P. 1
Bibliografija Instituta Drustvenih Nauka En

Bibliografija Instituta Drustvenih Nauka En

|Views: 296|Likes:
Published by Mine Topçubaşı

More info:

Published by: Mine Topçubaşı on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2015

pdf

text

original

BILJANA ALBAHARI • VESNA JOVANOVIĆ BIBLIOGRAFIJA IZDANJA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA 1957 – 2007.

Biljana Albahari Vesna Jovanović BIBLIOGRAFIJA IZDANJA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA 1957 – 2007. Izdavač INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA Kraljice Natalije 45, Beograd Za izdavača MIRJANA RAŠEVIĆ Recenzent ZDRAVKA RADULOVIĆ Tehnički urednik ČASLAV BJELICA Štampa GORAGRAF, Beograd ISBN 978-86-7093-120-6

Biljana Albahari Vesna Jovanović

BIBLIOGRAFIJA IZDANJA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA 1957 – 2007.

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA Beograd, 2007.

SADRŽAJ

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA – TRAG U VREMENU . . . . . . . . . . . . . 7

MONOGRAFIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PUBLIKACIJE SA VIŠESTRUKIM AUTORSTVOM . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ARHIVSKA GRAĐA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 - Centar za demografska istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 - Centar za ekonomska istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 - Centar (odeljenje) za naučnu dokumentaciju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 - Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje . . . . . . . . . . . . . . 152 - Centar za pravna istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 - Centar za sociološka istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 SERIJSKE PUBLIKACIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 AUTORSKI REGISTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 REGISTAR NASLOVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 PREDMETNI REGISTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

RECENZIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

5

.

Suprotno. Jovan Đorđević. ekonomske. Rad i razvoj Instituta se zasniva na zadacima proklamovanim još prilikom njegovog osnivanja. Institut društvenih nauka upravo je takva institucija. godine svojstvo osnivača preuzela je Republika Srbija.INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA – TRAG U VREMENU Retke su institucije koje su u dinamičnim. organizacijama i pojedincima koji se bave proučavanjem društva. Obeležavanje 50. a od 1976. To su istraživanje osnovnih društvenih fenomena. Prvobitno je delatnost Instituta obavljana u okviru nekoliko odeljenja (za pravne. Jože Goričar i Vuko Pavićević. Gotovo dve decenije (1981-1997. saopštavanje i objavljivanje rezultata naučnoistraživačkog rada. pored ostalih i Milan Bartoš. jula 1957. kao i Odeljenje za filozofiju. Već početkom šezdesetih godina osnovana su dva nova naučnoistraživačka centra: za demografska istraživanja i za istraživanje javnog mnenja kao prva te vrste u Istočnoj Evropi. početkom sedamdesetih 7 . Dugo je Institut bio i postdiplomska škola na kojoj su predavali najveći domaći naučni autoriteti toga vremena. Institut je potvrdio viziju osnivača i svih onih koji su gradili njegov identitet prestižne istraživačke institucije.) Institut je bio i deo Univerziteta u Beogradu. unapređenje naučne misli i razvoj naučne metodologije u oblasti društvenih nauka. a polaznici su bili budući profesori univerziteta i istraživači iz svih republika SFRJ. godina njegovog postojanja povod je da se sumiraju rezultati decenijskog rada niza generacija istraživača. istorijske. Radomir Lukić. sociološke nauke). godine osnovalo Savezno izvršno veće (Uredbu o osnivanju potpisao je tadašnji predsednik Josip Broz). O Institutu Institut društvenih nauka je 10. čestim i radikalnim promenama u našem društvu obezbedile trajanje od pola veka. usavršavanje naučnog kadra i razvijanje saradnje s odgovarajućim ustanovama. Čuvajući poziciju pionirske ustanove u oblasti društvenih nauka kod nas. a retrospektivni bibliografski pregled koji dajemo na uvid javnosti jedan je od priloga za taj bilans. Rudi Supek. a koje nisu promenile osnovnu namenu i cilj zbog kojih su osnovane.

zbornika. formatu ili tiražu. U proteklim decenijama u Institutu je realizovano nekoliko stotina projekata iz oblasti društvenih nauka – samostalno i u saradnji sa brojnim drugim domaćim i stranim naučnoistraživačkim institucijama. Najviše bibliografskih podataka nedostaje u delu koji opisuje arhivsku građu Centra za demografska istraživanja i Centra za javno mnenje. naučnim skupovima. U tom periodu u Institutu je u radnom odnosu u raznim naučnim zvanjima radilo nekoliko stotina istraživača. Mnoga od izdanja Instituta postala su nezaobilazna literatura za sve koji se bave društvenim naukama. pa ipak. Ukupno je popisano 619 bibliografskih jedinica. katalozi i slično) kako bi se obuhvatila kompletna građa. pošto se i preko takozvanih indikativnih bibliografskih jedinica ove publikacije mogu prepoznati i identifikovati. Obe jedinice su monografskog karaktera i navedene 8 . fakultetima.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. makar i sa nepotpunim bibliografskim opisom. saopštenja. a početkom devedesetih godina i Centra za filozofiju i društvenu teoriju koji je postao samostalna institucija. popisi. medijima. Bibliografija Instituta društvenih nauka – metodologija izrade Prilikom prikupljanja građe za planiranu bibliografiju korišćeni su svi raspoloživi izvori (bilteni. tribinama. Pretraživanjem sekundarnih izvora ipak je pronađeno nešto više podataka kako bi opis pružio osnovne informacije o publikaciji. Za pedeset godina postojanja i delovanja u oblasti naučnoistraživačkog rada Institut je postao cenjena akademska institucija iz koje je potekao veliki broj stručnjaka koji su svoj angažman nastavili u drugim istraživačkim ustanovama. godina došlo je do izdvajanja iz sastava Instituta Odeljenja za istorijske nauke koje je ušlo u sastav novoosnovanog Instituta za savremenu istoriju. oni nisu posebno izdvojeni da se ne bi narušio uspostavljeni hronološki red. konferencijama. tako i na vodećim stranim jezicima. kako na srpskom jeziku. društvenim pojavama i procesima u našem društvu. Rezultate istraživačkog rada svojih saradnika Institut je permanentno stavljao na uvid stručnoj naučnoj i široj javnosti – publikovanjem monografija. a pojedina i obavezno fakultetsko gradivo. Radi se o više stotina knjiga i na hiljade članaka i drugih istraživačkih priloga. a na projektima je angažovan veliki broj spoljnih saradnika iz istraživačkih i univerzitetskih centara Jugoslavije. strukturama vlasti. Jedinice pod brojevima 242a i 246a ubačene su naknadno jer je bibliografija sa svim pratećim registrima već bila završena i nije postojala mogućnost da se izvrši prenumeracija u redosledu bibliografskih jedinica. To je uslovilo da u bibliografskom opisu nekih jedinica nedostaju podaci o paginaciji. članaka. brojnim savetovanjima. časopisa. Retka su imena istraživača u oblasti društvenih nauka čija se profesionalna karijera nije preplitala sa aktivnostima i naučnoistraživačkim radom Instituta kroz učešće na projektima.

publikacije koje su nastale kao rezultat rada grupe autora (više od tri) u kojima je autorstvo poznato i bibliografski opisano . Publikacije sa višestrukim autorstvom . pregledi) Radi bolje preglednosti i lakšeg snalaženja za korisnike ovog bibliografskog pregleda. 2. bilteni. bibliografske jedinice su hronološki raspoređene (od naj1 ISBD .. ali i radovi koji po svojoj prirodi imaju interni karakter i kao takvi spadaju u kategoriju arhivske građe. Izradu bibliografije pratile su određene poteškoće. kvantitativnih i komparativnih istraživanja sa odgovarajućim analizama i rezultatima 3. Arhivska građa . na osnovu uvida u samu publikaciju. istraživanja javnog mnenja i sl. Bibliografija je u svakom segmentu rađena po međunarodno priznatim standardima za bibliografski opis1. studije o različitim sociološkim.publikacije štampane nakon sprovođenja interdisciplinarnih empirijskih.International Standard Bibliographic Description (Međunarodni standardni bibliografski opis) 2 Co-operative Online Bibliographic System & Services (Kooperativni onlajn bibliografski sistem i servisi) 9 . Serijske publikacije (časopisi.studije koje su nastale kao rezultat rada na projektima istraživačkih centara koji su u sastavu Instituta i koje su priređene u malom tiražu i samo delimično spadaju u red štampanih dokumenata. tj. Obrada većine jedinica rađena je de visu. i pored dugotrajnog i sistematičnog istraživanja i prikupljanja publikacija i relevantnih informacija.zbornici radova sa međunarodnih i nacionalnih naučnih savetovanja sa skraćenim bibliografskim opisom priloga svih autora . građa koja nije imala jasno navedeno autorstvo ili nije dostavljana na bibliotečku obradu. umnožavana na geštetneru. političkim. Monografske publikacije. demografskim. 4. U bibliografsku građu uvršteni su svi javno publikovani radovi.Institut društvenih nauka – trag u vremenu po abecednom redosledu u poslednjoj godini izdavanja monografskih publikacija i ne narušavaju postojeću hronološku strukturu Bibliografije. To je uglavnom arhivska građa koja je publikovana u malom tiražu. ekonomskim i drugim problemima u našem društvu. Radi lakšeg organizovanja jedinica sva građa je razvrstana na sledece delove: 1. Ova kategorija obuhvata istraživanja tržišta za potrebe raznih preduzeća ili institucija.publikacije koje su nastale kao rezultat rada grupe autora (više od tri) u kojima nije tačno naznačeno autorstvo . U nekim slučajevima korišćeni su kataloški zapisi biblioteke Instituta društvenih nauka kao i Uzajamni elektronski katalog COBISS2 koji je bio od velike pomoći u formiranju predmetnih odrednica. do jednog dela građe se nije moglo doći. Pola veka je dug vremenski period u kome je dosta publikacija oštećeno i izgubljeno tako da.

a u okviru centara. “analiza rezultata”. Predmetni registar u kome su po predmetima abecednim redom složene odrednice i pododrednice svih popisanih bibliografskih jedinica (monografija. priloga u zbornicima. upućujući korisnika Bibliografije na jedinice unutar bibliografske građe koje u okviru bibliografskog opisa imaju neke od elemenata navedenih u registrima. istraživanja. 10 . predmetne odrednice i pododrednice povezuju registre i građu. arhivske građe i serijskih publikacija). naslove. redakciji ili grafičkim prikazima. zbog malog broja jedinica. zbornika. zbornika. registar naslova i predmetni registar. starije godine ka novijoj). Registar naslova sadrži sve naslove koji se pojavljuju u bibliografskom opisu: naslovi monografskih publikacija. priređivanju. a uz naslove zbornika i serijskih publikacija u zagradi je navedena vrsta publikacije. Autorski registar u kome su abecednim redom (prezime i ime autora) popisani svi autori koji su navedeni u bibliografskom opisu. Osim bibliografskog popisa građe urađena su i tri registra – autorski registar. U Registru naslova nisu navedene uopštene formulacije kao što su npr. prevodu. U slučaju serijskih publikacija i arhivske građe Centra za pravna istraživanja i Centra za sociološka istraživanja. Brojevi koji se nalaze uz autore. hronološkim redosledom. sastavljanju. ukoliko se radi o više autora koji su radili monografije. “metodologija rada” i slično jer nisu relevantne za pronalaženje određene bibliografske jedinice. “zaključak”. Ukoliko se samo jedna osoba pojavljuje kao autor u monografskoj publikaciji ili prilozima u zbornicima i studijama uz prezime i ime tog autora nije navedena vrsta autorstva. Kod redanja jedinica arhivske građe radi boljeg pregleda jedinice su raspoređene prvo po istraživačkim centrima Instituta. “rezultati istraživanja”.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. U većini slučajeva uz autore su navedene i vrste autorstva i to u slučajevima kada se radi o predgovoru. Ukupan broj referenci kao i vrsta autorstva jednog autora registrovani su u Indeksu autora. Ovaj registar je složen po abecednom redu. Ukoliko ima više jedinica jednog autora u istoj godini primenjen je abecedni raspored po naslovima radova tog autora. U okviru iste godine bibliografske jedinice abecedno su raspoređene po prezimenima autora (ako publikacija ima dva ili tri autora publikacija se vodi na prvog) ili po abecednom redu naslova ako rad ima više od tri autora (radovi se tretiraju kao “anonimne” publikacije). priloge za zbornike i studije uz njihova prezimena i imena stoji naznaka da se radi o koautorstvu. Za izradu ovog registra korišćen je uzajamni elektronski katalog i predmetne odrednice koje su već postojale u bibliografskom opisu. ali je jedan deo odrednica prilagođen specifičnim potrebama istraživača iz oblasti društvenih nauka. ali. Prezimena autora u odrednici i prva reč naslova “anonimne” publikacije pisani su velikim slovima. arhivske građe. pogovoru. primenjen je abecedni redosled. serijskih publikacija i svi naslovi priloga u zbornicima.

godina je bila godina u kojoj je štampano najviše publikacija – ukupno 28. .medicinsko pravo.privredni sistem. Ovom analizom obuhvaćene su samo one publikacija koje su štampane u većem tiražu (monografije i zbornici). politička kultura. obiman i relevantan izvor građe za proučavanje različitih oblasti društvenih nauka kao i najkompletniji pregled naučnih i stručnih radova istraživača i saradnika koji su angažovani u Institutu u proteklih pedeset godina. Iz ovog pregleda se može zaključiti da je najviše publikacija štampano u periodu od 1957. demokratija i parlamentarizam. U periodu od 1978. političke stranke. od 1998. politički aktivizam.globalizacija. . Autorski registar sadrži oko 800 imena. istraživanje izbora. Pretežni deo su istraživači koji su bili ili su još uvek zaposleni u Institutu društvenih nauka. 161 anonimna publikacija. ali bi se ovom prilikom mogli odrediti tematski okviri ovih publikacija kao što su: . . promene socijalne strukture Istočne Evrope. projekcije.demografija (reprodukcija stanovništva. populaciona politika). etnički odnosi sa posebnim osvrtom na Kosovo. tranzicija. ukupno je objavljeno 67 publikacija (44 monografije i 23 zbornika). Analizom Registra predmetnih odrednica a delimično i Registra naslova. politička propaganda. U drugoj dekadi Institut je objavio 109 publikacija (79 monografija i 30 zbornika). pri čemu su neki vodeći u oblastima kojima se bave. privatizacija. dobija se iscrpan pregled sadržine publikacija i istraživanja koja su bila aktuelna kao društveni fenomeni u određenom vremenskom periodu. mediji. tako da ova bibliografija predstavlja i vredan izvor za pronalaženje podataka o autorima koji se bave društvenim naukama. U poslednjoj dekadi tj. Na osnovu hronološkog načina redanja građe može se dobiti i jedan širi pregled izdavačke delatnosti Instituta po dekadama. . 201 jedinica arhivske građe i 9 jedinica serijskih publikacija. period socijalizma i samoupravljanja. do 1987. korupcija. migratorni tokovi. Obzirom da se radi o multidisciplinarnim istraživanjima i temama koje se vrlo često prepliću ili su obrađene sa različitih aspekata teško je izdvojiti najznačajnije pojedinačne teme. ekonomske reforme. . Bibliografija predstavlja precizan.ljudska prava. Pored toga uključen je i veliki broj istraživača koji su sarađivali na raznim projektima Instituta. Od ukupnog broja od 409 jedinica monografija i zbornika u prvih deset godina objavljeno je 111 publikacija (72 monografije i 39 zbornika). tržište.Institut društvenih nauka – trag u vremenu Bibliografijom je obuhvaćeno 619 bibliografskih jedinica: 248 jedinica monografskih publikacija. a 1971. do 1997. iscrpan. . godine do danas ukupno su objavljene 54 publikacije (25 monografija i 29 zbornika). do 1967.javno mnenje. godine štampano je 68 publikacija (28 monografija i 40 zbornika).politički sistem. 11 . ekonomska politika. U narednom periodu od 1988.

Stručni konsultant tokom izrade Bibliografije bila je mr Zdravka Radulović. na čemu joj se najiskrenije zahvaljujemo. Kao jedan od dragocenih izvora za izradu ove Bibliografije korišćen je Godišnjak Instituta društvenih nauka koji je priređen povodom 25 godina postojanja Instituta i u kome je bibliografiju do tada objavljenih radova priredila saradnica Biblioteke Instituta Ljubica Perić. politikolog 12 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Ujedno se zahvaljujemo velikom broju saradnika Instituta koji su pomogli u radu na pronalaženju publikacija ili informacija o njima. bibliotekar Mr Vesna Jovanović. iskustvom i ljubavlju prema ovom poslu ona je izuzetno pomogla u koncipiranju i izradi Bibliografije po svim međunarodnim bibliografskim standardima. Svojim sugestijama. na čemu joj iskreno zahvaljujemo. Biljana Albahari. dipl. dipl. načelnica Bibliografskog odelenja Narodne biblioteke Srbije.

1. Tekst kucan mašinom. 26 cm P o. (1959) . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. 13 . : graf. SUPEK. GROS. prikazi . Dio 1 / Rudi Supek.MONOGRAFIJE 1959 1. 1960 2. – 218 str. Monografije). 1961 4. Vojin Odnosi proizvodnje i raspodele i pravilnici preduzeća : stavovi članova radničkih saveta / Vojin Hadžistević.: Zbornik radova Istorija XX veka. 1960. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke. 3. Julijana Rad i zaključci Prve. 21 cm. Serija I. – 248 str. Odeljenje za istoriske nauke. – (Institut društvenih nauka. 1961. [1959] ([s. – 181 str. rezolucijama i drugim materijalima sa ovih konferencija) / Julijana Vrčinac. VRČINAC. n. 235-283 . – Beograd : Institut društvenih nauka. Druge i Treće konferencije KPJ (prema zapisnicima. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke. Odeljenje za istorijske nauke . [1960] (Sarajevo : Univerzitet). HADŽISTEVIĆ. l. : s. Rudi Ispitivanje stavova i mišljenja : (metoda upitnika i intervjua) : skripta po predavanjima održanim na IDN u toku školske godine 1959/60.]). Mirjana Vladavina hrvatsko-srpske koalicije 1906-1907 / Mirjana Gross.

– Beograd : Institut društvenih nauka. [1962] ([s. – 50 str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Beograd : Odeljenje za sociologiju Instituta društvenih nauka. Bogumil Komiteti u jugoslovenskoj dobrovoljačkoj vojsci u Rusiji 1917. 1961. Section de Sciences Historiques. HRABAK. 25 cm 14 . : ilustr. – [Beograd] : Institut društvenih nauka. 1961. : s. PRODANOVIĆ. – ISS. . 1962 (Beograd : “Slobodan Jović”). RAJOVIĆ.]). – 399 str. – 425 str. godine / Bogumil Hrabak. 1962. : s. l.: Zbornik radova Istorija XX veka. – 164. 9. Dušan Le mouvement de liberation nationale en Yougoslavie et les allies / Dušan Plenča. – Beograd : Institut društvenih nauka. Odeljenje za političke i pravne nauke. 24 cm 11. PLENČA. . ILIĆ. 1962 7. PLENČA. (1962). Dimitrije Normativna delatnost ustanova javnih službi / pripremio Dimitrije Prodanović. – (Serija Monografije / Institut za društvene nauke. 26 cm P o.]). PLENČA. Odeljenje za istorijske nauke. 1962 (Novi Sad : Budućnost). Section de Sciences Historiques. Radošin Proces stvaranja opštinskih pravnih propisa / Radošin Rajović. . 27 cm. 8. . – Beograd : Institut društvenih nauka. n. 1962 ([s. Dušan National liberation mouvement in Yugoslavia and allies / Dušan Plenča. Odeljenje za istorijske nauke) 10. – Beograd : ISS. – 85 str. 277-343 . 3. n. – Str. l. – 46 str. 6. Dušan Međunarodni odnosi Jugoslavije u toku drugog svjetskog rata / Dušan Plenča. 5. Miloš Logičke osnove teorije verovatnoće / Miloš Ilić.

i hrpt.: Bibliographie démographique des ouvrages de démographie publiés a partir de 1945 a 1961 / composée par Vera Đorđević et Dragomir Popović. n. – Predgovor / Miloš Macura .]). – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka. – Str.: Stanovništvo. HADŽISTEVIĆ. 1963 (Beograd : “Radiša Timotić”). nasl. 1963. 24 cm P o. Jovan Problemi indukcije u klasičnoj logici / Jovan Aranđelović. nasl. – 142 str. – Registri. br. Aranđelović. 1963 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Bibliografija: str. – Summary 12. 20 cm Kor. – Str. 1963. Vera Demografska bibliografija radova iz demografije objavljenih 1945. – 163 str. Firdus Džinić. .: 1945-1961. jeziku. ĐORĐEVIĆ. . – Beograd : Institut društvenih nauka. 1963. . 23 cm Izvod iz knjige “Nauka i filozofija” I. 15 . Centar za demografska istraživanja. 24 cm P o.: Stanovništvo. 14.: Demografska bibliografija. – Tekst na srp. / sastavili Vera Đorđević i Dragomir Popović. Vojin Tendencije i praksa neposrednog upravljanja radnika u ekonomskim jedinicama : summary in english added / Vojin Hadžistević. 1. Husein Kratina. Dušan Prognoze stanovništva Jugoslavije do 1981 godine / Dušan Breznik. . 17. – 132 str. – Na koricama podnasl. BREZNIK. 15. 1963 (Novi Sad : Budućnost). Milan Matić. ARANĐELOVIĆ. Dragoljub Vukčević.Monografije 1963 ARANĐELOVIĆ. stv. Centar za demografska istraživanja. 24 cm Summary: Workers’ direct management in economic units practice and trends. l. BREZNIK. – Beograd : Institut društvenih nauka. Dušan Demografski pregled / Dušan Breznik. 1963 ([s. 309-312. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1963. : s. Svetislav T. do 1961. 9 -16. . Odeljenje za političke nauke : Visoka škola političkih nauka. 46-72 : tabele . i franc. – Na spor. 98110 : tabele . br. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 316 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Društveno upravljanje stambenim zgradama / Svetislav T. 1. Avant-propos / Miloš Macura: str. 13. 16. str.

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

18.
KOSTIĆ, Darinka M. Promene u društvenom životu kolonista : integracija agrarnih kolonista sa starosedeocima u Vrbasu : tendencije prostorne pokretljivosti agrarnih kolonista i njihovih zemljaka / Darinka M. Kostić. – Beograd : Odeljenje za sociologiju Instituta društvenih nauka, 1963. – 126 str. : ilustr. ; 24 cm Bibliografija: str. 125-126. – Summary: Tendencies territorial mobility of agrarian colonists and their countrymen.

19.
KRATINA, Husein Proces donošenja pravilnika preduzeća / Husein Kratina. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka, 1963. – 135 str. ; 24 cm Bibliografija: str.132-135.

20.
MARJANOVIĆ, Jovan Ustanak i narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941 / Jovan Marjanović. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka, 1963 (Beograd : Kultura). – 571 str., [1] presavijen list, [1] presavijen list s geogr. kartom ; 27 cm. – (Monografije. Ser. 1 ; 3) Summary: The rising and the national liberation movement in Serbia in 1941. – Registri.

21.
VLADISAVLJEVIĆ, Živko Saveti narodnih odbora : organizacija i funkcionisanje / Živko Vladisavljević, Slavko Milosavlevski ; sredio Živko Vladisavljević. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1963 (Beograd : Kultura). – 141 str. : tabele ; 24 cm

1964 22.
CVETKOVIĆ, Slavoljub Prilog pitanju osnivanja Saveza komunističke omladine Jugoslavije / Slavoljub Cvetković. – [S.l.] : Institut društvenih nauka, 1964. – Str. 213-243 ; 26 cm P .o.:”Istorija XX vek” (veka) – Zbornik radova VI. – Rezjume

23.
DEPOLO, Boris Neki problemi u fazi realizacije investicija u Srbiji / Boris Depolo. – Beograd : Odeljenje ekonomskih nauka Instituta društvenih nauka, 1964. – 224 str. Summary ; Rezjume. 16

Monografije

24.
FRIŠČIĆ, Ivan Društveni proizvod i njegove komponente / Ivan Friščić. – Beograd : Odeljenje za ekonomske nauke Instituta društvenih nauka, 1964. – 237 str. Summary ; Rezjume.

25.
GINIĆ, Ivanka Merenje nivoa urbanizacije u svetlu skorašnjih popisnih podataka / Ivanka Ginić. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, 1964. – Str. 428-456. P Stanovništvo ; br. 4, 1964. .o.:

26.
HRABAK, Bogumil Borba između crnogorskog dvora i srpske vlade oko obrazovanja crnogorske vojske i oko dobrovoljaca 1916-1918. godine / Bogumil Hrabak. – [s. l.] : Institut društvenih nauka, 1964. – Str. 69-212 ; 26 cm P .o.:”Istorija XX vek”(veka) – Zbornik radova VI

27.
KNJAZEVA, Svetlana Filozofija Lavovsko-varšavske škole / Svetlana Knjazeva. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka, 1964 ([s. l. : s. n.]). – 261 str. ; 24 cm.

28.
KREŠIĆ, Andrija Političko društvo i politička mitologija : (prilog kritici “kulta ličnosti) / Andrija Krešić. – Beograd, Institut društvenih nauka, 1964. – 132 str.

29.
PETRANOVIĆ, Branko Političke i pravne prilike za vreme privremene vlade DFJ / Branko Petranović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke, 1964 (Beograd : Vojno štamparsko preduzeće). – 232 str. ; 27 cm. – (Monografije / Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke, Beograd ; Serija I, 4) Bibliografija: str. 223-227.

30.
STOJKOV, Todor O stvaranju Bloka narodnog sporazuma / Todor Stojkov. – [S.l.] : Institut društvenih nauka, 1964. – Str.245-299 ; 26 cm P .o.:”Istorija XX vek”(veka) – Zbornik radova VI. – Résumé 17

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

31.
VASIĆ, Filip Formiranje novčanih sredstava za investicije i njihov uticaj na privredna kretanja / Filip Vasić. – Beograd : Odeljenje za ekonomske nauke Instituta društvenih nauka, 1964 (Beograd : Kultura). – 145 str. : graf. prikazi ; 20 cm. Rezjume; Resumé.

32.
VINAVER, Vuk Sindikalno-štrajkački pokret u Srbiji : (1903-1910) / Vuk Vinaver. – [S.l.] : Institut društvenih nauka, 1964. – Str.5-66 ; 26 cm P .o.:”Istorija XX vek”(veka) – Zbornik radova BI. – Rezjume

33.
VUKČEVIĆ, Dragoljub J. Zemljišni odnosi i kooperacija / Dragoljub J. Vukčević. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka, 1964 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). – 192 str. : tabele ; 24 cm Bibliografija: str. 188-192.

1965 34.
BOBAN, Ljubo Sporazum Cvetković-Maček / Ljubo Boban. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka, 1965. – 435 str. – (Serija 1, Monografije 5 / Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke)

35.
ĆULIBRK, Svetozar Želje i strahovanja naroda Jugoslavije / Svetozar Ćulibrk. Želje i strahovanja jugoslovenske žene / Zlata Grebo. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1965 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 354 str., [1] višestruko presav. list s geogr. kartom : graf. prikazi ; 21 cm Predgovor / Hadley Cantril: str. 3-4. – Beleške uz tekst. – Bibliografija: str. 174-175; 314-315. – Summary ; Rezjume.

36.
DAMNJANOVIĆ, Milan Problem eksperimentalne metode u estetici / Milan Damnjanović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Odeljenje za filozofiju, 1965. – 160 str.

37.
FOHT, Ivan Moderna umetnost kao ontološki problem / Ivan Foht. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1965. – 116 str. 18

Monografije

38.
GLEDIĆ, Petar Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim ekonomskim i socijalnim pitanjima 1965 / Petar Gledić, Zoran Pandurović. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1965. – 218 + (1) str. – (Kol. Serija A: Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja, 5). Summary ; Rezjume.

39.
HRABAK, Bogumil Delatnost članova udruženja “Ujedinjenje ili smrt” u Rusiji 1915-1918 godine / Bogumil Hrabak. – [S.l.] : Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke, [1965]. – Str. 187-256 ; 27 cm P “ Istorija XX veka “ – Zbornik VII. – Rezjume. .o.:

40.
NOVAKOVIĆ, Staniša Problem razgraničavanja nauke i metafizike u savremenoj empirističkoj filosofiji / Staniša Novaković. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka, 1965. – 221 str. Bibliografija: str. 205-218. – Summary.

41.
PJANIĆ, Zoran Savremene buržoaske teorije vrednosti i cena / Zoran Pjanić. – Beograd : Odeljenje za ekonomske nauke Instituta društvenih nauka, 1965 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 280 str. : ilustr. ; 20 cm Summary ; Rezjume.

42.
RAŠEVIĆ, Miroslav Regionalno poreklo studenata Jugoslavije u 1961/62 / Miroslav Rašević. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1965 (Beograd : Biro Instituta društvenih nauka). – 125 str. : geogr. karte ; 25 cm Na nasl. str. god. izdavanja: 1964. – Summary.

43.
ZEČEVIĆ, Miodrag Đ. Društvene organizacije i udruženja građana u komuni / Miodrag Đ. Zečević. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka, 1965 (Beograd : Biro za umnožavanje Instituta društvenih nauka). – 168 str. ; 24 cm

19

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

1966 44.
AĆIMOVIĆ, Miroslav R. Bibliografska građa o radničkom samoupravljanju u Jugoslaviji i oblicima učešća proizvođača u upravljanju preduzećima u drugim zemljama : prikazi i anotacije / Miroslav R. Aćimović. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). – XIV, 855 str. ; 22 cm Predgovor / Vlajko Begović: str. VII-IX. – Registar.

45.
CVETKOVIĆ, Slavoljub Napredni omladinski pokret u Jugoslaviji 1919-1928 / Slavoljub Cvetković. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka, 1966. – 284 str. – (Kol. Serija I. Monografije, 7) Summary ; Rezjume.

46.
ILIĆ, Miloš Sociologija kulture i umetnosti / Miloš Ilić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966. – 411 str.

47.
JANIĆIJEVIĆ, Milosav Društveno-politički i ideološki stavovi jugoslovenskih studenata / Milosav Janićijević. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966. – 130 str. ; 25 cm P Jugoslovenski studenti i socijalizam. – Summary ; Résumé. .o.:

48.
KONSTANTINOVIĆ, Radoslav Problem značenja naučnih apstrakcija kod Filipa Franka / Radoslav Konstantinović. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka, 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 43 str. ; 24 cm Summary ; Rezjume.

49.
MATIĆ, Milan Politička misao C. Rajta Milsa / Milan Matić. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1966. – 107 str. ; 20 cm. – (Edicija TM : teoriski i metodološki problemi sociologije javnog mnenja i političke sociologije ; sv. 1) Conclusion ; Zaključenie. – Bibliografija: str. 97-107. 20

– 300. 9-15: Predgovor / Firdus Džinić. VUČKOVIĆ. TRKLJA. Résumé. – Beograd : Institut društvenih nauka. 3) Str. Predmet društvenih nauka). – Beograd : Grupa za metodologiju Instituta društvenih nauka. 52. Monografije. 20 str. 24 cm Bibliografija: str. Centar za istraživanje javnog mnenja. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. Milivoje Kamata na investicione kredite u uslovima društvenog samoupravljanja / Milivoje Trklja. POPOVIĆ. – 90 str. – (Kol. – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje / Institut društvenih nauka. 24 cm. 6) 21 . – (Kol. 54. 1966. 23 cm Summary. Masovno komuniciranje kao faktor javnog mnenja . – (Kol. POPOVIĆ. : tabele . – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. Predmet Sociologije) Résumé. 51. – Beograd : Institut društvenih nauka. 55. informacija i propaganda u savremenoj međunarodnoj zajednici : (sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju) / Mate Oreč. Serija I. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka. . 53. Serija MK. 261-286.Monografije 50. Rezjume. 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). 132-139. – 147 str. . TADIĆ. 1966. – Summary . Mate Sloboda. Strašimir Izbor proizvodne strukture / Strašimir Popović. Centar za istraživanje javnog mnenja. – 71 str. Summary . 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). Mihajlo Predmet sociologija / Mihajlo Popović. Mihajlo Istorija zadružnog pokreta u Jugoslaviji 1918-1941 / Mihajlo Vučković. knj. OREČ. 1966. – Bibliografija: str. Ljubomir Predmet pravnih nauka / Ljubomir Tadić. 1966. – 230 str.

– Beograd : Institut društvenih nauka. s tablama : ilustr.. god. . – 83 str. Stambena svojina u Jugoslaviji / Svetislav T. – 178 str. – Bibliografija: str. – 128 str. 56. Résumé . 164-168. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. ZAJEČARANOVIĆ. Firdus List “Komunist” i njegovi čitaoci : [studijski projekt MK-303/4] / Firdus Džinić. GINIĆ. Ivanka Dinamika i struktura gradskog stanovništva Jugoslavije : demografski aspekti urbanizacije. 22 . – (Izveštaji i studije . 1966. Husein Položaj direktora preduzeća u sistemu radničkog samoupravljanja : pravno politički aspekt / Husein Kratina. . . – 239 str. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. Rezjume. 1967 (Beograd : “Radiša Timotić”). BRIDA. 59. Résumé. Rezjume. Marija Benedikt Benković / Marija Brida. 20 cm Résumé. Summary . Aranđelović. Summary . 1967 (Beograd : Pres-servis). 1967. 1967. 29 cm. KRATINA. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka. Gligorije Analiza i sinteza u okviru dijalektike Hegela i Marksa / Gligorije Zaječaranović. 1967 57. ARANĐELOVIĆ. Svetislav T. 58.Timotić«). – Summary . DŽINIĆ. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka. – 39 str. »R. Sv. 1967 (Beograd. 61. [10] str. Centar za istraživanje javnog mnenja.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.) 60. 3. 1967. 39. – 165 str. 24 cm Bibliografija: str. Rezjume.

– 176 str. – 143 str. 76-77. Predmet društvenih nauka) Summary. 24 cm Summary . – Beograd : Grupa za metodologiju Instituta društvenih nauka. – (Kol. 1967. Staniša Problem metafizike u savremenoj analitičkoj filosofiji / Staniša Novaković. Eleonora Estetički problemi u savremenom francuskom marksizmu / Eleonora Mićunović. MATIĆ. 63. 1967 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka. 1967. . LEANDROV. Ivan Predmet ekonomskih nauka / Ivan Maksimović. – Beograd : Grupa za metodologiju instituta društvenih nauka. . Igor Masovno komuniciranje kao naučna disciplina / Igor Leandrov. Rezjume. 23 . . – 92 str. Rezjume. – Bibliografija: str. . – 124 str. 1967. 21 cm Tiraž 400. Rezjume. NOVAKOVIĆ. 67. 24 cm Bibliografija: str. 1967. Bibliografija: str. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. 24 cm Summary . MIĆUNOVIĆ. 143-144. 165-175. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. 66. 64. Milan Samoupravljanje u poljoprivrednim preduzećima / Milan Matić. – Conclusion 65. – 96 str.Monografije 62. Zagorka Antropologija kao društvena nauka / Zagorka Pešić-Golubović. – Zaključenie. MAKSIMOVIĆ. – 77 str. – Summary . – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka. 1967 (Beograd : Radiša Timotić). PEŠIĆ-Golubović.

1967. u prilogu / Olivera Burić-Ćuković. – 243 str. šeme. – Summary. 1968 73. VUJOŠEVIĆ. 1967 (Beograd : “R. – 73 str. Rezjume. Miladin Zakonitost dohotka u društvenim uslugama / Miladin Vujošević. Timotić”). ŠARAC. Bibliografija: str. 1967 (Beograd : “R. VUKČEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. 68. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. 69.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 20 cm Summary . .Timotić”). . – Rezjume. 21 cm Tiraž 400. Rezjume. V str. 24 . 70. Đuro Pojam zakona u sociologiji / Đuro Šušnjić. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. 178-[183]. – 231 str. 224-231. – Beleške uz tekst. Azra Shvatanje o socijalističkom humanizmu u djelima sovjetskih filosofa / Azra Šarac. Odeljenje za filozofiju. – Summary . 20 cm Bibliografija: str. Rezjume.. 1967 (Beograd : Ofset-štampa). Odeljenje za filozofiju. Rezjume. – 221 str. – 182 str. 72. Pravo svojine zemljoradnika : uticaj pozitivnopravnih ograničenja i kooperacije / Dragoljub J. Davor Aspekti odnosa između Hegelove i Marxove dijalektike / Davor Rodin. 1968. . 71. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. – 248. ŠUŠNJIĆ. Summary . – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. 1967. Vukčević. – Beograd : Institut društvenih nauka. BURIĆ-Ćuković. RODIN. Dragoljub J. Summary . Olivera Promene u porodičnom životu nastale pod uticajem ženine zaposlenosti : analiza jednog empirijskog istraživanja : sa odabranom međunarodnom bibliografijom o zaposlenoj ženi.

316 str. Bogdan Sistem utvrđivanja i finansiranja potreba društvene potrošnje / Bogdan Pilić. Bibliografija radova o svojini u jugoslovenskom pravu : prikazi i anotacije / [priredio] Dragoslav K. 1968 (Beograd : “R. . : tabele . Rezjume: Sistema opredelenija potrebnostej obščestvennogo potreblenija i ih finansirovanie. PETROVIĆ Miroslav Formiranje prihoda društveno-političkih zajednica u SR Srbiji i njihova raspodela između Republike. 25 . [Dragoslav Dinić]. 20 cm Summary . 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). 1968. Dinić. 22 cm Bibliografija: str. 79. – 354 str. 263-268. Centar za istraživanje društvenih odnosa. – 277 str. 25 cm Str. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka. [Trajko] Konevski. PILIĆ. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). . KONEVSKI. – Summary . 1968 (Bor : Štamparsko-izdavačko preduzeće). – 159 str. . Trajko Fundamentalnost i razvojne smernice novog sistema finansiranja društveno-političkih zajednica / T. 20 cm Summary:The system of estabilishment and financing of social consumption . KOSTIĆ-Marojević. . – Beograd : Institut društvenih nauka. – XII. 20 cm Summary . 77. – 211 str.Monografije 74. – 189 str. 75.D. – Registri. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. Résumé. – Beograd : Institut društvenih nauka. Timotić”). Toma Radnički pokret u Vojvodini : 1918-1920. MILENKOVIĆ. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. : (od kraja Prvog svetskog rata do Obznane) / Toma Milenković. : ilustr. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). Darinka Promena društvene sredine i promene u porodici : jedno empirijsko ispitivanje dveju grupa domaćinstava iz Crne Gore / Darinka Kostić-Marojević. Rezjume. Rezjume. I-IV: Uvodne napomene / D. 78. DINIĆ. 76. Dragoslav K. pokrajina i opština / Miroslav Petrović.

Milan Modeli odlučivanja u domenu finansiranja društveno-političkih zajednica u SR Srbiji / Milan Živković. Vladimir Franciskus Patricijus / Vladimir Premec. Dimitrije Izbori za centralna predstavnička tela : komparativna studija / Dimitrije Prodanović. – 238 str. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). 26 . Odeljenje za filozofiju. – Summary: Decision models for finansing of socio-political communities in Serbia . Rezjume. – Beograd : Institut društvenih nauka. : tabele . 83.. – Beograd : Institut društvenih nauka.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – 128 str. 80-92. – Bibliografija: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Rezjume: Modeli rešenij v oblasti finansirovanija obšćestvenno-političeskih sodružestv v SR Serbii. 82. 132-136. – 96 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 22 cm Predgovor / Najdan Pašić: str. 20 cm Bibliografija: str. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). ŽIVKOVIĆ. 20 cm Prilozi: str. 84. Centar za istraživanje društvenih odnosa. 21 cm Summary: Developmental level of financing common and collective consumption in the SR of Serbia . PREMEC. . 98-128. PRODANOVIĆ. : ilustr. Rezjume: Uroven’ razvitija finansirovanija obščego i sovmestnogo potreblenija v SR Serbii. Milivoje Razvojni nivo finansiranja opšte i zajedničke potrošnje u SR Srbiji / Milivoje Trklja. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Bibliografija: str. . – 136 str. 20 cm Summary . 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). Ljubinka Odnosi raspodele na nivou opština / Ljubinka Pjanić. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. – Summary / translated by R. Požar. TRKLJA. PJANIĆ. 80. 5-9. . s tablama . 1968 (Bor : “Bor”). 81. 95. – 114 str. Centar za istraživanje društvenih odnosa. [30] str.

Dragoljub J. 1969 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). Promene u zemljišnoj svojini : (rezultati empirijskih istraživanja naselja Šašinci kraj S. BAN. 3-4. br. VUKČEVIĆ. . 20 cm 86. 24 cm P o. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1969 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). Promene u zemljišnoj svojini : (rezultati empirijskih istraživanja naselja Vođinci kraj Vinkovaca) / Dragoljub Vukčević. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. BREZNIK. – Str. – 55 str. . . Centar za demografska istraživanja. Berislav Epidemiološko-pravni aspekti problema pobačaja u Jugoslaviji / Berislav Berić. Stevanov . – 64 str. br. 1970. – Beograd : Institut društvenih nauka. Mitrovice) / Dragoljub Vukčević. Dušan Anketa o fertilitetu udatih žena i planiranju porodice / Dušan Breznik. 1970. 1970 (Beograd : “Radiša Timotić”). 190-199 .Monografije 1969 85. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Str. 1971. 1971 89. 20 cm 1970 87. VUKČEVIĆ. 169-205 : tabele . Centar za demografska istraživanja. Centar za pravna istraživanja. 88. – 258 str. 3-4.: Stanovništvo. M. . 27 . Centar za pravna istraživanja.: Stanovništvo . Milenko Naselja u Jugoslaviji i njihov razvoj u periodu 1948-1961 / Milenko Ban. – Beograd : Institut društvenih nauka. 24 cm P o. BERIĆ. Dragoljub J.

. IX-[XXVI]: Predgovor / Manojlo Broćić. Rezjume. BREZNIK.]). : tabele . JURIN. – Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela . – Str. l.—> nasl.: Stanovništvo. – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 20 cm. Smiljan Linearno programiranje i cijene / Smiljan Jurin. Centar za demografska istraživanja. 285-290. 92. 239-243. 1971. – 247 str. 94. – (Biblioteka Omladina i društvo) Str. – Summary . DILIĆ. 231-239. Vida Pravni položaj omladine u Jugoslaviji i u nekim drugim zemljama / Vida Čok. Snežana Omladinske prijateljske grupe / Snežana Joksimović. str. 300 str. : s. 93. – Beograd : Institut za uporedno pravo : Institut društvenih nauka. – (Biblioteka Omladina i društvo) Napomene uz tekst. – Bibliografija: str. – Résumé. JAMNIK. 3-4. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). Dušan Razmaci između porođaja / Dušan Breznik. Rezjume. 91. 1971. 1971. – 91 str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 95. Mirko Specifičnost sistema i politike cene u oblasti elektroprivrede i saobraćaja / Mirko Jamnik. – Bibliografija: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Edhem Društveni položaj i orijentacija seoske omladine : rezultati empirijskog istraživanja / Edhem Dilić. br.. Beograd). 90. Beograd : Institut društvenih nauka. 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. Rezjume. 20 cm. 24 cm P o. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 1971. – Summary . . – 254 str. – 315 str.. rukovodilac projekta Zoran Pjanić” —> nasl. JOKSIMOVIĆ. prikazi. ČOK. 1971 ([s. . : graf. 20 cm. tabele . 28 . str. – XXV. – Bibliografija: str. 20 cm »Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Summary . n. . 325-339 : tabele .

– (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Bibliografija: str. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. l. rukovodilac projekta Zoran Pjanić” —> nasl. – 294 str. Stevan Savremene teorijske koncepcije i praktične mere u domenu tržišta i cena u Mađarskoj / Stevan Mezej. Kilibarda. 85-87. Beograd). 281-294. – Summary . : tabele . 20 cm Bibliografija: str. – 101 str.) 98. – 131 str.]). MILIĆEVIĆ. Krsto Š. 97. (Broš. : s. 100. Beograd). – Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. – Summary . MEZEJ. : tabele . – 276 str. 99.samoupravni položaj i odnosi / Krsto Š. str. – Napomene uz tekst. – 95 str. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 20 cm. – Bibliografija: str. – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka.Monografije 96. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. Rezjume. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). : tabele . LAZAREVIĆ. Desanka Prevencija maloletničke delikvencije u Jugoslaviji / Desanka Lazarević. : tabele . Mladi . – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. KILIBARDA. 249-258. : tabele . n. 1971 ([s. Summary. Radivoje Ko odlučuje u komuni / Radivoje Marinković. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). Rezjume . MARINKOVIĆ. 20 cm Napomene uz tekst. Rezjume 29 . 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. 1971 (Bečej : Proleter). Dragiša Činioci proizvodnje i dohodak : prilog teoriji socijalističke proizvodnje / Dragiša Milićević. 20 cm.

STOJANOVSKI. .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 20 cm Str. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. Miroslav Determinante fertiliteta stanovništva u Jugoslaviji / Miroslav Rašević. MILOSAVLJEVIĆ. 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). : tabele . str. – Beograd : Institut društvenih nauka.. 1971. str. – Str. RADULOVIĆ. 1971. Centar za demografska istraživanja. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 265-272. Rezjume. – Summary . RAŠEVIĆ. – 176 str. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). . – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. br. ciljevi i rezultati privredne reforme u oblasti cena / Jovan Stojanovski. : tabele . – 201 str. 104.3-4. 30 . – Napomene uz tekst. – Beograd : Ekonomsko odeljenje Instituta društvenih nauka : Savremena administracija. Milica Uticaj narodnosti i religije na fertilitet stanovništva Jugoslavije / Milica Sentić. SENTIĆ. – XI.. – Beograd : Institut društvenih nauka. Miloš Sistem i politika cijena u Jugoslaviji : [(1945-1965)] / Miloš Radulović. – 279 str. – Summary . 24 cm P Stanovništvo . Rezjume: Determinanty plodovitosti naselenija v Jugoslavii. – Bibliografija: str. 3-4: Predgovor / Dušan Breznik. 327 str. 1971 (Beograd : “R.o. Jovan Polazne postavke. Rukovodilac projekta Zoran Pjanić” —> nasl. 278-296 : tabele . 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. 321-326 102. – Bibliografija: str. Centar za ekonomska istraživanja. Momčilo Politika cena preduzeća / Momčilo Milosavljević. Timotić”). – Summary: Determinants of population fertility in Yugoslavia . : tabele .: —> nasl. 103. 20 cm Bibliografija: str. – Napomene uz tekst. Rezjume.: 105. 183188. 101.

Dragoljub Osnovne karakteristike investicione tražnje / Dragoljub Stojiljković. : s. tabele . : tabele . – Beograd : Institut društvenih nauka. TODOROVIĆ. 1971 ([s. – 266 str. : tabele . 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 107. 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije”. 108. l. – (Biblioteka Omladina i društvo) 110. str. 1971 ([s. 31 . TOMANOVIĆ. 251-256.. l. n. TRIČKOVIĆ. str. – (Biblioteka Omladina i društvo) Kor. 331-337. – 179 str. – Bibliografija: str. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). .]). : graf. – Bibliografija: str. Rezjume. n. . 20 cm Napomene uz tekst. 1971. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za ekonomska istraživanja. Rezjume. Velimir Radnička i intelektualna omladina : promene socijalnih razlika / Velimir Tomanović. Jovan Uticaj društveno-političkih zajednica na nivo i politiku cena i njihovo dejstvo na jedinstvenost jugoslovenskog tržišta / Jovan Stojanovski. 20 cm.]). : s.Monografije 106. – Beograd : Institut za kriminološka i kriminalistička ispitivanja : Institut društvenih nauka. Vidosav Proučavanje potrošačke tražnje sa posebnim osvrtom na analizu porodičnih budžeta / Vidosav Tričković. – Résumé . – Summary . nasl. rukovodilac projekta Zoran Pjanić” —> nasl.. – Summary . Rezjume.” —-> nasl. – 372 str. prikazi.: Uzroci maloletničkog prestupništva. 109. STOJILJKOVIĆ. stv. – 147 str. STOJANOVSKI. Aleksandar Uslovi i uzroci maloletničkog prestupništva u urbanim i ruralnim sredinama / Aleksandar Todorović. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 20 cm . – Beograd : Institut društvenih nauka. – 237 str.

1971. : tabele . 24 cm P o. 51-63 : tabele . MILIĆEVIĆ. Centar za demografska istraživanja. . – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. 112. – 138 str. BREZNIK. – Str. 24 cm P o. 1972. 1-2. – 223 str. Rezjume. – 523 str.: Stanovništvo. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 1972 (Beograd : “Radiša Timotić”. br. br. 20 cm Summary . – Beograd : Institut društvenih nauka. 115. 1972. 32 . 1-2. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. Dušan Demografski metodi i modeli / Dušan Breznik. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 1973). 116. BAKIĆ. 5-13 . Summary . 133-135. Radovan Neka migraciona obeležja stanovništva gradskih naselja SAP Kosova / Radovan Bakić. Miladin Zdravstvo u raspodeli društvenog proizvoda / Miladin Vujošević. 111. – 78 str. 1972 (Beograd : “Radiša Timotić”). Rezjume. – Bibliografija: str. : tabele . – Beograd : Institut društvenih nauka. Dragiša Ekonomski položaj regiona Jugoslavije : metodološki ogled / Dragiša Milićević. Dušan Razmatranja o populacionoj politici u Jugoslaviji / Dušan Breznik. VUJOŠEVIĆ.: Stanovništvo. Miroslav Rašević. 20 cm. Beograd) Napomene uz tekst. 114. BREZNIK. 1972 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. . 1972. Miladinka Angažovanost mladih zaposlenih u industriji / Miladinka Veličković. Centar za demografska istraživanja. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 1971 (Begrad : “Radiša Timotić”). VELIČKOVIĆ. 1972 113.

1972 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). MIRKOVIĆ-Lebl. Résumé. 295-[299]. – Bibliogarfija: str. – [Beograd] : Institut društvenih nauka. Summary. IX-XI. – 298 str. . – Beograd : Jugoslavenski zavod za proučavanje školskih i prosvetnih pitanja : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. : graf. 20 cm. Centar za politikološka istraživanja. Milovanović. 256. RAKOČEVIĆ. predgovor Aleksandar Fira. – Bibliografija: str.Monografije 117. Živojin Dinar i zlatnovalutni standard : kritika kvantitativne teorije novca / Živojin Rakočević. Omladina i međunarodni odnosi / Zlatibor R. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. RANČIĆ. 1973. Beograd). – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. – Napomene uz tekst. – 154 str. 171-173. 1972. 118. IX-XI str. Zlatibor R. – 226 str. 1973. Institut za političke studije. – Beograd : Institut društvenih nauka. prikazi . – 202 str. 1973 120. Summary. 1972. 119. 121. Dimitrije Odnosi između predstavničkih tela društveno-političkih zajednica u Jugoslaviji / Dimitrije Prodanović. 33 . 24 cm Rezjume . Centar za demografska istraživanja. Beograd). – Beograd : Institut društvenih nauka. Miroljub Fertilitet autohtonog i migrantskog stanovništva u Jugoslaviji / Miroljub Rančić. 20 cm Predgovor: str. Divna Omladinske organizacije kao faktor formiranja društvenog profila mladih / Divna Mirković-Lebl. Miloš Mijalković . . – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. MILOVANOVIĆ. – VII. PRODANOVIĆ.

– Beograd : Institut za psihologiju : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. 1973. 124. . MADŽAR. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – 202 str. Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije). 123. Summary. – (Kol. 22 cm. 34 . GRLIČKOV. 1974. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. SAVIĆEVIĆ. Centar za ekonomska istraživanja. Miroljub Samoupravljanje i društvena svojina / Miroljub Labus. prikazi . – 70 str. Nikola Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine / Nikola Rot. ROT. – 287 str. 1974 125. – Beograd : Jugoslovenski zavod za proučavanje školskih i prosvetnih pitanja : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. . 126. LABUS. 1974.1974. TESLIĆ-Nadlački. – 77 str. Nenad Havelka. – 91 str. Oskar Otvorenost Jugoslavije prema svetskoj privredi / Oskar Kovač. – 87 str. : graf. 1974. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja. – 101 str. 122. 1973. Miroslav Omladina i literatura / Miroslav Savićević.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. KOVAČ. – Beograd : Institut društvenih nauka. 20 cm 128. 20 cm 127. Ljubica Uticaj kretanja novčane mase na nivo cena / Ljubica Teslić-Nadlački. Centar za ekonomska istraživanja. Aleksandar Politički faktori u procesu proširene reprodukcije / Aleksandar Grličkov. 1973. Ljubomir Usmeravanje privrednog razvoja i oblici koordinirane privredne aktivnosti / Ljubomir Madžar.

Milivoje Društvena svojina i kamata / Milivoje Trklja. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1974. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za ekonomska istraživanja. – 318 str. 133. Milivoje Mehanizmi sticanja dohotka u društvenim delatnostima / Milivoje Trklja. 1974. TRKLJA. Summary. – 48 str. – 64 str. TESLIĆ-Nadlački. – 252 str.Monografije 129. 1974 (Beograd : “Radiša Timotić”). 130. TRKLJA. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. Centar za ekonomska istraživanja. – 56 str. 1974. 1974. 1974. 20 cm 131. . Centar za ekonomska istraživanja. 1974. Centar za ekonomska istraživanja. – 107 str. MAKSIMOVIĆ. Živan Seljaci na evropskim raskrsnicama : analiza ekonomskih migracija / Živan Tanić. 132. TRKLJA. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 62 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Ivan Teorijske osnove društvene svojine : (studija o samoupravnim odnosima prisvajanja) / Ivan Maksimović. Dragiša Načelo dohotka i motivacije / Dragiša Milićević. 134. MILIĆEVIĆ. Milivoje Finansiranje obrazovanja : teorijski elementi i društveno-ekonomske pretpostavke u samoupravnom sistemu / Milivoje Trklja. Centar za ekonomska istraživanja. 35 . 135. Ljubica Monetarno-kreditni sistem / Ljubica Teslić-Nadlački. TANIĆ.

191-194. Zoran Robna privreda u samoupravnom sistemu / Zoran Pjanić. Ljubisav Socijalističko samoupravno preduzeće : teorijsko-metodološki aspekt / Ljubisav Marković. : 20 cm 140. 1975. 1975. – 2. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1975 (Beograd : “Radiša Timotić”). ANDRIJAŠEVIĆ. 20 cm 142. 1975. Summary . Svetislav Pravo svojine u Jugoslaviji / Svetislav Aranđelović. – 203 str. Dušan Metodi demografske analize migracija / Dušan Breznik. izd. PJANIĆ. Vladan Kretanje kapitala u međunarodnim razmerama u prvoj polovini dvadesetog veka / Vladan Jovašević. . Centar za ekonomska istraživanja. – 123 str. 1975. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Bibliografija: str. Napomene uz tekst. ARANĐELOVIĆ. – 215 str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Jovan Tržište i tržišne strukture u privredi Jugoslavije / Jovan Andrijašević. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 20 cm. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 139. Miroslav Lalović. MARKOVIĆ. 1975. JOVAŠEVIĆ. Gordana Todorović. – 228 str. 36 . Milivoje Dohodak kulture u slobodnoj razmeni rada / Milivoje Trklja. 1975 136. – 94 str. – 2. : 20 cm 141. 1975. izd. Centar za ekonomska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. 137. BREZNIK. Summary. . – 110 str. 138. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 61 str. Centar za ekonomska istraživanja. – Rezjume . – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. TRKLJA. Rezjume.

37 . Dragoljub Samoupravni socijalistički odnosi proizvodnje : (teorijska analiza osnovnih obeležja) / Dragoljub Dragišić. – 89 str. RADIŠIĆ. Centar za pravna istraživanja. SENTIĆ. Milica Ocena nekih definicija i klasifikacija u popisu stanovništva 1971. Dušan Đošić. . 145. . – Beograd : Institut društvenih nauka. 148. – 296 str. 1976. 20 cm Summary . 1976. 24 cm Summary: The Assessment of some definitions and classifications used in the 1971 census: socio-economic classifications on the population. Vojislav Koštunica. 146. Miroljub Rančić. – Beograd : Centar za demografska istraživanja. 122-124. 144. Momčilo Ustanove društvenih službi u sistemu komunalne samouprave : s posebnim osvrtom na praksu komune Niš / Momčilo Dimitrijević. 108 str. DIMITRIJEVIĆ. – 175 str. Miloš Mijalković. – 155 str. DRAGIŠIĆ. . – 124 str. Jakov Imovinska odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom / Jakov Radišić. – Beograd : Institut društvenih nauka. Dragiša Centralno-planski socijalistički sistem : modifikacije sistema u teoriji i praksi / Dragiša Milićević. 147. 1976. Centar za pravna istraživanja.Monografije 1976 143. 1976. MILIĆEVIĆ. 1976. 20 cm Osnovna literatura: str. – Beograd : Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. Instituta društvenih nauka. – IV. Centar za ekonomska istraživanja. Rezjume. godine / Milica Sentić. Radoje Organizacioni oblici direktnih inostranih investicija : uporednopravna studija / Radoje Prica. PRICA. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1976.

– Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 151. . 1977 150. Dušan Demografija : analiza. SIMOVIĆ. Summary. – (Institut društvenih nauka. 38 . Ratko Samoupravno odlučivanje u društvenim delatnostima : (teorijski i praktični problemi) / Ratko Marković. – Beograd : “Književne novine” : Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka. . – 185 str. : ilustr. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. – 93 str. – Beograd : Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka. 154. 24 cm Izbor nekih radova jugoslovenskih autora sa područja demografije : str. 1978 152. 1978 (Beograd : “Radiša Timotić”). Vojislav Politički sistem kapitalizma i opozicija / Vojislav Koštunica. – VIII. 22 cm Prevod dela: L’Anti-économique. Vojisav Zakonodavna nadležnost u razvitku jugoslovenske federacije / Vojislav Simović. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. POPOVIĆ. Marc Guillaume . 149. 486-495. 1978. 77-79. KOŠTUNICA. 1977. – 89 str. BREZNIK. : ilustr. metodi i modeli / Dušan Breznik. MARKOVIĆ. 1978. ATALI. 1977. – Beograd : Institut društvenih nauka. Žak Anti-ekonomika / Jacques Attali. 24 cm. Slavoljub Organizacija i funkcionisanje uprave u samoupravnom sistemu : (sa posebnim osvrtom na uporedna proučavanja) / Slavoljub Popović. Centar za politikološka istraživanja) Summary. Summary: str. : 24 cm. – 523 str. . 5-6 153. – 83 str. Vojislav Koštunica.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 1976. – Tiraž 1300. – Predgovor / Ivan Maksimović: str. [prevodilac Branislava Bujišić]. 461 str. Centar za ekonomska istraživanja.

1979. Spisak korišćene i navedene literature: str. . 20 cm. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka : Prosveta. Jakov Imovinska odgovornost i njen doseg / Jakov Radišić. – Bibliografija: str. – Summary . RADMILOVIĆ. 1979. Ljiljana Prava i obaveze društvenih pravnih lica na sredstvima u društvenoj svojini / Ljiljana M. Bibliografija: str. Centar za pravna i politikološka istraživanja. 3-6: Predgovor / Radomir Đurović. – 101 str. anarhizam / Mihailo Đurić. – 253 str. 159. TODOROVIĆ. 195-202. – 279 str. . . – Beograd : Centar za pravna i politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. – Summary: Rights and Obligations of Social Legal Persons Regarding the Means in Social Property. Stanko Banke i planiranje / Stanko Radmilović. 194-200. 25 cm 160. Gordana Projekcija stanovništva : teoretsko-metodološka studija / Gordana Todorović. 22 cm 157. 1978. Ranka Idejno-politička opredeljenja i društveno-politička angažovanost mladih u Beogradu / Ranka Stanojević. ĐURIĆ. – 210 str. . Rezjume. 158. 1979. ĐUROVIĆ. 39 . Mihailo Utopija izmene sveta : Revolucija. nihilizam. – 84 str. STANOJEVIĆ.Monografije 155. 1979 156. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 1979. 261-274. Đurović. – 200 str. RADIŠIĆ. 1979. – Beograd : Predsedništvo Gradske konferencije Saveza socijalističke omladine Beograda : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 18 cm. 20 cm Str. . – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.

– Beograd : Centar za pravna i politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. – 202 str. 21 cm Bibliografija: str. : graf. . BOGAVAC. 1980. 339-356 163. – (Sociološke studije i monografije . – (Biblioteka Istraživanja) (Summary): The nature of interests. – (Biblioteka Sociološke studije i monografije) Bibliografija i izvori: str. 1) 1980 162. 161.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – 255 str. . Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. Ratomir Složena organizacija udruženog rada : pravni aspekti / Ratomir Kašanin. PANTIĆ. Tomislav Školstvo u Srbiji na putu do reforme : razvoj škola 1945-1975 / Tomislav Bogavac. 195-198. 1981 165. 1980. – Summary. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. Davor Štednja stanovništva / Davor Pojatina. PRICA. Priroda interesovanja / Dragomir Pantić. . – 334 str. KAŠANIN. . 24 cm. Milan LJ.Beograd : Institut društvenih nauka. 1980. 21 cm. Petrović. 1979. – Beograd : Istraživačko izdavački centar SSO Srbije : Institut društvenih nauka. Dragomir Interesovanja mladih. – 171 str. Živan Proletarijat izvan domovine / Živan Tanić. TANIĆ. 166. 40 . 1981. – 358 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 22 cm. 1981. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka : Prosveta. POJATINA. 20 cm Bibliografija: str. – 95 str. : graf. Deo 1. 331-334 164. 24 cm. prikazi . Radoje Ugovor o Know-How-u / Radoje Prica . prikazi .

– 329 str. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – Beograd : Institut društvenih nauka. prikazi . – 52 str. 9-10: »O Cvijićevoj sociologiji Balkana« dr-a Svetozara Ćulibrka / Milisav Lutovac 172. 11) Summary. 24 cm. 1981. Zagorka Staljinizam i socijalizam : nastanak staljinizma u ideologiji i praksi sovjetskog društva / Zagorka Golubović. [1] list s fotografijom J. 1981 (Tuzla : Univerzal). Svetozar Cvijićeva sociologija Balkana / Svetozar Ćulibrk.Monografije 167. – 84 str. Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta . . 1982. – (Biblioteka Filozofske studije . – 48 str. Centar za ekonomska istraživanja. Davor Kamata u monetarnom sistemu privrede : teorijsko razmatranje / Davor Savin. – 302 str. ŠOJIĆ. – Bibliografija: str. Cvijića . 3) Summary. Kamata u samoupravnoj socijalističkoj privredi / Pavle Vasić. 24 cm 1982 171. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka : Prosveta. 291-318 41 . – 204 str. . 170. 169. . RADMILOVIĆ. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Filozofsko društvo Srbije . 24 cm. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. : graf. 168. Ljubica Procenjivanje potrebe organizacija udruženog rada u privredi za novčanim sredstvima / Ljubica Teslić-Nadlački. Institut društvenih nauka. TESLIĆ-Nadlački. – (Biblioteka Sociološke studije i monografije . : graf. GOLUBOVIĆ. Milan Metodi analize i predviđanja privrednih kretanja : sa ekonometrijskim simulacionim modelom za jugoslovensku privredu / Milan Šojić. 24 cm . 24 cm. – Str. 1981 (Tuzla : Univerzal). 1981 (Tuzla : Univerzal). ĆULIBRK. 1982. 22 cm. prikazi . Stanko Kamata i srodni instrumenti u socijalističkom privrednom sistemu / Stanko Radmilović. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. SAVIN.

203-205. 1982. kartom. – Summary: Revolution and Culture. Nadežda Determinante prostorno funkcionalnih veza između komuna i regiona u SR Srbiji van pokrajina / Nadežda Obradović.. – Bibliografija: str. 24 cm. – Beograd : Filozofsko društvo : Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta : Centar za filozofiju i društvenu teoriju Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za pravna i politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. tehnologija i nemačka sociologija / Lidija Topić. . 176. 1982. Požar. Centar za sociološka istraživanja.e. . A Contribution to the Criticism of Contemporary Ideologies/ translated by R. – 195 str. . – 163 str. Summary. OBRADOVIĆ. l. 42 . [2] nesav. Ivica Vidovi i posledice nemogućnosti ispunjenja ugovorne obaveze / Ivica Jankovec. l. – Bibliografija: str. Miladin Revolucija i kultura : prilog kritici savremenih ideologija / Miladin Životić. sa tabelom : ilustr. 154-163. – 205 str. Dimitrije Centralni izvršni organi u skupštinskom sistemu Švajcarske konfederacije i evropskih socijalističkih zemalja / Dimitrije Prodanović. 1982 (Požarevac : Prosveta). JANKOVEC. 20 cm Tiraž 300. 20 cm Tiraž 300. 1982 (Pančevo : “6 oktobar”). 1988] (Beograd : Nauka i društvo). TOPIĆ.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 317-340. Centar za pravna i politikološka istraživanja. 21 cm. 175. sa geogr. 174. 173. – 277 str. ŽIVOTIĆ. – (Biblioteka “Filozofske studije” . 12) Tiraž 1000. Lidija Kapitalizam. 1982 [i. PRODANOVIĆ. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. Bibliografija: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 177. – Beograd : Institut društvenih nauka. [1] presav. . – 340 str.

. sa slovenačkog preveo Milan Đorđević. Vojislav Stranački pluralizam ili monizam : društveni pokreti i politički sistem u Jugoslaviji : 1944-1949 / Vojislav Koštunica. 20 cm. Summary. knj.oktobar”). . – (Filozofija i društvo . Vladimir Struktura i pokret / Vladimir Arzenšek . Centar za filozofiju i društvenu teoriju. KOŠTUNICA. Mladen Ugovor o franšizingu / Mladen Draškić. Literatura: str. Vesna Docnja prodavca sa predajom stvari / Vesna Klajn-Tatić. – Beograd : Institut društvenih nauka : Centar za pravna i politikološka istraživanja. 180. – Beograd : Institut društvenih nauka. 179. – 185 str. – Bibliografija: str. – Predgovor : str. KLAJN-Tatić. 21 cm.173-174. 182. . – 149 str. 183185 1984 181. 5. – Literatura: str. 20 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. 24 cm. – 174 str. 1983. 145-149. 43 . 1984. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. knj. – 223 str. ARZENŠEK. 1983 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). Kosta Čavoški. 1984 (Beograd : “Filip Višnjić”). Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – Beograd : Institut društvenih nauka. GLIGOROV. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. DRAŠKIĆ. – [1. . . Centar za pravna i politikološka istraživanja. Vladimir Gledišta i sporovi o industrijalizaciji u socijalizmu / Vladimir Gligorov. 21 cm. – (»Filozofija i društvo« . – Beograd : Univerzitet : Institut društvenih nauka. 1983 (Pančevo : “6.].Monografije 1983 178. 3) Bibliografija: str. Tiraž 1000. 4) Tiraž 1500.215-223. izd. – 141 str.

Ljiljana Pravna zaštita “Know-How”-a / Ljiljana Krulj. JANIĆIJEVIĆ. (Broš. MIHAILOVIĆ. – 91 str. Srećko Javne tribine u Beogradu : rezultati istraživanja / Srećko Mihailović. 1984 (Beograd : “Prosveta”). . 1986. .) 186. MIHAILOVIĆ. 187. – 293 str. 44 . 21 cm. 1986 185. 1986 (Požarevac : Prosveta). – Beograd : Zavod za organizaciju poslovanja i obrazovanje kadrova : Institut društvenih nauka. KRULJ.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1984. 24 cm Autorova slika. Centar za sociološka istraživanja. . 24 cm Tiraž 1000 . . . 184. 183. 21 cm Literatura: str. Centar za pravna i politikološka istraživanja. – 101 str. – 360 str. Milosav Stvaralačka inteligencija međuratne Jugoslavije / Milosav Janićijević. Centar za ekonomska istraživanja. ANDRIJAŠEVIĆ. – (Edicija Istraživanja) Tiraž 1000. Jovan Ekonomija nauke i obrazovanja / Jovan Andrijašević. 118-120. Srećko Beograđani o sportu i olimpijadi. 1986. 20 cm. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Beograd : Institut društvenihh nauka. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka : Marksistički centar organizacije SK u Beogradu (Beograd : GRO “Kultura). – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka Univerziteta. – 120 str.

br. RADIŠIĆ. GAMS. . – Beograd : Institut društvenih nauka : Centar za pravna i politikološka istaživanja. DRAŠKIĆ.o. 24 cm Tiraž 800. – Beograd : Institut društvenih nauka. izd. knj. – (1. 138-141. – 141 str. 1987 (Požarevac : Prosveta). GOLUBOVIĆ. – [1. Jakov Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika / Jakov Radišić. – 386 str. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. 6) Tiraž 500. ISBN 86-7145-047-3 191. 22 cm P Sociologija. 20 cm. . – 296 str. 378-384. . 1986. 1987 190. – Beograd : Institut društvenih nauka.]. – (Filozofija i društvo . 20 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1987. Mladen Međunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i uporednom pravu / Mladen Draškić. 21 cm . . OKLOBDŽIJA. Andrija Svojina / Andrija Gams. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. . 1986 (Beograd : “Filip Višnjić”).: 45 . knj. – Summary. izd. 1987. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. godina XXIX. – Bibliografija: str. – 445 str. 7) 192. 1987. – Beograd : Eksportpres [etc] : Institut društvenih nauka. 491-506 . – Bibliografija: str.Monografije 188. 287-296.4. – str. Zagorka Mogućnost za reforme u socijalističkim državama / Zagorka Golubović.). 189. Centar za pravna i politikološka istraživanja. Koriščena i navedena literatura: str. Mirjana Revolucija između slobode i diktature / Mirjana Oklobdžija. – (Filozofija i društvo .

PANTIĆ. MIHAILOVIĆ. – Bibliografija: str.o. 20 cm Bibliografija: str.171179. – 71 str.o. KUZMANOVIĆ.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Centar za filozofiju i društvenu teoriju.: stituta društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 179 str. – Summary. 197. 1988. [106]. Gradimir Zajić. KOŠTUNICA. GOLUBOVIĆ. Zagorka Preispitivanje Marxove ideje socijalizma u svetlosti modernog shvatanja subjektivnosti / Zagorka Golubović. – Beograd : Istraživačkoizdavački centar SSO Srbije : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. 1988 (Novi Sad : Talija). 1987. 193. – Registar. 20 cm P Filozofija i društvo : zbornik radova / Centar za filozofiju i društvenu teoriju In. 24 cm 1988 196. 45-67 . Klasična i svetovna religioznost : socijalno-psihološko istraživanje stanovništva beogradskog regiona / Dragomir J. 20 cm P Zbornik radova Filozofija i društvo . 24 cm Tiraž 500. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. svesti i aktivizmu omladine / Srećko Mihailović. – str. : tabele . ISBN 86-7093-036-6 46 . Srećko Pregled najznačajnijih rezultata istraživanja o društveno-ekonomskom položaju. . . 1987. – 105 str. 209-225 .: 195. – Beograd : Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije : Centar za politološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1987. Classical and secular religiousity. 1987 194. Vojislav Načelo jednoglasnosti i jugoslovenski federalizam / Vojislav Koštunica. Bora Mladi i nezaposlenost : društvene posledice nezaposlenosti / Bora Kuzmanović. – str. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. Dragomir J. Srećko Mihailović.Pantić.

Monografije

198.
STOJANOVIĆ, Svetozar Od marksizma do etatizma sa ljudskim licem / Svetozar Stojanović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za filozofiju i društvenu teoriju, 1988. – 197 str. ; 20 cm

1989 199.
TANIĆ, Živan Beogradska predgrađa i prigradska naselja : sociološka studija / Živan Tanić. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za sociološka istraživanja, 1989 (Beograd : Multiprint). – 237 str. ; 21 cm Tiraž 600. – Bibliografija: str. 235-236.

1990 200.
ARANĐELOVIĆ, Svetislav T. Ugovor o uskladištenju / Svetislav T. Aranđelović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za pravna i politikološka istraživanja : Privredno pravni priručnik, 1990 (Beograd : Kosmos). – 92 str. ; 24 cm. Tiraž 3000. – Bibliografija: str. 91-92

201.
MAKSIMOVIĆ, Ivan Socijalizam između utopije i stvarnosti : (prilozi kritici i reformi društvene svojine) / Ivan Maksimović. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, 1990 (Beograd : SZR S. Todorov). – 321 str.; 23 cm Tiraž 500. – Summary ISBN 86-7093-038-2

202.
PANTIĆ, Dragomir J. Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji / Dragomir J. Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje, 1990 ([Beograd] : Institut društvenih nauka). – 117 str. ; 21 cm Abouth the Author: str. [121]. – Bibliografija: str. 97-104. – [Summary] / translated by R. Požar. – Registar. ISBN 86-7093-038-2

47

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

203.
POPOV, Nebojša Sukobi : društveni sukobi - izazov sociologiji / Nebojša Popov. – [2.izd.]. – Beograd : [Centar za filozofiju i društvenu teoriju, Institut društvenih nauka, Univerzitet u Beogradu], 1990. – 272 str. ; 24 cm

1991 204.
IMŠIROVIĆ, Jelka Od staljinizma do samoupravnog nacionalizma : prilog kritici socijalizma u kongresnim dokumentima KPJ/SKJ - od V-XI kongresa / Jelka Imširović. – [1. izd.]. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za filozofiju i društvenu teoriju, 1991 ([Beograd] : Štamparija Instituta društvenih nauka). – 256 str. ; 21 cm. – (Filozofija i društvo ; knj. 10) Tiraž 500. – Bibliografija na dnu svake strane

205.
KLAJN-Tatić, Vesna Garancija projektanta i graditelja za solidnost građevine i njihova imovinska odgovornost / Vesna Klajn-Tatić. – Beograd : Univerzitet, Institut društvenih nauka, Centar za pravna i politikološka istraživanja, 1991 (Beograd : Institut društvenih nauka). – VII, 320 str. ; 21 cm. Tiraž 300. – Bibliografija: str. 293-305. – Summary: The Guarantee of the Planner and of the Building Constructor for the Solidity of the Building and Their Civil Responsability ISBN 86-7093-043-9

206.
RADIŠIĆ, Jakov Predugovorna odgovornost = (Culpa in contrahendo) : uporedna pravna studija / Jakov Radišić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1991. – 159 str. ; 20 cm Bibliografija: str.150-159

1993 207.
GOATI, Vladimir Izborne borbe u Jugoslaviji : (1990-1992) / Vladimir Goati, Zoran Đ. Slavujević, Ognjen Pribićević. – Beograd : Radnička štampa : Institut društvenih nauka, 1993 (Beograd : Junior). – 194, [30] str. : graf. prikazi ; 21 cm. – (Biblioteka Povodi) Tiraž 500. – Bibliografija: str. 194. ISBN 86-83767-14-0 48

Monografije

208.
RAŠEVIĆ, Mirjana Ka razumevanju abortusa u Srbiji / Mirjana Rašević. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1993 (Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja). – 234 str. ; 24 cm Dokt. disert., Filoz. fak., Beograd, 1992. – Tiraž 200. – Beleške uz tekst. – Summary: Towards an Understanding of the Abortion in Serbia. – Bibliografija: str. 211234. – Summary. ISBN 86-7093-048-X

209.
SLAVUJEVIĆ, Zoran Đ. Biblijska koncepcija propagande / Zoran Đ. Slavujević. – Beograd : Radnička štampa : Institut društvenih nauka, 1993 (Beograd : Junior). – 114 str. ; 24 cm Tiraž 500. – Napomene: str. 101-114. – Summary. ISBN 86-7093-047-1

210.
VUKOTIĆ, Veselin Privatizacija i razvoj tržišne privrede / Veselin Vukotić. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1993. – 175 str. ; 24 cm Summary. – Bibliografija: str. 169-175 ISBN 86-7093-049-8

1994 211.
DŽUVEROVIĆ, Borisav Izborna upotreba medija : analiza televizijskih dnevnika Radio-televizije Srbije, Televizije Crne Gore i NTV Studija B u izbornom periodu novembar 1992. januar 1993 / Borisav Džuverović, Srećko Mihailović, Slobodan Vuković. – Beograd : Institut društvenih nauka : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 1994 (Beograd : IDN). – 105 str. : tabele ; 21 cm Tiraž 300. – Summary: Political Use of Media.

212.
PETROVIĆ, Mina Svakodnevni život u gradu i roditeljstvo / Mina Petrović. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka : Društvo demografa Jugoslavije, 1994 (Beograd : Centar za demografska istraživanja, Institut društvenih nauka). – 251, 16 str. ; 24 cm. Tiraž 100. – Bibliografija: str. 240-251. – Summary. ISBN 86-7093-053-6 49

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

213.
RAŠEVIĆ, Mirjana Fertilitet stanovništva SR Jugoslavije / Mirjana Rašević, Mina Petrović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1994. – 67 str. : graf. prikazi ; 29 cm. – (Demografske sveske ; 23) Bibliografija: str. 51-52. – Summary

1995 214.
DŽINIĆ, Firdus Etika / Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka Univerziteta : Veterinarski fakultet Univerziteta, 1995 (Beograd : Štamparija Instituta društvenih nauka). – 235 str. ; 21 cm Tiraž 300. ISBN 86-7093-058-7

215.
LUTOVAC, Zoran M. Manjine, KEBS i jugoslovenska kriza / Zoran M. Lutovac. – Beograd : Institut društvenih nauka : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1995 (Beograd : Institut društvenih nauka). – 215 str. ; 21 cm Tiraž 200. – Bibliografija: str. 199-211. ISBN 86-7093-065-X

216.
PETROVIĆ, Mina Tri pitanja populacione politike / Mina Petrović, Mirjana Rašević, Goran Penev. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka Univerziteta, 1995 (Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja). – 41 str. ; 26 cm. – (Demografske sveske ; br. 24) Tiraž 100. – Bibliografija uz svaki rad. – Summary.

217.
RADUŠKI, Nada Bibliografija radova objavljenih u časopisu “Stanovništvo” : (1963-1993) / Nada Raduški. – 2. dopunjeno izd. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1995 ([s. l. : s. n.]). – 61 str. ; 25 cm Tiraž 1000. – Registar. ISBN 86-7093-057-9 50

Monografije

1996 218.
PENEV, Goran Projekcije stanovništva Savezne Republike Jugoslavije : 1991-2021 / Goran Penev, Ljiljana Sekulić, Dragoljupka Cicović = Population projections of the Federal Republic of Yugoslavia : 1991-2021 / Goran Penev, Ljiljana Sekulić, Dragoljupka Cicović ; [prevod Vesna Mihailović ; grafički prikazi Ljiljana Stanojević i Milan Šormaz]. – Beograd = Belgrade : Savezni zavod za statistiku : Univerzitet : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1996 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). – 311 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm. Upor. na srp. i engl. jeziku. – Tiraž 600. – Predgovor ; Preface / Milovan Živković: str. 3-4. – Bibliografija: str. 311. ISBN 86-7479-030-5

219.
RAŠEVIĆ, Mirjana Iskustva populacione politike u svetu / Mirjana Rašević, Mina Petrović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, [1996] (Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja). – 170 str. ; 23 cm. Tiraž 500. – Bibliografija uz većinu poglavlja. – Case studies in population policy / translated by Gordana Đurđević. ISBN 86-7093-073-0

1997 220.
DŽINIĆ, Firdus Jedan nacrt unutrašnjeg uređenja jugoslovenskog društva / Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1997 (Beograd : Institut za društvene nauke). 52 str. ; 18 cm. – (Mala biblioteka Eseji i priručnici) “Ovaj rad je nastao u okviru realizacije projekta “Sociološka i politikološka osnova tranzicije u Centralnoj i Istočnoj Evropi” —> poleđina nasl. lista. – Tiraž 100.

221.
DŽINIĆ, Firdus Pravila demokratske procedure / priredio Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1997 (Beograd : Institut društvenih nauka). – 55 str. ; 18 cm. – (Mala biblioteka Eseji i priručnici) Tiraž 300. 51

: tabele . – Bibliografija: str. Centar za sociološka istraživanja. Centar za sociološka istraživanja. 169-174. – Summary. 222. 361-372 1998 224. – Registri.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Bibliografija: str. odbranjen na Fil. 1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Radnička štampa : Institut društvenih nauka. u Beogradu. AVRAMOVIĆ. DAVIDOVIĆ. Zoran Đ. disert. Dragoslav Pobeda nad inflacijom 1994. – Bibliografija: str. fak. – 182 str. SLAVUJEVIĆ. ISBN 86-7093-087-0 52 . 21 cm Tiraž 300. 23 cm Tiraž 500. / Dragoslav Avramović. 1997 (Beograd. – Summary: The Ancient Times Propaganda. – 226 str. 207209. Starovekovna propaganda : od Vavilonske kule do “Panem et circences!” / Zoran Đ. 24 cm Tiraž 1000. 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka). 21 cm Prema predgovoru ova knjiga je rukopis dokt. Zoran Tranzicija. restauracija i neototalitarizam / Zoran Vidojević. 1997 (Beograd : Barex). – Beograd : Institut društvenih nauka. ISBN 86-7093-088-9 1999 225. – 375 str. Slavujević. – Summary : Foreign workers’ children. VIDOJEVIĆ. – Registar. Institut društvenih nauka). . . – Tiraž 300. . Centar za ekonomska istraživanja. Milena Deca stranih radnika : druga generacija jugoslovenskih ekonomskih emigranata u zemljama Zapadne Evrope : sociološka analiza / Milena Davidović. ISBN 86-7093-063-3 223. – 153 str.

24 cm. 2000 229. – Beograd : S. 24 cm Tiraž 800. tabele . 1999 (Beograd : Srboštampa). 21 cm Tiraž 300. Miroslav Hroničan manjak bezbednosti : slučaj Jugoslavije / Miroslav Hadžić. – 268 str. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – 187 str. RAŠEVIĆ. SLAVUJEVIĆ. Zoran Spokoj i otpor : ogledi / Zoran Vidojević. HADŽIĆ. 21 cm Tiraž 300. 2001 (Beograd : Institut društvenih nauka). – 211 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. KOMŠIĆ. Zoran Đ. – (Nova . Tiraž 300. – Summary: Family planning as a life style. . . Dva ogleda o legitimitetu : javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije / Zoran Đ. Mašić : Institut društvenih nauka. Jovan Teorije o političkim sistemima : demokratija i autoritarizam / Jovan Komšić.Monografije 226. . 157) Slika autora. 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka. – Bibliografija: str. – Tiraž 500. ISBN 86-7093-090-0 228. ISBN 86-7093-085-4 2001 230. – 672 str. . – Beograd : Institut društvenih nauka. ISBN 86-7093-094-3 227. 2000 (Ruma : Proleter). 254-260. – 168 str. ISBN 86-83543-02-1 53 . – Summary. Centar za demografska istraživanja. VIDOJEVIĆ. 18 cm. – Bibliografija: str. Srećko Mihailović. 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Beograd : Centar za civilno-vojne odnose : Institut društvenih nauka. Slavujević. Mirjana Planiranje porodice kao stil života / Mirjana Rašević. 649-658. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Bibliografija uz svako poglavlje. – Summary. Centar za demografska istraživanja). – Napomene uz tekst. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje : Friedrich Ebert Stiftung. .

2002 (Beograd : Teos). – (Nova . MRŠEVIĆ. 18 cm. KOMŠIĆ. – Beograd : S. 21 cm Tiraž 300. ISBN 86-7598-014-0 2003 233. Slavujević.) 234.Ethical and Legal Problems.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Jovan Osnovne linije partijskih podela i mogući pravci političkog pregrupisavanja u Srbiji / Jovan Komšić. – Bibliografija: str. Centar za pravna istaživanja. 24 cm Tiraž 500. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 2002 (Beograd : AB Taš). Vesna Lekareva pomoć neizlečivo bolesnom pacijentu . – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 2002 231. zvezde : ogledi / Zoran Vidojević. . 265 str.) 232. 179189. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. Zoran Biće. – Belgrade : Institute of Social Sciences. 23 cm Tiraž. – Beograd : Institut društvenih nauka : Friedrich Ebert Stiftung. Dragomir Pantić. 2003. 161-163 ISBN 86-7093-101-X 54 . – Bibliografija: str. VIDOJEVIĆ. – 163 str. . Zoran Đ. . 247255. ISBN 86-7093-104-4 (Broš. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 200 str. smisao. – 189 str.etički i pravni problemi / Vesna Klajn-Tatić. – XI. KLAJN-Tatić. Zorica Standards and Mechanisms for gender equality in democratic countries / Zorica Mršević. – Summary: Physician’s Assistance to a Incurably Ill Patient . Mašić : Institut društvenih nauka : Viša škola za obrazovanje vaspitača. ISBN 86-7093-102-8 (broš. 191) Tiraž 500. : tabele . 2003 (Beograd : Libra).

VUKOVIĆ. ISBN 86-441-0516-7 2004 236. 21 cm Tiraž 300. In media res : efekti medija / Ljiljana J. – (Biblioteka Posebna izdanja / [“Filip Višnjić”. BAĆEVIĆ. – Bibliografija: str. : tabele .. 197-213. prikazi . – Beograd : “Filip Višnjić”: Institut društvenih nauka. moral i korupcija / Slobodan Vuković. 2005 (Beograd : “Filip Višnjić”). – Bibliografija: str. – (Biblioteka Posebna izdanja / “Filip Višnjić”) Tiraž 500. Slobodan Korupcija i vladavina prava / Slobodan Vuković. – Summary. 2005 (Beograd : “Filip Višnjić”). – Summary: Coruption and Rule of Law.) 2005 237. VUKOVIĆ. 401[418]. tabele .Monografije 235. ISBN 86-7363-431-8 238. 175-193. – Napomene i bibliografske reference uz tekst .) 55 . – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 23 cm Tiraž 500. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Beograd : Institut društvenih nauka : “Draganić”. Zoran Kuda vodi globalizacija / Zoran Vidojević. Beograd]) Tiraž 500. 24 cm. . 2004 (Beograd : Goragraf). – Bibliografija: str. – 218 str. Ljiljana J. 2003 (Beograd : Goragraf). – 205 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 21 cm. : graf. Slobodan Pravo. – 158 str. VIDOJEVIĆ. Baćević. – Napomene: str. – 417 str. 153158 ISBN 86-7363-441-5 (Broš. ISBN 86-7093-107-9 (Broš. – Beograd : “Filip Višnjić” : Institut društvenih nauka. 197202. – Bibliografija: str.

Aleksandar Mit. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Summary. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – 183 str. : ilustr. 156179. 24 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Bibliografija: str. 2006 (Zemun : Kuća štampe). Politics.) 242. ČIČKARIĆ. 24 cm. Vladimir Partijske borbe u Srbiji u postoktobarskom razdoblju / Vladimir Goati. – Beograd : Institut društvenih nauka. 24 cm Tiraž 300. 21 cm Tiraž 500. 2006 (Beograd : Publikum). ŠUKOVIĆ. graf.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Bibliografija: str. . – Summary : Myth. : graf. . – Bibliografija: 237-240. Danilo Tržište rada i ekonomske nejednakosti / Danilo Šuković. ISBN 86-7093-111-7 240. prikazi . prikazi. – (Biblioteka Posebna izdanja / [Institut društvenih nauka. ISBN 86-83767-14-0 (Broš. – 244 str. – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka : Rad. – Summary. politika. 2006 (Beograd : Grid Studio). Tiraž 1.195-207 ISBN 86-09-02946-8 (Rad) 241. .000. tabele . – Bibliografija: str. 2006 239. Beograd)] Tiraž 500. – 207 str. – Registri. – 275 str. GOATI. BOŠKOVIĆ. ISBN 86-7093-112-5 56 . Lilijana Društvene promene i generacijska politika / Lilijana Čičkarić. ideologija : ogledi iz komparativne antropologije / Aleksandar Bošković. 265-275. Ideology : essays in comparative anthropology. 2006 (Beograd : Gorograf).

– Summary: The Policy and Methods of Regional Development.izborni sistem kvota / Zorica Mršević . 24 cm. MRŠEVIĆ. – Bibliografija uz svako poglavlje. 24 cm Tiraž 300. – 180 str. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. ISBN 978-86-7093-114-5 57 . Snežana Srbija na putu prema Evropskoj uniji / Snežana Grk. – Beograd : Institut društvenih nauka : Čigoja štampa. Nada G. RADOVANOVIĆ. – Summaries.[i] Institut društvenih nauka. 24 cm Tiraž 300. ISBN 978-86-09-00947-1 (Rad) 245. 24 cm Tiraž 300. [prevodi Marija Krsmanović . 2007 (Beograd : Alfa tim print).Monografije 2007 242a GRK. 2007 (Beograd : Čigoja štampa).. 173179. – (Biblioteka Posebna izdanja / [Rad. 367379. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – 245 str. – Bibliografija: str. – 384 str. : tabele . godine / Nada G. Novaković. : graf. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. : tabele .do 1990. 237244 ISBN 978-86-7093-118-3 (IDN) 243. Marijana Vidas-Bubanja.. – Bibliografija: str. Veljko Politika i metodi regionalnog razvoja / Veljko Radovanović.]. [et al. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.) 244. 2007 (Beograd : Goragraf). Beograd]) Tiraž 400. Propadanje radničke klase : materijalni i društveni položaj radničke klase Jugoslavije od 1960. : tabele . – Beograd : Institut društvenih nauka. prikazi . – 285 str. – Beograd : Rad : Institut društvenih nauka. Zorica Ka demokratskom društvu . ISBN 978-86-7093-115-2 (Broš. – Beograd : Institut društvenih nauka. NOVAKOVIĆ. 2007 (Beograd : Čigoja štampa).

2007 (Beograd : Čigoja štampa). tabele . – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 167-174. 24 cm Deo teksta uporedo na srp. – Bibliografija: str. – Beleška o autoru: str. – Bibliografija: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. prikazi. 21 cm. Novi Sad]) Tiraž 500. jeziku. – (Edicija Pansofija / [Stylos. – Registar ISBN 978-86-7473-362-2 58 . 246. 181. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 187-195. i engl. Nada Nacionalne manjine u centralnoj Srbiji : etničke promene i demografski razvoj / Nada Raduški. Slobodan Kako su nas voleli : antisrpska propaganda i razbijanje Jugoslavije / Slobodan Vuković. – 232 str. Beograd : Institut društvenih nauka. – 181 str. : ilustr . ISBN 978-86-7093-116-9 246a. – Tiraž 300. Centar za demografska istraživanja. VUKOVIĆ. – Novi Sad : Stylos . 2007 (Beograd : Goragraf).Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. : graf. RADUŠKI.

249. [VIII] str. . .a] (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). . – 20 str. 21 cm.. jeziku. – Beograd : [s. a] (Beograd : Service of the Federation of the Jurists’ Association of Yugoslavia). n.. a] (Beograd : Service de l’Union des Associations de Juristes de Yugoslavie). INSTITUTE of Social Sciences. Kor.]. – 53. – 20 str.PUBLIKACIJE SA VIŠESTRUKIM AUTORSTVOM. s. INSTITUT društvenih nauka = Institute of social sciences = Institut obšćestvenn’ih nauk = Institut des sciences sociales. i fran. n. [s. ZBORNICI. s..n. – 20 str.. – Beograd : [s. a] (Belgrad : Servis Sojuza ob’edinenij juristov Jugoslavii). – Tekst uporedo na srp.. – 20 str. – Beograd : [s. – Beograd : [s. . engl. INSTITUTE des Sciences Sociales. 250. 21 cm. STUDIJE Bez godine 247. n. 21 cm. . 21 cm. INSTITUT obščestvennyh nauk. INSTITUT društvenih nauka . – Beograd : Institut društvenih nauka. a] (Beograd : “Radiša Timotić”). 59 . 248. [s. 21 cm. s. 251. rus. nasl.

godine izdavanje zbornika radova pod nazivom “Istorija XX veka”. [Sadržaj]: Str. godine ovaj zbornik izlazi polugodišnje kao časopis (ISSN 0352-3160). Odeljenje za istorijske nauke. – Str. 327-357: O srpsko-crnogorskim pregovorima o savezu 1904-1905. l. – Beograd : Institut društvenih nauka. 235-284: Rad i zaključci Prve. n. U naredne dvadeset tri godine izašlo je petnaest brojeva zbornika. : s. Od 1983. XII 1918 . godine / Jovan Marjanović. ZAPISNICI sa sednica delegacije Kraljevine SHS na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919-1920. Hrvata i Slovenaca uoči stvaranja Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) 1. s tim što su organizacione promene u Institutu društvenih nauka dovele do promene naziva izdavača. 1960 ([s. godine sa Prvim naučnim područjem Instituta za izučavanje radničkog pokreta u Beogradu te je tako od desetog broja ili od 1969. Serija 3. * Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka u Beogradu pokrenulo je 1959. 28 cm. izdavač Institut za savremenu istoriju. 1959 ISTORIJA XX veka*. [2] presavijena lista .]). U ovoj bibliografiji obrađeno je devet brojeva zbornika čiji je izdavač Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. Rezjume. Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka integrisalo se početkom 1969. – Str. 360 Summary . Osnivač i prvi odgovorni urednik Zbornika bio je upravnik Odeljenja profesor dr Dragoslav Janković. Bogumil Hrabak. godine / Ljiljana Aleksić 252. 153-233: Prilozi istoriji sukoba narodnooslobodilačkog pokreta i četnika Draže Mihailovića u Srbiji 1941. – 427 str..20. – Str. Knj I : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković.IV 1919. god. 285-326: Jugoslovenska ideja in slovensko narodno vprašanje v slovenski publicistiki med slovenskimi vojnami v letih 1912-1913 / Dušan Biber. 1959. Druge i Treće konferencije KPJ : prema zapisnicima. rezolucijama i drugim materijalima sa ovih konferencija / Julijana Vrčinac. 7-152: Društveni i politički odnosi u Kraljevstvu Srba. / Dragoslav Janković. 1960 253. – Str. Građa / priredili Bogdan Krizman. 60 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

[Sadržaj]: Str. – Str. 251-307: Građanska opozicija i skupštinski izbori od 8. – Str. – Str. 345-386: Pitanje međunarodnog priznanja jugoslovenske države / Bogdan Krizman 257. [52] presavijena lista . 353-384: Pokušaj srpsko-ugarske saradnje i zajedničke akcije 1906. – Str. – Str. – Str. Knj II : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. – Beograd : Institut društvenih nauka. 277-343: Komiteti u jugoslovenskoj dobrovoljačkoj vojsci u Rusiji 1917. godine / Todor Stojkov. 1962. – Str. – Str. 1961. ISTORIJA XX veka. 311-351: Radnički pokret u Kruševcu 1903-1914 / Todor Stojkov. 366 [Sadržaj]: Str. UREĐENJE odnosa u preduzeću samoupravnim normama : ispitivanje stavova rukovodilaca / sredio Zoran Vidaković. 5-151: Prilog izučavanju političkih borbi u Crnoj Gori 1929-1937 / Tomica Nikčević. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. godine / Bogumil Hrabak. 1962 256.Publikacije sa višestrukim autorstvom 1961 254. novembra 1931. 309-366: Zagrebačke punktacije / Ljubo Boban 61 . godine / Ljiljana Aleksić. 160. 267-309: Bilećki koncentracioni logor / Slavoljub Cvetković. godine / Dimitrije Đorđević 255. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. 5-140: Pojava i razvitak četničkog pokreta u Hrvatskoj 1941-1942. – Str. – Str. Odeljenje za političke i pravne nauke. Odeljenje za istorijske nauke. Odeljenje za istorijske nauke. 386 Summary. 3-161: Sukob interesa Velike Britanije i Nemačke na Balkanu uoči drugog svetskog rata / Živko Avramovski. 141-249: Rad srpske vlade na zajmu 19041906. 153-275: Hrvati uoči aneksije Bosne i Hercegovine / Mirjana Gross. ISTORIJA XX veka. 163-224: Pomoć UNRE Jugoslaviji / Branko Petranović. 24 cm. Odeljenje za istorijske nauke. Knj IV : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. godine / Đuro Stanisavljević. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 225-266: O političkim previranjima na selu u Banovini Hrvatskoj / Ljubo Boban. ISTORIJA XX veka. 1961 (Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu). Knj III : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. 1962. – Str. – Str. 384 [Sadržaj]: Str.

– Str. 11-132: Problemi indukcije u klasnoj logici / Jovan Aranđelović. / [redakcija Andrija Krešić. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1963 (Beograd : “Kultura”). 24 cm Rezjume.. Tom 1 / [urednik Miloš Ilić]. prikazi . M. – Str. al. [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 277-317: Sporovi oko darvinizma u Sovjetskom Savezu / Bratislav Petrović 260.n. Résumé. [et. 396 Summary . – 542 str. Odeljenje za filozofiju. godine / Živko Avramovski. 137-224: Italijanska ekonomska penetracija u Albaniji 1925. [Sadržaj]: Str. 245-276: Poperov pokušaj razgraničenja nauke i metafizike / Staniša Novaković. 25 cm Bibliografija uz svako poglavlje. 5-136: Hrvatska zajednica : prilog proučavanju političkih stranaka u staroj Jugoslaviji / Hrvoje Matković. 24 cm 261. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. : graf. 263-313: Aktivnosti rimokatoličkog klera protiv sređivanja prilika u Jugoslaviji (mart 1945-septembar 1946) / Branko Petranović. 315-396: Organizacija jugoslovenskih nacionalista (ORJUNA) : prilog proučavanju nacionalističkih i terorističkih organizacija u staroj Jugoslaviji / Branislav Gligorijević 259. – 267 str. . 1963 258. Keinza / Aleksandar Kron.439-504: Kvalifikaciona struktura kao faktor integracije radničke klase Jugoslavije / Dragomir Drašković 62 . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. [Sadržaj]: Str.]. – Str. Knj V : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. SOCIJALNA struktura i pokretljivost radničke klase Jugoslavije. – Str.. : s. . 23-112: Radnička klasa Jugoslavije i globalno jugoslovensko društvo / Miloš Ilić. NAUKA i filozofija.115-434: Profesionalna struktura i profesionalna pokretljivost / Slobodan Bosnić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. ISTORIJA XX veka. – Beograd : Institut društvenih nauka. Odeljenje za istorijske nauke.]. godine / Dragoslav Janković. do 1939. – Str. 225-262: Ženevska konferencija o stvaranju jugoslovenske zajednice 1918. 1963. 1963 (Beograd : Kultura).l. Rezjume . – 313 str. – Str. 1. 133-244: Teorija verovatnoće i indukcije Dž. 1963 [s. RADNIČKO samoupravljanje : razvoj i problemi 1950-1960 : rezultati analize dokumenata / [radove za štampu redigovao i pripremio Živan Tanić].

godine / Slavoljub Cvetković. Bogdan Krizman. – Str. prikazi . – Str. Tom 1 obuhvata dokumente u periodu 1. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1964. 303-357: Oko Mačekovih pregovora s grofom Ćanom / Ljubo Boban 63 .Publikacije sa višestrukim autorstvom 262. GRAĐA o stvaranju jugoslovenske države : (1. – XL. X 1918. XII 1918).20. : s. [Tom 1]. 369817 . XII 1918. Tom 2 obuhvata dokumente u periodu 18. X . 28 cm. Knj VI : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. – Résumé. : s. Serija 3. 24 cm. Kriteriji za izradu šeme stalnih rejona / Miloš Macura. I . – Str. 265. 7-31: Šema stalnih rejona za demografska istraživanja. – Registri. 68-90: Stalni rejon u odnosu na socijalne demografske rejone / Dušan Breznik 1964 263. – Beograd : Institut društvenih nauka. ŠEMA stalnih rejona za demografska istraživanja. 69-212: Borba između crnogorskog dvora i srpske vlade oko obrazovanja crnogorske vojske i oko dobrovoljaca 1916-1918. – Str.]). . ISTORIJA XX veka. 1964 ([s. 5-68: Sindikalno-štrajkački pokret u Srbiji (1903-1910) / Vuk Vinaver. 213-244: Prilog pitanju osnivanja Saveza komunističke omladine Jugoslavije / Slavoljub Cvetković. GRAĐA o stvaranju jugoslovenske države : (1. 357 [Sadržaj]: Str. l. 264. godine / Todor Stojkov. [Sadržaj]: Str. – Str. 44-67: Testiranje šeme stalnih rejona / Milica Sentić. Serija 3. 1963 (Beograd :Vojno štamparsko preduzeće). 7-12.18. I . Odeljenje za istorijske nauke. 245-301: O stvaranju Bloka narodnog sporazuma : prilog izučavanju odnosa između građanskih opozicionih grupa u Jugoslaviji 1935-1937. – Beograd : Institut društvenih nauka. l.20. 28 cm. – Str.]). I . Odeljenje za istorijske nauke. – Beograd : Institut društvenih nauka. [Tom 2]. XII 1918). : graf. 1964 ([s.n. 3234: Opis i osnovne karakteristike šeme / Miroljub Rančić. – Str. n. – Str. Bogdan Krizman. Odeljenje za istorijske nauke. – Str. Građa / priredili Dragoslav Janković. 368 str.20. Građa / priredili Dragoslav Janković. Potrebe za stalnim rejonima. – 131 str. Predgovor / Miloš Macura: str.

Milan Matić. 255-309: O pravu svojine na zemlju. 1964 (Beograd : Biro za umnožavanje Instituta društvenih nauka). – Str. tabele . [et al. 167-191: Mišljenja građana o novom načinu izbora narodnih predstavnika / Dimitruje Prodanović. – 542 str.]. 268. 239. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Zoran Pandurović. 311-350: Stavovi o opštim načelima društvene raspodele / Milivoje Trklja. – Str. 193-223: Principi opredeljivanja izabranih predstavnika u skupštinskim telima / Radivoje Marinković. Résumé [Sadržaj]: Str... Gordana Kaćanski. Petar Gledić. 3) Bibliografija: str. : graf. – Str.].. 11-43: Javno mnenje o ostvarivanju Ustava SFRJ / Firdus Džinić. prikazi . sredstvima rada i stanovima / Milan Matić. : tabele . – Str. JAVNO mnenje o Prednacrtu novog ustava. JUGOSLOVENSKO javno mnenje o Savezu komunista i prestojećem kongresu / Ljiljana Baćević. 1964 (Beograd : Institut društvenih nauka). sv. 375-416: Zašto novi Ustav / Dragomir Drašković. [et al. prikazi. A. – Str. Sergije Pegan. 111-140: Shvatanje o pravu na rad u uslovima socijalističke demokratije / Radivoje Marinković. 7-33: Javno mnenje u savremenom društvu / Ljubomir Tadić. 417-459: Vidovi depolitizacije izvesnog broja građana i verifikacija opšte radne hipoteze / Darinka Kostić. [Sadržaj]: Str. 44-62: Spremnost za angažovanje u organima samoupravljanja i mišljenja o glavnim smetnjama potpunijem ostvarivanju samoupravljanja / Sergije Pegan. – Str. 353-374: O ulozi i odgovornosti društvenopolitičkih organizacija u Prednacrtu ustava / Sergije Pegan. Nađ Olga. – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje. Rezjume . 25 cm. – Str. – Str. – Str. JUGOSLOVENSKO javno mnenje o aktuelnim političkim i društvenim pitanjima / Ljiljana Baćević. sv. Ser. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . 1) Ostali autori: Firdus Džinić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Ser. – 239 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. : graf. Slavka Todorović. 141-165: O društvenoj odgovornosti pojedinaca i kolektivnih tela / Firdus Džinić.[Stane] Stanič. 67-83: Opšta obaveštenost građana o Prednacrtu ustava / S. – (Edicija Jugoslovensko javno mnjenje. 35-66: Metodološki pristup ispitivanju javnog mnenja građana o Prednacrtu novog ustava / Darinka Kostić. 85-108: Društvena angažovanost građana u rešavanju javnih poslova / Dragomir Drašković. – Str. – 89 str. 266. 225-253: Korisnost vremenskog ograničavanja vršenja javnih funkcija / Dimitrije Prodanović. – Str. 63-82: Šta se građanima najviše sviđa u jugoslovenskom društvu / Gordana 64 .. – Str. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . – Str. A. 461-487: Metodi prikupljanja statističkih informacija o javnom mnenju / Dušan Breznik 267. – Str. – Str. 25 cm Summary . – Beograd : Institut društvenih nauka. 1964 (Novi Sad : Budućnost). 25 cm.

– Str. / Miroslav Bratina 269. . 14-15: Predlog za održavanje naučnog skupa povodom stogodišnjice objavljivanja I toma Kapitala K. – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvanih nauka. Marksa / Zoran Pjanić. 121-131: Marks i savremena aksiologija / Arif Tanović. – Str. – Str. 439 str. 17-21. – Str. – Str. – Str. 178-182: Masleša u borbi za čistotu filozofije marksizma / Svetozar Ćulibrk. 90-93: Naučne osnove Marksove etike i njihov značaj danas / Jakim Sinadinovski. 5-8: O značaju naučnih skupova povodom Marksovih godišnjica / Najdan Pašić. – Str. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom Kaćanski . 102-107: Marksisitička koncepcija slobode / Svetozar Stojanović. Beograd. – Str. 224-239: Model izbora uzorka za ispitivanje jugoslovenskog javnog mnenja 1964. – Str. – Str. deo / naučni skup Marks i savremenost. – Str. 146-166: Projekcije o društvenom položaju pojedinih kategorija stanovništva i njihovim očekivanjima za budućnost / Ljiljana Baćević. – Str. 11-13: Predlog za održavanje naučnog skupa o dijalektici prirode / Mihailo Marković. 200-207: Jugoslovenski studenti o marksizmu / Miroslav Janićijević. 231-239: Marksov prilog nauci o stanovništvu / Miloš Macura. god. čoveka i sveta / Dušan Nedeljković. NAUČNI skup Marks i savremenost (1 .Aranđelovac. 83-108: Mišljenja o odnosima između nacija u našoj zemlji / Sergije Pegan. 1. 24 cm Registar autora saopštenja i učesnika u diskusiji: str. 74-79: Marks kao filozof / Gajo Petrović. – Str. – Str. 1964 (Beograd : Kultura). 203-223: Stepen obaveštenosti građana o nekim aktuelnim problemima našeg društvenog života / Sergije Pegan. – Str. 216-221: Marksovo shvatanje društva kao društvene zajednice / Radomir Lukić. 9-11: Predlog za održavanje drugog dela Prvog naučnog skupa Marks i savremenost / Radoslav Ratković. – Str. – Str. 92-202: Uticaj pojedinih kanala informisanja na obaveštavanje građana o događajima u zemlji i inostranstvu / Firdus Džinić. 437-439. – XVIII.) [Sadržaj]: Str. 44-51: Marksova dijalektika i humanizam danas / Mihailo Marković. – Str. Matić. 1963 . (Broš. 109-145: Neki aspekti aktuelnog stanja religijskog fenomena u našem društvu / Ljiljana Baćević. 27-35: Dijalektička teorija slobode i savremeno oslobađanje čoveka / Dragutin Leković. – Str. 167-191: Javno mnenje i kažnjavanje za krivična dela / Milan A. – Str. 16-18: Predlog za održavanje naučnog skupa marksizam i marksologija / Ljubomir Tadić. 18-20: Predlog o organizaciji i radu naučnih skupova Marks i savremenost / Pero Damjanović. decembra 1963. Aranđelovac) Prvi naučni skup Marks i savremenost : povodom 145-godišnjice rođenja i 80-godišnjice smrti Karla Marksa. 241-250: Marksovo shvatanje društvenih klasa / Miroslav Pe65 . – Str. 193-198: Marks i savremena kriminologija / Besim Ibrahimović. – Str. Milica Sentić. – Str. – Str. – Str. utvare i današnji preobražaj našeg društva. – Str. – Str. 154-160: Humanistička problematika u marksizmu i savremenoj zapadnoevropskoj filozofiji / Miladin Životić. Beograd .114-120: Dva modela dijalektičkog mišljenja u Kapitalu Karla Marksa / Bogdan Šešić. 64-73: Marksova dijalektička nauka. 174-178: Marksov Kapital i neki filozofsko-metodološki problemi / Gligorije Zaječaranović.

293-303: Marksov uticaj na savremenu ekonomsku nauku / Ivan Maksimović. – Str. NAUČNI skup Marks i savremenost (1 . 56-67: Politika i društvene nauke / Radoslav Ratković. – Str. – Str. 360-369: Lenjinsko shvatanje miroljubive koegzistencije / Milan Bulajić. – Str. 307-311: Uticaj i kritika Marksovog učenja u posleratnoj anglosaksonskoj ekonomskoj literaturi / Zoran Pjanić. – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvenih nauka. 359-369: Marks o društvenom samoupravljanju / Pero Damnjanović. 322-331: Uticaj komune na proces integracije u privredi / Radivoje Marinković. – Str. 252-263: O osnovnim vidovima dijalektike konstituisanja besklasnog komunističkog društva / Dragutin Leković. – Str. Novi Sad. 68-79: Humanistička funkcija političke nauke / Adolf Bibič. – Str. – Str. . – Str. – Str. 103-106: Prilog diskusiji o demokratskom centralizmu / Mirjana Janković. 302-311: Društveno samoupravljanje i planiranje / Jakov Sirotković. – Str. 390-397: Odnos filozofije i politike kod Marksa / Ljubomir Tadić 270. – Str. – Str. 2. – Str. – Str. 258-264: Karl Marks i neki problemi kapitalizma XX vijeka / Rudi Supek. 335-340: Marksovo shvatanje komunizma i savremena društvena praksa / Mirko Perović. – Str. – Str. 351-359: Italijanski marksisti o “italijanskom putu u socijalizam” / Anton Žun. – Str. 312-321: Samoupravljanje. 24 cm (Broš. 381-385: Savremenost Marksovog shvatanja komunizma / Jovan Đorđević. 107-116: Jedinstvo stavova i borba mišljenja u okviru jednog revolucionarnog pokreta / Slavko Miloslavlevski. 264-275: Neke protivrječnosti našeg razvitka i problematika njihovog rješavanja / Oleg Mandić. – Str. 16-25: Aktuelni problemi teorije komunističke partije / Ljubomir Tadić. – Str. 1-5. 1964 (Beograd : Kultura). 647 str. deo / Naučni skup Marks i savremenost. Novi Sad) Prvi naučni skup Marks i savremenost : povodom 145-godišnjice rođenja i 80-godišnjice smrti Karla Marksa.) [Sadržaj]: Str. juna 1964. centralizam i planiranje / Branko Horvat. 276-282: Ekonomska uslovljenost slobode i nužnosti u socijalizmu / Radivoj Davidović. – Str. – Str. – Str. 1964 . 80-87: Društveni osnovi stranačkih sistema / Radomir Lukić. – XVII. – Str. – Str. 241-251: Društveno usmeravanje i samoupravljanje / Mihailo Marković. 7-15: Problemi avangarde u savremenom razvoju socijalizma / Vojan Rus. 26-37: Socijalistička demokratija i SKJ / Svetozar Stojanović. 341-347: Marksova koncepcija taktike permanentne revolucije / Marjan Britovšek. čujlić. – Str. 295-301: Istorijsko istraživanje savremenog jugoslovenskog društva / Branko Petranović. 341-350: Samoupravljanje i prerastanje društvenih protivrečnosti / Tine Hribar. 3848: Društveno-političke pretpostavke ustavnosti i zakonitosti / Najdan Pašić. – Str. – Str. – Str. 370-377: Problem jedinstva međunarodnog komunističkog pokreta i sovjetsko-kineski spor / Sonja Oreščanin. 328-334: Marksova teorija reprodukcije i društveno planiranje / Jakov Sirotković.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 283-294: Nauka i ideologija / Ivan Maksimović. – Str. – Str. 49-55: Socijalistička demokratija i savremena politička nauka / Stevan Gaber. – Str. 91-102: Prilog problematici teorije partije / Besim Ibrahimović. 47166 . – Str.

– Beograd : Institut društvenih nauka.. 535-546: O interpolaciji osnovnih socioloških kategorija od strane klasika marksizma i naše današnje opšte sociologije / Slavko Podmenik.. – Str. – Str. 163-208: Persova koncepcija značenja “Intelektualnih pojmova” / Radoslav Konstantinović. al. 407-451: Socijalšovinistička grupacija u Bosni i Hercegovini : Zvonaši (1919-1921) / Toma Milenković. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 2. 480-487: Socijalizam i alijenacija / Predrag Vranicki.Publikacije sa višestrukim autorstvom 479: Neka zapažanja u tretiranju teorije otuđenja / Veljko Vlahović. ISTORIJA XX veka. 1964. 5-92: Pitanje sovjetsko-rumunskog pakta. 526-534: “Pretpovijest” i povijest čovječanstva / Ante Pažanin. – Str.]. 131-161: Logički problem indukcije u delu Žaka Nikoa / Dragoljub Mićunović. Odeljenje za istorijske nauke. spoljnopolitičku orijentaciju / Živko Avramovski. – Str. 453-492: Pojava individualnog terora kod mladih jugoslovenskih komunista 1921. 267-269. – Str: 501-510: Etika i politika / Miladin Životić. – Str. 1965. [et. 24 cm Bibliografija: str. – Str. godine / Bogumil Hrabak. 519-525: Šta je marksologija? / Davor Rodin. pad Tituleskua i posledice za Rumunsku. decembra 1919) / Bogdan Krizman. 257-343: Jadransko pitanje na pariškoj mirovnoj konferenciji (od 28. 491 [Sadržaj]: Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 93-186: Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1919-1929 : pitanje priznanja SSSR i uspostavljanja jugoslovensko-sovjetskih diplomatskih odnosa / Vuk Vinaver. Knj VII : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. 488-500: Dijalektika i politika / Dragutin Leković. – 269 str. – Str. 345-406: O pitanju ulaska predstavnika HRSS u Davidovićevu vladu 1924. – Str. juna 1919 – 9. [Sadržaj]: Str. / [redakcija Andrija Krešić. – Str. 9-130: Nastanak klasične teorije verovatnoće / Branko Pavlović. 547-553: Socijalistička politika i dezalijenacija čoveka / Boris Ziherl 271. 187-256: Delatnost članova udruženja “Ujedinjenje ili smrt” u Rusiji 1915-1919. – Str. Odeljenje za filozofiju. NAUKA i filozofija. i o krizi i padu te vlade / Branislav Gligorijević. 511-516: Ciljevi i sredstva / Arif Tanović. 209-265: Problem umetničkog simbolizma u delu Suzane K. godine / Slavoljub Cvetković 67 . Langer / Milan Damnjanović 1965 272. .

– Str.. 49-61: Šta se građanima najviše. – Str. A. – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje. 97-109: Mišljenja o glavnim uzrocima pojava šovinizma i nacionalizma / Ljiljana Baćević. – Str. 77-96: Javno mnenje o aktuelnim društvenim problemima / Gordana Kaćanski.]. sv. 21-32: Kako građani shvataju glavne ciljeve privredne reforme. A. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . : graf. 239. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . – (Edicija Jugoslovensko javno mnjenje. 37-42: Javno mnenje i kažnjavanje za kršenje propisa o novim privrednim merama / Milan Matić. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . 1965 (Beograd : Biro za umnožavanje Instituta društvenih nauka). – Str. 274. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. Uticaj reforme na veće kupovine koje su građani planirali / Gordana Kaćanski. Ser. 24 cm. 65-76: Problem razoružanja i javno mnenje / Zoran Pandurović. 1965. – Str. 13-20: Obaveštenost građana o reformi i lična procena stepena obaveštenosti /Sergije Pegan.. JUGOSLOVENSKO javno mnenje i VIII Kongres SKJ / odgovorni urednik Firdus Džinić. – Str. 4). A. JUGOSLOVENSKO javno mnenje o aktuelnim političkim i društvenim pitanjima 1965 / Ljiljana Baćević . 50-64: Mišljenja o uticaju nesvrstanih zemalja na očuvanje mira u svetu / Bratislav Valčić. – Str. – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje. 43-48: Mišljenje o ulozi zborova birača u sprovođenju reforme / Bratislav Valčić. 7) [Sadržaj]: Str. 273.9-39: Opšte interesovanje za politička pitanja / Toma Đorđević.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. tabele . – Str. 6) Bibliografija: str. – Str. prikazi. Opšta ocena privredne reforme od strane javnog mnenja / Toma Đorđević. – Beograd : Institut društvenih nauka. Raširenost verovanja o doslednom ostvarivanju reforme i mišljenja o faktorima koji to mogu sprečiti / Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka. [et al. 25 cm. Ser. 110-163: Projektivno pitanje o prestižu pojedinih zanimanja. 33-36: Mišljenja o tome ko treba da snosi najveću odgovornost za dosledno sprovođenje privredne reforme / Bratislav Valčić. Stavovi prema odlasku na rad u inostranstvo / Zoran Pandurović. 65-76: Očekivanja građana u pogledu životnog standarda u sledećoj godini. – 180 str. – 102 str. sv. 90-98: Stavovi o opravdanosti uvođenja ekonomskih stanarina / Zoran Pandurović. sv. a šta najmanje sviđa u privrednoj reformi.].. [Sadržaj]: Str. 1965 (Beograd : “Slobodan Jović”). – Str. – 176 str. Javno mnenje o željama za poboljšanje vaspitanja dece u školama / Gordana Kaćanski 275. 40-49: Javno mnenje o aktuelnim spoljnopolitičkim pitanjima 1965 / Firdus Džinić. – Str. Ser. – Str.. 77-89: Lične procene porasta troškova života. JUGOSLOVENSKO javno mnenje o privrednoj reformi : 1965 / Mijat Damjanović . – 68 . : tabele . [et al. – Str.

Anton Vratuša. Motivisanost za korišćenje sredstava masovnog komuniciranja. 226-243: Model izbora uzorka / Miroslav Bratina 1966 277. slušaoci. – 232 str. 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). 117-141: Nove privredne mere i nerentabilna preduzeća. Rezjume: Massovne komunikacii v Jugoslavii. 24 cm 69 . 159-177: Opšte ocene uticaja reforme na položaj sela. 145-155: Promene u strukturi potrošnje domaćinstava koje su nastupile zbog poskupljenja.. Uticaj novih privrednih mera na kooperaciju / Petar Gledić 276. gledaoci / Ljiljana Baćević. MASOVNO komuniciranje u Jugoslaviji : čitaoci.]. . 94-162: Kvalitet dodira korisnika sa pojedinim sredstvima masovnog komuniciranja. – Str: 163-175: Kritičke primedbe korisnika sredstava masovnog komuniciranja / Radmila Mikašinović. 1965. – Beograd : Institut društvenih nauka. . Jelena Danojlić. 2) Summary: Mass Communacation in Yugoslavia. – Str. 103-114: Građani o revalorizaciji ličnih primanja i porastu troškova života posle sprovođenja privredne reforme. 176-219: Indeks korišćenja sredstava masovnog komuniciranja. Jelena Danojlić. – Str. Problem zaštite potrošača od neopravdano visokih cena / Mijat Damjanović. Mišljenja o postojanju i vidovima unutrašnjih rezervi u radnim organizacijama / Milan Matić. Efikasnost sredstava masovnog komuniciranja / Ljiljana Baćević. Agrominimum kao oblik intenzifikacije poljoprivredne proizvodnje. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Edicija Jugoslovensko javno mnjenje. GODIŠNJAK 1965 / redakcijski odbor Dušan Breznik. – Str. – Str. Dragan Stojiljković. – Str. [Sadržaj]: Str. Preferiranje pojedinih sredstava masovnog komuniciranja / / Jelena Danojlić. 19-93: Izloženost delovanju pojedinih sredstava masovnog komuniciranja / Ljiljana Baćević. 99-102: Ocena zavisnosti ličnog dohotka od ličnog zalaganja i uspeha u radu / Gordana Kaćanski.[et al.Publikacije sa višestrukim autorstvom Str.. Serija MK Masovno komuniciranje kao faktor javnog mnjenja . Ocene o položaju sopstvene radne organizacije posle donošenja novih privrednih mera. 25 cm. – 280 str. – Str. – Str. 13-18: Osnovni podaci o istraživanju / Ljiljana Baćević. Javno mnenje o kriterijumima revalorizacije / Zoran Pandurović. – Str. 220-225: Opšti zaključci / Ljiljana Baćević. – Str. 9-12: Masovno komuniciranje kao faktor formiranja i istraživanja javnog mnenja / Firdus Džinić. Centar za istraživanje javnog mnjenja : Jugoslovenski institut za novinarstvo.

7-122: Društveno-politički i ideološki stavovi jugoslovenskih studenata / Milosav Janićijević. 1966. 271-359: Aprilski pregovori o jadranskom pitanju na konferenciji mira 1919. 213-229: Odgovornost za štetu prouzrokovanu od maloletnika / Stevan Jakšić.. [Sadržaj]: Str. u društvu i slobodnom vremenu / Jugoslav Stanković 70 . Toroman. 31-57: Osnov odgovornosti za prouzrokovanu štetu / Dimitar Machiedo. 165269: Politička previranja u Demokratskoj stranci na pitanju taktike prema Hrvatskom bloku u drugoj polovini 1922 / Branislav Gligorijević. – Str. – Str. – Str. ISTORIJA XX veka. 5-71: O padu Stojadinovićeve vlade / Dušan Biber. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 361-420: Makedonsko pitanje o odnosima Antantinih saveznika u toku 1918. 420 Summary . 311-376: Studenti na radu. Odeljenje za istorijske nauke. 131-236: Stavovi i ocene studenata o nekim drušvenim vrednostima / Manojlo Broćić. 24 cm [Sadržaj]: Str. – Str. 1966. 193-211: Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu u vezi sa vršenjem rada / Marija M. – Str. 139-159: Odgovornost i osiguranje / Ivica Jankovec.. – Str. 247-306: Religija u ličnom i društvenom životu studenata / Manojlo Gluščević. 13-29: Osnov odgovornosti u građanskom pravu / Dragoljub Stojanović. godine : sa osvrtom kako su oni pripremljeni / Andrej Mitrović. – Str. – Str. 344 . – Str. GRAĐANSKA odgovornost : referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. 231-246: Odgovornost za štetu koju prouzrokuju maloletnici / Svetislav T. februara 1966. 278. Rezjume . i 12. godine / Ivan Katardžiev 280.]. 59-92: Ugovorna i vanugovorna (deliktna) odgovornost / Vrleta Krulj. – Beograd : Institut društvenih nauka. Knj VIII : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. 1966. Aranđelović 279. [Sadržaj]: Str. Aranđelović. – Str. 161192: Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu u vezi sa vršenjem rada / Asen Grupče. – Str. JUGOSLOVENSKI studenti i socijalizam / Milosav Janićijević. Centar za istraživanje društvenih odnosa. – Str. – Str. 73-164: Englesko i italijansko “zaokruživanje Jugoslavije” 1926-1928 / Vuk Vinaver. godine u Beogradu / redakcija Svetislav T. Résumé. 93-124: Str. – Str. [et al.

Zagreb. 156-159: O zakonima održanja u fizici / Zvonko Marić. – Str. 361-368: Da li se može sumnjati u dijalektiku prirode / Jonče Josifovski. – Str. 284-293: O pojmu biloškog progresa / Bratislav Petrović. – Str. 332-339: Problem celine i dela u biologiji / Maksim Todorović. 384-396: Dijalektika prirode i dijalektika ljudske prakse (prilog istraživanju posebnih dijalektičkih struktura i tipova dijalektike) / Dragutin Leković. 95-102: Uloga matematike u razvoju naučne i praktične misli / Ignacije Smolec. 241-260: O nivoima i stepenu integracije u živim sistemima.čovjek i djelo / Predrag Vranicki. – Str. – Str. – Str. 294-300: O Engelsovom shvatanju kretanja i ravnoteže u živom sistemu / Vojislav M. 406-417: Uslovljavanje. NAUČNI skup Marks i savremenost (2 . – Str. 369-376: Zakon (i princip) jedinstva i borbe suprotnosti i protivurečnosti i logički princip neprotivurečnosti (teze za simpozijum Dijalektika prirode) / Svetlana Knjazev. Bratislav Petrović. 28-35: Engelsovo tumačenje zakona prirodnog odabiranja kao principa dijalektike prirode / Zvonimir Damjanović. – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvanih nauka. – Str. – Str. 636 str. 160-179: Aksiomatska metoda u fizici / Đorđe Mušicki. 354-360: Dijalektika i dinamički modeli / Branko Horvat. decembra 1965. – Str. Zagreb . 186-194:O pojmu materije / Andrija Stojković.Opatija. 377-383: Dijalektika kao metafizika / Aleksandar Kron. – Str. uzročnost i 71 . 261-267: Kauzalnost i finalnost u biocenološkim istraživanjima / Ivo Matoničkin. Bujičić. 3-27: Fridrih Engels . 268-271: Ireverzibilna kretanja u embrionalnom razviću (morfogenetska kretanja) / Frederika Mikulić. – XXVI. – Str. 397-405: Odnos prirode i ljudskog društva / Oleg Mandić. 237-240: Lisenkizam i dijalektički materijalizam / Jovan Hadži. Vojislav Jovanović. 149-155: Savremena termodinamika i teorija “o toplotnoj smrti” vasione.Publikacije sa višestrukim autorstvom 281. 195-208: Problem aksiomatizacije fizike i dijalektika / Bogdan Šešić. 221-238: Postanak organske materije i života na zemlji / Drago Grdenić. – Str. – Str. . 272-283: Vrsta i njen postanak u svetlosti dijalektičkog materijalizma / Vojislav Mišić. – Str. Petrović. – Str. 66-74: Matematički modeli u prirodnim i društvenim naukama / Đuro Kurepa. 345-353: Teorija informacija u estetici / Milan Damjanović. – Str. 103117: Engelsov sud o Descartesovoj ulozi i razvitku matematike (sa posebnim osvrtom na razvitak matematike danas) / Ernest Stipanić. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 75-94: Dijalektika i matematika / Viktor Sedmak. 24 cm (Broš. – Str. 130-148: Engels i fizika / Dragiša Ivanović. – Str. – Str. 1965 . – Str. 39-47: Engelsovo shvatanje matematike i matematike danas / Vojin Dajović. – Str. – Str. – Str. 180-185: O prirodi mikročestice / Jordan Pop-Jordanov. Janković. – Str. 316-331: Organizacija i poredak u živim sistemima / Siniša Stanković. 301315: Marks i Engels i teorija organske evolucije / Pavle Radoman. 48-54: Engelsovo i savremeno shvatanje prostora / Milica Ilić-Dajović. 209-214: Dijalektika strukture materije / Veljko A. – Str. – Str. – Str. 215-220: Mimetizam i biološko objašnjenje ove pojave / Slobodan Glumac. Opatija) Drugi naučni skup Marks i savremenost / Naučni skup Marks i savremenost. 55-65: Modeli osnovnih pojmova Euklidove geometrije / Milutin Jorgović. O različitim aspektima teleološkog i kauzalnog shvatanja i prirode adaptacija i organizacije u živim sistemima / Milorad M. Zlatko Pavletić. –Str. 21-24. 1966 (Beograd : Kultura).) [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. – Str. 340-344: Tehnika kao komponenta prakse / Marija Brida.

Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . A. JUGOSLOVENSKO javno mnenje 1966. determinizam / Mihailo Marković. – Beograd : Institut društvenih nauka : Viša škola političkih nauka : Jugoslovensko udruženje za političke nauke. 71-112: Shvatanje o značaju i nekim vrednostima izbora u uslovima društvenog samoupravljanja / Milan Matić. . – Str. – 359 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). 24 cm Summary . – Str. Rezjume. – Str. – Str. sv. – Str. 169-197: Sastav izabranih skupština / Mijat Damjanović 1967 283. Centar za istraživanje javnog mnenja. – Str. – (Serija IZ. godine). 9-18: Šta je najznačajniji problem pred kojim se danas nalazi Jugoslavija / Bratislav Valčić. oktobra 1966. 97-115: Građani i Savez komunista / Bratislav Valčić. – Str. 417-423: Engelsova metoda obrade dijalektičkih zakonitosti u »dijalektici prirode« i njen značaj / Dušan Nedeljković. – 208 str. 116-120: Jugoslovensko javno mnenje o dva aktuelna problema mladih: o materijalnim mogućnostima za školovanje i o moguć72 . pogled napred / Ljubomir Stojić. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Résumé. 25 cm. [Sadržaj]: Str. – Str.. 1967 (Beograd). 11-32: Izbori i obaviještenost građana / Sergije Pegan. : tabele . 434-444: Mogućnosti dijalektičke metode / Branko Pavlović. – Str. 477-487: Dijalektika prirode i autentičnost dijalektike / Miladin Životić 282. 33-70: Izbori kao činilac i uslov dalje demokratizacije društveno-političkih odnosa / Olga Kozomara. 7. – Str. 471-476: Spor o dijalektici prirode / Gligorije Zaječaranović. – Str. 19-52: Javno mnenje o privrednoj reformi 1966 / Petar Gledić. 74-96: Životni standard : pogled unazad. – 220 str. 469-470: Marksovo shvatanje jedinstva humanizma i naturizma / Dušan Stošić. 53-73: Mišljenje građana o nekim aspektima unutrašnje raspodele u radnim organizacijama / Zoran Pandurović. Sistematska analiza izbora i izbornog sistema . – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka.. – Str. – Str.(et al. – Str.). i 8. 1967 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). IZBORNI sistem u uslovima samoupravljanja : (materijali Simpozijuma održanog u Beogradu 6. 8) [Sadržaj]: Str. 456-468: Opšta dijalektika kao most između prirodnih nauka i filozofije / Vojan Rus. 284. – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje. Ser. 24 cm. . 445-455: Marksovo i Engelsovo shvatanje prirode / Ante Pažanin. 424433: Mirovanje – univerzalni aspekt kretanja / Mihailo Nikolić. 1) Summary . 113-167: Politička participacija građana u izborima 1965 / Stojan Tomić. – Str. SKUPŠTINSKI izbori 1965 / Sergije Pegan.

– Str. socijalizam i robna privreda / Zoran Pjanić. Beograd. . – Str. – Str. 240-253: Proletarijat i socijalizam u Marksovom djelu i u današnjem svijetu / Andrija Krešić. 287-300: O diktaturi proletarijata / Jovan Đorđević. 3-27: Značaj Marksovog “Kapitala” za naučnu misao i revolucionarnu borbu radničke klase / Dragutin Leković. –. – Str. 127-154: Jugoslovensko javno mnenje i problemi razvoja kulture u SFRJ / Radomir Smiljanić. – Str. – Str. maja 1967. – Str. – Str. 209-220: U kojoj meri su Jugosloveni zainteresovani za događaje u svetu i kod nas? / Ljubomir Stojić 285. 121-126: Javno mnenje o politici kažnjavanja / Bratislav Valčić. 338-341: Uzajmna veza političke i ekonomske demokratije u borbi protiv vlasti monopola za socijalizam / Oiva Bjorbacka. Guzina. 155-186: Poznavanje broja stanovnika federacije i republika / Ljubomir Stojić. 24 cm (Broš. 1967 (Beograd : Kultura). – Str.234-239: Primena marksističke analize formiranja cena na jedan savremeni problem: objašnjenje evolucije uslova razmene između razvijenih i nerazvijenih zemalja / Henri Denis. – Str. – Str. 345-362: O borbi za socijalističku ideologiju / Mohamed Djundi. – Str.) [Sadržaj]: Str. 312-324: Društvena kontrola u socijalističkom društvu / Andras Hegedus. 22. – Str. TREĆI naučni skup Marks i savremenost / Naučni skup Marks i savremenost. 44-77: Marksova teorija radne vrednosti i dezintegracija političke ekonomije / Žarko Bulajić. – Str. – Str. – Str. – Str. 254-267: O subjektima borbe za socijalizam danas / Radomir Lukić. – Str. Str. – Str. do 25. 222-233: Problem zaposlenosti u “Marksovom” kapitalu / Hasan Hadžiomerović. – Str. – Str. – Str. 301-311: Od državnog totalitarizma do individualnog totaliteta / Rudi Supek. 187-200: Analitička metodologija “Kapitala” u prošlosti i sadašnjosti / Pierre Navilla.Publikacije sa višestrukim autorstvom nostima za napredovanje u društvu / Gordana Kaćanski. 365-382: Marks i politička ekonomija socijalizma / Ivan Maksimović. 187208: Koliko dece imati? / Ljubomir Stojić. 142-148: Širenje ideja “Kapitala” u Rumuniji i njihov uticaj na radnički pokret krajem XIX veka / Paraschiva Nischita. 125-141: Biblija radničke klase / Aleksandr Mališ. – Str. 342-344: Problem konkretnog programiranja u ekonomskoj politici finskih komunista / Timo Koste. 28-43: Marksova koncepcija opšte privredne ravnoteže i osnovnih privrednih proporcija / Radmila Stojanović. 151-186: “Kapital” i osnovne društveno-ekonomske promene u savremenom svetu / Vojin R. – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvanih nauka. 383-387: “Kapital” Karla Marksa kao politička ekonomija socijalizma / Radivoje Davidović. – Str. 268-286: Putevi i oblici socijalizma / Branko Pribičević. 400-413: O nužnosti robne proizvodnje u so73 . – XXVIII. – Str. – Str. 102-124: Problemi apstraktnog i konkretnog u svetlosti Marksovog “Kapitala” / Evaljd Vasiljevič Ilenkov. 201-221: Marks i savremeni tehnički progres / Nikola Čobeljić. Damian Hurezenu. – Str. 325-337: Zapadnoevropski komunistički pokret pred problemima demokratije i socijalizma / Zorica Priklmajer-Tomanović. – Str. 78-101: Marksova teorija izdržala probu vremena / Jozef Zawadzki. – Str. 676 str. 388-399: Marks.

– 141 str. – Str. 1968 (Novi Sad : Dnevnik). 451-458: Zakon vrednosti i primena privrednog računa u ekonomici NR Bugarske / Nikolaj Popov. DEMOGRAFSKA kretanja i projekcije u Jugoslaviji. – Str. . 414-425: Oblik delovanja zakona vrednosti u socijalističkoj privredi / Cveta Mlakar. – Str. 20 cm Bibliografija: str. samoupravljanje i raspodela prema radu / Jovan Stojanovski. 645-656: Svestrani razvitak ličnosti udruženog proizvođača i osnovna društvena podela rada / Vojin Hadžistević. cijalizmu i njenoj uslovljenosti / Trajko Konevski. 20 cm 287. – Str. 426-442: O ulozi zakona vrednosti i proporcionalnosti u efikasnom upravljanju socijalističkom privredom / Szabo Kalman. sela i mešovitih naselja i migracije u gradove / Milovan Radovanović. – Str. – Str. 553-574: Problem raspodele prema radu u uslovima robne proizvodnje / Zvonimir Tanko. 9-81: Izvori podataka i metodološka pitanja / Dušan Breznik. 585-601: Privredni ciklusi u kapitalizmu i socijalizmu / Zvonimir Baletić. 474-485: Marks i mehanizam delovanja socijalističke privrede / Kyn Oldrich. Centar za demografska istraživanja. – Str. – Str. – Str. 443-450: Marksova teorija o vrednosti rada i planiranje i rukovođenje socijalističkom privredom / Fred Oelssner. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”).zakonitost u ekonomskom sistemu socijalizma (radničkog samoupravljanja) / Ljubisav Marković. – Str. – Str. 575-586: Lični rad i privatna svojina sredstava za proizvodnju u socijalizmu / Ivan Lavrač. 93-113: Radno sposobno i aktivno stanovništvo (1961-1971) po rejonima II stupnja / Dušan Breznik 74 . DEMOGRAFSKI i ekonomski aspekti prostorne pokretljivosti stanovništva u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata. 459-473: Neki aspekti korišćenja marksističke teorije vrednosti u formiranju cene u socijalizmu / Jon Rahmut. – Str. – Str. 667-677: Problem čoveka u Marksovom “Kapitalu” i njegovo istraživanje u socijalističkom društvu / Marija Petrosjan 1968 286. 515-537: O procesu razrješavanja suprotnosti između društvene proizvodnje i oblika prisvajanja rezultata rada u socijalizmu / Jakov Sirotković. 82-92: Poreklo stanovništva gradova. 609-627: Marksov “Kapital” i proces preobražaja savremenog društva u socijalizam / Dragutin Leković. 657-666: Etički značaj Marksove kritike utilitarizma u “Kapitalu” i ranim spisima / Vuko Pavičević. – Str. 486-500: Preduzeće .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Beograd : Savezni biro za poslove zapošljavanja : Institut društvenih nauka. : tabele . – Beograd : Institut društvenih nauka. 538-552: Robna proizvodnja. 628-644: Otuđenje i samoupravljanje / Mihajlo Marković. – Str. – Str. – Str. 602-608: Fetišizam robe i socijalistička svest / Hahn Erich. – Str. – 59 str. – Str. – Str. 138-141 [Sadržaj]: Str.

293-336: O spoljno-političkoj aktivnosti vođstva Seljačko-demokratske koalicije uoči šestojanuarske diktature / Todor Stojkov. – Str. – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvenih nauka. – Str. do 25. SKUPŠTINSKI izbori 1967 / Milan Matić. Institut društvenih nauka.Publikacije sa višestrukim autorstvom 288. – Str. Translated by Ružica Požar. 2) [Sadržaj]: Str. 9-45: Skupštinski izbori 1967. 24 cm (Broš. – Beograd. Odeljenje za istorijske nauke. – Beograd : Institut društvenih nauka. 63-132: Pitanje jugoslovensko-bugarske granice na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. 59-63: Uslovi i oblici svesne borbe za socijalizam u savremenom svetu / Predrag Vranicki. 1968. . Centar za demografska istraživanja. 289. godine / Desanka Todorović. 1968 (Beograd : Kultura). godine / Atif Purivatra. – Str. Beograd. 24 cm. – Str. 245291: O pitanju normalizacije političkih odnosa Jugoslavije prema SSSR u godinama 1933-1937 / Ladislav Deak. 387-445: Formiranje Jugoslovenske muslimanske organizacije i njen razvoj do prevazilaženja krize početkom 1922. DEMOGRAPHIC movements and projections in Yugoslavia. Hrvata i Slovenaca 1917-1918 / Momčilo Zečević. 149-185: Rezultati izbora u 1967. 512 [Sadržaj]: Str. 1968. – Str. TREĆI naučni skup Marks i savremenost / Naučni skup Marks i savremenost. maja 1967. ISTORIJA XX veka. – Str. – Str. 266 str.. godini: načelo smenjivosti i promene u sastavu skupština / Mijat Damjanović 75 . 187-244: O neuspelom jugoslovensko-mađarskom zbliženju 1924-1926 / Vuk Vinaver.) [Sadržaj]: Str. – Str.. – (Serija IZ. godine / Bogumil Hrabak.(et al. – Str. – 60. 11-16: Značaj Marksovog “Kapitala” za naučnu misao i revolucionarnu borbu radničke klase / Radmila Stojanović. 111-120: Problemi robne privrede u socijalizmu / Ivan Maksimović 291. – Str. – Str. – 185 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 5-62: Nastanak i obrazovanje Jugoslovenske komunističke grupe RKP(b) u proleće 1918. – Str. 22. i dalja evolucija društveno-političkog sistema / Milan Matić. 47-75: Izbor i društveno-političke organizacije / Slavko Miloslavlevski. Sistematska analiza izbora i izbornog sistema . 1968 (Beograd : GP “Radiša Timotić”). godine / Živko Avramovski.). 337-385: Slovenska ljudska stranka pred stvaranje Kraljevine Srba. – Str. Centar za istraživanje javnog mnenja. str. – XX. Knj IX : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. 447-512: Urbanistički razvitak Beograda u periodu između dva svetska rata (1919-1941) / Draga Vuksanović-Anić 290. . 77-148: Učešće birača u izbornom procesu / Sergije Pegan. 133-186: O stavu jugoslovenske vlade prema devetojunskom prevratu u Bugarskoj 1928.

Centar za demografska istraživanja.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. SMRTNOST odojčadi u Jugoslaviji / Dragoljub Tasić. Centar za istraživanje javnog mnenja. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1970 (Beograd :“Sportska knjiga”). – 390 str. Migracije stanovništva po starosti / Miroslav Lalović. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 250-296: Migracije i naselja / Miroljub Rančić. – Str.. – Summary: The Yugoslav population migration . Neke posledice migracionih kretanja i razmišljanja o predlozima za njihovo rešenje / Dušan Breznik 76 . 24 cm Summary . 145-164: Socijalni sastav predstavničkih tijela / Sergije Pegan 293. 20-48: Obim i tempo migracionih kretanja stanovništva Jugoslavije / Milica Sentić. – Bibliografija: str. – Str. 9-57: Društveno-političke organizacije u skupštinskim izborima / Milan Matić. 1970 (Beograd : GP “Radiša Timotić”). – 285 str. Résumé: Les migrations de la population Yougoslave. – Str. – Str. Sistematska analiza izbora i izbornog sistema . 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Str. – Napomene uz tekst.. 59-120: Birač kao subjekt izbornog procesa / Mijat Damjanović.(et al.(et al. – 163 str.). 24 cm.. – Str. 121-143: Kandidovanje – područje najvećih mogućnosti dalje demokratizacije izbora u samoupravnom društvu / Miro Gošnik. 359362. 1970 292. 297-340: Faktori migracionih kretanja. – Str. 3) [Sadržaj]: Str. 65-95: Mortinatalitet i neonatalna smrtnost / Angelina Mojić. – Str. 236-250: Neki aspekti analize strukture doseljenog stanovništva po ekonomskim karakteristikama / Dušan Breznik. 21 cm Str. . Pravci migracionih struja i migracioni bilansi pojedinih područja / Ivanka Ginić. MIGRACIJE stanovništva Jugoslavije. [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. [Sadržaj]: Str. 221-229: Jedan pokušaj kvantitativne analize faktora koji utiču na smrtnost odojčadi / Dušan Breznik. Résumé. Miroslav Vučković 1971 294. 206-236: Migracije stanovništva po narodnosti / Ivanka Ginić.). . tabele . Centar za istraživanje javnog mnenja. – Str. – Str. : graf. SKUPŠTINSKI izbori 1969 / Milan Matić.188-206: Migracije školovanog stanovništva / Miroslav Rašević.. 231-244: Smrtnost odojčadi i razvijenost zdravstvene službe / Đorđe Jakovljević. – (Serija IZ. 5-6: Predgovor / Dušan Breznik. – Str. – Str. prikazi. 152-188: Migracije stanovništva po polu. 141-220: Socio-ekonomski i drugi faktori u smrtnosti odojčadi / Dragoljub Tasić. – Str. 95-104: Biometrijska analiza smrtnosti odojčadi / Dušan Breznik. 11-64: Smrtnost odojčadi u Jugoslaviji / Dragoljub Tasić. 105-140: Uzroci smrti odojčadi / Petar Dujanović. 49-150: Struktura stanovništva po rodnom kraju i migracije po merilu odstojanja. – Beograd : Institut društvenih nauka.

. vaspitanje. : tabele . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka.125-174: Kohortna analiza fertiliteta stanovništva Jugoslavije na osnovu podataka popisa stanovništva 1961. Centar za demografska istraživanja.. 343-385: Cena proizvodnje i savremeni kapitalizam / Vladan Jovašević 297.. (Broš.135-246: Raspodela vrednosti proizvodnje i akumulativnost u društvenoj privredi 1964-1968 / Vojan Konvalinka. – 390 str. Rezjume.11-124: Metodološke napomene. str. [29] presavijenih listova : tabele . 365-384. 175-259: Fertilitet ženskog stanovništva u seoskom i gradskom 77 .]. 20 cm Bibliografija: str. [25] str. god. – Beograd : Institut društvenih nauka. – XX. [Manojlo] Broćić . 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 21 cm. 21 cm “Naučnoistraživački projekat Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije” —> nasl. – Str.. – Beograd : Institut društvenih nauka.) [Sadržaj]: Str. s tablama. – (Biblioteka Omladina i društvo) 296. – 429 str. Centar za ekonomska istraživanja. [Sadržaj]: Str. Kohortna anliza fertiliteta na osnovu podataka vitalne statistike / Dušan Breznik. 23 cm Na spor.. aktivnosti : bibliografska građa sa anotacijama objavljena u Jugoslaviji u periodu 1950-1967 / [redakcija] M. Transferzalni pristup analizi fertiliteta u Jugoslaviji. – Str. – Str. FERTILITET stanovništva u Jugoslaviji / [Dušan Breznik.: Dictionnaire démographique multilingue. MLADI : položaj.]. – XV. 309-342: Matematički modeli zakona vrijednosti i cijena u sovjetskoj ekonomskoj teoriji / Smiljan Jurin. [et al.]. . / Miroslav Rašević. str. Vojislav Rakić.. Centar za demografska istraživanja. VIŠEJEZIČKI demografski rečnik : srpskohrvatska verzija. nasl. 247-308: Teorija i sistem cena u SSSR / Ivan Maksimović. 1106 str. 19-97: Koncepcija specifične cene proizvodnje i metodološka osnova transformacije stvarnih cena u cene proizvodnje / Zoran Pjanić. – Str. – Str. 1972 298. [et al. – Str. – Summary .. 1972 (Beograd : “Radiša Timotić”). Trendovi nataliteta u Jugoslaviji. 99-133: Rezultati transformacije stvarnih cena u cene proizvodnje / Vojislav Rakić. .Publikacije sa višestrukim autorstvom 295. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Str. [et al. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). SPECIFIČNA cena proizvodnje i stvarne cene u privredi Jugoslavije : 1964-1968 / Zoran Pjanić . Transferzalni pristup analizi fertiliteta stanovništva Jugoslavije. 119 str.

– Str. 2. PROJEKCIJE stanovništva Jugoslavije 1970-2000. 3. 53-83: Samoupravljanje / Smiljan Jurin. 261-280: Zavisnost fertiliteta stanovništva od socijalnih faktora (kvantitativna anliza). – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Demografska analiza steriliteta stanovništva Jugoslavije / Dušan Breznik. – Str. 85-113: Mesto i uloga robne privrede / Zoran Pjanić. PROJEKCIJE stanovništva Jugoslavije 1970-2000. Sv. Sv. – Str. PRIVREDNI sistem SFRJ : osnove. petogodišnjim i pojedinačnim godinama starosti : četiri varijante. 1973 (Beograd : “Radiša Timotić”). 1973 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). Poželjan pravac usmerenosti novih demografskih istraživanja fertiliteta stanovništva / Dušan Breznik. [Sadržaj]: Str. 115-144: Dohodak / Ljubisav Marković. – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Str. 24 cm 302. 183-196: Uslovi i karakteristike privređivanja van sektora udruženog rada društvenim sredstvima / Vladan Jovašević. 1973 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). 341-363: Demografsko prelazno razdoblje (demografska tranzicija) u Jugoslaviji. Anđelija Plavec. . 1 / Gordana Todorović. – 182 str. . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. Centar za ekonomska istraživanja. – Str. – Str. – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Str. 281-340: Planiranje porodice u Jugoslaviji / Angelina Mojić. 25-51: Društvena svojina / Ivan Maksimović. 24 cm Tiraž 800. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta niskog fertiliteta. Sv. 145-160: Tržište novca i monetarno-kreditni sistem / Zoran Pjanić. – Str. – 322 str. godine po polu. 161-181: Svesno koordiniranje i usmeravanje privredne aktivnosti / Smiljan Jurin. – 207 str. – 182 str. 24 cm 301. . zanimanju i aktivnosti / Miroljub Rančić. 197-215: Ekonomski sistem i federativno uređenje Jugoslavije / Vojislav Rakić. – Str. – Str. 217-241: Otvorenost Jugoslavije prema svetskoj privredi / Zoran Pjanić. 243-245: Odnos privrednog sistema i društvenog razvoja / Božidar Gluščević 300. području prema školskoj spremi. 1973 299. 24 cm 78 . 1973 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta srednjeg fertiliteta. . – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. PROJEKCIJE stanovništva Jugoslavije 1970-2000.

(The) DEVELOPMENT of Yugoslavia’s population in the post-war period : (an excerpt from a more comprehensive study). – Str. 29-43: Composition of Yugoslav population / Milica Sentić. 56-67: Labor force (economically active population) / Lazar Sokolov. 306. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1974.: Centre des recherches demographiques. internal migration. 22 cm [Sadržaj]: Str. . 24 cm 1974 304. 1974 (Beograd : PG “Radiša Timotić”). – 78 str. 1974. 75-89: Socio-economic conditions and policy related to development and population / Miloš Macura 79 . – 83 str. 74-83 307. – 84 str. – Bibliografija: str. 20 cm Bibliografija: str. Components of Growth / Dolfe Vogelnik. 20 cm Na vrhu nasl. – 95 str. – Belgrad : Centr demografičeskih issledovanij. Sv.Publikacije sa višestrukim autorstvom 303. 3-5. (The) POPULATION of Yugoslavia. 4. urban and rural population / Mladen Friganović. 44-55: Population distribution. EVOLUTION de la population de la Yugoslavie pendant la periode de l’apres-guerre : (un abrégé tiré de l’étude). 68-74: Projections of the population / Gordana Todorović. – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Demographic research center. 78-84. DVIŽENIE naselenija Jugoslavii v poslevoennyj period : (vyderžki iz issledovanija. : tabele . Institut des sciences sociales. . PROJEKCIJE stanovništva Jugoslavije 1970-2000. – Str. : graf. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta visokog fertiliteta. 8-28: Population Growth. 305. 1974 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Str. . str. – 182 str. prikazi . – Str. Institute of Social Sciences. – Belgrade : Institute of Social Sciences. – Str. provedennogo Centrom demografičeskih issledovanij Instituta obšćestvennyh nauk).Beograd : Demographic Research Centre. agricultural and non-agricultural. . 1973 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). 20 cm Foreword / Dušan Breznik: str.

– Str. : tabele .110-114: Mladi o zbivanjima u kulturi / Vera Marković. 19-53: Metodologija istraživanja. – Str. Neke vrednosne orijentacije omladine / Dragomir Pantić. – Str. [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. – Str. Centar za istraživanje javnog mnenja : Odbor za pripremu IX kongresa SSOJ : NIP “Mladost”. godine / Goran Todorović. – Bibliografija: str. – Str. 22-31: Spoljne migracije / Milica Sentić.(et al. 93-96: Nupcijalitet i divorcijalitet / Milica Sentić. – Str. 178-191: Domaćinstva. 87-93: O novom ustavu / Sergije Pegan. 54-63: Mladi o sebi i društvu / Vladimir Goati. – Str. 146-158: Aktivno stanovništvo i zaposleno osoblje / Milorad Krneta. 225-229: Demografska istraživanja u Jugoslaviji – bibliografija/ Zorica Ristanović 309. – Str. 1974. 20 cm [Sadržaj]: Str. 7-22: Porast stanovništva u Jugoslaviji / Dušan Breznik. – Str. – Str. – Str. 101-109: Mladi u Savezu komunista / Vladimir Goati. 75-93: Unutrašnje migracije u Jugoslaviji posle drugog svetskog rata / Dušan Breznik. tabele . STAVOVI i opredeljenja jugoslovenske omladine / Istraživačka ekipa Snežana Joksimović. 1974 (Beograd : “Radiša Timotić”).). 11-18: Polazna razmatranja / Snežana Joksimović. Milica Sentić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. – Str. – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str.. – Str. Projekcije stanovništva / Gordana Todorović. 191-208: Projekcije stanovništva 1970-2000. 115-134: Strukture stanovništva / Milica Sentić. 3-4: Predgovor / Dušan Breznik. : graf. 158-178: Sastav i razvitak stanovništva u Jugoslaviji prema nacionalnoj pripadnosti / Dušan Breznik. Centar za demografska istraživanja. – Str. 308.. prikazi. 64-69: Ko može da bude član Saveza omladine / Sergije Pegan. 20 cm Str. – Str.115-122: Mladi u slobodnom vremenu / Vera Marković. – Str. 231-282: Introduction / translated by Ružica Požar. 208-220: Razvitak stanovništva – kompleksan proces / Dušan Breznik. RAZVITAK stanovništva Jugoslavije u posleratnom periodu. – Beograd : Institut društvenih nauka. 122-136: Osnovni zaključci / Snežana Joksimović 80 . – Str. 94-100: Obaveštenost o principima naše spoljnopolitičke orijentacije / Firdus Džinić. – 136 str. 32-75: Fertilitet stanovništva i planiranje porodice / Miroslav Rašević. – 284 str. 98-114: Poljoprivredno stanovništvo i njegov transfer u nepoljoprivredne delatnosti / Miroljub Rančić. – Str. 225-229. 134-146: Obrazovne karakteristike stanovništva / Dušan Đošić. 70-86: Aktivnost i ocene sopstvene uključenosti u rad omladinske organizacije / Mijat Damjanović.

Svetislav Aranđelović. Ljiljana Đurović. – 194 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka.. Dragoljub Vukćević. str.]. et al. – Str. 9-81: Organizacija udruženog rada / Slavoljub Popović. – Str. . . 153-222: Radnička kontrola u organizacijama udruženog rada / Stevan Mijučić.[et al... 222-242: Nadzor službe društvenog knjigovodstva nad radom organizacija udruženog rada / Rajko Nenadić. Centar za pravna istraživanja.Publikacije sa višestrukim autorstvom 1975 310. Centar za ekonomska istraživanja . – Str. Centar za pravna istraživanja. 130-140: Pojavni oblici radničke kontrole u socijalističkim zemljama (sem Jugoslavije) / Stevan Mijučić.]. – Str. 24 cm Koautori: Radomir Lukić. [Sadržaj]: Str. Radomir Đurović. – Str. Francuskoj i Engleskoj / Milan Petrović. SISTEM pravnih normi i proces izgradnje normativnih instrumenata u radnim organizacijama / Slavoljub Popović.. – Beograd : Institut društvenih nauka. 81129: Državna kontrola nad preduzećima u SR Nemačkoj. – 127 str. Institut za ekonomiku industrije. Slavka Miladinović 311. . Mirko Perović. 245-263: Društveni nadzor predstavničkih tela nad radom organizacija udruženog rada / Stevan Mijučić 81 . 24 cm 1976 312. 1975 (Beograd : DP “Radiša Timotić”). – Str. SISTEM cena : i predlozi za usklađivanje sa ustavnim načelima. 1975. 141-153: Oblici i organi kontrole rada samoupravnih organizacija udruženog rada u pravu socijalističke Jugoslavije / Slavoljub Popović. 1976 (Beograd : “Radiša Timotić”). 242-245: Spoljna kontrola nad normativnim aktima organizacije udruženog rada / Slavoljub Popović. – 262 str. 25 cm Naziv izdavača na vrhu nas. Inge Perko Šeparević. OBLICI i organi kontrole nad organizacijama udruženog rada : sa osvrtom na uporedno pravo / [Slavoljub Popović.

– Beograd : Centar za sociološka istraživanja. 146-173: Organi i sredstva ostvarenja ustavnosti i zakonitosti / Andrija Frimerman. – Str. 25-48: Ustavnost i zakonitost / Momčilo Dimitrijević. . 1976.Teorijske pretpostavke i pojmovni elementi istraživanja / Mihailo V. – Str. 269-406:Vrednosti i ideološke orijentacije društvenih slojeva / Dragomir Pantić. [et al. klasne svesti i vrednosno-ideoloških orijentacija društvenih slojeva / Mihailo V. 126-141: Odnos između samoupravnih opštih akata radne organizacije i samoupravnih opštih akata osnovnih organizacija udruženog rada / Andrija Frimerman. [Sadržaj]: Str. 228-247: Uloga državnih organa u ostvarivanju opštih pravnih normi udruženja. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 247-260: Uloga ustavnog sudstva – uporednopravni aspekt / Vojislav Koštunica. – Str. – Str. 121-196: Društvena slojevitost i stil života / Vesna Pešić. – Str.. 42-64: Opšti metodološki pristup i socijalne osobenosti društvenih slojeva / Milosav Janićijević. 313. . 197-268: Klasna svest i društvena struktura / Milosav Janićijević – Str. – Str. Popović. – Str. 143-145: Uslovi za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti (načelna pitanja ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti u nas) / Momčilo Dimitrijević. – 509 str. – Str. – Str.. 1977. et al.. 7-41: Neke najznačajnije karakteristike društveno-ekonomskog razvoja socijalističke Jugoslavije. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str.]. njihov stil života i njihova svest / Mihailo V.. stilova života. 174-228: Uloga organa društveno-političkih zajednica u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata radnih organizacija i drugih organizacija udruženog rada (OUR) / Milan Popović. Steva Kalečević. 407-427: Društveni slojevi. 9-24: Pojam i vrste organizacija udruženog rada / Radomir Đurović. preduzeća i ustanova u pravu nekih stranih država / Milan Petrović. 343-365: Uloga sudova u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata organizacija udruženog rada / Milenko Jovanović 1977 314. 22 cm [Sadržaj]: Str. – Str.]. DRUŠTVENI slojevi i društvena svest : sociološko istraživanje interesa. 262-342: Ustavni sud Jugoslavije / Slobodan Blagojević. 49-126: Opšti akti organizacija udruženog rada / Slavoljub Popović. USTAVNOST i zakonitost opštih akata organizacija udruženog rada / [Nikola Stjepanović. Popović . Centar za pravna istraživanja. – Str. 260262: Uloga ustavnih sudova u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata radnih organizacija – naš pravni sistem / Slobodan Blagojević. Popović 82 . – Str. 65-120: Interesi društvenih slojeva i determinante njihovog formiranja / Silvano Bolčić. – Str. – Str. – 365 str. 24 cm.

Institut društvenih nauka. – Str. 42-57: Nupcijalitet i divorcijalitet stanovništva različitih nacionalnosti / Milica Sentić. Stanovništvo po nacionalnosti prema aktivnosti i zanimanju / Dušan Đošić. – Str. 57-84: Migracione karakteristike pojedinih naicionalnosti u Jugoslaviji / Dušan Breznik. – Beograd : Centar za demografska istraživanja. 19-42: Prirodne komponente kretanja stanovništva pojedinih nacionalnosti / Dušan Breznik. – Str. – 160 str.. 98-109: Polna i starosna struktura po nacionalnosti / Milorad Krneta. 55-81: Aktivnost mladih u Savezu socijalističke omladine / Ranka Stanojević.165-182: Pokušaj sinteze / Vladimir Goati 1978 316. – Str. 109-139: Obrazovne karakteristike stanovništva po nacionalnosti. . Tendencije u razvitku stanovništva pojedinih nacionalnosti i problemi koji se ispoljavaju sa osvrtom na buduće moguće promene. Str. – Str. 139-142: Nacionalnost i maternji jezik / Milica Sentić.[Vladimir] Goati . et al. 20 cm [Sadržaj]: Str.137-155: Učešće i uticaj / Sergije Pegan. Neka metodološka pitanja. 105-135: Odnos omladine prema samoupravljanju / Dragomir Pantić. 1978.]. – Str. –. – Str. – Str. DRUŠTVENO-političko angažovanje omladine / V. 84-98: Sastav stanovništva Jugoslavije po nacionalnosti / Ivanka Ginić. 83-104: Problemi mladih u društvu / Vera Marković. – Str. 143-160: Umesto zaključka.Publikacije sa višestrukim autorstvom 315. 1977. 83 . – Str. 23-55: Političko i samoupravno angažovanje omladine / Srećko Mihailović. Institut društvenih nauka. – 291 str. Višeetnička zajednica – populaciona politika / Dušan Breznik. 12-19: Metodološki problemi proučavanja stanovništva različitih nacionalnosti / Milica Sentić. 20 cm [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 9-22: Društveno-političko angažovanje omladine / Vladimir Goati. – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka : RK SSO Srbije. .. 157-163: Ocene o delegatskom sistemu / Mijat Damjanović. DEMOGRAFSKA kretanja i karakteristike stanovništva Jugoslavije prema nacionalnoj pripadnosti / Centar za demografska istraživanja.

Centar za demografska istraživanja. . – Novi Sad . [Sadržaj]: Str. – Str. 25 cm. Miroslava Đorđević. – Str. [Sadržaj]: Str. – Beograd : Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka : Institut društvenih nauka. 93-101: Kontracepcija posle legalnog prekida trudnoće / Milan Kuprešanin. – Str. 51-65: Abortus kao metod kontrole rađanja / Dušan Đošić. 9-37: Uvod. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1979.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Natalitet i fertilitet. . Metodologija istraživanja “varijable niskog fertiliteta stanovništva Vojvodine” / Dušan Breznik. – Str. . 24 cm Tiraž 2000 84 . – Str. 108-119: Anketirane žene sa sterilitetom / Radojka Prudan 1979 318. godine : rezime / [pripremio Dušan Breznik]. – 132 str. 38-50: Žene na porođaju / Gordana Todorović. – Str. 55-89: Radni ljudi i građani u izbornom sistemu / Mijat Damjanović. 91-110: Izborni sistem i mogućnosti njegova usavršavanja / Sergije Pegan.7-53: Izbori u delegatskom sistemu / Milan Matić. 1979 (Požarevac : Prosveta). – Str. – Str. – 39 str. – 150 str. 66-76: Varijable niskog fertiliteta stanovništva u Vojvodini (rezultat ankete o ženama sa najmanje jednim živorođenim detetom) / Miroslav Rašević. Centar za istraživanje javnog mnenja. 1978 (Beograd : Prosveta). – Str. IZBORNI proces u delegatskom sistemu : analiza izbora za skupštine društveno-političkih zajednica i samoupravnih interesnih zajednica u SR Srbiji 1978. 102-107: Medicinsko opstetrična problematika kod žena na porođaju / Olivera Kuzmančev. godine / [rukovodilac projekta Najdan Pašić]. 111-132: Uloga društveno-političkih organizacija u delegatskim izborima / Ranka Stanojević 319. 77-92: Žene na lečenju od steriliteta / Dušan Breznik. 20 cm Tiraž 800. VARIJABLE niskog fertiliteta stanovništva i namerni abortusi u SAP Vojvodini. – Str. Beograd : Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka Beograd. 317. RAZVITAK stanovništva SR Srbije i promene do 2000.

– Str. nerazvijene) demografski proces starenja po opštinama. – Str. 218-225: Sastav stanovništva SR Srbije po obrazovanju i po opštinama / Dušan Breznik. Natalitet. godine/ Dušan Breznik. 225-274: Ekonomska struktura stanovništva / Dragoslav Mladenović. – Str. a na osnovu hipoteza o fertilitetu i mortalitetu / Gordana Todorović. – Str. teritorije republike bez pokrajina. 146-165: Porast stanovništva po opštinama SR Srbije (1948-1971) / Dušan Breznik. SAP Kosova i SAP Vojvodine do 2000. – Str. godine – matematički metodi / Milica Sentić. godine / Gordana Todorović. 298-318: Stanovništvo SR Srbije. godine : studija / [autori Milica Sentić . 1979 (Požarevac : Prosveta). polna struktura stanovništva po opštinama / Milica Sentić. Pritisak na zapošljavanje u društvenom sektoru u periodu 1976-1990. – Str. Aktivno stanovništvo SR Srbije po opštinama do 2001. – Str. Srbije bez pokrajina. – Str. – Str. 165-194: Razlike u komponentama kretanja i nekim strukturama stanovništva u gradskim. 247-264: Promene u sastavu domaćinstva SR Srbije po opštinama / Gordana Todorović. – Str. mortalitet i prirodni priraštaj u Srbiji bez pokrajina po opštinama 1961. godine. slabije razvijene. 318-333: Ukupno stanovništvo po opštinama na osnovu linearne ekstrapolacije (varijanta A) i na osnovu hipoteza o fertilitetu i mortalitetu (varijanta B) upoređenje / Dušan Breznik. – 389 str. do 1995. – Str. 333-352: Projekcije ukupnog gradskog i seoskog stanovništva po pojedinim gradskim naseljima u SR Srbiji do 2000. – Str. i 1965. Razvitak stanovništva Srbije po opštinama. – Beograd : Institut društvenih nauka. godine. 284-298: Projekcije stanovništva SR Srbije po opštinama do 2000. invalidskih i porodičnih penzionera za SR Srbiju od 1977. SAP Kosovo i SAP Vojvodina po opštinama i prema starosti i polu do 2001. Uticaj društveno-ekonomskog razvoja na stanovništvo. 58-133: Projekcije poljoprivrednog i nepoljoprivrednog stanovništva SR Srbije do 2000. . – Str. godine / Miroljub Rančić. 41-58: Projekcije stanovništva SR Srbije sa migracionom komponentom / Milica Sentić. 194-218: Starosna struktura po opštinama SR Srbije po tipovima (razvijene. Ukupno poljoprivredno stanovništvo po opštinama / Dušan Breznik 85 . 15-41: Projekcije stanovništva SR Srbije. Projekcija broja starosnih.].. i dr. Centar za demografska istraživanja. 24 cm Tiraž 2000 [Sadržaj]: Str. mešovitim i seoskim naseljima / Miroljub Rančić. 274-282: Rezime drugog dela studije / Dušan Breznik. – Str. RAZVITAK stanovništva SR Srbije i promene do 2000. – Str. godine. 352-389: Aktivno stanovništvo SR Srbije po opštinama na osnovu ukupnog stanovništva i na osnovu opštih stopa aktivnosti (hipoteza).Publikacije sa višestrukim autorstvom 320. : ilustr. godine (upoređenje rezultata po obe varijante i sa rezultatima analitičke projekcije.. 133-146: Migracioni saldo po opštinama SR Srbije (1961-1971) / Miroslav Lalović.

– Str. – Str. – Str. 147-155: Društveno-politički aspekti planiranja porodice u Jugoslaviji / Nevenka Petrić.]. 145-153: Family planning in Yugoslavia and its development / Nevenka Petrić. 11-48: Methodology of the study / Dušan Breznik. Centar za demografska istraživanja. 175-190: Stavovi stanovništva o veličini porodice i abortusima / Gordana Todorović. – Str. – Str. 49-57: Review of the development of the Yugoslav population / Miroljub Rančić.. 239-253: Medical aspects of induced abortion in Yugoslavia / Ljubomir Antonovski 86 . – Predgovor / Dušan Breznik: str. 107-116: Fertilitet stanovništva Bosne i Hercegovine i njegovo brzo opadanje u poslijeratnom periodu / Zlata Grebo. et al. – Str. 115-132: Birth intervals and maternal age at birth / Dušan Breznik. – Str. 157-173: O planiranju porodice u SFRJ s pravnog aspekta / Mira Alinčić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 191-196: Motivacija udatih žena u pogledu budućeg rađanja / Dušan Breznik. 51-59: Osvrt na razvitak stanovništva Jugoslavije / Miroljub Rančić. – Str. 1980 (Pančevo : “6. 105-114: Fertility of the population in Bosna-Herzegovina and its rapid postwar decline / Zlata Grebo. – Str. – Beograd : Institut of Social sciences.. 24 cm [Sadržaj: Str. – Str. – Str. – Str. – Str. : tabele . 1980 321. 61-106: Natalitet i fertilitet stanovništva Jugoslavije / Dušan Breznik. – Str.11-50: Metodološka pitanja studije / Dušan Breznik.135-146: Fekonditet bračnih parova u Jugoslaviji / Miroslav Rašević. [Sadržaj]: Str. 225-237: Medical aspects of contraception in Yugoslavia / Ljubomir Antonovski. – 267 str. 24 cm.. FERTILITET stanovništva i planiranje porodice u Jugoslaviji / [autori studije Ljubomir Antonovski. – Str. 209-224: Birth control by means of abortion / Miroslav Lalović. 189-194: Motivation of married women to have more children / Dušan Breznik. – Beograd : Institut društvenih nauka. 117-134: Razmaci između porođaja i starost žene pri rađanju dece / Dušan Breznik. – Str.. – Str. – Str. et al. oktobar”). 5-6. 229-257: Medicinski aspekti kontracepcije u Jugoslaviji.155-171: Family planning in Yugoslavia from the legal aspect / Mira Alinčić. 133143: Fecundity of married couples / Miroslav Rašević. FERTILITY and family planning in Yugoslavia / [the authors of the study Ljubomir Antonovski . 322. Demographic Research Centre. – Str. – 263 str. – Str. Autor preuzet iz predlista. – Str.]. : tabele . 1980. – Str. 197-210: Kontracepcija i njeni demografski aspekti / Milica Sentić. 211-227: Kontrola rađanja putem abortusa / Miroslav Lalović. 59-103: Fertility of the Yugoslav population / Breznik Dušan. Medicinski aspekti artificijelnog abortusa u Jugoslaviji / Ljubomir Antonovski. – Str. – Str. 173-188: Attitudes towards family size and abortions / Gordana Todorović. – Str. 195-207: Contraception and its demographic aspects / Milica Sentić.

– Str. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. Literatura: str. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom 1981 323. : ilustr. 18-28: Strukturne promene u privredi / Pavle Vasić. 20 cm. 136-169: Činioci formiranja interesovanja / Snežana Joksimović. [Sadržaj]: Str. 121-169: Razvoj udruživanja zemljoradnika / Dragoslav Dinić. [Sadržaj]: Str. 277-280. – 280 str. 86-101: Sprovođenje novog sistema cena / Mirko Jamnik 1982 325. [et al. – Str. – Str.. 81-86: Društveno dogovaranje i samoupravno sporazumevanje / Budimir Bošković. – Str. – Str. . – Str. – 104 str. 35-45: Investiciona potrošnja / Milan Šojić. 1982 (Požarevac : “Prosveta”).]. – Beograd : Istraživačko . – Beograd : Institut društvenih nauka. 63-74: Inflacija / Milan Šojić. 191223: Pozivi i životni ideali i uzori / Velimir Tomanović. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 251 str. 24 cm. [et al.]. – Str.izdavački centar SSO Srbije : Institut društvenih nauka. – Str. Centar za pravna i politikološka istraživanja.[et al. INTERESOVANJA mladih. 9-135: Sadržajni okvir. 171-216: Pravni oblici udruživanja i njegova sadržina / Ljiljana Đurović. – Str. UDRUŽIVANJE zemljoradnika / Svetislav Aranđelović.. tržište i cene / Pavle Vasić. 47-61: Efekti funkcionisanja postojećeg sistema / Pavle Vasić.. Rezultati istraživanja / Dragomir Pantić. 169-190: Interesovanja mladih i masovna kultura / Borisav Džuverović. Milan Šojić. 5-18: Karakteristike dosadašnjeg funkcionisanja tržišta / Pavle Vasić. – Str. . 217-276: Položaj udruženih zemljoradnika u samoupravljanju / Svetislav Aranđelović 87 . – Str. . 1981 (Tuzla : Grafičar). 75-81: Stabilizaciona politika / Pavle Vasić. 9-119: Društveno-ekonomski značaj udrživanja zemljoradnika / Milanko Eremić. – (Biblioteka Istraživanja) Summary: Interest of young. – Str. 225-242: Zaključci istraživanja / Dragomir Pantić 324.. 24 cm Tiraž 300 [Sadržaj]: Str. SISTEM robne privrede.. Rezultati istraživanja / Dragomir Pantić. – Str. 1981.]. – Str. 30-35: Tendencije u razvoju pojedinih vidova potrošnje / Pavle Vasić. 29-30: Troškovni pritisci i pomeranja u globalnoj strukturi cena industrijskih proizvoda / Mirko Jamnik.. – Str. Deo 2. Metod.

– 285 str.]. izd. 95-105: Stanovništvo po narodnosti / Budimir Petrović.. 78-91: Motivi i razlozi društveno-političkog angažovanja / Snežana Joksimović. 41-52: Organizacioni činilac kao faktor aktivizma članova Saveza komunista / Ratko Nešković. 21 cm. 33-60: Bibliografija objavljenih radova / Ljubica Perić. . Republički zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – (Filozofija i društvo / Centar za filozofiju i društvenu teoriju . – 250 str. 1983 326. 1983. 1984 (Beograd : Štamparija Republičkog zavoda za statistiku).]. 1984 (Beograd : “Filip Višnjić”). 2) Tiraž 1 000. – Str. 329. – 114 str. – Str. – 88 . – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.[et al. DETERMINANTE društveno-političkog angažovanja članova SK / istraživački tim Vladimir Goati. – (Edicija Istraživanja) [Sadržaj]: Str. – Str. 20 cm. STANOVNIŠTVO i domaćinstva SR Srbije prema popisu 1981 / [pripremio] Republički zavod za statistiku SR Srbije i Centar za demografska istraživanja IDN [Instituta društvenih nauka]. 7-22: Detereminante društveno-političkog angažovanja članova SK / Vladimir Goati. – Beograd . – Beograd : Univerzitet u Beogradu. – Str: 23-40: Društveni položaj kao determinanta političke angažovanosti članova SK / Zoran Vidojević. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka : Marksistički centar organizacije SK.37-53: Porast i prostorni razmeštaj stanovništva / Miroljub Rančić. 1-36: Metodologija / Zagorka Aničić. – Str. 25 cm [Sadržaj]: Str. l. 30 cm Str. 328. prikazi . Institut društvenih nauka. 53-77: Osobine ličnosti kao determinante društveno-političkog angažovanja članova Saveza komunista u Beogradu / Dragomir Pantić. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. n. INSTITUT društvenih nauka : 1957-1983 : godišnjak. – [1. 106-114: Zaključne napomene / Vladimir Goati 1984 327. – Str. knj. : graf. . [1984] ([s. – Str. 55-76: Stanovništvo po starosti i polu / Dušan Breznik. 92-105: Porodica kao činilac društveno-političkog angažovanja / Anđelka Milić.. – Str. – [Beograd] : Institut društvenih nauka. . LIBERALIZAM i socijalizam : (liberalne i socijalističke ideje i pokreti na tlu Jugoslavije) / [urednik Dragoljub Mićunović].]).77-94: Stanovništvo po obrazovnim karakteristikama / Budimir Petrović. : s. – Str. – 60 str.

5) Tiraž 1500. 21 cm. . – 458 str. 89 . 149-180: Projekcije stanovništva opština / Gordana Todorović. nečlanova i bivših članova*/ [Vladimir Goati. 15-26: Obaveštenost Beograđana o sportskim događajima / Vera Marković. 1986. 107-147: Ekonomske strukture stanovništva / Goran Penev. – Str. – Beograd : Mladost. DRUŠTVENI pokreti i politički sistem u Poljskoj : (1956-1981) / priredio i napisao pogovor Vladimir Loy. 201277: Uticaj crta ličnosti na diferenciranje društveno-političkog angažovanja / Dragomir Pantić.. 279-295: Zaključne napomene / Vladimir Goati 1986 332. [Sadržaj]: Str. – Str. POLITIČKO angažovanje u jugoslovenskom društvu : upoređenje angažovanja članova SKJ. 221-250: Rast i osnovne karakteristike gradskog stanovništva / Jovan Ilić 1985 330. BEOGRAĐANI o sportu i olimpijadi. – Str. – Str. .. 319-325. – Str. 55-68: Rekreacija / Zoran Manojlović. 1985 (Požarevac : Prosveta). 197219: Domaćinstva / Živojin Kržalić. [Sadržaj]: Str. 119-168: Porodica i političko ponašanje / Anđelka Milić. – Str. – Pogovor: str. – Str. 5-27: Projektni zadatak / Vladimir Goati. 181-196: Modeli demografske analize za opštine i druge teritorijalne jedinice / Dušan Breznik. 331. – Str. – Str. et al. 69-84: Javno mnenje Beograda o održavanju olimpijskih igara u Beogradu / Srećko Mihailović * Kompletan tiraž je povučen zbog velikog broja štamparskih grešaka. 169-200: Motivi društveno-političkog angažovanja / Snežana Joksimović. – 91 str. Summary. knj. 1985 (Beograd : “Filip Višnjić”). 29-84: Društveni položaj kao determinanta političke aktivnosti članova Saveza komunista / Zoran Vidojević. 27-53: Sportska publika / Gradimir Zajić. – Str. 85-118: Organizaciono posredovanje i aktivnost članova Saveza komunista / Ratko Nešković. – Str. – 325 str.]. . – Str. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje Instituta društvenih nauka Univerziteta. – Beograd : Univerzitet : Institut društvenih nauka : Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – (Filozofija i društvo . 437-455. – Selektivna bibliografija: str. 20 cm. 24 cm. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom Str.

– Str. 60-66: Omladinske društvene organizacije. 43-170: Jugoslovenski federalizam i ostvarivanje ustavnog koncepta federacije / Nikola Stefanović. 333. – Str. – Str. – Str. 7-42: Karakter i bitni elementi društveno-političkih zajednica / Nikola Stefanović. Centar za pravna i politikološka istraživanja. – Str. 219-226: Kriza poverenja mladih u subjekte i snage društvenog života / Jasmina Vujović. 171-254: Položaj SR Srbije u ustavnom sistemu Jugoslavije / Milivoj Drašković. – Str. – Str. 117-127: Osnovne vrednosne orijentacije omladine / Dragomir Pantić. Beograd. – Str. 67-78: Osam odgovora na pitanja o omladinskoj organizaciji / Dragutin Brčin. 54-59: Savez socijalističke omladine. – Str. – Str. Lazar Đurovski.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 325-404: Gradovi kao zajednice opština i regionalne zajednice kao oblik saradnje opština / Milan Vujičić. danas / Aleksandar Denda. – Bibliografija uz svako poglavlje. – Str. OMLADINA ‘86 : sondaža javnog mnjenja / [XI kongres SSO Srbije. – Str. 9. 50-53: Omladinska organizacija u političkom sistemu / Sergej Pegan. – Str. 179-193: Društvena kriza – percepcija društvenih i generacijskih problema – društvenopolitičko angažovanje / Srećko Mihailović. 20 cm Tiraž 300. i 10. . 255-323: Autonomna pokrajina kao konstitutivni oblik jugoslovenske federacije i njen odnos prema republičkoj državnosti i komunalnom sistemu / Ratko Marković. 92-114: Odnos omladine prema politici / Srećko Mihailović. – 492 str.1. 194-198: Da li se pitanje nezapolesnosti može rešiti / Nada Bogdanović. [Sadržaj]: Str. 208-218: Međugeneracijski odnosi / Snežana Joksimović. – Str. 280-282: Zaključci o slobodnom vremenu / Borisav Džuverović 90 . – Str. – Beograd : Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. – 288 str. 174-176: Zaključak / Dragan Pantić. 136-159: Odnos mladih prema internacionalnom / Dragomir Pantić. 334. 199-207: Omladina o socijalnim razlikama / Gradimir Zajić. – Str. Priroda društveno-političkih zajednica. – Str. – Str. 227-231: Omladina i društvena kriza / Dubravka Žarkov. – Str. – Str. 274-279: Emocionalni život u omladinskoj svakodnevici / Mirjana Vasović. – Str. – Str. 27-38: Omladina i politički sistem / Sergej Pegan. DRUŠTVENO-političke zajednice i njihova organizacija vlasti. – Str. – Str. maj 1986]. – Str. 128135: Samoupravna orijentacija mladih / Bora Kuzmanović. – Str. – Str. 1986. 253-264: Korišćenje medija masovnog komuniciranja / Ljiljana Baćević. 39-42: Zašto u i zašto iz SKJ / Vladimir Goati. 405-492: Opština kao samoupravna i osnovna društveno-politička zajednica i osnovne karakteristike njene organizacije i rada / Lazar Đurovski. 86-91: Aktivizam mladih u organima samoupravljanja / Bora Kuzmanović. 20 cm. danas / Gradimir Ivanić. T. 43-49: Obaveštenost i mišljenja omladine o zbivanjima na Kosovu / Ranka Rajaković. 246252: Kultura kao životni stil i iskustvo / Branimir Stojković. 79-85: Aktivizam mladih u društvenim organizacijama / Gradimir Ivanić. 160-173:Vrednosni odnos prema radu / Jovan Ničić. . 268-273: Omladina na stadionima / Vera Marković. – Str. 265-267: Muzički ukusi i odnos prema muzici / Dubravka Žarkov. 8. – Str. [Sadržaj]: Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. 1986 (Beograd : “Radiša Timotić”). 237245: Svakodnevni život i slobodno vrijeme mladih / Borisav Džuverović. – Str. – Str.

87-110: Socijalizam i plebiscitarni cezarizam / Ljubomir Tadić. ograničenje ponovnog izbora i odgovornost nosilaca funkcija u društvenopolitičkim zajednicama / Ciril Ribičić 337. – Str. – Beograd : Univerzitet u Beogradu : Institut društvenih nauka : Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – Str. 20 cm Tiraž 300. 1987. 227-257: Zajednica. 28 cm 1987 336. 319-334: Jugoslavija – kako je video Sima Marković / Božidar Jakšić 91 . – Str. priroda. – Str. – Str. – Str. – Bibliografija posle svakog poglavlja. . – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom 335. 259-278: Bakunjin i srpski socijalisti sedamdesetih godina prošlog veka / Milan Subotić. – Str. 69-85: Filozofija: istorijska disciplina? / Richard Bernstein. 147-159: Čovek kao prirodno biće / Svetlana Knjazeva. – Ovaj zbornik je nastavio da izlazi kao časopis polugodišnje. – Str. DRUŠTVENO-političke zajednice i njihova organizacija vlasti. – Str. [Sadržaj]: Str. 295-371: Kolektivni rad. 45-67: Preispitivanje Marxove ideje socijalizma u svetlosti modernog shvatanja subjektivnosti / Zagorka Golubović. – Beograd : Institut društvenih nauka. Opatija. – 20 cm Tiraž 700. 229-294: Pravosuđe u sistemu organizacije vlasti i samoupravljanja u društveno-političkim zajednicama / Josif Trajković. FILOZOFIJA i društvo : posvećeno Mihailu Markoviću : [zbornik radova] / [urednik Dragoljub Mićunović]. novembra 1986 / u redakciji Ivana Maksimovića. 159-227: Položaj organa državne uprave u delegatsko-skupštinskom sistemu / Slavoljub Popović. 185-207: Unutrašnja i spoljna sloboda / Nebojša Popov. 107-157: Izvršna veća (saveti) u skupštinskom sistemu / Miha Ribarič. 209-225: Načelo jednoglasnosti i jugoslovenski federalizam / Vojislav Koštunica. POLOŽAJ privrede u sticanju i raspodeli dohotka : prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. 303-318: Problem totaliteta / Slobodan Simović. 1986. – Str.7-105: Delegatske skupštine društveno-političkih zajednica : (neka pitanja organizacije i rada) / Dimitrije Prodanović. – Beograd : Institut društvenih nauka. dužina trajanja mandata. 279-302: Lenjinovo shvatanje diktature proletarijata / Laslo Sekelj. Tom 2. Centar za pravna i politikološka istraživanja. 111-125: Jezik i intersubjektivnost / Albrecht Wellmer. – Str. Centar za ekonomska istraživanja. 1987 (Valjevo : “Milić Rakić). – 371 str. 127-146: Polis – između zajednice i države / Dragoljub Mićunović. – Str. Organizacija vlasti društveno-političkih zajednica. građanski rat – Hobbes i Marx / Zoran Đinđić. – Str. – 54 str. 33-44: Markovićev jezik i duh zajednice / William Leon McBride. 161-184: Zatvorena ili otvorena dijalektika? / Svetozar Stojanović. . – Str. – Str. – Str. – Str. Danila Šukovića. – ISSN 0353-5738 [Sadržaj]: Str.

161-195: Jugoslavija i jugoslovenstvo u delima Dobrice Ćosića / Kosta Čavoški.].) 1989 341. – (Filozofija i društvo . – Str. – Str. 93-159: Alternativne ideje o socijalizmu u Jugoslaviji 1945-1947. 1988 (Beograd : Privredni pregled). 9) Tiraž 500. 197-260: Kriza međuratnog jugoslovenskog društva / Nebojša Popov. – Ovaj zbornik je nastavio da izlazi kao časopis polugodišnje. II / Univerzitet u Beogradu .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. decembra 1989. 24 cm 340. 69-92: Prilog istoriji ideje pravne države u Srbiji / Milan Subotić. 363. – Str. / Vojislav Koštunica. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 44 str. Institut društvenih nauka. FILOZOFIJA i društvo : zbornik. – 35 str. Centar za ekonomska istraživanja. 1988 (Vršac : Sloboda). 277-287: O prijateljstvu i mržnji / Ljubomir Tadić 1988 339. Opatija. – Bibliografija: str. – Str. – Str. decembar 1988. 7-23: Transcendentalno ja i metodički solipsizam / Slobodan Simović. Opatija. knj. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. 261-275: Politika naciokratija u Jugoslaviji / Božidar Jakšić. 338. – Str. JUGOSLOVENSKA privreda na pragu reforme : prilog za Savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. – 20 cm Tiraž 500. SOCIJALNI pokreti i politički sistem u Mađarskoj : 1944-1956 : dokumenti / izbor. – [1. izd. – Beograd : Univerzitet u Beogradu. 49-68: Konfliktne paradigme antropologije / Dejan Tričković. – Beograd : Institut društvenih nauka. 25-48: Problematična samorazumljivost normativnog i jugoslovenski marksizam / Zoran Obrenović. 20 cm 92 . . 20 cm. 1989. Centar za ekonomska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. POLOŽAJ privrede u sticanju i raspodeli dohotka : prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. – Str. – 363 str. prevod. . Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – ISSN 0353-5738 [Sadržaj]: Str. (Broš. Institut društvenih nauka. 1987 (Beograd : “Filip Višnjić”). . komentari i predgovor Laslo Sekelj. – Str.

– Summary: The Children of the Crisis (Broš.) [Sadržaj]: Str. 24 cm Tiraž 300. – Str. – Str. 53-56: Reforma i promena koncepta preduzeća / Dragiša Milićević.. – Str. 21-26: Robno biće privrede – totalitet robno-novčanih odnosa. – Str. maj”). PRIVREDNA reforma i ekonomska (re)definicija socijalizma : zbornik radova sa naučnog skupa / [uređivački odbor Ivan Maksimović. – Bibliografija: str. 95-97: Politika kamatnih stopa i njene mogućnosti u periodu reforme / Srboljub Antić. – Str. Marsenić.].. Vasić. – Str. : tabele . saupravljanje i tržište / Branislava Bujišić. 79-81: Samoupravljanje.295-304. 61-65: Reforma privrednog sistema u SFRJ i projekt jedinstvenog evropskog tržišta / Milan Šojić. stabilizacija domaće valute i njena međunarodna upotrebljivost / Ljubica Teslić-Nadlački.. DECA krize : omladina Jugoslavije krajem osamdesetih / Srećko Mihailović. – Str. 47-51: Nema čistih modela ni razvoja ni sistema / Nikola Čobeljić. 75-77: Privredna reforma i koncept deregulacije u jugoslovenskoj privredi – neka pitanja / Dragana Đurić-Bijelić. – Str. 67-69: Višedimenzionalni karakter krize i mogućnosti izlaska iz nje / Jovan Andrijašević. 1989 (Beograd : Laser print). uključujući i tržište radne snage i tržište kapitala. – Str.. – Str. – Str.]. – Str. – Str. – 104 str. 99-101: Amortizacija kao faktor obnove osnovnih sredstava i kao izvor sredstava za investicije / Blago Blagojević. – Str. 83-86: Neka teorijsko-metodološka pitanja privredne reforme / Vukašin B. – Str. – Str. 41-45: Uslovi i pretpostavke finansijskog tržišta / Davor Savin. 24 cm Tiraž 500 ISBN 86-7093-037-4 (Broš. [et al.Publikacije sa višestrukim autorstvom 342. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 91-94: Privredna reforma i problemi bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja Jugoslavije / Veljko Radovanović. 27-31: Između defektnog tržišta i neefikasnog planiranja / Ljubomir Madžar. – Str. [et al. kao glavna uporišta reforme / Pavle Vasić. 71-73: Strateška pitanja privredne reforme i struktura političke vlasti / Veselin Vukotić. – 320 str. – Str. 103-104: Neka nerešena pitanja privredne reforme u sferi tržišnih odnosa i institucija / Marinko Zeljković 1990 343. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. – Str.) 93 . 7-13: Konceptualni problemi i reforma društvene svojine u vezi s privrednom sistemskom reformom / Ivan Maksimović. 87-90: Privredna reforma i neka otvorena pitanja društvene svojine i proširene reprodukcije / Danilo Šuković. – Beograd : Institut društvenih nauka. 57-59: Ekonomske efikasnosti socijalističke privrede / Slobodan Maksimović. 33-39: Privredna reforma. 15-20: Osipaju se prednosti socijalizma zasnovane na društvenoj svojini. . 1990 (Stara Pazova : “16. a pitanje je da li su i postojale / Dragutin V.

– 171 str. POGLEDI na migracije stanovništva Jugoslavije / [urednik Miroljub Rančić]. – Str. : ilustr. 239-251: O političkom organizovanju omladine / Srećko Mihailović. 24 cm Na vrhu nasl. – Str. str. – Beograd : Institut društvenih nauka.: Univerzitet u Beogradu. – Str. 29-63: Socijalno-strukturalni aspekt razvojnih kontroverzi u Jugoslaviji krajem 80-tih / Silvano Bolčić. Omladina Jugoslavije krajem osamdesetih : zaključno razmatranje / Srećko Mihailović 344.17-26: Odnos omladine prema sistemu / Ratko Nešković. – Tiraž 400. – Str. – Str. [et. – Str. – Str.: Univerzitet u Beogradu. 27-37: Omladina i društvene promene / Vladimir Goati. – Str. – Str. – Str.1-9: Žrtvovana omladina : pristup istraživanju / Srećko Mihailović. str. [Sadržaj]: Str. 38-48: Reforma političkog sistema / Jasmina Vujović. – Str. – Str. 115-132: Ka novoj političnosti : mnenje omladine o novim društvenim pokretima / Srećko Mihailović. 229-238 : (Ne)zadovoljstvo omladine sopstvenim životom i demokratijom u Jugoslaviji / Mirjana Bobić. 270-294: Zbrka u glavi i strah u srcu. 1990 (Beograd : CDI-IDN). – Predgovor: str. 9-11. 133-146: Ekološka svest mladih / Vera Marković. – Str. 1990 (Beograd : Institut društvenih nauka). 58-75: Percepcija društvenih sukoba / Mirjana Vasović. [Sadržaj]: Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 147-172: Nacionalna svest omladine / Ljiljana Baćević.10-16: Osnovni podaci o istraživanju / Srećko Mihailović. Centar za sociološka istraživanja. 9-28: Osobenosti društvene stratifikacije Jugoslavije danas / Milosav Janićijević. . 111-146: Migracije: prostorna i vertikalna pokretljivost stanovištva Srbije / Milena Davidović. 65-110: Mala privreda i poljoprivreda u društvenoj strukturi Srbije / Lidija Topić. – Str. 203228: Prostorne vremenske i socijalne koordinate religioznosti mladih u Jugoslaviji / Dragomir Pantić. 33-61: Unutrašnje migracije u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata / Dušan Breznik. 258-269: Omladina između nade i predviđanja / Miroslav Jilek. – Beleške uz tekst. 76-106: Socijalni i politički aktivizam omladine / Bora Kuzmanović. 21 cm Na vrhu nasl. NOVI pravci promena društvene strukture Jugoslavije / Milosav Janićijević. – Str. – Str.al. 49-57: Mladi i reforma SKJ / Slobodan Bjelajac.. – Bibliografija uz većinu radova. – Str. – 231 str. Centar za demografska istraživanja.. ISBN 86-7093-040-4 [Sadržaj]: Str. 3-9: Uvodne napomene / Milosav Janićijević.].107-114: O Kosovu / Sergej Pegan. 65-71: Za bolju naučnu utemeljenost proučavanja migracija 94 .173-202: Vrednosti mladih u vreme krize : anomična generacija / Dragomir Pantić. – Str. 147-171: Samoupravna moć u radnoj organizaciji / Nada Novaković 345. 15-31: Migracije i razvitak stanovništva u Jugoslaviji / Miroljub Rančić. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 252-257: Generacija »sa ili bez odgovora« / Milan Gačanović.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. . – Str. – Bibliografija uz pojedine radove.

l. Radoslav Stevanović 347. Centar za demografska istraživanja. 23-40: Politički sistem i privredna reforma u Jugoslaviji / Vladimir Goati. Dragana Avramov. – Str. : ilustr. aprila 1990 u Beogradu. – Str. .Publikacije sa višestrukim autorstvom / Mladen Friganović. 137-150: Neka obilježja bosanskohercegovačke međurepubličke migracije / Ante Markotić. Karmen Brčić. – Str. Mina Petrović. – 240 str. 87-96: Migracije i starenje stanovništva / Goran Penev.. 121-136: Brojno kretanje i prostorni razmeštaj naroda i narodnosti u Jugoslaviji (1948-1981) / Miroslav Lalović. Goran Penev.. 56-73: Interesi aktuelne reforme u Jugoslaviji / Silvano Bolčić. – Str. Nada Raduški. ISBN 86-7093-039-0 [Sadržaj]: Str. – Str. 74-93: (I)relevantnost (Marksove) teorije eksploatacije za reformu privrednog sistema / Dra95 . Berislav Berić. 227-231: Urbanizacija i naseljavanje beogradske okoline / Živan Tanić 346. 189-192: Emigracioni i imigracioni prostori Jugoslavije (19711981) / Radoslav Stevanović. PROBLEMI demografskog razvoja Srbije / [Miroljub Rančić. SOCIOEKONOMSKE prepreke reformi : zbornik radova sa naučnog skupa / [uređivački odbor zbornika Ivan Maksimović. Centar za ekonomska istraživanja. – Str. Branislav Stojanović. – Str.n. 113-117: Informacija o uspostavljanju redovnog statističkog praćenja preseljavanja stanovništva unutar granica SFR Jugoslavije / Dragoljupka Cicović. ISBN 86-7093-039-0 Ostali autori: Gordana Todorović. – Str. – Str. 107-112: Migraciona komponenta projekcija stanovništva s osvrtom na jugoslovenske projekcije / Gordana Todorović. – Str.]). 241-242. 1990 ([s. .]. 1990. – Str. Draga Belopavlović. – Str.]. – Str. 5-22: Društvena svojina i reforma / Ivan Maksimović. Sonja Pogorelec. – Str. 97-106: Značaj i poteškoće u proučavanju stanovništva po naseljima / Svetozar Livada. – IV.. 151-165: Karakteristike migracionih kretanja u SR Crnoj Gori / Veselin Vukotić. : s. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 167-173: O prostornoj relevantnosti migracija stanovništva na primeru Slovenije / Vladimir Klemenčić. 242 str. – Iz predgovora preuzet podatak da je Naučni skup “Socioekonomske prepreke reformi” održan 26.et al. – Str. – Str.. – Str. 73-65: Prilog definiciji i tipologiji prostorne pokretljivosti stanovništva Jugoslavije / Marija Oliveira Roca. 41-55: Tržište kapitala kao elemenat internacionalizacije jugoslovenske privrede / Pavle Vasić. 24 cm Tiraž 500. [et al. 215226: Doseljavanje u Beograd / Branislav Stojanović. 195-207: Uloga i značajke migracije u populacijskom razvoju gradova SR Hrvatske 1961-1981 / Ivica Nejašmić. – Str. 175-188: Migraciona politika i promjene u demografskim karakteristikama jugoslovenske populacije u inozemstvu / Melita Švob. 209-214: Demografski rast vojvođanskih regionalnih centara / Branislav Đurđev. 24 cm Bibliografija: str.

ZAŠTO je reforma ugrožena : [prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. Centar za ekonomska istraživanja. FILOZOFIJA i društvo : zbornik radova : posvećeno profesoru Ljubomiru Tadiću .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. 191200: Socijalizam i eksploatacija / Branko Medojević. – Str. – Str. 30 cm Tiraž 300. – ISSN 0353-5738 96 . 171184: Svojinsko restruktuiranje i privatizacija / Veselin Vukotić. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – Str. 164-170: Posebnost tržišta rada i privredna reforma / Danilo Šuković.103106: Zašto su ekonomisti tihi? / Miroljub Labus.]). Danilo Šuković. Opatija . – Str. – Str. 235-240: Reforma – put u “novi socijalizam” ili put iz socijalizma / Branislava Bujišić 348.2-15: O karakteru sadašnjeg ekonomskog zastoja / Dragutin V. Đurić-Bijelić. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. 16-25: Svojinsko prestrukturiranje preduzeća / Veselin Vukotić. (Broš. 74-79: Najvažniji nalazi finansijskog stanja privrede u I polugođu 1990 godine / Marinko Zeljković. – Str. 231-234: Cena koštanja kao najvažniji mikroekonomski instrument / Blago Blagojević. – Str. : s. 215-223: Neki ekonomsko-psihološki problemi reforme / Gojko Rikalović. – Str: 54-66: Nužnost uključivanja razvojnih opredeljenja u koncipiranju tekuće ekonomske politike / Branislava Bujišić. 95-99: Prilog rasvetljavanju geneze otpora reformi / Risto Vukčević. – Str. decembar 1990] / redakcija Pavle Vasić. 185-190: Dugoročne prepreke i kratkoročne mogućnosti / Dragana M. – 20 cm Tiraž 500. – Str. Institut društvenih nauka. 42-53: Raspodela i tržište rada / Danilo Šuković. III / Univerzitet u Beogradu . 149-163: Alternative privatizacije s obzirom na uslove transfera društvenih sredstava / Ljubomir Madžar. – Str. 201-209: Problem (ne)zaposlenosti i socijalne prepreke / Biljana Jovanović Gavrilović. 1990 ([s. Dragutin Marsenić. – Str. – Beograd : Univerzitet u Beogradu. – Str. – Str. Institut društvenih nauka. – Ovaj zbornik je nastavio da izlazi kao časopis polugodišnje. 67-73: Akumulacija i dezakumulacija kapitala u jugoslovenskoj privredi / Veljko Radovanović. 80-86: Kretanje cena i dobiti / Blago Blagojević. – Str. 224-230: Reforma fiskalnog sistema kao nužan preduslov za uspešno sprovođenje privredne reforme / Veljko Radovanović. 1991. Marsenić. gutin V. 26-41: Institucionalizacija tržišta / Pavle Vasić. – Str.n. – Str. – 103 str.) [Sadržaj]: Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. – Str. – Str. – Str. Marsenić.l. 8797: Položaj poljoprivrede i ribarstva u primarnoj raspodeli tokom 1970-tih i 1980tih godina / Rajko Bukvić 1991 349. 210-214: Nemogućnost reforme / Božidar Jakšić. . 100-102: Revolucija i evolucija / Svetozar Stojanović.

Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. – Str. 169-178: Savremeni istočnoevropski intelektualac i Makijaveli / Milorad Ekmečić. – Str. – Str. – Str. JUGOSLAVIJA na kriznoj prekretnici / Ljiljana Baćević. – Str.[et al. – Str. – Str. 197-232: Vrednosni prioriteti jugoslovenske javnosti / Mirjana Vasović. 39-64: Informisanost i informisanje građana o programu reformi Saveznog izvršnog veća / Stojmen Mihajlovski. 195-209: Od kritike do rezignacije – postsocijalistička melanholija / Milan Subotić. – Str. 281300: Jugoslavija između prošlosti i budućnosti / Ljiljana Baćević. 1991 ([Beograd] : Institut društvenih nauka). – Bibliografija uz većinu poglavlja. / Dragan Milenković 97 . 291-322: Srpsko-hrvatski odnosi u svetlosti stavova dr Dragoljuba Jovanovića / Nadežda Jovanović. Štefica Bahtijarević. – Str. – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. ISBN 86-7093-041-2 [Sadržaj]: Str. Nikola Poplašen. Uzorak za istraživanje jugoslovenskog javnog mnjenja 1990. – Str.. 107-114: Percepcije društvenog položaja / Ljiljana Baćević. 11-37: Jugoslovensko javno mnenje 1990 : istraživanje javnog mnenja u vremenu krize / Ljiljana Baćević. – 335 str. 115-132: Stavovi građana o promenama političkog sistema : o državnom uređenju i višepartizmu / Vladimir Goati.187-196: Jugoslovensko javno mnenje o spoljnopolitičkim pitanjima / Dimitar Mirčev. – Str. 323349: Ljubomir Tadić : biografija / Milica Inđić 350. – Str. 168-186: Nacionalna distanca građana Jugoslavije / Dragomir Pantić. 21-35: Cezarizam / Milan Podunavac. Goran Milas. 20 cm Tiraž 300. socijalizam i novi svetski poredak – jedan američki pogled / William Leon Mc Bride. – Str. 325-333: Prilog 1. – Str. – Str. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 133-168: Dehomogenizacija političke kulture / Milan Miljević. Dragomir Pantić. 179-193: Kapitalizam. 233-256: Društveni pokreti bez društvenih promena / Stjepan Gredelj. 211-231: Kriza Jugoslavije / Božidar Jakšić. 258-263: Dva pokazatelja vrednosnih opredeljenja građana / Mirjana Vasović. – Str. Religioznost građana Jugoslavije / Dragomir Pantić. 37-58: Berk i Pejn / Dušan Kuzmanović. – Str. – Str. 9-20: Autoritet i autoritarnost u delu Ljubomira Tadića / Trivo Inđić.]. 257-274: Jugoslovenska kriza i srpsko nacionalno pitanje / Svetozar Stojanović. 275-289: Novi evropski poredak i Srbija / Zoran Obrenović. 149-168: Kritički horizont “Frankfurtske škole” / Dragana Obradović. – Str. – Str. – Str. 59-108: Pojam otuđenosti u sociologiji / Andrija Gams. 133-148: “Solus ipse” kao hipotetički ekstrem / Slobodan Simović. 233-257: Širina grupnih identifikacija građana Jugoslavije: vrednovanje pripadnosti od lokalne do mondijalne . 264-280: Ekološka svest Jugoslovena / Niko Toš. – Summaries. Goran Milas.. . –Str. 64-107: Reakcija javnosti na mjere i politiku SIV-a / Štefica Bahtijarević. 109-132: Pojam istine u kritičkoj društvenoj nauci / Mihailo Marković. – Str.

– Str. 7-8: Knjiga u službi mira / Sonja Licht.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 21 cm Tiraž 400. – Summary. – Str. redaktor. Branislava Jojić. – Beograd : Univerzitet u Beogradu. Dušan Janjić. BOSNA i Hercegovina između rata i mira / Srđan Bogosavljević. 1992 (Beograd : Institut društvenih nauka). [et al]. OD izbornih rituala do slobodnih izbora : sondaža javnog mnjenja uoči prvih višestranačkih izbora u Srbiji / Srećko Mihailović. Centar za demografska istraživanja. – Str.. 127-146: Reagovanja građana na izbore / Vera Marković. – Beograd : Dom omladine Beograd : Forum za etničke odnose : Institut društvenih nauka : JUBMES – Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju. 62-78: Medijski sistem Bosne i Hercegovine / Slavujević Zoran. [ilustracije Aleksandar Ćirić]. 167-178: Model povelje sloboda i prava / Jasminka Hasanbegović. – Str. – 343 str. 21 cm Tiraž 500. : graf. 27-125: Izbori ’90 : mnjenje građana Srbije / Srećko Mihailović. 81-99: Uloga domaćih i međunarodnih aktera bosanskohercegovačke drame / Paul Shoup. – 228 str. 48-61: Politički život Bosne i Hercegovine 1989-1992 / Vladimir Goati. 203-229: Pluralizam u predizbornom razdoblju / Jasmina Vujović-Brdarević. – Str. – Str. Institut društvenih nauka. : ilustr. – Str. – Str. ISBN 86-7093-043-9 [Sadržaj]: Str. – Beograd : Univerzitet u Beogradu.. Zdravko Grebo. . 351. 253-271: Zaključno razmatranje / Vladimir Goati 1992 352. Paul Shoup . 100-143: Građanski rat i mogućnosti mira u Bosni i Hercegovini / Dušan Janjić. ISBN 86-7093-042-0 [Sadržaj]: Str. – Str. 1991 (Beograd : Institut društvenih nauka). 147166: Teze za model ustava Republike Bosne i Hercegovine / Zdravko Grebo. Branislava Jojić. – Str. – 185 str. DEMOGRAFSKI problemi i populaciona politika Kosova i Metohije / Dragana Avramov. Vladimir Goati. – Str. Zoran Slavujević. Jasminka Hasanbegović. 1992 (Beograd : Centar za demografska istraživanja). – Str. Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje. 353. 31-47: Bosna i Hercegovina u ogledalu statistike / Srđan Bogosavljević. prikazi .11-30: Bosna i Hercegovina – otvorena pitanja državno-političkog identiteta multietničke i multikonfesionalne zajednice / Dušan Janjić. 189200: Iskušenja medijske borbe za vlast / Borislav Đuverović. – Bibliografija uz pojednie radove. 13-24: Teorijsko-hipotetički okvir istraživanja prvih višestranačkih izbora u Srbiji / Vladimir Goati. 149-187: Između medijskog rata i rata za medije / Ljiljana Baćević. Institut društvenih nauka. 231-249: Pluralizacija parlamenta – socijalni sastav Narodne skupštine Srbije / Sergije Pegan. . 26 cm 98 . – Str. – Str. – Str.

Miroljub Rančić. – Str. 125-142: Projekcije stanovništva / Gordana Todorović. – Str. Vojislav Knežević. Miroslav Rašević. – Bibliografija: str. – Str. . – Str. – Str. Zoran Vidojević i Velimir Tomanović]. 109-116: Populizam i elitizam / Milan Matić 99 . 1992 (Beograd : Stručna knjiga). 86-114: Prostorno-demografske karakteristike / Branislav Stojanović. 53-74: Nacionalne oligarhije kao političke pseudoelite / Zoran Vidojević. 1992 (Beograd : Štamparija Instituta društvenih nauka). – Str. – Beograd : Savezni zavod za društveno planiranje : Institut društvenih nauka. – Str. Nada Raduški. Mina Petrović. zadaci i predlozi mera i aktivnosti u oblasti integralnog planiranja porodice u SAP Kosovu / Berislav Berić.143-166: Principi. Mina Petrović. 163-173: Planiranje – poruke istorijskog iskustva / Davor Savin. – Summary findings. – 219 str. – Str. 105-107: Jedan osvrt na sociološko proučavanje elita / Miodrag Ranković. Br. – Str. 14-32: Osnovne karakteristike demografskog razvoja Jugoslavije / Miroljub Rančić. – Bibliografija: str. Stare i nove elite u savremenom društvu / [Redakcija: Milosav Janićijević. Gordana Matković. – Str. Radoslav Stevanović.Institut društvenih nauka [Sadržaj]: Str. 174-182: Planiranje i ekonomska politika u novije vreme / Vojislav Knežević. – Str. Goran Penev. 182-185. – Beograd : Institut društvenih nauka. (Broš. SOCIOLOŠKE studije : [Zbornik radova].167-183: Summary findings / Dragana Avramov 354. – Bibliografija uz svaki rad. 115-125: Posledice visokog rasta stanovništva / Goran Penev. 66-85: Smrtnost stanovništva / Biljana Radivojević. 3-13: Mesto Kosova na demografskoj karti Jugoslavije i Evrope / Dragana Avramov. Branislava Bujišić 355. 87-101: Radništvo i stare i nove elite u privrednom sistemu (do)sadašnje Jugoslavije / Nada Novaković. 24 cm Tiraž 200. – Str. – 116 str. – Str.) ISSN 0354-3838 = Sociološke studije . – Str. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom Tiraž 100. 2. Dragana Avramov. Davor Savin. – Str. 13-159: Makroekonomsko planiranje u svetlu savremene ekonomske teorije / Ljubomir Madžar. Draga Belopavlović. 13-35: Elite znanja i postindustrijsko društvo / Milosav Janićijević. 33-52: Rađanje i obnavljanje stanovništva / Dušan Breznik. Marinko Bošnjak.183-211: Institucije i metodi makroekonomskog planiranja – pregled po zemljama / Marinko Bošnjak. Gordana Todorović. 37-49: Elite u savremenom industrijskom društvu / Lidija Topić. – Summary. . Centar za ekonomska istraživanja : IBN Centar. Branislava Bujišić. – Str. MAKROEKONOMSKO planiranje u svetu tržišnih privreda / Ljubomir Madžar. 53-66: Strukture stanovništva / Nada Raduški. 75-86: Strukture i elite u preobražajima (post)-socijalističkog društva / Velimir Tomanović. ISBN 86-82037-04-1 [Sadržaj]: Str. 21 cm Tiraž 500. – Str. 215-219. ciljevi. ISBN 86-7093-044-7 [Sadržaj]: Str. Marinko Bošnjak. Centar za sociološka istraživanja.

243-258: Nesocijalistička socijalizacija privatne i nekapitalistička privatizacija društvene svojine / Dragutin V. – Str. 289-299: Transformacija versus privatizacija / Miloš Macura. 215-225: Neka otvorena pitanja svojinske transformacije / Mirko Vasiljević. – Str. 329-337: Neki aspekti i prijedlozi transformacije društvene svojine / Momir Ćećez. – Str. 45-65: Putevi privatizacije u Jugoslaviji – zakonski modalitet i neke prepreke / Ljubomir Madžar. Meade. [IX]-XV. – Str. 141-154: Možemo li da naučimo “treći put” od agatotopijanaca? / J. 301-306: Neki upravno-pravni aspekti svojinske transformacije u Srbiji / Stevan Lilić. – Str. 476 str. 227-242: Neke dileme u vezi sa privatizacijom / Rajko Bukvić. privatizacija. 349-361: Novi poreski sistem Srbije i preobražaj svojine / Dejan Popović. – (Ekonomski zbornik / SANU. – Str. – Str. 171-180: Neka iskustva u privatizaciji istočnoevropskih zemalja / Veljko Radovanović. 325-328: Začarani krug prelaska na tržišnu privredu / Slobodan V. – Predgovor/ Ivan Maksimović: str. 385-394:Transformacija društvene svojine – empirijski aspekt / Marinko Zeljković. Srboljub Antić. 125-140: Uloga različitih oblika vlasništva i konvergencija privrednih sistema / Oskar Kovač. 283-287: Socijalne i političke dimenzije svojinske transformacije / Mihailo Marković. 271-275: Od monističkog ka pluralističkom društvu / Marko Sekulović. 307-316: Neka metodološka i socijalna pitanja svojinske transformacije u našim uslovima krize / Vera Pilić-Rakić. – Str. – Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Str. 115-124: Modaliteti svojinske transformacije – pristupi Srbije. – Str. ISBN 86-7025-161-2 [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. nacionalizacija / Srboljub Antić. – Str. Jovanović. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 31-44: Privatizacija tržišta / Pavle Vasić.E. 339-348: Uloga finansijskog sektora u transformaciji društvene svojine / Đorđe Đukić. – Str. – Str. – Str. – Str. knj. 155-170: Privatizacija – poruke i iskustva industrijskih zemalja / Davor Savin. . – Str. 10) Tiraž 700. 317-320: Liberalizacija. 67-86: Program privatizacije / Miroljub Labus. 373-384: Teorijski i praktični problemi iznalaženja pravog rešenja transformacije konkretnog preduzeća / Lazar Pejić. Odeljenje društvenih nauka . – Str. 183-198: Vremenska komponenta procesa svojinske transformacije / Nikola Čobeljić. – Str. 5-29: U traganju za modelima transformacije društvene svojine / Ivan Maksimović. 259-270: Teorijski problemi svojinskog organizovanja i efikasnosti privređivanja / Vladan Jovašević. 321-324: Teorija property rights i problemi privatizacije u našoj privredi / Branislava Bujišić. Blago Blagojević 100 . – Str. Marsenić. – Str. 277-282: Privatizacija nesporan ali dugoročan i obazriv proces / Danilo Šuković. – Str. 356. – Summaries. – Str. TRANSFORMACIJA svojinskih odnosa : teorijski i empirijski aspekti / urednik Ivan Maksimović. – Str. – Str. – Str. 363-372: Transformacija vlasništva i valorizacioni sistem / Slobodan Maksimović. Crne Gore i Bosne i Hercegovine / Miodrag Zec. – Str. 1992 (Beograd : Prepisi i umnožavanja). – XV. – Str.199-214: Transformacija svojinskih odnosa: osnovni problemi i modeli / Branislav Šošokić. 24 cm. 89-113: Privatizacija – put u tržišnu privredu / Veselin Vukotić.

Marsenić. Veselin Vukotić 101 . 261-271: Konvertibilnost dinara / Srboljub Antić. – Str. 317-326: Razvojni koncept (i ambicije) privredne reforme / Vojislav Knežević. 127-139: Privredna reforma i preduzetništvo / Fuada Stanković.Publikacije sa višestrukim autorstvom 1993 357. pravci i dometi reformisanja preduzeća / Jovan Todorović. – Str. – 413 str. 25-45: Dugoročni program ekonomske stabilizacije kao protivrečan poduhvat spajanja (samoupravnog) socijalizma sa tržišnom privredom / Dragutin V. 59-82: Društvena svojina tokom 80-ih / Ivan Maksimović. – Str. 24 cm Tiraž 600. Veljko Radovanović. 231-242: Mesto i uloga Narodne banke Jugoslavije u konceptu privredne reforme na razmeđu 80-ih i 90-ih / Đorđe Đukić. – Str. opredeljenja i rezultati / Ljubomir Madžar. – Str. – Str. 273-280: Poreski sistem i poreska politika u privrednoj reformi / Božidar Raičević. i 1990. – Str. 11-23: Zastoj jugoslovenske privrede tokom 80-ih godina / Dragutin Marsenić. 47-58: Reforma iz 1988: razlozi. /Dragana Đurić. – Str. Dragutin Marsenić. 387-400: Republičke elite i raspad Jugoslavije / Vladimir Goati. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. – put u tržišnu ekonomiju / redaktori Veselin Vukotić. Svojinska transformacija privrede – izgledi i ograničenja / Ljubomir Madžar. – Str. 243-259: Monetarna politika u kontekstu stabilizacionog programa / Đorđe Đukić. 201-222: Privatizacija u programu reforme / Veselin Vukotić. – Str. 1993 (Beograd : ŠKP “Obod” – Cetinje). – Str. 309315: Privredna reforma i socijalna politika / Danilo Šuković. Božidar Gluščević. – Str. – Str. – Str. – Str. 281-295: Ocena otvorenosti jugoslovenske privrede prema svetu u okviru privredne reforme iz 1990. 403-413: Osnovna poruka istraživanja: nastavljanje privredne reforme – uslov uspješne tranzicije / Dragutin Marsenić. 141-151: Ekonomske funkcije države / David Dašić. 297-308: Uvid u privredna zbivanja (te u dinamiku i paritete cena) tokom 1989. ISBN 86-7093-050-1 [Sadržaj]: Str. 115-126: Pretpostavke. 155-177: Cjelina privredno-reformskog zahvata i institucionalne osnove novog sistema / Veselin Vukotić. 343-370: Finansijsko izveštavanje i revizija / Nenad Urošević. – Str. 223-229: Tržište rada i kolektivni ugovori / Danilo Šuković. 179-199: Normativni sadržaj i politička ograničenja reforme / Mijat Šuković. 85-114: Alternative i ograničenja za stvaranje tržišnog ambijenta za savremenu privredu. – Str. . PRIVREDNA reforma 1990. godine / Pavle Vasić. Centar za ekonomska istraživanja. 327341: Tržište novca i kratkoročnih hartija od vrednosti / Žika Jovanović.) / Silvano Bolčić. – Str. – Str. – Str. 373-385: O sociološkim i ekonomskim snagama i sociološkim “osloncima” reforme (sociološki komentar reforme 1990. – Str. – Str.

197-211: Politički sistem kao razvojno ograničenje jugoslovenskog postsocijalističkog društva / Ljubomir Madžar. i odgov. 213-219: Power elite in Yugoslav society – origin. – Str. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. : b. – 289 str. str. 3. 275289: Kulturno-istorijski i politički faktori etničkih migracija i homogenizacije na Kosovu i Metohiji i u delu stare Srbije / Nadežda Obradović 1994 359. 221-236: Postsocijalistička transformacija vojske – problemski okvir / Miroslav Hadžić. 7-51: Strategija vlasničke transformacije u svetlu njenih ciljeva i kriterija / Ljubomir Madžar. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. sukobi i modernizacija / Zoran Vidojević.]). ideology and ethics of elite / Vladimir Milanović. – Str. – Str. 24 cm Podaci o autoru preuzeti sa prelim. SOCIOLOŠKE studije : [Zbornik radova].]. INSTITUCIONALNA infrastruktura u tranziciji ka tržišnoj ekonomiji / [autori Ljubomir Madžar . – Str. – Bibliografija uz većinu radova. – Str. 358. – Str. – Str. 65-78: Da li je liberalizam sudbina socijalizma / Lidija Topić. Br. . – Str. – Str. – 266 str. 61-70: Institucionalna infra102 .. – Str. – Str. 267-274: Kosovo i albanski pokret (1989-1992) / Dušan Janjić. 157-179: Društvene nejednakosti. et al. Centar za sociološka istraživanja. 121-130: Društveni razvitak i kulturni obrasci / Miloš Nemanjić.Institut društvenih nauka. ISBN 86-7093-052-8 [Sadržaj]: Str. Društvene promene i postsocijalizam / [Gl. 79-88: Korak napred – dva koraka nazad u razvoju političke kulture u postsocijalističkim društvima / Zagorka Golubović. – Str. character. 91-119: Veberova “protestantska teza” i razvojno iskustvo pravoslavne Evrope / Vera Vratuša-Žunjić. : graf. – Bibliografija uz svaki rad. 47-63: Mondijalizacija i novi svetski poredak / Miodrag Ranković. – Summary. 52-60: Hipoteza o uniformnosti institucionalne infrastrukture tržišnih ekonomija / Branislava Bujišić. – Str. m. 181-195: Raspodela dohotka i socijalne nejednakosti / Danilo Šuković. (Broš. 24 cm Radovi saradnika Instituta društvenih nauka. 1994 ([b. ISSN 0354-3838 = Sociološke studije . – Str. 11-33: Teorije modernizacije i raspad realsocijalizma / Milosav Janićijević. 239-256: O mogućim razlozima snaženja nacionalizma u postkomunističkim društvima / Živko Surčulija.. – Beograd : Institut društvenih nauka. prikazi . Centra za sociološka istraživanja objavljeni u ovom zborniku predstavljaju rezultate rada na projektu “Postsocijalističko društvo između tradicije i savremenosti” 1991-1995. – Str. i. – Str. 35-45: Socijalizam i postsocijalizam u društvenom razvoju / Velimir Tomanović. urednik Milosav Janićijević]. 139-153: Radništvo između tradicije i savremenosti / Nada Novaković. – Str. 1993 (Beograd : Štamparija Instituta društvenih nauka). kriza države i porast nacionalnih tenzija / Zoran Obrenović. 257266: Istočna Evropa. – Str.) [Sadržaj]: Str.131-138: Tradicija i obrazovanje: filozofski i sociološki aspekt / Manojlo Bročić.

21 cm Tiraž 300. – Str. 101-107: Neka otvorena pitanja privatizacije u nas / Branko Medojević. 167-176: Dometi i funkcije tržišta u uslovima naših nestašica / Dragutin V. Baćević. Đurić. – Str. 123141: Vladavina javnog mnenja / Zoran Đ. – Str. . Živković. 155-172: Prilog za determinacionu analizu našeg javnog mnenja / Firdus Džinić. 195-221: Opažanje i tumačenje uzroka ekonomskih nejednakosti / Mirjana Vasović. – Str. JAVNO mnenje / [autori] Ljiljana Baćević . 124-139: Dosadašnji uticaj sankcija na tranziciju privrede SR Jugoslavije i kako dalje? / Oskar Kovač. 222-236: Institucije i mehanizmi industrijske politike u procesu tranzicije / Sofija Adžić.] . – Summary. – Str. Baćević 103 . – Str. 267303: Prilog za istorijat Centra za politikološka istraživanja i javno mnenje / Ljiljana J. – Str. 11-29: Javno mnenje / Ljubomir Tadić. 237-245: Tržišna ekonomija i problemi regionalnog razvoja / Veljko Radovanović. – Str. – Str.. [et al. 223-229: Informisanost građana Srbije o značajnim društvenim pitanjima / Vera Marković. – Str. – Bibliografija uz većinu poglavlja. – Str. redaktor Ljiljana J. – Str. – Str. 201-211: Monetarna politika i bankarski sistem u procesu tranzicije jugoslovenske privrede ka modernoj tržišnoj ekonomiji / Aleksandar J. – Str. – Str. 107-122: Javno mnenje kao kriterijum legitimnosti / Srećko Mihailović. – Str. – Str. 177-186: Uloga države i banaka u funkcionisanju deviznog tržišta / Dragana M. 82-100: Proces svojinske transformacije u privredi Srbije i problem njegovog sagledavanja / Rajko Bukvić. Marsenić. 212-221: Politika tržišta rada i nezaposlenost u procesu tranzicije jugoslovenske privrede / Biljana Jovanović-Gavrilović. – 348 str. – Str. – Str. – Str. Brankica Gagić. – Str. 253-256: Institucije države i tranzicija elektroprivrede / Srboljub Antić 360. Slavujević. – Str. –Str. – Str. – Str. 246-252: Bankarski sektor u tranziciji – mogućnosti i ograničenja / Marinko Zeljković. – Str. 183-193: Lavirinti medijske galaksije / Borisav Džuverović. 79-105: Javno mnenje i masovni mediji / Ljiljana J. – Str. – Str. 140-166: Institucionalna infrastruktura tržišta kapitala u tržišnoj ekonomiji / Života Ristić.Publikacije sa višestrukim autorstvom struktura.. tranzicija ka tržišnoj privredi i privatizacija / Gojko Rikalović. 173-181: Društvena kriza i problem socijalnog konsenzusa / Mihailo Popović. 1994 (Beograd : Institut društvenih nauka). 187-200: Poreske reforme i procesi tranzicije u svetu i kod nas / Božidar Raičević. 143-151: Demokratija i sloboda informisanja / Vladimir Goati. – Str. 39-78: Javno mnenje i vrednosti / Dragomir Pantić. Baćević. – Beograd : Institut društvenih nauka. 111-123: Privatizacija i tržište kapitala / Veselin Vukotić. 71-81: Program i nova privredna struktura / Pavle Vasić. 31-37: O pojmu i stvaranju javnog mnenja / Radomir Lukić. 241263: Javno mnenje između vlasti i opozicije / Jasmina Vujović-Brdarević. 231-239: Srbija u ogledalu “međunarodnog javnog mnenja” : (studija slučaja) / Dijana Vukomanović. ISBN 86-7093-054-4 [Sadržaj]: Str. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje.

str. 361. 165-187: Odgovornost za štetu uzrokovanu operacijom koju je obavio lekar na specijalizaciji / Jakov Radišić.[Vesna] Klajn-Tatić. 1994 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 104 . 189-202: Odgovornost za štetu zbog “nesrećnog života” i zbog neželjenog rođenja deteta po pravu SAD / Hajrija-Mujović Zornić.: NIP “Radnička štampa”. 113-124: Ekonomska kriza i neophodnost promene privrednog sistema / Danilo Šuković. 149-166: Partije i partijski sistem Srbije / Vladimir Goati. 39-52: Pretpostavljeni pristanak pacijenta na lečenje prema nemačkom pravu / Nenad Đurđević. 11-18: “Evropa” kao srbijanski ideal i antiiedal / Vojin Dimitrijević. 53-70: Pravo umirućeg pacijenta da odbije upotrebu medicinskih mera kojima se on održava u životu ili da zahteva da se te mere obustave / Vesna Klajn-Tatić. Centar za pravna istraživanja. 205-219: Reklamiranje lekarskih usluga / Jakov Radišić. – Str. 24 cm Na nasl. – Str. – Str. – Str. 117-129: Odgovornost za štetu izazvanu medicinskim aparatima / Mirsa Mijačić. . 19-38: Neka medicinska.1994. – Str. 131-146: Odgovornost lekara za štetu nastalu usled nepridržavanja obaveze da pacijenta obavesti / Nenad Đurđević. – Str. 19-52: Srbija između krize identiteta i izazova modernizacije (1978-1994) / Dušan Janjić.) [Sadržaj]: Str. 1995 (Beograd : Barex). 73-80: Ugovor o implantaciji veštačkih zuba – vrsta ugovora o lekarskim uslugama / Ljiljana Krulj. 71-79: Socijalna stratifikacija i suprotstavljenost interesa u Srbiji / Silvano Bolčić. – Str. MEDICINSKO pravo i medicinska etika / V. – Str. – Str. ISBN 86-7093-055-2 [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 81-95: Stare i nove elite u Srbiji / Mladen Lazić. 97-109: Jedna pouka iz prošlosti: politička elita i modernizacija u prvoj deceniji nezavisnosti / Latinka Perović. – Str. 233-249: Pravni problem prilikom zasnivanja radnog odnosa lica zaraženih HIV virusom – uporedni pregled / Olga Popović 1995 362. 125-148: Ekonomska koncepcija političkih partija u Srbiji – izgledi za evropsku opciju / Jelica Minić. – Str. 55-69: Statistička slika Srbije. – Str. i mogućnosti demokratizacije) : [zbornik radova] / [urednik Dušan Janjić].. – Str. (Broš.[et al. . – 461 str. – Str. 221-232: Trenutak čovekove smrti kao pravni pojam / Ljiljana Krulj. 147164: Imovinska odgovornost lica zaraženih HIV virusom po američkom i nemačkom pravu / Olga Popović. 81-93: Ugovor o sterilizaciji / Hajrija Mujović-Zornić. – Str. Crne Gore i delova bivše Jugoslavije sa srpskom većinom / Srđan Bogosavljević. – Str. – Bibliografija uz sva poglavlja. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – 250 str. 20 cm Tiraž 200.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. SRBIJA između prošlosti i budućnosti : (uzroci i obeležja društvene i političke situacije u Srbiji između 1987 . 97-116: Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze / Jakov Radišić. – Str.]. etička i pravna kretanja koja pokreće doktrina o informisanome pristanku pacijenta na medicinsku intervenciju / Vesna KlajnTatić. – Beograd : Institut društvenih nauka : Forum za etničke odnose..

301-308: Perspektive bezbednosti / Stanislav Ocokoljić. – Str. – Str. – Str. – Str. 93-97: Minority language rights in Yugoslavia in a European Framework / Ranko Bugarski. – Str. 75-78: National problems in Great Britain – is there any lesson for us? / Brana Marković.) [Sadržaj]: Str. – Str. 118123: Power turned into law / Behlull Beqaj. European Movement in Serbia and Forum for Ethnic Relations. – Str. – Str. 395-416: O (ne)mogućnosti uspostavljanja civilnog društva u Srbiji / Stjepan Gredelj. 98-104: Temptations of democracy in the “third Yugoslavia” / Vladimir Goati. 67-74: The Serbian national interest in the vicious circle of ethno-nationalism / Dijana Vukomanović. 221-243: Stanje i perspektive ljudskih prava u Srbiji / Vladan A. – Str. Dušan Janjić]. 26-34: Concerning the consociation of ethnic groups / Vojislav Stanovčić. 62-66: The Rushdie Affair and the Bosnian “troubles” : some readings and misreadings / William Webb. – Str. – Str. 29 cm “. . – Str.. – Essex : University. the Inter-Disciplinary Workshop on Multi-Cultural Existence in the European Context organized by the British Council. 105-111: National Minorities and elections in the Federal Republic of Yugoslavia / Zoran Lutovac. 56-61: Women and nationalism in the former Yugoslavia / Wendy Bracewell. 112117: The heritage of totalitarianism and minority rights / Laszlo Vegel.. 9-14: Minority rights in liberal-democratic theory / Michael Freeman. – 135 str. 417-428: Asocijativni oblici civilnog društva u Srbiji / Žarko Paunović. 1995 ([Beograd] : Kuća štampe). 351-364: Kulturna politika. 365391: Mediji u Srbiji od 1985-1994 / Zdenka Milivojević. NATIONALISM and minorities : [collection of papers] / [editors Michael Freeman. – Str. – Str.. 245-261: Osnovna ljudska prava u ustavnom sistemu Srbije – Jugoslavije / Branislava Jojić. – Str. Dragomir Pantić. – Tiraž 500? ISBN 86-7093-067-6 (Broš. Belgrade : Institute of Social Sciences : Forum for Ethnic Relations.” —> Note. Centre for Human Rights . 81-86: Minorities under the rule of nationalism : the case of Yugoslavia / Dušan Janjić.. 311-330: Traganje za novim identitetima i normativnim osnovama delovanja / Ratko Nešković. – Str. September 24-26. – Str. 127-130: The right of self-determination of peoples and human rights / Jasminka Hasanbegović 105 . – Str. – Str. – Str. – Str. 331-349: Zavaravanja i iskušenja / Laslo Vegel. – Str. institucionalni sistem i umetnički trendovi / Milena Dragićević-Šešić. 45-50: Minority rights and self-determination in contemporary Eastern Europe / Martyn Rady. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom Str. – Str.263-279: Jedan zahtev za nov status: albanski pokret na Kosovu / Škeljzen Malići. Vasilijević. 37-44:The post-communist apotheosis of the nation-state and the old and new minorities / Vojin Dimitrijević. – Str. – Str. 431-446: Srbija između SFRJ i Evropske unije / Branislava Alendar. 5155: Nationalism and the position of national minorities in post-communist countries / Živko Surčulija. 167-188: Hronologija nastanka političkih partija / Dijana Vukomanović. 1993. 15-25: The prospects of multi-cultural societies in Western and Eastern Europe / John Rex. 281-299: Srpski kraj jugoslovenske armije / Miroslav Hadžić. – Str. 87-92: Reflections on nationalism and minorities in Yugoslavia / Branislava Alendar. – Str. – Str. – Str. 449-461: Pretpostavke i koncept modernizacije Srbije i srpske nacije / Dušan Janjić 363. 189-219: Skica za demokratski ustav Srbije / Marijana Pajvančić. – Str.

Vasilijević. 45-50: Old and new elites in Serbia / Mladen Lazić. SERBIA between the Past and the Future : (collection of papers) / (editor Dušan Janjić . 181-190: The (im)possibility of establishing civil society in Serbia / Stjepan Gredelj. – 214 str. 164-178: The media in Serbia from 1985 to 1994 / Zdenka Milivojević. – Str. 64-73: Economic programmes of political parties in Serbia – possibilities of a european option / Jelica Minić. 24 cm Tiraž 1500. Tripo Mulina. 129-137: The serbian ending of the Yugoslav army / Miroslav Hadžić. 114-121: Basic human rights in the constitutional system of Serbia (Yugoslavia) / Branislava Jojić.. 74-81: Serbian parties and party system / Vladimir Goati. 15-30: Serbia between an identity crisis and the challenge of modernization (1987-1994) / Dušan Janjić. – Str.. – Str. RAZVITAK stanovništva Srbije : 1950-1991. Biljana Radivojević. Mirjana Rašević. – Str. 104-113: State and prospects of human rights in Serbia / Vladan A. 1995 (Beograd : Kuća Štampe). – Str. 33-40: Statistical picture of Serbia. – Str. – Str. – Str. 151-157: Deceptions and challenges / Laszlo Vegel. 11-14: “Europe” as a Serbian ideal and anti-ideal / Vojin Dimitrijević. . – Str. : studija podneta Vladi Republike Srbije od strane Saveta za stanovništvo. 158-163: Cultural policy.]. the institutional system and art trend / Milena Dragičević-Šešić. Miroslav Rašević. Radoslav Stevanović 365. – Str. Miroljub Rančić. – Str. : ilustr. Mina Petrović. Centar za demografska istraživanja. Goran Penev. – Str. – Social stratification and conflict of interests in Serbia / Silvano Bolčić. Đurđev.[at al. – Str. 3-4: Predgovor / Miloš Macura ISBN 86-7093-068-4 Ostali autori: Gordana Matković. – Beograd : Institut društvenih nauka.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. porodicu i decu / [rukovodilac studije Mirjana Rašević. – Str. 209-214: Assumtions and the concept of modernization of Serbia and the serbian nation / Dušan Janjić 106 . 364. . 143-150: The search for new identities and normative bases for action / Ratko Nešković. autori Branislav S. 51-56: A lesson from the past: the political elite and modernization in the first decade of indepedence of the serbian state / Latinka Perović. – Str. – Str. – Str. 82-90: The creation of political parties – a chronological review / Dijana Vukomanović. – Str. 30 cm [Sadržaj]: Str. 91-103: A democratic constitution for Serbia – an outline / Marijana Pajvančić. – Str. Svetlana Radovanović. – Str. 1995 (Beograd : Službeni glasnik). – Str. 138-140: The prospects of security / Stanislav Ocokoljić. 199-205: Serbia between the SFRY and the European Union / Branislava Alendar. translated by Ljiljana Nikolić). 191-196: The associative forms of civil society in Serbia / Žarko Paunović. Montenegro and parts of the former Yugoslavia with a serbian majority / Srđan Bogosavljević. 122-128: Demand for a new status: the albanian movement in Kosovo / Shkelzen Maliqi. – 186 str. 59-63: The economic crisis and necessity of changing the economic system / Danilo Šuković. – Belgrade : Institute of Social Sciences : Forum for Ethnic Relations. – Str.

1995 (Beograd : “S. ISSN 0353-880X .. 285-308: Stanovništvo SR Jugoslavije: tendencije i problemi / Miroslav Rašević 367. – Str.]. – Summary: Population and Households in the FR Yugoslava Based on the 1991 Census. 54-60: Poreska struktura i politika u razvijenim zemljama. [i dr. Miroljub Rančić. 1-10: Tranzicija i intervencija / Pavle Vasić. obrada i kvalitet podataka / Miladin Kovačević. – Str. godine / Goran Penev. – Str. ISBN 86-7479-038-0 [Sadržaj]: Str. metodološke osnove. 68-79: Tržišne strukture u industriji Srbije i problemi tranzicije / Rajko Bukvić. – Bibliografija: str. 223252: Ekonomske strukture stanovništva / Nada Raduški. 253-268: Projekcije stanovništva do 2031. 20-24: Socijalni genotip i tranzicija / Marko Sekulović. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 165-184: Obrazovna struktura stanovništva / Biljana Radivojević. – 230 str. – Str. STANOVNIŠTVO i domaćinstva SR Jugoslavije prema popisu 1991 / Svetlana Radovanović. 57-86: Fertilitet ženskog stanovništva / Mirjana Rašević. 80-86: Akumulacija kao centralno pitanje tranzicije / Dragiša Milićević. Institut društvenih nauka. revitalizacija socijalizma ili razvoj novog društvenog sistema / Bogdan Ilić. Đurić.11-32: Popisi stanovništva u Jugoslaviji: istorijat. – Str. – Str. 1995 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). – Str. – Str. zemljama u tranziciji i u SR Jugoslaviji / Božidar Raičević. – Str.. – Str. – (Stanovništvo / Savezni zavod za statistiku. . Univerzitet. ISBN 86-7093-062-5 [Sadržaj]: Str. . – Str. 94-104: Zapostavljenost društvenih djelatnosti u institucionalnoj podršci i tranziciji / Milica Kostić. 25-31: “Great big fantasy” sveta finansija / Dragana M. 309-312. sadržina.]. – Str. Ljiljana Sekulić.Publikacije sa višestrukim autorstvom 366. 32-47: Tranzicija kao proces povratka u kapitalizam. autori Svetlana Radovanović . – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 87-116: Migracije stanovništva Jugoslavije / Radoslav Stevanović. 117-164: Stanovništvo po starosti i polu / Goran Penev. ZASTOJI u jugoslovenskoj tranziciji / [uređivački odbor Pavle Vasić. 29 cm. 114-11: Regionalne specifičnosti kretanja stanovništva i njihov uticaj na proces tranzicije / Veljko Radovanović. 269-284: Domaćinstva i porodice / Mina Petrović. 24 cm Tiraž 500. et al. 48-53: Karakter proizvodnih odnosa u uslovima tranzicije / Milovan Pavlović. 11-19: Tranzicija – mogućnosti i ograničenja / Slobodan Maksimović. 33-56: Ukupno stanovništvo Jugoslavije – razmeštaj i urbanizam / Svetlana Radovanović. redaktor . 107 . Todorov”). 120-125: Tranzicija – između reforme i revolucije / Branislava Bujišić. 87-93: Sektorske politike i obnavljanje razvoja u procesu tranzicije / Sofija Adžić. 47) Tiraž 750. – Str. – Str. 61-67: Ekonomska efikasnost i socijalna pravda u fokusu tranzicije / Danilo Šuković.Bibliografija uz većinu radova. 217-222: Veroispovest stanovništva / Svetlana Radovanović. : tabele . – Str. – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja. 105113: U procesu tranzicije nema pravde / Zoran Đerković. – Str.. – Str. 185-216: Etnička struktura i maternji jezik stanovništva / Svetlana Radovanović. – Str. 145-164: Bračnost stanovništva / Mina Petrović. – Str. Beograd.. – 347 str. Brankica Gagić.

– Str. – Beograd : Institut društvenih nauka..[et. 49-72: Pravo na prekid trudnoće / Zoran Ponjavić. 173-181: Neka otvorena pitanja privatizacije u nas / Branko Medojević. – Str. – Str. 209-242: Odgovornost zbog samoubistva hospitalizovanog pacijenta / Nenad Đurđević.. – Summary . – Str. – Str.. – Str. na srpskom jeziku Dragomir Pantić. na ruskom jeziku Genadij V. – Str. 199-204: Otpori strukturalnim promenama i teškoće tranzicije u Srbiji / Zagorka Golubović. 369. 189-208: Prenatalna dijagnostika i odgovornost zbog štete / Hajrija Mujović-Zornić.. 205-215:Tranzicija – ka kojem i kakvom novom društvenom poretku? / Mijat Šuković. 1996 (Beograd : Institut društvenih nauka). Centar za pravna istraživanja. – Str. Golenkova. – XII. 135-141: Defekti tržišnog vrednovanja kapitala u sistemu internog deoničarstva / Ljubomir Madžar. – Str. – Str. – Predgovor / Jakov Radišić: str. Zinaida T.157-188: Lekarske greške u svetlosti pravnih razmatranja / Jakov Radišić. 191-196: Otvorenost privrede i privatizacija / Dragana Kojčinović. – Str. 216-224: Stavovi građana post-komunističkih zemalja o ekonomskoj tranziciji – sa posebnim osvrtom na stavove građana SR Jugoslavije / Jelica Petrović. prevod (ruski) Milan Radovanović . prevod (engleski) Ivana Spasić]. 87-110: Odlučivanje o lečenju novorođene dece sa telesnim nedostacima: etički i pravni problemi / Vesna Klajn-Tatić.]. 225-230: Postoji li Yugotranzicija? / Slobodan Inić 1996 368. 1-3. 25-48: Donorstvo organa – primer francuskog prava / Zorica Kandić-Popović. – Str. 350 str. – Str. 142-145: Finansijsko tržište u funkciji vlasničke transformacije / Veselin Vukotić. 7-24:Transseksualitet i naše pravo / Marija Draškić. – Str. – Str. oktobra 1995 / [redakcioni odbor zbornika. – Str. CILJEVI i putevi društva u tranziciji : zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa održanog u Beogradu 9-12. – Str. al. – Str. – Str. – Str. – Str. . 152-162: Zastoj u tranziciji – problemi vlasničke transformacije / Božidar Cerović.111-122: Forma izražavanja pristanka pacijenta na lečenje / Nenad Đurđević. 265-284: Ugovor o prodaji privatne lekarske prakse u Saveznoj Republici Nemačkoj / Valentina Kecman. Osipov. – Str. 243-262: Odgovornost zbog uskraćivanja hitne medicinske pomoći / Jakov Radišić.] . Tiraž 200. – Str. 163-172: Nerazvijenost finansijskog tržišta kao aktuelni problem razvojne politike Jugoslavije / Života Ristić. – Str. Aleksandar T. 285-324: Reklamiranje lekova – pravni aspekti / Slobodan M. 21 cm. 123-154: Dopustivost i zabrana eutanazije zavisno od načina izvršenja / Vesna Klajn-Tatić. AKTUELNI pravni problemi u medicini / Marija Draškić. ISBN 86-7093-071-4 [Sadržaj]: Str. Marković. Rezjume. 325-350: Lekar i pacijent kao ugovorni partneri / Jakov Radišić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Hlopjev . [priredio Jakov Radišić].182-190: Kako privatizovati društvenu svojinu / Dejan Šoškić. [et al. 73-86: Moždana smrt i trudnoća: kontroverzni slučaj iz nemačke prakse / Ljiljana Krulj. – Bibliografija uz pojedine radove. – Beograd : Institut društvenih nau108 .

Polical and Cultural Transformation of Postcommunist Societies’. 30 cm. – Str. 33-46: Savremene reforme: granice socijalne dezorganizacije / Genadij V.1-31: Teorijski pristup tranziciji socijalističkih društava / Miloš Aleksić. – Bibliografija uz većinu radova i uz tekst. Institut društvenih nauka [i] Rossijskaja akademija nauk. – Str. 47-64: Politički i socijalno-ekonomski preobražaj u Srbiji 1989-1995 / Mihailo Marković. 245-252: Da li su konflikti pozitivni? / Anatolij V. 51-65: Ethnicity. Osipiv.. – Belgrade : Institute of Social Sciences : Forum for Ethnic Relations : International Network Europe and the Balkans. Golenkova.) [Sadržaj]: Str. 135-155: Transformacija socijalne strukture ruskog društva / Zinaida T. 370. – Str.115-134: Da li postsocijalistička društva mogu-moraju postati kapitalistička? / Velimir Tomanović. Str. 271-287: Projekcija koncepta “otvorenog društva” i teškoće na putu njegovog ostvarenja u postkomunističkim društvima / Zagorka Golubović. – Str. – Str.”–> Note. et al. 223-243: Mogućnosti i izgledi stabilizacije demokratije u postoscijalističkim zemljama / Branko Pribićević. – Str.) [Sadržaj]: Str. 65-99: Povratak socijalizma? – mogućnosti obnove i negacije autoritarnog sistema / Zoran Vidojević.Toščenko. : ilustr. – Tiraž 500. 101-113: Prema problemu izbora strategije reformisanja postsocijalističkih društava (na primeru promena u Rusiji) / Aleksandar T. organized in Belgrade on January 13 and 14.. Conflict / Ha109 .Publikacije sa višestrukim autorstvom ka. – Tiraž 400. – Str. – Beleške uz tekst uz pojedine radove ISBN 86-7093-069-2 (Broš. ISBN 86-7093-072-2 (Broš. –. – Str.]. Dmitriev. 21 cm Na vrhu nasl. Centar za sociološka istraživanja. Hlopjev. – Str. 25-39: Ethnicity and belonging/not belonging / Aleksandra Alund. – Summary uz svaki rad.. – Str. – 274 str. 1995 . : tabele . – Literatura uz pojedine radove. 177-193: Paradoksi društvene svesti (sociološki aspekt) / Ž. 303-328: Nacionalizam. liberalism and postsocialism / Lidija Topić. 430 str. 289-302: Dve koncepcije modernizacije Rusije / Albert I. raspad i demokratska transformacija post-komunističkih društava – slučaj Jugoslavije / Živko Surčulija. 41-50: Multiculturalism in crisis : The United States and EU-Europe compared / Carl-Ulrik Schierup. 195-222: Neka iskustva transformacije svojine u SR Jugoslaviji / Ivan Maksimović.157-176: Društvene nejednakosti u postsocijalističkim društvima / Milosav Janićijević. – Str. – (Collection of Papers Ethnicity in Postcommunism) “Ethnicity in Postcommunism offers a selection of contributors presented at the International Multidisciplinary Scientific Meeting ‘Ethnicity in the Social.13-23: Nation. 1996 (Ljig : “Beograd”). 1996 ([Beograd] : Institut društvenih nauka). Lokosov.. – XVII. ETHNICITY in Postcommunism / [authors Aleksandra Alund . Institut social’no-političeskih issledovanij. – Beleške uz pojedine radove. Kravčenko. – Str. 7-11: Ethnicity in the social. . str. – Str. – Str. – Str. political and cultural transition of postcommunist society / Stefano Bianchini. – Str. – Str. V.: Univerzitet u Beogradu. Identity. 253-270: Socijalni sastav partija u “Trećoj Jugoslaviji” / Vladimir Goati. – Str.

239 str. – Str. – Beleške uz tekst. 149-153: The antagonistic identity of “post-realsocialist societies” / Zoran Vidojević. – Str. transition and democracy / Velimir Tomanović. 195-204:War challenge to European policies on asylum and refugees / Dušan Janjić.. : graf prikazi . – Bibliografija uz sva poglavlja. ISBN 86-7093-073-0 110 . 159-164: The causes of ethnomobilization in the former Yugoslavia / Zagorka Golubović. Srećko MIhailović. – Beograd : Institut društvenih nauka. na ruskom jeziku Genadij V. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. 237239: Dialogue is obligatory / Milenko Karan. 145-147: The old and the new in the postcommunist ethnodynamics / Milan Popović. 261-272: Ethnic composition of the population of the FR of Yugoslavia. 205-214: Ethnic minorities in Bulgaria / Anna Krasteva. 20 cm Na vrhu nasl. – Str. – Str. – Str. 107-109: Ethnicity as an important factor of political transformation of postcommunist societies / Alla A. 155-158: Nationalism. – Str. – Str. 225-229: The Albanians in the postcommunist transformation of Yugoslavia / Behlull Beqaj. 251-259: Antisemitism in the nineties / Milica Mihailović. kan Wiberg.: Univerzitet u Beogradu. – Str.Yazkova.et al. – Str. VII-XVIII : Predgovor / Zoran Vidojević. 241-250: Albanians in Macedonia : between co-existance and separatism / Risto Lazarov. Centar za sociološka istraživanja. – Str. 173-177: Patterns of relations to one’s own and other nations / Ljiljana J. Hayden. 231-236: The media and ethnic mobilization : the formula of Kosovo / Jovanka Matić. 1996 (Beograd : Institut društvenih nauka). 215-223: Ethnic minorities and state-social transformation of east european countries / Zoran Lutovac. 111-121: Nationalism and the destruction of the former socialist federations / Živko Surčulija. – Str. 165-171:Three misconceptions of nationalism as revealed through empirical experience / Vera Marković. Baćević. Osipov. – Str. Zinaida Golenkova. 189-193: The future of Bosnian Muslims / Aleksa Đilas. – Str. 1948-1991 / Nada Raduški 371. – Str. 123-135: Democratization and nation-state building in the postcommunist Central-Eastern Europe / Dijana Vukomanović. 137144: Ethnicity and social inequalities in the theoretical perspective / Milosav Janićijević. – Str. 97-106: Postsocialism between nationalism and democracy : a contribution to efforts towards constitutional patriotism / Nenad Dimitrijević. – Str. održanog u Moskvi 14-16 maja 1996 u saradnji sa Institutom za socijalno-politička istraživanja Ruske akademije nauka / (redakcioni odbor zbornika na srpskom jeziku Dragomir Pantić. – Str. – Str. – Str.). 179187: Good neighbourliness and crime amnong friends in connection with the war in Bosnia-Herzegovina / Xavier Bougarel. – Str. – XX. 67-78: The contradictions of building a new Europe : european identity and national interests / Nina Dobrković. 79-96: Constitutional Nationalism and the logic of the Wars in Yugoslavia / Robert M. str. – Tiraž 300. – Str. – Str. – Str.. – Rezimei uz sva poglavlja. SOCIJALNI konflikti u zemljama tranzicije : zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa.

164-170: Ekonomija i država / Fuada Stanković. G. 154-163: Uloga svojine u razvojnom kontekstu u tranziciji / Milica Kostić. – Str. Stepanov 372. lista. – Str. 215-227: Regulisanje konflikata na postsovjetskom prostoru / A.V.. 119-147: Konflikti vrednosti u zemljama tranzicije / Dragomir Pantić. – Str. – Državna privreda i demokratija – Str. 171-182: 111 . E.M. 65-74: Strukture vlasti i opozicija u zemljama transformacije društveno-političkih sistema / G. – Str. Golenkova. – Str. – Str..N. 127-132: Inkompatibilnost tržišta kapitala i društveno-svojinskog privrednog sistema: kraj jugoslovenskog modela i jedini preostali izlaz / Nikola Zelić. – Str. Tranzicija privrede / Dragan Đuričin. 24-32: Svojina i ekonomska motivacija / Slobodan Maksimović. – Str. [autori Silvano Bolčić . – Tiraž 500. – Str.N. 230-231. sredinom devedestih / Vladimir Goati. 75-101: Sukobi između i unutar političkih elita društava u tranziciji / Zoran Vidojević. 49-56: Treća Jugoslavija. – 231 str. 163-180: Osnovne podele u partijskom sistemu Savezne Republike Jugoslavije (SRJ).. 1-8: Privatizacija kao cilj privredne i društvene tranzicije: s onu stranu instrumentalne vrednosti privatnog vlasništva i svojinske transformacije / Ljubomir Madžar. – Str. ISBN 86-7093-070-6 [Sadržaj]: Str. 39-64: Društveni odnosi i društveni konflikti – socijalističke zemlje u tranziciji / Miloš Aleksić.Publikacije sa višestrukim autorstvom [Sadržaj]: Str. – Beograd : Institut društvenih nauka.Čumikov. 25-37: Socijalna nejednakost i socijalni konflikti / Zinaida T. 33-48: Spontana i (li) svjesna koordinacija / Veselin Vukotić. 133-140. 89-103: Svojina i sloboda / Miroslav Prokopijević. 119-124: Sloboda u tranziciji: između naučnog socijalizma i naučnog kapitalizma / Marinko Zeljković. – Str. – Str. – Str. – Str.Smoljanski. 229-239: Socijalni konflikti i politički režim / E. – Str. – Str. prikazi . 149-161: Nasilje – ruska varijanta / A. – Str.]. 22 cm Podaci o autorima preuzeti sa spor.Ivanov.. 141-153: Participacija zaposlenih / Danilo Šuković. 9-23: Država kao nosilac “imperiuma” i “dominiuma” u svojinskim odnosima / Andrija Gams. et al]. 83-88: Svojina – sloboda – kretavnost / Marko Sekulović. Centar za ekonomska istraživanja. : graf. 71-82: Svojinska transformacija i problemi preraspodele društvene moći u post-socijalističkim društvima / Silvano Bolčić. 104-110: Srpski ekonomisti XIX veka o državnom vlasništvu i privatizaciji / Boško Mijatović. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 111-118: Svojina – od ideala jednakosti do ideala slobode / Branislava Bujišić. . Dmitriev. – Str. 57-70: Način privatizacije i sloboda / Mijat Šuković. – Str. – Str.103-118: Konfliktni potencijal međunacionalnih odnosa u Ruskoj federaciji / V. – Bibliografija uz većinu radova i str.Andrejev. 181-192: Tipovi konflikata u prelaznom periodu / V. nasl. Milutin Lalić. Todorov). 1996 (Beograd : S. 1-24: Teorije društvenih sukoba i postsocijalistička transformacija istočno-evropskih društava / Milosav Janićijević. – Str.Osipov. 193-214: Kriza nacionalnog identiteta i etnički sukobi u poskomunističkom društvu: primeri bivše Jugoslavije i Srbije / Dušan Janjić. – Str. SVOJINA i slobode : aspekt tranzicije / [uređivački odbor Pavle Vasić . – Str.I. et al.V.

261-288: Transformacija sobstvennosti v Jugoslavii i jejo opyt / Ivan Maksimović. – Str. Kravčenko 1997 374.. Toščenko. .321 str. – Str. – Moskva : ISPI RAN . Dragor Hiber. – Str. 1997. Stevan Živanović. Dmitriev. 1-15: Sovremennyie reformy: granicy social’noj dezorganizacii / G. – Str. 219-241: Nacionalizam.. V. 202-207: Postupak izvršenja na imovini društvenog preduzeća i moralni hazard / Aleksandra Jovanović. – Str.V. – Str. et al. – XIV. – 243 str.V. 183189: Uspostavljanje svojinskih prava u privredama u tranziciji / Jelica Petrović. – Bibliografija uz većinu radova. 87-106: Social’noe neravenstvo v postsocialističeskih obščestvah / Milosav Janićijević. Centar za ekonomska istraživanja. EKONOMIJA i demokratija / [autori Srboljub Antić . 25 cm Tiraž 500. TRANSFORMIRUJUŠČIESJA obščestva : celi i puti. – Bibliografija iza poglavlja ISBN 5-7556-0038-4 [Sadržaj]: Str. 190-201: Ekonomske vrednosti. – Str. raspad i demokratičeskaja transformacija postsocialističeskogo obščestva na primere Jugoslavii / Živko Surčulija. 51-63: K probleme vybora strategii reformirovanija postsocialističeskih obščestv / A. 208216: Sloboda intelektualne svojine – značajna pokretačka snaga u procesu tranzicije / Andrija Lompar. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. Ekonomski potencijal različitih modela privatizacije / Božidar Cerović. – Beleške uz tekst. – Str. – Str. – Str. Institut društvenih nauka. 147-164: Mogut i dolžny li postsocialističeskie obščestva stat’ kapitalističeskimi? / Velimir Tomanović. – Str. 217-226: Implikacije svojinske transformacije i tržišta na teritorijalnu polarizaciju razvoja / Veljko Radovanović. ISBN 86-7093-074-9 112 . 289-305: Social’nyj sostav partij v “tret’ej Jugoslavii” / Vladimir Goati. 201-218: Paradoksy obščestvennogo soznanija / Ž.]. 20 cm Tiraž 1000. – Str. 6586: Transformacija social’noj struktury i neravenstvo v rossijskom obščestve / Golenkova Z. 107-142: Vozmožno li vozvraščenie socializma / Zoran Vidojević. I. – Beograd : Institut društvenih nauka. . – Str. Osipov. 243-260: Političeskie i social’no-ekonomičeskie preobrazovanija v Serbii v 1989-1995. – Str. – Str. 1996. 227-231: Sloboda kao faktor privatizacije / Dragana Kojčinović 373. 17-49: Teoretičeskij podhod k probleme tranzicii socialističeskih obščestv / Miloš Aleksić.T. g / Mihailo Marković. – Str. 143-146: Pozitivny li konflikty / A. 165-183: Vozmožnosti i perspektivy stabilizacii demokratii v postsocialističeskih stranah / Branko Pribićević. – Str.V. T.. – Str. 307321: Dve koncepcii modernizacii Rossii / A. – Str. 185-200: Koncepcija “otkritogo obščestva” i trudnosti na puti jego osuščestvljenija v postsocialističeskih obščestvah / Zagorka Golubović. Hlop’’ev. stavovi i uverenja i perspektive ekonomskih reformi / Mirjana Vasović. Lokosov.T.

– (Mala biblioteka Eseji i priručnici) “Ovaj rad je nastao u okviru realizacije projekta “Sociološka i politikološka osnova tranzicije u Centralnoj i Istočnoj Evropi” —> poleđina nasl. – Str. – Str.] : Friedrich Ebert Stiftung. 1997 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Str. 207-216: Nevidljiva ruka u ekonomiji i politici / Petar Ivanović. – Str. – Str. 1997 (Beograd : Institut društvenih nauka). : graf. lista. PRAVILA demokratske procedure / priredio Firdus Džinić. – Str. – Str. 13-30: Demokratizacija ekonomije – elementi za novu paradigmu / Veselin Vukotić. efikasnost / Božidar Cerović.l. 119-141: Odnos prema masovnim medijima / Ljiljana J. 31-46: Marginalije o tranziciji / Slobodan Maksimović. 133-142: Demokratizacija i ekonomska liberalizacija u zemljama u tranziciji / Danilo Šuković. 42-63: Odnos prema prethodnom društvenom sistemu / Vera Marković. – Str. 73-81: Kapitalizam i demokratija : poreklo jednog mita / Milan Popović. – Str. – Str. – Str. – Str. 103-117: Savremeni kapitalizam : identitet sistema. – Str.. 246-276: Karakteristike grupnih identifikacija i odnos prema drugim etničkim grupama / Mirjana Vasović 376. – Str. ISBN 86-7093-075-7 [Sadržaj]: Str. 235-243: Demokratizacija svetske privrede / Dragana Kojčinović 375. 95-118: Javno mnenje o budućem razvoju jugoslovenskog društva / Jasmina Vujović-Brdarević. IZMEĐU osporavanja i podrške : javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije / autori Srećko Mihailović . 168-191: Stav prema participativnom upravljanju / Bora Kuzmanović. 119-129: Tržište i demokratija / Jelica Petrović. – Str. – Str. 64-94: Kriza poverenja u institucije sistema / Zoran Đ. – Str. sloboda. 142-148: Prioriteti vrednosti u jugoslovenskoj populaciji / Mirjana Vasović. 7-41: Legitimnost političkog sistema treće Jugoslavije : kako građani evaluiraju politički režim / Srećko Mihailović. [et al.Publikacije sa višestrukim autorstvom [Sadržaj]: Str. demokratija. . – Tiraž 300. – Str. vrednosni prioriteti i izgledi demokratizacije / Mirjana Vasović. autoritarni sistem i ekonomija u društvima tranzicije / Zoran Vidojević.. Veljko Radovanović. 185-195: Efekti ekonomske demokratije : svojina zaposlenih / Aleksandra Jovanović. – Str.]. Tiraž 500. – Beograd : Institut društvenih nauka. 59-71: Demokratija i ekonomija : politička i ekonomska sloboda / Miroslav Prokopijević. – Str. – Str. nejednakosti i društvena pravda / Milosav Janićijević. – Str. 143-159: Demokratija. 83101: Teorijsko i metodološko ishodište austrijske škole i njegove implikacije / Božo Stojanović. 161-178: Ekonomski razvoj. – Str. 18 cm. 149-167: Odnos prema demokratiji / Srećko Mihailović. [s. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1-12: Prolegomena na temu odnosa ekonomije i demokratije / Ivan Maksimović. – Str. 192-212: Odnos građana prema liberalnoj demokratiji / Lidija Topić. 213-227: (Ne)naklonost prema totalitarizmu : obim i činioci / Jovanka Matić. – Summary. 21 cm. Baćević. – 55 str. – Str. – Bibliografija uz svaki rad. 47-57: Neke misli o svojini i demokratiji / Andrija Gams. – Str. 217-233: Svojina i efikasnost prirodnih monopola / Srboljub Antić. 197205: Neoliberalna doktrina i politička interpretacija ekonomskih principa / Branislava Bujišić. – 299 str. 228-245: Stepen i činioci autoritarnosti / Bora Kuzmanović. Slavujević. prikazi . – Str. 179-184: Svojina. 113 . Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje .

167-174:Teorijsko-metodološke pretpostavke razumevanja postkomunizma / Jovica Trkulja. 207-215: Političke krize u post-socijalističkim zemljama: Rusija/Ukrajina i SRJ/Hrvatska / Hoze-Miguel Palacios. – Str. 13-18: Teorijski koncepti i promene post-real-socijalističkih društava / Zoran Vidojević. – Str. – Str. – 395 str. – Str. 297-308: Karakter religijskih promena u zemljama u tranziciji: primer pravoslavnih crkava u Rusiji i SR Jugoslaviji / Milan Vukomanović. – Str. 61-84: Osnovna metateorijska pomeranja u dispoziciji post-socijalističke misli posle sloma socijalizma / Milan Brdar. Milosav Janićijević]. – Beograd : Institut društvenih nauka. u Beogradu. 115-128: Može li komunizam da povrati istorijsku perspektivu i utopijsku energiju / Miodrag Ranković. – “U ovom zborniku sadržani su dopunjeni radovi koji su podneti na međunarodnom naučnom skupu “Promene postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive”. 1997 (Beograd : Institut društvenih nauka). revolucija i demokratija / Milan Popović.) [Sadržaj]: Str. 129-152: Još jednom o prelazu iz feudalizma u kapitalizam i iz kapitalizma u komunizam.. 153-165: Kontroverze oko poimanja karaktera društvenih promena i identiteta postsocijalističkih društava u tranziciji / Ljubiša R. povodom spora o tranziciji-modernizaciji-transformaciji u društvima istočne i centralne Evrope / Vera Vratuša-Žunjić.: Univerzitet u Beogradu. – Summary uz svaki rad Tiraž 200. 43-59: O prirodi post-socijalističkih društava / Miroslav Pečujlić. PROMENE postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive / [uređivački odbor Zoran Vidojević. 217-233: Modernizacija i demokratizacija u (post)socijalističkim društvima / Velimir Tomanović. – Beleške uz tekst. 279-296: Etnička homogenizacija. – Str. – Str. – Str. 271-278: Nacionalizam nije uvek isti / Mihailo V. nacionalizam i društveni konflikti – faktori tranzicije na lokalnom nivou Srbije / Nadežda Obradović. – Str. decembra 1996. – Literatura uz većinu radova. – Tiraž 200. Popović. – Str. 21-31: Teorije društvene promene i postsocijalistička transformacija istočno-evropskih društava / Milosav Janićijević. Mitrović. – Str. . 309-321: Problemi socijalne politike u postkomunističkom svetu / Marija Kolin-Parun. – Str. – Str. 197-205: Paradoksi post-real-socijalističke transformacije / Zoran Vidojević. održanom 12. godine. 97-114: Šest godina tranzicije u istočnoj Evropi: jedanaest hipotetičkih ocena / Miloš Nikolić. ISBN 86-7093-077-3 (Broš.” —> uvodna napomena.. Velimir Tomanović. – Str. 24 cm Na vrhu nasl. 377. 181-194: Istraživanja javnog mnenja u zemljama u tranziciji / Srećko Mihailović. Centar za sociološka istraživanja. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. 33-41: Mogućnosti preobražaja istočnoevropskih društava / Mihailo Marković. – Str. 85-95: Teorija sistema kao okvir istraživanja postsocijalističkih društava / Lidija Topić. 323336: Radništvo i modernizacija u postsocijalističkom društvu (Primer Jugoslavije) 114 . str. – Str. – Str. 175-179: Balkan posle hladnog rata: poluperiferni kapitalizam. 259-269: Mediji u procesu tranzicije u Srbiji / Jovanka Matić. – Str. – Str. – Str. 235-258: Promene u post-socijalističkim društvima i vladavina prava / Vojislav Stanovčić. i 13.

24 cm Tiraž 1000. – Str. the institutional system and art trend / Milena Dragičević-Šešić. Montenegro and parts of the former Yugoslavia with a serbian majority / Srđan Bogosavljević. – Str. – Str. – Str. – Str. 351-358: Protivrečnosti i perspektive “mešovitog društva” / Branislava Bujišić. – Str. 367-397: The media in Serbia from 1985 to 1994 / Zdenka Milivojević. 247-265: Basic human rights in the constitutional system of Serbia (Yugoslavia) / Branislava Jojić. 439-453: Serbia between the SFRY and the European Union / Branislava Alendar. 315-334:The search for new identities and normative bases for action / Ratko Nešković. – Str. – Belgrade : Institute of Social Sciences : Forum for Ethnic Relations. 345-349: Granske nejednakosti i organizacija sindikata / Dubravka Stajić. 423-435: The associative forms of civil society in Serbia / Žarko Paunović. – Str. 359-366: Rezultati reformi u Rusiji / Sava Živanov. – Str. 337-343: Ekonomske nejednakosti u tranziciji / Danilo Šuković. 223-245: State and prospects of human rights in Serbia / Vladan A. – Str. 285-303: The serbian ending of the Yugoslav army / Miroslav Hadžić.Publikacije sa višestrukim autorstvom / Nada Novaković. 11-18: “Europe” as a Serbian ideal and anti-ideal / Vojin Dimitrijević. – Str. – Str. – Str. 129-152: Economic programmes of political parties in Serbia – possibilities of a european option / Jelica Minić. 305-311: The prospects of security / Stanislav Ocokoljić. 335-351: Deceptions and challenges / Laszlo Vegel. 1997 (Beograd : Štamparija Beograd). – Str. 75-83: Social stratification and conflict of interests in Serbia / Silvano Bolčić. 457-469: Assumtions and the concept of modernization of Serbia and the serbian nation / Dušan Janjić 115 . – Str. – Str. 85-99: Old and new elites in Serbia / Mladen Lazić. – Str. – Beleške uz tekst. – Str. – Str. 367-372: Dekolektivizacija poljoprivrede u savremenoj Rusiji (neki značajniji procesi) / Borislav Đurović. – 470 str. translated by Ljiljana Nikolić). 117-128: The economic crisis and necessity of changing the economic system / Danilo Šuković. – Str. SERBIA between the Past and the Future : (collection of papers) / (editor Dušan Janjić . – Str. – Str. – Str. Vasilijević. ISBN 86-7093-084-6 [Sadržaj]: Str. – 2nd ed. 401-422: The (im)possibility of establishing civil society in Serbia / Stjepan Gredelj. – Str. – Str. . 153-170: Serbian parties and party system / Vladimir Goati. – Str. 353-366: Cultural policy. 57-74: Statistical picture of Serbia. – Str. 267-283: Demand for a new status: the albanian movement in Kosovo / Shkelzen Maliqi. 19-54: Serbia between an identity crisis and the challenge of modernization (1987-1994) / Dušan Janjić. – Str. 193-222: A democratic constitution for Serbia – an outline / Marijana Pajvančić. – Str. – Str. 171-191:The creation of political parties – a chronological review / Dijana Vukomanović. 385-395: Politička tranzicija u Makedoniji / Slavko Miloslavlevski 378. 101-114: A lesson from the past: the political elite and modernization in the first decade of indepedence of the serbian state / Latinka Perović. 373-384: Vek i po tranzicije u Srbiji: bilans i izgledi / Mira Bogdanović.

1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). FRAGMENTI političke kulture / autori M. : graf. – Str.. – Str. – Str. 13-37: Politička kultura i političke ustanove / Milan Podunavac. 15-35: Svojina. – Str. – Str. – Str. 25 cm Tiraž 500. – Str. prikazi .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 1-14: Nekoliko beležaka (marginalija) na temu konceptualnih odnosa ekonomije i prava / Ivan Maksimović. – Bibliografija uz svaki rad ISBN 86-7093-081-1 (Broš. 1998 379. 189-194: Uzajamni uticaj ekonomije i privrednog prava / Slavko Carić. – VIII. Baćević. [Mirjana] Vasović: str. 131144: Savezno antimonopolsko zakonodavstvo : ekonomska analiza / Boris Begović. – Str. 263-271: Legitimitet i legalitet jugoslovenske privatizacije / Branislava Bujišić. 51-69: Antimonopoloska politika i regulacija / Slobodan Maksimović. – Str. 115-130: Slobodno tržište – sklad ili anarhija / Božo J. 167-188: Svojina i ugovori : osnovne pravne i ekonomske institucije i transakcioni troškovi / Aleksandra Jovanović. – Beleške uz tekst.] . – Str. sloboda i društveni napredak / Ljubomir Madžar. 239-252: Neka otvorena pitanja pravnog položaja zadruge / Miroslav Vitez. 97-113: Rent seeking / Miroslav Prokopijević. – Beograd : Institut društvenih nauka. 131-164: Masovni mediji i politička kultura / Ljiljana J. 253-261: Pitanje efikasnosti u pravu i ekonomiji / Petar Ivanović. – Str. Đurić. 211-226: Institucionalni aspekti politike regionalnog razvoja / Veljko Radovanović. – Str. 71-80: Vladavina prava i tržište u SFRJ / Vladimir Goati. 263-271: Ekonomija i pravna država / Dragana Ilić 380. – 352 str. 284 str. 145-153: Država i formiranje instituta tržišne privrede u uslovima tranzicije / Marko Sekulović. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). 155-166: Država. ISBN 86-7093-061-7 [Sadržaj]: Str. . – Str. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje.. [et al. 87-96: Liberalizam i njegove nelagode / Milan Popović.. 37-50: Ekonomske slobode i preduzetništvo / Veselin Vukotić. – Bibliografija uz svaki rad. – Str. 115-130: Politička kultura i javno mnenje : pitanja bliskosti i razlika / Srećko Mihailović.. 227238: Berza bez kapitala – sukob pravne norme i ekonomske stvarnosti? / Nikola Aranđelović. Rajko Bukvić. – Str. 7-12. – Str. – Str. [et al.. 21 cm Tiraž 350. – Str. – Predgovor / M. – Str.) [Sadržaj]: Str. – Str. 8186: Zaštita imovinskih prava / Danilo Šuković.]. – Str. EKONOMIJA i pravo : povodom 40-godišnjice Instituta društvenih nauka / [uređivački odbor Veselin Vukotić. Stojanović. [et al. – Str. – Str. 165-193: Osobenosti 116 .] . – Str. svet i ekonomija / Dragana M. – Str. 38-79: Politička kultura i vrednosti / Dragomir Pantić. 80-114: Politička socijalizacija i promene političke kulture / Mirjana Vasović. autori Srboljub Antić. 195-209:Vlada i korupcija u zemljama u tranziciji : sklonost ili nemoć / Srboljub Antić. redaktor Mirjana Vasović.. [Milan] Podunavac . – Summaries.

– Str. 16-26: Dezintegrativni i integrativni procesi u postsocijalističkim društvima / Velimir Tomanović. 283-300: Kriza promene u heterogenim društvima i (dez)integrativni potencijali pluralističke paradigme / Jovan Komšić 117 . – Str. ISBN 86-7093-082-X [Sadržaj]: Str. 258-263: Da li liberalni koncept može biti integrativni faktor u postsocijalističkim društvima? / Lidija Topić. – Str. – Str. 198-206: Političke elite i raspad SFRJ / Vladimir Goati. – Str. Levašov. 303-341: Antagonistička akulturacija Srba i Crnogoraca / Dijana Vukomanović 381. – Str. 300 str. – Str. – Str. 1-15: Integracija i dezintegracija u savremenom svetu / Genadij V. prevod (ruski) Milan Radovanović]. – Summaries.16. Golenkova. – Str. u saradnji sa Institutom za socijalno-politička istraživanja Ruske akademije nauka / [redakcioni odbor zbornika na srpskom jeziku Velimir Tomanović . . 271-282: Uloga spoljnog faktora u promenama postsocijalističkih zemalja : teškoće razgraničenja unutrašnje i spoljne politike / Borislav Đurović. Slavujević. – Str. oktobra 1997. – Str. 239-248:Tradicija i (dez)integracija : I . – Str. 44-55: Društvena i sistemska integracija postsocijalističkih društava / Milosav Janićijević. – XIII. 153-176: Može li se raspasti i treća Jugoslavija? : kriza društveno-državnog identiteta i dezintegracioni procesi / Zoran Vidojević. 119-126: Uloga nacionalnog faktora u integrativnim i dezintegrativnim procesima unutar bivših socijalističkih federacija : poseban osvrt na slučaj Jugoslavije / Živko Surčulija. 257-284: Retradicionalizacija političke kulture / Bora Kuzmanović.Publikacije sa višestrukim autorstvom kulture interesnog delovanja u Srbiji devedesetih / Silvano Bolčić. 194-224: Imidž partija Srbije / Zoran Đ. – Str. – Str. 264-270: Kriterij za određivanje kvaliteta zajedništva u ljudskom društvu / Atila Sam.Napred zajedno u svetlu prošlost! / Mira Bogdanović. [et al. – Str. 249-257: Mediji kao integrativni – dezintegrativni činilac društava u tranziciji / Ljiljana J. Ivanov. – Str. – Bibliografija uz pojedine radove. 227-238: Vrednosti i procesi socijalne integracije i dezintegracije / Dragomir Pantić. INTEGRATIVNI i dezintegrativni procesi u zemljama Istočne Evrope : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog u Novom Sadu 14 . 27-43: Integracija i regionalni problemi Ruske federacije / Viljen N. 21 cm Tiraž 300. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. – Str. – Str.] . 56-73: (Dez)integrativna funkcija ključnih institucija sistema / Zoran Đ. – Str. 177-197: Socijalna dezintegracija socijalističkih društava u tranziciji : jugoslovensko iskustvo / Miloš Aleksić. – Str. 74-91: Socijalni aspekti koncepcije “kultura mira” : geneza i suština kategorije / Aleksandar S. Slavujević. 92118: Integrativni i dezintegrativni procesi u zemljama Istočne Evrope / Ljubomir Madžar. 1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). 127-144: Socijalna dezintegracija postsovjetskog prostora / Zinaida T. – Str. – Str. Baćević. 285-302: Mitopoetsko mišljenje u srpskoj političkoj kulturi / Zoran Avramović. 207-226: Socijalno-politički aspekti postojanog razvoja savremenog ruskog društva / Viktor K. – Str. – Str. – Beleške uz tekst.. 145-152: Istorijske uslovljenosti dezintegracije Jugoslavije : slučaj Srbije / Latinka Perović. 225-256: Većinsko-manjinski odnosi kao deo političke kulture Srbije / Zoran Lutovac. Kapto. Osipov..

– Str. 121-143: Odgovornost lekara i medicinskih ustanova zbog sekundarnih šteta / Jakov Radišić. – Summaries ISBN 86-7093-078-1 [Sadržaj]: Str. – Str. 229-244: Dužnost lekara da obelodani vlastitu stručnu grešku? / Jakov Radišić..[et al. 161-175: Izdavanje lekova i odgovornost apotekara / Hajrija Mujović-Zornić. prevod Đurica Krstić]. 53-69: Utisci sprovođenja istraživanja / Jelena Predojević. 1-2. – Str.. 9-29: Tendencije i osobine fertiliteta / Goran Penev. ŽENA i rađanje na Kosovu i Metohiji / autori Goran Penev. 299-315: Pravni problemi kliničkog ispitivanja lekova / Hajrija Mujović-Zornić 383.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 27-45: Dužnost lekara da pacijenta obavesti o rizicima operacije /Jakov Radišić. – Str. – Str. 193-212: Nakanada štete prouzrokovane injekcijama (praksa nemačkih sudova) / Simonida Ceković-Vuletić. Tiraž 400. 382. : graf. – Predgovor / Jakov Radišić: str. – Str. [priredio Jakov Radišić . 245-257: Obrtanje tereta dokazivanja uzročne veze između štete i grube lekarske greške pri pomaganju u porođaju : praksa nemačkih sudova / Simonida Ceković-Vuletić.. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 67-86: Anencefalus kao davalac organa za transplantaciju (medicinski. – 129. 277-297: Sloboda lekara da izabere terapiju i njena ograničenja / Nenad Đurđević. [86] str.. – Str. 5. – Bibliografija uz većinu poglavlja. – Str. – Str. prikazi . – Str. [1998] (Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka). – Str. 21 cm Tiraž 250. – Predgovor / Rada Trajković: str. ISBN 86-7093-091-9 [Sadržaj]: Str. – Str. 213-227: Odgovornost stomatologa zbog povrede pacijentovog nerva / Valentina Kecman. 259-273: Naknada štete zbog uništenja deponovane sperme / Jakov Radišić. – X. 5-26: Pravna zaštita osnovnih ljudskih vrednosti i moderna biomedicina / Zorica Kandić-Popović. 177-191: Saradnja lekara različitih specijalnosti i njihova odgovornost / Jakov Radišić.] . etički i pravni problemi) / Ljiljana Krulj. 145-159: Krivično-pravna reakcija u domenu fertilizacije in vitro i genetskih intervencija / Zorica Kandić-Popović. 318 str. – Str. 47-66: Granice prava na smrt / Vesna Klajn-Tatić. – Str. MEDICINSKO pravo / Simonida Ceković-Vuletić . 87-99: Nepristajanje pacijenta na medicinsku intervenciju iz verskih pobuda / Vesna Klajn-Tatić. 1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). 71-129: Analiza rezultata / Mirjana Rašević. . – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. [et al. – Str. – Str. 24 cm.] . Mina Petrović 118 . Centar za pravna istraživanja. 101118: Transplantacija delova čovečijeg tela u svetlosti najnovijih francuskih zakona o bioetici / Ljiljana Krulj. 31-52: Metodološka pitanja / Svetlana Radovanović. urednik Mirjana Rašević. – Str.

1999 (Beograd : Centar za demografska istraživanja). – Str.. – Str: 81-102: Planiranje porodice kao filozofija i praksa / Mirjana Rašević. autori Mirjana Bobić. – Str. 153-173: Brak i porodica / Mirjana Bobić. – Str. .– Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. Zagorka Janković. 27 cm Tiraž 600. 129-155: Odgovorno roditeljstvo i planiranje porodice / Zorica Matejić-Đuričić. Mirjana Bobić. – Str. 5-6: Predgovor / Ana Gavrilović. – Str. – Tiraž 1400.Publikacije sa višestrukim autorstvom 1999 384. 29-80: Populaciona politika.]. 7-28: Osnovne karakteristike demografskog stanja Srbije / Mirjana Rašević. Stavovi međunarodne zajednice o populacionim pitanjima / Ana Gavrilović. 175-190: Istraživački rezultati u devedesetim godinama / Svetlana Radovanović. – Str. 73-88: Prirodno kretanje stanovništva opština i naselja / Radoslav Stevanović. Centar za demografska istraživanja. – Str. ISBN 86-7093-086-2 [Sadržaj]: Str. 187-210: Planiranje porodice u programima i praksi centara za socijalni rad / Dragica Vlaović-Vasiljević 385.7-21: Uslovi u kojima se razvijalo stanovništvo / Nada Raduški. 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. . 23-71: Rast stanovništva. 109-126: Migracije visokoobrazovanoh kadrova i naučnika / Jelena Predojević. – Str. i dr. – Str. [et al. Centar za demografska istraživanja). – Str. – Bibliografija uz svaki rad. – 213 str. ISBN 86-7093-089-7 [Sadržaj]: Str. prirodno kretanje i demografsko starenje / Goran Penev. – Str. OBNAVLJANjE stanovništva i planiranje porodice : priručnik za predškolske ustanove i centre za socijalni rad / [autori Mirjana Bobić .. – Str. : ilustr. lista. Stojanka Lukić.. 157-186: Predškolske ustanove u ostvarivanju mera i aktivnosti za planiranje porodice / Dobrila Grujić. 21 cm Podatak o autorima preuzet s poleđine nasl. 127-152: Zdravstveno stanje stanovništva / Biljana Radivojević.. / urednik Mirjana Rašević. 89-107: Izbeglice i druga ratom ugrožena lica / Gordana Matković. RAZVITAK stanovništva Srbije : 1991-1997. – 210 str.]. – Str. 103-127: Porodica u savremenim uslovima / Mirjana Bobić. – Beograd : Centar za demografska istraživanja. 5: Predgovor / Mirjana Rašević. Institut društvenih nauka. 191-213: Populaciona politika: stanje i očekivanja / Mirjana Rašević 119 . – Bibliografija uz svaki rad.

Branislav Stojanović. Fertilitet po školskoj spremi / Jelena Predojević. – Str. – Str. 151-159: Sastav stanovništva po nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku / Goran Penev. Fertilitet po nacionalnosti / Mirjana Rašević. – Str. 84-103: Migracione karakteristike stanovništva prema Popisu iz 1991. – Tiraž 200. 136-146: Bračna struktura stanovništva / Biljana Radivojević.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 199 str. 19-36: Graždanskoe obščestvo i procesy demokratizacii v Rosii / Zinaida T. – Beograd : Zavod za informatiku i statistiku : Institut društvenih nauka. Struktura žena po broju prvorođene dece. 37-52: Pretpostavke i izgledi demokratije u istočno-evropskim zemljama / Zoran Vidojević. – Str. – Str. i rus. Lica na privremenom radu i boravku u inostranstvu / Radoslav Stevanović. STANOVNIŠTVO Beograda prema popisu 1991 / urednik Goran Penev . – Beograd : Institut društvenih nauka. 120 . – 207 str. 2000 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Napomene uz tekst. 20 cm Tekst na srp. – Str. 67. 23-30: Promene teritorije naselja Beograd i administrativnog područja grada Beograda / Radoslav Stevanović. jeziku. autori Dušan Breznik. – Str. 107-136: Sastav stanovništva po polu i starosti / Goran Penev. ISBN 86-7093-092-7 [Sadržaj]: Str.. 1-18: Strukturne i kulturne uslovljenosti demokratije i procesi u zemljama postsocijalističke transformacije / Velimir Tomanović. 146-151: Obrazovne karakteristike stanovništva / Dušan Breznik. – Str. 185-203: Dinamika i struktura stanovništva Beograda / Mina Petrović 2000 387. – Str. 31-56: Populaciona dinamika Beograda. Rezjume. Centar za demografska istraživanja.]. – Str. [i dr. : tabele . Komponente populacione dinamika / Svetlana Radovanović. 103-106: Dnevne migracije radne snage / Radmila Vićentijević. / [organizator skupa] Institut društvenih nauka u saradnji sa Institutom za socijalnopolitička istraživanja Ruske akademije nauka.77: Fertilitet po aktivnosti. 160-163: Sastav stanovništva po veroispovesti / Dušan Breznik.. – Bibliografija: str. – Str. PROCESI demokratizacije u zemljama tranzicije : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog u Ulan Udeu i Moskvi 5-8 jula 1999. 79-83: Migracioni saldo stanovništva Beograda / Branislav Stanojević. 29 cm Tiraž 500.. – XII. Ivanov. 205-207. 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Str. 63-74: O modelu demokratije u Jugoistočnoj Evropi / Vladimir Goati. – Str. Golenkova. – Str. 3-22: Metodologija popisa 1991 / Radmila Vićentijević. – Str. 163-184: Ekonomske strukture stanovništva / Nada Raduški. – Str. – Str. 5766: Fertilitet po starosnim kohortama i bračnom stanju. 386. – Str. – Str. 53-62: Demokratizacija i federativnye otnošenija / Vil’’en N. ISBN 86-7093-095-1 [Sadržaj]: Str. . – Rezime . – Bibliografija uz pojedine radove.

– Str. – Str. 167-172: Korupcija i borba protiv korupcije iz perspektive biznisa / Petar Ivanović. anomija i korupcija / Mirjana Vasović. – Str. – Str.G. SISTEM i korupcija / [autori Veselin Vukotić. – Literatura uz većinu radova ISBN 86-7093-093-5 (Broš. 71-83: Korupcija u uslovima prirodnog monopola / Milić Milovanović. – Str. – Str. 137-144: Neki problemi korupcije u funkcionisanju sistema podsticanja razvoja nerazvijenih / Veljko Radovanović. prevare i druge zloupotrebe etike na finasijskom tržištima / Života Ristić. – Str. 57-70: Korupcija: od regulacije do kleptokratije / Boško Mijatović. Mitrović. 125-136: Korupcija. – Str. 155-164: Političeskie otnošenija v Rossii : ugrozy stabilizacii / R. – “Centar za ekonomska istraživanja. – Str. 115-124: Korupcija destimuliše privredni razvoj / Dragana M. 2000 (Beograd : Kuća štampe). – 290 str. 145-166: Korupcija kao ekonomski fenomen: uzroci. Miletić. 243-250: Korupcija.. Đurić. [et al. 219-228: Obim i intenzitet sitne korupcije / Srećko Mihailović. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. – Str. posledice i reforme / Predrag Jovanović. kakistokratija i korupcija / Marko Sekulović. – Str. 41-48: Tržišne imperfektnosti i korupcija / Slobodan Maksimović. 229-241: Razorenost društva i korupcija u Srbiji devedesetih / Silvano Bolčić.”—> str.) [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 189-196: Protekci onizam – oblik korupcije u međunarodnoj trgovini / Dragana Ilić. – Str. – Str.. 173-178: Pojavni oblici korupcije kao problema savremenog društva i njihov uticaj na privrede u tranziciji / Predrag B. – Beleške uz tekst. 259-266: Smutno vrijeme. 197-202: Vidovi i efekti postojanja korupcije / Maja Baćović. – Str. 179-188: Proces globalizacije i problemi korupcije savremenog sveta / Dejan S. 103-114: O institucionalnim uzrocima korupcije / Božo Stojanović. 49-56: Privatizacija i korupcija / Danilo Šuković. – Str. – Str.]. 25-40: Politički i ekonomski koreni korupcije / Ljubomir Madžar. – Str. 143153: Teorijski pristup demokratskim promenama u zemljama tranzicije / Miloš Aleksić. Janovckij. Kapto. – Str. 277-281: Sistematski uzroci korupcije / Slobodan Vučetić. Levašov. – Str. 25 cm Tiraž 500. – Str.15-24: Ekonomski sistem i korupcija / Veselin Vukotić. P Koškin .. – Str.. 205-217: Moralna klima. 9. – Str. 267-276: Korupcija svijesti u postsocijalizmu / Slobodan Vukićević. – Str.. sloboda i etika / Marinko Zeljković. Centar za ekonomska istraživanja.. – Tiraž 500. 388.Publikacije sa višestrukim autorstvom 75-91: Kul’tura mira v kontekste kul’tury demokratii mirovogo soobščestva / Aleksandr S. – Str. 85-102: Korupcija: teorijska analiza efekata na alokativnu efikasnost / Boris Begović. A. Danijel Pantić. Rajko Bukvić. nastavlja višedecenijsku praksu organizovanja naučnog skupa. – Str. 93-116: Promene vrednosti i razvoj demokratije u zemljama tranzicije / Dragomir Pantić. 117-142: Obščestvo i gosudarstvo v Rossii : sistemnaja transformacija i strategii vzaimodejstvija / Viktor K. prikazi . 251-258: Socijalni i etički aspekti korporativizacije: da li danas “ovce žderu ljude” / Zoran Njegovan. Sistem i korupcija tema je ovogodišnjeg skupa. 283-290: Partijsko angažovanje i ekonomske privilegije / Vladimir Goati 121 . – Str. : graf.

– (Sociološki pregled. et al. – 194 str. – Str. Brankovac. Mitrović. 29-40: Nova paradigma moći – balkanska i jugoslovenska iskušenja / Miodrag Ranković. 101-114: Globalizacija kao neminovnost. 47-53: Društvo na raskršću – aktuelni trenutak Srbije / Vladimir Milić. Zora Prekajac. 85-98: Sjedinjene američke države i razbijanje Jugoslavije / Slobodan Vuković. 133-145: Akteri i modeli (dez)integracije srpskog društva / Milovan M. – Str. [Sadržaj]: Str. – Str. potčinjavanje i šansa / Zoran Vidojević. Pretpostavke za razgovor / Anđelka Milić. 23 cm. ISSN 0085-6320 . – Str. 61-74: Globalizacija i Srbija / Milan Tripković.). – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. prikazi . 11-20: Globalizacija biznisa. 34. – Str. – Str.. 159-170: Aleksandar Lukašenko – Slobodan Milošević: Jedno poređenje / Slobodan Antonić. – Str. God. 5164: Globalizacija i nacionalna ekonomija – ugrožena suverenost ili koegzistencija / Kosta Josifidis. 109-131: Srbi u Vojvodini i njihov državno-pravni osnov / Lazar Vrkatić. 115-124: Svjetski prostor i društveni habitus Srbije i Crne Gore (sociološko tumačenje) / Slobo122 . 65-78: Globalizacija i siromaštvo / Danilo Šuković. 31-40: Univerzalno i posebno u našoj tranziciji / Slobodan Maksimović. maj 2000 / [organizator Katedra za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu] . 2001. 25 cm Bibliografija uz većinu radova ISBN 86-7093-097-7 [Sadržaj]: Str. – Str. 171-177: Inteligencija Srbije i svet u istorijskoj perspektivi / Miloš Nemanjić 2001 390.. – Str. – Summary. Centar za ekonomska istraživanja. – Str. glavni i odgovorni urednik Slobodan Vuković. – Str. 389. graf. – Str. 29-31. : tabele. 147-158: Modernizam i srpski “tradicionalizam” / Vladimir N. 55-60: “Srbija i svet” – “Srbija u svetu”. – Str. “SRBIJA i svet” : [Novosadski sociološki dani]. – Str. 21-30: The Challenge of Globalization in the Times of Change – Reflections on an Intriguing Book / Ljubomir Madžar. 79-86: Osnovni elementi globalizacije / Dragana M. – Str. 5-27: Humanik? / Svetozar Stojanović. – Str. – 280 str. – Str. megatrendovi razvoja i zakasnjela tranzicija / Veselin Vukotić. 41-50: Tumačenja “globalizacije” i interesi društvenih karaktera / Vera Vratuša-Žunjić. GLOBALIZACIJA i tranzicija / (autori Veselin Vukotić . 34) Bibliografija iza pojedinih radova. Cvetković. 99-108: Srbija i “međunarodna zajednica” – teret istorije ili demokratije / Zoran Avramović. – Str. Đurić. 87100: Savremene teorije o globalizaciji / Vladimir Vuletić. – Str. . br. 75-84: Svetski megatrendovi u sferi rada i stanje u Srbiji 2000-te / Silvano Bolčić. – Beograd : Sociološko društvo Srbije : Institut društvenih nauka : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. 2000.

149-160: O protivrečnim obeležjima procesa globalizacije i demokratske tranzicije – sociološki aspekt / Krstan Malešević. 273-280: Neki aspekti globalizacije / Dragana Ilić 2002 391.] : Friedrich Ebert Stiftung . 2002 (Beograd : Vuletić print). – Str. uzroci i posledice globalizacije / Veselin Drašković. 265-272:Turbo-kapitalizam – globalni proces i njegove implikacije u zemljama tranzicije / Maja Baćović. Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. urednik Vladimir Goati. Baćević. – Str. – Bibliografija uz svako poglavlje. – Str. 159-194: Socijalna utemeljenost političkih stranaka pre i posle izbora 2002 / Slavujević Đ. 24 cm Tiraž 500. – Str. godine / Zoran Đ. Miletić. / V. – Str. 79130: Vrednost birača pre i posle demokratskog preokreta 2000. – Str.. tabele . l. Marinko Zeljković. – Str. – Str. 245-264: Socioekonomski aspekti globalnih procesa i njihov uticaj na poziciju i razvoj regionalnih i nacionalnih zajednica / Marinko Bošnjak.. 131-157: Pristalice političkih stranaka o državnom pitanju / Ljiljana J. godine / Dragomir Pantić. 195-226: Partijska identifikacija građana pre i posle izbora 2000. 175-180: Mogućnosti ostvarivanja tranzitornih procesa u SR Jugoslaviji / Milorad Filipović. – Str. Zoran.] . – Str. do 2002. Slavujević. – [s. – Str. 9-44: Partije Srbije od 1990. – 254 str. 195-198: Globalizacija i finansijsko-tržišna obrazovanost / Života Ristić. [et al. PARTIJSKA scena Srbije posle 5. – Str. – Str. ISBN 86-7093-100-1 [Sadržaj]: Str. – Str. u komparativnoj perspektivi / Vladimir Goati.199-204: Globalizacija i suverenost / Petar Ivanović. : graf.Publikacije sa višestrukim autorstvom dan Vukićević. – Str. prikazi. 125-138: Efekti procesa globalizacije na tržištu rada / Božo Stojanović. 225-234: Globalizacija i konkurentska sposobnost naše privrede / Rajko Bukvić. – Str. 45-77: Programska evolucija partija / Jovan Komšić.219-224: Globalizacija finansijskog tržišta / Zoran Đikanović. 227-244: Mediji i promena političkog režima / Jovanka Matić 123 . – Str.[Vladimir] Goati . – Str. oktobra 2000. 205-218: Globalizacija i polarizacija razvoja savremenog sveta / Veljko Radovanović. 235-244: Globalizacija i njen uticaj na tranziciju SRJ/Srbije / Dejan S. – Str. – Str. – Str. 181-186: Otvoreno društvo i društvo postignuća / Milorad Simunović. 187194: Globalizacija i redefinisanje odnosa politika – ekonomija / Branislava Bujišić. 139-148: Pojam. 161-174: Efekti globalizacije finansijskog tržišta na zemlje u tranziciji / Predrag Jovanović.

– Beograd : Sociološko društvo Srbije : Institut društvenih nauka : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. God. TRANZICIJA i institucije / [autori Veselin Vukotić . 129-145: Savremene koncepcije regionalizma i problem statusa Vojvodine / Radivoje Stepanov. – Str. – (Sociološki pregled. – Str. Epistemiološki aspekt / Pavle Milenković. – Str. Brankovac. – Napomene i bibliografske beleške uz tekst. – Str. 241-245: Novi iskorak u našoj nauci o porodici / Gordana Tripković 393. – 251 str. 2002. 31-38: Tranzicija – između političke ekonomije i institucionalne ekonomije / Branislava Bujišić. Mitrović. 23-30: Institucije – ključna poluga reformi / Danilo Šuković. – Str. prikazi . – Str. ISSN 0085-6320 . – Str. regionalizacija i lokalna vlast / Slobodan Vuković. 39-46: Institucija partija: spona između političke i ekonomske moći / 124 . 191-200: Regionalizam i demokratija (Regionalizam kao ideološko sredstvo desuverenizacije) / Zoran Avramović.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 5-16: Regionalizacija i multikulturalnost u sociološkoj perspektivi / Milan Tripković. jun 2002] / [organizator Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu] .. 7: Predgovor / Veselin Vukotić. ISBN 86-7093-099-4 (Broš.. – Str. 43-55: Regionalizam na primeru Mađarske / Terez Kovač. 201-217: Granice regiona : heterotopija i identitet. str. 219-226: Sociološke osobenosti radne motivacije u regionu ‘90ih : novosadski uzorak / Marica Kačavenda. : graf. br.]. 173-190: Modernizacijski potencijal urbane multikulturalnosti : s onu stranu regionalizma / Božo Milošević. 23 cm. regionalizam i očuvanje kulturnog identiteta / Dragan Koković. glavni i odgovorni urednik Slobodan Vuković. – Bibliografija uz svaki rad. regionalizacije i lokalne samouprave u Srbiji / Milovan M. – Str. 17-42:‘Porozna’ državnost versus tvrde granice : uticaj istočnoevropskog proširenja EU na Rumuniju i Jugoslaviju / Džudi Bat. 392.. tabele . – Tiraž 700. 111-127: Porodica u istorijskoj i regionalnoj perspektivi / Gordana Tripković. 163171: Procesi integracije. Danilo Šuković. Steve Pejovich. – Str. – Str. “SOCIOLOGIJA i problem regionalizacije”: [Novosadski sociološki dani. : graf. – Str. – Str. [Sadržaj]: Str. – Summary.) [Sadržaj]: Str.. – Str. 1-2) Bibliografija iza većine radova. praksu organizovanja naučnog skupa .” —> Predgovor. prikazi. 2002 (Zemun : Kuća štampe). 24 cm “Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka nastavlja . [et al. 7-9. 11-22: Tranzicija i institucija: šta dalje? / Veselin Vukotić. – Podaci o autorima preuzeti sa prelim. 147161: Urbana kultura : osnova održive multikulturalnosti / Ljubinka Pušić. – Str. 36... – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Str. – Str. 91-109: Korupcija. 227-239: Korupcija u Srbiji / Nada Novaković. – 264 str. – Str. –Str. 81-90: Kontroverze oko decentralizacije. Žolt Lazar. 57-80: Globalizacija i desuverenizacija : problem regionalizacije Srbije u aktuelnom geopolitičkom kontekstu / Milan Brdar.

– Str. – Bibliografija uz većinu radova. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom Vladimir Goati. 225-232: Institucije kao pretpostavka za razvoj malih i srednjih preuzeća / Rajko Bukvić. 53-66: Srbija u globalizaciji i globalizacija u Srbiji / Zoran Vidojević. 253-257: Konvertibilnost novca – preduslov ostvarivanja ekonomskih sloboda pojedinaca i ekonomskog rasta i razvoja / Maja Baćović. ISBN 86-7093-105-2 (Broš. . : ilustr. PROMENE vrednosti i tranzicija u Srbiji : pogled u budućnost : okrugli sto / [autori Ljiljana Baćević et al. – Str. vlasništvo / Slobodan Vukićević. – Tiraž 500. Zora Prekajac. – Str. 123-138: Tranzicija. godine. 67-75: Liberalizam. – Str. Marinko Zeljković. – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. – Str. 259-264: Značaj institucija za razvoj tržišta / Dragana Ilić 2003 394. – Str. 169-185: Institucionalne reforme u SRJ / Marinko Bošnjak. 103-121: Funkcionalna vrednost i ekonomski učinci slobode / Ljubomir Madžar. – Str. 24 cm Prema predgovoru. Naučni skup “Promene vrednosti i tranzicija u Srbiji . 245-252: Izgradnja novih institucija u tranzitornoj privredi / Predrag Jovanović. 13-20: Budućnost tranzicije u Srbiji zavisno od promena vrednosti / Dragomir Pantić.]. – Str. 33-44: Srbija pred novim početkom: ekonomska stvarnost i razvojni izgledi / Ljubomir Madžar. – Str. 211-223: Institucionalne pretpostavke politike regionalnog razvoja u uslovima tranzicije / Veljko Radovanović. – Str. – Tijana Mandić. – Str.moguće pouke za budućnost / Latinka Perović. 153-167: Institucionalni nered i reforme društva / Zoran Vidojević. 77-86: Tretman javnog sektora u tranziciji / Slobodan Maksimović. – Str. – Str.) [Sadržaj]: Str. 187195: Tranzicija i institucije – iskustva u Bosni i Hercegovini / Momir Ćećez. – Str. održan je 20. 57-76: Osvrt na političko-ekonomska i institucionalna obeležja reforme u zakasneloj tranziciji / Kosta Josifidis.27-31: Izazovi tranzicije u Srbiji . 197-209: Demokratska tranzicija u Srbiji i problem institucionalne neopredeljenosti / Jovan Komšić. – Str. 77-81: Post-tranzitivni šok: građani Srbije između društvenih vizija i ličnih aspiracija / Mirjana Vasović. Tiraž 500. 87-102: Institucije i institucionalna promjena u društvima u tranziciji / Ilija Vujačić. 21-25: Retrospektiva neuspelih modernizacija u Srbiji . – 125 . 2003 (Beograd : Libra). Snežana Stojanović. novembra 2003.pogled u budućnost”. svojina. 47-56: Stara i nova institucionalna ekonomija / Jelica Petrović. – Str. socijalizam i nacionalizam u tranziciji srpskog društva – pogled u naredne godine / Živko Surčulija. – Str. – Str. 233-244: Trezor u budžetskom sistemu Republike Srbije / Božidar Raičević. – Str. 143-152: Tranzicija i institucije – psihološki aspekti. – Str. 139-142: “Austrijska škola” i proces tranzicije / Igor Lukšić. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.blokada ili otvaranje perspektive za budućnost / Zagorka Golubović. – 218 str. 45-52: Strukturne promene i akteri budućnih promena u društvu Srbije / Silvano Bolčić. – Str. – Str. – Str. – Str.

God. 45-54: Društvene institucije i kulturni identitet / Milovan M. 115-134: Problemi korupcije u tranziciji : primer pravosuđa / Slobodan Vukovoć. 101-113: Etička dimenzija poslovanja u tranzicionim procesima / Vera Minić. 151-156: Fenomen rađanja u savremenim socio-ekonomskim tokovima / Mirjana Rašević. – Str. Beleške za antropologiju transparentnosti / Vintila Mihailesku. – Str. 85-99: Uticaj modela privatizacije na društvo u tranziciji / Danijel Cvjetićanin. – Str. 2004. 67-83: Politički i ekonomski faktori zakasnele tranzicije u Srbiji / Kosta Josifidis. 179-187: Konsekvence “odliva mozgova” za razvojne perspektive Srbije / Vladimir Grečić. 135-139: Kulturni diverzitet – izvor sukoba ili osnova za razvoj tolerancije u Srbiji / Branimir Stojković.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 195-202: Uzori mladih u posleratnom periodu / Dragan Popadić. 203-210: Ima li budućnost ‘generacija budućnosti’ / U ovakvoj Srbiji ne stanuje budućnost / Srećko Mihailović. – Str. 123-130: Autoritarna svest kao ometajući činilac u razvoju demokratskih institucija / Bora Kuzmanović. 89-94: Dileme oko novog izbornog zakona / Vladimir Goati. – Str. 131-134: Natraške u budućnost: mogućnosti promena sistema vrednosti u krilu SPC / Mirko Đorđević. – Str. 141-150: Urbane promene i tranzicija / Sreten Vujović. – (Sociološki pregled. perspektive” : Novosadski sociološki dani. br. Morović. 165-171: Promena vrednosti i rodni režimi u zemljama u “tranziciji”: komparativna perspektiva / Marina Blagojević. – Str.12) Bibliografija iza većine radova. – Beograd : Sociološko društvo Srbije : Institut društvenih nauka : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. maj 2004 / [organizatori Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. – Str. 23-26: Institucionalna »tranzicija« i »post-komunističke« promene u Rumuniji. 173-177: Doprinos škole formiranju vrednosti mladih / Snežana Joksimović. – Str. glavni i odgovorni urednik Gordana Tripković. – Summary. 95-101: Mogući pravci pregrupisavanja partijske scene Srbije / Zoran Đ. Mitrović. 189-193: Daroviti mladi kao bitan nacionalni resurs / Slavica Maksić. – Str. – Str. – Str. 3744: Teorija tranzicije i društvena kriza / Duško Vejnović. Slavujević. : graf. – Str. – Str. – Str. prikazi . – Str. 55-66: Mađarsko društvo u tranziciji / Terez Kovač. Zora Prekajac. Sociološko društvo Srbije] . – Str. Str. – 370 str. – Str. 111-122: Da li je nacionalizam i dalje naša sudbina? / Jovan Komšić. 211-218: Internet u Srbiji / Ljiljana Baćević 2004 395. [Sadržaj]: Str. 103-110: Budućnost socijalnog dijaloga u Srbiji / Zoran Stojiljković. – Str. 28-30. – Str. 83-87: Srbija: od belicističke ka građanskoj političkoj kulturi / Milan Podunavac. 157-164: Porodični bilansi i političke i vrednosne orijentacije / Anđelka Milić. 23 cm. – Str. – Str. – Str. – Str. 38. – Str. ISSN 0085-6320 . 135-138: Marginalije 126 . – Str. 5-21: Elementi kritike neoliberalnog modela tranzicije / Zagorka Golubović. “DRUŠTVO u tranziciji : modeli. alternative.

– Str. 204-210: Kultura i ekonomski razvoj : zašto reforme u Argentini još uvijek ne daju rezultate? / Dragan Ostojić. – Str. – Str. 67-74: Kultura i socijalni kapital / Danilo Šuković. jeziku. Nenad Stojković. – Tiraž 500. – Str. 111-125: Proreformska i antireformska orijentacija građana u Srbiji / Dragomir Pantić.Publikacije sa višestrukim autorstvom uz problem pojedinca u otvorenom društvu / Anđelka Milić. 205-218: Porodica u tranziciji / Gordana Tripković. – Str. Žolt Lazar. – Str.) [Sadržaj]: Str. 19-55: Kultura kao činilac i ograničenje razvoja / Ljubomir Madžar. – Str. 89101: Neki aspekti globalizacije. 167178: Kulturne specifičnosti stanovništva kao determinanta lokalnog razvoja / Veljko Radovanović. – Str. 142-148: Kriza kulture – kriza napretka / Vuk Krnjević. 343-353: Kako zaposleni razumevaju proces privatizacije u Srbiji : regionalna specifičnost / Marica Kačavenda.. – Bibliografija uz svaki rad.. 24 cm Radovi na srp. 281-307: Kognitivni aspekti antropologije etniciteta / Marko Škorić. kulture i razvoja : sa kratkim osvrtim na BiH / Momir Ćećez. 56-66: Razmišljanje o razvoju /Slobodan Maksimović. – Str. – Str. – 333 str. 132-141: Ekonomske reforme pred izazovom “novog etatizma” / Mirjana Vasović. – Str. – Str. – Str. 126-131: Ima li preduzetništvo u Srbiji kulturalni oslonac? / Silvano Bolčić. 9-18: Kultura i ekonomski razvoj / Veselin Vukotić. – Str. 175-187: Obrazovanje za građansko društvo – ideološko sredstvo tranzicije / Zoran Avramović. 192-203: Globalizacija kulture i pravila svetske trgovinske organizacije / Zora Prekajac. – Str. et al. 267-279: Društvena struktura u bivšim socijalističkim zemljama : tranzicija ili transformacija? / Srđan Šljukić. . 75-88: Social capital during transition / Miroslav Prokopijević. – Str. – Str. 249-265: Društvena tranzicija i promene u sistemu vrednosti : primer Vojvodine / Dragan Koković. – Summaries. preduzetništvo i razvoj / Božo Stojanović. KULTURA i razvoj / [uređivački odbor Veselin Vukotić . – Str. 309-320: Bogardusova skala socijalnog odstojanja – prednosti i ograničenja / Gordana Vuksanović. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Str. – Str. – Str. – Str. Radivoj Stepanov. 239-248: Tranzicioni procesi – teritorijalna organizacija vlasti i budući ustav Srbije – komparativna analiza pet ustavnih modela / Ljubiša Despotović. – Str. 219-237: Vojvođanske nacionalne manjine : sadašnje stanje i budući izgledi / Vasilis Petsinis. ISBN 86-7093-106-0 (Broš. 2004 (Zemun : Kuća štampe). 321-342: Religijski self u transformaciji : društvene promene i religioznost građana Vojvodine / Zorica Kuburić. i engl. 127 . 102-110: Kulturni preduslovi demokratske tranzicije / Zagorka Golubovć. 189-203: Multikulturalnost i regionalizacija u uslovima tranzicije / Milan Tripković. 179-191: Od ekološke svesti do ekološke kulture i koncepta održivog razvoja / Petar Đukić. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 151-173: Konsolidacija demokratije i (ili) neumorno institucionalno eksperimentisanje / Jovan Komšić. – Str. 149-166: Kultura. Kosta Josifidis. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 355-365: Društvo u tranziciji i promene u kretanju stanovništva – primer Vojvodine / Snežana Stojšin 396.]. 211-217: Kultura i reproduktivni model / Mirjana Rašević. – Str.

: graf. –Str. – Str. 109-112: Tranzicija i ekonomska demokratija / Branko Medojević. ekonomski poredak i država / Veselin Vukotić. – Str. 9-20: Individualizam. POJEDINAC i država / [autori Veselin Vukotić . – Str. – Str. – Str. 163-177: Srbija: antagonizovano društvo i (ne)moćna država / Zoran Vidojević. 2005 (Zemun : Kuća štampe). – Str. tabele . 179-188: Susret slabe države i nekompetentnih građana / Srećko Mihailović. 133-138: Svetska država ili svetsko tržište / Branislava Bujišić-Petrović. – Str. – 336 str. Maja Drakić.) [Sadržaj]: Str. – Str. država / Slobodan Vukićević. – Str. Zora Prekajac. – Str. – Str. – Str. 139-152: Welfare state vs neoliberalizam ili homo oeconomicus vs homo communalis / Kosta Josifidis. 337-338: Tematski okvir naučnog skupa “Pojedinac i država” / Veselin Vukotić. 264-275: Sociološke determinante ekonomskog progresa : kultura i društveni kapital / Maja Baćović. – Str. – Str. – Str. – Str. 296-302: Kulturna politika i Evropska unija / Dragana Ilić. – Str. – Str. 101-108: Informatika i demokratsko društvo / Momir Ćećez. 69-78: “Aktivno društvo”. – Str. 287-295: Uticaj neformalnih pravila na privatizaciju i razvoj tržišta kapitala u Crnoj Gori / Zoran Đikanović. 241-250: Kultura i globalizacija / Zoran Vidojević. 24 cm Tiraž 500. 276-286: Aktivizam naspram kontemplacije: uticaj protestantizma i pravoslavlja na ekonomski duh pojedinca / Irena Ristić. 218-232: Sloboda i novi početak u Francuskoj i američkoj revoluciji i postsocijalizmu SRJ-SCG / Slobodan Vukićević. 21-52: Institucionalne prepreke individualnih sloboda / Ljubomir Madžar. 125-132: Nema srednjeg puta: ili kapitalizam ili socijalizam / Petar Ivanović. – Str. 322-326: Kultura u ekonomskom razvoju / Slađana Tomašević 2005 397. – Str. – Str. 79-91: Ekonomske slobode. Popović. 233-240: Razvojna kriza bivše Jugoslavije i uloga nacionalizma i kraha socijalizma u njenom raspadu / Živko Surčulija.. 303-312: Institucije. 93-100: Nova geografija moći i erozija suvereniteta nacionalne države u procesima globalizacije / Veljko Radovanović. ISBN 86-7093-108-0 (Broš. Str. 258-263: Porazan istorijski bilans srpskog naroda u XX veku da li su Srbi politički nevin narod / Mihailo V. – Str. pojedinac. 119-124: Pojedinac i država – princip ravnoteže / Neven Cvetićanin. 153-162: Država blagostanja – tranziciona iluzija / Igor Lukšić.. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Str. 313-321: Re-kultura evolucija kulture / Srđan Vukčević.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 251-257: Ideologija i kultura u eri masovnih komunikacija / Elma Ivoš-Nikšič.Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 53-59: Uloga države i liberalni princip slobode individue : kontroverze i dileme / Zagorka Golubović. 113-117: Etički aspekti odnosa pojedinac – država u tranziciji / Vuk Krnjević. prikazi. 189-195: Individua ne 128 . . et al. 61-68: Država blagostanja i društvena izopštenost / Danilo Šuković. – Str.]. – Str. – Str. –. pravila i kulturni obrasci : razvojna komponenta. vladavina prava i preduzetništvo / Boris Begović.

187-206: Izborni prag i stranački sistem / Milan Jovanović. – Str. – Str. 329-333: Investicioni fondovi i ekonomske slobode pojedinca / Milica Daković 398. 317-321: Uloga države u restrukturiranju tržišta rada / Marijana Mitrović. – Str. 259-268: Između slobode i sigurnosti: da li je država blagostanja dobro rješenje? / Dragana Radević. 211-214: Organizational structure and functioning of political parties in Serbia / Zoran Lutovac 129 . – Str. 197-208: Globalno upravljanje kao novi uticajni koncept odnosa. . – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Str. 107-124: Za ili protiv predizbornih koalicija / Srećko Mihailović. – Str. 61-73: Činioci obrazovanja frakcija / Vladimir Goati. – Str. Neda Ivović. 15-29: Struktura. 277-286: Zaštita prava poreskih obveznika u Republici Srbiji / Snežana Stojanović. – Str. – Str. 243-250: Investitori u istraživanje i razvoj (novo znanje): pojedinci ili (i) država / Maja Baćović. 163-186: Polupredsednički sistem i partijski sistem Srbije / Slaviša Orlović. – Str. POLITIČKE stranke u Srbiji : struktura i funkcionisanje / Zoran Lutovac (ur. – Str. – Str. 207-209: Političke partije i podizanje kapaciteta političkih ustanova u Srbiji / Vukašin Pavlović. – Bibliografija uz većinu radova. 2005 (Beograd : Libra). 323328: Oblici ekonomskog ponašanja pojedinca u državi / Slađana Tomašević. 225-231: Neke refleksije o ropstvu i ekonomskoj efikasnosti / Rajko Bukvić. 287-297: Pojedinac i tranziciona dekolektivizacija / Petar Đukić. 309315: Slobode i prava pojedinaca – građana Evropske unije / Dragana Ilić. Božidar Raičević. 299308: Država i ekonomska regulativa / Zoran Đikanović. modeli i praksa unutarpartijskih odnosa / Zoran Stojiljković. 209-216: Socijalna ekonomija i integracija ugroženih grupa / Marija Kolin. – Str. 125-136: Društveni položaj kao činilac izbornog opredeljenja birača / Miloš Mojsilović. – 214 str. – Str.) . godine. – Str. – Str. 217-223: Reforme kao izazov za državu i pojedince / Marinko Bošnjak. – Str. 93-105: Finansiranje političkih stranaka u Srbiji iz javnih izvora : norme i praksa / Miodrag Milosavljević. – Str. – Str. – Str. 75-91: Žene u političkim strankama / Jelica Rajačić Čapaković. – Str. 157-162: Polarizacija stranačkog sistema nakon 2000. – Str. – Str. 137-156: Činioci izborne apstinencije u Srbiji / Jasna Milošević-Đorđević. 24 cm Tiraž 500. – Str.. mesta i uloga države i pojedinca / Dejan S. – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. – Str. – Str. [et al. 31-59: Legitimacijske matrice relevantnih političkih partija u Srbiji (1990-2005) / Dijana Vukomanović. Marijana Pajvančić. 251-257: Pojedinac i država na tržištu zdravstva / Milica Vukotić.].. – Str. 233-241: Voljna sterilizacija u Srbiji: nezadovoljena individulna potreba? / Mirjana Rašević. ISBN 86-83767-10-8 [Sadržaj]: Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom postoji / Irena Ristić. 269-276: Prednosti i nedostaci članstva u Evropskoj uniji sa stanovišta slobode pojedinca / Nina Labović. – Str. Miletić.

– Str. – Bibliografija uz sve radove. 84-96: Država. prikazi. – Str. – Str.. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Str. 81-83: Moral i poslovanje / Čedomir Ćupić. Slavujević. et al. do 29.83-84: Izvor informisanja od najvećeg poverenja za članove staračkih domaćinstava / Mirjana Milošević. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. 113-124: 130 . : graf. – Str. – Str. 23 cm Podatak o autorima preuzet iz kolofona. – Str. – Abstract. godine u 25 seoskih naselja . – Str. 11-25: Politička ekonomija biznisa / Veselin Vukotić. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.) [Sadržaj]: Str. 15-34: Staračka domaćinstva i izbeglice / Goran Penev. 2655: U potrazi za modernom državom : iz perspektive poslovnog sveta / Ljubomir Madžar. 7-14: Uvod: Otkud potreba za ovim istraživanjem / Dragomir Pantić. STARAČKA domaćinstva i izbegličke porodice / [priredio] Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. – Str. – Str. 73-83: Politički okviri akcije na uključivanje porodica izbeglica u staračka domaćinstva i njihove eventualne implikacije / Zoran Đ. 97-104: Novac i političke partije / Vladimir Goati. 41-51: Položaj starih u Srbiji i programi promena / Marija Kolin. – Str. 2006 (Zemun : Kuća štampe). 56-63: Kakva nam država treba / Danilo Šuković.. 105-112: Ekonomske slobode i zakon o privrednim društvima kao temelj poslovnog okruženja / Aleksandra Jovanović. 24 cm “Terensko ispitivanje je sprovedeno u periodu od 19. 64-71: Determinante odnosa države i privrede / Slobodan Maksimović. ISBN 86-7093-110-9 (Broš. 2005 (Beograd : Goragraf). prikazi. 71-72: Najvažniji problemi članova staračkih domaćinstava / Vera Marković. – Str. 35-40: Stambeni položaj kao indikator materijalnog statusa domaćinstava / Suzana Ignjatović. – Str. – Str. – Str.) [Sadržaj]: Str. tabele . – Tiraž 300. 399. – Str. – 132 str. 66-70: Vrednosni profil članova staračkih domaćinstava / Dragomir Pantić. 2006 400. – 476 str. preduzetništvo i postsocijalistička transformacija Srbije / Silvano Bolčić. 52-65: Pravni osnovi za integraciju imovine staračkih domaćinstava i izbeglih i raseljenih lica radi ostvarivanja životne i ekonomske simbioze / Milenko Ubavić.. – Beograd : Institut društvenih nauka. ISBN 86-7093-109-5 (Broš. marta 2005. – Tiraž 500. 6. : graf. “ —> str. tabele ..]. BIZNIS i država / [autori Veselin Vukotić . – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Summary: Information about the field study. 72-80: Elementi socio-kulturnog konteksta u biznisu – šta nedostaje Srbiji u periodu tranzicije / Zagorka Golubović.

377-384: Uticaj države na konkurentnost biznisa i smanjenje eksterne ekonomske neravnoteže / Nina Labović. 449-455: Kulturne osnove biznisa u Crnoj Gori / Jadranka Glomazić. monopol / Ivan Jovetić 131 . – Str. – Str. Miletić. tranzicija. 358-365: Država blagostanja i poreska konkurencija / Dragana Radević. – Str. 385-399: Inovativna privreda i informatičko društvo kao izazov za državu i biznis u Srbiji / Marinko Bošnjak. 407-416: Lična odgovornost za penziju – šansa za pojedinca i državu / Tijana Stanković. 155165: Spontani poredak ili aktivna uloga države u izboru strategije i politike regionalnog razvoja / Veljko Radovanović. 197-208: Neoliberalizam. a toliko nam treba / Srećko Mihailović. – Str. – Str. – Str. 417-427: Istraživanje i tehnološki razvoj kao osnova društva zasnovanog na znanju / Dragana Ilić.Publikacije sa višestrukim autorstvom Biznis. demokratija. 442-448: Razvoj i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori / Milica Daković. – Str. 125-138: Ekonomske posledice minimalnih nadnica / Božo Stojanović. 139-147: Država. – Str. 428-433: Strane direktne investicije kao podsticaj razvoja biznisa u Srbiji / Slađana Tomašević. – Str. 288296: Neki aspekti odnosa biznisa i države u uslovima globalizacije – sa posebnim osvrtom na aktuelno stanje u Srbiji / Dejan S. – Str. 434-441: Deregulacija tržišta rada / Nada Novaković. – Str. Valentine Thomas. – Str. – Str. – Str. ekonomski razvoj i država / Momir Ćećez. – Str. – Str. ali fer? / Irena Ristić. 400-406: Država privatnik : biznis. – Str. – Str. 351-357: Korporacija i globalizacija / Dragana M. 258-262: Bumerang odbačene kulture u tranziciji / Vuk Krnjević. 464-474: Biznis vs. – Str. 209-219: Penzijske reforme – manje države. – Str. Milorad Katnić. država i društveni sukobi / Slobodan Vukićević. 456-463: Nacionalni tretman stranaca i suverenost države / Ivana Stešević. – Str. – Str. država : iz perspektive konstitucionalne ekonomije i nekoliko praktičnih implikacija na političku ekonomiju tranzicije / Maja Drakić. – Str. – Str. – Str. 226-235: Preduzetništvo i država – saveznici i suparnici / Neven Cvetićanin. – Str. 327-337: Institucije. 281-287: Nacionalna država i nadnacionalni biznis / Branislava Bujišić-Petrović. ustavnost / Vladimir Kavarić. 338-350: EU ekonomski i politički ambijent i princip jednakih mogućnosti / Zorica Mršević. – Str. – Str. 263-273: Ineresovanje građana Srbije i Crne Gore za biznis / Dragomir Pantić. 236-247: Mnogo toga je protiv preduzetništva. – Str. – Str. Đurić. država ili atlant vs. – Str. 297-316: Kriminalizacija srpskog akcionarstva i (ne)moć države / Života Ristić. 177-196: Država (i) blagostanje / Kosta Josifidis. – Str. 317-326: Država blagostanja : ograničavanje programa i redefinicija koncepcije / Marija Kolin. Zora Prekajac. 366-376: Tržište vs. – Str. intervencionizam i biznis / Petar Ivanović. – Str. 166-176: Uticaj države na konkurentnost i razvoj telekomunikacionog sektora u Crnoj Gori / Milica Vukotić. 148-154: Profitabilni biznis i pametna država – kako izgleda u praksi? / Maja Baćović. više biznisa / Igor Lukšić. – Str. 220-225: Privatizacija penzionog sistema / Zoran Đikanović. 274-280: Feministička kritika socijalne politike “države blagostanja” / Dragica Vujadinović. 248-257: Kriza “države blagostanja” i evrointegracija / Zoran Vidojević.

: graf. Nataša Vučković 402. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 95-120: Nedemokratičnost partija i demokratizacija društva / Slaviša Orlović. – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. – 471 str. 21 cm Tiraž 500. : graf. 2006 (Beograd : Libra). perspektive / [autori Jovanka Matić . – Str.143-168: Vrednosne orijentacije stranačkih pristalica / Srećko MIhailović. ISBN 86-83767-11-6 [Sadržaj]: Str. 121-141: Demokratija (još) ne stanuje ovde / Zoran Stojiljković. – Sadrži i: Statuti političkih stranaka. – Str. 35-62: Nefakultetski programi novinarskog/medijskog obrazovanja / Jovanka Matić.. Slavujević. / Dragomir Pantić. e. – Str. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje : Centar za profesionalizaciju medija. 21-30: (De)blokiranje tranzicije i unutarstranačka demokratija. Mirjana Milošević. – Str. 401.]. – Str. – Napomene uz tekst.. – Str. 2006 [i. 119-130: Etika i obrazovanje novinara / Suzana Ignjatović 132 .Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. [et al. – Summary. DEMOKRATIJA u političkim strankama Srbije / Zoran Lutovac (ur. – Str. ISBN 86-7093-113-3 ISBN 978-86-7093-113-8 [Sadržaj]: Str. tabele . Zoran Slavujević. . 2007] (Beograd : Interprint). 63-84: Socio-demografske karakteristke aktera novinarskog/medijskog obrazovanja i medijskih urednika / Zoran Slavujević. 59-70: Moć partijskog vođe / Vladimir Goati. 97117: Stavovi i ocene o novinarskom/medijskom obrazovanju / Jovanka Matić. – Str. – Str.]. – Bibliografija: str. – Str. 21-33: Fakultetsko obrazovanje novinara i medijskih profesionalaca / Mirjana Milošević.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 251-257: Obrazovanje u političkim strankama / Miloš Đajić. 85-94: Demokratizacija političkih partija. 13-19: Političke stranke i demokratija u Srbiji / Desimir Tošić. – 247 str.169-187: Vrednosna i stavovska homogenost i heterogenost pristalica političkih partija u Srbiji na kraju 2005. postupak kandidovanja i unutarstranački izbori / Miodrag Radojević. 165-166. – Bibliografija uz većinu radova. – Str. prikazi. 24 cm Tiraž 500. – Str.. 237250: Izborna orijentacija kao faktor stavova o srpskom državnom pitanju / Zoran Pavlović. – Str.) .45-58: Personalzacija politike u “tranzicionoj” političkoj kulturi Srbije: socijalnopsihološka ishodišta i političke posledice / Mirjana Vasović. – Str. OBRAZOVANJE za medije : iskustva. 85-95: Motivacija učesnika u procesu medijskog obrazovanja / Dragomir Pantić. – Str. 189237: Promene socijalne utemeljenosti i socijalne strukture pristalica relevantnih političkih stranaka u Srbiji prvih godina XXI veka / Zoran Đ. 31-43: O demokratskim kapacitetima političkih partija / Vukašin Pavlović. – Str. prikazi. iskušenja. – Str. tabele . – Str.. 71-83: Izbori u političkim strankama / Marijana Pajvančić. et al. 13-19: Pristup problemu i metod istraživanja / Dragomir Pantić.

– Str. 323-362: Političko ponašanje hrvatskih birača u izborima 19902003 / Ivan Šiber. 137-171: Liderstvo u političkim partijama Srbije / Slaviša Orlović. 237-252: Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini / Mirko Pejanović. 253-266: Osobenosti političkog organiziranja u BiH / Slavko Kukić. – Str. 113-135: Levica i desnica u Srbiji / Srećko Mihailović.[i dr.Publikacije sa višestrukim autorstvom 403. : graf. tabele . 31-52: Kretanje stanovništva Srbije prema dosadašnjim popisima. Olivera Komar. Zoran M. tabele . Pavlović. – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. 293322: Organizacioni razvoj stranaka i interna stranačka demokratija u Hrvatskoj / Goran Čular. autori Branislav S.]. – Beograd : Republički zavod za statistiku Srbije : Institut društvenih nauka : Društvo demografa Srbije. godine / Emir Sadiković. Đurđev. 155-179: Obrazovne karakteristike stanovništva / Biljana Stanković. STANOVNIŠTVO i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. – Str. POLITIČKE stranke i birači u državama bivše Jugoslavije / Zoran Lutovac (ur. 71-106: Migrantsko stanovništvo Srbije / Radoslav Stevanović. – Str. 173-203: Političke partije u Crnoj Gori / Zlatko Vujović. – Str..]. 363-384: Strankarski sistem u Sloveniji: Od prikrite k transparentni bipolarnosti / Danica Fink Hafner. – Str. – Str. – Str. – Bibliografija: str. – Str. – Str. 7-29: Opšte i metodološke informacije o popisu / Vladimir Stanković.3-4: Predgovor / Dragan Vukmirović. – Str. 267-281: Male partije i društveni interesi / Ivan Šijaković. 283-291: Odnosi između nacionalnih i građanskih političkih stranaka u izbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini 2006. – Str. – Bibliografija uz većinu radova. 139-153: Bračnost stanovništva / Mina Petrović. 41-111: Stranačke pristalice i komponente političke kulture u Srbiji / Dragomir Pantić. Đurđev. 181-205: Struktura stanovništva prema nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku / Nada Radu133 . karte. 24 cm Tiraž 300. Mirjana Rašević. 21 cm Tiraž 500. 9-39: Socijalni rascepi i linije političkih podela u Srbiji / Zoran Stojiljković. [et al. 277-284. – 424 str. 205-236: Makedonske političke partije kroz prizmu ideologije / Gordana Siljanovska Davkova. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. ISBN 86-84433-58-0 (RZS) [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 109-138: Struktura stanovništva po polu i starosti / Goran Penev. prikazi. Đurđev . – Str. – 284 str.. Gradsko stanovništvo i mreža gradova / Branislav S.) .. – Str. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.. : geogr. ISBN 86-83767-16-7 [Sadržaj]: Str. 2006 (Beograd : Republički zavod za statistiku). Branislav S. – Str. – Str. 2006 (Beograd : Libra). – Str. – Str. 385-421: Ali so slovenske parlamentarne stranke kartelne stranke? / Alenka Krašovec 404. godine / urednik Goran Penev . – Str. 53-69: Fertilitet ženskog stanovništva / Mirjana Rašević.

– Str. – Abstracts. – Bibliografija uz svaki rad. ISBN 978-86-7093-117-6 [Sadržaj]: Str. et al. Branislav S. 12 cm Nasl.] . 418: Tematski okvir zbornika radova “Ekonomija i sociologija” / Veselin Vukotić. 223-249: Ekonomske strukture stanovništva Srbije / Biljana Radivojević. godine [Elektronski izvor] / autori Branislav S. graf. Đurđev. 155-179: Obrazovne karakteristike stanovništva / Biljana Stanković. 207-222: Sastav stanovništva prema veroispovesti / Ankica Kuburović. – Str. ISBN 86-84433-61-0 (RZS) [Sadržaj]: Str. prikazi . 7-29: Opšte i metodološke informacije o popisu / Vladimir Stanković. – Str. – Bibliografija: str. – Str. – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst. – Str. ški. – Str. 53-69: Fertilitet ženskog stanovništva / Mirjana Rašević. Centar za demografska istraživanja : Društvo demografa Srbije. – Str. 11-19: Ekonomija i sociologija / Veselin Vukotić.. – Beograd : Republički zavod za statistiku Srbije : Institut društvenih nauka.. 139-153: Bračnost stanovništva / Mina Petrović. 2007 (Zemun : Kuća štampe). tabele . 9: Predgovor / Veselin Vukotić. urednik Goran Penev. 35-46: Povezanost ekonomskog sistema i društvenog sistema vs. – Str. 251-275: Domaćinstva i porodice / Jelena Predojević 2007 406. 31-52: Kretanje stanovništva Srbije prema dosadašnjim popisima. 109-138: Struktura stanovništva po polu i starosti / Goran Penev. 223-249: Ekonomske strukture stanovništva Srbije / Biljana Radivojević. – Str. – Str. 24 cm Tiraž 500. dominacije ekonomizma i sociologizma / Zagorka Golubović. STANOVNIŠTVO i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. EKONOMIJA i sociologija / [uređivački odbor Veselin Vukotić . 71-106: Migrantsko stanovništvo Srbije / Radoslav Stevanović.. – Tiraž 300. – Str. 47-57: Globalizacija i njene socioekonomske konvergencije / Danilo Šuković. – Str.]. Gradsko stanovništvo i mreža gradova / Branislav S. Đurđev . Danilo Šuković. – Str. 3-4: Predgovor / Dragan Vukmirović. Đurđev. prikazi.. – Str. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 2006 (Beograd : Republički zavod za statistiku Srbije). – 420 str. 277-284. 20-34: Vanprivredni izvori ekonomskog napretka / Ljubomir Madžar. – Str. 251-275: Domaćinstva i porodice / Jelena Predojević 405. 181-205: Struktura stanovništva prema nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku / Nada Raduški. – Str. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Str. sa naslovnog ekrana. Mirjana Rašević. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. : graf. 58-72: Nota o 134 . [i dr. – Str. 207-222: Sastav stanovništva prema veroispovesti / Ankica Kuburović. – Str.

– Str. 79-99: Svojina i vlasništvo u interdisciplinarnom razumijevanju sociologije i ekonomije / Slobodan Vukićević. bezbednosti i pravde / Dragana Ilić. “subjektivno” i “objektivno” / Srećko Mihailović. 189-202: Relevantnost vs. 407-415: Evropska monetarna unija i institucionalne promjene uslovljene proširenjem EU / Irena Radović. 353-364: Ekonomski i(li)sociološki imperijalizam / Maja Drakić. – Str. 73-78: Ekonomske institucije i društvena sredina / Marko Sekulović. – Str. – Str. preciznost / Goran Knežević. – Str. 315-320: Razvoj i uloga finansijskih tržišta – ekonomski i sociološki pristup / Nina Vujošević. – Str. 400-406: Evropska unija – jedinstveno područje slobode. 268-272: Kultura i ekonomski razvoj / Dragana Radević. Đurić. 334-352: Ekonomsko. 245-256: Stavovi građana Srbije i Crne Gore prema radu: međunarodni komparativni pregled / Dragomir Pantić. društvo / Milica Vukotić. 365-376: Rasprava o socijalnom kapitalu u ekonomiji i sociologiji / Suzana Ignjatović. – Str. – Str. – Str. 416-420: E-društvo kroz E-individualizam / Milica Daković 135 .Publikacije sa višestrukim autorstvom vrednosti i ideologemi / Kosta Josifidis. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 257-267: Umrežena ekonomija i marginalizacija nekih društvenih grupa i geografskih prostora u procesima globalizacije / Veljko Radovanović. 153-161: O tolerantnom rastu / Igor Lukšić. – Str. – Str. 321-333: Inovacije kao socio-ekonomski fenomen / Domagoj Račić. – Str. – Str. – Str. 387-399: Uloga neprofitnog sektora i socijalnih preduzeća u novim programima zapošljavanja / Marija Kolin. 146-152: Ekonomija i sociologija u postmodernom vremenu – postmoderna interdisciplinarnost nasuprot modernističkom specijalističkom pristupu / Neven Cvetićanin. 222-230: Društvo i globalni tokovi / Marijana Mitrović. – Str. 112-124: Ekonomska i socijalna prizma promena u globalnim i nacionalnim okvirima: izazovi koncepta održivog razvoja / Petar Đukić. – Str. 162-170: Ko donosi odluku o životu: pojedinac v. – Str. 377-386: Upravljanje organizacionim promenama u uslovima globalizacije / Gordana Kokeza. 181-188: Sociološke odrednice nastanka i razvoja kapitalizma / Maja Baćović. – Str. 306-313: Prilog traganju za civilizacijskim smislom ljudskog rada / Darko Marinković. Ivana Stešević. 295-305: Tržište rada i tranzicija / Nada Novaković. 283-294: Ekonomska i socijalna dimenzija nezaposlenosti / Snežana Grk. 125-133: Ekstremizam po pravilu izaziva ekstremizam / Dragan M. Alpar Lošonc. 273-282: Fenomen nedovoljnog rađanja u ekonomskoj i sociološkoj misli / Mirjana Rašević. – Str. – Str. sociopolitičko i ekološko-prostorno (“envajronmentalno”) razumevanje održivosti i implikacije za upravljanje razvojem / Miodrag Vujošević. – Str. – Str. 211221: Globalizacija i kultura: kultura kao ekonomska i sociološka kategorija / Marijana Maksimović. – Str. – Str. 231-244: Ekonomske i političke slobode / Aleksandar Novaković. 134-145: Siromašni radnici. – Str. – Str. 171-180: Ekonomska globalizacija kroz prizmu sociologa i ekonomista / Dejan Miletić. 203-210: Država / Milorad Katnić. – Str. Zoran Aralica. – Str. 100-111: Marš ponosa: društveni i ekonomski aspekti / Zorica Mršević.

: graf. 407. – Str. 2007 (Beograd : Grafički centar). govor mržnje / Jovanka Matić. – Str. 187-204: Ljudska prava i seksulana orijentacija / Zorica Mršević. – Summaries ISBN 978-86-7093-119-0 [Sadržaj]: Str. tabele . 11-26: Eutanazija i lekareva pomoć u samoubistvu / Vesna KlajnTatić. – Str. – Str. – Bibliografija uz svaki rad.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 245-260: Socioekonomski aspekti privatizacije u Srbiji / Danilo Šuković 136 . 153-171: Kritika ideološkog puritanstva – dekonstrukcija pojmova levice i desnice / Neven Cvetićanin. 5-7: Predgovor / Urednice. – 260 str. – Str. – Str. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Str. 217-244: Poreklo i priroda korupcije – pobede Mamona i Levijatana / Srećko Mihailović. – Str.119-152: Kosovo : politika i život u paralelnim svetovima / Dušan Janjić. – Beograd : Institut društvenih nauka. 173-185: Slobodan govor vs. POMERAMO granice / [urednice Mirjana Rašević. prikazi. 81-109: Kako su nas voleli : nemačko-austrijska štampa i razbijanje Jugoslavije / Slobodan Vuković. – Str. 111118: “Pakao – to su drugi” : još jedanput o Jugoslaviji / Irena Ristić. 67-80: Nacionalizam kao sudbina: nekoliko stavova srpskih intelektualaca o raspadu Jugoslavije / Aleksandar Bošković. 24 cm Str. 205216: Pink ekonomija / Bojana Balon. 43-66: Izazovi biomedicine: kloniranje i šta to znači za pacijentova prava / Hajrija Mujović-Zornić. 27-42: Bela kuga i abortus / Mirjana Rašević. Zorica Mršević]. – Str. – Str. – Str.

. 1963. 1963.. Dragoljub Tasić.. PECELJ.] Ostali autori studije: Milica Sentić. .ARHIVSKA GRAĐA CENTAR ZA DEMOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA Bez godine 408. [s.a.al. – 29 cm Ostali autori studije: Milica Sentić. Miroljub Rančić. Izrađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje SR Srbije. Gorčin Školovanost stanovništva i tokovi školovanja u Jugoslaviji / Gorčin Pecelj. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-V/a-1) 137 . Bratislava Maksimović. Dragoslav Mladenović 1963 409. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. Miroljub Rančić DEM-VII/1 411.]. – 65 str. DEMOGRAFSKA ekspertiza o razvitku stanovništva na području regiona Beograd / D[Dušan] Breznik. Jovan Ilić. DEMOGRAFSKI razvitak Kosova i Metohije : (kratka studija za potrebe Sedmogodišnjeg plana) : Izrađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje AP Kosova i Metohije) / Dušan Breznik. Centar za demografska istraživanja. –131 str. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.]...[et.[et. 410. 1963. ANALIZA migracionih kretanja i politika usmeravanja budućeg razmeštaja stanovništva SR Srbije. – 20 str .].. 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-VII/2). – [? str..al.

DEMOGRAFSKA kretanja i projekcije u Jugoslaviji. 415. 1963. – 49 str.. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1966.. – [? str.] Ostali autori studije: Dušan Breznik. 1963. – 402 str. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-VII/4). DEMOGRAFSKA problematika penzijskog sistema. Centar za demografska istraživanja. – 218. SENTIĆ. – 100 str. Vladimir Simeunović.] 413. 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-VII/3) 1964 414. SKORAŠNJE i predstojeće promene u reprodukciji i strukturi stanovništva SR Srbije : (urađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje SR Srbije). Izrađeno po zahtevu Saveznog i republičkog zavoda za socijalno osiguranje i Saveznog saveta za rad.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Miroslav Rašević. Centar za demografska istraživanja. RANČIĆ. Miroljub Osnovne demografske strukture i karakteristike porodica i domaćinstava u Jugoslaviji : studijski projekat / Miroljub Rančić. Ivanka Ginić. 1964.al. 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-VIII/C) 1966 416. Miroslav Lalović. Izrađeno po zahtevu Saveznog zavoda za privredno planiranje / pripremili Milica Sentić i Dušan Breznik. 1964. DEMOGRAFSKI razvitak stanovništva nacionalnosti u SR Srbiji / Milica Sentić.[et. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1966. – [? str.]. . – 29 cm DEM-III/a-66 138 . 412. 19 str . – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. . Miladin Vesić 417. Milica Analiza migracionih kretanja i politika usmeravanja budućeg razmeštaja stanovništva SR Srbije / Milica Sentić. Sava Obradović.

– Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Ljubljana ..Arhivska građa 1968 418. Izrađeno po zahtevu Saveznog i republičkog zavoda za socijalno osiguranje i Saveznog saveta za rad. 1968. – [različite paginacije]. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1969. 1968. – Beograd . – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – 29 cm Kao četvrti učesnik u izradi studije pojavljuje se Odjel za demografska istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Sveučilištu u Zagrebu. 420. Dušan Breznik. 1968. 1970. DEMOGRAFSKA problematika penzijskog sistema. 29 cm Samo za internu upotrebu. – 139 str. TENDENCIJE u dosadašnjem demografskom razvitku Beograda i perspektive za budući period / Dušan Breznik. ANALIZA demografskih uzroka i posledica društvenog i ekonomskog razvoja u Jugoslaviji : (projekat za pojedine tematske oblasti). Miroslav Lalović. Miroljub Rančić.[et. .al.] 1969 421. Gordana Projekcije stanovništva Jugoslavije i socijalističkih republika za period 19651986 / Gordana Todorović. Dušan Đošić.. Jovan Ilić. Miroslav Rašević.] Ostali autori studije: Milica Sentić. Centar za demografska istraživanja. BREZNIK. Dušan Demografski i ekonomski aspekt prostorne pokretljivosti stanovništva Jugoslavije posle Drugog svetskog rata / Dušan Breznik. Milovan Radovanović. Skoplje : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka : Inštitut za demografiju Ekonomskog fakulteta : Ekonomski institut Univerziteta.]. Gordana Todorović. TODOROVIĆ. Duško Petrović 1970 422. 139 . Ivanka Ginić. – [? str. – [? str.] 419. – [? str.

423. 1970.[et.. .]. Branislav Stojanović. 1973 424. 29 cm Samo za internu upotrebu. DEMOGRAFSKE. RAZVOJ stanovništva Pančeva i njegova perspektiva / Miroljub Rančić.] Ostali autori studije: Dušan Breznik. – 29 cm Za internu upotrebu. 1973.. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Dušan Đošić. PROJEKCIJE dugoročnih potreba u kadrovima SR Srbije u perspektivi do 1986..al. 1973. 428... 1973.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Dušan Đošić..[et. socijalne i ekonomske karakteristike stanovništva nacionalnosti u Jugoslaviji : (Izrađeno na zahtev centra za društvena istraživanja pri Predsedništvu SKJ). . – 307 str.al. – 75 str. Centar za demografska istraživanja.. 1973.[et. 426. – 202 str.. Goran Penev 427. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Miroslav Lalović..al. 29 cm. .al. Gordana Todorović 425.[et. Samo za internu upotrebu. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Miroslav Lalović. Jovan Ilić 140 . DEMOGRAFSKI razvoj Sremske Mitrovice i njegove perspektive / Dušan Breznik. – [? str. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. godine (demografski deo studije).] Ostali autori studije: Milovan Radovanović. DEMOGRAFSKA analiza stanovništva Obrenovca / Miroljub Rančić. 1973. RAZVITAK stanovništva Vojvodine i njegovi problemi : (Izrađeno na zahtev Zavoda za društveno planiranje SAP Vojvodine) / Miloš Stevanov.]. – [? str.]..] Ostali autori studije: Miroljub Rančić.] – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.

141 . – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. DEMOGRAFSKE projekcije i priliv. . Miroslav Rašević. 1977 433. Dušan Đošić. Gordana Todorović.Arhivska građa 1974 429. Dušan Breznik. 1976. 1977. – 1. REGION Beograd (demografske projekcije) : (urađeno po zahtevu Zavoda za planiranje razvoja grada Beograda). – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Goran Penev 431. Centar za demografska istraživanja. 1976 432. Izrađeno po zahtevu Saveznog zavoda za društveno planiranje do 2000.[et. – 29 cm Ostali autori studije: Milorad Radovanović. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.al. 29 cm Samo za internu upotrebu. Samo za internu upotrebu. 1975. 29 cm Samo za internu upotrebu. god – Beograd : Institut društvenih nauka. 1975. knj. Milorad Krneta.. – 244 str. PROJEKCIJE potreba stanovništva za zaposlenjem u SR Srbiji od 1980. – 119 str. po opštinama : (Izrađeno na zahtev Republičke i pokrajinskih zajednica za zapošljavanje). [različite paginacije] .]. Zora Ristanović 1975 430. Miroljub Rančić. – 119 str. 29 cm. – 29 cm Ostali autori studije: Milica Sentić. RAZVITAK stanovništva Jugoslavije u posleratnom periodu / Dušan Breznik. strukturne promene i zapošljavanje aktivnog stanovništva do 2000 godine. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – 103 str. PROJEKCIJA potreba stanovništva za zapošljavanjem u SR Srbiji do 1980. Branislav Stojanović. godine po opštinama : (Izrađeno na zahtev Republičke i pokrajinskih zajednica za zapošljavanje) / Dušan Breznik. . 1974..

436. . 29 cm. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. do 1985. 1980. 1980. – 80 str..Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. PROJEKCIJE potreba stanovništva za zapošljavanje u nepoljoprivrednim delatnostima na teritoriji SR Srbije bez pokrajina od 1981. – [? str. godine / Dušan Breznik. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.. Branislav Stojanović. . godine : (Izrađeno na zahtev Republičke samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje). 1979. – 51 str.] Ostali saradnici na studiji: Milovan Radovanović. – 260 str. Novi Sad). Goran Penev 1980 435. . ISTRAŽIVANJE stanovništva za potrebe prostornog plana Beograda do 2000. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. PROJEKCIJE stanovništva i zapošljavanje : (Deo studije – Projekcija zapošljavanja mlade generacije. Samo za internu upotrebu. 1984 438. .al. u funkciji podizanja društvene produktivnosti rada i naučno-tehnološkog progresa – studija izrađena prema ugovoru sa Saveznim zavodom za društveno planiranje). 1979 434.. 1984. RAZVITAK i projekcije stanovništva Vojvodine i njegovi problemi : (Izrađujemo na zahtev Pokrajinskog zavoda za društveno planiranje. 29 cm.. Samo za internu upotrebu. PROJEKCIJE potreba stanovništva za zapošljavanjem u SR Crnoj Gori za period od 1981. 29 cm. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Titograd). Samo za internu upotrebu. 29 cm Samo za internu upotrebu. 1980. 142 . do 1985. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 437. – 542 str. godine : (Izrađeno na zahtev Republičke zajednice za zapošljavanje.].[et. .

– Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za demografska istraživanja. PENEV. . 6-8 October. 18) 443. . 12) Prema nasl. – [? str. 1986. 1986. – (Demografske sveske CDI .: Second Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe. 29 cm. Centar za demografska istraživanja. Belgrade (Yugoslavia).] . AVRAMOV. Centar za demografska istraživanja. – 40 str. – (Demografske sveske CDI . – Beograd : Institut društvenih nauka. 441. – 29 str. 1986. – (Demografske sveske CDI . 29 cm. Dragana Demographic characteristics of ethnic Albanians in Yugoslavia and of the Population of Albania / Dragana Avramov. Dragan Tomić. 3) 143 . 1987. 1986. str. Dragana Kvantitativni pokazatelji promena u obrazovnim strukturama = Quantitative indicators of changes in educational structures / Dragana Avramov.Arhivska građa 1986 439. Goran The Evolution of the agricultural population in the regions of Yugoslavia in relation to economic development / Goran Penev.: Second Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe. Belgrade (Yugoslavia). Goran Penev. – Beograd : Institut društvenih nauka. 21) 440. str.] . Dragana Changes in the household structure in Yugoslavia / Dragana Avramov. – Beograd : Institut društvenih nauka.] . – (Demografske sveske CDI . 13) Prema nasl. 1987 442. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm. AVRAMOV. – [? str. 29 cm. 1986. Goran Dynamics of the Yugoslav agricultural population and transfer to the non-agricultural sector / Goran Penev. Centar za demografska istraživanja. 6-8 October. AVRAMOV. – [? str. – (Demografske sveske CDI . Centar za demografska istraživanja. PENEV. 1987. 29 cm.

– Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za demografska istraživanja. 1987. 29 cm. 17) 144 . – [? str. 445. 29 cm. AVRAMOV. – [? str. Dragana Impact of social change and migration on household patterns in Yugoslavia / Dragana Avramov. – [? str. Dragana Socio-economic changes and the Yugoslav family / Dragana Avramov. 1987. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 45 str. Dragana Demographic development in South European countries : an overview/ Dragana Avramov.] . – 21 str. Centar za demografska istraživanja. – [? str. – (Demografske sveske CDI . – Beograd : Institut društvenih nauka.] . Dušan Demographic caracteristics of in-migration and out-migration communes in Yugoslavia / Dušan Breznik. 9) 447. Centar za demografska istraživanja. – (Demografske sveske CDI . BREZNIK. – (Demografske sveske CDI . 1987. AVRAMOV. October. Goran Penev. 1987.] . 29 cm. Evora (Portugal). 1987. 29 cm. Centar za demografska istraživanja.] . str. 1987. 7-9 October. Centar za demografska istraživanja. Centar za demografska istraživanja. Radoslav Stevanović. BOGOSAVLJEVIĆ. Dragana Population development in Southern Europe / Dragana Avramov and the Secretariat of the Economic Commission for Europe . Mila Growth of population and labour force in Belgrade / Mila Bogosavljević. Evora (Portugal). 444. – (Demografske sveske CDI .:Third Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe. .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. str. 29 cm. 8) Prema nasl. AVRAMOV. 1987. – (Demografske sveske CDI . – (Demografske sveske CDI . 14) Prema nasl. – Beograd : Institut društvenih nauka. 449. AVRAMOV. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm. 10) 446. – Beograd : Institut društvenih nauka. 19) 448. 1987. .:Third Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe.

November. 1988. Centar za demografska istraživanja. . 15) 1988 453. 1971-1981 / Branislav Stojanović. – 20 str. Branislav Population change in the functional urban region of Belgrade. Centar za demografska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. STOJANOVIĆ. Brussel. – (Demografske sveske CDI . 29 cm.S. – [? str. Centar za demografska istraživanja. 29 cm. – 27 str. AVRAMOV. 19611981 / Branislav Stojanović. 1987. 1988. str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 7) 451. juni 1988. 145 . 29 cm. Goran Effects de variations de la mortalite sur la structure par age de la population des regions a base et haute fecondite / Goran Penev. – (Demografske sveske CDI . – (Demografske sveske CDI . – [? str.] . 454. 1987. 1) Prema nasl.G. Centar za demografska istraživanja. 29 cm.] . . 1987. 29 cm. Dragana Aktuelni demografsko-populacioni problemi u SFRJ = Current population problems in Yugoslavia / Dragana Avramov. – (Demografske sveske CDI . – Beograd : Institut društvenih nauka. STOJANOVIĆ. 1988.] .Arhivska građa 450.: International Seminar desirabilities and possibilities of a fertility recovery at replacement level in Europe C. – (Demografske sveske CDI . – [? str. 16) 452. – Beograd : Institut društvenih nauka. str. Centar za demografska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. 22) Prema nasl.B. Dragana Below replacement fertility : from population phenomenon to population problem / Dragana Avramov. Branislav Population distribution and urban and rural population structure in Yugoslavia. PENEV. Struga. AVRAMOV.: Uvodno predavanje: »Jugoslovenski simpozijum o aktuelnim problemima u fertilitetu i sterilitetu«.

Centar za demografska istraživanja.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – (Demografske sveske CDI . – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za demografska istraživanja. Evora (Portugal). 29 cm. 29 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. str. 1988. Dragana Population policy in multi ethnic societies / Dragana Avramov. Centar za demografska istraživanja. . 7-9 October. 146 . 1988. – (Demografske sveske CDI . 6) 1989 461.: International Union for the Scientific Study of Population General Conference. Dragana Educational attainment of the Yugoslav population / Dragana Avramov. . – 30 str. str. 1988. 1988. – Beograd : Institut društvenih nauka.] . AVRAMOV. Centar za demografska istraživanja. 455. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za demografska istraživanja. 11) Prema nasl. 1987. AVRAMOV. – [? str. Dragana Fertility behaviour of ethnic albanians in Yugoslavia / Dragana Avramov. PENEV.] . AVRAMOV. 456. Dragana Fertilitet i ideologija = Fertility and Ideology / Dragana Avramov. . 29 cm. – (Demografske sveske CDI . – [? str. – (Demografske sveske CDI . 20) 457. 4) 458. 29 cm. AVRAMOV. Centar za demografska istraživanja. 20-27 September 1989. 29 cm. DEMOGRAFSKE karakteristike i perspektive i populaciona politika u SR Srbiji = Demographic characteristics and perspectives and population policy in the SR of Serbia. 5) 459. 1988. India. Dragana Two risk for children in Yugoslavia / Dragana Avramov. – Beograd : Institut društvenih nauka.] . Centar za demografska istraživanja. – (Demografske sveske CDI . New Delhy. AVRAMOV. – (Demografske sveske CDI . – [? str.:Third Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe. – [? str. 2) 460. – Beograd : Institut društvenih nauka.] . – 20 str. Goran Social and economic consequences of demographic explosion in Kosovo / Goran Penev. 1988. Session I. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1989. – 37 str. 29 cm Prema nasl. Mina Petrović. 15 Demography of minorities. 29 cm.

– 93 str. godine). Centar za ekonomska istraživanja. celuloze i papira SR Srbije van SAP.Arhivska građa CENTAR ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA 1981 462. 29 cm 147 . – Beograd : Institut društvenih nauka. 1981. 1983. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1980 i I pol. . – Beograd : Institut društvenih nauka. god. POLOŽAJ grana i grupacija na teritoriji SRS bez teritorija SAP u sticanju i raspodeli dohotka : 1979. 29 cm 1982 463. 1981. 29 cm 1985 466. ANALIZA sirovinske baze i projekcija razvoja rudnika i metalurških kapaciteta obojene metalurgije Jugoslavije do 2000. Centar za ekonomska istraživanja. – 65 str. 1982. . ANALIZA ekonomskog položaja šumarstva i industrije za preradu drveta. Centar za ekonomska istraživanja. . 1984. 29 cm 1984 465. – 110 str. 1982 i prvom polugođu 1983. Centar za ekonomska istraživanja. 29 cm 1983 464. OBJEKTIVIZACIJA ekonomskog položaja RMK Zenica i njegovih osnovnih delatnosti : (u 1981. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 164 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. . godine. 1985. I deo. . – 84 str. OBEZBEĐIVANJE i priprema kadrova u obojenoj metalurgiji u srednjoročnom periodu 1981-85. ANALIZA uticaja načina finasiranja razvoja na finansijske rezultate MK Smederevo. 1985. . Centar za ekonomska istraživanja. Centar za ekonomska istraživanja. – 112 str. 29 cm 467. – Beograd : Institut društvenih nauka.

novembra 1985. . razmene i potrošnje i ekonomski položaj jugoslovenske industrije olova i cinka u 1984. 1985. – Beograd : Institut za ekonomiku industrije : Institut društvenih nauka : Zavod za istraživanje tržišta. 1985. – Beograd : Institut društvenih nauka. godini. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1986. Ivan Maksimović. 1986. . – 122 str. PROJEKAT usklađenog i usaglašenog razvoja industrije prerade metala i crne metalurgije Jugoslavije i o osnovama zajedničkog finansiranja tog razvoja u periodu 1986-2000. 1985. ANALIZA ekonomskog položaja šumarstva i industrije za preradu drveta. Centar za ekonomska istraživanja. . . – 145. 1985. XIX str. ANALIZA ekonomskog položaja grana i grupacija privrede Crne Gore : (1984-1985). 1986. – 38 str. BILANSI proizvodnje. – 93 str. Opatija. i 1985. . godine. godini : prilog za Savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. VAŽNIJE karakteristike položaja privrede u sticanju i raspodeli dohotka u 1985. – 386 str. STANJE i identifikacija problema u sferi akumulativne i reproduktivne sposobnosti privrede : sa rezimeom važnijih nalaza i predloga. i prvoj polovini 1985. celuloze i papira Jugoslavije u 1985. – Samo za internu upotrebu 469. godine). Centar za ekonomska istraživanja. – 49 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za ekonomska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm 471. – 104 str. 29 cm 1986 472. . Centar za ekonomska istraživanja. OBJEKTIVIZACIJA ekonomskog položaja RMK Zenica i njegovih osnovnih delatnosti : (u 1984. 23 cm 148 . – Beograd : Institut društvenih nauka. godini. 29 cm Naručilac istraživanja: Opšte udruženje obojene metalurgije Jugoslavije. 29 cm 473. 29 cm 474.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Beograd : Institut društvenih nauka. . Centar za ekonomska istraživanja. / redakcija Milan Šojić. 468. 29 cm 470. Centar za ekonomska istraživanja.

Arhivska građa

475.
UTICAJ proizvodnje čeličnih proizvoda RMK Zenica na grupacije i grane koje ih koriste, primenom input-output analize. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1986. – 76 str. ; 29 cm

1987 476.
ANALIZA kretanja i raspodele društvenog proizvoda i opterećenost privrede društvenog sektora (od 1977. do 1987. godine). – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987 (Beograd : Privredni pregled). – 23 str. ; 30 cm

477.
ANALIZA ekonomskog položaja rudnika i metalurgije obojenih metala i mere poboljšanja. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987. – 65 str. ; 101 cm

478.
ANALIZA ekonomskog položaja rudnika olova, cinka i antimona i mere za poboljšanje. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987. – 95 str. ; 29 cm

479.
EFEKTI politike kamatnih stopa. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987. – 243 str. ; 29 cm

480.
EKONOMSKI položaj članica jugoslovenske banke za međunarodnu ekonomsku saradnju. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987. – 62 str. ; 29 cm

481.
OBJEKTIVACIJA ekonomskog položaja grana i grupacija privrede SFRJ : u prvom polugođu 1987. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987 (Beograd : Privredni pregled). – 101 str. ; 29 cm

1988 482.
UTICAJ ekonomije obrtnih sredstava na rezultate poslovanja RMK Zenica. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1988. – 85 str. ; 29 cm 149

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

1989 483.
EKONONOMSKI položaj RMK Zenica. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1989. – 105 str. ; 29 cm

484.
KOMPARATIVNA analiza ekonomskog položaja grana i grupacija privrede SR Crne Gore u 1986, 1987 i 1988. godini. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1989. – 154 str. ; 29 cm

485.
MOGUĆNOSTI razvoja obojene metalurgije u tržišnim uslovima. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1989. – 238 str. ; 29 cm

1990 486.
KOMPARATIVNA analiza instrumenata ekonomske politike federacije i republika i pokrajina. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1990. – 191 str. ; 29 cm

1991 487.
ANALIZA ekonomskih uslova i efekata ustupanja dela robnih rezervi i skladišnog prostora “Jugopetrolu” Beograd. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1991. – 71 str. ; 29 cm

1992 488.
OBJEKTIVIZACIJA ekonomskog položaja grana i grupacija privrede Jugoslavije : (1990-1991). – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1992. – 151 str. ; 29 cm

489.
PROMENE intervalutarnih kurseva i njihov uticaj na našu privredu u uslovima sprovođenja privredne reforme. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1992. – 236 str. : graf. prikazi ; 30 cm Str. I-II: Predgovor / Ljubica Teslić-Nadlački. – Bibliografija: str. 225-236. 150

Arhivska građa

CENTAR (ODELJENJE) NAUČNE DOKUMENTACIJE

1964 490.
BIBLIOGRAFSKA anotacija dela empirijskog karaktera iz oblasti društvenih nauka : izrađeno za potrebe Savetovanja o metodološkim problemima empirijskih istraživanja / [pripremili] Miroslav Aćimović, Petar Gledić, Radomir Đorđević, Mirjana Lukić, Stojanka Novaković, Zoran Pandurović, Darinka Pavićević, Ljubica Perović, Miodrag Vojisavljević. – Beograd : Institut društvenih nauka, Odeljenje za naučnu dokumentaciju, 1964. – 35/I, 294/II, 20/III str. ; 28 cm

1966 491.
BILTEN dokumentacione građe. – Beograd : Odeljenje za naučnu dokumentaciju Instituta društvenih nauka, 1964-1968 (Beograd : Biro za umnožavanje IDN-a). – 24cm Glavni i odgovorni urednici: od br.1/1966 Ljubica Pejović; od br.2/1968 Koča Jančić. – Izdavač od br.1/1966 Institut društvenih nauka. Sektor naučne dokumentacije. – Od br.1/1966 izlazi četiri puta godišnje.

492.
INFORMATIVNI bilten Instituta društvenih nauka / odgovorni urednik Stoiljković Dragan. – 1966, br. 1-1969, br. 4. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966-1969. – 30 cm Umnoženo na geštetneru. – Dvomesečno

1967 493.
DISKUSIJA na seminaru Ujedinjenih nacija o mnogonacionalnim društvima. – Institut društvenih nauka, 1967. – 653 str. – 29 cm Seminar je održan u Ljubljani od 8-22. juna 1965. godine

151

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

CENTAR ZA POLITIKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I JAVNO MNENJE

1964 494.
DŽINIĆ, Firdus Samoupravljanje u oblasti zajedničke potrošnje u preduzećima / Firdus Džinić. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka, 1964. – 196 str. ; 24 cm Summary. Umnoženo. – Na nasl. str. god. izdavanja: 1963. – Bibliografija: str. 177-196.

495.
GLEDIĆ, Petar Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim ekonomskim i socijalnim pitanjima / Petar Gledić, Zoran Pandurović. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1964. – 162 str. – (Kol. Serija A: Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja, 2).

1966 496.
GLEDIĆ, Petar Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim pitanjima narodne odbrane. – Petar Gledić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966. – [? str.]

497.
OPINION Makers in Yugoslavia / Firdus Džinić, Dragomir Pantić, V.[Vesna] Popović and C.[Charles] Kadushin. – Belgrade : Institute of Social Sciences,1966. – [? str.]

1967 498.
BAĆEVIĆ, Ljiljana Javno mnenje o jugoslovenskoj omladini / Baćević Ljiljana. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

499.
BAĆEVIĆ, Ljiljana Jugoslavija u propagandnim emisijama stranih radio-stanica / Ljiljana Baćević. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.] 152

Arhivska građa

500.
DŽINIĆ, Firdus Javno mnenje o aktuelnim spoljnopolitičkim pitanjima / Firdus Džinić, Vladimir Karlić i Svetlana Milanović. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

501.
DŽINIĆ, Firdus List “Komunist” i njegovi čitaoci / Firdus Džinić, Ljiljana Baćević. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

502.
PANDUROVIĆ, Zoran Jugoslovensko javno mnenje o ostvarivanju privredne reforme / Zoran Pandurović. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

503.
PANTIĆ, Dragomir Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana (prvo istraživanje) / Dragomir Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

504.
PANTIĆ, Dragomir “Barometar” zadovoljstva i nezadovoljstva građana / Dragomir Pantić. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1967. – 85 str. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje javnog mnenja ; 12)

505.
PANTIĆ, Dragomir Etnička distanca u SFRJ / Dragomir Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje javnog mnenja, 1967. – 51 str. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje javnog mnenja ; 2)

506.
PANTIĆ, Dragomir Jugoslovensko javno mnenje o nekim aspektima međunacionalnih odnosa / Pantić Dragomir. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

507.
PANTIĆ, Dragomir Neki aspekti religijskog fenomena u našoj zemlji / Dragomir Pantić. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1967. – 23 str. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje javnog mnenja ; 10) 153

– (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka. Firdus Inostrana propaganda u Jugoslaviji / Firdus Džinić.] 511. – [? str. Centar za istraživanje javnog mnenja . 1969.] 512. – [? str. DŽINIĆ. – [? str.] 1968 509. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. PANTIĆ. DŽINIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. 508.] 154 .] 513. 1969. V. 1969.[Vesna] Popović. 1967.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Dragomir Pantić. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. 1968. DŽINIĆ. – [? str. Ljiljana Baćević. Dragomir Pantić. Ljiljana Stvaraoci mnenja u Jugoslaviji – Oblici komuniciranja: uticaj na stvaraoce i uticaj stvaralaca / Ljiljana Baćević. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 171 str. godine / Dragomir Pantić.] 514. – Beograd : Institut društvenih nauka. televizije i štampe u SFRJ / Firdus Džinić. Firdus Raširenost političko-informativnog dejstva radija. pokretljivost i društveni krugovi stvaralaca mnenja / Firdus Džinić. 1969. Radomir Odnos građana prema autentičnim vrednostima u kulturi / Radomir Smiljanić. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. 1969. – [? str. Firdus Stvaraoci mnenja : struktura. Dragomir Neki aspekti omladinskog javnog mnenja 1968. Firdus Stvaraoci mnenja : teorijska i metodološka pitanja / Firdus Džinić. DŽINIĆ. BAĆEVIĆ. 14) 1969 510. SMILJANIĆ.

. – Beograd : Institut društvenih nauka. / Dragomir Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka. Radomir Stvaraoci mnenja : društvena struktura Jugoslavije i stvaranje javnog mnenja / Radomir Lukić. – [? str. 1969. – [? str.] 155 . 1969. OPINION makers in Yugoslavia : (selected Chapters of Yugoslav Survey Report) / edited by Firdus Džinić. BAĆEVIĆ.] 1970 522. 23) 520. 1970. – Beograd : Institut društvenih nauka. Ljiljana Kontakt sa sredstvima masovnog komuniciranja / Ljiljana Baćević. Sergije Pegan.] 517. Vrednosti. – [? str. stavovi i mišljenja stvaralaca mnenja. 29 cm 519. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka. Deo 3. 1969. Dragomir Stvaraoci mnenja : vrednosti. Ušaj. stavovi i mišljenja stvaralaca mnenja / Dragomir Pantić. 1969. GLEDIĆ. Dragomir Stvaraoci mnenja u Jugoslaviji. – 187 str. GLEDIĆ. Centar za istraživanje javnog mnenja . 1969. Petar Reagovanje građana na nezaposlenost / Petar Gledić. – 196 str. Mijat Damjanović i N. 1969.Arhivska građa 515. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka.] 521. PANTIĆ. 1969. – [? str. REPUBLIČKI i nacionalni sastav kadrova u organima federacije / Milan Matić.] 518. Petar Jugoslovensko javno mnenje o problemima privrede Petar Gledić. – Beograd : Institut društvenih nauka. LUKIĆ. Deo III. – Belgrade: Institute of Social Sciences. – Beograd : Institut društvenih nauka. PANTIĆ. Public Opinion Research Center. – [? str. – [? str.] 516.

– Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za istraživanje javnog mnenja . Centar za istraživanje javnog mnenja . – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka. PANTIĆ. BIBLIOGRAFIJA izborni sistem i izborni proces u periodu od 19631969. 1970. Firdus Čitaoci “Politike” : struktura i odnos prema listu / Firdus Džinić. – 170 str. 1970. * Prilikom prikupljanja građe preko sekundarnih izvora pronađeni su podaci o ovoj publikaciji koja je opisana kao anonimna. 1970. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. DAMJANOVIĆ. – [? str. 1970. 156 . – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. 160-167.] 527.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Beograd : Institut društvenih nauka. Dragomir Barometar zadovoljstva građana : drugo ispitivanja / Dragomir Pantić. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka. Mijat Učešće birača u izboru poslanika za Saveznu skupštinu / Mijat Damjanović. 39) 529.] 525. Petar Javno mnenje poljoprivrednika o aktuelnim problemima sela / Petar Gledić. 28) Bibliografija: str. Petar Stavovi građana o aktuelnim ekonomskim i socijalnim problemima / Petar Gledić. – [? str. naknadno je pronađen štampani primerak publikacije koja je opisana pod brojem 533 i u kojoj je navedeno autorstvo.]* 524.] 526.] 528. – Summary. GLEDIĆ. 1970. Dragomir Dečji stavovi prema sopstvenoj i drugim nacijama / Dragomir Pantić. Međutim. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Pošto ne postoji mogućnost da se ove publikacije uporede i utvrde tačni podaci ostavljen je opis obe ove publikacije. – [? str. 1970. – Beograd : Institut društvenih nauka. godine / priredila Slavka Todorović . DŽINIĆ. 1970. – [? str. – 68 str. 523. PANTIĆ. Ljiljana Baćević i Srećko Mihailović. – Beograd : Institut društvenih nauka. GLEDIĆ.

PANTIĆ. – [? str. Deo 1. – [Izveštaji i studije] Registar 1971 534. – [? str. 1970. Mijat Damjanović. STOJIĆ. godine / Slavka Todorović . TODOROVIĆ. – 81 str. – [? str. 1971.] 536.] 537. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1971. SMILJANIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1970. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 531. PANTIĆ.] 533. Ljiljana Baćević.] 535. Centar za istraživanje javnog mnenja. Slavka Bibliografija izborni sistem i izborni proces u periodu od 1963-1969. – Beograd : Institut društvenih nauka.Arhivska građa 530. Radomir Čitanost knjiga u SFRJ kao indikator odnosa građana prema autentičnim vrednostima kulture / Radomir Smiljanić. Dragomir Raširenost i obim egalitarne i neegalitarne orijentacije . – Beograd : Institut društvenih nauka. Ljubomir Nezavisnost individualnog suđenja od društvenog pritiska u prirodnim i veštačkim uslovima / Ljubomir Stojić. 1970. 1970.] 157 . STOJIĆ. Dragomir Omladina Beograda o međunacionalnim odnosima / Dragomir Pantić. Ljiljana Kulturni život Beograđana.] 532. Ljubomir “Seksualna revolucija” i moral mladih / Ljubomir Stojić. Dragomir Žena u informativno-političkoj štampi / Dragomir Pantić. / Ljiljana Baćević. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. 1971.stavovi Beograđana o socijalnim razlikama / Dragomir Pantić. – [? str. PANTIĆ. . – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. BAĆEVIĆ. – [? str. 1971. 29 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka.

– Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 542.] 541.] 158 .[Milan] Milinković. – Beograd : Institut društvenih nauka. GRAĐANI i Savez komunista / Firdus Džinić.[Ljiljana] Donović i M. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. BAĆEVIĆ. Vladimir Milić. Ljiljana “Svijet” i njegovi čitaoci: rasprostranjenost lista. – [? str. 1972.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. četvrto i peto istraživanje) / Dragomir Pantić. Ljiljana Socijalna rasprostranjenost sredstava masovnog komuniciranja u Beogradu / Ljiljana Baćević. – [? str. – [? str. 1972. Deo 2. BAĆEVIĆ. Ljiljana Kulturni život Beograđana. 1972. 1972. BAĆEVIĆ. BAĆEVIĆ. Ljiljana Slušaoci Studija B / Ljiljana Baćević. Ljiljana Baćević. DŽINIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. struktura čitalaca i njihov odnos prema listu / Ljiljana Baćević. Dragomir Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana (treće.] 540.] 544. / Ljiljana Baćević. 1972. – Beograda : Institut društvenih nauka. 1972 538.] 543. Lj. – [? str. 1972. – Beograd : CDI CK SKJ : Institut društvenih nauka.] 539. Vladimir Štambuk i Vladimir Goati. – [? str. – [? str. PANTIĆ. 1972. Firdus Jugoslovensko javno mnenje: stavovi omladine i stavovi prema omladini / Firdus Džinić.

– [? str. OCENE Beograđana o 1972. Snežana Joksimović. 78) 548.Centar za istraživanje javnog mnenja. 1974.Centar za istraživanje javnog mnenja. 1973. 1973. radnim prostorijama i na sastancima. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka.Centar za istraživanje javnog mnenja. BAĆEVIĆ. – (Javno mnenje Beograda. – [? str.] 547. – 27 str. 1973. – Beograd : Institut društvenih nauka. . Mijat Damjanović. Sergije Pegan. 41) 1973 546. 96) 1974 549.] 551. Vladimir Goati i Dragomir Pantić / Beograd : Institut društvenih nauka. STAVOVI Beograđana prema privatnom sektoru. PANTIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. . RAŠIRENOST pušenja u Beogradu i stavovi građana prema predlogu da se zabrani pušenje u prevoznim sredstvima. Dragomir Ocene i očekivanja građana o kretanju cena i standarda / Dragomir Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka. Izveštaji i studije. – 14 str. Izveštaji i studije. Ljiljana Raširenost inostrane pisane i radio-propagande u Jugoslaviji / Ljiljana Baćević. 1972. – (Javno mnenje Beograda. Snežana Joksimović. 29 cm.] 550. 1974. – (Javno mnenje Beograda. – 11 str. Izveštaji i studije. – [? str. . 29 cm. Dragomir Intenzitet religiozne i nereligiozne orijentacije u Beogradu / Dragomir Pantić.] 159 . – Beograd : Institut društvenih nauka. PANTIĆ. GRAĐANI Beograda o nacrtu Ustava i ustavnoj debati / Miodrag Višnjić. – [? str.Arhivska građa 545. godinu. i želje za 1973. 1974. 29 cm.

191) 558.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 1975. Ranka Stanojević i Vera Marković / Beograd : Institut društvenih nauka. – 12 str. . . – (Javno mnenje Beograda. Centar za istraživanje javnog mnenja. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za istraživanje javnog mnenja. Vera Beograđani o funkcionisanju zdravstvene službe grada i o “beloj knjizi” / Vera Marković. OBAVEŠTENOST i stavovi beogradskih komunista / Sergije Pegan. Izveštaji i studije. Centar za istraživanje javnog mnenja. Aleksandra Beograđani o ženskom pitanju / Aleksandra Mitrović. 1975. Vladimir Goati. – 5 str. 29 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. MITROVIĆ. 1976. . 178) 160 . Firdus Otvorenost jugoslovenske televizije stranim uticajima / Firdus Džinić. 1976. MITROVIĆ. MARKOVIĆ. FUNKCIONISANJE delegatskog sistema u Beogradu / Sergije Pegan. Izveštaji i studije. 1975. – (Javno mnenje Beograda. 193) 557. Dragomir Pantić. MARKOVIĆ. 1975. 29 cm. DŽINIĆ. 163) 555.] 554. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1976. Ljiljana Baćević. – (Javno mnenje Beograda. – 15 str. Izveštaji i studije. – 18 str. 1975 552. Petar Gledić i Ranka Stanojević. – Beograd : Institut društvenih nauka. . – [? str. Vladimir Goati. 29 cm.] 1976 556.] 553. Snežana Joksimović. Izveštaji i studije. – [? str. Vera Beograđani o godišnjem odmoru / Vera Marković. Aleksandra Beograđani o današnjoj mladoj generaciji / Aleksandra Mitrović. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Javno mnenje Beograda.Centar za istraživanje javnog mnenja.

] 161 . 1976. Izveštaji i studije. 1976. 1977. Izveštaji i studije. Ranka Beograđani o petoj konferenciji nesvrstanih u Kolombu / Ranka Stanojević. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 14 str. STANOJEVIĆ. 29 cm. 192) 564. – (Javno mnenje Beograda. 1976. PANTIĆ. – (Javno mnenje Beograda. 1976. . – (Javno mnenje Beograda. DŽINIĆ. Dragomir Stav Beograđana prema svom gradu / Dragomir Pantić. Izveštaji i studije. 29 cm. – 22 str. Ranka Beograđani o nacrtu Zakona o udruženom radu / Ranka Stanojević. – (Javno mnenje Beograda. SLAVUJEVIĆ. Zoran Ostvarivanje ustavne koncepcije udruženog rada / Zoran Slavujević. 168) 560. Sergije O delegatskom sistemu i mesnoj zajednici / Sergije Pegan. – [? str. Centar za istraživanje javnog mnenja. – 24 str.[Mirjana] Pavlović. Centar za istraživanje javnog mnenja. 166) 562. . Firdus Međunarodno komuniciranje danas i objektivni uslovi za informativnopropagandno delovanje Jugoslavije prema inostranstvu / Firdus Džinić. . Izveštaji i studije. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Javno mnenje Beograda. 29 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1976. 190) 1977 565.Arhivska građa 559. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm.] 563. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm. – 26 str. PEGAN. Centar za istraživanje javnog mnenja. Dragomir Trendovi ekonomske svesti građana : jedno poređenje objektivnih ekonomskih pokazatelja i stavova Beograđana / Dragomir Pantić. – [? str. Centar za istraživanje javnog mnenja. . 185) 561. Centar za istraživanje javnog mnenja. . Izveštaji i studije. – Beograd : Institut društvenih nauka. M. – 8 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. STANOJEVIĆ. 1976. PANTIĆ.

1979.] 571.] 1979 569. – [? str. Ljiljana Pravci. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 568. BAĆEVIĆ. BAĆEVIĆ. – [? str. Ljiljana Sistem informisanja u funkciji samoupravnog odlučivanja / Ljiljana Baćević. – [? str. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 162 . DŽINIĆ. Sergije Pegan. FUNKCIONISANJE delegatskog sistema u Beogradu / Dimitar Mirčev. 1978. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1980. Zoran Slavujević. Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 570. – [? str. 1979. Mirjana Predstave o Jugoslaviji u stranoj javnosti / Mirjana Vasović.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 1979.] 567.] 1980 572. 1978. Milivoje Trklja. 1978 566. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1978. VASOVIĆ. FLERE. Sergije Pegan. – Beograd : Institut društvenih nauka. Firdus Ostvarivanje ustavnog načela javnosti u radu organa i nosilaca javnih funkcija / Firdus Džinić. BAĆEVIĆ. Ljiljana Sistem informativno-propagandnog delovanja Jugoslavije prema inostranstvu / Ljiljana Baćević. Sergej Beograđani o reformi srednjeg obrazovanja / Sergej Flere. mogućnosti i sredstva aktivnog informativno-propagadnog delovanja Jugoslavije prema inostranstvu / Ljiljana Baćević.

– [? str. ROTER.] 163 . – [? str. DŽUVEROVIĆ. Pavle Funkcionisanje delegatskog sistema odlučivanja u Beobanci / Pavle Vasić. 1980. – Beograd : Institut društvenih nauka. Zdenko Informisanost i stavovi o terorističkim organizacijama / Zdenko Roter. 1980.] 576. Ljiljana Prisustvo informacija iz stranih izvora u medijima SR Srbije / Ljiljana Baćević. – Institut društvenih nauka. – [? str.] 1981 579. – [? str.] 1982 580.Arhivska građa 573. Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka. Borisav Procesi informisanja u društveno-političkim organizacijama / Borisav Džuverović. – Beograd : Institut društvenih nauka. PEGAN Sergije Ostvarivanje društvenih dogovora u Beogradu / Sergije Pegan. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Vera Marković. 1980.] 574. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1981. Borisav Kulturni život beogradske omladine / Borisav Džuverović. 198. VASIĆ. 1980. – Beograd : Institut društvenih nauka. VASOVIĆ. Stanoje Ostvarivanje reforme obrazovanja i vaspitanja u Beogradu / Stanoje Ivanović. 1982. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. Vojislav Koštunica. – [? str.] 577. IVANOVIĆ. DŽUVEROVIĆ.] 578. – [? str. BAĆEVIĆ. Vojislav Koštunica. 1980. Mirjana Slika o Jugoslaviji u stranoj štampi / Mirjana Vasović.] 575. Vera Marković.

Mirjana Vasović. Mirjana Vasović. 1984. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str.] 587. Vera Marković. Srećko Mihailović. 581. – [? str. BAĆEVIĆ. OSTVARIVANJE ustavne pozicije opštine u gradu / Milan Vujičić. Vera Marković. Ljiljana Baćević. Ljiljana Informisanje i razvoj samoupravnih odnosa u organizacijama udruženog rada / Ljiljana Baćević. društvenim i političkim pitanjima / Sergije Pegan. KOŠTUNICA.] 585. Ljiljana Informisanje u radnim organizacijama u funkciji ispoljavanja interesa / Ljiljana Baćević. 1982. 1984. Vojislav Koštunica. – Beograd : Institut društvenih nauka. Vojislav Koštunica. Borisav Džuverović i Dragomir Pantić. Ranka Rajaković.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 1983. Sergije Pegan. BAĆEVIĆ.] 1984 584. – [? str. Ljiljana Baćević. Vladimir Goati i Vera Marković. – [? str. JAVNO mnenje Beograda o aktuelnim ekonomskim. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nuka. Ljiljana Predstave o Beogradu u jugoslovenskoj štampi / Ljiljana Baćević.] 1983 582. – [? str. 1983. političkim i drugim pitanjima / Sergije Pegan.] 583. 1984. BAĆEVIĆ.] 586. 1984. Vladimir Goati. Vojislav Samodoprinos radnih ljudi i građana za izgradnju objekata društvenog standarda i rešavanje komunalnih problema u Beogradu / Vojislav Koštunica. Jasmina Vujović.] 164 . – Beograd : MC OSK u Beogradu : Institut društvenih nauka. Mirjana Vasović i Sergije Pegan. Jasmina Vujović. – Beograd : Institut društvenih nauka. Jasmina Vujović. JAVNO mnenje Beograda o aktuelnim ekonomskim. – [? str.

– Beograd : Institut društvenih nauka. VUJOVIĆ. – Beograd : Centar za društvena istraživanja predsedništva SKSKJ : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. – 213 str. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 592. 65) 165 . – [? str. Jasmina Građani – uprava.] 594. 1985. – (Centar za društvena istraživanja . Sergije Pegan. – Beograd : Institut društvenih nauka. Ljiljana Verska štampa / Ljiljana Baćević. MARKOVIĆ.] 590.] 593. V. ZAPOSLENI u društvenom sektoru SFRJ (članovi SKJ i nečlanovi) o aktuelnim društvenim pitanjima (anketno istraživanje). Vera Barometar štednje u Beogradu / Vera Marković. BAĆEVIĆ. . VUJOVIĆ. PREDSTAVE o socijalnim razlikama u javnom mnenju Beograda / Dragomir Pantić.[Aleksandar] Minić. Jasmina Institucionalizovana religija na teritoriji Beograda sa posebnim osvrtom na Srpsku pravoslavnu crkvu / Jasmina Vujović. – [? str. Vera Marković. – [? str. 1985. 1985. A. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. VASOVIĆ.Arhivska građa 1985 588. Mirjana Otuđenje kao psihološki korelat religioznosti / Mirjana Vasović. Vera Marković. – [? str. komunalne radne organizacije i stručne službe SIZ-a / Jasmina Vujović. – [? str. 1985. Jasmina Vujović i Branislava Bujišić. 1985. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka : MC OSK.] 591. 1985. Jasmina Vujović i Ranka Rajaković.] 589. 28 cm. 1985.

1986. – (Centar za društvena istraživanja . – [? str. Dragomir Nacionalna svest mladih u Srbiji bez SAP / Dragomir Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1986. PANTIĆ. 1986 595. Dragomir Politička kultura mladih u Srbiji / Dragomir Pantić. ZAPOSLENI Jugosloveni o važnim društvenim pitanjima : članovi SK. bivši članovi/nečlanovi.] 596. Jasmina Vujović i B. – [? str. 69) 1990 599. – 543 str. . – Beograd : CDI CK SKJ : Institut društvenih nauka. 1990. PANTIĆ.] 166 . – Beograd : Institut društvenih nauka. 1986. 28 cm. SEKUNDARNA analiza rezultata empirijskih istraživanja SKJ / Jordan Aleksić. Đorđević.] 597. – [? str.] 598. VASOVIĆ. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. – [? str. Mirjana Politička socijalizacija / Mirjana Vasović.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 1986. Beograd : IIC SSOS : Institut društvenih nauka. Dušan Davidović.

Ljiljana Đurović. VUKČEVIĆ. 18 list. 30 cm Bibliografija: list.]. – (4. – 283 str. – 29 cm 602. – Beograd : Institut društvenih nauka. Vasić. – Umnoženo za odbranu 603.izd). – 108 str. Pavle Sistem državnih regulativa u oblasti tržišta i cena : doktorska disertacija / Pavle S. CAPITANT. Henry Doktorska disertacija iz pravnih nauka / Henry Capitant . str. POPOVIĆ. 1962. Centar za pravna istraživanja. Slavoljub Stanje i tendencije daljeg razvoja samoupravne normativne delatnosti i razvoj samouporavnih odnosa u radnim organizacijama društvenih službi. Centar za pravna istraživanja. – Ovo izdanje je pregledao Leon Julliot de la Morandiere u saradnji sa Institutom za uporedno pravo Univerziteta u Parizu. Dragoljub Stanje i tendencije razvoja samoupravne normativne delatnosti i samouporavnih odnosa u radnim organizacijama u oblasti industrije / Dragoljub Vukčević. – Beograd : Istitut društvenih nauka. 1967. VASIĆ. 1971. – Paris : Institut de Droit Compare de l’Universite de Paris. – Beograd : [s. organa uprave i banaka / Slavoljub Popović. Ilija Mihailović. 365-369.Arhivska građa CENTAR ZA PRAVNA ISTRAŽIVANJA 600.: Samo za internu upotrebu. Dragoslav Dinić. Gordana Popović. – 128 str. prevod Nada Rajšić. Odeljenje za političke i pravne nauke. – 29 cm Na vrhu nasl. 29 cm 167 . . 1971. – Naslov originala: La These de doctorat en droit / Henry Capitant. 1951 601.n. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 370.

– Beograd : Institut društvenih nauka. – Bibliografija: str. Radivoje Uticaj komune na proces integracije u privredi / Radivoje Marinković. BILTEN dokumentacione građe međunacionalnih odnosa i federalizma / glavni i odgovorni urednik Koča Jončić. – 98 str. 25 cm. 29 cm. . – (Serija A / Institut društvenih nauka.J. 18. . P Hatt . – Beograd : IDN. P Hatt.K. Odeljenje za sociologiju.K. – Beograd : Institut društvenih nauka : Centar za socijalna istraživanja. 1962. 1954 606. – 28cm 605. – 263 str. 1973-1977 ([Beograd] : Štamparija Crvenog krsta Jugoslavije). – (Metode u Sociološkom istraživanju . MARINKOVIĆ. Goode. . 168 . – Beograd : Odeljenje za sociologiju Instituta društvenih nauka : Inštitut za sociologijo in filozofijo pri univerzi v Ljubljani. Bernard Analiza sadržaja / Bernard Berelson. 1) Prevod dela: Methods in Social Research / W. CENTAR ZA SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 604. . – 363 str.).Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 7) Samo za internu upotrebu.[1] . – (Bilten . – 78 str. BERELSON.J. Odeljenje za sociologiju.J. Goode. 1952. prevod Gligorije Ernjaković. 1) Prevod dela: Content Analysis / Bernard Berelson (objavljeno u »Handbook of Socialpsychology«. sv. 1966. – 1973. 1966. Odeljenje za sociologiju .1977. 29 cm.12. – New York. GOODE W. Metode socioloških istraživanja : odabrana poglavlja / W. – 29 cm 608. Lindzey. br. 1960. 607. – Beograd : Institut društvenih nauka. Miloš Jovičić. br. . SOCIOLOŠKO istraživanje komune u Jugoslaviji : (materijali sa savetovanja održanog u Ljubljani januara 1965.

./sept.1973. Centar za dokumentaciju i biblioteku. – 29 cm ISSN 0354-4923 = Demografske sveske 612. – God.God. 3 (1965). – 30 cm 611. – Beograd : In- 613. br. . PREGLED prinovljenih knjiga. IDN aktuelnosti / urednik Ljubica Perić.jun/1973 Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka.Beograd : Institut društvenih nauka . br.mart/april/1970 Institut društvenih nauka. br. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1988-. 1 (1964)-god. 1stitut društvenih nauka. od br. – 30 cm Po potrebi ISSN 0354-4834 .SERIJSKE PUBLIKACIJE 609. br. Odeljenje opštih poslova i Biblioteka 169 . br. DEMOGRAFSKI pregled / urednik Ana Gavrilović.1967. 1964-1965 Šapirografisano Povremeno 610. 1. 2000– (Beograd : Službeni glasnik). .[1] (2000) – . 19671973 ([umnoženo na geštetneru]). 1– . – Beograd : Ministarstvo za brigu o porodici : Institut društvenih nauka – Centar za demografska istraživanja. Sektor naučne dokumentacije. DEMOGRAFSKE sveske / Centar za demografska istraživanja IDN. 2. BILTEN bibliografskih radova iz oblasti društvenih nauka.avg. br.1.Odeljenje za naučnu dokumentaciju. 1992-. br. – 1988.jan./febr . – 28cm Izdavač: od br. – 1992.

SOCIOLOŠKE studije / Univerzitet u Beogradu. Borisav Džuverović. SAMOUPRAVNO pravo / glavni i odgovorni urednik Borivoje Romić. – Beograd : Institut društvenih nauka. 3/1993. .23 cm Tromesečno ISSN 0085-6320 = Sociološki pregled Pokrenut kao zbornik 1938. Slobodan Antonić. 1-2/1968 podnaslov: Časopis Srpskog sociološkog društva. urednik Đorđe Tasić. God. u izdanju Društva za sociologiju i društvene nauke. Urednici: Slobodan Bosnić. 1969). Centar za sociološka istraživanja. 3/4/2000 Slobodan Vuković . 1 (1974) . Gordana Tripković . br. Obnovljen kao zbornik 1961. Trivo Inđić. od br. 1/1998. Milosav Janićijević.Institut društvenih nauka 616.org. Popović. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1974-1989. ovo je.socioloskipregled. Centar za pravna i politikološka istraživanja.23 cm Tromesečno ISSN 0350-1345 = Samoupravno pravo 615.God. . 1/2/2004. 3/4/1999. 1961-.God. Sreten Vujović. Đorđije Uskoković.. 1 (1961). Slobodan Bakić. Od br. Milena Davidović. 2/2006.1/1997 Milan Brdar . Živan Tanić. .yu Tromesečno ISSN: 0085-6320 = Sociološki pregled 170 . br. Kao časopis izlazi od 1964. Institut društvenih nauka. br. 1992-. – Beograd (Narodnog fronta 45) : Sociološko društvo Srbije. Trivo Inđić. SOCIOLOŠKI pregled : časopis Sociološkog društva Srbije / glavni i odgovorni urednik Mihailo V. 1. 4 (1989) . Imao prekide u izlaženju (1962-1963. ćirilicom Dostupno i na: http://www.) ISSN 0354-3838 = Sociološke studije . Slobodan Vuković . – 1992. 1966-1967. – 24 cm Glavni i odgovorni urednik: Milosav Janićijević (od br. 1. od br. od br. Anđelka Milić. 614. Stjepan Gredelj. Aljoša Mimica. Zoran Avramović . Od br. 16. Uglješa Zvekić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. str. od br. po Milovanu Mitroviću (Jugoslovenska predratna sociologija. 1/1977 podnaslov: Časopis sociološkog društva Srbije. 115) prvi pravi sociološki časopis kod nas. br..

).Miladin Kovačević.).) ISSN:0038-982X = Stanovništo Dostupno i na adresi: http://www. 1/4/1995.). Čačak (od br. od br. – Beograd : Centar za demogradska istraživanja Instituta društvenih nauka Univerziteta u Beogradu : Društvo demografa Jugoslavije. Beograd (od br. Republički zavod za statistiku. 1/4/1979/80/81. 1963-. od br. Beograd (od br.org. – 24 cm Glavni i odgovorni urednici: od br. Beograd (od br.komunikacija. 1 (1963). – God. Glasnik.Serijske publikacije 617. br.1/2/1968. 1/4/2005.v.yu/komunikacija/casopisi Tromesečno ISSN 0038-982X 171 .1/2/1997 urednik Mirjana Rašević . Štamparija: Štamparsko izdavačko preduzeća Bor.). 1/4/2003. 1/4/2001. STANOVNIŠTVO / glavni i odgovorni urednik Miloš Macura. Bor (od br. Institut društvenih nauka. Prosveta. “Radiša Timotić”. 1. 1/4/1987/88.Dušan Breznik. Beograd (od br. Beograd (od br..). 3/4/1968.d. 1/4/1978. 1/4/1/2/1989/90. Službeni glasnik. Beograd (od br.). Svetlost.).4/1966.Miloš Macura. od br.

Behljulj 173 . 444447. 583. Džudi 392 BEĆAJ. 397 BEGOVIĆ. 540.AUTORSKI REGISTAR A AĆIMOVIĆ. 461 AVRAMOV. Svetislav T. Draga (koautor) 353 BEQAJ. 353. Mira 321. Žak 152 ATTALI. BEĆAJ. Svetislav T. 499. Vladimir 181 ATALI. 387 ALENDAR. 373. 374 ANTONIĆ. 406 BAHTIJAREVIĆ. 357. Živko 254. Zoran 380. 458. 439. 359. 397. Srboljub (koautor) 356. 381. 289 B BAĆEVIĆ. 573. Boris 379. Bojana 407 BAN. 588 BAĆEVIĆ. Jordan 595 ALEKSIĆ. 342 ANIČIĆ. 268. Nikola 379 ARANĐELOVIĆ. Dragana (koautor) 353. 393. Ljiljana (koautor) 276. 322 ALUND. 57. 44 AĆIMOVIĆ. 367 ALEKSIĆ. Srboljub 342. Jacques v. Ljiljana (redaktor) 360 BAĆOVIĆ. Miroslav R. Milenko 87 BAT. 534. 572. 443 AVRAMOV. 498. Dragana 346. 395 AVRAMOVIĆ. 272. Slobodan 389 ANTONIĆ. (koautor) 310 ARANĐELOVIĆ. 537. 400. 380. 351. 388. 501. Slobodan (urednik) 616 ANTONOVSKI. 325 ARANĐELOVIĆ. ALINČIĆ. ATALI. 13. 274. Behlull v. 381. 185. Maja 388. 370. 350. Radovan 113 BAKIĆ. Behljulj 363. 522. (koautor) 371 ANDRIJAŠEVIĆ. 566. (redaktor) 278 ARZENŠEK. 396. 257 ALEKSIĆ. 569. 531. 360. 541. Slobodan 616 BALETIĆ. Vlajko (predgovor) 44 BELOPAVLOVIĆ. Zagorka 329 ANTIĆ. 511. E. 371. 259 ARANĐELOVIĆ. 356. Žak AVRAMOV. 278. 200. Sofija 359. 552. 137. 391. Miroslav (priređivač) 490 ADŽIĆ. Jovan 136. 365. Zoran 406 ARANĐELOVIĆ. 394. 510. Zvonimir 285 BALON. Zoran (urednik) 616 AVRAMOVSKI. 453-457. 267. 392. Dragana (redaktor) 353 AVRAMOVIĆ. 539. Dragoslav 224 AVRAMOVIĆ. 370 BEGOVIĆ. 543. Svetislav T. Draga 346 BELOPAVLOVIĆ. Ljiljana 252. Ljubomir 321. 343. 322 ARALICA. 549. 390. 276. 586 BAĆEVIĆ. 585. 258. 584. 378. Jovan 12. 363. M. 538. 442. Branislava 362. Miloš 369. 582. Štefica 350 BAKIĆ. Aleksandra 370 ANDREJEV. 389. 375. 379 ANTIĆ. Ljiljana 236. 334.

Simonida 382 CICOVIĆ. KENTRI. Milan (urednik) 616 BREJSVEL. 434. 378. BREJSVEL.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 347. Slobodan 343 BJORBACKA. Ksavije 370 BUGARSKI. 347. 345. 393. BJANČINI. Tomislav 162 BOGDANOVIĆ. 317. Henry v. Ljubo 34. Manojlo (redaktor) 295 BUGAREL. 397. 320-322. 407 BOŠKOVIĆ. Manojlo (predgovor) 91 BROĆIĆ. Adolf 270 BJANČINI. Vendi BRATINA. 293. 388 BULAJIĆ. 262. 406. Miroslav 268. Bernard 605 BERIĆ. 410. 150. Dušan 252. 356. Branislava (prevodilac) 152 BUJIŠIĆ-Petrović. 429. Slobodan 313 BOBAN. 389 CVJETIĆANIN. Dušan (redaktor) 277 BREZNIK. 379. 356. Branislava BUKVIĆ. Olivera 73 C CANTRIL. 420. Marinko (koautor) 354 BOUGAREL. Rajko (koautor) 379. Veljko A. 362. Ranko 363 BUJIČIĆ. Ksavije BRACEWELL. 377. 357. Wendy v. Marjan 269 BROĆIĆ. 374. Dušan 14. Silvano 314. 308. 397 BUKVIĆ. Hedli CAPITANT. 257. 381 BOGDANOVIĆ. Ričard BERNŠTAJN. 279 BIBIČ. Mira 377. Milan 270 BULAJIĆ. 384. 281 BUJIŠIĆ. BUGAREL. 115. 421. Dušan (koautor) 308. 298. 359. 138. 407 CVETKOVIĆ. Dušan (urednik) 617 BRIDA. 390. Budimir 324 BOŠNJAK. 380. Stefano v. 390. 589 BUJIŠIĆ. 397. 89. Dragoljupka 345 CICOVIĆ. 428. 254. Dragoljupka (koautor) 218 CVETIĆANIN. 294. Manojlo 280. Vendi 363 BREZNIK. 372. 418. 385 BOBIĆ. 389. Danijel 395 174 . Richard v. 265 . 392 BRDAR. Ričard 337 BIANCHINI. Marinko 354. 346. Marina 394 BLAGOJEVIĆ. Slobodan (urednik) 616 BOŠKOVIĆ. Žarko 285 BURIĆ-Ćuković. Marija 58. 281 BRITOVŠEK. 266. 394. 365. 287. Slavoljub 22. Mirjana 343. 90. Srđan 352. Rajko 348. 272 CVETKOVIĆ. 426. Vladimir N. Stefano BIBER. 265 BOBIĆ. Hadley v. 254. Dušan (predgovor) 103. 429 BREZNIK. 367. 294. Dragutin 334 BRDAR. Slavko 379 CEKOVIĆ-Vuletić. 359. 393. 372. Branislava 342. Stefano 370 BJELAJAC. 316. 365. Neven 397. 393. Xavier v. Berislav 88. 414. 400 BOŠNJAK. Nada 334 BOGOSAVLJEVIĆ. Slobodan 261 BOSNIĆ. 347. 321 BREZNIK. KAPITON. 344. BERNŠTAJN. 386. 400. Milan 377. 304. Branislava (koautor) 354. BERELSON. Blago (koautor) 356 BLAGOJEVIĆ. 367. 390. BUJIŠIĆ. Karmen (koautor) 345 BRČIN. Anri CARIĆ. Dušan (priređivač) 319. Branislava v. 308. 358 BROĆIĆ. Blago 342. 378 BOLČIĆ. 329. 400 BUJIŠIĆ. 276 BRČIĆ . 348 BLAGOJEVIĆ. 353. 114. 400 BOSNIĆ. Aleksandar 239. 45. 348. Mila 448 BOGOSAVLJEVIĆ. 449 BREZNIK. Mirjana (koautor) 385 BOGAVAC. 396. 416. 15. 353 BERNSTEIN. 388. 430. 362. Oiva 285 BLAGOJEVIĆ. 408. BREZNIK.

318. 363. 271. 285 ĐORĐEVIĆ. 542. Firdus (priređivač) 376 DŽINIĆ. 309. 400. 546 DAMJANOVIĆ. 221. 373. Zvonimir 281 DAMNJANOVIĆ. 406 DRAKIĆ. 282. 360. 378 DRAGIŠIĆ. 266 DRAŠKOVIĆ. 190 DRAŠKOVIĆ. 574. 494.V. 397.N. 269 D DAJOVIĆ. Zoran 367 ĐIKANOVIĆ. 365. Aleksandar 334 DENIS. Jelena (koautor) 276 DAŠIĆ. Momčilo 143. Aleksa 370 ĐINĐIĆ. 570 DŽINIĆ. 275. 400 ĆULIBRK. 274. David 357 DAVIDOVIĆ. 565. Radivoj 285. Pero 269 DAMJANOVIĆ. Petar 293 DŽ DŽINIĆ. 171. Kosta (koautor) 180 ČIČKARIĆ. Vida 91 ČULAR. Firdus (urednik) 273. Vojin 362. Milivoj 333 DRAŠKOVIĆ. Ljiljana (koautor) 541 DRAGIĆEVIĆ-Šešić. Jovan 269. 573 DŽINIĆ. 323. 497. Maja (koautor) 396 DRAŠKIĆ. 552. Ljubiša 395 DILIĆ. Maja 400. 393. Dragomir 261. Zoran 390. 291. Kosta 338 ČAVOŠKI. 365. Nikola 285. B. Veselin 390 DUJANOVIĆ.Autorski registar Č ČAVOŠKI. 220. 292. Milena (urednik) 616 DAVIDOVIĆ. Borisav (urednik) 616 Đ ĐAJIĆ. Dušan (koautor) 595 DAVIDOVIĆ. Milan 36. 334. 524 DAMJANOVIĆ. 406 DAMJANOVIĆ. 281 DANOJLIĆ. Milica 397. 396. DOBRKOVIĆ. Dragoljub 144 DRAKIĆ. Svetozar 35. Ladislav 289 DENDA. 397. Firdus (koautor) 17. Čedomir 400 Ć ĆEĆEZ. 360. Mohamed 285 DMITRIEV A. 214. Momir 356. Zoran 337 ĐORĐEVIĆ. Borisav (koautor) 583 DŽUVEROVIĆ. Milena 362. (priređivač) 74 DJUNDI. Marija 368 DRAŠKIĆ. 371 ČUPIĆ. Dragoslav 325 DINIĆ. Dimitrije 254 ĐORĐEVIĆ. 525. Vojin 281 DAKOVIĆ. 511514. Miloš 401 ĐERKOVIĆ. Dragoslav (koautor) 603 DINIĆ. 501. 378 DINIĆ. Boris 23 DESPOTOVIĆ. 266-268. 400 ĐILAS. 344 DAVIDOVIĆ. 270 DEAK. Firdus (predgovor) 50 DŽINIĆ. 351. 356 ČOK. 276. 309. (koautor) 595 ĐORĐEVIĆ. 396 . 543. Milan (prevodilac) 181 175 . 518 DŽUVEROVIĆ. 342. 579 DŽUVEROVIĆ. 369. Mijat 275. Goran 403 ČUMIKOV A. Nenad 370 DIMITRIJEVIĆ. 535. Mladen 178. Milena 225. Lilijana 240 ČOBELJIĆ. Dragoslav K. Nina 370 DONOVIĆ. Mijat (koautor) 521. 315. Edhem 92 DIMITRIJEVIĆ. Firdus 59. 313 DIMITRIJEVIĆ. Henri 285 DEPOLO. Borisav 211. 371. 500.

Aleksandar (predgovor) 118 FLERE. 555. 515. 172. 404. Manojlo 280 GOATI. 373. (predgovor) 404. Branislav S. 370. 421 GLEDIĆ. Andrija 191. Lazar (koautor) 333 FOHT. Mladen 307. GOŠNIK. 345 FRIMEN. 516. 369 . 527 GLEDIĆ. 406 ĐURIĆ. Stevan 270 GAČANOVIĆ. W. 309. 359. Zagorka 67. 331. Dragan 372 ĐURIĆ. 379. 393. 358. Vera 16 ĐOŠIĆ. Miro 292 E EKMEČIĆ. 60.J. 583. 310. 192. 401 GOATI. Vladimir (urednik) 391 GOLENKOVA. 294. Gligorije (prevodilac) 606 F FILIPOVIĆ. 325 ĐUROVIĆ. 397. 546.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 367 GAMS. Nenad 361. 357. Dragana M. Ivanka 25. 387. Vladimir (koautor) 542. Božidar 299. Petar 38. Andrija 313 FRIŠČIĆ. 326. Fred 285 EREMIĆ. 406 GOODE W. 405 ĐURĐEVIĆ. Radomir (predgovor) 157 ĐUROVSKI. 369. 334. 378. 428. 362. 352. 347. 350. Mihailo 156 ĐURIĆ-Bijelić. 369. Toma 274. 421. 553. Ivan 24 G GABER. Ana (urednik) 610 GIJOM. 379. Đorđe 356. 284. 390. Petar (priređivač) 490 GLIGORIJEVIĆ. 241. 275 ĐORĐEVIĆ. 367. 349. 387 GOLENKOVA. 374 GAVRILOVIĆ. Gordana (prevodilac) 219 ĐURĐEVIĆ. Radomir 310. 342. 368. 382 ĐURIČIN. Dušan 308. Milan 343 GAGIĆ. 351. 555 GLEDIĆ. 157. Danica 403 FIRA. 373 381. 586 GOATI. Ivan 37 FREEMAN. 398. 367. Borislav 377. Ivanka (koautor) 416. 365. GUD. Jadranka 400 GLUMAC. 363. 391. 315. 394. Milorad 349 ELSNER. v. Michael v. 316 GINIĆ. Vladimir 182 GLOMAZIĆ. 394-397. Dragana M. 400. Petar 396. ĐURIĆ. 360. v. Miroslava (koautor) 317 ĐORĐEVIĆ. Majkl (urednik) 363 FRIMERMAN. Dušan (koautor) 148. Ana (predgovor) 384 GAVRILOVIĆ. 400. 381. 429 ĐUKIĆ. Mirko 394 ĐORĐEVIĆ. 345. FRIMEN. 343. 313 ĐUROVIĆ. ĐUROVIĆ. Lazar 333 ĐUROVSKI. Ljiljana M. 495. 317. 337. 357 ĐUKIĆ. Branislav 258. Radomir (priređivač) 490 ĐORĐEVIĆ. J. Zinaida (predgovor) 371 GOLUBOVIĆ. Petar (koautor) 267. Slobodan 281 GLUŠČEVIĆ. Vladimir 207. 193. Brankica (koautor) 359. 275. Ana 384 GAVRILOVIĆ. 496. Mark (koautor) 152 GINIĆ. 406 ĐURĐEV. Dragana M. Branislav S. Sergej 571 176 . 388. 381 ĐUROVIĆ. Zinaida T. Majkl 363 FRIMEN. 371. ĐORĐEVIĆ. Milanko 325 ERNJAKOVIĆ. 357. 272. 424. 279 GLIGOROV. 405 ĐURĐEV. Milorad 390 FINK-Hafner. 347. 372. 388. 526. Ljiljana (koautor) 603 ĐUROVIĆ. 400. 357 GLUŠČEVIĆ. 316 ĐOŠIĆ. 373. Majkl FRIGANOVIĆ. 372.

Stanoje 580 IVOŠ-Nikšič. 183. Mirjana 270 I IBRAHIMOVIĆ. Milosav (urednik) 358. Stevan 278 JAMNIK. 374. Dragor (koautor) 372 HLOPJEV. 347. Ivica 173. 270 IGNJATOVIĆ. Trivo 349 INĐIĆ. 269. 362. 256. 388. 367. Stjepan 349. 374. Milica 281 IMŠIROVIĆ. Zlata 321. HAN. 616. Dobrila 384 GRUPČE. Gradimir 334 IVANOV. (koautor) 606 HAVELKA. Zdravko 352 GREBO. Robert 370 HAN. 349 JAKŠIĆ. 272. 378 JANKOVEC. Hasan 285 HADŽISTEVIĆ. 281 JANKOVIĆ. 261 ILIĆ. Aleksandar 125 GROSS. Dušan 352. 397. 363. GIJOM. Dragiša 281 IVANOVIĆ. 407 JANJIĆ. Nenad (koautor) 122 HAYDEN. 265. v. 381 JANIĆIJEVIĆ. Milosav (redaktor) 355 JANIĆIJEVIĆ. 362. Miroslav 230. Dragana 367. 258 JANKOVIĆ. Jovan 281 HADŽIĆ. Viljen N. 365. 370. 256 GRUJIĆ. Vladimir 394 GREDELJ. 377. 615 JANJIĆ. 397. 289 HRABAK. 314. Aleksandar T. 369. Mirjana 2. 257. Erik 285 HASANBEGOVIĆ. 363 HATT. Andras 285 HIBER.Autorski registar GRDENIĆ. 365. Damian (koautor) 285 ILIĆ. Besim 269. 378 HADŽIOMEROVIĆ. 256. 358. 26. 280. 371. 289 JANKOVIĆ. 264 JANKOVIĆ. Mark GUZINA. 355. Snežana 242a. W. 254. 406 ILIĆ. Suzana 399. 378. Evaljd Vasiljevič 285 177 . 373. 381. P. 365. 281 HRABAK. 285 H HADŽI. 606 GUILLAUME. 406 ILENKOV. Zlata (koautor) 35 GREČIĆ. Drago 281 GREBO. 371. 390. Miloš 8. 400 IVANOVIĆ. 379. Robert M. Asen 278 GUD. Dušan (urednik) 362. Jelka 204 INĐIĆ. Marc v. 358. Mirko 93. Neda (koautor) 397 J JAKOVLJEVIĆ. Dragoslav (priređivač) 263. Dragoslav 252. Tine 270 HUREZENU. Trivo (urednik) 616 INIĆ. 278 JANKOVIĆ. 344. 17. 378 GREDELJ. 393. Vojin 4. 390. Božidar 337. Branko 270. 324 JANIĆIJEVIĆ. 285 HAHN. 371. Milica 349. 402. Stjepan (urednik) 616 GRK. Erich v. 272. 279. Petar 388. Vojin R. 358. 372 INĐIĆ. 39. Erik HAJDEN. 363. 400. Robert HEGEDUS. 396. 322 GREBO. Miloš (urednik) 261 ILIĆ-Dajović. 421. Đorđe 293 JAKŠIĆ. 338. 387 IVANOVIĆ. Bogumil 7. 406 GRLIČKOV. Milosav 47. Elma 396 IVOVIĆ. HAJDEN. 46.J. 369. Bogdan 367 ILIĆ. Bogumil (priređivač) 253 HRIBAR. 428 ILIĆ. Jovan (koautor) 408.K. 362. 370. 373 HORVAT. Milorad M. Slobodan 367 IVANIĆ. Dragoslav (urednik) 252. 372. 365. Jasminka 352.

Krsto Š. Vesna 179. Miloš (prevodilac) 606 JURIN. 395. Milan 398 JOVANOVIĆ. 399. 575. Gordana 267. 400 JOVANOVIĆ. Kosta (koautor) 396 JOSIFOVSKI.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Alenka 403 KRATINA. Branislava 362. 393. 268. 391. Jonče 281 JOVANOVIĆ. Ratomir 163 KATARDŽIEV. 368. 394 JOKSIMOVIĆ. Slobodan V. Milenko 313 JOVANOVIĆ. Dragana v. Darinka v. 387 KARAN. Kosta 390. 382 KENTRIL. 96 KLAJN-Tatić. 205. 331. Koča (urednik) 604. Ivan 279 KATNIĆ. 406 KOLIN-Parun. 334 . 581 KOŠTUNICA. 323. Čarls (koautor) 497 KALMAN.Vojislav 151. Darinka KOŠKIN. 275. Branislava (koautor) 352 JOKSIMOVIĆ. Hedli (predgovor) 35 KILIBARDA. Valentina 368. 194. 233. Smiljan 95. Timo 285 KOSTIĆ. 309. Vojislav (koautor) 143. 313. 76. 382. Anry 600 KAPTO. R. 356. 577. 387 KOŠTUNICA. Svetlana 27. Husein 17. Szabo 285 KANDIĆ-Popović. 395 KOLIN. 281. KADUŠIN. Milica 367 KOSTIĆ. Vladimir (koautor) 500 KAŠANIN. Anna 370 KRAŠOVEC. Olga 282 KRASTEVA. Radoslav 48. Oskar 126. 266 KOSTIĆ. Zagorka (koautor) 384 JANOVSKIJ. Zorica 368. Ivan 400 JOVIČIĆ. 555 JONČIĆ. 299 K KAČAVENDA. Čarls KADUŠIN. Marija KOMAR. Miroslav 343 JOJIĆ. Aleksandar S. Marija v. Aleksandra 372. 326. 395 KOVAČEVIĆ. Olivera (koautor) 403 KOMŠIĆ. Marica 392. 395 KAĆANSKI. Marija 377. 153. Vladimir 400 KECMAN. JANKOVIĆ. 381. 356 JOVETIĆ. Biljana 347. Jovan 229. 361. Gordana 406 KOKOVIĆ. Milica (koautor) 372 KOSTIĆ-Marojević. 407 KLEMENČIĆ. A. Snežana 94. Miladin 366 KOVAČEVIĆ. 338. 382 KAPITON. 393 JOVANOVIĆ. Milorad 406 KATNIĆ. Snežana (koautor) 546. 231. 180. 400. 284 KADUSHIN Charles v. Trajko 75. 378 JOJIĆ . 285 KONSTANTINOVIĆ. 357 KNJAZEVA. ILIĆ. 583. Nadežda 349 JOVANOVIĆ. 296. 365. Ala A. KOLIN. Milorad (koautor) 400 KAVARIĆ. 393-395 KONEVSKI. Predrag 388. 18. Dragan 392. 400. 337 KOJČINOVIĆ. Vladan 139. Vladimir 345 KNEŽEVIĆ. Milenko 370 KARLIĆ. 370 JILEK. 359 KOVAČ. Milutin 281 JOSIFIDIS. KOSTIĆ. 359 JOVAŠEVIĆ. 387 JAZKOVA. Vojislav 354. 61 178 . 296. 390. 337. 406 JOSIFIDIS. 379. 397. Darinka M. 374. 356 JOVANOVIĆ. Goran 406 KNEŽEVIĆ. Vojan 296 KOSTE. 397. 274. 299. 271 KONVALINKA. 381. Miladin (urednik) 617 KOZOMARA. 491 JORGOVIĆ. 551. Dragana KOKEZA.P. Terez 392.G. Vojislav (koautor) 281 JOVANOVIĆ. 587 KOVAČ. Žika 357 JOVANOVIĆ-Gavrilović.

370. Zoran (urednik) 398. Marija (prevodilac) 243 KRSTIĆ. 396. 347. 393. Milorad (koautor) 429 KRNJEVIĆ. 316 KRNETA. 424. 406 LUTOVAC. 285 LEVAŠOV. 270. 372. Andrija 372 LOŠONC. 357. 347. Zorica 395 KUBUROVIĆ. 281 MANDIĆ. Škeljzen MALIŠ. 380. Ivan (urednik) 342. 356359. 393. Vrleta 278 KRŽALIĆ. 364 MACURA.Autorski registar KRATINA. Vladimir (priređivač) 330 LOKOSOV. 345 LALOVIĆ. 394 KUZMANOVIĆ. Nina 397. 129. 367. 356 MAKSIMOVIĆ. 405 KUKIĆ. 396. 369. (koautor) 369. Slavica 394 MAKSIMOVIĆ. 381. Olivera 317 KUZMANOVIĆ. Shkelzen v. 285. 397. Milorad 308. 378 MALIQI. Bratislav (koautor) 410 MAKSIMOVIĆ. 380. 428 LAVRAČ. Igor 62 LEKOVIĆ. 360. 263. 342. Stojanka (koautor) 384 LUKŠIĆ. Slavko 403 KUPREŠANIN. Viktor K. Dragutin 269. 517 LUKIĆ. Dušan 349 LIVADA. MALIĆI. Dimitar 278 MADŽAR. 368. 269. 416. 379. 400. Mirjana (priređivač) 490 LUKIĆ. Milisav (predgovor) 171 LUTOVAC. 281. Zoran 332 L LABOVIĆ. 397. 373 LOMPAR. 394. 269 KRIZMAN. 201. 310. Ivan 285 LAZAREVIĆ. 272 KRIZMAN. 285. 388. Tijana 393 MANOJLOVIĆ. Đurica (prevodilac) 382 KRULJ. Svetozar 345 LOJ. Oleg 270. 281 KRSMANOVIĆ. 390. Ivan (predgovor) 152. Škeljzen 362. 365. 354. Risto 370 LAZIĆ. Aleksandar 259. 356 MAKSIMOVIĆ. 379. 356. 363. MAČIEDO. 387 LIHT. Andrija (redaktor) 259. Ljubomir 128. Miloš (predgovor) 16. 400 LABUS. 390. 264 KRNETA. 356. 342. Desanka 97 LAZAROV. Marijana 406 MAKSIMOVIĆ. Ljiljana 186. 471 MAKSIMOVIĆ. Ivan 63. Krstan 390 MALIĆI. 361. Bogdan (priređivač) 253. 262. 270. Sonja (predgovor) 352 LILIĆ. 290. Vuk 396. Miroljub 127. 369. Mladen 362. 388. 381. 382 KRULJ. 334. Zoran M. 299. 406 MADŽAR. Igor 393. 397. 215. 367. Stevan 356 179 . V. 356 LALIĆ. 347. 378 LEANDROV. Miroslav 294. 374. Aleksandr 285 MANDIĆ. Milutin (koautor) 372 LALOVIĆ. 296. Ivan (redaktor) 335. Dimitar MACURA. Bora 196. 365. 375. 398 LUTOVAC. Radomir 269. Ljubomir (koautor) 357 MAKSIĆ. Husein (koautor) 19 KRAVČENKO. 307. 374. 372. 373. 269. 347. 320-322 . 400. Đuro 281 KUZMANČEV. 401. 403 M MACHIEDO. 400 KRON. Dimitar v. Slobodan 342. 343. Miloš 262. 379 MAKSIMOVIĆ. Milan 317 KUREPA. Albert I. Bogdan 256. Alpar (koautor) 406 LUKIĆ. 356 MACURA. 400 MALEŠEVIĆ. V. 421. Ankica 404. 373 KREŠIĆ. Živojin 329 KUBURIĆ. Miloš (urednik) 617 MAČIEDO. 270. Miroslav (koautor) 138.

299 MARKOVIĆ. 399. 357 MATEJIĆ-Đuričić. Jasna 398 MILOVANOVIĆ. Vladimir 358 MILAS. Toma 77. 145. Jovan 20. Vintila 395 MIHAILOVIĆ. 378 MINIĆ. Mihailo 269. Milan (koautor) 541 MILIVOJEVIĆ. Ante 345 MARKOVIĆ. 378 MILJEVIĆ. 367. v. Svetlana (koautor) 500 MILANOVIĆ. Anđelka (urednik) 616 MILIĆ. 275. 356. 587. 406. Vladimir 389 MILIĆ. 377 MILOSLAVLEVSKI. 397 MEK BRAJD. 272 MILETIĆ. 270. 388 MIJUČIĆ. 521 MATKOVIĆ. Dragoljub 271. Radmila 276 MIKULIĆ. 116. Boško 372. 268. Srećko 184. 375. Vera 395 180 . Zorica 384 MATIĆ. 342. 291. 370. 531. 351. 315. Dragutin (koautor) 357 MARSENIĆ. 375. Dragutin 342. 389. 400. 375. MARIĆ. 589 MARKOVIĆ. 252 MARKOTIĆ. 211. 388. 360. Slavko 270. 377 MARKOVIĆ. Božo 392 MILOŠEVIĆ. Džejms E. Branko 347. Dragiša 100. Jovanka 370. William Leon v. Miloš (koautor) 118. Ljubisav 140. Jelica 362. 130. 332. 586. 370. 333 MARKOVIĆ.. Milica 370 MIHAILOVIĆ. 403. 337 MIĆUNOVIĆ. Vera (koautor) 553. Mirsa 361 MIJALKOVIĆ. 368 MARKOVIĆ. 377. 359 MARSENIĆ. 579. 607 MARJANOVIĆ. 337 MIĆUNOVIĆ. 373. Frederika 281 MILADINOVIĆ. Milan (koautor) 13.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 369. Anđelka 326. 390. Gordana 364. 292. 359. 285. 143 MIJATOVIĆ. Darko 406 MARINKOVIĆ. Slavko (koautor) 21 MILOŠEVIĆ. 266. Viljem Leon MEADE. 380. 331. 357. 388. 195. 315. 332. Miodrag 398 MILOSAVLJEVIĆ. Aleksandar (koautor) 590 MINIĆ. James E. Ilija 601 MIHAILOVIĆ. 120 MIMICA. Zvonko 281 MARINKOVIĆ. Dragutin (redaktor) 348. 406. 365. 398. Milan 49. 395 MILIĆ. 267. Stevan 99 MIĆUNOVIĆ. 343.Vera 309. Mirjana (koautor) 402 MILOŠEVIĆ-Đorđević. Radivoje 98. 360. MEDOJEVIĆ. Momčilo 101 MILOSLAVLEVSKI. Milić 388 MILOVANOVIĆ. 270. Brana 363 MARKOVIĆ. 351. 356 MIHAILESKU. 397. Stojmen 350 MIJAČIĆ. 394. 400. Pavle 392 MILENKOVIĆ. Milan 350 MILOSAVLJEVIĆ. Ratko 153. Eleonora 65 MID. 348. 334. Vladimir (koautor) 542 MILIĆEVIĆ. 64. Srećko (koautor) 196. Mirjana 402 MILOŠEVIĆ. 391. 266. 401. 356. 556. 355 MATIĆ. 347. Džejms E. 583. Viljem Leon 349. 377. Hrvoje 258 MATONIČKIN. 385 MATKOVIĆ. 592 MARSENIĆ. MILIĆ. 337 MEZEJ. 334. Goran 350 MILENKOVIĆ. 343. MID. Zdenka 362. Gordana (koautor) 353 MATKOVIĆ. 590. Zlatibor R. 291. Stevan 312 MIKAŠINOVIĆ. 227. 557. 187. 365. Dejan S. 367 MILINKOVIĆ. 282. Slobodan M. 285. 407 MATIĆ. MEK BRAJD. 397. 407 MIHAILOVIĆ. 349. Slavka 310 MILANOVIĆ. Ivo 281 MC BRIDE. 281. 583 MIHAILOVIĆ. 574. Aljoša (urednik) 616 MINIĆ. 402. Jovanka (koautor) 402 MATIĆ. 318. Vesna (prevodilac) 218 MIHAJLOVSKI. Dragoljub (urednik) 328. 394.

Dušan 269. 343. Tripo 364 MUŠICKI. 377. 599 PANTIĆ. 381 OSIPOV. 503-507. Slaviša 398. 495 PANDUROVIĆ. Kyn v. Darinka (priređivač) 490 PAVLETIĆ. (koautor) 371. 513. 66. Angelina 293. 399. Pjer NEDELJKOVIĆ. 378 NIKOLIĆ. 380. Ratko 326. Fred v. 497. Andrej 279 MITROVIĆ. 368. Sonja 270 ORLOVIĆ. 583. 382. 590. 275. 281 NEJAŠMIĆ. 400-402. 360. 378. Zorica (urednik) 407 MRŠEVIĆ. 331. 558 MITROVIĆ. 406 MITROVIĆ. Mihailo 281 NIKOLIĆ. Pjer 285 NAVILLA. Divna 117 MIŠIĆ. Vuko 285 PAVIĆEVIĆ. 528. 314. Mirjana 188 OLDRICH. OLDRIH. Marijana 362. Stanislav 362. 407 MRŠEVIĆ. 546. Ljiljana (prevodilac) 365. 537. 315. 334. 529. 202. 378 NIČIĆ. 389. 270 PAŠIĆ. Žarko 362. 371 PANTIĆ. 309. Staniša 40. 274. Zorica (predgovor) 407 MUJOVIĆ-Zornić. 371. Dragomir (redaktor) 369. 365. 553. 381. 567 MIRKOVIĆ-Lebl. 369. Pierre v. 544. Hajrija 361. NAVILA. 350. 395 MITROVIĆ. Zoran (priređivač) 490 PANTIĆ . Ivica 345 NEMANJIĆ. 387. Rajko 312 NEŠKOVIĆ.Autorski registar MIRČEV. Nadežda 174. 406 NOVAKOVIĆ. 373 OSTOJIĆ. Dragoslav 320 MLADENOVIĆ. 391. Najdan (predgovor) 82 PAUNOVIĆ. 392. Dragomir (koautor) 233. Zorica 234. Jovan 334 NIKČEVIĆ. 378 PAVIČEVIĆ. ELSNER. Aleksandra 554. Ljubiša R. Miloš 398 MRŠEVIĆ. Đorđe 281 O OBRADOVIĆ. Dragana 349 OBRADOVIĆ. 406. 396. 535. Zoran 388 NOVAKOVIĆ. Nada G. Marijana 397. Fred OKLOBDŽIJA. Paraschiva 285 NJEGOVAN. 378 OELSSNER. 520. Kin 285 OREČ. 403. 365. 401. 551. 344. Dimitar 350. Mate 50 OREŠČANIN. 331. 388 MLADENOVIĆ. 197. 509. 389 NENADIĆ. Danijel (koautor) 388 PANTIĆ. 550. Zoran (koautor) 38. Marijana (koautor) 398 PALACIOS. 358. 394. Dragomir 164. Kin OLDRIH. Aleksandar 406 NOVAKOVIĆ. 244. Najdan 269. Zlatko (koautor) 281 N NAVILA. Cveta 285 MOJIĆ. Vojislav 281 MITROVIĆ. Miloš 358. 323. 298 MOJSILOVIĆ. 358. 355. Predrag B. Dragomir (urednik) 363 PAŠIĆ. Sava 412 OBRENOVIĆ. 407 MULINA. 519. Genadij V. 358 OCOKOLJIĆ. 400. 284. 365. 406. Genadij V. 400. 596. Miloš 377 NISCHITA. 343. 365. 326. 403 OSIPOV. 512. Zoran 267. 392. 377 OBRADOVIĆ. Dragan 396 P PAJVANČIĆ. 377 MITROVIĆ. 590 PANTIĆ. Stojanka (priređivač) 490 181 . 502 PANDUROVIĆ. 362. 243. Hoze-Miguel 377 PANDUROVIĆ. 349. Zoran 338 . 560. Dragoslav (koautor) 408 MLAKAR. Tomica 256 NIKOLIĆ. 559. 536. Milovan M. 401 PAJVANČIĆ. 259 NOVAKOVIĆ.

281 PETSINIS. 141. 404. Mirko 403 PEJIĆ. 364. 405 PETROVIĆ Mina (koautor) 213. 299 PLAVEC. 351. 353. Pešić. 353. 343. (koautor) 163 PETROVIĆ. 582. Nikolaj 285 POPOVIĆ. 6. 601 POPOVIĆ. 426. 366. Vasilis 395 PILIĆ. Goran (koautor) 216. Strašimir 52 POPOVIĆ. 366. Stiv PEJOVIČ. 282. 318. Stiv (koautor) 393 PEJOVIĆ. Zoran 401 PAVLOVIĆ. 51. 587 PEGAN. 378. Goran (urednik) 386. Sonja (koautor) 345 POJATINA. Mina 212. Latinka 362. 400 PREMEC. 310. Davor 165 PONJAVIĆ. Mihailo V. 562 PAVLOVIĆ. Sergije 266. 450. 334. Zagorka v. Zoran 41. Zoran 368 POPADIĆ. 386. Gordana (prevodilac) 600 POPOVIĆ. 314. Dejan 356 POPOVIĆ. 385. Vladimir 81 182 . 546. 430. Inge 310 PEROVIĆ.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 377. Ružica (prevodilac) 82. Ljubica (urednik) 612 PERKO-Šeparević. Slavoljub 154. 397. Vesna (koautor) 497. 404. Nikola 350 POPOV. 385. 337. 443. Vojislav M. 404. 440. 514 PEŠIĆ-Golubović. Jelena 383. 309. Goran 218. 281 PETROVIĆ. 434. 216. 313 PETROVIĆ. 281 PAVLOVIĆ. 312. Milan Lj. 374. 441. Vera 356 PJANIĆ. 570. 258. Jordan 281 POPLAŠEN. 270 PETRIĆ. 202. Jelica 367. 383. 448 PENEV. 275. 308 PREDOJEVIĆ. 575. Nebojša 203. 313. 269. Zora (koautor) 390. Lazar 356 PEJOVICH. Duško (koautor) 421 PETROVIĆ. 379 POPOVIĆ. 296. 399. 292. Gorčin 411 PEČUJLIĆ. PAVLOVIĆ. Olga 361 POPOVIĆ. 366. Dušan 5. 315. 281 PECELJ. 288. Anđelija (koautor) 300 PLENČA. 346. 329. Vesna POŽAR. Dragan 394 POP-JORDANOV. 616 POPOVIĆ. 567. 405 PERIĆ. 336. 353. Zagorka PETRANOVIĆ. PEJOVIČ. 555. Zora 396 PREKAJAC. 364. Milan 313. 291. Bogdan 79 PILIĆ-Rakić. Steve v. Milan 349. Vukašin 398. 383. Ljubica (priređivač) 490 PEROVIĆ. Branko 29. 404. Slavko 270 PODUNAVAC. 386. 219. 381. 394 POGORELEC. 374. Vesna v. 393 PETROVIĆ. 360. Miroslav 269. 396. Bratislav 259. 370. Dragomir (koautor) 16 POPOVIĆ. 380. 377. 386. 592 PEJANOVIĆ. 285. 395. Vesna 314 PEŠIĆ. 405 PREKAJAC. Bratislav (koautor) 281 PETROVIĆ. 586. 338 POPOV. 394 PEROVIĆ. 458 PETROVIĆ Miroslav 78 PETROVIĆ. 583. GOLUBOVIĆ. 405. 267. 345. Ljubinka 80 PJANIĆ. Branko 271. Mirko 270. Marija 285 PETROVIĆ. 310 PEŠIĆ. Ante 270. 393. 553. Sergije (koautor) 521. 401 PAVLOVIĆ. Gajo 269 PETROVIĆ. 322 PETROSJAN. 268. 372. Budimir 329 PETROVIĆ. 460 PENEV. 365. Zoran M. Milan 312. 9 PODMENIK. Ljubica (priređivač bibliografije) 327 PERIĆ. 346. Nevenka 321. 561. (koautor) 403 PAŽANIN. 254. Mirjana 367. Ljubica (urednik) 491 PENEV. 177. 377 PEGAN.

361. Ljubinka 392 R RAČIĆ. 379. 353. 158. Martin RAHMUT. Vojislav 299 RAKIĆ. Borivoje (urednik) 614 ROT. 410. 166 PRIKLMAJER-Tomanović. Miloš 102 RADUŠKI. Miha 336 RIBIČIĆ. Miroljub 121. 206. 219. 270 REDI. 82. Nada 217. 590 RAJOVIĆ. 390. 397. 348. 364. 103. Branko 285. 366. Miodrag 355. 322. Ciril 336 RIKALOVIĆ. 386 RADOVANOVIĆ. Mirjana (koautor) 216 RAŠEVIĆ. 370. 317. 394. 353 RADY. 266. 404. 424. Miroslav (koautor) 115. 353. priređivač) 368. 385. 359. 393 RAIČEVIĆ. 368. 429 RANČIĆ. Zdenko 576 RUS. Zora (koautor) 429 RISTANOVIĆ. Zorica 308 RISTIĆ. Jelica 398 RAJAKOVIĆ. 369. 405. 366. Radošin 11 RAJŠIĆ. 416. Radojka 317 PURIVATRA. 175. 213. Miroljub (koautor) 148. Nada (koautor) 346. Milovan (koautor) 418. 389 RAŠEVIĆ. 346. Jakov (predgovor. PROKOPIJEVIĆ. Nikola 122 ROTER. 367. 400. 358. 383. Veljko (koautor) 357. 364. 308. 386. 359 RISTANOVIĆ. REDI. Džon 363 RIBARIČ. 385. 342. 322. Božidar 357. 364. 407 RAŠEVIĆ.Autorski registar PRIBIĆEVIĆ. Miroslav 42. 379. Svetlana 364. 364. 385. 388. 308. 404. 336. 366 RAŠEVIĆ. 404-407 RAŠEVIĆ. Dragana 397. Domagoj 406 RADEVIĆ. Radoslav 269. Ranka (koautor) 583. 294. 430. 356. 404. Zorica 285 PRODANOVIĆ. Mirjana 208. 189. 281 183 . 353. Martyn v. 294. Ognjen (koautor) 207 PRICA. 367. Božidar (koautor) 397 RAJAČIĆ-Čapaković. 417. 396. 396 PRUDAN. 397. Stanko 159. Dimitrije 10. Milovan 287 RADOVANOVIĆ. Vojan 270. Svetlana (redaktor) 366 RADOVANOVIĆ. 400 ROCA. 359. 405 RADUŠKI. 383-386. Miodrag 401 RADOMAN. 406 RADOVANOVIĆ. 386. 366. 390. 381 RADOVANOVIĆ. 426. 262. 429 RATKOVIĆ. Života 359. 428 RANČIĆ. 345. 382 RADIŠIĆ. 377. 367. 118. Miroljub (urednik) 345 RANKOVIĆ. 372. 270 ROMIĆ. 353. 434 RADOVANOVIĆ. Atif 289 PUŠIĆ. Živojin 119 RANČIĆ. Gojko 347. 373 PRIBIĆEVIĆ. 298. 393. 321. Davor 68. Nada (prevodilac) 600 RAKIĆ. 396. 374 RADOVIĆ. Mirjana (urednik) 383. 421. Vojislav (koautor) 296 RAKOČEVIĆ. 385. 321. 388. 366. Ranka 334 RAJAKOVIĆ. Džon 285 RAIČEVIĆ. 421. Veljko 245. 298. 400. 320. 226. Radoje 146. Miroslav 372. 408. Irena 406 RADULOVIĆ. Jakov 147. Marija Oliveira 345 RODIN. John v. Mirjana (predgovor) 385. Milan (prevodilac) 369. 382 RADIVOJEVIĆ. 406 RADIŠIĆ. 366. 347. Biljana 353. 400. 407 RISTIĆ. 407. 405 RADMILOVIĆ. REKS. Martin 363 REX. Džon REKS. 397. 246. Irena 396. 617 RAŠEVIĆ. 374. 329. 167 RADOJEVIĆ. Pavle 281 RADOVANOVIĆ.

Zoran Đ. 233. Lazar 307 SPASIĆ. 452 STOJANOVIĆ. Miroslav 123 SAVIN. 372. komentari i predgovor) 340 SEKULIĆ. Zoran 394. 265. 371 STEPANOV. 401. Ranka 160. 106. 408. G. 347. 289 184 . Miloš 427 STEVANOVIĆ. Vojisav 149 SIMUNOVIĆ. Radoslav (koautor) 353. 262.I. Slobodan 337. 555 STANOVČIĆ. Milica 104. 412. Jakim 269 SIROTKOVIĆ. 320-322. 285 SLAVUJEVIĆ. Stane 266 STANISAVLJEVIĆ. 385. 372 STANKOVIĆ. 402. Ernest 281 STJEPANOVIĆ. 352. ŠERUP. 342. Ljubomir 284. Božo 374. 429 SENTIĆ. Vojislav 363. 366. Biljana 404. 377 STEFANOVIĆ. Viktor 281 SEKELJ. 564 STANOJEVIĆ. 270. Nikola 333 STEPANOV. 405 STANOJEVIĆ. 379. 405 STEVANOVIĆ. 448 STIPANIĆ. 371 SOKOLOV. Pol SILJANOVSKA-Davkova. Paul v. 416 SENTIĆ. 381. Snežana (koautor) 393 STOJANOVIĆ. Fuada 357. prikazi) 218 STANOJEVIĆ. 346. prikazi) 218 SEKULIĆ. 406 SENTIĆ. 364. 402. 349. Jovan 105. Dubravka 377 STANIČ. Todor 30. Radivoj (koautor) 395 STEŠEVIĆ. 254. 567 SMILJANIĆ. 209. Jakov 269. Milica (priređivač ) 414 SHOUP. 386. Gordana 403 SIMEUNOVIĆ. 353. 349 SIMOVIĆ. Ljiljana (graf. Radoslav 345. 380. 394. Branislav (koautor) 426. 308. 315. Tijana 400 STANKOVIĆ. 307. Jugoslav 280 STANKOVIĆ. Emir 403 SAM. 401. Ivana (prevodilac) 369 STAJIĆ. Dragan (redaktor) 277 STOJILJKOVIĆ. 346. 367. Laslo 337 SEKELJ. Radomir 284. Branislav 345. 389 STOJANOVSKI. 270. 405 STANKOVIĆ. 563. 398. 388. 410. 360. Branislav 386 STANOJEVIĆ. Đuro 257 STANKOVIĆ. Radmila 285. 508. Svetozar 198. 430. Dragoljub 107 STOJILJKOVIĆ. Marko 356. 316. 227. 532 STOJILJKOVIĆ. 338. Laslo (izbor. 403. STOJKOV. 388. 390. 222. 400 STOJANOVIĆ. 434 STOJANOVIĆ. 257. Atila 381 SAVIĆEVIĆ. 451. ŠOP. 356 SCHIERUP. (koautor) 207. Snežana 397 STOJANOVIĆ. 269. 530 SMOLEC. Ignacije 281 SMOLJANSKI. 404. Zoran Đ.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 337. Vladimir 404. Dragan (urednik) 492 STOJANOVIĆ. Davor 168. 399. 285 STOJIĆ. Milorad 390 SINADINOVSKI. 391. 379. 396. 375. 562 SLAVUJEVIĆ. 531. Ivana (koautor) 406 STEVANOV. S SADIKOVIĆ. 354. Radivoje 392 STEPANOV. E. Ranka (koautor) 553. 386. V. Ljiljana (graf. 294. 148. Ivana 400 STEŠEVIĆ. M. Dragoljub 278 STOJANOVIĆ. Karl-Ulrik SEDMAK. Carl-Ulrik v. 366 SEKULOVIĆ. Nikola 313 STOILJKOVIĆ. (koautor) 88 STEVANOV. Ljiljana (koautor) 218. 318. 421. Milica (koautor) 269. Siniša 281 STANKOVIĆ. 290 STOJANOVIĆ. Vladimir (koautor) 416 SIMOVIĆ. prevod.

Velimir (redaktor) 355. 161. Slađana 396. Velimir 109. Milan (redaktor) 471 ŠOP. 348. Vladimir (koautor) 542 ŠUKOVIĆ. Milan (graf. 400 TOMIĆ. Bogdan 269. Valentajn (koautor) 400 TOMAŠEVIĆ. 342 ŠOJIĆ. 373 TOŠIĆ. Andrija 281 STOJKOVIĆ. Rada (predgovor) 383 TRIČKOVIĆ . 345. Danilo (redaktor) 335. 348 ŠUKOVIĆ. 370. 358. Nenad (koautor) 395 STOJŠIN. 377. 323. 369. Ivan 403 ŠKORIĆ. Josif 336 TRAJKOVIĆ. Ivan 403 ŠIJAKOVIĆ. 285 SURČULIJA. 317. 344. Živan (urednik) 616 TANKO. Gordana 155. 394 STOJKOVIĆ. Melita 345 (koautor) T TADIĆ. Jovica 377 185 . 199. 363. Zvonimir 285 TANOVIĆ. 358. 367. 390. 429 TODOROVIĆ. 372. 381 TOROMAN. Dušan 281 SUBOTIĆ. 407 ŠUKOVIĆ. 616 TRIPKOVIĆ. Ljubomir 53. 269. 170. Pol 352 ŠORMAZ. 393. Gordana (koautor) 138. 533 TODOROVIĆ. 270. Snežana 395 STOŠIĆ. 365. 355. Ž. Desanka 289 TODOROVIĆ. 270 TASIĆ. 346. 353. Vidosav 110 TRIPKOVIĆ. Živan 131. Niko 350 TOŠČENKO. Branislav 356 ŠOŠKIĆ. Slavka 523. 132. Đuro 70 ŠVOB. 266 TRKLJA. 400. 381 TOMAS. 337. Maksim 281 TODOROVIĆ. Milan 389. Azra 69 ŠEŠIĆ. 377. 369. 395 TRKLJA. 392. 396 Š ŠARAC. 375. TOMAS. Mijat 357. 406. Arif 269. Jovan 357 TODOROVIĆ. 387 TOMANOVIĆ. 397. Ljubica (predgovor) 489 THOMAS. Rudi 3. 373. 370. 142. 357. 367. 83. 374. 397. Đorđe (urednik) 616 TESLIĆ-Nadlački. 388. 133-135. Živan (redaktor) 260 TANIĆ. prikazi) 218 ŠOŠKIĆ. 342 TESLIĆ-Nadlački. Danilo (predgovor) 393. Gordana (urednik) 395. 394. 266. 349 SUPEK. 338. Goran 308 TODOROVIĆ. Milivoje (koautor) 567 TRKULJA. Branimir 334. 356. 320-322. Srđan 395 ŠOJIĆ. Slavka (koautor) 267 TOMANOVIĆ. Lidija 176.Autorski registar STOJKOVIĆ. 381. 377-379. 381. Marija M. 278 TOŠ. 324. Karl-Ulrik 370 ŠIBER. Dragoljub 293 TASIĆ. 395 TRIPKOVIĆ. Milan 169. 347. Živko 358. Valentine v. 406 ŠUKOVIĆ. 281 ŠERUP. Valentajn TODOROVIĆ. 396. 300. Gordana 392. 338. 353. 420 TODOROVIĆ. Dejan 338 TRIČKOVIĆ. 424. Marko 395 ŠLJUKIĆ. Milivoje 54. Dejan 367 ŠTAMBUK. 307. T. 370. 372 ŠUŠNJIĆ. 308. Danilo 242. 362. 345 TANIĆ. Aleksandar 108 TODOROVIĆ. Goran (koautor) 441 TOPIĆ. 373 . Milan (koautor) 324 ŠOJIĆ. 342. 421. 358. Ljubica 124. 355. 360 TANIĆ. Milan 337. Dragoljub (koautor) 410 TASIĆ. 329. Desimir 401 TRAJKOVIĆ. 269.

Risto 347 VUKČEVIĆ. 377. 272. Zoran (priređivač) 255 VIDAS-Bubanja. Miroslav 379 VLADISAVLJEVIĆ. Dragan (predgovor) 404. Marija 242a VIDOJEVIĆ. Radmila 386 VIDAKOVIĆ. Dragoljub J. Vukašin B. 375. Živko (priređivač) 21 VLAHOVIĆ. 343. Miladinka 111 VELMER. 603 VUKČEVIĆ. 284. 373. 281. Viljem 363 VEGEL. 568. 586 VASOVIĆ. 369. Duško 395 VELIČKOVIĆ. 592. Zoran (predgovor) 371 VIDOJEVIĆ. 583. Dragica 384 VOGELNIK. 400. N. Srđan 396 VUKIĆEVIĆ. Pavle 167. 587. Veljko 270 VLAOVIĆ-Vasiljević. 390 VRČINAC. 370. Pavle (redaktor) 348 VASIĆ. Nenad 357 USKOKOVIĆ. 355. 405 V VALČIĆ. 324. 390. 360. 359. Miladin 71. 367. Predrag 270. 396. 393. 595 VUJOVIĆ. 381. Miroslav (koautor) 293 VUČKOVIĆ. Vladan A. 377. 331. 374. Albreht 337 VESIĆ. 363. 590. Miodrag 406 VUJOŠEVIĆ. 362. 33. 279. 86. 232. 597 VASOVIĆ. Nataša (koautor) 401 VUJAČIĆ. 589. 289 186 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 252 VRKATIĆ. 348. Mirjana (predgovor) 380 VASOVIĆ. 342 VASILIJEVIĆ. 351. Milan 333. VUJOVIĆ. Zoran (redaktor) 355 VINAVER. 343. Nina 406 VUJOVIĆ. Zlatko 403 VUJOVIĆ-Brdarević. 396. 357. 347. 593 VUJOVIĆ. Vuk 32. 577. 394. Jasmina (koautor) 583. Bratislav 274. Dolfe 307 VOJISAVLJEVIĆ. Filip 31 VASIĆ. Živko 21 VLADISALJEVIĆ. 372. VASIĆ. (koautor) 521 VIŠNJIĆ. 587 VUJOŠEVIĆ. Sreten (urednik) 616 VUJOVIĆ. Jasmina VUKČEVIĆ. Anton (redaktor) 277 VRATUŠA-Žunjić. 397. 578. 397. Laszlo 362. 396. Miodrag 546 VITEZ. 356. Slobodan 388 VUČKOVIĆ. Hakan 370 VIĆENTIJEVIĆ. 378 VASILJEVIĆ. Milenko 399 UROŠEVIĆ. 375. 13. 371. 358. Mirjana 334. 326. 360. 72. Miladin (koautor) 416 VIBERG. 290 VRATUŠA. Mihajlo 55 VUČKOVIĆ. Đorđije 616 UŠAJ. 378 VEJNOVIĆ. Mirko 356 VASOVIĆ. 275. 393. 406 VUKMIROVIĆ. Pavle (urednik) 372 VASIĆ. Vera 358. Zoran 223. Sreten 394 VUJOVIĆ. 400 VIDOJEVIĆ. U UBAVIĆ. 365. Ilija 393 VUJADINOVIĆ. 112 VUJOŠEVIĆ. Dragica 400 VUJIČIĆ. 265. 390. 394. Julijana 1. 310. 591. 342. 388. Jasmina v. 374. 586. Miodrag (priređivač) 490 VRANICKI. 237. 350. 602 VASIĆ. 387. 401. 365. Mirjana (koautor) 582. Lazar 389 VUČETIĆ. 228. Slobodan 388. Mirjana (redaktor) 380 VEB. 85. Jasmina 334. 380.

Albreht WIBERG. 43 ZEČEVIĆ. 396. 357. Miodrag 356 ZEČEVIĆ. Momčilo 289 W WEBB. 616 VUKSANOVIĆ. 372. Slobodan 235. Milan 377 VUKOTIĆ. Marinko 342. Veselin (predgovor) 393. Aleksandar J. Lazar (koautor) 392. 363. 388 ZELJKOVIĆ. 389.Autorski registar VUKOMANOVIĆ. 392. JAZKOVA. 406 VUKOTIĆ. 270. Veselin (redaktor) 357 VUKOVIĆ. 246a. Vladimir 390 ZELIĆ. Gradimir 332. 398 VUKOMANOVIĆ. Slobodan (urednik) 389. Hakan Y YAZKOVA. Veselin 210. 390. 269. 393 ZIHERL. Milovan (predgovor) 218 ŽIVOTIĆ. Gradimir (koautor) 196 ZAWADZKI. Viljem WELLMER. v. Slobodan (koautor) 211 VUKOVIĆ. Dubravka 334 ŽIVANOV. Ala A. 392. 393. Nikola 372 ZELJKOVIĆ. Anton 270 Z ZAJEČARANOVIĆ. Jozef ZAVADZKI. Miodrag Đ. 356. Stevan (koautor) 372 ŽIVKOVIĆ. Hakan v. 400. Milan 84 ŽIVKOVIĆ. 348. ZAVADZKI. VIBERG. Jozef v. 348. Milica 397. Albrecht v. 342. 347. 395 ŽUN. 406 VUKOTIĆ. 378. Miladin 177. 380. 400. 281 ŽOLT. 370. Marinko (koautor) 390. Veselin (koautor) 357 VUKOTIĆ. 407 VUKOVIĆ. VELMER. 356. 406 VUKOTIĆ. Gligorije 56. 359 ŽIVKOVIĆ. Alla A. 281 ZAJIĆ. William v. Sava 377 ŽIVANOVIĆ. Jozef 285 ZEC. 334 ZAJIĆ. 379. 395. 238. 367. Gordana 395 VUKSANOVIĆ-Anić. Dijana 360. VEB. Draga 289 VULETIĆ. 187 . 362. 345. 365. 374. Boris 270 ZVEKIĆ. 388. 359. 372. 397. 269. 359. Uglješa 616 Ž ŽARKOV.

pojedinac. godine (upoređenje rezultata po obe varijante i sa rezultatima analitičke projekcije) 320 Aktivno stanovništvo SR Srbije po opštinama na osnovu ukupnog stanovništva i na osnovu opštih stopa aktivnosti (hipoteza) 320 Aktivnost i ocene sopstvene uključenosti u rad omladinske organizacije 309 Aktivnost mladih u Savezu socijalističke omladine 315 Aktivnosti rimokatoličkog klera protiv sređivanja prilika u Jugoslaviji (mart 1945-septembar 1946) 258 Aktuelni demografsko-populacioni problemi u SFRJ 453 Aktuelni pravni problemi u medicini (zbornik) 368 Aktuelni problemi teorije komunističke partije 270 Akumulacija i dezakumulacija kapitala u jugoslovenskoj privredi 348 Akumulacija kao centralno pitanje tranzicije 367 Albanians in Macedonia : between co-existance and separatism 370 Ali so slovenske parlamentarne stranke kartelne stranke? 403 Alternative i ograničenja za stvaranje tržišnog ambijenta za savremenu privredu 357 Alternative privatizacije s obzirom na uslove transfera društvenih sredstava 347 Alternativne ideje o socijalizmu u Jugoslaviji 1945-1947. 378 Abortus kao metod kontrole rađanja 317 Agrominimum kao oblik intenzifikacije poljoprivredne proizvodnje 275 Aksiomatska metoda u fizici 281 Akteri i modeli (dez)integracije srpskog društva 389 Aktivizam mladih u društvenim organizacijama 334 Aktivizam mladih u organima samoupravljanja 334 Aktivizam naspram kontemplacije: uticaj protestantizma i pravoslavlja na ekonomski duh pojedinca 396 “Aktivno društvo”.REGISTAR NASLOVA A A democratic constitution for Serbia – an outline 365. 378 A lesson from the past: the political elite and modernization in the first decade of indepedence of the serbian state 365. 338 Amortizacija kao faktor obnove osnovnih sredstava i kao izvor sredstava za investicije 342 Analitička metodologija “Kapitala” u prošlosti i sadašnjosti 285 Analiza demografskih uzroka i posledica društvenog i ekonomskog razvoja u Jugoslaviji 422 Analiza ekonomskih uslova i efekata ustupanja dela robnih rezervi i skladišnog prostora “Jugopetrolu” Beograd 487 Analiza ekonomskog položaja grana i grupacija privrede Crne Gore : (1984-1985) 472 189 . država 397 Aktivno stanovništvo i zaposleno osoblje 308 Aktivno stanovništvo SR Srbije po opštinama do 2001.

celuloze i papira SR Srbije van SAP 465 Analiza ekonomskog položaja šumarstva i industrije za preradu drveta. godine : sa osvrtom kako su oni pripremljeni 279 Asocijativni oblici civilnog društva u Srbiji 362 Aspekti odnosa između Hegelove i Marxove dijalektike 68 Assumtions and the concept of modernization of Serbia and the serbian nation 365. revolucija i demokratija 377 Bankarski sektor u tranziciji – mogućnosti i ograničenja 359 Banke i planiranje 159 Barometar štednje u Beogradu 589 Barometar zadovoljstva građana : drugo ispitivanja 528 Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana (prvo istraživanje) 503 Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana (treće. godine) 476 Analiza migracionih kretanja i politika usmeravanja budućeg razmeštaja stanovništva SR Srbije 409. godini 473 Analiza i sinteza u okviru dijalektike Hegela i Marksa 56 Analiza kretanja i raspodele društvenog proizvoda i opterećenost privrede društvenog sektora (od 1977. Analiza ekonomskog položaja rudnika i metalurgije obojenih metala i mere poboljšanja 477 Analiza ekonomskog položaja rudnika olova. 378 Attitudes towards family size and abortions 322 “Austrijska škola” i proces tranzicije 393 Autonomna pokrajina kao konstitutivni oblik jugoslovenske federacije i njen odnos prema republičkoj državnosti i komunalnom sistemu 333 Autoritarna svest kao ometajući činilac u razvoju demokratskih institucija 394 Autoritet i autoritarnost u delu Ljubomira Tadića 349 B Bakunjin i srpski socijalisti sedamdesetih godina prošlog veka 337 Balkan posle hladnog rata: poluperiferni kapitalizam. četvrto i peto istraživanje) 544 Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana 504 Basic human rights in the constitutional system of Serbia (Yugoslavia) 365. cinka i antimona i mere za poboljšanje 478 Analiza ekonomskog položaja šumarstva i industrije za preradu drveta. etički i pravni problemi) 382 Angažovanost mladih zaposlenih u industriji 111 Anketa o fertilitetu udatih žena i planiranju porodice 89 Anketirane žene sa sterilitetom 317 Antagonistička akulturacija Srba i Crnogoraca 380 Anti-ekonomika 152 Antimonopoloska politika i regulacija 379 Anti-semitism in the nineties 370 Antropologija kao društvena nauka 67 Aprilski pregovori o jadranskom pitanju na konferenciji mira 1919. 378 Bela kuga i abortus 407 Below replacement fertility : from population phenomenon to population problem 454 Benedikt Benković 58 Beograđani o današnjoj mladoj generaciji 554 Beograđani o funkcionisanju zdravstvene službe grada i o “beloj knjizi” 556 Beograđani o godišnjem odmoru 557 Beograđani o nacrtu Zakona o udruženom radu 563 Beograđani o petoj konferenciji nesvrstanih u Kolombu 564 Beograđani o reformi srednjeg obrazovanja 571 190 . 412 Analiza sirovinske baze i projekcija razvoja rudnika i metalurških kapaciteta obojene metalurgije Jugoslavije do 2000. godine 466 Analiza uticaja načina finasiranja razvoja na finansijske rezultate MK Smederevo 467 Anencefalus kao davalac organa za transplantaciju (medicinski. do 1987.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. celuloze i papira Jugoslavije u 1985.

404. godine 26. i 1985. država ili atlant vs. 332 Beograđani o ženskom pitanju 558 Beogradska predgrađa i prigradska naselja : sociološka studija 199 Berk i Pejn 349 Berza bez kapitala – sukob pravne norme i ekonomske stvarnosti 379 Biblija radničke klase 285 Biblijska koncepcija propagande 209 Bibliografija izborni sistem i izborni proces u periodu od 1963-1969. oktobra 1995 369 Ciljevi i sredstva 270 Cjelina privredno-reformskog zahvata i institucionalne osnove novog sistema 357 Composition of Yugoslav population 307 Concerning the consociation of ethnic groups 363 Constitutional Nationalism and the logic of the Wars in Yugoslavia 370 Contraception and its demographic aspects 322 Cultural policy. 533 Bibliografija radova o svojini u jugoslovenskom pravu : prikazi i anotacije 74 Bibliografija radova objavljenih u časopisu “Stanovništvo” : (1963-1993) 217 Bibliografska anotacija dela empirijskog karaktera iz oblasti društvenih nauka : izrađeno za potrebe Savetovanja o metodološkim problemima empirijskih istraživanja 490 Bibliografska građa o radničkom samoupravljanju u Jugoslaviji i oblicima učešća proizvođača u upravljanju preduzećima u drugim zemljama : prikazi i anotacije 44 Biće. 405 Brak i porodica 385 Brojno kretanje i prostorni razmeštaj naroda i narodnosti u Jugoslaviji (1948-1981) 345 Budućnost socijalnog dijaloga u Srbiji 394 Budućnost tranzicije u Srbiji zavisno od promena vrednosti 394 Bumerang odbačene kulture u tranziciji 400 C Cena koštanja kao najvažniji mikroekonomski instrument 347 Cena proizvodnje i savremeni kapitalizam 296 Centralni izvršni organi u skupštinskom sistemu Švajcarske konfederacije i evropskih socijalističkih zemalja 175 Centralno-planski socijalistički sistem : modifikacije sistema u teoriji i praksi 145 Cezarizam 349 Changes in the household structure in Yugoslavia 442 Ciljevi i putevi društva u tranziciji : zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa održanog u Beogradu 9-12. monopol 400 Biznis. 265 Bosna i Hercegovina – otvorena pitanja državno-političkog identiteta multietničke i multikonfesionalne zajednice 352 Bosna i Hercegovina između rata i mira (zbornik) 352 Bosna i Hercegovina u ogledalu statistike 352 Bračna struktura stanovništva 386 Bračnost stanovništva 366. država i društveni sukobi 400 Bogardusova skala socijalnog odstojanja – prednosti i ograničenja 395 Borba između crnogorskog dvora i srpske vlade oko obrazovanja crnogorske vojske i oko dobrovoljaca 1916-1918. smisao. 378 Cvijićeva sociologija Balkana 171 191 . godine 523. zvezde : ogledi 232 Bilansi proizvodnje. razmene i potrošnje i ekonomski položaj jugoslovenske industrije olova i cinka u 1984. godini 468 Bilećki koncentracioni logor 254 Bilten bibliografskih radova iz oblasti društvenih nauka 609 Bilten dokumentacione građe 491 Bilten dokumentacione građe međunacionalnih odnosa i federalizma 604 Biometrijska analiza smrtnosti odojčadi 293 Birač kao subjekt izbornog procesa 292 Birth control by means of abortion 322 Birth intervals and maternal age at birth 322 Biznis i država (zbornik) 400 Biznis vs.Registar naslova Beograđani o sportu i olimpijadi 187. the institutional system and art trend 365.

378 Dečji stavovi prema sopstvenoj i drugim nacijama 529 Defekti tržišnog vrednovanja kapitala u sistemu internog deoničarstva 367 Dehomogenizacija političke kulture 350 Dekolektivizacija poljoprivrede u savremenoj Rusiji (neki značajniji procesi) 377 Delatnost članova udruženja “Ujedinjenje ili smrt” u Rusiji 1915-1918 godine 39. metodi i modeli 150 Demografska analiza stanovništva Obrenovca 424 Demografska analiza steriliteta stanovništva Jugoslavije 298 Demografska bibliografija radova iz demografije objavljenih 1945. strukturne promene i zapošljavanje aktivnog stanovništva do 2000 godine. Č Činioci formiranja interesovanja 323 Činioci izborne apstinencije u Srbiji 398 Činioci obrazovanja frakcija 398 Činioci proizvodnje i dohodak : prilog teoriji socijalističke proizvodnje 100 Čitanost knjiga u SFRJ kao indikator odnosa građana prema autentičnim vrednostima kulture 530 Čitaoci “Politike” : struktura i odnos prema listu 525 Čovek kao prirodno biće 337 D Da li je liberalizam sudbina socijalizma 358 Da li je nacionalizam i dalje naša sudbina? 394 Da li liberalni koncept može biti integrativni faktor u postsocijalističkim društvima? 381 Da li postsocijalistička društva mogu-moraju postati kapitalistička? 369 Da li se može sumnjati u dijalektiku prirode 281 Da li se pitanje nezapolesnosti može rešiti 334 Da li su konflikti pozitivni? 369 Daroviti mladi kao bitan nacionalni resurs 394 (De)blokiranje tranzicije i unutarstranačka demokratija 401 Deca krize : omladina Jugoslavije krajem osamdesetih (zbornik) 343 Deca stranih radnika : druga generacija jugoslovenskih ekonomskih emigranata u zemljama Zapadne Evrope : sociološka analiza 225 Deceptions and challenges 365. 378 Democratization and nation-state building in the postcommunist Central-Eastern Europe 370 Demografija : analiza. Izrađeno po zahtevu Saveznog i republičkog zavoda za socijalno osiguranje i Saveznog saveta za rad 419 Demografske karakteristike i perspektive i populaciona politika u SR Srbiji = Demographic characteristics and perspectives and population policy in the SR of Serbia 459 Demografske projekcije i priliv. socijalne i ekonomske karakteristike stanovništva nacionalnosti u Jugoslaviji : (Izrađeno na zahtev centra za društvena istraživanja pri Predsedništvu SKJ) 425. do 1961. Izrađeno po zahtevu Saveznog i republičkog zavoda za socijalno osiguranje i Saveznog saveta za rad 415 Demografska problematika penzijskog sistema . god. 16 Demografska ekspertiza o razvitku stanovništva na području regiona Beograd 408 Demografska istraživanja u Jugoslaviji – bibliografija 308 Demografska kretanja i karakteristike stanovništva Jugoslavije prema nacionalnoj pripadnosti 316 Demografska kretanja i projekcije u Jugoslaviji 286 Demografska kretanja i projekcije u Jugoslaviji. Izrađeno po zahtevu Saveznog zavoda za društveno planiranje do 2000. 432 Demografske. Izrađeno po zahtevu Saveznog zavoda za privredno planiranje 414 Demografska problematika penzijskog sistema.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 192 . 272 Delegatske skupštine društveno-političkih zajednica : (neka pitanja organizacije i rada) 336 Demand for a new status: the albanian movement in Kosovo 365.

418 Demografski metodi i modeli 114 Demografski pregled 14 Demografski pregled (časopis) 610 Demografski problemi i populaciona politika Kosova i Metohije 353 Demografski rast vojvođanskih regionalnih centara 345 Demografski razvitak Kosova i Metohije : (kratka studija za potrebe Sedmogodišnjeg plana) : Izrađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje AP Kosova i Metohije 410 Demografski razvitak stanovništva nacionalnosti u SR Srbiji 416 Demografski razvoj Sremske Mitrovice i njegove perspektive 426 Demografsko prelazno razdoblje (demografska tranzicija) u Jugoslaviji 298 Demographic caracteristics of in-migration and out-migration communes in Yugoslavia 449 Demographic characteristics of ethnic Albanians in Yugoslavia and of the Population of Albania 443 Demographic development in South European countries : an overview 444 Demographic movements and projections in Yugoslavia 288 Demokratija (još) ne stanuje ovde 401 Demokratija i ekonomija : politička i ekonomska sloboda 374 Demokratija i sloboda informisanja 360 Demokratija u političkim strankama Srbije (zbornik) 401 Demokratija. autoritarni sistem i ekonomija u društvima tranzicije 374 Demokratizacija ekonomije – elementi za novu paradigmu 374 Demokratizacija i ekonomska liberalizacija u zemljama u tranziciji 374 Demokratizacija i federativnye otnošenija 387 Demokratizacija političkih partija. postupak kandidovanja i unutarstranački izbori 401 Demokratizacija svetske privrede 374 Demokratska tranzicija u Srbiji i problem institucionalne neopredeljenosti 393 Deregulacija tržišta rada 400 Detereminante društveno-političkog angažovanja članova SK 326 Determinante fertiliteta stanovništva u Jugoslaviji 103 Determinante odnosa države i privrede 400 Determinante prostorno funkcionalnih veza između komuna i regiona u SR Srbiji van pokrajina 174 Development of Yugoslavia’s population in the post-war period : (an excerpt from a more comprehensive study) 304 (Dez)integrativna funkcija ključnih institucija sistema 381 Dezintegrativni i integrativni procesi u postsocijalističkim društvima 381 Dialogue is obligatory 370 Dijalektička teorija slobode i savremeno oslobađanje čoveka 269 Dijalektika i dinamički modeli 281 Dijalektika i matematika 281 Dijalektika i politika 270 Dijalektika kao metafizika 281 Dijalektika prirode i autentičnost dijalektike 281 Dijalektika prirode i dijalektika ljudske prakse (prilog istraživanju posebnih dijalektičkih struktura i tipova dijalektike) 281 Dijalektika strukture materije 281 Dileme oko novog izbornog zakona 394 Dinamika i struktura gradskog stanovništva Jugoslavije : demografski aspekti urbanizacije 60 Dinamika i struktura stanovništva Beograda 386 Dinar i zlatnovalutni standard : kritika kvantitativne teorije novca 119 Diskusija na seminaru Ujedinjenih nacija o mnogonacionalnim društvima 493 Dnevne migracije radne snage 386 Docnja prodavca sa predajom stvari 179 193 .Registar naslova Demografske sveske (časopis) 611 Demografski i ekonomski aspekt prostorne pokretljivosti stanovništva Jugoslavije posle Drugog svetskog rata 287.

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

Dohodak 299 Dohodak kulture u slobodnoj razmeni rada 142 Doktorska disertacija iz pravnih nauka 600 Domaćinstva 308, 329 Domaćinstva i porodice 366, 404, 405 Dometi i funkcije tržišta u uslovima naših nestašica 359 Donorstvo organa – primer francuskog prava 368 Doprinos škole formiranju vrednosti mladih 394 Dopustivost i zabrana eutanazije zavisno od načina izvršenja 368 Dosadašnji uticaj sankcija na tranziciju privrede SR Jugoslavije i kako dalje? 359 Doseljavanje u Beograd 345 Društvena angažovanost građana u rešavanju javnih poslova 266 Društvena i sistemska integracija postsocijalističkih društava 381 Društvena kontrola u socijalističkom društvu 285 Društvena kriza – percepcija društvenih i generacijskih problema – društvenopolitičko angažovanje 334 Društvena kriza i problem socijalnog konsenzusa 360 Društvena slojevitost i stil života 314 Društvena struktura u bivšim socijalističkim zemljama : tranzicija ili transformacija? 395 Društvena svojina 299 Društvena svojina i kamata 133 Društvena svojina i reforma 347 Društvena svojina tokom 80-ih 357 Društvena tranzicija i promene u sistemu vrednosti : primer Vojvodine 395 Društvene institucije i kulturni identitet 395 Društvene nejednakosti u postsocijalističkim društvima 369 Društvene nejednakosti, sukobi i modernizacija 358 Društvene organizacije i udruženja građana u komuni 43 Društvene promene i generacijska politika 240

Društveni i politički odnosi u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca uoči stvaranja Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) 1. XII 1918 - 20.IV 1919. 252 Društveni nadzor predstavničkih tela nad radom organizacija udruženog rada 312 Društveni odnosi i društveni konflikti – socijalističke zemlje u tranziciji 371 Društveni osnovi stranačkih sistema 270 Društveni pokreti bez društvenih promena 349 Društveni pokreti i politički sistem u Poljskoj : (1956-1981) 330 Društveni položaj i orijentacija seoske omladine : rezultati empirijskog istraživanja 92 Društveni položaj kao činilac izbornog opredeljenja birača 398 Društveni položaj kao determinanta političke aktivnosti članova Saveza komunista 331 Društveni položaj kao determinanta političke angažovanosti članova SK 326 Društveni proizvod i njegove komponente 24 Društveni razvitak i kulturni obrasci 358 Društveni slojevi i društvena svest : sociološko istraživanje interesa, stilova života, klasne svesti i vrednosno-ideoloških orijentacija društvenih slojeva 314 Društveni slojevi, njihov stil života i njihova svest 314 Društveno dogovaranje i samoupravno sporazumevanje 324 Društveno samoupravljanje i planiranje 270 Društveno upravljanje stambenim zgradama 13 Društveno usmeravanje i samoupravljanje 270 Društveno-ekonomski značaj udrživanja zemljoradnika 325 Društveno-političke organizacije u skupštinskim izborima 292 Društveno-političke pretpostavke ustavnosti i zakonitosti 270 Društveno-političke zajednice i njihova organizacija vlasti. T.1 333 Društveno-političke zajednice i njihova organizacija vlasti. Tom 2, Organizacija vlasti društveno-političkih zajednica 336

194

Registar naslova

Društveno-politički aspekti planiranja porodice u Jugoslaviji 321 Društveno-politički i ideološki stavovi jugoslovenskih studenata 47, 280 Društveno-političko angažovanje omladine 315 Društvo i globalni tokovi 406 Društvo na raskršću – aktuelni trenutak Srbije 389 Društvo u tranziciji : modeli, alternative, perspektive (zbornik) 395 Društvo u tranziciji i promene u kretanju stanovništva – primer Vojvodine 395 Država (i) blagostanje 400 Država 406 Država blagostanja – tranziciona iluzija 397 Država blagostanja : ograničavanje programa i redefinicija koncepcije 400 Država blagostanja i društvena izopštenost 397 Država blagostanja i poreska konkurencija 400 Država i ekonomska regulativa 397 Država i formiranje instituta tržišne privrede u uslovima tranzicije 379 Država kao nosilac “imperiuma” i “dominiuma” u svojinskim odnosima 372 Država privatnik : biznis, ali fer? 400 Država, intervencionizam i biznis 400 Država, preduzetništvo i postsocijalistička transformacija Srbije 400 Država, svet i ekonomija 379 Državna kontrola nad preduzećima u SR Nemačkoj, Francuskoj i Engleskoj 312 Državna privreda i demokratija 372 Dugoročne prepreke i kratkoročne mogućnosti 347 Dugoročni program ekonomske stabilizacije kao protivrečan poduhvat spajanja (samoupravnog) socijalizma sa tržišnom privredom 357 Dužnost lekara da obelodani vlastitu stručnu grešku? 382 Dužnost lekara da pacijenta obavesti o rizicima operacije 382 Dva modela dijalektičkog mišljenja u Kapitalu Karla Marksa 269

Dva ogleda o legitimitetu : javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije 227 Dva pokazatelja vrednosnih opredeljenja građana 350 Dve koncepcii modernizacii Rossii 373 Dve koncepcije modernizacije Rusije 369 Dviženie naselenija Jugoslavii v poslevoennyj period : (vyderžki iz issledovanija, provedennogo Centrom demografičeskih issledovanij Instituta obšćestvennyh nauk) 305 Dynamics of the Yugoslav agricultural population and transfer to the non-agricultural sector 440

E
Economic programmes of political parties in Serbia – possibilities of a european option 365, 378 E-društvo kroz E-individualizam 406 Educational attainment of the Yugoslav 455 Efekti ekonomske demokratije : svojina zaposlenih 374 Efekti funkcionisanja postojećeg sistema 324 Efekti globalizacije finansijskog tržišta na zemlje u tranziciji 390 Efekti politike kamatnih stopa 479 Efekti procesa globalizacije na tržištu rada 390 Effects de variations de la mortalite sur la structure par age de la population des regions a base et haute fecondite 450 Efikasnost sredstava masovnog komuniciranja 276 Ekološka svest Jugoslovena 350 Ekološka svest mladih 343 Ekonomija i demokratija (zbornik) 374 Ekonomija i država 372 Ekonomija i pravna država 379 Ekonomija i pravo : povodom 40-godišnjice Instituta društvenih nauka (zbornik) 379 Ekonomija i sociologija (zbornik) 406 Ekonomija i sociologija 406 Ekonomija i sociologija u postmodernom vremenu – postmoderna interdisciplinarnost

195

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

nasuprot modernističkom specijalističkom pristupu 406 Ekonomija nauke i obrazovanja 185 Ekonomska efikasnost i socijalna pravda u fokusu tranzicije 367 Ekonomska globalizacija kroz prizmu sociologa i ekonomista 406 Ekonomska i socijalna dimenzija nezaposlenosti 406 Ekonomska i socijalna prizma promena u globalnim i nacionalnim okvirima: izazovi koncepta održivog razvoja 406 Ekonomska koncepcija političkih partija u Srbiji – izgledi za evropsku opciju 362 Ekonomska kriza i neophodnost promene privrednog sistema 362 Ekonomska struktura stanovništva 320 Ekonomska uslovljenost slobode i nužnosti u socijalizmu 270 Ekonomske efikasnosti socijalističke privrede 342 Ekonomske funkcije države 357 Ekonomske i političke slobode 406 Ekonomske institucije i društvena sredina 406 Ekonomske nejednakosti u tranziciji 377 Ekonomske posledice minimalnih nadnica 400 Ekonomske reforme pred izazovom “novog etatizma” 396 Ekonomske slobode i preduzetništvo 379 Ekonomske slobode i zakon o privrednim društvima kao temelj poslovnog okruženja 400 Ekonomske slobode, vladavina prava i preduzetništvo 397 Ekonomske strukture stanovništva 329, 366, 386 Ekonomske strukture stanovništva Srbije 404, 405 Ekonomske vrednosti, stavovi i uverenja i perspektive ekonomskih reformi 372 Ekonomski i(li)sociološki imperijalizam 406 Ekonomski položaj članica jugoslovenske banke za međunarodnu ekonomsku saradnju 480 Ekonomski položaj regiona Jugoslavije : metodološki ogled 116

Ekonomski položaj RMK Zenica 483 Ekonomski potencijal različitih modela privatizacije 372 Ekonomski razvoj, vrednosni prioriteti i izgledi demokratizacije 374 Ekonomski sistem i federativno uređenje Jugoslavije 299 Ekonomski sistem i korupcija 388 Ekonomsko, sociopolitičko i ekološko-prostorno (“envajronmentalno”) razumevanje održivosti i implikacije za upravljanje razvojem 406 Ekstremizam po pravilu izaziva ekstremizam 406 Elementi kritike neoliberalnog modela tranzicije 395 Elementi socio-kulturnog konteksta u biznisu – šta nedostaje Srbiji u periodu tranzicije 400 Elite u savremenom industrijskom društvu 355 Elite znanja i postindustrijsko društvo 355 Emigracioni i imigracioni prostori Jugoslavije (1971-1981) 345 Emocionalni život u omladinskoj svakodnevici 334 Engels i fizika 281 Engelsov sud o Descartesovoj ulozi i razvitku matematike (sa posebnim osvrtom na razvitak matematike danas) 281 Engelsova metoda obrade dijalektičkih zakonitosti u »dijalektici prirode« i njen značaj 281 Engelsovo i savremeno shvatanje prostora 281 Engelsovo shvatanje matematike i matematike danas 281 Engelsovo tumačenje zakona prirodnog odabiranja kao principa dijalektike prirode 281 Englesko i italijansko “zaokruživanje Jugoslavije” 1926-1928 279 Epidemiološko-pravni aspekti problema pobačaja u Jugoslaviji 88 Estetički problemi u savremenom francuskom marksizmu 65 Ethnic composition of the population of the FR of Yugoslavia, 1948-1991 370 Ethnic minorities and state-social transformation of east european countries 370 Ethnic minorities in Bulgaria 370

196

Registar naslova

Ethnicity and belonging/not belonging 370 Ethnicity and social inequalities in the theoretical perspective 370 Ethnicity as an important factor of political transformation of postcommunist societies 370 Ethnicity in Postcommunism (zbornik) 370 Ethnicity in the social, political and cultural transition of postcommunist society 370 Ethnicity, Identity, Conflict 370 Etička dimenzija poslovanja u tranzicionim procesima 395 Etički aspekti odnosa pojedinac – država u tranziciji 397 Etički značaj Marksove kritike utilitarizma u “Kapitalu” i ranim spisima 285 Etika 214 Etika i obrazovanje novinara 402 Etika i politika 270 Etnička distanca u SFRJ 505 Etnička homogenizacija, nacionalizam i društveni konflikti – faktori tranzicije na lokalnom nivou Srbije 377 Etnička struktura i maternji jezik stanovništva 366 EU ekonomski i politički ambijent i princip jednakih mogućnosti 400 “Europe” as a Serbian ideal and anti-ideal 365, 378 Eutanazija i lekareva pomoć u samoubistvu 407 Evolution de la population de la Yugoslavie pendant la periode de l’apres-guerre : (un abrégé tiré de l’étude) 306 “Evropa” kao srbijanski ideal i antiiedal 362 Evropska monetarna unija i institucionalne promjene uslovljene proširenjem EU 406 Evropska unija – jedinstveno područje slobode, bezbednosti i pravde 406

F
Faktori migracionih kretanja 294 Fakultetsko obrazovanje novinara i medijskih profesionalaca 402 Family planning in Yugoslavia and its development 322

Family planning in Yugoslavia from the legal aspect 322 Fecundity of married couples 322 Fekonditet bračnih parova u Jugoslaviji 321 Feministička kritika socijalne politike “države blagostanja” 400 Fenomen nedovoljnog rađanja u ekonomskoj i sociološkoj misli 406 Fenomen rađanja u savremenim socio-ekonomskim tokovima 394 Fertilitet autohtonog i migrantskog stanovništva u Jugoslaviji 121 Fertilitet i ideologija 456 Fertilitet po aktivnosti 386 Fertilitet po nacionalnosti 386 Fertilitet po školskoj spremi 386 Fertilitet po starosnim kohortama i bračnom stanju 386 Fertilitet stanovništva Bosne i Hercegovine i njegovo brzo opadanje u poslijeratnom periodu 321 Fertilitet stanovništva i planiranje porodice 308 Fertilitet stanovništva i planiranje porodice u Jugoslaviji 321 Fertilitet stanovništva SR Jugoslavije 213 Fertilitet stanovništva u Jugoslaviji 298 Fertilitet ženskog stanovništva 366, 404, 405 Fertilitet ženskog stanovništva u seoskom i gradskom području prema školskoj spremi, zanimanju i aktivnosti 298 Fertility and family planning in Yugoslavia 322 Fertility behaviour of ethnic albanians in Yugoslavia 461 Fertility of the population in Bosna-Herzegovina and its rapid postwar decline 322 Fertility of the Yugoslav population 322 Fetišizam robe i socijalistička svest 285 Filozofija i društvo : posvećeno Mihailu Markoviću : [zbornik radova] 337 Filozofija i društvo : zbornik radova : posvećeno profesoru Ljubomiru Tadiću . III 349 Filozofija i društvo : zbornik. II 338 Filozofija Lavovsko-varšavske škole 27 Filozofija: istorijska disciplina? 337

197

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

Finansijsko izveštavanje i revizija 357 Finansijsko tržište u funkciji vlasničke transformacije 367 Finansiranje obrazovanja : teorijski elementi i društveno-ekonomske pretpostavke u samoupravnom sistemu 134 Finansiranje političkih stranaka u Srbiji iz javnih izvora : norme i praksa 398 Forma izražavanja pristanka pacijenta na lečenje 368 Formiranje Jugoslovenske muslimanske organizacije i njen razvoj do prevazilaženja krize početkom 1922. godine 289 Formiranje novčanih sredstava za investicije i njihov uticaj na privredna kretanja 31 Formiranje prihoda društveno-političkih zajednica u SR Srbiji i njihova raspodela između Republike, pokrajina i opština 78 Fragmenti političke kulture (zbornik) 380 Franciskus Patricijus 81 Fridrih Engels - čovjek i djelo 281 Fundamentalnost i razvojne smernice novog sistema finansiranja društveno-političkih zajednica 75 Funkcionalna vrednost i ekonomski učinci slobode 393 Funkcionisanje delegatskog sistema odlučivanja u Beobanci 577 Funkcionisanje delegatskog sistema u Beogradu 553, 567

G
Garancija projektanta i graditelja za solidnost građevine i njihova imovinska odgovornost 205 Generacija »sa ili bez odgovora« 343 Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini 403 Gledišta i sporovi o industrijalizaciji u socijalizmu 182 Globalizacija biznisa, megatrendovi razvoja i zakasnjela tranzicija 390 Globalizacija finansijskog tržišta 390

Globalizacija i desuverenizacija : problem regionalizacije Srbije u aktuelnom geopolitičkom kontekstu 392 Globalizacija i finansijsko-tržišna obrazovanost 390 Globalizacija i konkurentska sposobnost naše privrede 390 Globalizacija i kultura: kultura kao ekonomska i sociološka kategorija 406 Globalizacija i nacionalna ekonomija – ugrožena suverenost ili koegzistencija 390 Globalizacija i njen uticaj na tranziciju SRJ/Srbije 390 Globalizacija i njene socioekonomske konvergencije 406 Globalizacija i polarizacija razvoja savremenog sveta 390 Globalizacija i redefinisanje odnosa politika – ekonomija 390 Globalizacija i siromaštvo 390 Globalizacija i Srbija 389 Globalizacija i suverenost 390 Globalizacija i tranzicija (zbornik) 390 Globalizacija kao neminovnost, potčinjavanje i šansa 390 Globalizacija kulture i pravila Svetske trgovinske organizacije 396 Globalno upravljanje kao novi uticajni koncept odnosa, mesta i uloga države i pojedinca 397 Godišnjak 1965 277 Good neighbourliness and crime amnong friends in connection with the war in BosniaHerzegovina 370 Građa o stvaranju jugoslovenske države : (1. I 20. XII 1918). [Tom 1, 2] 263, 264 Građani – uprava, komunalne radne organizacije i stručne službe SIZ-a 592 Građani Beograda o nacrtu Ustava i ustavnoj debati 546 Građani i Savez komunista 542, 284 Građani o revalorizaciji ličnih primanja i porastu troškova života posle sprovođenja privredne reforme 275

198

godine 257 Građanski rat i mogućnosti mira u Bosni i Hercegovini 352 Gradovi kao zajednice opština i regionalne zajednice kao oblik saradnje opština 333 Gradsko stanovništvo i mreža gradova 404. 405 Granice prava na smrt 382 Granice regiona : heterotopija i identitet. i 12.Registar naslova Građanska odgovornost : referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. Epistemiološki aspekt 392 Granske nejednakosti i organizacija sindikata 377 Graždanskoe obščestvo i procesy demokratizacii v Rosii 387 “Great big fantasy” sveta finansija 367 Growth of population and labour force in Belgrade 448 H Hipoteza o uniformnosti institucionalne infrastrukture tržišnih ekonomija 359 Hroničan manjak bezbednosti : slučaj Jugoslavije 230 Hronologija nastanka političkih partija 362 Hrvati uoči aneksije Bosne i Hercegovine 256 Hrvatska zajednica : prilog proučavanju političkih stranaka u staroj Jugoslaviji 258 Humanik? 389 Humanistička funkcija političke nauke 270 Humanistička problematika u marksizmu i savremenoj zapadnoevropskoj filozofiji 269 I Idejno-politička opredeljenja i društveno-politička angažovanost mladih u Beogradu 160 Ideologija i kultura u eri masovnih komunikacija 396 IDN aktuelnosti (bilten) 612 Ima li budućnost ‘generacija budućnosti’ / U ovakvoj Srbiji ne stanuje budućnost 394 Ima li preduzetništvo u Srbiji kulturalni oslonac? 396 Imidž partija Srbije 380 Imovinska odgovornost i njen doseg 158 Imovinska odgovornost lica zaraženih HIV virusom po američkom i nemačkom pravu 361 Imovinska odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom 147 Impact of social change and migration on household patterns in Yugoslavia 445 Implikacije svojinske transformacije i tržišta na teritorijalnu polarizaciju razvoja 372 In media res : efekti medija 236 Indeks korišćenja sredstava masovnog komuniciranja 276 Individua ne postoji 397 Individualizam. novembra 1931. godine u Beogradu (zbornik) 278 Građanska opozicija i skupštinski izbori od 8. februara 1966. ekonomski poredak i država 397 Ineresovanje građana Srbije i Crne Gore za biznis 400 Inflacija 324 Informacija o uspostavljanju redovnog statističkog praćenja preseljavanja stanovništva unutar granica SFR Jugoslavije 345 Informatika i demokratsko društvo 397 Informativni bilten Instituta društvenih nauka 492 Informisanje i razvoj samoupravnih odnosa u organizacijama udruženog rada 582 Informisanje u radnim organizacijama u funkciji ispoljavanja interesa 584 Informisanost građana Srbije o značajnim društvenim pitanjima 360 Informisanost i informisanje građana o programu reformi Saveznog izvršnog veća 350 Informisanost i stavovi o terorističkim organizacijama 576 Inkompatibilnost tržišta kapitala i društvenosvojinskog privrednog sistema: kraj jugoslovenskog modela i jedini preostali izlaz 372 Inostrana propaganda u Jugoslaviji 511 Inovacije kao socio-ekonomski fenomen 406 Inovativna privreda i informatičko društvo kao izazov za državu i biznis u Srbiji 400 199 .

Dio 1 3 Istočna Evropa. Knj I : zbornik radova 252 Istorija XX veka. Knj IV : zbornik radova 257 Istorija XX veka.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Beleške za antropologiju transparentnosti 395 Institucionalna infrastruktura tržišta kapitala u tržišnoj ekonomiji 359 Institucionalna infrastruktura u tranziciji ka tržišnoj ekonomiji (zbornik) 359 Institucionalna infrastruktura. Institucija partija: spona između političke i ekonomske moći 393 Institucije – ključna poluga reformi 393 Institucije države i tranzicija elektroprivrede 359 Institucije i institucionalna promjena u društvima u tranziciji 393 Institucije i mehanizmi industrijske politike u procesu tranzicije 359 Institucije i metodi makroekonomskog planiranja – pregled po zemljama 354 Institucije kao pretpostavka za razvoj malih i srednjih preuzeća 393 Institucije. Knj VIII : zbornik radova 279 Istorija XX veka. Knj VI : zbornik radova 265 Istorija XX veka. Deo 1. Knj V : zbornik radova 258 Istorija XX veka. tranzicija. ustavnost 400 Institucionalizacija tržišta 348 Institucionalizovana religija na teritoriji Beograda sa posebnim osvrtom na Srpsku pravoslavnu crkvu 593 Institucionalna »tranzicija« i »post-komunističke« promene u Rumuniji. demokratija. tranzicija ka tržišnoj privredi i privatizacija 359 Institucionalne prepreke individualnih sloboda 397 Institucionalne pretpostavke politike regionalnog razvoja u uslovima tranzicije 393 Institucionalne reforme u SRJ 393 Institucionalni aspekti politike regionalnog razvoja 379 Institucionalni nered i reforme društva 393 Institut društvenih nauka 248 Institut društvenih nauka : 1957-1983 : godišnjak 327 Institut društvenih nauka 247 Institut obščestvennyh nauk 251 Institute des Sciences Sociales 249 Institute of Social Sciences 250 Integracija i dezintegracija u savremenom svetu 381 Integracija i regionalni problemi Ruske federacije 381 Integrativni i dezintegrativni procesi u zemljama Istočne Evrope (zbornik) 381 Inteligencija Srbije i svet u istorijskoj perspektivi 389 Intenzitet religiozne i nereligiozne orijentacije u Beogradu 550 Interesi aktuelne reforme u Jugoslaviji 347 Interesi društvenih slojeva i determinante njihovog formiranja 314 Interesovanja mladih i masovna kultura 323 Interesovanja mladih. Knj II : zbornik radova 254 Istorija XX veka. Priroda interesovanja 164 Interesovanja mladih. Knj IX : zbornik radova 289 200 . kriza države i porast nacionalnih tenzija 358 Istorija XX veka. Knj VII : zbornik radova 272 Istorija XX veka. pravila i kulturni obrasci : razvojna komponenta 396 Institucije. Deo 2. Rezultati istraživanja 323 Internet u Srbiji 394 Investiciona potrošnja 324 Investicioni fondovi i ekonomske slobode pojedinca 397 Investitori u istraživanje i razvoj (novo znanje): pojedinci ili (i) država 397 (I)relevantnost (Marksove) teorije eksploatacije za reformu privrednog sistema 347 Ireverzibilna kretanja u embrionalnom razviću (morfogenetska kretanja) 281 Iskušenja medijske borbe za vlast 351 Iskustva populacione politike u svetu 219 Ispitivanje stavova i mišljenja : (metoda upitnika i intervjua) : skripta po predavanjima održanim na IDN u toku školske godine 1959/60. Knj III : zbornik radova 256 Istorija XX veka.

blokada ili otvaranje perspektive za budućnost 394 Izbeglice i druga ratom ugrožena lica 385 Izbor i društveno-političke organizacije 291 Izbor proizvodne strukture 52 Izbori ’90 : mnjenje građana Srbije 351 Izbori i obaviještenost građana 282 Izbori kao činilac i uslov dalje demokratizacije društveno-političkih odnosa 282 Izbori u delegatskom sistemu 318 Izbori u političkim strankama 401 Izbori za centralna predstavnička tela : komparativna studija 82 Izborna orijentacija kao faktor stavova o srpskom državnom pitanju 401 Izborna upotreba medija : analiza televizijskih dnevnika Radio-televizije Srbije. Televizije Crne Gore i NTV Studija B u izbornom periodu novembar 1992. januar 1993. godine 434 Italijanska ekonomska penetracija u Albaniji 1925. do 1939. 7. društvenim i političkim pitanjima 586 Javno mnenje Beograda o aktuelnim ekonomskim. i 8. decembra 1919) 272 Javne tribine u Beogradu : rezultati istraživanja 184 Javno mnenje (zbornik) 360 Javno mnenje 360 Javno mnenje Beograda o aktuelnim ekonomskim. godine 258 Italijanski marksisti o “italijanskom putu u socijalizam” 270 Izazovi biomedicine: kloniranje i šta to znači za pacijentova prava 407 Izazovi tranzicije u Srbiji . političkim i drugim pitanjima 583 Javno mnenje Beograda o održavanju olimpijskih igara u Beogradu 332 Javno mnenje i kažnjavanje za krivična dela 268 Javno mnenje i kažnjavanje za kršenje propisa o novim privrednim merama 275 Javno mnenje i masovni mediji 360 Javno mnenje i vrednosti 360 Javno mnenje između vlasti i opozicije 360 201 . godine 318 Izborni sistem i mogućnosti njegova usavršavanja 318 Izborni sistem u uslovima samoupravljanja : (materijali Simpozijuma održanog u Beogradu 6. 211 Izborne borbe u Jugoslaviji : (1990-1992) 207 Izborni prag i stranački sistem 398 Izborni proces u delegatskom sistemu : analiza izbora za skupštine društveno-političkih zajednica i samoupravnih interesnih zajednica u SR Srbiji 1978. juna 1919 – 9. godine 283 Izdavanje lekova i odgovornost apotekara 382 Izgradnja novih institucija u tranzitornoj privredi 393 Izloženost delovanju pojedinih sredstava masovnog komuniciranja 276 Između defektnog tržišta i neefikasnog planiranja 342 Između medijskog rata i rata za medije 351 Između osporavanja i podrške : javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije (zbornik) 375 Između slobode i sigurnosti: da li je država blagostanja dobro rješenje? 397 Izvor informisanja od najvećeg poverenja za članove staračkih domaćinstava 399 Izvori podataka i metodološka pitanja 287 Izvršna veća (saveti) u skupštinskom sistemu 336 J Jadransko pitanje na pariškoj mirovnoj konferenciji (od 28. oktobra 1966.Registar naslova Istorija zadružnog pokreta u Jugoslaviji 19181941 55 Istorijske uslovljenosti dezintegracije Jugoslavije : slučaj Srbije 381 Istorijsko istraživanje savremenog jugoslovenskog društva 270 Istraživački rezultati u devedesetim godinama 385 Istraživanja javnog mnenja u zemljama u tranziciji 377 Istraživanje i tehnološki razvoj kao osnova društva zasnovanog na znanju 400 Istraživanje stanovništva za potrebe prostornog plana Beograda do 2000.

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 495 Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim pitanjima narodne odbrane 496 Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim političkim i društvenim pitanjima 268 Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim političkim i društvenim pitanjima 1965 274 Jugoslovensko javno mnenje o dva aktuelna problema mladih: o materijalnim mogućnostima za školovanje i o mogućnostima za napredovanje u društvu 284 Jugoslovensko javno mnenje o nekim aspektima međunacionalnih odnosa 506 Jugoslovensko javno mnenje o ostvarivanju privredne reforme 502 Jugoslovensko javno mnenje o privrednoj reformi : 1965 275 Jugoslovensko javno mnenje o problemima privrede 515 Jugoslovensko javno mnenje o Savezu komunista i prestojećem kongresu 267 Jugoslovensko javno mnenje o spoljnopolitičkim pitanjima 350 202 . povodom spora o tranziciji-modernizaciji-transformaciji u društvima istočne i centralne Evrope 377 Jugoslavija između prošlosti i budućnosti 350 Jugoslavija – kako je video Sima Marković 337 Jugoslavija i jugoslovenstvo u delima Dobrice Ćosića 338 Jugoslavija na kriznoj prekretnici (zbornik) 350 Jugoslavija u propagandnim emisijama stranih radio-stanica 499 Jugoslovenska ideja in slovensko narodno vprašanje v slovenski publicistiki med slovenskimi vojnami v letih 1912-1913 252 Jugoslovenska kriza i srpsko nacionalno pitanje 349 Jugoslovenska privreda na pragu reforme : prilog za Savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije 341 Jugoslovenski federalizam i ostvarivanje ustavnog koncepta federacije 333 Jugoslovenski studenti i socijalizam 280 Jugoslovenski studenti o marksizmu 269 Jugoslovensko javno mnenje 1966 284 Jugoslovensko javno mnenje 1990 : istraživanje javnog mnenja u vremenu krize 350 Jugoslovensko javno mnenje i problemi razvoja kulture u SFRJ 284 Jugoslovensko javno mnenje i VIII Kongres SKJ 273 Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim ekonomskim i socijalnim pitanjima 1965 38. Javno mnenje kao kriterijum legitimnosti 360 Javno mnenje o aktuelnim društvenim problemima 274 Javno mnenje o aktuelnim spoljnopolitičkim pitanjima 1965. 284 Javno mnenje o željama za poboljšanje vaspitanja dece u školama 274 Javno mnenje poljoprivrednika o aktuelnim problemima sela 526 Javno mnenje u savremenom društvu 266 Jedan nacrt unutrašnjeg uređenja jugoslovenskog društva 220 Jedan osvrt na sociološko proučavanje elita 355 Jedan pokušaj kvantitativne analize faktora koji utiču na smrtnost odojčadi 293 Jedan zahtev za nov status: albanski pokret na Kosovu 362 Jedinstvo stavova i borba mišljenja u okviru jednog revolucionarnog pokreta 270 Jedna pouka iz prošlosti: politička elita i modernizacija u prvoj deceniji nezavisnosti 362 Jedno poređenje 389 Jezik i intersubjektivnost 337 Još jednom o prelazu iz feudalizma u kapitalizam i iz kapitalizma u komunizam. 274 Javno mnenje o aktuelnim spoljnopolitičkim pitanjima 500 Javno mnenje o budućem razvoju jugoslovenskog društva 375 Javno mnenje o jugoslovenskoj omladini 498 Javno mnenje o kriterijumima revalorizacije 275 Javno mnenje o ostvarivanju Ustava SFRJ 268 Javno mnenje o politici kažnjavanja 284 Javno mnenje o Prednacrtu novog ustava 266 Javno mnenje o privrednoj reformi 1966.

ograničenje ponovnog izbora i odgovornost nosilaca funkcija u društveno-političkim zajednicama 336 Koliko dece imati? 284 Komiteti u jugoslovenskoj dobrovoljačkoj vojsci u Rusiji 1917. 1987 i 1988. god. društvo 406 Ko može da bude član Saveza omladine 309 Ko odlučuje u komuni 98 Kognitivni aspekti antropologije etniciteta 395 Kohortna analiza fertiliteta stanovništva Jugoslavije na osnovu podataka popisa stanovništva 1961.Registar naslova Jugoslovensko javno mnenje: stavovi omladine i stavovi prema omladini 543 Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1919-1929 : pitanje priznanja SSSR i uspostavljanja jugoslovensko-sovjetskih diplomatskih odnosa 272 Karakter i bitni elementi društveno-političkih zajednica 333 Karakter proizvodnih odnosa u uslovima tranzicije 367 Karakter religijskih promena u zemljama u tranziciji: primer pravoslavnih crkava u Rusiji i SR Jugoslaviji 377 Karakteristike dosadašnjeg funkcionisanja tržišta 324 Karakteristike grupnih identifikacija i odnos prema drugim etničkim grupama 375 Karakteristike migracionih kretanja u SR Crnoj Gori 345 Karl Marks i neki problemi kapitalizma XX vijeka 269 Kauzalnost i finalnost u biocenološkim istraživanjima 281 Klasična i svetovna religioznost : socijalno-psihološko istraživanje stanovništva beogradskog regiona 197 Klasna svest i društvena struktura 314 Ko donosi odluku o životu: pojedinac vs. socijalizam i novi svetski poredak – jedan američki pogled 349 Kapitalizam.izborni sistem kvota 243 Ka novoj političnosti : mnenje omladine o novim društvenim pokretima 343 Ka razumevanju abortusa u Srbiji 208 Kako građani shvataju glavne ciljeve privredne reforme 275 Kako privatizovati društvenu svojinu 367 Kako su nas voleli : antisrpska propaganda i razbijanje Jugoslavije 246a Kako su nas voleli : nemačko-austrijska štampa i razbijanje Jugoslavije 407 Kako zaposleni razumevaju proces privatizacije u Srbiji : regionalna specifičnost 395 Kakva nam država treba 400 Kamata i srodni instrumenti u socijalističkom privrednom sistemu 167 Kamata na investicione kredite u uslovima društvenog samopupravljanja 54 Kamata u monetarnom sistemu privrede : teorijsko razmatranje 168 Kandidovanje – područje najvećih mogućnosti dalje demokratizacije izbora u samoupravnom društvu 292 “Kapital” i osnovne društveno-ekonomske promene u savremenom svetu 285 “Kapital” Karla Marksa kao politička ekonomija socijalizma 285 Kapitalizam i demokratija : poreklo jednog mita 374 Kapitalizam. godini 484 Komparativna analiza instrumenata ekonomske politike federacije i republika i pokrajina 486 K K probleme vybora strategii reformirovanija postsocialističeskih obščestv 373 Ka demokratskom društvu . tehnologija i nemačka sociologija 176 203 . dužina trajanja mandata. 298 Kohortna anliza fertiliteta na osnovu podataka vitalne statistike 298 Kolektivni rad. 256 Komparativna analiza ekonomskog položaja grana i grupacija privrede SR Crne Gore u 1986. godine 7.

sloboda i etika 388 Korupcija: od regulacije do kleptokratije 388 Korupcija: teorijska analiza efekata na alokativnu efikasnost 388 Kosovo : politika i život u paralelnim svetovima 407 Kosovo i albanski pokret (1989-1992) 358 Kretanje cena i dobiti 348 Kretanje kapitala u međunarodnim razmerama u prvoj polovini dvadesetog veka 139 Kretanje stanovništva Srbije prema dosadašnjim popisima 404. 405 Kriminalizacija srpskog akcionarstva i (ne)moć države 400 Kriterij za određivanje kvaliteta zajedništva u ljudskom društvu 381 Kriteriji za izradu šeme stalnih rejona 262 Kritičke primedbe korisnika sredstava masovnog komuniciranja 276 Kritički horizont “Frankfurtske škole” 349 Kritika ideološkog puritanstva – dekonstrukcija pojmova levice i desnice 407 Krivično-pravna reakcija u domenu fertilizacije in vitro i genetskih intervencija 382 Kriza “države blagostanja” i evrointegracija 400 Kriza Jugoslavije 349 Kriza kulture – kriza napretka 396 Kriza međuratnog jugoslovenskog društva 338 Kriza nacionalnog identiteta i etnički sukobi u poskomunističkom društvu: primeri bivše Jugoslavije i Srbije 371 Kriza poverenja mladih u subjekte i snage društvenog života 334 Kriza poverenja u institucije sistema 375 Kriza promene u heterogenim društvima i (dez)integrativni potencijali pluralističke paradigme 381 Kuda vodi globalizacija 237 204 . Koncepcija “otkritogo obščestva” i trudnosti na puti jego osuščestvljenija v postsocialističeskih obščestvah 373 Koncepcija specifične cene proizvodnje i metodološka osnova transformacije stvarnih cena u cene proizvodnje 296 Konceptualni problemi i reforma društvene svojine u vezi s privrednom sistemskom reformom 342 Konflikti vrednosti u zemljama tranzicije 371 Konfliktne paradigme antropologije 338 Konfliktni potencijal međunacionalnih odnosa u Ruskoj federaciji 371 Konsekvence “odliva mozgova” za razvojne perspektive Srbije 394 Konsolidacija demokratije i (ili) neumorno institucionalno eksperimentisanje 395 Kontakt sa sredstvima masovnog komuniciranja 522 Kontracepcija i njeni demografski aspekti 321 Kontracepcija posle legalnog prekida trudnoće 317 Kontrola rađanja putem abortusa 321 Kontroverze oko decentralizacije. regionalizacije i lokalne samouprave u Srbiji 392 Kontroverze oko poimanja karaktera društvenih promena i identiteta postsocijalističkih društava u tranziciji 377 Konvertibilnost dinara 357 Konvertibilnost novca – preduslov ostvarivanja ekonomskih sloboda pojedinaca i ekonomskog rasta i razvoja 393 Korak napred – dva koraka nazad u razvoju političke kulture u postsocijalističkim društvima 358 Korišćenje medija masovnog komuniciranja 334 Korisnost vremenskog ograničavanja vršenja javnih funkcija 266 Korporacija i globalizacija 400 Korupcija destimuliše privredni razvoj 388 Korupcija i borba protiv korupcije iz perspektive biznisa 388 Korupcija i vladavina prava 235 Korupcija kao ekonomski fenomen: uzroci. prevare i druge zloupotrebe etike na finasijskom tržištima 388 Korupcija. regionalizacija i lokalna vlast 392 Korupcija. posledice i reforme 388 Korupcija svijesti u postsocijalizmu 388 Korupcija u Srbiji 392 Korupcija u uslovima prirodnog monopola 388 Korupcija.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

Deo 2.Registar naslova Kul’tura mira v kontekste kul’tury demokratii mirovogo soobščestva 387 Kultura i ekonomski razvoj : zašto reforme u Argentini još uvijek ne daju rezultate? 396 Kultura i ekonomski razvoj 396.etički i pravni problemi 231 Lekarske greške u svetlosti pravnih razmatranja 368 Lenjinovo shvatanje diktature proletarijata 337 Lenjinsko shvatanje miroljubive koegzistencije 270 Levica i desnica u Srbiji 403 Liberalizacija. 538 Kulturni život beogradske omladine 574 Kulturno-istorijski i politički faktori etničkih migracija i homogenizacije na Kosovu i Metohiji i u delu stare Srbije 358 Kvalifikaciona struktura kao faktor integracije radničke klase Jugoslavije 261 Kvalitet dodira korisnika sa pojedinim sredstvima masovnog komuniciranja 276 Kvantitativni pokazatelji promena u obrazovnim strukturama = Quantitative indicators of changes in educational structures 439 L Labor force (economically active population) 307 Lavirinti medijske galaksije 360 Le mouvement de liberation nationale en Yougoslavie et les allies 5 Legitimacijske matrice relevantnih političkih partija u Srbiji (1990-2005) 398 Legitimitet i legalitet jugoslovenske privatizacije 379 Legitimnost političkog sistema treće Jugoslavije : kako građani evaluiraju politički režim 375 Lekar i pacijent kao ugovorni partneri 368 Lekareva pomoć neizlečivo bolesnom pacijentu . preduzetništvo i razvoj 396 Kulturna politika i Evropska unija 396 Kulturna politika. institucionalni sistem i umetnički trendovi 362 Kulturne osnove biznisa u Crnoj Gori 400 Kulturne specifičnosti stanovništva kao determinanta lokalnog razvoja 396 Kulturni diverzitet – izvor sukoba ili osnova za razvoj tolerancije u Srbiji 394 Kulturni preduslovi demokratske tranzicije 396 Kulturni život Beograđana. 406 Kultura i globalizacija 396 Kultura i razvoj (zbornik) 396 Kultura i reproduktivni model 396 Kultura i socijalni kapital 396 Kultura kao činilac i ograničenje razvoja 396 Kultura kao životni stil i iskustvo 334 Kultura u ekonomskom razvoju 396 Kultura. 534 Kulturni život Beograđana. socijalizam i nacionalizam u tranziciji srpskog društva – pogled u naredne godine 394 Lica na privremenom radu i boravku u inostranstvu 386 Lična odgovornost za penziju – šansa za pojedinca i državu 400 Lične procene porasta troškova života 275 Lični rad i privatna svojina sredstava za proizvodnju u socijalizmu 285 Liderstvo u političkim partijama Srbije 403 Linearno programiranje i cijene 95 Lisenkizam i dijalektički materijalizam 281 List “Komunist” i njegovi čitaoci : [studijski projekt MK-303/4] 59 List “Komunist” i njegovi čitaoci 501 Logičke osnove teorije verovatnoće 8 Logički problem indukcije u delu Žaka Nikoa 271 LJ Ljubomir Tadić : biografija 349 Ljudska prava i seksulana orijentacija 407 205 . privatizacija. Deo 1. nacionalizacija 356 Liberalizam i njegove nelagode 379 Liberalizam i socijalizam : (liberalne i socijalističke ideje i pokreti na tlu Jugoslavije) 328 Liberalizam.

M Mađarsko društvo u tranziciji 395 Makedonske političke partije kroz prizmu ideologije 403 Makedonsko pitanje o odnosima Antantinih saveznika u toku 1918. socijalizam i robna privreda 285 Marksisitička koncepcija slobode 269 Marksov “Kapital” i proces preobražaja savremenog društva u socijalizam 285 Marksov Kapital i neki filozofsko-metodološki problemi 269 Marksov prilog nauci o stanovništvu 269 Marksov uticaj na savremenu ekonomsku nauku 269 Marksova dijalektička nauka. gledaoci 276 Matematički modeli u prirodnim i društvenim naukama 281 Matematički modeli zakona vrijednosti i cijena u sovjetskoj ekonomskoj teoriji 296 Medical aspects of contraception in Yugoslavia 322 Medical aspects of induced abortion in Yugoslavia 322 Medicinski aspekti artificijelnog abortusa u Jugoslaviji 321 Medicinski aspekti kontracepcije u Jugoslaviji 321 Medicinsko opstetrična problematika kod žena na porođaju 317 Medicinsko pravo (zbornik) 382 Medicinsko pravo i medicinska etika (zbornik) 361 206 . čoveka i sveta 269 Marksova dijalektika i humanizam danas 269 Marksova koncepcija opšte privredne ravnoteže i osnovnih privrednih proporcija 285 Marksova koncepcija taktike permanentne revolucije 269 Marksova teorija izdržala probu vremena 285 Marksova teorija o vrednosti rada i planiranje i rukovođenje socijalističkom privredom 285 Marksova teorija radne vrednosti i dezintegracija političke ekonomije 285 Marksova teorija reprodukcije i društveno planiranje 269 Marksovo i Engelsovo shvatanje prirode 281 Marksovo shvatanje društva kao društvene zajednice 269 Marksovo shvatanje društvenih klasa 269 Marksovo shvatanje jedinstva humanizma i naturizma 281 Marksovo shvatanje komunizma i savremena društvena praksa 270 Marš ponosa: društveni i ekonomski aspekti 406 Masleša u borbi za čistotu filozofije marksizma 269 Masovni mediji i politička kultura 380 Masovno komuniciranje kao faktor formiranja i istraživanja javnog mnenja 276 Masovno komuniciranje kao naučna disciplina 62 Masovno komuniciranje u Jugoslaviji : čitaoci. utvare i današnji preobražaj našeg društva.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. slušaoci. KEBS i jugoslovenska kriza 215 Marginalije o tranziciji 374 Marginalije uz problem pojedinca u otvorenom društvu 395 Markovićev jezik i duh zajednice 337 Marks i Engels i teorija organske evolucije 281 Marks i mehanizam delovanja socijalističke privrede 285 Marks i politička ekonomija socijalizma 285 Marks i savremena aksiologija 269 Marks i savremena kriminologija 269 Marks i savremeni tehnički progres 285 Marks kao filozof 266 Marks o društvenom samoupravljanju 269 Marks. godine 279 Makroekonomsko planiranje u svetlu savremene ekonomske teorije 354 Makroekonomsko planiranje u svetu tržišnih privreda (zbornik) 354 Mala privreda i poljoprivreda u društvenoj strukturi Srbije 344 Male partije i društveni interesi 403 Manjine.

405 Mimetizam i biološko objašnjenje ove pojave 281 Minorities under the rule of nationalism : the case of Yugoslavia 363 Minority language rights in Yugoslavia in a European Framework 363 Minority rights and self-determination in contemporary Eastern Europe 363 Minority rights in liberal-democratic theory 363 Mirovanje – univerzalni aspekt kretanja 281 Mišljenja građana o novom načinu izbora narodnih predstavnika 266 Mišljenja o glavnim uzrocima pojava šovinizma i nacionalizma 274 Mišljenja o odnosima između nacija u našoj zemlji 268 Mišljenja o postojanju i vidovima unutrašnjih rezervi u radnim organizacijama 275 Mišljenja o tome ko treba da snosi najveću odgovornost za dosledno sprovođenje privredne reforme 275 Mišljenja o uticaju nesvrstanih zemalja na očuvanje mira u svetu 274 207 . 366 Migracije stanovništva po narodnosti 294 Migracije stanovništva po polu 294 Migracije stanovništva po starosti 294 Migracije visokoobrazovanoh kadrova i naučnika 385 Migracije: prostorna i vertikalna pokretljivost stanovištva Srbije 344 Migraciona komponenta projekcija stanovništva s osvrtom na jugoslovenske projekcije 345 Migraciona politika i promjene u demografskim karakteristikama jugoslovenske populacije u inozemstvu 345 Migracione karakteristike pojedinih naicionalnosti u Jugoslaviji 316 Migracione karakteristike stanovništva prema Popisu iz 1991.Registar naslova Mediji i promena političkog režima 391 Mediji kao integrativni – dezintegrativni činilac društava u tranziciji 381 Mediji u procesu tranzicije u Srbiji 377 Mediji u Srbiji od 1985-1994 362 Medijski sistem Bosne i Hercegovine 352 Međugeneracijski odnosi 334 Međunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i uporednom pravu 190 Međunarodni odnosi Jugoslavije u toku Drugog svjetskog rata 9 Međunarodno komuniciranje danas i objektivni uslovi za informativno-propagandno delovanje Jugoslavije prema inostranstvu 565 Mehanizmi sticanja dohotka u društvenim delatnostima 135 Merenje nivoa urbanizacije u svetlu skorašnjih popisnih podataka 25 Mesto i uloga Narodne banke Jugoslavije u konceptu privredne reforme na razmeđu 80ih i 90-ih 357 Mesto i uloga robne privrede 299 Mesto Kosova na demografskoj karti Jugoslavije i Evrope 353 Methodology of the study 322 Metode socioloških istraživanja : odabrana poglavlja 606 Metodi analize i predviđanja privrednih kretanja : sa ekonometrijskim simulacionim modelom za jugoslovensku privredu 169 Metodi demografske analize migracija 138 Metodi prikupljanja statističkih informacija o javnom mnenju 266 Metodologija istraživanja “varijable niskog fertiliteta stanovništva Vojvodine” 317 Metodologija popisa 1991 386 Metodološki pristup ispitivanju javnog mnenja građana o Prednacrtu novog ustava 266 Metodološki problemi proučavanja stanovništva različitih nacionalnosti 316 Migracije i naselja 294 Migracije i razvitak stanovništva u Jugoslaviji 345 Migracije i starenje stanovništva 345 Migracije školovanog stanovništva 294 Migracije stanovništva Jugoslavije 294. 386 Migracioni saldo po opštinama SR Srbije (1961-1971) 320 Migracioni saldo stanovništva Beograda 386 Migrantsko stanovništvo Srbije 404.

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. anomija i korupcija 388 Mortinatalitet i neonatalna smrtnost 293 Motivacija učesnika u procesu medijskog obrazovanja 402 Motivacija udatih žena u pogledu budućeg rađanja 321 Motivation of married women to have more children 322 Motivi društveno-političkog angažovanja 331 Motivi i razlozi društveno-političkog angažovanja 326 Motivisanost za korišćenje sredstava masovnog komuniciranja 276 Moždana smrt i trudnoća: kontroverzni slučaj iz nemačke prakse 368 Može li komunizam da povrati istorijsku perspektivu i utopijsku energiju 377 Može li se raspasti i treća Jugoslavija? : kriza društveno-državnog identiteta i dezintegracioni procesi 381 Možemo li da naučimo “treći put” od agatotopijanaca? 356 Multiculturalism in crisis : The United States and EU-Europe compared 370 Multikulturalnost i regionalizacija u uslovima tranzicije 395 Muzički ukusi i odnos prema muzici 334 208 . aktivnosti : bibliografska građa sa anotacijama objavljena u Jugoslaviji u periodu 1950-1967 295 Mladi i nezaposlenost : društvene posledice nezaposlenosti 196 Mladi i reforma SKJ 343 Mladi o sebi i društvu 309 Mladi o zbivanjima u kulturi 309 Mladi u Savezu komunista 309 Mladi u slobodnom vremenu 309 Mnogo toga je protiv preduzetništva.samoupravni položaj i odnosi 96 Mladi : položaj. a toliko nam treba 400 Moć partijskog vođe 401 Modaliteti svojinske transformacije – pristupi Srbije. vaspitanje. 268 Model povelje sloboda i prava 352 Modeli demografske analize za opštine i druge teritorijalne jedinice 329 Modeli odlučivanja u domenu finansiranja društveno-političkih zajednica u SR Srbiji 84 Modeli osnovnih pojmova Euklidove geometrije 281 Moderna umetnost kao ontološki problem 37 Modernizacija i demokratizacija u (post)socijalističkim društvima 377 Modernizacijski potencijal urbane multikulturalnosti : s onu stranu regionalizma 392 Modernizam i srpski “tradicionalizam” 389 Mogući pravci pregrupisavanja partijske scene Srbije 394 Mogućnost za reforme u socijalističkim državama 192 Mogućnosti dijalektičke metode 281 Mogućnosti i izgledi stabilizacije demokratije u postoscijalističkim zemljama 369 Mogućnosti ostvarivanja tranzitornih procesa u SR Jugoslaviji 390 Mogućnosti preobražaja istočnoevropskih društava 377 Mogućnosti razvoja obojene metalurgije u tržišnim uslovima 485 Mogut i dolžny li postsocialističeskie obščestva stat’ kapitalističeskimi? 373 Mondijalizacija i novi svetski poredak 358 Monetarna politika i bankarski sistem u procesu tranzicije jugoslovenske privrede ka modernoj tržišnoj ekonomiji 359 Monetarna politika u kontekstu stabilizacionog programa 357 Monetarno-kreditni sistem 132 Moral i poslovanje 400 Moralna klima. Mišljenje građana o nekim aspektima unutrašnje raspodele u radnim organizacijama 284 Mišljenje o ulozi zborova birača u sprovođenju reforme 275 Mit. politika. ideologija : ogledi iz komparativne antropologije 239 Mitopoetsko mišljenje u srpskoj političkoj kulturi 380 Mladi . god. Crne Gore i Bosne i Hercegovine 356 Model izbora uzorka 276 Model izbora uzorka za ispitivanje jugoslovenskog javnog mnenja 1964.

271 Nauka i ideologija 270 (Ne)naklonost prema totalitarizmu : obim i činioci 375 (Ne)zadovoljstvo omladine sopstvenim životom i demokratijom u Jugoslaviji 343 Nedemokratičnost partija i demokratizacija društva 401 Nefakultetski programi novinarskog/medijskog obrazovanja 402 Neka iskustva transformacije svojine u SR Jugoslaviji 369 Neka iskustva u privatizaciji istočnoevropskih zemalja 356 209 . 2 (zbornik) 259. 1.Registar naslova N Načelo dohotka i motivacije 130 Načelo jednoglasnosti i jugoslovenski federalizam 194. raspad i demokratska transformacija post-komunističkih društava – slučaj Jugoslavije 369 Nacionalna distanca građana Jugoslavije 350 Nacionalna država i nadnacionalni biznis 400 Nacionalna svest mladih u Srbiji bez SAP 596 Nacionalna svest omladine 343 Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine 122 Nacionalne manjine u centralnoj Srbiji : etničke promene i demografski razvoj 246 Nacionalne oligarhije kao političke pseudoelite 355 Nacionalni tretman stranaca i suverenost države 400 Nacionalnost i maternji jezik 316 Nadzor službe društvenog knjigovodstva nad radom organizacija udruženog rada 312 Najvažniji nalazi finansijskog stanja privrede u I polugođu 1990 godine 348 Najvažniji problemi članova staračkih domaćinstava 399 Nakanada štete prouzrokovane injekcijama (praksa nemačkih sudova) 382 Naknada štete zbog uništenja deponovane sperme 382 Napredni omladinski pokret u Jugoslaviji 19191928 45 Naselja u Jugoslaviji i njihov razvoj u periodu 1948-1961 87 Nasilje – ruska varijanta 371 Nastanak i obrazovanje Jugoslovenske komunističke grupe RKP(b) u proleće 1918. i 1965. godine 289 Nastanak klasične teorije verovatnoće 271 Natalitet i fertilitet 317 Natalitet i fertilitet stanovništva Jugoslavije 321 Natalitet. 270. raspad i demokratičeskaja transformacija postsocialističeskogo obščestva na primere Jugoslavii 373 Nacionalizam. liberalism and postsocialism 370 National liberation mouvement in Yugoslavia and allies 6 National Minorities and elections in the Federal Republic of Yugoslavia 363 National problems in Great Britain – is there any lesson for us? 363 Nationalism and minorities : [collection of papers] 363 Nationalism and the destruction of the former socialist federations 370 Nationalism and the position of national minorities in post-communist countries 363 Nationalism. mortalitet i prirodni priraštaj u Srbiji bez pokrajina po opštinama 1961. 337 Način privatizacije i sloboda 372 Nacionalizam kao sudbina: nekoliko stavova srpskih intelektualaca o raspadu Jugoslavije 407 Nacionalizam nije uvek isti 377 Nacionalizam. 281 Nauka i filozofija. transition and democracy 370 Natraške u budućnost: mogućnosti promena sistema vrednosti u krilu SPC 394 Naučne osnove Marksove etike i njihov značaj danas 269 Naučni skup Marks i savremenost (zbornik) 269. godine 320 Nation.

Neka medicinska. ekonomski razvoj i država 400 Neoliberalna doktrina i politička interpretacija ekonomskih principa 374 Nepristajanje pacijenta na medicinsku intervenciju iz verskih pobuda 382 Nerazvijenost finansijskog tržišta kao aktuelni problem razvojne politike Jugoslavije 367 Nesocijalistička socijalizacija privatne i nekapitalistička privatizacija društvene svojine 356 Nevidljiva ruka u ekonomiji i politici 374 Nezavisnost individualnog suđenja od društvenog pritiska u prirodnim i veštačkim uslovima 531 Normativna delatnost ustanova javnih službi 10 Normativni sadržaj i politička ograničenja reforme 357 Nota o vrednosti i ideologemi 406 Nova geografija moći i erozija suvereniteta nacionalne države u procesima globalizacije 397 Nova paradigma moći – balkanska i jugoslovenska iskušenja 389 Novac i političke partije 400 210 . 367 Neka otvorena pitanja svojinske transformacije 356 Neka teorijsko-metodološka pitanja privredne reforme 342 Neka zapažanja u tretiranju teorije otuđenja 270 Neke dileme u vezi sa privatizacijom 356 Neke misli o svojini i demokratiji 374 Neke najznačajnije karakteristike društvenoekonomskog razvoja socijalističke Jugoslavije 314 Neke posledice migracionih kretanja i razmišljanja o predlozima za njihovo rešenje 294 Neke protivrječnosti našeg razvitka i problematika njihovog rješavanja 270 Neke refleksije o ropstvu i ekonomskoj efikasnosti 397 Neke vrednosne orijentacije omladine 309 Neki aspekti aktuelnog stanja religijskog fenomena u našem društvu 268 Neki aspekti analize strukture doseljenog stanovništva po ekonomskim karakteristikama 294 Neki aspekti globalizacije 390 Neki aspekti globalizacije.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. godine 509 Neki aspekti religijskog fenomena u našoj zemlji 507 Neki ekonomsko-psihološki problemi reforme 347 Neki problemi korupcije u funkcionisanju sistema podsticanja razvoja nerazvijenih 388 Neki problemi u fazi realizacije investicija u Srbiji 23 Neki upravno-pravni aspekti svojinske transformacije u Srbiji 356 Nekoliko beležaka (marginalija) na temu konceptualnih odnosa ekonomije i prava 379 Nema čistih modela ni razvoja ni sistema 342 Nema srednjeg puta: ili kapitalizam ili socijalizam 397 Nemogućnost reforme 347 Neoliberalizam. kulture i razvoja : sa kratkim osvrtim na BiH 396 Neki aspekti i prijedlozi transformacije društvene svojine 356 Neki aspekti korišćenja marksističke teorije vrednosti u formiranju cene u socijalizmu 285 Neki aspekti odnosa biznisa i države u uslovima globalizacije – sa posebnim osvrtom na aktuelno stanje u Srbiji 400 Neki aspekti omladinskog javnog mnenja 1968. etička i pravna kretanja koja pokreće doktrina o informisanome pristanku pacijenta na medicinsku intervenciju 361 Neka metodološka i socijalna pitanja svojinske transformacije u našim uslovima krize 356 Neka migraciona obeležja stanovništva gradskih naselja SAP Kosova 113 Neka nerešena pitanja privredne reforme u sferi tržišnih odnosa i institucija 342 Neka obilježja bosanskohercegovačke međurepubličke migracije 345 Neka otvorena pitanja pravnog položaja zadruge 379 Neka otvorena pitanja privatizacije u nas 359.

289 O pitanju ulaska predstavnika HRSS u Davidovićevu vladu 1924.) 357 O spoljno-političkoj aktivnosti vođstva Seljačkodemokratske koalicije uoči šestojanuarske diktature 289 O srpsko-crnogorskim pregovorima o savezu 1904-1905.Registar naslova Nove privredne mere i nerentabilna preduzeća 275 Novi evropski poredak i Srbija 349 Novi iskorak u našoj nauci o porodici 392 Novi poreski sistem Srbije i preobražaj svojine 356 Novi pravci promena društvene strukture Jugoslavije (zbornik) 344 Nupcijalitet i divorcijalitet 308 Nupcijalitet i divorcijalitet stanovništva različitih nacionalnosti 316 Nužnost uključivanja razvojnih opredeljenja u koncipiranju tekuće ekonomske politike 348 O O borbi za socijalističku ideologiju 285 O delegatskom sistemu i mesnoj zajednici 561 O demokratskim kapacitetima političkih partija 401 O diktaturi proletarijata 285 O društvenoj odgovornosti pojedinaca i kolektivnih tela 266 O Engelsovom shvatanju kretanja i ravnoteže u živom sistemu 281 O institucionalnim uzrocima korupcije 388 O interpolaciji osnovnih socioloških kategorija od strane klasika marksizma i naše današnje opšte sociologije 270 O karakteru sadašnjeg ekonomskog zastoja 348 O Kosovu 343 O modelu demokratije u Jugoistočnoj Evropi 387 O mogućim razlozima snaženja nacionalizma u postkomunističkim društvima 358 O (ne)mogućnosti uspostavljanja civilnog društva u Srbiji 362 O neuspelom jugoslovensko-mađarskom zbliženju 1924-1926 289 O nivoima i stepenu integracije u živim sistemima 281 O novom ustavu 309 O nužnosti robne proizvodnje u socijalizmu i njenoj uslovljenosti 285 O osnovnim vidovima dijalektike konstituisanja besklasnog komunističkog društva 270 O padu Stojadinovićeve vlade 279 O pitanju normalizacije političkih odnosa Jugoslavije prema SSSR u godinama 19331937. godine 289 O stvaranju Bloka narodnog sporazuma : prilog izučavanju odnosa između građanskih opo- 211 . sredstvima rada i stanovima 266 O prijateljstvu i mržnji 338 O prirodi mikročestice 281 O prirodi post-socijalističkih društava 377 O procesu razrješavanja suprotnosti između društvene proizvodnje i oblika prisvajanja rezultata rada u socijalizmu 285 O prostornoj relevantnosti migracija stanovništva na primeru Slovenije 345 O protivrečnim obeležjima procesa globalizacije i demokratske tranzicije – sociološki aspekt 390 O različitim aspektima teleološkog i kauzalnog shvatanja i prirode adaptacija i organizacije u živim sistemima 281 O sociološkim i ekonomskim snagama i sociološkim “osloncima” reforme (sociološki komentar reforme 1990. godine 252 O stavu jugoslovenske vlade prema devetojunskom prevratu u Bugarskoj 1928. i o krizi i padu te vlade 272 O planiranju porodice u SFRJ s pravnog aspekta 321 O pojmu biloškog progresa 281 O pojmu i stvaranju javnog mnenja 360 O pojmu materije 281 O političkim previranjima na selu u Banovini Hrvatskoj 254 O političkom organizovanju omladine 343 O pravu svojine na zemlju.

i prvoj polovini 1985. 357 Ocena zavisnosti ličnog dohotka od ličnog zalaganja i uspeha u radu 275 Ocene Beograđana o 1972. 1982. 481 Objektivizacija ekonomskog položaja grana i grupacija privrede Jugoslavije : (1990-1991) 488 Objektivizacija ekonomskog položaja RMK Zenica i njegovih osnovnih delatnosti : (u 1981. 405 Obrazovne karakteristike stanovništva po nacionalnosti 316 Obrtanje tereta dokazivanja uzročne veze između štete i grube lekarske greške pri pomaganju u porođaju : praksa nemačkih sudova 382 Obščestvo i gosudarstvo v Rossii : sistemnaja transformacija i strategii vzaimodejstvija 387 Očekivanja građana u pogledu životnog standarda u sledećoj godini 275 Ocena nekih definicija i klasifikacija u popisu stanovništva 1971. godine) 464 Objektivizacija ekonomskog položaja RMK Zenica i njegovih osnovnih delatnosti : (u 1984. i želje za 1973. i prvom polugođu 1983. zicionih grupa u Jugoslaviji 1935-1937. godinu 547 Ocene i očekivanja građana o kretanju cena i standarda 551 Ocene o delegatskom sistemu 315 Ocene o položaju sopstvene radne organizacije posle donošenja novih privrednih mera 275 Od državnog totalitarizma do individualnog totaliteta 285 212 . perspektive (zbornik) 402 Obrazovna struktura stanovništva 366 Obrazovne karakteristike stanovništva 308. godine 265 O stvaranju Bloka narodnog sporazuma 30 O subjektima borbe za socijalizam danas 285 O tolerantnom rastu 406 O ulozi i odgovornosti društvenopolitičkih organizacija u Prednacrtu ustava 266 O ulozi zakona vrednosti i proporcionalnosti u efikasnom upravljanju socijalističkom privredom 285 O zakonima održanja u fizici 281 O značaju naučnih skupova povodom Marksovih godišnjica 269 Obaveštenost Beograđana o sportskim događajima 332 Obaveštenost građana o reformi i lična procena stepena obaveštenosti 275 Obaveštenost i mišljenja omladine o zbivanjima na Kosovu 334 Obaveštenost i stavovi beogradskih komunista 555 Obaveštenost o principima naše spoljnopolitičke orijentacije 309 Obezbeđivanje i priprema kadrova u obojenoj metalurgiji u srednjoročnom periodu 198185. 386..Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. iskušenja. godine) 469 Oblici ekonomskog ponašanja pojedinca u državi 397 Oblici i organi kontrole nad organizacijama udruženog rada : sa osvrtom na uporedno pravo 312 Oblici i organi kontrole rada samoupravnih organizacija udruženog rada u pravu socijalističke Jugoslavije 312 Oblik delovanja zakona vrednosti u socijalističkoj privredi 285 Obnavljanje stanovništva i planiranje porodice : priručnik za predškolske ustanove i centre za socijalni rad 384 Obrazovanje u političkim strankama 401 Obrazovanje za građansko društvo – ideološko sredstvo tranzicije 395 Obrazovanje za medije : iskustva. 463 Obim i intenzitet sitne korupcije 388 Obim i tempo migracionih kretanja stanovništva Jugoslavije 294 Objektivacija ekonomskog položaja grana i grupacija privrede SFRJ : u prvom polugođu 1987. 404. godine 148 Ocena otvorenosti jugoslovenske privrede prema svetu u okviru privredne reforme iz 1990.

danas 334 213 . godine 403 Odnosi između predstavničkih tela društvenopolitičkih zajednica u Jugoslaviji 118 Odnosi proizvodnje i raspodele i pravilnici preduzeća : stavovi članova radničkih saveta 4 Odnosi raspodele na nivou opština 80 Oko Mačekovih pregovora s grofom Ćanom 265 Old and new elites in Serbia 365.Registar naslova Od ekološke svesti do ekološke kulture i koncepta održivog razvoja 396 Od izbornih rituala do slobodnih izbora : sondaža javnog mnjenja uoči prvih višestranačkih izbora u Srbiji (zbornik) 351 Od kritike do rezignacije – postsocijalistička melanholija 349 Od marksizma do etatizma sa ljudskim licem 198 Od monističkog ka pluralističkom društvu 356 Od staljinizma do samoupravnog nacionalizma : prilog kritici socijalizma u kongresnim dokumentima KPJ/SKJ – od V-XI kongresa 204 Odgovorno roditeljstvo i planiranje porodice 384 Odgovornost i osiguranje 278 Odgovornost lekara i medicinskih ustanova zbog sekundarnih šteta 382 Odgovornost lekara za štetu nastalu usled nepridržavanja obaveze da pacijenta obavesti 361 Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu u vezi sa vršenjem rada 278 Odgovornost stomatologa zbog povrede pacijentovog nerva 382 Odgovornost za štetu izazvanu medicinskim aparatima 361 Odgovornost za štetu koju prouzrokuju maloletnici 278 Odgovornost za štetu prouzrokovanu od maloletnika 278 Odgovornost za štetu uzrokovanu operacijom koju je obavio lekar na specijalizaciji 361 Odgovornost za štetu zbog “nesrećnog života” i zbog neželjenog rođenja deteta po pravu SAD 361 Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze 361 Odgovornost zbog samoubistva hospitalizovanog pacijenta 368 Odgovornost zbog uskraćivanja hitne medicinske pomoći 368 Odlučivanje o lečenju novorođene dece sa telesnim nedostacima: etički i pravni problemi 368 Odnos filozofije i politike kod Marksa 269 Odnos građana prema autentičnim vrednostima u kulturi 508 Odnos građana prema liberalnoj demokratiji 375 Odnos između samoupravnih opštih akata radne organizacije i samoupravnih opštih akata osnovnih organizacija udruženog rada 313 Odnos mladih prema internacionalnom 334 Odnos omladine prema politici 334 Odnos omladine prema samoupravljanju 315 Odnos omladine prema sistemu 343 Odnos prema demokratiji 375 Odnos prema masovnim medijima 375 Odnos prema prethodnom društvenom sistemu 375 Odnos prirode i ljudskog društva 281 Odnos privrednog sistema i društvenog razvoja 299 Odnosi između nacionalnih i građanskih političkih stranaka u izbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini 2006. 378 Omladina ‘86 : sondaža javnog mnjenja 334 Omladina Beograda o međunacionalnim odnosima 535 Omladina i društvena kriza 334 Omladina i društvene promene 343 Omladina i literatura 123 Omladina i međunarodni odnosi 120 Omladina i politički sistem 334 Omladina između nade i predviđanja 343 Omladina na stadionima 334 Omladina o socijalnim razlikama 334 Omladinska organizacija u političkom sistemu 334 Omladinske društvene organizacije.

a pitanje je da li su i postojale 342 Osnov odgovornosti u građanskom pravu 278 Osnov odgovornosti za prouzrokovanu štetu 278 Osnovna ljudska prava u ustavnom sistemu Srbije – Jugoslavije 362 Osnovna metateorijska pomeranja u dispoziciji post-socijalističke misli posle sloma socijalizma 377 Osnovna poruka istraživanja: nastavljanje privredne reforme – uslov uspješne tranzicije 357 Osnovne demografske strukture i karakteristike porodica i domaćinstava u Jugoslaviji : studijski projekat 417 Osnovne karakteristike demografskog razvoja Jugoslavije 353 Osnovne karakteristike demografskog stanja Srbije 384 Osnovne karakteristike investicione tražnje 107 Osnovne linije partijskih podela i mogući pravci političkog pregrupisavanja u Srbiji 233 Osnovne podele u partijskom sistemu Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) 371 Osnovne vrednosne orijentacije omladine 334 Osnovni elementi globalizacije 390 Osobenosti društvene stratifikacije Jugoslavije danas 344 Osobenosti kulture interesnog delovanja u Srbiji devedesetih 380 Osobenosti političkog organiziranja u BiH 403 Osobine ličnosti kao determinante društvenopolitičkog angažovanja članova Saveza komunista u Beogradu 326 Ostvarivanje društvenih dogovora u Beogradu 575 Ostvarivanje reforme obrazovanja i vaspitanja u Beogradu 580 214 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Omladinske organizacije kao faktor formiranja društvenog profila mladih 117 Omladinske prijateljske grupe 94 Opažanje i tumačenje uzroka ekonomskih nejednakosti 360 Opinion makers in Yugoslavia : (selected Chapters of Yugoslav Survey Report) 518 Opinion Makers in Yugoslavia 497 Opis i osnovne karakteristike šeme 262 Opšta dijalektika kao most između prirodnih nauka i filozofije 281 Opšta obaveštenost građana o Prednacrtu ustava 266 Opšta ocena privredne reforme od strane javnog mnenja 275 Opšte i metodološke informacije o popisu 404. 405 Opšte interesovanje za politička pitanja 274 Opšte ocene uticaja reforme na položaj sela 275 Opšti akti organizacija udruženog rada 313 Opšti metodološki pristup i socijalne osobenosti društvenih slojeva 314 Opšti zaključci 276 Opština kao samoupravna i osnovna društveno-politička zajednica i osnovne karakteristike njene organizacije i rada 333 Organi i sredstva ostvarenja ustavnosti i zakonitosti 313 Organizacija i funkcionisanje uprave u samoupravnom sistemu : (sa posebnim osvrtom na uporedna proučavanja 154 Organizacija i poredak u živim sistemima 281 Organizacija jugoslovenskih nacionalista (ORJUNA) : prilog proučavanju nacionalističkih i terorističkih organizacija u staroj Jugoslaviji 258 Organizacija udruženog rada 312 Organizacioni činilac kao faktor aktivizma članova Saveza komunista 326 Organizacioni oblici direktnih inostranih investicija : uporednopravna studija 146 Organizacioni razvoj stranaka i interna stranačka demokratija u Hrvatskoj 403 Organizaciono posredovanje i aktivnost članova Saveza komunista 331 Organizational structure and functioning of political parties in Serbia 398 Osam odgovora na pitanja o omladinskoj organizaciji 334 Osipaju se prednosti socijalizma zasnovane na društvenoj svojini.

299 Otvorenost jugoslovenske televizije stranim uticajima 552 Otvorenost privrede i privatizacija 367 P “Pakao – to su drugi” : još jedanput o Jugoslaviji 407 Paradoksi društvene svesti (sociološki aspekt) 369 Paradoksi post-real-socijalističke transformacije 377 Paradoksy obščestvennogo soznanija 373 Participacija zaposlenih 372 Partije i partijski sistem Srbije 362 Partije Srbije od 1990. uzroci i posledice globalizacije 390 Pojava i razvitak četničkog pokreta u Hrvatskoj 1941-1942. spoljnopolitičku orijentaciju 272 Planiranje – poruke istorijskog iskustva 354 Planiranje i ekonomska politika u novije vreme 354 Planiranje porodice kao filozofija i praksa 384 Planiranje porodice kao stil života 226 Planiranje porodice u Jugoslaviji 298 Planiranje porodice u programima i praksi centara za socijalni rad 384 Pluralizacija parlamenta – socijalni sastav Narodne skupštine Srbije 351 Pluralizam u predizbornom razdoblju 351 Pobeda nad inflacijom 1994 224 Pogledi na migracije stanovništva Jugoslavije (zbornik) 345 Pojam i vrste organizacija udruženog rada 313 Pojam istine u kritičkoj društvenoj nauci 349 Pojam otuđenosti u sociologiji 349 Pojam zakona u sociologiji 70 Pojam. godine 289 Pitanje međunarodnog priznanja jugoslovenske države 256 Pitanje sovjetsko-rumunskog pakta. oktobra 2000. godine 391 Partijska scena Srbije posle 5. godine 272 215 . (zbornik) 391 Partijske borbe u Srbiji u postoktobarskom razdoblju 241 Partijsko angažovanje i ekonomske privilegije 388 Patterns of relations to one’s own and other nations 370 Penzijske reforme – manje države. više biznisa 400 Percepcija društvenih sukoba 343 Percepcije društvenog položaja 350 Personalzacija politike u “tranzicionoj” političkoj kulturi Srbije: socijalnopsihološka ishodišta i političke posledice 401 Persova koncepcija značenja “Intelektualnih pojmova” 271 Perspektive bezbednosti 362 Pink ekonomija 407 Pitanje efikasnosti u pravu i ekonomiji 379 Pitanje jugoslovensko-bugarske granice na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. godine 257 Pojava individualnog terora kod mladih jugoslovenskih komunista 1921. do 2002. u komparativnoj perspektivi 391 Partijska identifikacija građana pre i posle izbora 2000. pad Tituleskua i posledice za Rumunsku.Registar naslova Ostvarivanje ustavne koncepcije udruženog rada 562 Ostvarivanje ustavne pozicije opštine u gradu 587 Ostvarivanje ustavnog načela javnosti u radu organa i nosilaca javnih funkcija 570 Osvrt na političko-ekonomska i institucionalna obeležja reforme u zakasneloj tranziciji 393 Osvrt na razvitak stanovništva Jugoslavije 321 Otpori strukturalnim promenama i teškoće tranzicije u Srbiji 367 Otuđenje i samoupravljanje 285 Otuđenje kao psihološki korelat religioznosti 591 Otvoreno društvo i društvo postignuća 390 Otvorenost Jugoslavije prema svetskoj privredi 126.

Rajta Milsa 49 Politička participacija građana u izborima 1965 282 Politička previranja u Demokratskoj stranci na pitanju taktike prema Hrvatskom bloku u drugoj polovini 1922. godine 254 Polarizacija stranačkog sistema nakon 2000. 403 Politika cena preduzeća 101 Politika i društvene nauke 270 Politika i metodi regionalnog razvoja 245 Politika kamatnih stopa i njene mogućnosti u periodu reforme 342 Politika naciokratija u Jugoslaviji 338 Politika tržišta rada i nezaposlenost u procesu tranzicije jugoslovenske privrede 359 Poljoprivredno stanovništvo i njegov transfer u nepoljoprivredne delatnosti 308 Polna i starosna struktura po nacionalnosti 316 216 . godine 398 Polazna razmatranja 309 Polazne postavke. ciljevi i rezultati privredne reforme u oblasti cena 105 Polis – između zajednice i države 337 Političeskie i social’no-ekonomičeskie preobrazovanija v Serbii v 1989-1995. nečlanova i bivših članova 331 Političko društvo i politička mitologija : (prilog kritici “kulta ličnosti) 28 Političko i samoupravno angažovanje omladine 315 Političko ponašanje hrvatskih birača u izborima 1990-2003.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 279 Politička socijalizacija 597 Politička socijalizacija i promene političke kulture 380 Politička tranzicija u Makedoniji 377 Političke elite i raspad SFRJ 381 Političke i pravne prilike za vreme privremene vlade DFJ 29 Političke krize u post-socijalističkim zemljama: Rusija/Ukrajina i SRJ/Hrvatska 377 Političke partije i podizanje kapaciteta političkih ustanova u Srbiji 398 Političke partije u Crnoj Gori 403 Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije (zbornik) 403 Političke stranke i demokratija u Srbiji 401 Političke stranke u Srbiji : struktura i funkcionisanje (zbornik)398 Politički faktori u procesu proširene reprodukcije 125 Politički i ekonomski faktori zakasnele tranzicije u Srbiji 395 Politički i ekonomski koreni korupcije 388 Politički i socijalno-ekonomski preobražaj u Srbiji 1989-1995. 369 Politički okviri akcije na uključivanje porodica izbeglica u staračka domaćinstva i njihove eventualne implikacije 399 Politički sistem i privredna reforma u Jugoslaviji 347 Politički sistem kao razvojno ograničenje jugoslovenskog postsocijalističkog društva 358 Politički sistem kapitalizma i opozicija 151 Politički život Bosne i Hercegovine 1989-1992 352 Političko angažovanje u jugoslovenskom društvu : upoređenje angažovanja članova SKJ. g 373 Političeskie otnošenija v Rossii : ugrozy stabilizacii 387 Politička ekonomija biznisa 400 Politička kultura i javno mnenje : pitanja bliskosti i razlika 380 Politička kultura i političke ustanove 380 Politička kultura i vrednosti 380 Politička kultura mladih u Srbiji 599 Politička misao C. Pojavni oblici korupcije kao problema savremenog društva i njihov uticaj na privrede u tranziciji 388 Pojavni oblici radničke kontrole u socijalističkim zemljama (sem Jugoslavije) 312 Pojedinac i država – princip ravnoteže 397 Pojedinac i država (zbornik) 397 Pojedinac i država na tržištu zdravstva 397 Pojedinac i tranziciona dekolektivizacija 397 Pokušaj sinteze 315 Pokušaj srpsko-ugarske saradnje i zajedničke akcije 1906.

komponente populacione dinamika 386 Populaciona politika 384 Populaciona politika: stanje i očekivanja 385 Population change in the functional urban region of Belgrade. sadržina. 1971-1981 452 Population distribution. internal migration agricultural and non-agricultural. sela i mešovitih naselja i migracije u gradove 287 Poreska struktura i politika u razvijenim zemljama. urban and rural population 307 Population Growth.Registar naslova Položaj direktora preduzeća u sistemu radničkog samoupravljanja : pravno politički aspekt 61 Položaj grana i grupacija na teritoriji SRS bez teritorija SAP u sticanju i raspodeli dohotka : 1979. 1980 i I pol. 1981. obrada i kvalitet podataka 366 Populaciona dinamika Beograda . god. 1961-1981 451 Population development in Southern Europe 446 Population distribution and urban and rural population structure in Yugoslavia. zemljama u tranziciji i u SR Jugoslaviji 367 Poreske reforme i procesi tranzicije u svetu i kod nas 359 Poreski sistem i poreska politika u privrednoj reformi 357 Porodica i političko ponašanje 331 Porodica kao činilac društveno-političkog angažovanja 326 Porodica u istorijskoj i regionalnoj perspektivi 392 Porodica u savremenim uslovima 384 Porodica u tranziciji 395 Porodični bilansi i političke i vrednosne orijentacije 394 ‘Porozna’ državnost versus tvrde granice : uticaj istočno-evropskog proširenja EU na Rumuniju i Jugoslaviju 392 Posebnost tržišta rada i privredna reforma 347 Posledice visokog rasta stanovništva 353 Postanak organske materije i života na zemlji 281 Postoji li Yugo-tranzicija? 367 Postsocialism between nationalism and democracy : a contribution to efforts towards constitutional patriotism 370 Postsocijalistička transformacija vojske – problemski okvir 358 Post-tranzitivni šok: građani Srbije između društvenih vizija i ličnih aspiracija 394 Postupak izvršenja na imovini društvenog preduzeća i moralni hazard 372 Potrebe za stalnim rejonima 262 217 . metodološke osnove. Components of Growth 307 Population of Yugoslavia 307 Population policy in multi ethnic societies 457 Populizam i elitizam 355 Porast i prostorni razmeštaj stanovništva 329 Porast stanovništva po opštinama SR Srbije (1948-1971) 320 Porast stanovništva u Jugoslaviji 308 Porazan istorijski bilans srpskog naroda u XX veku : da li su Srbi politički nevin narod 396 Poreklo i priroda korupcije – pobede Mamona i Levijatana 407 Poreklo stanovništva gradova. I deo 462 Položaj organa državne uprave u delegatskoskupštinskom sistemu 336 Položaj poljoprivrede i ribarstva u primarnoj raspodeli tokom 1970-tih i 1980-tih godina 348 Položaj privrede u sticanju i raspodeli dohotka : prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije 335. 339 Položaj SR Srbije u ustavnom sistemu Jugoslavije 333 Položaj starih u Srbiji i programi promena 399 Položaj udruženih zemljoradnika u samoupravljanju 325 Polupredsednički sistem i partijski sistem Srbije 398 Pomeramo granice (zbornik) 407 Pomoć UNRE Jugoslaviji 254 Poperov pokušaj razgraničenja nauke i metafizike 259 Popisi stanovništva u Jugoslaviji: istorijat.

zakonitost u ekonomskom sistemu socijalizma (radničkog samoupravljanja) 285 Preduzetništvo i država – saveznici i suparnici 400 Preferiranje pojedinih sredstava masovnog komuniciranja 276 Pregled najznačajnijih rezultata istraživanja o društveno-ekonomskom položaju. mogućnosti i sredstva aktivnog informativno-propagadnog delovanja Jugoslavije prema inostranstvu 572 Pravila demokratske procedure 221. 376 Pravna zaštita “Know-How”-a 186 Pravna zaštita osnovnih ljudskih vrednosti i moderna biomedicina 382 Pravni oblici udruživanja i njegova sadržina 325 Pravni osnovi za integraciju imovine staračkih domaćinstava i izbeglih i raseljenih lica radi ostvarivanja životne i ekonomske simbioze 399 Pravni položaj omladine u Jugoslaviji i u nekim drugim zemljama 91 Pravni problem prilikom zasnivanja radnog odnosa lica zaraženih HIV virusom – uporedni pregled 361 Pravni problemi kliničkog ispitivanja lekova 382 Pravo na prekid trudnoće 368 Pravo svojine u Jugoslaviji 137 Pravo svojine zemljoradnika : uticaj pozitivnopravnih ograničenja i kooperacije 72 Pravo umirućeg pacijenta da odbije upotrebu medicinskih mera kojima se on održava u životu ili da zahteva da se te mere obustave 361 Pravo. Povezanost ekonomskog sistema i društvenog sistema vs.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. svesti i aktivizmu omladine 195 Pregled prinovljenih knjiga (bilten)613 Preispitivanje Marxove ideje socijalizma u svetlosti modernog shvatanja subjektivnosti 193. character. ideology and ethics of elite 358 Power turned into law 363 Poželjan pravac usmerenosti novih demografskih istraživanja fertiliteta stanovništva 298 Pozitivny li konflikty 373 Pozivi i životni ideali i uzori 323 Poznavanje broja stanovnika federacije i republika 284 Prava i obaveze društvenih pravnih lica na sredstvima u društvenoj svojini 157 Pravci migracionih struja i migracioni bilansi pojedinih područja 294 Pravci. 337 Prema problemu izbora strategije reformisanja postsocijalističkih društava (na primeru promena u Rusiji) 369 218 . moral i korupcija 238 Pravosuđe u sistemu organizacije vlasti i samoupravljanja u društveno-političkim zajednicama 336 Predlog o organizaciji i radu naučnih skupova Marks i savremenost 269 Predlog za održavanje drugog dela Prvog naučnog skupa Marks i savremenost 269 Predlog za održavanje naučnog skupa marksizam i marksologija 269 Predlog za održavanje naučnog skupa o dijalektici prirode 269 Predlog za održavanje naučnog skupa povodom stogodišnjice objavljivanja I toma Kapitala K. dominacije ekonomizma i sociologizma 406 Povratak socijalizma? – mogućnosti obnove i negacije autoritarnog sistema 369 Power elite in Yugoslav society – origin. Marksa 269 Predmet ekonomskih nauka 63 Predmet pravnih nauka 53 Predmet sociologija 51 Prednosti i nedostaci članstva u Evropskoj uniji sa stanovišta slobode pojedinca 397 Predškolske ustanove u ostvarivanju mera i aktivnosti za planiranje porodice 384 Predstave o Beogradu u jugoslovenskoj štampi 585 Predstave o Jugoslaviji u stranoj javnosti 568 Predstave o socijalnim razlikama u javnom mnenju Beograda 590 Predugovorna odgovornost = (Culpa in contrahendo) : uporedna pravna studija 206 Preduzeće .

godine 252 Primena marksističke analize formiranja cena na jedan savremeni problem: objašnjenje evolucije uslova razmene između razvijenih i nerazvijenih zemalja 285 Principi opredeljivanja izabranih predstavnika u skupštinskim telima 266 Principi. – put u tržišnu ekonomiju (zbornik) 357 Privredna reforma i ekonomska (re)definicija socijalizma : zbornik radova sa naučnog skupa 342 Privredna reforma i koncept deregulacije u jugoslovenskoj privredi – neka pitanja 342 Privredna reforma i neka otvorena pitanja društvene svojine i proširene reprodukcije 342 Privredna reforma i preduzetništvo 357 Privredna reforma i problemi bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja Jugoslavije 342 Privredna reforma i socijalna politika 357 Privredna reforma. stabilizacija domaće valute i njena međunarodna upotrebljivost 342 Privredni ciklusi u kapitalizmu i socijalizmu 285 Privredni sistem SFRJ : osnove 299 219 . 265 Prilog problematici teorije partije 270 Prilog rasvetljavanju geneze otpora reformi 347 Prilog traganju za civilizacijskim smislom ljudskog rada 406 Prilog za determinacionu analizu našeg javnog mnenja 360 Prilog za istorijat Centra za politikološka istraživanja i javno mnenje 360 Prilozi istoriji sukoba narodnooslobodilačkog pokreta i četnika Draže Mihailovića u Srbiji 1941. zadaci i predlozi mera i aktivnosti u oblasti integralnog planiranja porodice u SAP Kosovu 353 Prioriteti vrednosti u jugoslovenskoj populaciji 375 Prirodne komponente kretanja stanovništva pojedinih nacionalnosti 316 Prirodno kretanje stanovništva opština i naselja 385 Pristalice političkih stranaka o državnom pitanju 391 Pristup problemu i metod istraživanja 402 Prisustvo informacija iz stranih izvora u medijima SR Srbije 573 Pritisak na zapošljavanje u društvenom sektoru u periodu 1976-1990. pravci i dometi reformisanja preduzeća 357 Pretpostavljeni pristanak pacijenta na lečenje prema nemačkom pravu 361 “Pretpovijest” i povijest čovječanstva 270 Prevencija maloletničke delikvencije u Jugoslaviji 97 Prilog definiciji i tipologiji prostorne pokretljivosti stanovništva Jugoslavije 345 Prilog diskusiji o demokratskom centralizmu 270 Prilog istoriji ideje pravne države u Srbiji 338 Prilog izučavanju političkih borbi u Crnoj Gori 1929-1937 256 Prilog pitanju osnivanja Saveza komunističke omladine Jugoslavije 22.Registar naslova Prenatalna dijagnostika i odgovornost zbog štete 368 Pretpostavke i izgledi demokratije u istočnoevropskim zemljama 387 Pretpostavke i koncept modernizacije Srbije i srpske nacije 363 Pretpostavke za razgovor 389 Pretpostavke. ciljevi. 320 Privatizacija – poruke i iskustva industrijskih zemalja 356 Privatizacija – put u tržišnu privredu 356 Privatizacija i korupcija 388 Privatizacija i razvoj tržišne privrede 210 Privatizacija i tržište kapitala 359 Privatizacija kao cilj privredne i društvene tranzicije: s onu stranu instrumentalne vrednosti privatnog vlasništva i svojinske transformacije 372 Privatizacija nesporan ali dugoročan i obazriv proces 356 Privatizacija penzionog sistema 400 Privatizacija tržišta 356 Privatizacija u programu reforme 357 Privredna reforma 1990.

godine 320 Projekcija koncepta “otvorenog društva” i teškoće na putu njegovog ostvarenja u postkomunističkim društvima 369 Projekcija potreba stanovništva za zapošljavanjem u SR Srbiji do 1980. Problem (ne)zaposlenosti i socijalne prepreke 347 Problem aksiomatizacije fizike i dijalektika 281 Problem celine i dela u biologiji 281 Problem čoveka u Marksovom “Kapitalu” i njegovo istraživanje u socijalističkom društvu 285 Problem eksperimentalne metode u estetici 36 Problem jedinstva međunarodnog komunističkog pokreta i sovjetsko-kineski spor 270 Problem konkretnog programiranja u ekonomskoj politici finskih komunista 285 Problem metafizike u savremenoj analitičkoj filosofiji 66 Problem raspodele prema radu u uslovima robne proizvodnje 285 Problem razgraničavanja nauke i metafizike u savremenoj empirističkoj filosofiji 40 Problem razoružanja i javno mnenje 274 Problem totaliteta 337 Problem umetničkog simbolizma u delu Suzane K. godine 474 Projekcija broja starosnih. do 1995. Langer 271 Problem zaposlenosti u “Marksovom” kapitalu 285 Problem zaštite potrošača od neopravdano visokih cena 275 Problem značenja naučnih apstrakcija kod Filipa Franka 48 Problematična samorazumljivost normativnog i jugoslovenski marksizam 338 Problemi apstraktnog i konkretnog u svetlosti Marksovog “Kapitala” 285 Problemi avangarde u savremenom razvoju socijalizma 270 Problemi demografskog razvoja Srbije 346 Problemi indukcije u klasičnoj logici 12. regionalizam i očuvanje kulturnog identiteta 392 Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika 189 Profesionalna struktura i profesionalna pokretljivost 261 Profitabilni biznis i pametna država – kako izgleda u praksi? 400 Prognoze stanovništva Jugoslavije do 1981. godine po opštinama : (Izrađeno na zahtev Republičke i pokrajinskih zajednica za zapošljavanje) 430 Projekcija stanovništva : teoretsko-metodološka studija 155 Projekcije dugoročnih potreba u kadrovima SR Srbije u perspektivi do 1986.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 259 Problemi korupcije u tranziciji : primer pravosuđa 395 Problemi mladih u društvu 315 Problemi robne privrede u socijalizmu 290 Problemi socijalne politike u postkomunističkom svetu 377 Procenjivanje potrebe organizacija udruženog rada u privredi za novčanim sredstvima 170 Proces donošenja pravilnika preduzeća 19 Proces globalizacije i problemi korupcije savremenog sveta 388 Proces stvaranja opštinskih pravnih propisa 11 Proces svojinske transformacije u privredi Srbije i problem njegovog sagledavanja 359 Procesi demokratizacije u zemljama tranzicije (zbornik) 387 Procesi informisanja u društveno-političkim organizacijama 579 Procesi integracije. godine 15 Program i nova privredna struktura 359 Program privatizacije 356 Programska evolucija partija 391 Projections of the population 307 Projekat usklađenog i usaglašenog razvoja industrije prerade metala i crne metalurgije Jugoslavije i o osnovama zajedničkog finansiranja tog razvoja u periodu 1986-2000. invalidskih i porodičnih penzionera za SR Srbiju od 1977. godine (demografski deo studije) 423 Projekcije o društvenom položaju pojedinih kategorija stanovništva i njihovim očekivanjima za budućnost 268 220 .

Sv. godine 366 Projekcije stanovništva i zapošljavanje : (Deo studije – Projekcija zapošljavanja mlade generacije. a na osnovu hipoteza o fertilitetu i mortalitetu 320 Projekcije ukupnog gradskog i seoskog stanovništva po pojedinim gradskim naseljima u SR Srbiji do 2000. godine : (Izrađeno na zahtev Republičke samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje) 435 Projekcije potreba stanovništva za zapošljavanjem u SR Crnoj Gori za period od 1981. Sv. Sv. godine. 218 Projekcije stanovništva SR Srbije po opštinama do 2000. 2. petogodišnjim i pojedinačnim godinama starosti : četiri varijante. 3. godine po polu. teritorije republike bez pokrajina. godine 308 Projekcije stanovništva 308. 301 Projekcije stanovništva Jugoslavije 1970-2000.1. SAP Kosova i SAP Vojvodine do 2000. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta visokog fertiliteta.Registar naslova Projekcije poljoprivrednog i nepoljoprivrednog stanovništva SR Srbije do 2000. u funkciji podizanja društvene produktivnosti rada i naučno-tehnološkog progresa – studija izrađena prema ugovoru sa Saveznim zavodom za društveno planiranje) 438 Projekcije stanovništva Jugoslavije 1970-2000. 303 Projekcije stanovništva Jugoslavije 1970-2000. godine 320 Projektivno pitanje o prestižu pojedinih zanimanja 274 Prolegomena na temu odnosa ekonomije i demokratije 374 Proletarijat i socijalizam u Marksovom djelu i u današnjem svijetu 285 Proletarijat izvan domovine 161 Promena društvene sredine i promene u porodici : jedno empirijsko ispitivanje dveju grupa domaćinstava iz Crne Gore 76 Promena vrednosti i rodni režimi u zemljama u “tranziciji”: komparativna perspektiva 394 Promene intervalutarnih kurseva i njihov uticaj na našu privredu u uslovima sprovođenja privredne reforme 489 Promene postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive (zbornik) 377 Promene socijalne utemeljenosti i socijalne strukture pristalica relevantnih političkih stranaka u Srbiji prvih godina XXI veka 401 Promene teritorije naselja Beograd i administrativnog područja grada Beograda 386 Promene u društvenom životu kolonista : integracija agrarnih kolonista sa starosedeocima u Vrbasu : tendencije prostorne pokretljivosti agrarnih kolonista i njihovih zemljaka 18 Promene u porodičnom životu nastale pod uticajem ženine zaposlenosti : analiza jednog empirijskog istraživanja : sa odabranom međunarodnom bibliografijom o zaposlenoj ženi. Sv. 300 Projekcije stanovništva Jugoslavije i socijalističkih republika za period 1965-1986. godine 320 Projekcije potreba stanovništva za zaposlenjem u SR Srbiji od 1980. 420 Projekcije stanovništva opština 329 Projekcije stanovništva Savezne Republike Jugoslavije : 1991-2021. 4. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta srednjeg fertiliteta. godine : (Izrađeno na zahtev Republičke zajednice za zapošljavanje) 436 Projekcije stanovništva 1970-2000. godine – matematički metodi 320 Projekcije stanovništva SR Srbije sa migracionom komponentom 320 Projekcije stanovništva SR Srbije. do 1985. u prilogu 73 Promene u post-socijalističkim društvima i vladavina prava 377 221 . 302 Projekcije stanovništva Jugoslavije 1970-2000. 353 Projekcije stanovništva do 2031. do 1985. po opštinama : (Izrađeno na zahtev Republičke i pokrajinskih zajednica za zapošljavanje) 431 Projekcije potreba stanovništva za zapošljavanje u nepoljoprivrednim delatnostima na teritoriji SR Srbije bez pokrajina od 1981. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta niskog fertiliteta.

Mitrovice) 86 Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji 202 Promene vrednosti i razvoj demokratije u zemljama tranzicije 387 Promene vrednosti i tranzicija u Srbiji : pogled u budućnost (zbornik) 394 Propadanje radničke klase : materijalni i društveni položaj radničke klase Jugoslavije od 1960.stavovi Beograđana o socijalnim razlikama 536 Raširenost inostrane pisane i radio-propagande u Jugoslaviji 549 Raširenost političko-informativnog dejstva radija. 296 Rasprava o socijalnom kapitalu u ekonomiji i sociologiji 406 Rast i osnovne karakteristike gradskog stanovništva 329 Rast stanovništva.) po rejonima II stupnja 287 Raširenost i obim egalitarne i neegalitarne orijentacije . prirodno kretanje i promena starosne strukture 385 Razlike u komponentama kretanja i nekim strukturama stanovništva u gradskim. mešovitim i seoskim naseljima 320 Razmaci između porođaja 90 222 . televizije i štampe u SFRJ 512 Raširenost pušenja u Beogradu i stavovi građana prema predlogu da se zabrani pušenje u prevoznim sredstvima. : (od kraja Prvog svetskog rata do Obznane) 77 Radničko samoupravljanje : razvoj i problemi 1950-1960 : rezultati analize dokumenata 260 Radništvo i modernizacija u postsocijalističkom društvu (Primer Jugoslavije) 377 Radništvo i stare i nove elite u privrednom sistemu (do)sadašnje Jugoslavije 355 Radništvo između tradicije i savremenosti 358 Radno sposobno i aktivno stanovništvo (19611971. rezolucijama i drugim materijalima sa ovih konferencija) 1.do 1990. Promene u sastavu domaćinstva SR Srbije po opštinama 320 Promene u strukturi potrošnje domaćinstava koje su nastupile zbog poskupljenja 275 Promene u zemljišnoj svojini : (rezultati empirijskih istraživanja naselja Vođinci kraj Vinkovaca) 85 Promene u zemljišnoj svojini : (rezultati empirijskih istraživanja naselja Šašinci kraj S. godine 257 Rađanje i obnavljanje stanovništva 353 Radni ljudi i građani u izbornom sistemu 318 Radnička i intelektualna omladina : promene socijalnih razlika 109 Radnička klasa Jugoslavije i globalno jugoslovensko društvo 261 Radnička kontrola u organizacijama udruženog rada 312 Radnički pokret u Kruševcu 1903-1914. radnim prostorijama i na sastancima 548 Raširenost verovanja o doslednom ostvarivanju reforme i mišljenja o faktorima koji to mogu sprečiti 275 Raspodela dohotka i socijalne nejednakosti 358 Raspodela i tržište rada 348 Raspodela vrednosti proizvodnje i akumulativnost u društvenoj privredi 1964-1968.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Druge i Treće konferencije KPJ (prema zapisnicima. 254 Radnički pokret u Vojvodini : 1918-1920. godine 244 Proreformska i antireformska orijentacija građana u Srbiji 396 Prostorne vremenske i socijalne koordinate religioznosti mladih u Jugoslaviji 343 Prostorno-demografske karakteristike 353 Protekcionizam – oblik korupcije u međunarodnoj trgovini 388 Protivrečnosti i perspektive “mešovitog društva” 377 Proučavanje potrošačke tražnje sa posebnim osvrtom na analizu porodičnih budžeta 110 Putevi i oblici socijalizma 285 Putevi privatizacije u Jugoslaviji – zakonski modalitet i neke prepreke 356 R Rad i zaključci Prve. 252 Rad srpske vlade na zajmu 1904-1906.

porodicu i decu 364 Razvitak stanovništva Srbije : 1991-1997. 429 Razvitak stanovništva SR Srbije i promene do 2000.Registar naslova Razmaci između porođaja i starost žene pri rađanju dece 321 Razmatranja o populacionoj politici u Jugoslaviji 115 Razmišljanje o razvoju 396 Razorenost društva i korupcija u Srbiji devedesetih 388 Razvitak i projekcije stanovništva Vojvodine i njegovi problemi : (Izrađujemo na zahtev Pokrajinskog zavoda za društveno planiranje 437 Razvitak stanovništva – kompleksan proces 308 Razvitak stanovništva Jugoslavije u posleratnom periodu (zbornik) 308. godine : studija 320 Razvitak stanovništva Srbije : 1950-1991. opredeljenja i rezultati 357 Reforma političkog sistema 343 Reforma privrednog sistema u SFRJ i projekt jedinstvenog evropskog tržišta 342 Reforme kao izazov za državu i pojedince 397 Region Beograd (demografske projekcije) : (urađeno po zahtevu Zavoda za planiranje razvoja grada Beograda) 433 Regionalizacija i multikulturalnost u sociološkoj perspektivi 392 Regionalizam i demokratija (Regionalizam kao ideološko sredstvo desuverenizacije) 392 Regionalizam na primeru Mađarske 392 Regionalne specifičnosti kretanja stanovništva i njihov uticaj na proces tranzicije 367 Regionalno poreklo studenata Jugoslavije u 1961/62 42 Regulisanje konflikata na postsovjetskom prostoru 371 Reklamiranje lekarskih usluga 361 Reklamiranje lekova – pravni aspekti 368 Rekreacija 332 Re-kultura evolucija kulture 396 Relevantnost vs. (zbornik) 385 Razvitak stanovništva Srbije po opštinama 320 Razvitak stanovništva Vojvodine i njegovi problemi : (Izrađeno na zahtev Zavoda za društveno planiranje SAP Vojvodine) 427 Razvoj i uloga finansijskih tržišta – ekonomski i sociološki pristup 406 Razvoj i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori 400 Razvoj stanovništva Pančeva i njegova perspektiva 428 Razvoj udruživanja zemljoradnika 325 Razvojna kriza bivše Jugoslavije i uloga nacionalizma i kraha socijalizma u njenom raspadu 396 Razvojni koncept (i ambicije) privredne reforme 357 Razvojni nivo finansiranja opšte i zajedničke potrošnje u SR Srbiji 83 Reagovanja građana na izbore 351 Reagovanje građana na nezaposlenost 516 Reakcija javnosti na mjere i politiku SIV-a 350 Reflections on nationalism and minorities in Yugoslavia 363 Reforma – put u “novi socijalizam” ili put iz socijalizma 347 Reforma fiskalnog sistema kao nužan preduslov za uspešno sprovođenje privredne reforme 347 Reforma i promena koncepta preduzeća 342 Reforma iz 1988: razlozi. : studija podneta Vladi Republike Srbije od strane Saveta za stanovništvo. preciznost 406 Religija u ličnom i društvenom životu studenata 280 Religijski self u transformaciji : društvene promene i religioznost građana Vojvodine 395 Religioznost građana Jugoslavije 350 Rent seeking 379 Republičke elite i raspad Jugoslavije 357 Republički i nacionalni sastav kadrova u organima federacije 521 Retradicionalizacija političke kulture 380 Retrospektiva neuspelih modernizacija u Srbiji moguće pouke za budućnost 394 223 . godine : rezime 319 Razvitak stanovništva SR Srbije i promene do 2000.

kao glavna uporišta reforme 342 S Samodoprinos radnih ljudi i građana za izgradnju objekata društvenog standarda i rešavanje komunalnih problema u Beogradu 581 Samoupravljanje 299 Samoupravljanje i društvena svojina 127 Samoupravljanje i prerastanje društvenih protivrečnosti 270 Samoupravljanje u oblasti zajedničke potrošnje u preduzećima 494 Samoupravljanje u poljoprivrednim preduzećima 64 Samoupravljanje. danas 334 Savezno antimonopolsko zakonodavstvo : ekonomska analiza 379 Savremena termodinamika i teorija “o toplotnoj smrti” vasione 281 Savremene buržoaske teorije vrednosti i cena 41 Savremene koncepcije regionalizma i problem statusa Vojvodine 392 Savremene reforme: granice socijalne dezorganizacije 369 Savremene teorije o globalizaciji 390 Savremene teorijske koncepcije i praktične mere u domenu tržišta i cena u Mađarskoj 99 Savremeni istočnoevropski intelektualac i Makijaveli 349 Savremeni kapitalizam : identitet sistema. godini: načelo smenjivosti i promene u sastavu skupština 291 Rezultati reformi u Rusiji 377 Rezultati transformacije stvarnih cena u cene proizvodnje 296 Robna privreda u samoupravnom sistemu 141 Robna proizvodnja. 405 Sastav stanovništva SR Srbije po obrazovanju i po opštinama 320 Saveti narodnih odbora : organizacija i funkcionisanje 21 Savez socijalističke omladine. uključujući i tržište radne snage i tržište kapitala. godine 320 Saradnja lekara različitih specijalnosti i njihova odgovornost 382 Sastav i razvitak stanovništva u Jugoslaviji prema nacionalnoj pripadnosti 308 Sastav izabranih skupština 282 Sastav stanovništva Jugoslavije po nacionalnosti 316 Sastav stanovništva po nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku 386 Sastav stanovništva po polu i starosti 386 Sastav stanovništva po veroispovesti 386 Sastav stanovništva prema veroispovesti 404. samoupravljanje i raspodela prema radu 285 Robno biće privrede – totalitet robno-novčanih odnosa. centralizam i planiranje 270 Samoupravljanje. Review of the development of the Yugoslav population 322 Revolucija i evolucija 347 Revolucija i kultura : prilog kritici savremenih ideologija 177 Revolucija između slobode i diktature 188 Rezime drugog dela studije 320 Rezultati izbora u 1967. saupravljanje i tržište 342 Samoupravna moć u radnoj organizaciji 344 Samoupravna orijentacija mladih 334 Samoupravni socijalistički odnosi proizvodnje : (teorijska analiza osnovnih obeležja) 144 Samoupravno odlučivanje u društvenim delatnostima : (teorijski i praktični problemi) 153 Samoupravno pravo (časopis) 614 SAP Kosovo i SAP Vojvodina po opštinama i prema starosti i polu do 2001. nejednakosti i društvena pravda 374 Savremenost Marksovog shvatanja komunizma 269 Seksualna revolucija i moral mladih 532 Sektorske politike i obnavljanje razvoja u procesu tranzicije 367 Sekundarna analiza rezultata empirijskih istraživanja SKJ 595 Seljaci na evropskim raskrsnicama : analiza ekonomskih migracija 131 224 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

282 Skupštinski izbori 1967. 265 Siromašni radnici. 378 Serbia between the Past and the Future : (collection of papers) 365. 378 Shvatanje o pravu na rad u uslovima socijalističke demokratije 266 Shvatanje o socijalističkom humanizmu u djelima sovjetskih filosofa 69 Shvatanje o značaju i nekim vrednostima izbora u uslovima društvenog samoupravljanja 282 Sindikalno-štrajkački pokret u Srbiji (19031910) 32. informacija i propaganda u savremenoj međunarodnoj zajednici : (sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju) 50 Slobodan govor vs. i dalja evolucija društveno-političkog sistema 291 Skupštinski izbori 1969. 378 Social’noe neravenstvo v postsocialističeskih obščestvah 373 Social’nyj sostav partij v “tret’ej Jugoslavii” 373 Socijalistička demokratija i SKJ 270 Socijalistička demokratija i savremena politička nauka 270 Socijalistička politika i dezalijenacija čoveka 270 225 . 292 Slika o Jugoslaviji u stranoj štampi 578 Sloboda i novi početak u Francuskoj i američkoj revoluciji i postsocijalizmu SRJ-SCG 396 Sloboda intelektualne svojine – značajna pokretačka snaga u procesu tranzicije 372 Sloboda kao faktor privatizacije 372 Sloboda lekara da izabere terapiju i njena ograničenja 382 Sloboda u tranziciji: između naučnog socijalizma i naučnog kapitalizma 372 Sloboda.Registar naslova Serbia between an identity crisis and the challenge of modernization (1987-1994) 365. 289 Složena organizacija udruženog rada : pravni aspekti 163 Slušaoci Studija B 539 Smrtnost odojčadi i razvijenost zdravstvene službe 293 Smrtnost odojčadi u Jugoslaviji 293 Smrtnost stanovništva 353 Smutno vrijeme. tržište i cene 324 Sistem utvrđivanja i finansiranja potreba društvene potrošnje 79 Sistematski uzroci korupcije 388 Sjedinjene američke države i razbijanje Jugoslavije 389 Skica za demokratski ustav Srbije 362 Skorašnje i predstojeće promene u reprodukciji i strukturi stanovništva SR Srbije : (urađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje SR Srbije 413 Skupštinski izbori 1965. kakistokratija i korupcija 388 Social and economic consequences of demographic explosion in Kosovo 460 Social capital during transition 396 Social stratification and conflict of interests in Serbia 365. 291 Skupštinski izbori 1967. 378 Serbian parties and party system 365. govor mržnje 407 Slobode i prava pojedinaca – građana Evropske unije 397 Slobodno tržište – sklad ili anarhija 379 Slovenska ljudska stranka pred stvaranje Kraljevine Srba. 378 Serbia between the SFRY and the European Union 365. “subjektivno” i “objektivno” 406 Sistem cena : i predlozi za usklađivanje sa ustavnim načelima 311 Sistem državnih regulativa u oblasti tržišta i cena : doktorska disertacija 602 Sistem i korupcija (zbornik) 388 Sistem i politika cijena u Jugoslaviji : [(19451965)] 102 Sistem informativno-propagandnog delovanja Jugoslavije prema inostranstvu 566 Sistem informisanja u funkciji samoupravnog odlučivanja 569 Sistem pravnih normi i proces izgradnje normativnih instrumenata u radnim organizacijama 310 Sistem robne privrede. Hrvata i Slovenaca 1917-1918.

3. 2. Društvene promene i postsocijalizam 358 Sociološki pregled (časopis) 616 Sociološko istraživanje komune u Jugoslaviji : (materijali sa savetovanja održanog u Ljubljani januara 1965. Br. Stare i nove elite u savremenom društvu 355 Sociološke studije : [Zbornik radova].) 608 “Solus ipse” kao hipotetički ekstrem 349 Sovremennyie reformy: granicy social’noj dezorganizacii 373 Specifična cena proizvodnje i stvarne cene u privredi Jugoslavije : 1964-1968 (zbornik) 296 226 . održanog u Moskvi 14-16 maja 1996 u saradnji sa Institutom za socijalno-politička istraživanja Ruske akademije nauka 371 Socijalni pokreti i politički sistem u Mađarskoj : 1944-1956. Tom 1 261 Socijalna utemeljenost političkih stranaka pre i posle izbora 2002. 391 Socijalne i političke dimenzije svojinske transformacije 356 Socijalni aspekti koncepcije “kultura mira” : geneza i suština kategorije 381 Socijalni genotip i tranzicija 367 Socijalni i etički aspekti korporativizacije: da li danas “ovce žderu ljude” 388 Socijalni i politički aktivizam omladine 343 Socijalni konflikti i politički režim 371 Socijalni konflikti u zemljama tranzicije : zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa. Br. : dokumenti 340 Socijalni rascepi i linije političkih podela u Srbiji 403 Socijalni sastav partija u “Trećoj Jugoslaviji” 369 Socijalni sastav predstavničkih tijela 292 Socijalno-politički aspekti postojanog razvoja savremenog ruskog društva 381 Socijalno-strukturalni aspekt razvojnih kontroverzi u Jugoslaviji krajem 80-tih 344 Socijalšovinistička grupacija u Bosni i Hercegovini : Zvonaši (1919-1921) 272 Socio-demografske karakteristke aktera novinarskog/medijskog obrazovanja i medijskih urednika 402 Socio-economic changes and the Yugoslav family 447 Socio-economic conditions and policy related to development and population 307 Socioekonomske prepreke reformi : zbornik radova sa naučnog skupa 347 Socioekonomski aspekti globalnih procesa i njihov uticaj na poziciju i razvoj regionalnih i nacionalnih zajednica 390 Socioekonomski aspekti privatizacije u Srbiji 407 Socio-ekonomski i drugi faktori u smrtnosti odojčadi 293 Sociologija i problem regionalizacije (zbornik) 392 Sociologija kulture i umetnosti 46 Sociološke determinante ekonomskog progresa : kultura i društveni kapital 396 Sociološke odrednice nastanka i razvoja kapitalizma 406 Sociološke osobenosti radne motivacije u regionu ‘90-ih : novosadski uzorak 392 Sociološke studije (časopis) 615 Sociološke studije : [Zbornik radova]. Socijalističko samoupravno preduzeće : teorijsko-metodološki aspekt 140 Socijalizam i alijenacija 270 Socijalizam i eksploatacija 347 Socijalizam i plebiscitarni cezarizam 337 Socijalizam i postsocijalizam u društvenom razvoju 358 Socijalizam između utopije i stvarnosti : (prilozi kritici i reformi društvene svojine) 201 Socijalna dezintegracija postsovjetskog prostora 381 Socijalna dezintegracija socijalističkih društava u tranziciji : jugoslovensko iskustvo 381 Socijalna ekonomija i integracija ugroženih grupa 397 Socijalna nejednakost i socijalni konflikti 371 Socijalna rasprostranjenost sredstava masovnog komuniciranja u Beogradu 540 Socijalna stratifikacija i suprotstavljenost interesa u Srbiji 362 Socijalna struktura i pokretljivost radničke klase Jugoslavije.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

366 Stanovništvo i domaćinstva SR Srbije prema popisu 1981. i mogućnosti demokratizacije) : [zbornik radova] 362 Srbija između SFRJ i Evropske unije 362 Srbija na putu prema Evropskoj uniji 242a Srbija pred novim početkom: ekonomska stvarnost i razvojni izgledi 394 Srbija u globalizaciji i globalizacija u Srbiji 394 Srbija u ogledalu “međunarodnog javnog mnenja” : (studija slučaja) 360 Srbija: antagonizovano društvo i (ne)moćna država 397 Srbija: od belicističke ka građanskoj političkoj kulturi 394 Srbije bez pokrajina 320 Srpski ekonomisti XIX veka o državnom vlasništvu i privatizaciji 372 Srpski kraj jugoslovenske armije 362 Srpsko-hrvatski odnosi u svetlosti stavova dr Dragoljuba Jovanovića 349 Stabilizaciona politika 324 Staljinizam i socijalizam : nastanak staljinizma u ideologiji i praksi sovjetskog društva 172 Stalni rejon u odnosu na socijalne demografske rejone 262 Stambena svojina u Jugoslaviji 57 Stambeni položaj kao indikator materijalnog statusa domaćinstava 399 Standards and Mechanisms for gender equality in democratic countries 234 Stanje i identifikacija problema u sferi akumulativne i reproduktivne sposobnosti privrede : sa rezimeom važnijih nalaza i predloga 470 Stanje i perspektive ljudskih prava u Srbiji 362 Stanje i tendencije daljeg razvoja samoupravne normativne delatnosti i razvoj samouporavnih odnosa u radnim organizacijama društvenih službi. godine [Elektronski izvor] 405 Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. 329 Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. 366 Stanovništvo SR Jugoslavije: tendencije i problemi 366 227 .1994.Registar naslova Specifičnost sistema i politike cene u oblasti elektroprivrede i saobraćaja 93 Spokoj i otpor : ogledi 228 Spoljna kontrola nad normativnim aktima organizacije udruženog rada 312 Spoljne migracije 308 Spontana i (li) svjesna koordinacija 372 Spontani poredak ili aktivna uloga države u izboru strategije i politike regionalnog razvoja 400 Spor o dijalektici prirode 281 Sporazum Cvetković-Maček 34 Sporovi oko darvinizma u Sovjetskom Savezu 259 Sportska publika 332 Spremnost za angažovanje u organima samoupravljanja i mišljenja o glavnim smetnjama potpunijem ostvarivanju samoupravljanja 268 Sprovođenje novog sistema cena 324 Srbi u Vojvodini i njihov državno-pravni osnov 389 Srbija i “međunarodna zajednica” – teret istorije ili demokratije 389 Srbija i svet – Srbija u svetu 389 Srbija i svet (zbornik) 389 Srbija između krize identiteta i izazova modernizacije (1978-1994. godine 404 Stanovništvo po nacionalnosti prema aktivnosti i zanimanju 316 Stanovništvo po narodnosti 329 Stanovništvo po obrazovnim karakteristikama 329 Stanovništvo po starosti i polu 329. organa uprave i banaka 601 Stanje i tendencije razvoja samoupravne normativne delatnosti i samouporavnih odnosa u radnim organizacijama u oblasti industrije 603 Stanovništvo (časopis) 617 Stanovništvo Beograda prema popisu 1991 386 Stanovništvo i domaćinstva SR Jugoslavije prema popisu 1991.) 362 Srbija između prošlosti i budućnosti : (uzroci i obeležja društvene i političke situacije u Srbiji između 1987 .

Crne Gore i delova bivše Jugoslavije sa srpskom većinom 362 Stav Beograđana prema svom gradu 559 Stav prema participativnom upravljanju 375 Stavovi Beograđana prema privatnom sektoru 545 Stavovi građana o aktuelnim ekonomskim i socijalnim problemima 527 Stavovi građana o promenama političkog sistema : o državnom uređenju i višepartizmu 350 Stavovi građana post-komunističkih zemalja o ekonomskoj tranziciji – sa posebnim osvrtom na stavove građana SR Jugoslavije 367 Stavovi građana Srbije i Crne Gore prema radu: međunarodni komparativni pregled 406 Stavovi i ocene o novinarskom/medijskom obrazovanju 402 Stavovi i ocene studenata o nekim drušvenim vrednostima 280 Stavovi i opredeljenja jugoslovenske omladine 309 Stavovi međunarodne zajednice o populacionim pitanjima 384 Stavovi o opravdanosti uvođenja ekonomskih stanarina 275 Stavovi o opštim načelima društvene raspodele 266 Stavovi prema odlasku na rad u inostranstvo 275 Stavovi stanovništva o veličini porodice i abortusima 321 Stepen i činioci autoritarnosti 375 Stepen obaveštenosti građana o nekim aktuelnim problemima našeg društvenog života 268 Stranačke pristalice i komponente političke kulture u Srbiji 403 Stranački pluralizam ili monizam : društveni pokreti i politički sistem u Jugoslaviji : 19441949. 378 Statistička slika Srbije. 405 Struktura stanovništva po rodnom kraju i migracije po merilu odstojanja 294 Struktura stanovništva prema nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku 404. u društvu i slobodnom vremenu 280 Stvaralačka inteligencija međuratne Jugoslavije 183 228 . nerazvijene) demografski proces starenja po opštinama. Montenegro and parts of the former Yugoslavia with a serbian majority 365. Stanovništvo SR Srbije 320 Stara i nova institucionalna ekonomija 393 Staračka domaćinstva i izbegličke porodice 399 Stare i nove elite u Srbiji 362 Starosna struktura po opštinama SR Srbije po tipovima (razvijene. modeli i praksa unutarpartijskih odnosa 398 Strukture i elite u preobražajima (post)-socijalističkog društva 355 Strukture stanovništva 308. polna struktura stanovništva po opštinama 320 Starovekovna propaganda : od Vavilonske kule do “Panem et circences!” 222 State and prospects of human rights in Serbia 365. 405 Struktura žena po broju prvorođene dece 386 Struktura. 353 Strukture vlasti i opozicija u zemljama transformacije društveno-političkih sistema 371 Strukturne i kulturne uslovljenosti demokratije i procesi u zemljama postsocijalističke transformacije 387 Strukturne promene i akteri budućnih promena u društvu Srbije 394 Strukturne promene u privredi 324 Studenti na radu. 180 Strane direktne investicije kao podsticaj razvoja biznisa u Srbiji 400 Strankarski sistem u Sloveniji: Od prikrite k transparentni bipolarnosti 403 Strategija vlasničke transformacije u svetlu njenih ciljeva i kriterija 359 Strateška pitanja privredne reforme i struktura političke vlasti 342 Struktura i pokret 181 Struktura stanovništva po polu i starosti 404.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 378 Statistical picture of Serbia. slabije razvijene.

sloboda. 162 Šta je marksologija? 270 Šta je najznačajniji problem pred kojim se danas nalazi Jugoslavija 284 Šta se građanima najviše sviđa u jugoslovenskom društvu 268 Šta se građanima najviše. stavovi i mišljenja stvaralaca mnenja 519 Sukob interesa Velike Britanije i Nemačke na Balkanu uoči drugog svetskog rata 254 Sukobi : društveni sukobi . a šta najmanje sviđa u privrednoj reformi 275 Štednja stanovništva 165 T Tehnika kao komponenta prakse 281 Temptations of democracy in the “third Yugoslavia” 363 Tendencije i osobine fertiliteta 383 Tendencije i praksa neposrednog upravljanja radnika u ekonomskim jedinicama : summary in english added 17 229 . Vrednosti. efikasnost 374 Svojinska transformacija i problemi preraspodele društvene moći u post-socijalističkim društvima 372 Svojinska transformacija privrede – izgledi i ograničenja 357 Svojinsko prestrukturiranje preduzeća 348 Svojinsko restruktuiranje i privatizacija 347 Š Šema stalnih rejona za demografska istraživanja 262 Šest godina tranzicije u istočnoj Evropi: jedanaest hipotetičkih ocena 377 Širenje ideja “Kapitala” u Rumuniji i njihov uticaj na radnički pokret krajem XIX veka 285 Širina grupnih identifikacija građana Jugoslavije: vrednovanje pripadnosti od lokalne do mondijalne 350 Školovanost stanovništva i tokovi školovanja u Jugoslaviji 411 Školstvo u Srbiji na putu do reforme : razvoj škola 1945-1975. demokratija. sloboda i društveni napredak 379 Svojina. pokretljivost i društveni krugovi stvaralaca mnenja 514 Stvaraoci mnenja : teorijska i metodološka pitanja 513 Stvaraoci mnenja : vrednosti.Registar naslova Stvaraoci mnenja : društvena struktura Jugoslavije i stvaranje javnog mnenja 517 Stvaraoci mnenja : struktura. struktura čitalaca i njihov odnos prema listu 541 Svjetski prostor i društveni habitus Srbije i Crne Gore (sociološko tumačenje) 390 Svojina – od ideala jednakosti do ideala slobode 372 Svojina – sloboda – kretavnost 372 Svojina 191 Svojina i efikasnost prirodnih monopola 374 Svojina i ekonomska motivacija 372 Svojina i sloboda 372 Svojina i slobode : aspekt tranzicije (zbornik) 372 Svojina i ugovori : osnovne pravne i ekonomske institucije i transakcioni troškovi 379 Svojina i vlasništvo u interdisciplinarnom razumijevanju sociologije i ekonomije 406 Svojina. Deo 3. stavovi i mišljenja stvaralaca mnenja. 520 Stvaraoci mnenja u Jugoslaviji – Oblici komuniciranja: uticaj na stvaraoce i uticaj stvaralaca 510 Stvaraoci mnenja u Jugoslaviji.izazov sociologiji 203 Sukobi između i unutar političkih elita društava u tranziciji 371 Susret slabe države i nekompetentnih građana 397 Svakodnevni život i slobodno vrijeme mladih 334 Svakodnevni život u gradu i roditeljstvo 212 Svesno koordiniranje i usmeravanje privredne aktivnosti 299 Svestrani razvitak ličnosti udruženog proizvođača i osnovna društvena podela rada 285 Svetska država ili svetsko tržište 397 Svetski megatrendovi u sferi rada i stanje u Srbiji 2000-te 389 “Svijet” i njegovi čitaoci: rasprostranjenost lista. Deo III.

378 The Evolution of the agricultural population in the regions of Yugoslavia in relation to economic development 441 The future of Bosnian Muslims 370 The heritage of totalitarianism and minority rights 363 The media and ethnic mobilization : the formula of Kosovo 370 The media in Serbia from 1985 to 1994 365.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Tendencije u dosadašnjem demografskom razvitku Beograda i perspektive za budući period 421 Tendencije u razvitku stanovništva pojedinih nacionalnosti i problemi koji se ispoljavaju sa osvrtom na buduće moguće promene 316 Tendencije u razvoju pojedinih vidova potrošnje 324 Teoretičeskij podhod k probleme tranzicii socialističeskih obščestv 373 Teorija i sistem cena u SSSR 296 Teorija informacija u estetici 281 Teorija property rights i problemi privatizacije u našoj privredi 356 Teorija sistema kao okvir istraživanja postsocijalističkih društava 377 Teorija tranzicije i društvena kriza 395 Teorija verovatnoće i indukcije Dž. 378 The old and the new in the postcommunist ethnodynamics 370 The post-communist apotheosis of the nationstate and the old and new minorities 363 The prospects of multi-cultural societies in Western and Eastern Europe 363 The prospects of security 365. M. 378 The right of self-determination of peoples and human rights 363 230 . 378 The causes of ethnomobilization in the former Yugoslavia 370 The Challenge of Globalization in the Times of Change – Reflections on an Intriguing Book 390 The contradictions of building a new Europe : european identity and national interests 370 The creation of political parties – a chronological review 365. 378 The Albanians in the postcommunist transformation of Yugoslavia 370 The antagonistic identity of “post-realsocialist societies” 370 The associative forms of civil society in Serbia 365. Keinza 259 Teorije društvene promene i postsocijalistička transformacija istočno-evropskih društava 377 Teorije društvenih sukoba i postsocijalistička transformacija istočno-evropskih društava 371 Teorije modernizacije i raspad realsocijalizma 358 Teorije o političkim sistemima : demokratija i autoritarizam 229 Teorijske osnove društvene svojine : (studija o samoupravnim odnosima prisvajanja) 129 Teorijske pretpostavke i pojmovni elementi istraživanja 314 Teorijski i praktični problemi iznalaženja pravog rešenja transformacije konkretnog preduzeća 356 Teorijski koncepti i promene post-real-socijalističkih društava 377 Teorijski pristup demokratskim promenama u zemljama tranzicije 387 Teorijski pristup tranziciji socijalističkih društava 369 Teorijski problemi svojinskog organizovanja i efikasnosti privređivanja 356 Teorijsko i metodološko ishodište austrijske škole i njegove implikacije 374 Teorijsko-hipotetički okvir istraživanja prvih višestranačkih izbora u Srbiji 351 Teorijsko-metodološke pretpostavke razumevanja postkomunizma 377 Testiranje šeme stalnih rejona 262 Teze za model ustava Republike Bosne i Hercegovine 352 The (im)possibility of establishing civil society in Serbia 365. 378 The economic crisis and necessity of changing the economic system 365.

revitalizacija socijalizma ili razvoj novog društvenog sistema 367 Tranzicija privrede 372 Tranzicija. restauracija i neototalitarizam 223 Tranzicija.Registar naslova The Rushdie Affair and the Bosnian “troubles” : some readings and misreadings 363 The search for new identities and normative bases for action 365. vlasništvo 393 Tranzicioni procesi – teritorijalna organizacija vlasti i budući ustav Srbije – komparativna analiza pet ustavnih modela 395 Treća Jugoslavija. 378 The serbian ending of the Yugoslav army 365. sredinom devedestih 372 Treći naučni skup Marks i savremenost (zbornik) 285. svojina. 290 Trendovi ekonomske svesti građana : jedno poređenje objektivnih ekonomskih pokazatelja i stavova Beograđana 560 Trendovi nataliteta u Jugoslaviji 298 Trenutak čovekove smrti kao pravni pojam 361 Tretman javnog sektora u tranziciji 393 Trezor u budžetskom sistemu Republike Srbije 393 Tri pitanja populacione politike 216 Troškovni pritisci i pomeranja u globalnoj strukturi cena industrijskih proizvoda 324 Tržišna ekonomija i problemi regionalnog razvoja 359 Tržišne imperfektnosti i korupcija 388 Tržišne strukture u industriji Srbije i problemi tranzicije 367 Tržište i demokratija 374 Tržište i tržišne strukture u privredi Jugoslavije 136 Tržište kapitala kao elemenat internacionalizacije jugoslovenske privrede 347 Tržište novca i kratkoročnih hartija od vrednosti 357 Tržište novca i monetarno-kreditni sistem 299 231 .Napred zajedno u svetlu prošlost! 381 Tradicija i obrazovanje: filozofski i sociološki aspekt 358 Traganje za novim identitetima i normativnim osnovama delovanja 362 Transcendentalno ja i metodički solipsizam 338 Transferzalni pristup analizi fertiliteta stanovništva Jugoslavije 298 Transformacija društvene svojine – empirijski aspekt 356 Transformacija sobstvennosti v Jugoslavii i jejo opyt 373 Transformacija social’noj struktury i neravenstvo v rossijskom obščestve 373 Transformacija socijalne strukture ruskog društva 369 Transformacija svojinskih odnosa : teorijski i empirijski aspekti (zbornik) 356 Transformacija svojinskih odnosa: osnovni problemi i modeli 356 Transformacija versus privatizacija 356 Transformacija vlasništva i valorizacioni sistem 356 Transformirujuščiesja obščestva : celi i puti (zbornik) 373 Transplantacija delova čovečijeg tela u svetlosti najnovijih francuskih zakona o bioetici 382 Transseksualitet i naše pravo 368 Tranzicija – između političke ekonomije i institucionalne ekonomije 393 Tranzicija – između reforme i revolucije 367 Tranzicija – ka kojem i kakvom novom društvenom poretku? 367 Tranzicija – mogućnosti i ograničenja 367 Tranzicija i ekonomska demokratija 397 Tranzicija i institucija: šta dalje? 393 Tranzicija i institucije – iskustva u Bosni i Hercegovini 393 Tranzicija i institucije – psihološki aspekti 393 Tranzicija i institucije (zbornik) 393 Tranzicija i intervencija 367 Tranzicija kao proces povratka u kapitalizam. 378 The Serbian national interest in the vicious circle of ethno-nationalism 363 Three misconceptions of nationalism as revealed through empirical experience 370 Tipovi konflikata u prelaznom periodu 371 Tradicija i (dez)integracija : I .

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Tržište rada i ekonomske nejednakosti 242 Tržište rada i kolektivni ugovori 357 Tržište rada i tranzicija 406 Tržište vs. država : iz perspektive konstitucionalne ekonomije i nekoliko praktičnih implikacija na političku ekonomiju tranzicije 400 Tumačenja “globalizacije” i interesi društvenih karaktera 390 Turbo-kapitalizam – globalni proces i njegove implikacije u zemljama tranzicije 390 Two risk for children in Yugoslavia 458 U U kojoj meri su Jugosloveni zainteresovani za događaje u svetu i kod nas? 284 U potrazi za modernom državom : iz perspektive poslovnog sveta 400 U procesu tranzicije nema pravde 367 U traganju za modelima transformacije društvene svojine 356 Učešće birača u izbornom procesu 291 Učešće birača u izboru poslanika za Saveznu skupštinu 524 Učešće i uticaj 315 Udruživanje zemljoradnika 325 Ugovor o franšizingu 178 Ugovor o implantaciji veštačkih zuba – vrsta ugovora o lekarskim uslugama 361 Ugovor o Know-How-u 166 Ugovor o prodaji privatne lekarske prakse u Saveznoj Republici Nemačkoj 368 Ugovor o sterilizaciji 361 Ugovor o uskladištenju 200 Ugovorna i vanugovorna (deliktna) odgovornost 278 Ukupno poljoprivredno stanovništvo po opštinama 320 Ukupno stanovništvo Jugoslavije – razmeštaj i urbanizam 366 Ukupno stanovništvo po opštinama na osnovu linearne ekstrapolacije (varijanta A) i na osnovu hipoteza o fertilitetu i mortalitetu (varijanta B) upoređenje 320 Uloga domaćih i međunarodnih aktera bosanskohercegovačke drame 352 Uloga društveno-političkih organizacija u delegatskim izborima 318 Uloga države i banaka u funkcionisanju deviznog tržišta 359 Uloga države i liberalni princip slobode individue : kontroverze i dileme 397 Uloga države u restrukturiranju tržišta rada 397 Uloga državnih organa u ostvarivanju opštih pravnih normi udruženja. preduzeća i ustanova u pravu nekih stranih država 313 Uloga finansijskog sektora u transformaciji društvene svojine 356 Uloga i značajke migracije u populacijskom razvoju gradova SR Hrvatske 1961-1981 345 Uloga matematike u razvoju naučne i praktične misli 281 Uloga nacionalnog faktora u integrativnim i dezintegrativnim procesima unutar bivših socijalističkih federacija : poseban osvrt na slučaj Jugoslavije 381 Uloga neprofitnog sektora i socijalnih preduzeća u novim programima zapošljavanja 406 Uloga organa društveno-političkih zajednica u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata radnih organizacija i drugih organizacija udruženog rada (OUR) 313 Uloga različitih oblika vlasništva i konvergencija privrednih sistema 356 Uloga spoljnog faktora u promenama postsocijalističkih zemalja : teškoće razgraničenja unutrašnje i spoljne politike 381 Uloga sudova u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata organizacija udruženog rada 313 Uloga svojine u razvojnom kontekstu u tranziciji 372 Uloga ustavnih sudova u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata radnih organizacija – naš pravni sistem 313 Uloga ustavnog sudstva – uporednopravni aspekt 313 Umrežena ekonomija i marginalizacija nekih društvenih grupa i geografskih prostora u procesima globalizacije 406 Univerzalno i posebno u našoj tranziciji 390 232 .

primenom input-output analize 475 Uticaj reforme na veće kupovine koje su građani planirali 275 Utisci sprovođenja istraživanja 383 Utopija izmene sveta : Revolucija. 345 Upravljanje organizacionim promenama u uslovima globalizacije 406 Urbana kultura : osnova održive multikulturalnosti 392 Urbane promene i tranzicija 394 Urbanistički razvitak Beograda u periodu između dva svetska rata (1919-1941.) 289 Urbanizacija i naseljavanje beogradske okoline 345 Uređenje odnosa u preduzeću samoupravnim normama 255 Uslovi i karakteristike privređivanja van sektora udruženog rada društvenim sredstvima 299 Uslovi i oblici svesne borbe za socijalizam u savremenom svetu 290 Uslovi i pretpostavke finansijskog tržišta 342 Uslovi i uzroci maloletničkog prestupništva u urbanim i ruralnim sredinama 108 Uslovi u kojima se razvijalo stanovništvo 385 Uslovi za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti (načelna pitanja ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti u nas) 313 Uslovljavanje. godine 357 Uzajamni uticaj ekonomije i privrednog prava 379 Uzajmna veza političke i ekonomske demokratije u borbi protiv vlasti monopola za socijalizam 285 Uzorak za istraživanje jugoslovenskog javnog mnjenja 1990 350 Uzori mladih u posleratnom periodu 394 Uzroci smrti odojčadi 293 233 .Registar naslova Unutrašnja i spoljna sloboda 337 Unutrašnje migracije u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata 308. 20 Ustanove društvenih službi u sistemu komunalne samouprave : s posebnim osvrtom na praksu komune Niš 143 Ustavni sud Jugoslavije 313 Ustavnost i zakonitost 313 Ustavnost i zakonitost opštih akata organizacija udruženog rada 313 Uticaj crta ličnosti na diferenciranje društvenopolitičkog angažovanja 331 Uticaj društveno-ekonomskog razvoja na stanovništvo 320 Uticaj društveno-političkih zajednica na nivo i politiku cena i njihovo dejstvo na jedinstvenost jugoslovenskog tržišta 106 Uticaj države na konkurentnost biznisa i smanjenje eksterne ekonomske neravnoteže 400 Uticaj države na konkurentnost i razvoj telekomunikacionog sektora u Crnoj Gori 400 Uticaj ekonomije obrtnih sredstava na rezultate poslovanja RMK Zenica 482 Uticaj i kritika Marksovog učenja u posleratnoj anglosaksonskoj ekonomskoj literaturi 269 Uticaj komune na proces integracije u privredi 270. uzročnost i determinizam 281 Usmeravanje privrednog razvoja i oblici koordinirane privredne aktivnosti 128 Uspostavljanje svojinskih prava u privredama u tranziciji 372 Ustanak i narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941. 607 Uticaj kretanja novčane mase na nivo cena 124 Uticaj modela privatizacije na društvo u tranziciji 395 Uticaj narodnosti i religije na fertilitet stanovništva Jugoslavije 104 Uticaj neformalnih pravila na privatizaciju i razvoj tržišta kapitala u Crnoj Gori 396 Uticaj novih privrednih mera na kooperaciju 275 Uticaj pojedinih kanala informisanja na obaveštavanje građana o događajima u zemlji i inostranstvu 268 Uticaj proizvodnje čeličnih proizvoda RMK Zenica na grupacije i grane koje ih koriste. nihilizam. anarhizam 156 Uvid u privredna zbivanja (te u dinamiku i paritete cena) tokom 1989. i 1990.

2 Vladavina javnog mnenja 360 Vladavina prava i tržište u SFRJ 379 Vojvođanske nacionalne manjine : sadašnje stanje i budući izgledi 395 Voljna sterilizacija u Srbiji: nezadovoljena individulna potreba? 397 Vozmožno li vozvraščenie socializma 373 Vozmožnosti i perspektivy stabilizacii demokratii v postsocialističeskih stranah 373 Vrednosna i stavovska homogenost i heterogenost pristalica političkih partija u Srbiji na kraju 2005. 401 Vrednosne orijentacije stranačkih pristalica 401 Vrednosni odnos prema radu 334 Vrednosni profil članova staračkih domaćinstava 399 Vrednosni prioriteti jugoslovenske javnosti 350 Vrednost birača pre i posle demokratskog preokreta 2000. građanski rat – Hobbes i Marx 337 Zaključci o slobodnom vremenu 334 Zakon (i princip) jedinstva i borbe suprotnosti i protivurečnosti i logički princip neprotivurečnosti (teze za simpozijum Dijalektika prirode) 281 Zakon vrednosti i primena privrednog računa u ekonomici NR Bugarske 285 Zakonitost dohotka u društvenim uslugama 71 Zakonodavna nadležnost u razvitku jugoslovenske federacije 149 Zapadnoevropski komunistički pokret pred problemima demokratije i socijalizma 285 Zapisnici sa sednica delegacije Kraljevine SHS na mirovnoj konferenciji u Parizu 19191920. 253 234 . priroda. V Vanprivredni izvori ekonomskog napretka 406 Varijable niskog fertiliteta stanovništva i namerni abortusi u SAP Vojvodini 317 Varijable niskog fertiliteta stanovništva u Vojvodini (rezultat ankete o ženama sa najmanje jednim živorođenim detetom) 317 Važnije karakteristike položaja privrede u sticanju i raspodeli dohotka u 1985. godine 391 Vrednosti i ideološke orijentacije društvenih slojeva 314 Vrednosti i procesi socijalne integracije i dezintegracije 381 Vrednosti mladih u vreme krize : anomična generacija 343 Vremenska komponenta procesa svojinske transformacije 356 Vrsta i njen postanak u svetlosti dijalektičkog materijalizma 281 Z Za bolju naučnu utemeljenost proučavanja migracija 345 Za ili protiv predizbornih koalicija 398 Začarani krug prelaska na tržišnu privredu 356 Zagrebačke punktacije 257 Zajednica. godini : prilog za Savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije 471 Veberova “protestantska teza” i razvojno iskustvo pravoslavne Evrope 358 Većinsko-manjinski odnosi kao deo političke kulture Srbije 380 Vek i po tranzicije u Srbiji: bilans i izgledi 377 Veroispovest stanovništva 366 Verska štampa 588 Vidovi depolitizacije izvesnog broja građana i verifikacija opšte radne hipoteze 266 Vidovi i efekti postojanja korupcije 388 Vidovi i posledice nemogućnosti ispunjenja ugovorne obaveze 173 Višedimenzionalni karakter krize i mogućnosti izlaska iz nje 342 Višeetnička zajednica – populaciona politika 316 Višejezički demografski rečnik : srpskohrvatska verzija 297 Vlada i korupcija u zemljama u tranziciji : sklonost ili nemoć 379 Vladavina hrvatsko-srpske koalicije 1906-1907.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

neoliberalizam ili homo oeconomicus vs.Registar naslova Zaposleni Jugosloveni o važnim društvenim pitanjima : članovi SK. bivši članovi/nečlanovi 598 Zaposleni u društvenom sektoru SFRJ (članovi SKJ i nečlanovi) o aktuelnim društvenim pitanjima (anketno istraživanje) 594 Zapostavljenost društvenih djelatnosti u institucionalnoj podršci i tranziciji 367 Zaštita imovinskih prava 379 Zaštita prava poreskih obveznika u Republici Srbiji 397 Zašto je reforma ugrožena : prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije 348 Zašto novi Ustav 266 Zašto su ekonomisti tihi? 347 Zašto u i zašto iz SKJ 334 Zastoj jugoslovenske privrede tokom 80-ih godina 357 Zastoj u tranziciji – problemi vlasničke transformacije 367 Zastoji u jugoslovenskoj tranziciji (zbornik) 367 Zatvorena ili otvorena dijalektika? 337 Zavaravanja i iskušenja 362 Zavisnost fertiliteta stanovništva od socijalnih faktora (kvantitativna anliza) 298 Zbrka u glavi i strah u srcu. Omladina Jugoslavije krajem osamdesetih : zaključno razmatranje 343 Zdravstveno stanje stanovništva 385 Zdravstvo u raspodeli društvenog proizvoda 112 Zemljišni odnosi i kooperacija 33 Značaj i poteškoće u proučavanju stanovništva po naseljima 345 Značaj institucija za razvoj tržišta 393 Značaj Marksovog “Kapitala” za naučnu misao i revolucionarnu borbu radničke klase 285. godine 258 Životni standard : pogled unazad. pogled napred 284 Žrtvovana omladina : pristup istraživanju 343 W War challenge to European policies on asylum and refugees 370 Welfare state vs. 290 Ž Želje i strahovanja jugoslovenske žene 35 Želje i strahovanja naroda Jugoslavije 35 Žena i rađanje na Kosovu i Metohiji 383 Žena u informativno-političkoj štampi 537 Žene na lečenju od steriliteta 317 Žene na porođaju 317 Žene u političkim strankama 398 Ženevska konferencija o stvaranju jugoslovenske zajednice 1918. homo communalis 397 Women and nationalism in the former Yugoslavia 363 235 .

pravna odgovornost 205 Autonomna pokrajina .stavovi stanovništva .fertilitet .zbornici 254 .Jugoslavija . odgovornost .sociološki aspekt 18 Akcionarsko društvo 146 Akumulacija .1961/1981 .zbornici 394 B Balkansko poluostrvo .1941 .zbornici 338 Apotekari.PREDMETNI REGISTAR A Abortus 407 .Jugoslavija .zbornici 382 Arhitekti . 322 .zbornici 382 Antimonopolski zakon .zbornici 375 . Benedikt (1460-1522) 58 Beograd .arhivska građa 461 .tranzicija .prigradska naselja 199 .zbornici 321. političke prilike .zbornici 370 Antropologija 67 . demografske karakteristike .zbornici 368 .kulturni život .zbornici 367 Albanci .zbornici 382 237 .zbornici 370 .dezintegracija Jugoslavije .Vojvodina 317 .statistika 386 Beograđani .arhivska građa 534 Berk.zbornici 379 Bezbednost (politika) 230 Bioetika .Jugoslavija 88 .arhivska građa 443 .arhivska građa 559 . XX vek .Srbija 208 .1925-1939 .Jugoslavija .istorija .sociološko istraživanje .društveni aspekt .integracija .stanovništvo .integracije .sociologija 171 Banke .artificijelni .zbornici 333 Autoritarnost .u Jugoslaviji.Jugoslavija 159 Bankarski sistem .zbornici 358 Anarhizam 156 Anencefalus .zbornici 321.1996 zbornici 379 Anti-semitizam.istraživanje .zbornici 258 Albanski pokret 1989/1992 .zbornici 349 Berzansko poslovanje .zbornici 345 .doseljavanje . Edmund (1729-1797) .u Jugoslaviji .arhivska građa 451 .u Makedoniji .populacione promene .unapređenje regulative .1971-1991 .Jugoslavija .pravni aspekt .zbornici 370 Albanija .zbornici 389 . 322 Agrarna politika 33 Agrarni kolonisti .zbornici 254 Benković.zbornici 359 Banovina Hrvatska.

Jovan (1865-1920) 171 Č Četnički pokret .Beograd . Dobrica.stanovništvo .zbornici 316 .zbornici 403 Biznis .Jugoslavija .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.metodologija 114.karakteristike .Centralna Srbija 246 .1941-1942 .Jugoslavija .Jugoslavija 14 .teorije 41 .zbornici 384 Demografska analiza .zbornici 370 .zbornici 352 .Jugoslavija .zbornici 318 .Srbija .metodologija .ekonomski razvoj .Vojvodina 59 Ć Ćano.zbornici 338 238 .Jugoslavija 262 .granice . 567 .zbornici 400 . 371.anketiranje .arhivska građa 524 .zbornici 369.zbornici 316 .SR Srbija .arhivska građa 459 .političke prilike .ekonomija .arhivska građa 577 .zbornici 315 .Kosovo .arhivska građa 561 . kritika .zbornici 375 C Cene .statistika .zbornici 259 Deca .linearno programiranje 95 .zbornici 362 Crna Gora .zbornici 257 Čitaoci .postsocijalističke države .zbornici 353 .skupština .1929-1937 .Jugoslavija . 288 .zbornici 349 Civilizacija.bibliografija .zbornici 336 Demografija .zbornici 324 Cezarizam .nacionalna struktura .globalizacija .“Beobanka” .zbornici 402 Bosna i Hercegovina .zbornici 352 . 150 .rečnici 297 .zbornici 265 Ćosić.1945-1961 16 .političke stranke .arhivska građa 458 Deca migranata .Srbija .Vojvodina .sterilitet . 387 .metode 262.Jugoistočna Evropa .zbornici 400 Bolonjski proces .Jugoslavija 286.arhivska građa 418 .1992-1995 .zbornici 401 Biračko pravo .Jugoslavija .sociološki aspekt 225 Decentralizacija .omladina .mesna zajednica . obrazovanje .političke prilike . Galeaco (1903-1944) . ljudski rad .jugoslovenstvo .zbornici 406 Civilno društvo .zbornici 401 .sociološka istraživanja . 400 .izbori .1916-1918 26 Cvijić.zbornici 345 Demokratija .Srbija . Birači .grafičke metode .1989-1992 .zbornici 353 .Hrvatska . 155 .zbornici 318 .zbornici 352 D Darvinizam .projekcije .Jugoslavija .zbornici 256 Crnogorska vojska.arhivska građa 414 Demografski razvoj .Srbija .zbornici 374.zbornici 390 .zbornici 392 Delegatski sistem .vrednosti .zbornici 298 Demografska kretanja .arhivska građa 553.državna regulacija .arhivska građa 422 .Srbija .

empirijska istraživanja .Srbija .1987/1994 . 367 Društvene delatnosti .kamata 133 . 387 .zbornici 356.metodologija 3 Društvene nejednakosti .samoupravljanje 153 Društvene institucije .zbornici 358 Društvene organizacije 43 Društvene promene .raspodela .zbornici 389 Demokratska stranka .zbornici 343 .nacionalni činioci .Slovenija 181 Društvena potrošnja .arhivska građa 592 .postsocijalističke države .zbornici 299 .finansiranje .Jugoslavija .233 Dezintegracioni procesi .zbornici 381 .postsocijalizam .omladina .tradicija .socijalne promene .radne organizacije .zbornici 369. 129.Centralna i Istočna Evropa .privatizacija .1987/1994 .Jugoslavija .Jugoslavija .zbornici 365.Srbija .2002 .zbornici 369.Istočna Evropa zbornici 377 239 .zbornici 381 .Jugoslavija . 371 . 157.Jugoslavija arhivska građa 445 .pluralizam .struktura . 191.2000.zbornici 308 Dohodak .pravo .zbornici 369 .zbornici 349 .Srbija .362 Društvena struktura .Jugoslavija 215 .porodice .zbornici 365.zbornici 344 .zbornici 344 Društvena svest.Srbija .utvrđivanje potreba 79 Društvena stratifikacija . sociološki aspekt .mala privreda .Jugoslavija .Srbija .Predmetni registar Demokratizacija .Francuska zbornici 368 Društvena kriza .motivacija 130 .Jugoslavija .Srbija .zbornici 347 .1980 .zbornici 395 Društvene nauke .Jugoslavija .konvertibilnost .dohodak .1922 zbornici 279 Demokratski pluralizam .zbornici 357 Divorcijalitet .zbornici 357 .finansiranje 135 .kriza .Rusija .1981 329 .zbornici 381 .Rusija .raspodela 71 .zbornici 371.projekcije .Jugoslavija .Srbija 83 . 378 Društvena moć .zbornici 352 .Jugoslavija .reforma .Srbija .zbornici 381 .Jugoslavija 261 .zbornici 381 .kulturni identitet .statistika 404. 378 . 370 .zbornici .Jugoslavija (SR) .transformacija .zbornici 367 .metodologija arhivska građa 490 .Istočna Evropa .zbornici 308 .radnička klasa .postsocijalističke države 223 .zbornici 369 Društvena svojina 127.zbornici 381 .zbornici 381 Dijalektika 56 Dinar .Jugoslavija .Bosna i Hercegovina .Srbija .1991 .Srbija .zbornici 358 Dokumentaciona građa 1964-1968 491 Domaćinstva .građani .samoupravljanje . 405 Donatorstvo organa . 201 .statistika 366 .arhivska građa 442 .

Jugoslavija 118 .zbornici 314 Društveni sukobi .arhivska građa 592 .metodologija . 405 Ekonomske teorije 152.zbornici 333.Srbija .Jugoslavija . 395 .zbornici 381.zbornici 358 .arhivska građa 575 Društveni proizvod 24 .tranzicija .zbornici 400 Država blagostanja .postsocijalističke zemlje zbornici 377.interesi .individualizam .zbornici 362 Ekonomska nejednakost .zbornici 381 Društvene službe . 598 .zbornici 406 Ekonomska kriza .uticaj medija .zbornici 372 .Beograd .nacionalizam .postsocijalističke države zbornici 372 Državna uprava .ekonomske funkcije .skupština . .intervencionizam .postsocijalističke države .Jugoslavija 112 Društveni razvoj .kolektivizam .tranzicija .2002 .Srbija 78.motivacija zbornici 326 Društvo .zbornici 397 .građani .arhivska građa 594.Jugoslavija .arhivska građa 486 Ekonomske reforme .zbornici 343 Društveno-političke zajednice .zbornici 357. međunarodna .Niš 143 Društveni ciljevi .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.1990 348 .socijalna struktura .Jugoslavija .struktura .socijalno-strukturalni aspekt . 84 .zbornici 357 .zaposleni .“nova ekonomija” zbornici 400 .zbornici 344 .zbornici 381 .zbornici 369 Društveni dogovori .spoljni faktor .Srbija .Jugoslavija 75 . 372 Ekonomska saradnja.postsocijalističke države .zbornici 389.zdravstvo . 395 .samoupravljanje 154 .izvršno veće .kultura .sociološki aspekt . 406 240 . 400 Državna intervencija . 80.pravo .Jugoslavija 126 Ekonomska struktura stanovništva .Srbija .zbornici 397 .globalni trendovi .postsocijalističke zemlje .1987-1994 .zbornici 369 . 394 .Rusija .zbornici 371 .zbornici 314 .međuzavisnost 379 .pojedinac . 336 .raspodela .1968 203 .svojina .zbornici 387 .Srbija .zbornici 406 .zbornici 336 .Jugoslavija .statistika 366 .država .zbornici 336 E Ekonomija .zbornici 347 .Srbija 242 Ekonomska politika .politika .predstavnička tela .postsocijalističke države .istraživanje .zbornici 400 Državna privreda .ekonomska regulativa .SFR Jugoslavija .postsocijalističke zemlje .Srbija .zbornici 397.zbornici 377 .zbornici 336 Društveno-političko angažovanje .SAD 49 Država .statistika 404.1981 329 .zbornici 379 .finansiranje .1991 .zbornici 369 Društveni slojevi .

kohortna analiza .zbornici 359 Elita 357 .niski . 389 .Jugoslavija .zbornici 352 .transformacija .Srbija .SFR Jugoslavija . 322 . 400.zbornici 406 Evropska unija .Jugoslavija . 121 .zbornici 361.zbornici 355.zbornici 298 .slobode i prava .kultura .zbornici 370 .1971-1991 .Istočna Evropa .zbornici 392 .Bosna i Hercegovina .Srbija .Jugoslavija 104.statistika 404. jugoslovenske 161 Emigracioni prostori .Jugoslavija 116 .1971-1981 zbornici 345 Empirizam 40 Eseji 228.zbornici 370 Eutanazija 407 .varijante 300.postsocijalističke države 223 . 232 Estetika .Srbija .statistika 366 .1945 .zbornici 388 Elektroprivreda .statistika 386 .zbornici 333 .1991 .socijalizam .sociološki aspekt .zbornici 397. 322 Fertilitet .2002 .Predmetni registar Ekonomske nauke .arhivska građa 453 .populacioni problemi .zbornici 321.zbornici 396 . 405 241 .Istočna Evropa .ideologija .zbornici 370 .zbornici 321.statistika 366 .zbornici 379 .1953-1991 213 .Jugoslavija 194 Fekonditet (fiziološka sposobnost za reprodukciju) .kvantitativna analiza .zbornici 370 Etnički odnosi .zbornici 390 . 378.pravni aspekt .Jugoslavija . 321.Srbija . 358 Emigracije. 301 .1904-1906 .Srbija .1991 .zbornici 375 Etničke manjine . 406 Ekonomski sistem .Jugoslavija .statistika 404.zbornici 362.zbornici 395 Etnička homogenizacija . 322 . psihološko istraživanje .obrazovanje novinara .integracija .zbornici 377 Ekonomske prilike .Jugoslavija .eksperimentalne metode 36 Etika 214 .Srbija .postsocijalističke države .zbornici 257 Ekonomske slobode .transformacija .tranzicija .zbornici 355 .identitet .tranzicija .medicinska etika 231 .Kosovo i Metohija zbornici 358 Etnička struktura .konstantni .Srbija 242a F Federalizam . 405 Etničke grupe.politika .arhivska građa 454 .Bosna i Hercegovina .Jugoslavija .zbornici 392 Evropska monetarna unija .varijante 300 .zbornici 370.Jugoslavija .zbornici 402 Etnicitet .regionalna politika 245 .zbornici 308.zbornici 374 Ekonomske nejednakosti .2002 .Bugarska .zbornici 298 .Beograd . 371 Etnomobilizacija .arhivska građa 456 .Centralna Srbija 246 .pridruživanje .zbornici 397 . 368 Evropa .

zbornici 272 Hrvatska zajednica .arhivska građa 468 Industrijalizacija .1919-1926 .globalizacija .Srbija .zbornici 272 H Hegel. 303 .regionalizacija . 302 .1992 zbornici 352 Građansko društvo .zbornici 258 Human immunodeficiency virus v. HIV I Identifikacija grupe.arhivska građa 569.zbornici 324 Informatičko društvo .pretpostavke .zbornici 389.visoki .1924 . psihološko istraživanje zbornici 375 Identitet .radne organizacije .javno mnenje .arhivska građa 557 Govor mržnje 407 Građanska odgovornost .1907-1908 .zbornici 362 Ideologija 239 Imovinska prava .pravna zaštita .istorija .zbornici 390 . 582 Inovacije .zbornici 271 Finanasijsko tržište .omladina 111 Industrijska svojina . 394.pravo .zbornici 342 .Jugoslavija .2000.Srbija .arhivska građa 584 .Srbija .zbornici 364 .zbornici 397 Informisanje .tranzicija .Jugoslavija .zbornici 271 Industrija olova i cinka .društveno-političke organizacije .1993 224 .istraživanje 317 Filozofija jezika .arhivska građa 579 .SSSR 182 Industrijska demokratija .zbornici 395 Građevinska preduzeća .1965 277 Godišnji odmor .postsocijalističke države zbornici 387 Građansko pravo .Bosna i Hercegovina .varijante 300.zbornici 367 G Globalizacija .demokratsko društvo .Lavovsko-varšavska škola 27 Filozofija kulture .zbornici 406 Informatika . .država .varijante 300.reforme .19191921 .zbornici 375 .zbornici 392 .zbornici 397 .zbornici 379 Indukcija 12 ..tehnološki progres .zbornici 406 Institucije .Beograd .zbornici 367 Fiskalni sistem .zbornici 361 Građansko vaspitanje .zbornici 278 Građanski rat .zbornici 256 Hrvatska seljačka stranka . 68 HIV virus .moć .savremene ideologije 177 Filozofija nauke .ugovori 166 Inflacija . Georg Vilhelm Fridrih (1770-1831) marksizam 56.samoupravljanje .zbornici 406 Globalno upravljanje .zbornici 361 Hrvatska .odgovornost 205 Gradsko stanovništvo .Bosna i Hercegovina .zbornici 347 Franko.tranzicija .Srbija .Vojvodina .1981 329 242 .interdisciplinarni pristup 237 . 406 Globalne promene .zbornici 397 “Godišnjak” (časopis) .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Filip (1884-1966) 48 Grupa “Zvonaši” .metafizika 40 .Srbija . 390.srednji .

Srbija .zbornici 94 .zbornici 252.spoljna politika .Predmetni registar .Jugoslavija 1992/1993 211 .zbornici 283 .1925-1939 .zbornici 352 .Jugoslavija .1918-1941 183 .Beograd 184 243 .zbornici 381 .Jugoslavija .1990-1992 207 .arhivska građa 489 Intervencionizam .stanje osnovnih sredstava . 533 .kandidovanje .zbornici 391 Izborna kampanja . 492 Integracija .liberalni koncept .Jugoslavija 10 Javne tribine .normativi .privreda .XX vek .postsocijalizam .bibliografija 523.apstinencija .zbornici 349 Istočna Evropa .ravnopravnost polova 243 .zbornici 401 .Istočna Evropa .arhivska građa 570 Javne službe .zbornici 397 Investicioni krediti .zbornici 359 Institut društvenih nauka (Beograd) 248.1963-1969 .1990-2001 .Srbija 399 Izbori 82 .1978 .realizacija .samoupravljanje 54 Inženjeri .zbornici 406 Interesovanja 164 Internet . 327.1990 .Srbija .zbornici 395 .zbornici 389 Intelektualna elita . 250.zbornici 351.glasanje .zbornici 398 .postsocijalističke države .ekonomske slobode .zbornici 351 .kamate .zbornici 398 .1992/1993 211 Izborna kvota 243 Izborni proces . 256.zbornici 392 Integracioni procesi .birači . 398 .Srbija .Srbija . 265. 289 Italija .zbornici 397 .zbornici 349 . 254.pravna odgovornost 205 Istina .zbornici 394 Intervalutarni kursevi . 251.1990 .kulturni identitet .zbornici 401 .društvena uloga .zbornici 342 Investiciona potrošnja .samoupravljanje .evropska politika .Jugoslavija 23 .Srbija .društveni razvoj .Jugoslavija 31 .zbornici 318 Izborni sistem .zbornici 318 Izborni zakon .zbornici 355 Intelektualna svojina . 257.zbornici 370 . 279.Srbija .zbornici 258 Izbeglice .Srbija .zbornici 381 Intelektualci .Jugoslavija 146 .zbornici 318 .zbornici 324 Investicioni fondovi .zbornici 372 Interesne grupe .XX vek .zbornici 394 Izborno pravo 82 J Javne funkcije . 107 .zbornici 388 Investicije 52.porodice .zbornici 401 .zbornici 385 .Srbija .zbornici 369 Istorija .Bosna i Hercegovina .zbornici 381 .politički marketing . 272.inostrane .Srbija .sociološka istraživanja .tržišna ekonomija .Jugoslavija .socijalna struktura .organizacioni oblici .Srbija .istraživanje . 249.

554 .religioznost .1945 29. 271 . 530 .Jugoslavija .zbornici 389 .zbornici 351 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.1945 29 .arhivska građa 560 .1926-1928 .zbornici 360 .zbornici 350.zbornici 362 “Jugopetrol” (Beograd) . 520 .zbornici 253.zbornici 265.zbornici 289 . 586 .arhivska građa 511.zbornici 38.zbornici 265 .socioekonomska analiza . 265.zbornici 360 . 510.politika .Jugoslavija .zbornici 349 .zbornici 314 .raspad 407 . 517.Jugoslavija .Jugoslavija .zbornici 275 Jovanović.zbornici 272.arhivska građa 527.arhivska građa 548 . 268 . 270. 531.razbijanje 246a .privatni sektor .stanovništvo .zbornici 266 .zbornici 30.masovni mediji .arhivska građa 526 .Jugoslavija . Javni sektor .arhivska građa 506 .kultura . 1944-1949 180 .Beograd . 353 244 .Jugoslavija .arhivska građa 495-504.zbornici 275 .tranzicija .dezintegracija .štampa .1935-1937 . 528. 349 .spoljna politika .1939 .1920 .zbornici 279 .1928 .zbornici 274 .zbornici 275 .Vojvodina 59 .arhivska građa 583.Srbija . 265 .društveno uređenje 118 . 266.1987/1994 .zbornici 362.arhivska građa 508.1990 .arhivska građa 529 .monetarna politika .1933-1937 .Srbija .arhivska građa 550 . 331.društveni slojevi . 289 .vrednosti .stvaranje .ekonomija .zbornici 360 . 532.građani .zbornici 289 .1919 .pušenje .Jugoslavija .izbori .spoljna politika .kriza .deca .arhivska građa 507 .1964 -1966 . 273-275. Dragoljub (1895-1977) . 512515.društveno-politički sistem.zbornici 360 .Jugoslavija .zbornici 314 .omladina .životni standard .1939 34 .arhivska građa 551.zbornici 274 .zbornici 314 .arhivska građa 509.arhivska građa .Jugoslavija .vrednosti .privremena vlada .zbornici 266.Jugoslavija .1993-1994 224 .selo .nezaposlenost .Jugoslavija . raspad .arhivska građa 519.zbornici 345.privredna reforma .zbornici 349 Jugoslovenska armija (JNA).politička istorija . 375 .srpsko-hrvatski odnosi .1918 .zbornici 393 Javno mnenje 236. 407 .metodologija 3 . 543 .etnicitet . 544.standard .nacionalni odnosi . 230 .arhivska građa 487 Jugoslavija .političke prilike .arhivska građa 516 .radne organizacije . 536 .poljoprivrednici .arhivska građa 547 .Ustav SFRJ .zbornici 360 . 549 .Beograđani .legitimitet . 284 . 365. 378 .arhivska građa 505 .društveno-ekonomski razvoj .stanovništvo 304 .religija .arhivska građa 545 . 568 . 518.nacije .propaganda . 279.

zbornici 289 Jugoslovenska privreda .međuopštinska saradnja 174 Komunikacije .Jugoslavija .zbornici 406 .Srbija .zbornici 370 Kontracepcija .zbornici 254 Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji v.1918 .Institut društvenih nauka (Beograd) 247 Koalicija.Sjedinjene američke države .statistika 366 .zbornici 276 .20 v 176 .kolektivno odlučivanje 98 .zbornici 377 .arhivska građa 607 .postsocijalistička društva .političke prilike .Rusija .zbornici 375 .kretanje . hrvatsko-srpska .Nemačka .Predmetni registar .1906-1907 2 Komanditno društvo 146 Komune .Balkan .1922-1923 1 Komunizam .arhivska građa 423 Kamata 167.kongresi .Jugoslavija .sociološka istraživanja zbornici 375 .socijalna psihologija 35 Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju .spoljna politika .ekonomske slobode .zbornici 289 Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) .19261928 .1948-1978 204 .Beograd .privreda . 322 Kontrola rađanja v.Jugoslavija .stanovništvo .konferencije . 322 .zbornici 389 Jugoslovenska muslimanska organizacija 1919-1922 .demokratija .zbornici 342 Kapital .zbornici 388 .društveno samoupravljanje 98 .zbornici 374 .demografski aspekti .zbornici 389 Korporativizacija.privredna reforma .biznis . KEBS Konstitucionalizam .alokativna efikasnost .zbornici 321.arhivska građa 479 . 168 Kamatne stope .1912-1913 zbornici 252 K Kadrovska politika .liberalizam .zbornici 266 Jugoslavija (SR) .“treća Jugoslavija” . abortus Konzervativizam .projekcije .zbornici 388 245 .arhivska građa 555 .Jugoslavija 608 .javno mnjenje .zbornici 377 Koncentracioni logor.arhivska građa 480 Jugoslovenska kriza .zbornici 279 .teorijska analiza zbornici 388 .zbornici 314 Kloniranje 407 Knjižarski katalozi .20 v 139 Kapitalizam .carinska služba .propaganda .Ustav .1980 .društveno-političko uređenje 220 .Jugoslavija .zbornici 388 Korupcija 235 . socio-etički aspekt .Vojvodina .zbornici 321. Bileća .ekonomski uzroci i posledice .zbornici 357 Jugoslovenska ideja .medicinski aspekti .Srbija .Velika Britanija .politički život .Jugoslavija .ekonomsko-teorijski aspekt .zbornici 375 Jugosloveni .arhivska građa 565 Komunikologija 236 “Komunist” (list) 59 Komunisti .zbornici 388 .zbornici 388 .društveni odnosi .sociološko istraživanje .Slovenija .Srbija 238 .1991 .zbornici 252 .zbornici 377 KEBS 215 Klasna svest .

zbornici 388 .zbornici 388 .zbornici 388 .zbornici 238.suzbijanje .Jugoslavija .1918 .Srbija .finansiranje .franšizing 178 .Evropska unija .regionalizacija .zbornici 379 . političke partije .zbornici 252 Kriminalna sociologija 97 Kult ličnosti 28 Kultura .protekcionizam .monopolski uslovi .nacionalizam .uslovi tranzicije . 378 .tranzicija .zbornici 361.zbornici 388 .indukcija .privatizacija . Suzana K.zbornici 395 Licence .zbornici 375 . sociološka istraživanja .Beograđani .Srbija .interdisciplinarni pristup .zbornici 358 .pravi aspekt 368 Levica . .Srbija .globalizacija .zbornici 352 .zbornici 343 Kraljevina Srba.diversifikacija .zbornici 328 .zbornici 259 Lokalna samouprava .dijalog .Srbija .Srbija .zbornici 406 . Vladimir (1879-1964) .gradsko stanovništvo .zbornici 354 246 .Srbija .samoupravljanje 142 .zbornici 279 Makroekonomija .arhivska građa 410 .građani .odgovornost .diskriminacija . 271 Legitimitet .ugovori 166 Ličnost .samoubistvo 231 .zbornici 352 .društvo . 368 .ugovori .ekonomija .zbornici 382 .Srbija .socijalizam .tranzicija .zbornici 370 .desnica .1987/1994 . 395 .pojavni oblici .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.pravosuđe .institucionalni uzroci .privatna praksa .zbornici 396 .zbornici 397 Liderstvo.karakteristike . 407 Liberalizacija .Srbija .zbornici 362.Jugoslavija zbornici 379 .kliničko ispitivanje .zbornici 374 . društvenopolitički odnosi .arhivska građa 587 .1989/1992 .političke nauke 227 Lekari M Maček.međunarodna trgovina .arhivska građa 538 .Srbija 235 .zbornici 403 Logika .Bosna i Hercegovina .Srbija .etički aspekt .reklamiranje .zbornici 394 .političko-ekonomski problem.zbornici 388 .pravo 368 Lekovi .zbornici 388 .zbornici 388 .Srbija .zbornici 395 Makedonsko pitanje .zbornici 403. Hrvata i Slovenaca.pacijenti .mediji .zbornici 406 .ideologija 177 .zbornici 382 .Srbija 238 .demografski razvitak .1961-1971 113 .zbornici 392 LJ Ljudska prava .zbornici 392 .zbornici 265 Mađarska .seksualne manjine 407 .zbornici 406 Liberalizam .zbornici 370 .zbornici 388 Kosovo .1990/2000 . 407 L Langer.privredni razvoj .zbornici 365.Jugoslavija .

arhivska građa 409 .zbornici 385 247 .SSSR .Srbija .Slovenija . 346 .1919 .etika .Jugoslavija .demografija .pravo . 407 .Hrvatska .zbornici 345 .arhivska građa 440 .zbornici 361. hitna .zbornici 289 .Srbija .zbornici 345 .zbornici 345 .faktori .zbornici 345 .zbornici 361. 290 Mas-mediji v.arhivska građa 412 .Jugoslavija . 265 .Crna Gora .zbornici 402 Međunacionalni odnosi .federalizam . Masovni mediji Masovne komunikacije 62.zbornici 338 .arhivska građa 467 Migracije .zbornici 368 Mediji .Jugoslavija .SSSR .zbornici 307 .1919-1929 .zbornici 308. 345 . 268.Jugoslavija .1992/1993 211 .arhivska građa 463.SR Srbija .zbornici 294 .zbornici 380 .sociološka istraživanja 131 .statistika 386 . 382 Medicinska pomoć.Bosna i Hercegovina .Bosna i Hercegovina .izbori .zbornici 389 Menadžment .zbornici 272 Megatrendovi .arhivska građa 522.zbornici 351 .izborna kampanja .arhivska građa 573 .zbornici 308 . 368.arhivska građa 604 Međunarodni odnosi .prevencija 97 Marks.Predmetni registar Mala i srednja preduzeća .tipologija .Crna Gora .Mađarska .zbornici 320.Srbija .zbornici 267.selo . 368.Jugoslavija 138 .zbornici 360 Masovni mediji 236 . 68 . 364 . 485 Metalurški kombinat Smederevo .projekcije .estetika 65 .Jugoslavija .socijalizam 193 Marksistička filozofija .školovano stanovništvo .zbornici 276 .zbornici 26. 294.Srbija .1924-1926 .kolonisti .zbornici 377 Medijsko obrazovanje .pravni aspekt . 382. Karl (1818-1883) .obojena .Jugoslavija .tranzicija .1961-1981 .dnevne migracije radne snage .zbornici 272 .Kosovo . 281.Jugoslavija .zbornici 375 Medicina . 285.Jugoslavija .sociološki aspekt 18 . 316.omladinske organizacije 120 .Jugoslavija zbornici 294 .zbornici 352 .etika .Hegel 56.1961-1971 113 .arhivska građa 474 .1991 .1934-1936 .statistika 366 .1941-1945 9 .arhivska građa 449 .politička kultura .metodologija 56 Marksizam 198 . 307.primena u praksi .zbornici 131.1916-1918 .poljoprivredno stanovništvo .Jugoslavija . 345.zbornici 393 Maloletnička delikvencija 108 .zbornici 395 Metafizika 66 Metalurgija .zbornici 256 .Bosna i Hercegovina 352 . 540 .visokoobrazovani kadrovi .tranzicija .posleratni period .19711991 .Rumunija .SR Srbija . 236 .Srbija (SR) .poljoprivredno stanovništvo .Centralna Srbija 246 .Srbija .zbornici 345 .kriza .

statistika . Rajt 1916-1962 .zbornici 387 Mirovna konferencija u Parizu 1919-1920 .zbornici 357.zbornici 259 Nemogućnost ispunjenja ugovorne obaveze 173 Neprofitni sektor .zbornici 395 Multinacionalne kompanije .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.zbornici 358 .zbornici 363 .zbornici 274 Nezaposlenost .Meksiko 239 Moć .1964-1968 296 .zbornici 370 . 6 .zbornici 370 N Naciokratija .Bosna .zbornici 377 .organizacija .Jugoslavija 215 . 322 .zbornici 400 Mortalitet .zbornici 362 Nacionalno pitanje .zbornici 390 Nacionalne manjine .zbornici 363.zbornici 395 Nacionalni odnosi .Jugoslavija .ontologija 37 Modernizacija .statistika .zbornici 337 Mils.zbornici 358.zbornici 363 .19481961 87 Natalitet .Jugoslavija .zbornici 373 .Kosovo 407 .Bosna i Hercegovina zbornici 352 Naknada štete 158 . biografija i bibliografija .Evropa .postsocijalističke države .zbornici 345 .saveznici 5.1980-1990 .zbornici 358 Monetarna politika .zbornici 308.politička misao 49 Mir .obrazovanje .Jugoslavija .demografska proučavanja .Jugoslavija .Srbija .Evropa .zbornici 402 Multikulturalnost .regionalizacija .peta konferencija .1948-1961 87 Naseljenost .zbornici 406 .Amerika .zbornici 338 Nacionalizam . NOB .radništvo .zbornici 392 . 371 .postsocijalizam .zbornici 274 Nacionalna ekonomija .zbornici 406 Nesvrstani .zapošljavanje .ekonomska analiza 185 .javno mnenje .zbornici 406 Muslimani .arhivska građa 564 .Jugoslavija 21 Narodnooslobodilačka borba v.Vojvodina .ekonomski aspekt .zbornici 389 Moderna umetnost . 369 .Jugoslavija .Centralna Srbija 246 .zbornici 353 . 359 Monetarno-kreditni sistem 132 Monopolistički kapitalizam 139 Moral . 321.Jugoslavija .zapisnici 253 Mit 239 Mitologija .postsocijalističke države .zbornici 364 NATO .Evropa .Jugoslavija .globalizacija .omladina 196 248 .zbornici 389 Nauka .arhivska građa 450 Motivacija .zbornici 363 .motorno vozilo 147 Narodna banka Jugoslavije .Srbija i Crna Gora .privredna reforma .fekonditet .zbornici 394 .Srbija 20 Naselja .Jugoslavija .zbornici 357 Narodni odbori .Jugoslavija .Kosovo .država .Jugoslavija (SR) .Srbija . Mihailo Marković.1941-1945 (NOB) .metafizika .Vojvodina .zbornici 369 .

javno mnenje .reforma .nacionalna svest .zbornici 334 .vrednosne orijentacije .zbornici 402 Odgovornost 147.zbornici 402 Novorođenčad .zbornici 343 .zbornici 343 .samoupravljanje .zbornici 368 Nupicijalitet .zbornici 334 .položaj u društvu .Jugoslavija (SR) .političko organizovanje .novinari 402 .pravo .religioznost .1950-1967 .Predmetni registar Niče.saradnja .bibliografije 295 .zbornici 343 .zbornici 343 .socijalne razlike .vrednosti 122.bibliografije 295 .Srbija .ekološka svest .pedagoška istraživanja .sociološka istraživanja .zbornici 359 Novi svetski poredak .politički sistem .selo .sociološka istraživanja zbornici 343 .sociološka istraživanja zbornici 343 . 334 .finansiranje .Jugoslavija .bibliografija 295 .inostranstvo 91 .obrazovanje .zbornici 334 .Srbija 202 .zbornici 334 .zbornici 368 .kvantitativna teorija 119 . 195 .vaspitanje .društveno-političko angažovanje 111 .društvena kriza .1941 . 580 Obrazovni sistem.zbornici 343 .istraživanja . 123 .Kosovo . institucije .Beograd . NATO Novac .Srbija .Jugoslavija .Jugoslavija .arhivska građa 596 .zbornici 402 .arhivska građa 535 .Jugoslavija 117 Omladinski pokret .sociološka istraživanja 195 . 123.sociološka istraživanja 122.zbornici 334 .zbornici 349.sociološka istraživanja .kultura .zbornici 315.zbornici 293 Održivi razvoj 242a .pravni položaj .arhivska građa 574 .lečenje .četnički pokret .društvene aktivnosti . 358 Novinari .1919-1928 45 Opštine .zbornici 394 Odojčad .interesovanja .Jugoslavija .arhivska građa 571.zbornici 406 Omladina .Srbija .društveni stavovi .zbornici 309 .samoupravljanje 134 .zbornici 343 .Srbija 11 . Fridrih (1844-1900) 156 Nihilizam 156 Niko.Jugoslavija 92 .pravni propisi . 158 Odliv mozgova . 334 Omladinske organizacije .arhivska građa 599 .etika .politička kultura .zbornici 343 .zbornici 334 .reforma SKJ .sociološka istraživanja zbornici 343 .Jugoslavija .Jugoslavija .zbornici 323 .zbornici 309.slobodno vreme .zbornici 252 North Atlantic Treaty Organization (Organizacija severno-atlantskog sporazma) v.zbornici 308 O Obligaciono pravo 179 Obrazovanje .mortalitet .tržište .sociološka istraživanja .politički stavovi . Žak 271 Narodno-oslobodilačka borba (NOB) .nefakultetski programi .sociološka istraživanja zbornici 343 .1950-1967 .ekonomska analiza 185 .1950-1967 .Srbija .sociološka istraživanja .zbornici 334 .idejno-politička opredeljenja 160 .Srbija .društveni položaj .Srbija 174 249 .Beograd .

Srbija . 401 .zbornici 358 .zbornici 349 Otvoreno društvo .zbornici 350.demokratija .Srbija . 380 Politička kriza .koalicije .zbornici 394 .zbornici 398 .Srbija .statuti .Srbija .postsocijalističke zemlje .Srbija .zbornici 395.frakcije .zbornici 395.birači .samoupravljanje 163 .zbornici 389 . 419 Pers.Srbija .samoupravni opšti akti . nacionalni sastav .arhivska građa 597 Politička sociologija 109.Jugoslavija 313 Ortačko društvo 146 Otuđenje . 380 Politička moć .Sjedinjene američke države (SAD) 49 .stari vek 222 Politička socijalizacija .zbornici 401 Politička pripadnost .Srbija .zbornici 400 .zbornici 371 .arhivska građa 591 .Makedonija .zbornici 403 .zbornici 377 Političke partije . 400 .zbornici 380 . Franciskus (1529-1597) 81 Pejn.struktura .2000-2006 241 .zbornici 401 .liderstvo .rukovođenje . 362.“Kultura mira”. 229 Političke institucije . 401 . 401.Jugoslavija .zbornici 403 . 368 Parlamentarna procedura 376 Parlamentarno pravo 221 Partijski sistem .zbornici 351 Politička ekonomija 63.zbornici 362 .istorijat .zbornici 312 .Crna Gora . 403 .zbornici 373 P Pacifizam .medicinsko pravo .Srbija .zbornici 398.Srbija 240 .arhivska građa 521 Organizacija jugoslovenskih nacionalista zbornici 258 Organizacija udruženog rada .Bosna i Hercegovina .unutrašnji odnosi . 398.zbornici 381 .arhivska građa 415.programi .Jugoslavija 116 Politička elita .zbornici 398 .imidž .zbornici 350. socijalni aspekti zbornici 381 Pacijent .Srbija .opozicija 151 .233 . 362.zbornici 401 250 .zbornici 403 .raspad Jugoslavije .postsocijalistička društva .zbornici 362 .zbornici 361.zbornici 355 Politička kultura 350 .modernizacija .Slovenija .zbornici 391 .zbornici 403 . 398 .zbornici 373 .Srbija .religioznost .finansiranje 170 . Čarls Sanders 271 Pink industrija 407 Pluralizam . 394.zbornici 391.pristalice .zbornici 362 Patentno pravo 186 Patricijus.Jugoistočna Evropa .zbornici 403 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.stereotipi .zbornici 403 . 152 .ekonomske privilegije zbornici 388 Politička propaganda .postsocijalističke države .Srbija .“Treća Jugoslavija” .Srbija .vrednosti . 401 .Hrvatska . Organi federacije.tranzicija .zbornici 401 .Srbija .Srbija . Tomas (1737-1809) .finansiranje .1990-2002 .Srbija .zbornici 391. 394.Srbija .Srbija .zbornici 398 .zbornici 393.postsocijalističke države .2000.zbornici 401 .zbornici 349 Penzijski sistem .zbornici 371 .zbornici 401 .

zbornici 356 Porodica .zbornici 406 .društvo .Jugoslavija .Srbija .postsocijalistička društva .zbornici 395 Postkomunizam .Jugoslavija 89.zemlje u tranziciji .1931 .zbornici 369 .statistika 366 .elektroprivreda .zbornici 355 .zbornici 369 .Jugoslavija zbornici 321.zbornici 369 251 . 384 Porodični budžet .Jugoistočna Evropa . 322 .2000.zbornici 403 Političke prilike .“otvoreno društvo” .“Treća Jugoslavija” .zbornici 373 .tranzicija 223 .zbornici 393.zbornici 392 .privatizacija .Srbija .Srbija . 105.zbornici 321.zbornici 370 .Jugoslavija . 385 Populizam .tranzicija .saobraćaj .Srbija .1945-1965 102 .planiranje 226 .zbornici 357 .zbornici 326 Političko organizovanje .1991 .zbornici 370 Postmoderna .zbornici 367 Poreski obveznici .pravni aspekt . 322 Poslovna kultura .zbornici 369 .zbornici 321.političke prilike . 396 .društvene nejednakosti .Jugoslavija 101.Srbija 240 . motivacija .socio-ekonomske promene .Mađarska .zbornici 384 .zbornici 403 .Srbija .Bosna i Hercegovina zbornici 403 Politički sistem 229 .regionalizacija .Bosna i Hercegovina zbornici 403 Političko ponašanje .sociološki aspekt .elitizam .politički identitet .2002 246 Populaciona politika 219 .demografske strukture .Srbija .zbornici 389 Poreska politika .Jugoslavija .Crna Gora 76 .zbornici 398 Političke podele .Srbija .zbornici 384. 106 .arhivska građa 525 Politika cena .društveno-politički sistem 1965-1981 330 Popis stanovništva .zbornici 353 .zbornici 358 .Jugoslavija .Srbija .233 “Politika” (novine) .zbornici 308 .odnos čitalaca .ekonomska politika .zbornici 389 Postsocijalistička društva .arhivska građa 447 .istorijat .društveno-politički aspekti .obračun .teorijsko-metodološke pretpostavke zbornici 377 .autoritarni sistemi .Jugoslavija (SR) .Jugoslavija 93 .zbornici 370 . 395.Jugoslavija 93 Poljska .demokratizacija .Mađarska 99 .zbornici 397 Poreski sistem .postsocijalističke države 223 .zbornici 384 .žene . 216 .zbornici 357 .zbornici 395 .zbornici 354 .Predmetni registar .priručnici 110 Porođaj .Kosovo .zbornici 347 .zbornici 375 Političko angažovanje.apokalipsa .zbornici 321. 322.sociološka istraživanja .privredna reforma .Jugoslavija .centri za socijalni rad . 322 .Jugoslavija 115 .arhivska građa 417 .zbornici 257 Politički pluralizam .Jugoslavija .Jugoslavija .1944/1956 340 .

zbornici 377 Pravna država 235 .mržnja .društvena svojina .istočnoevropske zemlje .transformacija društvene svojine .monetarna stabilizacija . 339 .mehanizmi .postsocijalizam .društvena svojina .prirodni resursi .zbornici 356 .zbornici 342 . 484 .1964-1968 296 .biomedicina .Jugoslavija 128 Privredni sistem .zbornici 342 .samoupravljanje 64 .zbornici 374 Privatizacija .dohodak .zbornici 347 252 .Jugoslavija 169 .zbornici 372 .SFR Jugoslavija .reforme . 356.zbornici 358 .sociološka istraživanja .zbornici 342 .Jugoslavija .zbornici 342 .ekonomske slobode .pravni aspekt .zakoni .zbornici 357 .1990 348 .zbornici 347.modeli .arhivska građa 462 Privredna kriza .Srbija .zbornici 356 Privreda .zbornici 368 Prijateljstvo .pravni propisi .zbornici 336 Predškolske ustanove .zbornici 342 .zbornici 342 .Jugoslavija (SR) . .zbornici 338 .zbornici 356 .zbornici 338 .zbornici 342 Privredna reforma .cene . 367.koncept deregulacije .arhivska građa 470.zbornici 299 .zbornici 369. 357.samoupravljanje .ekonomija .strateška pitanja .tržišni odnosi .kultura .program .zbornici 356 .zbornici 356 .zbornici 384 Predugovorna odgovornost 206 Preduzeća .zbornici 382 Pravo .omladina 94 Prirodni monopoli .istorija .reforme .Jugoslavija 137 Pravosuđe .metateorijska pomeranja .zbornici 342 .zbornici 395 .zbornici 342 .SR Srbija . 488 .industrijske zemlje .socijalistička ekonomija 140 Preduzetništvo .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.proces donošenja 19 .arhivska građa 481 .Srbija .Jugoslavija .tržište .arhivska građa 600 .zbornici 395.Jugoslavija (SFRJ) 125 .zbornici 396 .arhivska agrađa 472.Jugoslavija .razvoj . 359.socijalna politika .zbornici 357 Privredni razvoj .zbornici 379 Pravna lica 157 Pravna zaštita .Jugoslavija .uticaj .nerazvijena područja .zbornici 342 .zbornici 357 . 471.poljoprivredna preduzeća .Jugoslavija 341 . 381 Postsocijalistička misao .zbornici 388 .raspodela 4 .teorija 53 Pravo svojine .Crna Gora .zbornici 359 .zbornici 342 .zbornici 356 .zbornik 379 . 369.zbornici 357 . 393 Privatna svojina .1986-1987 335.korupcija 407 .SFRJ .teorijsko-metodološka pitanja .arhivska građa 476 .postsocijalističke države .zbornici 342 . 377.zbornici 406 Prenatalna dijagnostika . 407 .

zbornici 379 .arhivska građa 572 .zbornici 395 Reproduktivni model .Srbija 245 Regionalne specifičnosti .Jugoslavija 116 .1945-1946 zbornici 258 Robna privreda .1918 .samoupravna moć .stambeni uslovi .arhivska građa 566 .zbornici 367 Propaganda .Jugoslavija .normativna delatnost 19 .zbornici 274 Reforma .zbornici 397 .Jugoslavija . 357.tranzicija . 396 Prvi svetski rat (1914-1918) .zbornici 321.zbornici 393 .zbornici 357 .demokratija .pravni aspekt 310 Rađanje .Jugoslavija .1960-1990 244 .zbornici 261 .raspodela 145 Prodaja .zbornici 379 Privredno preduzeće .zbornici 359 .ekonomija .Rusija .tranzicija .porezi .Vojvodina .kultura . saradnja .Srbi 246a Protestantizam .Vojvodina .proizvodnja 144 .zbornici 258 Publika.zbornici 347.zbornici 347 .instrumenti .zbornici 254 .zbornici 324 Robna proizvodnja .zbornici 344 Radna snaga .Srednja Amerika 239 .zbornici 358.arhivska građa 593 .zbornici 358 Radnički pokret .Slovenija 181 .Kruševac . 188 Rimokatolička crkva .zbornici 392 . 406 .Jugoslavija 50 .zbornici 392 .1903-1914 .sociološka istraživanja . sportska .Predmetni registar .Jugoslavija .zbornici 359 Religija .pravoslavlje . sociološki aspekt .Jugoslavija .Beograd .zbornici 392 Regionalna politika 245 Regionalna privreda .zbornici 332 R Radna organizacija .zbornici 377 Religioznost .Jugoslavija .gradsko okruženje 212 Ravnopravnost polova 234 Razoružanje .društveno samoupravljanje .Rusija .preduzeća .1917 7.zbornici 392 .zbornici 333 Regionalni razvoj .Jugosloveni .Jugoslavija .robno-novčani odnosi .međunarodna zajednica .dobrovoljci .Vojvodina .sociološka istraživanja .Mađarska .zbornici 299 .javno mnenje .motivacije .tržišna ekonomija .zbornici 396 Revolucija 156.spoljna trgovina 190 Proizvodni odnosi .Beograd 197 .zbornici 367 Regionalne zajednice.1918-1920 77 Radničko samoupravljanje .Jugoslavija .struktura 181 Radnička klasa .tržište 242 Radnici .motivacija. 256 .samoupravljanje 141 Roditeljstvo 216 253 .1988 . 373 Regionalizacija . 322.zbornici 342 Privredno pravo .tranzicija . 394.tranzicija .sociološka istraživanja .zbornici 357 .Jugoslavija .

Srbija 242 .Srbija .zbornici 406 .tranzicija .osobine ličnosti .maloletni prestupnici 108 Socijalizam 172.zbornici 289 Simbolizam . pravni aspekt .članovi .modernizacija .zbornici 395 Rusija . pravni aspekt 163 Smrt.zbornici 393 .zbornici 326 Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) . pravni aspekt . 291.pojedinac .privreda Jugoslavije .arhivska građa 581 Samoubistvo.Jugoslavija .društvena svojina .tranzicija .filozofski aspekt .1965 282.direktori .arhivska građa 478 .zbornici 326 .društvene promene 192 .Beograd .aktivnost .metalurgija .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. .dohodak 100.organizacija preduzeća 255 .arhivska građa 477 Rumunija .zbornici 390 .politička angažovanost .Jugoslavija .zbornici 358 .zbornici 315 .cene 101 .SSSR 182 Socijalna antropologija 239 Socijalna dezintegracija 254 .istraživanje 255 .empirijska istraživanja .Jugoslavija 17. 198 .zbornici 406 Siromaštvo .zbornici 326 Savez komunista Jugoslavije (SKJ) .1903-1910 32 Sindikati .kongresi . 130 . 338 .Jugoslavija 1928 .društvo . ekonomski položaj .ekonomski činioci .zbornici 368 Samoupravljanje 127 .distribucija moći .kongresi . 265 Savez socijalističke omladine (SSO) . društveni položaj .zbornici 368 Socijalistička privreda .1919 .zbornici 373 S Samodoprinosi .ekonomski aspekt .zbornici 359 Savez komunista Beograda .sociološka istraživanja .zbornici 267. 482.Evropa .pravni aspekt 61 .postsocijalizam .bibliografija 44 .zbornici 22.zbornici 406 Skupština .zbornici 271 Sindikalni pokret .zbornici 360 Slobodna razmena rada 142 Slovenska ljudska stranka . Rudarsko-metalurški kombinat Zenica. 475. 483 Rudarstvo .Slovenija 181 Samoupravno pravo .izbori .Jugoslavija .planiranje 145 Socijalistički humanizam . 603.Švajcarska 175 Sloboda .socijalističke zemlje 175 .privreda .zbornici 328.zbornici 331 .Nemačka .SSSR 69 Socijalizacija .zbornici 326 .zbornici 342 .arhivska građa 494 .zbornici 315 .normativna delatnost .zbornici 312 .sociološka istraživanja .zbornici 289 Složena organizacija udruženog rada.Jugoslavija .Jugoslavija .zbornici 342 .kontrola .radne organizacije 310 Sankcije .informisanje .1917-1918 .arhivska građa 466 .tranzicija . 292 Skupštinski sistem .omladina 96 .zbornici 334 Seljačko-demokratska koalicija .Jugoslavija .arhivska građa 542. 595 .Srbija . 273 . 260 .Jugoslavija zbornici 375 .arhivska građa 601.zbornici 337 .arhivska građa 464. 469.politička angažovanost.

2000-2006 241 .zbornici 392.Crna Gora .zbornici 320 .zbornici 406 Sociologija kulture 46 Sociologija omladine .zbornici 358 Socijalne razlike .zbornici 389 .postsovjetski prostor . 405 .zbornici 395 .Jugoslavija 94.međunarodna zajednica .postsocijalistička društva zbornici 377 Solipsizam .zbornici 308 Sociologija 51.politika razvoja 242a .zbornici 352 .zbornici 252 .zbornici 380 .zbornici 392 .zbornici 367 Socijalna struktura .233 .stanovništvo 319 .zbornici 298 . 378 .zbornici 406 Socijalni pokreti .aktivno .upravljanje 13 “Stanovništvo” (časopis) .1987-1994 .1904-1905 .prostorni plan .arhivska građa 408.istorijat .javno mnenje .međunarodna zajednica .tranzicija .zbornici 362 .zbornici 349 . 387 .1971-1991 .istorija . 117 Sociologija stanovanja .nacionalna struktura .arhivska građa 590 .2002 .2000. 378 Srpsko pitanje .statistika 386 .zbornici 406 Socijalni kapital . 365.arhivska građa 605.zbornici 324 Staljinizam 172 Stambene zgrade .političke prilike .Beograd .politička kultura .Predmetni registar .Beograd .dezintegracija .1987-1994 .zbornici 362.1991 .sociološka istraživanja zbornici 395 Socijalna ekonomija .zbornici 389 . politički odnosi .1945/1972 . 394 .statistika . 70 . 421 .Mađarska .Beograđani .Srbija .projekcije .zbornici 381 .fertilitet .Nemačka 176 .zbornici 332 .zbornici 381 Socijalna distanca .1987/1994 .zbornici 187 Srbija .Jugoslavija 104.sociologija .2000.zbornici 389 .zbornici 349 Stabilizaciona politika . 103 .1963-1993 .zbornici 362.obrazovna politika .unutrašnja politika .zbornici 254 .Bosna i Hercegovina . 378 .obrazovanje 109 Socijalni genotip .Jugoslavija 60 255 .Evropa 242a .arhivska građa 434 .statistika .zbornici 397 Socijalna pravda .roditeljstvo 212 Sociologija umetnosti 46 Sociološki sistemi .društvene prilike .Jugoslavija .demokratija .tranzicija .zbornici 365. 346 .1981 329 .modernizacija .zbornici 378 .metode .zbornici 349 Sporazum Cvetković-Maček 1939 34 Sport .bibliografije 217 Stanovništvo .zbornici 385 .statistika 404.1991/1997 .Beograd .zbornici 371.Jugoslavija .gradovi .ekonomija .1987/1994 .2002 .Balkan 171 .1944/1956 340 Sociografija .zbornici .stanovništvo 319 .zbornici 369 Socijalne nejednakosti .zbornici 320.postsocijalističke države .Ugarska.tranzicija . 606 .

projekcije .zbornici 364 .Srbija .1981 329 .demografski razvoj .struktura .arhivska građa 425 . 385 .obrazovna struktura .1991 .Jugoslavija 287 .karakteristike . 405 .poljoprivredno stanovništvo.arhivska građa 435 .zbornici 364 .prostorni razmeštaj .Srbija .SR Srbija . 308 .statistika 366 . 288 . 303 .SR Srbija .Kosovo .razvoj .nacionalna struktura .arhivska građa 441 .Jugoslavija zbornici 316 .Jugoslavija .arhivska građa 420.Južna Evropa .Kosovo .zbornici 307 .poljoprivredno i nepoljoprivredno stanovništvo.2002 .zbornici 345 .kretanje .statistika 404. razvoj .1971 148 .Srbija .arhivska građa 411 .edukacija .Beograd .popis .Jugoslavija .posle II svetskog rata 304 .1991-2021 218 .socioekonomski uslovi .arhivska građa 426 .Jugoslavija 15.migracije .arhivska građa 439 .metodologija 148 . 405 .zbornici 294.statistika 404.porast .zbornici 385 .arhivska građa 446 .arhivska građa 457 .arhivska građa 413 . 286.zbornici 353 .statistika 366 .SR Jugoslavija .1991 .arhivska građa 433 .period posle II svetskog rata . 345.kvantitativni pokazatelji .1981 329 .arhivska građa 424 .Pančevo .1991 .statistika 366 .Srbija .arhivska građa 437 .Obrenovac .1948-1991 .zbornici 321.2002 . .(1948-1981) .Južna Evropa .plodnost .Srbija 1950/1991 .smrtnost .2002 .istraživanja 155 .Jugoslavija .Sremska Mitrovica .arhivska građa 444 .multietnička društva .nacionalnost .Jugoslavija .zbornici 344 .zbornici 306 .arhivska građa 438 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.starenje .Kosovo .arhivska građa 429 . .zbornici 353 .zbornici 370 .zbornici 320 . 432 .1974 .arhivska građa 448 .Jugoslavija 103 .Kosovo .Crna Gora 436 .statistika 404.arhivska građa 428 .arhivska građa 460 .zbornici 298 .Vojvodina 256 .Jugoslavija .nacionalna pripadnost .statistika .Srbija .1981 329 .projekcije 300.razvoj . 322 .arhivska građa 455 .zbornici 346.rast . 385 .Srbija .1948-1991 216 .reprodukcija .zbornici 307 .Srbija .zbornici 294.Beograd . 364 .Srbija .arhivska građa 416 .Srbija .zbornici 353 .zbornici 320.zapošljavanje .Vojvodina .školovanje .zbornici 305 .Srbija .

tranzicija .verska .Beograd .arhivska građa 578 .privredni razvitak zbornici 379 . 374.zbornici 280 . Ljubomir (1925 -) .bibliografije .2002 .transakcioni troškovi zbornici 379 Svojinska prava .1981 329 Statuti .zbornici 39.arhivska građa 430 .zbornici 401 Sterilitet .stanovništvo -1991-2002 .SFR Jugoslavija .1961-1962 42 .Jugoslavija .javno mnenje .Jugoslavija 203 Stvarno pravo .Jugoslavija 57 .Jugoslavija 47 .Jugoslavija .propaganda 209 Svetska trgovinska organizacija . 271 Teorije vrednosti 41 257 .privatizacija 210 .arhivska građa 453 .transformacija .poljoprivredno zemljište 72. odgovornost .zbornici 361 Sveto pismo . 272 Televizija.Predmetni registar .arhivska građa 431 .zbornici 280 “Studio B” . 367. 357.zbornici 259.zbornici 393 .Jugoslavija .zbornici 347.politika .SR Srbija .postsocijalističke države zbornici 372 Svojinski odnosi .1945-1967 .zbornici 385 Staračka domaćinstva .strana .Jugoslavija – zbornici 369 . 405 . 85.arhivska građa 465 T Tadić.statistika 404.Srbija .zbornici 356 .socijalna zaštita .arhivska građa 541 Svojina 191 .arhivska građa 539 Studentski pokret 1968 .zbornici 382 Stranački organi .1991 .Jugoslavija .postsocijalističke države .ugovorni odnosi .Jugoslavija .zdravstveno stanje . jugoslovenska .Srbija 399 .SR Srbija .zapošljavanje .zbornici 349 Tajno udruženje “Ujedinjenje ili smrt” .političke stranke .postsocijalističke države zbornici 372 Š Školstvo .istraživanje 317 Sterilizacija.1945-1975 162 Šovinizam .logika 8 .arhivska građa 589 Šumarska industrija .javno mnenje . 86 .socijalizam .arhivska građa 473 Šumarstvo .Jugoslavija (SR) .sociološka istraživanja .Vojvodina .arhivska građa 552 Teorija države i prava 229 Teorija prava 53 Teorija verovatnoće .zbornici 372 .statistika 366 .jugoslovenska . 406 .čitaoci .zbornici 361 Stomatolozi.uticaji .arhivska građa 588 Štednja 165 .poreklo . 356.Srbija .stanovi .popisi zbornici 395 .zbornici 401 Studenti .19151918 .religija .Srbija 399 Starosna struktura .izbegličke porodice Srbija 399 Stari ljudi .arhivska građa 427 .privreda .izbori .društveni položaj .zbornici 274 Štampa . 359.bibliografija 74 Sudska medicina .zbornici 359 . pravni aspekt .koncept slobode .Srbija .zbornici 396 “Svijet” (list) .arhivska građa 585 .

zbornici 357 . 136 .zbornici 357 Tržište rada .zbornici 372. Jugoslavija (SR) Trgovačko društvo 146 Tržišna ekonomija .zbornici 390 .regionalni problemi . 132 Tržište novca i hartija od vrednosti .postkomunističke zemlje .rent seeking .medicina .Istočna i Centralna Evropa .devize .postsocijalističke države .Jugoslavija .pravna regulativa .postsocijalističke države 223 .zbornici 324.stavovi građana . 372.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.država .zbornici 356 .zbornici 347.zbornici 390 .nezaposlenost .demoratija .zbornici 347 .lekarske usluge .estetika .zbornici 389 .zbornici 393 .Srbija .javno mnenje .reforme .implantacija zuba zbornici 361 Ugovori o građenju 205 Ugovorno pravo .zbornici 379 .Rusija .strukturalne promene .cene .zbornici 342 . 397.zbornici 379 .zbornici 342 .zbornici 367 . 359 Tržište novca 124.obrazovanje .globalizacija .preduzetništvo .sociološko istraživanje .1989-1995 .privatizacija . 367 .pravo .zbornici 393 .Mađarska 99 Tržišna privreda .zbornici 397 Turbokapitalizam .ekonomija .zbornici 389 Transcendentalna analitika .zbornici 400 .odnos .demokratija .zbornici 367.zbornici 375 Tradicija .tranzicija .zbornici 347 .reforme .zbornici 359 .zbornici 374 .Jugoslavija 106.planiranje .zbornici 361 258 .Makedonija .zbornici 359. 377 .institucije .dijalektika .Jugoslavija (SR) .zbornici 358 Tradicionalizam .zbornici 369.društvena svojina . 394.zbornici 377 .zbornici 393 .Jugoslavija .zbornici 357 . 390 .397 .tranzicija .Srbija .zbornici 381 .zbornici 368 Transformacija v.Ruska Federacija zbornici 381 .postsocijalizam .Bosna i Hercegovina .zbornici 382 Tranzicija . 387 . Terorističke organizacije .zbornici 359 . 379 Tržište kapitala . tranzicija Transplantacija .postsocijalističke države .privatizacija 210 .zbornici 338 Transeksualnost .arhivska građa 576 Totalitarizam .zbornici 367 .zbornici 359.kolektivni ugovori .zbornici 401 .Srbija .Srbija .reforme . 393 .korupcija .zbornici 371.arhivska građa 602 .samoupravljanje .svet .Srbija .zbornici 379 Tržište .svojinski odnosi .Jugoslavija (SR) . 406 “Treća Jugoslavija” v.zbornici 389 U Udruženja građana 43 Ugovor o uskladištenju 200 Ugovori .socijalno-politički aspekti .zbornici 393 .zbornici 369 .zbornici 373.restrukturiranje . 395 .tranzicija .političke partije .postsocijalističke države .zbornici 406 .zbornici 374 .

Jugoslavija 60 .1919-1941 .2002 .jugoslovenska javnost . 387 .zbornici 383 .zbornici 371.zbornici 350 .društveni slojevi 314 .zaposlenost .istočnoevropske zemlje .Beograd .zbornici 394.porodica 73 .Jugoslavija 313 .postsocijalistička društva .Beograđani .statistika 404.zbornici 392 Urbanizacija 25 .zbornici 266 .udruživanje 325 V Veroispovest .normativizam .1915-1918 39 Ujedinjene nacije (UN) .Bosna i Hercegovina .javno mnenje .tranzicija .svetska studija . 86 Zemljoradnici .zbornici 394 Vrednosti Ž Žene .pozitivizam . transformacija .arhivska građa 558 259 . UNRA UNRA .jugoslovenska populacija .zbornici 346 Urbanizam .Srbija .postsocijalističke države .radnici .istraživanja 85.mnogonacionalna društva . organizacija .organizacija udruženog rada .SFRJ .zbornici 395 .svojinska transformacija zbornici 379 Zadružni pokret 55 Zakon o udruženom radu .profesionalna odgovornost 189 Zemljišna svojina . 90 .nacrt .Jugoslavija .zbornici 289 Ustav .participacija . 405 Vladavina prava 235 .statistika 366 .zbornici 375 Urbana kultura .Srbija .1970 89.istorijat .zbornici 254 Upravljanje .zbornici 333 .Beograd .zbornici 377 Vlast.1950-1995 .Jugoslavija (SR) .Srbija .Jugoslavija .1991 .arhivska građa 563 Zakon vrednosti .zbornici 401 .planiranje 145 Zakonodavstvo .prednacrt .arhivska građa 562 .Jugoslavija 149 Zdravstvo .1918-1941 55 .arhivska građa 546 .sociološki aspekt .udruženi rad .zbornici 397 Vrednosne orijentacije .zbornici 280 .arhivska građa 493 Umetnost 156 Unated Nations Relief and Rehabilitation Administration (Administracija za pomoć i obnovu Ujedinjenih nacija) v.arhivska građa 556 .plodnost .arhivska građa 537 Žensko pitanje .zbornici 406 .štampa .Kosovo -1950-1995 zbornici 383 .društveni položaj .zbornici 375 .Srbija .“Bela knjiga” .pravni položaj .zbornici 358 Voljna sterilizacija .zbornici 406 Z Zadruge .zbornici 395 Vojska.Srbija .Predmetni registar “Ujedinjenje ili smrt” (organizacija) .studenti .zbornici 352 .Kosovo . 395 .zbornici 362 Ustavnost .izbori .

imaju jasno isprofilisane potrebe svojih korisnika. Određivanje stručne metodologije u radu na bibliografiji 5. 3. godine. uočili su potrebu za izradom bibliografije svih izdanja Instituta društvenih nauka (monografske i serijske publikacije) kako bi na jednom mestu imali bazu podataka koja bi bila pretraživa po temama. autorima i godinama izdavanja publikacija. Određivanje cilja istraživanja 4. ali i one gde se Institut pojavljuje kao suizdavač. profesora i studenata fakulteta društvenih nauka. 2.RECENZIJA BIBLIOGRAFIJE IZDANJA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA Osnovni elementi bibliografskih istraživanja u radu na Bibliografiji izdanja Instituta društvenih nauka i izradi same bibliografije. Sagledavanje problema istraživanja – Bibliotekari Biblioteke Instituta društvenih nauka. Izrada registara i uvodnog teksta priređivača 1.. godine. Postupak prikupljanja građe 7. Utvrđivanje liste bibliografskih izvora i literature 6. do 2007. mogli bi se svrstati u logičan niz radnji: 1. Definisanje predmeta istraživanja – Predmet istraživanja ovog projekta je Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka u periodu od njegovog osnivanja 1957. naslovima. U celini upoznati sa osnovnom delatnošću Instituta i istraživačkim potrebama svojih korisnika. Definisanje predmeta istraživanja 3. Imajući u vidu bo261 . Postupak obrade građe 8. Pošto je prva publikacija ovog Instituta objavljena 1959. Klasifikacija i numeracija građe 9. Određivanje cilja istraživanja – Cilj istraživanja je bio da se pronađu i bibliografski obrade sve publikacije koje je objavio Institut društvenih nauka. naučnih radnika. a u želji da što potpunije odgovore na njihove zahteve. sama tema i prezentovana građa uklapala se u program obeležavanja 50-godišnjice rada Instituta. koja svojim profilom spada u niz specijalnih naučnih biblioteka. Sagledavanje problema istraživanja 2.

Utvrđivanje liste bibliografskih izvora i literature – Prilikom bibliografskih istraživanja priređivači su koristili pre svega kataloge i fond svoje biblioteke.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. što ovoj bibliografiji daje posebnu upotrebnu i informativnu vrednost. 6. priređivači su pristupili bibliografskoj obradi publikacija koje su se nalazile u fondu Instituta društvenih nauka. Posebno treba naglasiti da su teme radova i imena njihovih autora registrovani u Autorskom i Predmetnom registru. 4. Prilikom bibliografske obrade primenjeni su Međunarodni standardi za bibliografski opis monografskih publikacija ISBD(M). Postupak obrade građe – Monografske publikacije i zbornici radova analitički su obrađeni sa knjigom u ruci. priručnike i svu neophodnu referensnu literaturu koja im je bila na raspolaganju kako u Institutu tako i u Narodnoj biblioteci Srbije. njihovi autori i broj strana na kojima se nalaze) što se pokazalo sasvim opravdanim i veoma korisnim. 262 . Pošto je ustanovljeno da jedan deo publikacija koje imaju interni karakter (nisu zvanično publikovane) i pripadaju više arhivskoj građi. gatu sadržinu zbornika radova koja bi ostala neotkrivena monografskom obradom. priređivači su se odlučili da analitički obrade ove publikacije (u sadržaju navedeni naslovi svih radova. Kompletna Bibliografija je sređena u četiri celine. u zasebnoj celini. opravdano su. Jedan broj publikacija pronađen je i obrađen u Narodnoj biblioteci Srbije i Univerzitetskoj biblioteci «Svetozar Marković». lisne. arhivsku građu Instituta. razne adresare. Određivanje stručne metodologije u radu na bibliografiji – Prilikom rada na određivanju metodologije. 5. serijskih ISBD(S) i članaka u serijskim publikacijama i zbornicima radova ISBD(CP). 7. Postupak prikupljanja građe – Nakon istraživanja bibliografskih izvora. korišćene su već proverene metode i norme u okviru bibliografskih istraživanja. Jedan deo bibliografskih jedinica za monografske i serijske publikacije preuzet je iz elektronske uzajamne baze COBISS SR. tekuće bibliografije JBI. Neophodni registri sređeni su abecedno. uvršćene u celokupnu građu. štampane i elektronske baze podataka. a unutar njih bibliografske jedinice su hronološki raspoređene. imaju veliku informativnu vrednost. Kombinovanje formalnog (tip publikacije) i hronološkog rasporeda (godine izdavanja) vrlo je pregledan i informativan vid klasifikacije bibliografske građe za prezentovanje rezultata izdavačke delatnosti pojedinih institucija.

Nakon objedinjavanja kompletne građe.. kao redaktor i recenzent ove bibliografije mogu naglasiti da mi je bilo veliko zadovoljstvo raditi sa koleginicama Biljanom Albahari i Vesnom Jovanović koje su od prvog dana imali jasnu viziju svog projekta i konačnog cilja. Mr Zdravka Radulović bibliograf-savetnik Narodna biblioteka Srbije 263 . a Predmetni registar preko svojih odrednica i pododrednica osvetljava sadržinu publikacija i radova objavljenih u zbornicima.). septembar 2007. Na kraju. priređivači.. formirane su četiri skupine u koje su hronološki sređeni bibliografski zapisi. Beograd. prevodioci. Nakon izrade registara priređivači su uradili i neophodne uvodne napomene u kojima su pojasnili predmet i cilj svojih istraživanja i metodologiju rada kojom su se koristili prilikom rada na ovoj bibliografiji. Njihovo izuzetno bibliotekarsko i bibliografsko predznanje bilo je od najvećeg značaja u našoj saradnji i konačnim rezultatima rada. Registar naslova i Predmetni registar. Izrada registara i uvodnog teksta priređivača – Kao posebni instrumenti za pretraživanje ponuđene bibliografske građe. 9. koautori. Nakon numeracije. urađena je numeracija koja je u kontinuitetu obuhvatila sve celine. Registar naslova obuhvata sve naslove abecedno raspoređene.Recenzija 8. urađeni su: Autorski registar. urednici. U Autorskom registru popisana su sva imena koja imaju obeležja autorstva (autori. Klasifikacija i numeracija građe – Nakon završene bibliografske obrade publikacija. pristupilo se izradi registara.

Биљана Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka : 1957 . Јовановић. 2007 (Beograd : Gorograf). . Институт друштвених наука (Београд) а) Институт друштвених наука (Београд) .263 str.CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије. .Str. Београд 013 : [ 3 : 005. Vesna Jovanović.Издања 1957-2007 . Весна 2.ID 144160524 . 261-263 : Recenzija Bibliografije izdanja Instituta društvenih nauka / Zdravka Radulović.2007.Библиографије б) Друштвене науке Библиографије COBISS.SR . .Registri ISBN 978-86-7093-120-6 1. Beograd : Institut društvenih nauka. / Biljana Albahari. 11 ) “1957 / 2007” 016 : 3 АЛБАХАРИ. 24 cm Tiraž 300. . 71 ( 497 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->