu nestane vozaåka dozvola. pri svakom produæenju vaænosti vozaåke dozvole prilaæu i lekarsko uverenje. Izdavanje instruktorske dozvole vrãi OUP na zahtev stranke koja prilaæe dokaze o ispunjavanju sledeñih uslova: 1) da je poloæila ispit za vozaåa instruktora. jer na njenoj treñoj strani nisu svrstane kategorije vozila. 2) da je navrãila 23 godine starosti.). Licima koja su navrãila 65 godina vozaåka dozvola se izdaje sa rokom vaæenja od 3 godine. Ova potvrda daje pravo na upravljanje biciklom sa motorom. Ova dovzloa se razlikuje od vozaåke dozvole. radnom maãinom i motokultivatorom. drugi itd. Danas veliki broj kandidata za vozaåe polaæe PSP test i koristi moguñnost da. odnosno rokom koji je odreœen lekarskim uverenjem. lekarsko uverenje i sl. P. zahtevaju izdavanje duplikata i tako izbegavaju mere zabrane upravljanja vozilom (zaãtitne mere ili mere bezbednosti). to se unosi u evidencije vozaåa. zadræavajuñi vozaåku dozvolu (original). na osnovu Potvrde o poznavanju saobrañajnih propisa. skrati program obavezne obuke za vozaåa. Treba napomenuti da vozaåi veoma åesto. Vozaå prilaæe i izjavu o okolnostima nestanka. a u vozaåku dozvolu se upisuje (overava) nova kategorija. uz zahtev. odnosno gubitka vozaåke dozvole. Zahtev i uverenje o novopoloæenoj kategoriji se ulaæe u dosije vozaåa. Na vozaåkoj dozvoli koja se izdaje upisuje se DUPLIKAT i broj duplikata (prvi. Zato je neophodno bolje uvezivanje upravnih poslova i poslova neposredne kontrole saobrañaja. Ovaj rok se moæe smanjiti na osnovu lekarskog uverenja (ne krañe od jedne godine). 3) da ima odgovarajuñu struånu spremu (specijalizacija saobrañajne struke – peti stepen za vozaåa instruktora).

Na osnovu prikupljenih informacija. nadleæni organ donosi reãenje u skladu sa nalazom i miãljenjem lekarske komisije: – vozaåu se vraña vozaåka dozvola i u dosije vozaåa odlaæe lekarsko uverenje da je vozaå i dalje sposoban za upravljanje vozilima svih kategorija koje su upisane u vozaåku dozvolu ili – u vozaåku dozvolu se upisuju napomene – ograniåenja za upravljanje vozilom (npr. Kada vozaå koji je upuñen na kontrolni lekarski pregled. tj. donese lekarsko uverenje. Zdravstvene ustanove.11. sudovi. Kada vozaå pristupi. Oduzimanje vozaåke dozvole zbog zdravstvenih razloga vrãi se na osnovu saznanja da je vozaå koji se vodi u evidenciji oboleo od bolesti koja je nespojiva sa upravljanjem motornim i prikljuånim vozilom za koju ima upisanu kategoriju u vozaåku dozvolu. preduzeñe. Na osnovu toga poziva vozaåa da doœe u OUP i donese vozaåku dozvolu. a novi sekretarijat ñe od prethodnog sekretarijata zatraæiti dosije vozaåa i vozaåa upisati u svoju evidenciju vozaåa. pa se smatra da mera ne teåe. na osnovu pravosnaænih sudskih odluka. nije izvrãena.16 Upuñivanje vozaåa na kontrolni zdravstveni pregled se vrãi u sluåajevima kada se osnovano posumnja da je bitno promenjen zdravstveni status vozaåa (nije viãe duãevno i telesno sposoban da upravlja vozilom). osuœenim licima moæe da istekne mera bezbednosti dok se nalaze u zatvoru.) ili 15 U praksi se javlja problem kada vozaå izbegava da mu se u vozaåku dozvolu upãe zaãtitna mera. na komisiju lekara specijalista za konkretnu bolest. O izvrãenim merama vodi se evidencija. pronalazi vozaåa u evidenciji i proverava njegov dosije vozaåa. 16 Ovo dovodi do apsurda da poåinioci najteæih kriviånih dela i prekrãaja upravljaju vozilom dok traje sidski proces. Treba naglasiti da zaãtitne mere (zabrana upravljanja u periodu od tri do 12 meseci) izriåe sudija za prekrãaje i one traju od dana upisa u vozaåku dozvolu. OUP ñe doneti Reãenje o upuñivanju vozaåa na kontrolni zdravstveni pregled kod ovlaãñene zdravstvene ustanove. Vozaåu se privremeno oduzima vozaåka dozvola. pronañiñe vozaåa u evidenciji i u dosije vozaåa uloæiti ovakvu informaciju (obaveãtenje). mere bezbednosti izriåu redovni sudovi i one teku od pravosnaænosti presude. Vozaå je duæan da se prijavi u novom mestu prebivaliãta. a reãenje/presudu ulaæe u dosije vozaåa. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja Prijava i odjava vozaåa zbog promene prebivaliãta se vrãi na zahtev vozaåa kada promeni prebivaliãte – preseli se van sekretarijata u kome se vodi u evidenciji vozaåa. samo za upravljanje vozilima koja su posebno prilagoœena vozaåima koji nemaju ekstremitete i sl. Kada nadleæni OUP dobije ovakva saznanja. vojni organi. dok se ne podvrgne kontrolnom zdravstvenom pregledu. a vozaåa pozvati da doœe i donese vozaåku dozvolu.1. 289 11. Kada OUP dobije pravosnaæno reãenje ili presudu (dokument o izricanju mere). Izvrãenje zaãtitnih mera i mera bezbednosti se vrãi po sluæbenoj duænosti.15 S druge strane. duæni su da to prijave organu kod koga se vozaå vodi u evidenciji. Sa druge strane. tuæilaãtva i drugi subjekti koji saznaju o promeni zdravstvenog statusa vozaåa. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . o åemu se izdaje potvrda. upisuje se mera u vozaåku dozvolu.

Reãenje i poniãtena vozaåka dozvola. 11 11.) ili po sluæbenoj duænosti (donoãenje reãenja o zabrani rada. za C i D kategoriju vozila). Sprovode se na osnovu zahteva stranke (otvaranje tehniåkih pregleda. Na osnovu utvrœenih åinjenica donosi se Reãenje. reãenja o vangabaritnim prevozima i sl. a izdaje se nova vozaåka dozvola sa preostalim kategorijama.1. Izdavanje uverenja na osnovu dosijea i evidencija vozaåa. – izdavanje raznih reãenja i naloga u vezi puteva.3. o nekaænjavanju vozaåa. Ukoliko se oduzima pravo na upravljanje svim kategorijama. vrãi se na zahtev vozaåa. lice nije boravilo duæe od 6 meseci u mestu gde je polagalo ispit ili komisija nije bila formirana u skladu sa zakonom). falsifikovana inostrana vozaåka dozvola na osnovu koje je izdata naãa nacionalna vozaåka dozvola) ili je ispit poloæen na nedozvoljen naåin (npr. – donoãenje reãenja o otvaranju/zatvaranju centara za obuku vozaåa. odnosno miãljenja o prevozu vangabaritnih tereta. poniãtava se stara vozaåka dozvola i izdaje nova vozaåka dozvola u koju se upisuju samo kategorije za koje je vozaå sposoban ili – donosi se Reãenje o oduzimanju prava na upravljanje svim kategorijama vozila koja su bila upisana u vozaåku dozvolu. P. C ili D). o tome da je lice imalo vozaåku dozvolu itd. poziva se lice da donese vozaåku dozvolu koja se poniãtava i odlaæe u dosije vozila (zajedno sa reãenjem i dokazima o neispravnosti). reãenje i lekarsko uverenje se odlaæu u dosije vozaåa. a u dosije vozaåa odlaæe lekarski nalaz i miãljenje.Lipovac. onda se stara vozaåka dozvola poniãtava (upiãe se poniãteno). poniãtava se vozaåka dozvola. Protiv lica i drugih koji su umeãani u sluåaj pokreñe se odgovarajuñi postupak pred sudom. otvaranje centara za obuku vozaåa. Ovo su upravni poslovi koji su u vezi sa nadzorom nad radom pojedinih subjekata bezbednosti saobrañaja. – nalaganje mera za otklanjanje propusta u vrãenju unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja (UKBS) i – davanje saglasnosti. Poniãtena vozaåka dozvola. Inspekcijsko-tehniåki upravni poslovi bezbednosti saobrañaja Najznaåajniji inspekcijsko-tehniåki upravni poslovi bezbednosti saobrañaja su: – donoãenje reãenja o otvaranju/zatvaranju tehniåkih pregleda vozila. Ukoliko se oduzima pravo na upravljanje odreœenim kategorijama vozila (npr. 290 . vozaåu ñe se oduzeti i poniãtiti vozaåka dozvola. Donoãenje reãenja o poniãtenju vozaåke dozvole ili ispita vrãi se po sluæbenoj duænosti kada se doœe do saznanja da je vozaåka dozvola izdata na osnovu neispravnih dokaza i falsifikovanih dokumenata (npr. o poloæenim kategorijama. odnosno o oduzimanju ovlaãñenja za rad). Krsto Bezbednost saobrañaja – donosi se Reãenje o oduzimanju prava na upravljanje onom kategorijom za koju je lekarska komisija konstatovala nesposobnost (npr. Najåeãñe se izdaju uverenja o verodostojnosti vozaåke dozvole.

– objekata (odgovarajuñih dimenzija koje obezbeœuju prolazak i pregled vozila za koja se izdaje ovlaãñenje). obuka kandidata za vozaåe i polaganje vozaåkih ispita se vrãe u ovlaãñenim centrima za obuku vozaåa (COV).) i – dokumentacije (propisi koji ureœuju ovu oblast. – nastavnih sredstava i druge opreme (postojanje ãema vozila.11. drugih zakona. – opreme (postojanje propisane opreme. O izvrãenom uvidu se saåinjava Zapisnik u kome se unose svi znaåajni nalazi. a posebno uslovi u pogledu: – kadrova (neophodan broj zaposlenih struånjaka propisanih struånih profila i njihova struånost za vrãenje poslova tehniåkog pregleda). grafoskopa i sl. a posebno uslovi u pogledu: – kadrova (neophodan broj zaposlenih instruktora. dokumentacija o pregledanim vozilima. OUP-u se podnose dokazi o ispunjavanju propisanih uslova i zahtev da ovlaãñeno lice utvrdi ispunjenost uslova. Ovlaãñeno lice iz OUP-a izlazi na lice mesta i proverava da li su ispunjeni svi propisani uslovi za vrãenje ove delatnosti. katalozi i druga neophodna struåna literatura). ovlaãñeno lice iz OUP-a. a posebno o baædarenju) i – dokumentacije (propisi koji ureœuju ovu oblast. struånjaci iz OUP-a su ålanovi radnih grupa koje pripremaju Zakon o bezbednosti saobrañaja.2. Moæemo razlikovati sledeñe poslove prañenja i unapreœenja propisa u bezbednosti saobrañaja: – uåeãñe u pripremi nacrta zakona i drugih propisa koje donosi Skupãtina. Pravni poslovi bezbednosti saobrañaja 11. ovlaãñeno lice OUPa treba da izaœe na lice mesta i proveri da li ispunjava sve propisane uslove za obavljanje tehniåkih pregleda vozila. dokumentacija o obuci i vozaåkim ispitima). Pravilnik o unutraãnjoj kontroli. panoa saobrañajnih znakova. Na osnovu ovog zapisnika donosi se Reãenje kojim se utvrœuje ispunjavanje uslova za vrãenje tehniåkih pregleda vozila. 291 11. PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Mada svi poslovi bezbednosti saobrañaja podrazumevaju primenu prava. Na osnovu ovog zahteva. njena ispravnost i dokumentacija o opremi. neophodno je podneti zahtev OUP-u. Da bi jedan COV dobio ovlaãñenje. Na primer.2. Prema Zakonu o bezbednosti saobrañaja na putevima. – vozila (dovoljan broj tehniåki ispravnih vozila prilagoœenih za obuku). – objekata (odgovarajuñe uåionice i prateñe prostorije). . uredbi. odnosno Vlada. izlazi na lice mesta i proverava da li su ispunjeni uslovi. struånjaka propisanih struånih profila). UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Za svako preduzeñe koje je registrovano za tehniåke preglede vozila. nastavnika teorijske nastave i dr. za naãe potrebe ñemo pod pravnim poslovima bezbednosti saobrañaja podrazumevati: a) poslove prañenja i unapreœenja propisa u bezbednosti saobrañaja i b) poslove neposredne primene prava u obradi i rasvetljavanju saobrañajnih prekrãaja i saobrañajnih nezgoda.

odnosno gradska odluka i sl. u skladu sa zakonskim ovlaãñenjima. – priprema i donoãenje podzakonskih akata za koje je ovlaãñeno Ministarstvo unutraãnjih poslova. Na primer. Ukoliko prekrãilac nije platio kaznu. – pomoñ preduzeñima i ustanovama da donose propise iz svoje nadleænosti. Na primer.). Krsto Bezbednost saobrañaja 11 odluka i sl. P. u OUP-u se formira predmet sa svim dokazima (dokazi o prekrãaju. odnosno Ministar unutraãnjih poslova. a saobrañajna policija uåestvuje u pripremi predloga. Kada lice naåini prekrãaj za koji je zakonom predviœeno voœenje prekrãajnog postupka pred sudijom za prekrãaje. – pomoñ drugim subjektima u pripremi i donoãenju podzakonskih akata. Obrada i rasvetljavanje saobrañajnih prekrãaja su poslovi kojima se neposrednom primenom prava dokazuju i sankcioniãu saobrañajni prekrãaji i druga dela u saobrañaju. Ministar unutraãnjih poslova je ovlaãñen da donosi pravilnike koji ureœuju obuku i polaganje vozaåkih ispita. priprema odgovarajuñe predloge. Konaåno. ali saobrañajna policija prati sprovoœenje ovih propisa i pomaæe u pripremi ãto kvalitetnijih propisa. Ukoliko prekrãilac ne plati kaznu na licu mesta. Ovaj postupak vodi ovlaãñeno sluæbeno lice (diplomirani pravnik. saobrañajna policija prati primenu propisa u bezbednosti saobrañaja i predlaæe izmene i dopune ovih propisa. U OUP-u se prati da li je prekrãilac u zakonskom roku platio kaznu na raåun ili je pristupio u OUP i platio kaznu. Ministarstvo nadleæno za poslove saobrañaja priprema pravilnike koji ureœuju oblast projektovanja. da li se i kako sprovodi. vrãe nadzor da li je ovaj akt u saglasnosti sa zakonom. Na primer. Sa druge strane. u saradnji sa predstavnicima autoãkola i drugim struånim subjektima. policajac izveãtava stareãinu i podnosi dokaze o prekrãaju. Ovlaãñena lica iz OUP-a pomaæu preduzeñima da donesu ãto kvalitetniji akt. izgradnje i odræavanja puteva. – pomoñ organima lokalne samouprave u pripremi i donoãenju propisa iz svoje nadleænosti. Saobrañajna policija. sa tri godine iskustva i poloæenim pravosudnim ispitom) u sluæbenim prostorijama OUP-a. Ovlaãñeno sluæbeno lice OUP-a (saobrañajni policajac) uoåava i sankcioniãe soabrañajne prekrãaje za koje je predviœeno plañanje novåane kazne na mestu izvrãenja prekrãaja. Oni mogu naloæiti da se ovaj i drugi interni akti usaglase sa zahtevima bezbednosti saobrañaja. prati njegovu realizaciju i stalno predlaæe unapreœenje ovih propisa (opãtinska. ako prekrãilac uloæi æalbu postupak se vodi pred drugostepenim organom – sudijom za prekrãaje. Na primer.Lipovac. u prekrãiocu i o znaåaju tog prekrãaja za bezbenost 292 . onda se u OUP-u vodi prvostepeni prekrãajni postupak. a OUP se pojavljuje kao stranka u postupku. prati njihovo sprovoœenje i stalno predlaæe izmene i dopune. preduzeña za prevoz su obavezna da donesu interni akt o unutraãnjoj kontroli bezbednosti saobrañaja. opãtinski (gradski) organ nadleæan za poslove saobrañaja predlaæe lokalnoj skupãtini reæim saobrañaja.

O svim navedenim prekrãajima i kriviånim delima. “Sluæbeni glasnik RS” br. 19/04 i 84/04. Videti: ålan 33. br. ima pravo da traæi izvoœenje dokaza. Kod saobrañajnih nezgoda sa obeleæjima kriviånog dela.Literatura Literatura Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja. OUP vrãi uviœaj i kompletira uviœajnu dokumentaciju. prati proces i uåestvuje u njemu kao stranka u postupku. 29/90. 101/05. kompletira uviœajnu dokumentaciju i predaje je istraænom sudiji.“Sluæbeni list SRJ”. br. Vidieti: Odluku US RS IU br. br. “Sluæbeni glasnik RS” br. 15/84. Zakona – 53/93-2467. “Sluæbeni glasnik SRS”.“Sluæbeni list SRJ”. 2. 13/93-284. 41/94-573. Zakon o policiji. 30/94 – 25/97509. “Sluæbeni glasnik RS” br. 101/05. Kod saobrañajnih nezgoda sa obeleæjima prekrãaja. 63/ 88. Zakona – “Sluæbeni list SRJ”. 21/90 i 28/91. formira predmet i podnosi zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka pred sudijom za prekrãaje. pravo æalbe itd. Vidi: ål. . Zakona – “Sluæbeni list SRJ”. “Sluæbeni list SRJ”. 28. Zakona – 67/93-3111. OUP uåestvuje u vrãenju uviœaja. odnosno javnom tuæiocu. Vidi: ål. 293 11. br. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA saobrañaja). 80/89. br. 53/82. Zakon o prekrãajima. 24/94-297. 5/86. “Sluæbeni list SFRJ”. Zakona – 48/94-1497. Videti: Odluku SUS IU broj 78/1-89 . Videti: ålan 1. 6. 79/05. Vidi: ål. Zakon o dræavnoj upravi. Videti: ålan 5. Zakon o ministarstvima. 50/88. 28/96-5. Zakon o opãtem upravnom postupku. OUP pokreñe prekrãajni postupak i uåestvuje u njemu kao stranka u postupku. Zakon o bezbednosti saobrañaja. 34/92. “Sluæbeni glasnik RS”. u OUP-u vode se propisane evidencije. 33/97. 11/91 i “Sluæbeni list SRJ”. br. Zakona .

3. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti osposobljavanja vozaåa i polaganja vozaåkih ispita 12. Inspekcijski nadzor – sadræaj i procedura 12.1. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 12.12.4.5. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti odræavanja puteva i tehniåkog regulisanja saobrañaja 12. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti prevoza . Inspekcijski nadzor – pravni osnov i opãta razmatranja 12. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti tehniåkih pregleda vozila 12.6.2.

prestanak druãtva). S toga se. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . predmet nadzora i izricanje upravnih mera nakon utvrœenog stanja. Zakon o dræavnoj upravi (“Sluæbeni glasnik RS”. 33/97). kao osnovni zakon kojim je ureœen postupak vrãenja nadzora. Osnovni elementi nadzora su: metod vrãenja. Cilj inspekcijskog nadzora je da se ispita sprovoœenje zakona i drugih propisa. 297 12. izriåu se zakonom odreœene mere. promene statusa. Zakon o policiji uredio je organizaciju rada.1. Inspekcijski nadzor je upravna delatnost. Zakonom o dræavnoj upravi odreœeno je da inspekcijski nadzor vrãe organi dræavne uprave. 53/82) je odredio nadleænosti i upravne mere koje Ministarstvo unutraãnjih poslova moæe preduzimati u vrãenju nadzora u oblasti bezbednosti saobrañaja. Na osnovu nadzora mogu se pokrenuti razliåiti postupci. Za bolje shvatanje nadzora (posebno moguñnosti i ograniåenja u nadzoru) vaæne su i odredbe: – Zakona o privrednim druãtvima (kojim je propisan naåin osnivanja. U zavisnosti od rezultata nadzora. 79/05) bliæe je odredio ãta se podrazumeva pod inspekcijskim nadzorom. – Zakona o privrednom registru (kojim je odreœeno da se privredna druãtva i njihovi ogranci moraju upisati u registar kod Agencije za privredne registre). nameñe Zakon o opãtem upravnom postupku (“Sluæbeni list SRJ”.12. INSPEKCIJSKI NADZOR – PRAVNI OSNOV I OPÃTA RAZMATRANJA Ustavom Republike Srbije odreœeno je da dræavni organi uprave vrãe upravni nadzor nad primenom zakona. br. obaveze i odgovornosti policijskih sluæbenika koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora. Ovo se ostvaruje neposrednim uvidom i uporeœivanjem stvarnog stanja i ponaãanja nadziranog subjekta sa propisanim stanjem i obavezama. odnosno pokreñu razliåiti postupci. br. Zakona o privrednim prestupima i Zakon o prekrãajima. br. pa su za nadzor znaåajne i pojedine odredbe Zakonika o kriviånom postupku. a da se zakonom to moæe poveriti organima teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (“Sluæbeni glasnik SRS”.

ako nisu u skladu sa ustavom i zakonom i 8) preduzimanje drugih mera i radnji za koje je zakonom ili drugim propisom ovlaãñen. istraæno naåelo i naåelo kombinovanja pismenosti i usmenosti u voœenju postupka) u vrãenju nadzora treba primenjivati i posebna naåela kao ãto su: obaveãtavanje o dolasku u preduzeñe. 4) uzimanje uzoraka robe i drugih predmeta. åuvanje sluæbene i poslovne tajne. pismeno fiksiranje toka inspekcijskog postupka. ureœaja. organizacije. kao i obavljanje odreœenih privrednih delatnosti. 298 . pravosnaænost reãenja. 3) pregledanje poslovnih prostorija.1 Postupak inspekcijskog nadzora se uvek pokreñe po sluæbenoj duænosti. postrojenja. samostalnost u radu. materijalna istina. koja vrãi poslove dræavne uprave. Najvaænije propisane upravne mere koje inspektor (ovlaãñeno lice u nadzoru) moæe preduzeti su: 1) donoãenje reãenja o nalaganju izvrãenja mera i radnji (uz odreœivanje rokova za izvrãenje). evidencije i druge dokumentacije. 5) donoãenje mera obezbeœenja u sluåaju opasnosti za æivot i zdravlje ljudi ili za druge javne interese. Najvaænija ovlaãñenja ovlaãñenog lica u nadzoru su: 1) pregled opãtih i pojedinaånih akta. pruæanje pomoñi neukoj stranci. 2) izricanje mandatne kazne. javnost. sluæbenost. 6) obaveãtavanje drugog organa. ãto je znaåajno kod vrãenja nadzora iz odreœenih oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima). ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadleæan. ekonomiånost postupka. radi naknadnih analiza i 5) nareœivanje merenja koja obavljaju struåne organizacije. predmeta i robe. u skladu sa zakonom. Krsto Bezbednost saobrañaja 12 – Zakona o steåaju (zbog posledica koje nastupaju nakon otvaranja steåaja) i – Zakona o druãtvenim organizacijama i udruæenjima graœana (kojima je ureœen naåin osnivanja.Lipovac. bez obzira na to da li graœani to zahtevaju podnoãenjem prijave zbog nezakonitog 1 Kovaåeviñ. pravo na æalbu. zaãtita prava graœana i javnog interesa. saradnja sa drugim organima i organizacijama. odnosno poniãtenja ili ukidanje propisa ili drugog opãteg akta organa. 4) izdavanje privremenih nareœenja. efikasnost. sasluãanje stranke. ocena dokaza. upotreba jezika i pisma. 2) sasluãavanje i uzimanje izjava od odgovornih i zainteresovanih lica. P. odnosno za obustavljanje od izvrãenja opãteg akta preduzeña ustanove ili druge organizacije. 3) podnoãenje prijave nadleænom organu za uåinjeno kriviåno delo ili privredni prestup i podnoãenje zahteva za pokretanje prekrãajnog postupka. objekata.. registrovanja i prestanak rada ovih organizacija. 7) pokretanje kod ovlaãñenog organa postupka za obustavljanje od izvrãenja. P. odnosno zabrana. Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima iz nadleænosti MUP-a. Pored opãtih naåela (zakonitost.

prituæbe i drugog sliånog akta. Po pravilu. . INSPEKCIJSKI NADZOR – SADRÆAJ I PROCEDURA Najznaåajnije radnje u postupku nadzora su: 1. Od svedoka se uzimaju liåni podaci (ime. Upravni postupak inspekcijskog nadzora moæe se podeliti u dva dela: na prethodni postupak i postupak izricanja upravnih mera ili preduzimanja drugih mera i radnji. Obezbeœivanje dokaza – Pri dokazivanju se mogu koristiti isprave. Pregled poslovne prostorije i stvari vrãi se na licu mesta. 3. 4. Neposredni uvid i primena pravila opãteg upravnog postupka o uviœaju – Ovde se primenjuju pravila opãteg upravnog postupka koja se odnose na uviœaj. obezbeœivanje dokaza se moæe sprovesti u svakoj fazi postupka. prebivaliãte ili boraviãte. moæe se podneti prijava za prekrãaj protiv pravnog i odgovornog lica u pravnom licu koji ne omoguñi vrãenje nadzora. Ta prva radnja po pravilu je odlazak kod subjekta åiji se rad æeli kontrolisati. Stranka ima pravo da prisustvuje pregledu.2. da se na to izjasni i da dâ svoje predloge. odnosno ne pruæi drugu traæenu pomoñ.12. Svedok je duæan da se odazove pozivu (moæe uskratiti svedoåenje iz razloga koje predviœa Zakon o opãtem upravnom postku). Svedoci se sasluãavaju pojedinaåno i bez prisustva svedoka koji ñe se docnije sasluãati. uåeãñem u izvoœenju do299 12. pa i pre nego ãto je postupak pokrenut. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA ponaãanja. 2. 2) preduzimanjem drugih mera i radnji ili 3) konstatacijom i obaveãtenjem da nema utvrœenih povreda zakona. mesto roœenja. ne stavi na uvid potrebna dokumenta i predmete. prezime. Upoznavanje se vrãi. nadzor se moæe okonåati: 1) izricanjem zakonom propisanih upravnih mera. Svedoka treba prethodno upozoriti da je duæan da govori istinu. veñ se smatra da je postupak pokrenut preduzimanjem bilo koje radnje s ciljem sprovoœenja postupka. da ne sme niãta preñutati i da za svoj iskaz moæe biti zaklet i predoåiñe mu se posledice davanja laænog iskaza. U protivnom. iskazi svedoka. Upoznavanje i omoguñavanje izjaãnjenja o utvrœenom åinjeniånom stanju – Prema Zakonu o opãtem upravnom postupku mora se omoguñiti da se stranka upozna sa svim utvrœenim åinjenicama. od strane ovlaãñenog lica.2. godine æivota i braåno stanje). Sasluãanje lica – svedoka – Svedok u upravnom postupku moæe biti svako fiziåko lice sposobno da uoåi åinjenice o kojoj treba da svedoåi i koje je u stanju da to svoje opaæanje saopãti. nalazi i miãljenja veãtaka i uviœaj. prostorije i zemljiãta duæan je da dopusti da se izvrãi pregled. izjave stranaka. Inspekcijski nadzor – sadræaj i procedura 12. Ako postoji potreba. ne donosi se formalna odluka o pokretanju postupka. U zavisnosti od rezultata prethodnog postupka. okolnostima i prikupljenim dokazima. Prethodni postupak je postupak utvrœivanja pravnih åiçenica i prikupljanja dokaza bitnih za sprovoœenje postupka izricanja upravnih mera ili preduzimanja drugih mera. omoguñavanjem uvida u spise predmeta. zanimanje. Ovo se moæe vrãiti po sluæbenoj duænosti ili po zahtevu stranke. Vlasnik – dræalac stvari.

fotografije i drugi prilozi. posebnim propisima moæe se predvideti da se reãenju moæe dati i drugi naziv. skice. punomoñnika ili predstavnika. svedoka. a na kraju ñe ga overiti sluæbeno lice koje je rukovodilo radnjom. obrazloæenje. svakog dana ñe se uneti (u isti zapisnik) ono ãto je tog dana uraœeno i to ñe se propisno potpisati. U sluåajevima predviœenim za2 Kovaåeviñ. prisutnih stranaka i njihovih zastupnika.. Pismeno reãenje sadræi: uvod. U zapisnik se upisuju i svi zakljuåci koji se u toku izvrãenja radnje donesu. zbog åega se poniãtava reãenje. Zapisnik treba da sadræi tok i sadræaj izvrãenih radnji u postupku. Zapisnik se sastavlja o usmenoj raspravi. kao i datih izjava. Mesta koja su precrtana do zakljuåenja zapisnika moraju ostati åitljiva i overena potpisom sluæbenog lica koje rukovodi radnjom postupka. P. ukratko ñe se upisati sadræaj primedbi.Lipovac. Reãenje se donosi pismeno. Ako se zapisnik sastoji od viãe listova. a. 300 . po potrebi i njihovim reåima. Pisanje zapisnika i reãenja – Zakon o opãtem upravnom postupku propisuje dve forme fiksiranja radnji koje se sprovode tokom upravnog postupka. Na kraju zapisnika ñe se navesti da je zapisnik proåitan i da nisu stavljene nikakve primedbe ili. Eventualne dopune se unose u dodatak zapisniku. u sluåajevima predviœenim zakonom. Ta lica imaju pravo da i sama pregledaju zapisnik i da stave svoje primedbe. to ñe se konstatovati u zapisniku i navesti razlog zbog kojeg je potpis uskrañen. veãtaka i drugih lica koja uåestvuju u postupku. Ako neko lice neñe da potpiãe zapisnik ili se udalji pre zakljuåenja zapisnika. organ nadleæan za reãavanje donosi Reãenje o upravnoj stvari koja je predmet postupka. Zapisniku se mogu prikljuåiti planovi. Izuzetno. Na osnovu åinjenica utvrœenih u postupku. zapisnik treba da se ograniåi na vaæne åinjenice koje se tiåu predmeta nadzora. to bi se smatralo bitnom povredom postupka. reãenje se moæe doneti i usmeno. Pri tom. mesto i vreme nadzora (dan i åas). imena sluæbenih lica. svako ñe se od njih potpisati ispod onog dela zapisnika u kome je upisana njegova izjava. crteæi. predmet u kome se vrãi nadzor. U veñ potpisanom zapisniku ne sme se niãta dodavati niti menjati. oni ñe se oznaåiti rednim brojevima. a koje su od znaåaja za reãavanje u upravnoj stvari. uputstvo o pravnom sredstvu. ako jesu. Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima iz nadleænosti MUP-a.2 Pre zakljuåenja zapisnik se åita licima koja uåestvuju u postupku. davanjem izjave na zapisnik ili putem pisane izjave. U zapisnik se unosi: naziv organa koji vrãi nadzor. kao i zapisniåar – ako ga je bilo. Svaki list ñe na kraju overiti svojim potpisom sluæbeno lice koje rukovodi radnjom postupka i lice åija je izjava upisana na tom listu. P. Krsto Bezbednost saobrañaja 12 kaza. upisuju se u zapisnik ãto taånije. Izjave stranaka. Ako se radnja ne moæe zavrãiti istog dana. potpis sluæbenog lica i peåat organa. Izuzetno. Zapisnik se vodi u toku vrãenja sluæbene radnje. naziv organa sa brojem i datumom reãenja. Ako zapisnik sadræi sasluãanje viãe lica. Ukoliko ovo ne bi bilo uraœeno. kada se sprovode vaænije radnje ili uzimaju vaænije izjave stranaka ili treñih lica. 5. Zapisnik se vodi uredno i u njemu se ne sme niãta brisati. to su: zapisnik i zabeleãka u spisu. dispozitiv (izreku). Zatim ñe zapisnik potpisati lice koje je uåestvovalo u radnji.

7.12. preduzeñima i drugim pravnim licima vrãi se predajom pismena sluæbenom licu. Ako nema tog dana u poslednjem mesecu. Raåunanje rokova – Rokovi se odreœuju zakonom. razloge zbog kojih nije uvaæen koji od zahteva stranaka. utvrœeno åinjeniåno stanje. koji po svom broju odgovara danu kad je dostavljanje ili saopãtenje izvrãeno. ako je pre nego ãto rok istekne stigao organu kome je trebalo da bude predat. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan dræavnog praznika. U obrazloæenju reãenja moraju se obrazloæiti i zakljuåci protiv kojih nije dopuãtena posebna æalba. dan u koji je dostavljanje ili saopãtenje izvrãeno. grupa lica i drugi koji nemaju svojstvo pravnog lica. preduzeñu ili drugom pravnom licu iz stava 1. odnosno dan prijema telefaksa smatra se kao dan predaje organu kome je upuñen. Inspekcijski nadzor – sadræaj i procedura konom ili drugim propisom. Kad je podnesak upuñen poãtom preporuåeno ili telegrafski. odnosno odredili. Kad je rok odreœen po danima.2. ime stranke i njenog zakonskog zastupnika ili punomoñnika (ako ga ima) i kratko oznaåenje predmeta postupka. Ako je propisano da æalba ne odlaæe izvrãenje reãenja. Ako se reãenjem nalaæe izvrãenje neke radnje. dostavljanje se vrãi predajom pismena licu koje su oni ovlastili. Dostavljanje pismena pravnim licima – Dostavljanje dræavnim organima. odnosno po godinama zavrãava se istekom onog dana. Podnesak je podnesen u roku. ovog ålana koje se zatekne u njihovim prostorijama. rok se zavrãava poslednjeg dana tog meseca. Dispozitivom (izrekom) se reãava o predmetu postupka u celini i o pojedinaånim zahtevima stranaka o kojima u toku postupka nije posebno reãeno. drugim propisom ili ih odreœuje sluæbeno lice koje vodi postupak. mesece i godine. naselje. dan predaje poãti. odnosno telefaksom. a ako je potrebno. odnosno godine. umesto potpisa i peåata moæe da sadræi faksimil. Uvod reãenja sadræi: naziv organa koji donosi reãenje. meseca. Ako dostavljaå u odreœenom radnom vremenu ne naœe lice odreœeno za primanje pismena. propis o nadleænosti tog organa. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . po potrebi i razloge koji su bili odluåujuñi pri oceni dokaza. Obrazloæenje reãenja sadræi: kratko izlaganje zahteva stranaka. moæe se podeliti i na viãe taåaka. a mogu se raåunati i na åasove. rok istiåe istekom prvog narednog radnog dana. pravne propise i razloge koji upuñuju na reãenje kakvo je dato u dispozitivu. Reãenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu. Ako u postupku uåestvuju organizacija. obrazloæenje sadræi i pozivanje na propis koji to predviœa. ne uraåunava se u rok. reãenje ne mora sadræavati neke od navedenih delova. odnosno u koji pada dogaœaj od kog treba raåunati trajanje roka. 6. u dispozitivu ñe se odrediti i rok u kome se ta radnja mora izvrãiti. Ako æalba ne odlaæe izvrãenje reãenja. predaju pismena moæe izvrãiti bilo kom licu zaposlenom u dræavnom organu. to mora biti navedeno u dispozitivu. 301 12. Zavrãetak roka moæe se oznaåiti i odreœenim kalendarskim danom. ako za pojedine sluåajeve nije drukåije propisano. Poåetak i tok rokova ne spreåavaju nedelje i dani dræavnih praznika. Rokovi se raåunaju na dane. ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi. Ako se reãenje obraœuje mehanografski. Rok koji je odreœen po mesecima. odnosno danu u koji pada dogaœaj od kog se raåuna trajanje roka. Dispozitiv treba da bude kratak i odreœen. veñ se za poåetak roka uzima prvi naredni dan. odnosno licu odreœenom za primanje pismena.

Lipovac. Ako organ koji je doneo prvostepeno reãenje naœe povodom æalbe da je sprovedeni postupak bio nepotpun. Dræavni. Postupanje po æalbi – Ako organ koji je doneo prvostepeno reãenje naœe da je æalba osnovana. P. iz nadleænosti OUP-a. Blagovremenost ove æalbe prvostepeni organ ceni prema danu kad je predata. Prvostepeni organ ispituje da li je æalba dopuãtena. U toku roka za æalbu reãenje se ne moæe izvrãiti. blagovremena i izjavljena od ovlaãñenog lica. Protiv novog reãenja stranka ima pravo æalbe. Æalba se neposredno predaje ili ãalje poãtom organu koji je doneo prvostepeno reãenje. ako je reå o preduzimanju hitnih mera ili ako bi usled odlaganja izvrãenja bila nanesena nekoj stranci ãteta koja se ne bi mogla popraviti. a ta mu moguñnost nije bila data ili mu je bila data. Kad je æalba propisno izjavljena. Nedopuãtenu. a on je propustio da je koristi. on je odmah ãalje prvostepenom organu. ako zakonom nije drukåije odreœeno. Izjavljivanje æalbe – Protiv reãenja donesenog u prvom stepenu stranka ima pravo na æalbu. organ koji je doneo prvostepeno reãenje moæe. U oblasti inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti saobrañaja. Za reãavanje u drugom stepenu nadleæan je organ odreœen zakonom. Krsto Bezbednost saobrañaja 12 8. Izuzetno. moæe stvar reãiti drukåije i novim reãenjem zameniti reãenje koje se æalbom pobija. 9. a nije potrebno sprovoditi nov posebni ispitni postupak. reãenje se moæe izvrãiti u æalbenom roku. Ako je æalba predata ili poslata neposredno drugostepenom organu. mogu izjaviti æalbu protiv reãenja kojim je povreœen zakon u korist fiziåkog ili pravnog lica. javni pravobranilac i drugi dræavni organi. a u skladu sa Zakonom o policiji. ako je æaliocu morala biti data moguñnost da uåestvuje u postupku koji je prethodio donoãenju reãenja. a da je to moglo biti od uticaja na reãavanje upravne stvari. Protiv novog reãenja stranka ima pravo na æalbu. Organ koji je doneo prvostepeno reãenje dopuniñe postupak i onda kad æalilac iznese u æalbi åinjenice i dokaze koji bi mogli biti od uticaja za drukåije reãenje upravne stvari. upravnu stvar reãiti drukåije i novim reãenjem zameniti reãenje koje se æalbom pobija. on moæe postupak dopuniti. 302 . ako je to zakonom predviœeno. neblagovremenu ili od neovlaãñenog lica izjavljenu æalbu prvostepeni organ odbaciñe svojim zakljuåkom. odnosno poslata drugostepenom organu. odnosno javni tuæilac. U poslednjem sluåaju moæe se traæiti odgovarajuñe obezbeœenje od stranke u åijem se interesu sprovodi izvrãenje i ovim obezbeœenjem usloviti izvrãenje. kao i poãto je æalba iz– javljena. kad su zakonom ovlaãñeni. Prema rezultatu dopunjenog postupka. ali je u æalbi opravdao to propuãtanje. u granicama zahteva stranke. Æalba se podnosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja reãenja. reãenje se ne moæe izvrãiti sve dok se reãenje koje je doneseno po æalbi ne dostavi stranci. a na ãtetu javnog interesa. odnosno Uprava saobrañajne policije u sediãtu Ministarstva. nadleæno je Ministarstvo unutraãnjih poslova.

Koncepcija savremenog sistema obuke vozaåa. 3) odræavanja puteva i tehniåkog ureœenja saobrañaja i 4) prevoza (vrãenje unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja u oblasti javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe). u osnovnim i srednjim ãkolama). znanja i ukorenjuje navika (ne)pravilnog ponaãanja u saobrañaju. odnosno Ministarstvo unutraãnjih poslova. u procesu osposobljavanja kandidata za vozaåe. ispravljaju se nepravilna i opasna ponaãanja. u predãkolskim ustanovama.3.12. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Kad organ koji je doneo prvostepeno reãenje naœe da je podneta æalba dopuãtena. 303 12. u uvodnim odredbama ZoBS-a. uåe osnovne veãtine za upravljanje vozilom i uveæbava pravilno ponaãanje u saobrañaju i III – posle polaganja vozaåkog ispita. bez odlaganja. K. Zbornik radova (181-194). predviœeno je to da OUP vrãi nadzor nad sprovoœenjem propisa i preduzima druge mere koje se odnose na bezbednost saobrañaja na putevima. Apatin.3. 3 “Organi unutraãnjih poslova prate stanje bezbednosti saobrañaja na putevima. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI U OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA VOZAÅA I POLAGANJA VOZAÅKIH ISPITA Prema savremenoj teoriji i praksi. sistematizuju se i unapreœuju znanja. ålan 3). a najdocnije u roku od 15 dana od dana prijema æalbe. 2002. izgraœuju ispravni stavovi i unapreœuju veãtine znaåajne za bezbedno uåestvovanje u saobrañaju. 4 Lipovac. nauåno-struåni skup Sistem obuke vozaåa. blagovremena i izjavljena od ovlaãñenog lica. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti osposobljavanja vozaåa i polaganja vozaåkih ispita 12. duæan je. Prvostepeni organ je duæan da. stiåu se najvaæniji stavovi. u procesu saobrañajnog obrazovanja i vaspitanja (u porodici. vrãe kontrolu i regulisanje saobrañaja na putevima i nadzor nad sprovoœenjem propisa i preduzimaju druge mere koje se odnose na bezbednost saobrañaja na putevima. priloæi sve spise koji se odnose na predmet. ispravljaju neispravni i ukorenjuju ispravni stavovi. broj 53/82) bliæe odreœuje poslove koje vrãe organi dræavne uprave nadleæni za unutraãnje poslove. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (“Sluæbeni glasnik SRS”. 2) tehniåkih pregleda vozila.3 U skladu sa ovim ovlaãñenjima. a nije novim reãenjem zamenio reãenje koje se æalbom pobija. kroz uåeãñe u saobrañaju.” (ZoBS. II – u autoãkoli. uveæbavaju i ukorenjuju ispravna ponaãanja. OUP danas vrãi inspekcijsko-tehniåke poslove u oblasti: 1) osposobljavanja vozaåa i polaganje vozaåkih ispita. osposobljavanje vozaåa realizuje se u tri faze:4 I – pre dolaska u autoãkolu. uz æalbu. Tako.. dostaviti æalbu organu nadleænom za reãavanje po æalbi. .

. 6) doobuku kandidata koji su pali na ispitu.Lipovac. 63/80. 3) instruktore i nastavnike teorijske nastave. 8) poseban tretman kandidata koji ne poloæe ispit iz tri pokuãaja. 80/89. 2) minimalne uslove za rad autoãkola.). 2/83). br. 13) naknadno (neprekidno) saobrañajno obrazovanje. Obuku kandidata za vozaåe u Srbiji reguliãu sledeñi propisi: – ZoOBS – Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (“Sluæbeni list SFRJ”. – ZoBS – Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (“Sluæbeni glasnik SRS”. 53/82. . P.). COV organizuju i polaganje vozaåkih ispita. b) vrãi nadzor nad radom centara za obuku vozaåa i c) uåestvuje u radu komisije na vozaåkom ispitu. br. Osposobljavanje kandidata za vozaåe vrãe Centri za obuku vozaåa (COV) koje mogu organizovati privredna druãtva i druga pravna lica. 10) obuku za viãu kategoriju. oduzimanje vozaåke dozvole i ponovna obuka). – Pravilnik o naåinu polaganja vozaåkog ispita (“Sluæbeni glasnik SRS”. Krsto Bezbednost saobrañaja Savremeni sistem obuke obuhvata sledeñe elemente: 1) saobrañajno obrazovanje i vaspitanje pre dolaska u autoãkolu. 11) sistem kazni. – Pravilnik o nastavnom planu i programu COV i evidencijama koje ti centri vode (“Sluæbeni glasnik SRS”. 12) rad sa vozaåima recidivistima (prañenje. br. selekciju kandidata za vozaåe. OUP ima tri znaåajna ovlaãñenja u vezi osposobljavanja kandidata za vozaåe i polaganja vozaåkih ispita: a) proverava da li centar za obuku vozaåa ispuçava uslove za rad. br. 2/83). doobuka. Centri za obuku vozaåa su duæni da vrãe obuku i organizuju polaganje vozaåkih ispita u skladu s propisima. 9) sistem vozaåkih dozvola. – Pravilnik o uslovima za rad centara za obuku vozaåa (CoV) (“Sluæbeni glasnik SRS”... 2/83) i – Pravilnik o naåinu obeleæavanja vozila na kojima se vrãi obuåavanje kandidata za vozaåe (“Sluæbeni glasnik SRS”. 2/83). 4) teorijsku nastavu i polaganje teorijskog dela ispita.. 12 304 . 5) praktiånu nastavu i polaganje praktiånog dela ispita. 50/88. 7) doobuku vozaåa. . br. br. vaspitanje i unapreœivanje vozaåa i 14) organizacija poslova obuke i unapreœivanja vozaåa.

poãtovanje propisa i savestan rad). pri svakom kasnijem nadzoru trebalo bi proveriti da li COV i dalje ispunjava ove uslove. Proveravaju se: opãti uslovi za izvoœenje nastave. Predmet vrãenja nadzora u oblasti osposobljavanja vozaåa je poãtovanje propisa u vezi: a) ispunjenosti uslova za rad centara za obuku vozaåa (pri osnivanju i u toku rada COV) i b) izvoœenja nastave prema nastavnom planu i programu. ãemama. dokaz da zapoãljava instruktore i akt o unutraãnjoj kontroli bezbednosti saobrañaja). vozilima. Meœutim.12. odnosno Policijska uprava donosi REÃENJE o zabrani rada COV. – da li mesto (naselje) ispunjava uslove (koje utvrœuje MUP). Provera da li su ispunjeni uslovi koji su propisani Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima i Pravilnikom o uslovima za rad centara za obuku vozaåa (“Sluæbeni glasnik SRS”. br.3. prostorijama. – da li vozilo ispunjava uslove. 305 12. – na osnovu neposrednog uvida ovlaãñeno lice saåinjava ZAPISNIK o izvrãenom uvidu. – saåinjava se ZAPISNIK o izvrãenom nadzoru. ureœaji i uåila. sredstva. vozila na motorni pogon. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . b) Nadzor nad radom COV: – ovlaãñeno lice iz OUPa ostvaruje neposredni UVID u stanje (ispunjavanje uslova koji su zahtevani na poåetku rada.5 saglasnost MUP-a na nastavni plan i program. – ovlaãñeno lice iz OUP-a izlazi na lice mesta i ostvaruje neposredni UVID u ispunjenost uslova. COV moæe poåeti sa radom od momenta uruåenja reãenja o ispunjavanju propisanih uslova. struåni kadar za teoretsku i praktiånu nastavu. uåilima. Policijska uprava donosi REÃENJE o (ne)ispunjavanju propisanih uslova. 2/83) vrãi se pre poåetka rada COV. a na osnovu zahteva. poãtovanje nastavnog plana i programa. i to: – da li kandidat ispunjava uslove da pristupi ispitu. a na osnovu miãljenja ministarstva nadleænog za poslove prosvete i ministarstva zdravlja. 6 COV imenuje komisiju od tri ålana: predsednik (koji je iz COV). ålan iz COV i ålan iz MUP-a (kojeg reãenjem odreœuje naåelnik SUP-a). c) OUP uåestvuje u radu ispitne komisije na vozaåkom ispitu6 i provera ispunjavanja uslova. 5 Uprava saobrañajne policije u sediãtu MUP-a daje saglasnost i overava nastavni plan i program. overen nastavni plan i program. – da li komisija ispunjava uslove (predsednik i dva ålana). vrãenje unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja. dokaze da raspolaæe poligonom. akt o osnivanju. Policijska uprava donosi REÃENJE kojim se nalaæe sprovoœenje odreœenih mera. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti osposobljavanja vozaåa i polaganja vozaåkih ispita a) Provera ispunjenosti uslova za rad COV (pre nego ãto COV poåne sa radom): – zainteresovano lice podnosi ZAHTEV za utvrœivanje uslova (uz zahtev prilaæe reãenje Agencije za privredne registre.

propisana oprema. ZoBS i Pravilnika o polaganju vozaåkog ispita (“Sluæbeni glasnik SRS”. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI U OBLASTI ISPITIVANJA VOZILA I TEHNIÅKIH PREGLEDA VOZILA Uslove i naåin vrãenja tehniåkih pregleda vozila utvrœuju ZoOBS. Nadzor nad njihovim radom vrãe mesno nadleæni OUP-ovi (po mestu gde se nalazi tehniåki pregled vozila). Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. a) Proverava ispunjenost uslova za rad (pre nego ãto tehniåki pregled poåne sa radom): – zainteresovano lice podnosi Upravi saobrañajne policije u sediãtu Ministarstva ZAHTEV za utvrœivanje uslova (neophodni su odgovarajuñi objekat. nagazna ploåa i uglomer (za kontrolu ureœaja za upravljanje). OUP ima dva razliåita ovlaãñenja u oblasti tehniåkih pregleda vozila: a) proverava ispunjenost uslova za rad. ureœaji za kontrolu izduvnih gasova (za OTO i dizel motore). br. valjci (za merenje sila koåenja).. – ovlaãñeno lice iz OUP-a izlazi na lice mesta i ostvaruje neposredni UVID u stanje. Pravilnik o tehniåkom pregledu vozila (“Sluæbeni glasnik SRS”. U procesu neposredne kontrole saobrañaja. o osovinskom optereñenju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ureœaji i oprema na vozilima u saobrañaju na putevima (“Sluæbeni glasnik SRS”. br. ãtoperica i katalog boja. seminar-savetovanje-razmena najbolje policijske prakse. P. tehniåka dokumentacija i evidencije). dubinometar (za merenje dubine ãara na pneumaticima). 8 U neophodnu opremu spadaju: kanal sa dizalicom.7 12. MUP donosi reãenje kojim se ovlaãñuje preduzeñe ili drugo pravno lice da vrãi tehniåki pregled vozila. 2005. ukupnim masama. br.8 struåni kadar. 2/83). pantljika. merna letva. fonometar (za merenje buke). Pri uåeãñu u vozaåkim ispitima proverava se poãtovanje ZoOBS. br. Proverava se da li COV ima overen nastavni plan program. Krsto Bezbednost saobrañaja Provera izvoœenja nastave prema nastavnom planu i programu vrãi se na osnovu ZoOBS. 2 /83).Lipovac. 23/84) i propisi o merilima i merenjima. Privredna druãtva i druga pravna lica koja su ovlaãñena da vrãe tehniåke preglede vozila su duæna da vrãe tehniåke preglede u skladu sa propisima. 7 12 Vasiljeviñ. Kontrola rada centara za obuku vozaåa u saobrañaju na putu. odnosno da li realizuje nastavu prema ovom dokumentu. Vrnjaåka Banja. regloskop (za kontrolu farova). 23/84). ZoBS i Pravilnika o nastavnom planu i programu centara za obuku vozaåa i evidencijama koje ti centri vode (“Sluæbeni glasnik SRS”. kao i reãenje o oduzimanju ovlaãñenja. 306 . – ovlaãñeno lice saåinjava ZAPISNIK o izvrãenom pregledu.4. Pravilnik o dimenzijama. saobrañajni policajci dopunjavaju i pomaæu nadzor nad radom COV i tako smanjuju moguñnost vozaåa instruktora da nesavesno obavljaju obuku kandidata za vozaåe. b) vrãi inspekcijski nadzor nad radom. ZoBS. J.

5. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA MUP donosi REÃENJE kojim se preduzeñe ovlaãñuje da vrãi tehniåke preglede vozila ili kojim se odbija zahtev. OUP vrãi i nadzor na putevima sa glediãta bezbednosti saobrañaja. opremljena i ovlaãñena. Prijava za privredni prestup se podnosi opãtinskom javnom tuæiocu po mestu izvrãenja privrednog prestupa. . s ciÿem provere: – da li pravno lice (i dalje) ispunjava uslove za rad. odnosno da se pregled ne vrãi savesno i na propisan naåin).9 Posebne mere koje se mogu izreñi su: oduzimanje ovlaãñenja za rad (ako se u nadzoru utvrdi da viãe nisu ispunjeni uslovi za rad u pogledu ureœaja i opreme. svakodnevno prati stanje puteva. S obzirom na to da je OUP nadleæan za bezbednost saobrañaja. ukoliko se uoåe nedostaci koji neposredno ugro9 Reãenje o oduzimanju ovlaãñenja za rad donosi Uprava saobrañajne policije u sediãtu Ministarstva. Organi za saobrañaj (direkcije). podnoãenje prijave za privredni prestup ili prijave za prekrãaj (ako ovlaãñeno lice utvrdi da se ne vode uredno propisane evidencije). samoinicijativno ili na predlog policijske uprave. na osnovu neposredne kontrole saobrañaja. – struånosti zaposlenih radnika (ovo moæe obuhvatati testiranje i praktiåan rad) i – da li pravno lice i svi zaposleni vrãe tehniåke preglede pravilno i savesno. nekategorisanim putevima i ulicama u naselju upravljaju lokalni organi za saobrañaj. a posebno nadzor nad stanjem puteva i saobrañajne signalizacije sa glediãta bezbednosti saobrañaja. 307 12. odnosno posebno osnovano javno preduzeñe za puteve (Javno preduzeñe “Putevi Srbije”).12. Meœutim. O uoåenim nedostacima OUP obaveãtava organ za saobrañaj koji nalaæe preduzeñu koje gradi ili odræava put (sa kojim je organ za saobrañaj sklopio ugovor) da otkloni nedostatke. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI U OBLASTI ODRÆAVANJA PUTEVA I TEHNIÅKOG REGULISANJA SAOBRAÑAJA Upravÿaçe putevima izgradçe i odræavanje puteva i tehniåko ureœenje saobrañaja su u nadleænosti organa za saobrañaj. Ovi organi (organizacije) poveravaju izgradnju. b) vrãi inspekcijski nadzor nad radom preduzeña i drugih pravnih lica ovlaãñenih za vrãenje tehniåkih pregleda vozila. OUP. odnosno posebna preduzeña ili direkcije za puteve. (Dræavnim putevima I i II reda. na osnovu kojega se moæe doneti REÃENJE o oduzimanju ovlaãñenja za vrãenje tehniåkih pregleda. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti odræavanja puteva i tehniåkog regulisanja saobrañaja 12. Reãenje se moæe odnositi na sva vozila ili na odreœene kategorije vozila. – da li su ispravni svi ureœaji i oprema. odnosno magistralnim i regionalnim putevima) upravlja republiåki organ za saobrañaj. Lokalnim putevima. O nadzoru se saåinjava ZAPISNIK o izvrãenom pregledu. rekonstrukciju i odræavanje puteva preduzeñima koja su za to osposobljena. vrãe nadzor nad stanjem puteva i nad odræavanjem puteva. – da li se u preduzeñu pravilno i uredno vode sve evidencije (registar pregleda vozila i zapisnici o tehniåkim pregledima).5.

ograniåi ili obustavi saobrañaj (ålan 154. naloæi preduzeñu ili organu da preduzme mere s ciÿem uspostavljanja uslova za bezbedan saobrañaj (ålan 155. Organizacije i zajednice iz stava 1.. 10 ”. Preduzeña i druge samoupravne organizacije i organi koji vrãe javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe. Nadzor nad prevozom vrãe organi za saobrañaj. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI U OBLASTI PREVOZA Prevoz je privredna delatnost koju obavljaju preduzeña kako za potrebe træiãta. ZoOBS). 308 . odnosno donese reãenje da se postavi. Krsto Bezbednost saobrañaja æavaju bezbednost saobrañaja. ZoOBS) o åemu OUP vrãi nadzor. uslova za obuåavanje kandidata za vozaåa vozila na motorni pogon i vozaåa koji polaæu vozaåki ispit. U tom smislu su istaknuti subjekti: 1) koji se staraju o javnim PUTEVIMA i odræavaju javne puteve.. 2) koji vrãe javni PREVOZ i prevoz za sopstvene potrebe.). 10 12 Savezni ZoOBS je odredio KO je duæan da organizuje i trajno vrãi poslove unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja (UKBS). uåestvovanje u radu posebnih ãtabova i koordinacija subjekata. ZoBS). ukloni ili zameni saobrañajni znak (ålan 156. 12. ZoBS). nad tehniåkom ispravnoãñu vozila i nad ispunjavanjem uslova predviœenih drugim propisima od kojih zavisi bezbednost saobrañaja na putevima. nad postavljanjem saobrañajnih znakova i nad obezbeœenjem uslova za bezbedan i nesmetan saobrañaj (ålan 8. ovog ålana duæne su da se staraju o postavljanju i odræavanju saobrañajnih znakova i posebnih ureœaja za odgovarajuñe osvetljavanje i oznaåavanje obeleæenih peãaåkih prelaza. Osim nadzora u okviru neposredne kontrole saobrañaja.. 3) koji ãkoluju ili OBUÅAVAJU kandidate za vozaåe i 4) kod kojih se polaæu vozaåki ISPITI10 (ålan 8.6.” (ZoOBS ålan 8). OUP je ovlaãñen da preduzme posebne mere bezbednosti: naloæi ograniåenje brzine (ålan 153. Preduzeña za puteve su duæna da organizuju i trajno vrãe kontrolu nad stanjem i odræavanjem puteva i objekata na njima. Samoupravne interesne zajednice. a OUP vrãi nadzor nad vrãenjem unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja (UKBS).Lipovac. sportskih i sliånih dogaœaja. P. tako i za sopstvene potrebe... Posebno je znaåajna uloga OUP-a u vezi stvaranja uslova za bezbedno odvijanje saobrañaja u oteæanim zimskim uslovima (usaglaãavanje planova rada zimske sluæbe. ZoBS). nad postavljanjem saobrañajnih znakova i nad obezbeœivanjem uslova za bezbedan i nesmetan saobrañaj na javnim putevima. preduzeña i druge organizacije i organi koji se staraju o javnim putevima i odræavaju ih duæni su da organizuju i trajno vrãe kontrolu nad stanjem i odræavanjem javnih puteva i objekata na njima. organizacija i opremanje posebnih prostora za iskljuåenje vozila itd. odnosno nad bezbednoãñu prevoza. u vreme turistiåkih sezona. veoma je znaåajan i inspekcijski nadzor nad unutraãnjom kontrolom saobrañaja. ZoBS). preduzeña i druge samoupravne organizacije i organi koji ãkoluju ili obuåavaju kandidate za vozaåe vozila na motorni pogon i organizacije kod kojih se polaæu vozaåki ispiti duæni su da organizuju i trajno vrãe kontrolu nad ispunjavanjem propisanih uslova rada vozaåa ili vozaåa instruktora.

Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti prevoza UKBS se odnosi na: – kontrolu nad postavljanjem saobrañajnih znakova i nad obezbeœenjem uslova za bezbedan i nesmetan saobrañaj na javnim putevima. 2) da li akt sadræi sve poslove predviœene ZoBS. kontrola i evidentiranje tah. nad tehniåkom ispravnoãñu vozila i dr. – posedanje vozila. Inspekcijski nadzor u preduzeñu za prevoz (i drugim preduzeñima koja su duæna da vrãe UKBS) posebno obuhvata provere: 1) da li postoji opãti akt (pravilnik) o UKBS. – radno vreme vozaåa. svakog vozaåa koji je zaposlen kod prevoznika. vozaåa instruktora. UKBS obavezuje najznaåajnije subjekte da se trajno staraju o bezbednosti saobrañaja. svakog kandidata za vozaåe. subjekti koji organizuju i trajno vrãe UKBS su duæni da svojim opãtim aktima propiãu: organizaciju.12. Ovo obezbeœuje 11 Saåinjava Zapisnik kojim se nalaæu mere ili donosi posebno reãenje. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . periodiåni. uloæaka. ålan 8). – proveru poznavanja propisa za vozaåe. ovlaãñenja. – staranje o postavljanju i odræavanju saobrañajnih znakova. Republiåki ZoBS je predvideo i najvaænije poslove UKBS koji se odnose na: – zdravstvene uslove za vozaåe.6. Ovlaãñeno lice saåinjava Zapisnik o izvrãenom pregledu i nalazima. – evidencije. ålan 164). naåin voœenja evidencija i odgovornost radnika koji obavljaju poslove UKBS (ZoBS. – optereñenje vozila. odnosno da utvrde KAKO ñe se vrãiti UKBS. vanredni. OUP nalaæe mere11 i pokreñe postupak pred nadleænim organom. – tehniåke preglede vozila (redovni. Prema republiåkom ZoBS. – saobrañajno-vaspitni i preventivni rad itd. Dakle. naåin vrãenja kontrole. ureœaja za osvetljavanje i oznaåavanje obeleæenih peãaåkih prelaza i – kontrolu nad ispunjavanjem propisanih uslova rada vozaåa. novog vozaåa i svaku deonicu puta. UKBS je mera generalne prevencije koja bi trebalo da zahvati sva vozila. – redove voænje i naåin nagraœivanja. dnevni i povremeni). uslova predviœenih zakonom (ZoOBS. delokrug. 309 12. UKBS ima veliki znaåaj za bezbednost saobrañaja i za rad OUPa. analizu i spreåavanje saobrañajnih nezgoda i saobrañajnih prekrãaja. 3) da li se i kako realizuju zadaci UKBS i 4) da li se uredno vode propisane evidencije. svaki pravoz. – psihofiziåko stanje vozaåa. svakog instruktora. – koriãñenje tahografa.

“Sluæbeni glasnik SRS”. 15/84.. Apatin. 2003. br. P. Videti Odluku US RS IU br. (dokument MUP-a). br. Videti Odluku SUS IU br. Vidieti ålan 33. Videti ålan 2. br. Uputstvo o postupanju OUP-a u prekrãajnim stvarima kada uåinilac prekrãaja ne plati novåanu kaznu na licu mesta. 19/04 i 84/04. 2/83. vozaåi i prevoz. 2004. Zakon o bezbednosti saobrañaja. Nauåno-struåni skup Sistem obuke vozaåa. 2004. Vrnjaåka Banja. br. 30/94 – 25/97-509. S druge strane. Zakona – “Sluæbeni list SRJ”. Policija se moæe. Ovako se obezbeœuju bolji i bezbedniji putevi. “Sluæbeni glasnik RS”. Videti ålan 1. 50/88. seminar-savetovanje-razmena najbolje policijske prakse. ãto smanjuje ometanja saobrañaja i unapreœuje odnos saobrañajne policije i javnosti. posvetiti drugim izvorima opasnosti. 11/91 i “Sluæbeni list SRJ”. Pravilnik o nastavnom planu i programu centara za obuku vozaåa i evidencijama koje ti centri vode. ali ne ugroæava bezbednost saobrañaja. Reforma saobrañajne policije. 79/05. 23/84. Koncepcija savremenog sistema obuke vozaåa. o osovinskom optereñenju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ureœaji i oprema na vozilima u saobrañaju na putevima. Zakona – “Sluæbeni list SRJ”.. Pravilnik o naåinu polaganja vozaåkog ispita. Zakon o ministarstvima. “Sluæbeni glasnik SRS”. 80/89. Kontrola rada centara za obuku vozaåa u saobrañaju na putu. u kontroli na putu. Zakon o dræavnoj upravi. 29/90. Zakona – “Sluæbeni list SRJ”. Pravilnik o dimenzijama. “Sluæbeni glasnik SRS”. Beograd. br. ovako se rastereñuje neposredna kontrola saobrañaja (policija ne mora åesto da kontroliãe prevoznike na putu. “Sluæbeni list SRJ”. Vasiljeviñ. 2002. Zakon o prekrãajima. 23/84. 2/83. br. Zbornik radova (181-194). Zakon o policiji. Zakona – 67/933111. Zakona – 53/93-2467. br. 53/82. MUP – USP. br. 34/92. 13/93-284. 33/97. Tako se proãiruje krug zainteresovanih subjekata i podruãtvljava funkcija bezbednosti saobrañaja. 24/94-297. 2005. 28/96-5. 310 12 . Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. J. 101/05. Pravilnik o tehniåkom pregledu vozila. 5/86. Lipovac. “Sluæbeni glasnik SRS”. Videti ålan 5. br. br. Vidieti ålan 28. 78/ 1-89 – “Sluæbeni list SRJ”. Pravilnik o uslovima za rad centara za obuku vozaåa. Zakon o opãtem upravnom postupku. “Sluæbeni glasnik SRS”.Lipovac. Literatura Kovaåeviñ. Objaãnjenje o postupanju u organizacionim jedinicama MUP-a kada uåinilac saobrañajnog prekrãaja ne plati na licu mesta izreåenu novåanu kaznu. vozila. br. niti vozila za obuku). br. K. “Sluæbeni glasnik RS”. MUP. br. “Sluæbeni glasnik RS”. 21/90 i 28/91. br. 2/83. P. br. ukupnim masama. 101/05. “Sluæbeni list SFRJ”. “Sluæbeni glasnik SRS”.. Krsto Bezbednost saobrañaja sistematiåno i sveobuhvatno delovanje. br. Videti ålan 6. “Sluæbeni glasnik RS”. Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima iz nadleænosti MUP-a. Zakona – 48/94-1497. 63/88. br. 41/94-573.

Pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja .13. Uåeãñe u pripremi strategija bezbednosti saobrañaja 13. Pomoñ i podrãka drugim subjektima bezbednosti saobrañaja 13.1.6 Uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju 13. PREVENTIVNOPROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 13.3. Realizacija posebnih programa sa riziånim i najugroæenijim grupama 13.2.5.7. Snimanje i prañenje obeleæja bezbednosti saobrañaja 13. Informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja 13.4.

). o vozilima. vrãi znaåajne upravne poslove u bezbednosti saobrañaja i vodi baze podataka o nekim znaåajnim obeleæjima bezbednosti saobrañaja (o vozaåima. o tehniåkim pregledima. postoje i poslovi koji se u osnovi vezuju za preventivu u bezbednosti saobrañaja. 3) pomoñ i podrãka drugim subjektima bezbednosti saobrañaja. 13. nadzire rad nekoliko vaænih subjekata u bezbednosti saobrañaja. o saobrañajnim prekrãajima. u okviru svoga redovnog posla. 2) informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja. SNIMANJE I PRAÑENJE OBELEÆJA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Snimanje i prañenje znaåajnih obeleæja bezbednosti saobrañaja je veoma znaåajno za prevenciju saobrañajnih nezgoda i unapreœenje bezbednosti saobrañaja. 6) uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju. neposredna kontrola saobrañaja. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . o saobrañajnim nezgodama. 313 13. Meœutim. o vozaåkim ispitima itd. Na primer. 5) realizacija posebnih programa sa riziånim i najugroæenijim grupama. OUP. Najznaåajniji preventivno-propagandni poslovi bezbednosti saobrañaja iz nadleænosti OUP-a su: 1) snimanje i prañenje obeleæja bezbednosti saobrañaja.Svi poslovi koje vrãi OUP imaju i preventivno-propagandni smisao. 7) pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja i 8) ostali preventivno-propagandni poslovi bezbednosti saobrañaja.1. 4) uåeãñe u pripremi strategija bezbednosti saobrañaja. otkrivanje i sankcionisanje prekrãaja utiåe preventivno i doprinosi unapreœivanju stavova i ponaãanja u saobrañaju. kontroliãe saobrañaj. o radu centara za obuku vozaåa.

S tim u vezi znaåajno je pratiti poãtovanje propisa. Stepen poãtovanja propisa (odnos broja uåesnika koji poãtuju neki propis i ukupnog broja uåesnika u saobrañaju) bitno determiniãe nivo bezbednosti saobrañaja na putu. S obzirom na uticaj na bezbednost saobrañaja. senzori). a posebno: poãtovanje prava prvenstva. treba imati na umu da prisustvo policije na putu bitno utiåe na brzine vozila. na osnovu stepena poãtovanja propisa se mogu donositi zakljuåci o stanju bezbednosti saobrañaja na putu. Brojaåi saobrañaja novije generacije (koji postoje na naãim putevima) razvrstavaju i broje vozila na putu (po kategorijama). S druge strane.Lipovac. snimanje i prañenje brzina ñe preuzimati organi za saobrañaj. tako da izmerene brzine ne odgovaraju stvarnim. – konflikata u saobrañaju. Saobrañajni prekrãaj je potencijalno opasan (stvara rizik ili poveñava posledice nezgode) i zato se poveñavanjem stepena poãtovanja propisa poveñava i bezbednost saobrañaja. tek poznavanje stvarnih brzina na putu moæe pomoñi u shvatanju opasnosti na tom putu. Brzina vozila na putu je sluåajna promenljiva koja bitno utiåe na rizik nastanka i teæinu nezgode. veliåinu prekoraåenja. – saobrañajnih prekrãaja i – saobrañajnih nezgoda. Krsto Bezbednost saobrañaja S obzirom na ova i druga ovlaãñenja. Ne ulazeñi u motive (ne)poãtovanja propisa. procenat sporih vozila i disperziju brzina. poãtovanje zabrane parkiranja. prelazak peãaka van obeleæenog peãaåkog prelaza. ovo je jednostavniji. procenat vozaåa koji voze pod uticajem alkohola. a posebno: srednju vrednost. ali i mere brzinu vozila neprekidno u toku 24 sata. – stepena poãtovaça propisa u saobrañaju. Meœutim. a nekad i pouzdaniji naåin prañenja stanja bezbednosti saobrañaja. 314 13 . P. Mada projektanti puta posebnu paænju posveñuju upravljanju brzinama na putu. Zato se bolji podaci o brzinama dobijaju nezavisnim merenjima koja nisu vezana za zaustavljanje i kaænjavanje (merenje bez vidno prisutnih patrola policije). æeljenim brzinama koje se uspostavljaju kada ode patrola. nego prañenje nezgoda na putu. poãtovanje ograniåenja brzine. odnosno droga. Naime. ali i o problemima bezbednosti saobrañaja i merama koje treba preduzimati. trebalo bi snimati i pratiti raspodelu brzina na pojedinim opasnim deonicama puta (kao raspodelu sluåajne promenljive). stepen poãtovanja svetlosnih signala. OUP ima znaåajna uloga u snimanju i prañenju sledeñih obeleæja bezbednosti saobrañaja: – brzina vozila na putu. Danas su razvijene nove tehnologije neprekidnog snimanja i prañenja brzina uz pomoñ raåunara i posebne opreme koja se ugraœuje u putnu infrastrukturu (detektori) ili postavlja pored puta (laseri i dr. – stepena prihvataça propisa. humaniji. kvalitetno merenje stvarnih brzina i uspostavljanje veoma vaæne baze podataka o brzinama. Sa masovnijom upotrebom ove tehnologije. odnosno preduzeñe koje upravlja putem. poãtovanje reæima saobrañaja itd. vozaåi u toj zoni smanjuju brzine. Sa masovnijom upotrebom ovih brojaåa omoguñiñe se neprekidno. Stvarne brzine na putu svakodnevno mere i prate pripadnici policije. procenat prekoraåenja. stepen upotrebe sigurnosnih pojaseva.

zbog uticaja prisustva policije. Broj i struktura saobrañajnih prekrãaja u vremenu i prostoru znaåajni su pokazatelji poãtovanja propisa i problema bezbednosti saobrañaja. vozilima i saobrañajnim nezgodama. Cilj primene propisa nije samo poãtovanje. INFORMISANJE GRAŒANA O STANJU BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja veoma doprinosi shvatanju problema. Pri tome treba imati na umu da saobrañajni prekrãaji koje su otkrili i sankcionisali policajci nisu najbolji pokazatelj stvarnog stanja. konflikti se dogaœaju od 10.000 hiljada puta åeãñe nego saobrañajne nezgode. izveãtaja i biltena. veñ i prihvatanje propisa. Broj i strukture konflikata u saobrañaju su dobra mera opasnosti na putu. u toku rada. Konfliktna tehnika je poseban nauåni metod prañenja stanja bezbednosti saobrañaja. zvaniåne informacije i drugi oblici informisanja). unapreœivanju stavova graœana o bezbednosti saobrañaja i unapreœenju ponaãanja u saobrañaju. – periodiåne (dnevne. ako je veñi stepen prihvatanja propisa. OUP vodi veoma znaåajne evidencije o vozaåima. Broj i strukture saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica su najvaæniji pokazatelji bezbednosti saobrañaja.13. Postoje objektivne (mere teæinu konflikta pomoñu vremena ili puta koji su preostali do sudara) i subjektivne (struånjak svrstava konflikte prema svojoj proceni) metode konfliktne tehnike. dræavnim organima i drugim subjektima. polugodiãnje. U zavisnosti od teæine. saradnja sa medijima. Svaki saobrañajni policajac. lako i brzo prikuplja veliki uzorak konflikata. Lakãe je upravljati bezbednoãñu saobrañaja.2. 13. nauånim i struånim institucijama. Posebno je vaæno pratiti najznaåajnije prekrãaje (kljuåne oblasti rada koje su utvrœene u strategijama i planovima bezbednosti saobrañaja). – publikovanje statistiåkih podataka u vidu struånih radova.000 do 100. 315 13. Ovako se bezbedno. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Znaåajno je stalno unapreœivanje kvaliteta ovih evidencija i njihova otvorenost za sve korisnike. meseåne. zavisnosti od naåina i intenziteta kontrole itd.2. Prañenje nezgoda i njihovih posledica omoguñuje da shvatamo probleme bezbednosti saobrañaja i projektujemo optimalne kontramere. a posebno: – dostavljanje informacija AMSS. Informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja Stepen prihvatanja propisa (odnos broja uåesnika koji odobravaju i prihvataju neki propis i ukupnog broja uåesnika u saobrañaju) veoma je znaåajan za odræiv razvoj saobrañaja. tako ãto se prate konflikti na putu. godiãnje) informacije o stanju bezbednosti saobrañaja (konferencije za javnost. na osnovu kojega se analiziraju problemi i opasnosti na putu i projektuju mere s ciÿem unapreœenja bezbednosti saobrañaja. uoåava veliki broj konflikata i shvata probleme bezbednosti saobrañaja. sedmiåne.

Posebno su znaåajni: – pomoñ u radu subjekata u oblasti obuke vozaåa. OUP moæe mnogo doprineti iniciranju i realizaciji ovih programa. na evropskom ili regionalnom nivou. Posebno je znaåajno da OUP prati i analizira meœunarodne strategije (programe) i strategijske planove i preporuke (kodeks dobre prakse) u bezbednosti saobrañaja na globalnom.4. 13. OUP treba da stalno inicira donoãenje. realizaciji i prañenju. 13 13. – usmeravanje aktivnosti drugih subjekata itd. prevoza. Krsto Bezbednost saobrañaja – pomoñ struånjacima i drugim zainteresovanim u struånom sagledavanju stanja bezbednosti saobrañaja (pomoñ i uåeãñe u izradi studija. – zajedniåke aktivnosti MUP-a i drugih subjekata u oblasti bezbednosti saobrañaja. kao i strategije bezbednosti saobrañaja za pojedine subjekte.3. UÅEÃÑE U PRIPREMI STRATEGIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Uåeãñe OUP-a u pripremi i realizaciji strategija bezbednosti saobrañaja je od presudne vaænosti za kreiranje kvalitetnih dokumenata i za njihovo sprovoœenje u praksi. OUP moæe odluåujuñe doprineti koordinaciji i usaglaãavanju. regionalne i lokalne strategije bezbednosti saobrañaja.5. P. struånih udruæenja. 13. tehniåkih pregleda. polaganja vozaåkih ispita.Lipovac. razvoju i unapreœivanju strategija bezbednosti saobrañaja. POMOÑ I PODRÃKA DRUGIM SUBJEKTIMA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Pomoñ i podrãka drugim subjektima bezbednosti saobrañaja treba da doprinese njihovom radu i unapreœenju pojedinih aspekata bezbednosti saobrañaja. U skladu sa najboljim meœunarodnim iskustvima. nevladinih i drugih organizacija koje se bave bezbednoãñu saobrañaja itd. projekata itd. da uåestvuje u kreiranju i podræi sprovoœenje: nacionalne. odræavanja puteva. Ovo se najefikasnije radi kreiranjem i sprovoœenjem posebne strategije saobrañajno-policijske prinude.). – uåeãñe MUP-a u realizaciji redovnih aktivnosti drugih subjekata kojima se unapreœuje bezbednost saobrañaja. REALIZACIJA POSEBNIH PROGRAMA SA RIZIÅNIM I NAJUGROÆENIJIM GRUPAMA Realizacija posebnih programa sa najugroæenijim i riziånim grupama ima cilj da se skromna sredstva i energija usmere na najznaåajnije ciljne grupe bezbednosti saobrañaja. istraæivanja. tako ãto ñe: 316 .

– uåestvovati u pripremi programa rada sa ovim grupama. pratiti efekte i unapreœivati ove programe.6 Uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju 13. viãestruki uåesnici u saobrañajnim nezgodama). 1 Opãti 2 recidivizam je pojava da jedna osoba ponavlja prekrãaje iz razliåitih oblasti. – uåestvovati u realizaciji. – uåestvovati u pripremi programa rada sa riziånim grupama. – identifikovati opasna ponaãanja u saobrañaju i posebno pratiti opãti1 i specijalni recidivizam.. ponavljanje saobrañajnih prekrãaja. – raditi sa najugroæenim grupama (samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima). Dobar uzor policajca kada u saobrañaju uåestvuje kao peãak ili kao vozaå. – planirati mere i raditi sa drugim subjektima s ciÿem zaãtite najugroæenijih grupa uåesnika u saobrañaju itd. dvotoåkaãi). 3 Saobrañajni policajac je najvaæniji uåitelj bezbednosti saobrañaja. hendikepirana lica. ne moæe se zameniti. igre. – pratiti rizik uåeãña u saobrañaju ovih i drugih grupa uåesnika. . Specijalni recidivizam je ponavljanje prekrãaja iz iste oblasti. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA – omoguñiti identifikaciju ranjivih uåesnika u saobrañaju (Vulnerable road users) i drugih najugroæenijih grupa (stara lica. niti nadoknaditi nikakvom drugom aktivnoãñu. filmovi. peãaci. specijalni recidivizam. Nama je interesantan saobrañajni. viãestruki poåinioci saobrañajnih prekrãaja.6.13. promocije i uåvrãñivanja ispravnih stavova i ponaãanja u saobrañaju. UÅEÃÑE U SAOBRAÑAJNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU Uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju zakonom je utvrœeno.).. – identifikovati riziåne grupe uåesnika u saobrañaju (mladi vozaåi. pozoriãne predstave. tribine za roditelje i vaspitaåe . Zato se jedan od najvaænijih zadataka policije odnosi na jaåaçe svesti o bezbednosti saobrañaja i unapreœeçe ponaãaça svakog policijskog sluæbenika. deca.3 – pomoñ. tj. – struåan rad u neposrednoj kontroli saobrañaja predstavlja neprekidan i nezamenljiv proces edukacije s ciÿem jednostavnog sticanja i koncentracije najvaænijih znanja. a posebno kada koristi sluæbena vozila. 317 13. podsticanje i usmeravanje saobrañajnog obrazovanja i vaspitanja u predãkolskim ustanovama (predavanje. pri uåeãñu u saobrañaju najviãe doprinosi saobrañajnom obrazovaçu i vaspitaçu graœana. a posebno stareãina.2 – stalno pratiti rizik uåeãña u saobrañaju za uoåene riziåne grupe i pojedince. veoma znaåajno ovlaãñenje OUP-a koje se ostvaruje u razliåitim oblicima: – dosledno poãtovaçe propisa od strane policijskih sluæbenika.

POMOÑ I UÅEÃÑE U KAMPANJAMA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Kampanja se definiãe kao koordinirani sistem mera i aktivnosti unapred odreœenog trajanja. stavova. veãtina i ponaãanja u saobrañaju. Organizacijom i radom ÃSP7 i SPG8 unapreœuje se saobrañajno obrazovanje i vaspitanje. Algoritam kampanje u bezbednosti saobrañaja obuhvata sledeñe poslove: 1) analiza stanja i definisanje problema bezbednosti saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja 13 – saobrañajno obrazovanje i vaspitanje u osnovnim ãkolama – rad sa uåenicima. a prema propisu koji donosi MUP. na zahtev obrazovno vaspitnih ustanova (osnovnih ãkola). saobrañajnih projekata okruæenja ãkola i obdaniãta. roditelja i drugih da stalno rade na unapreœivanju znanja. pomoñ u organizaciji takmiåenja i sl. – upoznavanje sa konkretnim problemima bezbednosti saobrañaja i podsticanje vaspitaåa. Kampanja u bezbednosti saobrañaja je sistem aktivnosti åiji je opãti cilj promovisanje bezbednijeg koriãñenja puteva. obezbeœuje se bolje prihvatanje rada saobrañajne policije i unapreœuje odnos saobrañajne policije i javnosti.Lipovac. u izradi i realizaciji ãkolskih strategija bezbednosti saobrañaja i uspostavljanju mreæe partnera. vrãi proveru njihovog znanja i donosi reãenje o radu patrola. ãiri se mreæa partnera i olakãava rad saobrañajne policije. osim u ãkolskom dvoriãtu i ispred ãkole. OUP se stara da budu ispunjeni uslovi u pogledu: struånosti. kojima se deluje na odreœene grupe ljudi radi ispunjenja unapred definisanog zadatka.7. 5 Ove patrole rade samo u prisustvu uniformisanog pripadnika policije. 13.4 legitimnosti5 i uniformisanosti6 (ZoBS. unapreœuje se ponaãanje dece u saobrañaju i ukorenjuju ispravne navike. ålan 163). koje propisuje MUP. a sve s ciÿem unapreœenja bezbednosti saobrañaja. organa uprave i graœana. OUP uåestvuje u obuåavanju pripadnika ovih patrola. Ãkolske saobrañajne patrole i saobrañajne patrole graœana organizuje OUP.). Konkretni ciljevi kampanja u bezbednosti saobrañaja odnose se na promenu znanja. prvi roditeljski sastanak. P. elaborata saobrañajnog obrazovanja i vaspitanja. veãtina i ponaãanja u saobrañaju. 7 ÃSP– Ãkolske saobrañajne patrole. stavova. 2) izbor i analiza ciljnih grupa. sa njihovim roditeljima i uåiteljima (prvi ãkolski åas. odnosno preduzeña. 4 OUP uåestvuje u obuci i organizuje proveru znanja pripradnika patrole. uåeãñe u obuci. uåitelja. 6 Pripadnici patrola imaju posebne uniforme ili oznake. 318 . – pomoñ u izradi i aæuriranju elaborata bezbednosti saobrañaja. 8 SPG – Saobrañajne patrole graœana.

politiåka. 6) eksperimentalna i kontrolna grupa i 7) podrãka kampanji (struåna. Pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja Osnovni elementi kampanje u bezbednosti saobrañaja su: 1) cilj kampanje. – pruæi policijsku podrãku kampanji. ciljnih grupa i ciljeva kampanje. zabludama i metodama izvoœenja. 5) izbor optimalne strategije kampanje. korigujemo. problemima. 4) analiza dosadaãnjih istraæivanja i kampanja. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3) odreœivanje ciljeva i zadataka kampanje (menjamo. 3) poruka (kratka. 7) planiranje ostalih aktivnosti. jednoznaåna). 10) odreœivanje sadræaja poruke. 6) odreœivanje uloge mas-medija. trajanja i troãkova kampanje. finansijska. OUP bi trebalo da: – pomogne pri definisanju problema BS. – pomogne u pripremi dinamiåkog plana kampanje. Danas se kampanjama u bezbednosti saobrañaja posveñuje sve veña paænja. – pomaæe u sagledavanju efekata kampanje. stavove i ponaãanje). 9) odreœivanje oåekivanih rezultata (brojåano). – uåestvuje u prañenju ponaãanja kontrolne i ekperimentalne grupe u saobrañaju. 8) planiranje aktivnosti koje ñe se nastaviti i posle kampanje. 12) planiranje prateñih istraæivanja. ali i za uspeãnu realizaciju policijske funkcije u bezbednosti saobrañaja. jasna. Barry Elliot navodi sledeñe najåeãñe zablude i probleme u sprovoœenju kampanja u bezbednosti saobrañaja: 319 13. Na osnovu dosadaãnjih iskustava moæe se mnogo nauåiti o kampanjama. – omoguñi prañenje i dalji razvoj kampanje i – sprovodi mere i aktivnosti posle kampanje.13. 13) definisanje eksperimentalne i kontrolne grupe. 11) odreœivanje poåetka. medijska i policijska). 2) ciljna grupa. 5) period (vreme) izvoœenja kampanje. Uåeãñe OUP-a u kampanjama bezbednosti saobrañaja je presudno za uspeh kampanja. . utemeljujemo i uåvrãñujemo znanje. 14) definisanje kriterijuma za prañenje kampanje. 15) koordinirana realizacija svih aktivnosti u kampanji i 16) prañenje i razvoj kampanje. 4) sredstvo prenoãenja poruke. normativna.7.

. tj. – poveñavanje upotrebe zaãtitne kacige. Policija moæe sve. Dakle.. Policija je odluåila i sprovodi. – pokuãaj da se kampanja podredi policijskoj prinudi i da kampanja bude samo podrãka prinudi (Policija je planirala. Kampanja je projektovana u Centru za istraæivanja u bezbednosti sa320 . – preveliko naglaãavanje znaåaja kampanje (Kampanja je åudo – ona moæe sve) ili znaåaja policijske prinude (Policijska prinuda je åudo. S ciÿem uåenja. umesto da prinuda bude deo sveobuhvatne kampanje (Struka i druãtvo su planirali i prihvatili. umesto da se stalno nudi izgovor za promenu ponaãanja (novo znanje. umesto objektivnog sagledavanja efekata kampanje (Dobra je samo ona kampanja koja postiæe unapred definisane ciljeve kampanje. Kampanja bez prinude je åisto bacanje para. – subjektivna ocena kvaliteta poruke i kampanje (Poruka je odliåna – baã mi se sviœa. mediji podræavaju i utiåu na najãiru javnost. B. U naãim uslovima postoje mala. – unapreœivanje zaãtite ranjivih uåesnika u saobrañaju itd. umetnosti. – neoprezno poniæavanje ålanova ciljne grupe (Promeni ponaãanje! To ãto radiã nije dobro. sankcije i sl. ponaãanje policije. – unapreœivanje ponaãanja (dece. a mediji treba samo da publikuju i objasne. Kad je poruka dobra uspeñe kampanja). ponaãanje autoriteta iz oblasti sporta. – pridavanje prevelikog znaåaja poruci i reklami (Poruka je sve. glume. Najåeãñe i najznaåajnije kampanje u bezbednosti saobrañaja usmerene su na: – poveñavanje upotrebe sigurnosnih pojaseva. Kaznama se sve reãava). biciklista i dr. ako su efekti kampanje mali – kampanja je loãa). Luka. – poveñanje poãtovanja ograniåenja brzine.).Lipovac. ciljnih grupa). mogu biti dobar i prihvatljiv izgovor). P. mladih vozaåa. umesto koordiniranog delovanja kampanja i policijske prinude (Optimalno je ako je policijska prinuda deo dobro osmiãljene kampanje. dobra je i kampanja). novi nauåni i struåni stavovi. umesto efektima poruke i celini kampanje (Nije vaæna poruka – vaæno je ãta ljudi rade sa porukom! Reklama je samo deo kampanje). 2000). ali znaåajna iskustva u sprovoœenju kampanja u bezbednosti saobrañaja. a policija shvata i podræava – sluæi saobrañajnoj struci i druãtvu). – poveñavanje upotrebe sistema zaãtite dece u vozilu. a druãtvo i struka treba da samo shvate i poãtuju). treba istañi sledeñe kampanje: PRODUÆITE LINIJU ÆIVOTA – VEÆITE POJAS (CIBS. – smanjivanje voænje pod uticajem alkohola. Krsto Bezbednost saobrañaja 13 – traæenje problema u ciljnoj grupi (Ãta nije u redu sa ovim ljudima? Zaãto me ne razumeju?) umesto u metodama i naåinu izvoœenja kampanje (Ãta nije u redu sa nama? Ãta nismo dobro razumeli kod ciljne grupe ljudi?. a policijska prinuda bez dobre kampanje moæe da blamira i iscrpljuje policiju bez veñih trajnih efekata na ponaãanje ljudi).

ali su ostvareni i ãiri efekti u bezbednosti saobrañaja. a zatim na 166 (2003). Istraæivanja u nekim mestima su pokazala da su svi policajci koristili sigurnosne pojaseve (100%). a naruåilac je bio AMS RS (Banja Luke. uz pomoñ AMSS i MUP-a. su ãtampani flajeci (leci) 321 13. zbog nedostatka odgovarajuñe kampanje meœu pripadnicima MUP-a. Mada je kampanja bila dobro prihvañena u medijima i najãiroj javnosti. Pilot istraæivanje i projekat kampanje pripremio je CIBS. Broj poginulih lica smanjen je sa 258 (2001). Beograd. 2001/2003). Beograd. realizovana je podkampanja u medijima. politiåke i najãire javnosti zapoåela je kampanja okrenuta ka najãiroj javnosti. Ipak. a efekti su vremenom slabili tako da su u toku 2004. poveñan je ugled saobrañajne policije i smanjen broj saobrañajnih nezgoda i broj nastradalih lica. na 170 (2002). SPASITE 200 ÆIVOTA U SRBIJI – VEÆITE POJAS (CIBS. ZAÃTITIMO DECU U SAOBRAÑAJU (CIBS. Kampanja je zadobila odliånu podrãku gradske vlasti. posebno su smanjena ekstremna prekoraåenja brzine. 2001/2003). PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . a zatim i poveñavanje upotrebe sigurnosnih pojaseva meœu ostalim vozaåima i suvozaåima sa oko 3% na preko 80%. pa su efekti opali na ispod 20% u nekim regionima. u periodu od 3 meseca poveñana je upotreba sigurnosnih pojaseva u Republici Srpskoj sa 3% na preko 60% (na prednjim sediãtima). Broj poginulih lica u Srbiji (bez pokrajine Kosovo i Metohija) je smanjen za treñinu: sa 1275 poginulih u toku 2001. ali nije u celini realizovana zbog ãirih druãtvenopolitiåkih problema. 2000). U projektantskom smislu ovo je jedna od najboljih kampanja u naãim uslovima. procenjeni na ispod 60%. policiji. poraslo je nerazumevanje izmeœu saobrañajne policije i ostalih delova MUP-a. Jednovremeno je otpoåela represija unutar policije s ciÿem unapreœivanja ponaãanja policajaca. porastao je ugled saobrañajne policije. a procenat vozaåa i suvozaåa koji koriste sigurnosne pojaseve je premaãio 95% (2002). zbog loãe medijske i finansijske podrãke. U toku 2003. a posebno uniformisanih pripadnika policije. Efekat je bilo poveñavanje upotrebe sigurnosnih pojaseva meœu pripadnicima policije sa ispod 1% na preko 90%. Na osnovu jasne podrãke struåne. u Upravi saobrañajne policije Beograd. unapreœeno ponaãanje vozaåa i peãaka u saobrañaju itd. saobrañajne policije i medija. Pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja obrañaja (CIBS) na Saobrañajnom fakultetu u Beogradu. Na osnovu terenskih istraæivanja koja su vrãena ãirom Srbije. saobrañajna policija je ostala usamljena. Na osnovu ove kampanje smanjen je broj nastradale dece u saobrañaju za preko 40%. Sedam najboljih kampanja su odabrane i. na 847 u toku 2002. unapreœeno saobrañajno obrazovanje u osnovnim ãkolama. a zatim i u upravi grada. u nastavku je slabila politiåka i policijska podrãka kampanji.7.13. a zatim u republiåkoj vladi. S druge strane. na Saobrañajnom fakultetu u Beogradu i na Vojnoj akademiji (saobrañajni smer) u okviru redovne nastave sa studentima prvi put je realizovan nagradni konkurs za najbolje kampanje u bezbednosti saobrañaja. Na osnovu pilot projekta kampanje realizovane su podkampanje u Sekretarijatu za saobrañaj Beograda. Ipak. Osnova za ovu kampanju bilo je makroistraæivanje stradanja dece u saobrañaju u Beogradu i serija struånih skupova o zaãtiti dece u saobrañaju. Ova kampanja je imala i druge znaåajne efekte: unapreœeno je ponaãanje vozaåa.

Minister of Transport. sveobuhvatnim kampanjama u skladu sa najboljom praksom i svetskim preporukama u ovoj oblasti (kampanje. Na osnovu dosadaãnje prakse i iskustava moæemo zakljuåiti: – velika su svetska i mala naãa iskustva u realizaciji kampanja u bezbednosti saobrañaja.. Social Marketing. a ne sebe. – kampanju mora pratiti prinuda (sama kampanja je bacanje para. moæe biti opasna i ugroziti odnos saobrañajne policije i javnosti). 1992. – umesto realizacije samo delova kampanja treba teæiti struånim. – poãtuj ograniåenje brzine – ne budi ograniåen: samo koji km/h manje – stotine æivota viãe. Rogers. – saåekaj zeleno – bolje izgubiti trenutak u æivotu. – budi oprezan: poãtovanje saobrañajnih propisa – preduslov je za bezbednu voænju. razvijati i struåno i nepristrasno analizirati. Evaluated Road Safety Campaigns: An Overview of 265 Evaluated Campaigns and Some Meta-Analysis Accidents. Designing Health Communication Campaigns. New Zealand. i Sopory.. Literatura Andreasen.. a rezultate publikovati. Gosche. Efikasna kampanja za bezbednost puteva: Praktiåni priruånik. tako da se moæe iz proãlosti uåiti. P.. A. and the Environment.. Early & Often. H. B. San Francisko. sama prinuda daje trenutne efekte. B. Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health. T. Backer. Odabrane kampanje su u skladu sa odabranim kljuånim oblastima u bezbednosti saobrañaja imale sledeñe naslove: – poãtuj ograniåenje brzine – ne budi ograniåen: samo koji km/h viãe – stotine æivota manje. ne dozvoli da alkohol upravlja tobom – budi trezan i oprezan. Elliott and Shanahan Research.. Elliot. – ukljuåite svetla – otvorite oåi i sebi i drugima.M. – postoji veliki potencijal u primeni druãtvenog marketinga u bezbednosti saobrañaja. Elliot. Australia. – ne veæi sebi omåu oko vrata – veæi pojas. – kampanje treba pratiti. Krsto Bezbednost saobrañaja 13 koji su bili osnova mini kampanja u toku 2004. umesto kampanja). Social Development. Roads and Traffic Authority. 1989. P. E.. Media Questions and Answers on 2010.Lipovac. 1995. nego æivot u trenutku. Josscy-Bass. – sahrani alkohol. i 2005. 322 .

New Zealand Drink-driving Statististics: The Effectivenes of Road Safety Television Advertising.W. . Seat Belt Usage and Japanese and Danish Road.E.R. Stead. Marketing Bulletin. R. 1999. Traffic Safety Reference Guide. i Taylor.. 1998. 2002. i Hastings. S.. i Lewis T. New York. A Manual for Culturally-Adapted Social Marketing.Literatura 323 13. i Donovan.Y. G. 1999. 1995. Safety of Vulnerable Road Users... National Highway Traffic Safety Administration. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Epstein. 1999. MacFadyn. Macpherson. 1999. Ogden. Rossiter. 3. Centre for social marketing.. Percy L. T. 2002. Centre for social marketing. Report on Various Aspects of road Safety Campaigns. 6-8. S. T. pp. Social Marketing-a Synopsis by the Centre for Social Marketing. CEMT. McGraw–Hill. The Desing and Evaluation of Road Safety Publicity Campaigns.. New Zealand. I. K. No. Advertising and Promotion Management Edition. Media Choice. Pre-testing and Evaluation by Dutch Road Safety Association Veilig Verkeer Nederland prepared for the International Conference in Rome 13th – 16th October 1971. J. Nordic Road and Transport Research. L.. Traffic Engineering and Management. M.

Neke karakteristike sadræaja rada saobrañajne policije znaåajne za odnose sa graœanima 14.1.8.10. Odnosi saobrañajne policije sa opãtom javnoãñu 14. Druãtvene promene. Osnovna naåela u odnosu saobrañajne policije i javnosti 14. Specifiånosti odnosa saobrañajne policije i javnosti 14. Odnosi sa institucionalizovanom javnoãñu 14.3.9.6.7.2. Unapreœenje odnosa saobrañajne policije i javnosti .5. Pojam i znaåaj odnosa saobrañajne policije i javnosti 14. Zaãto je vaæan odnos saobrañajne policije i javnosti? 14. promene policijske funkcije i odnosi policije i javnosti 14.4. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI 14.14. Odnosi sa struånom javnoãñu 14.

str.1. 52. D. a proãirujuñi servisne funkcije. Policija postaje servis graœana. N. odnosno poreskim obveznicima koji plañaju uslugu policije. efikasnost. Zeland. Sa promenama u druãtvu moæe se menjati i odnos prema policiji. ciljeve i zadatke rada (saobrañajne) policije. Danas se intenzivno menjaju javne uprave. Javna uprava. “Javna uprava sve viãe postaje struktura koja upravlja i olakãava proces druãtvenog i ekonomskog razvoja. trening. u zavisnosti od preovlaœujuñih stavova. Savet za dræavnu upravu Vlade Republike Srbije. Beograd. a posebno u najrazvijenijim (SAD. Promene u opãtem poloæaju i ulozi policije izazivaju i promene policijske funkcije u bezbednosti saobrañaja. Savremene druãtvene teorije sve viãe vide policiju kao servis graœana koji je efikasan i efektivan. DRUÃTVENE PROMENE. 2003. V. PROMENE POLICIJSKE FUNKCIJE I ODNOSI POLICIJE I JAVNOSTI Druãtvo.14. nepristra1 Kavran. Privræenost vladaru i vladajuñoj oligarhiji zamenjuje se privræenoãñu graœaninu. Takoœe je neophodno da se neprekidno. Prema tradicionalnom pristupu policija je zatvorena. odreœuje ulogu. za unapreœenje ovih odnosa neophodno je da svaki policajac postane svestan znaåaja dobrih odnosa policije i javnosti. Policija sve ñeãñe æeli da poboljãa svoje odnose sa javnoãñu. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . reforma. zemlje EU itd. jeftinijem radu i optimalnom koriãñenju sredstava koja druãtvo (privreda) izdvaja za pojedine usluge. 327 14. izolovana i tajanstvena institucija koja ima prvenstveno kontrolnu funkciju i koje se graœani plaãe. smanjujuñi sopstvenu kontrolnu ulogu.. svrhu. Britanija. pa i policije kod svih zemalja. pa i promene odnosa saobrañajne policije i javnosti. prema svojim potrebama. Teæi se efikasnijem.”1 Promene u druãtvu zahtevaju i promene u policijskoj funkciji. u radu policije i u odnosu policije i javnosti. Kanada. Meœutim. okrenut i otvoren ka graœanima.) i zemljama u tranziciji.

14. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 sno. o nedoslednosti i nepraviånosti u primeni ovlaãñenja itd. Usluge koje saobrañajna policija pruæa korisnicima su javne.2. bez sagledavanja delovanja drugih subjekata i njihove odgovornosti. o neefikasnom radu pojedinaca. Javni su i ciljevi rada.). samo je ne vide oni koji bi trebalo da je spreåavaju i smanjuju). Stvaranju nepoverenja javnosti prema saobrañajnoj policiji. stvaraju konfliktne situacije. Izraæeni su nepoverenje i netrpeljivost u pogledu primene ovlaãñenja koja zadiru u prava i interese pojedinaca. politiåka javnost. na obostranu korist.Lipovac. o nekorektnim odnosima policajaca prema graœanima. procedure i ovlaãñenja koja primenjuje. mediji. najãira javnost. o zloupotrebi ovlaãñenja i preduzetim merama na spreåavanju ovakvog ponaãanja. institucionalizovana i vaninstitucionalna javnost itd. Nepotpuno informisanje o primerima neprofesionalnog odnosa prema graœanima. Treba uvaæiti da ima viãe javnosti sa kojima mora da se gaje dobri odnosi (struåna javnost. posebno doprinose pojedinci (policijski sluæbenici) koji svojom neprofesionalnoãñu krãe osnovne principe rada. Saobrañajna policija direktno ili posredno utiåe na postupanja uåesnika u saobrañaju i smanjenje rizika nebezbednosti. da se suoåe sa istinom o korupciji (svi vide korupciju. da se stalno sagledavaju oåekivanja javnosti i ide u susret ovim oåekivanjima.PR) se moæe definisati kao strateãka komunikacija saobrañajne policije i njenih javnosti u cilju otklanjanja nepoverenja i uspostavljanja odnosa poverenja. Saobrañajna policija se åesto dovodi u neposrednu uzroåno-posledniånu vezu sa uslovima i stradanjima u saobrañaju. 328 . nepotpunim poznavanjem policijske nadleænosti i obima ovlaãñenja u organizaciji bezbednosti saobrañaja. Posebno loã efekat daje nezainteresovanost stareãina u saobrañajnoj policiji da vide i shvate probleme graœana (uåesnika u saobrañaju). POJAM I ZNAÅAJ ODNOSA SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI Odnos saobrañajne policije i javnosti (public relations . Ovo je dugoroåni cilj i niko ne sme da ga remeti. P. Treba naglasiti da je to strateãki vaæna komunikacija i da njen znaåaj prevazilazi pojedinca. oteæavaju sticanje i odræavanje poverenja javnosti prema saobrañajnoj policiji. razumevanja i saradnje. Od ove komunikacije zavisi uspeãnost pruæanja usluga za koje su graœani veoma zainteresovani. kao i pojedinci podloæni korupciji. Odgovornost saobrañajne policije prema javnosti. sistematski i organizovano istraæuju i analiziraju stavovi javnosti o radu policije. pa åak i najviãe rukovodioce. Stav javnosti prema saobrañajnoj policiji åesto je optereñen loãim nasleœem. zloupotrebljavaju ovlaãñenja. ãtiteñi ljudske æivote i materijalne vrednosti u njemu. propisi koje sprovodi. odnosno prema graœanima proistiåe iz svrhe rada i poverenih joj ovlaãñenja.

U praksi se mogu desiti dve krajnjosti: 1. Preterana policijska prinuda. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . SPECIFIÅNOSTI ODNOSA SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI Analiza odnosa saobrañajne policije i javnosti je sliåna analizi odnosa drugih dræavnih organa i javnosti. Graœani.14. jer saobrañajnu policiju doæivljavaju kao nametnutu. Graœani pomaæu saobrañajnoj policiji u obavljanju nadzora nad odvijanjem saobrañaja. da ih stalno prate i unapreœuju. a nekad je ugroæena i protoånost. Nije dobro stalno nastojanje policije da nju razumeju graœani. Javnost shvata da saobrañajna policija vrãi veoma vaæan servis u cilju omoguñavanja odvijanja saobrañaja. jer su oni naruåioci usluge. Saobrañajna policija je zatvorena i postavlja se kao vrhovni kontrolor i naredbodavac u saobrañaju. Zato saobrañajna policija ima manje ljudi. Zato su i policija i njene javnosti upuñeni da izgraœuju odnose poverenja. u otkrivanju i dokumentovanju saobrañajnih prekrãaja itd. sve viãe ometa saobrañaj. Policija je samo servis graœana koji mora pruæati onakvu uslugu i na onaj naåin kako to æele korisnici usluge – graœani. smanjivanja rizika povreœivanja i pogibija u saobrañaju i smanjivanja materijalnih ãteta. Policija lakãe i efikasnije vrãi svoju funkciju. Saobrañajna policija ulaæe sve veñi napor. Javnost prepoznaje korist od saobrañajne policije. 2. Specifiånosti odnosa saobrañajne policije i javnosti Konaåno. policija poveñava kontrolnu funkciju i prinudu. Ovo je rezultat istorijskog nasleœa kome se obiåno duguju negativne predstave o policiji. Policija se mora potruditi da bolje shvati graœane. Uåesnici u saobrañaju uspostavljaju åvrst front protiv saobrañajne policije. Dobri odnosi saobrañajne policije i javnosti olakãavaju rad saobrañajne policije i unapreœuju bezbednost saobrañaja. Ovo umanjuje ugled saobrañajne policije. a njen rad nema podrãku i ne daje oåekivane efikte. a nisu zadovoljni njenim radom i nisu bezbedni u saobrañaju. jer ne razumeju njenu funkciju i nemaju poverenje u njen rad.3. gubitaka i troãkova. Stanje bezbednosti saobrañaja je loãe. cilj dobrih odnosa sa javnostima nije nikakva prevara. Graœani plañaju sve veñe troãkove rada saobrañajne policije. U ovom procesu svi dobijaju. jer se iscrpljuje. veruje da vaænu funkciju obavlja savesno i efikasno. angaæuje sve viãe potencijala. Loãi odnosi saobrañajne policije i javnosti oteæavaju rad saobrañajne policije i ugroæavaju bezbednost saobrañaja. åak i kada to nije druãtveno prihvañeno. bez druãtvene podrãke. a daje veñe pozitivne efekte u bezbednosti saobrañaja. a posebno uåesnici u saobrañaju prihvataju saobrañajnu policiju kao svoju. Graœani nisu zadovoljni. a ukupni efekti u bezbednosti saobrañaja su mali. Meœutim. Graœani dobijaju jeftiniju i kvalitetniju uslugu. Saobrañajna policija je nezadovoljna. zbog uloge 329 14. a neefikasnu. U nameri da samostalno (izolovano) unapredi bezbednost saobrañaja. U centru paænje moraju biti graœani i njihovi problemi. manje se eksponira i ometa saobrañaj. policijski odnosi s javnoãñu unekoliko su drugaåiji od odnosa drugih dræavnih organa i javnosti. U ovom ambijentu niko nije zadovoljan. preskupu. bolje su zaãtiñeni u saobrañaju.3. 14. oni plañaju uslugu.

Osim toga policija kao najvidljiviji. Zbog svih ovih åinjenica. Za rad saobrañajne policije. Ukupna druãtvena stabilnost i niska konfliktnost su osnovni preduslov za uspostavljanje odnosa meœusobnog poverenja. Sve ovo stvara uslove da odnos javnosti prema policiji åesto bude apriori negativan. liånih karata.Lipovac. Kontrola saobrañaja i prinuda koju primenjuje saobrañajna policija. ali i da pridobije javnost kao aktivnog saradnika u vrãenju policijske funkcije. ali i realno druãtveno i politiåko okruæenje. obavezuje saobrañajnu policiju u izgradnji strategije i taktike uspostavljanja dobrih odnosa sa istom. vozaåkih i saobrañajnih dozvola. Prvi cilj uspostavljanja dobrih odnosa policije i javnosti je pridobijanje graœana kao partnera u borbi protiv kriminala i u obezbeœivanju stabilnog javnog reda i mira. kao i åinjenici da je ona uvek simbol dræave i politiåkog sistema. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 koju je imala u revolucionarnim i drugim znaåajnim dogaœajima u proãlosti. u pograniånim i poslovima u vezi sa strancima. 14. Situacije u kojima policija dolazi u kontakt sa graœanima u velikom broju sluåajeva su neprijatne za graœane i potencijalno konfliktne. odreœenih druãtvenih klasa i slojeva. ZAÃTO JE VAÆAN ODNOS SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI? Odnosi sa javnoãñu (Public relations-PR) predstavlja strateãku komunikaciju jedne organizacije i njenih javnosti (ciljnih grupa) radi uklanjanja meœusobnog nepoverenja i uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje na obostranu ko330 . na odreœeni naåin direktno ili indirektno tangiraju veñinu uåesnika u saobrañaju. uverenja i potvrda i dr.). u poslovima zaãtite od poæara i ostalim administrativno policijskim poslovima iz domena javne bezbednosti (izdavanje putnih isprava. kako bi mogla lakãe da obavlja svoje poslove. oruæanih listova. U celini odnosa policije i javnosti. izdvajanje odnosa saobrañajne policije i javnosti ima smisla zbog znaåaja poverenih joj poslova u saobrañaju na zaãtiti bezbednosti ljudi i imovine i zbog obima i uåestalosti kontakata sa graœanima. Zainteresovanost javnosti. Policija treba da razvija ovakav pristup u neposrednoj kontroli i regulisanju saobrañaja. Otklanjanje nepoverenja javnosti u policijsku sluæbu i razvijanje svesti o suãtini policijske funkcije su preduslovi za uæivanje niza ljudskih prava i sloboda. P. najbrojniji i najskuplji deo represivnog mehanizma svake dræave predstavlja i opomenu “tamnoj strani” ljudske prirode.4. prioritetno su znaåajni karakteristike policijskog delovanja. protiv koga mogu biti pripadnici rasnih. Ona je pozvana da usmerava i daje naredbe obiånim graœanima ili da ograniåava slobodu njihovog delovanja. policija mora ulagati dodatne napore da ovakvo stanje prevaziœe i uspostavi ãto bolje odnose sa javnoãñu. etniåkih i drugih manjina. javnost je i te kako zainteresovana. pre svega zbog krajnjih efekata zaãtite bezbednosti graœana i materijalnih vrednosti u saobrañaju. Za uspostavljanje dobrih meœusobnih odnosa policije i javnosti.

peãaci. udruæenjima. Meœutim.. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . njen metodoloãko-taktiåki nastup javan i poznat. – graœani aktivno doprinose bezbednosti saobrañaja – poãtuju propise. zasniva odnose sa graœanima u celini (opãta javnost) segmentiranim grupama po odreœenim bezbednosnim pojavama i kriterijumima (maloletnici. vozaåi. 331 14. veñ policija zbog graœana. preduzeñima i asocijacijama. – poveñava se efektivnost saobrañajne policije. uspostavljanjem uzajamno dobrih odnosa saobrañajne policije i javnosti: – poveñava se odgovornost saobrañajne policije za zaãtitu bezbednosti u saobrañaju.14. da veñina graœana posebno uåesnika u saobrañaju. 1997. otkrivaju one koji to ne åine. Aktivno ukljuåivanje graœana. ona ne moæe pretendovati na simpatije i odobrenja njenog rada od strane svih graœana.2 Veñina policijskih organizacija. Ovo se moæe smatrati krajnjim ciljem dobrih odnosa saobrañajne policije i javnosti. Zaãto je vaæan odnos saobrañajne policije i javnosti? rist. Æ. ukoliko veñina uåesnika u saobrañaju ima negativan stav prema radu saobrañajne policije. njihovim organizacijama.). Viãa ãkola unutraãçih poslova. Iz fundamentalnog prava svakog graœanina da bude obaveãten o radu organa dræavne uprave proistiåu obaveze Ministarstva unutraãnjih poslova da obaveãtava javnost o svom radu i radu specijalizovanih sluæbi. Ma koliko zadaci saobrañajne policije bili u osnovi javni i humani. Ovakav pristup i organizacija treba da omoguñe delotvornije izvrãavanje poslova i zadataka saobrañajne policije. efikasnost i efektivnost njenog postupanja biñe minimizirani. (projekat). Iz ovog proistiåe zajedniåki cilj. dodatno se motiviãu i aktiviraju drugi odgovorni subjekti bezbednosti saobrañaja.4. saobrañajna policija. efektivni doprinosi svih subjekata bezbednosti saobrañaja i puna podrãka mas-medija najãiri su front borbe protiv nebezbednosti. ovlaãñenja propisana. kao i svih organizacija i institucija itd. a aktivnost tangira veñinu uåesnika u saobrañaju. uåesnici u saobrañaju poãtuju propise i onda kada nema saobrañajne policije na putu (jer nailaze na osudu ostalih graœana koji mogu i prijaviti uoåeni prekrãaj). 2 Keãetoviñ. (institucionalizovana javnost) i faktorima koji oblikuju javno mnjenje (sredstva mas medija). oåekuje pomoñ u spreåavanju i otkrivanju saobrañajnih prekrãaja i njihovih uåinilaca. Nesaglasnost sa graœanima uvek bi trebalo reãavati po principu nisu graœani stvoreni zbog policije. prekomerna brzina i sl. mas mediji podstiåu i podræavaju angaæovanje graœana. Odnos policije i javnosti. Dakle. Polazeñi od åinjenice da prekrãioci propisa u saobrañaju ugroæavaju bezbednost graœana i materijalne vrednosti u saobrañaju. Zadaci saobrañajne policije u organizaciji bezbednosti saobrañaja su javni. na nauånim osnovama. To bi dovelo do nekoliko pozitivnih efekata: graœani mogu uoåiti mnogo viãe prekrãaja nego saobrañajna policija. shvati da saobrañajna policija ãtiti njihove æivote i imovinu. Zemun. åak.

izgraœuju posmatranjem njenog rada ili prenoãenjem impresija onih koji su uåestvovali u direktnom kontaktu. 14 Negativan stav javnosti prema saobrañajnoj policiji doprinosi: – stvaranju fronta protiv saobrañajne policije. – sumnji i stalnom proveravanju postupanja saobrañajne policije od strane struåne javnosti. – podozrivom prihvatanju efekata i vrednosti rada saobrañajne policije od subjekata bezbednosti u saobrañaju. – unapreœuje se zaãtita liånih prava i sloboda graœana. – masovnom uskrañivanju aktivne saradnje sa policijom. Godiãnje se. Sa veñim brojem graœana – uåesnika u saobrañaju ostvaruje se viãe kontakata razliåitog sadræaja. – graœani saobrañajnu policiju. Konflikti izmeœu graœana i saobrañajne policije. u Srbiji. – slabljenju liåne i kolektivne odgovornosti za aktivnosti i propuste. sankcionisa332 . ostvari oko 6 miliona direktnih kontakata sa graœanima. Da bi veñina graœana prihvatila saobrañajnu policiju “kao svoju”. trebalo bi ostvarene komunikacije stalno pratiti. – brojåanom poveñanju pripadnika saobrañajne policije. Lica sa kojima nije ostvaren direktan kontakt. 14. – saobrañajna policija stiåe javno poãtovanje. – slabljenju efektivnosti u radu. zabrana kretanja odreœenom saobrañajnicom i sl. – niæem nivou zaãtite bezbednosti graœana i materijalnih vrednosti u saobrañaju. – poveñava se odgovornost saobrañajne policije za sopstvene propuste. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE SA OPÃTOM JAVNOÃÑU Saobrañajna policija dolazi u direktan ili indirektan kontakt sa veñinom graœana.Lipovac. – unapreœuje se organizacija zaãtite bezbednosti u saobrañaju.5.). policiju i dræavu u celini doæivljavaju kao svoju. – prihvatanju i uåvrãñivanju stava da je prinuda nepotrebna. posebno se mogu oåekivati pri sprovoœenju mera direktne zaãtite saobrañaja (iskljuåivanje vozaåa i vozila iz saobrañaja. istraæivati i prilagoœavati. Zavisno od karaktera i sadræaja kontakta. mogu se definisati razliåite ciljne grupe. P. – smanjuju se troãkovi funkcionisanja saobrañajne policije. Krsto Bezbednost saobrañaja – konkretizuje se odgovornost drugih organizacija i institucija u oblasti bezbednosti saobrañaja. ãto upotpunjava njihov stav o saobrañajnoj policiji. svoj stav o saobrañajnoj policiji. – jaåa odnos poverenja javnosti prema drugim funkcionalnim linijama rada Ministarstva unutraãnjih poslova.

2 miliona prekrãaja izvrãiocima se izreknu novåane kazne na licu mesta i za oko 500 hiljada prekrãaja podnesu se zahtevi za pokretanje prekrãajnog postupka).. statusu. Neposrednu kontrolu i interventno regulisanje saobrañaja policija ostvaruje primenom propisanih ovlaãñenja. Graœani ostvaruju direktan kontakt sa saobrañajnom policijom.6. preduzetih mera prinude. Pripadnici saobrañajne policije kroz poslove kontrole i regulisanja saobrañaja. Odnos saobrañajne policije i javnosti u bezbednosti saobrañaja. putnika ili peãaka. funkciji u druãtvu. zdravstvenom stanju itd. neispunjavanju zahteva u upravnom postupku. u svojstvu vozaåa. mogu doprineti upotpunjavanju objektivne slike o saobrañajnoj policiji. Rizik konflikata raste ukoliko saobrañajna policija nema profesionalni pristup u svakom pojedinaånom sluåaju. Primenom navedenih policijskih ovlaãñenja. Sa druge strane. nekompletna oprema i sl. ali i konkretna opasnost od konflikata na relaciji saobrañajni policajac – uåesnik u saobrañaju.6. Kontakt sa potencijalno manjim stepenom konfliktnosti. Sagledavanje obima i sadræaja ostvarenih kontakata sa graœanima. U oko 400 hiljada sluåajeva primenjuju se odreœeni vidovi prinude: oko 125 hiljada privremenih iskljuåivanja vozaåa iz saobrañaja.4 3 Lipovac. funkcionalnim oznakama i obeleæjima i znacima koje u kontroli i interventno regulisanju daje uåesnicima u saobrañaju. No 3. odnosno uniformisanosti. socijalnom poreklu.14. i Miliniñ. ovi i drugi graœani ostvaruju i indirektan kontakt posmatranjem aktivnosti saobrañajne policije ili prepriåavanjem onih koji su imali direktan kontakt. opomenutih zbog uåinjenih lakãih prekrãaja. 4 Prekoraåenje dozvoljene brzine kretanja do 10 km/h. B. odnosno stav javnog mnjenja o radu saobrañajne policije. starosti. Neke karakteristike sadræaja rada saobrañajne policije znaåajne za odnose sa graœanima nju otkrivenih prekrãaja. 14. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . Bezbednost. Ovako se formira pojedinaåni stav. NEKE KARAKTERISTIKE SADRÆAJA RADA SAOBRAÑAJNE POLICIJE ZNAÅAJNE ZA ODNOSE SA GRAŒANIMA Saobrañajna policija identifikuje se u javnosti. ostvaruju kontakt sa velikim brojem graœana koji se razlikuju po kulturi. Beograd. 333 14. obrazovanju. K. graœani su trpeli odreœene posledice. ostvaruje se sa oko 500 hiljada uåesnika u saobrañaju. oko 170 hiljada iskljuåenja vozila iz saobrañaja. znakova i naredbi. a posebno negativnih reakcija javnosti. oko 80 hiljada vozila se upuñuje na vanredni tehniåki pregled i oko 30 hiljada ostalih sluåajeva. po vizuelnom identitetu. zbog åega je åesto bila prisutna apstraktna.3 Godiãnje se sankcioniãe oko 1.7 miliona saobrañajnih prekrãaja ( za oko 1. 2002.

pronalaæenjem lica za kojima se traga. najåeãñe tangiraju graœane kroz primenu prava i izradu propisa. Znatan broj ovih kontakata optereñen je sukobom interesa da se poloæi vozaåki ispit i policijske zaãtite utvrœenih kriterijuma u pogledu potrebnih znanja i veãtina. Saobrañajna policija izvrãi oko 2. P. Sve ove nadzore prati preduzimanje konkretnih preventivnih i represivnih mera. u kontroli i regulisanju saobrañaja da ãtiti bezbednost graœana i imovine. uspostavljanje dobre komunikacije.8 miliona vlasnika motornih vozila. U obavljanju ovih poslova moguñi su konflikti zbog: manjkavosti podnesaka. Ovo se realizuje spreåavanjem i otkrivanjem uåinilaca kriviånih dela.500 nadzora nad radom centara za obuku vozaåa. otkrivanjem i pronalaæenjem predmeta kriviånih dela. Upisivanje zaãtitnih mera ili mera bezbednosti (zabrane upravljanja motornim vozilom). Upravno-pravni poslovi iz nadleænosti saobrañajne policije. otkrivanjem delikata iz nadleænosti inspekcijskih sluæbi i sl. prema kojima se ne preduzimaju nikakve mere. odbijanja zahteva. odnosno porodicama kandidata i autoãkolama. Bez obzira na to ãto dati znakovi i naredbe obavezuju i suãtinski predstavljaju prinudu za uåesnike u saobrañaju. zbog neprimerenog ponaãanja pojedinaca.Lipovac. saobrañajna policija stupa u kontakte sa kandidatima i njihovim instruktorima.000 nadzora nad radom centara za tehniåke preglede i oko 1. policija pospeãuje ili omoguñuje protok saobrañaja. nerazumljivo dugog åekanja u redu. godiãnje se ostvaruje direktan kontakt sa oko 400 hiljada vozaåa i oko 1. tako da su konfliktne situacije manje izraæene. nedoslednosti u primeni propisa. Pri realizaciji oko 150 hiljada vozaåkih ispita. ali i moguñnost konflikata razliåitog intenziteta.000 izvrãilaca kriviånih dela i “nesaobrañajnih” prekrãaja doprinosi oseñaju sigurnosti graœana i pozitivno utiåe na njihov stav prema policiji. oko 3. Policijska ovlaãñenja obavezuju saobrañajnu policiju. uz poãtovanje dostojanstva liånosti. a vozaåima pro334 . te se vezuju za njenu kolektivnu struånost i sposobnost. Sprovoœenjem ovih mera reœe se ostvaruju pojedinaåna komunikacija sa graœanima. veñ i od drugih delikata u saobrañaju. doprinosi uspostavljanju i odræavanju dobrih odnosa sa javnoãñu. ne samo od saobrañajnih. To pruæa moguñnost uspostavljanja sadræajnih komunikacija sa javnostima. U postupku izdavanja javnih isprava.500 nadzora nad radom preduzeña koja se bave prevozom. Graœani saobrañajnu policiju dobro prihvataju. neaæurnosti. saobrañajna policija vrãi prema reãenju sudije za prekrãaje ili prema presudi suda. Tako se direktno uskrañuju interesi vozaåa. impresije o radu saobrañajne policije grade se na osnovu trenutne efikasnosti i efektivnosti. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 Procenjuje se da u rutinskoj kontroli. postupanjem po problematici javnog reda i mira. ako vide da ona obezbeœuje brz i bezbedan protok saobrañaja i obratno. neefikasnosti sluæbe itd. loãe komunikacije. Zakonito. postoji oko 800 hiljada potencijalnih konflikata sa uåesnicima u saobrañaju. Interventnim regulisanjem saobrañaja. struåno i aæurno obavljanje ovih poslova. Åinjenica da saobrañajna policija godiãnje otkrije oko 8.

) i – pomoñ odreœenim kategorijama nezaãtiñenih uåesnika u saobrañaju (deci. Preventivno-propagandna delatnost saobrañajne policije stvara povoljnije uslove zaãtite bezbednosti u saobrañaju. Danas nije dovoljno istraæeno: kakav je stav opãte javnosti prema javnom liku saobrañajne policije. izolacije ili samoizolacije. pomoñ u reãavanju razliåitih problema. kako javnost doæivljava saobrañajnu policiju. – pruæanje pomoñi i usluga graœanima (u vezi saobrañajnih nezgoda. udaljenosti. rasporedu ulica. Veoma je vaæno da policija prepozna svoj veliki interes u otkrivanju ovakvih pojedinaca. dok u 287 sluåajeva nisu utvrœeni propusti. pravilima saobrañaja. Neke karakteristike sadræaja rada saobrañajne policije znaåajne za odnose sa graœanima fesionalcima spreåava obavljanje njihovog zanimanja. ãta joj najviãe zamera. a “tretirani” vozaåi doæivljavaju policiju kao neposrednog protivnika. niti u kom delu njenog rada je zadovoljna. Saobrañajna policija profesionalno prati i analizira stanje bezbednosti u saobrañaju i aæurira baze podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama. Ovo izaziva konflikte. 335 14. javno mnjenje se ukljuåuje u prevenciju bezbednosti saobrañaja i upotpunjuje stav o saobrañajnoj policiji. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . koji zloupotrebljavaju sluæbeni poloæaj. Poåinioci zloupotrebe se udaljuju iz Ministarstva i protiv njih preduzimaju zakonom propisane mere. institucijama. jer razgraœuje svaki oblik zatvorenosti. Pozitivan stav opãte javnosti prema saobrañajnoj policiji posebno naruãavaju pojedinci – pripadnici saobrañajne policije. reãavanje problema tehniåke neispravnosti vozila na putu. prenoãenje poruka roœacima i prijateljima itd. Otuda proistiåe njena obaveza obaveãtavanja graœana o bezbednosnim pojavama i dogaœajima u saobrañaju. Na osnovu struånog informisanja i propagande.). nezadovoljstvo radom i postupanjem saobrañajne policije pismeno je izrazilo 348 graœana. U 61 sluåaju utvrœeno je neprofesionalno i nezakonito postupanje saobrañajne policije. a posebno: – pruæanje razliåitih obaveãtenja graœanima (o putevima. Sa druge strane. Usluæni kontakti sa graœanima znaåajno doprinose stvaranju poverenja graœana prema saobrañajnoj policiji. reakcija policije je pozitivna. objektima. Istraæivani su samo pisani ili usmeno izneti konkretni negativni stavovi (prigovori). To je osnov dobre interakcije saobrañajne policije sa okruæenjem. jer u njoj vidi svoju zaãtitu. za uåeãñe u saobrañaju u loãim vremenskim uslovima. starim i hendikepiranim osobama) i dr.14. veñina ostalih graœana odobrava ovu meru i zahteva od policije da bude dosledna i efikasna. U ekstremnim sluåajevima osnovane sumnje na postojanje zloupotrebe. u toku 2000. uslovima za uåeãñe u saobrañaju itd.6. sankcionisanju navedenih zloupotreba i korektnom izveãtavanju javnosti o svakom pojedinaånom sluåaju. Na primer.

Na sajtu bi trebalo da se daju aæurni podaci o broju saobrañajnih nezgoda. ne obezbeœuje stalnu komunkaciju i odgovor na upite graœana. kao i u intervjuima (neposrednim. tako da se o bezbednosti saobrañaja i saobrañajnoj policiji govori otvoreno i ãto åeãñe. nepoãtovanje obaveze vozaåa prema peãacima. aktivnosti saobrañajne policije i eventualnim zloupotrebama njenih pripadnika. nauåno – obrazovnim institucijama. P.sr. nevladinim i drugim organizacijama. akcijama pojaåane kontrole saobrañaja.).yu). nepoãtovanje saobrañajne signalizacije. Masovni mediji (televizija. voænja pod dejstvom alkohola. uglavnom se vezuje za odnose sa masovnim medijima. ona moæe da se vrati kao bumerang i negativno utiåe na odnos javnosti prema policiji. U okviru prezentacije policije trebalo bi posebnu paænju posvetiti javnosti rada i pravima graœana. da odgovara na sve podneske graœana i da ih stalno analizira. nepropisno kretanje peãaka i sl. da podnose predstavke. trebalo bi blagovremeno upoznavati javnost sa konkretnim sadræajima koji utiåu na protoånost i bezbednost saobrañaja. tehniåke neispravnosti vozila. javnost se informiãe o problemima u saobrañaju sa edukativnim porukama i uputstvima vezanim za pojedine situacije (nepropisna brzina. 14 Na redovnim konferencijama za javnost daju se informacije o obeleæjima i pokazateljima bezbednosti u saobrañaju. ne obuhvata aktuelne sadræaje i interesovanja graœana. 336 . obuke vozaåa. peticije. Internet prezentacije su posebno znaåajno sredstvo za obrañanje odreœenim ciljnim grupama koje su veoma vaæne za oblikovanje stavova javnosti o policiji (www. vaæno je da se neko odgovorno i aæurno bavi ovom komunikacijom. ãtampa) predstavljaju glavni izvor uticaja na javno mnjenje. ako je prezentacija policije neaæurna. tj. kao i na sadræaje i efekte preduzetih mera saobrañajne policije uz prezentiranje pozitivnih. u riziånim situacijama u saobrañaju ili povodom odreœenih problema.gov. Krsto Bezbednost saobrañaja 14. radio. sa tekuñim aktuelnim informacijama o bezbednosti u saobrañaju i aktivnosti saobrañajne policije. telefonskim i intervjuima u pisanoj formi). a u vezi sa problematikom bezbednosti saobrañaja. U tom smislu bi trebalo obezbediti moguñnosti da graœani javno kritikuju rad policije. Veoma je znaåajno da saobrañajna policija.Lipovac. blagovremeno daje saopãtenja preko masovnih medija. posledicama i strukturi nastradalih lica. dræavnim organima. O interesovanju javnosti za ove informacije govori broj posetilaca kojeg treba svakodnevno pratiti. na tematskim konferencijama.mup. ukazati na nadleænost i obaveze. U protivnom. U procesu uspostavljanja poverenja sa javnoãñu. pohvale i predloge. znaåajno je otvaranje Ministarstva prema masmedijima. Povremenim saopãtenjima.7. ODNOSI SA INSTITUCIONALIZOVANOM JAVNOÃÑU Odnos saobrañajne policije prema institucionalizovanoj javnosti. zapreñenim kaznama i dr. Meœutim. Pripadnici saobrañajne policije bi trebalo da uåestvuju u televizijskim i radio emisijama. Graœani æele da dobiju struåne informacije i pomoñ u vezi registracije vozila. ali i negativnih primera. Uz redovne oblike i sadræaje upoznavanja javnosti.

ali se kroz ove komunikacije moæe doprineti uspostavljanju poverenja graœana prema policiji.7. Odnosi sa institucionalizovanom javnoãñu Znaåajna je saradnja policije sa drugim dræavnim organima. Saradnja sa ãkolama i predãkolskim ustanovama odnosi se na pripremu dece za bezbednije uåeãñe u saobrañaju. podnesaka. polaganje vozaåkog ispita.392 sata obuke. crtanje. potenciraju probleme i loãe sprovedene aktivnosti. Ova komunikacija ostvaruje se putem pismena. u preko 900 ãkola i predãkolskih ustanova. posebno dece i omladine. uåestalosti i obima izuzetno je vaæna komunikacija saobrañajne policije sa organima pravosuœa. godine. Kvalitet rada saobrañajne policije. Tako se uspostavljaju dobri odnosi sa decom i roditeljima kojima se afirmiãe javni lik saobrañajne policije.14. pisanje. neoptereñeni trenutnim stanjem i interesima. Rad sa decom se posebno intenzivira na poåetku i pri zavrãetku ãkolske godine. koji u toku sudskih procesa sagledavaju kvalitet i korektnost rada saobrañajne policije. u septembru 2001. Obuka dece realizuje se kroz igru. Po pravilu su kritiåki nastrojeni prema radu saobrañajne policije. 337 14. njen rad u vezi saobrañajnih prekrãaja. analiziraju i kritiåki prate razliåite aspekte bezbednosti saobrañaja. istiåu one segmente bezbednosti saobrañaja u kojima su postignuti najloãiji rezultati i åesto nedovoljno uvaæavaju probleme koje nameñe okruæenje.). a posebno neoptereñeni dnevno politiåkim interesima. Time se obezbeœuje ugled policije kod jednog vaænog dela javnosti. saobrañajna policija ostvaruje kontakt sa nadleænim sudskim organima. potvrœuje se kroz odluke pravosudnih organa o prihvatanju podnetih pismena. izveãtaja i dr. odnosno preko zahteva za pokretanje prekrãajnog postupka. registracije vozila i sl. preko uviœaja saobrañajnih nezgoda. saobrañajna policija je realizovala 1. mogu presudno doprineti unapreœenju stavova o bezbednosti saobrañaja i statusu saobrañajne policije u druãtvu.. Zbog svrhe. snaæno utiåe na javni lik saobrañajne policije i treba joj posveñivati posebnu paænju. a posebno u vezi saobrañajnih nezgoda. Navedene aktivnosti realizuju se zajedno sa vaspitaåima. ãkolske saobrañajne patrole. Ipak. priznavanje i izdavanje vozaåke dozvole. gledanje filmova. odbacivanju ili zahtevanju dodatnih provera i dokaza. kojom je obuhvañeno 62. uz korektnu saradnju sa saobrañajnom policijom. prilagoœena predavanja i praktiånu obuku bezbednog kretanja u saobrañaju. “ãta znaã o saobrañaju”. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . bitno utiåe na kvalitet i efikasnost ovih procesa. ali se obezbeœuje i koordiniran nastup pred graœanima i formira stav javnosti prema dræavi kao celini. Nevladine organizacije koje se bave bezbednoãñu saobrañaja su nezaobilazni i nezamenljivi subjekti koji veoma åesto. instruktorima za obuku vozaåa i roditeljima. Saobrañajna policija podstiåe organizovano sprovoœenje drugih aktivnosti koje doprinose bezbednosti saobrañaja i shvatanju rada saobrañajne policije (takmiåenja “bezbedno u saobrañaju”. S obzirom na to da saobrañajna policija uåestvuje u prekrãajnom/kriviånom procesu. kriviånih prijava.907 uåenika. U izvrãavanju upravno–pravnih poslova u vezi ostvarivanja odreœenih prava graœana na obuku. Aktivnost saobrañajne policije na saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju graœana. Primera radi. u Srbiji. uåiteljima. saobrañajne patrole graœana itd. uloga ovih organizacija je nezamenljiva i.

definisanjem i sprovoœenjem jasnih standarda u oblasti obuke. struåna udruæenja. na obostranu korist.Lipovac. za ove organizacije znaåi transfer. Zakonom utemeljena tela za bezbednost saobrañaja (republiåki. koordinarno se informiãe opãta javnost o saobrañajnim uslovima na putu i obeleæjima bezbednosti saobrañaja.) koje bi trebalo da podræi saobrañajna policija. Zahteve i kritiku struåne javnosti. Daljim razvojem ove saradnje moæe se doprineti unapreœenju odnosa saobrañajne policije i javnosti. gradski i opãtinski saveti za bezbednosti saobrañaja. Saobrañajna policija ima poseban interes da uspostavi dobre odnose sa ovom javnoãñu. Krsto Bezbednost saobrañaja 14. mogu se opredeliti kao struåna javnost. AMSS ima uspostavljenu infrastrukturu i odnose sa javnoãñu (redovne konferencije za medije. u procesu uspostavljanja dobrih. P. Saradnja sa nauåno. Veoma je znaåajno da policija otvoreno nastupa prema ovoj javnosti. a pojedinaåne konflikte veãto prevazilazi i ne dozvoli da oni optereñuju odnose saobrañajne policije i javnosti. koji odstupaju od opãtih interesa. a za saobrañajnu policiju prihvatanje struånih znanja. prostor u radio i TV emisijama. na struånim osnovama zas338 14 . Saobrañajna policija bi trebalo da svojom infrastrukturom. Ovo doprinosi unapreœenju rada saobrañajne policije. da otklanja sve nepravilnosti. prostor u novinama i sl. Zato dobra saradnja i komunikacija sa struånom javnoãñu. a posebno sa sluæbom informacija i pomoñi vozaåima. obrazovne i struåne institucije i organizacije. Uspostavÿeni kontakti. principijelnim odnosom. U centrima za obuku vozaåa saobrañajna policija uspostavlja odnose sa organizacijom. ali i pojedinaåno sa licima koja se obuåavaju za vozaåe. aæurnim bazama podataka. Ovde postoji i znaåajan prostor za unapreœenje odnosa saobrañajne policije i struåne javnosti. ali i da dobije njihovu pomoñ i podrãku u svom radu. ODNOSI SA STRUÅNOM JAVNOÃÑU Nauåne.8. komisije i druga tela) trebalo bi da budu nosioci i glavni koordinatori aktivnosti u bezbednosti saobrañaja. ponekad su optereñeni izraæenim interesima pojedinaca u procesu obuke i polaganju vozaåkih ispita. obrazovnim i struånim institucijama. pomaæe saobrañajnoj policiji u izgradnji njenog struånog autoriteta. ustanove i asocijacije. teorijskih i praktiånih modela bezbednosti saobrañaja. struånim kadrovima i prisustvom na terenu podræava aktivnosti ovih tela. koje u svom delokrugu rada daju struåni doprinos poboljãanju bezbednosti saobrañaja. pre svega u cilju maksimalnog doprinosa bezbednosti saobrañaja. Ovo se moæe postiñi samo struånim i savesnim radom. Saradnjom sa Auto-moto savezom. omoguñuje stalno struåno vrednovanje i dalji razvoj metoda rada saobrañajne policije. od zahteva kvalitetne obuke i propisanog polaganja vozaåkog ispita. saobrañajna policija treba da prihvata na konstruktivan naåin. Preko tela za bezbednost saobrañaja policiji se pruæa moguñnost da utiåe na rad ostalih subjekata.

9. ciljeva i odgovornosti saobrañajne policije. Osnovni cilj nije kaænjavanje graœana i namicanje prihoda u dræavnu kasu. a posebno mera direktne zaãtite bezbednosti saobrañaja. Sa druge strane.9.14. Ovo posebno podrazumeva odsustvo korupcije. kada i kako primenjuje pojedina ovlaãñenja.5 Naåelo vladavine prava podrazumeva da. Zakonodavac je. 2000. Preko institucionalizovane javnosti. Svako ovlaãñenje saobrañajnog policajca je odmereno i u skladu je sa potencijalnom opasnoãñu koju izaziva pojedini prekrãaj. spreåavanje saobrañajnih nezgoda. zaãtita æivota i imovine ljudi. Primera radi. u primeni ovlaãñenja i izvrãavanju poverenih zadataka. od vitalnog je znaåaja za ostvarivanje njene funkcije. Naåelo humanosti podrazumeva dve stvari: – osnovni smisao rada saobrañajne policije je human (zaãtita æivota i zdravlja ljudi i zaãtita materijalnih dobara) i – svaki pojedinaåan odnos saobrañajne policije i graœana proæet je humanoãñu. naåelo humanosti. 14. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . ceneñi znaåaj pojedinih prekrãaja za bezbednost saobrañaja. naåelo zakonitosti. putnika u njegovom vozilu i drugih uåesnika u saobrañaju. Ovo naåelo je temeljno za definisanje svrhe. ukljuåujuñi ljudska prava i slobode. odnosa. Odnos saobrañajne policije i javnosti. od kojih su najvaæniji naåelo vladavine prava. br. naåelo sluæbenosti. saobrañajna policija mora poãtovati liåna prava graœana. vrlo precizno definisao ko. OSNOVNA NAÅELA U ODNOSU SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI Odnos saobrañajne policije i javnosti gradi se svakodnevnim struånim radom. saobrañajnoj policiji se pruæa moguñnost bolje integracije u zaãtitni sistem bezbednosti saobrañaja. Detendologija. 5 Lipovac. Kreiranje pozitivne slike saobrañajne policije u sredstvima javnog medija i drugim institucionalizovanim oblicima javnosti. profesionalnim odnosom prema svakom uåesniku u saobrañaju i stalnim unapreœivanjem stanja bezbednosti saobrañaja. U svakodnevnom radu saobrañajni policajci ovaj cilj stalno moraju imati na umu i moraju ga prenositi i na uåesnike u saobrañaju. odnosno za njeno funkcionisanje radi zaãtite bezbednosti u drumskom saobrañaju.. moralnosti i naåelo kulturnog odnosa i korektnosti. veñ omoguñavanje nesmetanog odvijanja saobrañaja. Primenom ovlaãñenja. je zaãtita njega samog. Baça Luka. saobrañajni policajac spaãava æivote uåesnika u saobrañaju i njihova (i druga) materijalna dobra. ali i pridræavanje izvesnih opãtih naåela. 8-4. naåelo stalnosti. 339 14. K. moæe da pridobije naklonost i pomoñ javnosti u ostvarivanju osnovnog cilja – zaãtite bezbednosti lica i imovine u saobrañaju. osnovni razlog za iskljuåenje pijanog vozaåa iz saobrañaja. Osnovna naåela u odnosu saobrañajne policije i javnosti novanih. nepotizma i drugih zloupotreba poloæaja.

nacionalna pripadnost. niti nedoliåno ponaãanje graœanina ne sme bitno menjati odnos saobrañajnog policajca prema graœaninu. Ovo je veoma vaæno zbog ukupne pravne sigurnosti graœanina. Zakon je predvideo uslove i postupak primene pojedinih ovlaãñenja. S druge strane. Åinjenje prekrãaja.). – socijalni status. a posebno obuka vozaåa). Naåelo sluæbenosti podrazumeva da saobrañajni policajac uspostavlja sluæbeni odnos povodom sluæbenog posla i u tim okvirima treba da se zadræi. Naåelo zakonitosti podrazumeva rad u skladu sa Ustavom. a posebno mu ne daje pravo da vreœa dostojanstvo liånosti. Saobrañajni policajac je predstavnik dræave. u svakom kontaktu. poãtovati dostojanstvo graœanina i na ljudski naåin se odnositi prema njemu. – oåekivani – buduñi privatni odnosi. Policajac javno primenjuje ovlaãñenja. voziti ispravno vozilo u skladu sa propisima i sl. saobrañajni policajac nikako nije ravnopravan sa uåesnicima u saobrañaju. ali i njihov smisao i stvarnu intenciju zakonodavca (ne samo formu. Nije moralno da policajac opominje. na ãtetu kvaliteta rada. Nepotkupljivost i principijelnost naroåito su 340 . Prema ovom naåelu. mora i sam koristiti sigurnosni pojas. U tom smislu. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 Svaki kontakt pripadnika saobrañajne policije i uåesnika u saobrañaju mora da bude proæet idejom humanosti. niti kaænjava vozaåa za nepoãtovanje propisa koje ni on sam ne poãtuje. Uåesnici u saobrañaju su upoznati sa ovim ovlaãñenjima policije (kroz opãte saobrañajno obrazovanje. odnosno o åoveku koji ima jedne moralne standarde za sebe i druge za sve ostale ljude. jer bi u suprotnom bilo reåi o homo duplexu. Saobrañajni policajac je duæan da se stalno poziva na zakon i da graœaninu (usmeno i/ili pismeno) saopãtava zakonski osnov za primenu konkretnog ovlaãñenja. kacigu i druge sisteme zaãtite. P. unapred je definisano kada i kako saobrañajni policajac moæe primeniti koja ovlaãñenja. Da bi struåno radili svoj posao. odnosno sveãñu da su åovek i ljudski æivot najveñe vrednosti. Meœutim. pripadnici saobrañajne policije moraju poznavati odredbe svih zakona koje primenjuju. profesija i druge karakteristike liånosti. Draæava svim raspoloæivim instrumentima ãtiti saobrañajnog policajca u primeni zakonskih ovlaãñenja. na ishod sluæbenog posla ne smeju uticati: – predhodno uspostavljeni odnosi sa graœanima.Lipovac. Saobrañajni policajac je duæan. sluæbeni odnos se ne sme koristiti za uspostavljanje privatnih odnosa. veñ i “duh zakona”). Dakle. Saobrañajni policajac mora liånim stavom i ponaãanjem sluæiti graœanima za primer (npr. zakonima i podzakonskim aktima. saobrañajni policajac u primeni ovlaãñenja ne sme da istiåe ovu svoju ogromnu nadmoñ. Poãtujuñi saobrañajne propise saobrañajni policajac uåi druge i skreñe paænju na smisao i znaåaj saobrañajnih propisa. Naåelo moralnosti podrazumeva da pripadnik saobrañajne policije mora i sam biti moralan åovek. Posebno je vaæno da saobrañajni policajac uvek poãtuje saobrañajne i druge propise. Posebno nije dozvoljeno sluæbeni odnos uspostavljati radi ostvarivanja liånih koristi i privatnih odnosa. Posebno ne sme da se poziva na podrãku dræave pri nezakonitom i nestruånom radu.

9. zakon i podzakonski akt bi trebalo da predvide jednostavno otkrivanje i eliminisanje svih zloupotreba od strane saobrañajne policije. Precizno utvrœivanje ovlaãñenja saobrañajne policije. a posebno ostali graœani. kroz analizu konkretnih primera stalno razvijaju veãtinu uspeãne komunikacije. primeni predviœena ovlaãñenja koja podrazumevaju i represiju ili prinudu. da se graœani u kontaktima sa saobrañajnom policijom ne oseñaju ugroæenim ili bespomoñnim. Naåelo korektnosti i kulturnog odnosa je u osnovi svakog odnosa izmeœu ljudi. Meœutim. uslova i sredstava za njihovu primenu u pozitivnom zakonodavstvu. Kulturi i lakoj komunikativnosti policajca mora se posveñivati paænja pri izboru saobrañajnih policajaca. ovaj odnos se veoma lako ruãi i kvari. Osnovna naåela u odnosu saobrañajne policije i javnosti vaæna moralna naåela kojih treba da se dræe saobrañajni policajci. Zakon bi trebalo da. Ovo je interes svakog saobrañajnog policajca. analizirati ga i brzo izvlaåiti pouke i reagovati. da bude unapred upoznat sa zapreñenim sankcijama i da snosi posledice prekrãaja. Sa druge strane. policije uopãte i druãtva u celini. pri njihovom osnovnom osposobljavanju i pri kasnijem usavrãavanju. Saobrañajnog policajca bi trebalo da doæivljava samo kao lice koje primenjuje pravo. bar sa formalno-pravne strane. i u ovim situacijama graœani prema kojima se primenjuju ovlaãñenja. Svaki prekrãilac saobrañajnih propisa bi trebalo da bude zaãtiñen kao liånost. u skladu sa zakonom. Saobrañajni policajci su duæni da o ovome stalno vode raåuna i da. Odgovarajuñim reãenjima bi trebalo u potpunosti zaãtititi pripadnike saobrañajne policije koji svoja ovlaãñenja primenjuju u skladu sa zakonom. makar toliko je vaæan naåin komuniciranja. za sve situacije u saobrañaju. Koliko-god efikasnost posla zavisi od struånosti saobrañajnog policajca. Ovo je posebno vaæno u odnosima saobrañajne policije i javnosti. Ove pretpostavke omoguñuju. predvidi vrstu i naåin primene ovlaãñenja. u skladu sa zakonom. pre svega u interesu bezbednosti saobrañaja. Sa druge strane. Rukovodeñi kadar mora stalno istraæivati javno mçeçe. Samo saobrañajna policije åiji pripadnici su pojedinaåno moralni i u javnosti poãtovani ljudi moæe zadobiti poverenje javnosti. ali ima i znaåajnih specifiånosti. Naåelo stalnosti govori o potrebi stalnog rada na odnosima javnosti prema policiji. kao i upoznavanje sa njima svih uåesnika u saobrañaju su osnovni preduslovi za uspostavljanje dobrih odnosa saobrañajnog policajca i javnosti. 341 14. Policajac je duæan da. åak i ukoliko su naåinili prekrãaj saobrañajnih propisa. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . Uspeh komunikacije umnogome zavisi od naåina komunikacije. Navedena naåela su samo pokuãaj da se definiãu smernice i osnovni standardi za unapreœivanje odnosa saobrañajne policije i javnosti. tako i u privatnom æivotu. Naåelo zaãtite i sigurnosti se odnosi na saobrañajnog policajca i na graœanina. moraju biti zadovoljni. Odnosi sa javnoãñu i javni lik sluæbe saobrañajni policajci moraju stalno imati u vidu. Komunikacija saobrañajnog policajca i graœana je sliåna svakoj drugoj komunikaciji. tako da to bude efikasno i jednostavno. Ovo se moæe ostvariti stalnim isticanjem smisla ovlaãñenja (zaãtita æivota i dobara) i zakona (policajac je duæan i ovlaãñen da primenjuje zakon). Pozitivan odnos javnosti prema saobrañajnoj policiji gradi se dugo i teãko.14. kako na duænosti.

kulturi. i to: a) mere koje se tiåu pojedinaånog odnosa svakog saobrañajnog policajca prema graœaninu i b) mere koje se tiåu odnosa institucije (policije) prema javnosti. podræavaju ih i kada nisu u pravu. lopovluk.). isticati i nagraœivati dobre primere itd. – Policija mora biti spremna da izrazito negativne primere (zloupotreba. U naãim uslovima. 14 Mogu se razlikovati dve grupe mera i aktivnosti koje doprinose pozitivnom odnosu javnosti prema saobrañajnoj policiji. istraæuje i razvija. – U procesu redovnog struånog usavrãavanja razvijati veãtine dobre komunikacije. greãke se dogaœaju – treba ih priznati i javno saopãtiti. moguñe je poboljãati i proãiriti postojeñi skup mera i aktivnosti u cilju unapreœenja i poboljãanja odnosa saobrañajne policije i javnosti. analizirati loãe primere. temperamentu. – U svakodnevnom radu posebnu paænju posveñivati dobroj komunikaciji (kritiåki sagledavati iskustva. a na ãtetu graœana. 342 . Ovo ispravlja negativne stavove i moæe ih pretvoriti u izrazito pozitivne u veñini sluåajeva. – Saobrañajni policajci moraju da budu upoznati sa osnovnim naåelima. po potrebi se izviniti i nadoknaditi nastalu ãtetu). moralnosti i drugim vrlinama kandidata.10. – U procesu kontrole nad radom saobrañajnih policajaca otkrivati i sankcionisati primere koji negativno utiåu na odnos saobrañajne policije i javnosti. pa makar i po cenu da pojedince rasporedi na druga radna mesta ili suspenduje itd. Iskustva saobrañajnih policija u razvijenim zemljama. a) U prvu grupu se mogu svrstati sledeñe mere i aktivnosti: – Dobra selekcija buduñih saobrañajnih policajaca pri kojoj se vodi raåuna o izgledu. poniæavanje liånosti i sl. a stareãine da ih stalno podseñaju s ciljem ãto doslednijeg poãtovanja tih naåela. P. Mnogo greãe stareãine koje nekritiåki povlaœuju svojim radnicima. Krsto Bezbednost saobrañaja 14. UNAPREŒENJE ODNOSA SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI Saobrañajna policija. – Pravedno i pravovremeno postupati po svim prigovorima graœana (obaviti korektan razgovor. odnose sa javnoãñu treba stalno da prati. Naime.) eliminiãe. Ovako se nanosi nenadoknadiva ãteta odnosu saobrañajne policije i javnosti. – U struånom usavrãavanju buduñih saobrañajnih policajaca posveñivati posebnu paænju kulturi komuniciranja i odnosu saobrañajne policije prema javnosti. uvaæavati graœanina.Lipovac. destimulisati ili åak kaænjavati greãke. sa visokim nivoom zaãtite bezbednosti u saobrañaju ukazuju na kontinuitet stalne paænje i odræavanja dobrih odnosa sa javnoãñu.

ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI .6 Posebno je vaæan rad sa najmlaœima (u predãkolskim ustanovama). Ovu prezentaciju bi trebalo dobro osmisliti i profesionalno pripremiti. za kritiåka miãljenja. Unapreœenje odnosa saobrañajne policije i javnosti b) U drugu grupu se mogu svrstati sledeñe mere i aktivnosti: – Uspostavljanje i osmiãljen rad organizacione jedinice MUP-a koja bi se bavila odnosima sa javnoãñu (public relations units) moæe mnogo doprineti razvoju ovih odnosa. Ovim istraæivanjima i osmiãljavanjem aktivnosti trebalo bi da se bave najviãi rukovodioci policije i posebna organizaciona jedinica MUPa (portparol MUPa). Saobrañajna policija bi redovno aæurirala podatke o stanju i problemima bezbednosti saobrañaja. Tako bi saobrañajni policajci shvatili znaåaj odnosa sa javnoãñu. ali bi se otvorio i prostor za zanimljivosti. – Internet prezentacija MUP-a je obavezan deo uspeãnih odnosa policije i javnosti. Tako ñe javnosti stalno skretati paænju da saobrañajna policija ãtiti graœane i graœanima odgovara za svoj posao. dobra saradnja sa radio i TV stanicama koje se bave bezbednoãñu saobrañaja. realizuje preventivno – propagandni rad u bezbednosti saobrañaja. na istaknutim mestima. postavlja razliåita obaveãteça (panoe sa fotografijama sa uviœaja. a ne da se rad svede na represiju. Ova odeljenja zapoãljavaju znaåajan broj ljudi. u skladu sa zakonom. rad ãkolskih saobrañajnih patrola i saobrañajnih patrola graœana. za prigovore. predlaæu mere i aktivnosti.. Trebalo bi teæiti da preteæni deo posla sobrañajne policije bude prevencija. za sugestije itd. Nezavisni struånjaci bi trebalo da organizuju redovne (godiãnje ili ãestomeseåne) i vanredne ankete (posle nekih dogaœaja u dræavi. odnosno po jednog odgovornog radnika iz svake linije rada. – Saobrañajna policija bi trebalo da dobro osmisli i. – Redovne konferencije za ãtampu. Sa osnovnim rezultatima bi trebalo da bude upoznat svaki saobrañajni policajac. a i rad ostalih pripadnika saobrañajne policije usmeravaju ka prevenciji. redovna saradnja sa novinama i åasopisima trebalo bi da omoguñi upoznavanje najãire javnosti sa problemima bezbednosti saobrañaja. pri stanicama saobrañajne policije deluju posebna odeljenja koja se bave preven- cijom. policiji ili saobrañajnoj policiji koji bi mogli poremetiti uspostavljene odnose sa javnoãñu). – Policija bi trebalo da organizuje nepristrasno kontinuirano istraæivanje odnosa saobrañajne policije i javnosti. analiziraju i predoåavaju rezultate. otvoriti moguñnosti dvosmerne komunikacije i objaãnjavanja svakog postupka saobrañajne policije i td. primetili da se rukovodstvo ozbiljno bavi ovim odnosom i saznali kako pojedini incidenti utiåu na ove odnose.14. 343 14.10. Posebno bi trebalo razvijati i uvaæavati kritiåki odnos prema radu policije. najznaåajnije izvode iz analiza 6 U razvijenim zemljama. sa preduzetim merama i postignutim rezultatima. a za aæuriranje bi trebalo zaduæiti Portparola MUPa. za savete. – Policija bi trebalo da. Portparol MUP-a i predstavnici saobrañajne policije treba da iznose podatke o bezbednosti saobrañaja i struåno ih tumaåe.

344 . sigurnije i efektnije obavÿaçe poslova. podacima o ukupnim posledicama i uzrocima nezgode. U nekim zemljama se primenjuju i mere zastraãivanja tako ãto se teãko oãteñena vozila izlaæu kraj puta uz naznaku broja mrtvih i ranjenih.Lipovac. Suãtinski je vaæno da svaki pripadnik saobrañajne policije shvati da mu dobri odnosi sa javnoãñu omoguñuju bolje. istog dana izlaæu na najprometnijim raskrsnicama. ta da se otvori graœanima. merama. u Tokiju vozila koja su slupana u najteæim saobrañajnim nezgodama. Zato javnost treba upoznati sa potrebom strateãkog pristupa i donoãenja nacionalnog programa bezbednosti saobrañaja sa jasno definisanim ciljevima. Postoji veliki prostor za unapreœivanje odnosa saobrañajne policije i javnosti. za dobrobit graœana. jer se tako udaljava javnost od policije. nauåne i struåne ustanove. nizak nivo saobrañajne kulture i socio-ekonomske uslove æivljenja. Ova saradnja se ne sme svesti na inspekcijsko tehniåki nadzor. a posebno deci. Nerealno je oåekivati brzo uspostavljanje odnosa punog poverenja. imajuñi u vidu postojeñe stanje saobrañajnog sistema.7 Saobrañajna policija. tehniåki pregledi. 7 Negde ova upozorenja i zastraãivanja imaju zaista drastiåan oblik. privrede.) i da im pomaæe u radu. P. umnoæavaju se veliki bilbordi æivih boja koji upozoravaju na opasnost. uz bilbord sa imenima uåesnika. razliåitih organizacija i udruæenja. primera radi. Odnosi saobrañajne policije i javnosti moraju se izgraœivati na temeljima obostrane potrebe. Saobrañajna policija bi trebalo da uåestvuje u raznim manifestacijama i proslavama. prevoznici. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 stanja bezbednosti saobrañaja i sliåno) radi upozoravanja uåesnika u saobrañaju. sa sveæim mrljama krvi. koji bi trebalo. struåno tumaåi i objaãnjava graœanima izmene i dopune saobrañajnih propisa. za prosperitet saobrañajne policije i zbog bezbednosti saobrañaja. uz aktivnu podrãku sredstava mas medija. Smatra se da se tako najupeåatljivije i najefikasnije upozorava uåesnik u saobrañaju na opasnosti koje mu prete. primenom ovlaãñenja i sredstava prinude. policija se mora prilagoœavati javnosti i zahtevima transformacije policijske organizacije i naåina rada. Za ovo je potrebno aktivno uåeãñe policije i dræavnih organa. nevladine organizacije itd. Oåekivanja da saobrañajna policija samostalno. obavezama i odgovornosti svih åinilaca bezbednosti saobrañaja. Saobrañajna policija bi trebalo da aktivno saraœuje sa svim subjektima bezbednosti saobrañaja (auto-ãkole. graœana. u narednom periodu iskoristiti. reãi problem bezbednosti saobrañaja nisu realna. organizacijom. Trebalo bi zadobiti podrãku najãire javnosti za navedeni program. u svakoj prilici. sadræajima. preduzeña za puteve. prave se video spotovi i sl. Na ovo ukazuju i iskustva zemalja koje su proãle kroz sliåne procese razvoja. U cilju unapreœivanja odnosa sa javnoãñu. Tako se.

Literatura Literatura Bayley. Lipovac. p. Beograd. J. A. 3/1980.. Beograd. 2006. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. 1985. Perspectives. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Odnos policije i javnosti (projekat). Boston. Police Verbal Responses From Public Image. Savet za dræavnu upravu Vlade Republike Srbije. Javna uprava. Problems. Bezbednost saobrañaja. Milosavljeviñ. Simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 1998. Lipovac. Beograd. 4. New Brunswick.. 2002. Novi Sad. Woodhull. Æ. Minnesota Institute of Public Health. Banja Luka. 2003. Allyn & Bacon... No 8-9. Odnos saobrañajne policije i javnosti u funkciji prevencije saobrañajnih nezgoda na putevima. Komitet ministara saveta Evrope. The Police Journal. i Miliniñ. Lipovac. Kavran. Patterns of Policing . K. Traffic Safety Reference Guide.. 2000. Skopljak. Strazburg. 2002. Bezbednost. (seminarski rad). National Highway Traffic Safety Administration. Police: Practicies. S. Zbornik radova (383 .. 1997. H. i Skalar. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. G. 2006. V. Evropski kodeks policijske etike. Beograd. Efikasnost. K. Preporuka (2001) 10. Odnos saobrañajne policije i javnosti. Keãetoviñ. B. Beograd. 345 14. B... Defendologija. April 1995. Rutgers University Press. V. 1994. No3. i Keãetoviñ. SSUP. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI .. Cvetkoviñ. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Policijska akademija.. Æ.. Odnos saobrañajne policije i javnosti u Sremskoj Mitrovici. 1973. 2001. 112 Cox. Izbor. S. J. K. Jaker. 2001. (seminarski rad). D. Articles About Traffic Police Corruption.A Comparative International Analysis. How Social Marketing of Prevention Can Help Your Community. Peåar. Policijska sluæba i odnosi izmeœu policije i javnosti.. 1997. D.V. Milicionarski odnosi sa javnoãñu. 1996. 1998... Trening. Pantazijeviñ. Nauka o policiji. M. Reforma. Odnos saobrañajne policije i javnosti u bezbednosti saobrañaja.393).

PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 15.3. Odreœivanje potrebnog broja policajaca 15. Raspodela ljudstva i drugih resursa 15.15. vrste patrola 15. Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije . Patrolna sluæba.1.4.2.

VRSTE PATROLA Osnovna delatnost stanice policije (saobrañajno policijske ispostave) organizuje se i odvija kroz rad patrolne sluæbe. biciklom. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . jedan ili viãe policajaca mogu da prate stanje semafora na prilazima raskrsnici. Peãaåke patrole mogu odliåno da obavljaju i poslove spreåavanja i otkrivanja kriminala. Police Science Series. 1999. New York.. a da treñi policajac kontroliãe saobrañaj.15. a drugi policajci da zaustavljaju vozila posle raskrsnice itd. Moæe se oåekivati da jedna patrola pokrije duæinu ulica od 5 do 20 km. Police organization and management. putniåkim vozilom i helikopterom.1. odnosno zaãtite javnog reda i mira. PATROLNA SLUÆBA. motociklom.3 123 Peãaåke patrole su veoma åeste u naseljima. Patrolna delatnost je osnovni naåin organizovanja rada saobrañajne policije s ciljem da se obezbedi plansko prisustvo uniformisanih pripadnika policije na putu i u saobrañaju. 1 Leonard and More. Obiåno pokrivaju manji prostor u blizini kritiånih raskrsnica. mesta sa åestim nepravilnim parkiranjem. B. kod organizovane kontrole poãtovanja svetala na semaforu. Za prevoz pripadnika peãaåkih patrola mogu se koristiti vozila javnog prevoza ili se policajci mogu prevoziti svojim vozilima do patrolnog reona (u tom sluåaju bi trebalo planirati da se patrola zavrãava na mestu gde je i zapoåeta). 3 Na primer. kod regulisanja i kontrole saobrañaja u zoni sloæenih raskrsnica mogu dva policajca da jednovremeno koordinirano reguliãu saobrañaj. a patrolni policajac predstavlja prvu liniju odbrane od kriminala i kriminalaca. u zavisnosti od toga da li se vrañaju istim putem i kakve aktivnosti realizuju. 2000. onda se odreœuje posebna autopatrola koja odvozi i dovozi policajce iz peãaåke patrole u stanicu. nepoãtovanjem reæima saobrañaja. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.1 Patrolna delatnost se moæe vrãiti peãice. nepropisnim kretanjem peãaka itd. Kontrola i regulisanje saobrañaja. 349 15. 2 Miletiñ. Ako patrolni reon nije u blizini stanice policije. Beograd. a izuzetno i viãe ljudi koji su organizovani u jedan tim.2 Patrola obiåno ima jednog ili dva policajca u svom sastavu. Patrolna sluæba je osnovna udarna snaga policije. Peãaåke patrole mogu da doœu do izraæaja u uslovima saobrañajnih guævi.

Nezamenljive su u uslovima oteæanog pristupa (uske ulice. pa su ove patrole pogodne i za autoputeve i druge brze saobrañajnice. gust saobrañaj. Vrlo su povoljne u uslovima saobrañajnih guævi. Stareãina odreœuje i voœu patrole koji je. Motociklistiåke patrole su veoma vaæan naåin patroliranja. kontroli i regulisanju saobrañaja u mestu. u stambenim oblastima. a posebno u uæem gradskom jezgru.Lipovac. Stareãina odreœuje sastav patrole. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 Biciklistiåka saobrañajna patrola ima velike prednosti u odnosu na ostale vidove patroliranja. savremeni motocikli i neophodna oprema su priliåno skupi. (ne pravi buku. 350 . U letnjim uslovima kada je veoma toplo i sparno policajci u motociklistiåkim patrolama su priliåno ugroæeni. brz saobrañaj motornih vozila na uskim putevima bez izgraœenih biciklistiåkih staza itd. pri kretanju oni koriste teãke koæne skafandere ili drugu odeñu i kacige. uåestvuju dva policajca: voœa patrole i pratilac. jer obezbeœuje redovne fiziåke aktivnosti. motociklistiåka patrola moæe da preœe od 100 do 300 km. rad u biciklistiåkoj patroli je zdrav za policajce. ne ugroæava peãaåki saobrañaj). Savremeni motocikli omoguñavaju kretanje vrlo velikim brzinama. priliåno je nezavisna i samostalna (ne zahteva poseban prevoz do patrolnog reona). po pravilu. u zavisnosti od vremena posveñenog nadzoru. efikasna je i vrlo ekonomiåna (nema potroãnje goriva). zastoji na putu. u parkovima i u posebno zaãtiñenim – ekoloãkim zonama. po pravilu. Motociklistiåke patrole nisu pogodne zimi i u vreme padavina. a onda mokri nastavljaju voænju. u kontroli parkiranja i poãtovanja reæima saobrañaja. P.). ne zagaœuje okolinu izduvnim gasovima. u uslovima gustog saobrañaja bræa je i efikasnija od autopatrola). pa se u tim uslovima slabije koriste. Ipak. Automobilske patrole su najåeãñe u naãim uslovima. U toku jedne smene. a doprinosi i åeãñem krãenju zakona od strane drugih uåenika u saobrañaju. Ovo nepoãtovanje zakona i opãteprihvañenih normi ponaãanja negativno utiåe na ugled policije. Naime. u kontroli saobrañaja na raskrsnicama i odabranim zonama i sl.4 U najrazvijenijim zemljama biciklistiåke patrole su veoma popularne i ãiroko prihvañene u svim uslovima. u naãim uslovima. ekoloãki je prihvatljiva u svim uslovima. blokade puteva i sl. u kontroli peãaåkog saobrañaja. Ova patrola je vrlo pokretljiva (bræa je od peãaåke patrole. stariji i iskusniji saobrañajni 4 Zato su åeste situacije da se u parkovima i drugim zonama u kojima je zabranjen saobrañaj motornih vozila mogu sresti samo policijska vozila. Ovo veoma åesto ugroæava zdravlje policajaca na motociklima. uslovi smanjene vidljivosti. opasnih mesta ili mesta sa izraæenim problemima protoånosti. kako bi se zaãtitili od vetra pri velikim brzinama. U njima. Konaåno. odnosno ulica. biciklistiåke patrole su nepravedno zapostavljene kao staromodne i nepraktiåne. Biciklistiåke patrole mogu da “veæu” nekoliko bliskih raskrsnica. padavine. Mada je potroãnja goriva manja nego kod putniåkih vozila. Kada stanu da kontroliãu sobrañaj vrlo brzo se oznoje. a posebno u uslovima sve oãtrijih zahteva za zaãtitom æivotne sredine. spora vozila na putu. u peãaåkim zonama. Biciklistiåka patrola moæe uspeãno da pokriva od 10 do 50 km puta. Ove patrole nisu poæeljne u uslovima ugroæene bezbednosti biciklista (noñ.

Viãa ãkola unutraãnjih poslova. demonstracija. saobrañajne patrole mogu biti: redovne. Automobilska patrola moæe da preœe od 100 do 300 km u toku smene. Kontrola i regulisanje saobrañaja.15. prañenja. u vreme turistiåke sezone. Patrolna sluæba. toku pijaånog dana itd. 1999. za materijalno tehniåka sredstva.. Zato je neophodno da se njihov rad dobro isplanira. u toku godine (u vreme dræavnih i verskih praznika. Helikopterske patrole imaju najveñu preventivnu ulogu i najznaåajnije doprinose poãtovanju propisa na putevima koje pokrivaju. velika prekoraåenja brzine i sl.1. radi nadzora. 351 15. Pratilac ravnopravno uåestvuje u izvrãavanju zadataka i pomaæe voœi patrole koji rukovodi poslovima. kao i za brz dolazak na lice mesta saobrañajnih nezgoda. Helikopterske patrole su imale izuzetne rezultate u letnjim turistiåkim sezonama kada su vrlo kvalitetno pokrivale najznaåajnije putne pravce u zemlji. 5 Miletiñ. One nisu vezane za pojedine reone ili sektore. Vozilo se koristi za zaklon od vremenskih nepogoda i moæe nositi kompletnu opremu. deo naselja ili deonica puta) i za ustaljeni raspored smena. uzimaju podatke o vozilima i licima radi kompletiranja Zahteva za pokretanje prekãajnog postupka itd. za prevoz povreœenih u najopremljenije zdravstvene ustanove i sl.). u toku sedmice (u dane vikenda. Povremene saobrañajne patrole rade povremeno i po potrebi: u jednom periodu u toku dana (ujutro i u vreme saobrañajnih guævi). helikopterske patrole su veoma skupe. vrste patrola policajac. za blagovremeno i uredno izveãtavanje.). S druge strane.5 5 Redovne saobrañajne patrole su najåeãñi oblik vrãenja patrolne delatnosti i obiåno se vezuju za odreœeni sektor ili reon (naselje. ugroæeni uåesnici u saobrañaju i sl. da se obezbedi moguñnost kvalitetnog videosnimanja saobrañajnih prekrãaja. Po pravilu se koriste u uslovima vrlo intenzivnih saobrañajnih tokova na magistralnim putevima. Helikopteri su vrlo pogodni u uslovima saobrañajnih zastoja i blokada. Pogodne su i za vreme padavina i loãih vremenskih uslova. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . Zbog ekonomske krize.). sportskih i drugih priredbi itd. Beograd.) ili po potrebi (u vreme vaãera. a posebno za vreme smena turista i sl. B. specijalizovane. Voœa patrole je odgovoran za izvrãavanje zadataka. Helikopterske patrole se koriste vrlo selektivno s ciÿem dopunjavanja ostalih patrola. Autopatrole se obiåno koriste na otvorenim putevima. u bolnicu ili u prostorije radi treænjenja. mobilne i stacionarne. lica koja patrola privodi kod sudije za prekrãaje. U zavisnosti od naåina rada. otkrivanja i snimanja odreœenih vrsta prekrãaja (posebno nepropisna preticanja. kombinovane (meãovite).). U vozilu se mogu prevoziti i druga lica: ålanovi peãaåke patrole ili drugi policajci. da se obezbedi neprekidna komunikacija sa patrolama na zemlji koje ostvaruju neposredan kontakt sa uåesnicima u saobrañaju (vrãe neposrednu kontrolu saobrañaja. Specijalizovane saobrañajne patrole se formiraju radi izvrãavanja posebnih zadataka kontrole saobrañaja. danas su helikopterske patrole svedene na minimum. povremene.

protivpoæarna policija. ãumska uprava.). ovo treba shvatiti uslovno i samo kao grubi okvir. kontrolu tahografa. P. Mobilne saobrañajne patrole su sliåne redovnim patrolama. Posebno su znaåajne za prevenciju i otkrivanje pojedinih saobrañajnih prekrãaja: voænja pre sticanja prava na upravljanje vozilom. voænja ukradenih vozila. kontrolu prolazaka na crveno. Ove patrole pomaæu redovnim patrolama. New York. pograniåna policija). obavljaju neke uskostruåne poslove na putu (lekari. 6 Leonard and More.2. kontrola saobrañaja i sl. ali nemaju odreœen reon na kome deluju. Najåeãñe se lociraju na prilazima gradovima. 15. u proãlosti. Kombinovane (meãovite) patrole su sastavljene od saobrañajnih policajaca i policajaca drugih linija rada (kriminalistiåka policija. saobrañajna inspekcija itd. celo naselje. Stacionarne patrole su obiåno smeãtene u posebno ureœenim mestima – punktovima na putevima. veñ mogu biti angaæovane na celom podruåju koje pokriva organ unutraãnjih poslova (stanica policije ili policijske uprave) ili na podruåju Republike. vojska. imale vrlo pozitivne efekte na spreåavanje kriviånih dela i na ukupnu bezbednost. Police Science Series. Specijalizovane patrole su vrlo korisne da umanje negativan uticaj lokalnih odnosa i veza policije i pojedinih uåesnika u saobrañaju. Obiåno su to kombinovane patrole sa veoma ãirokim zadacima u oblasti bezbednosti (zaãtita javnog reda i mira. na prilazima odreœenim zonama i vaænim objektima. blokade puta. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 veñ deluju na ãirem prostoru koji zahvata viãe sektora. sudije za prekrãaje itd. 352 . Mada je ranije postojalo pravilo:6 “jedan policajac na hiljadu stanovnika”. poreska policija. kontrolu preticanja) za vrãenje uviœaja itd. voænja neregistrovanih vozila. Police Organization and Management. voænja u pijanom stanju.). 2000. policija opãte nadleænosti. Ove patrole mogu biti specijalizovane. kontrolu tereta. U meœuvremenu se komplikovala policijska funkcija u druãtvu i rastao broj i obim zadataka policije.) ili drugih subjekata koji. ali njihovi izveãtaji mogu sluæiti i za kontrolu pri utvrœivanju stanja na pojedinim sektorima i pri ocenjivanju kvaliteta rada redovnih patrola. voænja za vreme zabrane i sl. grad ili åak celu dræavu (helikopterske patrole).Lipovac. zajedno sa policijom. kontrola tereta. predstavnika drugih dræavnih organa (carina. Stacionarne patrole su. u blizini graniånih prelaza. posebno obuåene i opremljene za otkrivanje i dokumentovanje pojedinih prekrãaja (za kontrolu brzine. ODREŒIVANJE POTREBNOG BROJA POLICAJACA Jedno od prvih pitanja sa kojim se susreñe zajednica je odreœivanje broja policajaca i broja saobrañajnih policajaca (odnosno broja policajaca koji ñe prvenstveno raditi na neposrednoj kontroli i interventnom regulisanju saobrañaja). prañenje odreœenih kategorija vozila. ali i veliko preventivno dejstvo na bezbednost saobrañaja.

5 policjaca/1000 stanovnika za gradove do 10.+ 0. Ipak. Ali ovo bi bilo veoma skupo i besmisleno. nivo ekonomskog i druãtvenog razvoja. 9 Leonard and More. zavisnici od droge.9 policajaca/1000 stanovnika za gradove od 10. na osnovu dosadaãnje prakse u SAD. moral policajaca.2.7 do 1. veza izmeœu napredovanja u karijeri i efikasnosti rada. 1. 78 Ispravnije je reñi da ne postoji opãta formula za odreœivanje potrebnog broja policajaca. upravljanje policijskom sluæbom i svakim pojedinaånim zadatkom. organizacija policijske sluæbe i svake policijske jedinice.000 stanovnika Meœu ovim policajcima se odreœuje potreban broj saobrañajnih policajaca (funkcionalna raspodela). zakonska reãenja. karakteristike putne mreæe. u zavisnosti od globalne podele nadleænosti i ovlaãñenja. odnos policije i javnosti. organizacija i uspeãnost preventivnog delovanja ostalih subjekata zaãtite. zainteresovanost policajaca za uspeh policijske sluæbe.000 do 250. 1972) predloæeno je koriãñenje indeksa kontrole saobrañaja: s n I k = 0. Na Kongresu o saobrañaju i vezama Jugoslavije (Beograd. New York. zdravlje i sposobnosti policajaca. problematiåni ålanovi zajednice koje ñe u buduñnosti goniti policija danas se nalaze u ãkolskim klupama.000 stanovnika. Police Science Series. ubice. niti opãteprihvañena veliåina. zahtevanim nivoom bezbednosti8 itd.15 ⋅ ---sp np gde su: Ik – indeks kontrole.15. 8 Moguñe je uz ogroman broj policajaca ostvariti skoro 100% bezbednost graœana. kradljivci vozila.7 prostorne i demografske karakteristike prostora koji pokrivamo. 7 Provalnici. kao i da potreban broj policajaca nije fiksna. cilj policijske organizacije je efikasna i efektna realizacija zadataka koje pred policiju postavlja druãtvena zajednica.85 ⋅ ---. Za uspeãnu realizaciju ovih zadataka znaåajni su: broj policajaca. n – broj nezgoda sa nastradalim licima na posmatranoj deonici puta u poslednjih pet godina.9 a u zavisnosti od veliåine grada: 2. Zato se svaki policijski stareãina suoåava sa problemom optimalne potroãnje raspoloæivog novca i drugih resursa. rasprostranjenost korupcije. vrsta zadataka koji su povereni policiji. prostitutke.000 stanovnika i 2. obim i struktura saobrañaja. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . obuåenost i opremljenost policajaca i policijskih jedinica. Odreœivanje potrebnog broja policajaca Naime. Leonard i More navode neke okvire za odreœivanje broja policajaca sa punim radnim vremenom u odnosu na 1000 stanovnika. bezbednosna kultura u druãtvu.8 policajaca/1000 stanovnika za gradove od preko 250. Police Organization and Management. 353 15. 2000. agresivni vozaåi i dr. kvalitet i uspeãnost obrazovno-vaspitnog sistema.

zamenik i pomoñnik komandira. RASPODELA LJUDSTVA I DRUGIH RESURSA Kada je odreœen broj policajaca neophodno je struåno vrãiti raspodele ljudstva i resursa. i to: – do 30 radnika – komandir i zamenik komandira. – od 50 do 80 radnika – komandir. Za uspeãno i efikasno rukovoœenje radom saobrañajne policije. a u zavisnosti od veliåine prostora i obima problematike koju pokriva stanica. 0. na osnovu broja radnika.10 Na ovo treba dodati i voœe sektora (koji rade i rukovode aktivnostima na sektoru). 354 . tri i viãe pomoñnika komandira. 10 Jankoviñ. str. Ako je indeks kontrole manji od jedan (Ik < 1.15 – procenjeni deo vremena koji patrola posveñuje regulisanju saobrañaja. 48. P.85 – procenjeni deo vremena koji patrola posveñuje kontroli saobrañaja i 0. i to: – raspodelu prema funkcijama (funkcionalna raspodela). D. Kontrola saobrañaja i metodi rada policije na saobrañajnom sektoru (magistarski rad). reon ili podruåje) bolje pokrivena saobrañajnom policijom nego prosek. osposobljenih i motivisanih stareãina. Preporuåuje se da broj stareãina u policijskoj stanici odreœuje. Ukoliko je indeks kontrole jednak jedinici (Ik = 1.0).0). – preko 80 radnika – komandir. onda je posmatrana deonica slabije pokrivena od proseka. s – proseåan godiãnji dnevni saobrañaj (PGDS) na posmatrnoj deonici puta.Lipovac. 2003. odnosno broj saobrañajnih policajaca na toj deonici. Saobrañajni fakultet. dobro odabranih. – raspodela prema vremenu (vremenska raspodela). Ako je indeks kontrole veñi od jedan (Ik > 1. 15. zamenik. – raspodelu u prostoru (prostorna raspodela). sp – proseåan godiãnji dnevni saobrañaj (PGDS) na sliånim deonicama puta u regionu ili na teritoriji stanice.3. – od 30 do 50 radnika – komandir.. prvenstveno. zamenik i dva pomoñnika komandira.0). Beograd. onda je posmatrana deonica ravnomerno pokrivena patrolama i ne treba menjati broj policajaca koji su angaæovani na toj deonici. pa bi trebalo deo saobrañajne policije prebaciti na ostala podruåja. onda je posmatrana deonica (sektor. pa bi trebalo poveñati broj patrola. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 np – proseåan broj nezgoda sa nastradalim licima na sliånim deonicama u regionu ili na teritoriji stanice u poslednjih pet godina. nophodno je obezbediti dovoljan broj kvalitetnih.

Pri tome treba imati na umu da poslovi bezbednosti saobrañaja nisu iskljuåiva nadleænost saobrañajne policije. Sa druge strane. Konaåno. administraciju. Interneta. rukovoœenje itd. a u nekim se odvaja 5% do 15% policajaca za poslove kontrole i regulisanja saobrañaja. preventivno-propagandne poslove i rukovoœenje. Svaki saobrañajni prekrãaj koji uoåi saobrañajni policajac treba evidentirati i obraditi. S druge strane. Po okonåanju postupka policija realizuje neke mere kao ãto je unoãenje mere zabrane upravlja11 U svetu se sve åeãñe prihvata moguñnost da stanica policije radi samo u toku dana. 24 sata odmora.1. Pri raspodeli ljudstva u stanici saobrañajne policije osim patrolne sluæbe. treba imati u vidu da je saobrañaj samo jedan od poslova koje vrãi stanica policije. ne mogu se odvojiti od stanice opãte nadleænosti. U nekim stanicama se ne odvajaju posebne snage za saobrañaj (veñ svi policajci imaju nadleænosti i zaduæenja u vezi saobrañaja). Raspodela ljudstva i drugih resursa 15. tj.3. ostali poslovi bezbednosti (spreåavanje i otkrivanje kriminala. tj. Policijski poslovi podrazumevaju da ih prati odgovarajuña administracija: pisanje izveãtaja o pojedinim poslovima. treba planirati dovoljno ljudi za deæurnu sluæbu. obrada i rasvetljavanje saobrañajnih nezgoda. zaãtita javnog reda i mira) ñe biti uvek prisutni u radu saobrañajnih policajaca. neophodno je pripremiti potrebne dokaze. 12 sati rada (dan). nasilja u porodici. kablovskih i drugih savremenih komunikacionih tehnologija (policija je uvek dostupna. 12 sati rada (noñ) i 48 sati odmora. obradu i rasvetÿavanje saobrañajnih prekrãaja. priprema pisanih podnesaka i njihova obrada. Prekrãaji za koje je naplañena mandatna kazna samo se evidentiraju. moæe se odnositi na dva problema: a) raspodela adekvatnog broja policajaca (resursa) na saobrañajne poslove u stanici opãte nadleænosti i b) raspodela ljudskih i drugih resursa u okviru stanice saobrañajne policije. preventivnog rada u ãkolama. Kod raspodele policajaca u okviru policijske stanice opãte nadleænosti. Funkcionalna raspodela ljudstva i drugih resursa Definisanje funkcionalne raspodele. ãto podrazumeva makar jednog policajca u toku 24 sata. administracija. podrãku policijskim poslovima. kompletirati zahtev za pokretanje postupka i pratiti prekrãajni postupak. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . ali su åeãñe organizovani po sistemu “12-24-12-48”. zaduæivanje i razduæivanje policajaca. javnog reda i mira. U naãim uslovima organizuje se neprekidno deæurstvo u stanici policije. ali ne deæura u prostorijama). tehniåka podrãka.11 Deæurni policajci mogu da rade u smenama po osam sati. Ovo je veoma olakãano ãirenjem mobilne i fiksne telefonije. operativnih jedinica koje su dobro prihvañene i imaju odliånu podrãku graœana u manjim mestima). a posebno manjih naselja (otvaranjem malih.15. voœenje evidencija i sl. posebne zadatke. 355 15. za prekrãaje za koje ñe biti pokrenut prekrãajni postupak pred sudijom za prekrãaje. ovako se umanjuju troãkovi rada jedinice policije i omoguñuje bolja pokrivenost terena. Pored saobrañaja tu su i poslovi: kriminala. a da se noñu angaæuju samo po potrebi (pasivno deæurstvo). Za prekrãaje za koje se vodi prekrãajni postupak u OUP-u moraju se pripremiti i obraditi dokazi neophodni za pravilno rasvetljavanje i efikasno donoãenje praviånog reãenja.3.

Za posebne zadatke kao ãto su obezbeœenje. loãeg planiranja. stareãina stanice saobrañajne policije moæe raåunati da svakodnevno ima oko 50% do 60% policajaca na raspolaganju za patrole.2. pratnja tereta. loãe realizacije i netaånih izveãtaja. nalaæe sprovoœenje mera. Meœutim. rad sa recidivistima i drugim riziånim grupama uåesnika u saobrañaju su veoma vaæni za ukupnu uspeãnost policijske sluæbe u bezbednosti saobrañaja. 13 Nema opãteg pravila. Treba imati na umu to da realizacija svakog posebnog zadatka slabi patrolnu sluæbu. Preventivno propagandni poslovi bezbednosti saobrañaja su veoma vaæni poslovi u kojima uåestvuju i uniformisani pripadnici policije. 12 Zakonom su odreœeni trajanje godiãnjih odmora. do nezadovoljstva. Stareãine takoœe predstavljaju deo ljudstva. Zato je vaæno posebne zadatke ãto åeãñe planirati tako da podræavaju patrolnu sluæbu. U ovo vreme se ne raåuna osnovna obuka za saobrañajnog policajca. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 nja vozilom i sliåno. odnosno sa patrolnom sluæbom åine nerazdvojnu celinu. deo ljudi odsustvuje sa posla zbog bolovanja i drugih razloga (slobodni dani).12 struåne obuke i usavrãavanja. Svako potcenjivanje ostalih poslova u stanici policije i nerealno oåekivanje da ñe skoro svi policajci biti na raspolaganju za patrole dovodi do problema u efikasnosti i efektivnosti rada. Prostorna raspodela ljudi i drugih resursa Prostor koji pokriva jedna stanica policije je podeljen na sektore i patrolne reone (oblasti). obavlja niz istraænih radnji (obavlja sluæbene razgovore. akcija pojaåane kontrole i sl. raspodela ovog perioda (npr. poveñavaju efikasnost patrolne sluæbe. rad sa ranjivim uåesnicima u saobrañaju. Minimalno vreme koje se planira za struånu obuku i usavrãavanje je veñe kod policajaca poåetnika i kod stareãina. odnosno tuæiocu.13 Konaåno. jer se za ove zadatke odvajaju resursi iz patrolne sluæbe. Kod saobrañajnih nezgoda policija kompletira uviœajnu dokumentaciju. pomaæe istraænom sudiji. saradnja sa ãkolama. ne bi trebalo da oni budu razdvojeni i nezavisni od policijskih patrola. za prevenciju kriminala.Lipovac. Na godiãnjem nivou treba planirati odsustvovanja ljudi zbog godiãnjih odmora. neophodno je planirati dovoljno ljudi i drugih resursa. Ovi poslovi znaåajno pomaæu i podræavaju patrolnu sluæbu. veñ je bolje da se menjaju tako da imaju stalni kontakt sa terenom. zaãtitu æivota i imovine. Patrolni reon je deo prostora kome je dodeljena jedna ili viãe patrola (jedan ili dva policajca) koja se smatra odgovornom za oåuvanje reda i poãtovanje zakona (javni red i mir). 15. Broj rukovodilaca zavisi od veliåine stanice. nalaæe veãtaåenja i sl. broja i vrste saobrañajnih sektora. P. neophodno je planirati odreœeni broj policajaca za ove poslove. ali se smatra da bi svaki policajac trebalo svake godine da provede makar 5 dana na struånoj obuci i usavrãavanju. Saradnja sa medijima. Svaki sektor bi trebalo da ima po jednog rukovodioca sektora. Mada ovi policajci moraju biti i posebno obuåeni. 356 . minimalno 15 radnih dana u prvom delu) i vreme koriãñenja (od poåetka tekuñe do polovine naredne godine). do poveñavanja optereñenja i stresa. U proseku. prikuplja neophodne dokaze.3.

2) kod svih uåesnika u saobrañaju. prema veliåini saobrañaja (pri podeli na patrolne reone vodi se raåuna o veliåini saobrañaja) itd. obima problematike bezbednosti saobrañaja i sl. Pri formiranju patrolnih reona i planiranju patrola trebalo bi postiñi sledeñe: 1) decentralizovati ukupan problem na manje celine. poåinju izbegavati radne obaveze. ali u okviru opãte strategije i taktike policijske sluæbe. 4) obezbediti jednako vreme reagovanja na nebezbedne pojave. Danas se pri podeli na patrolne reone uzimaju u obzir i drugi faktori: broj saobrañajnih prekrãaja. kao i da je efektivna patrolna sluæba temelj policijske organizacije. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . gustina uliåne mreæe. Tu dolazi do izraæaja decentralizacija policijske funkcije. åeãñi su zastoji u saobrañaju. struktura saobrañajnh prekrãaja i drugih dela. zatim prema duæini putne mreæe (ukupna duæina putne mreæe se podeli na jendake patrolne reone).3. Raspodela ljudstva i drugih resursa odnosno za bezbedno odvijanje saobrañaja. a posebno kod poåinilaca saobrañajnih prekrãaja ostvariti utisak da se saobrañajni policajac moæe pojaviti uvek i na svakom mestu. Naime. æale se na neravnopravan poloæaj. 5) obezbediti moguñnost brze i efikasne pomoñi svakom policajcu i u svakom vremenu od strane drugih policajaca na terenu. 3) pribliæno jednako optereñenje patrola na razliåitim reonima u pogledu veliåine oblasti (duæine putne mreæe. polazi se od osnovnog principa da bi patrolni policajci trebalo da budu rasporeœeni po reonima 357 15. vrsta i vremenska neravnomernost saobrañaja itd. broj raskrsnica. a posebno na pozive graœana i uåesnika u saobrañaju. jer se pri tome mora voditi raåuna o velikom broju faktora i njihovom razliåitom znaåaju u datim uslovima. Svi ostali poslovi stanice policije treba da budu u najveñoj meri podreœeni ovim zadacima. saobrañajni prekrãaji i saobrañajne nezgode. broj opasnih deonica i “crnih” taåaka na putu. U poåetku je raspodela policajaca vrãena prema veliåini prostora (tako da se cela povrãina grada ili staniånog reona podeli na reone jednake veliåine). Policajac u patroli prva je linija druãtva u borbi protiv kriminala. raste sklonost ka korupciji i drugim nezakonitim poslovima. Uvek se mora ostaviti dovoljno prostora za intuiciju i akumulirano iskustvo stareãine. da idu u administraciju i sl. Ukoliko se loãe planira raspodela policajaca na patrolne reone. a posebno ako sve ili neke policajce preopteretimo radnim zadacima.). Pri tome se polazi od stava da je uspeãan rad na patrolnom reonu osnova uspeha rada policijske stanice. On je pojedinaåno odgovoran za stanje na svom patrolnom reonu. Neki policijski autoriteti smatraju da ne postoji egzaktan metod odreœivanja patrolnih reona. rastu zahtevi da promene sluæbu (da idu iz saobrañaja u druge linije rada. pojedinaåna inicijativa. na pojedinim reonima javlja se sve viãe problema u odvijanju saobrañaja.15. onda policajci postaju nezadovoljni i neefikasni. S druge strane.). obima saobrañaja. 6) pokrivanje celokupne teritorije i svih puteva u skladu sa potrebama za policijskom uslugom.

Zato je neophodno voditi dobre baze podataka o stanju bezbednosti (saobrañaja) i periodiåno (na period ne duæi od 5 godina) preispitivati granice patronih reona. ali opada saobrañaj u veñim gradovima. za pojedine puteve. Prostorna raspodela poslova na patrolnom reonu ili sektoru se vrãi na osnovu analize obima i strukture problematike bezbednosti saobrañaja. neravnomernost po danima u toku meseca. Ukoliko se primanje zarada moæe vezati za neki pe358 .Lipovac. nepravilno kretanje peãaka i sl.3. Brojni su primeri da je uspostavljanje patronih reona ili sektore doprinelo miru i bezbednosti u tim oblastima. Tako se odreœuje radno optereñenje svakog patrolnog reona. Na primer. voænje tehniåki neispravnih i neregistrovanih vozila. U vreme praznika rastu intenziteti saobrañaja na pojedinim putnim pravcima. Vremenska raspodela ljudi i drugih resursa Intenzitet saobrañaja. pa åak i za pojedine deonice puteva ili smerove saobrañaja na istoj deonici. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 proporcionalno problematici i veliåini posla koji treba da obavljaju. Treba imati na umu to da uspostavljanje novih granica patronih reona moæe doprineti i “migraciji” kriminala u druge. voænje pod uticajem alkohola. u zimskim mesecima veñi je saobrañaj u gradskoj oblasti. raste saobrañaj u turistiåkim centrima. slabije pokrivene oblasti. Na osnovu analize (ãestomeseånih i godiãnjih) izveãtaja odreœuje se srednji broj poslova po kategorijama i duæina vremena koja je potrebna za obavljanje pojedinih poslova. – vremensku raspodelu saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica.). onda bi trebalo prostornu raspodelu aktivnosti vrãiti na osnovu struåne analize saobrañajnih nezgoda na mreæi puteva i ulica. P. neravnomernost po danima u toku sedmice i åasovna neravnomernost u toku dana. niti problematika bezbednosti nisu konstantni u toku vremena. Pomenute neravnomernosti su razliåite za pojedine oblasti. Na osnovu neprekidnog i sistematskog prañenja mogu se uoåiti meseåna neravnomernost u toku godine. nepoãtovanja reæima saobrañaja (prolasci na crveno svetlo. Pri tome bi trebalo imati na umu: – trend saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica u dræavi. ali je manji saobrañaj na otvorenim putevima. u regionu i na posmatranom staniånom podruåju. odnosno svakog policajca. voænje pre sticanja prava na upravljanje. – prostornu raspodelu saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. 15. Zato je neophodno neprekidno prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja: prekoraåenja brzine. – strukturu saobrañajnih nezgoda prema vrsti i – strukturu greãaka koje najåeãñe doprinose nastanku saobrañajnih nezgoda.3. nepoãtovanje zabrana i ograniåenja i sl. U letnjim mesecima (vreme godiãnjih odmora) situacija je obrnuta: raste saobrañaj na otvorenim putevima (posebno na nekim magistralnim putnim pravcima). Ukoliko se slabo i nesistemski prate navedena obeleæja bezbednosti saobrañaja.

u nekim saobrañajnim uslovima. pri najintenzivnijem saobrañaju (saobrañajne ãpice). broj i struktura sobrañajnih nezgoda su najvaæniji ulazni podatak pri odreœivanju konaånog rasporeda patrola. a posebno nema nekih vrsta saobrañajnih prekrãaja (npr. voze pod uticajem alkohola.3. broj nezgoda zbog prekoraåenja brzine je proporcionalan broju prekrãaja u vezi brzine. jer nema uslova za preticanje. Suprotno tome. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . nema nepropisnih preticanja. nepravilno se zaustavljaju i parkiraju i sl. za svaki konkretan sluåaj. Ova opãta pravila se moraju.). nego intenzitetu saobrañaja. ne poãtuju svetlosne signale na semaforu. u nekim saobrañajnim uslovima. Na primer. nepravilno se kreñu kolovozom. Raspodela ljudstva i drugih resursa riod u toku meseca (poåetak meseca) onda rastu intenziteti saobrañaja u tim periodima meseca. S druge strane. Sa druge strane.) vozaåi i drugi uåesnici u saobrañaju åesto åine vrlo opasne prekrãaje: znaåajno prekoraåuju ograniåenu brzinu. u nekim uslovima puta i saobrañaja (noñ. prema industrijskim i administrativnim centrima. a na kraju vikenda u smeru ka gradovima. jer je saobrañaj veoma gust. u razliåitim uslovima i pri razliåitim intenzitetima saobrañaja menja se struktura saobrañajnih prekrãaja. Vremenska neravnomernost u broju i strukturi saobrañajnih prekrãaja i drugih delikata u saobrañaju su sledeñi vaæan ulazni podatak o kome se mora voditi raåuna pri rasporeœivanju patrola na terenu i odreœivanju njihovih zadataka.15.) dogaœa se neproporcionalno veliki broj najteæih saobrañajnih nezgoda. Broj saobrañajnih nezgoda nije uvek proporcionalan veliåini saobrañaja. nema znaåajnijih prekoraåenja brzine. prelaze kolovoz van obeleæenog peãaåkog prelaza. voze pre sticanja prava na upravljanje vozilom. Istraæivanja pokazuju da se pre moæe tvrditi da je broj nezgoda proporcionalan broju odreœenih prekrãaja u saobrañaju. u uslovima vrlo malih intenziteta saobrañaja. jer je to fiziåki teãko i oåigledno opasno izvesti i sl. pri najintenzivnijem saobrañaju (saobrañajne ãpice). a u popodnevnim satima je obratno. 359 15. nema saobrañajnih nezgoda ili nema nezgoda sa nastradalim licima (zbog malih brzina i drugih okolnosti). Konaåno. Na poåetku vikenda raste saobrañaj u smeru od velikih gradova. broj nezgoda naletanja na vozilo ispred je proporcionalan broju prekrãaja nedræanja potrebnog odstojanja izmeœu vozila i sl. proveravati redovnim i povremenim analizama intenziteta i strukture saobrañaja. U jutarnjim satima intenzivni su saobrañajni tokovi prema gradovima. voze za vreme zabrane. nema najopasnijih saobrañajnih prekrãaja. u nekim uslovima puta i saobrañaja (noñ. U ranim veåernjim satima pojaåavaju se tokovi prema rekreativnim i drugim centrima atrakcije. peãaci ne prelaze kolovoz na mestima van obeleæenog peãaåkog prelaza. prav i pregledan put i sl. a u kasnim veåernjim i noñnim satima pojaåava se saobrañaj prema mestima stanovanja. Suprotno tome. ne poãtuju znak “stop”. malo vozila na putu. Broj saobrañajnih prekrãaja nije uvek proporcionalan veliåini saobrañaja. U dane vikenda raste saobrañaj na otvorenim putevima. otvoreni putevi sa iznenadnim preprekama i sl. a smanjuje se u veñim gradovima. Na primer. u uslovima vrlo malih intenziteta saobrañaja.

Veoma je vaæno shvatiti da saobrañajna policija ne moæe i ne sme delovati izolovano.15 Ovaj dokument je pripremila meœunarodna organizacija za preventivu na putevima (PRI)16 koja okuplja preko 50 dræava. finansiranje.4. promene ponaãanja. Smene se mogu preklapati. prañenje efekata preduzetih mera. najåeãñe postoji ustaljen ãablon planiranja patrolne sluæbe u tri konsantne smene. U naãim uslovima prva smena åesto poåinje od 6 sati. zbog jednostavnosti planiranja. vozila. Bolje je da uåesnici u saobrañaju uvek i na svakom mestu oåekuju patrolu. 15 International Road Safety Strategy. Ona deluje u skladu sa zahtevima druãtva i u skladu sa druãtvenim vizijama. 16 PRI – La Prevention Routiere Internationale. Naprotiv ona je deo nacionalnog sistema zaãtite koji se usaglaãava i usmerava na globalnom nivou. Planiranje rada saobrañajne policije Saobrañajna policija je jedan od subjekata u zaãtitnom sistemu bezbednosti saobrañaja. propise. smene ne moraju da poåinju u isto vreme.Lipovac. zaãtitu æivotne sredine i kvalitet æivota). PLANIRANJE RADA I RUKOVOŒENJE RADOM STANICE SAOBRAÑAJNE POLICIJE 15. organizaciju pomoñi povreœenima. pomaganje povreœenima u nezgodama. uspostavljanje partnerskih projekata) i – nadgledanje delotvornosti preventivnih akcija. P. tako da u periodu najveñeg oåekivanog posla na teren izaœu dve smene. 360 . Lisabon. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 Patrolna sluæba se najåeãñe planira u tri smene od po osam sati ili u åetiri smene od po ãest sati. putevi. – mere s ciÿem pomoñi zemljama u razvoju (obuka osoblja. od 8 do 16 sati.4.1. 2000. White book.14 a ubacivanjem posebnih patrola u razliåitim vremenima. kako prekrãioci ne bi mogli da shvate sistem planiranja i utvrde pravilo kada je put nepokriven patrolama. zadacima i prihvañenim naåinom rada. od 16 do 24 sata i od 0 (24) do 8 sati. – mere (koje su sistematizovane na ponaãanje. Danas se na globalnom nivou razmatraju problemi bezbednosti saobrañaja i donose odgovarajuñi dokumenti meœu kojima je posebno vaæna meœunarodna strategija bezbednosti saobrañaja (International Road Safety Strategy). a na osnovu izveãtaja visoke ekspertske grupe za politiku evropske bezbednosti na putevima. puteve. kazne. Konaåno. 14 Na primer. propisi. Dokument obuhvata nekoliko vaænih poglavlja: – osnove (osnovni problemi i pravci delovanja). 15. Ipak. poveñava se kontrola u pojedinim periodima i ostavlja utisak stalnog prisustva. PRI. ciljevima. razvoj metodologije planiranja.

Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije PRI je usvojila i Kodeks dobre prakse za izradu nacionalnih strateãkih planova bezbednosti saobrañaja. Strategije bezbednosti saobrañaja. Na osnovu nacionalne strategije donose se nacionalni planovi bezbednosti saobrañaja (obiåno na godiãnjem nivou) koji definiãu zadatke pojedinih subjekata bezbednosti saobrañaja. Lisabon. zadatke u bezbednosti saobrañaja. Paper. Zbog izuzetnog znaåaja rada policije u bezbednosti saobrañaja. 21 Priorities in EU Road Safety Progress Report and Ranking of Actions. Evropska komisija. sadaãnjost i buduñnost bezbednosti saobrañaja”22 i druge strateãke dokumente. 26 Lipovac. 23 Evropski kodeks policijske etike. na meœunarodnom planu se usaglaãavaju i strategije policijske prinude u bezbednosti saobrañaja. Npr. Brisel. alkohol. brzina. Australian Transport Council.26 Poslednja dva dokumenta su najvaæniji okvir za planiranje rada saobrañajne policije. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . 2002. godine. Evropski savet za bezbednost saobrañaja (ETSC)19 je pripremio Strateãki plan bezbednosti saobrañaja za EU. 2001. Brisel. Brussels. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. Vrnjaåka Banja. principe i strateãke mere bezbednosti saobrañaja koje ñe se sprovoditi u narednom periodu. Present and Future Road Safety Work in Ecmt. PRI. 17 National 18 White Strategic Road Safety Plans – Code of Good Practice. CEMT/CS(2002)7/PROV. 19 ETSC – European Transport Safety Council. 2000. COM(2000) 125 final. Australija veñ tradicionalno donosi nacionalnu strategiju bezbednosti saobrañaja.15. Znaåajne meœunarodne organizacije su usvojile svoje strateãke dokumente o bezbednosti saobrañaja. sigurnosni pojasevi i prolasci na crveno). 25 The National Road Safety Strategy 2001 – 2010.25 Nacionalne strategije definiãu stanje. Preporuke. Konaåno. 1997. ETSC.4. 20 A Strategic Road Safety Plan for the European Union. Komitet ministara saveta Evrope. Evropska unija je definisala svoju saobrañajnu politiku do 201018 u kojoj je ocenila sadaãnje stanje transporta u EU i definisala oko 60 mera koje ñe se sprovesti do 2010. 2000.17 Na nivou velikih regiona vrãi se strateãko planiranje saobrañaja i bezbednosti saobrañaja.20 a EU je usvojila i Prioritete EU u bezbednosti saobrañaja21 i druge dokumente. vizije. seminar – savetovanje – razmena najbolje policijske prakse. 2000. ciljeve (dugoroåne i kratkoroåne). K. European Transport Safety Council (ETSC). 22 Past. KEMT (Konferencija evropskih ministara transporta) je donela dokument “Proãlost. 2005. 361 15. 1999.. Svaka dræava bi trebalo da donese nacionalnu strategiju bezbednosti saobrañaja. Strazburg. Npr. problem. jer se u njima definiãu i kljuåne oblasti rada u bezbednosti saobrañaja u planiranom periodu (npr. 24 Police Enforcement Strategies To Reduce Traffic Casualties in Europe. European Transport Policy For 2010: time to Decide. Na primer. 2001. Npr. na osnovu svih nabrojanih dokumenata definiãe se nacionalna strategija policijske prinude i godiãnji planovi rada policije u bezbednosti saobrañaja. u Evropi je prihvañen Evropski kodeks policijskog rada23 i Evropska strategija policijske prinude u bezbednosti saobrañaja24 u kome su dati okviri i standardi rada policije u saobrañaju. Melburn.

broj kontrola na putu. 362 . procenat otkrivenih pijanih vozaåa u saobrañaju. – saradnja sa drugim jedinicama OUP-a itd. – nadzor nad radom i funkcionisanjem jedinice. Krsto Bezbednost saobrañaja 15. seminar – savetovanje – razmena najbolje policijske prakse.27 Neposredno rukovoœenje stanicom saobrañajne policije ñe biti olakãano ako se pripremaju i realizuju planovi rada od godiãnjeg do meseånog nivoa. – prijem patrola po povratku sa sluæbe.2. srednja brzina na putu. – otpremanje patrola i pozornika u sluæbu (isprañaj patrole). zadatke i mere koje ñe se preduzimati u posmatranom periodu. broj odsustvovanja sa posla. nacionalni planovi rada policije u bezbednosti saobrañaja. Vrnjaåka Banja. procenat uåeãña pijanih vozaåa u saobrañaju. Ovi planovi rada bi trebalo da obuhvate kratak prikaz najvaænijih obeleæja postojeñeg stanja indikatora bezbednosti saobrañaja i saobrañajnih nezgoda. Konkretni planovi rada policije se moraju temeljiti na struånim analizama stanja bezbednosti saobrañaja. periodiåni i meseåni planovi) i prañenje njihove realizacije.4. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. okvir koji je definisala zajednica i viãe organizacione jedinice. 2005. Rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije Neposredno rukovoœenje stanicom saobrañajne policije obuhvata: – utvrœivanje planova rada (godiãnji. B. Utvrœivanje planova rada. – prañenje stanja bezbednosti saobrañaja i aktivnosti policije. P. broj prekoraåenja brzine.). region) i planova policijskog rada na viãem nivou (strategija policijske prinude u bezbednosti saobrañaja. Policija ima velike moguñnosti i obavezu da pomogne lokalnoj zajednici da prati stanje bezbednosti saobrañaja. Planovi rada se prave na osnovu nacionalnih i regionalnih strateãkih dokumenata zajednice (dræava. Neophodno je u planovima predivdeti i kvantifikovati indikatore kojima ñe se meriti uspeh u realizaciji planova (broj radnih sati. ali moraju biti usaglaãeni i sa strategijama i planovima lokalne zajednice. planovi rada viãih organizacionih jedinica). da podræi i pomogne strateãko planiranje aktivnosti svih subjekata na lokalnom nivou. – izdavanje pismenih nareœenja patrolama (priprema naloga za izvrãenje sluæbenog zadatka). broj akcija pojaåane kontrole. procenat vozaåa koji voze pre sticanja prava i broj otkrivenih u saobrañaju itd.Lipovac. 27 15 Miliniñ. – izrada dnevnih rasporeda sluæbe. ciljeve. – struåno osposobljavanje i usvrãavanje radnika stanice. – saradnja sa ostalim subjektima zaãtitnog sistema u bezbednosti saobrañaja.. Pogledi na strategijsko planiranje policijskih poslova u bezbednosti saobrañaja. a zatim da svoje aktivnosti dobro uklopi u rad ostalih subjekata. – instruktivno-kontrolna delatnost. a zatim kljuåne oblasti rada.

u pravcu neposredno ispred oãtre krivine . odnosno pomoñnikom komandira.. u sluæbenim prostorijama. .. a posebno kontrolu upotrebe sigurnosnih pojaseva i zaustavljanja na znak “Stop” . odnosno njihovi zamenici.15 vrãiti kontrolu saobrañaja u mestu. a ostala vozila zaustavljati samo u prekrãaju . Izdavanje pismenih nareœenja patrolama. a posebno obratiti paænju na prekrãaje ekstremnog prekoraåenja brzine .. belo.25 vrãiti nadzor u pokretu nad odvijanjem saobrañaja. u mestu .15. pripremljenost patrole za izvrãenje zadataka (da li imaju potrebne obrasce. obuåenost. .4. neophodno je da stareãina neposredno isprati svaku patrolu. i kontrolisati nepropisna preticanja – navesti u izveãtaju rezultate kontrole . urednost. saobrañajne nezgode i drugi zastoji) i nareœuje postupanja saobrañajne 363 15. nekad se koriste prostorije deæurne sluæbe. stanje liåne opreme i naoruæanja.. polazak patrole iz stanice u 6.. veñ voditi raåuna o viãim planovima i konkretnim uslovima.. jasno je da rukovoœenje stanicom mogu vrãiti samo iskusni i veoma struåni komandiri.. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . Saobrañajni policajci se staraju da dosledno sprovode postavljene zadatke. rutinski zaustavljati i kontrolisati svako peto. i zaustavljati sva vozila koja voze preko 95 km/h – dobro vidljiva kontrola – saåiniti poseban izveãtaj o ekstremnim prekoraåenjima brzine. Mada je Nalog veoma konkretan... pojaãnjava najvaænije probleme na terenu (aktuelni problemi u saobrañaju.....30 patrolno vozilo zaustaviti posle deonice – skrivena kontrola – .. pojaãnjava aktuelne dogaœaje znaåajne za izvrãenje zadataka: åita aktuelne depeãe. u raskrsnici ulica . Na isprañaju patrole stareãina neposredno sagledava stanje svakog policajca i njegovu spremnost da izvrãi predviœene zadatke: liåni izgled. stareãina daje pismene zadatke svakoj patroli u vidu Naloga za izvrãenje sluæbenog zadatka (patrolni list). Neke stanice imaju posebnu prostoriju za isprañaj patrola.. U dnevnom rasporedu se precizno definiãe vreme i prostor rada svake patrole i odreœuju pojedinaåna zaduæenja policajaca. Na isprañaju se sagledava i ispravnost vozila i opreme u vozilu. blokade. Na osnovu meseånih planova i dnevnih rasporeda sluæbe.. ne ulazeñi dublje u osnove iz kojih su ovi zadaci proizaãli. Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije Izrada dnevnih rasporeda sluæbe.30 do 12.).. Isprañaj patrole se vrãi oko 30 minuta pre poåetka patrolne sluæbe. putniåko vozilo. a posebno o stanju indikatora i parametara bezbednosti saobrañaja na posmatranom podruåju.).00 sati. U nalogu bi trebalo ãto preciznije naloæiti izvrãenje zadataka po vremenu i mestu izvrãenja (npr. od 7.. garaæa i sl. spremnost i motivisanost za izvrãenje konkretnih zadataka. Otpremanje patrola i pozornika u sluæbu (isprañaj patrole). Ovaj nalog predstavlja konkretizaciju svih planova i rasporeda.. S obzirom na oåekivani stepen konkretizacije zadataka u nalogu.. ãtrajkovi...45 do 8.. vrãiti merenje brzine vozila koja dolaze iz pravca . da li su shvatili zadatke i sl. umor.. u periodu od 11. Stareãina usmeno obrazlaæe i pojaãnjava svaki zadatak. od 6.00 do 6. domonstracije. Stareãina u dnevnim rasporedima sluæbe konkretizuje zadatke saobrañajne policije za posmatrani dan.. Stareãina vodi raåuna da zadaci u Nalogu budu u skladu sa svim strateãkim i planskim dokumentima i da budu ãto konkretniji.. Pripremu ovih zadataka treba shvatiti veoma ozbiljno i uvek je raditi u saradnji sa voœom sektora. Ne treba dnevne rasporede praviti po inerciji (prepisivati iz dana u dan).

ali je neophodno i da neposredno izlazi na patrolne reone i liåno se uveri u naåin rada policajaca na terenu. da bi pratio kvalitet rada i posveñenost policajaca svom poslu. izveãtaja o kontrolnoj delatnosti i neposrednog uvida u izvrãavanje pojedinih zadataka. Konaåno. Izveãtavanje o radu patrole vrãi se pismeno i usmeno. Prijem sluæbe je veoma znaåajan da bi stareãina uspeãno pratio i dobro shvatao stanje i probleme sa terena. Instruktivno-kontrolna delatnost. Stareãina koristi razne metode da ostvari ãto bolji uvid u rad svoje jedinice i svakog pojedinca u jedinici. U toku sluæbe. broj i struktura uoåenih prekrãaja. a drugi organ vrãi uviœaj. zapisnici o kontroli uåesnika u saobrañaju. S druge strane. Patrola kompletira pisani izveãtaj na poleœini naloga i usmeno pojaãnjava stareãini najvaænije aktivnosti. Kontrolna delatnost se odvija: 28 Izveãtaj o nezgodi popunjava patrola. stareãina se upoznaje sa radom patrola kroz usmene kontakte putem radio veze. odnosno lice koje on ovlasti. Ovo je i dobra prilika da stareãina shvati koliko su bili realni njegovi planovi i postavljeni radni zadaci. rada administracije. obaveãtenja i drugi pisani dokumenti su najåeãñi pisani oblici izveãtavanja o radu patrole. da bi sagledavao naåin izvrãenja zadataka koje je naloæio. Svaka patrola se posle patrolne sluæbe vraña u stanicu i predaje sluæbu stareãini (najbolje je da sluæbu preda stareãini koji je patrolu ispratio u sluæbu). izveãtaj o upotrebi sredstava prinude. staniånih evidencija i drugih dokumenata u stanici. Usmeno izveãtavanje se ostvaruje radio vezom u toku izvrãavanja pojedinih zadataka. prigovora na rad. reãenja o prekrãajima.28 sluæbene beleãke. prijemom patrola i razgovorom o aktivnostima na terenu. stareãina se na najbolji naåin upoznaje sa stanjem i najvaænijim problemima sa kojima se susreñe patrola u svom radu. Na osnovu sugestija stareãine. stareãina upravlja stanicom. Ostali pisani izveãtaji (npr. P. Tek kada je uveren da je svaki policajac shvatio zadatke i da ih moæe uspeãno izvrãiti. patrola kompletira ostale pisane podneske i izveãtaje.Lipovac. preduzete mere u vezi otkrivenih prekrãaja i ostale vaæne aktivnosti. usmenim izveãtavanjem o radu kada stareãina izaœe na lice mesta (radi kontrole ili pomoñi i organizovanja sloæenijih zadataka) i pri predaji sluæbe (posle patrolne sluæbe). Na osnovu struånog i neprekidnog prañenja stanja u stanici. Nadzor nad radom i funkcionisanjem jedinice je veoma znaåajna funkcija rukovoœenja. pisanih podnesaka. 364 . odnosno da bi ove zadatke u buduñnosti bolje prilagoœavao konkretnim moguñnostima policajaca. Ovako se zaokruæuje proces planiranja i prañenja rada patrole. stareãina odobrava izlazak na teren. ako ona obezbeœuje lice mesta. Prijem patrola po povratku sa sluæbe treba da vrãi stareãina. izveãtaj o saobrañajnoj nezgodi). Posebno korisne informacije dobija na osnovu izveãtaja patrola o patrolnoj delatnosti. izveãtaja deæurne sluæbe. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 policije. Pismeni izveãtaj na poleœini naloga je osnovni vid izveãtavanja o radu patrole i u njega se unose najznaåajnije aktivnosti patrole: broj kontrola. prijave. tako se uvaæava najvaæniji posao saobrañajne policije – patrolna delatnost.

Stareãina prati struånost policajaca u stanici i planira njihovo usavrãavanje. poduåiti ih kako da rade u konkretnim uslovima. Kontrolna delatnost se sprovodi na osnovu naloga (patrolnog lista). seminari i struåna predavanja u stanici.). Obuka policajaca je neraskidivo vezana za njihov rad i tako bi je trebalo i planirati: u godiãnjim planovima rada bi trebalo za svakog policajca predvideti vreme neophodno za obuku (pohaœanje kurseva i seminara u trening centrima. zajedno sa ostalim stareãinama treba da sagledava potrebe i organizuje struåno usavrãavanje polica365 15. Stareãina jedinice saobrañajne policije. Zato se podrazumeva da je komandir bio iskusan saobrañajni policajac koji ima veliki ugled meœu policajcima i koji im moæe pomoñi. Struåno osposobljavanje i usavrãavanje pripadnika policije je jedan od osnovnih uslova za struåan i efikasan rad saobrañajne policije. – naposredno na terenu uz znanje patrole (stareãina dolazi na mesto rada patrole. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . – neposredno na terenu. – posredno na osnovu izveãtaja i pisanih podnesaka. a neãto åeãñe sa patrolom koju åine neiskusni ili policajci na åiji rad se graœani åeãñe æale. a posebno: vrãi selekciju i upuñivanje policajaca na osnovni saobrañajni kurs. provere znanja. rukovodi praktiånim delovima obuke saobrañajnih policajaca u stanici. – posredno na osnovu prituæbi i prigovora graœana i ostalih saznanja (stareãina ne sme da ignoriãe nijedan prigovor. niti usmenu primedbu na rad svojih policajaca. prima izveãtaj. Kontrolna delatnost na terenu i rad sa patrolom imaju elemente i instruktivne delatnosti. odlazak u druge jedinice. bez znanja patrole (stareãina sa mesta na kome ga ne uoåava patrola prati rad patrole i stiåe odliåan utisak o kvalitetu rada. a u liånim kontaktima radio vezom ili na drugi naåin sagledava rad pojedinih patrola i naåin realizacije nekih zadataka). kada stareãina ostvaruje uvid u rad policajaca. ostali vidovi obuke u stanici i sl. ukazuje na propuste i daje konkretna nareœenja koja mogu podrazumevati i neposrednu demonstraciju ispravnog postupanja). usmerava i koordinira rad patrola i deæurne sluæbe. Veoma je korisno da se instruktivno-kontrolna delatnost realizuje u vreme izvrãenja sloæenih zadataka. a svojim prisustvom i struånoãñu uliva poverenje meœu policajcima. Posebno je znaåajno da komandir stanice planira obuku svih stareãina i da stalno radi na svom ostruåavanju i struånom razvoju.4. prati i stimuliãe obuku na kursevima i seminarima. prati rad. a posebno sluæbene izveãtaje koji ukazuju na nepropisan i nesavestan rad). Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije – u stanici (stareãina uz pomoñ deæurne sluæbe neprekidno nadzire rad patrola na terenu. rad sa policajcima – mentorima u stanici. o problemima i slabostima koje uoåava). bira i stimuliãe policajce – mentore da kvalitetno realizuju praktiånu obuku u stanici.15. planira i organizuje stuåno usavrãavanje saobrañajnih policajaca u okviru redovne nastave u jedinici. sagledava obrazovne potrebe i upuñuje saobrañajne policajce na specijalistiåke kurseve i seminare. U toku godine stareãina bi trebalo da makar jednom izaœe i radi sa svakom patrolom (instruktivno-kontrolna delatnost). a izveãtaji o kontrolnoj delatnosti treba da pomognu u prañenju i usmeravanju rada policajaca.

a rezultati rada bolji. Na primer. tako ãto ñe ga prilagoœavati aktuelnim problemima i izvorima opasnosti. obuåavanju i u realizaciji svake naãe aktivnosti. Tako ñemo zadobiti bolju podrãku zajednice. nadzor nad odvija366 . Ovakve karte mogu pomoñi u planiranju i usmeravanju rada. da pomogne i olakãa rad drugih subjekata i svoj rad stavi u funkciju zaãtitnog sistema. sa kojim posledicama i gde se dogaœaju. Naime. za reãavanje pojedinih dela u saobrañaju.). U svakoj stanici saobrañajne policije trebalo bi da se svakodnevno aæuriraju karte saobrañajnih nezgoda na kojima se jednostavno i pregledno prikazuje koje nezgode. o saobrañaju. Tada ñe graœani bolje prihvatati saobrañajnu policiju i pomagati joj u radu. Saradnja sa ostalim subjektima zaãtitnog sistema u bezbednosti saobrañaja je veoma znaåajna za efikasan i efektan rad saobrañajne policije. dobiti podrãku u opremanju. voænja neispravnih vozila itd. onda ñe rad saobrañajne policije biti bolje podræan i uvaæavan.Lipovac. ali i druge izvore podataka o saobrañajnim obeleæjima (podatke o putevima. kada. prañenje vrsta nezgoda na putnoj mreæi. Saobrañajna policija ima brojne kontakte sa graœanima. P. Ove baze podataka pruæaju ogromne moguñnosti za struåno sagledavanje stanja bezbednosti saobrañaja na posmatranom podruåju i trebalo bi ih maksimalno koristiti. Saradnja sa drugim linijama rada je veoma vaæan zadatak saobrañajne policije. Saobrañajna policija moæe da podstakne druge subjekte da preuzmu svoj deo odgovornosti. mogu se uspeãno reãiti u okviru rada saobrañajne policije. prolasci na crveno. neophodna je saradnja saobrañajne policije sa drugim linijama rada. da su åeste nezgode u semaforizovanim raskrsnicama. Posebno su vaæni prañenje prostorne i vremenske raspodele saobrañajnih nezgoda.). Mnogi zadaci iz nadleænosti OUP-a. nezaustavljanja na znak “Stop”. ali i moguñnost rutinske kontrole koja se moæe odliåno iskoristiti za rad na rasvetljavanju brojnih kriviånih dela. a posebno u suzbijanju kriminala i otkrivanju izvrãioca kriviånih dela. Stareãina bi trebalo da na osnovu uporedne analize stanja bezbednosti saobrañaja i aktivnosti policije stalno unapreœuje rad policije. Konaåno. da pomogne koordinaciju rada viãe subjekata. Saobrañajna policija je samo deo jedinstvenog zaãtitnog sistema i to treba stalno isticati i uvaæavati. Ako uspeãno saraœuje sa ostalim subjektima. Prañenje stanja bezbednosti saobrañaja i aktivnosti policije je osnov za uspeãan rad i planiranje rada policije. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 jaca opãte nadleænosti (koji nisu zavrãili osnovni saobrañajni kurs) koji se ukÿuåuju u kontrolu i regulisanje saobrañaja. stareãina ñe usmeriti rad na otkrivanje prekrãaja prekoraåenja brzina ili prolaska na crveno itd. o ponaãanju uåesnika u saobrañaju. prañenje najåeãñih i najopasnijih greãaka u saobrañaju. Veoma kvalitetne analize stanja mogu se dobiti i od nauånih i struånih ustanova koje koriste baze podataka o nezgodma. ako analize ukazuju da vrlo velike brzine åesto doprinose nastanku nezgoda. a posebno za rasvetljavanje nezgoda sa nepoznatim uåiniocima. Saobrañajna policija je odgovorna za struåno i aæurno voœenje baza podataka o saobrañajnim nezgodama. o ranijim istraæivanjima i sl. voænja pod uticajem alkohola. Sa druge strane. U buduñnosti bi trebalo razviti snimanje i uspostaviti prañenje najvaænijih indikatora bezbednosti saobrañaja (brzine vozila. danas se svako kriviåno delo realizuje i u saobrañaju i uz pomoñ vozila.

. D. Tako se obezbeœuje bolja pokrivenost teritorije. Beograd. i Dobovãek. zavisni i meœusobno uslovljeni. Vrnjaåka Banja. Present and Future Road Safety Work in ECMT. 2001. 2000. 1994.. Saobrañajni fakultet.. A Strategic Road Safety Plan for the European Union. B. International Road Safety Strategy. Monash University. Facultz of Crminal Justice. PRI. Leonard and More. B. White book. 1999. Preporuke. A Review of the Literature on Police Traffic Law Enforcement. Pogledi na strategijsko planiranje policijskih poslova u bezbednosti saobrañaja. D. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . ETSC. Evropski kodeks policijske etike. ali i realizaciju i koordinaciju navedenih poslova rukovoœenja stanicom. Dilemmas of Contemporary Criminal Justice. Vrnjaåka Banja. Kontrola i regulisanje saobrañaja. Lipovac. Lisabon.. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. Miletiñ. CEMT/CS(2002) 7/ PROV. seminar – savetovanje – razmena najbolje policijske prakse. Miliniñ. Australian Road Research. New York.. Ljubljana. Kontrola saobrañaja i metodi rada policije na saobrañajnom sektoru (magistarski rad). voænja pre sticanja prava. National Strategic Road Safety Plans – Code of Good Practice. ovi poslovi su meœusobno isprepletani. 367 15.Literatura njem saobrañaja. Uspeãan rad patrole na terenu podrazumeva uspeãan rad svakog policajca u patroli. nepoãtovanje reæima saobrañaja itd. Traffic law Enforcement. Zaal. Priorities in EU Road Safety Progress Report and Ranking of Actions. 1984. Policing in Central ind Eastern Europe. Past.). smanjuje broj saobrañajnih policajaca i poveñava specifiåan subjektivni rizik kaænjavanja pojedinih prekrãioca (nepropisna parkiranja i zaustavljanja. Pri. 2003. jednovremeno i koordinirano u svakoj stanici saobrañajne policije.. Beograd. Meãko. Strazburg. Police Science Series. Strategije bezbednosti saobrañaja. Police Organization and Management.. COM(2000) 125 final. otkrivanje i sankcionisanje pojedinih saobrañajnih prekrãaja mogu uspeãno vrãiti i pripadnici policije opãte nadleænosti. voænja neregistrovanih vozila. B. a Review of the Literature. 2000. 2005. Brussels. G. Brisel.. 1997. Komitet ministara saveta Evrope. 2002.. Svi nabrojani poslovi se realizuju neprekidno. Lisabon. Canberra: Federal Office of Road Safety. M. Jankoviñ. 2000. Mada su pojedinaåno objaãnjeni. M. Pagon. bolja iskoriãñenost ljudstva i tehnike. K. 53. struåni skup bezbednost saobrañaja na putevima. seminar – savetovanje – razmena najbolje policijske prakse. 2005. 2004. 2000. Literatura Armour. Report No.

White Paper. HMIC (Her Majesty’s Inspector of Constabulary) Thematic Inspection Report. Brisel. Australian Transport Council. P.Lipovac. Evropska komisija. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 Police Enforcement Strategies to Reduce Traffic Casualties in Europe. Road Policing and Traffic. 2000. European Transport Policy for 2010: Time to Decide. 368 . Melburn. Home Office. 2001. 1998. London. European Transport Safety Council (ETSC). The National Road Safety Strategy 2001 – 2010. 1999.

2.16.4. Mesto i uloga voœe sektora i komandira 16. Poslovi i zadaci na sektoru 16. Organizacija i naåin realizacije sektorskog rada 16. Dosije sektora .3.1. SEKTORSKI RAD U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 16.

ali tako da se obezbedi jedinstveno obavljanje unutraãnjih poslova na sektoru (planiranje. ORGANIZACIJA I NAÅIN REALIZACIJE SEKTORSKOG RADA Da bi se unapredio i uåinio ãto efikasnijim rad policije na terenu. 16. pa i rad po pitanju bezbednosti saobrañaja.16. obimu problematike i broju angaæovanih ljudi razlikuju se sektor prve kategorije i sektor.7. 1 Uputstvo o naåinu organizovanja i vrãenja unutraãnjih poslova na bezbednosnom sektoru (1. POSLOVI I ZADACI NA SEKTORU Najznaåajniji poslovi i zadaci koji se realizuju na sektoru su: – zaãtita bezbednosti i ustavnog poretka. Poslovi i zadaci na sektoru obavljaju se po linijskom principu. zadaci i naåin vrãenja poslova na sektoru i naåin voœenja evidencija. Treba razlikovati dve situacije – dve vrste sektora i sektorskog rada: a) bezbednosni sektor na kome se poslovi bezbednosti saobrañaja realizuju u sklopu ostalih poslova i b) saobrañajni sektor na kome se osnovni sadræaj poslova odnosi na bezbednost saobrañaja.1 Ovim aktom su ureœeni organizacija. Prema veliåini sektora.2. Organizaciju i naåin realizacije sektorskog rada u Srbiji je propisan posebnim. 371 16.1. a moæe da obuhvata podruåje jedne ili viãe mesnih zajednica ili deonice puteva. usmeravanje. SEKTORSKI RAD U BEZBED. SAOBRAÑAJA .1997). Naåelnik SUP-a donosi i Odluku kojom se utvrœuju patrolni i pozorniåki rejoni na sektoru. kojeg donosi ministar unutraãnjih poslova. Naåelnik SUP-a predlaæe (Ministru) podelu podruåja na sektore. internim aktom – Uputstvom. organizuje se po sektorima. Sektor predstavlja prirodnu i bezbednosnu celinu. kontrola i odgovornost). koordinacija.

On. – nabavljanje. prati i ocenjuje rad policajaca na sektoru.3. AMSA. dræanje i noãenje oruæja i municije. Krsto Bezbednost saobrañaja 16 – zaãtita æivota. – vrãenje nadzora i obezbeœenje vrãenja vanrednog prevoza na putevima. odnosno 5 radnika na sektoru). Na sektoru se angaæuje stalan tim koga åine voœa sektora i odreœeni broj policajaca (najmanje 7 radnika na sektoru 1. – vrãenje nadzora i pruæanje struåne pomoñi organima. kategorije. putne isprave. – zaãtita od poæara. organizacijama i preduzeñima kojima je zakonom povereno vrãenje odreœenih poslova u vezi bezbednosti saobrañaja (tehniåki pregledi. centri za obuku vozaåa. daje predloge. Posebno je vaæno da voœa sektora bude stalno angaæovan na istom sektoru. Radnici na sektoru o svim bezbednosnim pojavama obaveãtavaju voœu sektora. predlaæe nagraœivanje i kaænjavanje radnika na sektoru. – liåne karte. – obezbeœenje odreœenih liånosti i objekata i – bezbednost saobrañaja na putevima. Voœa sektora prati stanje na sektoru. uåesnicima u saobrañaju. pored nabrojanih. – uoåavanje opasnosti na putevima i preduzimanje mera za njihovo otklanjanje. preduzeña za odræavanje puteva i dr. vozila i drugih uåesnika u saobrañaju. – kontrola prelaæenja preko dræavne granice. P. MESTO I ULOGA VOŒE SEKTORA I KOMANDIRA Patrolna i pozorniåka delatnost. – kontrola kretanja i boravka stranaca. na osnovu dobrog poznavanja stanja na sektoru. uåestvuje u planiranju sluæbe i u pripremi zadataka patrolama.Lipovac. prebivaliãte i boraviãte graœana i drugo. – regulisanje saobrañaja i pruæanje pomoñi vozaåima i dr. – odræavanje javnog reda i mira. posebno realizuju i sledeñi poslovi i zadaci bezbednosti saobrañaja: – prañenje stanja bezbednosti saobrañaja na sektoru. voœa sektora je policajac koji 372 . S druge strane. – obezbeœenje zborova i drugih okupljanja graœana. – obezbeœenje lica mesta i vrãenje uviœaja saobrañajnih nezgoda. na radnim sastancima sa stareãinama analizira stanje na sektoru. – spreåavanje vrãenja i otkrivanje kriviånih dela i prekrãaja iz oblasti bezbednosti saobrañaja. liåne i imovinske sigurnosti graœana.). izveãtava stareãinu o stanju i problemima na sektoru. – vrãenje kontrole vozaåa. Na saobrañajnom sektoru se. 16. i neposredna kontrola i interventno regulisanje saobrañaja su osnovni vidovi delovanja na sektoru. planira i neposredno rukovodi poslovima na sektoru.

usmeravanje i kontrola rada na sektoru vrãi se na nivou SUP-a i stanice (odgovoran je komandir). Voœa sektora je odgovoran za stanje bezbednosti saobrañaja i uredno voœenje evidencija na sektoru. DOSIJE SEKTORA Dosije sektora sadræi propisane sadræaje poåev od odluke o utvrœivanju sektora. U tom smislu. SEKTORSKI RAD U BEZBED. do nekih konkretnih podataka o licima i objektima koji su znaåajni za vrãenje poslova na sektoru. – predlaæe broj radnika na sektorima. skica podruåja sektora. pregled servisa i radnji za popravku vozila. pregled vaænijih transportnih preduzeña. – planira. dosije pozorniåkog reona. U Uputstvu2 su utvrœeni najvaæniji sadræaji dosijea saobrañajnog sektora: odluka o utvrœivanju sektora. 373 16. Planiranje. pregled lica pod pojaåanim nadzorom i lokalnom kontrolom. komandir (rukovodeñi radnik): – predlaæe podelu staniånog podruåja na sektore. pregled preduzeña za odræavanje puteva sa punktovima zimske sluæbe. SAOBRAÑAJA . Imajuñi na umu osnovnu nameru da dosije omoguñi ãto kvalitetnije prañenje stanja i planiranje aktivnosti na sektoru. Ovo podrazumeva da se u liku voœe sektora stapaju funkcije odliånog policajca koji radi na sektoru i neposrednog rukovodioca. Na nivou policijske uprave. – planira. bezbednosna procena. pregled objekata interesantnih sa aspekta bezbednosti saobrañaja. priprema i organizuje radne sastanke sa voœama sektora i odgovarajuñim linijama rada. treba unaprediti sadræaje dosijea.16. spisak pripadnika policije koji obavljaju poslove na sektoru. koordinira i kontroliãe rad na sektoru. ovo treba shvatiti samo kao okvir i minimum sadræaja.4. organizuje. On je spona izmeœu stareãine i policajaca – neposrednih izvrãilaca poslova. a posebno u delu koji se odnosi na struåno 2 Uputstvo o naåinu organizovanja i vrãenja unutraãnjih poslova na bezbednosnom sektoru. pregled preduzeña koja raspolaæu dizalicama. vrãi uviœaje najteæih saobrañajnih nezgoda. Dosije sektora neposredno vrãi poslove na sektoru (zajedno s drugim policajcima). a posebno za voœenje dosijea sektora. neposredno prati rad i pruæa struånu pomoñ ostalim policajcima na sektoru (posebno kod sloæenih poslova). pregled objekata od posebnog znaåaja itd. preko analize postojeñeg stanja i bezbednosnih procena. – obezbeœuje ustaljenost voœa sektora i radnika na sektoru i – obezbeœuje jedinstveno vrãenje poslova na sektoru. stanice i sektora vodi se dosije koji sadræi potrebne podatke od znaåaja za vrãenje poslova bezbednosti na posmatranom podruåju. 16. organizovanje. Meœutim.4. pregled vaænijih putnih objekata na sektoru. struåno usmerava. – kontroliãe voœenje dosijea sektora. pregled preduzeña za ãlepanje i uklanjanje vozila. podelu sektora na patrolne i pozorniåke reone.

Canberra: Federal Office of Road Safety. S. 2000. 2006. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. a Review of the Literature. D. Rakiñ. Kontrola saobrañaja i metodi rada policije na saobrañajnom sektoru (magistarski rad). Literatura Clarke. Kod svake nezgode bi trebalo da se evidentiraju i najvaæniji propusti i okolnosti koji su prethodili nezgodi. prostorna i vremenska raspodela nezgoda itd. o radovima na putu. o putu i putnim objektima. 53. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Kontrola i regulisanje saobrañaja. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Zaal. neravnomernost i struktura saobrañaja). Milijeviñ. Evropski kodeks policijske etike.. Accident Analysis and Prevention. pojedinaåni dijagrami svake nezgode (ili makar svake nezgode sa nastradalim licima). Police Organization and Management. 2006. G. B. karte nezgoda na putu. Beograd. Stefanoviñ. Posebno je vaæno da se u dosijeu sektora naœu kvalitetni podaci o saobrañajnim nezgodama. 374 . 2003. 31-43. Dosije saobrañajnog sektora – OUP Loznica (seminarski rad). Komitet ministara saveta Evrope. European Transport Safety Council (ETSC). Police Enforcement Strategies to Reduce Traffic Casualties in Europe. Krsto Bezbednost saobrañaja 16 prañenje i procenu stanja na sektoru. Miletiñ. I. U dosijeu bi trebalo aæurirati podatke o saobrañaju (PGDS. Saobrañajni fakultet. 31. odnosno na sistemu za automatsku obradu podataka.. 1994. Tako se omoguñuje struåno usmeravanje rada na sektoru. Dosije saobrañajnog sektora – OUP Vlasotince (seminarski rad). Police Science Series.. Beograd. Brisel.. V. Uputstvo o naåinu organizovanja i vrãenja unutraãnjih poslova na bezbednosnom sektoru. Beograd.. Preporuke. MUP RS. Dosije sektora se vodi ruåno. Viãa ãkola unutraãnjih poslova..Lipovac. P. 2001. New York. Beograd. Strazburg. vol. Beograd. D. Report No. 2006. 2006. Jankoviñ. o saobrañajnim prekrãajima. Monash University. Dosije saobrañajno sektora PS Lapovo (seminarski rad). Beograd. p. o vaænim obeleæjima bezbednosti saobrañaja i o saobrañajnim nezgodama. Junction Road Accidents During Cross Flow Turns: A Sequence Analysis of Police Case Files. Petroviñ. 1999. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Dosije sektora: Zrenjanin (seminarski rad). Leonard and More.. D.p. 1999.. 1997. Traffic Law Enforcement.

5. 80 Australijski program za procenu novih vozila – ANCAP (Australian New Car Assessment Programme) 72 automobili 15. 150. 35. 308. 338. 145. 71. 3. 93. 165. 70. 306. 343. 64. 171. 63. 96. 304. 197. 123. 115. 151. 120. 305. 157. 128. 33. 68. 372. 30. 162. 219. 147. 110. 42. 24. 307. 17. 44. 132. 352. 98. 394 bankina 97. 19. 366. 79. 185. 338. 159. 61. 48. 105. 64. 26. 23. 20. 22. 253. 329. 41. 132. 337. 391. 131. 129.INDEKS A ABS – Anti blokirajuñi sistem (Antilock Brake System) 127. 239. 69. 292. 128. 27. 394 automobilske patrole 350. 316. 309. 338. 79. 4. 265. 79. 371. 71. 42. 310. 69. 254. 310. 335. 190. 156. 238. 104. 334 auto-moto savez 260. 111. 139. 351 autoãkola 93. 173. 258. 105. 78. 303. 270. 314. 265 bezbednosni sektor 371 bezbednost saobrañaja 1. 390. 62. 334. 291. 104. 47. 74. 132 algoritam kampanje 318 Ameriåka nacionalna agencija za bezbednost saobrañaja – NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) 128 Ameriåki program za procenu novih i polovnih vozila – USNCAP (US New Car Assessment Programme) 72 anketa 66. 314 C Case Study (studije sluåaja) 73. 43. 128. 109. 65. 313. 372 bezbedno odstojanje 120 biciklistiåka saobrañajna patrola 350 brzina vozila 45. 127. 201. 393 autotransportna preduzeña 92 B baze podataka 19. 314. 80. 74 centar za obuku vozaåa 290. 108. 34. 256. 339. 21. 313. 24. 336. 242 aktivna bezbednost saobrañaja 5. 358. 80. 391 analiza ponaãanja (Behavioural analyses) 71 analize saobrañajnih nezgoda 70. 144. 189. 59. 338. 53. 96. 114. 71. 265 berme 97. 65. 158. 97. 45. 304. 23. 132. 257. 244. 303. 393 375 . 27. 358 apsolutni pokazatelji 21.

291. 120. 287. 248 etiologija 165. 212. 196. 168. 290. 207. 11. 215. 281. 167. 352 hitni izveãtaji o nezgodi 189 I IAATM – Meœunarodno udruæenje za nesreñe i saobrañajnu medicinu 41 ICADUS – Meœunarodni komitet za alkohol. 48 H helikopterske patrole 351. 207. P. 356 doobuka vozaåa 304 dosije sektora 373. 273. 72. 301. 228. 133 fenomenologija 165. 385 dubinske studije konflikata (In-depth conflikt studies) 71 E efekat tunelskog vida 110 eksperimentalna i kontrolna grupa 319 eksperiment 16. 105. 9. 130. 73. 232. 220. 209. 200. 355. 144. 71. 298. 41. 221. 171 finansijska javnost 256 FISITA – Meœunarodna federacija inæenjera i tehniåara za motore i motorna vozila 41 fiksiranje lica mesta 191. 355 G grafiåki metod 204. 269. 229. 207. 215. 211. 180 ekspertize saobrañajnih nezgoda 69 ekspertska metoda 74 elementi kampanje 319 eliminacija 211. 284. 205. 89. 90. 337. 128. 91 dnevni policijski izveãtaji 68 dokaz 51. 270. 305. 203. 214 fotografisanje 204.Lipovac. 211. 233 godine promenjenog kvaliteta æivota – QALY (Quality Adjusted Life Years) 182 grane saobrañaja 9. 248. 7 drumski saobrañaj 4. 288. 268. 10. 234. 354. 205 fotodokumentacija 204. 88. 171 Euro City vozovi 18 evidencije osiguranja 68 Evropski program za procenu novih i polovnih vozila – EuroNCAP (Euro New Car Assessment Programme) 73 F faktori bezbednosti saobrañaja 96. 204. 7. 283. 125. 238. 374 druãtvene podele rada 6. 101. 173. 199. 214. 240. 236. 249 forsirano koåeçe 94. 208. 282. 151. 206. Krsto Bezbednost saobrañaja D deåija sediãta 124 direktni pokazatelji bezbednosti saobrañaja 78 dinamiåki saobrañajni rizik 81. 239 funkcionalna raspodela 353. 206. 54. 235. 299. 235. droge i saobrañajnu bezbednost 41 376 .

204. 363. 187. 321. 213. 269.Indeks IDBRA – Meœunarodno udruæenje za istraæivanje ponaãanja vozaåa 41 identifikacija 117. 336. 310. 265. 79. 320. 83 JIS – jedinstveni informacioni sistem 68. 77. 161. 284. 155. 319. 355. 329. 285. 184. 297. 342. 254 J Japanski program za procenu novih i polovnih vozila – JNCAP (Japaniese New Car Assessment Programme) 72 javni putevi 47. 313. 158. 325. 141. 209. 206. 308. 306. 221. 255. 140. 317 identifikacioni tragovi 219 IFSO – Meœunarodna organizacija ãefova policije 41 indikatori bezbednosti saobrañaja 176. 333. 254. 288 Internet 72. 150. 74. 344. 331. 179 izuzimanje tragova 203. 255. 308. 144. 142. 150. 364. 341. 183. 272. 327. 265. 95. 143. 322. 264. 364 izvrãni (akcioni) plan bezbednosti saobrañaja 27 izvrãni organi 253. 322 karakteristiåni detaÿi 242. 117. 63. 145. 272. 69. 264. 220. 74. 298. 106. 211. 243 377 . 248. 336. 143. 139. 123. 320. 372 inspekcijsko tehniåki upravni poslovi 279 inspekcijski nadzor 295. 280. 208. 125. 200. 318. 275. 188. 204. 322. 358 IRRD – Meœunarodna dokumentacija o istraæivanjima puteva (International Road Research Documentation) 41 IRTAD – Meœunarodna baza podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama (International Road Traffic and Accident Data Base) 24. 219. 249 izbegavanje nezgode 200 izloæenost saobrañaju 94 izveãtaji iz zdravstvenih ustanova 68 izveãtavanje 177. 190 iskljuåenje vozila 265. 205. 280 interventno regulisanje 259. 339. 124. 269. 210. 343. 299. 270. 122. 259. 146. 270. 178. 142. 307. 311. 42. 160. 266. 195. 292. 128. 310. 286 K kazne 34. 124. 350 kampanje 112. 149. 337. 328. 306 isprañaj patrole 362. 353 javni rizik 81. 352. 112. 145. 272. 339 iskustvo 27. 233. 215. 318. 363 IVV – Meœunarodno udruæenje za ãkolovanje vozaåa i saobrañajno vaspitanje 41 izloæenost saobrañaju 83. 357 ispitivanje vozila 162. 108. 340. 332. 261. 315. 333. 249. 139. 146. 111. 177. 188. 360 kacige 22. 31. 263. 269. 147. 335. 206. 344. 342. 273. 153. 365 intenzitet saobrañaja 93. 320. 270. 366 industrijska revolucija 7 instruktorska dozvola 286. 169. 273. 274. 308. 362. 155. 147. 158. 295. 152. 72. 75. 261. 309 instruktivno-kontrolna delatnost 362. 81. 105. 383 INTERPOL – Meœunarodna organizacija policije 41. 124. 333 iskljuåenje vozaåa 162. 73. 61. 153. 259. 292. 267. 97. 179. 155. 179. 330. 304. 185. 309 javnosti 33. 183. 179. 107. 187. 334. 351. 147. 281. 338. 113. 35. 159. 358. 320. 110. 343. 186. 123. 316. 268. 333. 154. 162. 93. 152. 321. 179. 144. 149. 182. 254. 256. 143. 141. 198. 320.

373 koncentrisani tragovi 226.Lipovac. 184. 372. 22. 183. 360 metod eksperimenta 71 metod komparacije 73 metod merenja 67 metode fiksiranja 191. 176. 71. 315. 148. 40. 315 kontrola stanja puta 265 kontrola uåesnika 143. 41. 361 merenja 67. 65. 194 kriminalistiåki znaåaj 202. 149. 334. 44 Meœunarodno udruæenje za drumski prevoz – IRU (International Road Union) 41 mera bezbednosti 159. 182. 117. 71. 289 konflikti u saobrañaju 67. 248. P. 177. 315 kriminalistiåke definicije 193. 108. 59. 188. 73. 200. 150. 93. 140. 366 L laæni tipiåni tragovi 226 linijski tragovi 227. 151. 208. Krsto Bezbednost saobrañaja kljuåne oblasti 137. 240 kriviåno delo 194. 32. 334. 130. 314. 362 koncentracija alkohola 110. 161. 180 modeli posledica 183 378 . 150. 361 meœunarodni izvori 43. 338 modeli faktora rizika (analitiåki mikromodeli) 176. 338 kontejner 14. 215 mikrotragovi 223 modeli 8. 365. 226. 74. 243. 180. 220. 264 kontrola vozila 161. 298 mesto sudara 221. 361. 496. 315. 264 kontrola ponaãanja vozaåa 264 kontrola prava uåeãña 264 kontrola trenutnog psihofiziåkog stanja 264 kontrolna grupa 319 kontrolni zdravstveni pregled 161. 122 Korigovana Hedonova matrica 104 kompas 7 komandir 354. 255. 201. 165. 78. 231. 222. 207. 78. 178. 181. 369. 95. 118. 66. 211. 249 metodologija 26. 185. 188. 93. 244. 94. 117. 332. 149. 179. 167. 33. 67. 94. 23. 232 M makrotragovi 223 markiranje tragova 230 medijska javnost 256 mehanoskopsko uklapanje 221. 179. 187. 196. 330. 42. 116. 177. 360 Meœunarodna organizacija za standardizaciju – ISO (International Standard Organization) 41 Meœunarodna putna federacija – IRF (International Road Federation) 41 meœunarodne organizacije 37. 298. 99. 213. 255. 202. 94. 100. 184. 207. 75. 361 konferencije za javnost 336 konflikti 67. 333. 95. 154. 308. 205. 286. 249 Meœunarodna automobilska federacija – FIA 42 Meœunarodna motociklistiåka federacija – FIM 42 Meœunarodna unija za javni transport – UITP 42 Meœunarodna klasifikacija bolesti – ICD (International Clasification of Diseases) 182 Meœunarodna organizacija za preventivu – PRI) 40. 264. 203. 269. 18. 222. 254. 221. 195. 213. 209. 22. 254. 73. 315. 229. 177. 95. 206. 242. konfliktna tehnika 94. 77. 273. 74. 288. 328. 46 kontramere 19. 289. 249 koncepti integralnog transporta 18 Konferencija evropskih ministara transporta – CEMT (Conference of Ministares of Transport) 40. 144. 70. 270. 235. 227. 363. 335.

299. 226. 329. 54. 232. 190. 258. 56. 310. 314 normativne definicije 173. 271. 208. 225. 62. 65. 271. 233 N naåin fiksiranja 233 naknada ãtete 52. 167. 236. 258. 297. 155. 205. 93. 195. 366. 265 nasloni za glavu 64. 133. 350. 358. 308. 18. 265. 68. 183. 176 motociklistiåke patrole 350 mulaæiranje 205. 142. 197. 66. 305. 219. 97. 254. 255. 265. 288. 95. 196. 284. 307 osiguranje 49. 65. 306 nevladine organizacije 40. 214. 214. 121. 132. 302. 189. 341. 85. 317 najãira javnost 74. 56. 80. 26. 339. 267. 210. 61. 298. 233 379 . 211. 177. 259. 283. 373 najugroæenije grupe 311. 189. 257 nadleæni organi 47. 53 okolnost nastanka saobrañajnih nezgoda 68. 74. 73. 231. 266. 125. 161. 234. 325. 29. 206.372. 91. 351. 321. 67. 307. 189. 273. 331. 161. 71. 273. 182. 99. 374 nauka 6. 118. 80. 298. 94. 342 osposobljavanje 21. 304. 195. 77. 180 modeli bezbednosti saobrañaja 165. 327. 275. 303. 87. 79. 273. 308. 336. 282. 39. 263. 71 negativni efekti 63 nematerijalne posledice 23 neposredne kontrole 133. 261. 167. 131. 264. 362. 228. 254. 75. 237 opãti rizik kontrole 141 opisni (deskriptivni) model 176. 210. 133. 69. 233 opomena 265. 292. 123. 306. 72. 374 obezbeœenje tragova 199. 144. 223. 28. 78. 307. 313. 229. 303. 316. 310. 283 obeleæja bezbednosti saobrañaja 28. 255 nauåno posmatranje 70. 305. 337. 94. 200 opasne situacije 69. 328 nareœenja 229. 372 neposredni uvid 299. 88. 63. 123. 183. 88. 268. 189. 79. 322. 154. 80. 290. 334. 146. 179. 363. 100. 347. 59. 214. 300. 155. 329. 224. 344. 21. 265. 318. 70. 168. 78. 176 ograniåena odgovornost 52. 184. 333 NRSC – Nacionalni savet za bezbednost saobrañaja (National Road Safety Council) 383 O oåekivana vrednost kazne 140. 120. 338. 99. 281. 325. 81. 219. 172. 80. 273. 255 nastradali 4. 309. 303. 295. 73. 344 OECD – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development) 24. 341. 70. 255. 154. 90. 66. 289 nadzor 47. 117. 284. 127 nauåne metode 59. 153. 161. 64. 53. 311. 53. 228 nivo bezbednosti saobrañaja 59. 254. 263. 330. 140. 174 novåana kazna 152. 115. 272. 285 Osnovna Hedonova matrica 103 osnovna naåela 211. 313. 306.Indeks modeli predviœanja (analitiåki makro modeli) 176. 83. 162. 257. 84. 222. 364. 35. 106. 359. 266. 266. 116. 265. 195. 67. 338. 99. 143 obrazovno-vaspitne ustanove 254 odnos saobrañajne policije i javnosti 310. 256. 330 organ unutraãnjih poslova 48. 266. 283. 158. 33. 344 nezavisna tela i komisije za nadzor 189 netipiåni tragovi 224. 41. 342. 232. 265. 92. 363. 295. 365 OTA – Svetska turing i automobilska organizacija 41 oznaåavanje tragova 231. 116. 314. 81. 82. 230 objektivni rizik 119. 23. 313. 67. 41. 198. 305. 55. 255. 141 oãteñenja 52. 352 organ za saobrañaj 263. 343. 197. 89. 264. 86. 328. 292. 200. 269. 354. 339. 183. 74 nauåne ustanove 34. 320.

273. 292. 197. 183. 352. 352. 126. 13. 67. 355. 9. 154. 292. 46. 343. 214. 103. 6. 106. 125. 56. 340. 188. 28. 273. 113. 34. 372. 315. 187. 184. 127. 35. 367. 335. 298. 20. 297. 357. 104. 267. 179. 198. 327. 329. 108. 111. 154. 231. 314 posledice saobrañajnih nezgoda 5. 184. 123. 327. 319. 91. 125. 306. 264. 183. 338. 145. 255. 124. 313. 333. 336 posledice nezgode 5. 88. 328. 205. 182. 126. 254 putnik 7. 179. 189. 106. 333. 227. 128. 328. 362. 356. 188. 351. 367. 360. 366. 79. 15. 93. 174. 189. 56 prevozilac 49. 107. 162. 189. 268. 336. 132. 219. 344. 41 pasivna bezbednost saobrañaja 5. 226 pravne norme 39. 95. 52. 366 policijska funkcija 319. 366 poniãteçe registracije 280. 274. 182. 122. 267. Krsto Bezbednost saobrañaja P paleta 18. 17. 23. 221 prvenstvo prolaza 97. 223. 111. 7. 343. 97. 372 patrolne sluæbe 268. 126. 340. 84. 104. 310. 48. 357. 80. 343 putar 149. 357 politiåka javnost 74. 79. 30. 223. 29. 350. 52 prevoz robe 13. 141. 51. 10 prostorna distribucija saobrañajnih nezgoda 98 prostorna raspodela 69. 53. 149. 52. 265. 321. 229. 353. 180. 255. 365. 201. 56 prikÿuåni putevi 131 privreda 3. 176. 333. 270. 161. 51. 184. 55. 150. 327. 65. 319. 351. 341. 360 peãaåke patrole 349 planiranje rada 98. 188. 321 pokazatelj bezbednosti saobrañaja 20. 354. 318. 114. 127. 220. 147. 188. 137. 254. 119. 117. 347. 73. 97. 80. 181. 334. 27. 53. 272. 354. 253. 229. 199. 78. 272. 335. 126. 154. 80. 254. 125. 149. 318. 264. 337. 46. 167. 207. 357. 219. 314. 330. 373 povrãinski tragovi 226. 56 prepreke pored puta 132 preventivno-propagandni poslovi 259. 355 prenosivi tovarni list 54. 168. 185 patrole 120. 222. 94. 339. 327. 352. 183. 333. 55. 206. 355 prevoz putnika i prtÿaga 50. 183. 249 povrede 52. 352. 105. 80. 146. 320. 355. 11. 9. 141. 167. 123. 332. 181. 195. 336 policajac 70. 200. 360. 63. 339. 93. 25. 356. 256. 282. 144. 94. 51. 257. 299. 68. 356. 72. 30. 185. 256. 321. 108. 188. 298. 71. 153. 69. 160 public relations-PR 328. 18. 315. 16. 354. 359. 183. 365. 173. 128. 103. 203. 360. 120. 320. 70. 362. 219. 50. 33. 69. 115. 349. 361. 273. 23. 159 pravosuœe 254. 347. 21. 373 policija 19. 337 prekrãajni postupak 198. 26. 185. 169. 293. 266. 342. 292. 353. 265. 118. 263. 41. 97. 225. 92. 65. 21. 141. 307 procesualistiåka definicija 193 pronalasci 3. 321. 78. 153. 6. 285. 344 privredni prestup 265. 264. 285 poruke 150. 199. 315. 374 prostorno-vremenske analize 202. 177. 330. 339 380 . 145. 98. 153. 115. 140. 186. 364. 132. 90. 317. 108. 321. 342. 347. 328 politiåke partije 159. 170. 227. 355. 144. 328. 116. 325. 105. 142. 254 ponaãanje 22. 177. 356. 317. 185. 149. 93. 79. 182. 220.Lipovac. 364. 73. 119. 98. 358. 143. 147. 170. 315 postojeñe staçe 26. 356. 358. 269. 343. 207. 319. 54. 222. 50. 360. 18. 202. 139. 114. 363. 169. 337. 116. 64. 54. 320. 80. 49. 350. 255. 181. 64. 313. 7. 35. 249. 344. 13. 337. 231 pravi tipiåni tragovi 225. 12. 79. 311. 178. 168. P. 366 podrãka kampaçama 150. 148. 133. 53. 196. 68. 363. 349.

141. 367. 115. 85. 169. 168. 203. 317. 314 rizik nezgode 121. 200. 207. 329. 63. 62. 168. 107. 76. 352. 364. 84. 274. 95. 67. 257. 63 saobrañajno-policijska prinuda 316 saobrañajno-tehniåka analiza nezgode 202. 162. 285. 372 relativni pokazateÿ 20. 351. 171. 149. 337. 282. 202. 331. 222. 177. 123. 105. 206. 374 saobrañajni put 4. 162. 195. 154. 23. 358. 356 registarske tablice 161. 114. 81. 103. 72. 177. 140. 372. 19. 285 registracija motornih i prikljuånih vozila 161. 309. 281. 174. 120. 82. 134. 131. 363 razgovori (Interviews) 71 reãeçe o upravnoj stvari 300 recidivisti 21. 63. 93. 314. 231. 313. 35. 364. 140. 34. 44. 227. 88. 183. 352. 228. 128. 92. 271. 165. 301 rukovoœeçe 195. 81. 31. 335. 71. 134. 374 saobrañajne patrole 337. 339. 64. 271. 134. 46. 182. 230. 40. 259. 78. 272. 167. 172. 147. 201. 170. 142. 307 saobrañajna sredstva 4. 362. 282. 367 rutinska (sluåajna) kontrola 265. 111. 355. 26. 11. 354. 130. 359. 313. 23. 150. 70. 111. 41. 264. 174 381 . 125. 15. 193. 292. 80. 330. 144 serija dogaœaja 168. 53. 18. 217. 371. 274. 210. 333. 221. 362. 242. 162. 259. 48. 373. 261. 233. 283 regulisaçe saobrañaja 23. 284. 132. 62. 355 raspored sluæbe 362. 191. 219 saobrañajne nezgode 4. 178. 244 saradça 338. 271. 194. 43. 366 S saobrañajna delatnost 3. 85. 181 rizik otkrivaça saobrañajnih prekrãaja 140 rizik zaustavÿaça 140. 336. 360. 20. 84 republiåki propisi 158 riziåne grupe 70. 89. 179. 258. 263. 197. 267. 49. 212. 18. 300 Savet Evrope 41. 99. 266. 366 sasluãanje lica 299. 215. 83. 239 saobrañajno policijske ispostave 349 saobrañajno pravo 37. 111. 357. 359. 30. 171. 105. 373 saobrañajni sistem 9. 283. 291. 63 saobrañajna patrola 350. 143 rokovi 26. 367 rizik nastanka saobrañajnih nezgoda 123. 5. 119. 78. 180. 75. 273. 131. 196. 208. 18 saobrañajni rizik 81. 281. 175. 7 saobrañajna dozvola 264. 181. 98. 255. 229. 334. 22. 351. 133. 149. 259. 51. 17. 203. 77. 343. 298. 28. 91 saobrañajni sektor 356. 198. 173. 97. 90. 104. 307. 43. 127. 222. 280. 363. 94. 115. 118. 232. 139. 313. 184. 220. 330 saobrañajna nauka 59. 315. 22. 178 rizik od nezgode 108. 152. 169. 356. 266. 316. 291. 337. 21. 304. 21. 161. 243. 13. 317. 25. 283. 120. 116. 273. 223. 199. 213. 347. 106. 39. 179. 86. 281. 257. 219. 24. 235. 126. 91. 62 saobrañajna trasologija 217. 29. 133. 366. 309. 255. 122. 176. 355. 152. 222. 351 saobrañajni prekrãaji 42. 65. 350. 226. 216. 150. 221. 59. 5. 171. 257. 39. 247. 33. 159. 280. 125. 243. 363. 315. 161. 354. 317. 352 saobrañajna signalizacija 265. 61. 68. 355. 224. 280. 87. 356 rizik kaæçavaça 140. 108. 355. 157. 32. 140. 293. 121. 69. 79. 354. 334. 229. 263. 366. 62. 282. 56. 48. 132. 214. 129. 314. 133. 133. 344 saobrañajni znaåaj 202. 269. 132. 372.Indeks R raspodela ljudstva 347. 74. 272. 67. 321.

311. 103. 161. 215. 73. 203. 167. 12 ãtetne posledice saobrañaja 1. 328. 111. 332. 314 tehniåki pregled vozila 159. 149. 292. 64. 124. 233. 76. 80. 108. 360 sistemski pristup 22 situacioni plan lica mesta 202. 313. 177. 176 sposobnost 64. 148. 133. 145. 366. 176 382 . 32. 104. 293. 266. 154. 364. 177. 32. 357. 320. 318. 351. 258. 255. 141. 32. 30. 106. 353 sprovoœeçe zakona 144. 144. 148. 307. 284. 4. 201. P. 207. 143. 215 skiciraçe 204. 329. 73. 117. 214 skala oãteñeça pri povredama (IIS) 182 skica lica mesta 204. 11. 200. 344 subjekti saobrañajnog prava 37. 303. 315 strategija bezbednosti saobrañaja 27. Krsto Bezbednost saobrañaja sigurnosni pojas 22. 149. 174. 77. 311. 81. 316. 97. 105. 178. 297 stanice policije 347. 123. 244. 68. 175. 123. 373 stanje kolovoza 131 statistiåke analize 22 statistiåki metod 66. 74. 362. 96. 70. 105. 23. 144. 321. 75. 99. 257. 268. 143. 63 specifiåan rizik kaæçavaça 142. 361 struåna javnost 33. 80 teæina nezgoda 103. 289. 33. 146. 206. 73. 264. 367. 98. 153. 343 T taåkasti tragovi 226. 69. 255. 179. 344. 28. 292 Skupãtina EU 41 socijalno zagaœivaçe 4. 104. 211. 149. 115. 158. 315. 123. 222. 208. 254. 213. 115. 127. 372 tehniåko regulisaçe 63. 331. 182 skupãtina 156. 290. 298 studije interakcije (Interactional studies) 71 subjekti bezbednosti saobrañaja 27. 213. 335 stepen motorizacije 19. 363. 333. 316. 78. 256. 125. 361. 27. 93. 313. 143 specifiåan rizik kontrole 141. 24. 311. 144. 204. 328. 71. 338 struåne organizacije 253. 150. 270. 133. 56 ÃSP – ãkolska saobrañajna patrola 273. 352. 148. 179. 334. 145. 35. 291. 255. 207. 134. 64. 339. 314. 34. 153. 203. 149. 313. 33. 157. 255. 67. 212. 36. 267. 335. 306. 295 tela za bezbednost saobrañaja 27. 249 tamna brojka saobrañajnih nezgoda 79. 48. 120. 271. 171. 63 ãtetni dogaœaji 52. 214. 268. 111. 362. 338 teorija sklonosti 21. 355 sudstvo 19. 65. 162. 254. 35. 365. 269. 373 stanje bezbednosti saobrañaja 1. 320. 358. 199. 3. 151. 174. 254. 49 subjektivni rizik 119. 372. 303. 147. 360. 185. 77. 34. 397 stavovi 70. 151. 24. 132. 121. 320. 169. 149. 360. 214. 84. 88 stepen poãtovaça propisa 266. 352. 291. 316. 194 sistem za zadræavaçe 124 sistem zaãtite 24. 209. 340. 313. 315. 32. 103. 187. 119. 84. 142. 318. 363 sistem kazni 42. 143. 151. 366. 304 sistem radnji 193. 33. 159. 146. 174. 213. 109. 125. 258. 88. 162. 97. 142 spell teorija 75. 227. 316. 295. 254. 189 svrha policijskog rada 256 Ã ãinski saobrañaj 10. 269. 145. 209. 314 stepen prihvatanja propisa 314. 40. 367 sudija za prekrãaje 152. 253. 349. 314. 337. 356. 34. 334. 106. 354. 309. 181 statistike drumskih saobrañajnih nezgoda u Evropi i Severnoj Americi (Statistics of Road Accidents in Europe and North America) 28. 115. 255. 83. 181. 249 skrañena skala povreda (AIS) 181.Lipovac. 355. 152. 112. 25. 159. 205. 205.

242. 216. 305. 255. 179. 189. 245 tragovi kretaça 223. 207. 304 unutraãnji izvor 40. 243 tragovi saobrañajne nezgode 217. 264. 233. 227. 226. 234. 244. 303. 43. 236. 203. 226 tipoloãka analiza 98 tovarni list 54. 70. 245. 224. 191. 274. 247 tragovi klizaça 210. 234 tragovi voæçe 210. 287. 154 vozaåka dozvola 42. 68. 246 tragovi koåeça 194. 285. 219. 249. 343. 232. 196. 235. 234. 46 uporedna analiza 99. 270. 366 upravljaåke mere 26. 112. 246. 233 videosnimaça 204. 162. 76. 205. 221. 338 vozna karta 51 VRC – Centar za istraæivanje vozila (Vehicle Research Center) 72 vreme prevoza 16 vreme intenzivnog koåeça 237. 231. 203. 211. 337. 243. 286. 200. 235. 292. 55. 200. 212. 153. 354. 234. 169. 27. 193. 208. 222 UKBS – unutraãnja kontrola bezbednosti saobrañaja 159. 226. 205. 230. 179 verbalni metod 204. 202. 239. 303. 366. 204. 210. 162. 203. 215. 290 vazduãni jastuk 64. 264. 153. 363. 223. 219. 144. 372. 351 voœa sektora 354. 235. 230. 76. 183 383 . 284 vangabaritni teret 271. 205. 230. 44. 144. 175 teorija zaraze 19. 134. 243 tragovi zanoãeça 234. 238. 123. 232. 308 ukucavanje broja motora i ãasije 280. 159. 235. 363 UN – Ujedinjene nacije (United Nations) 27. 277. 75. 152. 220. 304 tipiåni tragovi 224. 305. 352. 56 tragovi grebaça 234. 372. 290 usluge saobrañajne policije 257 usporenje 128. 293. 242. 212. 209. 201. 225. 369. 229. 228 tipiåni tragovi koji nedostaju 225. 246 trasa puta 131 TRRL – Laboratorija za istaæivanje puteva i transporta (Transport Road Research Laboratory) 27. 104. 28 U uåesnik saobrañajne nezgode 115. 337. 240. 240. 235. 385 unapreœivaçe vozaåa 162. 334. 194. 299. 243. 308. 290. 213. 373 uviœajna dokumentacija 189. 241. 167. 174. 293. 172. 65. 213. 194. 244. 356 V vangabaritna vozila 280. 103. 228. 284 umor 105. 69. 199. 291. 246. 287. 202. 228. 154. 290. 238. 337 vozaåki ispit 111. 238 vreme koåeça 237 vreme odziva koåionog sistema 237 vreme porasta usporeça 237 vreme reagovaça vozaåa 237 vremenska distribucija raspodele saobrañajnih nezgoda 98 vremenska raspodela 69. 214. 215. 313. 103. 174. 220. 306. 286. 226. 224. 209. 247. 214. 304. 198.Indeks teorija sluåaja 19. 233. 222. 269. 175 teorijska nastava 291. 242. 161. 242. 204. 245. 254 upravni poslovi 259. 274. 208. 374 vrsta puta 130. 358. 126. 288. 191. 75. 289. 286. 234. 304. 227. 280. 227. 112. 123. 288. 207. 199. 40. 127. 155. 279. 237. 97. 238 ustavi – prevodnice 7 uviœaj 26. 144. 169. 234. 233. 373 vozaåi poåetnici 112. 211. 233.

254 384 . 198. 254. 114 Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima Republike Srbije 47. 256. 17. 163. 362. 249 zapreminski tragovi 226. 96. 63. 194. 339. 128. 185. 303 æeljeno stanje 26. 240. 161. 209. 289. 161. 204. 239. 273. 27. 78. 245. 246 Æ æalbe 267. 255. 273.Lipovac. P. 240. 304 zamena inostranih vozaåkih dozvola 287 zanoãenje 127. 255. 298. 235. 360. 205. 301. 351 zdravstveni uslovi 287. 254. 264. 258. 251. 162 Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima 47. 188. 156. 103. 196. 229. 268. 235. 23. 285. 234. 221. 302. 211. 286. 41. 233. 253. 212. 334 zaãtitni sistem 23. 22. 245 zapisnik o kontroli 269 zapisnik o uviœaju 193. 33. 293. Krsto Bezbednost saobrañaja W WHO – Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization) 24. 157. 158. 156. 68. 280. 220. 269. 309 znaåaj tragova 217. 80. 208. 244. 289. 240. 243. 268. 285. 270. 292. 228. 214. 242. 173. 269. 288. 206. 331 zagaœivaçe 4. 227 zaãtitne mere 22. 104. 244. 57 William Haddon 103 Z zadaci saobrañajne policije 257. 366 zbir ozbiÿnosti povrede – ISS (Injury Severity Score) 182 zdravstvene ustanove 49.

broj 1.fr/ 10. www.htm www.rvtv.etsc.fr/ cnsr/index.org/ www. 9. Nacionalni savet za bezbednost saobrañaja 11.inrets. www.trl.who. 7.unece.nl/ www.equipement.erf.be 385 .NAJZNAÅAJNIJE KORIÃÑENE INTERNET ADRESE Red. 5. 3.org 2.uk/ www. www.nl/ www.int/en/ www. Nacionalni centar za istraæivanje u bezbednosti sobrañaja (Francuska) 12.nl/ 8. 6.swov.rws-avv.gouv. Naziv organizacije Ekonomska komisija UN za Evropu Svetska zdravstvena organizacija Evropska konferencija ministara transporta Evropski savet za bezbednost saobrañaja Svetska organizacija za puteve Laboratorija za istraæivanje transporta Institut za istraæivanja u bezbednosti saobrañaja (Holandija) AVV centar za istraæivanje transporta (Holandija) Odbor za bezbednost saobrañaja (Holandija) Izvorni naziv The United Nations Economic Commission for Europe World health organization The European Conference of Ministers of Transport European Transport Safety Council Woorld road association Transport Research Laboratory Institute for road safety research AVV Transport Research Center Dutch transport safety board National road safety council France National road safety research center ERF European Union Road Federation Internet adresa www.cemt.co.piarc. Evropska federacija za puteve www.securiteroutiere .be/ www.org/ 4.

erso. org/ www.dvla. Nacionalno udruæenje za bezbednost saobrañaja (Ãvedska) 15.com www. Ãvedska administracija za puteve 16.grsproadsafety.irte.vv.at/ www. Osiguravajuñi institut za bezbednost autoputeva (SAD) European Road Safety Observatory Global road safety partnership AAA Fondation for traffic safety Institute of road traffic education Highway Safety Research Center Insurance Institute for Highway Safety www.edu/ index. Dræavno MISLI! Ãema bezbednosti saobrañaja (V.uk/ 23.rospa. Kraljevsko udruæenje za prevenciju nezgoda (V. Institut za istraæivanje puteva i transporta (Ãvedska) 18. Laboratroija za istraæivanje Transport research transporta (London) laboratory 24.org.pacts. Britanija) 20.hsrc. Parlamentarni savet za bezbednost saobrañaja (V. Finska administracija za puteve 19.thinkroadsafety .co.org/ 386 . Agencija za licenciranje vozaåa i vozila (V. Britanija) 22.cfm www. P. Krsto Bezbednost saobrañaja 13.trl.se/ www.eu/ www.uk/ www. Globalna mreæa partnera u bezbednosti saobrañaja 26.kfv. Britanija) Bundesanstalt für Straßenwesen www.unc.co.Lipovac.bast.gov. Institut za istraæivaçe puteva i transporta (Ãvedska) 17.ntf.fi/ www.uk/ www.uk/ www. org www.de National Society for Road www. AAA Fondacija za bezbednost saobrañaja 27.uk/ www.gov.se/ www.vti. Britanija) 21.iihs.aaafoundation. Institut za obrazovanje u drumskom saobrañaja 28.se/ Safety The Swedish National Road Administration Road and Transport Research Institute Kancelarija za bezbednost saobrañaja (Austrija) Office of road safety Finnish Road Administration Royal Society for the Prevention of Accidents Parliamentary Advisory Council for Transport Safety Government’s THINK! Road Safety Scheme Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) www. Statistiåki zavod odeljenje za bezbednost saobrañaja (Nemaåka) 14. Centar za istraæivanja bezbednosti autoputeva (SAD) 29.tiehallinto. Evropska opservatorija za bezbednost saobrañaja 25.

Meœunarodni provajder usluga u bezbednosti saobrañaja 48.dekra. Nacionalni savet za bezbednost (SAD) 31.dft. Federalna putna administracija 35. Odbor za istraæivanje puteva (Australija) 38.gov www.fiafoundation.asso.ltsa.gwu. VTT Tehniåki istraæivaåki centar u Finskoj 42.com.gov.org/ www.com/ programme www.piarc.Najznaåajnije koriãñene internet adrese 30. Kanadsko udruæenje automobilista 40. Odbor za istraæivanja transporta (SAD) 33.asp 43.uk/pgr/ roads/ www.arrb. Federal Highway Administration FIA Foundation National highway traffic safety administration Australian road research bord the French national institute for transport and safety research Canadian Automobile Association (CAA) Land transport New Zealand VTT Technical Research Centre of Finland www.europa.fars. Meœunarodno udruæenje automobilista 36.c om/ www.gov/ www. Sajt EU o transportu World Road Association Transportation Research Board EUro New car assessment www.dot. Udruæenje za preventivu na Association Prévention putevima (Francuska) Routière 44.fi/ Department for transport www.nhtsa. Britanija) National Safety Council National Crash Analysis Center Transportation Research Board National Highway Traffic Safety Administration's FARS Query System US Department of transportation.org/ gulliver.au/ www.dot.edu/ gulliver.ncac.euroncap.de ec.aspx www.eu/ transport/ 387 .trb. Nacionalna statistika o saobrañajnim nezgodama FARS (SAD) 34.trb.org/ www.nhtsa.govt. Nacionalni centar za analizu sudara (SAD) 32. Francuski institut za istraæivanje transporta i bezbednosti 39. Odbor za istraæivanja u transportu (SAD) 46.inrets.fr/ www.ca/ www. Evropski program za ocenjivanje novih vozila 47.g ov/Main/index. Odeljenje za transport (V.fr/ www.fhwa.nz/ www. Svetsko udruæenje za puteve 45.org/ default.preventionrouti ere.vtt. Uprava za transport SAD.nsc.caa. Drumski saobrañaj u Novom Zelandu 41. Nacionalna administracija za bezbednost saobrañaja (SAD) 37.

.

Illinois. VÃUP. M. Differences in Case-Specific Patterns of Unintentional Injury Mortality Among 15-44 Year Olds in Income-Based Country Groups. 389 . Burg. Uvod u saobrañaj 2. Verlag Information Ambs Gmbh. articles About Traffic Police Corruption. Beograd. Beograd. Viãa ãkola unutraãçih poslova... Police: Practicies. i Vujaniñ. Social Development. Rutgers University Press. 1985. i Banoviñ. pp 541 – 551. H. Allyn & Bacon. Cox. Baker.p. V. Andreasen. Saobrañajni fakultet. S.. A Review of the Literature on Police Traffic Law Enforcement. A.. 1987.. T. R. Ahmed. Kriminalistiåka metodika.. Beograd.. Cvetkoviñ.. 2000. p. Adamoviñ. 1995. Kippenheim. 1992. M. Zagreb. 2002. vol. Accident Analysis and Prevention. Perspectives. Armour. H. Clarke. Traffic Accident Investigator's Manual for Police. 1996.. 31-43. Saobrañajni fakultet. 1999. Designing Health Communication Campaigns. vol. Verlag Information Ambs Gmbh. M. P. Åoviñ. M. 2006. Uvod u saobrañaj 1. Backer. p. No 4. S. M. Accident Analysis and Prevention.. Boãkoviñ. i Lindenmann. i Rau. Viãa ãkola unutraãçih poslova. 1981. Australian Road Research. San Francisko.. M. Patterns of Policing – A Comparative International Analysis. N.. R.. Josscy-Bass.. 31. Unfallversuche. H. 1996. & Andersson. 2002. Aranœeloviñ.. M.. (seminarski rad). Bayley. H. H.LITERATURA Adamoviñ. Handbuch der Verkehrsunfall-Rekonstruktion. and the Environment. Dragaå. Saobrañajni fakultet.. Junction Road Accidents During Cross Flow Turns: A Sequence Analysis of Police Case Files. Problems. D. deo. 34. M. 1984. New Brunswick. Bezbednost saobrañaja 2. i dr. 1963. Vjeãtaåeçe u cestovnom prometu. Boston. i Sopory. 2001. Burg. Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health. 2000. New York. Kriminalistiåka fotografija (praktikum). Kippenheim. Rogers. M. E.. 112. Zemun. D.. Beograd. Informator. Evenston.

Technical Research Centre of Finland (VTT). Paris. 1997. 1986. S. New York. Igçatoviñ. Gosche. Bezbednost drumskog saobrañaja. No 6. Saobrañajni fakultet. E. Volume I Wiley. Induced Exposure. uviœaj i veãtaåeçe saobrañajnih nezgoda. Accident Analysis and Prevention.. 1990. H. 1981. A.. Hauer.. Haght F. W. veãtaåeçe... E. Beograd. Obrada saobrañajne nezgode. uviœaj. 1988. London.. 1994. Beograd. The Real Number of Road Traffic Accident Counts in Neatherland.. L. No 1. TRL. A Manual for Culturally-Adapted Social Marketing. Accident Analysis and Prevention. vol 18. G. 1981. P. 1957. 1991. Hyden. Kriminologija. 390 . Bulletin 70. C. vol. tragovi. p.1993. Minnesota Institute of Public Health. Razvoj metode za procenu bezbednosti u saobrañaju. Evans L. J. No 6. 1987. New York. Evaluation 85. Œ. Feller. Medicinska kriminalistika. The Extent and some Implications of Incomplete Accident Reporting. Goldenbeld. Krsto Bezbednost saobrañaja Dragaå.. Research Into the Validity of the Traffic Conflict Technique. B. 1998. Lund institut tehnologije. Bezbednost drumskog saobrañaja. M.. Accident Analysis and Prevention.Lipovac. The Escape Project. The Expected Loss of Life Quality from Traffic Injuries Requiring Hospitalisation. New York. vol.. Van Nostrand Reinhold.S i Hauer. Road Safety Mass Media Campaigns: A Meta Analysis. 1987.. Effective Road Safety Campaigns: A Practical Handbook. P. Beograd. Guria. Fakultet tehniåkih nauka.C.. Beograd. Hauer E.. New York. 1973. 18. Traffic Safety and the Driver. Federal Office of Road Safety. Nomos. 1985. Odeÿeçe za planiraçe saobrañaja i inæiçering. Accident Analysis and Prevention. otkrivaçe NN – uåinilaca. Kambera.. Geoffrey. Federal Office of Road Safety. i dr. Privredna ãtampa.. Harris S. Evaluation of Local Safety Measures. S. Elliott. R. Grime. i dr. Gavriloviñ. Hakkert A. Deliverable 5. vol. No 2.. Iniñ.. P. Accident Analysis and Prevention. 1992.M. 1989. H. III deo. Handbook of Road Safety Research. 25. Road User Behavior: Theory and Research. Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules.. Minister of Transport. Epstein. New Zealand. tehnika saobrañajnih konflikta. T. Social Marketing: How to say What Needs to be Said. Berichte der Bundersanstalt fur strabenwesen BAST. Media Questions and Answers on 2010. 2000. 22.. 2000. Kambera. C. Novi Sad. & Garder. Sluæbeni list SFRJ. 1986.. Jaker. Estimation Number of Accident. Elliott. Ercoli L.765-772.. Evaluated Road Safety Campaigns: An Overview of 265 Evaluated Campaigns and some Meta-Analysis Accidents. An Introduction to Probability Theory and its Applications. vol 5. A Proposal for the Stadarization of Road Accident Reports. 1999.. Elliot. Gorkiñ. Hautzinger.. B. New York. Dunkelziffer bei Unfallen mit Personenschaden.. i Negri. B.

Beograd. Defendologija. K.. T. K. Lipovac. G. Simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima (Zbornik radova). Krivokapiñ. Buliñ.. Minnesota Institute of Public Health. vol. i Parker. Jolis. M.. Police Science Series. reforma. Odnos saobrañajne policije i javnostI. 2003. Viãa ãkola unutraãçih poslova. D. 1997. K. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Saobrañajni fakultet. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – fotografisaçe (udæbenik). Zemun. 1998. R. 6.. Teorija i praksa upravÿaça bezbednoãñu saobrañaja. P. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Lipovac. 2001. 2000. Baça Luka. Lipovac. 2001. Beograd. i Ristiñ. 1999. i Vemiñ.... Lipovac. trening. 2000. 2002. i Keãetoviñ. 1996. Manuel de Premiers Secours Routiers. & Donne. A. Novi Sad. Bezbednost. Spasite 200 æivota u Srbiji – veæite pojas. Æ. Kontrola saobrañaja i metodi rada policije na saobrañajnom sektoru (magistarski rad).. Ãesti simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija sao391 . M.. Lipovac. K.elementi saobrañajne trasologije (udæbenik). M. Fusilier. Medijska kampaça poveñavaça upotrebe sigurnosnog pojasa u Republici Srbiji. Lipovac. Odnos policije i javnosti (projekat). V. 1996. Lajunen. D..... br. Zemun. Lipovac. Odnos saobrañajne policije i javnosti u funkciji prevencije saobrañajnih nezgoda na putevima. Michel. New York. Javna uprava. znaåaj i problemi realizacije u naãim uslovima. 2001. P. Zemun.. 2003. How Social Marketing of Prevention Can Help Your Community. Œ. K. K. Novi Sad. Kampaçe u bezbednosti saobrañaja. efikasnost. Lipovac. Lipovac. Kavran.. Da li su agresivni Ÿudi i agresivni vozaåi? Accident Analysis and Prevention. France-selection. Pariz. 22. 2001. Zemun. X. 2001.. Keãetoviñ.. CIBS. i Æarkoviñ. Leonard and More. Viãa ãkola unutraãçih poslova. K. Savet za dræavnu upravu Vlade Republike Srbije. Metodologija fotografisaça oãteñeça vozila (priruånik). Kriminalistika taktika.. Vujaniñ. 1997. D. K. Jankoviñ.. Lipovac. D.. K. 1994.. No 2....... Uviœaj saobrañajnih nezgoda – izrada skica i situacionih planova (udæbenik). Upotreba sigurnosnih pojaseva u Republici Srbiji. Viãa ãkola unutraãçih poslova. No 8-9. 4. M. Ãesti simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2002 – bezbednost saobrañaja u 21. Jugoslovensko savetovaçe o veãtaåeçu saobrañajnih nezgoda. M. Uviœaj saobrañajnih nezgoda . Beograd. Æ. Æ. Lipovac. K. Beograd. Aranœeloviñ. K.Literatura Jaker. Kovaåeviñ.. i dr. veku (Zbornik radova). Saobrañajne nezgode u preticaçu (monografija). Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima iz nadleænosti MUP-a. Vujaniñ. i Aranœeloviñ. New York... 2000. Police Organization and Management. Aranœelovac. Beograd.

Viãa ãkola unutraãçih poslova.. 2004. Tesliñ. Lipovac. Deset lekcija koje æivot znaåe.Lipovac. M.. 2006. Strategija bezbjednosti saobrañaja na putevima Republike Srpske. Beograd. K. bojanka za decu. K. Kako smaçiti stradaçe dece peãaka u Beogradu. K. seminar – savetovaçe – razmena najboÿe policijske prakse (Zbornik radova). Lipovac. Lipovac. 392 . Analiza bezbednosti saobrañaja na magistralnom putu M-1 (Beograd – granica sa Makedonijom. simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima (Zbornik radova).. 2006. Lipovac. i Peãiñ. Analiza bezbednosti saobrañaja u Srbiji sa posebnim osvrtom na prostornu raspodelu rizika uåeãña u saobrañajnim nezgodama..... 2006.. Efektivnost sistema zaãtite u automobilima. Iniñ. Drugi nauåno-struåni skup sa meœunarodnim uåeãñem: Nauka u sluæbi pravosuœa (Zbornik radova).. Nauåno-struåni skup sa meœunarodnim uåeãñem: Saobrañaj za novi milenij (Zbornik radova). K. N. Lipovac. K. Lipovac. Lipovac. Struåni skup Bezbednost SAOBRAÑAJA NA PUTEVIMA. Kako i gde preñi ulicu. Budva. K. Lipovac. i dr. 7. K. Beograd. Baça Luka. 2003. Lipovac. Zemun. M. u odnosu na rizik stradaça u naseÿima – raspodela rizika po opãtinama u Srbiji – Prva konferencija Novi horizonti saobrañaja i komunikacija 2007 (Zbornik radova). 2003. 2003. Apatin. Lipovac. K. 2007. (studija).. i dr. P. M. Beograd.. Deset lekcija koje æivot znaåe. i dr.. (studija). Lipovac. 2007. K. Fakultet