P. 1
Bibliografija Instituta Drustvenih Nauka En

Bibliografija Instituta Drustvenih Nauka En

|Views: 275|Likes:
Published by Mine Topçubaşı

More info:

Published by: Mine Topçubaşı on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2015

pdf

text

original

BILJANA ALBAHARI • VESNA JOVANOVIĆ BIBLIOGRAFIJA IZDANJA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA 1957 – 2007.

Biljana Albahari Vesna Jovanović BIBLIOGRAFIJA IZDANJA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA 1957 – 2007. Izdavač INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA Kraljice Natalije 45, Beograd Za izdavača MIRJANA RAŠEVIĆ Recenzent ZDRAVKA RADULOVIĆ Tehnički urednik ČASLAV BJELICA Štampa GORAGRAF, Beograd ISBN 978-86-7093-120-6

Biljana Albahari Vesna Jovanović

BIBLIOGRAFIJA IZDANJA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA 1957 – 2007.

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA Beograd, 2007.

SADRŽAJ

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA – TRAG U VREMENU . . . . . . . . . . . . . 7

MONOGRAFIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PUBLIKACIJE SA VIŠESTRUKIM AUTORSTVOM . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ARHIVSKA GRAĐA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 - Centar za demografska istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 - Centar za ekonomska istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 - Centar (odeljenje) za naučnu dokumentaciju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 - Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje . . . . . . . . . . . . . . 152 - Centar za pravna istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 - Centar za sociološka istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 SERIJSKE PUBLIKACIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 AUTORSKI REGISTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 REGISTAR NASLOVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 PREDMETNI REGISTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

RECENZIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

5

.

) Institut je bio i deo Univerziteta u Beogradu. a retrospektivni bibliografski pregled koji dajemo na uvid javnosti jedan je od priloga za taj bilans. Jože Goričar i Vuko Pavićević. To su istraživanje osnovnih društvenih fenomena. a od 1976. Rudi Supek. pored ostalih i Milan Bartoš. a polaznici su bili budući profesori univerziteta i istraživači iz svih republika SFRJ. Radomir Lukić. a koje nisu promenile osnovnu namenu i cilj zbog kojih su osnovane. Dugo je Institut bio i postdiplomska škola na kojoj su predavali najveći domaći naučni autoriteti toga vremena. unapređenje naučne misli i razvoj naučne metodologije u oblasti društvenih nauka. jula 1957. istorijske. početkom sedamdesetih 7 . Obeležavanje 50. Čuvajući poziciju pionirske ustanove u oblasti društvenih nauka kod nas. Jovan Đorđević. organizacijama i pojedincima koji se bave proučavanjem društva.INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA – TRAG U VREMENU Retke su institucije koje su u dinamičnim. Institut društvenih nauka upravo je takva institucija. usavršavanje naučnog kadra i razvijanje saradnje s odgovarajućim ustanovama. Rad i razvoj Instituta se zasniva na zadacima proklamovanim još prilikom njegovog osnivanja. Institut je potvrdio viziju osnivača i svih onih koji su gradili njegov identitet prestižne istraživačke institucije. Gotovo dve decenije (1981-1997. godine svojstvo osnivača preuzela je Republika Srbija. Već početkom šezdesetih godina osnovana su dva nova naučnoistraživačka centra: za demografska istraživanja i za istraživanje javnog mnenja kao prva te vrste u Istočnoj Evropi. kao i Odeljenje za filozofiju. čestim i radikalnim promenama u našem društvu obezbedile trajanje od pola veka. saopštavanje i objavljivanje rezultata naučnoistraživačkog rada. Suprotno. godina njegovog postojanja povod je da se sumiraju rezultati decenijskog rada niza generacija istraživača. sociološke nauke). O Institutu Institut društvenih nauka je 10. godine osnovalo Savezno izvršno veće (Uredbu o osnivanju potpisao je tadašnji predsednik Josip Broz). Prvobitno je delatnost Instituta obavljana u okviru nekoliko odeljenja (za pravne. ekonomske.

strukturama vlasti. pošto se i preko takozvanih indikativnih bibliografskih jedinica ove publikacije mogu prepoznati i identifikovati. naučnim skupovima. popisi. medijima. Obe jedinice su monografskog karaktera i navedene 8 . časopisa. Rezultate istraživačkog rada svojih saradnika Institut je permanentno stavljao na uvid stručnoj naučnoj i široj javnosti – publikovanjem monografija. U tom periodu u Institutu je u radnom odnosu u raznim naučnim zvanjima radilo nekoliko stotina istraživača. oni nisu posebno izdvojeni da se ne bi narušio uspostavljeni hronološki red. zbornika. Jedinice pod brojevima 242a i 246a ubačene su naknadno jer je bibliografija sa svim pratećim registrima već bila završena i nije postojala mogućnost da se izvrši prenumeracija u redosledu bibliografskih jedinica. Mnoga od izdanja Instituta postala su nezaobilazna literatura za sve koji se bave društvenim naukama. Najviše bibliografskih podataka nedostaje u delu koji opisuje arhivsku građu Centra za demografska istraživanja i Centra za javno mnenje. Za pedeset godina postojanja i delovanja u oblasti naučnoistraživačkog rada Institut je postao cenjena akademska institucija iz koje je potekao veliki broj stručnjaka koji su svoj angažman nastavili u drugim istraživačkim ustanovama. društvenim pojavama i procesima u našem društvu. Bibliografija Instituta društvenih nauka – metodologija izrade Prilikom prikupljanja građe za planiranu bibliografiju korišćeni su svi raspoloživi izvori (bilteni. brojnim savetovanjima. katalozi i slično) kako bi se obuhvatila kompletna građa. makar i sa nepotpunim bibliografskim opisom. saopštenja. Radi se o više stotina knjiga i na hiljade članaka i drugih istraživačkih priloga. članaka. formatu ili tiražu. kako na srpskom jeziku. To je uslovilo da u bibliografskom opisu nekih jedinica nedostaju podaci o paginaciji. tako i na vodećim stranim jezicima. konferencijama. Retka su imena istraživača u oblasti društvenih nauka čija se profesionalna karijera nije preplitala sa aktivnostima i naučnoistraživačkim radom Instituta kroz učešće na projektima. Ukupno je popisano 619 bibliografskih jedinica. Pretraživanjem sekundarnih izvora ipak je pronađeno nešto više podataka kako bi opis pružio osnovne informacije o publikaciji. U proteklim decenijama u Institutu je realizovano nekoliko stotina projekata iz oblasti društvenih nauka – samostalno i u saradnji sa brojnim drugim domaćim i stranim naučnoistraživačkim institucijama. tribinama. pa ipak. a na projektima je angažovan veliki broj spoljnih saradnika iz istraživačkih i univerzitetskih centara Jugoslavije. godina došlo je do izdvajanja iz sastava Instituta Odeljenja za istorijske nauke koje je ušlo u sastav novoosnovanog Instituta za savremenu istoriju. a početkom devedesetih godina i Centra za filozofiju i društvenu teoriju koji je postao samostalna institucija. a pojedina i obavezno fakultetsko gradivo. fakultetima.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

demografskim.studije koje su nastale kao rezultat rada na projektima istraživačkih centara koji su u sastavu Instituta i koje su priređene u malom tiražu i samo delimično spadaju u red štampanih dokumenata.International Standard Bibliographic Description (Međunarodni standardni bibliografski opis) 2 Co-operative Online Bibliographic System & Services (Kooperativni onlajn bibliografski sistem i servisi) 9 . 4. na osnovu uvida u samu publikaciju. i pored dugotrajnog i sistematičnog istraživanja i prikupljanja publikacija i relevantnih informacija. Arhivska građa . To je uglavnom arhivska građa koja je publikovana u malom tiražu. ekonomskim i drugim problemima u našem društvu.zbornici radova sa međunarodnih i nacionalnih naučnih savetovanja sa skraćenim bibliografskim opisom priloga svih autora . Serijske publikacije (časopisi. Monografske publikacije. ali i radovi koji po svojoj prirodi imaju interni karakter i kao takvi spadaju u kategoriju arhivske građe. umnožavana na geštetneru. Izradu bibliografije pratile su određene poteškoće. U bibliografsku građu uvršteni su svi javno publikovani radovi. Obrada većine jedinica rađena je de visu. bilteni.publikacije koje su nastale kao rezultat rada grupe autora (više od tri) u kojima je autorstvo poznato i bibliografski opisano . političkim. Ova kategorija obuhvata istraživanja tržišta za potrebe raznih preduzeća ili institucija. Radi lakšeg organizovanja jedinica sva građa je razvrstana na sledece delove: 1. građa koja nije imala jasno navedeno autorstvo ili nije dostavljana na bibliotečku obradu. 2.. Publikacije sa višestrukim autorstvom . studije o različitim sociološkim. pregledi) Radi bolje preglednosti i lakšeg snalaženja za korisnike ovog bibliografskog pregleda.publikacije štampane nakon sprovođenja interdisciplinarnih empirijskih. istraživanja javnog mnenja i sl.publikacije koje su nastale kao rezultat rada grupe autora (više od tri) u kojima nije tačno naznačeno autorstvo .Institut društvenih nauka – trag u vremenu po abecednom redosledu u poslednjoj godini izdavanja monografskih publikacija i ne narušavaju postojeću hronološku strukturu Bibliografije. tj. bibliografske jedinice su hronološki raspoređene (od naj1 ISBD . U nekim slučajevima korišćeni su kataloški zapisi biblioteke Instituta društvenih nauka kao i Uzajamni elektronski katalog COBISS2 koji je bio od velike pomoći u formiranju predmetnih odrednica. Bibliografija je u svakom segmentu rađena po međunarodno priznatim standardima za bibliografski opis1. kvantitativnih i komparativnih istraživanja sa odgovarajućim analizama i rezultatima 3. Pola veka je dug vremenski period u kome je dosta publikacija oštećeno i izgubljeno tako da. do jednog dela građe se nije moglo doći.

priloga u zbornicima. prevodu. Ovaj registar je složen po abecednom redu. arhivske građe. zbornika. U slučaju serijskih publikacija i arhivske građe Centra za pravna istraživanja i Centra za sociološka istraživanja.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. ali. U većini slučajeva uz autore su navedene i vrste autorstva i to u slučajevima kada se radi o predgovoru. serijskih publikacija i svi naslovi priloga u zbornicima. 10 . Registar naslova sadrži sve naslove koji se pojavljuju u bibliografskom opisu: naslovi monografskih publikacija. priloge za zbornike i studije uz njihova prezimena i imena stoji naznaka da se radi o koautorstvu. “zaključak”. Za izradu ovog registra korišćen je uzajamni elektronski katalog i predmetne odrednice koje su već postojale u bibliografskom opisu. sastavljanju. zbog malog broja jedinica. Ukupan broj referenci kao i vrsta autorstva jednog autora registrovani su u Indeksu autora. a u okviru centara. zbornika. starije godine ka novijoj). predmetne odrednice i pododrednice povezuju registre i građu. naslove. U Registru naslova nisu navedene uopštene formulacije kao što su npr. arhivske građe i serijskih publikacija). registar naslova i predmetni registar. “analiza rezultata”. Ukoliko ima više jedinica jednog autora u istoj godini primenjen je abecedni raspored po naslovima radova tog autora. priređivanju. Prezimena autora u odrednici i prva reč naslova “anonimne” publikacije pisani su velikim slovima. Osim bibliografskog popisa građe urađena su i tri registra – autorski registar. “rezultati istraživanja”. Predmetni registar u kome su po predmetima abecednim redom složene odrednice i pododrednice svih popisanih bibliografskih jedinica (monografija. Ukoliko se samo jedna osoba pojavljuje kao autor u monografskoj publikaciji ili prilozima u zbornicima i studijama uz prezime i ime tog autora nije navedena vrsta autorstva. a uz naslove zbornika i serijskih publikacija u zagradi je navedena vrsta publikacije. upućujući korisnika Bibliografije na jedinice unutar bibliografske građe koje u okviru bibliografskog opisa imaju neke od elemenata navedenih u registrima. Kod redanja jedinica arhivske građe radi boljeg pregleda jedinice su raspoređene prvo po istraživačkim centrima Instituta. primenjen je abecedni redosled. “metodologija rada” i slično jer nisu relevantne za pronalaženje određene bibliografske jedinice. redakciji ili grafičkim prikazima. istraživanja. Autorski registar u kome su abecednim redom (prezime i ime autora) popisani svi autori koji su navedeni u bibliografskom opisu. pogovoru. ali je jedan deo odrednica prilagođen specifičnim potrebama istraživača iz oblasti društvenih nauka. U okviru iste godine bibliografske jedinice abecedno su raspoređene po prezimenima autora (ako publikacija ima dva ili tri autora publikacija se vodi na prvog) ili po abecednom redu naslova ako rad ima više od tri autora (radovi se tretiraju kao “anonimne” publikacije). Brojevi koji se nalaze uz autore. ukoliko se radi o više autora koji su radili monografije. hronološkim redosledom.

tranzicija. U drugoj dekadi Institut je objavio 109 publikacija (79 monografija i 30 zbornika). Iz ovog pregleda se može zaključiti da je najviše publikacija štampano u periodu od 1957. a 1971. istraživanje izbora. promene socijalne strukture Istočne Evrope. . ekonomske reforme. populaciona politika). ekonomska politika. . do 1987. političke stranke.demografija (reprodukcija stanovništva.ljudska prava. U narednom periodu od 1988. period socijalizma i samoupravljanja. godine do danas ukupno su objavljene 54 publikacije (25 monografija i 29 zbornika). Pretežni deo su istraživači koji su bili ili su još uvek zaposleni u Institutu društvenih nauka. politički aktivizam. korupcija. 201 jedinica arhivske građe i 9 jedinica serijskih publikacija. politička kultura. 11 . Analizom Registra predmetnih odrednica a delimično i Registra naslova. U poslednjoj dekadi tj. od 1998. mediji.Institut društvenih nauka – trag u vremenu Bibliografijom je obuhvaćeno 619 bibliografskih jedinica: 248 jedinica monografskih publikacija. godina je bila godina u kojoj je štampano najviše publikacija – ukupno 28.privredni sistem. do 1997. Obzirom da se radi o multidisciplinarnim istraživanjima i temama koje se vrlo često prepliću ili su obrađene sa različitih aspekata teško je izdvojiti najznačajnije pojedinačne teme. Pored toga uključen je i veliki broj istraživača koji su sarađivali na raznim projektima Instituta. tržište. iscrpan. pri čemu su neki vodeći u oblastima kojima se bave.globalizacija. dobija se iscrpan pregled sadržine publikacija i istraživanja koja su bila aktuelna kao društveni fenomeni u određenom vremenskom periodu. U periodu od 1978. 161 anonimna publikacija.javno mnenje. Na osnovu hronološkog načina redanja građe može se dobiti i jedan širi pregled izdavačke delatnosti Instituta po dekadama. Bibliografija predstavlja precizan. obiman i relevantan izvor građe za proučavanje različitih oblasti društvenih nauka kao i najkompletniji pregled naučnih i stručnih radova istraživača i saradnika koji su angažovani u Institutu u proteklih pedeset godina. ali bi se ovom prilikom mogli odrediti tematski okviri ovih publikacija kao što su: . projekcije. Od ukupnog broja od 409 jedinica monografija i zbornika u prvih deset godina objavljeno je 111 publikacija (72 monografije i 39 zbornika). politička propaganda. . . ukupno je objavljeno 67 publikacija (44 monografije i 23 zbornika). privatizacija.politički sistem. Ovom analizom obuhvaćene su samo one publikacija koje su štampane u većem tiražu (monografije i zbornici). demokratija i parlamentarizam. . etnički odnosi sa posebnim osvrtom na Kosovo. tako da ova bibliografija predstavlja i vredan izvor za pronalaženje podataka o autorima koji se bave društvenim naukama. . godine štampano je 68 publikacija (28 monografija i 40 zbornika).medicinsko pravo. migratorni tokovi. Autorski registar sadrži oko 800 imena. do 1967.

dipl. načelnica Bibliografskog odelenja Narodne biblioteke Srbije. Stručni konsultant tokom izrade Bibliografije bila je mr Zdravka Radulović.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Kao jedan od dragocenih izvora za izradu ove Bibliografije korišćen je Godišnjak Instituta društvenih nauka koji je priređen povodom 25 godina postojanja Instituta i u kome je bibliografiju do tada objavljenih radova priredila saradnica Biblioteke Instituta Ljubica Perić. na čemu joj iskreno zahvaljujemo. Biljana Albahari. na čemu joj se najiskrenije zahvaljujemo. iskustvom i ljubavlju prema ovom poslu ona je izuzetno pomogla u koncipiranju i izradi Bibliografije po svim međunarodnim bibliografskim standardima. dipl. Svojim sugestijama. politikolog 12 . bibliotekar Mr Vesna Jovanović. Ujedno se zahvaljujemo velikom broju saradnika Instituta koji su pomogli u radu na pronalaženju publikacija ili informacija o njima.

prikazi . l. HADŽISTEVIĆ. 21 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. Serija I. 1. 13 . Monografije). 1961. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1960 2. Vojin Odnosi proizvodnje i raspodele i pravilnici preduzeća : stavovi članova radničkih saveta / Vojin Hadžistević. : graf. 235-283 . Odeljenje za istorijske nauke .]). Druge i Treće konferencije KPJ (prema zapisnicima. (1959) . Tekst kucan mašinom. VRČINAC. Mirjana Vladavina hrvatsko-srpske koalicije 1906-1907 / Mirjana Gross. rezolucijama i drugim materijalima sa ovih konferencija) / Julijana Vrčinac. – 218 str. Odeljenje za istoriske nauke. Julijana Rad i zaključci Prve. – 248 str. n. : s. – (Institut društvenih nauka. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke. 3. Dio 1 / Rudi Supek. SUPEK. [1959] ([s. Rudi Ispitivanje stavova i mišljenja : (metoda upitnika i intervjua) : skripta po predavanjima održanim na IDN u toku školske godine 1959/60. 1961 4.: Zbornik radova Istorija XX veka. 26 cm P o.MONOGRAFIJE 1959 1. 1960. – 181 str. – Str. [1960] (Sarajevo : Univerzitet). GROS.

Odeljenje za istorijske nauke) 10. Odeljenje za političke i pravne nauke. 6. RAJOVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. 24 cm 11. : s. (1962). . – Beograd : Odeljenje za sociologiju Instituta društvenih nauka. . n. PLENČA. Bogumil Komiteti u jugoslovenskoj dobrovoljačkoj vojsci u Rusiji 1917. 8. 1962 ([s. . Odeljenje za istorijske nauke. – 399 str. – (Serija Monografije / Institut za društvene nauke. n. Section de Sciences Historiques. 27 cm. : ilustr. [1962] ([s. – ISS. 25 cm 14 . HRABAK. Dimitrije Normativna delatnost ustanova javnih službi / pripremio Dimitrije Prodanović.]). – Beograd : Institut društvenih nauka. – 85 str. l. godine / Bogumil Hrabak. 1961.: Zbornik radova Istorija XX veka. – 46 str. – Beograd : ISS. 5. Dušan Međunarodni odnosi Jugoslavije u toku drugog svjetskog rata / Dušan Plenča. 9. 1962. ILIĆ. 277-343 . PLENČA. . Dušan National liberation mouvement in Yugoslavia and allies / Dušan Plenča. Radošin Proces stvaranja opštinskih pravnih propisa / Radošin Rajović. Dušan Le mouvement de liberation nationale en Yougoslavie et les allies / Dušan Plenča. : s.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. l. – 425 str. 1962 (Novi Sad : Budućnost).]). 26 cm P o. Section de Sciences Historiques. – Str. PLENČA. – [Beograd] : Institut društvenih nauka. 1962 (Beograd : “Slobodan Jović”). 1962 7. – 50 str. 1961. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 164. PRODANOVIĆ. 3. Miloš Logičke osnove teorije verovatnoće / Miloš Ilić.

Monografije 1963 ARANĐELOVIĆ. – 316 str.: Demografska bibliografija. / sastavili Vera Đorđević i Dragomir Popović. . 1963 (Novi Sad : Budućnost). 20 cm Kor. 16. 24 cm P o. 1963. – Registri. 1963. 14. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka. Firdus Džinić. i franc. Vera Demografska bibliografija radova iz demografije objavljenih 1945. ĐORĐEVIĆ. . . Husein Kratina. 15. . do 1961. 1963 (Beograd : “Radiša Timotić”). 1963. ARANĐELOVIĆ. Odeljenje za političke nauke : Visoka škola političkih nauka. 23 cm Izvod iz knjige “Nauka i filozofija” I.: Stanovništvo. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 24 cm P o. – Bibliografija: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za demografska istraživanja. Društveno upravljanje stambenim zgradama / Svetislav T. Dragoljub Vukčević. 1.]). – Str. . – Tekst na srp. 309-312. – Predgovor / Miloš Macura . – Na spor. Avant-propos / Miloš Macura: str. BREZNIK. n. BREZNIK. Dušan Prognoze stanovništva Jugoslavije do 1981 godine / Dušan Breznik.: Stanovništvo. Jovan Problemi indukcije u klasičnoj logici / Jovan Aranđelović. l. 17. 1963. br. 98110 : tabele . – 142 str. Aranđelović. Milan Matić. – Summary 12. br. Dušan Demografski pregled / Dušan Breznik.: 1945-1961. 1963 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Beograd : Institut društvenih nauka. : s. 15 . Centar za demografska istraživanja. stv. 24 cm Summary: Workers’ direct management in economic units practice and trends. 1. Vojin Tendencije i praksa neposrednog upravljanja radnika u ekonomskim jedinicama : summary in english added / Vojin Hadžistević. nasl.: Bibliographie démographique des ouvrages de démographie publiés a partir de 1945 a 1961 / composée par Vera Đorđević et Dragomir Popović. 1963 ([s. 9 -16. 46-72 : tabele . – Beograd : Institut društvenih nauka. i hrpt. – 132 str. – 163 str. HADŽISTEVIĆ. 13. – Na koricama podnasl. – Beograd : Institut društvenih nauka. Svetislav T. str. jeziku. nasl.

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

18.
KOSTIĆ, Darinka M. Promene u društvenom životu kolonista : integracija agrarnih kolonista sa starosedeocima u Vrbasu : tendencije prostorne pokretljivosti agrarnih kolonista i njihovih zemljaka / Darinka M. Kostić. – Beograd : Odeljenje za sociologiju Instituta društvenih nauka, 1963. – 126 str. : ilustr. ; 24 cm Bibliografija: str. 125-126. – Summary: Tendencies territorial mobility of agrarian colonists and their countrymen.

19.
KRATINA, Husein Proces donošenja pravilnika preduzeća / Husein Kratina. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka, 1963. – 135 str. ; 24 cm Bibliografija: str.132-135.

20.
MARJANOVIĆ, Jovan Ustanak i narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941 / Jovan Marjanović. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka, 1963 (Beograd : Kultura). – 571 str., [1] presavijen list, [1] presavijen list s geogr. kartom ; 27 cm. – (Monografije. Ser. 1 ; 3) Summary: The rising and the national liberation movement in Serbia in 1941. – Registri.

21.
VLADISAVLJEVIĆ, Živko Saveti narodnih odbora : organizacija i funkcionisanje / Živko Vladisavljević, Slavko Milosavlevski ; sredio Živko Vladisavljević. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1963 (Beograd : Kultura). – 141 str. : tabele ; 24 cm

1964 22.
CVETKOVIĆ, Slavoljub Prilog pitanju osnivanja Saveza komunističke omladine Jugoslavije / Slavoljub Cvetković. – [S.l.] : Institut društvenih nauka, 1964. – Str. 213-243 ; 26 cm P .o.:”Istorija XX vek” (veka) – Zbornik radova VI. – Rezjume

23.
DEPOLO, Boris Neki problemi u fazi realizacije investicija u Srbiji / Boris Depolo. – Beograd : Odeljenje ekonomskih nauka Instituta društvenih nauka, 1964. – 224 str. Summary ; Rezjume. 16

Monografije

24.
FRIŠČIĆ, Ivan Društveni proizvod i njegove komponente / Ivan Friščić. – Beograd : Odeljenje za ekonomske nauke Instituta društvenih nauka, 1964. – 237 str. Summary ; Rezjume.

25.
GINIĆ, Ivanka Merenje nivoa urbanizacije u svetlu skorašnjih popisnih podataka / Ivanka Ginić. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, 1964. – Str. 428-456. P Stanovništvo ; br. 4, 1964. .o.:

26.
HRABAK, Bogumil Borba između crnogorskog dvora i srpske vlade oko obrazovanja crnogorske vojske i oko dobrovoljaca 1916-1918. godine / Bogumil Hrabak. – [s. l.] : Institut društvenih nauka, 1964. – Str. 69-212 ; 26 cm P .o.:”Istorija XX vek”(veka) – Zbornik radova VI

27.
KNJAZEVA, Svetlana Filozofija Lavovsko-varšavske škole / Svetlana Knjazeva. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka, 1964 ([s. l. : s. n.]). – 261 str. ; 24 cm.

28.
KREŠIĆ, Andrija Političko društvo i politička mitologija : (prilog kritici “kulta ličnosti) / Andrija Krešić. – Beograd, Institut društvenih nauka, 1964. – 132 str.

29.
PETRANOVIĆ, Branko Političke i pravne prilike za vreme privremene vlade DFJ / Branko Petranović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke, 1964 (Beograd : Vojno štamparsko preduzeće). – 232 str. ; 27 cm. – (Monografije / Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke, Beograd ; Serija I, 4) Bibliografija: str. 223-227.

30.
STOJKOV, Todor O stvaranju Bloka narodnog sporazuma / Todor Stojkov. – [S.l.] : Institut društvenih nauka, 1964. – Str.245-299 ; 26 cm P .o.:”Istorija XX vek”(veka) – Zbornik radova VI. – Résumé 17

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

31.
VASIĆ, Filip Formiranje novčanih sredstava za investicije i njihov uticaj na privredna kretanja / Filip Vasić. – Beograd : Odeljenje za ekonomske nauke Instituta društvenih nauka, 1964 (Beograd : Kultura). – 145 str. : graf. prikazi ; 20 cm. Rezjume; Resumé.

32.
VINAVER, Vuk Sindikalno-štrajkački pokret u Srbiji : (1903-1910) / Vuk Vinaver. – [S.l.] : Institut društvenih nauka, 1964. – Str.5-66 ; 26 cm P .o.:”Istorija XX vek”(veka) – Zbornik radova BI. – Rezjume

33.
VUKČEVIĆ, Dragoljub J. Zemljišni odnosi i kooperacija / Dragoljub J. Vukčević. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka, 1964 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). – 192 str. : tabele ; 24 cm Bibliografija: str. 188-192.

1965 34.
BOBAN, Ljubo Sporazum Cvetković-Maček / Ljubo Boban. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka, 1965. – 435 str. – (Serija 1, Monografije 5 / Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke)

35.
ĆULIBRK, Svetozar Želje i strahovanja naroda Jugoslavije / Svetozar Ćulibrk. Želje i strahovanja jugoslovenske žene / Zlata Grebo. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1965 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 354 str., [1] višestruko presav. list s geogr. kartom : graf. prikazi ; 21 cm Predgovor / Hadley Cantril: str. 3-4. – Beleške uz tekst. – Bibliografija: str. 174-175; 314-315. – Summary ; Rezjume.

36.
DAMNJANOVIĆ, Milan Problem eksperimentalne metode u estetici / Milan Damnjanović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Odeljenje za filozofiju, 1965. – 160 str.

37.
FOHT, Ivan Moderna umetnost kao ontološki problem / Ivan Foht. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1965. – 116 str. 18

Monografije

38.
GLEDIĆ, Petar Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim ekonomskim i socijalnim pitanjima 1965 / Petar Gledić, Zoran Pandurović. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1965. – 218 + (1) str. – (Kol. Serija A: Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja, 5). Summary ; Rezjume.

39.
HRABAK, Bogumil Delatnost članova udruženja “Ujedinjenje ili smrt” u Rusiji 1915-1918 godine / Bogumil Hrabak. – [S.l.] : Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke, [1965]. – Str. 187-256 ; 27 cm P “ Istorija XX veka “ – Zbornik VII. – Rezjume. .o.:

40.
NOVAKOVIĆ, Staniša Problem razgraničavanja nauke i metafizike u savremenoj empirističkoj filosofiji / Staniša Novaković. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka, 1965. – 221 str. Bibliografija: str. 205-218. – Summary.

41.
PJANIĆ, Zoran Savremene buržoaske teorije vrednosti i cena / Zoran Pjanić. – Beograd : Odeljenje za ekonomske nauke Instituta društvenih nauka, 1965 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 280 str. : ilustr. ; 20 cm Summary ; Rezjume.

42.
RAŠEVIĆ, Miroslav Regionalno poreklo studenata Jugoslavije u 1961/62 / Miroslav Rašević. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1965 (Beograd : Biro Instituta društvenih nauka). – 125 str. : geogr. karte ; 25 cm Na nasl. str. god. izdavanja: 1964. – Summary.

43.
ZEČEVIĆ, Miodrag Đ. Društvene organizacije i udruženja građana u komuni / Miodrag Đ. Zečević. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka, 1965 (Beograd : Biro za umnožavanje Instituta društvenih nauka). – 168 str. ; 24 cm

19

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

1966 44.
AĆIMOVIĆ, Miroslav R. Bibliografska građa o radničkom samoupravljanju u Jugoslaviji i oblicima učešća proizvođača u upravljanju preduzećima u drugim zemljama : prikazi i anotacije / Miroslav R. Aćimović. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). – XIV, 855 str. ; 22 cm Predgovor / Vlajko Begović: str. VII-IX. – Registar.

45.
CVETKOVIĆ, Slavoljub Napredni omladinski pokret u Jugoslaviji 1919-1928 / Slavoljub Cvetković. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka, 1966. – 284 str. – (Kol. Serija I. Monografije, 7) Summary ; Rezjume.

46.
ILIĆ, Miloš Sociologija kulture i umetnosti / Miloš Ilić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966. – 411 str.

47.
JANIĆIJEVIĆ, Milosav Društveno-politički i ideološki stavovi jugoslovenskih studenata / Milosav Janićijević. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966. – 130 str. ; 25 cm P Jugoslovenski studenti i socijalizam. – Summary ; Résumé. .o.:

48.
KONSTANTINOVIĆ, Radoslav Problem značenja naučnih apstrakcija kod Filipa Franka / Radoslav Konstantinović. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka, 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 43 str. ; 24 cm Summary ; Rezjume.

49.
MATIĆ, Milan Politička misao C. Rajta Milsa / Milan Matić. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1966. – 107 str. ; 20 cm. – (Edicija TM : teoriski i metodološki problemi sociologije javnog mnenja i političke sociologije ; sv. 1) Conclusion ; Zaključenie. – Bibliografija: str. 97-107. 20

– Beograd : Institut društvenih nauka. VUČKOVIĆ. informacija i propaganda u savremenoj međunarodnoj zajednici : (sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju) / Mate Oreč. 53. Monografije. Strašimir Izbor proizvodne strukture / Strašimir Popović. Mihajlo Istorija zadružnog pokreta u Jugoslaviji 1918-1941 / Mihajlo Vučković. Serija MK. 1966. . 1966. Mihajlo Predmet sociologija / Mihajlo Popović. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. Summary . knj. Résumé. – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje / Institut društvenih nauka. 1966. Centar za istraživanje javnog mnenja. Mate Sloboda. 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. 132-139. – (Kol. Masovno komuniciranje kao faktor javnog mnenja . 51. – 90 str. 261-286. 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). 54. 3) Str. Predmet društvenih nauka). Milivoje Kamata na investicione kredite u uslovima društvenog samoupravljanja / Milivoje Trklja. – Bibliografija: str. – Summary . – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka. Serija I. : tabele .Monografije 50. – 300. 24 cm Bibliografija: str. 55. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 147 str. Centar za istraživanje javnog mnenja. – (Kol. 9-15: Predgovor / Firdus Džinić. Rezjume. 24 cm. 20 str. 23 cm Summary. – 230 str. 52. POPOVIĆ. . OREČ. – Beograd : Grupa za metodologiju Instituta društvenih nauka. POPOVIĆ. 6) 21 . Predmet Sociologije) Résumé. TRKLJA. TADIĆ. Ljubomir Predmet pravnih nauka / Ljubomir Tadić. – 71 str. – (Kol. 1966.

1967 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Beograd : Institut društvenih nauka.) 60. Centar za istraživanje javnog mnenja. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka. »R. Stambena svojina u Jugoslaviji / Svetislav T. – Bibliografija: str. . Résumé . .. [10] str. 59. 1966. 1967. – 83 str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – 128 str. 39. Ivanka Dinamika i struktura gradskog stanovništva Jugoslavije : demografski aspekti urbanizacije. Summary . 3. Gligorije Analiza i sinteza u okviru dijalektike Hegela i Marksa / Gligorije Zaječaranović. – Summary . DŽINIĆ. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka. Sv. Rezjume. . Aranđelović. 1967 (Beograd. ZAJEČARANOVIĆ. 61. Svetislav T. KRATINA. Firdus List “Komunist” i njegovi čitaoci : [studijski projekt MK-303/4] / Firdus Džinić. BRIDA. Résumé.Timotić«). – (Izveštaji i studije . Husein Položaj direktora preduzeća u sistemu radničkog samoupravljanja : pravno politički aspekt / Husein Kratina. s tablama : ilustr. 22 . 1967. Rezjume. 1967. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – 165 str. ARANĐELOVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 239 str. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. god. 164-168. 1967 (Beograd : Pres-servis). 29 cm. – 178 str. Rezjume. 20 cm Résumé. 58. GINIĆ. 56. – 39 str. 24 cm Bibliografija: str. 1967 57. Marija Benedikt Benković / Marija Brida. Summary .

– Bibliografija: str. Milan Samoupravljanje u poljoprivrednim preduzećima / Milan Matić. MIĆUNOVIĆ. 1967. – 143 str. 76-77. Ivan Predmet ekonomskih nauka / Ivan Maksimović. 1967. 143-144. – 96 str. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. MATIĆ. Staniša Problem metafizike u savremenoj analitičkoj filosofiji / Staniša Novaković. Eleonora Estetički problemi u savremenom francuskom marksizmu / Eleonora Mićunović. Rezjume. 24 cm Summary . – (Kol. Zagorka Antropologija kao društvena nauka / Zagorka Pešić-Golubović. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka. 21 cm Tiraž 400. 1967. Rezjume. 1967. 165-175. 66. Rezjume. – Beograd : Grupa za metodologiju Instituta društvenih nauka. 1967 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka. . 63. . – 77 str. 1967 (Beograd : Radiša Timotić). – Zaključenie. 67. – 124 str. LEANDROV. 23 . – 92 str. Predmet društvenih nauka) Summary. NOVAKOVIĆ. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Grupa za metodologiju instituta društvenih nauka. – Summary . PEŠIĆ-Golubović. .Monografije 62. – Conclusion 65. Igor Masovno komuniciranje kao naučna disciplina / Igor Leandrov. 24 cm Summary . – 176 str. . MAKSIMOVIĆ. 64. Bibliografija: str. 24 cm Bibliografija: str.

1967 (Beograd : Ofset-štampa). 178-[183]. Rezjume. Đuro Pojam zakona u sociologiji / Đuro Šušnjić. Azra Shvatanje o socijalističkom humanizmu u djelima sovjetskih filosofa / Azra Šarac. 70. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. 1968. – 221 str. . – Beograd : Institut društvenih nauka. Bibliografija: str. – 243 str. 72. Rezjume. – Summary . – Summary. Olivera Promene u porodičnom životu nastale pod uticajem ženine zaposlenosti : analiza jednog empirijskog istraživanja : sa odabranom međunarodnom bibliografijom o zaposlenoj ženi. VUJOŠEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. 24 . VUKČEVIĆ. – 73 str. u prilogu / Olivera Burić-Ćuković. 71. šeme. Timotić”). 1967. 1967 (Beograd : “R. 1967 (Beograd : “R. RODIN. 20 cm Bibliografija: str. Rezjume. Odeljenje za filozofiju. – Rezjume. .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 21 cm Tiraž 400. 68. Pravo svojine zemljoradnika : uticaj pozitivnopravnih ograničenja i kooperacije / Dragoljub J. ŠUŠNJIĆ. – Beleške uz tekst. 1967. 224-231..Timotić”). Dragoljub J. . Davor Aspekti odnosa između Hegelove i Marxove dijalektike / Davor Rodin. – 182 str. Odeljenje za filozofiju. 69. Summary . Summary . 20 cm Summary . – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. V str. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. ŠARAC. Miladin Zakonitost dohotka u društvenim uslugama / Miladin Vujošević. Rezjume. – 248. BURIĆ-Ćuković. Vukčević. – 231 str. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. 1968 73.

pokrajina i opština / Miroslav Petrović. – 211 str. 25 cm Str. . – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. Darinka Promena društvene sredine i promene u porodici : jedno empirijsko ispitivanje dveju grupa domaćinstava iz Crne Gore / Darinka Kostić-Marojević. [Trajko] Konevski. – Summary . 20 cm Summary:The system of estabilishment and financing of social consumption . DINIĆ. KOSTIĆ-Marojević. 78. I-IV: Uvodne napomene / D. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. : ilustr. . 25 . . 22 cm Bibliografija: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 354 str. Trajko Fundamentalnost i razvojne smernice novog sistema finansiranja društveno-političkih zajednica / T. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 159 str. 76. 20 cm Summary . 20 cm Summary . 1968 (Bor : Štamparsko-izdavačko preduzeće). Rezjume: Sistema opredelenija potrebnostej obščestvennogo potreblenija i ih finansirovanie. 75. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka. 1968. – XII. : (od kraja Prvog svetskog rata do Obznane) / Toma Milenković. Résumé.D. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 189 str. – Registri. . Timotić”). PETROVIĆ Miroslav Formiranje prihoda društveno-političkih zajednica u SR Srbiji i njihova raspodela između Republike. 263-268. 1968 (Beograd : “R. : tabele . Bibliografija radova o svojini u jugoslovenskom pravu : prikazi i anotacije / [priredio] Dragoslav K. Rezjume. 79. PILIĆ. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka.Monografije 74. 77. Dinić. KONEVSKI. [Dragoslav Dinić]. MILENKOVIĆ. Dragoslav K. 316 str. Centar za istraživanje društvenih odnosa. Rezjume. – 277 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Toma Radnički pokret u Vojvodini : 1918-1920. Bogdan Sistem utvrđivanja i finansiranja potreba društvene potrošnje / Bogdan Pilić.

[30] str. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). 22 cm Predgovor / Najdan Pašić: str. . – 238 str. s tablama . 1968 (Bor : “Bor”). 20 cm Prilozi: str. : ilustr. 20 cm Bibliografija: str. TRKLJA. Vladimir Franciskus Patricijus / Vladimir Premec. 21 cm Summary: Developmental level of financing common and collective consumption in the SR of Serbia . 98-128. – Beograd : Institut društvenih nauka. Dimitrije Izbori za centralna predstavnička tela : komparativna studija / Dimitrije Prodanović. – 136 str. PRODANOVIĆ. – Summary / translated by R. . 83. .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 132-136. 80-92. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). Milan Modeli odlučivanja u domenu finansiranja društveno-političkih zajednica u SR Srbiji / Milan Živković. 20 cm Summary . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Bibliografija: str. – Bibliografija: str. – 114 str. – Summary: Decision models for finansing of socio-political communities in Serbia . ŽIVKOVIĆ. 81.. Rezjume: Uroven’ razvitija finansirovanija obščego i sovmestnogo potreblenija v SR Serbii. Milivoje Razvojni nivo finansiranja opšte i zajedničke potrošnje u SR Srbiji / Milivoje Trklja. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). 82. 84. Rezjume: Modeli rešenij v oblasti finansirovanija obšćestvenno-političeskih sodružestv v SR Serbii. PREMEC. 95. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 128 str. PJANIĆ. Centar za istraživanje društvenih odnosa. Rezjume. 80. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). 5-9. Ljubinka Odnosi raspodele na nivou opština / Ljubinka Pjanić. Požar. Odeljenje za filozofiju. : tabele . 26 . Centar za istraživanje društvenih odnosa. – 96 str. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka.

1970. BERIĆ. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 190-199 . br. . BREZNIK. – 55 str. Centar za pravna istraživanja. . 88. Centar za demografska istraživanja. – 258 str. 1970 (Beograd : “Radiša Timotić”). 169-205 : tabele . Berislav Epidemiološko-pravni aspekti problema pobačaja u Jugoslaviji / Berislav Berić. – Str. Dušan Anketa o fertilitetu udatih žena i planiranju porodice / Dušan Breznik. 3-4. 20 cm 86. 1970. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. Promene u zemljišnoj svojini : (rezultati empirijskih istraživanja naselja Šašinci kraj S. – Beograd : Institut društvenih nauka. 20 cm 1970 87. VUKČEVIĆ. Stevanov . 1969 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. Milenko Naselja u Jugoslaviji i njihov razvoj u periodu 1948-1961 / Milenko Ban.: Stanovništvo . 1971. Promene u zemljišnoj svojini : (rezultati empirijskih istraživanja naselja Vođinci kraj Vinkovaca) / Dragoljub Vukčević. VUKČEVIĆ. br. M. 24 cm P o. Dragoljub J. 1969 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). . – 64 str. Dragoljub J. BAN. – Str. 27 . 3-4. 1971 89.Monografije 1969 85. Centar za demografska istraživanja. Mitrovice) / Dragoljub Vukčević. Centar za pravna istraživanja. .: Stanovništvo. 24 cm P o.

20 cm.]). 90. tabele . – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. Rezjume. ČOK. – Summary . 20 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela . 231-239. Smiljan Linearno programiranje i cijene / Smiljan Jurin. Edhem Društveni položaj i orijentacija seoske omladine : rezultati empirijskog istraživanja / Edhem Dilić. 1971. – 254 str. – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. 325-339 : tabele . str. 285-290. – Bibliografija: str. – Summary . – 91 str. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 239-243. JAMNIK. – Bibliografija: str.: Stanovništvo. Mirko Specifičnost sistema i politike cene u oblasti elektroprivrede i saobraćaja / Mirko Jamnik. Snežana Omladinske prijateljske grupe / Snežana Joksimović. . . 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 94. JURIN. Vida Pravni položaj omladine u Jugoslaviji i u nekim drugim zemljama / Vida Čok. Beograd : Institut društvenih nauka. 93. 20 cm »Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. br. . – XXV. l.. 1971. – 247 str. 1971 ([s. 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije.—> nasl. IX-[XXVI]: Predgovor / Manojlo Broćić. DILIĆ. rukovodilac projekta Zoran Pjanić” —> nasl. – (Biblioteka Omladina i društvo) Str. BREZNIK. prikazi. : tabele . 3-4. 95. . 24 cm P o.. 91. – (Biblioteka Omladina i društvo) Napomene uz tekst. 300 str. Centar za demografska istraživanja. Dušan Razmaci između porođaja / Dušan Breznik. Beograd). – Bibliografija: str. Rezjume. str. – Summary . 1971. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 92. JOKSIMOVIĆ. – Beograd : Institut za uporedno pravo : Institut društvenih nauka.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 20 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. : graf. 1971. Rezjume. n. – Résumé. – Str. : s. 28 . – 315 str.

– Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. n.samoupravni položaj i odnosi / Krsto Š. MEZEJ. : tabele . 100. – 294 str. – 101 str. – Bibliografija: str. 1971 ([s. – 276 str. MILIĆEVIĆ. Stevan Savremene teorijske koncepcije i praktične mere u domenu tržišta i cena u Mađarskoj / Stevan Mezej. Dragiša Činioci proizvodnje i dohodak : prilog teoriji socijalističke proizvodnje / Dragiša Milićević. Beograd). Radivoje Ko odlučuje u komuni / Radivoje Marinković. 99. rukovodilac projekta Zoran Pjanić” —> nasl. KILIBARDA. 97. – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. (Broš. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. – Napomene uz tekst. 20 cm Napomene uz tekst. Krsto Š. l. 20 cm. Mladi . – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 249-258. LAZAREVIĆ. str. Rezjume . Beograd). – Bibliografija: str. : tabele . – Summary . 20 cm Bibliografija: str. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka.) 98. : tabele . 281-294. Desanka Prevencija maloletničke delikvencije u Jugoslaviji / Desanka Lazarević. – 95 str. – Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. : tabele .]). Rezjume 29 . MARINKOVIĆ. 20 cm. – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. Kilibarda. – Summary . – 131 str. 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. 1971 (Bečej : Proleter). : s. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). : tabele . Rezjume.Monografije 96. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). Summary. 85-87.

: 105. Momčilo Politika cena preduzeća / Momčilo Milosavljević. Milica Uticaj narodnosti i religije na fertilitet stanovništva Jugoslavije / Milica Sentić. 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. br. 104. Miroslav Determinante fertiliteta stanovništva u Jugoslaviji / Miroslav Rašević. – Beograd : Institut društvenih nauka. Timotić”). 30 .: —> nasl. – Napomene uz tekst. . – Bibliografija: str. 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). Centar za ekonomska istraživanja. . 20 cm Str. Rezjume. 24 cm P Stanovništvo . – Beograd : Ekonomsko odeljenje Instituta društvenih nauka : Savremena administracija. ciljevi i rezultati privredne reforme u oblasti cena / Jovan Stojanovski. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. str.o. – Beograd : Institut društvenih nauka. 101. – 279 str. – Summary: Determinants of population fertility in Yugoslavia . – 176 str. Jovan Polazne postavke. – Summary . 1971. 3-4: Predgovor / Dušan Breznik. STOJANOVSKI. 278-296 : tabele . 183188. 1971 (Beograd : “R. Centar za demografska istraživanja. RADULOVIĆ. – Napomene uz tekst. – Str.3-4. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). : tabele . 321-326 102. Rukovodilac projekta Zoran Pjanić” —> nasl.. – XI. 265-272. – 201 str. – Summary . Rezjume: Determinanty plodovitosti naselenija v Jugoslavii.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. str. Miloš Sistem i politika cijena u Jugoslaviji : [(1945-1965)] / Miloš Radulović. SENTIĆ. 20 cm Bibliografija: str. : tabele . Rezjume. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.. 103. RAŠEVIĆ. 327 str. – Bibliografija: str. MILOSAVLJEVIĆ. : tabele . 1971.

Dragoljub Osnovne karakteristike investicione tražnje / Dragoljub Stojiljković. str. – Résumé . – Summary . : graf.” —-> nasl. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za ekonomska istraživanja. – 266 str. 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije.]). – 237 str. TODOROVIĆ. 1971 ([s. 31 .: Uzroci maloletničkog prestupništva. – Bibliografija: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije”. 20 cm. 107. l. – 372 str. – (Biblioteka Omladina i društvo) Kor. n. Vidosav Proučavanje potrošačke tražnje sa posebnim osvrtom na analizu porodičnih budžeta / Vidosav Tričković. Velimir Radnička i intelektualna omladina : promene socijalnih razlika / Velimir Tomanović. TRIČKOVIĆ.]). Rezjume. 331-337. 20 cm Napomene uz tekst. 1971 ([s. . 1971. . n. – Summary . Rezjume. STOJILJKOVIĆ. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 251-256. rukovodilac projekta Zoran Pjanić” —> nasl. Jovan Uticaj društveno-političkih zajednica na nivo i politiku cena i njihovo dejstvo na jedinstvenost jugoslovenskog tržišta / Jovan Stojanovski. tabele . prikazi. – 147 str. 108. 109.. 20 cm . Aleksandar Uslovi i uzroci maloletničkog prestupništva u urbanim i ruralnim sredinama / Aleksandar Todorović. TOMANOVIĆ. : tabele . str. Rezjume. : tabele . nasl. STOJANOVSKI. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). : s. – Bibliografija: str.. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. : s. – (Biblioteka Omladina i društvo) 110. – Beograd : Institut za kriminološka i kriminalistička ispitivanja : Institut društvenih nauka. stv. l.Monografije 106. – 179 str. – Beograd : Institut društvenih nauka.

Rezjume. – Str. Dragiša Ekonomski položaj regiona Jugoslavije : metodološki ogled / Dragiša Milićević.: Stanovništvo. 32 . BREZNIK. 1972 (Beograd : “Radiša Timotić”). 116. 1972. 115. 112. 1973). 1-2. : tabele . BREZNIK. – 78 str. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. BAKIĆ. 1972 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za demografska istraživanja. 20 cm Summary . Radovan Neka migraciona obeležja stanovništva gradskih naselja SAP Kosova / Radovan Bakić. 1-2. br. 1971 (Begrad : “Radiša Timotić”). : tabele . Dušan Razmatranja o populacionoj politici u Jugoslaviji / Dušan Breznik. 1972 (Beograd : “Radiša Timotić”. . – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. Summary . Miladin Zdravstvo u raspodeli društvenog proizvoda / Miladin Vujošević.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 24 cm P o. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 138 str. 51-63 : tabele . br. 114. – 223 str. 1972. VUJOŠEVIĆ. – Str. Rezjume.: Stanovništvo. VELIČKOVIĆ. – Bibliografija: str. – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. Centar za demografska istraživanja. – 523 str. 5-13 . Dušan Demografski metodi i modeli / Dušan Breznik. 111. MILIĆEVIĆ. 24 cm P o. 1972 113. 133-135. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 1971. Miladinka Angažovanost mladih zaposlenih u industriji / Miladinka Veličković. Beograd) Napomene uz tekst. . 20 cm. Miroslav Rašević. 1972. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.

1973. Miloš Mijalković . 256. 1973. MIRKOVIĆ-Lebl. predgovor Aleksandar Fira. 20 cm. Summary. – Napomene uz tekst. Beograd). Institut za političke studije. 119. 295-[299]. 1972. RAKOČEVIĆ. RANČIĆ. 1972. IX-XI. 171-173. 24 cm Rezjume . Résumé. 33 . 1972 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). Centar za demografska istraživanja.Monografije 117. – 202 str. – 226 str. – Bibliogarfija: str. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. IX-XI str. 1973 120. Omladina i međunarodni odnosi / Zlatibor R. – Beograd : Institut društvenih nauka. Beograd). – Beograd : Institut društvenih nauka. – 154 str. – Bibliografija: str. prikazi . 20 cm Predgovor: str. Summary. PRODANOVIĆ. – VII. MILOVANOVIĆ. – Beograd : Jugoslavenski zavod za proučavanje školskih i prosvetnih pitanja : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. – 298 str. Dimitrije Odnosi između predstavničkih tela društveno-političkih zajednica u Jugoslaviji / Dimitrije Prodanović. 121. – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. . Milovanović. Divna Omladinske organizacije kao faktor formiranja društvenog profila mladih / Divna Mirković-Lebl. – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. 118. – [Beograd] : Institut društvenih nauka. Živojin Dinar i zlatnovalutni standard : kritika kvantitativne teorije novca / Živojin Rakočević. Miroljub Fertilitet autohtonog i migrantskog stanovništva u Jugoslaviji / Miroljub Rančić. Zlatibor R. : graf. . Centar za politikološka istraživanja.

122. : graf. 34 . – Beograd : Institut društvenih nauka. KOVAČ. Oskar Otvorenost Jugoslavije prema svetskoj privredi / Oskar Kovač. 1973. – 70 str. Ljubomir Usmeravanje privrednog razvoja i oblici koordinirane privredne aktivnosti / Ljubomir Madžar. 22 cm. Miroslav Omladina i literatura / Miroslav Savićević. Nenad Havelka. 1973. 1974. – 287 str. 1974 125. – Beograd : Institut za psihologiju : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. Ljubica Uticaj kretanja novčane mase na nivo cena / Ljubica Teslić-Nadlački. ROT. – 101 str. Nikola Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine / Nikola Rot. 20 cm 127. Summary. Centar za ekonomska istraživanja. Miroljub Samoupravljanje i društvena svojina / Miroljub Labus. 126. – (Kol. – 77 str. – 202 str. Aleksandar Politički faktori u procesu proširene reprodukcije / Aleksandar Grličkov. Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije). 1973. MADŽAR. GRLIČKOV. prikazi .1974. Centar za ekonomska istraživanja. 123. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja. – 87 str. TESLIĆ-Nadlački. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1974. LABUS. . SAVIĆEVIĆ. 1974. – 91 str. .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 20 cm 128. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Jugoslovenski zavod za proučavanje školskih i prosvetnih pitanja : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. 124.

Centar za ekonomska istraživanja. 135. TRKLJA.Monografije 129. TANIĆ. 1974. – 62 str. – 318 str. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 130. TESLIĆ-Nadlački. 35 . Milivoje Finansiranje obrazovanja : teorijski elementi i društveno-ekonomske pretpostavke u samoupravnom sistemu / Milivoje Trklja. Summary. Milivoje Društvena svojina i kamata / Milivoje Trklja. – 107 str. Centar za ekonomska istraživanja. – 252 str. MAKSIMOVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1974. – 56 str. MILIĆEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 48 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 20 cm 131. 1974 (Beograd : “Radiša Timotić”). Centar za ekonomska istraživanja. TRKLJA. 1974. 1974. 132. Ljubica Monetarno-kreditni sistem / Ljubica Teslić-Nadlački. 133. Milivoje Mehanizmi sticanja dohotka u društvenim delatnostima / Milivoje Trklja. Ivan Teorijske osnove društvene svojine : (studija o samoupravnim odnosima prisvajanja) / Ivan Maksimović. – Beograd : Institut društvenih nauka. . 134. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za ekonomska istraživanja. 1974. TRKLJA. 1974. Dragiša Načelo dohotka i motivacije / Dragiša Milićević. Živan Seljaci na evropskim raskrsnicama : analiza ekonomskih migracija / Živan Tanić. Centar za ekonomska istraživanja. – 64 str.

Napomene uz tekst. – Beograd : Institut društvenih nauka. JOVAŠEVIĆ. 191-194. Centar za ekonomska istraživanja. : 20 cm 140. – 110 str. 20 cm. 1975. – 2. – 123 str. Rezjume. – 215 str. izd. . 1975. 137. – 2. – 94 str. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. ARANĐELOVIĆ. Ljubisav Socijalističko samoupravno preduzeće : teorijsko-metodološki aspekt / Ljubisav Marković. Zoran Robna privreda u samoupravnom sistemu / Zoran Pjanić. . Vladan Kretanje kapitala u međunarodnim razmerama u prvoj polovini dvadesetog veka / Vladan Jovašević. – 228 str. – Rezjume . – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. Gordana Todorović. 20 cm 142. BREZNIK. 139. 1975. Milivoje Dohodak kulture u slobodnoj razmeni rada / Milivoje Trklja. – 61 str. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – 203 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. MARKOVIĆ. 1975. 1975. TRKLJA. 1975 (Beograd : “Radiša Timotić”). 138. PJANIĆ.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Dušan Metodi demografske analize migracija / Dušan Breznik. Jovan Tržište i tržišne strukture u privredi Jugoslavije / Jovan Andrijašević. Summary . Svetislav Pravo svojine u Jugoslaviji / Svetislav Aranđelović. ANDRIJAŠEVIĆ. Centar za ekonomska istraživanja. 1975. : 20 cm 141. Centar za ekonomska istraživanja. Summary. 1975 136. – Bibliografija: str. 36 . Miroslav Lalović. izd. – Beograd : Institut društvenih nauka.

122-124. – Beograd : Centar za demografska istraživanja. – 124 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. . 148. Miloš Mijalković. Centar za pravna istraživanja. Vojislav Koštunica. Radoje Organizacioni oblici direktnih inostranih investicija : uporednopravna studija / Radoje Prica. – Beograd : Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka. – 155 str. 145. RADIŠIĆ. – 175 str. Dragiša Centralno-planski socijalistički sistem : modifikacije sistema u teoriji i praksi / Dragiša Milićević. godine / Milica Sentić. 1976. Dušan Đošić. DRAGIŠIĆ. DIMITRIJEVIĆ. – IV. . 1976. 37 . Jakov Imovinska odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom / Jakov Radišić. 1976. 147. Centar za ekonomska istraživanja. Rezjume. 20 cm Summary . PRICA. 1976. – 296 str. 1976. 146. Dragoljub Samoupravni socijalistički odnosi proizvodnje : (teorijska analiza osnovnih obeležja) / Dragoljub Dragišić. – Beograd : Institut društvenih nauka.Monografije 1976 143. Milica Ocena nekih definicija i klasifikacija u popisu stanovništva 1971. Miroljub Rančić. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 89 str. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. 24 cm Summary: The Assessment of some definitions and classifications used in the 1971 census: socio-economic classifications on the population. SENTIĆ. 20 cm Osnovna literatura: str. Centar za pravna istraživanja. Momčilo Ustanove društvenih službi u sistemu komunalne samouprave : s posebnim osvrtom na praksu komune Niš / Momčilo Dimitrijević. 144. . 108 str. 1976. MILIĆEVIĆ. Instituta društvenih nauka.

Vojisav Zakonodavna nadležnost u razvitku jugoslovenske federacije / Vojislav Simović. 38 . – Beograd : Centar za politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. : ilustr. – Tiraž 1300. 1977. – 185 str. KOŠTUNICA. BREZNIK. 1977. ATALI. Vojislav Koštunica. Ratko Samoupravno odlučivanje u društvenim delatnostima : (teorijski i praktični problemi) / Ratko Marković. Centar za ekonomska istraživanja. – VIII. [prevodilac Branislava Bujišić]. 154. 1977 150. 151. 1978. 1978 (Beograd : “Radiša Timotić”). Žak Anti-ekonomika / Jacques Attali. : 24 cm. 22 cm Prevod dela: L’Anti-économique. – 89 str. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. Marc Guillaume . Summary: str. metodi i modeli / Dušan Breznik. Vojislav Politički sistem kapitalizma i opozicija / Vojislav Koštunica. 5-6 153. . – 523 str. 77-79. POPOVIĆ. 1978. Summary. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. SIMOVIĆ.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Centar za politikološka istraživanja) Summary. – (Institut društvenih nauka. – Predgovor / Ivan Maksimović: str. 1978 152. Dušan Demografija : analiza. 24 cm. 461 str. . : ilustr. – Beograd : “Književne novine” : Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka. – 93 str. MARKOVIĆ. – 83 str. 486-495. Slavoljub Organizacija i funkcionisanje uprave u samoupravnom sistemu : (sa posebnim osvrtom na uporedna proučavanja) / Slavoljub Popović. 149. 24 cm Izbor nekih radova jugoslovenskih autora sa područja demografije : str. 1976. .

. – 200 str. . – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka : Prosveta. 25 cm 160. 1979 156. Đurović. Rezjume. 158. – 101 str. – Summary . ĐUROVIĆ. RADIŠIĆ. anarhizam / Mihailo Đurić. Spisak korišćene i navedene literature: str. Jakov Imovinska odgovornost i njen doseg / Jakov Radišić. STANOJEVIĆ. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka.Monografije 155. Ljiljana Prava i obaveze društvenih pravnih lica na sredstvima u društvenoj svojini / Ljiljana M. nihilizam. 1979. 20 cm. – 210 str. 1979. . Centar za pravna i politikološka istraživanja. TODOROVIĆ. 39 . 195-202. . ĐURIĆ. Stanko Banke i planiranje / Stanko Radmilović. 18 cm. . – 253 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1979. 20 cm Str. – Bibliografija: str. Mihailo Utopija izmene sveta : Revolucija. 159. – 279 str. 3-6: Predgovor / Radomir Đurović. 1979. Ranka Idejno-politička opredeljenja i društveno-politička angažovanost mladih u Beogradu / Ranka Stanojević. RADMILOVIĆ. – Summary: Rights and Obligations of Social Legal Persons Regarding the Means in Social Property. 1979. 261-274. – Beograd : Predsedništvo Gradske konferencije Saveza socijalističke omladine Beograda : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. 1978. – 84 str. Bibliografija: str. 194-200. Gordana Projekcija stanovništva : teoretsko-metodološka studija / Gordana Todorović. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za pravna i politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. 22 cm 157.

prikazi .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – 358 str. 1980. – Beograd : Institut društvenih nauka. . prikazi . 195-198. 1981. 1980. 24 cm. – Beograd : Istraživačko izdavački centar SSO Srbije : Institut društvenih nauka. 21 cm. – 202 str. KAŠANIN. .Beograd : Institut društvenih nauka. Priroda interesovanja / Dragomir Pantić. – 171 str. – 255 str. 161. 1980. 22 cm. Milan LJ. PANTIĆ. Deo 1. 1979. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. 339-356 163. BOGAVAC. Tomislav Školstvo u Srbiji na putu do reforme : razvoj škola 1945-1975 / Tomislav Bogavac. – (Biblioteka Istraživanja) (Summary): The nature of interests. 1981. 331-334 164. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka : Prosveta. Davor Štednja stanovništva / Davor Pojatina. – Summary. : graf. 40 . . – (Sociološke studije i monografije . Dragomir Interesovanja mladih. PRICA. – 95 str. – 334 str. – (Biblioteka Sociološke studije i monografije) Bibliografija i izvori: str. TANIĆ. – Beograd : Centar za pravna i politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. 24 cm. : graf. 1) 1980 162. 20 cm Bibliografija: str. 166. 21 cm Bibliografija: str. 1981 165. Petrović. Ratomir Složena organizacija udruženog rada : pravni aspekti / Ratomir Kašanin. . POJATINA. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. Živan Proletarijat izvan domovine / Živan Tanić. Radoje Ugovor o Know-How-u / Radoje Prica .

170. . – 84 str. . – 302 str. : graf. – 329 str. – 52 str. 168. 169. Davor Kamata u monetarnom sistemu privrede : teorijsko razmatranje / Davor Savin. Institut društvenih nauka. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 24 cm. 1981 (Tuzla : Univerzal). RADMILOVIĆ. 11) Summary. 1981 (Tuzla : Univerzal). prikazi . Svetozar Cvijićeva sociologija Balkana / Svetozar Ćulibrk. ŠOJIĆ. – (Biblioteka Filozofske studije . 3) Summary. 9-10: »O Cvijićevoj sociologiji Balkana« dr-a Svetozara Ćulibrka / Milisav Lutovac 172. SAVIN. : graf. Cvijića . 1981 (Tuzla : Univerzal). Zagorka Staljinizam i socijalizam : nastanak staljinizma u ideologiji i praksi sovjetskog društva / Zagorka Golubović. 22 cm. Kamata u samoupravnoj socijalističkoj privredi / Pavle Vasić. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Filozofsko društvo Srbije . 291-318 41 . 24 cm . Milan Metodi analize i predviđanja privrednih kretanja : sa ekonometrijskim simulacionim modelom za jugoslovensku privredu / Milan Šojić. – (Biblioteka Sociološke studije i monografije . – Str. 24 cm. GOLUBOVIĆ. Ljubica Procenjivanje potrebe organizacija udruženog rada u privredi za novčanim sredstvima / Ljubica Teslić-Nadlački. – 48 str. [1] list s fotografijom J. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. ĆULIBRK. TESLIĆ-Nadlački. 24 cm 1982 171. .Monografije 167. prikazi . 1981. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. Centar za ekonomska istraživanja. Stanko Kamata i srodni instrumenti u socijalističkom privrednom sistemu / Stanko Radmilović. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka : Prosveta. 1982. – 204 str. Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta . – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 1982. – Bibliografija: str. 24 cm.

l. – 340 str. – 163 str. Summary. OBRADOVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Summary: Revolution and Culture. – Bibliografija: str. 1982. . – Beograd : Filozofsko društvo : Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta : Centar za filozofiju i društvenu teoriju Instituta društvenih nauka. 1982 (Pančevo : “6 oktobar”). [1] presav. Ivica Vidovi i posledice nemogućnosti ispunjenja ugovorne obaveze / Ivica Jankovec. Centar za sociološka istraživanja. [2] nesav. 20 cm Tiraž 300. 154-163. Miladin Revolucija i kultura : prilog kritici savremenih ideologija / Miladin Životić. sa tabelom : ilustr. – 277 str. 1988] (Beograd : Nauka i društvo). 174. JANKOVEC. 24 cm.. – (Biblioteka “Filozofske studije” . Centar za pravna i politikološka istraživanja. 173.e. 203-205. 1982 [i. Dimitrije Centralni izvršni organi u skupštinskom sistemu Švajcarske konfederacije i evropskih socijalističkih zemalja / Dimitrije Prodanović. 317-340. 12) Tiraž 1000. 20 cm Tiraž 300. Bibliografija: str. 21 cm. Nadežda Determinante prostorno funkcionalnih veza između komuna i regiona u SR Srbiji van pokrajina / Nadežda Obradović. tehnologija i nemačka sociologija / Lidija Topić. . – Beograd : Institut društvenih nauka. – 205 str. 177. . TOPIĆ. 176. Požar. – Bibliografija: str. l. Lidija Kapitalizam. kartom. sa geogr. PRODANOVIĆ. – 195 str. – Beograd : Centar za pravna i politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. ŽIVOTIĆ. . 175. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. 1982. 1982 (Požarevac : Prosveta).Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 42 . A Contribution to the Criticism of Contemporary Ideologies/ translated by R.

oktobar”).215-223. KOŠTUNICA. 1983 (Pančevo : “6. Vojislav Stranački pluralizam ili monizam : društveni pokreti i politički sistem u Jugoslaviji : 1944-1949 / Vojislav Koštunica.]. 180. – 223 str. Summary. . knj.173-174. Vladimir Gledišta i sporovi o industrijalizaciji u socijalizmu / Vladimir Gligorov. 20 cm. . 1984. – Predgovor : str. – (»Filozofija i društvo« . 21 cm. Literatura: str. . – Napomene i bibliografske reference uz tekst.Monografije 1983 178. Mladen Ugovor o franšizingu / Mladen Draškić. – Beograd : Institut društvenih nauka : Centar za pravna i politikološka istraživanja. 3) Bibliografija: str. ARZENŠEK. 4) Tiraž 1500. 182. Kosta Čavoški. – 149 str. Vladimir Struktura i pokret / Vladimir Arzenšek . 5. 1983 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). – Bibliografija: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. KLAJN-Tatić. – 141 str. – 174 str. . 1984 (Beograd : “Filip Višnjić”). 145-149. 183185 1984 181. 179. 43 . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Univerzitet : Institut društvenih nauka. 1983. izd. GLIGOROV. 21 cm. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. sa slovenačkog preveo Milan Đorđević. Centar za pravna i politikološka istraživanja. – Literatura: str. Tiraž 1000. DRAŠKIĆ. – 185 str. Vesna Docnja prodavca sa predajom stvari / Vesna Klajn-Tatić. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. knj. – [1. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. 20 cm. . – (Filozofija i društvo . – Beograd : Institut društvenih nauka. 24 cm.

– 360 str. MIHAILOVIĆ. JANIĆIJEVIĆ. Centar za pravna i politikološka istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. . – 101 str. 44 . – Beograd : Institut društvenihh nauka. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka : Marksistički centar organizacije SK u Beogradu (Beograd : GRO “Kultura). – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka Univerziteta. – 293 str. 187. 1986. . KRULJ. – Beograd : Zavod za organizaciju poslovanja i obrazovanje kadrova : Institut društvenih nauka. Jovan Ekonomija nauke i obrazovanja / Jovan Andrijašević. 183. – 120 str. 1984.) 186. ANDRIJAŠEVIĆ. Centar za sociološka istraživanja. Milosav Stvaralačka inteligencija međuratne Jugoslavije / Milosav Janićijević. 1986 185. . 1986 (Požarevac : Prosveta). 24 cm Tiraž 1000 . Ljiljana Pravna zaštita “Know-How”-a / Ljiljana Krulj. 24 cm Autorova slika. . 20 cm. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 21 cm. – (Edicija Istraživanja) Tiraž 1000. 21 cm Literatura: str. MIHAILOVIĆ. (Broš. 1986. Srećko Javne tribine u Beogradu : rezultati istraživanja / Srećko Mihailović. Centar za ekonomska istraživanja. 184. . 118-120. – 91 str. Srećko Beograđani o sportu i olimpijadi. 1984 (Beograd : “Prosveta”).

Mirjana Revolucija između slobode i diktature / Mirjana Oklobdžija. – Summary. 24 cm Tiraž 800. 491-506 . RADIŠIĆ.Monografije 188. – [1. knj. – (Filozofija i društvo . ISBN 86-7145-047-3 191. 21 cm . 287-296. 20 cm. 22 cm P Sociologija.). . – Bibliografija: str. 6) Tiraž 500. Mladen Međunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i uporednom pravu / Mladen Draškić. – (Filozofija i društvo . – Beograd : Institut društvenih nauka : Centar za pravna i politikološka istaživanja. Jakov Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika / Jakov Radišić. 1987. – Beograd : Institut društvenih nauka. izd. – str. 189. – (1.: 45 . godina XXIX. Koriščena i navedena literatura: str. . 1986 (Beograd : “Filip Višnjić”). – 141 str. 1987 190. Zagorka Mogućnost za reforme u socijalističkim državama / Zagorka Golubović. – 445 str. – 296 str. 1987. GOLUBOVIĆ. br. Centar za pravna i politikološka istraživanja. 1987 (Požarevac : Prosveta).]. GAMS. izd. Andrija Svojina / Andrija Gams. OKLOBDŽIJA. DRAŠKIĆ.4. 378-384. – Bibliografija: str. . – 386 str. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. 7) 192. . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 20 cm. Centar za filozofiju i društvenu teoriju.o. . 1986. 1987. 138-141. – Beograd : Eksportpres [etc] : Institut društvenih nauka. knj.

20 cm P Filozofija i društvo : zbornik radova / Centar za filozofiju i društvenu teoriju In.: 195. Bora Mladi i nezaposlenost : društvene posledice nezaposlenosti / Bora Kuzmanović.: stituta društvenih nauka. – Beograd : Istraživačkoizdavački centar SSO Srbije : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. [106]. KOŠTUNICA. 193. 1987. MIHAILOVIĆ. Classical and secular religiousity. 24 cm 1988 196. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. Srećko Mihailović. svesti i aktivizmu omladine / Srećko Mihailović. – Bibliografija: str. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – str. 209-225 . Gradimir Zajić. Zagorka Preispitivanje Marxove ideje socijalizma u svetlosti modernog shvatanja subjektivnosti / Zagorka Golubović. 1987. Dragomir J. 45-67 . Srećko Pregled najznačajnijih rezultata istraživanja o društveno-ekonomskom položaju. – str. . 1988.171179. PANTIĆ. – 71 str. – 105 str. : tabele . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 24 cm Tiraž 500. ISBN 86-7093-036-6 46 . 20 cm Bibliografija: str. 197. – 179 str.o. – Registar. Klasična i svetovna religioznost : socijalno-psihološko istraživanje stanovništva beogradskog regiona / Dragomir J. 20 cm P Zbornik radova Filozofija i društvo . – Beograd : Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije : Centar za politološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. KUZMANOVIĆ. 1987. – Beograd : Institut društvenih nauka. . Vojislav Načelo jednoglasnosti i jugoslovenski federalizam / Vojislav Koštunica.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.o. GOLUBOVIĆ.Pantić. 1987 194. – Summary. 1988 (Novi Sad : Talija).

Monografije

198.
STOJANOVIĆ, Svetozar Od marksizma do etatizma sa ljudskim licem / Svetozar Stojanović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za filozofiju i društvenu teoriju, 1988. – 197 str. ; 20 cm

1989 199.
TANIĆ, Živan Beogradska predgrađa i prigradska naselja : sociološka studija / Živan Tanić. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za sociološka istraživanja, 1989 (Beograd : Multiprint). – 237 str. ; 21 cm Tiraž 600. – Bibliografija: str. 235-236.

1990 200.
ARANĐELOVIĆ, Svetislav T. Ugovor o uskladištenju / Svetislav T. Aranđelović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za pravna i politikološka istraživanja : Privredno pravni priručnik, 1990 (Beograd : Kosmos). – 92 str. ; 24 cm. Tiraž 3000. – Bibliografija: str. 91-92

201.
MAKSIMOVIĆ, Ivan Socijalizam između utopije i stvarnosti : (prilozi kritici i reformi društvene svojine) / Ivan Maksimović. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, 1990 (Beograd : SZR S. Todorov). – 321 str.; 23 cm Tiraž 500. – Summary ISBN 86-7093-038-2

202.
PANTIĆ, Dragomir J. Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji / Dragomir J. Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje, 1990 ([Beograd] : Institut društvenih nauka). – 117 str. ; 21 cm Abouth the Author: str. [121]. – Bibliografija: str. 97-104. – [Summary] / translated by R. Požar. – Registar. ISBN 86-7093-038-2

47

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

203.
POPOV, Nebojša Sukobi : društveni sukobi - izazov sociologiji / Nebojša Popov. – [2.izd.]. – Beograd : [Centar za filozofiju i društvenu teoriju, Institut društvenih nauka, Univerzitet u Beogradu], 1990. – 272 str. ; 24 cm

1991 204.
IMŠIROVIĆ, Jelka Od staljinizma do samoupravnog nacionalizma : prilog kritici socijalizma u kongresnim dokumentima KPJ/SKJ - od V-XI kongresa / Jelka Imširović. – [1. izd.]. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za filozofiju i društvenu teoriju, 1991 ([Beograd] : Štamparija Instituta društvenih nauka). – 256 str. ; 21 cm. – (Filozofija i društvo ; knj. 10) Tiraž 500. – Bibliografija na dnu svake strane

205.
KLAJN-Tatić, Vesna Garancija projektanta i graditelja za solidnost građevine i njihova imovinska odgovornost / Vesna Klajn-Tatić. – Beograd : Univerzitet, Institut društvenih nauka, Centar za pravna i politikološka istraživanja, 1991 (Beograd : Institut društvenih nauka). – VII, 320 str. ; 21 cm. Tiraž 300. – Bibliografija: str. 293-305. – Summary: The Guarantee of the Planner and of the Building Constructor for the Solidity of the Building and Their Civil Responsability ISBN 86-7093-043-9

206.
RADIŠIĆ, Jakov Predugovorna odgovornost = (Culpa in contrahendo) : uporedna pravna studija / Jakov Radišić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1991. – 159 str. ; 20 cm Bibliografija: str.150-159

1993 207.
GOATI, Vladimir Izborne borbe u Jugoslaviji : (1990-1992) / Vladimir Goati, Zoran Đ. Slavujević, Ognjen Pribićević. – Beograd : Radnička štampa : Institut društvenih nauka, 1993 (Beograd : Junior). – 194, [30] str. : graf. prikazi ; 21 cm. – (Biblioteka Povodi) Tiraž 500. – Bibliografija: str. 194. ISBN 86-83767-14-0 48

Monografije

208.
RAŠEVIĆ, Mirjana Ka razumevanju abortusa u Srbiji / Mirjana Rašević. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1993 (Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja). – 234 str. ; 24 cm Dokt. disert., Filoz. fak., Beograd, 1992. – Tiraž 200. – Beleške uz tekst. – Summary: Towards an Understanding of the Abortion in Serbia. – Bibliografija: str. 211234. – Summary. ISBN 86-7093-048-X

209.
SLAVUJEVIĆ, Zoran Đ. Biblijska koncepcija propagande / Zoran Đ. Slavujević. – Beograd : Radnička štampa : Institut društvenih nauka, 1993 (Beograd : Junior). – 114 str. ; 24 cm Tiraž 500. – Napomene: str. 101-114. – Summary. ISBN 86-7093-047-1

210.
VUKOTIĆ, Veselin Privatizacija i razvoj tržišne privrede / Veselin Vukotić. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1993. – 175 str. ; 24 cm Summary. – Bibliografija: str. 169-175 ISBN 86-7093-049-8

1994 211.
DŽUVEROVIĆ, Borisav Izborna upotreba medija : analiza televizijskih dnevnika Radio-televizije Srbije, Televizije Crne Gore i NTV Studija B u izbornom periodu novembar 1992. januar 1993 / Borisav Džuverović, Srećko Mihailović, Slobodan Vuković. – Beograd : Institut društvenih nauka : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 1994 (Beograd : IDN). – 105 str. : tabele ; 21 cm Tiraž 300. – Summary: Political Use of Media.

212.
PETROVIĆ, Mina Svakodnevni život u gradu i roditeljstvo / Mina Petrović. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka : Društvo demografa Jugoslavije, 1994 (Beograd : Centar za demografska istraživanja, Institut društvenih nauka). – 251, 16 str. ; 24 cm. Tiraž 100. – Bibliografija: str. 240-251. – Summary. ISBN 86-7093-053-6 49

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

213.
RAŠEVIĆ, Mirjana Fertilitet stanovništva SR Jugoslavije / Mirjana Rašević, Mina Petrović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1994. – 67 str. : graf. prikazi ; 29 cm. – (Demografske sveske ; 23) Bibliografija: str. 51-52. – Summary

1995 214.
DŽINIĆ, Firdus Etika / Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka Univerziteta : Veterinarski fakultet Univerziteta, 1995 (Beograd : Štamparija Instituta društvenih nauka). – 235 str. ; 21 cm Tiraž 300. ISBN 86-7093-058-7

215.
LUTOVAC, Zoran M. Manjine, KEBS i jugoslovenska kriza / Zoran M. Lutovac. – Beograd : Institut društvenih nauka : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1995 (Beograd : Institut društvenih nauka). – 215 str. ; 21 cm Tiraž 200. – Bibliografija: str. 199-211. ISBN 86-7093-065-X

216.
PETROVIĆ, Mina Tri pitanja populacione politike / Mina Petrović, Mirjana Rašević, Goran Penev. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka Univerziteta, 1995 (Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja). – 41 str. ; 26 cm. – (Demografske sveske ; br. 24) Tiraž 100. – Bibliografija uz svaki rad. – Summary.

217.
RADUŠKI, Nada Bibliografija radova objavljenih u časopisu “Stanovništvo” : (1963-1993) / Nada Raduški. – 2. dopunjeno izd. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1995 ([s. l. : s. n.]). – 61 str. ; 25 cm Tiraž 1000. – Registar. ISBN 86-7093-057-9 50

Monografije

1996 218.
PENEV, Goran Projekcije stanovništva Savezne Republike Jugoslavije : 1991-2021 / Goran Penev, Ljiljana Sekulić, Dragoljupka Cicović = Population projections of the Federal Republic of Yugoslavia : 1991-2021 / Goran Penev, Ljiljana Sekulić, Dragoljupka Cicović ; [prevod Vesna Mihailović ; grafički prikazi Ljiljana Stanojević i Milan Šormaz]. – Beograd = Belgrade : Savezni zavod za statistiku : Univerzitet : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1996 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). – 311 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm. Upor. na srp. i engl. jeziku. – Tiraž 600. – Predgovor ; Preface / Milovan Živković: str. 3-4. – Bibliografija: str. 311. ISBN 86-7479-030-5

219.
RAŠEVIĆ, Mirjana Iskustva populacione politike u svetu / Mirjana Rašević, Mina Petrović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, [1996] (Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja). – 170 str. ; 23 cm. Tiraž 500. – Bibliografija uz većinu poglavlja. – Case studies in population policy / translated by Gordana Đurđević. ISBN 86-7093-073-0

1997 220.
DŽINIĆ, Firdus Jedan nacrt unutrašnjeg uređenja jugoslovenskog društva / Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1997 (Beograd : Institut za društvene nauke). 52 str. ; 18 cm. – (Mala biblioteka Eseji i priručnici) “Ovaj rad je nastao u okviru realizacije projekta “Sociološka i politikološka osnova tranzicije u Centralnoj i Istočnoj Evropi” —> poleđina nasl. lista. – Tiraž 100.

221.
DŽINIĆ, Firdus Pravila demokratske procedure / priredio Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1997 (Beograd : Institut društvenih nauka). – 55 str. ; 18 cm. – (Mala biblioteka Eseji i priručnici) Tiraž 300. 51

u Beogradu. Centar za sociološka istraživanja. 1997 (Beograd. – Registri. ISBN 86-7093-063-3 223. . ISBN 86-7093-087-0 52 . – Beograd : Radnička štampa : Institut društvenih nauka. 1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). – 375 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Starovekovna propaganda : od Vavilonske kule do “Panem et circences!” / Zoran Đ. DAVIDOVIĆ. – 226 str. – Summary: The Ancient Times Propaganda. – 182 str. Centar za sociološka istraživanja. Institut društvenih nauka). ISBN 86-7093-088-9 1999 225. – Bibliografija: str. disert. fak. VIDOJEVIĆ.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. / Dragoslav Avramović. . . – Registar. 21 cm Prema predgovoru ova knjiga je rukopis dokt. AVRAMOVIĆ. 24 cm Tiraž 1000. : tabele . 21 cm Tiraž 300. – 153 str. Milena Deca stranih radnika : druga generacija jugoslovenskih ekonomskih emigranata u zemljama Zapadne Evrope : sociološka analiza / Milena Davidović. Dragoslav Pobeda nad inflacijom 1994. 207209. – Bibliografija: str. – Bibliografija: str. restauracija i neototalitarizam / Zoran Vidojević. – Summary. 361-372 1998 224. SLAVUJEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Summary : Foreign workers’ children. 23 cm Tiraž 500. Centar za ekonomska istraživanja. odbranjen na Fil. 222. Slavujević. – Tiraž 300. 169-174. Zoran Đ. 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka). 1997 (Beograd : Barex). Zoran Tranzicija.

ISBN 86-7093-090-0 228. 157) Slika autora. ISBN 86-7093-094-3 227. tabele . ISBN 86-7093-085-4 2001 230. VIDOJEVIĆ. Zoran Đ. Centar za demografska istraživanja. – Bibliografija: str. Srećko Mihailović. RAŠEVIĆ. . – Tiraž 500. . – Bibliografija: str. 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka.Monografije 226. 18 cm. Jovan Teorije o političkim sistemima : demokratija i autoritarizam / Jovan Komšić. Mašić : Institut društvenih nauka. . Miroslav Hroničan manjak bezbednosti : slučaj Jugoslavije / Miroslav Hadžić. – 672 str. Slavujević. 649-658. – Beograd : Institut društvenih nauka. Dva ogleda o legitimitetu : javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije / Zoran Đ. 24 cm Tiraž 800. – 168 str. 21 cm Tiraž 300. Tiraž 300. – Bibliografija uz svako poglavlje. HADŽIĆ. – Beograd : S. – Summary. 2000 (Ruma : Proleter). Centar za demografska istraživanja). – 187 str. – (Nova . 2001 (Beograd : Institut društvenih nauka). 2000 229. 1999 (Beograd : Srboštampa). – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Beograd : Institut društvenih nauka. Zoran Spokoj i otpor : ogledi / Zoran Vidojević. 254-260. – Napomene uz tekst. – 268 str. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje : Friedrich Ebert Stiftung. SLAVUJEVIĆ. – Beograd : Centar za civilno-vojne odnose : Institut društvenih nauka. 21 cm Tiraž 300. – 211 str. KOMŠIĆ. . 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Summary. – Summary: Family planning as a life style. ISBN 86-83543-02-1 53 . – Beograd : Institut društvenih nauka. Mirjana Planiranje porodice kao stil života / Mirjana Rašević. . 24 cm.

– Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Beograd : Institut društvenih nauka. KOMŠIĆ. – 189 str. . – 200 str. VIDOJEVIĆ. Centar za pravna istaživanja. 161-163 ISBN 86-7093-101-X 54 . – XI. – Beograd : S. Zoran Biće. ISBN 86-7093-102-8 (broš.) 232. : tabele . – Beograd : Institut društvenih nauka : Friedrich Ebert Stiftung. Mašić : Institut društvenih nauka : Viša škola za obrazovanje vaspitača. Vesna Lekareva pomoć neizlečivo bolesnom pacijentu . – Bibliografija: str. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 23 cm Tiraž. – Summary: Physician’s Assistance to a Incurably Ill Patient . 191) Tiraž 500. – Belgrade : Institute of Social Sciences. 2002 (Beograd : Teos). Slavujević. 18 cm. . – Bibliografija: str. 247255. 265 str. – Bibliografija: str. KLAJN-Tatić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 2002 231. ISBN 86-7093-104-4 (Broš. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. Zorica Standards and Mechanisms for gender equality in democratic countries / Zorica Mršević. – (Nova . 2003. Zoran Đ. . Jovan Osnovne linije partijskih podela i mogući pravci političkog pregrupisavanja u Srbiji / Jovan Komšić. smisao. 21 cm Tiraž 300. – 163 str. MRŠEVIĆ. Dragomir Pantić.Ethical and Legal Problems.) 234. 179189. ISBN 86-7598-014-0 2003 233. zvezde : ogledi / Zoran Vidojević. 2003 (Beograd : Libra).etički i pravni problemi / Vesna Klajn-Tatić. 24 cm Tiraž 500. 2002 (Beograd : AB Taš).

2005 (Beograd : “Filip Višnjić”). – 218 str. 2004 (Beograd : Goragraf). . ISBN 86-7093-107-9 (Broš. – Summary. ISBN 86-7363-431-8 238. – Beograd : Institut društvenih nauka : “Draganić”. – Beograd : Institut društvenih nauka.) 2005 237. 401[418]. – Beograd : “Filip Višnjić”: Institut društvenih nauka. VUKOVIĆ. 2003 (Beograd : Goragraf). prikazi . 21 cm. – (Biblioteka Posebna izdanja / “Filip Višnjić”) Tiraž 500. Slobodan Pravo. 23 cm Tiraž 500. – Beograd : “Filip Višnjić” : Institut društvenih nauka. – Napomene i bibliografske reference uz tekst . – Bibliografija: str. Slobodan Korupcija i vladavina prava / Slobodan Vuković. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. tabele . – 417 str.) 55 . – 158 str. ISBN 86-441-0516-7 2004 236. Zoran Kuda vodi globalizacija / Zoran Vidojević. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. Baćević. 24 cm. – 205 str. In media res : efekti medija / Ljiljana J. 175-193. 21 cm Tiraž 300.Monografije 235. 2005 (Beograd : “Filip Višnjić”). Beograd]) Tiraž 500. Ljiljana J. – Bibliografija: str. – Bibliografija: str. : graf. BAĆEVIĆ. – Summary: Coruption and Rule of Law. : tabele . – (Biblioteka Posebna izdanja / [“Filip Višnjić”. VIDOJEVIĆ. moral i korupcija / Slobodan Vuković. VUKOVIĆ. – Bibliografija: str.. – Napomene: str. 153158 ISBN 86-7363-441-5 (Broš. 197202. 197-213.

195-207 ISBN 86-09-02946-8 (Rad) 241. – Bibliografija: str. GOATI. – Summary. Danilo Tržište rada i ekonomske nejednakosti / Danilo Šuković. BOŠKOVIĆ. Politics. – 275 str. ISBN 86-83767-14-0 (Broš. ISBN 86-7093-111-7 240. 24 cm Tiraž 300. 21 cm Tiraž 500. – 183 str. Vladimir Partijske borbe u Srbiji u postoktobarskom razdoblju / Vladimir Goati. prikazi.000. – Bibliografija: str. graf. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. . – Beograd : Institut društvenih nauka : Rad. Beograd)] Tiraž 500. 2006 (Beograd : Grid Studio). 24 cm. Lilijana Društvene promene i generacijska politika / Lilijana Čičkarić. 2006 (Beograd : Gorograf).) 242. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 244 str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – 207 str. 24 cm. prikazi . 2006 239. – Summary : Myth. 156179. ideologija : ogledi iz komparativne antropologije / Aleksandar Bošković. Ideology : essays in comparative anthropology. – Summary. . – Bibliografija: str. ŠUKOVIĆ. – Registri. : ilustr. . 265-275. 2006 (Zemun : Kuća štampe). ISBN 86-7093-112-5 56 . ČIČKARIĆ. – Bibliografija: 237-240. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 2006 (Beograd : Publikum). – (Biblioteka Posebna izdanja / [Institut društvenih nauka. tabele . politika. Tiraž 1. Aleksandar Mit. – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. : graf.

367379. 2007 (Beograd : Goragraf). RADOVANOVIĆ. 2007 (Beograd : Alfa tim print)..[i] Institut društvenih nauka. – Summary: The Policy and Methods of Regional Development.do 1990. – 285 str. MRŠEVIĆ. – Beograd : Rad : Institut društvenih nauka. 2007 (Beograd : Čigoja štampa). – 180 str. – (Biblioteka Posebna izdanja / [Rad. ISBN 978-86-7093-115-2 (Broš. 24 cm. Marijana Vidas-Bubanja. – 245 str. Propadanje radničke klase : materijalni i društveni položaj radničke klase Jugoslavije od 1960. prikazi . [et al. Snežana Srbija na putu prema Evropskoj uniji / Snežana Grk. – Summaries. ISBN 978-86-7093-114-5 57 . [prevodi Marija Krsmanović . 24 cm Tiraž 300. – Beograd : Institut društvenih nauka. 24 cm Tiraž 300. godine / Nada G. 2007 (Beograd : Čigoja štampa). : tabele . Nada G. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Bibliografija uz svako poglavlje. ISBN 978-86-09-00947-1 (Rad) 245. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 24 cm Tiraž 300. : tabele . – Bibliografija: str. Beograd]) Tiraž 400.) 244. Novaković. 173179. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Beograd : Institut društvenih nauka : Čigoja štampa.]. – 384 str. Zorica Ka demokratskom društvu . : graf. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. NOVAKOVIĆ. 237244 ISBN 978-86-7093-118-3 (IDN) 243. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.izborni sistem kvota / Zorica Mršević . : tabele .. – Bibliografija: str. Veljko Politika i metodi regionalnog razvoja / Veljko Radovanović.Monografije 2007 242a GRK.

Nada Nacionalne manjine u centralnoj Srbiji : etničke promene i demografski razvoj / Nada Raduški. prikazi. – Bibliografija: str. – 181 str. 246. VUKOVIĆ. 24 cm Deo teksta uporedo na srp. Beograd : Institut društvenih nauka. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 187-195. RADUŠKI. – (Edicija Pansofija / [Stylos. 2007 (Beograd : Goragraf). jeziku. – 232 str. 167-174. – Registar ISBN 978-86-7473-362-2 58 . – Bibliografija: str. Novi Sad]) Tiraž 500. 181. : graf. 2007 (Beograd : Čigoja štampa). tabele . Slobodan Kako su nas voleli : antisrpska propaganda i razbijanje Jugoslavije / Slobodan Vuković. Centar za demografska istraživanja. – Novi Sad : Stylos . – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 21 cm. ISBN 978-86-7093-116-9 246a. i engl. – Beleška o autoru: str. : ilustr . – Tiraž 300.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Beograd : Institut društvenih nauka.

– 20 str.n. 21 cm. a] (Beograd : “Radiša Timotić”). 21 cm. [VIII] str. 249. a] (Belgrad : Servis Sojuza ob’edinenij juristov Jugoslavii). 21 cm.]. – Beograd : [s. a] (Beograd : Service de l’Union des Associations de Juristes de Yugoslavie). – Tekst uporedo na srp. i fran. 21 cm. INSTITUT obščestvennyh nauk. – 20 str. . rus.a] (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). 250. n. s. – 53. . – Beograd : [s. a] (Beograd : Service of the Federation of the Jurists’ Association of Yugoslavia). nasl. – Beograd : [s. – Beograd : [s. 248. ZBORNICI. . INSTITUT društvenih nauka . n.. 59 . . INSTITUTE of Social Sciences.PUBLIKACIJE SA VIŠESTRUKIM AUTORSTVOM... n. 251. STUDIJE Bez godine 247. Kor. jeziku. [s. .. 21 cm. [s. – 20 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. engl. – 20 str. s. INSTITUT društvenih nauka = Institute of social sciences = Institut obšćestvenn’ih nauk = Institut des sciences sociales. INSTITUTE des Sciences Sociales. s..

Hrvata i Slovenaca uoči stvaranja Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) 1. 1960 253. izdavač Institut za savremenu istoriju. 1959 ISTORIJA XX veka*. Odeljenje za istorijske nauke. 153-233: Prilozi istoriji sukoba narodnooslobodilačkog pokreta i četnika Draže Mihailovića u Srbiji 1941. 360 Summary .. : s. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. 235-284: Rad i zaključci Prve. – Str. godine izdavanje zbornika radova pod nazivom “Istorija XX veka”. ZAPISNICI sa sednica delegacije Kraljevine SHS na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919-1920. Druge i Treće konferencije KPJ : prema zapisnicima. Rezjume. godine / Ljiljana Aleksić 252. [Sadržaj]: Str. * Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka u Beogradu pokrenulo je 1959. 327-357: O srpsko-crnogorskim pregovorima o savezu 1904-1905. god. godine sa Prvim naučnim područjem Instituta za izučavanje radničkog pokreta u Beogradu te je tako od desetog broja ili od 1969. n. rezolucijama i drugim materijalima sa ovih konferencija / Julijana Vrčinac. godine / Jovan Marjanović. 7-152: Društveni i politički odnosi u Kraljevstvu Srba. 1959. Od 1983.]). – Str. Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka integrisalo se početkom 1969. / Dragoslav Janković. U naredne dvadeset tri godine izašlo je petnaest brojeva zbornika. – Str. Bogumil Hrabak. 28 cm. XII 1918 . – Beograd : Institut društvenih nauka. s tim što su organizacione promene u Institutu društvenih nauka dovele do promene naziva izdavača. Građa / priredili Bogdan Krizman. 60 .20. 285-326: Jugoslovenska ideja in slovensko narodno vprašanje v slovenski publicistiki med slovenskimi vojnami v letih 1912-1913 / Dušan Biber. – Str. Serija 3. l. [2] presavijena lista .IV 1919. 1960 ([s.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Osnivač i prvi odgovorni urednik Zbornika bio je upravnik Odeljenja profesor dr Dragoslav Janković. Knj I : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. U ovoj bibliografiji obrađeno je devet brojeva zbornika čiji je izdavač Institut društvenih nauka. godine ovaj zbornik izlazi polugodišnje kao časopis (ISSN 0352-3160). – 427 str.

– Str. – Str. Odeljenje za istorijske nauke. godine / Ljiljana Aleksić. – Str. Knj IV : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. godine / Bogumil Hrabak. 267-309: Bilećki koncentracioni logor / Slavoljub Cvetković. 24 cm. 353-384: Pokušaj srpsko-ugarske saradnje i zajedničke akcije 1906. UREĐENJE odnosa u preduzeću samoupravnim normama : ispitivanje stavova rukovodilaca / sredio Zoran Vidaković. – Str. ISTORIJA XX veka. 309-366: Zagrebačke punktacije / Ljubo Boban 61 . – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Odeljenje za istorijske nauke. – Str. Odeljenje za političke i pravne nauke. 1962. novembra 1931. 366 [Sadržaj]: Str. – Str. 225-266: O političkim previranjima na selu u Banovini Hrvatskoj / Ljubo Boban. – Beograd : Institut društvenih nauka. godine / Đuro Stanisavljević. 160. – Str. 1961 (Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu). Odeljenje za istorijske nauke. – Str. 5-140: Pojava i razvitak četničkog pokreta u Hrvatskoj 1941-1942. 345-386: Pitanje međunarodnog priznanja jugoslovenske države / Bogdan Krizman 257. 251-307: Građanska opozicija i skupštinski izbori od 8.Publikacije sa višestrukim autorstvom 1961 254. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. [52] presavijena lista . Knj III : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. – Str. Knj II : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. ISTORIJA XX veka. 3-161: Sukob interesa Velike Britanije i Nemačke na Balkanu uoči drugog svetskog rata / Živko Avramovski. 386 Summary. – Str. 277-343: Komiteti u jugoslovenskoj dobrovoljačkoj vojsci u Rusiji 1917. – Beograd : Institut društvenih nauka. 153-275: Hrvati uoči aneksije Bosne i Hercegovine / Mirjana Gross. 1961. – Str. 1962. 384 [Sadržaj]: Str. – Str. 5-151: Prilog izučavanju političkih borbi u Crnoj Gori 1929-1937 / Tomica Nikčević. ISTORIJA XX veka. 311-351: Radnički pokret u Kruševcu 1903-1914 / Todor Stojkov. godine / Dimitrije Đorđević 255. godine / Todor Stojkov. 163-224: Pomoć UNRE Jugoslaviji / Branko Petranović. 1962 256. – Str. [Sadržaj]: Str. 141-249: Rad srpske vlade na zajmu 19041906.

]. 396 Summary . – Beograd : Institut društvenih nauka.. 1. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. – 542 str. 1963 (Beograd : Kultura). – Str. – Str. 133-244: Teorija verovatnoće i indukcije Dž. M. . 24 cm Rezjume. – Str. 277-317: Sporovi oko darvinizma u Sovjetskom Savezu / Bratislav Petrović 260. [Sadržaj]: Str.439-504: Kvalifikaciona struktura kao faktor integracije radničke klase Jugoslavije / Dragomir Drašković 62 . [Sadržaj]: Str. Odeljenje za filozofiju. 315-396: Organizacija jugoslovenskih nacionalista (ORJUNA) : prilog proučavanju nacionalističkih i terorističkih organizacija u staroj Jugoslaviji / Branislav Gligorijević 259. 1963 [s. Knj V : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković..n. 1963 (Beograd : “Kultura”). 23-112: Radnička klasa Jugoslavije i globalno jugoslovensko društvo / Miloš Ilić. godine / Živko Avramovski. 25 cm Bibliografija uz svako poglavlje. – Beograd : Institut društvenih nauka. 137-224: Italijanska ekonomska penetracija u Albaniji 1925. godine / Dragoslav Janković. : s. – Str. / [redakcija Andrija Krešić. Résumé. [Sadržaj]: Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 1963. 5-136: Hrvatska zajednica : prilog proučavanju političkih stranaka u staroj Jugoslaviji / Hrvoje Matković. 11-132: Problemi indukcije u klasnoj logici / Jovan Aranđelović.115-434: Profesionalna struktura i profesionalna pokretljivost / Slobodan Bosnić. 225-262: Ženevska konferencija o stvaranju jugoslovenske zajednice 1918. Odeljenje za istorijske nauke. 263-313: Aktivnosti rimokatoličkog klera protiv sređivanja prilika u Jugoslaviji (mart 1945-septembar 1946) / Branko Petranović. – Str. Keinza / Aleksandar Kron. 245-276: Poperov pokušaj razgraničenja nauke i metafizike / Staniša Novaković. 24 cm 261. ISTORIJA XX veka. NAUKA i filozofija.l. al. – Str. prikazi . – Str. – 267 str. do 1939. SOCIJALNA struktura i pokretljivost radničke klase Jugoslavije. Tom 1 / [urednik Miloš Ilić]. . 1963 258. : graf. [et. RADNIČKO samoupravljanje : razvoj i problemi 1950-1960 : rezultati analize dokumenata / [radove za štampu redigovao i pripremio Živan Tanić]. – 313 str.]. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. Rezjume .

Publikacije sa višestrukim autorstvom 262. – Beograd : Institut društvenih nauka. Odeljenje za istorijske nauke. : graf. – Str. GRAĐA o stvaranju jugoslovenske države : (1. Serija 3. 7-12. – Beograd : Institut društvenih nauka.20. – Str. Potrebe za stalnim rejonima. 3234: Opis i osnovne karakteristike šeme / Miroljub Rančić. XII 1918). l. I . – Str. godine / Todor Stojkov. – Str. X . – Str. Kriteriji za izradu šeme stalnih rejona / Miloš Macura.]).20. – XL. Tom 1 obuhvata dokumente u periodu 1. godine / Slavoljub Cvetković. 357 [Sadržaj]: Str. Tom 2 obuhvata dokumente u periodu 18. – Str. 44-67: Testiranje šeme stalnih rejona / Milica Sentić. ŠEMA stalnih rejona za demografska istraživanja. 368 str. 7-31: Šema stalnih rejona za demografska istraživanja.18. . Predgovor / Miloš Macura: str. 5-68: Sindikalno-štrajkački pokret u Srbiji (1903-1910) / Vuk Vinaver. 28 cm. 1964 ([s. 68-90: Stalni rejon u odnosu na socijalne demografske rejone / Dušan Breznik 1964 263. 1964. 1963 (Beograd :Vojno štamparsko preduzeće). Građa / priredili Dragoslav Janković. 265. – 131 str. 303-357: Oko Mačekovih pregovora s grofom Ćanom / Ljubo Boban 63 . I . Bogdan Krizman. [Sadržaj]: Str. Knj VI : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. [Tom 2]. 213-244: Prilog pitanju osnivanja Saveza komunističke omladine Jugoslavije / Slavoljub Cvetković.]). GRAĐA o stvaranju jugoslovenske države : (1. XII 1918). – Beograd : Institut društvenih nauka. 245-301: O stvaranju Bloka narodnog sporazuma : prilog izučavanju odnosa između građanskih opozicionih grupa u Jugoslaviji 1935-1937. – Str. – Registri. ISTORIJA XX veka. Odeljenje za istorijske nauke.n. Serija 3. : s. 369817 . 69-212: Borba između crnogorskog dvora i srpske vlade oko obrazovanja crnogorske vojske i oko dobrovoljaca 1916-1918. Bogdan Krizman. XII 1918.20. – Str. 28 cm. X 1918. – Résumé. Odeljenje za istorijske nauke. n. 1964 ([s. Građa / priredili Dragoslav Janković. [Tom 1]. prikazi . 264. : s. – Beograd : Institut društvenih nauka. 24 cm. I . l. – Str.

– Beograd : Institut društvenih nauka. 67-83: Opšta obaveštenost građana o Prednacrtu ustava / S.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 255-309: O pravu svojine na zemlju. – Str. – 542 str. 167-191: Mišljenja građana o novom načinu izbora narodnih predstavnika / Dimitruje Prodanović. Ser. – Beograd : Institut društvenih nauka..[Stane] Stanič. – 89 str. Rezjume . prikazi. 25 cm. 225-253: Korisnost vremenskog ograničavanja vršenja javnih funkcija / Dimitrije Prodanović. sv. [Sadržaj]: Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. JUGOSLOVENSKO javno mnenje o aktuelnim političkim i društvenim pitanjima / Ljiljana Baćević. 7-33: Javno mnenje u savremenom društvu / Ljubomir Tadić. 193-223: Principi opredeljivanja izabranih predstavnika u skupštinskim telima / Radivoje Marinković. – Str. – 239 str. [et al. 266. – Str. – (Edicija Jugoslovensko javno mnjenje. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . 85-108: Društvena angažovanost građana u rešavanju javnih poslova / Dragomir Drašković. sredstvima rada i stanovima / Milan Matić. [et al. 461-487: Metodi prikupljanja statističkih informacija o javnom mnenju / Dušan Breznik 267. – Str. prikazi . sv. 25 cm Summary . 239. Petar Gledić. 3) Bibliografija: str. : graf. 311-350: Stavovi o opštim načelima društvene raspodele / Milivoje Trklja.. – Str. 417-459: Vidovi depolitizacije izvesnog broja građana i verifikacija opšte radne hipoteze / Darinka Kostić. : graf. 141-165: O društvenoj odgovornosti pojedinaca i kolektivnih tela / Firdus Džinić. 1964 (Beograd : Biro za umnožavanje Instituta društvenih nauka). – Str. Sergije Pegan. JAVNO mnenje o Prednacrtu novog ustava. – Str. : tabele . Gordana Kaćanski. A. JUGOSLOVENSKO javno mnenje o Savezu komunista i prestojećem kongresu / Ljiljana Baćević. – Str. 1) Ostali autori: Firdus Džinić. – Str. 25 cm. 11-43: Javno mnenje o ostvarivanju Ustava SFRJ / Firdus Džinić. Zoran Pandurović. – Str. 1964 (Beograd : Institut društvenih nauka). 268. Nađ Olga. Milan Matić. – Str. 1964 (Novi Sad : Budućnost). – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje. 44-62: Spremnost za angažovanje u organima samoupravljanja i mišljenja o glavnim smetnjama potpunijem ostvarivanju samoupravljanja / Sergije Pegan.]. 63-82: Šta se građanima najviše sviđa u jugoslovenskom društvu / Gordana 64 .]. Ser. – Str. – Str. 35-66: Metodološki pristup ispitivanju javnog mnenja građana o Prednacrtu novog ustava / Darinka Kostić. 111-140: Shvatanje o pravu na rad u uslovima socijalističke demokratije / Radivoje Marinković. Slavka Todorović. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . – Str. Résumé [Sadržaj]: Str.. A. tabele . 375-416: Zašto novi Ustav / Dragomir Drašković. 353-374: O ulozi i odgovornosti društvenopolitičkih organizacija u Prednacrtu ustava / Sergije Pegan..

Matić. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom Kaćanski . – Str. Beograd . – Str. – Str. 27-35: Dijalektička teorija slobode i savremeno oslobađanje čoveka / Dragutin Leković. 231-239: Marksov prilog nauci o stanovništvu / Miloš Macura. 146-166: Projekcije o društvenom položaju pojedinih kategorija stanovništva i njihovim očekivanjima za budućnost / Ljiljana Baćević. – Str. čoveka i sveta / Dušan Nedeljković. 167-191: Javno mnenje i kažnjavanje za krivična dela / Milan A. . 90-93: Naučne osnove Marksove etike i njihov značaj danas / Jakim Sinadinovski. 1963 . – Str. – Str. 154-160: Humanistička problematika u marksizmu i savremenoj zapadnoevropskoj filozofiji / Miladin Životić. 200-207: Jugoslovenski studenti o marksizmu / Miroslav Janićijević. NAUČNI skup Marks i savremenost (1 . 92-202: Uticaj pojedinih kanala informisanja na obaveštavanje građana o događajima u zemlji i inostranstvu / Firdus Džinić. – Str. 109-145: Neki aspekti aktuelnog stanja religijskog fenomena u našem društvu / Ljiljana Baćević. 14-15: Predlog za održavanje naučnog skupa povodom stogodišnjice objavljivanja I toma Kapitala K. – Str. – Str. – Str. 437-439.) [Sadržaj]: Str. 18-20: Predlog o organizaciji i radu naučnih skupova Marks i savremenost / Pero Damjanović. 1. – Str. – Str. 121-131: Marks i savremena aksiologija / Arif Tanović. 17-21. 24 cm Registar autora saopštenja i učesnika u diskusiji: str. 44-51: Marksova dijalektika i humanizam danas / Mihailo Marković. – Str. / Miroslav Bratina 269.Aranđelovac. – Str. – Str. – Str. 193-198: Marks i savremena kriminologija / Besim Ibrahimović. – Str. 102-107: Marksisitička koncepcija slobode / Svetozar Stojanović. 64-73: Marksova dijalektička nauka. – Str. 178-182: Masleša u borbi za čistotu filozofije marksizma / Svetozar Ćulibrk. 224-239: Model izbora uzorka za ispitivanje jugoslovenskog javnog mnenja 1964. – Str. Milica Sentić. Beograd. 216-221: Marksovo shvatanje društva kao društvene zajednice / Radomir Lukić. – Str. – XVIII. god. 439 str. – Str. 203-223: Stepen obaveštenosti građana o nekim aktuelnim problemima našeg društvenog života / Sergije Pegan. – Str. 74-79: Marks kao filozof / Gajo Petrović. 16-18: Predlog za održavanje naučnog skupa marksizam i marksologija / Ljubomir Tadić. 11-13: Predlog za održavanje naučnog skupa o dijalektici prirode / Mihailo Marković. 5-8: O značaju naučnih skupova povodom Marksovih godišnjica / Najdan Pašić.114-120: Dva modela dijalektičkog mišljenja u Kapitalu Karla Marksa / Bogdan Šešić. – Str. 1964 (Beograd : Kultura). – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvanih nauka. – Str. – Str. (Broš. 9-11: Predlog za održavanje drugog dela Prvog naučnog skupa Marks i savremenost / Radoslav Ratković. – Str. decembra 1963. Marksa / Zoran Pjanić. Aranđelovac) Prvi naučni skup Marks i savremenost : povodom 145-godišnjice rođenja i 80-godišnjice smrti Karla Marksa. deo / naučni skup Marks i savremenost. utvare i današnji preobražaj našeg društva. 174-178: Marksov Kapital i neki filozofsko-metodološki problemi / Gligorije Zaječaranović. 241-250: Marksovo shvatanje društvenih klasa / Miroslav Pe65 . – Str. 83-108: Mišljenja o odnosima između nacija u našoj zemlji / Sergije Pegan.

– Str. – Str. – Str. 1964 (Beograd : Kultura). – Str. – Str. – Str. 312-321: Samoupravljanje. 390-397: Odnos filozofije i politike kod Marksa / Ljubomir Tadić 270. – Str. Novi Sad. 16-25: Aktuelni problemi teorije komunističke partije / Ljubomir Tadić. – Str. 80-87: Društveni osnovi stranačkih sistema / Radomir Lukić. – Str. 68-79: Humanistička funkcija političke nauke / Adolf Bibič. 381-385: Savremenost Marksovog shvatanja komunizma / Jovan Đorđević. 91-102: Prilog problematici teorije partije / Besim Ibrahimović. juna 1964. 351-359: Italijanski marksisti o “italijanskom putu u socijalizam” / Anton Žun. – Str. 307-311: Uticaj i kritika Marksovog učenja u posleratnoj anglosaksonskoj ekonomskoj literaturi / Zoran Pjanić. – Str. 56-67: Politika i društvene nauke / Radoslav Ratković. – Str. – Str. deo / Naučni skup Marks i savremenost. – Str.) [Sadržaj]: Str. – Str. 252-263: O osnovnim vidovima dijalektike konstituisanja besklasnog komunističkog društva / Dragutin Leković. Novi Sad) Prvi naučni skup Marks i savremenost : povodom 145-godišnjice rođenja i 80-godišnjice smrti Karla Marksa. 276-282: Ekonomska uslovljenost slobode i nužnosti u socijalizmu / Radivoj Davidović. – Str. 328-334: Marksova teorija reprodukcije i društveno planiranje / Jakov Sirotković. – Str. – Str. 293-303: Marksov uticaj na savremenu ekonomsku nauku / Ivan Maksimović. – Str. 302-311: Društveno samoupravljanje i planiranje / Jakov Sirotković. 283-294: Nauka i ideologija / Ivan Maksimović. – XVII. 107-116: Jedinstvo stavova i borba mišljenja u okviru jednog revolucionarnog pokreta / Slavko Miloslavlevski. 360-369: Lenjinsko shvatanje miroljubive koegzistencije / Milan Bulajić. 322-331: Uticaj komune na proces integracije u privredi / Radivoje Marinković. – Str. – Str. čujlić. – Str. 264-275: Neke protivrječnosti našeg razvitka i problematika njihovog rješavanja / Oleg Mandić. – Str. 47166 . 258-264: Karl Marks i neki problemi kapitalizma XX vijeka / Rudi Supek. 241-251: Društveno usmeravanje i samoupravljanje / Mihailo Marković. 370-377: Problem jedinstva međunarodnog komunističkog pokreta i sovjetsko-kineski spor / Sonja Oreščanin. – Str. 335-340: Marksovo shvatanje komunizma i savremena društvena praksa / Mirko Perović. 103-106: Prilog diskusiji o demokratskom centralizmu / Mirjana Janković. – Str. centralizam i planiranje / Branko Horvat.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvenih nauka. – Str. 647 str. – Str. 49-55: Socijalistička demokratija i savremena politička nauka / Stevan Gaber. 1-5. 341-350: Samoupravljanje i prerastanje društvenih protivrečnosti / Tine Hribar. 295-301: Istorijsko istraživanje savremenog jugoslovenskog društva / Branko Petranović. 7-15: Problemi avangarde u savremenom razvoju socijalizma / Vojan Rus. – Str. 359-369: Marks o društvenom samoupravljanju / Pero Damnjanović. – Str. 2. 24 cm (Broš. . 3848: Društveno-političke pretpostavke ustavnosti i zakonitosti / Najdan Pašić. – Str. – Str. NAUČNI skup Marks i savremenost (1 . – Str. 26-37: Socijalistička demokratija i SKJ / Svetozar Stojanović. 341-347: Marksova koncepcija taktike permanentne revolucije / Marjan Britovšek. 1964 .

– Str. 163-208: Persova koncepcija značenja “Intelektualnih pojmova” / Radoslav Konstantinović. – Str. Langer / Milan Damnjanović 1965 272. – Str. 511-516: Ciljevi i sredstva / Arif Tanović.. – Str. 1964. NAUKA i filozofija. 257-343: Jadransko pitanje na pariškoj mirovnoj konferenciji (od 28. – Str: 501-510: Etika i politika / Miladin Životić. 24 cm Bibliografija: str. – Str.]. 407-451: Socijalšovinistička grupacija u Bosni i Hercegovini : Zvonaši (1919-1921) / Toma Milenković. 547-553: Socijalistička politika i dezalijenacija čoveka / Boris Ziherl 271. – Str. / [redakcija Andrija Krešić. – Str. 9-130: Nastanak klasične teorije verovatnoće / Branko Pavlović. – Str. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom 479: Neka zapažanja u tretiranju teorije otuđenja / Veljko Vlahović. 519-525: Šta je marksologija? / Davor Rodin. – Str. Odeljenje za istorijske nauke. 209-265: Problem umetničkog simbolizma u delu Suzane K. juna 1919 – 9. [et. Knj VII : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. 491 [Sadržaj]: Str. 2. – Str. 480-487: Socijalizam i alijenacija / Predrag Vranicki. – Str. 345-406: O pitanju ulaska predstavnika HRSS u Davidovićevu vladu 1924. – Str. [Sadržaj]: Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. godine / Bogumil Hrabak.. 1965. 5-92: Pitanje sovjetsko-rumunskog pakta. i o krizi i padu te vlade / Branislav Gligorijević. – Str. 526-534: “Pretpovijest” i povijest čovječanstva / Ante Pažanin. spoljnopolitičku orijentaciju / Živko Avramovski. 453-492: Pojava individualnog terora kod mladih jugoslovenskih komunista 1921. . – 269 str. pad Tituleskua i posledice za Rumunsku. 267-269. Odeljenje za filozofiju. ISTORIJA XX veka. – Str. – Str. decembra 1919) / Bogdan Krizman. godine / Slavoljub Cvetković 67 . al. 93-186: Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1919-1929 : pitanje priznanja SSSR i uspostavljanja jugoslovensko-sovjetskih diplomatskih odnosa / Vuk Vinaver. 535-546: O interpolaciji osnovnih socioloških kategorija od strane klasika marksizma i naše današnje opšte sociologije / Slavko Podmenik. 187-256: Delatnost članova udruženja “Ujedinjenje ili smrt” u Rusiji 1915-1919. 131-161: Logički problem indukcije u delu Žaka Nikoa / Dragoljub Mićunović. – Str. 488-500: Dijalektika i politika / Dragutin Leković.

tabele . – Str. 50-64: Mišljenja o uticaju nesvrstanih zemalja na očuvanje mira u svetu / Bratislav Valčić. JUGOSLOVENSKO javno mnenje o privrednoj reformi : 1965 / Mijat Damjanović . 37-42: Javno mnenje i kažnjavanje za kršenje propisa o novim privrednim merama / Milan Matić. – Str. 13-20: Obaveštenost građana o reformi i lična procena stepena obaveštenosti /Sergije Pegan. A. – Str. 110-163: Projektivno pitanje o prestižu pojedinih zanimanja. Javno mnenje o željama za poboljšanje vaspitanja dece u školama / Gordana Kaćanski 275. JUGOSLOVENSKO javno mnenje o aktuelnim političkim i društvenim pitanjima 1965 / Ljiljana Baćević . a šta najmanje sviđa u privrednoj reformi. 49-61: Šta se građanima najviše. 43-48: Mišljenje o ulozi zborova birača u sprovođenju reforme / Bratislav Valčić. Raširenost verovanja o doslednom ostvarivanju reforme i mišljenja o faktorima koji to mogu sprečiti / Firdus Džinić. JUGOSLOVENSKO javno mnenje i VIII Kongres SKJ / odgovorni urednik Firdus Džinić. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja .. – Str. 4). – Str. A. – 176 str.]. – 180 str. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . A. – 102 str. 1965 (Beograd : Biro za umnožavanje Instituta društvenih nauka). – Str. – (Edicija Jugoslovensko javno mnjenje. Uticaj reforme na veće kupovine koje su građani planirali / Gordana Kaćanski. 239. [et al. sv. 25 cm. – Str.. sv. 24 cm. 21-32: Kako građani shvataju glavne ciljeve privredne reforme. 7) [Sadržaj]: Str. 1965. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Ser. 65-76: Problem razoružanja i javno mnenje / Zoran Pandurović.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. – Str. – Str. 273. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. 77-89: Lične procene porasta troškova života. 6) Bibliografija: str. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . 274. prikazi. Opšta ocena privredne reforme od strane javnog mnenja / Toma Đorđević.. – Str. – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje.]. 40-49: Javno mnenje o aktuelnim spoljnopolitičkim pitanjima 1965 / Firdus Džinić. – 68 . Ser. – Beograd : Institut društvenih nauka. 33-36: Mišljenja o tome ko treba da snosi najveću odgovornost za dosledno sprovođenje privredne reforme / Bratislav Valčić. 1965 (Beograd : “Slobodan Jović”). 97-109: Mišljenja o glavnim uzrocima pojava šovinizma i nacionalizma / Ljiljana Baćević. Stavovi prema odlasku na rad u inostranstvo / Zoran Pandurović.9-39: Opšte interesovanje za politička pitanja / Toma Đorđević. 90-98: Stavovi o opravdanosti uvođenja ekonomskih stanarina / Zoran Pandurović.. Ser. [et al. : tabele . sv. [Sadržaj]: Str. : graf. 65-76: Očekivanja građana u pogledu životnog standarda u sledećoj godini. – Str. – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje. – Str. 77-96: Javno mnenje o aktuelnim društvenim problemima / Gordana Kaćanski.

– Str. 220-225: Opšti zaključci / Ljiljana Baćević. Jelena Danojlić. – Str. – Str. – Str. 176-219: Indeks korišćenja sredstava masovnog komuniciranja. Problem zaštite potrošača od neopravdano visokih cena / Mijat Damjanović. Anton Vratuša. 103-114: Građani o revalorizaciji ličnih primanja i porastu troškova života posle sprovođenja privredne reforme. MASOVNO komuniciranje u Jugoslaviji : čitaoci.. 94-162: Kvalitet dodira korisnika sa pojedinim sredstvima masovnog komuniciranja. 9-12: Masovno komuniciranje kao faktor formiranja i istraživanja javnog mnenja / Firdus Džinić. 2) Summary: Mass Communacation in Yugoslavia. Agrominimum kao oblik intenzifikacije poljoprivredne proizvodnje. – Str. 1965.Publikacije sa višestrukim autorstvom Str. 13-18: Osnovni podaci o istraživanju / Ljiljana Baćević. Centar za istraživanje javnog mnjenja : Jugoslovenski institut za novinarstvo. 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). gledaoci / Ljiljana Baćević. GODIŠNJAK 1965 / redakcijski odbor Dušan Breznik. – Str. Serija MK Masovno komuniciranje kao faktor javnog mnjenja . – 280 str. Uticaj novih privrednih mera na kooperaciju / Petar Gledić 276. Motivisanost za korišćenje sredstava masovnog komuniciranja. 19-93: Izloženost delovanju pojedinih sredstava masovnog komuniciranja / Ljiljana Baćević. – Str. slušaoci. . 99-102: Ocena zavisnosti ličnog dohotka od ličnog zalaganja i uspeha u radu / Gordana Kaćanski.[et al. Javno mnenje o kriterijumima revalorizacije / Zoran Pandurović. Jelena Danojlić. Preferiranje pojedinih sredstava masovnog komuniciranja / / Jelena Danojlić. 25 cm. – Str: 163-175: Kritičke primedbe korisnika sredstava masovnog komuniciranja / Radmila Mikašinović.]. 145-155: Promene u strukturi potrošnje domaćinstava koje su nastupile zbog poskupljenja. – Str. Dragan Stojiljković.. . – Str. 117-141: Nove privredne mere i nerentabilna preduzeća. Efikasnost sredstava masovnog komuniciranja / Ljiljana Baćević. – 232 str. 24 cm 69 . [Sadržaj]: Str. Rezjume: Massovne komunikacii v Jugoslavii. – Beograd : Institut društvenih nauka. Mišljenja o postojanju i vidovima unutrašnjih rezervi u radnim organizacijama / Milan Matić. Ocene o položaju sopstvene radne organizacije posle donošenja novih privrednih mera. – Beograd : Institut društvenih nauka. 159-177: Opšte ocene uticaja reforme na položaj sela. – (Edicija Jugoslovensko javno mnjenje. 226-243: Model izbora uzorka / Miroslav Bratina 1966 277. – Str.

[et al. 13-29: Osnov odgovornosti u građanskom pravu / Dragoljub Stojanović. – Beograd : Institut društvenih nauka. Aranđelović 279. – Str. 420 Summary . 231-246: Odgovornost za štetu koju prouzrokuju maloletnici / Svetislav T. 271-359: Aprilski pregovori o jadranskom pitanju na konferenciji mira 1919. Aranđelović. – Str. 1966. Centar za istraživanje društvenih odnosa. Toroman. ISTORIJA XX veka. 165269: Politička previranja u Demokratskoj stranci na pitanju taktike prema Hrvatskom bloku u drugoj polovini 1922 / Branislav Gligorijević.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 161192: Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu u vezi sa vršenjem rada / Asen Grupče. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. – Str. u društvu i slobodnom vremenu / Jugoslav Stanković 70 . – Str. godine / Ivan Katardžiev 280. – Str. 31-57: Osnov odgovornosti za prouzrokovanu štetu / Dimitar Machiedo. 361-420: Makedonsko pitanje o odnosima Antantinih saveznika u toku 1918. 278. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka.. [Sadržaj]: Str. Odeljenje za istorijske nauke. – Str. JUGOSLOVENSKI studenti i socijalizam / Milosav Janićijević. Knj VIII : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. 5-71: O padu Stojadinovićeve vlade / Dušan Biber. 213-229: Odgovornost za štetu prouzrokovanu od maloletnika / Stevan Jakšić. 24 cm [Sadržaj]: Str. 7-122: Društveno-politički i ideološki stavovi jugoslovenskih studenata / Milosav Janićijević.. godine : sa osvrtom kako su oni pripremljeni / Andrej Mitrović. – Str. – Str.]. 131-236: Stavovi i ocene studenata o nekim drušvenim vrednostima / Manojlo Broćić. 344 . – Str. 59-92: Ugovorna i vanugovorna (deliktna) odgovornost / Vrleta Krulj. [Sadržaj]: Str. 1966. 311-376: Studenti na radu. 247-306: Religija u ličnom i društvenom životu studenata / Manojlo Gluščević. Résumé. – Str. – Str. 73-164: Englesko i italijansko “zaokruživanje Jugoslavije” 1926-1928 / Vuk Vinaver. – Str. 193-211: Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu u vezi sa vršenjem rada / Marija M. februara 1966. – Str. 1966. 139-159: Odgovornost i osiguranje / Ivica Jankovec. GRAĐANSKA odgovornost : referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. godine u Beogradu / redakcija Svetislav T. Rezjume . i 12. – Str. 93-124: Str.

384-396: Dijalektika prirode i dijalektika ljudske prakse (prilog istraživanju posebnih dijalektičkih struktura i tipova dijalektike) / Dragutin Leković. – Str. – Str. NAUČNI skup Marks i savremenost (2 . 340-344: Tehnika kao komponenta prakse / Marija Brida. 209-214: Dijalektika strukture materije / Veljko A. 195-208: Problem aksiomatizacije fizike i dijalektika / Bogdan Šešić. 397-405: Odnos prirode i ljudskog društva / Oleg Mandić. 332-339: Problem celine i dela u biologiji / Maksim Todorović. 55-65: Modeli osnovnih pojmova Euklidove geometrije / Milutin Jorgović. – Str. 345-353: Teorija informacija u estetici / Milan Damjanović. – Str. – Str. – Str. 361-368: Da li se može sumnjati u dijalektiku prirode / Jonče Josifovski. 377-383: Dijalektika kao metafizika / Aleksandar Kron. 156-159: O zakonima održanja u fizici / Zvonko Marić. – Str. 180-185: O prirodi mikročestice / Jordan Pop-Jordanov. – Str. 186-194:O pojmu materije / Andrija Stojković. – Str. – Str. 636 str. – Str.čovjek i djelo / Predrag Vranicki. 95-102: Uloga matematike u razvoju naučne i praktične misli / Ignacije Smolec. 237-240: Lisenkizam i dijalektički materijalizam / Jovan Hadži. – Str. – Str. . 406-417: Uslovljavanje. uzročnost i 71 . Opatija) Drugi naučni skup Marks i savremenost / Naučni skup Marks i savremenost. 28-35: Engelsovo tumačenje zakona prirodnog odabiranja kao principa dijalektike prirode / Zvonimir Damjanović. 1966 (Beograd : Kultura). – Str. – Str. 66-74: Matematički modeli u prirodnim i društvenim naukama / Đuro Kurepa. –Str. Janković. – Str. – Str. 160-179: Aksiomatska metoda u fizici / Đorđe Mušicki. – Str. – Str. – Str. Zlatko Pavletić. O različitim aspektima teleološkog i kauzalnog shvatanja i prirode adaptacija i organizacije u živim sistemima / Milorad M. – Str. Zagreb. 369-376: Zakon (i princip) jedinstva i borbe suprotnosti i protivurečnosti i logički princip neprotivurečnosti (teze za simpozijum Dijalektika prirode) / Svetlana Knjazev. 284-293: O pojmu biloškog progresa / Bratislav Petrović. 130-148: Engels i fizika / Dragiša Ivanović. – Str. – Str. – Str. decembra 1965. 221-238: Postanak organske materije i života na zemlji / Drago Grdenić. Petrović. – Str. 354-360: Dijalektika i dinamički modeli / Branko Horvat. 48-54: Engelsovo i savremeno shvatanje prostora / Milica Ilić-Dajović. Bujičić. 294-300: O Engelsovom shvatanju kretanja i ravnoteže u živom sistemu / Vojislav M. – Str.Opatija. Vojislav Jovanović. 268-271: Ireverzibilna kretanja u embrionalnom razviću (morfogenetska kretanja) / Frederika Mikulić. 272-283: Vrsta i njen postanak u svetlosti dijalektičkog materijalizma / Vojislav Mišić. 103117: Engelsov sud o Descartesovoj ulozi i razvitku matematike (sa posebnim osvrtom na razvitak matematike danas) / Ernest Stipanić. 316-331: Organizacija i poredak u živim sistemima / Siniša Stanković. – Str. – Str. 215-220: Mimetizam i biološko objašnjenje ove pojave / Slobodan Glumac. 3-27: Fridrih Engels . – Str. Zagreb . 261-267: Kauzalnost i finalnost u biocenološkim istraživanjima / Ivo Matoničkin. Bratislav Petrović. 241-260: O nivoima i stepenu integracije u živim sistemima. – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvanih nauka. – Str. – XXVI. 21-24. 75-94: Dijalektika i matematika / Viktor Sedmak. – Str. – Str. 39-47: Engelsovo shvatanje matematike i matematike danas / Vojin Dajović. 301315: Marks i Engels i teorija organske evolucije / Pavle Radoman. 1965 . – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom 281. 149-155: Savremena termodinamika i teorija “o toplotnoj smrti” vasione.) [Sadržaj]: Str. 24 cm (Broš. – Str. – Str. – Str.

11-32: Izbori i obaviještenost građana / Sergije Pegan. 434-444: Mogućnosti dijalektičke metode / Branko Pavlović. 74-96: Životni standard : pogled unazad.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. 113-167: Politička participacija građana u izborima 1965 / Stojan Tomić. – Str. 7. – Str. pogled napred / Ljubomir Stojić. Sistematska analiza izbora i izbornog sistema . . 471-476: Spor o dijalektici prirode / Gligorije Zaječaranović. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. Résumé. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1967 (Beograd). – (Serija IZ. – 359 str. – Str. 1967 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). – Beograd : Institut društvenih nauka : Viša škola političkih nauka : Jugoslovensko udruženje za političke nauke. 71-112: Shvatanje o značaju i nekim vrednostima izbora u uslovima društvenog samoupravljanja / Milan Matić. 169-197: Sastav izabranih skupština / Mijat Damjanović 1967 283. sv. – 220 str. – Str. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . 456-468: Opšta dijalektika kao most između prirodnih nauka i filozofije / Vojan Rus. A. – Str.). – Str. [Sadržaj]: Str. – Str. godine).(et al. Centar za istraživanje javnog mnenja. JUGOSLOVENSKO javno mnenje 1966. 445-455: Marksovo i Engelsovo shvatanje prirode / Ante Pažanin. 116-120: Jugoslovensko javno mnenje o dva aktuelna problema mladih: o materijalnim mogućnostima za školovanje i o moguć72 . Ser. determinizam / Mihailo Marković. – Str. 33-70: Izbori kao činilac i uslov dalje demokratizacije društveno-političkih odnosa / Olga Kozomara. . 24 cm. 284. – Str. – Str. – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje. 24 cm Summary . Rezjume. 1) Summary . – Str. 8) [Sadržaj]: Str. 469-470: Marksovo shvatanje jedinstva humanizma i naturizma / Dušan Stošić. 53-73: Mišljenje građana o nekim aspektima unutrašnje raspodele u radnim organizacijama / Zoran Pandurović. 477-487: Dijalektika prirode i autentičnost dijalektike / Miladin Životić 282. 97-115: Građani i Savez komunista / Bratislav Valčić. 25 cm.. 424433: Mirovanje – univerzalni aspekt kretanja / Mihailo Nikolić. 417-423: Engelsova metoda obrade dijalektičkih zakonitosti u »dijalektici prirode« i njen značaj / Dušan Nedeljković. SKUPŠTINSKI izbori 1965 / Sergije Pegan. i 8. 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). oktobra 1966. – Str. – 208 str. 9-18: Šta je najznačajniji problem pred kojim se danas nalazi Jugoslavija / Bratislav Valčić.. : tabele . – Str. IZBORNI sistem u uslovima samoupravljanja : (materijali Simpozijuma održanog u Beogradu 6. – Str. 19-52: Javno mnenje o privrednoj reformi 1966 / Petar Gledić. – Str.

– Str. 3-27: Značaj Marksovog “Kapitala” za naučnu misao i revolucionarnu borbu radničke klase / Dragutin Leković. – Str. – Str. – Str. – Str. 240-253: Proletarijat i socijalizam u Marksovom djelu i u današnjem svijetu / Andrija Krešić.) [Sadržaj]: Str. 209-220: U kojoj meri su Jugosloveni zainteresovani za događaje u svetu i kod nas? / Ljubomir Stojić 285. – XXVIII. – Str. 28-43: Marksova koncepcija opšte privredne ravnoteže i osnovnih privrednih proporcija / Radmila Stojanović. – Str. 254-267: O subjektima borbe za socijalizam danas / Radomir Lukić. – Str.234-239: Primena marksističke analize formiranja cena na jedan savremeni problem: objašnjenje evolucije uslova razmene između razvijenih i nerazvijenih zemalja / Henri Denis. – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvanih nauka. 44-77: Marksova teorija radne vrednosti i dezintegracija političke ekonomije / Žarko Bulajić. –. 676 str. – Str. 201-221: Marks i savremeni tehnički progres / Nikola Čobeljić. 24 cm (Broš. – Str. – Str. do 25. maja 1967. 1967 (Beograd : Kultura). Damian Hurezenu. – Str. – Str. 125-141: Biblija radničke klase / Aleksandr Mališ. 338-341: Uzajmna veza političke i ekonomske demokratije u borbi protiv vlasti monopola za socijalizam / Oiva Bjorbacka. socijalizam i robna privreda / Zoran Pjanić. 325-337: Zapadnoevropski komunistički pokret pred problemima demokratije i socijalizma / Zorica Priklmajer-Tomanović. – Str. – Str. – Str. – Str. 301-311: Od državnog totalitarizma do individualnog totaliteta / Rudi Supek. 287-300: O diktaturi proletarijata / Jovan Đorđević. 78-101: Marksova teorija izdržala probu vremena / Jozef Zawadzki. 127-154: Jugoslovensko javno mnenje i problemi razvoja kulture u SFRJ / Radomir Smiljanić. – Str. – Str. – Str. 187208: Koliko dece imati? / Ljubomir Stojić. – Str. 102-124: Problemi apstraktnog i konkretnog u svetlosti Marksovog “Kapitala” / Evaljd Vasiljevič Ilenkov. TREĆI naučni skup Marks i savremenost / Naučni skup Marks i savremenost. 142-148: Širenje ideja “Kapitala” u Rumuniji i njihov uticaj na radnički pokret krajem XIX veka / Paraschiva Nischita. 345-362: O borbi za socijalističku ideologiju / Mohamed Djundi. 400-413: O nužnosti robne proizvodnje u so73 . – Str. Beograd. – Str. 121-126: Javno mnenje o politici kažnjavanja / Bratislav Valčić. 388-399: Marks. Guzina. – Str. . – Str. 365-382: Marks i politička ekonomija socijalizma / Ivan Maksimović. 222-233: Problem zaposlenosti u “Marksovom” kapitalu / Hasan Hadžiomerović. 342-344: Problem konkretnog programiranja u ekonomskoj politici finskih komunista / Timo Koste. 151-186: “Kapital” i osnovne društveno-ekonomske promene u savremenom svetu / Vojin R. – Str. – Str. 155-186: Poznavanje broja stanovnika federacije i republika / Ljubomir Stojić. 268-286: Putevi i oblici socijalizma / Branko Pribičević. 187-200: Analitička metodologija “Kapitala” u prošlosti i sadašnjosti / Pierre Navilla. 22.Publikacije sa višestrukim autorstvom nostima za napredovanje u društvu / Gordana Kaćanski. Str. 383-387: “Kapital” Karla Marksa kao politička ekonomija socijalizma / Radivoje Davidović. – Str. 312-324: Društvena kontrola u socijalističkom društvu / Andras Hegedus. – Str.

667-677: Problem čoveka u Marksovom “Kapitalu” i njegovo istraživanje u socijalističkom društvu / Marija Petrosjan 1968 286. – Beograd : Savezni biro za poslove zapošljavanja : Institut društvenih nauka. – Str. – Str. – Str. – 59 str. 602-608: Fetišizam robe i socijalistička svest / Hahn Erich. sela i mešovitih naselja i migracije u gradove / Milovan Radovanović. 609-627: Marksov “Kapital” i proces preobražaja savremenog društva u socijalizam / Dragutin Leković. 138-141 [Sadržaj]: Str. – Str. – 141 str. cijalizmu i njenoj uslovljenosti / Trajko Konevski. 474-485: Marks i mehanizam delovanja socijalističke privrede / Kyn Oldrich. – Str. 414-425: Oblik delovanja zakona vrednosti u socijalističkoj privredi / Cveta Mlakar. : tabele . – Str. 9-81: Izvori podataka i metodološka pitanja / Dušan Breznik. 585-601: Privredni ciklusi u kapitalizmu i socijalizmu / Zvonimir Baletić. – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 451-458: Zakon vrednosti i primena privrednog računa u ekonomici NR Bugarske / Nikolaj Popov. Centar za demografska istraživanja. – Str. . – Str. 93-113: Radno sposobno i aktivno stanovništvo (1961-1971) po rejonima II stupnja / Dušan Breznik 74 . 426-442: O ulozi zakona vrednosti i proporcionalnosti u efikasnom upravljanju socijalističkom privredom / Szabo Kalman. 1968 (Novi Sad : Dnevnik). samoupravljanje i raspodela prema radu / Jovan Stojanovski. 486-500: Preduzeće . – Str. 538-552: Robna proizvodnja. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). 515-537: O procesu razrješavanja suprotnosti između društvene proizvodnje i oblika prisvajanja rezultata rada u socijalizmu / Jakov Sirotković.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 553-574: Problem raspodele prema radu u uslovima robne proizvodnje / Zvonimir Tanko. – Str. – Str. – Str. 82-92: Poreklo stanovništva gradova. 443-450: Marksova teorija o vrednosti rada i planiranje i rukovođenje socijalističkom privredom / Fred Oelssner.zakonitost u ekonomskom sistemu socijalizma (radničkog samoupravljanja) / Ljubisav Marković. – Str. DEMOGRAFSKA kretanja i projekcije u Jugoslaviji. – Str. 20 cm Bibliografija: str. 657-666: Etički značaj Marksove kritike utilitarizma u “Kapitalu” i ranim spisima / Vuko Pavičević. 628-644: Otuđenje i samoupravljanje / Mihajlo Marković. 645-656: Svestrani razvitak ličnosti udruženog proizvođača i osnovna društvena podela rada / Vojin Hadžistević. 459-473: Neki aspekti korišćenja marksističke teorije vrednosti u formiranju cene u socijalizmu / Jon Rahmut. – Str. 575-586: Lični rad i privatna svojina sredstava za proizvodnju u socijalizmu / Ivan Lavrač. 20 cm 287. – Str. – Str. – Str. DEMOGRAFSKI i ekonomski aspekti prostorne pokretljivosti stanovništva u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata.

Publikacije sa višestrukim autorstvom 288. 5-62: Nastanak i obrazovanje Jugoslovenske komunističke grupe RKP(b) u proleće 1918. – Str. 266 str. – Str. – XX. 59-63: Uslovi i oblici svesne borbe za socijalizam u savremenom svetu / Predrag Vranicki. 11-16: Značaj Marksovog “Kapitala” za naučnu misao i revolucionarnu borbu radničke klase / Radmila Stojanović. DEMOGRAPHIC movements and projections in Yugoslavia. – Beograd : Institut društvenih nauka. 47-75: Izbor i društveno-političke organizacije / Slavko Miloslavlevski. Knj IX : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. 387-445: Formiranje Jugoslovenske muslimanske organizacije i njen razvoj do prevazilaženja krize početkom 1922. Centar za demografska istraživanja. – Str. Hrvata i Slovenaca 1917-1918 / Momčilo Zečević. – 60. 293-336: O spoljno-političkoj aktivnosti vođstva Seljačko-demokratske koalicije uoči šestojanuarske diktature / Todor Stojkov. Sistematska analiza izbora i izbornog sistema . Odeljenje za istorijske nauke. – Str. 512 [Sadržaj]: Str. . Institut društvenih nauka. 1968 (Beograd : Kultura). 22. – Str. TREĆI naučni skup Marks i savremenost / Naučni skup Marks i savremenost. – Str. – Str. – (Serija IZ. maja 1967. Translated by Ružica Požar.. str. – Str. 289. 1968 (Beograd : GP “Radiša Timotić”). 133-186: O stavu jugoslovenske vlade prema devetojunskom prevratu u Bugarskoj 1928. 1968. 1968. 149-185: Rezultati izbora u 1967. . – Beograd. Centar za istraživanje javnog mnenja. – Beograd : Institut društvenih nauka. 24 cm (Broš. – Str. 447-512: Urbanistički razvitak Beograda u periodu između dva svetska rata (1919-1941) / Draga Vuksanović-Anić 290. godine / Živko Avramovski. godini: načelo smenjivosti i promene u sastavu skupština / Mijat Damjanović 75 . Beograd. godine / Atif Purivatra.(et al. – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvenih nauka.). SKUPŠTINSKI izbori 1967 / Milan Matić. 2) [Sadržaj]: Str. godine / Bogumil Hrabak. 63-132: Pitanje jugoslovensko-bugarske granice na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. do 25. – 185 str. – Str. 24 cm. – Str. – Str.. godine / Desanka Todorović.) [Sadržaj]: Str. 77-148: Učešće birača u izbornom procesu / Sergije Pegan. – Str. 187-244: O neuspelom jugoslovensko-mađarskom zbliženju 1924-1926 / Vuk Vinaver. ISTORIJA XX veka. 337-385: Slovenska ljudska stranka pred stvaranje Kraljevine Srba. 9-45: Skupštinski izbori 1967. 111-120: Problemi robne privrede u socijalizmu / Ivan Maksimović 291. 245291: O pitanju normalizacije političkih odnosa Jugoslavije prema SSSR u godinama 1933-1937 / Ladislav Deak. i dalja evolucija društveno-političkog sistema / Milan Matić. – Str.

Neke posledice migracionih kretanja i razmišljanja o predlozima za njihovo rešenje / Dušan Breznik 76 . 1970 292. 11-64: Smrtnost odojčadi u Jugoslaviji / Dragoljub Tasić. 145-164: Socijalni sastav predstavničkih tijela / Sergije Pegan 293. [Sadržaj]: Str. – Str. 152-188: Migracije stanovništva po polu. – (Serija IZ. – Str. 24 cm. Sistematska analiza izbora i izbornog sistema . MIGRACIJE stanovništva Jugoslavije. – Beograd : Institut društvenih nauka. 49-150: Struktura stanovništva po rodnom kraju i migracije po merilu odstojanja. Centar za demografska istraživanja.. prikazi. tabele . – Str. 231-244: Smrtnost odojčadi i razvijenost zdravstvene službe / Đorđe Jakovljević. – Str. – 285 str.. – Str. 141-220: Socio-ekonomski i drugi faktori u smrtnosti odojčadi / Dragoljub Tasić. 95-104: Biometrijska analiza smrtnosti odojčadi / Dušan Breznik. SKUPŠTINSKI izbori 1969 / Milan Matić. – Str. Centar za istraživanje javnog mnenja. SMRTNOST odojčadi u Jugoslaviji / Dragoljub Tasić. – Str. 236-250: Neki aspekti analize strukture doseljenog stanovništva po ekonomskim karakteristikama / Dušan Breznik. – Bibliografija: str. 21 cm Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str.. – Str. Résumé. 3) [Sadržaj]: Str. – 390 str. 250-296: Migracije i naselja / Miroljub Rančić. 20-48: Obim i tempo migracionih kretanja stanovništva Jugoslavije / Milica Sentić. 105-140: Uzroci smrti odojčadi / Petar Dujanović.(et al. 206-236: Migracije stanovništva po narodnosti / Ivanka Ginić. 24 cm Summary . – Summary: The Yugoslav population migration . Migracije stanovništva po starosti / Miroslav Lalović. – Napomene uz tekst. 1970 (Beograd : GP “Radiša Timotić”). Centar za istraživanje javnog mnenja. 121-143: Kandidovanje – područje najvećih mogućnosti dalje demokratizacije izbora u samoupravnom društvu / Miro Gošnik. 59-120: Birač kao subjekt izbornog procesa / Mijat Damjanović. – 163 str. 297-340: Faktori migracionih kretanja. 5-6: Predgovor / Dušan Breznik. – Str. 65-95: Mortinatalitet i neonatalna smrtnost / Angelina Mojić. – Str. 1970 (Beograd :“Sportska knjiga”). 9-57: Društveno-političke organizacije u skupštinskim izborima / Milan Matić. . . 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). Miroslav Vučković 1971 294. [Sadržaj]: Str. 221-229: Jedan pokušaj kvantitativne analize faktora koji utiču na smrtnost odojčadi / Dušan Breznik. – Str.188-206: Migracije školovanog stanovništva / Miroslav Rašević.. – Str.).Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Résumé: Les migrations de la population Yougoslave.). : graf. – Str.(et al. – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Pravci migracionih struja i migracioni bilansi pojedinih područja / Ivanka Ginić. 359362.

175-259: Fertilitet ženskog stanovništva u seoskom i gradskom 77 . Rezjume. Centar za demografska istraživanja.]. – Str. Transferzalni pristup analizi fertiliteta u Jugoslaviji. Vojislav Rakić. 309-342: Matematički modeli zakona vrijednosti i cijena u sovjetskoj ekonomskoj teoriji / Smiljan Jurin. Centar za ekonomska istraživanja.]. – 429 str. – Str. s tablama. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1106 str. SPECIFIČNA cena proizvodnje i stvarne cene u privredi Jugoslavije : 1964-1968 / Zoran Pjanić . FERTILITET stanovništva u Jugoslaviji / [Dušan Breznik. nasl. [29] presavijenih listova : tabele .: Dictionnaire démographique multilingue.135-246: Raspodela vrednosti proizvodnje i akumulativnost u društvenoj privredi 1964-1968 / Vojan Konvalinka. – Summary . Transferzalni pristup analizi fertiliteta stanovništva Jugoslavije. aktivnosti : bibliografska građa sa anotacijama objavljena u Jugoslaviji u periodu 1950-1967 / [redakcija] M. [et al. 23 cm Na spor. [25] str. god. Centar za demografska istraživanja.125-174: Kohortna analiza fertiliteta stanovništva Jugoslavije na osnovu podataka popisa stanovništva 1961. 20 cm Bibliografija: str.Publikacije sa višestrukim autorstvom 295. 99-133: Rezultati transformacije stvarnih cena u cene proizvodnje / Vojislav Rakić. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 21 cm “Naučnoistraživački projekat Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije” —> nasl. 1972 298. . – 390 str.. – Beograd : Institut društvenih nauka.. Trendovi nataliteta u Jugoslaviji. vaspitanje. – Str.. 19-97: Koncepcija specifične cene proizvodnje i metodološka osnova transformacije stvarnih cena u cene proizvodnje / Zoran Pjanić. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Str.. – (Biblioteka Omladina i društvo) 296. 21 cm. [Manojlo] Broćić . [et al. – Str. VIŠEJEZIČKI demografski rečnik : srpskohrvatska verzija. . 247-308: Teorija i sistem cena u SSSR / Ivan Maksimović. – Str. MLADI : položaj. 365-384.) [Sadržaj]: Str. 343-385: Cena proizvodnje i savremeni kapitalizam / Vladan Jovašević 297. – XV. str.. [Sadržaj]: Str. : tabele . – Str. / Miroslav Rašević. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Beograd : Institut društvenih nauka.11-124: Metodološke napomene. 1972 (Beograd : “Radiša Timotić”)..]. – XX.. 119 str. (Broš. – Beograd : Institut društvenih nauka. str. Kohortna anliza fertiliteta na osnovu podataka vitalne statistike / Dušan Breznik. [et al.

115-144: Dohodak / Ljubisav Marković. . 1973 299. Sv. 24 cm 301. – Str. 197-215: Ekonomski sistem i federativno uređenje Jugoslavije / Vojislav Rakić. 3. . 24 cm 78 . 1973 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Str. – 207 str. [Sadržaj]: Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta niskog fertiliteta. – Str. području prema školskoj spremi. 24 cm 302. – Str. 1973 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 281-340: Planiranje porodice u Jugoslaviji / Angelina Mojić. 183-196: Uslovi i karakteristike privređivanja van sektora udruženog rada društvenim sredstvima / Vladan Jovašević. . 145-160: Tržište novca i monetarno-kreditni sistem / Zoran Pjanić. PROJEKCIJE stanovništva Jugoslavije 1970-2000. 25-51: Društvena svojina / Ivan Maksimović. 85-113: Mesto i uloga robne privrede / Zoran Pjanić. – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 1973 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). Centar za ekonomska istraživanja. petogodišnjim i pojedinačnim godinama starosti : četiri varijante. 1 / Gordana Todorović. – Str. 53-83: Samoupravljanje / Smiljan Jurin. – Str. 341-363: Demografsko prelazno razdoblje (demografska tranzicija) u Jugoslaviji. PROJEKCIJE stanovništva Jugoslavije 1970-2000. PROJEKCIJE stanovništva Jugoslavije 1970-2000. . – Str. – Str. – Str. PRIVREDNI sistem SFRJ : osnove. – Str. Sv. 243-245: Odnos privrednog sistema i društvenog razvoja / Božidar Gluščević 300. – 182 str. – 322 str. godine po polu. 261-280: Zavisnost fertiliteta stanovništva od socijalnih faktora (kvantitativna anliza). Anđelija Plavec. zanimanju i aktivnosti / Miroljub Rančić. – Str. 24 cm Tiraž 800. 1973 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). 161-181: Svesno koordiniranje i usmeravanje privredne aktivnosti / Smiljan Jurin. – Str. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta srednjeg fertiliteta. – 182 str. 217-241: Otvorenost Jugoslavije prema svetskoj privredi / Zoran Pjanić. 2. Poželjan pravac usmerenosti novih demografskih istraživanja fertiliteta stanovništva / Dušan Breznik. – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Sv. Demografska analiza steriliteta stanovništva Jugoslavije / Dušan Breznik.

godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta visokog fertiliteta. Demographic research center. 22 cm [Sadržaj]: Str. – Bibliografija: str. . internal migration. 29-43: Composition of Yugoslav population / Milica Sentić. – Str. 1973 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). . 4. 78-84. 8-28: Population Growth. EVOLUTION de la population de la Yugoslavie pendant la periode de l’apres-guerre : (un abrégé tiré de l’étude). – 78 str. 306. 1974. . – Str. PROJEKCIJE stanovništva Jugoslavije 1970-2000. Components of Growth / Dolfe Vogelnik. agricultural and non-agricultural. 56-67: Labor force (economically active population) / Lazar Sokolov. 74-83 307. 3-5. – Belgrade : Institute of Social Sciences. . : tabele . – 95 str. prikazi . 20 cm Foreword / Dušan Breznik: str. 1974 (Beograd : PG “Radiša Timotić”). : graf. urban and rural population / Mladen Friganović. 20 cm Bibliografija: str. (The) POPULATION of Yugoslavia. 68-74: Projections of the population / Gordana Todorović.: Centre des recherches demographiques. – 84 str. 1974 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1974. 20 cm Na vrhu nasl.Beograd : Demographic Research Centre. – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Sv. str. Institute of Social Sciences. 44-55: Population distribution. 75-89: Socio-economic conditions and policy related to development and population / Miloš Macura 79 . DVIŽENIE naselenija Jugoslavii v poslevoennyj period : (vyderžki iz issledovanija. (The) DEVELOPMENT of Yugoslavia’s population in the post-war period : (an excerpt from a more comprehensive study). – Str. Institut des sciences sociales. 24 cm 1974 304. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom 303. – Belgrad : Centr demografičeskih issledovanij. – 182 str. – 83 str. 305. provedennogo Centrom demografičeskih issledovanij Instituta obšćestvennyh nauk).

64-69: Ko može da bude član Saveza omladine / Sergije Pegan. 32-75: Fertilitet stanovništva i planiranje porodice / Miroslav Rašević. – Str. 98-114: Poljoprivredno stanovništvo i njegov transfer u nepoljoprivredne delatnosti / Miroljub Rančić. 3-4: Predgovor / Dušan Breznik. : graf. 1974. – 136 str. 308. – Str. : tabele . Centar za istraživanje javnog mnenja : Odbor za pripremu IX kongresa SSOJ : NIP “Mladost”. 54-63: Mladi o sebi i društvu / Vladimir Goati. – Bibliografija: str. – Str. 225-229. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 20 cm [Sadržaj]: Str. 115-134: Strukture stanovništva / Milica Sentić. Neke vrednosne orijentacije omladine / Dragomir Pantić. 122-136: Osnovni zaključci / Snežana Joksimović 80 . – Str. Projekcije stanovništva / Gordana Todorović. – Str. 11-18: Polazna razmatranja / Snežana Joksimović. 22-31: Spoljne migracije / Milica Sentić. – Str. 75-93: Unutrašnje migracije u Jugoslaviji posle drugog svetskog rata / Dušan Breznik. 178-191: Domaćinstva. – Str. 101-109: Mladi u Savezu komunista / Vladimir Goati. STAVOVI i opredeljenja jugoslovenske omladine / Istraživačka ekipa Snežana Joksimović. – Str.. – Str. 191-208: Projekcije stanovništva 1970-2000. – Str. – Str.(et al. godine / Goran Todorović. – Beograd : Institut društvenih nauka. RAZVITAK stanovništva Jugoslavije u posleratnom periodu. – Str. 1974 (Beograd : “Radiša Timotić”). 94-100: Obaveštenost o principima naše spoljnopolitičke orijentacije / Firdus Džinić. – Str. 70-86: Aktivnost i ocene sopstvene uključenosti u rad omladinske organizacije / Mijat Damjanović. – Str. 7-22: Porast stanovništva u Jugoslaviji / Dušan Breznik. prikazi. – Str. 146-158: Aktivno stanovništvo i zaposleno osoblje / Milorad Krneta.). 93-96: Nupcijalitet i divorcijalitet / Milica Sentić. 20 cm Str. tabele . – Str.110-114: Mladi o zbivanjima u kulturi / Vera Marković. – 284 str. 225-229: Demografska istraživanja u Jugoslaviji – bibliografija/ Zorica Ristanović 309. Centar za demografska istraživanja. – Str. 231-282: Introduction / translated by Ružica Požar. 87-93: O novom ustavu / Sergije Pegan.. – Str. – Str. Milica Sentić. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 134-146: Obrazovne karakteristike stanovništva / Dušan Đošić.115-122: Mladi u slobodnom vremenu / Vera Marković. 158-178: Sastav i razvitak stanovništva u Jugoslaviji prema nacionalnoj pripadnosti / Dušan Breznik. 208-220: Razvitak stanovništva – kompleksan proces / Dušan Breznik. – Str. 19-53: Metodologija istraživanja. – Str. – Str. [Sadržaj]: Str.

– 262 str. 245-263: Društveni nadzor predstavničkih tela nad radom organizacija udruženog rada / Stevan Mijučić 81 ... 81129: Državna kontrola nad preduzećima u SR Nemačkoj. Centar za pravna istraživanja. 130-140: Pojavni oblici radničke kontrole u socijalističkim zemljama (sem Jugoslavije) / Stevan Mijučić. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom 1975 310. Slavka Miladinović 311. Institut za ekonomiku industrije. et al. 222-242: Nadzor službe društvenog knjigovodstva nad radom organizacija udruženog rada / Rajko Nenadić.. Centar za ekonomska istraživanja . Inge Perko Šeparević. Ljiljana Đurović.[et al. 1975 (Beograd : DP “Radiša Timotić”). 242-245: Spoljna kontrola nad normativnim aktima organizacije udruženog rada / Slavoljub Popović. – 194 str. – Str. – Str. SISTEM cena : i predlozi za usklađivanje sa ustavnim načelima. – Str.. [Sadržaj]: Str. Mirko Perović. Centar za pravna istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str.]. . 141-153: Oblici i organi kontrole rada samoupravnih organizacija udruženog rada u pravu socijalističke Jugoslavije / Slavoljub Popović. 153-222: Radnička kontrola u organizacijama udruženog rada / Stevan Mijučić. str. – Str. SISTEM pravnih normi i proces izgradnje normativnih instrumenata u radnim organizacijama / Slavoljub Popović. 1976 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 24 cm 1976 312.]. . Francuskoj i Engleskoj / Milan Petrović. 9-81: Organizacija udruženog rada / Slavoljub Popović. Svetislav Aranđelović. . OBLICI i organi kontrole nad organizacijama udruženog rada : sa osvrtom na uporedno pravo / [Slavoljub Popović. 25 cm Naziv izdavača na vrhu nas. 1975. 24 cm Koautori: Radomir Lukić. – 127 str. Dragoljub Vukćević. Radomir Đurović. – Str.

– Str. Popović . – Str. 247-260: Uloga ustavnog sudstva – uporednopravni aspekt / Vojislav Koštunica. 24 cm. – Str. 174-228: Uloga organa društveno-političkih zajednica u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata radnih organizacija i drugih organizacija udruženog rada (OUR) / Milan Popović. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. et al. njihov stil života i njihova svest / Mihailo V. 49-126: Opšti akti organizacija udruženog rada / Slavoljub Popović. 197-268: Klasna svest i društvena struktura / Milosav Janićijević – Str. . – Str. 343-365: Uloga sudova u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata organizacija udruženog rada / Milenko Jovanović 1977 314. [Sadržaj]: Str. – 365 str. – Str. 143-145: Uslovi za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti (načelna pitanja ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti u nas) / Momčilo Dimitrijević. – Str. 313. 260262: Uloga ustavnih sudova u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata radnih organizacija – naš pravni sistem / Slobodan Blagojević. – 509 str. .. – Str. 262-342: Ustavni sud Jugoslavije / Slobodan Blagojević. – Str.. 228-247: Uloga državnih organa u ostvarivanju opštih pravnih normi udruženja. – Str.Teorijske pretpostavke i pojmovni elementi istraživanja / Mihailo V. DRUŠTVENI slojevi i društvena svest : sociološko istraživanje interesa. – Str.. 65-120: Interesi društvenih slojeva i determinante njihovog formiranja / Silvano Bolčić. – Str. – Str. 7-41: Neke najznačajnije karakteristike društveno-ekonomskog razvoja socijalističke Jugoslavije. Steva Kalečević. Popović. – Str. preduzeća i ustanova u pravu nekih stranih država / Milan Petrović. stilova života. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.]. [et al. 1976. 407-427: Društveni slojevi. 269-406:Vrednosti i ideološke orijentacije društvenih slojeva / Dragomir Pantić. 42-64: Opšti metodološki pristup i socijalne osobenosti društvenih slojeva / Milosav Janićijević. klasne svesti i vrednosno-ideoloških orijentacija društvenih slojeva / Mihailo V. 9-24: Pojam i vrste organizacija udruženog rada / Radomir Đurović. USTAVNOST i zakonitost opštih akata organizacija udruženog rada / [Nikola Stjepanović. 1977. 146-173: Organi i sredstva ostvarenja ustavnosti i zakonitosti / Andrija Frimerman.]. 22 cm [Sadržaj]: Str. Popović 82 . 25-48: Ustavnost i zakonitost / Momčilo Dimitrijević.. – Str. Centar za pravna istraživanja. 121-196: Društvena slojevitost i stil života / Vesna Pešić. 126-141: Odnos između samoupravnih opštih akata radne organizacije i samoupravnih opštih akata osnovnih organizacija udruženog rada / Andrija Frimerman.

165-182: Pokušaj sinteze / Vladimir Goati 1978 316. Stanovništvo po nacionalnosti prema aktivnosti i zanimanju / Dušan Đošić. Tendencije u razvitku stanovništva pojedinih nacionalnosti i problemi koji se ispoljavaju sa osvrtom na buduće moguće promene. – Str. – Str. – Str. 1977. – Str. 1978. – Beograd : Centar za demografska istraživanja. 84-98: Sastav stanovništva Jugoslavije po nacionalnosti / Ivanka Ginić. 105-135: Odnos omladine prema samoupravljanju / Dragomir Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka : RK SSO Srbije. DEMOGRAFSKA kretanja i karakteristike stanovništva Jugoslavije prema nacionalnoj pripadnosti / Centar za demografska istraživanja. 83 . – Str.137-155: Učešće i uticaj / Sergije Pegan. – 160 str. 20 cm [Sadržaj]: Str. 19-42: Prirodne komponente kretanja stanovništva pojedinih nacionalnosti / Dušan Breznik. 143-160: Umesto zaključka. 83-104: Problemi mladih u društvu / Vera Marković. DRUŠTVENO-političko angažovanje omladine / V. –.Publikacije sa višestrukim autorstvom 315.].. – Str. 98-109: Polna i starosna struktura po nacionalnosti / Milorad Krneta. – Str. 20 cm [Sadržaj]: Str. 9-22: Društveno-političko angažovanje omladine / Vladimir Goati.. – Str. – Str. 157-163: Ocene o delegatskom sistemu / Mijat Damjanović. Institut društvenih nauka. – Str. Višeetnička zajednica – populaciona politika / Dušan Breznik. 12-19: Metodološki problemi proučavanja stanovništva različitih nacionalnosti / Milica Sentić. 23-55: Političko i samoupravno angažovanje omladine / Srećko Mihailović. 42-57: Nupcijalitet i divorcijalitet stanovništva različitih nacionalnosti / Milica Sentić. 109-139: Obrazovne karakteristike stanovništva po nacionalnosti. Neka metodološka pitanja. – Str. – Str. 55-81: Aktivnost mladih u Savezu socijalističke omladine / Ranka Stanojević. – Str. Str. et al. – Str. . – 291 str. Institut društvenih nauka. 139-142: Nacionalnost i maternji jezik / Milica Sentić.[Vladimir] Goati . 57-84: Migracione karakteristike pojedinih naicionalnosti u Jugoslaviji / Dušan Breznik. .

1979. – Beograd : Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka : Institut društvenih nauka. – Str. IZBORNI proces u delegatskom sistemu : analiza izbora za skupštine društveno-političkih zajednica i samoupravnih interesnih zajednica u SR Srbiji 1978. Natalitet i fertilitet. . – Novi Sad . 102-107: Medicinsko opstetrična problematika kod žena na porođaju / Olivera Kuzmančev. – Str. 93-101: Kontracepcija posle legalnog prekida trudnoće / Milan Kuprešanin. Centar za istraživanje javnog mnenja. 9-37: Uvod. 55-89: Radni ljudi i građani u izbornom sistemu / Mijat Damjanović. Miroslava Đorđević. . – Str. 1978 (Beograd : Prosveta). – 150 str. – Str. VARIJABLE niskog fertiliteta stanovništva i namerni abortusi u SAP Vojvodini. godine / [rukovodilac projekta Najdan Pašić]. – 39 str. 77-92: Žene na lečenju od steriliteta / Dušan Breznik. 20 cm Tiraž 800. – Str. Metodologija istraživanja “varijable niskog fertiliteta stanovništva Vojvodine” / Dušan Breznik. 111-132: Uloga društveno-političkih organizacija u delegatskim izborima / Ranka Stanojević 319. 91-110: Izborni sistem i mogućnosti njegova usavršavanja / Sergije Pegan.7-53: Izbori u delegatskom sistemu / Milan Matić. [Sadržaj]: Str. 38-50: Žene na porođaju / Gordana Todorović. 25 cm. – Str. [Sadržaj]: Str. godine : rezime / [pripremio Dušan Breznik]. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. – 132 str. RAZVITAK stanovništva SR Srbije i promene do 2000. Beograd : Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka Beograd. 1979 (Požarevac : Prosveta).Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 66-76: Varijable niskog fertiliteta stanovništva u Vojvodini (rezultat ankete o ženama sa najmanje jednim živorođenim detetom) / Miroslav Rašević. . – Str. – Str. – Str. 317. 51-65: Abortus kao metod kontrole rađanja / Dušan Đošić. 108-119: Anketirane žene sa sterilitetom / Radojka Prudan 1979 318. 24 cm Tiraž 2000 84 . Centar za demografska istraživanja.

SAP Kosova i SAP Vojvodine do 2000. 146-165: Porast stanovništva po opštinama SR Srbije (1948-1971) / Dušan Breznik. 284-298: Projekcije stanovništva SR Srbije po opštinama do 2000. – Beograd : Institut društvenih nauka. Aktivno stanovništvo SR Srbije po opštinama do 2001. RAZVITAK stanovništva SR Srbije i promene do 2000. – Str. mešovitim i seoskim naseljima / Miroljub Rančić. Uticaj društveno-ekonomskog razvoja na stanovništvo. godine. 194-218: Starosna struktura po opštinama SR Srbije po tipovima (razvijene. 165-194: Razlike u komponentama kretanja i nekim strukturama stanovništva u gradskim. : ilustr. SAP Kosovo i SAP Vojvodina po opštinama i prema starosti i polu do 2001. 274-282: Rezime drugog dela studije / Dušan Breznik. mortalitet i prirodni priraštaj u Srbiji bez pokrajina po opštinama 1961. – Str. 24 cm Tiraž 2000 [Sadržaj]: Str. godine. slabije razvijene. 218-225: Sastav stanovništva SR Srbije po obrazovanju i po opštinama / Dušan Breznik. – Str. Srbije bez pokrajina. Ukupno poljoprivredno stanovništvo po opštinama / Dušan Breznik 85 . . – Str. nerazvijene) demografski proces starenja po opštinama. godine / Miroljub Rančić. 318-333: Ukupno stanovništvo po opštinama na osnovu linearne ekstrapolacije (varijanta A) i na osnovu hipoteza o fertilitetu i mortalitetu (varijanta B) upoređenje / Dušan Breznik. Pritisak na zapošljavanje u društvenom sektoru u periodu 1976-1990. godine – matematički metodi / Milica Sentić. polna struktura stanovništva po opštinama / Milica Sentić. – Str. invalidskih i porodičnih penzionera za SR Srbiju od 1977. – Str. godine/ Dušan Breznik. do 1995. godine / Gordana Todorović.Publikacije sa višestrukim autorstvom 320. godine (upoređenje rezultata po obe varijante i sa rezultatima analitičke projekcije. a na osnovu hipoteza o fertilitetu i mortalitetu / Gordana Todorović. – Str. 298-318: Stanovništvo SR Srbije. 133-146: Migracioni saldo po opštinama SR Srbije (1961-1971) / Miroslav Lalović. – Str.]. – Str. Natalitet. – Str. 58-133: Projekcije poljoprivrednog i nepoljoprivrednog stanovništva SR Srbije do 2000. Projekcija broja starosnih. – Str. Razvitak stanovništva Srbije po opštinama. – Str. – Str. 41-58: Projekcije stanovništva SR Srbije sa migracionom komponentom / Milica Sentić. Centar za demografska istraživanja.. i dr. 1979 (Požarevac : Prosveta). 247-264: Promene u sastavu domaćinstva SR Srbije po opštinama / Gordana Todorović. godine. godine : studija / [autori Milica Sentić . 15-41: Projekcije stanovništva SR Srbije. – Str. – 389 str. teritorije republike bez pokrajina. – Str.. 352-389: Aktivno stanovništvo SR Srbije po opštinama na osnovu ukupnog stanovništva i na osnovu opštih stopa aktivnosti (hipoteza). 225-274: Ekonomska struktura stanovništva / Dragoslav Mladenović. 333-352: Projekcije ukupnog gradskog i seoskog stanovništva po pojedinim gradskim naseljima u SR Srbiji do 2000. i 1965.

– Str. et al. – Str.11-50: Metodološka pitanja studije / Dušan Breznik. – Str. – Str. [Sadržaj]: Str. 133143: Fecundity of married couples / Miroslav Rašević.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 11-48: Methodology of the study / Dušan Breznik. 49-57: Review of the development of the Yugoslav population / Miroljub Rančić. – Str. 117-134: Razmaci između porođaja i starost žene pri rađanju dece / Dušan Breznik.]. 239-253: Medical aspects of induced abortion in Yugoslavia / Ljubomir Antonovski 86 . Medicinski aspekti artificijelnog abortusa u Jugoslaviji / Ljubomir Antonovski. 195-207: Contraception and its demographic aspects / Milica Sentić. 157-173: O planiranju porodice u SFRJ s pravnog aspekta / Mira Alinčić. – Str. Demographic Research Centre. – Str. 147-155: Društveno-politički aspekti planiranja porodice u Jugoslaviji / Nevenka Petrić. 173-188: Attitudes towards family size and abortions / Gordana Todorović. 229-257: Medicinski aspekti kontracepcije u Jugoslaviji. et al. FERTILITET stanovništva i planiranje porodice u Jugoslaviji / [autori studije Ljubomir Antonovski. 211-227: Kontrola rađanja putem abortusa / Miroslav Lalović. – Predgovor / Dušan Breznik: str. Autor preuzet iz predlista. 24 cm [Sadržaj: Str. FERTILITY and family planning in Yugoslavia / [the authors of the study Ljubomir Antonovski . 105-114: Fertility of the population in Bosna-Herzegovina and its rapid postwar decline / Zlata Grebo. – Str. – Beograd : Institut of Social sciences. – 263 str. – Str. – Str. 189-194: Motivation of married women to have more children / Dušan Breznik.]. 61-106: Natalitet i fertilitet stanovništva Jugoslavije / Dušan Breznik. – Str. – Str. 191-196: Motivacija udatih žena u pogledu budućeg rađanja / Dušan Breznik. 107-116: Fertilitet stanovništva Bosne i Hercegovine i njegovo brzo opadanje u poslijeratnom periodu / Zlata Grebo. 51-59: Osvrt na razvitak stanovništva Jugoslavije / Miroljub Rančić. 59-103: Fertility of the Yugoslav population / Breznik Dušan. – Str. oktobar”).. – Str.135-146: Fekonditet bračnih parova u Jugoslaviji / Miroslav Rašević. 1980 321. – 267 str. Centar za demografska istraživanja. 145-153: Family planning in Yugoslavia and its development / Nevenka Petrić. 115-132: Birth intervals and maternal age at birth / Dušan Breznik. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 209-224: Birth control by means of abortion / Miroslav Lalović.. – Str. 197-210: Kontracepcija i njeni demografski aspekti / Milica Sentić. 322. : tabele . – Str. 1980.155-171: Family planning in Yugoslavia from the legal aspect / Mira Alinčić. – Str. – Str.. 1980 (Pančevo : “6. : tabele . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. – Str. 24 cm. 5-6.. 175-190: Stavovi stanovništva o veličini porodice i abortusima / Gordana Todorović. 225-237: Medical aspects of contraception in Yugoslavia / Ljubomir Antonovski.

24 cm Tiraž 300 [Sadržaj]: Str. 1981 (Tuzla : Grafičar). 9-135: Sadržajni okvir. : ilustr. 121-169: Razvoj udruživanja zemljoradnika / Dragoslav Dinić.. – Str.]. 75-81: Stabilizaciona politika / Pavle Vasić.Publikacije sa višestrukim autorstvom 1981 323. 81-86: Društveno dogovaranje i samoupravno sporazumevanje / Budimir Bošković. 191223: Pozivi i životni ideali i uzori / Velimir Tomanović..izdavački centar SSO Srbije : Institut društvenih nauka. 1982 (Požarevac : “Prosveta”). 63-74: Inflacija / Milan Šojić. . Milan Šojić.]. – Str. 30-35: Tendencije u razvoju pojedinih vidova potrošnje / Pavle Vasić. 9-119: Društveno-ekonomski značaj udrživanja zemljoradnika / Milanko Eremić. 1981.. tržište i cene / Pavle Vasić. [Sadržaj]: Str. 277-280. – Str. – 251 str.[et al. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 24 cm. . .. – Str. [Sadržaj]: Str. – Beograd : Istraživačko . – Str. – Str. 217-276: Položaj udruženih zemljoradnika u samoupravljanju / Svetislav Aranđelović 87 . 29-30: Troškovni pritisci i pomeranja u globalnoj strukturi cena industrijskih proizvoda / Mirko Jamnik. Rezultati istraživanja / Dragomir Pantić. – Str. 225-242: Zaključci istraživanja / Dragomir Pantić 324. 5-18: Karakteristike dosadašnjeg funkcionisanja tržišta / Pavle Vasić. Literatura: str. – 280 str. 171-216: Pravni oblici udruživanja i njegova sadržina / Ljiljana Đurović. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Rezultati istraživanja / Dragomir Pantić. – Str. 20 cm. 136-169: Činioci formiranja interesovanja / Snežana Joksimović.]. – Str. – Str. 47-61: Efekti funkcionisanja postojećeg sistema / Pavle Vasić. – Str. UDRUŽIVANJE zemljoradnika / Svetislav Aranđelović. – (Biblioteka Istraživanja) Summary: Interest of young. – Str. [et al.. 18-28: Strukturne promene u privredi / Pavle Vasić.. 35-45: Investiciona potrošnja / Milan Šojić. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. INTERESOVANJA mladih. [et al. – Str. SISTEM robne privrede. Centar za pravna i politikološka istraživanja. Metod. – Str. 86-101: Sprovođenje novog sistema cena / Mirko Jamnik 1982 325. – 104 str. 169-190: Interesovanja mladih i masovna kultura / Borisav Džuverović. Deo 2.

DETERMINANTE društveno-političkog angažovanja članova SK / istraživački tim Vladimir Goati. izd. 1983. 328. : s. 55-76: Stanovništvo po starosti i polu / Dušan Breznik. – Str. – 250 str. – Str: 23-40: Društveni položaj kao determinanta političke angažovanosti članova SK / Zoran Vidojević. . Centar za filozofiju i društvenu teoriju. 20 cm. 95-105: Stanovništvo po narodnosti / Budimir Petrović. – 114 str. . – (Edicija Istraživanja) [Sadržaj]: Str. 2) Tiraž 1 000. 30 cm Str. – Str. – 285 str.].[et al. l. Institut društvenih nauka. – Str. – Str.37-53: Porast i prostorni razmeštaj stanovništva / Miroljub Rančić. LIBERALIZAM i socijalizam : (liberalne i socijalističke ideje i pokreti na tlu Jugoslavije) / [urednik Dragoljub Mićunović]. – [Beograd] : Institut društvenih nauka. – Beograd : Univerzitet u Beogradu. INSTITUT društvenih nauka : 1957-1983 : godišnjak. .]. 1983 326. [1984] ([s. 1-36: Metodologija / Zagorka Aničić. 78-91: Motivi i razlozi društveno-političkog angažovanja / Snežana Joksimović. knj. – 60 str. n. – Str. 329. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka : Marksistički centar organizacije SK. 41-52: Organizacioni činilac kao faktor aktivizma članova Saveza komunista / Ratko Nešković. 21 cm. 106-114: Zaključne napomene / Vladimir Goati 1984 327. – (Filozofija i društvo / Centar za filozofiju i društvenu teoriju . 1984 (Beograd : Štamparija Republičkog zavoda za statistiku). – Str.77-94: Stanovništvo po obrazovnim karakteristikama / Budimir Petrović. 7-22: Detereminante društveno-političkog angažovanja članova SK / Vladimir Goati.]). prikazi . – Str. 53-77: Osobine ličnosti kao determinante društveno-političkog angažovanja članova Saveza komunista u Beogradu / Dragomir Pantić. 25 cm [Sadržaj]: Str. – Beograd . – [1. 1984 (Beograd : “Filip Višnjić”). STANOVNIŠTVO i domaćinstva SR Srbije prema popisu 1981 / [pripremio] Republički zavod za statistiku SR Srbije i Centar za demografska istraživanja IDN [Instituta društvenih nauka].Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 92-105: Porodica kao činilac društveno-političkog angažovanja / Anđelka Milić. – 88 .. 33-60: Bibliografija objavljenih radova / Ljubica Perić.. : graf. – Str. Republički zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Str.

181-196: Modeli demografske analize za opštine i druge teritorijalne jedinice / Dušan Breznik. – Str. 221-250: Rast i osnovne karakteristike gradskog stanovništva / Jovan Ilić 1985 330. – Selektivna bibliografija: str. – Str. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom Str. – Str. 20 cm. – 325 str. 24 cm. – Beograd : Univerzitet : Institut društvenih nauka : Centar za filozofiju i društvenu teoriju. 319-325. . . [Sadržaj]: Str. – Str.. 69-84: Javno mnenje Beograda o održavanju olimpijskih igara u Beogradu / Srećko Mihailović * Kompletan tiraž je povučen zbog velikog broja štamparskih grešaka. nečlanova i bivših članova*/ [Vladimir Goati. 1986. 107-147: Ekonomske strukture stanovništva / Goran Penev. 85-118: Organizaciono posredovanje i aktivnost članova Saveza komunista / Ratko Nešković. – Str. 201277: Uticaj crta ličnosti na diferenciranje društveno-političkog angažovanja / Dragomir Pantić. 5) Tiraž 1500. [Sadržaj]: Str. 21 cm. – 458 str. – Str. 169-200: Motivi društveno-političkog angažovanja / Snežana Joksimović. 331. et al. – Str. 1985 (Beograd : “Filip Višnjić”). – Str. 279-295: Zaključne napomene / Vladimir Goati 1986 332. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje Instituta društvenih nauka Univerziteta. Summary. – 91 str. 437-455. 149-180: Projekcije stanovništva opština / Gordana Todorović. . – Str. 29-84: Društveni položaj kao determinanta političke aktivnosti članova Saveza komunista / Zoran Vidojević. 119-168: Porodica i političko ponašanje / Anđelka Milić. knj. 55-68: Rekreacija / Zoran Manojlović. 27-53: Sportska publika / Gradimir Zajić. – Pogovor: str. – Str. 5-27: Projektni zadatak / Vladimir Goati. 15-26: Obaveštenost Beograđana o sportskim događajima / Vera Marković. – Beograd : Mladost.]. – Str. DRUŠTVENI pokreti i politički sistem u Poljskoj : (1956-1981) / priredio i napisao pogovor Vladimir Loy. BEOGRAĐANI o sportu i olimpijadi. POLITIČKO angažovanje u jugoslovenskom društvu : upoređenje angažovanja članova SKJ. 1985 (Požarevac : Prosveta). – (Filozofija i društvo .. 197219: Domaćinstva / Živojin Kržalić. 89 . – Str.

43-49: Obaveštenost i mišljenja omladine o zbivanjima na Kosovu / Ranka Rajaković. – Str. danas / Gradimir Ivanić. – Str. – Str. 179-193: Društvena kriza – percepcija društvenih i generacijskih problema – društvenopolitičko angažovanje / Srećko Mihailović. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 117-127: Osnovne vrednosne orijentacije omladine / Dragomir Pantić. 136-159: Odnos mladih prema internacionalnom / Dragomir Pantić. 219-226: Kriza poverenja mladih u subjekte i snage društvenog života / Jasmina Vujović. – Str. 265-267: Muzički ukusi i odnos prema muzici / Dubravka Žarkov. 8. – 288 str. Beograd. – Str. – Bibliografija uz svako poglavlje. – Str. Priroda društveno-političkih zajednica. – Str. – Str. – Str. 54-59: Savez socijalističke omladine. – 492 str. – Str. – Str. – Str. 280-282: Zaključci o slobodnom vremenu / Borisav Džuverović 90 . danas / Aleksandar Denda. 86-91: Aktivizam mladih u organima samoupravljanja / Bora Kuzmanović. 50-53: Omladinska organizacija u političkom sistemu / Sergej Pegan. 9. 92-114: Odnos omladine prema politici / Srećko Mihailović. 208-218: Međugeneracijski odnosi / Snežana Joksimović. – Str. – Str. 174-176: Zaključak / Dragan Pantić. 194-198: Da li se pitanje nezapolesnosti može rešiti / Nada Bogdanović. 60-66: Omladinske društvene organizacije. maj 1986]. 27-38: Omladina i politički sistem / Sergej Pegan. 171-254: Položaj SR Srbije u ustavnom sistemu Jugoslavije / Milivoj Drašković. 20 cm. 405-492: Opština kao samoupravna i osnovna društveno-politička zajednica i osnovne karakteristike njene organizacije i rada / Lazar Đurovski. – Str. 128135: Samoupravna orijentacija mladih / Bora Kuzmanović. 333. 1986 (Beograd : “Radiša Timotić”). 1986. . 39-42: Zašto u i zašto iz SKJ / Vladimir Goati. DRUŠTVENO-političke zajednice i njihova organizacija vlasti. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. Lazar Đurovski. Centar za pravna i politikološka istraživanja. 227-231: Omladina i društvena kriza / Dubravka Žarkov. 255-323: Autonomna pokrajina kao konstitutivni oblik jugoslovenske federacije i njen odnos prema republičkoj državnosti i komunalnom sistemu / Ratko Marković. – Str. 268-273: Omladina na stadionima / Vera Marković. 20 cm Tiraž 300. – Str. T. 334. 274-279: Emocionalni život u omladinskoj svakodnevici / Mirjana Vasović. – Str. – Str. – Str. – Str. 43-170: Jugoslovenski federalizam i ostvarivanje ustavnog koncepta federacije / Nikola Stefanović. – Str. – Str. 160-173:Vrednosni odnos prema radu / Jovan Ničić. 199-207: Omladina o socijalnim razlikama / Gradimir Zajić. . – Beograd : Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. OMLADINA ‘86 : sondaža javnog mnjenja / [XI kongres SSO Srbije. – Str. 325-404: Gradovi kao zajednice opština i regionalne zajednice kao oblik saradnje opština / Milan Vujičić.1. 7-42: Karakter i bitni elementi društveno-političkih zajednica / Nikola Stefanović. 237245: Svakodnevni život i slobodno vrijeme mladih / Borisav Džuverović. 79-85: Aktivizam mladih u društvenim organizacijama / Gradimir Ivanić. – Str. – Str. 253-264: Korišćenje medija masovnog komuniciranja / Ljiljana Baćević. – Str. i 10. – Str. 67-78: Osam odgovora na pitanja o omladinskoj organizaciji / Dragutin Brčin. [Sadržaj]: Str. 246252: Kultura kao životni stil i iskustvo / Branimir Stojković.

građanski rat – Hobbes i Marx / Zoran Đinđić. 159-227: Položaj organa državne uprave u delegatsko-skupštinskom sistemu / Slavoljub Popović. 319-334: Jugoslavija – kako je video Sima Marković / Božidar Jakšić 91 . 303-318: Problem totaliteta / Slobodan Simović.7-105: Delegatske skupštine društveno-političkih zajednica : (neka pitanja organizacije i rada) / Dimitrije Prodanović. 161-184: Zatvorena ili otvorena dijalektika? / Svetozar Stojanović. 209-225: Načelo jednoglasnosti i jugoslovenski federalizam / Vojislav Koštunica. 227-257: Zajednica. 1986. POLOŽAJ privrede u sticanju i raspodeli dohotka : prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. – Str. ograničenje ponovnog izbora i odgovornost nosilaca funkcija u društvenopolitičkim zajednicama / Ciril Ribičić 337. – Ovaj zbornik je nastavio da izlazi kao časopis polugodišnje. – Str. – Str. – 371 str. priroda. 147-159: Čovek kao prirodno biće / Svetlana Knjazeva. novembra 1986 / u redakciji Ivana Maksimovića. 107-157: Izvršna veća (saveti) u skupštinskom sistemu / Miha Ribarič. 111-125: Jezik i intersubjektivnost / Albrecht Wellmer. . – 54 str. 185-207: Unutrašnja i spoljna sloboda / Nebojša Popov. . dužina trajanja mandata. – Str. 127-146: Polis – između zajednice i države / Dragoljub Mićunović. Opatija. 295-371: Kolektivni rad. – Str. 259-278: Bakunjin i srpski socijalisti sedamdesetih godina prošlog veka / Milan Subotić. – Str. – Str. Centar za ekonomska istraživanja. FILOZOFIJA i društvo : posvećeno Mihailu Markoviću : [zbornik radova] / [urednik Dragoljub Mićunović]. – 20 cm Tiraž 700. – Str. 33-44: Markovićev jezik i duh zajednice / William Leon McBride. DRUŠTVENO-političke zajednice i njihova organizacija vlasti. – Str. – Str. 20 cm Tiraž 300. 87-110: Socijalizam i plebiscitarni cezarizam / Ljubomir Tadić. – Str. – ISSN 0353-5738 [Sadržaj]: Str. Centar za pravna i politikološka istraživanja.Publikacije sa višestrukim autorstvom 335. – Str. Organizacija vlasti društveno-političkih zajednica. – Str. 1987 (Valjevo : “Milić Rakić). – Str. 28 cm 1987 336. 69-85: Filozofija: istorijska disciplina? / Richard Bernstein. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. Danila Šukovića. 45-67: Preispitivanje Marxove ideje socijalizma u svetlosti modernog shvatanja subjektivnosti / Zagorka Golubović. 279-302: Lenjinovo shvatanje diktature proletarijata / Laslo Sekelj. – Str. Tom 2. – Beograd : Univerzitet u Beogradu : Institut društvenih nauka : Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – Bibliografija posle svakog poglavlja. 1987. – Str. 229-294: Pravosuđe u sistemu organizacije vlasti i samoupravljanja u društveno-političkim zajednicama / Josif Trajković. [Sadržaj]: Str. – Str.

FILOZOFIJA i društvo : zbornik. izd. 161-195: Jugoslavija i jugoslovenstvo u delima Dobrice Ćosića / Kosta Čavoški. – 20 cm Tiraž 500. – Str. – Str. Institut društvenih nauka. prevod. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – Beograd : Univerzitet u Beogradu. – [1. 1988 (Vršac : Sloboda). – Str. (Broš.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Bibliografija: str. knj. Opatija. – (Filozofija i društvo . 363. SOCIJALNI pokreti i politički sistem u Mađarskoj : 1944-1956 : dokumenti / izbor. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 35 str. – Ovaj zbornik je nastavio da izlazi kao časopis polugodišnje. – Str. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. 25-48: Problematična samorazumljivost normativnog i jugoslovenski marksizam / Zoran Obrenović. . 1988 (Beograd : Privredni pregled). – 44 str. 277-287: O prijateljstvu i mržnji / Ljubomir Tadić 1988 339. 197-260: Kriza međuratnog jugoslovenskog društva / Nebojša Popov. 7-23: Transcendentalno ja i metodički solipsizam / Slobodan Simović. Centar za filozofiju i društvenu teoriju.]. 20 cm 92 . – Str. 24 cm 340. decembar 1988. Centar za ekonomska istraživanja. / Vojislav Koštunica. II / Univerzitet u Beogradu . 9) Tiraž 500. . Centar za ekonomska istraživanja.) 1989 341. Opatija. komentari i predgovor Laslo Sekelj. 338. 1989. – Str. – Str. decembra 1989. . 69-92: Prilog istoriji ideje pravne države u Srbiji / Milan Subotić. 49-68: Konfliktne paradigme antropologije / Dejan Tričković. – Str. 20 cm. POLOŽAJ privrede u sticanju i raspodeli dohotka : prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. 261-275: Politika naciokratija u Jugoslaviji / Božidar Jakšić. 93-159: Alternativne ideje o socijalizmu u Jugoslaviji 1945-1947. 1987 (Beograd : “Filip Višnjić”). – ISSN 0353-5738 [Sadržaj]: Str. JUGOSLOVENSKA privreda na pragu reforme : prilog za Savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. – Beograd : Institut društvenih nauka. Institut društvenih nauka. – 363 str.

PRIVREDNA reforma i ekonomska (re)definicija socijalizma : zbornik radova sa naučnog skupa / [uređivački odbor Ivan Maksimović.. 21-26: Robno biće privrede – totalitet robno-novčanih odnosa.295-304.. – Str. – Str. – Str. – 104 str. [et al. – Str. – Str. 83-86: Neka teorijsko-metodološka pitanja privredne reforme / Vukašin B. 41-45: Uslovi i pretpostavke finansijskog tržišta / Davor Savin. 75-77: Privredna reforma i koncept deregulacije u jugoslovenskoj privredi – neka pitanja / Dragana Đurić-Bijelić. 57-59: Ekonomske efikasnosti socijalističke privrede / Slobodan Maksimović. 47-51: Nema čistih modela ni razvoja ni sistema / Nikola Čobeljić. 15-20: Osipaju se prednosti socijalizma zasnovane na društvenoj svojini. – Str. DECA krize : omladina Jugoslavije krajem osamdesetih / Srećko Mihailović. maj”). – Str. 7-13: Konceptualni problemi i reforma društvene svojine u vezi s privrednom sistemskom reformom / Ivan Maksimović.) [Sadržaj]: Str. 103-104: Neka nerešena pitanja privredne reforme u sferi tržišnih odnosa i institucija / Marinko Zeljković 1990 343. 27-31: Između defektnog tržišta i neefikasnog planiranja / Ljubomir Madžar. 67-69: Višedimenzionalni karakter krize i mogućnosti izlaska iz nje / Jovan Andrijašević. – Beograd : Institut društvenih nauka. 91-94: Privredna reforma i problemi bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja Jugoslavije / Veljko Radovanović. 33-39: Privredna reforma. 61-65: Reforma privrednog sistema u SFRJ i projekt jedinstvenog evropskog tržišta / Milan Šojić. 1990 (Stara Pazova : “16.. 1989 (Beograd : Laser print). [et al. – Bibliografija: str. saupravljanje i tržište / Branislava Bujišić. – Str. – Str. a pitanje je da li su i postojale / Dragutin V. – Str..]. 95-97: Politika kamatnih stopa i njene mogućnosti u periodu reforme / Srboljub Antić. 79-81: Samoupravljanje. Marsenić. – Str. – Str. 24 cm Tiraž 300. . Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. kao glavna uporišta reforme / Pavle Vasić. – Summary: The Children of the Crisis (Broš. – Str. – Str. 87-90: Privredna reforma i neka otvorena pitanja društvene svojine i proširene reprodukcije / Danilo Šuković. stabilizacija domaće valute i njena međunarodna upotrebljivost / Ljubica Teslić-Nadlački. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom 342. – Str.]. 71-73: Strateška pitanja privredne reforme i struktura političke vlasti / Veselin Vukotić.) 93 . – Str. 53-56: Reforma i promena koncepta preduzeća / Dragiša Milićević. – Str. Vasić. 99-101: Amortizacija kao faktor obnove osnovnih sredstava i kao izvor sredstava za investicije / Blago Blagojević. – 320 str. 24 cm Tiraž 500 ISBN 86-7093-037-4 (Broš. uključujući i tržište radne snage i tržište kapitala. – Str. : tabele .

– Predgovor: str. 229-238 : (Ne)zadovoljstvo omladine sopstvenim životom i demokratijom u Jugoslaviji / Mirjana Bobić. : ilustr. 9-11. 1990 (Beograd : CDI-IDN). 111-146: Migracije: prostorna i vertikalna pokretljivost stanovištva Srbije / Milena Davidović.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 258-269: Omladina između nade i predviđanja / Miroslav Jilek. – 231 str. – Str.al. – Str. 147-171: Samoupravna moć u radnoj organizaciji / Nada Novaković 345. str.1-9: Žrtvovana omladina : pristup istraživanju / Srećko Mihailović. 33-61: Unutrašnje migracije u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata / Dušan Breznik. – Beograd : Institut društvenih nauka. POGLEDI na migracije stanovništva Jugoslavije / [urednik Miroljub Rančić]. – Str. NOVI pravci promena društvene strukture Jugoslavije / Milosav Janićijević. 15-31: Migracije i razvitak stanovništva u Jugoslaviji / Miroljub Rančić. – Beograd : Institut društvenih nauka. ISBN 86-7093-040-4 [Sadržaj]: Str. Centar za demografska istraživanja. 1990 (Beograd : Institut društvenih nauka).10-16: Osnovni podaci o istraživanju / Srećko Mihailović. 65-110: Mala privreda i poljoprivreda u društvenoj strukturi Srbije / Lidija Topić. – Str. – Str. – Str. [Sadržaj]: Str. – 171 str.107-114: O Kosovu / Sergej Pegan. 147-172: Nacionalna svest omladine / Ljiljana Baćević. [Sadržaj]: Str. 27-37: Omladina i društvene promene / Vladimir Goati. – Bibliografija uz pojedine radove. 252-257: Generacija »sa ili bez odgovora« / Milan Gačanović.]. – Str. . – Bibliografija uz većinu radova. – Str. – Str. – Str. 270-294: Zbrka u glavi i strah u srcu. – Str. – Str. – Tiraž 400. – Str. 239-251: O političkom organizovanju omladine / Srećko Mihailović. 65-71: Za bolju naučnu utemeljenost proučavanja migracija 94 . Centar za sociološka istraživanja. – Str. – Str. 115-132: Ka novoj političnosti : mnenje omladine o novim društvenim pokretima / Srećko Mihailović. 38-48: Reforma političkog sistema / Jasmina Vujović. – Beleške uz tekst. – Str. – Str. 3-9: Uvodne napomene / Milosav Janićijević.17-26: Odnos omladine prema sistemu / Ratko Nešković. 24 cm Na vrhu nasl. 76-106: Socijalni i politički aktivizam omladine / Bora Kuzmanović. 203228: Prostorne vremenske i socijalne koordinate religioznosti mladih u Jugoslaviji / Dragomir Pantić. 21 cm Na vrhu nasl. 9-28: Osobenosti društvene stratifikacije Jugoslavije danas / Milosav Janićijević.: Univerzitet u Beogradu. 58-75: Percepcija društvenih sukoba / Mirjana Vasović. [et. – Str. 49-57: Mladi i reforma SKJ / Slobodan Bjelajac..173-202: Vrednosti mladih u vreme krize : anomična generacija / Dragomir Pantić. str. – Str. – Str. 29-63: Socijalno-strukturalni aspekt razvojnih kontroverzi u Jugoslaviji krajem 80-tih / Silvano Bolčić. – Str.. – Str.: Univerzitet u Beogradu. – Str. 133-146: Ekološka svest mladih / Vera Marković. Omladina Jugoslavije krajem osamdesetih : zaključno razmatranje / Srećko Mihailović 344. . – Str. – Str.

ISBN 86-7093-039-0 [Sadržaj]: Str. 107-112: Migraciona komponenta projekcija stanovništva s osvrtom na jugoslovenske projekcije / Gordana Todorović. 5-22: Društvena svojina i reforma / Ivan Maksimović.l. – Str. – Str. 209-214: Demografski rast vojvođanskih regionalnih centara / Branislav Đurđev. 87-96: Migracije i starenje stanovništva / Goran Penev. – Beograd : Institut društvenih nauka.Publikacije sa višestrukim autorstvom / Mladen Friganović. – Str. – Str. Karmen Brčić. Mina Petrović. – Str.et al. 97-106: Značaj i poteškoće u proučavanju stanovništva po naseljima / Svetozar Livada. aprila 1990 u Beogradu. 74-93: (I)relevantnost (Marksove) teorije eksploatacije za reformu privrednog sistema / Dra95 . – Str.]. SOCIOEKONOMSKE prepreke reformi : zbornik radova sa naučnog skupa / [uređivački odbor zbornika Ivan Maksimović. 215226: Doseljavanje u Beograd / Branislav Stojanović. – Str. Centar za ekonomska istraživanja. Branislav Stojanović. : ilustr. . 167-173: O prostornoj relevantnosti migracija stanovništva na primeru Slovenije / Vladimir Klemenčić. 24 cm Tiraž 500. : s. – Str. PROBLEMI demografskog razvoja Srbije / [Miroljub Rančić. Radoslav Stevanović 347. – Str. Draga Belopavlović. [et al. – Str. – Iz predgovora preuzet podatak da je Naučni skup “Socioekonomske prepreke reformi” održan 26. 56-73: Interesi aktuelne reforme u Jugoslaviji / Silvano Bolčić. 1990. – Str. 41-55: Tržište kapitala kao elemenat internacionalizacije jugoslovenske privrede / Pavle Vasić. – IV. 137-150: Neka obilježja bosanskohercegovačke međurepubličke migracije / Ante Markotić. 73-65: Prilog definiciji i tipologiji prostorne pokretljivosti stanovništva Jugoslavije / Marija Oliveira Roca. Goran Penev... 24 cm Bibliografija: str. ISBN 86-7093-039-0 Ostali autori: Gordana Todorović. – Str. – Str. – Str.n. 151-165: Karakteristike migracionih kretanja u SR Crnoj Gori / Veselin Vukotić. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1990 ([s. 195-207: Uloga i značajke migracije u populacijskom razvoju gradova SR Hrvatske 1961-1981 / Ivica Nejašmić. – Str. 113-117: Informacija o uspostavljanju redovnog statističkog praćenja preseljavanja stanovništva unutar granica SFR Jugoslavije / Dragoljupka Cicović. . – Str.]. – Str. Sonja Pogorelec. Nada Raduški..]). 241-242. Berislav Berić. 121-136: Brojno kretanje i prostorni razmeštaj naroda i narodnosti u Jugoslaviji (1948-1981) / Miroslav Lalović. 23-40: Politički sistem i privredna reforma u Jugoslaviji / Vladimir Goati. 189-192: Emigracioni i imigracioni prostori Jugoslavije (19711981) / Radoslav Stevanović. Centar za demografska istraživanja. – Str.. – Str. 227-231: Urbanizacija i naseljavanje beogradske okoline / Živan Tanić 346. – 240 str. Dragana Avramov. 175-188: Migraciona politika i promjene u demografskim karakteristikama jugoslovenske populacije u inozemstvu / Melita Švob. 242 str.

– Str.]). FILOZOFIJA i društvo : zbornik radova : posvećeno profesoru Ljubomiru Tadiću .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 8797: Položaj poljoprivrede i ribarstva u primarnoj raspodeli tokom 1970-tih i 1980tih godina / Rajko Bukvić 1991 349. 74-79: Najvažniji nalazi finansijskog stanja privrede u I polugođu 1990 godine / Marinko Zeljković. Institut društvenih nauka. . 149-163: Alternative privatizacije s obzirom na uslove transfera društvenih sredstava / Ljubomir Madžar. – Ovaj zbornik je nastavio da izlazi kao časopis polugodišnje. – Str. 191200: Socijalizam i eksploatacija / Branko Medojević. 1990 ([s. ZAŠTO je reforma ugrožena : [prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. 224-230: Reforma fiskalnog sistema kao nužan preduslov za uspešno sprovođenje privredne reforme / Veljko Radovanović. Institut društvenih nauka. Đurić-Bijelić. – ISSN 0353-5738 96 . – Str. – Str. 215-223: Neki ekonomsko-psihološki problemi reforme / Gojko Rikalović.l. – Beograd : Univerzitet u Beogradu. Centar za ekonomska istraživanja. – Str. 185-190: Dugoročne prepreke i kratkoročne mogućnosti / Dragana M. – Str. Marsenić. 171184: Svojinsko restruktuiranje i privatizacija / Veselin Vukotić. – Str. Marsenić. – Str: 54-66: Nužnost uključivanja razvojnih opredeljenja u koncipiranju tekuće ekonomske politike / Branislava Bujišić. – Str. – Str. – 20 cm Tiraž 500.) [Sadržaj]: Str. 95-99: Prilog rasvetljavanju geneze otpora reformi / Risto Vukčević. – Str. – Str. 42-53: Raspodela i tržište rada / Danilo Šuković. decembar 1990] / redakcija Pavle Vasić. 210-214: Nemogućnost reforme / Božidar Jakšić. 1991. : s. gutin V. – Str. – Str. – Str. Dragutin Marsenić. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. 80-86: Kretanje cena i dobiti / Blago Blagojević. – Str. 235-240: Reforma – put u “novi socijalizam” ili put iz socijalizma / Branislava Bujišić 348. Opatija . 100-102: Revolucija i evolucija / Svetozar Stojanović. 16-25: Svojinsko prestrukturiranje preduzeća / Veselin Vukotić. 30 cm Tiraž 300. 26-41: Institucionalizacija tržišta / Pavle Vasić. 231-234: Cena koštanja kao najvažniji mikroekonomski instrument / Blago Blagojević.n. Danilo Šuković.103106: Zašto su ekonomisti tihi? / Miroljub Labus. (Broš. – Str. 67-73: Akumulacija i dezakumulacija kapitala u jugoslovenskoj privredi / Veljko Radovanović.2-15: O karakteru sadašnjeg ekonomskog zastoja / Dragutin V. – Str. III / Univerzitet u Beogradu . 164-170: Posebnost tržišta rada i privredna reforma / Danilo Šuković. – Str. – Str. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – 103 str. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. 201-209: Problem (ne)zaposlenosti i socijalne prepreke / Biljana Jovanović Gavrilović.

– Str. 275-289: Novi evropski poredak i Srbija / Zoran Obrenović. 133-168: Dehomogenizacija političke kulture / Milan Miljević. 133-148: “Solus ipse” kao hipotetički ekstrem / Slobodan Simović. 264-280: Ekološka svest Jugoslovena / Niko Toš. – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. socijalizam i novi svetski poredak – jedan američki pogled / William Leon Mc Bride.. 1991 ([Beograd] : Institut društvenih nauka). – Str. 11-37: Jugoslovensko javno mnenje 1990 : istraživanje javnog mnenja u vremenu krize / Ljiljana Baćević. – Str. Dragomir Pantić. 195-209: Od kritike do rezignacije – postsocijalistička melanholija / Milan Subotić. 39-64: Informisanost i informisanje građana o programu reformi Saveznog izvršnog veća / Stojmen Mihajlovski. 211-231: Kriza Jugoslavije / Božidar Jakšić. Goran Milas. 179-193: Kapitalizam.[et al. 9-20: Autoritet i autoritarnost u delu Ljubomira Tadića / Trivo Inđić.Publikacije sa višestrukim autorstvom [Sadržaj]: Str. 233-257: Širina grupnih identifikacija građana Jugoslavije: vrednovanje pripadnosti od lokalne do mondijalne . – Str. – Str. Goran Milas. – Str. . 168-186: Nacionalna distanca građana Jugoslavije / Dragomir Pantić. – Str. – Str. 109-132: Pojam istine u kritičkoj društvenoj nauci / Mihailo Marković. 197-232: Vrednosni prioriteti jugoslovenske javnosti / Mirjana Vasović. 64-107: Reakcija javnosti na mjere i politiku SIV-a / Štefica Bahtijarević. ISBN 86-7093-041-2 [Sadržaj]: Str. 169-178: Savremeni istočnoevropski intelektualac i Makijaveli / Milorad Ekmečić. – Str. – Str. 257-274: Jugoslovenska kriza i srpsko nacionalno pitanje / Svetozar Stojanović. Nikola Poplašen. 323349: Ljubomir Tadić : biografija / Milica Inđić 350. – Summaries.187-196: Jugoslovensko javno mnenje o spoljnopolitičkim pitanjima / Dimitar Mirčev. – Str. 115-132: Stavovi građana o promenama političkog sistema : o državnom uređenju i višepartizmu / Vladimir Goati. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. – 335 str. – Str. 107-114: Percepcije društvenog položaja / Ljiljana Baćević. 325-333: Prilog 1. – Str. Religioznost građana Jugoslavije / Dragomir Pantić. JUGOSLAVIJA na kriznoj prekretnici / Ljiljana Baćević. 59-108: Pojam otuđenosti u sociologiji / Andrija Gams. 21-35: Cezarizam / Milan Podunavac. – Str. 20 cm Tiraž 300. – Bibliografija uz većinu poglavlja. 281300: Jugoslavija između prošlosti i budućnosti / Ljiljana Baćević. – Str. – Str. Štefica Bahtijarević. – Str. 149-168: Kritički horizont “Frankfurtske škole” / Dragana Obradović. 37-58: Berk i Pejn / Dušan Kuzmanović. – Str. Uzorak za istraživanje jugoslovenskog javnog mnjenja 1990. – Str.]. – Str. 258-263: Dva pokazatelja vrednosnih opredeljenja građana / Mirjana Vasović.. – Str. – Str. – Str. / Dragan Milenković 97 . 233-256: Društveni pokreti bez društvenih promena / Stjepan Gredelj. –Str. – Str. – Str. 291-322: Srpsko-hrvatski odnosi u svetlosti stavova dr Dragoljuba Jovanovića / Nadežda Jovanović.

– Str. 351. : ilustr. – Str. 1992 (Beograd : Centar za demografska istraživanja). – Bibliografija uz pojednie radove. – Str. 203-229: Pluralizam u predizbornom razdoblju / Jasmina Vujović-Brdarević. – Summary. OD izbornih rituala do slobodnih izbora : sondaža javnog mnjenja uoči prvih višestranačkih izbora u Srbiji / Srećko Mihailović.. 81-99: Uloga domaćih i međunarodnih aktera bosanskohercegovačke drame / Paul Shoup. 27-125: Izbori ’90 : mnjenje građana Srbije / Srećko Mihailović. 127-146: Reagovanja građana na izbore / Vera Marković. – Str. 167-178: Model povelje sloboda i prava / Jasminka Hasanbegović. – Str. Zdravko Grebo. Branislava Jojić. – Str. ISBN 86-7093-043-9 [Sadržaj]: Str. 231-249: Pluralizacija parlamenta – socijalni sastav Narodne skupštine Srbije / Sergije Pegan. 100-143: Građanski rat i mogućnosti mira u Bosni i Hercegovini / Dušan Janjić. – Beograd : Univerzitet u Beogradu. [ilustracije Aleksandar Ćirić]. redaktor. 147166: Teze za model ustava Republike Bosne i Hercegovine / Zdravko Grebo. 1992 (Beograd : Institut društvenih nauka). Branislava Jojić. 21 cm Tiraž 500. prikazi . Institut društvenih nauka. Institut društvenih nauka. – Str. 13-24: Teorijsko-hipotetički okvir istraživanja prvih višestranačkih izbora u Srbiji / Vladimir Goati. ISBN 86-7093-042-0 [Sadržaj]: Str. Centar za demografska istraživanja. 253-271: Zaključno razmatranje / Vladimir Goati 1992 352. 189200: Iskušenja medijske borbe za vlast / Borislav Đuverović. Vladimir Goati. – Str. 62-78: Medijski sistem Bosne i Hercegovine / Slavujević Zoran. – 228 str. 48-61: Politički život Bosne i Hercegovine 1989-1992 / Vladimir Goati. BOSNA i Hercegovina između rata i mira / Srđan Bogosavljević. Zoran Slavujević. Jasminka Hasanbegović. – Str. – Str.11-30: Bosna i Hercegovina – otvorena pitanja državno-političkog identiteta multietničke i multikonfesionalne zajednice / Dušan Janjić. – Str. – Beograd : Dom omladine Beograd : Forum za etničke odnose : Institut društvenih nauka : JUBMES – Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju. 1991 (Beograd : Institut društvenih nauka). . 31-47: Bosna i Hercegovina u ogledalu statistike / Srđan Bogosavljević. – 185 str. Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje. . 26 cm 98 . – Str. Paul Shoup . 149-187: Između medijskog rata i rata za medije / Ljiljana Baćević. – 343 str. – Str. [et al].Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. – Str. 21 cm Tiraž 400. 7-8: Knjiga u službi mira / Sonja Licht. Dušan Janjić. – Beograd : Univerzitet u Beogradu. 353.. DEMOGRAFSKI problemi i populaciona politika Kosova i Metohije / Dragana Avramov. : graf.

Davor Savin. – Str. 105-107: Jedan osvrt na sociološko proučavanje elita / Miodrag Ranković. 1992 (Beograd : Stručna knjiga). Vojislav Knežević. – Str. Centar za ekonomska istraživanja : IBN Centar. – Str. Nada Raduški. 75-86: Strukture i elite u preobražajima (post)-socijalističkog društva / Velimir Tomanović. 163-173: Planiranje – poruke istorijskog iskustva / Davor Savin. Mina Petrović. Branislava Bujišić. Radoslav Stevanović. – Str. Dragana Avramov. Gordana Matković. 1992 (Beograd : Štamparija Instituta društvenih nauka). 21 cm Tiraž 500. 33-52: Rađanje i obnavljanje stanovništva / Dušan Breznik.Publikacije sa višestrukim autorstvom Tiraž 100. 3-13: Mesto Kosova na demografskoj karti Jugoslavije i Evrope / Dragana Avramov. – 116 str. – Str. – Str. ISBN 86-82037-04-1 [Sadržaj]: Str. 109-116: Populizam i elitizam / Milan Matić 99 . – Bibliografija: str. 13-159: Makroekonomsko planiranje u svetlu savremene ekonomske teorije / Ljubomir Madžar. 53-66: Strukture stanovništva / Nada Raduški.167-183: Summary findings / Dragana Avramov 354. – Bibliografija uz svaki rad. – Str.) ISSN 0354-3838 = Sociološke studije . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. Mina Petrović. Centar za sociološka istraživanja. Stare i nove elite u savremenom društvu / [Redakcija: Milosav Janićijević. Gordana Todorović. – Str. – Str. zadaci i predlozi mera i aktivnosti u oblasti integralnog planiranja porodice u SAP Kosovu / Berislav Berić. (Broš. Zoran Vidojević i Velimir Tomanović]. ciljevi. Miroslav Rašević. 24 cm Tiraž 200.Institut društvenih nauka [Sadržaj]: Str. – Str. . MAKROEKONOMSKO planiranje u svetu tržišnih privreda / Ljubomir Madžar. Marinko Bošnjak. – Summary. – Summary findings. – Str. – Beograd : Savezni zavod za društveno planiranje : Institut društvenih nauka. 2. – Str. Draga Belopavlović. Marinko Bošnjak. Branislava Bujišić 355. Br. 115-125: Posledice visokog rasta stanovništva / Goran Penev. ISBN 86-7093-044-7 [Sadržaj]: Str. – Str.143-166: Principi. 174-182: Planiranje i ekonomska politika u novije vreme / Vojislav Knežević. 87-101: Radništvo i stare i nove elite u privrednom sistemu (do)sadašnje Jugoslavije / Nada Novaković. 125-142: Projekcije stanovništva / Gordana Todorović. SOCIOLOŠKE studije : [Zbornik radova]. Goran Penev. 13-35: Elite znanja i postindustrijsko društvo / Milosav Janićijević. 14-32: Osnovne karakteristike demografskog razvoja Jugoslavije / Miroljub Rančić. – Str.183-211: Institucije i metodi makroekonomskog planiranja – pregled po zemljama / Marinko Bošnjak. – 219 str. – Str. 86-114: Prostorno-demografske karakteristike / Branislav Stojanović. – Bibliografija: str. – Str. 66-85: Smrtnost stanovništva / Biljana Radivojević. 215-219. . 53-74: Nacionalne oligarhije kao političke pseudoelite / Zoran Vidojević. – Str. Miroljub Rančić. 37-49: Elite u savremenom industrijskom društvu / Lidija Topić. 182-185.

privatizacija. – Str. Srboljub Antić. 349-361: Novi poreski sistem Srbije i preobražaj svojine / Dejan Popović. – Str. – Str. 24 cm. – Str.199-214: Transformacija svojinskih odnosa: osnovni problemi i modeli / Branislav Šošokić. – Str. – Str. – Str. 125-140: Uloga različitih oblika vlasništva i konvergencija privrednih sistema / Oskar Kovač. 325-328: Začarani krug prelaska na tržišnu privredu / Slobodan V. ISBN 86-7025-161-2 [Sadržaj]: Str. – Str. – Summaries. – Str. – Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. Marsenić. 67-86: Program privatizacije / Miroljub Labus. – Str. 307-316: Neka metodološka i socijalna pitanja svojinske transformacije u našim uslovima krize / Vera Pilić-Rakić. 89-113: Privatizacija – put u tržišnu privredu / Veselin Vukotić. – Str.E. 1992 (Beograd : Prepisi i umnožavanja). – Str. 385-394:Transformacija društvene svojine – empirijski aspekt / Marinko Zeljković. – (Ekonomski zbornik / SANU. 141-154: Možemo li da naučimo “treći put” od agatotopijanaca? / J. 227-242: Neke dileme u vezi sa privatizacijom / Rajko Bukvić. 45-65: Putevi privatizacije u Jugoslaviji – zakonski modalitet i neke prepreke / Ljubomir Madžar. 363-372: Transformacija vlasništva i valorizacioni sistem / Slobodan Maksimović. 329-337: Neki aspekti i prijedlozi transformacije društvene svojine / Momir Ćećez. – Str. 301-306: Neki upravno-pravni aspekti svojinske transformacije u Srbiji / Stevan Lilić. – Str. 289-299: Transformacija versus privatizacija / Miloš Macura. Odeljenje društvenih nauka . knj. – Str. Jovanović. – Str. 271-275: Od monističkog ka pluralističkom društvu / Marko Sekulović. – Str. TRANSFORMACIJA svojinskih odnosa : teorijski i empirijski aspekti / urednik Ivan Maksimović. 155-170: Privatizacija – poruke i iskustva industrijskih zemalja / Davor Savin. – Str. 5-29: U traganju za modelima transformacije društvene svojine / Ivan Maksimović. – Str. 215-225: Neka otvorena pitanja svojinske transformacije / Mirko Vasiljević. 259-270: Teorijski problemi svojinskog organizovanja i efikasnosti privređivanja / Vladan Jovašević. – Str. 476 str. [IX]-XV. 10) Tiraž 700. 277-282: Privatizacija nesporan ali dugoročan i obazriv proces / Danilo Šuković. – XV. 373-384: Teorijski i praktični problemi iznalaženja pravog rešenja transformacije konkretnog preduzeća / Lazar Pejić. – Str. – Predgovor/ Ivan Maksimović: str. 171-180: Neka iskustva u privatizaciji istočnoevropskih zemalja / Veljko Radovanović. 356. 339-348: Uloga finansijskog sektora u transformaciji društvene svojine / Đorđe Đukić. nacionalizacija / Srboljub Antić. 115-124: Modaliteti svojinske transformacije – pristupi Srbije. 321-324: Teorija property rights i problemi privatizacije u našoj privredi / Branislava Bujišić. 31-44: Privatizacija tržišta / Pavle Vasić. . – Str. 243-258: Nesocijalistička socijalizacija privatne i nekapitalistička privatizacija društvene svojine / Dragutin V. – Str. – Str. 283-287: Socijalne i političke dimenzije svojinske transformacije / Mihailo Marković. 317-320: Liberalizacija. 183-198: Vremenska komponenta procesa svojinske transformacije / Nikola Čobeljić. Blago Blagojević 100 . – Str. – Str. Meade.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. – Str. – Str. – Str. Crne Gore i Bosne i Hercegovine / Miodrag Zec.

273-280: Poreski sistem i poreska politika u privrednoj reformi / Božidar Raičević. 343-370: Finansijsko izveštavanje i revizija / Nenad Urošević. – Str. – Str. 201-222: Privatizacija u programu reforme / Veselin Vukotić. 115-126: Pretpostavke. godine / Pavle Vasić.Publikacije sa višestrukim autorstvom 1993 357. 85-114: Alternative i ograničenja za stvaranje tržišnog ambijenta za savremenu privredu. – put u tržišnu ekonomiju / redaktori Veselin Vukotić. 127-139: Privredna reforma i preduzetništvo / Fuada Stanković. – Str. – Str. – Str. Svojinska transformacija privrede – izgledi i ograničenja / Ljubomir Madžar. – Str. – Str. 373-385: O sociološkim i ekonomskim snagama i sociološkim “osloncima” reforme (sociološki komentar reforme 1990. – Str. – Str. i 1990. Dragutin Marsenić. – Str. 243-259: Monetarna politika u kontekstu stabilizacionog programa / Đorđe Đukić. Veselin Vukotić 101 . – Str. Veljko Radovanović. – Str. 231-242: Mesto i uloga Narodne banke Jugoslavije u konceptu privredne reforme na razmeđu 80-ih i 90-ih / Đorđe Đukić. 317-326: Razvojni koncept (i ambicije) privredne reforme / Vojislav Knežević. /Dragana Đurić. 141-151: Ekonomske funkcije države / David Dašić. opredeljenja i rezultati / Ljubomir Madžar. 309315: Privredna reforma i socijalna politika / Danilo Šuković. 11-23: Zastoj jugoslovenske privrede tokom 80-ih godina / Dragutin Marsenić. – 413 str. – Str. 387-400: Republičke elite i raspad Jugoslavije / Vladimir Goati. 155-177: Cjelina privredno-reformskog zahvata i institucionalne osnove novog sistema / Veselin Vukotić. 47-58: Reforma iz 1988: razlozi. – Str. 297-308: Uvid u privredna zbivanja (te u dinamiku i paritete cena) tokom 1989. 327341: Tržište novca i kratkoročnih hartija od vrednosti / Žika Jovanović. 59-82: Društvena svojina tokom 80-ih / Ivan Maksimović. 25-45: Dugoročni program ekonomske stabilizacije kao protivrečan poduhvat spajanja (samoupravnog) socijalizma sa tržišnom privredom / Dragutin V. Božidar Gluščević. – Str. ISBN 86-7093-050-1 [Sadržaj]: Str. pravci i dometi reformisanja preduzeća / Jovan Todorović. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. 179-199: Normativni sadržaj i politička ograničenja reforme / Mijat Šuković. – Str. – Str. – Str.) / Silvano Bolčić. PRIVREDNA reforma 1990. 24 cm Tiraž 600. Centar za ekonomska istraživanja. Marsenić. 261-271: Konvertibilnost dinara / Srboljub Antić. – Str. 1993 (Beograd : ŠKP “Obod” – Cetinje). 281-295: Ocena otvorenosti jugoslovenske privrede prema svetu u okviru privredne reforme iz 1990. – Str. 403-413: Osnovna poruka istraživanja: nastavljanje privredne reforme – uslov uspješne tranzicije / Dragutin Marsenić. . 223-229: Tržište rada i kolektivni ugovori / Danilo Šuković. – Str. – Str.

24 cm Radovi saradnika Instituta društvenih nauka. 257266: Istočna Evropa. 61-70: Institucionalna infra102 . 47-63: Mondijalizacija i novi svetski poredak / Miodrag Ranković. – Bibliografija uz svaki rad. 91-119: Veberova “protestantska teza” i razvojno iskustvo pravoslavne Evrope / Vera Vratuša-Žunjić. – Str. 65-78: Da li je liberalizam sudbina socijalizma / Lidija Topić. 197-211: Politički sistem kao razvojno ograničenje jugoslovenskog postsocijalističkog društva / Ljubomir Madžar. – Str. Centra za sociološka istraživanja objavljeni u ovom zborniku predstavljaju rezultate rada na projektu “Postsocijalističko društvo između tradicije i savremenosti” 1991-1995. et al. – 289 str. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 7-51: Strategija vlasničke transformacije u svetlu njenih ciljeva i kriterija / Ljubomir Madžar. 221-236: Postsocijalistička transformacija vojske – problemski okvir / Miroslav Hadžić. – Str. 24 cm Podaci o autoru preuzeti sa prelim. – Str. – Str. Centar za sociološka istraživanja. ideology and ethics of elite / Vladimir Milanović. 121-130: Društveni razvitak i kulturni obrasci / Miloš Nemanjić. – Beograd : Institut društvenih nauka.]). – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. i odgov. SOCIOLOŠKE studije : [Zbornik radova].) [Sadržaj]: Str. – Str. Br. : graf. 358. 139-153: Radništvo između tradicije i savremenosti / Nada Novaković. urednik Milosav Janićijević]. – Bibliografija uz većinu radova. Društvene promene i postsocijalizam / [Gl. – Str. – Str. – Str. – Str.. m. 181-195: Raspodela dohotka i socijalne nejednakosti / Danilo Šuković. 35-45: Socijalizam i postsocijalizam u društvenom razvoju / Velimir Tomanović. (Broš. 1994 ([b. 3. INSTITUCIONALNA infrastruktura u tranziciji ka tržišnoj ekonomiji / [autori Ljubomir Madžar . ISBN 86-7093-052-8 [Sadržaj]: Str.. – Str. str. 213-219: Power elite in Yugoslav society – origin. prikazi .]. 239-256: O mogućim razlozima snaženja nacionalizma u postkomunističkim društvima / Živko Surčulija.131-138: Tradicija i obrazovanje: filozofski i sociološki aspekt / Manojlo Bročić. ISSN 0354-3838 = Sociološke studije . – Str. 267-274: Kosovo i albanski pokret (1989-1992) / Dušan Janjić. 275289: Kulturno-istorijski i politički faktori etničkih migracija i homogenizacije na Kosovu i Metohiji i u delu stare Srbije / Nadežda Obradović 1994 359. character. – Str. 1993 (Beograd : Štamparija Instituta društvenih nauka). – 266 str. i. : b. sukobi i modernizacija / Zoran Vidojević. – Summary. – Str. kriza države i porast nacionalnih tenzija / Zoran Obrenović. 52-60: Hipoteza o uniformnosti institucionalne infrastrukture tržišnih ekonomija / Branislava Bujišić. 157-179: Društvene nejednakosti.Institut društvenih nauka. 11-33: Teorije modernizacije i raspad realsocijalizma / Milosav Janićijević. 79-88: Korak napred – dva koraka nazad u razvoju političke kulture u postsocijalističkim društvima / Zagorka Golubović. – Str. . – Str. – Str.

123141: Vladavina javnog mnenja / Zoran Đ. 21 cm Tiraž 300. – Str. 31-37: O pojmu i stvaranju javnog mnenja / Radomir Lukić. Baćević. [et al. tranzicija ka tržišnoj privredi i privatizacija / Gojko Rikalović. – Str. – Str. 241263: Javno mnenje između vlasti i opozicije / Jasmina Vujović-Brdarević. – Str. 195-221: Opažanje i tumačenje uzroka ekonomskih nejednakosti / Mirjana Vasović. 201-211: Monetarna politika i bankarski sistem u procesu tranzicije jugoslovenske privrede ka modernoj tržišnoj ekonomiji / Aleksandar J. – 348 str. –Str. . 246-252: Bankarski sektor u tranziciji – mogućnosti i ograničenja / Marinko Zeljković. Živković.] . 173-181: Društvena kriza i problem socijalnog konsenzusa / Mihailo Popović. 253-256: Institucije države i tranzicija elektroprivrede / Srboljub Antić 360. – Str. 183-193: Lavirinti medijske galaksije / Borisav Džuverović. 231-239: Srbija u ogledalu “međunarodnog javnog mnenja” : (studija slučaja) / Dijana Vukomanović. – Str. – Bibliografija uz većinu poglavlja. 223-229: Informisanost građana Srbije o značajnim društvenim pitanjima / Vera Marković. 82-100: Proces svojinske transformacije u privredi Srbije i problem njegovog sagledavanja / Rajko Bukvić. 101-107: Neka otvorena pitanja privatizacije u nas / Branko Medojević. 11-29: Javno mnenje / Ljubomir Tadić. 79-105: Javno mnenje i masovni mediji / Ljiljana J. – Str. 237-245: Tržišna ekonomija i problemi regionalnog razvoja / Veljko Radovanović. – Str. – Str. – Str. 187-200: Poreske reforme i procesi tranzicije u svetu i kod nas / Božidar Raičević. Marsenić. – Str. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. 124-139: Dosadašnji uticaj sankcija na tranziciju privrede SR Jugoslavije i kako dalje? / Oskar Kovač. – Str. Baćević 103 .. 71-81: Program i nova privredna struktura / Pavle Vasić. – Str. – Str. – Str. – Str. 222-236: Institucije i mehanizmi industrijske politike u procesu tranzicije / Sofija Adžić. 177-186: Uloga države i banaka u funkcionisanju deviznog tržišta / Dragana M. – Str. – Str. 155-172: Prilog za determinacionu analizu našeg javnog mnenja / Firdus Džinić. 167-176: Dometi i funkcije tržišta u uslovima naših nestašica / Dragutin V. 267303: Prilog za istorijat Centra za politikološka istraživanja i javno mnenje / Ljiljana J. – Str. – Str. 212-221: Politika tržišta rada i nezaposlenost u procesu tranzicije jugoslovenske privrede / Biljana Jovanović-Gavrilović. – Str. 39-78: Javno mnenje i vrednosti / Dragomir Pantić. – Str.. JAVNO mnenje / [autori] Ljiljana Baćević .Publikacije sa višestrukim autorstvom struktura. 111-123: Privatizacija i tržište kapitala / Veselin Vukotić. Đurić. Brankica Gagić. 143-151: Demokratija i sloboda informisanja / Vladimir Goati. – Str. 107-122: Javno mnenje kao kriterijum legitimnosti / Srećko Mihailović. – Str. – Str. redaktor Ljiljana J. ISBN 86-7093-054-4 [Sadržaj]: Str. – Str. Slavujević. – Str. 1994 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Str. Baćević. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Summary. 140-166: Institucionalna infrastruktura tržišta kapitala u tržišnoj ekonomiji / Života Ristić.

Centar za pravna istraživanja. – Str. – Str. 205-219: Reklamiranje lekarskih usluga / Jakov Radišić. – 461 str. 71-79: Socijalna stratifikacija i suprotstavljenost interesa u Srbiji / Silvano Bolčić. 19-52: Srbija između krize identiteta i izazova modernizacije (1978-1994) / Dušan Janjić. – Beograd : Institut društvenih nauka : Forum za etničke odnose. SRBIJA između prošlosti i budućnosti : (uzroci i obeležja društvene i političke situacije u Srbiji između 1987 . 19-38: Neka medicinska. – Str. – Str. 361. 53-70: Pravo umirućeg pacijenta da odbije upotrebu medicinskih mera kojima se on održava u životu ili da zahteva da se te mere obustave / Vesna Klajn-Tatić. 97-116: Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze / Jakov Radišić. – Str. – Str. MEDICINSKO pravo i medicinska etika / V.: NIP “Radnička štampa”. – Str. 97-109: Jedna pouka iz prošlosti: politička elita i modernizacija u prvoj deceniji nezavisnosti / Latinka Perović. . – 250 str. 1995 (Beograd : Barex).Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.[Vesna] Klajn-Tatić. str. ISBN 86-7093-055-2 [Sadržaj]: Str. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 81-93: Ugovor o sterilizaciji / Hajrija Mujović-Zornić. – Str. Crne Gore i delova bivše Jugoslavije sa srpskom većinom / Srđan Bogosavljević. – Str. – Str.. 131-146: Odgovornost lekara za štetu nastalu usled nepridržavanja obaveze da pacijenta obavesti / Nenad Đurđević. – Str. – 104 . 20 cm Tiraž 200. . – Str. 81-95: Stare i nove elite u Srbiji / Mladen Lazić. – Str. 73-80: Ugovor o implantaciji veštačkih zuba – vrsta ugovora o lekarskim uslugama / Ljiljana Krulj. – Beograd : Institut društvenih nauka. 233-249: Pravni problem prilikom zasnivanja radnog odnosa lica zaraženih HIV virusom – uporedni pregled / Olga Popović 1995 362. – Str. – Bibliografija uz sva poglavlja. 147164: Imovinska odgovornost lica zaraženih HIV virusom po američkom i nemačkom pravu / Olga Popović. – Str.]. – Str. 24 cm Na nasl. 55-69: Statistička slika Srbije. 125-148: Ekonomska koncepcija političkih partija u Srbiji – izgledi za evropsku opciju / Jelica Minić. 149-166: Partije i partijski sistem Srbije / Vladimir Goati. 165-187: Odgovornost za štetu uzrokovanu operacijom koju je obavio lekar na specijalizaciji / Jakov Radišić.[et al. 39-52: Pretpostavljeni pristanak pacijenta na lečenje prema nemačkom pravu / Nenad Đurđević. – Str. 11-18: “Evropa” kao srbijanski ideal i antiiedal / Vojin Dimitrijević. 189-202: Odgovornost za štetu zbog “nesrećnog života” i zbog neželjenog rođenja deteta po pravu SAD / Hajrija-Mujović Zornić.1994. etička i pravna kretanja koja pokreće doktrina o informisanome pristanku pacijenta na medicinsku intervenciju / Vesna KlajnTatić. 1994 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Str. 221-232: Trenutak čovekove smrti kao pravni pojam / Ljiljana Krulj. – Str. – Str.) [Sadržaj]: Str. 113-124: Ekonomska kriza i neophodnost promene privrednog sistema / Danilo Šuković.. – Str. i mogućnosti demokratizacije) : [zbornik radova] / [urednik Dušan Janjić]. 117-129: Odgovornost za štetu izazvanu medicinskim aparatima / Mirsa Mijačić. (Broš.

311-330: Traganje za novim identitetima i normativnim osnovama delovanja / Ratko Nešković. 331-349: Zavaravanja i iskušenja / Laslo Vegel.” —> Note. – Str. 15-25: The prospects of multi-cultural societies in Western and Eastern Europe / John Rex.. 118123: Power turned into law / Behlull Beqaj. the Inter-Disciplinary Workshop on Multi-Cultural Existence in the European Context organized by the British Council. – Str. 26-34: Concerning the consociation of ethnic groups / Vojislav Stanovčić. – Str. NATIONALISM and minorities : [collection of papers] / [editors Michael Freeman. 1995 ([Beograd] : Kuća štampe). – Str. 5155: Nationalism and the position of national minorities in post-communist countries / Živko Surčulija. 37-44:The post-communist apotheosis of the nation-state and the old and new minorities / Vojin Dimitrijević. – Str. Dragomir Pantić. 301-308: Perspektive bezbednosti / Stanislav Ocokoljić. – Str. – Str. 105-111: National Minorities and elections in the Federal Republic of Yugoslavia / Zoran Lutovac. 417-428: Asocijativni oblici civilnog društva u Srbiji / Žarko Paunović. – Str. institucionalni sistem i umetnički trendovi / Milena Dragićević-Šešić. 112117: The heritage of totalitarianism and minority rights / Laszlo Vegel.. 29 cm “. – Str. 93-97: Minority language rights in Yugoslavia in a European Framework / Ranko Bugarski.. . 221-243: Stanje i perspektive ljudskih prava u Srbiji / Vladan A. – Str. – Str. – Str. Belgrade : Institute of Social Sciences : Forum for Ethnic Relations. – Str. – Str. Centre for Human Rights .) [Sadržaj]: Str. 245-261: Osnovna ljudska prava u ustavnom sistemu Srbije – Jugoslavije / Branislava Jojić. – Str. – Tiraž 500? ISBN 86-7093-067-6 (Broš. 281-299: Srpski kraj jugoslovenske armije / Miroslav Hadžić. 1993. – Str. Vasilijević. – Str. Dušan Janjić]. 365391: Mediji u Srbiji od 1985-1994 / Zdenka Milivojević. – Str. – 135 str. – Str. 67-74: The Serbian national interest in the vicious circle of ethno-nationalism / Dijana Vukomanović. 98-104: Temptations of democracy in the “third Yugoslavia” / Vladimir Goati. European Movement in Serbia and Forum for Ethnic Relations. – Str. – Str. 167-188: Hronologija nastanka političkih partija / Dijana Vukomanović. – Str. 45-50: Minority rights and self-determination in contemporary Eastern Europe / Martyn Rady. 62-66: The Rushdie Affair and the Bosnian “troubles” : some readings and misreadings / William Webb. – Str. – Str. – Str.. – Essex : University. 9-14: Minority rights in liberal-democratic theory / Michael Freeman. 189-219: Skica za demokratski ustav Srbije / Marijana Pajvančić. – Str. – Str. – Str. 449-461: Pretpostavke i koncept modernizacije Srbije i srpske nacije / Dušan Janjić 363. September 24-26.263-279: Jedan zahtev za nov status: albanski pokret na Kosovu / Škeljzen Malići. 87-92: Reflections on nationalism and minorities in Yugoslavia / Branislava Alendar. 351-364: Kulturna politika. 395-416: O (ne)mogućnosti uspostavljanja civilnog društva u Srbiji / Stjepan Gredelj. 431-446: Srbija između SFRJ i Evropske unije / Branislava Alendar. – Str. 56-61: Women and nationalism in the former Yugoslavia / Wendy Bracewell. 81-86: Minorities under the rule of nationalism : the case of Yugoslavia / Dušan Janjić. 127-130: The right of self-determination of peoples and human rights / Jasminka Hasanbegović 105 . – Str. – Str. 75-78: National problems in Great Britain – is there any lesson for us? / Brana Marković.Publikacije sa višestrukim autorstvom Str.

199-205: Serbia between the SFRY and the European Union / Branislava Alendar.. – Str. 82-90: The creation of political parties – a chronological review / Dijana Vukomanović. 51-56: A lesson from the past: the political elite and modernization in the first decade of indepedence of the serbian state / Latinka Perović. – Str. 122-128: Demand for a new status: the albanian movement in Kosovo / Shkelzen Maliqi. . – Str. – Belgrade : Institute of Social Sciences : Forum for Ethnic Relations. 33-40: Statistical picture of Serbia. – Str. 158-163: Cultural policy. – Str. 59-63: The economic crisis and necessity of changing the economic system / Danilo Šuković.]. 209-214: Assumtions and the concept of modernization of Serbia and the serbian nation / Dušan Janjić 106 . – Str. Đurđev. – Str. 164-178: The media in Serbia from 1985 to 1994 / Zdenka Milivojević. – Str. – Social stratification and conflict of interests in Serbia / Silvano Bolčić. 151-157: Deceptions and challenges / Laszlo Vegel. 364.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – 186 str. 1995 (Beograd : Službeni glasnik). 114-121: Basic human rights in the constitutional system of Serbia (Yugoslavia) / Branislava Jojić. – Str. 104-113: State and prospects of human rights in Serbia / Vladan A. 138-140: The prospects of security / Stanislav Ocokoljić. Mina Petrović. – Str. 74-81: Serbian parties and party system / Vladimir Goati. – Str. RAZVITAK stanovništva Srbije : 1950-1991. Mirjana Rašević. Goran Penev. 129-137: The serbian ending of the Yugoslav army / Miroslav Hadžić. 3-4: Predgovor / Miloš Macura ISBN 86-7093-068-4 Ostali autori: Gordana Matković. 191-196: The associative forms of civil society in Serbia / Žarko Paunović. Svetlana Radovanović. Radoslav Stevanović 365. 15-30: Serbia between an identity crisis and the challenge of modernization (1987-1994) / Dušan Janjić. – Str. Miroljub Rančić. Centar za demografska istraživanja. Biljana Radivojević. – 214 str.[at al.. – Str. 30 cm [Sadržaj]: Str. SERBIA between the Past and the Future : (collection of papers) / (editor Dušan Janjić . Montenegro and parts of the former Yugoslavia with a serbian majority / Srđan Bogosavljević. autori Branislav S. – Str. Miroslav Rašević. – Str. – Str. – Str. : studija podneta Vladi Republike Srbije od strane Saveta za stanovništvo. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Vasilijević. – Str. 24 cm Tiraž 1500. porodicu i decu / [rukovodilac studije Mirjana Rašević. 64-73: Economic programmes of political parties in Serbia – possibilities of a european option / Jelica Minić. the institutional system and art trend / Milena Dragičević-Šešić. – Str. – Str. 181-190: The (im)possibility of establishing civil society in Serbia / Stjepan Gredelj. 11-14: “Europe” as a Serbian ideal and anti-ideal / Vojin Dimitrijević. : ilustr. – Str. . translated by Ljiljana Nikolić). 91-103: A democratic constitution for Serbia – an outline / Marijana Pajvančić. 1995 (Beograd : Kuća Štampe). 143-150: The search for new identities and normative bases for action / Ratko Nešković. – Str. Tripo Mulina. 45-50: Old and new elites in Serbia / Mladen Lazić.

– Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Str. – Bibliografija: str.. 120-125: Tranzicija – između reforme i revolucije / Branislava Bujišić. 57-86: Fertilitet ženskog stanovništva / Mirjana Rašević. et al. 68-79: Tržišne strukture u industriji Srbije i problemi tranzicije / Rajko Bukvić. Miroljub Rančić. – Str. – Str. 217-222: Veroispovest stanovništva / Svetlana Radovanović. : tabele . – Str. – Str. . Institut društvenih nauka. – Str. 61-67: Ekonomska efikasnost i socijalna pravda u fokusu tranzicije / Danilo Šuković. metodološke osnove. autori Svetlana Radovanović . – Str. – Str. – Str. zemljama u tranziciji i u SR Jugoslaviji / Božidar Raičević. – Str. 24 cm Tiraž 500. redaktor . 11-19: Tranzicija – mogućnosti i ograničenja / Slobodan Maksimović. godine / Goran Penev. 1995 (Beograd : “S. – Str. – 347 str. – Str. – Str. 25-31: “Great big fantasy” sveta finansija / Dragana M. [i dr. 107 . 20-24: Socijalni genotip i tranzicija / Marko Sekulović. – 230 str. 29 cm. – Str. revitalizacija socijalizma ili razvoj novog društvenog sistema / Bogdan Ilić. – Str. 33-56: Ukupno stanovništvo Jugoslavije – razmeštaj i urbanizam / Svetlana Radovanović. Todorov”). – Str. 309-312. – Str. – Str. ISSN 0353-880X . 145-164: Bračnost stanovništva / Mina Petrović. Ljiljana Sekulić. sadržina. 223252: Ekonomske strukture stanovništva / Nada Raduški. ZASTOJI u jugoslovenskoj tranziciji / [uređivački odbor Pavle Vasić. 1-10: Tranzicija i intervencija / Pavle Vasić. – Summary: Population and Households in the FR Yugoslava Based on the 1991 Census. – Str.Bibliografija uz većinu radova. 54-60: Poreska struktura i politika u razvijenim zemljama. – Str. 87-93: Sektorske politike i obnavljanje razvoja u procesu tranzicije / Sofija Adžić. – Str. 285-308: Stanovništvo SR Jugoslavije: tendencije i problemi / Miroslav Rašević 367. 253-268: Projekcije stanovništva do 2031. – Str. 1995 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). 185-216: Etnička struktura i maternji jezik stanovništva / Svetlana Radovanović. Đurić. 117-164: Stanovništvo po starosti i polu / Goran Penev. Univerzitet. 105113: U procesu tranzicije nema pravde / Zoran Đerković.. 48-53: Karakter proizvodnih odnosa u uslovima tranzicije / Milovan Pavlović. ISBN 86-7479-038-0 [Sadržaj]: Str. .].11-32: Popisi stanovništva u Jugoslaviji: istorijat. – Str.. – (Stanovništvo / Savezni zavod za statistiku. obrada i kvalitet podataka / Miladin Kovačević. 94-104: Zapostavljenost društvenih djelatnosti u institucionalnoj podršci i tranziciji / Milica Kostić.. 87-116: Migracije stanovništva Jugoslavije / Radoslav Stevanović. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom 366. – Str. 32-47: Tranzicija kao proces povratka u kapitalizam. – Str.]. 269-284: Domaćinstva i porodice / Mina Petrović. STANOVNIŠTVO i domaćinstva SR Jugoslavije prema popisu 1991 / Svetlana Radovanović. ISBN 86-7093-062-5 [Sadržaj]: Str. 47) Tiraž 750. 165-184: Obrazovna struktura stanovništva / Biljana Radivojević. Brankica Gagić. Beograd. – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja. 80-86: Akumulacija kao centralno pitanje tranzicije / Dragiša Milićević. 114-11: Regionalne specifičnosti kretanja stanovništva i njihov uticaj na proces tranzicije / Veljko Radovanović.

152-162: Zastoj u tranziciji – problemi vlasničke transformacije / Božidar Cerović. 265-284: Ugovor o prodaji privatne lekarske prakse u Saveznoj Republici Nemačkoj / Valentina Kecman. 123-154: Dopustivost i zabrana eutanazije zavisno od načina izvršenja / Vesna Klajn-Tatić. – Summary .182-190: Kako privatizovati društvenu svojinu / Dejan Šoškić. – Str. Hlopjev . 225-230: Postoji li Yugotranzicija? / Slobodan Inić 1996 368. Osipov. al. – Str. 369.. 191-196: Otvorenost privrede i privatizacija / Dragana Kojčinović. – Str. 285-324: Reklamiranje lekova – pravni aspekti / Slobodan M. 350 str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. . – Str.111-122: Forma izražavanja pristanka pacijenta na lečenje / Nenad Đurđević. 205-215:Tranzicija – ka kojem i kakvom novom društvenom poretku? / Mijat Šuković.[et. – Bibliografija uz pojedine radove. – Str. – Str. AKTUELNI pravni problemi u medicini / Marija Draškić. 199-204: Otpori strukturalnim promenama i teškoće tranzicije u Srbiji / Zagorka Golubović. 1-3. – Str. 135-141: Defekti tržišnog vrednovanja kapitala u sistemu internog deoničarstva / Ljubomir Madžar. [priredio Jakov Radišić]. – Str. prevod (ruski) Milan Radovanović . 209-242: Odgovornost zbog samoubistva hospitalizovanog pacijenta / Nenad Đurđević. – Str. – XII. – Str. na ruskom jeziku Genadij V. – Str.157-188: Lekarske greške u svetlosti pravnih razmatranja / Jakov Radišić. – Str. – Str. Zinaida T. – Str. 87-110: Odlučivanje o lečenju novorođene dece sa telesnim nedostacima: etički i pravni problemi / Vesna Klajn-Tatić. Centar za pravna istraživanja. Tiraž 200. – Str. 142-145: Finansijsko tržište u funkciji vlasničke transformacije / Veselin Vukotić. 1996 (Beograd : Institut društvenih nauka). 7-24:Transseksualitet i naše pravo / Marija Draškić. – Str. – Str. 243-262: Odgovornost zbog uskraćivanja hitne medicinske pomoći / Jakov Radišić. Marković. 49-72: Pravo na prekid trudnoće / Zoran Ponjavić. 173-181: Neka otvorena pitanja privatizacije u nas / Branko Medojević. 73-86: Moždana smrt i trudnoća: kontroverzni slučaj iz nemačke prakse / Ljiljana Krulj. 163-172: Nerazvijenost finansijskog tržišta kao aktuelni problem razvojne politike Jugoslavije / Života Ristić. [et al. prevod (engleski) Ivana Spasić]. – Str.]. – Str.. Golenkova. na srpskom jeziku Dragomir Pantić. – Str. 189-208: Prenatalna dijagnostika i odgovornost zbog štete / Hajrija Mujović-Zornić. 21 cm. 25-48: Donorstvo organa – primer francuskog prava / Zorica Kandić-Popović.. 325-350: Lekar i pacijent kao ugovorni partneri / Jakov Radišić. oktobra 1995 / [redakcioni odbor zbornika.] . Rezjume. – Beograd : Institut društvenih nau108 . – Beograd : Institut društvenih nauka.. – Str. – Str. 216-224: Stavovi građana post-komunističkih zemalja o ekonomskoj tranziciji – sa posebnim osvrtom na stavove građana SR Jugoslavije / Jelica Petrović. – Predgovor / Jakov Radišić: str. ISBN 86-7093-071-4 [Sadržaj]: Str. – Str. CILJEVI i putevi društva u tranziciji : zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa održanog u Beogradu 9-12. Aleksandar T. – Str.

30 cm.]. 41-50: Multiculturalism in crisis : The United States and EU-Europe compared / Carl-Ulrik Schierup. 1995 .. Osipiv. 223-243: Mogućnosti i izgledi stabilizacije demokratije u postoscijalističkim zemljama / Branko Pribićević. et al. 101-113: Prema problemu izbora strategije reformisanja postsocijalističkih društava (na primeru promena u Rusiji) / Aleksandar T. – Str. 7-11: Ethnicity in the social. – (Collection of Papers Ethnicity in Postcommunism) “Ethnicity in Postcommunism offers a selection of contributors presented at the International Multidisciplinary Scientific Meeting ‘Ethnicity in the Social. – Str. Institut social’no-političeskih issledovanij. 303-328: Nacionalizam. 33-46: Savremene reforme: granice socijalne dezorganizacije / Genadij V.13-23: Nation. – XVII. str.157-176: Društvene nejednakosti u postsocijalističkim društvima / Milosav Janićijević. – Summary uz svaki rad. 271-287: Projekcija koncepta “otvorenog društva” i teškoće na putu njegovog ostvarenja u postkomunističkim društvima / Zagorka Golubović. political and cultural transition of postcommunist society / Stefano Bianchini.) [Sadržaj]: Str. 25-39: Ethnicity and belonging/not belonging / Aleksandra Alund. 195-222: Neka iskustva transformacije svojine u SR Jugoslaviji / Ivan Maksimović. – Str. 21 cm Na vrhu nasl. Polical and Cultural Transformation of Postcommunist Societies’. V. – Str.. raspad i demokratska transformacija post-komunističkih društava – slučaj Jugoslavije / Živko Surčulija. liberalism and postsocialism / Lidija Topić. – Str. Golenkova. 370. – Str. Centar za sociološka istraživanja. 289-302: Dve koncepcije modernizacije Rusije / Albert I.: Univerzitet u Beogradu. Lokosov. 47-64: Politički i socijalno-ekonomski preobražaj u Srbiji 1989-1995 / Mihailo Marković.. – Tiraž 500. – Literatura uz pojedine radove. – Str. – Str. Dmitriev. organized in Belgrade on January 13 and 14. – 274 str. – Str. – Str. 1996 ([Beograd] : Institut društvenih nauka). – Str.115-134: Da li postsocijalistička društva mogu-moraju postati kapitalistička? / Velimir Tomanović. – Str.1-31: Teorijski pristup tranziciji socijalističkih društava / Miloš Aleksić. Kravčenko. Conflict / Ha109 . – Bibliografija uz većinu radova i uz tekst.. 135-155: Transformacija socijalne strukture ruskog društva / Zinaida T. 430 str. Institut društvenih nauka [i] Rossijskaja akademija nauk. 51-65: Ethnicity.”–> Note. Str. Hlopjev. – Str. – Str. ETHNICITY in Postcommunism / [authors Aleksandra Alund . 177-193: Paradoksi društvene svesti (sociološki aspekt) / Ž. – Str. 65-99: Povratak socijalizma? – mogućnosti obnove i negacije autoritarnog sistema / Zoran Vidojević. : ilustr. 1996 (Ljig : “Beograd”). Identity. – Str. – Beleške uz tekst uz pojedine radove ISBN 86-7093-069-2 (Broš. – Tiraž 400. – Beleške uz pojedine radove. – Belgrade : Institute of Social Sciences : Forum for Ethnic Relations : International Network Europe and the Balkans.Publikacije sa višestrukim autorstvom ka. – Str. – Str.) [Sadržaj]: Str. 253-270: Socijalni sastav partija u “Trećoj Jugoslaviji” / Vladimir Goati. 245-252: Da li su konflikti pozitivni? / Anatolij V. . ISBN 86-7093-072-2 (Broš.Toščenko. : tabele . –.

261-272: Ethnic composition of the population of the FR of Yugoslavia.: Univerzitet u Beogradu. – Str. Zinaida Golenkova. 241-250: Albanians in Macedonia : between co-existance and separatism / Risto Lazarov. – Str. Srećko MIhailović. 205-214: Ethnic minorities in Bulgaria / Anna Krasteva. : graf prikazi .. 1996 (Beograd : Institut društvenih nauka). 239 str. – Str. 67-78: The contradictions of building a new Europe : european identity and national interests / Nina Dobrković. kan Wiberg. 225-229: The Albanians in the postcommunist transformation of Yugoslavia / Behlull Beqaj. 145-147: The old and the new in the postcommunist ethnodynamics / Milan Popović. – Str. – Str. transition and democracy / Velimir Tomanović. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. Baćević. – Str. 179187: Good neighbourliness and crime amnong friends in connection with the war in Bosnia-Herzegovina / Xavier Bougarel. 107-109: Ethnicity as an important factor of political transformation of postcommunist societies / Alla A. 149-153: The antagonistic identity of “post-realsocialist societies” / Zoran Vidojević. – XX. – Rezimei uz sva poglavlja. – Str.et al. 189-193: The future of Bosnian Muslims / Aleksa Đilas. 251-259: Antisemitism in the nineties / Milica Mihailović. – Str.). str. na ruskom jeziku Genadij V. – Str. – Str. 215-223: Ethnic minorities and state-social transformation of east european countries / Zoran Lutovac. ISBN 86-7093-073-0 110 . – Str. 159-164: The causes of ethnomobilization in the former Yugoslavia / Zagorka Golubović.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Bibliografija uz sva poglavlja. 20 cm Na vrhu nasl. – Str. 97-106: Postsocialism between nationalism and democracy : a contribution to efforts towards constitutional patriotism / Nenad Dimitrijević. 155-158: Nationalism.Yazkova. – Str. – Str. 165-171:Three misconceptions of nationalism as revealed through empirical experience / Vera Marković. održanog u Moskvi 14-16 maja 1996 u saradnji sa Institutom za socijalno-politička istraživanja Ruske akademije nauka / (redakcioni odbor zbornika na srpskom jeziku Dragomir Pantić. 195-204:War challenge to European policies on asylum and refugees / Dušan Janjić. 111-121: Nationalism and the destruction of the former socialist federations / Živko Surčulija. SOCIJALNI konflikti u zemljama tranzicije : zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa. 173-177: Patterns of relations to one’s own and other nations / Ljiljana J. 1948-1991 / Nada Raduški 371. 231-236: The media and ethnic mobilization : the formula of Kosovo / Jovanka Matić. – Str. 237239: Dialogue is obligatory / Milenko Karan. – Str. Hayden. – Str. Osipov. – Str. – Str. Centar za sociološka istraživanja. 137144: Ethnicity and social inequalities in the theoretical perspective / Milosav Janićijević. – Str.. – Tiraž 300. – Beleške uz tekst. – Str. VII-XVIII : Predgovor / Zoran Vidojević. – Str. – Str. 79-96: Constitutional Nationalism and the logic of the Wars in Yugoslavia / Robert M. – Str. 123-135: Democratization and nation-state building in the postcommunist Central-Eastern Europe / Dijana Vukomanović.

– Str. 49-56: Treća Jugoslavija. – Str. Centar za ekonomska istraživanja. – Str. – Str. 119-124: Sloboda u tranziciji: između naučnog socijalizma i naučnog kapitalizma / Marinko Zeljković. – Str.N. – Tiraž 500.I. 181-192: Tipovi konflikata u prelaznom periodu / V. 164-170: Ekonomija i država / Fuada Stanković.V. 193-214: Kriza nacionalnog identiteta i etnički sukobi u poskomunističkom društvu: primeri bivše Jugoslavije i Srbije / Dušan Janjić. – Str. prikazi . – Str.103-118: Konfliktni potencijal međunacionalnih odnosa u Ruskoj federaciji / V. – Str. 71-82: Svojinska transformacija i problemi preraspodele društvene moći u post-socijalističkim društvima / Silvano Bolčić.Osipov. 1-24: Teorije društvenih sukoba i postsocijalistička transformacija istočno-evropskih društava / Milosav Janićijević. Stepanov 372. 215-227: Regulisanje konflikata na postsovjetskom prostoru / A. Milutin Lalić. SVOJINA i slobode : aspekt tranzicije / [uređivački odbor Pavle Vasić . – Str.Smoljanski. – Str.]. E. – Str. Tranzicija privrede / Dragan Đuričin. 230-231. 33-48: Spontana i (li) svjesna koordinacija / Veselin Vukotić.N. – Str. 25-37: Socijalna nejednakost i socijalni konflikti / Zinaida T. – Str. et al]. – 231 str. – Str. – Str. – Str. – Str. 1-8: Privatizacija kao cilj privredne i društvene tranzicije: s onu stranu instrumentalne vrednosti privatnog vlasništva i svojinske transformacije / Ljubomir Madžar. 154-163: Uloga svojine u razvojnom kontekstu u tranziciji / Milica Kostić. 149-161: Nasilje – ruska varijanta / A. – Str.V. 65-74: Strukture vlasti i opozicija u zemljama transformacije društveno-političkih sistema / G. . sredinom devedestih / Vladimir Goati. – Str.Andrejev. nasl. Todorov). – Str. 83-88: Svojina – sloboda – kretavnost / Marko Sekulović. – Str.Ivanov.. 22 cm Podaci o autorima preuzeti sa spor. [autori Silvano Bolčić . – Str.Čumikov. – Str. et al. 141-153: Participacija zaposlenih / Danilo Šuković. lista. 229-239: Socijalni konflikti i politički režim / E. – Str. 1996 (Beograd : S. 89-103: Svojina i sloboda / Miroslav Prokopijević.M.Publikacije sa višestrukim autorstvom [Sadržaj]: Str. 75-101: Sukobi između i unutar političkih elita društava u tranziciji / Zoran Vidojević. 9-23: Država kao nosilac “imperiuma” i “dominiuma” u svojinskim odnosima / Andrija Gams. Golenkova. 104-110: Srpski ekonomisti XIX veka o državnom vlasništvu i privatizaciji / Boško Mijatović. G. 133-140. – Str. – Državna privreda i demokratija – Str. 171-182: 111 . ISBN 86-7093-070-6 [Sadržaj]: Str. 111-118: Svojina – od ideala jednakosti do ideala slobode / Branislava Bujišić. 163-180: Osnovne podele u partijskom sistemu Savezne Republike Jugoslavije (SRJ). 119-147: Konflikti vrednosti u zemljama tranzicije / Dragomir Pantić. – Str.. – Bibliografija uz većinu radova i str. 57-70: Način privatizacije i sloboda / Mijat Šuković. : graf. 24-32: Svojina i ekonomska motivacija / Slobodan Maksimović. – Str. – Str.. 127-132: Inkompatibilnost tržišta kapitala i društveno-svojinskog privrednog sistema: kraj jugoslovenskog modela i jedini preostali izlaz / Nikola Zelić.. – Beograd : Institut društvenih nauka. 39-64: Društveni odnosi i društveni konflikti – socijalističke zemlje u tranziciji / Miloš Aleksić. Dmitriev.

raspad i demokratičeskaja transformacija postsocialističeskogo obščestva na primere Jugoslavii / Živko Surčulija. 51-63: K probleme vybora strategii reformirovanija postsocialističeskih obščestv / A.. – Str. – Str. 289-305: Social’nyj sostav partij v “tret’ej Jugoslavii” / Vladimir Goati. Centar za ekonomska istraživanja. stavovi i uverenja i perspektive ekonomskih reformi / Mirjana Vasović.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.]. 185-200: Koncepcija “otkritogo obščestva” i trudnosti na puti jego osuščestvljenija v postsocialističeskih obščestvah / Zagorka Golubović. TRANSFORMIRUJUŠČIESJA obščestva : celi i puti. 261-288: Transformacija sobstvennosti v Jugoslavii i jejo opyt / Ivan Maksimović. EKONOMIJA i demokratija / [autori Srboljub Antić . – Str. – 243 str. Lokosov. – Str. Dragor Hiber. 25 cm Tiraž 500. Toščenko. – Str. Dmitriev. Stevan Živanović.T. – Bibliografija uz većinu radova. 1996. 6586: Transformacija social’noj struktury i neravenstvo v rossijskom obščestve / Golenkova Z. 190-201: Ekonomske vrednosti. 183189: Uspostavljanje svojinskih prava u privredama u tranziciji / Jelica Petrović. – XIV. 307321: Dve koncepcii modernizacii Rossii / A. V. 17-49: Teoretičeskij podhod k probleme tranzicii socialističeskih obščestv / Miloš Aleksić. et al. – Str. Osipov. – Str. ISBN 86-7093-074-9 112 . 1-15: Sovremennyie reformy: granicy social’noj dezorganizacii / G. T. – Bibliografija iza poglavlja ISBN 5-7556-0038-4 [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 219-241: Nacionalizam. – Str. – Str. 147-164: Mogut i dolžny li postsocialističeskie obščestva stat’ kapitalističeskimi? / Velimir Tomanović. 1997. – Str.V. 217-226: Implikacije svojinske transformacije i tržišta na teritorijalnu polarizaciju razvoja / Veljko Radovanović. – Str.V. – Str. 165-183: Vozmožnosti i perspektivy stabilizacii demokratii v postsocialističeskih stranah / Branko Pribićević. Institut društvenih nauka. – Str. 208216: Sloboda intelektualne svojine – značajna pokretačka snaga u procesu tranzicije / Andrija Lompar. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka.. 202-207: Postupak izvršenja na imovini društvenog preduzeća i moralni hazard / Aleksandra Jovanović.V.. – Beleške uz tekst. – Str. 87-106: Social’noe neravenstvo v postsocialističeskih obščestvah / Milosav Janićijević. . . Ekonomski potencijal različitih modela privatizacije / Božidar Cerović. 201-218: Paradoksy obščestvennogo soznanija / Ž. – Str. Kravčenko 1997 374. 107-142: Vozmožno li vozvraščenie socializma / Zoran Vidojević. Hlop’’ev. g / Mihailo Marković.321 str. 143-146: Pozitivny li konflikty / A. – Str. 227-231: Sloboda kao faktor privatizacije / Dragana Kojčinović 373. I.T. 20 cm Tiraž 1000. – Moskva : ISPI RAN . 243-260: Političeskie i social’no-ekonomičeskie preobrazovanija v Serbii v 1989-1995. – Str. – Str.

[et al. – Str. – Str. demokratija. – Str. – Str. 59-71: Demokratija i ekonomija : politička i ekonomska sloboda / Miroslav Prokopijević. 73-81: Kapitalizam i demokratija : poreklo jednog mita / Milan Popović. 1997 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Tiraž 300. nejednakosti i društvena pravda / Milosav Janićijević. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. 64-94: Kriza poverenja u institucije sistema / Zoran Đ. – Str. vrednosni prioriteti i izgledi demokratizacije / Mirjana Vasović. – Str. lista. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje . – Str. sloboda. – Str. 113 .. 95-118: Javno mnenje o budućem razvoju jugoslovenskog društva / Jasmina Vujović-Brdarević. . Veljko Radovanović. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. 21 cm. 103-117: Savremeni kapitalizam : identitet sistema. – Str. PRAVILA demokratske procedure / priredio Firdus Džinić. – 55 str. 119-129: Tržište i demokratija / Jelica Petrović. 149-167: Odnos prema demokratiji / Srećko Mihailović.]. autoritarni sistem i ekonomija u društvima tranzicije / Zoran Vidojević. – Str. – Bibliografija uz svaki rad.l. 1-12: Prolegomena na temu odnosa ekonomije i demokratije / Ivan Maksimović. IZMEĐU osporavanja i podrške : javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije / autori Srećko Mihailović . 1997 (Beograd : Institut društvenih nauka). 119-141: Odnos prema masovnim medijima / Ljiljana J. – Summary. [s. – Str. 197205: Neoliberalna doktrina i politička interpretacija ekonomskih principa / Branislava Bujišić. Tiraž 500. Slavujević. 133-142: Demokratizacija i ekonomska liberalizacija u zemljama u tranziciji / Danilo Šuković. 161-178: Ekonomski razvoj. 31-46: Marginalije o tranziciji / Slobodan Maksimović.Publikacije sa višestrukim autorstvom [Sadržaj]: Str. 207-216: Nevidljiva ruka u ekonomiji i politici / Petar Ivanović. – Str. 213-227: (Ne)naklonost prema totalitarizmu : obim i činioci / Jovanka Matić. – Str.] : Friedrich Ebert Stiftung. : graf. – 299 str. 47-57: Neke misli o svojini i demokratiji / Andrija Gams. 217-233: Svojina i efikasnost prirodnih monopola / Srboljub Antić. 18 cm. – Str. – Str. prikazi . 42-63: Odnos prema prethodnom društvenom sistemu / Vera Marković. – (Mala biblioteka Eseji i priručnici) “Ovaj rad je nastao u okviru realizacije projekta “Sociološka i politikološka osnova tranzicije u Centralnoj i Istočnoj Evropi” —> poleđina nasl. 13-30: Demokratizacija ekonomije – elementi za novu paradigmu / Veselin Vukotić. – Str. 179-184: Svojina. – Str. – Str. 83101: Teorijsko i metodološko ishodište austrijske škole i njegove implikacije / Božo Stojanović. efikasnost / Božidar Cerović. – Str. 185-195: Efekti ekonomske demokratije : svojina zaposlenih / Aleksandra Jovanović. – Str. – Str. 228-245: Stepen i činioci autoritarnosti / Bora Kuzmanović. 235-243: Demokratizacija svetske privrede / Dragana Kojčinović 375. 168-191: Stav prema participativnom upravljanju / Bora Kuzmanović. ISBN 86-7093-075-7 [Sadržaj]: Str. 7-41: Legitimnost političkog sistema treće Jugoslavije : kako građani evaluiraju politički režim / Srećko Mihailović. – Str. 246-276: Karakteristike grupnih identifikacija i odnos prema drugim etničkim grupama / Mirjana Vasović 376. Baćević. 192-212: Odnos građana prema liberalnoj demokratiji / Lidija Topić.. – Str. 142-148: Prioriteti vrednosti u jugoslovenskoj populaciji / Mirjana Vasović. 143-159: Demokratija. – Str. – Str.

u Beogradu.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str.. 279-296: Etnička homogenizacija. – Str. 85-95: Teorija sistema kao okvir istraživanja postsocijalističkih društava / Lidija Topić. str. povodom spora o tranziciji-modernizaciji-transformaciji u društvima istočne i centralne Evrope / Vera Vratuša-Žunjić. 309-321: Problemi socijalne politike u postkomunističkom svetu / Marija Kolin-Parun. 297-308: Karakter religijskih promena u zemljama u tranziciji: primer pravoslavnih crkava u Rusiji i SR Jugoslaviji / Milan Vukomanović. – Str. decembra 1996. – Str. – Str. 43-59: O prirodi post-socijalističkih društava / Miroslav Pečujlić. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Summary uz svaki rad Tiraž 200. 24 cm Na vrhu nasl. – Str. – Literatura uz većinu radova. 207-215: Političke krize u post-socijalističkim zemljama: Rusija/Ukrajina i SRJ/Hrvatska / Hoze-Miguel Palacios. – Str. 167-174:Teorijsko-metodološke pretpostavke razumevanja postkomunizma / Jovica Trkulja. 181-194: Istraživanja javnog mnenja u zemljama u tranziciji / Srećko Mihailović. PROMENE postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive / [uređivački odbor Zoran Vidojević. 197-205: Paradoksi post-real-socijalističke transformacije / Zoran Vidojević. Velimir Tomanović. – Str. – Str. – Str. godine. – 395 str. – Str. 217-233: Modernizacija i demokratizacija u (post)socijalističkim društvima / Velimir Tomanović. Mitrović. – Str.: Univerzitet u Beogradu. – “U ovom zborniku sadržani su dopunjeni radovi koji su podneti na međunarodnom naučnom skupu “Promene postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive”. revolucija i demokratija / Milan Popović. – Str. – Str. 175-179: Balkan posle hladnog rata: poluperiferni kapitalizam. Milosav Janićijević]. – Str. 21-31: Teorije društvene promene i postsocijalistička transformacija istočno-evropskih društava / Milosav Janićijević. 115-128: Može li komunizam da povrati istorijsku perspektivu i utopijsku energiju / Miodrag Ranković. 235-258: Promene u post-socijalističkim društvima i vladavina prava / Vojislav Stanovčić. 271-278: Nacionalizam nije uvek isti / Mihailo V. 323336: Radništvo i modernizacija u postsocijalističkom društvu (Primer Jugoslavije) 114 . 33-41: Mogućnosti preobražaja istočnoevropskih društava / Mihailo Marković. 129-152: Još jednom o prelazu iz feudalizma u kapitalizam i iz kapitalizma u komunizam. Popović.” —> uvodna napomena. – Str. – Str. 259-269: Mediji u procesu tranzicije u Srbiji / Jovanka Matić. nacionalizam i društveni konflikti – faktori tranzicije na lokalnom nivou Srbije / Nadežda Obradović. ISBN 86-7093-077-3 (Broš. Centar za sociološka istraživanja. – Beleške uz tekst. – Str.) [Sadržaj]: Str.. održanom 12. 13-18: Teorijski koncepti i promene post-real-socijalističkih društava / Zoran Vidojević. – Tiraž 200. – Str. – Str. 61-84: Osnovna metateorijska pomeranja u dispoziciji post-socijalističke misli posle sloma socijalizma / Milan Brdar. 1997 (Beograd : Institut društvenih nauka). . 97-114: Šest godina tranzicije u istočnoj Evropi: jedanaest hipotetičkih ocena / Miloš Nikolić. – Str. i 13. 377. 153-165: Kontroverze oko poimanja karaktera društvenih promena i identiteta postsocijalističkih društava u tranziciji / Ljubiša R. – Str.

267-283: Demand for a new status: the albanian movement in Kosovo / Shkelzen Maliqi. translated by Ljiljana Nikolić). 373-384: Vek i po tranzicije u Srbiji: bilans i izgledi / Mira Bogdanović. – Str. – Str. 423-435: The associative forms of civil society in Serbia / Žarko Paunović. – Str. 117-128: The economic crisis and necessity of changing the economic system / Danilo Šuković. 153-170: Serbian parties and party system / Vladimir Goati. – Str. – Str. – Str. – Str. 57-74: Statistical picture of Serbia. 285-303: The serbian ending of the Yugoslav army / Miroslav Hadžić. 457-469: Assumtions and the concept of modernization of Serbia and the serbian nation / Dušan Janjić 115 . – Str. – Str. – Str. – Str. 401-422: The (im)possibility of establishing civil society in Serbia / Stjepan Gredelj. 353-366: Cultural policy. ISBN 86-7093-084-6 [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 315-334:The search for new identities and normative bases for action / Ratko Nešković. 385-395: Politička tranzicija u Makedoniji / Slavko Miloslavlevski 378. 439-453: Serbia between the SFRY and the European Union / Branislava Alendar. – Str. 359-366: Rezultati reformi u Rusiji / Sava Živanov. 101-114: A lesson from the past: the political elite and modernization in the first decade of indepedence of the serbian state / Latinka Perović. – Str. 1997 (Beograd : Štamparija Beograd). 193-222: A democratic constitution for Serbia – an outline / Marijana Pajvančić. 305-311: The prospects of security / Stanislav Ocokoljić. – 2nd ed. 335-351: Deceptions and challenges / Laszlo Vegel. 11-18: “Europe” as a Serbian ideal and anti-ideal / Vojin Dimitrijević. 171-191:The creation of political parties – a chronological review / Dijana Vukomanović. SERBIA between the Past and the Future : (collection of papers) / (editor Dušan Janjić . – Belgrade : Institute of Social Sciences : Forum for Ethnic Relations. 367-397: The media in Serbia from 1985 to 1994 / Zdenka Milivojević. 345-349: Granske nejednakosti i organizacija sindikata / Dubravka Stajić. – Str. – Str. – Str. – Str. Vasilijević. 367-372: Dekolektivizacija poljoprivrede u savremenoj Rusiji (neki značajniji procesi) / Borislav Đurović. – Str. – Str. – Str. 223-245: State and prospects of human rights in Serbia / Vladan A. 85-99: Old and new elites in Serbia / Mladen Lazić.Publikacije sa višestrukim autorstvom / Nada Novaković. – Str. 19-54: Serbia between an identity crisis and the challenge of modernization (1987-1994) / Dušan Janjić. 24 cm Tiraž 1000. 351-358: Protivrečnosti i perspektive “mešovitog društva” / Branislava Bujišić. Montenegro and parts of the former Yugoslavia with a serbian majority / Srđan Bogosavljević. – Str. the institutional system and art trend / Milena Dragičević-Šešić. – Str. – 470 str. 129-152: Economic programmes of political parties in Serbia – possibilities of a european option / Jelica Minić. 247-265: Basic human rights in the constitutional system of Serbia (Yugoslavia) / Branislava Jojić. – Str. – Str. – Str. – Beleške uz tekst. – Str. 337-343: Ekonomske nejednakosti u tranziciji / Danilo Šuković. – Str. . 75-83: Social stratification and conflict of interests in Serbia / Silvano Bolčić.

– Str. – Str. – Str. 13-37: Politička kultura i političke ustanove / Milan Podunavac.. 195-209:Vlada i korupcija u zemljama u tranziciji : sklonost ili nemoć / Srboljub Antić.] . 131-164: Masovni mediji i politička kultura / Ljiljana J. 37-50: Ekonomske slobode i preduzetništvo / Veselin Vukotić. 145-153: Država i formiranje instituta tržišne privrede u uslovima tranzicije / Marko Sekulović. 227238: Berza bez kapitala – sukob pravne norme i ekonomske stvarnosti? / Nikola Aranđelović. sloboda i društveni napredak / Ljubomir Madžar. – VIII. 8186: Zaštita imovinskih prava / Danilo Šuković. – Str. – 352 str. : graf. – Str. 38-79: Politička kultura i vrednosti / Dragomir Pantić. – Bibliografija uz svaki rad. 167-188: Svojina i ugovori : osnovne pravne i ekonomske institucije i transakcioni troškovi / Aleksandra Jovanović. – Str. 263-271: Ekonomija i pravna država / Dragana Ilić 380. – Str. autori Srboljub Antić. – Str. – Beleške uz tekst. 1998 379. 51-69: Antimonopoloska politika i regulacija / Slobodan Maksimović. 239-252: Neka otvorena pitanja pravnog položaja zadruge / Miroslav Vitez. – Str. – Str. – Str. – Str. 211-226: Institucionalni aspekti politike regionalnog razvoja / Veljko Radovanović. Đurić. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. svet i ekonomija / Dragana M. – Str. 165-193: Osobenosti 116 . – Summaries. – Bibliografija uz svaki rad ISBN 86-7093-081-1 (Broš. 253-261: Pitanje efikasnosti u pravu i ekonomiji / Petar Ivanović. 97-113: Rent seeking / Miroslav Prokopijević.. 189-194: Uzajamni uticaj ekonomije i privrednog prava / Slavko Carić. 263-271: Legitimitet i legalitet jugoslovenske privatizacije / Branislava Bujišić. – Str. – Str. 115-130: Politička kultura i javno mnenje : pitanja bliskosti i razlika / Srećko Mihailović.. – Str. 1-14: Nekoliko beležaka (marginalija) na temu konceptualnih odnosa ekonomije i prava / Ivan Maksimović. [Mirjana] Vasović: str. Stojanović.. 284 str. – Str.. 7-12.]. . – Str. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. [et al. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). 115-130: Slobodno tržište – sklad ili anarhija / Božo J.] . 25 cm Tiraž 500.) [Sadržaj]: Str. – Str. 21 cm Tiraž 350. – Str. 15-35: Svojina. 71-80: Vladavina prava i tržište u SFRJ / Vladimir Goati. [et al. ISBN 86-7093-061-7 [Sadržaj]: Str. – Str. FRAGMENTI političke kulture / autori M. Baćević. – Str. 131144: Savezno antimonopolsko zakonodavstvo : ekonomska analiza / Boris Begović. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. 87-96: Liberalizam i njegove nelagode / Milan Popović. [et al. 1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). 80-114: Politička socijalizacija i promene političke kulture / Mirjana Vasović. [Milan] Podunavac . redaktor Mirjana Vasović. – Predgovor / M. Rajko Bukvić. 155-166: Država. – Str. – Str. prikazi .. EKONOMIJA i pravo : povodom 40-godišnjice Instituta društvenih nauka / [uređivački odbor Veselin Vukotić.

92118: Integrativni i dezintegrativni procesi u zemljama Istočne Evrope / Ljubomir Madžar. – Str. – Str.] . 249-257: Mediji kao integrativni – dezintegrativni činilac društava u tranziciji / Ljiljana J. – Str. [et al. – Str. 239-248:Tradicija i (dez)integracija : I . . – Str. 21 cm Tiraž 300. – Beograd : Institut društvenih nauka. 16-26: Dezintegrativni i integrativni procesi u postsocijalističkim društvima / Velimir Tomanović. – Str. 56-73: (Dez)integrativna funkcija ključnih institucija sistema / Zoran Đ. – Beleške uz tekst.. – Bibliografija uz pojedine radove. – Str. u saradnji sa Institutom za socijalno-politička istraživanja Ruske akademije nauka / [redakcioni odbor zbornika na srpskom jeziku Velimir Tomanović . – Str. – Str. – Str. prevod (ruski) Milan Radovanović]. ISBN 86-7093-082-X [Sadržaj]: Str. – Str. oktobra 1997. Ivanov. Levašov. INTEGRATIVNI i dezintegrativni procesi u zemljama Istočne Evrope : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog u Novom Sadu 14 . 227-238: Vrednosti i procesi socijalne integracije i dezintegracije / Dragomir Pantić. – Summaries. 194-224: Imidž partija Srbije / Zoran Đ. Golenkova. 258-263: Da li liberalni koncept može biti integrativni faktor u postsocijalističkim društvima? / Lidija Topić. 285-302: Mitopoetsko mišljenje u srpskoj političkoj kulturi / Zoran Avramović. 257-284: Retradicionalizacija političke kulture / Bora Kuzmanović. – Str. 300 str.Napred zajedno u svetlu prošlost! / Mira Bogdanović. 225-256: Većinsko-manjinski odnosi kao deo političke kulture Srbije / Zoran Lutovac. 145-152: Istorijske uslovljenosti dezintegracije Jugoslavije : slučaj Srbije / Latinka Perović. – Str. 303-341: Antagonistička akulturacija Srba i Crnogoraca / Dijana Vukomanović 381. – Str. – Str. – Str. 1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Str. 27-43: Integracija i regionalni problemi Ruske federacije / Viljen N. – XIII. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom kulture interesnog delovanja u Srbiji devedesetih / Silvano Bolčić. 264-270: Kriterij za određivanje kvaliteta zajedništva u ljudskom društvu / Atila Sam. Slavujević. 177-197: Socijalna dezintegracija socijalističkih društava u tranziciji : jugoslovensko iskustvo / Miloš Aleksić. 207-226: Socijalno-politički aspekti postojanog razvoja savremenog ruskog društva / Viktor K.. – Str. 198-206: Političke elite i raspad SFRJ / Vladimir Goati. Osipov. 283-300: Kriza promene u heterogenim društvima i (dez)integrativni potencijali pluralističke paradigme / Jovan Komšić 117 . 74-91: Socijalni aspekti koncepcije “kultura mira” : geneza i suština kategorije / Aleksandar S. – Str. – Str. 119-126: Uloga nacionalnog faktora u integrativnim i dezintegrativnim procesima unutar bivših socijalističkih federacija : poseban osvrt na slučaj Jugoslavije / Živko Surčulija. – Str. Slavujević. Kapto. – Str. Baćević. 1-15: Integracija i dezintegracija u savremenom svetu / Genadij V. – Str.16. – Str. 44-55: Društvena i sistemska integracija postsocijalističkih društava / Milosav Janićijević. 153-176: Može li se raspasti i treća Jugoslavija? : kriza društveno-državnog identiteta i dezintegracioni procesi / Zoran Vidojević. 271-282: Uloga spoljnog faktora u promenama postsocijalističkih zemalja : teškoće razgraničenja unutrašnje i spoljne politike / Borislav Đurović. 127-144: Socijalna dezintegracija postsovjetskog prostora / Zinaida T.

etički i pravni problemi) / Ljiljana Krulj. – X. 1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). 121-143: Odgovornost lekara i medicinskih ustanova zbog sekundarnih šteta / Jakov Radišić. – Predgovor / Rada Trajković: str. – Str. [1998] (Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka). – Str. urednik Mirjana Rašević. Tiraž 400. 9-29: Tendencije i osobine fertiliteta / Goran Penev. 382. 5-26: Pravna zaštita osnovnih ljudskih vrednosti i moderna biomedicina / Zorica Kandić-Popović. 71-129: Analiza rezultata / Mirjana Rašević. ISBN 86-7093-091-9 [Sadržaj]: Str.] . – Str. – Str. 193-212: Nakanada štete prouzrokovane injekcijama (praksa nemačkih sudova) / Simonida Ceković-Vuletić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. : graf. – Str. 87-99: Nepristajanje pacijenta na medicinsku intervenciju iz verskih pobuda / Vesna Klajn-Tatić.. – Bibliografija uz većinu poglavlja. 27-45: Dužnost lekara da pacijenta obavesti o rizicima operacije /Jakov Radišić. – Str. [et al. 299-315: Pravni problemi kliničkog ispitivanja lekova / Hajrija Mujović-Zornić 383. – Str. 318 str. MEDICINSKO pravo / Simonida Ceković-Vuletić .. 245-257: Obrtanje tereta dokazivanja uzročne veze između štete i grube lekarske greške pri pomaganju u porođaju : praksa nemačkih sudova / Simonida Ceković-Vuletić. 47-66: Granice prava na smrt / Vesna Klajn-Tatić. 24 cm. [priredio Jakov Radišić . 277-297: Sloboda lekara da izabere terapiju i njena ograničenja / Nenad Đurđević. – Str. prikazi .] . [86] str. – Str. 177-191: Saradnja lekara različitih specijalnosti i njihova odgovornost / Jakov Radišić.[et al. 161-175: Izdavanje lekova i odgovornost apotekara / Hajrija Mujović-Zornić. – 129. – Str. – Str. – Str. Centar za pravna istraživanja. . 53-69: Utisci sprovođenja istraživanja / Jelena Predojević. 5. – Str. – Str. 259-273: Naknada štete zbog uništenja deponovane sperme / Jakov Radišić. – Str. 229-244: Dužnost lekara da obelodani vlastitu stručnu grešku? / Jakov Radišić. – Str.. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 21 cm Tiraž 250. 31-52: Metodološka pitanja / Svetlana Radovanović. – Beograd : Institut društvenih nauka. 67-86: Anencefalus kao davalac organa za transplantaciju (medicinski. – Str. ŽENA i rađanje na Kosovu i Metohiji / autori Goran Penev.. 145-159: Krivično-pravna reakcija u domenu fertilizacije in vitro i genetskih intervencija / Zorica Kandić-Popović. 213-227: Odgovornost stomatologa zbog povrede pacijentovog nerva / Valentina Kecman. – Summaries ISBN 86-7093-078-1 [Sadržaj]: Str. prevod Đurica Krstić]. 1-2. Mina Petrović 118 . – Predgovor / Jakov Radišić: str. – Str. 101118: Transplantacija delova čovečijeg tela u svetlosti najnovijih francuskih zakona o bioetici / Ljiljana Krulj. – Str.

– Str.. – Bibliografija uz svaki rad. – Str. – Str. – Tiraž 1400. Mirjana Bobić. 187-210: Planiranje porodice u programima i praksi centara za socijalni rad / Dragica Vlaović-Vasiljević 385. prirodno kretanje i demografsko starenje / Goran Penev. 1999 (Beograd : Centar za demografska istraživanja). 191-213: Populaciona politika: stanje i očekivanja / Mirjana Rašević 119 . 89-107: Izbeglice i druga ratom ugrožena lica / Gordana Matković. . – Str. – Str. Zagorka Janković. Centar za demografska istraživanja). 153-173: Brak i porodica / Mirjana Bobić. – Str. i dr. 73-88: Prirodno kretanje stanovništva opština i naselja / Radoslav Stevanović. ISBN 86-7093-089-7 [Sadržaj]: Str. – Str. [et al. Institut društvenih nauka. – 213 str. 5-6: Predgovor / Ana Gavrilović. – Str. .]. – Str. 129-155: Odgovorno roditeljstvo i planiranje porodice / Zorica Matejić-Đuričić. 103-127: Porodica u savremenim uslovima / Mirjana Bobić. 7-28: Osnovne karakteristike demografskog stanja Srbije / Mirjana Rašević. 23-71: Rast stanovništva. 27 cm Tiraž 600. – Str: 81-102: Planiranje porodice kao filozofija i praksa / Mirjana Rašević.7-21: Uslovi u kojima se razvijalo stanovništvo / Nada Raduški.. autori Mirjana Bobić. – Str. – Str. Centar za demografska istraživanja. 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka. / urednik Mirjana Rašević. 175-190: Istraživački rezultati u devedesetim godinama / Svetlana Radovanović.. – 210 str. 5: Predgovor / Mirjana Rašević. 21 cm Podatak o autorima preuzet s poleđine nasl. RAZVITAK stanovništva Srbije : 1991-1997. lista. ISBN 86-7093-086-2 [Sadržaj]: Str.]. Stojanka Lukić. 127-152: Zdravstveno stanje stanovništva / Biljana Radivojević.. – Str. 157-186: Predškolske ustanove u ostvarivanju mera i aktivnosti za planiranje porodice / Dobrila Grujić. – Str. – Beograd : Centar za demografska istraživanja.Publikacije sa višestrukim autorstvom 1999 384. OBNAVLJANjE stanovništva i planiranje porodice : priručnik za predškolske ustanove i centre za socijalni rad / [autori Mirjana Bobić . 109-126: Migracije visokoobrazovanoh kadrova i naučnika / Jelena Predojević. 29-80: Populaciona politika. Stavovi međunarodne zajednice o populacionim pitanjima / Ana Gavrilović. – Bibliografija uz svaki rad. – Str. – Str.– Beograd : Institut društvenih nauka. : ilustr.

– Tiraž 200. Komponente populacione dinamika / Svetlana Radovanović. [i dr. – Str. – 207 str. Struktura žena po broju prvorođene dece. 146-151: Obrazovne karakteristike stanovništva / Dušan Breznik. ISBN 86-7093-095-1 [Sadržaj]: Str. 67. 107-136: Sastav stanovništva po polu i starosti / Goran Penev. – Str. 23-30: Promene teritorije naselja Beograd i administrativnog područja grada Beograda / Radoslav Stevanović. – Str. 1-18: Strukturne i kulturne uslovljenosti demokratije i procesi u zemljama postsocijalističke transformacije / Velimir Tomanović. – Str. – Beograd : Zavod za informatiku i statistiku : Institut društvenih nauka.].. autori Dušan Breznik.77: Fertilitet po aktivnosti. 5766: Fertilitet po starosnim kohortama i bračnom stanju. 53-62: Demokratizacija i federativnye otnošenija / Vil’’en N. 136-146: Bračna struktura stanovništva / Biljana Radivojević. 120 .. – Str. 199 str. Golenkova. – Bibliografija: str. 19-36: Graždanskoe obščestvo i procesy demokratizacii v Rosii / Zinaida T. – Str. 37-52: Pretpostavke i izgledi demokratije u istočno-evropskim zemljama / Zoran Vidojević. – Rezime . – Bibliografija uz pojedine radove. ISBN 86-7093-092-7 [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka). Lica na privremenom radu i boravku u inostranstvu / Radoslav Stevanović. 3-22: Metodologija popisa 1991 / Radmila Vićentijević. – Str. – Str. : tabele . Ivanov. 103-106: Dnevne migracije radne snage / Radmila Vićentijević. – Str. 63-74: O modelu demokratije u Jugoistočnoj Evropi / Vladimir Goati. Centar za demografska istraživanja. 84-103: Migracione karakteristike stanovništva prema Popisu iz 1991. – Str. jeziku.. 386. 185-203: Dinamika i struktura stanovništva Beograda / Mina Petrović 2000 387. PROCESI demokratizacije u zemljama tranzicije : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog u Ulan Udeu i Moskvi 5-8 jula 1999. – Str. Rezjume. 2000 (Beograd : Institut društvenih nauka). – XII. 160-163: Sastav stanovništva po veroispovesti / Dušan Breznik. – Str. 205-207. 31-56: Populaciona dinamika Beograda. – Napomene uz tekst. 163-184: Ekonomske strukture stanovništva / Nada Raduški. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. / [organizator skupa] Institut društvenih nauka u saradnji sa Institutom za socijalnopolitička istraživanja Ruske akademije nauka. Branislav Stojanović. Fertilitet po školskoj spremi / Jelena Predojević. STANOVNIŠTVO Beograda prema popisu 1991 / urednik Goran Penev . 79-83: Migracioni saldo stanovništva Beograda / Branislav Stanojević. – Str. i rus. 151-159: Sastav stanovništva po nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku / Goran Penev. – Str. 20 cm Tekst na srp. – Str. Fertilitet po nacionalnosti / Mirjana Rašević. – Str. . 29 cm Tiraž 500. – Beograd : Institut društvenih nauka.

– Str. 2000 (Beograd : Kuća štampe). 57-70: Korupcija: od regulacije do kleptokratije / Boško Mijatović. – Str. 25-40: Politički i ekonomski koreni korupcije / Ljubomir Madžar. – Str. 219-228: Obim i intenzitet sitne korupcije / Srećko Mihailović. – Str. 143153: Teorijski pristup demokratskim promenama u zemljama tranzicije / Miloš Aleksić. 229-241: Razorenost društva i korupcija u Srbiji devedesetih / Silvano Bolčić. 283-290: Partijsko angažovanje i ekonomske privilegije / Vladimir Goati 121 . – Str. 115-124: Korupcija destimuliše privredni razvoj / Dragana M. Danijel Pantić. – Str. – Str. 179-188: Proces globalizacije i problemi korupcije savremenog sveta / Dejan S. kakistokratija i korupcija / Marko Sekulović. – Beleške uz tekst. 93-116: Promene vrednosti i razvoj demokratije u zemljama tranzicije / Dragomir Pantić.G.”—> str. – Str. – 290 str. – Str. – Str. – Str.. – Beograd : Institut društvenih nauka. 145-166: Korupcija kao ekonomski fenomen: uzroci.. 71-83: Korupcija u uslovima prirodnog monopola / Milić Milovanović. 125-136: Korupcija. – Str. Sistem i korupcija tema je ovogodišnjeg skupa. 41-48: Tržišne imperfektnosti i korupcija / Slobodan Maksimović.. 205-217: Moralna klima. Centar za ekonomska istraživanja. 167-172: Korupcija i borba protiv korupcije iz perspektive biznisa / Petar Ivanović. Đurić. – Str. – Str. 9. 259-266: Smutno vrijeme. – Str.. 243-250: Korupcija. – Tiraž 500. 103-114: O institucionalnim uzrocima korupcije / Božo Stojanović. – Str. 277-281: Sistematski uzroci korupcije / Slobodan Vučetić. – Str. 155-164: Političeskie otnošenija v Rossii : ugrozy stabilizacii / R. – “Centar za ekonomska istraživanja. prikazi . [et al. 267-276: Korupcija svijesti u postsocijalizmu / Slobodan Vukićević. Rajko Bukvić. – Str. Mitrović. – Str. Kapto.15-24: Ekonomski sistem i korupcija / Veselin Vukotić. – Literatura uz većinu radova ISBN 86-7093-093-5 (Broš. posledice i reforme / Predrag Jovanović. 173-178: Pojavni oblici korupcije kao problema savremenog društva i njihov uticaj na privrede u tranziciji / Predrag B. 49-56: Privatizacija i korupcija / Danilo Šuković. prevare i druge zloupotrebe etike na finasijskom tržištima / Života Ristić. 25 cm Tiraž 500. 251-258: Socijalni i etički aspekti korporativizacije: da li danas “ovce žderu ljude” / Zoran Njegovan. 189-196: Protekci onizam – oblik korupcije u međunarodnoj trgovini / Dragana Ilić. A. sloboda i etika / Marinko Zeljković. P Koškin .. Levašov. – Str. 85-102: Korupcija: teorijska analiza efekata na alokativnu efikasnost / Boris Begović. SISTEM i korupcija / [autori Veselin Vukotić. – Str. – Str.) [Sadržaj]: Str. – Str. 388. 197-202: Vidovi i efekti postojanja korupcije / Maja Baćović. Janovckij. – Str. 137-144: Neki problemi korupcije u funkcionisanju sistema podsticanja razvoja nerazvijenih / Veljko Radovanović.]. – Str.. – Str. 117-142: Obščestvo i gosudarstvo v Rossii : sistemnaja transformacija i strategii vzaimodejstvija / Viktor K. Miletić.Publikacije sa višestrukim autorstvom 75-91: Kul’tura mira v kontekste kul’tury demokratii mirovogo soobščestva / Aleksandr S. anomija i korupcija / Mirjana Vasović. : graf. nastavlja višedecenijsku praksu organizovanja naučnog skupa. – Str. – Str. – Str.

). 5-27: Humanik? / Svetozar Stojanović. et al. – Str. – Str. Đurić. 25 cm Bibliografija uz većinu radova ISBN 86-7093-097-7 [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. [Sadržaj]: Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Summary. 5164: Globalizacija i nacionalna ekonomija – ugrožena suverenost ili koegzistencija / Kosta Josifidis. 389. – Str. 133-145: Akteri i modeli (dez)integracije srpskog društva / Milovan M. – Str. 29-40: Nova paradigma moći – balkanska i jugoslovenska iskušenja / Miodrag Ranković. – (Sociološki pregled. 101-114: Globalizacija kao neminovnost. – 280 str. – Str. – Str. 109-131: Srbi u Vojvodini i njihov državno-pravni osnov / Lazar Vrkatić. – Str. – Str. 85-98: Sjedinjene američke države i razbijanje Jugoslavije / Slobodan Vuković. GLOBALIZACIJA i tranzicija / (autori Veselin Vukotić . potčinjavanje i šansa / Zoran Vidojević. 55-60: “Srbija i svet” – “Srbija u svetu”. br. 31-40: Univerzalno i posebno u našoj tranziciji / Slobodan Maksimović. 115-124: Svjetski prostor i društveni habitus Srbije i Crne Gore (sociološko tumačenje) / Slobo122 . – Str. maj 2000 / [organizator Katedra za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu] . – Str. 171-177: Inteligencija Srbije i svet u istorijskoj perspektivi / Miloš Nemanjić 2001 390. Mitrović.. 159-170: Aleksandar Lukašenko – Slobodan Milošević: Jedno poređenje / Slobodan Antonić. – Str. megatrendovi razvoja i zakasnjela tranzicija / Veselin Vukotić. : tabele. graf. – Str. 47-53: Društvo na raskršću – aktuelni trenutak Srbije / Vladimir Milić. 65-78: Globalizacija i siromaštvo / Danilo Šuković. 99-108: Srbija i “međunarodna zajednica” – teret istorije ili demokratije / Zoran Avramović. 34) Bibliografija iza pojedinih radova. 21-30: The Challenge of Globalization in the Times of Change – Reflections on an Intriguing Book / Ljubomir Madžar. – 194 str.. 87100: Savremene teorije o globalizaciji / Vladimir Vuletić. – Str. 41-50: Tumačenja “globalizacije” i interesi društvenih karaktera / Vera Vratuša-Žunjić. Cvetković. Pretpostavke za razgovor / Anđelka Milić. Brankovac. 75-84: Svetski megatrendovi u sferi rada i stanje u Srbiji 2000-te / Silvano Bolčić. – Str. – Str. prikazi . God. 34. – Str. – Beograd : Sociološko društvo Srbije : Institut društvenih nauka : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. 23 cm. glavni i odgovorni urednik Slobodan Vuković. 79-86: Osnovni elementi globalizacije / Dragana M. 29-31. 147-158: Modernizam i srpski “tradicionalizam” / Vladimir N. 11-20: Globalizacija biznisa. Zora Prekajac. – Str. – Str. . Centar za ekonomska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. 2000. “SRBIJA i svet” : [Novosadski sociološki dani]. 2001. ISSN 0085-6320 . 61-74: Globalizacija i Srbija / Milan Tripković.

227-244: Mediji i promena političkog režima / Jovanka Matić 123 .Publikacije sa višestrukim autorstvom dan Vukićević. – [s. 149-160: O protivrečnim obeležjima procesa globalizacije i demokratske tranzicije – sociološki aspekt / Krstan Malešević. Miletić. 273-280: Neki aspekti globalizacije / Dragana Ilić 2002 391. PARTIJSKA scena Srbije posle 5. l. – 254 str. – Str. [et al. 131-157: Pristalice političkih stranaka o državnom pitanju / Ljiljana J. – Str. 245-264: Socioekonomski aspekti globalnih procesa i njihov uticaj na poziciju i razvoj regionalnih i nacionalnih zajednica / Marinko Bošnjak. / V. – Str. 205-218: Globalizacija i polarizacija razvoja savremenog sveta / Veljko Radovanović. 9-44: Partije Srbije od 1990. prikazi. Beograd : Institut društvenih nauka. Zoran. 125-138: Efekti procesa globalizacije na tržištu rada / Božo Stojanović.] . : graf. 181-186: Otvoreno društvo i društvo postignuća / Milorad Simunović. Baćević. godine / Zoran Đ.199-204: Globalizacija i suverenost / Petar Ivanović. tabele . 2002 (Beograd : Vuletić print). – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 161-174: Efekti globalizacije finansijskog tržišta na zemlje u tranziciji / Predrag Jovanović. do 2002. – Str. – Str. Marinko Zeljković. 24 cm Tiraž 500. uzroci i posledice globalizacije / Veselin Drašković. – Str. ISBN 86-7093-100-1 [Sadržaj]: Str. 175-180: Mogućnosti ostvarivanja tranzitornih procesa u SR Jugoslaviji / Milorad Filipović. Slavujević. – Str.[Vladimir] Goati .. urednik Vladimir Goati. 45-77: Programska evolucija partija / Jovan Komšić. u komparativnoj perspektivi / Vladimir Goati. – Str. – Str. 265-272:Turbo-kapitalizam – globalni proces i njegove implikacije u zemljama tranzicije / Maja Baćović. – Str. 139-148: Pojam. 79130: Vrednost birača pre i posle demokratskog preokreta 2000. – Str. 225-234: Globalizacija i konkurentska sposobnost naše privrede / Rajko Bukvić. 195-226: Partijska identifikacija građana pre i posle izbora 2000.] : Friedrich Ebert Stiftung . – Str. – Str. 235-244: Globalizacija i njen uticaj na tranziciju SRJ/Srbije / Dejan S.219-224: Globalizacija finansijskog tržišta / Zoran Đikanović. 187194: Globalizacija i redefinisanje odnosa politika – ekonomija / Branislava Bujišić. godine / Dragomir Pantić. 159-194: Socijalna utemeljenost političkih stranaka pre i posle izbora 2002 / Slavujević Đ.. – Bibliografija uz svako poglavlje. oktobra 2000. – Str. – Str. 195-198: Globalizacija i finansijsko-tržišna obrazovanost / Života Ristić. – Str.

regionalizacije i lokalne samouprave u Srbiji / Milovan M. 1-2) Bibliografija iza većine radova. – Tiraž 700. – (Sociološki pregled. 5-16: Regionalizacija i multikulturalnost u sociološkoj perspektivi / Milan Tripković. 39-46: Institucija partija: spona između političke i ekonomske moći / 124 . – Str. – Str. – 264 str. 17-42:‘Porozna’ državnost versus tvrde granice : uticaj istočnoevropskog proširenja EU na Rumuniju i Jugoslaviju / Džudi Bat. ISBN 86-7093-099-4 (Broš. “SOCIOLOGIJA i problem regionalizacije”: [Novosadski sociološki dani. – 251 str. – Podaci o autorima preuzeti sa prelim. – Str. 219-226: Sociološke osobenosti radne motivacije u regionu ‘90ih : novosadski uzorak / Marica Kačavenda. 129-145: Savremene koncepcije regionalizma i problem statusa Vojvodine / Radivoje Stepanov. – Bibliografija uz svaki rad. 81-90: Kontroverze oko decentralizacije. br. Mitrović... Danilo Šuković.]. – Str. 2002 (Zemun : Kuća štampe). regionalizacija i lokalna vlast / Slobodan Vuković.” —> Predgovor. 57-80: Globalizacija i desuverenizacija : problem regionalizacije Srbije u aktuelnom geopolitičkom kontekstu / Milan Brdar. 241-245: Novi iskorak u našoj nauci o porodici / Gordana Tripković 393. 111-127: Porodica u istorijskoj i regionalnoj perspektivi / Gordana Tripković. – Str. – Str. – Str. str. praksu organizovanja naučnog skupa . –Str. – Str. – Str. Brankovac. 91-109: Korupcija. 392. 191-200: Regionalizam i demokratija (Regionalizam kao ideološko sredstvo desuverenizacije) / Zoran Avramović. 147161: Urbana kultura : osnova održive multikulturalnosti / Ljubinka Pušić. – Str. 23 cm. – Str. Epistemiološki aspekt / Pavle Milenković. 23-30: Institucije – ključna poluga reformi / Danilo Šuković.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. : graf. 2002. – Summary.) [Sadržaj]: Str. – Beograd : Sociološko društvo Srbije : Institut društvenih nauka : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. Steve Pejovich. 7-9. 201-217: Granice regiona : heterotopija i identitet. Žolt Lazar.. 11-22: Tranzicija i institucija: šta dalje? / Veselin Vukotić. glavni i odgovorni urednik Slobodan Vuković. 24 cm “Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka nastavlja .. – Str. regionalizam i očuvanje kulturnog identiteta / Dragan Koković. prikazi. 163171: Procesi integracije.. 7: Predgovor / Veselin Vukotić. 173-190: Modernizacijski potencijal urbane multikulturalnosti : s onu stranu regionalizma / Božo Milošević. – Str. TRANZICIJA i institucije / [autori Veselin Vukotić . – Str. God. – Str. ISSN 0085-6320 . prikazi . : graf. tabele . – Str. – Str. 227-239: Korupcija u Srbiji / Nada Novaković. jun 2002] / [organizator Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu] . – Str. [Sadržaj]: Str. 31-38: Tranzicija – između političke ekonomije i institucionalne ekonomije / Branislava Bujišić. [et al. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 43-55: Regionalizam na primeru Mađarske / Terez Kovač. 36.. – Napomene i bibliografske beleške uz tekst.

Zora Prekajac. 21-25: Retrospektiva neuspelih modernizacija u Srbiji . – Str. – Str. – Str. svojina. 197-209: Demokratska tranzicija u Srbiji i problem institucionalne neopredeljenosti / Jovan Komšić. PROMENE vrednosti i tranzicija u Srbiji : pogled u budućnost : okrugli sto / [autori Ljiljana Baćević et al. – Str. – Str. 245-252: Izgradnja novih institucija u tranzitornoj privredi / Predrag Jovanović. socijalizam i nacionalizam u tranziciji srpskog društva – pogled u naredne godine / Živko Surčulija. 77-86: Tretman javnog sektora u tranziciji / Slobodan Maksimović. – Str. – Str. – Tijana Mandić. – Str. – Str. 225-232: Institucije kao pretpostavka za razvoj malih i srednjih preuzeća / Rajko Bukvić. – Str. – Str. ISBN 86-7093-105-2 (Broš. – Str. godine. 153-167: Institucionalni nered i reforme društva / Zoran Vidojević. 253-257: Konvertibilnost novca – preduslov ostvarivanja ekonomskih sloboda pojedinaca i ekonomskog rasta i razvoja / Maja Baćović.moguće pouke za budućnost / Latinka Perović. 187195: Tranzicija i institucije – iskustva u Bosni i Hercegovini / Momir Ćećez. 169-185: Institucionalne reforme u SRJ / Marinko Bošnjak. . – Str. 2003 (Beograd : Libra). 13-20: Budućnost tranzicije u Srbiji zavisno od promena vrednosti / Dragomir Pantić.27-31: Izazovi tranzicije u Srbiji . – Str. 123-138: Tranzicija. održan je 20.]. – Str. novembra 2003. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom Vladimir Goati. 139-142: “Austrijska škola” i proces tranzicije / Igor Lukšić. – Bibliografija uz većinu radova. 211-223: Institucionalne pretpostavke politike regionalnog razvoja u uslovima tranzicije / Veljko Radovanović.pogled u budućnost”. 233-244: Trezor u budžetskom sistemu Republike Srbije / Božidar Raičević. Tiraž 500. – Tiraž 500. – Str. 103-121: Funkcionalna vrednost i ekonomski učinci slobode / Ljubomir Madžar. – Str. Naučni skup “Promene vrednosti i tranzicija u Srbiji . 47-56: Stara i nova institucionalna ekonomija / Jelica Petrović. 67-75: Liberalizam. – Str. – Str. : ilustr. 57-76: Osvrt na političko-ekonomska i institucionalna obeležja reforme u zakasneloj tranziciji / Kosta Josifidis. vlasništvo / Slobodan Vukićević. 53-66: Srbija u globalizaciji i globalizacija u Srbiji / Zoran Vidojević. Marinko Zeljković. 143-152: Tranzicija i institucije – psihološki aspekti. – Str. 24 cm Prema predgovoru. – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – 218 str.) [Sadržaj]: Str. – Str. 45-52: Strukturne promene i akteri budućnih promena u društvu Srbije / Silvano Bolčić. – Str. 259-264: Značaj institucija za razvoj tržišta / Dragana Ilić 2003 394. – Str. 87-102: Institucije i institucionalna promjena u društvima u tranziciji / Ilija Vujačić.blokada ili otvaranje perspektive za budućnost / Zagorka Golubović. Snežana Stojanović. – 125 . – Str. 77-81: Post-tranzitivni šok: građani Srbije između društvenih vizija i ličnih aspiracija / Mirjana Vasović. 33-44: Srbija pred novim početkom: ekonomska stvarnost i razvojni izgledi / Ljubomir Madžar.

maj 2004 / [organizatori Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. – Str. – Str. Morović. – Str. 3744: Teorija tranzicije i društvena kriza / Duško Vejnović. 141-150: Urbane promene i tranzicija / Sreten Vujović. – Str. – Str. : graf. 123-130: Autoritarna svest kao ometajući činilac u razvoju demokratskih institucija / Bora Kuzmanović. 179-187: Konsekvence “odliva mozgova” za razvojne perspektive Srbije / Vladimir Grečić. – Str. 195-202: Uzori mladih u posleratnom periodu / Dragan Popadić. glavni i odgovorni urednik Gordana Tripković. [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. – Str. 203-210: Ima li budućnost ‘generacija budućnosti’ / U ovakvoj Srbiji ne stanuje budućnost / Srećko Mihailović. – Str. – Str. – Str. ISSN 0085-6320 . – (Sociološki pregled. – Str. – Str. 151-156: Fenomen rađanja u savremenim socio-ekonomskim tokovima / Mirjana Rašević. – 370 str. 189-193: Daroviti mladi kao bitan nacionalni resurs / Slavica Maksić. Sociološko društvo Srbije] . Mitrović. 165-171: Promena vrednosti i rodni režimi u zemljama u “tranziciji”: komparativna perspektiva / Marina Blagojević. God. – Str. 28-30. – Beograd : Sociološko društvo Srbije : Institut društvenih nauka : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. – Str. – Str. 83-87: Srbija: od belicističke ka građanskoj političkoj kulturi / Milan Podunavac. 85-99: Uticaj modela privatizacije na društvo u tranziciji / Danijel Cvjetićanin. alternative. 135-138: Marginalije 126 . 5-21: Elementi kritike neoliberalnog modela tranzicije / Zagorka Golubović. “DRUŠTVO u tranziciji : modeli. 95-101: Mogući pravci pregrupisavanja partijske scene Srbije / Zoran Đ. perspektive” : Novosadski sociološki dani. 55-66: Mađarsko društvo u tranziciji / Terez Kovač. 45-54: Društvene institucije i kulturni identitet / Milovan M. 115-134: Problemi korupcije u tranziciji : primer pravosuđa / Slobodan Vukovoć. 23-26: Institucionalna »tranzicija« i »post-komunističke« promene u Rumuniji. Zora Prekajac. 38. Slavujević. – Str. – Summary. – Str. 23 cm. 173-177: Doprinos škole formiranju vrednosti mladih / Snežana Joksimović. 2004. – Str. Str.12) Bibliografija iza većine radova. 101-113: Etička dimenzija poslovanja u tranzicionim procesima / Vera Minić. Beleške za antropologiju transparentnosti / Vintila Mihailesku.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. 103-110: Budućnost socijalnog dijaloga u Srbiji / Zoran Stojiljković. – Str. 157-164: Porodični bilansi i političke i vrednosne orijentacije / Anđelka Milić. 89-94: Dileme oko novog izbornog zakona / Vladimir Goati. – Str. – Str. prikazi . – Str. 67-83: Politički i ekonomski faktori zakasnele tranzicije u Srbiji / Kosta Josifidis. – Str. 111-122: Da li je nacionalizam i dalje naša sudbina? / Jovan Komšić. br. 211-218: Internet u Srbiji / Ljiljana Baćević 2004 395. 131-134: Natraške u budućnost: mogućnosti promena sistema vrednosti u krilu SPC / Mirko Đorđević. 135-139: Kulturni diverzitet – izvor sukoba ili osnova za razvoj tolerancije u Srbiji / Branimir Stojković.

i engl. 343-353: Kako zaposleni razumevaju proces privatizacije u Srbiji : regionalna specifičnost / Marica Kačavenda. 132-141: Ekonomske reforme pred izazovom “novog etatizma” / Mirjana Vasović. 2004 (Zemun : Kuća štampe). – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 189-203: Multikulturalnost i regionalizacija u uslovima tranzicije / Milan Tripković. 321-342: Religijski self u transformaciji : društvene promene i religioznost građana Vojvodine / Zorica Kuburić. – Str. 24 cm Radovi na srp. – Str. 239-248: Tranzicioni procesi – teritorijalna organizacija vlasti i budući ustav Srbije – komparativna analiza pet ustavnih modela / Ljubiša Despotović. 142-148: Kriza kulture – kriza napretka / Vuk Krnjević. – Str. – Str. ISBN 86-7093-106-0 (Broš. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 192-203: Globalizacija kulture i pravila svetske trgovinske organizacije / Zora Prekajac. 355-365: Društvo u tranziciji i promene u kretanju stanovništva – primer Vojvodine / Snežana Stojšin 396. jeziku. Radivoj Stepanov. – Str. preduzetništvo i razvoj / Božo Stojanović. – Str. 211-217: Kultura i reproduktivni model / Mirjana Rašević. . 89101: Neki aspekti globalizacije. 151-173: Konsolidacija demokratije i (ili) neumorno institucionalno eksperimentisanje / Jovan Komšić. – Str.]. 67-74: Kultura i socijalni kapital / Danilo Šuković. – Str. – Str. – Bibliografija uz svaki rad. – Str. kulture i razvoja : sa kratkim osvrtim na BiH / Momir Ćećez. 126-131: Ima li preduzetništvo u Srbiji kulturalni oslonac? / Silvano Bolčić. 179-191: Od ekološke svesti do ekološke kulture i koncepta održivog razvoja / Petar Đukić. 56-66: Razmišljanje o razvoju /Slobodan Maksimović. – Str. – Str. – Str. – 333 str. 19-55: Kultura kao činilac i ograničenje razvoja / Ljubomir Madžar. 219-237: Vojvođanske nacionalne manjine : sadašnje stanje i budući izgledi / Vasilis Petsinis. et al. 267-279: Društvena struktura u bivšim socijalističkim zemljama : tranzicija ili transformacija? / Srđan Šljukić. Kosta Josifidis. 309-320: Bogardusova skala socijalnog odstojanja – prednosti i ograničenja / Gordana Vuksanović. – Str. – Str. – Str. 175-187: Obrazovanje za građansko društvo – ideološko sredstvo tranzicije / Zoran Avramović.. 75-88: Social capital during transition / Miroslav Prokopijević. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 111-125: Proreformska i antireformska orijentacija građana u Srbiji / Dragomir Pantić. 281-307: Kognitivni aspekti antropologije etniciteta / Marko Škorić. 249-265: Društvena tranzicija i promene u sistemu vrednosti : primer Vojvodine / Dragan Koković. – Str. – Tiraž 500. 127 . – Str. – Str. – Str. 167178: Kulturne specifičnosti stanovništva kao determinanta lokalnog razvoja / Veljko Radovanović. 102-110: Kulturni preduslovi demokratske tranzicije / Zagorka Golubovć. Nenad Stojković. – Str. – Str. – Summaries.. KULTURA i razvoj / [uređivački odbor Veselin Vukotić . – Str. Žolt Lazar. – Str. 204-210: Kultura i ekonomski razvoj : zašto reforme u Argentini još uvijek ne daju rezultate? / Dragan Ostojić. 9-18: Kultura i ekonomski razvoj / Veselin Vukotić.Publikacije sa višestrukim autorstvom uz problem pojedinca u otvorenom društvu / Anđelka Milić. 205-218: Porodica u tranziciji / Gordana Tripković. 149-166: Kultura.) [Sadržaj]: Str.

– 336 str. ekonomski poredak i država / Veselin Vukotić. prikazi. – Str.. – Str. – Str. – Str. 101-108: Informatika i demokratsko društvo / Momir Ćećez. – Str. 303-312: Institucije. – Str. 179-188: Susret slabe države i nekompetentnih građana / Srećko Mihailović. 93-100: Nova geografija moći i erozija suvereniteta nacionalne države u procesima globalizacije / Veljko Radovanović. 218-232: Sloboda i novi početak u Francuskoj i američkoj revoluciji i postsocijalizmu SRJ-SCG / Slobodan Vukićević. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Str. pojedinac. – Str. – Str. – Str. – Str. 21-52: Institucionalne prepreke individualnih sloboda / Ljubomir Madžar.Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 61-68: Država blagostanja i društvena izopštenost / Danilo Šuković.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.]. – Str. –. – Str. – Str. – Str. et al. 24 cm Tiraž 500. Str. 287-295: Uticaj neformalnih pravila na privatizaciju i razvoj tržišta kapitala u Crnoj Gori / Zoran Đikanović. 69-78: “Aktivno društvo”. 296-302: Kulturna politika i Evropska unija / Dragana Ilić. – Str. 189-195: Individua ne 128 . – Str. 9-20: Individualizam. 258-263: Porazan istorijski bilans srpskog naroda u XX veku da li su Srbi politički nevin narod / Mihailo V. 251-257: Ideologija i kultura u eri masovnih komunikacija / Elma Ivoš-Nikšič. 233-240: Razvojna kriza bivše Jugoslavije i uloga nacionalizma i kraha socijalizma u njenom raspadu / Živko Surčulija.. vladavina prava i preduzetništvo / Boris Begović. 113-117: Etički aspekti odnosa pojedinac – država u tranziciji / Vuk Krnjević. 109-112: Tranzicija i ekonomska demokratija / Branko Medojević. 264-275: Sociološke determinante ekonomskog progresa : kultura i društveni kapital / Maja Baćović. Maja Drakić. 322-326: Kultura u ekonomskom razvoju / Slađana Tomašević 2005 397. – Str. – Str. – Str. 139-152: Welfare state vs neoliberalizam ili homo oeconomicus vs homo communalis / Kosta Josifidis. Popović. – Str. – Str. 241-250: Kultura i globalizacija / Zoran Vidojević. 153-162: Država blagostanja – tranziciona iluzija / Igor Lukšić. – Str. 337-338: Tematski okvir naučnog skupa “Pojedinac i država” / Veselin Vukotić. – Str. tabele . 2005 (Zemun : Kuća štampe). 313-321: Re-kultura evolucija kulture / Srđan Vukčević. POJEDINAC i država / [autori Veselin Vukotić . ISBN 86-7093-108-0 (Broš. – Str. 53-59: Uloga države i liberalni princip slobode individue : kontroverze i dileme / Zagorka Golubović. –Str. 119-124: Pojedinac i država – princip ravnoteže / Neven Cvetićanin. država / Slobodan Vukićević. 276-286: Aktivizam naspram kontemplacije: uticaj protestantizma i pravoslavlja na ekonomski duh pojedinca / Irena Ristić. – Str. pravila i kulturni obrasci : razvojna komponenta. – Str. 79-91: Ekonomske slobode.) [Sadržaj]: Str. 125-132: Nema srednjeg puta: ili kapitalizam ili socijalizam / Petar Ivanović. Zora Prekajac. 163-177: Srbija: antagonizovano društvo i (ne)moćna država / Zoran Vidojević. 133-138: Svetska država ili svetsko tržište / Branislava Bujišić-Petrović. : graf. .

modeli i praksa unutarpartijskih odnosa / Zoran Stojiljković. – Str. . Marijana Pajvančić. 2005 (Beograd : Libra). 225-231: Neke refleksije o ropstvu i ekonomskoj efikasnosti / Rajko Bukvić. Neda Ivović. – 214 str. – Str. 187-206: Izborni prag i stranački sistem / Milan Jovanović. 15-29: Struktura. 75-91: Žene u političkim strankama / Jelica Rajačić Čapaković. 233-241: Voljna sterilizacija u Srbiji: nezadovoljena individulna potreba? / Mirjana Rašević. – Str. 211-214: Organizational structure and functioning of political parties in Serbia / Zoran Lutovac 129 .]. – Str. – Str. [et al. 207-209: Političke partije i podizanje kapaciteta političkih ustanova u Srbiji / Vukašin Pavlović. 137-156: Činioci izborne apstinencije u Srbiji / Jasna Milošević-Đorđević. – Str. – Str. 269-276: Prednosti i nedostaci članstva u Evropskoj uniji sa stanovišta slobode pojedinca / Nina Labović. – Str.. – Str. – Str. 61-73: Činioci obrazovanja frakcija / Vladimir Goati. – Str. – Str. 243-250: Investitori u istraživanje i razvoj (novo znanje): pojedinci ili (i) država / Maja Baćović. – Str. 163-186: Polupredsednički sistem i partijski sistem Srbije / Slaviša Orlović. – Bibliografija uz većinu radova. Božidar Raičević. Miletić. – Str. godine. – Str. 329-333: Investicioni fondovi i ekonomske slobode pojedinca / Milica Daković 398. 107-124: Za ili protiv predizbornih koalicija / Srećko Mihailović. – Str. ISBN 86-83767-10-8 [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 157-162: Polarizacija stranačkog sistema nakon 2000. – Str. – Str. – Str. – Str. POLITIČKE stranke u Srbiji : struktura i funkcionisanje / Zoran Lutovac (ur. 299308: Država i ekonomska regulativa / Zoran Đikanović.Publikacije sa višestrukim autorstvom postoji / Irena Ristić. 287-297: Pojedinac i tranziciona dekolektivizacija / Petar Đukić. 309315: Slobode i prava pojedinaca – građana Evropske unije / Dragana Ilić. – Str.. 209-216: Socijalna ekonomija i integracija ugroženih grupa / Marija Kolin. 24 cm Tiraž 500. 323328: Oblici ekonomskog ponašanja pojedinca u državi / Slađana Tomašević. 277-286: Zaštita prava poreskih obveznika u Republici Srbiji / Snežana Stojanović. 251-257: Pojedinac i država na tržištu zdravstva / Milica Vukotić. – Str. – Str. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 197-208: Globalno upravljanje kao novi uticajni koncept odnosa.) . – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. – Str. – Str. mesta i uloga države i pojedinca / Dejan S. 93-105: Finansiranje političkih stranaka u Srbiji iz javnih izvora : norme i praksa / Miodrag Milosavljević. 31-59: Legitimacijske matrice relevantnih političkih partija u Srbiji (1990-2005) / Dijana Vukomanović. 217-223: Reforme kao izazov za državu i pojedince / Marinko Bošnjak. 259-268: Između slobode i sigurnosti: da li je država blagostanja dobro rješenje? / Dragana Radević. 317-321: Uloga države u restrukturiranju tržišta rada / Marijana Mitrović. 125-136: Društveni položaj kao činilac izbornog opredeljenja birača / Miloš Mojsilović. – Str.

– Abstract.]. : graf. 105-112: Ekonomske slobode i zakon o privrednim društvima kao temelj poslovnog okruženja / Aleksandra Jovanović. 72-80: Elementi socio-kulturnog konteksta u biznisu – šta nedostaje Srbiji u periodu tranzicije / Zagorka Golubović. 52-65: Pravni osnovi za integraciju imovine staračkih domaćinstava i izbeglih i raseljenih lica radi ostvarivanja životne i ekonomske simbioze / Milenko Ubavić. 399. prikazi. 35-40: Stambeni položaj kao indikator materijalnog statusa domaćinstava / Suzana Ignjatović. – Str. 113-124: 130 . – Str. 6. – Str. – Str.. 66-70: Vrednosni profil članova staračkih domaćinstava / Dragomir Pantić. – Str. ISBN 86-7093-110-9 (Broš. ISBN 86-7093-109-5 (Broš. – Str. – 132 str. – Str. 41-51: Položaj starih u Srbiji i programi promena / Marija Kolin. – Str. 81-83: Moral i poslovanje / Čedomir Ćupić. – Str. – Str. : graf. Slavujević. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka.. tabele . 71-72: Najvažniji problemi članova staračkih domaćinstava / Vera Marković. 56-63: Kakva nam država treba / Danilo Šuković. – Tiraž 500. – Str. – Str. – Str. 97-104: Novac i političke partije / Vladimir Goati. – Str. – Tiraž 300. – Str.. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje.) [Sadržaj]: Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.) [Sadržaj]: Str. 7-14: Uvod: Otkud potreba za ovim istraživanjem / Dragomir Pantić. – Bibliografija uz sve radove. tabele . do 29. 2006 (Zemun : Kuća štampe). 84-96: Država. “ —> str. 23 cm Podatak o autorima preuzet iz kolofona. preduzetništvo i postsocijalistička transformacija Srbije / Silvano Bolčić. 11-25: Politička ekonomija biznisa / Veselin Vukotić. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. prikazi. 2005 (Beograd : Goragraf).83-84: Izvor informisanja od najvećeg poverenja za članove staračkih domaćinstava / Mirjana Milošević. et al. 24 cm “Terensko ispitivanje je sprovedeno u periodu od 19. – 476 str. godine u 25 seoskih naselja . marta 2005.. – Str. – Summary: Information about the field study. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 2006 400. BIZNIS i država / [autori Veselin Vukotić . 2655: U potrazi za modernom državom : iz perspektive poslovnog sveta / Ljubomir Madžar. STARAČKA domaćinstva i izbegličke porodice / [priredio] Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. 15-34: Staračka domaćinstva i izbeglice / Goran Penev. 64-71: Determinante odnosa države i privrede / Slobodan Maksimović. 73-83: Politički okviri akcije na uključivanje porodica izbeglica u staračka domaćinstva i njihove eventualne implikacije / Zoran Đ.

297-316: Kriminalizacija srpskog akcionarstva i (ne)moć države / Života Ristić. – Str. 155165: Spontani poredak ili aktivna uloga države u izboru strategije i politike regionalnog razvoja / Veljko Radovanović. 317-326: Država blagostanja : ograničavanje programa i redefinicija koncepcije / Marija Kolin. – Str. 177-196: Država (i) blagostanje / Kosta Josifidis. – Str. – Str. – Str. – Str. 428-433: Strane direktne investicije kao podsticaj razvoja biznisa u Srbiji / Slađana Tomašević. 377-384: Uticaj države na konkurentnost biznisa i smanjenje eksterne ekonomske neravnoteže / Nina Labović. država : iz perspektive konstitucionalne ekonomije i nekoliko praktičnih implikacija na političku ekonomiju tranzicije / Maja Drakić. 248-257: Kriza “države blagostanja” i evrointegracija / Zoran Vidojević. ustavnost / Vladimir Kavarić. država ili atlant vs. 338-350: EU ekonomski i politički ambijent i princip jednakih mogućnosti / Zorica Mršević. – Str. – Str. – Str. 366-376: Tržište vs. 139-147: Država. – Str. 407-416: Lična odgovornost za penziju – šansa za pojedinca i državu / Tijana Stanković. – Str. – Str. 236-247: Mnogo toga je protiv preduzetništva. država i društveni sukobi / Slobodan Vukićević. – Str. 209-219: Penzijske reforme – manje države. tranzicija. – Str. – Str. 263-273: Ineresovanje građana Srbije i Crne Gore za biznis / Dragomir Pantić. 226-235: Preduzetništvo i država – saveznici i suparnici / Neven Cvetićanin. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom Biznis. ali fer? / Irena Ristić. 166-176: Uticaj države na konkurentnost i razvoj telekomunikacionog sektora u Crnoj Gori / Milica Vukotić. 281-287: Nacionalna država i nadnacionalni biznis / Branislava Bujišić-Petrović. 456-463: Nacionalni tretman stranaca i suverenost države / Ivana Stešević. 385-399: Inovativna privreda i informatičko društvo kao izazov za državu i biznis u Srbiji / Marinko Bošnjak. – Str. 197-208: Neoliberalizam. – Str. – Str. 148-154: Profitabilni biznis i pametna država – kako izgleda u praksi? / Maja Baćović. intervencionizam i biznis / Petar Ivanović. – Str. 417-427: Istraživanje i tehnološki razvoj kao osnova društva zasnovanog na znanju / Dragana Ilić. – Str. Zora Prekajac. – Str. – Str. – Str. 220-225: Privatizacija penzionog sistema / Zoran Đikanović. – Str. 400-406: Država privatnik : biznis. 274-280: Feministička kritika socijalne politike “države blagostanja” / Dragica Vujadinović. 449-455: Kulturne osnove biznisa u Crnoj Gori / Jadranka Glomazić. – Str. 125-138: Ekonomske posledice minimalnih nadnica / Božo Stojanović. – Str. 464-474: Biznis vs. Miletić. 434-441: Deregulacija tržišta rada / Nada Novaković. monopol / Ivan Jovetić 131 . 442-448: Razvoj i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori / Milica Daković. – Str. 351-357: Korporacija i globalizacija / Dragana M. – Str. 288296: Neki aspekti odnosa biznisa i države u uslovima globalizacije – sa posebnim osvrtom na aktuelno stanje u Srbiji / Dejan S. više biznisa / Igor Lukšić. Milorad Katnić. 327-337: Institucije. demokratija. 258-262: Bumerang odbačene kulture u tranziciji / Vuk Krnjević. ekonomski razvoj i država / Momir Ćećez. – Str. Valentine Thomas. 358-365: Država blagostanja i poreska konkurencija / Dragana Radević. a toliko nam treba / Srećko Mihailović. – Str. Đurić.

85-94: Demokratizacija političkih partija. 21-30: (De)blokiranje tranzicije i unutarstranačka demokratija. Mirjana Milošević. – Str.. – Str. 97117: Stavovi i ocene o novinarskom/medijskom obrazovanju / Jovanka Matić. – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. 2006 (Beograd : Libra). – Napomene uz tekst. tabele . e.Beograd : Institut društvenih nauka. iskušenja. 251-257: Obrazovanje u političkim strankama / Miloš Đajić. [et al. – Str. 24 cm Tiraž 500.. prikazi. – Str. ISBN 86-83767-11-6 [Sadržaj]: Str. – Str. ISBN 86-7093-113-3 ISBN 978-86-7093-113-8 [Sadržaj]: Str. : graf. – Str. 85-95: Motivacija učesnika u procesu medijskog obrazovanja / Dragomir Pantić. DEMOKRATIJA u političkim strankama Srbije / Zoran Lutovac (ur. Slavujević. 13-19: Pristup problemu i metod istraživanja / Dragomir Pantić. 63-84: Socio-demografske karakteristke aktera novinarskog/medijskog obrazovanja i medijskih urednika / Zoran Slavujević. – Str. – Str. – 247 str. prikazi. 59-70: Moć partijskog vođe / Vladimir Goati. – Str. 401. 121-141: Demokratija (još) ne stanuje ovde / Zoran Stojiljković. – Str. – Str. – 471 str. – Str.143-168: Vrednosne orijentacije stranačkih pristalica / Srećko MIhailović.45-58: Personalzacija politike u “tranzicionoj” političkoj kulturi Srbije: socijalnopsihološka ishodišta i političke posledice / Mirjana Vasović. 237250: Izborna orijentacija kao faktor stavova o srpskom državnom pitanju / Zoran Pavlović. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje : Centar za profesionalizaciju medija. perspektive / [autori Jovanka Matić . 21 cm Tiraž 500. / Dragomir Pantić. 95-120: Nedemokratičnost partija i demokratizacija društva / Slaviša Orlović. 165-166.]. Nataša Vučković 402. 31-43: O demokratskim kapacitetima političkih partija / Vukašin Pavlović.]. 119-130: Etika i obrazovanje novinara / Suzana Ignjatović 132 . 189237: Promene socijalne utemeljenosti i socijalne strukture pristalica relevantnih političkih stranaka u Srbiji prvih godina XXI veka / Zoran Đ. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.169-187: Vrednosna i stavovska homogenost i heterogenost pristalica političkih partija u Srbiji na kraju 2005. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Str. 35-62: Nefakultetski programi novinarskog/medijskog obrazovanja / Jovanka Matić.) . – Str. : graf. postupak kandidovanja i unutarstranački izbori / Miodrag Radojević. 13-19: Političke stranke i demokratija u Srbiji / Desimir Tošić. – Str. – Str. – Summary. Zoran Slavujević. tabele .. – Str. 71-83: Izbori u političkim strankama / Marijana Pajvančić. et al. – Bibliografija: str. 2007] (Beograd : Interprint). 21-33: Fakultetsko obrazovanje novinara i medijskih profesionalaca / Mirjana Milošević. OBRAZOVANJE za medije : iskustva. 2006 [i. – Bibliografija uz većinu radova. – Sadrži i: Statuti političkih stranaka. – Str. ..

– Str. 137-171: Liderstvo u političkim partijama Srbije / Slaviša Orlović.. – Str. 41-111: Stranačke pristalice i komponente političke kulture u Srbiji / Dragomir Pantić. 2006 (Beograd : Republički zavod za statistiku). 277-284. 155-179: Obrazovne karakteristike stanovništva / Biljana Stanković. karte. : graf. – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. Đurđev. – Str. – Bibliografija uz većinu radova. Pavlović. – Str. Đurđev .[i dr. 53-69: Fertilitet ženskog stanovništva / Mirjana Rašević. – Str. – Str. [et al. 237-252: Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini / Mirko Pejanović. 21 cm Tiraž 500. Zoran M. 113-135: Levica i desnica u Srbiji / Srećko Mihailović. Branislav S. – Str.. 71-106: Migrantsko stanovništvo Srbije / Radoslav Stevanović. 109-138: Struktura stanovništva po polu i starosti / Goran Penev.Publikacije sa višestrukim autorstvom 403. – Str. – Str. tabele . 385-421: Ali so slovenske parlamentarne stranke kartelne stranke? / Alenka Krašovec 404. 363-384: Strankarski sistem u Sloveniji: Od prikrite k transparentni bipolarnosti / Danica Fink Hafner. 181-205: Struktura stanovništva prema nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku / Nada Radu133 . : geogr. 173-203: Političke partije u Crnoj Gori / Zlatko Vujović. Olivera Komar. – Str. – Str. STANOVNIŠTVO i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. 253-266: Osobenosti političkog organiziranja u BiH / Slavko Kukić. 267-281: Male partije i društveni interesi / Ivan Šijaković. Mirjana Rašević. – Str. 7-29: Opšte i metodološke informacije o popisu / Vladimir Stanković. 139-153: Bračnost stanovništva / Mina Petrović. 293322: Organizacioni razvoj stranaka i interna stranačka demokratija u Hrvatskoj / Goran Čular. ISBN 86-83767-16-7 [Sadržaj]: Str. tabele . Đurđev. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.]. – Beograd : Republički zavod za statistiku Srbije : Institut društvenih nauka : Društvo demografa Srbije.) . 9-39: Socijalni rascepi i linije političkih podela u Srbiji / Zoran Stojiljković. – Str. 24 cm Tiraž 300. 2006 (Beograd : Libra). prikazi.3-4: Predgovor / Dragan Vukmirović. POLITIČKE stranke i birači u državama bivše Jugoslavije / Zoran Lutovac (ur.. – Str. autori Branislav S. – Str. 283-291: Odnosi između nacionalnih i građanskih političkih stranaka u izbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini 2006. – 424 str. godine / urednik Goran Penev .]. 323-362: Političko ponašanje hrvatskih birača u izborima 19902003 / Ivan Šiber. – Str. – 284 str. – Bibliografija: str. – Str. ISBN 86-84433-58-0 (RZS) [Sadržaj]: Str. Gradsko stanovništvo i mreža gradova / Branislav S. 31-52: Kretanje stanovništva Srbije prema dosadašnjim popisima. godine / Emir Sadiković. – Str.. – Str. – Str. – Str. 205-236: Makedonske političke partije kroz prizmu ideologije / Gordana Siljanovska Davkova. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

251-275: Domaćinstva i porodice / Jelena Predojević 405.] . [i dr. 109-138: Struktura stanovništva po polu i starosti / Goran Penev. Đurđev. et al. – Str. ISBN 86-84433-61-0 (RZS) [Sadržaj]: Str. 3-4: Predgovor / Dragan Vukmirović. graf. 2007 (Zemun : Kuća štampe). – Abstracts. – Str. – 420 str. – Str. 181-205: Struktura stanovništva prema nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku / Nada Raduški. – Str. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 223-249: Ekonomske strukture stanovništva Srbije / Biljana Radivojević. – Str. Branislav S. – Str. STANOVNIŠTVO i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. Danilo Šuković. 2006 (Beograd : Republički zavod za statistiku Srbije). 20-34: Vanprivredni izvori ekonomskog napretka / Ljubomir Madžar. – Str. – Bibliografija uz svaki rad. prikazi . – Str. – Str. : graf. – Beograd : Republički zavod za statistiku Srbije : Institut društvenih nauka. godine [Elektronski izvor] / autori Branislav S. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 24 cm Tiraž 500. 139-153: Bračnost stanovništva / Mina Petrović. Đurđev. prikazi..]. – Str. 207-222: Sastav stanovništva prema veroispovesti / Ankica Kuburović.. – Str. EKONOMIJA i sociologija / [uređivački odbor Veselin Vukotić . urednik Goran Penev. Gradsko stanovništvo i mreža gradova / Branislav S. – Tiraž 300. – Str. – Str. – Str. 53-69: Fertilitet ženskog stanovništva / Mirjana Rašević. 58-72: Nota o 134 . – Bibliografija: str. sa naslovnog ekrana. Đurđev . 47-57: Globalizacija i njene socioekonomske konvergencije / Danilo Šuković.. tabele . – Str. Centar za demografska istraživanja : Društvo demografa Srbije. – Str. – Str. ISBN 978-86-7093-117-6 [Sadržaj]: Str. Mirjana Rašević. – Str. ški. 31-52: Kretanje stanovništva Srbije prema dosadašnjim popisima. 35-46: Povezanost ekonomskog sistema i društvenog sistema vs. – Str. 11-19: Ekonomija i sociologija / Veselin Vukotić. 12 cm Nasl. 9: Predgovor / Veselin Vukotić. 418: Tematski okvir zbornika radova “Ekonomija i sociologija” / Veselin Vukotić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 155-179: Obrazovne karakteristike stanovništva / Biljana Stanković. 71-106: Migrantsko stanovništvo Srbije / Radoslav Stevanović. – Str.. 251-275: Domaćinstva i porodice / Jelena Predojević 2007 406. 207-222: Sastav stanovništva prema veroispovesti / Ankica Kuburović. dominacije ekonomizma i sociologizma / Zagorka Golubović. 223-249: Ekonomske strukture stanovništva Srbije / Biljana Radivojević. – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst. 277-284. 7-29: Opšte i metodološke informacije o popisu / Vladimir Stanković.

– Str. – Str. društvo / Milica Vukotić. 365-376: Rasprava o socijalnom kapitalu u ekonomiji i sociologiji / Suzana Ignjatović. 222-230: Društvo i globalni tokovi / Marijana Mitrović. – Str. 377-386: Upravljanje organizacionim promenama u uslovima globalizacije / Gordana Kokeza. 189-202: Relevantnost vs. 79-99: Svojina i vlasništvo u interdisciplinarnom razumijevanju sociologije i ekonomije / Slobodan Vukićević. – Str. Đurić. 146-152: Ekonomija i sociologija u postmodernom vremenu – postmoderna interdisciplinarnost nasuprot modernističkom specijalističkom pristupu / Neven Cvetićanin. Ivana Stešević. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 400-406: Evropska unija – jedinstveno područje slobode. – Str. – Str. – Str. – Str. 203-210: Država / Milorad Katnić. 257-267: Umrežena ekonomija i marginalizacija nekih društvenih grupa i geografskih prostora u procesima globalizacije / Veljko Radovanović. – Str. 125-133: Ekstremizam po pravilu izaziva ekstremizam / Dragan M. 273-282: Fenomen nedovoljnog rađanja u ekonomskoj i sociološkoj misli / Mirjana Rašević. – Str. – Str. 387-399: Uloga neprofitnog sektora i socijalnih preduzeća u novim programima zapošljavanja / Marija Kolin. 171-180: Ekonomska globalizacija kroz prizmu sociologa i ekonomista / Dejan Miletić. – Str. – Str. – Str. 162-170: Ko donosi odluku o životu: pojedinac v. 334-352: Ekonomsko. – Str. 211221: Globalizacija i kultura: kultura kao ekonomska i sociološka kategorija / Marijana Maksimović. – Str. – Str. 268-272: Kultura i ekonomski razvoj / Dragana Radević. – Str. sociopolitičko i ekološko-prostorno (“envajronmentalno”) razumevanje održivosti i implikacije za upravljanje razvojem / Miodrag Vujošević. 407-415: Evropska monetarna unija i institucionalne promjene uslovljene proširenjem EU / Irena Radović. 245-256: Stavovi građana Srbije i Crne Gore prema radu: međunarodni komparativni pregled / Dragomir Pantić. bezbednosti i pravde / Dragana Ilić. – Str. – Str. 181-188: Sociološke odrednice nastanka i razvoja kapitalizma / Maja Baćović.Publikacije sa višestrukim autorstvom vrednosti i ideologemi / Kosta Josifidis. 306-313: Prilog traganju za civilizacijskim smislom ljudskog rada / Darko Marinković. “subjektivno” i “objektivno” / Srećko Mihailović. 153-161: O tolerantnom rastu / Igor Lukšić. – Str. – Str. 353-364: Ekonomski i(li)sociološki imperijalizam / Maja Drakić. – Str. – Str. 134-145: Siromašni radnici. 231-244: Ekonomske i političke slobode / Aleksandar Novaković. 283-294: Ekonomska i socijalna dimenzija nezaposlenosti / Snežana Grk. – Str. 112-124: Ekonomska i socijalna prizma promena u globalnim i nacionalnim okvirima: izazovi koncepta održivog razvoja / Petar Đukić. – Str. – Str. 73-78: Ekonomske institucije i društvena sredina / Marko Sekulović. Zoran Aralica. Alpar Lošonc. – Str. 321-333: Inovacije kao socio-ekonomski fenomen / Domagoj Račić. 295-305: Tržište rada i tranzicija / Nada Novaković. 315-320: Razvoj i uloga finansijskih tržišta – ekonomski i sociološki pristup / Nina Vujošević. 416-420: E-društvo kroz E-individualizam / Milica Daković 135 . preciznost / Goran Knežević. 100-111: Marš ponosa: društveni i ekonomski aspekti / Zorica Mršević.

– Str. 67-80: Nacionalizam kao sudbina: nekoliko stavova srpskih intelektualaca o raspadu Jugoslavije / Aleksandar Bošković. prikazi. – Str. 81-109: Kako su nas voleli : nemačko-austrijska štampa i razbijanje Jugoslavije / Slobodan Vuković. 43-66: Izazovi biomedicine: kloniranje i šta to znači za pacijentova prava / Hajrija Mujović-Zornić. – Bibliografija uz svaki rad. 5-7: Predgovor / Urednice. – 260 str. 407. – Str. – Str. 24 cm Str. – Str. 187-204: Ljudska prava i seksulana orijentacija / Zorica Mršević. Zorica Mršević]. 245-260: Socioekonomski aspekti privatizacije u Srbiji / Danilo Šuković 136 . – Str. 217-244: Poreklo i priroda korupcije – pobede Mamona i Levijatana / Srećko Mihailović. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 11-26: Eutanazija i lekareva pomoć u samoubistvu / Vesna KlajnTatić. 2007 (Beograd : Grafički centar). 27-42: Bela kuga i abortus / Mirjana Rašević.119-152: Kosovo : politika i život u paralelnim svetovima / Dušan Janjić. – Str. – Str. govor mržnje / Jovanka Matić. tabele .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 153-171: Kritika ideološkog puritanstva – dekonstrukcija pojmova levice i desnice / Neven Cvetićanin. – Str. POMERAMO granice / [urednice Mirjana Rašević. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Summaries ISBN 978-86-7093-119-0 [Sadržaj]: Str. : graf. 111118: “Pakao – to su drugi” : još jedanput o Jugoslaviji / Irena Ristić. 173-185: Slobodan govor vs. – Str. 205216: Pink ekonomija / Bojana Balon. – Str.

– Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.. [s.]. Bratislava Maksimović. Izrađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje SR Srbije. Gorčin Školovanost stanovništva i tokovi školovanja u Jugoslaviji / Gorčin Pecelj. DEMOGRAFSKI razvitak Kosova i Metohije : (kratka studija za potrebe Sedmogodišnjeg plana) : Izrađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje AP Kosova i Metohije) / Dušan Breznik. PECELJ. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Miroljub Rančić DEM-VII/1 411. –131 str. Miroljub Rančić. DEMOGRAFSKA ekspertiza o razvitku stanovništva na području regiona Beograd / D[Dušan] Breznik.al. 1963. 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-VII/2).ARHIVSKA GRAĐA CENTAR ZA DEMOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA Bez godine 408. 1963. 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-V/a-1) 137 . – 29 cm Ostali autori studije: Milica Sentić. Dragoljub Tasić.[et. 1963. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka..].] Ostali autori studije: Milica Sentić.a..al. – 20 str .]. Jovan Ilić. ANALIZA migracionih kretanja i politika usmeravanja budućeg razmeštaja stanovništva SR Srbije. . Dragoslav Mladenović 1963 409. ...[et.. Centar za demografska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 65 str. 410. – [? str.

– [? str. Miroslav Rašević. 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-VII/3) 1964 414. 1963. Centar za demografska istraživanja. 1966.. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-VII/4). 1964. 412. RANČIĆ. Sava Obradović. – 29 cm DEM-III/a-66 138 . – 49 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. .. DEMOGRAFSKA problematika penzijskog sistema.] Ostali autori studije: Dušan Breznik.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Milica Analiza migracionih kretanja i politika usmeravanja budućeg razmeštaja stanovništva SR Srbije / Milica Sentić. Ivanka Ginić. 19 str . 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-VIII/C) 1966 416. 415. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – [? str. Izrađeno po zahtevu Saveznog i republičkog zavoda za socijalno osiguranje i Saveznog saveta za rad. Izrađeno po zahtevu Saveznog zavoda za privredno planiranje / pripremili Milica Sentić i Dušan Breznik. DEMOGRAFSKA kretanja i projekcije u Jugoslaviji. – 218. Vladimir Simeunović. – 402 str. 1964. . Miladin Vesić 417. – Beograd : Institut društvenih nauka. Miroljub Osnovne demografske strukture i karakteristike porodica i domaćinstava u Jugoslaviji : studijski projekat / Miroljub Rančić. Centar za demografska istraživanja.]. 1963. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.] 413.[et. SENTIĆ.al. 1966. DEMOGRAFSKI razvitak stanovništva nacionalnosti u SR Srbiji / Milica Sentić. – 100 str. Miroslav Lalović. SKORAŠNJE i predstojeće promene u reprodukciji i strukturi stanovništva SR Srbije : (urađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje SR Srbije).

– Beograd . Miroslav Rašević. Miroslav Lalović. DEMOGRAFSKA problematika penzijskog sistema. 139 .Arhivska građa 1968 418. Miroljub Rančić. Skoplje : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka : Inštitut za demografiju Ekonomskog fakulteta : Ekonomski institut Univerziteta.] 1969 421. – 29 cm Kao četvrti učesnik u izradi studije pojavljuje se Odjel za demografska istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Sveučilištu u Zagrebu.] 419. 420. TODOROVIĆ. 1970. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Centar za demografska istraživanja. Milovan Radovanović. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Ivanka Ginić. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 1968.]. Jovan Ilić. Dušan Đošić. 1968. TENDENCIJE u dosadašnjem demografskom razvitku Beograda i perspektive za budući period / Dušan Breznik. – [? str. 1969. – 139 str. ANALIZA demografskih uzroka i posledica društvenog i ekonomskog razvoja u Jugoslaviji : (projekat za pojedine tematske oblasti). Gordana Todorović.. – Beograd : Institut društvenih nauka.. . Gordana Projekcije stanovništva Jugoslavije i socijalističkih republika za period 19651986 / Gordana Todorović. Dušan Breznik. BREZNIK. – [? str. Dušan Demografski i ekonomski aspekt prostorne pokretljivosti stanovništva Jugoslavije posle Drugog svetskog rata / Dušan Breznik. 1968. – [? str. Ljubljana .[et. – [različite paginacije]. Duško Petrović 1970 422. Izrađeno po zahtevu Saveznog i republičkog zavoda za socijalno osiguranje i Saveznog saveta za rad. 29 cm Samo za internu upotrebu.al.] Ostali autori studije: Milica Sentić.

29 cm Samo za internu upotrebu. 29 cm. 1970. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Miroslav Lalović. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka... Goran Penev 427. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – 75 str.] Ostali autori studije: Milovan Radovanović. DEMOGRAFSKA analiza stanovništva Obrenovca / Miroljub Rančić.. godine (demografski deo studije). – [? str. 1973. – 29 cm Za internu upotrebu. – [? str.al. . 1973. RAZVOJ stanovništva Pančeva i njegova perspektiva / Miroljub Rančić.[et. – [? str. Dušan Đošić.al. Centar za demografska istraživanja. – 307 str.] Ostali autori studije: Miroljub Rančić. Miroslav Lalović. Gordana Todorović 425.].al. socijalne i ekonomske karakteristike stanovništva nacionalnosti u Jugoslaviji : (Izrađeno na zahtev centra za društvena istraživanja pri Predsedništvu SKJ).] Ostali autori studije: Dušan Breznik. Branislav Stojanović.] – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. DEMOGRAFSKI razvoj Sremske Mitrovice i njegove perspektive / Dušan Breznik. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka..]. DEMOGRAFSKE..al. Samo za internu upotrebu. Dušan Đošić.[et. – 202 str. PROJEKCIJE dugoročnih potreba u kadrovima SR Srbije u perspektivi do 1986.[et. RAZVITAK stanovništva Vojvodine i njegovi problemi : (Izrađeno na zahtev Zavoda za društveno planiranje SAP Vojvodine) / Miloš Stevanov.. 426. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1973 424. 1973. 1973. Jovan Ilić 140 .. 428. .. .]..[et.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 1973.. 423.

Miroljub Rančić. RAZVITAK stanovništva Jugoslavije u posleratnom periodu / Dušan Breznik. po opštinama : (Izrađeno na zahtev Republičke i pokrajinskih zajednica za zapošljavanje). Zora Ristanović 1975 430. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. REGION Beograd (demografske projekcije) : (urađeno po zahtevu Zavoda za planiranje razvoja grada Beograda). – 29 cm Ostali autori studije: Milica Sentić. godine po opštinama : (Izrađeno na zahtev Republičke i pokrajinskih zajednica za zapošljavanje) / Dušan Breznik. 1976 432.Arhivska građa 1974 429. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.]. Dušan Đošić. 1975. 1975. 29 cm Samo za internu upotrebu. knj.al. – 119 str. 1977 433. DEMOGRAFSKE projekcije i priliv. PROJEKCIJE potreba stanovništva za zaposlenjem u SR Srbiji od 1980. 29 cm Samo za internu upotrebu. – 103 str. [različite paginacije] .. 1974. 29 cm.. Samo za internu upotrebu. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Goran Penev 431. – 29 cm Ostali autori studije: Milorad Radovanović. Centar za demografska istraživanja. – 244 str. – 119 str. 141 . Branislav Stojanović.[et. PROJEKCIJA potreba stanovništva za zapošljavanjem u SR Srbiji do 1980. – 1. Izrađeno po zahtevu Saveznog zavoda za društveno planiranje do 2000. 1977. Miroslav Rašević. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. god – Beograd : Institut društvenih nauka. Dušan Breznik. Gordana Todorović. . strukturne promene i zapošljavanje aktivnog stanovništva do 2000 godine. . Milorad Krneta. 1976.

godine : (Izrađeno na zahtev Republičke zajednice za zapošljavanje. u funkciji podizanja društvene produktivnosti rada i naučno-tehnološkog progresa – studija izrađena prema ugovoru sa Saveznim zavodom za društveno planiranje).]. Samo za internu upotrebu. do 1985. 1984. 436. 1979 434. PROJEKCIJE stanovništva i zapošljavanje : (Deo studije – Projekcija zapošljavanja mlade generacije. 29 cm Samo za internu upotrebu. PROJEKCIJE potreba stanovništva za zapošljavanjem u SR Crnoj Gori za period od 1981. Novi Sad). Samo za internu upotrebu. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.al. . godine : (Izrađeno na zahtev Republičke samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje). – 80 str. godine / Dušan Breznik. – 260 str. – [? str. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 142 . – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Titograd). do 1985. Branislav Stojanović. RAZVITAK i projekcije stanovništva Vojvodine i njegovi problemi : (Izrađujemo na zahtev Pokrajinskog zavoda za društveno planiranje. .. Samo za internu upotrebu. 29 cm. 1979. 1984 438. PROJEKCIJE potreba stanovništva za zapošljavanje u nepoljoprivrednim delatnostima na teritoriji SR Srbije bez pokrajina od 1981. – 51 str. . 29 cm. .[et. 437. . – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 29 cm. 1980. 1980.] Ostali saradnici na studiji: Milovan Radovanović. Goran Penev 1980 435.. ISTRAŽIVANJE stanovništva za potrebe prostornog plana Beograda do 2000.. 1980. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – 542 str..

21) 440. – (Demografske sveske CDI . 6-8 October.: Second Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe. AVRAMOV. . Dragan Tomić. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Demografske sveske CDI . 1987. str. Belgrade (Yugoslavia). 1986. 13) Prema nasl. Centar za demografska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. 3) 143 . – (Demografske sveske CDI . str. 29 cm. PENEV. 1986. – 29 str. – [? str. Centar za demografska istraživanja. – 40 str. Belgrade (Yugoslavia). – Beograd : Institut društvenih nauka.: Second Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe. – [? str. Dragana Demographic characteristics of ethnic Albanians in Yugoslavia and of the Population of Albania / Dragana Avramov. – (Demografske sveske CDI . 1987. Centar za demografska istraživanja. Goran The Evolution of the agricultural population in the regions of Yugoslavia in relation to economic development / Goran Penev. 18) 443.] . 29 cm.] . 1986. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm. 29 cm. – (Demografske sveske CDI .] . Goran Penev. Centar za demografska istraživanja. Dragana Changes in the household structure in Yugoslavia / Dragana Avramov. 1987 442. Dragana Kvantitativni pokazatelji promena u obrazovnim strukturama = Quantitative indicators of changes in educational structures / Dragana Avramov. 441. – Beograd : Institut društvenih nauka. PENEV. 12) Prema nasl. – [? str. 1986. Goran Dynamics of the Yugoslav agricultural population and transfer to the non-agricultural sector / Goran Penev. .Arhivska građa 1986 439. AVRAMOV. 6-8 October. Centar za demografska istraživanja. 29 cm. 1986. AVRAMOV.

Evora (Portugal). 29 cm. – (Demografske sveske CDI . 29 cm. str. AVRAMOV. 10) 446. 1987. – 45 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 449. 1987. 1987. Radoslav Stevanović. . 7-9 October. 14) Prema nasl. Dragana Impact of social change and migration on household patterns in Yugoslavia / Dragana Avramov. 29 cm.:Third Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe.] . Goran Penev. 445. October. 1987. 19) 448. AVRAMOV. – (Demografske sveske CDI . 1987. Centar za demografska istraživanja. Evora (Portugal). Dragana Socio-economic changes and the Yugoslav family / Dragana Avramov. 29 cm. Centar za demografska istraživanja. – [? str. Mila Growth of population and labour force in Belgrade / Mila Bogosavljević. – (Demografske sveske CDI .:Third Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe. – Beograd : Institut društvenih nauka. AVRAMOV. 9) 447. Dušan Demographic caracteristics of in-migration and out-migration communes in Yugoslavia / Dušan Breznik. BREZNIK. Centar za demografska istraživanja. Centar za demografska istraživanja. – [? str. 17) 144 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 1987. 8) Prema nasl. Dragana Population development in Southern Europe / Dragana Avramov and the Secretariat of the Economic Commission for Europe . – Beograd : Institut društvenih nauka. BOGOSAVLJEVIĆ.] . 1987. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Demografske sveske CDI . – (Demografske sveske CDI . – [? str. 29 cm.] . 1987. – 21 str. str. AVRAMOV. . – Beograd : Institut društvenih nauka.] . – (Demografske sveske CDI . Centar za demografska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za demografska istraživanja. 29 cm. – [? str. 444. Dragana Demographic development in South European countries : an overview/ Dragana Avramov.

Branislav Population distribution and urban and rural population structure in Yugoslavia. 29 cm. str. AVRAMOV. AVRAMOV. Centar za demografska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka.G. Branislav Population change in the functional urban region of Belgrade. – Beograd : Institut društvenih nauka.] .S. 29 cm. 1987. str. Struga. 1971-1981 / Branislav Stojanović. . 1988. 454. STOJANOVIĆ. Brussel. 29 cm. – 20 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 19611981 / Branislav Stojanović.B. 1988. – [? str.: Uvodno predavanje: »Jugoslovenski simpozijum o aktuelnim problemima u fertilitetu i sterilitetu«. PENEV.: International Seminar desirabilities and possibilities of a fertility recovery at replacement level in Europe C. November. Dragana Below replacement fertility : from population phenomenon to population problem / Dragana Avramov. Centar za demografska istraživanja. 145 . Goran Effects de variations de la mortalite sur la structure par age de la population des regions a base et haute fecondite / Goran Penev. Centar za demografska istraživanja. – (Demografske sveske CDI . – (Demografske sveske CDI .] . – (Demografske sveske CDI . Centar za demografska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Demografske sveske CDI . 1) Prema nasl. juni 1988. 29 cm. 7) 451. 22) Prema nasl. – Beograd : Institut društvenih nauka. Dragana Aktuelni demografsko-populacioni problemi u SFRJ = Current population problems in Yugoslavia / Dragana Avramov. 15) 1988 453. – [? str. – (Demografske sveske CDI . 29 cm. 16) 452. Centar za demografska istraživanja. – [? str. .] . 1987. – 27 str. STOJANOVIĆ.Arhivska građa 450. 1987. 1988.

1988. Centar za demografska istraživanja.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Beograd : Institut društvenih nauka. Dragana Fertilitet i ideologija = Fertility and Ideology / Dragana Avramov. 29 cm. 29 cm. . – (Demografske sveske CDI . – (Demografske sveske CDI .] . – (Demografske sveske CDI . Centar za demografska istraživanja. Dragana Population policy in multi ethnic societies / Dragana Avramov. Session I. . str. AVRAMOV. Centar za demografska istraživanja. – [? str. Dragana Educational attainment of the Yugoslav population / Dragana Avramov. str. 15 Demography of minorities. – 30 str. 1988. Dragana Fertility behaviour of ethnic albanians in Yugoslavia / Dragana Avramov. 11) Prema nasl.] . Evora (Portugal). – (Demografske sveske CDI .:Third Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1989.] . AVRAMOV. – Beograd : Institut društvenih nauka. 4) 458. 1988. – 37 str. – [? str. 455. PENEV. 7-9 October.: International Union for the Scientific Study of Population General Conference. AVRAMOV. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1987. Centar za demografska istraživanja. – (Demografske sveske CDI . DEMOGRAFSKE karakteristike i perspektive i populaciona politika u SR Srbiji = Demographic characteristics and perspectives and population policy in the SR of Serbia. 29 cm. 146 . 1988. AVRAMOV. 456. 20-27 September 1989. – [? str. 2) 460. – 20 str. New Delhy. 1988. 29 cm. Mina Petrović. – [? str. 29 cm. 29 cm Prema nasl. 1988. India. Centar za demografska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka.] . Goran Social and economic consequences of demographic explosion in Kosovo / Goran Penev. 20) 457. Centar za demografska istraživanja. Dragana Two risk for children in Yugoslavia / Dragana Avramov. – Beograd : Institut društvenih nauka. 5) 459. . – (Demografske sveske CDI . AVRAMOV. Centar za demografska istraživanja. 29 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. 6) 1989 461.

POLOŽAJ grana i grupacija na teritoriji SRS bez teritorija SAP u sticanju i raspodeli dohotka : 1979. ANALIZA sirovinske baze i projekcija razvoja rudnika i metalurških kapaciteta obojene metalurgije Jugoslavije do 2000. godine). . . 1983. 1981. – 93 str. 1982 i prvom polugođu 1983. 29 cm 1983 464. 29 cm 1984 465. – Beograd : Institut društvenih nauka. OBEZBEĐIVANJE i priprema kadrova u obojenoj metalurgiji u srednjoročnom periodu 1981-85. – 84 str. . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm 1982 463. OBJEKTIVIZACIJA ekonomskog položaja RMK Zenica i njegovih osnovnih delatnosti : (u 1981. 1981. Centar za ekonomska istraživanja. 1984. 29 cm 1985 466. Centar za ekonomska istraživanja. 1985. celuloze i papira SR Srbije van SAP. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1980 i I pol. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1982. – 164 str.Arhivska građa CENTAR ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA 1981 462. – 110 str. . 29 cm 147 . Centar za ekonomska istraživanja. Centar za ekonomska istraživanja. – 112 str. 29 cm 467. – Beograd : Institut društvenih nauka. ANALIZA uticaja načina finasiranja razvoja na finansijske rezultate MK Smederevo. I deo. 1985. . godine. Centar za ekonomska istraživanja. Centar za ekonomska istraživanja. ANALIZA ekonomskog položaja šumarstva i industrije za preradu drveta. . – 65 str. god.

29 cm 1986 472. – Beograd : Institut društvenih nauka. . XIX str. . 29 cm Naručilac istraživanja: Opšte udruženje obojene metalurgije Jugoslavije. 1985. / redakcija Milan Šojić. 1986. – Beograd : Institut za ekonomiku industrije : Institut društvenih nauka : Zavod za istraživanje tržišta. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Samo za internu upotrebu 469. 1985. i prvoj polovini 1985. VAŽNIJE karakteristike položaja privrede u sticanju i raspodeli dohotka u 1985. Centar za ekonomska istraživanja. godini : prilog za Savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. 29 cm 471. novembra 1985. 1985. 29 cm 474. – 386 str. BILANSI proizvodnje. STANJE i identifikacija problema u sferi akumulativne i reproduktivne sposobnosti privrede : sa rezimeom važnijih nalaza i predloga. – Beograd : Institut društvenih nauka. godine.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Centar za ekonomska istraživanja. 29 cm 473. . Centar za ekonomska istraživanja. Ivan Maksimović. Centar za ekonomska istraživanja. 1985. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 38 str. 468. . godine). godini. razmene i potrošnje i ekonomski položaj jugoslovenske industrije olova i cinka u 1984. OBJEKTIVIZACIJA ekonomskog položaja RMK Zenica i njegovih osnovnih delatnosti : (u 1984. 29 cm 470. – 122 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. . . – 49 str. i 1985. Centar za ekonomska istraživanja. PROJEKAT usklađenog i usaglašenog razvoja industrije prerade metala i crne metalurgije Jugoslavije i o osnovama zajedničkog finansiranja tog razvoja u periodu 1986-2000. celuloze i papira Jugoslavije u 1985. Opatija. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1986. ANALIZA ekonomskog položaja grana i grupacija privrede Crne Gore : (1984-1985). 1986. – 93 str. ANALIZA ekonomskog položaja šumarstva i industrije za preradu drveta. Centar za ekonomska istraživanja. . – 104 str. godini. – 145. 23 cm 148 .

Arhivska građa

475.
UTICAJ proizvodnje čeličnih proizvoda RMK Zenica na grupacije i grane koje ih koriste, primenom input-output analize. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1986. – 76 str. ; 29 cm

1987 476.
ANALIZA kretanja i raspodele društvenog proizvoda i opterećenost privrede društvenog sektora (od 1977. do 1987. godine). – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987 (Beograd : Privredni pregled). – 23 str. ; 30 cm

477.
ANALIZA ekonomskog položaja rudnika i metalurgije obojenih metala i mere poboljšanja. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987. – 65 str. ; 101 cm

478.
ANALIZA ekonomskog položaja rudnika olova, cinka i antimona i mere za poboljšanje. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987. – 95 str. ; 29 cm

479.
EFEKTI politike kamatnih stopa. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987. – 243 str. ; 29 cm

480.
EKONOMSKI položaj članica jugoslovenske banke za međunarodnu ekonomsku saradnju. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987. – 62 str. ; 29 cm

481.
OBJEKTIVACIJA ekonomskog položaja grana i grupacija privrede SFRJ : u prvom polugođu 1987. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987 (Beograd : Privredni pregled). – 101 str. ; 29 cm

1988 482.
UTICAJ ekonomije obrtnih sredstava na rezultate poslovanja RMK Zenica. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1988. – 85 str. ; 29 cm 149

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

1989 483.
EKONONOMSKI položaj RMK Zenica. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1989. – 105 str. ; 29 cm

484.
KOMPARATIVNA analiza ekonomskog položaja grana i grupacija privrede SR Crne Gore u 1986, 1987 i 1988. godini. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1989. – 154 str. ; 29 cm

485.
MOGUĆNOSTI razvoja obojene metalurgije u tržišnim uslovima. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1989. – 238 str. ; 29 cm

1990 486.
KOMPARATIVNA analiza instrumenata ekonomske politike federacije i republika i pokrajina. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1990. – 191 str. ; 29 cm

1991 487.
ANALIZA ekonomskih uslova i efekata ustupanja dela robnih rezervi i skladišnog prostora “Jugopetrolu” Beograd. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1991. – 71 str. ; 29 cm

1992 488.
OBJEKTIVIZACIJA ekonomskog položaja grana i grupacija privrede Jugoslavije : (1990-1991). – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1992. – 151 str. ; 29 cm

489.
PROMENE intervalutarnih kurseva i njihov uticaj na našu privredu u uslovima sprovođenja privredne reforme. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1992. – 236 str. : graf. prikazi ; 30 cm Str. I-II: Predgovor / Ljubica Teslić-Nadlački. – Bibliografija: str. 225-236. 150

Arhivska građa

CENTAR (ODELJENJE) NAUČNE DOKUMENTACIJE

1964 490.
BIBLIOGRAFSKA anotacija dela empirijskog karaktera iz oblasti društvenih nauka : izrađeno za potrebe Savetovanja o metodološkim problemima empirijskih istraživanja / [pripremili] Miroslav Aćimović, Petar Gledić, Radomir Đorđević, Mirjana Lukić, Stojanka Novaković, Zoran Pandurović, Darinka Pavićević, Ljubica Perović, Miodrag Vojisavljević. – Beograd : Institut društvenih nauka, Odeljenje za naučnu dokumentaciju, 1964. – 35/I, 294/II, 20/III str. ; 28 cm

1966 491.
BILTEN dokumentacione građe. – Beograd : Odeljenje za naučnu dokumentaciju Instituta društvenih nauka, 1964-1968 (Beograd : Biro za umnožavanje IDN-a). – 24cm Glavni i odgovorni urednici: od br.1/1966 Ljubica Pejović; od br.2/1968 Koča Jančić. – Izdavač od br.1/1966 Institut društvenih nauka. Sektor naučne dokumentacije. – Od br.1/1966 izlazi četiri puta godišnje.

492.
INFORMATIVNI bilten Instituta društvenih nauka / odgovorni urednik Stoiljković Dragan. – 1966, br. 1-1969, br. 4. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966-1969. – 30 cm Umnoženo na geštetneru. – Dvomesečno

1967 493.
DISKUSIJA na seminaru Ujedinjenih nacija o mnogonacionalnim društvima. – Institut društvenih nauka, 1967. – 653 str. – 29 cm Seminar je održan u Ljubljani od 8-22. juna 1965. godine

151

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

CENTAR ZA POLITIKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I JAVNO MNENJE

1964 494.
DŽINIĆ, Firdus Samoupravljanje u oblasti zajedničke potrošnje u preduzećima / Firdus Džinić. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka, 1964. – 196 str. ; 24 cm Summary. Umnoženo. – Na nasl. str. god. izdavanja: 1963. – Bibliografija: str. 177-196.

495.
GLEDIĆ, Petar Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim ekonomskim i socijalnim pitanjima / Petar Gledić, Zoran Pandurović. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1964. – 162 str. – (Kol. Serija A: Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja, 2).

1966 496.
GLEDIĆ, Petar Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim pitanjima narodne odbrane. – Petar Gledić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966. – [? str.]

497.
OPINION Makers in Yugoslavia / Firdus Džinić, Dragomir Pantić, V.[Vesna] Popović and C.[Charles] Kadushin. – Belgrade : Institute of Social Sciences,1966. – [? str.]

1967 498.
BAĆEVIĆ, Ljiljana Javno mnenje o jugoslovenskoj omladini / Baćević Ljiljana. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

499.
BAĆEVIĆ, Ljiljana Jugoslavija u propagandnim emisijama stranih radio-stanica / Ljiljana Baćević. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.] 152

Arhivska građa

500.
DŽINIĆ, Firdus Javno mnenje o aktuelnim spoljnopolitičkim pitanjima / Firdus Džinić, Vladimir Karlić i Svetlana Milanović. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

501.
DŽINIĆ, Firdus List “Komunist” i njegovi čitaoci / Firdus Džinić, Ljiljana Baćević. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

502.
PANDUROVIĆ, Zoran Jugoslovensko javno mnenje o ostvarivanju privredne reforme / Zoran Pandurović. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

503.
PANTIĆ, Dragomir Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana (prvo istraživanje) / Dragomir Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

504.
PANTIĆ, Dragomir “Barometar” zadovoljstva i nezadovoljstva građana / Dragomir Pantić. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1967. – 85 str. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje javnog mnenja ; 12)

505.
PANTIĆ, Dragomir Etnička distanca u SFRJ / Dragomir Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje javnog mnenja, 1967. – 51 str. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje javnog mnenja ; 2)

506.
PANTIĆ, Dragomir Jugoslovensko javno mnenje o nekim aspektima međunacionalnih odnosa / Pantić Dragomir. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

507.
PANTIĆ, Dragomir Neki aspekti religijskog fenomena u našoj zemlji / Dragomir Pantić. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1967. – 23 str. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje javnog mnenja ; 10) 153

Centar za istraživanje javnog mnenja . – [? str. PANTIĆ. DŽINIĆ. – [? str. 1969. Dragomir Pantić. DŽINIĆ. Firdus Raširenost političko-informativnog dejstva radija.] 514. 1969. Ljiljana Baćević. godine / Dragomir Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka. BAĆEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. Dragomir Pantić. SMILJANIĆ. pokretljivost i društveni krugovi stvaralaca mnenja / Firdus Džinić. 1969. V.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Firdus Stvaraoci mnenja : struktura. – Beograd : Institut društvenih nauka. DŽINIĆ. DŽINIĆ. 1969. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. Firdus Inostrana propaganda u Jugoslaviji / Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka. Dragomir Neki aspekti omladinskog javnog mnenja 1968. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 171 str. 14) 1969 510. 1968.[Vesna] Popović. – [? str. Radomir Odnos građana prema autentičnim vrednostima u kulturi / Radomir Smiljanić. 1969. – [? str.] 512. 1967. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka. – [? str. Firdus Stvaraoci mnenja : teorijska i metodološka pitanja / Firdus Džinić. televizije i štampe u SFRJ / Firdus Džinić.] 511.] 1968 509. 508.] 154 .] 513. Ljiljana Stvaraoci mnenja u Jugoslaviji – Oblici komuniciranja: uticaj na stvaraoce i uticaj stvaralaca / Ljiljana Baćević.

Radomir Stvaraoci mnenja : društvena struktura Jugoslavije i stvaranje javnog mnenja / Radomir Lukić. – [? str. GLEDIĆ. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. REPUBLIČKI i nacionalni sastav kadrova u organima federacije / Milan Matić. – 187 str. Petar Reagovanje građana na nezaposlenost / Petar Gledić. 1969.] 521. 1969. – [? str. 23) 520. Centar za istraživanje javnog mnenja . – Beograd : Institut društvenih nauka. Dragomir Stvaraoci mnenja u Jugoslaviji. – Belgrade: Institute of Social Sciences. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. Deo III. 1969. 1969. 1969. Ušaj. BAĆEVIĆ. LUKIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 196 str.Arhivska građa 515. 1969. / Dragomir Pantić. stavovi i mišljenja stvaralaca mnenja / Dragomir Pantić. OPINION makers in Yugoslavia : (selected Chapters of Yugoslav Survey Report) / edited by Firdus Džinić. PANTIĆ. 1970. Petar Jugoslovensko javno mnenje o problemima privrede Petar Gledić. Sergije Pegan. – [? str. 1969. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 155 . PANTIĆ. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. Deo 3. stavovi i mišljenja stvaralaca mnenja. Ljiljana Kontakt sa sredstvima masovnog komuniciranja / Ljiljana Baćević.] 1970 522.] 516. GLEDIĆ. Mijat Damjanović i N.] 517. Vrednosti.] 518. 29 cm 519. Public Opinion Research Center. . Dragomir Stvaraoci mnenja : vrednosti.

DŽINIĆ. – [? str. 39) 529. naknadno je pronađen štampani primerak publikacije koja je opisana pod brojem 533 i u kojoj je navedeno autorstvo. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. – Summary. 1970. Ljiljana Baćević i Srećko Mihailović. Međutim. – [? str. 156 . Dragomir Barometar zadovoljstva građana : drugo ispitivanja / Dragomir Pantić. 1970. 1970. 1970. 160-167. Dragomir Dečji stavovi prema sopstvenoj i drugim nacijama / Dragomir Pantić.] 526.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. * Prilikom prikupljanja građe preko sekundarnih izvora pronađeni su podaci o ovoj publikaciji koja je opisana kao anonimna. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Firdus Čitaoci “Politike” : struktura i odnos prema listu / Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 528. 1970. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1970. – 170 str. – [? str. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. Petar Stavovi građana o aktuelnim ekonomskim i socijalnim problemima / Petar Gledić. godine / priredila Slavka Todorović . 28) Bibliografija: str.] 527. 523. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. Pošto ne postoji mogućnost da se ove publikacije uporede i utvrde tačni podaci ostavljen je opis obe ove publikacije.] 525. – 68 str. DAMJANOVIĆ. Centar za istraživanje javnog mnenja . PANTIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka. Centar za istraživanje javnog mnenja . Petar Javno mnenje poljoprivrednika o aktuelnim problemima sela / Petar Gledić. PANTIĆ. 1970. Mijat Učešće birača u izboru poslanika za Saveznu skupštinu / Mijat Damjanović.]* 524. BIBLIOGRAFIJA izborni sistem i izborni proces u periodu od 19631969. GLEDIĆ. GLEDIĆ.

] 536. – Beograd : Institut društvenih nauka. Deo 1. BAĆEVIĆ. – [? str. – [Izveštaji i studije] Registar 1971 534. 1970. 29 cm. 1970. 1971.] 531. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 537. Slavka Bibliografija izborni sistem i izborni proces u periodu od 1963-1969. PANTIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 157 . – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Radomir Čitanost knjiga u SFRJ kao indikator odnosa građana prema autentičnim vrednostima kulture / Radomir Smiljanić.Arhivska građa 530. – [? str. / Ljiljana Baćević. – [? str.stavovi Beograđana o socijalnim razlikama / Dragomir Pantić.] 533. Centar za istraživanje javnog mnenja. PANTIĆ. STOJIĆ. TODOROVIĆ. 1971. – Beograd : Institut društvenih nauka. SMILJANIĆ. godine / Slavka Todorović . – Beograd : Institut društvenih nauka. STOJIĆ. 1970. 1970. Dragomir Žena u informativno-političkoj štampi / Dragomir Pantić.] 532. Ljiljana Baćević. – Beograd : Institut društvenih nauka. Ljubomir Nezavisnost individualnog suđenja od društvenog pritiska u prirodnim i veštačkim uslovima / Ljubomir Stojić.] 535. . – [? str. Ljubomir “Seksualna revolucija” i moral mladih / Ljubomir Stojić. Mijat Damjanović. PANTIĆ. – 81 str. 1971. Dragomir Raširenost i obim egalitarne i neegalitarne orijentacije . – [? str. 1971. Dragomir Omladina Beograda o međunacionalnim odnosima / Dragomir Pantić. Ljiljana Kulturni život Beograđana.

Ljiljana Socijalna rasprostranjenost sredstava masovnog komuniciranja u Beogradu / Ljiljana Baćević. Dragomir Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana (treće.] 544. Ljiljana Slušaoci Studija B / Ljiljana Baćević. – Beograd : CDI CK SKJ : Institut društvenih nauka. – [? str. Vladimir Milić. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1972. 1972.] 542. četvrto i peto istraživanje) / Dragomir Pantić. PANTIĆ. 1972. – [? str. Ljiljana Baćević. 1972. 1972 538. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 543. DŽINIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 540.] 158 .[Milan] Milinković. – Beograd : Institut društvenih nauka.[Ljiljana] Donović i M. Vladimir Štambuk i Vladimir Goati. BAĆEVIĆ. GRAĐANI i Savez komunista / Firdus Džinić.] 541. – [? str. 1972. – Beograd : Institut društvenih nauka. struktura čitalaca i njihov odnos prema listu / Ljiljana Baćević. BAĆEVIĆ. – [? str. 1972. – Beograda : Institut društvenih nauka. Ljiljana Kulturni život Beograđana. – [? str.] 539. Lj. BAĆEVIĆ. – [? str. Ljiljana “Svijet” i njegovi čitaoci: rasprostranjenost lista. 1972. – [? str. Deo 2. BAĆEVIĆ. / Ljiljana Baćević.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Firdus Jugoslovensko javno mnenje: stavovi omladine i stavovi prema omladini / Firdus Džinić.

Dragomir Ocene i očekivanja građana o kretanju cena i standarda / Dragomir Pantić. – (Javno mnenje Beograda. Sergije Pegan. 1974.Centar za istraživanje javnog mnenja. Vladimir Goati i Dragomir Pantić / Beograd : Institut društvenih nauka.] 547. RAŠIRENOST pušenja u Beogradu i stavovi građana prema predlogu da se zabrani pušenje u prevoznim sredstvima. STAVOVI Beograđana prema privatnom sektoru. 1973. OCENE Beograđana o 1972. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm. .] 550. – [? str. BAĆEVIĆ. Dragomir Intenzitet religiozne i nereligiozne orijentacije u Beogradu / Dragomir Pantić. 1973.Arhivska građa 545.Centar za istraživanje javnog mnenja. – (Javno mnenje Beograda. i želje za 1973. Izveštaji i studije. Snežana Joksimović. . – Beograd : Institut društvenih nauka. Izveštaji i studije. Ljiljana Raširenost inostrane pisane i radio-propagande u Jugoslaviji / Ljiljana Baćević. – 11 str. Izveštaji i studije. 96) 1974 549. – 27 str. godinu. Mijat Damjanović. 1974. 1972. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 551.Centar za istraživanje javnog mnenja. PANTIĆ. – [? str. Snežana Joksimović.] 159 . 1973. – [? str. – [? str. 78) 548. . – 14 str. 29 cm. PANTIĆ. 1974. 41) 1973 546. – (Javno mnenje Beograda. 29 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. radnim prostorijama i na sastancima. GRAĐANI Beograda o nacrtu Ustava i ustavnoj debati / Miodrag Višnjić. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka.

Aleksandra Beograđani o današnjoj mladoj generaciji / Aleksandra Mitrović. 1975. 1975 552. – 18 str. – [? str. . Izveštaji i studije. 1976.Centar za istraživanje javnog mnenja. – (Javno mnenje Beograda. FUNKCIONISANJE delegatskog sistema u Beogradu / Sergije Pegan. Dragomir Pantić. Ranka Stanojević i Vera Marković / Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. – (Javno mnenje Beograda. . 1975. – 12 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Javno mnenje Beograda. MITROVIĆ. Firdus Otvorenost jugoslovenske televizije stranim uticajima / Firdus Džinić. . Centar za istraživanje javnog mnenja. 29 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm. 1976.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 1976. 1975. MITROVIĆ. Snežana Joksimović.] 553. Ljiljana Baćević. 193) 557. Petar Gledić i Ranka Stanojević. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za istraživanje javnog mnenja. – Beograd : Institut društvenih nauka. 163) 555. Izveštaji i studije. MARKOVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. Vera Beograđani o godišnjem odmoru / Vera Marković. OBAVEŠTENOST i stavovi beogradskih komunista / Sergije Pegan. Izveštaji i studije. – 5 str. Centar za istraživanje javnog mnenja.] 1976 556. 29 cm. 191) 558. Vera Beograđani o funkcionisanju zdravstvene službe grada i o “beloj knjizi” / Vera Marković. 1975. – 15 str. Vladimir Goati. 178) 160 . Vladimir Goati.] 554. DŽINIĆ. – (Javno mnenje Beograda. MARKOVIĆ. Izveštaji i studije. . – [? str. Aleksandra Beograđani o ženskom pitanju / Aleksandra Mitrović. 29 cm.

] 563. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. . – Beograd : Institut društvenih nauka. M. 185) 561. – 14 str. 1976. – 24 str. PANTIĆ. STANOJEVIĆ. 1976. Firdus Međunarodno komuniciranje danas i objektivni uslovi za informativnopropagandno delovanje Jugoslavije prema inostranstvu / Firdus Džinić. . – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 26 str. Izveštaji i studije. Dragomir Trendovi ekonomske svesti građana : jedno poređenje objektivnih ekonomskih pokazatelja i stavova Beograđana / Dragomir Pantić. Dragomir Stav Beograđana prema svom gradu / Dragomir Pantić. DŽINIĆ. . STANOJEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za istraživanje javnog mnenja. Centar za istraživanje javnog mnenja. Ranka Beograđani o petoj konferenciji nesvrstanih u Kolombu / Ranka Stanojević. – (Javno mnenje Beograda.] 161 . 166) 562. 192) 564. – (Javno mnenje Beograda. 29 cm. . – (Javno mnenje Beograda. 1976. – (Javno mnenje Beograda. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1977. 168) 560. 1976. PANTIĆ. Sergije O delegatskom sistemu i mesnoj zajednici / Sergije Pegan. – 22 str. 29 cm. – [? str. – 8 str. Izveštaji i studije. 29 cm. Izveštaji i studije. Izveštaji i studije. Izveštaji i studije. PEGAN. 1976.Arhivska građa 559.[Mirjana] Pavlović. SLAVUJEVIĆ. . 29 cm. – (Javno mnenje Beograda. 1976. Centar za istraživanje javnog mnenja. Centar za istraživanje javnog mnenja. Zoran Ostvarivanje ustavne koncepcije udruženog rada / Zoran Slavujević. 190) 1977 565. Ranka Beograđani o nacrtu Zakona o udruženom radu / Ranka Stanojević. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm. Centar za istraživanje javnog mnenja.

– [? str. – [? str. 1979. Mirjana Predstave o Jugoslaviji u stranoj javnosti / Mirjana Vasović.] 1980 572. – [? str. Ljiljana Sistem informisanja u funkciji samoupravnog odlučivanja / Ljiljana Baćević. BAĆEVIĆ. FLERE. Sergej Beograđani o reformi srednjeg obrazovanja / Sergej Flere. Ljiljana Sistem informativno-propagandnog delovanja Jugoslavije prema inostranstvu / Ljiljana Baćević. VASOVIĆ. Zoran Slavujević. Ljiljana Pravci.] 571.] 568. BAĆEVIĆ. 1978 566.] 567. 1978.] 570. 1978. – [? str. Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. DŽINIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. – [? str.] 162 . Milivoje Trklja. 1980. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1979. Sergije Pegan.] 1979 569. 1978. 1979. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. FUNKCIONISANJE delegatskog sistema u Beogradu / Dimitar Mirčev. Firdus Ostvarivanje ustavnog načela javnosti u radu organa i nosilaca javnih funkcija / Firdus Džinić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. BAĆEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. mogućnosti i sredstva aktivnog informativno-propagadnog delovanja Jugoslavije prema inostranstvu / Ljiljana Baćević. Sergije Pegan. – Beograd : Institut društvenih nauka.

Mirjana Slika o Jugoslaviji u stranoj štampi / Mirjana Vasović. 198. Vera Marković. BAĆEVIĆ. – Institut društvenih nauka.] 576. 1980.Arhivska građa 573.] 577. VASIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str.] 578. Zdenko Informisanost i stavovi o terorističkim organizacijama / Zdenko Roter. Ljiljana Prisustvo informacija iz stranih izvora u medijima SR Srbije / Ljiljana Baćević. – [? str. – [? str. DŽUVEROVIĆ. DŽUVEROVIĆ. 1982. 1980. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 1982 580. IVANOVIĆ. – [? str. 1980. VASOVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. Borisav Procesi informisanja u društveno-političkim organizacijama / Borisav Džuverović. – [? str.] 575.] 574. – [? str. Borisav Kulturni život beogradske omladine / Borisav Džuverović. Stanoje Ostvarivanje reforme obrazovanja i vaspitanja u Beogradu / Stanoje Ivanović. 1980.] 163 . Vojislav Koštunica. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Vera Marković. – Beograd : Institut društvenih nauka. Vojislav Koštunica. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 1981 579. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1980. – [? str. 1981. Firdus Džinić. Pavle Funkcionisanje delegatskog sistema odlučivanja u Beobanci / Pavle Vasić. PEGAN Sergije Ostvarivanje društvenih dogovora u Beogradu / Sergije Pegan. ROTER.

Mirjana Vasović. JAVNO mnenje Beograda o aktuelnim ekonomskim. Mirjana Vasović. društvenim i političkim pitanjima / Sergije Pegan. – [? str.] 587. – Beograd : Institut društvenih nauka.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. JAVNO mnenje Beograda o aktuelnim ekonomskim. 1984. OSTVARIVANJE ustavne pozicije opštine u gradu / Milan Vujičić.] 585. 1984. 1982. – [? str. Mirjana Vasović i Sergije Pegan. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. Vladimir Goati. Ljiljana Baćević. Ranka Rajaković. Vojislav Samodoprinos radnih ljudi i građana za izgradnju objekata društvenog standarda i rešavanje komunalnih problema u Beogradu / Vojislav Koštunica. Vera Marković. – Beograd : MC OSK u Beogradu : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. Vera Marković. 1983. Jasmina Vujović. Jasmina Vujović. Ljiljana Informisanje i razvoj samoupravnih odnosa u organizacijama udruženog rada / Ljiljana Baćević. Vojislav Koštunica. Ljiljana Baćević. BAĆEVIĆ. BAĆEVIĆ. KOŠTUNICA. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. – [? str. – [? str.] 1983 582. Vojislav Koštunica. Srećko Mihailović. Sergije Pegan. – Beograd : Institut društvenih nauka. Vladimir Goati i Vera Marković.] 164 . Ljiljana Informisanje u radnim organizacijama u funkciji ispoljavanja interesa / Ljiljana Baćević. 581. 1984.] 583. – Beograd : Institut društvenih nuka. BAĆEVIĆ. političkim i drugim pitanjima / Sergije Pegan. 1983.] 586. Ljiljana Predstave o Beogradu u jugoslovenskoj štampi / Ljiljana Baćević. Jasmina Vujović.] 1984 584. 1984. Borisav Džuverović i Dragomir Pantić.

– [? str. V.] 590. ZAPOSLENI u društvenom sektoru SFRJ (članovi SKJ i nečlanovi) o aktuelnim društvenim pitanjima (anketno istraživanje). – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. A. Jasmina Građani – uprava. – [? str. 1985. . – [? str. – (Centar za društvena istraživanja . 28 cm. – [? str. 1985. BAĆEVIĆ. Jasmina Vujović i Branislava Bujišić. 1985. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1985.Arhivska građa 1985 588. PREDSTAVE o socijalnim razlikama u javnom mnenju Beograda / Dragomir Pantić. Sergije Pegan. VASOVIĆ. 1985.] 592. Vera Marković. 65) 165 . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka : MC OSK. komunalne radne organizacije i stručne službe SIZ-a / Jasmina Vujović. – Beograd : Centar za društvena istraživanja predsedništva SKSKJ : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. MARKOVIĆ. 1985. VUJOVIĆ. Vera Barometar štednje u Beogradu / Vera Marković. Jasmina Vujović i Ranka Rajaković. – Beograd : Institut društvenih nauka. Vera Marković. Ljiljana Verska štampa / Ljiljana Baćević. – [? str.] 593.] 589. VUJOVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. Mirjana Otuđenje kao psihološki korelat religioznosti / Mirjana Vasović. Jasmina Institucionalizovana religija na teritoriji Beograda sa posebnim osvrtom na Srpsku pravoslavnu crkvu / Jasmina Vujović.[Aleksandar] Minić. – 213 str. 1985.] 591.] 594.

Mirjana Politička socijalizacija / Mirjana Vasović. Beograd : IIC SSOS : Institut društvenih nauka. Dušan Davidović.] 597. Đorđević. PANTIĆ.] 598. 1986. .] 596. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 166 . – 543 str. 1990. 1986. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. ZAPOSLENI Jugosloveni o važnim društvenim pitanjima : članovi SK. – [? str. 69) 1990 599. 1986.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 28 cm. – (Centar za društvena istraživanja . – Beograd : CDI CK SKJ : Institut društvenih nauka. – [? str. bivši članovi/nečlanovi. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. Dragomir Nacionalna svest mladih u Srbiji bez SAP / Dragomir Pantić. VASOVIĆ. – [? str. 1986 595. 1986. PANTIĆ. Dragomir Politička kultura mladih u Srbiji / Dragomir Pantić. Jasmina Vujović i B. SEKUNDARNA analiza rezultata empirijskih istraživanja SKJ / Jordan Aleksić.

– 128 str.Arhivska građa CENTAR ZA PRAVNA ISTRAŽIVANJA 600. – Beograd : Istitut društvenih nauka. 18 list. Dragoljub Stanje i tendencije razvoja samoupravne normativne delatnosti i samouporavnih odnosa u radnim organizacijama u oblasti industrije / Dragoljub Vukčević. str. – Naslov originala: La These de doctorat en droit / Henry Capitant. – Paris : Institut de Droit Compare de l’Universite de Paris. CAPITANT. – (4. 29 cm 167 . 365-369.izd).: Samo za internu upotrebu. – Beograd : Institut društvenih nauka. Gordana Popović. Pavle Sistem državnih regulativa u oblasti tržišta i cena : doktorska disertacija / Pavle S. Dragoslav Dinić. – Umnoženo za odbranu 603. 1971. 1962.]. VUKČEVIĆ.n. VASIĆ. 30 cm Bibliografija: list. 1971. POPOVIĆ. . Centar za pravna istraživanja. organa uprave i banaka / Slavoljub Popović. – Ovo izdanje je pregledao Leon Julliot de la Morandiere u saradnji sa Institutom za uporedno pravo Univerziteta u Parizu. Henry Doktorska disertacija iz pravnih nauka / Henry Capitant . – Beograd : [s. – 29 cm 602. – 370. 1951 601. Slavoljub Stanje i tendencije daljeg razvoja samoupravne normativne delatnosti i razvoj samouporavnih odnosa u radnim organizacijama društvenih službi. – 29 cm Na vrhu nasl. prevod Nada Rajšić. Odeljenje za političke i pravne nauke. – Beograd : Institut društvenih nauka. Ljiljana Đurović. Vasić. – 283 str. Ilija Mihailović. 1967. Centar za pravna istraživanja. – 108 str.

Odeljenje za sociologiju. – 263 str.J. GOODE W. .K. – Bibliografija: str.[1] . 29 cm. 1954 606. . Bernard Analiza sadržaja / Bernard Berelson.K. 7) Samo za internu upotrebu. – Beograd : IDN. 1952. prevod Gligorije Ernjaković. Goode. 1960. P Hatt. – (Bilten . BILTEN dokumentacione građe međunacionalnih odnosa i federalizma / glavni i odgovorni urednik Koča Jončić. SOCIOLOŠKO istraživanje komune u Jugoslaviji : (materijali sa savetovanja održanog u Ljubljani januara 1965. Lindzey. 607. – New York. MARINKOVIĆ. – 28cm 605. – 78 str. Odeljenje za sociologiju .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.12. 1) Prevod dela: Content Analysis / Bernard Berelson (objavljeno u »Handbook of Socialpsychology«. – (Metode u Sociološkom istraživanju . Metode socioloških istraživanja : odabrana poglavlja / W. 168 . 1966. . 18. . 1966.J. 25 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. . – 98 str. Radivoje Uticaj komune na proces integracije u privredi / Radivoje Marinković. – 363 str. 29 cm. – (Serija A / Institut društvenih nauka. br.). Goode. sv. br. – Beograd : Odeljenje za sociologiju Instituta društvenih nauka : Inštitut za sociologijo in filozofijo pri univerzi v Ljubljani. BERELSON. 1973-1977 ([Beograd] : Štamparija Crvenog krsta Jugoslavije). CENTAR ZA SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 604. 1) Prevod dela: Methods in Social Research / W. P Hatt . – 29 cm 608.1977. – Beograd : Institut društvenih nauka.J. Odeljenje za sociologiju. 1962. – Beograd : Institut društvenih nauka : Centar za socijalna istraživanja. – 1973. Miloš Jovičić.

19671973 ([umnoženo na geštetneru]). br. .1. br. BILTEN bibliografskih radova iz oblasti društvenih nauka. – 30 cm 611. – Beograd : Institut društvenih nauka. br. – 1988.Beograd : Institut društvenih nauka . br. – 28cm Izdavač: od br. Sektor naučne dokumentacije.SERIJSKE PUBLIKACIJE 609. br. 1. 1stitut društvenih nauka. – Beograd : Ministarstvo za brigu o porodici : Institut društvenih nauka – Centar za demografska istraživanja. 1 (1964)-god. – 30 cm Po potrebi ISSN 0354-4834 . 2000– (Beograd : Službeni glasnik).1967. – 1992.Odeljenje za naučnu dokumentaciju. od br. Centar za dokumentaciju i biblioteku. 1992-. 2.God. DEMOGRAFSKI pregled / urednik Ana Gavrilović. 1964-1965 Šapirografisano Povremeno 610.jun/1973 Institut društvenih nauka. – God.avg.jan. – Beograd : In- 613. 1988-. 1– . .[1] (2000) – . DEMOGRAFSKE sveske / Centar za demografska istraživanja IDN. br./febr . br. Odeljenje opštih poslova i Biblioteka 169 . IDN aktuelnosti / urednik Ljubica Perić.mart/april/1970 Institut društvenih nauka. . – Beograd : Institut društvenih nauka.1973. 3 (1965)./sept. PREGLED prinovljenih knjiga. – 29 cm ISSN 0354-4923 = Demografske sveske 612.

br. str.Institut društvenih nauka 616. Milosav Janićijević. 3/4/1999. Sreten Vujović. Aljoša Mimica. od br. God. Gordana Tripković . 1 (1974) . Borisav Džuverović. . SOCIOLOŠKE studije / Univerzitet u Beogradu. Slobodan Antonić. od br.. Slobodan Vuković .23 cm Tromesečno ISSN 0350-1345 = Samoupravno pravo 615. 1961-.socioloskipregled.God.God. Od br. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za pravna i politikološka istraživanja.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 1-2/1968 podnaslov: Časopis Srpskog sociološkog društva. 1974-1989. Živan Tanić. Slobodan Bakić. – 24 cm Glavni i odgovorni urednik: Milosav Janićijević (od br. 3/4/2000 Slobodan Vuković . br. – Beograd (Narodnog fronta 45) : Sociološko društvo Srbije. Centar za sociološka istraživanja. 1966-1967. Stjepan Gredelj. 1/2/2004. ćirilicom Dostupno i na: http://www.23 cm Tromesečno ISSN 0085-6320 = Sociološki pregled Pokrenut kao zbornik 1938. Trivo Inđić. Obnovljen kao zbornik 1961. SOCIOLOŠKI pregled : časopis Sociološkog društva Srbije / glavni i odgovorni urednik Mihailo V. 1/1998. . 3/1993. 1992-. Imao prekide u izlaženju (1962-1963. br. 2/2006. br. Institut društvenih nauka. Od br.yu Tromesečno ISSN: 0085-6320 = Sociološki pregled 170 . 614.. 1. 1969). Anđelka Milić. od br. 1/1977 podnaslov: Časopis sociološkog društva Srbije. ovo je. Popović. 16. Kao časopis izlazi od 1964. – 1992. 1. Đorđije Uskoković. . urednik Đorđe Tasić.1/1997 Milan Brdar . Urednici: Slobodan Bosnić. – Beograd : Institut društvenih nauka. Trivo Inđić. Zoran Avramović . 115) prvi pravi sociološki časopis kod nas. 4 (1989) . po Milovanu Mitroviću (Jugoslovenska predratna sociologija. SAMOUPRAVNO pravo / glavni i odgovorni urednik Borivoje Romić. 1 (1961). Milena Davidović. od br.) ISSN 0354-3838 = Sociološke studije . u izdanju Društva za sociologiju i društvene nauke. Uglješa Zvekić.org.

d. Prosveta. Institut društvenih nauka. – 24 cm Glavni i odgovorni urednici: od br.). 1 (1963). 1.1/2/1968.yu/komunikacija/casopisi Tromesečno ISSN 0038-982X 171 . Bor (od br.Miladin Kovačević. Čačak (od br. Službeni glasnik.).). 1/4/2001.Dušan Breznik. “Radiša Timotić”.v.4/1966. 1/4/1978. – God. Beograd (od br. Štamparija: Štamparsko izdavačko preduzeća Bor. od br. Republički zavod za statistiku. Glasnik.1/2/1997 urednik Mirjana Rašević .Serijske publikacije 617.).) ISSN:0038-982X = Stanovništo Dostupno i na adresi: http://www.). 1/4/1979/80/81.Miloš Macura. 1/4/2005. od br. 3/4/1968.). od br. – Beograd : Centar za demogradska istraživanja Instituta društvenih nauka Univerziteta u Beogradu : Društvo demografa Jugoslavije. 1/4/2003. Beograd (od br.org. br.. 1/4/1/2/1989/90. 1963-. STANOVNIŠTVO / glavni i odgovorni urednik Miloš Macura. Svetlost. Beograd (od br.komunikacija. 1/4/1995. Beograd (od br. Beograd (od br. 1/4/1987/88. Beograd (od br.).

258. 259 ARANĐELOVIĆ. 552. 522. 501. 380. M. 400. 511. Mira 321. Štefica 350 BAKIĆ. Zoran (urednik) 616 AVRAMOVSKI. Boris 379. 549. 538. 374 ANTONIĆ. 582. Zoran 380. Jovan 136. 588 BAĆEVIĆ. 381. 370 BEGOVIĆ. 44 AĆIMOVIĆ. 267. 387 ALENDAR. Ljiljana 236. 276. 137. 531. Dragoslav 224 AVRAMOVIĆ. Sofija 359. 585. 393. Miroslav (priređivač) 490 ADŽIĆ. Žak AVRAMOV. 289 B BAĆEVIĆ. Branislava 362. 442. 325 ARANĐELOVIĆ. 375. 443 AVRAMOV. 586 BAĆEVIĆ. Vladimir 181 ATALI. Draga 346 BELOPAVLOVIĆ. Maja 388. ALINČIĆ. (redaktor) 278 ARZENŠEK. Slobodan (urednik) 616 ANTONOVSKI. 185. Svetislav T. 343. 365. 322 ARALICA. E. 566. Živko 254. Draga (koautor) 353 BEQAJ. 57. 569. Vlajko (predgovor) 44 BELOPAVLOVIĆ. Behlull v. 360. 537. 371. 498. 357. 359. 353. Džudi 392 BEĆAJ. Ljiljana 252. Milenko 87 BAT. Srboljub (koautor) 356. Dragana (redaktor) 353 AVRAMOVIĆ. 396. Slobodan 616 BALETIĆ. 257 ALEKSIĆ. Miroslav R. 351. 200. 342 ANIČIĆ. 583. 274.AUTORSKI REGISTAR A AĆIMOVIĆ. Ljiljana (koautor) 276. Ljiljana (redaktor) 360 BAĆOVIĆ. 13. 395 AVRAMOVIĆ. 381. 453-457. 389. Bojana 407 BAN. 510. 334. 350. 278. 534. Radovan 113 BAKIĆ. (koautor) 371 ANDRIJAŠEVIĆ. 543. Svetislav T. 379 ANTIĆ. 272. Ljubomir 321. (koautor) 310 ARANĐELOVIĆ. 397. Jacques v. 540. 584. 367 ALEKSIĆ. Svetislav T. Miloš 369. Srboljub 342. Žak 152 ATTALI. 363. Jovan 12. 392. Zoran 406 ARANĐELOVIĆ. 397 BEGOVIĆ. Jordan 595 ALEKSIĆ. Slobodan 389 ANTONIĆ. Dragana 346. 390. 370. Nikola 379 ARANĐELOVIĆ. 378. 572. 539. 268. 439. 406 BAHTIJAREVIĆ. Dragana (koautor) 353. 499. Aleksandra 370 ANDREJEV. 541. 573. 458. ATALI. Behljulj 173 . 391. Behljulj 363. 322 ALUND. 388. 373. BEĆAJ. Zvonimir 285 BALON. 461 AVRAMOV. 356. Zagorka 329 ANTIĆ. 444447. 394.

Neven 397. Nada 334 BOGOSAVLJEVIĆ. 281 BUJIŠIĆ. Slobodan 261 BOSNIĆ. Manojlo (predgovor) 91 BROĆIĆ. Henry v. 321 BREZNIK. 89. 114. 428. 45. Slavko 379 CEKOVIĆ-Vuletić. 381 BOGDANOVIĆ. Oiva 285 BLAGOJEVIĆ. Hadley v. 386. 346. BREJSVEL. 316. Tomislav 162 BOGDANOVIĆ. 397. 359. Manojlo 280. 410. 400 BUJIŠIĆ. Marjan 269 BROĆIĆ. 287. 392 BRDAR. 418. 254. Bernard 605 BERIĆ. 430. 400 BOSNIĆ. 393. Veljko A. Mila 448 BOGOSAVLJEVIĆ. 393. 347. 388. 254. 265 . Branislava 342. 115. 416. 390. 429. 388 BULAJIĆ. 378. 426. 414. Anri CARIĆ. Stefano BIBER. 317. 353 BERNSTEIN. 394. Xavier v. Aleksandar 239. Dragutin 334 BRDAR. 434. Milan (urednik) 616 BREJSVEL. Ljubo 34. 406. BJANČINI. Milan 377. 365. 353. Stefano 370 BJELAJAC. Wendy v. 15. Dragoljupka 345 CICOVIĆ. Marinko (koautor) 354 BOUGAREL. Ranko 363 BUJIČIĆ. Dušan (predgovor) 103. Slobodan 313 BOBAN. 396. Adolf 270 BJANČINI. 407 CVETKOVIĆ. 279 BIBIČ. 281 BRITOVŠEK. 266. 407 BOŠKOVIĆ. Miroslav 268. 390. 420. 384. Blago 342. Vladimir N. Vendi BRATINA. Blago (koautor) 356 BLAGOJEVIĆ. 362. Karmen (koautor) 345 BRČIN. Vendi 363 BREZNIK. KAPITON. Dušan (koautor) 308. KENTRI. 379. Dragoljupka (koautor) 218 CVETIĆANIN. Mirjana (koautor) 385 BOGAVAC. Simonida 382 CICOVIĆ. 397. 374. 272 CVETKOVIĆ. BERNŠTAJN. 362. 344. Ričard BERNŠTAJN. 293. BERELSON. 294. 449 BREZNIK. Branislava (koautor) 354. Slavoljub 22. 367. 589 BUJIŠIĆ. Dušan (urednik) 617 BRIDA. 308. Marina 394 BLAGOJEVIĆ. Olivera 73 C CANTRIL. Žarko 285 BURIĆ-Ćuković. 429 BREZNIK. 400 BOŠNJAK. 358 BROĆIĆ. Slobodan (urednik) 616 BOŠKOVIĆ.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 329. 421. 262. 357. Ksavije 370 BUGARSKI. 389 CVJETIĆANIN. Dušan (redaktor) 277 BREZNIK. Manojlo (redaktor) 295 BUGAREL. 408. 347. 393. 356. 389. Budimir 324 BOŠNJAK. 400. Marinko 354. Mira 377. 380. BREZNIK. Richard v. Branislava v. BUGAREL. 257. Rajko (koautor) 379. 372. Ksavije BRACEWELL. 390. 150. 304. 298. Branislava BUKVIĆ. 377. 385 BOBIĆ. 345. 90. Branislava (prevodilac) 152 BUJIŠIĆ-Petrović. 294. Dušan (priređivač) 319. 372. Hedli CAPITANT. 359. Mirjana 343. Danijel 395 174 . 320-322. Slobodan 343 BJORBACKA. 308. Stefano v. Rajko 348. Berislav 88. 367. 397 BUKVIĆ. Dušan 14. Ričard 337 BIANCHINI. 347. 348 BLAGOJEVIĆ. 365. 138. 356. 265 BOBIĆ. 348. Silvano 314. Milan 270 BULAJIĆ. BUJIŠIĆ. Marija 58. Srđan 352. 276 BRČIĆ . 378 BOLČIĆ. Dušan 252.

292. Firdus (priređivač) 376 DŽINIĆ. Nikola 285. Milan 36. 276. Maja 400. 497. 318. Petar 293 DŽ DŽINIĆ. Maja (koautor) 396 DRAŠKIĆ. Mladen 178. 400 ĐILAS. 309. 371. 494. 274. Nenad 370 DIMITRIJEVIĆ. Borisav (urednik) 616 Đ ĐAJIĆ. Vida 91 ČULAR. 356 ČOK. Dragoljub 144 DRAKIĆ. 275. Dragoslav (koautor) 603 DINIĆ. 360. 396 . 351. Zvonimir 281 DAMNJANOVIĆ. Čedomir 400 Ć ĆEĆEZ. 363. Aleksandar 334 DENIS. Borisav (koautor) 583 DŽUVEROVIĆ. Ladislav 289 DENDA. 552. 525. Firdus (koautor) 17. Jovan 269. Dragoslav K. 579 DŽUVEROVIĆ. Mijat (koautor) 521. Kosta (koautor) 180 ČIČKARIĆ. 271. 500. Zoran 367 ĐIKANOVIĆ. Dragomir 261. 397. Radivoj 285. Goran 403 ČUMIKOV A. 573 DŽINIĆ. 406 DRAKIĆ. 574. 266-268. Ljubiša 395 DILIĆ. Momir 356.N. Milica 397. 501. 323. David 357 DAVIDOVIĆ. Dragoslav 325 DINIĆ. 400 ĆULIBRK. 397. Borisav 211. Zoran 390. Milan (prevodilac) 181 175 . Mijat 275. Zoran 337 ĐORĐEVIĆ. Nina 370 DONOVIĆ. Kosta 338 ČAVOŠKI. 171. 570 DŽINIĆ. 365. Firdus (urednik) 273. 360. 400. 371 ČUPIĆ. Boris 23 DESPOTOVIĆ. Milena (urednik) 616 DAVIDOVIĆ. 270 DEAK. Aleksa 370 ĐINĐIĆ. 334. 396. 369. 220. 542. Dimitrije 254 ĐORĐEVIĆ. Momčilo 143. 373. Edhem 92 DIMITRIJEVIĆ. (priređivač) 74 DJUNDI. 269 D DAJOVIĆ. Dušan (koautor) 595 DAVIDOVIĆ. Milena 225. 315. B. 344 DAVIDOVIĆ. 365. DOBRKOVIĆ. 282. Jelena (koautor) 276 DAŠIĆ. Milena 362. Svetozar 35. 378 DRAGIŠIĆ. Veselin 390 DUJANOVIĆ. Miloš 401 ĐERKOVIĆ. 524 DAMJANOVIĆ. Vojin 281 DAKOVIĆ. Lilijana 240 ČOBELJIĆ. Pero 269 DAMJANOVIĆ. 309.V. Ljiljana (koautor) 541 DRAGIĆEVIĆ-Šešić. Vojin 362. 518 DŽUVEROVIĆ. 266 DRAŠKOVIĆ. 342. 406 DAMJANOVIĆ. 535. 565. 221. 285 ĐORĐEVIĆ. 378 DINIĆ. (koautor) 595 ĐORĐEVIĆ. 511514. Milivoj 333 DRAŠKOVIĆ. 546 DAMJANOVIĆ.Autorski registar Č ČAVOŠKI. 313 DIMITRIJEVIĆ. 190 DRAŠKOVIĆ. 281 DANOJLIĆ. Marija 368 DRAŠKIĆ. Firdus (predgovor) 50 DŽINIĆ. 214. Mohamed 285 DMITRIEV A. Firdus 59. 291. 393. 543. Henri 285 DEPOLO.

373 381. Nenad 361. 360. 398. 369 . 367. 345 FRIMEN. Jadranka 400 GLUMAC. v. GOŠNIK. 367 GAMS. 424. 349. 315. Vladimir (urednik) 391 GOLENKOVA. 368. 275. 405 ĐURĐEVIĆ. 351. Dragana M. 365. Ivan 24 G GABER. 325 ĐUROVIĆ. Gligorije (prevodilac) 606 F FILIPOVIĆ. 555. J. Mladen 307. ĐORĐEVIĆ. 310. ĐUROVIĆ. 371. Đorđe 356. 359. 337. 382 ĐURIČIN. Branislav 258. 553. 373. v. Majkl (urednik) 363 FRIMERMAN. 372. 345. Ana (urednik) 610 GIJOM. Radomir (predgovor) 157 ĐUROVSKI. Dušan (koautor) 148. 358. 405 ĐURĐEV. Milorad 349 ELSNER. Petar 396. Aleksandar (predgovor) 118 FLERE. Milorad 390 FINK-Hafner. 516. Michael v. 374 GAVRILOVIĆ. 352. 294. 367. Miroslava (koautor) 317 ĐORĐEVIĆ. 387 GOLENKOVA. 357. Slobodan 281 GLUŠČEVIĆ. 379. Brankica (koautor) 359. 357. Vladimir 207. Majkl 363 FRIMEN. 370. ĐURIĆ. 400. 586 GOATI. 279 GLIGOROV. 515. Dragana M. Branislav S. Lazar (koautor) 333 FOHT. 378. 406 GOODE W. 342. Ljiljana (koautor) 603 ĐUROVIĆ. 404. 381. Toma 274.J. Vladimir 182 GLOMAZIĆ. 390. Manojlo 280 GOATI. 363. 388. 400. 334. 192. (predgovor) 404. 387. 317. Petar 38. Lazar 333 ĐUROVSKI. Ana 384 GAVRILOVIĆ. Dragana M. Branislav S. Gordana (prevodilac) 219 ĐURĐEVIĆ. 347. Božidar 299. Zinaida T. 60. Andrija 313 FRIŠČIĆ. Zagorka 67. 362. 428. Mirko 394 ĐORĐEVIĆ. Radomir (priređivač) 490 ĐORĐEVIĆ. Vera 16 ĐOŠIĆ. 406 ĐURĐEV. 172. 406 ĐURIĆ. Sergej 571 176 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 394. Petar (koautor) 267. 313 ĐUROVIĆ. Mihailo 156 ĐURIĆ-Bijelić. 357 GLUŠČEVIĆ. 357 ĐUKIĆ. 555 GLEDIĆ. 381 ĐUROVIĆ. 496. Danica 403 FIRA. Ivanka 25. 272. Milanko 325 ERNJAKOVIĆ. Petar (priređivač) 490 GLIGORIJEVIĆ. 526. 369. FRIMEN. Ljiljana M. 369. 397. Mark (koautor) 152 GINIĆ. Ana (predgovor) 384 GAVRILOVIĆ. 316 GINIĆ. Ivanka (koautor) 416. Vladimir (koautor) 542. Zinaida (predgovor) 371 GOLUBOVIĆ. Majkl FRIGANOVIĆ. Borislav 377. 421 GLEDIĆ. 316 ĐOŠIĆ. 193. 394-397. 326. 583. Radomir 310. 393. Miro 292 E EKMEČIĆ. 391. 309. 350. 527 GLEDIĆ. 372. Dragan 372 ĐURIĆ. 421. 495. 429 ĐUKIĆ. 157. 343. Ivan 37 FREEMAN. Stevan 270 GAČANOVIĆ. 284. Dušan 308. 401 GOATI. GUD. 388. Milan 343 GAGIĆ. 347. 379. W. 275 ĐORĐEVIĆ. 331. Andrija 191. Fred 285 EREMIĆ. 546. 400. 373. 241.

Tine 270 HUREZENU. Stevan 278 JAMNIK. 289 HRABAK. 377. 390. Nenad (koautor) 122 HAYDEN. Dobrila 384 GRUPČE. Božidar 337. Dragoslav 252. Dušan (urednik) 362. 407 JANJIĆ. Stjepan (urednik) 616 GRK. Mark GUZINA. 349 JAKŠIĆ. 378 JANKOVEC. 421. 373 HORVAT. 280. 272. 393. Gradimir 334 IVANOV. Asen 278 GUD. 388. Zlata (koautor) 35 GREČIĆ. Stjepan 349. Miloš (urednik) 261 ILIĆ-Dajović. 264 JANKOVIĆ. 363. 269. 256. 378 GREDELJ. Milosav 47. 314. 363.Autorski registar GRDENIĆ. 616. Marc v. Miloš 8. 355. Vojin R. (koautor) 606 HAVELKA. Milica 349. Dragana 367.J. Dušan 352. 363 HATT. Trivo (urednik) 616 INIĆ. 369. 400. 17. Neda (koautor) 397 J JAKOVLJEVIĆ. Jovan (koautor) 408. 265. Aleksandar T. 379. 261 ILIĆ. 285 H HADŽI. 358. 344. 26. Mirjana 270 I IBRAHIMOVIĆ. Milorad M. 254. 371. Erik 285 HASANBEGOVIĆ. 324 JANIĆIJEVIĆ. Trivo 349 INĐIĆ. 397. Dragoslav (urednik) 252. Branko 270. 370. Damian (koautor) 285 ILIĆ. Snežana 242a. 367. 347. 46. 378 HADŽIOMEROVIĆ. 281 HRABAK. 362. Andras 285 HIBER. Dragiša 281 IVANOVIĆ. 371. Robert HEGEDUS. 362. Vladimir 394 GREDELJ. Mirjana 2. 358. 256. 285 HAHN. GIJOM. Robert 370 HAN. 397. 390. Viljen N. 369. 400 IVANOVIĆ. Aleksandar 125 GROSS. 362. Bogumil 7. Drago 281 GREBO. 371. Đorđe 293 JAKŠIĆ. 257. 278 JANKOVIĆ. Vojin 4. 279. 365. 406 ILENKOV. W. 373. Erik HAJDEN. HAJDEN. 387 IVANOVIĆ. Elma 396 IVOVIĆ. 378. Suzana 399. 406 ILIĆ. Bogumil (priređivač) 253 HRIBAR. 428 ILIĆ. 272. 372 INĐIĆ. 281 JANKOVIĆ. 381 JANIĆIJEVIĆ. 374. HAN. 270 IGNJATOVIĆ. Jovan 281 HADŽIĆ. 606 GUILLAUME. 402. 183. Stanoje 580 IVOŠ-Nikšič. 289 JANKOVIĆ. Zlata 321. Dragoslav (priređivač) 263. 365. Milosav (redaktor) 355 JANIĆIJEVIĆ. v. 358. Slobodan 367 IVANIĆ. Miroslav 230. Ivica 173. 381. 406 GRLIČKOV. 372. 615 JANJIĆ. Mirko 93. Petar 388. Besim 269. 365. Jasminka 352. Evaljd Vasiljevič 285 177 . Erich v. 39.K. 374. Zdravko 352 GREBO. Dragor (koautor) 372 HLOPJEV. 256 GRUJIĆ. P. 370. 365. Bogdan 367 ILIĆ. Milosav (urednik) 358. Milica 281 IMŠIROVIĆ. 322 GREBO. 338. Robert M. 258 JANKOVIĆ. Jelka 204 INĐIĆ. Hasan 285 HADŽISTEVIĆ. 396.

Branislava 362. Zorica 368. 271 KONVALINKA. 390. R. 356. 357 KNJAZEVA. 393 JOVANOVIĆ. Terez 392. Valentina 368. Zagorka (koautor) 384 JANOVSKIJ. 76. Slobodan V. 368. 313. 382. 379. Jonče 281 JOVANOVIĆ. Ala A. Biljana 347. Smiljan 95. Aleksandar S. 387 JAZKOVA. 61 178 . 587 KOVAČ. Darinka KOŠKIN. Kosta (koautor) 396 JOSIFOVSKI. Vojislav 354. Vladimir (koautor) 500 KAŠANIN. Miladin 366 KOVAČEVIĆ. Milenko 370 KARLIĆ. 575. Husein 17. 285 KONSTANTINOVIĆ. Vojislav (koautor) 143. Milorad (koautor) 400 KAVARIĆ. 583. Gordana 267. Anry 600 KAPTO. 491 JORGOVIĆ. 581 KOŠTUNICA. 231. Čarls (koautor) 497 KALMAN. Vladan 139. KOLIN. Dragan 392. Olga 282 KRASTEVA. Miladin (urednik) 617 KOZOMARA. Čarls KADUŠIN. 378 JOJIĆ . 395 KAĆANSKI. 551. Szabo 285 KANDIĆ-Popović. 281. Miloš (prevodilac) 606 JURIN. 205. Milan 398 JOVANOVIĆ.G. Goran 406 KNEŽEVIĆ. 299 K KAČAVENDA. 395 KOLIN. Marija 377. 382 KENTRIL. Milica 367 KOSTIĆ. Svetlana 27. Vojan 296 KOSTE. Olivera (koautor) 403 KOMŠIĆ. 406 JOSIFIDIS. 180. 555 JONČIĆ. Nadežda 349 JOVANOVIĆ. Krsto Š. 296.P. 323. Vesna 179. 393-395 KONEVSKI. 296. Dragana KOKEZA. Predrag 388. Ratomir 163 KATARDŽIEV. 337. 397. 18. 374. 387 KOŠTUNICA. 274. 400. KOSTIĆ. 334 . 356 JOVETIĆ. 381. 407 KLEMENČIĆ. 400. A. Trajko 75. Marija KOMAR. 577. 397. 400 JOVANOVIĆ. Milutin 281 JOSIFIDIS. KADUŠIN. 299.Vojislav 151. Alenka 403 KRATINA. 284 KADUSHIN Charles v. 359 JOVAŠEVIĆ. 382 KAPITON. Aleksandra 372. 399. 153. Hedli (predgovor) 35 KILIBARDA. 395. Darinka v. 370 JILEK. 337 KOJČINOVIĆ.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Milenko 313 JOVANOVIĆ. 266 KOSTIĆ. Marica 392. Milorad 406 KATNIĆ. Vladimir 345 KNEŽEVIĆ. Marija v. Žika 357 JOVANOVIĆ-Gavrilović. 309. Anna 370 KRAŠOVEC. 233. Darinka M. Milica (koautor) 372 KOSTIĆ-Marojević. 393. 391. 395 KOVAČEVIĆ. 326. 194. 387 KARAN. 356 JOVANOVIĆ. Timo 285 KOSTIĆ. Branislava (koautor) 352 JOKSIMOVIĆ. Snežana 94. Koča (urednik) 604. Dragana v. 275. 361. 359 KOVAČ. 365. JANKOVIĆ. ILIĆ. 394 JOKSIMOVIĆ. Radoslav 48. Oskar 126. 406 KOLIN-Parun. Jovan 229. 338. Ivan 279 KATNIĆ. Miroslav 343 JOJIĆ. 381. Vojislav (koautor) 281 JOVANOVIĆ. Vladimir 400 KECMAN. 331. Ivan 400 JOVIČIĆ. 268. Snežana (koautor) 546. 96 KLAJN-Tatić. Kosta 390. Gordana 406 KOKOVIĆ.

201. 356. Bratislav (koautor) 410 MAKSIMOVIĆ. 400 MALEŠEVIĆ. Marijana 406 MAKSIMOVIĆ. 379 MAKSIMOVIĆ. 397. 316 KRNETA. Nina 397. Ivan (urednik) 342. 363. 347. Ljubomir 128. Shkelzen v. 269 KRIZMAN. V. Milutin (koautor) 372 LALOVIĆ. 369. 373. Dimitar v. 360. Stojanka (koautor) 384 LUKŠIĆ. 388. 365. Mladen 362. Đurica (prevodilac) 382 KRULJ. Dimitar 278 MADŽAR. 270. Aleksandr 285 MANDIĆ. 281. Zoran 332 L LABOVIĆ. 285 LEVAŠOV. Tijana 393 MANOJLOVIĆ. Ivan 63. Bogdan (priređivač) 253. 129. Stevan 356 179 . Andrija 372 LOŠONC. 307. Alpar (koautor) 406 LUKIĆ. Slobodan 342. 367. 373 KREŠIĆ. 342. Sonja (predgovor) 352 LILIĆ. Miroslav (koautor) 138. Ivan (redaktor) 335. Olivera 317 KUZMANOVIĆ. Andrija (redaktor) 259. 388. Miroljub 127. 365. 379. 397. 405 KUKIĆ. Igor 62 LEKOVIĆ. 272 KRIZMAN. 368. 356 MACURA. Oleg 270. 387 LIHT. Bogdan 256. Škeljzen 362. Ivan (predgovor) 152. 320-322 . 357. 403 M MACHIEDO. Miloš 262. 281 MANDIĆ. V. Krstan 390 MALIĆI. 262. 281 KRSMANOVIĆ. 285. Milorad 308. Husein (koautor) 19 KRAVČENKO. Ljiljana 186. Ljubomir (koautor) 357 MAKSIĆ. 372. 375. 356. Zoran (urednik) 398. Slavica 394 MAKSIMOVIĆ. 354. 296. Bora 196. Dušan 349 LIVADA. Slavko 403 KUPREŠANIN. MALIĆI. 471 MAKSIMOVIĆ. 401. Dragutin 269. Miroslav 294. 342. 347. Vrleta 278 KRŽALIĆ. 406 MADŽAR. 396. 394. 269. 285. 379. Albert I. 380. 369. 517 LUKIĆ. Desanka 97 LAZAROV. 215. Zoran M. 393. 299. 347. 378 MALIQI. 364 MACURA. Vladimir (priređivač) 330 LOKOSOV. 400 LABUS. 406 LUTOVAC. 390. 373 LOMPAR. Škeljzen MALIŠ. Ankica 404. Viktor K. 334. 290. 396. 400. 310. Dimitar MACURA. 393. 378 LEANDROV. 356359. Aleksandar 259. 356 LALIĆ. 424. 381. 421. Marija (prevodilac) 243 KRSTIĆ. 343. MAČIEDO. 361. 398 LUTOVAC. 416. 400. Mirjana (priređivač) 490 LUKIĆ. 397. 367. Ivan 285 LAZAREVIĆ.Autorski registar KRATINA. 428 LAVRAČ. 269. (koautor) 369. 374. 374. Milisav (predgovor) 171 LUTOVAC. Milan 317 KUREPA. 390. 345 LALOVIĆ. 381. Milorad (koautor) 429 KRNJEVIĆ. 270. Đuro 281 KUZMANČEV. 400 KRON. 356 MAKSIMOVIĆ. 382 KRULJ. Igor 393. Radomir 269. 264 KRNETA. Zorica 395 KUBUROVIĆ. 270. Risto 370 LAZIĆ. 356 MAKSIMOVIĆ. 263. 394 KUZMANOVIĆ. 347. 380. Miloš (urednik) 617 MAČIEDO. Miloš (predgovor) 16. Svetozar 345 LOJ. 370. Živojin 329 KUBURIĆ. Vuk 396. 372.

Dejan S. 211. 359 MARSENIĆ. 377. 266. 275. 370. Džejms E. 377 MARKOVIĆ. Branko 347. 281. Miodrag 398 MILOSAVLJEVIĆ. 390. 592 MARSENIĆ. Srećko (koautor) 196. Zdenka 362. 270. 268. 385 MATKOVIĆ. Dragutin (redaktor) 348. 557. Dragutin (koautor) 357 MARSENIĆ. Ante 345 MARKOVIĆ. MID. v. 347. 373. 143 MIJATOVIĆ. 285. 331. Mirsa 361 MIJALKOVIĆ. Viljem Leon 349. Slavka 310 MILANOVIĆ. 348. Aleksandar (koautor) 590 MINIĆ. 359. 333 MARKOVIĆ. 368 MARKOVIĆ. 407 MIHAILOVIĆ. 388. 343. 388. Milica 370 MIHAILOVIĆ. MEDOJEVIĆ. 360. Vladimir 389 MILIĆ. 267. 282. 375. 395 MILIĆ. 406. 349. 407 MATIĆ.. 579. Božo 392 MILOŠEVIĆ. Dragutin 342. 360. 377 MILOSLAVLEVSKI. Brana 363 MARKOVIĆ. 400. Anđelka 326. 397. Viljem Leon MEADE. 365. 270. 292. 406. Svetlana (koautor) 500 MILANOVIĆ. Zlatibor R. Vesna (prevodilac) 218 MIHAJLOVSKI. Milan 49. MILIĆ. 332. 401. 252 MARKOTIĆ. Slobodan M. Jelica 362. William Leon v. Eleonora 65 MID. Mirjana 402 MILOŠEVIĆ. Džejms E. 589 MARKOVIĆ. 337 MIĆUNOVIĆ. Gordana 364. 531. 590. Pavle 392 MILENKOVIĆ. Jovan 20. 337 MEZEJ. 357. Milan (koautor) 541 MILIVOJEVIĆ. 227. 400. 130. 586. Vintila 395 MIHAILOVIĆ. 380. 116.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 334. Dragoljub (urednik) 328. 334. 583 MIHAILOVIĆ. 342. Ratko 153. 343. Goran 350 MILENKOVIĆ. Slavko 270. Jovanka (koautor) 402 MATIĆ. 388 MIJUČIĆ. Jovanka 370. Stevan 312 MIKAŠINOVIĆ. Radmila 276 MIKULIĆ. 195. 120 MIMICA. Vladimir (koautor) 542 MILIĆEVIĆ. 389. 356. Stevan 99 MIĆUNOVIĆ. Vera (koautor) 553. 394. Miloš (koautor) 118. 291. Frederika 281 MILADINOVIĆ. 332. Stojmen 350 MIJAČIĆ. Boško 372. Mirjana (koautor) 402 MILOŠEVIĆ-Đorđević. Ilija 601 MIHAILOVIĆ. 574. Dragiša 100. 370. 357 MATEJIĆ-Đuričić. 365. 299 MARKOVIĆ. Radivoje 98. 403. Vera 395 180 . 397. Dragoljub 271. 375. 369. 583. 291. Darko 406 MARINKOVIĆ.Vera 309. 285. 367. MEK BRAJD. 394. 337 MIĆUNOVIĆ. MARIĆ. 397 MEK BRAJD. Slavko (koautor) 21 MILOŠEVIĆ. 398. 377. 351. Aljoša (urednik) 616 MINIĆ. 145. Milić 388 MILOVANOVIĆ. 607 MARJANOVIĆ. 375. Hrvoje 258 MATONIČKIN. Srećko 184. 402. 272 MILETIĆ. Anđelka (urednik) 616 MILIĆ. 187. 391. Mihailo 269. 378 MINIĆ. Jasna 398 MILOVANOVIĆ. 64. 399. Ljubisav 140. 356. 266. 587. 521 MATKOVIĆ. Milan (koautor) 13. Vladimir 358 MILAS. 556. 367 MILINKOVIĆ. Toma 77. Milan 350 MILOSAVLJEVIĆ. 356 MIHAILESKU. 378 MILJEVIĆ. James E. 318. 315. 351. Zvonko 281 MARINKOVIĆ. 315. 355 MATIĆ. Ivo 281 MC BRIDE. Gordana (koautor) 353 MATKOVIĆ. Momčilo 101 MILOSLAVLEVSKI. Zorica 384 MATIĆ.

284. Dragomir 164. 520. Stanislav 362. 400-402. Jovan 334 NIKČEVIĆ. 326. Dragomir (redaktor) 369. 406. Sonja 270 ORLOVIĆ. Zorica (urednik) 407 MRŠEVIĆ. Dragomir (koautor) 233. 391. Najdan (predgovor) 82 PAUNOVIĆ. Dragoslav (koautor) 408 MLAKAR. Aleksandra 554. 400. Cveta 285 MOJIĆ. 513. 590. 365. 590 PANTIĆ. 331. Zoran 388 NOVAKOVIĆ. 535.Autorski registar MIRČEV. Ljubiša R. 259 NOVAKOVIĆ. Zoran (priređivač) 490 PANTIĆ . Kin OLDRIH. 528. 334. Kin 285 OREČ. 388 MLADENOVIĆ. Zorica (predgovor) 407 MUJOVIĆ-Zornić. 323. Nada G. 360. 350. 381 OSIPOV. 381. 503-507. 403. 66. 389 NENADIĆ. Zoran (koautor) 38. 314. 407 MULINA. Miloš 398 MRŠEVIĆ. 377 MITROVIĆ. 378. 331. 401. Zoran 338 . Dragana 349 OBRADOVIĆ. Andrej 279 MITROVIĆ. Marijana (koautor) 398 PALACIOS. 377. Pierre v. 349. 407 MRŠEVIĆ. Najdan 269. Divna 117 MIŠIĆ. Aleksandar 406 NOVAKOVIĆ. 298 MOJSILOVIĆ. Rajko 312 NEŠKOVIĆ. 400. Dragan 396 P PAJVANČIĆ. 512. Pjer 285 NAVILLA. 371. 559. 519. 495 PANDUROVIĆ. Hoze-Miguel 377 PANDUROVIĆ. 244. 275. 599 PANTIĆ. 389. 368. Genadij V. 546. Staniša 40. 560. OLDRIH. 558 MITROVIĆ. 243. 197. Kyn v. Stojanka (priređivač) 490 181 . Dimitar 350. Marijana 397. 392. 399. 378 NIKOLIĆ. Pjer NEDELJKOVIĆ. 395 MITROVIĆ. 371 PANTIĆ. 406 NOVAKOVIĆ. Miloš 377 NISCHITA. 358. 502 PANDUROVIĆ. 551. 403 OSIPOV. 355. Vuko 285 PAVIĆEVIĆ. Mate 50 OREŠČANIN. Sava 412 OBRENOVIĆ. 401 PAJVANČIĆ. Predrag B. Nadežda 174. 394. Zoran 267. 544. Genadij V. 270 PAŠIĆ. 377 OBRADOVIĆ. Milovan M. Slaviša 398. 274. Tripo 364 MUŠICKI. Dragoslav 320 MLADENOVIĆ. 315. 567 MIRKOVIĆ-Lebl. Mihailo 281 NIKOLIĆ. 343. 358 OCOKOLJIĆ. 537. 387. Danijel (koautor) 388 PANTIĆ. 550. Zlatko (koautor) 281 N NAVILA. Darinka (priređivač) 490 PAVLETIĆ. 362. 529. 583. 392. 382. 365. 536. Miloš 358. 553. 358. 202. Žarko 362. 380. Angelina 293. ELSNER. Hajrija 361. 369. 378 OELSSNER. 509. 281 NEJAŠMIĆ. Zorica 234. Fred v. 406 MITROVIĆ. Vojislav 281 MITROVIĆ. 344. Marijana 362. Fred OKLOBDŽIJA. 365. Ivica 345 NEMANJIĆ. 378 NIČIĆ. Đorđe 281 O OBRADOVIĆ. Ljiljana (prevodilac) 365. 396. Mirjana 188 OLDRICH. 406. Tomica 256 NIKOLIĆ. 497. NAVILA. 343. 365. 596. 373 OSTOJIĆ. 309. Dragomir (urednik) 363 PAŠIĆ. Paraschiva 285 NJEGOVAN. Ratko 326. (koautor) 371. 378 PAVIČEVIĆ. Dušan 269.

Mirko 403 PEJIĆ. Ljubica (urednik) 491 PENEV. PEJOVIČ. 378. 219. 281 PAVLOVIĆ. 353. 394 POGORELEC. Marija 285 PETROVIĆ. Stiv (koautor) 393 PEJOVIĆ. 401 PAVLOVIĆ. 296. 372. 338 POPOV. Branko 271. Lazar 356 PEJOVICH. 312. Zagorka v. 345. Vera 356 PJANIĆ. Branko 29. 377 PEGAN. 9 PODMENIK. Davor 165 PONJAVIĆ. 329. 308 PREDOJEVIĆ. 404. Gordana (prevodilac) 600 POPOVIĆ. 310 PEŠIĆ. 365. 366. 268. Budimir 329 PETROVIĆ. 575. Sonja (koautor) 345 POJATINA. Mihailo V. 202. Zoran 401 PAVLOVIĆ. 141. 396. 270 PETRIĆ. 292. 377. Dušan 5. Vesna v. 561. 592 PEJANOVIĆ. 314. Goran (koautor) 216. 393 PETROVIĆ. 353. Bratislav (koautor) 281 PETROVIĆ. 364. Inge 310 PEROVIĆ. Ljubica (priređivač bibliografije) 327 PERIĆ. Nevenka 321. 343. 405 PREKAJAC. Anđelija (koautor) 300 PLENČA. 254. Zora 396 PREKAJAC. Olga 361 POPOVIĆ. 299 PLAVEC. Goran 218. 616 POPOVIĆ. Zagorka PETRANOVIĆ. 426. 386. Stiv PEJOVIČ. 386. 366. 405 PETROVIĆ Mina (koautor) 213. Dejan 356 POPOVIĆ. Milan 349. Nikolaj 285 POPOVIĆ. Steve v. 430. Vesna (koautor) 497. 567. 587 PEGAN. 281 PETSINIS. 366. 281 PECELJ. 397. Slavko 270 PODUNAVAC. Strašimir 52 POPOVIĆ. Vesna 314 PEŠIĆ. Jelena 383. 353. Gorčin 411 PEČUJLIĆ. 434. Dragan 394 POP-JORDANOV. 216. 379 POPOVIĆ. 267. 364. Vojislav M. 281 PETROVIĆ. (koautor) 163 PETROVIĆ. 282. 334. Slavoljub 154. Ljubica (priređivač) 490 PEROVIĆ. Ružica (prevodilac) 82. Vesna POŽAR. 399. 383. 374. 291. 553. 400 PREMEC. 448 PENEV. Jordan 281 POPLAŠEN. Ljubica (urednik) 612 PERKO-Šeparević. 441. 310. 405. 346. 322 PETROSJAN. Sergije (koautor) 521. 313. Milan 312. 346. 6. 394 PEROVIĆ. Milan 313. 288. 460 PENEV. 443. 546.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 440. 450. 309. 385. Vukašin 398. 337. Vladimir 81 182 . Duško (koautor) 421 PETROVIĆ. 458 PETROVIĆ Miroslav 78 PETROVIĆ. 380. 285. 583. Mina 212. Zora (koautor) 390. Nikola 350 POPOV. 601 POPOVIĆ. (koautor) 403 PAŽANIN. Dragomir (koautor) 16 POPOVIĆ. 385. Sergije 266. Ljubinka 80 PJANIĆ. 51. 386. 582. 586. 318. Zoran 41. 269. 570. 404. 404. GOLUBOVIĆ. Bogdan 79 PILIĆ-Rakić. Latinka 362. 351. Zoran M. 393. Bratislav 259. 374. 258. Ante 270. 315. Miroslav 269. PAVLOVIĆ. Zoran 368 POPADIĆ. 370. 395. 404. 313 PETROVIĆ. Mirjana 367. 336. Vasilis 395 PILIĆ. 514 PEŠIĆ-Golubović. Mirko 270. Milan Lj. 383. Gajo 269 PETROVIĆ. Pešić. Goran (urednik) 386. 562 PAVLOVIĆ. 177. 377. 555. 360. 381. 275. 405 PERIĆ. Nebojša 203. Jelica 367.

Ciril 336 RIKALOVIĆ. 167 RADOJEVIĆ.Autorski registar PRIBIĆEVIĆ. 367. 406 RADIŠIĆ. 379. 118. 400. Živojin 119 RANČIĆ. Vojan 270. Ljubinka 392 R RAČIĆ. 386. 369. 407 RAŠEVIĆ. 308. 416. 336. 366. 366. 421. Marija Oliveira 345 RODIN. priređivač) 368. 406 RADOVANOVIĆ. 377. 358. Jakov 147. 294. Davor 68. 364. 385. 383-386. Ranka 334 RAJAKOVIĆ. Miloš 102 RADUŠKI. Veljko 245. 353. 388. Biljana 353. 213. 359 RISTANOVIĆ. 281 183 . 366. Domagoj 406 RADEVIĆ. Miodrag 401 RADOMAN. Milovan (koautor) 418. Veljko (koautor) 357. 219. 82. 364. 166 PRIKLMAJER-Tomanović. 404. Borivoje (urednik) 614 ROT. 158. Božidar (koautor) 397 RAJAČIĆ-Čapaković. Miodrag 355. 366 RAŠEVIĆ. 405. Martin RAHMUT. Zora (koautor) 429 RISTANOVIĆ. 428 RANČIĆ. 298. Miroslav (koautor) 115. 329. 434 RADOVANOVIĆ. 368. 270 REDI. 298. Jelica 398 RAJAKOVIĆ. Zdenko 576 RUS. 400. 374. Radošin 11 RAJŠIĆ. 404-407 RAŠEVIĆ. 430. Mirjana (urednik) 383. Mirjana (predgovor) 385. Mirjana 208. 393 RAIČEVIĆ. 385. 382 RADIŠIĆ. PROKOPIJEVIĆ. 407. Branko 285. 405 RADMILOVIĆ. Ranka (koautor) 583. 386 RADOVANOVIĆ. 381 RADOVANOVIĆ. 270 ROMIĆ. Svetlana 364. Gojko 347. Vojislav (koautor) 296 RAKOČEVIĆ. Atif 289 PUŠIĆ. Miroljub 121. 400. 353. Dimitrije 10. 383. 590 RAJOVIĆ. Džon 363 RIBARIČ. 405 RADUŠKI. 617 RAŠEVIĆ. 322. 246. 397. Nikola 122 ROTER. REKS. Miroslav 372. 374 RADOVIĆ. Zorica 308 RISTIĆ. 364. Džon REKS. Radojka 317 PURIVATRA. 424. Nada (prevodilac) 600 RAKIĆ. 407 RISTIĆ. 353 RADY. 410. Zorica 285 PRODANOVIĆ. 321. Nada 217. 364. 103. Miha 336 RIBIČIĆ. 347. Milan (prevodilac) 369. Života 359. Božidar 357. Radoslav 269. 390. Martyn v. 359. 348. Martin 363 REX. 408. 394. 367. 366. 320. 294. 262. 404. 321. Irena 396. 400 ROCA. Dragana 397. 385. Nada (koautor) 346. 373 PRIBIĆEVIĆ. 366. Mirjana (koautor) 216 RAŠEVIĆ. Vojislav 299 RAKIĆ. 367. Miroslav 42. John v. Stanko 159. 370. Radoje 146. Svetlana (redaktor) 366 RADOVANOVIĆ. Ognjen (koautor) 207 PRICA. 421. 390. 226. Irena 406 RADULOVIĆ. 397. 359. Pavle 281 RADOVANOVIĆ. 189. Džon 285 RAIČEVIĆ. 389 RAŠEVIĆ. 266. 396. 361. 372. 346. 345. 206. 308. 356. 417. Miroljub (koautor) 148. 396 PRUDAN. Jakov (predgovor. REDI. Milovan 287 RADOVANOVIĆ. 385. 322. 429 RANČIĆ. 382 RADIVOJEVIĆ. Miroljub (urednik) 345 RANKOVIĆ. 396. 175. 388. 379. 393. 429 RATKOVIĆ. 353. 397. 353. 317. 404. 342. 386. 426.

508.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Laslo (izbor. STOJKOV. Branislav 386 STANOJEVIĆ. 318. 338. 366. Ivana 400 STEŠEVIĆ. Vojisav 149 SIMUNOVIĆ. Fuada 357. Atila 381 SAVIĆEVIĆ. Jovan 105. 342. E. Nikola 313 STOILJKOVIĆ. 402. 270. Ranka 160. Laslo 337 SEKELJ. 269. 412. 254. 399. 434 STOJANOVIĆ. 390. Snežana 397 STOJANOVIĆ. 366 SEKULOVIĆ. 452 STOJANOVIĆ. 316. 364. 353. Slobodan 337. 106. Lazar 307 SPASIĆ. Snežana (koautor) 393 STOJANOVIĆ. 257. Milorad 390 SINADINOVSKI. 389 STOJANOVSKI. 308. Ljubomir 284. 416 SENTIĆ. 564 STANOJEVIĆ. (koautor) 88 STEVANOV. 405 STANKOVIĆ. Zoran 394. Tijana 400 STANKOVIĆ. 404. prikazi) 218 STANOJEVIĆ. prevod. 227. 349. 307. 394. Carl-Ulrik v. Ljiljana (graf. V. 386. 405 STEVANOVIĆ. Branislav (koautor) 426. 233. 337. 377 STEFANOVIĆ. Jugoslav 280 STANKOVIĆ. Vojislav 363. 347. 448 STIPANIĆ. Ignacije 281 SMOLJANSKI. 531. Ljiljana (graf. 222. Zoran Đ. 430. 352. Jakim 269 SIROTKOVIĆ. 532 STOJILJKOVIĆ. Ivana (prevodilac) 369 STAJIĆ. 398. 354. 406 SENTIĆ. ŠERUP. Ljiljana (koautor) 218. 379. Ivana (koautor) 406 STEVANOV. prikazi) 218 SEKULIĆ. 385. Siniša 281 STANKOVIĆ. 367. Milica (koautor) 269. 408. Radomir 284. 421. 396. Biljana 404. 567 SMILJANIĆ. Nikola 333 STEPANOV. Miloš 427 STEVANOVIĆ. 346.I. 380. Radoslav 345. 371 SOKOLOV. 386. 372. 391. Pol SILJANOVSKA-Davkova. komentari i predgovor) 340 SEKULIĆ. 388. Svetozar 198. Dragoljub 278 STOJANOVIĆ. Dubravka 377 STANIČ. Dragan (urednik) 492 STOJANOVIĆ. Milica (priređivač ) 414 SHOUP. Ernest 281 STJEPANOVIĆ. Davor 168. 371 STEPANOV. 401. 375. Stane 266 STANISAVLJEVIĆ. 290 STOJANOVIĆ. Karl-Ulrik SEDMAK. 360. 402. Miroslav 123 SAVIN. Božo 374. Đuro 257 STANKOVIĆ. 346. 349 SIMOVIĆ. Ranka (koautor) 553. G. Milica 104. 410. 405 STANOJEVIĆ. Zoran Đ. 429 SENTIĆ. M. 379. Jakov 269. 270. Paul v. Radoslav (koautor) 353. 388. 148. 320-322. 209. Dragoljub 107 STOJILJKOVIĆ. 555 STANOVČIĆ. S SADIKOVIĆ. ŠOP. 262. 562 SLAVUJEVIĆ. 563. Viktor 281 SEKELJ. 372 STANKOVIĆ. 294. 401. Marko 356. 265. Vladimir (koautor) 416 SIMOVIĆ. Branislav 345. Vladimir 404. Radivoje 392 STEPANOV. 381. Radivoj (koautor) 395 STEŠEVIĆ. 530 SMOLEC. 451. (koautor) 207. 285 SLAVUJEVIĆ. 289 184 . 285 STOJIĆ. Dragan (redaktor) 277 STOJILJKOVIĆ. Emir 403 SAM. 356 SCHIERUP. 403. 400 STOJANOVIĆ. 315. Todor 30. Gordana 403 SIMEUNOVIĆ. Radmila 285.

342. Lidija 176. Slavka (koautor) 267 TOMANOVIĆ. Gordana (koautor) 138. 374. Milan 169. 356. Branimir 334. Ž. Ljubomir 53. Živko 358. Đuro 70 ŠVOB. 367. 269. 342 TESLIĆ-Nadlački. Zvonimir 285 TANOVIĆ. 420 TODOROVIĆ. 338. Živan 131. TOMAS. 355. Rudi 3. Nenad (koautor) 395 STOJŠIN. 406. 348. 396 Š ŠARAC. Mijat 357. 358. 387 TOMANOVIĆ. 270. 394. Živan (redaktor) 260 TANIĆ. 357. Marija M. Milan (redaktor) 471 ŠOP. Goran (koautor) 441 TOPIĆ. Maksim 281 TODOROVIĆ. Milan 337. 337. 390. 616 TRIPKOVIĆ. 397. 421. Velimir 109. Desimir 401 TRAJKOVIĆ. Milivoje 54. 345. 329. Desanka 289 TODOROVIĆ. Ljubica 124. Ivan 403 ŠIJAKOVIĆ. Slavka 523. 395 TRKLJA. 323. Velimir (redaktor) 355. 392. 269. Milan (koautor) 324 ŠOJIĆ. Dejan 338 TRIČKOVIĆ. 266 TRKLJA. Milan (graf. 373 TOŠIĆ. Danilo 242. 307. Jovan 357 TODOROVIĆ. 370. 373 . Valentine v. Srđan 395 ŠOJIĆ. 429 TODOROVIĆ. Pol 352 ŠORMAZ. 396. 381 TOMAS. Danilo (predgovor) 393. 533 TODOROVIĆ. 424. Aleksandar 108 TODOROVIĆ. Branislav 356 ŠOŠKIĆ. 406 ŠUKOVIĆ. 372 ŠUŠNJIĆ. Dragoljub 293 TASIĆ. 353. 345 TANIĆ. 377. Vladimir (koautor) 542 ŠUKOVIĆ. Valentajn TODOROVIĆ. Gordana (urednik) 395. Azra 69 ŠEŠIĆ. 370. 266. 142. 375. 308. 338.Autorski registar STOJKOVIĆ. 358. 349 SUPEK. Gordana 155. Marko 395 ŠLJUKIĆ. Danilo (redaktor) 335. 381. Ljubica (predgovor) 489 THOMAS. 270 TASIĆ. Milivoje (koautor) 567 TRKULJA. 373. 377-379. 363. 369. Valentajn (koautor) 400 TOMAŠEVIĆ. Rada (predgovor) 383 TRIČKOVIĆ . Gordana 392. 170. 317. Niko 350 TOŠČENKO. 300. 285 SURČULIJA. T. 407 ŠUKOVIĆ. Vidosav 110 TRIPKOVIĆ. 369. 161. 400. 365. 395 TRIPKOVIĆ. Slađana 396. 344. 393. 346. Karl-Ulrik 370 ŠIBER. 133-135. 370. Bogdan 269. 400 TOMIĆ. Melita 345 (koautor) T TADIĆ. Jovica 377 185 . 355. 381 TOROMAN. 348 ŠUKOVIĆ. 367. Josif 336 TRAJKOVIĆ. 362. 381. 342 ŠOJIĆ. Arif 269. prikazi) 218 ŠOŠKIĆ. 347. Milan 389. Dejan 367 ŠTAMBUK. 394 STOJKOVIĆ. Dragoljub (koautor) 410 TASIĆ. Dušan 281 SUBOTIĆ. Andrija 281 STOJKOVIĆ. 372. 360 TANIĆ. 199. Ivan 403 ŠKORIĆ. Živan (urednik) 616 TANKO. 353. 132. 281 ŠERUP. Đorđe (urednik) 616 TESLIĆ-Nadlački. 358. 83. 397. 388. Goran 308 TODOROVIĆ. 278 TOŠ. 320-322. 377. 324. Snežana 395 STOŠIĆ.

Miroslav 379 VLADISAVLJEVIĆ. 595 VUJOVIĆ. 388. Mihajlo 55 VUČKOVIĆ. Srđan 396 VUKIĆEVIĆ. 381. 592. 578. Jasmina 334. 406 VUKMIROVIĆ. U UBAVIĆ. 394. Sreten (urednik) 616 VUJOVIĆ. 374. 284. Miroslav (koautor) 293 VUČKOVIĆ. 568. 360. Zlatko 403 VUJOVIĆ-Brdarević. 112 VUJOŠEVIĆ. N. Živko (priređivač) 21 VLAHOVIĆ. 360. Nenad 357 USKOKOVIĆ. 396. Pavle 167. (koautor) 521 VIŠNJIĆ.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 342 VASILIJEVIĆ. 275. Vuk 32. Sreten 394 VUJOVIĆ. 390. Slobodan 388. Zoran (priređivač) 255 VIDAS-Bubanja. 401. Julijana 1. 597 VASOVIĆ. Vladan A. Milan 333. Marija 242a VIDOJEVIĆ. 378 VASILJEVIĆ. 85. 342. 279. 365. 400. 369. Viljem 363 VEGEL. 72. Bratislav 274. Milenko 399 UROŠEVIĆ. Duško 395 VELIČKOVIĆ. Đorđije 616 UŠAJ. 397. 387. Mirjana (predgovor) 380 VASOVIĆ. 326. Laszlo 362. Miodrag 406 VUJOŠEVIĆ. 586 VASOVIĆ. 602 VASIĆ. Jasmina (koautor) 583. Nina 406 VUJOVIĆ. 375. Jasmina VUKČEVIĆ. Dragica 384 VOGELNIK. 593 VUJOVIĆ. 86. 237. 362. 356. 393. Pavle (urednik) 372 VASIĆ. Mirko 356 VASOVIĆ. Nataša (koautor) 401 VUJAČIĆ. 232. Dragan (predgovor) 404. 228. 331. 252 VRKATIĆ. Slobodan 388 VUČKOVIĆ. 343. 587 VUJOŠEVIĆ. Mirjana (redaktor) 380 VEB. 405 V VALČIĆ. VUJOVIĆ. Miladinka 111 VELMER. 358. Veljko 270 VLAOVIĆ-Vasiljević. Predrag 270. 371. Hakan 370 VIĆENTIJEVIĆ. 590. Miladin 71. 355. 396. 33. 350. 343. 290 VRATUŠA. Albreht 337 VESIĆ. 348. 359. Miodrag 546 VITEZ. 603 VUKČEVIĆ. 373. 394. 365. 390. 370. 265. 397. 289 186 . 347. Zoran (redaktor) 355 VINAVER. Filip 31 VASIĆ. 577. Vera 358. 380. Dragica 400 VUJIČIĆ. Mirjana 334. 396. 367. 583. 587. Zoran (predgovor) 371 VIDOJEVIĆ. 377. Mirjana (koautor) 582. 393. 400 VIDOJEVIĆ. 591. Zoran 223. Anton (redaktor) 277 VRATUŠA-Žunjić. 586. Jasmina v. 390 VRČINAC. 378 VEJNOVIĆ. 324. Vukašin B. 13. 351. 272. Dolfe 307 VOJISAVLJEVIĆ. 281. Dragoljub J. Miladin (koautor) 416 VIBERG. Miodrag (priređivač) 490 VRANICKI. 589. VASIĆ. Radmila 386 VIDAKOVIĆ. 377. Živko 21 VLADISALJEVIĆ. 363. 357. Ilija 393 VUJADINOVIĆ. Lazar 389 VUČETIĆ. 310. Pavle (redaktor) 348 VASIĆ. 375. 374. 372. Risto 347 VUKČEVIĆ.

281 ZAJIĆ. 342. 359. 616 VUKSANOVIĆ. Aleksandar J. Draga 289 VULETIĆ. 281 ŽOLT. 334 ZAJIĆ. 356. 388. Slobodan (koautor) 211 VUKOVIĆ. 395. 345. Marinko 342. 348. Albrecht v. 367. Milovan (predgovor) 218 ŽIVOTIĆ. JAZKOVA. 400. Veselin (koautor) 357 VUKOTIĆ. 406 VUKOTIĆ. Milan 377 VUKOTIĆ. Veselin 210. 246a. Slobodan 235. Veselin (redaktor) 357 VUKOVIĆ. Ala A. 395 ŽUN. 392. 393 ZIHERL. 378. v. 392. Gradimir (koautor) 196 ZAWADZKI. Alla A. Gradimir 332. Jozef v. 363. 400. Dijana 360. Uglješa 616 Ž ŽARKOV. 380. 270.Autorski registar VUKOMANOVIĆ. Gligorije 56. VIBERG. William v. 238. Slobodan (urednik) 389. Dubravka 334 ŽIVANOV. 398 VUKOMANOVIĆ. 347. Nikola 372 ZELJKOVIĆ. 396. 359. 393. Albreht WIBERG. 370. 359 ŽIVKOVIĆ. Hakan Y YAZKOVA. 365. Miodrag 356 ZEČEVIĆ. Miladin 177. 372. Boris 270 ZVEKIĆ. 187 . ZAVADZKI. 362. 379. Veselin (predgovor) 393. Miodrag Đ. 397. 388 ZELJKOVIĆ. 43 ZEČEVIĆ. Stevan (koautor) 372 ŽIVKOVIĆ. Milan 84 ŽIVKOVIĆ. Milica 397. 269. 389. Vladimir 390 ZELIĆ. 356. Gordana 395 VUKSANOVIĆ-Anić. Lazar (koautor) 392. Anton 270 Z ZAJEČARANOVIĆ. VEB. 406 VUKOTIĆ. Jozef ZAVADZKI. Marinko (koautor) 390. Jozef 285 ZEC. 407 VUKOVIĆ. Momčilo 289 W WEBB. 348. 374. 390. VELMER. 357. 372. 406 VUKOTIĆ. Viljem WELLMER. Sava 377 ŽIVANOVIĆ. 269. Hakan v.

godine (upoređenje rezultata po obe varijante i sa rezultatima analitičke projekcije) 320 Aktivno stanovništvo SR Srbije po opštinama na osnovu ukupnog stanovništva i na osnovu opštih stopa aktivnosti (hipoteza) 320 Aktivnost i ocene sopstvene uključenosti u rad omladinske organizacije 309 Aktivnost mladih u Savezu socijalističke omladine 315 Aktivnosti rimokatoličkog klera protiv sređivanja prilika u Jugoslaviji (mart 1945-septembar 1946) 258 Aktuelni demografsko-populacioni problemi u SFRJ 453 Aktuelni pravni problemi u medicini (zbornik) 368 Aktuelni problemi teorije komunističke partije 270 Akumulacija i dezakumulacija kapitala u jugoslovenskoj privredi 348 Akumulacija kao centralno pitanje tranzicije 367 Albanians in Macedonia : between co-existance and separatism 370 Ali so slovenske parlamentarne stranke kartelne stranke? 403 Alternative i ograničenja za stvaranje tržišnog ambijenta za savremenu privredu 357 Alternative privatizacije s obzirom na uslove transfera društvenih sredstava 347 Alternativne ideje o socijalizmu u Jugoslaviji 1945-1947. 378 A lesson from the past: the political elite and modernization in the first decade of indepedence of the serbian state 365. pojedinac. 338 Amortizacija kao faktor obnove osnovnih sredstava i kao izvor sredstava za investicije 342 Analitička metodologija “Kapitala” u prošlosti i sadašnjosti 285 Analiza demografskih uzroka i posledica društvenog i ekonomskog razvoja u Jugoslaviji 422 Analiza ekonomskih uslova i efekata ustupanja dela robnih rezervi i skladišnog prostora “Jugopetrolu” Beograd 487 Analiza ekonomskog položaja grana i grupacija privrede Crne Gore : (1984-1985) 472 189 . 378 Abortus kao metod kontrole rađanja 317 Agrominimum kao oblik intenzifikacije poljoprivredne proizvodnje 275 Aksiomatska metoda u fizici 281 Akteri i modeli (dez)integracije srpskog društva 389 Aktivizam mladih u društvenim organizacijama 334 Aktivizam mladih u organima samoupravljanja 334 Aktivizam naspram kontemplacije: uticaj protestantizma i pravoslavlja na ekonomski duh pojedinca 396 “Aktivno društvo”. država 397 Aktivno stanovništvo i zaposleno osoblje 308 Aktivno stanovništvo SR Srbije po opštinama do 2001.REGISTAR NASLOVA A A democratic constitution for Serbia – an outline 365.

cinka i antimona i mere za poboljšanje 478 Analiza ekonomskog položaja šumarstva i industrije za preradu drveta. do 1987. godine) 476 Analiza migracionih kretanja i politika usmeravanja budućeg razmeštaja stanovništva SR Srbije 409. 412 Analiza sirovinske baze i projekcija razvoja rudnika i metalurških kapaciteta obojene metalurgije Jugoslavije do 2000.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Analiza ekonomskog položaja rudnika i metalurgije obojenih metala i mere poboljšanja 477 Analiza ekonomskog položaja rudnika olova. godine 466 Analiza uticaja načina finasiranja razvoja na finansijske rezultate MK Smederevo 467 Anencefalus kao davalac organa za transplantaciju (medicinski. celuloze i papira SR Srbije van SAP 465 Analiza ekonomskog položaja šumarstva i industrije za preradu drveta. godini 473 Analiza i sinteza u okviru dijalektike Hegela i Marksa 56 Analiza kretanja i raspodele društvenog proizvoda i opterećenost privrede društvenog sektora (od 1977. etički i pravni problemi) 382 Angažovanost mladih zaposlenih u industriji 111 Anketa o fertilitetu udatih žena i planiranju porodice 89 Anketirane žene sa sterilitetom 317 Antagonistička akulturacija Srba i Crnogoraca 380 Anti-ekonomika 152 Antimonopoloska politika i regulacija 379 Anti-semitism in the nineties 370 Antropologija kao društvena nauka 67 Aprilski pregovori o jadranskom pitanju na konferenciji mira 1919. celuloze i papira Jugoslavije u 1985. revolucija i demokratija 377 Bankarski sektor u tranziciji – mogućnosti i ograničenja 359 Banke i planiranje 159 Barometar štednje u Beogradu 589 Barometar zadovoljstva građana : drugo ispitivanja 528 Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana (prvo istraživanje) 503 Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana (treće. 378 Bela kuga i abortus 407 Below replacement fertility : from population phenomenon to population problem 454 Benedikt Benković 58 Beograđani o današnjoj mladoj generaciji 554 Beograđani o funkcionisanju zdravstvene službe grada i o “beloj knjizi” 556 Beograđani o godišnjem odmoru 557 Beograđani o nacrtu Zakona o udruženom radu 563 Beograđani o petoj konferenciji nesvrstanih u Kolombu 564 Beograđani o reformi srednjeg obrazovanja 571 190 . 378 Attitudes towards family size and abortions 322 “Austrijska škola” i proces tranzicije 393 Autonomna pokrajina kao konstitutivni oblik jugoslovenske federacije i njen odnos prema republičkoj državnosti i komunalnom sistemu 333 Autoritarna svest kao ometajući činilac u razvoju demokratskih institucija 394 Autoritet i autoritarnost u delu Ljubomira Tadića 349 B Bakunjin i srpski socijalisti sedamdesetih godina prošlog veka 337 Balkan posle hladnog rata: poluperiferni kapitalizam. godine : sa osvrtom kako su oni pripremljeni 279 Asocijativni oblici civilnog društva u Srbiji 362 Aspekti odnosa između Hegelove i Marxove dijalektike 68 Assumtions and the concept of modernization of Serbia and the serbian nation 365. četvrto i peto istraživanje) 544 Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana 504 Basic human rights in the constitutional system of Serbia (Yugoslavia) 365.

Registar naslova Beograđani o sportu i olimpijadi 187. država i društveni sukobi 400 Bogardusova skala socijalnog odstojanja – prednosti i ograničenja 395 Borba između crnogorskog dvora i srpske vlade oko obrazovanja crnogorske vojske i oko dobrovoljaca 1916-1918. država ili atlant vs. godine 523. zvezde : ogledi 232 Bilansi proizvodnje. 405 Brak i porodica 385 Brojno kretanje i prostorni razmeštaj naroda i narodnosti u Jugoslaviji (1948-1981) 345 Budućnost socijalnog dijaloga u Srbiji 394 Budućnost tranzicije u Srbiji zavisno od promena vrednosti 394 Bumerang odbačene kulture u tranziciji 400 C Cena koštanja kao najvažniji mikroekonomski instrument 347 Cena proizvodnje i savremeni kapitalizam 296 Centralni izvršni organi u skupštinskom sistemu Švajcarske konfederacije i evropskih socijalističkih zemalja 175 Centralno-planski socijalistički sistem : modifikacije sistema u teoriji i praksi 145 Cezarizam 349 Changes in the household structure in Yugoslavia 442 Ciljevi i putevi društva u tranziciji : zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa održanog u Beogradu 9-12. 533 Bibliografija radova o svojini u jugoslovenskom pravu : prikazi i anotacije 74 Bibliografija radova objavljenih u časopisu “Stanovništvo” : (1963-1993) 217 Bibliografska anotacija dela empirijskog karaktera iz oblasti društvenih nauka : izrađeno za potrebe Savetovanja o metodološkim problemima empirijskih istraživanja 490 Bibliografska građa o radničkom samoupravljanju u Jugoslaviji i oblicima učešća proizvođača u upravljanju preduzećima u drugim zemljama : prikazi i anotacije 44 Biće. monopol 400 Biznis. 332 Beograđani o ženskom pitanju 558 Beogradska predgrađa i prigradska naselja : sociološka studija 199 Berk i Pejn 349 Berza bez kapitala – sukob pravne norme i ekonomske stvarnosti 379 Biblija radničke klase 285 Biblijska koncepcija propagande 209 Bibliografija izborni sistem i izborni proces u periodu od 1963-1969. smisao. razmene i potrošnje i ekonomski položaj jugoslovenske industrije olova i cinka u 1984. 404. 265 Bosna i Hercegovina – otvorena pitanja državno-političkog identiteta multietničke i multikonfesionalne zajednice 352 Bosna i Hercegovina između rata i mira (zbornik) 352 Bosna i Hercegovina u ogledalu statistike 352 Bračna struktura stanovništva 386 Bračnost stanovništva 366. godine 26. the institutional system and art trend 365. oktobra 1995 369 Ciljevi i sredstva 270 Cjelina privredno-reformskog zahvata i institucionalne osnove novog sistema 357 Composition of Yugoslav population 307 Concerning the consociation of ethnic groups 363 Constitutional Nationalism and the logic of the Wars in Yugoslavia 370 Contraception and its demographic aspects 322 Cultural policy. 378 Cvijićeva sociologija Balkana 171 191 . godini 468 Bilećki koncentracioni logor 254 Bilten bibliografskih radova iz oblasti društvenih nauka 609 Bilten dokumentacione građe 491 Bilten dokumentacione građe međunacionalnih odnosa i federalizma 604 Biometrijska analiza smrtnosti odojčadi 293 Birač kao subjekt izbornog procesa 292 Birth control by means of abortion 322 Birth intervals and maternal age at birth 322 Biznis i država (zbornik) 400 Biznis vs. i 1985.

Izrađeno po zahtevu Saveznog zavoda za privredno planiranje 414 Demografska problematika penzijskog sistema. 192 . strukturne promene i zapošljavanje aktivnog stanovništva do 2000 godine. god.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 432 Demografske. 272 Delegatske skupštine društveno-političkih zajednica : (neka pitanja organizacije i rada) 336 Demand for a new status: the albanian movement in Kosovo 365. 378 Dečji stavovi prema sopstvenoj i drugim nacijama 529 Defekti tržišnog vrednovanja kapitala u sistemu internog deoničarstva 367 Dehomogenizacija političke kulture 350 Dekolektivizacija poljoprivrede u savremenoj Rusiji (neki značajniji procesi) 377 Delatnost članova udruženja “Ujedinjenje ili smrt” u Rusiji 1915-1918 godine 39. do 1961. Izrađeno po zahtevu Saveznog zavoda za društveno planiranje do 2000. 378 Democratization and nation-state building in the postcommunist Central-Eastern Europe 370 Demografija : analiza. 16 Demografska ekspertiza o razvitku stanovništva na području regiona Beograd 408 Demografska istraživanja u Jugoslaviji – bibliografija 308 Demografska kretanja i karakteristike stanovništva Jugoslavije prema nacionalnoj pripadnosti 316 Demografska kretanja i projekcije u Jugoslaviji 286 Demografska kretanja i projekcije u Jugoslaviji. Č Činioci formiranja interesovanja 323 Činioci izborne apstinencije u Srbiji 398 Činioci obrazovanja frakcija 398 Činioci proizvodnje i dohodak : prilog teoriji socijalističke proizvodnje 100 Čitanost knjiga u SFRJ kao indikator odnosa građana prema autentičnim vrednostima kulture 530 Čitaoci “Politike” : struktura i odnos prema listu 525 Čovek kao prirodno biće 337 D Da li je liberalizam sudbina socijalizma 358 Da li je nacionalizam i dalje naša sudbina? 394 Da li liberalni koncept može biti integrativni faktor u postsocijalističkim društvima? 381 Da li postsocijalistička društva mogu-moraju postati kapitalistička? 369 Da li se može sumnjati u dijalektiku prirode 281 Da li se pitanje nezapolesnosti može rešiti 334 Da li su konflikti pozitivni? 369 Daroviti mladi kao bitan nacionalni resurs 394 (De)blokiranje tranzicije i unutarstranačka demokratija 401 Deca krize : omladina Jugoslavije krajem osamdesetih (zbornik) 343 Deca stranih radnika : druga generacija jugoslovenskih ekonomskih emigranata u zemljama Zapadne Evrope : sociološka analiza 225 Deceptions and challenges 365. Izrađeno po zahtevu Saveznog i republičkog zavoda za socijalno osiguranje i Saveznog saveta za rad 419 Demografske karakteristike i perspektive i populaciona politika u SR Srbiji = Demographic characteristics and perspectives and population policy in the SR of Serbia 459 Demografske projekcije i priliv. socijalne i ekonomske karakteristike stanovništva nacionalnosti u Jugoslaviji : (Izrađeno na zahtev centra za društvena istraživanja pri Predsedništvu SKJ) 425. Izrađeno po zahtevu Saveznog i republičkog zavoda za socijalno osiguranje i Saveznog saveta za rad 415 Demografska problematika penzijskog sistema . metodi i modeli 150 Demografska analiza stanovništva Obrenovca 424 Demografska analiza steriliteta stanovništva Jugoslavije 298 Demografska bibliografija radova iz demografije objavljenih 1945.

postupak kandidovanja i unutarstranački izbori 401 Demokratizacija svetske privrede 374 Demokratska tranzicija u Srbiji i problem institucionalne neopredeljenosti 393 Deregulacija tržišta rada 400 Detereminante društveno-političkog angažovanja članova SK 326 Determinante fertiliteta stanovništva u Jugoslaviji 103 Determinante odnosa države i privrede 400 Determinante prostorno funkcionalnih veza između komuna i regiona u SR Srbiji van pokrajina 174 Development of Yugoslavia’s population in the post-war period : (an excerpt from a more comprehensive study) 304 (Dez)integrativna funkcija ključnih institucija sistema 381 Dezintegrativni i integrativni procesi u postsocijalističkim društvima 381 Dialogue is obligatory 370 Dijalektička teorija slobode i savremeno oslobađanje čoveka 269 Dijalektika i dinamički modeli 281 Dijalektika i matematika 281 Dijalektika i politika 270 Dijalektika kao metafizika 281 Dijalektika prirode i autentičnost dijalektike 281 Dijalektika prirode i dijalektika ljudske prakse (prilog istraživanju posebnih dijalektičkih struktura i tipova dijalektike) 281 Dijalektika strukture materije 281 Dileme oko novog izbornog zakona 394 Dinamika i struktura gradskog stanovništva Jugoslavije : demografski aspekti urbanizacije 60 Dinamika i struktura stanovništva Beograda 386 Dinar i zlatnovalutni standard : kritika kvantitativne teorije novca 119 Diskusija na seminaru Ujedinjenih nacija o mnogonacionalnim društvima 493 Dnevne migracije radne snage 386 Docnja prodavca sa predajom stvari 179 193 . autoritarni sistem i ekonomija u društvima tranzicije 374 Demokratizacija ekonomije – elementi za novu paradigmu 374 Demokratizacija i ekonomska liberalizacija u zemljama u tranziciji 374 Demokratizacija i federativnye otnošenija 387 Demokratizacija političkih partija. 418 Demografski metodi i modeli 114 Demografski pregled 14 Demografski pregled (časopis) 610 Demografski problemi i populaciona politika Kosova i Metohije 353 Demografski rast vojvođanskih regionalnih centara 345 Demografski razvitak Kosova i Metohije : (kratka studija za potrebe Sedmogodišnjeg plana) : Izrađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje AP Kosova i Metohije 410 Demografski razvitak stanovništva nacionalnosti u SR Srbiji 416 Demografski razvoj Sremske Mitrovice i njegove perspektive 426 Demografsko prelazno razdoblje (demografska tranzicija) u Jugoslaviji 298 Demographic caracteristics of in-migration and out-migration communes in Yugoslavia 449 Demographic characteristics of ethnic Albanians in Yugoslavia and of the Population of Albania 443 Demographic development in South European countries : an overview 444 Demographic movements and projections in Yugoslavia 288 Demokratija (još) ne stanuje ovde 401 Demokratija i ekonomija : politička i ekonomska sloboda 374 Demokratija i sloboda informisanja 360 Demokratija u političkim strankama Srbije (zbornik) 401 Demokratija.Registar naslova Demografske sveske (časopis) 611 Demografski i ekonomski aspekt prostorne pokretljivosti stanovništva Jugoslavije posle Drugog svetskog rata 287.

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

Dohodak 299 Dohodak kulture u slobodnoj razmeni rada 142 Doktorska disertacija iz pravnih nauka 600 Domaćinstva 308, 329 Domaćinstva i porodice 366, 404, 405 Dometi i funkcije tržišta u uslovima naših nestašica 359 Donorstvo organa – primer francuskog prava 368 Doprinos škole formiranju vrednosti mladih 394 Dopustivost i zabrana eutanazije zavisno od načina izvršenja 368 Dosadašnji uticaj sankcija na tranziciju privrede SR Jugoslavije i kako dalje? 359 Doseljavanje u Beograd 345 Društvena angažovanost građana u rešavanju javnih poslova 266 Društvena i sistemska integracija postsocijalističkih društava 381 Društvena kontrola u socijalističkom društvu 285 Društvena kriza – percepcija društvenih i generacijskih problema – društvenopolitičko angažovanje 334 Društvena kriza i problem socijalnog konsenzusa 360 Društvena slojevitost i stil života 314 Društvena struktura u bivšim socijalističkim zemljama : tranzicija ili transformacija? 395 Društvena svojina 299 Društvena svojina i kamata 133 Društvena svojina i reforma 347 Društvena svojina tokom 80-ih 357 Društvena tranzicija i promene u sistemu vrednosti : primer Vojvodine 395 Društvene institucije i kulturni identitet 395 Društvene nejednakosti u postsocijalističkim društvima 369 Društvene nejednakosti, sukobi i modernizacija 358 Društvene organizacije i udruženja građana u komuni 43 Društvene promene i generacijska politika 240

Društveni i politički odnosi u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca uoči stvaranja Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) 1. XII 1918 - 20.IV 1919. 252 Društveni nadzor predstavničkih tela nad radom organizacija udruženog rada 312 Društveni odnosi i društveni konflikti – socijalističke zemlje u tranziciji 371 Društveni osnovi stranačkih sistema 270 Društveni pokreti bez društvenih promena 349 Društveni pokreti i politički sistem u Poljskoj : (1956-1981) 330 Društveni položaj i orijentacija seoske omladine : rezultati empirijskog istraživanja 92 Društveni položaj kao činilac izbornog opredeljenja birača 398 Društveni položaj kao determinanta političke aktivnosti članova Saveza komunista 331 Društveni položaj kao determinanta političke angažovanosti članova SK 326 Društveni proizvod i njegove komponente 24 Društveni razvitak i kulturni obrasci 358 Društveni slojevi i društvena svest : sociološko istraživanje interesa, stilova života, klasne svesti i vrednosno-ideoloških orijentacija društvenih slojeva 314 Društveni slojevi, njihov stil života i njihova svest 314 Društveno dogovaranje i samoupravno sporazumevanje 324 Društveno samoupravljanje i planiranje 270 Društveno upravljanje stambenim zgradama 13 Društveno usmeravanje i samoupravljanje 270 Društveno-ekonomski značaj udrživanja zemljoradnika 325 Društveno-političke organizacije u skupštinskim izborima 292 Društveno-političke pretpostavke ustavnosti i zakonitosti 270 Društveno-političke zajednice i njihova organizacija vlasti. T.1 333 Društveno-političke zajednice i njihova organizacija vlasti. Tom 2, Organizacija vlasti društveno-političkih zajednica 336

194

Registar naslova

Društveno-politički aspekti planiranja porodice u Jugoslaviji 321 Društveno-politički i ideološki stavovi jugoslovenskih studenata 47, 280 Društveno-političko angažovanje omladine 315 Društvo i globalni tokovi 406 Društvo na raskršću – aktuelni trenutak Srbije 389 Društvo u tranziciji : modeli, alternative, perspektive (zbornik) 395 Društvo u tranziciji i promene u kretanju stanovništva – primer Vojvodine 395 Država (i) blagostanje 400 Država 406 Država blagostanja – tranziciona iluzija 397 Država blagostanja : ograničavanje programa i redefinicija koncepcije 400 Država blagostanja i društvena izopštenost 397 Država blagostanja i poreska konkurencija 400 Država i ekonomska regulativa 397 Država i formiranje instituta tržišne privrede u uslovima tranzicije 379 Država kao nosilac “imperiuma” i “dominiuma” u svojinskim odnosima 372 Država privatnik : biznis, ali fer? 400 Država, intervencionizam i biznis 400 Država, preduzetništvo i postsocijalistička transformacija Srbije 400 Država, svet i ekonomija 379 Državna kontrola nad preduzećima u SR Nemačkoj, Francuskoj i Engleskoj 312 Državna privreda i demokratija 372 Dugoročne prepreke i kratkoročne mogućnosti 347 Dugoročni program ekonomske stabilizacije kao protivrečan poduhvat spajanja (samoupravnog) socijalizma sa tržišnom privredom 357 Dužnost lekara da obelodani vlastitu stručnu grešku? 382 Dužnost lekara da pacijenta obavesti o rizicima operacije 382 Dva modela dijalektičkog mišljenja u Kapitalu Karla Marksa 269

Dva ogleda o legitimitetu : javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije 227 Dva pokazatelja vrednosnih opredeljenja građana 350 Dve koncepcii modernizacii Rossii 373 Dve koncepcije modernizacije Rusije 369 Dviženie naselenija Jugoslavii v poslevoennyj period : (vyderžki iz issledovanija, provedennogo Centrom demografičeskih issledovanij Instituta obšćestvennyh nauk) 305 Dynamics of the Yugoslav agricultural population and transfer to the non-agricultural sector 440

E
Economic programmes of political parties in Serbia – possibilities of a european option 365, 378 E-društvo kroz E-individualizam 406 Educational attainment of the Yugoslav 455 Efekti ekonomske demokratije : svojina zaposlenih 374 Efekti funkcionisanja postojećeg sistema 324 Efekti globalizacije finansijskog tržišta na zemlje u tranziciji 390 Efekti politike kamatnih stopa 479 Efekti procesa globalizacije na tržištu rada 390 Effects de variations de la mortalite sur la structure par age de la population des regions a base et haute fecondite 450 Efikasnost sredstava masovnog komuniciranja 276 Ekološka svest Jugoslovena 350 Ekološka svest mladih 343 Ekonomija i demokratija (zbornik) 374 Ekonomija i država 372 Ekonomija i pravna država 379 Ekonomija i pravo : povodom 40-godišnjice Instituta društvenih nauka (zbornik) 379 Ekonomija i sociologija (zbornik) 406 Ekonomija i sociologija 406 Ekonomija i sociologija u postmodernom vremenu – postmoderna interdisciplinarnost

195

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

nasuprot modernističkom specijalističkom pristupu 406 Ekonomija nauke i obrazovanja 185 Ekonomska efikasnost i socijalna pravda u fokusu tranzicije 367 Ekonomska globalizacija kroz prizmu sociologa i ekonomista 406 Ekonomska i socijalna dimenzija nezaposlenosti 406 Ekonomska i socijalna prizma promena u globalnim i nacionalnim okvirima: izazovi koncepta održivog razvoja 406 Ekonomska koncepcija političkih partija u Srbiji – izgledi za evropsku opciju 362 Ekonomska kriza i neophodnost promene privrednog sistema 362 Ekonomska struktura stanovništva 320 Ekonomska uslovljenost slobode i nužnosti u socijalizmu 270 Ekonomske efikasnosti socijalističke privrede 342 Ekonomske funkcije države 357 Ekonomske i političke slobode 406 Ekonomske institucije i društvena sredina 406 Ekonomske nejednakosti u tranziciji 377 Ekonomske posledice minimalnih nadnica 400 Ekonomske reforme pred izazovom “novog etatizma” 396 Ekonomske slobode i preduzetništvo 379 Ekonomske slobode i zakon o privrednim društvima kao temelj poslovnog okruženja 400 Ekonomske slobode, vladavina prava i preduzetništvo 397 Ekonomske strukture stanovništva 329, 366, 386 Ekonomske strukture stanovništva Srbije 404, 405 Ekonomske vrednosti, stavovi i uverenja i perspektive ekonomskih reformi 372 Ekonomski i(li)sociološki imperijalizam 406 Ekonomski položaj članica jugoslovenske banke za međunarodnu ekonomsku saradnju 480 Ekonomski položaj regiona Jugoslavije : metodološki ogled 116

Ekonomski položaj RMK Zenica 483 Ekonomski potencijal različitih modela privatizacije 372 Ekonomski razvoj, vrednosni prioriteti i izgledi demokratizacije 374 Ekonomski sistem i federativno uređenje Jugoslavije 299 Ekonomski sistem i korupcija 388 Ekonomsko, sociopolitičko i ekološko-prostorno (“envajronmentalno”) razumevanje održivosti i implikacije za upravljanje razvojem 406 Ekstremizam po pravilu izaziva ekstremizam 406 Elementi kritike neoliberalnog modela tranzicije 395 Elementi socio-kulturnog konteksta u biznisu – šta nedostaje Srbiji u periodu tranzicije 400 Elite u savremenom industrijskom društvu 355 Elite znanja i postindustrijsko društvo 355 Emigracioni i imigracioni prostori Jugoslavije (1971-1981) 345 Emocionalni život u omladinskoj svakodnevici 334 Engels i fizika 281 Engelsov sud o Descartesovoj ulozi i razvitku matematike (sa posebnim osvrtom na razvitak matematike danas) 281 Engelsova metoda obrade dijalektičkih zakonitosti u »dijalektici prirode« i njen značaj 281 Engelsovo i savremeno shvatanje prostora 281 Engelsovo shvatanje matematike i matematike danas 281 Engelsovo tumačenje zakona prirodnog odabiranja kao principa dijalektike prirode 281 Englesko i italijansko “zaokruživanje Jugoslavije” 1926-1928 279 Epidemiološko-pravni aspekti problema pobačaja u Jugoslaviji 88 Estetički problemi u savremenom francuskom marksizmu 65 Ethnic composition of the population of the FR of Yugoslavia, 1948-1991 370 Ethnic minorities and state-social transformation of east european countries 370 Ethnic minorities in Bulgaria 370

196

Registar naslova

Ethnicity and belonging/not belonging 370 Ethnicity and social inequalities in the theoretical perspective 370 Ethnicity as an important factor of political transformation of postcommunist societies 370 Ethnicity in Postcommunism (zbornik) 370 Ethnicity in the social, political and cultural transition of postcommunist society 370 Ethnicity, Identity, Conflict 370 Etička dimenzija poslovanja u tranzicionim procesima 395 Etički aspekti odnosa pojedinac – država u tranziciji 397 Etički značaj Marksove kritike utilitarizma u “Kapitalu” i ranim spisima 285 Etika 214 Etika i obrazovanje novinara 402 Etika i politika 270 Etnička distanca u SFRJ 505 Etnička homogenizacija, nacionalizam i društveni konflikti – faktori tranzicije na lokalnom nivou Srbije 377 Etnička struktura i maternji jezik stanovništva 366 EU ekonomski i politički ambijent i princip jednakih mogućnosti 400 “Europe” as a Serbian ideal and anti-ideal 365, 378 Eutanazija i lekareva pomoć u samoubistvu 407 Evolution de la population de la Yugoslavie pendant la periode de l’apres-guerre : (un abrégé tiré de l’étude) 306 “Evropa” kao srbijanski ideal i antiiedal 362 Evropska monetarna unija i institucionalne promjene uslovljene proširenjem EU 406 Evropska unija – jedinstveno područje slobode, bezbednosti i pravde 406

F
Faktori migracionih kretanja 294 Fakultetsko obrazovanje novinara i medijskih profesionalaca 402 Family planning in Yugoslavia and its development 322

Family planning in Yugoslavia from the legal aspect 322 Fecundity of married couples 322 Fekonditet bračnih parova u Jugoslaviji 321 Feministička kritika socijalne politike “države blagostanja” 400 Fenomen nedovoljnog rađanja u ekonomskoj i sociološkoj misli 406 Fenomen rađanja u savremenim socio-ekonomskim tokovima 394 Fertilitet autohtonog i migrantskog stanovništva u Jugoslaviji 121 Fertilitet i ideologija 456 Fertilitet po aktivnosti 386 Fertilitet po nacionalnosti 386 Fertilitet po školskoj spremi 386 Fertilitet po starosnim kohortama i bračnom stanju 386 Fertilitet stanovništva Bosne i Hercegovine i njegovo brzo opadanje u poslijeratnom periodu 321 Fertilitet stanovništva i planiranje porodice 308 Fertilitet stanovništva i planiranje porodice u Jugoslaviji 321 Fertilitet stanovništva SR Jugoslavije 213 Fertilitet stanovništva u Jugoslaviji 298 Fertilitet ženskog stanovništva 366, 404, 405 Fertilitet ženskog stanovništva u seoskom i gradskom području prema školskoj spremi, zanimanju i aktivnosti 298 Fertility and family planning in Yugoslavia 322 Fertility behaviour of ethnic albanians in Yugoslavia 461 Fertility of the population in Bosna-Herzegovina and its rapid postwar decline 322 Fertility of the Yugoslav population 322 Fetišizam robe i socijalistička svest 285 Filozofija i društvo : posvećeno Mihailu Markoviću : [zbornik radova] 337 Filozofija i društvo : zbornik radova : posvećeno profesoru Ljubomiru Tadiću . III 349 Filozofija i društvo : zbornik. II 338 Filozofija Lavovsko-varšavske škole 27 Filozofija: istorijska disciplina? 337

197

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

Finansijsko izveštavanje i revizija 357 Finansijsko tržište u funkciji vlasničke transformacije 367 Finansiranje obrazovanja : teorijski elementi i društveno-ekonomske pretpostavke u samoupravnom sistemu 134 Finansiranje političkih stranaka u Srbiji iz javnih izvora : norme i praksa 398 Forma izražavanja pristanka pacijenta na lečenje 368 Formiranje Jugoslovenske muslimanske organizacije i njen razvoj do prevazilaženja krize početkom 1922. godine 289 Formiranje novčanih sredstava za investicije i njihov uticaj na privredna kretanja 31 Formiranje prihoda društveno-političkih zajednica u SR Srbiji i njihova raspodela između Republike, pokrajina i opština 78 Fragmenti političke kulture (zbornik) 380 Franciskus Patricijus 81 Fridrih Engels - čovjek i djelo 281 Fundamentalnost i razvojne smernice novog sistema finansiranja društveno-političkih zajednica 75 Funkcionalna vrednost i ekonomski učinci slobode 393 Funkcionisanje delegatskog sistema odlučivanja u Beobanci 577 Funkcionisanje delegatskog sistema u Beogradu 553, 567

G
Garancija projektanta i graditelja za solidnost građevine i njihova imovinska odgovornost 205 Generacija »sa ili bez odgovora« 343 Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini 403 Gledišta i sporovi o industrijalizaciji u socijalizmu 182 Globalizacija biznisa, megatrendovi razvoja i zakasnjela tranzicija 390 Globalizacija finansijskog tržišta 390

Globalizacija i desuverenizacija : problem regionalizacije Srbije u aktuelnom geopolitičkom kontekstu 392 Globalizacija i finansijsko-tržišna obrazovanost 390 Globalizacija i konkurentska sposobnost naše privrede 390 Globalizacija i kultura: kultura kao ekonomska i sociološka kategorija 406 Globalizacija i nacionalna ekonomija – ugrožena suverenost ili koegzistencija 390 Globalizacija i njen uticaj na tranziciju SRJ/Srbije 390 Globalizacija i njene socioekonomske konvergencije 406 Globalizacija i polarizacija razvoja savremenog sveta 390 Globalizacija i redefinisanje odnosa politika – ekonomija 390 Globalizacija i siromaštvo 390 Globalizacija i Srbija 389 Globalizacija i suverenost 390 Globalizacija i tranzicija (zbornik) 390 Globalizacija kao neminovnost, potčinjavanje i šansa 390 Globalizacija kulture i pravila Svetske trgovinske organizacije 396 Globalno upravljanje kao novi uticajni koncept odnosa, mesta i uloga države i pojedinca 397 Godišnjak 1965 277 Good neighbourliness and crime amnong friends in connection with the war in BosniaHerzegovina 370 Građa o stvaranju jugoslovenske države : (1. I 20. XII 1918). [Tom 1, 2] 263, 264 Građani – uprava, komunalne radne organizacije i stručne službe SIZ-a 592 Građani Beograda o nacrtu Ustava i ustavnoj debati 546 Građani i Savez komunista 542, 284 Građani o revalorizaciji ličnih primanja i porastu troškova života posle sprovođenja privredne reforme 275

198

novembra 1931. 405 Granice prava na smrt 382 Granice regiona : heterotopija i identitet. ekonomski poredak i država 397 Ineresovanje građana Srbije i Crne Gore za biznis 400 Inflacija 324 Informacija o uspostavljanju redovnog statističkog praćenja preseljavanja stanovništva unutar granica SFR Jugoslavije 345 Informatika i demokratsko društvo 397 Informativni bilten Instituta društvenih nauka 492 Informisanje i razvoj samoupravnih odnosa u organizacijama udruženog rada 582 Informisanje u radnim organizacijama u funkciji ispoljavanja interesa 584 Informisanost građana Srbije o značajnim društvenim pitanjima 360 Informisanost i informisanje građana o programu reformi Saveznog izvršnog veća 350 Informisanost i stavovi o terorističkim organizacijama 576 Inkompatibilnost tržišta kapitala i društvenosvojinskog privrednog sistema: kraj jugoslovenskog modela i jedini preostali izlaz 372 Inostrana propaganda u Jugoslaviji 511 Inovacije kao socio-ekonomski fenomen 406 Inovativna privreda i informatičko društvo kao izazov za državu i biznis u Srbiji 400 199 .Registar naslova Građanska odgovornost : referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. i 12. godine 257 Građanski rat i mogućnosti mira u Bosni i Hercegovini 352 Gradovi kao zajednice opština i regionalne zajednice kao oblik saradnje opština 333 Gradsko stanovništvo i mreža gradova 404. godine u Beogradu (zbornik) 278 Građanska opozicija i skupštinski izbori od 8. februara 1966. Epistemiološki aspekt 392 Granske nejednakosti i organizacija sindikata 377 Graždanskoe obščestvo i procesy demokratizacii v Rosii 387 “Great big fantasy” sveta finansija 367 Growth of population and labour force in Belgrade 448 H Hipoteza o uniformnosti institucionalne infrastrukture tržišnih ekonomija 359 Hroničan manjak bezbednosti : slučaj Jugoslavije 230 Hronologija nastanka političkih partija 362 Hrvati uoči aneksije Bosne i Hercegovine 256 Hrvatska zajednica : prilog proučavanju političkih stranaka u staroj Jugoslaviji 258 Humanik? 389 Humanistička funkcija političke nauke 270 Humanistička problematika u marksizmu i savremenoj zapadnoevropskoj filozofiji 269 I Idejno-politička opredeljenja i društveno-politička angažovanost mladih u Beogradu 160 Ideologija i kultura u eri masovnih komunikacija 396 IDN aktuelnosti (bilten) 612 Ima li budućnost ‘generacija budućnosti’ / U ovakvoj Srbiji ne stanuje budućnost 394 Ima li preduzetništvo u Srbiji kulturalni oslonac? 396 Imidž partija Srbije 380 Imovinska odgovornost i njen doseg 158 Imovinska odgovornost lica zaraženih HIV virusom po američkom i nemačkom pravu 361 Imovinska odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom 147 Impact of social change and migration on household patterns in Yugoslavia 445 Implikacije svojinske transformacije i tržišta na teritorijalnu polarizaciju razvoja 372 In media res : efekti medija 236 Indeks korišćenja sredstava masovnog komuniciranja 276 Individua ne postoji 397 Individualizam.

demokratija. Knj II : zbornik radova 254 Istorija XX veka. Knj VII : zbornik radova 272 Istorija XX veka. Priroda interesovanja 164 Interesovanja mladih. Knj IX : zbornik radova 289 200 . Deo 1. Knj III : zbornik radova 256 Istorija XX veka. tranzicija. Knj IV : zbornik radova 257 Istorija XX veka. Knj V : zbornik radova 258 Istorija XX veka. kriza države i porast nacionalnih tenzija 358 Istorija XX veka. Knj VI : zbornik radova 265 Istorija XX veka. pravila i kulturni obrasci : razvojna komponenta 396 Institucije. Dio 1 3 Istočna Evropa. Knj I : zbornik radova 252 Istorija XX veka. Deo 2.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Knj VIII : zbornik radova 279 Istorija XX veka. ustavnost 400 Institucionalizacija tržišta 348 Institucionalizovana religija na teritoriji Beograda sa posebnim osvrtom na Srpsku pravoslavnu crkvu 593 Institucionalna »tranzicija« i »post-komunističke« promene u Rumuniji. Rezultati istraživanja 323 Internet u Srbiji 394 Investiciona potrošnja 324 Investicioni fondovi i ekonomske slobode pojedinca 397 Investitori u istraživanje i razvoj (novo znanje): pojedinci ili (i) država 397 (I)relevantnost (Marksove) teorije eksploatacije za reformu privrednog sistema 347 Ireverzibilna kretanja u embrionalnom razviću (morfogenetska kretanja) 281 Iskušenja medijske borbe za vlast 351 Iskustva populacione politike u svetu 219 Ispitivanje stavova i mišljenja : (metoda upitnika i intervjua) : skripta po predavanjima održanim na IDN u toku školske godine 1959/60. Beleške za antropologiju transparentnosti 395 Institucionalna infrastruktura tržišta kapitala u tržišnoj ekonomiji 359 Institucionalna infrastruktura u tranziciji ka tržišnoj ekonomiji (zbornik) 359 Institucionalna infrastruktura. tranzicija ka tržišnoj privredi i privatizacija 359 Institucionalne prepreke individualnih sloboda 397 Institucionalne pretpostavke politike regionalnog razvoja u uslovima tranzicije 393 Institucionalne reforme u SRJ 393 Institucionalni aspekti politike regionalnog razvoja 379 Institucionalni nered i reforme društva 393 Institut društvenih nauka 248 Institut društvenih nauka : 1957-1983 : godišnjak 327 Institut društvenih nauka 247 Institut obščestvennyh nauk 251 Institute des Sciences Sociales 249 Institute of Social Sciences 250 Integracija i dezintegracija u savremenom svetu 381 Integracija i regionalni problemi Ruske federacije 381 Integrativni i dezintegrativni procesi u zemljama Istočne Evrope (zbornik) 381 Inteligencija Srbije i svet u istorijskoj perspektivi 389 Intenzitet religiozne i nereligiozne orijentacije u Beogradu 550 Interesi aktuelne reforme u Jugoslaviji 347 Interesi društvenih slojeva i determinante njihovog formiranja 314 Interesovanja mladih i masovna kultura 323 Interesovanja mladih. Institucija partija: spona između političke i ekonomske moći 393 Institucije – ključna poluga reformi 393 Institucije države i tranzicija elektroprivrede 359 Institucije i institucionalna promjena u društvima u tranziciji 393 Institucije i mehanizmi industrijske politike u procesu tranzicije 359 Institucije i metodi makroekonomskog planiranja – pregled po zemljama 354 Institucije kao pretpostavka za razvoj malih i srednjih preuzeća 393 Institucije.

decembra 1919) 272 Javne tribine u Beogradu : rezultati istraživanja 184 Javno mnenje (zbornik) 360 Javno mnenje 360 Javno mnenje Beograda o aktuelnim ekonomskim.Registar naslova Istorija zadružnog pokreta u Jugoslaviji 19181941 55 Istorijske uslovljenosti dezintegracije Jugoslavije : slučaj Srbije 381 Istorijsko istraživanje savremenog jugoslovenskog društva 270 Istraživački rezultati u devedesetim godinama 385 Istraživanja javnog mnenja u zemljama u tranziciji 377 Istraživanje i tehnološki razvoj kao osnova društva zasnovanog na znanju 400 Istraživanje stanovništva za potrebe prostornog plana Beograda do 2000. Televizije Crne Gore i NTV Studija B u izbornom periodu novembar 1992. i 8. oktobra 1966. godine 258 Italijanski marksisti o “italijanskom putu u socijalizam” 270 Izazovi biomedicine: kloniranje i šta to znači za pacijentova prava 407 Izazovi tranzicije u Srbiji . januar 1993. godine 434 Italijanska ekonomska penetracija u Albaniji 1925. godine 283 Izdavanje lekova i odgovornost apotekara 382 Izgradnja novih institucija u tranzitornoj privredi 393 Izloženost delovanju pojedinih sredstava masovnog komuniciranja 276 Između defektnog tržišta i neefikasnog planiranja 342 Između medijskog rata i rata za medije 351 Između osporavanja i podrške : javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije (zbornik) 375 Između slobode i sigurnosti: da li je država blagostanja dobro rješenje? 397 Izvor informisanja od najvećeg poverenja za članove staračkih domaćinstava 399 Izvori podataka i metodološka pitanja 287 Izvršna veća (saveti) u skupštinskom sistemu 336 J Jadransko pitanje na pariškoj mirovnoj konferenciji (od 28. 211 Izborne borbe u Jugoslaviji : (1990-1992) 207 Izborni prag i stranački sistem 398 Izborni proces u delegatskom sistemu : analiza izbora za skupštine društveno-političkih zajednica i samoupravnih interesnih zajednica u SR Srbiji 1978. juna 1919 – 9. godine 318 Izborni sistem i mogućnosti njegova usavršavanja 318 Izborni sistem u uslovima samoupravljanja : (materijali Simpozijuma održanog u Beogradu 6. društvenim i političkim pitanjima 586 Javno mnenje Beograda o aktuelnim ekonomskim. do 1939. 7.blokada ili otvaranje perspektive za budućnost 394 Izbeglice i druga ratom ugrožena lica 385 Izbor i društveno-političke organizacije 291 Izbor proizvodne strukture 52 Izbori ’90 : mnjenje građana Srbije 351 Izbori i obaviještenost građana 282 Izbori kao činilac i uslov dalje demokratizacije društveno-političkih odnosa 282 Izbori u delegatskom sistemu 318 Izbori u političkim strankama 401 Izbori za centralna predstavnička tela : komparativna studija 82 Izborna orijentacija kao faktor stavova o srpskom državnom pitanju 401 Izborna upotreba medija : analiza televizijskih dnevnika Radio-televizije Srbije. političkim i drugim pitanjima 583 Javno mnenje Beograda o održavanju olimpijskih igara u Beogradu 332 Javno mnenje i kažnjavanje za krivična dela 268 Javno mnenje i kažnjavanje za kršenje propisa o novim privrednim merama 275 Javno mnenje i masovni mediji 360 Javno mnenje i vrednosti 360 Javno mnenje između vlasti i opozicije 360 201 .

495 Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim pitanjima narodne odbrane 496 Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim političkim i društvenim pitanjima 268 Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim političkim i društvenim pitanjima 1965 274 Jugoslovensko javno mnenje o dva aktuelna problema mladih: o materijalnim mogućnostima za školovanje i o mogućnostima za napredovanje u društvu 284 Jugoslovensko javno mnenje o nekim aspektima međunacionalnih odnosa 506 Jugoslovensko javno mnenje o ostvarivanju privredne reforme 502 Jugoslovensko javno mnenje o privrednoj reformi : 1965 275 Jugoslovensko javno mnenje o problemima privrede 515 Jugoslovensko javno mnenje o Savezu komunista i prestojećem kongresu 267 Jugoslovensko javno mnenje o spoljnopolitičkim pitanjima 350 202 . 274 Javno mnenje o aktuelnim spoljnopolitičkim pitanjima 500 Javno mnenje o budućem razvoju jugoslovenskog društva 375 Javno mnenje o jugoslovenskoj omladini 498 Javno mnenje o kriterijumima revalorizacije 275 Javno mnenje o ostvarivanju Ustava SFRJ 268 Javno mnenje o politici kažnjavanja 284 Javno mnenje o Prednacrtu novog ustava 266 Javno mnenje o privrednoj reformi 1966.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. povodom spora o tranziciji-modernizaciji-transformaciji u društvima istočne i centralne Evrope 377 Jugoslavija između prošlosti i budućnosti 350 Jugoslavija – kako je video Sima Marković 337 Jugoslavija i jugoslovenstvo u delima Dobrice Ćosića 338 Jugoslavija na kriznoj prekretnici (zbornik) 350 Jugoslavija u propagandnim emisijama stranih radio-stanica 499 Jugoslovenska ideja in slovensko narodno vprašanje v slovenski publicistiki med slovenskimi vojnami v letih 1912-1913 252 Jugoslovenska kriza i srpsko nacionalno pitanje 349 Jugoslovenska privreda na pragu reforme : prilog za Savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije 341 Jugoslovenski federalizam i ostvarivanje ustavnog koncepta federacije 333 Jugoslovenski studenti i socijalizam 280 Jugoslovenski studenti o marksizmu 269 Jugoslovensko javno mnenje 1966 284 Jugoslovensko javno mnenje 1990 : istraživanje javnog mnenja u vremenu krize 350 Jugoslovensko javno mnenje i problemi razvoja kulture u SFRJ 284 Jugoslovensko javno mnenje i VIII Kongres SKJ 273 Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim ekonomskim i socijalnim pitanjima 1965 38. Javno mnenje kao kriterijum legitimnosti 360 Javno mnenje o aktuelnim društvenim problemima 274 Javno mnenje o aktuelnim spoljnopolitičkim pitanjima 1965. 284 Javno mnenje o željama za poboljšanje vaspitanja dece u školama 274 Javno mnenje poljoprivrednika o aktuelnim problemima sela 526 Javno mnenje u savremenom društvu 266 Jedan nacrt unutrašnjeg uređenja jugoslovenskog društva 220 Jedan osvrt na sociološko proučavanje elita 355 Jedan pokušaj kvantitativne analize faktora koji utiču na smrtnost odojčadi 293 Jedan zahtev za nov status: albanski pokret na Kosovu 362 Jedinstvo stavova i borba mišljenja u okviru jednog revolucionarnog pokreta 270 Jedna pouka iz prošlosti: politička elita i modernizacija u prvoj deceniji nezavisnosti 362 Jedno poređenje 389 Jezik i intersubjektivnost 337 Još jednom o prelazu iz feudalizma u kapitalizam i iz kapitalizma u komunizam.

dužina trajanja mandata. godine 7. tehnologija i nemačka sociologija 176 203 . 1987 i 1988. god. 256 Komparativna analiza ekonomskog položaja grana i grupacija privrede SR Crne Gore u 1986. 298 Kohortna anliza fertiliteta na osnovu podataka vitalne statistike 298 Kolektivni rad.izborni sistem kvota 243 Ka novoj političnosti : mnenje omladine o novim društvenim pokretima 343 Ka razumevanju abortusa u Srbiji 208 Kako građani shvataju glavne ciljeve privredne reforme 275 Kako privatizovati društvenu svojinu 367 Kako su nas voleli : antisrpska propaganda i razbijanje Jugoslavije 246a Kako su nas voleli : nemačko-austrijska štampa i razbijanje Jugoslavije 407 Kako zaposleni razumevaju proces privatizacije u Srbiji : regionalna specifičnost 395 Kakva nam država treba 400 Kamata i srodni instrumenti u socijalističkom privrednom sistemu 167 Kamata na investicione kredite u uslovima društvenog samopupravljanja 54 Kamata u monetarnom sistemu privrede : teorijsko razmatranje 168 Kandidovanje – područje najvećih mogućnosti dalje demokratizacije izbora u samoupravnom društvu 292 “Kapital” i osnovne društveno-ekonomske promene u savremenom svetu 285 “Kapital” Karla Marksa kao politička ekonomija socijalizma 285 Kapitalizam i demokratija : poreklo jednog mita 374 Kapitalizam. socijalizam i novi svetski poredak – jedan američki pogled 349 Kapitalizam. ograničenje ponovnog izbora i odgovornost nosilaca funkcija u društveno-političkim zajednicama 336 Koliko dece imati? 284 Komiteti u jugoslovenskoj dobrovoljačkoj vojsci u Rusiji 1917. društvo 406 Ko može da bude član Saveza omladine 309 Ko odlučuje u komuni 98 Kognitivni aspekti antropologije etniciteta 395 Kohortna analiza fertiliteta stanovništva Jugoslavije na osnovu podataka popisa stanovništva 1961.Registar naslova Jugoslovensko javno mnenje: stavovi omladine i stavovi prema omladini 543 Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1919-1929 : pitanje priznanja SSSR i uspostavljanja jugoslovensko-sovjetskih diplomatskih odnosa 272 Karakter i bitni elementi društveno-političkih zajednica 333 Karakter proizvodnih odnosa u uslovima tranzicije 367 Karakter religijskih promena u zemljama u tranziciji: primer pravoslavnih crkava u Rusiji i SR Jugoslaviji 377 Karakteristike dosadašnjeg funkcionisanja tržišta 324 Karakteristike grupnih identifikacija i odnos prema drugim etničkim grupama 375 Karakteristike migracionih kretanja u SR Crnoj Gori 345 Karl Marks i neki problemi kapitalizma XX vijeka 269 Kauzalnost i finalnost u biocenološkim istraživanjima 281 Klasična i svetovna religioznost : socijalno-psihološko istraživanje stanovništva beogradskog regiona 197 Klasna svest i društvena struktura 314 Ko donosi odluku o životu: pojedinac vs. godini 484 Komparativna analiza instrumenata ekonomske politike federacije i republika i pokrajina 486 K K probleme vybora strategii reformirovanija postsocialističeskih obščestv 373 Ka demokratskom društvu .

prevare i druge zloupotrebe etike na finasijskom tržištima 388 Korupcija. Koncepcija “otkritogo obščestva” i trudnosti na puti jego osuščestvljenija v postsocialističeskih obščestvah 373 Koncepcija specifične cene proizvodnje i metodološka osnova transformacije stvarnih cena u cene proizvodnje 296 Konceptualni problemi i reforma društvene svojine u vezi s privrednom sistemskom reformom 342 Konflikti vrednosti u zemljama tranzicije 371 Konfliktne paradigme antropologije 338 Konfliktni potencijal međunacionalnih odnosa u Ruskoj federaciji 371 Konsekvence “odliva mozgova” za razvojne perspektive Srbije 394 Konsolidacija demokratije i (ili) neumorno institucionalno eksperimentisanje 395 Kontakt sa sredstvima masovnog komuniciranja 522 Kontracepcija i njeni demografski aspekti 321 Kontracepcija posle legalnog prekida trudnoće 317 Kontrola rađanja putem abortusa 321 Kontroverze oko decentralizacije. regionalizacije i lokalne samouprave u Srbiji 392 Kontroverze oko poimanja karaktera društvenih promena i identiteta postsocijalističkih društava u tranziciji 377 Konvertibilnost dinara 357 Konvertibilnost novca – preduslov ostvarivanja ekonomskih sloboda pojedinaca i ekonomskog rasta i razvoja 393 Korak napred – dva koraka nazad u razvoju političke kulture u postsocijalističkim društvima 358 Korišćenje medija masovnog komuniciranja 334 Korisnost vremenskog ograničavanja vršenja javnih funkcija 266 Korporacija i globalizacija 400 Korupcija destimuliše privredni razvoj 388 Korupcija i borba protiv korupcije iz perspektive biznisa 388 Korupcija i vladavina prava 235 Korupcija kao ekonomski fenomen: uzroci. posledice i reforme 388 Korupcija svijesti u postsocijalizmu 388 Korupcija u Srbiji 392 Korupcija u uslovima prirodnog monopola 388 Korupcija.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 405 Kriminalizacija srpskog akcionarstva i (ne)moć države 400 Kriterij za određivanje kvaliteta zajedništva u ljudskom društvu 381 Kriteriji za izradu šeme stalnih rejona 262 Kritičke primedbe korisnika sredstava masovnog komuniciranja 276 Kritički horizont “Frankfurtske škole” 349 Kritika ideološkog puritanstva – dekonstrukcija pojmova levice i desnice 407 Krivično-pravna reakcija u domenu fertilizacije in vitro i genetskih intervencija 382 Kriza “države blagostanja” i evrointegracija 400 Kriza Jugoslavije 349 Kriza kulture – kriza napretka 396 Kriza međuratnog jugoslovenskog društva 338 Kriza nacionalnog identiteta i etnički sukobi u poskomunističkom društvu: primeri bivše Jugoslavije i Srbije 371 Kriza poverenja mladih u subjekte i snage društvenog života 334 Kriza poverenja u institucije sistema 375 Kriza promene u heterogenim društvima i (dez)integrativni potencijali pluralističke paradigme 381 Kuda vodi globalizacija 237 204 . sloboda i etika 388 Korupcija: od regulacije do kleptokratije 388 Korupcija: teorijska analiza efekata na alokativnu efikasnost 388 Kosovo : politika i život u paralelnim svetovima 407 Kosovo i albanski pokret (1989-1992) 358 Kretanje cena i dobiti 348 Kretanje kapitala u međunarodnim razmerama u prvoj polovini dvadesetog veka 139 Kretanje stanovništva Srbije prema dosadašnjim popisima 404. regionalizacija i lokalna vlast 392 Korupcija.

Registar naslova Kul’tura mira v kontekste kul’tury demokratii mirovogo soobščestva 387 Kultura i ekonomski razvoj : zašto reforme u Argentini još uvijek ne daju rezultate? 396 Kultura i ekonomski razvoj 396. socijalizam i nacionalizam u tranziciji srpskog društva – pogled u naredne godine 394 Lica na privremenom radu i boravku u inostranstvu 386 Lična odgovornost za penziju – šansa za pojedinca i državu 400 Lične procene porasta troškova života 275 Lični rad i privatna svojina sredstava za proizvodnju u socijalizmu 285 Liderstvo u političkim partijama Srbije 403 Linearno programiranje i cijene 95 Lisenkizam i dijalektički materijalizam 281 List “Komunist” i njegovi čitaoci : [studijski projekt MK-303/4] 59 List “Komunist” i njegovi čitaoci 501 Logičke osnove teorije verovatnoće 8 Logički problem indukcije u delu Žaka Nikoa 271 LJ Ljubomir Tadić : biografija 349 Ljudska prava i seksulana orijentacija 407 205 .etički i pravni problemi 231 Lekarske greške u svetlosti pravnih razmatranja 368 Lenjinovo shvatanje diktature proletarijata 337 Lenjinsko shvatanje miroljubive koegzistencije 270 Levica i desnica u Srbiji 403 Liberalizacija. 406 Kultura i globalizacija 396 Kultura i razvoj (zbornik) 396 Kultura i reproduktivni model 396 Kultura i socijalni kapital 396 Kultura kao činilac i ograničenje razvoja 396 Kultura kao životni stil i iskustvo 334 Kultura u ekonomskom razvoju 396 Kultura. 534 Kulturni život Beograđana. preduzetništvo i razvoj 396 Kulturna politika i Evropska unija 396 Kulturna politika. Deo 2. 538 Kulturni život beogradske omladine 574 Kulturno-istorijski i politički faktori etničkih migracija i homogenizacije na Kosovu i Metohiji i u delu stare Srbije 358 Kvalifikaciona struktura kao faktor integracije radničke klase Jugoslavije 261 Kvalitet dodira korisnika sa pojedinim sredstvima masovnog komuniciranja 276 Kvantitativni pokazatelji promena u obrazovnim strukturama = Quantitative indicators of changes in educational structures 439 L Labor force (economically active population) 307 Lavirinti medijske galaksije 360 Le mouvement de liberation nationale en Yougoslavie et les allies 5 Legitimacijske matrice relevantnih političkih partija u Srbiji (1990-2005) 398 Legitimitet i legalitet jugoslovenske privatizacije 379 Legitimnost političkog sistema treće Jugoslavije : kako građani evaluiraju politički režim 375 Lekar i pacijent kao ugovorni partneri 368 Lekareva pomoć neizlečivo bolesnom pacijentu . privatizacija. Deo 1. institucionalni sistem i umetnički trendovi 362 Kulturne osnove biznisa u Crnoj Gori 400 Kulturne specifičnosti stanovništva kao determinanta lokalnog razvoja 396 Kulturni diverzitet – izvor sukoba ili osnova za razvoj tolerancije u Srbiji 394 Kulturni preduslovi demokratske tranzicije 396 Kulturni život Beograđana. nacionalizacija 356 Liberalizam i njegove nelagode 379 Liberalizam i socijalizam : (liberalne i socijalističke ideje i pokreti na tlu Jugoslavije) 328 Liberalizam.

godine 279 Makroekonomsko planiranje u svetlu savremene ekonomske teorije 354 Makroekonomsko planiranje u svetu tržišnih privreda (zbornik) 354 Mala privreda i poljoprivreda u društvenoj strukturi Srbije 344 Male partije i društveni interesi 403 Manjine. M Mađarsko društvo u tranziciji 395 Makedonske političke partije kroz prizmu ideologije 403 Makedonsko pitanje o odnosima Antantinih saveznika u toku 1918. socijalizam i robna privreda 285 Marksisitička koncepcija slobode 269 Marksov “Kapital” i proces preobražaja savremenog društva u socijalizam 285 Marksov Kapital i neki filozofsko-metodološki problemi 269 Marksov prilog nauci o stanovništvu 269 Marksov uticaj na savremenu ekonomsku nauku 269 Marksova dijalektička nauka. slušaoci. čoveka i sveta 269 Marksova dijalektika i humanizam danas 269 Marksova koncepcija opšte privredne ravnoteže i osnovnih privrednih proporcija 285 Marksova koncepcija taktike permanentne revolucije 269 Marksova teorija izdržala probu vremena 285 Marksova teorija o vrednosti rada i planiranje i rukovođenje socijalističkom privredom 285 Marksova teorija radne vrednosti i dezintegracija političke ekonomije 285 Marksova teorija reprodukcije i društveno planiranje 269 Marksovo i Engelsovo shvatanje prirode 281 Marksovo shvatanje društva kao društvene zajednice 269 Marksovo shvatanje društvenih klasa 269 Marksovo shvatanje jedinstva humanizma i naturizma 281 Marksovo shvatanje komunizma i savremena društvena praksa 270 Marš ponosa: društveni i ekonomski aspekti 406 Masleša u borbi za čistotu filozofije marksizma 269 Masovni mediji i politička kultura 380 Masovno komuniciranje kao faktor formiranja i istraživanja javnog mnenja 276 Masovno komuniciranje kao naučna disciplina 62 Masovno komuniciranje u Jugoslaviji : čitaoci. gledaoci 276 Matematički modeli u prirodnim i društvenim naukama 281 Matematički modeli zakona vrijednosti i cijena u sovjetskoj ekonomskoj teoriji 296 Medical aspects of contraception in Yugoslavia 322 Medical aspects of induced abortion in Yugoslavia 322 Medicinski aspekti artificijelnog abortusa u Jugoslaviji 321 Medicinski aspekti kontracepcije u Jugoslaviji 321 Medicinsko opstetrična problematika kod žena na porođaju 317 Medicinsko pravo (zbornik) 382 Medicinsko pravo i medicinska etika (zbornik) 361 206 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. KEBS i jugoslovenska kriza 215 Marginalije o tranziciji 374 Marginalije uz problem pojedinca u otvorenom društvu 395 Markovićev jezik i duh zajednice 337 Marks i Engels i teorija organske evolucije 281 Marks i mehanizam delovanja socijalističke privrede 285 Marks i politička ekonomija socijalizma 285 Marks i savremena aksiologija 269 Marks i savremena kriminologija 269 Marks i savremeni tehnički progres 285 Marks kao filozof 266 Marks o društvenom samoupravljanju 269 Marks. utvare i današnji preobražaj našeg društva.

Registar naslova Mediji i promena političkog režima 391 Mediji kao integrativni – dezintegrativni činilac društava u tranziciji 381 Mediji u procesu tranzicije u Srbiji 377 Mediji u Srbiji od 1985-1994 362 Medijski sistem Bosne i Hercegovine 352 Međugeneracijski odnosi 334 Međunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i uporednom pravu 190 Međunarodni odnosi Jugoslavije u toku Drugog svjetskog rata 9 Međunarodno komuniciranje danas i objektivni uslovi za informativno-propagandno delovanje Jugoslavije prema inostranstvu 565 Mehanizmi sticanja dohotka u društvenim delatnostima 135 Merenje nivoa urbanizacije u svetlu skorašnjih popisnih podataka 25 Mesto i uloga Narodne banke Jugoslavije u konceptu privredne reforme na razmeđu 80ih i 90-ih 357 Mesto i uloga robne privrede 299 Mesto Kosova na demografskoj karti Jugoslavije i Evrope 353 Methodology of the study 322 Metode socioloških istraživanja : odabrana poglavlja 606 Metodi analize i predviđanja privrednih kretanja : sa ekonometrijskim simulacionim modelom za jugoslovensku privredu 169 Metodi demografske analize migracija 138 Metodi prikupljanja statističkih informacija o javnom mnenju 266 Metodologija istraživanja “varijable niskog fertiliteta stanovništva Vojvodine” 317 Metodologija popisa 1991 386 Metodološki pristup ispitivanju javnog mnenja građana o Prednacrtu novog ustava 266 Metodološki problemi proučavanja stanovništva različitih nacionalnosti 316 Migracije i naselja 294 Migracije i razvitak stanovništva u Jugoslaviji 345 Migracije i starenje stanovništva 345 Migracije školovanog stanovništva 294 Migracije stanovništva Jugoslavije 294. 366 Migracije stanovništva po narodnosti 294 Migracije stanovništva po polu 294 Migracije stanovništva po starosti 294 Migracije visokoobrazovanoh kadrova i naučnika 385 Migracije: prostorna i vertikalna pokretljivost stanovištva Srbije 344 Migraciona komponenta projekcija stanovništva s osvrtom na jugoslovenske projekcije 345 Migraciona politika i promjene u demografskim karakteristikama jugoslovenske populacije u inozemstvu 345 Migracione karakteristike pojedinih naicionalnosti u Jugoslaviji 316 Migracione karakteristike stanovništva prema Popisu iz 1991. 405 Mimetizam i biološko objašnjenje ove pojave 281 Minorities under the rule of nationalism : the case of Yugoslavia 363 Minority language rights in Yugoslavia in a European Framework 363 Minority rights and self-determination in contemporary Eastern Europe 363 Minority rights in liberal-democratic theory 363 Mirovanje – univerzalni aspekt kretanja 281 Mišljenja građana o novom načinu izbora narodnih predstavnika 266 Mišljenja o glavnim uzrocima pojava šovinizma i nacionalizma 274 Mišljenja o odnosima između nacija u našoj zemlji 268 Mišljenja o postojanju i vidovima unutrašnjih rezervi u radnim organizacijama 275 Mišljenja o tome ko treba da snosi najveću odgovornost za dosledno sprovođenje privredne reforme 275 Mišljenja o uticaju nesvrstanih zemalja na očuvanje mira u svetu 274 207 . 386 Migracioni saldo po opštinama SR Srbije (1961-1971) 320 Migracioni saldo stanovništva Beograda 386 Migrantsko stanovništvo Srbije 404.

Crne Gore i Bosne i Hercegovine 356 Model izbora uzorka 276 Model izbora uzorka za ispitivanje jugoslovenskog javnog mnenja 1964. politika.samoupravni položaj i odnosi 96 Mladi : položaj. Mišljenje građana o nekim aspektima unutrašnje raspodele u radnim organizacijama 284 Mišljenje o ulozi zborova birača u sprovođenju reforme 275 Mit. anomija i korupcija 388 Mortinatalitet i neonatalna smrtnost 293 Motivacija učesnika u procesu medijskog obrazovanja 402 Motivacija udatih žena u pogledu budućeg rađanja 321 Motivation of married women to have more children 322 Motivi društveno-političkog angažovanja 331 Motivi i razlozi društveno-političkog angažovanja 326 Motivisanost za korišćenje sredstava masovnog komuniciranja 276 Moždana smrt i trudnoća: kontroverzni slučaj iz nemačke prakse 368 Može li komunizam da povrati istorijsku perspektivu i utopijsku energiju 377 Može li se raspasti i treća Jugoslavija? : kriza društveno-državnog identiteta i dezintegracioni procesi 381 Možemo li da naučimo “treći put” od agatotopijanaca? 356 Multiculturalism in crisis : The United States and EU-Europe compared 370 Multikulturalnost i regionalizacija u uslovima tranzicije 395 Muzički ukusi i odnos prema muzici 334 208 . a toliko nam treba 400 Moć partijskog vođe 401 Modaliteti svojinske transformacije – pristupi Srbije. ideologija : ogledi iz komparativne antropologije 239 Mitopoetsko mišljenje u srpskoj političkoj kulturi 380 Mladi . 268 Model povelje sloboda i prava 352 Modeli demografske analize za opštine i druge teritorijalne jedinice 329 Modeli odlučivanja u domenu finansiranja društveno-političkih zajednica u SR Srbiji 84 Modeli osnovnih pojmova Euklidove geometrije 281 Moderna umetnost kao ontološki problem 37 Modernizacija i demokratizacija u (post)socijalističkim društvima 377 Modernizacijski potencijal urbane multikulturalnosti : s onu stranu regionalizma 392 Modernizam i srpski “tradicionalizam” 389 Mogući pravci pregrupisavanja partijske scene Srbije 394 Mogućnost za reforme u socijalističkim državama 192 Mogućnosti dijalektičke metode 281 Mogućnosti i izgledi stabilizacije demokratije u postoscijalističkim zemljama 369 Mogućnosti ostvarivanja tranzitornih procesa u SR Jugoslaviji 390 Mogućnosti preobražaja istočnoevropskih društava 377 Mogućnosti razvoja obojene metalurgije u tržišnim uslovima 485 Mogut i dolžny li postsocialističeskie obščestva stat’ kapitalističeskimi? 373 Mondijalizacija i novi svetski poredak 358 Monetarna politika i bankarski sistem u procesu tranzicije jugoslovenske privrede ka modernoj tržišnoj ekonomiji 359 Monetarna politika u kontekstu stabilizacionog programa 357 Monetarno-kreditni sistem 132 Moral i poslovanje 400 Moralna klima. god. vaspitanje. aktivnosti : bibliografska građa sa anotacijama objavljena u Jugoslaviji u periodu 1950-1967 295 Mladi i nezaposlenost : društvene posledice nezaposlenosti 196 Mladi i reforma SKJ 343 Mladi o sebi i društvu 309 Mladi o zbivanjima u kulturi 309 Mladi u Savezu komunista 309 Mladi u slobodnom vremenu 309 Mnogo toga je protiv preduzetništva.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

godine 289 Nastanak klasične teorije verovatnoće 271 Natalitet i fertilitet 317 Natalitet i fertilitet stanovništva Jugoslavije 321 Natalitet. mortalitet i prirodni priraštaj u Srbiji bez pokrajina po opštinama 1961. 2 (zbornik) 259. 337 Način privatizacije i sloboda 372 Nacionalizam kao sudbina: nekoliko stavova srpskih intelektualaca o raspadu Jugoslavije 407 Nacionalizam nije uvek isti 377 Nacionalizam. liberalism and postsocialism 370 National liberation mouvement in Yugoslavia and allies 6 National Minorities and elections in the Federal Republic of Yugoslavia 363 National problems in Great Britain – is there any lesson for us? 363 Nationalism and minorities : [collection of papers] 363 Nationalism and the destruction of the former socialist federations 370 Nationalism and the position of national minorities in post-communist countries 363 Nationalism. i 1965. 1. 281 Nauka i filozofija. 271 Nauka i ideologija 270 (Ne)naklonost prema totalitarizmu : obim i činioci 375 (Ne)zadovoljstvo omladine sopstvenim životom i demokratijom u Jugoslaviji 343 Nedemokratičnost partija i demokratizacija društva 401 Nefakultetski programi novinarskog/medijskog obrazovanja 402 Neka iskustva transformacije svojine u SR Jugoslaviji 369 Neka iskustva u privatizaciji istočnoevropskih zemalja 356 209 . transition and democracy 370 Natraške u budućnost: mogućnosti promena sistema vrednosti u krilu SPC 394 Naučne osnove Marksove etike i njihov značaj danas 269 Naučni skup Marks i savremenost (zbornik) 269.Registar naslova N Načelo dohotka i motivacije 130 Načelo jednoglasnosti i jugoslovenski federalizam 194. godine 320 Nation. 270. raspad i demokratska transformacija post-komunističkih društava – slučaj Jugoslavije 369 Nacionalna distanca građana Jugoslavije 350 Nacionalna država i nadnacionalni biznis 400 Nacionalna svest mladih u Srbiji bez SAP 596 Nacionalna svest omladine 343 Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine 122 Nacionalne manjine u centralnoj Srbiji : etničke promene i demografski razvoj 246 Nacionalne oligarhije kao političke pseudoelite 355 Nacionalni tretman stranaca i suverenost države 400 Nacionalnost i maternji jezik 316 Nadzor službe društvenog knjigovodstva nad radom organizacija udruženog rada 312 Najvažniji nalazi finansijskog stanja privrede u I polugođu 1990 godine 348 Najvažniji problemi članova staračkih domaćinstava 399 Nakanada štete prouzrokovane injekcijama (praksa nemačkih sudova) 382 Naknada štete zbog uništenja deponovane sperme 382 Napredni omladinski pokret u Jugoslaviji 19191928 45 Naselja u Jugoslaviji i njihov razvoj u periodu 1948-1961 87 Nasilje – ruska varijanta 371 Nastanak i obrazovanje Jugoslovenske komunističke grupe RKP(b) u proleće 1918. raspad i demokratičeskaja transformacija postsocialističeskogo obščestva na primere Jugoslavii 373 Nacionalizam.

godine 509 Neki aspekti religijskog fenomena u našoj zemlji 507 Neki ekonomsko-psihološki problemi reforme 347 Neki problemi korupcije u funkcionisanju sistema podsticanja razvoja nerazvijenih 388 Neki problemi u fazi realizacije investicija u Srbiji 23 Neki upravno-pravni aspekti svojinske transformacije u Srbiji 356 Nekoliko beležaka (marginalija) na temu konceptualnih odnosa ekonomije i prava 379 Nema čistih modela ni razvoja ni sistema 342 Nema srednjeg puta: ili kapitalizam ili socijalizam 397 Nemogućnost reforme 347 Neoliberalizam. etička i pravna kretanja koja pokreće doktrina o informisanome pristanku pacijenta na medicinsku intervenciju 361 Neka metodološka i socijalna pitanja svojinske transformacije u našim uslovima krize 356 Neka migraciona obeležja stanovništva gradskih naselja SAP Kosova 113 Neka nerešena pitanja privredne reforme u sferi tržišnih odnosa i institucija 342 Neka obilježja bosanskohercegovačke međurepubličke migracije 345 Neka otvorena pitanja pravnog položaja zadruge 379 Neka otvorena pitanja privatizacije u nas 359. 367 Neka otvorena pitanja svojinske transformacije 356 Neka teorijsko-metodološka pitanja privredne reforme 342 Neka zapažanja u tretiranju teorije otuđenja 270 Neke dileme u vezi sa privatizacijom 356 Neke misli o svojini i demokratiji 374 Neke najznačajnije karakteristike društvenoekonomskog razvoja socijalističke Jugoslavije 314 Neke posledice migracionih kretanja i razmišljanja o predlozima za njihovo rešenje 294 Neke protivrječnosti našeg razvitka i problematika njihovog rješavanja 270 Neke refleksije o ropstvu i ekonomskoj efikasnosti 397 Neke vrednosne orijentacije omladine 309 Neki aspekti aktuelnog stanja religijskog fenomena u našem društvu 268 Neki aspekti analize strukture doseljenog stanovništva po ekonomskim karakteristikama 294 Neki aspekti globalizacije 390 Neki aspekti globalizacije. ekonomski razvoj i država 400 Neoliberalna doktrina i politička interpretacija ekonomskih principa 374 Nepristajanje pacijenta na medicinsku intervenciju iz verskih pobuda 382 Nerazvijenost finansijskog tržišta kao aktuelni problem razvojne politike Jugoslavije 367 Nesocijalistička socijalizacija privatne i nekapitalistička privatizacija društvene svojine 356 Nevidljiva ruka u ekonomiji i politici 374 Nezavisnost individualnog suđenja od društvenog pritiska u prirodnim i veštačkim uslovima 531 Normativna delatnost ustanova javnih službi 10 Normativni sadržaj i politička ograničenja reforme 357 Nota o vrednosti i ideologemi 406 Nova geografija moći i erozija suvereniteta nacionalne države u procesima globalizacije 397 Nova paradigma moći – balkanska i jugoslovenska iskušenja 389 Novac i političke partije 400 210 . kulture i razvoja : sa kratkim osvrtim na BiH 396 Neki aspekti i prijedlozi transformacije društvene svojine 356 Neki aspekti korišćenja marksističke teorije vrednosti u formiranju cene u socijalizmu 285 Neki aspekti odnosa biznisa i države u uslovima globalizacije – sa posebnim osvrtom na aktuelno stanje u Srbiji 400 Neki aspekti omladinskog javnog mnenja 1968.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Neka medicinska.

i o krizi i padu te vlade 272 O planiranju porodice u SFRJ s pravnog aspekta 321 O pojmu biloškog progresa 281 O pojmu i stvaranju javnog mnenja 360 O pojmu materije 281 O političkim previranjima na selu u Banovini Hrvatskoj 254 O političkom organizovanju omladine 343 O pravu svojine na zemlju. godine 252 O stavu jugoslovenske vlade prema devetojunskom prevratu u Bugarskoj 1928.) 357 O spoljno-političkoj aktivnosti vođstva Seljačkodemokratske koalicije uoči šestojanuarske diktature 289 O srpsko-crnogorskim pregovorima o savezu 1904-1905. sredstvima rada i stanovima 266 O prijateljstvu i mržnji 338 O prirodi mikročestice 281 O prirodi post-socijalističkih društava 377 O procesu razrješavanja suprotnosti između društvene proizvodnje i oblika prisvajanja rezultata rada u socijalizmu 285 O prostornoj relevantnosti migracija stanovništva na primeru Slovenije 345 O protivrečnim obeležjima procesa globalizacije i demokratske tranzicije – sociološki aspekt 390 O različitim aspektima teleološkog i kauzalnog shvatanja i prirode adaptacija i organizacije u živim sistemima 281 O sociološkim i ekonomskim snagama i sociološkim “osloncima” reforme (sociološki komentar reforme 1990. 289 O pitanju ulaska predstavnika HRSS u Davidovićevu vladu 1924.Registar naslova Nove privredne mere i nerentabilna preduzeća 275 Novi evropski poredak i Srbija 349 Novi iskorak u našoj nauci o porodici 392 Novi poreski sistem Srbije i preobražaj svojine 356 Novi pravci promena društvene strukture Jugoslavije (zbornik) 344 Nupcijalitet i divorcijalitet 308 Nupcijalitet i divorcijalitet stanovništva različitih nacionalnosti 316 Nužnost uključivanja razvojnih opredeljenja u koncipiranju tekuće ekonomske politike 348 O O borbi za socijalističku ideologiju 285 O delegatskom sistemu i mesnoj zajednici 561 O demokratskim kapacitetima političkih partija 401 O diktaturi proletarijata 285 O društvenoj odgovornosti pojedinaca i kolektivnih tela 266 O Engelsovom shvatanju kretanja i ravnoteže u živom sistemu 281 O institucionalnim uzrocima korupcije 388 O interpolaciji osnovnih socioloških kategorija od strane klasika marksizma i naše današnje opšte sociologije 270 O karakteru sadašnjeg ekonomskog zastoja 348 O Kosovu 343 O modelu demokratije u Jugoistočnoj Evropi 387 O mogućim razlozima snaženja nacionalizma u postkomunističkim društvima 358 O (ne)mogućnosti uspostavljanja civilnog društva u Srbiji 362 O neuspelom jugoslovensko-mađarskom zbliženju 1924-1926 289 O nivoima i stepenu integracije u živim sistemima 281 O novom ustavu 309 O nužnosti robne proizvodnje u socijalizmu i njenoj uslovljenosti 285 O osnovnim vidovima dijalektike konstituisanja besklasnog komunističkog društva 270 O padu Stojadinovićeve vlade 279 O pitanju normalizacije političkih odnosa Jugoslavije prema SSSR u godinama 19331937. godine 289 O stvaranju Bloka narodnog sporazuma : prilog izučavanju odnosa između građanskih opo- 211 .

463 Obim i intenzitet sitne korupcije 388 Obim i tempo migracionih kretanja stanovništva Jugoslavije 294 Objektivacija ekonomskog položaja grana i grupacija privrede SFRJ : u prvom polugođu 1987. godine 265 O stvaranju Bloka narodnog sporazuma 30 O subjektima borbe za socijalizam danas 285 O tolerantnom rastu 406 O ulozi i odgovornosti društvenopolitičkih organizacija u Prednacrtu ustava 266 O ulozi zakona vrednosti i proporcionalnosti u efikasnom upravljanju socijalističkom privredom 285 O zakonima održanja u fizici 281 O značaju naučnih skupova povodom Marksovih godišnjica 269 Obaveštenost Beograđana o sportskim događajima 332 Obaveštenost građana o reformi i lična procena stepena obaveštenosti 275 Obaveštenost i mišljenja omladine o zbivanjima na Kosovu 334 Obaveštenost i stavovi beogradskih komunista 555 Obaveštenost o principima naše spoljnopolitičke orijentacije 309 Obezbeđivanje i priprema kadrova u obojenoj metalurgiji u srednjoročnom periodu 198185. godinu 547 Ocene i očekivanja građana o kretanju cena i standarda 551 Ocene o delegatskom sistemu 315 Ocene o položaju sopstvene radne organizacije posle donošenja novih privrednih mera 275 Od državnog totalitarizma do individualnog totaliteta 285 212 . i želje za 1973. i prvoj polovini 1985. 404.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. i prvom polugođu 1983. perspektive (zbornik) 402 Obrazovna struktura stanovništva 366 Obrazovne karakteristike stanovništva 308. godine) 464 Objektivizacija ekonomskog položaja RMK Zenica i njegovih osnovnih delatnosti : (u 1984. zicionih grupa u Jugoslaviji 1935-1937. godine) 469 Oblici ekonomskog ponašanja pojedinca u državi 397 Oblici i organi kontrole nad organizacijama udruženog rada : sa osvrtom na uporedno pravo 312 Oblici i organi kontrole rada samoupravnih organizacija udruženog rada u pravu socijalističke Jugoslavije 312 Oblik delovanja zakona vrednosti u socijalističkoj privredi 285 Obnavljanje stanovništva i planiranje porodice : priručnik za predškolske ustanove i centre za socijalni rad 384 Obrazovanje u političkim strankama 401 Obrazovanje za građansko društvo – ideološko sredstvo tranzicije 395 Obrazovanje za medije : iskustva.. 1982. iskušenja. 405 Obrazovne karakteristike stanovništva po nacionalnosti 316 Obrtanje tereta dokazivanja uzročne veze između štete i grube lekarske greške pri pomaganju u porođaju : praksa nemačkih sudova 382 Obščestvo i gosudarstvo v Rossii : sistemnaja transformacija i strategii vzaimodejstvija 387 Očekivanja građana u pogledu životnog standarda u sledećoj godini 275 Ocena nekih definicija i klasifikacija u popisu stanovništva 1971. 357 Ocena zavisnosti ličnog dohotka od ličnog zalaganja i uspeha u radu 275 Ocene Beograđana o 1972. godine 148 Ocena otvorenosti jugoslovenske privrede prema svetu u okviru privredne reforme iz 1990. 386. 481 Objektivizacija ekonomskog položaja grana i grupacija privrede Jugoslavije : (1990-1991) 488 Objektivizacija ekonomskog položaja RMK Zenica i njegovih osnovnih delatnosti : (u 1981.

378 Omladina ‘86 : sondaža javnog mnjenja 334 Omladina Beograda o međunacionalnim odnosima 535 Omladina i društvena kriza 334 Omladina i društvene promene 343 Omladina i literatura 123 Omladina i međunarodni odnosi 120 Omladina i politički sistem 334 Omladina između nade i predviđanja 343 Omladina na stadionima 334 Omladina o socijalnim razlikama 334 Omladinska organizacija u političkom sistemu 334 Omladinske društvene organizacije. danas 334 213 . godine 403 Odnosi između predstavničkih tela društvenopolitičkih zajednica u Jugoslaviji 118 Odnosi proizvodnje i raspodele i pravilnici preduzeća : stavovi članova radničkih saveta 4 Odnosi raspodele na nivou opština 80 Oko Mačekovih pregovora s grofom Ćanom 265 Old and new elites in Serbia 365.Registar naslova Od ekološke svesti do ekološke kulture i koncepta održivog razvoja 396 Od izbornih rituala do slobodnih izbora : sondaža javnog mnjenja uoči prvih višestranačkih izbora u Srbiji (zbornik) 351 Od kritike do rezignacije – postsocijalistička melanholija 349 Od marksizma do etatizma sa ljudskim licem 198 Od monističkog ka pluralističkom društvu 356 Od staljinizma do samoupravnog nacionalizma : prilog kritici socijalizma u kongresnim dokumentima KPJ/SKJ – od V-XI kongresa 204 Odgovorno roditeljstvo i planiranje porodice 384 Odgovornost i osiguranje 278 Odgovornost lekara i medicinskih ustanova zbog sekundarnih šteta 382 Odgovornost lekara za štetu nastalu usled nepridržavanja obaveze da pacijenta obavesti 361 Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu u vezi sa vršenjem rada 278 Odgovornost stomatologa zbog povrede pacijentovog nerva 382 Odgovornost za štetu izazvanu medicinskim aparatima 361 Odgovornost za štetu koju prouzrokuju maloletnici 278 Odgovornost za štetu prouzrokovanu od maloletnika 278 Odgovornost za štetu uzrokovanu operacijom koju je obavio lekar na specijalizaciji 361 Odgovornost za štetu zbog “nesrećnog života” i zbog neželjenog rođenja deteta po pravu SAD 361 Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze 361 Odgovornost zbog samoubistva hospitalizovanog pacijenta 368 Odgovornost zbog uskraćivanja hitne medicinske pomoći 368 Odlučivanje o lečenju novorođene dece sa telesnim nedostacima: etički i pravni problemi 368 Odnos filozofije i politike kod Marksa 269 Odnos građana prema autentičnim vrednostima u kulturi 508 Odnos građana prema liberalnoj demokratiji 375 Odnos između samoupravnih opštih akata radne organizacije i samoupravnih opštih akata osnovnih organizacija udruženog rada 313 Odnos mladih prema internacionalnom 334 Odnos omladine prema politici 334 Odnos omladine prema samoupravljanju 315 Odnos omladine prema sistemu 343 Odnos prema demokratiji 375 Odnos prema masovnim medijima 375 Odnos prema prethodnom društvenom sistemu 375 Odnos prirode i ljudskog društva 281 Odnos privrednog sistema i društvenog razvoja 299 Odnosi između nacionalnih i građanskih političkih stranaka u izbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini 2006.

405 Opšte interesovanje za politička pitanja 274 Opšte ocene uticaja reforme na položaj sela 275 Opšti akti organizacija udruženog rada 313 Opšti metodološki pristup i socijalne osobenosti društvenih slojeva 314 Opšti zaključci 276 Opština kao samoupravna i osnovna društveno-politička zajednica i osnovne karakteristike njene organizacije i rada 333 Organi i sredstva ostvarenja ustavnosti i zakonitosti 313 Organizacija i funkcionisanje uprave u samoupravnom sistemu : (sa posebnim osvrtom na uporedna proučavanja 154 Organizacija i poredak u živim sistemima 281 Organizacija jugoslovenskih nacionalista (ORJUNA) : prilog proučavanju nacionalističkih i terorističkih organizacija u staroj Jugoslaviji 258 Organizacija udruženog rada 312 Organizacioni činilac kao faktor aktivizma članova Saveza komunista 326 Organizacioni oblici direktnih inostranih investicija : uporednopravna studija 146 Organizacioni razvoj stranaka i interna stranačka demokratija u Hrvatskoj 403 Organizaciono posredovanje i aktivnost članova Saveza komunista 331 Organizational structure and functioning of political parties in Serbia 398 Osam odgovora na pitanja o omladinskoj organizaciji 334 Osipaju se prednosti socijalizma zasnovane na društvenoj svojini. Omladinske organizacije kao faktor formiranja društvenog profila mladih 117 Omladinske prijateljske grupe 94 Opažanje i tumačenje uzroka ekonomskih nejednakosti 360 Opinion makers in Yugoslavia : (selected Chapters of Yugoslav Survey Report) 518 Opinion Makers in Yugoslavia 497 Opis i osnovne karakteristike šeme 262 Opšta dijalektika kao most između prirodnih nauka i filozofije 281 Opšta obaveštenost građana o Prednacrtu ustava 266 Opšta ocena privredne reforme od strane javnog mnenja 275 Opšte i metodološke informacije o popisu 404. a pitanje je da li su i postojale 342 Osnov odgovornosti u građanskom pravu 278 Osnov odgovornosti za prouzrokovanu štetu 278 Osnovna ljudska prava u ustavnom sistemu Srbije – Jugoslavije 362 Osnovna metateorijska pomeranja u dispoziciji post-socijalističke misli posle sloma socijalizma 377 Osnovna poruka istraživanja: nastavljanje privredne reforme – uslov uspješne tranzicije 357 Osnovne demografske strukture i karakteristike porodica i domaćinstava u Jugoslaviji : studijski projekat 417 Osnovne karakteristike demografskog razvoja Jugoslavije 353 Osnovne karakteristike demografskog stanja Srbije 384 Osnovne karakteristike investicione tražnje 107 Osnovne linije partijskih podela i mogući pravci političkog pregrupisavanja u Srbiji 233 Osnovne podele u partijskom sistemu Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) 371 Osnovne vrednosne orijentacije omladine 334 Osnovni elementi globalizacije 390 Osobenosti društvene stratifikacije Jugoslavije danas 344 Osobenosti kulture interesnog delovanja u Srbiji devedesetih 380 Osobenosti političkog organiziranja u BiH 403 Osobine ličnosti kao determinante društvenopolitičkog angažovanja članova Saveza komunista u Beogradu 326 Ostvarivanje društvenih dogovora u Beogradu 575 Ostvarivanje reforme obrazovanja i vaspitanja u Beogradu 580 214 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

299 Otvorenost jugoslovenske televizije stranim uticajima 552 Otvorenost privrede i privatizacija 367 P “Pakao – to su drugi” : još jedanput o Jugoslaviji 407 Paradoksi društvene svesti (sociološki aspekt) 369 Paradoksi post-real-socijalističke transformacije 377 Paradoksy obščestvennogo soznanija 373 Participacija zaposlenih 372 Partije i partijski sistem Srbije 362 Partije Srbije od 1990. oktobra 2000. više biznisa 400 Percepcija društvenih sukoba 343 Percepcije društvenog položaja 350 Personalzacija politike u “tranzicionoj” političkoj kulturi Srbije: socijalnopsihološka ishodišta i političke posledice 401 Persova koncepcija značenja “Intelektualnih pojmova” 271 Perspektive bezbednosti 362 Pink ekonomija 407 Pitanje efikasnosti u pravu i ekonomiji 379 Pitanje jugoslovensko-bugarske granice na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1919.Registar naslova Ostvarivanje ustavne koncepcije udruženog rada 562 Ostvarivanje ustavne pozicije opštine u gradu 587 Ostvarivanje ustavnog načela javnosti u radu organa i nosilaca javnih funkcija 570 Osvrt na političko-ekonomska i institucionalna obeležja reforme u zakasneloj tranziciji 393 Osvrt na razvitak stanovništva Jugoslavije 321 Otpori strukturalnim promenama i teškoće tranzicije u Srbiji 367 Otuđenje i samoupravljanje 285 Otuđenje kao psihološki korelat religioznosti 591 Otvoreno društvo i društvo postignuća 390 Otvorenost Jugoslavije prema svetskoj privredi 126. pad Tituleskua i posledice za Rumunsku. (zbornik) 391 Partijske borbe u Srbiji u postoktobarskom razdoblju 241 Partijsko angažovanje i ekonomske privilegije 388 Patterns of relations to one’s own and other nations 370 Penzijske reforme – manje države. spoljnopolitičku orijentaciju 272 Planiranje – poruke istorijskog iskustva 354 Planiranje i ekonomska politika u novije vreme 354 Planiranje porodice kao filozofija i praksa 384 Planiranje porodice kao stil života 226 Planiranje porodice u Jugoslaviji 298 Planiranje porodice u programima i praksi centara za socijalni rad 384 Pluralizacija parlamenta – socijalni sastav Narodne skupštine Srbije 351 Pluralizam u predizbornom razdoblju 351 Pobeda nad inflacijom 1994 224 Pogledi na migracije stanovništva Jugoslavije (zbornik) 345 Pojam i vrste organizacija udruženog rada 313 Pojam istine u kritičkoj društvenoj nauci 349 Pojam otuđenosti u sociologiji 349 Pojam zakona u sociologiji 70 Pojam. godine 272 215 . godine 257 Pojava individualnog terora kod mladih jugoslovenskih komunista 1921. godine 391 Partijska scena Srbije posle 5. godine 289 Pitanje međunarodnog priznanja jugoslovenske države 256 Pitanje sovjetsko-rumunskog pakta. do 2002. u komparativnoj perspektivi 391 Partijska identifikacija građana pre i posle izbora 2000. uzroci i posledice globalizacije 390 Pojava i razvitak četničkog pokreta u Hrvatskoj 1941-1942.

nečlanova i bivših članova 331 Političko društvo i politička mitologija : (prilog kritici “kulta ličnosti) 28 Političko i samoupravno angažovanje omladine 315 Političko ponašanje hrvatskih birača u izborima 1990-2003. 403 Politika cena preduzeća 101 Politika i društvene nauke 270 Politika i metodi regionalnog razvoja 245 Politika kamatnih stopa i njene mogućnosti u periodu reforme 342 Politika naciokratija u Jugoslaviji 338 Politika tržišta rada i nezaposlenost u procesu tranzicije jugoslovenske privrede 359 Poljoprivredno stanovništvo i njegov transfer u nepoljoprivredne delatnosti 308 Polna i starosna struktura po nacionalnosti 316 216 . Rajta Milsa 49 Politička participacija građana u izborima 1965 282 Politička previranja u Demokratskoj stranci na pitanju taktike prema Hrvatskom bloku u drugoj polovini 1922.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. godine 254 Polarizacija stranačkog sistema nakon 2000. g 373 Političeskie otnošenija v Rossii : ugrozy stabilizacii 387 Politička ekonomija biznisa 400 Politička kultura i javno mnenje : pitanja bliskosti i razlika 380 Politička kultura i političke ustanove 380 Politička kultura i vrednosti 380 Politička kultura mladih u Srbiji 599 Politička misao C. godine 398 Polazna razmatranja 309 Polazne postavke. 369 Politički okviri akcije na uključivanje porodica izbeglica u staračka domaćinstva i njihove eventualne implikacije 399 Politički sistem i privredna reforma u Jugoslaviji 347 Politički sistem kao razvojno ograničenje jugoslovenskog postsocijalističkog društva 358 Politički sistem kapitalizma i opozicija 151 Politički život Bosne i Hercegovine 1989-1992 352 Političko angažovanje u jugoslovenskom društvu : upoređenje angažovanja članova SKJ. Pojavni oblici korupcije kao problema savremenog društva i njihov uticaj na privrede u tranziciji 388 Pojavni oblici radničke kontrole u socijalističkim zemljama (sem Jugoslavije) 312 Pojedinac i država – princip ravnoteže 397 Pojedinac i država (zbornik) 397 Pojedinac i država na tržištu zdravstva 397 Pojedinac i tranziciona dekolektivizacija 397 Pokušaj sinteze 315 Pokušaj srpsko-ugarske saradnje i zajedničke akcije 1906. ciljevi i rezultati privredne reforme u oblasti cena 105 Polis – između zajednice i države 337 Političeskie i social’no-ekonomičeskie preobrazovanija v Serbii v 1989-1995. 279 Politička socijalizacija 597 Politička socijalizacija i promene političke kulture 380 Politička tranzicija u Makedoniji 377 Političke elite i raspad SFRJ 381 Političke i pravne prilike za vreme privremene vlade DFJ 29 Političke krize u post-socijalističkim zemljama: Rusija/Ukrajina i SRJ/Hrvatska 377 Političke partije i podizanje kapaciteta političkih ustanova u Srbiji 398 Političke partije u Crnoj Gori 403 Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije (zbornik) 403 Političke stranke i demokratija u Srbiji 401 Političke stranke u Srbiji : struktura i funkcionisanje (zbornik)398 Politički faktori u procesu proširene reprodukcije 125 Politički i ekonomski faktori zakasnele tranzicije u Srbiji 395 Politički i ekonomski koreni korupcije 388 Politički i socijalno-ekonomski preobražaj u Srbiji 1989-1995.

internal migration agricultural and non-agricultural.komponente populacione dinamika 386 Populaciona politika 384 Populaciona politika: stanje i očekivanja 385 Population change in the functional urban region of Belgrade.Registar naslova Položaj direktora preduzeća u sistemu radničkog samoupravljanja : pravno politički aspekt 61 Položaj grana i grupacija na teritoriji SRS bez teritorija SAP u sticanju i raspodeli dohotka : 1979. god. obrada i kvalitet podataka 366 Populaciona dinamika Beograda . 1980 i I pol. Components of Growth 307 Population of Yugoslavia 307 Population policy in multi ethnic societies 457 Populizam i elitizam 355 Porast i prostorni razmeštaj stanovništva 329 Porast stanovništva po opštinama SR Srbije (1948-1971) 320 Porast stanovništva u Jugoslaviji 308 Porazan istorijski bilans srpskog naroda u XX veku : da li su Srbi politički nevin narod 396 Poreklo i priroda korupcije – pobede Mamona i Levijatana 407 Poreklo stanovništva gradova. I deo 462 Položaj organa državne uprave u delegatskoskupštinskom sistemu 336 Položaj poljoprivrede i ribarstva u primarnoj raspodeli tokom 1970-tih i 1980-tih godina 348 Položaj privrede u sticanju i raspodeli dohotka : prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije 335. sadržina. 1961-1981 451 Population development in Southern Europe 446 Population distribution and urban and rural population structure in Yugoslavia. 1981. metodološke osnove. sela i mešovitih naselja i migracije u gradove 287 Poreska struktura i politika u razvijenim zemljama. urban and rural population 307 Population Growth. 339 Položaj SR Srbije u ustavnom sistemu Jugoslavije 333 Položaj starih u Srbiji i programi promena 399 Položaj udruženih zemljoradnika u samoupravljanju 325 Polupredsednički sistem i partijski sistem Srbije 398 Pomeramo granice (zbornik) 407 Pomoć UNRE Jugoslaviji 254 Poperov pokušaj razgraničenja nauke i metafizike 259 Popisi stanovništva u Jugoslaviji: istorijat. zemljama u tranziciji i u SR Jugoslaviji 367 Poreske reforme i procesi tranzicije u svetu i kod nas 359 Poreski sistem i poreska politika u privrednoj reformi 357 Porodica i političko ponašanje 331 Porodica kao činilac društveno-političkog angažovanja 326 Porodica u istorijskoj i regionalnoj perspektivi 392 Porodica u savremenim uslovima 384 Porodica u tranziciji 395 Porodični bilansi i političke i vrednosne orijentacije 394 ‘Porozna’ državnost versus tvrde granice : uticaj istočno-evropskog proširenja EU na Rumuniju i Jugoslaviju 392 Posebnost tržišta rada i privredna reforma 347 Posledice visokog rasta stanovništva 353 Postanak organske materije i života na zemlji 281 Postoji li Yugo-tranzicija? 367 Postsocialism between nationalism and democracy : a contribution to efforts towards constitutional patriotism 370 Postsocijalistička transformacija vojske – problemski okvir 358 Post-tranzitivni šok: građani Srbije između društvenih vizija i ličnih aspiracija 394 Postupak izvršenja na imovini društvenog preduzeća i moralni hazard 372 Potrebe za stalnim rejonima 262 217 . 1971-1981 452 Population distribution.

character. Povezanost ekonomskog sistema i društvenog sistema vs. 376 Pravna zaštita “Know-How”-a 186 Pravna zaštita osnovnih ljudskih vrednosti i moderna biomedicina 382 Pravni oblici udruživanja i njegova sadržina 325 Pravni osnovi za integraciju imovine staračkih domaćinstava i izbeglih i raseljenih lica radi ostvarivanja životne i ekonomske simbioze 399 Pravni položaj omladine u Jugoslaviji i u nekim drugim zemljama 91 Pravni problem prilikom zasnivanja radnog odnosa lica zaraženih HIV virusom – uporedni pregled 361 Pravni problemi kliničkog ispitivanja lekova 382 Pravo na prekid trudnoće 368 Pravo svojine u Jugoslaviji 137 Pravo svojine zemljoradnika : uticaj pozitivnopravnih ograničenja i kooperacije 72 Pravo umirućeg pacijenta da odbije upotrebu medicinskih mera kojima se on održava u životu ili da zahteva da se te mere obustave 361 Pravo. 337 Prema problemu izbora strategije reformisanja postsocijalističkih društava (na primeru promena u Rusiji) 369 218 . mogućnosti i sredstva aktivnog informativno-propagadnog delovanja Jugoslavije prema inostranstvu 572 Pravila demokratske procedure 221. ideology and ethics of elite 358 Power turned into law 363 Poželjan pravac usmerenosti novih demografskih istraživanja fertiliteta stanovništva 298 Pozitivny li konflikty 373 Pozivi i životni ideali i uzori 323 Poznavanje broja stanovnika federacije i republika 284 Prava i obaveze društvenih pravnih lica na sredstvima u društvenoj svojini 157 Pravci migracionih struja i migracioni bilansi pojedinih područja 294 Pravci. svesti i aktivizmu omladine 195 Pregled prinovljenih knjiga (bilten)613 Preispitivanje Marxove ideje socijalizma u svetlosti modernog shvatanja subjektivnosti 193.zakonitost u ekonomskom sistemu socijalizma (radničkog samoupravljanja) 285 Preduzetništvo i država – saveznici i suparnici 400 Preferiranje pojedinih sredstava masovnog komuniciranja 276 Pregled najznačajnijih rezultata istraživanja o društveno-ekonomskom položaju.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Marksa 269 Predmet ekonomskih nauka 63 Predmet pravnih nauka 53 Predmet sociologija 51 Prednosti i nedostaci članstva u Evropskoj uniji sa stanovišta slobode pojedinca 397 Predškolske ustanove u ostvarivanju mera i aktivnosti za planiranje porodice 384 Predstave o Beogradu u jugoslovenskoj štampi 585 Predstave o Jugoslaviji u stranoj javnosti 568 Predstave o socijalnim razlikama u javnom mnenju Beograda 590 Predugovorna odgovornost = (Culpa in contrahendo) : uporedna pravna studija 206 Preduzeće . moral i korupcija 238 Pravosuđe u sistemu organizacije vlasti i samoupravljanja u društveno-političkim zajednicama 336 Predlog o organizaciji i radu naučnih skupova Marks i savremenost 269 Predlog za održavanje drugog dela Prvog naučnog skupa Marks i savremenost 269 Predlog za održavanje naučnog skupa marksizam i marksologija 269 Predlog za održavanje naučnog skupa o dijalektici prirode 269 Predlog za održavanje naučnog skupa povodom stogodišnjice objavljivanja I toma Kapitala K. dominacije ekonomizma i sociologizma 406 Povratak socijalizma? – mogućnosti obnove i negacije autoritarnog sistema 369 Power elite in Yugoslav society – origin.

265 Prilog problematici teorije partije 270 Prilog rasvetljavanju geneze otpora reformi 347 Prilog traganju za civilizacijskim smislom ljudskog rada 406 Prilog za determinacionu analizu našeg javnog mnenja 360 Prilog za istorijat Centra za politikološka istraživanja i javno mnenje 360 Prilozi istoriji sukoba narodnooslobodilačkog pokreta i četnika Draže Mihailovića u Srbiji 1941. ciljevi. – put u tržišnu ekonomiju (zbornik) 357 Privredna reforma i ekonomska (re)definicija socijalizma : zbornik radova sa naučnog skupa 342 Privredna reforma i koncept deregulacije u jugoslovenskoj privredi – neka pitanja 342 Privredna reforma i neka otvorena pitanja društvene svojine i proširene reprodukcije 342 Privredna reforma i preduzetništvo 357 Privredna reforma i problemi bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja Jugoslavije 342 Privredna reforma i socijalna politika 357 Privredna reforma. pravci i dometi reformisanja preduzeća 357 Pretpostavljeni pristanak pacijenta na lečenje prema nemačkom pravu 361 “Pretpovijest” i povijest čovječanstva 270 Prevencija maloletničke delikvencije u Jugoslaviji 97 Prilog definiciji i tipologiji prostorne pokretljivosti stanovništva Jugoslavije 345 Prilog diskusiji o demokratskom centralizmu 270 Prilog istoriji ideje pravne države u Srbiji 338 Prilog izučavanju političkih borbi u Crnoj Gori 1929-1937 256 Prilog pitanju osnivanja Saveza komunističke omladine Jugoslavije 22. zadaci i predlozi mera i aktivnosti u oblasti integralnog planiranja porodice u SAP Kosovu 353 Prioriteti vrednosti u jugoslovenskoj populaciji 375 Prirodne komponente kretanja stanovništva pojedinih nacionalnosti 316 Prirodno kretanje stanovništva opština i naselja 385 Pristalice političkih stranaka o državnom pitanju 391 Pristup problemu i metod istraživanja 402 Prisustvo informacija iz stranih izvora u medijima SR Srbije 573 Pritisak na zapošljavanje u društvenom sektoru u periodu 1976-1990. godine 252 Primena marksističke analize formiranja cena na jedan savremeni problem: objašnjenje evolucije uslova razmene između razvijenih i nerazvijenih zemalja 285 Principi opredeljivanja izabranih predstavnika u skupštinskim telima 266 Principi. 320 Privatizacija – poruke i iskustva industrijskih zemalja 356 Privatizacija – put u tržišnu privredu 356 Privatizacija i korupcija 388 Privatizacija i razvoj tržišne privrede 210 Privatizacija i tržište kapitala 359 Privatizacija kao cilj privredne i društvene tranzicije: s onu stranu instrumentalne vrednosti privatnog vlasništva i svojinske transformacije 372 Privatizacija nesporan ali dugoročan i obazriv proces 356 Privatizacija penzionog sistema 400 Privatizacija tržišta 356 Privatizacija u programu reforme 357 Privredna reforma 1990.Registar naslova Prenatalna dijagnostika i odgovornost zbog štete 368 Pretpostavke i izgledi demokratije u istočnoevropskim zemljama 387 Pretpostavke i koncept modernizacije Srbije i srpske nacije 363 Pretpostavke za razgovor 389 Pretpostavke. stabilizacija domaće valute i njena međunarodna upotrebljivost 342 Privredni ciklusi u kapitalizmu i socijalizmu 285 Privredni sistem SFRJ : osnove 299 219 .

259 Problemi korupcije u tranziciji : primer pravosuđa 395 Problemi mladih u društvu 315 Problemi robne privrede u socijalizmu 290 Problemi socijalne politike u postkomunističkom svetu 377 Procenjivanje potrebe organizacija udruženog rada u privredi za novčanim sredstvima 170 Proces donošenja pravilnika preduzeća 19 Proces globalizacije i problemi korupcije savremenog sveta 388 Proces stvaranja opštinskih pravnih propisa 11 Proces svojinske transformacije u privredi Srbije i problem njegovog sagledavanja 359 Procesi demokratizacije u zemljama tranzicije (zbornik) 387 Procesi informisanja u društveno-političkim organizacijama 579 Procesi integracije. godine 474 Projekcija broja starosnih. regionalizam i očuvanje kulturnog identiteta 392 Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika 189 Profesionalna struktura i profesionalna pokretljivost 261 Profitabilni biznis i pametna država – kako izgleda u praksi? 400 Prognoze stanovništva Jugoslavije do 1981. godine (demografski deo studije) 423 Projekcije o društvenom položaju pojedinih kategorija stanovništva i njihovim očekivanjima za budućnost 268 220 . godine 320 Projekcija koncepta “otvorenog društva” i teškoće na putu njegovog ostvarenja u postkomunističkim društvima 369 Projekcija potreba stanovništva za zapošljavanjem u SR Srbiji do 1980.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. invalidskih i porodičnih penzionera za SR Srbiju od 1977. godine po opštinama : (Izrađeno na zahtev Republičke i pokrajinskih zajednica za zapošljavanje) 430 Projekcija stanovništva : teoretsko-metodološka studija 155 Projekcije dugoročnih potreba u kadrovima SR Srbije u perspektivi do 1986. Langer 271 Problem zaposlenosti u “Marksovom” kapitalu 285 Problem zaštite potrošača od neopravdano visokih cena 275 Problem značenja naučnih apstrakcija kod Filipa Franka 48 Problematična samorazumljivost normativnog i jugoslovenski marksizam 338 Problemi apstraktnog i konkretnog u svetlosti Marksovog “Kapitala” 285 Problemi avangarde u savremenom razvoju socijalizma 270 Problemi demografskog razvoja Srbije 346 Problemi indukcije u klasičnoj logici 12. do 1995. Problem (ne)zaposlenosti i socijalne prepreke 347 Problem aksiomatizacije fizike i dijalektika 281 Problem celine i dela u biologiji 281 Problem čoveka u Marksovom “Kapitalu” i njegovo istraživanje u socijalističkom društvu 285 Problem eksperimentalne metode u estetici 36 Problem jedinstva međunarodnog komunističkog pokreta i sovjetsko-kineski spor 270 Problem konkretnog programiranja u ekonomskoj politici finskih komunista 285 Problem metafizike u savremenoj analitičkoj filosofiji 66 Problem raspodele prema radu u uslovima robne proizvodnje 285 Problem razgraničavanja nauke i metafizike u savremenoj empirističkoj filosofiji 40 Problem razoružanja i javno mnenje 274 Problem totaliteta 337 Problem umetničkog simbolizma u delu Suzane K. godine 15 Program i nova privredna struktura 359 Program privatizacije 356 Programska evolucija partija 391 Projections of the population 307 Projekat usklađenog i usaglašenog razvoja industrije prerade metala i crne metalurgije Jugoslavije i o osnovama zajedničkog finansiranja tog razvoja u periodu 1986-2000.

Sv. 302 Projekcije stanovništva Jugoslavije 1970-2000. SAP Kosova i SAP Vojvodine do 2000. 420 Projekcije stanovništva opština 329 Projekcije stanovništva Savezne Republike Jugoslavije : 1991-2021. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta srednjeg fertiliteta. po opštinama : (Izrađeno na zahtev Republičke i pokrajinskih zajednica za zapošljavanje) 431 Projekcije potreba stanovništva za zapošljavanje u nepoljoprivrednim delatnostima na teritoriji SR Srbije bez pokrajina od 1981.1. teritorije republike bez pokrajina. godine : (Izrađeno na zahtev Republičke samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje) 435 Projekcije potreba stanovništva za zapošljavanjem u SR Crnoj Gori za period od 1981. godine – matematički metodi 320 Projekcije stanovništva SR Srbije sa migracionom komponentom 320 Projekcije stanovništva SR Srbije. godine 308 Projekcije stanovništva 308. u funkciji podizanja društvene produktivnosti rada i naučno-tehnološkog progresa – studija izrađena prema ugovoru sa Saveznim zavodom za društveno planiranje) 438 Projekcije stanovništva Jugoslavije 1970-2000. godine : (Izrađeno na zahtev Republičke zajednice za zapošljavanje) 436 Projekcije stanovništva 1970-2000. Sv. u prilogu 73 Promene u post-socijalističkim društvima i vladavina prava 377 221 . Sv. godine 366 Projekcije stanovništva i zapošljavanje : (Deo studije – Projekcija zapošljavanja mlade generacije. petogodišnjim i pojedinačnim godinama starosti : četiri varijante. godine. 300 Projekcije stanovništva Jugoslavije i socijalističkih republika za period 1965-1986. 2. godine 320 Projekcije potreba stanovništva za zaposlenjem u SR Srbiji od 1980. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta visokog fertiliteta. do 1985. 3. a na osnovu hipoteza o fertilitetu i mortalitetu 320 Projekcije ukupnog gradskog i seoskog stanovništva po pojedinim gradskim naseljima u SR Srbiji do 2000. Sv. 353 Projekcije stanovništva do 2031. 218 Projekcije stanovništva SR Srbije po opštinama do 2000. godine po polu. 303 Projekcije stanovništva Jugoslavije 1970-2000.Registar naslova Projekcije poljoprivrednog i nepoljoprivrednog stanovništva SR Srbije do 2000. do 1985. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta niskog fertiliteta. godine 320 Projektivno pitanje o prestižu pojedinih zanimanja 274 Prolegomena na temu odnosa ekonomije i demokratije 374 Proletarijat i socijalizam u Marksovom djelu i u današnjem svijetu 285 Proletarijat izvan domovine 161 Promena društvene sredine i promene u porodici : jedno empirijsko ispitivanje dveju grupa domaćinstava iz Crne Gore 76 Promena vrednosti i rodni režimi u zemljama u “tranziciji”: komparativna perspektiva 394 Promene intervalutarnih kurseva i njihov uticaj na našu privredu u uslovima sprovođenja privredne reforme 489 Promene postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive (zbornik) 377 Promene socijalne utemeljenosti i socijalne strukture pristalica relevantnih političkih stranaka u Srbiji prvih godina XXI veka 401 Promene teritorije naselja Beograd i administrativnog područja grada Beograda 386 Promene u društvenom životu kolonista : integracija agrarnih kolonista sa starosedeocima u Vrbasu : tendencije prostorne pokretljivosti agrarnih kolonista i njihovih zemljaka 18 Promene u porodičnom životu nastale pod uticajem ženine zaposlenosti : analiza jednog empirijskog istraživanja : sa odabranom međunarodnom bibliografijom o zaposlenoj ženi. 301 Projekcije stanovništva Jugoslavije 1970-2000. 4.

252 Rad srpske vlade na zajmu 1904-1906. mešovitim i seoskim naseljima 320 Razmaci između porođaja 90 222 . radnim prostorijama i na sastancima 548 Raširenost verovanja o doslednom ostvarivanju reforme i mišljenja o faktorima koji to mogu sprečiti 275 Raspodela dohotka i socijalne nejednakosti 358 Raspodela i tržište rada 348 Raspodela vrednosti proizvodnje i akumulativnost u društvenoj privredi 1964-1968. : (od kraja Prvog svetskog rata do Obznane) 77 Radničko samoupravljanje : razvoj i problemi 1950-1960 : rezultati analize dokumenata 260 Radništvo i modernizacija u postsocijalističkom društvu (Primer Jugoslavije) 377 Radništvo i stare i nove elite u privrednom sistemu (do)sadašnje Jugoslavije 355 Radništvo između tradicije i savremenosti 358 Radno sposobno i aktivno stanovništvo (19611971. prirodno kretanje i promena starosne strukture 385 Razlike u komponentama kretanja i nekim strukturama stanovništva u gradskim. 296 Rasprava o socijalnom kapitalu u ekonomiji i sociologiji 406 Rast i osnovne karakteristike gradskog stanovništva 329 Rast stanovništva.) po rejonima II stupnja 287 Raširenost i obim egalitarne i neegalitarne orijentacije . Mitrovice) 86 Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji 202 Promene vrednosti i razvoj demokratije u zemljama tranzicije 387 Promene vrednosti i tranzicija u Srbiji : pogled u budućnost (zbornik) 394 Propadanje radničke klase : materijalni i društveni položaj radničke klase Jugoslavije od 1960. godine 244 Proreformska i antireformska orijentacija građana u Srbiji 396 Prostorne vremenske i socijalne koordinate religioznosti mladih u Jugoslaviji 343 Prostorno-demografske karakteristike 353 Protekcionizam – oblik korupcije u međunarodnoj trgovini 388 Protivrečnosti i perspektive “mešovitog društva” 377 Proučavanje potrošačke tražnje sa posebnim osvrtom na analizu porodičnih budžeta 110 Putevi i oblici socijalizma 285 Putevi privatizacije u Jugoslaviji – zakonski modalitet i neke prepreke 356 R Rad i zaključci Prve. Druge i Treće konferencije KPJ (prema zapisnicima.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.do 1990. 254 Radnički pokret u Vojvodini : 1918-1920.stavovi Beograđana o socijalnim razlikama 536 Raširenost inostrane pisane i radio-propagande u Jugoslaviji 549 Raširenost političko-informativnog dejstva radija. televizije i štampe u SFRJ 512 Raširenost pušenja u Beogradu i stavovi građana prema predlogu da se zabrani pušenje u prevoznim sredstvima. godine 257 Rađanje i obnavljanje stanovništva 353 Radni ljudi i građani u izbornom sistemu 318 Radnička i intelektualna omladina : promene socijalnih razlika 109 Radnička klasa Jugoslavije i globalno jugoslovensko društvo 261 Radnička kontrola u organizacijama udruženog rada 312 Radnički pokret u Kruševcu 1903-1914. Promene u sastavu domaćinstva SR Srbije po opštinama 320 Promene u strukturi potrošnje domaćinstava koje su nastupile zbog poskupljenja 275 Promene u zemljišnoj svojini : (rezultati empirijskih istraživanja naselja Vođinci kraj Vinkovaca) 85 Promene u zemljišnoj svojini : (rezultati empirijskih istraživanja naselja Šašinci kraj S. rezolucijama i drugim materijalima sa ovih konferencija) 1.

: studija podneta Vladi Republike Srbije od strane Saveta za stanovništvo.Registar naslova Razmaci između porođaja i starost žene pri rađanju dece 321 Razmatranja o populacionoj politici u Jugoslaviji 115 Razmišljanje o razvoju 396 Razorenost društva i korupcija u Srbiji devedesetih 388 Razvitak i projekcije stanovništva Vojvodine i njegovi problemi : (Izrađujemo na zahtev Pokrajinskog zavoda za društveno planiranje 437 Razvitak stanovništva – kompleksan proces 308 Razvitak stanovništva Jugoslavije u posleratnom periodu (zbornik) 308. 429 Razvitak stanovništva SR Srbije i promene do 2000. godine : studija 320 Razvitak stanovništva Srbije : 1950-1991. porodicu i decu 364 Razvitak stanovništva Srbije : 1991-1997. godine : rezime 319 Razvitak stanovništva SR Srbije i promene do 2000. (zbornik) 385 Razvitak stanovništva Srbije po opštinama 320 Razvitak stanovništva Vojvodine i njegovi problemi : (Izrađeno na zahtev Zavoda za društveno planiranje SAP Vojvodine) 427 Razvoj i uloga finansijskih tržišta – ekonomski i sociološki pristup 406 Razvoj i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori 400 Razvoj stanovništva Pančeva i njegova perspektiva 428 Razvoj udruživanja zemljoradnika 325 Razvojna kriza bivše Jugoslavije i uloga nacionalizma i kraha socijalizma u njenom raspadu 396 Razvojni koncept (i ambicije) privredne reforme 357 Razvojni nivo finansiranja opšte i zajedničke potrošnje u SR Srbiji 83 Reagovanja građana na izbore 351 Reagovanje građana na nezaposlenost 516 Reakcija javnosti na mjere i politiku SIV-a 350 Reflections on nationalism and minorities in Yugoslavia 363 Reforma – put u “novi socijalizam” ili put iz socijalizma 347 Reforma fiskalnog sistema kao nužan preduslov za uspešno sprovođenje privredne reforme 347 Reforma i promena koncepta preduzeća 342 Reforma iz 1988: razlozi. preciznost 406 Religija u ličnom i društvenom životu studenata 280 Religijski self u transformaciji : društvene promene i religioznost građana Vojvodine 395 Religioznost građana Jugoslavije 350 Rent seeking 379 Republičke elite i raspad Jugoslavije 357 Republički i nacionalni sastav kadrova u organima federacije 521 Retradicionalizacija političke kulture 380 Retrospektiva neuspelih modernizacija u Srbiji moguće pouke za budućnost 394 223 . opredeljenja i rezultati 357 Reforma političkog sistema 343 Reforma privrednog sistema u SFRJ i projekt jedinstvenog evropskog tržišta 342 Reforme kao izazov za državu i pojedince 397 Region Beograd (demografske projekcije) : (urađeno po zahtevu Zavoda za planiranje razvoja grada Beograda) 433 Regionalizacija i multikulturalnost u sociološkoj perspektivi 392 Regionalizam i demokratija (Regionalizam kao ideološko sredstvo desuverenizacije) 392 Regionalizam na primeru Mađarske 392 Regionalne specifičnosti kretanja stanovništva i njihov uticaj na proces tranzicije 367 Regionalno poreklo studenata Jugoslavije u 1961/62 42 Regulisanje konflikata na postsovjetskom prostoru 371 Reklamiranje lekarskih usluga 361 Reklamiranje lekova – pravni aspekti 368 Rekreacija 332 Re-kultura evolucija kulture 396 Relevantnost vs.

danas 334 Savezno antimonopolsko zakonodavstvo : ekonomska analiza 379 Savremena termodinamika i teorija “o toplotnoj smrti” vasione 281 Savremene buržoaske teorije vrednosti i cena 41 Savremene koncepcije regionalizma i problem statusa Vojvodine 392 Savremene reforme: granice socijalne dezorganizacije 369 Savremene teorije o globalizaciji 390 Savremene teorijske koncepcije i praktične mere u domenu tržišta i cena u Mađarskoj 99 Savremeni istočnoevropski intelektualac i Makijaveli 349 Savremeni kapitalizam : identitet sistema. kao glavna uporišta reforme 342 S Samodoprinos radnih ljudi i građana za izgradnju objekata društvenog standarda i rešavanje komunalnih problema u Beogradu 581 Samoupravljanje 299 Samoupravljanje i društvena svojina 127 Samoupravljanje i prerastanje društvenih protivrečnosti 270 Samoupravljanje u oblasti zajedničke potrošnje u preduzećima 494 Samoupravljanje u poljoprivrednim preduzećima 64 Samoupravljanje. godini: načelo smenjivosti i promene u sastavu skupština 291 Rezultati reformi u Rusiji 377 Rezultati transformacije stvarnih cena u cene proizvodnje 296 Robna privreda u samoupravnom sistemu 141 Robna proizvodnja. samoupravljanje i raspodela prema radu 285 Robno biće privrede – totalitet robno-novčanih odnosa. saupravljanje i tržište 342 Samoupravna moć u radnoj organizaciji 344 Samoupravna orijentacija mladih 334 Samoupravni socijalistički odnosi proizvodnje : (teorijska analiza osnovnih obeležja) 144 Samoupravno odlučivanje u društvenim delatnostima : (teorijski i praktični problemi) 153 Samoupravno pravo (časopis) 614 SAP Kosovo i SAP Vojvodina po opštinama i prema starosti i polu do 2001. uključujući i tržište radne snage i tržište kapitala. Review of the development of the Yugoslav population 322 Revolucija i evolucija 347 Revolucija i kultura : prilog kritici savremenih ideologija 177 Revolucija između slobode i diktature 188 Rezime drugog dela studije 320 Rezultati izbora u 1967. 405 Sastav stanovništva SR Srbije po obrazovanju i po opštinama 320 Saveti narodnih odbora : organizacija i funkcionisanje 21 Savez socijalističke omladine.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. centralizam i planiranje 270 Samoupravljanje. godine 320 Saradnja lekara različitih specijalnosti i njihova odgovornost 382 Sastav i razvitak stanovništva u Jugoslaviji prema nacionalnoj pripadnosti 308 Sastav izabranih skupština 282 Sastav stanovništva Jugoslavije po nacionalnosti 316 Sastav stanovništva po nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku 386 Sastav stanovništva po polu i starosti 386 Sastav stanovništva po veroispovesti 386 Sastav stanovništva prema veroispovesti 404. nejednakosti i društvena pravda 374 Savremenost Marksovog shvatanja komunizma 269 Seksualna revolucija i moral mladih 532 Sektorske politike i obnavljanje razvoja u procesu tranzicije 367 Sekundarna analiza rezultata empirijskih istraživanja SKJ 595 Seljaci na evropskim raskrsnicama : analiza ekonomskih migracija 131 224 .

tržište i cene 324 Sistem utvrđivanja i finansiranja potreba društvene potrošnje 79 Sistematski uzroci korupcije 388 Sjedinjene američke države i razbijanje Jugoslavije 389 Skica za demokratski ustav Srbije 362 Skorašnje i predstojeće promene u reprodukciji i strukturi stanovništva SR Srbije : (urađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje SR Srbije 413 Skupštinski izbori 1965. 292 Slika o Jugoslaviji u stranoj štampi 578 Sloboda i novi početak u Francuskoj i američkoj revoluciji i postsocijalizmu SRJ-SCG 396 Sloboda intelektualne svojine – značajna pokretačka snaga u procesu tranzicije 372 Sloboda kao faktor privatizacije 372 Sloboda lekara da izabere terapiju i njena ograničenja 382 Sloboda u tranziciji: između naučnog socijalizma i naučnog kapitalizma 372 Sloboda. 378 Shvatanje o pravu na rad u uslovima socijalističke demokratije 266 Shvatanje o socijalističkom humanizmu u djelima sovjetskih filosofa 69 Shvatanje o značaju i nekim vrednostima izbora u uslovima društvenog samoupravljanja 282 Sindikalno-štrajkački pokret u Srbiji (19031910) 32. 291 Skupštinski izbori 1967. kakistokratija i korupcija 388 Social and economic consequences of demographic explosion in Kosovo 460 Social capital during transition 396 Social stratification and conflict of interests in Serbia 365. 378 Serbia between the Past and the Future : (collection of papers) 365. 289 Složena organizacija udruženog rada : pravni aspekti 163 Slušaoci Studija B 539 Smrtnost odojčadi i razvijenost zdravstvene službe 293 Smrtnost odojčadi u Jugoslaviji 293 Smrtnost stanovništva 353 Smutno vrijeme. 282 Skupštinski izbori 1967. “subjektivno” i “objektivno” 406 Sistem cena : i predlozi za usklađivanje sa ustavnim načelima 311 Sistem državnih regulativa u oblasti tržišta i cena : doktorska disertacija 602 Sistem i korupcija (zbornik) 388 Sistem i politika cijena u Jugoslaviji : [(19451965)] 102 Sistem informativno-propagandnog delovanja Jugoslavije prema inostranstvu 566 Sistem informisanja u funkciji samoupravnog odlučivanja 569 Sistem pravnih normi i proces izgradnje normativnih instrumenata u radnim organizacijama 310 Sistem robne privrede.Registar naslova Serbia between an identity crisis and the challenge of modernization (1987-1994) 365. 265 Siromašni radnici. govor mržnje 407 Slobode i prava pojedinaca – građana Evropske unije 397 Slobodno tržište – sklad ili anarhija 379 Slovenska ljudska stranka pred stvaranje Kraljevine Srba. Hrvata i Slovenaca 1917-1918. 378 Serbian parties and party system 365. i dalja evolucija društveno-političkog sistema 291 Skupštinski izbori 1969. 378 Serbia between the SFRY and the European Union 365. 378 Social’noe neravenstvo v postsocialističeskih obščestvah 373 Social’nyj sostav partij v “tret’ej Jugoslavii” 373 Socijalistička demokratija i SKJ 270 Socijalistička demokratija i savremena politička nauka 270 Socijalistička politika i dezalijenacija čoveka 270 225 . informacija i propaganda u savremenoj međunarodnoj zajednici : (sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju) 50 Slobodan govor vs.

: dokumenti 340 Socijalni rascepi i linije političkih podela u Srbiji 403 Socijalni sastav partija u “Trećoj Jugoslaviji” 369 Socijalni sastav predstavničkih tijela 292 Socijalno-politički aspekti postojanog razvoja savremenog ruskog društva 381 Socijalno-strukturalni aspekt razvojnih kontroverzi u Jugoslaviji krajem 80-tih 344 Socijalšovinistička grupacija u Bosni i Hercegovini : Zvonaši (1919-1921) 272 Socio-demografske karakteristke aktera novinarskog/medijskog obrazovanja i medijskih urednika 402 Socio-economic changes and the Yugoslav family 447 Socio-economic conditions and policy related to development and population 307 Socioekonomske prepreke reformi : zbornik radova sa naučnog skupa 347 Socioekonomski aspekti globalnih procesa i njihov uticaj na poziciju i razvoj regionalnih i nacionalnih zajednica 390 Socioekonomski aspekti privatizacije u Srbiji 407 Socio-ekonomski i drugi faktori u smrtnosti odojčadi 293 Sociologija i problem regionalizacije (zbornik) 392 Sociologija kulture i umetnosti 46 Sociološke determinante ekonomskog progresa : kultura i društveni kapital 396 Sociološke odrednice nastanka i razvoja kapitalizma 406 Sociološke osobenosti radne motivacije u regionu ‘90-ih : novosadski uzorak 392 Sociološke studije (časopis) 615 Sociološke studije : [Zbornik radova].) 608 “Solus ipse” kao hipotetički ekstrem 349 Sovremennyie reformy: granicy social’noj dezorganizacii 373 Specifična cena proizvodnje i stvarne cene u privredi Jugoslavije : 1964-1968 (zbornik) 296 226 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Br. Socijalističko samoupravno preduzeće : teorijsko-metodološki aspekt 140 Socijalizam i alijenacija 270 Socijalizam i eksploatacija 347 Socijalizam i plebiscitarni cezarizam 337 Socijalizam i postsocijalizam u društvenom razvoju 358 Socijalizam između utopije i stvarnosti : (prilozi kritici i reformi društvene svojine) 201 Socijalna dezintegracija postsovjetskog prostora 381 Socijalna dezintegracija socijalističkih društava u tranziciji : jugoslovensko iskustvo 381 Socijalna ekonomija i integracija ugroženih grupa 397 Socijalna nejednakost i socijalni konflikti 371 Socijalna rasprostranjenost sredstava masovnog komuniciranja u Beogradu 540 Socijalna stratifikacija i suprotstavljenost interesa u Srbiji 362 Socijalna struktura i pokretljivost radničke klase Jugoslavije. Društvene promene i postsocijalizam 358 Sociološki pregled (časopis) 616 Sociološko istraživanje komune u Jugoslaviji : (materijali sa savetovanja održanog u Ljubljani januara 1965. Stare i nove elite u savremenom društvu 355 Sociološke studije : [Zbornik radova]. Br. održanog u Moskvi 14-16 maja 1996 u saradnji sa Institutom za socijalno-politička istraživanja Ruske akademije nauka 371 Socijalni pokreti i politički sistem u Mađarskoj : 1944-1956. 2. 3. Tom 1 261 Socijalna utemeljenost političkih stranaka pre i posle izbora 2002. 391 Socijalne i političke dimenzije svojinske transformacije 356 Socijalni aspekti koncepcije “kultura mira” : geneza i suština kategorije 381 Socijalni genotip i tranzicija 367 Socijalni i etički aspekti korporativizacije: da li danas “ovce žderu ljude” 388 Socijalni i politički aktivizam omladine 343 Socijalni konflikti i politički režim 371 Socijalni konflikti u zemljama tranzicije : zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa.

organa uprave i banaka 601 Stanje i tendencije razvoja samoupravne normativne delatnosti i samouporavnih odnosa u radnim organizacijama u oblasti industrije 603 Stanovništvo (časopis) 617 Stanovništvo Beograda prema popisu 1991 386 Stanovništvo i domaćinstva SR Jugoslavije prema popisu 1991. 366 Stanovništvo i domaćinstva SR Srbije prema popisu 1981.1994. godine [Elektronski izvor] 405 Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. i mogućnosti demokratizacije) : [zbornik radova] 362 Srbija između SFRJ i Evropske unije 362 Srbija na putu prema Evropskoj uniji 242a Srbija pred novim početkom: ekonomska stvarnost i razvojni izgledi 394 Srbija u globalizaciji i globalizacija u Srbiji 394 Srbija u ogledalu “međunarodnog javnog mnenja” : (studija slučaja) 360 Srbija: antagonizovano društvo i (ne)moćna država 397 Srbija: od belicističke ka građanskoj političkoj kulturi 394 Srbije bez pokrajina 320 Srpski ekonomisti XIX veka o državnom vlasništvu i privatizaciji 372 Srpski kraj jugoslovenske armije 362 Srpsko-hrvatski odnosi u svetlosti stavova dr Dragoljuba Jovanovića 349 Stabilizaciona politika 324 Staljinizam i socijalizam : nastanak staljinizma u ideologiji i praksi sovjetskog društva 172 Stalni rejon u odnosu na socijalne demografske rejone 262 Stambena svojina u Jugoslaviji 57 Stambeni položaj kao indikator materijalnog statusa domaćinstava 399 Standards and Mechanisms for gender equality in democratic countries 234 Stanje i identifikacija problema u sferi akumulativne i reproduktivne sposobnosti privrede : sa rezimeom važnijih nalaza i predloga 470 Stanje i perspektive ljudskih prava u Srbiji 362 Stanje i tendencije daljeg razvoja samoupravne normativne delatnosti i razvoj samouporavnih odnosa u radnim organizacijama društvenih službi.Registar naslova Specifičnost sistema i politike cene u oblasti elektroprivrede i saobraćaja 93 Spokoj i otpor : ogledi 228 Spoljna kontrola nad normativnim aktima organizacije udruženog rada 312 Spoljne migracije 308 Spontana i (li) svjesna koordinacija 372 Spontani poredak ili aktivna uloga države u izboru strategije i politike regionalnog razvoja 400 Spor o dijalektici prirode 281 Sporazum Cvetković-Maček 34 Sporovi oko darvinizma u Sovjetskom Savezu 259 Sportska publika 332 Spremnost za angažovanje u organima samoupravljanja i mišljenja o glavnim smetnjama potpunijem ostvarivanju samoupravljanja 268 Sprovođenje novog sistema cena 324 Srbi u Vojvodini i njihov državno-pravni osnov 389 Srbija i “međunarodna zajednica” – teret istorije ili demokratije 389 Srbija i svet – Srbija u svetu 389 Srbija i svet (zbornik) 389 Srbija između krize identiteta i izazova modernizacije (1978-1994. 329 Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema popisu 2002.) 362 Srbija između prošlosti i budućnosti : (uzroci i obeležja društvene i političke situacije u Srbiji između 1987 . godine 404 Stanovništvo po nacionalnosti prema aktivnosti i zanimanju 316 Stanovništvo po narodnosti 329 Stanovništvo po obrazovnim karakteristikama 329 Stanovništvo po starosti i polu 329. 366 Stanovništvo SR Jugoslavije: tendencije i problemi 366 227 .

nerazvijene) demografski proces starenja po opštinama. polna struktura stanovništva po opštinama 320 Starovekovna propaganda : od Vavilonske kule do “Panem et circences!” 222 State and prospects of human rights in Serbia 365. 378 Statistical picture of Serbia. 405 Struktura žena po broju prvorođene dece 386 Struktura. modeli i praksa unutarpartijskih odnosa 398 Strukture i elite u preobražajima (post)-socijalističkog društva 355 Strukture stanovništva 308. 353 Strukture vlasti i opozicija u zemljama transformacije društveno-političkih sistema 371 Strukturne i kulturne uslovljenosti demokratije i procesi u zemljama postsocijalističke transformacije 387 Strukturne promene i akteri budućnih promena u društvu Srbije 394 Strukturne promene u privredi 324 Studenti na radu. 405 Struktura stanovništva po rodnom kraju i migracije po merilu odstojanja 294 Struktura stanovništva prema nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku 404. u društvu i slobodnom vremenu 280 Stvaralačka inteligencija međuratne Jugoslavije 183 228 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 180 Strane direktne investicije kao podsticaj razvoja biznisa u Srbiji 400 Strankarski sistem u Sloveniji: Od prikrite k transparentni bipolarnosti 403 Strategija vlasničke transformacije u svetlu njenih ciljeva i kriterija 359 Strateška pitanja privredne reforme i struktura političke vlasti 342 Struktura i pokret 181 Struktura stanovništva po polu i starosti 404. Stanovništvo SR Srbije 320 Stara i nova institucionalna ekonomija 393 Staračka domaćinstva i izbegličke porodice 399 Stare i nove elite u Srbiji 362 Starosna struktura po opštinama SR Srbije po tipovima (razvijene. Crne Gore i delova bivše Jugoslavije sa srpskom većinom 362 Stav Beograđana prema svom gradu 559 Stav prema participativnom upravljanju 375 Stavovi Beograđana prema privatnom sektoru 545 Stavovi građana o aktuelnim ekonomskim i socijalnim problemima 527 Stavovi građana o promenama političkog sistema : o državnom uređenju i višepartizmu 350 Stavovi građana post-komunističkih zemalja o ekonomskoj tranziciji – sa posebnim osvrtom na stavove građana SR Jugoslavije 367 Stavovi građana Srbije i Crne Gore prema radu: međunarodni komparativni pregled 406 Stavovi i ocene o novinarskom/medijskom obrazovanju 402 Stavovi i ocene studenata o nekim drušvenim vrednostima 280 Stavovi i opredeljenja jugoslovenske omladine 309 Stavovi međunarodne zajednice o populacionim pitanjima 384 Stavovi o opravdanosti uvođenja ekonomskih stanarina 275 Stavovi o opštim načelima društvene raspodele 266 Stavovi prema odlasku na rad u inostranstvo 275 Stavovi stanovništva o veličini porodice i abortusima 321 Stepen i činioci autoritarnosti 375 Stepen obaveštenosti građana o nekim aktuelnim problemima našeg društvenog života 268 Stranačke pristalice i komponente političke kulture u Srbiji 403 Stranački pluralizam ili monizam : društveni pokreti i politički sistem u Jugoslaviji : 19441949. 378 Statistička slika Srbije. Montenegro and parts of the former Yugoslavia with a serbian majority 365. slabije razvijene.

efikasnost 374 Svojinska transformacija i problemi preraspodele društvene moći u post-socijalističkim društvima 372 Svojinska transformacija privrede – izgledi i ograničenja 357 Svojinsko prestrukturiranje preduzeća 348 Svojinsko restruktuiranje i privatizacija 347 Š Šema stalnih rejona za demografska istraživanja 262 Šest godina tranzicije u istočnoj Evropi: jedanaest hipotetičkih ocena 377 Širenje ideja “Kapitala” u Rumuniji i njihov uticaj na radnički pokret krajem XIX veka 285 Širina grupnih identifikacija građana Jugoslavije: vrednovanje pripadnosti od lokalne do mondijalne 350 Školovanost stanovništva i tokovi školovanja u Jugoslaviji 411 Školstvo u Srbiji na putu do reforme : razvoj škola 1945-1975. sloboda i društveni napredak 379 Svojina. Deo 3. 162 Šta je marksologija? 270 Šta je najznačajniji problem pred kojim se danas nalazi Jugoslavija 284 Šta se građanima najviše sviđa u jugoslovenskom društvu 268 Šta se građanima najviše. demokratija. pokretljivost i društveni krugovi stvaralaca mnenja 514 Stvaraoci mnenja : teorijska i metodološka pitanja 513 Stvaraoci mnenja : vrednosti. a šta najmanje sviđa u privrednoj reformi 275 Štednja stanovništva 165 T Tehnika kao komponenta prakse 281 Temptations of democracy in the “third Yugoslavia” 363 Tendencije i osobine fertiliteta 383 Tendencije i praksa neposrednog upravljanja radnika u ekonomskim jedinicama : summary in english added 17 229 . stavovi i mišljenja stvaralaca mnenja.Registar naslova Stvaraoci mnenja : društvena struktura Jugoslavije i stvaranje javnog mnenja 517 Stvaraoci mnenja : struktura. Deo III.izazov sociologiji 203 Sukobi između i unutar političkih elita društava u tranziciji 371 Susret slabe države i nekompetentnih građana 397 Svakodnevni život i slobodno vrijeme mladih 334 Svakodnevni život u gradu i roditeljstvo 212 Svesno koordiniranje i usmeravanje privredne aktivnosti 299 Svestrani razvitak ličnosti udruženog proizvođača i osnovna društvena podela rada 285 Svetska država ili svetsko tržište 397 Svetski megatrendovi u sferi rada i stanje u Srbiji 2000-te 389 “Svijet” i njegovi čitaoci: rasprostranjenost lista. 520 Stvaraoci mnenja u Jugoslaviji – Oblici komuniciranja: uticaj na stvaraoce i uticaj stvaralaca 510 Stvaraoci mnenja u Jugoslaviji. struktura čitalaca i njihov odnos prema listu 541 Svjetski prostor i društveni habitus Srbije i Crne Gore (sociološko tumačenje) 390 Svojina – od ideala jednakosti do ideala slobode 372 Svojina – sloboda – kretavnost 372 Svojina 191 Svojina i efikasnost prirodnih monopola 374 Svojina i ekonomska motivacija 372 Svojina i sloboda 372 Svojina i slobode : aspekt tranzicije (zbornik) 372 Svojina i ugovori : osnovne pravne i ekonomske institucije i transakcioni troškovi 379 Svojina i vlasništvo u interdisciplinarnom razumijevanju sociologije i ekonomije 406 Svojina. stavovi i mišljenja stvaralaca mnenja 519 Sukob interesa Velike Britanije i Nemačke na Balkanu uoči drugog svetskog rata 254 Sukobi : društveni sukobi . Vrednosti. sloboda.

378 The economic crisis and necessity of changing the economic system 365. Keinza 259 Teorije društvene promene i postsocijalistička transformacija istočno-evropskih društava 377 Teorije društvenih sukoba i postsocijalistička transformacija istočno-evropskih društava 371 Teorije modernizacije i raspad realsocijalizma 358 Teorije o političkim sistemima : demokratija i autoritarizam 229 Teorijske osnove društvene svojine : (studija o samoupravnim odnosima prisvajanja) 129 Teorijske pretpostavke i pojmovni elementi istraživanja 314 Teorijski i praktični problemi iznalaženja pravog rešenja transformacije konkretnog preduzeća 356 Teorijski koncepti i promene post-real-socijalističkih društava 377 Teorijski pristup demokratskim promenama u zemljama tranzicije 387 Teorijski pristup tranziciji socijalističkih društava 369 Teorijski problemi svojinskog organizovanja i efikasnosti privređivanja 356 Teorijsko i metodološko ishodište austrijske škole i njegove implikacije 374 Teorijsko-hipotetički okvir istraživanja prvih višestranačkih izbora u Srbiji 351 Teorijsko-metodološke pretpostavke razumevanja postkomunizma 377 Testiranje šeme stalnih rejona 262 Teze za model ustava Republike Bosne i Hercegovine 352 The (im)possibility of establishing civil society in Serbia 365. Tendencije u dosadašnjem demografskom razvitku Beograda i perspektive za budući period 421 Tendencije u razvitku stanovništva pojedinih nacionalnosti i problemi koji se ispoljavaju sa osvrtom na buduće moguće promene 316 Tendencije u razvoju pojedinih vidova potrošnje 324 Teoretičeskij podhod k probleme tranzicii socialističeskih obščestv 373 Teorija i sistem cena u SSSR 296 Teorija informacija u estetici 281 Teorija property rights i problemi privatizacije u našoj privredi 356 Teorija sistema kao okvir istraživanja postsocijalističkih društava 377 Teorija tranzicije i društvena kriza 395 Teorija verovatnoće i indukcije Dž. 378 The old and the new in the postcommunist ethnodynamics 370 The post-communist apotheosis of the nationstate and the old and new minorities 363 The prospects of multi-cultural societies in Western and Eastern Europe 363 The prospects of security 365.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 378 The causes of ethnomobilization in the former Yugoslavia 370 The Challenge of Globalization in the Times of Change – Reflections on an Intriguing Book 390 The contradictions of building a new Europe : european identity and national interests 370 The creation of political parties – a chronological review 365. M. 378 The Evolution of the agricultural population in the regions of Yugoslavia in relation to economic development 441 The future of Bosnian Muslims 370 The heritage of totalitarianism and minority rights 363 The media and ethnic mobilization : the formula of Kosovo 370 The media in Serbia from 1985 to 1994 365. 378 The Albanians in the postcommunist transformation of Yugoslavia 370 The antagonistic identity of “post-realsocialist societies” 370 The associative forms of civil society in Serbia 365. 378 The right of self-determination of peoples and human rights 363 230 .

sredinom devedestih 372 Treći naučni skup Marks i savremenost (zbornik) 285. revitalizacija socijalizma ili razvoj novog društvenog sistema 367 Tranzicija privrede 372 Tranzicija.Napred zajedno u svetlu prošlost! 381 Tradicija i obrazovanje: filozofski i sociološki aspekt 358 Traganje za novim identitetima i normativnim osnovama delovanja 362 Transcendentalno ja i metodički solipsizam 338 Transferzalni pristup analizi fertiliteta stanovništva Jugoslavije 298 Transformacija društvene svojine – empirijski aspekt 356 Transformacija sobstvennosti v Jugoslavii i jejo opyt 373 Transformacija social’noj struktury i neravenstvo v rossijskom obščestve 373 Transformacija socijalne strukture ruskog društva 369 Transformacija svojinskih odnosa : teorijski i empirijski aspekti (zbornik) 356 Transformacija svojinskih odnosa: osnovni problemi i modeli 356 Transformacija versus privatizacija 356 Transformacija vlasništva i valorizacioni sistem 356 Transformirujuščiesja obščestva : celi i puti (zbornik) 373 Transplantacija delova čovečijeg tela u svetlosti najnovijih francuskih zakona o bioetici 382 Transseksualitet i naše pravo 368 Tranzicija – između političke ekonomije i institucionalne ekonomije 393 Tranzicija – između reforme i revolucije 367 Tranzicija – ka kojem i kakvom novom društvenom poretku? 367 Tranzicija – mogućnosti i ograničenja 367 Tranzicija i ekonomska demokratija 397 Tranzicija i institucija: šta dalje? 393 Tranzicija i institucije – iskustva u Bosni i Hercegovini 393 Tranzicija i institucije – psihološki aspekti 393 Tranzicija i institucije (zbornik) 393 Tranzicija i intervencija 367 Tranzicija kao proces povratka u kapitalizam. 378 The serbian ending of the Yugoslav army 365.Registar naslova The Rushdie Affair and the Bosnian “troubles” : some readings and misreadings 363 The search for new identities and normative bases for action 365. 290 Trendovi ekonomske svesti građana : jedno poređenje objektivnih ekonomskih pokazatelja i stavova Beograđana 560 Trendovi nataliteta u Jugoslaviji 298 Trenutak čovekove smrti kao pravni pojam 361 Tretman javnog sektora u tranziciji 393 Trezor u budžetskom sistemu Republike Srbije 393 Tri pitanja populacione politike 216 Troškovni pritisci i pomeranja u globalnoj strukturi cena industrijskih proizvoda 324 Tržišna ekonomija i problemi regionalnog razvoja 359 Tržišne imperfektnosti i korupcija 388 Tržišne strukture u industriji Srbije i problemi tranzicije 367 Tržište i demokratija 374 Tržište i tržišne strukture u privredi Jugoslavije 136 Tržište kapitala kao elemenat internacionalizacije jugoslovenske privrede 347 Tržište novca i kratkoročnih hartija od vrednosti 357 Tržište novca i monetarno-kreditni sistem 299 231 . 378 The Serbian national interest in the vicious circle of ethno-nationalism 363 Three misconceptions of nationalism as revealed through empirical experience 370 Tipovi konflikata u prelaznom periodu 371 Tradicija i (dez)integracija : I . svojina. vlasništvo 393 Tranzicioni procesi – teritorijalna organizacija vlasti i budući ustav Srbije – komparativna analiza pet ustavnih modela 395 Treća Jugoslavija. restauracija i neototalitarizam 223 Tranzicija.

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. država : iz perspektive konstitucionalne ekonomije i nekoliko praktičnih implikacija na političku ekonomiju tranzicije 400 Tumačenja “globalizacije” i interesi društvenih karaktera 390 Turbo-kapitalizam – globalni proces i njegove implikacije u zemljama tranzicije 390 Two risk for children in Yugoslavia 458 U U kojoj meri su Jugosloveni zainteresovani za događaje u svetu i kod nas? 284 U potrazi za modernom državom : iz perspektive poslovnog sveta 400 U procesu tranzicije nema pravde 367 U traganju za modelima transformacije društvene svojine 356 Učešće birača u izbornom procesu 291 Učešće birača u izboru poslanika za Saveznu skupštinu 524 Učešće i uticaj 315 Udruživanje zemljoradnika 325 Ugovor o franšizingu 178 Ugovor o implantaciji veštačkih zuba – vrsta ugovora o lekarskim uslugama 361 Ugovor o Know-How-u 166 Ugovor o prodaji privatne lekarske prakse u Saveznoj Republici Nemačkoj 368 Ugovor o sterilizaciji 361 Ugovor o uskladištenju 200 Ugovorna i vanugovorna (deliktna) odgovornost 278 Ukupno poljoprivredno stanovništvo po opštinama 320 Ukupno stanovništvo Jugoslavije – razmeštaj i urbanizam 366 Ukupno stanovništvo po opštinama na osnovu linearne ekstrapolacije (varijanta A) i na osnovu hipoteza o fertilitetu i mortalitetu (varijanta B) upoređenje 320 Uloga domaćih i međunarodnih aktera bosanskohercegovačke drame 352 Uloga društveno-političkih organizacija u delegatskim izborima 318 Uloga države i banaka u funkcionisanju deviznog tržišta 359 Uloga države i liberalni princip slobode individue : kontroverze i dileme 397 Uloga države u restrukturiranju tržišta rada 397 Uloga državnih organa u ostvarivanju opštih pravnih normi udruženja. Tržište rada i ekonomske nejednakosti 242 Tržište rada i kolektivni ugovori 357 Tržište rada i tranzicija 406 Tržište vs. preduzeća i ustanova u pravu nekih stranih država 313 Uloga finansijskog sektora u transformaciji društvene svojine 356 Uloga i značajke migracije u populacijskom razvoju gradova SR Hrvatske 1961-1981 345 Uloga matematike u razvoju naučne i praktične misli 281 Uloga nacionalnog faktora u integrativnim i dezintegrativnim procesima unutar bivših socijalističkih federacija : poseban osvrt na slučaj Jugoslavije 381 Uloga neprofitnog sektora i socijalnih preduzeća u novim programima zapošljavanja 406 Uloga organa društveno-političkih zajednica u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata radnih organizacija i drugih organizacija udruženog rada (OUR) 313 Uloga različitih oblika vlasništva i konvergencija privrednih sistema 356 Uloga spoljnog faktora u promenama postsocijalističkih zemalja : teškoće razgraničenja unutrašnje i spoljne politike 381 Uloga sudova u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata organizacija udruženog rada 313 Uloga svojine u razvojnom kontekstu u tranziciji 372 Uloga ustavnih sudova u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata radnih organizacija – naš pravni sistem 313 Uloga ustavnog sudstva – uporednopravni aspekt 313 Umrežena ekonomija i marginalizacija nekih društvenih grupa i geografskih prostora u procesima globalizacije 406 Univerzalno i posebno u našoj tranziciji 390 232 .

) 289 Urbanizacija i naseljavanje beogradske okoline 345 Uređenje odnosa u preduzeću samoupravnim normama 255 Uslovi i karakteristike privređivanja van sektora udruženog rada društvenim sredstvima 299 Uslovi i oblici svesne borbe za socijalizam u savremenom svetu 290 Uslovi i pretpostavke finansijskog tržišta 342 Uslovi i uzroci maloletničkog prestupništva u urbanim i ruralnim sredinama 108 Uslovi u kojima se razvijalo stanovništvo 385 Uslovi za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti (načelna pitanja ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti u nas) 313 Uslovljavanje. 20 Ustanove društvenih službi u sistemu komunalne samouprave : s posebnim osvrtom na praksu komune Niš 143 Ustavni sud Jugoslavije 313 Ustavnost i zakonitost 313 Ustavnost i zakonitost opštih akata organizacija udruženog rada 313 Uticaj crta ličnosti na diferenciranje društvenopolitičkog angažovanja 331 Uticaj društveno-ekonomskog razvoja na stanovništvo 320 Uticaj društveno-političkih zajednica na nivo i politiku cena i njihovo dejstvo na jedinstvenost jugoslovenskog tržišta 106 Uticaj države na konkurentnost biznisa i smanjenje eksterne ekonomske neravnoteže 400 Uticaj države na konkurentnost i razvoj telekomunikacionog sektora u Crnoj Gori 400 Uticaj ekonomije obrtnih sredstava na rezultate poslovanja RMK Zenica 482 Uticaj i kritika Marksovog učenja u posleratnoj anglosaksonskoj ekonomskoj literaturi 269 Uticaj komune na proces integracije u privredi 270. uzročnost i determinizam 281 Usmeravanje privrednog razvoja i oblici koordinirane privredne aktivnosti 128 Uspostavljanje svojinskih prava u privredama u tranziciji 372 Ustanak i narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941. 345 Upravljanje organizacionim promenama u uslovima globalizacije 406 Urbana kultura : osnova održive multikulturalnosti 392 Urbane promene i tranzicija 394 Urbanistički razvitak Beograda u periodu između dva svetska rata (1919-1941.Registar naslova Unutrašnja i spoljna sloboda 337 Unutrašnje migracije u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata 308. primenom input-output analize 475 Uticaj reforme na veće kupovine koje su građani planirali 275 Utisci sprovođenja istraživanja 383 Utopija izmene sveta : Revolucija. nihilizam. anarhizam 156 Uvid u privredna zbivanja (te u dinamiku i paritete cena) tokom 1989. godine 357 Uzajamni uticaj ekonomije i privrednog prava 379 Uzajmna veza političke i ekonomske demokratije u borbi protiv vlasti monopola za socijalizam 285 Uzorak za istraživanje jugoslovenskog javnog mnjenja 1990 350 Uzori mladih u posleratnom periodu 394 Uzroci smrti odojčadi 293 233 . i 1990. 607 Uticaj kretanja novčane mase na nivo cena 124 Uticaj modela privatizacije na društvo u tranziciji 395 Uticaj narodnosti i religije na fertilitet stanovništva Jugoslavije 104 Uticaj neformalnih pravila na privatizaciju i razvoj tržišta kapitala u Crnoj Gori 396 Uticaj novih privrednih mera na kooperaciju 275 Uticaj pojedinih kanala informisanja na obaveštavanje građana o događajima u zemlji i inostranstvu 268 Uticaj proizvodnje čeličnih proizvoda RMK Zenica na grupacije i grane koje ih koriste.

2 Vladavina javnog mnenja 360 Vladavina prava i tržište u SFRJ 379 Vojvođanske nacionalne manjine : sadašnje stanje i budući izgledi 395 Voljna sterilizacija u Srbiji: nezadovoljena individulna potreba? 397 Vozmožno li vozvraščenie socializma 373 Vozmožnosti i perspektivy stabilizacii demokratii v postsocialističeskih stranah 373 Vrednosna i stavovska homogenost i heterogenost pristalica političkih partija u Srbiji na kraju 2005. godini : prilog za Savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije 471 Veberova “protestantska teza” i razvojno iskustvo pravoslavne Evrope 358 Većinsko-manjinski odnosi kao deo političke kulture Srbije 380 Vek i po tranzicije u Srbiji: bilans i izgledi 377 Veroispovest stanovništva 366 Verska štampa 588 Vidovi depolitizacije izvesnog broja građana i verifikacija opšte radne hipoteze 266 Vidovi i efekti postojanja korupcije 388 Vidovi i posledice nemogućnosti ispunjenja ugovorne obaveze 173 Višedimenzionalni karakter krize i mogućnosti izlaska iz nje 342 Višeetnička zajednica – populaciona politika 316 Višejezički demografski rečnik : srpskohrvatska verzija 297 Vlada i korupcija u zemljama u tranziciji : sklonost ili nemoć 379 Vladavina hrvatsko-srpske koalicije 1906-1907.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. građanski rat – Hobbes i Marx 337 Zaključci o slobodnom vremenu 334 Zakon (i princip) jedinstva i borbe suprotnosti i protivurečnosti i logički princip neprotivurečnosti (teze za simpozijum Dijalektika prirode) 281 Zakon vrednosti i primena privrednog računa u ekonomici NR Bugarske 285 Zakonitost dohotka u društvenim uslugama 71 Zakonodavna nadležnost u razvitku jugoslovenske federacije 149 Zapadnoevropski komunistički pokret pred problemima demokratije i socijalizma 285 Zapisnici sa sednica delegacije Kraljevine SHS na mirovnoj konferenciji u Parizu 19191920. priroda. godine 391 Vrednosti i ideološke orijentacije društvenih slojeva 314 Vrednosti i procesi socijalne integracije i dezintegracije 381 Vrednosti mladih u vreme krize : anomična generacija 343 Vremenska komponenta procesa svojinske transformacije 356 Vrsta i njen postanak u svetlosti dijalektičkog materijalizma 281 Z Za bolju naučnu utemeljenost proučavanja migracija 345 Za ili protiv predizbornih koalicija 398 Začarani krug prelaska na tržišnu privredu 356 Zagrebačke punktacije 257 Zajednica. 253 234 . V Vanprivredni izvori ekonomskog napretka 406 Varijable niskog fertiliteta stanovništva i namerni abortusi u SAP Vojvodini 317 Varijable niskog fertiliteta stanovništva u Vojvodini (rezultat ankete o ženama sa najmanje jednim živorođenim detetom) 317 Važnije karakteristike položaja privrede u sticanju i raspodeli dohotka u 1985. 401 Vrednosne orijentacije stranačkih pristalica 401 Vrednosni odnos prema radu 334 Vrednosni profil članova staračkih domaćinstava 399 Vrednosni prioriteti jugoslovenske javnosti 350 Vrednost birača pre i posle demokratskog preokreta 2000.

godine 258 Životni standard : pogled unazad. 290 Ž Želje i strahovanja jugoslovenske žene 35 Želje i strahovanja naroda Jugoslavije 35 Žena i rađanje na Kosovu i Metohiji 383 Žena u informativno-političkoj štampi 537 Žene na lečenju od steriliteta 317 Žene na porođaju 317 Žene u političkim strankama 398 Ženevska konferencija o stvaranju jugoslovenske zajednice 1918.Registar naslova Zaposleni Jugosloveni o važnim društvenim pitanjima : članovi SK. homo communalis 397 Women and nationalism in the former Yugoslavia 363 235 . bivši članovi/nečlanovi 598 Zaposleni u društvenom sektoru SFRJ (članovi SKJ i nečlanovi) o aktuelnim društvenim pitanjima (anketno istraživanje) 594 Zapostavljenost društvenih djelatnosti u institucionalnoj podršci i tranziciji 367 Zaštita imovinskih prava 379 Zaštita prava poreskih obveznika u Republici Srbiji 397 Zašto je reforma ugrožena : prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije 348 Zašto novi Ustav 266 Zašto su ekonomisti tihi? 347 Zašto u i zašto iz SKJ 334 Zastoj jugoslovenske privrede tokom 80-ih godina 357 Zastoj u tranziciji – problemi vlasničke transformacije 367 Zastoji u jugoslovenskoj tranziciji (zbornik) 367 Zatvorena ili otvorena dijalektika? 337 Zavaravanja i iskušenja 362 Zavisnost fertiliteta stanovništva od socijalnih faktora (kvantitativna anliza) 298 Zbrka u glavi i strah u srcu. Omladina Jugoslavije krajem osamdesetih : zaključno razmatranje 343 Zdravstveno stanje stanovništva 385 Zdravstvo u raspodeli društvenog proizvoda 112 Zemljišni odnosi i kooperacija 33 Značaj i poteškoće u proučavanju stanovništva po naseljima 345 Značaj institucija za razvoj tržišta 393 Značaj Marksovog “Kapitala” za naučnu misao i revolucionarnu borbu radničke klase 285. pogled napred 284 Žrtvovana omladina : pristup istraživanju 343 W War challenge to European policies on asylum and refugees 370 Welfare state vs. neoliberalizam ili homo oeconomicus vs.

statistika 386 Beograđani . 322 .kulturni život .Jugoslavija 159 Bankarski sistem .zbornici 368 .unapređenje regulative .sociološko istraživanje .Jugoslavija 88 .zbornici 345 . Benedikt (1460-1522) 58 Beograd .stanovništvo .u Jugoslaviji. 322 Agrarna politika 33 Agrarni kolonisti .integracija .sociologija 171 Banke .zbornici 321.doseljavanje .u Jugoslaviji .zbornici 389 .zbornici 321.1971-1991 .zbornici 349 Berzansko poslovanje .zbornici 367 Albanci .fertilitet .1996 zbornici 379 Anti-semitizam.dezintegracija Jugoslavije .1961/1981 .u Makedoniji .društveni aspekt .zbornici 358 Anarhizam 156 Anencefalus .zbornici 333 Autoritarnost .Jugoslavija .Jugoslavija .zbornici 379 Bezbednost (politika) 230 Bioetika .zbornici 370 Albanija .zbornici 375 .zbornici 370 .zbornici 382 Antimonopolski zakon . demografske karakteristike .zbornici 394 B Balkansko poluostrvo .populacione promene .Vojvodina 317 .stavovi stanovništva .arhivska građa 451 .integracije .arhivska građa 443 .zbornici 382 Arhitekti .sociološki aspekt 18 Akcionarsko društvo 146 Akumulacija .1941 .pravni aspekt .PREDMETNI REGISTAR A Abortus 407 .zbornici 254 Benković.Jugoslavija .prigradska naselja 199 .1925-1939 . Edmund (1729-1797) .Srbija 208 .zbornici 258 Albanski pokret 1989/1992 .zbornici 254 .Jugoslavija .zbornici 370 Antropologija 67 . XX vek .artificijelni . odgovornost .tranzicija .arhivska građa 559 .zbornici 382 237 .zbornici 359 Banovina Hrvatska.arhivska građa 461 .arhivska građa 534 Berk. političke prilike .istraživanje .pravna odgovornost 205 Autonomna pokrajina .istorija .zbornici 338 Apotekari.

zbornici 402 Bosna i Hercegovina .Vojvodina .zbornici 390 .zbornici 369.1916-1918 26 Cvijić.Jugoslavija .metodologija 114.zbornici 318 .zbornici 352 .1992-1995 . 155 .nacionalna struktura .metode 262.zbornici 403 Biznis .Srbija .zbornici 406 Civilno društvo .ekonomija .zbornici 362 Crna Gora .sterilitet .vrednosti .Srbija .Srbija .zbornici 352 .zbornici 400 . 387 .zbornici 315 . 400 .Jugoslavija .političke stranke .omladina .zbornici 345 Demokratija .karakteristike .1929-1937 .Jugoistočna Evropa .zbornici 401 .jugoslovenstvo .arhivska građa 459 .arhivska građa 414 Demografski razvoj .zbornici 370 .Kosovo .zbornici 259 Deca .mesna zajednica .zbornici 336 Demografija .stanovništvo .zbornici 316 . 371.grafičke metode .Jugoslavija 14 .arhivska građa 553. kritika .bibliografija .statistika .Jugoslavija .zbornici 256 Crnogorska vojska. Galeaco (1903-1944) .zbornici 324 Cezarizam .Centralna Srbija 246 . 150 .zbornici 353 .političke prilike .projekcije . Dobrica. obrazovanje .arhivska građa 561 .zbornici 338 238 .1941-1942 .ekonomski razvoj .sociološki aspekt 225 Decentralizacija .1945-1961 16 .Hrvatska .skupština .zbornici 316 .zbornici 298 Demografska kretanja .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.zbornici 374.teorije 41 . ljudski rad .sociološka istraživanja .izbori .zbornici 384 Demografska analiza .Jugoslavija 286.1989-1992 .političke prilike .zbornici 401 Biračko pravo .Jugoslavija 262 .arhivska građa 524 .Srbija .zbornici 375 C Cene .metodologija .Beograd .Vojvodina 59 Ć Ćano.SR Srbija .zbornici 392 Delegatski sistem .“Beobanka” . 288 . Jovan (1865-1920) 171 Č Četnički pokret .zbornici 265 Ćosić.Srbija .zbornici 318 .postsocijalističke države .zbornici 352 D Darvinizam . 567 .zbornici 257 Čitaoci .Jugoslavija .zbornici 353 .zbornici 400 Bolonjski proces .zbornici 349 Civilizacija.anketiranje .rečnici 297 .arhivska građa 418 .Jugoslavija .državna regulacija .arhivska građa 422 .linearno programiranje 95 .arhivska građa 577 . Birači .globalizacija .granice .arhivska građa 458 Deca migranata .Jugoslavija .

raspodela .Centralna i Istočna Evropa .samoupravljanje 153 Društvene institucije . 157.privatizacija .metodologija 3 Društvene nejednakosti .kamata 133 .Srbija .nacionalni činioci .finansiranje .pluralizam .Jugoslavija .zbornici 369 Društvena svojina 127.tradicija .radne organizacije .zbornici 369 .kulturni identitet .zbornici 381 .zbornici 358 Društvene organizacije 43 Društvene promene .postsocijalističke države 223 .zbornici 381 .Predmetni registar Demokratizacija .1981 329 .zbornici 367 .Jugoslavija (SR) .omladina .finansiranje 135 .Jugoslavija .socijalne promene .Jugoslavija .arhivska građa 442 .1987/1994 .zbornici 381 Dijalektika 56 Dinar .zbornici 308 Dohodak .statistika 366 .Srbija .mala privreda .Srbija . 370 .utvrđivanje potreba 79 Društvena stratifikacija .Srbija .projekcije .zbornici 343 .metodologija arhivska građa 490 .radnička klasa .zbornici 344 .Jugoslavija arhivska građa 445 .zbornici 381 .Srbija 83 .zbornici 371.statistika 404.Slovenija 181 Društvena potrošnja .postsocijalističke države .1987/1994 .233 Dezintegracioni procesi .Jugoslavija .Jugoslavija 215 .Srbija .zbornici 308 .zbornici 381 .zbornici 381 .struktura .1922 zbornici 279 Demokratski pluralizam .kriza .Srbija .1991 .Jugoslavija 261 .zbornici 365.zbornici 381 .empirijska istraživanja .motivacija 130 .Jugoslavija .zbornici 344 Društvena svest.zbornici 356.zbornici 365.arhivska građa 592 .konvertibilnost .zbornici 389 Demokratska stranka .Srbija .zbornici 357 .zbornici 347 .transformacija .Istočna Evropa zbornici 377 239 . 129.pravo .zbornici 369.1980 .Jugoslavija .2000. 405 Donatorstvo organa .porodice .Jugoslavija .Srbija .zbornici 395 Društvene nauke .raspodela 71 . sociološki aspekt .zbornici .zbornici 352 .reforma .2002 . 387 . 378 Društvena moć .Jugoslavija .zbornici 299 .Rusija . 371 .postsocijalizam . 201 .dohodak . 191.Srbija .građani .Jugoslavija . 378 .zbornici 349 .Francuska zbornici 368 Društvena kriza .Jugoslavija .zbornici 369.samoupravljanje .Istočna Evropa .362 Društvena struktura .zbornici 358 Dokumentaciona građa 1964-1968 491 Domaćinstva .zbornici 357 Divorcijalitet .Rusija . 367 Društvene delatnosti .Bosna i Hercegovina .

uticaj medija .Srbija . 405 Ekonomske teorije 152. 598 .zbornici 406 .zaposleni .istraživanje .motivacija zbornici 326 Društvo .zbornici 379 .statistika 366 .1981 329 .zbornici 397 .postsocijalističke zemlje .zdravstvo .zbornici 369 Društveni dogovori .Srbija .zbornici 371 .zbornici 336 E Ekonomija .kultura .zbornici 336 .Srbija .Jugoslavija 112 Društveni razvoj .postsocijalističke države zbornici 372 Državna uprava . 406 240 .spoljni faktor .arhivska građa 486 Ekonomske reforme .Jugoslavija 126 Ekonomska struktura stanovništva .1990 348 .ekonomska regulativa .zbornici 358 .statistika 404.predstavnička tela .zbornici 333. 336 .zbornici 397.arhivska građa 575 Društveni proizvod 24 .politika .zbornici 357.zbornici 369 . 395 .2002 .socijalno-strukturalni aspekt .zbornici 397 .Srbija .zbornici 362 Ekonomska nejednakost .Jugoslavija .SFR Jugoslavija .postsocijalističke zemlje zbornici 377.intervencionizam .zbornici 336 Društveno-političko angažovanje .arhivska građa 592 .Rusija . 80.Srbija 78.“nova ekonomija” zbornici 400 .nacionalizam .socijalna struktura .Jugoslavija 75 .zbornici 343 Društveno-političke zajednice .svojina .postsocijalističke države .zbornici 400 Državna privreda . 372 Ekonomska saradnja.Jugoslavija 118 . 394 .Jugoslavija . .samoupravljanje 154 .izvršno veće .zbornici 406 Ekonomska kriza .Srbija .zbornici 377 .zbornici 389.država .postsocijalističke države .postsocijalističke zemlje .kolektivizam .zbornici 357 .struktura .1987-1994 .zbornici 347 .pravo .zbornici 344 .zbornici 314 .postsocijalističke države .tranzicija .zbornici 381.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.Niš 143 Društveni ciljevi .Jugoslavija .zbornici 369 Društveni slojevi .zbornici 387 .ekonomske funkcije .Srbija 242 Ekonomska politika .zbornici 372 .finansiranje .tranzicija .Beograd .skupština .SAD 49 Država .1968 203 .raspodela .globalni trendovi . 395 .zbornici 314 Društveni sukobi .zbornici 381 .međuzavisnost 379 . međunarodna .zbornici 381 Društvene službe .individualizam .pojedinac .interesi .zbornici 400 Država blagostanja . 400 Državna intervencija .metodologija .sociološki aspekt .arhivska građa 594. 84 .Jugoslavija .1991 .građani .

populacioni problemi . 322 .kohortna analiza .zbornici 362.Bugarska .Jugoslavija .zbornici 370 Etnički odnosi .niski .zbornici 406 Evropska unija .1953-1991 213 .statistika 404.Jugoslavija .Jugoslavija .1991 .Srbija .eksperimentalne metode 36 Etika 214 .konstantni .SFR Jugoslavija . 321. 405 241 .postsocijalističke države 223 . 406 Ekonomski sistem .Srbija .zbornici 397 .1991 .ideologija . 301 . psihološko istraživanje .zbornici 370.2002 .slobode i prava .zbornici 298 .Srbija .zbornici 374 Ekonomske nejednakosti .zbornici 390 .zbornici 370 .tranzicija .integracija .Istočna Evropa .1971-1991 .1971-1981 zbornici 345 Empirizam 40 Eseji 228. jugoslovenske 161 Emigracioni prostori .2002 .arhivska građa 456 .arhivska građa 453 .varijante 300.medicinska etika 231 .zbornici 298 .Jugoslavija .Jugoslavija 194 Fekonditet (fiziološka sposobnost za reprodukciju) . 322 Fertilitet .Jugoslavija 116 .zbornici 321.zbornici 352 . 232 Estetika .zbornici 321.statistika 386 .Predmetni registar Ekonomske nauke .zbornici 359 Elita 357 . 400.zbornici 361.zbornici 388 Elektroprivreda . 378.kultura .obrazovanje novinara .regionalna politika 245 .Jugoslavija .zbornici 355. 121 .Kosovo i Metohija zbornici 358 Etnička struktura .tranzicija .Centralna Srbija 246 .1904-1906 .Beograd .zbornici 355 . 405 Etničke grupe.zbornici 377 Ekonomske prilike .pridruživanje .zbornici 397.statistika 366 .statistika 366 .zbornici 375 Etničke manjine .Jugoslavija .zbornici 257 Ekonomske slobode .Bosna i Hercegovina .zbornici 333 .socijalizam .Srbija .zbornici 370 .Srbija .zbornici 392 Evropska monetarna unija . 371 Etnomobilizacija .Jugoslavija 104.Srbija 242a F Federalizam .pravni aspekt .postsocijalističke države .arhivska građa 454 .Srbija .varijante 300 .sociološki aspekt . 368 Evropa .zbornici 379 .politika .zbornici 370 Eutanazija 407 .zbornici 395 Etnička homogenizacija .zbornici 402 Etnicitet .zbornici 392 .transformacija .transformacija .Jugoslavija .kvantitativna analiza . 322 .Bosna i Hercegovina .zbornici 308.1945 .identitet .Istočna Evropa .zbornici 396 .statistika 404. 389 . 358 Emigracije.

istorija .zbornici 256 Hrvatska seljačka stranka .zbornici 397 “Godišnjak” (časopis) .pravna zaštita .zbornici 397 Informisanje .zbornici 375 .Jugoslavija .zbornici 364 .visoki .1993 224 .zbornici 406 Institucije .Vojvodina .pravo .19191921 .država .interdisciplinarni pristup 237 .javno mnenje .zbornici 361 Građansko vaspitanje .tranzicija . 582 Inovacije .Srbija .Srbija .zbornici 390 .zbornici 362 Ideologija 239 Imovinska prava .zbornici 389.zbornici 272 Hrvatska zajednica .zbornici 271 Industrija olova i cinka . 302 .postsocijalističke države zbornici 387 Građansko pravo .omladina 111 Industrijska svojina .srednji .radne organizacije .demokratsko društvo .Bosna i Hercegovina . Filip (1884-1966) 48 Grupa “Zvonaši” .društveno-političke organizacije .zbornici 379 Indukcija 12 .arhivska građa 569.1924 .1992 zbornici 352 Građansko društvo .moć .zbornici 392 .metafizika 40 .arhivska građa 584 .arhivska građa 579 .zbornici 258 Human immunodeficiency virus v. 390.2000.zbornici 324 Informatičko društvo .varijante 300.zbornici 278 Građanski rat . 68 HIV virus . Georg Vilhelm Fridrih (1770-1831) marksizam 56.zbornici 272 H Hegel.Bosna i Hercegovina .globalizacija .1919-1926 .Srbija .arhivska građa 557 Govor mržnje 407 Građanska odgovornost .zbornici 406 Globalno upravljanje .istraživanje 317 Filozofija jezika .zbornici 271 Finanasijsko tržište .tranzicija .Jugoslavija .ugovori 166 Inflacija .savremene ideologije 177 Filozofija nauke .zbornici 361 Hrvatska .varijante 300.zbornici 395 Građevinska preduzeća .reforme .regionalizacija .odgovornost 205 Gradsko stanovništvo .pretpostavke . 394.tehnološki progres .zbornici 347 Franko.zbornici 406 Informatika .SSSR 182 Industrijska demokratija . HIV I Identifikacija grupe. .1981 329 242 .Srbija .zbornici 367 G Globalizacija .zbornici 342 .samoupravljanje .1907-1908 .1965 277 Godišnji odmor .zbornici 397 .Beograd .zbornici 367 Fiskalni sistem .Srbija . 406 Globalne promene .Lavovsko-varšavska škola 27 Filozofija kulture .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. psihološko istraživanje zbornici 375 Identitet . 303 ..arhivska građa 468 Industrijalizacija .

zbornici 385 . 256.zbornici 351.Srbija . 265.Jugoslavija 10 Javne tribine .Srbija 399 Izbori 82 .1918-1941 183 .zbornici 342 Investiciona potrošnja .zbornici 372 Interesne grupe .Jugoslavija .Predmetni registar .zbornici 94 .zbornici 397 .zbornici 352 .zbornici 389 Intelektualna elita .Srbija .Srbija .zbornici 252.zbornici 398 .1992/1993 211 Izborna kvota 243 Izborni proces . 398 .Srbija .zbornici 283 .socijalna struktura .sociološka istraživanja .društveni razvoj .glasanje .normativi .zbornici 318 Izborni zakon .zbornici 401 . 257.zbornici 324 Investicioni fondovi .bibliografija 523.Jugoslavija .evropska politika .Srbija .arhivska građa 489 Intervencionizam .1990 .organizacioni oblici .zbornici 370 . 327.Srbija . 533 .Srbija .Jugoslavija 1992/1993 211 .Srbija .zbornici 381 Intelektualci . 492 Integracija .zbornici 318 Izborni sistem .zbornici 351 .zbornici 392 Integracioni procesi .1990-2001 .društvena uloga .zbornici 397 Investicioni krediti .Beograd 184 243 .zbornici 381 .Jugoslavija 146 .zbornici 381 .liberalni koncept .kulturni identitet .spoljna politika . 272. 251.1990 .Jugoslavija 23 .XX vek .samoupravljanje . 250. 107 .ekonomske slobode .zbornici 406 Interesovanja 164 Internet .privreda . 249.zbornici 398 .zbornici 394 Izborno pravo 82 J Javne funkcije .zbornici 395 .postsocijalizam .porodice .ravnopravnost polova 243 .zbornici 359 Institut društvenih nauka (Beograd) 248.zbornici 401 .kandidovanje .apstinencija .realizacija .istraživanje .tržišna ekonomija .birači .zbornici 391 Izborna kampanja .XX vek .1925-1939 .samoupravljanje 54 Inženjeri .zbornici 349 .zbornici 318 .Istočna Evropa .kamate .politički marketing .zbornici 401 . 279.zbornici 388 Investicije 52.postsocijalističke države .zbornici 355 Intelektualna svojina .zbornici 349 Istočna Evropa .Srbija .Jugoslavija .1990-1992 207 .1978 .zbornici 369 Istorija .zbornici 394 Intervalutarni kursevi .Srbija .stanje osnovnih sredstava . 289 Italija .Bosna i Hercegovina .1963-1969 .zbornici 258 Izbeglice .pravna odgovornost 205 Istina .arhivska građa 570 Javne službe . 254.Jugoslavija 31 .inostrane .

543 .Jugoslavija .poljoprivrednici . 230 . 510. 530 .stanovništvo 304 .monetarna politika .1939 . 270.zbornici 274 .zbornici 253.nacije .zbornici 393 Javno mnenje 236. 518.razbijanje 246a .1933-1937 .deca .Vojvodina 59 .zbornici 360 .životni standard . 532. 273-275. 289 .religija .metodologija 3 .arhivska građa 505 . 279.Jugoslavija .arhivska građa 526 .propaganda .zbornici 362 “Jugopetrol” (Beograd) .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.zbornici 265. 586 .zbornici 272.arhivska građa .nezaposlenost .politička istorija .arhivska građa 519.tranzicija .Srbija .1987/1994 .Srbija .socioekonomska analiza . 268 .raspad 407 . 549 .arhivska građa 507 .1990 .štampa .radne organizacije . 517.zbornici 345.1918 . 349 .zbornici 275 Jovanović.zbornici 30.1926-1928 .omladina .zbornici 289 .arhivska građa 583.zbornici 362.Jugoslavija . 1944-1949 180 .Jugoslavija .religioznost .nacionalni odnosi .Jugoslavija .Jugoslavija .arhivska građa 551. 353 244 .zbornici 275 .1945 29.političke prilike . Javni sektor .arhivska građa 529 .1945 29 . 544.privremena vlada .društveno-ekonomski razvoj .arhivska građa 487 Jugoslavija . 271 .kriza .zbornici 274 .zbornici 349 .Beograd .arhivska građa 527. 407 .masovni mediji .dezintegracija .Jugoslavija .Jugoslavija .građani .1964 -1966 .selo .1939 34 . 568 .pušenje .zbornici 314 .politika .arhivska građa 548 . 375 .zbornici 266 .arhivska građa 560 .1928 .arhivska građa 511.zbornici 350.društveno uređenje 118 .zbornici 389 .arhivska građa 516 .legitimitet .izbori .stvaranje . 512515.arhivska građa 508. 266.zbornici 349 Jugoslovenska armija (JNA).spoljna politika .srpsko-hrvatski odnosi .vrednosti .spoljna politika .privatni sektor .1919 .zbornici 360 . 536 . 520 .kultura . 265.ekonomija .zbornici 275 .Beograđani .zbornici 289 . 528. Dragoljub (1895-1977) . 365.zbornici 38.stanovništvo .Jugoslavija .zbornici 314 .zbornici 360 . 378 .društveni slojevi .privredna reforma . 554 .vrednosti . 284 .standard .1920 . 265 .1993-1994 224 .zbornici 265 .arhivska građa 550 .Ustav SFRJ .zbornici 351 .Jugoslavija .arhivska građa 509.arhivska građa 506 .1935-1937 .društveno-politički sistem.Jugoslavija .zbornici 360 .arhivska građa 547 .zbornici 314 .arhivska građa 495-504. raspad .zbornici 279 . 531.arhivska građa 545 .zbornici 266.etnicitet . 331.zbornici 360 .

Bileća .društveno-političko uređenje 220 .1948-1978 204 .zbornici 375 .Nemačka .propaganda .zbornici 342 Kapital .društveni odnosi .liberalizam .spoljna politika .Predmetni registar .1918 .konferencije .Balkan .postsocijalistička društva .Sjedinjene američke države .zbornici 377 .Jugoslavija 608 .arhivska građa 607 .politički život .Vojvodina .zbornici 357 Jugoslovenska ideja .ekonomsko-teorijski aspekt .društveno samoupravljanje 98 . abortus Konzervativizam .zbornici 406 .1980 .Jugoslavija .zbornici 388 245 .kolektivno odlučivanje 98 .Jugoslavija . KEBS Konstitucionalizam . 168 Kamatne stope .arhivska građa 479 .Srbija .međuopštinska saradnja 174 Komunikacije .arhivska građa 423 Kamata 167.medicinski aspekti .sociološka istraživanja zbornici 375 . socio-etički aspekt .zbornici 321.privredna reforma .privreda .demografski aspekti .socijalna psihologija 35 Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju . 322 .zbornici 279 .Institut društvenih nauka (Beograd) 247 Koalicija.ekonomske slobode .stanovništvo .zbornici 370 Kontracepcija . 322 Kontrola rađanja v.1912-1913 zbornici 252 K Kadrovska politika .Velika Britanija .Rusija .kretanje . hrvatsko-srpska .projekcije .Ustav .zbornici 321.zbornici 289 Jugoslovenska privreda .zbornici 388 .Srbija .zbornici 377 Koncentracioni logor.zbornici 377 KEBS 215 Klasna svest .zbornici 252 .zbornici 388 .demokratija .zbornici 374 .carinska služba .političke prilike .zbornici 276 .20 v 139 Kapitalizam .zbornici 389 Jugoslovenska muslimanska organizacija 1919-1922 .zbornici 254 Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji v.zbornici 388 .javno mnjenje .1922-1923 1 Komunizam .arhivska građa 565 Komunikologija 236 “Komunist” (list) 59 Komunisti .1906-1907 2 Komanditno društvo 146 Komune .zbornici 289 Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) .Slovenija .Srbija 238 .kongresi .zbornici 266 Jugoslavija (SR) .1991 .zbornici 375 Jugosloveni .20 v 176 .zbornici 388 Korupcija 235 .Jugoslavija .“treća Jugoslavija” .Jugoslavija .Beograd .arhivska građa 555 .Jugoslavija .ekonomski uzroci i posledice .statistika 366 .biznis .zbornici 314 Kloniranje 407 Knjižarski katalozi .alokativna efikasnost .19261928 .zbornici 389 Korporativizacija.arhivska građa 480 Jugoslovenska kriza .teorijska analiza zbornici 388 .sociološko istraživanje .

međunarodna trgovina .zbornici 397 Liderstvo.zbornici 388 .regionalizacija .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.zbornici 238.zbornici 388 Kosovo .zbornici 388 .Evropska unija .zbornici 259 Lokalna samouprava .političke nauke 227 Lekari M Maček.socijalizam .zbornici 375 . političke partije .interdisciplinarni pristup .zbornici 406 .pravo 368 Lekovi .nacionalizam .zbornici 252 Kriminalna sociologija 97 Kult ličnosti 28 Kultura .zbornici 403.Jugoslavija .mediji .protekcionizam .zbornici 365.ugovori .zbornici 392 .globalizacija .dijalog .zbornici 354 246 . 407 L Langer.tranzicija .finansiranje .1987/1994 .1989/1992 .Jugoslavija zbornici 379 .arhivska građa 587 .uslovi tranzicije .zbornici 406 Liberalizam .monopolski uslovi .Beograđani .zbornici 388 .reklamiranje .Srbija .političko-ekonomski problem.etički aspekt .desnica . 395 .zbornici 388 .zbornici 379 .zbornici 265 Mađarska .Srbija .građani .zbornici 395 Makedonsko pitanje .karakteristike .zbornici 358 .zbornici 370 .1918 .pacijenti .ideologija 177 .1961-1971 113 .zbornici 382 .kliničko ispitivanje .zbornici 374 .pojavni oblici .diversifikacija .diskriminacija . 368 .privatna praksa . 378 .ekonomija .zbornici 362.zbornici 361.zbornici 343 Kraljevina Srba.Srbija . sociološka istraživanja .zbornici 328 .Jugoslavija .zbornici 388 .zbornici 395 Licence .Srbija .zbornici 352 .zbornici 388 .institucionalni uzroci . .gradsko stanovništvo .samoubistvo 231 .zbornici 396 .zbornici 403 Logika .zbornici 279 Makroekonomija .indukcija .Srbija 238 . 407 Liberalizacija .samoupravljanje 142 . Hrvata i Slovenaca.tranzicija . 271 Legitimitet . Vladimir (1879-1964) .franšizing 178 .privredni razvoj .Srbija .ugovori 166 Ličnost .Srbija 235 .društvo .1990/2000 .zbornici 388 .demografski razvitak .Srbija . Suzana K.Srbija .zbornici 394 .Srbija .pravosuđe .arhivska građa 410 .seksualne manjine 407 .arhivska građa 538 .odgovornost .zbornici 370 .zbornici 406 .pravi aspekt 368 Levica . društvenopolitički odnosi .suzbijanje .Bosna i Hercegovina .zbornici 392 LJ Ljudska prava .privatizacija .zbornici 382 .zbornici 352 .Srbija .Srbija .

1916-1918 .zbornici 368 Mediji .zbornici 131.selo .1941-1945 9 .Slovenija .Mađarska .Srbija .zbornici 267. 265 .kolonisti . 290 Mas-mediji v.Bosna i Hercegovina .primena u praksi .pravo .Centralna Srbija 246 .Hegel 56.arhivska građa 604 Međunarodni odnosi .zbornici 308.zbornici 375 Medicina .poljoprivredno stanovništvo .zbornici 307 .Srbija .izbori .Predmetni registar Mala i srednja preduzeća .metodologija 56 Marksizam 198 .arhivska građa 573 .pravni aspekt .arhivska građa 449 .zbornici 361.omladinske organizacije 120 .Jugoslavija .Jugoslavija .faktori . 368. 236 .obojena .zbornici 395 Metafizika 66 Metalurgija .zbornici 272 .Hrvatska .1919-1929 .Crna Gora . hitna . 281.zbornici 361.tipologija . 382 Medicinska pomoć.arhivska građa 440 .socijalizam 193 Marksistička filozofija .zbornici 320.arhivska građa 467 Migracije .zbornici 377 Medijsko obrazovanje .estetika 65 . 346 .Jugoslavija .zbornici 345 .izborna kampanja .Srbija (SR) .zbornici 385 247 .SR Srbija .statistika 386 .prevencija 97 Marks.1961-1981 .kriza . 540 .SSSR .Srbija .zbornici 352 .školovano stanovništvo .1919 . 382.Srbija .arhivska građa 409 . Masovni mediji Masovne komunikacije 62.projekcije .Kosovo .1991 .tranzicija .zbornici 289 .statistika 366 .Jugoslavija 138 .dnevne migracije radne snage .zbornici 308 .Jugoslavija .Jugoslavija .visokoobrazovani kadrovi .1961-1971 113 .1992/1993 211 . 485 Metalurški kombinat Smederevo .posleratni period .etika .Bosna i Hercegovina .zbornici 276 .Jugoslavija .tranzicija .SR Srbija . Karl (1818-1883) .federalizam .zbornici 294 .sociološka istraživanja 131 . 345.zbornici 345 .zbornici 272 Megatrendovi .demografija .sociološki aspekt 18 .1924-1926 .zbornici 345 .Srbija .zbornici 360 Masovni mediji 236 . 316.politička kultura . 68 . 307.Jugoslavija .Rumunija . 407 .zbornici 338 .zbornici 345 .etika .1934-1936 .zbornici 380 .arhivska građa 474 . 268.arhivska građa 522. 345 .zbornici 256 .arhivska građa 412 .zbornici 351 .zbornici 26.19711991 .Crna Gora .poljoprivredno stanovništvo . 368.Jugoslavija .zbornici 345 . 285.zbornici 393 Maloletnička delikvencija 108 .Bosna i Hercegovina 352 .Jugoslavija . 364 .zbornici 402 Međunacionalni odnosi .arhivska građa 463.zbornici 389 Menadžment . 294.SSSR .Jugoslavija zbornici 294 .

zbornici 370 .zbornici 358 .zbornici 406 Nesvrstani .zbornici 370 N Naciokratija . 371 .zbornici 363 .zbornici 389 Nauka .statistika .Jugoslavija .Amerika .Bosna i Hercegovina zbornici 352 Naknada štete 158 .javno mnenje .19481961 87 Natalitet .Meksiko 239 Moć .Centralna Srbija 246 .Kosovo .zbornici 377 .Jugoslavija .Jugoslavija .arhivska građa 564 .Bosna .Srbija 20 Naselja .Evropa .zbornici 338 Nacionalizam .zbornici 362 Nacionalno pitanje .privredna reforma .radništvo .Jugoslavija .omladina 196 248 .zbornici 392 . NOB .zbornici 406 .motorno vozilo 147 Narodna banka Jugoslavije .postsocijalističke države .Kosovo 407 . biografija i bibliografija .Jugoslavija .obrazovanje .1941-1945 (NOB) .zbornici 402 Multikulturalnost .Evropa .Jugoslavija 21 Narodnooslobodilačka borba v.zbornici 363.zbornici 274 Nezaposlenost .politička misao 49 Mir .zbornici 345 .globalizacija . Mihailo Marković. 6 .zbornici 259 Nemogućnost ispunjenja ugovorne obaveze 173 Neprofitni sektor .peta konferencija .zbornici 363 .zbornici 274 Nacionalna ekonomija .1964-1968 296 .1948-1961 87 Naseljenost .zbornici 390 Nacionalne manjine . 369 .Jugoslavija .arhivska građa 450 Motivacija .zbornici 406 Muslimani .zbornici 394 .Srbija i Crna Gora .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 359 Monetarno-kreditni sistem 132 Monopolistički kapitalizam 139 Moral .Srbija .1980-1990 .postsocijalizam .statistika .zbornici 395 Multinacionalne kompanije . 321.Vojvodina .regionalizacija .ontologija 37 Modernizacija .zbornici 357 Narodni odbori .zbornici 363 .Jugoslavija .zapošljavanje .zbornici 364 NATO .zbornici 358 Monetarna politika .zbornici 387 Mirovna konferencija u Parizu 1919-1920 .zbornici 353 .zbornici 358.država .zbornici 395 Nacionalni odnosi .zbornici 389 Moderna umetnost . Rajt 1916-1962 .saveznici 5.zbornici 308.Jugoslavija .zbornici 400 Mortalitet .zbornici 337 Mils.organizacija .Srbija .Jugoslavija .demografska proučavanja .Evropa .Jugoslavija 215 .ekonomski aspekt .Jugoslavija (SR) .zapisnici 253 Mit 239 Mitologija .zbornici 357.metafizika .postsocijalističke države .zbornici 373 .Vojvodina .fekonditet . 322 .zbornici 369 .ekonomska analiza 185 .

334 Omladinske organizacije .samoupravljanje .kultura .javno mnenje .zbornici 402 Novorođenčad .Srbija .Beograd . 334 .arhivska građa 574 .Jugoslavija .tržište .zbornici 334 .etika . 358 Novinari .kvantitativna teorija 119 .vrednosti 122.politički sistem .sociološka istraživanja .1950-1967 .zbornici 343 .Kosovo .zbornici 343 .politički stavovi .Srbija 11 .Jugoslavija 117 Omladinski pokret .ekološka svest . Fridrih (1844-1900) 156 Nihilizam 156 Niko.arhivska građa 571.sociološka istraživanja .zbornici 343 . 123.Beograd .sociološka istraživanja 195 .politička kultura .nefakultetski programi .finansiranje .zbornici 394 Odojčad .1941 . Žak 271 Narodno-oslobodilačka borba (NOB) .zbornici 402 Odgovornost 147.zbornici 368 .zbornici 334 .zbornici 334 . 158 Odliv mozgova .vrednosne orijentacije . institucije .lečenje .političko organizovanje .bibliografija 295 .nacionalna svest .saradnja .reforma .sociološka istraživanja .obrazovanje .vaspitanje . 580 Obrazovni sistem.zbornici 308 O Obligaciono pravo 179 Obrazovanje .zbornici 343 .bibliografije 295 .Srbija .Srbija 202 .Jugoslavija .Jugoslavija 92 .zbornici 315.zbornici 293 Održivi razvoj 242a .arhivska građa 599 .sociološka istraživanja zbornici 343 .Jugoslavija (SR) .samoupravljanje 134 .pedagoška istraživanja .interesovanja .pravni propisi .Jugoslavija .društvena kriza .arhivska građa 535 .sociološka istraživanja 122.položaj u društvu .sociološka istraživanja zbornici 343 .zbornici 343 .istraživanja .selo .četnički pokret .zbornici 334 . 123 .Srbija 174 249 .društveni stavovi .reforma SKJ .sociološka istraživanja .Srbija .Predmetni registar Niče.zbornici 334 .Srbija .zbornici 402 .1950-1967 .zbornici 334 .zbornici 334 . NATO Novac .društvene aktivnosti .zbornici 309.arhivska građa 596 .zbornici 343 .zbornici 323 .socijalne razlike .sociološka istraživanja zbornici 343 .mortalitet .zbornici 359 Novi svetski poredak .društveno-političko angažovanje 111 .Jugoslavija .zbornici 343 .idejno-politička opredeljenja 160 .Srbija .slobodno vreme .pravni položaj .zbornici 252 North Atlantic Treaty Organization (Organizacija severno-atlantskog sporazma) v.inostranstvo 91 .Jugoslavija .ekonomska analiza 185 .bibliografije 295 .zbornici 349.zbornici 309 .zbornici 406 Omladina .pravo .religioznost . 195 .1950-1967 .novinari 402 .zbornici 368 Nupicijalitet .sociološka istraživanja zbornici 343 .društveni položaj .Jugoslavija .1919-1928 45 Opštine .

zbornici 361. 380 Politička kriza .ekonomske privilegije zbornici 388 Politička propaganda .zbornici 393.Jugoistočna Evropa .zbornici 403 .religioznost .2000-2006 241 .zbornici 401 .zbornici 398 .arhivska građa 597 Politička sociologija 109.finansiranje .pristalice .zbornici 401 .Srbija .Bosna i Hercegovina . 400 .arhivska građa 415.zbornici 312 .programi . 401 .233 . 401 .raspad Jugoslavije .struktura .zbornici 371 .finansiranje 170 .samoupravljanje 163 .zbornici 373 .Jugoslavija .zbornici 391.zbornici 398 .zbornici 380 .Srbija 240 .zbornici 403 .vrednosti .modernizacija .zbornici 401 .Srbija . 401 .zbornici 362 .postsocijalistička društva .Jugoslavija 116 Politička elita . 398 . 152 .samoupravni opšti akti . Tomas (1737-1809) .zbornici 371 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.zbornici 395.zbornici 398 .Hrvatska .Srbija . 394.zbornici 358 .zbornici 362 Patentno pravo 186 Patricijus. 362.postsocijalističke države .Srbija .zbornici 403 . 401. 398.postsocijalističke zemlje .Srbija .zbornici 391 .opozicija 151 . Franciskus (1529-1597) 81 Pejn.Srbija .“Treća Jugoslavija” . 419 Pers.tranzicija . 394.Sjedinjene američke države (SAD) 49 .Srbija .Srbija .imidž .zbornici 395.zbornici 373 P Pacifizam .statuti .Srbija .zbornici 377 Političke partije .Srbija .stereotipi . 229 Političke institucije . Organi federacije.zbornici 362 . 362.stari vek 222 Politička socijalizacija .Makedonija .rukovođenje .unutrašnji odnosi .Srbija .Srbija .istorijat . nacionalni sastav .zbornici 349 Penzijski sistem . socijalni aspekti zbornici 381 Pacijent .zbornici 394 . 368 Parlamentarna procedura 376 Parlamentarno pravo 221 Partijski sistem .zbornici 400 .zbornici 350.Jugoslavija 313 Ortačko društvo 146 Otuđenje .zbornici 381 . Čarls Sanders 271 Pink industrija 407 Pluralizam .zbornici 403 .zbornici 350.frakcije .zbornici 398.zbornici 401 .Srbija .Srbija .“Kultura mira”.Srbija . 403 .Srbija .zbornici 401 Politička pripadnost .medicinsko pravo .liderstvo .demokratija .postsocijalističke države .zbornici 403 .Slovenija .arhivska građa 591 .zbornici 355 Politička kultura 350 .zbornici 351 Politička ekonomija 63.Crna Gora .zbornici 403 .koalicije .zbornici 389 .zbornici 391.arhivska građa 521 Organizacija jugoslovenskih nacionalista zbornici 258 Organizacija udruženog rada .1990-2002 .2000.Srbija .birači .zbornici 349 Otvoreno društvo . 380 Politička moć .zbornici 401 250 .

zbornici 357 .društveno-politički sistem 1965-1981 330 Popis stanovništva .društveno-politički aspekti . 322 . motivacija .2002 246 Populaciona politika 219 .Jugoslavija .arhivska građa 525 Politika cena .statistika 366 .zbornici 389 Postsocijalistička društva .zbornici 370 Postmoderna .sociološka istraživanja .zbornici 369 .zbornici 321. 216 .zbornici 384 .istorijat .postsocijalističke države 223 . 322.centri za socijalni rad .Srbija .zbornici 373 .Jugoslavija 101.zbornici 355 .zbornici 395 Postkomunizam .Bosna i Hercegovina zbornici 403 Političko ponašanje .zbornici 347 .233 “Politika” (novine) . 396 .priručnici 110 Porođaj .Mađarska .Jugoistočna Evropa .1944/1956 340 .zbornici 384.zbornici 357 .arhivska građa 417 .Srbija 240 .Jugoslavija .Jugoslavija .demokratizacija .1945-1965 102 .Jugoslavija .postsocijalistička društva .ekonomska politika .zbornici 326 Političko organizovanje .zbornici 370 .Srbija .zbornici 257 Politički pluralizam .Jugoslavija 93 Poljska .Srbija . 322 .Srbija .zbornici 367 Poreski obveznici .Predmetni registar .1991 .arhivska građa 447 .planiranje 226 .žene .zbornici 395 .zbornici 398 Političke podele . 322 Poslovna kultura . 385 Populizam .sociološki aspekt .Jugoslavija .odnos čitalaca .“Treća Jugoslavija” .saobraćaj .apokalipsa .regionalizacija .društvo .zbornici 354 .demografske strukture .socio-ekonomske promene .zbornici 321.Jugoslavija (SR) .zbornici 403 Političke prilike .tranzicija .Jugoslavija 89.zbornici 403 .Jugoslavija .Jugoslavija 93 .zbornici 356 Porodica . 384 Porodični budžet .teorijsko-metodološke pretpostavke zbornici 377 .zbornici 369 .zbornici 308 .zbornici 321.Srbija .elektroprivreda .zbornici 397 Poreski sistem . 395.zbornici 370 .zbornici 369 251 .zbornici 369 .Jugoslavija .zbornici 353 .Jugoslavija zbornici 321.zbornici 358 .tranzicija 223 .Bosna i Hercegovina zbornici 403 Politički sistem 229 .obračun .politički identitet .Crna Gora 76 .“otvoreno društvo” .autoritarni sistemi .privredna reforma .zbornici 406 .zbornici 384 . 106 .2000.Jugoslavija 115 .društvene nejednakosti . 105.zemlje u tranziciji .zbornici 393.1931 .Srbija .Srbija .političke prilike .Mađarska 99 .zbornici 375 Političko angažovanje.elitizam .zbornici 389 Poreska politika .privatizacija .pravni aspekt .zbornici 392 .Kosovo .Srbija .

SFR Jugoslavija .koncept deregulacije .zbornici 342 Privredna reforma .zbornici 357 Privredni razvoj . 471.arhivska agrađa 472.zbornici 342 .teorija 53 Pravo svojine .sociološka istraživanja .Jugoslavija 137 Pravosuđe .mržnja . 381 Postsocijalistička misao .zbornik 379 .arhivska građa 476 . 357.zbornici 356 Privreda .omladina 94 Prirodni monopoli .program .SR Srbija .zbornici 336 Predškolske ustanove .Jugoslavija .Jugoslavija 128 Privredni sistem .zbornici 369.društvena svojina . 407 .samoupravljanje 64 .zbornici 377 Pravna država 235 .cene .Jugoslavija .strateška pitanja .zbornici 359 .mehanizmi .zbornici 342 .zbornici 356 .reforme .zbornici 356 .zbornici 396 .Jugoslavija (SR) .socijalistička ekonomija 140 Preduzetništvo .proces donošenja 19 .tržišni odnosi .reforme .društvena svojina .dohodak .pravni aspekt .istočnoevropske zemlje .istorija .zbornici 299 .monetarna stabilizacija .zbornici 358 .korupcija 407 .SFRJ .1986-1987 335.Jugoslavija .zbornici 347.zbornici 356 . 339 .Srbija .uticaj .arhivska građa 470.teorijsko-metodološka pitanja .zbornici 372 .Crna Gora . 488 .Jugoslavija 169 .Jugoslavija .zbornici 347 252 . 484 .zbornici 379 Pravna lica 157 Pravna zaštita .kultura .ekonomija .socijalna politika .zakoni .zbornici 357 .zbornici 342 .pravni propisi .1964-1968 296 .zbornici 356 .zbornici 338 .modeli .arhivska građa 462 Privredna kriza .tržište .zbornici 342 .industrijske zemlje .postsocijalističke države .zbornici 342 .Jugoslavija (SFRJ) 125 .zbornici 342 .arhivska građa 600 . 377.zbornici 342 . 367.ekonomske slobode .prirodni resursi .zbornici 384 Predugovorna odgovornost 206 Preduzeća .transformacija društvene svojine .biomedicina .zbornici 338 .zbornici 374 Privatizacija .zbornici 368 Prijateljstvo .poljoprivredna preduzeća .zbornici 395 . .samoupravljanje .zbornici 406 Prenatalna dijagnostika .postsocijalizam .razvoj . 393 Privatna svojina .zbornici 342 .Jugoslavija 341 .zbornici 342 . 369.zbornici 395.nerazvijena područja .zbornici 342 .1990 348 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.raspodela 4 .zbornici 382 Pravo .zbornici 342 .metateorijska pomeranja .zbornici 388 .arhivska građa 481 . 359. 356.Srbija .zbornici 357 .zbornici 356 .zbornici 357 .

zbornici 258 Publika.raspodela 145 Prodaja .zbornici 332 R Radna organizacija .proizvodnja 144 .zbornici 379 .Mađarska .1917 7.zbornici 342 Privredno pravo .ekonomija .Srbi 246a Protestantizam .zbornici 359 . 322.preduzeća .pravoslavlje .zbornici 347.samoupravljanje 141 Roditeljstvo 216 253 .zbornici 367 Regionalne zajednice.motivacija.zbornici 357 . 373 Regionalizacija .porezi . sportska .zbornici 261 .Jugoslavija .zbornici 357 .tranzicija .gradsko okruženje 212 Ravnopravnost polova 234 Razoružanje .arhivska građa 593 .1918-1920 77 Radničko samoupravljanje .Rusija .arhivska građa 566 . sociološki aspekt .Jugoslavija .zbornici 392 Regionalna politika 245 Regionalna privreda .samoupravna moć .Slovenija 181 .zbornici 324 Robna proizvodnja .spoljna trgovina 190 Proizvodni odnosi .stambeni uslovi .zbornici 321.tranzicija .Srbija 245 Regionalne specifičnosti .Jugoslavija .1945-1946 zbornici 258 Robna privreda .Jugoslavija 116 .Jugoslavija .tržište 242 Radnici .Vojvodina . 396 Prvi svetski rat (1914-1918) .Beograd 197 .zbornici 358 Radnički pokret .Srednja Amerika 239 .sociološka istraživanja .tranzicija .kultura .zbornici 299 .Jugoslavija . saradnja .sociološka istraživanja .zbornici 397 .1903-1914 .zbornici 344 Radna snaga .Jugoslavija .Beograd . 406 .zbornici 333 Regionalni razvoj .zbornici 358.zbornici 359 Religija .zbornici 377 Religioznost .1988 .zbornici 396 Revolucija 156.dobrovoljci .1918 .1960-1990 244 .Vojvodina .Jugosloveni .zbornici 395 Reproduktivni model . 394.zbornici 392 . 188 Rimokatolička crkva .zbornici 379 Privredno preduzeće .zbornici 392 .tranzicija .normativna delatnost 19 .međunarodna zajednica .Jugoslavija .Jugoslavija .demokratija .zbornici 254 .motivacije . 357.javno mnenje . 256 .struktura 181 Radnička klasa .Jugoslavija .sociološka istraživanja .društveno samoupravljanje .pravni aspekt 310 Rađanje .Kruševac .zbornici 392 .Jugoslavija 50 .arhivska građa 572 .zbornici 274 Reforma .tržišna ekonomija .robno-novčani odnosi .instrumenti .Rusija .zbornici 367 Propaganda .zbornici 393 .zbornici 347 .Predmetni registar .Vojvodina .

zbornici 406 Skupština .zbornici 390 .zbornici 326 Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) . 338 .omladina 96 .arhivska građa 494 .društvene promene 192 .zbornici 337 .pojedinac .zbornici 315 .privreda .zbornici 395 Rusija .normativna delatnost .direktori .kontrola .SSSR 182 Socijalna antropologija 239 Socijalna dezintegracija 254 . 595 .modernizacija .organizacija preduzeća 255 .zbornici 22.metalurgija .aktivnost .Jugoslavija 17. 469.zbornici 315 .Jugoslavija .zbornici 267. društveni položaj . 273 .informisanje .sociološka istraživanja .politička angažovanost.kongresi .zbornici 393 .zbornici 359 Savez komunista Beograda . 130 .Srbija .Jugoslavija zbornici 375 .dohodak 100.tranzicija .arhivska građa 542.sociološka istraživanja .izbori . 603.kongresi .zbornici 358 .1903-1910 32 Sindikati .postsocijalizam . pravni aspekt .zbornici 342 .arhivska građa 601.politička angažovanost .zbornici 360 Slobodna razmena rada 142 Slovenska ljudska stranka .Jugoslavija . 260 .Jugoslavija .zbornici 289 Složena organizacija udruženog rada.pravni aspekt 61 . 483 Rudarstvo .arhivska građa 478 .zbornici 368 Samoupravljanje 127 .Švajcarska 175 Sloboda .arhivska građa 466 .zbornici 406 Siromaštvo .zbornici 368 Socijalistička privreda .zbornici 328. pravni aspekt 163 Smrt.Jugoslavija .planiranje 145 Socijalistički humanizam .arhivska građa 477 Rumunija .članovi . 482.zbornici 326 Savez komunista Jugoslavije (SKJ) .tranzicija . 198 .zbornici 373 S Samodoprinosi . 291.Jugoslavija . 292 Skupštinski sistem .zbornici 312 .socijalističke zemlje 175 .zbornici 334 Seljačko-demokratska koalicija . pravni aspekt .1919 .zbornici 406 .Nemačka .zbornici 271 Sindikalni pokret .zbornici 289 Simbolizam .istraživanje 255 .radne organizacije 310 Sankcije . Rudarsko-metalurški kombinat Zenica.društvena svojina .osobine ličnosti . ekonomski položaj .zbornici 326 .zbornici 331 .arhivska građa 464.Srbija 242 .arhivska građa 581 Samoubistvo.Srbija .tranzicija . 265 Savez socijalističke omladine (SSO) .maloletni prestupnici 108 Socijalizam 172.distribucija moći .društvo .cene 101 .filozofski aspekt .Slovenija 181 Samoupravno pravo .Jugoslavija .Beograd .empirijska istraživanja . . 475.zbornici 326 .privreda Jugoslavije .Jugoslavija 1928 .SSSR 69 Socijalizacija .Evropa .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.zbornici 342 .1917-1918 .ekonomski činioci .bibliografija 44 .1965 282.ekonomski aspekt .

1904-1905 .istorijat .1991/1997 .zbornici 252 .zbornici 395 .2002 .arhivska građa 605. 103 .zbornici 385 .metode .Beograd .Jugoslavija 60 255 . 117 Sociologija stanovanja .zbornici 406 Socijalni pokreti .statistika 404.zbornici 381 . politički odnosi .postsovjetski prostor .zbornici 298 .zbornici 362.2000.zbornici 362.zbornici 308 Sociologija 51.Nemačka 176 .stanovništvo 319 .zbornici 378 .arhivska građa 434 .Jugoslavija 104.zbornici 332 .međunarodna zajednica .obrazovna politika .međunarodna zajednica .statistika .zbornici 320 .statistika .arhivska građa 590 .prostorni plan . 378 Srpsko pitanje .projekcije . 387 . 365.zbornici 389 .zbornici 392. 70 .1945/1972 .upravljanje 13 “Stanovništvo” (časopis) .demokratija .sociologija .1987/1994 .zbornici 369 Socijalne nejednakosti .Mađarska .ekonomija .Bosna i Hercegovina .Beograd .Predmetni registar .tranzicija .zbornici 358 Socijalne razlike .zbornici 324 Staljinizam 172 Stambene zgrade .Srbija .Jugoslavija 94.postsocijalistička društva zbornici 377 Solipsizam .politika razvoja 242a .sociološka istraživanja zbornici 395 Socijalna ekonomija .političke prilike .zbornici 371. 378 .unutrašnja politika .zbornici 187 Srbija .zbornici . 378 .1981 329 . 405 .zbornici 349 . 606 .zbornici 381 Socijalna distanca .obrazovanje 109 Socijalni genotip .zbornici 365.nacionalna struktura .postsocijalističke države .arhivska građa 408.Jugoslavija .2000.Evropa 242a .Beograđani .gradovi . 421 .aktivno .1963-1993 .stanovništvo 319 .Beograd .zbornici 397 Socijalna pravda .2000-2006 241 .Jugoslavija .zbornici 352 .istorija .zbornici 367 Socijalna struktura .zbornici 320.zbornici 349 Stabilizaciona politika .bibliografije 217 Stanovništvo .1987-1994 .zbornici 406 Sociologija kulture 46 Sociologija omladine .zbornici 389 .1987-1994 .fertilitet .javno mnenje .tranzicija .233 .zbornici 254 .zbornici 362 .tranzicija .1987/1994 . 394 .statistika 386 .roditeljstvo 212 Sociologija umetnosti 46 Sociološki sistemi .zbornici 380 .društvene prilike .modernizacija .Crna Gora .zbornici 392 .Ugarska.zbornici 389 .1971-1991 .zbornici 349 Sporazum Cvetković-Maček 1939 34 Sport .2002 .Balkan 171 .1991 . 346 .politička kultura .dezintegracija .zbornici 406 Socijalni kapital .1944/1956 340 Sociografija .

razvoj .Jugoslavija 103 .Beograd .1971 148 .Srbija 1950/1991 .poljoprivredno stanovništvo.Jugoslavija .2002 .demografski razvoj .zbornici 307 .arhivska građa 457 . .arhivska građa 439 .1991 . 385 .zapošljavanje .arhivska građa 444 .zbornici 345 .obrazovna struktura .1948-1991 216 .Srbija .Srbija .Srbija .zbornici 385 . .arhivska građa 425 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.Kosovo .arhivska građa 428 . 303 .zbornici 353 .statistika 404.Južna Evropa . 405 .(1948-1981) .1948-1991 .prostorni razmeštaj .zbornici 346.Pančevo .zbornici 364 .razvoj .Srbija .karakteristike . 405 .projekcije 300.Jugoslavija .arhivska građa 420. 286.arhivska građa 435 . 385 .reprodukcija .istraživanja 155 .Srbija .socioekonomski uslovi .statistika 366 . 432 .starenje .1981 329 .multietnička društva .arhivska građa 429 .popis .školovanje .1991 .zbornici 320.Jugoslavija 15.zbornici 294.period posle II svetskog rata .Vojvodina 256 .Jugoslavija .Jugoslavija zbornici 316 .zbornici 364 .rast . projekcije .statistika 404.Jugoslavija 287 .smrtnost .Vojvodina .zbornici 344 .1974 .arhivska građa 441 .arhivska građa 416 .arhivska građa 433 .migracije .nacionalnost .SR Jugoslavija .Srbija . 364 .arhivska građa 437 .SR Srbija . 345.posle II svetskog rata 304 .zbornici 307 . 308 . 322 .arhivska građa 413 .SR Srbija .1991 .arhivska građa 446 .statistika 366 .arhivska građa 455 .Kosovo .zbornici 321.statistika 366 .Jugoslavija .arhivska građa 411 .metodologija 148 .porast .arhivska građa 426 .zbornici 370 .kvantitativni pokazatelji .zbornici 320 .Crna Gora 436 .Kosovo .zbornici 305 .zbornici 298 .1981 329 .2002 .zbornici 294.poljoprivredno i nepoljoprivredno stanovništvo.zbornici 353 .Srbija .zbornici 306 .statistika 404.Beograd .arhivska građa 424 .arhivska građa 438 .1991-2021 218 . razvoj .Srbija .Jugoslavija .1981 329 .Obrenovac .arhivska građa 448 .arhivska građa 460 .kretanje .Srbija .nacionalna pripadnost .plodnost .Kosovo . 288 .zbornici 353 .Sremska Mitrovica .Južna Evropa .struktura .edukacija .nacionalna struktura .Srbija .statistika .2002 .

uticaji .Predmetni registar .ugovorni odnosi .Jugoslavija .zbornici 280 .verska .poljoprivredno zemljište 72.1981 329 Statuti .socijalizam .jugoslovenska . 356.1991 .arhivska građa 578 .postsocijalističke države . 85.Jugoslavija 47 .Jugoslavija .1961-1962 42 .stanovi .zbornici 347.strana .arhivska građa 431 .SR Srbija .zbornici 39.Vojvodina .stanovništvo -1991-2002 .arhivska građa 465 T Tadić.statistika 404.čitaoci . odgovornost .2002 .Jugoslavija – zbornici 369 .koncept slobode .arhivska građa 585 .sociološka istraživanja .privreda .arhivska građa 539 Studentski pokret 1968 .istraživanje 317 Sterilizacija.19151918 .političke stranke .javno mnenje .arhivska građa 589 Šumarska industrija .Jugoslavija 57 .postsocijalističke države zbornici 372 Svojinski odnosi .arhivska građa 473 Šumarstvo . Ljubomir (1925 -) .tranzicija . 406 . 272 Televizija.zbornici 385 Staračka domaćinstva .zbornici 361 Sveto pismo .zbornici 361 Stomatolozi.arhivska građa 541 Svojina 191 .zbornici 349 Tajno udruženje “Ujedinjenje ili smrt” .arhivska građa 588 Štednja 165 . 359.arhivska građa 427 . 271 Teorije vrednosti 41 257 .Srbija . 86 .bibliografija 74 Sudska medicina .transformacija . 405 .zbornici 359 .arhivska građa 552 Teorija države i prava 229 Teorija prava 53 Teorija verovatnoće .Jugoslavija (SR) . 374.zbornici 356 .arhivska građa 453 .privredni razvitak zbornici 379 .zbornici 393 .zbornici 259.SFR Jugoslavija . 367.Jugoslavija .Jugoslavija .izbori .Beograd .izbegličke porodice Srbija 399 Stari ljudi .1945-1967 .privatizacija 210 .religija .zbornici 274 Štampa .zbornici 401 Sterilitet .logika 8 .Srbija . 357.Srbija 399 .zbornici 372 .bibliografije .Jugoslavija .postsocijalističke države zbornici 372 Š Školstvo .1945-1975 162 Šovinizam .javno mnenje .zbornici 280 “Studio B” .Srbija 399 Starosna struktura .zbornici 401 Studenti . jugoslovenska .Srbija .zbornici 382 Stranački organi .zbornici 396 “Svijet” (list) .poreklo .zdravstveno stanje .SR Srbija .Jugoslavija 203 Stvarno pravo .popisi zbornici 395 .društveni položaj .zapošljavanje .propaganda 209 Svetska trgovinska organizacija .socijalna zaštita .transakcioni troškovi zbornici 379 Svojinska prava . pravni aspekt .politika .statistika 366 .arhivska građa 430 .

377 .zbornici 390 .globalizacija .planiranje .zbornici 393 .stavovi građana .zbornici 357 Tržište rada .zbornici 356 . Jugoslavija (SR) Trgovačko društvo 146 Tržišna ekonomija .zbornici 342 .zbornici 358 Tradicionalizam .zbornici 338 Transeksualnost .zbornici 379 .demokratija .preduzetništvo .zbornici 374 .cene .Srbija .ekonomija .pravo .zbornici 359 . 132 Tržište novca i hartija od vrednosti .zbornici 400 .zbornici 342 .Makedonija .socijalno-politički aspekti .zbornici 369.obrazovanje .samoupravljanje .Srbija .devize .397 .zbornici 359.postsocijalističke države .zbornici 397 Turbokapitalizam .zbornici 357 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.zbornici 357 .zbornici 389 U Udruženja građana 43 Ugovor o uskladištenju 200 Ugovori .svojinski odnosi .zbornici 367.Ruska Federacija zbornici 381 .postsocijalističke države .Jugoslavija 106.Srbija .zbornici 390 .kolektivni ugovori .zbornici 347 .strukturalne promene . 393 .Jugoslavija .1989-1995 .zbornici 368 Transformacija v.zbornici 379 .zbornici 379 Tržište .zbornici 381 .zbornici 375 Tradicija .zbornici 359.odnos .postsocijalizam .zbornici 347 .arhivska građa 576 Totalitarizam .tranzicija .implantacija zuba zbornici 361 Ugovori o građenju 205 Ugovorno pravo .arhivska građa 602 .država .korupcija .Istočna i Centralna Evropa .postsocijalističke države 223 .zbornici 369 .tranzicija .zbornici 372.zbornici 367 .Rusija . tranzicija Transplantacija .lekarske usluge .političke partije .Jugoslavija .zbornici 406 .svet .postkomunističke zemlje .rent seeking .zbornici 389 Transcendentalna analitika .restrukturiranje . 395 .postsocijalističke države .zbornici 393 .reforme .zbornici 382 Tranzicija .Srbija .tranzicija .zbornici 374 .Jugoslavija (SR) .zbornici 359 . 367 .privatizacija .demoratija . 372.Bosna i Hercegovina .zbornici 371.dijalektika .sociološko istraživanje .zbornici 367 . 397. Terorističke organizacije .estetika .zbornici 393 .Jugoslavija (SR) . 387 .reforme .Srbija .zbornici 373.društvena svojina .zbornici 361 258 .medicina .nezaposlenost . 406 “Treća Jugoslavija” v. 394.javno mnenje . 359 Tržište novca 124.reforme . 136 .privatizacija 210 .zbornici 324.institucije .zbornici 347.regionalni problemi . 379 Tržište kapitala .zbornici 377 .Mađarska 99 Tržišna privreda .pravna regulativa .zbornici 401 .zbornici 393 . 390 .zbornici 389 .

postsocijalističke države .zbornici 346 Urbanizam .istočnoevropske zemlje . 405 Vladavina prava 235 .1991 .pravni položaj .zbornici 395 Vojska.Bosna i Hercegovina .Jugoslavija .arhivska građa 562 .udruženi rad .participacija .plodnost .zbornici 397 Vrednosne orijentacije .Beograđani .arhivska građa 558 259 .zbornici 406 Z Zadruge .zbornici 392 Urbanizacija 25 .SFRJ .zbornici 333 .zaposlenost .Kosovo .jugoslovenska javnost .Srbija .zbornici 375 .zbornici 395 .zbornici 289 Ustav .1950-1995 .1919-1941 .Jugoslavija .arhivska građa 556 .štampa .zbornici 352 . 86 Zemljoradnici .zbornici 406 .svojinska transformacija zbornici 379 Zadružni pokret 55 Zakon o udruženom radu .društveni položaj .zbornici 394.zbornici 266 .arhivska građa 546 .Srbija .javno mnenje . organizacija . 395 .udruživanje 325 V Veroispovest .“Bela knjiga” .Srbija .tranzicija .Beograd .zbornici 362 Ustavnost .mnogonacionalna društva .Srbija .arhivska građa 563 Zakon vrednosti . 90 .Beograd .statistika 404.sociološki aspekt .zbornici 358 Voljna sterilizacija .arhivska građa 537 Žensko pitanje . 387 .svetska studija .Jugoslavija 149 Zdravstvo .zbornici 371. transformacija .organizacija udruženog rada .1970 89.društveni slojevi 314 .zbornici 401 .istorijat .statistika 366 . UNRA UNRA .istraživanja 85.Jugoslavija 60 .planiranje 145 Zakonodavstvo .normativizam .Predmetni registar “Ujedinjenje ili smrt” (organizacija) .nacrt .postsocijalistička društva .zbornici 377 Vlast.zbornici 280 .radnici .zbornici 383 .prednacrt .porodica 73 .Jugoslavija (SR) .pozitivizam .Kosovo -1950-1995 zbornici 383 .1915-1918 39 Ujedinjene nacije (UN) .zbornici 394 Vrednosti Ž Žene .jugoslovenska populacija .zbornici 254 Upravljanje .zbornici 375 Urbana kultura .Srbija .profesionalna odgovornost 189 Zemljišna svojina .1918-1941 55 .zbornici 350 .arhivska građa 493 Umetnost 156 Unated Nations Relief and Rehabilitation Administration (Administracija za pomoć i obnovu Ujedinjenih nacija) v.izbori .2002 .Jugoslavija 313 .studenti .

a u želji da što potpunije odgovore na njihove zahteve. sama tema i prezentovana građa uklapala se u program obeležavanja 50-godišnjice rada Instituta. 2. Sagledavanje problema istraživanja 2. Pošto je prva publikacija ovog Instituta objavljena 1959. godine. Utvrđivanje liste bibliografskih izvora i literature 6.RECENZIJA BIBLIOGRAFIJE IZDANJA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA Osnovni elementi bibliografskih istraživanja u radu na Bibliografiji izdanja Instituta društvenih nauka i izradi same bibliografije. Sagledavanje problema istraživanja – Bibliotekari Biblioteke Instituta društvenih nauka. naučnih radnika. U celini upoznati sa osnovnom delatnošću Instituta i istraživačkim potrebama svojih korisnika. Definisanje predmeta istraživanja – Predmet istraživanja ovog projekta je Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka u periodu od njegovog osnivanja 1957. ali i one gde se Institut pojavljuje kao suizdavač. mogli bi se svrstati u logičan niz radnji: 1. Definisanje predmeta istraživanja 3. uočili su potrebu za izradom bibliografije svih izdanja Instituta društvenih nauka (monografske i serijske publikacije) kako bi na jednom mestu imali bazu podataka koja bi bila pretraživa po temama. Klasifikacija i numeracija građe 9. Određivanje cilja istraživanja 4. Postupak obrade građe 8. imaju jasno isprofilisane potrebe svojih korisnika. Određivanje stručne metodologije u radu na bibliografiji 5. Imajući u vidu bo261 . godine. Postupak prikupljanja građe 7. 3. autorima i godinama izdavanja publikacija.. naslovima. profesora i studenata fakulteta društvenih nauka. do 2007. Određivanje cilja istraživanja – Cilj istraživanja je bio da se pronađu i bibliografski obrade sve publikacije koje je objavio Institut društvenih nauka. Izrada registara i uvodnog teksta priređivača 1. koja svojim profilom spada u niz specijalnih naučnih biblioteka.

4. Posebno treba naglasiti da su teme radova i imena njihovih autora registrovani u Autorskom i Predmetnom registru. arhivsku građu Instituta. lisne. Utvrđivanje liste bibliografskih izvora i literature – Prilikom bibliografskih istraživanja priređivači su koristili pre svega kataloge i fond svoje biblioteke. a unutar njih bibliografske jedinice su hronološki raspoređene. Postupak prikupljanja građe – Nakon istraživanja bibliografskih izvora. njihovi autori i broj strana na kojima se nalaze) što se pokazalo sasvim opravdanim i veoma korisnim. štampane i elektronske baze podataka. Kompletna Bibliografija je sređena u četiri celine. priređivači su pristupili bibliografskoj obradi publikacija koje su se nalazile u fondu Instituta društvenih nauka. Jedan deo bibliografskih jedinica za monografske i serijske publikacije preuzet je iz elektronske uzajamne baze COBISS SR. 262 . Određivanje stručne metodologije u radu na bibliografiji – Prilikom rada na određivanju metodologije. imaju veliku informativnu vrednost. korišćene su već proverene metode i norme u okviru bibliografskih istraživanja. 7. priručnike i svu neophodnu referensnu literaturu koja im je bila na raspolaganju kako u Institutu tako i u Narodnoj biblioteci Srbije. 6. Pošto je ustanovljeno da jedan deo publikacija koje imaju interni karakter (nisu zvanično publikovane) i pripadaju više arhivskoj građi. uvršćene u celokupnu građu. gatu sadržinu zbornika radova koja bi ostala neotkrivena monografskom obradom. Kombinovanje formalnog (tip publikacije) i hronološkog rasporeda (godine izdavanja) vrlo je pregledan i informativan vid klasifikacije bibliografske građe za prezentovanje rezultata izdavačke delatnosti pojedinih institucija. Neophodni registri sređeni su abecedno. priređivači su se odlučili da analitički obrade ove publikacije (u sadržaju navedeni naslovi svih radova. 5. Jedan broj publikacija pronađen je i obrađen u Narodnoj biblioteci Srbije i Univerzitetskoj biblioteci «Svetozar Marković». Prilikom bibliografske obrade primenjeni su Međunarodni standardi za bibliografski opis monografskih publikacija ISBD(M). tekuće bibliografije JBI. opravdano su.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. razne adresare. što ovoj bibliografiji daje posebnu upotrebnu i informativnu vrednost. u zasebnoj celini. serijskih ISBD(S) i članaka u serijskim publikacijama i zbornicima radova ISBD(CP). Postupak obrade građe – Monografske publikacije i zbornici radova analitički su obrađeni sa knjigom u ruci.

. pristupilo se izradi registara. kao redaktor i recenzent ove bibliografije mogu naglasiti da mi je bilo veliko zadovoljstvo raditi sa koleginicama Biljanom Albahari i Vesnom Jovanović koje su od prvog dana imali jasnu viziju svog projekta i konačnog cilja.). urađena je numeracija koja je u kontinuitetu obuhvatila sve celine. priređivači. septembar 2007. U Autorskom registru popisana su sva imena koja imaju obeležja autorstva (autori. a Predmetni registar preko svojih odrednica i pododrednica osvetljava sadržinu publikacija i radova objavljenih u zbornicima. Nakon objedinjavanja kompletne građe. 9. Registar naslova obuhvata sve naslove abecedno raspoređene. Izrada registara i uvodnog teksta priređivača – Kao posebni instrumenti za pretraživanje ponuđene bibliografske građe. Registar naslova i Predmetni registar. koautori. urednici. formirane su četiri skupine u koje su hronološki sređeni bibliografski zapisi. Beograd. prevodioci. Klasifikacija i numeracija građe – Nakon završene bibliografske obrade publikacija. Mr Zdravka Radulović bibliograf-savetnik Narodna biblioteka Srbije 263 . Nakon izrade registara priređivači su uradili i neophodne uvodne napomene u kojima su pojasnili predmet i cilj svojih istraživanja i metodologiju rada kojom su se koristili prilikom rada na ovoj bibliografiji.Recenzija 8. Njihovo izuzetno bibliotekarsko i bibliografsko predznanje bilo je od najvećeg značaja u našoj saradnji i konačnim rezultatima rada. urađeni su: Autorski registar.. Na kraju. Nakon numeracije.

. . . 2007 (Beograd : Gorograf). Београд 013 : [ 3 : 005. Beograd : Institut društvenih nauka.SR . 71 ( 497 . Весна 2. Институт друштвених наука (Београд) а) Институт друштвених наука (Београд) . Vesna Jovanović.2007.Издања 1957-2007 . 261-263 : Recenzija Bibliografije izdanja Instituta društvenih nauka / Zdravka Radulović.Registri ISBN 978-86-7093-120-6 1. 11 ) “1957 / 2007” 016 : 3 АЛБАХАРИ.ID 144160524 .CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије.263 str. 24 cm Tiraž 300. Биљана Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka : 1957 .Библиографије б) Друштвене науке Библиографије COBISS.Str. / Biljana Albahari. . Јовановић.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->